Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.53 - ¢. 17.24’ ™∂§∏¡∏ 17 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.968 ∞΄ÈÌ¿, πˆÛ‹Ê Î·È ∞ÂÈı·Ï¿ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∂ÎÙfi˜ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ ‰È·‰Ô¯‹˜ Ô ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

∞Ô¯ÒÚËÛ Ì ·È¯Ì¤˜ Δ∏¡ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·¤Û˘ÚÂ

Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Û·Ê›˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜, fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Â¤ÌÂÈÓ ÁÈ· „ËÊÔÊÔÚ›· ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÌÈ· χÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·˯› ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ.

∂È‚ÔÏ‹ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Δ∏¡ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂μ. ■ ÛÂÏ. 39

√È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¡ÙfiÚ·˜, ™·Ì·Ú¿ Î·È æˆÌÈ¿‰Ë. ■ ÛÂÏ. 6

∞fi Û‹ÌÂÚ· Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘

∞fiÛ˘ÚÛË Ù¤ÏÔ˜ À„ËÏfiÙÂÚ· Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· π.Ã., ÂÓÒ Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÎÏ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ªÈÚÌ›ÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ú¿ÍË ™Ô˘ÊÏÈ¿. ™ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÎÏ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi 0 ¤ˆ˜ 68 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ·-ÌÔÙfi ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 301 ΢‚ÈÎÒÓ ·fi 28 ¤ˆ˜ 96 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. 301 ¤ˆ˜ 785 ΢‚Èο, ·fi 94-187 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. ·fi 786 ¤ˆ˜ 1357 ΢‚Èο, ·fi 184 ¤ˆ˜ 352 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. ·fi 1358 ¤ˆ˜ 1928 ΢‚Èο, ·fi 428 ¤ˆ˜ 671 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. ·fi 1929 ¤ˆ˜ 2357 ΢‚Èο Î·È ·fi 562 ¤ˆ˜ 880 ¢ÚÒ ÁÈ· π.Ã. ¿Óˆ ÙˆÓ 2357 ΢‚ÈÎÒÓ. ■ ÛÂÏ. 38

ËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË. ◊‰Ë ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó¤· Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÚÈıÌfi º∂∫ Û‹ÌÂÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ï‹ÊıËΠÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÓfiËÌ·, ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂ÈϤÔÓ, fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ‡ÚÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ù‡¯Ô˘Ó ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¿Í˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Â-

Δ ΔÚ›· Û¯ÔÏ›· Û ηٿÏË„Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ª∂ ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È fi¯È ·fi ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ηٿÏË„Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ∫·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Â›Û˘ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. ■ ÛÂÏ. 17

¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ·Ô¯‹

√È «stage» ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ∂Δ√πª√π ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ

‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ stage Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙÔÈ Û ‰Âο‰Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· stage ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Ó¤· ‰È‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· η٤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· stage ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200 ¿ÙÔÌ·. ■ ÛÂÏ. 15

∞˘Í‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ˙‹ÙËÛÂ Ë ∞¢∂¢À ∞À•∏™∂π™ Ô˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘-

fi„Ë ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ˙‹ÙËÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∞¢∂¢À ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ■ ÛÂÏ. 39

48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ

¡¤· «ÙÚÈÎ˘Ì›·» ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÂÏ. 9 ■

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 7 ™Àƒπ∑∞

£ÂÙÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜

■ ÛÂÏ. 16

¡¤Ô ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÁÚ›˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ■ ÛÂÏ. 10 ∫ϛ̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È πÂÚÒÓ˘ÌÔ˘ ■ ÛÂÏ. 7


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

“¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘”

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

§›ÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯·Û·Ó ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÂÚ› Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‹ ÌË ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙË ¡.¢. √ ÙÚ›ÙÔ˜ Û ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ·ÔÛ‡ÚıËΠ¯ı˜ - ÎÈ ·ÏÒ˜ ·ÈÊÓȉ›·Û ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó ˆ˜ ı· ·Ú›ÛÙ·ÙÔ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Î·È ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘.

◆◆◆ ∫·ÙfiÈÓ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ - ›Ù ·ÔÛ˘Úı› Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜, ›Ù ·Ú·Ì›ÓÂÈ, fiˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÌÈ· ÊÔÚ¿, ¿ÊËÛ ÙÔ˘˜ “ÈÛÙÔ‡˜” ÙÔ˘ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ÔÈÔÓ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó - ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ô ÌÂÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ‰Â ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÂÚfiÙ·Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ.

◆◆◆ ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÒÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ „¢‰·ÈÛı‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› ÔÚÈÛÙÈο - Î·È ÙÔ “‰ÂÈ ‰Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ” ‰È·ÔÙ›˙ÂÈ Î¿ı ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ π.Ã. - ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ 3400 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, Ë ÔÔ›·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ‰ÂÓ ·Ú¿ÁÂÈ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÛÙ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ï›ÁÔ-Ôχ Ô Î·ÓfiÓ·˜ “Ï›Á· ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ - ÔÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ÌÂÁ¿Ï·” - Û ‰ÈηÈfiÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ¿ÓÙˆ˜ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë Ú‡ıÌÈÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿.

◆◆◆ Δ· ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›· Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔ ·Ó‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ “°ÈÔ‡ÚÔÌ·ÓΔ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· 13% - ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÂ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Û˘ÓÔÏÈο Û 65 ‰ÈÛ. ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ‚¤‚·È· ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ·ÊÔ‡ Î·È ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ԉ›¯ıËÎÂ... ηÓfi˜.

◆◆◆ ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·˘Ù¿ Î·È ‰‡Ô ¿ÏÏ· ̤و· - ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È Ô ™Î·Ú·Ì·Áο˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ √§¶ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Ó¤Ô Á‡ÚÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ Cosco, ÂÓÒ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÌÏfiηÚ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ - ‰Èη›ˆÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë Û‡Ì‚·ÛË - Ì ¿‰ËÏÔ fï˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ.

◆◆◆ ∂ÈÏÔ΋ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÚ›Ô˘ 30 ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌËÓ ¤ÌÂÈÓ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÎÈ ¤ÙÛÈ ·Ó¤ıÂÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î·È ·Ï·Èfi ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË, Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ.

Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ¶ÚÒÙÔÈ ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Ì ٷ ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈı› ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. “∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

Δ

O ∫∞πƒ√™

™ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·Ó¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜. “∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ‹‰Ë Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì ٷ ÚÒÙ· ÂÌ‚fiÏÈ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡›Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ fiÛˆÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ËÏ·‰‹ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. √È Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÚËÙ¿ fiÙÈ ÚÒÙË ı· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ӥ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· ÂÌ‚ÔÏÈÛÙÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿. ∂›Ì·ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ∂›Û˘, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·Ó·ÌÔÓ‹. ªfiÏȘ Ï¿‚Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹, ÍÂÎÈÓԇ̠ÙËÓ Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜. ™‡Á¯˘ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô‡ ÙÂÏÈο ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙfiÛÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù› Û‡Á¯˘ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ì ۯÂÙÈΤ˜ Ù˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÙÈ Û ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜. ∏ ·Ú¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ

[£∂™™∞§π∞]

ÎÙ›ÚÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ì·˜ ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ· Ù· ÂÈϤÔÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. √È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ‹‰Ë ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ˆ˜ ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™Â οı ¢‹ÌÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٿÏÏËÏ· ‰È·ÌÔÚʈı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¿ÌÂÛ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ΤÓÙÚ· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ∂ÈϤÔÓ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ fiÛÔÈ Ôϛ٘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ ‹ ¤ÛÙˆ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÙËÏÂʈÓÈÎÒ˜ Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÂÙÚ·„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi 1135. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È ı· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÈÎfi˜, ηıÒ˜ fiÏ· Â›Ó·È ˘fi Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô. ∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÈÎÔ‚Ï‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ fiÛˆÓ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡. √È ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÚÔÎÏ‹ıËΠ·ÓÈÎfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞ԉ›¯ÙËΠÈ· fiÙÈ Ë Ó¤· ÁÚ›Ë Â›Ó·È ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÓÈÎfi˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ fiϘ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 9...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 7...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 6...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 7...13ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ·Ú¯Èο ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‚·ıÌÈ·›· Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙfiÔ˘˜ ¤ÓÙÔÓ·, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ¢˘ÙÈο Î·È ·fi ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô. ÃÈfiÓÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ÛÙ· ¢˘ÙÈο 6 Ì 8 Î·È ÛÙ· ∞Ó·ÙÔÏÈο ·Ú¯Èο 5 Ì 6 Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· 7 Ì 8 ÌÔÊfiÚ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ¢˘ÙÈο ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜.


3 ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù·

™‡ÚÚ·ÍË

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰È·‰fi¯ˆÓ ÌfiÏȘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙË ¡.¢. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·‚·ÓÙ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¡ÙfiÚ·, Ô ˘·ÛÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ï¿‚ÚÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ ∞. ™·Ì·Ú¿. √. ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ¯¿ÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú· ÙÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ Î·È Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û˘ÓÔÊÚ˘ˆÌ¤ÓÔ˜. §¤Ù ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÎÔ‡ÚÛ·˜ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ‰˘Ô ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜; Àfi ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ë ÌÔÓÔÌ·¯›· ÙÔ˘ 1980 fiÙ·Ó ‚Ú¤ıËÎ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ƒ¿ÏÏ˘ Î·È ∞‚¤ÚˆÊ. ΔfiÙ fï˜ ¡ÙfiÚ· Î·È ™·Ì·Ú¿˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÙÚ·Ùfi‰Ô. ªÂ ÙÔÓ ∞‚¤ÚˆÊ.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂ Ô ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘ ¡¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ (π™Δ∞ª∂) ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ Ô Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ª·Ú¿ÙÛ˘. √ ÂÍ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ηٷÁfiÌÂÓÔ˜ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿ ıËÙ›· Û ‰È¢ı˘ÓÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È Í¤ÓˆÓ. À‹ÚÍÂ È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Û٤ϯԘ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ù· ÚÒÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ô ∞. ª·Ú¿ÙÛ˘ ‹Ù·Ó ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ π™Δ∞ª∂ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·.

∂ÚÒÙËÌ· ∞Ó·ÛٿوÛË ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∑ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ηٿ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ¤ÈÓ·Ó ÙÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ ÓÂÚfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ºÂÚÒÓ, ÔÈ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙÔ ÓÂÚfi ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ·È¯Ì‹ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÂÚÒÓ ÁÈ· ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÚÔηÏ› Ó¤· ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡. ∫¿ÔÈÔÈ ‹ÍÂÚ·Ó Î·È Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ; ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ù›ıÂÙ·È ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·È¯Ì‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ηÓÂÓfi˜. ¡· Ì¿ıÔ˘Ó ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÙÔ˘˜ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó.

∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÂÚÒÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2008. ¶ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ·ÓÙÈ·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ∞›ÛıËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔοÏÂÛÂ Ë ·Ú·‰Ô¯‹ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ‰È·ÙËÚ› ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡. ∂‡ÏÔÁ· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ·Ó ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÔÏ›Ù˘, ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ı· ‹Ù·Ó Û˘ÓÔÙÈΤ˜.

ƒ·ÓÙ‚ԇ “ŒÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó·Ó η›ÚÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ó· ÌËÓ ·ÚÓËı›, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Â› 4 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ” . ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ‰‹ÏˆÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ¿Ù˘˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ó·Áη›· ·fi ÔÙ¤. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Ó ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ›, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ó· ÌËÓ ¯·ÚÈÛÙ› Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ó· Ù· ÂÈ “¤Íˆ ·fi Ù· ‰fiÓÙÈ·”...

∂˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ Î·˘Á¿‰Â˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÌfiÓÔ Û ÊÚ·ÛÙÈο ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ °È¿ÓÓË ™Ù¿ÌÔ˘ Î·È Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓÔ‡. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›¯Â ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ·ÓÙȉڿÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ì ‚·ÚȤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠ·fi ÁÈ· ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ˜ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÚˆÈÓfi ÛÎËÓÈÎfi ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Û ÌÈ· ¿Û¯ÂÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ıÔÚ˘‚‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û˘ÁοÏÂÛ ۇÛÎÂ„Ë ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÂÈ Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·. ∂Λ Ô Î. ™Ù¿ÌÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ “Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜” ÙÔ˘˜ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·ÊȤ˜ ‹ ‰ÔÛ›ÏÔÁÔ˜” Î·È fiÙÈ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ “¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·Í›Â˜ Ì οÔÈÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜” . ΔÔ ¤Ó· ¤ÊÂÚ ÙÔ ¿ÏÏÔ, Ì ÙÔÓ Î. ™Ù¿ÌÔ Ó· Â›Ó·È ¤Í·ÏÏÔ˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÂÈÒıËÎ·Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜, Ô˘ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù¯ÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ fiÚÙ· Ì ʈӤ˜. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ Â‰Ò Ì¤Û· fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ”, ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. ∫∞Δ. Δ∞™

ΔÔÓ “‰Ô˘Ï‡·Ó” √ Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Ì ÙÔÓ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ı˘Ì›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. “ŒÛÙÂÈÏ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì” , ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ÙÔ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÔÎ. ™Ù¿ÌÔ˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÂÓ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔ fiÚÈÛÌ· ηٷÙÂıÂÈ̤ÓÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÁÈ·Ù› Ô Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, Ô˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛÒÌ·. ™ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ô °. ™Ù¿ÌÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Â›ıÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰Úfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. “ŸÏÔÈ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ÂÎÙfi˜ ·fi Û¤Ó·” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î.¶·¿˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËΠ‰Èη›ˆ˜ Ó· ÙÔÓ “‰Ô˘Ï‡ԢÓ”

“§·ÛÔÏÔÁÔ‡Ó”

ΔÔÓ ...‰ÔΛ̷˙Â

¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÀÁ›·˜- ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ·ÔÙÂÏ› Ë ÚÔÒıËÛË Î·È Â›Ï˘ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·. ªÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ, ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜, ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (ʈÙÂÈÓ‹ Î·È Ë¯ËÙÈ΋), ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ̤ÏË ÙÔ˘ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı¤ÓÙÔ˜ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ “πfiηÌÔ˜” ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙËÓ ¡Ù›· μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë ÙËÓ ··Ú¯‹ ·Ó¿Ï˄˘ Ó¤ˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, Ì ÙËÓ ›‰È· Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ “fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· Ï˘ıÔ‡Ó Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” .

“ÃÔÓÙÚ·›ÓÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÌÂٷ͇ Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Ì¤Ûˆ Stage ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. √ ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Ì ÌÈ· ¿ÎÚˆ˜ η˘ÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¯ı˜, ·ÔοÏÂÛ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜, ÙÔ˘˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ· “Ï·ÛÔÏfiÁÔ˘˜” Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Â› ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ÚfiÛÏË„Ë Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “¶Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ù· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ϤÌ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ¡Ô̿گ˘ Î·È ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·, Â› ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· ̤ۈ Stage. ∫·È Û‹ÌÂÚ·, Û›ÁÔ˘Ú·, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ·...

ªÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Á‡Úˆ ·fi fiÚÈÛÌ·, Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· ηٷÁÚ¿ÊËΠfiÙÈ Ô Î.ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ÛÊfi‰Ú·, ÙÔ Úˆ› Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ °. ™Ù¿ÌÔ. ΔÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÊÂÓfi˜ fiÙÈ ı· ·Ú·ÈÙËı› ·fi ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ fiÚÈÛÌ·. ∞Ï¿ ÙÔÓ...‰ÔΛ̷˙ fiÙ·Ó ÙÔ˘ › ˆ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ οÓÂÈ ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ̤۷ ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹... √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™Ù¿ÌÔ˘, Â›Ó·È ·Î·Ù¿ÏÏËϘ ÁÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›· Û ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¡· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ ÔÈ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË “ÍÂÎÔÎÎÈÓ›ÛÂÈ” ·fi fiÛ· ¿ÎÔ˘Û·Ó. ∫·È Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ “Ì¿¯Ë˜” ‰fiıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË.

°.•.

°.•.

濯ÓÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÙȘ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ·ÏÏ¿ ηٷÛÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙÔ˘˜. √ ηı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ·ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û¯¤‰È· ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÎı¤ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ªÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· η¯˘Ô„›·˜ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ fiÏÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ŸÛÔ ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÚÔ˜ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÚfiÓÔ, fiÔ˘ ÙfiÙ ı· “ÎÏËÚÒÛÂÈ” ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ë ¤ÓÙ·ÛË ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË, ÁÈ·Ù› Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù›, Û ¤Ó· Ó¤Ô Û¯‹Ì·, ÙËÓ fiÔÈ· ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÈ‚›ˆÛË. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÏÔÁÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ı· ÛÎÂÊÙ› Ó· “‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù›” Ì·˙› ÙÔ˘˜.

μ.∫.

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∞ϤÍË ¶··¯ÂÏ¿

...√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ¿ÓÙˆ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË Â›Ó·È Ó· ÂÌϷΛ Û ̛· Û‡ÚÚ·ÍË Ô˘ ı· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì replay ÙÔ˘ ÚÔ·ÙÔÚÈÎÔ‡ ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ ªËÙÛÔÙ·ÎÈÎÒÓ - ™·Ì·ÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ 1993. √È Ù·ÏÈÌ¿Ó ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÙÚÔfiÏÂÌÔ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ Ê·Ó·ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· οÓÔ˘Ó fiÏ· Ï›Ì· Û ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘... ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‹ οÔÈ·˜ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋˜ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ∏ ¯ÒÚ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, fiÛÔ Î·È ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜, Â›Ó·È ˆ˜ fiÛÔ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ÔÈ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î.¿. ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ¿ÚÙÈ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ı· Â›Ó·È ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÂÎÏÂÁ› ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡.¢. Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. (∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏)

√ “·ÓÙ›·ÏÔ˜” ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÎÚ›ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙȘ οÏ˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÈÒıËΠfiÙÈ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Î·È fiÙÈ Ë ¡.¢. ÙÔÈο ı· ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ÙÙ· ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈfi Ù˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·Ù·ÛÙÚÒÓÔ˘Ó Û¯¤‰È·

“ΔÚ¤¯Ô˘Ó” ÂÓÔ›ÎÈ· ¶ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤Ï·‚ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÈÛıÒÛÂÈ ÎÙ›ÚÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ˘ËÚÂۛ˜. ™˘ÓÔÏÈο ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó· 2100 ¢ÚÒ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›‰·Ì η̛· ‰ËÌÔÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›˙ÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ √È ªÔ˘ÛÈÎÔ› Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ √Ú¯‹ÛÙÚ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘:

“√È ·Ú¯·›ÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ “fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·ÌfiÚʈÙÔ˜” Î·È “·ÌfiÚʈÙÔ” ¤ÏÂÁ·Ó ÙÔ ™ˆÎÚ¿ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏfiÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ·Ó·ÁοÛÙËΠÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ Ó· Ì¿ıÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ οÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È ÈÔ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÁÚ·Ê›·, ·›ıÔ˘Û˜ ÌÂϤÙ˘ Î·È ÚÔ‚ÒÓ, ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘ÏÈÎfi Î.¿.; ¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÓÙÔ˘Ï¿˜ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÛÙÔÏÒÓ; ¶Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÓÙÔ˘Ï¿˜ ÁÈ· ÙË Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ; ¶fiÙÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÌÈ· Úfi‚· Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·; ¶fiÙ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÙ‹ÛÈÔ “ÙÚ·¤˙È” Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ fiÏ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ; ΔÔ ÌfiÓÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ·ÁÔÚ¿Û·Ì ÚfiÛÊ·Ù· Â›Ó·È ÌÈ· ÁÎÚ·Ó Î¿Û· ÙˆÓ 300 ¢ÚÒ Î·È ·˘Ù‹ Ì ٷ ¯›ÏÈ· ˙fiÚÈ·. √È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÂȘ Úfi‚˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ) - ‰ÈfiÙÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÈÚfiÛıÂÙ˜ - ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó Î·È ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ. °ÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰Âη¤ÍÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È fi¯È ¤ÓÙÂ; °È· Ó· ÌËÓ ÌÈÏ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ. ªÂ ÌÈ· ÒÚ· Úfi‚· ÙÔ Ì‹Ó· fiˆ˜ „¢‰¤Ûٷٷ ›·Ù ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Ë ÊÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ °ÈÔ‡ÚÈ °Î¤ÏÂÚ Î·È Ó· Ì·˜ Û˘˙ËÙ¿Ó fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘! ∂Ì›˜ ͤÚÔ˘Ì Ì fiÛÔ ÎfiÔ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÎÚ·Ù¿Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÏfiÁ· ÁÈ· ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜ ÁÈ· ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ̤۷ Ì·˜ ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Ì·˜. ø˜ ÂÓ‹ÏÈΘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›, ¤¯Ô˘Ì Á·ÏÔ˘¯Ëı› Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ¿ÓÙ· ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙ ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘, Ì ÙȘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛË ÚÈÓ ˘Ô¤ÛÂÙ Û ¿ÛÙÔ¯Ô˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÂ

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

∂Ó „˘¯ÚÒ √ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶. ∞Ó‰ÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔ ‰›ÎÈÔ Î·È ·Ó ¤¯ÂȘ, ÙÔ ¤¯·Û˜, Ì ÙËÓ ÂÓ „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ‚·ı‡ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜, Ù· Golden Boys Î·È ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ì ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, Ô¯‡ÚˆÛË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Î·È ÏÔÁÈÎfi. ΔÔ ·ÏÈοÚÈ Ô˘ οıÂÙ·È ÛÙË ÛÎÔÈ¿ Â›Ó·È ·È‰› ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡ Î·È ÙÔ˘ Á›ÙÔÓ· Î·È ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ηӤӷÓ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. À‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÙȘ ·Ó¤¯ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ηٿÏÏËÏ· ̤ÙÚ· ÚÔ˜ ·ÔÙÚÔ‹ Ù¤ÙÔÈˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ Ì·˜ ·Á·Ó·ÎÙÔ‡Ó Î·È Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ÙfiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ... °È· Ó· ÌË Ì¤ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÏfiÁÈ·, ·˜ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ·˜ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ οÓÔ˘Ó Î·È ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÚÔËÁ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜. 1) ¶·ÓÙÔ‡ οÌÂÚ˜ ˘„ËÏ‹˜ ¢ÎÚ›ÓÂÈ·˜ Á‡Úˆ ·fi Ù· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰‹ÌÔ˘˜, ÓÔÌ·Ú¯›Â˜, Á‹‰·, Ê·Ó¿ÚÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. 2) ∫·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜ ÛÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰ÈÏ‹˜ fiÚÙ·˜ Ì ÌÔ˘ÙfiÓ, ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· Ù˙¿ÌÈ· Î·È ·ÓȯÓÂ˘Ù‹ “ÛȉÂÚÈÎÒÓ” fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó È· fiϘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ Ì·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‚‚·›ˆ˜ ‚‚·›ˆ˜. 3) ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÛÎÔÈ¿˜ Î·È Î¿ÌÂÚ·˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. Ÿ¯È ¿ÏÏ· ·ıÒ· ı‡Ì·Ù·, ·˜ ¿ÚÔ˘Ì Ú·ÎÙÈο ̤ÙÚ·. ªËÓ ÙÚ¤¯ÂȘ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÔ‡˜ ·ÚÈ ˘Ô˘ÚÁ¤. √ Ï·fi˜ ··ÈÙ› Ó· ÔÚıÒÛÂȘ ÙÔ ·Ó¿ÛÙËÌ¿ ÛÔ˘. ∞Ó ‰ÂÓ Û¿ÛÂȘ ·‚Á¿ ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ ÔÌÂϤٷ...” .

‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ 2006 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤Î·Ó ¿ÚÈÛÙ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÒÚ· ÂÛ›˜ ı˘ÌËı‹Î·Ù fiÙÈ ‰ÂÓ Û·˜ οÓÂÈ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·˜ ·È‰ÈΤ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, Ô˘ ‰ÂÓ ›ıÔ˘Ó Î·Ó¤Ó·; °È· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞Á¯È·Ï›Ù˜, ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ §·Ú˘ÁÁ¿ÎË Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÂÊfiÛÔÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ·Ó·‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ·fi ÙÔ 1996 Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ ¯·Ú¤˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ. Èڛ˜ ·˘ÙfiÓ ı· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙË Ë ‡·ÚÍË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘. ∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î·È Â›Ì·ÛÙ Ôχ Â˘Ù˘¯Â›˜ Ô˘ Ì·˜ ¤Ì·ı Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Ó· ˘ËÚÂÙԇ̠ÙËÓ Ù¤¯ÓË. §¤Ù ¯ˆÚ›˜ ÓÙÚÔ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ª·¤ÛÙÚÔ Ì·˜ ˆ˜ ÌfiÓÈÌÔ ˘¿ÏÏËÏfi ÙÔ˘, ·Ú’ fiÙÈ ÂΛÓÔ˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ÁÈ·Ù› ‰‹ıÂÓ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÛ›˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›Ù Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (Mercedes Compressor), Ô˘ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÂ ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ Î·È ‚¿ÏÂ, ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ϤÙ ÛÙÔ site Û·˜ “ÙÔ Volvo ÛÙÔ›¯È˙ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ 10.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË” . ŒÙÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

¢ÈÒÎÙ˜ Î·È ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔÈ... √ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

Œ¯ˆ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ‰ÈˆÎfiÌÂÓÔ˘, ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ·fi ÙȘ ÛًϘ ÛÔ˘. ¢ÂÓ ÛÔ˘ ÎÚ‡‚ˆ, Â›Û˘ fiÙÈ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˆÛ¿Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈË̤ÓÔ˜, Ì ۷ʋ ÎÏÈ̿ΈÛË ÚÔÛ‚ÔÏÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÔ˘. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ “¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ” Ù˘ Î. ∂ϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÌÔ˘ ÂÚÈÔÈ› ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· Ì ηı˘‚Ú›ÛÂÈ. Èڛ˜ Î·Ó Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛˆÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ Ù˘, Ì ÎÚ›ÓÂÈ ¿ÎÚÈÙ·. §˘¿Ì·È ÁÈ·Ù› ·‰ÈΛ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ó· “ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ì˘ÓıÒ, Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡Ûˆ Î·È Ó· ·ÓÙÈÎÚ›Óˆ. ŒÙÛÈ Î·È ÙÔÏÌ‹Ûˆ Ó· ÙÔ ڿ͈, ÂÍ ÔÚÈÛÌÔ‡ “ÂÈÎËÚ‡ÛÛÔÌ·È” ·fi ÙȘ ÛًϘ ÛÔ˘. ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È, ÁÈ· Ó· ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ó· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÔ‡Ì·È Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ùԇ̷È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. ∏ ÛÙ‹ÏË ÌÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÈ Â›Û˘ “Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈӔ . ∂ÚˆÙÒ ·Ó Ë ›‰È·, Ë Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ¿ÎÔ˘Û ٷ ϯı¤ÓÙ· ÌÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‹ ·ÚΤÛÙËΠ۠ÂÚÈÁڷʤ˜, ‚ÔÏÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÊËÁËÙÒÓ. ¢ÈÂÚˆÙÒÌ·È, ¿ÓÙˆ˜, ·Ó Ì ÙËÓ “ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋” ·˘Ù‹ ‰È·Ù‡ˆÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛıÒ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË Û˘ÓÙ·Á‹ “ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘” . ¶ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏ·.

ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È Î·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· Û·„ÂÈ Î¿ÔÙ ¿Óˆ ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ηٷʤڷÙ ÂÛ›˜, Ì ÙËÓ ¿‰ÈÎË ·fiÏ˘ÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜. ™˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ Û‡ÛÛˆÌÔÈ ÛÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ª·¤ÛÙÚÔ˘ Ì·˜ °ÈÒÚÁÔ˘ §·Ú˘ÁÁ¿ÎË Î·È ı· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ª·¤ÛÙÚÔ, ›̷ÛÙ ‰Ò!!!”

√ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ô ¡·ÛÙÚ·‰›Ó ÃfiÙ˙·˜ √ Î. °È¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ Í¤Úˆ ÁÈ·Ù›, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ Ë ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔÓ ÃfiÙ˙·: ŒÓ·˜ ÊÙˆ¯fi˜ ¯ˆÚÈÎfi˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ÃfiÙ˙· Î·È ·ÊÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘ οÓÂÈ ·Ú¿ÔÓ· ˆ˜ ÙÔ Û›ÙÈ Ô˘ ̤ÓÂÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ηÈ

¢ËÏ·‰‹, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ó Ó· ı›ÍÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÛʷϤ˜ ·˘Úfi‚ÏËÙfi ÙÔ˘˜ ÂÓËÌÂÚˆÙ¤˜, ÙfiÙÂ, fiÓÙˆ˜-ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÒ Ì ·Ú¿ÊÚ·ÛË ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ Î.™Ù·ÌÔ‡ÏË, Ô˘ ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘: “∞Ï›ÌÔÓÔ, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì·‡Ú· ÎÈ’ ¿Ú·¯Ó·” . °È· ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ¿ÓÙˆ˜, Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÚÌËÓ¢ı› ÎÈ’ ·˘Ùfi ˆ˜ “·ÔÏÔÁ›·” ÌÔ˘, ›· ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· ÂÍ‹˜ ÛÙËÓ Â›Ì·¯Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÌÔ˘: “.........∂ÁÒ ı· ¤ÏÂÁ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤Ûٷٷ fiÙÈ ÊÙ·›ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ Ô˘ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ì·˜ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙԇ̠ÙÔÓ Ù‡Ô Ì ۯfiÏÈ· Î·È ·Ú·ÔÏÈÙÈο. ª¤¯ÚÈ Â‰Ò Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ ·Ú¿ÔÓÔ Û fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿ Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ Ù‡Ô Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ (Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘) ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. ŸÌˆ˜ -·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ- ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· οӈ Â›Ó·È Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›Ûˆ ÔÚÈṲ̂ӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈÂÈÎÒ˜ ¿‰Èη!! Õ‰Èη!! ŸÙ·Ó Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Î·È Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È ·Ó ¤¯ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‹ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔÓ Ù‡Ô Â›Ó·È “11.000.000 ú ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ì·˙› Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” , ÂÓÒ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2008 ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Á› ÓÂÙ·È ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™., ‚Á¿˙ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 618.000 ú Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì „ÈÏ¿ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤۷ “...√ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¢‹ ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2008 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 618.000 ú...” ∂Û›˜ ÙÈ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ‚Á¿˙ÂÙ ·Á·ËÙÔ› ·ÚÈÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔϛ٢ Û˘??

Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. √ ÃfiÙ˙·˜ ·ÊÔ‡ ÛΤÊÙÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ÙÔ˘ ϤÂÈ: ÕÎÔ˘Û ηϤ ÌÔ˘ ¿ÓıÚˆÂ. ªÔ˘ ›˜ fiÙÈ ¤¯ÂȘ ÎfiÙ˜, Á›‰È·, Úfi‚·Ù·, ÌÈ· ·ÁÂÏ¿‰· Î·È ¤Ó· Á¿È‰·ÚÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ·fi ·‡ÚÈÔ ı· Ù· ‚¿ÏÂȘ ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È ı· ̤ÓÂÙ ÂΛ fiÏÔÈ Ì·˙›. ™Â ¤Ó· Ì‹Ó· ı· ¤ÚıÂȘ ¿ÏÈ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. ¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó· Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔÓ ÃfiÙ˙·. ¶ÔÏ˘¯ÚÔÓÂ̤Ó ÌÔ˘, ÙÔ˘ ϤÂÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈ΋. ∫ÔÓÙ‡ԢÌ ӷ ÛοÛÔ˘ÌÂ. ÕÎÔ˘Û ÙÔ˘ ϤÂÈ Ô ÃfiÙ˙·˜: ¶‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÛÔ˘ Î·È ‚Á¿Ï ¤Íˆ ÙȘ ÎfiÙ˜, Ù· Á›‰È·, Ù· Úfi‚·Ù·, ÙË ÁÂÏ¿‰· Î·È ÙÔ Á¿È‰·ÚÔ Î·È ¤Ï· ·‡ÚÈÔ Ó· Ù· Ô‡ÌÂ. ΔËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÃfiÙ˙· Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ ÚˆÙ¿ÂÈ: ¶Ò˜ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·; £·˘Ì¿ÛÈ· ÃfiÙ˙· ÌÔ˘ ··ÓÙ¿ÂÈ Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ , ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ÌÈ· ¯·Ú¿. ¡ÈÒıˆ ˆ˜ οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ∂› ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Û·Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¢¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Â›Ó·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ì¤Û· Û ¤Ó· ÙÚ›ÌËÓÔ, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010. ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¿ÊËÛ ·ÓÂÓfi¯ÏËÙ˜ ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Ó· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ì·˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ı· ¤ÏıÂÈ ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ·fi ÙȘ ηٷ¯ÚËÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ . ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ó¤¯ÙËΠÙÔ˘˜ ηٷ·ÙËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔ‰ÔÊ¿ÁÔ˘˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ “‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì η̛· ·ÓÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆӔ . ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi Ù˘ ηًÊÔÚÔ ÁÈ· ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Û ËÌÂÙ¤ÚÔ˘˜ (√Δ∂, √Ï˘Ìȷ΋, ÏÈÌ¿ÓÈ·, ÙÚ¤Ó·, ‰Èfi‰È·, ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ ÎÏ) ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·›ÛıËÌ· Î·È ¤ÊÂÚ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ηٿÛÙ·ÛË ·ÂÏÈÛ›·˜ ÌÈ·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÔχıËÎ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ “¯Â›ÏÔ˜” Ù˘ ·fiÏ˘Û˘. ŒÚ¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÂÍ·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ‹ ·Ó·ıÂÒÚËÛË fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ. ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ì ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi. ŸÙ·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛˆÚ›· ·ÓÙÈÏ·˚ÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÔÈ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· Ì·˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ. ⁄ÛÙÂÚ· ϤÓ ӷ ‚¿ÏÔ˘Ì „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë. ∫·È Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È...”

ŸÙÈ ÂÌ›˜ ¿‰Èη ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ÔÓ· ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ?? ........∫·È Ï˘¿Ì·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ·ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ. §˘¿Ì·È. ........ŸÔ˘ ÊÙ·›Ì ӷ ÙÔ ·Ú·‰Â¯ÙÔ‡ÌÂ. ∫·È ÂÁÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ˆ ÙÚÔ ÊÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù‡Ô Ì ۯfiÏÈ·, ·ÏÏ¿ fi¯È fï˜ Ì ÙȘ ·‰È˘!! ¢Â ϤÌ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ·Ï¿Óı·ÛÙÔÈ ÎÈ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ٷ Ï¿ıË Ì·˜ Î·È ı· ÎÚÈıԇ̠fiÏÔÈ....” . (∞ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤ӷ Ú·ÎÙÈο ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ 23 √ÎÙˆÌ‚Ú›Ô˘ 2009) ™Â ÂȂ‚·›ˆÛË ·˘ÙÒÓ, Ù· Û˘Óԉ‡ˆ Î·È Ì ÙÔ Ë¯ÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ·fiÛ·ÛÌ·. ¶Ô‡ ÏÔÈfiÓ, ‰È¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÈ ÛًϘ Û·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi-Î·È fi¯È ÎÚÈÙÈÎfi fiˆ˜ ›¯· ‰Èη›ˆÌ·- ‡ÊÔ˜ ÌÔ˘; ¢˘Û¿ÚÂÛÙÔ Î·È ·Ó¿ÚÌÔÛÙÔ, ›Ûˆ˜. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È, Èı·ÓÒ˜, ÛÙ· Û‹ÌÂÚ· ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ· Î·È ·Ú·‰Â‰ÂÁ̤ӷ. Œ¯ˆ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÎÏ·ÁÒ ·fi ÙÔ Ì¤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ì “ÂÚÈÔÈ‹ıËΔ Ë “£ÂÛÛ·Ï›·” . ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ¤„ˆ fiÙÈ Ì ›ıÂÈ Î·È ÁÈ· fi,ÙÈ ÙÚÔÌ¿˙ˆ ˆ˜ ˘Ô„›·: ŸÙÈ ·Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ‹ ÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Ô˘ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·ÈÛı·ÓfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ. ∂›Ó·È ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜ Û ‰È·Û˘ÚÌfi. ◊ Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ˘ÔÙ·Á‹. À.°: ∏ ·ÚÔ‡Û· ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜- ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜, ÂÂȉ‹ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì· Âͤ‰ˆÛ ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.


ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ™·˜ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ ı¤·Ì· ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ; ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÛÌ¿ÓÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ ÙÔ ı¤·Ì· Ô˘ ‚ϤÔ˘Ì ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΠʤÙÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ, Ô‡Ù ʿÛÂȘ. ŸÛÔ ÌÔÚÒ, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” .

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ΔÛÔÁÁ›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ı¤·Ì· ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ΔÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Â›Ó·È Ôχ ·Ì˘ÓÙÈÎÔÁÂÓ¤˜” .

ª¿ÚÈÔ˜ ¡·˙›Ú˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“£· ÂÚ›ÌÂÓ· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ı¤·Ì· ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚfiÛÙÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜. °ÂÓÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΠʤÙÔ˜” .

È̷ÙÂÚ‹ ™Â ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ‰›Ï· ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ. Δ· ÛÎÔ˘›‰È· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛˆÚÔ‡˜, Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË Î·È ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ÂÚ›ÔÈΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ôχو˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ¤ÓÙÔÓ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÂÓ·ÔÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi “·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È Ú˘·›ÓÔ˘Ó ÙÔ Á‡Úˆ ¯ÒÚÔ Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· ÙÔ Ï‡ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ‰›Ï· ·fi ηÙÔÈ˘ Î·È ¯ÒÚÔ ¿ıÏËÛ˘, Û ÎÔÓÙÈÓ‹ ÂÈϤÔÓ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› fiÏÔ ¤Ï͢ ÂÈÛÎÂÙÒÓ, Ù· ÛÎÔ˘›‰È· Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛˆÚÔ‡˜ Î·È Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· Ó· ·Ó·‰›‰ÂÙ·È ¤ÓÙÔÓË. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ôϛ٘ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÈÒÓ, ÂΛÓÔÈ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÛÙ· ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛËÌ›· Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ô˘ Ù· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË.

¶ÔÈÔ˜ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÂ ›ÙÛ·...

μ.∫.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙÔÈ ÔÈ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ ŒÁÈÓ·Ó fiˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔÈ, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ô‡Ù ÔÈ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ Ì·˜ ÙfiÓÈÛ ·Ú·ÔÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘, “ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ÔÈ Â›ÛÔ‰ÔÈ Î·È ÔÈ ¤ÍÔ‰ÔÈ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙÔ› ›Ù ·fi ‰È¿ÊÔÚ· π.Ã. ›Ù ·fi ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ” . ¶·ÚfiÌÔÈ· Â›Ó·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Î·È ¿ÏÏˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ. ∫·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ, ·ÊÔ‡ οÔÈÔÈ ·Û˘Ó›‰ËÙÔÈ Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¿ÚÎÈÓ, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ΔÂÏÈο fiÏÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ... º.™.

ºfi‚Ô˜ Î·È ÙÚfiÌÔ˜ μ·Û›Ï˘ °ÂˆÚÁԇϷ˜

/5

√ Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿. Ãı˜ ‰‡Ô Û˘ÌÔÏ›-

™ËÌ›Ô- ·Á›‰· ∫·È ¿Óˆ Ô˘ ›·Ì ˆ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡, ÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Ì ÙËÓ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÂΛ Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒıËΠۈÛÙ¿, Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„Â. °È· οÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÙÔ ÊÚ¿ÙÈÔ Í·Ó¿ÓÔÈÍ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›Ô, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› Ï·ÎÎÔ‡‚·, ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË ÁÈ· ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓ· πÃ Î·È ‰›Î˘ÎÏ·. ∞˜ Í·Ó·ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÂΛ ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÙfiÌÈÁÌ·, ÁÈ·Ù› ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÛËÌ›Ô- ·Á›‰·. °.•.

Ù˜ ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, fiÙ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ›‰·Ó ¤Ó· Û˘ÌÔÏ›ÙË Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Û΢ÏÈ¿ Ô˘ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡. ∞̤ۈ˜ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, ηıÒ˜ Ù· Û΢ÏÈ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û Ôχ ÎÔÓÙÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË Î·È ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ-

ÙÂıÔ‡Ó Â›Û˘. “ΔÚÔÌ¿Í·ÌÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚԇ̠Â˙‹ Î·È Ó· ÓÈÒıÔ˘Ì ·ÚÔÛٿ٢ÙÔÈ ·fi Ù· ·‰¤ÛÔÙ·, Ì‹ˆ˜ Ì·˜ ÂÈÙÂıÔ‡Ó” ÙfiÓÈÛ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÌÔϛ٘. ΔÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÂȯÙ› Î·È Û˘˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ χÛÂȘ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ. º.™.

ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∞fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ, ‚Ϥˆ ΢ڛˆ˜ fiÙÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·›˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Â›Ó·È Ì¤ÙÚÈÔ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ. §›Á˜ Ê¿ÛÂȘ, Ï›Á· ÁÎÔÏ, ÁÂÓÈο ÙÔ ı¤·Ì· Â›Ó·È ‚·ÚÂÙfi”.

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

3 ¡√∂ªμƒπ√À 1979 ™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ‰›ÔÏÔ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ∂μ∂ “™‡Û΄Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ú˘ıÌÈÛÙÈ΋ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ‰ÈfiÏÔ˘ μfiÏÔ˘-§·Ú›Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î·È ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘, Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯¿ÓˆÓ, ÙˆÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ¿ÏÏÔÈ” . ÕηÈÚË ıˆÚ› Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™˘Ì‚¿Ûˆ˜ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∫. §¿ÛηÚ˘ ‰¤¯ıËΠۋÌÂÚ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ °™∂∂. √È ÂÚÁ·ÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ì‚¿Ûˆ˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆӔ . ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ·È‰ÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ “ªÈ¿Ó ·ÎfiÌË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ¤¯Ô˘ÌÂ, ÚfiÛÊ·Ù·, Ù˘ ÔÚı‹˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Î·È Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ì ÚÔ‰ÚÈÎfi ‰È¿Ù·ÁÌ· - Ô˘ ÚÔÒıËÛ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËΠ‹‰Ë ÛÙËÓ “∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜” - ȉڇÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ-

¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ 34 Ó¤ÔÈ ·È‰ÈÎÔ› ÛÙ·ıÌÔ›, fiÔ˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·È‰È¿ ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ËÏÈΛ·˜, ·fi 3 ¤ˆ˜ 7 ¯ÚÔÓÒÓ, Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜ ÙÔ˘˜ ı· Ù· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÂΛ, ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜” .

∂Ì‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ê˘Ì·Ù›ˆÛË ÛÙ· ¢ËÌ. ™¯ÔÏ›· “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁÈÂÈÓ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ Ê˘Ì·ÙÈÒÛˆ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ∂’ Î·È ™Ù’ Ù¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡” .

∫·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ·ÚÔ˘Ú·›ÔÈ “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÛˆ˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ∫. ™·Ú¿ÊË Î·È ™. ªÂÏÈ¿ Î·È ÙÔ ÁˆfiÓÔ ¶·ÁÔ‡Ú·, ¤Î·Ó·Ó ÂÚÈԉ›· ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÚÔ˘Ú·›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ∏¶∞, Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Fox Ô‡ÏËÛ ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙË W·rner, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÔÌÈÏÔ‡Û˜ Ù·Èӛ˜ ›¯·Ó ·¯ÚËÛÙ‡ÛÂÈ ÙȘ ‚Ô˘‚¤˜. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ë ÚÒÙË ‰ÈÂıÓ‹˜ ¤ÎıÂÛË ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ™ÙÂÓÙÂÏ˙›Î ÙÔ˘ ÕÌÛÙÂÚÓÙ·Ì. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›ÛËÌË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ ∫fiÌÚ· Ô˘ ȉڇıËΠ¶ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜ ˘ÂÚÚ·ÏÈÛÙ¤˜ ÔÈËÙ¤˜ ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡ÙÔÙÚÂÌfiÓÙ Î·È ∑Ô˙¤Ê ¡Ô˘·Ú¤, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÕÛÁÎÂÚ °ÈÔÚÓ, ∫fiÓÛÙ·ÓÙ, ∫¿ÚÂÏ ∞¤Ï Î·È ∫ÔÚÓ¤ÈÁ. ∏ ÔÓÔÌ·Û›· ∫fiÌÚ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· ·Ú¯Èο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÚÈÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ fiÏÂˆÓ -∫ÔÂÁ¯¿ÁË, μڢͤÏϘ, ∞ÌÛÙÂÚÓÙ·Ì- ÙfiÔÈ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ô ªÂÓ °ÎÔ˘ÚÈfiÓ Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ “ª·¿È” ΤډÈÛ·Ó ÛÙȘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜.

¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 62 ÂÙÒÓ, Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ª·ÓÒÏ˘ ∫·ÛÙÚÈÓfi˜, ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi „¢‰ÒÓ˘ÌÔ ÙÔ˘ ª·ÓÒÏË ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘. ™Ô‡‰·Û ËıÔÔÈ›· Î·È ¯ÔÚfi Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Á·ÏÏÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. ∂ÌÊ·Ó›ÛÙËΠÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi £¤·ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ı¤·ÙÚÔ. ™˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰Âο‰Â˜ ÂÈıˆڋÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Έ̈‰›Â˜ Î·È Ó˘ÎÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, Ì ÔÏϤ˜ “·ÚÙÂÓ¤Ú” (΢ڛˆ˜ Ì ÙË ÃÚ˘ÛԇϷ ∑Òη). ÃÔÚÔÁÚ¿ÊËÛ Û ‰Âο‰Â˜ ÌÔ˘ÛÈο Î·È ÌË ¤ÚÁ·, ›‰Ú˘Û ÙÔÓ “¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ ÃÔÚÔ‡” , Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ̠ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ÃÔÚfi‰Ú·Ì· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÔÏϤ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ù·Èӛ˜, fiˆ˜ “∫·ÊÂÙ˙Ô‡” , “ªÂÚÈÎÔ› ÙÔ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÎÚ‡Ô”, “æ‡ÙÚ·” , “∫¿ÙÈ Ó· η›ÂÈ” , “∫ÔÚ›ÙÛÈ· ÁÈ· Ê›ÏËÌ·” , “ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ ıÚ·Ó›Ô” , “™ˆÊÂÚ›Ó·”, “∏ ÎfiÚË ÌÔ˘ Ë ÛÔÛÈ·Ï›ÛÙÚÈ·” Î.¿. ¢›‰·Í ¯ÔÚfi Î·È ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁ›· Û ™¯ÔϤ˜ £Â¿ÙÚÔ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞¤Û˘Ú ¯ı˜, Ì ·È¯ÌËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË, ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜

“¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘” ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Óı‹Î˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ - ™¯fiÏÈ· ¡ÙfiÚ·˜, ™·Ì·Ú¿ Î·È æˆÌÈ¿‰Ë ∞£∏¡∞, 2.

ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤Û˘Ú ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫∂ ÔÈ ·Óı˘Ô„‹ÊÈÔ› ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ·Ó ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ì¤ÏË.

“¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ·ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Á›Óˆ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘. ∂Èı˘ÌÒ Ó· Â›Ì·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘” ÙfiÓÈÛ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜. √ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ô‰¤¯ıËΠÌÈ· χÛË Â› Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÎÏÔÁ‹˜, Ô˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ ·˯ԇÛ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·fi„ÂȘ, ÙËÓ ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ¿ÌÂÛÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. “ªÂ ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ıˆÚÒ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÌÔ˘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘¤Ú‚·Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘” ÚfiÛıÂÛÂ.

∏ ‰‹ÏˆÛË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘

™¯fiÏÈÔ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‰‹ÏˆÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ÛÙ›ψ ·fi„ ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ. ∫·Ù·ÓÔÒ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. £¤Ïˆ fï˜ Ó· ÙÔÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛˆ ˆ˜ Û fi,ÙÈ Ì ·ÊÔÚ¿ ı· ‰È·Ê˘Ï¿Íˆ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ Îϛ̷ ÂÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ¡¢ ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›. £· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ! ∫·È ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ. ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ÛÙÂÓ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. ™˘ÓÂÚÁ·ÛًηÌ ˆ˜ ÀÔ˘ÚÁÔ› Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∫·È ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠ÛÙÂÓ¿ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ͷӿ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜. ∫·È Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿-

√ ªÈÏÙ. Œ‚ÂÚÙ ÀÂÚ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ Œ‚ÂÚÙ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡¢ ı· ÛÙËڛ͈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÒÛÙÂ Ë ¡¢ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ ÛÙȘ 7 Î·È 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ÕÚ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›·.

ıÂÈ· ·˘Ù‹ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÙË ÛËÌ·›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÍÈÒÓ Ì·˜”

O AÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›Â: “√ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÏÂÁ› Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Î·È fi¯È ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜, ˘‹ÚÍ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ŒÙÛÈ, Ô Ï·fi˜ Ù˘ ¡.¢. ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘. ™Â οı ÁˆÓ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ Ú˘¿ÎÈ ·˜ Á›ÓÂÈ ÔÙ¿ÌÈ” .

O ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “™¤‚ÔÌ·È ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ï˘¿Ì·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÂÈÎÚfiÙËÛ·. ™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Î·Ó›˜. ¶ÚÔÛˆÈο ·ÁˆÓ›˙ÔÌ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. £· ÌÂÙ·ÓÈÒÛÔ˘ÌÂ, fï˜, ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Ï¿ÙË Á˘ÚÈṲ̂ÓË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ÛΤ„ÂȘ Â›Ó·È ÂÎ ÙÔ˘ ÔÓËÚÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Â̤ӷ, ı· Ì›ӈ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ¤Ì·ı· Ó· ÔÏÂÌ¿ˆ. £· Ì›ӈ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Ôχ ÛÎÏËÚfi ηڇ‰È ÁÈ· Ó· Âı¿Óˆ ÔÏÈÙÈο” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜.

∂ÈÛÙÔÏ‹ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘

Û ÛÙÂϤ¯Ë √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÌË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ¶ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘: “£¤Ïˆ Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ó· Û’ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌËÙÈ΋, ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. £¤Ïˆ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ, fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û¯¤ÛË ÙÈÌ‹˜, Ì·˜ ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ Î·È Ì·˜ ‰¤ÓÂÈ Ì ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÊÈÏ›·˜. øÛÙfiÛÔ, οو ·fi Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› Î·È Ù· ÔÔ›· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÈÛ˘Ó¿ÙÂÙ·È, ıˆÚÒ, fiÙÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘, ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û ϛÁÔ, Â›Û·È ÂχıÂÚÔ˜ Ó· οÓÂȘ ÙËÓ fiÔÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÛÔ˘ Î·È Ù· ‰Èο ÛÔ˘ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·. ∂‡¯ÔÌ·È fiÏ· Ó· ¿Ó ηϿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜. ∫·È ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜, Ô˘ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ôϛ٘ Ù˘ ‰È΋˜ ÛÔ˘ ·Í›·˜” . √ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ù· ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘.

™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ ¡ÙfiÚ·- ™·Ì·Ú¿˜ ™Â ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜ Ù· ÂÈÙÂÏ›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ Ù˘ ¡¢ Ì ÙË ÚÔÛÔ¯‹ Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ȉ›ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ “¤ÎÚËÍË” ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÛÙËÓ ∫.∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ·fi Ù· πˆ¿ÓÓÈÓ· ÛÙȘ ·È¯Ì¤˜ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ: “∫¿ÔÈÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· ÙÔ˘˜. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ¯¿Óˆ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘. Œ¯ˆ ¢ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÓfiÙËÙ·, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ¶ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Ì ·ÁÁ›˙Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÙÔԇ̷Ȕ ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· Î¿Ï˘„ ÙÔÓ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‡‚ÚÂȘ ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ flash 96 ÙfiÓÈÛÂ: “ŸÏÔÈ ÎÚÈÓfiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ì·˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ı· ÎÚÈıԇ̠΢ڛˆ˜ Ì fiÚÔ˘˜ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” ∏ ˘Ô„‹ÊÈ· ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢, ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ “ÙÔ ·‡ÚÈÔ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÚÂÈ fiÏÔ˘˜ Âӈ̤ÓÔ˘˜” Î·È ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ·fi Ù· Ï¿ıË Ì·˜, Ó· ÌË ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏ›ÛÔ˘Ì” ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ ›Â: “√ Î. ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ¡¢, ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ı· ¤ÚÂ ӷ Â›Ó·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜, ÁÈ·Ù› ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘”

√ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ Â¤ÌÂÈÓ Û ̛· ·Ó·Áη›· ÚÔ¸fiıÂÛË: “¡· ·ÓÔȯÙ› ÙÔ ∫fiÌÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ‚¿ÛË, ¤Ú·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ó· ¿ÓÔÈÁÂ Ë fiÚÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜, Ô˘ ı· ‹Û·Ó ÔÈ ÂÁÁ˘ËÙ¤˜ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹˜ Ì·˜ Î·È Î·Ù¤‚·Ï· οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ۈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÌÔ˘ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜” ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ™˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô˘ ı· ÂÏ¿Ì‚·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ì·˜, ·Ô‰¤¯ıËη Ì›· χÛË Ô˘, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·˯ԇÛ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÌÔ˘ ·fi„ÂȘ, ¤ÎÚÈÓ·, fiÙÈ ‹Ù·Ó ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ·ÔÙÚÔ‹˜ ¿ÌÂÛÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜” “ªÂ ÙËÓ ÙÚÔ‹ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘Ó, ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ™˘Ó‰ڛ·ÛË, ıˆÚÒ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ ÙÔ ‚‹Ì· Ô˘ ¤Î·Ó· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÌÔ˘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ˘-

¤Ú‚·Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ: “¢ÂÓ ÂÈı˘ÌÒ Ó· Â›Ì·È Ì¤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∞ÚÓÔ‡Ì·È Ó· Á›Óˆ ̤ÚÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘” “∂Èı˘ÌÒ Ó· Â›Ì·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì fiÚÔ˘˜, Ô˘ ı· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ·ÔÛ‡Úˆ ÙË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ıˆÚÒ, fiÙÈ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó Û ‰È·‰Èηۛ˜ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜” “∂›Ó·È ·˘Ù‹, Ì›· ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÌÔ˘ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÙÔ‡ÙË ÒÚ·, ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ËÁÂÛ›·˜, Ì ÙÚfiÔ, fï˜, Ô˘ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ËÁÂÛ›·˜ Ì ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È È‰ÂÔÏÔÁ›·˜. ∂ÈϤÁˆ, ‰ËÏ·‰‹, Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÌÔ˘ Ó· Â›Ó·È Û˘Ì‚ÔÏ‹ ·Ú¯ÒÓ Î·È È‰ÂÒÓ, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ˘ÛÙÂÚÔ‚Ô˘Ï›·. ¶·Ú·Ì¤Óˆ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” ηٷϋÁÂÈ.

™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ∞£∏¡∞, 2.

™∂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÂϯÒÓ Ù˘

¡¢ ÛÙÔ ™Ù¿‰ÈÔ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ºÈÏ›·˜ Ì›ÏËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂͤÊÚ·ÛÂ Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ, ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔÓ Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ ‰‹ÏˆÛ ÔÙÈ Î·Ù·ÓÔ› ·Ôχو˜ ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ ÔÙÈ ı· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ›‰È· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· Ù˘ ¡¢ ı· ›̷ÛÙÂ

fiÏÔÈ Ì·˙›. £· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ! ∫·È ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ” . ∏ η ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Â›Û˘, ÂͤÊÚ·Û “‚·ıÂÈ¿ Û˘ÁΛÓËÛË“ ÁÈ· ÙË ‰‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘.“∏ ‰‹ÏˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ªÈÏÙÈ¿‰Ë Œ‚ÂÚÙ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÌÂÁ¿ÏË ÙÈÌ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Â˘ı‡ÓË. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Ì fiÏË ÌÔ˘ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ‰ÂÛ̇ÔÌ·È Î·È ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘, fiˆ˜ ‰ÂÛ̇ÔÌ·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜, fiÙÈ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” ›Â.

∞fi ÙËÓ ÕÚÙ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ Ú˘¿ÎÈ ÔÙ¿ÌÈ ÒÛÙ ӷ Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

™¯fiÏÈÔ §∞.√™ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ¡¢ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ fiÛ· ‰ËÌÔ-

ÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫.∂. Ù˘ ¡.¢., Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ‰‹ÏˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ŸÛÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÚÔ˘Ó ÔÏÈÙÈο ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·ÓÙ› ·˘Ù¿ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È ËÙÙÔ·ı›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔ ¶∞.™√.∫ ÙÔ˘ 2007, Ô ™Àƒπ∑∞ ÙÔ˘ 2009 Î·È - ·fi fi,ÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ·Ó ¿Ó ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· - Î·È Ë ¡.¢. ÙÔ˘ 2010. √ ÙfiÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ¢Ú›· Î·È ‰ÔÌË̤ÓË ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·fi ÎfiÌÌ·Ù· ÈÛ¯˘Ú¿ Ô˘ Ó· ÌËÓ ˘ÔÓÔ̇ÛÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

™ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ∫Ú¿ÙÔ˘˜-∂ÎÎÏËÛ›·˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘-πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜

«ªÔÈÚ·˙fiÌ·ÛÙ ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ» ∞ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ∞£∏¡∞, 2.

È Û¯¤ÛÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜-∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù¤ıËÎ·Ó Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, πÂÚÒÓ˘ÌÔ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÎÎÏËÛ›·˜-¶ÔÏÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÛÔ‚·Úfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ.

∞£∏¡∞ 2.

Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “£· ÌÂٷʤڈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ Ì·˜ ÛÙË ¢È·Ú΋ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÚfiÓÔÈ·˜ ı·

ÙÔ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Ë ¢π™” . ∫·È ÛËÌ›ˆÛÂ: “ª¤Û· ·fi ·˘Ù‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Î·È Ì ÙÔ Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÔÏÏÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ” .

“∂›¯·Ì Û ‚¿ıÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ·ÍÈÒÓ, ÌÈ· ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙ›·, ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ, Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô, ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠̠ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Û ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ù˘ ÚfiÓÔÈ·˜, Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ” . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í ·fi„ÂȘ Ì ÙÔÓ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ - ∂ÎÎÏËÛ›·˜, “ÒÛÙ ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÚÈÙÔ‡˜ Ì·˜ ÚfiÏÔ˘˜ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ì ÛÔ‚·Úfi Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ” . “™˘ÌʈӋ۷Ì fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÒÛÙ Ì ıÂÙÈÎfi Ó‡̷ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¶ÔÏÈÙ›·˜ - ∂ÎÎÏËÛ›·˜” , η٤ÏËÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ·ÊÔ‡ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ ¯·-

™˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ¡ÈÎËÊfiÚÔ ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ

¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜: ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Ë Â˘ÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 2.

“∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Î·È Â›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οı ηÙÂÛÙË̤ÓË ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È Ú·ÎÙÈ΋ Ô˘ Â›Ó·È ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¢ÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ÚÔÛٷهÂÈ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ì·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô k ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹, ¡ÈÎËÊfiÚÔ ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ‹Ú ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·fi„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ηχÙÂÚ· ı· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ٷ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ϤÍÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ Î·È ÂÁÒ” › ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜, ÚÔ-

Ûı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, fiÙÈ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ

ÔÚ›· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·›Ô˘ ¢È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÚÔ-

Û¿ıÂȘ Ô˘ ηÙ‚ϋıËÛ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ˘fi ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÙÔ˘˜ ȉÈfiÙËÙ·. ∂›Û˘, Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔˆıËı› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÓÔÌ›· ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi Â›‰Ô, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ó· ÂÍ¿ÚÂÈ ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ™˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °ÈÒÚÁÔ ∫·Ì›ÓË, “ÂΛÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÁÒ ÛÙËÓ ∂∂” fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ¿Ú· Ôχ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· Ì ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ıËÙ›·˜” ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ Î.Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ.

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ∞£∏¡∞ 2.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘, ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ, Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ∫À™∂∞ ÙÔ ÔÔÈÔ Î·È ı· Ô-

™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó

Ú›ÛÂÈ ÙȘ Ӥ˜ ËÁÂۛ˜ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ΔÔ fiÏÔ ı¤Ì· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ËÁÂۛ˜ Û οı ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË Â·Ê‹ Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ˘Ô˘ÚÁÔ› ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ª¤Á·-

ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ηıÒ˜ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ Ù·ÍȉÈÒÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔÈ ÔÈ ÁÂÓÈÎÔ› ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜.

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (Û‹ÌÂÚ·) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó, ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, fiÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ‰È·ıÚËÛÎÂÈ·Îfi ‰È¿ÏÔÁÔ. √ °° ÙÔ˘ √∏∂ ı· Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Â›ÛËÌË Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ) ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÛÙÔ 3Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, fiÔ˘ ı· ÙÔÓ Î·ÏˆÛÔÚ›ÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÔ ºfiÚÔ˘Ì Â›Ó·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Î·È ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂› Ù¿ËÙÔ˜ ı· ÙÂı› ·ÎfiÌË ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¶°¢ª. ∞ÚÁfiÙÂÚ· Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ª¤Á·ÚÔ, fiÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ Á‡̷. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ô ª·Ó °ÎÈÌÔ˘Ó Î·È Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Â›Ó·È ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔÈ Û ‰Â›ÓÔ ·fi ÙÔÓ °.¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Ô °° ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÁÓÒÛÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ÙÔÓ ˘ԉ¯Ù› ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, º›ÏÈÔ˜ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜. √ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ Î·È Î·ÙfiÈÓ ı· ÙÔ˘ ·ÔÓÂÌËı› ÙÔ ÃÚ˘Ûfi ªÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Û ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ “‰È·¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘” Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Ù· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï·ÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË.™ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô °° ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ¤ÓÙÂ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. √ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ÙËÓ ¶¤ÌÙË, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞Á.¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜

™ËÌ·ÓÙÈÎfi ¢ÈÂıÓ¤˜ ºfiÚÔ˘Ì, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· °·‚Ú¿, ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË

ŒÓÙ·ÛË Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Û˘Ó·˘Ï›·˜

∏ ∫ÔÈÓˆÓ›· ¶ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ∞£∏¡∞, 2.

Δ

ËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î‹Ú˘Í ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜), Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜. ΔÔ ºfiÚÔ˘Ì ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ “∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ∞Ï. øÓ¿Û˘” Î·È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∫ÒÛÙ· °·‚Ú¿. ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË (GFMD) Â›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋, ÌË ‰ÂÛÌ¢ÙÈ΋ Î·È ·ÓÂ›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, ·ÓÔȯً Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ.

∞£∏¡∞, 2.

∞Ó·ÛٿوÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠӈڛ˜ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á.¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ›· ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ª¤ÏË Ù˘ ·˘ÙÔÂÈηÏÔ‡ÌÂÓ˘ “ÂÈÙÚÔ‹˜ ηÙԛΈӔ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı· ¯˘ı› ·›Ì· Î·È ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›·” ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ Ï·Ù›·˜ ¯ÒÚÔ. ΔÂÏÈο, Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÎÙÔÓÒıËÎÂ Î·È ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›·.

∞ÓÙÈ-ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË ∞£∏¡∞, 2.

Δ∞ ·›ÙÈ· Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë Û¯¤ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂∂ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ªÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜, Ù· Ó¤· ÚÔÛÊ˘ÁÈο ·̷ٷ Ô˘ ÚÔηÏ› Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, Ë ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÓfiÚˆÓ Î·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, Ë Û¯¤ÛË Ù˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È Ë ÏÂËÏ·Û›· ÙÔ˘ ΔÚ›ÙÔ˘ ∫fiÛÌÔ˘ ˆ˜ ÁÂÓÂÛÈÔ˘ÚÁfi ·›ÙÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ∞Û›· Î·È ∞ÊÚÈ΋ ‹Ù·Ó ÌÂÚÈο ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ “·ÓÙÈ-ÊfiÚÔ˘Ì”, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (ÚÔ¯ı¤˜) ÛÙËÓ ∞™√∂∂. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ “·ÓÙÈ-ÊfiÚÔ˘Ì” Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·). ªÈ· ·fi ÙȘ ·fi„ÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËΠ¢ڤˆ˜ Î·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÙÈΤ˜ ÁˆÓ›Â˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ‹Ù·Ó fiÙÈ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÚÔ‹˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô‡Ù ÌÂÈÒÓÂÈ ÙÂÏÈο ÙË ÚÔ‹. ∫·ıÔÚ›˙ÂÈ fï˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ‰È·‚ÈÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ô μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ¿ÓÔ˜, ϤÎÙÔÚ·˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Ì·˙È΋ ¤ÍÔ‰Ô˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Û˘Ì‚Â›. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ·ÚfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÓfiÌÈÌÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó.

∂ÛÙÈ¿˙ÂÈ ÛÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ÙËÓ Èı·Ó‹ Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ™ÙÔ GFMD ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ fiˆ˜ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 4 Î·È 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ΔÔ ºfiÚÔ˘Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ, ∫fiÊÈ ∞Ó¿Ó ÙÔ 2006 Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙȘ μڢͤÏϘ (μ¤ÏÁÈÔ) ÙÔ 2007 Î·È ÛÙËÓ ª·Ó›Ï· (ºÈÏÈ›Ó˜) ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿. ™ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô μ. ªÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙË ˙ˆ‹ Â›Ó·È ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¢È·Î‹Ú˘Í˘ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ 1948. “°È·Ù› ÏÔÈfiÓ ·˘Ùfi ÙÔ ıÂÌÂÏÈ҉˜ ‰Èη›ˆÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰Èη›ˆÓ Ô˘ ÔÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ status ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ∂›Ù ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ›Ù ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜;” ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ. ™ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 250 ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÂÓÒ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó 50 ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ÙÔ˘

√∏∂ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ∫. °·‚Ú¿˜ › ˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ˙Ô˘Ó ÌÈ· ÙÚ·Áˆ‰›· ÁÈ·Ù› Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ Î·Ó›˜ Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÂÓfi˜ ÏÂÙÔ‡ ÛÈÁ‹ ÁÈ· fi-

ÛÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ÓÔ‹ Û οÔÈ· ·ÎÙ‹. °È· ÙÚ·Áˆ‰›· Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶Ú. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÚÒÙË ·fi ÙȘ Ûˆ˙fiÌÂÓ˜ ÙÚ·Áˆ‰›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ πΤÙȉ˜ ÙÔ˘ ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˘ Ì ı¤Ì· ÙË ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ™‡ÚÔ˜ μÔ‡ÁÈ·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó ٷ ÌÂÏ·Ó¿ ÛËÌ›· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í˘

ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌË ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰Ô̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÔÌ¿‰ˆÓ, ·ÓıÚÒˆÓ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ¯ÔÚËÁËı› ¿Û˘ÏÔ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÙȘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ› ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ì ÙËÓ ∂∂ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÚÒÙ˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2010 ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ó¤Ô ·ÓÔÈÎÙfi ∫¤ÓÙÚÔ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ Î·È ÀÔ‰Ô¯‹˜ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ “ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈÔ” ·˘Ùfi Ù˘ ¶·Á·Ó‹˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÌÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË, Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· øÓ¿ÛË ı¤ÛÈÛ Ì ¢ηÈÚ›· ÙÔ ºfiÚÔ˘Ì ÙˆÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “¡¤· ∂ÛÙ›·” ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ΔÔ ‚Ú·‚›Ô, Ì ¤·ıÏÔ 50.000 ¢ÚÒ, ı· ‰Ôı› Û ÌÈ· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Û ı¤Ì·Ù· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘.

ŒÎÏÂÈÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ¶·Á·Ó‹

§Ô˘Î¤ÙÔ ÛÙËÓ “∫fiÏ·ÛË ÙÔ˘ ¢¿ÓÙË”... ∞£∏¡∞, 2.

∂∫§∂π™∂ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÙÔ ∫¤-

ÓÙÚÔ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ¶·Á·Ó‹ Ù˘ ª˘ÙÈÏ‹Ó˘. ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¶·Á·Ó‹˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ›¯Â ¤ÚıÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÂÍÂÁ¤ÚÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ™. μÔ‡ÁÈ·˜,

¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ “∫fiÏ·ÛË ÙÔ˘ ¢¿ÓÙË” “√È Û˘Óı‹Î˜ Â‰Ò Â›Ó·È ¿ıÏȘ, ·¿ÓıÚˆ˜, ı›ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜” ›¯Â ÂÈ Â›Û˘ Ô Î. μÔ‡ÁÈ·˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÛËÌÂÈÒÛÂÈ fiÙÈ “ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ê‡Ï·Í˘, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¤ÓÙÚÔ Ê‡Ï·Í˘ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ·ÏÏ¿ ’ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô „˘¯ÒÓ’. ¡· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ fiÔÈ· ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ ·Ú¤-

¯ÂÙ·È Â‰Ò, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘˜ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿Ó” ª¿ÏÈÛÙ·, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÁÈ· ·fi ÙÔ “∫¤ÓÙÚÔ” 17¯ÚÔÓÔ˜ ∫Ô‡Ú‰Ô˜ ηًÁÁÂÈÏ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ·fi ÊÚÔ˘ÚÔ‡˜. ™ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁڷʤ˜ ·fi 47 ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î·È ÂÈÛ‡Ó·„Ë Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ‰È¿ÁÓˆÛ˘, ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ‚·Ú‡ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi 17¯ÚÔÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘.

∫·Ù·‰›ÎË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·

“¡· ÌËÓ ‰ÈηÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÓÔ˚ÎÔ‡˜” ∞£∏¡∞, 2.

Δ∞ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·-

Ù›·˜ ηٷ‰›Î·ÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Mega › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “∫·Ó¤Ó·˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÓÔËı› fiÙÈ ÙÔ Ó· ÂÈÙÂı› Ì 100 ÛÊ·›Ú˜ Û Ӥ· ·È‰È¿ ‹ Û ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È Ú¿ÍË ¤ÛÙˆ Î·È Î·Ù’ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ ÏÔÁÈ΋”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÊÔ‚È΋ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙË̤ÓË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¤Ó· ˘·ÚÎÙfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. “£· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ‰ÈηÈÒÓÂÈ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·Ú·ÓÔ˚ÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. O Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·Ó·Ï˘ÙÈο: “H Ó¤· ÌÔÚÊ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.

∞˘Ùfi Ô˘ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηӤӷ ÂӉȷʤÚÔÓ, η̛· ¤ÓÓÔÈ· ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÛÙˆ ÙËÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÛÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∫·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÙÙfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠¤Ó· Îϛ̷ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÌÈÏ‹ÛÂÈ. ” ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó›˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÔÏ›Ù˘ Ô˘ Ó· ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÂηÙfi ÛÊ·›Ú˜ Û Ӥ· ·È‰È¿, Ô˘ ÁÈ· 200 Î·È 300 ¢ÚÒ, fiˆ˜ Ë ™ÔÊ›· Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËη Î·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È Ô˘ Â›Ó·È Î·È Û˘ÓÙÔ›ÙÈÛÛ¿ ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Û ÌÈ· ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹ fiˆ˜ ‹ıÂÏÂ, ‹ıÂÏ ӷ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ 300 Î·È 400 ¢ÚÒ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÔÎÙ¿ÎÈÏÔ ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚÔ Ì ÔÎÙ¿ˆÚ˜ ÂÚÈÔϛ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ΛӉ˘ÓÔ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘. ” ¢ÂÓ ÌÔÚ› ηӤӷ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ‰È·ÓÔËı› fiÙÈ Ë

Â›ıÂÛË Ì 100 ÛÊ·›Ú˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û Ӥ· ·È‰È¿ ‹ Û ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· οÓÂȘ ÌÈ· Ú¿ÍË Ë ÔÔ›· ηْÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÏÔÁÈ΋” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÒÚÈ̘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰ÔÌ‹, ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∑‹ÙËÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· Û˘ÛÙ·ı› ÌfiÓÈÌË ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ë ÔÔ›· ı· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ·ÓÙÈ-ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ì ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÌÈ· Ó¤·˜ ‰ÔÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ô˘ ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È-fiˆ˜ ›Â-ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔ-

ÁÈÛÌfi Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘. “∂›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· ηÙ¢ı˘Óı› Î·È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÛÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È fi¯È ÛÙÔ Ó· ΢ÓËÁ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜. ™ÙÔ Ó· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È fi¯È Ó· ÂÚÈÛÙ¤ÏÏÂÈ Ù· ·ÙÔÌÈο, ÔÏÈÙÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” . ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó. “∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰›Î·È·. ∂›Ó·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û ¤Ó· Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. “∂›Ó·È ÒÚ· Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤ÏÂÁ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ·˘Ù¿ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” , η٤ÏËÍÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

48ˆÚË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ù· ¢™ Ù˘ √ªÀ§∂ Î·È ÙˆÓ §ÈÌÂÓÂÚÁÛÙÒÓ

¡¤· ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ∞£∏¡∞, 2.

¡

¤· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›·, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙȘ 00.01 Î·È Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 00.01, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (·‡ÚÈÔ), ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔχˆÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù· ¢™ Ù˘ √ªÀ§∂ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ √§¶. √È ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ‰Ôı› ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙËÓ Cosco Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·.

™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ªÀ§∂ Ó· ÎËÚ‡ÍÂÈ Ó¤· ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “∞‰˘Ó·ÙÒ Ó· ηٷÓÔ‹Ûˆ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ªÀ§∂ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ √§¶. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ì·˜, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ √§¶ ∞∂ Î·È ™∂¶ ∞∂ ÁÈ· fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ™ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ·˘Ùfi ı· ÙÂıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏıÔ‡Ó Ô‡Ù ӷ ÚÔÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ۇ̂·ÛË Î˘ÚˆÌ¤ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË,Ì ÈÛ¯‡ ÓfiÌÔ˘. ∂›Ó·È ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ Ï¢ڤ˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2009, ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, fiϘ ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È

·fi ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ™‡Ì‚·Û˘, ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ ıÂÛÌÈÎfi Î·È ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ‰›Î·ÈÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ √§¶ ∞∂, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜.”

ΔÔ ∫∫∂ ” ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ COSCO ÛÙÔ ™∂ª¶√ Î·È Ë È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÙËÓ ÔÔ›· ÂȉÈÒÎÂÈ Ì οı ÙÚfiÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ·ÏÏ¿ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·“ÛËÌÂÈ-

ÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. ” ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ¿Ï˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÙˆÓ Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ¡·˘ËÁ›·, ÛÙË ¡·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋ ∑ÒÓË Î·È ·ÏÏÔ‡ ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ¡¢ - ¶∞™√∫ Ô˘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ›. °È· ÏÈÌ¿ÓÈ·, Ó·˘ËÁ›· Î·È ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛȘ, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡“ηٷϋÁÂÈ.

∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ∞£∏¡∞ ,2.

∏ ∫√ªπ™π√¡ ˙ËÙ¿ÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹

ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ô˘ ‰fiıËΠÛÙÔÓ √§¶ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1 Î·È ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. “∂¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Â·ÚÎÒ˜ fiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ÙfiÙ ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹.

√ ™Àƒπ∑∞ ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¶. §·Ê·˙¿ÓË Î·È £. ¢Ú›ÙÛ·. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÙÔ˘˜ ·Ú›¯Â ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ COSCO. ΔËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ΔÔ ∂μ∂∞ ˙ËÙ¿ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È §. ∫·ÙÛÂÏË TËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ·ÂÚÁ›· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞ı‹Ó·˜, Î. ∫. ª›¯·ÏÔ˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Î. §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ˙ËÙ¿ÂÈ ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› ÙÔ˘˜ ’’ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÂÎÙÂÓÒ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘

ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘’’. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ” Ë ·Ó¿ÁÎË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ó¤·˜ 48¿ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ Û ÛÔ‚·Ú‹ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ“ ™ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞ ÚÔ˜ ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· À·ÏÏ‹ÏˆÓ §ÈÌ·ÓÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√ªÀ§∂) Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ªÔÓ›ÌˆÓ Î·È ¢ÔÎ›ÌˆÓ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ √§¶ ˙ËÙ¿ Â›Û˘, ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

¶ÚÔÂȉÔÔ›ÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÁÈ· Ó·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο ∞£∏¡∞ ,2.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈ-

Ṳ̂ÓË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡” ÙfiÓ›˙ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ·” ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ‰‹ÏˆÛË μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘” “™ÙȘ 20.10.2009 ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ Thyssen Group Marine Systems Î. ∏ans Cristof Atzpodien ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ›¯· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ‰È·Ê¿ÓËÎÂ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ χÛË. ∂›¯· fï˜ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο Î·È fiÏÔ˘ ÙÔ˘ Ó·˘ËÁÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘.

∂›¯· Â›Û˘ ÙÔÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚԂϤ„ÂˆÓ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÔ›· Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο ÂÚÈ‹Ïı ÛÙËÓ Thyssen Group ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ë ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∂›¯· ¿ÏψÛÙ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Ï¢-

Ú¿ fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ÌfiÓÔ Ì›· χÛË Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ‚¿ıÔ˘˜, ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ù˘ Thyssen Group Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÚÈÓ ÂÓËÌÂÚˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÈÓ ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ Á›ÓÔÓÙ·È Û‚·ÛÙÔ› ÙfiÛÔ ÔÈ fiÚÔÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÔÈ fiÚÔÈ Î·È ÔÈ ÛÎÔÔ› ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ó·˘ËÁÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡” , ηٷϋÁÂÈ ÛÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜. “∏ Û˘ÁηٿıÂÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·fi ÙËÓ

TyssenKrupp Û ¤Ó· Ó¤Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯‹Ì· ı· ‰Ôı› ÌfiÓÔ ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÌÂÙ¿ ·fi Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¡·˘ËÁ›ˆÓ ™Î·Ú·Ì·Áο “∏ Δƒπ∞π¡∞” ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ̤ÏËÌ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› Ë Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ó·˘ËÁ›ˆÓ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ” ∂ÚˆÙËı›۷ Û¯ÂÙÈο Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¤„¢Û ٷ ÂÚ› Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ Î. ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È ÙÔÓ Î. ÿÙÛÈÔ Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ TyssenKrupp ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÌÂÙÔ¯ÒÓ. ∂·Ó¤Ï·‚ ‰Â ÙË ÚËÙ‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ fiÙÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË ıÂÛÌÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÙÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂÁÁ˘¿Ù·È ÙËÓ

∞£∏¡∞, 2.

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË

ÛÙȘ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ·fi ÙÔ 2005 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2008 ‚¿ÛÂÈ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó “Δ· ¡¤·” , ÂÓÒ ÙÔ 2005 ÙÔ 75% ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›¯·Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ 2008 ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 83%. ™Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Ô˘ Û¤ÚÊ·Ú·Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‹Ù·Ó 24% ÙÔ 2005, ÙÔ 2008 ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 39%. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ οÔÈ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ 28% ıˆÚ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘ ÂÈ˙‹ÌÈÔ, ÙÔ 27% ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ›, ÙÔ 11% “‰Â›¯ÓÂÈ” ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ 10% ıˆÚ› fiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈ̘.

¢‹ÏˆÛË ∫·ÙÛ¤ÏË - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∫∫∂ Î·È ™Àƒπ∑∞ - ∞ÓËÛ˘¯›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘

∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË

∏ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÎÙ˘ÒÓÂÙ·È...

ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜.

£‡Ì· ‚È·ÛÌÔ‡ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ’’¤ÂÛÂ’’ 65¯ÚÔÓË ∞£∏¡∞, 2.

∫∞Δ∞ Â·Ó¿ÏË„Ë ‚È·ÛÌfi Î·È ÔÌËÚ›· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ ˘¤ÛÙË 65¯ÚÔÓË ·fi 55¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Û·, Ô ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘, ÙËÓ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ· ÙÚÂȘ ̤Ú˜ fiÔ˘ Î·È ÙË ‚›·Û ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ë 65¯ÚÔÓË ÂÓË̤ڈÛ ̛· Ê›ÏË Ù˘ Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™ÂÚÚÒÓ Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fï˜ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‹Á ӷ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ™ÂÚÚÒÓ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÂÂȉ‹ Ë 65¯ÚÔÓË ÙÔÓ Â›¯Â ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÁÈ· ‚È·ÛÌfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÙÔ˘ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙË, Ô 55¯ÚÔÓÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ۯ¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ 65¯ÚÔÓË. √ 55¯ÚÔÓÔ˜ ı· ·ÔÏÔÁËı› ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ™ÂÚÚÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹ÚÂ. ∞fi ¯ı˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÂÚÚÒÓ Ì ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ‚È·ÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘.

STOCK

OGGI-SHELTER ∞¡¢ƒπ∫∞-°À¡∞π∫∂π∞ ∂¡¢Àª∞Δ∞ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 - ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 3Ô˜ √ƒ√º√™

∞¡¢ƒπ∫∞ ∫√™Δ√Àªπ∞ ·fi 90 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 70 ú ª¶√Àº∞¡ ·fi 80 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶√À∫∞ªπ™∞ ·fi 25 ú

°À¡∞π∫∂π∞ ¶∞§Δ√ ·fi 100 ú ™∞∫∞∫π∞ ·fi 45 ú º√À™Δ∂™ ·fi 30 ú ¶∞¡Δ∂§√¡π∞ ·fi 30 ú ¶§∂∫Δ∞ ·fi 20 ú

¢ÂÎÙ¤˜ fiϘ ÔÈ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜

øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¢∂ÀΔ-Δ∂Δ-™∞μ 10.00-13.30 Δƒπ-¶∂ª-¶∞ƒ 10.00-13.30 & 17.30-20.30


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

34¯ÚÔÓÔ˜ ·Ú·ÏËÁÈÎfi˜ Ô˘ ÓÔÛËχÙËΠ۠ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫·È 6Ô˜ ÓÂÎÚfi˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÏfiÁˆ ÂÈÏÔ΋˜ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∂Ȃ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Û ÚˆÙÔÂÙ›˜ Ù˘ ™ΔÀ∞ ∞£∏¡∞ 2.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¶√∂¢∏¡

°È· 3.000 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÀÁ›·˜ ÙÔ 2010 ‰ÂÛ̇ÙËÎÂ Ë ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘

Œ

Ó·˜ 34¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤ÎÙÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.√ ¿Ó‰Ú·˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ú·ÏËÁÈÎfi˜, ÚÔÛ‚Ï‹ıËΠ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë Î·È ÓÔÛËχÙËΠÁÈ· ÌÈ¿ ‚‰ÔÌ¿‰· Û ÌÔÓ¿‰· ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÓÒ Î·Ù¤ÏËÍ ·fi ÔÏ˘ÔÚÁ·ÓÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·.ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ (ÚÔ¯ı¤˜) ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ 42 ÂÙÒÓ ·‚›ˆÛ ÏfiÁˆ ηٷÏËÍ›·˜ Î·È ÔÍ›·˜ ηډȷ΋˜ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

∞£∏¡∞ 2.

™ÙȘ ·ÚȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ 3.000 Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ, Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ∂™À Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, Ì·˙› Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ì ÙËÓ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ (¶√∂¢∏¡), Ë ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ·Ù˙¤ÓÙ·˜ ÙÔ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ “˘¤ÚÔÁÎÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·” . Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ı· ÌÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜” Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ê·Ú̿ΈÓ, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Â›Û˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ. “™Â ıÂÙÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶√∂¢∏¡, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫Ô˘ÙÛÈÔ˘Ì¤Ï˘.

∑ËÙÔ‡Ó ÌÂٿٷÍË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ ·fi Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜

∞£∏¡∞ 2.

¶ÔÚ›· ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ™˘ÁÁÚÔ‡ ÚÔ˜ ÙË μÔ˘Ï‹ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÙˆÓ ÚÒËÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÌÂٿٷ͋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›·. √È Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 800 ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ӛÙ˜ ÛÙȘ √∞, Â› 10 ¤ˆ˜ 15 ¯ÚfiÓÈ·, Ì ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÔÎÙ¿ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ۇ̂·Û‹ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÁ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ¤·Û¯Â Î·È ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÏÈÁfiˆÚ˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›¯Â ÏËÊı› ‰Â›ÁÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ó¤Ô Èfi ÁÚ›˘ ∞(∏1¡1)Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó ıÂÙÈÎfi. ∞·ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ë È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË.∂›Û˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·‚›ˆÛÂ Î·È ÌÈ· 16¯ÚÔÓË Ì ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ· √Í›· §ÂÌÊÔÁÂÓ‹ §Â˘¯·ÈÌ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ∏ 16¯ÚÔÓË Â›¯Â ÓÔÛ‹ÛÂÈ ÚÔ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ Ì ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë A(∏1¡1)v, ·ÏÏ¿ fiˆ˜

ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “·‚›ˆÛ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘ ÓÔÛ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË Â›¯·Ó Âı¿ÓÂÈ ÏfiÁˆ ÂÈÏÔÎÒÓ ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÁÚ›˘ Ù‡Ô˘ ∞ (H1N1) ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Û ¤ÍÈ ÚˆÙÔÂÙ›˜ Ù˘ ™ΔÀ∞ Î·È Û ÌÈ· ˘·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÓÔÛËχÙÚÈ· ÙÔ˘ 251 °¡∞. ŸÏ· Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›·. °È· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚˆÙÔÂÙ›˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ 251 °¡∞.

∫ÏÂÈÛÙ‹ ÁÈ· Ì›· Ë̤ڷ Ë ∞™√∂ Ì ·fiÊ·ÛË ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È·

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ηٷϋ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ∞£∏¡∞ 2.

ªÂ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ˙ËÙ¿ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ. ¢‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË, “‹È·˜” ÌÔÚÊ‹˜ ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÍ·ÓÙÏÔ‡ÓÙ·Ó Û Â›Â‰Ô Û˘ÛÙ¿ÛˆÓ, ÙÒÚ·, Î·È Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙËÓ fiÏË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›·, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹, ˙ËÙ¿ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÏË„ÈÒÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙˆÓ ˘fi ηٿÏË„Ë Û¯ÔÏ›ˆÓ ‹ fi¯È. “∂ÊfiÛÔÓ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌfiÛÈ· Û¯ÔÏ›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÔÌ·Ï‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÚÂÌÔ‰›˙ÂÙ·È, ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È ‹ ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÒÓ Î·Ù·ÏË„›Â˜, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜”, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›·. ΔÔ ·˘ÙfiʈÚÔ ÏËÌ̤ÏËÌ· Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Î·È ‰È·Ù¿Ú·Í˘ ÔÌ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Î·È ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ. ∏ ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ú·ÁÁÂÏ›· ηٷϋÁÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ -Î·È ÂȉÈο Â¿Ó Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ‰Ú·ÛÙÒÓ- ı· ÂȉÔÔÈÂ›Ù·È Ô

ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰›ÓÂÈ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ Ô‰ËÁ›Â˜ Î·È ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ‹ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÎÏ›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·), ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ‚›·˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ ËÚÂÌ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜, Ô‰ËÁ‹ıËΠ۠·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÂÂȉ‹ “ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙ· ÂÂÈÛfi‰È· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˘ ‚›·˜ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ

ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÈÎÒÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙ· ÔÔ›· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ¶∞™¶ ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ(√¶∞) ·ÏÏ¿ Î·È Â͈·ÓÂÈÛÙËÌȷο ÛÙÔȯ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ªÂÚÈÎÔ› ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Û¯Âı› È·ÙÚÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰·” . ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ “ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· fiϘ ÙȘ ‚¿Ú‚·Ú˜ Ú¿ÍÂȘ ·ÙfiÌˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. £ÂˆÚ› fiÙÈ Ù¤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ÂȉÈο ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÓfi˜ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ¯ÒÚÔ ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ ȉÂÒÓ. ∫·Ï› ÙÔÓ

ºÔÈÙËÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ı¤ÛË ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Î·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . “ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ËÚÂÌ›· Î·È ÔÈ ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜. *∂Ù¿ Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· Δ∂π ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, ÂÓÒ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ (ª¿ÈÔ˜-πÔ‡ÓÈÔ˜ 2010) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÛÙȘ 115.000. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¡¤·, Ù· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· Δ∂π Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È: ∂ÚÁÔıÂÚ·›·˜ (∫Ô˙¿ÓË), ∞ÎÙÈÓÔÏÔÁ›·˜-ƒ·‰ÈÔÏÔÁ›·˜ (∫·Ï·Ì¿Ù·), Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ π·ÙÚÈÎÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ (∞ÚÙ·), ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ (∞ÚÙ·), Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÀÏÈÎÒÓ (ªÂÛÔÏfiÁÁÈ), √ÙÈ΋˜ Î·È √ÙÔÌÂÙÚ›·˜ (∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ·) Î·È °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜ (™¤ÚÚ˜). ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20112012 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¢È·ÙÚÔÊ‹˜ (Δ∂π ∫·‚¿Ï·˜-¢Ú¿Ì·).™ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û˘ÓÔÏÈο ÂÚ›Ô˘ 115.000 ˘Ô„‹ÊÈÔÈ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

ªÈÎÚ‹ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËΠ̠¿ÌÂÛË ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ∑ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ΔÀ¢∫ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ó¤ˆÓ ËÁÒÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘

À

¤Ú‚·ÛË Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ·ÓȯÓ‡ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÓȯÓ‡ıËΠÔÛfiÙËÙ· 53,5 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, Ì ·ÓˆÙ¿ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ºÂÚÒÓ (¢∂À∞º) ÚÔ¯ÒÚËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂʉÚÈ΋. ΔËÓ ¿ÌÂÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ˙ËÙ› ·fi ÙË ¢∂À∞º Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ËÌÂÚÔÌËÓ›· 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ 6013, 6042, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·Ï‹ÊıËΠ·fi ÙË ¢∂À∞º ÛÙȘ 30 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·, “ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ ·fi ÙË ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ÀËÚÂÛ›· Ì·˜, ‚Ú¤ıËΠ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ·fi ÙË Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈ΋ ÙÈÌ‹ (53,5 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ Ì ·ÓˆÙ¿ÙË ÙÈÌ‹ Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ). ∏ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ∂›Û˘, Î·È Ë ¢∂À∞º ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂ› ¿ÌÂÛ· Û ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ¡· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi Î·È ÙÔ ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ Ì ٷÎÙÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Î·È ·Ôχ̷ÓÛË ·˘ÙÒÓ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È Û ·fiÛÙ·ÛË ÏÈÁfiÙÂÚË ÙˆÓ 50 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÛÙ·˘ÏÈÛÌÔ‡˜ ˙ÒˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ È-

Û¯‡Ô˘Û· ÓÔÌÔıÂÛ›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ÛÙ·˘ÏÈÛÌÔ› ˙ÒˆÓ ·fi ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌfiÏȘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ë ¢∂À∞º ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÎÔ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Â›Ì·¯Ë˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ó· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂʉÚÈ΋, ÛÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÔÔ›·˜ ·ÓȯÓ‡ÂÙ·È ÔÛfiÙËÙ· ¯ÚˆÌ›Ô˘ 30 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, Ì fiÚÈÔ Ù· 50. ∂ÈϤÔÓ, Ì ¤ÁÁÚ·Êfi Ù˘ ÚÔ˜

ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (ΔÀ¢∫) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¢∂À∞º ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi. “∞̤ۈ˜ ÌfiÏȘ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì ۯÂÙÈο ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫. ∫·Ó¿Ú˘ “ı¤Û·Ì ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ˘‰Ú¢ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi. ∏ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ·fi ÙËÓ ÂʉÚÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË.

ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Δ√ ÚÒÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·-

ӷ·ÎψÛ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ú¤Ï·‚ ¯ı˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘. ΔÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ ·ÔÙÂÏ› ‰ˆÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ë ·Í›· ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 82.000 ¢ÚÒ. ∏ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÎÂÚ‰‹ıËÎÂ Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ‰ÈηÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ·ÔÎÔÌȉ‹˜. √ ›‰ÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ §ËÌÓÈfi. “∏ ¡¤· πˆÓ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙÔ Ó¤Ô ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÌÂÛ· ı· “Úȯı› ÛÙË Ì¿¯Ë” , ı· ¤¯Ô˘Ì Ôχ ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ∞ӷ·ÎψÛ˘ ¤Ó· ·ÎfiÌË fi¯ËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηχ„Ô˘Ì Â·ÚÎÒ˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·‚›‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ï›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™Ù¤ÏÈÔ˜ §ËÌÓÈfi˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ·ˇı˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ·Ó·Î˘ÎÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Û˘Û΢·ÛÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Ù·Ê‹˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô fiˆ˜ › ¤¯ÂÈ ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. “¡ÔÈÎÔ΢ڤ„·Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Ì·˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ “ηډȿ” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŒÙÛÈ, ÂÙ‡¯·Ì ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ fiÏ˘, Ì ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ Î·È Â-

·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· ÂÈÛËÁËı› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌˉÂÓÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙÔ 2009. ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·fi ÙȘ 9 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 13:00Ì.Ì. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ·ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ı· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ‰Ë̷گȷÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·›Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔ‰ÔÛ›· ·ÔÙÂÏ› ¤ÌÚ·ÎÙË ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ·Á¿˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi Ì·˜.

∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘ Ó· ·Ú·Û‡ÚıËΠ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È Ó· ÌfiÏ˘Ó ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˙ËÙԇ̠·fi ÙËÓ ΔÀ¢∫ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË Ó¤·˜ ˘‰Ú¢ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Ô‡, ηıÒ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ‰ÂÈÁ̤ӷ ÛËÌ›· ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ̤ÙÚ·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ó¿Ú˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÂÚÒÓ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ì¿˜

‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓȯÓ‡ıËÎ·Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ, ¯ÚˆÌ›Ô˘ ÛÙË ÁÂÒÙÚËÛË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˘‰ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ù·Ó ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ̤¯ÚÈ Î·È ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ Ì·˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›Â˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ÛÙË ÁÂÒÙÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÛÙ¿ÏËÛ·Ó ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ΔÔ °ÂÓÈÎfi ÃËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ (53,5 mg/l) ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙÚÂÙfi fiÚÈÔ Â›Ó·È 50 mg/l. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘ÁÈÂÈÓ‹: °È·Ù› ¤Ú·Û·Ó ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ÓÂÚfi; ∫·Ù¿ fiÛÔ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ Ë ˘Á›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ¤ÈÓ·Ó ÓÂÚfi ·fi ÁÂÒÙÚËÛË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ›¯Â Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ; °È·Ù› ¤ÚÂ ӷ ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ÁÈ· ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ¢∂À∞º; ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞º Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ËÌÈΤ˜ Î·È ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜. ¶ÔÈÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ù¤ÏË Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜,

fiÙ·Ó Ë ¢∂À∞º οÓÂÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÓÂÚfi (‰‡Ô ¯ËÌÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ); ∞ÓËÛ˘¯Ô‡Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ·Ù› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ¯ÚÒÌÈÔ ÛÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡, ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÙËÎÂ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ¤ÈÓ·Ó ÓÂÚfi Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÈÙÚÈÎÒÓ, ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÎÚ‡„ÂÈ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÂÚÒÓ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¯Ú‹Û˘ 2008. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ó¿ÚË, “Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 300.000 ¢ÚÒ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ·fi ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ∂›Û˘, 150.000 ¢ÚÒ ·fi ÌÈÛıÒÌ·Ù· ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÁÚÒÓ. ∂ÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›, ·ÏÏ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. §·›ÙÛÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi Ï·ÛÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›· ˆ˜ Èı·Ó¿ ¤ÛÔ‰·” .


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂Ή‹ÏˆÛË Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë ∞¶√ ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ ·-

Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “√È Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ - fiÔÈ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘ - ı· Â›Ó·È ‚·Ú‡ÙÂÚ˜ ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜, ¿ÓÂÚÁ˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Â˜, ÛÔ˘‰¿ÛÙÚȘ, ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÚȘ, ÌÈÎÚÔÌ¿Ó˜, ¤ÁÎ˘Â˜, Û fiÔÈ· ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È, ¢·ı‹ ‹ ÌË. ∂› ϤÔÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ, Ë Á˘Ó·›Î· ı· ÛËÎÒÛÂÈ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÓÔÛËÏ›·˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙˆÓ ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ·ÙfiÌˆÓ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÎÏ. ∂›Ó·È Ê·ÓÂÚfi ˆ˜, ¯ˆÚ›˜ ¤Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ËÌfiÛÈÔ, ‰ˆÚÂ¿Ó Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜, ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ Û fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ˆÚÈfi, ÛÙÂϯˆÌ¤ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, Ì ̷˙Èο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚfiÏ˄˘, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ, ηӤӷ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Â·ÚΤ˜ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıԇ̠ηχÙÂÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∏1¡1 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ ÛÙȘ 6.30, ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë - ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·”. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË Δ∏¡ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙËÓ ™ÎfiÂÏÔ ÂÈÛΤÊıËÎÂ

Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ΢ڛ· ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ Ó›ÎË ÛÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÁÈ· Ó· ·Ú·ÛÙ› Û ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ê›ÏˆÓ Ù˘ Î·È „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘. ∂›Û˘, Ë Î˘Ú›· ∑‹ÛË Â›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜, ÊÔÚ›˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Û ·Ó·Ù˘Íȷο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔfiÛÔ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ¡∞Δ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂͤıÂÛ·Ó ÛÙËÓ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Î·È ··ÈÙÔ‡Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ΢ڛ· ∑‹ÛË ¿ÎÔ˘Û fiÏÔ˘˜ Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ÌÂٷʤÚÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜.

∂ÎÏÔÁ¤˜ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ √π ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ °ÂˆÔÓÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ 16Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 17:00 ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∏ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÏÒÓ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ 16˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ı· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÈ΋. £· Á›ÓÂÈ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ „ËÊÔÊÔÚ›·. ™ÙË ™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 26 /10 /2009 ÙÔ˘ ¢.™. Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÔÊ·Û›ÛıËÎ·Ó Ù· οوıÈ: * ΔÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Ô Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ. * √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·›ÙËÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 13 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 10Ë ÚˆÈÓ‹. * √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ì ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË Ù˘ οÚÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008 Î·È 2009. * √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ì ÙËÓ ˘fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜, Â›Û˘ ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÙ›· 2008 Î·È 2009. * ¢È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È fiÏ· Ù· ¯Ú¤Ë Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ· ·ÚÂÏıfiÓÙ· ÙÔ˘ 2008 ¤ÙË. * ∂Ù‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Â›Ó·È 10 ¢ÚÒ ·fi Ù· ÔÔ›· Ù· ÌÈÛ¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶√™°. * À‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ˘Ô‚ÏËı¤ÓÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∞ı. ª›Ù˘ (ÙËÏ: 2423055006).

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜

¶ÚÂÌȤڷ Ì 28 ÎÔ˘fiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ

 ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù¤ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ ¤ÎÙˆÛ˘ 10% Û ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Û οÔÈÔ ·fi Ù· 89 ÎÚÂÔˆÏ›· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÁÎË. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔ Ô‰ËÁfi ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

™¯Â‰fiÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢, ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Î·È ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ÂÎÙˆÙÈο ÎÔ˘fiÓÈ· ÁÈ· ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ·ÁÔÚ¤˜ fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ Î·È Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. “∏ ÚÂÌȤڷ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ ηıÒ˜ ̤¯ÚȘ ÙȘ 12.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙˆÓ ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ 28 ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙ· ÌËÙÚÒ· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ ÓÔÌfi. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ·‹¯ËÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘ÌÔϛ٘. ∏ ‰Ú¿ÛË Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì‹Ó˘Ì· Î·È Û ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. “ªÂ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫ÚÂÔˆ-

∏ ‰È·‰Èηۛ·

● Δ· ÂÎÙˆÙÈο ÎÔ˘fiÓÈ· Ì ٷ ÔÔ›· ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÎÚÂÔˆÏ›· Ì ÌÂȈ̤Ó˜ ηٿ 10% ÙÈ̤˜

ÏÒÓ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‰ÈηÛÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ηٷʤڷÌ ۋÌÂÚ· Ó· ·Ú¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÊıËÓfiÙÂÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍԇ̠ˆ˜ Î·È Ì ¿ÏϘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ı·

·Ó·Ù‡ÍÔ˘ÌÂ Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô, οı ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ∏ Û˘ÌfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÚÂÔˆÏÒÓ Ì ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Â˘-

·ÈÛıËÛ›· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË Û¯¤ÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂٷ͇ ηٷӷψÙÒÓ Î·È ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿-

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂÎÙˆÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙÔ˘ √∞∂¢ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ™ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÔ˘fiÓÈ·, ¤Ó· ÁÈ· οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ªÂ ÙÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ÎÔ˘fiÓÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ÎÚÂÔˆÏÂ›Ô ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· Ï›ÛÙ· 89 ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi (ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ÎÚÂÔˆÏ›· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙÚ›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ¤ÍÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi) Î·È ı· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ›‰Ë Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Û’ fiÔÈ· ÔÛfiÙËÙ· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, Ì ¤ÎÙˆÛË 10% Â› Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÙÔ˘˜. Δ· ÎÔ˘fiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÓÔ‹ ÙÔ˘˜, ·Ó ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ·‡Ô˘Ó ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂfiÌÂÓ·.

™ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜

∂› Ù¿ËÙÔ˜ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ

Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜, ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˝Ù˘. ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ¯ˆÚÔÙ·Í›·˜ Î·È Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ “ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ªˆÚ·˝ÙË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ÂÈÛ¢ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ fiÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Î·È fiÔ˘ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi. ∏ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘fiÁÂÈÔ˘˜ Î·È ˘¤ÚÁÂÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘, Ë Â·Ó¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ Î·È Ë ΔÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¡Â¿ÔÏ˘-∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Î·È ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ú¿Í˘ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜.

Δ¤ÏÔ˜, ˙ËÙ‹ıËΠÙËÓ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Δ∂ƒ¶™ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ Áηڿ˙ Ù˘ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ηıÒ˜ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¤ÚÁ·. °È· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë fiϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ô˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009, ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, η٤ıÂÛ·Ó ·fi„ÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ¯ˆÚÈÎfi Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ۯ‰ȷÛÌfi fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ̤۷, ÚÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡. °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â·Ó¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiÏ˘ Î·È ÙËÓ ΔÚÔÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÓÔÈÎÈÒÓ ¡Â¿ÔÏ˘-∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ٷ Û¯ÂÙÈο

¤ÁÁÚ·Ê· Ì fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. °È· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô Î. £¿ÓÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ·›ÙËÌ· Ó· ÂȯÔÚËÁËı› Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ∂Δ∂ƒ¶™ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ fiÙÈ Â›ÎÂÈÙ·È Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Û ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ıÂÙÈο Ë ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜.

°È· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ıÂÙÈÎfi ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÊÒÓ

Ô˘ ›¯·Ó ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ¤ÚÁÔ Ô˘ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ¯ˆÚ›˜ ¿ÏϘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ·ÚÙËÚÈÒÓ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ÔÈ fiÚÔÈ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÙڈ̿وÓ-·ÛÊ·ÏÙÔÙ·‹ÙˆÓ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Ô‰ÈÎÒÓ ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È Á‡Úˆ ÛÙ· 700.000 ¢ÚÒ Î·È ˙‹ÙËÛ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÒÛÙ ӷ ˘ÏÔÔÈËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. √È ‰ÚfiÌÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯Ú‹˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ·˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Δ.À Â›Ó·È ÔÈ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ·fi ∑¿¯Ô˘ ̤¯ÚÈ ºÈÏÈ›‰Ë, ¶·Á·ÛÒÓ ·fi 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∞ıËÓÒÓ ·fi §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ ⁄‰Ú·˜ Î·È §·Ú›Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

ÕÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜

∞›ÙËÌ· ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ı¤ÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ™ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜- ÛÎÔ‡· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎËÚ˘¯Ù› ¤ÎÙˆÙÔ˜, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚȈıÂÈÛÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ̤¯ÚÈ §·Ú›Û˘. ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi πˆ·Ó. ª·ÁÎÚÈÒÙË. “∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ·ÚÓËı›, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Â› 4 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™ xinos@e-thessalia.gr

™ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. πˆÓ›·˜, ¶·‡ÏÔ˜ ª·‚›‰Ë˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, £ˆÌ¿˜ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂, ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫μ, £·Ó¿Û˘ ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ú¯Èο ¤ÁÈÓ ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜, “·fi ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ η̛· ·Ôχو˜ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ” . °È· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ÛÎÔ‡·, Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÎËÚ˘¯Ù› ¤ÎÙˆÙÔ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙËÓ Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÏ·¯fiÓÙ˜ Î·È fi¯È Ì Ӥ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯·ı› ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 4 ÌËÓÒÓ.

Δπ™ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 11.30 .Ì. ÛÙÔÓ √§μ ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ “°ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ - Master Plan” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ 25 ÂÚ›Ô˘ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ù˘¯fiÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· 25ÂÙ›·˜. √È ÏÈÌÂÓÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞¢∫ ªË¯·ÓÈÎÔ› ∞∂ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‰È·ı¤ÛÈÌˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Î·È ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ¿ÙÔÓÙ·È ÙÔ˘ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ Î·È ¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ì ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó. ªÂ ‚¿ÛË Â›Û˘ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ‰È·ÌÂÙ·ÎÔÌÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ Ù¿ÛÂȘ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÊÔÚÙ›ˆÓ, ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ Î·È Ë Û¯Â‰›·ÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ/¯ÂÚÛ·›ˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ Î.Ï. “∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Â˘Ú›· ‰È·‚ԇϢÛË ÎÈ ·˘Ùfi ·ÎÚÈ-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‰fiıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚȈıÂÛÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi ∞ÁÚÈ¿˜. “∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, Ô˘ ÂΉfiıËΠÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·ÎfiÌË Ó· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È-

ηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ·Ú·Ïȷ΋ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÚfiÛıÂÛ ÙË ÌÂϤÙË Î·È ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ∞°∂Δ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÒÛÙ ӷ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Ù˘ ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ∞Ó¤ÊÂÚ Â›Û˘ fiÙÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ë

¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ªÔ˘ÚÌÔ˘Ï‹ıÚ· ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô §·Ú›Û˘. ™˘ÌʈӋıËΠÂ›Û˘ fiÙÈ ÛÙËÓ “ÂÚÁÔÏ·‚›· ÛÎÔ‡·” Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˯ÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ ·ÊÔ‡ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· Û ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ. Δ¤ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ Ë Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙˆÓ Ë¯ÔÂÙ·-

ÛÌ¿ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Ô ¡Ô̿گ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. “ŒÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â‰Ò Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ηÚÎÈÓÔ‚·Ù›, Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ Ì ¤Ó· η›ÚÈÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜. ∂Ï›˙Ô˘ÌÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ó· ÌËÓ ·ÚÓËı›, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ Â› 4 ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ¤Ó· Ú·ÓÙ‚ԇ” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ΔÒÚ· ¤¯Ô˘Ì Ӥ· ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ú¤ÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο Ó· ÌÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂˘¯‹˜ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘

Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, Ì fi,ÙÈ ıÂÙÈÎfi ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “Œ¯Ô˘Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ›Ó·Î· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ °ÔÚ›ÙÛ·- ∞ÁÚÈ¿ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· Ô˘ Â›Ó·È ˘fi ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË. ∫·È ‚¤‚·È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ηıÒ˜ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‚·ÏÙÒÛÂÈ” . √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜, £ˆÌ. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ËÌÈÙÂÏÔ‡˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ›Â, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶ÚfiÙÂÈÓ ‰Â Ó· ·ÂÌϷΛ Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ì ‰ÈÓ‹ ‹ ÔÚÂÈÓ‹ ¯¿Ú·ÍË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÎÔÓÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÂϤÙ˘ ·fi ∞ÁÚÈ¿ ̤¯ÚÈ ¢¤ÏÙ· ∞Ê‹ÛÛÔ˘. ∏ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ı· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË.

¶ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ - Master Plan Ì ÔÚ›˙ÔÓÙ· 25ÂÙ›·˜

™·Ê‹˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ¯ÂÚÛ·›ˆÓ Î·È ÏÈÌÂÓÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘, Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ¯ÂÚÛ·›· ˙ÒÓË Î·È ÙȘ Ô‰ÈΤ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÏÈ̤ӷ, Ë Î·Ù’ ÂÎÙ›ÌËÛË ÎÔÛÙÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈο ·Ó¿ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ Î·È Èı·Ófi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁÔ˘ ÎÏ., ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚÔÁÚ·Ì-

● ∏ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ Master Plan ‚Ò˜ ÚÔˆı› Ë ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜. “ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ·ÓÙÈÚÔÙ¿ÛÂȘ, Ó· ÙȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿-

‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÌÂÏÂÙËÙ‹, ÚԂϤÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂ-

Ì·ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ì ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfi ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ÏÈÌÂÓÈ΋ ˙ÒÓË ·fi ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ¶Â˘Î¿ÎÈ· ¤ˆ˜ ÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ. ™ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ fiÚÌÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ¤ˆ˜ ÙÔ ∏ÚÒÔ, ÚԂϤÔÓÙ·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ñ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ÛÙÔ ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ·fi ÙÔ ™ÈÏfi ¤ˆ˜ ÙÔÓ •ËÚÈ¿, ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÔÚıÌÂ›Ô (ÚÔ‚Ï‹Ù· ·‰Ú·ÓÒÓ) ¤ˆ˜ ÙÔ ªÔ‡ÚÙ˙È, Ó·˘ËÁÔÂÈÛ΢·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ∞ÓÙÒÓ˘ ºˆÎ›‰Ë˜

÷ÏÈ¿ - ªÔΤÙ˜ - ¢¿‰· Ù¤¯ÓË... Â› Ù¿ËÙÔ˜

ϤÙ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 370.000 ¢ÚÒ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453

¢Â˘Ù¤Ú· - TÂÙ¿ÚÙË

·fiÁÂ˘Ì· ·ÓÔȯٿ ∫. ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∞.∂. §. ∞£∏¡ø¡ 104 ∫√ªμ√™ ª¶√Àƒª¶√À§∏£ƒ∞™ μ√§√™ Δ∏§. (24210) 85151/63682


M·ÁÓËÛ›· 14 ∂ÚÒÙËÛË ¡¿ÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ AIDS ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ‰¤Ó‰ÚˆÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔ-

ÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· virtisillio ÛÙȘ ÂÏȤ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞. ¡¿ÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È §¿ÚÈÛ·˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· virtisillio, Ô˘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ¿ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›. ™Ù· ÎÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ¯ÚfiÓÔ˘ Ë Ï‹Ú˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ıÂÚ·›·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚÔ ÚÔÛ‚ÏËı› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË ÛˆÙËÚ›·˜. ∞ÎfiÌË Î·È Ë ÎÔ‹ ÙÔ˘ “¿ÚÚˆÛÙÔ˘” ‰¤ÓÙÚÔ˘ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ¿ÏÏÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰¤ÓÙÚÔ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ›‰È· ·Ûı¤ÓÂÈ·. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 20% ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂ÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: - ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÔ˘Ó ÒÛÙ ¿ÌÂÛ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ·. - ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ûı¤ÓÂÈ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê¿Ú̷η. - ΔÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ”.

™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶. ª·ÚοÎË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ª∂ Ê›ÏÔ˘˜, „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÎ-

ÚÔÛÒÔ˘˜ ÊÔÚ¤ˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, Ô˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. √ Î. ª·Úο΢, Û ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔÓ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ï‡ÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Î. ¡›ÎÔ ¶ÏˆÌ·Ú›ÙË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Î·È Ì›· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ÓËÛ›, ÈÂÚ·Ú¯ÒÓÙ·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó. ¶ÚÒÙ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ¤ÚÁÔ, Â›Ó·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· Â›ÁÔÓÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο. ™ÙËÓ ›‰È· ηÙËÁÔÚ›·, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ¤ÁηÈÚË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˝·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ¤ÁηÈÚ· Î·È Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ÈÂÚ¿Ú¯ËÛË - ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· - ‰Â‡ÙÂÚ· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· ÂÈÛ΢‹˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘, ηٿ 300 ̤ÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ “¯¿ÓÔÓÙ·È” ·Ê›ÍÂȘ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ¤‰ˆÛ ¤ÌÊ·ÛË Î·È ÛÙËÓ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, ηıÒ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ, Â›Ó·È Ù· 40 ¢ÚÒ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Â›Ó·È ·Û‡ÌÊÔÚÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ªÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·Úο΢, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜ ÌfiÓÔ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘.

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ë ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘

μÚÔ¯‹ ÔÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∫fiÓÙÚ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰·¿ÓË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Â¤Ó‰˘ÛË Ì ̿ÚÌ·ÚÔ ÙˆÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ

ÔÚÚ›ÊıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ë ·›ÙËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ™Ù¤ÏÏ·˜ ªÔÁÈ·Ù˙‹- ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Û ˘fiıÂÛË ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÌËÓ‡ÛÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·”, Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ˆ˜ “ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÌËÓ‡ÛÂȘ ÁÈ· „¢‰‹ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË” . ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

™ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ı· χÛÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ı¤Ì· Ù˘ ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ÓË Ë Î. ™Ù¤ÏÏ· ªÔÁÈ·Ù˙‹¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. √È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·›ÙËÛË ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ¿ Ù˘, Ë ÔÔ›·; ™˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜, “¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ ÌËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÁÈ· Û˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË” . ΔÂÏÈο Ì „‹ÊÔ˘˜ 9 ˘¤Ú Î·È 7 ηٿ ·ÔÚÚ›ÊıËΠÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜, “ÙÔ ¢.™. ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›·, ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ˘fiıÂÛË ı· ÎÚÈı› ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ∫Ú›ÎÔ˘ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ fiÙÈ, “ı· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ì‹Ó˘ÛË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÁÈ· „¢‰‹ Î·Ù·Ì‹Ó˘ÛË Î·È fiÏ· ı· Ï˘ıÔ‡Ó ϤÔÓ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ¤Î·Ó ·Ú¿‚·ÛË. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÍ·ÁÚȈ̤ÓÔ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·.

∞¶∞ƒ∞πΔ∏Δ∏ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ϥ-

ÔÓ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·fi ÙÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ·ˆÏËۛ˜ Ê·Ú̿ΈÓ. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Û˘ÓÙ›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÏÔÁÈÛÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Aegate ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ÌÔÚ› Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔχÙÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË Î·È ÙȘ ȉÈfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· Ì ٛÙÏÔ “ΔÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ internet: ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ¢ηÈڛ˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™‡ÏÏÔÁÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ¯ÔÚËÁfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÂÙ·ÈÚ›· Aegate. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ¯ÔÚËÁԇ̠ٷ Ê¿Ú̷η ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ª¿ÏÈÛÙ· ̤ۈ ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Aegate ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Ó· ¤¯ÂÈ Ù· Ê¿Ú̷η Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·ÛÊ¿-

“∫fiÓÙÚ·” ÁÈ· Ù· ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇, “˘Ú¿” ηٿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÂÍ·ÔχÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢.™. ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. £ÂÔÏ. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÛÔ‡ 95.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Ì ̿ÚÌ·ÚÔ ÙˆÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “£ÂˆÚԇ̠ˆ˜ Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÁÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ¤ÚÁÔ˘ 95.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ “ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ” . ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Î·È ÂÍÔÚÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ·fi ÙË Ì›· Ó· “Á‰¤ÚÓÔÓÙ·È” ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜, ÙfiÛÔ Ì ٷ Ù¤ÏË Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜,

fiÛÔ Î·È ·fi Ù· Ù¤ÏË ‡‰Ú¢Û˘ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ó· ¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ٤ÙÔÈÔ ÔÛfi ÁÈ· Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÛÙË ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, Ó· Íԉ‡ÂÈ 95.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ. ™ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ›ÓÔ˘Ó ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ™ÙËÓ ·Ô¯¤Ù¢ÛË Â›Ì·ÛÙ ·fi ÙÔ˘˜ Ô˘Ú·ÁÔ‡˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™ÙË ·È‰Â›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠‹ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÒÛÙ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ù· Ó‹È· ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ‰Ë-

ÌÔÙÈÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ·ÈÒÓ· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÔÈ ÚÔ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô‡Ù ÛοÌÌ·. ¡· ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ÛÙ¿‰ÈÔ. ÕÏÏÔÈ fiÌÔÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ(∞ÏÌ˘Úfi˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ) fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙ¿‰È· Ì Âͤ‰Ú˜, ·ÏÏ¿ ηÙfiÚıˆÛ·Ó ̤ۈ ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ, Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÁÈ· ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi. ∂‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ›¯Â ÂÈÏÂÁ› Ô ¯ÒÚÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‚fiÚÂÈ· ·fi ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì¿ı·Ì ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ˆ˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌfiÓÔ Á‹Â‰Ô Î·È fi¯È ÛÙ¿‰ÈÔ, ÁÈ·Ù› Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ΔÔ ÁÓˆÚ›˙·Ì ·ÚÈ ¢‹Ì·Ú¯Â, fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡ÛÂ. ŸÏÔÈ fï˜ ¿ÓÙ· ϤÁ·ÌÂ, fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¤‚·ÈÓ Û ·ÁÔÚ¿ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘. ¢ÂÓ ÊÚÔÓÙ›Û·Ù fï˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Î·È Û·˜ ÚfiÏ·‚ ȉÈÒÙ˘ ◊Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÁÈ· Û·˜ (ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ fï˜ ·fi ÙȘ Ì·ÚÌ¿ÚÈÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÈÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ Û·˜). ∂ÂÓ‰‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ÁÈ· “·ÚÒÌ·Ù·” Î·È ¯¿ÓÔÓÙ·È Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ Ë Ï·Ù›· ·ÔÎÔÌ̤ÓË ·fi ‰ÚfiÌÔ˘˜, Û ̛· fiÏË ·Ú·Ïȷ΋, ı· Â›Ó·È ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· “˘Ú¿”, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÈ‚·ÓÈÒÓ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi”.

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔÓ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ

ΔÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Internet ÏÂÈ·. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÌÈ· Û˘ÓÙ·Á‹˜ ı· ÌÔÚ› Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ÙȘ Èı·Ó¤˜ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÏfiÁˆ Ó¤ˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙË ıÂÚ·›· ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û‹Ì· ÛÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ ı· ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Û ÙÈ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ·Ó·ÏÊ¿‚ËÙÔÈ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›, Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ › fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿ ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ, ·ÊÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›. ¯ı˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ··ÓÙÔ‡Û·Ó Û ¤Ó· ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘

Δ· ÂÌ‚fiÏÈ·

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ μfiÏÔ

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÍÂÎÈÓ¿Ì ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿, Û ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ı¤Ì·, ÛÙË ¯Ú‹ÛË ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· Ê·Ú̿ΈÓ. ¶ÚÔ·ÓÙfi˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ê¿Ú̷η ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. √È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞Ó·˙‹ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘

ÙˆÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰ˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˘Á›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ Ì ÛÙÔȯ›· ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ, ‰È·Ù‹ÚËÛË ·Ú¯Â›Ô˘ ·fi Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÙÔ˘, ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Ê·Ú̷ΛԢ.

™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ › fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·ÊıÔÓ›· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÚ›˘ Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ù· ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È Ì Ôχ ·ÚÁÔ‡˜, ¤ˆ˜ Î·È ÌˉÂÓÈÎÔ‡˜, Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÌ‚ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÓfi. ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘, Ì·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. ¶ÚÔ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ Â›‰·Ì ٛÔÙ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Â›Ó·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¢ÌÔÓÈfiÎÔÎÎÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô Î. ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ › ˆ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ηο Û˘Ì‚¿ÓÙ·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ·Ô¯‹

√È “stage” ˙ËÙÔ‡Ó ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 200

Œ

ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙˆÓ stage Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ‰È¿Û·ÚÙÔÈ Û ‰Âο‰Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ÂÎÊÔ‚ÈÛÙÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √™∂ Î·È Δƒ∞π¡√™∂ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ¿ÏÈ Î·È Ó· ··ÈÙ‹ÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛı› ÁÈ·Ù› ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Î·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈ΋” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∏ ÚÒÙË ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û‡ÛÎÂ„Ë ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙ· stage ‹Ù·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË Ó¤· ‰È‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ı· η٤‚Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ı· οÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÚ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì Ï‹ÚË ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ÌÔÚʤ˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ¿ÌÂÛË ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ηٷ‚ÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÏ˘ı› ηӤӷ˜” . ™ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û‡Û΄˘, ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î.Î. £·Ó¿ÛË ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È °ÈÒÚÁÔ ∫›ÙÛÈÔ. ΔËÓ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì stage ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë Δ·ÍÈ΋ ¶ÔÚ›·, Ô ™Àƒπ∑∞, ÙÔ ∂∂∫. ™‡Ìʈӷ Ì ̛· ÚÒÙË Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜: 22 ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì stage ÛÙÔÓ √∞-

√È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ

● ∞fi ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· stage ÛÙÔ μfiÏÔ

∂¢ μfiÏÔ˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ηٷÁÚ·Ê‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ¤ÍÈ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔÓ √∞∂¢ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤ÓÙ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÙÚÂȘ ÛÙÔ π∂∫ √∞∂¢. ŸÌˆ˜ Û fiÏÔ ÙÔ ¡ÔÌfi ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· stage ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200 ¿ÙÔÌ· Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 22 ÛÙÔÓ √∞∂¢ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi, ÛÙÔ π∫∞ 30 ¿ÙÔÌ·, 25 ¿ÙÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜, ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∂ÛÙ›· 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ∂ÚÁ·ÙÈ΋ ∫·ÙÔÈΛ· 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ 52 ¿ÙÔÌ·, ÛÙËÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· 23 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 39 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ 4 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ 3 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹-

ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ 6 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ 3 ¿ÙÔÌ·, ÛÙÔ ‰‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Ù¤ÛÛÂÚȘ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ 70-80% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ stage, Â›Ó·È Á˘Ó·›Î˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ 35 ÂÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÚÎÂÙ¤˜ Â›Ó·È Î·È ÌËÙ¤Ú˜.

™ÙÔÓ ∫·Ó¿ÎË ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó¿ÎË Î·Ù‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ 1.500 ¢ÚÒ.

™ÙÔÓ √™∂ √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈ-

ÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜ : “∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó. √ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ٷ ηٷÚÁË̤ӷ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·, ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÌÂȈ̤Ó˜ ‚¿Ú‰È˜, ÂÏÏ›„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏÔ (¯ˆÚ›˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ) Î·È ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. Δ· ‰È·ÊËÌÈṲ̂ӷ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤ÚÁ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÚÙ¿ÚÈ·. √ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· Âʉڛ·

∂Í¿ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·fi ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÙˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ º˘Ï·Î¤˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘ Â›Ó·È Ô ÂÍ‹˜: ¶∞™∫∂ ¤ÓÙ ¤‰Ú˜, ¢∞∫∂ ÙÚÂȘ ¤‰Ú˜ Î·È ∂™∞∫ Ì›· ¤‰Ú·. Ãı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘. ™ÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù˘Èο ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ∞¢∂¢À.

ªÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ÛÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ •∂∫π¡∏™∂ ¯ı˜ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ÛÙȘ οÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ¢ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ΤډԢ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈϤÔÓ ·›ÙËÌ· “ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹˜ ÙÔ˘˜” . Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∫fiÁÈ·˜ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ “ÙÔ ÂÚ›ÙÂÚÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓ¿ÂÈ Ì›· ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË. ¢¤¯ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ 80% ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÛÙ¿‰ÈÔ ·fiÁÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ Ì·Ú·-

ÛÌÔ‡, ÙÔ 11% ηχÙÂÈ ÛÙÔȯÂȈ‰Ò˜ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 9% Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â˘ÚˆÛÙ›·. ∞˘Ùfi ¿Ú¯ÈÛ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ Î¤Ú‰Ô˘˜ Ì·˜ Â› ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ οÚÙ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ŸÙ·Ó ÙÔ 80% Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ οı ·Î¤ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘ Â›Ó·È ÊfiÚÔ˜ ›Ûڷ͢ ÁÈ· Ó· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Ì·˜ Â›Ó·È 4,5% Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜. °È’ ·˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ˙ËÙԇ̠ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Û 3% ¤ˆ˜ 3,5% ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ‚ÈÒÛÈÌÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ‰Â¯ıԇ̠ÚÔ˚fiÓÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ Ì ÁÂÏÔ›· ÔÛÔÛÙ¿

ΤډԢ˜). ™˘ÓÙ·ÛÛfiÌ·ÛÙÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ 2 Î·È 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÔÚԇ̠ӷ ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÓ¿ÓÙÈ· Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÂÌ·›˙Ô˘Ó. ª·˙› ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ì ÂÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó Ë °™∂μ∂∂ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2008. ◊‰Ë ηٷı¤Û·Ì ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ∂Ì›˜ ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÈÌÔÏÔÁȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı›ÁÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì·˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÎÈÓËÙ‹˜

ÙËÏÂʈӛ·˜, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ¯·Ï·ÚÔ›. ∞˘Ùfi ÂÍÂÏ‹ÊıË ˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ì·˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ì·˜ Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ Ì·˜, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÌ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜. Δ· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ··È-

ÙÔ‡Ó ÂÓfiÙËÙ·, ÔÌfiÓÔÈ· Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜. ∞ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ Ìԇ̠۠ÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘, ·ÚÓԇ̷ÛÙ ӷ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ¯·ÌËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ΤډԢ˜, ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ì·˜ ˙ˆÓÙ·Ófi˜, ˙ËÙ¿Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ··ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜” . £·Ó. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ª∂ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÍÂÙ¿ÛıËÎÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› Ô μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ·Ó·Áη›Â˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. ΔÔ ‰›Ô ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÓË̤ڈÛ Â›Û˘ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Â›Ó·È: Ë ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰·ÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È È‰›ˆ˜ Ë ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £·Ï·ÛÛ›Ô˘ ¶¿ÚÎÔ˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, Ë Î·Ù·Û΢‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, Ë ·Ó›¯Ó¢ÛË ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Î.·. Δ¤ÏÔ˜ Ô ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘ ÈÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο ÙȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ËÂÈÚˆÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· μÔÚÚ¿ ñ ¡fiÙÔ˘ (ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ¶∞£∂) ·ÓÙ› ÛÙ· ÓËÛȈÙÈο Û˘ÌϤÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÓÔÓÙ·È ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. °È· ÙËÓ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙˆÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô.

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ™À°∫ƒ√Δ∏£∏∫∂ Û ÛÒÌ· ÙÔ

Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ∂ÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ªÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ∫·Ù·Û΢ÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ª∂Δ-∫∞) μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜: ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈÙÛÈÎÏ‹˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜: Δڇʈӷ˜ μÏ·¯ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛÂÚÁԇϷ˜, ·Ó·Ï. ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜: §Ô˝˙Ô˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ù·Ì›·˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÏÈ¿ÎÔ˜, ¤ÊÔÚÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Î˘, ̤ÏÔ˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 16 √ °. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ٷ stage ™ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ¤Ú·Û ¯ı˜, Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤ۈ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Stage, ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·. “∏ ·ÚÔ‡Û· ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Î·È Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛÏ¿‚·ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ì Stage. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï·ÛÔÏÔÁԇ̠ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ù· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ϤÌ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ù· ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ·, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¡∞ª, ÁÈ· ηٿÚÙÈÛË Ì¤Ûˆ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜, “η̛· ÚfiÛÏË„Ë ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ̤ۈ Stage”. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ “Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¡∞ª ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √∞∂¢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó”, ÂÓÒ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ÙfiÓÈÛ ˆ˜, “ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔÓ √∞∂¢, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÎÈfiÏ·˜. ∂›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ‰ËÏÒÛˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛÏ¿‚·ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ì Stage. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï·ÛÔÏÔÁԇ̠ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ù· ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ϤÌ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÔÈ Î.Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·Ú¤ıÂÛ·Ó ÛÙÔȯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›·, Â› ıËÙ›·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Stage, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËηÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Stage 3 Û˘ÓÔÏÈο ¿ÙÔÌ·, Ì 6ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 14-4-06 Î·È ·Ó·ÓÂÒıËÎ·Ó ÁÈ· 12 ·ÎfiÌË Ì‹Ó˜. ™ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ··Û¯ÔÏ‹ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ ÁÈ· 44 Û˘ÓÔÏÈο Ì‹Ó˜, Ì ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘, ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1-8-05 ¤ˆ˜ 31-3-09.ÿ‰ÈÔ Ì ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì ·Ó·ÓÂÒÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ۇ̂·Û˘, ··Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì¤Ûˆ Stage ‰˘Ô ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ۇ̂·ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Stage ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. √ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËΠ̤ۈ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÔ˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· 47 Û˘ÓÔÏÈο Ì‹Ó˜. °πøƒ°√™ •À¡√™

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

∞fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ

√Ì¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÁÈ· ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï·

Δ

Ô ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, 6 Î·È 7 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ë ÔÔ›· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ◊‰Ë ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 100 ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÌÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÌÈϛ˜ ÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ Ù˘ ∂¶√ Î. ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ·ı› Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ °’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ËÌ·Û›· ÁÈ· ÂÌ¿˜ ¤¯ÂÈ fiÙÈ ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤ÚÔ˜, Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·fi Ôχ ˘‡ı˘Ó· ÚfiÛˆ· ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì fiÙÈ Ô ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·Ó›˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ì·ı·›ÓÂÈ, Ó· ÂÈı·Ú¯Â›, Ó· ÙËÚ› ηÓfiÓ˜ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛˆÛÙ¿. ÷›ÚÔÌ·È Ô˘ Ë ÙÔÈ΋ Ì·˜ ÂÎÎÏËÛ›· ÂÌϤÎÂÙ·È Û fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÂÈϤÔÓ, ÂÂȉ‹ Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÎfi„ÂÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤·, ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚Â› Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. ª·Ù˙ȿη˜ Û˘Ó¯¿ÚË ·Ú¯Èο ÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ. “ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ı· ¿ÂÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Â›Ó·È fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ù‹ ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙË Û˘Ó¤Ï·‚Â Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 100 ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï· Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÂÓÒ Ë ÔÌ¿‰· “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙË °’ ΔÔÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ηχÙÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙfiÛÔ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô Î. μ·Û¿Ú·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ, ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘ÏˆÓ, Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ › ˆ˜ “ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÂÓÂÚÁÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 30 ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È Ù· 70 ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô˘ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ªËÙÚfiÔÏË Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ÚÔ˘. ™ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ËÏÈ˘ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹Û·ÌÂ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘ ‹Ú ‰›ψ̷ ÚÔÔÓËÙ‹. ∏ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ¿„ÔÁË, ÂÓÒ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó fiÏË ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ Î˘Ú›ˆ˜, Â›Ó·È fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ì ‹ıÔ˜, Ì Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ¤Ó· Û˘ÏÏÔÁÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ μfiÏÔ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ‰Â‰Ô̤ÓÔ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ Á‹Â‰Ô 5¯5 ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” Î·È ‹‰Ë ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÙÔ Á‹Â‰Ô ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ÁÈ· Ù· ¿ÏÏ· ·ıÏ‹Ì·Ù·”.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: 17.00-17.10 ∞ÁÈ·ÛÌfi˜, 17.1017.40 ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ - ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ÂÈۋ̈Ó, 17.40-

18.10 “™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂¶√-∂¶™£”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂¶√, 18.10-18.40 “¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA, 18.40-19.00 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·, 19.00-19.45 “Δ·ÎÙÈ΋ Î·È Û‡ÛÙËÌ· ÛÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, ÚÔÔÓËÙ‹˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, 19.45-20.15 “μ›Ï· ÛÙ· Á‹‰· - Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ùۛη˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, 20.15 ¢ÂÍ›ˆÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î.Î. πÁÓ¿ÙÈÔ. ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: 10.30-11.00 “¶ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ Á‹‰Ԕ, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™Ù·ÌÓ¿˜, È·ÙÚfi˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘, 11.00-11.35 “ÕÛÎËÛË Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜”, ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ª·Ú›· §˘ÎÔÌ‹ÙÚÔ˘, ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜, 11.3512.15 “∞Ó¿Ï˘ÛË - ÂÂÍ‹ÁËÛË ‚·ÛÈÎÒÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA, 12.15-12.30 ¢È¿ÏÂÈÌÌ·, 12.30-13.00 “ÀÔ‰ÔÌ‹ Ê˘ÙˆÚ›ˆÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· UEFA”, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫‡ÚÔ˜ μ·Û¿Ú·˜, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∂¶√ / ª¤ÏÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ UEFA, 13.00-13.15 ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› - §‹ÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË, ¯ı˜, ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

™Àƒπ∑∞: £ÂÙÈÎfi ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·Ú¿ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ £ÂÙÈÎfi ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ÂÓˆÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ì¤Û· ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰fiıËΠ·˘Ù‹ Ë Ì¿¯Ë. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂∫μ. ∂ÈÛËÁËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ∫ˆÓ. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜,̤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î·È ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙfiÓÈÛ : “√ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·‡ÍËÛ „‹ÊÔ˘˜ Î·È ÔÛÔÛÙ¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2007. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ÎÔÈ·ÛÙÈ΋ Î·È Â›ÌÔÓË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈÛÛÒÓ. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ηıÒ˜ ¤·ÈÍ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ ·›ÍÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÈÙÚÔÒÓ (ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Î.Ï.) ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Â›Û˘ ÛÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Δ· ‹Á·Ì Ôχ ηϿ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈÙ˘¯›·. ∞fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ì·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë “Á›ˆÛË” ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ¡· Ìԇ̠ÌÚÔÛÙ¿ Û fiÏ· Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ̤و·, ÛÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ·, ÛÙË ÓÂÔÏ·›·, ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›-

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜

ÎËÛË Î.Ï.. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì›· Ó¤· ¢ÓÔ˚΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. ΔÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÂÚ›Ô‰Ô ¯¿ÚÈÙÔ˜. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ı· Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› Í·Ó¿ ÔÚÁ‹ Î·È ·Á·Ó¿ÎÙËÛË ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. √ ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ӥ˜ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÁÔÚÁ¿ ‚‹Ì·Ù·. Èڛ˜ ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ Ì Ú¿ÍÂȘ: ¶Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÛÎÒÓÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ-

΋ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ì ÍÂοı·ÚÔ, ÙÔÏÌËÚfi, ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô˘ Ó· Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ªÂ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ÏfiÁÔ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔÓ ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ ÎfiÛÌÔ Î·È ı· οÓÂÈ ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎfi. ∏ ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡Ô¤Ì‚ÚË, Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ‹˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜. √ ™Àƒπ∑∞ ÌÔÚ› Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÔχÙÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÎÚ›ÛË Ô˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È Ó· ÌÂÈ Û ̛· Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û·Ó Î·Ù·Ï‡Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁ·ÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ∂˘ÚÒË ‰ÈÂıÓÒ˜”. ∞ÎfiÌË Ô Î. π·ÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ϤÔÓ ‰ÚÈÌ›· ηٷ‰›ÎË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˘ ¡.¢. ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fiÏ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜. ∏ “ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË” ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ „‹ÊÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ¡.¢. Ù˘ ·Ó¿Á΢ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂΉȈ¯ı› Ë ¡.¢. ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ‹ÙÙ· Ù˘ ¡.¢. Â›Ó·È Ë ‹ÙÙ· ÙˆÓ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÂÈı¤ÛÂˆÓ Û fiÏ· Ù· Â›‰·: ÌÈÛıÔ›, Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ·È‰Â›·, ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. √ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ›¯Â Ì›· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË. ™˘ÓÔÏÈο Ô ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤¯·Û 1.060.000 „‹ÊÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2004. ∞fi ·˘Ù¤˜ 580.000 „‹ÊÔÈ ‹Á·Ó ÛÙ· ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· (‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ·Ô¯‹ ηٿ 3%” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ·Ù› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙ËÙÔ‡Ó Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÛÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÁÈ· ·›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘

ΔÚ›· Û¯ÔÏ›· Û ηٿÏË„Ë ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ª

 ·ÚÈÔ ·›ÙËÌ· Ó· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Î·È fi¯È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ηٿÏË„Ë ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜. ΔË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Â›Û˘ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ÙÚ›· Û¯ÔÏ›· ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ Û ηٿÏË„Ë. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ ÛÙ· °ÂÓÈο Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ‡·ÚÍË Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÙËÌ· ÛÔ‚·Úfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ª¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ ‰›Ï· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∫¿Óˆ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·, ‰ÈfiÙÈ Î¿ı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¿ıËÌ·, ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÙ·È.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ‡·Ú͢ ·ÚÎÂÙÒÓ ˆÚÔÌ›ÛıÈˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Î·È fi¯È ÌÔÓ›ÌˆÓ ‹ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ, fiˆ˜ ı· ‹ıÂÏ·Ó. 줂·È· ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÚÔ˜ Ù· °Ú·Ê›· Î·È Û¯ÔÏ›· Ù˘ ËÂÈÚˆÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶ÂÚÈÎÏ‹˜ ªÔ‡Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·›ÙËÌ· ÙfiÛÔ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Â›Ó·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ fi¯È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ì ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚÔÏfiÁÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ¶ÚÔÛˆÈο Ì›ÏËÛ· Ì ÙÔÓ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ı· ÌÂÙ·‚Ò ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹Ûˆ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ÎÂÓ¿ ηıËÁËÙÒÓ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 20. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ΔÛ·‚·ÏÈ¿˜ › ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› Ô‡Ù ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∞fi Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·ıËÁËÙ¤˜. 줂·È· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ˆÚÔ-

ŒÓ·ÚÍË ¶¢™

Ì›ÛıÈÔÈ. ∞ÏÏ¿ ·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ∞ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ηٷϷ‚·›Óˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ fiÛÔ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ˆÚÔÏfiÁÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ‡·ÚÍË ·ÚÎÂÙÒÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fï˜ οÓÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜.. ™˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ ÁÈ· ‰‡Ô Ë̤Ú˜. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ÔÈ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ÙË Ê˘ÛÈ΋, Ù· ıÚËÛ΢ÙÈο, ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜.

™ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ™ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ηٿÏË„Ë ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘˜ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÚÚÔ‹ ÓÂÚÒÓ, fiÙ·Ó ‚Ú¤¯ÂÈ, ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜. 줂·È· Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛ·Ó¿-

΢ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÊÙÈ·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ˘fiÛÙÂÁÔ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·Ó Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÔÏϤ˜ Ë̤Ú˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ̤۷ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ™‡ÚÔ˜ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ › ˆ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›ÙÂ Â›Ó·È ‰›Î·È· ›Ù ¿‰Èη Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∏ ÌË

™‹ÌÂÚ· ÙÂÏÈο ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ¢È‰·ÎÙÈ΋˜ ™Ù‹ÚÈ͢ (¶¢™) ÛÙ· °ÂÓÈο Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·‰ÈfiÚÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi οı ÂȉÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·Ï·ÈfiÙÂÚË ËÌÂÚÔ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ÎÙ‹Û˘ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ‰¤Î· ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ÚÒÙÔÈ Ô˘ ı· ÎÏËıÔ‡Ó, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ›, ηıÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ‡ÚÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ §˘Î›ˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Ù˘ ¶¢™ ·fi fiϘ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 1.000.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ô NÔ̿گ˘

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·Ó·‹ÚˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔ-

ÛÒÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ó·ËÚÈÎÒÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ¡∞ª, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜. ΔÔ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ì ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤ÓÙÔ˜ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πfiηÌÔ˜”, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ÀÁ›·˜, Î. ¡Ù. μÔ˘‚·ÏÔ‡‰Ë. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ¤ıÂÛ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÚÔÒıËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ, ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÎÏ.

● √ ÓÔ̿گ˘ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫ÈÓËÙÈο ∞Ó·‹ÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ “πfiηÌÔ˜”

√ ¡Ô̿گ˘ ÂÍÂȉ›Î¢Û ٷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÈÓËÌ¿ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

Ì·˜, ÙË ¡∞ª Î·È ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ “Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϋÍÔ˘Ì ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘, Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ‹ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜”. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô Î. ¶··Ùfi-

ÏÈ·˜ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘ÙÔ˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÎԇ̷ÛÙ Û ÌÈ· ÁÂÓÈÎfiÏÔÁË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Â˘¯ÔÏfiÁÈ·. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·”. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¡Ô̿گ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Έ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ı· ÂÍÂȉÈ΢ÙÔ‡Ó, ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ¢ı‡Ó˘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ (‰ÚfiÌÔÈ, Ï·Ù›˜, Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï.), ÛÙȘ ¢ËÌfiÛȘ ÀËÚÂۛ˜, ÛÙ· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÛÙË Ú‡ıÌÈÛË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ (ʈÙÂÈÓ‹ Î·È Ë¯ËÙÈ΋), ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Î.Ï. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “πfiηÌÔ˜” ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È Â›·Ó ˆ˜ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó Ì ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È.

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¡Ô̿گ˘ ¢¯‹ıËΠοı ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ¡∞ª Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ì ÎÈÓËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜, ÚfiÛıÂÛÂ, ˆ˜ Ô Î¿ı ÊÔÚ¤·˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Â˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ Î›ÓËÌ· ÙˆÓ ·Ó·‹ÚˆÓ, ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂıÔ‡Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ˙ˆÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó.

¢˘Ô ÂηÙÔÛÙ¿ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ¡∂∞ ·ÛıÂÓ‹˜ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù· 2 ÂηÙÔÛÙ¿. “ΔÛÔ˘¯ÙÂÚfi” ÎÚ‡Ô ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ηı’ fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ë̤ڷ˜, Ì ÙËÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ˘˜ 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ì ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∏ ÂÏ·ÊÚ¿ ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ 4 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ Û‹Ì·ÓÂ Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· (ÏÂ›‰Â˜) ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ·Îψ̷ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÿÓÈ· ÚÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ Ó¤Ô Ô‰ÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÿÓÈ·∫ÈÛÛfi˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ·ÁÂÙÔ‡. ™Ù· 2 ÂηÙÔÛÙ¿ ¤ÊÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ¯ÈfiÓÈ Î·È ÛÙȘ ›ÛÙ˜ ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ Ë ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ‹ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÁÓˆÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ªÂÙˆÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¡∞ª Î. ÷Ú. ΔÛ·Ì¿˙˘, ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·ÏÏ¿˙ÂÈ. £· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ÓÔÙÈ¿‰Â˜ Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Î·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ˘˜ 20 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘.

°.•.


M·ÁÓËÛ›· 18 ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ªÂ 26 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ¤ÓÙ ԉÔÓÙÈ¿ÙÚÔ˘˜ ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ π∫∞ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜. √È ·Ú·¿Óˆ ı¤ÛÂȘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ËÌÔÛÈ¢ı›۷ ÚÔ΋ڢÍË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË Ì ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 1.860 ı¤ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ı¤ÛÂȘ: ∞fi Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·ÎÙÈÓԉȷÁÓÒÛÙË, Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏfiÁÔ˘, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ˘-·ÊÚÔ‰ÈÛÈÔÏfiÁÔ˘, ΢ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔ˘ Î·È ·È‰È¿ÙÚÔ˘, ·fi ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚÔ˘ Î·È ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ·fi ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÔÚıÔ‰ÈÎÔ‡ Î·È ø.ƒ.§., 4 ı¤ÛÂȘ ηډÈÔÏfiÁˆÓ, 7 ı¤ÛÂȘ ·ıÔÏfiÁˆÓ ‹ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È 5 ı¤ÛÂȘ Ô‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª (www.ika.gr) Î·È Ì·˙› Ì ¿ÏÏ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È, Ó· ÙȘ ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛı› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜ (°Ú·ÊÂ›Ô °ÂÓ. ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘, ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 8 ∞ı‹Ó·). ¶ÏËÚ. ÙËÏ: 210 5224181. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Î·È Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙÔ˘˜ Û ·Ïfi Ê¿ÎÂÏÔ ∞4 Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË: π∫∞∂Δ∞ª ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË ı¤ÛÂˆÓ ¶∂ π·ÙÚÒÓ ‹ ¶∂ √‰ÔÓÙÈ¿ÙÚˆÓ, Δ.£. 34215, 10210 ∞ı‹Ó·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Ù¤ÏÔ˜ fiÙÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È 20 Ë̤Ú˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ¯ı˜.

¶¿Óˆ ·fi 250 ÔÈ ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 250 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‚‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÚÔ¯·›·˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 159 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù·¯‡ÙËÙ·˜, 87 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ÒÓ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÓÒ Û 12 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·ÏÎÔÙ¤ÛÙ, ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ.ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰›ÙÚÔ¯·, ¤ÁÈÓ·Ó 415 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 86 ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ 27 ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ ‰›ψ̷, 41 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ·fi Ô‰ËÁfi/ÂÈ‚¿ÙË Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ.

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

¶ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÁÈ· ηٷٷÎÙ‹ÚȘ

ª¤¯ÚÈ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜

ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ¿ÏÏˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. ∏ ÚÒÙË ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ Ì ÔÛÔÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ∂‰Ò ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‹ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤·. ŒÓ· ΔÌ‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ‰Â¯ı› ·ÚÈıÌfi ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 10% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ¢Èη›ˆÌ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÔ¤Ï¢Û˘ Û fiÏ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰‡Ô ÚÒÙˆÓ ÂÍ·Ì‹ÓˆÓ. ∂›Û˘ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È, Â›Ó·È Ë ·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘¯fiÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜, ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Ë ‚‚·›ˆÛË ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ô˘ ÂΉ›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô ÂÈÙ˘¯›·˜, ÙÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ıˆÚË̤ÓÔ ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ô ÙfiÔ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, Ë ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË, Ù· ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢À√ Î·È Ë ‚‚·›ˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ‹ ÛÔ˘‰·ÛÙÈ΋ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊÔ‡. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙÂÁÁÚ·ÊÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÔÛÔÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ÙÚ›ÙÂÎÓÔÈ, ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ·Ûı¤ÓÂȘ Î·È ÔÈ ÔÚÊ·ÓÔ›.

∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ª¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË ¤Ó· Ù˘¯›Ô ̤ۈ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù·. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰‡Ô, Ë ·›ÙËÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜. ∫¿ı ΔÌ‹Ì· ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙȘ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤Ó·

·ÚÈıÌfi ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 7-8% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ¿ÌÂÛ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ¤ÁÈÓ ̤ۈ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ Ù˘¯›Ô˘ ÙÔ˘˜. §fiÁˆ fï˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ··›ÙËÛÂ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· ‰›ÓÔ˘Ó Í·Ó¿ ηٷٷÎÙ‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ΔÌ‹Ì· ı· ‰Â¯ı› ¤ÍÈ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ·fi Ù· ∞∂π, ÂÙ¿ ·fi Ù· Δ∂π Î·È ÙÚÂȘ ·fi Û¯ÔϤ˜ ˘ÂÚ‰ÈÂÙÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ. ΔÚ›· Â›Ó·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ª·ıËÌ·ÙÈο, ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ Ù˘ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È £ÂˆÚËÙÈ΋ °ÏˆÛÛÔÏÔÁ›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

√ ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÙÒÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È ÂΛ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·›ıÔ˘Û˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÎÙ‡ˆÓ. ∞˘Ùfi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ̤¯ÚÈ Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ÁÈ· Ó· ·ÓÂÁÂÚıÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô Ó¤· ÎÙ›ÚÈ· ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰›Ï· ÛÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi, ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù· Î·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÙÒÚ· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ÀËÚÂÛ›· ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛˆÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Ô˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂Ú¢ÓÒÓ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· Ó¤· ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ‰È‰·Ûηϛ·˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ π¿ÛÔÓÔ˜-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ı· ÛÙÂÁ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

250 ÔÈ ¿Û¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ¿Óˆ ·fi 10.000 Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

™ËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ÓÂÊÚÔ‡ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠη̛· ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘ÛË Û ÓÂÊÚÔ·ı‹ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ. ªÔÏÔÓfiÙÈ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ˘‹ÚÍ ʤÙÔ˜ ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªËÙÚÒÔ ¢ˆÚËÙÒÓ √ÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Î·È ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ÔÈÔ ÌfiÛ¯Â˘Ì·.™Â fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 10.000, ÂÓÒ ÛÙË Ï›ÛÙ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌfiÛ¯Â˘Ì· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¯›ÏÈ· ¿ÙÔÌ·. ∏ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ÂͤÏÈÍË Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÂÎÏÔÁÔ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙ· ∫·Ì¤Ó· μÔ‡ÚÏ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÍÂϤÁË ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. μ·Û›Ï˘ °È·ÓÓ¿ÎÔ˜ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË ÛÙ·˘ÚÔ‰ÔÛ›·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ∏̤ڷ ¢ˆÚ¿˜ √ÚÁ¿ÓˆÓ ¤ÓÙÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ. “™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ÓÂÊÚÔ·ı›˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ 250. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ ̤۷ ÛÙÔ 2009 ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·ÌfiÛ¯Â˘Û˘ Û ÓÂÊÚÔ·ı‹ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∫¿ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ˆÚËÙ¤˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. √È ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °È·ÓÓ¿ÎÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙË ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ, ÂÓfi˜ ‚ÔËıÔ‡ ı·Ï¿ÌÔ˘ Î·È ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ÓÂÊÚÔ·ı›˜ Ô˘ ·ÓÙ› ÁÈ· ·ÈÌÔοı·ÚÛË, Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÙÔÓ·˚΋ οı·ÚÛË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â·ÚΛ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ∂ÈÛ‹Ì·Ó ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ÛÙȘ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÓÂÊÚÔ·ıÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔˆÛ‰‹ÔÙ ›Ù ¤Ó·˜ ÂȉÈÎfi˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜ ›Ù ¤Ó·˜ ÓÂÊÚÔÏfiÁÔ˜. ŒÎ·Ó ‰Â ¤ÎÎÏËÛ˘ ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 205-§fiÚ‰Ô μ‡ÚˆÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ (∂√ª) ÛËÌÂÈÒıËΠ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 53% Ù˘ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªËÙÚÒÔ ¢ˆÚËÙÒÓ √Ú-

Á¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÂȂ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¯‹ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚÒÙÔ 9ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 3.096 Ôϛ٘ ·ÈÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙËÓ ∫¿ÚÙ· ‰ˆÚËÙ‹ √ÚÁ¿ÓˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ˘ 2007, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·˘ÙÒÓ ÌfiÏȘ ¤ÊÙ·Ó ٷ 1.745 Î·È 1.721 ¿ÙÔÌ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ˘ ·˘Ù‹˜ ·‡ÍËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¢ˆÚËÙ¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÓ ηıÈÛÙ¿ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÙËÓ ÂÏ·ÊÚ¿ Î¿Ì„Ë ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÔÙÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛˆÓ, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ¿ÚÓËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Û ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ 2009, 60 ‰fiÙ˜ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú›ÛÂÈ ˙ˆ‹ Û 101 ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ı¤ÓÙ˜ ·ÛıÂÓ›˜, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2008 ›¯·Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 195 ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ ·fi 73 ‰fiÙ˜. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÌfiÓÔ 95.000 Ôϛ٘, ‰ËÏ·‰‹ 0,8% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ˆ˜ ‰ˆÚËÙ¤˜ Î·È ÙÔ 2008 Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂȘ, ˘‹ÚÍ·Ó 8,9 ‰fiÙ˜ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ fiÚÔ˜ Â›Ó·È 20-25 ‰fiÙ˜ ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ù· fiÚÁ·Ó· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰fiÙ˜ ‰ÂÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ÂÓ ˙ˆ‹ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ıÂÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¿ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¢ˆÚ¿ √ÚÁ¿ÓˆÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 19

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

√ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜ ∞£∏¡∞, 2.

√ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÂÎfiÓËÛ ∂ȉÈ΋ ŒÎıÂÛË (πÔ‡ÏÈÔ˜ 2009) Ì ı¤Ì· “ΔÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ë ‚‚·›ˆÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜”. ∏ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ ·ÔÙÂϤÛÂÈ, ΢ڛˆ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÛÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ (ÚÔÛÏ‹„ÂȘ, ÌÂÙ·‰ËÌÔÙ‡ÛÂȘ, ÂÓ›Û¯˘ÛË ˘ÚÔ·ıÒÓ, ¿‰ÂÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÎÏ.). ∞fi ÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ¿Û¯ÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È¿ÛÙ·Û˘ ÌÂٷ͇ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ÚÔ·ÙÔ˘Û·˜ ·fi Ù· ·Ô‰ÂÈÎÙÈο ÛÙÔȯ›· ηÙÔÈΛ·˜. ∂ÏÏ›„ÂÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÊ·Ï‹˜ ÙÚfiÔ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÌÂÓfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô‡ÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ‹/Î·È Â›‰Ô˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ·fi Ù· ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô ÙfiÔ˜ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·ÌÊ›‚ÔÏ˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ Î·È ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂȘ ›Ù ·fi ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ›Ù ·fi ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ¢ÓÔÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‹ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. √ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‚‚·›ˆÛË ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÚÈÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÂÓÙÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜, fiÔ˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ Ù˘ ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂȉÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î¿ı οÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ¤Ó·Ó Î·È ÌfiÓÔ ‰‹ÌÔ ÌfiÓÈÌ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘, ÒÛÙ οı ÔÏ›Ù˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·Ó ‰‹ÌÔ. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂٷΛÓËÛ˘, Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ÚÔÙÔ‡ ÚԂ› Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ ¢∂∫√. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÌËÙÚÒÔ˘ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜.

¶ÚÔıÂÛÌ›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ̤¯ÚÈ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÛÙ ӷ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ó¤Â˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ

√ÊÂÈϤ˜ ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ ˙ËÙ› ·fi Ï·ÙfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÊÂÙÒÓ. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ·fi ΔÚ¿Â˙·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ Ï·ÙfïÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙË ™˘Î‹.

ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÔÈ Ï·ÙfiÌÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Ú¿‚·ÙÔ fiÚÔ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı¤ÙÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜, Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÔÊÂÈϤ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ó¤· ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Û˘Ì‚fiÏ·È· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ ¿ÓÙ· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û‡Û΄˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ Ï·ÙfïÓ, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ™˘Î‹˜. ∏ Û‡ÛÎÂ„Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ηÏfi Îϛ̷, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· Ë ¿ÚÈÛÙË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. “∏ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. μ·Á. ¡Ùfi‚·˜ “·ÔÙÂÏ› ··Ú¿‚·ÙÔ fiÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¿ÚÈÛÙË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó· ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ Ó¤-

ˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ∏ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ Û ηÏfi Îϛ̷. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ·Ó fi¯È fiÏÔÈ, ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ ı· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı· ÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. £¤ÏÔ˘Ì Â›Û˘ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÂÎÙÈÌËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÙÈÎÒÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ·fi ΔÚ¿Â˙·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ

ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ. ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 15 ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ Ì‹Ó·, ‰ÂÓ ı· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ó¤· Û˘Ì‚fiÏ·È·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¡Ùfi‚·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ï·ÙfiÌˆÓ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Î. ∫Ï. ª·ÏÈÛÒ‚·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ï·ÙfiÌÔ˘˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÁÈ· 230 ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ Â›Ó·È Îڛ̷ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Ï·ÙÔÌ›ˆÓ” . μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ŒÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2006-2008 ·Ó¤Ï˘ÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

∞ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÚÈÂÙ›·˜ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ™Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ªËÏÂÒÓ ÙËÓ ÙÚÈÂÙ›· 2006 - 2008 ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜ ÛÙË ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋. “¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈο” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ٷ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë “¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÙÂÏ› ¤ÚÁÔ Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¿ÓıÚˆÔ” . “ŒÚÁÔ ÓÔ‹˜ Î·È Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô Î. ∞Ú¤ı·˜ “ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Û ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, °·Ù˙¤·, ∫ÔÚÒË Î·È ª·Ï¿ÎÈ Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· ÛÒÛÂÈ ·fi ÙË Ú‡·ÓÛË ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ·Ó¿Ï·Û˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÏÈˆÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Î·È ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜ Î·È ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠʿÚÔ˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 30000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ΔÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Í›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ã∞¢∞ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·Í›·˜ 215000 ¢ÚÒ. ŒÓ· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ï¿Ù˘ÓÛË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Á. μÏ·Û›Ô˘ - ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ·Îψ̷ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ˘˜

ÙÚÂȘ fiÌÔÚÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ªËÏÂÒÓ Î·È ∞ÊÂÙÒÓ. ™ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙÛÈÌÂÓÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ. °È· fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙȘ 500.000 ¢ÚÒ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ÌÈÎÚÔ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Û ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ· Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ Ù· ÿÓÈ· ̤ÛÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ Î·È Ë ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ¢.¢. ªËÏÂÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ù˘”.¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ∞Ú¤ı·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “™˘Ó-∫ÔÈÓˆÓ›·” Ù˘ ∫∂¢∫∂ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈϤÔÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔ ∫Δ∂§. °È· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Û fiÏ· Ù· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘-

Ì ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì ÚÔÔÙÈ΋ Ó· Ù· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ì ÔÏ˘ÒÚÔÊ· ¿ÚÎÈÓ Ù· ÔÔ›· ı· χÛÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ·ÍÈÔı¤·ÙˆÓ ·Í›·˜ 43000 ¢ÚÒ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ıÂÛÌÔ‡ ÚÔÒıËÛ˘ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ·Í›·˜ ÂÚ›Ô˘ 230000, ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÎÚËÓÒÓ ·Í›·˜ 38500 Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ôı¤Ì·ÙÔ˜ ·Í›·˜ 40000 ¢ÚÒ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ªÔÓ·ÛÙËÚÈ·Îfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi˜ Ì ·ÚÈÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ó· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Í›· Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÒÓ Û Â›Â‰Ô ∂˘ÚÒ˘, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ٛÙÏÔ Ceramica, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔˆı› ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÈÎÚ‹˜ Î·È ÌÂÛ·›·˜ Îϛ̷η˜ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÓÂÏ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ Î·È ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ Â›Û˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ , Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÁÁÂÈÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙÔ ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘

¿Ú‰Â˘Û˘ Ì ÛÙ·ÁÔÓ›‰È· ÛÙÔÓ ∞Á.°ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ¢‹ÌÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·Ú‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ·ÁˆÁÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·Í›·˜ 120000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ó¤ˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Î¿‰ˆÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∞Ú¤ı·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÎfiÛÙÔ˘˜ 330000 ¢ÚÒ.

Èڛ˜ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ Ô √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ªÈ· ÌfiÓÔ Ë̤ڷ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ (PM10 C) ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (PM10 C) ¿ÁÁÈÍ ٷ 52Ìgr/m3 Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙËÓ ¶¤ÌÙË 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50Ìgr/m3, Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 50Ìgr/m3 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 43Ìgr/m3. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÊÂÙÈÓfi˜ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÌÈ· ÌfiÓÔ Ë̤ڷ, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙ· 58Ìgr/m3. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ¤ÊÙ·Û ٷ 29Ìgr/m3. ΔÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2006 ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 12 Ë̤Ú˜, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‹Ù·Ó 8 Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ 7 Ë̤Ú˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË 47¯ÚÔÓÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ Ì ÈÛÙfiÏÈ ŒÓ·Ó 47¯ÚÔÓÔ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Î·Ù›¯Â ÈÛÙfiÏÈ Ì ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ȉȈÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ, οÙÔÈÎÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˘‹Ú¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ Î·Ù¤¯ÂÈ Ó·ÚΈÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜. øÛÙfiÛÔ, Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, ‚Ú¤ıËΠӷ η٤¯ÂÈ ÛÙÔ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ Ì ¤Ó·Ó ÁÂÌÈÛÙ‹Ú·, Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÂÙ¿ ÛÊ·›Ú˜. ΔÔ fiÏÔ Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ÛÙ¿ÏıËΠÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂§.∞™. ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ·Ó ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ∫ø¡/¡√™ ¢∏ª. ∞¡Δø¡∞∫∏™ ∂ȉÈÎfi˜ ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ °ÎÏ·‚¿ÓË 29-μ√§√™ ΔËÏ. 24210 22303 ¢¤¯ÂÙ·È Úˆ› 9 .Ì. - 1 Ì.Ì. οı ΔÚ›ÙË, ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹ & ·fiÁÂ˘Ì· 6-9 οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË


EÈηÈÚfiÙËÙ· 20

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡

ƒÂÎfiÚ ÏËÛÙÂÈÒÓ ¯ı˜ Ì ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓfiÏˆÓ Û ÂÚÈÊÂÚÂȷο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·

∏ ∞¡Δπ∫∞ƒ∫π¡π∫∏ ÂÙ·ÈÚ›·

∞£∏¡∞, 2.

ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “∞ÔÌ˘ıÔÔ›ËÛË Î·È ÂÎÏ·˝Î¢ÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡” , ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘Ì (¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 13, Ì ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË). ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ ÙÚ¿Â˙·˜, fiÔ˘ ÔÈ 5 ÔÌÈÏËÙ¤˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÔÏfiÏ¢ڷ ÙÔ ı¤Ì·. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î.Î.: ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·ÎÙÈÓÔÏfiÁÔ˜, πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∑Ô‡ÚÔ˘ ·ıÔÏÔÁÔ·Ó·ÙfiÌÔ˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ƒÔ˘ÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ƒ‹Á·˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜ - ÔÁÎÔÏfiÁÔ˜, Î·È °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÛÙ‹˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜. √È ÔÌÈϛ˜ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ¯ˆÏ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‰ÂÍ›ˆÛË ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙËÓ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋.

È· ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ¤ÌÂÈÓ ‰Â̤ÓÔ˜ Ì ¯ÂÈÚÔ¤‰Â˜ Û ¤Ó·Ó ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ‰¤Î· ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙË §È‚·‰ÂÈ¿, Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ∂§Δ∞, Ô˘ ¤ÂÛ ÙÔ Úˆ› ı‡Ì· ÏËÛÙ›·˜. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ÛÙȘ 5 ÙÔ Úˆ›. √ Ô‰ËÁfi˜ ηÙ¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ πÙ¤·, fiÔ˘ ¤Î·Ó ‰È·ÓÔÌ‹ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ Û ٷ¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜, ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÁÚ·Ê›·. ¢‡Ô ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙˆÓ ∂§Δ∞ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹Û·Ó fiÙÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘. ∂ȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ¶ÂÚÈÔÏÈο ¤„·¯Ó·Ó ‚‹Ì· ÚÔ˜ ‚‹Ì· fiÏÔ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ·fi ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ πÙ¤·. ™ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·fi ÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, 10 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ fiÏË Ù˘ §È‚·‰ÂÈ¿˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ΔÛÔ˘Î·Ï¿‰Â˜.

√È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °. ƒ›ÙÛÔ ∂•∞πƒ∂Δπ∫∞ ÎÔϷ΢ÙÈο Û¯fiÏÈ· ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ-·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ °. ƒ›ÙÛÔ, ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. √È ı·٤˜ ‹Û·Ó ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ΔÔ fiÏÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤‰ˆÛ ‰Â›ÁÌ· fiÏ˘ Ù˘ Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ›ÙÛÔ˘, ÂÓıÔ˘Û›·Û Ì ÙËÓ ÊfiÚÌ·, ¿ÚÂÛÂ Î·È ÂÓË̤ڈÛ Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘. ∏ ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ “∂ÈÙ¿ÊÈÔ˘” , Î·È Ù˘ “™ÔÓ¿Ù·˜ ÙÔ˘ ÛÂÏËÓfiʈÙÔ˜” , Ë ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÊËÁ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ··ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚÈÎÒÓ, Ë Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ù˘ “ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘” , ÙÔ˘ “¶¤ÙÚÈÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” Î·È ÙÔ˘ “∫·ÓÈṲ̂ÓÔ˘ ÙÛԢηÏÈÔ‡” , Ì ÙËÓ ¿ÚÙÈ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË Î·È Â›Î·ÈÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Video, ¤‰ˆÛ·Ó ÌÈ· ·›ÛıËÛË ÌÔÓ·‰È΋. ∏ ·ÚÙÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈ·˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ·Ó Ë Ù¯ÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ˘˜ ˯ÔÏ‹Ù˜ Î·È ÊˆÙÈÛÙ¤˜, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿„ÔÁË. ΔfiÛÔ ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ∞ÓÙÈηÚÎÈÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· Î·È π·ÙÚÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÂÏ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ›‰·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ¿ Ù˘, ı· ·ÊÈÂÚÒÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6/11 Î·È 8/11 ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” , ÂÓÒ 13/11 Î·È 15/11 ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜.

∞·ÓˆÙ¤˜ ÏËÛÙ›˜ Û ÙÚ¿Â˙˜-∂§Δ∞

°

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÙÚÂȘ ¤ÓÔÏÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ·Ó ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ÌÂÈ Î·È Ó· ÎÈÓËı› ÛÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∂Λ ÙÔÓ ¤‰ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤‚·Û·Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜. ªÂ Ì·¯·›ÚÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó fiϘ ÙȘ ·ÔÛÙÔϤ˜, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÂΛÓÔÓ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤„·¯Ó·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ̤۷ ·fi ÙÔ˘˜ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜ ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó 57.000 ¢ÚÒ, Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ √°∞, Û ‰È¿ÊÔÚ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ô, ÛÙÔ °ÂÚ¿ÎÈ §·ÎˆÓ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ηٿ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ˘¿ÏÏËÏÔ ¯ÚËÌ·Ù·ÔÛÙÔÏ‹˜ ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ, Ì‹Î ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ·Î¿Ï˘ÙÔ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÛÙÔÓ ·¤Ú· Ì›· ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Ë ÛÊ·›Ú· ÂÍÔÛÙڷΛÛÙËÎÂ Î·È ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙˆÓ ∂§Δ∞ ÛÙÔÓ Î·Úfi ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÚÈÔ‡. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ‹Ú ÛÙÔ Û¿ÎÔ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËΠÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì πà ÂÈ‚·ÙÈÎfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Û˘ÓÂÚÁfi˜ ÙÔ˘. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi, ÂÓÒ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ™¿ÚÙ˘.

§ËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §È‚·Ó¿Ù˜

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi §È‚·Ó¿Ù˜ Ù˘ ºıÈÒÙȉ·˜ ÎÔÓÙ¿

¢È¿ÚÚËÍË Û ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ‰È¤ÚÚËÍ·Ó ÙÔ super market Champion ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi. ∂›Û˘, Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÚÔ¯Ô‡ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔ ∞Δª Ù˘ ∂ÌÔÚÈ΋˜ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ‹Ú·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∫·Ï·Ì¿Ù·˜.

ƒÈÊÈÊ› Î·È ‰‡Ô ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ‰‡Ô ¤ÓÔÏÔÈ, ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞Δ∂ ʈӿ˙ÔÓÙ·˜ “ÏËÛÙ›·” . ª¤Û· ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ‰‡Ô ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÂÏ¿Ù˘ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ οÓÂÈ ÙÚ·Â˙È΋ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. √È ‰˘Ô ÏËÛÙ¤˜ Ì ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ‹Ú·Ó Û ‰‡Ô Û·ÎԇϘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‚Ú‹Î·Ó ÛÙ· Ù·Ì›·, ÂÓÒ Ê‡ÁÔÓÙ·˜ ‹Ú·Ó ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ¤Ê˘Á·Ó Ì ٷ fi‰È·, ̤۷ ·fi ÛÙÂÓ¿ ‰ÚÔÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÔχÛÂÈ ·ÓıÚˆÔ΢ÓËÁËÙfi ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÏËÛÙ¤˜, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú·Ó ÛÙȘ ‰‡Ô Û·ÎԇϘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 20.000 ¢ÚÒ.

§‹ÛÙ„·Ó Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ

§›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 11:00 Û‹ÌÂÚ·, ‰‡Ô

¿ÁÓˆÛÙÔÈ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÂÚÈÛÙÚfiÊÔ˘ Î·È Ì·¯·ÈÚÈÔ‡, ÛÙÔ 7Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ¢ÂÚ‚¤ÓÈ - ¶‡ÚÁÔ˜, ÛÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ Ù·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi ‰È·ÓÔ̤· ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¢ÂÚ‚ÂÓ›Ô˘ Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ Â›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (25.000) Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Î·È ÚÔÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ √°∞ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶‡ÚÁÔ˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜. √ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ÂÎÈÓ›ÙÔ Ì ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Ì Ôχ ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ÏfiÁˆ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÂÈΛӉ˘Ó˘ ÛÙÚÔÊ‹˜. √È ‰‡Ô ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰È¤Ê˘Á·Ó Â˙‹ ÎÈ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· •˘ÏÔοÛÙÚÔ˘

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ ∫È¿ÙÔ

ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ ·¤Û·Û ¿ÁÓˆÛÙÔ˜, Ô˘ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ fiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ÛÙÔ ∫È¿ÙÔ ∫ÔÚÈÓı›·˜ ηÈ

‰È¤Ê˘Á ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, Ô˘ ›¯Â ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙·. ª¤Û· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÔÎÙÒ ˘¿ÏÏËÏÔÈ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∫È¿ÙÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∫ÔÚ›ÓıÔ˘.

ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÛÙÔ π∫∞ ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ ŒÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÛËÌÂÈÒıËΠۋÌÂÚ· ÛÙÔ π∫∞ ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ. ÕÁÓˆÛÙÔ˜ ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÎÚ¿ÓÔ˜ Ì‹Î ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞, ÛÙ· ºÈÏÈ·ÙÚ¿ ªÂÛÛËÓ›·˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ·¤Û·Û ·fi ÙÔÓ Ù·Ì›· ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÓÙ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÌÂÙ¿ ÙË ÏËÛÙ›· ·Ô¯ÒÚËÛ Â˙fi˜ ÚÔ˜ ¿ÁÓˆÛÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÓÂÚÁ› ÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ºÈÏÈ·ÙÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∫·Ï·Ì¿Ù·˜.

ƒÈÊÈÊ› Û ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §·Ï·Ô‡ÓË Î·È ‰‡Ô ¤ÓÔϘ ÏËÛÙ›˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. ΔÔ ÚÈÊÈÊ› ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ ÙÔ˘ §·Ï·Ô‡ÓË ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú˘¿ÙȉˆÓ 6, ÛÙËÓ ∫ËÊÈÛÈ¿. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÚ‡· ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ, ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘, ·Ú·‚›·Û·Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ Î·È ¿Ú·Í·Ó ¯Ú‹Ì·Ù·, ¯Ú˘Ûfi Î·È ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ¿ÁÓˆÛÙ˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Í›·˜. °È· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙȘ 4.20 Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, ÙÚÂȘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û Û›ÙÈ ÛÙË ¡¤· ¶¤Ú·ÌÔ, ¯Ù‡ËÛ·Ó Ì ÙË Ï·‚‹ ÈÛÙÔÏÈÔ‡ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙËÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· Î·È ¿Ú·Í·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙÔ £ÚÈ¿ÛÈÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫ËÊÈÛ›·˜ 322 ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ, ‰‡Ô ¿ÙÔÌ· ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ÈÛÙÔÏÈÒÓ ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¿Ú·Í·Ó ÌÈÎÚfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi Î·È Î¿ÚÙ˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜.

∑ËÙ¿ÂÈ Û‡ÁÎÏËÛË Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜

∂Á·ÎÏÈÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ·ÁÂÙfi ª∂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË

ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ·ÁÂÙfi ηٿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÚÔ·ÙÂÈ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ë °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, Âͤ‰ˆÛ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙȘ 30 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ı¤Ì· “™¯Â‰È·ÛÌfi˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ·fi ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ·ÁÂÙfi ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009 2010” . ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·ÁÂÙfi, Î·È Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÓÔ̷گȷÎfi Î·È ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. “√È ¤ÓÙÔÓ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È Ô

·ÁÂÙfi˜ Â›Ó·È Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ӷ ·fi ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÀËÚÂۛ˜. ªÂ ¢ı‡ÓË ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ˙ËÙ›ٷÈ, Ó· Û˘ÁÎÏËı› Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷο ÂÌÏÂÎfiÌÂÓ˜ ¢/ÓÛÂȘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ (¢/ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ¢/ÓÛË ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ŒÚÁˆÓ, ¢/ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÎÏ), ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂§∞™, ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ¢/ÓÛÂˆÓ ‹ ÙˆÓ ¢/ÓÛÂˆÓ ΔÚÔ¯·›·˜ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∂.∫.∞.μ., ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·ÚÌÔ-

‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È fiÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó (ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ÎÏ), Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ Ù˘¯fiÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ¤ÓÙÔÓ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Î·È ·ÁÂÙfi ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ù˘¯fiÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÓÙÔÌË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ŒÚÁˆÓ (¢.∂.™.∂.), ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚËÛȷο fiÚÈ· ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÁÂÙÔ‡ Û ԉÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È (∂§∞™, ¶™, ∂∫∞μ, ÎÏ), ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÂÚ-

ÁÔÙ¿ÍÈ· ‹ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌÔ‡, ‹ Û ı¤ÛÂȘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ñ ÂÈÊ˘Ï·Î‹˜ Î·È ‰È·ÛÔÚ¿˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ οı ÊÔÚ¤·, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi Î·È ‰È¿ÛˆÛË ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ, ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·ÎÈÓËÙÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Û ˘ÏÈο Î·È Ì¤Û· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÌÂÛ˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·fi ÙȘ ÔÈΛ˜ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È √Δ∞, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È fiÙ·Ó ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÚÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¤ÎÙ·-

ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ ı· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¢/ÓÛÂˆÓ ‹ °Ú·Ê›ˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜. ΔÔ ·˘Ùfi ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚ÔËı›·˜, ·ÔηٿÛÙ·ÛË ‚Ï·‚ÒÓ, ÎÏ. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.


TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

ŸÏÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô ∫Ô˙ÒÓ˘

ÛÂÏ. 24

¢À™∫√§∏ ∏ ∫§∏ƒø™∏ °π∞ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫∞£ø™ £∞ ∞°ø¡π™Δ∂π ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ™∂ ¡√∫ ∞√ÀΔ ª∞Δ™

ªÂ •¿ÓıË ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ * ¶·Ú¤ÌÂÈÓ ÚÒÙÔ˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹  ÎÂÎÙË̤ÓË Ù·¯‡ÙËÙ·, ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ӛΘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· Î·È ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ º˘Ï‹˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 1-0 ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, ÈÛÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÌ¿‰·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó, ¤ÙÛÈ, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ∏ •¿ÓıË ı· Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ 5Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶√. √ ·ÁÒÓ·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ fiÏË.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

¡π∫∏ μ.

ŒÓÂÛË ËıÈÎÔ‡ Ë ÂÈÙ˘¯›· Â› Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ ÛÂÏ. 25

∏ Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ •¿ÓıË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Û “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” ·È¯Ó›‰È Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚË Î·È ·ÍÈfiÏÔÁË, Ë ÔÔ›· Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‹ÏÈ˙·Ó Ó· ÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì οÔÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ‹Ù·Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ (ÛÙËÓ ÎÏËÚˆÙ›‰· ˘‹Ú¯·Ó Â›Û˘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ‰‡Ô ·fi ÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·), ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ı¿ Ù‡¯Ë ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ÛÙËÓ •¿ÓıË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ëŸˆ˜ ÚԷӷʤڷÌ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ÙˆÓ “16” Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È Â¿Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ¯Ù˘ËıÔ‡Ó ¤Ó·ÏÙÈ. √È ÌÈÛÔ› ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 13 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010 Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÛÙȘ 20/1.

¶¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙË º˘Ï‹

ª›Ï·Ó-ƒÂ¿Ï Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÂÏ. 28

ΔÔ ÎÏÂÈÛÙfi ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ÌÂÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠ۠“μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÛÂÏ. 23

ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÛÙȘ 21 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÊÈÁÔ˘Ú¿ÚÈ˙·Ó ÙfiÙ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ (∫¤Ú΢ڷ Î·È ∂ıÓÈÎfi). ¶¤ÓÙ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÌÂÙ¿ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚÔÁÁ˘ÏÔηı›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ 16 ‚·ıÌÔ‡˜, ¤Ó·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË 2Ë ı¤ÛË. √È ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·˘Ù‹ Â› ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ Ì 1-0 ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙË º˘Ï‹, ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡. √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÏÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÚÔÛÁÂȈ̤ÓÔÈ, ηıÒ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ‰‡Û‚·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ “‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” , ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ ˆ˜ ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó›ÎË. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯Ô˘Ó Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚË ·Ì˘ÓÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô, ¿ÏψÛÙÂ, ˆ˜ ÚÔ¯ı¤˜ Ë ¿Ì˘Ó· ‰Â ‰¤¯ıËΠÁÎÔÏ (ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜), ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· Ï¿ıË Ù˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ (·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ 46’ ·fi ÙÔÓ æ˘¯ÔÁÈfi). ª·˙› Ì ÙÔÓ ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ, Ì ÙÔÓ ∞Ú‚·Ó›ÙË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÕÏ‚·ÚÂ˙. ∞˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ™ˆÙ‹Ú¯Ô˘ Û˘Ó¤ÂÛ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÊfiÚÂÛ Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ ÙfiÓÈÛÂ: “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÌÂÁ¿Ï˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· Ì·˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÎÚ·-

ÙËı› Û ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·Ù·Ê¤Ú·ÌÂ Î·È ·ÔÛ¿Û·Ì ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· Î·È ÂÁÒ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ôχ ηϿ, ηıÒ˜ ¤·ÈÍ· Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ∞˘Ù‹ Ë Ó›ÎË ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ÈÛÙ‡ˆ, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ì·˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ, ‰Â ‰È¤ÊÂÚ Ôχ ·fi ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÁÎÔÏ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ 21’ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ·fi Û¤ÓÙÚ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ √˘Ì›ÓÙ˜, Ô˘ ¤ÌÂÏÏ ̿ÏÈÛÙ· Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ì ÙȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ʤÙÔ˜ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªfiӯ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÚÈϤٷ ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, Ë ÔÔ›· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ‰ÂÓ ÎÏ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Î˘Ó‹ÁËÛ·Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¢ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰Â ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Î¿ÔȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ê¿Ô˘Ï ·fi ÙÔ˘˜ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ªÔ˘ÏÔ‡Ù. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ›¯Â ·ÓÔ‡ÛÈ· ˘ÂÚÔ¯‹, ÚÔÛ¿ıËÛ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ Ó· ȤÛÂÈ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·Ì‡ÓÔÓÙ·È ÛˆÛÙ¿ Î·È Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ °Ï‡ÎÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯·Û·Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ηϤ˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó, Ì ÙÔÓ °Ï‡ÎÔ, ¿ÓÙˆ˜, fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ, Ó· Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·. £ƒ∞™Àμ√À§√™: ª·ÚÙ˙Òη˜, ÷ڷϷÌ¿Î˘, ¶ÈÈÓ‹˜, Ã. ª›¯Ô˜, ∑·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·˘ÚÔÌ·Ù›‰Ë˜, ¶·ÏËÁÂÒÚÁÔ˜ (60’ ™·¿Ó˘), ∫fiÌÔ, ¡ÙÂÏÁο‰Ô (77’ ÷ڷϷÌ¿Î˘), ∫·ÙÛ›Î˘, ∞ÏÂÍ¿ÓÙÚÔ‚ÈÙ˜ (51’ ∫·Ú·Ì·ÓÏ›Î˘). √§Àª¶π∞∫√™ μ.: °Ï‡ÎÔ˜, ∫ÔÙ›ÙÛ·˜, ∫·Î·Ú¿˜, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ (46’ æ˘¯ÔÁÈfi˜), ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ÕÏ‚·ÚÂ˙, √˘Ì›ÓÙ˜, ªfiÓ¯Â, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ (92’ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜), ∫ÔÓÙ¤ˆÓ (58’ ÷ÓÈÒÙ˘). * ∏ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 15.00 ÛÙÔ ∂∞∫.


22

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. £ËÛ¤·˜ .................................15-4 .......16 2. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ..................16-5 .......15 3. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ...........................10-4 .......14 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ .......................12-5 .......11 5. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ .....................11-7 .......11 6. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ..................13-10 ........10 7. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ................................10-9 .........9 8. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ ........................9-8 .........9 9. §Â¯ÒÓÈ· .............................11-11 .........9 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ....................5-6 .........9 11. ∞›·˜ ™. ..............................11-13 .........8 12. ∞ÎÚfiÔÏË ............................5-8 .........5 13. π¿ÛˆÓ ∞.ª. ........................7-11 .........5 14. ¡.∞. ¡›Î˘ ......................16-15 .........4 15. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ .........................6-11 .........4 16. √ÚÌ›ÓÈÔ ..............................6-11 .........3 17. ∞ÂÙfi˜ ..................................9-25 .........3 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ .........................7-16 .........1

μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. .......................14-8 .......14 2. ÃÏfiË ........................................8-1 .......13 3. ∞.∂. 2002 ................................9-3 .......12 4. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ...........................7-3 .......12 5. ™·Ú·ÎËÓfi˜ ..........................16-9 .......11 6. ∂ıÓÈÎfi˜ .................................11-4 .......11 7. ¢¿ÊÓË .................................15-10 .......11 8. ¢‹ÌËÙÚ· ..............................10-7 .......10 9. ÕÚ˘ ªÂÏ. .............................7-9 .......10 10. ¢fiÍ· ......................................5-4 .........9 11. ™ÎfiÂÏÔ˜ ........................12-12 .........7 12. ªÈÎÚÔı‹‚˜ ........................8-9 .........7 13. ∞. °·˙‹˜ .............................8-11 .........7 14. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ ....................6-11 .........7 15. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. .......................8-13 .........4 16. ¶ËϤ·˜ ...............................5-11 .........4 17. πˆÏÎfi˜ ................................7-12 .........3 18. ∫ÈÛÛfi˜ ................................4-23 .........0

°’ ηÙËÁÔÚ›· (4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. .....................10-1 .......10 2. ∞¶√μ ...................................13-3 .........9 3. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ .............................9-5 .........7 4. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ...........................11-8 .........7 5. ¢È·ÁfiÚ·˜ ..............................11-6 .........6 6. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ................................6-5 .........6 7. ÕÚ˘ ∞Óı. ...............................8-8 .........6 8. ΔÔÍfiÙ˘ ..................................4-6 .........5 9. ∑·ÁÔÚ¿ ....................................3-3 .........3 10. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ....................8-10 .........3 11. ∞›·˜ ΔÚ. ................................5-9 .........3 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ....................4-12 .........1 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ .................2-18 .........0 * √È ∞›·˜ ΔÚ., ∞¶√μ, ¢È·ÁfiÚ·˜ Î·È ∑·ÁÔÚ¿ ¤Î·Ó·Ó Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜. ** ∂ÎÎÚÂÌ› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ∑·ÁÔÚ¿-ÕÚ˘ ∞Óı.

ΔËÓ ∂ıÓÈ΋ ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜ ·Ó¤Ï·‚Â Ô °. ∫ÚfiÈÊ √π ‰ÂÛÌÔ› ÙÔ˘ °Èfi¯·Ó ∫ÚfiÈÊ Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È ÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Û fiÏÔ˘˜. √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÔÏÏ·Ó‰È΋ ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ıÔ˜... ∫·Ù·Ï·Ófi˜, ÁÈ’·˘Ùfi Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ∫·Ù·ÏÔÓ›·˜! ŒÙÛÈ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· 13 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÚÁ·ÛÙ› Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” ÙÔ 1996. ∏ ∫·Ù·ÏÔÓ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ FIFA ‹ ÙËÓ UEFA ˆ˜ ͯˆÚÈÛÙfi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ¤ıÓÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ‰›ÓÂÈ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ∫ÔÏÔÌ‚›·˜ Ì 2-1 ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ ¶Ô˘ÁÈfiÏ, ¶ÈΤ, ªÔ˘ÛΤ٘ Î·È ªfiÁÈ·Ó. √ °Èfi¯·Ó ∫ÚfiÈÊ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˆ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ (19731978) Î·È ˆ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ (1988-1996), ÂÓÒ ϤÔÓ Î·ÙÔÈΛ ÌfiÓÈÌ· ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË.

£∏™∂∞™, ƒ∏°∞™ ∫∞π ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ¶ƒ√Ãøƒ∏™∞¡ ª∂ ¡π∫∂™ ™Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ˆÚ›˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÕÚ˘ ªÂÏ. ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 Ù˘ ¢fiÍ·˜. “¢ÈÏfi” ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘ Ô˘ ˘¤Ù·Í ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi Ì 31 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ¶ËϤ·˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. ............1-1 (63’ ª·ÚÌ·ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜ - 68’ ∫. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ˜) ÃÏfiË-πˆÏÎfi˜ .........................3-0 (25’, 60’ ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, 82’ μ. ¡ÙfiÓÙÔ˜) ª˘ÚÌˉfiÓ˜-∂ıÓÈÎfi˜ ...........2-2 (45’ °. ªÔ‡Ú¯·˜, 90’ °. ∞Ú¿˘ - 28’ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, 92’ ÂÓ. ¡Ù¤ÚÙÛ·˜) ∞.∂. 2002-¢¿ÊÓË ...................0-2 (16’ ΔÛ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, 62’ ª. °ÈÔ‡Úη˜) ªÈÎÚÔı‹‚˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .....1-0 (43’ ¶··‰¿Î˘) ∞. °·˙‹˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ .............1-1 (67’ ∫·Ú·Ú‹Á·˜ - 46’ ∫Ô¿Ó·˜) ∫ÈÛÛfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. ...............1-3 (57’ ªÔ˘Ú·˙¿˜ - 53’ ª. ª·ÎÚfiÔ˘ÏÔ˜, 65’ ∑·Áη‚ȤÚÔ˜, 74’ ÂÓ. °ÂÒÚÁÔÁÏÔ˘) ¢fiÍ·- ÕÚ˘ ªÂÏ. ..................0-1 (21’ ™ÎÔÂÏ›Ù˘) ¢‹ÌËÙÚ·-™ÎfiÂÏÔ˜ ..............5-2 (27’ ¶·Ú›ÛÛ˘, 34’ ÂÓ., 43’ ∫ˆÙԇϷ˜, 58’ ÂÓ., 82’ ÷Ù˙¤Ï·˜ - 13’, 20’ ÃÈÛ¿È)

È ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ηٿٷ͢ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ì ӛΘ ÛÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ £ËÛ¤·˜ ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÌÂÙ¿ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ Â› Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ì 1-0, ·ÏÏ¿ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Î·˘Ù‹ ÙËÓ ...·Ó¿Û· ÙˆÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó·Ó Î·È ‰‡Ô fiÓÙÔ˘˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜. √È μÂÏÂÛÙÈÓÈÒÙ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Ì 3-1, ÂÓÒ Î·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ·fi ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ì 1-0.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÔÚ› ÔÈ £ËÛ¤·˜, ƒ‹Á·˜ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Ó· ÛËÌ›ˆÛ·Ó ӛΘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó. √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “ÎfiÏÏËÛ” ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ʤÚÓÔÓÙ·˜ 0-0 Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞fiÏψӷ Î·È ¤ÌÂÈÓ ¤ÓÙ fiÓÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, ÂÓÒ Î·È Ô ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ¤ÎÏË͢, ·ÊÔ‡ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ÈÛÔÊ·Ú›ÛÙËΠ۠1-1. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi “‰ÈÏfi” ‹ÚÂ Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ì 3-2, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. “ÃÔÚÙ·ÛÙÈÎfi” ı¤·Ì· ›¯·Ì ÛÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜-¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, fiÔ˘ ΤډÈÛ·Ó ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Ì 4-3 Î·È 4-2 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Ë ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-1 ÙÔ˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: £ËÛ¤·˜-∞ÎÚfiÔÏË ................1-0 (73’ μ·˝ÙÛ˘) π¿ÛˆÓ ∞.ª.-ƒ‹Á·˜ .................1-3 (90’ ÂÓ. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ó›‰Ë˜ - 22’, 74’ §¤ÙÛÈÔ˜, 53’ ∞Ó‰ÚÔ˘ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜) ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ..1-0 (12’ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ......1-1 (22’ ∫·Ú·Ï‹˜ - 88’ ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜) ∞fiÏψÓ-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ .........0-0 ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-¡.∞ ¡›Î˘ ......4-3 (8’, 23’, 78’ ÂÓ. ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜, 60’ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ - 38’ ÷Ù˙¿ÎÔ˜, 41’ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, 85’ ∫ÈÙ›Ô˘) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞›·˜ .....................2-3 (13’ ¶¤ÙÛ˘, 76’ ∫·ÙÛ·Ï‹˜ - 19’ °Ô˘ÚÓ·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, 27’ ¢·˚ÏÈ¿Ó˘, 40’ ∫ˆÛÙԇϷ˜) ∞.∂ §Â¯ˆÓ›ˆÓ-∞ÂÙfi˜ .............4-2 (7’ ∫·ÙÛÈ¿Î˘, 27’, 51’ °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜, 91’ ƒÂÓ¿ÙÔ - 65’ ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ, 86’ ∞Ú¯ÔÓÙ¿-

¶ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ∏Ú·ÎÏ‹ ∞.£. ÛÙËÓ °’ ÙÔÈ΋

● √ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ¯·Ù-ÙÚÈÎ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Â› ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §¤ÙÛÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÎfiÚ·Ú ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÁÎÔÏ ÛÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Â› ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ∞.ª. ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™Â ·˘Ù‹ ¤¯Ô˘Ì ÂÈϤÍÂÈ ·ÎfiÌË ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ ¶ËϤ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, Ô˘ ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ı·̷ÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÷Ù˙Ë·ı·Ó·Û›Ô˘ (ÃÏfiË), ∫Ô˘Ï¿ÎÔÁÏÔ˘ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ∫·ÌÔ˘Ú¤ÏË (™ÎÈ¿ıÔ˜), ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜), °ÎÔ˘Ó¤Ï· (§Â¯ÒÓÈ·), ¢·˚ÏÈ¿ÓË (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), ÷Ù˙¤Ï· (¢‹ÌËÙÚ·) Î·È Ã. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (£ËÛ¤·˜).

΢) ™ÎÈ¿ıÔ˜-√ÚÌ›ÓÈÔ ...................3-1 (3’ ∫·ÌÔ˘Ú¤Ï˘, 75’ ·˘Ù. πˆ·ÎÂÈÌ›‰Ë˜, 82’ Ÿ‚ÂÚÌÂÚÁÎ - 47’ ·˘Ù. °È·Ô˘Ú¿Î˘)

“™ÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ·Ó” ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙËÓ μ’ ∂¶™£ ∞ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ›¯·Ì ÛÙËÓ 6Ë Ë̤ڷ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ·fi ÙÔ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÌfiÓÔ Ë ÃÏfiË ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ª›ÏÏË ÂÈÎÚ¿-

ÙËÛ Ì 3-0 Ù˘ πˆÏÎÔ‡ Î·È “ÛηÚʿψÛ” ÛÙË 2Ë ı¤ÛË. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ ¶ËϤ· ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ›¯·Ó Î·È Ô ∂ıÓÈÎfi˜ (2-2 Ì ÙÔ˘˜ ª˘ÚÌˉfiÓ˜) Ì ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi (1-1 Ì ÙÔÓ ÕÓıÈÌÔ °·˙‹), ÂÓÒ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. 2002, Ô˘ ¤¯·Û ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·fi ÙË ¢¿ÊÓË Ì 2-0 Î·È ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· Ô˘ ËÙÙ‹ıËΠ̠1-0 ·fi ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜, Ë ¢‹ÌËÙÚ· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ 5-2 ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÂÓÒ Ô

ΔËÓ ÚÒÙË ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂¶™£ ›¯Â Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë Ë̤ڷ ‹Úı ÈÛfi·ÏÔ˜ 1-1 Ì ÙÔÓ ΔÔÍfiÙË. ª¿ÏÈÛÙ· ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Ù˜ ͯÒÚÈÛÂ Ë ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· Â› ÙÔ˘ ∞›·ÓÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ Δ¤ÏË ∫·˚Ì·Ï›‰Ë Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ì 4-1. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ΔÔÍfiÙ˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. .........1-1 (70’ ΔÛ¤Ó·˜ - 91’ ¢·ÁÎÔ‡Ï˘) ∞.™. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ 61 (20’, 61’ ¶·Ê›Ï˘, 32’, 65’ ¢. Δ۷ΛÚ˘, 43’, 72’ ªÂϤÙ˘) ∞¶√μ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .............3-1 (37’ Δ˙ÈÒÚ·˜, 88’ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, 90’ ΔÛÔÏ¿ÎÔ˜ - 86’ ªÂÙ·Í¿˜) ÕÚ˘ ∞Óı.-∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ......3-1 (14’ ªËÙÚ¿ÎÔ˜, 50’ ¢‹ÌÔ˘, 83’ ÷Ù˙ËÁˆÚÁ›Ô˘ - 35’ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∞›·˜ ΔÚ.-¢È·ÁfiÚ·˜ ................1-4 (29’ °ÂÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ - 35’ ∫·Ú·‚·Û›Ï˘, 54’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, 60’ ™·Ó›‰·˜, 71’ ª·ÚΛ‰Ë˜) ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .....5-1 (10’, 40’ ™¿ÎÔ, 21’, 65’ ∫·Ï·Ó¿È, 90’ ∑‹Û˘ - 42’ ·˘Ù. μ·ÚÛ·Ì¿˜) ƒÂfi: ∑·ÁÔÚ¿

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ∞ustrian Boys ∞¶√ ÙÔ “Austrian Boys Club” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·ÚÎÂÙ¿ ªª∂ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ̤ۈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆÓ, Ù˘ ¶∞∂ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ηٿ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ·ÁÒÓ·. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ÛÙÔ ‰È·ÈÙËÙ‹. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤ÎÚÈÓ ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÌË ‰˘Ó·ÌÈÙ›ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜.

∫·Ù¤¯ÂÈ ‰Â Ì›· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›·, ÔÈ ÁÏ¿ÚÔÈ Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ º˘Ï‹˜. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ™Â Ì›· ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÙË Ï¤ÍË “ÓÙ¤ÚÌÈ”. ∫‡ÚÈÔÈ, ÓÙ¤ÚÌÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÚfiÓ Î·È Ì¤ÏÏÔÓ, Ì ÛÙfi¯Ô˘˜, ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÈÛÙÔÚ›·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ù· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÌ· ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ì ÌfiÏȘ Â-

Ù¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ηٿÏËÍË Ì ٷ ¿ÏÏ· ÛÎÔ˘›‰È·, ÙÔÓ ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ. °È·Ù› ·Ï¿, Ù· ÛÎÔ˘›‰È· οÔÙ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ηٷϿ‚ÂÙ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂٷ͇ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜, fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÓÔÌfi Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ Ô Û˘Ì·ı‹˜ ηٿ Ù’ ¿ÏÏ· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ï·È¿˜ ÎÔ‹˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ °Î·ÁοÙÛË, æ˘¯ÔÌ¿ÓË ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Ô-

ÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ·. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û˘Á¯·Úԇ̠ÙËÓ ∫∂¢ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÛÙË º˘Ï‹ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·ÛÛ¿Ú·, ºÈÓÔηÏÈÒÙË, ΔÛ·¯ÈÏ›‰Ë Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Ó· ÊÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ·Ù› fi¯È, Ó· ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ. £· Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ Î·Ù¿ ÁÂÓÈ΋ ÔÌÔÏÔÁ›· fiÏ˘ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÈÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ŒÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ËÚÂÌ›·. æ¿ÍÙ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ·Ê‹ÛÙ ̷˜ ‹Û˘¯Ô˘˜”.


TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

¢’ ∂£¡π∫∏

Δ√ √¡√ª∞ Δ√À ¶∏ƒ∂ Δ√ ∫∂¡Δƒ√ ∞ £§∏™∏™ ∫∞π ¡∂√§∞π∞™ Δ√À ¢∏ª√À μ√§√À

ΔÈÌ‹ ÛÙÔÓ μ¿ÎË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ ª

¤Û· Û ¤ÓÙÔÓ· ÊÔÚÙÈṲ̂ÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ¯ı˜ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ú ÙÔ fiÓÔÌ· “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÙÈÌÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘ “ÂÚÁ¿ÙË” Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ·Ï·›Ì·¯ÔÈ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

√ μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ Ìfi¯ıËÛ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË. °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1930 Î·È ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ·fi ÙÔ 1947, ÂÓÒ ÌÂÙ¿ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Û ª·ÁÓËÛÈ·Îfi. À‹ÚÍ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÙfiÙ ΔÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Û˘ÓÙÂÏÒÓÙ·˜ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Ù˘ ∂™∫∞£. º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 29 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤¯·ÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ¯·Ú¿ Ó·

√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ οÓÂÈ Ù· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜) ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ Â‰Ò ÁÈ· ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ Û “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÂÓfi˜ “ÂÚÁ¿ÙË” Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙÔ ÓÔÌfi Ì·˜. ∂Ófi˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ·ÓȉÈÔÙÂÏÒ˜ ÛÙÔ

Ì¿ÛÎÂÙ fiÛÔ Ï›ÁÔÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Ô˘ ›Ûˆ˜ ÙÒÚ· Ó· ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó Ï›ÁÔ ¿‚ÔÏ· Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È, ÁÈ·Ù› ‹ıÂÏ ӷ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÛÂÌÓfi˜ Î·È ·Ê·Ó‹˜ “ÂÚÁ¿Ù˘” . ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È È‰È·›ÙÂÚË Û˘ÁΛÓËÛË, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi

ÙÔ Ï›ÁÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ¤·ÈÍ·, ÙÔ ¤·ÈÍ· ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ μ¿ÎË ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘. Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ë ÏËÛÌÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰È·ÚÎÒ˜ ·ÚfiÓÙ˜ ˆ˜ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ›Â Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ·ÏÈfi˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛÂ: “™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ ˘ÏÔÔÈԇ̠·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· Û “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ ¿Ú· Ôχ ÁÈ· ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È È‰›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∞Ó¤‰ÂÈÍ ·ÚÎÂÙ¿ ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È¤Ú„·Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¿Û‚ÂÛÙË ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ϥ‚·˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “√ μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ÂÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÚfiÛÊÂÚ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ÌÂÙÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ÊfiÚÔ˜ ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÔ˘‰·›Ô˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ·” . Δ· ·ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÂÈÁÚ·-

Ê‹˜ Ô˘ ʤÚÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ· “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ¤Î·ÓÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ̤۷ Û ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔ̤ӈÓ. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ μfiÏÔ˘ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î·È ∞√¢¡π Î.Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ Â›ÛËÌÔÈ, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ·ÁÓÔ› Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÌÓ‹ÌË ÂÓfi˜ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘ “ÂÚÁ¿ÙË” Ù˘ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÁÒÓ·˜ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ÛÙË ªÈÎÙ‹ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ‰ÂÓ Í¯ÓÈ¤Ù·È fiÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÎÈ ·Ó ÂÚ¿ÛÂÈ.. ΔË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó ÔÈ Î.Î. ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓÔ˘, º¤Îη˜ Î·È ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ¶∞§∞πª∞Ã√π ª∞°¡∏™π∞ ∫√À: ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜, §ÂˆÓ›‰·˜ ∑·Ê›Ú˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, °È¿ÓÓ˘ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫ÈÚÈÓ›‰Ë˜, ∫ÒÛÙ·˜ ™Á·Ù˙‹˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μfiÓÙ˙Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Î›Î·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜, ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜ (ÚÔÔÓËÙ¤˜ ™Ù·‡ÚÔ˜ μ·ÊÂÈ¿‰Ë˜, ™ˆÙ‹Ú˘ ªfiÎη˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫Ô˘ÚÎÔ‡Ì·˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘). ¶∞§∞πª∞Ã√π μ√§√À: §Â˘Ù¤Ú˘ ∫Ú·Ù›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ΔÛÔ˘Ú¤·˜, °È¿ÓÓ˘ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¶·Ú·Û¯¿Î˘, ¡›ÎÔ˜ ΔÛԇη˜, ¡›ÎÔ˜ ∞ı·Ó·Û¿Î˘ (ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜).

√π ∞°Ãπ∞§πΔ∂™ ∫∂ƒ¢π™∞¡ Δ√¡ μƒ∞Ã√ ª∂ 2-0 ∫∞π “∞¡∞ƒƒπÃ∏£∏∫∞¡” ™Δ∏¡ 2∏ £∂™∏ Δ∏™ ¢’ ∂£¡π∫∏™

“ÕψÛ” ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ™

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

μÚ¿¯Ô˜¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-2 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ÙÔ˘ μÚ¿¯Ô˘ ∫·ÛÙڷΛԢ, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0. ™ÙÔ ÂÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ “™·Ó ª·Ì¤˜” ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔȯ›· ÒÚÈÌ˘ ÔÌ¿‰·˜. ÕÚÈÛÙ· ÛÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ‹ÍÂÚ·Ó ÙÈ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È ˆ˜ ı· ÙÔ ¤·ÈÚÓ·Ó. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fiÏ˘Ù· ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó¤‚·Û ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ Ì 12 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜. ™ÙÔ 15’ Î·È ÛÙÔ 17’ ÔÈ ÎÂÊ·ÏȤ˜ ÙˆÓ ¡Ô‡ÛÈ· Î·È ∫›ÙÛÔ˘ η٤ÏËÍ·Ó ¿Ô˘Ù Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ

ÛÎÔÚ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μÚ¿¯Ô˘, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ 33’ Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¿Ô˘Ù Î·È ÛÙÔ 36’ Ô ¡ÙÔ‡‚Ï˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÙÔ ‰ÔοÚÈ Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ì‹Î Ôχ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ. ŒÙÛÈ ÛÙÔ 50’ ηٿÊÂÚ ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi „ËÏÔÎÚÂÌ·ÛÙfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫›ÙÛÔ˘ (0-1. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 20ÏÂÙÔ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó‹Ïı·Ó Î·È ›ÂÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ∏ ηχÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ Ê¿ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ 81’ fiÙ·Ó Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÔ‡Ù·ÚÂ Î·È Ô ÛˆÛÙ¿ ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜ ÌÏfiηÚÂ. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ¤·È˙ ϤÔÓ Ì ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Û ̛· ·fi ·˘Ù¤˜ ÛÙÔ 89’ “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘. √ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ ∞ÚÛ¤ÓÔ, ·˘Ùfi˜ ·fi Ï¿ÁÈ· Í¤Ê˘ÁÂ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ·

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· μÚ¿¯Ô˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-2 ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¡Ô‡ÛÈ·, Ô˘ Ì ¿„ÔÁÔ Ï·Û¤ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 0-2. ∫∞™Δƒ∞∫π: ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ™ÈÔ‡Ù·˜ (46’ ªfiη˜), ƒ¿Ù˙·˜, ∞. ™Îڤη˜, °. ™Îڤη˜ (46’ ª·Ì·ÙÛÈ¿˜), ÃÚ˘ÛÈÎfi˜, °È‰fiÔ˘ÏÔ˜, ª·Óԇη˜, ¡ÙÔ‡‚Ï˘, ¶··ÛÙÂÚÈ¿‰Ë˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ƒÔ˘Î¿˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜, ™‡ÚÔ˘, ∫Ú‚·Ù¿˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ª·Û‰¿Ó˘, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, 69’ Ï.Ù. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜), ∫›ÙÛÔ˜, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜.

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ªÂÙ¤ˆÚ· 1-5 ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË ‚·ÚÈ¿ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ·fi Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Ì 5-1. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¡Ù¤Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ϤÔÓ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÛÔ-

∞Ó‚·›ÓÂÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΔÔ ÚÂfi ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÊÂÚ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ªfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙÔ ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ ÙÔ μÂÏÔ‡¯È Ì 1-0, ÂÓÒ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ϤÔÓ Â›Ó·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Â› ÙÔ˘ ‚Ú¿¯Ô˘ ̤۷ ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ÛÎÔÚ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì 5-1. √ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ ·¤Û·Û “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· Ë ∂Ï·ÛÛfiÓ· Ô˘ ΤډÈÛ ¿ÓÂÙ· 3-0 ÙË §·Ì›· Î·È Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ Ô˘ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘˙·Î›Ô˘ Ì 10. Δ¤ÏÔ˜, ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙ· ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ ÌÈ· Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ì·Ù˜. ∞fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ÂÓÒ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È ÙÔ ª·ÁÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Î·È ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: μÂÏÔ‡¯È-∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 0-1 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™-ªÔ˘˙¿ÎÈ 1-0 ∞fiÏÏˆÓ §.∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 0-0 ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-ªÂÙ¤ˆÚ· 1-5 ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-2 ∂Ï·ÛÛfiÓ·-§·Ì›· 3-0 Δ‡ÚÓ·‚Ô˜∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜

3-0 ·.·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

* ◊ÙÙ· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù. ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ Ô˘‰·›· ÂÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË Ó›ÎËÛ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ μÚ¿¯Ô ∫·ÛÙڷΛԢ Ì 2-0 Î·È “·Ó·ÚÚȯ‹ıËΔ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ÁÓÒÚÈÛ ̛· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔ ‚·Ú‡ 5-1 ·fi Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¤ÓË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜.

23

‚·Ú‹ ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ê¿ÓËΠӷ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ù· ªÂÙ¤ˆÚ·, Ô˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ¤Ù˘¯·Ó ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÂÓÒ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ “Û›ÙÈ” Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚·ıÌfi. ™ÙÔ 4’ Ô ∫ÂÚ·Ì¿˜ ¤Î·Ó ÙÔ 0-1 Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ·ÏÏ¿ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ·ÓÙ¤‰Ú·ÛÂ Î·È ÛÙÔ 12’ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ™ÎÔ‡Ú· Û ۤÓÙÚ· ÙÔ˘ ÷ÚÈÙ›‰Ë. øÛÙfiÛÔ, Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ó¿ÏÔÁË. ™ÙÔ 32’ Ô °Î·ÚÓ¿Ú·˜ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-2 Ì ‰È·ÁÒÓÈÔ ÛÔ˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 50’ Ô ∫ÂÚ·Ì¿˜ ·Ó¤‚·Û ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÛÙÔ 1-3. √ ›‰ÈÔ˜ ¤Ù˘¯Â ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 71’ (1-4), ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ 80’ fiÔ˘ Ô °ÂˆÚÁԇϷ˜ Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-5. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÙÛη, °. ÃÔÓ‰Úfi˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜, ∫fiÊÊ·˜, ¡ÙÔ˘ÎfiÏ˘, ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ (46’ ¡¿ÓÔ˜), ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ (60’ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜), ™ÎÔ‡Ú·˜, ∑·Úο‰·˜ (56’ ∑·¯·Ú¿Î˘). ª∂Δ∂øƒ∞: ∫Ô˘ÙÏ‹˜, ¶Ú¿·˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, °Îfi‚·Ú˘, ∑‹ÓˆÓÔ˜, ÷˚Ù·Ï‹˜ (76’ ª¿ÙÔ˜), ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ∫¯·ÁÈ¿˜ (62’ º·ÛԇϷ˜), ∫ÂÚ·Ì¿˜, °Î·ÚÓ¿Ú·˜ (70’ μ. ΔÛÈԇη˜), ∞. ΔÛÈԇη˜.

1. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 2. ¶‡Ú·ÛÔ˜ 3. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 4. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· 6. §·Ì›· 7. ªÔ˘˙¿ÎÈ 8. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. 9. μÂÏÔ‡¯È 10. ªÂÙ¤ˆÚ· 11. ∞fiÏÏˆÓ §. 12. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ 13. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜

11-3 10-4 10-5 10-6 8-4 10-6 4-3 6-7 4-6 11-9 5-6 3-6 2-5 6-18 2-14

13 12 11 11 11 10 8 8 7 6 5 5 3 3 -2

* ƒÂfi ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ: Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ∞fiÏψӷ˜ §¿ÚÈÛ·˜, μÂÏÔ‡¯È, ∞ÁÚfiÙ˘ §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘, ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ Î·È ¶˘ÚÁÂÙfi˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ªÔ˘˙¿ÎÈ ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-μÂÏÔ‡¯È ªÂÙ¤ˆÚ·-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜- ∞fiÏÏˆÓ §. ¶‡Ú·ÛÔ˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ §·Ì›·-∫·ÛÙÚ¿ÎÈ ƒÂfi: ∂Ï·ÛÛfiÓ·


24

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

TV Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: MEGA: 21.45 ª›Ï·Ó-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.50 ™Ô‡ÂÚ ª¿Ï· -∑- (∂ÎÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1: 21.45 §ÂÙfi ÚÔ˜ ÏÂÙfi ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -∑NOVASPORTS 2: 21.45 ∞¶√∂§-¶fiÚÙÔ -∑(ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ª·ÚÛ¤ÈÁ-∑˘Ú›¯Ë -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3: 21.45 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.ΔÛ¤ÏÛÈ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) 23.45 ªÂÛ›ÎÙ·˜-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ -ª- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 4: 21.45 ª¿ÁÂÚÓ-ªÔÚÓÙfi -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 6: 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7: 10.00 ΔÚÂÓÙ›ÓÔ-∑¿Ì·ÏÂÎ ∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‚fiÏÂ˚) 15.00 ∑ÂÓ›Ù ∫·˙¿Ó-∫ÔÚÔ˙¿Ï -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‚fiÏÂ˚) 17.00 ™ÎÚ·-∞Ï ∞Ú·Ì› -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‚fiÏÂ˚) 19.00 ¶·ÁȷοÓÙ-™›ÌÂÓÙ -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‚fiÏÂ˚) 21.45 ª·Î¿ÌÈ Ã.-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ -∑- (ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ) EUROSPORT 2: 21.15 ªÈÏÌ¿Ô-¡ÙfiÓÂÙÛÎ -∑- (Eurocup)

∏ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √ ¶∞¡∞£∏¡∞˚∫√™ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ù˘¯ÂÚfi˜ ÛÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Û ÓÔÎ-¿Ô˘Ù ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÕÚ˘∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∫·‚¿Ï·, Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È·. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Î·È Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ (Ô˘ ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi) Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÂÓÒ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ˘˜ “16” , ∫·ÏÏÈı¤· Î·È ΔڛηϷ, ı· ·›ÍÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ÔfiÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ı· ‚ÚÂı› ÛÙÔ˘˜ “8” √È ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 5˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó, ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÛÙȘ 13 Î·È ÛÙȘ 20 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. √È ·ÁÒÓ˜ (̤¯ÚÈ ÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË) Â›Ó·È ÓÔÎ ¿Ô˘Ù. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› ËÌ›ˆÚË ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ Ô‡Ù ÙfiÙÂ Ô ÓÈÎËÙ‹˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ. √È ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÚÒÙ˜ ηٿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Â›Ó·È ÁË‰ԇ¯Â˜. Δ· ˙¢Á¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ∫·ÏÏÈı¤·-ΔڛηϷ ÕÚ˘-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶∞√∫ •¿ÓıË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-∫·‚¿Ï· £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¶·Ú¿ÔÓ· ΔÂÓ ∫¿Ù ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ∂¡Δ√¡∞ ·Ú¿ÔÓ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ¤Î·ÓÂ Ô ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ, ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ™ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi Ù¯ÓÈÎfi ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ηıfiÏÔ˘ Ô ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜ Ô˘ Â‹Ïı ÌÂÙ¿ ÙÔ 2-0 Î·È ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. “ªÂÙ¿ 20fi ÏÂÙfi ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηÎÔ›. ¢ÂÓ Â›¯·Ì ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì·˜, ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÌ¿‰·. ∫¿Ó·Ì ηٷÏËÎÙÈÎfi ÍÂΛÓËÌ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯·Ï·ÚÒÛ·Ì ÂÈΛӉ˘Ó· Î·È ·Ú·Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ì” , › ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈıԇ̔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ›¯Â ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ ÙÂÙ-·-ÙÂÙ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·fi‰ÔÛË.

√ ª∞ƒ√∫π¡√™ ª∂™√™ ¢∂¡ ¶∞π∑∂π ∞Àƒπ√ ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ ∫√¡Δƒ∞ ™Δ∏¡ ™Δ∞¡Δ∞ƒ

“¡ÔÎ ¿Ô˘Ù” Ô ∑·˚Ú› ˆÚ›˜ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ΔÔÚÔÛ›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ˘˜ ·fiÓÙ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ∑·˚Ú›, ¡ÙÈfiÁÎÔ, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Î·È ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ª·Ú¤Ûη Î·È §ÂÓÙ¤ÛÌ· Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Ó·Úfi ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë Ô˘ ‰ËÏÒıËΠÛÙËÓ UEFA ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

Ã

√ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÂÓԯϋÛÂȘ Î·È Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· Á‹‰· ·›ÚÓÂÈ Ó¤· ·Ó·‚ÔÏ‹. √ ª·Ù ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ıÂÚ·›· Î·È ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È ∑·Ô˘¿ÓÙ ∑·˚Ú› (‰¤Î· ̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ Ì ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi), ·ÏÏ¿ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ¤ÓȈÛ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ. √È ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ·ÔÎÏ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 20 ¿ÙÔÌ·. ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÔÌ›, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¶¿ÓÙÔ˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, °Î·Ï¤ÙÈ, ŸÛηÚ, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ª·Ú¤Ûη, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ ·›ÎÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∑›ÎÔ. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Èı·Ófiٷٷ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì 4-5-1 Î·È ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë, ∑‚ϿÎÔÊ, ªÚ¿‚Ô, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ∞‚Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, ™ÙÔÏÙ›‰Ë, ª·Ú¤Ûη, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, °Î·Ï¤ÙÈ, ŸÛÎ·Ú Î·È ªËÙÚÔÁÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ §ÂÓÙ¤ÛÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ì Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÁÈ· ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú, ÛÙȘ 18:45 Ô ∑›ÎÔ ı· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 19:30 ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

∞ƒ∏™

√ ª·˙›ÓÈÔ ¤Ê˘ÁÂ, Ô ∫Ô‡ÂÚ ¤Ú¯ÂÙ·È √ ∂¶π§√°√™ ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·

∂ÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ªÚ·ÓÙ¿Ô ¶ÚÔÛÂÎÙÈο ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ŒÏÙÔÓ ªÚ·ÓÙ¿Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙË ™¿Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙË μ¿ÛÎÔ, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ¿ÂÈ Û ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·. “£· ʇÁˆ Û›ÁÔ˘Ú·” , ϤÂÈ Ô ªÚ·ÓÙ¿Ô, Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È Û¯Â‰fiÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· “˙˘Á›ÛÂÈ” ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∑›ÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ¿ÁÎÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ∞ÓÙÚÈ¿ÓÔ, Ë ˘fiıÂÛË

ÙÔ˘ 27¯ÚÔÓÔ˘ ÊÔÚ Ù˘ ºÏ·Ì¤ÓÁÎÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔȯً, ¯ˆÚ›˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Â¯ı› fiÙÈ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. * °È· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ¶¿ÓÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ë √ÌfiÓÔÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ Δ¿Î˘ §ÂÌÔÓ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÓfi˜ ‰ÂÍÈÔ‡ Ì·Î Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂͤٷÛ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ 33¯ÚÔÓÔ˘ ·›ÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ, Ô ¶¿ÓÙÔ˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜.

ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ πÔÌ¿Ú ª·˙›ÓÈÔ ÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜, Û˘ÓÔ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÔÓ¿ÙÔ, ¤Ú·Û ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, fiÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, £·Ó¿ÛË ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë Î·È °È¿ÓÓË ∫fiÓÙË, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· χÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Â‹Ïı ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Ì¤Û· Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ÒÚ·, ÂÓÒ ÙÔ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ù¯ÓÈÎfi ÙÈÌ Î·Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ ƒ‡ÛÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √ ª·˙›ÓÈÔ, Ê·ÓÂÚ¿ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜, οıÈÛ ÂΛ ÁÈ· ÌfiÏȘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛ ¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. √ ‰È¿‰Ô¯fi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› Î·È Â›Ó·È Ô ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ χÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌÔÛÔÓ‰›· Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È Èı·Ófiٷٷ Û‹ÌÂÚ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘. ΔÔÓ ÔχÂÈÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹, Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó ¤Ó·˜ ‚ÔËıfi˜ Î·È ¤Ó·˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, ÂÓÒ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 700.000 ¢ÚÒ. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ Â›Ó·È ·Ó ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÙÔ Û·‚‚·ÙÈ¿ÙÈÎÔ Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” . √ ∫Ô‡ÂÚ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ‹‰Ë DVD Ì ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÕÚË. ∞Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ·˘Ùfi ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, fiˆ˜ ›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È Ì ÙÔÓ ª·˙›ÓÈÔ.

™∂ ∫∞§√ ¢ƒ√ª√π √π ™À∑∏Δ∏™∂π™ ª∂ Δ√¡ ∂§§∏¡√∞ª∂ƒπ∫∞¡√ ∂¶πÃ∂πƒ∏ª∞Δπ∞

¶∞√∫

ŸÏÔ Î·È ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞∂∫ Ô ∫Ô˙ÒÓ˘

¶Úfi‚ÏËÌ· Ì ÷ÏÎÈ¿ Î·È μÈÂ˚Ú›ÓÈ·

Ô ÚÒÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ¤ÁÈÓ ¯ı˜. √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ªÔÌ ∫Ô˙ÒÓË Î·È Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· ¤ÓÙ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¶∞∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ÚÔÛ˘Ìʈӛ·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. A˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ı· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓfi Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÎÏÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ∏¶∞ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ı· ‚ÚÔ˘Ó ÔÈ ÔÚΈÙÔ› ÏÔÁÈÛÙ¤˜ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯fi ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Â›¯Â ˙ËÙËı› ˆ˜ ¿ÌÂÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎfi˜. ∑‹ÙËÛÂ, fï˜, ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ deal, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó 4,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ 300.000 Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ı· ¿Ó ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋. √ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ¶∞∂ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÂÈ 15 ̤Ú˜ (¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Î·È Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ·„ÂÈ

Δ

οÔÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ∏ ¶∞∂ ∞∂∫, Û Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫, Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Î. ÷ڿϷÌÔ˘ ∫Ô˙ÒÓË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۋÌÂÚ· (ÛËÌ. ¯ı˜) ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Ú¯‹Ó ÚÔÛ˘Ìʈӛ· Î·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ·˘Ù‹˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î.∫Ô˙ÒÓË. ∂ÈϤÔÓ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë Û˘Ìʈӛ·, ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î. ∫Ô˙ÒÓË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶∞∂ ∞∂∫” .

¢ÂÓ ·Ú·ÈÙÂ›Ù·È Ô ª¿Á‚ÈÙ˜ √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È¿ıÂÛË ·Ú·›ÙËÛ˘, fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Î·È ı· ηٷÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ (22:05 ∞¡Δ-1) Ì ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ê·Ó› ÔÈÔ˘˜ ı· ÂÌÈÛÙ¢Ù› Ô ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ÕÚÛÂ Î·È ∞Ú·Ô‡¯Ô. √ °È¿¯ÈÙ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ Î¤-

∂∫Δ√™ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· 10-15 Ë̤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Î·È Ô °ÂˆÚÁ¤·˜ ˆ˜ ‰ÂÍ› Ì·Î, ÂÓÒ Ô °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ‹ Ô ∂ÓÛ·Ï›‚· ı· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÛÙfiÂÚ, ·ÊÔ‡ ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ô ∑ÂÚ¿ÏÓÙÔ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο, ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ·È¯Ó›‰È·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·fi ÙËÓ Âͤ‰Ú· ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∞∂∫ Ì ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ. √ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̛̠· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ (ÏfiÁˆ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜) ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙË §Â˘ÎÔÚˆÛ›·. ŒÙÛÈ, ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· οıÂÙ·È Ô §‡Û·Ó‰ÚÔ˜ °ÂˆÚÁ·ÌÏ‹˜, ·ÊÔ‡ Ô 62¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÎÔÔ˘ÙÛ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” . * ™ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ÎÏ‹ıËÎÂ Ô ™·Ó¤Ï °È¿¯ÈÙ˜, ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·Ú¿˙ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘, Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÛÙȘ 14 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘, Ô ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¶Ôψӛ·˜ ÁÈ· Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· ÛÙȘ 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ÛÙȘ 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¶∞∂ ∞∂∫ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ÔÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Ù˘ √˘ÁÁ·Ú›·˜ Î·È Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı Î·È ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∞∂∫-§¿ÚÈÛ·, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (16.45). ∞fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÁÒÓ· ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô °È¿¯ÈÙ˜, ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜.

Ú˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ÛÙË Á¿Ì·. √ ÔχÂÈÚÔ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÓÒ Ì¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› ·Ó Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ı· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ì·Ú¿˙ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· (14 Î·È 18 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì›· οΈÛË ÛÙÔÓ Ô‰ÔÎÓËÌÈ΋ ¤¯ÂÈ “ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ” Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘. ΔÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ô ºÈÏÔ̤ÓÔ, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô Ô˘ οÓÂÈ ıÂÚ·›· Î·È Ô ªÈÛ¤Ú· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·Û΋ÛÂȘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘. ∂›Û˘ ·fi ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÈÏ‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi fiÛ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹.


TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

√π “∫À∞¡√§∂À∫√π” ∫∞Δ∂μ∞§∞¡ 2-1 Δ∏¡ ∂¶∞¡√ª∏ ∫∞π “∞¡∂¶¡∂À™∞¡” μ∞£ª√§√°π∫∞

∏ Ó›ÎË ‹Ù·Ó ...‚¿ÏÛ·ÌÔ ÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ £ÂÚÌ·˚Îfi ÛÙË £¤ÚÌË Ë ¡›ÎË Â·Ó‹Ïı ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ì 2-1 Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È “·Ó¤ÓÂ˘Û·Ó” ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. ∏ Ó›ÎË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó ...‚¿ÏÛ·ÌÔ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ·Ó¤‚ËΠÛÙË 12Ë ı¤ÛË ¤¯ÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·È¯Ó›‰È ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

ª

°’ ∂£¡π∫∏

∏ ∂·ÓÔÌ‹ Ô‰ËÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·Ú¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÚˆÙÔfiÚÔ˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ ·fi ÙË ¡›ÎË ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ Ó›ÎËÛ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔÓ μ‡˙·ÓÙ· Î·È ¤Ú·Û ÚÒÙË. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¶·Ó·¯·˚΋-μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . .1-0 ∫·ÏÏÈı¤·-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. . .0-2 ∞›·ÓÙ·˜ ™·Ï.-∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . .0-0 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . .0-0 ÷˚‰¿ÚÈ-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . . . .2-2 ™·ÚˆÓÈÎfi˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . .0-0 ∑¿Î˘ÓıÔ˜-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . .3-1 ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . .2-0 ƒÂfi: ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ¡›ÎË ¤‰ÂÈÍ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞Ó Î·È Â›¯Â ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘ ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘, ηٿÊÂÚ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·Û‹ Ù˘ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. “£‡Ì·” Ù˘ ¤ÂÛÂ Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜, Ë ÔÔ›· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ...¿ÊËÛ ÙÔ ·‹ÙÙËÙfi Ù˘ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ Ì 2-1. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ÛÙ¿ÓÙ·Ú ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ›. ∞ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ‰‡Ô ·fi ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·È ‹Ú·Ó ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË. ™ÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ›¯Â ηϤ˜ Î·È Î·Î¤˜ ÛÙÈÁ̤˜. ™Ù· ıÂÙÈο ÛËÌ›· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞Ó Î·È Â›¯·Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ ¿Á¯Ô˜, ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂȘ ¤Ú·˜ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ·Ú¯Èο Â¤ÏÂÍ ۇÛÙËÌ· 4-4-2, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ›¯Â ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ›‰·Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ™‚·ÓÈ¿ Û’ ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÏÔ, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ̤ÛÔ˘, Ì ‚·ÛÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÓÙÔ‡ ÙÔÓ ¢ÂÌÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘. √ Î. ª¿ÚÈÔ˜ ›¯Â ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ fiÏÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÔχÂÈÚÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÛÂÈ Ï‹Úˆ˜. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ™‚·ÓÈ¿˜ ‹Ú ¿ÚÈÛÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, ηıÒ˜ Ô ¢ÂÌÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘ ¤Ú·Û ...··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜. ¶ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ £·Ó¿Û˘ ª¿ÁÁÔ˜ Î·È ™ÂÚ·ÊÂ›Ì ªˆ˘Û›‰Ë˜. ¶¤Ú· ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ 9’ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÔÚ, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Â›¯·Ó Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ÙfiÛÔ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, fiÛÔ

25

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜)

√È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·È¯ÓȉÈÔ‡. √ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ ª¤ÓÁÎÔ˘· ÍÂΛÓËÛ ηϿ ÙÔ Ì·Ù˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ 1-0, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ. ™ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ ‹Ù·Ó ¿ÏÈ Ë ‰È·Ú΋˜ ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ÂÛÙ›· ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÁÎÔÏ ÛÙÔ 17’, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯¿ÚÈÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ∂‰Ò fï˜ ·Í›˙ÂÈ ÂȉÈ΋ ÌÓ›· ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ô˘ ΢ӋÁËÛ ÌÈ· Ì·ÏÈ¿ Ô˘ ·Ú¯Èο Ê·ÈÓfiÙ·Ó ¯·Ì¤ÓË Î·È ÙË ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ...·Û›ÛÙ ÁÈ· ÙÔ 2-1. 줂·È· Ë ¡›ÎË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ™ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ Ô˘ ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ ÙfiÛÔ ÎÏÂÈÛÙ¿ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 4-5-1. ∞Ó Î·È ˘‹Ú¯·Ó ÎÂÓÔ› ¯ÒÚÔÈ, ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ Âȉ›ˆÎ·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·ÓÙÂÈı¤ÛÂȘ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó Ì ̷ÎÚÈÓ¤˜ Ì·ÏȤ˜ ÙÔÓ ™¿ÓÙÛ˜. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ë ¿Ì˘Ó· Ó· ‰Â¯ı› ›ÂÛË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ‰‡Ô

ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ηÈڛ˜. ∏ ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹ Ù· ‹Á Ôχ ηϿ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÂÓ·¤ÚȘ “ÌÔÓÔÌ·¯›Â˜”, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·ÙÔÌÈο Ï¿ıË. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÔÏÈÁˆÚ›· Ë ¡›ÎË ‰¤¯ıËΠÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË ÛÙÔ 11’ ·fi ÙÔÓ ∫·Ù›ÂÊ. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ Û›ÁÔ˘Ú· ‚¿Ú·ÈÓ ٷ fi‰È· ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤·È˙·Ó Ì ÙËÓ “Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô” Î·È Î¿ÔÈ· Ï¿ıË ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÌÂÚÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ¤ÏÂÈ„Â Î·È ÙÔ Î·ı·Úfi Ì˘·Ïfi, Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙÔÓ ™Ù·Ì¿ÙË ™··Ï›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì‹Î ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ 55Ô ÏÂÙfi. øÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 90’ ÚfiÏ·‚ ӷ ‰Â¯ı› ‰‡Ô ΛÙÚÈÓ˜ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ·ÓfiËÙ· Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì 10 ·›ÎÙ˜ ÂÓÒ ‰Â¯fiÙ·Ó ›ÂÛË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¡›ÎË ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Î·È ·Ó¤‚ËΠ„ËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ∫·Ú˘ÒÙ˘, ªÔڿϘ, ™Ù¿ÌÔ˜, ™‚·ÓÈ¿˜, ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (76’ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜),

ª¤ÓÁÎÔ˘·, ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ (55’ ™··Ï›‰Ë˜), ™¿ÓÙÛ˜ (89’ ªÔηٛÓÔÊ). ∂¶∞¡√ª∏: ∫fiÛÔÁÏÔ˘, ∞Ú¯ÔÓÙ›‰Ë˜, ÃÔ˘ÓÔ˘˙›‰Ë˜ (85’ ∫‡ÚÎÔ˜), °ÎÏ¿ÌÔÛ·Î (88’ Δ¤ÏÏÔ˜), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, μ·ÓÁΤÏÈ, ª·Î¿Ï˘, ¢ÂÌÈÚÙ˙fiÁÏÔ˘, ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë˜, £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜ (78’ ∫Ú¿‚‚·Ú˘), ∫·Ù›ÂÊ.

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11/11 Ì μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ªÂÙ¿ ·fi ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÂÌ‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ŒÙÛÈ Ë ¡›ÎË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔÓ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi ÛÙË ¡ÈÁÚ›Ù·. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·›ÍÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi ηÓÔÓÈο ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ÂÓÒ Ë 10Ë Ë̤ڷ Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 15 ÙÔ˘ ÌËÓfi˜.

1. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . .13-6 . . . .17 2. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . .9-4 . . . .15 3. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . .9-6 . . . .15 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . .6-4 . . . .12 5. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . .7-4 . . . .11 6. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . .7-5 . . . .10 7. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ . . .10-6 . . . .10 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. . .6-5 . . . .10 9. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . .7-5 . . . . 9 10. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . .4-4 . . . . 8 11. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . .4-4 . . . . .8 12. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . .5-10 . . . . .7 13. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . .6-8 . . . . .6 14. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . .1-3 . . . . .6 15. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . .4-13 . . . . .5 16. ÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . .12-12 . . . . .5 17. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . .1-12 . . . . .1 ™ËÌ.: ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ., ™·ÚˆÓÈÎfi˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ., ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜, ∫fiÚÈÓıÔ˜, ¶∞√ ƒÔ˘Ê, Î·È ∫·ÏÏÈı¤· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . .1-2 ¢fiÍ· ∫Ú·Ó.-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . .3-0 ¡›ÎË μ.-∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . .2-1 ºˆÎÈÎfi˜-£ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . .1-0 ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . .1-0 ∫·ÛÙÔÚÈ¿-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . .0-3 ·.·. °È·ÓÓÈÙÛ¿-¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . .4-1 √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.-ΔڛηϷ . . . . . .0-0 ƒÂfi: μ¤ÚÔÈ·

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜)

√π ∂°°ƒ∞º∂™ ™Δ∞ Δª∏ª∞Δ∞ Δ∏™ ∂ƒ∞™πΔ∂áπ∫∏™ ¡π∫∏™

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Ë ÔÔ›· Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∫Ôχ̂ËÛË Î·È ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË: ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜, ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔ ¤Ó·˘ÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÎÔχ̂ËÛË ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÈÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ÌÔÚÊ‹ ¿ıÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ÌÈÎÚ‹˜ ËÏÈΛ·˜. ¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· ÂÍÔÈÎÂȈıÔ‡Ó Ì ÙÔ ˘ÁÚfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ì·ı·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÎÔÏ˘ÌÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. ∂›Û˘ fiÛ· ·È‰È¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÎÔχ̂ËÛ˘: ¶ÂÙÚ›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ (ÙËÏ. 6947997433), ¶¿ÛÙÚ·˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (ÙËÏ. 6976514274) Î·È ∫·˙¿ÎË ∞Ï›ÎË (ÙËÏ. 6983503947). ΔÌ‹Ì· ÛÙ›‚Ô˘: √ ÛÙ›‚Ô˜ Â›Ó·È ·fi Ù· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ “‚·ÛÈÏÈ¿ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ” . ª¤Û· ·fi Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ÙÔ ·È‰› Ì·ı·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· Î·È ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘, ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ¿ıÏËÛ˘. Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛÙ›‚Ô˘ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÚÔ-

ÔÓËÙ¤˜ Ô˘ ‚Ô‡ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ·Ï‹ ÌÂÙ¿‚·ÛË ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ›‚Ô˘: ∞ˉÔÓ›‰Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ· (ÙËÏ. 6972715616) Î·È ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ (ÙËÏ. 6972817413). ΔÌ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ: ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ËÏÈΛ·˜

·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ì·˙› Ì ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË ÚÔÔÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰·, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÛÎÔfi ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ÙȘ Ì·ÛÎÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Î·È ÈηÓfiÙËÙ˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ Ë ¡›ÎË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ù˘ ¤ÓÙ ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¢ÂÏÈÍ›· ÛÙ· ˆÚ¿ÚÈ· Î·È Â›Û˘ ·ÓÂÏÏÈÒ˜ Ù· ·È‰Èο Î·È ÂÊË‚Èο Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏÏËÓ›ˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ˘˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È ÔÈ ª·˘ÚÔÌȯ¿Ï˘ ºÒÓ˘ (ÙËÏ. 6972877291), ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (ÙËÏ. 6973043556), ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ ∫ÒÛÙ·˜ (ÙËÏ. 6944589779) Î·È ∫·ÙÛÈοÚ˘ °È¿ÓÓ˘ (ÙËÏ. 6937848952). ∞η‰Ë̛˜ ‚fiÏÂ˚: ∏ ¡›ÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·fi 8 ÂÙÒÓ. ™Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û οı ·ÁfiÚÈ Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ, Ó· Á˘ÌÓ·ÛÙ› Î·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ¯·Ú¿˜ Ì ÙË Ì¿Ï· ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÙÔ

›‰ÈÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. ¡· Ì¿ıÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ¿ÏÏ· ·È‰È¿ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘ Û ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·Ú¤·. ∫·È ·Ó ÌÔÚ› Î·È ı¤ÏÂÈ, Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì·˜ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ì·˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. À‡ı˘ÓÔÈ ·Ó¿Ù˘Í˘: ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·Ú›ÓÔ˜ (ÙËÏ. 6973827415) Î·È ªÔ˘ÌÔ‡ÎË ™ÔÊ›· (ÙËÏ. 6974669731). ∞ıÏËÙÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘: ∞fi ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ¡›Î˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ̤۷ Û Îϛ̷ ÔÌ·‰ÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ï‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó οı ¯ÚfiÓÔ Ì ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ Ù˘ ∂¶™£. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÒÚ˜ 16:00 Ì 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘. ∞fi ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ·fi 8 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24210 85311. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ∂ÁÁڷʤ˜: ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜”, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 14, ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-60320”.

1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . .9-4 . . . .14 2. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . .7-3 . . . .13 3. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . .6-6 . . . .13 4. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . .12-7 . . . .12 5. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . .4-8 . . . .12 6. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . .5-1 . . . .11 7. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . .8-4 . . . .11 8. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . .5-5 . . . .11 9. ΔڛηϷ . . . . . . . . . .5-1 . . . .10 10. ¶∞√¡∂ . . . . . . . . . .8-7 . . . . .9 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . .11-7 . . . . .9 12. ¡›ÎË μfiÏÔ˘ . . . . . .5-6 . . . . .7 13. ¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . .6-8 . . . . .6 14. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . .3-5 . . . . .5 15. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . . .5-8 . . . . .5 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . .4-9 . . . . .4 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . .1-15 . . . . .1 ™ËÌ: μ¤ÚÔÈ·, ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¡›ÎË μ., ∫Ô˙¿ÓË, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ, ΔڛηϷ Î·È ºˆÎÈÎfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¢fiÍ· ∫Ú.-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-¡›ÎË μ. ∂·ÓÔÌ‹-ºˆÎÈÎfi˜ μ¤ÚÔÈ·-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ ∫Ô˙¿ÓË-√‰˘ÛÛ¤·˜ ¶˘ÚÛfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·Ó. ΔڛηϷ-¶∞√¡∂ ƒÂfi: ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.


26

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∞2 °À¡∞π∫ø¡

∏ ¡π∫∏ ∫∂ƒ¢π™∂ Δ√ ∞ ƒ°√™ √ƒ. ∂¡ø ∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∂Ã∞™∂ ∞¶√ Δ√¡ º√π¡π∫∞ ∂§∂ø ¢π∞πΔ∏™π∞™

◊ÙÙ· Ù˘ ∞Ó¿Ï˄˘

√ ¤Ó·˜ Ó›ÎËÛÂ, Ô ¿ÏÏÔ˜ “ʈӿ˙ÂÈ”

μ∂§Δπøª∂¡∏ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ŸÌÈÏÔ. øÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 62-34. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË Â›¯Â ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, fiÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ÁË‰ԇ¯Â˜ Î·È ‰ÂÓ ÙȘ Â¤ÙÚ„ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿. ™ÙÔ 10’ ÙÔ ÛÎÔÚ 16-11 Î·È Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û Û ‰È„‹ÊÈÔ ·ÚÈıÌfi (31-19). ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ. √È “΢·Ó¤Ú˘ıÚ˜” ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È Ë “„·Ï›‰·” ¿ÓÔÈÍ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 6234. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-11, 31-19, 47-29, 62-34 ¢È·ÙËÙ¤˜: ÷Ù˙Ë·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜-•¤Ú·˜ ∞.√ ™∂ƒƒø¡ (∫ËÚ‡ÎÔ˜): ƒ›ÛÎÔ˘, ª·Ú·ÁÎÔ‡ 12, ∫·Ú·ÓÙ˙¿ 4, ΔfiÁ· 5, ™·ÌÔÏ·‰¿ 3, ¢È·Ì¿ÓÙË 13 (3), ¶·ÏÏ·‰¿ 10 (1), ¶ÂÏÙ¤ÎË 13, ¶Ô‡ÊÏË 2, ΔÚ·ÁÔ˘‰¿. ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 10 (2), ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË , ∞ÏÂ͛Ԣ 8, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 9, ¶··Á·Î‹ 1, Δ˙Ô‡ÓË 2, ∫·ÙÛÈÎÏ‹ 2, ¶ÚÔÛÈÓÔ‡‰Ë, •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ª·ÎÚ·ÙÛ¿, °ÂÚÌÂÓ‹ 2.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 83-48 ¶˘Ï·›·-¶∞√∫ 55-59 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.-∫ÔÌÔÙËÓ‹ 61-44 ∞.√. ™ÂÚÚÒÓ-∞Ó¿ÏË„Ë 62-34 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-ƒ‡ÛÈÔ 60-56 ª.∞ϤͷӉÚÔ˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 48-50

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ 2. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ 3. ¶∞√∫ 4. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ 5. ¡. ƒ‡ÛÈÔ 6. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. 7. ¶˘Ï·›· 8. ∞Ú›ˆÓ ¶Ù. 9. ∏Ú·ÎÏ‹˜ 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. 11. ª.∞ϤͷӉÚÔ˜ 12. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ 13. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. 14. ∞Ó¿ÏË„Ë

6 6 6 6 5 5 5 5 4 3 3 3 3 3

ª∞°¡∏™π∞∫√™

Δ›ÌËÛ·Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤Ó˘ ·ıÏ‹ÙÚÈ·˜ ™∂ Îϛ̷ ‚·ıÈ¿˜ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Ë Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ù›ÌËÛ ÙËÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓË ·›ÎÙÚÈ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·-¢‹ÌËÙÚ· ÿÌË Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ¶ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ÂÎÏÈÔ‡Û·˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜-¢‹ÌËÙÚ·˜ ÿÌË ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 13, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· Ì¿Ï· Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÚÈÒÓ Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤ÏËÍ 5-1 ˘¤Ú ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. ™ÎfiÚ·Ú·Ó ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ £fi‰ˆÚÔ˘ ∫·ÙÛ·ÌfiÚ· ÔÈ ∫¤ÎÔ˘ (2), ∫·ÙÛÈÒÙË, ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿ Î·È Ã·Ú·Ï¿ÌÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, Ô ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÂÓfi˜ ·ÍÈÔÛ¤‚·ÛÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ı· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.

Ï˘ÎfiÈÎÚË” Á‡ÛË Â›¯Â Ë 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙȘ ‚ÔÏÈÒÙÈΘ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi ÙË ÌÈ· ÌÂÚÈ¿ Ë ¡›ÎË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì ¿ÓÂÛË ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ Ì 91-77, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ¤¯·Û 53-51 ·fi ÙÔÓ ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·.

“°

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¡›ÎËÕÚÁÔ˜ √Ú. 91-77 ∏ ¡›ÎË ÂȂ‚·›ˆÛ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÂÈı·Ú¯Ë̤ӷ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 40ÏÂÙÔ˘ ¤ÊÙ·Û ‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 91-77. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ‹Ù·Ó fiÙÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª˘ÚÈÙ˙‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ 12 ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤È·Û·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi Ù· “Ì·ÏÏÈ¿” ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ı·̷ÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ÙÔ ...Ù˙¿ÌÔÏ ¤‰ÂÈÍ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ªÂ ηٷÈÁÈÛÙÈÎfi Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Î·È ¿Ì˘Ó· Ô˘ ...ÙÛ¿ÎÈ˙ ÎfiηϷ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ “¤ÓÈÍ·Ó” ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·Ó¿Û·. ™ÙÔ 10’ ÙÔ ÛÎÔÚ ‹Ù·Ó 26-10 Ì ÛÔ‡ÂÚ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ΔÛÒÏË Î·È “ÙÔ ÓÂÚfi ›¯Â Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ” . ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 18’ Ë ¡›ÎË ÂÎÙfiÍ¢Û ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 21 fiÓÙÔ˘˜ (48-27) Î·È ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ›¯Â ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¯·Ï¿ÚˆÛË ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Î·È ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Ì ÛÂÚ› 7-0 Ì›ˆÛ Û 48-34 ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ì‹Î·Ó ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ¿ÏÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ 21 fiÓÙÔ˘˜ (76-55). 줂·È· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ï¿ÚˆÛË Î·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÌÂÈÒıËΠÛÙÔ˘˜ 11 fiÓÙÔ˘˜ (84-73), ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ó·ÚÔ‡˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘. ™’ ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fï˜ Ì‹Î ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ô ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ Î·È “͇ÓËÛ” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (91-77 ÙÂÏÈÎfi). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 26-10, 48-34 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 68-53 , 91-77 (ÙÂÏÈÎfi) ¡π∫∏ μ√§√À (ª˘ÚÈÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÔ˘ÏÔ˜ 16, ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 4, ™·Ì·Ú¿˜ 6, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 2, ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 6, ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 6, ΔÛÒÏ˘ 21 (2), ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ 8 (2), ∞ÁÎÚ‹˜, ™Ù¿ÌÔ˜ 4, ª. ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 18 (2). ∞ƒ°√™ √ƒ∂™Δπ∫√ (•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜): ¶·ÙÛÒÓ·˜ 12 (2), ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 25, ¢·-

º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¡›Î˘-ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ Ú·‚›Áη˜ 8, ¶Ô˘ÏÈÒÓ˘ 4, °ÎfiÁÎÔ˜ 4, ∫·Ú·Ì‹ÙÛÈÔ˜ 21 (1), °ÂˆÚÁ·Ó¿Î˘, ºˆÙÈ¿‰Ë˜ 3.

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˺ԛÓÈη˜ 53-51 ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÙËΠ·fi Ó›ÎË. Œ¯·Û Ì 53-51 ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ºÔ›ÓÈη §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ·‰È΋ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. £ˆÌfiÔ˘ÏÔ Î·È °ÎÈÔ˘˙¤ÏË ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ê¿ÛÂȘ, fiÔ˘ ÎÚ›ıËΠÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔÈ ¿Ï„·Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ¤·È˙·Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì’ ¤Ó·Ó ‰˘Ó·Ùfi ·ÓÙ›·ÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ¤ÍÈ fiÓÙˆÓ (6-12), ÂÓÒ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì 13-15 ˘¤Ú ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ Ï¿ıË ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË. ¶Ï¤ÔÓ Ô ºÔ›ÓÈη˜ ¤‚ÚÈÛΠχÛÂȘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ì ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛÎÔÚ 19-10 ÚÔËÁ‹ıËΠ̠3225 ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏÈÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤ÌÂÈÓ Ì ...ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·. ™ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô Á‡ÚÈÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÂ

“˙ÒÓË” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›¯Â ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ “ÎfiÏÏËÛ·Ó” ÛÙË “˙ÒÓË” , ÂÓÒ ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙÔ Ó· ÌÂȈı› Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ (40-38 ÛÙÔ 30’). ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÁÈÓ·Ó Ì¿¯Â˜ “ÛÒÌ· Ì ÛÒÌ·” ÛÙÔ ·ÚΤ. ΔÔ ¿Á¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÏÏÔ› fiÓÙÔÈ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÔ˘Ó Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Û 51-51 Î·È fiÏ· ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi. ™Ù· 30’’ Ë Ì¿Ï· ‚Á‹Î ÂÎÙfi˜ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·fi fi‰È ·›ÎÙË ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη, ·ÏÏ¿ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ÙËÓ ¤‚Á·Ï ‹Ù·Ó Ô ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜. ∏ Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÊÔ‡ ÔÈ §·ÚÈÛ·›ÔÈ ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË Â˘ÛÙÔ¯ÒÓÙ·˜ Û ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ (53-51), ÂÓÒ ÛÙ· ¤ÍÈ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ô˘ ·¤ÌÂÓ·Ó Ô ∞ÓÙÒÓ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·ÛÙÔ¯ÒÓÙ·˜ Û ÛÔ˘Ù ÙÚÈÒÓ fiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÎÓÔ‹. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·:13-15, 32-25 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 40-38, 53-51 (ÙÂÏÈÎfi) ¢È·ÈÙËÙ¤˜: £ˆÌfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÈÔ˘˙¤Ï˘ º√π¡π∫∞™ (£ÂÔ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜): μÏ·¯Ô‡Ï˘ 8, ™È¿ÙÚ·˜ 8 (1), ºfiÚÔ˜ 2, §È¿ÎÔ˜ 9 (2), ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ 6, ΔÛ·ÎÓ¿Î˘ 5, ΔÛÈ·Ì·Ï‹˜ 8, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ 4, ¢ÂÏ˯ڋÛÙÔ˜ 2 ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜-¢¤ÏÏÈÔ˜): ∞. £ÂÔ¯¿Ú˘ 6, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 5 (1), ΔÛ·Ú·˚Ï˘ 5 (1), ™ÂṲ́Ù˘ 2, ¡Ù›Î·˜, ¡.

£ÂÔ¯¿Ú˘, ΔÔÔ‡˙˘ 10, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 13 (2), ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜, ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 2, ™ÙÂÓfi˜, ¶·Ú·Û΢¿˜ 8.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-∞›ÔÏÔ˜ Œ‰ÂÛÛ·-Ã∞¡£ ¡›ÎË μ.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. μÂÏ‚ÂÓÙfi-∞ÂÙfi˜ ∫ÈÏ. ¶ÚˆÙ¤·˜-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· §·ÛÛ¿Ó˘-º›ÏÈÔ˜ μ. ºÔ›ÓÈη˜-ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. º›ÏÈÔ˜ μ. 2. ¶ÚˆÙ¤·˜ 3. Ã∞¡£ 4. ∞›ÔÏÔ˜ 5. ¡›ÎË μ. 6. ºÔ›ÓÈη˜ 7. ÕÚÁÔ˜ √Ú. 8. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 9. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 10. ∞ÂÙfi˜ ∫. 11. §·ÛÛ¿Ó˘ 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi 13. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ 14. Œ‰ÂÛÛ·

E∫∞¡∂ ∫√π¡∏ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞ ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ ¶√§√ Δ∏™ £∂™™∞§π∫∏™ ¶√§∏™

™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ë ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¡√μ∞ ™

ÙËÓ fiÏË Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÌÂ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜ ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ÿÚË ª·ÁÎÈÒÚË Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. μ·Û›ÏË ∞Ï·Ì¿ÓÔ. √È “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¤Î·Ó·Ó ÎÔÈÓ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÏ›ÛÙ˜: μÔÛÈÓ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·ÁÎÈÒÚ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∑·Ì¿Ó˘ £ÂfiÊÈÏÔ˜, √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, §¿Ì˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), Δ˙È·Ó‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶··ÓÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ›ÎÙˆÚ, ª›ÏÙÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™ÂṲ́Ù˘ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜, °È·Ï›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜, º˘ÓÙÈΛ‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ¶·Ù·Ú¿Î˘

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ ª¿ÚÈÔ˜, ÷Ù˙ËÌ¿ÚÎÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘ ª·ÓÒÏ˘, ªÔ˘Ú¤ÏÈ·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ∫·ÛÔ‡Ì˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÊÔÚ›· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ÌÈÎÚÔ› ÔÏ›ÛÙ˜ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·›ÍÔ˘Ó Î·È Ó·

¯·ÚÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÎÂÙ‹ ÒÚ· ÙÔ ¿ıÏËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘˜ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ù· ηٿÏÏËÏ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜. √ Î. μ·Û›Ï˘ ∞Ï·Ì¿ÓÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ·Î·‰ËÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÛˆÛÙ‹˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÔÈÓfi ηÌ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·Î·‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ηÓÔÓÈÛÙ› ÊÈÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜” .

69-77 54-76 91-77 69-75 78-69 53-93 53-51

6 6 6 6 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3


27

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

¡¤· Î·È ˆÚ·›·...

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· μÔÏÈοÎË ™À°∫∞Δ∞§∂°∂Δ∞π ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ô‰ËÏ¿Ù˜ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· Û οı ‰ÈÂıÓ‹ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÏÈο΢ Â¤ÛÙÚ„ Ì ‰‡Ô ·ÛË̤ÓÈ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ÛÙÔ Î¤ÈÚÈÓ, ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡ÂÏÏÔ ÛÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. ™˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ 12 ÚÒÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ηٿٷ͢ Î·È ¤¯·Û ÌfiÓÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÏÔ ª¿ıÈÔ˘ ∫Ú¿ÌÙÔÓ. √ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔÏÈο΢ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ô‰ËÏ¿Ù˘ ÛÙËÓ ›ÛÙ· Ù·¯‡ÙËÙ·˜. ∞ıÏËÙ‹˜ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ Ó·ڋ˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È Ì ϷÌÚfi ̤ÏÏÔÓ.

¶ÚÒÙÔ˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜... ¶∂¡Δ∂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ (ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜) ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·ÚfiÌÔÈ· ÔÚ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù· 20 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ Â›¯Â ͷӷοÓÂÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÂ... ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Ù·¯‡ÙËÙ· Ó· ÍÂÂÚÓ¿ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Î·È ‚·‰›˙ÂÈ ÊÔ˘Ï ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È· ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë, ÂÓÒ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÍÂÂÚÓ¿ οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. Δ· ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È; °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ...

ŸÏÔ Î·È ÈÔ „ËÏ¿

ªÂÁ¿ÏË ·Ó¿Û·

™∂ ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÌÂÙÚ¿ Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ Î·È ‰‡Ô ‹ÙÙ˜. ¢È·-

Δ∏¡ ηχÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ΤډÈÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ë

ÙËÚ› ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÚÔ¯ı¤˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ Â› ÙÔ˘ μÚ¿¯Ô˘. √ ¶‡Ú·ÛÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ◊‰Ë, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. √ §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ ‰È·ÙËÚ› ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Î·È Ú¿ÙÙÂÈ ¿ÚÈÛÙ·. ÕÏψÛÙ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË.

¡›ÎË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜ Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·’ fi,ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ÙfiÓˆÛ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ‚Ô‹ıËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ì ÂÙ¿ ‚·ıÌÔ‡˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ϤÔÓ Â›Ó·È Ë ¡›ÎË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ Ú˘ıÌfi Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘, √È ÈηÓfiÙËÙ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

∂¡∞ ÌfiÏȘ ‚·ıÌfi Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ì¿ÛÎÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì¿ÛÎÂ٠ΤډÈÛ·Ó ÙÔ ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ. ∏ Ó·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÙ˙‹ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ·È‰È¿ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ¡›Î˘, ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿. ∞˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ˘ÔÌÔÓ‹, ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÛÙ‹ÚÈÍË, Ô˘ ·’ fiÙÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi.

“ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ¿Ì Ô˘ıÂÓ¿” ™∏ª∂πø™∂ ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô ™ÈÛ¤, ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì·Ù˜ ¤Î·Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ··ÈÙÒÓÙ·˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÁÈ’ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‹Ú ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ Ï›Áη. °È· fiÛÔ Î·ÈÚfi fï˜ ı· Â›Ó·È ¿Ú·Á ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Ì ·ÚfiÌÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ;

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ

ŒÈ·Û ‚ÚÔ¯‹, ¤È·Û ÌfiÚ·...

ÕÚ˘ Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢

∞Ó‹ÌÔÚË Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ

•∂∫π¡∏™∂ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‚Ϥ„ÂȘ, ·ÊÔ‡ Ë ÛÔ‚·Ú‹ ÙÔ˘ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ۯ‰fiÓ Â¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ˘„ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ. ŸÌˆ˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ›. √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜, ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ Î·È ·‹ÙÙËÙÔ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. ∂›Û˘, Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ÛÙË μ’ ÙÔÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. 줂·È·, Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Ë Î·Ï‹ ̤ڷ, Ê·›ÓÂÙ·È ·’ ÙÔ Úˆ›. °È· Ó· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∞∂∫ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙ·˘ÚÒÛÂÈ Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÊÈÏ¿ıψӪ¿Á‚ÈÙ˜ Î·È ·ÈÎÙÒÓ. ªÂÁ¿ÏË ÌÂÚ›‰· ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ··ÈÙ› Ì ...··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ “¡ÙÔ‡ÛÎÔ” , Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÎÈÛÙ˜ Û¯¤ÛÂȘ. ™Â ÌÂÁ¿ÏË ÙÚÈÎ˘Ì›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ŒÓˆÛË. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ·ÚÔÈÌ›· “fiÔ˘ ÊÙˆ¯fi˜ ÎÈ Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘” , Ù˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ “Á¿ÓÙÈ” ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô.

∏ ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ...ÌÈÛËÙfi ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶∞√∫ ‰ÂÓ ¯ˆÓ‡ÂÙ·È Ì ٛÔÙ·. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ÕÚË, ÙÔ ...Ê˘Û¿ÓÂ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ˘ÒÓÂÈ. √ ∫·ÙÛÈοÚ˘ Û ¤Í·ÏÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù· “„¤ÏÓÂÈ” ·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Â¤‚·Ï ÚfiÛÙÈÌÔ ›ÛÔ Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÓfi˜ Ì‹Ó·. ŸÌˆ˜, ·Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÕÚË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √ ª·˙›ÓÈÔ ‹‰Ë ·ÔχıËÎÂ, ÂÓÒ Ô ŒÎÙˆÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

∞§§∏ ÌÈ· ‹ÙÙ·, ÙËÓ ¤ÌÙË Û ¤ÍÈ ·ÁÒÓ˜ ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √ ¡Ù¤Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ôχ ‚·Ú‡. √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜, ·Ó ÂÍ·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ̤۷ ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ, ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ηÙÒÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· Ì·Ù˜ ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ú˘ıÌfi Î·È fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÁÔËÙ‡ԢÓ. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ¤ÙÛÈ, ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋.


28

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ªπ§∞¡

À¶√¢∂Ã∂Δ∞π Δ∏

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

∏ ÌÔÓÔÌ·¯›· √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ¢¤Î· ‚·ıÌÔ‡˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ ¶∞√∫ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. √È ‰‡Ô “·ÈÒÓÈÔÈ” Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ì ӛΘ, ηıÒ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 9˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì 1-0 Î·È ÙÔ˘ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˘ ÛÙÔ √∞∫∞ Ì 2-1 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ŒÓ· Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ÿ‚ÈÙ˜ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ¯¿ÚÈÛ ÙË Ó›ÎË Ì 1-0 ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Â› Ù˘ •¿Óı˘, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿” ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË Ù˘ ηٿٷ͢, fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, ÂÓÒ Ë Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ∫·‚¿Ï· Ô˘ ΤډÈÛ Ì 3-0 ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi. ¶Ï¤ÔÓ ÙÔ Ì·Î‰ÔÓÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÈÛÔ‚·ıÌ› ÛÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÊÂÚ 2-2 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ ∞∂∫ ‰ÂÓ Î¤Ú‰ÈÛ ԇÙ ÛÙÔ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈÔ, ηıÒ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏË 2-2 Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÙÔ 1-0 Â› ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ· Ô ÙÔÈÎfi˜ ¶∞™ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ 9Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜, ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: §¿ÚÈÛ·-ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 (8ã ™›ÌÈÙ˜, 27ã ΔÔ˘¿Ì· - 25ã ∞ÌÚ¤Ô˘, 33ã ∫fiÎÂ) ¶∞√∫-•¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 (91’ ÿ‚ÈÙ˜) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .0-1 (80ã ŸÛηÚ) ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . . . .1-0 (88ã °È¿ÎÔÌ) ∫·‚¿Ï·-¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .3-0 (48ã ™ÈfiÓÙ˘, 70ã πˆ¿ÓÓÔ˘, 84ã √ÓÔ˘¿ÙÛÈ) ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (29ã ∞Ó‰Ú¿Ï·˜ - 32ã ª¿ÚÎÔÁÏÔ˘) ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 (51ã, 71ã §Â¿Ï - 21ã ª·ÓÙԇη, 84ã ¤Ó. ªÏ¿ÓÎÔ) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . .2-1 (9ã ÂÓ., 11ã ™ÈÛ¤ - 53㠃Ȥڷ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 9 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . .18-5 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . .16-3 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . .10-5 4. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . . .11-8 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . .10-8 6. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . . . . . . .15-12 7. ∞∂∫ . . . . . . . . . . . . . . . . .10-10 8. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . .10-10 9. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . . . . . . . . . .10-13 10. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· . . . . . . . .8-10 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . . .7-10 12. §¿ÚÈÛ· . . . . . . . . . . . . .10-13 13. •¿ÓıË . . . . . . . . . . . . . . . .5-8 14. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . . . . . . . . . . .9-10 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .6-15 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ . . . . . . . . .5-18

. . . . . . . .25 . . . . . . . .25 . . . . . . . .15 . . . . . . . .14 . . . . . . . .14 . . . . . . . .13 . . . . . . . .12 . . . . . . . .11 . . . . . . . .11 . . . . . . . .10 . . . . . . . .10 . . . . . . . .10 . . . . . . . .10 . . . . . . . . .8 . . . . . . . . .8 . . . . . . . . .1

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ÕÚ˘-∫·‚¿Ï· 16.45 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶∞√∫ 19.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19.00 ∫˘Úȷ΋ 8/11 •¿ÓıË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 14.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 14.30 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 14.30 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-¶∞√ 19.00 ¢Â˘Ù¤Ú· 9/11 ∞∂∫-§¿ÚÈÛ· 16.45

To EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 12, 15, 17, 22, 27.

ΔÔ SUPER 3 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 2 0, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 3 2 4 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 7 8.

ƒ∂∞§ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

ªÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” ٤ٷÚÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÎÚ›ÓÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÏÏ¿. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÎÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓ. ™ÙÔ ÌÂÓÔ‡ ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ª›Ï·Ó-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÌÈÏÔ, ÂÓÒ Í¯ˆÚ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ -§ÈfiÓ (1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜), ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘-ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ∞¶√∂§¶fiÚÙÔ (4Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜).

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ΔÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÌÈÏÔ. ∏ Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ªÔÚÓÙfi Î·È Ô §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï, Ô˘ ›‰Â ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· “ÎÔÏÏ¿ÂÈ” ÛÙÔ 0-0 ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁοډË, ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÈ̈ÚË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ÔÈ μ·Ó ªÔ‡ÈÙÂÓ Î·È ª›ÏÂÚ, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÔÈ ƒÈÌÂÚ› Î·È ŸÏÈÙ˜. √È °ÈÚÔÓ‰›ÓÔÈ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ó›ÎË Â› Ù˘ ªÔÓ·Îfi (1-0), ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. √ §ÔÚ¿Ó ªÏ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂ÓÚ›ÎÂ, ∫Â˚Ù¿, ¶Ï·Û¤ÓÙÂ, ΔÚ·ÔÚ¤, §·ÛÓ¤ Î·È ∫ÚÈÎfi‚È·Î. ∏ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÙË ª·Î¿ÌÈ Ã¿ÈÊ· ‰›¯ˆ˜ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ·ÒÏÂȘ Î·È Ì ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÛÙÔ Ó·‰›Ú ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ·-ÛÔÎ ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ ·fi ÙË ¡¿ÔÏÈ (3-2). √ ΔÛ›ÚÔ ºÂÚ¿Ú·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ÁÎÚ›ÓȘ, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ, ™ÈÛfiÎÔ, ™·Ïȯ¿ÌÈÙ˙ÈÙ˜, ª·ÚΛ˙ÈÔ Î·È ∑ÂÌÈÓ¿. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ.-ªÔÚÓÙfi ª·Î¿ÌÈ Ã¿ÈÊ·-°ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜

μ·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ªÔÚÓÙfi . . . . . . . . . . . . . .4-2 7 2. °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ . . . . . . . . . . .2-1 5 3. ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ. . . . . . . . . .4-2 4 4. ª·Î¿ÌÈ Ã¿ÈÊ· . . . . . . . .0-5 0 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ÛÂÚ› Ù˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜. √ ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· º¤ÚÓÙÈÓ·ÓÙ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ μ›ÓÙÈÙ˜, ¶·ÚÎ Î·È °ÎÈÁΘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ·Ó Ô ƒÔ‡ÓÂ˚, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·Ù¤Ú·˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ¯ı˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ›. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ, ηıÒ˜ °ÎÔÓ˙¿Ï˜, √Ï›ÛÂ Î·È °ÎÈÁȤÚÌ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·. ™ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô §ÂÔÓ›ÓÙ ™ÏÔ‡ÙÛÎÈ, Ô˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘¿ÓÙ ƒ¿ÌÔ˜. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÎÈ ÂÓÒ ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ÛÙË ƒˆÛ›·, Ë Δ™™∫∞ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ¤ÛÙˆ ηÈ

■ §∞ª¶∞ƒ¡Δ:

ÛÙ· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·›˙ÂÈ Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙË μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ ӛΘ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∏ μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ, Ô˘ ‹Úı ÈÛfi·ÏË 3-3 Ì ÙË ª¿ÈÓÙ˜, ı· ÛÙÂÚËı› ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ °ÎÚ·Ê›ÙÂ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-Δ™™∫∞ ª. ªÂÛ›ÎÙ·˜-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ

μ·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. . . . . . . . .4-1 9 2. μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ . . . . . . . . .4-3 4 3. Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ . . . . . . . .3-5 3 4. ªÂÛ›ÎÙ·˜ . . . . . . . . . . . .1-3 1 3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™Ô˘‰·›Ô ·È¯Ó›‰È ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ª›Ï·Ó Î·È ÙË ƒÂ¿Ï, Û ̛· ¿Ù˘Ë Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ 32 Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ª·‰Ú›ÙË ÚÔ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ. √È “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·È Ó›ÎËÛ·Ó Ì 2-0 ÙËÓ ¶¿ÚÌ· ÁÈ· ÙË Serie A. √ §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ √ÓȤÁÔ˘, °È·ÓÎÔ˘ÏfiÊÛÎÈ, ∞ÌÈ¿ÙÈ Î·È ªÔÓ¤Ú·. ∏ “‚·Û›ÏÈÛÛ·”, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Â› Ù˘ ÃÂÙ¿Ê Ì 2-0, ı· ÛÙÂÚËı› Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ÔχÙÈ̘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ °Î·Ú¿È, ÂÓÒ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ¤ÌÂÈÓ·Ó Â›Û˘ Ô °ÎÔ‡ÙÈ (ÁÈ· ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷) Î·È Ô ª¤ÙÛÂÏÓÙÂÚ. ™ÙË ÛÎÈ¿ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ª·ÚÛ¤ÈÁ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙË ∑˘Ú›¯Ë ÛÙÔ “μÂÏÔÓÙÚfiÌ” Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·fiÓÙ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· §Ô‡ÙÛÔ °ÎÔÓ˙¿Ï˜. √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÂÛ¿Ì ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ¤ÓÙÔÓ· ÏfiÁˆ Ù˘ η΋˜ ÔÚ›·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË Ligue 1, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÈÛÔ·Ï›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÏÔ‡˙ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (1-1). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª›Ï·Ó-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. ª·ÚÛ¤ÈÁ-∑˘Ú›¯Ë

μ·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ª›Ï·Ó . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 6 2. ƒÂ¿Ï ª·‰Ú. . . . . . . . . . .10-5 6 3. ª·ÚÛ¤ÈÁ . . . . . . . . . . . . . . .2-5 3 4. ∑˘Ú›¯Ë . . . . . . . . . . . . . . . .2-6 3 4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡¤· ÁÈÔÚÙ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ “°™¶” Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜, fiÔ˘ Ô ∞¶√∂§ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ ¶fiÚÙÔ, Ì ÛÙfi¯Ô Ì›· ·ÎfiÌË Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È - ÁÈ·Ù› fi¯È;- ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ‚·ıÌÔ‡ ‹ ‚·ıÌÒÓ. ΔÔ Á‹Â‰Ô ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ÌÂÛÙÔ Î·È Ô π‚¿Ó °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· fiÏ· ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ¶ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Ô ∞ÏÓÙ›Ó Ã·Ù˙›, ÌÔÈÚ·Ṳ̂Ó˜ Â›Ó·È ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÔÛfiÊÛÎÈ Î·È ∑fiÚ˙Â, ÂÓÒ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ∫ÔÛfiÊÛÎÈ Î·È ™ÈÎfiÚ·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “‰Ú¿ÎÔ˘˜”, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó 200 ¿ÙÔÌ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ºÔ˘ÙÛ›ÏÂ Î·È °ÎÔÓ˙¿Ï˜. √ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· Û·ÊÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ ÚfiÛˆÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1-1 Ì ÙËÓ ªÂÏÂÓ¤ÓÛ˜ ÛÙÔ “¡ÙÚ·ÁοԔ. ŒÓ· ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·›˙ÂÈ Ë ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. √È “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô (1-0) Î·È ·ÎfiÌË ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÙÔÓ Î·Ïfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi, ÌÂ Ó¤Ô ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ ∫›Î ºÏfiÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. √È “ÌÏ”, Ô˘ ÚÔÂÏ·‡ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË. √ ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÚÈÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ “ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û” ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∞¶√∂§-¶fiÚÙÔ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-ΔÛ¤ÏÛÈ

μ·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ΔÛ¤ÏÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . .6-0 9 2. ¶fiÚÙÔ . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2 6 3. ∞¶√∂§ . . . . . . . . . . . . . . .1-2 1 4. ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú. . . . . . . . .0-6 1

∫√ƒÀº∞π√™ √ ¡Δƒ√°∫ª¶∞

√ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, ºÚ·ÓÎ §¿Ì·ÚÓÙ, Ì›ÏËÛ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÌÏ” Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ (9 ÁÎÔÏ, ¤Ó· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ΔfiÚ˜), ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÔÁÎÌ¿. “¶·Ï‡ÂÈ Î¿ı ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ì ÙÔÓ ΔfiÚ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÛÎfiÚÂÚ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ̤ӷ Ô ¡ÙÈÓÙȤ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÈÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ∞Ó‹ÎÂÈ Û ¿ÏÏË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂›Ó·È ·ÓȉÈÔÙÂÏ‹˜ ·›ÎÙ˘, ÔÏÏ¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ,

·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Ô˘ ͤÚÔ˘Ì fiÏÔÈ Ôχ ηϿ Â›Ó·È ˆ˜ ‰›ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Û›ÛÙ (8 ·Û›ÛÙ, 2Ô˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ º¿ÌÚÂÁ·˜ Ì 9) ʤÙÔ˜. ¢ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ, ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ôχ ηϿ Î·È ·˘Ùfi. ΔÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÁÎÔÏ, Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ Û fiÙÈ Î¿ÓÂÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘”, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÕÁÁÏÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· ÙÔÓ π‚ÔÚÈ·Ófi Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘.

μ’ ∂£¡π∫∏

πÛfi·ÏÔÈ 1-1 ∂ıÓÈÎfi˜¢È·ÁfiÚ·˜ ªÂ ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ¤ÂÛ ¯ı˜ Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∂ıÓÈÎfi˜ Î·È ¢È·ÁfiÚ·˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 1-1, ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ 43’ Ì ÙÔÓ ∑Ô˘·Ú›, fï˜ Ë ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· Ôχ, ·ÊÔ‡ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜, Ô ªÚÈÏ¿Î˘ ¤ÊÂÚ ÛÙ· ›Û· ÙÔ Ì·Ù˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1. ∏ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÓÈ΋ÙÚÈ· ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ηıÒ˜ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙÔ “™›ÙÈ” ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™Ù¿ıË ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Î·È ·fi ÙË º˘Ï‹, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 1-0 ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ μ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ Û ı¤ÛË Ô‰ËÁÔ‡ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·. 줂·È· ÓÈÒıÂÈ ÙËÓ... η˘Ù‹ ·Ó¿Û· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ô˘ ‰Â ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì 3-0 ÙÔÓ √º∏. ∞ıfiÚ˘‚Ô˜ ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ Î·È ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, 3-2. ªÂ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ §ÂÔ˙›ÓÈÔ ÛÙÔ 88Ô ÏÂÙfi Ô ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ Ó›ÎËÛ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜ ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·. ¡›ÎË Î·È Ù˘ ¢fiÍ·˜ ÛÙË ¢Ú¿Ì· Â› ÙÔ˘ πˆÓÈÎÔ‡, 2-1. πÛÔ·Ï›Â˜ Û ƒfi‰Ô Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·. ªÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ù’ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙ· Ì·Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜-πˆÓÈÎfi˜ . . . . .2-1 (36’ ∞ÁÁÔ˜, 57’ ª·ÚÎfiÊÛÎÈ - 39’ ªˆÚ·˝Ù˘) ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-∫·Ï·Ì¿Ù· . .1-0 (88’ ÂÓ. §ÂÔ˙›ÓÈÔ) £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . . . 0-1 (21’ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ) ƒfi‰Ô˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .2-2 (10’ πÚ¿Ï·, 45’ §¿˙ÂÙÈÙ˜ - 36’, 74’ ªÂÎÈ¿Ú˘) ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . .1-1 (9’ ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ - 49’ ª·ÚÙ›ÓÂ˙) ∫¤Ú΢ڷ-√º∏ . . . . . . . . . . .3-0 (10’, 27’ ΔÛ›Áη˜, 82’ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô) ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 3-2 (7’, 12’ Δ˙ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 17’ °ÎÔ˘¤˚ 25’ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë˜, 73’ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë˜) ∞ÈÁ¿Ïˆ-∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . .0-1 (10’ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜) ∂ıÓÈÎfi˜-¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . .1-1 (43’ ∑Ô˘·Ú›-45’ ªÚÈÏ¿Î˘)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . .14-11 2. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . .14-6 3. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .10-6 4. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . .9-7 5. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .8-4 6. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . .10-9 7. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . .10-8 8. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . .7-6 9. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . .8-7 10. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . .10-11 11. √º∏ . . . . . . . . . . . .6-10 12. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . .7-8 13. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . .5-7 14. ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . .5-7 15. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . .10-12 16. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . .5-9 17. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . .5-9 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . .4-10

. . . .16 . . . .15 . . . .14 . . . .12 . . . .12 . . . .11 . . . .11 . . . .10 . . . . .9 . . . . .8 . . . . .8 . . . . .7 . . . . .7 . . . . .6 . . . . .6 . . . . .6 ....3 . . . . .3

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶·Ú·Û΢‹ 6/11 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ™¿‚‚·ÙÔ 7/11 ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÈÁ¿Ïˆ ∫˘Úȷ΋ 8/11 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¢fiÍ· ¢Ú. ∫·Ï·Ì¿Ù·-ƒfi‰Ô˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜-∂ıÓÈÎfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜-∫¤Ú΢ڷ √º∏-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 9/11 πˆÓÈÎfi˜-£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™

— ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú¤· °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∫ÔÌÓËÓÔ‡ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ò˜ ÙȘ 25 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Valeni Hotel Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ, ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁ‹˜ (1950 2009). ªÂ ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË Ù· 800 ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· ÛÙÔÓ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ Ì·˙› Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ΛÌÂÓ·. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ŒÎıÂÛË Ì ı¤Ì· “ΔÔ ªÂÙÚfi” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi Ë √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ϤͷӉÚÔ˜” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ∑ˆ‹ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÛÙÔ ¶Ô(™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋) ÛÙȘ 7 Î·È 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ ¡˘ÌÊ·›Ô (∞ÚÎÙÔ‡ÚÔ), ∫·ÛÙÔÚÈ¿ (‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË) πˆÓ›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤ÎÎ·È ¶Ú¤Û˜. ¶ÏËÚÔıÂÛ˘ “ªÂÙÚfi”, ‰ËÏÒÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ ÓÂÈ Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑ˆ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Ù˙ԢÏÈÒÙÔ˘ Î·È Ò˜ ÙÔ ÂϤʈӷ: 24210 ÌÓ‡ÛÙËΠηıÒ˜ Ô ÂÓ 28312, 57639, ÏfiÁˆ ¯ÒÚÔ˜ “Ú·ÁÌ·57169. ÙÒÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ¿ÏÏË

√È ª·Î‰fiÓ˜ ÛÙÔ ¡˘ÌÊ·›Ô

ÌÈ· ηٿÎÙËÛË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Â˘Ê˘˝·˜”. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 9.00 ÙÔ Úˆ› - 9.00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. — ¶ÚˆÙfiÙ˘Ë ¤ÎıÂÛË ·fi ›Ó·Î˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ·fi ·ÔÍËڷ̤ӷ Ê˘Ù¿ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¢È·Ì¿ÓÙ˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi μ·ÛÛ¿ÓË 96 (ÌÂٷ͇ §. μ‡ÚˆÓÔ˜ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ̤¯ÚÈ ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ (ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 11-1 Î·È 5-7, ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜). ª¤Û· ÛÙÔ 2009 Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË Ì ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ·ÔÍËÚ·Ì¤ÓˆÓ Ê˘ÙÒÓ ÛÙÔ “÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ” ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. — ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ¶··‰ÈÔÓ˘Û›Ô˘ “™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ¶ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙȘ 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™ÙÔ μfiÏÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ÛÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡∞ª ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢∏∫π, ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ªÂÛÔÁÂȷ΋ ∞Ó·ÈÌ›· Î·È ÙËÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ŒÓˆÛË ∞ÙfiÌˆÓ Ì ™ÎÏ‹Ú˘ÓÛË ∫·Ù¿ ¶Ï¿Î·˜. — ΔÔ ¢™ ÙÔ˘ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi ÛÙȘ 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” Ô˘ ¢ÁÂÓÒ˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·˘Ù‹˜. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 10 ¢ÚÒ. — √ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉ‹ÏˆÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4/11, ÛÙÔ £ÂfiÊÈÏÔ, ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì., Ì ı¤Ì· “∂ÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë - √È ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi”. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜-·ıÔÏfiÁÔ˜ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “Ô ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜-∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· ÙÂÏÂÛÙ› ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-10 Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ™ÙÂÚÁÈÔ‡Ï˘, £ÂÔÏfiÁÔ˜, °˘ÌÓ·Ûȿگ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfi‰ËÌÔ˜ Ô ∞ÁÈÔÚ›Ù˘ - 200 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÎÔ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7.15 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §·˚΋˜ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˘ ÙÔ˘ £ÚËÛ΢ÙÈÎÔÊÈÏÔÏÔÁÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ) ı· ÙÂÏÂÛÙ› ∞ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2009-10. £· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÂÏÏÔÁÈÌÒÙ·ÙÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ΔÛÈÏÈ‚›‰Ë˜, Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜, ‰Ú. £ÂÔÏÔÁ›·˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ Â›Î·ÈÚÔ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì· “∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ı¤ÛË”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — ΔÔ ¢.™. ÙˆÓ “º›ÏˆÓ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘” Û·˜ ÚÔÛηÏ› Û ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ Ù˘ ı· Á›ÓÂÈ ÔÌÈÏ›· Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ı¤Ì·. Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ π.ª. ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ (¶·Ú·Û΢‹ - ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋) 6.7.8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ∞ı‹Ó· - ∞›ÁÈÓ·. ∂ÈÛΤ„ÂȘ: ∞ÎÚfiÔÏË - ™‡ÓÙ·ÁÌ· - ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ (Ì ÍÂÓ·Áfi) - ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ (∞›ÁÈÓ·). ∞Ó·¯ÒÚËÛË ¶·Ú·Û΢‹ ÌÂÛË̤ÚÈ 15.00 ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 7/11: μfiÚÂÈÔ ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∫¿Ô˘ÚÓ·-∫·Ó¿ÏÈ·-ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫¿ÚÏ·˜, ø.¶.: 3-μ.¢.: 1/5, ™¿‚‚·ÙÔ 14/11: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ÕÊËÛÔ˜-§ÂÊfiηÛÙÚÔ-∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-ÃfiÚÙÔ, ø.¶.: 4μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋: 22/11: ŸıÚ˘˜-Â˙ÔÔÚÈ΋: ∫ÔÎΈÙÔ›-ÕÓˆ •ÂÓÈ¿-∫¿Ùˆ •ÂÓÈ¿, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.0012.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ŒÓˆÛË ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ / ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Â›Û΄Ë-ÂÚÈ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ ™·ÚfiÁÏÂÈÔ ª¤Á·ÚÔ (§∞∂¢) Î·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜. §ÂÙÔ̤ÚÂȘ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49, ÙËÏ. 28902) ̤¯ÚÈ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ. — ΔËÓ ¶¤ÌÙË 5/11, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “√ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÃÚÈÛÙfi‰Ô˘ÏÔ˜” (ª¤ÚÔ˜ μ’). £· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

“£Â·ÙÚ›Ó˜” ·fi ÙË °·ÏÏ›·

Ù·ÈÓ›· “£Â·ÙÚ›Ó˜”, Á·ÏÏÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ, ÛÙȘ 9.30ÌÌ, ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”. ACTRESSES / ACTRICES) ÃÒÚ·: °·ÏÏ›· (2007) ™ÎËÓÔıÂÛ›·: μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ ™ÂÓ¿ÚÈÔ: μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ ¡ÔÂÌ› §‚fi‚ÛÎÈ, ∞ÓȤ˜ ÓÙ ™·Û› ¶ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó: μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ, ¡ÔÂÌ› §‚fi‚ÛÎÈ, §Ô˘› °Î·Ú¤Ï, ª·ÙȤ ∞Ì·ÏÚ›Î, μ·Ï¤ÚÈ· °ÎÔÏ›ÓÔ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 107’ ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ: ∂ȉÈÎfi μÚ·‚Â›Ô Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫·ÓÒÓ 2007 ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· “ŒÓ· ÕÏÏÔ μϤÌÌ·”.

∏ ª·ÚÛÂÏ›Ó Â›Ó·È ËıÔÔÈfi˜. Œ¯ÂÈ ÌfiÏȘ ·Ù‹ÛÂÈ Ù· 40, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÈÌË Û¯¤ÛË, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·È‰È¿. •ÂÎÈÓ¿ÂÈ Úfi‚˜ ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÁΤÓÈÂÊ “ŒÓ·˜ ª‹Ó·˜ ™ÙËÓ ∂ÍÔ¯‹”. √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ı·˘Ì¿˙ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘. ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ¿ÓÂÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ‚ÔËıfi Ù˘ ÙË ¡·Ù·Ï›. √È ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ó fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ·ÏÈ¿. ªÂÙ¿ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÈÛ·Ó: ∏ ª·ÚÛÂÏ›Ó ·ÊÈÂÚÒıËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ¤ÁÈÓ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·, Ë ¡·Ù·Ï› ·ÓÙÚ‡ÙËΠÎÈ ¤ÁÈÓ ÌËÙ¤Ú·. ΔÒÚ· È·, ‚ϤÔ˘Ó Ë Ì›· ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ¿ÏÏ˘ ·ÓÂÎÏ‹ÚˆÙ· fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜. ∏ μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ∏ ËÚˆ›‰· Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È ËÚˆ›‰· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ŒÙÛÈ, οÙÈ ·fi ÙÔÓ “ŒÓ· ª‹Ó· ÛÙËÓ ∂ÍÔ¯‹” ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÁΤÓÈÂÊ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ÛÙËÓ ÔıfiÓË. ŒÓÙ¯ӷ Î·È Û·Ó Û·ÈÍËÚÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. £˘Ì›˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î¿ÙÈ ·fi ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi ÙÔ˘ °Ô‡ÓÙÈ ÕÏÂÓ ÛÙÔ “™Ê·›Ú˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ªÚfiÓÙÁÔ˘¤È”. ΔÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ ·ÏËıÈÓ‹˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ËÚˆ›‰·˜, Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ μ·Ï¤ÚÈ· °ÎÔÏ›ÓÔ, ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Î·È ·Ó·ÌÈÁÓ‡ÂÈ Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Ì ·˘Ù¿ Ù˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ·˜. √È ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Â‰Ò. ™’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ΈÌÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, Ô˘ ÙÂÏÈο ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∂›Ó·È ·ÏËıÈÓ¿ ÌÈÎÚ¤˜ (¤Ó· ÎÂÚ¿ÎÈ Ô˘ Û‚‹ÓÂÈ, Ì›· ÙÔ‡ÚÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ËÚˆ›‰·˜), ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÓÙÂÏÈοÙ˜. ÿÛˆ˜ ÙÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÛÎËÓÔıÂÙË̤ÓÔ ·fi Á˘Ó·›Î· Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ Ë Á˘Ó·ÈΛ· Ì·ÙÈ¿ Ù˘ ÛÎËÓÔı¤Ùȉ·˜ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë ›‰È·. Œ¯Ô˘Ì ̛· ·ÛÙ·ı‹, ‡ıÚ·˘ÛÙË fiÛÔ Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, ÈηӋ Ó· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ¿ Ù˘.

¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ ·Ú¿ Ó· ÙËÓ Û˘Ì·ı‹ÛÂȘ Î·È Ó· Û˘Ì¿Û¯ÂȘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi, ¿ÙÛ·ÏÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ‰Ú¿Ì·. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ËÚˆ›‰· Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Ë ™¿Ú· Δ˙¤ÛÈη ¶¿ÚÎÂÚ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi Sex and the City. ∏ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ ‰È¿ÏÂÍ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Ó· ·›ÍÂÈ ÙËÓ ËÚˆ›‰· Ù˘, ÙËÓ ÔÔ›· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·Á·¿ ÎÈ ·˘Ùfi ‚Á·›ÓÂÈ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ. ºÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ı·ً Û·Ó Ì›· ηϋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹: “¡’ ·Á·¿˜ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ Ì ٷ ÂÏ·ÙÙÒÌ·Ù· ÙÔ˘”. μ·Ï¤ÚÈ· ªÚÔ‡ÓÈ ΔÂÓÙ¤ÛÎÈ: °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1964 ÛÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ. KfiÚË ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘ Î·È ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ·-

ÓÙÚÒÓ Ù˘ πÙ·Ï›·˜, ∞ÏÌ¤ÚÙÔ ªÚÔ‡ÓÈ. ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiÙ·Ó Ë μ·Ï¤ÚÈ· ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚ‹. •ÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ Ù˘ ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ ÙÔ 1986. Œ¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜, fiˆ˜ Ô ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √˙fiÓ Î·È Ô ƒ›ÓÙÏÂ˚ ™ÎÔÙ. ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ Ù˘ ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜: “La Reine Margot”, “Those Who Love Me Take the Train”, “5x2”, “Le Temps Qui Reste”, “Munich”, “A Good Year”. ø˜ ÛÎËÓÔı¤ÙȘ, ÔÈ “£Â·ÙÚ›Ó˜” Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ù·ÈÓ›· Ù˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ìIl est plus facile pour un chameauî (2003).

√ ªÈÏÙ. ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Vox √ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜

ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ “Vox”, ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ηıËÏÒÛÂÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ Û οı ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘. ªÂ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÚÔÛˆÈ-

΋˜ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ·Á·Ë̤ӷ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ·ÏÈfiÙÂÚˆÓ, ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È Í¤ÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘, Á›ÓÂÙ·È Ô‰ËÁfi˜ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Ô˘ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂ. √ ª›ÏÙÔ˜ ¶·Û¯·Ï›‰Ë˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ì ·ÍÈÔ˙‹Ï¢ÙË Ï·˚ÎfiÙËÙ·, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ Â›

ÛÎËÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Á·Ë̤Ó˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ “™Ù· ›· fiÏ·”, “μ˘ıÈṲ̂Ó˜ ¿Á΢Ú˜”, “ºˆÙÈ¿ ÌÔ˘”, “∫·Î¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ”, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ “æˆÌ› ÎÈ ÂÊËÌÂÚ›‰·”. ª·˙› ÙÔ˘ Ô £‡ÌÈÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ· Ó¢ÛÙ¿, Ô ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫¿ÙÛ·Ú˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Î·È Ë ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ÕÓÓ· §ÈÓ¿Ú‰Ô˘.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ·Ô˘Û›· ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ı· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ˘ √Ì‹ÚÔ˘. ∏ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ·Ê‹ÁËÛ˘ Á¤ÓÓËÛ οÔÙ ÙfiÛÔ ÙËÓ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· (Ô›ËÛË Î·È Â˙fi ÏfiÁÔ) fiÛÔ Î·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ (ÙÚ·Áˆ‰›· Î·È ÎˆÌˆ‰›·). ∏ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ (ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜) Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ··ÓÙ¿ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ø‰Â›Ô˘ :24210- 36992 Î·È 39594 Î·È Ô ™. ¶ÂÏ·ÛÁfi˜: 6945155340. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.storytelling.gr.

¢Y™KO§O

∏ Ù¤¯ÓË ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ı¿‰ˆÓ

29

™‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ ÙÔ˘ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÎÚ›‚Ô˘

™˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ÕÏÓÙ· ªÂÚ›ÓÈ ƒøª∏, 2. MÂÁ¿ÏË Û˘ÁΛÓËÛË

ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ ªÈÏ·Ó¤˙·˜ ÔÈ‹ÙÚÈ·˜ ÕÏÓÙ· ªÂÚ›ÓÈ, Û ËÏÈΛ· 78 ¯ÚfiÓˆÓ. ŒÁÚ·„ ÔÏϤ˜ ÔÈËÙÈΤ˜ Û˘ÏÏÔÁ¤˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë La Terra Santa, fiÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ÙڤϷ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÎÏÂÈÛÌÔ‡ Û ¿Û˘ÏÔ Î·È Ë ÔÔ›· ΤډÈÛ ÙÔ 1993 ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Librex Montale, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Ô˘ ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Û ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ ÔÈËÙ¤˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·¤ÙÈÛ·Ó ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ Û ·˘Ù‹ “ÙËÓ ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ÔÈËÙÈ΋ Î·È ‰È·˘Á‹ ʈӋ” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Δ˙fiÚÙ˙ÈÔ ¡·ÔÏÈÙ¿ÓÔ. ∏ ªÂÚ›ÓÈ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ϤÔÓ ÚˆÙÔÔÚȷΤ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ “¤Ó˜” ÙÔ˘ 20Ô‡ ·È. Î·È Â›¯Â ÂÈϤÍÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·fiÏ˘Ù˘ ·ÏfiÙËÙ·˜, ÔÈ Ôԛ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÔÏÏÔ‡˜, ¿ÁÁÈ˙·Ó Ù· fiÚÈ· Ù˘ ¤Ó‰ÂÈ·˜. ∂›¯Â ÂÈÛ·¯ı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· „˘¯È·ÙÚ›·, ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ›¯Â ÛËÌ·‰Â‡ÛÂÈ ‚·ı‡Ù·Ù· ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Û˘ÌÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÔÙ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‡ÛÙ·ÙÔ ÊfiÚÔ ÙÈÌ‹˜ ÛÙË ªÂÚ›ÓÈ, ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ̤Á·ÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ¶·Ï¿ÙÛÔ ª·Ú›ÓÔ, Ô˘ ‰È·Ù¤ıËΠ̠·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘, §ÂÙ›ÙÛÈ· ªÔÚ¿ÙÙÈ. ΔÔ 1996 Ë ÕÏÓÙ· ªÂÚ›ÓÈ Â›¯Â ÚÔÙ·ı› ÁÈ· ÙÔ μÚ·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙËÓ °·ÏÏÈ΋ ∞η‰ËÌ›· Î·È Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ Ù˘ ›¯Â ˘ÔÛÙËÚȯı› Î·È ·fi ÙÔÓ ı·ÙÚÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· Î·È ËıÔÔÈfi ¡Ù¿ÚÈÔ ºÔ. √È ÊÚ·ÁÎÈÛηÓÔ› ηÏfiÁÂÚÔÈ Ù˘ ∞ÛÛ›˙˘, ÌfiÏȘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎ·Ó ÙËÓ Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ·, ÚÔÛ¢¯‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ „˘¯‹ Ù˘ ªÂÚ›ÓÈ, ÙËÓ ÔÔ›· ›¯·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿. ∏ ªÂÚ›ÓÈ Â›¯Â ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ÔÈËÙÈ΋ Û˘ÏÏÔÁ‹ Û ËÏÈΛ· 16 ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¿ÊËΠ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ “ÈÂÚ¿ Ù¤Ú·Ù·” Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Ô›ËÛ˘, fiˆ˜ ÔÈ ∫Ô˘·Û›ÌÔÓÙÔ, ªÔÓÙ¿ÏÂ Î·È ª·ÓÁηӤÏÈ. ¶ÚÈÓ ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ §Ô‡ÙÛÈÔ ¡Ù¿Ï·, ›¯Â ÌÂÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ·ÓÙÈÎÔÌÊÔÚÌ›ÛÙÚÈ·˜ ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Â·›ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÚÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “§· ƒÂÔ‡ÌÏÈη” , Ë ÕÏÓÙ· ªÂÚ›ÓÈ Â›¯Â ÂÍÔÌÔÏÔÁËı›: “∫·Ù¿ ‚¿ıÔ˜, Ô ÔÈËÙ‹˜ ʤÚÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ Î·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË. °È ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙÔ ÙÚÂÏÔÎÔÌÂ›Ô ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ô›ËÌ· Ù˘ ·Á¿˘ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, ÙÔ ‚Ϥˆ ÛÙ· fiÓÂÈÚ¿ ÌÔ˘. ∂›Ì·È, ϤÂÈ, ̤۷ Û ¤Ó·Ó ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Î·È ·Ó·˙ËÙÒ Ù· ÎÏÂȉȿ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤Ûˆ Ó· ‚Áˆ. ÿÛˆ˜, ‰È·ÓÔËÙÈο, Â›Ì·È ·ÎfiÌË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂΛÓÔ, Ô˘ Ì ‰ÔÏÔÊfiÓËÛÂ Î·È Ì ͷӷÁ¤ÓÓËÛÂ...”.

∏ 2Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ª. ∫Ô˘Ì·ÓÙ·Ú¤·

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢π∞μ∞∑ø Î·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ¢È·@ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙË 2Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¶Â˙ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∏ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 6 ˆ˜ ÙȘ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ - ø‰Â›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 7 & ∫·ÚfiÏÔ˘, ¶¿ÙÚ·).

∏ ÂÚÛÈÓ‹ 1Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÏȉÔÊfiÚ· Î·È ¤‰ˆÛ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ȉ¤Â˜, οÔȘ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ Ì·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ‚‹Ì· ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰›Ô ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ Ù¤¯ÓË, ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋, ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜: °È¿ÓÓ˘ ∞Ù˙·Î¿˜, μ·Û›Ï˘ ∫·Ú·ÔÛÙfiÏ˘, ª·Ú›Ó· ∫·Ú·Á¿ÙÛË, ∞ÁÁ¤Ï· ∫·ÛÙÚÈÓ¿ÎË, μ·Û›Ï˘ §·‰¿˜, ∫ÒÛÙ·˜ §ÔÁ·Ú¿˜, ¡È΋ٷ˜ π. ¶·Ú›Û˘, ™Ù·˘ÚԇϷ ™Î·Ï›‰Ë, μ·Û›Ï˘ ÃÚÈÛÙfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ: “√È Ó¤ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋”, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Δ˙·ÌÈÒÙË, ¡›ÎÔ˘ μÏ·ÓÙ‹, ∞ÚÁ˘ÚÒ˜ ª·ÓÙfiÁÏÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˘ •ÂÓ¿ÚÈÔ˘ Î·È ∞ϤÍË ∑‹Ú·, Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· “∏ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·” , Ô˘ ı· ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ Î·ÏÂṲ̂ӈÓ. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 7/11/2009 ÛÙȘ 20.30 Î·È ı· Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ª¤ÓË ∫Ô˘Ì·ÓÙ·Ú¤·. ΔÔ Û˘ÁÁڷʤ· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §ÔÁ·Ú¿˜. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ¤-

¯ÂÈ ÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ™‡ÓÔÏÔ “¶ÔχÙÚÔÔÓ” . √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹: °È¿ÓÓ˘ ∏. ¶·¿˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢È@ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ (www.diapolitismos.gr) μ›‚È·Ó º·ÚÌ¿ÎË, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¶·ÙÚÒÓ ∫ÒÛÙ·˜ ªÔ˘ÏÌ·Û¿ÎÔ˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ·ÙÚÈÓ‹˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ∫ÒÛÙ·˜ §ÔÁ·Ú¿˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÎÚ›‚Ô˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ μ·Û›Ï˘ §·‰¿˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ - Û˘ÁÁڷʤ·˜ °È¿ÓÓ˘ ¡. ª·ÛÎfi˙Ô˜, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ ¢π∞μ∞∑ø, ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ μ‹Ì·ÙÔ˜ π‰ÂÒÓ (ÂÊËÌÂÚ›‰· ΔÔ μ‹Ì·) ∞Ϥ͢ ∑‹Ú·˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈËÙ‹˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ‚È‚ÏÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ª·Ú›· ™Ù·ÛÈÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÎÚÈÙÈÎfi˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: °È¿ÓÓ˘ ¶·¿˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¶·ÙÚÒÓ, ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙËÏ: 2610 450967, 6936 666802, e-mail: gpappas1962@yahoo.gr

μȈ̷ÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ∏ ÔÌ¿‰· ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈ-

Ù¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜. ™Â ¤Ó· ·ÓÔȯÙfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÛÙÔ¿ ÙÔ˘ ÔÏ˘¯ÒÚÔ˘ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ¯ÔÚÔ‡ dance academy. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 17:00 - 22:00. ∂Ì„˘¯ˆÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ Â›Ó·È Ô Î. §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ·È‰·ÁˆÁfi˜, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ Î·È ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘. ΔÔ ·ÓÔȯÙfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘ ‚Ȉ̷ÙÈÎÔ‡ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ “∏

● √ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÓÙ˙‹˜

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∫›ÓËÛ˘ Î·È Ô §fiÁÔ˜” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÂÈÙ˘¯›· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ Ù˘ ¶¿-

Ô˘. ΔÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‰Â¯Ù› fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ¿ÏÏ· Î·È fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ì·ÁÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ Ú¿Í˘. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Â-

ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Î·È ÙËÓ ·È‰Â˘ÙÈ΋ ı·ÙÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Ì¤Û· ·fi ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÌÂÈÚ›· ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ˘ οı ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÛÎËÓÔı¤Ù˜, ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙfiÛÔ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ fiÛÔ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ¿ÏÏ· Î·È fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ Ú¿ÍË. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘: 24210 35650 ·fi ÙȘ 18:00 ñ 21:00, 6937649140 Î. ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘, 6974354536 Î. ¡›ÎÔ˜ ª˘ÏˆÓ¿˜ ‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ email: operartcafe@gmail.com

¢È·ÎfiÛÈ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ÚˆÙfiÙ˘˘ ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÔ‡˜

Δ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Ì·˜ ∞£∏¡∞ 2. ΔÔ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∏ §¤-

ÍË”, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ 200Ô‡ Ù‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, Ì ٛÙÏÔ “Scripta manent”, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ “Δ¯ÓfiÔÏȘ” Î·È ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 17 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ (∞›ıÔ˘Û· “ÕÁÁÂÏÔ˜ ™ÈÎÂÏÈ·Ófi˜”, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 100- °Î¿˙È). Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ΔÚ›ÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30. ¢È·ÎfiÛÈ· ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÔÈËÙÒÓ Î·È Û˘ÁÁڷʤˆÓ, ÛÎËÓÔıÂÙÒÓ Î·È ËıÔÔÈÒÓ, Û˘ÓıÂ-

ÙÒÓ Î·È ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÙÔ˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· ÙÈÌ¿ ÙË “¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË” ÁÚ·Ê‹, Û ̛· ÂÔ¯‹, Ô˘ ÏfiÁˆ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙÔ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ Ù›ÓÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ ˆ˜ ›‰Ô˜. ΔÔ ÎÔÈÓfi ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ ·˘ÙfiÁڷʘ ÛÂÏ›‰Â˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ª·‚›ÏË Î·È ÙÔ˘ √˘Ú¿ÓË, ÙÔ˘ ∂χÙË, ÙÔ˘ ªÈÓˆÙ‹ Î·È ÙÔ˘ ΔÛ·ÚÔ‡¯Ë, ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10.00- 22.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

● XÂÈÚfiÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÂÏ›ÛÙ· ÔÈËÙ‹ O‰˘ÛÛ¤· EχÙË

∫ˉ‡ÙËÎ·Ó Ì·˙› ŒÏÏË ¶·¿ Î·È ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞£∏¡∞ 2. ªÂ ·ÓÙ¿ÚÙÈη ÙÚ·-

ÁÔ‡‰È· ¯·ÌËÏfiʈӷ ÂÈˆÌ¤Ó· Û·Ó Ó·ÓÔ‡ÚÈÛÌ· ÁÏ˘Îfi Îˉ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÓÙ¿Ì· Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Ë ∂ÏÏË ¶·¿. ∏Ù·Ó ÌÈ· ÙÂÏÂÙ‹ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋. °È·Ù› Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Îˉ‡ÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘, 57 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘. ΔfiÙ ›¯Â ·ÏÒ˜ Ù·Ê›, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¤ÌÂÏÏ ӷ Á›ÓÂÈ Ì·˙› Ì Ù˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏ˘ ¶·¿, Ë ÔÔ›· ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËΠ̷˙› ÙÔ˘, ηٷ‰ÈηṲ̂ÓË ÎÈ ÂΛÓË Û ı¿Ó·ÙÔ, ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ̈ÚÔÌ¿Ó·. ¢ÂÓ Î·Ù·‰Â¯fiÙ·Ó ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË Ô‡Ù ÚÔ˜ ¯¿ÚË ÙÔ˘ ÌÔÓ·¯ÔÁÈÔ‡ Ù˘, ¡›ÎÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚÔ˘. ™ÙËÓ Â˘Ú‡¯ˆÚË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ °’ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ¡›Î·È·˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ·Ï·ÈÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ, Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Î·È ÓÂfiÙÂÚÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ˘ ¶·¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ì ¤Ó· Á·Ú›Ê·ÏÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ, Û·Ó ÂΛÓÔ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∏ Îˉ›· ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¤ÁÈÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô ÙˆÓ ÂÛfiÓÙˆÓ ÛÙÔ ªÏfiÎÔ Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì ÎfiÎÎÈÓ· ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·. ∏ Û˘ÁΛÓËÛË ¤ÁÈÓ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË Ù˘ÏÈÁ̤ӷ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ· Ì ‰‡Ô Á·Ú›Ê·Ï· ·fi ¿Óˆ Î·È ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ÙÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ Ì ÙË ÛÔÚfi Ù˘ ∂ÏÏ˘ - Ô˘ ¤ı·Ó 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ Á¤ÓÓËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Ù˘. ΔÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ∂ÏÏ˘ ¶·¿ Î·È ¿Óˆ ÙÔ˘ ·ÎÔ˘ÌÈṲ̂ÓÔ, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Û ÎfiÎÎÈÓÔ ‡Ê·ÛÌ·, ÙÔ ÎÔ˘Ù› Ì ٷ ÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË ÃˆÚ›˜ ÌÈÎÚfiʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÈ΋‰ÂÈÔÈ ÏfiÁÔÈ. ¶ÚÒÙÔ˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ô ∞ÁÁÂÏÔ˜ ¢ÂÏË‚ÔÚÚÈ¿˜ ÁÈ·Ù› ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË ÂÌÈÛÙ‡ÙËÎÂ Ë ∂ÏÏË ¶·¿ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÎÚÔÙË ‰›ÎË ÙÔ˘ ªÂÏÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙÔ˘ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë Ì ÙË ÚËÙ‹ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÂÏÂṲ̂ÓÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÔ˘Ì›‰Ë˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ˘ ¶·¿ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ô ∏Ï›·˜ ¡ÈÎÔÏ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ª·ÓÒÏ˘ ™·ÚÁÂÓÙ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¤· Ù˘ ∫ÔÎÎÈÓÈ¿˜ Î·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ º·Ó‹ ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÌÈ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓË “Û˘ÁÁÓÒÌË” Ù˘ ∂™∏∂∞ ÁÈ· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛӷ Ô˘ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ÙËÓ ÂÁÁÚ¿„ÂÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘, ÁÈ·Ù› “... ›¯Â ηٷ‰ÈηÛÙ› Û ı¿Ó·ÙÔ” . ∏ ÙÂÏÂÙ‹ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÂÚÈÂÎÙÈÎfi Î·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓÔ ÏfiÁÔ, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. ∏ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ÌÓ‹Ì· ‹Ù·Ó ‚Ô˘‚‹. ∞ÁˆÓÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ·Ï·ÈÔ› §·ÌÚ¿Îˉ˜ ÙÔ Î‡ÎÏˆÛ·Ó ÎÈ ÂÓÒ fiÏÔÈ Á‡Úˆ ÙÔ ¤Ú·ÈÓ·Ó Ì ÎfiÎÎÈÓ· Á·Ú›Ê·Ï·, ‹Ú·Ó Ó· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ÓÙ¿ÚÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ “Athens Review of Books” Δ√ “Athens Review of Books” Â›Ó·È ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÈΛÏ˘ ‡Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÙȘ Ӥ˜ ÂΉfiÛÂȘ, ÙȘ ȉ¤Â˜, Ù· ÚfiÛˆ·, ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ë ‚È‚ÏÈÔ·Ú·ÁˆÁ‹ ñ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï·, ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈο ·ÎÚÈ‚‹ ΛÌÂÓ·, ÁÚ·Ì̤ӷ ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Ù˘ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. ™ÙÔ 1Ô Ù‡¯Ô˜ ÙÔ˘ Athens Review of Books, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÌÔÚ›Ù ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ: ● ŒÓ· ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ∞ÌÂÚÈηÓfi Û˘ÁÁڷʤ·-ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ º›ÏÈ ƒÔı, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ™¯ÈÓ¿. ● ΔËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÍÂÏÈÎÙÈ΋˜, ·fi ÙÔÓ ¢·Ú‚›ÓÔ ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙËÓ ÚÔۤϷ‚Â Ë ∞η‰ËÌ›· ∞ıËÓÒÓ, ·fi ÙÔÓ ‚ÈÔÏfiÁÔ Î·È ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ∫ÒÛÙ· ∫ÚÈÌ¿. ● ŸÏ· fiÛ· ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÁÎÏËÌ·Ù›· ÔϤÌÔ˘ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. °Ú¿ÊÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ÷Ù˙ËÚÔ‰ÚÔÌ›‰Ë˜. ● ΔËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘, ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ John O. Iatrides. ● ªÈÎÚ¿ ‰ÈÂÈÛ‰˘ÙÈο ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÁÈ· ÙÚÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÈfiÓÙ˜, ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∂ÏÂÊ¿ÓÙË, ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ¶··ÁÈ·ÓÓ¿ÎË Î·È ÙÔÓ ™‹ÏÈÔ ¶··ÛËÏÈfiÔ˘ÏÔ, ÙÚÂȘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. °Ú¿ÊÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜. ● ∞ÎfiÌ·: Ô ∞Ϥ͢ ∏Ú·ÎÏ›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈο, Ô ¡›ÎÔ˜ ª·Ú·ÓÙ˙›‰Ë˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ™ÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈÔÁÚ·Ê›·, Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÈÌÂÓ›‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ÷Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚÈÔÁÚ¿ÊÔ ∑˘Ú¿ÓÓ· ∑·Ù¤ÏË, Ô Ã.∂. ª·Ú·‚¤ÏÈ·˜ ÁÈ· ÙË ıÚËÛÎÔÏË„›· Î·È ÙÔÓ ·ıÂ˚ÛÌfi. ªÔÚ›Ù ·ÎfiÌ· Ó· ‚Ú›Ù ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ª¿ÈÎÏ Δ˙¿ÎÛÔÓ, ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ Ì ÙË ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ ΔfiÌ·˜ ¶›ÓÙÛÔÓ, ¿ÚıÚ· ÁÈ· ÙÔÓ μ¤ÚÓÂÚ Ã¤ÚÙÛÔÁÎ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ μÔ‡ÏÁ·ÚË æ˘¯‹ ‚·ıÈ¿ Î·È ÔÏÏ‹ ·ÎfiÌ·, ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÚÔÎÏËÙÈ΋, ‡ÏË.

ª∂°∞ƒ√

√È ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ· ∞£∏¡∞ 2. ™ÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛÔ-

¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÙÔ Megaron Plus ηÏ› ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÈ· ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·. ∏ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “√È ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜ ÛÙÔÓ 21Ô ·ÈÒÓ·: ∫·ÈÓÔÙÔÌ›· ñ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ· Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈο ¢›ÎÙ˘·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7Ì.Ì. ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. •¤ÓÔÈ ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È ŒÏÏËÓ˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˜. À‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô °È¿ÓÓ˘ ΔÚÔ¯fiÔ˘ÏÔ˜

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô

“Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË”

ª

 ÙËÓ Ù·ÈÓ›· Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË Û ÛÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ª¿ÈÎ §È., Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡.πˆÓ›·˜. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ (∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Î·È ∞Ó··‡Ûˆ˜) ÛÙËÓ ¡.πˆÓ›· οı ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9:30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Happy-Go-Lucky (Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË). μÚÂÙ·Ó›·, 2008. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-ÛÂÓ¿ÚÈÔ: ª¿ÈÎ §È. ∏ıÔÔÈÔ›: ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜, ∂ÓÙÈ ª¿ÚÛ·Ó, ∞ϤÍȘ ∑¤ÁÎÂÚÌ·Ó. 118’ ªÈ· 30¿Ú· ‰·ÛοϷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Ì ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Û ÌÈ· ‰ÔṲ̂ÓË Ì ÊÚÂÛο‰· Î·È ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÂϤÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ, Έ̈‰›·. ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Ë ÂÚÌËÓ›· Ù˘ ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜ - ‚Ú·‚Â›Ô ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘. ∞Ó ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù·Èӛ˜ ÙÔ˘ μÚÂÙ·ÓÔ‡ ÛÎËÓÔı¤ÙË ª¿ÈÎ §È Ë ˙ˆ‹ Â›Ó·È ıÏÈ‚ÂÚ‹ Î·È ¿¯·ÚË, Ì ÚfiÛˆ· Ô˘ Û˘¯Ó¿ ˙Ô˘Ó ÌÂ Ì˘ÛÙÈο Î·È „¤Ì·Ù·, ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ô˘, ¿ÓÙ·, ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÏ›‰·. ΔËÓ ÂÏ›‰· ·˘Ù‹ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈ΋˜ Ù·ÈÓ›·˜ “ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ Vera Drake” ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÛÙÔ ÈÔ ·ÎÚ·›Ô ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ Ù·ÈÓ›· “Δ˘¯ÂÚ‹ ÎÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË”. ∏ ¶fiÈ, Ë ËÚˆ›‰· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, Â›Ó·È ÌÈ· 30¿Ú· ‰·ÛοϷ (¤ÍÔ¯Ë ÛÙÔÓ ÚfiÏÔ Ë ™¿ÏÈ ÃfiÎÈÓ˜, Ô˘ ‰›Î·È· ΤډÈÛ ÙËÓ ∞ÚÁ˘Ú‹ ∞ÚÎÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚ˘ ÂÚÌËÓ›·˜ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μÂÚÔÏ›ÓÔ˘), Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ì ¯·Ú¿ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙË ˙ˆ‹. ª’ ¤Ó· ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ¤ÁÚ·„ ÎÈ ·Ó¤Ù˘Í ̷˙› Ì ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ ÙÔ˘ (Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ fiÛÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·˜ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ù· Á˘Ú›ÛÌ·Ù·), Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜, ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘˜, Ì ÌÈÎÚ¤˜, Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ÛÎËÓ¤˜, Ô §È ¤ÊÙÈ·Í ÙÔ ÔÚÙÚ¤ÙÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ‚ϤÂÈ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Ù˘, ·fi Ù· ·È‰È¿, Ì·˙› Î·È Ù· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο, ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ̤¯ÚÈ ÙȘ Ê›-

Ϙ Ù˘, ÌÈ· Á˘Ó·›Î· Ô˘ “Â͢ÌÓ› ÙÔ ¯¿Ô˜”, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ϤÂÈ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ¤Ó· ·fi Ù· ÚfiÛˆ· Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜. ª¤Û· ·fi ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ Ô˘ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÙËÚËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ¿ Ù˘, Ô §È ηٿÊÂÚ ӷ È¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ÙË Û˘¯Ó¿ ¿¯·ÚË, ·ÎfiÌË Î·È ÛÎÏËÚ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ú¿ÏÔÁ˘ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¿ÏÏÔÙ ¤Ó· ·Ú¿ÏÔÁÔ, ·Ó·ÙÚÂÙÈÎfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, fiˆ˜ ÛÙȘ ÛÎËÓ¤˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÊϷ̤ÓÎÔ - Ì ÙËÓ πÛ·Ó›‰· ‰·ÛοϷ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ ÙȘ ˘Ô„‹ÊȘ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÔÈÂÛ‰‹-

ÔÙ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¯ÔÚfi Ì ÙÛÈÁÁ¿ÓÈÎÔ ¿ıÔ˜, ¯Ù˘ÒÓÙ·˜ Ì ‰‡Ó·ÌË Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ “√ ¯ÒÚÔ˜ ÌÔ˘” - ÎÈ ¿ÏÏÔÙ ÌÈ· Ô͢‰ÂÚ΋, ÎÚÈÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿, fiˆ˜ ÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ÙÔÓ Û¯ÔÏ·ÛÙÈÎfi, ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ Ô‰‹ÁËÛ˘ Ô˘ ÍÂÛ¿ÂÈ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÙÔÓ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈο ÙÔ Ì›ÛÔ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÁÁÏÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ô §È ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· ¤ÍÔ¯Ë, ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Û ÔÏϤ˜ ÛÎËÓ¤˜ Ù˘, Ù·ÈÓ›·, ‡ÛÙÔ¯Ë ÌÂϤÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÎˆÌˆ‰›·-ηıÚ¤ÊÙË Ù˘ ¯·ÔÙÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙËÓ ÈÔ Úfi‰ÈÓË Î·È ÈÔ ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘.

“ΔÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜” ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ºÔ‡ÚÓÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜

ƒ˘ıÌfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· ™Δ∏¡ ∫Ú·ÙÈ΋ ŸÂÚ· ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÍÂÛ¿ ·Ó·Ù·Ú·¯‹, ηıÒ˜ fiÏÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ¤Ó· Ê¿ÓÙ·ÛÌ·. ºfi‚ÔÈ, ÂÌÌÔÓ¤˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂȘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô. ∂›Ó·È fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ·; Δ· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘Û‰È¿ÎÚÈÙ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ “ΔÔ Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ fiÂÚ·˜” , Ô˘ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· “Splish splash” ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “ºÔ‡ÚÓÔ˜” (ª·˘ÚÔÌȯ¿ÏË 168) ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (6/11) ˆ˜ ÙȘ 31 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. ∂ÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚ˆ‚Ô‡ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰È·Û΢¿˙ÂÈ ÎÏ·ÛÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ·, Ô˘ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙˆÓ ËıÔÔÈÒÓ, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Ú˘ıÌfi Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÛÙÔ ÏfiÁÔ. ∏ ·ÈÛıË-

ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÚfiÌ·˘ÚÔ˘, Ù· ‰ÈۉȿÛٷٷ ÛÎËÓÈο Î·È Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ Ì·ÚÈÔÓ¤Ù·˜ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Î·È ÙË ÛÎËÓÔıÂÛ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ √, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÔÌÈÎfi˜ Î·È ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ Ë πˆ¿ÓÓ· ∫·Ì˘Ï·˘Î¿. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ªÔÛ¯Ô‡Ï˘ Û˘Ó¤ıÂÛ ÙȘ ÚˆÙfiÙ˘˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ·Ó¤Ï·‚ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ¶··¯·Ù˙‹˜, Ô˘ ÎÚ·Ù¿ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Mr D. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∫·ÙÂÚ›Ó· ª¿ÛÙ·, μ·Û›Ï˘ ∑·˚Ê›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ë˜, ∂ϤÓË ªÔÏÏ¿, ª·ÚÁ·Ú›Ù· ª·Î·ÚÔ‡ÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÈÎÈfi˜ Î·È Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ¢. ª·Ú›ÙÛ·

∑ËÙÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÌËÚ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ À¶.¶√

¡¤Â˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ ∞£∏¡∞ 2. ΔÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÚÔ΋ڢÍÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÔÌËÚ›· ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ À¶¶√ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ 30˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ò˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Â¯ı› Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¶·‡ÏÔ˜ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤-

ÓˆÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÚÔ΋ڢÍ 4ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4/11/09 Î·È ÒÚ· 11:00 .Ì. Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Stage. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¿ÏÏ·ÍÂ, ·ÏÏ¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÂÎÙ¿ÎÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿Ï˘Ù· Î·È Û˘Ó¯Ҙ ‰ÈÔÁÎÒÓÔÓÙ·È. √ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 24ÌËÓÔ˘ ·ÎfiÌ· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó

Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 24 Ì‹Ó˜ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. √È ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ “ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ıÂÙÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ·ÏÏ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ”, ÂÓÒ “ÔÈ 30 ı¤ÛÂȘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ̤ۈ ∞™∂¶ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ 600 ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” . ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Â›Û˘ ˆ˜ “ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ À¶¶√, ÛÙÔ Δ¢¶∂∞∂ Î·È ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·‰È·Ê·Ó›˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ‰È·‰Èηۛ˜”.

31

¶fiÏË Î·È ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ∏ ∞ı‹Ó· ÙˆÓ ÛÈÓÂÊ›Ï ∞£∏¡∞ 2. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË (ÎÙ›ÚÈÔ Ô‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜) Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ “∞ı‹Ó·: ¶fiÏË & ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜” . √ Δ¿ÛÔ˜ μÚÂÙÙfi˜ ʈÙÔÁÚ·Ê›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ (ÙfiÛÔ ÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ fiÛÔ Î·È Ù· ÛÈÓÂÌ¿ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ù˘ fiÏ˘, ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÛÈÓÂÊ›Ï, Ù· multiplex Ì ÙÔ ËÏÈÎȷο Î·È „˘¯ÔÁÚ·ÊÈο ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ¤˜ ÎÔÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi, Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ıÂÚÈÓÔ‡ ÛÈÓÂÌ¿) Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË fi¯È ÌfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù·ÍȉÈÔ‡ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ·›ıÔ˘Û·˜, ηٿ‰˘Û˘ ÛÙËÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Roger Odin, Â›ÙÈÌÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓÓ˘ (Universite de la Sorbonne Nouvelle Paris 3), ıˆÚËÙÈÎfi˜ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÙÈÎÔ·ÎÔ˘ÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘, fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ‚ϤÔ˘Ì ÙȘ Ù·Èӛ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜, ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÌÈÎÚÔ-ÔıfiÓË ÙÔ˘ ÎÈÓËÙÔ‡ Ì·˜, ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ μÚÂÙÙÔ‡, Ì·˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙËÓ “·Ï‹ıÂÈ·” ÙÔ˘ “ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘”: ÌÈ· Ù·ÈÓ›·, ÙË ‚ϤÂȘ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È, ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÔıfiÓË, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ı·٤˜, Û ¤Ó·Ó ·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ Â›Ó·È ‰È›ۉ˘ÛË Û ¤Ó· “·ÏÏÔ‡”, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÎÏÂÈÛÙfi (“ÌËÙÚÈÎfi”), ‹‰Ë Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi. √ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ “¿ÏÏÔ˜” ÎfiÛÌÔ˜, Ô˘ ‰È¤ÂÙ·È ·fi ÓfiÌÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜”. ∏ ¤ÎıÂÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó‰ڛԢ “¶fiÏË Î·È ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜: ¯ÒÚÔÈ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ¯ÒÚÔÈ ·ÛÙÈÎÔ›” Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ™ÔÚ‚fiÓÓ˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ·fi ÙȘ 12 ¤ˆ˜ Î·È 14 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› Ë ıÂÌÂÏȷ΋ Î·È ÔχÏ¢ÚË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì ÙËÓ fiÏË: Ë fiÏË ˆ˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi location, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˆ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋, Ë ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ·›ıÔ˘Û· ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û˘Ó¿ıÚÔÈÛ˘ Î·È Â·Ê‹˜ ÔÈÎ›ÏˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˆ˜ ‚›ˆÌ· Ù˘ fiÏ˘, ˆ˜ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË, ∫Ù‹ÚÈÔ √‰Ô‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 138 & ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘, ÙËÏ: 210 3453.111, www.benaki.gr


32

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 2A™ O∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.646,24

-1,49

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,1 0,57 12,8 17,9 8,4 16,34 1,47 10,83 9,21 0,95 4,41 3,73 8,4 8,4 7,4 2,73 2,94 5,2 0,82 2,38 1,55 1,88 4,68 6,39 4,97 2,61 14,3 24,7 1,9 5,94 8,07 9,7 5,61 4,97 4,13 1,56 1,59 6,09 10,45 1,63 1,26 11,94 5,05 5,83 17,69 11,3 13,92 5,12 5,8 1,86 4,89 6,29 22,9 16,04 10,77 5,4 11,3 2,18

-2,38 16755 -1,72 10459156 -3,69 942598 0,00 247489 -1,98 5915 -0,37 10617 -3,92 327263 -5,00 12172 0,00 37720 -2,06 1365381 0,92 415139 -0,80 56302 0,00 0 -1,64 50565 -1,33 377 -0,37 1502694 -1,34 3497064 -1,52 3889 0,00 152933 0,00 25 0,00 145 -3,59 655232 -2,09 88926 -2,89 104783 -0,80 27263 -5,09 39308 2,51 807284 -2,33 2182693 -2,56 23375 1,19 259192 -2,77 157767 -0,41 257113 -3,61 19234 -3,12 74259 -1,20 14756 -1,89 33515 -1,85 123423 -3,03 105 -2,34 110450 -1,81 695310 -2,33 37430 -0,91 124868 -0,59 199266 -1,35 162617 1,67 531913 -1,74 1060341 -1,35 1925 1,59 9199 -1,02 55092 -3,13 94750 0,21 446976 -3,23 22520 -3,34 57144 0,00 2900 -1,19 1895277 -0,92 1877358 -4,64 945969 0,93 49313

4,06 0,56 12,73 17,51 8,22 16,1 1,47 10,81 8,94 0,93 4,25 3,56 8,4 8,33 7,39 2,68 2,88 5,12 0,81 2,38 1,55 1,85 4,62 6,29 4,85 2,58 13,6 24,51 1,86 5,63 8 9,45 5,57 4,92 4,08 1,55 1,56 6,09 10,3 1,59 1,24 11,69 4,91 5,74 17,07 11,15 13,9 4,9 5,65 1,86 4,8 6,19 22,5 16,04 10,39 5,32 11,24 2,12

4,13 0,58 12,97 18 8,46 16,34 1,53 11,35 9,21 0,96 4,47 3,84 8,4 8,43 7,41 2,75 2,97 5,24 0,84 2,38 1,55 1,93 4,78 6,44 4,97 2,68 14,3 24,98 1,92 5,94 8,21 9,7 5,83 5,1 4,19 1,58 1,62 6,09 10,7 1,66 1,27 11,94 5,19 5,92 17,69 11,37 13,98 5,16 5,95 1,92 4,9 6,37 23,34 16,04 10,77 5,48 11,5 2,19

1,36 0,85 1,07 1,91 1,04 1,01 0,31 0,83 0,56 0,85 1,26 5,31 1,4 0,84 1,67 7,7 1,57 1,6 0,45 0,87 2,65 1,37 0,55 4 4 1,35 2,13 0,77 2,83 0,51 0,36 1,56 0,87 1,85 1,58 0,97 3,92 0,51 0,67 0,6 1,64 1,47

1,39 0,85 1,15 1,97 1,05 1,09 0,31 0,86 0,59 0,85 1,26 5,31 1,47 0,91 1,71 7,95 1,65 1,67 0,45 0,9 2,7 1,43 0,55 4 4,27 1,39 2,18 0,79 2,97 0,53 0,36 1,63 0,89 1,92 1,61 1 4,01 0,53 0,7 0,62 1,72 1,5

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶

1,39 0,85 1,14 1,93 1,05 1,02 0,31 0,83 0,56 0,85 1,26 5,31 1,4 0,88 1,71 7,85 1,59 1,62 0,45 0,89 2,69 1,41 0,55 4 4,19 1,39 2,17 0,78 2,86 0,52 0,36 1,6 0,89 1,91 1,6 0,99 3,99 0,52 0,69 0,62 1,65 1,49

-1,42 0,00 4,59 -2,03 -1,87 -6,42 0,00 0,00 -6,67 0,00 0,00 0,00 -0,71 0,00 1,18 -1,26 -1,85 -1,82 7,14 -2,20 -0,74 -1,40 0,00 0,76 -1,41 -1,42 0,00 -1,27 -6,84 -5,46 0,00 0,63 -1,11 -1,55 -0,62 1,02 -0,75 -1,89 -1,43 -1,59 -5,71 0,00

7695 0 179352 9775 400 268565 0 14620 103936 0 0 1000 170 13481 447 24330 10878 6535 1000 98806 16650 87274 0 270 625 2500 41538 11717 4802 10888 0 7450 2880 609256 3010 1377 2794 108400 17660 14 90868 10711

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√)

0,8 0,6 0,76 0,72 1,93 0,77 0,51 1,11 1,37 1,07 1,57 1,1 0,52 1,63 0,52 1,01 0,88 0,8 0,92 0,32 1,6 1,8 0,55 0,45 1,33 7 0,69 1,59 1,02 1,37 1,42 0,8 0,98 0,9 0,34 0,76 0,86 0,54 0,67 1,18 0,9 2,72 2,35 1,44 1,71 0,48 0,67 2,9 0,59 1,9 0,43 1 0,81 0,79 2,23 10,11 2,84 0,78 0,9 0,82 0,98 0,74 0,6 4,93 1,59 2,87 0,33 7,31 1,1 8,39 1,55 0,81 4,08 1,85 0,59 0,77 0,75 0,4 4,11 1,64 1,04 1,03 0,7 0,67 0,63 1,61 0,83 1,14 0,81 0,67 0,69 15,95 0,87 4 1,93 2,56 0,8 3,9 0,38 0,34 0,64 1,94 1,38 1,5 0,52 0,52

-1,24 0,00 -5,00 0,00 -3,02 0,00 0,00 -4,31 -1,44 0,00 -1,88 0,00 -3,70 0,00 -1,89 -2,89 2,33 -1,24 -5,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,75 -0,14 -1,43 0,63 -0,97 -6,16 0,00 0,00 -2,00 0,00 -2,86 0,00 -1,15 -5,26 -1,47 -4,84 -5,26 -7,17 -0,42 -0,69 0,00 0,00 -1,47 -0,34 0,00 -2,06 -2,27 -19,36 -2,41 0,00 0,00 -8,09 0,00 -3,70 0,00 -4,65 -2,97 -2,63 -6,25 0,00 0,00 0,35 0,00 7,50 0,00 -4,11 0,00 0,00 0,00 2,21 -6,35 0,00 -3,85 -4,76 -0,48 0,61 -4,59 0,00 1,45 0,00 3,28 -4,73 0,00 0,00 -2,41 0,00 0,00 -3,68 -3,33 -3,61 -2,53 -1,16 -2,44 1,04 -2,56 -5,56 -5,88 -3,48 -1,43 -5,66 0,00 0,00

27700 2010 6450 0 760 83 2610 32521 1753 0 3783 1000 82144 0 4898 23052 24 1 2060 375021 0 1516 0 21060 370 165 37883 4650 5000 28607 0 28738 104 0 26365 20490 1800 3490 24490 758 61094 4 1410 6030 1282 2200 12323 1500 0 1400 4850 101123 7620 2670 6500 3160 0 6410 100 21155 2370 33035 113209 585 0 32906 0 8527 0 803 0 0 0 690300 4690 0 3300 4835 11650 24 1814 0 1607 0 3 10 9511 32550 143016 0 0 17572 1866 150 38500 1320 53918 300 2090 32409 65566 6910 4520 4226 0 0

0,78 0,6 0,76 0,72 1,9 0,74 0,49 1,1 1,33 1,07 1,53 1,01 0,51 1,63 0,48 1 0,8 0,8 0,92 0,3 1,6 1,8 0,55 0,44 1,32 6,99 0,69 1,5 1,02 1,35 1,42 0,76 0,92 0,9 0,33 0,75 0,85 0,53 0,66 1,18 0,89 2,72 2,33 1,38 1,68 0,46 0,65 2,8 0,59 1,85 0,42 1 0,8 0,78 2,21 10 2,84 0,78 0,9 0,82 0,97 0,73 0,59 4,9 1,59 2,74 0,33 6,8 1,1 8,38 1,55 0,81 4,08 1,8 0,57 0,77 0,75 0,38 4,07 1,56 1,03 1,03 0,68 0,67 0,63 1,61 0,78 1,05 0,8 0,67 0,69 15,75 0,86 4 1,89 2,53 0,77 3,86 0,36 0,34 0,64 1,93 1,36 1,48 0,52 0,52

0,81 0,6 0,79 0,72 1,93 0,77 0,51 1,16 1,41 1,07 1,58 1,1 0,53 1,63 0,52 1,03 0,88 0,8 0,94 0,32 1,6 1,8 0,55 0,47 1,33 7 0,7 1,59 1,03 1,46 1,42 0,8 0,98 0,9 0,35 0,79 0,86 0,56 0,68 1,21 0,93 2,89 2,35 1,44 1,71 0,48 0,68 2,91 0,59 1,9 0,44 1,2 0,83 0,79 2,23 10,4 2,84 0,78 0,9 0,85 1 0,76 0,64 4,99 1,59 2,98 0,33 7,38 1,1 8,75 1,55 0,81 4,08 1,85 0,61 0,77 0,78 0,41 4,15 1,64 1,1 1,03 0,7 0,67 0,63 1,61 0,84 1,19 0,83 0,67 0,69 16,21 0,98 4 1,96 2,56 0,81 3,9 0,38 0,36 0,67 2 1,4 1,54 0,52 0,52

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

4,5 2,01 49,83 0,34 0,42 3,19 1,66 1,7 0,48 0,41

-1,53 -2,43 -2,39 -5,56 0,00 0,00 -2,92 -0,59 -4,00 -2,38

773 68821 7475 30 0 0 600 62721 64730 334

4,5 1,98 49,1 0,34 0,42 3,19 1,66 1,67 0,48 0,41

4,58 2,06 50,99 0,34 0,42 3,19 1,68 1,72 0,49 0,41

7,7 8,39 0,52 2,01 4,88 0,4 2,67 1,71 0,28 1,46 3,08 0,32 0,23 20,1 0,82 0,88 34 3,81 1,14 0,18 8,08 0,19 0,68 6,18 0,24 0,31 1,17 15,8 60 4,63 21,5 3,32 0,23 0,72 1,81 0,28 13,2 12,1 0,49

1,18 0,00 0,00 8,65 -2,98 0,00 -5,65 9,62 0,00 0,00 0,00 -3,03 -8,00 0,00 0,00 -7,37 0,00 -1,30 -3,39 -10,00 -0,74 5,56 0,00 -0,48 -4,00 0,00 0,00 0,00 -1,64 0,00 3,71 -0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,77

150 0 0 200 34432 0 7731 10 0 0 9260 7510 129928 236 0 2820 65 9120 7827 20 150 9000 0 2835 8390 0 0 0 505 1168 1 3717 75000 0 0 0 0 0 700

7,7 8,39 0,52 2,01 4,84 0,4 2,56 1,71 0,28 1,46 3,08 0,31 0,23 20,1 0,82 0,87 34 3,8 1,13 0,18 8,06 0,19 0,68 6,1 0,24 0,31 1,17 15,8 60 4,52 21,5 3,2 0,21 0,72 1,81 0,28 13,2 12,1 0,49

7,7 8,39 0,52 2,01 4,89 0,4 2,83 1,71 0,28 1,46 3,08 0,33 0,24 20,1 0,82 0,89 34 3,83 1,2 0,18 8,1 0,19 0,68 6,2 0,25 0,31 1,17 15,8 60,2 4,65 21,5 3,4 0,23 0,72 1,81 0,28 13,2 12,1 0,5

0,2 0,13 1,43 0,16 0,18 1,6 2,16 0,17 0,13 0,14 0,07 0,21 1,15 0,42 0,85 0,11 0,12 0,52 0,36 0,1 8,26 0,79 0,35 0,76 0,6 0,33 0,21 0,41

-4,76 0,00 2,88 0,00 0,00 -5,88 0,00 -5,56 0,00 0,00 0,00 -4,55 0,88 2,44 2,41 0,00 0,00 -3,70 0,00 0,00 0,00 5,33 0,00 0,00 0,00 -8,33 5,00 -2,38

205968 0 13 0 5530 20508 0 11045 0 0 2722 45 2000 10 2 260 0 1000 122761 1200 0 120 18048 0 0 93298 150 196655

0,2 0,13 1,41 0,16 0,18 1,58 2,16 0,17 0,13 0,14 0,07 0,21 1,15 0,42 0,85 0,11 0,12 0,52 0,34 0,1 8,26 0,79 0,35 0,76 0,6 0,33 0,21 0,4

0,21 0,13 1,44 0,16 0,18 1,61 2,16 0,19 0,13 0,14 0,07 0,21 1,15 0,42 0,85 0,12 0,12 0,52 0,39 0,1 8,26 0,79 0,35 0,76 0,6 0,34 0,21 0,41

1,01 4,4 2,14 3,55 2,52 2,8 1,53 1,05 2,2 2,66 2,46 2,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,45 0,00 0,00 0,92 0,00 0,00 -0,46

0 100 0 0 0 700 0 1800 100 0 0 3305

1,01 4,4 2,14 3,55 2,52 2,8 1,53 1,05 2,2 2,66 2,46 2,16

1,01 4,4 2,14 3,55 2,52 2,8 1,53 1,05 2,2 2,66 2,46 2,35

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 30∏™ O∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

28.748.402,72 5.455.283,15 5,2698 26.424.534,66 3.044.997,75 8,6780 142.756.344,72 15.264.746,14 9,3520 16.808.275,88 2.311.252,57 7,2724 432.867.596,74 113.818.990,49 3,8031 31.855.373,81 3.446.172,69 9,2437 19.801.883,02 2.697.910,23 7,3397 8.045.550,12 1.461.819,03 5,5038 14.211.574,82 1.786.678,41 7,9542 121.344.206,97 13.276.787,72 9,1396 61.114.569,08 7.324.841,87 8,3435 6.093.091,78 1.447.239,39 4,2101 25.935.857,84 2.386.725,57 10,8667 3.538.094,01 324.740,37 10,8951 234.348.313,47 14.788.447,84 15,8467 14.972.534,47 844.576,27 17,7279 4.023.123,58 659.551,34 6,0998 11.244.889,74 2.055.501,20 5,4706 7.088.859,96 1.793.264,38 3,9530 8.554.858,89 2.285.286,22 3,7435 19.968.529,64 2.539.388,24 7,8635 40.302.622,96 3.904.933,19 10,3210 10.975.557,25 5.444.380,85 2,0159 4.267.575,51 283.677,59 15,0438

0,04% 0,06% 0,12% 0,06% 0,13% 0,01% 0,05% 0,03% 0,09% -0,02% 0,07% 0,09% 0,08% 0,08% 0,07% -0,11% 0,00% 0,07% -0,01% 0,09% 0,03% 0,01% 0,08% 0,03%

5,3752 8,8082 9,3520 7,3997 3,8031 9,2437 7,3397 5,6139 8,0735 9,1396 8,4269 4,5469 10,8667 10,8951 15,9259 18,0825 6,2218 5,4706 4,0321 3,7435 7,9421 10,4242 2,0159 15,2695

5,1644 8,6129 9,2819 7,1997 3,8031 9,1744 7,2847 5,3937 7,9542 9,1396 8,3018 4,2101 10,7852 10,8951 15,7278 17,5506 6,0388 5,4432 3,8739 3,7154 7,8635 10,2178 2,0109 14,8934

5,25% 7,84% 11,57% 7,80% 12,03% 4,83% 6,94% 5,33% 7,20% 9,46% 6,30% 8,05% 8,67% 8,95% 8,46% 15,18% 6,06% 9,67% 6,66% 6,98% 7,22% 7,54% 4,14% 5,04%

79.426.540,93 23.309.440,49 1.786.385,44 3.965.099,21 176.567.856,95 36.286.700,37 2.026.468,83 30.588.443,75 37.419.809,01 2.058.350,48 68.009.442,27 8.170.008,95 1.662.711,36 10.933.086,27 21.013.826,76 28.854.839,79 313.585.297,98 5.472.919,67 29.628.704,67 62.925.702,20 138.881.877,67 58.307.879,38 1.299.859,60 18.923.596,72 132.860,47 6.387.166,92 751.790,02 15.650.318,62 1.378.237,76 1.406.405,43 34.161.280,05 14.454.364,82 4.917.682,31 14.407.954,28 3.614.774,98 3.139.830,35 128.977.563,85 62.005.572,59 14.958.497,52 60.277.613,21 114.130.172,05 59.503.146,53 9.387.875,41 115.498.904,58 48.549.550,73 10.967.305,58 596.923,12 7.897.864,98 58.431.885,38 15.355.099,75 2.597.348,22 4.559.774,88 4.721.378,05

0,33% 0,50% 0,63% 0,40% 0,17% 0,39% 0,14% 0,01% -0,33% 0,01% 0,08% 0,07% 0,20% 0,12% 0,19% -0,05% 0,15% 0,35% 0,15% -0,58% 0,45% 0,05% 0,07% 0,10% -0,06% -0,06% -0,01% -0,01% -0,14% -0,14% -0,11% 0,24% 0,10% 0,44% 0,12% 0,13% 0,14% -0,12% 0,30% -0,43% 0,27% -0,04% -0,07% 0,20% 0,12% 0,16% 0,15% 0,46% -0,05% -0,17% 0,17%

16,6350 12,4475 9,3267 4,9933 4,4898 6,9141 6,5311 8,9938 10,3022 10,2918 10,6096 4,0528 3,9012 6,7583 3,2342 4,4890 5,7540 5,7538 9,9104 11,2777 9,3268 10,5727 11,3738 10,8968 1.199,8700 1.194,4500 1.165,3100 1.195,2100 982,0400 1.040,9300 1.022,0400 1.025,1300 4,5250 3,6238 3,1986 8,2403 3,3741 11,0319 10,8321 9,7218 3,1487 9,7937 26,1505 1,1440 10,8526 3,4181 2,9840 4,8434 2,9232 3,4343 3,6203 212,6178 3,3743

16,1457 12,0814 9,0524 4,9559 4,4561 6,8622 6,4821 8,3942 9,8021 10,0860 10,4016 3,9433 3,7958 6,7076 3,1074 4,4890 5,7540 5,7538 9,3913 10,6870 8,8383 10,0189 10,8322 10,8968 1.199,8700 1.194,4500 1.165,3100 1.195,2100 982,0400 1.040,9300 1.022,0400 1.025,1300 4,4687 3,5702 3,1513 8,1185 3,2260 10,5993 10,4073 9,5274 3,1251 9,4097 25,8252 1,1242 10,7712 3,3176 2,9691 4,8192 2,8654 3,2343 3,5845 211,5600 3,2105

4,94% 12,67% 0,50% -6,54% 3,41% 4,63% 12,97% 2,81% 9,08% 1,85% 0,33% 21,69% -3,36% 8,31% 3,78% 10,55% 16,82% 9,46% 6,02% 5,87% 8,53% 6,65% 8,28% 14,38% 12,53% 12,57% 6,16% 6,19% 7,77% 7,81% 6,60% 6,64% 14,66% 14,55% 11,19% 4,33% 5,67% 5,94% 5,21% -7,67% 3,41% -0,53% -7,16% 6,61% 6,18% 11,00% 6,42% 10,84% 7,76% 7,13% -5,92% 1,61% 7,47%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.870.173,11 1.910.072,98 195.365,78 794.086,64 39.326.691,81 5.248.181,48 310.277,70 3.571.127,42 3.741.200,69 200.000,00 6.538.358,49 2.051.150,40 433.659,78 1.617.728,88 6.627.322,83 6.427.921,14 54.498.375,36 951.184,59 3.139.139,41 5.858.646,72 15.635.166,64 5.790.709,38 120.000,00 1.736.620,54 110,73 5.347,36 645,14 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.424,54 14.100,00 1.092.204,88 4.035.617,77 1.147.067,08 386.749,57 39.181.225,49 5.733.000,78 1.408.559,31 6.200.275,01 36.246.674,36 6.197.120,85 360.788,88 101.971.821,02 4.473.534,97 3.272.703,38 200.040,40 1.630.656,74 20.188.263,29 4.605.127,42 724.613,77 21.552,96 1.441.193,83

16,3088 12,2034 9,1438 4,9933 4,4898 6,9141 6,5311 8,5655 10,0021 10,2918 10,4016 3,9831 3,8341 6,7583 3,1708 4,4890 5,7540 5,7538 9,4385 10,7407 8,8827 10,0692 10,8322 10,8968 1.199,8700 1.194,4500 1.165,3100 1.195,2100 982,0400 1.040,9300 1.022,0400 1.025,1300 4,5025 3,5702 3,1513 8,1185 3,2918 10,8156 10,6197 9,7218 3,1487 9,6017 26,0204 1,1327 10,8526 3,3511 2,9840 4,8434 2,8943 3,3343 3,5845 211,5600 3,2760

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.276.459,36 6.016.840,44 31.555.512,18 49.277.850,43 21.058.849,25 20.826.372,42 242.235.343,95 233.166.533,99 27.163.643,07 28.776.161,59 85.128.806,60 52.874.279,02 54.685.394,33 40.638.893,56 1.538.946,94 2.675.671,91 21.442.137,49 91.122.778,14 1.712.258,36 13.620.062,03 946.514,80 92.912.691,08 223.804.651,47 37.511.652,98 7.546.990,46 380.460,83 24.720.923,90 1.814.141,59 150.520.652,22 12.754.643,28 11.613.962,55

3.681.338,21 574.384,49 4.403.651,11 2.216.235,80 5.238.498,15 2.100.821,76 16.141.643,65 15.391.942,33 2.739.218,08 1.726.237,19 5.956.041,00 1.186.533,23 3.433.471,49 5.933.106,34 221.489,69 341.146,58 8.433.038,54 14.551.951,49 1.328.352,42 9.309.685,72 127.348,32 41.346.620,06 19.278.368,15 18.134.216,17 279.525,00 286,10 18.567,30 373.593,04 6.968.079,38 4.401.515,54 1.483.081,78

3,3348 10,4753 7,1658 22,2349 4,0200 9,9134 15,0069 15,1486 9,9166 16,6699 14,2929 44,5620 15,9271 6,8495 6,9482 7,8432 2,5426 6,2619 1,2890 1,4630 7,4325 2,2472 11,6091 2,0686 26,9993 1.329,8000 1.331,4200 4,8559 21,6015 2,8978 7,8310

-0,22% -0,25% 0,58% 0,00% 0,28% 0,49% 0,83% 0,75% 0,61% 0,26% 0,57% 0,36% -0,13% 0,49% 0,48% 0,20% 0,02% 0,09% -0,54% 0,40% 0,19% 0,12% 0,44% -0,55% 0,62% -1,09% -1,09% -0,21% 0,30% 0,31% 0,61%

3,5015 10,9991 7,5241 23,3466 4,1607 10,2604 15,1570 15,3001 10,0158 16,8366 14,3644 45,4532 16,2456 6,9865 7,0872 8,0001 2,6316 6,2619 1,2890 1,5069 7,6555 2,2472 11,6091 2,0686 26,9993 1.329,8000 1.331,4200 4,9045 22,2495 2,9847 8,0659

3,2681 10,3705 7,0941 22,0126 3,9798 9,8143 14,8568 14,9971 9,8174 16,5032 14,1786 44,1164 15,7678 6,7810 6,8787 7,7648 2,5426 6,1993 1,2761 1,4191 7,2095 2,2247 11,4930 2,0479 26,9993 1.329,8000 1.331,4200 4,7588 21,3855 2,8688 7,7527

23,70% 53,88% 54,09% 50,64% 44,52% 53,31% 43,94% 45,02% 52,29% 49,55% 57,07% 30,51% 24,48% 38,81% 24,34% 35,90% 51,28% 29,82% 40,17% 27,40% 33,14% 38,99% 44,28% 58,44% 24,92% 42,54% 42,59% 53,26% 40,39% 47,06% 44,11%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

73.388.100,60 6.122.699,42 11,9862 9.260.192,04 2.380.421,43 3,8901 241.427.801,77 8.256.601,92 29,2406 81.698.944,01 12.569.737,77 6,4997 35.690.769,99 64.983.617,50 0,5492 2.324.595,58 3.681.119,87 0,6315 92.488.634,78 10.454.507,85 8,8468 58.917.832,03 6.492.238,00 9,0751 52.402.033,20 5.329.792,08 9,8319 4.354.271,54 2.557.971,73 1,7022 984.284,60 82.614,72 11,9142 3.259.629,86 273.566,51 11,9153 16.446.491,52 3.581.174,90 4,5925 3.082.615,94 1.158.250,05 2,6614 24.866.617,15 7.259.576,65 3,4254 13.213.072,63 5.351.232,22 2,4692 73.133.071,29 4.462.156,46 16,3896 17.648.519,28 6.701.749,03 2,6334 101.923.108,67 1.885.880,23 54,0454 6.508.578,98 559.345,03 11,6361 9.457.142,33 1.994.134,13 4,7425 18.028.684,60 17.864.558,86 1,0092 64.294.108,40 5.269.811,28 12,2005 9.719.249,45 10.062.493,52 0,9659 47.839.475,70 4.059.669,79 11,7841 9.478.541,68 2.505.025,34 3,7838 29.122.592,85 11.670.143,14 2,4955 21.221.026,92 7.707.479,79 2,7533 1.133.207,03 874.392,47 1,2960 714.668,65 216.255,27 3,3047 6.390.998,67 588.078,97 10,8676

0,13% -0,18% 0,43% 0,24% 0,11% 0,16% 0,27% 0,34% 0,34% 0,21% 0,38% 0,38% 0,19% 0,04% 0,15% 0,13% -0,09% 0,06% 0,47% 0,20% 0,40% 0,28% 0,33% 0,20% 0,21% 0,29% -0,07% 0,09% 0,08% -0,03% -0,03%

11,9862 3,8901 29,5330 6,5647 0,5492 0,6315 8,8468 9,0751 9,8319 1,7022 12,1525 12,1536 4,8221 2,7945 3,4254 2,4692 16,5535 2,6597 55,3965 11,9270 4,8611 1,0294 12,4445 0,9828 11,9903 3,7838 2,6203 2,8910 1,3219 3,4369 11,3023

11,8663 3,8512 28,9482 6,4347 0,5437 0,6252 8,7583 9,0751 9,8319 1,6852 11,6759 11,6770 4,5466 2,6348 3,4083 2,4569 16,0618 2,5807 54,0454 11,6361 4,7425 1,0092 12,2005 0,9466 11,5484 3,7460 2,4705 2,6982 1,2830 3,2717 10,7589

33,61% 43,09% 45,69% 47,54% 28,41% 47,79% 9,91% 14,35% 16,94% 80,70% 20,92% 20,92% 30,74% 33,02% 41,32% 43,24% 43,62% 50,91% 38,13% 35,96% 37,06% 44,13% 49,35% 47,22% 46,07% 42,61% 30,35% 47,61% 35,30% 41,18% 40,76%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13.089.895,05 1.174.983,15 11,1405 2.315.315,30 398.138,35 5,8154 1.951.408,91 481.075,16 4,0563 13.562.834,32 1.134.257,17 11,9575 2.731.750,06 516.204,55 5,2920 6.775.716,93 1.519.093,87 4,4604 3.588.657,65 1.634.853,03 2,1951 915.859,91 129.087,02 7,0949 20.627.927,13 6.225.668,08 3,3134 34.719.489,16 9.523.922,50 3,6455 645.872,94 601,54 1.073,7000 28.030.734,72 25.683,02 1.091,4100 661.097,03 620,91 1.064,7300 45.281.853,38 42.480,16 1.065,9500 43.038,06 43,99 978,2900 4.681.641,24 4.779,40 979,5500 5.335.991,46 1.174.103,52 4,5447 1.993.209,03 435.456,17 4,5773 3.954.069,67 2.868.055,52 1,3787 1.458.625,27 680.901,51 2,1422 3.575.053,87 1.609.624,07 2,2210 1.313.275,32 599.741,07 2,1897 54.597.741,88 47.011.047,83 1,1614 8.315.234,16 687.377,15 12,0970 14.465.838,26 1.196.501,89 12,0901 38.896.124,16 4.335.921,75 8,9707 9.711.837,97 15.885.040,15 0,6114 9.910.862,66 13.138.179,73 0,7544 3.993.922,92 421.752,33 9,4698 4.098.464,95 431.264,76 9,5034 1.362.512,45 147.923,87 9,2109 168.924.140,85 18.245.772,79 9,2583 51.376.704,30 6.269.754,69 8,1944 1.197.542,19 400.000,00 2,9939 29.571.860,51 2.817.936,67 10,4942 4.614.299,35 2.196.481,52 2,1008 2.579.964,49 1.477.885,36 1,7457 8.064.195,97 6.112.942,55 1,3192 12.988.315,76 5.584.616,52 2,3257 16.367.626,42 3.620.754,38 4,5205 11.382.441,63 4.395.243,57 2,5897 29.580.281,44 15.425.013,04 1,9177 568.773,35 38.204,60 14,8876 4.083.917,46 15.344,03 266,1600 1.603.860,41 317.612,06 5,0497

-2,48% -2,99% -1,30% -2,11% -0,66% -1,74% -2,09% -0,19% -2,34% -2,27% 1,26% 1,26% 1,48% 1,47% 0,65% 0,65% -1,05% -2,35% -2,11% -2,96% -2,48% -3,05% -2,49% -3,52% -2,47% -3,50% -2,50% -2,92% 0,11% 0,11% -0,13% -0,19% 0,70% 0,04% -0,24% -2,30% -2,42% -2,12% -2,59% -0,66% -1,85% -2,25% -2,46% 1,27% -1,02%

11,6975 6,0189 4,1374 12,0771 5,3978 4,4604 2,1951 7,3077 3,3134 3,6455 1.073,7000 1.091,4100 1.064,7300 1.065,9500 978,2900 979,5500 4,5901 4,6231 1,4201 2,2065 2,2765 2,2554 1,1614 12,0970 12,2110 9,0604 0,6114 0,7544 9,7065 9,6935 9,2109 9,2583 8,1944 2,9939 10,5991 2,2058 1,8330 1,3324 2,3838 4,6335 2,6544 1,9561 15,0365 271,4832 5,2012

11,0291 5,7572 4,0157 11,8379 5,2391 4,4158 2,1731 6,8821 3,2803 3,6090 1.073,7000 1.091,4100 1.064,7300 1.065,9500 978,2900 979,5500 4,4538 4,4858 1,3649 2,1208 2,1988 2,1678 1,1498 11,9760 11,9692 8,8810 0,6053 0,7469 9,2804 9,3133 9,0267 9,0731 8,1125 2,9789 10,2843 2,0588 1,7108 1,2928 2,3257 4,5205 2,5897 1,9177 14,5898 266,1600 4,9487

11,41% 33,85% 2,91% 52,86% 29,01% -0,05% 8,57% 18,39% 15,02% 11,01% 17,52% 17,56% 16,74% 16,78% 19,74% 19,79% 22,94% 32,74% 12,21% 35,14% 19,75% 16,31% 6,39% 46,19% 6,79% 43,71% 8,14% 55,39% 7,87% 8,52% -5,70% -3,22% 11,53% -0,20% 28,40% 6,22% 1,03% 10,61% 5,30% 41,42% 7,48% 5,07% 49,78% 15,04% 11,81%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.793.381,23 2.257.963,91 6,5516 29.609.270,52 2.410.053,03 12,2857 7.976.350,26 1.350.151,74 5,9077 88.745.471,83 8.059.240,44 11,0116 12.766.406,86 1.843.317,87 6,9258 10.122.664,47 2.799.573,20 3,6158 5.202.474,60 776.043,42 6,7038 10.636.974,11 1.917.933,06 5,5461 65.182.258,93 8.836.811,02 7,3762 3.485.950,22 603.869,29 5,7727 112.591.924,05 34.530.827,21 3,2606 504.197.963,62 129.316.641,57 3,8989 300.323.605,21 158.912.814,81 1,8899 7.375.938,55 1.594.022,78 4,6272 13.612.154,81 2.553.787,18 5,3302 34.281.126,35 6.428.194,70 5,3329 5.301.057,33 1.506.941,35 3,5178 10.663.758,26 1.307.917,58 8,1532 299.897,77 79.568,78 3,7690 66.262.536,09 28.830.683,35 2,2983

0,01% 6,5647 6,4206 2,06% 0,01% 12,4086 12,1628 3,01% 0,01% 5,9077 5,8486 4,12% 0,00% 11,0116 11,0116 1,20% 0,00% 6,9258 6,9258 2,40% 0,00% 3,6520 3,5796 1,35% 0,01% 6,7038 6,7038 2,76% 0,00% 5,5461 5,4906 2,33% 0,01% 7,3836 7,3393 1,95% 0,07% 5,7871 5,7438 5,53% 0,01% 3,2606 3,2606 0,49% 0,02% 3,9184 3,8794 4,20% 0,01% 1,8899 1,8899 2,61% 0,00% 4,6272 4,6041 2,31% 0,00% 5,3302 5,3302 2,19% 0,00% 5,3329 5,3329 1,40% 0,05% 3,5178 3,5002 1,72% 0,01% 8,3163 7,9901 2,96% 0,00% 3,8067 3,5806 1,87% 0,00% 2,2983 2,2983 3,00%

279.228.521,31 39.510.744,64 7,0672 290.802.689,48 25.000.935,05 11,6317 40.737.049,27 3.517.754,38 11,5804 69.741.824,86 63.348.705,07 1,1009 355.299.963,38 337.715.062,93 1,0521

0,00% 7,0672 7,0672 1,78% 0,00% 11,6317 11,6317 0,48% 0,01% 11,5804 11,5804 1,42% 0,01% 1,1009 1,1009 1,79% 0,00% 1,0521 1,0521 3,52%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

424.347,24 6,9632 182.925,47 14,1336 1.376.383,31 13,2148 5.733.026,77 10,0535

120.756.593,45 11.923.414,13 10,1277 8.322.536,52 706.746,91 11,7758 28.673.592,95 3.026.521,94 9,4741 15.034.236,85 1.304.014,89 11,5292 4.003.596,88 370.759,70 10,7984 3.557.868,77 329.060,59 10,8122 748.052.496,69 142.781.682,12 5,2391 35.185.850,99 9.152.421,15 3,8444 6.643.739,59 902.548,96 7,3611 88.341.440,73 5.176.810,60 17,0648 29.356.787,60 5.129.400,69 5,7232 14.089.710,71 1.268.307,93 11,1091 18.434.711,66 1.709.582,45 10,7832 10.190.528,63 2.912.085,05 3,4994 31.115.731,62 3.580.072,40 8,6914 5.449.472,95 2.409.091,47 2,2620 58.393.982,44 3.109.283,97 18,7805 10.008.994,70 1.646.010,30 6,0808 57.894.922,44 6.325.107,80 9,1532 20.471.725,32 5.210.683,71 3,9288 18.834.818,57 5.032.099,14 3,7429 1.142.823,16 120.000,00 9,5235 1.468.368,09 150.492,23 9,7571 15.811.149,89 3.950.613,18 4,0022 4.295.396,24 527.330,30 8,1456 1.128.915,98 426.315,32 2,6481 17.752.490,85 7.052.843,54 2,5171 2.344.704,54 220.377,20 10,6395

0,57% 0,18% 0,12% 0,11% 0,41% 0,21% 0,44% 0,17% 0,28% 0,50% 0,02% 0,14% 0,11% 0,13% 0,38% 0,56% 0,21% 0,26% -0,10% 0,56% 0,35% 0,19% 0,20% 0,26% 0,00% 0,25% 0,12% -0,34%

10,2290 11,8936 9,6636 11,7310 10,9874 10,9474 5,2391 3,8444 7,5819 17,0648 5,7232 11,1091 10,7832 3,4994 8,9521 2,4430 18,9683 6,3848 9,3134 3,9877 3,7803 9,6187 9,8547 4,0022 8,3900 2,6613 2,5171 10,6395

10,0264 11,6580 9,4741 11,4139 10,6904 10,7041 5,2391 3,8060 7,1403 16,8942 5,6660 10,9980 10,7832 3,4644 8,6045 2,2620 18,5927 6,0200 9,1532 3,9288 3,7055 9,4283 9,6595 3,9822 7,9827 2,6375 2,5108 10,6395

24,51% 8,07% 0,29% 25,37% 14,55% 28,83% 22,07% 15,18% 16,81% 23,52% 13,86% 11,44% 11,68% 12,70% 28,04% 25,61% 26,08% 13,12% 9,09% 31,06% 24,16% 20,48% 19,64% 23,95% 23,75% 27,88% 18,02% 6,40%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.579.401,84 6.439.926,95 3.023.288,85 2.658.962,14 1.721.315,39 35.357.405,91 13.576.291,48 3.523.033,21 35.117.249,41 22.702.601,13 39.180.431,07 1.838.633,15 19.893.033,51

1.303.038,34 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.317.492,98 2.153.651,64 295.876,31 5.944.619,40 8.406.531,05 3.903.540,87 580.781,18 7.185.102,76

17,3283 11,1543 11,3456 10,6721 5,1456 8,1893 6,3038 11,9071 5,9074 2,7006 10,0372 3,1658 2,7686

-0,82% -0,62% -0,68% -0,72% -1,55% 0,04% -0,17% -1,72% -0,89% -1,33% -0,59% -0,43% -0,46%

18,1947 11,7120 11,9129 11,2057 5,2485 8,4350 6,3668 12,0262 5,9074 2,7816 10,0372 3,2924 2,7963

17,1550 10,9312 11,1187 10,4587 5,0941 7,9436 6,2408 11,7880 5,8483 2,6196 9,9870 3,1341 2,7409

35,07% 26,48% 29,39% 37,19% 16,05% 7,84% 35,14% 45,56% 7,16% 8,35% 11,71% 23,25% 8,76%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

15.106.543,92 2.291.227,36 5.200.090,15 15.438.914,05 49.049.400,13 63.149.319,96 5.769.046,70 4.057.627,39 16.138.342,06 51.649.347,94 51.889.125,70 22.772.310,83 16.349.201,72 1.197.542,19 44.270.593,01

4.608.113,92 191.605,82 646.247,26 2.506.209,52 6.020.468,75 4.688.426,80 2.219.221,93 1.274.662,00 2.093.171,68 22.134.339,27 77.277.262,91 32.588.403,44 23.394.745,63 400.000,00 17.676.627,58

3,2782 11,9580 8,0466 6,1603 8,1471 13,4692 2,5996 3,1833 7,7100 2,3334 0,6715 0,6988 0,6988 2,9939 2,5045

-0,36% -0,60% -0,12% -0,87% 0,00% 0,71% 1,27% 0,14% -0,91% -0,99% -1,26% 1,17% 1,16% 0,04% 0,19%

3,4421 12,5559 8,1271 6,2219 8,2286 13,6039 2,6516 3,1833 7,7100 2,3334 0,6715 0,6988 0,7058 2,9939 2,6297

3,2454 11,8384 7,9661 6,0987 8,0656 13,3345 2,5736 3,1515 7,6329 2,3101 0,6648 0,6848 0,6918 2,9789 2,3793

24,54% 19,58% 16,30% 11,58% 19,03% 51,25% 20,14% 15,86% 16,93% 17,22% 17,42% 64,23% 64,23% -0,20% 15,38%

15.612.480,61 5.053.577,63 2.588.220,95 453.172,77 1.797.872,59 202.746,43 73.388.293,53 8.122.347,48 31.425.628,79 3.652.802,91 6.473.730,91 1.122.272,47 62.979.525,58 21.678.889,59 65.444.247,40 68.775.253,85 11.209.247,63 1.179.986,64 1.198.844,51 400.000,00 40.655.103,24 15.850.203,21 5.555.287,01 1.939.422,80 3.507.459,08 441.255,40 5.204.016,92 596.824,12 1.911.255,33 209.470,88

3,0894 5,7113 8,8676 9,0354 8,6032 5,7684 2,9051 0,9516 9,4995 2,9971 2,5650 2,8644 7,9488 8,7195 9,1242

0,08% 0,91% -0,11% -0,23% -0,42% 0,51% 0,04% 0,17% -0,20% 0,03% -0,10% -0,07% -0,47% -0,35% -0,30%

3,1203 5,7684 9,3110 9,0354 8,6032 5,9415 2,9051 0,9516 9,6895 2,9971 2,6933 3,0076 8,0084 8,7849 9,1926

3,0585 5,6542 8,7789 8,9450 8,5172 5,5953 2,8760 0,9421 9,4995 2,9821 2,5137 2,8071 7,8892 8,6541 9,0558

7,55% 17,95% 18,89% 10,78% 12,66% 13,54% 7,73% 8,20% 5,74% -0,10% 6,38% 3,85% 10,81% 9,30% 7,42%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

13.154.947,83 9.765.776,72 24.290,13 2.673.326,26

1.369.954,24 9,6025 950.250,19 10,2771 21,30 1.140,6500 2.349,57 1.137,8000

0,26% 9,6025 9,5545 3,78% 0,09% 10,2771 10,1743 3,82% - 1.140,6500 1.140,6500 7,68% - 1.137,8000 1.137,8000 1,33%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . .1,48 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,89375 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .7,443 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,3845 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .134,66 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5123 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,3915 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5952 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6274

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4918 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4676 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5244 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4586 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,608 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6404

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88034 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3314 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132,64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4896 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,2656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5713 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,603

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.954.828,95 2.585.398,90 18.188.638,69 57.637.086,34

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

MEPI¢IA

0,22% 7,3114 6,8936 18,58% -0,18% 14,8403 13,9923 31,40% 0,20% 13,6773 13,0827 25,72% 0,41% 10,5562 9,9530 22,47%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,481 ...........................................................1,479 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89438 .......................................................0,89312 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4482 .........................................................7,4378 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3918 .......................................................10,3772 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,75 .........................................................134,57 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5134 .........................................................1,5112 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3974 .........................................................8,3856 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5963 .........................................................1,5941 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6285 .........................................................1,6263

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

TƒπΔ∏ 3 NOEMBPI√À 2009

√È ÂȉÈÎÔ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó

¶√À-UNICEF

¢Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ° μ∂ƒ√§π¡√, 2.

È· ¤Ó· ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· Ù˘ Ó¤· ÁÚ›˘, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¡ÙfiÈÙÛ μ¤Ï (“¡μ” ), ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÚÈÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙË ÓfiÛÔ (ÙÔÓ Èfi ∏1¡1), ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ƒfiÌÂÚÙ ∫Ô¯, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ıˆÚ› Èı·Ófi Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô Î‡Ì· ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜, ηٿ ÙȘ „˘¯Ú¤˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· Ô˘ ı· ‰È·Ó‡ÛÔ˘ÌÂ.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¶¿Ô˘Ï ŒÚÏȯ, ‰È·›ÛÙˆÓ·Ó fiÙÈ ˘Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÚÔʇϷÍË ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ∂ÎÙ›ÌËÛ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÛÙË ÛÙÚÔÊ‹ ·˘Ù‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛÂ Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜, ÌÈ·˜ 48¯ÚÔÓ˘ Á˘Ó·›Î·˜, ÛÙË μfiÓÓË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯Â ‚‚·ÚË̤ÓÔ È·ÙÚÈÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi Î·È Â›¯Â ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi ∏1¡1. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ μfiÓÓ˘, ª¿ÚÙÈÓ ŒÍÓÂÚ, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ΔÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ·. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÓfiÛÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ‚·ÚÈ¿ ÌÔÚÊ‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ¿ÏÏ·, ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÛ‹Ì·Ù·. “∂˘Ù˘¯Ò˜, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÌÔӈ̤ӷ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù·. ™ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ë ·Ûı¤ÓÂÈ· ¤¯ÂÈ ÂÏ·ÊÚ¿ ÌÔÚÊ‹. £· Ú¤ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Û οÔȘ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ¤Î‚·ÛË Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ı· Â›Ó·È ı·Ó·ÙËÊfiÚ·”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ÙȘ ÔϤıÚȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ·ÓÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ÚÔÂȉÔÔÈ› Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂȉËÌÈÔÏfiÁÔ˜ ∞ÏÂͤÓÙ·Ú ∫ÂÎÔ˘Ï¤. “°ÓˆÚ›˙·Ì ÂÍ·Ú¯‹˜ - ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ - fiÙÈ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ÛÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ˘ÁÈ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û¿ÓȘ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Ô Èfi˜ ÚÔηÏ› Ó¢ÌÔÓ›·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ¿ÓÙˆ˜, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ˘ÂÚ‚ÔϤ˜. ∞›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· Ù‡Ô˘Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÌÂÙ¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ÓfiÛÔ˘ ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ηٷ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÚÔÛ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÊÙ‡ÓÔ˘Ó fiˆ˜ Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó.

™ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·

™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·

ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ªÔ˘ÚÁο˜ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· Ù˘ ª·‡Ú˘ £¿Ï·ÛÛ·˜, Û ηٿÛÙ·ÛË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂȉËÌ›·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ™ÙÔ ‰‹ÌÔ ªÔ˘ÚÁο˜ ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂȉÈÎÒÓ, ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ó¢ÛÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÎÒÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ °È¿ÌÔÏ, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ Èfi A (H1N1) Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤Êı·Û·Ó ÙÔ˘˜ 362 ·Ó¿ 10.000 ¿ÙÔÌ·. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÓfiÛËÛ·Ó Â›Ó·È ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂›Û˘, ··ÁÔÚ‡ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ·Î˘ÚÒıËÎ·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂÁ¯ÂÈÚ‹ÛÂȘ. ΔÔ È·ÙÚÈÎfi Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ÊÔÚ¿ Ì¿ÛΘ Î·È ·ÓÂÛÙ¿ÏË Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·È‰È·ÙÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È Î¤ÓÙÚˆÓ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ Û ÂÁ·Ԣ˜.™ÙË ™Ù¿Ú· ∑·ÁfiÚ· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Ì ·Ó·Ó¢ÛÙÈο ÚÔ-

‚Ï‹Ì·Ù· ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ 217 ·Ó¿ 10.000. √ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Â›Ó·È ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜. ∫·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉËÌ›·˜ ÁÚ›˘ ÎËÚ‡¯ıËΠÂ›Û˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ μ¿ÚÓ·, °Î¿ÌÚÔ‚Ô, μÚ¿ÙÛ· Î·È ™·ÌÔÎfi‚. ™ÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂȉËÌ›· ÁÚ›˘ ›¯Â ÎËÚ˘¯ı› ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶Ï¤‚ÂÓ Î·È ΔÔ˘ÚÁÎfi‚ÈÛÙÂ.√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ªfi˙ÈÓÙ·Ú ¡¿Ó‚ ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Ù‡Ô˘ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÚÂȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ŒÓ·˜ 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·fi ÙËÓ fiÏË ™È‚¿ÙÛÂ‚Ô Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™Ï›‚ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ı‡Ì·.

™ÙËÓ πÙ·Ï›· ™ÙË Û˘Ó¯‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ “Ó¤·˜ ÁÚ›˘” ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô ÈÙ·ÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ÂȉËÌ›· Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Â›Ó·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ù·¯‡ÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ù˘ ÚfiÏ˄˘, ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏ›Ô˘, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ‚Ú·‰‡ÙËÙ·”, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫ÔÚȤÚ ¡Ù¤Ï· ™¤Ú·”. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì Â-

¢‡Ô ·ÎfiÌË ı¿Ó·ÙÔÈ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ¤ÍÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.Δ· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı‡Ì·Ù· Â›Ó·È ¤Ó· Ó‹ÈÔ 22 ÌËÓÒÓ Î·È ¤Ó·˜ 14¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÊË‚Ô˜. ™ÙË ¯ÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› 1.870 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓ˘ Î·È ÁÚ›˘ ÙˆÓ ¯Ô›ÚˆÓ. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÎËÚ‡¯ÙËΠηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Á΢, ÒÛÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙË Ú·Á‰·›· ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ÈÔ‡ ∏1¡1.Δ· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÈÔ‡. ¶ÂÚ›Ô˘ 350 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ∏1¡1 Û ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÛÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÔÏ˘Óı›, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜.

™ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ÔÚÂÈÓfi ı¤ÚÂÙÚÔ ™ÈÓ¿È· ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ¶Ú¿¯Ô‚·, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒÔ˘Ì·Ó›· ¤ÎÏÂÈÛÂ, ÂÂȉ‹ 40 ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ˘Ì·ÓÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Agerpres. ™·Ú¿ÓÙ· ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Î·È ¤Ó·˜ ͤÓÔ˜ ¤ÓÔÈÎÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÚÔÛ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Èfi AH1N1 Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›o ÀÁ›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “™ÈÓ¿È·”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÓÙÚÈ·Ó ™ÙÚ¤ÈÓÔ˘ ∫¤ÚÛÂÏ.√È 40 ·ÛıÂÓ›˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Î·È ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÔÏ˘ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ∞ÛıÂÓÂÈÒÓ ª·Ù¤È ª·Ï˜ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ì ̤ÙÚÈ· ¤ˆ˜ ÛÔ‚·Ú¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ŸÏÔÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Â›Ó·È ÂÓ‹ÏÈΘ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜.ΔÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· 48 ÒÚ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ·Ôχ̷ÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘.

√È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Î‹Ú˘Í·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ °È¿ÌÔÏ, ™Ù¿Ú· ∑·ÁfiÚ· ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ

›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 230.000. √ Èfi˜ H1N1, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰È·‰›‰ÂÙ·È, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› fiÙ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë “Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÙÔ˘”.

¢Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ∫›Â‚Ô Î·Ù¿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘-64 ÔÈ ÓÂÎÚÔ›

ŒÎÎÏËÛË ÁÈ· ‰ÈÂıÓ‹ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ∫π∂μ√, 2.

∂›ÁÔ˘Û· ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Û ʿÚ̷η Î·È È·ÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi ˙ËÙ¿ Ë √˘ÎÚ·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂȉËÌ›·˜ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ·. ∂È‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ, ηıÔÏÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙ· Ù·Í›‰È·. √ √˘ÎÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ˘ÛÙÛ¤ÓÎÔ ˙‹ÙËÛ Â›ÁÔ˘Û· ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¡∞Δ√. “∏ ·ÚÔ‡Û· ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÔ˘Ì ÌfiÓÔ Ì ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, Ì ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ÛÙÚ·ÊÒ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÂÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÁÈ· Â›ÁÔ˘Û· ‚Ô‹ıÂÈ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô √˘ÎÚ·Ófi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ÚˆÛÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ria Novosti. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢, Ù· ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÂȉËÌ›·˜. ∏ √˘ÎÚ·Ó›· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ™ÏÔ‚·Î›·, √˘ÁÁ·Ú›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›· Î·È ¶Ôψӛ·, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÌ‚fiÏÈ· Î·È È·ÙÚÈΤ˜ Ì¿ÛΘ. ∂Í‹ÓÙ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ı·Ó·Ó ÛÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· ·fi ÙË ÁÚ›Ë Î·È ÔÍ›˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈΤ˜ ÏÔÈÌÒÍÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂfiÙÂÚÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÚÔÛ¢¯¤˜ ˘¤Ú Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡. “√ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ 64”, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ

™Ù· Ê·Ú̷Λ· Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ √˘ÎÚ·Ó›·˜ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô˘Ú¤˜ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ê¿Ú̷η Î·È Ì¿ÛΘ, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Îϛ̷ ÙÚfiÌÔ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â¤‚·Ï ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ηٿ ÙȘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. °È· ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ··ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ Û˘Ó·ıÚÔ›ÛÂȘ (·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó·˘Ï›Â˜, ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔÈ), ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙ· Ù·Í›‰È·.

∫·È ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜;

°·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ∂ȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 60 ÓÂÎÚÔ‡˜.Δ¤ÛÛÂÚȘ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ÙË ÁÚ›Ë H1N1 ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·Ó·ÊÂÚı›, Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ∞Ì˘Ó·˜. ™˘ÓÔÏÈο 14 ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∏ ÔÚıfi‰ÔÍË ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜ οÏÂÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¢¯‹ ˘¤Ú Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÂÍ¿ψÛ˘ Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∫·ÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ȥ‚Ô˘ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘.

√ Èfi˜ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ ÁÈ·Ù› Ë √˘ÎÚ·Ó‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ Â¤ÏÂÍ ӷ Ï¿‚ÂÈ Ôχ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ Û ƒˆÛ›· Î·È ¶Ôψӛ·, fiˆ˜ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. √È New York Times ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ fiÙÈ Ë Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌÔÚ› Ó· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÁÈ· ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Ë ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ ˘¤‚·Ï ÂÈۋ̈˜ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∏ √˘ÎÚ·Ó‹ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ô ·ÓÙ›·Ïfi˜ Ù˘ Î·È Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ˘ÙÛ¤ÓÎÔ -Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ›Ûˆ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ- ÂȉÈÒÎÔ˘Ó ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û·Ê¤˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙËÓ ÂȉËÌ›·. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô μ›ÎÙÔÚ °ÈÔ˘ÛÙÛ¤ÓÎÔ Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ °ÈÔ‡ÏÈ· ΔÈÌÔÛ¤ÓÎÔ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰È¤Ù·Í ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ ÁÈ·Ù› Ë ¯ÒÚ·, ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë.

™¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ηٿ Ù˘ Ó¢ÌÔÓ›·˜ °∂¡∂À∏, 2.

√ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ (¶√À) Î·È ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ËÏÈΛ· (UNICEF) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ Ó¢ÌÔÓ›·˜, ÚÒÙ˘ ·ÈÙ›·˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ 2015 5,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆ¤˜. ∞Ó ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙÂ, Ë Ó¢ÌÔÓ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÛÎÔÙÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ·È‰È¿ οو ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 20% ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÂÙÒÓ Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡Ó Ô ¶√À Î·È Ë UNICEF, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÏ˄˘, ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ıÂÚ·›·˜. “∂ÊfiÛÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÔȤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ·Ì¤Ûˆ˜”, ÂÍ‹ÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÌÈ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ UNICEF, Ë ∞Ó °ÎÔÏ¿˙, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ÛˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ 2015 5,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˙ˆ¤˜. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ·˘Ùfi˜, ‰‡Ô ÛËÌ·ÓÙÈο ̤ÙÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¶√À Î·È ÙË UNICEF: Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ηٿ Ù˘ Ó¢ÌÔÓ›·˜ Î·È Ô ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi˜ ıËÏ·ÛÌfi˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¤ÍÈ ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ¿Ì˘Ó˜ ÙˆÓ ·ȉÈÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·Ù¿ 23% Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ó¢ÌÔÓ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ °ÎÔÏ¿˙, Ë ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û ÙË Ï‡Ë Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ “ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ıËÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘”. ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ 98% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ó¢ÌÔÓ›· ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ 68 ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌËÙÚÈ΋ Î·È ·È‰È΋ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ ÈÔ ÊÙˆ¯¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ¶√À Î·È ÙË UNICEF, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Û 39 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· (26,31 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ). ΔÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙËÓ ∫›Ó· (13 ‰ÈÛÂÎ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·) Î·È ÙËÓ πÓ‰›· (7 ‰ÈÛÂÎ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·), Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ó¢ÌÔÓ›·.


¢ÈÂıÓ‹ 36

ΔƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¢¶¢

¡ÈÎËÙ‹˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹

√ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ÁÓÒÚÈ˙ ÁÈ· ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ™ÂÚ¿Á‚Ô

ª·Ù·›ˆÛË ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó

Ã∞°∏, 2.

√ ƒ¿ÓÙÔ‚·Ó ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ÁÓÒÚÈ-

˙ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ·Ì¿¯Ô˘˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 44 ÌËÓÒÓ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ ™·Ú¿Á‚Ô, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·, fiÔ˘ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠۋÌÂÚ· Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ËÁ¤ÙË ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘. “√ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÓÒÚÈ˙ fiÙÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ 44 ÌËÓÒÓ Ù˘ ÔÏÈÔÚΛ·˜ ÙÔ˘ ™·Ú¿ÁÂ‚Ô ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙·Ó Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó Î·Ù¿ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Îϛ̷ ÙÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∞Ï·Ó Δ›ÁÎÂÚ. “√¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„ ·˘Ù¿ Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ o Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ (...) ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÓı¿ÚÚ˘Ó” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. √ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜, 64 ÂÙÒÓ, Û˘Ó¤¯ÈÛ ۋÌÂÚ· Ó· ÌÔ¸ÎÔÙ¿ÚÂÈ ÙË ‰›ÎË ÙÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÛÙȘ 26 Î·È 27 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· ·Ú·ÛÙ› ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ‰È·‰Èηۛ·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰›ÎË. √ ∫¿Ú·Ù˙ÈÙ˜ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·, ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ Î·È ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ (1992-1995).™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ù· ˘Ú¿ ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ ÛÎÔ¢ÙÒÓ ÛÙÔ ™·Ú¿ÁÂ‚Ô Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10.000 ÔÏÈÙÒÓ.

™ÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ÙˆÓ ¢›‰˘ÌˆÓ ¶‡ÚÁˆÓ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 2.

∂¡∞ ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÂÈÛ‹Ïı ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË ϤÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™ËÌÂ›Ô ªË‰¤Ó, fiÔ˘ Ù›ÌËÛ Ì ηÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.ΔÔ USS New York ¤Ï¢Û ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ÿÓÙÛÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ “™ËÌÂ›Ô ªË‰¤Ó” , fiÔ˘ ¤ÚÈÍ ηÓÔÓÈÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Ù˘ 11˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2001.ΔËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÛÙËÓ fiÏË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ, ‰È·ÛÒÛÙ˜ Î·È Ôϛ٘, ÂÓÒ ÙÔ ¡·˘ÙÈÎfi ÙˆÓ ∏¶∞ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂȉÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ΔÔ USS New York ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ·ÚıÂÓÈÎfi ÙÔ˘ Ù·Í›‰È ÚÈÓ ·fi ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙË §Ô˘È˙È¿Ó· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ·fi 7,5 ÙfiÓÔ˘˜ ·ÙÛ¿ÏÈ Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙÔ˘˜ ¢›‰˘ÌÔ˘˜ ¶‡ÚÁÔ˘˜

∂›ÛÎÂ„Ë ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÓËÛ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÚÂÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ· ∫∞ª¶√À§, 2.

ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î‹Ú˘Í ۋÌÂÚ· ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ∞ÌÓÙԇϷ ∞ÌÓÙԇϷ ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜. “∏ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙÔÓ ·ÍÈfiÙÈÌÔ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È Úfi‰ÚÔ... ‰ÈfiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Á‡ÚÔ˘ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ë ÂÈÙÚÔ‹ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÌÓÙԇϷ ∞ÌÓÙԇϷ, ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È, ·fi ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙÔ˘ ‡·ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ÚÔÎËÚ‡¯ıËΠÁÈ· ÙȘ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Á‡ÚÔ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ˘‹ÚÍ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ÓÔı›·. ™ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ·ÓËÛ˘¯›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÚÂÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ·. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â›Û΄Ë, Ô˘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ¤ÓÙ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ Â›Û΄˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ∞ÌÓÙ¿Ï· ∞ÌÓÙ¿Ï· Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ Â·Ó·ÏËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ˘Ô„‹ÊÈÔ ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó ÂͤÊÚ·Û ۋÌÂÚ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ

Úfi‰ÚÔ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. “÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ۋÌÂÚ· Ë ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∂ÎÏÔÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹(Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ),Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ Î·È Ó· ·Ó·ÎËÚ‡ÍÂÈ ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙÈ ∫·Ú˙¿È ÓÈÎËÙ‹ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ 2009” ,ÙfiÓÈÛÂ Ô ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ∫·ÌÔ‡Ï.” ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.√ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙÔÓ ·ÊÁ·ÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·” ,ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ô °° ÙÔ˘ √∏∂ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ∞ÌÓÙ¿Ï·, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Ï·fi ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó “ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ” ÛÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ, Â›Û˘, ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ √∏∂, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÌË, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓË Î·È Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ „‹ÊˆÓ Ô˘ ΤډÈÛ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔ˚fiÓ ÓÔı›·˜. ŸÌˆ˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ - Î·È ‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÂÚÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ Ë √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı¤-

π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 2.

¢Âο‰Â˜ ÔÈ ÓÂÎÚÔ› fiÙ·Ó ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ Û ¿ÚÎÈÓÁÎ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘

¡∂∞ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛË-

ÌÂÈÒıËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 34 ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈ΋ڢÍË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ∞ÎÈÌÔ˘Ï¿¯ ªÂ¯ÛÔ‡ÓÙ Î·È ÙˆÓ ˘·Ú¯ËÁÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, ‚ÔÌ‚ÈÛÙ‹˜ ηÌÈο˙È ·Ó·ÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙÔ ¿ÚÎÈÓ ÙÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ™¿ÏÈÌ·Ú, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙˆÓ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. “ŒÓ·˜ ηÌÈο˙È Ô˘ Â¤‚·ÈÓ Û ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ·Ó·ÙÈÓ¿¯ÙËΠ‰›Ï· Û ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. μڋηÌ ٷ ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÂÓfi˜ ÁÈϤÎÔ˘ Ì ÂÎÚËÎÙÈο Î·È ÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ηÌÈο˙È” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÛÏ¿Ì Δ·Ú›Ì. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ‹ ÙÔ˘ °·ÏÏÈÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ‰È·ÌÂÏÈṲ̂ӷ ÙÒÌ·Ù· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· Î·È ÂÓ‹ÓÙ· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¤ÎÚË͢. Δ· Ù˙¿ÌÈ· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ¤Û·Û·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ¿ÏϘ ˙ËÌȤ˜. ¢‡Ô ηÌÈο˙È ·Ó·Ù›Ó·Í·Ó Ù· ÂÎÚËÎÙÈο Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ¤Ó· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi Ê˘Ï¿ÎÈÔ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ §·¯fiÚË, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó 7 ¿ÙÔÌ·, ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ 35 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÂ

ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Í·Ó¿ ÙÔÓ ∞ÊÁ·Ófi Úfi‰ÚÔ. √ ÷̛ÓÙ ∫·Ú˙¿È ·¤¯ÂÈ Ì·ÎÚ¿Ó ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi Î·È ÛÙ·ıÂÚfi ÂÙ·›ÚÔ Ô˘ ‹ÏÈ˙·Ó ÔÈ ∏¶∞ fiÙÈ ı· ·Ó·‰Â›ÎÓ˘Â Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔÒıËÛ·Ó Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¢˘ÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó. øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏȘ ¤ÍÈ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÛÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Î¿Ï˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Á‡ÚÔ Ë ·fiÛ˘ÚÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞ÌÓÙ¿Ï· ∞ÌÓÙ¿Ï· ‹Ïı ӷ Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· ÓÂÚ¿, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. √ ∞ÌÓÙ¿Ï· ∞ÌÓÙ¿Ï· ·Ô¯ÒÚËÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂχıÂÚ˜ Î·È ‰›Î·È˜ ÂÎÏÔÁ¤˜,

¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ Î¿ÏÂÛ Û ÌÔ˚ÎÔÙ¿˙. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ô¯ÒÚËÛ ÁÈ·Ù› ·¤Ù˘¯·Ó “·˙¿ÚÈ·” Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÁÈ· ÚÔÛ˘Ìʈӛ· Û¯ÂÙÈο ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔÓ ∫·Ú˙¿È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈÔ‡ÛÂ Î·È ÙȘ ∏¶∞. √È ∏¶∞ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó ÙÔÓ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ÁÈ· ÙË “Ó›ÎË ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹” , Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙËÓ ∫·ÌÔ‡Ï ·fi ÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÂۂ›·.” ™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫·Ú˙¿È ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ ̷˙› ÙÔ˘, Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔÓ ·ÊÁ·ÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÛÙȘ

ıÂÛÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Â˘ËÌÂÚ›·” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÂۂ›·˜. “™˘Á¯·›ÚÔ˘Ì Â›Û˘ ÙÔÓ ¢Ú. ∞ÌÓÙԇϷ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ‰ÚÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Ô ‚ÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó ÙËÏÂÊÒÓËÛÂ Î·È Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ. ∏ ÓÔÚ‚ËÁÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó¯¿ÚË Â›ÛËÌ·, Û‹ÌÂÚ·, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Ã·Ì›ÓÙ ∫·Ú˙¿È ÁÈ· ÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‡·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, fï˜ Ù·˘ÙÔ¯ÚfiÓˆ˜ ÛÙ· Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ¿ Ù˘ ‰È·Ù‡ˆÛ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, °ÎÔ˘˝ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ Î·È ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· οÏÂÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫·Ú˙¿È “Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÊÁ·ÓÔ‡˜” (...) “Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ ¢Ú. ∞ÌÓÙԇϷ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ.

¡¤· ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛÙÔ ƒ·‚·Ï›ÓÙÈ, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ËÁ‹. ∏ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ª·ÌÔ‡ ™·ÌÔ‡, ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. “∂Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ Û ¤Ó· Ê˘Ï¿ÎÈÔ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ηÌÈο˙È Ô˘ ‹Ù·Ó ̤۷ ÚÔοÏÂÛ·Ó ¤ÎÚËÍË. μڋηÌ ¤Ó· fi‰È Î·È ¤Ó· ÎÂÊ¿ÏÈ” ,‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È Î¿ˆ˜ ÂÏ·ÊÚfiÙÂÚ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, ÔÈ Î·ÌÈο˙È Â›¯·Ó ÚfiıÂÛË Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙË fiÏË ÁÈ· οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â›ıÂÛË. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Â›ıÂÛË Â›Ó·È ÔÏÏÔÛÙ‹ ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· Ï›ÁˆÓ ‚‰ÔÌ¿‰ˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ› Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ √˘·˙ÈÚÈÛÙ¿Ó. ™˘ÓÔÏÈο ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 300 ¿ÓıÚˆÔÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ϤÔÓ ·ÈÌ·ÙËÚfi ¯Ù‡ËÌ·, Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ fiÏ˘ ¶ÂÛ·‚¿Ú, fiÔ˘ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ¿ÓıÚˆÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ

ÎÈÌÔ˘Ï¿¯ ªÂ¯ÛÔ‡ÓÙ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó (ΔΔƒ) Î·È ¿ÏÏˆÓ 18 ËÁÂÙÒÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Â›ÛË̘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. √È ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤ÓË ÂÈ΋ڢÍË ÛÙÔ ÚˆÙÔÛ¤ÏÈ‰Ô Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ The News Î·È ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi Ù· ‰›ÎÙ˘· Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. “™Â fiÔÈÔÓ Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ·˘ÙÔ‡˜, ˙ˆÓÙ·ÓÔ‡˜, ‹ ÓÂÎÚÔ‡˜, ‹ ·Ú¿Û¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈ΋ڢÍË. η٤Ϸ‚ ÙË fiÏË ∫·ÓÈÁÎÔ˘Ú¿Ì, ¤Ó· ·fi Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ô¯˘Ú¿ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ √˘·˙ÈÚÈÛÙ¿Ó ÛÙÔ μ¢ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. “∏ fiÏË ∫·ÓÈÁÎÔ˘Ú¿Ì ¤¯ÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ηı·ÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞Ù¿Ú ∞Ì¿˜, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÛÙÔ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ. “⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·fi Û›ÙÈ Û Û›ÙÈ, ηı·Ú›Û·Ì ÙËÓ fiÏË ·fi ÙȘ Ó¿ÚΘ Î·È ÙȘ ‚f , ÚfiÛıÂÛÂ. ∞fi ÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 30.000 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ, ÂÏÈÎÔ-

Ù¤ÚˆÓ Î·È ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Â˘Ú›·˜ Îϛ̷η˜ Âȯ›ÚËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ √˘·˙ÈÚÈÛÙ¿Ó, Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ê˘ÏÒÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜, ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô˘ 250.000 ¿ÓıÚˆÔÈ Û ۇÓÔÏÔ ÂÚ›Ô˘ 300.000 ηÙԛΈÓ. ∂Í ¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÚÔÛ¤ÊÂÚ ۋÌÂÚ· ·ÌÔÈ‚‹ 5 ÂηÙ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Û‡ÏÏË„Ë, ˙ˆÓÙ·ÓÒÓ ‹ ÓÂÎÚÒÓ, ÙÔ˘ ÷-

∞Ô¯ˆÚ› Ô √∏∂ ∏ ÎÏÈÌ·ÎÒÌÂÓË ‚›· ·Ó¿ÁηÛ ÙÔÓ √∏∂ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. “√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó °ÎÈ ªÔ˘Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÛÙËÓ ∂·Ú¯›· ÙˆÓ μÔÚÂÈÔ-¢˘ÙÈÎÒÓ ™˘ÓfiÚˆÓ Î·È ÛÙȘ ˙ÒÓ˜ ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ Ë Ê¿ÛË IV (Â›ÁÔ˘Û˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ)” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √∏∂. ” Δ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó πÛÚ¿Ù ƒÈ˙‚›.


¢ÈÂıÓ‹ 37

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ

“¢ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” ÁÈ· ÙÔÓ √Ì¿Ì· ÔÈ Î¿Ï˜ Û ¶ÔÏÈÙ›˜ ÙˆÓ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡, 2.

¿Ï˜ ı· ÛÙËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Û ¶ÔÏÈÙ›˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÚÒÙË ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Û ‚·ÛÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÚÔ‰ڛ·. √È ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ· ÂÍ‹˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ηٿÊÂÚÂ Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÒıËÛË ÛÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Û ¶ÔÏÈÙ›˜ fiˆ˜ ÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ Î·È Ë μÈÚÙ˙›ÓÈ·; μÚ‹Î·Ó ÔÈ ƒÂÔ˘ÌÏÈοÓÔÈ ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· “›ÛÔ˘Ó” ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈϤÍÔ˘Ó; ∏ μÈÚÙ˙›ÓÈ· Î·È ÙÔ ¡ÈÔ‡ Δ˙¤ÚÛÈ ı· ÂÎϤÍÔ˘Ó Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˜, ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ· ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Î·È ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÔÈÔÈ ı· ηχ„Ô˘Ó ‰‡Ô ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, ÂÓÒ Ë ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È Ë ∞ÙÏ¿ÓÙ· ı· ÂÎϤÍÔ˘Ó Â›Û˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÙÔ˘ ª¤ÈÓ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂÈÙÚ·› Ô Á¿ÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ √¯¿ÈÔ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Ù· η˙›ÓÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙ‹ÚÈÍË Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ¡ÈÔ˘ Δ˙¤ÚÛÈ ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ Î˘‚ÂÚÓ‹ÙË Δ˙ÔÓ ∫fiÚÙÛ›ÓÂ. “∂›Ó·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi Ó· ÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ √Ì¿Ì·, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ CNN, Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙÔ˘ ªÈÛÈÛ›È, ÿÏÂ˚ ª¿ÚÌÔ˘Ú, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘‚ÂÚÓËÙÒÓ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈοӈÓ.

ª∞ƒ∞∫∂™, 2.

∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ó·

ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ıÂÙÈÎfi ‚‹Ì·, ·ÏÏ¿ ·¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ·fi ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ‰‹ÏˆÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞, ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™Ù¤ÈÙ ¡ÙÈ¿ÚÙÌÂÓÙ ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙÔ ª·ÚfiÎÔ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È: “√È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙˆÓ ∏¶∞, ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÙÔ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔı˘Ì›· ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi” . “∞˘Ù‹ Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û·ÌÂ, ·ÏÏ¿ Â¿Ó Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÂÔÈÎÈÛÌfi Î·È ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ï‹Ú˜ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ” ›Â. ∏ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ “ı· ›¯Â ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô” ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¤Î·Ó ¤ÎÎÏËÛË Û ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Î·È πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Ó· Í·Ó·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ “ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ” . ™ÙȘ ›‰È˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Î¿ÏÂÛ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· οÓÂÈ “ıÂÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Î·È ÂÍ‹Ú ÙȘ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. “∂›· ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi (ª¤ÓÈ·ÌÈÓ) ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ

“∂ÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹” §›ÁÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ËÁ¤Ù˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, fiÛÔ Ô √Ì¿Ì· ÙËÓ 4Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2008, ÙË ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ÂÍÂϤÁË ÛÙÔ ‡·ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ∏ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ªÔ˘˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÓÙȉËÌÔÊÈÏ›˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ∏¶∞, ¤Ê¢ÁÂ.

ª·˙› ‹ÏıÂ Î·È ¤Ó· ·̷ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó fiÙÈ Ô √Ì¿Ì· ı· ·Ú¤Ì‚·ÈÓ Û fiϘ ÙȘ ¤ÓÔϘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Î·È ı· ¤ıÂÙ Û ÙÚԯȿ ÙËÓ “ÂÎÙÚԯȷṲ̂ÓË” ÔÈÎÔÓÔÌ›·. √ √Ì¿Ì· ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ªÔ˘˜ ·ÏÏ¿ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ¤ÁηÈÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚·‰›ÛÂÈ Ì ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ÙÔ ·Ó¤‚·ÛÌ· “ÁÎÚÂÌfi˜” .

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ οÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ. §›ÁË ÚfiÔ‰Ô˜ ÂÈÙ‡¯ıËΠÛÙËÓ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙË Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔ °ÎÔ˘·ÓÙ¿Ó·ÌÔ, Ù¤ıËΠÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ, Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÛÙÚ·Ù‡̷ٷ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ŸÌˆ˜ Ì ÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ ̛· ȉÂÔÏÔÁÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ªÔ˘˜. ™ÙÔ πÛÚ·‹Ï ˘ÔÙ›ÌËÛ ÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Ó· ÌËÓ Û˘ÌʈӋÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÁˆÌ· Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, ÛÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ·Ó Î·È ÍÂıÒÚÈ·ÛÂ Ë ·Ú¯È΋ ¢ÊÔÚ›·. ™ÙËÓ ∫›Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÂÓÒ Ì‹Î ÁÚ‹ÁÔÚ· Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÔÏÔÛÙ·Û›Ô˘. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤· ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙË ƒˆÛ›· ÁÈ· ·ÔÌfiÓˆ-

ÛË ÙÔ˘ ÛÙ·ÏÈÓÈÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Î·È ÛÙÔ πÚ¿Ó ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰ÂηÂٛ˜. ™ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋, ÂÍ·›ÚÂÛ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ÙËÓ ∫¤Ó˘·, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ‚›· ÙÔ˘ 2007, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÏÔ› ∫ÂÓ˘¿Ù˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÙÔÓ ·Á·Ô‡Ó ÂÓÒ ÛÙË ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞Û›· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔÛ‰Ô˘ Ì ÙËÓ Â·ÓÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ηٿ fiÛÔ, ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ¡fiÌÂÏ, ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ∏¶∞ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë ·fiÊ·ÛË Í¿ÊÓÈ·ÛÂ. ΔÔ 61% ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¿ÍÈ˙Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ Û˘ÌʈÓ› Û ·˘Ùfi. “∞˜ Â›Ì·È Û·Ê‹˜, ‰ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ ˆ˜ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÂÈÙ‡ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ï·Ô› Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜” , ›Â Ô √Ì¿Ì·.

“∏ ÛÙ¿ÛË Ì·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‚ڷ˚ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ”

∫Ï›ÓÙÔÓ: ΔÔ πÛÚ·‹Ï Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· “¿ÁˆÌ·” ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ıÂÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ıÂÙÈΤ˜ ¯ÂÈÚÔÓƠ̂˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË (...) Î·È ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ √¯ıË” , ›Â. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÚÈο ‚‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ Úfi‰ÚÔ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ Ë ·ÌÂÚÈηӛ‰· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ Â¤‰ÂÈÍ “ËÁÂÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ. √ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ. “ΔÔ πÛÚ·‹Ï ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ÂȉÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ï‹Ú˜ ’¿ÁˆÌ·’ ÙÔ˘ ÂÔÈÎÈÛÌÔ‡” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ - ∫Ï›ÓÙÔÓ, Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜. ∏ ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27 Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÂÈÚË-

Ó¢ÙÈÎÒÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó “·ÁÒÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô France Info. “¶Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ë ∂˘ÚÒË Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠‰È·ÚÎÒ˜ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙԇ̠ÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚÈԉ›· Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÚÎÔ‡ÌÂı·, ÂÌ›˜ Ë ∂˘ÚÒË ÙˆÓ 27, -Ë ÔÔ›· ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› , ÂÏ›˙ˆ, Ì ÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, Û ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘ ‹ Û ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ

·Ú·ÙËÚËÙ‹” , ÚfiÛıÂÛÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ ۋÌÂÚ· ¤ÍÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÷̿˜, ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ÈÛÏ·ÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÂÈ ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÈÒÙË °ÎÈÏ¿ÓÙ ™·Ï›Ù ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Ã·Ì¿˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜. “∞ʤıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·.

ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ÷̿˜ ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™˘ÓÔÏÈο 31 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÷̿˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ) ∞˙›˙ ·Ï ¡ÙÔÔ˘¤ÈÎ, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ¢Âη¤ÓÙ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÷̿˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË fiˆ˜ Î·È ‰‡Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ º¿Ù·¯, ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜. ¢Âο‰Â˜ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÷̿˜ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™·Ï›Ù, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2006 ·fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙË °¿˙·. ∏ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋ ‚Ô˘Ï‹, ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ¤¯ÂÈ Ë Ã·Ì¿˜ Ì 74 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ¤Ó·ÓÙÈ 45 ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ º¿Ù·¯, ¤¯ÂÈ ÂÈ‚Ú·‰‡ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÷̿˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊˆÓ›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ù˘ º¿Ù·¯, ÌÂÙ¿ ÙË ‰È· Ù˘ ‚›·˜ ÂΉ›ˆÍË ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÷̿˜ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ º¿Ù·¯, ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2007.

ΔÂÏÂÈÒÓÂÈ Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÁÈ· √ÙÛ·Ï¿Ó; ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 2.

√ ºÀ§∞∫π™ª∂¡√™ ËÁ¤Ù˘

ÙÔ˘ ∫Ô˘Ú‰ÈÎÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (PKK), ∞ÌÓÙÔ˘Ï¿¯ √ÙÛ·Ï¿Ó, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Ê˘Ï·Î‹, fiÔ˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ·› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηӿÏÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ CNN Turk ·ÎfiÌ· ÔÎÙÒ Ì¤ÏË ÙÔ˘ PKK ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ √ÙÛ·Ï¿Ó. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ıˆÚÂ›Ù·È Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ “ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡” Ô˘ οÓÂÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ÔÏÈÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔ˘Ú‰È΋˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜. √ √ÙÛ·Ï¿Ó ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Û ·ÔÌfiÓˆÛË ÛÙÔ ÓËÛ›-Ê˘Ï·Î‹ πÌÚ·Ï› ·fi ÙÔ 1999, Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ CNN Turk Ë Ó¤· Ê˘Ï·Î‹ ÎfiÛÙÈÛ 5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ¯ÙÈÛÙ›. √ √ÙÛ·Ï¿Ó ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÂÏ›, ·ÏÏ¿ ı· ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·Ó·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·ÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ.

∏ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· ηÏ› Û Ӥ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¢‡Û˘ ¡Δ√Àª¶∞´, 2.

√ ∞ƒÃ∏°√™ Ù˘ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· ÛÙËÓ ∞Ú·‚È΋ ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ù˘ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Û ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Î·È ÙÚ¤Ó· ÛÙË ¢‡ÛË Î·È ÙÔ˘˜ › fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ‚fî˜ ·fi ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ Ó· ÂÍ·ÔχÛÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÛÙË ¢‡ÛË ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Î·È ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ӛΘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË Ù˘. √ ∞ÌÔ˘ ª¿ÛÈÚ ·Ï °Ô˘·¯¿ÈÛÈ, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ™¿ÓÙ· ·Ï ª·Ï¿¯ÂÌ, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Û ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ¢‡Û˘ Î·È Û ·ÚıÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ Î·Ù·ÎÙËÙÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÙ ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‹ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÙ ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÙ 10 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ. ªËÓ ¯¿ÓÂÙ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û·˜ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ˘ÏÈο, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Û·˜” , ¤ÁÚ·„Â Ô °Ô˘·¯¿ÈÛÈ. √ °Ô˘·¯¿ÈÛÈ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ‚ÔÌ‚ÈÛÙ¤˜ Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û fiÏÂÌÔ Ì ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ηıÒ˜ Î·È Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∑ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜ Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¯ıÚÔ‡˜ Ù˘ ·Ï ∫¿ÈÓÙ· ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È Î·ı‹ÎÔÓ Î¿ı ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘ ÌÔ˘Ù˙·¯›ÓÙ Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ò˜ ı· ¿ÚÂÈ Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙˆÓ ¿ÈÛÙˆÓ” .


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ™˘Ó¤¯ÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ 1,49% ÙÔ Ã∞∞ ∞£∏¡∞, 2.

™Â ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ ·ÓÔ‰ÈÎfi Îϛ̷ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.646,24 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.686,21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ 39,97 ÙÒÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,49%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο η٤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 2.617,70 ÌÔÓ¿‰Â˜ fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 2,55%, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÒÏÂȘ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 1,5%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.406,72ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 1,67%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.947,65 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,91%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 483,47 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,95 %, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.142,65 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,70%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.681,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 1,69%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜(-4,64%), Ù˘ Alpha Bank (-3,69%), Ù˘ Atebank (3,59%), Ù˘ ΔÈÙ¿Ó (-3,33%), ÙˆÓ ∂§¶∂ (-2,77%) Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (-2,33%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô 2,51% Î·È 1,67% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.800,27 -1,87%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.880,75 -2,00%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.593,76 -3,82%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.863,33 -2,03%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.117,25 -5,19%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.270,05 -2,13%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.231,74 -2,00%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.508,50 1,36%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.212,67 +1,43%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.508,06 -2,17%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.110,40 -1,74%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.535,18 -2,41%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.976,35 0,15%, ÀÁ›·: 5.255,18 1,75%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.152,54 +1,07%, ÃËÌÈο: 8.382,68 -1,05%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.148,40 -0,51% ∞fi ÙȘ 236 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 35 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 160 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 41 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Olympic Catering +9,62%, Elmec Sport +8,65%, ∫ÔÚÚ¤˜ +7,50%, Interfish π¯ı˘ÔηÏÏȤÚÁÂȘ +7,14%, ∂ÈÎfiÓ·-∏¯Ô˜ +5,56%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:Audiovisual -19,35%, μ·Ú‚·Ú¤ÛÔ˜ -10,00%, ÚÔԉ¢ÙÈ΋ -8,33%, ∑¿Ì· -8,09% Î·È Unibios -8,00%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 199,823 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 3,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

∞ÏÏ·Á‹ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· Ì Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘

∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ΔÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË-ªÂÈÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· «ÌÈÎÚ¿» πà ∞£∏¡∞, 2.

Δ

ËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ÚÁËÛË, ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚÔ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÔʤÏË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ πà ÙÔ˘˜ ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∂›Û˘ ÙÚÔÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË, Ù· ÔÔ›· ϤÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂ ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÈÔ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ó¤· Ú¿ÍË ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘, Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ·ÚÈıÌfi º∂∫ ·‡ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÓfiËÌ·, ‰ÂÓ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈ· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÂÓÒ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛ‡ÚÂÈ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ù· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ ı· Ù‡¯Ô˘Ó ÙˆÓ Â˘ÂÚÁÂÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ Ú¿Í˘ ÓÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Î·È ı· ·Ô˙ËÌȈıÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο. ∞˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ›Ù ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1000 ¢ÚÒ Â›Ù ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ Î·È ‰‡Ô οÚÙ˜ ·ÂÚÈÔÚ›ÛÙˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÁÈ· Ù· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜.

Δ¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÏ¿ÛÂˆÓ ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Δ. ªÈÚÌ›ÏË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÚÔÔÈÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Ù¤ÏË πà ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË ™Ô˘ÊÏÈ¿. ªÂ ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù· ÌÈÎÚÔ‡ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ·. ™ÙË Ó¤· Ú‡ıÌÈÛË Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÎÏ¿ÛÂȘ ·Ó¿-

ÏÔÁ· Ì ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÈÛÌfi ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘: ∫Ï¿ÛË ∞: ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔ 2005 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· (Ô¯‹Ì·Ù· Euro 4,5) ∫Ï¿ÛË μ: ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi 2000 ¤ˆ˜ ÙÔ 2004 ∫Ï¿ÛË °: ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ·fi ÙÔ 1996 ¤ˆ˜ 1999 ∫Ï¿ÛË ¢: ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÚÈÓ ·fi 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 1995 ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Ó¤· ‰È¿ÚıÚˆÛË Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È: ·fi 0 ¤ˆ˜ 68 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· - ÌÔÙfi ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÙˆÓ 301 ΢‚ÈÎÒÓ ·fi 28 ¤ˆ˜ 96 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· - ÌÔÙfi ·fi 301 ¤ˆ˜ 785 ΢‚Èο, ·fi 94 ¤ˆ˜ 187 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· - ÌÔÙfi ·fi 786 ¤ˆ˜ 1357 ΢‚Èο, ·fi 184 ¤ˆ˜ 352 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi 1358 ¤ˆ˜ 1928 ΢‚Èο, ·fi 428 ¤ˆ˜ 671 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·fi 1929 ¤ˆ˜ 2357 ΢‚Èο ·fi 562 ¤ˆ˜ 880 ¢ÚÒ ÁÈ· πà ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¿Óˆ ÙˆÓ 2357 ΢‚ÈÎÒÓ.

£· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô «Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜» ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·Ó·ÎÔ›-

ÓˆÛ ٤ÏÔ˜ fiÙÈ Î·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ô Ú¿ÛÈÓÔ˜ ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ú‡ıÌÈÛË ™Ô˘ÊÏÈ¿ ı· ›Û¯˘Â ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ 2011. ∏ Î. ªÈÚÌ›ÏË Â› fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ı· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÔÈ Î¿ÚÙ˜ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ, Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Ù· ‰›ÎÙ˘· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚfïÓ, ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, Ù˘ ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï.

™¯fiÏÈ· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ “¶·Ú·Ï·ÓÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ì ·›Û٢٘ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηٷÚÁ› ¤Ó· Ôχ ηϿ ÌÂÏÂÙË̤ÓÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ̤ÙÚˆÓ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ Ì ÙÔ Î·ı·Ú¿ ÂÈÛÚ·ÎÙÈÎfi ̤ÙÚÔ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ë ¡¢. “∏ ·‡ÍËÛË ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È ¤ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ‰ÂÓ ı· ‰È·Ù›ıÂ-

Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ŒÙÛÈ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. ∏ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÂÚÂ›Ù·È fi¯È ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ¡¢. “¶¤Ú˘ÛÈ Ë ¡¢ ·‡ÍËÛ 20% Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙÒÚ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ·˘Í¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· Ù· ·ÏÈ¿ πÃ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ ‰Èfi‰È·, ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÏËÛÙ›· ÁÈ· ÙË Ï·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ∫∫∂. “∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ÔÙÂÏ› ÂÍ·¿ÙËÛË Î·ıÒ˜ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ÎÚ·ÙÈο ¤ÛÔ‰· ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Ú¿ÛÈÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊıËÓÒÓ, Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Î·È ·ÛÊ·ÏÒÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ Ơ̂ψӔ ηٷϋÁÂÈ ÙÔ ∫∫∂.

™ÙÔȯ›· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜

ÀÔ¯ÒÚËÛË ÂÈÙÔΛˆÓ ηٷı¤ÛˆÓ, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

√ÚȷΤ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ú·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛˆÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÚÔıÂÛÌÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛËÌ›ˆÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÌÈÎÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È ·˘Í‹ıËΠÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ¤ÙË, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ 0,48% Î·È 0,38% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ ηٿ 16 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 2,08%, ÂÓÒ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË (4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘) ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘ÌʈÓÈÒÓ Â·Ó·ÁÔÚ¿˜ (repos) Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 0,30%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛˆÓ, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿Ú-

ÎÂÈ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ·˘Ùfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· (ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ÂȘ) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 14,31%, ·fi 14,33% ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Î·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 5,82% (∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ 2009 : 5,83%). ™¯Â‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ̤¯ÚÈ Î·È 1 ¤ÙÔ˜, Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÔÛ¿ (‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ Î·È 1 ÂÎ. ¢ÚÒ) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ 4,44%, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï· Û¯ÂÙÈÎÒ˜ ÔÛ¿ (‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂÎ. ¢ÚÒ) ·Ú¤ÌÂÈÓ ۯ‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 3,23%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Î·Ù¿ 8 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,19%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ·ıÂÚfi ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 1 Î·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 5 ¤ÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 10 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 4,75%. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘

2009 Ù· ÂÈÙfiÎÈ· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ.ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 2 ¤ÙË, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 9 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ 2,90% Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 12 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 1,83%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ÛËÌ›ˆÛ ÔÚȷ΋ ÙÒÛË (ηٿ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘) ÛÙÔ 4,12%, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÌË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 4,23%.

¡· ηٷÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÙÔ Û/Ó ÁÈ· ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜, ¿ÌÂÛ·, ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Î·È „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ˙ËÙ¿ÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÓÒÛÂˆÓ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ “Ë ¶·Ú¤Ì‚·ÛË”. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ˙ËÙ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ΢ڛ· §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, “Ó· ÌËÓ ÂÓ‰ÒÛÂÈ ÛÙȘ ȤÛÂȘ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ, ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ˘¤Ú ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ Î·È fi¯È ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ”.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

ŒÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ

™‹ÌÂÚ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜

∞£∏¡∞, 2.

∞£∏¡∞, 2.

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ Â› ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ

Δ

ËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™∂μ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. √È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ Ô ™∂μ ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ̤ÙÚÔ˘. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™∂μ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛÂ: “√È ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚfiÙ·Û˘, Ë ÔÔ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙË ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ¤Ó· ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ì ̛· ÚfiÙ·ÛË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘, Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠıÂÙÈÎfi˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏË “Û ›ÛÌ· Ì›·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ Ï·˚ΛÛÙÈ΢ ÚËÙÔÚ›·˜”. “∏ ÂıÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È Â›Ó·È Úfiı˘ÌË Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ÌÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·Ó·Áη›· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ fï˜ fiÙÈ “ÙÔ ÎÏÂȉ› ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠Ú·ÁÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô Â›Ó·È Ë ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË”. ∏ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¿ÏψÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™∂μ ›¯Â ˆ˜ ·ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋. “∂ΛÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÛËÌ·Û›· -˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ - Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Î·È ÌÂÙÚ‹ÛÈÌÔ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÚÒÙÔ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Ì·˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ‰Ú·ÛÙÈο ÙȘ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È, ηٷگ‹Ó, ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÎËÚ˘Á̤Ó˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ηٷÙ›ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË” ›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ. √ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙ¿ıËΠÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÛÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ‚¿ÚË, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Û ›ÛÌ· ÌÈ·˜ ÔÚÈṲ̂Ó˘ Ï·˚ΛÛÙÈ΢ ÚËÙÔÚ›·˜”, Ô˘ ÌÔӛ̈˜ ÙȘ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ›, ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘ ¤Ó·

‰›‰Ô˘Ó ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔÓ º¶∞ Î·È ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ηıÂÛÙÒ˜ ·fiÏ˘Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ̤۷ ·fi ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ‰ÈÂıÓ‹ ÏÔÁÈÛÙÈο ÚfiÙ˘·, ÔÚΈÙÔ‡˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘˜ ·fi ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜”. “™Â οÔȘ ı¤ÛÂȘ ‹ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ”, η٤ÏËÍÂ Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜, “Èı·ÓfiÓ Ó· ‰È·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ. ™˘ÁÎÏ›ÓÔ˘ÌÂ, fï˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi”.

“Ÿ¯È” ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚ¿ ϤÂÈ ÙÔ ∂μ∂∞

ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™∂μ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ÚfiÙÂÈÓ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ¤ÍÈ ¿ÍÔÓ˜: - ∂͢Á›·ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ‰È·ÏÂÎfiÌÂÓÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û¯¤Û˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ. - ∫·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, Ô˘ ÓÔı‡ÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜ Î·È ‰È·‚ÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. - ÀÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ -Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË. - ¢È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È fi¯È Û˘ÓÙ¯ÓÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ·Á·ıÒÓ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ÀÁ›·˜. - ∂Ó›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ˆ˜

‰›Ô ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ Î·È Ô ·Ú·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì·Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÛÂ›Ô˘Ó ÙÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηı›˙ËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘”. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ‰Â ˆ˜ “Ë ÚfiÛÊ·ÙË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ -ÙËÓ Â·‡ÚÈÔÓ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2008, Ô˘ Ì·˜ ¿ÊËÛ ¤ÎıÂÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË- ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙfi˜ Ì·˜”. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ú¤ıÂÛÂ: - “∞fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ 202.000 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ 1.500 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Î·Ù¿ ̤ÛÔÓ fiÚÔ 350 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ë Î·ıÂÌ›·, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ 72,2% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂοÛÙË Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊfiÚÔ ú 2,2 Âηٔ. - “∞˘Ù¤˜ ÔÈ 1.500 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 500.000 ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, ·Ô-

TËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ∫. ª›¯·ÏÔ˜. √ Î. ª›¯·ÏÔ˜ › fiÙÈ “ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 25% Î·È ÛÙ·‰È·Î¿ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 20% ÛÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·” , ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∂μ∂∞ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ΔÙ∂ ÒÛÙ ٷ 2/3 ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÙÔ 1/3 ·fi ̤ÙÚ· ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜, “¤ÎÙ·ÎÙ· ‹ fi¯È” , fiˆ˜ ›Â Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ·›ÙËÌ· ÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘.°È· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ, Ô Î. ª›¯·ÏÔ˜ › fiÙÈ Â›Ó·È ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈο.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

∞˘Í‹ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ∞¢∂¢À ∞£∏¡∞, 2.

∞˘Í‹ÛÂȘ Ô˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ˙‹ÙËÛÂ Ë ∞ÓÒÙ·ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ÓÒÛÂˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™. ¶··Û‡ÚÔ˜, Ë ∞¢∂¢À ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Â›Û˘ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·Ú¯›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô Î. ¶··Û‡ÚÔ˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ‰ÂÎÙfi ·fi ÙËÓ ∞¢∂¢À, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∞¢∂¢À, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ı¤Ì· Î·È fiÙÈ ÚfiÛıÂÛÂ, ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ı· ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ∞¢∂¢À. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ Â›Û˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ∞ÎfiÌË, Ë ∞¢∂¢À ˙‹ÙËÛ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛË Ë ∞¢∂¢À, ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

1. °È· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ Ô ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Î·È Ó· ηχÙÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ˙ˆ‹˜ Î·È fi¯È ·Ï¿ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi. ÕÏψÛÙ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·ÔÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. 2. °È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÚÔÒıËÛ˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘ Ì ÂÓÈ·›Â˜ ·Ú¯¤˜ Î·È Ì ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÈÌˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ú¯›·. ∂›Ó·È Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÂȉÈο ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Â› ÛÂÈÚ¿

ÂÙÒÓ Ì ÙȘ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·È ÔÓÔÌ·ÛÙÈο Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο. 3. °È· ÙÔ Ì›˙ÔÓ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢∂∫ (fiÚÈ· ËÏÈΛ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ/Á˘Ó·ÈÎÒÓ) Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋. ∞˘Ù‹ Ë ··Ú¿‰ÂÎÙË ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙËÓ ∞.¢.∂.¢.À., ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ΛÓËÌ·. 4. °È· ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÙÚ‡·˜ ÙˆÓ 600 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶ÚfiÓÔÈ·˜, (Ô˘ fiˆ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔÓ›Û·ÌÂ Î·È ÙÂÎÌËÚÈÒÛ·Ì Ì ÛÙÔȯ›·, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋, ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Â˘ı‡ÓË) Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ Δ.¶.¢.À. Î·È ÙÔ˘ √.¶.∞.¢. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ˙‹ÙËÛ “¿ÌÂÛË, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ï·˚ÎÈÛÌÔ›, Ù· “ÔÏÂÌÈο” ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÎÏ ‰˘Ó·ÌÈÙ›˙Ô˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ‰È·‚ԇϢÛË, ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË, ÙËÓ Â˘ı‡ÙËÙ· Û˘Ìʈӛ·˜ ‹ ‰È·ÊˆÓ›·˜” . “∏ ∞.¢.∂.¢.À. ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ, ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ϤÁÌ·Ù· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ (Ô˘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È ·fi Û¯ÂÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ÌÂϤÙ˜), ÂÚÈ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ∞.¢.∂.¢.À. ‹Ù·Ó Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Û οı ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜” .

™ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜. ™Ù· 13.500 ¢ÚÒ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙÂÏÈο ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› Û ¢·ı›˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ, Ì ÙËÓ ÚÒÙË, Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÈÓ ·fi Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ· 10.500 ¢ÚÒ. ΔÔ fiÚÈÔ ·˘Ùfi ı· ·˘Í¿ÓÂÙ·È: - ∫·Ù¿ 3.000 ¢ÚÒ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ¿ÙÔÌÔ Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. - ∫·Ù¿ 1.500 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ·È‰› ‹ ÂÍ·ÚÙÒÌÂÓÔ Ì¤ÏÔ˜. ¢ËÏ·‰‹, ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì ‰‡Ô ·È‰È¿ ı· ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ Ù˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 13.500 ¢ÚÒ. ΔÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 500 ¤ˆ˜ 1.300 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ Û˘˙ËÙ¿, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ı› Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹. ¶·Ú¿ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔ‡ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔȯ›· fiÛÔÈ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ÔÈ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·¿ÓË. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ı· Î·Ï˘Êı› ·fi ‰·ÓÂÈÛÌfi.

∞fiÊ·ÛË Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· “ΔÂÈÚÂÛ›·” ∞£∏¡∞, 2.

∏ ∞Ú¯‹ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÷ڷÎÙ‹Ú· ·¢ı‡ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” , fiÛÔ Î·È Û ‰‡Ô ΔÚ¿Â˙˜, ÁÈ· ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙˆÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ “™‡ÛÙËÌ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” Ù˘ “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∞Ú¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ΔÚ¿Â˙˜ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÂÁÁڿʈ˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ Ô˘ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÏfiÁˆ ¯ÚÂÒÓ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·ÚÓËÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” . ∞ÎfiÌË, Ë ∞Ú¯‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” ÚÈÓ Î·Ù·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÓËÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙÔ “™‡ÛÙËÌ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜” Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂȉÔı› ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ë ¤ÁÁÚ·ÊË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ŒÎ‰ÔÛË 15ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·fi ÙÔÓ √¢¢∏à ∞£∏¡∞, 2.

™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤Ô˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 15 ÂÙÒÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. √ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ʤÙÔ˜ ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· 65 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∫·È ·˘Ùfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÚ›ÙË-ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 12,7%. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË ˘fi ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ΔËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √¢¢∏à ÔÈ ·Ó¿‰Ô¯ÔÈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, ϋ͈˜ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2026, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È SGCIB. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô √¢¢∏Ã. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰·ÓÂÈÛÌfi ¤ˆ˜ Î·È 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î·ı·Úfi˜ ‰·ÓÂÈÛÌfi˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 60 ‰È˜ ¤Ó·ÓÙÈ 43 ‰È˜ Ô˘ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó ·Ú¯Èο. ΔÔ spread ÛÙ· 10ÂÙ‹ ÔÌÔÏfiÁ· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ¿Óˆ ·fi 1,40% ¤Ó·ÓÙÈ 1,30% ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙÔÓ √¢¢∏à ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ 15ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÙÈÌ¿ ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÙÔÓ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi. ΔÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ 15ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 5,20% ¤Ó·ÓÙÈ 5,05% Ù˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·˘Ù‹ Ë ¤Î‰ÔÛË Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ Fitch Î·È ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË Ù˘ Moody’s ÁÈ· Èı·Ó‹ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË. ΔȘ Credit Suisse Deutsche Bank HSBC, ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Î·È SGCIB fiÚÈÛ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ˆ˜ ·Ó·‰fi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ϋ͈˜ 20 ª·ÚÙ›Ô˘ 2026, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜ √¢¢∏à . ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· Î·È Ë ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô √¢¢∏Ã. ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË Ô˘ ÂÁÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÚÔÛÊÔÚÒÓ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÔÛfi ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 30% Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘, ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ΔΔ, “Ë ÙÚ¿Â˙· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” .

TPITH 3 NOEMBPI√À 2009

£· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ - ∞Ó·˙ËÙ› ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 4,5 ‰ÈÛ.

ŒÚ¯ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 2.

ª

¤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2010. √ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 9,5% ÂÚ›Ô˘, ·fi 12,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜. √ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ı· ηٷÙÂı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ˆ˜ ÙȘ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.Δ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰‡Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, Î·È Èı·Ófiٷٷ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·˙ËÙ› ÚfiÛıÂÙ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰· 4,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÂȉÈÒÎÂÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ¤ˆ˜ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. Δ· ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ·fi ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‡„Ô˜ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È ¿Óˆ), ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂÏ›˙ÂÈ Û ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ηٷӿψÛ˘ η˘Û›ÌˆÓ, ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ Î·È ÔÙÒÓ ı· ʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· Ù·Ì›· ¿ÏÏ· 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ. °È· ÙÔ 2010, ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÏÏÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙˆÓ ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ¤ÛÔ‰· 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ºª∞¶ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∂Δ∞∫ ÛÙ· ·Î›ÓËÙ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ¿ÏÏ· 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔۂϤÂÈ Û ¤ÛÔ‰· 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ Ì¤ÙˆÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ‚¿ÏÂÈ “Ì·¯·›ÚÈ” ÛÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ô˘ ʤÙÔ˜ ¿ÁÁÈÍ·Ó Ù· 10 ‰È˜ ¢ÚÒ, ÛÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, fiˆ˜ ÔÈ ˘Âڈڛ˜ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜), ÂÓÒ ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÔÏÈÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜. £· Ú¤ÂÈ ‚¤‚·È· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Î.

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù› ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ fiˆ˜ Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ̤ÙÚ· Ó· ÌËÓ ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË “Ì¿¯Ë” ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ™ÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·ÊÂÓfi˜ ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ “ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡”, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙ› ÛÙËÓ ÔÚ›· ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹˜ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË

Ï‹„Ë ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› Î·È ˆ˜ ·ÔÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ÛÙÔ “̤وÔ” Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. ΔÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ù· ›‰È· ÛÙÂϤ¯Ë, fiÙÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ ‹ Î·È ¿ÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, Ô˘ ı· Ï‹ÍÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜.Δ· ÂÚÈıÒÚÈ· Û ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙˆÔ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 75%

ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ. √È ‰·¿Ó˜ ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Ù¿Íˆ˜, ‡„Ô˘˜ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ 1,5%-2%, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›· ηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ ÀÁ›· Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. “∂›¯·Ì ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì ·Ó¿Û· ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÛÙÚÒÌ·Ù· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ 30.000 Î·È 100.000 ¢ÚÒ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· ηٷÙÂı› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ı· ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ŒÎÙ·ÎÙÔ ∂›‰ÔÌ· ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜”.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË ÔÈ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÕÏψÛÙÂ, ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢ıÔ‡Ó ÔÈ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·¤¯Ô˘Ó Ôχ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2009. °È· ÙÔ 2010 ı· ÚԂϤÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·.

™ÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÌÂٷ͇ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜

™Â ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù· Î·È Ù˙¿ÌÈ· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· «∂ÍÔÈÎÔÓÔÌÒ Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ» ∞£∏¡∞, 2.

™ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ıÂÚÌÔÌÔÓˆÙÈÎÒÓ ÎÔ˘ÊˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ‰ÈÏÒÓ Ù˙·ÌÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ›, ÂÏÏ›„ÂÈ Â·ÚÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ “∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ∫·Ù’ √›ÎÔÓ” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ›¯Â ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË “„·Ïȉ›˙ÂÙ·È” , ηıÒ˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÈ¿Ù˘, ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ë̤Ú˜ fiÙÈ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ÙˆÓ 400 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ›¯Â ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ›, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Â›Û˘ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚÔ¸ÔÙ›ıÂÓÙ·È ÁÈ· Ó· ÎÚÈı› οÔÈÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ÂȉfiÙËÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÊÙˆ¯fi˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÔÈÔ˜ ‰··Ó¿ ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÈÛÌfi, ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ¿Óˆ ·fi ÙÔ 10% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÙËÛ›ˆ˜. °È· ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÔ̤ӈ˜, ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙˆÓ ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ÂÊÈÎÙfi, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ı· ÚÔÛÙÂı› Û fiÛ· ›¯·Ó ıÂÛÈÛÙ› ·fi ÙÔ ·Ú¯ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÚÔ˜ ÂȉfiÙËÛË ·Î›ÓËÙÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌËı› ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1980 Î·È ÙÔ fiÚÈÔ ÙÈÌ‹˜ ˙ÒÓ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ.

∫. ÷Ù˙ˉ¿Î˘: À¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ ∞Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ Ó·

ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ›·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ Î.Î. ∫.÷Ù˙ˉ¿Î˘, ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∫.ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡Ï˘, ÚÒËÓ ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. √ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ·¤‰ˆÛ ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ›Ù Û “¿ÁÓÔÈ·” ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¶™, ›Ù Û ‰È¿ıÂÛË “ÌÈÎÚÔÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘” ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ·ÙÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· (400 ÂηÙ. ¢ÚÒ) Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· Û ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›¯Â Û˘ÌʈÓËı› Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ Î·È ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËΠ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚˆÙfiÙ˘Ë Ô‡Ù ¿ÁÓˆÛÙË, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ·, fiˆ˜ ›Â, ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. √ Î. ÷-

Ù˙‹‰¿Î˘ ‰‹ÏˆÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÛÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ” ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ¯·Úˆ¤˜ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ› ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ” . ¶·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‹Ù·Ó Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. °. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË. “£· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì , ›Â, Ó· Ï‹ÍÂÈ Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰Â›ÁÌ· ÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Î·Îfi Î·È ÚÔ‰›‰ÂÈ fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒ˜ ÏÂÁfiÌÂÓ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÛÔ‚·Ú‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·” .

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘. ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ “∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È·ı¤-

ÛÈÌÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 800 ÂÎ. ú ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ›¯Â ۯ‰ȿÛÂÈ Î·È ˘ÔÛ¯Âı› ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ú, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ fi¯È Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÌÈ· Ì·‡ÚË ÙÚ‡·!” . ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ·Ô„ÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ Î.Î. ∫.÷Ù˙ˉ¿ÎË Î·È ∫.ªÔ˘ÛÔ˘ÚÔ‡ÏË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ηÙÔÈÎÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Î·È ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ˆ˜ ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍÂ Î·È ˆ˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ¯ıÚfi˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈ΋ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ó· ÙËÓ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ fiÛÔÈ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ˘·ÚÎÙfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ, fiÛÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó „‡ÙÈΘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È fiÛÔÈ ·Ï¿ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ˆ˜ fi¯ËÌ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÎÔÈÌÔًوӔ , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ‚·ÛÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÁÁ‡ËÛË Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘, Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ fiÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Î·È ÛˆÛÙ‹ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÁÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα δίπλα στο ποτάμι του Αναύρου, με πανοραμική θέα στο Βόλο και στο Πήλιο 54 τ.μ., στον 5ο όροφο, με αυτόνομη θέρμανση (φυσικό αέριο), air condition, φυγείο-καταψύκτη, ηλεκτρική κουζίνα, και ιδιόκτητο parking αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6977-998614, 6944335222. (951) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 3 δωματίων κεντρικό α’ ορόφου, όπισθεν Αγίου Νικολάου, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (829) ∞ª∞§π∞¶√§∏, Μαγνησίας. Ενοικιάζεται ισόγειο επιπλωμένο διαμέρισμα 68 τ.μ., σε νεόκτιστο συγκρότημα. Κεντρική θέρμανση, air-condition, τζάκι, βεράντα και κοινόχρηστος μεγάλος κήπος, 25μ. από την παραλία. Πληρ. 6937 429204. (886)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Βόλος. Νεάπολη σε πολυκατοικία τριώροφη του 2003 πολυτελής κατασκευή κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να βρούμε γκαρσονιέρες και δυάρια από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Επίσης στο δεύτερο όροφο υπάρχει και ένα διαμέρισμα 160 τ.μ. ημιτελές. Τιμή 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (994)

υπέροχη ποιοτική μεζονέτα τριών επιπέδων 205 τ.μ. στο Καραγάτς με θέα το Πήλιο, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλο σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ (το ένα master), ανεξάρτητη είσοδο με δυνατότητα αυτονομίας του ημιυπογείου, parking. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (963)

RE/MAX ¢√ª∏

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην είσοδο της Α’ ΒΙΠΕ Βόλου, 7,5 στρέμματα έκταση, με βιοτεχνικό κτίριο 1.000 τ.μ. Πληρ. τηλ. 24210-95483 και 6979-792163. (261)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Βόλου Αλεξάνδρας-Κουταρέλια γωνία, υπόγειο, ισόγειο και όροφος. Πληρ. τηλ. 2421020196, 20357, κιν. 6974877171. (828)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§√À¡Δ∞π Οικόπεδα στις Αλυκές, σε προνομιακή θέση, 350Ε/τ.μ. (943)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΙΑΝΟΣ ¶ø§√À¡Δ∞π Διαμέρισμα 4ου ορόφου, 5ετίας, 71 τ.μ., στο κέντρο της πόλης. (944)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πολυκατοικίας Τρικούπη 39 (κάτω Ανθίμου Γαζή). Σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, wc, λουτρό, wc, αυτόνομη θέρμανση, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ. 2421087878 και 6946682621. (882)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 65 τ.μ., σε άριστη κατάσταση, περιοχή Άναυρος (δίπλα στη θάλασσα). Άμεση παράδοση. Τηλ. 6974-109006. (053)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα στη Χρυσή Ακτή (Καντήραγας), μπροστά στη θάλασσα, αυτοτελή με τζάκι κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6949-122235. (827)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./Fax: 24210 39341 κιν.: 6976-272574 ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα (250 τ.μ.), 1ος όροφος με 3 υ/δ, χωριστή κουζίνα, αποθήκη, μπάνιο με τζακούζι και wc στην εκκλησία του Αγ. Κων/νου. Απεριόριστη θέα!!! (971)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π πρατήριο υγρών καυσίμων. Για πληροφορίες τηλ. 6944513875. (810)

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (952)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏

ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π

κατάστημα 32 τ.μ και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174, με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030130, 6974531311. (344)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (969)

¶ø§√À¡Δ∞π σε προσεγμένης κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων στην περιοχή Νεαπόλεως, ευρύχωρα τριάρια 94 τ.μ. και 92 τ.μ. 2ου ορόφου με ανεξάρτητη κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (964)

¶ø§∂πΔ∞π διπλοκατοικία στους Αγ. Αναργύρους αποτελούμενη από ισόγεια οικία 92 τ.μ. ανακαινισμένη, διαμέρισμα 1ου ορόφου 76 τ.μ. σε άψογη κατάσταση και ταράτσα με δώμα σε λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (965)

¶ø§∂πΔ∞π στην Αγριά πρόσωπο στη θάλασσα μοναδική διπλοκατοικία 255 τ.μ. σε οικόπεδο 2.500 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (966)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (967)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π ∂À∫∞πƒπ∞ Μαλάκι παραθαλάσσιο διαμέρισμα 42 τ.μ. 2ος όροφος με θέα βουνό, θάλασσα. Τιμή 35.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email: mesitika@pelio.eu (624)

στο κέντρο της πόλης, πλησίον Αναλήψεως, αξιοποιήσιμη γωνιακή μονοκατοικία 88 τ.μ. σε οικόπεδο 164 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (968)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (45 τ.μ.), καινούργιο 3ος όροφος με θέα στο Πήλιο και μια θέση στάθμευσης στην πιλοτή. (972)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

¶ø§∂πΔ∞π

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 250 Ε/μ2. Πληροφορίες τηλ. 6977615627, 6972254646. (601)

¶ø§√À¡Δ∞π στην Άλλη Μεριά δύο οικόπεδα εντός οικισμού (500 τ.μ. και 2.200 τ.μ.), περιοχή Νηπιαγωγείου, θέα μεγάλη δόμηση. (980)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π τριάρι (86 τ.μ.), 5ος όροφος, ρετιρέ καινούργιο, πολυτελούς κατασκευής με αποθήκη και θέση στάθμευσης στην πιλοτή, στην περιοχή Οξυγόνου. (973)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι 58 τ.μ., 2ος όροφος, γωνιακό, μισθωμένο σε πολύ καλή κατάσταση στην περιοχή του Αγ. Κωνσταντίνου. (974)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22 τ.μ. 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (602)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες (170 τ.μ.) με ημιυπόγειο κατοικήσιμο υπό κατασκευή στους πρόποδες της Γορίτσας. Ανεπανάληπτο design με roof garden με θέα όλο το Βόλο και το Πήλιο. (981)

καινούργιο τριάρι 76 τ.μ. α’ όροφος, διαμπερές, ανατολικό στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (603)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

¶ø§∂πΔ∞π

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (50 τ.μ.), 4ος όροφος, ανακαινισμένο, φ/α, θέα Πήλιο στην περιοχή Νομαρχίας. (984)

στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. Σ.Δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/μ2. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (604)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μεζονέτα με κατοικήσιμο ημιυπόγειο (140 τ.μ.) σε μικρό συγκρότημα στην Αγ. Τριάδα - Άνω Βόλο με αυλή διαμορφωμένη, μπάρμπεκιου και απεριόριστη θέα. Άνετη πρόσβαση με πάρκιν. (975)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (4020 τ.μ.) στα τελευταία σπίτια στα Μελισσάτικα, περιφραγμένο, με απεριόριστη θέα. (976)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (1.000 τ.μ.), εντός οικισμού στο Λαύκο, θέα Παγασητικό, εφαπτόμενο στον κεντρικό δρόμο. Τιμή 30.000 Ε. (977)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π δύο συνεχόμενα οικόπεδα (355 τ.μ.) έκαστο) στο Μάραθο με μεγάλη δόμηση και απεριόριστη θέα τη θάλασσα, μόλις 100 μ,. από το λιμανάκι. (978)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο (180 τ.μ.) στην Αγριά μετά το ξενοδοχείο “Valis”. Αποτελείται από κατάστημα (50 τ.μ.) μισθωμένο και αποθήκη 130 τ.μ. (979)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§∂πΔ∞π Στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου εξοχική μεζονέτα 62 τ.μ., ανατολικό μεσημβρινό, 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι-κουζίνα με τζάκι, μπαλκόνι, βεράντα 25 τ.μ. και αυλή 30 τ.μ. αποθήκη, μαγευτική θέα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη - θάλασσα - βουνό. Τηλ. 6986-877677, 6980228402. (055)

μονοκατοικία, υπέρλουξ, εμβαδού 180 τ.μ., εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ., βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο, τζάκι, air-condition, θέρμανση αέριο, (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτρια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη. Πάρκιν (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6977615627, 6972254646. (605)

μ√§√™ - ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλείται οικόπεδο 412 τ.μ. εντός σχεδίου, σ.δ. 0,8, άρτιο οικοδομήσιμο, γωνιακό πλησίον νέας περιφερειακής, θέα. Τιμή 260.000 ευρώ. Τηλ. 6907390290. (808)

καινούργια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκιν. τιμή 150.000 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 6942432500. (606)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (988)

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (991)

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË

* √ÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 20.451,52 - ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. * £¤ÛË “¶Ú¿Ù·Á·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ “§·ÙÔÌ›Ԕ. * ∫fiÌ‚Ô˜ ÚÔ˜ ™¤ÛÎÏÔ. * ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. * 58 ̤ÙÚ· “ÚfiÛˆÔ” Û ·ÛÊ·ÏÙÔÛÙڈ̤ÓÔ ‰ÚfiÌÔ, Ï¿ÙÔ˘˜ 5,50 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 500.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr (998)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ¶ø§√À¡Δ∞π

∞°ƒπ∞

1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (953)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 50, 60 τ.μ. και μεζονέτες 100, 120 τ.μ. κ. Δημήτρης Λιάπης, αρχιτέκτων-μηχανικός, 23ης Οκτωβρίου - Λάρισα. Τηλ. 2410555147 και 6932-616191. (646)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., Εθνικής Αντιστάσεως 63 με Μαυροκορδάτου, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα-σαλόνι, τζάκι, διαμπερές, σχεδόν καινούργιο, πολυτελούς και γερής κατασκευής, 2ος όροφος. Τηλ. 6980-228402. (054)

¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (992)

∫∞ƒ∞°∞Δ™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (993)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 148.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (990)

∫ÚÈı·ÚÈ¿ οικόπεδο 230 τ.μ., οικοδομήσιμο. Τιμή 30.000 Ε. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (852)

¶ø§∂πΔ∞π ρετιρέ 140 τ.μ. διαμπερές με 30 τ.μ. εμπρόσθιο μπαλκόνι, σαλόνι, κουζίνα, 3 κρεβ/ρες, μπάνιο, wc, αποθ. χώρους, επί της Κωνσταντά - Δεληγιώργη, τιμή 180.000. ªÂÛ›Ù˘: ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ τηλ. 24210-67725. (809)

√π∫√¶∂¢√ Πορταριά-Άνω Κατηχώρι 400 τ.μ., πανοραμικό, επίπεδο, παραπλεύρως πλατείας, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, 85.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977 200723. (940)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂ ∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ∞∫π¡∏Δ√À ¶ÚfiÙ·ÛË * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ - ÁˆÓȷ΋ - Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ 150 Ù.Ì. * 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· - 2 Ì¿ÓÈ·. * Δ˙¿ÎÈ ÁˆÓÈ·Îfi. * ∂˘Ú‡¯ˆÚÔÈ ÂÍÒÛÙ˜. * ∞ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÛÙË °ÔÚ›ÙÛ·. * ¶ÂÚÈÔ¯‹: ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - Ô‰fi˜ ∞ÏΛ˘. * ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘: ú 220.000.

Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË & §·¯·Ó¿ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes@Kolimitras.gr

(999)

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (044)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (045)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 89ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ∫51 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £ 19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙË Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 15. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 16. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 17. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 18. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 20. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 21. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∑98 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35

4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· à 22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿ Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 5ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.250ÙÌ. Û 365ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢15 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfi ÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯Ò ÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷ Û΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ.·Ù¿ÚÈ 51 22. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 23. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 50ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ12 24. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞97 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (012)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (014)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα

των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (015)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (016)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Χατζηβαγγέλλη. 17. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 18. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 19. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυ-

λή, θέα και στο κέντρο. 21. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο 37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 22. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 23. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 24. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (017)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210 38556 ∫π¡. 6978 393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞:∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì., 75.000, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 167 Ù.Ì., 110.000∂, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 380 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 153 Ù.Ì., 130.000∂, ∫·Ú·Á¿Ù˜ 170-350 Ù.Ì., ∞¯ÈÏϤˆ˜ 117 Ù.Ì. 67.000∂, ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë 270 Ù.Ì., ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 300 Ù.Ì., 180.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 355 Ù.Ì. ÁˆÓ›·, ∞Ë°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì., 125.000, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 250 Ù.Ì., °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 500 Ù.Ì. 115.000∂, ∞ӈ̷ÏÈ¿ 260 Ù.Ì. 100.000, ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞ıËÓÒÓ 4 ÛÙÚ. 100.000∂, ÂÚÈÊÂÚÂÈÎfi˜ 4 ÛÙÚÂÌ., ∞Á. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 360 Ù.Ì., ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 275 Ù.Ì. 130.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 270 Ù.Ì. 135.000∂, ¶. ÕÚˆ˜ 220 Ù.Ì. √π∫π∂™: ∑ÔÚÌ¿ 2 ‰ˆÌ., 60.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 3 ‰ˆÌ. 87.000∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 135.000, °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 115.000, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 105.000∂, ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 135.000∂, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 85.000∂, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 100.000∂, ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000∂, ∞ӷηÛÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÏÔ˘Í. °∫∞ƒ/ƒ∂™: ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 25 Ù.Ì. 31.000∂, ∂ÚÌÔ‡ 42 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 32 Ù.Ì. Ó¤·, ÕÓ·˘ÚÔ 33 Ù.Ì. Ó¤·. ¢À∞ƒπ∞: ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 45 Ù.Ì. 44.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 55 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 65.000∂, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 61 Ù.Ì. 65.000∂, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ 50 Ù.Ì. 52.000∂, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 55 Ù.Ì. 80.000∂, ¡. πˆÓ›· 55 Ù.Ì. Ó¤Ô, 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞: ∞Á. μ·Û›ÏË 75 Ù.Ì. 75.000∂, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 75 Ù.Ì. 50.000∂, °¿ÙÛÔ˘ 94 Ù.Ì. 77.000∂, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 73 Ù.Ì. 72.000∂, ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 80 Ù.Ì. 85.000∂, π. ∫·ÚÙ¿ÏË 90 Ù.. Ó¤Ô 140.000∂, •ÂÓ›· 90 Ù.Ì. 93.000∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 85 Ù.Ì. 100.000∂, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 92 Ù.Ì. Ó¤Ô 135.000∂, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 85 Ù.Ì. 86.000∂, ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ 85 Ù.Ì. 118∂, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 97 Ù.Ì. 100.000∂, ∫. ª·ÎÚ‹ 92 Ù.Ì. 105.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞: ºÂÚ·›Ô˘ 108 Ù.Ì. 110.000∂, °·˙‹ 150 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. 210.000∂, •ÂÓ›· 135 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 103 Ù.Ì. Ó¤Ô, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ 170 Ù.Ì., ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 118 Ù.Ì. 138.000∂. °ƒ∞º∂π∞: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 32 Ù.Ì. 30.000∂, ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 61 Ù.Ì. 65.000, ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 73 Ù.Ì. 105.000∂, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞: ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì., ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì., ∞ıËÓÒÓ 340 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ 120 Ù.Ì. 150.000∂, ™˘Ú›‰Ë 67 Ù.Ì., ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì., ¶. ÕÚˆ˜ 80 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞-•∂¡√¢√Ã∂π∞ & ∂¡√π∫π∞∑√ª∂¡∞ ¢øª∞Δπ∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√. °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (019)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89Ù.Ì., 1Ô˜, 84.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 152.000. 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘. 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 95.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 75.000. 10. ¡. πˆÓ›· 72 Ù.Ì., 2Ô˜, 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+ 25% ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫ÔÚ·‹ 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 95.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ. 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1· ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 100.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 200.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡.) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ™¿ÌÔ˘ 230 Ù.Ì. (.™.¢ 2,4) 85.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ∞Ï˘Î¤˜ (Û¯ÔÏ›Ô) 170 Ù.Ì., 83.000, 180 Ù.Ì., 90.000, 156 Ù.Ì. ÁˆÓ. 105.000, 246 Ù.Ì., ÁˆÓ. 140.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.150 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜ 40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 14. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 15. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000 17. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ›· (™.¢. 1,8) 140.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· (ÎÔÓÙ¿ Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó· Ì ·˘Ï‹ ÂÈϤÔÓ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 205.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 70 Ù.Ì./153 Ù.Ì. 130.000 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì. ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì./350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì.+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞Á. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÈÛÔÁ. ·Ó·ÎÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ.135.000. 7. ∂ÚÌÔ‡ Ì·Á·˙› ÁˆÓ. 50 Ù.Ì. 2.800.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000, ÒÏËÛË ‹ ÎÔÌÌ·ÙÈ·ÛÙ¿. 9. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛfiÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈˆÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 Ù.Ì., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙› ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 380∂. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 93 Ù.Ì., 3Ô˜, 420∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (020)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. Δήμος Αρτέμιδος, Αγ. Λαυρέντιος άρτιο και οικοδομήσιμο, πανοραμική θέα τον Παγασητικό, 7 στρέμματα. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂

13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. Δήμος Αγριάς, περιοχή Δράκεια, οικοδομήσιμο 5.250 τ.μ. 50.000 Ε. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 8. Σκιάθος, διώροφη οικία στο κέντρο της Σκιάθου, συνολικού εμβαδού 210 τ.μ. (κατάλληλη και για ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 230.000 Ε. 9. Σκιάθος, τριώροφη οικία με μισθωμένο ισόγειο κατάστημα 58 τ.μ. στο λιμάνι της Σκιάθου, συνολικού εμβαδού 310 τ.μ. (κατάλληλη και για ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 450.000 Ε. 10. Σκιάθος, περιοχή “Τρούλος” ημιτελής οικοδομή (γιαπί) συνολικού εμβαδού 185. τ.μ. εντός οικοπέδου 1.750 τ.μ., εφαπτόμενη επί της επαρχιακής οδού Σκιάθου Κουκουναριές 100 μ. από τη θάλασσα (πλαζ Τρούλου) και 2 χιλ. από τις Κουκουναριές κατάλληλη για κατοικία ή επαγγελματική στέγη (ενοικιαζόμενα δωμάτια), τιμή 350.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85, 45 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη, εν λειτουργία, 55 τ.μ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, π·ÛˆÓ›‰Ë Ì πÛȉÒÚÔ˘ 42, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 350 ∂. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. 3. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. (021)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000 ∂ 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 28 Ù.Ì. 1Ô˜ 38.000 ∂ 3. ™ˆÚfi˜ 600 τ.μ. 58.000 χιλ. Ε. 4. ∫√ƒø¶∏, οικία 100 τ.μ. σε 1 στρ. οικοπ. πάνω στο δρόμο, 125.000Ε. 5. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, 15 στρ. πάνω στο κύμα, 170.000Ε. 6. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ, 98.000∂. 7. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 3 À/¢, 2 W.C., 148.000∂. 8. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ, 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂ 9. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 103 Ù.Ì.+15 Ù.Ì. 3 ˘/‰, 2wc ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 183.000 ∂ 2. 94 Ù.Ì. 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ 3Ô˜ 182.000 ∂ Ó¤Ô 3. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000 ∂ 4. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 76 Ù.Ì. 2Ô˜ ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 105.000 ∂ 5. 94 Ù.Ì., 2 À/¢, Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 5Ô˜, 190.000∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 153.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì. 3Ô˜ 2 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì. 50 Ù.Ì. 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì. 80 Ù.Ì. 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ· 95 Ù.Ì. 100 Ù.Ì. 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì 6. 2¿ÚÈ· 45, 54, 58, 65 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. μ√§√™ §∞ƒπ™∏™ 1.260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 1,6 1.500∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 2.000 Ù.Ì. 3. ¡. πˆÓ›·, 275 τ.μ., με 2.4 Σ.Δ., 190.000Ε. 4. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 τ.μ. οικ. ανατολικό, με άδεια οικοδομής 145.000Ε. 5. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 6. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 7. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 8. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. 9. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ

‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000 ∂. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 550 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000∂/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞, 250 Ù.Ì. 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 ∂/Ù.Ì. 19. ∞º∏™™√™ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 1·). ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ù.Ì.135.00 1‚). °∞∑∏ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. 135.000 3. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì. 3 À/¢ 3 W.C., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ ¡∂∞. 4. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 110 Ù.Ì. 3 À/¢ 150 Ù.Ì. ÔÈÎ. 2 W.C., 160.000∂ Ó¤·. 5. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 148 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· £∂∞ 320.000∂. 6. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 8. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì. 85 Ù.Ì. 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 9. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 10. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì. Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 11. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì. + 104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì. ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 5. ΔÚÈ¿ÚÈ Ì 2 ¿ÚÎÈÓ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 410∂ 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450 E. (024)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (023)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1

2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (026)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2, °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜.

6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (027)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì.

∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì., Î·È 30 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (030)

-----------------------------------MAGNESIA REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ §ÒÚË 4, μfiÏÔ˜, Δ.∫. 38221 ΔËÏ./fax: 24210-22009 ÎÈÓ.: 6932301850 www.magnesiarealestate.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 256 m2, º˘ÙfiÎÔ 35.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 m2, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 100.000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 m2, ∫ÈÛÛfi˜ ( ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ) 38.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 95.000 ∂ 5. √ÈÎfi‰· ·fi 300 - 350 m2, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 65.000 ∂ 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 m2, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜ 90.000 ∂ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 m2, ∫¿Ï·ÌÔ˜ 40.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 m2, ¢Ú¿ÎÂÈ· 25.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 m2, ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 35.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 m2, ªËÏȤ˜ 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 m2, ∞Á.μÏ¿Û˘ 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 m2, ∞ʤÙ˜ 25.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.140 m2, ∞ʤÙ˜ 70.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 m2, μ˘˙›ÙÛ· 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 m2, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢‡Ô (2) ¢˘¿ÚÈ·, ÎÂÓÙÚÈο, ÁˆÓȷο, ËÌÈ˘fiÁÂÈ·, 102 m2 50.000 ∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ, 150m2, 1Ô˘ÔÚ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150.000 ∂ ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 m2, §·‡ÎÔ˜ 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 m2, °Ï·Ê˘Ú·› 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 m2 & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡ 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 m2 , ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 m2, ¡. πˆÓ›· 95.000 ∂ 6. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 45 m2 , ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 m2, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 35.000 ∂ 7. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 m2, ªËÏȤ˜ 150.000 ∂ 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ‰ÈÒÚÔÊË 160 m2,‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙÔÈΛ· 44m2, ÔÈÎfiÂ‰Ô 985 m2, ¢Ú¿ÎÂÈ· 195.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÂÈÎÂÚ‰‹˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ΔËÏ. 24210 21311. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 31 m2 Ì ·Ù¿ÚÈ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ .65.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 m2, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 28.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 m2, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹ 70.000 ∂ 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 m2, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘) 45.000 ∂ 6. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67m2& 65 m2, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 m2, ¡. πˆÓ›· 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 m2, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ 60.000 ∂ 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 m2, ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ 40.000 ∂ 3. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (033)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 44


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 43

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (034)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε. 2. Κατάστημα 55 τ.μ., Ροζού-Αλεξάνδρας, ανάλογο πατάρι, 58.000Ε. 3. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 4. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 5. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Μαγνήτων-Σπυρίδη α) 3άρι 87 τ.μ., όροφος 3ος, πάρκιν, αποθήκη 130.000 β) 2άρι 50 τ.μ., όροφος 2ος, ακάλυπτος, με 2,50 μέτρα μπαλκόνι, 70.000. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Πλησίον Ογλ-Κων/ντά, 4άρι, 140 τ.μ., κατασκ. ë90, όροφος 6ος, αυτονομία Φ.Α., τζάκι, 2 πάρκιν, 2 αποθήκες, 275.000Ε. 2. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 3. Πλησίον Σταθά - Αντιστάσεως 4άρι 91 τ.μ., ατομ. φ/α parking 108.000 Ε. 4. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 105.000Ε. 5. Μεταξύ (Δημητριάδος-Ιάσονος) οροφοδιαμέρισμα 1ου ορόφου, 121 τ.μ. και για γραφείο, 121.000Ε.

6. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 7. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 8. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 228.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 12,10 φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα από 90.000 έως 150.000 Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 160.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (035)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 7. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 8. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 9. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 10. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 11.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 12. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 13. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ.

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (036)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 71 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚÈ‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞§À∫∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ.ΔÈÌË 60.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·.

2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 4) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ª∏§π∂™ 1) √ÈÎÈÛÌfi˜ Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2798,70ÙÌ ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ Î·È ÌÈ· ¤ÙÚÈÓË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 120ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÍÂÎÈÓ¿ˆ ·fi 150.000 ¢ÚÒ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. §∞À∫√ 1) ∂›Ó·È ‰˘Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1) 3281,16ÙÌ Î·È ÙÔ 2) 1975,70ÙÌ Î·È Ù· ‰˘Ô Ì·˙›. ΔÈÌ‹ 15,000 ¢ÚÒ. ∞fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 2.000Ì. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. (040)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫∞¡∞ƒ∏ 8 24210 22824 ª·Î·ÚÒÓ·-§·˝Ó· ∫ˆÓ/ÓÙ›·

¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 23 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 37 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 30 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 32 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 53 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 44 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 48 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 50 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 55 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 65 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 75 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤, 134 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì 150 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È 160 Ù.Ì. ‰ÒÌ·, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜. 60 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 5Ô˜, ÛÙ· ¶·Ï·È¿, 10ÂÙ›·˜ Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 57 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 31 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 42 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 57 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 35 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ. 87 Ù.Ì., ΤÓÙÚÔ, 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 90 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 110 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜, 5Ô˜, ÚÂÙÈÚ¤, Ì 2 ¿ÚÎÈÓ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 106 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜. 81 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜. 85 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 88 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 100 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 121 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 80 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 89 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 100 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 6Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 121 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, Ì ¿ÚÎÈÓ, 4Ô˜. ƒÂÙÈÚ¤ Û˘Ó ‰ÒÌ· 160 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 125 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 100 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 100 Ù.Ì., ËÌÈÙÂÏ‹, 1Ô˜, 2Ô˜, 3Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 3Ô˜, ÂÚÈÔ¯‹ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 110 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 108 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù¤ÓÙ˜ Î.¿., 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È μ·ÛÛ¿ÓË. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 98 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 155 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 60 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û 60 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË Ì 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 139 Ù.Ì., Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 100 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 164 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 70 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.

110 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 144 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 123 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 75 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 238 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Ì 3 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 611,68 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ºÂÚÒÓ. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ™ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 300 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È Ì ËÌÈÒÚÔÊÔ. ™ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 114 Ù.Ì., 1Ô˜, 3 ˘/‰, ·Ôı‹ÎË. 35 Ù.Ì. ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 27,5 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ·Ôı‹ÎË 30 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 231 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ) ÛÙË ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. Ì 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ‰‡Ô ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜. ΔÚ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 125 Ù.Ì.-195 Ù.Ì.-50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ) ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª∂Δ∫∞. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 305 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 370 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 260 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 750 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. 566 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 250 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 4 ÛÙÚ. ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. 4 ÛÙÚ. ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2.700 Ù.Ì. ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 500Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ·ÌÊÈı·ÙÚÈÎfi. 5,5 ÛÙÚ. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·. 10.400 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙËÓ •˘Ófi‚Ú˘ÛË. 4.208 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 4 ÛÙÚ. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÃÔÚ¢Ùfi, ÂÈψ̤ÓË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 128 Ù.Ì. Û 205 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 220 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ¢Ú¿ÎÂÈ· ‰‡Ô ÔÈ˘ 44 Ù.Ì. & ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 600 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. (042)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutioons §·ÌÚ¿ÎË Î’ §·¯·Ó¿ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-38482 e-mail:eyes @Kolimitras.gr ∞ÛÙÈ΋ ηÙÔÈΛ· ∞∫. 10 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 34,41 Ù.Ì., ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 14 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 101,83 Ù.Ì., ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 15 Î·È ∞∫. 17 ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·fi 86,82 Ù.Ì., ÙÔ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ 4Ô Î·È ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 132 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 46,96 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11 - ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∞∫. 227 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 89,36 Ù.Ì., °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 11- ¡¤· πˆÓ›·, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË/Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂›Û˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 100 ¤ˆ˜ 114 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ∞.μ. μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ ̷˙› Ì·˜ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ. (046)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π συνεργάτες, νεαρές κυρίες ηλικίας έως 28 χρόνων, άγαμες, για στελέχωση εμπορικού τμήματος εφημερίδος. Ώρες επικοινωνίας από 09.00 έως 17.00 (καθημερινά εκτός Κυριακής). Πληρ. τηλ. 24210-20660. (853) ∫ÂÓÙÚÈÎfi fast-food ΖΗΤΕΙ υπάλληλο για μόνιμη εργασία. Πληρ. τηλ. 6973019127. (623) ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος με γνώση οδήγησης κλαρκ για αποθήκη ξυλείας. Πληρ. τηλ. 24210-65682, 60434, κιν. 6932-377467 ώρες 8 π.μ.-3 μ.μ. (824) ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Αντιπροσωπειών-Διανομών ΔΥΑΣ Α.Ε. ΖΗΤΕΙ: α) οδηγό-διανομέα. Επιθυμητά προσόντα ηλικία 2235 ετών, επαγγελματική άδεια οδήγησης, εμπειρία στο αντικείμενο, β) ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟ με σχετική γνώση του αντικειμένου και επαγγελματική άδεια οδήγησης. Για πληροφορίες επικοινωνείτε με το τηλ. 6973-358849 κος Στέργιος. (427)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένη κομμώτρια, στην περιοχή των Κ. Λεχωνίων. Πληρ. τηλ. 24280-94273. (854)

Το PORTARIA HOTEL & SPA ενδιαφέρεται για:

ΣΤΕΛΕΧΟΣ

RECEPTION-RESERVATIONS Αποστολή βιογραφικών μέσω e-mail στο

manager@portariahotel.gr ή στο fax στο 24280 99066. (948)

MA£HMATA ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Παν/μίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου), τιμές οικονομικές. Πληρ. τηλ. 697.356.6992. (503)

¢IAºOPA ∞ª∂™∏ χρηματοδότηση έως 25.000 Ε σε δημόσιους - ιδιωτικούς υπαλλήλους σε συνταξιούχους δημοσίου ΙΚΑ, ανεξάρτητα από ηλικία, υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες, άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998. WEB SITE: www.moneycashgram.gr (883)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

Goldair Handling Η Goldair Handling, ο μεγαλύτερος φορέας επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών στην Αθήνα, με έντονη δραστηριότητα στα μεγαλύτερα αεροδρόμια της χώρας, ∑∏Δ∂π για το αεροδρόμιο στη Σκιάθο - À¶∞§§∏§√À™ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘, Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· * Άνω των 18 χρόνων * Στρατιωτικές υποχρ. Εκπληρωμένες (άνδρες) * First Certificate in English (Αγγλικά) - Ã∂πƒπ™Δ∂™ ∞¡ÀæøΔπ∫ø¡ ª∏Ã∞¡∏ª∞Δø¡ (π∞ ∞¢∂π∞) ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· * Δίπλωμα Γ’ κατηγορίας * Πτυχίο Υπ. Βιομηχανίας χειρ. Μηχ/των τύπου Α - √¢∏°√À™ ¶π™Δ∞™ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ· * Δίπλωμα Δ’ ή Ε’ κατηγορίας - ∂ƒ°∞Δ∂™ ¶π™Δ∞™ - ∫∞£∞ƒπ™Δ∂™/∫∞£∞ƒπ™Δƒπ∂™ ∞∂ƒ√™∫∞ºø¡ Η εταιρεία προσφέρει επαγγελματική εξέλιξη, ανταγωνιστικές αποδοχές, πρόσθετα επιδόματα και ιδιωτική ασφάλιση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα με e-mail στη διεύθυνση: hr@goldair-hadling.gr ή με Fax στο 210 3543742. (922)


45

ΔƒπΔ∏ 3 ¡√∂ªμƒπ√À 2009

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (961) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (987)

•À§√Àƒ°π∫∂™ ∂¶π™∫∂À∂™ Επισκευές ντουλαπιών, ρολά και διάφορα μερεμέτια. Τηλ. 24210-68733 κιν. 6946157134 κ. Βασίλης Τσιγκόπουλος. (851)

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø

∞ª∂™∞: Θέλετε να είστε οι πρώτοι που θα βοηθηθείτε από τα νέα μέτρα για ρύθμιση, πάγωμα, διακανονισμούς, αναχρηματοδοτήσεις, μειώσεις των δανείων και καρτών σας ακόμα καταγγελμένα από εξειδικευμένους νομικούς - οικονομικούς συμβούλους. Αναστολές πλειστηριασμών και τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 2104828033, 210-4821713 Δευτ.-Παρ. 9 π.μ.-5 μ.μ. (608)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ·fi 1.000-100.000 ∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. ∫Ô˜ ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ΔËÏ. 6989111708, 6988888820. (703)

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ επίπλων παντός είδους. Επίσης, κατασκευές και συναρμολογήσεις. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κ. Απόστολος. (996)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (989)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195Β. Τηλ. 24210 42905. (995)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949-569575. (653)

∞μ∞¢π™Δ∞

άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121, Λευτέρης. (269)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ

K¿ı Úˆ›

H £E™™A§IA

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000

Την ΔÚ›ÙË 03/11/2009 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς πˆÏÎÔ‡ - ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ - ∑¿¯Ô˘. Η διακοπή θα γίνει λόγω απαραίτητων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης της εν λόγω περιοχής.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∞ƒΔ∂ªπ¢√™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με το Νόμο 3801/2009 (ΦΕΚ Α’ 4-9-2009), επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις του Ν. 3649/2008 (ΦΕΚ 39 Α’) και ρυθμίζονται οι οφειλές προς τους Δήμους Κοινότητες και ΝΠΔΔ αυτών που αφορούν διάφορα τέλη (ύδρευσης, άρδευσης, κοινόχρηστων χώρων, τέλη διαμονής παρεπιδημούντων, τέλη ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, μισθώματα), τα οποία έχουν βεβαιωθεί ή δεν είναι βεβαιωμένα μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου δηλ. την 4/9/2009. Το Δημ. Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 154/2009 απόφασή του καθορίζει ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα υποβάλλονται μέχρι την 31/03/2010. Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων θα είναι (10) δέκα και καθεμία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 (εκατόν πενήντα Ευρώ). Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα με την υποβολή της αίτησης, οι δε υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντιστοίχου μηνός. Η καθυστέρηση καταβολής δύο συνεχόμενων δόσεων, επιφέρει την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης. Η καταβολή ολόκληρου του ποσού εντός της προθεσμίας της πρώτης δόσης, γίνεται με έκπτωση 10%. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στο Δήμο Αρτέμιδος (Γραφείο Εσόδων) και στα παρακάτω τηλέφωνα: 2428093249, 93207, 93512 (αρμόδιος Κων. Μπόρας). ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

∏ ™ÙÔίfiÏÌË, “¶Ú¿ÛÈÓË ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” μƒÀ•∂§§∂™, 2.

∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Â¤ÏÂÍÂ, ÁÈ· ÙÔ 2010, ÙË ™ÙÔίfiÏÌË Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ ˆ˜ ÙËÓ ϤÔÓ Ú¿ÛÈÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È Û ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘ ¡ÙfiÈÙÛ μ¤Ï (“¡μ), Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Ë ÛԢˉÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ·ÔÙÂÏ› ÚfiÙ˘Ô ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ fiÏ˘, ÙfiÛÔ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÙÈÌËÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰È¿ÎÚÈÛË, ·ÔÓ¤ÌÂÙ·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ Û fiÏË ¯ÒÚ·˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂. ∞ÔηÏÂ›Ù·È ‰Â Â˘Úˆ·˚Îfi ‚Ú·‚Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ϤÔÓ Ú¿ÛÈÓË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·. ŒÙÛÈ, ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010, Ë ™ÙÔίfiÏÌË ı· ʤÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “¶Ú¿ÛÈÓË ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ÙÔ 2011, ÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ÂÓÒ ‹‰Ë ÔÈ ÂȉÈÎÔ› Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ 2012 Î·È 2013. ¶ÔÈ· ›ӷÈ, fï˜, Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·; ÙÔÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ηٿ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜, ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜, ÔÈfiÙËÙ· ·¤Ú· Î·È ÓÂÚÔ‡. ΔÈ ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ, fï˜, Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ™ÙÔίfiÏÌË ÙfiÛÔ Í¯ˆÚÈÛÙ‹, ÒÛÙ ӷ ‚Ú·‚¢Ù› ˆ˜ ÚÒÙË, “Ú¿ÛÈÓË” Â˘Úˆ·˚΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·; ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë Ã¿Ì·ÚÌÈ ™Á¤ÛÙ·ÓÙ, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÌÈ· ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ·, Ë ÔÔ›· ۯ‰ȿÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. √È √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ‰ÂÓ ·Ó·Ù¤ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË. ∏ Û˘ÓÔÈΛ·, fï˜, ¤ÌÂÈÓÂ Î·È ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·Ù¿ Ôχ ÙÔÓ ‹¯Ë ÙÔ˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ ÛÙȘ ∏¶∞ ‹ ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û οı ÔÏ›ÙË ÂÎÔÌ¤˜ 20 ÙfiÓˆÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË Ë ·Ó·ÏÔÁ›· ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 4 ÙfiÓÔÈ. √ ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ™Ù¤Ï·Ó ºÚ›ÍÂÏ,

ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ “¡μ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ª·˜ ÚˆÙÔ‡Ó. ¶Ò˜ ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÙÂ; ∂›Ó·È Ù· ÎÙ›ÚÈ· ÙfiÛÔ ÌÔÓ·‰Èο; ªÂ ÙÈ ÙÚfiÔ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ; ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi; ΔÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ˘Ô‰ÔÌ‹, ··ÓÙԇ̔ . ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ™Ô˘Ë‰ÒÓ Â›Ó·È - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ - Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ· ‰Ô¯Â›·.

∞ӷ΢ÎÏÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÓÂÚfi √È ™Ô˘Ë‰Ô› ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ˜ ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó ÌÈ· ·ÏÈ¿, ·ÚÔÏÈṲ̂ÓË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰·, Û’ ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ı¤· Ù· ¿Úη Î·È ÙË Ì·Ú›Ó· Ì ٷ ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜. “∏ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô °ÈfiÓ·˜ Δ¤ÚÓÌÏÔÌ, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Envac. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔÓ Â¿Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘. ªÚÔÛÙ¿ Û οı Û›ÙÈ Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÔÏ›ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË, ¯·ÚÙ› Î·È ‚¤‚·È· ˘fiÏÔÈ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË” . ™Â οı Û›ÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ۈϋÓ˜ ‡„Ô˘˜ ·ÚÎÂÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ fiÔ˘ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·. ∞fi ÂΛ, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ›ÂÛË, ÂÚÓÔ‡Ó Ì¤Û· ·fi ¤Ó· ‰›ÎÙ˘Ô ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Î·È ÙÔ ÓÂÚfi, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ÂÚÈÔ¯‹. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ¯Ú‹ÛË ÛÙ¤ÏÓÂÙ·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ‚ÈÔÏÔÁÈο Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÁÈ· ÔÈÎȷ΋ ¯Ú‹ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Û˘, ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÓÂÚfi ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜.

KH¢EIE™ Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

Ã∏™Δ√ Δ™∞ƒ¢π¢∏

Ετών 69 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 2 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Τριανταφύλλου Ν. Παγασών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά: Πέτρος - Όλγα Τσαρδίδη, Αναστάσιος - Θεοδώρα Τσαρδίδη, Ελένη - Ιωάννης Βαφειάδης Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και παππού

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∞Ωº∞¡Δ∏

Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 3 Νοεμβρίου και ώρα 2 μ.μ., από το σπίτι μας στον Άγιο Γεώργιο Φερών, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φερών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, ΩΡΑ 9 Π.Μ. Η σύζυγος: Βάγια Τα παιδιά: Γεώργιος - Σπυριδούλα, Αναστασία - Ευστάθιος Η αδελφή: Ευανθία Μπαλιάκου Τα εγγόνια: Ευαγγελία, Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

¡√∂ªμƒπ√™

3

Ακεψιμά, Ιωσήφ, Αειθαλά κ.λπ. μαρτύρων “Ενδύσασθε, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμού, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν” (Κολασ. γ’ 12) Οι γονείς, που έχουν τα μέσα, ευχαριστούντια να βλέπουν τα παιδιά των καλοντυμένα και καλλωπισμένα. Και ο Πατήρ ο ουράνιος θέλει να βλέπη τα τέκνα του, δηλαδή τους Χριστιανούς, στολισμένους εις την ψυχήν με την ωραιότητα και λαμπρότητα των χριστιανικών αρετών. Και απαριθμεί ο απόστολος του Χριστού τας κυριωτέρας αρετάς, που πρέπει να φορούν οι Χριστιανοί. Είναι η ευσπλαγχνία, η οποία συμπαθεί και πονεί και ενδιαφέρεται διά τον πλησίον. Είναι η χρηστότις, δηλαδή η προθυμία εις το να φαινώμεθα χρήσιμοι και ευεργετικοί εις όλους. Είναι η ταπεινοφροσύνη, που αποκλείει την αλαζονείαν, την έπαρσιν, την ανόητον περιαυτολογίαν και καύχησιν. Είναι η πραότης, που δεν επιτρέπει τον θυμόν και την έξαψιν. Είναι η μακροθυμία, που δεν κρατεί πάθος ποτέ, αλλά δείχνει ανοχήν και υπομονήν. Με τας αρετάς αυτάς ο Χριστιανός γίνεται εκλεκτός του Θεού και αγιασμένος, αγαπητός εις τον ουράνιον Πατέρα, τον άγιον Θεόν.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζ. Χάνος Τηλέφωνα: 24210-26271 39163 Fax: 24210-39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Δασωθείς αγρός άρθρο 12 Ν. 3208/2003) Ο Δασάρχης Βόλου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 και τα άρθρα 12 & 21 Ν. 3208/2003, ανακοινώνει ότι με την υπ’ αριθμ. 6205/27-10-2009 Πράξη του χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εμβαδού 24.748,28 τ.μ. στη θέση “Αϊ Μάμα” Δημοτικού Διαμερίσματος Διμηνίου του Δήμου Αισωνίας ως εξής: Το ΤΜΗΜΑ 2 εμβαδού 8.556,67 τ.μ. ως δασική έκταση της παραγ. 2 άρθ. 3 Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 3208/2003, υπαγόμενο στις δεσμευτικές και προστατευτικές διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Το ΤΜΗΜΑ 1 εμβαδού 16.191,61 τ.μ. ως έκταση, δασικής μορφής της παραγ. 2 του άρθ. 3 του Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 3208/2003 (γεωργική έκταση του παρελθόντος η οποία δασώθηκε φυσικώς λόγω εγκατάλειψης) κα η οποία μετά την τελεσιδικία της πράξης χαρακτηρισμού ως έχει ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ διότι: 1) Εμφανίζεται με αγροτική μορφή στις αεροφωτογραφίες ετών λήψης 1945 και 1960. 2) Δεν εμφανίζει σήμερα την μορφή του δάσους, κατά την έννοια των άρθρων 3 παραγ. 1 και 67 παραγ. 4 περίπτ. α’ του Ν. 998/79 όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και 3) Πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στις διατάξεις της παραγ. 1 του άρθρ. 12 του Ν. 3208/2003, εμπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 21 παραγ. 8 του Ν. 3208/2003. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση της Όλγας Σιγανού - Καντόλα, συζ. Γεωργίου Σιγανού κατοίκου Σπετσών 120 Τ.Κ. 38500 ΒΟΛΟΣ. Η πράξη χαρακτηρισμού και το σχεδιάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντίρρηση εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¶∂¡£√™ Θερμά ευχαριστούμε όλους εσάς, που ο καθένας με τον δικό του τρόπο, μας συμπαρασταθήκατε σ’ αυτή την τόσο πικρή στιγμή της ζωής μας, για τον αιφνίδιο θάνατο του πολυαγαπημένου μας και λατρευτού μας

¢∏ª∏Δƒ∏ ∞£∞¡∞™π√À

Οι γονείς: Γεώργιος - Βενετία Αθανασίου Τα αδέλφια: Μηνάς - Αφροδίτη Οι λοιποί συγγενείς


46/ °È· οı ÒÚ· TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ÷ÚÌ¿ÓË ∑ËÓÔ‚›·˜, ∂ÚÌÔ‡ 148 - ΔÔ¿ÏË, ÙËÏ.: 24210-23530, ™ÎÚ›Ì· ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, §ÂˆÊ. °Ú. §·ÌÚ¿ÎË 41 (¶·Ï·È¿), ÙËÏ.: 2421023394, ™Ù·˘Ú·ÓÙÒÓË ™Ù·˘ÚԇϷ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 138 - ∫. ¶·Ï·Ì¿, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ.: 24210-71321. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶¤ÙÛ· ªÈ¯·‹Ï (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - °·Ì‚¤Ù·, ÙËÏ.: 2421058580. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ.: 24210-60306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA

°IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À

TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ·Úfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™À¡Δ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÚÔÎfi˘ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ ∫·ÏÏÈfiË §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª·ÎÚË √ÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜)

TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00,

10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂ-

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195

¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ˘ÁÚ·Û›· ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜... ÚÂÊ·‰fiÚÔ˘˜. 2. ¶¿ÓÙ·... ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο - ¶ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘. 3. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - ¶ÚÔ˚fiÓ ·Ú·Á‹˜. 4. ÕÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· ÁÈ· Ù· ηÙÛ·‚›‰È·. 5. ∞Ú¯·›Ô˜ ˘ÔıÂÙÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ - ™ÙȘ fi¯ı˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÎÙÈṲ̂ÓË Ë μfiÓÓË - ∏ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ʤÚÓÂÈ Û˘¯Ó¿ οÔÈ· ·Ó·ÛٿوÛË. 6. Δ›ÙÏÔ˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ª. ™Ô (¯ˆÚ›˜ ¿ÚıÚÔ) - ¢ÈÏ·ÛÈ·˙fiÌÂÓÔ... ÂÈÛ‡‰ÂÈ. 7. •ÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - √ ÂÁοډÈÔ˜ ·ÓÙ›ıÂÙfi˜ ÙÔ˘. 8. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - Δ· ·ÊÈ¤ÚˆÓ·Ó ÔÈ ÚfiÁÔÓÔ› Ì·˜ Û ıÂfiÙËÙ˜. 9. ª·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ πËÛÔ‡, ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ª·Ú›·˜ - ∫Ï›ÓÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ (·ÈÙ.). 10. ∞ӷʤÚÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË - ΔÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi fiÓÔÌ· Ù˘ ¿È·˜. 11. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ·ÚÂÏ¿ÛÂȘ - ¶fiÏË Ù˘ °·ÏÏ›·˜. 12. ∞Ú¯‹... ˘ԉ›ÍÂˆÓ - ™˘¯Ó¿ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È (ÁÂÓ.). ∫∞£∂Δ∞: 1. √ οÙÔÈÎÔ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ - °·ÏÏÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ fiÏË, ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘. 2. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ ÂÏÏËÓÈο ¯ˆÚÈ¿ ∂›ÚÚËÌ· Ô˘ ·ÔÎÏ›ÂÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. 3. √ ÏËı˘ÓÙÈÎfi˜ ¿ÚıÚÔ˘- ∂˘Úˆ·˚΋ ÌÂÁ·ÏÔ‡ÔÏË. 4. ¢›ÓÂÈ Î·È ·›ÚÓÂÈ... - ¢Ô‡ÏË Ù˘ ™¿Ú·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 5. μÂÙÂÚ¿ÓÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ - ΔˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ¤·ıÏ·. 6. √‰Â‡ÂÈ Û ¤Ó·Ó fiÏÔ - ΔÔÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 7. ªÔÓ¿‰· Ï‹„˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ (ÁÂÓ.) - ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο. 8. ∞Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÌÂ... ÎÚ‡Ô - ΔÔ “ÙÚ·ÁÔ‡‰È” Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ª¿ÏÂÚ (ÁÂÓ.) - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 9. ∞Ï·‚¿ÛÙÚÈÓÔ˜ Ó·fi˜ Ù˘ ˘‹Ú¯Â ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ™Ê›ÁÁ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ¶ÚfiıÂÛË - ΔÚfiÔ˜ Ì·ÁÂÈڤ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¤ÙÔ˜ (ÍÂÓ.). 10. ªÔÓÔÏÂÎÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË - ∞Ó··Ú·ÁˆÁÈÎfi ·ÙÙ·ÚÔ (ηı.). 11. ¶fiÏË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ - ™˘Óı¤Ù˘ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ “√È ÈfiÙ˜” . 12. ¢ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ... ÍÂÔ‡ÏËÌ· - ¶ÚÔÌËÓ‡-

ÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

ÂÈ Î·Ï¿. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. μƒ∞Ã∞Δπ-∞ª∏¡ 2. √π∫√¡√ªπ∫∞ 3. À§π∫∏-∞∂ƒπø¡ 4. ƒ∞-∂º∞-ƒ∞¡Δ∞ 5. ∂À√™ª√-∞¡ 6. √∞ƒƒπ∞-∂ª 7. À¶∞Δπ∞-∫∞™∫∞ 8. ¡∞-π∞Δƒπ∫∞ 9. ¢π∫∞-π√¡π∫∏™ 10. ∫∂ƒ∞™π-∂¡∞Δ√ 11. ª∞¡∂-Δ∞∫Δ 12. ™√À-∞™¶∞™π∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. μ√Àƒ°√À¡¢π∞™ 2. ƒπ§∞-∞¶∞π™ 3. ∞∫π-∂ƒ∞∫∞ªÀ 4. Ã√∫∂À-Δπ∞ƒ∞ 5. ∞¡∏º√ƒπ∞-∂¡∞ 6. Δ√∞™π∞Δπ∫∂™ 7. ∞ªπ-ª∞-ƒ√ 8. π∂ƒ√-∫π¡∂Δ∞ 9. ∞∫ƒ∞ƒ∞∫π¡∞™ 10. ª∞π¡∞-™∞∫∞∫π 11. ∫∂¡Δø-∏ΔΔ∞ 12. ¡∞¡∞-ª∞Δ™√

∫ƒπ√™ ∞Ó Û·˜ ÂÓԯϛ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÛÙÂ, Â›Ó·È ÚÔÙÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÙ Ì ¯ÈÔ‡ÌÔÚ, ÌËÓ Í¯ӿÙ fiÙÈ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÙ ·Ó¿ÁÎË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-34-5-9. Δ∞Àƒ√™ √È ÂÁˆÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û·˜ ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ó Û ϿıÔ˜ ‰ÚfiÌÔ. ∞ÏÏ¿ÍÙÂ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÙ Ì ÏÔÁÈ΋. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 44-30-22-12-34-2. ¢π¢Àª√π ªËÓ ÂÓ‰›‰ÂÙ Û ÂÈÚ·ÛÌÔ‡˜ Û‹ÌÂÚ· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÚÔÂχۈ˜ Î·È ÎÔÈÙ¿ÍÙ ϛÁÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ˘Á›· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-12-34-56-9-8. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ÔÛfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Ë ÔÈfiÙËÙ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛÔ¯‹ Û fiÙÈ... ÂÈϤÁÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-30-29-44-37-5. §∂ø¡ ∏ ¤ÓÙ·ÛË Û·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ Î·È ¯¿ÓÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ·Ú¿ÍÙ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4320-33-4-51-1. ¶∞ƒ£∂¡√™ √ÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ۋÌÂÚ· Ó· ͤÚÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ·ÚÔ‰ÈÎfi, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌË ÙÔ ¿ÚÂÙ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-10-22-34-5-3.

∑À°√™ ªËÓ ·Ú·‰›ÓÂÙ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Ù· fiÏ·. £¤ÏÂÈ ·ÁÒÓ· fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÙ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ. ¶ÔÏÂÌ‹ÛÙÂ Î·È ı· ÙÔÓ ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-30-28-22-12-4. ™∫√ƒ¶π√™ ∞Ê‹ÛÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙȘ ÁÎÚ›ÓȘ Î·È ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ͤÚÂÙ Ôχ ηϿ ÙÈ ı¤ÏÂÙÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-30-29-18-3-22. Δ√•√Δ∏™ ¶Ôχ ηϋ ̤ڷ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÙÂ Û˘Ìʈӛ˜ ‹ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÂȉÈο οÔÈ· Ô˘ ÙËÓ Î˘ÓËÁ¿Ù ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-40-22-13-29-8. ∞π°√∫∂ƒø™ Δ· ¤Í˘Ó· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯ÂÙ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û·˜. •ÂÎÈÓ‹ÛÙ fï˜ ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ӷ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ¤ÙÛÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 38-20-18-4-3323. À¢ƒ√Ã√√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÙ ηٷÓfiËÛË Û‹ÌÂÚ· Û fiÙÈ ·ÎÔ‡ÛÂÙ ‹ Ì¿ıÂÙÂ, Î·È ÂȉÈο ÌËÓ ÍÂÛ¿ÛÂÙ ÛÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ı· ›ÛÙ ¿‰ÈÎÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 27-10-33-4-56. πãÀ∂™ ∏ Ù‡¯Ë Û·˜ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ Û‹ÌÂÚ·. ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ù· Ú›Ûη, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-2044-34-5-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

TƒπΔ∏ 3 N√∂ªμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ΔÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 11.30 12.00 13.00 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 17.00 18.00 19.00 19.10 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.45

ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜ ∂ȉÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ ŸÛÔ ΔÛ¿ÚÏÈ Î·È §fiÏ· “ŸÏÔÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ” √‰ËÛÛfi˜: ªÈ· ¿ÁÓˆÛÙË ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÙÚ›‰· √‰fi˜ ∞Óı¤ˆÓ (∂) Δ· ·È‰È¿ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ¡Ù·ÁÎ Weekenders ΔÛÈÎÈÙ›Ù·˜ (∂) ∞Ù›ı·Û· ÓÈ¿Ù· ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∫Ï‹ÚˆÛË §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ¶·Ú¿‚·ÛË ∂ÍÂÚ¢ӋÛÂȘ μ·Ó¤Û· ¶·Ú·ÓÙ› π·ˆÓ›·: √ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Î·È Ô ÛÙÚ·Ùfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

06.30 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.45

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 21.40 22.00 23.00 24.00 01.00 01.30 02.30 04.00 05.00

ƒˆÌ·›Ô˜ Î·È πÔ˘ÏȤٷ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ (E) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∞fi‰Ú·ÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÎÏËڈ̤Ó˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ ª·ı‹Ì·Ù· Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ¢È¿ÛˆÛË ˙ÒˆÓ ΔÔ ¤ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ηÏÔη›ÚÈ ∏ ·Ó·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ˙ÒÔ˘ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÙ °Ô˘ÏÊ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞Ú¯·›· ª·Î‰ÔÓ›· ¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Cinemania (E) ¢È·ÛÔÚ¿ (∂) ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) “ΔÚÔ¯ÈÔ‰ÚÔÌÒÓÙ·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘”

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ͤÏÈÍË: Δ·¯‡ÙËÙ· √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™˘ÌÌÔÚ›· ÂÚ·ÛÙÒÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ Press ∂ȉ‹ÛÂȘ “ª·Ê›·” Δ· ÂÙ¿ ı·Ó¿ÛÈÌ· ·Ì·ÚÙ‹Ì·Ù· “∑‹ÏÂÈ·”

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.50 10.00 13.00 13.15 16.00 17.00

07.00 08.00 09.00 09.30 10.30 11.30 12.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 05.15

∏ ¿Û¯ËÌË Ô˘ ¤ÁÈÓ fiÌÔÚÊË ¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) Fatus olus ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ ∞ÁÚfiÙ˘ ÌfiÓÔ˜ „¿¯ÓÂÈ... (∂) Sex and the city 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.15 18.00 19.00 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 01.20 02.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ÈfiÙ˘ Ù˘ Ï·ÎÎÔ‡‚·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ΔÚ›ÙË Ì·ÙÈ¿ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.40 16.50 17.00 18.10 19.00 20.00 21.00 21.45 23.50 03.00 05.00

¶ÂÚ› ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ˘‰¿ÙˆÓ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ 3 ÿÚÈÙ˜ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· - ¶ÂÓ‹ÓÙ· (∂) ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì Eȉ‹ÛÂȘ ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· ª›Ï·Ó-ƒÂ¿Ï ™Ô‡ÂÚ Ì¿Ï· (™) “Slammed” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›Ó· ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË” Fringe ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∂ȉÈ΋ ÔÌ¿‰· Dead zone “∏ ηٿڷ ÙÔ˘ ÔÏÂÌÈÛÙ‹” “™‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÛÙÔ ‚˘ıfi”

06.00 12.00 13.30 14.00 14.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.30 22.00 23.00 01.00

μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∂ÏÏ¿‰· ∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË μÂÚÂÓ›ÎË ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ºÒÙ· ÔÚ›·˜ ∏ ÷‚¿Ë ·fi „ËÏ¿ πÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ °ÎÈ ¡Ù ªÔ·Û¿Ó ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜ ™Ù¤ÁË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡ ¡Ù °ÎÔÏ “ªÈÎÚÔ·̷ٷ” √ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿ÙË μÔ˘Ï‹-ΔËÏÂfiÚ·ÛË

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.15 07.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.40 17.45 18.50 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 02.30 03.30 04.30 05.10 05.30

111111111111111111111111111

06.00 07.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.30 13.00 14.00 14.55 15.10 16.00 17.00 18.00 19.00 19.45 20.00 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

07.00 08.00 09.00 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 00.00 01.00

¶·È‰È΋ Ù·ÈÓ›· ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ӛ΢ ∂ȉ‹ÛÂȘ √∫ ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ My space

∂ȉ‹ÛÂȘ ™∫∞´ one line The Oprah Winfrey Show That’s entertainment (∂) Ten years Younger ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· That’s entertainment Top chef America’s next top model ∂ÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ °˘Ú›ÛÌ·Ù· ™∫∞´ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· CSI ¡¤· ÀfiÚÎË CSI ª·˚¿ÌÈ Dexter CSI §·˜ μ¤Áη˜ °˘Ó·›Î˜ ›Ûˆ ·fi Ù· Û›‰ÂÚ· μÔÌ‚ÈÛÙ¤˜ ηÌÈο˙È ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ My famous family

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 07.00 111111111111111111111111111

§fiÏ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ∂ȉ‹ÛÂȘ £· ‚ÚÂȘ ‰¿ÛηÏfi ÛÔ˘ (∂) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ-¢ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ƒ¿‰ÈÔ ∞Ú‚‡Ï· ªÂ ·Á¿Ë Love bites ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor Audition (E) Grey’s anatomy OLA 10 ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂Ó˜ ̤Ú˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ

11.00 12.00 15.00 17.15 17.30 18.45 20.00 20.55 21.00 23.15 02.00 02.15 04.15

¶·ÓfiÚ·Ì· “∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express ∂ȉ‹ÛÂȘ Showbis news ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto Alter “ŒÓ·˜ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜” ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ Auto Alter “∂ÈıˆÚËÙ‹˜ μ·Ï·ÓÙ¤Ú: √ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˘” Masterminds

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08.00 08.45 09.15 11.00 12.00 15.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.30 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Class 2b Cinepolis ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√ Δ∏§. 24210 24311

™∏ª∂ƒ∞ ·) ™Δ√ μ∞£√™ ∫∏¶√™

¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8.30 ‚) “Δ√ ∫√ƒπΔ™π

ª∂ Δ√ Δ∞Δ√À∞∑”

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

√ ÕÈ˙·Î ª·Ú Â›Ó·È ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜ Ì ÌÈ· ·fiÏ˘Ù· ÈÛÔÚÚÔË̤ÓË ˙ˆ‹, ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙË Ã¤‰ÂÚ Œ‚·Ó˜, Ì›· ¤Í˘ÓË, ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Á˘Ó·›Î·, ·ÏÏ¿ Ì ÛÔ‚·Ú¿ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Í›ÛÔ˘ ‰È·Ù·Ú·Á̤ÓË Â›Ó·È Î·È Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, Ë ¡Ù·˚¿Ó·, Ô˘ ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÂÊÈ·ÏÙÈο fiÓÂÈÚ·. √ ÕÈ˙·Î ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÙËÓ Ã¤‰ÂÚ Î·È ·fi ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ·ÚÁ› Ó· ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÁˆÓ›· ηıÒ˜ Ù· ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ... ÙÔ ÊfiÓÔ!

STAR 21.00

ŒÓ·˜ ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜ ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫·ÚÏ ƒ¤ÈÓÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¤ÙÈ ª›ÓÙÏÂÚ, ¡Ù¤ÓȘ º·Ú›Ó·, ¶fiÏ· ª¿ÚÛ·Ï.

∏ §›ÏË Î·È Ô ¡Ù·Ó ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ¤ÏËÍ ¿‰ÔÍ· Î·È ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈfi ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‹ÚÂÌÔ. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó Í·Ó··ÓÙÚ¢Ù›, ÂÓÒ ÌÈÛÔ‡Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔ Ó¤Ô Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘. £· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ Í·Ó¿ ÛÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÙÔ˘˜, ªfiÏÈ, Ì ¤Ó·Ó ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, Ô Î·˘Á¿˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ı· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÎÚ˘Ì̤ӷ ¿ıË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë §›ÏË Î·È Ô ¡Ù·Ó Ó· ÙÔ ÛοÛÔ˘Ó Ì·˙›!

ALTER 21.00

¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì øÚÈ·›Ô ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÛϷ ªÂÓÙ¿ÏÈ·.

ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “¶Âı·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì” Ú›¯ÓÂÈ Êˆ˜ ÛÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ Î·È ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ‰‡Ô ÌËÙ¤ÚˆÓ - ÌÈ·˜ πÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ Î·È ÌÈ·˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜ - ÔÈ Ôԛ˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÚÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÂÍÈÛÙÔÚ› ÙËÓ Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ‰‡Ô ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙËÓ ÂÊ˂›· - Ù˘ 17¯ÚÔÓ˘ πÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ Rachel Levy, Î·È Ù˘ 18¯ÚÔÓ˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ·˜ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·˜ Î·È “ηÌÈο˙È-·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜” Ayat Al-Akhras - ÔÈ Ôԛ˜ ¤ı·Ó·Ó Ì·˙› Û ÌÈ· ·ÁÔÚ¿ Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÙÔ 2002.

∂Δ3 24.00

ª·Ê›· ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÈÌ ŒÈÌÚ·¯·Ì˜. ¶·›˙Ô˘Ó: √Ï˘Ì›· ¢Ô˘Î¿ÎË, ∫ÚÈÛÙ›Ó· ÕÏÁÎÂ˚Ù, Δ˙¤È ªÔÚ.

√ Ó·Úfi˜ ηÈ... Ï›ÁÔ ·Ú·¿Óˆ ·’ fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ËıÈÎfi˜ ÕÓÙÔÓÈ ∫ÔÚÙ›ÓÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÌ·ÊÈfi˙Ô˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈÎÚfi ·È‰› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÛÙË ™ÈÎÂÏ›· Î·È ¤ÊÙ·ÛÂ...ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ÁÈ· Ó· ȉڇÛÂÈ ÌÈ· ·Ó›Û¯˘ÚË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ ÕÓÙÔÓÈ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· η˙›ÓÔ ÙÔ˘ §·˜ μ¤Áη˜, ı· ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙÔÓ ·¤Ú· ·fi ·ÓÙ›·Ï˜ ÊÚ¿ÍȘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ˆ˜... “™ÈÎÂÏfi˜ ·ÛıÂÓ‹˜” .

¡∂Δ 00.15

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 29/10-4/11/09 ∞π£√À™∞ 1: ∏ ∂¶√Ã∏ Δø¡ ¶∞°∂Δø¡ø¡ (ª∂Δ∞°§.): ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00

Ã∞ƒπ ¶√Δ∂ƒ: ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏: 12.00 Δ∑√À§π & Δ∑√À§π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 23.30. ∞∫∞¢∏ªπ∞™ ¶§∞Δø¡√™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.30. ∞π£√À™∞ 2: MICHAEL JACKSON THIS IS IT: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.30, 21.45, 00.00, ∫Àƒπ∞-

∫∏: 12.45, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45, 00.00. ∞π£√À™∞ 3: æÀÃ∏ μ∞£π∞: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 21.00, 23.45

æ∏§∞ ™Δ√¡ √Àƒ∞¡√ (ª∂Δ.): ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏: 12.15, 14.15, 16.15

¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 10.30 ∞π£√À™∞ 4: ¡√ª√Δ∞°∏™ ¶√§πΔ∏™: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.00, 00.15

Dolby Digital

£Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1992, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ºÈÏ Δ˙Ô¿ÓÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, ∫ÈÌ ª¿ÛÈÓÙ˙ÂÚ, √‡Ì· £¤ÚÌ·Ó.

G-FORCE (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ∫Àƒπ∞∫∏: 12.00, 14.00, 15.45, 17.45

∂ÈıˆÚËÙ‹˜ μ·Ï·ÓÙ¤Ú: √ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˘ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¤Ê·Ó ÕÂÏÁÎÚÂÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫Ú›ÛÙÂÚ Ã¤ÓÚÈÎÛÔÓ, °ÈÔ¯¿Ó· ™¤ÏÛÙÚÔÌ.

ªÈ· ˘ÚηÁÈ¿ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÂÓfi˜ ÛÈÙÈÔ‡, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÙÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÷Ә μ›Ì·Ó. ∫·ıÒ˜ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, Ô μ·Ï¿ÓÙÂÚ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¿Ó‰Ú·. £· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ∫·ÙÚ›Ó, Ô˘ Û·ÁËÓ‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÈıˆÚËÙ‹, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ.

ALTER 02.15


48/

TƒπΔ∏ 3 NÔ∂ªμƒπ√À 2009 ∫∂πª∂¡√: ∫. Δ™∞ª¶∞∑∏™

(ºøΔ√: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™)

·È ›̷ÛÙÂ Î·È “·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜”. ™ÎÂÊÙ›Ù ӷ ÌËÓ ‹Ì·T˘ ∂§∂¡∏™ ÛÙ·Ó... ™Δ∞ª√À§∏ ΔÔ Ï¤ˆ Ì’ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ‚Ú·‚Â›Ô Ô˘ ‹Ú ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·fi ÎÔÓÙ¿ Î·È Ë ª·ÁÓËÛ›· Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û¯¤ÛË ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Î·È ÁÏ¿ÛÙÚ·˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô ˆ˜ Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶¿ÏÈ Ì·˜ ÍÂÏ¿ÛˆÛ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ë Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Philoxenia Tourism Awards ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ̤ۈ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜. ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ ÔÚÂÈÓfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÏÔÈfiÓ, ÁÈ·Ù› Û ÙÈ ¿ÏÏÔ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì Ì ÙË ÊÙˆ¯‹ ·ÛÙÈ΋ Ì·˜ “Úԛη”, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ÙË ƒfi‰Ô; ∂Λ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÏȤ˜ fiÏÂȘ, ÎÙ›ÚÈ· ÌÂ۷ȈÓÈο, ΢ÎÏ·‰›ÙÈÎË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· Û ÛÔοÎÈ·, ¯ÒÚÔÈ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ fiÔ˘ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÈÓËı›˜ ˆ˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Û·È ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ‰ÂÓ ÂÚ·Ù¿˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Î·È Ó· ÛÔ˘ Ì›ÓÔ˘Ó ·Í¤¯·ÛÙÔÈ. ∞Ó·ÚˆÙËı‹Î·Ù ÔÙ¤, ÙÈ ‚ϤÂÈ Ô ÙÔ˘Ú›ÛÙ·˜ fiÙ·Ó Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜; ΔÈ ·ÓÙ·ÌÒÓÂÈ, ÔÈ· “·ÍÈÔı¤·Ù·”, ¤ÙÛÈ Î·È Î¿ÓÂÈ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ·ÓËÊÔÚ›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô˘ ÎÈ ·˘Ù‹ ¯¿ÚË ÛÙË ı¤ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ(ϤÌ ÙÒÚ·...) “ÎÚ·ÙȤٷȔ. ∞ÏÏÈÒ˜, ·Ó ¤ÚÂ ӷ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË, ›Ûˆ˜ ÎÈ ·˘Ù‹ Ë ·Ú·Ï›· ¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙË Ï›ÛÙ·... ¶Ô‡ ı· ÛÙ¤ÏÓ·Ù ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ó· ÂÚ·Ù‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı› ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ¤Ó·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ ÙÔÓ ÂÚÈÔÈËı›ÙÂ Î·È Ó· ÙÔ˘ ·Ê‹ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙË ·Ó¿ÌÓËÛË ·fi ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ‰Ò; ŒÓ·Ó ¿ÓıÚˆÔ Ô˘ ı· ˙ËÙÔ‡Û οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi Ì·˜ ÊÔÏÎÏÔÚ, ÙÔ Ô˘˙ÂÚ›; Œ¯ÂÙ ¤ÚıÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·˘Ùfi; ŒÓ·Ó ÌfiÓÔ ÂÚ›·ÙÔ ÌÔÚÒ Ó· ÛÎÂÊÙÒ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ·. ™Ù· ÚÔÛÊ˘ÁÈο Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ, fiÛ· Î·È fiÔ˘ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÔÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜, ·ÈÛıËÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÈÛÙÔÚÈο. °È’ ·˘Ùfi Û·˜ Ϥˆ: ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÎÈ ·˘Ùfi... stamouli@e-thessalia.gr

™ÚÒÍÙ ٷ ¤ÚÁ· ∞§§∏ ÌÈ· ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤TÔ˘ Kø™TA ÚËÛ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·‰ÈηT™AM¶AZH Û›·˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∏ ÂÈı˘Ì›· ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹, ηϋ, ‰È·Ê·Ó‹˜, fï˜ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ¤ÚÂ ÔÈ ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ Ó· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔÂÏÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‹Ú Â¿Óˆ ÙÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ¯Ù˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ. ºÔ‚fiÌ·ÛÙ fiÙÈ Ô Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ÌÂٷ͇ ÂÈı˘Ì›·˜ Î·È Ú¿Í˘ ‰ÂÓ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Î·È Ôχ Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· ‰›· ¿ÛÎËÛ˘ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ ¤Ó· Ì¿¯·ÏÔ. ∏ Ó¤· ÚÔÛ·ı› Ó· Ù· ‰ÈÔÚıÒÛÂÈ. ∞fi ...ÙË ÌÔ›Ú· Ù˘ fï˜ Ó· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, Ó· ‚ÚÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ ÏÂÊÙ¿ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ. √‡Ù ·fi ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô‡Ù ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ (·ÏÈÔ‡˜ ‹ Ó¤Ô˘˜) Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ›Ûˆ˜ Ô˘ıÂÓ¿. μÂÏÙÈÒÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ. À¿Ú¯ÂÈ ›Ûˆ˜ ‰›Ô ‰fi͢ Ï·ÌÚfi ÛÙ· ¤ÚÁ·. Ÿ¯È Û ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚȯÙ› ÈÛÙÒÛÂȘ Ì ÙÔ ÙÛÔ˘‚¿ÏÈ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Û ÔÚÈṲ̂ӷ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ηϋ ÒÚ· Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ÔÈ Ô‰ÈΤ˜ ·Ú·Î¿Ì„ÂȘ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ¶‹ÏÈÔ, Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÎÏ. ∞˘Ù¿ Ó· ÛÚÒÍÂÈ Ë Ó¤· Ë Ó¤· ËÁÂÛ›· ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚÔ. ∂›Ó·È ·Û‡ÏÏËÙÔ fiÙÈ Â‰Ò Î·È 15 ¯ÚfiÓÈ· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿Î·Ì„Ë ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. ∂›Ó·È Â›Û˘ ·Ê‡ÛÈÎÔ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÁÚ‹ÁÔÚˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, Â›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ Ì fiÚÔ˘˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ’70. ∞ÀΔ∞ Û Â›Â‰Ô ÂÍÔ˘Û›·˜. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ‰È·Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ Ì ·Ó·Áη›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ∏ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ÊÙˆ¯¤˜ Ì¿˙˜, Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ·fi ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜ Ì ÓfiÌÔ˘˜-ÌÂÙfiÓ, Â›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È Ù¤ÏÔ˜, ÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ¤Ó·Ó Ì‹Ó· ˙ˆ‹˜ ÌfiÓÔÓ, Ë ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Â›Ó·È ÛÔÊ‹ ÂÈÏÔÁ‹. 줂·È· ·˘Ù‹ Ë ÛÙ¿ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·ÈÒÓÈ·, Ô‡Ù ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ Ó· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ. ∏ ·ÓÔ¯‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· Î·Ó¤Ó·Ó ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙË. ¶Ôχ ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó.

2112009

∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÌÂÏÂÙ¿ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

√ Ï·fi˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ Û·Ù¿Ï˜.

™∏ª∂πøΔ∂√¡ fiÙÈ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔÛˆÈο Ô ·Ù‹Ú ªËÙÛÔÙ¿Î˘. Δ¤ÛÛÂÚ· ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔ˘ÛʤÙÈ.

Δ· ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·... ÃΔ∂™ ÏÔÈfiÓ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· “ı·” Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿. √È Û˘Ìʈӛ˜ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ·Ê› Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙ¿. Ÿˆ˜ ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ΢‚¤ÚÓËÛË Ë Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÛÈÎfi ·ÁˆÁfi, Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ·ÁÓÔԇ̠̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜. “μƒ∂Ã∂π ÛÙ· ·Ú·Ì‡ıÈ· / Î’ ÂΛı ¤¯Ô˘Ó ÂÚı› / ÔÈ Ì¿ÁÔÈ ÔÈ ·Á·ıÔ› / Ì ْ ¿ÛÚ· Á¤ÓÂÈ· Ï‹ıÂÈ·” (Δ¤ÏÏÔ˜ ÕÁÚ·˜)

ΔÚ·ÁÔ‡‰È ∞¡ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ·ÂÏÈÛ›· Ì·˜ Û ÂÏ›‰·, ÛÎÂÊÙ›Ù fiÙÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ΔÔ ∑¿ÏÔÁÁÔÓ “∏ øÚ·›· ∂ÏÏ¿˜”. ◊ ÛÙËÓ ¤Û¯·ÙË ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∫·ËÌfi˜.

¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi ∂∫Δ√™ ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÍfiÌÂÈÓ·Ó Î·È ·fi stage ¤¯Ô˘Ì ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÓËÁ˘ÚÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁοϘ ÙÔ˘˜ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “¢ÒÛÙ ٷ ÛÙ·˙ ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ” ·ÓÙË¯Ô‡Ó ÔÈ ·ÓËÁ˘ÚÈΤ˜ È·¯¤˜ ÙˆÓ ÁÚ·‚·ÙˆÌ¤ÓˆÓ ÌÈÎÚÔηÈÙ·ÏÈÛÙÒÓ. Δ√ Stage ÛÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÏÔÈfiÓ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ı· ÂÈÙËÚ‹ÛÂÈ Ô Ú·‚‰Ô‡¯Ô˜ ¶¿ÁηÏÔ˜. √ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·ÏÒ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ηʤ‰Â˜.

∫˘ÚȷοÙÈη ∏ ¡∂∞ ÂÊËÌÂÚ›‰· (∫˘ÚȷοÙÈÎË) ÙÔ˘ ª¿ÎË ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô‡ÏËÛ ۯ‰fiÓ 195.000 ʇÏÏ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÙÔ˘ £¤ÌÔ˘. ΔÔ £¤Ì· Ô‡ÏËÛ 285.000 ʇÏÏ· ¯¿ÚË Î·È ÛÙËÓ Û˘Óԉ¢ÙÈ΋ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ù·ÈÓ›· “∂Ï °ÎÚ¤ÎÔ” . æËÏ¿ ‹Ù·Ó Î·È Ë Real News ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì 155 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʇÏÏ·. ΔÔ μ‹Ì· ‹Ù·Ó ÛÙ· 158 Î·È Ë ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· ÛÙ· 147. ™˘Ì¤Ú·ÛÌ·: ∞Ó ı¤ÏÂȘ

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·¤Ê˘Á ¤Ó· ÚÒÙÔ ÛÎfiÂÏÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‰Ô¯‹, Î·È ϤÔÓ Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· fiÏˆÓ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, 7 Î·È 8 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡, fiÔ˘ Î·È ı· Á›ÓÂÈ Â˘Ú›· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙÔ Â›‰ÔÌ· ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È: ∞˘ÙÔÙÂÏ‹˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ∂Δ∞∫, ·˘ÙÔÂÚ·›ˆÛË, ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜. ∂·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È: ºfiÚÔ˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ºª∞¶, ·˘ÍË̤ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·ÙÚȯȷÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂: ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ηÏ¿˙Ô˘Û· ·ÓÂÚÁ›·, Ë Ô-

Ó· ‚Á¿ÏÂȘ Ì›· Ó¤· ÂÊËÌÂÚ›‰·, ‚Á¿ÏÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È Ú›ÍÙ· fiÏ· Û’ ·˘Ù‹. ∞ÚΛ Ó· ¤¯ÂȘ ηϿ ÛÈÓÙ›.

§ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› “∂°ƒ∞æ∂” ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¡¢ Ì ÙÔ Ó· ...·ÂÈÏ‹ÛÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ΔÂÏÈο Ë ·ÔÌfiÓˆÛË ÛÙË ƒ·Ê‹Ó· ‰ÂÓ ÙÔÓ ¿ÏÏ·Í ÙÔÓ “ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ”. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Î·Ù¿Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Û‚¿ÛÌÈÔ˜ Â›ÙÈÌÔ˜ fiÙ·Ó Ù‡ÔȘ Â›Ó·È Úfi‰ÚÔ˜. ∫∞π ηıÒ˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ÛÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢, ÙÔ ¡ÙÔÚÈÎfi ÛÙÚ·Ùfi‰Ô, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏÈÎÔ‡˜, ¤ÚÈÍÂ Î·È ı· Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ù˘ ·ÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÙÔ˘ ’93, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛË ªËÙÛÔÙ¿ÎË. ∏ ¡ÙfiÚ·, ·ÊÔ‡ Û˘Ì‚Ô