Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 www.e-thessalia.gr

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 07.22'- ‰. 19.05’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ

¶ÂÌÙË 3 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.135

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

40 ™ÂÏ›‰Â˜

† ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ¢·Ì¿ÚȉԘ

ηÈ

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20 ∂Àƒø

+ º¶∞.

∂χıÂÚÔÈ ˘fi fiÚÔ˘˜ ∫·ÛȉȿÚ˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜, ª›¯Ô˜

∞fiÊ·ÛË-¤ÎÏËÍË ¶ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËΠÌfiÓÔÓ Ô §·Áfi˜ ∫˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜-∞ÓÙȉڿÛÂȘ ∞Ï·ÏÔ‡Ì Î·È ¿ÏÈ Ì ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ

χıÂÚÔÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚ˘, ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ Î·È ¡. ª›¯Ô˜, ÂÓÒ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜ ÎÚ›ıËΠ·fi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô °. §·Áfi˜. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË 50.000 ¢ÚÒ. √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó ·ÈÊÓȉȷÛÌfi ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 7, 8, 9, 10

«£‡Ì·Ù·» ‰Âο‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Î·È ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 15

ª·Ú·ıÒÓÈ· ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈ· ·ÔÏÔÁ›· ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘

∫·Ù·¤ÏÙ˘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ μ·Û›Ï˘ ºÏˆÚ›‰Ë˜

∞›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ ¿ÚÙÈ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ■ ÛÂÏ. 12

ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ΔÚÈÌÂϤ˜ μfiÏÔ˘ º˘Ï¿ÎÈÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· «Ì·˚ÌÔ‡» Û‡ÓÙ·ÍË ■ ÛÂÏ. 13

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó ÂÚÈÙÂÚÔ‡ ªÂÙ¿ Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·, ÛÙfi¯Ô˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ

ÏËÛÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘... ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ԢÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤ˆ˜ ÙÒÚ· - ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· - Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÏËÛÙÒÓ Î·Ù‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÏ¿ ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∫ÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Û ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ԢΠÔÏ›Á˜, ·ÏÏ¿ ÏËÛÙ›˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ª›· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤˙ËÛ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Î·È ÙË ‚›· ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘. ■ ÛÂÏ. 13

¶Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ ∞ıÒÔÈ ÔÈ 12, ηٷ‰›ÎË Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ■ ÛÂÏ. 13

∏ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ó›ÎËÛ ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ °. ¶ÈÏ¿ÙÔ ■ ÛÂÏ. 11

ÕÚ·˙ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ù· Ô˘ÏÔ‡Û Û ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏË ÛÂÏ. 13

∞°ƒ√Δπ∫√™ ¶∞ƒ∞°ø°π∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À

“H ¢∏ª∏Δƒ∞” ·fi ÙÔ 1918

∞¡∞∫√π¡ø™∏

¢π∞£∂™∏ ª√À™Δ√À °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· ˆÏÂ›Ù·È ªÔ‡ÛÙÔ˜ §Â˘Îfi˜ Ì 1 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi Î·È ∂Ú˘ıÚfi˜ Ì 1,10 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ΔÚ‡ÁÔ˘. √ ªÔ‡ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁÓfi˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ™‡ÛÙËÌ· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. øƒ∂™ ¢π∞£∂™∏™: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 07.00-16.00 ™¿‚‚·ÙÔ 07.00-13.00 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280-76140-76210-76514

¡ÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ·fi ·ÛÊ˘Í›· ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ÛÂÏ. 21 ■

§∞¢π∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ Àæ∏§ø¡ ¶ƒ√¢π∞°ƒ∞ºø¡ ™∂ ¶ƒ√™º√ƒ∞ 20W50 4§πΔƒ∞ 14,99 ñ 10W40 4§πΔƒ∞ 19,99 4§πΔƒ∞ ¶∞ƒ∞º§√À -12 ª√¡√¡ 6,99 ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ 2 ˘·ÏÔηı·ÚÈÛÙ‹Ú˜ ÌfiÓÔ 10¢ÚÒ Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔÔı¤ÙËÛË

∞¡Δ∞§§∞∫Δπ∫∞ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡

ª∞°√¶√À§√™ §∞ƒπ™∏™ 138 μ√§√™ñΔ∏§. 24210 66627 magopoulos.car.gr

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ˙ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ■ ÛÂÏ. 17

¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¡· ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞

■ ÛÂÏ. 16

ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¢È¤Ï˘Û ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠0-3 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÷٠ÙÚÈÎ Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 23


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∂ϤÓË ∫ÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘, ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ™μ£∫∂

A¶√æ∂π™

«√ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Ó· Ì·˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó»

§ËÛÙ‹˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Δ˘ ∫∂∑∞™ §øƒ∏ √È ÏËÛÙ›˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ‹ÚˆÂ˜: ¢È·‚fiËÙÔ˜ Ô ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜ Ô ÏËÛÙ‹˜ Ì ÙȘ ÁÏ·‰ÈfiϘ. ¢ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÏËÛÙ‹ Ì ÙÔ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ. •¤ÚÂÙ ÔÈÔÓ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂ, ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂Ûfi‰ˆÓ Ô˘ ‚ڋΠÌÈ· ·ÎfiÌË È‰¤· ÁÈ· Ó· ÏËÛÙ¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÈ Ù· ·Î›ÓËÙ·. √ ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÌÈ· ·ÎfiÌË ÏËÛÙÚÈ΋ ȉ¤· ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºfiÚÔ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 9 ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ȉ¤·, ÌËÓ Ù˘¯fiÓ Î·È ·Ô‰Ôı› Û ¿ÏÏÔÓ Ë Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ó· ÂÍÔÊÏÔ‡Ó ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ. ∞Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜, ηϋ ηډȿ, ı· ¿ÂÈ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. °È· Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÌÈ˙¤ÚȘ Ù‡Ô˘ “¿ÚÙ ÙÔ ·Ï¿ÙÛÔ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÒÛÙ ÌÔ˘ Ú¤ÛÙ· ¤Ó· ηÙÔÛÙ¿ÚÈÎÔ” . ∂Ó ÚÒÙÔȘ Ô £ÂÔ¯¿Ú˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. ∞Ó ‰ËÏ·‰‹ οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú¢ÛÙfi, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ͯÚÂÒÛÂÈ Û ›‰Ô˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ‰Ô‡Ì ·ÔÎÔÌ̤ÓÔ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. √È ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈ· Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÎÈ Â‰Ò ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ËıÈÎÔÏÔÁ›Â˜. ÃÚˆÛÙÔ‡Ó, ÙÂÏ›· Î·È ·‡Ï·. ∫¿ı ϛÁÔ Î·È ÏÈÁ¿ÎÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘˜. √ ¤Ó·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ÚÔÛˆÔÎÚ¿ÙËÛË ·fi ÙȘ 5.000 Ô ÌÂıÂfiÌÂÓÔ˜ ¤‚·Ï fiÚÈÔ ÙȘ 150.000. À¿Ú¯ÂÈ ·fiÛÙ·ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÛ¿, ‰ÂÓ Â›Ó·È; ∫È fï˜ ̤۷ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏ·˙·Ó ÙfiÛÔ ı·̷ÙÈο. ∞˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÚÈÛοÚÂÈ, ‰ÂÓ ¯·Ú›˙ÂÈ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ªÔÚ› Ó· οÓÂÈ Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ; Ÿ¯È. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÌÔ›Ú· ÙÔ˘ ·Ó ÌϤÍÂÈ Ì ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. √È ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È. ∏ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ›ÓÂÈ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ ÙËÓ ÚÔÛˆÔÎÚ¿ÙËÛË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Â·¯ıÔ‡˜ ̤ÙÚÔ˘, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ Ù· ·ÔÏËÚÒÓÂÈ. √ ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘ οÔ˘ ÔÓÙ¿ÚÂÈ Ì fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ȉ¤Â˜. ¶ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏÈÛ›·. ºÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ı· ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ·Î›ÓËÙÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¿ıÔ˘Ó ÂÁÎÂÊ·ÏÈÎfi ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ì‹Ó· Ì ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡˜ ··ÙÂÒÓ˜. ™ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì·›ÓÂÈ ϤÔÓ Ô Ì¤ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÙˆÓ. ™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ηχÙÂÈ Ë Ú‡ıÌÈÛË. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi fiÛÔ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏfi fiÛÔ ÔÈ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÔÊÂÈÏ‹: ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÂÓfi˜ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ‰›ÓÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤÙ˜ fï˜ Â›Ó·È ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ÙÔ Ó¤Ô ÌfiÙÔ Ù˘ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂Ûfi‰ˆÓ: Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È Â˘ÚËÌ·ÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ËıÈο ÛˆÛÙfi. (∞fi ÙÔ “μ‹Ì·”)

Í·ÁˆÁ¤˜ ·Ó¿Á΢ Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ıÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Û ¤Ó·Ó ÙÈÙ¿ÓÈÔ ·ÁÒÓ·. ∂Í·ÁˆÁ¤˜ Ì ˙ËÌÈ¿, Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ ÙÔ 2012 ηٿ 30%, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ‚¿˙Ô˘Ó ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∂ϤÓË ∫ÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘.

“∂

√ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˜ ÂÍ·ÁˆÁÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ‚·ÛÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ·Ú·Û΢·Ṳ̂ӷ Ï·¯·ÓÈο Î·È ÊÚÔ‡Ù·, Ù· Ù˘ÚÔÎÔÌÈοÁ·Ï·ÎÙÔÎÔÌÈο Î·È Ù· ‰ËÌËÙÚȷο. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Ù· ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁÈο ›‰Ë Î·È Ù· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘, Ù· ¯ËÌÈο Î·È Ï·ÛÙÈο Î.¿. √È ÙÔÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÁÔÚ¤˜ fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ù· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞Û›·. ∏ Î. ∫ÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Â›Ó·È Ì›· ÌÂÌÔӈ̤ÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∞Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. “ΔÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - Î·È ‚¤‚·È· Û ̤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ - Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ οÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ 90% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ∂›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘

¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 10% ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ∂‰Ò ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙ Ì 10% Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ì 3%. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ôχ ¿ÁÚÈ·. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ Î·È Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̔ ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∂ÍfiÓÙˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙË ÌË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞. “∫·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfiÓÙˆÛ˘ Ó· ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó ÈÛÙ¿ ‰ÂÓ ı· Ù· ηٿÊÂÚÓ·Ó ÙfiÛÔ Î·Ï¿ Ó· Ì·˜ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó” ϤÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “¢Â¯fiÌ·ÛÙ ·Ï‡ËÙ· ÎÙ˘‹Ì·Ù· ηıËÌÂÚÈÓ¿. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ‰ÈÛ. οı ̤ڷ Ô˘ ÂÚÓ¿ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·È. ΔÔ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi - ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. À¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÔÓÔÌ·Ó›·, ı· ¤ÏÂÁ·, Ì ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ë ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ¤¯Ô˘Ó “ÙÚ˘‹ÛÂÈ Ù·‚¿ÓÈ” . ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜

Ë fiÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛË - ·ÍÈÔÔ›ËÛË Â›Ó·È “ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi˜” “°È· ÔÈÔ ∂™¶∞ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈÏ¿ÌÂ; ∫¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ›ӷÈ. ∂›Ó·È ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÙÚ‡˜. ŸÏÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· fi,ÙÈ Ó· ’Ó·È. ŒÓ·˜ ÛˆÛÙfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ. ÿÓÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ¯¿ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜, Î·È Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó. √ ȉȈÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ı¤ÏÂÈ Î·‡ÛÈÌÔ ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È. ¶Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “Ì¿¯Ë” ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ·ÁˆÓ›· Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. °È·Ù› ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›; ªÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙËı› ηÓ›˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜;” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ. ∏ Î. ∫ÔÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ηٿÛÙ·ÛË, ··ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ·Ù› - fiˆ˜ ϤÂÈ - fiÏÔ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·˜ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ Ù›ÔÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο Î·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ÙÂÏÈο ı· ‰Ô‡ÌÂ. ŸÏË ·˘Ù‹ Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙȘ ·ÓÙÔ¯¤˜ fiÛˆÓ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î¿ÙÈ ˙ˆÓÙ·Ófi, ηٷϋÁÂÈ.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ Úˆ›, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÓfiÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...23ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...23ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â-

‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÙÔ Úˆ›. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 07...22ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜.

√È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 06...21ÔC. ™Ù· ΔÚ› ηϷ 12...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 08...25ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...22ÔC.

ηʤ‰Â˜ ÙÛ›Ô˘Ú· - Ì›Ú˜ - ÎÚ·ÛÈ¿ Û·Á·Ó¿ÎÈ· - „·Ú¿ÎÈ· Ì·ÁÂÈÚÂ˘Ù¿ - Ù˘ ÒÚ·˜

∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ μ√§√À 6980 760604

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127

ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ™Ô˘‚Ï¿ÎÈ ÃÔÈÚÈÓfi & ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ ÃÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ªÈÊÙ¤ÎÈ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜:

°È¿ÓÓ˘ ∫·ÏÏ›·˜

Happy-Hours ¢Â˘Ù¤Ú·-¶·Ú·Û΢‹ 14.00-16.00

∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 48, μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 35324 What’s Up: 6984 144120

flÚ˜: 12-4:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È 8 - 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘

¢È·ÓÔÌ‹ ηْ Ô›ÎÔÓ ·fi 12.00 Ì. ¤ˆ˜ 1.00 .Ì.

6999394929 ·fi 17.00 ¤ˆ˜ 12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ª¶√Δ™∞ƒ∏ 10 ñ ∞°. ∞¡∞ƒ°Àƒ√π μ√§√™


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∞‰È¿ÊÔÚÔÈ

∂˘ı‡Ó˜

∂›Ó·È Îڛ̷ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ıÏÈ‚ÂÚ‹ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ Û·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿ ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì·. ¶¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚÔ, ›Ûˆ˜ ÙÒÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË ÁÈ· ÔÈÔÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·ÚÔ˘Û›· ÔÌÈÏËÙÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ fiÏÔ Î·È Î¿ÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ Ì¿ıÔ˘ÌÂ.

“∫·Ì·Ó¿ÎÈ” ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÎÚÔ‡ÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ó ¿ÌÂÛ· ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ Ó· ÌË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ. ∞fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Èı·Ófiٷٷ Û ·ÛÊ˘Í›· ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô ºÔÚ¤·˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ì›· ÚÔ˜ Ì›· ÙȘ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚԂ› Û ηٷÁÁÂϛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·. ªÂ ηٷÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Ì›· ÚÔ˜ Ì›· ÙȘ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Ù›ıÂÙ·È ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÁÈ·Ù› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È Û ÙÂÏÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜...

Δ. ∫.

£· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘ÌÂ... ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

¢Ô˘Ï‡ÂÈ ¤Ó·˜ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ... ¶ÂÚ›Ô˘ 7.500.000 ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È... ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ Î·È ¶ÏËÚˆÌÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ “◊ÏÈÔ˜” , ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÛÙË ¯ÒÚ· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 2.704.295. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (∂§™Δ∞Δ), 1.403.698 Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ÂÓÒ 3.334.690 Â›Ó·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌË ÂÓÂÚÁ‹˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ (¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·ÛÙ› ÔÙ¤, ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Î.¿Ï.) ™‡ÓÔÏÔ 7.500.000 ÂÚ›Ô˘ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Î·È 3.628.421 fiÛÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È. ∞ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ‰ËÏ·‰‹ ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜ ÌË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ÙÚfiÔ Û ¤Ó·Ó ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ... ªÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·; ¢∏ª√.™.

§Â›ÂÈ Ë Ê·ÓÙ·Û›· ΔÔ ∂™¶∞ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·Ó¿Ù˘Í˘. ∞Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÔÈËı› Â·ÚÎÒ˜ Î·È ÂÁη›Úˆ˜. º·›ÓÂÙ·È fï˜ ˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·ÚÁ¿, ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ·ÚÎÂÙÔ›. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ Ӥ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÏfiÁˆ ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ∂™¶∞. ÿÛˆ˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ‚¤‚·ÈÔ ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ·ÙÔÌÈΤ˜, Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È Î¿ÔȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘. Œˆ˜ ÙÒÚ· 21 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ªfiÓÔ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ηʤ, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ· - ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη. ¶fiÛÔ˘˜ ηʤ‰Â˜ Ó· ›ÓÔ˘ÌÂ Î·È fiÛ· ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ó· ÙÚÒÌ οı ̤ڷ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË;

√ Ï¿ÛÙ˘ ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ·Ó¤Î‰ÔÙÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘Ô ·fi ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û Û›ÙÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ-Û˘ÓÔ‰ÒÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. ΔÔ ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ‹Ù·Ó Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ ÔÏÈÛÌÔ‡ ‹ ¿ÏÏÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ Ó· ·Ú¤ÂÌ ÛÂ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ™Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ηٿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¤Ó·˜ Ï¿ÛÙ˘. ∞˘Ùfi˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ê‡ÏÏ· ÁÈ· ›Ù·. ¶·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Ó· ¯Úˆı› ÁÈ·... Úfi·ÏÔ. ŒÙÛÈ ÁÈ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ... ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∞˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙË ¯·Ï·ÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹... Δ. ∫.

“ΔÈ ÂÈÙ‹‰Â˘Ì· ·ÛΛ ¤Ó·˜ ·fi 15ÂÙ›·˜ ÓÂÎÚfi˜ Î·È Ò˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Δ¤ÏÔ˜ 400 ¢ÚÒ”, ÚˆÙ‹ıËΠ̤ۈ twitter o ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂Ûfi‰ˆÓ X. £ÂÔ¯¿Ú˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙÔÓ Âı·Ì¤ÓÔ ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Â›Û˘ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ 400 ¢ÚÒ. ∫·È ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛˆÛÙ¿. £· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· οÓÔ˘Ì ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔȯ›·” ... ª· ·ÚÈ ÁÂÓÈΤ Â› 16 ¯ÚfiÓÈ· Ë Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘ È· μÔÏÈÒÙË ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›· ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·. ¶Ò˜ ÙÔÓ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ÙÔ 2013; ¢∏ª√.™.

∞Ï·ÏÔ‡Ì ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ÛÙÔ ¶À™¢∂ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ù· Ï¿ıË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ∂§ª∂ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· fiÙÈ ÙÔ ¶À™¢∂ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘. ∫·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ; ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Û ÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó.

ª¿ÛÙÈÁ· Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο Î·È ÙËÓ „˘¯È΋ ˘Á›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ∞ÔÎ·Ï˘ÙÈÎfi Ù· Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, fiÔ˘ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ηٿıÏȄ˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ 2013 ηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2009. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ¤Ó· ÛÙ· ‰¤Î· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ ıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ fiÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜. ∫·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, fiÛÔ Î·È ·Ó ÔÈ Âȉ‹ÌÔÓ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ï¤Ó fiÙÈ ·fi ÙÔ 2014 ı· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿Ù˘ÍË. º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ... ∫¿ı·ÚÛË ÛÙËÓ ∂§.∞™. √È ‰‡Ô Ӥ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·›ÛÙˆÛË Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎfi fiÚÈÛÌ· ÁÈ· ¢Ú›· ‰È›ۉ˘ÛË ÙˆÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ - ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ - ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. √ ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë ‰È¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ı˘Ï¿ÎˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ·˘ÙÔοı·ÚÛ˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙË Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈÒÓ ÛÙ·ÁÔÓȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ∂§.∞™. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· Ô ÎÔÚÌfi˜ ÙˆÓ ™ˆÌ¿ÙˆÓ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ‰È·ÓÂfiÙ·Ó ·fi ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÏÔÁÈ΋ Î·È ‹Ù·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ› ı‡Ï·ÎÔÈ. ™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜ ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÎfiÌË ÎÈ ·˘ÙÔ›, ÂÓÒ Ì ÙË ªÂÙ·Ôϛ٢ÛË ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·Í·Ó, ·ÏÏ¿ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·Ô¯Ô˘ÓÙÔÔ›ËÛË ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ fi,ÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙfiÙÂ. ∫·È Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ∂§.∞™., Ô˘ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜ Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È Â›Ó·È ¿‰ÈÎÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ ÂÈfiÚÎˆÓ Ô˘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Û ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ¿ÏÏˆÓ ÂÔ¯ÒÓ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ¤Ú¢ӷ - ÙfiÛÔ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ “·‰È¿ÊıÔÚˆÓ” - ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÈÔ ‚·ıÈ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ó’ ··ÏÏ¿ÍÂÈ, ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ ∂§.∞™. ·fi Ù· ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿ ÛÙ·ÁÔÓ›‰È·. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯·ı›. (∞fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”)

¶·ÓÙÔ‡ ∫›Ó· ™Ù· 17 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Êı·Û ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ·fi Ù· ÔÔ›· ÙÔ 1,3 ÙÚÈÛ. ÂÚ›Ô˘ Â›Ó·È ¯ÚÂfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ... √ ÙÚfiÌÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Â›Ó·È Ì‹ˆ˜ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·... ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·ÁfiÚ·Û·Ó ÙÔ 5% Ù˘ Á˘ Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÛÈÙËÚ¿ 30.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·... ∏ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·Ù›ÏÂÈ... ¢∏ª√.™.

√‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·ÒÏÂÈ· ¶Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó·È ÌÂÓ ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÓÙ¿ÍÂȘ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙ· ‹‰Ë 330 Ô˘ ÙÚ¤¯Ô˘Ó. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‹Ù·Ó Û·Ê‹˜ ÛÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ı· Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ì ÈÔ ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. º.™.

μ.∫.

∞fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·... ∞fi ÙȘ 7.20 ÙÔ Úˆ› ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ÓËÏ›Ô˘, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ‚ÔÏÂ‡Ô˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˘·ÚÎÙfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ÛÎÂÊı› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂Î·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ›, ·Ó Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÚÂÈÓ‹˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ı· ¤ÚÂÂ, ȉ›ˆ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ó· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Î·È Ôχ ÂÙڤϷÈÔ. º.™.

ª¿¯·ÏÔ ¿ÏÈ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÕÓˆ-οو ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∂ϤÓË ¢Ô‰Ô‡‰Ë, ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·, ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¢. ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂfiÙÚÈ·˜ ∂˘‰ÔΛ·˜ ∫·ԇϷ Î·È ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ∫. μÔ‡ÎÔ˘ÙÔ˘. ∏ Î. ¢Ô‰Ô‡‰Ë ÌËÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÁÈ· “·‰È΋̷ٷ” , Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “π¿ÛˆÓ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ¶·ÓfiÚ·Ì· 2013” . ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰Â ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞Ú. ª·Û‰¿ÓË Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢™ ¢ˆÚÔı¤· ∫·Ó·‚ÈÙÛ¿, π. ªÔ˘ÚÔ‡ÓË, £¤ÎÏ· ∫·Ì̤ÓÔ˘, μ. ∑·¯Â›Ï· Î·È ∫. ÷χʷ ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ. ÕÓÙ ÙÒÚ· fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ó· ηı›ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Î·È Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, fiÙ·Ó ÔÈ ÌÈÛÔ› ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÌÈÛÒÓ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¢∏ª√.™.

À‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ· ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ §ÈÌÂÓÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ì ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ø˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Î·È ÚÔÔÙÈ΋ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, Ì ÂÙ·ÈÚ›· Ó· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∫·Ï‹ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Î·È Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. √È ÓËÛÈÒÙ˜ ıˆÚÔ‡Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙˆÓ ·ÎÙÔÏÔ˚ÎÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ. ∂ÎÙfi˜ È· ÎÈ ·Ó Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ı· ÚÔÛı·Ï·ÛÛÒÓÔÓÙ·È ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ˘„ËÏ¿ ‚·Ï¿ÓÙÈ· Î·È ÌfiÓÔ... μ.∫.

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 Î·È 10-2 ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÙÒÓ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“√ ‚›Ô˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Â›Ó·È ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙÔ˜, Ì ÔÏϤ˜ ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ˘Ê¤ÛÂȘ, Ì ÔÏÏ¿ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·, ¿ÏÏÔÙ ıÂÙÈο Î·È ¿ÏÏÔÙ ·ÚÓËÙÈο. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ÎÚ›ÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘, ÌÈ·˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ. ™ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì Ï›ÛÙ· fiÛ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·ıÏËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·. √ √Ï˘ÌÈÔӛ΢ ÙÔ 2000, ÚÒÙÔ˜ ÛÙ· 200 Ì. ÛÙÔ ™›‰ÓÂ˚, ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÂÓÙ¤Ú˘, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ηڿ‚È, Ï·Ù›·, ‰ÚfiÌÔ˜, ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÙÔ 2004, fiÙÈ ·ÚÓ‹ıËΠÂÛÎÂÌ̤ӷ Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ. ∞ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È ¿‰ÔÍ· ¤ÏËÍÂ Ë ·ıÏËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηÚȤڷ. ªÈ· ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ë ÕÓÓ· μÂÚÔ‡ÏË, ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ÎÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ì ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ™Ù›‚Ô˘ ÙÔ 1982 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì Â›‰ÔÛË 70.02 Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ∂ÏÛ›ÓÎÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Ù›‚Ô˘ Ì 65,72 ̤ÙÚ·. Δ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÈ̤˜, ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ‹Ú ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ ÙÔ 1984 ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, È¿ÛÙËΠӷ ¤¯ÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓË Ô˘Û›· Ó·‰Ú·ÏfiÓË Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ Û ¤ÏÂÁ¯Ô ÓÙfiÈÓÁÎ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ıÂÙÈÎÔ›. ∞˜ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È Á›Óˆ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎfi˜. ŒÎ·Ó· ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ Ì·ÎÚ¿ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ›‰ËÛË Ô˘ ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘, fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∂§Δ∞ ¤‰ˆÛ Û ¤ÍÈ ÛÂÈÚ¤˜ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ (5 Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÓfiÌ·Ù· ˙ÒÓÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡). ŒÙÛÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÈ¿Á·˜, ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ÌÔ˘ÛÈÎÔÛ˘Óı¤Ù˘ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ÕÓÙÚÈÔ˘ §È‚¤Ú˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ¯ËÌÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, Ô Δ˙ÈÌ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ 20th Century FOÃ, ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ¡È¿Ú¯Ô˜ Î·È Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ¶·ÙÚÈÓfi˜, ηıËÁËÙ‹˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Î·È ı· ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰ÈÂıÓÒ˜. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ºÈÏÔÙÂÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜: “∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ºÈÏÔÙÂÏÈ΋ √ÌÔ-

ÛÔÓ‰›· Î·È Û‡ÛÛˆÌÔ˜ Ô ÊÈÏÔÙÂÏÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ·˘Ù‹ ÂÎÚÔÛˆ›, ›̷ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË... ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ˙ÒÛ˜ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÈÌÒÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÛ‹ÌˆÓ ÂÊfiÛÔÓ Ë ÙÂÏÈ΋ ηٷ͛ˆÛË Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ı¿Ó·ÙÔÓ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂı· ÙËÓ Â¤Ì‚·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÛÌÔÓÂ›Ù·È fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÙÈÌ‹ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó·ÎÏËı› (·Ê·›ÚÂÛË ÌÂÙ·ÏÏ›Ô˘, ·fiÛ˘ÚÛË ·Á¿ÏÌ·ÙÔ˜) ÏËÓ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó... ¢È·ÊËÌ›˙ÔÓÙ·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û Ï‹ÚË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·ÙÔۋ̈Ó. Œ¯Ô˘Ó ·fiÏ˘ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÔÈ ÊÈÏÔÙÂÏÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ë ÂÓÙÔÏ‹ Â›Ó·È ·fi Ôχ „ËÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÂÈÚ¿˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘˜ ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi” ” .

ΔÔ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘” Î·È “ÙÔ ·˘Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶··Û›ÌÔ˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¶·Ú’ ∞Ú›ˆ ¶¿Áˆ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÓ· “Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” Ï·ÓÈ¤Ù·È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ∂›Ó·È ÙÔ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘” , Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÙÔ “Ê›‰È” Ù˘ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ “ηÚÈηÙÔ‡Ú·˜” ¤¯ÂÈ “ÂÎÎÔÏ·Êı›” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. ∏ ÛÙ˘ÁÂÚ‹ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÊ·Û›ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, ·fi ̤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÊÔÚÈÎÒÓ Ù·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÊfi‰Ô˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÈÛÙÔÔÈ› fiÙÈ ÙÔ “·˘Áfi ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡” Ù˘ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈ΋˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “¤Û·Û” . √È Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÎÎfiÏ·„Ë ÙÔ˘ ·˘ÁÔ‡ ÙÔ˘ ÊȉÈÔ‡” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙȘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó, ηٿ ÛÂÈÚ¿, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÛÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÁ·Ú¯›· Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÛÙËÓ ÌÓËÌÔÓȷ΋ “‰·ÌfiÎÏÂÈÔ Û¿ıË” Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË. ∏ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Û ̛· ¯ÒÚ· Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ηٿ ÙË Ó·˙ÈÛÙÈ΋ ∫·ÙÔ¯‹ Î·È Ì ÙÔ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ŒÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙË ÛÊÔ‰Ú‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔËÁËı¤ÓÙÔ˜ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÏÂÙÔÎÚ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘, Ó˘Ó, ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ “ÂÍ·Ó‰Ú·Ô‰ÈÛÌÔ‡” Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (‚›·ÈË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “ÊÙˆ¯Ô-

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“¢ÂÓ ·ÓÙÈ·ıԇ̠ÙË Á¿Ù· Ù˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ” ϤÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÌÂÚÔÓ √ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ·ÓÙÈ·ı› ÙÔ §¿ÚÈ, ÙÔ Á¿ÙÔ Ô˘ ηÙÔÈΛ ÛÙÔ ¡Ô‡ÌÂÚÔ 10 Ù˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ. √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ª¿ıÈÔ˘ ¡Ù’ ÕÓÎÔÓ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §¿ÚÈ ÛÙËÓ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ ·ÔÙÂÏ› ·Ï¿ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎfi ÎfiÏÔ Î·È fiÙÈ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÌÂÚÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÚÈÛÙ˜. ∏ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘ §¿ÚÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÔÓÙ›ÎÈ· ·Ú¿ Ï›ÁÔ Ó· ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ... ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ÙÔÓ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈ΋ ηÙÔÈΛ· ÁÈ· Ó· È¿ÓÂÈ ÔÓÙ›ÎÈ·, ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 “Û˘ÓÂÏ‹ÊıË” Ó· ÎÔÈÌ¿Ù·È ÂÓ ÒÚ· ÂÚÁ·Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ª¿ıÈÔ˘ ¡Ù’ ÕÓÎÔÓ·, ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ Twitter ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó· ı¤Ì· Ì hashtag #savelarry (ÛÒÛÙ ÙÔ §¿ÚÈ). ∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ › fiÙÈ Ô Á¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. Δ· ÛÙÔȯ‹Ì·Ù·, ‚¤‚·È·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ BBC, ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔȯËÌ¿ÙˆÓ Ladbrokes ¤‰ˆÛ 1/2 Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ʇÁÂÈ Ô ∫¿ÌÂÚÔÓ ·fi ÙËÓ ¡Ù¿Ô˘ÓÈÓÁÎ ™ÙÚÈÙ, ÂÓÒ ÛÙÔ Á¿ÙÔ ¤‰ˆÛ 6/4 Èı·ÓfiÙËÙ˜.

Ô›ËÛË” ÙˆÓ ÌÂÛ·›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, ·ÒıËÛË Î·È ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜ ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ “ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙˆÓ 2/3” ). ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·Ú·ÛÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ “Âϛٔ Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¤¯Ô˘Ó ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÌÔÚʤ˜ ÂıÓÈ΋˜ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ - ÙÔÎÔÁχÊÔ˘˜), ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ “ÓÂÔ·ÔÈÎÈÔÔ›ËÛ˘” , ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û “·ÔÈΛ· ¯Ú¤Ô˘˜” . ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔ˘˜ ηٷÛÙ·ÏÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î.Ï.), Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÔ¯‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘Ó¯‹ ‚›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ (ÏÂÎÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋), Ë ÔÔ›· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ·Ú·‚·ÙÈ΋ ÔÈÓÈ΋ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË. ∏ ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ·˘Ù‹, Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·˘ÙÔ˘ÚÁfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ËıÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Âȉ¯ıÔ‡˜ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ, Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi Î·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ ÙÚfiÔ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ë ¿ÌÂÛË ·Ê‡ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ “Ï‹ı·ÚÁÔ” . ΔÚ›ÙÔÓ, ÙË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÌÓËÌÔÓȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞. ™·Ì·Ú¿, ·ÊÔ‡, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÙÔ˘, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÈÛÙfiÚËÙË Î·È ÂÈΛӉ˘ÓË “ıˆڛ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÎÚˆÓ” , ÂÍÈÛÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ™À.ƒπ∑.∞., Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Î·È ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙÔ ÓÂÔÓ·˙ÈÛÙÈÎfi ÌfiÚʈ̷ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ “ı¿Ï·ÛÛ·” ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ÓÂfiÙˆ¯ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÂÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó “Û·Úˆı›” ·fi ÙȘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ ÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ŒÙÛÈ, ÙÔ “Ê¿ÓÙ·ÛÌ· Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Û “ÔÈΛ· ÊÈÁÔ‡Ú·” ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·›, Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ·Ú·ÛÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÁ·Ú¯›·˜ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ Î·È ÙˆÓ “ıÂÚ··ÈÓ›‰ˆÓ” Ù˘, Û ‰ÈÂıÓ¤˜ “ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ ¶ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÚ·Ì¿ÙˆÓ” . ∞¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÙÔ Ï·˚Îfi ΛÓËÌ·, Ô˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı›, ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÏfi ηı‹ÎÔÓ: ∞ÊÂÓfi˜, Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ “·ÔÈÎÈÔÔ›ËÛË” Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ “Ô‰ÔÛÙÚˆÙ‹Ú·” ηÈ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÙË “Ê·ÛÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË” Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏfiÁÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È‰·¯‹ ÙÔ˘ “Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘” , Â›Ó·È fiÙÈ Ô Ó·˙ÈÛÌfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠˆ˜ ÙÔ “Ì·ÎÚ‡ ¯¤ÚÈ” ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù˘ ·ÛÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, οÙÈ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë ·Ú·ÛÈÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÁ·Ú¯›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÛÒÛÂÈ Ù· ÚÔÓfiÌÈ¿ Ù˘” .

“¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó¤Ô ¯·ÌËÏfi ÙÔ˘ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·ÓÙÈ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Á¿Ù·, ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ô §¿ÚÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ·˘ÙfiÓ ÛÙÔ ¡Ô‡ÌÂÚÔ 10” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Δ˙¤ÛÈη ªÚÈÙ˙ Ù˘ Ladbrokes.

ΔÂÏÈο ÔÈ ÂıÂÚ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È “·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘” Î·È ÛÙ· ÔÌfiÊ˘Ï· ˙¢Á¿ÚÈ· §›ÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË “ÛÊÚ·Á›‰·” ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Á¿ÌÔ ÙˆÓ ÔÌfiÊ˘ÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÛÙË °·ÏÏ›·, ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 18 ÌËÓÒÓ ÛÙËÓ fiÏË ∞ÏÂÓÛfiÓ ÂÂȉ‹ ͢ÏÔÎfiËÛ ÙÔ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ΔÔ ÓÂfiÓ˘ÌÊÔ ˙¢Á¿ÚÈ ·ÓÙ› Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Ó‡¯Ù· ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÙÔ˘, ·Ó·ÏÒıËΠ۠“ÔÌËÚÈÎÔ‡˜” η‚Á¿‰Â˜. √ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ › ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÙÈ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È, fiÙ·Ó ¤ÂÛ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔÓ ÎÏÔÙÛ¿ÂÈ ·ÓÙÔ‡. ∞ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Î·‚Á¿ ÛÙ¿ıËΠÌÈ· ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ÚԤ΢„ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂıÂÚ¤˜ ÙÔ˘˜. √ Ó·Úfi˜ ȉȷ›ÙÂÚ· “ÔÏÂÌÔ¯·Ú‹˜” Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ ·fi ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ηٷ‰›Î˜ ÙÔ˘, ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Î·È Ô ‰ÈηÛÙ‹˜, ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰·Ṳ́ÓÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û “Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›·” , ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÎÔ‡Ó Ù· Û˘˙˘ÁÈο ‰ÂÛÌ¿

To condition Î·È conditioning - ∂ı›˙ˆ, ‰ÔÁÌ·Ù›˙ˆ, οӈ χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ οÔÈÔÓ ‹ οÔÈÔ˘˜ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ηıËÁËÙ‹˜ ∞ÁÁÏÈ΋˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫·Ì›· ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ÚԷӷʤÚıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ Ϥ͢ conditioning = ÂıÈÛÌfi˜ Î·È to condition = Âı›˙ˆ. To condition οÔÈÔÓ ‹ οÔÈÔ˘˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο, ÌÂıÔ‰Èο, „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ηٷÛÙÒ Î¿ÔÈÔÓ ‹ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ ˘ԯ›ÚÈfi ÌÔ˘ Î·È ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛˆ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó ÌÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ú¿ÍË ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ú·ÌÈÎÚfi ‹ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi ‹ ÂÓÔ¯‹. ∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔı˘Ì›· Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË. ∫·ıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, η̛· ÂÏÏËÓÈ΋ ϤÍË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÚÈÛÌfi. ΔÔ conditioning Â›Ó·È fiÚÔ˜ Ù˘ ∂Ê·ÚÌÔṲ̂Ó˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi, ÙË ıÚËÛΛ·, Û fiÏÔ Ù˘ ÙÔ Ê¿ÛÌ·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‚¤‚·È· ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ. ∏ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·Ú·‰Â›ÁÌ·ÙÔ˜ ¯¿ÚË, ·ÛΛ Â¿Óˆ Ì·˜ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÂıÈÛÌÔ‡, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ÔÏÏ¿ ›‰Ë ÂıÈÛÌÔ‡ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÙËÏÂı·٤˜. ™Â ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó¿Ï˘ÛË fiÏÔÈ Ì·˜, Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‚·ıÌfi ‚¤‚·È·, ˘ÔΛÌÂı·, we are subjects to, ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂıÈÛÌÒÓ. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÛË̷ۛ˜ Î·È ÚÔÂχÛÂȘ ÙˆÓ Ï¤ÍÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂıÈÛÌÔ‡ ‹ conditioning, ˘‹ÚÍÂ Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ ƒÒÛÔ˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Pavlov Ì ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ ›ڷ̷, Ô˘ ÔÏÏÔ› ·fi Ì·˜ ı· ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ÙÔ˘ Û·ÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÔ‡, Ô˘ ·ÎfiÌ· Î·È Û‹ÌÂÚ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È Û fiÏ· Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ·È‰·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜. ΔÔ ‰ÔÁÌ·Ù›˙ˆ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÂÏÏËÓÈÎfiÙ·ÙÔ˜ fiÚÔ˜ Î·È Ë Ï¤ÍË ‰fiÁÌ· ÛËÌ·›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÂÙ·È ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË. √È ƒˆÌ·›ÔÈ ÙÔ Ï¤ÓÂ Î·È dogma Î·È doctrine ·fi ÙÔ dogma ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ dogmatize, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÔÁÌ·Ù›˙ˆ Î·È ÙÔ indoctrinate Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ. ΔÔ χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ ‹Ú·Ì ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÁÁÏfiʈÓÔ˘˜, brainwash Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙ·Ó Î¿ÔÈÔÓ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ì χÛË ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔÓ Î·ıÈÛÙԇ̠˘ԯ›ÚÈfi Ì·˜ ‹ Î·È ˘ÔΛÌÂÓfi Ì·˜ Î·È ÂÎÙÂÏ› ·Ó·ÓÙ›ÚÚËÙ· ÙȘ ÂÓÙÔϤ˜ Ì·˜. ΔÔ ÂÚ›ÊËÌÔ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ¢fiÁÌ· Monroe, ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏.¶.∞. ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘, ‚Ô‹ıËÛ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÕÁÁψÓ. ∂Ï›˙ˆ Ó· Û·˜ ‰È·ÛΤ‰·Û· Ì ÙȘ ÈÛÙÔÚÈԇϘ ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï¤ÍˆӔ .

Î·È ·ÓÙ› ÁÈ· Ì‹Ó· ÙÔ˘ ̤ÏÈÙÔ˜ ÙÔÓ Î·Ù·‰›Î·Û ÛÂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË 1,5 ¤ÙÔ˘˜. ∏ °·ÏÏ›· ¤ÁÈÓÂ Ë 14Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ʇÏÔ˘. ΔÔ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ô˘ ÂÈ·ڈÛ ÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙˆÓ ÔÌfiÊ˘ÏˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ ÛÙÔ Á¿ÌÔ Î·È ÙËÓ ˘ÈÔıÂÛ›· ‹Úı ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ı‡ÂÏÏ· ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

ª‹Ó˘Û ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ·Ù› ¯¿ıËÎÂ Ë Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ª‹Ó˘ÛË ÛÙËÓ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· US Airlines ˘¤‚·Ï ̛· Á˘Ó·›Î· ·fi ÙË ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·, Ë ÔÔ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ¯¿ıËÎÂ Ë Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù‹Û˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙË ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›·. √ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ¤ı·Ó ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ∂ΛÓË ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ Ù·Í›‰Â„ Ì ÙËÓ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ı¿„ÂÈ ÂΛ. ∏ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË Á˘Ó·›Î· Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ù¤ÊÚ· ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ ÛÙȘ ÂÏÂÁ̤Ó˜ ·ÔÛ΢¤˜ Ù˘. ŸÙ·Ó fï˜ ÙÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, Ë Ù¤ÊÚ· ¤ÏÂÈÂ. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ US Airlines ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ʤÚÂÈ Î¿ÔÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË Ù˘ Ù¤ÊÚ·˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ÃÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ; ¶ÔÈ· ÂÌfi‰È· Û˘Ó·Óٿ٠ÛÙËÓ fiÏË; §·Ô̤‰ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Î·È Â›Ó·È Ôχ ηÏfi, ·ÊÔ‡ ηχÙÂȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

/5

¡· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Á˘¿ÏÈÓ˜ ÂÈÊ¿ÓÂȘ ÙˆÓ ÊˆÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ Δ· ʈÙÈÛÙÈο ÛÒÌ·Ù· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ ™˘Ú›‰Ë, ∂ÚÌÔ‡, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÂΛӷ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο Û ÌÂÙ·ÏÏÈο ÈÎÚÈÒÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ η̤Ó˜ Ï¿Ì˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Û ϷÌÙ‹Ú˜ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÚÈÔ¯‹, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ Á˘¿ÏÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÊ¿ÓÂȘ Â›Ó·È Î·Ù¿Ì·˘Ú˜ ·fi ÙË ÛÎfiÓË Î·È Ù· η˘Û·¤ÚÈ· Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÙˆÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ‰ÂÓ ‰È·¯¤ÂÙ·È fiˆ˜ ı· ¤ÚÂÂ. ¢∏ª√.™.

ΔÚ·˚·Ófi˜ ªfiÁ·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÌÔ˘” .

μ·ÛÈϛӷ ∏ÏÈÔÔ‡ÏÔ˘ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÛÙËÓ fiÏË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Â‡ÎÔÏË Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ” .

°ÚËÁfiÚ˘ §·ÎÈÒÙ˘ Ì·ıËÙ‹˜

“¡·È, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ Ô‰‹Ï·ÙÔ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÌÔ˘. ∫·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ‚Ú›ÛΈ ÂÌfi‰È· ÛÙ· ‰ÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ ·˘ÙÔΛÓËÙ·” .

¶·Ú¿ÁÈÓ ÙÔ Î·Îfi Œ¯ÂÈ ·Ú·Á›ÓÂÈ ÙÔ Î·Îfi Ì ٷ ‰ÈÏÔ·ÚηڛÛÌ·Ù· Î·È ÙÚÈÏÔ·ÚηڛÛÌ·Ù· ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿ ÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ·fi ÙË ™. ™˘Ú›‰Ë ̤¯ÚÈ ÙËÓ πˆÏÎÔ‡. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Ì ٷ ¯›ÏÈ· ˙fiÚÈ· ηٿÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓˆÓ πÃ, Ô˘ ›¯·Ó ·Ó·Ì̤ӷ Ù· ·Ï¿ÚÌ Ê˘ÛÈο, fi¯ËÌ· Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛËÌ·Û›· Î·È Ó· ÂӉȷÊÂÚı› ÁÈ· ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ. ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, ¿Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ë ΔÚÔ¯·›· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ·˘Ù‹ ÂÈÎfiÓ·.

¡· ÙÔ ·ÎÂÙ¿ÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔ ª¿Ë ˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· Seatrac, ¤Ó·˜ ‚ÔËıËÙÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ‹ ÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ËÚ›·. ΔÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· ·Ó ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ηϿ Î·È ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·¯ÚËÛÙ¢Ù›. ∫È ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› οÔÈ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙÔ˘ ·˙Ï ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËηÓ. Ÿˆ˜ Ô Í‡ÏÈÓÔ˜ ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô˘ ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ Ú¿Ì·. °È·Ù› ηÚÔÙÛ¿ÎÈ Î‡ÚÈÔÈ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, ‰ÂÓ ÙÛÔ˘Ï¿ÂÈ. ∞Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÏÔÈfiÓ, Ì‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ·ÔÛ˘Ó·ÚÌÔÏÔÁËı› ÁÈ· ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Ó· Â·Ó·ÙÔÔıÂÙËı› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ... ˙‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ıÂÚÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Î·È ·˜ ÌË ‚Á¿ÏÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ˘.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°.•.

™‡Á¯˘ÛË ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıÒ˜ οÔȘ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Í·Ó¿. ŒÙÛÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ΔÌ‹Ì·Ù· ˘¿ÎÔ˘Û·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ∞ÏÏ¿ ˘‹ÚÍ·Ó Î·È ¿ÏÏ· ΔÌ‹Ì·Ù·, fiÔ˘ ·ÎfiÌË ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛ·Ó. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·Ó·ÙÚ·Ô‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ °Ú·ÌÌ·Ù›˜. ∂›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ó¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙȘ ÂÁÁڷʤ˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈÎfi, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ‰È‰·Ûηϛ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÈ ÚˆÙÔ-

ÂÙ›˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, fï˜ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÂÚÁÈÒÓ... º.™.

∏¯ÔÚ‡·ÓÛË √͇ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ì ÙȘ ÂȉÈο ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂Ó˜ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜. ¶Ôϛ٘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ¤ÓÙÚÔÌÔÈ ·fi Ù· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ÂÎΈʷÓÙÈÎÔ‡ ıÔÚ‡‚Ô˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÏÒ˜, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘, ηıÒ˜ Ë ΔÚÔ¯·›· ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË Ù˘ fiÏ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ “™‡ÛÎÂ„Ë Ì ı¤Ì· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ Ô ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ¡ÈÍ¿ÌË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈ ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ Î·È ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹˜ Ù˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. Ÿˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, Ë ÂÚÁ·Û›· Û‡ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ ηÓÔÓÈο Î·È ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÈÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂›‚Ï„˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ªÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È μfiÏÔ˘-¡. πˆÓ›·˜ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Û‡ÓÙÔÌ·. ∞fi ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÚԂϤÂÙ·È Â¤ÎÙ·ÛË Û¯Â‰›ˆÓ fiψÓ, ηıÔÚÈÛÌfi˜ ˙ˆÓÒÓ Ú·Û›ÓÔ˘ Î.Ï. ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘” . ∞ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÎÙÔÏÔ˚΋ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓ›· Ì μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ “¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο ¯ı˜ Ù· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. §fiÁˆ ÙˆÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È Ù˘ ı·Ï·ÛÛÔÙ·Ú·¯‹˜, Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “£‹Ú·” Î·È ÙÔ˘ “™ÔÚ¿‰Â˜” , ÂÓÒ ÙÔ “∞ÈÁ‡˜” ¤Êı·Û Ì ·ÚÎÂÙ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ŒÙÛÈ ¯ı˜ ÙÔ “∞ÈÁ‡˜” Â¤ÎÙÂÈÓ ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈfi ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË fiÏˆÓ fiÛˆÓ Â›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛı›” . ∂ÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ “™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ

ÙÚ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë Ù¤ˆ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠԢÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛ ÂȉÈ΋ ÔÌ¿‰· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ÙfiÙ ·fiÊ·ÛË ‹Ù·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÔÏÈÙÈο Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰È·ÎÚÈÙÈο ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÏˆÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ Ó· ‚‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿‚·ÛË. ◊Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ·Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Í·Ó¿ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÍ˘Ì¤ÓÔ. ¶Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÙ·ÎÙÈο ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›· Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·, ηıÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÒÚ˜.

μ.∫.

3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1983

Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ›ÛÙˆÛË 2.000.000 ‰Ú¯. ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶Úfi‚ÏÂ„Ë Â›Ó·È Ó· ·ÓÂÁÂÚı› Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÂΛ fiϘ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ”. °È· ¤ÚÁ· Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÛÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë “ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Ì ÔÛfi 250.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ¤ÚÁ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ Ô‰ÒÓ. ∂›Û˘, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜ Ù›ıÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÛfi 215.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÊ·ÚÌÔÁÒÓ” .

ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·‰·ÛÌfi ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. ΔÔ ·ÁÚfiÎÙËÌ· ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛı› Û ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯¤˜, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ë ÌÂÓ ÚÒÙË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 100 ÂÚ›Ô˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ÙÔÓ ·Ó·‰·ÛÌfi ı· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó 500 ÂÚ›Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÚ›· ÙÂÌ¿¯È· Ô Î·ı¤Ó·˜. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ô ·Ó·‰·ÛÌfi˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÚ·ÁÁÈÛÙÈο ¤ÚÁ· Î·È Ó· ηٷÛ΢·ÛıÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” .

£· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·‰·ÛÌfi ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ “ΔËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È ∫·Ì·ÚÙÛÈÒÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı›

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1866... £ÂÌÂÏÈÒÓÂÙ·È ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘Û›Ô

ƒÒÛˆÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÒÓ.

∞ıËÓÒÓ. 1878... ÀÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ÷Ϥ·˜ ÌÂٷ͇ ∫ÚËÙÒÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ Î·È ΔÔ‡ÚΈÓ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∫Ú‹Ù˜ ·ÔÎÙÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· Â›ÛËÌ· ÚÔÓfiÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋Ûˆ˜. 1908... √ §¤ˆÓ ΔÚfiÙÛÎÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ÛÙË μȤÓÓË ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ¶Ú¿‚ÓÙ·, fiÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ÂÍfiÚÈÛÙˆÓ

1926... ∞ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ë ÚÒÙË ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ΔÔ 1977 ı· ÌÂÙÔÓÔÌ·ÛÙ› Û HELLEXPO. 1945... √ ŒÏ‚Ș ¶Ú›ÛÏÂ˚ ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ٷϤÓÙˆÓ, Û ËÏÈΛ· 10 ÂÙÒÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘. ∫·Ù·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˆ˜ ¤·ıÏÔ 5 ‰ÔÏ¿ÚÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ¢ËÌfiÛÈÔ

∞ÔÏ‹ÚˆÛ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ 4,9 ‰ÈÛ. ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 2.

§∏•π¶ƒ√£∂™ª∂™ ÔÊÂÈϤ˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 4,9 ‰È˜. ¢ÚÒ ¤¯ÂÈ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘˜. ™ÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ. ™Ù·ÈÎÔ‡Ú·˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2012 ̤¯ÚÈ Î·È Ù· Ù¤ÏË ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Û˘ÓÔÏÈο 5,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∞fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯Ô˘Ó “¤ÛÂÈ” 4,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‹ÙÔÈ ÙÔ 61% ÙˆÓ 8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ¯ÚÂÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. √ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ οÔȘ ‰·¿Ó˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηÓÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ¢ËÏ·‰‹ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È ˘fi ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Î·È ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÚfiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÎηı·ÚÈÛÙ› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ 2011, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌË ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi (8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ÂȉÈÒÎÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ Î·È ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔ 2012.

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË

¶ÏËڈ̋ EÊÔÚ›·˜ Ì ·Î›ÓËÙ·... ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

¢∂¡ ¤¯ÂÙ ÏÂÊÙ¿ Ó· ÏËÚÒÛÂ-

Ù ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Û·˜; ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∂ÊÔÚ›· ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·Î›ÓËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÔÊÂÈϤÙ˘ Ó· ÍÂÏËÚÒÛÂÈ Ù· ¯Ú¤Ë ÙÔ˘. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ȉȈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 60 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛÙ· ÁÎÈÛ¤ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ ÏËıÒÚ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÂÍfiÊÏËÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌ· Î·È Û ‰fiÛÂȘ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ·Î›ÓËÙ·. “∫¿ı ̤ڷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· Ì·˜ ϤÓ “ÂÏ¿Ù ¿ÚÙ ÙÔ Û›ÙÈ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· ÏËÚÒÛˆ” ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›. ΔÔ ÓÔÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ fï˜ ÒÛÙÂ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ó· ·ԉ¯ı› ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ÁÈ· Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi Ù‹˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ΔÔ ÎÂÓfi ·˘Ùfi ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔ ˘fi ηٿÚÙÈÛË ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÓÈ·›Ô ºfiÚÔ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û¯Â‰È¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÚÈÏËÊı› ‰È¿Ù·ÍË Ë ÔÔ›· ·Ú¯Èο ı· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ - Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ë ‡·ÚÍË ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ - ÒÛÙÂ

·fi ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ó· ÍÂÏËÚˆı› Ë ÔÊÂÈÏ‹. ™Â ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜, ı· ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ÔÊÂÈϤÙË Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÙÛ›ÛÂÈ Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ˘fi ηٿıÂÛË ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ

“Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙÚ·› Ë ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ·fi ÔÊÂÈϤÙË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÙÔÓ Î·Ù·‚¿ÏÂÈ Ì ÌÂÙÚËÙ¿, ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Ì ÌÂÙ·‚›‚·ÛË Û ÙÚ›ÙÔÓ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È Ù·˘Ùfi-

¯ÚÔÓË ÂίÒÚËÛË Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ̤ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ‹ Ì ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ›Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·Í›·˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÍÔÊÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘”. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·Ó Ë ·-

Í›· ÙÔ˘ ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË ‰È¿Ù·ÍË: “™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È”. √ˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙Ô˘Ó ·ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂Ûfi‰ˆÓ Ì ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ¢ı‡ÓË Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ı· Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÌÂÙ·‚È‚·˙fiÌÂÓˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞ÌÂÛ· ¿ÏψÛÙ ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Î›ÓËÙ· ı· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÊ˘Ú›. “ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· Ì·˙¤„ÂÈ ¯ˆÚ¿ÊÈ· Î·È Û›ÙÈ·”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÌfiÓÔ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ οÔÈ· ·Î›ÓËÙ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ìfi‰ÈÛÙÚÔ˘ §¿ÎË °·‚·Ï¿, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÓÙ·˜ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ÏÔ‡Û Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· Û˘Ì„ËÊ›ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ Ì ·Î›ÓËÙ·.

™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜

∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ 3% ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÁÈ· 2013-2014

∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È ∫‡ÚÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·

∞¤Ù˘¯Â Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ϤÂÈ ÙÔ 51% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ μƒÀ•∂§§∂™, 2.

∞£∏¡∞, 2.

¶∞¡ø ·fi ÙÔ 50% ÙˆÓ ∂˘Úˆ-

∫∞Δø ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ‰È·-

·›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ·¤Ù˘¯·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Gallup ÁÈ· ÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· “Debating Europe” ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, ÙÔ 51% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ∂∂ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªfiÓÔ ÙÔ 5% ÈÛÙ‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ, ÂÓÒ ÙÔ 34% ıˆÚ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó. √ˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, Ù· ÈÔ ·ÚÓËÙÈο ÔÛÔÛÙ¿ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘: 80% ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, 68% ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È 64% ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ŸÌˆ˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ›ӷÈ

ÌÔÚʈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 2013 fiÛÔ Î·È ÙÔ 2014 ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Ï·‚ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ (Ì ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Eurostat) ¤ÏÏÂÈÌÌ· οو ·fi ÙÔ ÔÚfiÛËÌÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÂÈÙ‹ÚËÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È “˙ˆËÚ‹” Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ÚԂϤÂÈ Â›Û˘ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔ 2013. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2014 Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ‡ÊÂÛË ÁÈ· ʤÙÔ˜ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙÔ 4%, ·fi 4,2% Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·Ó ·Ú¯Èο ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ 2014 ÚԂϤÂÙ·È ·Ó¿Ù˘ÍË 0,6% ÙÔ˘ ∞∂¶.

ÌfiÏȘ 34% ÛÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ë ÔÔ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È¿ÛˆÛ˘ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÎÔ‡Ú· ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ΔÔ 60% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ, ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ 16%, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηχÙÂÚ˜ χÛÂȘ ·fi ÙË ÏÈÙfiÙËÙ·. Δ· ÈÔ ˘„ËÏ¿ ÔÛÔÛÙ¿ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (94%), ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

(81%) Î·È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (80%). ªfiÓÔ ÙÔ 22% ÙˆÓ ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ˆÊÂÏÔ‡Ó fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 67% Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó ·Ú¿ ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË. ŸÙ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÔ˘Ó ¯ÒÚ˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÚÒÙË ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (77% ÙˆÓ ·-

°∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ - ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫§πª∞Δπ™ª√À ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™ ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387

·ÓÙ‹ÛˆÓ), Ì ‰Â‡ÙÂÚË ÙË °·ÏÏ›· (48%) Î·È ÙÚ›ÙË ÙË μÚÂÙ·Ó›· (39%). ∏ ∂ÏÏ¿‰· (23%) ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· (20%). ∏ ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ 13 ˆ˜ ÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û 6.177 ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂∂. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ΛӉ˘ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ 2014 Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Û ıÂÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ı· ¤‚·˙ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ï‹„˘ Ó¤ˆÓ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÎÙÈÌ¿ Û ·Ó¿Ï˘Û‹ Ù˘ Ë Eurobank. √È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2014, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË Ì¿˙· Ô˘

ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “∏ ¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Eurobank. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· - Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‹\Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ηχÙÔ˘Ó (‹ Ó· ÚÔÛÔÈÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Î·Ï‡ÙÔ˘Ó) ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Û˘ÓfiÏÔ˘. “£ÂˆÚԇ̔ , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜, “fiÙÈ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ÌfiÓÔ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ú·ÓÔÌ·ÛÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Â›¯Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜

™ÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ √À∞™π°∫Δ√¡, 2.

˘Ó¿ÓÙËÛË Ì›·˜ ÒÚ·˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘, Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, fï˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜.

ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, Ë ÔÔ›· “¤ÁÈÓ Û Ôχ ηÏfi Îϛ̷”, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “fiÛÔÈ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û˘Ó¤ÂȘ Î·È fiÛÔÈ ·Ú·‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË” . “ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÓfiÌÔ Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌ·ÏfiÙËÙ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ·ÎÚ·›ÔÈ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ˘fiÏÔÁÔÈ Î·È ˘fi‰ÈÎÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ Â›Ó·È ‹‰Ë ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. ∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÙ¤ ˆ˜ ÙÒÚ·” ›Â, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. “∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÂΛÓË ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ì·ÛÙ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î¿ÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ŸÛÔÈ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ. ŸÛÔÈ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÓfiÌÔ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ŸÏ· Á›ÓÔÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ. ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰È¤„¢‰·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÷ڿϷÌÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘

Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ ¡›ÎÔ˘ ¢¤Ó‰È·. √È Î.Î. ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ª¿ÈÓÙÂÓ Â›¯·Ó ηْ ȉ›·Ó Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ™ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ·ÚÔ‡Û˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÓÙ·ÌÂÏ›˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÁÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ú¤ÂÌ„Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚˆÙ‹-

ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ Peterson Foundation. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˆ˜ ‹ÁÂ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Â› fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ËÌfiÛȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ, ÙË ÌÂٷ·ÏÈÛË Ù˘ ·-

ÔÏËڈ̋˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Eurogroup ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012 ÔÚ›˙ÂÙ·È ÚËÙ¿ fiÙÈ Â¿Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÙ‡¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, ÙfiÙÂ Ë ∂∂ Ú¤ÂÈ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ. ΔÔ ˆ˜ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. ŸÙ·Ó ¿ÚÔ˘Ì ٷ ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜

°È· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

∂›ÛÎÂ„Ë ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞, 2. Δ∏¡ ∞ı‹Ó· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙȘ

ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, §Â‚¤ÓÙ °ÎÈÔ˘ÌÚÔ˘ÎÙÛÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ·‰È·›· ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, Ô §. °ÎÈÔ˘ÌÚÔ˘ÎÙÛÔ‡ ÚˆÙ‹ıËÎÂ Â¿Ó Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔÓ Ô‰ÈÎfi ¯¿ÚÙË Û¯ÂÙÈο ÌÂ

ÙË Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ÛÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Î·È ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÛÙË

¡¤· ÀfiÚÎË “Ù¤ıËΠı¤Ì· ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ·ÂÛÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ú¿ÁÌ· Ô˘

Û˘ÓÈÛÙ¿ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” . √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › “ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË” , ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·ıÔÚÈÛÙ› ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈÛΤ„ˆÓ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ, ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Ë ·Ó·Áη›· ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË” ÚfiÛıÂÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ §.°ÎÈÔ˘ÌÚÔ˘ÎÙÛÔ‡, Ë ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ “‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ fiÙÈ Î‡ÚÈÔ˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ”.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com

ÏÂfiÓ·ÛÌ· Î·È fiÙ·Ó Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ È‰¤Â˜ ÙfiÙ ı· ‰Ôı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ï‡ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂∂ Â›Ó·È Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ‰˘Ô Û¯ÔÏÒÓ ÛΤ„˘ ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·. ªÂÙ¤ÊÂÚ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È fiÙÈ ·ÓÙ› ÁÈ· “Grexit” ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ϤÔÓ Î¿ÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Grecovery” “ΔÒÚ· ÌfiÏȘ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ. ŸÏÔÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. ∞ÓÙ› ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ‡ÊÂÛ˘. ∂ÈϤÔÓ, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÂÛˆÙÂÚÈο, ÙfiÛÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο fiÛÔ Î·È ÔÏÈÙÈο Î·È Â›Ó·È ¿Á΢ڷ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÌÈ·˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È Ù·¯¤ˆ˜” ›Â. ™Â ¿ÏϘ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¶¤ÙÂÚÛÔÓ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi ¿ÓÙ· ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜”.

™ÙËÓ EÏÏ¿‰· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ∞£∏¡∞, 2. Δ∏¡ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÈ-

ÛÎÂÊı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¡›ÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ·fi„ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi, Ô Î. ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÂÈÛÎfiËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÙÔ˘ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË Î·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ∏¶∞, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓfi Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Î·È ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ∞ıËÓÒÓ - §Â˘ÎˆÛ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹ Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÙ·ÛË, ›Â, “¤ÁÈÓ Û Ï‹ÚË Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ Ï‹ÚË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

HÏ. ∫·ÛȉȿÚ˘, HÏ. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ Î·È N. ª›¯Ô˜ - ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· °. §·Áfi

∂χıÂÚÔÈ ˘fi fiÚÔ˘˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ∞ÂÈϤ˜, ‡‚ÚÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË ∞£∏¡∞, 2.

∂ ¶ÔχˆÚË ·ÔÏÔÁ›· ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ∞£∏¡∞, 2.

À¶√ ÙȘ Â¢ÊË̛˜ ‰Âο‰ˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ∫·ÛȉȿÚË, ª›¯Ô˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˘ ¤Êı·Û ϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 19.00 Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ¡›ÎÔ˜ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÏÔÁËı› ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË Î·È ‰È‡ı˘ÓÛË Û ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ¢Âο‰Â˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Ô·‰Ô› Ù˘ Ã.∞. ¤Íˆ ·fi Ù· ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ÌfiÏȘ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù¤Êı·ÛÂ Ô ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, ·fi ÙË °∞¢∞ fiÔ˘ ÎÚ·Ù›ٷÈ, ˘fi ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ·ÛÊ·Ï›·˜. “ÕÎÔ˘ ·Ú¯ËÁ¤ Î·È ¿ÎÔ˘ ÙÔ Î·Ï¿, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÍÂÊÙ›ÏÈÛ˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿” ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Î·È Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙË ¯Ô‡ÓÙ·: “æˆÌ›, ¶·È‰Â›·, ∂Ï¢ıÂÚ›·, Ë ¯Ô‡ÓÙ· Û·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ “73”. ∫·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ, ÂÚ›Ô˘ 20 Ô·‰Ô› Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÛÙË ı¤· ÙÔ˘ ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ ¿Ú¯È˙·Ó Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó “∞›Ì·, ÙÈÌ‹, ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹” ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ã∞ ı· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋, fiÙÈ Ï˘¿Ù·È ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, fiÙÈ Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË ‚›· ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È, fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·Ó οÔÈ· ̤ÏË Ù˘ Ã∞ ›¯·Ó ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, fiÙÈ Ë Ã∞ ›¯Â ÌfiÓÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô·‰fi˜ ÙˆÓ Ó·˙›. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔÓ ¡. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ ÌÂÙ‹¯ıËÛ·Ó ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÏÈÌÂÓÈÎfi˜ Ô·‰fi˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 2.

∂ƒ∂À¡∂™ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ÁÈ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ¿Ó‰Ú·˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÈۋ̈˜, ÔÈ· Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù·, Ô˘ ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡Ó.

χıÂÚÔÈ ·Ê¤ıËÎ·Ó Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÔÈ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚ˘, ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ Î·È ¡. ª›¯Ô˜ ÂÓÒ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤Ô˜ ÎÚ›ıËΠ·fi ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô °. §·Áfi˜. ∫·È ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ·Ê¤ıËÛ·Ó ÂχıÂÚÔÈ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔÓ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÂÁÁ‡ËÛË 50.000 ¢ÚÒ.

“∫ÏÂȉ›” ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË §·ÁÔ‡ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ Ì ¶·Ù¤ÏË Î·È ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÁÈ· ÙËÓ ÌË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË Î·È ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÌÈ¿ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ ›‰ÈÔ ‚Ú¿‰˘. £ÂˆÚÂ›Ù·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ¤ÓÙ ̤Ú˜ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Î‡ÚÈ· ·Ó¿ÎÚÈÛË Î·È ϤÔÓ Â›Ù ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ›Ù ÔÈ ÂʤÙ˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. °È· Ó· ÂÈ‚ÏËı› ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Û οÔÈÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚÈı› ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ‡ÔÙÔ˜ Ê˘Á‹˜ ›Ù ‡ÔÙÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÏÂÛË ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ ڿ͈Ó. √È ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ì ٷ͛ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂˘ÂÏ›‰ˆÓ Î·È ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ °∞¢∞ ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ ·ÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “Ûȯ¿Ì·Ù·” ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Î. ª›¯Ô˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ ηٿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ °∞¢∞ fiÙ·Ó ÂÎÙfiÍÂ˘Û·Ó Â˘ı›˜ ·ÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ô ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚ˘ ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ °∞¢∞ ¤Ê˘Á ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚԂ› Û ηÌÈ¿ ‰‹ÏˆÛË. ∞Ú¯Èο ˙‹ÙËÛ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÊÚÔ‡Ú·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ· ʇÁÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ˆÛÙfiÛÔ, ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚ˘ ‹Ù·Ó ÂÚÂÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÛÚˆÍÂ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Reuters Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¿ÏÏÔÓ ¤Ó·Ó ÔÂÚ·Ù¤Ú. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰¤¯ıËΠÂÈʈӋ̷ٷ ı·˘Ì·ÛÌÔ‡ Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ·fi Ï›ÁÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜.

∫·ÛȉȿÚ˘: ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ӷ˙ÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ ŒÏÏËÓ˜ ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜ ∫ÔÈÓfi˜ ÙfiÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÁÈ· ÌÈ· ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ηٷÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Ó˘Ó ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2012, Î. ∫Ô˘Ù˙·Ì¿ÓË Î·È fi¯È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘. √ ∏Ï›·˜ ∫·ÛȉȿÚ˘ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜. °È· ÙÔÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ Ì¿ÚÙ˘Ú· › fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Î·È Â› fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ËıÈ΋˜, ‹Ù·Ó ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·ÏÏ¿ ÂΉÈÒ¯ıË ÂÂȉ‹ ˙ËÙÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù·. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. Ÿˆ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ηًÁÁÂÈÏÂ Ô Î. ∫·ÛȉȿÚ˘, Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÏËÚÒıËΠÁÈ· Ó· ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â. °È· ÙÔÓ °. ƒÔ˘·ÎÈ¿, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙ ·Ú¯Èο ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ¤Ì·ı fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. “√ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ∞1 ÁÓˆÚ›˙ˆ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ, ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘, Â›Ó·È ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ËıÈ΋˜

¿ÙÔÌÔ. ◊Ù·Ó ÛÙË Ã∞ ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ˙ËÙÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ̤ÏË Ì·˜ ÙÔÓ ‰ÈÒÍ·ÌÂ. ¶ÏËÚÒıËΠÁÈ· Ó· Ù· ÂÈ ·˘Ù¿. ΔÔÓ ƒÔ˘·ÎÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·, ÙÔÓ Â›‰· ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ªÂÙ¿ ¤Ì·ı· fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ã∞” ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÙËΠÛÂ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜, › fiÙÈ Èı·Ófiٷٷ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔÓ Â›‰Â ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Û ÂΉÚÔ̤˜ Ô˘ ¤Î·Ó Ì ÙËÓ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Û οÔÈ· ηٷÛ΋ӈÛË. ∞ÚÓ‹ıËΠfï˜ ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹. ™ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÒÓ ÂÚ› ÙÔ˘ ËÁÂÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÙÔ̤· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô Î. ∫·ÛȉȿÚ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο ÌfiÓÔ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ٷ ÂȯÂÈÚËÛȷο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù·. πÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ‰ÈÎÈ¿ ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ Ó· ÙÔÓ ÂÌϤÎÂÈ Ì ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶. º‡ÛÛ·. ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ·fi ÙÔ 20% Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘. “∂›Ó·È ÔÏÈÙÈ΋ Î·È fi¯È ÔÈÓÈ΋ Ë ‰›ˆÍ‹ Ì·˜. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘, ÙÔ ¤Î·Ó·Ó

ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ô˘ ›¯Â Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ‰È΋ ÌÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›·, Ô˘ Ó· Ì ÂÌϤÎÂÈ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi Û˘Ì‚¿Ó ÛÙËÓ ∞ÌÊÈ¿ÏË. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ӷ˙ÈÛÙ¤˜, Ô‡Ù ÂıÓÔÛÔÛÈ·ÏÈÛÙ¤˜ ·ÏÏ¿ ŒÏÏËÓ˜ ÂıÓÈÎÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ˙ÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ·. ÃÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙԇ̷ÛÙ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔ 20% Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Ì·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ÛÙÔ Î›ÓËÌ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. “£¤Ïˆ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ Ó· Û˘Á¯·ÚÒ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ∞¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ·ÙÔÌÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË, ¶·‡ÏÔ˜ ™·Ú¿Î˘.

ªÂÏÈÁ·Ï¿ Î·È Û οÔȘ ¿ÏϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. “ΔÔ ÙËϤʈÓÔ Ô˘ ¤Ï·‚· ·Ô ÙÔÓ §·Áfi, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, 3 ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, ‹Ù·Ó οÙÈ Û‡ÓËı˜, ηıÒ˜ ¤¯ˆ Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ΔÔÓ ƒÔ˘·ÎÈ¿ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·, ÙÔÓ Â›‰· Û 23 ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ Ã∞” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “·ÛÙ›Ԕ ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Î·ıÒ˜ fiˆ˜ › ÛÙÔȯÂÈÔıÂÙÂ›Ù·È Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ù˘¯·›· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Î·È Ù¤ÏÔ˜ › ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ fiÙÈ Â›Ó·È 40 ÂÙÒÓ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î·È fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ™ËÌ›ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ·È‰› Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Î·È Î·Ù¤ıÂÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “„¢‰ÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜” ¶·Ú·‰¤¯ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙȘ ηٷÛÙÚÔʤ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ï¿ıÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¤ÎÓÔ̘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏËÊı› Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. °È· ÙÔ˘˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ˘ÚÁÔ› ÙˆÓ Í˘ÏÔ‰·ÚÌÒÓ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. “∂›Ó·È „¢‰ÔÌ¿ÚÙ˘Ú˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ Î·È fi,ÙÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Â›Ó·È Ì˘ı‡̷ٷ Î·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ∏ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ Ù˘ ƒ·Ê‹Ó·˜ ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Â̤ӷ, ·Ó ‹Ù·Ó ¤ÎÓÔÌË, ·˜ ÙÈ̈ÚËıԇ̠·fi ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. √È Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜ ÛÙÔ ¶¤Ú·Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ì·˜” ÛËÌ›ˆÛÂ.

¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜: ™‡ÓËı˜ ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô §·Áfi˜

§·Áfi˜: °ÓˆÚ›˙ˆ ÌfiÓÔ ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ηٷı¤Û·Ì ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ

∞fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, Ô ∏Ï›·˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· η٤ıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ ¤Ï·‚ ·fi ÙÔÓ °È¿ÓÓË §·Áfi ‹Ù·Ó ¤Ó· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Û ٷÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Ì ÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘. °È· ÙÔÓ °. ƒÔ˘·ÎÈ¿ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËÎÂ Î·È ·˘Ùfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙Â Î·È fiÙÈ ÙÔÓ Â›¯Â ‰ÂÈ Û ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ʈÙÔÁڷʛ˜, ÌÈ· ÛÙÔ

ΔÔÓ›˙Ô˘Ó ¤Á΢ÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ

¢ÂÓ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 2.

Ã∞ª∏§√À™ ÙfiÓÔ˘˜ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ˜ fi-

Ϙ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÚ› ‰Èη›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Ô˘ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚÔÈ. ŒÁ΢ÚÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÓÔÌÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·

‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Î·ÙËÁÔڛ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, Ù· ÛÙÔȯ›· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È “‰Â̤ӷ” ÏËÓ fï˜ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÎÚ›ıËÎ·Ó ‡ÔÙÔÈ Ê˘Á‹˜, Ô‡Ù ‡ÔÙÔÈ ‰È¿ڷ͢ Ó¤ˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÁÓˆÛÙ¿ ÚfiÛˆ· Î·È ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ‰È·Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË §·ÁÔ‡ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜, ηıÒ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ· ÛÙÔ ∫ÂÚ·ÙÛ›ÓÈ.

√ °È¿ÓÓ˘ §·Áfi˜ › ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ fiÙÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ›‰Â ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·˯› ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ∂ÚˆÙÒÌÂÓÔ˜ ÁÈ· Ù· Ó·˙ÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, Ô Î. §·Áfi˜ › fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ó·˙ÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· Û Â›ÛË̘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ٤ÙÔÈ· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù¤˜. °È· Ù· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·‡ÏÔ˘ º‡ÛÛ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ı· ¤„·¯Ó ӷ ‚ÚÂÈ ÙÈ ¤ÁÈÓÂ Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì οÔÈÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi. “¶ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ›‰· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙ˆ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ù·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ ÂÈۋ̈˜ ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·˯› ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. ¢ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ӷ˙ÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· Û Â›ÛË̘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ٤ÙÔÈ· ۇ̂ÔÏ· ÙÔ˘ ··ÁÔÚ¢fiÙ·Ó Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ã∞” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235

Ã∏™Δ√™ ª∂Δ∞•∞™ μ√§√™: ¢πª∏¡π√À Δ∏§.: 24210 20501, 20502 ∞£∏¡∞: ∫∞ƒ∞μ∞™ μ∞™π§∂π√™ √ƒº∂ø™ 116-μ√Δ∞¡π∫√™ Δ∏§.: 210 3425102, 210 3411121 FAX: 210 3411149

£∂™/¡π∫∏: ¶√¡Δ√À 5 ¶∂ƒπ√Ã∏ μ’ ∫Δ∂√ ∫∞§√Ãøƒπ Δ∏§.: 2310 759 338, 2310 759 339 FAX: 2310 707 710, ∫π¡.: 6944 777 944 www.exip-hellas.gr e-mail: info@exip-hellas.gr

the coffee experience

Delivery §∞ƒπ™∏™ 163μ - ΔËÏ.: 2421106681 μfiÏÔ˜


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶EM¶TH 3 √∫ΔøBPIOY 2013

∞fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

∞ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∞£∏¡∞, 2.

¡fiÌÔ˘ 3904/2010, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ıÂÛÌÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·˘ÛÙËÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ·fi ÙÔ Ò˜ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ˘fiıÂÛË, ·Ó Î·È Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È “„˘¯Ú·ÈÌ›·” . ∞̤ۈ˜ fï˜ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ÚÔÛÂÎÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. ™. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, fiÔ˘ ·Ú¤ÌÂÓÂ Ô ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÂÚ› Ó·˙ÈÛÌÔ‡. “ΔÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÎfi ̤وÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ Ó·˙ÈÛÌfi Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘

Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ·ÚÚ·Á¤˜. ∏ ÔÈÓÈ΋ ÚÔ‰Èηۛ· Â›Ó·È ÌfiÏȘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· Û¯fiÏÈÔ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. ∂›Û˘, fiÛ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· ªª∂, fiˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. π. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ Î·È Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ª. μÔÚ›‰Ë˜, ¤ÏÂÁ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô Î. μÔÚ›‰Ë˜ ¤ÏÂÁ ÛÙÔ μ‹Ì· fm 99.5 fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈ· ÚÒÙË ÔÏÈÙÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢-

ÙÈο ¯ÚÔÓÈο, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ (ÛÛ. Ô π. §·Áfi˜) ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÒÙÂÚ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ÌË ÂÈ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ··ÏÏ·Á‹ ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÚÔ‰ÈοÛÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. “∏ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î¿ÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜” ϤÓÂ Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ¯Ú˘Û·˘ÁÈÙÒÓ ÂÚ› ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÈÒ͢: “º¿ÓËΠÍÂοı·Ú· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ÔÏÈÙÈÎfi ΛÓËÙÚÔ. ΔÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÔÈ ÓfiÌÔÈ Â›Ó·È ˘ÂÚ¿Óˆ fiψӔ . ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷ ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ë ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· “ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ˜” , ÂȉÈο Ì ÙËÓ “·ÔÎ¿Ï˘„Ë” ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ Ì¿ÚÙ˘Ú· Ô˘ η٤ıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· Î·È ˘fi ηıÂÛÙÒ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. °È? ·˘Ùfi Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Êfi‚Ô˜ Ì‹ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ˘‹Ú¯Â ÛÙËÓ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÚÂÙÈο Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Î·Ù¿ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. “ª‹ˆ˜ ‚¿Ï·Ì ÂÍ ·Ú¯‹˜ „ËÏ¿ ÙÔÓ ‹¯Ë Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi οو;” ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËΠÁÓˆÛÙfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÚÔ˜ “ΔÔ μ‹Ì·” Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ‚‚ȷṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡¢ ÔÈ ·fi„ÂȘ ‰È›ÛÙ·ÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤ÏÂÁ·Ó ÈÎÚfi¯ÔÏ·: “ŸÙ·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù· οӷÓ “Ì¿¯·ÏÔ” Ì ÙËÓ ∂ƒΔ, Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ˘fiıÂÛË Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÛÔ‚·Ú‹” .

ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi, ·Ì˯·Ó›·, ¤ÎÏËÍË Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο, ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ˘˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ÙÔ˘˜ ∏Ï. ∫·ÛȉȿÚË, ∏Ï. ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ Î·È ¡. ª›¯Ô. “∂›¯·Ì ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ·. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÚÈ̤ӷÌ” › ·˘ıfiÚÌËÙ· ÚÔ˜ “ΔÔ μ‹Ì·” ·ÓÒÙÂÚÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ Î·È ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ·˘Ùfi˜, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ˘Ú‹Ó·, fiÙÈ ˘‹ÚÍÂ Ô ·fiÏ˘ÙÔ˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÎÚÈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÚԤ΢„Â, Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙȘ ∏¶∞ (Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Peterson Institute for International Economics ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜), fiÔ˘ ¤ÏÂÁÂ: “™˘ÓÙÚ›‚Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi, ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË, ¿ÓÙ· Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ Ê˘Ï·Î‹” . ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi, ¿Ú¯ÈÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÈ· ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÌÂÙ·‰fiıËΠ·fi ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯Â ÙÔÓ›ÛÂÈ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· οÓÂÈ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ Â›Ó·È ‚·Ú‡Ù·Ù˜ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È ‰È·Ù‡ˆÓ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ·Ù› ·ÓÙ› ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÂÂϤÁËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ› fiÚÔÈ. “√ ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ¢ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÛ·ÌÂ. ∂›Ó·È Ôχ ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‹Ù·Ó Ô Î. Ã. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘

¢˘ÛÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫

μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜: ŸÏÔÈ ÔÈ ıÂÛÌÔ› - Î·È Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

¢À™º√ƒπ∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜

Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂΉËÏÒıËΠÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∞ÚÎÂÙ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·ÈÊÓȉȷṲ̂ӷ ·fi ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ÔϤıÚÈ· ÂͤÏÈÍË Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙ· ‰Âο‰Â˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤ÛÙËÛ „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛË ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ¡. ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÃÚ. ¶·¿ Î·È ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Ë ÂÈÎfiÓ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ·fi ÙȘ ·ÏÏÂ¿ÏÏËϘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Â·Ê¤˜

Ô˘ ›¯Â Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘ Î. ¡. ¢¤Ó‰È·, Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔ-

Û‡Ó˘ Î. ÷Ú. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ¢. ™Ù·Ì¿ÙË. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛ‹-

ÁËÛË ÙÔ˘ Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ˘fiıÂÛË, “Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¢Èη›Ô˘,, ÛÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ¢Èη›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ˙ËÙ› Ï‹ÚË Î·È ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÔÈÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ›Â Â›Ó·È Â·ÚΤÛÙ·ÙË, Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÎÚ·˘Á·Ï¤·, ÚÔÎÏËÙÈο ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ˙ËÙ› Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈ΋, ·ÓÙÈÍÂÓÔÊÔ‚È΋, ·ÏÏ¿ ›ӷÈ

ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÌÈ· ÓÔÌÔıÂÛ›· ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ·ÓıÚˆÔÎÙÔӛ˜ Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ΔÚ›ÙÔÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Û΋ÛÂȘ ÔÈÓÈÎÒÓ ‰ÈÒ͈Ó, ÁÈ· Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÓ¤˜.

™˘ÓÂÏ‹ÊıË Ô ÚÒËÓ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞Δ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ∞£∏¡∞, 2.

™À¡∂§∏º£∏ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ˆ˜ ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ· ·fi ÙÔ 2004 ¤ˆ˜ ÙÔ 2011 Ì ηÙËÁÔڛ˜ ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ª·˙› ÙÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È ÌÈ· ·ÎfiÌË Á˘Ó·›Î·. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÂÌÔÚ›· Î·È Î·ÙÔ¯‹ fiψÓ, Û Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·, Û ͤÏ˘Ì· Ì·‡ÚÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Û ηٿ¯ÚËÛË ÂÍÔ˘Û›·˜. ∂Ú¢ÓÒÓÙ·È Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ fiÙÈ fiÙ·Ó ‹Á·ÈÓ·Ó ·ÏÏÔ‰·Ô› ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ›Ù ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ì‹Ó˘Û‹ ÙÔ˘˜ ›Ù ÙÔ˘˜ ¤‰Èˆ¯ÓÂ. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÙfiÛÔ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÏÏ¿ fiÏ·, ·fi ÈÛÙfiÏÈ· Î·È ÂÚ›ÛÙÚÔÊ· ̤¯ÚÈ Î·Ú·Ì›Ó˜. μÚ¤ıËΠÂ›Û˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi -ÂÚ›Ô˘ 100.000 ¢ÚÒ- ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËı›. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‹Úı·Ó ÂÓÒÈÔ˜ ÂÓˆ›ˆ Ì ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ηٷı¤ÛˆÓ, ÈÛÙfiÏÈ· Ù‡Ô˘ ∑¿ÛÙ·‚·, Ù‡Ô˘ °ÎÏfiÎ, ÁÂÌÈÛÙ‹Ú˜, 317 Ê˘Û›ÁÁÈ· ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ, ·ÂÚÔ‚fiÏ·, ¤ÍÈ ÛÔ˘ÁÈ¿‰Â˜, ÂÙ¿ Ì·¯·›ÚÈ·, ‰˘Ô ÙÛÂÎÔ‡ÚÈ·, 25 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, 14 ΢ÓËÁÂÙÈο fiÏ·, 4 fiÏ· Ù‡Ô˘ ÊÏfiÌÂÚ Î·È ÙÚÂȘ ı‹Î˜ ΢ÓËÁÂÙÈÎÒÓ fiψÓ. √ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›· ÛÙËÓ ˘ԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫˘„¤Ï˘. ™‡Ìʈӷ Ì ¿ÏϘ ηٷÁÁÂϛ˜, Ï¿Ì‚·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÓÒ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ˘˜ Â΂›·˙ fiÙÈ Â›Ù ı· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ¤Ó· ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ›Ù ı· ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·È ı· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ú·ÓÔÌ›· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ. ™ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌϤÎÂÙ·È ÌÈ· Á˘Ó·›Î· 50 ÂÙÒÓ, Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡. ∏ Á˘Ó·›Î· ·ÎfiÌ· ·Ó·˙ËÙ›ٷÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì 145.000 ¢ÚÒ Î·ıÒ˜ Â›Û˘ ·ÚÎÂÙfi ¤ÓÙ˘Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì ÛËÌÂÈÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈ›¯·Ó ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÔÏÏÒÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÈÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ̤ÓÔ˘Ó, Â¿Ó Â›Ó·È ÈÛfiÁÂÈ· ‹ fi¯È Î·È ÙÔ fiÛÔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ̤ÓÔ˘Ó Û ·˘Ù¿.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561

°∂øƒ°∞§∞ ª∞ƒπ∞ ∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ - ¶Àƒ√™ - À°∂π∞™ ™∫∞ºø¡ - ∞™Δπ∫∏™ ∂À£À¡∏™ ∫ÔÚˆÓ›Ô˘ & ΔÔ˘ÚÔ‡˙È· 17 ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 85050, Fax: 24210 68232 ∫ÈÓ.: 6945 233456 e-mail: georgalasa@gmail.com

➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


10

¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶EM¶TH 3 √∫ΔøBPIOY 2013

ŒÎÙڈ̷ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi Î·È ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ

ΔÛ›Ú·˜: ∂ÌÈÛÙ¢fiÌ·ÛÙ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ XA μƒÀ•∂§§∂™, 2.

KKE

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο Ë ÌË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ∞£∏¡∞, 2.

√ ¶ÂÚÈÛÛfi˜ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ Â-

“ªÈ· ›‰ËÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ (Ë ÌË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ) ı· ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÚÈÓ ÚÔ‚Ò Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ۯfiÏÈÔ Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÓ ¤¯ˆ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÙÂ Â›Ó·È ÌÈ· ›‰ËÛË Ô˘ ÙËÓ ¤Ì·ı· Ï›ÁÔ ÚÈÓ Ìˆ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ÂÁÒ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÈÛËÌ¿Óˆ Â›Ó·È ‰˘Ô Ú¿ÁÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔ, ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ ¤Ó· Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ ÌÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ‰Ú· fi¯È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙÔ 1987. ∫·È ı‡Ì·Ù· Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘, ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ηϿ, ›̷ÛÙ·Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÌ›˜, ÔÈ È‰¤Â˜ Ì·˜, ÔÈ Û‡ÓÙÚÔÊÔ› Ì·˜, Ù· ̤ÏË Ì·˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜, ¤¯Ô˘Ì ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· ÎÈÓËı› ¤Ú· Î·È ¤Íˆ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∞ӷʤÚıËΠ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· Î·È ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ‡¯ÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

“οı Ú¿ÁÌ· ÛÙÔÓ Î·ÈÚfi ÙÔ˘ Î·È Ô ÎÔÏÈfi˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ” .

™‚fiÌÔÓÙ· ÚÔ˜ ΔÛ›Ú·: ∞ÓËÛ˘¯Ò ÁÈ· ÙË ‚›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

Δ¤ÏÔ˜, ÚˆÙ‹ıËΠÙfiÛÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ fiÛÔ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Ó Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ÙÔ ÎfiÌÌ· Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÁÈ· ÂfiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘

∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Â’ ·˘ÙÔ‡ ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ›‰È· ÙÔÓ ıˆÚ› ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘ ÛÙÈÁÌ‹˜ ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ

π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ “·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ Ó·˙ÈÛÙÈÎfi ÂÍÙÚÂÌÈÛÌfi Î·È ÙË ‚›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙÔ ∂˘ÚˆÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÿÓ˜ ™‚fiÌÔÓÙ· ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. ™‚fiÌÔÓÙ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È “ηٿÏÏËÏË Î·È ÈÛ¯˘Ú‹” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰È·ÙËÚËı› ÙÔ ›‰ÈÔ Â›Â‰Ô ÂϤÁ¯Ô˘” “™˘ÌʈÓÒ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙÔÓ Î. ΔÛ›Ú· fiÙÈ ÔÈ ÓÂÔÓ·˙› ÂÍÙÚÂÌÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ‚›·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÌÔÚ› Ó· ηٷÔÏÂÌËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Ã¿Ó˜ ™‚fiÌÔÓÙ· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È “··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ÌË ‚ÈÒÛÈÌË” √ Î. ™‚fiÌÔÓÙ· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ “ÚÈ˙ÈÎÒÓ” ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

ÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ” ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÌË ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜, ∏Ï›· ∫·ÛȉȿÚË, ∏Ï›· ¶·Ó·ÁÈÒÙ·ÚÔ Î·È ¡›ÎÔ ª›¯Ô, ·Ú¯Èο ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ Ó·˙ÈÛÙÈ΋˜ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο” . √ ¶ÂÚÈÛÛfi˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡˜, ÂÈı¤ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ Î.¿. ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÙÈÎÔ‡ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜” . “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜” , ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi-ÓÔÌÈÎfi ˙‹ÙËÌ·. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·fi˜ Ó· ÚˆÙÔÛٷًÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛ‹ Ù˘”, ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂.

ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ˘˜ ¯Ú˘Û·˘Á›Ù˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ÛÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∂› fiÙÈ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÎÙڈ̷ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ‰Ú· ·fi ÙÔ 1987, Â›Ó·È fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÌÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÛÙ¿ıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ó· ‰ÒÛÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÈ· ȉÂÔÏÔÁÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ËıÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜

ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘: ∏ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜ “√È ŒÏÏËÓ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ›” ∞£∏¡∞, 2.

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

√ ∂π™∞°°∂§∂∞™ Î·È ÔÈ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó “·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ı¤ÛË” ÙfiÓÈÛÂ Ô ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ -Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙȘ ∂ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ À·ÏϋψÓ- ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂΛÓË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰›ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË Û Ú¿ÍÂȘ ‚›·˜ Î·È Û Ú¿ÍÂȘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ Â›Ó·È Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ- ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÊ˘Ï·Î›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ fiÙÈ Â›Ó·È Â›Ù ·ıÒÔ˜ ›Ù ¤ÓÔ¯Ô˜” “∏ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ, Î·È ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ·Ó·ÎÚÈÙ¤˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÈ‚ÏËı›” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ Î·È Î·Ù¤ÏËÍÂ: “∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ë ÙÂÏÈ΋ ÎÚ›ÛË ·Ó Â›Ó·È ·ıÒÔÈ ‹ ¤ÓÔ¯ÔÈ ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘, Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›Â Â›Ó·È ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· “‚·ıÈ¿ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ-

ÎÔ› Ôϛ٘ Î·È ·ÛÎÔ‡Ó Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ì ·˘ÙÔı˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ı¤ÛË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜” “∏ fiÔÈ· ÁÂӛ΢ÛË ‹ fiÔÈ· ÈÛÔ¤‰ˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷٿÍÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô ÈÛÔ‰ˆÙÈÛÌfi˜ Û ÏÔÁÈΤ˜ Î·È Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ÂÎÊ·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Ó·˙ÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û¿ÛÔ˘Ó” ‰‹ÏˆÛ fï˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ” “√ ‰È·Ú΋˜ ÂΉËÌÔÎÚ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ‰È·ÚΤ˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌÈ·˜ ÌfiÓÈÌ˘ ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ºÒÙ˘

∫Ô˘‚¤Ï˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ REAL Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛÂ: “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· Îϛ̷ ÔÏÈÙÈ΋˜ fiψÛ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÚ›ıËÛ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜, Â›Ó·È ¤Ó· ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ¿ÏÏˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ. ¶ÚÔ¸‹Ú¯Â ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. £· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ· Î·È „˘¯Ú·ÈÌ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ∏ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË Û fiÔÈÔÓ ·Ú·ÓÔÌ› Î·È Û fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚԂ› ÛÙÔÓ ÂÎÊ·ÛÈÛÌfi Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∞˘Ù‹ Ë ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ‹ıËΔ .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ŸÏÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ - ∞fi ¯ı˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË

√È ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

Δ

ËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË, ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ˘ËÚÂÙ› ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Ô˘ ı¤ÙÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘.

™ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ÚÔˆı› Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ·‰È˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÔÏÈÙÒÓ. √ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο: “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚‹Ì· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. μ¿˙Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ Û ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ‰¤ÛÌÈÔ ÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ÔηıÈÛÙԇ̠-fiˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ- ·‰È˘ ÂÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÂ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ¢¤ÛÌÂ˘Û‹ ÌÔ˘ Ë Û˘Ó¯‹˜ ÚÔÒıËÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ì¯Ù›ÛÔ˘ÌÂî Ì ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘”. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ›ӷÈ:

Õ‰ÂȘ 1. ∫·Ù·ÚÁÂ›Ù·È Ë Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋ ¿‰ÂÈ· 6 ËÌÂÚÒÓ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ·fi ÙÔ 1989 ¯ÔÚËÁ›ٷÈ

Ù·¯‡ÓÂÙ·È Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∞¢∂¢À. 2. ∂ÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÚԂϤÂÙ·È Ë Ï‹Ú˘ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ÙÔ˘ °’ ΔÌ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘.

¶ÚÔÎËÚ‡ÍÂȘ ∞™∂¶

ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÔ‡ÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÚ›Ô˘, 1,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂÚÁ·ÙÔÒÚ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. 2. ∂ÍÔÚıÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓȘ ·Ó·ÚÚˆÙÈΤ˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 10 ̤Ú˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Û 8 Ì ȷÙÚÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË, ÂÓÒ ÔÈ Ì¤Ú˜ ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ·Ï‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 4 Û 2 Î·È fi¯È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¿‰ÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û ÊÔÈÙËÙ¤˜ - ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜

˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ·˘Ù¤˜ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi 20 ̤Ú˜ Û 10 ·Ó¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÙÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· οı ̤ڷ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ϤÔÓ ÌÈ· Ë̤ڷ ·ÓÙ› 2 Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. Δ¤ÏÔ˜, ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· ¤ˆ˜ 3 ̤Ú˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· (·ÓÙ› 3 Î·È 4 ÂÙÒÓ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·) ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi. 3. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÁÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ˜ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Á¤ÓÓËÛ˘ ‰È‰‡ÌˆÓ, ÙÚȉ‡ÌˆÓ Î.Ï. Ù¤ÎÓˆÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÂÈ-

ϤÔÓ ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3 ÌËÓÒÓ, Ì ·Ô‰Ô¯¤˜, ÁÈ· οı ٤ÎÓÔ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ∂›Û˘, ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· ‰ËÌfiÛÈÔ ˘¿ÏÏËÏÔ Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ‹ Ù˘ 9ÌËÓ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ·Ó·ÙÚÔÊ‹˜ Ù¤ÎÓÔ˘, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È.

¶ÂÈı·Ú¯Èο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· 1. ∞ÔÛ·ÊËÓ›˙ÂÙ·È Ë ‰ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ηıÂÛÙÒ˜ ·˘ÙÔ‰›Î·È˘ ·ÚÁ›·˜, ηıÒ˜ Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ ÍÂοı·ÚË Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·ÚÁ›·˜ Ì ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈ-

1. ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ‰È¿Ù·ÍË ‰›ÓÂÙ·È Ï‡ÛË Û ̛· ÔÏ˘ÂÙ‹ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ 8∫ Î·È 9∫/2008 ÙÔ˘ ∞™∂¶. ∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Ë ·Ó¿ÁÎË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÓfiÌÈÌË ÚÔÛ‰ÔΛ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÊÔÚ¤· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª Ì ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ‚·ÛÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ıÂÚ·‡ÂÙ·È Ë ·‰ÈΛ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÓ·ÔÌÂÈÓ¿ÓÙˆÓ ÌË ‰ÈÔÚÈÛı¤ÓÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ∞™∂¶ 8∫/2008, ̤ۈ Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ π∫∞ - ETAM, ÂÓÒ ·Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È Û ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ÔÈ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ∞™∂¶.

∫·Ù¿ 50% ·fi ÙÔ 2011 Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜

∞˘ÍË̤ӷ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‚·ÚÈ¿˜ ηٿıÏȄ˘ ¶¿Û¯ÂÈ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ıÂÚ·›· ∞£∏¡∞, 2. ∂¡∞™ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ŒÏÏËÓ˜ ¿-

Û¯ÂÈ ·fi ηٿıÏÈ„Ë Î·È ¯Ú‹˙ÂÈ ¿ÌÂÛ˘ ıÂÚ·›·˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÔÌ¿‰· ÂȉÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂Ú¢ÓËÙÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ (∂¶πæÀ) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· Ì›˙ÔÓ· ηٷıÏÈÙÈο ÂÂÈÛfi‰È·, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ù¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 50% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 2011. ∏ ÌËÓÈ·›· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ηٿıÏȄ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ 2013 Û ÔÛÔÛÙfi 12,3% ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 2011 (8,2%), ÙÔ Ô-

ÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 2013 (12,3%) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÛÔÛÙÈ·›· ·‡ÍËÛË 50%, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÎÏÈÓÈ΋ Ì›˙ˆÓ ηٿıÏÈ„Ë ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÓÙÂÈÓfiÌÂÓË ÔÈ-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

ÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Û ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ

ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ∂¶πæÀ, ÛÙ· ÔÔ›· ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÌÈ· Û˘Ó¯‹˜ Î·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ηٿıÏȄ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi, ·fi 3,3% ÙÔ 2008 Û 6,8% ÙÔ 2009 Î·È 8,2% ÙÔ 2011. “£· Ú¤ÂÈ Â‰Ò Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Â˘Ú‹Ì·Ù· ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ 1984-1985 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚfiÌÔÈ· ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ηٿıÏȄ˘ ÌÂ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. º·›ÓÂÙ·È ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ 2008 Ù· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ηٿıÏȄ˘ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘Û›·˙·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·-

∞™º∞§π™Δπ∫√ °ƒ∞º∂π√

Ã∞ƒπΔ∞∫∏ ¢∞¡∞∏ °∂¡π∫∂™ ∞™º∞§π™∂π™

(·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηÙÔÈÎÈÒÓ, ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛηÊÒÓ, ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ)

∞™º∞§π™∂π™ ∑ø∏™ ¶·Ú¤¯Ô˘Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Î·È Â͈ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ Û·˜ Î¿Ï˘„Ë

ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 8 ñ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax: 24210 23494 - ∫ÈÓ.: 6945192251 e-mail: da.har@hotmail.com

ÔÎÏ›ÛÂȘ” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ™˘ÌÂÚ·ÛÌ·ÙÈο, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ηٿıÏȄ˘, Ë ÔÔ›· ·›ÚÓÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (2008-2013) ̤۷ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÓÙÂÏ›ٷÈ. ∞fi Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ 2013 ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ÔÈ ËÏÈ˘ 35-44 Î·È 55-64 ÂÙÒÓ, Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ¯·ÌËÏfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Â›‰Ô, Ì ÂÈÛfi‰ËÌ· ˆ˜ 400 ¢ÚÒ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÔÈ ˘Ô··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ.

∏ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ó›ÎËÛ ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ °ÈÒÚÁÔ ¶ÈÏ¿ÙÔ Δ∂§π∫∞ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ Ô ¿Ù˘¯Ô˜

°ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹. √ 32¯ÚÔÓÔ˜ Í„‡¯ËÛ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó Ì ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘‹Ú¯Â ¤ÎÎÏËÛË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó¿ÁÎË ·ÈÌÔÂÙ·Ï›ˆÓ (∞-). ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋. ∞ÚÎÂÙÔ› ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÎÚ·ÙËı› ÛÙË ˙ˆ‹ Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ ¿Ó‰Ú·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ›¯Â ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛË. ∫È ÔÈ ÂÏ›‰Â˜ ›¯·Ó ·Ó·ÙÂÚˆı›. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. Ãı˜ fï˜ Ô ¿Ù˘¯Ô˜ Ó¤Ô˜ “¤Ê˘Á” ·fi ÙË ˙ˆ‹ ηıÒ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ. √È ÁÔÓ›˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ı· ÙÔ˘ Ô˘Ó ÙÔ ÛÙÂÚÓfi ·ÓÙ›Ô Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ “∫Ô‡ÎÔ˜”.

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·fi Û¯ÔÏÈÎÔ‡˜ ʇϷΘ ∞£∏¡∞, 2. ™Δ∏¡ §¿ÚÈÛ· ¤Êı·Û·Ó ÔÈ ¤ÍÈ Û¯ÔÏÈ-

ÎÔ› ʇϷΘ ·fi ÙËÓ μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó “Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi” ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÓfiÌ·Û·Ó: “ª·Ú·ıÒÓÈÔ˜ “¶ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜” ·ÓÂÚÁ›·˜- ·Ó¤¯ÂÈ·˜- ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘”. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ·fiÏ˘Û˘ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ì·ÍÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ ÛÙÔ ∫Ô˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (¯ı˜) Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ۯÔÏÈÎÔ‡˜ ʇϷΘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ì ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ. ΔËÓ Â˙ÔÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·).

¢¤ÛÔÈÓ· °Î·ÎÓ‹ MSc ÎÏÈÓÈ΋ ‰È·ÈÙÔÏfiÁÔ˜ | ‰È·ÙÚÔÊÔÏfiÁÔ˜ ¶Ù˘¯. ÷ÚÔÎÔ›Ԣ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ª.¢.∂. ¶·Ó/Ì›Ô˘ °Ï·ÛÎ҂˘

∂Í·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤Ó· ‰È·ÈÙÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·È‰È¿, ¤ÊË‚Ô˘˜, ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û˜, ıËÏ¿˙Ô˘Û˜, ·ıÏËÙ¤˜, ·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. §ÈÔ̤ÙÚËÛË - ·Ó¿Ï˘ÛË Û‡ÛÙ·Û˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¢¤¯ÂÙ·È Î·ÙfiÈÓ Ú·ÓÙ‚ԇ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 150 | 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ | μfiÏÔ˜ ÙËÏ./fax: 2421 213199 | ÎÈÓ.: 6970 493548 info@diatrofigakni.gr | www.diatrofigakni.gr


M·ÁÓËÛ›· 12

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∫·Ù·¤ÏÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ μ·Û›Ï˘ ºÏˆÚ›‰Ë˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∞›ÛÙ¢ÙÔ ÙÔ ¿ÚÙÈ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙË ¯ÒÚ· °

È· ·Ó‰ËÌ›· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·Ó‹ÌÔÚÔ Ó· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ ºÏˆÚ›‰Ë˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ - ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· - ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ, 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È ·ÚÁ›· ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ªÂ Û‡Á¯ÚÔÓË, ηٷÓÔËÙ‹ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ú·ÏÈÛÌfi Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ºÏˆÚ›‰Ë˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ì ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∞ӷʤÚıËΠÛÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÂϤÁ¯ˆÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· “ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂϤÁ¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·Ó Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ “ÔÈÓÈÎfi ÔÏÔÛÙ¿ÛÈÔ” - ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙȘ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ - Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “ÛÔʤ˜” Ù˘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ· fiÙÈ “Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Û fiÏÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÌÂÙ¿ - fiˆ˜ ÙËÓ ¤˙ËÛ ˆ˜ ̤Û˘ ËÏÈΛ·˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ - ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› Ôχ „ËÏ¿” . “√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È ÛÔʤ˜. ∂ȉÈο Û ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ı¤Ì· Ô˘ ¿ÙÂÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” ›Â.

√ Î. ºÏˆÚ›‰Ë˜ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· Â›Ó·È Ô‰˘ÓËÚfi, ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Â›ÎÔ˘ÚÔ Î·ıËÁËÙ‹ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î. ÃÚ. ¢ÂÙÛ·Ú›‰Ë ‹Ù·Ó ÔÈ ‚·ÛÈÎÔ› ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ¢È·ÊıÔÚ¿ Î·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¢Èη›Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ Ú›˙˜ Ù˘ ÛÙËÓ ·Ú¯·ÈfiÙËÙ· - ¿ÏψÛÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÔÏÏ¿ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙÔ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹, ÙÔÓ ¶ÏÔ‡Ù·Ú¯Ô - Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔÛ·ı› Ó· ˘ÔÙ¿ÍÂÈ ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ΔfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó¤Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ·fi ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. °È· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË. ™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÛÙ· ªª∂ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘fi ÚÔÛÙ·Û›· Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Î·È Ô ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ˘‡ı˘ÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ·Ó Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì·˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÛˆÛÙ¿” .

“ΔÔ ¯Ú‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·” √ ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Â› fiÙÈ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Î·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·. “ΔÔ ¯Ú‹Ì· ÌÔÚ› Ó· ÂϤÁÍÂÈ Î·ıÔÏÈο ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·” ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ì ¤ÌÊ·ÛË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛ fiÙÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ Ì›˙·˜. “∞fi ÙËÓ Â›ÛËÌË ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÙÔ 1827, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰·Ó›˙ÂÙ·È. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· fï˜ ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË, ·ÏÏ¿ Ù· ηÚÒÓÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ΔÔ ÚÒÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ‹ÚÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‹Ù·Ó 2,8 ÂηÙ. ÛÙÂÚϛӘ. ªfiÏȘ ÙÔ 10% ¤ÊÙ·Û ÛÙË ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰fiıËΠ̛۠˙˜ Î·È ÙfiÎÔ˘˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â› 100 ¯ÚfiÓÈ· Ï‹ÚˆÓ fiÏÔ fï˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ. ∫·È ·˘Ùfi Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È” ›Â. “ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ Î·È ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙÔ ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ¡fiÌÔ˘˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ Û 17 ̤Ú˜ Î·È ÙˆÓ

ÔÏÈÙÒÓ Û 20 ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓÙ· ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÚfiÛıÂÛÂ. °È· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ıÂÛÌÔ› Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó, Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ∑ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜, ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Â‰Ò Î·È 40 ¯ÚfiÓÈ·. “∏ ¤Í·ÚÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰Èη›Ô˘” ÙfiÓÈÛÂ.

“¶¿ÚÙÈ” ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û·Ù¿ÏËÛË ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ 2004-2009 ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 80% Û ¤Ó· “·›ÛÙ¢ÙÔ ¿ÚÙÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÁÈ·ÙÚÒÓ, Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ” . ¶¿Óˆ ·fi 10 ‰ÈÛ. ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙË Û·Ù¿ÏË ÛÙËÓ ÀÁ›·. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÌfiÏȘ 42 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·Ó¤ÊÂÚÂ. “À‹Ú¯Â Ì›· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÛÙËÓ ÀÁ›· fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜” ÙfiÓÈÛÂ.

∞ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ™ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ ÛÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù˘ ·ÓÙÈ-

● “√‰˘ÓËÚfi ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ıÂÛÌÔ›...” ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ ºÏˆÚ›‰Ë˜ (¤ÓıÂÙË ÊˆÙfi)

ÌÂÙÒÈÛ‹˜ Ù˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÂϤÁ¯Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢ÂÙÛ·Ú›‰Ë˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Â·ÚΛ˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ fi¯È ̤ۈ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ, ·ÏÏ¿ ̤ۈ ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ·˘ÙÔ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ÒÛÙ ӷ ıÂÚ·‡ÛÂÈ Î¿ı ʷÈÓfiÌÂÓÔ ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Î·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ı·

Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∫·È η٤ÏËÍ fiÙÈ “·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î¿ı ¯ÒÚ·˜”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ô ·ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∞¯ÈÏϤ·˜ ∑‹Û˘, ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ.

∞fi ÙË ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∫∞¶∏ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜”

∫¿ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂÓÈ·›Ô ̤وÔ ·ÁÒÓ·

√È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ã√ƒ√™Δ∞Δ√À¡Δ√™ ÙÔ˘ ªËÙÚÔ-

∂¡∞ Ó¤Ô ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ Û˘Ó‰È-

ηÏÈÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÂÎÚÔÛÒËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÓÙÈÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, ÔÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Ì¤ÏË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ·fi„ÂˆÓ Û ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ̤ÏË ÙˆÓ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §·Áfi˜, ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶.£. Î. ∫. ª¤ÏË Ù˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÒÓ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÔÙÚÒÓ˘, ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·- ● Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™ ∞∂ Î. £. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ˘ ۈ̷Ù›·ÁÒÓ˜” ›Â Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ ·fi ÙË ™˘Ô˘ 5ÌËÓÈÙÒÓ Î. ™Ù. ¡ÙÔ‡ÚÔ˜, ÙˆÓ Ì˯·ÓÈ- ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌȘ ÎÒÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (∂ª¢À¢∞™) Î. ∂ÎÌÂÙ˙fi- Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ÁÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ- ™ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ Î. ¡ÈÎ. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜, ÙfiÓÈÛ·Ó ¿ÏË ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔˆ˜ ÔÈ ÎÏ·‰ÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏ- Û›Ô˘ Î. ∂ÎÌÂÙ˙fiÁÏÔ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ıfiÓ, ηıÒ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÓÈ·›- Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡ Ù·Ì›Ԣ Ì›ÏËÛÂ Ô Ô˘ ÌÂÙÒÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘. Î. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Î·È Û ·ÓÙ›“◊ ·˘ÙÔ› ‹ ÂÌ›˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. §·Áfi˜ ÂÈ- ÛÙÔÈ¯Ô ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ó· ·- ÁÒÓ· ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ò- ·ÈÚÂÙÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÛÙÂ Ë Ì›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ÛÙÚ¤- ÙÔ¯‹ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÊÂÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¿ÏÏ˘. ΋ ȉÈfiÙËÙ· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û “¡· ·Ê˘ÓÈÛÙ› Ô ÎfiÛÌÔ˜” ÚfiÙÂÈÓÂ Ô Î. Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ∫ÔÙÚÒÓ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›- Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ÷˘ÙÔ‡Ú·˜ οÏÂÛ ÛÂ Û˘ÛÙÚ¿‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ù¢ÛË fiÏ· Ù· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ۈ̷Ù›· ÂÓÒ ··ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹. ·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹, ‰Ë°È· “¯˘‰·›Ô ÚfiÏÔ Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÁÚ·- ÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂¶∞ª Î. ∫. ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” ∞‚·Ú¿ÎË ·Ó Ë ¯ÒÚ· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·, Ì›ÏËÛÂ Ô Î. ¡ÙÔ‡ÚÔ˜, ÚÒËÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ôχ ˘„ËÏ¿ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 5ÌËÓ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ÔÛÔÛÙ¿ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÓÔÛËÚfiÙËÙ·˜ Â˙ËÙÒÓÙ·˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÙ˙È·ÓÒÓ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔ- Í·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘. Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ. “Œ¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ÎÏ·‰ÈÎÔ› ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜

ÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘ Î·È ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜”, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™ÙÔ Ó¤Ô, ȉÈfiÎÙËÙÔ, Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› Ù· ∞’ Î·È μ’ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¤ˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Û ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÎÙ›ÚÈ· Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - μ·ÛÛ¿ÓË Î·È ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ Û‡ÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·. ∏ ·fiÊ·ÛË ¿ÚıËÎÂ, fiˆ˜ ›Â, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ Ë Ï·Ù›· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ηıÒ˜ Ë ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ· Â›Ó·È ÌÈ· ÂÍ›ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ËÏÈΛ·. “Œ¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÓÈÒıÂÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Â›ÛÙÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÔχÙÈÌ·, ¯Ú‹ÛÈÌ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È ·Ú·ÁˆÁÈο ̤ÏË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰Âο‰Â˜ ̤ÏË ∫∞¶∏ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ÍÂΛÓËÛ ·fi ‰˘Ô ¢·›ÛıËÙ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Ù· Ó‹È· Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ·Îfi-

● ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì fiÚıÈ· Î·È Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

ÌË ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, fiˆ˜ ›Â, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂȯÂÈÚ›, ̤۷ ·fi ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘, Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·Ô‰ÒÛÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ∫∞¶∏ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “£ÂfiÊÈÏÔ˜” ı· ‰ÈηȈı›, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰Ôı› ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ· ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÂÓÒ ÛÙ·‰È·Î¿ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ∫∞¶∏ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÎÙ›ÚÈ·. “∞fi ·ÓÙÔ‡ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ÂÚÈ-

ÎÔ¤˜, fi¯È fï˜ ·fi ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì fiÚıÈ· Î·È Û˘ÓÂÎÙÈ΋ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ú¿ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ηٷʤÚÓÔ˘Ì fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜, ·ÏÏ¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂ Î·È Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË Î·È ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜, ¡. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ∏. •ËÚ·ÎÈ¿˜, º. §·ÌÚÈÓ›‰Ë˜, Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ Î·È ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Â‰¤ÛÌ·Ù·.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ªÂ ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·

∫Ô˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔÈ Ï‹ÛÙ„·Ó ÂÚÈÙÂÚÔ‡ ÂÙ¿ Ù· ËÏÈÎȈ̤ӷ ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·, ÛÙfi¯Ô˜ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÏËÛÙÒÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘... ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ԢÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ¤ˆ˜ ÙÒÚ· - ηٿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· - Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÏËÛÙÒÓ Î·Ù‚¿˙Ô˘Ó ÚÔÏ¿ ÚÈÓ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù·. ∫ÏÔ¤˜ Î·È ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Û ÂÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ԢΠÔÏ›Á˜, ·ÏÏ¿ ÏËÛÙ›˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜. ª›· Á˘Ó·›Î· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤˙ËÛ ÙÔÓ ÂÊÈ¿ÏÙË Ù˘ ÏËÛÙ›·˜ Î·È ÙË ‚›· ÙˆÓ ·ÁÓÒÛÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Ù˘.

ª

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı‡Ì· ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚˆÓ ÏËÛÙÒÓ ¤ÂÛ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¯ı˜ Ì›· 38¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· ̤۷ ÛÙÔ ÂÚ›ÙÂÚfi Ù˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, ‹Ù·Ó ‰‡Ô ¿ÓÙÚ˜, ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÔÏÔÚfiÛˆ˜ ÎÔ˘ÎԇϘ Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ‹Ú·Ó ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. √È ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ™ÙËÓ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Û ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ‰‡Ô ·ÁÓÒÛÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÓÙÚÒÓ, ÔÈ

ÔÔ›ÔÈ ‰È¤Ú·Í·Ó ÏËÛÙ›· Û ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ¤ÎÏ„·Ó ÔÛfi 200 ¢ÚÒ Î·È 10 ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿Ú·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·Ï˘Ì̤ӷ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ÔÏÔÚfiÛˆ˜ ÎÔ˘ÎԇϘ, Ù‡Ô˘ “full face” , ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó Û ÂÚ›ÙÂÚÔ 38¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜. ∂Λ, Ì ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ Ì·¯·ÈÚÈÔ‡ ·ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ 38¯ÚÔÓË Î·È ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙËÓ Ù·ÌÂȷ΋ Ì˯·Ó‹ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 200 ¢ÚÒ Î·È ‰¤Î· ·Î¤Ù· ÙÛÈÁ¿ÚˆÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

● ™Ùfi¯Ô˜ ÏËÛÙÒÓ ¤ÁÈÓ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÌÈ· 38¯ÚÔÓË ÂÚÈÙÂÚÔ‡ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

∞ıÒÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 12 ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∫·Ù·‰›ÎË Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ‰‡Ô ∞¶√∫∞§À¶Δπ∫∞ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔÈ-

¯Â›· ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ÚÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ ÛÙË ‰›ÎË 14 ·ÙfïÓ, Ô˘ ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰È·Ù¿Ú·Í˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. √È 12 ·fi ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ıÒÔÈ, ‰‡Ô ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó Û ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 10 Î·È ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹. ∏ ÔÈÓ‹ ÙˆÓ 10 ÌËÓÒÓ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ Û ÚÒËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (Ó˘Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô) ˆ˜ ÂȂϤÔÓÙ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ηٷ‰›Î˘ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ Û‹Ì·ÓÛË. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ¿‰ÈÎË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë Û‹Ì·ÓÛË ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÛËÌÂÈÒıËΠfiÙÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜, Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ ÈÔ ··Ú·›ÙËÙ˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ÂÏÏ›„ÂÈ ÎÔÓ‰˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÈӷΛ‰ˆÓ Û‹Ì·ÓÛ˘. √È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ¤ÊÂÛË. ∞ıˆˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂È-

● ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ηٷ‰›Î˘ Ì ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙˆÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

Û·ÁÁÂϤˆ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Î. ªÂÏÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ‰ÈÂÎfiË ÁÈ· ¯ı˜ ΔÂÙ¿ÚÙË. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ô‰ÂÈÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ‰fiıËΠÛÙË ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›¯ıËΠfiÙÈ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ Î·È ¤ÁÈÓ ۇÌʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·. ™ÙËÓ Ô˘Û›·, fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ ÙÔ˘ ÌÂÏÂÙËÙ‹ - ÂÎ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ - ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È fi¯È ÁÈ· ·Ú¯È΋ ηٷÛ΢‹. ªÂ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÁÈ· Ó· ÛÙËÚÈ-

¯ı› ·˘Ù‹ Ë ¿Ô„Ë Î·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔȯ›· ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÛÙË §ÈfiÓ Ù˘ °·ÏÏ›·˜, ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È Û fiÏÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∏ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. °Ú·Ù‹ ¿Ô„Ë - Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡ÓË Î·Ù·Ù¤ıËΠÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ªÂÙÛfi‚ÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ μÈÒÛÈÌ˘ ∫ÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. £¿ÓÔ˘ μÏ·ÛÙÔ‡. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‹Ù·Ó fiÛ· ÚÔ¤‚ÏÂÂ Ë ÌÂϤÙË Î·È Â›¯·Ó ÂÁÎÚÈı›. ™ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÔıÂÙ‹ıËηÓ

Ï·ÛÙÈο ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ· ·ÓÙ› ÙˆÓ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓȈÓ, Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ·Ó¤Ù˘Í ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÎÏÔ¤˜ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ. °È· ÙË ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÂÏÈο ηٷÛ΢¿ÛÙËÎ·Ó ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·. ÀÔÛÙËÚ›¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ·ÛʷϤ˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Î·È Ù˘Èο ¤¯ÂÈ ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ™˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ηÙÔ›ÎˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔ̈Ó. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ÙˆÓ ‰‡Ô ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËÎ·Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ Ë ÌÂϤÙË Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ¿ÏϘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ fiÛ· ÏËÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. √ Û˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÔÙ‡ÔÓÙ· ˘¿ÏÏËÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÂÓË̤ڈÓ ۯÂÙÈο ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ‰Â ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û ‰›ÎË ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ¿ÙÔÌ· Û ı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜

¢ı‡Ó˘ Â› ‰ËÌ·Ú¯›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ô ÂȂϤˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ μfiÏÔ˘ ÙfiÛÔ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. ∏ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ‰È‹ÚÎËÛ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ÌÂϤÙË, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÙÚÔ¯·›ˆÓ Î·È ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ Ô‰ËÏ·ÙÒÓ. √È Î·ÙËÁÔڛ˜ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ٷ ˘ÏÈο ηٷÛ΢‹˜, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·˜ ÛÙ· ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· ÛÙËı·›· Î·È Ù· ÛȉÂÚ¤ÓÈ· ÎÔÏÔÓ¿ÎÈ·, Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌˆÓ Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ fiÏ˘. ΔËÓ ˘fiıÂÛË ‰›Î·ÛÂ Ë ÚˆÙÔ‰›Î˘ Î. ∂ϤÓË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∞fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘

º˘Ï¿ÎÈÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· “Ì·˚ÌÔ‡” Û‡ÓÙ·ÍË ™∂ Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÚÈÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÙÚÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ηٷ‰ÈοÛÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ 64¯ÚÔÓÔ˜, ηıÒ˜ ÎÚ›ıËΠ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· ·¿ÙË Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜. √ 64¯ÚÔÓÔ˜ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠfiÙÈ Â› ÙÚÈ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ÂÏ¿Ì‚·Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ·fi ÙÔ π∫∞ ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î·ÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ, Ô 64¯ÚÔÓÔ˜, οÙÔÈÎÔ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜, ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1/5/2008 Ò˜ 30/9/2011 ›¯Â ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 54.049 ¢ÚÒ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ Âı·Ì¤ÓÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ π∫∞ ·fi ÙÔ 1986. ∞‚›ˆÛ ÙÔ 2008, fï˜ ‰ÂÓ ‰ËÏÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙÔ π∫∞, Ô˘ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ηٷı¤ÙÂÈ

Û ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙÂ Ô ÁÈÔ˜ Î·È Ë ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ÙÚfiÈη. √ ηٷ‰ÈηÛÙ›˜ ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Â› Ù˘ ·ÔÊ¿Ûˆ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Û ˘fiıÂÛË “Ì·˚ÌÔ‡” Û‡ÓÙ·Í˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÓÙfiÚÔ Î·È ÙȘ ·Ôηχ„ÂȘ fiÙÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÓÂÎÚÒÓ. ™ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ¤¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο ÌËÓ‡ÛÂȘ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ·Ó ·Ú¿ÓÔÌ· Û‡ÓÙ·ÍË ÓÂÎÚÒÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¯ÚË-

οı ̋ӷ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË. ∏ ηٿıÂÛË ÁÈÓfiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ‰Ëψı›.

∫·Ù·‰›ÎË ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ π∫∞

● ¶ÚÒÙË Î·Ù·‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ μfiÏÔ Û ˘fiıÂÛË “Ì·˚ÌÔ‡” Û‡ÓÙ·Í˘

Ì¿ÙˆÓ Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ™Â fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ

Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ı·ÓfiÓÙˆÓ ‰ÂÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ π∫∞ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ π∫∞ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ

º˘Ï¿ÎÈÛË 15 ÌËÓÒÓ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ 48¯ÚÔÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÔ π∫∞ Ô˘ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 900.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ∏ ˘fiıÂÛË ‰ÈοÛÙËΠÌÂÙ¿ ·fi ¤ÊÂÛË. ¶ÚˆÙfi‰Èη ÙÔ ªÔÓÔÌÂϤ˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ê˘Ï¿ÎÈÛË 24 ÌËÓÒÓ. √ ηٷ‰ÈηÛÙ›˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ¤ÊÂÛ˘. Δ. ∫.

ÕÚ·˙ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È Ù· Ô˘ÏÔ‡Û Û ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÒÏË ¢À√ ¿ÓÙÚ˜, 20 Î·È 32 ÂÙÒÓ, Û˘ÓÂ-

Ï‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ú¢ӷ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ηıÒ˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ¤ÎÏ‚ ·fi Â˙¤˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ù· ·ÁfiÚ·˙Â. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û Ì ‚›·, ηıÒ˜ ÙÚ·‚Ô‡Û ٷ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‰‡Ô Ë̉·Ô› ËÏÈΛ·˜ 20 Î·È 32 ÂÙÒÓ, ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔ¤‚·ÈÓ ÛÙȘ ÎÏÔ¤˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆÏÔ‡Û ٷ ÎÏÔÈÌ·›· ÛÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ, ȉÈÔÎÙ‹ÙË ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏ›Ԣ. ™Â ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÔÈ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ, Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ∞fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 20 Î·È 32 ÂÙÒÓ, ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È Ù˘ ·Ô‰Ô¯‹˜ Î·È ‰È¿ıÂÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÏÏËÊı›˜, ÂÈ‚È‚·˙fiÌÂÓÔ˜ Û ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ, ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ Û ÙÚÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÙÚÂȘ Â˙¤˜ Ë̉·¤˜ ËÏÈΛ·˜ 23, 44 Î·È 73 ÂÙÒÓ Î·È Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Î¿ÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·¤Û·Û ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ê·›ÚÂÛÂ, ÙÚ·‚ÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘˜, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜, ÙÚÂȘ ¯Ú˘ÛÔ‡˜ ÛÙ·˘ÚÔ‡˜, ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· Û ۯ‹Ì· ηډȿ˜ ÎÈ ¤Ó· ÎfiÛÌËÌ· Ì ·ÂÈÎfiÓÈÛË ˙ˆ‰›Ô˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛٷ̤Ó˜ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙËÓ ÂÔ̤ÓË, ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ô 32¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ·Ú¤‰ˆÛ ٷ ÎÏÔÈÌ·›· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 260 ¢ÚÒ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÎÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ù· ·Ê·ÈÚÂı¤ÓÙ· ¯Ú˘Û·ÊÈο, Ù· ÔÔ›· ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙȘ ÓfiÌÈ̘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ¯Ú˘Û·ÊÈÎÒÓ, Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿Ù·È. ∂›Û˘, ηٷۯ¤ıËÎÂ Ë ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ ÙÔ˘ 20¯ÚÔÓÔ˘, ˆ˜ ̤ÛÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ڿ͈Ó. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ú·¤ÌÊıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó, ηıÒ˜ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·ÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∂ÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ

£ÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ 2013

∂∫¢∏§ø™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË

 ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· °·Ï¿˙ÈˆÓ ™ËÌ·ÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÛÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, ʤÙÔ˜ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ۇ̂ÔÏÔ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÂÓÓ¤· ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰˘Ô ÂÈϤÔÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ÌÂÚ›ÌÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÚÚÔË ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ Û ̋ÎÔ˜ 53 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ.

ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢∂À∞ªμ Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ 12.097.004 ¢ÚÒ, Ù· ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ù˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜, Ù· ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ΔÔÈÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ̤ÏË Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› ÊÔÚ›˜. ∂›Û˘, Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯً ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜.

∂ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ £∂ª∞ ÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜ Î·È Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÂÚÒÙËÛË Ì ٛÙÏÔ “¢È·ÎÔ¤˜ ÓÂÚÔ‡ 20 ˆÚÒÓ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢∂À∞ªμ” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “™Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ η΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, fiÙ Ì ‚ÂÓ˙fiÏÈÔ, fiÙ Ì ˘‰Ú¿ÚÁ˘ÚÔ, fiÙ Ì ¯ÏˆÚÈÔ‡¯· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÛÙÂı› Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ ÔχˆÚˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Â·Ó·Ï‹ÊıËÎÂ, ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿, ÔχˆÚË ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ (20 ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ηÙÔÈ˘, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙ›ÓÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ Ë ÚfiÛÊ·Ù· ηٷÛ΢·Ûı›۷ ÌÂÁ¿ÏË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ 500 ΢‚ÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê›, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ·fi οÔÈÔ˘˜ ¿Û¯ÂÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ë ·Ï·È¿ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ 60 ΢‚ÈÎÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‚Ï¿‚˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ Î·È ÁÂÒÙÚËÛ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÁÂÒÙÚËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‰È·ÚÎÒ˜, ÙÔ ·fiıÂÌ¿ Ù˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Ó· “ÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ·È” , Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ó· ˘ÂÚ¯ÂÈÏ›˙ÂÈ, Ù· ÓÂÚ¿ Ó· ¯‡ÓÔÓÙ·È ¤Íˆ Î·È Ó· ÔÙ›˙Ô˘Ó ·Ú·Î›ÌÂÓ· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·. ªÂ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ô‡Ù ηْ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÓ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ϤÔÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË. ∂ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Â¿Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÈ˙Èο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ˘ÎÓÒÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È Â¿Ó ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ⁄‰Ú¢Û˘”.

“∞˘Ï·›·” ÁÈ· ÙȘ °·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜

ª

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ï›Â˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ °·Ï¿˙È· ™ËÌ·›·, ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· Î·È ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ó¤Â˜ ηٷÛ΢¤˜, ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·Ù·ÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ¿ÏÏˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ∂›Û˘, ÂÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ∞.ÌÂ.∞. (ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·, ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î.Ï.), ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ™‡ÏÏÔÁÔ. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ·fi ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂȘ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٿÊÂÚÂ

● √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ·¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ °·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜

Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ·ÚÔ˘Û›· ˘¢ı‡ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ηı·Ú¤˜ Û˘Ó¯Ҙ Î·È Ó· ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Ì °·Ï¿˙È· ™ËÌ·›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÔÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “°·Ï¿˙Ș ™ËÌ·›Â˜”

›¯·Ó ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈÛËÌ·Óı› ηٿ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÈıÂÒÚËÛË Â›¯Â Î·Ï˘Êı›, “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰È·ÚÎÒ˜ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û ۯÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó fiϘ ÔÈ

Û˘Ó·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘: √È ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ¶Ú·Û›ÓÔ˘, Ì ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ΔÔÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ÿÚȘ ÛÙËÓ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÏ‹Úˆ˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ 32 ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› °·Ï¿˙È· ™ËÌ·›·, ¤Ó·

·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È Î·Ù·ÍȈ̤ӷ ‰ÈÂıÓÒ˜ Û‹Ì·Ù· ÔÈfiÙËÙ·˜. ªÂ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ÛÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰Ôı› Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2014, Ì ÙËÓ ‹‰Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÚÔÛı‹ÎË Ó¤ˆÓ ηٷÛ΢ÒÓ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·ÎÙ¤˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË 100 Ó¤ˆÓ ÔÌÚÂÏÒÓ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Î·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·›ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ °·Ï¿˙È·˜ ™ËÌ·›·˜ Û ÂÈϤÔÓ ·ÎÙ¤˜. “∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ, ÂȉÈο ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ë °·Ï¿˙È· ™ËÌ·›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÙȘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ¤ÏÎÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ. ™‡Ìʈӷ, ¿ÏψÛÙÂ, Î·È Ì ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, Ë Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÙÔ Îϛ̷, Ô ‹ÏÈÔ˜ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘.

ªÂٷ͇ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

¢È·Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ∂¶∂ƒøΔ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜, ¡›ÎÔ˜ ¡ÔÌÈÎfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜. ™ÎÏËÚ‹ Ë ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿. ™ÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔ˘Ï¿˜, ¡›ÎÔ˜ ¡ÔÌÈÎfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ Ì ٛÙÏÔ “√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›· ·fi ÙȘ ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó: “∞ÔÚÚ›ÊıËΠ̠ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌfi 98/2013 ¶Ú¿ÍË ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù· Û¯¤‰È· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ ·˘ÙÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞. Î·È ™π∞ ∂∂”. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¶Ú¿Í˘ ‚Ú›ıÂÈ ·fi ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Î·È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Ï·ıÒÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÛÙ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ fiˆ˜ Î·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ ‡„Ô˘˜ 1.700.000 ¢ÚÒ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ù˘ ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞. Î·È ™π∞ ∂∂” . ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ηٿÊÂÚ ӷ Î˘Ï›ÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 Ì ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Â›ÁÔÓÙ˜ ‹ Î·È Î·Ù’ Â›ÁÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ ÔÙ¤ οÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ÛˆÛÙ¿. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ê˘ÛÈο Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈ-

ÍË ·˘Ù‹, Ô˘ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÔ ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 2013 Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fï˜, fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, fï˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ¶Ú¿Í˘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ·Û¯ÂÙÔÛ‡ÓË Ì ÙȘ ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÙËÓ ¿ÁÓÔÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∞ÔʇÁÔ˘Ì ӷ ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔÌ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÂӉ¯Ô̤ÓÔ˘ ‰fiÏÔ˘ ‰ÈfiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤Ó·˜ ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÙfiÛ· Ï¿ıË; ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ Ë Î·Î‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Ï·fi˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜. ∂ÂÚˆÙ¿Ù·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ ˙ËÌ›ˆÛ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ” .

√ °. ªÔ˘Ï¿˜ ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ› ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. °. ªÔ˘Ï¿ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, μÈÒÛÈÌ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ¡¤ˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·:

“¢ÂÓ ÚÔÙ›ıÂÌ·È Ó· ··ÓÙ‹Ûˆ ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ªÔ˘Ï¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ÌË ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÊÔ‡ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ıÂÛÌÈο, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·Ê‹Ûˆ Ó· ·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·¿ÓÙËÙ˜, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. °È· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË, ÏÔÈfiÓ, ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÂÈÛËÌ·›Óˆ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: ΔÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ˘ÁÚÒÓ Î·‡ÛÈÌˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÒˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÛÙ·Ï› ÁÈ· ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›·, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ‰ÂÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›·-ÛÎÔ‡· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡. ∞ÈÙ›· ·Î‡ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹Ù·Ó ‰È·‰ÈηÛÙÈο Ï¿ıË Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÂÈÚ· Û¯¤‰È· Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜, οı ÊÔÚ¿, ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔÓ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ (ÚfiÛÊ·ÙÔ Â›Ó·È ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Û‡Ì‚·Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË Ryanair). √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î. ªÔ˘Ï¿˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË

● °È· η΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÔÈ ÙÚÂȘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ η˘Û›ÌˆÓ, ÁÈ· ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ··ÓÙ¿ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜

ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂȯÂÈÚ› Ó· ·Ú·ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÌfiÓÔ, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ·¢ı›·˜ ·Ó·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ‰‹ıÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Û “ÂÔ¯‹ Ô˘ Ô Ï·fi˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ. £· Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Á›ÓÂÈ Û·Ê¤˜ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ì η‡ÛÈÌ· Ô˘ Ù· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ 2012. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2013 ˘‹ÚÍ ¿ÁÔÓÔ˜ Î·È ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ·ÓÔȯً ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË (‰È·‰Èηۛ· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘), ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Î·È ¿ÁÔ-

ÓÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. ∞fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÂÒ˜ η̛· ·Ôχو˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ù· Ú·ÎÙÈο ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÏ· ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó· Î·È ·Ó·ÚÙË̤ӷ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙÂ. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ıÂÛÌÔ› ‚¿ÏÏÔÓÙ·È “·ÓÙ·¯fiıÂÓ” Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· “‰ËÏËÙËÚÈ¿˙ÂÙ·È” ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·Ï‹ ˘ËÚÂÛ›· fiÛÔÈ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó, ÂÓÙÂÏÒ˜ ·˘ı·›ÚÂÙ·, ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ Ë ·ÚÔ‡Û· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÚ› ··Ú¤ÁÎÏÈÙ·. ŸÙ·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤¯Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÏËÚÔÊfiÚËÛË, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Â›Ó·È Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÚÔ‰Ú‡ˆ”.


M·ÁÓËÛ›· 15

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

¢Âο‰Â˜ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ì ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ÙÔ˘ π∫∞ “ı‡Ì·Ù·” Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ

¶·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜ Âο‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ì ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤Î·Ó ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜... √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˆÛÙfiÛÔ ¤ÛÂ˘Û·Ó Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÈο Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È Ì ÂÁ·ÎÏÈfi Ù˘ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÎÂÓÙÚÈο ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜.

¢

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËηÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÙÔ˘ π∫∞, ‹Ù·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÛÈÌÂÓÙÂÚÁ¿Ù˜ Ì ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ¤ÓÛËÌ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Î·È Û‡ÏÏÔÁÔ. √È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ π∫∞, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÓfiÌˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 40%, fiÛÔÈ fï˜ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ‚·Ú¤· ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 20%. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ê·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÔÛ¿ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î¿ı ̋ӷ ‰Âο‰Â˜ ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ì ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ˘ÔηٿÛÙËÌ· ÍÂΛÓËÛ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Î·È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË Ë ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ‰È·ÎÔ› οı ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ı· ‰Ôı› χÛË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ·Ú·‰¤¯ıËΠÂ›ÛËÌ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·‰›Îˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘Óٿ͈Ó, Ù· ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÔÛ¿, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÈϤÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Û ÌÈ· ‰fiÛË, ÂÓÒ Ù˘¯fiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛ¿ ı· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰fiÛÂȘ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, ı· Á›ÓÂÈ Î·È Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Î·È ÂΛ Ù·

ÔÛ¿ Ô˘ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËηÓ, ı· ·Ê·ÈÚÂıÔ‡Ó Û ‰fiÛÂȘ ·fi ÙȘ ÌËÓÈ·›Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Î·È Î·Ï› Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚıÒÓÔ˘Ó Ù· Ï¿ıË ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ËÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÂÍ‹˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ Ì·˙Èο ÁÈ· fiϘ ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÎÈ ÂΛ ı· Ê·Ó› ·˘ÙfiÌ·Ù·, fiÛÔÈ Â›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·fi ·˘Ù¤˜, Ô˘ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ› ÓfiÌÔÈ, ÔfiÙÂ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÔÛ¿, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÁÏ›ÙˆÛ·Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜, ÂÂȉ‹ Ù· Δ·Ì›· ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ÛÙÔȯ›· ÛÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ™‡ÛÙËÌ· ¶ÏËڈ̋˜ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ù˘ ∏¢π∫∞. ™ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Â›ÛËÌË ·Ú·‰Ô¯‹, fiÙÈ ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÛˆÛÙ¿ Î·È ı· Ú¤-

● ¢Âο‰Â˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ì ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿ ›¯·Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤Î·Ó ϷÓı·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜...

ÂÈ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÔÛ¿ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì Û٤ϯԘ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜ 4051 ÙÔ˘ 2012 Î·È 4024 ÙÔ˘ 2011, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ

¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ª¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ π∫∞ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈο, fiÛÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ›¯·Ó “·ÔʇÁÂÈ”.

™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù¤ÙÔÈ· Ï¿ıË ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ π∫∞ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· Û˘Á¯ˆÓ¢ı¤ÓÙ· ÛÙÔ π∫∞, Ù·Ì›·

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™√§ ª·ÁÓËÛ›·˜

∂ȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Û ÔÊÂÈϤÙ˜ ·fi ÙÔ π∫∞ ∂π¢√¶√π∏Δ∏ƒπ∞ Û ÔÊÂÈϤÙ˜ ̤ۈ

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ (›ÓÙÂÚÓÂÙ) ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÈ ÙÔ π∫∞, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ (™√§) ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ˘˜ ηÏ› Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÛÙ· ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈ› Ì ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË... ΔÔ π∫∞ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ∂›Ûڷ͢ √ÊÂÈÏÒÓ (∫∞∂√) ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›·

∏ ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Δ∏ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Î¿-

ÙÔÈÎÔÈ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Î‡„ÂÈ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÂÛ‹Ì·Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∏ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ·Û¯ÔÏËı› ÂÈÛٷ̤ӈ˜ Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ˙‹ÙËÌ·. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∞¢ı‡ÓÔÌ·È Û ÂÛ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·Ó¤Î˘„ Ì ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ı· ¤¯ÂÙ ÂÓËÌÂÚˆı› Î·È Ô ›‰ÈÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ 64 ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷˜ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰È·ÎÏˆÓ Â› ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Û ΛӉ˘ÓÔ ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Î·È ·›˙Ô˘Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·˘ÙÔ‡. ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ˆ˜ ¿Óˆ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ˆ˜ ¯ÒÚÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ˆ˜ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙËÓ ÂȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ‰È¤Ï¢Û˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘. ªÂ οı Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÂÛ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ÁfiÓÈÌË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, Û·˜ ·Ú·Î·ÏÒ ıÂÚÌ¿ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÙ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤Ó ‚¿ÛÈÌÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Ó· ÚԂ›Ù ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÚÔÛ‹ÎÔ˘Û· ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Ë ·ÛÊ·Ï‹˜ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î¿ı ËÏÈΛ·˜”.

Ì·˜ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Û ‚¿ÚÔ˜ Û·˜ ÔÊÂÈϤ˜·fiÏËÍÈÚfiıÂÛ̘·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜Î·È‰ÂÓÙȘ·Ô‰›‰Ô˘ÓÌ·˙› Ì ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÛÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ∏ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÛÙÂÚ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·fi ÙËÓ Î‡ÚÈ· ËÁ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ºÔÚ›˜ Û ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ·ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜.

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÂÓÙfi˜ 10 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ‹ Ú‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û·˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Û·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ “∂π¢√¶√π∏™∏ °π∞ Δ∞∫Δ√¶√π∏™∏ √º∂π§ø¡” , ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÙ ̤ۈ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ “https://apps.ika.gr/eInbox” ÛÙÔ www.ika.gr. ∂¿Ó ‹‰Ë ¤¯ÂÙ ٷÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Û·˜, ·ÁÓÔ›ÛÙ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·˘Ùfi” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ π∫∞ ‰›ÓÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÂ

ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜. ªÂ·ÊÔÚÌ‹ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·Û¯ÂÙÈοÌÂÙÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ·ÓÙÈÁÚ¿ÊˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ·˜, ÙÔ π∫∞ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÓÙ ¤ÙË, Û‡Ìʈӷ ÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ 45/2001 Î·È 97/2011 Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ∂Ûfi‰ˆÓ. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ π∫∞, ˆ˜ ÓÂÒÙÂÚË Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚË, ηÙÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ˘ ¶.¢. 128/1986, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó Û ¤Ó· ¤ÙÔ˜. ¢∏ª√.™.

(√Δ∂, ¢∂∏, ÙÚ·Â˙ÒÓ), ηıÒ˜ Î·È Û ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·, ·fi Ù· ÔÔ›· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Û‡ÓÙ·ÍË ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· Û˘Á¯ˆÓ¢ı¤ÓÙ· Ù·Ì›·. Δ· Ï¿ıË ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ̋ӷ ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÛfi ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜, ¿ÏÏÔÙ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Î·È ¿ÏÏÔÙ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 30-60 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Ë ‰ÈfiÚıˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∏¢π∫∞ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ √¶™. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÎÏËÍË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ·Ú·ÓÔ‹ıËΠÏ‹Úˆ˜, Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È¢ı¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ó. 4024/2011, 4051/2012 Î·È 4093/2012 ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÔÛfi Ô˘ ηٷ‚·ÏÏfiÙ·Ó ·fi ÙÔ π∫∞ - ∂Δ∞ª. ∏ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ™˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ∏¢π∫∞ ∞.∂. ·Ú¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ π∫∞∂Δ∞ª, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ (ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ‹ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘) Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈο ̤ۈ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÚÔÒÓ. ∏ Ó¤· ‰È·‰Èηۛ· ηٷÚÁ› ÙË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÙÔÓ ·ÎÚÈ‚‹ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ∫¿ı ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·‰ÈΛ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ÂÚȯfiÌÂÓÔ”.

ªÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ, ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Î·È ·ÂÚÔÛηÊÒÓ

∏ ¿ÛÎËÛË “¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ 2013” Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ™∂ ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Ë ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÎÏ·‰È΋ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ “¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ 2013” , ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ ‰Ú‡ÂÈ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ 111 ¶Ù¤Ú˘Á· ª¿¯Ë˜ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. Ãı˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ·ÚÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›·, Ô˘ η٤ÏÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, fiÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ¿ÛÎËÛË, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙÔ °∂∂£∞, Ë ¿ÛÎËÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÂÓ¿ÚÈ·, Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË “ıÂÚÌÔ‡” ÂÂÈÛÔ‰›Ô˘ Û ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ FIR ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∫‡ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÂÈÛ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ Œ‚ÚÔ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Á›ÓÔÓÙ·È Ù‹ÛÂȘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ “ÃÈԇȔ , ·ÏÏ¿ Î·È “™ÈÓԇΔ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È ·Ó·¯·ÈÙ›ÛÂȘ ·fi “F 16”, Ô˘ ·ÔÁÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ.

● Ãı˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Û ٤ÛÛÂÚ· ·ÚÌ·Ù·ÁˆÁ¿ ÏÔ›·, Ô˘ η٤ÏÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘

Ãı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, Û‹Ì·Ó·Ó ÔÈ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Â›Ó·È ·Ôχو˜ Ú·ÏÈÛÙÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‰Âȯı› ÙÔ Â›Â‰Ô Ï‹„˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· 70.000 ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿-

ÌÂȘ. ∏ ¿ÛÎËÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ú·ÎÙÈο Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ÙÂÏÈ΋ Ù˘ Ê¿ÛË fï˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È Û ÛËÌ›·, Ù· ÔÔ›· ÙÔ °∂∂£∞ ıˆÚ› ˆ˜ ¯Ú‹˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ™ÙËÓ ¿ÛÎËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ °∂∂£∞, Ù· °ÂÓÈο ∂ÈÙÂÏ›· Î·È ÙÔ˘˜ ªÂ›˙ÔÓ˜ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡˜ ™¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ (À¶∂£∞, °°∂∂ Î·È °°ª∂, ¶∞ª¶™∂∞ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, À¶¢Δ Î·È ¶Δ¶-∞Ú¯ËÁÂ›Ô ∂§.∞™., À¶¢Δ Î·È ¶Δ¶-∞Ú¯ËÁÂ›Ô ¶.™., À¶¡-∞Ú¯ËÁÂ›Ô §.™/∂§.∞∫Δ, ∂À¶, À¶∞, ∂ªÀ). √È ‰‡Ô ÙÂÏÈΤ˜ Ê¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ· 2013, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜, ı·

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ë ÌÈ· ÛÙËÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙË §¤Û‚Ô. ™ÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚ›· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÛÂÓ¿ÚÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ ¯ıÚÈÎÒÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÛÙ· ÛËÌ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÌÈ·˜ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ °∂∂£∞ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ‰ڿ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÌÂÓ˘, ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÙÔ À¶∂£∞ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó‹Û˘¯Ô ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÓÙÔÓˆÓ ÁˆÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·. ∏ ¿ÛÎËÛË “¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ” ›¯Â Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ 2010. ∏ ·Î‡ÚˆÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ‰‡Ô ¯ÚÔÓȤ˜ ›¯Â Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 16 Δ¤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ∂™¶∞ ı· ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Δ∂™™∂ƒ∞ ¤ÚÁ· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÓÙ¿-

ÍÂÈ ÛÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, fiÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· Â›‰·. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وfi ·fi ÙÔÓ ∞Ë°È¿ÓÓË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË Î·È ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·›ıÔ˘Û·˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ∫·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ¤ÚÁ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 7.000.000 ¢ÚÒ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ. ∂›Û˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÛ·Ì ÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 300.000 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙ· 90.000 ¢ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÚÔÛ·ıԇ̠ˆ˜ ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ¤ÚÁ· ÛÙÔ ∂™¶∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ηٷı¤Û·Ì ۯÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ‡‰Ú¢Û˘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·ÊÔ‡ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡. ◊‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, Â›Ó·È ·Ó·Áη›· fï˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÎfiÌË Ì›·˜ Ë ÔÔ›· ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ËÁ‹ Ù˘ ¢Ú·ÎÔÛËÏÈ¿˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂϤÙË Î·È ÚԂϤÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔχÓÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ï‡ÛË ÛÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓfi, Î·È fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ψÊÔÚÂ›Ô Î·È ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi ÛÙ· ·ÓÙ›ıÂÙ· Ú‡̷ٷ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙfiÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Úfi‚ÏËÌ·. °È· ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 6.500.000 ¢ÚÒ Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› ̤ۈ ÙÔ˘ ∂¶¶∂ƒ∞∞. ∂›Û˘ Û ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ™Ã√√∞§ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÏ› fiÚÔ˘˜ ̤ۈ ∂™¶∞. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ªÂ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· fiÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜

¡· ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÒÛÙ ӷ ÌË ¯·ı› Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¯ı˜ ÛÙËÓ 5Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÚÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·-™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·-◊ÂÈÚÔ˜ 2007-2013” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ∂™¶∞ 330 ¤ÚÁ· ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 730.000.000 ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2015.

ª

Û˘, Û˘Ì‚·ÛÈÔÔ›ËÛ˘ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· £ÂÛÛ·Ï›·˜-™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Û ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ ∂™¶∞ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· 82%.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∏›ÚÔ˘, ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ‹Ù·Ó Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ÔÚ›· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Î·È ÙÈ ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ. ∞ÎfiÌË ·Ó·Ê¤ÚıËΠÙÔ ∂Ù·ÈÚÈÎfi ™‡ÌʈÓÔÈ ™¯¤Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2014-2020 Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ∂™¶∞. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ô ÎÚ›ÛÈÌÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· Ï‹ıÔ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ¤ÚÁ· ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÁˆÁÚ·ÊÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·˜ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÓfiÙËÙ˜.

πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ 2011, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÂÈÙ·¯‡ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜”,

™ÙÔ 64,34% Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ·

Δ· ÙÔÌ·ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·

√ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰›ÓÔ˘Ì ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ú˘ıÌÔ‡˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ì ԇÙ ¤Ó· ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂίˆÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙÔ ∂¶¶∂ƒƒ∞ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 730 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 330 ÂÓÙ·Á̤ӷ ¤ÚÁ·, ÂÓÒ Ë ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 64,34%. ∫·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ¿Û·Ì ·fi ÙËÓ 1Ë

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ∂™¶∞ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÌ·ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂™¶∞, fiÔ˘ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 800.000.000 ¢ÚÒ.

¢‹ÏˆÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿

● ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë 5Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÈÚÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “£ÂÛÛ·Ï›·-™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰·-◊ÂÈÚÔ˜ 2007-2013”

ÀÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ∂Ù·ÈÚÈ΋˜ ™¯¤Û˘ (™∂™) Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ˘ÂÚ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÂηÙÚ›· ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, fiˆ˜ ÁˆÚÁÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Ù·Ì›Ô, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ÓÂÔÏ·›· ÂÓÂÚÁËÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÚÁÔÔÚ‹ÛÂÈ, ·Ó Î·È ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ο-

ÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, οÓÔÓÙ·˜ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·¤ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ï¿ıÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù·¯‡ÙËÙ·˜, Î·È Ë ÔÔ›· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ 7% ÛÙÔ ∞∂¶ Î·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÛÙÔ ™∂™ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÂıÓÈÎfi˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜, ÂÓÒ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÈÙÂÏÈÎfi ÚfiÏÔ, Î·È Î¿Ùˆ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Ô˘ ı· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

“™ÒÛ·Ì ÙËÓ ·ÚÙ›‰·” √ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∏›ÚÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫·¯ÚÈÌ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ¤¯Ô˘Ó Ú¿ÍÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜ Ì ٷ ÙÔÌ·ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Â›Ì·ÛÙ ·˘ÙÔ› Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÒÛ·Ì ÙËÓ ·ÚÙ›‰· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¶ÂÚÁ·ÓÙ¿˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Â›Â‰Ô Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ë ÔÔ›· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ϤÔÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ˘ÏÔÔ›Ë-

√ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ 5Ë ™˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “£ÂÛÛ·Ï›· - ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· - ◊ÂÈÚÔ˜ 2007-2013” . ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰‹ÏˆÛË: “∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Î·È ÁfiÓÈÌË. ∞Ó·‰Â›¯ıËΠηْ ·Ú¯‹Ó Ô ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙÔ˜ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ‚·ıÌÔ‡ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜, fï˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÔÈ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·˚Îfi ·˘Ùfi ıÂÛÌfi Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·ıfiÏ· ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È fï˜ Î·È ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÊÔ‡ Î·È Ù· ‰‡Ô Â›‰· Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÈÙÈÎÒÓ ÏÂÔÓÂÎÙËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ì Ó‡̷ ÂıÓÈÎfi, ˘ÂÚÙÔÈ΋ ÏÔÁÈ΋, Î·È ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÚÔÔÙÈ΋, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓÂÚÁÔ‡ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. °È· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈο ∂ıÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ· ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘, ϤÔÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ”.

£· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™Δ∏¡ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÚÔ¯ˆÚ› ¿ÌÂÛ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰˘Ó¿ÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÓËÛ›. √È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú˘ıÌÈÛÙ› Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÚÔʛ̈Ó. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓË fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·ÓÙ› Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ˆ˜ ΢ڛ·Ú¯Ô Î·È ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔ-

● ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·fiÚˆÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰˘Ó¿ÌˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÓËÛ›

ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó Ù· ‚·ÛÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁΘ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ÁÈ· ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ¿ÔÚÔ˘˜, ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. °È· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Ú˘ıÌÈÛÙ› ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÛÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¿ÓÙ· ÛΤÏÔ˜, ηıÒ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û˘ÁÎÚfiÙË-

ÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ô̤ÓÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔ Ë ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÔÈ Ôϛ٘ Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂȉÒÓ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. Ÿˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ, ηıÒ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜-√Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ÔÚ›ÛÙËΠÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ fiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ¶·Ó. ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ Î·È ∑·ÊÂÈÚԇϷ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ˆ˜ Ù·ÎÙÈο ̤ÏË. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˆ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË

Î. ¶·Ó. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Î·È Î. ªÂÏÔ̤ÓË μ·ÛÈÏ›Ԣ. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∞. ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ˆ˜ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ΔÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ˆ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ Î. ∫ˆÓ. ¢ÚÔÛ¿ÎË Î·È, Ù¤ÏÔ˜, ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. πfiÏË ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. “∞ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ôϛ٘ ÛÙÔ ÓËÛ› Ì·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô͇ÓÔÓÙ·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·ÓÙÔˆÏ›Ԣ. ŸÏÔ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ¤¯ÂÈ Ù·ÎÙÔÔÈËı›. ªfiÏȘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ ÙfiÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ı· Â›Ó·È ¿ÔÚÔÈ, ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ÁÂÓÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔÈ” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 17

¶EM¶TH 3 √∫ΔøBPIOY 2013

∞fi ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÌË ÛÙ·ÏÔ‡Ó Ï›ÛÙ˜ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·

“ªÏfiÎÔ” ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¶.£. Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÈ ¶Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. Ãı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ.

Δ

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ∫. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·‚›‚·Û ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙËÓ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙÔ ∞™∂¶, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÎÔÈÓÔÔ›ËÛ ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂϛ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÙÚÒÓ, ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È £ÂÛÛ·Ï›·˜. “¶·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÏËÊı›ÙÂ Î·È Ó· ÂΉÒÛÂÙ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ÚÈÓ ÙËÓ 10Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÈÓ¿ÎˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Û „ËÊȷ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Î¿ıÂ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ÙË ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ∞™∂¶, ηٿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÂÈÊ˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Î·È ¿ÛÎËÛË Î¿ı ÂÓ‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ˘ Î·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¤ÓÓÔÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔ˜ ÙȘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜, Ô Î. ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ Â›¯Â ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ £·Ó¿Û˘ ∫˘ÚÈ·˙‹˜. √È Ú˘Ù¿ÓÂȘ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ ÂÚ› ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙ› Ì›· ÎÔÈÓ¿ ·Ô‰ÂÎÙ‹ ̤ıÔ‰Ô˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ÈηÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ·ÂÚÁ›· Î·È ÌÏÔοÚÈÛÌ·

ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ì ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÌËÓ ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó Ù· ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. øÛÙfiÛÔ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ì ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÕÚÂÈÔ˘ ¶¿ÁÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ. Ãı˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÍ‹˜ ˙‹ÙËÌ·: ∏ ™‡ÁÎÏËÙÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. øÛÙfiÛÔ, ÂÂȉ‹ ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌË ÚˆÙÔÂÙ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÂÁÁÚ·Ê‹, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜.

● Ãı˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤ÁÈÓ ÌÏÔοÚÈÛÌ· ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ÛÙ·ÏÔ‡Ó ÛÙÔȯ›· Ì ٷ ÚÔÛfiÓÙ· ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ

¶ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ™Ù∂ ·fi ÔÎÙÒ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ™Δ√ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó, fiˆ˜ ›¯·Ó ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ, ÔÈ Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ô˘ ı›ÁÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. Δ· ÔÎÙÒ È‰Ú‡Ì·Ù· Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ ™Ù∂ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. “∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ΔÂÙ¿ÚÙË 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜, ·fi Ù· 8 ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· (∂ıÓÈÎfi Î·È ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ

∞ıËÓÒÓ, ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¶·ÙÚÒÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ) ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·Î‡ÚˆÛ˘ Î·È ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 1.349 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi Ù· π‰Ú‡Ì·Ù· ·˘Ù¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓˆÓ. √È Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ∫À∞ ·ÊÂÓfi˜ ·Ú·‚È¿ÛÙËΠÙÔ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÛÙÂÚ› Ù· ȉڇ̷ٷ

·fi fiÚÔ˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, ∂˘Ù¤ÚË ∫Ô˘Ù˙·Ì¿ÓË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋-fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó-ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Ù˘ ¯ÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. √È Ú˘Ù¿ÓÂȘ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Ô‰ËÁ› Û ·‰˘Ó·Ì›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Î·ÌÊı› Ë ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ù›.

TÔ ˙‹ÙËÌ· ¤ıÂÛÂ Ë ∂§ª∂ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÛÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜

™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

¢ÈÔÚÈÛÌÔ› ¤ÍÈ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ

K¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

∑∏Δ∏ª∞ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë

ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂΛ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ·fi ¿ÏÏ· ¶À™¢∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ú·Ó ·fiÛ·ÛË ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ‚¿ÛÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ ‹ ÌÔÚ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ¤ÍÈ Î·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÙÔ ¶À™¢∂, ÚÒÙÔÓ, ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙȘ ·ÔÛ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÊÈÏÔÏfiÁˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fiÛ·ÛË Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÙÔÔı¤ÙËÛ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ‰‡Ô ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÛ·ÛÙ› ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·fi ¿ÏÏ· ¶À™¢∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË, fï˜ fiÙÈ ı· ‰›‰·ÛÎ·Ó ÛÙÔ ¯ÂÚÛ·›Ô ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ë ∂§ª∂ ˙ËÙ› Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ¤ÍÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿. ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯ı˜ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜

● ∏ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ› Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ Ì ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂΛ ·ÔÛ·Ṳ̂ÓÔÈ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ ·fi ¿ÏÏ· ¶À™¢∂ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ 22 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì Âȉ›Î¢ÛË ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ·ÁˆÁ‹, fiˆ˜ ¤ÓÙ ÊÈÏfiÏÔÁÔÈ, ÔÎÙÒ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ›. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ı· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙ· ΔÌ‹Ì·Ù· ŒÓÙ·Í˘, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË Î·È Û ۯÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ∂∂∂∂∫ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜.

™Â ηٿÏË„Ë ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ™Â ηٿÏË„Ë ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ‰‡Ô Û¯ÔÏ›·, ÙÔ 1Ô Î·È ÙÔ 2Ô ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο §‡ÎÂÈ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, fiˆ˜ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›· Û ̷ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎÔÙ‹-

ÙˆÓ.

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ∞ÔÛ¿ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉÈο Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘, fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ. ª¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËηÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∏ª∂ƒ∞ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÍÂÛËΈÌÔ‡, Ì·˙È΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, Â›Ó·È ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙȘ 6.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï. ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¿ÏϘ Ù·ÍÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Á.Á. Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (¶™√) Valentin Pacho, ÂÓÒ ÌÈ· ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ̤ڷ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ™˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· - ·›ÙËÌ· “ÙÚÔÊ‹, ÓÂÚfi, Ê¿Ú̷η, ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙ¤ÁË ÁÈ· fiÏÔ˘˜” . ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ¶∞ª∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ù· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∏ ›ÂÛË Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÔÈ ·ÂÚÁ›Â˜, Ë ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙ ¿ÓÙ· ÙȘ ÓÈÎËÊfiÚ˜ Ì¿¯Â˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÔÓfi Ë ÌÔÚÊ‹ ‹ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ∏ Ì·˙ÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰È·‰ËÏÒÛÂˆÓ Û οı fiÏË, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ, Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ·ÓÙÔ¯‹, Ë ›ÛÙË ÛÙÔ ‰›ÎÈÔ, Ë Û˘ÌÌ·¯›·, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ Ì¿¯Â˜. ΔÔ ¶∞ª∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È ·ÁÒÓ·. ◊ ı· ˘ÔÙ·-

¯ÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· Ù· Û·ÚÒÛÔ˘Ó fiÏ·, ‹ ı· ÙÔ˘˜ ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡· ηٷÚÁËı› ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ ÙˆÓ 25 ¢ÚÒ ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ˙ËÙ› Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ï› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¯·Ú¿Ùۈ̷, Û ›ÛÌ· ÛÙ· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÙˆÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÒÓ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·ÙfiËÙ·. ΔÔ‡ÙË ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ Ó¤Ô ¯·Ú¿ÙÛÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÛÙ· ÓÔÛ‹ÏÈ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÂȉ‹ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ Ô˘ ı· ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Û’ ·˘Ùfi ı· ÏËÚÒÓÂÈ 25 ¢ÚÒ. √È Ôχ·ıÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, Ù· ÊÙˆ¯¿ Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì Ӥ· ÂÌfi‰È· ‰›Ï· ÛÙ· ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ˘Á›· Î·È ÙËÓ ÚfiÓÔÈ·. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ - ÂÓÈ·›Ô - ‰ˆÚÂ¿Ó ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÌÔÚÂ˘Ì·ÙÔÔ›ËÛË Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ªÂ ÙÔÓ ÂÓˆÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ, Î·È Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 25 ¢ÚÒ” . ∫¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·¢ı‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” Î·È Ô ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ∞ÓÙ. ºˆÎ›‰Ë˜


M·ÁÓËÛ›· 18

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

°È· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

∞ÔÚÚÈ٤˜ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ∞

ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ›Ó·Î· ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ Û ۇÓÔÏÔ 272, ÔÈ 137 ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÔÚÚÈ٤˜. ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

¶·Ú·‰fiıËΠÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ÙÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÚÒËÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ √§√∫§∏ƒø£∏∫∂ Ë ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÏÈfiÙÂÚ· ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î·È ϤÔÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, ·ÊÔ‡ ‚¤‚·È· ÚÒÙ· ¤ÚÂ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ›¯·Ó ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ªfiÏȘ ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· Ë Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ΔÂÏÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Î·È ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÔÏÏ·Ï¿ ·Ó·‚·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi ·fiıÂÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ¶ÚÔ¯ı¤˜ (ΔÚ›ÙË) ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‰fiıËΠÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· Ù¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. π. ª·Ù˙ȿη Î·È ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ∞. ∫·ÙÛÈÔ‡Ú· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ οÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÛÎfiËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛˆÓ. “∂›Ì·ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ϤÔÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. §·˝ÙÛÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏË. ∂Í·Ú¯‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·, Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ˜ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË, ÒÛÙ ӷ ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 20% ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ϤÔÓ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›” . ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ϤÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ÁÈ· ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ‰Ú¿ÛÂȘ. Œ¯Ô˘Ì ηٿ ÓÔ˘ ‰È¿ÊÔÚ˜ χÛÂȘ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› ÂΛ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ηıfiÙÈ Ó·È ÌÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· Ô˘ ı· ÙÔ ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∫¿ÚÏ·˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ·¢ı˘Óı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘”.

™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ¢È·ÓÔÌ‹˜ ΔÚÔʛ̈Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∞ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Ô ÚÔÛˆÚÈÓfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ¢È·ÓÔÌ‹˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ √¶™ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ. ªÂ ‚¿ÛË ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ 272 ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ 137 ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÔÚÚÈ٤˜. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2422350204, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë Ù˘ ·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ηٿ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ÈÓ¿ÎˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÁÁڿʈ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂ Û˘ÓËÌ̤ӷ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ”.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Û ¿ÔÚÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂.∂. ·fi ÙÔ 1987 Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’90,

● ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÛˆÚÈÓfi ›Ó·Î· ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, Ô˘ ·ÂÛÙ¿ÏË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Û ۇÓÔÏÔ 272 ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÔÈ 137 ÎÚ›ıËÎ·Ó ·ÔÚÚÈ٤˜

Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ - ÌÂÏÒÓ Â›Ó·È ÂıÂÏÔÓÙÈ΋. Δ· ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ· ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, οı ¤ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi. °È· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· 19 ÎÚ¿ÙË - ̤ÏË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‚·ÛÈο ›‰Ë ÙÚÔʛ̈Ó, fiˆ˜ ˙˘Ì·ÚÈο, Ú‡˙È, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ù˘Ú›. ΔÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ À∞∞Δ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÚfiÊÈÌ· ‚·ÛÈο ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

Ó· ˙˘Ì·ÚÈο, Ú‡˙È, ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Î·È Ù˘ÚÔÎÔÌÈο, fiˆ˜ ʤٷ, ηۤÚÈ, ÁÚ·‚Ȥڷ Î·È ÎÂÊ·ÏÔÁÚ·‚Ȥڷ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Î·È Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∂.∂., ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ‚·ÛÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ¢·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ηٿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·, ̤ۈ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È¿ıÂÛ˘ Û ·˘Ù¤˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÚÔʛ̈Ó. Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∫.À.∞. 279/23460/2013. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· ‰È·Ó›ÌÔ˘Ó Ù· ÙÚfiÊÈÌ· ÔÈ

ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÛÙÔ site ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ, ¤Ú·Ó ·fi ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ·Í›·˜ 25 Î·È ϤÔÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂËÚ¿˙ÂÈ ıÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiˆ˜ ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ Î·È Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È, ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. √È ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ 800.000, ÂÓÒ ÂÌϤÎÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 1.000 ÊÔÚ›˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ ÙÔ˘ À∞∞Δ) ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÌËÙÚÔfiÏÂȘ, ‰‹ÌÔÈ, Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Î·È ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 7 (º∂∫ 414/μ/2013) ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ ‹ ·fiÚÚÈ„Ë ·˘ÙÒÓ. ∂ÓÛÙ¿ÛÂȘ ·Û·Ê›˜ ‹ ηٿ ÙˆÓ fiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ∫À∞, ‹ ηٿ Ù˘ ÔÚıfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÛÙÔ √¶™ ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÛÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ Ù˘ °°¶™ ÙÔ˘ À√π∫) ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ηÏ›ٷÈ, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ··Ú·›ÙËÙÔ, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô

¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ™Δ∏¡ ¤Î‰ÔÛË ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂÎ-

‰‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ηÏ› fiϘ ÙȘ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. ŒÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ‹‰Ë Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÙÚÂȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ›. ∂ÁÎÚ›ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ¤Î‰ÔÛË ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙÔ ÓËÛ› ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿıÂÛ˘ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ·„ÂÈ Ë ϤÔÓ Û˘ÌʤÚÔ˘Û· ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô.

● ™ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÚfiÛÎÏËÛ˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡

√È ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Â›Ó·È ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·Ì›Ô, Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ë Î·Ù·Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÚÂȘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·, ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ η٤ıÂÛ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ∏ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ÔÔ›· ı· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Î·È ı· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌȈÓ. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ fiÏ˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∏ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÎÔÈÓÔÚ·Í›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ÌÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÌÂÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ı· Û˘Ó‰¤Ô˘Ó ÙË ™ÎfiÂÏÔ Ì ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, Â›Ó·È ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ 19 ı¤ÛÂˆÓ Î·È Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ù‹Û˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 35 Ì 40 ÏÂÙ¿ Ù˘ ÒÚ·˜. ΔÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı›, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿-

ÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌȈÓ, ηıÒ˜ Ù· ·ÂÚÔÛοÊË ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÊÂÙËÚ›· ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ·ÏÏ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÛÙÔ ÓËÛ› ÂӉȿÌÂÛ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ¿ÏÏ· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· 75 Ì 80 ¢ÚÒ. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ¯ÒÚÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, ¯ÒÚÔ˜ ψً˜ Âͤ‰Ú·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, ‰›Ô ı·Ï·ÛÛÔ‰ÚfiÌËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 200 ̤ÙÚˆÓ, fiÔ˘ Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi Î·È ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛ˘ 100-120 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· 19 ı¤ÛˆÓ. “∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌȈӔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÏÏ¿ ÎÚ›ÓÔ˘Ì ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÎÈÓËıԇ̠¿ÌÂÛ· Î·È Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ›‰Ú˘Û˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›ˆÓ Â› ˘‰¿ÙÈÓˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ, Ì·˜ ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. Œ¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÚԂ› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ì·˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó·

‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ∏ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÈÓÔÙÔÌ›·, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÔÓ›ÌˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ì ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂȉÈÎÒÓ Ù‹ÛˆÓ, fiˆ˜ ¤Ú¢ӷ˜, ‰È¿ÛˆÛ˘, ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˜ ÂΉÚÔ̤˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ˜ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ÒÏËÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂΉÚÔÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi §ÈÌÂÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ı· ÚԂ› Û fiϘ ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜ Ô˘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂȯÂÈÚËÛȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔÔÙÈΤ˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ηıÒ˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 12ÂÙ›·˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÂÍÒÛÂȘ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ

Δ

ËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. “¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ Ì·Á·˙È¿, Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Ì·Ú;” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ (∂™μ) Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

“∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛˆÓ. ∑ËÙ¿Ì ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ Û˘Ó ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫. ΔÛ¤ÏÈÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ·fi Ù˘¯fiÓ ¤ÍˆÛË ÁÈ· 12 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Û˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ Ì›ÛıˆÛ˘ ÁÈ· ¿ÏÏ· 4 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Û˘ÓÔÏÈο ̤¯ÚÈ 16 ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó ÛÙËÓ 12ÂÙ›· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 24 ÂÓÔÈΛˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “·¤Ú·”. ∞Ó Î·È ϤÔÓ ÔÈ ÂÍÒÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ôχ, ·ÊÔ‡ Ù· “ÏÔ˘Î¤Ù·” ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÛ˜ ÂÍÒÛÂȘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó ·ÈÙ›· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈΛˆÓ. “ΔÔÓ Î·ÎÔÏËÚˆÙ‹ ÌÈÛıˆÙ‹ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ οÓÂÈ ¤ÍˆÛË Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. ∞ÏÏ¿ Ó· ÊÙȿ͈ ÙÔ Ì·Á·˙› Î·È Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì ÂÙ¿ÍÂÈ ¤Íˆ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ. “√ ¤ÌÔÚÔ˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙›. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÒÓ˘ÌˆÓ “·Ï˘Û›‰ˆÓ” ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÂÒÓ˘ÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ. ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· Ì·Á·˙È¿, ÁÈ· Ó· Ù· οÓÔ˘Ì Ì·Ú; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó· ηٿÛÙËÌ·, Â›Ó·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÂÌfiÚÔ˘ Ô˘ ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜. √È È‰ÈÔÎً٘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ 12ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ fiÛ˜ Û˘Ó·ÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡ Ù˘ Ó¤·˜ Ú‡ıÌÈÛ˘. ∂›Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË Ù˘ 12ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ Û ‰È·‰Ô¯Èο ¯ÚÔÓÈο Ï·›ÛÈ·. ¢ËÏ·‰‹

·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ ‹ ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÔÓÙ·È ÔÌ¿‰Â˜ ÌÈÛıÒÛˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÙÂ Û˘Ó‹ÊıËÛ·Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È·. ¡· ηٷÚÁËı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 4ÂÙÔ‡˜ ·Ú¿Ù·Û˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ, fi,ÙÈ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜. √È ¤ÌÔÚÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ 12ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ, ÛÙ·‰È·Î‹ ηٿÚÁËÛË Ù˘ 12ÂÙÔ‡˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ (ÌÂÙ·‚·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ), ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÓfiÌÈÌ˘ ¿˘Ï˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ “·¤Ú·” Û ÂÚ›ÙˆÛË ˘ÂÚ·Í›·˜, ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ‰È·Ù‹ÚËÛË Ú‹ÙÚ·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙË Ì›ÛıˆÛË, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË. ∏ ÙÚfiÈη ˙ËÙ› ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ηٿÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÒÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÈÛıÒÛÂȘ. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÚ·Ê›ˆÓ ÚÔÛٷهÔÓÙ·È ·fi ¤ÍˆÛË ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· 12 ÂÙÒÓ, Ì ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿Ù·Û˘ ÁÈ· ¿ÏÏ· Ù¤ÛÛÂÚ· Û˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· 16 ¯ÚfiÓÈ·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙË ‰ˆ‰ÂηÂÙ›· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙÔÓ ¤ÌÔÚÔ - ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ ›Ûˆ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ, ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 24 ÂÓÔÈΛˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ “·¤Ú·” , ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¿˘Ï˘ ÂÌÔÚÈ΋˜ ·Í›·˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ΔfiÛÔ Ë ÚÒÙË, fiÛÔ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰È¿Ù·ÍË ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÔÏÏÔ‡˜ ȉÈÔÎً٘ Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Î·È fiÙÈ ÔÏÏÔ› ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Ù· ÎÚ·ÙÔ‡Ó “ÎÏÂÈÛÙ¿” ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÌÔ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·-

● ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÈÛıÒÛÂˆÓ Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜

Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ΔÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ·˘ÙÒÓ Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη - Â›Ó·È ˆ˜ ·Ó Ù· ÌÈÛıÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ¤Ó· Ôχ ¯·ÌËÏfi Ù›ÌËÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ó Ë ·ÁÔÚ¿ ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Û 2-3 ¯ÚfiÓÈ· ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÈÓ ÙË 12ÂÙ›·, Î·È ¿Ú· Ó· Ù· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ŒÓ·˜ Â›Û˘ ÏfiÁÔ˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜, Ô˘ ÔÏÏÔ› ȉÈÔÎً٘ ‰ÂÓ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ı· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Î·È ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¤ÍˆÛË.

¢ÂÓ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› open mall ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· open mall ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂÌfiÚˆÓ, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂™μ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È

∂›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ÛÙÔ ∂∫∂¶À ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹

ÂÈÛΤÊıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÀÁ›·˜ (∂∫∂¶À) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÕÛÎËÛ˘ ∂ÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Â› ÿÚÙÔ˘ “Nautilus” ÙÔ˘ Episouth, ˘fi ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi CDC (Center for Disease Control). ΔÔ EpiSouth ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∫∂∂§-

¶¡√ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ 27 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∏ ¿ÛÎËÛË, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È, ÚÔÛÔÌÔÈÒÓÂÈ ™˘Ì‚¿ÓÙ· ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÂÓ¤¯Ô˘Ó ΛӉ˘ÓÔ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Â¤ÎÙ·Û˘, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰ÔÙÈο ÓÔÛ‹Ì·-

™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 Ì.Ì., Û·˜ ÚÔÛηÏԇ̠ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ∏ÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ «∞‡Ú· 130 ¯ÚfiÓÈ·», Ô˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ: £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ¶ÂÏ·ÛÁfi˜ (ΛÌÂÓ·) & ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÚ¿ÚÔ˜ (ÂÈÎfiÓ˜).

Δ¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘

ΔËÏ.: 2421023383

∞Àƒ∞ SNACK BAR-CAFETERIA

Ù·, ‚ÈÔÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ›, ÙÔÍÈÎÔ›, ¯ËÌÈÎÔ›, Ú·‰ÈÔÏÔÁÈÎÔ› Î·È ˘ÚËÓÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ, ·fi Ê˘ÛÈ΋ ‹ ·ÓıÚˆÔÁÂÓ‹ ηٷÛÙÚÔÊ‹. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, Â›Ó·È Ë ·ÔÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ™¯Â‰›ˆÓ ¢Ú¿Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ.

οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ È¿ÙÛ˜ ‹ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ. ∞˘Ù¿ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ ı· Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ÂÓÔÔÈÔ‡Ó ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Û ̛· ¤ÎÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚÔ˘. ∂Λ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· „ÒÓÈ· ‹ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ Î·È ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ mall. ªÂ ÙË ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi Î·È Ì¤Û· ÛÙËÓ fiÏË. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ·Ú¤¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ οÚÙ˜ ÈÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Û ÂȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜, ‹ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î¿ÔÈˆÓ fiÓÙˆÓ Î.Ï. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∫ÔÌÓËÓfi˜ Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Â›Ó·È 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ open mall ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô ÂÌÔÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÛÙ›·Û˘, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î.¿. Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·˘Ù‹˜.

™˘Ó¤‰ÚÈÔ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Δ√ ΔÌ‹Ì· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈ-

ÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì ı¤Ì· “ªÂÙ·‚ÔϤ˜ ÎÈ ·Ó·ÛËÌ·ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÎÚ›Û˘” ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi 1 ¤ˆ˜ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙȘ ˘ÏÈΤ˜ Î·È ÛËÌ·ÛÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÌÂÙ·‚ÔϤ˜ Ô˘ ÂÈʤÚÂÈ Ë ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË Û fiϘ ÙȘ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Î·È ÙȘ Îϛ̷Θ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ٷ Û˘Ó¯‹ Ï‹ÁÌ·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ‰Ô̤˜ Î·È ÔÈ ÚfiÓÔȘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÌÈ· Âȉ›ӈÛË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘. ∞fi Ù· ¿‰ÂÈ· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÙȘ ·Ú·ÎÌ¿˙Ô˘Û˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜-Ï¿Ê˘Ú· ÙÔ˘ fast-track ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÈ· ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ˆ˜ ·fiÚÚÔÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ Ì ·˘Ù‹Ó ÔÏÈÙÈÎÒÓ. √È ·ÓıÚˆÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏ›ÛıËÛ˘ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ıÏ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Ê·ÓÙ·ÛÈ·Îfi ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó Ó¤· Î·È ·¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ‰ËÌfiÛÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Û ÙfiÔ˘˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ·˘Ùfi-ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜, ÂÓÒ ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È Ó¤Â˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÂÓfi Ô˘ ·Ê‹ÓÂÈ Ë ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·fi ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘Ô‰Ô̤˜. ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÓÙ›ÚÚÔ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ·Ó·Û‡ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÂÛÌÒÓ ÊÔÚÙ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÍÈÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔ ¯ˆÚÈÎfi Ï·›ÛÈÔ. ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ¯ˆÚÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ·Ó·‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ÛËÌ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ Î·È Â͈·ÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, ÙȘ ˙ÔÊÂÚ¤˜ ‹ ÂÏȉÔÊfiÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Î·È ÂÓ Ù¤ÏÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÂÙÔÈÌfiÚÚÔ˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¿Óˆ ·fi 90 ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi Ù· ‰›· Ù˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 20 √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ

∂›‰ÔÌ· ÌfiÓˆÛ˘ ·ÓÙ› ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ °π∞ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤-

ÚËÛ˘ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó: “√È √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ô˘ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÂÍ¿ÚÙËÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È ı· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ì ÔʤÏË ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ Î·È ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ¯ˆÚ› Ì ·ÚÁ¿ ‚‹Ì·Ù· Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Î·È ¿ÏÈ ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙË Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ¯ÂÈÌÒÓ·. ŒÙÛÈ, ·ÓÙ› - ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ - Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÓÔ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÌfiÓˆÛ˘, ÂÁÎψ‚›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, Ô˘ Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· ÛÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÔ ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ∞Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÁÈ· ÙË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË Û ϿıÔ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜: Δ· ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈο Î·È „ËÊÔıËÚÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË ºÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ™Δπ™ 4 Î·È 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙ· ÿÛ·Ï· (∫‹ÔÈ) Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ë ΔÔ˘ÚÎÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÁÈ· Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ ∏∞ÀΔ∞¶, Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ºÈÏÔ˙ˆÈ΋ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ºÈÏÔ˙ˆÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›·, Ì ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô ÙË Û‡ÛÊÈÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÈÏÔ˙ˆÈÎÒÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ ÌÈ· Î·È Ù· ˙Ò· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÓÔÚ·! ∞fi ÙËÓ ¶º¶√ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ºÈÏ. ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ “∫fiÛÌÔ˜ Î·È º‡ÛË” Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜, ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ë Î. μ¿Ûˆ Δ¿ÎË, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ μ¤ÚÔÈ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¡ÔÌÔıÂÛ›· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˙Ò·. ∏ Î. ª·Ú›· ∑ˆ‹ ∫ÔÓÙÔ‡ ·fi ÙÔ ºÈÏ. ™ÂÚÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ¶º¶√, Ô Î. ¢ËÌ. ¶¤ÙÚÔ‚ÈÙ˜ Î·È Ë Î. ∑ˆ‹ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ Î·È ¢È‰˘ÌfiÙÂÈ¯Ô˘ Î·È Ô Î. ∫. μÏ·¯fiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ˆ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁÔ˜ Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ∫¿ÚÏ·˜, ∞ÍÈÔ‡, ∫ÂÚΛÓ˘ Î·È ¡¤ÛÙÔ˘.

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ŒÚ¢ӷ ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ, fiÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰È˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· “ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ¤Ó· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 90%, ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ù¿ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·˘Ï‹, ˆÛÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Î¿‰ÔÈ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ¿Ô„Ë Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙfiÓÈÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ·˘Ï¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÂÓÒ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ fiÏ˘ ÙËÓ ·Èı·ÏÔÌ›¯ÏË.

ª

ο‰Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “∞Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î¿‰ÔÈ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ‰ÂÛ̇ÂÛÙ ӷ Ú›¯ÓÂÙ ٷ ÛÎÔ˘›‰È· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜;” , ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi Ì·ıËÙÒÓ (80%) ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ÙÔ˘˜ Û ο‰Ô˘˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ‹Ù·Ó “∞ÛÙÈÎfi ¶Ú¿ÛÈÓÔ: ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜” Î·È ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÚÈÒÓ Î.Î. ¶·Ú·Û΢‹ §ÔÓÙÚ›‰Ô˘ Î·È ÕÓÓ· ∫ˆÛÙ¿ÎË Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÍ‹˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ: ∫Ô˘ÊÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ∫·ÏÔ˘‰¿ÎË ª·Ú›·, ∫›ÛÛ· ™ÔÊ›·, ∫·ÏÏÈ·ÓÔ‡ ∫˘Úȷ΋, ∫›ÓË ∫¤Ï˘, ªÔ˘˙ԇη ÃÚÈÛÙÈ¿Ó·, ªÔ˘Ûٿη˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ª·Î·Ï¤ÍË ª·Ú›·-¶·Ú·Û΢‹, ª·ÓˆÏ›‰Ô˘ ŒÏÏË, ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∏ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Ù˘ fiÏ˘, ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ¯ÒÚˆÓ (.¯. ¿ÚΈÓ) Î·È ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ù˘ ‰Ú¿Û˘, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÈÂÚ¢ӋıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ fiÏË ‰Ú¿ÛË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÍÔÈÎÂÈÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÌÈ·˜ ÔÈÔÙÈ΋˜ Î·È ÔÛÔÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜.

£¤ÏÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ê˘Ù¿ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ™ÙÔ˘˜ 300 Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙÔ

η˘ÛÙ‹Ú˜

● ŒÓ· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 90%, ı¤ÏÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ù¿ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ·˘Ï‹, ˆÛÙfiÛÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔ Ó· Ù· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ

Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “™·˜ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ê˘Ù¿ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ;” fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ (ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 93% Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ) Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È fiÌÔÚÊÔ˜ Ô Î‹Ô˜ Ì ÔÏÏ¿ Ê˘Ù¿. øÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ Û ʇÙ¢ÛË;” , ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔı˘ÌfiÙÂÚÔÈ (70%) ·’ fi,ÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ (49% Î·È 56% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· ÙËÓ μ’ Î·È ÙË °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ΋Ô˘. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ‰È·ÙËÚ›Ù ÙÔÓ

Ϥ‚ËÙ˜ - pellet

Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ÛÒÌ·Ù· ηÏÔÚÈʤÚ

¶Úfi‚ÏËÌ· Ë ·Èı·ÏÔÌ›¯ÏË

ËÏȷο-ıÂÚÌÔۛʈÓ˜

͢ÏfiÛÔÌ˜

η˘ÛfiÍ˘Ï· ‰Ú‡ÈÓ· & Ô͢¿˜

™∂ ∞™À¡∞°ø¡π™Δ∂™ Δπª∂™...

www.knockout-autoparts.car.gr

¡ÔÙ·Ú¿ 41, μfiÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ Ù·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ ‰ÂÌ¿ÙˆÓ)

΋Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜ ηı·Úfi;”, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ (ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 80%) ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÚÔı˘Ì›·. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “™·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú‹ Ë ·˘Ï‹;” , fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ηı·Ú‹ ·˘Ï‹ (ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 91% ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (76%) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ° Ù¿Í˘. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “∂›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙ ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ·˘Ï‹˜;” , fiÏÔÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ (ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 90% ÁÈ· ÙËÓ ∞’ Î·È μ’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘) ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ηı·Ú‹ ·˘Ï‹ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi (88%) ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË “£ÂˆÚ›Ù fiÙÈ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ;” , ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Î¿‰ˆÓ, ÂÓÒ Û ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË: “£¤ÏÂÙ ӷ Â›Ó·È ÎÔÈÓÔ› ÔÈ Î¿‰ÔÈ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÛÎÔ˘›‰È· ‹ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯˆÚÈÛÙÔ› ο‰ÔÈ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘;” , Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (¿Óˆ ·fi 75% Ù˘ ∞’ Î·È μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È 64% Ù˘ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘) ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Í¯ˆÚÈÛÙÔ‡˜

™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‹Ú·Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ·fi 25 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÙÈÎfi Ú¿ÛÈÓÔ Â˘Ú‡ÙÂÚ·. ŒÁÈÓ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Î·È ÔÌ·‰ÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚˆÓ ··ÓÙ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û οÔȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ôϛ٘ η٤ÁÚ·„·Ó ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ ·Èı·ÏÔÌ›¯ÏË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi ÙËÓ Î·‡ÛË Í˘ÏfiÛÔÌˆÓ Î·È Ù˙·ÎÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıÂÚÌ·›ÓÔÓÙ·È Ì ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù· Û›ÙÈ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “¶ÔÈ· ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜;” ÔÈ Ôϛ٘ ·¿ÓÙËÛ·Ó: ∞Èı·ÏÔÌ›¯ÏË (12 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), ŒÏÏÂÈ„Ë ¿ÚÎˆÓ (9 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi (4 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), ™ÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ (9 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), ƒ‡ÔÈ ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· (4 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), ∂ÏÏÈ‹˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÔÏÈÙÒÓ (2 ·Ó·ÊÔÚ¤˜), √ÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· (2 ·Ó·ÊÔÚ¤˜). ªÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: -∫·˘Û·¤ÚÈ· Ô˘ η›Ó ٷ Ù˙¿ÎÈ· Î·È ÔÈ ÛfiÌ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Î·›Ó ηı·Úfi ͇ÏÔ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· ÔfiÙ ·˘Ù¿ ÌÔχÓÔ˘Ó ÙÔÓ ·¤Ú·. -∂›Ó·È ÙÔ ·ÚοÚÈÛÌ· Î·È Ë Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ·. ¡· ÌËÓ ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. -∏ η‡ÛË ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∞˘Ùfi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÂȉ‹ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ.

-¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. ∂›Û˘ ·˘Ù¿ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÙÒÚ· Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó Ù· ͇Ϸ ÛÙȘ ÛfiÌ˜. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi. -√È Ú‡ÔÈ ·fi Ù· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. -√È Ôϛ٘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. -ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ó·È Ï›ÁÔ. ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ì ٷ Ù˙¿ÎÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηı·Úfi ·¤Ú·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “¶ÔȘ χÛÂȘ ÚÔÙ›ÓÂÙ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ;” , ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: -¡· ÊÙËÓ‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ. -¡· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ¿Úη Î·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰ÔÌ‹ ÛÙË fiÏË. -¡· ÌËÓ ÂÚÓ¿Ó ·˘ÙÔΛÓËÙ· ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. -¡· ηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ·fi Ù· ÛÎÔ˘›‰È·. -¡· Ì·˙¢ÙÔ‡Ó ٷ ·‰¤ÛÔÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ: -¡· ÌËÓ Î·›Ó ÔÏÏ¿ Ù˙¿ÎÈ·. ¡· η›Ó ÌfiÓÔ Í‡Ï· Î·È Ó· ÌËÓ ·ÚοÚÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. -¡· ‚ÁÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Î·È Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Î·ı·Ú‹ ÙËÓ fiÏË. -¶Ôχ ÊÙËÓ¤˜ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ ‹ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ, ·ÏÏ¿ ‚·ÛÈο fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓË Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î·È Ôχ ÊÙËÓ‹, Ó· Â›Ó·È ÊÈÏÈ΋ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ó· Ú˘·›ÓÔ˘Ó Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·’ fiÛÔ Ú˘·›ÓÔ˘ÓÂ, Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ψÊÔÚ›· Ó· η›Ó Â›Û˘ η‡ÛÈÌ· Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÊÈÏÈο ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È fiÏ· Ó· Â›Ó·È ÊÙËÓ¿. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ¿Ô„‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ì·˜ ‹ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÂÓÈο;” , 21 οÙÔÈÎÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ ÁÂÓÈο Ù· Û¯ÔÏ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ‰‡Ô ›·Ó fiÙÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙfi.


ª·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ŒÎÎÏËÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ¤ÚÁˆÓ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘

¡ÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ¡

ÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·fi ÂfiÙ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ºÔÚ¤·, ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î·È fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ‹ ¤ÏÎË, ÚÔÎÏ‹ıËΠÈı·ÓfiÓ ·fi ·ÛÊ˘Í›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ŒÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÓÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙȘ 30/9/2013 Î·È ÒÚ· 15:00 ÔÈ ÂfiÙ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÓÂÎÚÒÓ È¯ı‡ˆÓ, ÛÔÚ·‰Èο, ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ÂÌÊ·Ó‹ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ DP1, ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. ∞fi ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÚԤ΢„ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, ÁfiÓÔ Î·È ÌÂÚÈο ÂÓ‹ÏÈη. Δ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ô˘ ÂÌÊ¿ÓÈ˙·Ó ‹Ù·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û˘ÌÙˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ˘Í›·˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ‹ ¤ÏÎË. √ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤Ï·‚ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‚·›ÓÂÈ Ì Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›· ÔÊ›ÏÂÙ·È, Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ, ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ÌfiÓÔÓ ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. √ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi fiϘ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÀËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÌÂȈ̤ÓË ÛÙ¿ıÌË ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·-

● ∞fi ·ÛÊ˘Í›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ „·ÚÈÒÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·

ÙfiÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏÒÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. √ ºÔÚ¤·˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ οÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ë Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, Ë

·Ó¿ÁÎË ¿ÌÂÛ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙË Ï›ÌÓË, ηıÒ˜ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‹‰Ë ÂÓÙÔÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜ ÙÔ˘ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘, ‰ÈfiÙÈ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË. “√È ÂfiÙ˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. πÊÈÁ¤ÓÂÈ· ∫¿ÁηÏÔ˘ “ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÓÂÎÚ¿

„¿ÚÈ· ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú· Ù˘ Ï›ÌÓ˘. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. Δ· ÓÂÎÚ¿ „¿ÚÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¯Ù˘Ë̤ӷ Î·È ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó ·ÏÏÔÈÒÛÂȘ ‹ ¤ÏÎË. √ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·ÛÊ˘Í›·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË Ú‡·ÓÛË Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ·fiÁÂ˘Ì· Ì ¿ÓÔÈ· Î·È ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. £· ‰ÈÂÓÂÚÁËıÔ‡Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ÂȉÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ïfi £Âfi fiÙ ı· ‚Ú¤ÍÂÈ. ∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ËÁÒÓ Ú‡·ÓÛ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ì ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ì›· ÚÔ˜ Ì›·. ¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ηٷÁÁÂϛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ Ô ºÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈΤ˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ̤و· ·ÓÔȯٿ. ∞Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË, Ï˘¿Ì·È Ô˘ ÙÔ Ï¤ˆ. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ÂfiÙ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ·, Ô˘ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο Û·ÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Î·È Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” ηٷϋÁÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ √ÈÎÔ·Ó¿Ù˘Í˘ ∫¿ÚÏ·˜ - ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ - ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ˘ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È 4-6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

4Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ °ÈÔÚÙ‹ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ ∏ 4Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ °ÈÔÚÙ‹ √È-

ÎÔÏÔÁÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÔÈ °ÈÔÚÙ¤˜ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ 20 ¯ÚfiÓÈ·. ◊Ù·Ó ÙfiÙ Ô˘ ÌÈ· ¯Ô‡ÊÙ· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ›, ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, ÍÂΛÓËÛ·Ó Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË Ù˘ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜. √È ÁÈÔÚÙ¤˜ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, ÌÈ· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›· ÌÂÙ¿, Â›Î·ÈÚ˜ fiÛÔ ÔÙ¤ ·ÊÔ‡ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋,

¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÁÈÔÚÙ‹˜ (www.oikogiorti.gr) ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔÈÎÒÓ ÁÈÔÚÙÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· 4Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ 4Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ °ÈÔÚÙ‹ √ÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜ Î·È ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. £· ‚ÚÂıԇ̠ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ·Ú·ÁˆÁÔ› ·fi fiÏË ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ì·˜, Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÁÓÒÛÂȘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÛÙË

Î·È ÂÌÂÈڛ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÙÚfiÔ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ·˜, ¯Ù›˙ÔÓÙ·˜ Îϛ̷ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ Î·È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙË ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ÙÚ›ÙˆÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·È‰Èο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ √ÈÎÔÁÈÔÚÙ‹ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È, Ì ÊÈÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÙÔÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi £·Ó¿ÛË ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û¯‹Ì· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Δ˙›Ù˙ÈΘ. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ì ¤Ó· Û¯‹Ì·

·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤ÂÈÙ· ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ì Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Ú¤ÁΠÌ¿ÓÙ· One Drop Fwd. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ·È¯Ù› Ë ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞ıÔϤÙÔ˘” ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¶ÚÔÛ¿Ó·Ì· Î·È Ë Ì¤Ú· ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÚÔÎ Ù˙·Ì¿ÚÈÛÌ·. (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· οı ÂΉ‹ÏˆÛË). ΔÔ Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ÙÔ ‚Ú›Ù ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· oikogiortivolos.blogspot.gr.

¢È·ÎÔ‹ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ¢π∞∫√¶∏ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘fi ηٿÏË„Ë ÎÙ›ÚÈÔ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂. ™Â ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ, ›¯Â ‰È·ÈÛÙˆı› fiÙÈ ÛÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÚÂ˘Ì·ÙÔÎÏÔ‹ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛfi. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢∂¢¢∏∂ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛ˘, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜.

2o ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ æ˘¯ÔÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋˜ ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ æ˘¯ÔÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÈÒÓ/ÙˆÓ ∂ÊÂÙ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ™.∂.ª. ∞ıËÓÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 2Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙȘ 4 - 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Larissa Imperial, Ì ı¤Ì· “º˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ΔÔÎÂÙfi˜” . ∏ „˘¯ÔÚÔÊ˘Ï·ÎÙÈ΋, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙË Ì·È¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·ÛË ÌÂٷ͇ ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜. √È Ì¤ıÔ‰ÔÈ Ù˘ „˘¯ÔÚÔʇϷ͢ ‹ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÁÔÓÂ˚ÎfiÙËÙ·, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂοÛÙÔÙ ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Î·È ÂÔÈı‹ÛÂȘ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ Â›Ó·È Ë ‰È¿ ‚›Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ·ÚÔ¯‹ Ì·È¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˘Á›·˜. ∞ԂϤÂÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ·Ó‡„ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜ Ì·È¢ÙÈ΋˜ Î·È Ì·È¢ÙÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌËÙÚfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚı‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰È¿‰ÔÛË ÌÂıfi‰ˆÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÙÔÎÂÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ, ̤ۈ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÔÌÈÏËÙÒÓ, ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙԇ̠ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ Ì·È¢ÙÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÛÙfi¯Ô ¿ÓÙ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÂÚÈÁÂÓÓËÙÈ΋˜ ˘Á›·˜.

∂ȉÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ.

¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙ· HORTO BAY STUDIOS Û ‰›ÎÏÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 25ú & ÙÚ›ÎÏÈÓÔ 30ú ÙË ‚Ú·‰È¿.

ñ

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: www.hortobay.com ΔËÏ.: 6979910053 E-mail: info@hortobay.com


°À¡∞π∫∂π√ μ√§∂´

¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

ªÂ ¡›Î·È· §·Ú. ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ë ¡›ÎË ÛÂÏ. 24

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ì ÕÏÎÌ··Ú ·fi„Â Ô ¶∞√∫ ÛÂÏ. 23

™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜ ÛÙÚ·Ì̤ÓË Ë ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ƒ∏°∞™

ºÈÏÈ΋ Ó›ÎË Ì 3-2 Â› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫19 Ù˘ ¡›Î˘ ÛÂÏ. 27

™. ¶π§∞μπ√™

“¢Â¯fiÌÔ˘Ó ·ÂÈϤ˜ Î·È ȤÛÂȘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜” ÛÂÏ. 25

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ∞. ¶¿ÙÛ˘ ÌfiÓÔ ·Ó Ë ¡›ÎË ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ·

ÛÂÏ. 24

ÛÂÏ. 25


¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

23

ª∂ “Ã∞Δ Δƒπ∫” Δ√À 25Ã√¡√À ∞™√À √ √§Àª¶π∞∫√™ ¡π∫∏™∂ ª∂ 3-0 Δ∏¡ ∞ ¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ °π∞ Δ√ Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

TV

√ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 20.00 ÕÏÎÌ··Ú-¶∞√∫ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 1 19.00 ™·¯ÙÈfiÚ-ª·Î¿ÌÈ Ã. -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ¡ÙÓ›ÚÔ-ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 19.00 ∞Ó˙›-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ∞¶√∂§-ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ. -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 00.20 ∫Ô‡Ì·Ó-μ·Ï¤ÓıÈ· -ª(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 3 20.00 §¤ÁÎÈ·-∞fiÏÏˆÓ §ÂÌ. -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ™Ô˘fiÓÛÈ-™ÂÓ °Î¿ÏÂÓ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 24.00 ΔÚ¿Ì˙ÔÛÔÚ-§¿ÙÛÈÔ -ª(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 7 20.00 ™Â‚›ÏÏË-ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ -∑(°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 22.05 ªÔÚÓÙfi-ª·Î¿ÌÈ Δ.∞. ∑- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) 24.00 ΔÛÂÚÓÔÌfiÚÂÙ˜-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ª- (°ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ)

∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ‹Ú ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ì ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÙÔ˘ ¯·Ù-ÙÚÈÎ (17’, 52’, 76’ ) ¯¿ÚÈÛ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙË Ó›ÎË, Ì ÛÎÔÚ, 30 Â› Ù˘ ÕÓÙÂÚϯ٠ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘.

∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÛÎfiÚ·Ú ÛÙȘ ÙÚÂȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ›¯Â, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ, ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ‹ ÙÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó. ŒÈ·Û ¤Ó·ÏÙÈ Î·È ¤‰ÂȯÓ ·Ó›ÎËÙÔ˜ Û οı ÂÈıÂÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ μ¤ÏÁˆÓ. ª¤Û· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª›ÙÛÂÏ, ·ÊÔ‡ Ù· ¿ÓÙ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙ· ‰‡Ô ÂÚ¯fiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ªÂÓʛη ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤·ÈÍ·Ó Ì ۯËÌ·ÙÈÛÌfi 4-4-1-1 Ì ÙÔÓ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÛÙÔ Ù¤ÚÌ·. √ ª·ÓÈ¿Ù˘ ‹Ù·Ó ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, Ô ªÔÓÁÎ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÔÈ ª·ÓˆÏ¿˜ Î·È ™Èfi‚·˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √È ™¿Ì·Ú˘ Î·È ∂ÓÙÈÁο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓÒ ÔÈ √Ï·˚Ù¿Ó Î·È μ¿È˜ ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ·. √ ™·‚ÈfiÏ· ÍÂΛÓËÛ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠٤ÛÛÂÚȘ ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, Ì ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÚÎÂÙ¿ „ËÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∂ÓÙÈÁο Î·È ™¿Ì·ÚË Ó· “„¿¯ÓÔÓÙ·È” . ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ¤ÚÂ ÁÈ· ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯÙ. √È μ¤ÏÁÔÈ, ¯ˆÚ›˜, ·Ú·‰fi͈˜, Ó· ÈÂÛÙÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·, fi¯È ÌfiÓÔ Â›¯·Ó ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ Ì¿Ï·˜, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ôχ ‡ÎÔÏ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ƒÔÌ¤ÚÙÔ. ∞ÊÔ‡ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘˜ Ê¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ‹Úı ÙÔ ÁÎÔÏ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜... “¿ÁˆÛ” ÁÈ· Ù· ηϿ ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘, fiÙ·Ó Ô ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÛÙÔ 17’ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ¿ÚÈÛÙ· ÙËÓ ¿Û· ÙÔ˘ ™·‚ÈfiÏ· Î·È ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÔÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ΔÔ “¿ÁˆÌ·” ‹Ù·Ó... ÛÙÈÁÌÈ·›Ô Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙ· ›ÛÈ·, ·fi Ì›· Ê¿ÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ıÂ, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¶·Ú›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ì·ıÂ. ∞fi ÎfiÚÓÂÚ. √ ™¿Ì·Ú˘ ¤Î·Ó ¤-

∫·È μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

√ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÈÛÙÔÚ›· Ó·ÏÙÈ ÛÙÔÓ ∫ÏȤÛÙ·ÓÙ ÛÙÔ 24’, fï˜ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ·¤ÎÚÔ˘Û ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ô ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ìˉ¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. Δ· ÏÂÙ¿ Ô˘ ·¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¿Ó ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ·, ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÕÓÙÂÚÏÂ¯Ù Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÔÌ¤ÚÙÔ, ·ÏÏ¿ ›ÙÂ Ô ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜, ›ÙÂ Ô ™Ô˘¿ÚÂ˙, ›ÙÂ Ô ¶ÚÂÙ ‰ÂÓ ÛÙ¿ıËÎ·Ó Ù˘¯ÂÚÔ› Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, Ô ª›ÙÛÂÏ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. ¶·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â, ·Ú¿ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÈÂ˙fiÙ·Ó Ôχ ·fi ÙÔ˘˜ μ¤ÏÁÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ, ¤ÙÛÈ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠ӷ Ȥ˙ÂÈ Ôχ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¢ηÈڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ƒÔÌ¤ÚÙÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ¤ÌÔÈ·˙ ·Ó›ÎËÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÎfiÚ·ÚÂ. ∫fiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ Ì·Ù˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ∫·Ì›ÓÛÎÈ ÛÙÔ 52’ Î·È ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” Ù¤ÚÌ·Ù·. ∫¿Ô˘ ÂΛ ÙÔ... Ú¿ÁÌ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ê·›ÓÂÙ·È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· Ȥ˙ÂÙ·È ÁÈ· Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ·, ̤¯ÚÈ Ó· ¤ÚıÂÈ Ô “ÈÛÙÔϤÚÔ” ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· “¯Ù˘‹ÛÂÈ” Î·È ¿ÏÈ, Ì ¤Ó· ÊÔ‚ÂÚfi ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 76’Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ

ÛÙÔ 3-0 Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔÚ ¤ÌÂÈÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ Î·È Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. ¢È·ÈÙËÙ‹˜: ÿÁÎÂÓ (¡ÔÚ‚ËÁ›·) ∞¡Δ∂ƒ§∂ÃΔ: ∫·Ì›ÓÛÎÈ, ∑ÈϤ, ¡’ ™·Î·Ï¿, ∫Ô˘ÁÈ·Ù¤, ¡·Ô‡ÙÈÓÁÎ, Δ›ÏÂÌ·Ó˜, ∫ÏȤÛÙ·Ó, ªÚÔ‡ÓÔ, ¶Ú¤Ù (74’ ∞Û·ÌÔÓÁÎ), ™Ô˘¿ÚÂ˙, ª›ÙÚÔ‚ÈÙ˜. √§Àª¶π∞∫√™: ƒÔÌ¤ÚÙÔ, ª·ÓÈ¿Ù˘, ™Èfi‚·˜, ª·ÓˆÏ¿˜, ªÔÓÁÎ, ™¿Ì·Ú˘, ∂ÓÙÈÁο, μ¿È˜, √Ï·˚Ù¿Ó (57’ ºÔ˘ÛÙ¤Ú), ™·‚ÈfiÏ· (65’ ¡ÙÔÌ›ÓÁÎÂ˙, 77’ ÃÔϤÌ·˜), ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ™ÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ë ¶·Ú› ™.∑. ¤Î·ÓÂ... ÂÚ›·ÙÔ Ì ÙËÓ ªÂÓʛη, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 3-0 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯ıÂÛÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ:

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-™ÔÛȉ¿‰ . . . . . . . . . . 2-1 (45’ ƒfiÏʘ, 90’ äÁÎÂÏÂÚ-52’∫¿ÚÏÔ˜ μ¤Ï·)

™·¯Ù¿Ú-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °. . . . . . . . . . . 1-1 (76’ Δ¿ÈÛÔÓ-18’ °Ô˘¤ÏÌÂÎ)

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜-°·Ï·Ù·Û·Ú¿È . . . . . . .2-2 (78’ μÈÓÙ¿Ï, 87’ ∫Ô˘·ÏȷڤϷ-36’ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿, 88’ ªÔ˘ÏÔ‡Ù) ƒÂ¿Ï ª·‰Ú.-∫ÔÂÁ¯¿ÁË . . . . . . . . .4-0 (21’, 65’ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, 71’, 90’ ¡ÙÈ ª·Ú›·)

3Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ÕÓÙÂÚϯÙ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . .0-3 (17’, 52’, 76’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘) ¶·Ú› ™.∑.-ªÂÓʛη . . . . . . . . . . . .3-0 (5’, 30’ πÌÚ·˝ÌÔ‚ÈÙ˜, 25’ ª·ÚΛÓÈÔ˜)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 2 ·ÁÒÓ˜) 1. ¶·Ú› ™.∑ . . . . . . . . . . . . .. 7-1 2. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . 4-4 3. ªÂÓʛη . . . . . . . . . . . .2-3 4. ÕÓÙÂÚϯ٠. . . . . . . . . . . .0-5

.....6 .....3 . . . . .3 . . . . .0

4Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ Δ™™∫∞ ª.-¶Ï˙ÂÓ . . . . . . . . . . . . . . .3-2 (19’ ΔfiÛÈÙ˜, 29’ÃfiÓÙ·, 78’ƒ¤˙ÓÈÎ-4’ ƒ¿Ù˙ÓÙÔÏ·Ú, 90’ ª¿ÎÔ˜) ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ª¿ÁÂÚÓ . . . . . . . .1-3 (79’¡ÂÁÎÚ¤ÓÙÔ-7’ƒÈÌÂÚ›, 56’ª›ÏÂÚ, 59’ ƒfiÌÂÓ)

√ “¢π∫∂º∞§√™” ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 20.00 ™Δ∏¡ √§§∞¡¢π∞ Δ∏¡ ∞ §∫ª∞∞ƒ °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶›ÛÙË ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙÔÓ ¶∞√∫  ÛÙfi¯Ô ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ô ¶∞√∫ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 20.00 (∞¡Δ1) ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú. √ “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ó›ÎË Ì 2-1 Â› Ù˘ ™·¯Ù¤Ú ∫·Ú·ÁηÓÙ›, ÂÓÒ Î·È ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô› ÙËÓ ÚÒÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ›¯·Ó ÓÈ΋ÛÂÈ Ì ÙËÓ ª·Î¿ÌÈ Ã¿ÈÊ· ÛÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Â¿Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ‰ÂÓ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˜ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Â›Â‰Ô Ë ÔÌ¿‰·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· fiÛ· ›Â Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘: “∏ ÕÏÎÌ··Ú ·›˙ÂÈ Ôχ Ù¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ΔËÓ Â›‰·ÌÂ Î·È ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fiÊÂÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚÔ ·È¯Ó›-

ª

¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú. √ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË. ªÂ ÙË ™·¯Ù¤Ú ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ fiÛÔ ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ·‡ÚÈÔ (Û.Û. Û‹ÌÂÚ·), fiÙÈ Î¤Ú‰ÈÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÁÒÓ·” . °È· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÈ

·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ¶∞√∫: “¢ÂÓ ÙÔ ‚Ϥˆ ¤ÙÛÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ¶∞√∫ Ù· ËÁ·›ÓÂÈ Ôχ ηϿ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ¿Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Û ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÒÚ·. ª›ÏËÛ· Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÌÔ˘ ›·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ıÂÙÈο. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

∏ “∞ÁÈ¿ ™ÔÊÈ¿” Ù˘ ∞∂∫

ÌÂÙÚ¿ÂÈ ¿ÓÙ· Ë Ó›ÎË. º˘ÛÈο Î·È ·ÓÙÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÈοÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ™ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÙÈ fiÌÔÚÊÔ” . °È· ÙÔ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ïfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È: “£· ÂÍ·ÚÙËı›. ¢ÂÓ Í¤Úˆ Ò˜ ı· ¿ÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜” . °È· ÙÔ˘˜ Δ˙·‚¤ÏÏ· Î·È ¡›ÓË: ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Â›Ó·È ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù¿ ·›˙Ô˘Ó ‰‡Ô ‹ ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ·ÔÊ·Û›Û·Ì ӷ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ó. ΔÔ Ú›ÛÎÔ ÁÈ· Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ‰È·ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ” . °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Ë ÔÌ¿‰· ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙfiÓ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ: “¢È¿ÏÂÍ· ‰‡Ô ‚ÔËıÔ‡˜. ŒÓ·Ó √ÏÏ·Ó‰fi Î·È ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ· Ô˘ ı· ÌÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÈÛÙ‡ˆ ı· Ù· ¿Ì Ôχ ηϿ. ™ÙËÓ Âͤ‰Ú· ‰Â ÌÔÚÒ Ó· οӈ Ù›ÔÙ·. °È· ÙÔ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ë ·Ô˘Û›· ÚÔÔÓËÙ‹: “§Â›ÂÈ Ê˘ÛÈο, ÙÔ ‰Â‰Ô̤ÓÔ

·˘Ùfi. ΔÔ Û˘˙ËÙ‹Û·Ì fï˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ¤¯Ô˘Ì ۯ‰ȿÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ” .

Δ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ™Ù¤ÊÂÓ˜ ™Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú, ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ Ô ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜. √ 60¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ì ۇÛÙËÌ· 4-2-3-1ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” , ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ Ã·ÎfiÌÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿ÓË Î·È μ›ÙÔÚ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· Â›Ó·È Ô Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ Î·È Ô ∫›ÙÛÈÔ˘. ø˜ “ÎfiÊÙ˜” ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ô Δ˙ÈfiÏ˘ Î·È Ô §¿˙·Ú. √È ™ÙÔ¯, §Ô‡Î·˜ Î·È ¡›Ó˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ÛÙ· ¯·Ê ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÚÔˆıË̤ÓÔ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë. ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ °Ï‡ÎÔ˜, °È·ÎÔ˘Ì‹˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, §›ÓÔ, §fiÂı, §fiÚÂÓ˜, √Ï›ÛÂ, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¡¤ÙÛÈÓÙ Î·È ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ∞∂∫, Ù· ÔÔ›· Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ Î·È ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËÎ·Ó ÔÌfiʈӷ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜. ΔÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∞∂∫ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜, ŒÊË ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘: “√ ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ë ∞∂∫ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ì·˙›. ∏ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÛÙË ¡¤· ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠۋÌÂÚ· Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ‰ÒÛÂÈ ˘ÂÚ·Í›· ÛÙËÓ fiÏË. £· Ì·˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÎfiÌ‚Ô, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ∞∂∫ ı· Á›ÓÂÈ ‚·Û›ÏÈÛÛ· Í·Ó¿” . ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Û¯ÂÙÈο Ì ٷ Û¯¤‰È· Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ∞∂∫, ¿·ÓÙ˜ ıÂÙÈο Î·È ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, „‹ÊÈÛ·Ó ÔÌfiʈӷ ˘¤Ú Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘.

ΔÔ §√ΔΔ√ √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 21, 26, 27, 29, 34, 45. Bonus: 17.

ΔÔ EXTRA 5 √È ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Extra 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1, 11, 15, 20, 35 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 6, 10, 17, 21, 25.


24

¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

FOOTBALL LEAGUE

∂ÈÙ˘¯›· Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙË Football League ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ӛÎË Ì 2-0 Â› Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘. √ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ Ì ·¢ı›·˜ ¯Ù‡ËÌ· Ê¿Ô˘Ï ÛÙÔ 25’ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0, ÂÓÒ ÛÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚfi Ù˘ Ù¤ÚÌ· ÛÙÔ 66’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ƒfi‚·. ∞¡∞°∂¡¡∏™∏ ∫.: ™È·Ú¿‚·˜, ∫Ô˘ÎÔ‡‰Ë˜, ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô˘ÎÔ‡Ï˘, ƒfi‚·˜, ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ª›¯Ô˜, °‹ÙÙ·˜ (83’ ¶ÈÙ¤Ï˘), ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ (79’ °ˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), ªÔ˘ÛÈÓ¿Î˘, ÃψÚfi˜ (65’ ∫Ú·ÓÈÒÙ˘). ∑∞∫À¡£√™: •ÂÓÔ‰fi¯ÔÊ, ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜, ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ºˆÙÈ¿˜, ¡ÔÌÈÎfi˜, ¶¤ÚÏÂÌ·Ó, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ™Î·ı·ÚÔ‡‰Ë˜ (57’ ∫ÔÙ¿Ù˘), ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ŸÓÙ· (76’ ∫Ô˘ÓÛfiÏÔ), °ˆÓÈ¿‰Ë˜ (44’ ΔÔÚÂ˙¿ÓÈ).

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . .3-0 2. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . .2-0 3. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . .2-0 4. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . .3-2 5. ∂ıÓÈÎfi˜ °·˙. . . . . . . 1-0 6. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . 1-0 7. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . .1-0 8. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . 0-1 9. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . 0-1 10. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . 0-1 11. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . 2-3 12. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . .0-2 13. ¢fiÍ· ¢Ú. . . . . . . . . . 0-2 14. μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ . . . . . . 0-3

√ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏ ∞. ¶∞Δ™∏™ ¢∏§ø™∂ √Δπ £∞ π∫∞¡√¶√π∏£∂π ª√¡√ ª∂ Δ∏¡ ∫∞Δ∞∫Δ∏™∏ Δ√À ΔπΔ§√À

“¡· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ 90 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË” ¤Ïˆ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ 90 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡. ¢ÂÓ Ì ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ Ó· ·Ó‚ԇÌ ·Ï¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ . Δ· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË Ó· ÍÂοı·ÚÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ‰ÈÏ‹ ÚÔfiÓËÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô.

“£

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ . . . .3 ....3 ....3 ....3 . . . .3 . . . .3 ....3 ....0 . . . .0 ....0 ....0 ....0 ....0 . . . .0

μ√§∂´

™ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ Ë ¡›ÎË ª∂ ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÊÂÙÈÓ¤˜ Â›ÛË̘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ÓÔÎ ¿Ô˘Ù, ‰ËÏ·‰‹ fiÔÈ· ÔÌ¿‰· ¯¿ÛÂÈ, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ıÂÛÌfi ÂÓÒ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ Úfi‚· ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÔÈ Î˘·ÓfiϢΘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ °.™. ¡›Î·È·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘: ™¿‚‚·ÙÔ 5/10 17.00 °.™. ¡›Î·È·˜-¡›ÎË 17.00 ∞.√. §·Ì›·˜-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ 19.00 °.™. º·ÚۿψÓ-°.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ 20.00 ™.¶.∞. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫˘Úȷ΋ 6/10 18.00 ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-∞.™. ∞ÚÁÒ * ΔÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡. πˆÓ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙ· ÙËϤʈӷ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘: 24210-60320 Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ ÂÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ª·Ú›ÓÔ ÛÙÔ 6973827415.

°È· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¡›ÎË Ì›ÏËÛÂ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ ÙÔ˘ Blue Star Fm “™Ê‡ÚÈÍ· Î·È ¤ÏË͘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¤Î·Ó ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÙȘ Û·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ, ÂÓÒ ¤ıÂÛ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Ù˘ Football League. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÂÍ‹˜: °È· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ¿ÏÏ·Í ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜: “∏ ÂÚÛÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ·ԉ›¯ıËΠηÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ ÌÔ˘. ªÂ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛÂ Ë 7Ë ı¤ÛË Î·È Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ fiÔ˘ ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì ԇÙ ÌÈ· Ó›ÎË. ΔÔ 4-0 ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ‹Ù·Ó ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Ù›ÌËÛ·Ó ÙË Ê·Ó¤Ï·. ∂›Û˘, Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢Û Ô˘ οÔÈÔÈ ÓfiÌÈ˙·Ó fiÙÈ Ë ÔÚ›· ‹Ù·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË. ŸÙ·Ó ‹ÏıÂ Ô ™ÎԇʷÏ˘ Ó· χÛÔ˘Ì ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ÌÔ˘ › fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‹Ì·ÛÙ·Ó Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË. ª¿ÏÏÔÓ ıˆÚÔ‡Û ÎÔÚfiÈ‰Ô ÙfiÛÔ Â̤ӷ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜. ŒÚÂÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. ΔÔ˘˜ ‰ÈÒÍ·Ì ۯ‰fiÓ fiÏÔ˘˜ Î·È ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ˘˜ ¶ÈÙ·Ú¿, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ, Δ˙ÈÒÚ·, Û˘Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Ó·ÚÔ‡˜, ÙÔ˘˜ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹ Î·È ∞ÚÁ‡ÚË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¤ÁÈÓ Ӥ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛË. ∫Ú›Ó·Ì fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÔËıÔ‡Û·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ·Ô‰ÂÛ̇۷ÌÂ. ŒÙÛÈ, ʤڷÌ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜” . °È· ÙȘ ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ ¤Ú˘ÛÈ: “∏ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ Î. ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›· ‰ÈfiÙÈ Ì·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· ·Ï·ÏÔ‡Ì ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· Ôχ ηÏfi Û‡ÓÔÏÔ, fï˜ ›Ûˆ˜ Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÚËÛÂ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ªÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ٷ æ·¯Ó¿ ›¯Â Ì›· ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ¤ÎÚËÍË Î·Ù¿ ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ. ∞Ó ı˘Ì¿ÛÙ ›¯Â ·Ô‚ÏËı› ¿‰Èη Ô ºÏ›ÁÎÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì·˜ ›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ Ì›· ¿ÏÏË ÎfiÎÎÈÓË. √ Î. ª·ÓˆÏ¿˜ ‰ÂÓ ¤ÚÂ ӷ Ú›ÍÂÈ ·ÏÏÔ‡ ÙȘ ¢ı‡Ó˜. ª¿ÏÏÔÓ ÊÔ‚‹ıËΠÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÔÈÏÈ¿ Ô˘ ¤Î·Ó ÙfiÙÂ Ë ÔÌ¿‰·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô Î. ÷Ù˙¿Ú·˜, ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ fï˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‚Á‹Î·Ó. √fiÙÂ, ‹ÚıÂ Ô Î. ÷ڷϷÌ›‰Ë˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯·Ì ηϋ ÔÚ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙ· Ï¤È ÔÊ” . °È· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¡›Î˘ ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘ Û· ÂÚ›Ô‰Ô: “£¤Ïˆ Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ٷ 90 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË Î·È ·fi Ô˘ıÂÓ¿ ·ÏÏÔ‡.

¢ÂÓ Ì ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ Ó· ·Ó‚ԇÌ ·Ï¿ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∂›Ì·È ÍÂοı·ÚÔ˜ Û ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ¤¯ˆ ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ıÂÙÈο. Œ¯Ô˘Ì ÙÚÂȘ ӛΘ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Î‡ÂÏÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ë Ì›· Ì ·Ó·ÙÚÔ‹ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ۇÏÏÔÁÔ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ „˘¯Èο ·Ôı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi Î·È ÙÔ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜” . °È· Ù· ÊÂÙÈÓ¿ Û˘Ì‚fiÏ·È·: “º¤ÙÔ˜ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ٷ Û˘Ì‚fiÏ·È· Û ÏÔÁÈο Ï·›ÛÈ·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÈÌÔ‰fiÙËÛË Û οı ·›ÎÙË Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÙÔ 60% ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ë ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ÚÒÙË Û ηÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È Ï¤È ÔÊ. ∞Ó ·Ó‚ԇÌ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ·fi ÙË 2Ë ı¤ÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÈÌ. ∏ ·ÓÙ·ÌÔÈ‚‹ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË. ∂›Û˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ˆ˜ ¶∞∂ Ù˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, ·Ó ·Ó¤‚Ô˘Ì ÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ŒÙÛÈ, ı· ͤÚÔ˘Ì ¤ÁηÈÚ· ÔÈÔ˘˜ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘” . °È· ÙÔ ·Ó ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È ·fi ‰È¿ÊÔÚ· Ô˘ ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ: “À¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ ¡ÈÎÈÒÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜. §¤Ó ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÈfiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿¯ˆÌ· ÛÙ· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ›¯·Ó. ŒÙÛÈ, Ú›¯ÓÔ˘Ó Ï¿ÛË, ·ÏÏ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚÔÈ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÁÒ ÌÈÏÒ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÒıËΠοÙÈ Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙÔÓ Î. ¶··‰Ô‡ÏË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· Ô˘ χ۷ÌÂ. ∂‰Ò ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· fiÚÈ·. º˘ÛÈο, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘ ı· ÏÔÁÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ◊‰Ë ˙‹ÙËÛ· ÙËÓ Î·Û¤Ù· Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ô ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ÌÂÚÈο ·fi Ù· ¯Ú¤Ë Ì·˜” . °È· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜: “ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Ì ÙÔ ÂÚÛÈÓfi. ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ Á›-

ÓÂÙ·È Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È Ô˘ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ú·Ó ÙËÓ 5Ë ‹ ÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·. °È· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ Ơ̂ψÓ: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›¯Â ‚¿ÛË ÙÔ Ó· ÌËÓ Â›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÌÈÏÔ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ‰ÈfiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ Ï›ÁÔ Î·È Ô ¿ÏÏÔ˜ fiÌÈÏÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙÔÓ ‚ÔÚÚ¿ ·Ó¤‚ËΠηÙËÁÔÚ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ηÎÒ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÁÒ ‹ıÂÏ· ÙË ¡›ÎË ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ, ÂÓÒ Ô Î. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔÓ ÓfiÙÔ” . °È· ÙÔ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Í·Ó¿ ˘Ô„‹ ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¢.™. Ù˘ Football League: “Ÿ¯È, ‰ÈfiÙÈ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ÂÎÏÂÁ› Ó¤Ô ¢.™., Ë ¡›ÎË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ . °È· ÙÔ ·Ó ı· Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ: “√ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ó· “·Ó‚¿ÛÔ˘Ì” ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ·fi ÙËÓ ∫19. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜” . °È· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘: ∞Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈ΋, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ Ë ¡›ÎË Â›Ó·È Ë ÈÔ ÔÏ˘ÏËı‹˜ ÔÌ¿‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ŸÌˆ˜ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ, ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó Ôχ ÎfiÛÌÔ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÊÈÏ¿ıψÓ, οÙÈ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ô˘ ›¯Â Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì Ӥ· ÁÂÓÈ¿ ÊÈÏ¿ıψÓ, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ∂Ï›˙ˆ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· Û˘Ì·Ú·Ù·¯ı› Ì·˙› Ì·˜” °È· ÙË ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙË ∞η‰ËÌ›· Ù˘ ¶∞∂: “π‰Ú‡Û·Ì ∞η‰ËÌ›· fi¯È ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ÁfiÓ· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î¿ı ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÓ¿ ·fi Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘ÌÂ

ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚfiÙ˘· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ¤ÏıÂÈ Ë ÒÚ· Ô˘ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›·” . °È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ¶∞∂ Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈ Ù¯ÓÈ΋ ¡›ÎË: “™Â ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· ·Ó¤Ï·‚· ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ Ì¿ÛÎÂÙ. º˘ÛÈο ‰ÂÓ ˘ÔηıÈÛÙÒ ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋. ™¤‚ÔÌ·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘, ÙÔ˘ Î. μ·˚Ú¿ÌÔÁÏÔ˘” . °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È ·Ó ÙÔÓ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ Ô Î. ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜: √ Î. ΔÛÈÙÛÈÌ‹˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËϤʈÓÔ. ªfiÓÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ›¯Â οÓÂÈ ÁÈ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. º˘ÛÈο ı· ÙÔÓ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ì Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ, fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ Ê›ÏÔ ÌÔ˘, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ªÚ¤˙·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏË ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘” .

∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ªÂ ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ (Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·) Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi (8 Ì.Ì.). ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë, ∞ÓȤÙÂ Î·È °¤ÛÈÙ˜ ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ÂÈfiÏ·ÈÔÈ. Ãı˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› Ï›ÁÔ ÈÔ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞fi ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ÂΉfiıËÎÂ Ë Î¿ÙˆıÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË ¯ÔÚËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ·ÚÙÔÔÈ‹Ì·Ù· ºÈÏÔÛfiÁÏÔ˘ πÔÚ‰¿ÓË Î·È ÙËÓ Alsitek ÙÔ˘ Î. ¶Ô‡ÏÈÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘. ∫·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ›· Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜” .


¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

25

√ ∂ª¶∂πƒ√™ ª∂™√™ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ¡∞ ∞°ø¡π™Δ∂π ª∂ Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ. ∫√¡Δƒ∞ ™Δ√¡ ∞™Δ∂ƒ∞ ª∞°√À§∞™

ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ Ô μ·˙¿Î·˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ¡· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û οı ·È¯Ó›‰È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ٷ Ï¿ıË. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È Ï¿ıË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Ÿ,ÙÈ ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ¤Ú˘ÛÈ, ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ʤÙÔ˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁΔ .

Ô ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, ··Û¯ÔÏ› fiÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË Â› Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜ Ì 4-1 ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ Football League, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË, ·Ó ÎÚ›ÓÔ˘Ì ·fi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.

Δ

¶·›˙ÂÈ ÌÂ ∞ÛÙ¤Ú· Ô ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ª·ÁԇϷ˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÚ›· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ʤÙÔ˜, ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ·‹ÙÙËÙÔ˜. ™ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ó›ÎËÛ ÛÙËÓ ·’ Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ Ì 2-1, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ ·fi ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ Ó›ÎËÛ Ì 2-1 ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ∫·È Ù· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ù· ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıψÓ, ηıÒ˜ ›¯Â ÙÈ̈ÚËı› Ì ÔÈÓ‹ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÁÈ· ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ÂͤÙÈÛÂ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League Î·È ¤ÊÙ·Û ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔ Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË, fï˜ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ (1-1) ÛÙÔ 88’ ·fi ÙÔ

§›ÙÛË. √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÚÔËÁËı› ÛÙÔ 3’Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ Œ‚ÂÚÂÙ Î·È ·fi ÙÔ 78’ ¤·È˙·Ó Ì ·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ÏfiÁˆ ·Ô‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ Î·È ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÏÂÔÙÈο ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ¤¯ÂÈ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È. °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÔÏÏ¿ ÊÈÏÈο ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ - Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤·ÈÍ ÙÚ›· Ì·Ù˜ - Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÛÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ (2-2). ŒÎÙÔÙÂ, ÔÈ “ÂÚ˘-

ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤‰ˆÛ·Ó ÙÚ›· ÊÈÏÈο Î·È ÙÚ›· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜ Î·È fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜, ı· Â›Ó·È ¤Ó· ÙÂÛÙ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÙËÓ ÔÔ›· ¿ÓÙˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·: “∂›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÈο ÂÎÙfi˜. ŸÓÙˆ˜, ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ›‰ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ·Ó Ë ÔÌ¿‰· ·›ÍÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜. £· Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ÙÂÛÙ, Ó· ‰ˆ ˆ˜ ı·

Û˘ÌÂÚÈÊÂÚı› Ë ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ·›Í·Ì ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓÒ Ù· ÙÚ›· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜ Ù· ¤¯Ô˘Ì ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÔÈÔÙÈÎÔ›. ™ÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂ÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂΛÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ı· Ì·ÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ Ê·Ó¤Ï·. ¶ÈÛÙ‡ˆ, ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜ fiˆ˜ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·’ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜. ∫È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿

√ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‰ÂÓ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î¿ÙÈ ÙÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ̤ÛÔ˜ Î·È ‹Ú ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ·fi ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Î. °ÚËÁfiÚË ª·ÓÔ‡‰Ë, Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ηÓÔÓÈο ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË, fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∫·ÓÔÓÈο Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È, ϤÔÓ, Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· Î·È Ô £·Ó¿Û˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ì ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙË ıÏ¿ÛË ÛÙË Á¿Ì·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈ ¶fiÓÛÂ, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ıÂÚ·›· (˘ÔʤÚÂÈ ·fi ıÏ¿ÛË ÛÙÔÓ ÙÂÙڷΤʷÏÔ), Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÚ¤ÍÈÌÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ٷ ÷ÓÈ¿ ÂÎÙfi˜

¤‰Ú·˜. £˘Ì›˙Ô˘ÌÂ, ˆ˜ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ô £·Ó¿Û˘ ¶ÈÓ‰ÒÓ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ó˘ÌʇÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. √ ªÈ¯¿Ï˘ ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠·ÚıÚÔÛÎfiËÛË ·fi ÙÔÓ ÔÚıÔ‰ÈÎfi Î. °Ú‹ÁÔÚË ª·ÓÔ‡‰Ë. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ÌËÓ›ÛÎÔ ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηı·Ú›ÛÙËÎÂ Î·È ϤÔÓ Ô ¶··ÓÈÎfiÏ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û 25 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË.

™ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ Ë ÚÔfiÓËÛË ªÂ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ª·ÁԇϷ˜. ∏ ÚÔfiÓËÛË ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫, ˆÛÙfiÛÔ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ¤ÙÔÈÌÔ˜ 100%, ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ∏ ÔÌ¿‰· ı· Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Úˆ›, ηıÒ˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÚÔÔÓÂ›Ù·È Ë ÔÌ¿‰· ∫19 ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ∂∞∫. ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ, Ì ÙËÓ Â·Ó·ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Î·È ¿ÏÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ¤ÙÔÈÌÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÙÔ ∂∞∫ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13/10 ÛÙȘ 16.00.

Δ√¡π™∂ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∞£∂™∏ Δ√À °π∞ Δ∞ “™Δ∏ª∂¡∞” ¶∞πáπ¢π∞ √ ¶ƒø∏¡ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ∂¶√ ™√º√∫§∏™ ¶π§∞μπ√™

“¢Â¯fiÌÔ˘Ó ·ÂÈϤ˜ Î·È ȤÛÂȘ ·fi ÔÏÏÔ‡˜”  ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶√, ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘, ˆ˜ ‚·ÛÈÎÔ‡ Ì¿ÚÙ˘Ú· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ٷ “ÛÙË̤ӷ” ·È¯Ó›‰È·, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ‰›ÎË ÛÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ∂ÊÂÙÂ›Ô ∫·ÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. √ ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠÌÂÓ ˆ˜ ‰Â¯fiÙ·Ó ȤÛÂȘ Î·È ·ÂÈϤ˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô˘‰¤ÔÙ οÌÊıËÎÂ, ÂÓÒ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Â›¯Â ¤Ó·˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë, fiÔ˘ Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô˘‰¤ÔÙ ‰¤¯ÙËΠ·ÂÈÏ‹ ·fi ÂΛÓÔÓ. √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, Ô˘ ˙‹ÙËÛ ٷ Ú·ÎÙÈο Ù˘ ηٿıÂÛ˘ ÙÔ˘ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ UEFA, Î. §ÈÌ¿¯ÂÚ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ. “ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙËÓ UEFA Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Ì·˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ Ù· ¿Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÛÙ· ÂÈı·Ú¯Èο Ì·˜ fiÚÁ·Ó· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ì ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È Ù· ÛÙ¤ÏÓ·Ì ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “... ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÁÈ· Ó· ÛÙËı› ¤Ó· Ì·Ù˜. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. √È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∂ÁÒ ¤Î·Ó· ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ‹Á· ÛÙËÓ

ª

UEFA Î·È ‰È·‚›‚·˙· ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜” . °È· ÙËÓ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤ÓË Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô ·Ó¤ÊÂÚÂ: “ªÈÏÔ‡Û· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜. ªÂ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó Ô ÌfiÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ô˘ ¤‚·Ï· ÏԢΤÙÔ ÛÙËÓ ∂¶√ Î·È ˙‹ÙËÛ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·. ŸÏÔÈ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÌÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·È Î¿ÙÈ. •¤ÚÂÙ fiÛ· Ú¤ÛÙ· ÌÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û·Ó; ∂ÁÒ Î¿ıÈÛ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ›· ¢¯·ÚÈÛÙÒ Î·È Á‡ÚÈÛ· ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÔ˘. √ ª¤Ô˜ Ì ¤·ÈÚÓ ÁÈ·Ù› Ô ª¤Ô˜ Â›Ó·È ª¤Ô˜. ∞Ó ‰È·‚¿ÛÂÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙË Û˘ÓÔÌÈÏ›·, ı· ηٷϿ‚ÂÙ fiÙÈ ÙÔÓ ª¤Ô ÙÔÓ ÍÂÊÔÚÙÒÓÔÌ·È. ªÂ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Î·È Ì ›Â˙·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂÙ fiÛÔÈ. ∞fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ ̤¯ÚÈ ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ Î·È μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 Ì ·›ÚÓÂÈ ¤Ó·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÌÔ˘ ϤÂÈ ÌË Á˘Ú›ÛÂȘ ›Ûˆ, ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ›¯Â Û¯¤ÛË Ì ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ∫·È ÂΛÓË Ë ·ÂÈÏ‹ ‹Ù·Ó ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹, ÌÔ˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó ·Ófi “Ó· ¿ıÔ˘Ó Î·ÚΛÓÔ Ù· ·È‰È¿ ÛÔ˘” . ∂ÁÒ ÚÔÛ¿ıËÛ· Ó· ÚÔÛʤڈ. ŒÎ·Ó· 100 Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó· Î·È 100 ÛˆÛÙ¿” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰‹ÏˆÛ ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· Ù· ÂÚ› ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ηӤӷÓ. √‡Ù ÁÈ· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·›ÍÂÈ

ÛÙÔ›¯ËÌ· ÔÙ¤ ÌÔ˘. À‹Ú¯Â ÌÈ· ÂÚÈÚÚ¤Ô˘Û· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÚÈÓ Á›Óˆ Úfi‰ÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂¶√, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓ” , ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¶··ÎÒÛÙ· ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂ ÂͤÏËÍÂ Ë ÂÌÏÔ΋ ¶··ÎÒÛÙ·. ΔÔÓ Û¤‚ÔÌ·È Î·È Û·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÛÎÂÊÙfiÌ·ÛÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜” .

√ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˘-æˆÌÈ¿‰Ë ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë ›Â: “¢ÂÓ ¤¯ˆ ¿Ô„Ë. ÕÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì¿ıÂȘ, ¿ÏÏÔÈ ·ÓÙÈ¿ıÂȘ” , ÂÓÒ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛËÎÒıËÎÂ Î·È ÙÔ˘ ›Â: “∂›Ì·È 24 Ì‹Ó˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÔ ÁÈ·Ù›. ¶ÂÚ›ÌÂÓ· fiÙ ı· ¤ÚıÂÙÂ Â‰Ò Ó· ηٷı¤ÛÂÙÂ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011 Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ıÏËÙÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· 8 ‚·ıÌÔ› Î·È ¿ÂÈ Ë ∫·‚¿Ï· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ˘Ô‚È‚¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο. ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ ¤Ú¯ÂÛÙ ÂÛ›˜ Î·È ÙËÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÙ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‚Á·›ÓÂÙÂ Î·È ‰ËÏÒÓÂÙ fiÙÈ ÂΛÓË Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ¿ÚıËΠÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∂›ÛÙ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓÔ˜ Î·È ÙÔ Í¤Úˆ. ¶Â›ÙÂ Â‰Ò ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙÈ ÂÓÓÔÔ‡Û·-

Ù ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ë ∫·‚¿Ï· ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ¿Ú· Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ Â‰Ò ÁÈ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” . √ ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛ ÛÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë: “ΔÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ Super League ¤ÏÂÁ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·fi ÙËÓ ∂∂∞ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂȘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ¶ÔÏÈÙ›· ‰ÂÓ ¤‰ˆÛÂ Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËÎÂ Ë ∫·‚¿Ï·. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Î·È ÁÈ ·˘Ùfi ·ÏÏ¿Í·Ì ÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi. ∫·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚ¤Û·Ì ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï· Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Δ· ÂÚ› ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÏfiÁˆÓ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È Ó· Ù· ¤¯ˆ ÂÈ” . √ ª¿Î˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜ Í·Ó·‹Ú ÙÔ ÏfiÁÔ: “∂Û›˜ Ì ͤÚÂÙ ηϿ. ∂›Ì·È ηӤӷ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘; ªÂ ıˆÚ›Ù ٛÌÈÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·;” , ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË: “∂ÁÒ ·fi ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰Â¯Ù› η̛· ·ÂÈÏ‹ Î·È Î·Ì›· ›ÂÛË” . √ ÚÒËÓ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜ ›Â: “™·˜ ÚˆÙ¿ˆ ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ ÙÔ ∫·‚¿Ï·-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘, Ì ‹Ú·Ù ÙËϤʈÓÔ Î·È ÌÔ˘ ›·ÙÂ, ›ÛÙ Ôχ Ù›ÌÈÔÈ. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‚ÔÔ‡Û fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÙ” . ∫¿ÙÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ª›Ó˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡-

ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÛÙË̤ӈÓ. ∂›Ó·È Ôχ ÙÔ ¯Ú‹Ì·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √¶∞¶ fiÊÂÈÏ ӷ ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·” , ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÂÓÒ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ ∂¶π√ ϤÁÔÓÙ·˜: “∏

∂¶√ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ UEFA Î·È ÙÔ˘˜ ›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÙ¿ÚÈ” . ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË, ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹.


26

¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

º∂ƒ°∫π√À™√¡

™Δ∂º∞¡√À ∫∞π Δ∑∂∫∞™ £∞ §∞μ√À¡ ª∂ƒ√™ ™Δ√ 1√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Δ∏™ KYOKUSHIN WORLD UNION

“∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô ªfiÁȘ”

μÔÏÈÒÙ˜ ηڷ٤η ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ

Δ∏¡ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ, ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô PBS, ÛÙ‹ÚÈÍ ÙÔÓ ªfiÁȘ, ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ÌËÓ ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜. °È· ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ·fi ÙÔÓ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ›Â: “ŒÁÈÓ ̤ۈ ÂÓfi˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ. ΔÔÓ ¿ÎÔ˘Û· ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È ÌfiÏȘ ÙÂÏ›ˆÛ fiÛ· ›¯Â Ó· ÌÔ˘ ÂÈ ·Ï¿ ·¿ÓÙËÛ· fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È. ¢ÂÓ ı· ¿ÊËÓ· ÙË °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰·” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Îfi ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙË ÛÂ˙fiÓ ÙfiÓÈÛÂ: “√ ªfiÁȘ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ı· Ù· ¿ÂÈ ÌÈ· ¯·Ú¿. ∏ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Û ηϿ ¯¤ÚÈ·. ∂ÁÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ, ‹Ú· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·ÏϿ͈” . ª›ÏËÛÂ Ê˘ÛÈο Î·È ÁÈ· ÙÔÓ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ·ÔηχÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ÕÁÁÏÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˙‹ÙËÛ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤‰ÂÈÍ ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÂÏÈο ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙÔ fiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÍÂΛÓËÛ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ ¶ÂϤ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ª¤ÛÈ Î·È ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙË Ó¤· ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÎ¿Ï˘„Â Î·È ¤Ó· ·fi Ù· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË 38 Ù›ÙψÓ. “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÎÚ¿ÙËÛ· ηΛ· Û Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó” .

ª¶ƒπΔ∑

™ÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Δ√ ÌÚÈÙ˙ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈϤ˜ Î·È ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢√∂ ˆ˜ Â›ÛËÌÔ ÔÏ˘ÌÈ·Îfi ¿ıÏËÌ· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ÂÓÒ ¤Ú¢ӷ ·ÌÂÚÈοÓÈÎÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Û ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi ·fi ·ÌÊ˘˙ÈÛÙÈΤ˜ ÂÁÎÂÊ·ÏÈΤ˜ ·Ûı¤ÓÂȘ fiˆ˜ Ë ÓfiÛÔ˜ Alzheimer. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›Ô˘ 3500 ¿ÙÔÌ· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ¿ıÏËÌ· ·˘Ùfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Â›ÛËÌ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ì ÔÏϤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙÒÓ ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ªÚÈÙ˙ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞√ªª) “∞ÚÁÒ” ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 11 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÔÏϤ˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ Ù·¯¤· ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ·. ∞fi ÙȘ 14/10/2013 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÚÈÙ˙. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ 6972311304. Δ¤ÏÔ˜, ʤÙÔ˜, fiˆ˜ οı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ô ∞√ªª ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜ ·fi 3 ¤ˆ˜ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

‡Ô ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ı· ¤¯ÂÈ Ô μfiÏÔ˜ ÛÙÔ 1Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ KWU (Kyokushin World Union) Û Knock-Down ·ÁÒÓ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Â·Ê‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ª¿ÚÈÔ Î·È ™Ù¤Ê·ÓÔ Δ˙¤Î· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Kyokushinkai Karate μfiÏÔ˘ (¶·Á·ÛÒÓ 119), ÂÓÒ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Ô ·ıÏËÙ‹˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Kyokushinkai Karate §¿ÚÈÛ·˜.

¢

ΔÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ™fiÊÈ· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÚ›Ô˘ 500 ·ıÏËÙÒÓ - ·ıÏËÙÚÈÒÓ Î·È 100 ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¶·ÁÎfiÛÌȘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ Kyokushinkai karate. To ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ Kyokushinkai karate ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· ϤÔÓ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ÊÔ‡ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈο Î·È Ì Ï‹ÚË Â·Ê‹. √È ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Kyokushinkai - KWF Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫˘Úȷ΋ Ë ÔÔ›· ÂÎÚÔÛˆ› Â¿ÍÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2009 Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, ÂÓÒ ı· ·Ú·ÛÙ› Î·È ı· ÙËÓ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ. √È ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÂÓÙ·ÙÈο Ì ÙÔÓ Î. πˆ¿ÓÓË ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÌÈ· ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ‰È¿ÎÚÈÛË. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ‰ÂηÌÂÏ‹˜ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ KWF Î. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ∫˘ÚÈ·-

΋ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î. §Ô˘Î›· ∫·ÙÛ·Ì¤ÎË, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÚÂȘ ·ıÏËÙ¤˜. ∞˘ÙÔ› Â›Ó·È ÔÈ: ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ ª¿ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ -80ÎÈÏÒÓ Ô˘ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË, ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙÔÓ ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈοÓÔ ·ıÏËÙ‹ Lwazi Kama, ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ Δ˙¤Î·˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ -70ÎÈÏÒÓ Ô˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÏËÚÒıËΠ̠ÙÔÓ ·ıÏËÙ‹ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ Iwasawa Toshihide Î·È ¶Ï›·ÙÛÈη˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ∞Ó‰ÚÒÓ -90 ÎÈÏÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÏËÚÒıËΠӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi Kamran Jafalou. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÔÛÙÔÏ‹, Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È Î·È ·fi ¤ÓÙ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô‰ÈÎÒ˜ ÁÈ· ÙËÓ ™fiÊÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ Kyokushin - KWU

Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Kyokushinkai Karate - KWF ÙÔ˘ Shihan Loek Hollander 8 Dan, ÙÔ˘ Shihan Steve Arneil (IFK) Î·È ÙÔ˘ Shihan Hatsuo Royama (KI - KAN). ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ Â›Ó·È Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÁÎÚÔ˘ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate ·fi IKO1 - IKO 7 Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ıÚ˘ÏÈÎÔ‡ Sosai Masutatsu Oyamas Î·È ·ÚÈıÌÔ‡Ó Û ‰Âο‰Â˜ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ıÏËÙÒÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÛÙ˘Ï ÙÔ˘ Kyokushinkai ÁÓˆÚ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÔ‰Ô. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ KWU Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÁÎÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÚÈÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙfiÛÔ Ù˘ Ô-

ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ıÏËÙÒÓ Û ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô ÒÛÙ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ˆ˜ Ë ÓÔ‡ÌÂÚÔ ¤Ó· ÔÏÂÌÈ΋ Ù¤¯ÓË. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Kyokushinkai Karate, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¡·ÛÈÔ‡Ï˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ¯ÔÚËÁfi £¿ÏÂÈ· ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “ÀÁ›·” Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ‰ˆÚÂ¿Ó ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ¯ÔÚËÁfi Î. °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ïfi Ù·Í›‰È Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹.

™∂ √ƒ∂πμ∞Δπ∫∏ ∂∫¢∏§ø™∏ ™Δ∏¡ ∫√ƒÀº∏ ™∫π¡Δ∑√Àƒ∞À§π Δ√À ¶∏§π√À ™Δ∞ 1.450 ª∂Δƒ∞

√ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛ ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ £. ¶··ıˆÌ·˝‰Ë Ô ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 29-9-2013, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘, Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔ¤ÂÌ„Â “ÂȘ ÙËÓ ¿Óˆ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì” ÙÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÂÍ·›ÚÂÙÔ ÊÈÏfiÏÔÁÔ £ˆÌ¿ ¶··ıˆÌ·˝‰Ë. √ ÂÎÏÈÒÓ Ì¤Û· Û fiϘ ÙȘ ¢ÁÂÓÈΤ˜ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÓ·Û¯ÔÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÓÙ¿ÍÂÈ Î·È ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·Û›· Ì ÙËÓ Â·Ê‹ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË Î·È ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘.

Δ

√È ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ıÚËÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜. °È· ¯ÚfiÓÈ· ̤۷ ÛÙÔ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·Ó·‚¿ÛÂȘ ÛÙ· „ËÏ¿ ‚Ô˘Ó¿ Î·È Û ¿ÏϘ ÔχˆÚ˜ Ô‰ÔÈÔڛ˜ Û ‰·ÛˆÌ¤Ó˜ Ï·ÁȤ˜, ÎÔÈÏ¿‰Â˜ Î·È ÚÂÌ·ÙȤ˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ Ì·˜. ∫·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÊÈÏÈ΋ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋, ÁÈ·Ù› ›¯Â ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Ó· ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ, Ì ÙÚfiÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ, ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ÏÔ‡ÛÈÔ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÊÔÚÙ›Ô. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û ϛÁ˜ ÔÚÂÈ‚·Û›Â˜ ÙÔ˘. √ ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ·˘Ùfi ÚÔÛˆÈο ÙÔÓ ÁÓÒÚÈÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1981 ÛÙËÓ 41Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔ ™ÌfiÏÈη, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ªfiÛÈ· ÛÙ· 2.610 ̤ÙÚ· Î·È ¤ÎÙÔÙ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›¯·Ì ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· Ì·˜ Û˘ÓÙÚÔʇÂÈ. ™Ù· 1985 ÂÚ·Ù¿Ì ÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ÎÔÈ-

√ £. ¶··ıˆÌ·˝‰Ë˜ (ÚÒÙÔ˜ ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿) ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °ÎÈÒÓ·˜ ηٿ ÙËÓ 47Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 19 πÔ˘Ï›Ô˘ 1987 Ï¿‰· ÙÔ˘ μÔ˘Ú·˚ÎÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ ·fi Ù· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· ÛÙÔ ¢È·ÎÔÊÙfi Û ¤ÍÈ ÒÚ˜ Ì ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó’ ·Îԇ̠ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1821 ÛÙ· ∫·Ï¿‚Ú˘Ù· Î·È ÛÙËÓ ∞Á›· §·‡Ú·. ™ÙËÓ 47Ë ¶.√.™. ÙÔ 1987 ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °ÎÈÒÓ·˜ ÛÙ· 2.510 ̤ÙÚ· ¤¯Ô˘Ì ʈÙÔÁÚ·ÊËı› ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙÔ› ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚ›· ‰˘fiÌÈÛË ˆÚÒÓ ΔÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ·ÙÚÔÁÔÓÈÎfi ¯ˆÚÈfi ∫ÈÛÛfi˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË ‰È·‰ÚÔÌÒÓ, Ô˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ·Ó·ÚÙË̤ÓÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Á¿Ë Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘. ΔÔ 1992 Ô‰‹ÁËÛ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂.√.™.

μfiÏÔ˘ ·fi ÙË §·ÌËÓÔ‡ (¶·Ó·Á›· §·ÌˉÒÓ·) ÛÙÔ §ËÌÓÈÒÓ· ÙÔ˘ •Ô˘ÚÈ¯Ù›Ô˘, ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ Ù˘ ΔÛ·Áηڿ‰·˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ˘ ¶··-¡ÂÚfi ÌÂÙ¿ 5ˆÚË Ì·Á¢ÙÈ΋ ÔÚ›· -fiÙ ‚Ô˘Ófi, fiÙ ı¿Ï·ÛÛ·- Ì ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ·Ê‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ ÔÏÏÒÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ. ΔÔ 1996, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ·fi ÙÔ §·‡ÎÔ ˆ˜ ÙËÓ ·Ú¯·›· √ÏÈ˙ÒÓ· ‹Ù·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÂȉÈο Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ •¤ÚÍË ÙÔ 480 .Ã. ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ Ù˘ ªËϛӷ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ 2003, Ì ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈfi, ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi, Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙÔ “™Î·ÌÓ› ÙÔ˘ ¢Ú¿ÎÔ˘” (ÌÂÙ¿ ÙË ÚÂÌ·ÙÈ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ) Î·È ı· Ì·˜ ‰ÈË-

Á‹ıËΠÁÈ· ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Ã›ڈӷ, ÁÈ· ÙÔ ¿ÓÙÚÔ ÙÔ˘ Î·È fiÏ· Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ª˘ıÔÏÔÁ›·. ∂›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘, ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÊÈÏÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ıÂÛË. √ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ·ˇı˘Ó ٷ ıÂÚÌ¿ ÙÔ˘ Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ·fi ·˘ÙfiÓ ¿ÊËÛ ‚·ıÈ¿ ›¯ÓË Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙfi˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ÁÂÓÈ΋˜ ÙÔ˘ „˘¯‹˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ, 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013, ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ™ÎÈÓÙ˙Ô˘Ú·‡ÏÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· 1.450 ̤ÙÚ· (¿Óˆ ·fi Ù· ÿÓÈ·), Ô˘ Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ £ˆÌ¿˜ ¶··ıˆÌ·˝‰Ë˜ ÙËÓ ¤‚ÏÂ ·fi ÙÔÓ ∫ÈÛÛfi Î·È ÙËÓ ·Ó¤‚ËΠÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi Ù· ÔÚÂÈ‚·ÙÈο ۈ̷Ù›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂.√.™. μfiÏÔ˘, ∂.√.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ŸÌÈÏÔ ¶∞¡), Ë 2Ë £ÂÛÛ·ÏÈ΋ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÓÔÌÒÓ (§¿ÚÈÛ·˜, ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜). ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, fiˆ˜ ÂÈÒıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ÙÚÈÛ¿ÁÈÔ Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ “¶·Ófi˜” ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈfi ÙÔ˘ ÛÙ· ÿÓÈ·, fiÔ˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ë Â›ÛËÌË ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ 2˘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋˜ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ·ÊÈÂÚÒıËΠÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘. √ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ÔÚÂÈ‚¿ÙË, ÙÔ Ê›ÏÔ, ÙÔ ÊÈÏfiÏÔÁÔ £ˆÌ¿ ¶··ıˆÌ·˝‰Ë. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜™Ù·ı·Ú¿˜

ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘


¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

27

∂¶™£

√ ƒ∏°∞™ ∂¶πμ§∏£∏∫∂ 3-2 Δ∏™ √ª∞¢∞™ ∫19 Δ∏™ ¡π∫∏™ ™∂ ºπ§π∫√ ∞°ø¡∞

¶ÏÔ‡ÛÈÔ ı¤·Ì· ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 3˘ Ë̤ڷ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ∞’ ∂¶™£, ÂÓÒ ÚÂÌȤڷ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛÙË μ’ ∂¶™£. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

Í·ÈÚÂÙÈÎfi ı¤·Ì· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞ÂÚÈÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙËÓ ∫19 Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¤·ÈÍ·Ó ÂÈıÂÙÈο Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ¤ÓÙ ٤ÚÌ·Ù·. ΔÂÏÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‹Ù·Ó Ô ƒ‹Á·˜ Ì ÛÎÔÚ 3-2, ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 0-2 Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛ¿ˆÚÔ.

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ 5/10 °Ë. ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 16.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜∞Á¯›·ÏÔ˜ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 16.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.°.™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∫˘Úȷ΋ 6/10 ∞ÁÚÈ¿˜, 11.00, £ËÛ¤·˜-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 12.00, ¢¿ÊÓË-™ÎÈ¿ıÔ˜ ™Ô‡Ú˘, 16.00, ∞›·˜ ™.-∞ÎÚfiÔÏË ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 16.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, 16.00, ¢‹ÌËÙÚ·-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ∞ÂÚÈÓÔ‡, 16.00, ¶‡Ú·ÛÔ˜-¶ÚˆÙÂۛϷԘ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È “ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜” ÙÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ μ·Ú‚¤ÎË Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ ÚÈÓ Î·Ó Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ ÏÂÙfi Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˘ Î·È ·ÊÔ‡ Ë Ì¿Ï· ‚Ú‹ÎÂ Î·È ÛÙÔÓ °Ô˘ÙÔ‡ÏË ÚÔÙÔ‡ ηٷϋÍÂÈ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘ ∫ÂÊ·Ï¿. √ ΔÛÈ¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÔ 0-2 Ì ˆÚ·›Ô ‰È·ÁÒÓÈÔ Ì·ÎÚÈÓfi ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 29’. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË “·Ó¤‚·Û·Ó ÛÙÚÔʤ˜” . ™ÙÔ 33’ Ô °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ¤Î·Ó ÙÔ Á‡ÚÈÛÌ· ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿ Î·È Ô ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ Ì›ˆÛ Û 1-2, ÂÓÒ ÙÔ 2-2 ¤ÁÈÓ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 41’. ªÂÙ¿ ·fi Ì›· ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ÎÔ‡ÚÛ· Ô °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ¿Û·Ú ÛÙÔÓ °¿ÚÔ Ô˘ Ì ‰ÈÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¤ÛÙÂÈÏ ÙË Ì¿Ï· ÛÙ· ‰›¯Ù˘·. ∏ ÔÏÈ΋ ·Ó·ÙÚÔ‹ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ 70Ô ÏÂÙfi. √ °¿ÚÔ˜ Û¤ÓÙÚ·Ú ·fi Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ 3-2. ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™: ∫ÂÊ·Ï¿˜, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘, ¶ÔÙfiÌÈ, ƒËÁ›ÓÔ˜, ∫fiÎη˜ (46’ ƒ¤‚˘), ∞ÏÂ͛Ԣ, ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (46’ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘), ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯ÔÏ›ÙÛ˘, ¶¿Û¯Ô˜ (65’ ¡ÙfiÓÙÔ˜), °¿ÚÔ˜. ∫19 ¡π∫∏™: °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë˜, ™Ù·Ù‹Ú·˜ (65’ °È·ÓÓԇϷ˜), ™Ô¿Ú˜ (40’ ∞ÁÁÂÏ‹˜), ƒ¿Ù˘, ™˘Úȉ¿Î˘, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘ (40’ ªÂÓ‹˜), ™ÈÊÓÈÒÙ˘ (40’ ¶¤ÙÛ˘), ª¤ÙÛÂ, ªÏÔ‡¯Ô˜ (75’ ÃÚ. ∫ÂÏÂÛ›‰Ë˜), ΔÛÈ¿ÎÔ˜ (82’ §·Ú›Û˘), ™·Ú·Ê›‰Ë˜ (60’ ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘).

μ’ ∂¶™£ º¿ÛË ·fi ÙÔÓ ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· (ËÁ‹ asrigasferaios.blogspot.gr)

√ Δ˙‹ÏÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙÈΤ˜ ÙÚÈ¿‰Â˜ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙÔ ƒ‹Á·˜-÷ÏΛ‰· Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ” Ô Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ Δ˙‹ÏÔ˜ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞‰¿ÌÔ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Ù˘ ∂¶™ §¿ÚÈÛ·˜. ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ù˘ ∂¶™ ºıÈÒÙȉ·˜.

∏ ÚÂÌȤڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÌÈÎÚÔ‡˜” °È· ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ Î¿ÙˆıÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ªÂ ÌÈ· ÛÂÌÓ‹ ·ÏÏ¿ Û˘Ó¿Ì· fiÌÔÚÊË ÙÂÏÂÙ‹ Ë ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘

∞™ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, Ù¤ÏÂÛ ÙÔÓ ∞ÁÈ·ÛÌfi Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÛÙ· Ó¤· Ù˘ ÁÚ·Ê›·. ΔÔ ·ÚÒÓ, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô Î. ¶··‰¿Ì °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÔÌ¿‰·˜ Î. §¿Î˘ ª·Î¿Ï˘ Î·È Ê˘ÛÈο Ô ÈÛÙfi˜ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ·Ù‹Ú º¿Ó˘. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ πˆ¿ÓÓË Ô˘ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ·ÚˆÁfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì·˜, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ Î. ¶··Ó›ÎÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ô˘ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ∞η‰ËÌ›·. ¶Ï¤ÔÓ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì·˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÂÓÒ ÔÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘”.

£∞ ™Àªª∂Δ∞™Ã∂π ™Δ√¡ ∫§∞™π∫√ ª∞ƒ∞£ø¡π√ ∞£∏¡ø¡ ª∂ 70 ∞£§∏Δ∂™

¶ÏÔ‡ÛȘ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ §

ÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÍÈ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ıÏËÌ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 31Ô ∫Ï·ÛÈÎfi ª·Ú·ıÒÓÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 30.000 ‰ÚÔÌ›˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ Á˘, ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ Âϛ٠·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ˆ˜ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ‰ÚÔ̤ˆÓ, fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ 5 Î·È 10 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ, ÂÓÒ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÓıÚˆÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ Ï¢ڤ˜, ›Ù ˆ˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ı·٤˜, ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓÈÔ. ∏ ‰Â ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› Û fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∞fi ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›„ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ fiˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ μfiÏÔ Ì ۯ‰fiÓ 70 ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÔÌ·‰Èο ̠ψÊÔÚ›Ô, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜ ™Ù·‡ÚÔ˜, ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ªÔÚÊÔÁÈ¿ÓÓË ™Ù·˘ÚԇϷ, ÷ÏÎÈ¿˜ μ·Û›Ï˘, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, °ÂÚ·Ì›Ó˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ™ÙfiÚÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ÕÎÂÚÌ·Ó ªÈ¯¿Ï˘, ™¿ÌÈÔ˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜, πˆ¿ÓÓÔ˘ ¡›ÎÔ˜, ¶·Ófi-

Ô˘ÏÔ˜ ∑·Ê›Ú˘, ∞Ì‚Ú¿˙˘ °ÚËÁfiÚ˘, °È·ÓÓԇϷ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ™Ù·Ù‹Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜, ∫ÔÙÚÒÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∞ÎÚ›‚Ô˜ ÿÚ˘, ªÔ˘ÏÔ‡ÙÛÔ˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ªÔ˘Ï¿ ¡›ÎË, °Î·‚·Ú‰›Ó·˜ °È¿ÓÓ˘, ∞ıËÓ·›Ô˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¿ÎÔ˜ πÛ›‰ˆÚÔ˜, Δ˙·‚¿Ú·˜ °È¿ÓÓ˘, ΔÔ˘ÏÈ¿˜ Δ¤Ï˘, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ∫Ú¿‚·Ú˘ ™¿Î˘, ™·‚‚·Ó¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ∞ÁÏ·˝Ó˘ ∫ˆÛÙ·˜, ΔÛ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ÏÌ·ÓÔ‡‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ μ·Û›Ï˘, ¶··ÁÁÂÏ‹˜ ™‡ÚÔ˜, §·Áfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ΔÛÈÒÏ˘ ºÒÙ˘, μ›ÁÎÏ·˜ §›ÓÔ˜, ƒ¿ÙË ∞ÊÚÔ‰›ÙË, ÃÔ˘ÏÈ¿Ú· ∂ÈÚ‹ÓË, ª·ÓÔ‡‰Ë˜ °ÈÒÚÁÔ˜, °È·ÓÓÔ‡ÙÛÔ˘ ª·Ú›Ó·, ª¿ÁÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫·¿ÙÔ˘ ™¿Ó-

˙¿Ì˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ª¿Ó‰ÚÔ˜ ª¿Ì˘, ∫ˆÛÙÔ‡‰Ë˜ ∏Ï›·˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ∂ÛÌ¿Ô˘È ¡¿ÛÂÚ, ∂ÛÌ¿Ô˘È ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔ˜, ∫·ÌÔ‡ÚÔÁÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫Ô¿Ï˘ ™‡ÚÔ˜, ƒ¿ÙË πˆ¿ÓÓ·, ∞Ì‚Ú¿˙˘ ¡›ÎÔ˜, ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó·, ∫ÔÓÙ·Í‹˜ °È¿ÓÓ˘, ÷ÏÎÈ¿˜ ∫ÒÛÙ·˜, ÷ÏÎÈ¿ ™ÔÊ›·, ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜ °ÚËÁfiÚ˘, °Î·‚·Ú‰›Ó·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ª·ÓÙ›‰Ô˜ £ÂÔ‰fiÛ˘, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ªÈ¯¿Ï˘, ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÏˆÊÔÚ›Ô. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ‚¤‚·È· ‰Ò, ηıÒ˜ οı ‚‰ÔÌ¿‰· ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ

͈ÙÂÚÈÎfi. ŒÙÛÈ ÙË ∫˘Úȷ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·ÛÂ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛ¿¯·Ï˘ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂÚ·Ì›Ó˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓÈÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ Ô˘ ›¯Â 38.000 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÚ¿ÊÙËΠÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ηıÒ˜ Ô ÓÈÎËÙ‹˜ Wilson Kipsang ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÌÂ Ó¤Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ, 2:03:23. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, Ô 1Ô˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˜ ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ∂›ÎÔÛÈ ¤Ó·˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢À μfiÏÔ˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·ÍÈfiÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÂÓÒ Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË Î·È Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ªÔÚÊÔÁÈ¿ÓÓË ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÛÙË ÚÒÙË Î·È ÛÙË ÙÚ›ÙË ı¤ÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢Àμ: ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ÒÛÙ·˜ (1Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), °È·ÓÓԇϷ˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ (2Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ (1Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), °Ô˘ÚÁÈÒÙ˘ ∫ÒÛÙ·˜, ™Ù·Ù‹Ú˘ ∫ÒÛÙ·˜ (1Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), ªÔ˘ÏÔ‡ÙÛÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ (2Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ §ÂˆÓ›‰·˜ (2Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜ (3Ô˜ ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘), ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¿ÎÔ˜ πÛ›‰ˆÚÔ˜, ΔÛ·˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ªfiÚ·‚Ô˜ °È¿ÓÓ˘, ¶··Èˆ¿ÓÓÔ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ΔÛ·Ì·ÛÈÒÙ˘ ™ÂÚ·Ê›Ì, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· (1Ë ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘), ∫Ú¿‚·Ú˘ ™¿Î˘, μ›ÁÎÏ·˜ §›ÓÔ˜, Δ˙·‚¿Ú·˜ °È¿ÓÓ˘, °Ú·„›‰Ë˜ Δ¿ÛÔ˜, Δ·ÛÈÒÓË μ¿Ûˆ (2Ë ÛÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘). ™ÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔÓ ª·Ú·ıÒÓ· ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ıÂÛÌfi˜ Ô˘ ¤ÏÂÈ ·fi ÙË

¢ÈÂıÓ‹˜ ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜ Ù˘ fiÏ˘. ™ÙË ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ô ·ÁÒÓ·˜ ›¯Â 1500 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, Î·È Ô ™¢À μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÎÔÈÓ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ̠ψÊÔÚÂ›Ô Ì ٷ ʛϷ ·‰ÂÏÊ¿ ۈ̷Ù›· ™‡ÏÏÔÁÔ ª·Ú·ıˆÓÔ‰ÚfiÌˆÓ ¡ÔÌÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ì ٷ ÔÔ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿„ÔÁË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ªÂ ÙÔÓ ™¢À μfiÏÔ˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ıÏËÙ¤˜: ™ÎÔ‡Ù·Ú˘ ¡›ÎÔ˜, ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜ ∫ÒÛÙ·˜, μÔ˘ÚÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, ∫ÈÛÛÔÓ¤ÚÁË ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∫›ÙÛÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¶·ÙÛ·ÚÔ‡¯·˜ ∏Ï›·˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ £·Ó¿Û˘, ªfiÚ·‚Ô˜ °È¿ÓÓ˘, ∫Ú¿‚·Ú˘ ™¿Î˘, Δ˙·‚¿Ú·˜ °È¿ÓÓ˘. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·ıÏËÙÈÛÌfi, ›Ù ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È Û ·ÁÒÓ˜, ›Ù ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ‹ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ Ì ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421071770 Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜. ™‡ÓıËÌ¿ Ì·˜ ¿ÓÙ· ›ӷÈ: ΔÚ¤¯Ô˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ÀÁ›·. ΔÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÔÚ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ ·Ô‡ÙÛÈ· Î·È Ì›· ÊfiÚÌ·. ªÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ, ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÛÙË ·Ú·Ï›·, ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜, ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó ÌÂٷΛÓËÛË, ηıÒ˜ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. °È· ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ™¢Àμ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÛÙÔ

1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 5/10 μÔËıËÙÈÎfi ∂∞∫, 16.00, ∂Ï¢ıÂÚÈ·Îfi˜ΔÔÍfiÙ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 16.00, πˆÏÎfi˜-∞.∂. 2002 ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 16.00, ¢È·ÁfiÚ·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, 16.00, ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜¡.∞. ¡›Î˘ ∫˘Úȷ΋ 6/10 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.π¿ÛˆÓ ∞.ª. °·Ù˙¤·˜, 12.30, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.-™ÎfiÂÏÔ˜

2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 5/10 ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, 16.00, ∞¯ÈÏϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, 16.00, ª˘ÚÌȉfiÓ˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 16.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ∫˘Úȷ΋ 6/10 π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 16.00, ¶ËϤ·˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘, 16.00, ªÈÎÚÔı‹‚˜-ÕıÏÔ˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 16.00, ∞ÂÙfi˜-¢ËÌËÙÚÈ¿˜

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÓȘ ÛÙÔ 21Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÙÚ›· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ, ·ıÏËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË Î·È ˙ˆÓÙ¿ÓÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 21Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, Ë ‰Ú¿ÛË “·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ù¤ÓȘ- ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛË” , Ì ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·˜ Ù¤ÓȘ Î. ∂ϤÓ˘ ¶··ıÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘-™˘ÎÈÒÙË (∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜-¶ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ· Ù¤ÓȘ MSc Fitness & Health) ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. ΔËϤ̷¯Ô˘ ªÂÚÙ˙¿ÓË (ηıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜- ÚÔÔÓËÙ‹ Ù¤ÓȘ). ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ηıËÁËÙÒÓ, Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ËÏÈΛ·˜ 6- 12 ÂÙÒÓ, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °ÔÓ¤ˆÓ, ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ÙÚ›· ÁÎÚÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û·Ó ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ڷΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ “·ÁÒÓ˜” Û ˙¢Á¿ÚÈ·. £Â·Ù¤˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ... ·ıÏËÙÒÓ, ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ÁÔÓ›˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ... ÎÂÚΛ‰· ‰›Ï· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙËÓ ·˘Ï‹. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÔÓËÙ¤˜, fiˆ˜ ‚‚·›ˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, Ì ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË, fiÙÈ Ë Â›‰ÂÈÍË ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û “ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ- ÚÒÙ˘ ÁÓˆÚÈÌ›·˜” Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó, ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÚÔÔÓËÙÒÓ.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ¶∞ƒ∞¢√™π∞∫√π Ã√ƒ√π —∞fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ªÓ‹Ì˜ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-’14 ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ & ÂÓËϛΈÓ, ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ & ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÙÌ‹Ì· ¯ÔÚˆ‰›·˜ ÂÓËϛΈÓ. Δ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, 9.00-12.00 ÙÔ Úˆ› Î·È 6.30-8.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¢È‡ı˘ÓÛË: ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ 31 Ì §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘, ¡. πˆÓ›·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6944735218 °ÈÒÚÁÔ˜ º·ÙÛ‹˜, 2421062554 & 6977027087 ∂˘·ÁÁÂÏ›· §ÔÁÔı¤ÙË, 2421062128 ∫ˆÓÛÙ·∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÓÙ›· º·ÙÛ‹. ÏËÛ˘ ÁÈ· ·È‰È¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ —√ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ - ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤· ∞ÎÚfiÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÏË. ™Â ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ¯ÒÚÔ ı· ·Ó·μfiÏÔ˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÚÈfiηχ„ÂÙ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ £Â·ÙÚÈ‰Ô˘ 2013-2014, ÍÂÎÈÓ¿ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÎÔ‡ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡, ¯ÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜, ËÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÏÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·... ÂÓËϛΈÓ, ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Î·È ·Ú¯·Ú›ˆÓ. £· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ.: ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·6943862545, 2421031931. ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î¿ı ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ ·›ıÔ˘∂›Û˘, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Û˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙȘ ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ∫·¡¤· ∞ÎÚfiÔÏË ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÙÔÈ˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÁË¤ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ ı· ‰Ô˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡). ŒÓ·ÚÍË Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ‰ËΔÂÙ¿ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 8 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙË Û˘ÁÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜: 699388579 (∞ÔÛÙÔÏ›· ∫Ô˘ÚÂ̤ÓÔ˘), 6975741062 Áڷʤ· ª·Ú›· ∫ÚËÙÈÎÔ‡. ∂Ï¿Ù ӷ (πˆ¿ÓÓ˘ ∫·fiÙÔ˜). ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ٷϤÓÙÔ! —√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÏÏ˘ ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6936896256, ªÂÚÈ¿˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÌ‹2421031931. Ì· ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·È‰È¿ ·fi ¤ÍÈ Ò˜ ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÙËϤʈӷ 2421046414, 2421046633, 2421048988.

¢π∞º√ƒ∞ —√ ∂ÏÏËÓÔÚˆÛÈÎfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ºÈÏ›·˜ Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ¶ÔÓÙ›ˆÓ (£Ú¿Î˘ 126 Ì ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘) ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6980640567, 6945770108, 6948597440 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ ∞‡Ú· ÙÔ˘˜. Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÂΉ‹ÏˆÛË ·—√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √∞∂∂ (Δ∂μ∂- Δ™∞) ηÏ› Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÁÈ· ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ËÌÂÚÔÏÔÁ›Ô˘ “∞‡ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Ë̤ڷ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ∏Ú· 130 ¯ÚfiÓÈ·” , Ì ·ÏȤ˜ ʈÙÔÏÈΛ·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Áڷʛ˜ Î·È Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈο ¤ÚÁ· ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘. £· Û˘ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∫¿ÚÙ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ë ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È Ô 10 .Ì. ¤ˆ˜ 12 Ì. £ˆÌ¿˜ ∫ÔÚÔ‚›Ó˘ Ì ÙÔ ™Ù¤ÏÈÔ ¶Â—ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, Ï·ÛÁfi ı· οÓÔ˘Ó Û¯fiÏÈ· Î·È ·Ó·ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. √ ·Ï·Èfi˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫ÒÁÈ· ·È‰È¿ Î·È Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ÛÙ·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ı˘Ìˤˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı› μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¤2421048151, 6978773320 Î·È ·ÈÍ·Ó ÌÔ˘ÛÈ΋ ‹ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó 6947525174. ÛÙÔ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈÔ ¿ÏÎÔ Ù˘ ∞‡Ú·˜. —πÂÚfi ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙÈÌ›ˆÓ Î·È ·Á›ˆÓ √ ™Ù¿ı˘ ªÈÏ¿ÓÔ˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¢·‚›‰ ÙÔ˘ ÂÓ ∂˘‚Ô›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ÙÚ·ÁÔ‡Û΢‹ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ‰È· ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿. ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ & ∂ϤÓ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ¶·Ú·Û΢‹ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 16.00: ÀÔ‰Ô¯‹ ÙÈÌ›ˆÓ Î·È ·Á›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi-∂ÛÂÚÈÓfi˜. ™¿‚‚·ÙÔ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 07.00 .Ì.: £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÒÚ· 16.00: ∂ÛÂÚÈÓfi˜-¶·Ú¿ÎÏËÛË Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 07.00: £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·-·ÚÙÔÎÏ·Û›·, ÒÚ· 12Ì.: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÙÈÌ›ˆÓ ÏÂÈ„¿ÓˆÓ. —™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÙÔ ÂÛ¤Ú·˜ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÈÂÚ¿ ·ÁÚ˘Ó›· Î·È Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ 60‹˜ ÂÂÙ›Ԣ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ Ó·Ô‡ (4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1953), ÒÚ· ÂÓ¿Ú͈˜ 8.30 Ì.Ì. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·Î‰fiÓˆÓ μfiÏÔ˘ “√ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜” ÚÔÛηÏ› ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÒÚ· 10 .Ì., fiÔ˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÂÈÌÓËÌfiÛ˘ÓË ‰¤ËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯Ô˘ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿. £· ÚÔÛÊÂÚı› ηʤ˜ ÛÙÔ Î·Ê¤ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) 6/10: ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì. —√ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ™¿‚‚·ÙÔ 2 Î·È ∫˘Úȷ΋ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ Ê·ÓÙ·ÛÌ·ÁÔÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Cirque du Soleil ÛÙÔ √.∞.∫.∞. Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ⁄‰Ú· - ¶fiÚÔ - ∞›ÁÈÓ·. §fiÁˆ Ì›·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ Vis Travel ÙËÏ. 24210-31059-60. —°È· ÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ÂΉÚÔÌÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜ ¡¤· ∑ˆ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó·‚ÏËı›۷, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ¶·Ó·Á›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ· - ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-35915 Î·È 6944862804 (ÂÊfiÚÔ˘ ÂΉÚÔÌÒÓ). —ªÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙË ÂΉÚÔÌ‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ º›ÏˆÓ §·˚ÎÔ‡ ΔÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “√ ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜” ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. •ÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿ fiÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ı· ÍÂÓ·ÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡. ∫·ÙfiÈÓ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ¤Ó· ÓÙfiÈÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜. ∂Λ Û ÁÚ·ÊÈ΋ Ù·‚¤ÚÓ· Ì ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤ Î·È Ì ÙË Û˘Óԉ›· Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi˜. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙËÓ ∞ÁÈ¿ Ì ηʉ¿ÎÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÚ›ÛıËΠÛÙ· 12 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6974485121 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 136. —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ª¤ÚÈÌÓ· μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 16.00, ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ÙÔ˘ ∞ÚÌÂÓ›Ô˘. £· ‰È·‚·ÛÙ› ·ÚÙÔÎÏ·Û›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜. ΔfiÔ˜ Î·È ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘: ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 16.00. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜ ÛÙÔ 24210-25489 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›·, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 189, ·fi ÙȘ 09.00 ¤ˆ˜ ÙȘ 13.30.

¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

∞fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘

£Â·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ

°

È· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, Ë ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi μȈ̷ÙÈÎfi ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ £Â·ÙÚÈÎÔ‡ ¶·È¯ÓȉÈÔ‡ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ, Ì ‚·ÛÈÎfi ÂÌ„˘¯ˆÙ‹ ÙÔ §¿ÎË ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹ Î·È ÂÌ„˘¯ÒÙÚÈ· ÙË ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È: ™Â ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ËıÔÔÈÔ‡˜, ÂȉÈÎÔ‡˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Û fiÛÔ˘˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ì’ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, Û fiÛÔ˘˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ڇÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÎÒ‰ÈΘ Î·È ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›Â˜, Û fiÛÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ì¿ıËÛË. Δ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÙÚ›ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ‰È·ÚÎÔ‡Ó 10 ÒÚ˜ (18:00-23:00 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È 11:00-16:00 ÙËÓ ∫˘Úȷ΋). ΔÔ ÚÒÙÔ “Ú·ÓÙ‚ԇ” Â›Ó·È ÛÙȘ 19 & 20/10 ÛÙË Û¯ÔÏ‹ ¯ÔÚÔ‡ CHORUS LINE, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 55. ™Â ÔȘ ËÏÈ˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È; ΔÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ËÏÈΛ·. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· ÂΛÓÔ˘ Ô˘ οı ÊÔÚ¿ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. Œ¯ÂÈ ÙËÓ ËÏÈΛ· Ù˘ √Ì¿‰·˜. Δ· ¿ÓÙ· Á‡Úˆ Ì·˜ ·›˙Ô˘Ó. ∏ ʇÛË ·›˙ÂÈ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù·, Ù· Û¯‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ fiÁÎÔ˘˜, ·›˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÙȘ Á‡ÛÂȘ, ÙȘ Ì˘Úˆ‰È¤˜. ¶·›˙ÂÈ, ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ. ΔËÓ ›‰È· ·Ó¿ÁÎË

¤¯ÂÈ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ™Â fiÔÈ· ËÏÈΛ· Î·È ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È. ªÂ ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È ·Ó·Î·Ï‡ÙÔ˘Ì ÙË Ê‡ÛË Ì·˜. ∞ӷηχÙÔ˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÔÓ›˜ ‹ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. √È ÂÓ‹ÏÈΘ Ì ÙÔ £Â·ÙÚÈÎfi ¶·È¯Ó›‰È Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì¤Û· ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Í·Ó·‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙË Ì˘ıÈ΋ ÙÔ˘˜ ËÏÈΛ·. º¤ÙÔ˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÂ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ, ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ı·ÙÚÈÎfi (οı 3Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· 17:00 Ì 19:00) Î·È ÂÈηÛÙÈÎfi (οı 4Ë ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ Ì‹Ó· 17:00 Ì 19:00) ̤ÚÔ˜. ŒÓ·ÚÍË 20 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013. Œ¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÂÚ¤ıÈÛÌ· ÙË ÁÓÒÛÙË Î·È ·Á·Ë̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ “∞Ï›Î˘ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ” , ı· ‰ÈÂÈÛ‰‡ÛÔ˘Ì Û ÎfiÛÌÔ˘˜ ·Ú¿ÍÂÓÔ˘˜, Ì·ÁÈÎÔ‡˜, Û ÎfiÛÌÔ˘˜ Ô˘ fiÏ· ·Ó·ÙÚ¤ÔÓÙ·È, Î·È Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ. ¢›ÓÂÙ·È Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙ· ·È‰È¿, Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›Â˜ Î·È Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· “ı·‡Ì·” , ÙÔ ı·‡Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜! ŸÙ·Ó ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Ì·ÁÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜. ∏ Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ΋Ô˜ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·Óı›ÛÂÈ. ª¤Û· ·fi ÔÏÏ·Ï¿ ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· Î·È ÔÈΛϘ Ù¯ÓÈΤ˜, Ê˘Ù‡ԢÌ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi, ·È‰Â˘ÙÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·ÈÛıËÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ ı·ÙÚÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛÙ·ıÌfi Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍÂÏȯıÔ‡Ó. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, Â›Ó·È Ù· ·È‰È¿ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÌÈ· ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ı·˘Ì¿ÙˆÓ, Ó· ÂÈÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÏÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·, Î·È Ó· Ì·Á¢ÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ı¤·ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ı·ÙÚÈÎÔ‡ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·: §¿Î˘ ∫Ô˘ÚÂÙ˙‹˜. ∂Ì„˘¯ÒÙÚÈ·: ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÁÁڷʤ˜: ŸÏÁ· ™Ù·ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 6937649140, ∫ÂÚ·Û›· ∫·Ú·Ó›ÎÔ˘ 6957087320.

ÃÔÚÔ› Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ∫Ú‹ÙË Î·È ¶fiÓÙÔ ÛÙÔ ∏ÚÒ‰ÂÈÔ

°ÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ∏ °∂¡¡∏™∏ ÙÔ˘ ¢›· Î·È Ô Ì‡ıÔ˜

ÙÔ˘ π‰·›Ô˘ ¿ÓÙÚÔ˘, ∫Ú‹Ù˜ ∫Ô˘Ú‹Ù˜ Î·È ΔÚ·ÓÙ¤ÏÏÂÓ˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ¶˘ÚÚȯÈÛÙ¤˜, ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È ·fi ·Ó¿Ú¯·ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫Ú‹ÙË Î·È ¶fiÓÙÔ˜ Ư̂ͷÓ” ÛÙÔ ø‰Â›Ô ∏ÚÒ‰Ô˘ ∞ÙÙÈÎÔ‡ ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ (4/10), ÛÙȘ 20.30. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ÚÔÁÔÓÈΤ˜ Ì·˜ Ú›˙˜, ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ȉÈÔÌÔÚʛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ∫Ú‹Ù˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¶fiÓÙÈÔ˘˜, Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜, Ù· ‹ıË, Ù· ¤ıÈÌ·, ÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘˜. ¢ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ·fi ÙȘ ‰˘Ô ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÚfiÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ ÔÓÙȷ΋ Î·È ÎÚËÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ χڷ, ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÔ ‚ÈÔÏ› Î·È ÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Û·ÁËÓÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ „˘¯‹ Î·È ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ì ‚·ı‡ ÛÙÔ¯·ÛÌfi fiϘ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ªÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ï‚ÂÓÙÈ¿, ÙË ¯·Ú¿ Î·È ÙË Ï‡Ë, ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜, ÙËÓ ›ÛÙË ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·, ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË Ê‡ÛË. ªÂ ÙȘ ÁÚ‹ÁÔÚ˜ ‰ÔÍ·ÚȤ˜ Ù˘ χڷ˜, Ô ¯ÔÚfi˜ Á›ÓÂÙ·È ¤ÎÊÚ·ÛË ˙ˆ‹˜. ¶ÂÓÙÔ˙¿Ï˘, ˘ÚÚ›¯ÈÔ˜, ·ÓˆÁÂÈ·Ófi˜ ˉ˯Ùfi˜, ÙÈÎ, Ì·Ï‚È˙ÈÒÙ˘, ÎfiÙÛ·ÚÈ, ÚÔ˘Ì·ÙÈ·Ó‹ ÛÔ‡ÛÙ·, ÙÚ˘ÁfiÓ· Î·È Û˘ÚÙfi˜ ¯·ÓÈÒÙ˘ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Â› ÛÎËÓ‹˜,

οو ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi ‚Ú¿¯Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, Û ¤Ó· ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi Ù·Í›‰È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ¯ÔÚ¢ÙÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘, Ì·˙› Ì ‰ÚÒÌÂÓ· ·fi ÁÓˆÛÙ¿ ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 80 Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Ï·˚΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙˆÓ ∫ÚËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÓÙ›ˆÓ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎÔ›-

ÌËÙÔÈ ·ÎÚ›Ù˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡. °È· ÙÔ˘˜ ÎÚËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È Ô ËıÔÔÈfi˜ °ÚËÁfiÚ˘ √ÚÊ·ÓÔ˘‰¿Î˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ∑·¯·Ú›·˜ ™˘Úȉ¿Î˘ (χڷ), ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÚÙÛ¿Î˘ (ʈӋ Î·È ‚ÈÔÏ›), μ·Û›Ï˘ ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘ (ʈӋ Î·È Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ), ªÈ¯¿Ï˘ ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘ (Ï·Ô‡ÙÔ Î·È Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ), ¡›ÎÔ˜ ª·ÚÂÓÙ¿Î˘, °ÈÒÚÁÔ˜ æ·ÚÔ˘‰¿Î˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™È‰ÂÚ‹˜ (Ï·Ô‡ÙÔ), °È¿ÓÓ˘ ¶··Ù˙·ÓÓ‹˜

(ʈӋ Î·È ÎÚÔ˘ÛÙ¿), °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ (·ÛÎÔÌ·ÓÙÔ‡Ú· Î·È ¯·ÌÈfiÏÈ) Î·È ™›ÌÔ˜ ∫Ô˘Ê¿Î˘ (ÓÙ·Ô‡ÏÈ). ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ “∫Ú‹Ù˜” Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ¶ÂÙÚ¿ÎË. ΔËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÓÙÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· ·Ó¤Ï·‚Â Ô ËıÔÔÈfi˜ §¿˙Ô˜ ΔÂÚ˙¿˜. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ªÈ¯¿Ï˘ ∫·ÏÈÔÙ˙›‰Ë˜ (ʈӋ Î·È Ï‡Ú·), ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ (ʈӋ), °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Ô˘Ï·Ù˙·ÎÏ‹˜ (ÎÂÌ·Ó¤), μ·Û›Ï˘ ºˆÏ›Ó·˜ (·ÁÁÂ›Ô Î·È ˙Ô˘ÚÓ¿˜), £ÂÔ‰fiÛ˘ ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë˜ (ÓÙ·Ô‡ÏÈ) Î·È ª·Ú›· ÃÔ˘Ì·Ó›‰Ô˘ (Ï·Ô‡ÙÔ). ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶ÔÓÙ›ˆÓ ∞ıËÓÒÓ Ì ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔ °È¿ÓÓË ∂˘ÊÚ·ÈÌ›‰Ë. ŒÓ· ̤ÚÔ˜ ·fi Ù· ¤ÛÔ‰· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ∫ÔÚÈÙÛÈÔ‡ “ºÈÏÔı¤Ë Ë ∞ıËÓ·›·” , Ô˘ Â‰Ò Î·È ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ·Ó·ÙÚ¤ÊÂÈ Ó·ڤ˜ ÎÔ¤Ï˜ ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ò˜ Ù· 18 ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·, ÔÚÊ·Ó¤˜ ‹ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ‰È·Ï˘Ì¤Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ™Ù· 50 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂÁ¿ÏˆÛ·Ó Û ·ÛʷϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î¿ı ›‰Ô˘˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È ÙËÓ ÈÎÚ›· ÌÈ·˜ ÛÙÂÚË̤Ó˘ ˙ˆ‹˜. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ “ªÂψ‰ÈÎfi ∫·Ú¿‚È” , Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ “§˘¯Ó›·˜ - °Ú·ÊÈΤ˜ Δ¤¯Ó˜” , ÙÔ˘ “Cheapis.gr” , Ù˘ ¶·ÁÎÚ‹ÙÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÚËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ “√Ì·Ïfi˜” . ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ”

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·

ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ

∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘

Δ√ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” §¿ÚÈÛ·˜

(Δ. μÂÏËÛÛ·Ú›Ô˘ & ¶ËÓÂÈÔ‡ 9 ¶Ï·Ù›· ∂‚Ú·›ˆÓ), ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¯ÂÈÌÒÓ·, Ì ÙËÓ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ Έ̈‰›·: “√ ª·Ï·ÓÙ¤Ú... Ù˘ ™˘ÌÊÔÚ¿˜!” ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÏÔÈfiÓ, ı· ·È¯Ù› Î·È ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ôχ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ÂÚÈԉ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· οÓÔ˘Ó ¤Ó·ÚÍË ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ̛· ·ÓÔȯً ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi, Û·Ó Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ı·ÙÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ· ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ.: 2410-534313, ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜: 10 .Ì. 2 Ì.Ì. Î·È 7 Ì.Ì. - 9 Ì.Ì., ηıÒ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· “√ ª·Ï·ÓÙ¤Ú... Ù˘ ™˘ÌÊÔÚ¿˜!!!” ı· ‰›ÓÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ı· Â›Ó·È ÌfiÓÔ: 8ú Î·È 5ú ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ¿ÓÂÚÁÔ˘˜. ∂›Û˘ ÁÈ· ʤÙÔ˜, Ë “¶·È‰È΋ ¡Â·ÓÈ΋ ™ÎËÓ‹” ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ Δ¯ÓÒÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÔÊ·ÓÈ΋ Έ̈‰›· “√ ÏÔ‡ÙÔ˜” ¿Óˆ Û ÌÈ· Ó¤· ‰È·Û΢‹ Î·È Ó¤· ÛÎËÓÔıÂÛ›·, Ì ٷ ˘¤ÚÔ¯· ÛÎËÓÈο Î·È ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜, Ì ٷ ÂÓÙ˘ˆÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ £¤ÌË ™·Ì·ÓÙ˙‹, Ô˘ ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊËÛÂ Ë §·ÚÈÛ·›· ∞ÁÁÂÏÈ΋ ™·Ú›ÔÁÏÔ˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ¤Ó·ÚÍË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ “∫ÂÓÙÚÈ΋ ™ÎËÓ‹” , ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ı·ÙÚÈ΋ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ‰‡Ô ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ı·ÙÚÈο ¤ÚÁ·, ¤Ó· ÙÔ˘ ∂ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Î·È ¤Ó· ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ú·ÌÔÓ¤˜ ÙˆÓ ÁÈÔÚÙÒÓ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÿ„ÂÓ “¡fiÚ·” , Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ. °È· ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ 2014 ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ë ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ˘ ªÈÛÈÙ˙‹ “√ ºπ∞∫∞™” , Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ› Ù· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘ 2014. Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ʤÙÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Î·È ÁÈ· fiÏË Û¯Â‰fiÓ ÙË ÛÂ˙fiÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ë ÁÓˆÛÙ‹ §·ÚÈÛ·›· “·Ú·Ì˘ıÔ‡” ΢ڛ· §¤Ó· ÷˚‰Ô‡ÙË, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ “£¤·ÙÚÔ Δ¯ÓÒÓ” , ı· ‰›ÓÂÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì “¶·Ú·Ì˘ıÔ-∞ÊËÁ‹ÛÂȘ” Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, οı ΔÚ›ÙË ‚Ú¿‰˘, ÛÙȘ 8.30.

¶∂ª¶Δ∏ 3 O∫Δøμƒπ√À 2013

T

·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ‹ ÛΤÊÙÔÓÙ·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÚˆÌ·ÙÈο Ê˘Ù¿ Î·È ‚fiÙ·Ó·, ÂÓÂÚÁÂȷο Ê˘Ù¿, ‰ÂÓ‰ÚÔÎÔÌ›·, ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË, ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ηÏÏȤÚÁÂȘ Î·È ¿ÏÏ· Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ °ÂˆÔÓÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ™ÊÔ˘ÁÁ¿ÚË Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· °ÂˆÔÓ›·˜ º˘ÙÈ΋˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. £· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó ÚÔı¤ÛÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ı· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. - ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5:30 8:30Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È Û fiÏ· Ù· ∫¶∂ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ∫.¶.∂. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘ - ΔÚÈÎη›ˆÓ, ∫ÈÛÛ¿‚Ô˘ - ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ Î·È ªÔ˘˙·Î›Ô˘) ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ù· £ÂÌ·ÙÈο ¢›ÎÙ˘· ¶.∂., Ù· ÔÔ›· Û˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ¯ÔÚËÁËı› ‚‚·›ˆÛË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ·fi ÙÔ ∫¶∂. - ΔËÓ ¶¤ÌÙË 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 5:30 Ì.Ì., ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜, ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÌÔ˘Û›Ô, ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ

Ì ı¤Ì·: “√È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÛÙÔ Ï¿‰È” . £· Á›ÓÂÈ Â›Û˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: 5:40-5:55: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Ì PowerPoint. 5:55- 6:05: ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Ì ı¤Ì·: “∏ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÌÈ·˜ ο‰Ë˜” . 6:05-6:40: μȈ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ì ı¤Ì·: “√È ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÈ¿ Î·È ÛÙÔ Ï¿‰È” ·fi ÙËÓ Î. πˆ¿ÓÓ· ∫ˆÛÙԇϷ. 6:40-7:10: ΔÔÈ΋ πÛÙÔÚ›·: ¶ÂÚ›·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÙÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ Ù˘ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜. •ÂÓ¿ÁËÛË Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Û›ÙÈ, Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓÙÔˆÏ›Ô, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡, ÛÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ηÊÂÓ›Ô. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓË̤ڈÛË Î·È ‚Ȉ̷ÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ Ì ı¤Ì·: “¢È·Ï¤ÁÔ˘Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈԇ̠ÙËÓ ÔÌ¿‰·” Û ۯÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ·fi ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û οı ۯÔÏÂ›Ô ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÛıÂÙË ·ÌÔÈ‚‹, ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ οı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û οı ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Â›Û˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋.

£Â·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛÙ Û¤ÏÂÚ Ù˘ √ÚÈ¿Ó· º·Ï¿ÙÛÈ

“°Ú¿ÌÌ· Û’ ¤Ó· ·È‰›” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Δ√ “°Ú¿ÌÌ· Û’ ¤Ó· ·È‰›...”

Ù˘ ª¿Úˆ˜ ªÔ˘Ú‰¿ÎÔ˘ Ì ÙË ∑¤Ù· ¢Ô‡Î· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 21:00 Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, 21:00. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÓıÔ˘Û›·Û ÎÔÈÓfi Î·È ÎÚÈÙÈÎÔ‡˜ Û fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢√∂¶∞¶ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ best seller Ù˘ √ÚÈ¿Ó· º·Ï¿ÙÛÈ “°Ú¿ÌÌ· Û’ ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ‰ÂÓ ÁÂÓÓ‹ıËΠÔÙ¤” , ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Û˘ÁΛÓËÛ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÛÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜, ·fi ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ ÛÙË §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, ·fi ÙËÓ ∫›Ó· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·fi ÙËÓ πÓ‰›· ÛÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ ª·ÁÎÏ·ÓÙ¤˜, fiÔ˘ ÎÈ ·Ó Ù·Í›‰Â„ ·˘Ùfi ÙÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· Û˘ÁÎÏfiÓÈÛÂ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ·. ŒÓ· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ ÌÂ

ŒÓ·ÚÍË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡¤ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ ¶∞ƒ√À™π∞ Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘

Ô ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ıȤڈÛ ÙËÓ 2Ë ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ “∂‚‰ÔÌ¿‰· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘” .Δ· Û¯ÔÏ›· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. ∞fi ÙË ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙËÓ Î. ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: - ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 6:30- 8:00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ı¤Ì·: “ÀÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ . ™ÎÔfi˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ıÂÌ·ÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜, ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı· ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ Î·È Ó· ηٷ‰Â›ÍÂÈ ÔÈΛÏÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 6:30- 6:35: ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔ ‰/ÓÙ‹ ¢.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰Ú °ÂÒÚÁÈÔ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË. 6:35- 6:50: “ΔÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ ‰Ú °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÌ‹ÙÚÔ˜, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. 6:50-7:15: “ÀÏÔÔ›ËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ™¯. ¢Ú.: ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›·, ̤ıÔ‰ÔÈ, ˘ÏÈÎfi” ∫˘Úȷ΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘, ˘‡ı˘ÓË ™¯ÔÏÈÎÒÓ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. 7:15-7:25: “√ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ¡¤ˆÓ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜” ∞ÓÙÒÓ˘ ¶Ï·ÁÂÚ¿˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡¤ˆÓ ¢¢∂ ª·ÁÓËÛ›·. 7:25-7:40: “ΔÔ ∂˘Úˆ·ÛÈ·ÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô: ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Â˘Î·Èڛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ‰‡Ô ËÂ›ÚˆÓ Û ÌÈ· Û¯ÔÏÈ΋ Ù¿ÍË. ™˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·” ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ¢·ÓÔ‡, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ̤ÏÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∂˘Úˆ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ. - ΔËÓ ΔÚ›ÙË 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 1:302:30Ì.Ì., ÛÙË μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ 6Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎ-

29

ÙÔÓ ˆÌfi Ú·ÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ·ÓÙÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ªÈ· Á˘Ó·ÈΛ· ʈӋ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È - ÌÈ· ·Ó‡·ÓÙÚË Á˘Ó·›Î· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ÛÏ¿¯Ó· Ù˘ ¤Ó· ·È‰›. ∏ Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ fiÓÔÌ·, Ô‡Ù ·ÔηχÙÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓfiËÌ·. ∞˘Ù‹ Ë Á˘Ó·›Î· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Á˘Ó·›Î·. ¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi Ù˘. ∞fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Ù˘, ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË Ù˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤Ó· ·È‰› Î·È Î·Ó›˜ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ı¤ÏÂÈ. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ·È‰›. ∞Ó ÙÔ ÌˆÚfi ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ Î·È Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ fiÏÔ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ, ÙÈ ı· ¤ÏÂÁÂ; £· Â¤ÏÂÁ ·˘Ùfi Ó· ÁÂÓÓËı›; √ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Û¯Â‰fiÓ ÌÈ· ÂÍÔÌÔÏfiÁËÛË. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ë Ê›-

ÏË, Ô ÁÈ·ÙÚfi˜, Ë ÌÔÓÙ¤ÚÓ· ÁÈ·ÙÚfi˜, ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜. ŸÏÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÌÈ·˜ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋˜ ‰›Î˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·‰›ÎË, Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Á˘Ó·›Î· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ¤ÓÔ¯Ë. ∂›Ó·È; ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË: ¢Â˘Ù¤Ú· 21 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, 21:00 - ΔÚ›ÙË 22 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, 21:00. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ·: ÚÔÒÏËÛË, Ì·ıËÙÈÎfi, ÊÔÈÙËÙÈÎfi, ·Ó¤ÚÁˆÓ, 10 ¢ÚÒ, ηÓÔÓÈÎfi 12 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6977592463 ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ÁÚ·Ê›· ¢›·˘ÏÔ˜ ÙËÏ. 2421025363. ∫›ÌÂÓÔ: ª¿Úˆ ªÔ˘Ú‰¿ÎÔ˘ - ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ª¿ÓÔ˜ ¶ÂÙÔ‡Û˘. ™ÎËÓÔÁÚ·Ê›· - ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ: ¡›ÎÔ˜ ∫·Ï·˚Ù˙›‰Ë˜. ªÔ˘ÛÈ΋: °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚÈÛÙÈ·Ó¿Î˘. ºˆÙÈÛÌÔ›: ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¤ÏÏ˘ - ºˆÙÔÁڷʛ˜: ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ °·ÏÏ‹˜. ¶·›˙ÂÈ Ë ∑¤Ù· ¢Ô‡Î·. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ı·ÙÚÔÏfiÁÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓ˘.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ·ÁÈ·ÛÌÔ‡, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫˘ÙÔ‡‰Ë˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ηψÛfiÚÈÛ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Â˘¯‹ıËΠ۠fiÏÔ˘˜ ηϋ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, οÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹˜, Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙ· ÔÔ›· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ƒˆÌ˘Ï›· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓË ¯ÔÚԉȉ·ÛοÏÈÛÛ· Î. ΔÛÈÌÙÛ¤ ∂˘·ÁÁÂÏ›·. ™ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÊ‹‚ˆÓ, ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ Ë ‰È‰·Ûηϛ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 9Ô˘ Î·È 3Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √È ÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6936913434 Î·È 6947001360.

¡¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙË Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ª∂ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ∂ÈÙ˘¯›· Ë √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ 20132014. ™ÙȘ 30/09/2013 ÙÂϤÛÙËÎÂ Ô Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ˜ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Ã∂¡ Î·È ÔÈ ˘‡ı˘Ó˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ӥ˜ Á˘Ó·›Î˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ‡ Û‹ÌÂÚ·, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ӛ·, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ Î·Ï·ÈÛıËÛ›·, ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È fiÏ· fiÛ· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, ̤۷ ÛÙÔ Ôχ‚Ô˘Ô Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜.

Grease party ÛÙË §¿ÚÈÛ· ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ·fi ÙȘ 5:30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú·‰¿ÎÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ... ¯ÚfiÓÔ. ŸÏ· ı· ı˘Ì›ÛÔ˘Ó ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’60 - ’70, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ·ÏÈ¿. ∂ÓÙ˘ˆÛȷο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÓٛΘ, ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ƒ¿ÏÈ √χÌÔ˘ 2013 §¿ÚÈÛ· - ∂Ï·ÛÛfiÓ· 12-13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÛÙËı› ¤Ó· Grease party Ì ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 70 Î·È fire show ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜... ∞fi ÙȘ 5.30 -7... fiÏ· ı· ΢ÏÔ‡Ó Û ¤Ó· ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ ÎfiÛÌÔ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ·Ó¤ÌÂÏË! ªÈ· ÚfiÁ¢ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ 2Ô˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £Â¿ÙÚÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 2∞™ √∫Δøμƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§º∞Δ¶ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ°

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ Warrant ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

1.011,67

-0,99

3,4 7,94 0,315

-1,45% 2,58% -9,48%

19,95 7,32 6,52 0,555 1,15 0,026 0,038 0,32 2,48 0,468 0,209 0,075 0,174 0,522

-0,25% -6,46% -2,63% 0,88% 18,18% -5,00%

1,22% 1,52% -3,69%

1,36%

0,078 2,29 1,5 0,56 0,51 7,55

-3,70%

0,34 3,1 0,519 0,812

0,59%

1,39% -0,66%

-1,22%

4,28 2,93 1,3 3,32 5,25 0,356 1,2 1,13 1,71 9,3 1,61 3,8 0,131 0,55 0,378 0,841 1,37

0,71% -2,33% 1,56% -3,77% -2,78% -17,21% 0,84% -1,74% -1,16% 0,43% -1,23% -0,78% -3,68%

1,44 3 0,284 2,25

0,00% 0,00%

-1,31% 0,74%

0,00%

1 0,18 2,52 0,573 0,986

0,00% 12,50%

1,73 0,515

0,00% 0,00%

0,09 2,19 0,065 0,031

0,00%

0,033 0,18 1,39

0,00%

0,084 4,23 0,12 1,1 0,199 0,36 0,53

0,00% 0,71%

0,225 0,084 1,43 0,31 3,64 0,03 1 0,08 0,19 0,7

0,00% 0,51%

0,00%

9,94% -4,00% -4,50%

1,20%

1,96% 0,00%

7,9% -5,6% -20,3% 0,0% 0,0% 0,9% 68,0% 3,3% 8,1% -20,7% -86,0% 11,8% 0,0% 4,9% 37,8% -9,3% -35,7% 0,0% -20,2% -32,8% -3,0% 0,0% -64,6% -21,1% 1,3% -90,5% 54,1% 0,0% -33,3% -12,7% -23,7% -3,1% 0,0% -17,4% -3,0% 43,0% 68,5% -0,4% -42,8% 5,3% -15,7% 19,6% 55,8% 4,6% -5,5% -25,1% -9,8% -11,9% -8,7% 0,0% 0,0% -5,9% 12,4% -21,8% -7,0% 0,0% 27,4% -36,6% 15,3% 25,3% 0,0% 276,1% -22,1% 0,0% 0,0% 200,0% 69,8% -20,7% -22,5% 0,0% -56,0% 16,9% 11,2% 0,0% -34,9% 111,5% -36,8% 10,6% -32,5% -31,8% -21,8% 0,0% 11,4% -53,3% -19,7% 1,3% 0,0% 4,3% 50,0% 42,9% -42,0% -44,9% 45,2%

2,49 6,88 0,25

3,99 10,11 0,49

13,20 3,73 3,56 0,16 0,24 0,01 0,02

25,41 8,88 7,20 0,86 1,20 0,29 0,06

0,12 1,13 0,34 0,15 14,68 0,02 0,13 0,29 0,03 0,07

0,59 2,45 0,62 0,44 22,97 0,10 0,40 0,70 0,07 0,26

0,98 0,49 0,50 4,11 1,17 0,27 2,28 0,45 0,57

1,71 0,56 11,42 7,75 1,59 0,61 3,80 0,95 0,95

3,73 2,39 0,35 1,45 3,84 0,27 0,75 0,91 0,97 4,20 0,82 2,80 0,09 0,33 0,18 0,45 0,88

5,19 5,00 1,43 3,55 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 9,35 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,18 1,58

1,09 2,03 0,24 1,60 0,15 0,26 0,12

1,92 3,13 0,52 3,11 1,05 1,06 0,41

0,20 0,52

1.001 2 890

15

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

3.398 15 273

μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂Δ¶ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ

289

260 1.695 5.788.371 3.264.440 828.740 933.280 1 1.651 62

2.953 35 42.200

1.151 153.150

7.243 16 9.096

539 11.743

681.005 13.697

350.383 101.680

1.000

340

1.460

1.190

4 17 26.679 77.344 3.448 4.482 52.729 178.878 34.067 180.338 1.500 534 2.750 3.238 21.170 24.220 2.859 4.926 405.502 3.709.434 4.399 6.965 5.538 21.180 4.589 599 1.128.204

428.611

3.211

4.388

100 10.259

144 30.544

5

11

10.005 50

10.000 9

0,75 1,26

5.903 1.595

3.283 1.556

0,24 0,45 3,27 4,90 0,02 1,00 0,02 0,03

1,97 0,95 3,90 6,08 0,12 2,20 0,10 0,07

26.268 8.100

44.545 4.147

102

9

0,03 0,09 1,01

0,12 0,21 1,80

1.500

53

200

278

0,07 1,48 0,09 0,70 0,13 0,16 0,24

0,19 4,27 0,34 1,17 0,52 0,66 0,74

7.000 10.198

588 42.870

0,08 0,05 1,43 0,30

0,33 0,27 1,78 0,77

3,17 0,02 0,52 0,05 0,16 0,21

4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84

50 33.238 2.158

35.000

9 11.791 1.143

2.955

4.037

14.702

100

100

ªÂÙÔ¯‹

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ warrant ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

0,043 0,599 0,269 0,14 4,68 0,81 0,942 0,278 2,42 6,68 0,353 2,5 0,052 0,64 3,67 11,23 8,25 0,839

-2,18% -6,67% -1,27% 6,02% -7,33% 1,68% 0,00%

0,72% -0,60%

0,538 0,439 0,38 8,39 0,3

18,33% 0,53% -1,29%

0,84 3,01 0,365

-1,98% 0,00% -1,08%

0,515 1,91 0,547 3 0,45 1 0,89 2,39 1,7 7,79 6,4 0,08 0,298 1,23 1,7

-0,39% 0,53% 2,05%

1,32 0,305 0,24 3,66 6,15 0,404 1,26 3,08

0,8 0,193 0,059 0,026 1,11 0,8 1,55 0,546

-4,26% -1,66% -3,63% 3,66% 1,43% 1,75%

2,50% 3,03%

4,80% -1,91% 1,51% 1,61%

0,00%

0,00% 0,00% 1,97%

0,63 0,295 0,489 0,765 1,69 8,95

0,80% -1,34% 1,88% -0,52% 2,42%

0,679 0,649 1,98 1,3 4,5

4,95% 2,85% 0,51%

200 19,2 0,049 1,73

-3,23% 0,00% -1,84% -3,89%

0,359

0,194 3 0,18 0,687 1,04 2,01

0,00%

0,00% -2,43%

-76,2% 0,0% 14,3% 49,4% -6,7% 19,4% 15,7% 4,7% -44,0% 21,0% 1,4% -12,2% -61,0% -77,3% 0,8% -23,9% 18,2% 40,1% 49,8% 0,0% -3,4% -31,6% 33,8% 61,4% -16,7% 0,0% -87,7% -53,6% -28,9% 0,0% -6,2% 1,6% -10,4% -16,2% -25,0% -40,5% -34,6% 24,5% -8,6% 5,3% 47,8% 1,3% 10,4% 35,2% 3,7% 0,0% 0,0% -17,5% -31,6% 144,9% 0,3% 1,7% -23,3% 29,1% 16,7% 0,0% 0,0% 45,5% -40,4% 0,0% -18,1% -84,5% -17,8% -0,7% 20,2% -16,0% 0,0% 49,5% -32,3% -20,8% -27,8% -11,5% -31,2% 0,0% 11,8% -22,1% 70,0% -24,4% 77,2% 0,0% 66,8% 48,6% -50,0% -35,2% 0,0% -28,2% 0,0% 0,0% -45,2% -25,0% 0,0% -59,1% 6,5% 3,0% 35,2%

AÍ›·

0,03

0,18

0,29 0,12 0,06 2,90 0,39 0,78 0,27 1,23 6,59 0,25 1,51 0,04 0,24 3,34 7,94 3,55 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,21 0,64 2,80 8,32 0,55 8,85 0,33 0,76 5,50 11,75 8,50 0,85

0,31 0,12 0,13 3,81 0,21

0,80 0,97 0,63 8,60 0,54

7 3 10.100 3.823 124.573 1.052.255

0,42 1,83 0,24

2,00 12,68 0,59

184.378 157.638 815.974 2.473.872 5.497 2.004

0,40 1,08 0,41 3,00 0,23 0,74 0,75 1,35 1,12 5,80 3,11 0,04 0,18 0,51 1,08

0,70 2,38 0,69 3,58 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,94 0,14 0,35 1,25 1,90

1,32 0,23

1,76 0,59

3,01 3,94 0,22 0,48 2,12 4,12

3,66 6,82 0,83 1,62 3,08 5,20

0,32 0,15

1,43 0,36

0,04 0,02 0,65 0,40 0,77 0,27

0,13 0,20 1,58 0,99 1,80 0,68

0,16 0,22 0,24 0,58 1,24 8,40 0,34 0,41 0,44 0,92 0,90 1,82

18.324 7.300 178.710 100

4.973 1.022 836.500 81

930 227.356 70

227 546.391 467

2 22 299.201 2.487.055

5.161 10.275 38.565

2.658 19.546 20.836

5.660

2.547

7.451 168.246 47.426 124.133 102.707

6.674 410.327 81.397 971.053 648.699

200 146

245 248

1.050

222

15.226 1 1.000

95.054

181

1.257

144

3.250 30.216 11.300

3.557 24.177 17.121

1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,00 0,43 0,88 0,97 2,09 2,00 4,90

64 2.200 216.453 6.483 342.604

40 603 106.405 4.787 577.920

125.900 434 489

84.515 276 953

27.610

125.044

90,00 8,65 0,04 1,54

210,00 19,60 0,11 3,79

156 51.009

31.200 981.478

4.764

8.321

0,23

0,68

0,19 2,66

0,43 4,87

0,14 0,31 0,88 0,86

0,58 0,80 1,05 2,17

19.912

1.150 2.060

59.862

1.122 4.145

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ¡ ªπ¡√∞ ª√Δ√ ª√∏ ª√À∑∫ ª√ç μøμ√™ ª¶Δ∫ ∫∂¶∂¡ §√À§∏ ªÀΔπ§ §∂μ∫ §∂μ¶ ¡∞∫∞™ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¢ƒ√À∫ •À§¶ •À§∫ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √§£ √§¶ √Δ∂ ¶∞πƒ ¶∞ƒ¡ Δƒ∞™Δ√ƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞π™ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ƒ∂μ√π§ ƒπ¡Δ∂ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶Àƒ ¶™À™Δ ™º∞ ™ø§∫ ΔΔ Δ∂°√ Δ∂•Δ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂∫¢√ √§Àª¶

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏ ª∞£π√™ ª∞´§§∏™ ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞ƒ∞∫ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ª∂Δ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) ªπ¡∂ƒμ∞ ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ª√À∑∞∫∏™ ª√ç√™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ª¶∏Δƒ√™ ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π §√À§∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) ¡∞∫∞™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ¡∂øƒπ√¡ ¡∏ƒ∂À™ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞) •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞) √¶∞¶ ∞∂ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ √Δ∂ ∞.∂. (∫√) ¶∞πƒ∏™ ¶∞ƒ¡∞™™√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∏°∞™√™ ¶§∞π™π√ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ™∂§ª∞¡ ™∂§√¡Δ∞ ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. ™π¢ª∞ ™¶Àƒ√À ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ Δ∂°√¶√À§√™ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏

Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ ∞ΔΔ ∫À¶ƒ ¶∂πƒ ∂§§ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ À°∂π∞ ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º√À¡Δ§ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂. Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. Ã∞π¢∂ª∂¡√™ Ã∞§∫√ƒ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

TÈÌ‹

0,813 0,376 19,2 0,639 0,229 0,293 0,062

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

-0,73% 0,00%

-3,13%

0,304 0,87 12,3 0,1 0,096 0,776 2 0,378 7,81 0,165 1,94 0,621 1,45 2,89 4,8 0,262 0,54 0,872 0,026 0,42 0,24 1,36 1,97 0,22 0,11 8,41 1,34 24 17,98 7,73 0,335 0,06 0,775 0,223

-1,44%

0,00% 0,64% -1,02%

3,21% -1,03%

-9,92% 0,00% 0,72%

-4,35% 0,72% -0,41% -1,21% -1,53% 5,26% 1,84%

1,6 0,109 5,29 1,27 5,34

1,93% -2,31% 2,10%

0,14 0,842

-0,71% 2,81%

5,7 0,9 0,08 0,13 1,6 0,339 0,305 0,053 0,633 1,99

3,83%

3,14 0,006 1,63 1,82 0,152 18,3 7,4 0,257 0,207 1,24 15,37 2,81 0,762 0,404 0,126

-1,84%

0,00% -0,62% -19,86% 0,00% -1,97%

-1,26% 0,62%

-1,08% 5,33% -2,36% -1,03%

-1,46% 8,62%

1,49 0,826 0,854

0,00% 2,40%

0,026 0,118

0,00%

1,6% -6,0% 6,7% 3,6% 0,0% -3,0% -42,6% -3,1% 0,0% -25,7% 17,1% 0,0% 25,6% -69,9% -50,5% 4,0% 0,0% -35,3% -5,9% -27,3% 76,4% 0,0% 2,0% 5,8% 8,2% 7,4% -18,1% 68,2% 117,5% -76,8% 0,0% -39,2% -54,7% -9,9% -18,6% -6,8% -29,5% 55,7% 0,0% 5,3% 6,3% 51,6% 1,5% -89,9% 24,0% 575,8% 0,0% 15,1% -82,1% 44,9% 2,4% 6,5% 0,0% 0,0% 8,5% 34,9% 0,0% 0,0% 0,0% 31,9% 15,4% -71,4% -72,1% -8,6% -54,2% -40,2% -62,1% 58,3% -7,4% 0,0% 0,0% 0,0% -1,8% -98,3% 13,2% -45,4% -23,2% 31,1% 12,5% -68,4% -18,8% -58,2% 15,5% -40,2% 19,4% -34,8% -25,9% 0,0% 15,2% 36,3% -2,1% 0,0% -31,6% -76,4%

0,43 0,19 15,00 0,50

1,49 0,49 19,60 0,87

0,14 0,15 0,06

0,36 0,51 0,15

0,07 0,67

0,41 0,90

6,40 0,09

12,78 0,37

0,23 1,52 0,21 6,09 0,11 0,57

0,95 2,10 0,64 9,37 0,33 2,60

0,34 0,67 1,13 3,02 0,20 0,31 0,30 0,01

0,75 1,69 3,76 5,65 0,66 0,80 1,04 0,18

0,38 0,23 1,35 0,81 0,20 0,10 4,10 1,33 13,64 11,50 2,95 0,19 0,06 0,43 0,03

0,84 0,53 1,36 2,64 0,32 0,19 8,50 1,34 25,20 21,68 8,25 0,61 0,70 0,83 0,33

1,20 0,04 2,41 0,73 3,86

1,74 0,61 6,25 1,64 5,55

0,05 0,35

AÍ›·

403

301

250

4.800

1.500

93

25.518

313.489

1.100

2.200

85.002

662.212

2.165

4.056

26.700 176.837

76.442 849.973

10 88

8 2

23.854

9.974

8.000 889 649.483 5.529.413 2.253 54.182 5.300 94.933 882.720 6.926.244 8.000 10.442

480 7.959

332

531

5 10.706 1.106

26 13.710 5.774

0,22 1,20

70.850 29.681

10.045 24.688

2,42 0,63 0,08 0,12 0,97 0,31 0,25 0,05 0,35 1,14

5,83 1,02 0,35 0,60 2,39 1,00 0,56 0,18 0,91 2,59

9.406

51.555

1.000 35.960 4.099

130 57.431 1.390

1.105

58

124.852

250.799

1,94 0,01 1,13

3,62 0,28 2,71

40.086

126.975

14.172

23.139

0,90 0,12 11,31 5,60 0,17 0,18 0,83 11,26 1,30 0,50 0,26 0,07

3,33 0,80 19,00 7,59 1,07 0,40 6,30 19,19 4,70 1,93 0,80 0,40

29.477

533.867

1.295.700

331.286

1,12 0,35 0,46

1,64 0,92 1,42

0,02 0,12

0,09 0,71

2.591.012 3.242.131 9.815 152.432

37.721 50

15.348 4

350

521

28.870

24.571

4.000

472


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31 K§EI™IMO TH™ 1∏™ √∫Δøμƒπ√À

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4370820,7 10453055,89 1585147,21 8871094,74 28862504,31 9117932,32 13651238,64

678437,01 4014774,95 247215,39 1939380,7 6560679,04 1045021,27 2550888,54

6,4425 2,6036 6,412 4,5742 4,3993 8,7251 5,3516

0,01 0,47 1,57 0,44 1,34 1,36 1,89

6,4425 2,6947 6,6364 4,7343 4,6193 9,0305 5,4319

6,3781 2,5776 6,3479 4,5285 4,3553 8,6378 5,3115

2,86 17,3 -6,19 20,39 16,04 20,17 14,42

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

26204498,73 14020557,15 21130176,85 225169065,1 8764653,35 20171273,42 8918843,55 13401651,8 33502313,98 34310375,07 22843442,08 40379629,03 18794601,25 3937314,31 15058440,86 26872778,96 166541591,8 35623065,53 82448882,93 22001871,3 56932798,02 9732032,96 86765077,96

2618149,01 1428634,39 2124856,73 24964287,68 833201,03 5848618 1564778,21 1618738,38 2841954,78 2026641,11 2254516,24 3167148,01 1639438,72 479220,25 1545566,35 2711637,53 12993474,77 3381007,15 15502281,61 2799668,85 8080989,19 1973620,04 12465781,46

10,0088 9,814 9,9443 9,0196 10,5193 3,4489 5,6997 8,2791 11,7885 16,9297 10,1323 12,7495 11,464 8,2161 9,743 9,9102 12,8173 10,5362 5,3185 7,8587 7,0453 4,9311 6,9603

0,82 0,68 0,06 0,65 0,24 0,72 -1,19 -0,12 0,55 0,05 0,29 0,18 0,32 0,05 2,15 0,08 0,01 0,7 0,01 0,25 1,64 0,32 2,35

10,3091 10,1084 10,2426 9,1098 10,6245 3,4523 5,7567 8,3619 11,9064 17,099 10,2336 12,877 11,5786 8,2572 9,8404 10,4057 12,8173 10,6416 5,3451 7,898 7,1158 4,9804 6,9951

9,9588 9,6177 9,8449 8,9294 10,4141 3,442 5,6427 8,1963 11,6706 16,7604 10,031 12,622 11,3494 8,1545 9,6456 9,712 12,8173 10,4308 5,2786 7,7998 6,9748 4,8818 6,9081

19,73 23,66 10,65 25,81 5,69 11,58 -10,55 -6,27 13,45 -3,81 16,42 5,52 2,57 -5,33 -7,18 8,41 3,18 27,78 1,94 2,09 31,78 17,15 30,6

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1647171,87 9661916,63 3890823,07 75123405,08 25411381,62 5631243,73 4411810,06 18228811,13 8043213,61 8792300,65 8355282,26 10442076,67

313525,96 897020,53 1399265,5 6036113,24 4483200,73 1225292,02 775241,54 2388837,49 778803,38 724383,42 826933,38 852469,51

5,2537 10,7711 2,7806 12,4457 5,6681 4,5958 5,6909 7,6308 10,3277 12,1376 10,1039 12,2492

0,55 1,07 0,06 0,72 0,45 0,09 0,01 2,5 0,8 0,1 0,11 1,28

5,3588 10,9596 2,8362 12,6946 5,7815 4,6762 5,6909 7,7643 10,5084 12,3804 10,1039 12,4636

5,2012 10,6634 2,7528 12,3212 5,6114 4,5498 5,634 7,5545 10,2244 12,0162 10,1039 12,1267

-5,82 21,04 4,35 18,15 18,82 3,62 0,94 31,67 24,22 7,86 0 21,94

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8050587,3 58556456,33 27507571,66

2361603,09 6194353,5 8064560,53

3,409 9,4532 3,4109

0,01 0,69 1,03

3,409 9,7368 3,445

3,409 9,3587 3,3938

1,01 16,23 10,37

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2032892,41 1193666,45 2923989,68 22833270,37 19099336,97 9020436,98 6914962,91

809716,84 132462,62 806675,81 8315920,38 6627322,83 10965313,57 1790772,84

2,5106 9,0113 3,6247 2,7457 2,8819 0,8226 3,8614

0,24 0,64 0,01 0,46 0,04 0,64 2,79

2,5483 9,1465 3,6283 2,7869 2,8992 0,8349 3,8846

2,4855 8,9212 3,6102 2,7182 2,8588 0,8144 3,8305

0,92 0,48 2,6 2,98 -0,62 14,52 28,37

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

560048,17 4305693,9 724441,44 3061514,07 3672804,53 28944794,04 989637,72 144488,5 35495790,06 3719990,4

222877,26 1304244,65 3869710 1896327,25 1151501,17 6595528,33 5685076 43377,62 18551618,37 986345,47

2,5128 3,3013 0,1872 1,6144 3,1896 4,3885 0,1741 3,3309 1,9134 3,7715

1,49 0,05 0,32 0,69 0,23 0 -0,11 -0,45 0,54 0,38

2,5882 3,4003 0,1928 1,6628 3,2853 4,4104 0,1793 3,4308 1,9708 3,8846

2,4374 3,2023 0,1816 1,566 3,0939 4,3666 0,1689 3,231 1,856 3,6584

-9,98 3,51 -0,37 2,85 8,13 2,35 -3,33 -4,99 20,76 3,96

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ Eurobank (LF) Fund of Funds Global High Eurobank (LF) Fund of Funds Global Low Eurobank (LF) Fund of Funds Global Medium EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 4.5% EQUITY FORMULA $ FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE 5.5 % EQUITY FORMULA ? FUND

7718274,68 40142261,25 61850178,28 151118,91 118859,54 13619289,26 1335080,1 325466,7 6957696,21 8531029,32 15168625,79 1318892,31 90308,89 40066218,63 16085490,12 4807648 2765056,84 1038166,12 224144,93 323201,93 275834,85 38498420,96 1688052,82 11158004,17 18256956,8 27883836,06 64501058,47 1526596,74 103535,18 5311132,83 98320637,68 23031353,53 47080551,47

3056664,25 31765271,04 44501901,03 96784,82 86559,54 9362017,78 103054,94 24497,79 7628885,69 10004104,1 49421946,67 4026666,25 7887,95 34242182,37 22054694,13 393948,86 227251,83 85242,55 22377,93 32167,08 27447,55 40502596,83 161493,57 1025475,81 1313338,96 31561286,23 6422982,77 161059,34 10868,75 566658,77 8636784,14 3062604,65 4626076,61

2,5251 1,2637 1,3898 1,5614 1,3732 1,4547 12,955 13,2855 0,912 0,8528 0,3069 0,3275 11,449 1,1701 0,7293 12,2037 12,1674 12,179 10,0163 10,0476 10,0495 0,9505 10,4528 10,8808 13,9012 0,8835 10,0422 9,4785 9,5259 9,3727 11,3839 7,5202 10,1772

0,7 0,08 0,08 1,03 0,08 0,84 3,21 3,21 1,47 0,49 0,79 0,99 -0,04 0,23 -0,16 0,03 0,47 0,47 0,54 0,14 0,37 0,48 0,16 0,89 2,43 -0,34 0 0,11 0,28 0,15 0,22 -0,36 0

2,5251 1,2637 1,3898 1,5614 1,3732 1,4547 12,955 13,2855 0,912 0,8528 0,3069 0,3275 11,449 1,1701 0,7293 12,2037 12,1674 12,179 10,0163 10,0476 10,0495 0,9505 10,4528 10,8808 13,9012 0,8835 10,0924 9,4785 9,5259 9,3727 11,3839 7,5202 10,1772

2,5251 1,2542 1,3898 1,5458 1,3595 1,4402 12,8255 13,1526 0,9029 0,8443 0,3038 0,3242 11,22 1,1584 0,7147 11,9596 11,9849 11,9963 9,9161 9,9471 9,949 0,941 10,3744 10,7992 13,7969 0,8835 10,0422 9,2889 9,4306 9,1852 11,1562 7,3698 9,9737

8,43 3,88 6,08 2,71 8,98 22,28 -15,94 -15,94 -5,13 10,45 19,32 23,77 13,82 5,5 -7,44 8,91 -0,83 -0,82 0 0 0 12,87 2,09 0 32,11 -1,16 -0,05 3,93 5,04 2,89 5,02 -4,46 -2,9

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

522103,15 29373435,8 244922,7 53543081,01 2069017,86 24393851,5 3114541,52 3342671,73 49228617,51 98591862,43 78012812,09 50829187,91 89460675,28 152782154,6 23471733,53 19987227,54 17931795,71 63795834,23 20212572,3 26849238,29 15763182,83 5320486,2 15069119,89 9340536,13 901601,01 27246460,3 36763607

468,17 26271,11 175,59 37710,04 1697,83 19487,8 388550 294878 35600648,82 19318856,9 6945680,16 4726989,38 9692844,76 22244313,32 7830744,03 1598892,96 1642259,07 6404095,45 1967475,6 2749604,05 2761374,08 605315,55 1257640,02 3014260,64 144830,17 2285997,11 5893408,7

1115,2 1118,09 1394,85 1419,86 1218,63 1251,75 8,0158 11,3358 1,3828 5,1034 11,2318 10,753 9,2296 6,8684 2,9974 12,5007 10,919 9,9617 10,2734 9,7648 5,7085 8,7896 11,9821 3,0988 6,2252 11,9189 6,2381

-0,97 -0,97 -0,7 -0,7 -0,01 -0,01 2,8 0,75 0,79 0,62 3,28 1,88 0,2 0,06 0,34 0,01 0,07 0,03 0,36 0,08 -0,53 -0,38 1,32 1,1 0,95 0,81 1,21

1115,2 1118,09 1394,85 1419,86 1218,63 1251,75 8,0158 11,3358 1,3828 5,1034 11,2318 10,753 9,6911 6,8684 2,9974 12,5007 10,919 9,9617 10,2734 9,7648 5,7085 8,7896 11,9821 3,0988 6,2252 11,9189 6,2381

1115,2 1118,09 1394,85 1419,86 1218,63 1251,75 8,0158 11,3358 1,369 5,0524 11,2318 10,6455 9,2296 6,8684 2,9674 12,5007 10,8098 9,8621 10,1707 9,6672 5,7085 8,7896 11,8623 3,0678 6,1629 11,8593 6,1757

11,88 11,9 13,94 13,96 2,17 2,19 -4,52 20,35 15,08 18,6 32,45 23,85 8,33 6,35 6,46 2,65 1,29 5,05 14,53 7,3 -1,96 -1,47 16,78 14,73 36,52 8,63 17,63

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù. ÈÚÒÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR

8521008 1574337,43 2802888,16 6868575,76 9204260,35 3253078,45 14146724,06 1414515,35

1646681,4 1117138,91 1885659,03 3407220,76 2688111,62 876547,66 3451166,56 167988,42

5,1747 1,4093 1,4864 2,0159 3,4241 3,7112 4,0991 8,4203

0,54 0,04 1,26 0,87 0,51 -0,02 -0,01 0,08

5,3299 1,522 1,6053 2,0764 3,5097 3,7669 4,1606 8,5466

5,123 1,4093 1,4864 1,9957 3,3899 3,7112 4,0991 8,4203

28,89 -0,48 30,26 14,46 15,01 4,82 1,62 0,45

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À USD Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3493941,31 3575710,52 1912277,83 1320119,53 1813286,92 1011611,12 13954618,53

2202892,98 1751438,82 536181,71 375655,52 477402,53 194467,05 7587010,93

1,5861 2,0416 3,5665 3,5142 3,7982 5,202 1,8393

0,59 -0,01 1,09 0,37 -0,42 0,01 0,65

1,5861 2,0416 3,5665 3,5142 3,7982 5,202 1,8393

1,5782 2,0314 3,5487 3,4966 3,7792 5,176 1,8301

5,32 1,42 10,61 5,08 -2,53 2,56 22,01

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

6023566,55 2998841,47 4642124,5 9656897,22 2945008,49 9601900,77 6393996,83 1854627,69 5036800,74 45948889,16 39679725,96 20198370 11633122,39 13722834,76 3370308,92 3560524,66 1640213,64 15167770,44 665560,76 4035390,15 5147958,2 539840,43 20447700,46 5979502,55

30145,16 9625,87 1955904,63 1469944,25 384896,92 2231703,67 2042130,94 1825207,8 1266087,04 13321915,75 5766102,07 8504234,01 1572782,77 2004191,19 303288,39 316687,41 147813,88 1402932,29 150492,23 836791,36 8170584,46 121131,48 3972889,05 2994753,59

199,82 311,54 2,3734 6,5696 7,6514 4,3025 3,131 1,0161 3,9782 3,4491 6,8816 2,3751 7,3965 6,8471 11,1126 11,243 11,0965 10,8115 4,4226 4,8225 0,6301 4,4567 5,1468 1,9967

0,03 -0,55 0,96 0,34 0,01 0,2 0,42 0,72 0,2 0,51 0,28 0,4 -0,09 2,6 0,64 0,35 -0,02 0,01 1,11 0,01 0,73 1,17 0,61 1,25

200,8191 314,6554 2,4149 6,6846 7,6514 4,3455 3,1623 1,0339 4,0379 3,5095 6,9504 2,399 7,4705 6,9156 11,2793 11,3835 11,2075 10,8115 4,4668 4,8225 0,6411 4,5012 5,2369 2,0167

199,82 311,54 2,3259 6,4382 7,6514 4,2595 3,0997 0,9958 3,9484 3,3801 6,8128 2,3513 7,3225 6,7786 11,0293 11,1587 11,0133 10,8115 4,3784 4,8225 0,6175 4,412 5,0439 1,9767

-1,76 8,41 9,32 8,3 2,25 2,4 1,96 2,48 7,39 20,28 5,02 7,56 0,4 22,22 14,87 6,43 0,16 2,7 16,24 2,42 16,24 16,9 20,73 19,65

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3657477,33 21427584,95 3833115,53 935685,48 6062132,25 15545610,05 1454484,56 15328264,32 295809318,8

978870,08 5739232,84 704996,19 120000 8997844,78 7050588,28 307487,72 5519760,65 103744769,1

3,7364 3,7335 5,4371 7,7974 0,6737 2,2049 4,7302 2,777 2,8513

0,01 0,05 -0,35 1,69 0,7 1,61 1,44 1,7 0,01

3,7457 3,7466 5,4371 7,7974 0,6771 2,2104 4,7539 2,777 2,8513

3,7271 3,7242 5,4371 7,7974 0,6703 2,1994 4,7065 2,7701 2,8513

1,24 8,97 0 24,24 11,43 18,86 27,2 22,62 4,12

EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GLOBAL BOND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

3324114,4 12831937,95 592456,68 392468,38 3615231,34 356870,01 483261,24 971904,02 34277095,7 19635162,46 102501431,4 9608123,84 47300211,19 2632780,83 26323496,45 52376092,27 30112940,37 31979997,69 351605,08 38894048,95 3548402,32 45319,78 1880780,19 77448,96 7744593,36 2619302,94 1499461,71 615585,93 1312753,87 2173941,96 7678043,14 14426,13 46010,98 5766969,55 5734058,88 30397,64 24532865,7 11662987,74 16117918,8 592978,83 56648,45 12248006,67 260965,82 34892870,19 4233450,77 14158715,6 9741606,39 36795293,3 1406587,76 2473871,12 896601,45 2124994,52 1683913,17 11975407,8 2008455,11 13733868,16 44037304,3 7844415,94 90851759,73 24544488,09 22135532,77 131679645,3 1977276,39 1142930,1

361680,23 1281415,7 58986,89 459804,24 3090268,4 489319,41 508416,21 79674,9 3015612,13 5203633,45 25196446,91 1028002,29 3613358,66 179335,68 7835247,24 14196765,75 18584586,21 4851845,16 240384,71 4139841,75 2797219,1 32606,62 1248947,49 6000 8287605,77 2910704,45 4832861,19 54294,44 131839,09 1810654,58 9904954,3 14335,12 4401,36 529191,18 408828,5 3027,04 2252270,46 1273168,19 1694334,14 58587,46 4698,62 1326341,35 24447,05 2932529,82 1913470,69 19411468,42 587732,53 8998449,32 1542380,26 2901490,84 69891,19 174080,21 138400,41 1192440,43 199936,07 1106875,29 4750873,53 265575,37 6131063,45 1722203,03 2047668,89 7192120,3 221317,93 124753,76

9,1908 10,0139 10,0439 0,8535 1,1699 0,7293 0,9505 12,1984 11,3665 3,7734 4,0681 9,3464 13,0904 14,6807 3,3596 3,6893 1,6203 6,5913 1,4627 9,3951 1,2685 1,3899 1,5059 12,9082 0,9345 0,8999 0,3103 11,3379 9,9572 1,2006 0,7752 1,0063 10,4538 10,8977 14,0256 10,042 10,8925 9,1606 9,5128 10,1213 12,0564 9,2344 10,6747 11,8986 2,2124 0,7294 16,5749 4,0891 0,912 0,8526 12,8285 12,207 12,167 10,0428 10,0455 12,4078 9,2693 29,5374 14,8183 14,2518 10,8101 18,3089 8,9341 9,1615

0,25 0,65 0,02 0,48 0,23 -0,16 0,49 0,03 0,1 0,23 0,14 -0,36 0,05 1,53 0,47 0,08 0,56 0,81 0,08 0 0,08 0,09 0,84 3,32 1,48 0,5 0,81 -0,04 0,09 0,23 -0,15 0,48 0,16 0,89 2,44 0 0,53 0,37 0,28 0,11 0,22 0,3 0,02 0,24 1 -0,16 0,56 0,9 1,48 0,5 3,21 0,03 0,47 0 0,02 0,04 0,01 -0,46 0,8 1,84 1,47 3,15 -0,15 -0,14

9,1908 10,0139 10,0439 0,8535 1,1699 0,7293 0,9505 12,1984 11,3665 3,7734 4,1698 9,3464 13,3522 14,6807 3,3596 3,6893 1,6203 6,5913 1,4627 9,3951 1,2685 1,3899 1,5059 12,9082 0,9345 0,8999 0,3103 11,3379 9,9572 1,2006 0,7752 1,0063 10,4538 10,8977 14,0256 10,042 10,8925 9,1606 9,5128 10,1213 12,0564 9,2344 10,6747 12,1366 2,2124 0,7367 16,7406 4,13 0,9211 0,8611 12,9568 12,3291 12,2887 10,0428 10,2464 12,656 9,2786 29,6851 14,9665 14,3943 10,9182 18,4004 8,9341 9,1615

9,007 9,8136 9,843 0,8365 1,1524 0,7147 0,9363 11,9544 11,1392 3,7357 3,9867 9,3464 12,8286 14,5339 3,326 3,6616 1,6041 6,5254 1,4627 9,3011 1,2685 1,3899 1,5059 12,9082 0,9345 0,8999 0,3103 11,3379 9,9572 1,2006 0,7752 1,0063 10,4538 10,8977 14,0256 10,042 10,6747 9,069 9,4177 10,1213 12,0564 9,1421 10,6747 11,6606 2,1903 0,7221 16,4092 4,0482 0,912 0,8526 12,8285 12,207 12,0453 10,0428 9,8446 12,1596 9,223 29,3159 14,6701 14,1093 10,702 18,1716 8,9341 9,1615

5,93 5,39 -0,17 10,44 5,5 -7,44 12,86 8,91 4,92 6,63 6,72 -0,93 4,52 -6,13 12,55 2,28 11,53 20,71 9,84 4,38 4,05 0 22,83 0 -4,38 11,44 20,27 13,17 -0,37 5,88 -6,73 13,64 0 0 33,08 0 9,09 0,98 5,06 4,24 5,08 1,68 0,9 6,47 25,11 -7,44 11,32 19,83 -5,12 10,45 -15,97 8,91 -0,83 -0,05 -0,17 3,38 3,51 -3,53 18,06 26,65 -5,64 31,73 0,63 1,37

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4465142,28 62008107,16 8802849

832483,89 8885290,19 3456603,97

5,3636 6,9787 2,5467

0 0,62 1,55

5,3636 7,1183 2,5849

5,3636 6,9787 2,5467

-0,5 24,77 22,61

872022,11 7704536,56 4199032,97 3750083,7

126429,99 4327443,62 853941,12 1717552,17

6,8973 1,7804 4,9172 2,1834

0 0,46 1,28 0,83

6,8973 1,8694 5,0155 2,2926

6,8973 1,7626 4,868 2,1616

1,71 -1,48 -8,82 -2,46

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1241980,76 10911619,39 8292283,86 22858407,56 3703891,16 39284957,58 6800949,56 1201216,91 26056201,71 16014471,97 3643875,45 2744859,32 1226056,01 18651465,5 2526627,23 1586923,2 119030,79 6868382,02 144039,16 4530143,74

109490,29 2721234,83 604894,51 1651384,57 1053872,31 2249023,55 449756,52 335178,96 3248624,3 895306,79 327250,76 409894,75 150819,51 9027813,84 448094,91 148916,88 9520,43 5524092,43 93064,67 359432,59

11,3433 4,0098 13,7086 13,842 3,5146 17,4676 15,1214 3,5838 8,0207 17,8871 11,1348 6,6965 8,1293 2,066 5,6386 10,6564 12,5027 1,2434 1,5477 12,6036

-0,49 0,52 0,01 -0,08 0,01 0,14 0,31 0,15 0,52 0,35 -0,52 0,78 2,47 0,77 0,62 2,05 0,35 0,48 0,54 0,06

11,9105 4,2103 13,8457 14,1188 3,5497 17,817 15,8775 3,763 8,4217 18,7815 11,3575 6,8304 8,2919 2,1693 5,8641 10,8162 13,1278 1,3056 1,6096 13,2338

11,2299 3,9697 13,5715 13,7036 3,4795 17,2929 14,9702 3,548 7,9405 17,7082 11,0235 6,6295 8,0074 2,0453 5,5822 10,5498 12,2526 1,1812 1,5322 12,3515

-9,35 13,62 2,52 0,39 -0,04 -1,19 13 -11,09 23,09 3,77 -5,15 8,73 28,44 17,11 21,43 30,62 4,31 22,05 19,58 2,71

MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

3583330,75 11325036,44 1700443,53 2485693,66 5518246,81 11797751,82 10275449,35 2520266,5 956043,47

1365179,44 11048612,47 573736,15 278741,82 2726921,65 4606736,22 6151856,68 891081,93 443927,86

2,6248 1,025 2,9638 8,9175 2,0236 2,561 1,6703 2,8283 2,1536

0,02 0,83 -0,38 0,01 1,15 0,76 0,84 3,11 1,11

2,756 1,0763 3,112 9,0959 2,1248 2,6891 1,7538 2,8849 2,2613

2,5723 1,0148 2,9045 8,7392 1,9831 2,5098 1,6369 2,7717 2,1105

11,45 21,99 -11,48 2,51 10,57 16,3 18,99 31,44 -9,89

980676,11 8948698,97 9267080,72 7687421,61

507687,54 4164538,31 1967703,07 1851458,17

1,9317 2,1488 4,7096 4,1521

1,13 0,66 2,85 0,01

1,9414 2,1488 4,7096 4,1521

1,924 2,1273 4,6743 4,1313

30,94 22,1 31,42 2,76

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

10002707,86 6010084,06 38896652,53 40829038,06 6600047,12 13999938,55 3939596,4 9581773,73

2971969,87 1362579,46 1391435,52 19824915,5 1108333,12 1918294,48 952465,28 2602814,95

3,3657 4,4108 27,9543 2,0595 5,9549 7,2981 4,1362 3,6813

0,31 0,43 0,49 0,01 0,11 0,41 -0,36 1,74

3,4583 4,5321 28,723 2,0698 6,0293 7,4441 4,1879 3,7825

3,3657 4,4108 27,9543 2,0595 5,9549 7,2981 4,1362 3,6813

22,58 -11,16 14,42 2,01 2,13 9,4 -3,68 22,48

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3524 .........................................................1,3506 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83468 .......................................................0,83352 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4638 .........................................................7,4534 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6611 .........................................................8,6489 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131,85 .........................................................131,67 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,225 .........................................................1,2232 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,1377 .........................................................8,1263 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3998 .........................................................1,3978 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4468 .........................................................1,4448

183995750,5 560796657,1

107941823,3 146435751,6

1,7046 3,8296

1,16 2,14

1,7046 3,8296

1,7046 3,8296

11,38 29,06

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3515 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8341 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4586 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,655 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .131,76 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2241 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,132 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3988 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4458

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3718 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84661 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5705 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,74 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,254 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4198 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4675

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3245 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,81742 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3094 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4819 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9694 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3708 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4169

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)


M·ÁÓËÛ›· 32 √ ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ ÁÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁˆÓ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î·È ¶ÚfiÓÔÈ·˜, ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Ì ı¤Ì· “¢ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì ٷ ª.ª.ª. ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜” η٤ıÂÛÂ Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: Δ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ÚÒÙÔ ·˘Ùfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ¤¯Ô˘Ó Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Û ÔÚÈ·Îfi ÛËÌÂ›Ô ‰È·‚›ˆÛ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ‚¤‚·È· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∏ ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÚȤÏıÂÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ηχ„Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜. ¶ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ (4-9-2013) ÂΉfiıËΠ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙ· ÕÙÔÌ· Ì ∞Ó·ËÚ›·, Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Â›Û˘ Ôχ ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ô˘ ‚‚·›ˆ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î·È ¿ÓÂÚÁÔÈ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜, ÂÚˆÙÒÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ˘Ô˘ÚÁÔ›: 1. ¶ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ì ÌÂȈ̤ÓÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÛÙ· ª¤Û· ª·˙È΋˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ·Ó Ó·È, Û ÔÈÔ ÔÛÔÛÙfi ı· Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹; 2. √ÌÔ›ˆ˜, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ‰ˆÚÂ¿Ó ¢ÂÏÙ›Ô ªÂٷΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ª.ª.ª. ÛÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔ˘ √∞∂¢;”.

¶∞™∫∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٿ ∫∫∂ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞™∫∂ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “•ÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂, Ë ÔÔ›· Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰‹ıÂÓ Û·Ú·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù˘ ηٿ ÙÔ˘ ™∂μ ÍÂÚÓ¿ ¿ÏÈ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¶∞™∫∂! ∞˘Ùfi Ù˘ Ì¿Ú·Ó Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙÒÚ·! ¡· Í·Ó·ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ÙÈÌËÙ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ! ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿, Ͽη ¤¯ÂÈ! ¶Ô‡... ·Ṳ́ÓÈ˙ ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, fiÙ·Ó ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, Ì ¿„ÔÁ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘... Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ, ÍÂÂÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÍÂÔ˘ÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ›‰È˜ ÛÂ... ȉÈÒÙ˜; - ¶‹Ú ٿ¯· Ù’ ·˘Ù› Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ù›ÔÙ ÁÈ· ÙÔÓ... “902” Î·È ÙËÓ ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Î˘Úȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ∞-ORIZON MEDIA LTD; °È· ÙÔ ÍÂ¤Ù·ÛÌ· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÛÙÔ ƒÈ˙ÔÛ¿ÛÙË; - ™Â ÔȘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ “∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ÙÔ˘ ª·ÚÍ” ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ... ıÂÌÈÙ¤˜ “ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ” ; - ª‹ˆ˜, ¿ÏÈ, ¿ÎÔ˘Û ٛÔÙ ÁÈ·... οÙÈ ÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ì·Á·˙¿ÎÈ· Î·È ÁÈ· Ù· ·Ú·Î¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ù·... ÎÔ˘ÔÓ¿ÎÈ· ÙÔ˘; ∞˜ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÒÙ· Û’ ·˘Ù¿ Ë ΔÔÈ΋ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·˜ Û‡ÛÂÈ “... Ô Îfiڷη˜ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÎÔ˘Ú¿ÎÔ˘ Ì¿ÙÈ” ! ∞Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì fï˜, ÁÈ·Ù› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ Δ.√. ¤¯Ô˘Ó Ͽη Î·È Ì·˜ ÂÌÓ¤Ô˘Ó...”.

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∂ӉȷʤÚÔ˘Û· ËÌÂÚ›‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶ÚfiÏË„Ë ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ¿ı 3,5 ÏÂÙ¿ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÏfiÁˆ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞ÓÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ˆ˜ “ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ·ÁÁ·Ú›˜” , Â›Ó·È ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·fi ÔÙ¤ Ó· ¤¯Ô˘Ì Â›ÁÓˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì·: “¶ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiψӔ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiψÓ.

ÙÔÔ›ËÛ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Î·È ÙÔ •∂¡π∞ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ηٿÌÂÛÙÔ ·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ̤ÏË ∂ÈÙÚÔÒÓ ÀÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ÛÙÂϯÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ì·˙ÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ·fi ÙÔ ™∂¶∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÛÊ·Ï›˜ Î·È ÀÁÈ›˜ ÃÒÚÔ˘˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ˘Á›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ: * ™ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, * ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, * ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÓÒÙÂÚˆÓ ‰È¢ı˘ÓÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÒÛÙ ӷ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·, * ÛÙËÓ ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜ ÎÈ ¿ÏÏˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ÌÂÚÒÓ ÒÛÙ ӷ

Δ· ÔʤÏË Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢Ó˜, Ù· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÌÔÚÔ‡Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó. ∂˘Ù˘¯Ò˜, Ë ÚfiÔ‰Ô˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ˘‹ÚÍ ٷ¯Â›·. ªÂٷ͇ ÙÔ˘ 1999 Î·È ÙÔ˘ 2007, Ë ∂∂ ‚ÂÏÙ›ˆÛ ı·̷ÙÈο ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıÒ˜ Ù· ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÌÂÈÒıËÎ·Ó ·fi 5.275 Û 3.782 ÛÙËÓ ∂∂ ÙˆÓ 15. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ·ÎfiÌË ÈÔ ‰Ú·ÛÙÈο fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌË ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· η٤ÁÚ·„·Ó Ì›ˆ-

ÛË ¿Óˆ ÙˆÓ 900.000 ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫∂¶∂∫ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ Ì ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ËÌÂÚ›‰· fiÙÈ Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·Ï˘ÙÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÚfiÏ˄˘, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ™∂¶∂ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙË ‰È·Ú΋ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·ˇı˘Ó·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘˜ Ì ÂÌÊ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Û Â›Â‰Ô ÚfiÏ˄˘ Î·È Â˘·ÈÛıË-

∏ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ·Ú¤¯ÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÛٷهÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. Δ· ÔʤÏË ·˘Ù¿ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó Û ÚfiÛÊ·ÙË Â˘Úˆ·˚΋ ¤Ú¢ӷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·‰˘fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Δ· ÔʤÏË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: * Ì›ˆÛË ‰··ÓÒÓ Î·È Ì›ˆÛË ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ - ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÔÛÔÛÙ¿ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÏÈÁfiÙÂÚ· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù·, ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ΛÓËÛ˘ ÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, * ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ı¤Û˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ Î·È ÂÙ·›ÚˆÓ, * ηχÙÂÚË Ê‹ÌË Û ı¤Ì·Ù· ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ, ÂÏ·ÙÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, * ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ -ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÁÈ›˜, ÈÔ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ™ˆÌ·Ù›Ԣ K·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ-∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ì ʷÛÈÛÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ “·ÔÊ·Û›˙ÔÌÂÓ Î·È ‰È·Ù¿ÛÛÔÌÂÓ” . ™‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó ηıÔÚÈṲ̂ÓË Ë Û˘Ó¿ÓÙË-

ÛË Ì ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ·Ú·¤Ú· Û¯¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ·‰È¿ÏÏ·ÎÙÔÈ ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËı› Ë

‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì Â΂ȷÛÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ηÏ› ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ·ÙÔÌÈο Ó· ˘Ô·„Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ ̤۷ ·fi ÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô. ∫·Ïԇ̠ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Û˘-

ÛÂÈڈ̤Ó˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘˜ Ó· ˘ÂÚ·Û›ÛÔ˘Ó Û·Ó ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·Ïԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ 6:30 ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ù· Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù˘ ¶∞™∂μ∂, Ù˘ √°∂, Î·È ª∞™ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘”.

£E™™A§IKE™ EI¢H™EI™ A¶O TO A™TYNOMIKO ¢E§TIO ™‡ÏÏË„Ë Ê˘ÁfiÔÈÓˆÓ ™À¡∂§∏º£∏ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√.¶.∫.∂.), ¤Ó·˜ 44¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¢›Î˘ÎÏ˘ ∞ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘ (¢π.∞™.) ¤Ó·˜ 36¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ (∫.√.∫.), Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ Î·È ‰¤Î· ËÌÂÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ (300) ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ (√.¶.∫.∂.) ¤Ó·˜ 37¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› ÂÈÙ·ÁÒÓ”, Ì ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ¯·ÛÈÛÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ™À¡∂§∏º£∏™∞¡ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ΔڛηϷ Û- ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ΔÚÈοψÓ, ‰‡Ô Ë̉·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 72

Î·È 42 ÂÙÒÓ, ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· ‰ÂÓ‰Ú˘ÏÏ›ˆÓ οÓÓ·‚˘ Î·È Î·ÙÔ¯‹ οÓÓ·‚˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ÓÔÌfiÙ˘˜ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙȘ ÔÈ˘ ÙÔ˘˜, ηٿ ÙȘ Ôԛ˜ ‚Ú¤ıËηÓ, ÂÎÚÈ˙ÒıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 72¯ÚÔÓÔ˘ ‰‡Ô ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ÈÓ‰È΋˜ οÓÓ·‚˘, ‡„Ô˘˜ (2,1) Î·È (2,4) ̤ÙÚˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ ÔÎÙÒ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘, ‡„Ô˘˜ ·fi (2,6) ¤ˆ˜ (3) ̤ÙÚ·. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì οÓÓ·‚Ë Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ (3,2) ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘, (1.380) ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Ê˘ÙÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·È (19,5) ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· οÓÓ·‚˘. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Î. ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ΔÚÈοψÓ, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ΔÚÈοψÓ.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ·ÚÂÌfiÚÈÔ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· ™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙ· º¿ÚÛ·Ï· ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ·fi Ï·Ù›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÚÂȘ ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ‰‡Ô ˘‹ÎÔÔÈ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ËÏÈΛ·˜ 21 Î·È 40 ÂÙÒÓ ÎÈ ¤Ó·˜ 31¯ÚÔÓÔ˜ ˘-

‹ÎÔÔ˜ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ó· η٤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÒÏËÛË Û˘ÓÔÏÈο 168 ›‰Ë ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘, fiˆ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜, Á˘·ÏÈ¿, ·Ó·Ù‹Ú˜, Ì·Ù·Ú›Â˜, Ú·‰Èfiʈӷ, ÚÔÏfiÁÈ·, ı‹Î˜ ÎÈÓËÙÒÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î.·., Ù· ÔÔ›· ηٷۯ¤ıËηÓ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ, ‰ÈfiÙÈ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ·‰ÂÈÒÓ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ·Ú·¿Óˆ ηٷۯÂı¤ÓÙ· ‰ÂÓ Î·Ù›¯·Ó Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞fi ÙȘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ·ÚfiÌÔÈÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ.

ŒÎÏ‚ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, 52¯ÚÔÓË ËÌÂ-

‰·‹ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÎÏÔÒÓ ·fi ¿ÁÎÔ˘˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË Ù˘ fiÏ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û˘ÏÏËÊı›۷ ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ó· ·Ê·ÈÚ› ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ 31¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜ ¤Ó· Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È, ÂÓÒ fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¿ÁÎÔ ‰˘Ô Á˘Ó·ÈΛ· ‚Ú·¯ÈfiÏÈ· ÎÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‰·¯Ù˘Ï›‰È, fiÏ· ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· “ÊÔ-ÌÈ˙Ô‡”. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Â›¯Â ‰È·Ú¿ÍÂÈ ¿ÏϘ ‰‡Ô ÎÏÔ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ê·›ÚÂÛ ÂÓ‰‡Ì·Ù· Î·È ÏÂ˘Î¿ ›‰Ë ·fi ¿ÁÎÔ˘˜ 57¯ÚÔÓÔ˘ Î·È 34¯ÚÔÓÔ˘ Ë̉·Ô‡, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ· ÎÏÔÈÌ·›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜.

√ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ™∂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË

μÔ˘Ï‹ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜-·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û ‰È¿ÊÔÚ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÕÌ˘Ó· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 500 ¿ÙÔÌ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο. √È ·ÔχÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ·Ú¿ ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Ù˘ ÙÚfiÈη Ô‰ËÁ› Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, Ù¯ÓÈÎÔ› Î·È ÏÔÈÔ› ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÂÚ› Ù· 260 ¿ÙÔÌ·. ™Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ 304 ¶∂μ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ, ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜-·ÔχÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ·ÚÈıÌfi Î·È ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰Èη›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. -∂Âȉ‹ Ë ‡·ÚÍË ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂıÓÈ΋˜ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ۈÛÙ‹ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. -∂Âȉ‹ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù¤ÙÔÈˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. -∂Âȉ‹ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ·ÔχÛÂȘ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜: °ÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜-·ÔχÛÂȘ Ì·˙› Ì ÙË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÌË ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÙÒÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηıÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο Î·È ÙȘ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÎÏ›ÛÈÌÔ; ™Â ÔÈ· Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂıÓÈ΋ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÔ˘Ó ÙȘ ˘¿Ú¯Ô˘Û˜ ‰Ô̤˜ Ù˘;

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÏÔ‹ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ™À¡∂§∏º£∏ ÛÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô,

·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì‹Ó˘ÛË Ô˘ ˘‚ϋıË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘, 55¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ‰ÈfiÙÈ ·Ê·›ÚÂÛ ·fi ·ÁÚÔÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ· (·ÌÂÏÒÓ·) Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÚÂȘ ÙfiÓÔ˘˜ ÛٷʇÏÈ·, ·Í›·˜ 1.500 ¢ÚÒ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 33

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÙ∂ ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ‹Ù·Ó ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ

¡¤· ÙÒÛË ÛÙ· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛˆÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Â›Û˘ ÙÒÛË, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÙÔ ÂÈÙÔÎÈ·Îfi ÂÚÈıÒÚÈÔ (ÈÛÔ‡Ù·È Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ˘ ÂÈÙÔΛԢ fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ) ·˘Í‹ıËΠηٿ 15 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙȘ 3,44 ÂηÙÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (‚Ï. ¶›Ó·Î· 1). ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, ۯ‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, Ù· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÌÈ·˜ Ë̤ڷ˜ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ 0,47%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË Î·Ù¿ 19 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 3,29%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷı¤ÛÂˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 16 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÛÙÔ 2,10%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ‰¿ÓÂÈ·, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· (ηÙËÁÔÚ›· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ̤ۈ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·ÚÙÒÓ, Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ ‰¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ ˘ÂÚ·Ó·Ï‹„ÂȘ ·fi ÙÚ¯ԇÌÂÓÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜) ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 14,68%, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ·fi 14,64% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·.

ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ηıÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ̤¯ÚÈ 1 ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 91 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 8,41%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 6 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 7,36%. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ۯ‰fiÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 9,54%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·-

ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ ÛÙÔ 7,12% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ̤¯ÚÈ 250.000 ¢ÚÒ, ·˘Í‹ıËΠηٿ 5 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 6,13% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ·fi 250.000 ̤¯ÚÈ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÌÂÈÒıËΠηٿ 23 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 5,49% ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ì ÂÈÙfiÎÈÔ Î˘Ì·ÈÓfiÌÂÓÔ ‹ ÛÙ·ıÂÚfi ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ Î·È ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒıËΠÛÙÔ 2,89%. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÚÔ˜ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÛÙÔ 5,54%.

Δ· ˘fiÏÔÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ Û ¢ÚÒ ¶ÙÒÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Â-

Ù·È ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛˆÓ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô. TÔ ÂÈÙÔÎÈ·Îfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ·˘Í‹ıËΠηٿ 16 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙȘ 3,32 ÂηÙÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÌÂ Û˘ÌʈÓË̤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 2 ¤ÙË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÒÛË Î·Ù¿ 20 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,85%, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÌÂÈÒıËΠηٿ 22 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 3,44%. Δ· ̤۷ ÂÈÙfiÎÈ· ÛÙ· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ˘fiÏÔÈ· ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ· ¿Óˆ ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙ· ÛÙÔ 3,13% Î·È 5,97% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÂÓÒ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·‡ÍËıËΠηٿ 21 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 4,86%. ΔÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2013, ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì›·˜ Ë̤ڷ˜) ÌÂÈÒıËΠηٿ 13 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 2,45%, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÈÙfiÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ·˘Í‹ıËΠηٿ 3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÛÙÔ 5,77%.

¢È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂∫∞ ∞ÛËÌ¿ÎË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘

∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ∞£∏¡∞, 2. ¢∂¡ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ

ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ì ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ı¤Ì·Ù· ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰È·‚‚·›ˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂∫∞, ∞ÛËÌ¿Î˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ηٿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘. √ Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷϋÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Û ÌÈ· Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘ËÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·ÙfiÈÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘˜ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ

ÙÚ¿Â˙˜. ∞ÊÔ‡ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛˆÓ, Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÂÌ¿˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·, ‰ËÏ·‰‹ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ §∞°∏∂ (§ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ∞ÁÔÚ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜), ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ΔÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÙȘ ÂӉȷʤÚÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÎfiÎÎÈÓ· ‰¿ÓÂÈ·. ÕÚ· ¤¯Ô˘Ì ÎÔÈÓfi ÙfiÔ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜” . “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÚÂı› Ë ÊfiÚÌÔ˘Ï· Ô˘ ı· ÈηÓÔÔÈ› Î·È ÙȘ ÙÚÂȘ Ï¢ڤ˜” ›Â Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë

΢‚¤ÚÓËÛË ·ÔÛÎÔ› ÌÈ· ÌfiÓÈÌË, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §∞°∏∂ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹˜ ÙÔ˘ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜, Û‹ÌÂÚ· Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Û ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù·. √ ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, ∫. ∫ÏÂÈÙÛÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ·›ÚÂÈ ÙȘ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ∞¶∂. ∂Π̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ∞ı. ¶ÂÙÚ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ Â›

Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÏfiÁÔ ÁÈ· Ï‹„Ë ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∞fi ÙÔ ¶∞™√∫ Ô £¿ÓÔ˜ ªˆÚ·˚Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ıÂÙÈΤ˜ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÌÈÎÚÒÓ ·ÓÂÌÔÁÂÓÓËÙÚÈÒÓ, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ¤ˆ˜ 50 KW, Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜. ∏ ª›Î· π·ÙÚ›‰Ë, ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, › fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙȘ ∞¶∂ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù·. ∂ÈÊ˘Ï¿¯ıËΠӷ ÙÔÔıÂÙËı› ÁÈ· ÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜

Ù˘ ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÎÚ›ÛÈ̘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ú¿ Ù·‡Ù·, ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ∞ÛË̛ӷ •ËÚÔÙ‡ÚË, Ë ÔÔ›· ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË. √ ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó· ̤ÏËÌ·, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, ›Â Ë ¢È·Ì¿ÓÙˆ ª·ÓˆÏ¿ÎÔ˘ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ηٷ„ËÊ›˙ÂÈ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜.

∂ÓÒ 4 ÛÙÔ˘˜ 10 ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜

ŒÛÙÂÈÏ·Ó Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ º∞¶ ÁÈ· ÙÔ 2013 ∞£∏¡∞, 2. ™∂ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ÌÂÙ¿

ÙËÓ Ù·¯˘‰ÚfiÌËÛË ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ º∞¶ ÙÔ˘ 2011 Î·È 2012 ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÈʇϷÛÛ ÌÈ· ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ›‰·Ó ÛÙÔ Taxisnet ÙËÓ ÔÊÂÈÏ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2013 ŒÙÛÈ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÌÂÚ›‰Â˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ TAXISNET Ë ÔÊÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙÔ ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2013 Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢ËÏ·‰‹ ̤۷ Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÎÏËı› Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ¯ÚÔÓȤ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡

Ù˘ ¢∂∏ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ. √ ηٷÈÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÏËڈ̋ ÊfiÚˆÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ Û¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ ÚÂÎfiÚ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ¤Ó· Ó¤Ô ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎfi Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ÚÔÛ‰Ôο Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ 50% ÙˆÓ ‚‚·ÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÙÔ Ì·Ú¿˙ ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘ 2012.

¢ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ΔËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙfi ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜, Û ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ MARC. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ì ı¤Ì· “√È Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ Prodexpo. ÙÔ 25,1% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ··ÓÙ¿ ·ÚÓËÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË “ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ÏËÚÒÛÂÙ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Û·˜;” , ÂÓÒ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ 20,3% ··ÓÙ¿ Ì¿ÏÏÔÓ “fi¯È” . “¡·È”, ··ÓÙ¿ ÙÔ 18,9% Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È” ÙÔ 35,7%. ∞ÓËÛ˘¯›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈ-

Îfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰·Ó›Ԣ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ 10,1% ··ÓÙ¿ “fi¯È” ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó “ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÙ ӷ ·ÔÏËÚÒÛÂÙ ηÓÔÓÈο ÙȘ ‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÔ‡ Û·˜ ‰·Ó›Ԣ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ;” ÂÓÒ ¤Ó· ÂÈϤÔÓ 27,4% ··ÓÙ¿ “Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È” . “¡·È” ··ÓÙ¿ ÙÔ 29,8% Î·È “Ì¿ÏÏÔÓ Ó·È” ÙÔ 32,7%. ΔÔ 12,3% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ··ÓÙ¿ fiÙÈ “¤¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ‰¿ÓÂÈÔ” Î·È ÙÔ 19,9% fiÙÈ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰fiÛÂȘ “Û˘¯Ó¿ Ì οÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË”. ΔÔ 67,8% ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È “¿ÓÙ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘”. ∞ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â‡ÚËÌ· Ù˘ ‰ËÌÔÛÎfiËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› fiÙÈ ÙÔ 56%

ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ Û›ÙÈ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ¤Ó· 32,3% ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Û˘ÌʤÚÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ È‰ÈfiÎÙËÙÔ Û›ÙÈ. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ 65,9% ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ 2-3 ÂÙÒÓ, ÙÔ 19,6% ı· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ 5,8% ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ 2006 ÙÔ 71,1% ÂÎÙÈÌÔ‡Û fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó. ΔÔ 65,5% ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‚·Ú·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ı· ÙfiÓˆÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÌfiÏȘ ÙÔ 6,4% Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·È Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÙfiÓˆÓ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

∞ÒÏÂȘ 0,99% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 2. ¶ΔøΔπ∫∂™ Ù¿ÛÂȘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó

ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ˘Ô¯ÒÚËÛÂ Î·È Ô Ù˙›ÚÔ˜. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.011,67 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,99%. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο ÎÈÓ‹ıËΠ۠‡ÚÔ˜ ‰È·Î‡Ì·ÓÛ˘ 21 ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ∫·Ù¤ÁÚ·„ ·ÓÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.028,60 ÌÔÓ¿‰Â˜ (+0,67%) Î·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 1.007,37 ÌÔÓ¿‰Â˜ (-1,41%). ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 42,27 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,51%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 0,78%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ πÓÙÚ·ÏfiÙ (+2,42%), Ù˘ ∂Ã∞∂ (+1,75%), ÙˆÓ ∂§¶∂ (+1,43%) Î·È ÙÔ˘ √¶∞¶ (+0,72%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola HBC (-3,96%), Ù˘ ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ(-3,63%), Ù˘ Frigoglass (2,78%), Ù˘ Alpha Bank(-2,63%) Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ (-2,36%). ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (+1,40%), ÙÔ˘ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ (+1,09%) Î·È ÙˆÓ Δ·ÍȉÈÒÓ (+0,86%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ÙˆÓ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ (-3,93%), ÙÔ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (-1,84%) Î·È ÙˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ (-1,53%). ∞ÓÔ‰Èο ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó 52 ÌÂÙÔ¯¤˜, 61 ÙˆÙÈο Î·È 27 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ¢Ô‡ÚÔ˜ +18,33%, Alsinco +18,18%, Pasal +12,50%, ∞ÎÚ›Ù·˜ +9,94% Î·È Fieratex +8,62%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ™π¢ª∞ -19,86%, HOL -17,21%, ¡¿Î·˜ -9,92%, A.S. Company -9,48% Î·È °·Ï·Í›‰È -7,33%. ™ÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ηıÒ˜ ÙÔ shutdown ÙˆÓ ∏¶∞ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·Ì·, ÂÓÒ ÊˆÙÂÈÓ‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÈÙ·ÏÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ú¿ÏÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ô ÈÙ·Ïfi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÓÚ›ÎÔ §¤Ù·. √ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ FTSEurofirst 300 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ·ÒÏÂȘ 0,73%, Ô FTSE 100 ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ 0,35%, Ô ‰Â›ÎÙ˘ DAX ÛÙË ºÚ·ÓÁÎÊÔ‡ÚÙË ˘Ô¯ÒÚËÛ 0,69%, Ô CAC 40 ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 0,92% Î·È Ô ÈÛ·ÓÈÎfi˜ IBEX 35 ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô 0,09 %. √ ÈÙ·ÏÈÎfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE MIB ͯÒÚÈÛ ÌÂ Î¤Ú‰Ë 0,68%, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ΤډÈÛÂ Ô §¤Ù· ÛÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Intesa Sanpaolo ÛËÌ›ˆÛ ڿÏÈ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙÔ +4,71%, Ë Mediobanca ÛÙÔ +6,06% Î·È Ë Unicredit ÛÙÔ +2,35%. √È ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Portugal Telecom ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ú¿ÏÈ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 6,5% ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¯Â˘ÛË Ì ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÂÙ·ÈÚ›˜.


34 ¢ÈÂıÓ‹

¶EM¶TH 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∫·ÙËÁÔڛ˜ ÂÈÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ù˘ Greenpeace

∫·Ì›· ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡

ª√™Ã∞, 2.

˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÌÂٷΛÓËÙ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ “‚Ú·¯˘Î‡Îψ̷” ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ‡˜ Ó· οÓÔ˘Ó Ó¤· -ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈ΋, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜- ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì¤ÚË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÙÔ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Î¿ıÂÙ· ˆ˜ “·Á›‰·” ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı› ÚÔ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘. ∏ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ ÏԢΤÙÔ Î·È Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ Î·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˘ Ì¿¯Ë˜ ÁÈ· ÙÔ fiÚÈÔ ¯Ú¤Ô˘˜.

∫∞Δ∏°√ƒπ∂™ ÁÈ· ÂÈÚ·Ù›· Û ÔÚ-

Á·ÓˆÌ¤ÓË Û˘ÌÌÔÚ›· ··ÁÁ¤ÏıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ¤ÓÙ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÂÈÚ· “ÂÊfi‰Ô˘” Ù˘ Greenpeace Û Âͤ‰Ú· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋. ΔÔ ·‰›ÎËÌ· Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÂÈ ÔÈÓ‹ οıÂÈÚ͢ 10 ¤ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ˆ˜ ·‚¿ÛÈ̘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Ù˘ ÂÈÚ·Ù›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Û ηÌÈ¿ ·fi‰ÂÈÍË”, fiˆ˜ ›Â Ë πÚ›Ó· πÛ¿ÎÔ‚·, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ Greenpeace. Δ¤ÛÛÂÚȘ ƒÒÛÔÈ Î·È 26 ͤÓÔÈ Ôϛ٘ ·fi 17 ¯ÒÚ˜, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ μÚÂÙ·ÓÔ›, ‰‡Ô ∫·Ó·‰Ô›, ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Î·È ¤Ó·˜ °¿ÏÏÔ˜ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ªÔ˘ÚÌ¿ÓÛÎ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÚˆÛÈÎÒÓ Û˘ÓÔÚÈ·ÎÒÓ ÊÚÔ˘ÚÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÈ‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ·ÁÔıÚ·˘ÛÙÈÎfi ÏÔ›Ô Arctic Sunrise ·fi ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙȘ 19 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙË £¿Ï·ÛÛ· ª¿ÚÂÓÙ˜ ÛÙË ÚˆÛÈ΋ ∞ÚÎÙÈ΋. ΔÔ ÏÔ›Ô Ù˘ Greenpeace ηÙfiÈÓ Ú˘ÌÔ˘Ï΋ıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ªÔ˘ÚÌ¿ÓÛÎ, fiÔ˘ Î·È ·Á΢ÚÔ‚fiÏËÛÂ Î·È Ù· 30 ̤ÏË ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËηÓ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ›¯·Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· ·ÓÂ‚Ô‡Ó Û Âͤ‰Ú· ¿ÓÙÏËÛ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÎÔÏÔÛÛÔ‡ Gazprom Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÚˆÛÈÎÔ‡ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓË Ì ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ ÚˆÛÈ΋ ∂Ú¢ÓËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙfiÙ fiÙÈ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÂÈÚ·Ù›·. √È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ Î·È Î·ÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙË ƒˆÛ›· fiÙÈ ·Ú·Ófï˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¤ÊÔ‰Ô ÛÙÔ ÏÔ›Ô Ô˘ ¤Ï ۠‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ Â›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· fiÙÈ ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ “‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÚ·Ù¤˜” ·ÏÏ¿ Û·ÊÒ˜ “›¯·Ó ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ”. ªÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ Î·ÙËÁÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÔÚ› Ó· ÙÚÔÔÔÈËıÔ‡Ó fiÛÔ Ë ¤Ú¢ӷ Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË.

∞‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È “ÏԢΤÙÔ ‰È·ÚΛ·˜” ÛÙȘ ∏¶∞ √À∞™π°∫Δ√¡, 2.

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ·¤Ù˘¯Â ·ÎfiÌË Î·È ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘. ¶ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·Ú¯Èο Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂıÓÈÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Û ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÔϤÌÔ˘ Ó·˘¿ÁËÛ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ì‹ÏÔÓ Ù˘ ¤ÚȉԘ, ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ √Ì¿Ì· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÚ›ı·Ï„˘. OÈ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ› ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÌÏÔοÚÔÓÙ·˜ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ÙÔ („ËÊÈÛı¤Ó) Obamacare -ÌÏfiÎÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Úfiı˘ÌÔ Ó· ·ÔÛ‡ÚÂÈ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÌfiÓÔ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ› ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Washington Post- Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ (¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ ÂÌfi‰È· ÛÙÔ Obamacare), ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓÔÈ ˆ˜ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ı· ÂÈÚÚ›„ÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ÏԢΤÙÔ -fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÙÔ 1994 Î·È ÙÔ 1996. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Ù˘ ÛÙ¿Û˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· Ì ÙÔÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓfi Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ˙Ô ª¤ÓÂÚ ‹Ù·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Û ¤Ó· ‰ÂοÏÂÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÚÈÓ ÙËÓ “¤ÎÚËÍË” . ™ÈÁ‹ ·Û˘ÚÌ¿ÙÔ˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ª¤ÓÂÚ Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ÿÚÈ ƒ¤ÈÓÙ. ∞˘Ùfi Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ∫·ÈÙÒÏÈÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ËÛ˘¯›·: √È ‚ÔϤ˜ ÌÂٷ͇ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ Î·È ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Á›ÓÔÓÙ·È Û ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜, Ì ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ ·¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÔÏÔ̤و· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ fiÙÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó “fiÌËÚÔ” ÙÔÓ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ˆ˜ ̤ÚÔ˜ Ì›·˜ “ȉÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÛÙ·˘ÚÔÊÔÚ›·˜” . ∞ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ ÁÈ· ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Ù¤ÙÔȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ “· Ï·

ηÚÙ” ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·Ú¤˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÚfiÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË”. “∂¿Ó ÙÔ˘˜ ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ “ÏԢΤÙÔ˘” , Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ηı·Úfi, Ï‹Ú˜ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÁÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜” ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ŸÛÔ ‰ÂÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ù· ÔÏÈÙÈο ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ë̤Ú˜, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ó· ÙÚ·‚‹ÍÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔfiÙÂ Î·È ÙÔ ∫·ÈÙÒÏÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ¯Ú¤Ô˘˜. ∂ΛÓË Ë Û˘˙‹ÙËÛË, Â·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÁÚÎÂÌÔ‡”, Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÌfiÓË Ù˘ Î·È Â¿Ó ÂÚÈϷΛ Ì ÙÔ “ÏԢΤÙÔ”, ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ı· Á›ÓÂÈ ¯¿Ô˜.

™ÔηÚÈṲ̂ÓÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ›, ı˘ÌˆÌ¤ÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ªÔÚ› Ó· Ù¤ıËÎ·Ó Û ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·Ú-

Á›· ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ “ÏԢΤÙÔ” Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙˆÓ ∏¶∞, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÎÂÙÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ·ÍÈÔı¤·Ù· ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯٿ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·˘ÙÔ› ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÌÔÈÚ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· ÁÈ· ÙÔ ÔÈ· ÌÔ˘Û›·, ÌÓËÌ›· ‹ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÔȯÙÔ›. “£˘Ì¿Ì·È ·fi ÙÔ “ÏԢΤÙÔ” Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 1990 fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηٷϿ‚ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Smithsonian ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi. ∂›¯·Ó ۯ‰ȿÛÂÈ Ì›· ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·˘Ùfi, ‹Á·Ó ÂΛ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙ¤˜” ϤÂÈ Ô ∫·ÚÏ °ÎfiÏÓÙÌ·Ó, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û ÙÔÈÎfi ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ, ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ∫ÔÌËÙÂÈÒÓ. “™ÎÂÊًηÌ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ

K¤Ú‰ÈÛ Ì ¿ÓÂÛË ÌÂÙ¿ ÙË ı·̷ÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ

æ‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË §¤Ù· ƒøª∏, 2.

¢·ÎÚ˘ÁfiÓ· Î·È Ï·ÛÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ ∑·Ó¤ÈÚÔ ƒπ√ ¡Δ∂ ∑∞¡∂´ƒ√, 2.

∂∫Δ√™ ÂϤÁ¯Ô˘ ‚Á‹ÎÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆ-

ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ‰·ÛοψÓ, Ô˘ ·ÂÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ ƒ›Ô ÓÙ ∑·Ó¤ÈÚÔ, Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È Ó· Ú›¯ÓÂÈ Ì Ï·ÛÙÈΤ˜ ÛÊ·›Ú˜. √È ‰¿ÛηÏÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ·Ó¤ÏÈ͢, ıˆÚÒÓÙ·˜ ·ÓÂ·ÚΤ˜ ÙÔ Ó¤Ô Ï·›ÛÈÔ Ô˘ „ËÊ›˙ÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √È ‰¿ÛηÏÔÈ ·ÂÚÁÔ‡Ó Â‰Ò Î·È 46 Ë̤Ú˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ¤Íˆ ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘˙ËÙÔ‡Û ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ fiÏË. ΔÔ Ì¤ÙÚÔ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÂٷ̤Ó˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜, ÚԂϤÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ˆ˜ ·ÓÂ·ÚΛ˜ ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ.

Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Î·È ı· ‚ÔËıÔ‡Û ÎÈ ÂÌ¿˜” ›Â Ô °ÎfiÏÓÙÌ·Ó. Δ· ÙÔÈο ۈ̷Ù›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ¤Ó·Ó “√‰ËÁfi ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ À·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙË ¢È·ÎÔ‹ Ù˘ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ”, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ -ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌË- ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÁ›· ı· ÊÔÚÔ‡Ó ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙÔ˘˜ Û Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÌÏ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Smithsonian, ·fi ÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞Ó Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ·Ô‰ÒÛÂÈ Î·ÚÔ‡˜, ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Î·È Û ¿ÏÏ· ÌÔ˘Û›·. ¶ÔÏÏÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ›‰·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÔÌÔÛÔӉȷ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÚÒËÓ Ê˘Ï·Î‹ ÛÙÔ ÓËÛ› ÙÔ˘ ∞ÏηÙÚ¿˙, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·. √È ·Ú¯¤˜ ›Ù ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊÂÚ·Ó Ì›· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ, ›Ù ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. “∂›Ì·È ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·. ™›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂΛ Ù· ÔÏÈÙÈο Ì·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ η̛· Û¯¤ÛË Ì ·˘Ùfi” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª¿ÈÎÏ ƒfiÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ fiÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∫·È ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· -fiˆ˜ ÙÔ ÕÁ·ÏÌ· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÙÔ ÓËÛ› ŒÏȘ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÌÔ˘Û›· πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ fiÏ˘- Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¿. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ¿ÏÏ· ·ÍÈÔı¤·Ù·, fiˆ˜ ÙËÓ °Î·ÏÂÚ› Δ¤¯Ó˘ ∫ÔÚÎÔÚ¿Ó, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ȉ‹ÛˆÓ, ÙÔ ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÕÚÏÈÓÁÎÙÔÓ. ∫ÏÂÈÛÙ¿ ı· Ì›ÓÔ˘Ó, ¿ÓÙˆ˜, Ù· ÂıÓÈο ¿Úη Î·È ÔÈ ˙ˆÔÏÔÁÈÎÔ› ΋ÔÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÏÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ.

∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∂ÓÚ›-

ÎÔ §¤Ù· ΤډÈÛ Ì ¿ÓÂÛË ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÛËÌ·Û›·˜ „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÂȉÈÒÍÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË §¤Ù· ‹Ù·Ó 235 Û ۇÓÔÏÔ 307 ·ÚfiÓÙˆÓ. ∂‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ „‹ÊÈÛ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜, Ë ÔÔ›· Û˘ÛÙ¿ıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜ Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿. √ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ۋÌÂÚ· ÌÈ· ı·̷ÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ Î·È ¤Î·Ó ÙËÓ ¤ÎÏËÍË ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ Ó· Ú›ÍÂÈ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î·È Î·ÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ˘¤Ú Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÓÚ›ÎÔ §¤Ù· ÌÂÙ¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ·˘Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô Î·Ù¿ 1,81%. “∞ÔÊ·Û›Û·ÌÂ, fi¯È ¯ˆÚ›˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∫·‚·ÏȤÚ Û ۇÓÙÔÌË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ·ÊÔ‡ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙ‹ Ì ¤ÎÏËÍË Î·È ÛȈ‹ ·fi ÙÔ ÛÒÌ·. √ §Ô˘›Ù˙È ∑¿ÓÙ·, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ¢Ë-

ÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ (PD), ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛ·ı› “Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‹ÙÙ· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ÍÂοı·ÚË ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ”. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ ·fi ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË °ÂÚÔ˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‹ ÌË „‹ÊÔ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÌÂÚÏÔ˘ÛÎÔÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜, ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·̷ ·ÔÛÎÈÚÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙÔ ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ §·Ô‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·„ËÊ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì¤ÓÙÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎ-

ÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∏ ÎÚ›ÛË ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ 77¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Û ̛· ·Ú¿ÏÔÁË Î›ÓËÛË, Ô˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË °ÂÚÔ˘Û›·. °È· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ô ∂ÓÚ›ÎÔ §¤Ù· ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó Ù· ¤ÓÙ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ §·Ô‡ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ˘·ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ÂÈÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ °ÂÚÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËÎ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô §¤Ù· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ·Ôχو˜ ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·fi ÙËÓ Ù‡¯Ë Ù˘

΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È , fiˆ˜ ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ̷۠ÎÚ¿˜ ÓÔ‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÂÎı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆ˜ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· Ì›· πÙ·Ï›· “ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙË” . ∂ͤıÂÛ ÙȘ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Î·Ì„˘, ÛÙËÓ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ¯·ÌËÏ¿ ÛÙÚÒÌ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √È ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÓ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·Ó Ì ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ -۷ʤÛٷ٘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÔÓ Î·ÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ηٿÛÙËÌ· 85 Ù.Ì. Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜-ÚfiÛ‚·Û˘ Û ˘ÂÚΛÌÂÓÔ ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ 100 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√ ‹ ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√ ‹ Û˘Ó·Ê›˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 127. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓ. 6944-205801, 24210-57014. (212)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ·Ú·Ï›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987115641. (296)

¶ø§∂πΔ∞π ÂÈÎÂÚ‰‹˜ Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤Ì·Ú 200 Ù.Ì. Ì ˘·›ıÚÈÔ Ì·Ú Î·È Î‹Ô 400 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936850841. (068)

¶ø§∂πΔ∞π ‹ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Ì Ú·Ù‹ÚÈÔ, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ¢ÂÎÙ¤˜ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-238153. (129)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (977)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿Ú·ıÔ˜ (ª∞ªπ¢∞∫∏) 300 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6988 974983. (297)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ, ÛڈÓÔ˜ 10 Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. (·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, a/c Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ· ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜). ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973322190. (204)

Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡-ηÊÂÙ¤ÚÈ·˜-ÏÔ˘ÎÔ˘Ì·Ù˙›‰ÈÎÔ˘, Û˘ÓÔÏÈο ‹ ÌÂÌÔӈ̤ӷ. ΔÈÌ‹ Ôχ ÏÔÁÈ΋. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 6987-456363. (306)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π:

¶ø§∂πΔ∞π

·) μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·/ı ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿ÚÎÈÓ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 400 ∂Àƒø. ‚) ¢˘¿ÚÈ, ΤÓÙÚÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·/ı ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 260 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (318)

μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈο ËÌÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 9.500 ∂Àƒø. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (319)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: ·) μfiÏÔ˜, ÎÂÓÙÚÈο, ÙÂÛÛ¿ÚÈ, 135 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·/ı Ê/·, ¿ÚÎÈÓ, 10ÂÙ›·˜. ‚) ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÙÚÈ¿ÚÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ. Á) ¢˘¿ÚÈ, ΤÓÙÚÔ, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ۯ‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 255 ∂. ‰) °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (249)

¶ø§OYNTAI

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË Î·Ê¤ ¤Ó·ÓÙÈ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974066725. (149)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ‰È·Ì/Ì· 4¿ÚÈ, 140 Ù.Ì., 4Ô˜, 3 ˘/‰, 2 Ù˙¿ÎÈ·, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 WC, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ-ı¿Ï·ÛÛ·, 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 8ÂÙ›·˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi. ΔÈÌ‹ 215.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (209)

¶ø§√À¡Δ∞π: ·) μfiÏÔ˜, Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 39 Ù.Ì. 33.000 ¢ÚÒ. ‚) ∫·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÁηÚÛÔÓȤڷ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 250 ¢ÚÒ, ÚÔÛfi„ˆ˜, μfiÏÔ˜, ΤÓÙÚÔ, ·/ı Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 30 Ù.Ì., 35.000 ¢ÚÒ. Á) ¢˘¿ÚÈ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì 300 ¢ÚÒ ÂÓÔ›ÎÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (248)

(262)

KTISIS ™Àªμ√À§√π ∞∫π¡∏Δø¡ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. - ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. ™¶Àƒπ¢∏ 38 - NAKOS CENTER - 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì. 4. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 580 Ù.Ì. Û ¤ÎÙ·ÛË 4.000 Ù.Ì. 5. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 284 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 6. ÕÊËÛÛÔ˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚ, Ì ÔÈΛ· 7. °Ï‡Ê·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ‚›Ï· 800 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 20 ÛÙÚ. 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 270 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.440 Ù.Ì. 9. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÓÂfi‰ÌËÙË ‚›Ï· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 10. ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·ÈÁ˘ÙÈÒÙÈÎÔ ÓÂÔÎÏ·ÛÈÎfi 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 950 Ù.Ì. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, 2 ˘¤Úԯ˜ ÔÈ˘ 200 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË Û ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ. 12. ª·Ï¿ÎÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 117 Ù.Ì. Û ÎÙ‹Ì· 2.100 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 13. ∫ÔÚfiË, 2 ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÔÈ˘ 355 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 720 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi 14. ª¿Ú·ıÔ˜, 245 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ 1. ™˘Ú›‰Ë & ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì., Ì 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Î·È 56 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 2. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ™˘Ú›‰Ë, ÌÂÛ·›Ô ηٿÛÙËÌ· 108 Ù.Ì., Ì 50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ˘fiÁÂÈÔ (310.000 ∂) 4. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. 5. ¶Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 120 Ù.Ì. , ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (190.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì. + 255 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 7. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 33 Ù.Ì., (25.000 ∂) 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 43 Ù.Ì. (59.000 ∂) 9. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 63 Ù.Ì., (54.000 ∂) 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηٿÛÙËÌ· 44 Ù.Ì., (99.000 ∂) 11. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 160 Ù.Ì. 12. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÁÚ·ÊÂ›Ô 32 Ù.Ì., (21.000 ∂)! 13. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., (59.000 ∂) 14. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, 37 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· Ì 36 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ (74.000 ∂) 15. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 107 Ù.Ì. (139.000 ∂) 16. ¡. πˆÓ›·, ηٿÛÙËÌ· 60 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (79.000 ∂) 17. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 18. °·˙‹, ηٿÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÚÔ˜ 300∂/Ì‹Ó·, (59.000 ∂) 19. ¡Â¿ÔÏË, ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 354 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ (185.000 ∂) 20. §·ÌÚ¿ÎË, 159 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (290.000 ∂) ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ªfiÚÂÏ, 210 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ‡„Ô˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì. Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 3. ∞Ôı‹ÎË 33 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ & ∫·ÚÙ¿ÏË (200 ∂) 4. ∞ÁÚÈ¿, ηٿÛÙËÌ· 47 Ù.Ì., (390 ∂) 5. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 68 & ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Â·ÁÁ. ¯ÒÚÔ˜, 100 Ù.Ì. (380 ∂) 6. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32, ηٿÛÙËÌ· 30Ù.Ì. (250 ∂) 7. ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ & ∫ˆÛÙ·ÓÙ/ˆ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 65 Ù.Ì. (200 ∂) 8. ™˘Ú›‰Ë 38, nakos center, 25 ÙÌ (190 ∂) ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4,5 ÛÙÚ (285.000 ∂) 2. ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ªԇʷ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54 Ù.Ì. Û 2.440 ÔÈÎfiÂ‰Ô ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· (87.000 ∂) 3. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ·ÈÁÈ·ÏÔ‡ ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· 4. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜, 192 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (195.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ÕÊËÛÛÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000 Ù.Ì., (72.000 ∂) 7. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 26 ÛÙÚ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘(120.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·(45.000 ∂) 9. ∫ÔÚfiË ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 235 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (319.000 ∂) 11. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (80.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (150.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶·Ú·Ï›· ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. (180.000 ∂) 15. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÁˆÓÈ·Îfi ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.400 Ù.Ì. 16. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 123 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (105.000 ∂) 17. ª·Ï¿ÎÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì., ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜ (122.000 ∂) 18. ÕÊËÛÛÔ˜ ÚÔ˜ ∞ʤÙ˜, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.655 Ù.Ì., Ì ·Ó·Ê·›ÚÂÙË ı¤· (189.000 ∂) 19. ªËϛӷ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 685 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 40 Ù.Ì. (89.000 ∂)! 20. §·‡ÎÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. (69.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì., Ì ı¤· (59.000 ∂) 22. ∫ÈÛÛfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.175 Ù.Ì. (29.000 ∂)! 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (150.000 ∂) 25. ∞Ë- °È¿ÓÓ˘-¶·¿ ¡ÂÚfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.625 Ù.Ì. (250.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. (75.000 ∂) 27. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.422 Ù.Ì. Û ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô 28. ∞ÚÁ˘Ú·›Èη ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 53 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (45.000 ∂)! 29. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÈÛfiÁÂÈÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. Ì ΋Ô (58.000 ∂) 30. ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 142 ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.160 Ù.Ì. (72.000 ∂) 31. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, 63 Ù.Ì. Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (115.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. (59.000 ∂) 33. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 ÙÌ, (125.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 520 Ù.Ì., Ì ı¤· (120.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (100.000 ∂)

37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (260.000 ∂) 38. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. (129.000 ∂) 39. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. Û ‰‡Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â›‰· Ì ¿ÚÈÛÙË ı¤· (125.000 ∂) 40. ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (45.000 ∂) 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (20.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. §·ÌÈÓÔ‡, 950 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (50.000 ∂) 44. ÕÊËÛÛÔ˜, ÁÈ·› 195 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (145.000 ∂) 45. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 839 Ù.Ì., (80.000 ∂) 46. ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.558 Ù.Ì., Ì ı¤·, (89.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ªԇʷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.034 Ù.Ì. (80.000 ∂) 50. ªԇʷ, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (119.000 ∂) 51. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 138 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 195 Ù.Ì. (159.000 ∂) 52. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì., (65.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.350 Ù.Ì. Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (320.000 ∂) 54. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfi‰Ô, 7ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (95.000 ∂) 55. ¶ÈӷοÙ˜ ı¤ÛË §·ÁÔÛËÏÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (27.000 ∂) 56. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤·, (220.000 ∂) 57. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 127 Ù.Ì. , Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 107 Ù.Ì., (120.000 ∂) 58. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 4.350 Ù.Ì. (99.000 ∂) 59. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ·ÁÚÔÙ/Ô 9.653 Ù.Ì. (105.000 ∂) 60. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 318 Ù.Ì., (45.000 ∂) 61. §Â‡Î· ∞ÊÂÙÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.078 Ù.Ì. (19.000 ∂) ∂À∫∞πƒπ∞! 62. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 670 Ù.Ì. (75.000 ∂) 63. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÂÛÛ¿ÚÈ 96 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (219.000 ∂) 64. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, (60.000 ∂) 65. ƒ¿¯Â˜ - ¢‹ÌÔ˜ ™Ù˘Ï›‰Ô˜, 86 Ù.Ì. ̤۷ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550 Ù.Ì., Ì ı¤·, (86.000 ∂) 66. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì., Ì ı¤· (210.000 ∂) 67. ÕÊËÛÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓ/· 107 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. Ì ı¤· (95.000 ∂) 68. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi 230 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (180.000 ∂) 69. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿-ÿÓÈ·, ·ÁÚÔÙ/Ô 37 ÛÙÚ. (169.000 ∂) 70. ¶ÈӷοÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.487 Ù.Ì. (89.000 ∂) 71. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.750 ÙÌ, Ì ı¤· & ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ,300 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·(80.000 ∂) 72. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 84 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (168.000) 73. ÕÊËÛÛÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·, (175.000 ∂) 73. ª·Ï¿ÎÈ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 31 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓË Ì ı¤·, (40.000 ∂) 74. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ͇ÏÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì., (110.000 ∂) 75. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÔÓÔÎ/· 68 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.004 Ù.Ì. (189.000 ∂) 76. ªԇʷ, ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Ì ΋Ô 89 Ù.Ì., 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ (149.000 ∂) 77. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28 ÛÙÚ. 78. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÎÂÓÙÚÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 522 ÙÌ, (75.000 ∂) 79. ª·Ï¿ÎÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., Ì ı¤·, 150 Ì ·fi ·Ú·Ï›· (70.000 ∂) 80. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ·ÁÚÔÙ/Ô 7.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ·Ôı‹ÎË ÓfiÌÈÌË Î·È ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ (60.000∂)! 81. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 161 Ù.Ì., (179.000 ∂) 82. ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 129 Ù.Ì. Ì ÈÛ›Ó· Î·È ¿ÚÈÛÙË ı¤· (190.000 ∂) 83. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, (100.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 170 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (250.000 ∂) 85. º·Î›ÛÙÚ·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û ·ÁÚÔÙ/Ô 4 ÛÙÚ. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (309.000 ∂) 86. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ¶··ÁÈ·Ó·›Èη, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.543 Ù.Ì. Ì ÔÈΛÛÎÔ 46 Ù.Ì. Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· (50.000 ∂) 87. ÃÔÚ¢Ùfi, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 94 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì., (138.000 ∂) 84. ΔÛ·Áηڿ‰·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÌÔÓÔÎ/· 120 Ù.Ì., ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ÔÈÎÈÒÓ 85. ΔÛ·Áηڿ‰·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÔÓÔÎ/· 125 Ù.Ì. (200.000 ∂)! 86. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 640 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (65.000 ∂)! 87. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÌÔÓÔÎ/· ÛÙÔ Î‡Ì· 117 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 800Ù.Ì. (148.000 ∂)! 88. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 72 Ù.Ì., Ì 2 ÔÈÎfi‰· 637 Ù.Ì. Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (124.000 ∂) 89. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (279.000 ∂) 90. ªËϛӷ, ª·Ú·ıÈ¿˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙ/Ô 1.971 Ù.Ì., 1Ô ÛÙÔ Î‡Ì·, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (250.000 ∂) 91. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ/Ô 30 ÛÙÚ. Û ˘¤ÚÔ¯Ë ·Ú·Ï›· 92. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 234 Ù.Ì. Ì ı¤· (110.000 ∂) 93. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (50.000∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™™√À, 1090 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜-∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 318 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (185.000 ∂) 6. ™ÎfiÂÏÔ˜, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 100 ÎÏÈÓÒÓ Ì ı¤· & ÈÛ›Ó· 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 1.555 Ù.Ì. Û 13 ÛÙÚÂÌ. 8. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 864 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 9. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 648 Ù.Ì. Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 10. ΔÛ·Áηڿ‰· ÌÈÎÚfi •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 600 Ù.Ì., Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ 11. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ •ÂÓÒÓ·˜ 310 Ù.Ì., Ì ÈÛ›Ó· 12. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 850 Ù.Ì. ¶∂ƒπ™™√Δ∂ƒ∞ ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ∏¡ π™Δ√™∂§π¢∞ ª∞™ www.ktisis-realestate.com (257)

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ: 6937435222 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ÛÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· £ÂÛÛ·Ï›· οı ¶·Ú·Û΢‹. (286)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ.: 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜, 72 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120.000 ¢ÚÒ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 2) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜), ·Ú·Ï›·, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60.000 ¢ÚÒ. 3) μfiÏÔ˜, 95 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 4) μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 125.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 100.000 ¢ÚÒ. 6) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 7) ¡¤· πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ∞Ï˘Î¤˜, 400 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜, 190 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) μfiÏÔ˜, 225 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 5) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 6) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· (ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ‹ ÍÂÓԉԯ›Ô), 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 7) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 8) ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘, 226 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, 30.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! √π∫π∂™ 1) ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 200 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·). 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¤ÙÚÈÓË 95 Ù.Ì., Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, 80.000 ¢ÚÒ. 4) ¡¤· πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 80.000 ¢ÚÒ. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ (π¿ÛÔÓÔ˜), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ), Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 6) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) 120.000 ¢ÚÒ. (270)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 40.000 ∂. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË, 100 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¶ÈӷοÙ˜ (70.000 ∂) 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000 ∂) 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ, 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤· (100.000 ∂) 5. •ÂÓÒÓ·˜ 20 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (220.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500 ∂ 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 50 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈΛ· 70 Ù.Ì. Ì 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ª∏§π∂™ (65.000 ∂) 5. √ÈΛ·, 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 1/2 ‹ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫√ƒ√-

¶∏, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 6. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 9. ∂§∞π√¶∂ƒπμ√§√ 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 550 ‰¤ÓÙÚ·, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, 75.000∂. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (277)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (279)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 28 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ∞/£ º/∞, 30.000∂ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 34 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 1Ô˜ fiÚ., 27.000∂ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., 23.000∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 7.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 30.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 35 Ù.Ì., 32.000∂, 1Ô˜ fiÚ. Î·È ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 6.000∂ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 36.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 19.000∂ ∫. °·Ù˙¤· 30 Ù.Ì. ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 30 Ù.Ì. 38.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 33.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi 25 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·, 24.000∂ ¢À∞ƒπ∞ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55 Ù.Ì.., 4Ô˜ fiÚ., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 32.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 55 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000∂ μÔ˘Ù˙¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚ., 52 Ù.Ì., 43.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 36.000∂ ¡. πˆÓ›· 52 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 46.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 52.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 30 Ì. ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ 65 Ù.Ì., 55.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 45 Ù.Ì. 46.000∂ Δƒπ∞ƒπ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 42.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, 67.000∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 80.000∂ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, 81 Ù.Ì., 80.000∂ ∫·Ó¿ÚË, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 143.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì. 112.000∂ °·Ì‚¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 82 Ù.Ì., 17 ÂÙÒÓ, ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˜ fiÚ., 60.000∂ ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 110.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 145.000∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 20ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 70.000∂ ∑¿¯Ô˘ 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 110 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 2 WC, 150.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., 12ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 115.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙÔ 150.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ 130.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4Ô˜ fiÚ., 128.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÓ·˘ÚÔ˜ 118 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 320.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 132 Ù.Ì. 300.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 60 Ù.Ì. 100.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ηÈÚ›· ‚›Ï· 110 Ù.Ì. Ì 5.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 155.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 180.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 82 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·˘Ï‹ 35.000∂ ¡. πˆÓ›· ¤ÙÚÈÓË 78 Ù.Ì. Ì 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 68.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383

¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 120.000∂ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 175.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 80 Ù.Ì. Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 110.000∂ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 70.000∂ §·‡ÎÔ˜ 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 33.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.600 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ªÂÏÈÛÈ¿ÙÈη - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 9.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 270 Ù.Ì. 70.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.020 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1,2 570.000∂ πˆÏÎÔ‡ - ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ 530 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 180.000∂ ™ˆÚfi˜ 620 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 250 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 2,1, 90.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¿ÚÎÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì. 25.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ú·ıÈ¿˜, 75.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 7.700 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, 200.000∂ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 700 Ù.Ì., ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 70.000∂ μÏ·¯¿‚· 240 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 185.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., 110.000∂ ¡. πˆÓ›·, Á‹Â‰Ô ¡›Î˘, 157 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 186 Ù.Ì. 50.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 156 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ •ÂÓ›· 720 Ù.Ì., ı¤·, 72.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· 630 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, 250.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 135 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 25.000∂ ¡Â¿ÔÏË 15.000 Ù.Ì. 170.000∂ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ 8.800 Ù.Ì., ı¤·, 73.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 88.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 310 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 300 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 630 Ù.Ì. 150 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000∂ ¡Â¿ÔÏË 380 Ù.Ì. 12.000∂ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 630 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000∂ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 220 Ù.Ì. 23.000∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 500 Ù.Ì. 35.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 5.500 Ù.Ì. ·Ì¤ÏÈ 28.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2.700 Ù.Ì. (27Ã100) Ì ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 2.000 Ù.Ì. 25.000∂ ªÂÙfi¯È 4.200 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 100.000∂ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ º˘ÙfiÎÔ 1.800 Ù.Ì. 9.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 38 Ù.Ì. 26.000∂ °·˙‹ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 84 Ù.Ì. + 43 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 56.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì. 120.000∂ ∞ıËÓÒÓ 200 Ù.Ì. 180.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 45 Ù.Ì. 55.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ 45 Ù.Ì. + 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 55.000∂ ¶·Á·ÛÒÓ 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400∂, 110.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. (280)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 31 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 22.500! 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 32 Ù.Ì., ËÌÈ˘. ÌfiÓÔ 9.500! 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 26.500. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 40 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 29.800! 2. ∞. ∑¿¯Ô˘, 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ. 49.000. 3. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 41,5 Ù.Ì., ËÌÈÒÚ. ·Ú¯È΋ 45.000. Δƒπ∞ƒπ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (7) ÎÔÌϤ 113.000! 2. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 83 Ù.Ì., 5Ô˜, 90.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘, 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ú¯È΋ 115.000. 5. ¡. πˆÓ›· (ÁÚ·Ì̤˜), 95 Ù.Ì., 5Ô˜, ηÈÓ., 99.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. √ÚÌÈÓ›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÔÚÔÊ. ÎÔÌϤ, 150.000! 2. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 126 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 165.000. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 129 Ù.Ì. ,1Ô˜, Áηڿ˙, 145.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ú¯È΋ 125.000. 5. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 106 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 140.000. 6. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 480.000. 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓ., 95.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, 34 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ, 63.000. 2. ∞. °·˙‹, ËÌÈÈÛfiÁ., 160 Ù.Ì., (ÂÓÔ›Î. 380) 65.000! 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓ. 133.000. 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 44 Ù.Ì.+23 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 80.000. 5. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 42 Ù.Ì. ·Ú¯È΋ 75.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 126 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000. 2. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿, 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÌfiÓÔ 58.000. 3. πˆÏÎÔ‡, 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 250.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 3.200 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 175 Ù.Ì. ¿‰ÂÈ· 2013) Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 5. º˘ÙfiÎÔ, 680 Ù.Ì., ı¤·! 89.000. 6. ∞ÁÚÈ¿, 471 Ù.Ì.

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013 ∞°ƒ√Δ/Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 611 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 15.000. 2. ª·Ï¿ÎÈ, 310 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜+12 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, ÌfiÓÔ 30.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜, (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·), 430 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 78.000. 4. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ., 85.000. 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 21 ÛÙÚ¤ÌÌ., ÌfiÓÔ 55.000. 6. ªËϛӷ, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηٷÏËÎÙÈÎfi) 585.000. 7. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙ˘, 1 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηÛÙ·ÓȤ˜) 14.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. 24.000. 9. ∫fiÌ‚Ô˜ (Ó¤Ô˜) μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, 20 ÛÙÚ¤ÌÌ. 95.000. •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 2.200.000 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜, Û 25 ÛÙÚ¤ÌÌ., 3 ÎÙ›ÚÈ·, 1.000 Ù.Ì., Ù·‚¤ÚÓ·, 2 ÈÛ›Ó˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, ÈÛfiÁ. 50 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù. 295 ∂. 2. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÈÛfiÁ. 65 Ù.Ì.+40 ·Ù. 295 ∂. 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 25 Ù.Ì., 240 ∂. 4. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 80 Ù.Ì., 4Ô˜, air cool, 285 ∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙), 80 Ù.Ì., 1Ô˜ (5 ÂÙÒÓ), ÎÔÌϤ, 280 ∂. 6. ∫‡ÚÔ˘, 70 Ù.Ì., 2Ô˜, ·˘ÙfiÓ. ı¤ÚÌ. 230 ∂. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 190 Ù.Ì., 2Ô˜, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Î·È Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË, 690 ∂. 8. °¿ÙÛÔ˘, ÈÛfiÁ., 70 Ù.Ì., 240 ∂. 9. π¿ÛÔÓÔ˜, 65 Ù.Ì., ÁˆÓ., 550 ∂. 10. π¿ÛÔÓÔ˜, 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 1.200 ∂. 11. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, 58 Ù.Ì., ËÌÈfiÚ., ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ, 200 ∂. 12. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 90 Ù.Ì., 5Ô˜, 340 ∂. ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶ÈÔ ¿Óˆ ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 135 Ù.Ì., 1Ô˜/ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÌfiÓÔ 45.000!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈο. (283)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡-∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (284)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π Hyundai Getz 1400 c.c., 3ı˘ÚÔ, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2007, ¯ÚÒÌ· ·ÛËÌ›. ΔÈÌ‹ 3.900 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6988974983 (217)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. °ÓˆÚÈ̛˜ ÂÈ¤‰Ô˘. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 53¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, „ËÏfi˜, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi˜, ηÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ÛÔ‚·Úfi˜. 51¯ÚÔÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ‰È·˙/ÓÔ˜, ¢ÁÂÓÈÎfi˜, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓÔ˜, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 52¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, „ËÏfi˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, Ôχ Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜. 49¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜, „ËÏfi˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙÔ˜, ¿ÚÈÛÙÔ ÚÔÊ›Ï, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ·Î›ÓËÙ·. 60¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó/¯Ô˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ÂÎÏÂÙ˘Ṳ̂ÓÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜, ÎÔÌ„fi˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘-Û˘Ì‚›ˆÛ˘. 2410-549797, 6944-518366. (595)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜-Á˘ÌÓ¿ÛÙÚÈ· ÁÈ· ÂÚÁ·Û›· Û Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6946-657595. (242)

∏ ÂÙ·ÈÚ›· ContiTech πª∞™ ∞.∂. Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ ÂÈı˘Ì› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ:

¢π¶§øª∞Δ√ÀÃ√ ª∏Ã∞¡√§√°√ ª∏Ã∞¡π∫√ ∞.∂.π. (̤ÏÔ˜ Δ∂∂) °π∞ Δ∏ £∂™∏ À¶∞§§∏§√À ¢π√π∫∏™∏™ Δ∂áπ∫√À Δª∏ª∞Δ√™ ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·: ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ∞.∂.π. ñ ¶Ù˘¯›Ô ‹ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ∞∂π (̤ÏÔ˜ Δ∂∂) ÁÓÒÛË ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÂÈ¤‰Ô˘ C2 ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË ∏/À- MS Office, CAD ñ ÕÚÈÛÙË ÁÓÒÛË °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ñ ∂Èı˘ÌËÙ‹ ÁÓÒÛË SAP ñ ∂Èı˘ÌËÙ‹ ñ ¢‡Ô (2) ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ¤ˆ˜ 06/10/2013 μπ√ª∏Ã∞¡π∫∏ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Δ∞Ã. £Àƒπ¢∞ 1050 antonia.karagouni@imas.contitech.de ˘fi„Ë ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (243)

濯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· Î·È Â›Û·È ·fi 30 ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ; ªËÓ „¿¯ÓÂȘ ¿ÏÏÔ, ·Ï¿ ÛٛϠÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ· Û ÂÌ¿˜ Î·È ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·. ™Ù›Ï ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ergasiavolos@gmail.com. (265)

MA£HMATA ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ Ì ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ. ¶·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ΔËÏ. 6977-138730. (038)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932-678717. (313)

∞ÀΔ√°¡ø™π∞ ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜ Ù˘ ∞ÚÌÔÓÈ΋˜ ∑ˆ‹˜ ÙÔ˘ ƒfiÌÂÚÙ ¡·Ù˙¤Ì˘. √ÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÁÎÚÔ˘. ΔËÏ. 6944-668617, www.armo nikizoi.com/2012/aytognosia. (148)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£., ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È º˘ÛÈ΋˜ Û ̷ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÈÙ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972213652 Î·È 6945-394010. (147)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì 27 ¯ÚfiÓÈ· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È Û ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ÁÈ· ∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·.

∞¡¡∂§À ∏§π∞ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. ∂ª¶ ΔËÏ. 2421053916- 6976684549

∫ø™Δ∞™ ∫√ª¡∏¡√™ ¶Ù˘¯. ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ. 2421035660-6946992408 (039)

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6949-003753. (220)

ºπ§√§√°√™ ¿ÚÈÛÙË ·fiÊÔÈÙË ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ ·Ú¯·›·, Ï·ÙÈÓÈο, ¤ÎıÂÛË, ÏÔÁÔÙ¯ӛ· Û ̷ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍˆÓ. ΔÈ̤˜ ·Î¤ÙÔ˘ 50 ∂, 100 ∂, 150 ∂/Ì‹Ó·. Δ· ·Î¤Ù· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ··Ú·›ÙËÙ· Û ٿÍÂȘ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹. ΔËÏ. 6975-737227. (037) Ã∏ªπ∫√™, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ - ÃËÌ›·˜ - ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ - μÈÔÏÔÁ›·˜ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚ¤·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ - ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (239)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 fiÙÈ Ô £øª∞™ ¢∞™∫∞§∞∫∏™ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ϤÓ˘, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫¿·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ÃÔÏ·ÚÁfi ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë √Àƒ∞¡π∞ °∂øƒ°π∞¢√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∑ÈÚÓ›‰Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË ¢Ú¿Ì· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ¢Ú¿Ì·.

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (024)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (269)

∫∞£∏°∏Δ∏™ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ÃËÌ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ §˘Î›Ԣ-°˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔËÏ.: 24210-57198, 6979933785. (205)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™

¢∞™∫∞§∞

ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì ¿ÚÈÛÙ˜ ÁÓÒÛÂȘ ·ÁÁÏÈÎÒÓ (Â›Â‰Ô Proficiency), ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. §ÔÁÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. ÎÈÓËÙfi: 6984-497236 Î·È ÛÙ·ıÂÚfi: 24210-45166. (875)

°∂ƒª∞¡π∫∞ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£., Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6948-538432. (290)

¢IAºOPA

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (251)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (255)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (253)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (252)

¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ¢π∞∫√¶∏ ¡∂ƒ√À ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3/10/2013 ·fi 09.00 ¤ˆ˜ 12.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÓÂÚÔ‡, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ - ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË Î·È ∞Ï·Ì¿Ó·˜, ÏfiÁˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘. ∂∫ Δ∏™ ¢∂À∞ªμ

∞¡π∂§ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜, ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ, ‰È‰. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¶·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙË Ì·Á›·, χÛÈÌÔ, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÚˆÙÈο Ê˘Ï·¯Ù¿, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ Δ·ÚÒ ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6974-456215, www.aniel.gr. (594)

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ¶§∂π√¢√Δπ∫√À ¢π∞°ø¡π™ª√À ¶ø§∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΔÔ ÿ‰Ú˘Ì· “°ËÚÔÎÔÌ›ÔÓ μfiÏÔ˘” ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ Ê·ÓÂÚfi ÏÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ· 11.00 - 13.00 ÌÂÛËÌ. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ: ™˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ 2.025, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ú·Á¿Ù˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. - °ˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 402,07 Ù.Ì. Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 115.000 ∂. - √ÈÎfiÂ‰Ô 368,5 Ù.Ì. Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 95.000 ∂. - √ÈÎfiÂ‰Ô 402,23 Ù.Ì. Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 100.000 ∂. - √ÈÎfiÂ‰Ô 402,10 Ù.Ì. Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 95.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‚’ ÔÚfiÊÔ˘ 90 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 20 Û˘Ó 10 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 100.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ ÔÚfiÊÔ˘ 44 Ù.Ì. Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 231 Ì ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ 55.000 ∂. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· οوıÈ: 1) ¢È¿ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙÔ 1/10 Ù˘ ·Í›·˜ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÎÔÈÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. 2) ∏ ÚÒÙË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÎΛÓËÛ˘. ∫¿ı ‰Â ÂfiÌÂÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 2% ·ÓÒÙÂÚË Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘. 3) √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ‹ ‰È¿ ÏËÚÂÍÔ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÏËÚÂÍÔ˘ÛÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡. 4) ŸÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ (ÊfiÚÔÈ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο, ¤ÍÔ‰· ‰ËÌÔÛȇۈ˜, Î.Ï.) ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÈÔ‰fiÙË. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ (7.30-15.30) Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421078910 & 24210-78912. Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™Àªμ√À§π√

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™” μ√§√™ ΔËÏ. 2421066150 & 2421065776 Fax 2421083420 email: asprespetaloudes@yahoo.gr ∞ÚÈı. §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡: ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· 201/480458-99 http://asprespetaloudes.blogspot.com

∂∫∫§∏™∏ °ÓˆÛÙÔÔÈԇ̠ÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ fiÙÈ ÛÙȘ 25-9-2013 ¤ÁÈÓ ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜. ∞Ê·ÈÚ¤ıËΠÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÎÈ‚ÒÙÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÚÈı·ÏÔ̤ӈÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠·Ó οÔÈÔ˜ ‚ÚÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-66150 Î·È 24210-65776 ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÒÚ·. ∂˘¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. °È· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ √ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞£. ª¶∞∫∞§π∞¡√™ μ∞∫π∞¡∏™ πø∞¡¡∏™


37

¶∂ª¶Δ∏ 3 √∫Δøμƒπ√À 2013

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ¢/ÓÛË: ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - Δ.∫.: 37006 ΔËϤʈÓÔ: 2423054316 - º·Í: 2423054313 ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 17-9-2013 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ. 18051 ∞¶√º∞™∏ ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ¢∏ª√À ¡√Δπ√À ¶∏§π√À ∞ƒπ£ª. ∞¶√º∞™∏™ 368/2013 £∂ª∞: “¶ÂÚ› ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2013” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 368/2013 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÈ·ڈÛ ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 504 /2013 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÚ› “¶ÂÚ› ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓ. ¤ÙÔ˘˜ 2013” ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: 1. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013 ˆ˜ ÂÍ‹˜: π. ∞) ¢ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠ÙÔÓ Îˆ‰ÈÎfi ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ì ∫.∞. 1211.002 Ì ٛÙÏÔ “ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ºˆÙÈÛÌÔ‡ Ì ¯Ú‹ÛË ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ (LED)” ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ì Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 123.861,00 ∂. ‚) ∂Ó Û˘Ó¯›·, ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 123.861,00 ∂ ·fi ÙÔÓ ∫.∞. 1211.002 ÙÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ¶Ú¿ÛÈÓÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ºˆÙÈÛÌÔ‡ Ì ¯Ú‹ÛË ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ (LED)” ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔÓ ∫.∞. 909111 ηٿ ÙÔ ›‰ÈÔ ÔÛfi. Á) Δ¤ÏÔ˜, ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 123.861,00ú ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙÔÓ ∫.∞. 90.9111 ÛÙÔÓ ∫.∞. 20-6662.012 ÙÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó¤· ›ÛÙˆÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ (LED) Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ-¶ƒ∞™π¡√ Δ∞ª∂π√” ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÂÓÈÛ¯‡Ô˘ÌÂ. ππ. ∂ÁÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÛÙÔÓ ∫.∞. 1322 ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÛfi‰ˆÓ 2013 ÔÛfi 38,11ú ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓ Û˘Ó¯›· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 90-9111. Δ¤ÏÔ˜ ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 90-9111 ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ Î·È ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÈÛfiÔÛË ›ÛÙˆÛË ÛÙÔÓ ∫.∞. 30-7425.002 ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÍfi‰ˆÓ 2013 Ì ٛÙÏÔ “ÀÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ™¢πΔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ì¤Ûˆ ™¢πΔ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ Camping ªËϛӷ˜” . π ππ. ªÂٷʤÚÔ˘Ì ·fi ÙÔ˘˜ οوıÈ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ∫.∞. 90-9111 Ì ٛÙÏÔ “∞ÔıÂÌ·ÙÈÎfi” ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÈÛÙÒÛÂȘ: ∫.∞. 30-7326.006 30-6665 30-6664.002 20-6673.001 30-6664.000 30-6664.001 20-6414 30-7326.006 10-6012 30-7333.088 30-7333.089 25-6278

∞πΔπ√§√°π∞ ¶√™√ ∞ӷηٷÛ΢‹ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ 1.000,00 ·fi ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË ¤ˆ˜ √Δ∂ ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÏÔÈÒÓ 4.000,00 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.∂. ∞ÊÂÙÒÓ ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ 5.000,00 Î·È ÏÔÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ Î·È ÏÔÈÔ‡ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ 6.050,00 ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ºˆÙÈÛÌÔ‡ ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÏÔÈÒÓ 5.000,00 ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.∂. ªËϤˆÓ ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ 5.000,00 ÏÔÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¢.∂. ™ËÈ¿‰Ô˜ ªÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÂÓ Á¤ÓÂÈ 5.000,00 ∞ӷηٷÛ΢‹ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ 3.000,00 ·fi ∫Ô˘ÏÔ¯¤ÚË ¤ˆ˜ √Δ∂ ∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 10.000,00 Î·È ÁÈ· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È Ó˘ÎÙ¤ÚÈ ∞ÔÂÚ¿ÙˆÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ‰ÚfiÌÔ˘ 145,00 ¢È·ÎfiÈ - ∞Á. ∫˘Úȷ΋˜ ¢È·Ï¿Ù˘ÓÛË - ∞ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ‰ÚfiÌÔ˘ 4.585,00 ·fi ∫Ô˘ÎÔ˘˙fiÁÏÔ˘ ÚÔ˜ μ›ÁÏ· º‡Ï·ÍË ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ 15.480,00

∂Ó Û˘Ó¯›· ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 90-9111 ÌÂٷʤÚÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ οوıÈ Îˆ‰ÈÎÔ‡˜: ∫.∞. 00-6421 20-6662.003 20-6662.004 20-6662.005 20-6662.006 00-6113 25-6279

∞πΔπ√§√°π∞ √‰ÔÈÔÚÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¢.∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¢.∂. ™ËÈ¿‰Ô˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¢.∂. ªËϤˆÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ¢.∂. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ∞ÌÔÈ‚¤˜ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙÒÓ ªÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘‰ÚÔÊfiÚ·˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi μfiÏÔ ÛÙÔ ÓËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ

¶√™√

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ ∞ı. ΔËÏ.: 24240-22202 - FAX: 24240-23992 Δ·¯. ¢/ÓÛË: ™ÎfiÂÏÔ˜ - Δ·¯. ∫Ò‰.: 37003 ∏ÏÂÎ. ¢/ÓÛË: dasaskop@apdthest.gov.gr ™ÎfiÂÏÔ˜ 1-10-2013 ∞ÚÈı. ÚˆÙ. 1045/171164 (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ì ÙËÓ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡) ∞¡∞∫√π¡ø™∏ √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÛË ÙÔ˘ μÏ·¯¿ÎË ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ì ·ÚÈıÌfi 1045/171164/1-10-2013 Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 9.013,59 Ù.Ì. Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “∫·ÏfiÁËÚÔ˜” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ·) ΔÔ ÙÌ‹Ì· ∞ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞1-∞2-∞3-∞4-∞5-∞6-∞7-∞8-∞9∞10-∞11-∞12-∞13-∞14-∞15-∞16-μ-∞-∞20-∞21-∞22-∞23-∞1 ÂÌ‚·‰Ô‡ 6.959,47 Ù.Ì., ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ‚) ΔÔ ÙÌ‹Ì· μ ·˘Ù‹˜ Ì ÛÙÔȯ›· ∞-μ-∞17-∞18-∞19-∞ ÂÌ‚·‰Ô‡ 2.054,12 Ù.Ì. ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫·Ù¿ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ, ·ÓÙfi˜ ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÓÓÔÌÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ‹ ÓÔÌÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô ÌËÓÒÓ ·fi Ù˘ ÎÔÈÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ‹ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ËÌÔÛȇۈ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜ Ì ‚·ıÌfi μ’

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∂. ¡¤ÙÛÈη˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 27-9-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 6071/182709 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶·Ú·Û΢¿, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 1.686,00 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “¶·Ú›Û·ÈÓ·” ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ “∑·ÁÔÚ¿˜” Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ “∑·ÁÔÚ¿˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ “∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘” , Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

1.000,00 7.000,00 6.050,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 33.210,00

2. ∞Ó·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÓfiÌÈ̘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ·‡ÍÔÓÙ· ·ÚÈıÌfi 368 / 2013. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶··Ì·Úο΢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: π. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210-26271 - 39163 - FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 26-7-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 4463/140765 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ªÚÔ˘ÛÔ‚¿Ó· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 334,20 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∫ÔÓÈ·ÚfiÏ·Îη” ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿ÁÚ. 6· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ¢·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

¢øƒ∂∞ ™ÙÔ ºÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ™ˆÌ·ÙÂ›Ô “√È º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘” μfiÏÔ˘, Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· §¿ÌË ΔÛÈÌ¿ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ª·ÁÎÏ¿Ú· 100 ¢ÚÒ (¡Ô 634).

√∫Δøμƒπ√™

3

¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, £Â·Á¤ÓÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√ £Âfi˜ ÂÚÚ‡Û·ÙÔ ËÌ¿˜ ÂÎ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¤ÛÙËÛÂÓ ÂȘ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ Ù˘ ·Á¿˘ ·˘ÙÔ‡” (∫ÔÏ·Û. ·’ 13) ¢‡Ô ·ÓÙ›ıÂÙ· ÎÚ¿ÙË, ‰˘Ô ·ÓÙÈÌ·¯fiÌÂÓ·È ‚·ÛÈÏ›·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔÓ ·˘ÙfiÓ. ∞Ê’ ÂÓfi˜ Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔÙÂÈÓfiÓ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘, Ì ۇÓıËÌ· ÙËÓ ·ÔÛÙ·Û›·Ó ·fi ÙÔÓ £ÂfiÓ, ÙÔ „‡‰Ô˜, ÙËÓ ·‰ÈΛ·Ó, ÙËÓ ·Ì·ÚÙ›·Ó. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·˘Ùfi ÂÍÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ Î·ÎfiÓ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Ó Ù· ıÂÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ÔÓËÚÔ‡ ‰È·‚fiÏÔ˘. ∞Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ‚·ÛÈÏ›· Ô˘ ›‰Ú˘ÛÂÓ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ÀÈfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ô ·Á·ËÙfi˜, Î·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·Ó, ÙËÓ ·ÚÂÙ‹Ó, ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ Î·È ÙËÓ ·Á¿ËÓ. ∂›Ó·È ‚·ÛÈÏ›· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ‰fi͢. ∂¿Ó ÏÔÈfiÓ Ì¤ÓË Î·ı¤Ó·˜ ÂχıÂÚÔ˜ Ó· ÔÏÈÙÔÁÚ·ÊËı‹ ÂȘ Ì›·Ó ·fi Ù·˜ ‚·ÛÈÏ›·˜ ·˘Ù¿˜, ÔÈ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô˘ ËÍÈÒıËÌÂÓ Ó· ÈÛÙ‡ۈÌÂÓ ÂȘ ÙÔÓ ÃÚÈÛÙfiÓ, Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔÓ Ó· ·ÈÛı·ÓÒÌÂı· ‚·ı›·Ó ¢ÁÓˆÌÔÛ‡ÓËÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ £ÂfiÓ. ¢ÈfiÙÈ Ì·˜ ¤ÛˆÛ ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·Ó ÙÔ˘ ‰È·‚fiÏÔ˘ Î·È Ì·˜ ËÍ›ˆÛ ӷ Á›ÓˆÌÂÓ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÔ˘ ÀÈÔ‡ ÙÔ˘, ̤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜ ÙÔ˘.

™À§§√°√™ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ √.∞.∂.∂. μ√§√À ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ “√ ∞°π√™ °∂øƒ°π√™” ¢π∞ª∞ƒΔÀƒπ∞ ™À§§√°√À ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ √∞∂∂ (Δ∂μ∂ - Δ™∞) √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Ì fiÏ· Ù· ·‰ÂÏÊ¿ ۈ̷Ù›· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÁÈ· Ù· ÁÓˆÛÙ¿ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˘Á›·. ∂›Ì·ÛÙ οıÂÙ· ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ÙˆÓ 25 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ù· ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ó· Ì·˜ ÛÂÚ‚›ÚÔ˘Ó ·Ú¿ ÙÔ Îfi„ÈÌÔ ÙˆÓ ÂÓȯÚÒÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ô˘ ·›ÚÓÔ˘ÌÂ, ÂÓÒ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÒÛÂÈ Â› ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È ¿ÏÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ·ÎfiÌË Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· οı ̋ӷ. ºÙ¿ÓÂÈ È·, Ò˜ ‰Ò. ΔÔ ¢.™.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi, ÂÁÁÔÓfi Î·È ·ÓÈ„Èfi

°∂øƒ°π√ ¶π§∞Δ√ ∂ÙÒÓ 32 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 12.00 ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ‹, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ™√ƒ√™ £∞ μƒπ™∫∂Δ∞π ™Δ√¡ π∂ƒ√ ¡∞√ ™Δπ™ 11 ¶.ª. μfiÏÔ˜ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 √È ÁÔÓ›˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˜-¢‹ÌËÙÚ· ÷ڛÛË Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ÃÚ‹ÛÙÔ˜-ª·Á‰·ÏËÓ‹ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ ∏ ÁÈ·ÁÈ¿: ™ÔÊ›· ¯· ÷ڛÛË √È ı›ÔÈ √È ı›˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿, ·‰ÂÏÊ‹ Î·È ı›·

μπ√§∂Δ∞ ƒ∂ª¶∂§∞∫√À ∂ÙÒÓ 78 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ fiˆ˜ Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: ÃÚ‹ÛÙÔ˜-∞ıËÓ¿ ƒÂÌÂÏ¿ÎÔ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜-∞ÔÛÙÔÏ›· ∫·Î¿ÏË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∞ÈÌÈÏ›·, ÃÚÈÛÙ›Ó·, ∞ÔÛÙÔÏ›·, ª·ÚÈ¿ÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: πˆ¿ÓÓ˘-∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË °Ú·Ì̤ÓÔ˘, ∞ıËÓ¿ ¢ËÌ. ∞ÁÈÒÙÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ Î·ÊÂÓÂ›Ô “√ Δ∞∫∏™” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3


38 / °È· οı ÒÚ· ¶EM¶TH 3 √∫ΔøBPIOY 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 ∂ÚÌÔ‡ ÙËÏ. 24210-22322, ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÙËÏ. 24210-57700, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π. ¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜) ÙËÏ. 24210-22064 Î·È ∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ¶··ÙfiÏÈ·∫Ô˘ÚÙ›ÓÔ˘ ∑ˆ‹˜ Û˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 142 - ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ ÙËÏ. 24210-45149. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÙÛÈÓÈ¿ ª·Ú›·˜ ∫. μ¿ÚÓ·ÏË 21 (ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜) ÙËÏ. 24210-40500. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: §·Ù˙ÒÓË ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 110 ÙËÏ. 2421062776.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÏÔ˘ ·fi μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘, ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi ÔÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ·fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ¤ˆ˜ ºÈÏÈ›‰Ë. .

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·-

ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45,11:35, 13:45, 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 11:35, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 9:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 8:30*, 9:30*, 10:30*, 17:30@, 18:45§. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 18:15@, 19:10§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.2519.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.3020.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.009.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.0415.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ XEIMEPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 11/9/2013-15/6/2014 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 02.00, 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30,17.00,19.00 ,21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∞¶√ 9/9-31/10/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ, °ÏÒÛÛ·. * ŒÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ “∂ÍÚ¤˜ ™ÎÈ¿ıÔ˜” : ™¿‚‚·ÙÔ 14/9, ™¿‚‚·ÙÔ 21/9 & ™¿‚‚·ÙÔ 28/9: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ 1-31/10/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ & ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 15.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 27/10: ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ** ΔËÓ ΔÚ›ÙË 29/10: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-Δ/à “F/C 5” ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ 1-31/10/2013 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞: ∞fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057

O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ 24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ..................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘”, ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 4. ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600 5. ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ΔÛ·˚ÎfiÊÛÎÈ - ¢ˆÚÈÎfi˜ Ù‡Ô˜ ¿ÚıÚÔ˘. 2. ∞ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ, ·Ó Â·Ó·ÏËÊı› - ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔ √¯¿ÈÔ. 3. ŸÏ· Ù· ¿ÙÔÌ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. 4. ◊Ù·Ó Î·È Ô ‚È‚ÏÈÎfi˜ ªÂϯÈfiÚ ∏ ÁÂÓÈ΋ ·ÚÈıÌËÙÈÎÔ‡. 5. ∞ÌÈÁ‹˜ ‹ ·Î¤Ú·ÈÔ˜, Û ϤÍË Ù˘ ·Ú¯·›·˜. 6. ∫·È... ÁÈ· Ï·ÙÈÓÔÌ·ı›˜ - °Ú·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 604. 7. ¢ÂÓ ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÔÙ¤. 8. ∏ ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ‚·ıÌÔ‡ - ∂˘ÓÔÔ‡Ó ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË. 9. ∞Ú¯‹... ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ - ŒÓ· ¯ÔÚÙ·ÚÈÎfi. 10. √ Ù›ÙÏÔ˜ ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §ÂÔÓη‚¿ÏÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ™Â fiÏÔ˘˜ ··Ú·›ÙËÙÔ - ∞ÊıÔÓÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›· (ÍÂÓ.). 2. ™¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ. 3. ¶fiÏË ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ - ª›· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. 4. ºËÌÈṲ̂ӷ ÈÛ·ÓÈο ·Ó¿ÎÙÔÚ·. 5. ¢›ÓÂÈ Ì›· ‰È¿ÎÚÈÛË - ∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ fi,ÙÈ ÛÎÂ¿˙ÂÈ. 6. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ·Ú·‚ÈÎÒÓ ÁˆÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ¢‡Ô ·fi Ù· Û‡Ìʈӷ Ù˘... °È¿ÏÙ·˜. 7. ¶fiÏË Ù˘ £Ú¿Î˘ (ÁÂÓ.). 8. ∞ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ Ô ™¤Ú‚Ô˜ Δ˙fiÎÔ‚ÈÙ˜ - ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. 9. ∞Ú·Í›·˜ Û˘Ó¤ÂÈ· - “√˘ÁÁÚÈÎÔ›...” , ÂÚ›ÊËÌÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ªڷ̘. 10. ™Â ÂÎÎÏËÛ›· ı· Ù· ‰Ô‡ÌÂ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡

∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡ΔIA: 1. Ã√§∂ƒ∞ - Δ∞™ 2. π™∞ - ∫∂¡Δ 3. ∏§∂∫Δƒ√¡π∞ 4. ª∞°√™ - ªπ∞™ 5. ∞∫∏ƒ∞Δ√™ 6. ∂Δ - â 7. ¶∞ƒ∞§§∏§√π 8. ∞∫∂§∞ - ¡∂ƒ∞ 9. ªπ∞ - μ§∏Δ√ 10. ¶∞§π∞Δ™√π. ∫∞£∂Δ∞: 1. XƒHMA - ¶∞ª¶ 2. §∞∫∫∞∫π∞ 3. §π∂°∏ - ƒ∂∞§ 4. ∂™∫√ƒπ∞§ 5. ƒ∞Δ™∞ - §∞μ∞ 6. Δ∂§ - Δ√ 7. ∫√ª√Δ∏¡∏™ 8. Δ∂¡π™ - §∂Δ√ 9. ∞¡π∞ - Ã√ƒ√π 10. ™Δ∞™π¢π∞.

∫ƒπ√™ ∏ ÚÔ˘Ù›Ó· Û·˜ Û¿˜ ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ Î·È ı¤ÏÂÙ ӷ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÙ οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. £· Û·˜ ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÙ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 36-20-22-12-34-5. Δ∞Àƒ√™ ™˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ È¿ÓÂÙ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Ó· Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ÓÔ˜ Û ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ ¤¯ÂÙ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¤ÛÔ‰·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ οÓÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÌÈ· ηχÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-40-39-33-2-34. ¢π¢Àª√π μÚ›Ù ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÙ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ›ÛÙÂ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ Ì ٷ ¤ÍÔ‰· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-5-4-33-45-6-43. ∫∞ƒ∫π¡√™ ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Û·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ̤·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Û¯¤Û˘ ‹ Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÈ·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ Û¯¤Û˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-33-29-34-5. §∂ø¡ ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ‹Ù·Ó ηÏfi Ó· ÌËÓ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ÁÈ· ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ù· ¿ÛÙÚ· ‰ÂÓ Â˘ÓÔÔ‡Ó Ù¤ÙÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi Û·˜ ¯ÒÚÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-40-39-33-23-45. ¶∞ƒ£∂¡√™ £· ÂÚ¿ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ı· ¤ÚıÂÙ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ·ÔʇÁÂÙÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ ‹ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ·Ù› ı· Û·˜ ÌÂÚ‰¤„Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-33-24-39-2-4.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∫¿ÓÙ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÙ ͷӿ Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ∞ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ Û·˜ Î·È ·Û¯ÔÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-22-12-34-5. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ηٷ›ÂÛË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊÔ Î·È ·fi ÂÛ¿˜ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, Û·˜ Ô‰ËÁ› Û ÂÚÈÙÙ¿ ¤ÍÔ‰· Î·È ·ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9540-44-34-56-43. Δ√•√Δ∏™ ∞Ó ·‰˘Ó·Ù›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ÌfiÓÔÈ Û·˜ οÔȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ˙ËÙ‹ÛÙ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· οÔÈÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡. ªËÓ ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÛÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-40-39-33-23-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ŒÊÙ·ÛÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÂÙ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜. ™ÙËÚȯÙ›Ù ÛÙËÓ ›ڷ Û·˜. ¡· ›ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ›, ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ÎÚ‡‚Ô˘Ó Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Á›‰Â˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 44-12-30-29-3-4. À¢ƒ√Ã√√™ ªË ‰ÈÛÙ¿ÛÂÙ ӷ οÓÂÙ ¤ÓÙÔÓ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ Û ̤ÏË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û·˜, ·Ó ÙÔ ÎÚ›ÓÂÙ ÛÎfiÈÌÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-13-29-4-37-45. πãÀ∂™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ› Î·È Ó· ‰Â¯Ù›Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· Ó· ÌÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 73-20-22-3-45-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶EM¶TH 3 √∫ΔøBPIOY 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.15 07.15 07.45 08.15 10.00 13.00 14.45 16.30 16.45 18.45 19.45 20.50 20.55 20.55 21.00 22.00 23.45 00.45 01.45

Miami trauma Pichi pichi pitch Beyblade: Metal fusion ºª live (∂) Live U ªÂϤÙËÛ¤ ÙÔ! ºª live ∂ȉ‹ÛÂȘ ª›Ï· ∏ ÚÔ‰ÔÛ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∫Ï‹ÚˆÛË √¶∞¶ NCIS “Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ÏÂÙ¿” The closer Supernatural ªÔÈÚ·›· Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË”

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14.50 15.00 16.00 17.50 18.00 18.45 19.45 20.00 22.10 23.10 00.00 01.30 03.30 05.15

¢È˜ Ì·‰È¿Ì ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV TV Quiz ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ TV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ §›ÙÛ·.com ∂ȉ‹ÛÂȘ Pre-game show ÕÏÎÌ··Ú-¶∞√∫ ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ Seferly Hills The X-Factor audition Europa League live ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

05.45 06.45 10.00 12.00 13.10 14.00 15.00 16.20 16.30 17.50 18.50 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 02.00 03.00 04.30 05.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Ã¿È ÚÔÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ ƒÂÙÈÚ¤ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ Fatmagul ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ Ì·˙› 50-50 Drop dead diva ∂ȉ‹ÛÂȘ Antony Bourdain: No reservations Drop dead diva ºÂ‡Á· ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ŒÚ¢ӷ ·ÁÔÚ¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÃÒÛÙ˜ ŸÏÔ ˘Á›· ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.45 16.50 17.50 18.45 20.55 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.00 05.00

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Magazino eXceL!ent Live ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ °Â‡ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ™∫∞´ Hawaii Five-0 NCIS §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ The good wife Life unexpected America’s next top model eXceL!ent ΔÈ Ì·ÁÂÈÚ‡ÂÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜

13.00 ¶

16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.15 23.40

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

07.45 08.00 09.00 09.45 10.00 11.00 12.00 13.00 16.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.00 21.45 23.45 01.15 02.15 03.15 03.30 04.15 05.00

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.40 16.10 17.10

18.00 19.00

15.00 15.30 16.30 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 22.30 23.30 01.15 02.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ∂ÈηÈÚfiÙËÙ· Ÿ,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È, ÙÔ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ÕÚıÔ˘Ú √ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ΔÛ¿ÚÏÈ “∞Á¿ËÛ· ¤Ó·Ó ·Ï‹ÙË” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ·Ú¿ÛÈÙ· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙË ª¿ÁÈ· ΔÔ ·ÓfiÚ·Ì· ÙÔ˘ ·ÈÒÓ· (∂) ªfiÓË ÂÍ ·ÌÂÏ›·˜ ∏ ηٿÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ “∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ™Ô˘” ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· (∂)

111111111111111111111111111

06.20 07.15 08.30 12.10 13.20 13.30 18.00 18.50 19.00 19.30 20.30 21.30 22.30 23.30 00.30 03.30 04.00

ΔÚÈÎ˘Ì›· ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ¢ËÌÔڷۛ˜ ∑¢Á¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Just for laughs ŸÛÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Á¿Ë ΔÚÈÎ˘Ì›· ΔÔ ÊÈÏ› Ù˘ ˙ˆ‹˜ Sex and the city Nip/Tuck ¢ËÌÔڷۛ˜ Birth stories ∑¢Á¿ÚÈ·

Su - Doku

19.05 21.00 21.30 23.00 24.00 01.30 03.00 03.05 04.30

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ· ·ÛÙÚÔÂϤÎÈ· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ Δ· οÛÙÚ· ÙˆÓ ∂ÓÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Δ·˛ÁÂÙԘʇÛË Î·È ÂÚÈ¤ÙÂÈ· °ÂÁÔÓfiÙ· ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Soul man” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

ÕÏÎÌ··Ú-¶∞√∫ ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ “AZ Stadion” Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ 12Ô˘ √Ì›ÏÔ˘.

√ ¢ÈΤʷÏÔ˜ ÍÂΛÓËÛ “Ì ÙÔ ‰ÂÍ›” ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ıÂÛÌfi Î·È ı¤ÏÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔÓ Â‰Ú·ÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÙÔ˘, ÎfiÓÙÚ· Û ̛· ·fi ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ó‰ÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ª¤Û· ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· Ô ¶∞√∫ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ “·¤Ú·” ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘.

∞¡Δ1 20.00

180 ÌÔ›Ú˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÎfiÏ· ¢ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ¶·Ó·ÁÈÒÙ· μÏ·ÓÙ‹, ªÈ¯¿Ï˘ ª·Ú›ÓÔ˜.

∏ ÕÓÓ· Â›Ó·È ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ÁÔËÙ¢ÙÈ΋ Á˘Ó·›Î· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û’ ¤Ó· Á¿ÌÔ ¯ˆÚ›˜ ̤ÏÏÔÓ. √ ¿ÓÙÚ·˜ Ù˘, °È¿ÓÓ˘, ‰›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÔχÙÈÌˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Î·È ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘, ·Ú¿ ÛÙËÓ ÕÓÓ·. ŸÏ· fï˜ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˘ ÂÈÛ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ∏ ÕÓÓ·, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ÙÔÓ ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË.

ALPHA 21.45

Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 8 ÏÂÙ¿ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2011, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡Ù¿ÓÎ·Ó Δ˙fiÔ˘Ó˜. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤ÈÎ Δ˙›ÏÂÓ¯·Ï, ªÈÛ¤Ï ªfiÓ·¯·Ó, μ¤Ú· º¿ÚÌÈÁη.

√ ∫fiÏÙÂÚ, ¤Ó·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘, ͢Ó¿ ̤۷ Û ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ ™ÈοÁÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ‚Ú¤ıËΠÂΛ Î·È ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ı˘Ì¿Ù·È Â›Ó·È Ó· ÂÙ¿ Ì ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ πÚ¿Î Î·È ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ ¿ÓÙÚ·. ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, 8 ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤Ó· ÙÚ¤ÓÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË.

STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù· £∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 3-9/10/13

TËÏ.:24210 30303

JOBS (μπ√°ƒ∞ºπ∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:45-22:30

www.exoraistiki.gr www.facebook.com/exoraistiki EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

EYKO§O

ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ÛȈ‹ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Frasier Avenida Brazil ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ϤÓË ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È Two and a half men “180 ÌÔ›Ú˜” ∞˘ÙÔ„›· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ CSI Miami £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Junging amy Patras aller retour ∂ÈÎfiÓ˜

17.15

07.00 10.00 12.00

°’ ΔÌ‹Ì· ¢È·ÎÔ‹˜ ∂ÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ̇ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Ã·Ì¤ÓÔÈ ·Ú¿‰ÂÈÛÔÈ ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÁÌ‹ ∏ Ì·Á›· ÙˆÓ ·Ï¯ËÌÈÛÙÒÓ §Ô˘›˜ ™Âԇς‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔÈ Ï¤ÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ Benda Bilili

07.00

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00 05.00

111111111111111111111111111

09.30

¶H§IO 48 UHF

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ıÂÚÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÈÓÂÊ›Ï Î·È ‰›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ¿ÓÙ· Ì ÔÈÔÙÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿, ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi £ÂÚÈÓfi ™ÈÓÂÌ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ïfi ÃÂÈÌÒÓ·!

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞I£√À™∞ 1 ∞π£√À™∞ 2

Δ√ ∫∞§∂™ª∞ (£ƒπ§∂ƒ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:00-00:15 £§πªª∂¡∏ Δ∑∞™ªπ¡ (¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:45 ∞π£√À™∞ 3

§∂À∫√™ √π∫√™: ∏ ¶Δø™∏ (¶∂ƒ/Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10

™Δƒ√Àªº∞∫π∞: (ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00 Δ√ Δ∂§∂π√ ÃΔÀ¶∏ª∞ (¢ƒ∞ª∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22:40 ∞π£√À™∞ 4

2GUNS: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:15 - 21:30 - 23:45 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17:30


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 3 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013

∏ ÏÂÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ΔÔ˘ ¶¿Û¯Ô˘ ª·Ó‰Ú·‚¤ÏË

™ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ô˘ ˙ԇ̠Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ì ÙË ÏÂÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÔÈÓÈο ÎÔÏ¿ÛÈÌˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÚÒÙÔ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·Î‡ÚˆÛ‹ Ù˘. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÔÈ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜, ÔÈ ÚÔËÏ·ÎÈÛÌÔ›, ÙÔ “ÌÚ·‚ÈÏ›ÎÈ” , ·ÎfiÌË Î·È Ë Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· Û ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÎÈ ¿ÏÏÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÎfiÌË Î·È Û ¤Ó· ·¯ı¤˜ ÎfiÌÌ· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Ó· ÈÛÙ‡ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ fiÙÈ “ÙÔ √ÏÔη‡ÙˆÌ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ” ÎÈ ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ Î˘ÓËÁÒÓÙ·˜ Î·È Ì·¯·ÈÚÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ! °È· ‰¤ÛÈÌÔ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ - Â›Ó·È Û·Ó Ó· ϤÓ “Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ 1821 ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÔÙ¤” - ·ÏÏ¿ fi¯È ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, Èı·ÓÒ˜ Û „˘¯È·ÙÚÂ›Ô ·Ó ‰È·ÁÓˆÛÙÔ‡Ó ÎÈ ¿ÏÏ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· „˘¯È΋˜ ÓfiÛÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÏÂÙ‹ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹, Ô˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÚˆÙ¿ÚË ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰Úfi Ù˘, ÚÔÛ·ı› Ó· ÙË Û‚‹ÛÂÈ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ¤ÊÙ·Û ӷ Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ (ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜) Â·ÚÎÔ‡Ó... ·ÏÏ¿ ÙÔ “·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ٷ “ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÏfiÁÔ˘” (!) Î·È “¤¯ÂÈ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ Î·È ËıÈ΋ ÛËÌ·Û›· Ó· ηٷÙÂı› fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ” . ΔÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘ Ó· ϤÂÈ ÙÔ Ù›ÔÙ· Ì ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ϤÍÂȘ. ∂›Ó·È fiÙÈ ÓÔÌÔıÂÙ› Ù· ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÚÈıÌfi Ϥ͈Ó. ¶ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Î¿ı Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Ì οÔÈÔ ÓfiÌÔ, Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ÊÈÁÔ‡Ú· ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌԉȿÚÚÔÈ¿˜ ÙÔ˘. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ ÁÈ· “ËıÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜” ÊfiÚÙˆÛ ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· 190 ϤÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ “‚·ÛÈÎfi ̤ÙÔ¯Ô” Î·È ·ÓÙ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ‰È·ÏÔ΋ ÙÚ¤¯·Ì ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙ· Â˘Úˆ·˚ο fiÚÁ·Ó· Ó· ÙÔ Û˘ÌÌ·˙¤„Ô˘ÌÂ. ªË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ¿ÏϘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÏ¿Ì„ÂȘ ÂÚ› ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˘ Î.Ï. ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ¤Ó·˜ ȉÈfiÙ˘Ô˜ “·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜” Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ·fi Ù· ªª∂ Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÂÏÈο ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÔÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Ó·˙ÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÙÛÈ Ô Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ªÂ˚Ì·Ú¿Î˘ ··ÁfiÚ¢Û ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ‰‡Ô ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Ã.∞. ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·È Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÓÔÌÔıÂÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÂÓfi˜ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÎˆÌÈΤ˜ ıˆڛ˜ ÂÚ› ·ÔÊ˘Á‹˜ ÙˆÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ì·˙È΋˜ ·Ú·›ÙËÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Ã.∞. ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î·ı·Ú¿ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ԉ›¯ıËΠÈÛÙÔÚÈο fiÙÈ ÔÈ Î·Î¤˜ ȉ¤Â˜ ηٷÔÏÂÌÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ηϤ˜ ȉ¤Â˜ Î·È fi¯È Ì ηٷÛÙ·ÏÙÈο ̤ÙÚ·. ªÔÚ›, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ 2002 Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÍ¿ÚıÚˆÛ ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ (“17 ¡Ô¤Ì‚ÚË” Î·È ∂§∞), ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Â¤˙ËÛ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ‰fiıËÎÂ Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ȉÂÔÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·‰ËÊ·Á›· ÔÏÏÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· (·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈ΋, Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË) ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙ· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

∫¿ÔÙ ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ù˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘, Ô˘ ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȤ˜ Ù˘ ‚›ˆÛÂ Î·È Ô μfiÏÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÚÔηÏ› ¤ÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›·, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ Î˘ÚȷοÙÈÎË “£”. √ ÂÊÈ¿ÏÙ˘ Ù˘ ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ; ª¤Û· Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·ÛÊ˘Í›·, Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ó· ı¤ÙÔ˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û¯ÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ‹‰Ë ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜. ŸÌˆ˜ ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÙÔ ›‰ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ·Ú·‰›Ï·, fiˆ˜ .¯. ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Ì ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔ‚fiÚ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ·ÏÏ¿ ÎÈ fiÏ· fiÛ· ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ÙȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ‰ÂηÂٛ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÌÂȈı› Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ·fi Ù· ÔÏÏ·Ï¿ ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯Ù›. ªÂ ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ì¿ÛÙÈÁ· ÔÈÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ‚ÈÔÌ˯·Ó›·; ∫È fï˜, ·Ó ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì ˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· “·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·” , Ë ·Ô˘Û›· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ì ¯·ÌËÏ‹ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·, Â›Ó·È Û·Ó Ó· Ï›ÂÈ ÙÔ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÒÚ· ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜.

¶ÔÏÏÔ› Ó¤ÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. ∂Λ fiÔ˘, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÎÔÏË Ë Â·Ó·Û‡Ó‰ÂÛË ‹ Î·È Ë ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘Ì‚›ˆÛË. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÎÔÛ¿Úˉ˜ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ú·ÎÙÈο Ì ¤Ó·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ›, ÂȉÈο ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜, Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ÒÚÈÌÔÈ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÂÊ˂›· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ËÏÈ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ë Ê˘ÛÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙËÓ fi„ÈÌË ÂÊ˂›·. ŸÙ·Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ó· ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌÈ· Û¯ÔÏ‹, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÈÔ Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ·ÙÚÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÁÈ·Ù› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓfiÌËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÛÙ· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÓÈÒÛÂÈ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·. ŸÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ÚÒÙË Á‡ÛË ·fi Û¯¤ÛÂȘ, ·ÎfiÌË Î·È ·fi

ÂÚÁ·Û›·, ·fi ÌÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ‹ ÂÈÙ˘¯›·. ∞Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ·ÓÒÚÈÌÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‚ÔËı¿ Ô‡Ù Ú·ÎÙÈο Ô‡Ù „˘¯ÔÏÔÁÈο Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ıÔÏfi ÙÔ›Ô Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Á‡Úˆ. √È ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÛÔ‚·Ú‹, Ì Û‚·ÛÌfi, ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

√ μfiÏÔ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ √Ï˘Ìȷ΋˜ ºÏfiÁ·˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÂÙ¿ÍÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. ª·˙› Ì ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ Î·È ·Ó·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

“Δ۷Λ˙Ô˘Ó” ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, fi¯È Ù·... ·›ÙÈ·! ΔÔ˘ ¡. °. ¢ÚfiÛÔ˘

∏ ËÁÂÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, fï˜ ÔÈ ÏfiÁÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÛÈÛÙÈÎfi ÌfiÚʈ̷ ·¤ÎÙËÛ Ϸ˚Îfi ¤ÚÂÈÛÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó. ∞˘Ùfi Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ù· ËÓ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÛÔ Î·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ ˘fi fiÚÔ˘˜ ·ÛÊ˘ÎÙÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ∏ ÌÂÙˆÚÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó˘·ÚÍ›·, ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ۯ‰fiÓ ÛÙÔ 7% ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ·ÒÏÂÈ· ÂÏ›‰·˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›, fï˜ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ∏ ‰È¿Û·ÚÙË ·Ó¤¯ÂÈ·, fiˆ˜ Î·È Ë Î·Ù·Ê·Ó‹˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙË Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙÔÈ-

¯Â›· ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ Ë ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹. Ÿˆ˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ηÚÒıËΠÔʤÏË Î·È ·fi ÙËÓ ÂÎΈʷÓÙÈ΋ ·Ô˘Û›· ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘fi fiÚÔ˘˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Î¿ı·ÚÛ‹˜ ÙÔ˘. ∏ ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È fiÛ· ·˘Ù‹ ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Êˆ˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ÎÂχÛÌ·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÌÔÚÊÒÌ·ÙÔ˜, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÛÙËÌÈο ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fï˜, fiÛÔ Ë Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¶ÔÏÈÙ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·Úfiı˘ÌË Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ Î·È Ù˘ ÂÌ¤‰ˆÛ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁfiÓÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÎÚ·›ˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ. Ÿˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁfiÓÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÒÓ, ·fi fiÔÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ÎÈ ·Ó ·˘ÙÔ› ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, fiÛÔ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‚ÈÒÓÂÈ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ·ÊÔÚ¿ ۯ‰fiÓ ÙÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ûȷο ÂÓÂÚÁÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 6 ÛÙÔ˘˜ 10 Ó¤Ô˘˜, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‡ÊÔÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓıËÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ. ªÂ ÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· fiÛˆÓ ·ÎfiÌË ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Û›· Ó· Û˘ÓıÏ›‚ÂÙ·È ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿˜ Ù˘, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚfiÛÊÔÚÔ.

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ΔÚfiÌÔ˜ ¿ÏÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ! ✒∂£¡√™: ¢ÔÏÈÔÊıÔÚ¿ ÛÙÔÓ √Ì¿Ì·. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “™˘ÓÂÚÁ¿Ù˘” Ù˘ ÃÚ˘Û‹˜ ∞˘Á‹˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ∂§.∞™. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “•·ÊÓÈÎfi˜ ı¿Ó·ÙÔ˜” ÁÈ· 800.000 ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜. ✒H AÀ°∏: §Ô˘Î¤ÙÔ story Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÔχÛÂȘ. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ª·ÎÚÈ¿ Ë Ó‡¯Ù· ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÔÚ›·. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ¢Â‡ÙÂÚÔ Î‡Ì· ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ‰ÈÒ͈Ó. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: 5 √ÎÙÒ‚ÚË Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞ª∂: ¡· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÌfi˜ ÁÈ· ·ÁÒÓ˜ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. ✒Δ∞ ¡∂∞: ∞˘ÙÔ› ÔÈ ¤ÍÈ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔÓ º‡ÛÛ·.

ŸÛÔ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏԢΤÙÔ ‹ ʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·ÓÙÈ̤و˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Óı‹Î˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Î·È ·Ô˘Û›·˜ fiÚˆÓ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ·˘Ùfi ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ·fiÚÚȄ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÚ¤ÊÂÈ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘, Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜, Ô ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ‹ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜, fiÙ·Ó ‚ÈÒÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ·Ó¤¯ÂÈ·˜, ‰›¯ˆ˜ ÔÚ·Ù¿ ÛËÌ¿‰È· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ·˘Ùfi; ªÔÚ› ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ‡ÓÂÏ Ó· Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎfi Â›‰Ô, fï˜ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌË È‰È·›ÙÂÚ· ‡ıÚ·˘ÛÙË Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÓÙÈηÙÔÙÚÈÛÙ› ηٿ ÙÚfiÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ‰È·Ó‡ÛÂÈ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌË. ∂¿Ó Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ÌÈ· ÁÂÚ‹ ·Ó¿Û· ·Ó¿Î·Ì„˘, Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ô ¿ıÏÈÔ˜ ηًÊÔÚÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‚¿ÚÔ˘˜ Ù˘ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË fiÚˆÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ÔÚ›· Ù˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÊ·Ï‹˜. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ Ù˘. (∞fi ÙÔ “euro2day.gr”)

03-10-13  
03-10-13  
Advertisement