Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.22'- ¢. 19.05’ ™∂§∏¡∏ 15 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.942 ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ¢·Ì¿ÚȉԘ ∞ıËÓÒÓ

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

∞˘Ï·›· ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ¶¿Ì ̷˙› ªπ§ø¡Δ∞™ Û ÌÈ· fiÏË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ô

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ· ηٿ Ù˘ ¡.¢. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ Ù›ÔÙ ıÂÙÈÎfi, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛοӉ·Ï·” ÙfiÓÈÛÂ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ■ ÛÂÏ. 12

ΔÛ›Ú·˜

¡· ̷ٷȈı› Ë ÂÎÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ √ƒπ™Δπ∫∏ Ì·-

Ù·›ˆÛË Ù˘ ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ √§¶, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘Û Ӥ· Â›ıÂÛË Û ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ¶∞™√∫. ■ ÛÂÏ. 9

Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “¿Ì ̷˙›”, οÏÂÛ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, “·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, fi,ÙÈ ÎÈ ·Ó „ËÊ›˙Ô˘Ó”, Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™Ù¤ÏÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌfi˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·ı› Ô‡Ù „‹ÊÔ˜ Î·È ˙‹ÙËÛ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏË ·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·. “ªfiÓÔ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÔÚ› Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ∂ÏÏ¿‰·. ªfiÓÔ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹” ÛËÌ›ˆÛÂ. ■ ÛÂÏ. 6

√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤ıÂÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ·: ∂͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ;

∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜: ∫Ú›ÛÈÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË «£· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011» È· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ “ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011” Ì›ÏËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· - Â·Ó¤Ï·‚ - ›ӷÈ: ∂͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. “√È ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı‡ÂÏÏ·. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. “∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· οı ÔÏ›ÙË. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ: ∞fi ÙË ÌÈ·, ÔÈ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ë ·Ô˘Û›· ۯ‰›Ô˘, Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È, ÙÂÏÈο, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. À‡ı˘ÓÔ. ªÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·. ŒÓ· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, ÒÛÙ ӷ ‚Áԇ̠ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2011”. ■ ÛÂÏ. 8

°

∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

£· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Δ∏¡ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ì ÙȘ ·˘ÚÈ·-

Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. ■ ÛÂÏ. 9

∏ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ

■ ÛÂÏ. 31, 32

∫¿ÏÂÛÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ∫∫∂ ·fi ÙËÓ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·

«Ÿ¯È Û „‹ÊÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘»

∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ■ ÛÂÏ. 13

™Δ√À™ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì›ÏËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘

∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ηٿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ›ÛÙˆÛË ÛÙË ¡¢, Ô‡Ù ӷ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Â›Ó·È “fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ”. ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ “Ó· ÌË Ú›ÍÔ˘Ó „‹ÊÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘” Î·È ·ˇı˘Ó οÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· „‹ÊÔ ÛÙ‹ÚÈ͢. ■ ÛÂÏ. 9

£. ¡¿ÎÔ˜: «ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë» ∞À§∞π∞ ÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂ-

ÚÈÎÒÓ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ¤Ú¯ÂÙ·È. “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ. °È· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·”. ■ ÛÂÏ. 11

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN YÈÔÈ

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24 (I™O°EIO)

☎24210-23125 ,6977 207420

º·ÁËÙfi Û ·fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ

■ ÛÂÏ. 18

Δ·Ï·ÈˆÚ›· Ì ÙÔ «184» ÙÔ˘ π∫∞ ■ ÛÂÏ. 19


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

“ÿÓÂÙ·È Ë ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·”

A¶√ΔÀ¶øª∞Δ∞ ∫·ÈÚfi˜ ÙÔ˘ ıÂÚ›˙ÂÈÓ “√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∞Û›Ó˘ ¤Ó· ÎÂÓfi οو ·’ ÙËÓ ÚÔÛˆ›‰·” . °ÈÒÚÁÔ˜ ™ÂʤÚ˘, ∏ÌÂÚÔÏfiÁÈÔ ∫·Ù·ÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜, ∞’ °È· ÙÔÓ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·‡ÚÈÔ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ÌÈ· ÈÎÚ‹ ̤ڷ: ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηÚÔ‡˜ Ù˘ ΔÔ˘ ™Δ∞Àƒ√À ∫√Δ™πƒ∞ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘, ı· Û‡ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÂÎÏÔskotsiras@yahoo.gr ÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. °È· ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ô “ηÈÚfi˜ ÙÔ˘ Û›ÚÂÈÓ” . ∞Ó ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÛÔÚ¿ ¤ÊÂÚ ÊÙˆ¯‹ ÛÔ‰ÂÈ¿. ŒÙÛÈ ÙÒÚ· ¤ÊÙ·ÛÂ Ô “ηÈÚfi˜ ÙÔ˘ ıÂÚ›˙ÂÈÓ” , Ë ÒÚ· Ó· ıÂÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙËÓ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· ÙÔ˘. ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∂Î ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ·ԉ›¯ÙËΠfiÙÈ Ô “‚·ÛÈÏÈ¿˜” , οو ·fi ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÚÔÛˆ›‰· ÙÔ˘, ‹Ù·Ó ¤Ó· ÎÂÓfi, ÌÈ· ·Ô˘Û›·. √È Ì¿¯Â˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó Ì ٷ ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰ÂÓ ‰fiıËÎ·Ó ÔÙ¤. √ Ì·¯ËÙ‹˜, fiˆ˜ „¢‰ÒÓ˘Ì· ÔÓÔÌ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ÎÏ›ÛÙËΠÛÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ (ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘), ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ Ì¿¯Ë˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÛÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ∞˘ÙÔ› fï˜ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Â›Ù ӷ ÙÛ·Ï·‚Ô˘ÙÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙ· Ï·ÛfiÓÂÚ· ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ›Ù ӷ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó ¿Ú·ÎÙÔÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· η›ÁÂÙ·È Â›Ù ӷ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔÈ Ì¿ÁÔÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ‚˘ı›˙ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ Û ¤Ó· ·ÂÚ›ÁÚ·ÙÔ Ù¤ÏÌ·. øÛÙfiÛÔ, οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, fiÙ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÎÔ˘Ú·›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘, ͇ÓËÛ ·fi ÙÔ Ï‹ı·ÚÁfi ÙÔ˘ Î·È ˙ÒÛÙËΠÙËÓ ·ÚÌ·ÙˆÛÈ¿ ÙÔ˘. £˘Ì‹ıËΠÙË Ì·¯ËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ·›˙ÂÈ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ timing, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ηϤ˜. ◊Ù·Ó ϤÔÓ ·ÚÁ¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘. √È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â›¯·Ó ÏËÁÒÛÂÈ Î·È ı˘ÌÒÛÂÈ. ¶‹Ú ·Ó¿ԉ˜ ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘˜ ‚ϤÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÂfiÌÂÓÔ Ë Ì¿Ï· Ó· ¿ÚÂÈ Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ Ì·˙› ÁÎÚÂÌ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙ· Ù¿ÚÙ·Ú·, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜. ∞‡ÚÈÔ, ÏÔÈfiÓ, Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ·fi ηÈÚfi, ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, Ì ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘, ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙ· ¤‰Ú·Ó· Ù˘ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘. ∫·Ó›˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ú·ÔÓÂı› fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘˜ ·‰›ÎËÛÂ, fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ۈÛÙ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ Î·È fiÙÈ ÙÔ˘˜ ʤÚıËΠ̠·¯·ÚÈÛÙ›·. Ÿˆ˜ ¤ÛÙÚˆÛ·Ó, ¤ÙÛÈ ı· ÎÔÈÌËıÔ‡Ó ... º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÔfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ‰È·Ê·Ó› ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· (ÁÓˆÛÙfi, ¿ÏψÛÙÂ) Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÂÏ›˙ˆ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Î·È Ó· Ì·˜ ÂÈ fiÙÈ “fiÏÔ˜ Ï¿ıË Ê‡Áˆ” , fiˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ı·Ó·Û›·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ı· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ‹Û˘¯Ë ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ·Ù› ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘, Î·È Ê‡ÁÂÈ Ì ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ „ËÏ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿” . £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·ÙË̤ÓË Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ªÚÔÛÙ¿ Û’ ·˘Ù¿ Ù· ÔÏÈÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÌÔ˘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·Ú·ÛÙ·ÙÈο Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÔÈËÙ‹: “™ÙË ‚Ú‡ÛË ÙÔ˘ ‡ÓÔ˘ οÓÂÈ Ô˘Ú¿ Ì ÙÔÓ ÙÂÓÂΤ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÌÔ˘ fiÓÂÈÚÔ” . ΔÔ fiÓÂÈÚÔ fiÙÈ Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· ·Ú¿Ù·ÍË ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ÔÈ ‰‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ...

ÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜, Ù˘ ÁˆÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·‰fiÛÂˆÓ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ˙Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ Î·È 14 ¯ÚfiÓˆÓ. “ÿÓÂÙ·È Ë ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ·ÙÚfi˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ƒÔ˘Û›ÙÈ.

º

O ∫∞πƒ√™

∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÍÂΛÓËÛ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Î·È ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. §. ƒÔ˘Û›ÙÈ “ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙÔ ÊÈÏfiÍÂÓÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢√∫¶À ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 28 ·È‰ÈÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ Î·È 14 ¯ÚfiÓˆÓ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·Ù¿ ÎÔÈÓ‹ ÔÌÔÏÔÁ›· ‹Á·Ì Ôχ ηϿ, ηıÒ˜ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ì·˜ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÍÂΛÓËÛ·Ó ÛÙȘ 20 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ ·fi ÙȘ 3.30 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 5.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÂÓÒ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. º¤ÙÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓԇ̷ÛÙ ÛÙÔ ™Ù¤ÎÈ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È Δ¿ÎË √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 34 ·È‰È¿, ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¿ÓÙ· ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ù· ÔÔ›· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÁˆÁÚ·Ê›·˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â›Ó·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÌËÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿. “∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘, ÁÈ·Ù› ¯¿ÓÂÙ·È Ë ·Ï‚·ÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÙË ÁÚ·Ê‹ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÓˆÛË Ù˘ ·Ï-

[£∂™™∞§π∞]

‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ÙË ÌËÙÚÈ΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ·Ï‚·ÓÈο, ηıÒ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÁÔÓ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Ò˜ Ó· ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÏÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·fi ‰·ÛοÏÔ˘˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌËÙÚÈ΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÁˆÁÚ·Ê›·˜” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ∞Ï‚·ÓÒÓ ªÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. “¶¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˘Û·˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, Ù· ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 90%, ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÊÔ›ÙËÛ·Ó Û ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›·. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È 17 Î·È 18 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·fiÎÙËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘ËÎÔfiÙËÙ·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, fï˜, fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÔÏÈÙ›· ı· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ƒÔ˘Û›ÙÈ.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜, fiÔ˘ Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 15...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, Ô˘ ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...24ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 14...24ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...22ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 13...22ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...23ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14...23ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ÎÂÓÙÚÈο Î·È ‚fiÚÂÈ·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ·ÈÁ·›Ô ÚԂϤÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜. Δ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ÙË £Ú¿ÎË Èı·ÓÒ˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¿. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÚfiÛηÈÚ˜ ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜. ∂Í·Ûı¤ÓËÛË ÙˆÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ı· ÂΉËψı› ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·fi Ù· ‰˘ÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·fi ‰˘ÙÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 ÌÔÊfiÚ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ·ÈÁ·›Ô Èı·ÓÒ˜ ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÂÍ·ÛıÂÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È ‚·ıÌÈ·›· ı· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


3 ™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

∫ÂÓfi Ô˘Û›·˜

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡Ó

¶ÔÏϤ˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› Î.Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, Ù· Ú·‰Èfiʈӷ Î·È ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË. ∫·È ‹Ù·Ó fiϘ Â·Ó·Ï‹„ÂȘ. Δ· ›‰È· Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ÔÈ ›‰È˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∂Ï¿¯ÈÛÙ˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›·Ó οÙÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. ¢ÂÓ Â›¯Â Î·È ÔÏÏ¿ Ó· ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, ·ÏÏ¿ ÔÏÏ¿ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÂÈ Ô‡ÙÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÎÂÓfi Ô˘Û›·˜.

¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›Á· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÛÙÂÓÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, Ô˘ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Èڛ˜ η̛· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· ¤¯ÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” . ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÈÛοÚÔ˘Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ, Â›Ó·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ¡.¢. ∞‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ¿ÓÙˆ˜, Î·È ÚÈÓ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ οÏ˘, οÔÈÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÛÔÛÙ¿ Î·È ı· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù· ÂÈÓ›ÎÂÈ· ÙÛ›Ô˘Ú·, fiˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ï¤ÓÂ...

º.™.

°.•.

ΔÚ›Ù˘¯Ô

∏ 5Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘...

“¢ÂÓ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ, ÂÈÙÂÏԇ̠¤ÚÁÔ” Â›Ó·È Î·Ù¿ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ∏ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2008. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ˘Âڷ̇ÓıËÎ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‰Èη›ˆÛË Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. ∏ ÂÚÛÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ì ÙÔÓ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ‰ÈηȈ̤ÓÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·È¯Ì¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, η˘ÙËÚÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ...

™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ë ¡.¢. ¤ÚÂ ӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô ÊϤÁÔÓÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·: ΔÔ ÚÒÙÔ, ÁÈ·Ù› Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Î‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·¤ÙÚ„ ٷ ÛοӉ·Ï·. ∫·È, fiÛ· Î·È ·Ó ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘. ∂ÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓȷο Ë ¡.¢. ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™Â fiÛÔ˘˜ fï˜ ı· È¿ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Âȯ›ÚËÌ·; ΔÔ ¶∞™√∫ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi Ó· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÂÓÈÎÒ˜ Î·È ·ÔÚ›ÛÙˆ˜. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ¿Ú· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ÚÈÛοÚÂÈ. ∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ΢‚ÂÚÓÔ‡ÛÂ. ŒÙÛÈ Ô‰ËÁËı‹Î·Ì ÛÙËÓ 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ¤Ó· “η˘Ùfi” ı¤Ì· fiˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Ì ·ÓÔ‡ÛȘ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ÿÛˆ˜ ÈÔ Ô˘ÛÈÒ‰Ë ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·Ó ÛÔÚ·‰Èο ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. Δ· ÛÔ˘‰·›· ÏÔÈfiÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 5Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘...

“¶Ú¿ÛÈÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË” ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·ÚÂÍËÁËı› ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÌfiÏȘ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ οÏ˘ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ· ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÚÈÓ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜” . ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì·, ˆÛÙfiÛÔ Ë Ú¿ÛÈÓË, fiˆ˜ ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Û¯ÂÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÍÂΛÓËÛ ·ÚÎÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û fiÌÔÚÔ ¢‹ÌÔ. ™ËÌ·Û›·, ‚‚·›ˆ˜, ¤¯ÂÈ fiÙÈ Î·È Ë ∞ÚÙ¤Ìȉ· ϤÔÓ Î¿ÓÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ Ú¿ÛÈÓË Â·Ó¿ÛÙ·ÛË...

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ À„ËÏfi‚·ıÌ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∫›Ó·˜, Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÃÂÓ¿Ó Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘˜ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ Û ÂÚ›Ô‰Ô ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ fi¯È ·ÏÒ˜ Ó· ʤÚÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·.

ΔÔ “Ì·‡ÚÈÛÌ·” ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∑·ÁÔÚ›ÙË, Î·È Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· “Ì·˘Ú›ÛÔ˘Ó” , fiÛÔ˘˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ï‹ÁˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË. ∫·È ÙfiÙÂ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ·Ó ÂÎÙfi˜ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ; ΔÈ ÛfiÈ ÏÔÁÈ΋ Â›Ó·È ·˘Ù‹; º.™.

μ.∫.

™˘Ìʈӛ˜

∂ÚÒÙËÌ· ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· ¤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ ¡Ô̿گ˘ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Ë ∞¡∂ª. ∑‹ÙËÛ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ Ì ÙÔÓ ∂√ªª∂Ã, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ó‹ÎÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ 500.000 ¢ÚÒ, ÌÈ·˜ Î·È Ë ˘fiıÂÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÙfiÛÔ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, fiÛÔ Î·È Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ∞¡∂ª Δ. ¶·¿˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ¿ÁÓÔÈ· ÂÚ› Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÌÈ·˜ Î·È Ô °. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ. °.•.

∏ ∞ÚÁÒ ÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. μ‚·›ˆ˜ ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ¡·˘‰fiÌÔ˜ ı· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÌfiÓÔ ÙÔ Ûηڛ Î·È fi¯È Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¢‹ÌÔ˜ Î·È ¡·˘‰fiÌÔ˜ ı· Â›Ó·È “‰Â̤ÓÔÈ” Î·È Ô ¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. øÚ·›Â˜ Û˘Ìʈӛ˜... ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ∫∞Δ. Δ∞™

™˘ÓÂ‹˜ Ì·¯ËÙ‹˜ ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÈÛÙ¤Á·Û ÙË ÌÔÓ·‰È΋ Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¤Ú· ·fi ÛÙÂÓ¤˜ ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜. √ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ¤Î·Ó ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Û˘ÛÂ›ÚˆÛ·Ó ÙË ‚¿ÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi Î·È ·¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û˘ÓÂ‹˜ Ì·¯ËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È fï˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›Ï· ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì·ÙÚȈÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜.

ªÂÁ·ÏÂÈ҉˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ™ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ۋΈÛ ÚÔ¯ı¤˜ fiÏË ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, fi¯È ÌfiÓÔ Û ̤ÁÂıÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÏÌfi. √È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· 5.000 Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜. °.•.

¶·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ

•Â¯ÒÚÈÛ ª›· ÂÎ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ÎÈÓ‹ıËΠ̠¢Ú¤ÂÈ· ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Â›Ó·È Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË, Ô˘ ÂͤÏËÍ ̿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ Û ÔÏÏ¿ ı¤Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û·Ó›ˆ˜ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ „‹ÊÔ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. *** √‡Ù ¤Ó·Ó, Ô‡Ù ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ ۯ‰fiÓ 800 Ê›ÏÔ˘˜ ·¤ÎÙËÛÂ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙÔ facebook, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌËӇ̷ٷ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÈÙ˘¯›·˜, ÌÈ·˜ Î·È Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ›‚Ô ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ¶·ÏÈÔ› Ê›ÏÔÈ, Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜, Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚfiıÂÛË „‹ÊÔ˘ ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘.

™ÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÂÎϤ¯ıËΠ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Ë ·ÈÙ›· Ô˘ ÂÚÈԉ‡ÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ‰›ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ™˘ÓÔÌÈÏ› Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙË Ï‡ÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· ÙË Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ÏfiÁÈ· Î·È ÔÈ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ·ÏÏ¿ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È¿ÛÂÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ·‡ÚÈÔ ·‚¤‚·ÈÔ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·Ì›· ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„˘ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ 100 ËÌÂÚÒÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ Ì ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ ̤ÙÚ· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÂÎ¤ÌÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÁÓÒÛ˘ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.

¶fiÚÈÛÌ· ΔÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·fi ̤ڷ Û ̤ڷ. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Î·È Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚȤÚÁÂÈ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıԇ̠ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ÂÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ¤Ó· ·Ïfi “ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ·” ‰ÂÓ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ıËΠ̤۷ Û 8 Ì‹Ó˜. √ °È¿ÓÓ˘ ™Ù¿ÌÔ˜ ·Ó·˙ËÙ¿ ·fi ¯ı˜ ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘... ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù· ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÎÏÔÁÒÓ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙËÓ ¤Á΢ÚË Î·È ¤ÁηÈÚË ÌÂÙ¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡∞ª ıˆÚ› ˆ˜ Ë fiÏË ‰È·‰Èηۛ· ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. ¢ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ¿ÏψÛÙÂ, Ó· ÙÔ ÈÛÙ‡ԢÓ, ηıÒ˜ ÙfiÛÔ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2007, fiÛÔ Î·È ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›·. °.•.


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

°ÈÁ·ÓÙԷʛۘ ∞ÏÈ›·... √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ¶ÚÔÁÁ›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÏÂÈ· ¿Óˆ ·fi 15 ̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÔ˘ ·fi ∞ı‹Ó· ÚÔ˜ μfiÏÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËη ÙȘ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ Ô˘ “ÎÔÛÌÔ‡Ó” ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ˜ ̤Ú˜ ·Ô˘Û›·, ·Ó·ÙÂÚÒıËÎÂ Ë ÂıÓÈ΋ ÌÔ˘ ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ· ·ÓÙÈÎÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Á¤Úˆ¯Ô ‡ÊÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Ì·ÙÈ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì·˜... ·Ì, ÂΛÓÔ ÙÔ “ÚfiÙ·ÛË Â˘ı‡Ó˘” , fiÛÔ Û˘ÁÎÏÔÓ›ÛÙËη ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. ∞ÊÔ‡ ¤Ú·ÛÂ Ë ÚÒÙË ÂÓÙ‡ˆÛË Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “ÚfiÙ·ÛË Â˘ı‡Ó˘” ÚÔοÏÂÛÂ Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. À‹ÚÍ·Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙ· ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ·ÓÙÈÏ‹ÊÙËη; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì’ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ë ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. ∂›Ì·È Î·È Î¿ÔÈ·˜ ËÏÈΛ·˜... ™ÙȘ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÌÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ: “¢ËÌÔÛȇÙËΠÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ Ë ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î.Ï.”. ™˘Ó‹Ïı·. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Â˘ı‡Ó˘, fiˆ˜ ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù·ÍÈÓfiÌËÛ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙȘ Ï·Ì·Ú›Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ‹ Ë ÂȉfiÙËÛË ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ú· Î·È ·fi ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ Ì·˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ π·ˆÓ›·˜, Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î.Ï. ∞˘Ùfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ·fiÊ·ÛË Â˘ı‡Ó˘. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ô˘ ‰È·ı¤Ùˆ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯Ù› ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ͤӷ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÂıÓÈο” .

√È ÂÚ›ÊË̘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙËÏÂÌ·¯›Â˜ (debates) TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∫·ıËÁËÙ‹ ∞ÁÁÏÈ΋˜

“¢È¿‚·Û· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ÛÙ‹ÏË Ù˘ Î. ™Ù·ÌÔ‡ÏË “¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ” Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο debates Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÚÔÛı¤Ûˆ ÌÂÚÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ ‹ ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôχ Ï›ÁÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ Ó· ‰È‰·¯ıÒ, ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â, Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ debates ÂΛ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËηÓ, ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÓıÈÛ·Ó ÛÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·ÈÒÓ·. Δ· debates, Ô˘ fiÙ·Ó ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÏÂÌ·¯›Â˜, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù¤Ú·˜ ‹Ù·Ó Ô ΔËϤ̷¯Ô˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤·, fiÙ·Ó ÌÂÙ·‰›‰ÔÓÙ·È ·fi Ú·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Â›Ó·È Ú·‰ÈÔÌ·¯›Â˜, fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Â›Ó·È ÂÊËÌÂÚȉÔÌ·¯›Â˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙÚÈÒÓ, ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‹ ¤ÓÙ ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ÎÔÎÔÚÔÌ·¯›Â˜ Î·È ÔÈ Î.Î. ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ Ì Ï·ÙÈ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· “ηÙÔÚıÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜” . ∫·ıÒ˜ ÔÚıÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Û˘Ì·ı¤ÛÙ·ÙË Î. ™Ù·ÌÔ‡ÏË, Ù· debates ÁÂÓÓ‹ıËηÓ, ηÏÏÈÂÚÁ‹ıËÎ·Ó Î·È ¿ÓıÈÛ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ∞ı‹Ó· Î·È ·Ï›ÌÔÓÔ ÛÙÔÓ Ú‹ÙÔÚ· ‹ ηٿ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ “debator” , Ô˘ ı· ¤Î·Ó ¤Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi ‹ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎfi ‹ ÚÔÊÔÚÈÎfi Ï¿ıÔ˜, ı· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ ÙÔ ÎÚ¿ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ·ÎÚÔ·ÙËÚ›Ô˘. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë, fiÙ·Ó Ô ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ·ÓÙÈÊÈÏÈÈÎfi˜ Ú‹ÙÔÚ·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ÛÎfiÈÌ· ·ÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÊÈÏÔÊÈÏÈÈÎfi

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ∞ÏȤˆÓ μfiÏÔ˘ Ë “∞¡∞Àƒ∞” ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ·ÏȤˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ΔÚÈ·ÓÙ. ∫˘ÚÈ·˙‹, Ô˘ ¤Î·Ó ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “£∂™™∞§π∞” Î·È ‰ËÌÔÛȇÙËÎ·Ó ÛÙËÓ 2Ë ÛÂÏ›‰· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 1˘ √ÎÙ. 2009, ‰ËÏÒÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ¢ÂÓ Ì·˜ ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÏËÍË Ë ·ÚÔÎ¿Ï˘ÙË Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ·ÏȤˆÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÚÈ-ÁÚÈ Î·È ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ ·ÏȤˆÓ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ‰Â› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ŸÛÔ ‚ϤÂÈ ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ù· „¿ÚÈ· ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Ì¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¿ÎÙÈÔÈ ·ÏÈ›˜ ÛÙÔÓ Ôχ·ıÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÙÔÓ È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜ Î·È Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ٷ ÁÚÈÁÚÈ Î·È Ì ÙȘ ηıÂÙԇϘ ÙˆÓ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Î·È ÙÔ ·Ú·Á·‰¿ÎÈ Ì ٷ 150 ·ÁÎÈÛÙÚ¿ÎÈ· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· Ú›ÍÂÈ Ô ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘, ¿ÓÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÛÙË ¯¿ÛË Î·È ÛÙË Ê¤ÍË. ŸÌˆ˜ ÛÎfiÈÌ· ͯӿ ‹ ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ Ô Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ fiÙÈ Ô ÛÙfiÏÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¿ÎÙÈˆÓ ·ÏȤˆÓ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· 500 ÛοÊË. ∫¿ı ÛοÊÔ˜ Ú›¯ÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÁΛÛÙÚÈ· ·Ú·Á·‰ÈÔ‡ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ 4.000 ̤ÙÚ· ‰›¯Ù˘· ÁÈ· ηϿÚÈÛÌ·, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó ÂÓÒÛÔ˘Ó Ù· ‰›¯Ù˘· ÙÔ˘˜ ÌfiÓÔÓ ¤ÓÙ ·ÏÈ¢ÙÈο, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÛΤ„Ô˘ ÏÔÈfiÓ

§˘Û›· “Ì›ÛıˆÙÔ” ·ÓÙ› ÁÈ· “ÌÈÛıˆÙfi” . √ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÁÂÏÔÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ §˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ó· ʈӿÍÂÈ ˆ˜ Ô §˘Û›·˜ ‹Ù·Ó ÏËڈ̤ÓÔ˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘, ·ÓÙ› Ó· ·ÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ §˘Û›· “ÌÈÛıˆÙfi” ÙÔÓ ·ÔοÏÂÛ “Ì›ÛıˆÙÔ” Î·È ÙÔ ·ıËÓ·˚Îfi ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó¯fiÙ·Ó Î·Ó¤Ó· Ú‹ÙÔÚ· ‹ ÔÏÈÙÈÎfi Ó· οÓÂÈ ÁψÛÛÈο Ï¿ıË, ‚ÚÔÓÙÔÊÒÓ·Í ‰È¿ ÌÈ·˜ ʈӋ˜: ªÈÛıˆÙfi˜, ÌÈÛıˆÙfi˜. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ùfi ‹ıÂÏ ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ÔfiÙ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔÓ §˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ϤÂÈ: μϤÂȘ, fiÏÔÈ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â›Û·È ÌÈÛıˆÙfi˜ ÙÔ˘ ºÈÏ›Ô˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Â¿Ó Ô ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ‰ÈfiÚıˆÓ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ ‹ Â¿Ó ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ‰ÈfiÚıˆÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ÌÂÚÈÎÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ı· ÙÔÏÌÔ‡Û·Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, Ô‡Ù Ì ÛÊ·›Ú˜... ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ∂ÏÏ¿‰· Ì·˜ Î·È ·’ ¿ÎÚÔÓ ÂȘ ¿ÎÚÔÓ ÂȘ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ‰ˆÚÂ¿Ó ·È‰Â›·, ·fi Ù· Ó‹È· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ì·˜, ‰ÂÓ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ô‡Ù ̛· ÒÚ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. ™Â ·ÓÙ›ıÂÛË, ÂΛÓÔÈ ÔÈ ¯·˙Ô·ÌÂÚÈοÓÔÈ, ÔÈ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙ¤˜ Î·È ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Û˘¯Ó¿ ˘ÎÓ¿ ·ÔηÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜, ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÂÓ Ï¤ÌÂ, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Ò˜ Ó· ÌÈÏ¿ÓÂ, Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó Î·È speech teachers, ÔÈ ·ÓfiËÙÔÈ, ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‹Ù·Ó Î·È Ô ÁڿʈÓ, Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ÔÌÈÏ›Ó, Ì·˜ ¤ÎÏ„·Ó Î·È ÙȘ ϤÍÂȘ Ì·˜ homiletics, rhetorics, ÙËÓ ÂͤÏÈÍ·Ó Û ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÊËÌÈṲ̂ӷ ·ÓÒٷٷ

ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó Ú›ÍÔ˘Ó Ù· ‰›¯Ù˘· Î·È Ù· 500 ÛοÊË, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó Ù· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·ψ̤ӷ 24 ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÏÏÈÌÂÓÈÛÌfi ÙˆÓ 500 ÛηÊÒÓ, Ô‡Ù ϛÁÔ Ô‡Ù Ôχ, Ô Î. Úfi‰ÚÔ˜ ı· ‹ıÂÏÂ, ›Ûˆ˜, Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ì ٷ ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ó· ʤÚÔ˘Ì ٷ ‰È¯Ù˘¿ÚÈη. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ οÏ˜, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘˜ ·ÏÈ›˜ Î·È ¿„Ù ӷ Â΂ȿ˙ÂÙ Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙÒÚ·. ΔÔ ·ÛÙÂ›Ô Â›Ó·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË Î·È ÙË ‰‹ıÂÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ¤ÊÙÂÈ Û ÙÚ·ÁÈΤ˜ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ. ∞fi ÙË ÌÈ· Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÚÔο̷ÙÔ˘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË fiÙÈ: “∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓË” . “∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ¿ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ” . “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ ·fi ÙÔ Î·˝ÎÈ Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û·ÚÙ·Ú¿ ÛÙÔ ÙÂÏ¿ÚÔ Î·È fiÙÈ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÊÚ¤ÛÎˆÓ „·ÚÈÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿” . ∞˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÏÔÈfiÓ fiÙ ϤÂÈ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·ÈÙ›· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ ·ÏÈ›˜, ·ÏÏ¿ Ë ˘ÂÚ·Ï›Â˘ÛË Ô˘ οÓÂÙ Ì ٷ ‰›¯Ù˘· Û·˜. ŒÙÛÈ Ô˘ ·ÚÌÂÓ›˙ÂÙ ԇÙ ÙÛ¤ÚÔ˘Ï· ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¡· ͤÚÂÙ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹, fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÎÔÙ˘¯›· Û·˜ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. ¡· ͤÚÂÙ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· „¿ÚÈ· Ù˘, ¤ÛÙˆ ·˘Ù¿ Ù· Ï›Á· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó. Δ¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ë ı¿Ï·ÛÛ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÛÈÊÏ›ÎÈ Î·ÓÂÓfi˜...” .

·ÓÂÈÛÙËÌȷο ȉڇ̷ٷ, ÙÔ Emerson College Ù˘ μÔÛÙÒÓ˘, ‰›ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÊËÌ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔϤÁÈÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ˆ˜ “Δhe Arts of Communication College” . ª‹ˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ÌÈÌËıԇ̠ÙÔ˘˜ ·Ú¯·›Ô˘˜ ËÌÒÓ ÚÔÁfiÓÔ˘˜, Ì‹ˆ˜ Î·È Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ÁÚ¿ÊÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÌÈÏ¿Ì ηχÙÂÚ·; Ÿ¯È ˆ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹, ·ÏÏ¿ ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ ¤ıÈÍÂ Ë ÛÙ‹ÏË ‰È¿ ÁÚ·Ê‹˜ η˜ ™Ù·ÌÔ‡ÏË. ∞˜ Á›ÓÔ˘Ì fï˜ ÈÔ Û·Ê›˜: ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ Î·È ··ÓÙÔ‡Ó Ì ¤Ó· ÍÂÚfi “Ó·È” Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ “Ó·È” Â›Ó·È Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ·Ú·Î·ÏÒ ÙÔ˘˜ ¤ÊÙÂÈ ‚·Ú‡ Î·È ›Ûˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ· Î·È ‰Ô˘ÏÈÎfiÙËÙ·. ∞ÓÙ› ·˘ÙÔ‡ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯Â‰fiÓ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ‡¯ÚËÛÙÔ “hello” , Ô˘ Â›Ó·È ÌÔ‰¿ÙÔ Î·È ÛÈοÙÔ ·ÎfiÌË Î·È sexy, ı· ÙÔÏÌÔ‡Û· Ó· ˆ...” .

™Â ‰È·Ú΋ ÔÚ›· ·Ófi‰Ô˘ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ “Ì‹Î” ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ÃÚ‹ÛÙ˜, ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ, ÔÈ Ó¤ÔÈ Ì·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ˆ˜ ·Ó·Áη›· ÂÚÁ·Ï›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ÁÓÒÛˆÓ, ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜. ™Â 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ

“∏ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ¤¯ÂÈ fiÏË ÙËÓ Â˘ı‡ÓË” ∏ ‰È·‚ËÙÔÏfiÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›· ∫¿ÛÛË ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› Ô˘ Ì ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Î. ∫·Ú¿ Ì ԉ‹ÁËÛ ӷ Ï¿‚ˆ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤڈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÌÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ›‰È· ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚË ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ·Ú·Ì›ӈ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ È·ÙÚ›Ô, Ì 25 ¤ÁÁÚ·Ê· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛÙËÓ ›‰È· Ì ·ÚÈıÌfi ÚˆÙÔÎfiÏÏÔ˘. ŸÛ· Ë ›‰È· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÙË ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ Î·È Û·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ ÍÂοı·Ú· fiÙÈ ˘ÔÓfiÌ¢Û ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·. ¶ÚÔÛˆÈο ¤‰ˆÛ· ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·‚ËÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È Ë Î. ∫·Ú¿ ¤ÊÂÚÓÂ Û˘Ó¯Ҙ ÂÌfi‰È·. ™Ù· ·ÔÙ˘¯Ë̤ӷ ÔÏÈÙÈο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ Î. ∫·Ú¿ ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÁÈ·Ù› Â›Ì·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Î·È Û¤‚ÔÌ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·” .

ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Ë ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·Ú΋ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. ™ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009 ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹Ù·Ó Û˘Ó‰Â‰Â̤ӷ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ ÙÔ 47% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ 43% ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ ÁÈ· ÏËÚÔÊfiÚËÛË (97%) Î·È ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó e-mail (675), ÂÓÒ ÙÔ 50% ηÙ‚¿˙ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÔ 34% Ù·Èӛ˜. ¶ÔÛÔÛÙfi 37% ·ÎÔ‡ÂÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¿ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ 31% Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ fiˆ˜ ÙÔ Facebook. ∞fi Ù· 4,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¤Ó·˜ ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·ÁÔÚ¤˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÿÓÙÂÚÓÂÙ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÙȘ 620.000 ÛËÌ›ˆÛ ¿ÓÔ‰Ô 235% Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “Focus Bari” ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó 6 ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ, Ì ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 550 ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ 85% ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ “ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È” ·ÎfiÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜ Ì ٷ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›·, ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ·Ô‡Ó. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÏÔ‹ÁËÛ˘ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ Â›Ó·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ÙȘ 6 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 12 Ì.Ì. ÁÈ· ÙÔ 51% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÛÔÛÙfi 15% ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙÈÔ ÛÂÚÊ¿ÚÈÛÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ʇϷ, ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ÙȘ Á˘Ó·›Î˜, Û ÔÛÔÛÙfi 54% ¤Ó·ÓÙÈ 41%” .

ŒÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÂÙ¿ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÙ·Ó ‚Á‹Î Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÈÓ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ›¯Â fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÚfiÛÌÂÓ·Ó ÙËÓ “Â·Ó›‰Ú˘ÛË” ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÏÂÁÂ. ∞ÓÙ’ ·˘ÙÔ‡ fï˜ ‰È¤„¢Û ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ì ÂÚ›ÛÛÈ· ·Ê¤ÏÂÈ· ÙÔÓ ›ÛÙ„·Ó. μÔ‡ÏÈ·ÍÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·˘Í‹ıËΠÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏ· ‰ÂÈÓ¿. ΔÒÚ· Ô˘ ‰‡ÂÈ ÙÔ ¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÛÙ· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·˘ÙÔۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘ı·ÚÛÒ˜ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÚ¢Ùԇ̷̠˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ °ÔÏÁÔı¿ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù·‰ÈηṲ̂ÓË Á·Ï¿˙È· ·Ó¿Ù˘ÍË. ∞˜ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙÒÚ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ·˜ ·Ú·‰Â¯Ù› fiÙÈ: Ì ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÂÙ¿” !


™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ΔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·;

∞ÓÙÚ¤·˜ ™·Ì·ÎÔ‚Ï‹˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ

“Δ· ¿ÓÙ·. ∏ ·ÓÂÚÁ›· “ıÂÚ›˙ÂÈ” ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. ∞Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ Ì·Î¿ÚÈ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ηÏfi ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. 濯ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì” .

/5

¶ÈÔ Ú·ÏÈÛÙ¤˜ ∫˘Ú›ˆ˜ Ì ÁˆÁÚ·ÊÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Â¤ÏÂÍ·Ó Ê¤ÙÔ˜ ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÚ¢ÓËÙ¤˜. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó Û ™¯ÔϤ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ‰È·ÌÔÓ‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÊÔÈÙËÙÈο ¤ÍÔ‰·. ∏ ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ͤÓÔÈ·ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, ·Ú·ÌÂÚ›˙ÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· 126 ∞∂π-Δ∂π Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ªËÓ Í¯ӿÌÂ, ¿ÏψÛÙÂ, ˆ˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÔ˘‰ÒÓ ÂÓfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ Û ¿ÏÏË fiÏË ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ˙ÂÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 50.000 ¢ÚÒ. º.™.

ΔÔ ÎÙÈÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· £·Ó¿Û˘ ∫·ÌÔ‡Ú˘ Ê·ÓÔÔÈfi˜

“∂›Ì·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ÂÍÔ˘Û›· Â›Ó·È ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ-ÁΤÈÌ Ô˘ fiÙ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ë ¡.¢. Î·È fiÙ ÙÔ ¶∞™√∫” .

∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ η΋˜ ÎÙÈÚȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÓËÈ·ÁˆÁ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ∫·È ÂÓÒ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î¿ÙÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â›Ï˘Û‹˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ 33Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘ ·fi ¤Ó· ·ÏÈfi Û›ÙÈ Ô˘ ÙÒÚ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›, Û ԛÎËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ›. ¶Ò˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› fï˜ Ë ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, fiÙ·Ó Ù· ÓËÈ·ÁˆÁ›· ‰ÂÓ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ηٿÏÏËÏ· ÎÙ›ÚÈ·; º.™.

¡· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜, fiÔÈÔ ÎfiÌÌ· Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ. μϤˆ fï˜ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔϤ˜ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜” .

√È ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ·Ê›Û˜ Î·È Ù· ·Ófi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ È‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË, fï˜, ı· Ú¤ÂÈ Ì ¢ı‡ÓË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È fiÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘, ·Ófi Î·È ·Ê›Û˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi οı ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜. °È·Ù› ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi... °.•.

¢ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚÔ›, ·ÏÏ¿ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ª·Ú›· ∫Ô˘Ù·ÓÙ¤ÏÈ· ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ, Â›Ì·È Ôχ ··ÈÛÈfi‰ÔÍË. ¢ÂÓ ‚Ϥˆ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ Î·È ·˘Ùfi Ì ıÏ›‚ÂÈ” .

ΔÚ¤¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÁÚ›˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·

∞fi ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ì˘‰ÈÔ‡ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ... ¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∞ӷ·ÎψÛË ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô, fiˆ˜ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Û‡ÓÙÔÌ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó 70 ÂȉÈÎÔ› ÌÏ ο‰ÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. £ÂÙÈ΋ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ‰ËÌfiÙ˜, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯ÙÔ‡Ó Í¯ÂÈÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ¤Íˆ ·fi Ù· Û›ÙÈ· Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ηıÈÛÙ¿ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·. √È ÂȉÈÎÔ› ÌÏ ο‰ÔÈ Î·ÏÒ˜ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó. ∞·ÈÙ›ٷÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó Ù·ÎÙÈο. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ı· ÎÚÈıÔ‡Ó. μ.∫.

ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘ ÙfiÛÔ ÂÓÙfi˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÙfi˜. ΔÚ›ÙÔÓ, Û ·ÚÎÂÙ¿ Û¯ÔÏ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô‡Ù ÁÈ· ‰Â›ÁÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔıË·ÔÓÙ·È ÂΛ Ù· ˘ÏÈο Î·È Ù· ›‰Ë ·Ôχ̷ÓÛ˘. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, Î·È ›Ûˆ˜ ÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› fiÛË ÂÓË̤ڈÛË Î·È ·Ó Ï¿‚Ô˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÁÚ›˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ¯·›ÚÔÓÙ·È, Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÒÏËÛ˘ ÂȉÒÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ôχ̷ÓÛ˘ Ì ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ Ô˘ οÓÔ˘Ó. º.™.

¶ÚfiÙ·ÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡ Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜

ÁÏ˘Ùfi ÔÌÔ›ˆÌ· Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó μÔÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞Ê·ÈÚÔ‡Ó Ù· ÎÔ˘È¿ οÔÈÔÈ, Ô˘ Èı·ÓfiÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ. μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ Ù¯ÓËÙ‹ Ï›ÌÓË ÙÚÈÁ‡Úˆ ·fi ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÁÏ˘ÙÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ı¤ÏÂÈ Ó· Îfi„ÂÈ Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Î¿ÙÈ ·’ ·˘Ùfi. ªÂ ÙË ÌÈÎÚ‹ Ï›ÌÓË ı· ÔÌÔÚʇÓÂÈ ÙÔ ÁÏ˘Ùfi Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ÚÔÛٷ٢ٛ. ∫¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÈÏ·Ófi ÁÏ˘Ùfi ·fi ̤ٷÏÏÔ.

∏̤ڷ Ì ÙËÓ Ë̤ڷ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔ

¢∏ª.™.

3 √∫Δøμƒπ√À 2009

EÈ̤ÏÂÈ·: ∫. Δ∞™™√¶√À§√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

◊Úı·Ó ÔÈ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰¿˙ÔÓÙ˜ ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· “√È ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÁÈ· Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ƒÔ˘Ì·Ó›·˜ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ. ΔËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ë ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ·ÛıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜” . ∫·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-Δ·ÚÙÔ‡˜ “∂¤ÛÙÚ„ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·, Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ÌÈÎÙ‹˜ ÂÏÏËÓÔ-‚ÚÂÙ·ÓÓÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô‰ÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ∫·Ù¿ ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ·fi μÚÂÙ·ÓÓÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÂΉËÏÒıËΠȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ‹ ʤÚÚ˘-ÌÒÔ˘Ù Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂٷ͇ μfiÏÔ˘-Δ·ÚÙÔ‡˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛıËΠfiÙÈ ÔÈ ¿ÁÁÏÔÈ ÌÂÙ·ÊÔÚ›˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚıÌÂȷ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-Δ·ÚÙÔ‡˜, ·ÓÙ› ¿ÏÏˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ‰˘ÛÎfiÏˆÓ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ” . √È ¶ÔψÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó ÂÏÈÎfiÙÂÚ· “√È ¶ÔψÓÔ› ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ “¶Â˙Â٤ϔ Î·È Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜

¢∂∏ Î.Ï. ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹Ûˆ˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÁÂÊ˘ÚÒÓ Î.Ï. Û ·ÚfiÛÈÙ· ̤ÚË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ◊‰Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÔψÓÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ “¶Â˙Â٤ϔ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù‹ÛÂˆÓ ·fi Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ÂÏÈÎfiÙÂÚ·” . Δ· ¤ÓÙ˘· ÁÈ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ ÙˆÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈÎÈÒÓ “∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂ÓÂÚÁ›·˜ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔÔ ‰ÂÏÙ›Ô ·ÁÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì·˙› Ì ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ‰ÂÏÙ›Ô ÂÁηٷÛÙ¿Ûˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ıÂÚÌ¿ÓÛˆ˜ ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ı· ·ÔÎfiÙÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ Î·È ı· Ê˘Ï·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË fiÔ˘ Ù˘¯fiÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ ηٷÛÙ‹ÛÂÈ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÁÈ· ÎÂÓÙÚÈ-

Τ˜ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ Ì ‰ÂÏÙ›Ô” . ¶‡Ú·˘ÏÔ˜ Ô ¯Ú˘Ûfi˜, ¤ÊÙ·Û ٷ 442 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙËÓ Ô˘ÁÎÈ¿ “∫·Ù·ÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ οı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ, Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ¤Êı·Û ÛÙËÓ ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 442 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ÙËÓ Ô˘ÁÁÈ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô ¿ÏÌ· 27,75 ‰ÔÏÏ·Ú›ˆÓ ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÈÌ‹ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ˘ ‹Ù·Ó 414,25 ‰ÔÏÏ¿ÚÈ· ÙËÓ Ô˘ÁÁÈ¿” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ë Â›ÛËÌË ÔÓÔÌ·Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÏ›ˆÓ ™ÂÚ‚›·˜, ∫ÚÔ·Ù›·˜ Î·È ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ۠°ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ∂™™¢ Î·È ∏ӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¶ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·... Ì ÂÁηډÈfiÙËÙ· ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ÛÙË ªfiÛ¯·, ηٿ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘

ÛÙË ÛÔ‚ÈÂÙÈ΋ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Óԉ¢fiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °ÂÒÚÁÈÔ ƒ¿ÏÏË. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·ÓÂ, Û ËÏÈΛ· 79 ÂÙÒÓ, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞¶£ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, °È¿ÓÓ˘ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

∞‡ÚÈÔ “ÎÏ›ÓÂÈ Ë fiÚÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

“¶¿Ì ÌÚÔÛÙ¿, ¿Ì ̷˙›” ∑‹ÙËÛ ÙË Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ, fiˆ˜ ›Â, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË ¶∞Δƒ∞, 2.

Ã

·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÚÔÛ¤‰ˆÛ ÛÙË ·ÓÔȯً Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ˙‹ÙËÛ ÎÔÈÓ‹ ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙȘ οÏ˜ Ì ÙË ÊÚ¿ÛË “¿Ì ̷˙›” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤Î·Ó ÂȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞¯·˝·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÍÂΛÓËÛÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Î·È Ë ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

¿ÓÙÔÙÂ, ÙfiÓÈÛÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÒ ‹ Ó· Û·„ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ∫·È ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· οӈ ·ÏÏÈÒ˜, ¤ÙÛÈ ¤Ì·ı·, ¤ÙÛÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·, ·˘Ùfi˜ ›̷Ȕ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∑‹ÙËÛ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙËÓ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË fiÏˆÓ ÁÈ· Ó· Í·Ó·Á›ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË. ∂›Û˘ ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ fiˆ˜ › ›ÛÙ„·Ó ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÏÏ¿ ÂÍ··Ù‹ıËηÓ, ηÏÒÓÙ·˜ Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÓÈÛÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜ Î·È ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚË Î·È ‰ÈηÈfiÙÂÚË ·fi ·˘Ù‹Ó

Ô˘ ·Ú·Ï¿‚·ÌÂ. •¤ÚÔ˘ÌÂ, ÙfiÓÈÛÂ, fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ηχÙÂÚ· Î·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ∞ӷʤÚıËΠÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ Ë fiÚÙ· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Î·È ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·˘Ù‹ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¤˙ËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ ÙÔ 2007. ∏ ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÓÈÛÂ, Â›Ó·È Ë ÊÙˆ¯fiÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Î·Ù¿ ÎÂÊ·Ï‹Ó ÂÈÛfi‰ËÌ·. ∞˘Ù‹ ÙËÓ

ηٿÛÙ·ÛË ÙfiÓÈÛ ı· ÙËÓ ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ·fi ÙËÓ 5Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∂›Ó·È, ÙfiÓÈÛÂ, ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏ˘‰‡Ó·ÌÔ fiÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ì ۇ̂ÔÏÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋˜ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· fiÏÔÓ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÛÌfi ÙËÓ √Ï˘Ì›·. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ Û ı¤Ì·Ù· ÁˆÚÁ›·˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ˘ÔÛ¯¤ıËΠfiÙÈ ı· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÁˆÚÁ›·˜ Ë ÔÔ›· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¶¿ÙÚ· ÙfiÓÈÛÂ

fiÙÈ ı· ·Úı› ÌÈ· ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Î·È ‰ÂÓ ÙËÚ‹ıËηÓ. ∂›Ó·È ϤÔÓ Î·ÈÚfi˜ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿Ì Û ÌÈ· ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ù˘, Ó· οÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ô˘ οı ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Î¿ı ∂ÏÏËÓ›‰· ÈÛÙ‡ÂÈ ‚·ıÈ¿ ̤۷ ÙÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ·. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÙfiÓÈÛ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ı· ‰Ôı› ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ı „‹ÊÔ˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË Ó¤· Î·È ÂÏȉÔÊfiÚ· ÔÚ›· Ù˘.

∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ›Â, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·Á̿٢٘. ŒÙÛÈ ÔÚ‡ÙËη ¿ÓÙÔÙÂ, ÙfiÓÈÛÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÒ ‹ Ó· Û·„ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ∫·È ¤ÙÛÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂÈ ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ „‹ÊÔ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: “¶¿Ì ̷˙›” › ·fi ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Ô Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈÔÚÙ‹˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞Ó·ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÚÈÓ ·fi ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ËÁ¤Ù˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ‹ÍÂÚ fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ˜ Î·È fiÙÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ fï˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ‰ÂÓ ÙÔÓ Êfi‚ÈÛ·Ó Û η̛· ÛÙÈÁÌ‹. √‡Ù ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÛΤÊÙËη Ó· οӈ ›Ûˆ ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÚÔ¯ÒÚËÛ· ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ¿ˆ ¿ÓÙ· ÌÚÔÛÙ¿ fiÛÔ ¤¯ˆ ÙË ‰È΋ Û·˜ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ¿ıÔ˜” . ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‹ÍÂÚ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô Â‡ÎÔÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ fiˆ˜ ›Â, ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› οÔÈÔ˜ fiÙ·Ó Ô‰Ô·Ù¿ ÙȘ ·Í›Â˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘ ¯·Ú›˙Ô˘Ó ·Ïfi¯ÂÚ· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· Û·„ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ·Ó οÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÂÈϤÍÂÈ ı· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÍ·ÚÙË̤ÓÔ˜ Î·È ı· ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹. ∂ÁÒ, ÚfiÛıÂÛÂ, ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Û ηӤӷÓ. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Á·ÏÔ˘¯‹ıËÎÂ, fiˆ˜ ›Â, Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·‰È·Ú·Á̿٢٘. ŒÙÛÈ ÔÚ‡ÙËη

¶∞™√∫: ªÂ Û‚·ÛÌfi ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Ï·Ô‡

ª‹Ó˘Ì· ˘¤Ú Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ∞£∏¡∞, 2.

ª∏¡Àª∞ ηٿ ÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈ-

ÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÒÓ Î·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ¤ÛÙÂÈÏ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ̤ÏË Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ì Û‚·ÛÌfi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡.

∂ÈϤÔÓ, Ô °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiÙÈ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜ Î·È ˙ËÙ¿ fiÏÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È: “∞ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ Ú·ÁÌ·ÙÈο ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ Ô˘ ηٷʤڷÌ ӷ ‰È·Ó‡-

ÛÔ˘Ì fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÚ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ Î·È ÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Í›Â˜ Ì·˜. ∫¿Ó·Ì ¤Ó· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÔÏÈÙÈṲ̂ÓÔ, Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ̒ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜. Èڛ˜ Ô‡Ù ̛· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ˘Ô·„Ô˘ÌÂ, Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ·Ú¿Ù·ÍË. Œ¯Ô˘Ì Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË fiÙÈ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› ·ÎfiÌË. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î¿Ï˜, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤Ïˆ Ó· Û ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ ıÂÚÌ¿ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂȘ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜, ÒÛÙ ӷ ʤÚÔ˘Ì ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. °È· Ó·

ÁÂÓÓËı› ÌÈ· Ó¤· ÂÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. °È· Ì·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô‡Ù Á·Ï¿˙ÈÔÈ, Ô‡Ù Ú¿ÛÈÓÔÈ, Ô‡Ù ÎfiÎÎÈÓÔÈ Ôϛ٘. ΔÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. °È·Ù› ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. °È’ ·˘Ùfi ‰Â-

ÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ӷ ¯Ù›ÛÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ‰Èη›Ô˘. ŒÓ· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ηÓfiÓ˜, Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂÔÈı‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜ ‹ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. Èڛ˜

‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. ¶ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ ·ÎfiÌË Î·È ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ‰Â ı· Ì·˜ „ËÊ›ÛÔ˘Ó. ∫·È ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Î·È ¯¿ÚË ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·. ∂›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ΔÔ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ô ÙfiÔ˜” . ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË: “ªÂ Û‚·ÛÌfi ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î·È ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” . √ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜: “◊ ·Ú¿Ù·Û˘ Ù˘ ·Ú·ÎÌ‹˜ ‹ ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Ì ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜, ‚·ÛÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ÛÙ¤ÚÂË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË”.


™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

7


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

√È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011 ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜

“∑ԇ̠ÒÚ˜ ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘” ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· -Â·Ó¤Ï·‚Â- ›ӷÈ: E͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

°

È· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, Ë ÔÔ›· fi¯È ÌfiÓÔ ı· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ “ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011” Ì›ÏËÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ∞Úˆ˜. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· -Â·Ó¤Ï·‚Â- ›ӷÈ: Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ‹ Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. “√È ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÃÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı‡ÂÏÏ·. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ 2011” ›Â Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘.

ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ó· ÚÔÛÂÏ·ԢÌ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: - ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ƒˆÛ›·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÙË Û˘Ìʈӛ· ªÔ˘ÚÁο˜-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË. ΔÈ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Â͢ËÚÂÙ› ·˘Ù‹ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘; - ¢ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ∫›Ó·, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÛÙË Û˘ÌÌ·¯›· ÁÈ· ÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ƒ›¯ÓÂÈ ÛÎȤ˜ Û ÌÈ· Û˘ÌÌ·¯›· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛÂ, ·fi ¯ı˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Û ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. μ¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤Ì· √Δ∂. μ¿˙ÔÓÙ·˜ ı¤Ì· √Ï˘Ìȷ΋˜. ∫È’ ·˘Ùfi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Ó¤· ÂÙ·ÈÚ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. Δ· fiÛ· ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È, Â¿Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·Ó, ı· ›¯·Ó ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ë √ÈÎÔÓÔÌ›· ı· Ô‰ËÁ›ÙÔ Û ÛÔ‚·Ú¿ ·‰È¤ÍÔ‰· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “·˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚Â›. ¢ÂÓ ı· ÙÔ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚Â›. ¶¿ÚÙ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ¶¿ÚÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÂÈϤÁÂÙ ÂÛ›˜” . ™˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ϤÁÔÓÙ·˜: “ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ÛÊÔ‰ÚfiÙÂÚ˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·È

ÛÙ· ‡„Ë, ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙÔ ÚˆÙ¿ÎÔ˘ÛÙÔ: “Δ· ÏÂÊÙ¿” , ϤÂÈ, “‰ÂÓ Â›Ó·È Úfi‚ÏËÌ·” . ª’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ‹Ú·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 200 ‰ÈÛ. ΔÔ ·‡ÍËÛ·Ó ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜. ª’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ¢ÓÔ˚Τ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, ¤Êı·Û·Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 7,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ª’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë, ‹Ú·Ó ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ 3% Î·È ÙËÓ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ 11,3%”. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ô‰ÔΛ̷Û ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù¿˙Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÂÍ‹ÁËÛÂ: “ÀfiÛ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ÂÌ·ÈÁÌfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜. °È· ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ·‡ÍËÛË 100 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂Ì›˜ ‰ÒÛ·Ì ʤÙÔ˜ 500 ¢ÚÒ Û ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔ˘˜ Î·È ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ∂›·Ì fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔ 2010. •Âηı·Ú›Û·Ì fï˜ fiÙÈ ı· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ˘„ËÏfiÌÈÛıˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. ¢È¢ÎÚÈÓ›Û·ÌÂ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· 4 ÂηÙ. ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, Ô˘ ‹Ú·Ó - Î·È ı· ¿ÚÔ˘Ó - ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, ÍÂοı·Ú· È·, fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÔÚ›·˜. ªÂ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ·. ∞ÓÙ› Ó· Ô˘Ó ·fi Ô‡ ı· Ù· ‚ÚÔ˘Ó, ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Ó· ÌÔÈÚ¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ÙfiÛ·. ¢ÂÓ Ï¤ÓÂ, fï˜, Ô‡ÙÂ

·fi Ô‡ ı· ÂÚÈÎfi„Ô˘Ó ‰·¿Ó˜, Ô‡Ù Û ÔÈÔ‡˜ ı· ÊÔÚÙÒÛÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË. ¢ÈfiÙÈ ¤Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ: μ¿ÚË ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó, Ì ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÓ ÙÔ Ï¤Ó ·ÓÔȯٿ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ˘ÔÓÔÔ‡Ó. ¢ÈfiÙÈ fiÙ·Ó Ï¤Ó fiÙÈ ı· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Û ÌÈ· ÂÓÈ·›· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÔ˘Ó ÔÈ¿ ı· Â›Ó·È Ë Îϛ̷η ·˘Ù‹. ΔÔ ÎfiÌÌ· ϤÂÈ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛ¯‡Ô˘Û·. √ ∞Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘˜ ϤÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ. ΔÂÏÈο, ÔÈfi˜ ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ÔÈfi˜ fi¯È; ¶ÔÈfi˜ ͤÚÂÈ Î·È ÔÈfi˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ; ¶ÔÈfi˜ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÔÈfiÓ;” . ∫·È η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙȘ ÎÚÈÛÈÌfiٷ٘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜, Ô ÙfiÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ¤Ó·Ó ·ÏfiÁÈÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi, Ô˘ fiÏË Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ı· ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹Ú ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ̤ÙÚ· ÒÛÙÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ˘ 2011 Ó· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Á΢ڛ·˜ Ó· Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ı· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂ȉÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ÓfiÌÔ˘ Î·È Ù¿Í˘ ϤÁÔÓÙ·˜; “∂›Ó·È ·fiÊ·Û‹ Ì·˜ Ó· ÌÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ıÏÈ‚ÂÚ¿ Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. ¢ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ·ÓÂÎÙ¤˜ ηٷϋ„ÂȘ, ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ›, ηٷÛÙÚÔʤ˜ Û ™¯ÔÏ›· Î·È ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ÕÛ˘ÏÔ Û·Ó ·Û˘Ï›· ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈ΋ Ì·Ó›· ÙˆÓ Ï›ÁˆÓ. ¢ÂÓ ÌÔ-

ÚÔ‡Ó ÌÂÚÈΤ˜ ‰Âο‰Â˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ó· ·Ú·Ï‡Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ó· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÏÏÔ˘˜” . √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ 2011 Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Â›Ó·È ·ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓË ·fi Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ı· ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹ √ÈÎÔÓÔÌ›·, Û ÙÚԯȿ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. “°È· fiÏ· ·˘Ù¿ Â›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. ªÔÚԇ̠ӷ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ∫·È ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ª·˙›, ı· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜.

√ÌÈÏ›· ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ΔËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¡.¢. ı· Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. “∫¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ fiÛÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È Ôϛ٘ Â›Ó·È ÒÚÈÌÔÈ, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜...” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ¤Î·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ô‰Èο ¤ÚÁ·, ÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Î·È πfiÓÈ· √‰fi, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂›Û˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ.

“∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· οı ÔÏ›ÙË. ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ: ∞fi ÙË ÌÈ·, ÔÈ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, Ë ·Ô˘Û›· ۯ‰›Ô˘, Ë ·Û¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È, ÙÂÏÈο, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ¤Ó· Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ. À‡ı˘ÓÔ. ªÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ·. ∂Ó· Û¯¤‰ÈÔ, Ô˘ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰·, flÛÙ ӷ ‚Áԇ̠ÈÔ ‰˘Ó·ÙÔ› ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ 2011” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¡¢ ı· Â›Ó·È Ô ÓÈÎËÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. “∫¿ÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ fiÛÔÈ ‚È¿ÛÙËÎ·Ó Ó· ÚÔηٷϿ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √È Ôϛ٘ Â›Ó·È ÒÚÈÌÔÈ, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ΔÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤ıÂÛ Ì ÍÂοı·ÚÔ ÙÚfiÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Â͈Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ, ÙËÓ ·Ô˘Û›· ۯ‰›Ô˘, ÙËÓ ·Û¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ Î·È Ú·ÏÈÛÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ Î·È ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË. ∑ԇ̠ÒÚ˜ ÂıÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘ ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂfiÌÂÓÔÈ Ì‹Ó˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜ ηıÒ˜ ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ı‡ÂÏÏ· Î·È ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË, Û ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ. ∞Ó ·ÊÂıԇ̠۠·Ó‡ı˘Ó˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ȉÂÒÓ, ı· ÂÎÙÂıԇ̠۠·‰È¤ÍÔ‰·. ∞Ó ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈο ÏfiÁÈ·, ı· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ‰˘Û¿ÚÂÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” . √ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ fiÙÈ “ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÁÈ·Ù› ÎÚ‡‚ÂÈ, ‰ÂÓ ··ÓÙ¿ Û ٛÔÙ ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È Ì‹ˆ˜ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·Ï‹ıÂȘ Î·È ÂÈϤÁÂÈ ÙȘ ·ÔÚÈÛٛ˜, ÙȘ ˘ÂÎÊ˘Á¤˜, ÙȘ ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜” . ™˘Ó¤¯ÈÛ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌfiÓÔ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ï‹ÙÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË ∂͈ÙÂÚÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈ΋, ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·-

∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

ŒÎÚËÍË ÌÈÎÚ‹˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ·fi ¿ÁÓˆÛÙÔ ∞£∏¡∞, 2.

ªπ∫ƒ∏™ ÈÛ¯‡Ô˜ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒ-

ıËΠÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ∞Úˆ˜, Ï›Á· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘. H ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ ÂÎÚËÎÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 8:15 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ Û ο‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi °Î˘ÈÏÊfiÚ‰Ô˘ 6 Î·È ¶·ÙËÛ›ˆÓ, ÙÚ›· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ·fi ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ∞Úˆ˜. ∏ Ô-

‰fi˜ °Î˘ÈÏÊfiÚ‰Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi 䢉ÂÓ. ¶ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ÙËÏÂʈӋ̷ٷ, ¤Ó· ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›· ÛÙȘ 19:57 Î·È ¤Ó· ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ∞lter. ∞ÁÓˆÛÙÔ˜ › fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÎÚ·Á› ‚fiÌ‚· ÛÙËÓ Ô‰fi °Î˘ÈÏÊfiÚ‰Ô˘ 6 ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ê¿ÚÛ·. ¶¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÍÂÚÚ¿ÁË Ô ÂÎÚËÎÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. ¢ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÌfiÓÔ ÌÈÎÚ¤˜ ˙ËÌȤ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‹Á·Ó ·-

ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Î·È ˘ÚÔÙ¯ÓÔ˘ÚÁÔ›. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙÔ ÛËÌ›Ô: ÚÔÏfiÈ, Ì·Ù·Ú›Â˜ Î·È ÙÌ‹Ì· ÌÂÙ·ÏÏÈÎÔ‡ Û·Ԣ˜.

ΔÔ ¶∞™√∫ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙËÓ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘

ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶Â‰›Ô ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¿ÏÏË ·ÚfiÌÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Ì·˜, fiˆ˜ οӷÌÂ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ, ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ, ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÙÔ Êfi‚Ô ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È

Ó· ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û‡Á¯˘ÛË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡.

E›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ, ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂

¡· ÌË Ú›ÍÔ˘Ó „‹ÊÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ë ∞Ϥη ¶··Ú‹Á· ∑‹ÙËÛ ӷ “ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο Û¯¤‰È·” ∞£∏¡∞ ,2.

„‹ÊÔ ÛÙ‹ÚÈ͢. “¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÎÔÛÌÔÔÏÈÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ï·˚ÎÈÛÌÔ‡˜” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ‰Â, fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË “Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Ì ÔÏÈÙÈο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘˜” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú›¯ÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÔÏÒÌ·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÒ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ “fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÚȯı› ÙÔ ∫∫∂ ÙfiÛÔ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ı· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ‰ÂÓ ÍÂÁÂÏȤٷȔ . π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤Î·ÓÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ “Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙÔ Ù¤ÏÌ· Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È, fiÙ·Ó Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÚ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË” .

Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ¶··Ú‹Á· Â·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›

Ì ÙÔ Ó· ¿Ó ٷ ·ÔıÂÌ·ÙÈο ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì ÔÌfiÏÔÁÔ ÛÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ” .

∑‹ÙËÛÂ Ô ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √§¶

ª·Ù·›ˆÛË ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘ ¶∂πƒ∞π∞™, 2.

∂¶π£∂™∏ Û ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ

Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ √§¶ Î·È Ì›ÏËÛ Ì ·ÂÚÁÔ‡˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢, Ì·˙› Ì ٷ ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ·Ú·‰›‰ÂÈ Î·È Ù· ÎÏÂȉȿ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ÛÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. Ÿˆ˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔÓ √Δ∂ Î·È ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. Ÿˆ˜ ÂÎÔ›ËÛ fiÏÔÓ Û¯Â‰fiÓ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . Δ· ‚¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÛÙÚÂ„Â Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÙÈ “·›˙ÂÈ Ì ÙȘ

£∂™™∞§√¡π∫∏, 2.

Δ∏¡ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ Ì ÙȘ ÂÎÏÔ-

Á¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ “ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÔÈ ·ÙÚȈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ú˘ıÌÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Á›ÁÓÂÛı·È” ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ fiÙÈ “ÙÔ ‚¿˙ÂÈ ÛÙ· fi‰È· Î·È Î¿ÓÂÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” . °È· ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Â›Ó·È Â˘ÚÂ‹˜ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙÔ “‚·ı‡ ¶∞™√∫” ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ‹‰Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ· ÚÈÓ ·ÎfiÌË ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞-

ϤÍÂȘ” . “∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ, Ì›· Ë̤ڷ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÎÚÔ‚·Ù› Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ÌÂٷ͇ ’Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘’ Î·È ’·Ó·ıÂÒÚËÛ˘’ Ù˘ ۇ̂·Û˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜. “∫·Ì›· ·Ó·ıÂÒÚËÛË, η̛· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË. √ÚÈÛÙÈ΋ Ì·Ù·›ˆÛË Ù˘ ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. ∏ ۇ̂·ÛË ÂÎÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı›” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ™Àƒπ∑∞ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· Â›Ó·È Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜.

∞ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯¿ÚÙË ÚÔ¤‚ÏÂ„Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘

“√ §∞√™ Û ÚfiÏÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹”

√™ › fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙËÓ ·Ú·¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú‹ Î·È fi¯È ·Ó·ÍÈÔÚÂ‹˜,

∞ÓÔÈÎÙÔ› Û ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ∞£∏¡∞, 2.

ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì›ÏËÛÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ Ù· ‚¤ÏË Ù˘ ηٿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ fiÙÈ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ù’ ÂÓÙÔÏ‹ Î·È ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ ı· ¯·ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∫¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ›ÛÙˆÛË ÛÙË ¡¢, Ô‡Ù ӷ ÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÂÏ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Â›Ó·È “fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ “Ó· ÌË Ú›ÍÔ˘Ó „‹ÊÔ ·ÔÁÔ‹Ù¢Û˘” , Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ‰Ô˘Ó ÛÙȘ 100 ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ó· “ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÁÈ· Ó· Ì·Ù·ÈÒÛÔ˘Ó Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο Û¯¤‰È·” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ “∫∫∂ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û η̛· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·” Î·È ˙‹ÙËÛÂ

√π∫√§√°√𠶃∞™π¡√π

·Ú·Ù‹ÚËÛÂ. °È· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ÓÔÌfi ƒÔ‰fi˘ › fiÙÈ ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÌÂ

·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ϤÂÈ “Â‰Ò Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ∂ÏÏ¿‰·. ¢ÂÓ ·Ú·‰ÈÓfiÌ·ÛÙ” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ §∞√™ ›¯Â Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ Ì ÙÔÓ Ú¤Û‚Ë ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, πÊÙȯ¿Ú ÃÔ˘Û·›Ó ∫·˙Ì›, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, £·Ó¿ÛË §ÂÚÔ‡ÓË ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ › fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·ÓËÛ˘¯›· ηı’ fiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓ ˙ˆ‹, ÁÈ· ÙÔ Ô‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ÔÈÔÈ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ··Á¿-

ÁÂÈ. √ ·ÚÈÔ˜ ڤۂ˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηْ ¢¯‹Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘.

Δ√ Ãøƒ√ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ÙÔÓ ∞ÁÓˆÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÈÒÙË ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙËÓ ¶·ÚÛ΢‹ (¯ı˜) Û˘Ì‚ÔÏÈο ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ªÂ ÎÚÔ˘ÛÙ¿, Ô‰‹Ï·Ù· Î·È Ϸο٠ۯËÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÏË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ̤ÚÔ˜ Ù˘ χÛ˘. ∫·È ÂÛ›˜. √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ, „‹ÊÔ˜ Û˘Ó›‰ËÛ˘” . “¢›ÓÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë ̤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi” ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ë °È¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔ‡ÏË, ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. “ŸÛÔ Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÚÔ¯ˆÚ¿, Ù· ÌËӇ̷ٷ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Á›ÓÔÓÙ·È fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍ·. ∂›Ì·ÛÙ Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Î¿ı „‹ÊÔ˜ ÛÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿” . ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ 8-10 ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ı‹Ó·˜ ¡›ÎÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ∂™∏∂ª£ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. √ Î. ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ “Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÏÏ·Ï‹ Û˘Ì¿ıÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ √ÈÎÔÏfiÁÔ˘˜ - ¶Ú¿ÛÈÓÔ˘˜ Û ıÂÙÈ΋ „‹ÊÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÂÎÏÔÁ‹˜, ‹ ÌË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› Û 2.000-3000 „‹ÊÔ˘˜. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ - ¶Ú·Û›ÓˆÓ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÙÔ˘˜ “Ï›ÂÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Û ÌÈ· ¿ÏÏË Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË, Ô˘ ı· ¢ÓÔ‹ÛÂÈ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . √ Î. ÃÚ˘ÛfiÁÂÏÔ˜ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Â¿Ó ˙ËÙËı› ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·, ÛÙË ‚¿ÛË fï˜ “ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ¤Ó· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ì ıÂÛÌÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Î·È ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·” , ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ “¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜” .


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

ŒÚ¢Ó˜ ÛÙ· ΔڛηϷ, ÂÓÒ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ¤ÓÔÏ˘ ÏËÛÙ›·˜ Û ÙÚ¿Â˙· ¢ÂÓ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÁÈ¿Êη˜ Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙˆÓ «4» Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

¢ÂÓ Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÂÏÈÎÒ˜ Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË ÁÈ¿Êη ÙÔ˘ Ã·Ï·Ó‰Ú›Ô˘ Ì ٷ ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÛÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÈΛ·˜. √È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ¿ÓÙˆ˜, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÌÔÈ· ˘ÏÈο Î·È ›‰È˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶. ÃËÓÔÊÒÙË Î·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ §Ô‡Î·˜ ∫·ÙÛ¤ÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ μ‹Ì·, Ù· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Ù·˘ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË “™˘ÓˆÌÔÛ›· ÙˆÓ ¶˘Ú‹ÓˆÓ Ù˘ ºˆÙÈ¿˜”. ™ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ¯‡ÙÚ· Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ÓÙÔ˘Ï¿· Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÛÙÔ Ã·Ï¿Ó‰ÚÈ fiÙÈ ÙÔ Û·Ԙ Î·È ÙÔ Î·¿ÎÈ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÔÏÏË̤ӷ Ì ·ÓıÂÎÙÈ΋ ÎfiÏÏ·, Ô˘ ηıÈÛÙÔ‡Û ·‰‡Ó·ÙË ÙË ‰È¿ÓÔÈÍ‹ Ù˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ˘‹Ú¯·Ó ÂÓÓ¤· ÎÈÏ¿ ˘Ú›Ùȉ·˜. ™ÙȘ ·ÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ -ÙÚÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÚÔÊ˘Ï·Î›ÛÙËηÓ- ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÁÓÔÔ‡Û·Ó ·ÎfiÌ· Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ Ù˘.

§¿ÚÈÛ·: 54¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÓÂÎÚfi˜ ·fi ·Ó·ÙÚÔ‹ ÂÎÛηʤ· ∞£∏¡∞, 2.

ŒÓ·˜ 54¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ fiÙ·Ó ·Ó·ÙÚ¿ËÎÂ Ô ÂÎÛηʤ·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚÈ˙fiÙ·Ó. √ 54¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó Û ¤ÚÁ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ô‰ÔÛÙÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∫·Ú›ÙÛ·. √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÂÓÒ ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ƒ·„¿Ó˘.

17¯ÚÔÓË Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ Ì ÛÔ˘ÁÈ¿ ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ Ù˘ ∞£∏¡∞, 2.

ΔËÓ ˘fiıÂÛË ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ 25¯ÚÔÓÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ¿ÓÙÚ· ·fi ÌÈ· 17¯ÚÔÓË, Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ §˘Î›Ԣ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, ÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫·‚¿Ï·˜. ∏ 17¯ÚÔÓË, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙÔÓË ÏÔÁÔÌ·¯›· Ì ÙÔÓ 25¯ÚÔÓÔ , Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÚˆÙÈÎfi ‰ÂÛÌfi ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ÛÙËÓ ÎÔÈÏȷ΋ ¯ÒÚ· Ì ¤Ó· ÛÔ˘ÁÈ¿ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô fiÔ˘ ÊÔÈÙ¿ Ë 17¯ÚÔÓË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·Ó‹ÏÈÎË Ì·ı‹ÙÚÈ· ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ÚÔËÁËı› ¤ÓÙÔÓË ÏÔÁÔÌ·¯›· Î·È ‰È·ÏËÎÙÈÛÌÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÁÈ¿ÏÈ ∫·‚¿Ï·˜. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂٷʤÚıËΠ·ÈÌfiÊ˘ÚÙÔ˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡Ô̷گȷÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∫·‚¿Ï·˜ fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÓÔÛËχÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘.

46¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙË ...Ï›· Û 72¯ÚÔÓÔ πÙ·Ïfi ÁÓˆÛÙfi ·Ó·Ú¯ÈÎfi Δƒπ∫∞§∞ 2.

K

ÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ·fi ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙ· ΔڛηϷ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ 72¯ÚÔÓÔ˘ ·ÏÏÔ‰·Ô‡, ηıÒ˜ Î·È ÂÓfi˜ 46¯ÚÔÓÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· ÙÚ¿Â˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÙË ÏËÛÙ›· ‰È¤Ú·ÍÂ Ô ŒÏÏËÓ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ÛÙ· ΔڛηϷ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ fiÛˆÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ∂§.∞™., ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ì Ï›· 46.900 ¢ÚÒ, Ô ŒÏÏËÓ·˜ ·Ú¤‰ˆÛ ÙÔ fiÏÔ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ 72¯ÚÔÓÔ ·ÏÏÔ‰·fi Î·È ‰È¤Ê˘Á Ì ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ΔËÓ ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘ ›‰Â ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ŒÙÛÈ Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Û ÌÏfiÎÔ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ¤ÁÈÓ ¤Ú¢ӷ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ. √È ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ΔÚÈοψÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ·ÏÏÔ‰·fi˜ Â›Ó·È πÙ·Ïfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÚÒËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ Î·È ÁÓˆÛÙfi˜ ·Ó·Ú¯ÈÎfi˜.

ªÚÔÛÙ¿ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

°È·ÙÚfi˜ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ §∞ƒπ™∞, 2.

ŒÓ· ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΠ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÚÔ˘Û›· ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ, fiÙ·Ó ÁÈ·ÙÚfi˜ ·ÔÂÈÚ¿ıËΠӷ ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ Ì ηڷÌ›Ó·. øÛÙfiÛÔ, ÙÚ·˘Ì¿ÙÈÛ ¤Ó·Ó 52¯ÚÔÓÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂÓ ÒÚ· ˘ËÚÂÛ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·Ó ÓÙfiÈÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ô˘ ÂÚÓÔ‡Û ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÂÁ¿ÚÔ˘, ÁÈ· ‰È΋ ÙÔ˘ ˘fiıÂÛË.™‡Ìʈӷ Ì ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘, Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ηıfiÙ·Ó Û Ì·Ú Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ¿Û¯ËÌË „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ™ËÎÒıËÎÂ Î·È ·ÊÔ‡ ‹Ú ÙËÓ Î·Ú·Ì›Ó· ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ η-

Ù¢ı‡ÓıËΠÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜ Ó· ÙÔÓ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ¤‚ÚÈ˙Â Î·È ·ÂÈÏÔ‡ÛÂ Î·È ÂÓ Û˘Ó¯›· ÙÔÔı¤ÙËÛ ÙËÓ Î¿ÓË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ οو ·fi ÙÔÓ Ï·ÈÌfi ÙÔ˘, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ·˘ÙÔÎÙÔÓ‹ÛÂÈ. ªÂÙ¿ fï˜, ¿ÏÏ·Í ÁÓÒÌË ¤Ù·Í ÙÔ fiÏÔ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi Ó· ÂÎ˘ÚÛÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ‰‡Ô ·ÓıÚÒˆÓ. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËÎ·Ó Ì ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∂∫∞μ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛÂ Ë ˘Á›· ÙÔ˘˜. √ ‰Ú¿ÛÙ˘ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

ªÂ ÓÔ̷گȷ΋ ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜

ŒÎÏÂÈÛ·Ó Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÷ÓÈ¿ ÏfiÁˆ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ¢‡Ô Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ∞£∏¡∞, 2.

∫ÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ ÛÙ· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ‡ÔÙ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘.√ ÓÔ̿گ˘ ÷ӛˆÓ, °ÚËÁfiÚ˘ ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘, ˘¤ÁÚ·„ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ ÁÈ· 7 Ë̤Ú˜, ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÙÔ 1Ô ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ã·Ó›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 1Ô ÂȉÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁ›Ô. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ ∞¶∂ - ª¶∂ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ∞Ú¯ÔÓÙ¿Î˘, Ù· ‰‡Ô Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·Ó‰ËÌ›·˜. √ ÓÔ̿گ˘ ÷ӛˆÓ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ 1Ô ÂȉÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô 6 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÏÈο 16 Ì·ıËÙ¤˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 1Ô ÂȉÈÎfi ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 2 Ì·ıËÙÒÓ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¤Ó· ‡ÔÙÔ ÎÚÔ‡ÛÌ·.

£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ¢‡Ô Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ̷ıËÙ¤˜ §˘Î›Ԣ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì·ıËÙ‹ μ’ §˘Î›Ԣ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ÕÓˆ ΔÔ‡Ì·˜ Î·È Ì›· Ì·ı‹ÙÚÈ· °’ §˘Î›Ԣ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ºÏ¤ÌÈÁÎ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜” °ÚËÁfiÚ˘ ™Ù¿ÌÎÔ˜. Δ· ‰‡Ô ·È‰È¿ ‹Á·Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “°ÂÓÓËÌ·Ù¿˜”ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÁÚ›˘ Î·È ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂȂ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ ¿Û¯Ô˘Ó ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ™Ù¿ÌÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰fiıËΠ·ÁˆÁ‹ Î·È ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÓËÌÂÚˆı› Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙ· ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÌfi‰È· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

Δ· ·ÎÙÔÏÔ˚ο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÁÈ· ΔÚ›ÎÂÚÈ - ¶Â˘Î› √ƒπ™Δπ∫√¶√π∏£∏∫∞¡ ϤÔÓ

● ∞fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘

● √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜

∞˘Ï·›· ÔÌÈÏÈÒÓ ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

£. ¡∞∫√™: “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ, Ó· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ”

fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢. £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜:

™ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Û˘ÛÙÚ¿Ù¢ÛË, Û˘Û›ڈÛË, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Û˘Ì˘ÎÓÒÓÂÙ·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Î·È ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̷̠˙› Î·È ÚÔ¯ˆÚԇ̠·ÈÛÈfi‰ÔÍ·” ·¿ÓÙËÛ·Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ‰›Ï· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÚÒÓ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. √ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó·

ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙȘ ÛËÌ·›Â˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ¤Ú¯ÂÙ·È. “ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ì¿¯Ë Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘ÌÂ. ¡· ›ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ. °È· ÙËÓ ˘‡ı˘ÓË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·. °È· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÚÒÙ· ·fi ‰Ò, ÚÒÙ· ·fi ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È Ó· ¿Ì „ËÏfiÙÂÚ·. °È· ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë, ‰ÂÓ ˙ËÙÒ ÌfiÓÔ ÙËÓ „‹ÊÔ Û·˜. ∑ËÙÒ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ͤÚÂÈ Ó· ·Ï‡ÂÈ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿” , ÙfiÓÈÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÎÈ ¤Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· £∏™∂∞™: 1. ∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ 600.000 ¢ÚÒ. 2. ∞ÛÊ·ÏÙÔÛÙÚÒÛÂȘ Ô‰ÒÓ Û¯Â‰›Ô˘ fiÏ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜

460.000 ¢ÚÒ. 3. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 200.000 ¢ÚÒ. 4. ∏ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰ÂÈÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ 350.000 ¢ÚÒ. 5. ∏ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Î·È ÔÏÏ·Ï‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 150.000 ¢ÚÒ. 6. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ∞ÁÚÈ¿ ñ ¢Ú¿ÎÂÈ· ñÿÓÈ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 140.000 ¢ÚÒ. 7. ∏ ·Ó¿Ï·ÛË Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ªÓËÌ›Ԣ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ 120.000 ¢ÚÒ. 8. ∏ ηٷÛ΢‹ ÃÒÚÔ˘ ™Ù¿ıÌ¢Û˘ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 70.000 ¢ÚÒ. 9. ∏ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ‡„Ô˘˜ 130.000 ¢ÚÒ.

10.™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ηÏÓÙÂÚÈÌÈÔ‡ ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 120.000 ¢ÚÒ. 11. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙ· ÿÓÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 80.000 ¢ÚÒ. 12. ∏ ÌÂϤÙË ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙË ı¤ÛË “μ¿Úη” ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 80.000 ¢ÚÒ. 13. √ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 45.000 ¢ÚÒ. 14. ∏ À‰ÚÔÁˆÏÔÁÈ΋ Î·È ÁˆÙ¯ÓÈ΋ ÌÂϤÙË ∞ÁÚÈ¿˜ ÎfiÛÙÔ˘˜ 150.000 ¢ÚÒ. 15. ∞ÁÔÚ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ÎfiÛÙÔ˘˜ 45.000 ¢ÚÒ.” ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÂÓÒ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÙˆÓ ÌÂı·˘ÚÈ·ÓÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙfiÓÈÛÂ:

∂›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

¶. ¡ÙÂω‹ÌÔ˘: ƒÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÀÁ›· ∞¶√ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡

ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶ÂÙÚԇϷ˜ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘, ˘Ô„‹ÊÈ· μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ¡ÂÔÏ·›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, Ë ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ §ÂˆÓ›‰· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ¢ÈÔÈ΋ÙÚÈ· η ª. ∫·ÚÚ¿. ∂ÈÛΤÊıËΠÂ›Û˘ Î·È ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. “√ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ˘Á›·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÎÈfiÏ·˜ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û ȷÙÚÈÎfi, ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi Î·È ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ¿ÌÂÛË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Û fiÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜, Ì Ï‹ÚË ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. ∫Ï›ӈ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÌÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓË ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·Ó·‰Â›Íˆ Î·È Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi. ™Â fiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ÛÙ¿ıËη ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηχÙÂ-

Ú˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÂÂÈÁÔ˘ÛÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì·˜. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·¤Ù˘¯Â Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ŒÏÏËÓ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Û ȉȈÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ˘Á›·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔ ∂˘Úˆ·›Ô ÔÏ›ÙË: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 1000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ÌfiÓÔ ¯¿ÓÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 11 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Û Û·Ù¿Ï˜, ηÎԉȷ¯Â›ÚÈÛË, Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿. ∞˘Ù‹ Ë Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÙˆÓ ÎÔÏÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ, Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È: ÁÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, Ô˘ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ı· ‰ÒÛÂÈ Í·Ó¿ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Û οı ÔÏ›ÙË, ÂȉÈο ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› Î·È Ì›· ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫, Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰Úfi Ì·˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›, Ë ¶ÂÙÚԇϷ ¡ÙÂω‹ÌÔ˘ ı· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÙfiÔ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηٷÁˆÁ‹˜ Ù˘.

“∂›·Ì fiÏË ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ù·ı¤Û·Ì Ï‹Ú˜ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ͤÚÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÙfiÛÔ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ¯·ı› ÔχÙÈÌÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Û·˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ∂Ì›˜ ı· ¯Ù›ÛÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. ∫È ·fi ‰Ò, ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ÙË ª·ÁÓËÛ›·, η٤ÏËÍÂ Ô £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì ·fiÊ·ÛË Â˘ı‡Ó˘ Î·È Ó· ¿Ì „ËÏfiÙÂÚ·. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›. ªÂ ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ fiÙÈ “Ó·È” ı· ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ.

Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜ ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1 ÁÈ· Ù· Δƒπ∫∂ƒπ Î·È ÙÔ ¶∂À∫π. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (ÂÎÙfi˜ ΔÂÙ¿ÚÙ˘) ·Ó·¯ˆÚ› ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 14.30 Ì.Ì. Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ Î·È ÙÔ ¶Â˘Î›. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ë ·Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÛÙȘ 3.30 Ì.Ì. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ 7.50 Î·È 8.15 .Ì. ∏ ¿ÊÈÍË ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ÛÙȘ 9.30 .Ì. ∏ ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¡ËÛ› Â›Ó·È 6 ¢ÚÒ, ÚÔ˜ ÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 8 ¢ÚÒ Î·È ÚÔ˜ ÙÔ ¶Â˘Î› 11,40 ¢ÚÒ. √È ›‰È˜ ÙÈ̤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ VIS TRAVEL, ¶Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ·Ú·Ï›·˜. ΔËÏ.: 2421031060.

μÚ¿‚¢ÛË Ì·ıËÙÒÓ ∞¡∞∫√π¡ø¡∂Δ∞π fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË

∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (∂∞∞™) ı· ‚Ú·‚‡ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·È‰È¿ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ô˘ ˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜-ÙÚȘ μ’ Î·È °’ Ù¿Í˘ §˘Î›Ԣ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ηٿ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2008-2009 ¤Ù˘¯·Ó Â›‰ÔÛË 18,1 Î·È ¿Óˆ. ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ, ηıÒ˜ Î·È fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÎÓ· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ Ì Ù˘¯›Ô ¿ÚÈÛÙ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ∂∞∞™ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 49 (ÙËÏ.: 24210-28902 Î·È ÎÈÓ. ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÀÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ Â.·. °ÎÔ˘˙‹ ∞ı·Ó. 6944815236). ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 24 √ÎÙ. 2009. ∏ ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· Â›ÛËÌË ¯ÔÚÔÂÛÂÚ›‰· Ù˘ ŒÓˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛıËΠÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ATRIUM.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘ Δ∏¡ ΔÚ›ÙË 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ fiÔ˘ ÂͤٷÛ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘ Â› ÙˆÓ ∞ÁÈÔÚÂÈÙÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, Ì ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ÔÈÓÒÓ ÛÙÔÓ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ ∂ÊÚ·›Ì Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·Ìfi¯ÏÂ˘Û‹ Ù˘ ·ÂÍ·Ú¯‹˜. ∏ ∞Á›· Î·È πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ·ÂÊ¿ÓıË, fiÙÈ Ô˘‰¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ∏ÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ∂ÊÚ·›Ì Î·È ·¤ÚÚÈ„Â Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÙËÓ ∂ÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ∏ÁÔ‡ÌÂÓÔ Ù˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ∂ÊÚ·›Ì. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ: 1. ¢ÂÓ ·Ó·ÌԯχÂÈ ϤÔÓ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹. 2. √˘‰¤Ó ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÚԤ΢„ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ÌÌÔ˘ÏÈ·Ó‹ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı› ‰‹ıÂÓ Ì ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜. 3. ∂Ȃ‚·ÈÒıËΠfiÙÈ Ô Ù›ÙÏÔ˜ “ªÂÁ›ÛÙË” ÛÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ (15Ô˜ ·È.) Î·È ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌÔÔÈËı› Û ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ ªÔÓ‹˜ ÙÔ 1820 fi¯È fiˆ˜ „¢‰Ò˜ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiÙÈ ÂÙ¤ıË “¤ÓÂÎÂÓ ÂÁˆÈÛÌÔ‡” ·fi ÙÔÓ °¤ÚÔÓÙ· ∂ÊÚ·›Ì. 4. ŒÁÈÓ·Ó Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Û ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ù‡Ô ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰‹ıÂÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ΢ÚÒÛˆÓ, ˆ˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô˘. 5. ∂ÈÒıËΠfiÙÈ Ô °¤ÚÔÓÙ·˜ ∂ÊÚ·›Ì ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ·Ó·È‰Ò˜, fï˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ Î·È ¤‰ˆÛ ÀfiÌÓËÌ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ·Ù¤ÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÈÒıËΠfiÙÈ Ô °¤ÚÔÓÙ·˜ ∂ÊÚ·›Ì ÛηӉ¿ÏÈÛ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÚ› ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯›Ô˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜, fï˜ Ë ∞Á›· Î·È πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ·ÂÊ¿ÓıË fiÙÈ Ô ÛηӉ·ÏÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔÓ °¤ÚÔÓÙ· ∂ÊÚ·›Ì ·ÏÏ¿ Û ÂÈÁÂÓfiÌÂÓÔ ˆ˜ ÌË fiÊÂÈÏ ıfiÚ˘‚Ô. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠηӤӷ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∏ÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·Ú·ÈÙËı› Î·È Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÌÔÓ·¯fi˜.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™ÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ƒfi‚ÏÈ· ηٿ ¡.¢. “∂›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ Ù›ÔÙ ıÂÙÈÎfi, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛοӉ·Ï·”

μ

¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¤‰ˆÛ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î. ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜. ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‹Ù·Ó ÛÎÏËÚ‹, Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙȘ ÊÚ¿ÛÂȘ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ Ù›ÔÙ ıÂÙÈÎfi. ªfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛοӉ·Ï·. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÈÙÈ΋ ËıÈ΋” √ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ ‚ÈÒÓÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·˜ Û˘ÓıÏ›‚ÂÈ fiÏÔ˘˜, Ì·˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ Î·È Ì·˜ ·Á·Ó·ÎÙ› Î·È ·¤ÚÚÈ„Â Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ì ·Ú¿ıÂÛË ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÙÈ Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‡ÊÂÛË. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

ΔËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙÔ μfiÏÔ ¿ÓÔÈÍ Ì ۇÓÙÔÌÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ Î. °. ºÒÙ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘. ¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ··ÏÏ·Á‹ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ˇı˘Ó ¯ı˜ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. “ÀÔÛ¯fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ù· fiÓÂÈÚ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ºÙ¿ÓÂÈ È·. ¢ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙÔ˘ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙÔ‡, ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ÙÔ˘ ·ÁÚfiÙË. ∂›Ó·È ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¿ÂÈ Î·Ù¢ı›·Ó ÛÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∫‡ÚÈ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ∞˘Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ·ÔÏÔÁËı›ÙÂ. ∞˘Ùfi˜ Ô Ï·fi˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·È „ËÊ›˙ÂÈ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. Â›Ó·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ›Ûˆ Ù˘ Ù›ÔÙ ıÂÙÈÎfi. ªfiÓÔ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛοӉ·Ï·. ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ÔÏÈÙÈο Î·È ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û ÔÛfiÙËÙ· Î·È “ÔÈfiÙËÙ·” ÛοӉ·Ï·, Ì ÎÔÚ˘Ê·›· ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Î·È ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ∫·È Ù· ϤÌ ÎÔÚ˘Ê·›· ÁÈ·Ù› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÛοӉ·Ï· Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ Â‰Ò Î·È 1 ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯È-

ÛÙÔÓ” , ›Â. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡.¢. ·¤Ù˘¯Â Û fiÏ·. ∂›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ì·‡ÚË ÙÚ‡· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÛÙË ‰È·ÊıÔÚ¿, ÛÙ· ı¤Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¿Í˘ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜. ¶·Ú¤ÌÂÓ·Ó ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â›‰ÂÈÍË ·Ï·˙ÔÓ›·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . √ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ ÙË ¡. Ô˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ù˘ √¡∂ Î·È ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ. “∏ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ‹Ù·Ó ËÁ¤Ù˘ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÛÙËÓ ¡.∞.

∂˘ÚÒË, ¤¯·Û ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔ. ΔfiÛ· ·ÚÓËÙÈο, Û ÙfiÛÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤Î·Ó η̛· ¿ÏÏË ÂÎÏÂÁ̤ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ◊Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·‰ÈΛ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∞fi ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ó· ··ÏÏ·Á›. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô Ï·fi˜ ÙËÓ Î·Ù·„ËÊ›˙ÂÈ” , ÛËÌ›ˆÛÂ.

“¶Ô‡ ı· ‚Úԇ̠ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·” √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË fiÚˆÓ ÒÛÙ ӷ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿‰ÂÈ· Ù·Ì›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·, Ù· ÌÂÚ›ÛÌ·-

Ù· Î·È ÙȘ ˘Âڷ͛˜ ·fi ÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, ÙȘ off shore ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙˆÓ ·ÂÙÔÓ‡¯Ë‰ˆÓ Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó Û ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘˜ “£· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ, ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÈÔ˘Û›· , ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌ‹ÛÔ˘Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ·fi Ù· ÂÍÔÏÈÛÙÈο” . ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÂıÓÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ·Ó·‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, Ë ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ·È‰Â›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ fiψÓ, Î·È Ë Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. “¢ÂÓ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ¢ÂÓ Â·Ó··˘fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ „·Ï›‰·˜ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶∞™√∫. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ, ı¤-

ÏÔ˘Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∑ËÙ¿Ì ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ì·˜. ∑ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÓfiÙËÙ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ΔˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ù˘ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ΔȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·˘Ù¤˜ Ô˘ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È Ô˘ ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ “ÂÁÒ” ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ “ÂÌ›˜” . ∞¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÂÍÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËΠٛÔÙ·, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÍÈÒÓ. √ Ï·fi˜ ı· ÙËÓ ÂÈϤÍÂÈ. °È· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ›. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ fiψÛË ÚÔÙ¿ÛÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ∞¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ï·˙ÔÓ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ¢·ÈÛıËÛ›·, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ∞ÓÙ› ÁÈ· ¤Ó· ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ÙÔ ¶∞™√∫ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È Û‚·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ΔÔ ¶∞™√∫ ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ϤÔÓ ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ó‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˆ˜ ·˘ÚÈ·Ófi˜ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ʤÚÔ˘Ó „‹ÊÔ˘˜., ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÁÈ· ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ·, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∑ËÙ¿Ì „‹ÊÔ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ∑ËÙ¿Ì „‹ÊÔ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜. °È· Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹. °È· Ó· ¿Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÚÔÛÙ¿” , η٤ÏËÍÂ Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜.

∏ ∂¡ø™∏ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈ-

ÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ - μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ οÓÂÈ ÁÓˆÛÙfi: 1) ™ÙÔ˘˜ ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¶ÚÔÌ˘Ú›Ô˘ fiÙÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 19.30 ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¶ÚÔ̇ÚÈ - ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·ÊÂÓ›Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ: ·) °È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ •·ÓıÒÓ Î·È ª·‡ÚˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ ÂÛԉ›·˜ 2009/2010. ‚) °È· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ∂Ï·ÈÔÏ¿‰Ô˘ ·Ï·ÈÒÓ ÂÛÔ‰ÂÈÒÓ. Á) °È· ÂÎıÏÈÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ÎÈ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô˘ ÛÙÔ ∂Ï·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. 2) ™ÙÔ˘˜ ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 15.00 Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÏȤ˜ ÂÛԉ›·˜ 2009-2010 ÛÙËÓ ∞Ôı‹ÎË º˘ÙÔÊ·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ΔÚfiÔ˜ ÏËڈ̋˜: ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÛÙËÓ ˙˘Á·ÚÈ¿ ÙÔ 35% Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈ΋ ÂÍfiÊÏËÛË Ì¤¯ÚÈ ª¿ÈÔ 2010. ΔËÏ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24280-93572, 2428094379 Î·È 6977889400.

ªÂ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

°. ™Ô‡ÚÏ·˜: ª‹Ó˘Ì· ӛ΢ ·fi ÙË ¡. πˆÓ›· ∞¶√ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›-

Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Ù˘ ¡.¢. °. ™Ô‡ÚÏ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ªÂ Ì›· ¤ÓÙÔÓË Û ·ÏÌfi Î·È Ï‹ıÔ˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜, ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. √ Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ì‹Ó˘Ì· ӛ΢ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·. “ª¤Ú· Ì ÙËÓ Ë̤ڷ Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠ̷۠¯ËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘Û›ڈÛË ÙÔ˘˜ ·˘Í‹ıËÎÂ. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÒÚ˜ ı· ÎÚÈı› ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ·. Δ· ÂÚ› ÚÔ‚·‰›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÚ› ˘ÂÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ” ›Â Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜. “√È ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÎÂÙfiÌÂÓÔÈ Î·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ı· ÂÌÈÛÙ¢-

ÙÔ‡Ó Û ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ Ó· ϤÓ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Î·È Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú-

¯ÔÓÙ·È” ÙfiÓÈÛÂ Î·È Î¿ÏÂÛ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ¿ÏÏ· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙȘ Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó, Ó· Â·Ó¤Ï-

ıÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ·Û›ÛÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Î¿ÏË. ∞Ó ‰Ô˘Ó Î·È Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Ì ÙȘ ·fiÚÈÛÙ˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ , ÙËÓ ˆÚÈÌfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·Ó‰·ÊÈÎfiÙËÙ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô˘ ÂÁÁ˘¿Ù·È ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÚÔÛˆÈο Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Â›Ì·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ fiˆ˜ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÎÚ·Ù‹Û·Ì fiÚıÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·ÓÙÈÛÙ·ı‹Î·Ì ÛÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ. ªÂ ÛÙËڛͷÙ Û ÌÈ· Ì·ÎÚ¿ ÔÚ›· Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÎÚ›ÛÈ̘ Ê¿ÛÂȘ . ∞ÈÛı¿ÓÔÌ·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ Û·˜ ÂÎÚÔÛˆÒ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ıˆÚÒ ˆ˜

Â›Ó·È ·ÌÔÈ‚·›Ô. ¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËη ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ‰Â›Í·ÙÂ. ™ÙȘ fiÔȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ·ÍÈÒÌ·Ù· ‚Ú¤ıËη, ÙȘ ˘ËÚ¤ÙËÛ· Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤Î·Ó· ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ÙËÓ ·ÙÚ›‰·. ¶ÔÏÈÙ‡ÙËη ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒ ÁÈ· ‰Èο ÌÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹ ¿ÏÏ· ÚÔÛˆÈο ÔʤÏË ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ. ∂›Ó·È ÛÙȘ ÚÔ¤ıÂÛ˜ ÌÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· Ó· ÙËÓ Û˘Ó¯›Ûˆ Î·È ·Ó·ÓÂÒÓˆ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË ÌÔ˘. Ÿˆ˜ ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ· ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∑ËÙÒ ÏÔÈfiÓ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Û·˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜.


M·ÁÓËÛ›· 13

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

∞ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ƒ. ∑∏™∏: ∞Ó‚¿˙Ô˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜ ∏

˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË Ì ·ÓÔȯً ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙÔÓ›˙ÂÈ:

∞Á·ËÙ¤˜ ʛϘ, ·Á·ËÙÔ› Ê›ÏÔÈ, ªÂ ·Í›Â˜ ·‰È·Ú·Á̿٢٘ Î·È Ì Û‚·ÛÌfi Û fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ ı¤Ùˆ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘. ∏ Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì·˙› Û·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÚȯı› Û ÁÂÚ¿ ıÂ̤ÏÈ· Î·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ‰ÈÎfi Û·˜ Â›Ù¢ÁÌ·. ª·˙› ÔÚ·Ì·ÙÈÛًηÌ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, Ì·˙› ·Ï¤„·Ì ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÔÚ›·, Ì·˙› ‰ÈÂΉÈ΋۷ÌÂ Î·È ÂÙ‡¯·Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, Ì·˙› ı· Îfi„Ô˘Ì ÙÔ Ó‹Ì· Ù˘ ӛ΢. ™ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ·˘Ù‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓÒ Ì fiÏÔ˘˜ ÂÛ¿˜ ̤ۈ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ Î·È Ì ·ÏfiÙËÙ· Î·È ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· ÊÈÏÔ‰ÔÍÒ Ó· ÎÂÚ‰›Ûˆ Í·Ó¿ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜. ªÂ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ‚·‰›ÛÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿, ı· Í·Ó·‚Úԇ̠ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, ı· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‹¯Ë ÙˆÓ ÚÔÛ-

‰ÔÎÈÒÓ Ì·˜. ∏ ¡. ¢ ˘¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ ÛËÌ·›· Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ ÌÈ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¤Ó· ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ¢ηÈÚ›· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÔÚ›·, Ó· ·Ú·ÁÚ¿„Ô˘Ì ÙÔ Î·Îfi ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ¤Ó· ÂÏȉÔÊfiÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ·¿ÓÙËÛË ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È Î·Ù·Ï˘ÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. °È· ÙÔ ¶∞™√∫, ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜, Â›Ó·È ÒÚ· ¢ı‡Ó˘ Î·È ·ÏÏ·Á‹˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ì·˜. ªÂ ÙÈÌ‹, ƒÔ‰Ô‡Ï· ∞ı. ∑‹ÛË, ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ª¤ÏÔ˜ ∂.™. ¶∞™√∫, ÀÔ„‹ÊÈ· μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜

“√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ¤‚·Ï ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘” “√ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¤‚·Ï ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‡„ˆÛ·Ó ÛËÌ·›Â˜ ·fi

§∞.√.™. §∞´∫√™ √ƒ£√¢√•√™ ™À¡∞°∂ƒª√™

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ∫ˆÓ. ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ë˜ ¢IKH°OPO™

ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ √È ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¯ËÁÔ› ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ ¿Óˆ Û fiÏ· Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ·, ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·, ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙË Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢ÛË. ∏ ‰˘Ó·Ù‹ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ §.∞.√.™. ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ‰Úfi ÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ì ÏÔÁÈ΋ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ∞˘Ù‹ Ë ÚfiÙ·ÛË ¤¯ˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ó· ÂÎÚÔÛˆÒ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ï¤„ˆ ÁÈ· Ù· “ÔÚÊ·Ó¿” ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÁÂÓÓ·›Â˜ χÛÂȘ Î·È ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÎÏÔÁ‹˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÏfiÁÔ Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ∏ „‹ÊÔ˜ Û·˜ Û ̤ӷ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È, ÁÈ· Ó· ‰ÒÛˆ ʈӋ Î·È Ó’ ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ μÔ˘Ï‹ οÔÙÂ Î·È Ù· ‰Èο Û·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ·ÏËıÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √È ÔÏÈÙÈÎÔ› Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ηıÔÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Ó· ÍÂÛËΈıԇ̠ÔÏÈÙÈο Ì·˙› ¯¤ÚÈ - ¯¤ÚÈ ÂÛ›˜ Î·È ÂÁÒ, ·Ú¿ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏË ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ¯·Ì¤ÓË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·Ê›Ô: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 15 (2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙËÏ.: 2421020344, 2421027488, ∫ÈÓ.: 6986287341

Ï·ÛÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” , ·Ú·ÙËÚ› Ë ˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ οÏ˘ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘

°Ú·Ê›Ԣ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ Î·È Ë ›‰È· ÙȘ Â·Ê¤˜ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÊÔÚ›˜, Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë ‰fiıËΠ̠ÔÈfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÒÛÂȘ. “ΔÔ Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í· ·ÊÔÚÔ‡Û ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È ·Ó·ÙÚÔ‹˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î·È ··ÈÙ› ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· χÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘. ∂›‰· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÈ ÎfiÌÌ· Î·È ÔÈÔ ÚfiÛˆÔ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Ï¢΋ ÂÈÙ·Á‹” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î. ∑‹ÛË, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Ô˘ ÂÈÛ¤Ú·Í ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ ·Ó¤Ù˘Í Ì οı ¤Ó·Ó Ô˘ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÛÂ. “√È Ôϛ٘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Â›¯·Ó ¿ÓÙ· ı¤ÛÂȘ. ¡ÈÒıˆ ϤÔÓ ÈÔ ÛÔÊ‹ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ÁÚ·„· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·

∑‹ÛË, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ.

¶ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙË ¡. πˆÓ›· ªÂ ¤Ó·Ó ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂÒÓ Ù˘, Ë ˘. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË. ∏ Î. ∑‹ÛË Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ Â¤ÙÂÈÓ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. “∏ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›· Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È Ë Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ì Ú¢ÛÙfi ·¢ı›·˜ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿” , › ñÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- Ë Î. ∑‹ÛË. §›ÁÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›· Î·È ¯·ÈÚ¤ÙËÛ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ı¤ÚÌË Ù˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘.

√π¡√¶√π∏Δπ∫√™ ™À¡/™ª√™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À

“∏ ¢∏ª∏Δƒ∞”

¢π∞£∂™∏ ª√À™Δ√À °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÙÈ ÙÔ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘Ó/ÛÌÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÌÔ‡ÛÙÔ §∂À∫√ Î·È ∂ƒÀ£ƒ√ ·fi ÛٷʇÏÈ· ÂÎÏÂÎÙ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜. √ ÌÔ‡ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁÓfi˜, ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó/ÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ™‡ÛÙËÌ· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. §∂À∫√™ ·fi ÔÈÎÈϛ˜ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ƒÔ‰›Ù˘ Î·È ™·‚‚·ÙÈ·Ófi (ΔÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ 86 §∂¶Δ∞ ÙÔ ÎÈÏfi). ∂ƒÀ£ƒ√™ ·fi ÔÈÎÈϛ˜ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ ™ÈÚ¿¯, ªÂÚÏfi Î·È °ÎÚÂÓ¿ ƒÔ˘˙ (ΔÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ 93 §∂¶Δ∞ ÙÔ ÎÈÏfi). ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÌÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÙ·È fiϘ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ˘ÁËÙÔ‡ ÙˆÓ ÛÙ·Ê˘ÏÈÒÓ.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ. 24280 76140-76210-76514


M·ÁÓËÛ›· 14

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

™ÙËÚ›˙Ô˘Ó ∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞.

«∂›ıÂÛË» Ì ʷÛÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜

“∏ ÌfiÓË „‹ÊÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓË Â›Ó·È Ë „‹ÊÔ˜ ÛÙËÓ ∞¡Δ.∞ƒ.™À.∞” , ÙÔÓ›˙Ô˘Ó Û Î›ÌÂÓÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÔÈ: ∞Ó‰Ú›ÙÛÔ˜ £. - ÊÔÈÙËÙ‹˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ∞ÓÙ. -ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °. - ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ ¡. - °È·ÙÚfi˜, μÔ‡Ú·˜ °.ºÔÈÙËÙ‹˜, °ÎÔ˘ÓÙ‹ ŒÏÏË ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, °Ô‡Ó·ÚË √ϛӷ ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, °Ô‡Û˘ ∫. - ∞ÛÎÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ °È¿ÓÓ˘ - √ÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ¢È‚¿Ó˘ ¶·Ó. - ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∏/À, ¢ÈηȿÎÔ˜ ªÈ¯. - °È·ÙÚfi˜, ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢ÈÓÔÔ‡ÏÔ˘ μ·ÁÁÂÏ›ÙÛ· - ∞‰ÈfiÚÈÛÙË ‰·ÛοϷ, ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÎÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ∑·Ú·Ìԇη - ÷Ù˙ËÌ¿ÓÔ˘ ¡Èfi‚Ë - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ∑Ô‡ÁÏÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ∑ˆÓÙ¿ÓÔ˜ ¢ËÌ.-ºÔÈÙËÙ‹˜, ∫·ÓÂÏÏ‹˜ ¢ËÌ. - ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∏/À, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ μÈ‚‹ - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ∫¿ÂÏ· ¶·Ú·Û΢‹ - ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ∫·ÈÙÛ›Ó˘ ¡. - ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ∫·Ú·ÎÔ‡ÓÔ˜ °È¿ÓÓ˘ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ∫·Ú·Ì›ÓË Δ¤Ú˘-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ∫ÔϤÙÛÈÔ˜ ∑·Ó‹˜- ™Ô˘‰·ÛÙ‹˜ ∞™¶∞πΔ∂, §ÈfiÓÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜-ºÔÈÙËÙ‹˜, ª·ÎÚ‹˜ ∞ÚÁ‡Ú˘-ΔÚ·Â˙Ô¸¿ÏÏËÏÔ˜, ª·Úο΢ ª·Ó.-ºÔÈÙËÙ‹˜, ª¤ÚÌËÁη˜ °. - ªË¯·ÓÈÎfi˜ ÀÏÈÎÒÓ, ª›Á· ŒÏÂÓ· - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ªÈÎÚÒÓË ª¿Úˆ-ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ªÈÌ›‰Ë˜ ÕÁÁÂÏÔ˜-ºÔÈÙËÙ‹˜, ªÔÏfi¯·˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ º·Ó‹-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¡¿ÎÔ˘ ¶¤ÓÓ˘ - ªÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¡›Ù˘ ¡›ÎÔ˜ - √ÈÎÔ‰fiÌÔ˜, ¡ÙÔ‡ÚÔ˜ ™Ù¿ı˘ ºÔÈÙËÙ‹˜, •·ÓıÔÔ‡ÏÔ˘ ¡·Ó¿-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÕÚÙÂÌË - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¶··ÁΛη˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ º·›Ë - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ - ¢¿ÛηÏÔ˜, ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¡›ÎÔ˜ - ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, ¶··ıˆÌ¿˜ ∫›ÌˆÓ·˜ - ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ¶··ÊˆÙ›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ¶·Ô˘ÙÛ¿ÎË £¿ÏÂÈ·-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ¶·˘Ï›‰Ë˜ ∞Ϥ͢ - μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ∂ÚÁ¿Ù˘, ¶ÈÛÛ·Ú›‰Ë˜ ªÈ¯¿Ï˘-∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ, ¶Ï¤ÛÛ·˜ ¡›ÎÔ˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ¶Ô‡ÏÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ¶ÚÔÌÔÓ¿˜ °È¿ÓÓ˘ - ™Ô˘‰·ÛÙ‹˜, ¶ÚÔÌÔÓ¿˜ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ¶Ùˆ¯fi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ - ÕÓÂÚÁÔ˜, ™·Á¿ÓË ∫·ÙÂÚ›Ó·- ª·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ™·Ú·ÊfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¿ı˘ ºÔÈÙËÙ‹˜, ™Â‚·ÛÙ›‰Ô˘ ŸÏÁ· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÓıÚˆÔÏfiÁÔ˜, ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ª¿ÓÔ˜ - ªÂÙ·Ù˘¯È¿ÎÔ˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ™ÎÔ‡ÊÔÁÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ™Ù·Ì·Ù¿ÎË ∂˘Ù˘¯›· - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ™Ô‡ÎÔ˜ £Ô‰ˆÚ‹˜ - ºÔÈÙËÙ‹˜, TڷοÎË £¿ÏÂÈ·-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, Δۿη˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ΔÛÂÌÂΛ‰Ô˘ ™ÔÊ›·-ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË ∞Óı‹ - ™˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ºÔÈÙËÙ‹˜, ΔÛÈÙÛ¿Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ºÔÈÙËÙ‹˜, Δ˙¿ÎÚ˘ °È¿ÓÓ˘-ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ºÔÈÙËÙ‹˜, ºÚÔÓ›ÌÔ˘ ∂ϛӷ - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ºÒÙË ∫·ÙÂÚ›Ó· - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ºˆÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË- ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ÷Ͽ˙· μ·ÛÈÏÈ΋ - ºÈÏfiÏÔÁÔ˜, ÷ÚÔÓÙ¿Î˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÷Ù˙Ë¢ı˘Ì›Ô˘ ª¿Î˘ - μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÂÚÁ¿Ù˘, ̤ÏÔ˜ ¢™ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ª·Ú›· - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·, ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ - ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, ÃÔ˘ÏÈ¿Ú· ª¿Á‰· - ºÔÈÙ‹ÙÚÈ·.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞

¿ÏÂÛÌ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ·ˇı˘Ó·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “οÔÈÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχıËÎ·Ó ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫‡ÚÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¿ÚÔ˘Ó ‰‹ÏˆÛË ˘¤Ú Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¶∞™√∫ - ™Àƒπ∑∞. ∂›Û˘, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ·Ó Ê·ÛÈÛÙÈο ۇ̂ÔÏ· ¤Íˆ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√ Î. ∫ÒÛÙ·˜ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ··ÓÙÔ‡Ó fiÙÈ “ı· ‰Ô‡Ì ÌÂÙ¿” . £· ‰Ô‡Ó ÌÂÙ¿ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ Îϛ̷η, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ù¤ÈÙ˙, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÈΛ·ÛË ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Â¿Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ¶ÔÏÏÔ› ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ·Îԇ̠ӷ ϤÓ fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘Ê‹ ·Ù˙¤ÓÙ·. Œ¯Ô˘Ó Ê·ÓÂÚ‹ ·Ù˙¤ÓÙ·. Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙÔ˘ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ô ™Àƒπ∑∞ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. √È ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÙˆÓ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıˆÓ, ÙˆÓ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ÛÙ‹ÚÈÍË, ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹. √ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 16, Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ ‚·ıÌfi ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∞Í›˙ÂÈ ÏÔÈfiÓ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË

∂›ıÂÛË ·ÁÓÒÛÙˆÓ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË ¡. πˆÓ›· (ÛÙËÓ ¤ÓıÂÙË ÊˆÙ. ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘)

ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙË μÔ˘Ï‹, ·Í›˙ÂÈ Ó· ¿Ì Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË μÔ˘Ï‹. ∂›Ó·È ·Ó¿¯ˆÌ·, Â›Ó·È Ì›· ·Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ï·›Ï·· Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Î. ∫. ¢ÂÏËÌ‹ÙÚÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “ΔÔ ¶∞™√∫ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ·˘Ùfi Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. μ‚·›ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÈÎÚԉȷÊÔÚ¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ Â›Ó·È ÈÔ ıÚ·Û‡˜ Î·È Î˘ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ·˘Ù‹˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ‰ËÌfiÛÈ·. μ‚·›ˆ˜, ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 30 ÏÂÙÒÓ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ ·Ú·¤Ú· ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙ· Î¤Ú‰Ë Î·È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÛÎËÓÈÎfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ı¤Ï·Ì ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘ÌÂ, Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¶∞™√∫ Î·È ™Àƒπ∑∞. ∫·È Ù· ‰‡Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ›Ù ÙÔ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ‹ fi¯È. ¢ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ. ÀÂÚ·Û›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ‚‚·›ˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Ì›· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÎÂÎÙË̤ӷ ÂÚÁ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Û ‰È¿Ï˘ÛË Î·È ÔÈÛıÔ‰ÚfiÌËÛË ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·.

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ºÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ ΔÚ›ÙË HÏÈΛ· ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ· ∫·ÚÙ¿ÏË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∂›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫∞¶∏ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô ˘.

μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ËÏÈΛ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ¿-

Óˆ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ì ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ, fiˆ˜ ÙÔ ∫∞¶∏ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” . √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Û˘Ó˘ÔÏÔÁÈÛÌfi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÓÛ‹ÌˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

¶ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ë Ï‹Ú˘ ··Û¯fiÏËÛË

μ√§√™ - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 119 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ñ ΔËÏ. 24210 56935, 56948 ∞§ªÀƒ√™ - μ·Û. ∫ˆÓ/ÓÔ˘ 129 - 131 ñ ΔËÏ. 24220 23305, 23115, 23882

ªÂ ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÓÙ› ÁÈ· Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Stage ‹ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·. ∞ӷʤÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ A™∂¶ ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È Û ۇÓÙÔÌÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ¿ÁȘ Î·È ‰È·ÚΛ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi.

√ ∞ÏÌ˘Úfi˜ Û Ӥ· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ™Â ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Ì›ÏËÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ· ˘‰ÚÔÓÔÌ›·˜, ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ÏÈÌÓÔ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ •ËÚÈ¿, ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ √ÚıÚ˘Ô˜, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ Î·È ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË √ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı· ·Û΋ÛÂÈ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÛÙÔ 88Ô ∂ÎÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÛÙÔ 5Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ .

°È¿ÓÓ˘ μÏ¿¯Ô˜: ™ÈÁÔ˘ÚÈ¿ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “∑ËÙÒ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË , Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÌÎÚÔÛˆ‹Ûˆ ÙË ÁÂÓÈ¿ ÌÔ˘ Î·È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ Ï·fi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÌÈ· ÂÚ‹Ê·ÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·, Û ÌÈ· Ó¤· ∂ÏÏ¿‰·, Û ÌÈ· Ó¤· ª·ÁÓËÛ›·”. ª’ ·˘Ù¿ Ù· ÏfiÁÈ·, Û ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô °È¿ÓÓ˘ μÏ¿¯Ô˜, ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. √ °. μÏ¿¯Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÓÔÈÒıÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÙÈÌ‹, Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ÂÊfiÛÔÓ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÂÌÈÛÙ¢ıÔ‡Ó, Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›‰Ú˘Û·Ó Ì·˙› ÙË ¡ÂÔÏ·›· ¶∞™√∫, ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô °. μÏ¿¯Ô˜, “Û ÌÈ· Ôχ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ë Û˘Û›ڈÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘ÁÈÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ŸÏÔ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÌÔ˘ ÂÚÈԉ›·˜ ·ٷͷ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ÙÔ˘˜ Ì›ÏËÛ· ηı·Ú¿ Î·È Â›Ì·È Ôχ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜, ·fi ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ‚Ú‹ÎÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹Úı·Ó ÎÔÓÙ¿ ÌÔ˘, ÌÔ˘ ¤ÛÊÈÍ·Ó ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÌÔ˘ ¢¯‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ∂›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, η٤ÏËÍÂ Ô °. μÏ¿¯Ô˜, fiÙÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÌÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ Ó›ÎË, Ô˘ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÚfiÌÔ. √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Â¤ÏÂÍÂ, Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ¯ı˜ Úˆ›, Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ·fi fiÔ˘ ÍÂΛÓËÛÂ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·. √ Î. μÏ¿¯Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ, Û ÂÁοډȷ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ì ÙÔÓ Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ë ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ ΤډÈÛÂ Î·È ·˘Ùfi ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¶ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

Δ˙. ΔÛ·Ï›ÎË: ¶ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

¶∞À§√™ ª∞ƒ∫∞∫∏™

∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈ΋ Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë ∞¶√ ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·ÚοÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ΔËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Î¿ı Èı·Ófi ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ (¶·Ú·Û΢‹) Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜, Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∑·Ú›ÊË, ÁÈ· ÙȘ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› οı Èı·Ófi ÎÚÔ‡ÛÌ·, ÂÓÒ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ı¤Ì·Ù· ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. “∂›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˘Á›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ¤ÁηÈÚ·, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ οı ۯÂÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, ÒÛÙ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì οÔÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÎÚÔ‡ÛÌ· ÛÙÔ ¡ÔÌfi” , ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô Î. ª·Úο΢, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÁÈ· “ηϋ ÂÈÙ˘¯›·” , ÛÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. Ãı˜, Â›Û˘, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞.√.™. ‚Ú¤ıËΠÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Û˘ÓÔÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ˆÏËÙ¤˜. √ Î. ª·Úο΢ ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ‰Âο‰ˆÓ ·Ú·fiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. Δ· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó, Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ô Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ÂÚ¿ÙËÛ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Ôϛ٘, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙË ¡π∫∏ Î·È ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ™‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ, Ô Î. ª·Úο΢, ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ, ÂÈÛÎÂÙfiÌÂÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘.

fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Δ˙Ô‡ÏÈ·˜ ΔÛ·Ï›ÎË ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ÂÚÈfi‰Â˘Û ¯ı˜ Ë ˘Ô„‹ÊÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ η Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë Î· ΔÛ·Ï›ÎË, ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·ÊÔ‡ ‰Ôı› Î·È Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ ¶∞™√∫, “ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰Ò‰Âη Ì‹Ó˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ì ÈÛ¯˘Ú‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÚÔˆıÔ‡Ó fiϘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜. £· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì Â›Û˘ ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ”.

¡¤Â˜ ¢ηÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚfiÙË ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙÔȯ›o Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘

™¯Â‰È¿˙Ô˘Ì ÂıÓÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Â͈ÛÙÚÂÊ‹ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤·. £¤ÏÔ˘Ì Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ì ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜, ÂÌÔÚÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È, ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È Î·È ÂÈÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È” ,›Â Ë Î· ΔÛ·Ï›ÎË ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™ËÌ›ˆÛ Â›Û˘, fiÙÈ “ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù·˘Ù›ÛÔ˘Ì ٷ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ٷ ÔÈÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, ÛÙȘ ·ÁÎfiÛÌȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ó· ÂÂÎÙ›ÓÔ˘Ì ٷ ÈÛÙÔÔÈË̤ӷ ÚfiÙ˘· Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÔÈÔÙÈÎÒÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ √ÓÔÌ·Û›·˜ ¶ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È °ÂˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ŒÓ‰ÂÈ͢, √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘, μÈÔÏÔÁÈ΋˜ °ÂˆÚÁ›·˜.

∫¿ÏÂÛÌ· Û ӤԢ˜

Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ , ÂÓÒ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÏÏ¿ Î·È ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ fiˆ˜ ÙÔ Ï¿‰È Î·È Ë ÂÏÈ¿, ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜, ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î.Ï.. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ› Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. “£¤ÏÔ˘Ì ÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› Ì·˜ ÎÏ¿‰ÔÈ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÁÔÚ¤˜.

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ÚˆÈÓ‹ Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÛÙÔ ƒ∞¢π√-ª∞ƒ∫√¡π, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ· Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·ˇı˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î¿ÏÂÛÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. - Δ· ÔÏÈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ η˜ Δ˙Ô‡ÏÈ·˜ ΔÛ·Ï›ÎË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÛÙÔ μfiÏÔ ™. ™˘Ú›‰Ë 15&¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ì ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 24213-05675,6 Î·È ÛÙË ¡. πˆÓ›· ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 95 Ì ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421305679,80.

∂›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ˘Ô„‹ÊÈ·˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÛÙÔ ∫∞¶∏ ¡. πˆÓ›·˜

∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹: ™Â‚·ÛÌfi˜ ÛÙËÓ Á’ ËÏÈΛ· ∞¶√ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘

η˜ ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ η ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 2/10/09, Ì Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∫∞¶∏ ¡. πˆÓ›·˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û΄‹˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Î·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛˆÛÙ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ∫∞¶∏. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ȉȷ›ÙÂÚ· ˙ÂÛÙfi Îϛ̷ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ËÏÈΛ·˜, ¿ÎÔ˘Û ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì Û‚·ÛÌfi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ‰¤¯ÙËΠÌÂ Û˘ÁΛÓËÛË ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Î· ª·ÎÚ‹ ÂͤÊÚ·Û ÙȘ ·fi„ÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ Û ÙÔÈο Î·È ·ıËÓ·˚ο Ú·‰ÈÔʈÓÈο ̤۷ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ı· Â›Ó·È Ì¤Ú· Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ˘ÔÛ¯¤ÛÂˆÓ Î·È ·Ó¿Ï˄˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∞ӷʤÚıËÎÂ Î·È ÛÙË ‰È΋ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÚ‡ÙËΠÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ‹ıÔ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ÙfiÛÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÚÔ˜

ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ

ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜, ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌfiÓË ‰È¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ¢ÂÓ ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÂÓfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘Û›ڈÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡.¢. ΔÔ ‚Ú¿‰˘, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ڈʛÏË Ó¤Ô˘˜ Î·È Ó¤Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Â Îϛ̷ ÊÈÏÈÎfi Ì›ÏËÛ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÎÔ˘Û Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â

¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ ÂÎÙ˘ÒÛˆÓ

ªfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÎÈÓ.

6973020980

‚¤‚·È· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ù˘ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÓÂÔÏ·›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ófi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· Ù˘ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3-10-09, ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, Ë Î· ª·ÎÚ‹ ı· ÙÈÌËı› ·fi ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÔÈÎÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤ˆÓ ¶·Á·ÛÒÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÚÂı› Ì ʛÏÔ˘˜ Î·È „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

ŸÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô √§∞ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÛÙÔ ¶Úˆ-

ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ·Ê›¯ıË Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ. ∫·ı‹ÎÔÓÙ· ÂÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÁÓËÛ›· ÂÎÙÂÏ› Ô ∞ÓÙÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Î. μ·Û›Ï˘ ΔÛ·Ú‰¿Î·˜. √È ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È ·ÊÔ‡ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ˘ÏÈÎfi ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÌÔÓÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Î·È Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ. ΔÔ‡ÙÔ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· ηٿ ÙËÓ Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË Î·È ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙ·˘ÚÒÓ ÚÔÙ›ÌËÛ˘. ™Â ÌÂÚÈÎÔ‡˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ¤¯ÂÈ ‰Ôı› Î·È ÙËÏÂʈÓÈ΋ Û˘Û΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∂›Ó·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÈÏÔÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û 900 ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙÔ˘˜ 1050 ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Î·È Û˘Ó¯Ҙ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Û¿ÎÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ˘ Î·È ÂÈ·ڈÛ˘ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ηıÔÚÈÛÙ› Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û¿ÎÔ˘˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ÛÙȘ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È ¿ÏÈ Î·ÓÔÓÈο Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 16 ªÂ ÌÈ· ˘¤Ú‚·ÛË Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ªÈ· ÌfiÓÔ Ë̤ڷ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ (PM10 C) ηٷÁÚ¿ÊËΠÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ™Â٤̂ÚÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, Ô ÔÔ›Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· (PM10 C) ¿ÁÁÈÍ ٷ 58Ìgr/m3 Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂, ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 50Ìgr/m3, Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ¿ÁÁÈÍ·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ Ë̤Ú˜: ¶¤ÌÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 47Ìgr/m3, ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 42Ìgr/m3, ¢Â˘Ù¤Ú· 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 41Ìgr/m3, ¶¤ÌÙË 24 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 44Ìgr/m3 Î·È ΔÚ›ÙË 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 41Ìgr/m3. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ÊÂÙÈÓfi˜ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ì‹Ó·˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ηıÒ˜ fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÌÈ· ÌfiÓÔ Ë̤ڷ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙ· 58Ìgr/m3. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤ÊÙ·Û ٷ 33Ìgr/m3. ΔÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2005 ÔÈ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ¤ÊÙ·Û·Ó ÙȘ 5 Ë̤Ú˜, ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ‹Ù·Ó 4 Ë̤Ú˜, ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ 2007 ‹Ù·Ó 3 Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ 2 Ë̤Ú˜. ∞Ó¿ÏÔÁ· ηϋ ‹Ù·Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ Ÿ˙ÔÓÙÔ˜ (√3), ηıÒ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÂÓ ÛËÌÂÈÒıËΠ˘¤Ú‚·ÛË Î·Ì›· Ë̤ڷ. ∏ ̤ÛË ÙÈÌ‹ Î˘Ì¿ÓıËΠÛÙÔ 1Ìgr/m3, fiÙ·Ó ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ıÂÛÈ˙fiÌÂÓÔ fiÚÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 180Ìgr/m3. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Úfi‚ÏËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙÚÂȘ Û˘ÓÔÏÈο Ë̤Ú˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ì‹Ó·. ΔËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÎfiÓ· Ô˘ η٤ÁÚ·„·Ó Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ̤ÙÚËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

ÃÚ‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜

ŸÛ· Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜

Ã

Ú‹ÛÈ̘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ‰›ÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù·, ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÏÂÈÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 7.Ì. ¤ˆ˜ 7Ì.Ì.

¢Èη›ˆÌ· „‹ÊÔ˘ ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ô˘: ·) Œ¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1991. ‚) ∂›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ÂÎÏÔÁÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ‰‹ÌÔ˘ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. Á) ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÎϤÁÂÈÓ. ∏ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋. ∞fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·˘Ù‹ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È: - √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Âڂ› ÙÔ Â‚‰ÔÌËÎÔÛÙfi ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜. - √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. - √È ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÁÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÂȉÈÎÔ‡ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, ÏfiÁˆ ÌË Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ ÛÙËÓ ÂÊÂÙÂȷ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· (40) ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. - ∂›Û˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: - ŸÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ˘Á›·˜. - À¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ¡.¶.¢.¢., ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ˆÊÂÏ›·˜ Î.Ï.., Ô˘ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ó· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ∫¿ı ÂÎÏÔÁ¤·˜ Ù˘ ∂ÎÏÔÁÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ ˘¤Ú ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ‰‡Ô ÛÙ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡.

∂ÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· √È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Â-

ÙÔÌÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ù˘¯fiÓ “ÎÔÌ̤ӷ” ‰ÂÏÙ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙ¿. ¢. ∂ÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜

™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÙ·ı› ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÁÁÚ·Ê‹ Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ’ ∞ıËÓÒÓ, °Ú‚ÂÓÒÓ, ∫·Ú‰›ÙÛ˘, Œ‚ÚÔ˘, ∞’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫Ô˙¿Ó˘, §·Ú›Û˘, ºıÈÒÙȉԘ Î·È ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈʤÚÂȘ. ŸÏ· Ù· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ 9.

¶·Ú·ÏÂÈÊı¤ÓÙ˜ ÂÎÏÔÁ›˜

ÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ (ÚÔÛÔ¯‹: ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙÂÚÔ‰ËÌfiÙ˜) ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙ· ›‰È· ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∂˘ÚˆÂÎÏÔÁÒÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ∏ ÌfiÓË ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁ›˜ ÙÔ˘ ∂ÎÏÔÁÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂¶∞.§. ∞ÁÚÈ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 24210 51111, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ª·-

ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ó· ÏËÚÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó, ÁÈ· Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·.

∞Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ ∏ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁ¤ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ·Ú¯‹˜ ‹ ÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈfi ÙÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘ ‹ ÙÔ ·-

∂ÎÏÔÁ›˜ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙÂÚËı› ÙÔ˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ·ÈÙ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‹ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ‹ ªËÙÚÒ· ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ. ™˘ÓÂÒ˜, fiÛÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ‰‹ÌÔ˘ ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ √Δ∞, ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¤Ú·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‹ ÙËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÔÏfiÁÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·.

ªÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË Î·È ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô Ô˘ ÙȘ ··Û¯ÔÏ›

¶ÏËÚÒıËÎ·Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÁÈ· Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ, ÂÍÂÏ›¯ıËΠıÂÙÈο, ·ÊÔ‡ ÂΛ ÔÈ ¤ÓÙ ηı·Ú›ÛÙÚȘ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ·Ó‹ÁÁÂÈÏ·Ó ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË - Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ì ۋÌÂÚ· (¯ı˜) 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶Ú˘Ù·Ó›·˜: ¶Ú‡Ù·ÓË, ·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË, ∫ÔÛÌ‹ÙÔÚ· Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ˘‹ÚÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Î·È ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È Ù˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ fiÙÈ: ™‹ÌÂÚ· ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÙÔ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, οı ‰¤Î· ÙÔ˘ Ì‹Ó· ı· ÏËÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Â¿Ó ÏËÚÒÓÂÙ·È Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‹ fi¯È, ı· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È Î·Ù·-

‚ÔÏ‹ ·˘ÙÒÓ Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› Ì·˙› Ì·˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜, ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ηı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÊÔÈÙËÙÒÓ, ηıËÁËÙÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Î¿ı ÂÈÛΤÙË. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ‰È·ÓÂÌ‹ıËΠ¯ı˜

ÛÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ “ÂÌ›˜ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ··ÈÙԇ̠·fi ÙËÓ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÒÚ· ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È fiÛÔÈ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌfiÓÈÌË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÚÁ·Û›·” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, fiÔ˘ ·ÊÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ fiÙÈ “·ÓÔÈÎÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ˙‹ÙËÌ· Ë ·fiÏ˘ÛË Ù˘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·” Î·È ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ·fiÏ˘Û˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ·fi ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ·ÊÂÓfi˜ ÛÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿ÓË Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ‹Ú·Ì ÙË ‰È·‚‚·›ˆÛË ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË fiÙÈ ı· ÂÍÔÊÏËı› Î·È Ô Ì‹Ó·˜ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÂÍÔÊÏËı› Ô Ì‹Ó·˜ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ¤ÁÈÓÂ. °È· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Î·È ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ” . Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ Âͤ‰ˆÛ·Ó ¯ı˜ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ “ª. ¶··Ú‹Á·˜” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

™ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ - ¡. πˆÓ›·˜ ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô

∫·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ

ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ Î·È ¡. πˆÓ›·˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ù· ¢ڢ˙ˆÓÈο ‰›ÎÙ˘· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ (ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ‰›ÎÙ˘· ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ). ∫È ÂÓÒ ÌÔÚ› Ë ÏËı˘ÛÌȷ΋ Î¿Ï˘„Ë fiÛˆÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¿Óˆ ·fi ÙÔ 50% ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ë ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì ۇÁ¯ÚÔÓ· ‰›ÎÙ˘· Â›Ó·È ÈÛ¯Ó‹.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ôϛ٘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÚ‹ÁÔÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ πÓÙÂÚÓÂÙ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ °ÓÒÛ˘” . ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÛÙÂÓ¿ Ù¯ÓÔÏÔÁÈο fiÚÈ· Î·È ·ÁÁ›˙ÂÈ fiϘ ÙȘ Ù˘¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ηıÒ˜ ÁÈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ì̤ÙÔ¯ÔÈ ÛÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ, Î·È ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ™ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ù˘ “æËÊȷ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘” , fiÚÔÈ fiˆ˜ “æËÊȷ΋ ∂ÏÏ¿‰·” , “æËÊȷ΋ ™‡ÁÎÏÈÛË” , “∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” , “∂˘Ú˘˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·” , ÎÏ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ϤÔÓ Û˘¯Ó¿ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿˜ Ì·˜. ΔÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô (‹ - fiˆ˜ ÈÔ Û˘¯Ó¿ ϤÁÂÙ·È - ÙÔ πÓÙÂÚÓÂÙ) ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¤ÛÔ Î·È ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ “∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ °ÓÒÛ˘” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ··Ú·›ÙËÙÔ fi¯ËÌ·, ÒÛÙÂ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· Â›Ó·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙ›‚Ô Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Ӥ˜ ÙÂ-

¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ˙ˆ‹. √È Ó¤Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈ̘ - Î·È ÔÏÔ¤Ó· ÏËı·›ÓÔ˘Ó Ì ·˘ÍËÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ -, ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏ›ÙË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ, ÔÈ Â˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ·fi 16 ̤¯ÚÈ 24Mbps, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ۯ‰fiÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔÓ ‚·ÛÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ηÈ

¡. πˆÓ›·˜. Δ·¯‡ÙËÙ˜ 8-16 Mbps Û˘Ó·ÓÙÒÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÔÈ˘ fiˆ˜ ¡Â¿ÔÏË, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ∞fiÏψÓÔ˜), ¡. πˆÓ›· (·fi ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‚ÔÚÂÈfiÙÂÚ·) Î.·. ÂÓÒ Ù·¯‡ÙËÙ˜ 4-8 Mbps Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Û ∞ӷηÛÈ¿, ÕÓˆ μfiÏÔ, ¢ÈÌ‹ÓÈ, º˘ÙfiÎÔ, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î.·. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ڢ˙ˆÓÈΤ˜ “Ô¿ÛÂȘ” fiˆ˜ ÛÙË μπ¶∂ Î.·., ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÂÙ·È ·fi Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰›ÎÙ˘·, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο ·fi ·Û‡ÚÌ·Ù· ‰›ÎÙ˘· wifi ‹ wimax. Δ· ÈÔ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÔÚ›· Ù˘ ‰È›ۉ˘Û˘ Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÌÊ·Ó›˙Â-

Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ·ÊÔ‡ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ÊÙ·Ó ÙÔ 15,63%. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 1.871 Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ DSL Ì ÙÔ 80% ·˘ÙÒÓ Ó· ·ÊÔÚ¿ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ, ÂÓÒ Î¿ı ̋ӷ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÂÚ› ÙȘ 41.137 Ӥ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 1.524 Ӥ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ∞¶Δμ (∞‰ÂÛÌÔÔ›ËÙ˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘ Û ΔÔÈÎfi μÚfi¯Ô), ÂÓÒ Û ÙÚÈÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË Ô Ì¤ÛÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 43,3%. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ̤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 1.753.434 ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 40,73% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ 16,5% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÒÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ, ̤ۈ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, ¤ÊÙ·Ó ÙȘ 180.372. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ò˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ë Û‡ÁÎÏÈÛË Ì ٷ ̤۷ Â›‰· ¢ڢ˙ˆÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ 27. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ·ÚÎÂÙ¿ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ˜πÔ‡ÓÈÔ˜ 2009, ÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÌÂÈÒ-

ıËΠηٿ: 4,1% ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi ·Î¤ÙÔ ÚfiÛ‚·Û˘, 5% ÛÙÔ Ì¤ÛÔ ·Î¤ÙÔ Î·È 8,1% ÛÙÔ ˘„ËÏfi ·Î¤ÙÔ ÚfiÛ‚·Û˘ (ˆ˜ Î·È 24 Mb/s). π‰È·›ÙÂÚ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ·Î¤ÙÔ ˘„ËÏ‹˜ ÚfiÛ‚·Û˘ fiÔ˘ ÙÔ Ì¤ÛÔ Â›Â‰Ô ÙÈÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÈÔ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÙÈÌÔÏÔÁȷο ·fi Ù· ·Î¤Ù· ‚·ÛÈ΋˜ Î·È Ì¤Û˘ ÚfiÛ‚·Û˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÎÈÓËı› Û ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ÙÈÌÒÓ, ηıÒ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÈÌÔÏÔÁȷΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Úfi¯ˆÓ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. M ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ë ÂÁ¯ÒÚÈ· ÏËı˘ÛÌȷ΋ ¢ڢ˙ˆÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔ 55% ·fi 50% ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô Ì¤ÙÚËÛ˘. ∞˘Ùfi ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ËÌÈ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈ΋ Î¿Ï˘„Ë Û ÂıÓÈÎfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ 88% ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 2 ÔÛÔÛÙÈ·›ˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ˘fi ˘ÏÔÔ›ËÛË ¤ÚÁÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ ‰Â Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÊÔÚ¿ ¿ÌÂÛ· Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÙÔ ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ù¶ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·Û‡ÚÌ·ÙˆÓ Â˘Ú˘˙ˆÓÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ¿ÏϘ ÂÏÏ›„ÂȘ ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Û ¢ڢ˙ˆÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ °’ ∫¶™.


M·ÁÓËÛ›· 18 ªÂ ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ £∂Δπ∫∞ ¤ÎÏÂÈÛ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ

∞ÚÙ¤ÌȉԘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¯Ú‹ÛË 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ™ÒÌ·. “¢ÂÓ ‰·ÓÂÈ˙fiÌ·ÛÙÂ, ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ Î·È ÂÈÙÂÏԇ̠¤ÚÁÔ” ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ “Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2008, Ô˘ Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ›” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. £·Ó. ™‡ÚÔ˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “·ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2008 Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ÔÎÙÒ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô Î. ™‡ÚÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷÎÙÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙÔ ™ÒÌ· Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 18 ˘¿ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂ÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË Ó¿Ú΢ ∞¡Δƒ∂™ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘

μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ·Ó·Ù›Ó·ÍË Ó¿Ú΢ ÛÙË ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹, ÛÙȘ ∫fiÙÙ˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ΔËÓ Ó¿ÚÎË ÂÓÙfiÈÛ ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ‰‡Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô. ∏ Ó¿ÚÎË ‹Ù·Ó Û ÌÈÎÚfi Û¯ÂÙÈο ‚¿ıÔ˜ Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 10 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÂΛ ·fi ÙÔÓ μ’ ·ÁÎfiÛÌÈÔ fiÏÂÌÔ. °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À Δ∂∂ ª∞°¡∏™π∞™

¢ÈfiÚıˆÛË

∂Î ·Ú·‰ÚÔÌ‹˜ ‰ÂÓ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ηٷ¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ fiÓÔÌ· Î·È Ë ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ªË¯·ÓÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î. ¡›ÎÔ˘ ∫·ÓÂÏÏ‹. ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ̤ÏË ÙÔ˘ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·.

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

∏ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÛÈÙ›Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰· Û ‰Âο‰Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ

º·ÁËÙfi Û ·fiÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ùfi

ª

ÂÁ¿ÏÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ·Ïfi¯ÂÚË ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Á¿˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ . πˆ¿ÓÓ˘ °Ú·ÙÛÔ‡Ó·˜ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ 1˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘, Δ·ÍÈ¿Ú¯Ô˘ Î. ¡ÈÎ. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë, ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË ·fiÚˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™ fokidis@e-thessalia.gr

∫·ıËÌÂÚÈÓ¿, ›ÎÔÛÈ ÂÚ›Ô˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ÛÈÙ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ 1Ë Δ·ÍÈ·Ú¯›· ÁÈ· Ôϛ٘ Î·È ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ηıÒ˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·fi ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Á›ÓÂÙ·È ¿ÌÂÛË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ·‰È¿ıÂÙˆÓ ·Ú·¯ı¤ÓÙˆÓ ÌÂÚ›‰ˆÓ. ™Â ÌÈ· ÌÔÓ¿‰· Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ôϛ٘, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ (‰È·ÙÚÔÊÈΤ˜ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Î.¿.) Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·‰È¿ıÂÙ˜ 10-20 ÌÂÚ›‰Â˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÓÙ› Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Û Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Û ÊÙˆ¯¤˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔÓ·¯Èο ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ›Ù ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó, ›Ù ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÙÔ˘˜ Á‡̷. “¶ÚÈÓ ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ ‰Â¯Ù‹Î·Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÂÚ¤· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ . π. °Ú·ÙÛÔ‡Ó· Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Î·È Â˘ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ı· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ·‰È¿ıÂÙ·, Û˘ÌʈӋ۷Ì ӷ ‰›ÓÔ˘Ì οı ̤ڷ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË. ∂ÊfiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ë ÌÔÓ¿‰· ηıÒ˜ ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ÂÚ›ÛÛ¢·Ó η٤ÏËÁ·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ÙËÓ ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÌÂ. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Û›ÙÈÛ˘, ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ οı ÌÂÚ›‰·˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚ¿ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Ô‡Ù ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·Ú¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙË Û›ÙÈÛË ÛÙÔ ÚÔ-

ÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÛÈÙÈÛÙÔ‡Ó, ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÚ›‰Â˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·¯ı›, ·ÓÙ› Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È·, ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·È Ì Ï·ÛÙÈο ‰Ô¯Â›· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·‰È¿ıÂÙÔ Ê·ÁËÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È Ó· ÙÔ ‰È·Ó¤ÌÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Δ·Í›·Ú¯Ô˜ Î. ¡ÈÎ. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜. “¢Â¯Ù‹Î·Ì ÚfiÙ·ÛË Î·È ·fi ¿ÏÏË ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ·‰È¿ıÂÙ˜ ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηıÒ˜ ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ηχÙÂÈ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, ÔÚȷο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·‰È¿ıÂÙ˜ ÌÂÚ›‰Â˜, Ó· ηχÙÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ” .

∂›Û˘ Ô Î. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ › fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È ÛÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÌË ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˘¯ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› ·fi ·fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·,˜ ÂÓÒ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Û ›‰Ô˜, Û ȉڇ̷ٷ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ ÁËÚÔÎÔÌÂ›Ô ∫·Ó·Ï›ˆÓ Î.¿.

“∞ÓÔȯٿ ÛÙÚ·Ùfi‰·” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ 1˘ Δ·ÍÈ·Ú¯›·˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ 10 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 13.00 ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “∞ÓÔȯٿ ÛÙÚ·Ùfi‰·” . ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ì¤Ûˆ

ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î.¿. ÛÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ŸψÓ. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô “ÀÔÏÔ¯·ÁÔ‡ ¶ÂÚÈÛ¿ÎË” ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Δ·Í›·Ú¯Ô Î. Δ·ÌÔ˘Ú›‰Ë, ı· ÌÂÙ·ÛÙ·ı̇ÛÔ˘Ó ÂΛÓË ÙËÓ Ë̤ڷ, ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙÔ 2o T¿ÁÌ· ∂ÈıÂÙÈÎÒÓ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ (2o Δ∂∂¶) ªÂÁ¿ÚˆÓ, ‰‡Ô - ÙÚ›· Ó¤· ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ∞¿ÙÛÈ (AH64D -Longbow) ÎÈ ¤Ó· ™ÈÓԇΠ(CH-47D Chinook), Ù· ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯Èο ÛÙË ÛÙ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ·ÂÚÔÔÚÈο ̤۷ Ù˘ 1˘ Δ∞•∞™, ÙÔ˘ 1Ô˘ Δ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (1o Δ∂∞™) Î·È ÙÔ˘ 1Ô˘ T¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıÂÙÈÎÒÓ ∂ÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ (1Ô Δ∂∂¶) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û ÙËÙÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ.

ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ “¡·˘‰fiÌÔ˜”

™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë “∞ÚÁÒ” ™Δ∏¡ ȉÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ∞ÚÁÒ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ΔÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ·Ú¿‰ÔÛ˘·Ú·Ï·‚‹˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡·˘‰fiÌÔ˜ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÙÔ Ûηڛ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ·ÂÌϤÎÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù· ÔÔ›· ı· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË ÂίÒÚËÛ˘, √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡·˘‰fiÌÔ˜ Î. ∫Ô‡ÚÙ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÁÈ· Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ. ∏ ∞ÚÁÒ ÂÚȤگÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi - ·ÓÙ› Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ·Ú¯Èο ÛÙË

ۇ̂·ÛË - ‡„Ô˘˜ 32.000 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÈÓËı› ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ fiϘ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ, ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÔ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡. ªÈ· ·fi ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫Ô‡ÚÙË Â›Ó·È Ó· ÛÙÂÁ·ÛÙ› Î·È Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÙÔ ÏÔ›Ô. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ô ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÌÔÚÈ΋˜ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ¤‰ˆÛ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ¯ÒÚÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÂΛ Ì›· ηٷÛ΢‹ Ô˘ ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔ›Ô Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹, ηٿ ÙÔÓ Î.

∫Ô‡ÚÙË, ı· ηχÙÂÈ ÙfiÛÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙÔ˘ ηڷ‚ÈÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘, Ì ·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚›ÓÙÂÔ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘, Â›Ó·È Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È - Û‡ÓÙÔÌ· - Ó· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÁÒ, ·ÏÏ¿ Ó· “‚Á¿˙ÂÈ” ÌfiÓË Ù˘ Ù· ÏÂÊÙ¿ Ù˘. ∏ ‚·ÛÈ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·Ó Î·È fiˆ˜ η٤ÏËÍÂ Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ηٷÛ΢·ÛÙ› Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ÌËÓÒÓ, ÒÛÙ ӷ ηχ„ÂÈ ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ô˘ Â›Ó·È Ë ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ∞ÚÁÔ‡˜, ÂÓÒ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ù˘ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈο Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Î. ∫Ô‡ÚÙË Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇

ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ÙÚ›· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ë ÛˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Ë Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. “∏ ∞ÚÁÒ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ fiÛÔ ÈÔ ‰È¿ÛËÌË ÌÔÚ› ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· “˙ˆ‹˜” Ô˘ Ù˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ∫Ô‡ÚÙ˘. ΔÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÌÂÙÚ¿ ‹‰Ë ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· “˙ˆ‹˜” Î·È ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ù· 10 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÊ’ fiÛÔÓ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ·fi Ê˘ÛÈ΋ ͢Ï›· Ô˘ ‰ÂÓ ¤Ù˘¯Â οÔÈ·˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙÚ·Êԇ̠۠·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∞ÚÁÒ fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, ÒÛÙ fiÙ·Ó ı· Á›ÓÂÈ È· ÌÔ˘ÛÂÈ·Îfi ¤ÎıÂÌ· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ı· ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ·Í›˙ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ó· ÙË ‰Ô˘Ó” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ¡·˘‰fiÌÔ˜.

∂ÎÚËÎÙÈÎfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ •∂™∏∫øª√™

ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÌËÏÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË, Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ó· Ô͇ÓÂÙ·È Û ÂÚ›Ô‰Ô Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ÌÂȈ̤ÓË Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯·ÌËÏ‹, fiÔ˘ ÙÔ Ê˘ÙÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·ÚÔ‡˜. ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÛÙË Ó¤· ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ë ÔÔ›· ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙȘ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √͇ÓÂÙ·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ Ì‹ÏÔ˘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ì ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ó· ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÁˆfiÓˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÎÔÈÓÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ˙ÒÓË ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÓ¿ÌÈÛË ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ 75%, ÛÙË ÌÂÛ·›· ÛÙÔ 45% Î·È ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ ÛÙÔ 23%. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ Ì‹ÏÔ ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓÔηÏÏȤÚÁÂÈ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. “ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÌÈÎÚÔηÚ›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ¢ÈÔÓ. μ·Ï·ÛÛ¿˜ “Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ó· Ô͇ÓÂÙ·È. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˙ËÙԇ̠¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ Ó¤Ô ˘Ô˘ÚÁfi. £· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ì ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ì·˜ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ηıÒ˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠۠‰˘Ó·ÌÈÎfi ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ù˘ ¯·Ì¤Ó˘ Ì·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. μ·Ï·ÛÛ¿˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 19

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¢˘Ô Î·È ÙÚ›· ÚˆÈÓ¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ú·ÓÙ‚ԇ

Δ·Ï·ÈˆÚ›· Ì ÙÔ “184” ÙÔ˘ π∫∞ “∏

ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ “184” Â›Ó·È ÙÔ ÙÚÈ„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ô˘ Û·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÏ›ÓÂÙ ڷÓÙ‚ԇ Ì ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Û·˜ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙ›ÛÙ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ¿ÌÂÛ·, ¯ˆÚ›˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÔÏÏ‹ ÒÚ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ¢ËÏ·‰‹, Ì’ ¤Ó· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÌÔÚ›Ù ӷ ÔÚ›˙ÂÙ ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ı· ÂÈÛÎÂÊı›Ù ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Û·˜. ΔÈ ÈÔ ·Ïfi Î·È Â‡ÎÔÏÔ!” ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (π∫∞), ÌfiÓÔÓ Ô˘ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ. ¢ÈfiÙÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÎÂÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰›‰ÔÓÙ·È Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Ì‹Ó·, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ “184”, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Û΢‹ ‰˘Ô-ÙÚ›· ÚˆÈÓ¿...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ªÈ· ·Ù¤ÏÂȈÙË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Á˘·ÏÈ¿ ‹ Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó·Ó ÔÊı·ÏÌÈ·ÙÚÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô. ∞fi ÙË ÌÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ, ·ÊÔ‡ ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ·” Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓfi ÙÔ˘˜ οı Úˆ› ÛÙȘ 7.30’, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÎÂÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô Î¿ÔÈ·˜ ÒÚ·˜ ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ·” ÎÏ›ÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ϤÔÓ ¿ÏÏ· Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¤˜ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Û ‚¿ıÔ˜ Ì‹Ó· ÂÏÏ›„ÂÈ ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚˆÓ. ŒÙÛÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË, Ì‹ˆ˜ Î·È Î·ÙÔÚıÒÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÂÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙÚ›ÙË Î·È Ù¤Ù·ÚÙË ÊÔÚ¿... ∂ÎÙfi˜ ·˘ÙÔ‡ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÙÚÈ„‹ÊÈ· ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ¤Ï·‚ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ ÙÔ “Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ...” ¢ÂÓ Ì·˜ Êı¿ÓÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ ‰˘Ô Î·È ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È Ë ΔÚ›ÙË... ∫¿ı Úˆ› ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÛÙȘ 7.30’ fiϘ ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ “184” Â›Ó·È Î·ÙÂÈÏËÌ̤Ó˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ÙËÏÂʈÓ›, Ó· ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· Â-

ÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÌÈÛ‹ ÒÚ·, ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ÙˆÓ Ú·ÓÙ‚ԇ, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·ÎÔ˘ÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ “fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› Ì·˜ Â›Ó·È ··Û¯ÔÏË̤ÓÔÈ” ... ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÊı·ÏÌÈ¿ÙÚˆÓ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ÚÔηÏ› ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È È‰ÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ì ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È Â›Û˘ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ϤÔÓ Ù· Á˘·ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ Áӈ̿Ù¢ÛË ·fi ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ π∫∞. ∞ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ÙÔ “184” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ‹Ú·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ “Ù· Ú·ÓÙ‚ԇ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ӷ ̤¯ÚÈ Î·È 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘” , ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ Ô˘

˙‹ÙËÛ·Ó ÔÚıÔ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ fiÚÈÛ·Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ 23 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 16 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π∫∞ μfiÏÔ˘ Î. ºÚ·ÁÎÔÁÈÒÚÁ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·Ó¤Ï·‚ ˘ËÚÂÛ›· ¤Ó·˜ ·ıÔÏfiÁÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÔÈ 22 ÁÈ·ÙÚÔ›, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ˆ˜ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔÈ. “™˘Ó fiÏ· Ù· ¿ÏÏ· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›·”, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ºÚ·ÁÎÔÁÈÒÚÁ˘.

√ ∞ª∫∞ ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋ Â›Ó·È ·fi ·fi ÙËÓ 1Ë √-

ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈıÌÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∞ª∫∞) ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ π∫∞, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ∞¶¢, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÁÈ· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· È·ÙÚÈο Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÌËÙÚÒÔ˘ π∫∞, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞˘Ù¿ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ·fi 1˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ª∫∞. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞ª∫∞ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: - °È· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ¢ÂÏÙ›Ô ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. - °È· ·Ó‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ 12Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ·fi ÙÔ ÁÔÓ¤· ‹ ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘. - °È· ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ˘ËÎfiÔ˘˜ ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ ÔÌÔÁÂÓÔ‡˜ ‹ ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ (·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜) ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, Â›ÛËÌ· ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο, fiÙ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰ÂÏÙ›Ô Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ ‹ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Ù· ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔȯ›·. - °È· ·Ó‹ÏÈη ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÏËÍÈ·Ú¯È΋ Ú¿ÍË Á¤ÓÓËÛ˘. ∏ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ∞ª∫∞ Á›ÓÂÙ·È ·ÎfiÌË Û fiÏ· Ù· ∫∂¶ Î·È Ù· ÁÚ·Ê›· ∞ª∫∞ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·.

√ ÛÔ‚·Úfi˜ Ú‡Ô˜ Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜ Ù· fiÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ

∞ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi fi˙ÔÓ ∞¶∂π§∏ ÁÈ· ÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È

ÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi fi˙ÔÓ, Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ú‡Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙÔ 2001 ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2007 ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi fi˙ÔÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ÍÂ¤Ú·Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÊÔÚ¤˜, ȉ›ˆ˜ ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ÙȘ ̤Û˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÙÈ̤˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ›¯Â Ù›ÙÏÔ “Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÛÙË ÌÂϤÙË ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘”, ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÊÔÈÙËÙ‹ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶ÚÒÈ·. °È· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ·ÍÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÏÈÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ∂ªÀ, ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ∑·ÁÔÚ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ º˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜. “ΔÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ Ú‡ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ Â¿Óˆ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È

‰˘ÛÌÂÓ‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û ¢·›ÛıËÙÔ˘˜ ‰¤ÎÙ˜, fiˆ˜ Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ΔÔ fi˙ÔÓ Â›Ó·È Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ú‡Ô˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Ô˘ ÚÔηÏ› ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË Î·È Ù· ‰·ÛÈο ÔÈÎÔÛ˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶ÚÒÈ·˜. ΔÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi fi˙ÔÓ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ Ú‡Ô˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ Ê‡ÏψÓ, ÁÈ· ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ Û˘ÁÎÔÌȉ‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÛfiÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ Û ÂÚÈ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi-

˙ÔÓÙÔ˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ‹ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 30 ¤ÙË, ·ÏÏ¿ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰Âη¤ÓÙ ÂÙÒÓ ÔÈ ÂȉڿÛÂȘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ΔÔ ˘„ËÏfi ‡ÚÔ˜ Ù˘ ̤Û˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜ ηٿ ÙË ıÂÚÌ‹ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ (∞Ú›ÏÈÔ˜ ™Â٤̂ÚÈÔ˜), ·Ô‰›‰ÂÙ·È Èı·ÓÒ˜ ÛÙËÓ ˘„ËÏ‹ ʈÙÔ¯ËÌÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ fi˙ÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ ËÏȷ΋ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ë̤ڷ˜. ∫·Ù¿ ÙȘ ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi fi˙ÔÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ËÌÈ΋˜ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Î·È Ù˘ ÍËÚ‹˜ ÂÓ·fiıÂÛ˘. ∏ ̤ÛË ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÚfiÎÏËÛ˘ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi Û¯ÂÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ (¶√À) Â›Ó·È Ù· 66 ÌÈÏÈÁÎÚ¿Ì ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú· (Ìg/m3). ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ËÌÂÚ‹ÛÈˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘fi ÌÂϤÙË Ú‡Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÚȷ΋˜ ÙÈÌ‹˜. ¶ÈÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ηٿ 158, 139, 142, 99, 144, 26 Î·È 41 Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ 2001 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıÂÚÌ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÔÈ Ì¤Û˜ ËÌÂÚ‹ÛȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ÔÚȷ΋ ÙÈÌ‹ ηٿ 150, 137, 133, 93, 130, 22 Î·È 34 ·fi ÙÔ 2001 ̤¯ÚÈ ÙÔ 2007, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ù· Â›‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, Â¿Óˆ ·fi ÙȘ ÔÚȷΤ˜ ÙÈ̤˜. ∞fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓÂ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Â›‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ Î·ÙÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ fi˙ÔÓÙÔ˜ (66 Ìg/m3 Û·Ó Ì¤ÛË ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚË ÙÈÌ‹) Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶√À ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ˙ËÌÈÒÓ ÛÙË ‚Ï¿ÛÙËÛË, ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6 Ì‹Ó˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ (∞Ú›ÏÈÔ˜ - ™Â٤̂ÚÈÔ˜), ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ ÌÂÏÂÙ‹ıËÎÂ. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ

2006 Î·È 2007 ÌÂÈÒıËÎ·Ó Ù· Â›‰· ÙÔ˘ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÔ‡ fi˙ÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙÚÂÌÌ·ÙÈ΋˜ ·fi‰ÔÛ˘ ÛÙ· ·¯Ï¿‰È· Î·È Ù· Ì‹Ï·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ÙÔ μfiÏÔ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ™Δ√ μfiÏÔ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙËÓ

∫˘Úȷ΋ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¢ÚÂı› ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙÔ˘ ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ÙfiÌÔ˘ “™˘ÏÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·: ¢ÂηÂÙ‹˜ ™˘ÓÔ‰ÔÈÔÚ›· ∂ÈÛÎfiÔ˘, ∫Ï‹ÚÔ˘ Î·È §·Ô‡” , Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. √ ÙfiÌÔ˜ ÂΉfiıËΠ̠ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓˆÓ ÔÈÌ·ÓÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜, Ô ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ˜ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌÒÓ˘ÌÔ˘ ÂΉÔÙÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÓÂÌËı› ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË. √ÌÈϛ˜ ı· ÂÎʈӋÛÔ˘Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÌÈÓÈÒÙ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Ù˘ £ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ·Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . °ÚËÁfiÚÈÔ˜ ¶··ıˆÌ¿˜, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “¡¤· ∂ÛÙ›·” Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ, ÂÓÒ Ô ÙfiÌÔ˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ‰ÂÍ›ˆÛË. ªÂ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ Û›ÙÈÛ˘ ÂȉÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Úfi‚ÏËÌ· Û fiÚÔ˘˜ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÙÔ ™˘Ó‰ÚÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ·ÚˆÁ‹ ·Ú·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË 92 ÌÂÚ›‰Â˜ Ê·ÁËÙÔ‡: 65 ÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, 15 ÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô √ ¡¤Ô˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¤ÓÙ ÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ 1Ô ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÂÙ¿ ÌÂÚ›‰Â˜ ÛÙÔ 2Ô ∂ȉÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô.


M·ÁÓËÛ›· 20 ™ÈÚÔ̤ÙÚËÛË Û 80 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ™ÈÚÔ̤ÙÚËÛË ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Û 80 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î·È ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, “Û˘ÓÔÏÈο ¤ÁÈÓ ÛÈÚÔ̤ÙÚËÛË Û 80 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ∫·Ù·ÁÚ¿ÊËΠ̛ˆÛË Ù˘ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û 10% ÙˆÓ ÂÍÂÙ·˙Ô̤ӈÓ. μ·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. ∂ÓËÌÂÚÒÛ·Ì ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Â›Ù ÙÔ˘˜ ‰ÒÛ·Ì ıÂÚ·›· ›Ù ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Û·Ì ӷ ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó Û Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔ. ∏ ∫ÏÈÓÈ΋ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙȘ ÛÈÚÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ̤ÙÚÈ· ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù·ıÌfi ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ οÓÂÈ Î·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞˘Ùfi Û‹Ì·ÈÓ fiÙÈ ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‚·Ú›· Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¤ÎıÂÛË. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô ¢Â›ÎÙ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∞ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™Ù·ıÌfi ª¤ÙÚËÛ˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ Ù˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ PM10 ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú· ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 56 ¯ı˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔÔ fiÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛ›ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È Ù· 50 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÈÌ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 3.45 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ¿ÁÁÈÍ ٷ 139 ÌÈÎÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·. À„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·È ÚÔ¯ı¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È·, fiÙ·Ó Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Â›Ó·È ·fi Ìˉ¤Ó ¤ˆ˜ Î·È 50, ÙfiÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· Â›Ó·È Î·Ï‹. ŸÙ·Ó fï˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ÌÈÎÚÔۈ̷Ùȉ›ˆÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙȘ 50-100, ÙfiÙÂ Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·¤Ú· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì¤ÙÚÈ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Â˘·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙË ‚·Ú›· Î·È ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ¤ÎıÂÛË ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

40% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‚ÚÔ¯‹ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ¤ÂÛ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ

ªÂ ‹ÏÈÔ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 16-21 Î·È ÛÙ· ÿÓÈ· 12-16 ‚·ıÌÔ‡˜. ™¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·, Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 12 ̤¯ÚÈ 25 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙ· ‰ÈÓ¿. ∞ÚÎÂÙ¿ ‚ÚÔ¯ÂÚfi˜ ‹Ù·Ó Ô ™Â٤̂ÚÈÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, fiˆ˜ ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜, ¤ÂÛ·Ó ‰ÈÏ¿ÛÈ· Î·È ÙÚÈÏ¿ÛÈ· ÔÛ¿ ‚ÚÔ¯‹˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ™ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÛÙÂÚÔÛÎÔ›Ԣ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ‚ÚÔ¯‹ Ô˘ ¤ÂÛ ÌÂÙÚ‹ıËΠÛÙ· 49,2 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿, fiÙ·Ó Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Â›Ó·È 35,7 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ (40% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ). ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó· ÛÙÔ μfiÏÔ ‹Ù·Ó 14,4 ‚·ıÌÔ› Î·È ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 22 ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË 32,7 ‚·ıÌÔ› ∫ÂÏÛ›Ô˘ ÛÙȘ 4 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. √È ¿ÓÂÌÔÈ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›.

ªÂ ηÏfi ηÈÚfi ÙÂÏÈο ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ‚·ÚÔÌÂÙÚÈÎfi ¯·ÌËÏfi Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Ì·˜ ÂËÚ¿ÛÂÈ, ‰È‹Ïı ӈڛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ Î·È ›Ûˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ οÔȘ ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÛıÂÓÔ‡˜ Î·È ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÙˆÚÔÏfiÁˆÓ Û‹ÌÂÚ· ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Ì ‚ÚÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı› Î·È ı· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·È ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ·fi 16 ̤¯ÚÈ 26 ‚·ıÌÔ‡˜, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 16 ̤¯ÚÈ 25, ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ 16 ̤¯ÚÈ 21 Î·È ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 11 ̤¯ÚÈ 14 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∞‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜ Î·È Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi 19 ̤¯ÚÈ 26 ‚·ıÌÔ‡˜ ∫ÂÏÛ›Ô˘, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 18-26, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ 18-25,

¢ÂÓ Â›¯·Ó ·Ú·ÏËÊı› ̤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ

Δ·Ï·ÈˆÚ›· Ì ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ πÃ

Ï·ÏÔ‡Ì ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ̤ÙÚÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ӷ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. ª¤¯ÚÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ¢ÙÈΤ˜ ÂÁ·ÎÏÈÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ò˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∞˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi Ù· Û·Ú·‚·Ï¿ÎÈ· ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∞ÓÙ›ıÂÙ· ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË Ì ٛÙÏÔ “ª¤ÙÚ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘ “(º∂∫ ∞ 181), ¤¯ÂÈ ·Ú·ÏËÊı› ·fi fiϘ ÙȘ ¢ËÌfiÛȘ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ (¢.√.À.). πˉ˜ Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞fiÛ˘ÚÛ˘ ÛÙË μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¶ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ Î·È Â›¯·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ (¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË), ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ˆ˜ ¤ÚÂ ӷ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ¿‰ÂÈ· (Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·fiÛ˘ÚÛË. √È πˉ˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, fiÔ˘ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Î·ÌÈ¿ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ô˘ Ó· ‰›ÓÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Î·È Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. √È È‰ÈÔÎً٘ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·, ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ‰ÂÓ ÌÂÚÈÌÓ¿ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ¶¤ÌÙË ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∞fiÛ˘ÚÛ˘, fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÙÂÏÈο ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ·‰ÂÈÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È fiÙÈ ·Ô‰ÂÎÙ¤˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Î·È ·˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î. °. ∫·Ó¿Ù·˜ “ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔÓ ·˘Ùfi. ∂›Ó·È Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·ÔÛ˘ÚfiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· Ó· ¤¯ÂÈ Ù·ÍÈÓÔÌËı› ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ 1 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009”. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÚԤ΢„·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ηıÒ˜ fiÔÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ú¤ÂÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·-

› Û ÓfiÌÔ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ. ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂˆÓ Î·È ÂÚˆÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∞fiÛ˘ÚÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Â›Ó·È Û˘Ó¯‹˜. Δ· ∫¤ÓÙÚ· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ̤۷ Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÚÔıÂÛÌ›· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È ϤÔÓ, ηıÒ˜ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·ÎfiÌË ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, Û˘Ó ÙËÓ fiÔÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·

Î·È ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ›. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·fiÛ˘ÚÛ˘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, ›ӷÈ: - √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ·Ú·‰›‰ÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ¿ ÙÔ˘ Û ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ·‰ÂÈÔ‰ÔÙË̤ӷ ∫¤ÓÙÚ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ ηٿÏÔÁÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www. edoe. gr). ΔÔ fi¯ËÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·Ì·ÍÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù· Ì˯·ÓÈο ÙÔ˘ ̤ÚË, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚ·Ê› ·fi ·Ù‡¯ËÌ·, ˘ÚηÁÈ¿, ÂÌÚËÛÌfi ‹ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌfi Î·È Ó· Â›Ó·È Û ¯Ú‹ÛË, ‰ËÏ·‰‹ Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜ (Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ù¤ÏË ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Î·È ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜).

- ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÌÈ· ‚‚·›ˆÛË ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÔÚËÁ› ÛÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, ̤۷ Û ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ·fi ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ·Ú·Ï·‚‹˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. - ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇ ÂȉÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, ÂΉ›‰ÂÈ Û ÙÚÂȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ ·fi ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ÙË Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓË Ú¿ÍË ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜. ∏ Ú¿ÍË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ Ù˘ ·fiÛ˘ÚÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. - ∫·ÙfiÈÓ Ô ÔÏ›Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ “Ù›ÙÏÔ ÏËڈ̋˜”. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÏËڈ̋˜ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÍfi‰ˆÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À., ·fi fiÔ˘ Î·È Ô ÔÏ›Ù˘ ÏËÚÒÓÂÙ·È (500 ¤ˆ˜ 2.200 ¢ÚÒ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ΢‚Èο), ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó Á›ÓÂÈ ·ÁÔÚ¿ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. -ªÂ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ó¤Ô˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ 1.000 ¢ÚÒ. √È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÚÔ˜ ·fiÛ˘ÚÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ú¤ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÙÈ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‰‹ÏˆÛË ·ÎÈÓËÛ›·˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÎÈÓËÛ›· Î·È Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Î·È ÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ∂‰Ò fï˜ ·Ó·Î‡ÙÂÈ Î·È ¤Ó· ¿ÏÏÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ∫Δ∂√. £· Ú¤ÂÈ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ fi¯ËÌ· ·fi Ù¯ÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ì ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. Δ¤ÏÔ˜ Ë ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Ó· Ù‡¯ÂÈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÛÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ¿‰ÂÈ· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ¤Ó‰ÂÈÍË “·fi ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ... ∂πà ‹ ºπà ‹ º¢Ã”.


™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ ÕÚË Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚˆÏ›Áη ÛÂÏ. 26

¡π∫∏

£¤ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ¶∞√¡∂ ÛÂÏ. 25

∂¡ √æ∂π Δ∏™ ∞¡∞ª∂Δƒ∏™∏™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. ª∂ Δ√¡ ¶π∂ƒπ∫√ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∂ƒπ¡∏

¶ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ÕÚ˘ ÁÈ· ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÛÂÏ. 23

∞∂∫

ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜: ΔÔÓÒıËÎÂ Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜ ÛÂÏ. 24

ª

 ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ¡¤ˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, Û˘Ó¯›ÛÙËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ΔfiÛÔ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘, fiÛÔ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ª¿Ó‰·ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ¡¤ˆÓ, ¤‰ˆÛ·Ó ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ™ÎÔÚ ‰ÂÓ ÎÚ·Ù‹ıËÎÂ, Ì ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ù¤ÚÌ·Ù· Î·È Ì ÙÔ˘˜ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜, ÷ÓÈÒÙË, ªfiÓ¯Â Î·È ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰›¯Ù˘· ¿Óˆ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿. °È· ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÎfiÚ·ÚÂ Ô ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Î·È ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ¢ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ Î·È ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÙ·Ó ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·‡ÚÈÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ¿ÚÔ˘Ó ¿‰ÂÈ· ̤¯ÚÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·›ÎÙ˜) Ó· ·Û΋ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi. £· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ‰˘Ó·Ù‹ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍË ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ù¤ÛÛÂÚȘ, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Ó›-

ÎËÛ Ì 2-0 ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, ÂÓÒ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›·, 1-1 ·fi ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ·fi ÙË ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ÂÓÒ Â›‰Â ÙËÏÂÔÙÈο ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ù· ˘¤Ú Î·È Ù· ηٿ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. √ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÎÏËÚ‹ ÔÌ¿‰·, ÂÈı·Ú¯Ë̤ÓË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋. ¢È·ı¤ÙÂÈ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘, ÏËÓ ‚¤‚·È· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· §ÂˆÓ›‰· ∫·Ì¿ÓÙ·Ë. √ °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙ· ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ (¯ı˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜) Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘, ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·. ∂›Û˘ Î·È ÔÈ ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÂıÔ‡Ó Î·È ·˘ÙÔ› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË. ∫·È ÔÈ ‰‡Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Û˘-

Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ. ◊‰Ë Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹, ÔÏÏÔ› μÔÏÈÒÙ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘˜ π.Ã.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì §¿ÚÈÛ· ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 28 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘˜ ÛÙȘ 17.00 ΔÔ ¢. ™. Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiˆ˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ¶∞∂ §¿ÚÈÛ·, ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘. ∏ ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Á›ÓÂÙ·È ·fi 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌfiÓÔ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, Ì ÙËÓ Â›‰ÂÈÍË Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. ∫¿ı ʛϷıÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÌËı‡ÂÙ·È ¤ˆ˜ ‰‡Ô ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ¢ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Î·È ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ΢¤ÏÔ˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηÏ› Â›Û˘ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È ÎfiÛÌÈ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ Î·Ïfi Ù˘ fiÏ˘ Î·È ÛÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘.


22

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

™¯ÔÏ‹ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·˜ ·fi ÙÔÓ ¡√μ∞ √ ¡∞ÀΔπ∫√™ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û¯ÔÏ‹ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ú¯·Ú›ˆÓ Î·È ÚÔ¯ˆÚËÌ¤ÓˆÓ Ì ÛοÊË Optimist. μ·ÛÈÎfi˜ ÛÎÔfi˜ Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ÙËÓ Ó·˘ÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· Ì ÙÔ ·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. √È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ·ıÏËÙ¤˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿Ï·ÛË, ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ˉ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· Û ¿ÏϘ ηÙËÁÔڛ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÔÏ˘ÌȷΤ˜ Î·È ÌË, Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. H ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏ‹, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 6-15 ¯ÚfiÓˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÈÔÏÔ˝·. √È ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ ÒÚ˜ 12.00-14.00 ÛÙÔ πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¡.√.μ.∞. ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.6947161453 η. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ƒ¤· Î·È 6937679366, Î.. ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ μ·Û›ÏË.

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ Δ√ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙË ¡›ÎË ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷Ù˙ËıˆÌ¿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 3/10/2009 12:00 .Ì. : °.™. μfiÏÔ˘ ñ ∞Ó¿ÏË„Ë 14:00 Ì.Ì. : B.C. Volos ñ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫˘Úȷ΋ 4/10/2009 10:00 .Ì. : ¡›ÎË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 12:00 .Ì. : ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘∞Ó¿ÏË„Ë ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ı· ·ÔÓÂÌËı› ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ÷Ù˙ËıˆÌ¿.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ Δ∏¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ £∂™∏ ™Δ∏¡ √§Àª¶π∞¢∞ ∫øºø¡ ™Δ√ °À¡∞π∫∂π√ ª¶∞™∫∂Δ

¢ÈÂıÓ‹˜ ‰È¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ §. ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ∂ıÓÈ΋ ∫ˆÊÒÓ ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, fiÔ˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ, ʤÙÔ˜ ›¯·ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ٤ٷÚÙ˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ∫ˆÊÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ Δ·˚¤È. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ›¯Â Î·È ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ¿ÚˆÌ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ §›·˜ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË Î·È Ù˘ §·ÌÚÈÓ‹˜ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

ΔÔ˘ μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ¶ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË “£” ›¯·Ì ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙË §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË, Ë ÔÔ›· Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ “£” ·¢ı‡ÓıËÎÂ Î·È ÛÙË §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘, ÙË ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÌfiÏȘ ÛÙ· 18 Ù˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·. °ÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 9 ª·˝Ô˘ 1991 Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó Û‡ÓÙÔÌÔ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛË. ∏ ÔÚÙÔηϛ Ì¿Ï· ÙË ÁÔ‹Ù¢Û ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÁÚ‹ÁÔÚ· ¤Î·Ó ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °™ μfiÏÔ˘. ªÂÙ¿ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÔÌ¿‰·˜ Ë ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ÌÂÙ·‹‰ËÛ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Á‡ÙËΠÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È Ó·ӛ‰ˆÓ.

ΔÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘ ‰È¤ÎÚÈÓÂ Î·È Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ £ˆÌ¿˜ ™‰Ô‡ÁÎÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ΔÂÏÈο ÙËÓ Â¤ÏÂÍ ¤ÚÛÈ ÁÈ· ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, fiÔ˘ Û ËÏÈΛ· ÌfiÏȘ 17 ÂÙÒÓ Ë §·ÌÚÈÓ‹ ΤډÈÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ë ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÌÔÓ·‰È΋ μÔÏÈÒÙÈÛÛ·, ·ÊÔ‡ Ë §›· ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË ‰ÂÓ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜. º¤ÙÔ˜, Ì·˙› Ì ÙË ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË (Ô˘ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÂÎÏÂÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ∫ˆÊÒÓ, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ Δ·˚¤È. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Î·Ù·ÙÚÔ-

ÒÓÔÓÙ·˜ ‰È·‰Ô¯Èο ÙËÓ ∫›Ó· (66-42), ÙËÓ Δ·˚‚¿Ó (82-40) Î·È ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›· Ì 57-35, ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ (58-46) ÛÙË “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ. ™Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 8262. ŒÙÛÈ ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡˜, fiÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙËÓ ·Ó›Û¯˘ÚË ™Ô˘Ë‰›·, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯·Û Ì 51-40. ŒÙÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Î·ÙfiÚıˆÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ì 51-40. ∏ §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ¤ÎÏËÎÙË ·fi Ù· fiÛ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÛÙËÓ Δ·˚¤È Î·È Ì·˜ Ù· ·ÊËÁ›ٷÈ: “™ÙËÓ Δ·˚¤È ¤˙ËÛ· ÛÙÈÁ̤˜ ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙ˜. ◊‰Ë ›¯· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÌÈ·˜ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ,

·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ∞ÁÒÓ˜ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ›. ™˘Ó·ÓÙ¿˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Ì ٷ ‰Èο ÙÔ˘ ‹ıË ÎÈ ¤ıÈÌ·, ͯˆÚÈÛÙ¤˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂȘ ·fi„ÂȘ, ȉ¤Â˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Î·È ¯¿ÚËη Ôχ Ô˘ ÙÔ ‚›ˆÛ· ·fi ÎÔÓÙ¿” . ø˜ Ë ÓÂfiÙÂÚË Ù˘ “·Ú¤·˜” Ë 18¯ÚÔÓË μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ‰ÂÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ·ÔÎÔÌ›ÛÂÈ fiÌÔÚʘ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ: “∫·È ÌfiÓÔ Ô˘ Ì οÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·ÔÙÂÏ› ȉȷ›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ. £ÂˆÚÒ Ôχ ÙÈÌËÙÈÎfi Ó· ÂÎÚÔÛˆÒ ÙË ¯ÒÚ· ÌÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹, ·ÊÔ‡ ÌÚÔÛÙ¿ ÌÔ˘ ˘‹Ú¯·Ó ·›ÎÙÚȘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ‹Ú· ÎÈ ÂÁÒ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û οÔÈ·

·È¯Ó›‰È·. ◊Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊË ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ̤ӷ. ∂›¯·Ì ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÙÂÙÚ¿‰· ÎÈ ÂΛ ·Ó ÌÔÚԇ̠ӷ ¿ÚÔ˘Ì οÔÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ. ¢ÂÓ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ӷ ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙÔ ‚¿ıÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ ıˆÚÒ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ›‰È· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ “ˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯· ¿Á¯Ô˜ ÂÂȉ‹ ÂÁÒ Î·È Ì›· ·ÎfiÌË ÎÔ¤Ï· ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÍÂ¤Ú·Û· Î·È fiÏ· ‹Á·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿”. ∏ §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÁηÚÓÙ. º¤ÙÔ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞ÚÙ¤Ìȉ·, Ë ÔÔ›· ϤÔÓ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞1 Ì ÙÔ fiÓÔÌ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó·ڋ ·ıÏ‹ÙÚÈ·; “∏ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∞2. ∂›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·ÙËÁÔÚ›· Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÓÈÛ¯˘Ì¤Ó˜ Ì ͤÓ˜ ·›ÎÙÚȘ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ÁÈ· ̤ӷ, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ú Ôχ ηϤ˜ ·›ÎÙÚȘ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë §·ÌÚÈÓ‹ ∞Á·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ: “∂ÁÒ ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÌÔ˘ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÎÏËÚ¿ Î·È ı· ÚÔÛ·ıÒ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÌ·È ·ÙÔÌÈο ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” . ∏ Ó·ڋ ηϷıÔÛÊ·ÈÚ›ÛÙÚÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ·ÎÔ‹, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙËÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ·›˙ÂÈ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¿„ÔÁ· Ì ÙȘ Û˘Ì·›ÎÙÚȤ˜ Ù˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi: “¶·Ú¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÎÔ‹˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙȘ Û˘Ì·›ÎÙÚȤ˜ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ŸÏÔÈ ÌÔ˘ ʤÚÔÓÙ·È ¿„ÔÁ· Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔ˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ª· ÈÔ Ôχ ·’ fiÏÔ˘˜ ÔÊ›ψ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· Ì ÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÌÔ˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÌÔ˘” ...

À¢∞Δ√™º∞πƒπ™∏

μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË ™ÙÔ˘ÚÌ ΔÛ¤¯ÔÊ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™Ô‡ÂÚ ∫· Δ∏¡ ¢ηÈÚ›· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. √È ·›ÎÙÚȘ Ù˘ ∞ÏÂÍ›·˜ ∫·Ì̤ÓÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ∫›ÚÈÛÈ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚȘ ∂˘ÚÒ˘, ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ 18:00 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ §·ÈÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ™Ô‡ÂÚ ∫· ÙË ÚˆÛÈ΋ ™ÙÔ˘ÚÌ ΔÛ¤¯ÔÊ, Ë ÔÔ›· η٤ÎÙËÛ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ÛÙÔ LEN Trophy. ¢È·ÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ∫ÔÁοÓÔÊ (∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó) Î·È °ÎfiÌÂ˙ (πÙ·Ï›·). ∂›ÛËÌÔ˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ (LEN), ¡fiÚÈ ∫ÚÔ‡¯ÙÂÓ, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ Ù˘ LEN, ª¿ÚÎÔ ª›ÚÈ.

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ °Ú¿ÊÂÈ Ô §∂ÀΔ∂ƒ∏™ Ã∞Δ∑∏™Δ∞ª√™ ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 25Ì Ì¤ÙÚˆÓ ÙÂÏÈο ¿ÓÔÈÍ ÙË ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È Ë ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 50Ì . √È ÔÌ¿‰Â˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙÔ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ë Î˘„¤ÏË ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ ÁÂÌ›˙ÂÈ ·fi ·È‰È¿, ÁÔÓ›˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜. ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ √À∫ Î·È ÙÔ˘ √∂∞¡∞μ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ . ∏ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ Î·ÏÂÓÙ¿ÚÈ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿ ¯ˆÚ›˜ οÙÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ Grand Prix Û ÈÛ›Ó· 25Ì ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¡Ô-

ÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Grand Prix. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ¡Èfi‚È· ÛÙȘ 5,6-1209 ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÛÙȘ 19,20-12-2009. ΔÔ ÃÂÈÌÂÚÈÓfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÙËÁÔÚÈÒÓ Û μÔÚ¿ Î·È ¡fiÙÔ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚ÔÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù˘ ∫·ı·Ú‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙȘ 19,20,21-2-2010 Î·È Ù˘ √ƒ∂¡ ÛÙȘ 25-28/2/2010. ∞fi Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÎÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¢ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÕÓÔÈ͢. °È· ÙȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ì ·ÁÒÓ˜ ÛÙË ∫·Ú‰›ÙÛ· ÚÔ˜ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∂£ ∫ÒÛÙ· °·Ï·Á¿Ï·, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ °ÂÓ¿ÚË ·Ú¯¤˜ ºÏ‚¿ÚË Î·È Ô ÃÂÈÌÂÚÈÓfi˜ ·ÎÏÔ˜ ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ ¯ÂÈ-

ÌÂÚÈÓfi ¶ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙ· ̤۷ ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÂÚÈÏËÙÈο ÁÈ· ÙÔ £ÂÚÈÓfi ·ÎÏÔ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ηÙËÁÔÚÈÒÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 21-25/7/2010 ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù˘ √ƒ∂¡ ı· ÚÔËÁËı› ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ ª¿ÈÔ ÛÙȘ 21-23/5/2010, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙfi˜ ηÈÚfi˜ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ ÙˆÓ ËÌÂÚ›‰Â˜ ÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÃÂÈÌÂÚÈÓÔ‡ ·ÎÏÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì·˜ ÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞fi 1-15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ·fi 20-30 ÔÈ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ fiÏÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙË ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘

∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÓÒ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÙˆÓ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔÌÈÒÓ. ªÂ ÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ ÛÙË „‹ÊÔ ÏÔÈfiÓ Î·È fiÛÔÈ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤-

¯Ô˘Ì ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Î·Ï‹ „‹ÊÔ ...

* √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.


™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 19.00 Δ√¡ §∂μ∞¢∂π∞∫√ °π∞ Δ∏¡ ™√À¶∂ƒ §π°∫∞

ªÂ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿ Ô “£Ú‡ÏÔ˜” ∫·‚¿Ï·. √ °È¿ÓÓ˘ ¶··ÎÒÛÙ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜: πÙ¿Ó˙, ¶·‚›Û‚ÈÙ˜, √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¡ÙÔ˘ÁÎÏ¿Ô, æˆÌ¿, ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜, ¡ÙÔ˘ÎÚfiÎ, √Úԇ̷, ªÂÓÙ›, √ÓÔ˘¿ÙÛÈ Î·È ™Ô˘ÏÙ·Ó›‰Ë.

fiÁˆ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 6Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú· ÏÔÈfiÓ Ù· Ì·Ù˜, Ì ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

§

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜

™‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ÙË ÛÎÏËÚ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï, Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙË §È‚·‰ÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ Â›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· Ì·Ù˜ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ Î·È ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫·‚¿Ï·.

§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ΔËÓ ¤ÌÙË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· (19.00) Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿. √ ∑›ÎÔ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·È¯Ó›‰È·. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈϤÍÂÈ ÙÔ 4-4-2 Ì ¡ÙÈfiÁÎÔª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÚÔfiÓËÛ˘ Ô ∑›ÎÔ Í¯ÒÚÈÛ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙÂη Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë, ΔÔÚÔÛ›‰Ë, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∞., ªÚ¿‚Ô, ™ÙÔÏÙ›‰Ë, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ∑·˚Ú›, ŸÛηÚ, ¡ÙÈfiÁÎÔ Î·È ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. √ ∑›ÎÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ 20 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È: ¡ÈÎÔÔÏ›ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÈ Ï›Á˜ ÔÈ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô˘ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Î·È Ô ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁÎ¤Ú ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó Ì Âη٤ڈıÂÓ ÂÈÚˆÓ›˜ Î·È ˘ÔÙÈÌËÙÈο Û¯fiÏÈ·. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ¤ÚÈÍ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·ÓÙÚÒÓ, ηıÒ˜ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ ¤ÛÙÚ„·Ó Ù· ‚¤ÏË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ. ™‹ÌÂÚ·, Ô ¤Ó·˜ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì Ôχ ηϿ ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ, Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ÏÛ·Ùfi ˆ˜ “¤Ó·Ó ·›ÛÙ¢ÙÔ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ” , ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ·ÊÔÚÌ‹ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ÚÂÎfiÚ Ô˘ ¤Û·ÛÂ Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜. √ μÂÓÁÎ¤Ú ¤ÁÈÓ ¯ı˜ Ô Ì·ÎÚÔ‚ÈfiÙÂÚÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï, Ì ÙÔÓ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ Ó· ˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘. “∞fi ÙfiÙ Ô˘ ‹Á ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ë ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ·. ∂›Ó·È ÚÔÛËψ̤ÓÔ˜ ÛÙ· ÈÛÙ‡ˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚÔÔÓ›. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 13 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¢È¿‚·Û· ÌÂÚÈο Û¯fiÏÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √Ê›ÏÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· Û ·˘ÙfiÓ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ÛˆÛÙfi ÙÚfiÔ Î·È ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹Â‰Ô Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·›ÛÙ¢ÙÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ÁÈ· ·˘Ùfi” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÓÂÓÙ. √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ó· ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓË-

¢

‰Ë˜, ¶¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÔÌ›, °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ª¤ÏÌÂÚÁÎ, ¶¿ÓÙÔ˜, ∞. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ƒ. ªÚ¿‚Ô, ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ∑‚ϿÎÔÊ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ŸÛηÚ, §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ª·Ú¤Ûη, °. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ∑·˚Ú›, ¡ÙÈfiÁÎÔ, ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘. √ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Ì ÙÔÓ ∫›Î ∂ÚÓ¿ÓÙÂı ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ μÔȈٛ·˜ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ì›· Ó›ÎË, Ì›· ÈÛÔ·Ï›· Î·È Ì›· ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·.

¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ ΔËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ÕÚË (16.45). ∏ ÔÌ¿‰· ÙË ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· Ӥ˜ ·ÒÏÂȘ ‚·ıÌÒÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤ÏıÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∞Ì-

Ê›‚ÔÏË Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë, ƒÔÌ¤Ú, ÂÓÒ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ηÓÔÓÈο Ô ∂ÓÁηÌ›. √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÕÚË ÁÈ· ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÁÒÓ·. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ô πÔÌ¿Ú ª·˙›ÓÈÔ Â›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÙÔ˘ ‰ÔÎÈ̤˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ù·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢∞∫ ∫ÔÌÔÙËÓ‹˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ™ËÊ¿Î˘ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔÓ ƒÔÌ¤Ú˙ Ó· ·›ÚÓÂÈ Ê·Ó¤Ï· ‚·ÛÈÎÔ‡ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ. ™ÙËÓ ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Ô ƒfi‚·˜ ı· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔÓ ºÏ¿‚ÈÔ Î·È ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÓÒ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ı· Â›Ó·È Ô °ÎÚ·ÛÈ¿Ó. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ ‰›‰˘ÌÔ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∞ÌÚ¤Ô˘ Î·È ∫fiΠÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÏÂÙ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È Ô ∫¿ÌÔÚ·.

¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·∫·‚¿Ï· Èڛ˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ªÂÓ‰ÚÈÓfi, ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ˘ԉ¯Ù› Û‹ÌÂÚ· (16.45) Ô ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú¿Û¯Ô˜ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ Û¯‹Ì· Î·È Ì “fiÏÔ” ÙËÓ Î·Ï‹ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ı¤ÛÂȘ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·: ™ÈηÏÈ¿˜, ∂Ï¢ıÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¡Ù¿ÛÈÔ˜, ™Ù¿ı˘, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, ∫Ô‡Û·˜, ∫ÒÙÛÈÔ˜, μ¿ÓÙÂÚÛÔÓ, ∫·Ó·ÎÔ‡‰Ë˜, ∞Ó‰Ú¿Ï·˜, ª·Ï¿Ê·˜, Δ˙¿Ó˘, ªÂÓ‰ÚÈÓfi˜ , ªÔ˘¯¿Ó, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ™·˚ÙÈÒÙ˘, ∫ÔÓÙÔÁÔ˘Ï›‰Ë˜, ª·Î·ÁÈfiÎÔ ÃˆÚ›˜ ÙÔÓ ·Ó¤ÙÔÈÌÔ ∑¤ÏÈÎÔ ∫¿Ï·Ù˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔÓ ™ˆÙ‹ÚË §ÂÔÓÙ›Ô˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙ· °È¿ÓÓÂÓ· Ë

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È ı¤ÏÂÈ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ. ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙ· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ӛΘ. Œ¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ê¤ÙÔ˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜. ∏ ∞∂∫, Ô˘ “¤Û·Û ÙÔ Úfi‰È” ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ªÂÓʛη, ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ •¿ÓıË Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ì ӛÎË Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη Î·È ÔÈ ÙËÏÂÔÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ 16:45 - ™∫∞´ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫·‚¿Ï· 16:45 ¡OVA §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19:00 - ¡OVA ¢Â˘Ù¤Ú· ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 16:45 ¡OVA ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 16:45 ¡OVA ¶∞√∫-∏Ú·ÎÏ‹˜ 19:00 - ¡OVA •¿ÓıË-∞∂∫ 19:00 - ¡∂Δ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-§¿ÚÈÛ· 21:15 ¡OVA

™Δ∞ °∏¶∂¢∞ Δ√À ∫√™ª√À

º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ: ∞›ÛÙ¢ÙÔ˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Ô μÂÓÁÎ¤Ú Ï¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Â›Ó·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÓ‰Âο‰·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “As” , Ô ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘, ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ, ÁÈ· ÙÔ Champions League Î·È ı· ÙÂı› ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ. √ ·ÁÒÓ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ™Â‚›ÏÏË Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Î·È ı· Ê·Ó› ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹. “∂Ï›˙ˆ ˆ˜ ı· Â›Ì·È Î·Ï¿ Î·È ı· Ù·Íȉ¤„ˆ ÁÈ· ÙË ™Â‚›ÏÏË” , ›Â Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÛÙ·Ú ÙˆÓ ª·‰ÚÈϤӈÓ, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·. Ù¤˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·: “∞Ó ‰ÂȘ ÙÔÓ ªÚ¿È·Ó ∫Ï·Ê, Â̤ӷ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÛ¤Ó, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ˆ˜ Ë Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ê¤ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·”.

ªÂ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ Ë ƒÂ¿Ï ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË ™Â‚›ÏÏË ªÂ ÙÔÓ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ë ƒÂ¿Ï Â› Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˘˜ fiÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ, ·Ï-

∞ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ¡ÙÂÏ ¶È¤ÚÔ ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÔÎ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ô ∞ϤۿÓÙÚÔ ÓÙÂÏ ¶È¤ÚÔ. √ πÙ·Ïfi˜ ¿ÛÔ˜ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË Ó¤· ·Ù˘¯›· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÁÈ· 1,5 Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘. ΔÔ ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ‹Ù·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ÚfiÛÊ·ÙÔ ÙÚ·‡Ì· Î·È ·˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙Â-

Ù·È ϤÔÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ ·ÔıÂÚ·›·˜. √È 40 ̤Ú˜ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ÏËÁÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ πÙ·Ïfi ¿ÛÔ: “∂›Ì·È Ï˘Ë̤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¯Ù‡ËÛ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ̤۷ ÙË ı¤ÏËÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤-

„ˆ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È ˘ÁÈ‹˜. √Ê›ψ Ó· Û‚·ÛÙÒ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ÙÈÌ, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ηϿ, ‰›¯ˆ˜ Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

23

∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ƒÂ¿Ï ÛÙËÓ ÚÈ̤ڷ ÓÙÈ‚È˙ÈfiÓ “∂ÈΛӉ˘ÓË ¤ÍÔ‰Ô” ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙÔfiÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó “5 ÛÙ· 5” ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ÚÈ̤ڷ ÓÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ·Ó·ÌÂÙÚÒÓÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (22:00) ÛÙÔ “ƒ·ÌfiÓ ™¿ÓÙÛÂı ¶Èı¯Ô˘¿Ó” Ì ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ù˘ ηٿٷ͢ ™Â‚›ÏË, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” . ∂Ӊ¯fiÌÂÓË ·ÒÏÂÈ· ‚·ıÌÒÓ ÙˆÓ “ÌÂÚ¤ÓÁΘ” ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ı› Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È ·‹ÙÙËÙË ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, Ë ÔÔ›· “Û˘ÁηÙÔÈΛ” Ì ÙÔ˘˜ ª·‰ÚÈϤÓÔ˘˜ ÛÙÔ... ÚÂÙÈÚ¤, ηıÒ˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· (21:00) ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘” ÙËÓ ∞ÏÌÂÚ›·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ÚÈ̤ڷ ÓÙÈ‚È˙ÈfiÓ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÓÂÚ›ÊË-§· ∫ÔÚÔ‡ÓÈ· ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·-∞ÏÌÂÚ›· ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘™·Ú·ÁfiÛ· ÃÂÙ¿ÊÂ-√Û·ÛÔ‡Ó· μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ÃȯfiÓ-ª·ÁÈfiÚη μÈÁÈ·Ú¿Ï-∂Û·ÓÈfiÏ ÃÂÚ¤ı-ª¿Ï·Á· ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú-μ·Ï¤ÓıÈ· ™Â‚›ÏË-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË ÙÔ˘ ¡√μ∞ ∞fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞, Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË, Â›Ó·È ¿ıÏËÌ· Î·È Ù¤¯ÓË, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û Ӥ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Â›Ó·È Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ - ηٿ‰˘Û˘ - Ì·Ï¤ÙÔ˘ - Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ··ÈÙ› Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÓÂÚfi. √ ¡√μ∞ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÔÏϤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ¶·ÁÎfiÛÌȘ Î·È ∂˘Úˆ·˚Τ˜. ∞¢ı‡ÓÔ˘Ì ÚfiÛÎÏËÛË Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ· 5-10 ¯ÚÔÓÒÓ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ¿ıÏËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘, Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¡√μ∞. √ ŸÌÈÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi ÌÈ· ƒˆÛ›‰· ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ·, ÙËÓ ¡·Ù·Ï›· ΔÛÂÚÓ¤ÙÛη Î·È ÙÔÓ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ Δ¿ÛÈÔ, ηıËÁËÙ‹ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, Ì ¿‰ÂÈ· ·Û΋Ûˆ˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ÎÔχ̂ËÛË. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ 2-4.30 Ì.Ì. ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6978502703 Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ Î·È 6974495566 Î. ª·Ú›· ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·¢ı‡ÓÔ˘Ì ٷ ıÂÚÌ¿ Ì·˜ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Ì·˜, ∂ϤÓË ªÔ˘Ûٿη, Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ “¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ∞ıËÓÒÓ” Î·È Ù˘ ¢¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·” .


24 ¶∞√∫

™ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Ô μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ΔËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Á›ÓÂÈ ÌfiÓÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› Ô ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂ˚Ú›ÓÈ·. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ π‚‹ÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ “International challenge trophy” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UEFA, Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 12 ÔÌ¿‰Â˜, ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ÙÚÂȘ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ (ÚԂϤÔÓÙ·È Î·È ËÌÈÙÂÏÈο Ì ÙÂÏÈÎfi). Δ· ·È¯Ó›‰È· ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÛÙȘ 11 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ¶Ôψӛ· Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛÙȘ 16 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË μfiÚÂÈ· πÚÏ·Ó‰›·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ·Ó·Áο˙Ô˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ó· ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. √È “·ÛÚfiÌ·˘ÚÔÈ” ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ¶fiÚÙÔ ÙÔ 100% ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ·›ÎÙË, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙË Ú‹ÙÚ· ·Ô‰¤ÛÌÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘ ÛÙ· 3,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÒÚ·, ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ 23¯ÚÔÓÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi Â¤ÎÙ·ÛË Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ (ÛËÌ. ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2012) Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜, οÙÈ Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ú‹ÙÚ·. ΔȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (19:00, Novasports 1) Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· Ê·Ó¤ÚˆÛÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ” Ì ۇÛÙËÌ· 4-3-3, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ¤ÍÈ ·›ÎÙ˜ (‰‡Ô Û οı ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ™¿ÓÙÔ˜ ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔÓ Ã·ÏÎÈ¿ Î·È ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·, ·fi ‰ÂÍÈ¿ ÚÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, ÙÔ˘˜ ∞Ú·Ì·Ù˙‹, ΔÛÈÚ›ÏÔ, ª·ÏÂ˙¿ Î·È ™·‚›ÓÈ (‹ §›ÓÔ). ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô °Î·ÚÛ›·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰›Ï· ÙÔ˘ ÙÔÓ ™ÔÚÏ¤Ó (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ÙÔÓ ºˆÙ¿ÎË (‰ÂÍÈ¿). ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÔÓ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Î·È ÙÔÓ ∫ÔÓÛÂ˚Û¿Ô (‹ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡ÏË). √ 56¯ÚÔÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ªÔ˘Ó, ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ, μÈÙfiÏÔ, ∞ÌÔ˘Ì·Î¿ÚÈ, ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ºÈÏfiÌÂÓÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¯ı˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘ Ô ªÔÓ¤ÙÈ ΔËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔÓ ¡Ù¿ÚÈÔ ªÔÓ¤ÙÈ ÔÈ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ù˘ ¡ÙÈÓ·Ìfi μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ÚÔ˘Ì·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰· ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi (1-0), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ Europa League. ΔË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙ· Ù¯ÓÈÎÔ‡ ı· ¿ÚÂÈ Ô °ÈÔ¿Ó ∞ÓÙfiÓÂ, ÌfiÏȘ Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞Ï ñ ∞¯Ï› ·fi ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È, ÂÓÒ ¯Ú¤Ë ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô °ÈÔÓ ª·Ú›Ó.

™∞μμ∞Δ√ 3 OKΔøμƒπ√À 2009

À¶√™Δ∏ƒπ•∂ √ ª∞´™Δ√ƒ√μπΔ™ °π∞ Δ∏ ¡π∫∏ Δ∏™ ∞∂∫ ∂¶π Δ∏™ ª¶∂¡ºπ∫∞

“ΔÔÓÒıËÎÂ Ë ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ‹ Ì·˜” fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ηχÙÂÚ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô BÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Û¯¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÙfiÓÈÛÂ:. “∏ Û¯¤ÛË ÌÔ˘ Ì ÙÔÓ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ηϋ. ∫¿Óˆ ÂΛÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ ˙ËÙ¿ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔ˘. √ Î. ª¿Á‚ÈÙ˜ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘. √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË” . ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ª·ÓÙԇη ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞∂∫: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫. ∂›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ ÛÙȘ ηϤ˜ Î·È ÛÙȘ ηΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜” .

‡ÙÚˆÛË” ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Ë Ó›ÎË Â› Ù˘ ªÂÓʛη ÁÈ· ÙÔ Europa League Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ UEFA, Ô ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÂÈÙ˘¯‹ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘ A˚Ì¿Ú ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ·: “Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ì·˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô” .

Ҥ

“ÿÚËη Ôχ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú·. ◊Ù·Ó fiÌÔÚÊÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÚÌ·. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. ¢ÒÛ·Ì ÔÚÈṲ̂ӷ ÛÎÏËÚ¿ ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÛÙ· ÔÔ›· ·›Í·Ì ηϿ ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÎÔÏ¢fiÌ·ÛÙ·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ·›ÚÓ·Ì ÙË Ó›ÎË” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ: “ ΔÔ Ù¤ÚÌ· ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹ Ì·˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, fï˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ú·Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ·˘Ù‹ ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ì·˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜, ›Â: “∏ ¿Ì˘Ó¿ Ì·˜ ›-

∞ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÁÈ· ∫·Ê¤

¯Â ÂÏÏ›„ÂȘ, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì fï˜ ηϋ ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚԇ̠ӷ ÓÈοÌÂ. ∂Ô̤ӈ˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· fiÌÔÚÊÔ ‚Ú¿‰˘” , ÁÈ· Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙȘ ηıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ™¿¯·: “√ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷο˜ Ì·˜ ¤Î·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó Î·È ı¤Ì· Ù‡¯Ë˜. ∂›¯·Ì ·ÚÎÂÙ¤˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ ·Í›˙·Ì ÙË Ó›ÎË” . ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô ˘„ËÏfiÛˆÌÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Û¯ÔÏ›·Û ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ “‰ÈΤʷÏÔ˘” ÛÙÔ Europa League: “™ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÓÈο˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· ̤۷ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÛÔ˘, ·Ó ı˜ Ó· ¤¯ÂȘ ÂÏ›‰Â˜ Ó· ÚÔÎÚÈı›˜. ∏ ª¶∞Δ∂ ËÙÙ‹ıËΠÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ·fi ÙËÓ Œ‚ÂÚ-

ÙÔÓ, ¿Ú· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” . ∏ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ¤„·¯Ó·Ó ÛÙËÓ ∞∂∫ ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÁËÛÂ, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη ‹Úı ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓË ªÂÓʛη: “∏ Ó›ÎË ‹Úı ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÂȉ‹ Ë ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϿ „˘¯ÔÏÔÁÈο ¤ÂÈÙ· ·fi ‰‡Ô ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· (Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi). ∏ Ó›ÎË ·Ó¤‚·Û ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ŸÏË ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ͤڷÌ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È. £¤Ï·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ Îϛ̷. ¶‹Ú·Ì ÙË Ó›ÎË Î·È ÈÛÙ‡ˆ

™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·Ê¤˜. √ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ªÂÓʛη (‰È¿Ù·ÛË ÛÙÔ Á·ÛÙÚÔÎÓ‹ÌÈÔ) ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÙÈÌ Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰Ô͘. ∂ÊfiÛÔÓ ÂȂ‚·ÈˆıÔ‡Ó Ì Ú¿ÍÂȘ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ¯·Ê ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ fiÏË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ °ÈÔ˘ÛÔ‡Ê Ã¤ÚÛÈ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÛÙË Î¿ÎˆÛË ÛÙÔ fi‰È Î·È Èı·Ófiٷٷ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙËÚ‹ıËΠÙÔ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÊfiÚÙÈÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È. √È ∫·Ê¤˜, äÚÛÈ Î·È ∑ÂÚ¿ÏÓÙÔ ·ÚΤÛÙËÎ·Ó Û ıÂÚ·›·.

■ ∑∏Δ∏™∂ ∞¶√ Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ √ ¶ƒ√¶√¡∏Δ∏™ Δ√À ¶∞√ Ã∂¡∫ Δ∂¡ ∫∞Δ∂

¢π∞πΔ∏™π∞

¡›ÎË Î·È Ì ÙË §¿ÚÈÛ·

√ ™ÎÔ˘Ï¿˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜

∞ÔÛÙÔÏ‹ ÂÍÂÙÂϤÛıË ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ‹ÚıÂ, ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚfiÎÚÈÛ˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ÙÒÚ· ‹ÚıÂ Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË. “¶¿Ì ӷ ÓÈ΋ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙËÓ §¿ÚÈÛ·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ·fiÏ˘Ù· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹” › ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ “‰ÈÏfi”. ŸÛÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ·ÔıÂÚ·›·. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ˙¤ÛÙ·Ì· ÂȉfiıËÎ·Ó Û ·Û΋ÛÂȘ ÛÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‰›ÙÂÚÌ·. ∞ÙÔÌÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô ¢¿ÚÏ·˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘˜ Â·Ó‹Ïı·Ó ÔÈ ª·Ú›ÓÔ˜ Î·È ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙËÓ §¿ÚÈÛ·. * TËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ Û ËÏÈΛ· 60 ÂÙÒÓ ¿ÊËÛÂ Ô ª·ÓÁΤ ™ÈÛ¤, Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Δ˙ÈÌÚ›Ï, ÌÂÙ¿ ·fi ·Ûı¤ÓÂÈ·. √ ª·ÓÁΤ ™ÈÛ¤ ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ù˘ ∞ÎÙ‹˜ ∂ÏÂÊ·ÓÙÔÛÙÔ‡, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ̤ÛÔ˘˜ Ô˘ ¤ÁÚ·„·Ó ÈÛÙÔÚ›· ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· 1960 -70. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ.

“μϤÂÈ” ª·Ú›ÓÈÔ; ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ª·Ú›ÓÈÔ ÚÔÛÙ¤ıËÎÂ

ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Calciomercato”, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ôχ ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ù˘ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·: “√ ª·Ú›ÓÈÔ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ. ∞Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ™ÔÚÙ ∫ÏÔ˘Ì ¶ÂÓÂÓÙ¤ÓÛÂ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ô˘ η٤ÏËÍ ÛÙËÓ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï ¶fiÚÙÔ ∞ϤÁÎÚÂ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜ ∞Ï·ÁÎÔ¿ÓÔ Î·È ÙË ºÏÔ˘ÌÈÓ¤ÓÛÂ. £ÂˆÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÎÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ı·˘Ì·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Œ¯ÂÈ ÂÓÙ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÚÒÙË ÙÔÓ Â›¯Â ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Ë ªÚ¿Áη, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ∞fi ÙË μÚ·˙ÈÏ›· ‚Á·›ÓÂÈ Ë Â›‰ËÛË fiÙÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔÓ ·›ÎÙË, Ô ÔÔ›Ô˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ı¤ÛË ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘, ÚÔԉ‡ÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· Ô ·›ÎÙ˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ πÙ·Ï›· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Ù˘ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ “ªÂÌfiÚÈ·Ï ∫ÔÙÛÔÏ›ÓÔ”. ªÈ· ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ÙÔÓ ·Ó¤‰ÂÈÍ ηχÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ Ì ¤ÓÙ ÁÎÔÏ. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÙËÓ πÓÙÂÚÓ·ÛÈÔÓ¿Ï Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿”.

∏ ∫∂¢/ ∂¶√ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ‚ÔËıÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ μ’ Î·È °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ‚ÔËıÒÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ºÚÂÁ¿‰Ë ÃÚ˘ÛԇϷ (∂‡‚ÔÈ·˜), ∫·Ú‚Ô‡Ó˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (£ÂÛÚˆÙ›·˜) Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∫Ô˙¿Ó˘) Î·È ªÂÙÛfiÁÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ (∫ÔÚ›ÓıÔ˘).∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ™È‰ÂÚ‹˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (∞ıËÓÒÓ) Î·È ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ∑·Ú·‚›ÓÔ˜ ∞ÁÁÂÏÔ˜ (∞ıËÓÒÓ), ªËÏÈ¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜), ª¿Ûٷη˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜), μÔ˘ÚÓ¤Ï˘ ª·Ùı·›Ô˜ (ª·Î‰ÔÓ›·˜), ∫ÔÚ‰ÔÏ·›Ì˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ (¶ÂÈÚ·È¿), ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜), ª¿ÁÂÈÚ·˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ (∂‡‚ÔÈ·˜), ∑·¯·ÚÈÔ˘‰¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ (∏Ú·ÎÏ›Ԣ), ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ (∏Ï›·˜), ™ÎÔ˘Ï¿˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï (£ÂÛÛ·Ï›·˜), ¶Ô˘ÏËÌ¿˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ (∫¤Ú΢ڷ˜), ™fi‚ÔÏÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (§·ÎˆÓ›·˜), °ÎÔ‡ÓÙÚ·˜ £ÂÔÊ¿Ó˘ (§·ÛÈı›Ô˘). ∞fi ÙÔÓ ›Ó·Î· ·Ú·ÙËÚËÙÒÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ‰È·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ μ·Ú¤Ï˘ ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ (ÕÚÙ·˜) Î·È ∫Ô˘Ó·Ï¿Î˘ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ (∏Ú·ÎÏ›Ԣ).

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ∑ÂÓ›Ù Ô ™·Ï¤ÙÈ; ™Â ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ™·Ï¤ÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ƒfiÌ·. √ πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ∑ÂÓ›Ù. √ πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∑ÂÓ›Ù.


™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

À¶√™Δ∏ƒπ∑∂π √ ¡∂∞ƒ√™ ª∂™√™ Δ∏™ ¡π∫∏™, ∫ø™Δ∞™ §π∞ƒ√™

“¡· ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ì Ì ¶∞√¡∂” ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ÙÔÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›. ∂›Û˘ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ‰ÈÏfi ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ô‡ÙÂ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ μ·ÏÓÙ¤˙, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ̛· ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. Õ‰ÂÈ· ‹ÚÂ Ô ™‡ÚÔ˜ ¡Ù·ÎÔ‡Ú, Ô˘ ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÂÈ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ô ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜ Ô˘ Â›Û˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜.

·ÁÒÓ·˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÏˆÓ ÛÙË ¡›ÎË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÒÏÂÈ· ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ °È· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË “˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·Ó¤Ô˘Ó” fiÏÔÈ ÛÙË ¡›ÎË. ªÔÚ› Ó· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌfiÏȘ ÛÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ıˆÚÂ›Ù·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂ ˆ˜ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. “™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÂÊ¿ÚÔ˘Ì ÙȘ ·ÒÏÂȘ Ô˘ ›¯·Ì ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿ÚÔ˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ: “¢ÂÓ ¯ˆÚ¿ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ Ù· ÂÚÈ̤ӷÌ ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ·ÏÏÈÒ˜ Ì·˜ ‹Úı·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ηϿ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi, ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯ÔÈ ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 92’ ‰Â¯ı‹Î·Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi “ÛÙË̤ÓË” Ê¿ÛË. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ŸÏÔ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ›‰Â fiÛÔ ·ÓÒÙÂÚÔÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ª¤¯ÚÈ Î·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ. ¶È¤Û·Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ·ÛÊ˘ÎÙÈο, ¯¿Û·Ì ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜ Î·È ·ÓÙ›

√ πˆÛËÊ›‰Ë˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÛÙÔ ¶∞√¡∂-¡›ÎË √ Î. πˆÛËÊ›‰Ë˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¶∞√¡∂ Î·È ÙË ¡›ÎË. μÔËıÔ› ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Î. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë Î. ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, Ì 4Ô ‰È·ÈÙËÙ‹ ÙÔÓ Î. ¶·˘Ï›‰Ë ·fi ÙË Ã·ÏÎȉÈ΋. ÃÚ¤Ë ·Ú·ÙËÚËÙ‹ ı· ÂÎÙÂÏ› Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÈÔÛÌÈÓ¿Î˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‚ÚÂı‹Î·Ì ӷ ›̷ÛÙ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Ì 1-0, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÛÔ˘Ù Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÛÙ›· Ì·˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ·˘Ùfi Ì·˜ ÂËÚ¤·Û „˘¯ÔÏÔÁÈο Î·È ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ôχ ηÎÔ›, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ Ë ‹ÙÙ·” . ∏ ¡›ÎË ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ; ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÒÙËÌ· ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜: “¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ›. ª·˜ Ï›ÂÈ ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· „ËÏfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ¤Ú-

ıÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. •¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶∞√¡∂ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ‰˘Ó·Ù¿ Ì ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜” . ¶¤ÚÛÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿ÚÔ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË Ù˘ ¡›Î˘ Ì 23 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜. º¤ÙÔ˜, fï˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. “™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ·Ù› ‹ÌÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜” ÂÍËÁ› Ô ›‰ÈÔ˜. “™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ È·ÙÚÈο ‹ÌÔ˘Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ Ô ÚÔÔ-

ÓËÙ‹˜ Â¤ÏÂÍ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ¤ÙÔÈÌÔÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο. ™¤‚ÔÌ·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Î. ª¿ÚÈÔ˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÌÔÚÒ Ó· οӈ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï‡ˆ ÛÎÏËÚ¿ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. £· ÂÚÈ̤ӈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÌÔ˘ ÙË ‰ÒÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜” . Ãı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ¡›Î˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ۠‰‡Ô ÌÔÚʤ˜. ∞Ú¯Èο ¤ÁÈÓ·Ó ·Û΋ÛÂȘ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™ˆÙÚ›ÓË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο. øÛÙfiÛÔ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ‰›ÙÂÚÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ·fi ÙÔÓ

∂ΉÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ Blue Club ∂ΉÚÔÌ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ¡›Î˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√¡∂. °È· ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ٷ ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Ì ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) ÛÙË ¡. πˆÓ›·. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (5/10).

√ ƒ∂Ã∞°∫∂§ ∞¡∞∫√π¡ø™∂ Δ√À™ “∂∫§∂∫Δ√À™” Δ√À °π∞ Δ√À™ ∞°ø¡∂™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™

ªÂ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë-ª¿ÓÙ˙ÈÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË §ÂÙÔÓ›· ·‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞.(√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜ (§›‚ÂÚÔ˘Ï), ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (Δ˙¤ÓÔ·), ªfiÚ·˜ (ªÔÏfiÓÈ·), ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), μ‡ÓÙÚ· (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¡›Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), Δ˙ÈfiÏ˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ (™¿ÏÎÂ), ª¿ÎÔ˜ (∞∂∫), ºˆÙ¿Î˘ (¶∞√∫), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ (√ÌfiÓÔÈ·), ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), °Î¤Î·˜ (ª¿ÁÂÚ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ), ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜ (∞˚ÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘), ™·Ì·Ú¿˜ (™¤ÏÙÈÎ), ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜). ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (6/10) Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÕÁÁÂÏÔ˘ ÷ÚÈÛÙ¤· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙË §ÂÙÔÓ›· (10/10) ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (14/10) ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ·Ï ÙÔ˘ 2010.

√ ŒÏÏËÓ·˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ˆÛÙfiÛÔ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ÂÈϤÍÂÈ ÙÔÓ ÚÒËÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‹Ù·Ó ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Ù· ¿ÏÏ· ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ô °ÈÔ‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÚfiÛÊ·Ù· Î·È Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” fiˆ˜ Î·È Ô μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ ›¯Â ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ÁÒ-

Ó˜ Ì ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙË ªÔω·‚›· ÏfiÁˆ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ºˆÙ¿ÎË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ô˘ ›¯Â ÎÏËı› ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ÕÎË ª¿ÎÔ Ù˘ ∞∂∫ fiˆ˜ Î·È ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ Δ˙ÈfiÏË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıË-

Ó·˚ÎÔ‡ ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ “ÂÎÏÂÎÙÔ‡˜” Â›Ó·È Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη, ÙËÓ ÙÚÈ¿‰· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ Ã·ÏÎÈ¿˜, ™ËÊ¿Î˘ Î·È Δ˙fiÚ‚·˜. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙË §ÂÙÔÓ›· (10/10) Î·È ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (14/10) Â›Ó·È ÔÈ: ÷ÏÎÈ¿˜ (¶∞√∫), ™ËÊ¿Î˘ (ÕÚ˘), Δ˙fiÚ‚·˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¶·-

∏ ∂ÏÏ¿‰· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ 13Ë ı¤ÛË √È Ó›Î˜ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤‰ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÛÙË Î·Ù¿Ù·ÍË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ Û˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ηıÒ˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÌÂÓ ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÏËÛ›·Û ÛÙËÓ 13Ë, ÙËÓ ÔÔ›· η٤¯ÂÈ Ë ¢·Ó›·. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÛÂ-

˙fiÓ Â›¯Â ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ ÛÙËÓ 12Ë ı¤ÛË, ·ÏÏ¿ ÙË ÙˆÚÈÓ‹ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ 15Ë, ηıÒ˜ ÚÔÛÌÂÙÚ¿Ù·È Ë ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ Î·È Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠ·˘Ù‹ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ 2004/05. ™Ùfi¯Ô˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 13˘ ı¤Û˘, Ô˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·¢ı›·˜ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÛ¿ÌÈÔÓ˜ ÏÈÁÎ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011/12. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Î·Ù¿Ù·ÍË ÙˆÓ 20 ÚÒÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ: 1. ∞ÁÁÏ›· . . . . . . . . . . . . .70.285 2. πÛ·Ó›· . . . . . . . . . . . .68.043 3. πÙ·Ï›· . . . . . . . . . . . . . .54.195 4. °ÂÚÌ·Ó›· . . . . . . . . . . .51.707 5. °·ÏÏ›· . . . . . . . . . . . .44.073 6. ƒˆÛ›· . . . . . . . . . . . . .40.125 7. √˘ÎÚ·Ó›· . . . . . . . . . .37.950 8. ƒÔ˘Ì·Ó›· . . . . . . . . . .37.491 9. √ÏÏ·Ó‰›· . . . . . . . . . .31.713 10. ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· . . . . . . .31.462 11. ΔÔ˘ÚΛ· . . . . . . . . . .30.650 12. ∂Ï‚ÂÙ›· . . . . . . . . . . 27.125 13. ¢·Ó›· . . . . . . . . . . . . 26.350 14. ∂§§∞¢∞ . . . . . . . . . 25.699 15. ™ÎˆÙ›· . . . . . . . . . . .24.958 16. μ¤ÏÁÈÔ . . . . . . . . . . .21.900 17. μÔ˘ÏÁ·Ú›· . . . . . . . .21.500 18. ΔÛ¯›· . . . . . . . . . . . .20.575 19. ∫‡ÚÔ˜ . . . . . . . . . . .17.499 20. ¡ÔÚ‚ËÁ›· . . . . . . . . .17.400

25

T.V. ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∞¡Δ1 07.15 ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ π·ˆÓ›·˜ -∑- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) 14.15 ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο °ÎÚ·Ó ¶ÚÈ π·ˆÓ›·˜ -ª- (ºfiÚÌÔ˘Ï· 1) ™∫∞´ 16.45 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-ÕÚ˘ -∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 23.00 ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú.-™·Ú·ÁfiÛ· ∑- (¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ) ™¶√ƒ+ 20.45 ÕÏÎÌ··Ú-ªÚ¤ÓÙ· -∑- (√ÏÏ·Ó‰›·) NOVASPORTS 1 16.45 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫·‚¿Ï· -∑(™Ô‡ÂÚ §›Áη) 19.00 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∑- (™Ô‡ÂÚ §›Áη) 00.30 ∫ÔÚ›ÓıÈ·Ó˜-∞ÙϤÙÈÎÔ ¶·Ú. ∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· μÚ·˙ÈÏ›·˜) NOVASPORTS 2 19.30 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 §·Ó˜-§ÈfiÓ -∑- (ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) NOVASPORTS 3 06.00 §.∞. °Î¿Ï·ÍÈ-™ÈοÁÔ º¿ÈÚ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∏¶∞) 12.10 ∞ÁÒÓ˜ FIA GT, ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈο -∑- (·˘ÙÔΛÓËÙÔ) 16.00 ™¿ÚÙ·ıÏÔÓ 2009 -∑- (˘ÂÚÌ·Ú·ıÒÓÈÔ˜) 18.00 ∞’ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑(∂˘Úˆ‚fiÏÂ˚) 21.00 μ’ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ -∑(∂˘Úˆ‚fiÏÂ˚) NOVASPORTS 4 16.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ “Vogue Athens Open 2009” -∑- (Ù¤ÓȘ) 21.45 ÿÓÙÂÚ √˘ÓÙÈÓ¤˙ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) NOVASPORTS 7 13.00 ∫Ú›ÏÈ·-™·ÚÙ¿Î ¡¿ÏÙÛÈÎ -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒˆÛ›·˜) 18.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-™ÙÔ˘ÚÌ ΔÛ¤¯ÔÊ -∑- (∂˘Úˆ·˚Îfi ™Ô‡ÂÚ ∫· Á˘Ó·ÈÎÒÓ) 20.00 ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ-ªÔÚÓÙfi -∑(ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜) 23.00 ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ US PGA TOUR -∑(Ù¤ÓȘ) EUROSPORT 19.30 ∞ÁÒÓ·˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 -∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ) 22.30 ∞ÁÒÓ·˜ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20 -∑- (Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ) EUROSPORT 2 19.45 √˘ÁÁ·Ú›·-∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù· ∑- (ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï Î¿Ùˆ ÙˆÓ 20)

∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô ∫·Û›ÁÈ·˜ ΔËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, ÁÈ· ÙÔ 2008, η٤Ϸ‚Â Ô ÿÎÂÚ ∫·Û›ÁÈ·˜. √ ÔÚÙȤÚÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ô‹ıËÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂıÓÈ΋ πÛ·Ó›·˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 2008, ¿ÊËÛ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, fiˆ˜ Ô ªÔ˘ÊfiÓ Î·È Ô º·Ó ¡ÙÂÚ ™··Ú. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÚԤ΢„ ‡ÛÙÂÚ· ·fi „ËÊÔÊÔÚ›· ÂȉÈÎÒÓ ·fi 85 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤‰ÈÓ·Ó ‚·ıÌÔ‡˜ Û ٤ÛÛÂÚȘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ, ‚·ıÌÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÈÏÔÁ‹ Ì 4, ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ì 3, ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ì 2 Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì 1 ‚·ıÌfi. ∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÙˆÓ 10 ηχÙÂÚˆÓ ÙÂÚÌ·ÙÔÊ˘Ï¿ÎˆÓ: fiÓÙÔÈ 1 ÿÎÂÚ ∫·Û›ÁÈ·˜ 249 2 Δ˙·ÓÏÔ˘›Ù˙È ªÔ˘ÊfiÓ 170 3 ŒÓÙÔ˘ÈÓ º·Ó ¡ÙÂÚ ™¿·Ú 143 4 ¶ÂÙÚ ΔÛ¯ 108 5 πÁÎfiÚ ∞ÎÈÓʤÂÊ 23 6 ÃÔÛ¤ ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ ™¤‚·ÏÔ˜ 21 7 ∑Ô‡ÏÈÔ ™¤˙·Ú 18 8 ¶¤ ƒ¤ÈÓ· 15 9 °ÂÓ˜ §¤Ì·Ó 13 10 ∑Ô‡ÛÙÔ μÈÁÈ¿Ú 12


26

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¢∏§ø¡∂π √ Δ∑√™ Δ™π§¡Δƒ∂™ °π∞ Δ∞ ºπ§π∫∞ Δ√À “£ƒÀ§√À” ™Δπ™ ∏¶∞ ª∂™π¡∞

“¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙË ƒÂ¿Ï” √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È Ô ∂ÙfiÚ ªÂÛ›Ó· ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·˘Ùfi ηϿ. ∏ ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ÂÚ¯ÔÌfi Ôχ ηÏÒÓ ·ÈÎÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‹¯Ë, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ºÔ˘ÂÓÏ·ÌÚ¿‰· (Û.Û. Ó›ÎË 65-59) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË. “¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ›ÂÛË” , Û¯ÔÏ›·Û ۯÂÙÈο Ô πÙ·Ïfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜. √ ªÂÛ›Ó· Ì›ÏËÛ ÛÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi tubasket.com Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο fiÙÈ: “∞ÎfiÌ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ı¤Ïˆ ÂÁÒ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ·›ÎÙ˜ ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ Î·È ÔÈ §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È μ·Ó ¡ÙÂÓ ™›ÁÎÂÏ Â›Ó·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î¿ÓÔ˘Ì ٷ ·Ï¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ÈÔ È‰È·›ÙÂÚÔ. ∫·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiψÓ, ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ʤÚÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ˆ˜ ·˘ÙÔ› ı· Ù· ¿Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ “‚·Û›ÏÈÛÛ·˜” : “∂›Ì·È ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ì ٷϤÓÙÔ. •¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È Ò˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ fiÏÔ˘˜” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ πÛ·Ó›·˜, ›Â: “§·ÙÚ‡ˆ ÙË ª·‰Ú›ÙË ÎÈ ·ÔÏ·Ì‚¿Óˆ ÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÌÔ˘. Δ· ·È‰È¿ ÌÔ˘ Ù· ¿Ó Ôχ ηϿ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ÈÛ·ÓÈο. ∞ÏÏ¿ ̤¯ÚÈ ÂΛ, ÁÈ·Ù› ˆ˜ ÙÒÚ· ›¯·Ì ÚÔfiÓËÛË Úˆ›·fiÁÂ˘Ì·. ™Î¤ÊÙÔÌ·È ·ÚÎÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙ ÌÈ· ¯·Ú¿, Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË fiÏË. ª·˜ ¤¯ÂÈ ‰Ôı› ·˘Ù‹ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ Ù· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì fiÌÔÚÊ·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ƒÂ¿Ï ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: “À¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›·. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÂÌ¿˜ Ó· Ù· ¿Ì ηϿ. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ºÔ˘ÂÓÏ·ÌÚ¿‰· (Û.Û. Ó›ÎË 65-59) ‹Ì·ÛÙ·Ó Ó¢ÚÈÎÔ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ȉ›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜. √ μÂÏ›ÙÛÎÔ‚ÈÙ˜ ¤ÌÔÈ·˙ ¯·Ì¤ÓÔ˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÏÔÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Û·Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ô‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ›ÂÛË ·˘Ù‹” .

¶∞¡πø¡π√™

∫Ú¿ÙËÛ ÙÔÓ ∫·Ï·ÌfiÎË √ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ìfi΢ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ªÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁηÚÓÙ ¤‰ˆÛ ٷ ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔ˘˜ ¡ÂÔÛÌ˘ÚÓÈÒÙ˜ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·.

“£· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞, fiÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙÔ˘˜ ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™ÂÚ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ ∫·‚·Ï›ÂÚ˜, Ì ÙÔÓ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ·‰ËÌÔÓ› Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛˆÓ, ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘.

√ 26¯ÚÔÓÔ˜ ÚÒËÓ ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ ∞ÙÏ¿ÓÙ· ÃÔΘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Á· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ ÛÙÔÓ Ì·ÁÈÎfi ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ ¡μ∞, ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο: “£· ·›˙ˆ ...ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·ÏÏ¿ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·›ÚÔÌ·È ÁÈ· fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÁÈ·Ù› ı· Â›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈ΋ Ë ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ı· ˙‹ÛÔ˘Ó. ÿÛˆ˜ ÁÈ· ̤ӷ, ÙÔÓ ¶¿ÙÚÈÎ ª¤‚ÂÚÏÈ Î·È ÙÔÓ μÔÓ √˘¤ÈÊÂÚ Ó· Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· ÙÔ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó, Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û·ÌÂ Â‰Ò ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó Î·È ÔÈ ‰ÈÎÔ› ÌÔ˘ fiÛÔ fiÌÔÚÊ· ÂÚÓÒ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÈ̤ӈ fiÙÈ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙÒÚ·, fiÔÈÔ˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˘ ÌÔ˘ Ì ڈًÛÂÈ ı· ÙÔ˘ ˆ Ó· ¤ÚıÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Â‰Ò, ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·”. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ Ô “ΔÛ›ÏÈ” ÛËÌ›ˆÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÁÂÚfi ÙÂÛÙ Î·È ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÔ˘Ì fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ¢ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ò ·fi ÙÔ ÎÔÈ·ÛÙÈÎfi Ù·Í›‰È, ·ÊÔ‡ fiÙ·Ó ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ı· ¤¯Ô˘Ì ‰¤Î· ̤Ú˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ Ì·˜ Î·È ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ì ·fi ÙÔ ...Ù˙ÂÙ Ï·ÁΔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ √‡ÏÎÂÚ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ™∂º ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ˆ˜ ÙÒÚ· ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù·Í›‰È ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞.

•Âηı·Ú›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì Ï‹Ú˜ ÚfiÛÙÂÚ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ‹Ù·Ó ¿ÎÚˆ˜ ıÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ

‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘. √È ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ, ÙÒÚ· Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó fiÏÔÈ Ì·˙›, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿ÙÔÈ ˆ˜ ÔÌ¿‰·, Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ, fiÛÔ Î·È Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔ Ì¿ÛÎÂÙ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÚ›ÛÙ·ÛË. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¤ÙÛÈ ·Îԇ̠·fi ÙÔ ™∂º. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ¤¯ÂÈ ÏËıÒÚ· ÂÈÏÔÁÒÓ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÏÏÔ› Î·È ÔÈÔÙÈÎÔ› Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÎÔ›. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›; √È ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Î·È ŒÚÙÛÂÁÎ. °È· ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ÔÌ¿‰· ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √ “‰Ú¿ÎÔ˜” ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ “ÌÈÎÚÔ›” ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÎÔ› ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Î·È Ó· “„ËıÔ‡Ó”

·ÁˆÓÈÛÙÈο. √ πÁÎfiÚ ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ ‚Ú¤ıËΠÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ ™·ÚÙ¿Î ∞Á›·˜ ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏ˘, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ìʈӛ· Î·È ¤ÙÛÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ó·Úfi Ï¤È Ì¤ÈÎÂÚ. √ °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ Â›Ó·È ÌÈ· “·Ó¿Û·” ·fi ÙÔÓ ª·ÓÙÔ˘Ï›‰Ë ÂÓÒ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, Ô Ã¿Ú˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈΤ˜ Û˘Ìʈӛ˜ Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ‰·ÓÂÈÎÔ› ÁÈ· ¤Ó·Ó ¯ÚfiÓÔ. ¢·ÓÂÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› Î·È Ô ∑fiÚ·Ó ŒÚÙÛÂÁÎ. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ¢·ÓÂÈÎÔ› Ó· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ‹‰Ë Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶ÂÏÂοÓÔ˜ (ª·ÚÔ‡ÛÈ) Î·È Ô ÿ·Ó μÔ˘ÁÈԇη˜ (¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜).

■ ∞¶∂∫§∂π™∂ Δ√¡ ∞ƒ∏ ∞¶√ Δ∏¡ ∂Àƒø§π°∫∞ ª∂ 89-60

£Ú›·Ì‚Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘ ΔÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ‰È¤Û˘Ú 89-60 ÙÔÓ ÕÚË Î·È ‹Ú ·ÓËÁ˘ÚÈο ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜. ∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÔÈ ¶ÂÏÂοÓÔ˜, ∫È˙ Î·È ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ Áο˙È ÛÙÔ Ù¤ÚÌ· Î·È Ó· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ÓˆÚ›˜ (14-0). ÃÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ÕÚ˘ ÙÔ ÚÒÙÔ˘ ηϿıÈ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ· ·ÏÏ¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ª·ÚÙ˙Òη Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿˙Ô˘Ó. ΔÔ Ì·Ù˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ 21-4 ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì 27-9 Ì ...‚ÚÔ¯‹ ·fi ÙÚ›ÔÓÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ ӷ ‰È·ÙËÚ› ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 15 fiÓÙÔ˘˜. °ÎfiÚÓÙÔÓ, ∫È˙, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ Î·È ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ·ÚΤ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ ÔÈ “ΛÙÚÈÓÔÈ” „¿¯ÓÔÓÙ·Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÚ›ÔÓÙ· Ó· Í·Ó·ÌÔ‡Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È. Δ· ÙÚ›ÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ∞ÓÙÚ¤· ª·ÙÛfiÓ ‰ÂÓ ¤‚ÚÈÛÎ·Ó ÛÙfi¯Ô Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÓÙ·ÌÏ ÛÎÔÚ (42-21) Ì ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ 45-27. ◊Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ Ô ÕÚ˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û Û·Û̈‰Èο Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ÙÔÓ ∫Ï·ÚÎ Î·È ÙÔÓ ª¿ÚÏÔ Ó· Â›Ó·È ÔÈ

ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï¿ıÈ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÕÚË ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Û 59-43, ‰‡Ô ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ◊Ù·Ó ÂÌÊ·Ó¤˜, fï˜, ˆ˜ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË, ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. ∏ ٤ٷÚÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÍÂÏ›¯ıËΠ۠ÚÔÛˆÈÎfi ÛfiÔ˘ ÙÔ ªÈ¯¿ÏË ¶ÂÏÂοÓÔ˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ¤Î·Ó ÙÔ ¤Ó· ÎϤ„ÈÌÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È ÙÂÏ›ˆÓ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ Ì ÔÈÎÈÏ›· ηÚʈ̿وÓ. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ “¤ÙÚÂÍ·Ó” ¤Ó· ÛÂÚ› 10-0 ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 78-49, ÙÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÚfiˆÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ 34 fiÓÙÔ˘˜ (87-53) Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô ÕÚ˘ ‹Ù·Ó Ó·...Ì·˙¤„ÂÈ Î¿ˆ˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 89-60. ¢ÂοÏÂÙ·: 27-9, 45-27, 66-49, 89-60 ª∞ƒ√À™π (ª·ÚÙ˙Òη˜): ∫È˙ 18, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 18, ª·Ù‹˜ 3, ÃfiÌ·Ó 6, ¢È·Ì·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 1, ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 5, ∫·Ï¿ı˘, ∞ÚÈÁÎÌ¿ÌÔ˘ 2, ∫¤ÓÙ·Ï 5, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 17, °ÎfiÚÓÙÔÓ 12, ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘ 2. ∞ƒ∏™ (ª·ÙÛfiÓ): ∫Ï·ÚÎ 15, ªÂÙ˜ 4, ¡Ù¤È 4, ƒ›ÙÛ·ÚÓÙÛÔÓ 2, ÷Ù˙Ë‚Ú¤ÙÙ·˜ 15, ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜ 8, ™ÎÔÚ‰›Ï˘, ª¤ÏÛÂÚ, ∫·ÎÈÔ‡˙˘ 2, ª¿ÚÏÔ˜ 10.

M¶A™KET

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 07/10/2009 ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11/10/2009, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “VALIS” ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ÙÔ 27Ô ∂Ù‹ÛÈÔ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ √¢∫∂ 2009, ·fi ÙÔÓ ™.¢.∫.ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ √¢∫∂ ÂȘ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ·Ï·›Ì·¯Ô˘ ‰È·ÈÙËÙÔ‡ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ∞οÛÔÁÏÔ˘. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ¢.™. Ù˘ √¢∫∂, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 30 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘. ΔÔ 27Ô ∂Ù‹ÛÈÔ ∂ÈÌÔÚʈÙÈÎfi ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ √¢∫∂ 2009, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û 2 ÁÎÚÔ˘:: 1Ô °ÎÚÔ˘ 7-8-9 (ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶¤ÌÙË, ¶·Ú·Û΢‹) √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. 2Ô °ÎÚÔ˘ 9-10-11 (¶·Ú·Û΢‹, ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋) √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ™.¢.∫. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ, ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∫·ÙËÁÔÚ›· ∞’: ¢ÂÛÏ‹˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜, ™Ù·Ì·ÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, Δ˙·ÊϤÚ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ∫·ÙËÁÔÚ›· μ’: ∑¿¯Ô˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜, ¶··ÊˆÙ›Ô˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫·ÙËÁÔÚ›· °’: μÔÁÈ·Ù˙‹˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ∑·¯·Ú‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·, ¶·ÚÁÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË ŸÏÁ·. ¢ÈÂıÓ›˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ÷ڿϷÌÔ˜, ª·ÛÙÚ·ÊÙÛ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

∂ÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 7 Ì ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÂÈÌÔÚʈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ ÛÙȘ ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋.

√ ¶∞√ Ó›ÎËÛ ÙËÓ ΔÚ›Ô˘ÌÊ ™ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ °ÎÔ̤ÏÛÎÈ” ‹ÚÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË Ì 66-62 Â› Ù˘ ΔÚ›Ô˘ÌÊ. √ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª·Ù›ÛÙ Î·È °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ ÂÓÒ ÛÙ· ÚÒÙ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ ¤¯·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰¤¯ıËΠ¯Ù‡ËÌ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î·È ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ۠ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ ·ÈÎÙÒÓ ‹ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. √ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ 11 ·fi ÙÔ˘˜ 12 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ Ì ٷ Ú¿ÛÈÓ· ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ªÈϤÓÎÔ Δ¤ÈÙ˜ Î·È ¡ÈÎ ∫·Ï¿ı˘. √ ÌÂÓ ÚÒÙÔ˜ ‰ÂÓ ÛÎfiÚ·ÚÂ Î·È ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 1 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ÙȘ 3 ·Û›ÛÙ Î·È Ù· 2 ÎÏ„›Ì·Ù·, Ô ‰Â ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤Ù˘¯Â 5 fiÓÙÔ˘˜, ÂÓÒ Â›¯Â Î·È 2 ÎÏ„›Ì·Ù·. √ ÓÈÎËÙ‹˜ ÎÚ›ıËΠÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·. √ ¡›ÎÔÏ·˜ ¤Î·Ó ÙÔ 62-64 (38’45’’), Ô ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ Ì ̛· Ù¿· Î·È ¤Ó· ·Ì˘ÓÙÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Û ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒÒÛÔ˘˜, ¤‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÚÈÓ Ô ™·ÓÔ‡Ï˘ Ì ‰‡Ô ‚ÔϤ˜ ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ 62-66 Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ¢ÂοÏÂÙ· 24-15, 36-36, 52-49, 62-66 Δƒπ√Àªº (∂Ú¤ÌÈÓ): ƒ·˜ 23, ™·Ì¿ÏÎÈÓ 11, μÈ¿ÏÙÛÂÊ 2, ™ÂÚÁΤÂÊ 3, μ·ÚÏ¿ÌÔÊ, μ¿ÏÈÂÊ, ¶·Ó›Ó 19, ¡ÂÛÙ¤ÚÔÊ 4 ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): Δ¤ÈÙ˜, ™·ÓÔ‡Ï˘ 10, ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 2, ºÒÙÛ˘ 10, ¡›ÎÔÏ·˜ 12, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 6, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 1, ¶¤ÎÔ‚ÈÙ˜ 16, ∫·Ï¿ı˘ 5, ™ÂÚÌ·ÓÙ›ÓÈ, ªfiÁÚ˘.


™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¢∂¡ ›̷ÛÙ ÙfiÛÔ “¢ ¯¿ÏÈ·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌ·” ›¯Â ÂÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ªÂÓʛη Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜. ¶ÔÏÏÔ› T˘ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ›¯·Ó E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY Û‡ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÈÚˆÓ¢ÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔ·Ó·ÁÁ›ÏÔ˘Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· Ù˘ ∞∂∫ ·fi ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. ∫·È ÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηΛÛÂÈ ¿ÏψÛÙÂ, fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ÌÈ· ÏÂ˘Ú¿ ›¯·Ì ∞˚Ì¿Ú, ¡ÙÈ ª·Ú›·, ™·‚ÈfiÏ·, ∫·ÚÓÙfiÛÔ, ƒ·Ì›ÚÂ˙, §Ô˘˚˙¿Ô Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË °ÂˆÚÁ¤· (·ԉ›¯ÙËΠËÚˆ˚Îfi˜), °Î¤ÓÙ˙ÔÁÏÔ˘, ÕÚÙÛÂ, ÓÙÂÊÔṲ́ ªÏ¿ÓÎÔ Î·È Â˘Ù˘¯Ò˜ ™ÎfiÎÔ, ™¿¯·, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜... √ ª¿Á‚ÈÙ˜ fï˜ Â¤ÌÂÓÂ, ÂÌÈÛÙ¢fiÙ·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Î·È ÂÚ›ÌÂÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ÙÂÏÈο ‹ÚıÂ. ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ∞∂∫ ÏÔÈfiÓ, È¿ÓÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ¤ÊÙ·Û Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Â› ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·‹ÙÙËÙË Û 19 Û˘Ó¯‹ ·È¯Ó›‰È· (ÂÓÓ¤· Â›ÛËÌ· Î·È 10 ÊÈÏÈο), ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ∏ Ó›ÎË Â› Ù˘ ªÂÓʛη, ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο ·Ô‰ÂȯÙ› Î·È Ó›ÎË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫. ÀÂÚ‚ÔÏÈÎfi ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ... ∫¿ı ¿ÏÏÔ, ·ÊÔ‡ Ù· ÔʤÏË Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿. ¢ËÏ·‰‹; ¶ÚÒÙÔ Î·È Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∏ ÂÈÙ˘¯›· ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË “ÙÔÓˆÙÈ΋” ¤ÓÂÛË ÛÙË “Ï·‚ˆÌ¤ÓË” „˘¯ÔÏÔÁÈο (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) ∞∂∫, ÂÓfi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Û ∂ÏÏ¿‰· Î·È ∂˘ÚÒË. ¢Â‡ÙÂÚÔ “ÁχηÓ” ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ ÌÂÙ¿ Ù· ¿Ù˘¯· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ...ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È. ΔÚ›ÙÔÓ, ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ ∞∂∫ ̤۷ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ Î·È Ù¤Ù·ÚÙÔÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ √À∂º∞. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ‹Á ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â¤ÛÙÚ„ ̒ ·˘ÙÔ‡˜. ¶¤Ù˘¯Â ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ ÂÏ΢ÛÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· Ù˘ °·Ï·Ù¿ Ì ÙË ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ¤¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √ “ÓÈÎËÙ‹˜” ΔÂÓ ∫¿ÙÂ, ηıfiÙÈ ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È “ÂÚ·ÛÙ‹˜” , ¤Ú·Û ÌÈ· ...ÂÚˆÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ. ªÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ Ì·Ù˜ οÓÈÛ ÙÔ ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ...¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¡ÈÎÔϤÛÎÔ˘ Ô˘ ·ÛÙfi¯ËÛ ÛÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ. 줂·È·, Ô √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ú¤ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·Ó·ÚˆÙËı› Â› ÙÔȘ Ô˘Û›·˜ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô ¡›Ó˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÌÈÛÙ¢Ù› ı¤ÛË ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ 11·‰·. √ ÈÙÛÈÚÈο˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË... Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‚Ú·‰È¿ ‹Ù·Ó “Ì·ÁÈ΋” ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¢‡Ô ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Â˘Úˆ·˚ο Ì·Ù˜ (ÙÔ ¤Ó· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜) Î·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ì·˙Â̤ÓÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›· Ù˘ √À∂º∞ ›¯·Ì Ôχ ηÈÚfi Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ¶¿ÓÙ· Ù¤ÙÔÈ· ÏÔÈfiÓ... papathanasiou@e-thessalia.gr

27

πηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô ΔÛÈÒÏ˘ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ˙‹ÙËÛ ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Û ÙÈ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” , ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ËÌÂÚÒÓ Ì ¶ÈÂÚÈÎfi, ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ (ÂÎÙfi˜), πˆÓÈÎfi (ÂÓÙfi˜) Î·È §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¿ÊËÛ·Ó ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ÙÔÓ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙË Ù¯ÓÈÎfi Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔÓ Î¿ı Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÔÏÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ ‚·Ú‡ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·.

ªÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜; ™Δ√ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· (fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜), Ì ∫¤Ú΢ڷ Î·È ¢È·ÁfiÚ·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÈÛ¿ÚÈı̘ ӛΘ Ì 3-2 Î·È 1-0 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ì ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ Û˘ÁÎÔÌȉ‹; ¢‡ÛÎÔÏÔ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Ô ÊÂÙÈÓfi˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, Û·ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ...

∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª√§π™ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ (∫¤Ú΢ڷ, ∂ıÓÈÎfi˜, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ƒfi‰Ô˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜) ·fi ÙȘ 18 Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ʤÙÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·‹ÙÙËÙ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ. ∫·Ì›· ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ 3Ã3, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Á¢Ù› ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢. ™ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚ϤÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, Û ¤Ó· ¿ÎÚˆ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ʤÙÔ˜. ΔfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ Ë Ì¿¯Ë ÚԂϤÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË...

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Δ√ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÙÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 48 ÔÌ¿‰ˆÓ ¯ˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Û 12 ÔÌ›ÏÔ˘˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ªfiÏȘ ¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜ (™fiÚÙÈÓÁÎ §., ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ, Œ‚ÂÚÙÔÓ, ™·¯Ù¿Ú ¡ÙfiÓÂÙÛÎ Î·È μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ.) ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ, ‰‡Ô ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÔÈ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÔÈ ™Ï¿‚È· ¶Ú., §¤ÊÛÎÈ ™fiÊÈ·˜, ª¿Ù ªÔÚ›ÛÔÊ Î·È ¶·ÚÙÈ˙¿Ó. ™ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, Â›Ó·È ÌÂÚ‰Â̤ÓË Î·È ÔÏÏ¿ ·fi Ù· Ê·‚ÔÚ› ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÚÊÈ¿, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ù· ÊÒÙ·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi, ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ·ÛÙ¤ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

¶∞¡π√ ٷϤÓÙÔ ˆ˜ ·ıÏËÙ‹˜ Ì· Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ ÒÚÈÌÔ˜ Î·È ÛÂÌÓfi˜. ∏ “£” ÛÙÔ ·˘ÚÈ·Ófi ʇÏÏÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ΈËÏ·Û›·˜ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ô˘ η٤ÎÙËÛ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ·Ó‰ÚÒÓ ÛÙËÓ ÙÂÙڿΈÔ ¿Ó¢ ˉ·ÏÈÔ‡¯Ô˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ·ıÏËÙ‹˜, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÚÔfiÓËÛ˘ ÛÙÔÓ ŸÌÈÏfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÂÎÏËÎÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ªÂÁ¿ÏÔ ÙÔ˘ fiÓÂÈÚÔ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·ÎÚÈı›. ™’ fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÚ›· ¤¯ÂÈ ¿ÍÈÔ˘˜ Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÈ· Ô˘ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ Î·È ...‰‡Û‚·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ Ì·˜ ›Â, Ë ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ ÛÙ·ı› ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıË ÛÙ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ·fi ÙÔ 2006 ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÙÔ ...Ì¿ÚÌ·ÚÔ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ ™Ù¤ÚÁÈÔ Ì· Î·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË ÚˆÙÔÎÏ·Û¿ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ı· ‚·‰›ÛÂÈ Ì ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ¶fiÙ ÔÈ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·Ï¿ ÛÙȘ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯ˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜; ¶fiÙÂ... ∂.∞.¶.

∂.Ã.

∫·Ï‡ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ™Δ∏ ¡›ÎË „¿¯ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ “ηٷÚÚ¤ÂÈ” ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∏ ÈÔ ÏÔÁÈ΋ ÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ‰›ÓÂÈ Î·È Ô ÈÔ ·Ïfi˜ ʛϷıÏÔ˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. Δ¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, fï˜, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÂΛ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÂÓÒ Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÔÔ›· ˘¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∂ÊfiÛÔÓ ÏÔÈfiÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·˘Ù¿, ÙfiÙÂ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ·Ï‹ Î·È ÂÓÓÔԇ̠ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ¤‰ˆÛ·Ó fiÏ· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ó· ÌËÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÎÔ‡Ú·Û˘ Ó· οÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ¿Û·, οÙÈ Ô˘ Ê¿ÓËΠȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘. ∂Ô̤ӈ˜ Ë ¡›ÎË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÈÔ ¤Í˘ÓË Ù·ÎÙÈ΋ Î·È Ó· ÌËÓ ÊÔÚÙÛ¿ÚÂÈ Â› 45’, ÒÛÙ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ÌË Ì¤ÓÂÈ ·fi ...η‡ÛÈÌ·.

∂Ȃ‚ÏË̤ÓË Ë ·Ó‡ÚÂÛË ·ıÏËÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ

ÕÏÏÔ Ù· ÊÈÏÈο, ¿ÏÏÔ Ù· Â›ÛËÌ·

™∏ª∞¡Δπ∫√ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û ÎÏÂÈÛÙ¿ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈ·, ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ, ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ·Ó‰ÚÈΤ˜ Î·È ÙȘ Á˘Ó·ÈΛ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜. ∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ ·ıÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ‰È·ı¤ÛÈÌ· Á‹‰·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, ‚Ú¤ıËΠχÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 1937, ·ÏÏ¿ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ. ∫·Ïfi ı· ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó ÂÈÛٷ̤ӷ Ì ٷ ·Ú¿ÔÓ· ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÓÂÔÏ·›· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi...

™Àá∞ ‚È·˙fiÌ·ÛÙ ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ù· ÔÔ›· fï˜ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Ï¤Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·ÔÙÂÏ› Ë μÈÁÈ·Ú¿Ï. ™Ù· Ì·Ù˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¤Î·Ó ӛΘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, Ì ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙËÓ “ÙÂÛÛ¿Ú·” Ì ÙËÓ ÔÔ›· “ÊÈÏÔ‰ÒÚËÛ” ÙË °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜. ∫È fï˜ fiÙ·Ó ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ù· Â›ÛËÌ· ·È¯Ó›‰È· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿ÏÏ·Í·Ó. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÚÒËÓ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â, ¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î·Îfi ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‚ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ Ó›ÎË ÛÙȘ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË ¤¯·ÛÂ Î·È ·fi ÙËÓ ˘ԉ¤ÛÙÂÚË ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ Ì 2-0 ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ¢‡ÛÎÔÏÔÈ Î·ÈÚÔ› ÁÈ· ÙÔ “ΛÙÚÈÓÔ ˘Ô‚Ú‡¯ÈÔ” Ì ÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· ÙÔ˘ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· “ÙÚ›˙ÂÈ” ÂÈΛӉ˘Ó·... μ.∫.


28

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¢À¡∞Δ∞ ™Δ∞¡Δ∞ƒ ¶ƒ√™º∂ƒ∂π Δ√ ∫√À¶√¡π Δ√À “¶∞ª∂ ™Δ√πÃ∏ª∞” ∞ÀΔ√ Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√

Δ∞ª∂π√ 332. §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË 1 1.35 434. ¶·Ú› ™.∑.-¡·ÓÛ› . . . . . . .1 1.50 486. ™·ÌÙÓfiÚÈ·-¶¿ÚÌ· . . .1 1.55 544. √Ï·¤ÓÛÂ-¶fiÚÙÔ . . . . . .2 1.45 ∞fi‰ÔÛË: 4.55 ™Δ∞¡Δ∞ƒ 400. ÃÈÌ¤ÚÓÈ·Ó-¡Ù·ÓÙ› °. . .1 2.15 473. ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜-™¤ÏÙÈÎ . . . . .1 2.30 476. ™›‚·ÚÔÚ-∞ÓÙ¿ÏÈ·ÛÔÚ 1 1.90 506. ΔÛ¤ÏÛÈ-§›‚ÂÚÔ˘Ï . . . .1 2.05 ¢π¶§∞ 348. ªfiÏÙÔÓ-ΔfiÙÂÓ·Ì . . . .2 1.75 449. §·Ó˜-§ÈfiÓ . . . . . . . . . . . .2 1.65 503. ªÂÏÈÙÛfiÓ·-∑˘Ú›¯Ë . . .2 1.65 504. ŒÚÂÌÚÔ-ª¿ÏÌ . . . . .2 2.65 π™√¶∞§π∂™ 331. ∞Ófi‚ÂÚÔ-ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ Ã 3.25 346. °Ô˘Ï‚˜-¶fiÚÙÛÌÔ˘ı . . .à 3.15 483. ∫¿ÏÈ·ÚÈ-∫Ȥ‚Ô . . . . . . . .à 3.00 484. ªÔÏfiÓÈ·-Δ˙¤ÓÔ· . . . .à 3.20 546. ªfiη Δ˙.-μÂϤ˙ . . . . .à 3.20 ¢π¶§∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 327. Δ˙Ô˘ÚÁοÚÓÙÂÓΔÚ¤ÏÂÌÂÚÁÎ . . . . . . . . . . . .1à 1.32 339. ªfiÓÙÂÓ·-ƒÂÙ˙›Ó· . . . .Ã2 1.22 346. °Ô˘Ï‚˜-¶fiÚÙÛÌÔ˘ı . .1à 1.22 396. ∫ÈÏÌ¿ÚÓÔÎ-∞ÌÂÚÓÙ›Ó Ã2 1.37 433. ¡È˜-μ·ÏÂÓÛÈ¤Ó . . . . . .1à 1.22 439. ÕÏÌ··Ú-ªÚ¤ÓÙ· . . .Ã2 2.27 440. μ›ÏÂÌ-¡·˚̤ÓÁÎÂÓ . .Ã2 1.45 478. √˘ÙÚ¤¯ÙË-∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ .1à 1.76 494. ™ÙÔ˘ÙÁοډË-μ¤ÚÓÙÂÚ μÚ. 1à 1.33 498. ∫Ï·Ì ªÚÈ˙-ÕÓÙÂÚϯ٠1à 1.27

ª¶∞°∂ƒ¡ ª√¡.

ΔÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÎÙfi˜ Ô ƒfiÌÂÓ ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÕÚÈÂÓ ƒfiÌÂÓ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ı· ÛÙÂÚËı› Ë ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ Ì ÙËÓ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·fi Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ∫Ôψӛ· Î·È ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ ÁÈ· ÙË ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη Î·È ·fi ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ªÔÚÓÙfi ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ƒfiÌÂÓ ÁϛوÛ ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÌÈ·˜ Î·È ˘‹Ú¯Â ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ˙ËÌÈ¿, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·Ôʇ¯ıËÎÂ: “¢ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¿Û¯ËÌÔ˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. √ ÌËÓ›ÛÎÔ˜ Î·È ÔÈ Û‡Ó‰ÂÛÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÚ·¯Ù›” , ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ º·Ó °Î¿·Ï.

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 21, 27, 28, 30.

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 9 3 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 5 2 7 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 8 3 0.

æ‹ÊÔ ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÔÚ› ·˘Ù‹ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Ó· Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ÛÙÔ “¶¿Ì ™ÙÔ›¯ËÌ·” fï˜, fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ê·‚ÔÚ› ı· ÙËÓ ...ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÌÂÁ¿ÏË Â˘ÎÔÏ›·. μϤÂÙÂ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ù¤ÙÔÈÔ Ô˘ ʤÚÓÂÈ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈ̤و˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÌÂÛ·›Ô˘˜ ‹ ¯·ÌËÏ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È ˘¤Ú ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÔ˘fiÓÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Á¿ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ·›˙Ô˘Ó ¯·ÌËϤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Ì ÌÂȈ̤ÓË ‰fiÛË Ú›ÛÎÔ˘.

ª

∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ Ì ÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ÂÓÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Ù· ·È¯Ó›‰È· ™Â‚›ÏÏË-ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙËÓ ¶ÚÈ̤ڷ ¡ÙÈ‚È˙ÈfiÓ, ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÓÙ¤ÚÌÈ ÙË ªÚÈ˙ Ì ÙËÓ ÕÓÙÂÚϯ٠ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ÙÔ ºÈÔÚÂÓÙ›Ó·§¿ÙÛÈÔ ÛÙÔ ∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ Î·È ÙÔ ¶∞√∫∏Ú·ÎÏ‹˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞˜ ‰Ô‡Ì fï˜ Û ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÛÙËÚȯıԇ̠·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ: ™ÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη Ô ¶∞√∫ ¤¯ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ó¤·˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ‚·ıÌÒÓ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ Ë ΔÔ‡Ì· ı· ...ÂÎÚ·Á› (“¿ÛÔ˜”). √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÎÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ (·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙÔ √∞∫∞) Î·È ÙÔÓ “¿ÛÔ” ı· ÙÔÓ ÙÈÌ‹ÛÔ˘ÌÂ. ¢‡ÛÎÔÏ· ı· ¯¿ÛÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË §ÂÈ‚·‰È¿ (“‰ÈÏfi”), ÂÓÒ Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ •¿ÓıË (1Ã). ¶Èı·Ó‹ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘. ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Â›Ó·È Èı·Ófi˜. ∏ ª¿ÁÂÚÓ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ƒÈÌÂÚ›, ƒfiÌÂ Î·È μ·Ó ªÔ‡ÈÙÂÓ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∫Ôψӛ· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ¤ÎÏËÍË. °È· ÙÔ˘˜ ÙÔÏÌËÚÔ‡˜ ÙÔ “Ô ¤¯ÂÈ 5.00 ·fi‰ÔÛË. ¢˘Ó·Ùfi˜ Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ Ì ÙËÓ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË. ∏ ™ÙÔ˘ÙÁÎ¿Ú‰Ë “·Ó·ÛÙ·›ÓÂÙ·È” fiÙ·Ó ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙËÓ μ¤ÚÓÙÂÚ (1Ã), ÂÓÒ Ë μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ ÏÔÁÈο ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙÔ ªfi¯Ô˘Ì (“‰ÈÏfi” ). ™ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ë ∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. ¢‡ÛÎÔÏ· Ë Ô˘Ú·Áfi˜ ºÚ¿ÈÌÔ˘ÚÁÎ ı· Ù˘ Îfi„ÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜. ¢˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ™·Ó ¶¿Ô˘ÏÈ. £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ Ã¿ÓÛ· ƒfiÛÙÔÎ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ÕÏÂÓ (1Ã). ªÂÁ¿ÏÔ Ì·Ù˜ ÛÙÔ “™Ù¿ÌÊÔÚÓÙ ªÚÈÙ˙” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ Î·È ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ. £· ¿Ì Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ (“¿ÛÔ˜” ). ∂ÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªfiÏÙÔÓ, ÂÓÒ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï Ì ÙËÓ ªÏ¿ÎÌÂÚÓ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ó· ÙË ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ “∂ÌÈÚ¤ÈÙ˜”. ªÂ 1à ηχÙÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÕÛÙÔÓ μ›Ï· Ì ÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ. ∞fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ∫¿ÚÓÙÈÊ Â› Ù˘ °Ô˘fiÙÊÔÚÓÙ, ÙÔÓ “¿ÛÔ” Ù˘ ¶Ï›ÌÔ˘ı Â› Ù˘ ̤ÙÚÈ·˜ ™Î¿ÓıÔÚ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ™¤ÊÈÏÓÙ °Ô˘ÂÓ. Â› Ù˘ ¡Ù¤ÚÌÈ. ¢ÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ë ¡fiÙÈÁ¯·Ì ·fi ÙË ¶ÈÙ¤ÚÌÔÚÔ (Ã2), fiˆ˜ Î·È Ë ™Ô˘fiÓÛÈ ·fi ÙË ∫¶ƒ (1Ã). ∞fi ÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ŸÏÓÙ·Ì Î·È ª›ÏÁÔ˘ÔÏ. ™ÙË ™ÎˆÙ›· Ë ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ÙÔ›¯Ô ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ™¤ÏÙÈÎ. £· ¿Ì Ì ÙËÓ ¤‰Ú· (“¿ÛÔ˜”). ∏ ª·‰¤ÚÁÔ˘ÂÏ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ºfiÏÎÂÚÎ (“¿ÛÔ˜”), ÂÓÒ Ë ∞ÌÂÚÓÙ›Ó ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∫ÈÏÌ¿ÚÓÔÎ (Ã2). ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Ã¿ÌÈÏÙÔÓ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ™ÂÓÙ Δ˙fiÓÛÔÓ (1Ã). √ “¿ÛÔ˜” οÓÂÈ ·È¯Ó›‰È Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ·-

ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›·. ™¿ÏÙÛÌÔ˘ÚÁÎ Î·È ∞Ô‡ÛÙÚÈ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈο Ê·‚ÔÚ› Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÙȘ ӛΘ. “ÕÛÔ˜” Î·È ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ™ÙÔ˘ÚÌ Î·È ÛÙËÓ ∫¿ÌÊÂÓÌÂÚÁÎ. ∏ ƒ·›ÓÙ μ. ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ¡¤Ô˘ÛÙ·ÓÙ (Ã2). °ÈÔ˘ÓÁÎ ªfiȘ Î·È μ·ÛÈÏ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ӛΘ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘˜ Ì ÙȘ ∞·Ú¿Ô˘ Î·È ™ÈfiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (“¿ÛÔÈ”). ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∑˘Ú›¯Ë ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ªÂÏÈÓÙÛfiÓ·. ¢‡Ô ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙË ¢·Ó›·. ∏ √ÓÙ¤ÓÛ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ Õ·ÏÌÔÚÁÎ Î·È Â‰Ò ı· Ê·Ó› Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ (“¿ÛÔ˜”). ∏ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ¤¯ÂÈ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ¤Ú· Ì ÙËÓ ÊÔÚÌ·ÚÈṲ̂ÓË ŒÛÌÈÂÚÁÎ (“Ô). ªÚfiÓÙÌÈ Î·È ª›ÓÙÈÏ·ÓÙ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ӛ΢ (“¿ÛÔÈ”). ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ‚ϤÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ “¿ÛÔ˘” Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· “Û¿ÛÔ˘Ó” . ∏ ÿÓÙÂÚ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ √˘ÓÙÈÓ¤˙Â Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ӛΘ, fiˆ˜ Î·È Ë ºÈÔÚÂÓÙ›Ó· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ §¿ÙÛÈÔ. ∞fi ÎÔÓÙ¿ Î·È ÔÈ “¿ÛÔÈ” ÙˆÓ ™·ÌÓÙfiÚÈ· (Ì ¶¿ÚÌ·) Î·È ª¿ÚÈ (Ì ∫·Ù¿ÓÈ·). ¶Èı·Ó¤˜ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∫¿ÏÈ·ÚÈ∫Ȥ‚Ô Î·È ªÔÏfiÓÈ·-Δ˙¤ÓÔ·. ∞fi ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÂÈϤÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ ª¿ÓÙÔ‚·, ªÚ¤ÛÈ· Î·È ΔÔÚ›ÓÔ, ÂÓÒ ƒÂÙ˙›Ó· Î·È ºÚÔ˙ÈÓfiÓ ‚ϤÔ˘Ì ӷ ̤ÓÔ˘Ó “fiÚıȘ” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙȘ ªfiÓÙÂÓ· Î·È ¶È·ÙÛ¤ÓÙ˙· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· (Ã2). ™ÙËÓ πÛ·Ó›· Ë ª·ÚÙÂÏfiÓ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞ÏÌÂÚ›· ÛÙÔ “∫·Ì ¡Ô˘”, ÂÓÒ ‰‡ÛÎÔÏ· Ë ƒÂ¿Ï ı· ʇÁÂÈ ÓÈ΋ÙÚÈ· ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘ (1Ã). £· ÚÈÛοÚÔ˘Ì ÙÔ˘˜ “¿ÛÔ˘˜” ÙˆÓ μ·ÁÈ·‰ÔÏ›‰ Î·È μÈÁÈ·Ú¿Ï, ÂÓÒ Ù· Ì·Ù˜ ÃÂÙ¿ÊÂ-√Û·ÛÔ‡Ó· Î·È ™·ÓÙ·ÓÙ¤Ú-μ·Ï¤ÓıÈ· ›Ûˆ˜ Ï‹ÍÔ˘Ó ÈÛfi·Ï·. ™ÙËÓ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ªÔ‡ÚıÈ· Î·È ™ÔÛȉ¿‰ ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙȘ §Â‚¿ÓÙÂ Î·È ¡Ô˘Ì¿ÓıÈ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. äÚÎÔ˘Ï˜ Î·È ∞ÏÌ·ı¤ÙÂ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ› ÁË‰ԇ¯ÔÈ, ÂÓÒ Ë ª¤ÙȘ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÈ ·fi ÙËÓ μ·ÁÈÂοÓÔ (Ã2). ™ÙËÓ °·ÏÏ›· ª·ÚÛ¤ÈÁ Î·È ¶·Ú› ™.∑. ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ÚÒÙË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ªÔÓ·Îfi Î·È Â‡ÎÔÏ· ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜. ¶ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ, ıˆÚËÙÈο, Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ¡·ÓÛ› (“¿ÛÔÈ”). ¢ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ªÔÚÓÙfi Î·È §ÈÏ (Ã2), ÂÓÒ Ë §ÈfiÓ ÏÔÁÈο ı· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ §·Ó˜. “ÕÛÔ˜” Ë ΔÔ˘ÏÔ‡˙ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ §ÔÚÈ¿Ó. ™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ì ӛΘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÚˆÙÔfiÚÔÈ ªÚ¿Áη Î·È ªÂÓʛη. ∏ ÚÒÙË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ™ÂÙÔ˘Ì¿Ï, ÂÓÒ Ë ‰Â‡ÙÂÚË ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ¶¿ÎÔ˜ ºÂÚ¤ÈÚ·. ∏ ¶fiÚÙÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ √Ï·Ó¤ÓÛ (“‰ÈÏfi”), ÂÓÒ ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¡·‚¿Ï-ƒ›Ô Õ‚Â Î·È ™fiÚÙÈÓÁÎ-ªÂÏÂÓ¤ÓÛ˜ ηχÙÔÓÙ·È Ì 1Ã. ¢ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ √˘ÙÚ¤¯Ù˘. ∫Ô˘Ú·Ṳ̂ÓË ÌÂÓ Ë ÁË-

‰ԇ¯Ô˜ ÔÌ¿‰·, ÈηӋ ‰Â Ó· οÓÂÈ ÙË ˙ËÌÈ¿ (1Ã). £· ÎÔÓÙÚ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ªÚ¤ÓÙ· (Ã2), ÂÓÒ Ë Ã¤ÚÂÓÊÂÓ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ º¤ÓÏÔ (“¿ÛÔ˜”). ∞ÎÏfiÓËÙ· Ê·‚ÔÚ› º¤ÁÂÓÔÚÓÙ Î·È ÕÁÈ·Í, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ¡·˚̤ÓÁÎÂÓ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ μ›ÏÂÌ. ™ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ °¿Ó‰Ë˜ Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È Ù· ÓÈÎËÊfiÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÛÂÚ› ÁΤϘ. ∏ ªÔ˘ÛÎÚfiÓ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ηχÙÂÚ¿ Ù˘

Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ∫Ï·Ì ªÚÈ˙-ÕÓÙÂÚϯ٠‰›ÓÔ˘Ì ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ¤‰Ú·, ·Ó Î·È ÛÙ· ÓÙ¤ÚÌÈ ‰ÂÓ ¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔÁÓˆÛÙÈο. ∏ ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ °ÎÂÓÎ. ™ÙË ™Ô˘Ë‰›· Ë ª¿ÏÌ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÊfiÚÌ· Î·È ı· ÙËÓ ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ŒÚÂÌÚÔ, Û ÌÈ· ¤‰Ú· fiÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹ ·Ú¿‰ÔÛË (“‰ÈÏfi”). ¶ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ӛ΢ ÛÙËÓ °Î¤ÙÂÌÔÚÁÎ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ °Î¿È˜ (“¿ÛÔ˜” ). ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë Ó›ÎË Ù˘ ∫¿ÏÌ·Ú Ì ÙËÓ ŒÚÁÚÈÙÂ, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Û ÙÚԯȿ Ù›ÙÏÔ˘ (“‰ÈÏfi”). ∏ ƒfi˙ÂÓÌÔÚÁÎ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ΔÚÔÓ¯¿ÈÌ ÌÔÚ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·‰È¿ÊÔÚË Î·È Ë ™Ù·ÚÙ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ¤ÎÏËÍË. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜ ı· ÂÈϤÍÔ˘Ì ÙÔ over. “ÕÛÔ˜” Ë ™Ù¿Ì·ÂÎ Ì ÙËÓ ºÚ¤ÓÙÚÈÎÛÙ·ÓÙ. ™ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Ë °·Ï·Ù·Û·Ú¿È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ∞ÓηڷÁÎÔ‡ÙÛÔ˘. ¡›Î˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ ªÂÛ›ÎÙ·˜, ™›‚·ÚÔÚ Î·È ∂ÛÎÈÛ¯›ÚÛÔÚ. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ μÂϤ˙ Î·È °Ô‰fiÈ ∫ÚÔ˘˙ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙȘ ªfiη Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ˜ Î·È §·ÓÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ì ¿ÓÙˆ˜ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó (Ã2). ¡ÈÔ‡ÂϘ √ÏÓÙ ªfiȘ Î·È ÃÈÌÓ¿ÛÈ· §· ¶Ï¿Ù· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰‡Ô ηÏÔ‡˜ ¿ÛÔ˘˜. ¢ÂÓ ¯¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú· ∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ Î·È ƒÔ˙¿ÚÈÔ (Ã2). ∫∞§∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ Û fiÏÔ˘˜ √ “∂À™Δ√Ã√™” efstohos@otenet.gr

ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ “£” ™ÙÔ ‰ÈÏ·Ófi ‰ÂÏÙ›Ô ÂÈϤÁÔ˘Ì ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ˆ˜ ÛÙ¿ÓÙ·Ú: 434. ¶·Ú› ™.∑.¡·ÓÛ› “¿ÛÔ˜” Ì ·fi‰ÔÛË 1.50 Î·È √Ï·¤ÓÛÂ-¶fiÚÙÔ (544) “‰ÈÏfi” Ì ·fi‰ÔÛË 1.45.Δ· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ÛËÌ›· ›ӷÈ: ΔÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ΔfiÙÂÓ·Ì ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ªfiÏÙÔÓ (348) Ì ·fi‰ÔÛË 1.75, ÔÈ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ∫¿ÏÈ·ÚÈ-∫›Â‚Ô (483) Ì ·fi‰ÔÛË 3.00 Î·È ªÔÏfiÓÈ·-Δ˙¤ÓÔ· (484) Ì ·fi‰ÔÛË 3.20, ÙÔ “‰ÈÏfi” Ù˘ ª¿ÏÌ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ŒÚÂÌÚÔ (504) Ì ·fi‰ÔÛË 2.65 Î·È Ô “¿ÛÔ˜” Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ §›‚ÂÚÔ˘Ï (506) Ì ·fi‰ÔÛË 2.05. ∑ËÙԇ̠ӷ ¤ÚıÔ˘Ó ÔˆÛ‰‹ÔÙ ٷ ‰‡Ô ÛÙ¿ÓÙ·Ú Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÓÙ ÛËÌ›·. ¶·›˙Ô˘Ì ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ÙÂÙÚ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ÂÙ¿‰·. ∂¿Ó Â·ÏËı¢ÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÂÙ¿‰· Î·È ‰¤Î· ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ¤ÓÙ ÙÂÙÚ¿‰Â˜. ∞Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ‰‡Ô ÛËÌ›· ı· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÚÂȘ ÙÂÙÚ¿‰Â˜, ÂÓÒ ·Ó ¯¿ÛÔ˘Ì ÙÚ›· ÛËÌ›· ÙfiÙ ı· ¤¯Ô˘Ì ΤډԘ Ì›· ÙÂÙÚ¿‰·. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 3.3 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚¿ÏÂÙ fiÔÈÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ı¤ÏÂÙÂ


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂∫£∂™∂π™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™ — ∞fi ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·fi ÙȘ 08.30 ¤ˆ˜ ÙȘ 15.00, ÂÓÒ ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤ„ÈÌÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ™¤ÛÎÏÔ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÎÏÂÈÛÙÔ› ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. — ∫·ÙfiÈÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ∫·ıËÁËÙ‹ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ª·Ï›˙Ô˘, ÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ª›· ÌÔÓ·‰È΋ ¢§¿ÚÈÛ·˜ ¤ÓˆÛ·Ó ÙȘ ‰˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÙÔ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó £¤·ÙÚÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÈÛıËÙÈο ÛÙËÓ ·Ó¿Ï·ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛË Ù˘ ·ÏÏÔȈ̤Ó˘ ·fi ÙȘ 9 ¤ˆ˜ Î·È ÚfiÛԄ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ∫·ÙÛ›ÁÚ· ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ 2009. ™ÙÔ £¤Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. √È Î·Ï·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ÏÈÙ¤¯Ó˜ ∞. ∫·Ú·ÎˆÓ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ı· ÛÙ·ÓÙ¿Î˘ Î·È §. ª·Ú¿Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‚·˜ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÚÔÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂÛʤÚÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ·ˆÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, £Â¿ÙÚÔ˘, ÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ·fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· fiÚÈ· Ì›·˜ fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈÙ˘ §¿ÚÈÛ·˜, ‰˘Ô ÂÈη·˜. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó Ì Â·ÁÛÙÈο ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÛ˘Ì‚ÔÏÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚÔ. §fiÁˆ Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë ÚÔÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Î·È ı· Û˘Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ¿ÊÔ˘ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” , ηıËÌÂÚÈÓ¿ 6-9 ÙÔ ·fiÏÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ΤÓÙÚÔ ÔÏÈÙÈÁÂ˘Ì·. ∫·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ (·fi ÛÌÔ‡ Î·È Ù¤¯Ó˘. Δ· ·09/10/2009) Ë ÒÏËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ı· ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ· Ù˘ ÂÈηÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÙÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ı· Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·fi ÙȘ 7,00 ÙÔ ·fiÚ·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙËÓ ÁÂ˘Ì· ¤ˆ˜ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙȘ ΔÚ›ÙË 6/10/2009 Î·È 9 Ì.Ì. ΔÔ 2Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÒÚ· 19.00 Î·È ı· ·ÎÔμfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ¢Îfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¢∏¶∂£∂ μfiÁÂÓÒ˜ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓË ÏÔ˘” Î·È ÙËÓ ∞ÛÙÈ΋ ªË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·È·fi ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ §. Ú›· ™·ÓÙÈÎϤÚÈ, Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫ËϷˉfiÓË Î·È μ. °ÂÚ°Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¡¤·˜ °ÂÓÈ¿˜. Ì·Ófi.

¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ

— ™ÙÔ Î·Ê¤ ÙˆÓ Ù¯ÓÒÓ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” (π¿ÛÔÓÔ˜ - ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘ ¤ÓÙÂη ÙÔÈÎÒÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î.Î. °Î¤Î·˜, ∫Ô˘ÚÎÔ‡‚ÂÏÔ˜, ªÈÓ·ÚÂÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜, ∫ÔÌÓËÓfi˜, ¶·ÙÛ¤·˜, ΔÂÚÏ›‰Ô˘, §˘‰›·, μ·ÁÁfi, ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘, μ·Û›Ï˘ Î·È ∫·Ú·ÁÎÔ‡ÓË. — ™ÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È Ë ¤ÎıÂÛË “20 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ + 1 ÏfiÁÔ˜” ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÈηÛÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 10/10/09. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” °ÎÏ·‚¿ÓË 37 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. — ∏ ÚÒÙË ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 17-18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı¤·ÙÚÔ, ‚Ú·‰ÈÓfi Ê·ÁËÙfi ÛÙËÓ ¶Ï¿Î· Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — ΔÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ (∂™∏∂£™Ù∂∂) ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì· “£ÂÛÛ·ÏÈο ÙÔ›·” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.00, ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” (Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜) ÛÙÔ μfiÏÔ. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, Ù· ̤ÏË Ù˘ ∂™∏∂£™Ù∂∂: £·Ó¿Û˘ μÔÁÈ·Ù˙‹˜, £·Ó¿Û˘ ∫·ÏÏÈ¿Ú·˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·ÙÛ·Ó¿Î˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¯ÏÈ‚¿ÓÔ˜ Î·È μ·ÁÁ¤Ï˘ ƒËÁfiÔ˘ÏÔ˜. √È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈϤ¯ÙËÎ·Ó ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ªÂÙ¤ˆÚ·, ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, ÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, ·ÏȤ˜ fiÚÙ˜, ÙË Ê‡ÛË Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔÛÒˆÓ ÛÙË ıÂÛÛ·ÏÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ¤ˆ˜ ÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. Î·È 6-9 Ì.Ì. οı ̤ڷ.

ª

ÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÚÎÔ‡˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, Ë √Ì¿‰· “√¶∂R∞” Â·Ó·Î¿ÌÙÂÈ ÛÙÔÓ ªÔÏȤÚÔ, ÙÔÓ Û˘ÁÁڷʤ· Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù˘ ÔÚ›·, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 2001 ÙȘ “™ÔÊÔÏÔÁÈÒٷ٘”. ΔË Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙÔÓ “ªÈÛ¿ÓıÚˆÔ”, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÛÙÔ “μios”, ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÒÚ· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “™ÊÂÓ‰fiÓË”.

ΔÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈο ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ¢È¢ڇÓÔÓÙ·È Ù· fiÚÈ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÔÚ·Ì·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË, ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ËıÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ۇ̂·ÛË, ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋ ΢ÚÈ·Ú¯›·, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “˘ÚËÓÈο ÌÔÙ›‚·” ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. Δ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë Ó¤· ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ·‰ÈÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÒÓ, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜, fiÛÔÓ Î·È ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ ÎÔÈÓÔ‡ ÎÒ‰Èη ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ë √Ì¿‰· “√¶∂R∞” ηÙÔÚıÒÓÂÈ Ó· ·Ó·ÓÂÒÓÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÛÙfi¯Ô˘˜. ¢ÂÓ ¤·„ ÔÙ¤ Ó· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ Ó¤Ô˘˜ Î·È ÚÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÊfiÚÌ·, ÙÔ ¿ÓÙÚÂÌ· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÙÔ ˘ÔÎÚÈÙÈÎfi, ÌÔ˘ÛÈÎfi Î·È ÎÈÓËÛÈÔÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô. ªÂ ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛËÛÙ·ıÌfi Ù˘ ÃÚ‡Û·˜ ¶ÚÔÎÔ¿ÎË, Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ £Ô‰ˆÚ‹˜ ∞Ì·˙‹˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ Ó· ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Û ÌÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. “™·Ó ‚Ϥˆ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ò˜ ˙Ô˘Ó Ô ¤Ó·˜ Ì ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. / ŸÔ˘ ÎÔÈٿ͈ Á‡Úˆ ÌÔ˘, ¿Ó·Ó‰ÚË ÎÔϷΛ·, / ‰fiÏÔ˜ ÎÈ ·¿ÙË ÌÔÓ·¯¿, Û˘ÌʤÚÔÓ, ·‰ÈΛ·. / ™Î˘ÏÈ¿˙ˆ, ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ È· ÎÈ Â›Ì·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ / Ó’ ·Óԛ͈ fiÏÂÌÔ ¿ÁÚÈÔ ÛÙ’ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÙÔ Á¤-

ÓÔ˜”, ϤÂÈ Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ú¿ÍË. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∂ϤÓ˘ ª·ÓˆÏÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ΛÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ Ë ∑ˆ‹ ÷Ù˙Ë·ÓÙˆÓ›Ô˘. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ÂÓÒ Ë ‰Ú·Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ ŒÏÛ· ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ë ¢·Ó¿Ë ™·Úȉ¿ÎË, Ô

¡›ÎÔ˜ °È·ÏÂÏ‹˜, Ë Δ˙ˆÚÙ˙›Ó· ¢·ÏÈ¿ÓË, Ô ¡¤ÛÙˆÚ ∫Ԅȉ¿˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜, Ë ∫·ÏÏÈÚfiË ª˘ÚÈ·ÁÎÔ‡, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫Ï›Ó˘, Ë º·Ó‹ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ô˘ Î·È Ô §ÂÔÓ¿Ú‰Ô˜ ª·Ù‹˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰˘Ô ˆÚÒÓ Î·È 15 ÏÂÙÒÓ, ı· ‰›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ΔÂÙ¿ÚÙË ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∫·ÏÂṲ̂ÓË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∫Èı·ÚÈÛÙÒÓ

∂‡· º¿Ì·: PÂÛÈÙ¿Ï ÛÙË §ÈıÔ˘·Ó›· ∫∞§∂™ª∂¡∏ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ

∫Èı·ÚÈÛÙÒÓ Ù˘ §ÈıÔ˘·Ó›·˜ “Motus Recto” Â›Ó·È Ë ÎÈı·Ú›ÛÙÚÈ· ∂‡· º¿Ì·, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï “∏ ª·Á›· Ù˘ ∫Èı¿Ú·˜” ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÛÙÔ Vilnius, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 5 √ÎÙÒ‚ÚË 2009. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ȉȷ›ÙÂÚË ·Ú¿ÎÏËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ÛÔÏ›ÛÙ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ: ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Δ˙ˆÚÙ˙ÈÓ¿ÎË, ¡›ÎÔ˘ ÷ÚÈ˙¿ÓÔ˘, ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË º¿Ì· ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ·

ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜. ∏ ∂‡· º¿Ì·, ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË,

ÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÊÚÈ΋ Î·È Â·ÈÓÂ›Ù·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÌË-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

Ó›· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ·ÍÈfiÏÔÁˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ μÔ˘ÏÁ¿ÚÈÎË ÂÙ·ÈÚ›· ÂΉfiÛÂˆÓ BALKANOTA ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÂÈÚ¿ “™˘ÏÏÔÁ‹ ∂‡·˜ º¿Ì·” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‹‰Ë 6 Ó¤Ô˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÚÁ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. ΔËÓ 1Ë ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË 2009 ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· MEL BAY (∏¶∞) Ë Ó¤· Ù˘ ¤Î‰ÔÛË “ ∞ÓıÔÏÔÁ›· ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË º¿Ì·” ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ó¤Î‰ÔÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ Û˘Óı¤ÙË ·Ù¤Ú· Ù˘.

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

∏ √ÈÎÔÙ¯ӛ· ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ & ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· 60 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ¤ÎıÂÛË Ì ٷ ›‰Ë Ù˘, Û ∞›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ §ÈÌ¿ÓÈ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ™¿‚‚·ÙÔ 10-10-2009 ¤ˆ˜ ΔÚ›ÙË 20-10-2009 ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. √È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ 12:00-21:00, ∫˘Úȷ΋ 10:00-19:00. ∂Áη›ÓÈ· ¶·Ú·Û΢‹ 9-10-2009 ÒÚ· 19:00. ΔÔ √ÈÎÔÙ¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ π∫¶∞ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·ÓÂȉ›ÎÂ˘ÙˆÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È¿ÛˆÛË Î·È ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Ù·ËÙÔ˘ÚÁ›·˜ - ÎÈÏÈÌÔÔ˝·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∞‰È¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘

¢Y™KO§O

ŒÎıÂÛË √ÈÎÔÙ¯ӛ·˜ ÛÙȘ ∞Ôı‹Î˜

29

√ “ªÈÛ¿ÓıÚˆÔ˜” ÙÔ˘ ªÔÏȤÚÔ˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “™ÊÂÓ‰fiÓË”

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

ÕÁÓˆÛÙ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ ª¿ÈÚÔÓ Û ‰ËÌÔÚ·Û›· ∞£∏¡∞ 2. ¢Âη¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ· - ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· - Ì·˙› Ì ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· οÔÈˆÓ ·ÎfiÌË (Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙË̤ÓË ∂ÏÏ¿‰·) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Sotheby’s ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. √È 71 ¯ÂÈÚfiÁڷʘ ÛÂÏ›‰Â˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ §fiÚ‰Ô μ‡ÚˆÓ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “μeppo”, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ô˘ÏËı› ÙÔ 1976 ÁÈ· 50.000 ÛÙÂÚϛӘ. √È ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ·, ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ô ÎfiÌ˘ ÙÔ˘ Rosebery ÙÔ 1855, ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÛÙÂÓfi Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È “·‰ÂÏÊfi Ú·„ˆ‰fi” ºÚ¿ÓÛȘ ÃfiÁÎÛÔÓ Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÛΤ„ÂȘ ÙÔ˘, ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ΔÔ ÚÔÛ·ÓËÌ· ÙÔ˘ ΔÛ¿ÈÏÓ٠ÿÚÔÏÓÙ” (Childe ∏arold’s ƒilgrimage) ̤¯ÚÈ ÙÔ 1821, fiÙ·Ó ·˘ÙÔÂÍÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÙÔ‡ Âı¿ÓÂÈ Û ËÏÈΛ· 36 ÂÙÒÓ. ∏ Ô›ËÛË, Ô ¤ÚˆÙ·˜ Î·È ÔÈ “ÌÈÎÚ¤˜ Û·ÚÎÈΤ˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ”, Ë ıÚËÛΛ· Î·È Ë Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Ô μ‡ÚˆÓ ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Sotheby’s.

∞ÔÛ‡ÚıËΠÁ˘ÌÓ‹ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜ Û ËÏÈΛ· 10 ÂÙÒÓ!

§√¡¢π¡√ 2. ªÈ· ʈÙÔÁÚ·Ê›·

Ù˘ ªÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜, Ë ÔÔ›· ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈ˙ Û ËÏÈΛ· 10 ÂÙÒÓ, Á˘ÌÓ‹ Î·È Ì·ÎÈÁÈ·ÚÈṲ̂ÓË, ·ÔÛ‡ÚıËΠ·fi ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ Tate Modern ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ ¶ÚÈÓ˜ “¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋”, Ë ÔÔ›· ıˆڋıËΠÚÔÛ‚ÏËÙÈ΋ Î·È ¿ÛÂÌÓË Î·È ·ÔÛ‡ÚıËÎÂ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ›¯Â ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÂÎÙÂı› ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÎÔ‡ÁÎÂÓ¯·˚Ì Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ÁηÏÂÚ› ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ¤Ï·‚·Ó ÓÔÌÈ΋ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜. ∞ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ™ÎfiÙÏ·ÓÙ °È·ÚÓÙ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÁηÏÂÚ› ÁÈ· Ó· ÛÈÁÔ˘Ú¢ÙÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÓfiÌÔ˜ ‹ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Pop life: Art in a material world”, Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ¤ÚÁ· ¤ÓÙÔÓ˘ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋˜ ʇÛ˘.

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂӉȷʤÚÔÓ Û ÁÔÓ›˜ ÎÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜

¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘: “Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÁÔÓ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó!”

Δ

Ô ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô SUBWAY, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂΉfiÛÂȘ ªÂÙ·›¯ÌÈÔ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™È‰¤ÚË “Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÁÔÓ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó!”, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7:30 Ì.Ì, ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 1, μfiÏÔ˜). °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ μ. ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¢ÈηȿÎÔ˜, „˘¯›·ÙÚÔ˜-‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜, ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ΔÌ‹Ì· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÌÂϤÙË Î·È ÂÌÈÛÙ¢ÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û ÁÔÓ›˜ Ô˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È. ∞¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ÁÔÓ›˜, Ô˘ ̤۷ ÛÂ Û˘Ó‹ıÂȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ·Ó·ÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û˘Ó‹ıË ·È‰È¿. ∫·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜, ·Ôڛ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ›Ûˆ˜ Î·È ·‰È¤ÍÔ‰·. ŸÏÔ Î·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ·˘ÙÔ› ÔÈ Û˘Ó‹ıÂȘ ÁÔÓ›˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: “ª‹ˆ˜ ÙÔ ·È‰› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È „˘¯ÔÏfiÁÔ;”. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Î·È Ô ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ™È‰¤ÚË ÙÔÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ, ηٿ ηÓfiÓ·, Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó „˘¯ÔÏfiÁÔ. °ÔÓ›˜ ı¤ÏÔ˘Ó!

√ ÕÌÔ˜ √˙ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜

√ Û˘ÁÁڷʤ·˜ (www.siderman.gr) √ ¡›ÎÔ˜ ™È‰¤Ú˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1952 ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™Ô‡‰·Û ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ∞ıËÓÒÓ. ™˘Ó¤¯ÈÛ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ (ÂȉÈÎfiÙËÙ· „˘¯È·ÙÚÈ΋˜, Ó¢ÚÔ„˘¯ÔÏÔÁ›· - Ó¢ÚÔÁψÛÛÔÏÔÁ›·, ÈÛÙÔÚ›·). ∂›Ó·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ‰È‰¿ÛÎˆÓ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ æ˘¯·Ó·Ï˘ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ™ÙÚ·Û‚Ô‡ÚÁÔ˘ (∂.P.S.) Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ æ˘¯·Ó¿Ï˘Û˘ (FEDEPSY). ∂ÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ˆ˜ „˘¯›·ÙÚÔ˜, „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ıÂÚ·Â˘Ù‹˜. Œ¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ ∫ÔÏϤÁÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÛÙÔ Deree College. ∞fi ÙÔ 2003 ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ª¶ ÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Î·È æ˘¯·Ó¿Ï˘ÛË”. Œ¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÌÂϤÙ˜, ‰ÔΛÌÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ô›ËÛË

™Δ√∫Ã√§ª∏ 2. ™ÙȘ 8

Î·È Â˙ÔÁÚ·Ê›·. ∞fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ΢ÎÏÔÊÔÚ› Â›Û˘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Ÿˆ˜ ÂÈÒıËÎ·Ó ÂΛ Î·È ·ÎÔ‡ÛÙËηÓ, ª˘ÛÙÈο Î·È ·Ï‹ıÂȘ ·fi ÙÔ ÓÙÈ‚¿ÓÈ ÙÔ˘ „˘¯·Ó·Ï˘Ù‹ (2008).

√È “π¯ÓËÏ¿Ù˜” ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ª∂ ·Ó·Óˆ̤ÓË ‰È¿ıÂÛË Ó¤· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ì ·Ó·Óˆ̤ÓÔ Û¯‹Ì· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ÛÙÔ HAYATT ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ¤‰ˆÛ·Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” Û ¿Óˆ ·fi 25 ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÌÔ˘ÛÈÎfi ¯ÂÈÌÒÓ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. √È π¯ÓËÏ¿Ù˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰ÈÔÈ ÚÔÛËψ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ¿ÏÏˆÓ ¤ÓÙÂ¯ÓˆÓ ÂÚÌËÓ¢ÙÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ cd “Â›Ì·È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Â›Ì·È” , ÂÓÒ ‹‰Ë ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙË Ó¤· ÙÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ Â› ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· οÓÂÈ ÛÂ˙fiÓ Û ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ì›· ‚Ú·‰È¿ ÏËÓ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È Ë ¶·Ú·Û΢‹. π¯ÓËÏ¿Ù˜ Â›Ó·È Ô ¡›ÎÔ˜ ªÂÚÁÈ·Ï‹˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙËÓ

Û‡ÓıÂÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÌ›Ú˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÎÈı¿Ú·, Ô π¿ÛÔÓ·˜ ΔÔ˘ÊÂÍ‹˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏ›, Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ∫fiÎηÏ˘ ÛÙ· Ù‡Ì·Ó· Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ μ·˝Ô˘ ÛÙÔ Ì¿ÛÔ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Â› ÛÎËÓ‹˜, ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÓÒÚÈÌÔ˘˜ π¯ÓËÏ¿Ù˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ª·ÚÁ›· ∫·ÚÁ·‰Ô‡ÚË ÁÓˆÛÙ‹ ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· Ô˘ Â‰Ò Î·È 22 ¯ÚfiÓÈ· ¯·Ú›˙ÂÈ ÙËÓ ÊˆÓ‹ Ù˘ ·fi ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi “∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó” Î·È ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ “Amadeus” ¤ˆ˜ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔ ª‡ÏÔ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ∏ ª·Ú›· ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú¤ıËΠ‰›Ï· ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· √.ƒ.∞, ÙÔ˘˜ ƒπºπºπ. ∏ ÔÚ›· Ù˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚˆÙ‹ ¡›ÎÔ ¢·Ó›Î· ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË fiÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ‰‡Ô ÛÂ˙fiÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¤· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ÂÓÒÛÂÈ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·ÁÎÏ¿Ú·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ·fi

ÓÒÓÂÈ: 17-19/10: ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·-√‰ÔÓÙˆÙfi˜, 31/10: ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜-π.ª. ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, 14-15/11: §È‚·‰ÂÈ¿ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯Ô‚·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™˘Ú›‰Ë 38, ÙËÏ. 23935. flÚ˜ ¢Â˘Ù¤Ú·-™¿‚‚·ÙÔ 11.00-13.00, ¶·Ú·Û΢‹ 18.30-20.30. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ¡¤· ∑ˆ‹: 11Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ¶·Ó·Á›· ¶ÚÔ˘ÛÈÒÙÈÛÛ·. 18Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· μÂÚÁ›Ó·-¶·Ï·Èfi ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·, 24-25/10 ‰È‹ÌÂÚË ÁÈ· ºÏÒÚÈÓ·¶Ú¤Û˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿, 31/10-1/11 ‰È‹ÌÂÚË ÁÈ· ∞ı‹Ó· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ó¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚÔfiψ˜-Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ πÂÚfi μÚ¿¯Ô Ù˘ ∞ÎÚÔfiψ˜-Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ı¤·ÙÚÔ Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁ›. ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË Ó‹ÛÔ ™·Ï·Ì›Ó·

√ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‚Ú·‚Â›Ô ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™Ô˘Ë‰È΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ë ÔÔ›· ·ÔÓ¤ÌÂÈ ÙËÓ ·ÓÒÙ·ÙË ·˘Ù‹ ÙÈÌËÙÈ΋ ‰È¿ÎÚÈÛË Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ 10 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÛԢˉÈΤ˜ ÎÔÚÒÓ˜ (1,42 ÂηÙÔÌ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ). ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÂÙÂÈÓfi ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Â›Ó·È Ô πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∞Ìfi˜ √˙ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÏÁÂÚÈÓ‹ ∞ÛÈ· Δ˙ÂÌ¿Ú. £· ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙˆÓ ¡fiÌÂÏ π·ÙÚÈ΋˜ (5/10), º˘ÛÈ΋˜ (6/10), ÃËÌ›·˜ (7/10), ÂÓÒ ÙÔ ¡fiÌÂÏ ∂ÈÚ‹Ó˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÛÙȘ 9/10.

√È ‰ˆÚ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡-

ÙȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ Û ÀfiÁÂÈ· ƒÂ‡Ì·Ù·, £Ë‚·›Ô, ªÏÂ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ¶·Û¯·Ï›‰Ë ÂÓÒ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi οÓÂÈ ÛfiÏÔ Î·ÚȤڷ. ∂ÙÛÈ ÚԂϤÂÙ·È ·˘Ùfi˜ Ô ÃÂÈÌÒÓ·˜ Ó· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Î·È Â›Ó·È Î·Ï‹ ¢ηÈÚ›·

Ó· ÙÔ˘˜ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ HAYATT (·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜) οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 11 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÙËÏ. 2421077433.

∂ΉÚÔ̤˜ Î·È ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ Û˘ÏÏfiÁˆÓ — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ 16/10, ÁÈ· Œ‰ÂÛÛ·§Ô˘ÙÚ¿ ∞Úȉ·›·˜-μÂÚÁ›Ó·-¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ Ù˘ “∂ΉËÏÒÛÂȘ” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· Δ‹ÓÔ ÛÙȘ 9/10 ¤ˆ˜ 11/10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 34712. ∂›Û˘, ÛÙȘ 17/10 ¤ˆ˜ 18/10 ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 34712. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·-

● √ ÂÚÛÈÓfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ∑·Ó ª·Ú› °ÎÔ˘ÛÙ¿‚ §Â ∫ÏÂ˙Èfi

ÚÔ˜ Â›ÛÎÂ„Ë ·Ú¯·ÈÔًوÓ. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· μfiÏÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 35915, ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1-ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÚ·Ê›Ԣ 10.00-12.30 ηıËÌÂÚÈÓ¿, ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Î·È ∫˘Úȷ΋˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 17-18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ªÔ˘Û›Ԣ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ¢È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Athens Plaza (ÚÒËÓ Meridien) ÛÙËÓ Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ. 6944 410944, 24210 30121 Î·È ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù·Íȉ›ˆÓ Fourways Travel ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 21607. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô

“¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚‚·ÙÔ 10/10: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ∞ÁÚÈfiϢΘ-°ÔÁÏÔı¿˜-™¯ÈÙ˙Ô˘Ú¿‚ÏÈ-∞ÁÚÈfiϢΘ, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 18/10: ¢˘ÙÈ΋ ºıÈÒÙȉ·-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·, ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·: ªÂÁ¿ÏË ∫¿„Ë-ª·˘Ú›ÏÔ-ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ø.¶.: 5μ.¢.: 2/5, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 24-25/10: ∞ı‹Ó·-ÂÚÈËÁËÙÈ΋, ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹-¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÎÚfiÔÏ˘-ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫ÂÚ·ÌÂÈÎÔ‡-¶Ï·ÓËÙ¿ÚÈÔ. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6.00-8.00. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.

Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘, ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂ˙‹ÙËÛ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘, ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “¢ÂÏËÁÂÒÚÁÂÈ· 2009”, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ˆÚÂÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰È¿ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ¤ÚÁˆÓ ηٿ ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¤ÙÔ˜. ™˘ÓÂʈӋıË fiˆ˜ ‰È·ÙÂıÔ‡Ó: ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¡ÂfiÙËÙ·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÂȘ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ, ∫¤ÓÙÚˆÓ ¡ÂfiÙËÙ·˜, ∫¤ÓÙÚˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∞¶∏), ‚ÔËı›·˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÁÔÚ¿˜ ψÊÔÚ›Ԣ ¶·È‰ÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¡Â¿ÔÏ˘.


EÎ·›‰Â˘ÛË 31

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

∫·ıÔÚ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010

∏ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÁÈ· Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ °ã §˘Î›Ԣ ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηıÔÚ›ÛıËÎÂ Ë ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ˆ˜ ÂÍ‹˜:

Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶.π. Δ· ıˆڋ̷ٷ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ ‰Â ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ˆ˜ ıˆڛ· Ô‡Ù ˆ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó, fï˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ·Û΋ÛÂˆÓ ‹ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. √È Ù‡ÔÈ 2 Î·È 4 ÙˆÓ ÛÂÏ›‰ˆÓ 93 Î·È 94 ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ™ÙÔȯ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜” ı· ‰›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘˜.

°’ Δ∞•∏ °∂¡π∫√À §À∫∂π√À ∞. ª∞£∏ª∞Δ∞ °∂¡π∫∏™ ¶∞π¢∂π∞™ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ· ™ÙË ‰È‰·ÎÙ¤·- ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È·: 1. ŒÎÊÚ·ÛË-ŒÎıÂÛË Δ‡¯Ô˜ °’ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ Ã. ΔÛÔÏ¿ÎË Î.¿., ¤Î‰ÔÛË √∂¢μ 2009, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÂÍ‹˜: * ∏ ÂÓfiÙËÙ·: ∏ ÂÈıÒ ÛÙÔ ‰ÈηÓÈÎfi ÏfiÁÔ * ∏ ÂÓfiÙËÙ·: ∏ πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌ›Ô˘ * To ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ: ∂Ú¢ÓËÙÈ΋ ∂ÚÁ·Û›· 2. ŒÎÊÚ·ÛË-ŒÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ - £ÂÌ·ÙÈÎÔ› ∫‡ÎÏÔÈ ÙˆÓ ∞’, μ’, °’ Ù¿ÍÂˆÓ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È °ÏˆÛÛÈΤ˜ ∞Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Â›Ó·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ (ˆ˜ ÔÌÔ‡ Î·È ˆ˜ ‰¤ÎÙË). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: π. ¢π∞μ∞∑ø / ∫∞Δ∞¡√ø ∫∞π °ƒ∞ºø 1. √ Ì·ıËÙ‹˜ ··ÓÙ¿ ÁÚ·Ù¿ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó· ΛÌÂÓÔ. ·) ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓÔ› ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ : * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ: - ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÂÈıÔ‡˜ (Â›ÎÏËÛË ÛÙË ÏÔÁÈ΋, Â›ÎÏËÛË ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ‰¤ÎÙË, Â›ÎÏËÛË ÛÙÔ ‹ıÔ˜, Â›ÎÏËÛË ÛÙËÓ ·˘ıÂÓÙ›·) - Ù· ̤۷ ÂÈıÔ‡˜ (ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· Î.¿.) - ÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜ (·Ú·ÁˆÁÈ΋-Â·ÁˆÁÈ΋) ÌÈ·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ù· ̤۷ ÂÈıÔ‡˜: - ÛÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË - ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ - ÛÙÔÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÏfiÁÔ * Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› Ù· ̤۷ ÂÈıÔ‡˜, Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· ÂÓfi˜ ÂȯÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ - Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÈıÒ ·fi ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌ›Ô˘, Ì ‚¿ÛË: - ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË / ‰ÔÌ‹ (Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋-ÏÔÁÈ΋) - ÙÔÓ ÛÎÔfi (·fi‰ÂÈÍË ÌÈ·˜ ı¤Û˘ - ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜) - ÙËÓ ÔÙÈ΋ (˘ÔÎÂÈÌÂÓÈ΋-·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋) - ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ (ÔÈËÙÈ΋, ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·) Î.¿. * Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ‰ÔÎÈÌ›Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ˘ÔÎÂÈÌÂÓÈÛÌfi˜, Ô ·ÓÙȉȉ·ÎÙÈÛÌfi˜, Ô ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜, Ô ÂÍÔÌÔÏÔÁËÙÈÎfi˜ ÙfiÓÔ˜ Î.¿. * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÔΛÌÈÔ ·fi ¿ÏÏ· Û˘ÁÁÂÓ‹ ›‰Ë ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÊ˘ÏÏ›‰· * Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ (‰ÔΛÌÈÔ/¿ÚıÚÔ /ÂÈÊ˘ÏÏ›‰· Î.¿.): - ÙÔ ı¤Ì· - ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· - Ù· ̤۷ ÂÈıÔ‡˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÁÈ· Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÛÂÈ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ - ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î.¿. * Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Û ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ Î·›ÚÈÔ Î·È ÙÔ Ô˘ÛÈ҉˜ ·fi ÙË ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· Î·È ÙÔ ÂÔ˘ÛÈ҉˜. ‚) ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË / ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË: - Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ù· ‚·ÛÈο ̤ÚË (ÚfiÏÔÁÔ, ·ÚÈÔ Ì¤ÚÔ˜, Â›ÏÔÁÔ) ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜/ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ - Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ̤۷ Ì ٷ ÔÔ›· ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ë Û˘ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë Û˘ÓÔ¯‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ϤÍÂȘ, ÊÚ¿ÛÂȘ Î.¿.) - Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜

ºÀ™π∫∏ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “º˘ÛÈ΋” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ °ÂˆÚÁ·Î¿ÎÔ˘ ¶., ™Î·ÏˆÌ¤ÓÔ˘ ∞ı. Î.¿., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ .¯. Ì ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË, Ì ۇÁÎÚÈÛË Î·È ·ÓÙ›ıÂÛË, Ì ÔÚÈÛÌfi, Ì ‰È·›ÚÂÛË, Ì ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î.¿. - Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË/‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÏÔÁÈ΋ ‹ Û˘ÓÂÈÚÌÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‹ Â·ÁˆÁÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÔÚ›· Î.¿.). Á) ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, ÛÙ›ÍË, ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÁψÛÛÈΤ˜ ÔÈÎÈϛ˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, ‡ÊÔ˜ Î.¿.) ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË: * Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Î·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÔÌÔ‡ ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯Ú‹ÛË: - ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ‹ ·ıËÙÈ΋˜ ʈӋ˜ - Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (ÚÔÛÒÔ˘/¯ÚfiÓÔ˘/¤ÁÎÏÈÛ˘) - Ì·ÎÚÔÂÚ›Ô‰Ô˘ ‹ ÌË ÏfiÁÔ˘ - ·Ú·Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ‹ ˘ÔÙ·ÎÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘ - ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‹ ÔÓÔÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘ÓfiÏˆÓ - ·Ó·ÊÔÚÈ΋˜ ‹ ÔÈËÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ - ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ Ù˘ ÛÙ›Í˘ - ÏfiÁÈˆÓ ‹ Ï·˚ÎÒÓ Ï¤ÍˆÓ, ÂȉÈÎÔ‡ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘, fiÚˆÓ Î.¿. - Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ÔÚıÔÁÚ·Ê›· ϤÍÂˆÓ - Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ï¤ÍÂȘ -Ó· ·ÍÈÔÏÔÁ› ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ÙË Û·Ê‹ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ - Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ Û˘ÓÒÓ˘Ì·, ·ÓÙÒÓ˘Ì·, ÔÌfiÚÚÈ˙·, Ó· ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ϤÍÂȘ ‹ ÊÚ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ¿ÏϘ, Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ϤÍÂȘ ÊÚ¿ÛÂȘ ‹ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÏfiÁÔ˘ Î.¿. - Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ ÂÚ›ÛÙ·ÛË (ÛÎÔfi, ‰¤ÎÙË, ›‰Ô˜ ÏfiÁÔ˘ Î.¿.). 2. √ Ì·ıËÙ‹˜ -Ì ‚¿ÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î›ÌÂÓÔ·Ú¿ÁÂÈ ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË: ñ Ó· ˘ÎÓÒÓÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ, Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÏË„‹ ÙÔ˘ ñ Ó· ‰›ÓÂÈ Ù›ÙÏÔ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‹ Ï·ÁÈfiÙÈÙÏÔ˘˜ Û ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜/ÓÔËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂÓfi˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ñ Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ñ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ¤Ó· ÎÂÈÌÂÓÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ·, (ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ‹ ¤Ó· Âȯ›ÚËÌ· ÙÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘) ñ Ó· ·Ó·Û΢¿˙ÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ¿Ô„Ë ñ Ó· ÌÂÙ·Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÈ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ .¯. ·fi ¤Ó· Â›Â‰Ô ‡ÊÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ Î.¿. ππ. °ƒ∞ºø √ Ì·ıËÙ‹˜ ·Ú¿ÁÂÈ Î›ÌÂÓÔ, ÂÓÙ·Á̤ÓÔ Û ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· Ì ÔÈΛԢ˜ ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ·fi ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·. ∞fi Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÚÈÙÈÎÔ‡-·ÔÊ·ÓÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ÂÈıÒ, Ë ÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ·Ó·ÊÔÚÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜, .¯. ¿ÚıÚÔ˘, ÂÈÛÙÔÏ‹˜, ÁÚ·Ù‹˜ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Î.¿. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹: ∞. ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ë Û˘Ó¿ÊÂÈ· ÙˆÓ ÂÎÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÛΤ„ÂˆÓ Ì ٷ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ - Ë Â·Ú΋˜ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÛΤ„ÂÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú¿ıÂÛË Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ - Ë ·Ó¿Ù˘ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ

- Ë ÚˆÙÔÙ˘›· ÙˆÓ È‰ÂÒÓ - Ô ‚·ıÌfi˜ Â›Ù¢Í˘ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ì ÙÔ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ Î›ÌÂÓÔ Î.¿. μ. ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË/ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ë Û·Ê‹˜ Î·È ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË - Ô ÏÂÎÙÈÎfi˜ Î·È ÂÎÊÚ·ÛÙÈÎfi˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ - Ë ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ηٿÏÏËÏ˘ ÁψÛÛÈ΋˜ ÔÈÎÈÏ›·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ë Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÌÔÚÊÔÛ˘ÓÙ·ÎÙÈÎÒÓ Î·ÓfiÓˆÓ - Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›· Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÛËÌ›ˆÓ ÛÙ›Í˘ Î.¿. °. ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰ÔÌ‹/‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ - Ë ÏÔÁÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙˆÓ ÓÔËÌ¿ÙˆÓ - Ë Û˘ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÔÌ·Ï‹ Û‡Ó‰ÂÛË ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚˆÓ ÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘) - Ë ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ Î.¿. π™Δ√ƒπ∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “πÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ¡ÂfiÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ™‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (·fi ÙÔ 1815 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·)” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ¢’ Ù¿Í˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ πˆ¿ÓÓË ∫ÔÏÈfiÔ˘ÏÔ˘, ∫ˆÓ/ÓÔ˘ ™‚ÔÏfiÔ˘ÏÔ˘, ∂˘¿ÓıË Ã·Ù˙Ë‚·ÛÈÏ›Ԣ, £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¡ËÌ¿ Î·È Ã¿ÚÈÙÔ˜ ™¯ÔÏÈÓ¿ÎË-ÃÂÏÈÒÙË, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ 2009: ∫∂º∞§∞π√ ∞’: ∏ ∂Àƒø¶∏ ∫∞π √ ∫√™ª√™ Δ√¡ 19√ ∞πø¡∞ (1815-1871) ∫∂º∞§∞π√ μ’: ∞¶√ Δ√¡ 19√ ™Δ√¡ 20√ ∞πø¡∞ (1871-1914) ∫∂º∞§∞π√ °’: √ ∞’ ¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ ∫∞π √π ∞ª∂™∂™ ∂¶π¶Δø™∂π™ Δ√À ∫∂º∞§∞π√ ¢’: ∏ ∂Àƒø¶∏ ∫∞π √ ∫√™ª√™ ∫∞Δ∞ Δ∏ ¢π∞ƒ∫∂π∞ Δ√À ª∂™√¶√§∂ª√À ∫∂º∞§∞π√ ∂’ : √ μ’ ¶∞°∫√™ªπ√™ ¶√§∂ª√™ ∫∂º∞§∞π√ ™Δ’: √ ª∂Δ∞¶√§∂ªπ∫√™ ∫√™ª√™ ∫∂º∞§∞π√ ∑’: ¶¡∂Àª∞Δπ∫∞ ∫∞π ∫∞§§πΔ∂áπ∫∞ ƒ∂Àª∞Δ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ¶∂ƒπ√¢√ Δ√À ƒ√ª∞¡Δπ™ª√À ∂ø™ Δπ™ ∞ƒÃ∂™ Δ√À 21Ô˘ ∞πø¡∞ ªfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜: 1. ∏ ∫π¡∏™∏ Δø¡ π¢∂ø¡. ∂¶π™Δ∏ª∏, ™Δ√Ã∞™ª√™ ∫∞π Δ∂á∏ Δ√À 19√À ∞πø¡∞ (̤¯ÚÈ ÙË ÛÂÏ›‰· 181) ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ ∫∞π ™Δ√πÃ∂π∞ ™Δ∞Δπ™Δπ∫∏™ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ™ÙÔȯ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ §. ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î.¿., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ¢È·ÊÔÚÈÎfi˜ §ÔÁÈÛÌfi˜ ¶·Ú. 1.1. ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ. ¶·Ú. 1.2. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÒÁÔ˘. ¶·Ú. 1.3. ¶·Ú¿ÁˆÁÔ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ¶·Ú. 1.4 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ 2˘ ·Ú·ÁÒÁÔ˘. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ¶·Ú. 2.1 μ·ÛÈΤ˜ ¤ÓÓÔȘ ¶·Ú. 2.2 ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ™Ù·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢Â‰Ô̤ӈÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ “∫Ï¿ÛÂȘ ¿ÓÈÛÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜”. ¶·Ú. 2.3 ª¤ÙÚ· £¤Û˘ Î·È ¢È·ÛÔÚ¿˜, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ “∂ηÙÔÛÙËÌfiÚÈ·”, “∂ÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ÙÈÌ‹” Î·È “∂Ó‰ÔÙÂÙ·ÚÙËÌÔÚÈ·Îfi ‡ÚÔ˜”. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ¶Èı·ÓfiÙËÙ˜ ¶·Ú. 3.1 ¢ÂÈÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÃÒÚÔ˜-∂Ӊ¯fiÌÂÓ·. ¶·Ú. 3.2 ŒÓÓÔÈ· Ù˘ ¶Èı·ÓfiÙËÙ·˜. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ∏ ‰È‰·ÎÙ¤·-ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ı· ‰È‰·¯Ù› Û‡Ìʈӷ

1. Δ√ ºø™ 1.1 ∏ ʇÛË ÙÔ˘ ʈÙfi˜. 1.3 ª‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Û˘¯ÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜ ηٿ ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘. 1.4 ∞Ó¿Ï˘ÛË Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ Î·È ¯ÚÒÌ·Ù·. 2. ∞Δ√ªπ∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞ 2.1 ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓ›Ô˘ ÛÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÁfiÓÔ˘. 2.2 ¢È·ÎÚÈÙ¤˜ ÂÓÂÚÁÂȷΤ˜ ÛÙ¿ı̘. 2.3 ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ʈÙÔÓ›ˆÓ. 2.4 ∞ÎÙ›Ó˜ Ã. 3. ¶Àƒ∏¡π∫∞ º∞π¡√ª∂¡∞ 3.1 π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘Ú‹ÓˆÓ. 3.3 ∏ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 3.4 ¶˘ÚËÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. 3.5 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔÈ Ù˘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. 4. ∂º∞ƒª√°∂™ 4.1 ∂›‰Ë Ï·ÌÙ‹ÚˆÓ. ™ËÌ›ˆÛË Δ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì ¤Á¯ÚˆÌÔ ÊfiÓÙÔ (Ú¿ÛÈÓÔ) ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· - ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË. μπ√§√°π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “μÈÔÏÔÁ›·” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ °ÂÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ∞‰·Ì·ÓÙÈ¿‰Ô˘ ™. Î.¿., fiˆ˜ ·˘Ùfi ·Ó·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ∫·Ï·˚Ù˙ȉ¿ÎË ª. Î·È ¶·ÓÙ·˙›‰Ë °., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÀÁ›·”, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 19-21 (¶ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÈÒÓ) Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ 1.2, ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 1.3.3 (¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔÛÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜), ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ 1.4 (∫·ÚΛÓÔ˜) Î·È 1.5 (√˘Û›Â˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÂıÈÛÌfi). ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 “ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ”, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ˘ÔÂÓfiÙËÙ· 2.2.3 (∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜), ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· 2.4 (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹- ÛÂÏ›‰Â˜ 92-94) Î·È ÙȘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ˜ 2.4.1 (ÕÓıÚˆÔ˜ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·), 2.4.2 (ªÂ›ˆÛË Ù˘ ‚ÈÔÔÈÎÈÏfiÙËÙ·˜) Î·È ÙË ÛÂÏ›‰· 112 (ƒ‡·ÓÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ∏¯ÔÚ‡·ÓÛË) Ù˘ ˘ÔÂÓfiÙËÙ·˜ 2.4.4 ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 “∂ͤÏÈÍË”: ÌfiÓÔ ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ 3.1 (ÛÂÏ›‰Â˜ 119-131). ™ËÌ›ˆÛË ™ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ·Ú·ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ›Ó·Î˜, Ù· ÌÈÎÚ¿ ¤ÓıÂÙ· ΛÌÂÓ· Û Ï·›ÛÈÔ Î·È ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓıÂÙÈΤ˜-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. μ. ª∞£∏ª∞Δ∞ £∂øƒ∏Δπ∫∏™ ∫∞Δ∂À£À¡™∏™ ∞ƒÃ∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ π. ¢π¢∞°ª∂¡√ ∫∂πª∂¡√ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο, ºÈÏÔÛÔÊÈÎfi˜ §fiÁÔ˜”, °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘, ÙˆÓ ª. ∫Ôȉ¿ÎË, ¢. §˘Ô˘ÚÏ‹, Î.¿., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∞. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹: π. √ ™ø∫ƒ∞Δ∏™: Û. 34-39 (∫ÂÊ. ¢2: √È ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ™ˆ-

ÎÚ¿ÙË. ¢È·ÏÂÎÙÈ΋, Ì·È¢ÙÈ΋, ÂÈÚˆÓ›·. ∏ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ÔÚÈÛÌÒÓ, Ë Â·ÁˆÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô˜ Î·È Ë ËıÈ΋. ∫ÂÊ. ¢3 : ∏ ‰›ÎË Î·È Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË). ππ. √ ¶§∞Δø¡: Û. 40-42 (ÎÂÊ. ∂1: √ ‚›Ô˜ ÙÔ˘). πππ. ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜: ·) Û. 49-52 (∞. ∏ ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Ù· ÚfiÛˆ·: “∂ÈÛ·ÁˆÁ‹...” ¤ˆ˜ Î·È “∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·...”) ‚) Û. 56-57 (μ. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘). IV. ¶Ï¿ÙˆÓÔ˜ ¶ÔÏÈÙ›·: ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ·) Û. 92-93 (1. ¡Â·ÓÈΤ˜ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ Î·È ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂȘ, 2. ∏ Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È 3. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ù· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘) ‚) Û. 96-102 (6. √È ÙÚÂȘ Ù¿ÍÂȘ, 8. ∏ ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ, 12. √È ÊÈÏfiÛÔÊÔÈ-‚·ÛÈÏ›˜, 13. ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È 14. √È Ê·‡Ï˜ ÔÏÈÙ›˜). Á) Û. 113 (∏ ·ÏÏËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÛËÏ·›Ô˘). ‰) Û. 124-126 (√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ∏Úfi˜) V. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ (μ›Ô˜ Î·È ¤ÚÁ·): ·) Û. 139-141 (“¶fiÙÂ Î·È Ô‡ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘-§›Á· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘” Î·È “√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ¶Ï¿ÙˆÓ·: Ì·ıËÙ‹˜ ÚÒÙ·, ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·”). ‚) Û. 145-149 (“√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·: ‰¿ÛηÏÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘”, “∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·: ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÙÚ›ÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. √ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ‰È‰¿ÛÎÂÈ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ” Î·È “√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙËÓ ∞ı‹Ó·-ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘”). VI. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·, Û. 151-153 VII. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ¶ÔÏÈÙÈο, Û. 178-179 μ. ∫›ÌÂÓ·: π. ¶§∞Δø¡ ¶ÚˆÙ·ÁfiÚ·˜: ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ 1, 2, 3, 4, 5, 6 Î·È 7. ¶ÔÏÈÙ›·: ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ 11, 12, 13, 14 Î·È 15. ππ. ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ ∏ıÈο ¡ÈÎÔÌ¿¯ÂÈ·: ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Î·È 10. ¶ÔÏÈÙÈο: ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Î·È 20. ππ. ∞¢π¢∞∫Δ√ ∫∂πª∂¡√ 1. ∫∂πª∂¡√ ∞‰›‰·ÎÙÔ Â˙fi ΛÌÂÓÔ ·Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û˘ÁÁڷʤˆÓ Ù˘ ·ÙÙÈ΋˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘. 2. °ƒ∞ªª∞Δπ∫∏ - ™À¡Δ∞∫Δπ∫√ ·. ∏ ‡ÏË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ “∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·” ∞’, μ’, °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2005. ‚. √ÏfiÎÏËÚË Ë ‡ÏË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ “∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ °ÏˆÛÛÈ΋˜ ¢È‰·Ûηϛ·˜”, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009 (ÂÓfiÙËÙ˜ 1 - 21). ¡∂√∂§§∏¡π∫∏ §√°√Δ∂áπ∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ·” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∫. ∞ÎÚ›‚Ô˘, ¢. ∞ÚÌ¿Ô˘ Î.¿ ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. §√°√Δ∂áπ∫∞ ∫∂πª∂¡∞ (¶√π∏™∏¶∂∑√°ƒ∞ºπ∞) 1. ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ™ÔψÌfi˜, “√ ∫ÚËÙÈÎfi˜” 2. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μÈ˙˘ËÓfi˜, “ΔÔ ·Ì¿ÚÙËÌ· Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ÌÔ˘” 3. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘, “ŸÓÂÈÚÔ ÛÙÔ Î‡Ì·” 4. ¶ÔÈ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Ô›ËÛË * ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ¶. ∫·‚¿Ê˘, “ªÂÏ·Á¯ÔÏ›· ÙÔ˘ π¿ÛˆÓÔ˜ ∫Ï¿ӉÚÔ˘ ÔÈËÙÔ‡ ÂÓ ∫ÔÌÌ·ÁËÓ‹ 595 Ì .Ã.” * ª·Ú›· ¶ÔÏ˘‰Ô‡ÚË, “ªfiÓÔ ÁÈ·Ù› Ì ·Á¿ËÛ˜” * ¡›ÎÔ˜ ∂ÁÁÔÓfiÔ˘ÏÔ˜, “¶Ô›ËÛË 1948” * ª·ÓfiÏ˘ ∞Ó·ÁÓˆÛÙ¿Î˘, “™ÙÔ ¡›ÎÔ ∂... 1949” * °ÈÒÚÁ˘ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, “Δ· ∞ÓÙÈÎÏ›‰È·” 5. “™ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ °. πˆ¿ÓÓÔ˘” * “ªÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜” * “™ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ÙÔ Û›ÙÈ” 6.∏ ÔÈ‹ÙÚÈ· ∫È΋ ¢ËÌÔ˘Ï¿ * “ ∫ÔÓÈ¿Î ªË‰¤Ó ∞ÛÙ¤ÚˆÓ” * “™ËÌÂ›Ô ∞Ó·ÁÓˆÚ›Ûˆ˜”. ™ËÌ›ˆÛË Δ· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο ΛÌÂÓ· (ÔÈËÙÈο-Â˙¿) Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È ·Ú·¿Óˆ, Ë ÔÔ›· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi:

™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 32


EÎ·›‰Â˘ÛË 32 ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 31 ·) ÙË ¯ÚÔÓÔÏÔÁÈ΋ ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÎÂÈ̤ӈÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ‚) ÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ Ô›ËÛ˘ Î·È Â˙ÔÁÚ·Ê›·˜, ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. π™Δ√ƒπ∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “£¤Ì·Ù· ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ °. ª·ÚÁ·Ú›ÙË, ∞Á. ∞˙¤ÏË, ¡. ∞Ó‰ÚÈÒÙË, £. ¢ÂÙÔÚ¿ÎË, ∫. ºˆÙÈ¿‰Ë, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. π. ∞¶√ Δ∏¡ ∞°ƒ√Δπ∫∏ √π∫√¡√ªπ∞ ™Δ∏¡ ∞™Δπ∫√¶√π∏™∏ °. √È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ηٿ ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·, Û. 42-54 ππ. ∏ ¢π∞ª√ƒºø™∏ ∫∞π §∂πΔ√Àƒ°π∞ Δø¡ ¶√§πΔπ∫ø¡ ∫√ªª∞Δø¡ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ (18211936) μ. ÃÂÈڷʤÙËÛË Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛË (18441880), Û. 70-79 °. ¢ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ (18801909), Û. 80-88 ¢. ∞Ó·Ó¤ˆÛË-¢È¯·ÛÌfi˜ (1909-1922), Û. 89-98 πππ. Δ√ ¶ƒ√™ºÀ°π∫√ ∑∏Δ∏ª∞ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞ (1821-1930) ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙÔ 19Ô ·ÈÒÓ·, Û. 116 ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ÛÙËÓ∂ÏÏ¿‰·Î·Ù¿ÙÔÓ20Ô·ÈÒÓ·,Û.137 ∞. ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈο Ú‡̷ٷ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 19141922, Û. 138-143 μ. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, Û. 144-152 °. ∏ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ, ÛÂÏ. 153-159 ¢. ∏ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Í›ÌˆÓ Î·È Ë ÂÏÏËÓÔÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Û. 160-162 ∂. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û. 163-169 πV. Δ√ ∫ƒ∏Δπ∫√ ∑∏Δ∏ª∞ ∞¶√ ¢π¶§øª∞Δπ∫∏ ∞¶√æ∏ ∫∞Δ∞ Δ√ 19Ô ∫∞π Δπ™ ∞ƒÃ∂™ Δ√À 20Ô˘ ∞πø¡∞. ∂. ∏ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ë ¤ÓˆÛË Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û. 206-220 V. ¶∞ƒ∂À•∂π¡π√™ ∂§§∏¡π™ª√™ ¢. √ ¶·Ú¢Í›ÓÈÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙÔ 19Ô Î·È 20Ô ·ÈÒÓ·, Û. 245-254. §∞Δπ¡π∫∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “§·ÙÈÓÈο” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ª. ¶·Û¯¿ÏË- °. ™·‚‚·ÓÙ›‰Ë, ¤Î‰. √.∂.¢.μ. 2009. ∫›ÌÂÓ· - °Ú·ÌÌ·ÙÈ΋ - ™˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi Δ· ΛÌÂÓ· ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ 21-50, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ 22,26,33,35,39 Î·È 50, ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. Δ· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û’ fiϘ ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ (21-50) ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÂÁ¯ÂÈÚȉ›Ô˘ Ù˘ Ù¿Í˘ ·˘Ù‹˜. ∂›Û˘, ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·ÌÌ·ÙÈο Î·È Û˘ÓÙ·ÎÙÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ›ÎÔÛÈ ÂÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “§·ÙÈÓÈο” Ù˘ μ’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ ª. ¶·Û¯¿ÏË - °. ™·‚‚·ÓÙ›‰Ë, ¤Î‰. √.∂.¢.μ. 2009. °. ª∞£∏ª∞Δ∞ £∂Δπ∫∏™ ∫∞Δ∂À£À¡™∏™ ºÀ™π∫∏ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “º˘ÛÈ΋” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂÙÈ΋˜ & Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ πˆ¿ÓÓÔ˘ ∞., ¡Ù¿ÓÔ˘ °. Î.·. ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. 1. ∏§∂∫Δƒπ∫∂™ - ª∏Ã∞¡π∫∂™ Δ∞§∞¡Δø™∂π™ 1-1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. 1-2 ¶ÂÚÈÔ‰Èο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·. 1-3 ∞Ï‹ ·ÚÌÔÓÈ΋ Ù·Ï¿ÓÙˆÛË. 1-4 ∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. 1-5 ºı›ÓÔ˘Û˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. 1-6 ∂Í·Ó·ÁηṲ̂Ó˜ Ù·Ï·ÓÙÒÛÂȘ. 1-7 ™‡ÓıÂÛË Ù·Ï·ÓÙÒÛˆÓ. 2. ∫Àª∞Δ∞ 2-1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. 2-2 ªË¯·ÓÈο ·̷ٷ. 2-3 ∂·ÏÏËÏ›· ‹ ˘¤ÚıÂÛË Î˘Ì¿ÙˆÓ. 2-4 ™˘Ì‚ÔÏ‹ ‰‡Ô Î˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ˘ÁÚÔ‡. 2-5 ™Ù¿ÛÈÌ· ·̷ٷ. 2-6 ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎÒÓ Î˘Ì¿ÙˆÓ. 2-8 ΔÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜. 2-9 ∞Ó¿ÎÏ·ÛË Î·È ‰È¿ıÏ·ÛË. 2-10 √ÏÈ΋ ·Ó¿ÎÏ·ÛË. 4. ª∏Ã∞¡π∫∏ ™Δ∂ƒ∂√À ™øª∞Δ√™ 4-1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. 4-2 √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ. 4-3 ƒÔ‹ ‰‡Ó·Ì˘. 4-4 πÛÔÚÚÔ›· ÛÙÂÚÂÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜. 4-5 ƒÔ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·˜. 4-6 £ÂÌÂÏÈ҉˘ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ÛÙÚÔÊÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. 4-7 ™ÙÚÔÊÔÚÌ‹. 4-8 ¢È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙÚÔÊÔÚÌ‹˜. 4-9 ∫ÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÏfiÁˆ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜. 4-10 ŒÚÁÔ Î·Ù¿ ÙË ÛÙÚÔÊÈ΋ ΛÓËÛË. 5. ∫ƒ√À™∂π™ ∫∞π ™Ã∂Δπ∫∂™ ∫π¡∏™∂π™ 5-1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹. 5-2 ∫ÚÔ‡ÛÂȘ. 5-3 ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÎÚÔ‡ÛË ‰‡Ô ÛÊ·ÈÚÒÓ.

5-4 ∂Ï·ÛÙÈ΋ ÎÚÔ‡ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ì ¿ÏÏÔ ·Î›ÓËÙÔ Ôχ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì¿˙·˜. 5-9 º·ÈÓfiÌÂÓÔ Doppler. ™ËÌ›ˆÛË Δ· ¤ÓıÂÙ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË. Ã∏ª∂π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ÃËÌ›·” Ù˘ °’ Δ¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ™. §ÈÔ‰¿ÎË, ¢. °¿ÎË Î.¿. ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1Ô ∏ÏÂÎÙÚÔÓȷ΋ ‰ÔÌ‹ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Î·È Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜, ÂÎÙfi˜ ·fi: ·) ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÔÛ˘ÁÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.4 (Û. 26) Î·È ‚) Ù· Û¯‹Ì·Ù· ÌÔÚ›ˆÓ - ıˆڛ· VSEPR Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.5 (Û. 32-35). ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3Ô √ͤ· - μ¿ÛÂȘ Î·È πÔÓÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi: ·) ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÔͤˆÓ - ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3.2 (Û. 99-101) Î·È ‚) ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.7 °ÈÓfiÌÂÓÔ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·˜ (Û. 131-137). ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5Ô √ÚÁ·ÓÈ΋ ¯ËÌ›·, ÂÎÙfi˜: ·) ÙÔ Â·ÁˆÁÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5.1 (Û. 199-200) ‚) ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 5.2 ÛÙÂÚÂÔ˚ÛÔ̤ÚÂÈ· (ÂÓ·ÓÙÈÔÛÙÂÚÂÔ̤ÚÂÈ· Î·È ‰È·ÛÙÂÚÂÔ̤ÚÂÈ·) (Û. 201-214) Á) ÙËÓ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ˘ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5.3 (Û. 221-222) ‰) ÙÔ˘˜ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ·ÓÙȉڿÛÂˆÓ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5.3 (Û. 230-236) Î·È Â) ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 5.4 (Û. 237-245) Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ·ÏÔÁÔÓÔÊÔÚÌÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË (Û. 239-240). ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ª·ıËÌ·ÙÈο” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂÙÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË ™Ù., Î.¿., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ª∂ƒ√™ ∞ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ªÈÁ·‰ÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ› ¶·Ú. 2.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ªÈÁ·‰ÈÎÔ‡ ∞ÚÈıÌÔ‡. ¶·Ú. 2.2 ¶Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ C ÙˆÓ ªÈÁ·‰ÈÎÒÓ. ¶·Ú. 2.3 ª¤ÙÚÔ ªÈÁ·‰ÈÎÔ‡ ∞ÚÈıÌÔ‡. ª∂ƒ√™ μ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ŸÚÈÔ - ™˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ¶·Ú. 1.1 ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ·ÚÈıÌÔ›. ¶·Ú. 1.2 ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ. ¶·Ú. 1.3 ªÔÓfiÙÔÓ˜ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ- ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Û˘Ó¿ÚÙËÛË. ¶·Ú. 1.4 ŸÚÈÔ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ÛÙÔ x0IR ¶·Ú. 1.5 π‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ˘Ô·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ “ΔÚÈÁˆÓÔÌÂÙÚÈο fiÚÈ·” ¶·Ú. 1.6 ªË ÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ fiÚÈÔ ÛÙÔ x0IR. ¶·Ú. 1.7 ŸÚÈ· Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘ ÛÙÔ ¿ÂÈÚÔ. ¶·Ú. 1.8 ™˘Ó¤¯ÂÈ· Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ¢È·ÊÔÚÈÎfi˜ §ÔÁÈÛÌfi˜ ¶·Ú. 2.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÒÁÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ˘Ô·Ú¿ÁÚ·ÊÔ “∫·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ÂÊ·ÙÔ̤ÓË” ¶·Ú. 2.2 ¶·Ú·ÁˆÁ›ÛÈ̘ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ- ¶·Ú¿ÁˆÁÔ˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛË. ¶·Ú. 2.3 ∫·ÓfiÓ˜ ·Ú·ÁÒÁÈÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÁˆÁÔ ÁÈÓÔ̤ÓÔ˘ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ. ¶·Ú. 2.4 ƒ˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜. ¶·Ú. 2.5 £ÂÒÚËÌ· ª¤Û˘ ΔÈÌ‹˜ ¢È·ÊÔÚÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÌÔ‡. ¶·Ú. 2.6 ™˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ £ÂˆÚ‹Ì·ÙÔ˜ ª¤Û˘ ΔÈÌ‹˜. ¶·Ú. 2.7 ΔÔÈο ·ÎÚfiٷٷ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ıˆڋ̷ÙÔ˜ Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 262 Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ıÂÒÚËÌ· Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 264 (ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Ù˘ 2˘ ·Ú·ÁÒÁÔ˘). ¶·Ú. 2.8 ∫˘ÚÙfiÙËÙ· - ™ËÌ›· ηÌ‹˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘. (£· ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ‰‡Ô, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÊÔÚ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ›ÛÈ̘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜). ¶·Ú. 2.9 ∞Û‡Ìو٘ - ∫·ÓfiÓ˜ De l’ Hospital. ¶·Ú. 2.10 ªÂϤÙË Î·È ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÌÈ·˜ Û˘Ó¿ÚÙËÛ˘. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 √ÏÔÎÏËÚˆÙÈÎfi˜ §ÔÁÈÛÌfi˜ ¶·Ú. 3.1 ∞fiÚÈÛÙÔ ÔÏÔÎϋڈ̷. ¶·Ú. 3.2 ª¤ıÔ‰ÔÈ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ηٿ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ù˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ì ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË. ¶·Ú. 3.4 √ÚÈṲ̂ÓÔ ÔÏÔÎϋڈ̷ ¶·Ú. 3.5. ∏ Û˘Ó¿ÚÙËÛË F(x) = ¶·Ú. 3.7 ∂Ì‚·‰fiÓ ÂÈ¤‰Ô˘ ¯ˆÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ 3 Ù˘ ÛÂÏ›‰·˜ 348. ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ∏ ‰È‰·ÎÙ¤·-ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË ı· ‰È‰·¯Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ¶.π. Δ· ıˆڋ̷ٷ, ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ʤÚÔ˘Ó ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ ‰Â ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Ô‡Ù ˆ˜ ıˆڛ· Ô‡Ù ˆ˜ ·Û΋ÛÂȘ. ªÔÚÔ‡Ó, fï˜, Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË ·Û΋ÛÂˆÓ ‹ ÙËÓ ·fi‰ÂÈ-

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

ÍË ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ¿ÛˆÓ. ∂Í·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ Î·È ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÏÔÁ·Ú›ıÌÔ˘˜ Ì ‚¿ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÙÔ˘ e Î·È ÙÔ˘ 10. μπ√§√°π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “μÈÔÏÔÁ›·” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∞ÏÂfiÚÔ˘ª·Ú›ÓÔ˘ μ., ∞ÚÁ˘ÚÔηÛÙÚ›ÙË ∞., ∫ÔÌËÙÔÔ‡ÏÔ˘ ∞., ¶È·ÏfiÁÏÔ˘ ¶., ™ÁÔ˘Ú›ÙÛ· μ., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 “ΔÔ ÁÂÓÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi” . ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 “∞ÓÙÈÁÚ·Ê‹, ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜” . ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 “Δ¯ÓÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ·Ó·Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓÔ˘ DNA” . ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 “ªÂÓ‰ÂÏÈ΋ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfiÙËÙ·”. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 6 “ªÂÙ·ÏÏ¿ÍÂȘ”. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 “∞Ú¯¤˜ Î·È ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ù˘ μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜” ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· “∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÓÈÎÈÏ›Ó˘ ·ÔÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜” ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8 “∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋” ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÓfiÙËÙ˜ “∂Ì‚fiÏÈ·” Î·È “∞ÓÙÈ‚ÈÔÙÈο”. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 9 “∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ Ù˘ μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·”. ™ËÌ›ˆÛË ™ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ·) ŸÏ· Ù· ¤ÓıÂÙ· - ·Ú·ı¤Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈϤÔÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ÂӉȷʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜, Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙË Û¯¤ÛË Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘Ù˘μÈÔÏÔÁ›·˜Î·ÈÙˆÓÂÊ·ÚÌÔÁÒÓÙ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ‚) √È ¯ËÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘, Û η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜. Á) ŸÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∞˜ ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ...”, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓıÂÙÈΤ˜-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ¢. ª∞£∏ª∞Δ∞ Δ∂á√§√°π∫∏™ ∫∞Δ∂À£À¡™∏™ ºÀ™π∫∏ Ÿˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË º˘ÛÈ΋ Ù˘ £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ. Ã∏ª∂π∞ - μπ√Ã∏ª∂π∞ Ã∏ª∂π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ÃËÌ›·” Ù˘ °’ Δ¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ™. §ÈÔ‰¿ÎË, ¢. °¿ÎË Î.¿. ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 √ͤ·-μ¿ÛÂȘ Î·È πÔÓÙÈ΋ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi: ·) ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÔͤˆÓ - ‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÌÔÚȷ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 1.2 (Û. 10-12) Î·È ‚) ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 1.7 ÁÈÓfiÌÂÓÔ ‰È·Ï˘ÙfiÙËÙ·˜ (Û. 42-48). ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 √ÚÁ·ÓÈ΋ ¯ËÌ›·, ÂÎÙfi˜ ·fi: ·) ÙËÓ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ 3.1 ÛÙÂÚÂÔ˚ÛÔ̤ÚÂÈ· (∂Ó·ÓÙÈÔÛÙÂÚÂÔ̤ÚÂÈ· Î·È ‰È·ÛÙÂÚÂÔ̤ÚÂÈ·) (Û. 101-114) ‚) ÙËÓ ·ÚˆÌ·ÙÈ΋ ˘ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3.2 (Û. 121-122) Î·È Á) ÙȘ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ Û˘Óı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 3.3 (Û. 130-138). μπ√Ã∏ª∂π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “μÈÔ¯ËÌ›·” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ °È·ÏÔ‡ÚË ¶., ªÔÛÈÓ¿ÎÔ˘ ∞ÈÎ., ™›‰ÂÚË ¢., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 √ÚÁ·ÓÈ΋ ÃËÌ›· Î·È μÈÔ¯ËÌ›· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∞ÌÈÓÔͤ· - ¶ÂÙ›‰È· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ¶ÚˆÙ½Ó˜ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 4 ŒÓ˙˘Ì· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 5 ¡Ô˘ÎÏÂ˚ÓÈο Ôͤ· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 7 μ·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÌÂÙ·‚ÔÏÈÛÌÔ‡ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 8 ™¿Î¯·Ú· ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 9 ªÂÙ·‚ÔÏÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Û·Î¯¿ÚˆÓ ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 10 ∫‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÙÚÈÎÔ‡ ÔͤԘ Î·È ÔÍÂȉˆÙÈ΋ ʈÛÊÔÚ˘Ï›ˆÛË ÌfiÓÔ ÔÈ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔÈ 10.1, 10.2 Î·È 10.3. ™ËÌ›ˆÛË ™ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· - ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È: ·) Δ· ¤ÓıÂÙ·-·Ú·ı¤Ì·Ù· (ΛÌÂÓ· Û Ú¿ÛÈÓÔ ÊfiÓÙÔ), Ù· ΛÌÂÓ· ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ëë°ÓˆÚ›˙ÂȘ fiÙÈ’’ Î·È ÔÈ ¯ËÌÈÎÔ› Ù‡ÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· Û Ï·›ÛÈÔ. ‚) ΔÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·ÚÈıÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛ‹ ÙÔ˘. ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·ÔÌÓËÌfiÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘. Á) ŸÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˘fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “∞˜ ÂÚ¢ӋÛÔ˘Ì ...’’, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘ÓıÂÙÈΤ˜-‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ.

ª∞£∏ª∞Δπ∫∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ª·ıËÌ·ÙÈο” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ £ÂÙÈ΋˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∞Ó‰Ú·‰¿ÎË ™Ù., Î.·., ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009, fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο £ÂÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ. ∞ƒÃ∂™ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ∫∞π À¶∏ƒ∂™πø¡ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÀËÚÂÛÈÒÓ” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ¢. ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, ∞. μ¿ıË Î.¿. ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 1 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› 1.2 ∏ ∂ȯ›ÚËÛË (Û. 25-29) 1.3 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ (Û. 30-34) 1.4 ∏ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ (Û. 3437) 1.5 ∏ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Û. 37-43) ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 2 ∏ ∂ÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 2.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ (Û. 55) 2.2 √ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË (Û. 56-63) 2.3 M¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ (Û. 64-69) 2.4 ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶ˆÏ‹ÛÂˆÓ (Û. 70- 72) 2.5 ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË (Û. 73-75) 2.6 ¢ÈÔ›ÎËÛË ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ (Û. 76-79) 2.7 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÓıÚÒÈÓˆÓ ¶fiÚˆÓ (Û. 80-84) ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ 3 ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ 3.3. ¢È‡ı˘ÓÛË (Û. 123-134) ∞¡∞¶ΔÀ•∏ ∂º∞ƒª√°ø¡ ™∂ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™Δπ∫√ ¶∂ƒπμ∞§§√¡ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∞. μ·Î¿ÏË, ∏. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘, ¡. πˆ·ÓÓ›‰Ë, Ã. ∫Ô›ÏÈ·, ∫. ª¿Ï·Ì·, π. ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˘, ¶. ¶ÔÏ›ÙË, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. 1. ∞Ó¿Ï˘ÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ 1.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· Úfi‚ÏËÌ·. 1.2 ∫·Ù·ÓfiËÛË ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. 1.3 ¢ÔÌ‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. 1.4 ∫·ıÔÚÈÛÌfi˜ ··ÈÙ‹ÛˆÓ. 1.5 ∫·ÙËÁÔڛ˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. 1.6 ¶Úfi‚ÏËÌ· Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜. 2. μ·ÛÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ ∞ÏÁÔÚ›ıÌˆÓ 2.1 ΔÈ Â›Ó·È ·ÏÁfiÚÈıÌÔ˜. 2.2 ™Ô˘‰·ÈfiÙËÙ· ·ÏÁÔÚ›ı̈Ó. 2.3 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Î·È ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ·ÏÁÔÚ›ı̈Ó. 2.4 μ·ÛÈΤ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜/ ÂÓÙÔϤ˜ ÂÓfi˜ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘. 2.4.1 ¢ÔÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜. 2.4.2 ¢ÔÌ‹ ∂ÈÏÔÁ‹˜. 2.4.3 ¢È·‰Èηۛ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. 2.4.4 ∂ÌʈÏÂ˘Ì¤Ó˜ ¢È·‰Èηۛ˜. 2.4.5 ¢ÔÌ‹ ∂·Ó¿Ï˄˘. 3. ¢Ô̤˜ ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ 3.1 ¢Â‰Ô̤ӷ 3.2 ∞ÏÁfiÚÈıÌÔÈ + ¢Ô̤˜ ¢Â‰Ô̤ӈÓ=¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 3.3 ¶›Ó·Î˜ 3.4 ™ÙÔ›‚· 3.5 √˘Ú¿ 3.6 ∞Ó·˙‹ÙËÛË 3.7 Δ·ÍÈÓfiÌËÛË 6. ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi 6.1 ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 6.2 πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹. 6.2.1 °ÏÒÛÛ˜ Ì˯·Ó‹˜. 6.2.2 ™˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ‹ ÁÏÒÛÛ˜ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 6.2.3 °ÏÒÛÛ˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 6.2.4 °ÏÒÛÛ˜ 4˘ ÁÂÓÈ¿˜. 6.3 º˘ÛÈΤ˜ Î·È Ù¯ÓËÙ¤˜ ÁÏÒÛÛ˜. 6.4 Δ¯ÓÈΤ˜ ۯ‰›·Û˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 6.4.1 πÂÚ·Ú¯È΋ ۯ‰›·ÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 6.4.2 ΔÌËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. 6.4.3 ¢ÔÌË̤ÓÔ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. 6.7 ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈο ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·. 7. μ·ÛÈο ÛÙÔȯ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. 7.1 ΔÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ Ù˘ °§ø™™∞™. 7.2 Δ‡ÔÈ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. 7.3 ™Ù·ıÂÚ¤˜. 7.4 ªÂÙ·‚ÏËÙ¤˜. 7.5 ∞ÚÈıÌËÙÈÎÔ› ÙÂÏÂÛÙ¤˜. 7.6 ™˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ. 7.7 ∞ÚÈıÌËÙÈΤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. 7.8 ∂ÓÙÔÏ‹ ÂίÒÚËÛ˘. 7.9 ∂ÓÙÔϤ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘. 7.10 ¢ÔÌ‹ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. 8. ∂ÈÏÔÁ‹ Î·È Â·Ó¿ÏË„Ë 8.1 ∂ÓÙÔϤ˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ 8.1.1 ∂ÓÙÔÏ‹ ∞¡ 8.1.2 ∂ÓÙÔÏ‹ ∂¶π§∂•∂ 8.2 ∂ÓÙÔϤ˜ Â·Ó¿Ï˄˘ 8.2.1 ∂ÓÙÔÏ‹ √™√...∂¶∞¡∞§∞μ∂ 8.2.2 ∂ÓÙÔÏ‹ ª∂Ãπ™_√Δ√À 8.2.3 ∂ÓÙÔÏ‹ °π∞...∞¶√...ª∂Ãπ 9. ¶›Ó·Î˜ 9.1 ªÔÓԉȿÛÙ·ÙÔÈ ›Ó·Î˜.

9.2 ¶fiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ›Ó·Î˜. 9.3 ¶ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔÈ ›Ó·Î˜. 9.4 Δ˘ÈΤ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜ ÈӿΈÓ. 10. ÀÔÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· 10.1 ΔÌËÌ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜. 10.2 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ˘ÔÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. 10.3 ¶ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÌËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. 10.4 ¶·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ. 10.5 ¢È·‰Èηۛ˜ Î·È Û˘Ó·ÚÙ‹ÛÂȘ. 10.5.1 √ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÎÏ‹ÛË Û˘Ó·ÚÙ‹ÛˆÓ. 10.5.2 √ÚÈÛÌfi˜ Î·È ÎÏ‹ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. 10.5.3 ¶Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È Ù˘ÈΤ˜ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ. √È ÂÓfiÙËÙ˜ 3.4 Î·È 3.5 ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ˆ˜ ıˆڛ·. ™ËÌ›ˆÛË √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È·Ù˘ÒÓÔ˘Ó ÙȘ χÛÂȘ ÙˆÓ ·Û΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ù Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘ ›Ù Û “°§ø™™∞”, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ. ∏§∂∫Δƒ√§√°π∞ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ∞. μȉȷ‰¿ÎË, Ã. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, ∞. ªÈÓÈ¿ÚË, °. ÷Ù˙·Ú¿ÎË, ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. 1. ∏ÏÂÎÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· - ªÂÙÚ‹ÛÂȘ 1-1 ¡fiÌÔ˜ ÙÔ˘ Ohm. 1-2 ¡fiÌÔÈ ÙÔ˘ Kirchoff. 1-3 μ·ÛÈΤ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ Ohm Î·È ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÙÔ˘ Kirchoff. 1-3.1 ™˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ. 1-3.2 ™˘Ó‰ÂÛÌÔÏÔÁ›· ËÁÒÓ Ù¿Û˘. 1-3.3 ¢È·ÈÚ¤Ù˜ Ù¿Û˘ Î·È Ú‡̷ÙÔ˜. 1-4 ∂Ó·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷. 1-5 ¶·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ - ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ Ù¿Û˘. 1-6 ∂ÓÂÚÁfi˜ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÂÓÂÚÁfi˜ Ù¿ÛË. 1-7 ¢È·Ó˘ÛÌ·ÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜. 1-8 μ·ÛÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷. 1-8.1 øÌÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ∂. ƒ. 1-8.2 ¶ËÓ›Ô ÛÙÔ ∂. ƒ. 1-8.3 ¶˘ÎÓˆÙ‹˜ ÛÙÔ ∂. ƒ. 1-9 ™‡ÓıÂÙ· ΢ÎÏÒÌ·Ù· - ™‡ÓıÂÙË ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË. 1-9.1 ∫‡Îψ̷ RL Û ÛÂÈÚ¿. 1-9.2 ∫‡Îψ̷ RLC Û ÛÂÈÚ¿ - ™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÛÂÈÚ¿˜. 1-10 πÛ¯‡˜ ÛÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓÔ Ú‡̷. 4. ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο °ÂÓÈο 4-1 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ·. 4-2 ∞ÁˆÁÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ËÌÈ·ÁˆÁÒÓ. 4-2.1 ∂Ó‰ÔÁÂÓ›˜ ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ËÌÈ·ÁˆÁÔ›. 4-2.2 ∏ÌÈ·ÁˆÁÔ› ÚfiÛÌÈ͢. 4-3 ∂·Ê‹ p-n. 4-3.1 ¶fiψÛË Ù˘ Â·Ê‹˜ p-n. 4-3.2 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ηÌ‡ÏË Ù˘ Â·Ê‹˜ pn. 4-4 ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔ‰›Ô‰Ô˜ Â·Ê‹˜. 4-5 ∂Ê·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ‰Èfi‰ˆÓ. 4-5.1 ªÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓ˘ Ù¿Û˘ (ac) ÛÂ Û˘Ó¯‹ Ù¿ÛË (dc). 4-5.2 √ÙÈÎÔËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ. 4-6 ∫Ú˘ÛÙ·ÏÏÔÙÚ›Ô‰Ô˜ (transistor) 4-6.1 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÚ·Ó˙›ÛÙÔÚ 4-7 ∂ÓÈÛ¯˘Ù‹˜ 4-7.1 ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ÂÓÈÛ¯˘ÙÒÓ 4-10 √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· (Integrated Circuits, IC). 4-11 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ - ∞Û΋ÛÂȘ (fiÛ˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ‡ÏË). 4-12 æËÊȷο ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈο (Digital Electronics). 4-13 ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË „ËÊÈ·ÎÒÓ Î˘Îψ̿وÓ. 4-14 ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·Ú›ıÌËÛ˘. 4-16 ÕÏÁ‚ڷ Boole. 4-17 §ÔÁÈΤ˜ ¶‡Ï˜ (Gates). ™ËÌ›ˆÛË ™ÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙ¤·-‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ÔÈ ·Û΋ÛÂȘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ‰È‰·ÎÙ¤·-ÂÍÂÙ·ÛÙ¤· ‡ÏË Î·È Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜”. ª∞£∏ª∞Δ∞ ∂¶π§√°∏™ ∞ƒÃ∂™ √π∫√¡√ªπ∫∏™ £∂øƒπ∞™ ∞fi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜” Ù˘ °’ Ù¿Í˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÙˆÓ §È·ÓÔ‡ £., ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ∞. Î·È Ã·Ù˙Ë·Ó‰Ú¤Ô˘ ∞. ¤Î‰ÔÛË √.∂.¢.μ. 2009. ∫ÂÊ. 1: μ·ÛÈΤ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ŒÓÓÔȘ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 6 Î·È 13. ∫ÂÊ. 2: ∏ ˙‹ÙËÛË ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. ∫ÂÊ. 3: ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 5, 6, 7, 8 Î·È 9 Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∫ÂÊ. 4: ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ. ∫ÂÊ. 5: √ ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÎÙfi˜ Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 2A™ O∫Δøμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.593,43

-2,06

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,4 0,58 12 17,49 8,29 16,54 1,69 10,8 7,65 0,85 4,6 3,48 9,1 6,76 2,85 2,85 4,99 0,85 2,57 1,65 1,57 4,41 6,39 5,01 3,18 15 23,56 1,56 5,9 7,9 8,48 5,55 5 4,01 1,57 1,8 6,58 8,97 1,74 1,28 11,24 5,1 5,8 17,38 11,44 13 5,06 5,24 2,06 4,68 6,14 23,1 15,79 10,09 5,21 11,83 2,17

-1,79 -1,70 -1,96 -0,63 -0,12 -0,66 0,00 -1,46 -4,61 -1,16 -2,13 0,00 -1,52 -5,06 -0,70 -1,38 -2,35 0,00 11,74 0,00 0,64 0,23 0,16 -4,57 4,61 -2,47 -4,81 -2,50 -0,17 -0,75 -3,86 -2,46 -2,91 -0,99 -1,88 1,12 -1,50 -1,43 -0,57 -2,29 -0,09 -0,39 0,87 1,64 -0,52 -0,38 -0,39 4,59 -0,48 -1,68 1,66 -2,86 -0,63 -4,00 -2,25 -4,21 -3,56

7322 6866098 1777836 433545 30344 94714 196251 12307 62917 939212 854076 25581 170156 16427 1302904 3780848 7272 211383 500 71 407938 74378 244204 54995 232219 863287 3127277 10215 261988 207366 157667 82445 96591 10244 41135 428970 21558 60596 161322 46658 153387 278351 274049 1677828 846445 1523 1302 128371 79221 771468 76649 74726 591 1495238 2169099 1192073 149927

4,35 0,58 11,91 17,26 8,05 16,25 1,67 10,71 7,65 0,85 4,53 3,43 9 6,74 2,79 2,82 4,89 0,84 2,4 1,65 1,54 4,36 6,22 4,91 2,96 14,9 23,55 1,56 5,8 7,78 8,46 5,42 4,83 3,98 1,57 1,74 6,46 8,8 1,7 1,28 10,97 5,04 5,63 17,24 11,27 12,95 5 4,95 2,03 4,66 5,95 23,05 15,5 10,04 5,13 11,66 2,16

4,4 0,6 12,15 17,84 8,3 16,68 1,75 10,93 8,2 0,87 4,77 3,48 9,24 7,18 2,85 2,9 5,04 0,86 2,62 1,65 1,59 4,49 6,39 5,12 3,22 15,33 24,34 1,6 6 7,96 8,69 5,62 5,14 4,06 1,62 1,82 6,64 9,08 1,75 1,32 11,25 5,26 5,8 17,53 11,45 13,09 5,07 5,24 2,09 4,75 6,2 23,53 15,8 10,32 5,32 12,05 2,23

-2,08 2,41 -5,41 -2,12 -2,86 -1,54 -3,13 -6,54 -3,08 0,00 -9,42 -0,17 0,70 3,95 -4,79 -0,62 -0,64 0,00 -2,17 0,00 -1,44 -2,82 -3,92 -5,97 -0,50 -2,86 3,57 1,32 0,70 3,51 0,00 -1,86 0,00 -1,78 -2,52 -4,63 -0,50 -1,82 1,43 1,59 -2,45 -1,33 -1,47

8418 727 122872 12256 2580 64452 101 71374 98903 0 1627 2524 709 1367 995 6980 14252 8240 4464 428858 9841 176740 209 250 61 990 131100 30520 5120 26753 0 8962 18920 309292 5220 15040 710 26560 38696 3432 51445 13025 50550

1,41 0,81 1,04 1,85 1,02 1,25 0,31 1 0,63 0 1,25 5,36 1,33 0,78 1,56 7,89 1,5 1,58 0,42 1,03 2 1,37 0,48 3,02 3,75 1,36 1,91 0,75 2,87 0,57 0 1,56 0,73 1,63 1,54 1,02 3,94 0,53 0,68 0,6 1,56 1,42 0,66

1,44 0,85 1,09 1,9 1,05 1,31 0,34 1,06 0,65 0 1,26 5,78 1,45 0,8 1,65 8,08 1,58 1,66 0,45 1,1 2,07 1,43 0,54 3,34 3,97 1,4 2,06 0,77 2,91 0,61 0 1,6 0,77 1,69 1,61 1,11 4,12 0,56 0,71 0,64 1,61 1,54 0,69

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,41 0,85 1,05 1,85 1,02 1,28 0,31 1 0,63 0,89 1,25 5,74 1,43 0,79 1,59 8,05 1,55 1,62 0,45 1,07 2,06 1,38 0,49 3,15 3,97 1,36 2,03 0,77 2,88 0,59 0,35 1,58 0,76 1,66 1,55 1,03 4,01 0,54 0,71 0,64 1,59 1,48 0,67

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√)

0,6 0,82 0,7 1,97 0,81 0,5 1,19 1,5 1,1 1,67 1,16 0,55 1,75 0,52 1,03 0,88 0,75 0,88 0,32 1,33 1,94 0,55 0,47 6,28 0,64 1,58 1,09 1,28 1,49 0,8 0,81 0,94 0,34 0,91 1 0,56 0,68 1,04 0,96 2,6 2,31 1,29 1,6 0,51 0,67 2,85 0,65 1,93 0,45 1,47 0,78 0,77 1,98 11,8 2,8 0,71 1 0,76 1,04 0,74 0,67 4,9 1,55 2,49 0,37 6,99 1 7,97 1,54 0,8 4,41 1,8 0,59 0,82 0,76 0,43 4,09 1,39 1,14 1,2 0,68 0,66 0,61 1,67 0,88 0,72 0,81 0,63 0,7 13,46 1 4,22 2,08 2,54 0,8 3,67 0,36 0,32 0,85 1,85 1,43 1,62 0,52 0,54 4,68 2,26 47,94

-1,64 -2,38 9,38 0,00 1,25 -1,96 -2,46 0,00 0,00 -1,18 1,75 -1,79 0,00 -7,14 -1,91 0,00 0,00 -1,12 0,00 0,00 4,87 5,77 2,17 0,80 -3,03 0,64 -1,80 -0,78 2,76 1,27 -1,22 0,00 -2,86 8,33 5,26 -1,75 -1,45 -1,89 -2,04 -1,14 -1,70 0,78 2,56 2,00 3,08 0,00 6,56 0,52 0,00 -3,29 -1,27 -3,75 0,00 0,00 1,08 0,00 -1,96 -1,30 0,00 0,00 -1,47 1,87 -0,64 -1,58 0,00 -1,13 -2,91 -0,13 -0,65 9,59 -3,29 0,00 -1,67 5,13 -1,30 -2,27 -1,21 1,46 0,89 -7,69 -4,23 3,13 0,00 0,00 4,76 -1,37 -1,22 3,28 0,00 -0,22 -1,96 0,00 -3,26 -1,17 -2,44 -0,54 -7,69 0,00 -4,49 -1,07 1,42 -2,99 0,00 0,00 -1,68 -4,24 -0,62

3825 4837 135089 751 230 25140 10105 1740 5280 14087 1803 146008 720 14206 22963 0 1540 2000 264579 0 10 4559 4536 1138 68489 79407 17012 9562 8507 3790 6009 2110 32944 153107 2000 3851 31089 14123 24580 820 1062 6550 9155 1900 3220 748 203 70 11973 8 5177 5141 16925 0 2870 36025 26362 19407 1805 22663 112860 1950 550 24334 0 2380 7080 3969 770 110 20 1263 7898 50 120 2800 3702 502 1715 4002 10410 255 114 1020 30818 402 128096 1030 0 1892 7396 3929 66336 9849 4730 3783 13420 31661 266370 930 200 9335 650 3149 355 111815 9943

0,59 0,82 0,61 1,91 0,8 0,5 1,19 1,5 1,08 1,56 1,12 0,55 1,58 0,52 1,01 0 0,74 0,88 0,31 0 1,94 0,5 0,46 6,1 0,64 1,57 1,03 1,28 1,46 0,79 0,76 0,9 0,34 0,85 0,99 0,55 0,67 1,01 0,95 2,59 2,28 1,28 1,53 0,49 0,64 2,85 0,65 1,88 0,43 1,47 0,78 0,76 1,95 0 2,73 0,7 0,95 0,76 1 0,73 0,65 4,81 1,51 2,45 0 6,8 1 7,6 1,53 0,71 4,41 1,8 0,59 0,82 0,75 0,4 4,08 1,33 1,09 1,2 0,68 0,62 0,61 1,66 0,85 0,67 0,8 0,55 0 13,11 1 4,14 2,06 2,48 0,79 3,64 0,36 0,31 0,83 1,85 1,4 1,61 0,47 0,52 4,66 2,24 47,47

0,6 0,84 0,7 1,97 0,84 0,51 1,21 1,5 1,11 1,73 1,17 0,57 1,91 0,56 1,05 0 0,76 0,89 0,33 0 1,94 0,55 0,48 6,28 0,66 1,6 1,22 1,32 1,5 0,81 0,82 0,94 0,35 0,92 1 0,56 0,7 1,06 1 2,63 2,34 1,33 1,61 0,51 0,67 2,85 0,65 1,93 0,45 1,57 0,81 0,8 1,99 0 2,8 0,73 1,04 0,77 1,04 0,75 0,68 5 1,55 2,52 0 7 1,03 8 1,54 0,8 4,41 1,8 0,62 0,82 0,77 0,45 4,12 1,4 1,16 1,35 0,7 0,66 0,61 1,67 0,9 0,74 0,82 0,63 0 13,76 1,07 4,25 2,13 2,6 0,8 3,69 0,38 0,32 0,91 1,87 1,43 1,7 0,52 0,54 4,74 2,34 48,5

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,42 0,43 3,09 1,48 1,44 0,47 0,39

5,00 2,38 0,00 -1,33 -2,70 -2,08 0,00

2200 10100 0 1549 32305 91091 0

0,38 0,39 0 1,41 1,41 0,46 0

0,42 0,44 0 1,52 1,47 0,48 0

7,7 2,11 8,7 0,63 1,93 4,97 0,42 2,77 1,72 0,31 1,46 3,08 0,33 0,24 22,47 0,83 1 31,06 4,21 1,24 0,19 8,08 0,18 0,9 6,19 0,26 0,31 1,17 15,8 60,55 5,03 22 3,86 0,23 0,58 1,82 0,3 0,22 13,2 11 0,62

0,00 -6,64 0,00 0,00 0,00 1,64 -2,33 -2,47 9,55 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 -5,43 2,47 0,00 -8,65 -0,94 0,00 0,00 0,00 0,00 4,65 -0,48 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,66 3,29 0,00 -1,28 4,55 -4,92 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,90 8,77

620 4584 0 0 0 13774 2330 2792 1000 150 560 58600 8590 53690 1869 11206 3360 88 5170 6412 0 0 7040 55 5476 20000 0 1342 0 62 550 370 2700 124212 4500 0 0 0 0 5 21512

7,7 2,08 0 0 0 4,93 0,41 2,71 1,69 0,31 1,46 3,08 0,32 0,24 22 0,82 0,94 31 4,16 1,21 0 0 0,18 0,9 6,16 0,26 0 1,17 0 60,5 5 22 3,81 0,22 0,56 0 0 0 0 11 0,61

7,7 2,12 0 0 0 5 0,43 2,78 1,72 0,31 1,46 3,08 0,33 0,24 23,7 0,85 1,03 31,5 4,25 1,26 0 0 0,19 0,9 6,25 0,26 0 1,17 0 62 5,1 22 3,9 0,24 0,6 0 0 0 0 11 0,62

0,23 0,12 1,52 0,17 0,19 2,08 0,69 2,4 0,17 0,13 0,14 0,07 0,24 0,95 0,4 0,77 0,1 0,13 0,45 0,31 0,11 0,5 0,36 0,53 0,66 0,29 0,48

0,00 9,09 0,00 6,25 0,00 -2,35 -4,17 0,00 0,00 8,33 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,00 -9,09 0,00 -2,17 3,33 0,00 0,00 -2,70 6,00 1,54 -3,33 6,67

65460 6190 5520 1 5055 40342 4230 0 14250 20 0 3046 1629 950 0 0 58160 0 1473 39876 400 0 38950 4250 395 14800 482849

0,22 0,12 1,51 0,17 0,18 2,06 0,66 0 0,17 0,13 0 0,07 0,22 0,9 0 0 0,1 0 0,45 0,29 0,11 0 0,34 0,51 0,65 0,28 0,46

0,23 0,12 1,53 0,17 0,19 2,16 0,76 0 0,17 0,13 0 0,07 0,25 0,97 0 0 0,12 0 0,45 0,31 0,11 0 0,37 0,55 0,68 0,29 0,5

1,05 4,3 2,29 3,55 2,52 2,85 1,44 1,05 2,18 2,66 2,72 2,34

1,94 0,00 6,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00

10 0 50 0 0 0 0 350 0 0 0 1050

1,05 4,3 2,15 3,55 2,52 2,85 1,44 1,05 2,18 2,66 2,72 2,33

1,05 4,3 2,29 3,55 2,52 2,85 1,44 1,05 2,18 2,66 2,72 2,36

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 8,26 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 8,26 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 8,26 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 1H™ O∫Δøμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

32.090.427,16 6.088.845,83 5,2704 26.332.695,50 3.030.940,06 8,6880 142.642.303,14 15.274.596,00 9,3385 16.837.076,89 2.313.773,18 7,2769 433.969.956,00 113.818.990,49 3,8128 32.025.972,30 3.469.820,31 9,2299 19.851.691,40 2.705.477,63 7,3376 8.032.000,75 1.461.819,03 5,4945 14.280.617,93 1.793.688,26 7,9616 130.711.177,20 14.297.273,32 9,1424 61.439.388,10 7.351.680,45 8,3572 6.041.160,13 1.430.571,45 4,2229 24.387.572,94 2.246.924,86 10,8538 543.938,92 50.000,00 10,8788 229.729.619,02 14.501.115,63 15,8422 13.172.842,03 737.778,06 17,8547 4.024.871,76 659.551,34 6,1024 11.074.895,96 2.026.821,19 5,4642 6.414.479,47 1.622.890,32 3,9525 8.543.333,24 2.283.973,36 3,7406 18.901.111,32 2.403.139,27 7,8652 39.952.709,50 3.857.704,31 10,3566 10.975.158,48 5.446.870,89 2,0149 3.932.938,87 261.541,29 15,0375

-0,12% -0,13% 0,10% -0,11% -0,25% -0,03% -0,03% -0,13% -0,10% 0,19% -0,17% -0,21% -0,13% -0,13% -0,08% 0,09% -0,08% -0,13% -0,01% 0,01% -0,11% -0,07% -0,10% -0,08%

5,3758 8,8183 9,3385 7,4042 3,8128 9,2299 7,3376 5,6044 8,0810 9,1424 8,4408 4,5607 10,8538 10,8788 15,9214 18,2118 6,2244 5,4642 4,0316 3,7406 7,9439 10,4602 2,0149 15,2631

5,1650 8,6228 9,2685 7,2041 3,8128 9,1607 7,2826 5,3846 7,9616 9,1424 8,3154 4,2229 10,7724 10,8788 15,7234 17,6762 6,0414 5,4369 3,8735 3,7125 7,8652 10,2530 2,0099 14,8871

5,27% 7,96% 11,41% 7,87% 12,32% 4,67% 6,90% 5,15% 7,30% 9,50% 6,48% 8,38% 8,54% 8,79% 8,43% 16,01% 6,11% 9,54% 6,65% 6,90% 7,24% 7,91% 4,09% 4,99%

79.612.733,24 23.300.926,06 1.943.066,39 4.016.911,85 178.459.264,48 36.706.989,10 1.903.575,71 30.734.723,93 38.548.158,46 2.053.341,02 74.673.960,83 8.101.899,10 1.633.536,88 10.913.246,83 20.983.736,22 28.866.144,72 305.495.390,01 5.411.052,40 29.643.886,05 62.616.807,37 138.875.952,06 58.801.967,87 1.294.900,48 17.861.343,52 132.837,92 6.385.877,09 746.949,04 15.632.319,80 1.376.973,04 1.405.069,55 34.418.911,08 14.521.074,80 4.906.252,76 14.360.677,55 3.601.784,35 3.160.918,42 130.320.928,03 62.819.719,09 15.361.858,13 61.876.915,31 115.478.850,72 61.323.941,31 9.205.133,47 116.090.859,89 45.765.166,72 11.350.018,20 556.589,94 7.465.195,30 41.734.222,46 14.564.904,41 2.748.195,43 4.506.940,26 3.581.494,64

0,08% 0,17% 1,39% 1,19% 0,20% 0,09% 0,08% 0,02% -0,29% 0,05% 0,03% 0,04% 0,96% 0,19% 0,13% 0,74% 0,03% -0,09% -0,11% 0,11% -0,27% 0,01% 0,07% -0,02% 0,12% 0,12% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,21% 0,17% 0,15% 0,16% -0,16% -0,07% -0,09% -0,21% 0,26% -0,44% 1,05% 0,01% 0,02% 0,28% 0,04% 0,04% 0,07% 0,18% 0,72% -0,05% 0,12%

16,6177 12,4099 9,5570 5,0983 4,4798 6,9118 6,5243 8,9708 10,4608 10,4720 10,6270 4,0434 3,9715 6,7461 3,2295 4,4867 5,6604 5,7122 9,8671 11,1386 9,3065 10,5664 11,3303 10,7098 1.199,6700 1.194,2100 1.164,0100 1.193,8400 981,1400 1.039,9400 1.026,7900 1.029,8600 4,5246 3,6117 3,1610 8,2429 3,3869 11,0835 10,8909 9,8541 3,1477 10,0002 26,6157 1,1388 10,7711 3,3847 2,9670 4,7959 2,9151 3,4321 3,6730 213,0902 3,3694

16,1290 12,0449 9,2759 5,0601 4,4462 6,8600 6,4754 8,3727 9,9530 10,0614 10,4186 3,9342 3,8642 6,6955 3,1029 4,4867 5,6604 5,7122 9,3502 10,5552 8,8190 9,9626 10,7908 10,7098 1.199,6700 1.194,2100 1.164,0100 1.193,8400 981,1400 1.039,9400 1.026,7900 1.029,8600 4,4683 3,5583 3,1143 8,1211 3,2382 10,6489 10,4639 9,6570 3,1241 9,6080 26,2847 1,1190 10,6903 3,2685 2,9522 4,7719 2,8573 3,2321 3,6366 212,0300 3,2059

4,83% 12,33% 2,98% -4,57% 3,18% 4,60% 12,85% 2,55% 10,76% 1,60% 0,49% 21,41% -1,62% 8,12% 3,63% 10,49% 14,92% 8,67% 5,56% 4,56% 8,29% 6,58% 7,87% 12,42% 12,51% 12,54% 6,04% 6,07% 7,67% 7,71% 7,10% 7,13% 14,65% 14,17% 9,88% 4,36% 6,07% 6,44% 5,78% -6,41% 3,38% 1,57% -5,51% 6,12% 5,38% 9,92% 5,81% 9,75% 7,45% 7,06% -4,55% 1,83% 7,32%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(2) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(2) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

4.886.641,06 1.915.154,94 207.380,39 787.898,65 39.836.018,66 5.310.739,43 291.769,17 3.597.382,42 3.795.584,25 200.000,00 7.167.396,19 2.038.766,33 418.513,03 1.617.706,64 6.627.322,83 6.433.681,68 53.970.345,65 947.281,76 3.154.542,08 5.902.670,75 15.668.682,22 5.843.293,29 120.000,00 1.667.751,76 110,73 5.347,36 641,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.520,85 14.100,00 1.089.764,55 4.035.805,98 1.156.541,12 389.222,21 39.439.406,94 5.781.195,40 1.438.732,16 6.279.277,85 36.686.517,67 6.254.914,71 347.582,83 102.962.987,53 4.248.884,91 3.420.414,51 187.595,05 1.556.583,31 14.459.752,95 4.371.070,40 755.707,53 21.256,03 1.094.821,00

16,2919 12,1666 9,3696 5,0983 4,4798 6,9118 6,5243 8,5436 10,1561 10,2667 10,4186 3,9739 3,9032 6,7461 3,1662 4,4867 5,6604 5,7122 9,3972 10,6082 8,8633 10,0632 10,7908 10,7098 1.199,6700 1.194,2100 1.164,0100 1.193,8400 981,1400 1.039,9400 1.026,7900 1.029,8600 4,5021 3,5583 3,1143 8,1211 3,3043 10,8662 10,6774 9,8541 3,1477 9,8041 26,4833 1,1275 10,7711 3,3183 2,9670 4,7959 2,8862 3,3321 3,6366 212,0300 3,2713

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.302.328,54 5.569.954,43 31.025.552,20 48.646.980,56 20.748.516,79 20.698.604,73 238.649.707,08 227.941.166,32 26.081.353,35 26.850.269,53 83.741.540,10 51.870.372,21 54.606.314,06 40.170.765,61 1.456.150,40 2.488.692,56 21.610.509,74 90.297.091,46 1.747.043,55 13.419.932,48 925.852,07 92.876.013,66 221.496.460,82 35.611.118,27 7.441.428,64 378.193,87 24.572.849,58 1.784.439,31 150.844.551,15 12.438.905,75 11.427.178,94

3.727.352,39 552.750,53 4.396.428,81 2.227.958,08 5.254.308,92 2.128.280,09 16.212.537,05 15.386.007,48 2.666.537,42 1.646.352,77 5.956.041,00 1.179.026,55 3.464.823,16 5.960.226,46 214.954,15 322.031,82 8.618.895,45 14.593.101,16 1.374.001,73 9.357.756,24 127.327,52 41.924.503,88 19.406.909,35 17.525.184,39 279.525,00 286,10 18.567,30 371.690,19 7.076.464,15 4.369.796,94 1.467.587,72

3,3006 10,0768 7,0570 21,8348 3,9489 9,7255 14,7201 14,8148 9,7810 16,3089 14,0599 43,9942 15,7602 6,7398 6,7742 7,7281 2,5073 6,1877 1,2715 1,4341 7,2714 2,2153 11,4133 2,0320 26,6217 1.321,8800 1.323,4500 4,8009 21,3164 2,8466 7,7864

-0,56% -0,04% -0,47% -0,20% -0,30% -0,52% -0,52% -0,42% -0,50% -0,87% -0,51% -0,19% -0,83% -0,90% -0,14% 0,10% -0,21% -0,37% -0,09% 0,15% 0,58% 0,16% -0,49% -0,66% -0,50% -0,47% -0,47% -0,27% -0,60% 0,55% -0,42%

3,4656 10,5806 7,4099 22,9265 4,0871 10,0659 14,8673 14,9629 9,8788 16,4720 14,1302 44,8741 16,0754 6,8746 6,9097 7,8827 2,5951 6,1877 1,2715 1,4771 7,4895 2,2153 11,4133 2,0320 26,6217 1.321,8800 1.323,4500 4,8489 21,9559 2,9320 8,0200

3,2346 9,9760 6,9864 21,6165 3,9094 9,6282 14,5729 14,6667 9,6832 16,1458 13,9474 43,5543 15,6026 6,6724 6,7065 7,6508 2,5073 6,1258 1,2588 1,3911 7,0533 2,1931 11,2992 2,0117 26,6217 1.321,8800 1.323,4500 4,7049 21,1032 2,8181 7,7085

22,44% 48,02% 51,75% 47,93% 41,96% 50,40% 41,19% 41,83% 50,21% 46,31% 54,51% 28,84% 23,18% 36,59% 21,23% 33,90% 49,18% 28,28% 38,27% 24,88% 30,25% 37,02% 41,85% 55,64% 23,17% 41,69% 41,73% 51,52% 38,53% 44,46% 43,29%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

73.490.921,52 6.194.961,12 11,8630 9.373.568,98 2.430.757,55 3,8562 239.702.496,52 8.342.887,32 28,7314 81.286.458,11 12.828.589,77 6,3364 35.475.500,10 65.226.489,37 0,5439 2.192.910,74 3.509.778,02 0,6248 93.368.158,08 10.517.380,34 8,8775 58.799.693,29 6.516.859,14 9,0227 52.881.256,53 5.389.052,17 9,8127 3.275.754,42 1.963.501,09 1,6683 1.377.951,09 115.239,96 11,9572 3.271.464,01 273.566,51 11,9586 16.372.526,49 3.625.783,91 4,5156 3.059.480,91 1.147.418,27 2,6664 22.949.766,61 6.813.135,84 3,3685 13.101.527,13 5.438.980,81 2,4088 71.324.656,02 4.365.780,51 16,3372 16.493.623,07 6.435.632,39 2,5629 100.191.472,04 1.893.627,39 52,9098 6.434.417,35 559.378,93 11,5028 9.081.367,55 1.948.631,55 4,6604 17.756.828,50 17.913.821,73 0,9912 63.889.370,13 5.297.885,74 12,0594 9.346.892,15 9.930.242,59 0,9413 45.864.483,82 3.957.610,87 11,5889 9.405.432,58 2.523.957,24 3,7265 27.884.650,09 11.339.364,91 2,4591 20.155.888,48 7.498.603,53 2,6880 1.103.161,24 864.729,21 1,2757 698.569,48 216.255,27 3,2303 5.952.877,87 561.192,75 10,6075

-0,61% -0,18% -0,66% 0,14% -0,64% -0,18% -0,01% 0,02% 0,05% -0,46% 0,09% 0,09% -0,09% -0,33% -0,16% 0,32% -0,31% 0,22% -0,51% -0,57% -0,07% 0,33% -0,33% 0,10% -0,48% -0,28% -0,28% 0,16% -0,37% -0,16% -0,24%

11,8630 3,8562 29,0187 6,3998 0,5439 0,6248 8,8775 9,0227 9,8127 1,6683 12,1963 12,1978 4,7414 2,7997 3,3685 2,4088 16,5006 2,5885 54,2325 11,7904 4,7769 1,0110 12,3006 0,9578 11,7917 3,7265 2,5821 2,8224 1,3012 3,3595 11,0318

11,7444 3,8176 28,4441 6,2730 0,5385 0,6186 8,7887 9,0227 9,8127 1,6516 11,7181 11,7194 4,4704 2,6397 3,3517 2,3968 16,0105 2,5116 52,9098 11,5028 4,6604 0,9912 12,0594 0,9225 11,3571 3,6892 2,4345 2,6342 1,2629 3,1980 10,5014

32,23% 41,85% 43,16% 43,83% 27,17% 46,22% 10,29% 13,69% 16,71% 77,10% 21,35% 21,36% 28,55% 33,27% 38,97% 39,74% 43,16% 46,87% 35,23% 34,40% 34,69% 41,56% 47,62% 43,47% 43,65% 40,45% 28,45% 44,11% 33,18% 38,00% 37,39%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13.162.213,30 1.179.753,34 11,1568 2.290.694,70 391.239,15 5,8550 1.869.588,77 450.982,53 4,1456 13.166.897,64 1.091.155,14 12,0669 2.602.369,40 491.849,60 5,2910 6.840.654,21 1.522.852,70 4,4920 3.659.444,77 1.634.390,90 2,2390 866.002,72 121.540,26 7,1252 20.915.710,33 6.239.180,72 3,3523 38.619.127,37 10.450.519,47 3,6954 650.580,75 601,54 1.081,5300 28.234.158,34 25.683,02 1.099,3300 673.924,18 620,91 1.085,3800 46.159.006,94 42.480,16 1.086,6000 43.532,05 43,99 989,5200 4.735.229,23 4.779,40 990,7600 5.059.955,93 1.178.567,82 4,2933 1.995.008,79 427.017,72 4,6720 4.030.657,24 2.864.834,81 1,4069 1.471.128,16 673.930,15 2,1829 3.940.710,61 1.724.109,73 2,2856 1.333.166,39 598.555,36 2,2273 55.935.374,62 47.458.902,79 1,1786 8.170.182,11 672.446,06 12,1499 14.987.605,57 1.222.292,50 12,2619 40.183.144,26 4.451.375,08 9,0271 9.812.448,64 15.826.799,31 0,6200 10.205.046,76 13.339.033,60 0,7651 4.002.278,60 421.483,64 9,4957 4.088.182,84 428.619,04 9,5380 1.489.552,22 159.641,11 9,3306 174.258.421,74 18.474.200,72 9,4325 52.031.996,30 6.280.284,12 8,2850 37.653.674,37 3.600.367,86 10,4583 29.439.361,84 2.818.938,81 10,4434 4.518.647,49 2.106.428,23 2,1452 2.476.364,72 1.422.999,68 1,7402 8.091.462,47 6.095.505,47 1,3274 14.183.754,81 5.920.053,80 2,3959 11.064.729,14 2.408.768,93 4,5935 11.011.357,09 4.278.293,08 2,5738 29.620.929,27 15.507.488,51 1,9101 290.538,12 18.944,62 15,3362 4.031.524,34 15.290,56 263,6600 1.501.454,56 293.066,07 5,1233

-1,52% 0,88% -1,75% -0,17% 0,32% -0,70% -1,40% -1,36% -1,87% -1,63% -0,52% -0,52% -0,67% -0,67% -0,63% -0,63% -0,01% -1,14% -1,46% -1,13% -1,53% -1,82% -1,61% 0,94% -1,71% 0,94% -1,67% 0,30% -0,19% -0,12% -0,17% -0,31% 0,07% -0,47% -0,49% -1,61% -1,33% -1,57% -1,24% -0,11% -1,19% -1,66% -0,47% -0,86% -1,75%

11,7146 6,0599 4,2285 12,1876 5,3968 4,4920 2,2390 7,3390 3,3523 3,6954 1.081,5300 1.099,3300 1.085,3800 1.086,6000 989,5200 990,7600 4,3362 4,7187 1,4491 2,2484 2,3427 2,2941 1,1786 12,1499 12,3845 9,1174 0,6200 0,7651 9,7331 9,7288 9,3306 9,4325 8,2850 10,5629 10,5478 2,2525 1,8272 1,3407 2,4558 4,7083 2,6381 1,9483 15,4896 268,9332 5,2770

11,0452 5,7965 4,1041 11,9462 5,2381 4,4471 2,2166 6,9114 3,3188 3,6584 1.081,5300 1.099,3300 1.085,3800 1.086,6000 989,5200 990,7600 4,2074 4,5786 1,3928 2,1611 2,2627 2,2050 1,1668 12,0284 12,1393 8,9368 0,6138 0,7574 9,3058 9,3472 9,1440 9,2439 8,2022 10,2491 10,2345 2,1023 1,7054 1,3009 2,3959 4,5935 2,5738 1,9101 15,0295 263,6600 5,0208

11,57% 34,76% 5,18% 54,26% 28,99% 0,65% 10,74% 18,89% 16,37% 12,53% 18,37% 18,41% 19,00% 19,04% 21,12% 21,16% 16,14% 35,49% 14,50% 37,71% 23,23% 18,31% 7,97% 46,83% 8,30% 44,62% 9,66% 57,59% 8,17% 8,92% -4,47% -1,40% 12,77% 31,53% 27,81% 8,46% 0,71% 11,29% 8,48% 43,70% 6,82% 4,66% 54,29% 13,96% 13,44%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫

ENEP°HTIKO

AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.576.532,26 2.075.422,63 6,5416 29.083.537,56 2.371.405,49 12,2643 8.729.671,11 1.481.018,29 5,8944 84.101.761,00 7.643.369,85 11,0032 13.241.920,70 1.916.121,24 6,9108 4.344.643,67 1.202.855,05 3,6119 5.210.369,97 778.285,75 6,6947 10.445.788,72 1.885.173,77 5,5410 3.022.175,25 524.927,96 5,7573 113.582.184,21 34.930.571,12 3,2517 515.554.080,16 132.453.919,61 3,8923 299.417.690,26 158.684.231,81 1,8869 6.509.982,31 1.408.835,17 4,6208 13.742.579,14 2.580.440,59 5,3257 33.489.790,59 6.281.861,48 5,3312 5.516.379,95 1.571.572,01 3,5101 11.114.678,97 1.364.984,85 8,1427 302.381,17 80.283,78 3,7664 51.921.077,22 22.629.483,00 2,2944

0,00% 6,5547 6,4108 1,90% 0,01% 12,3869 12,1417 2,83% -0,02% 5,8944 5,8355 3,88% 0,00% 11,0032 11,0032 1,12% 0,01% 6,9108 6,9108 2,18% -0,02% 3,6480 3,5758 1,24% 0,01% 6,6947 6,6947 2,62% -0,01% 5,5410 5,4856 2,23% 0,12% 5,7717 5,7285 5,25% 0,01% 3,2517 3,2517 0,22% 0,02% 3,9118 3,8728 4,02% 0,01% 1,8869 1,8869 2,44% 0,00% 4,6208 4,5977 2,17% 0,00% 5,3257 5,3257 2,10% 0,01% 5,3312 5,3312 1,37% 0,00% 3,5101 3,4925 1,50% 0,01% 8,3056 7,9798 2,83% 0,01% 3,8041 3,5781 1,80% 0,00% 2,2944 2,2944 2,82%

297.199.308,20 42.087.920,88 7,0614 295.330.523,92 25.392.411,03 11,6307 41.966.220,45 3.624.913,60 11,5772 65.435.988,75 59.485.652,05 1,1000 304.973.046,15 290.435.684,75 1,0501 65.387.295,35 8.874.736,28 7,3678

0,00% 7,0614 7,0614 1,70% 0,00% 11,6307 11,6307 0,48% 0,00% 11,5772 11,5772 1,39% 0,01% 1,1000 1,1000 1,71% 0,01% 1,0501 1,0501 3,33% 0,00% 7,3752 7,3310 1,83%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

396.339,52 6,8895 181.681,54 14,0909 1.383.433,00 13,1004 5.726.691,55 10,0136

10,1682 11,8610 9,6698 11,6195 10,8477 10,8072 5,2059 3,8060 7,4974 16,8950 5,7099 11,0819 10,7202 3,4945 8,8753 2,4464 18,8442 6,3453 9,2493 3,9723 3,7696 9,5604 9,7897 3,9591 8,2445 2,6488 2,4942 10,5584

9,9668 11,6262 9,4802 11,3055 10,5545 10,5671 5,2059 3,7679 7,0606 16,7261 5,6528 10,9711 10,7202 3,4596 8,5306 2,2652 18,4710 5,9827 9,0902 3,9136 3,6950 9,3710 9,5959 3,9393 7,8443 2,6251 2,4880 10,5584

23,77% 7,77% 0,35% 24,18% 13,09% 27,18% 21,30% 14,03% 15,50% 22,29% 13,59% 11,16% 11,03% 12,54% 26,94% 25,79% 25,26% 12,42% 8,34% 30,56% 23,81% 19,74% 18,85% 22,61% 21,61% 27,27% 16,95% 5,58%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

22.955.308,07 6.487.648,63 3.049.863,35 2.686.617,98 1.708.360,97 35.845.282,66 13.873.749,25 3.227.381,52 35.312.364,87 22.693.359,79 39.015.528,44 1.841.163,73 17.014.586,06

1.304.865,09 577.347,31 266.471,99 249.151,73 334.522,03 4.381.200,25 2.150.144,44 266.285,69 5.945.042,83 8.296.919,47 3.904.487,93 595.538,93 6.126.352,85

17,5921 11,2370 11,4453 10,7831 5,1069 8,1816 6,4525 12,1200 5,9398 2,7352 9,9925 3,0916 2,7773

-0,26% -0,16% -0,12% -0,09% -1,14% 0,11% -1,75% -0,11% -0,42% -0,88% -0,96% -0,05% -0,33%

18,4717 11,7989 12,0176 11,3223 5,2090 8,4270 6,5170 12,2412 5,9398 2,8173 9,9925 3,2153 2,8051

17,4162 11,0123 11,2164 10,5674 5,0558 7,9362 6,3880 11,9988 5,8804 2,6531 9,9425 3,0607 2,7495

37,13% 27,42% 30,53% 38,62% 15,18% 7,74% 38,33% 48,16% 7,75% 9,73% 11,21% 20,36% 9,10%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

15.188.463,37

4.609.171,46

3,2953

-0,17%

3,4601

3,2623 25,19%

ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡

2.268.370,63

194.893,81

11,6390

0,04%

12,2210

11,5226 16,39%

∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•.

5.269.242,06

643.983,03

8,1823

-0,11%

8,2641

8,1005 18,26%

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•.

15.511.737,16

2.477.926,77

6,2600

-0,09%

6,3226

6,1974 13,39%

ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•.

50.035.626,68

6.064.520,72

8,2505

-0,52%

8,3330

8,1680 20,54%

ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•.

57.177.936,05

4.204.587,91

13,5989

0,74%

13,7349

13,4629 52,71%

ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

5.875.703,06

2.230.356,88

2,6344

-0,56%

2,6871

2,6081 21,75%

4.114.927,53

1.274.432,49

3,2288

-0,55%

3,2288

3,1965 17,51%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√

16.432.372,41

2.105.029,68

7,8062

-0,99%

7,8062

7,7281 18,39%

EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

53.492.348,77

22.570.252,35

2,3700

-0,42%

2,3700

2,3463 19,05%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR

53.353.286,53

78.184.470,23

0,6824

-0,57%

0,6824

0,6756 19,32%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

22.232.419,07 32.133.330,29

0,6919

0,71%

0,6919

0,6781 62,61%

INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR

17.132.529,29 24.760.417,00

0,6919

0,71%

0,6988

0,6850 62,61%

2,5388

0,00%

2,6657

2,4119 16,96%

∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

45.138.273,76

17.779.622,07

∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•.

14.900.514,46

4.776.988,41

3,1192

-0,01%

3,1504

3,0880

ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•.

2.660.993,07

466.994,01

5,6981

-0,72%

5,7551

5,6411 17,67%

ªπ∫Δ∞

ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

8,59%

1.874.956,62

209.438,36

8,9523

0,13%

9,3999

8,8628 20,02%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√

73.437.205,06

8.135.691,56

9,0265

-0,46%

9,0265

8,9362 10,67%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√

31.605.231,83

3.664.113,01

8,6256

-0,65%

8,6256

8,5393 12,96%

6.626.008,94

1.140.923,10

5,8076

-0,25%

5,9818

5,6334 14,32%

EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

64.132.390,54

21.988.496,71

2,9166

0,02%

2,9166

2,8874

8,16%

EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

67.403.877,76

71.039.664,97

0,9488

0,29%

0,9488

0,9393

7,88%

HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√

11.506.407,72

1.213.057,54

9,4855

-0,23%

9,6752

9,4855 5,58%

MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

39.899.803,23 15.619.228,40

2,5034 5,95%

∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

2,5545

-0,04%

2,6822

5.310.609,16

1.857.403,42

2,8592

-0,16%

3,0022

3.522.004,53

441.562,13

7,9762

-0,48%

8,0360

MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO

2,8020

3,66%

7,9164 11,19%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√

5.360.269,56

613.027,47

8,7439

-0,33%

8,8095

8,6783 9,60%

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

1.916.000,38

209.439,63

9,1482

-0,20%

9,2168

9,0796 7,70%

1.397.455,84

9,5996

0,02%

9,5996

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•.

13.415.070,65

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√

9.852.249,31

959.659,71 10,2664

9,5516

3,75%

-0,04% 10,2664 10,1637 3,72%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(12)

24.468,08

21,30 1.149,0100

- 1.149,0100 1.149,0100

8,47%

NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(12)

9.838.499,22

8.584,18 1.146,1200

- 1.146,1200 1.146,1200

2,07%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4537 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,9172 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4449 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .10,249 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .129,95 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5107 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,447 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5856 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6838

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4653 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,92454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5045 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5146 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6973

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4319 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,90344 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3332 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0953 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128,0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6585

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.730.591,12 2.560.060,80 18.123.572,97 57.345.003,46

-0,22% -0,07% -0,10% -0,49% -0,16% -0,39% -0,42% -0,08% -0,05% -0,05% -0,08% -0,11% -0,16% -0,13% -0,39% -0,41% -0,45% -0,01% -0,22% -0,27% -0,30% -0,24% -0,27% 0,01% -0,09% -0,20% -0,43% -0,23%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 116.020.232,88 11.524.252,62 10,0675 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 8.548.680,01 727.943,22 11,7436 ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. 31.412.159,73 3.313.457,59 9,4802 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.031.746,71 1.316.298,28 11,4197 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.614.267,43 339.013,99 10,6611 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.347.568,19 313.624,99 10,6738 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 743.311.820,88 142.781.682,12 5,2059 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 34.836.698,27 9.153.025,04 3,8060 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.638.594,10 912.016,08 7,2790 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 87.691.605,84 5.190.389,28 16,8950 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 29.234.964,67 5.120.077,78 5,7099 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.055.315,86 1.268.307,93 11,0819 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 16.867.382,66 1.573.425,98 10,7202 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 10.107.339,32 2.892.359,59 3,4945 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 30.892.191,76 3.585.127,61 8,6168 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 5.585.691,58 2.465.859,97 2,2652 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 58.896.543,48 3.156.700,21 18,6576 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.116.032,48 1.673.986,98 6,0431 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 57.369.962,03 6.311.165,69 9,0902 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 20.493.644,94 5.236.565,80 3,9136 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 18.790.808,20 5.034.634,16 3,7323 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.135.889,74 120.000,00 9,4657 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.458.696,81 150.492,23 9,6928 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.401.331,87 3.637.527,22 3,9591 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.214.930,12 526.574,48 8,0044 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.122.908,68 426.059,72 2,6356 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 17.575.051,13 7.046.236,40 2,4942 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.326.837,79 220.377,20 10,5584

¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,41% 7,2340 6,8206 17,33% -0,28% 14,7954 13,9500 31,00% -0,27% 13,5589 12,9694 24,63% -0,43% 10,5143 9,9135 21,99%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4547 .........................................................1,4527 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,91784 .......................................................0,91656 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4501 .........................................................7,4397 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2562 .......................................................10,2418 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,04 .........................................................129,86 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5118 .........................................................1,5096 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4529 .........................................................8,4411 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5867 .........................................................1,5845 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,685 .........................................................1,6826

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


35

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

Δ

Ô “ÚÔ˘ÛʤÙÈ” (·fi ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi: Rusvet) ·ÔÙÂÏ› Ì·ÎÚ·›ˆÓË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌÔ‡ Î·È ‚·ÛÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÂÓۈ̿وÛ˘ Ô˘ Û˘ÁηχÙÂÈ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ù·ÍÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ, ÂȉÈο Û ÎÔÈӈӛ˜ Ì ‚·Ú‡ÓÔÓÙ· ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Û˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂÈʤÚÔÓÙ·˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ÂÍ·ÚÙ‹ÛˆÓ.

™ÙË ÌÂÙÂÌÊ˘Ïȷ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ “ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙˆÓ ‚·Ú‚¿ÚˆÓ” ‹Ú ÙËÓ ϤÔÓ ıÂÛÌÈ΋ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ˆ˜ “ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÚÔÓËÌ¿ÙˆÓ” . ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠ(Û˘Ó‹ıˆ˜ ¿Ù˘·) ·fi ÙȘ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ (Δ.∞. Î.Ï.) ˆ˜ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ π‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· (Ï›ÛÙ˜ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Û ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î.Ï.) Î·È ÙÔ ÛÙÚ·Ùfi. §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ “·ÌÂÙ·ÓfiËÙˆÓ” ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ™˘Ó‰¤ıËΠ̠fiÏÔ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·Ó·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜, Î·È ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ Î·È Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÒÓ, Ì ÙË Û‡ÌÚ·ÍË ÂÓfi˜ ̤ÚÔ˘˜ ÂÍ·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ª¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤Ó˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ “ÓÔÌÈÌÔÔÈËı›” ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Â˘Ú‡Ù·Ù˘ ÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÂÍ·ÚÙ¿ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ϤÔÓ “·‰‡Ó·Ì˜” ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙÔ˘˜ ÊÙˆ¯Ô‡˜, ·ÔÎÏÂÈṲ̂-

Δ∑∞∫∞ƒΔ∞, 2.

∂∫∫§∏™∏ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙË ™Ô˘Ì¿ÙÚ·, ·ˇı˘ÓÂ Ô πÓ‰ÔÓ‹ÛÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜. ΔÔ ÈÛ¯˘Úfi ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ∂ÁΤϷ‰Ô˘ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÛÂÈÛÌÔ› Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1.100 ·ÓıÚÒˆÓ, ÂÓÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ÂÚ›È· ÎÙÈÚ›ˆÓ. ª›· 21¯ÚÔÓ‹ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ·Ó·Û‡ÚıËΠ˙ˆÓÙ·Ó‹ ·fi Ù· ¯·Ï¿ÛÌ·Ù· ÂÓfi˜ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, 40 ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ‰›Ï· ÛÙËÓ Ó·ڋ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ· ›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› ·ÎfiÌË Ì›· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Á˘Ó·›Î·, ÌÈ· 25¯ÚÔÓË ‰·ÛοϷ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÎΤӈÛ˘. Œ¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ™›ÙÈ º·ÓٛϷ ™Ô˘¿ÚÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶·ÓÙ¿ÓÁÎ, ÙËÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁË ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 7,6 ƒ›¯ÙÂÚ. “ΔÔ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¿ÙÔÌ· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ӷ ÛÙ· ÂÚ›È·. Œ¯Ô˘Ì ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÓÙÔ›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ì” ÚfiÛıÂÛÂ. √È ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ÈÓ‰ÔÓËÛÈ·ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‰È¿ÛˆÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È ÂÈϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ.

ΔÔ “ÚÔ˘ÛʤÙÈ” Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΔÔ˘ ∫∞Δ™√Àƒ∞ ™Δ∞Àƒ√À, ¢Ú. ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜, ÀÔ„‹ÊÈÔ˘ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ™Àƒπ∑∞ ª∞°¡∏™π∞™

ÓÔ˘˜, ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. ∂ȉÈο Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÁÈ· Ù· „›¯Ô˘Ï· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÛˆÓ, ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ Û˘ÓÂÚÁ› Ì ÙÔ Ú·ÙÛÈÛÌfi ÛÙÔÓ ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌfi ÙˆÓ Û˘ÓÂȉ‹ÛˆÓ, ÛÙËÓ ¿ÚÛË ÙˆÓ Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÙÂÏÈο ÛÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ˘˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÎÔÌÌ·ÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ, ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛ‰ÔΛ·˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·ÙÔÌÈÎÈÛÙÈÎÒÓ (‹ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ) Â͢ËÚÂÙ‹ÛˆÓ. √ ™Àƒπ∑∞ ‚Ô‹ıËÛ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο (΢ڛˆ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∞. ΔÛ›Ú· ÛÙÔ “ÓÙÈÌ¤ÈÙ” ) Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·ÓÙÈ·Ú¿-

ıÂÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏËı› Û ·ÓÔ‡ÛÈ· ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·. ∏ ¡.¢. ÂÓÒ Î·Ù¤ÚÚÂÂ, ͤÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ÙË ‰È·‰Â¯ı› ÙÔ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈο Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ·fi Ù· “Ú¿ÛÈÓ·” ÚÔ˘ÛʤÙÈ· Ô˘ fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ı· οÓÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∏ ¡.¢. ¤ÙÚÂÍ ӷ ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ fiÙ·Ó ı· ¤ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Í·Ó·Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ù· ›‰È·. ΔÔ ¶∞™√∫ Ô˘ ÙÒÚ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ù· “Á·Ï¿˙È·” ÚÔ˘ÛʤÙÈ·, ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡, “ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÙÈ” Û ϛÛÙ˜ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ.

°È· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÙÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· fiˆ˜ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: 1. ∞¶∞°√ƒ∂À™∏ ∫∞π ¢πø•∏ Δ√À ƒ√À™º∂Δπ√À (ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ÚfiÛÏË„Ë ‹ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Û¯¤Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜, stage, ÌÂÙ¿ıÂÛË ÛÙÔ ÛÙÚ·Ùfi Î.Ï.), ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ. 2. π‰Ú‡ÂÙ·È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹ (‰›ˆÍ˘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡) ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ͯˆÚÈÛÙfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ∞™∂¶ Ì ۷Ê›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜, ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·, ̤۷ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. 3. √ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ˆÓ ¿ÙÔÌÔ ‹ Ï›ÛÙ· ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÔÓÔÌȷ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› ÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ ‰ÈÒÎÂÙ·È. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÂÎ›ÙÂÈ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·. √ ηٷÁÁ¤ÏÏˆÓ ÚÔÛʇÁÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ∞Ú¯‹, ÚÔÛٷهÂÙ·È Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÓÔÌÈο ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ. 4. ™Â οı ‰ËÌfiÛÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÂÈÙÚÔ‹ (Ì ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ) Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ı¤ÙÂÈ fiÚÈÛÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¢ÓÔÈÔÎÚ·Ù›·˜ ÚÔ˘ÛÊÂÙÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ·Ú·¿Óˆ fiÚÈÛÌ· ıÂÛ›˙ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜, ‹ ¡fiÌÔ˜. 5. ÀÔ˘ÚÁfi˜ ‹ Àº. ‹ °.°. ‹ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ‹ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ˘. Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·ÏÒ˜ ÂÈ΢ÚÒÓÂÈ (¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ó· ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂÈ) ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜, ÁÈ· οı ÚfiÛÏË„Ë ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Ì fiÏ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÈÏÔÁ‹˜. 6. ∫¿ı ÚfiÛÏË„Ë ‹ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ (Î·È ÁÈ· fiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎ·Ï˘Ì̤Ó˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ fiˆ˜ stage, ۇ̂·ÛË Ô.¯., ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘, Î.Ï.) Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ·ÍÈfiÈÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ‹ Ï›ÛÙ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÔȯً ÚfiÛÎÏËÛË Ì ‡ÏÔÁË ÚÔıÂÛÌ›· Î·È Ì Ï‹ÚË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ŸÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï›ÛÙ· ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÎÏ‹ÚˆÛË Ì ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ. √È ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÚÔÊÔÚÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈṲ̂Ó˜ Ì ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂȘ ·ÌÂÚÔÏË„›·˜ (fi¯È ÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜). Δ· ÌfiÚÈ· Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÚÔÊÔÚÈ΋ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ 1/10 ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÈÌˆÓ ÌÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ οı ˘Ô„ËÊ›Ô˘. 7. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Â›Ó·È ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È Ë ÛÔ‚·Ú‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ, ·ÍÈÔÚÂÒÓ, ÎÔÈÓˆÓÈο ¯Ú‹ÛÈÌˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ·). ™Â ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· “˙Ô‡ÁÎÏ·˜” ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¤˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ¤Ó· “‰›Î·ÈÔ” ÌÔ›Ú·ÛÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜...

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 7,6 ƒ›¯ÙÂÚ

πÓ‰ÔÓËÛ›·: ªÂÙÚ¿ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ·

¶ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ Ë π·ˆÓ›·, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›·, ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ¤ÎÎÏËÛË ·˘Ù‹ ÁÈ· Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÔÌ¿‰Â˜ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ ÛÙȘ ˙ÒÓ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·Ó·Û˘ÚıÔ‡Ó ÂÈ˙ÒÓÙ˜ ·fi Ù· ÂÚ›È· Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜” , ‰˘Ô Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ¡Ù˙·˙Ô‡ÏÈ ∞Ì¿ÚÈ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÈÓ‰ÔÓËÛȷ΋˜ ∂Ú˘ıÚ¿˜ ∏ÌÈÛÂÏ‹ÓÔ˘. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÔÏϤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¶·ÓÙÔ‡ÓÁÎ Ô˘ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó ‹ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÙÔÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡. “À¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ¤ÍÈ ÍÂÓԉԯ›· Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ ÂηÙfi ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ı·Ì̤ÓÔÈ

ÛÙ· ÂÚ›È· οı ÂÓfi˜ ·fi ·˘Ù¿” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜. “ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ٷ ÂÚ›È· Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù˘¯fiÓ ÂÈ˙ÒÓÙ˜” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∂Ó· ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›·, ÙÔ ∞Ì·Á¿ÓÁÎ, Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ™·Ú¿Ó· ∞˙È, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÌfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¤ÓÔÈÎÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ·fi ÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡Û ‰‡Ô Û˘Ó¤‰ÚÈ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100 Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÙÔ Î·ı¤Ó·. ™ÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‰È·ÛÒÛÙ˜ Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ûο‚Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ٷ Á˘ÌÓ¿ ÙÔ˘˜ ¯¤ÚÈ·- ÛÙ· ÂÚ›È· ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ η٤ÚÚÂ˘Û·Ó ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜

ÛËÌ¿‰È· ˙ˆ‹˜. “Œ¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÈϤÔÓ Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ·Ù› ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙfiÓÔ˘˜ ÂÚÂÈ›ˆÓ” , ›Â Ô ∑Ô˘Ï ∞ÏÈÌ¿Ó, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ‰˘ÙÈ΋˜ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜. “Œ¯Ô˘Ì ϛÁ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Î·È Ë ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Ì›· ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË” , ÚfiÛıÂÛÂ. ∫·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÙ›ÚÈ·, ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ó· „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÈ˙ÒÓÙ˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ·fi ·˘Ù¿, ›·Ó ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÔÏÏÔ‡˜ ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙ· ÂÚ›È·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ‡„Ô˘˜ ÙÚÈÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÔÛfi ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÚÔÛ¤ıÂÛ ÌÂÌÔӈ̤ӷ ˆ˜ ¯ÒÚ· ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ Û ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ ÁÈ· Ù· ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÛÂÈÛÌÈ΋˜ ‰fiÓËÛ˘.

√ ÛÂÈÛÌfi˜ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊÙ› √ ηٷÛÙÚÔÊÈÎfi˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ™Ô˘Ì¿ÙÚ· ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊÙ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·ÎfiÌ·. ∏ fiÏË ¶·ÓÙ¿ÓÁÎ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·, ÂÚ›Ô˘ 400 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ ™ÈÁηÔ‡ÚË Î·È 850 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ Δ˙·Î¿ÚÙ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ÛÂÈÛÌÔÁÂÓ›˜ ÂÚÈÔ¯¤˜: ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ∏ÂÈÚˆÙÈÎfi ƒ‹ÁÌ· Ù˘ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜ Î·È ÙËÓ ˆ-

ηÓÈ΋ ˙ÒÓË Î·Ù·‚‡ıÈÛ˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ ÈÓ‰Ô-·˘ÛÙÚ·ÏÈ·Ó‹ Î·È Â˘Ú·ÛÈ·ÙÈ΋ ÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ͽη. ∂‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÓfi˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÛÂÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·ÂÈÏ› ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜. “∂›¯·Ì ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ ÙÔ˘ 2004” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁˆÏfiÁÔ˜ ∫¤ÚÈ ™›Â¯ ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜. √È ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙË ˙ÒÓË Î·Ù·‚‡ıÈÛ˘ Ù˘ ™Ô˘Ì¿ÙÚ·˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, Ë ÔÔ›· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜. ªÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÛÂÈÛÌÒÓ ·fi ÙÔ 2004, fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ùfi Ù˘ ¶·ÓÙ¿ÓÁÎ. ∂›Ó·È ۯ‰fiÓ Û›ÁÔ˘Ú· ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›· ı· ÛËÌÂȈı› ¤Ó·˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ 8,8 ‚·ıÌÒÓ Î·È ı· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÚԂϤÂÈ Ô ™›Â¯. √ ÛÂÈÛÌfi˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ “ÌÈ· „›ڷ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ Ù›ÁÚË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È” , ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÂȉÈÎfi˜. “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ, ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÙÔ fiÙ” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ. ∫·È ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ÛÂÈÛÌÔÏfiÁÔÈ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ˆ˜ Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ¶·ÓÙ¿ÓÁÎ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô ÛÂÈÛÌfi˜-Ù¤Ú·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊÙ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·.

™¯Â‰›·˙·Ó ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ∞°∫Àƒ∞, 2.

“∂∞¡ ‰ÂÓ Û˘ÏÏ·Ì‚·ÓfiÌÔ˘Ó, ı· ÛÎfiÙˆÓ· ÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô” ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ηٿıÂÛË Ì¤ÏÔ˜ Û›ڷ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÍ·ÚıÚÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. ∏ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¤ÊÔ‰Ô Û Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ √˘ÌÚ¿ÓÈÁÈ Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, fiÔ˘ Û˘Ó¤Ï·‚ 16 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Û›ڷ˜ Ì ·Ú¯Èο ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ª.° › ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô DHA, fiÙÈ Â¿Ó ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘ÏÏËÊı› ı· ÛÎfiÙˆÓ ÙÔÓ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë ÂÂȉ‹ fiˆ˜ › “Â›Ó·È Â¯ıÚÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜” . ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÚıÚˆÛË Ù˘ Û›ڷ˜ ‰È·ÏÂ˘Î¿ÓıËÎ·Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ‹Ù·Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ Ë ¤ÓÔÏË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Ô Â΂ȷÛÌfi˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·.

¡¤· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÔÏÔÊÔÓËÌ¤ÓˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· μ∂ƒ√§π¡√, 2.

™√∫∞ƒ∂π Ë Â›‰ËÛË Ô˘ Êı¿ÓÂÈ

·fi ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ̈ڿ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÓÂÎÚ¿ Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·ÊfiÙÔ˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜, ÌÈ· 46¯ÚÔÓË ¤ÁÎ˘Ô˜ ÛÙÔÓ ¤Ó·ÙÔ Ì‹Ó·, ¤‚·Ï ٤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ˉÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÎÂÓfi ·fi ÙÔÓ 12 fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. Δ· ¿„˘¯· ‚Ú¤ÊË ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ӷ Û ο‰Ô˘˜, ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Î·È Û ¤Ó· ÂÓ˘‰Ú›Ô... ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ¤Ó·˜ ¿Ó‰Ú·˜ ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙȘ ÛÔÚÔ‡˜ ÂÓÒ Î·ı¿ÚÈ˙ ÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜, Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘˜. ∏ ·ÈÙ›· ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌˆÚÒÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÂÈۋ̈˜, ·ÏÏ¿ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ‚ÚÂÊÒÓ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ Êˆ˜ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·Ù·‰ÈοÛÙËΠ۠ÔÈÓ‹ ÔÎÙ·ÂÙÔ‡˜ οıÂÈÚ͢ Ì›· 29¯ÚÔÓË, Ë ÔÔ›· ÛÎfiÙˆÛ ٷ ‰‡Ô ‚Ú¤ÊË Ù˘, ‰‡Ô ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·, Î·È ¤ÎÚ˘„ ٷ ÙÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘. ∏ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ™·Ì›ÓÙ ÛÏÛÈÓÁΘ, Ë ÔÔ›· ηٷ‰ÈοÛÙËΠÙÔ 2006 Û 15ÂÙ‹ οıÂÈÚÍË ÂÂȉ‹ ÛÎfiÙˆÛ ÔÎÙÒ ·fi Ù· ·È‰È¿ Ù˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1992-1998 Î·È Ù· ¤ı·„ ̤۷ Û ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ÎÔ˘‚¿‰Â˜ Î·È Ì›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ÓÂÚfi ÛÙÔÓ Î‹Ô ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘. ∏ ˘fiıÂÛË Ã›ÏÛÈÓÙ˜ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ Î·Ù·ÎÚ·˘Á‹ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ¤ÎÙÔÙ ӷ ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ó ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·.


¢ÈÂıÓ‹ 36 ™Ô‡ÂÚ Ù˘ÊÒÓ·˜ ·ÂÈÏ› ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ ª∞¡π§∞, 2.

∂£¡π∫∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ΋ڢÍ ÁÈ· ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, °ÎÏfiÚÈ· ∞ÚfiÁÈ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÂÎΤӈÛË ¤ÍÈ Â·Ú¯ÈÒÓ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ· ¶¿ÚÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ™Â ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÓÂÚfi, Ê¿Ú̷η Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ı· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ Ù˘ÊÒÓ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙȘ ‚fiÚÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ·Ó¤ÌÔ˘˜ Ô˘ Ó¤Ô˘Ó Ì ٷ¯‡ÙËÙ· 195 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÙËÓ ÒÚ·. OÈ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó· “ÛÔ‡ÂÚ- Ù˘ÊÒÓ·” , Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙȘ Û·ÚˆÙÈΤ˜ ÏËÌ̇Ú˜ Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ 300 ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈʤÚÂÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜. √ Ù˘ÊÒÓ·˜ ¶¿ÚÌ· ÎÈÓÂ›Ù·È 270 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ∫·Ù·ÓÙÔ˘¿Ó˜ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù· ‰˘ÙÈο, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ‹‰Ë ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ∞Ô˘ÚfiÚ· Î·È π˙·Ì¤Ï· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ §Ô˘˙fiÓ. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜, ·ÏÏ¿ Ô Ù˘ÊÒÓ·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ. “ª·˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ó¤ˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ, Δ˙ÈÏÌ¤ÚÙÔ ΔÂÔÓÙfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ô ÛÙÚ·Ùfi˜, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÙÚfiÊÈÌ·, ÓÂÚfi, Ê¿Ú̷η Î·È fiÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È. √È ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙȘ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ô Ù˘ÊÒÓ·˜ ¶¿ÚÌ· ı· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Ô¯ÒÚ· ÛÙȘ Â·Ú¯›Â˜ ∞Ô˘ÚfiÚ· Î·È π˙·Ì¤Ï· Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ §Ô˘˙fiÓ. √È ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÚÂÈÓ¤˜ Î·È ·Ú·ÈÔηÙÔÈÎË̤Ó˜. “ª·˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Ó¤ˆÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜, ‰ÈfiÙÈ Ë ÛÙ¿ıÌË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·Ó¤‚ÂÈ Î·È ¿ÏÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ºÈÏÈ›ÓˆÓ, Δ˙ÈÏÌ¤ÚÔ ΔÂÔÓÙfiÚÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È Î·È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ª·Ó›Ï·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎËÚ˘¯ı› Û ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Ù˘ÊÒÓ· ∫ÂÙÛ¿Ó·, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ¯ÚfiÓˆÓ. ∞fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 293 ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜. ¶ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ª·Ó›Ï·, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎËÚ˘¯ı› Û ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÈ΋ ηٷÈÁ›‰· ∫ÂÙÛ¿Ó· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÚfiÓˆÓ.

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

∏ ¢√∂ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, ·ÚÔ˘Û›· √Ì¿Ì·

™ÙÔ ƒ›Ô ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ› ÙÔ˘ 2016 Δ ∫√¶∂°Ã∞°∏, 2.

Ô ƒ›Ô ÓÙ ∑·Ó¤ÈÚÔ ˘ÂÚ›Û¯˘Û Ù˘ ª·‰Ú›Ù˘ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Î·È Â›Ó·È Ë fiÏË Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2016 (521 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘)! ◊‰Ë ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· ›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› ÔÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô fiψÓ, ™ÈοÁÔ Î·È ΔfiÎÈÔ. ∏ fiÏË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ, fï˜ ·Ó¤ÙÚ„ ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ “·ı·Ó¿ÙˆÓ” ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÓÈ΋ÙÚÈ·˜ fiÏ˘. ΔÔ ƒ›Ô Â›Ó·È Ë ÚÒÙË fiÏË ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· “ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ” ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. Δ· ͤӷ Ú·ÎÙÔÚ›· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¢√∂... ÛÓfiÌ·Ú ÙÔÓ √Ì¿Ì· Ì ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË. ∂˘Ù˘¯‹˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ πÁÓ¿ÛÈÔ “§Ô‡Ï·” ÓÙ· ™›Ï‚·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ƒ›Ô ‹Ù·Ó “Ì›· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ì ηډȿ” . •¤Û·ÛÌ· ÙÚÂÏÒÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ Û¿Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ, ÌfiÏȘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ·Ó¿ıÂÛË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2016 ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘˜. ÃÔÚ‡ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ƒ›Ô, ͯ‡ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÈÔ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙËÓ ∫fi·Î·Ì¿Ó· ÁÈ· Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÓıÔ˘·ÛÈ·ÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶·ÚfiÌÔȘ ÛÎËÓ¤˜ Î·È ÂÓÙfi˜ Ù˘ ·›ıÔ˘Û·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·Ó·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¢√∂ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÍÂÛ¿ Û ·˘ıfiÚÌËÙ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ì ·ÁηÏȤ˜, ÊÈÏÈ¿ Î·È ÊˆÓ¤˜ ¯·Ú¿˜ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ∫¿ÚÏÔ˜ √ÛfiÚÈÔ, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ƒ›Ô, ÌfiÏȘ Ô˘ ÚfiÏ·‚ ӷ ʈӿÍÂÈ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË, ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘: “™Ô˘‰·›· Ó›ÎË, Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ·›ÛÙ¢ÙÔ” . ΔÔ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË fiÏË ·fi ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÌÂÚÈ΋ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· “ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ” ÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·ıÏËÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏϘ ÙÚÂȘ fiÏÂȘ Ô˘ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó ÙÔ˘˜ 31Ô˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ™ÈοÁÔ (∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈ-

ƒøª∏, 2.

™Δ√ ¤ÏÂÔ˜ ηٷÚÚ·ÎÙˆ‰ÒÓ

‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ Ë ™ÈÎÂÏ›· ÌÂÙÚÒÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ 14 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. √ÏfiÎÏËÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ ¤¯Ô˘Ó ‚˘ıÈÛÙ› οو ·fi ÙfiÓÔ˘˜ Ï¿Û˘ Î·È ÔÈ ‰È·ÛÒÛÙ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë Ù‡¯Ë ·ÁÓÔ›ٷÈ. ∫·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ ÎÙ›ÚÈ·, ÏËÌ̇Ú˜ Î·È Î·ÙÔÏÈÛı‹ÛÂȘ... ™ÙË ªÂÛÛ‹ÓË, ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÏË Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ¿ÓıÚˆÔÈ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ηÙÔÈ˘ ÙÔ˘˜. ™›ÙÈ· ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó, ˘¤ÛÙËÛ·Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Î·È ¿ÏÏ· η٤ÚÚÂ˘Û·Ó, Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı¿ÊÙËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙË Ï¿ÛË. ∏ ÈÙ·ÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î‹Ú˘Í ÙË ™ÈÎÂÏ›· Û ηٿÛÙ·ÛË ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ·Ô‰ÂÛ̇ÔÓÙ·˜ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÏËÁ¤ÓÙ˜ Î·È ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛË. √È ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Û 14, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ Repubblica. Δ· ı‡Ì·Ù· ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó fiÏ· Û ÙÔÔıÂۛ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ªÂÛÛ‹ÓË, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Δ˙·ÌÈÏȤÚÈ Î·È ™Î·Ï¤Ù·, ÓfiÙÈ· Ù˘ fiÏ˘. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ‰ÂÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 60 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ› Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÎÙÒ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ¢È·ÛÒÛÙ˜ Ì ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û·ÏÔ˘˜ ·Ó·˙Ë-

Ù›˜), Ë ª·‰Ú›ÙË (πÛ·Ó›·) Î·È ÙÔ ΔfiÎÈÔ (π·ˆÓ›·). ΔÔ ™ÈοÁÔ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢√∂, ∑·Î ƒÔÁÎ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë fiÏË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙËÓ ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›· (Û.Û. ˆ˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “·ı·Ó¿ÙˆÓ” ) ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË “ÊÈÏÔÍÂÓ›·” ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ ÂΛӢ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ΔËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ √Ì¿Ì· Ù·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ªÈÛ¤Ï. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ “¤ÙÔÈÌÔ˜ Î·È Úfiı˘ÌÔ˜” ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ “ÈÂÚ‹ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË” Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜.

“™·˜ ηÏÒ Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ˘¤Ú ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ. ™·˜ ηÏÒ Ó· „ËÊ›ÛÂÙ ˘¤Ú Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜. ∞Ó ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ Î·È ‚·‰›ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ì·˙› Û·˜ ˘fiÛ¯ÔÌ·È fiÙÈ Ë fiÏË ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ Î·È ÔÈ ∏¶∞ ı· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ” . ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢√∂ ∑·Î ƒÔÁÎ fiÙÈ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÙÔ ™ÈοÁÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·- ÚÔοÏÂÛ ÛÔÎ ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. ÿÛˆ˜ Ë ›‰È· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁËÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏Ó. ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô Ù˘ ¢√∂ - Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ™ÈοÁÔ, ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ ÚÒËÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢√∂ ∫¿È ÃÔÏÌ. “ÿÛˆ˜ Û οÔÈ· ̤ÏË Ù˘ ¢√∂

Ó· Ê¿ÓËÎÂ Û·Ó ¤ÏÏÂÈ„Ë Û‚·ÛÌÔ‡” ™ÙÔ ™ÈοÁÔ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÎÏ¿Ì·Ù· Î·È ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·ıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ fiÏË ‰ÂÓ ı· ΤډÈ˙ ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ˙‡ÁÔ˘˜ √Ì¿Ì· ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË, fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ë „ËÊÔÊÔÚ›·. ΔÔ ™ÈοÁÔ Â›¯Â ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ∞ÁÒÓ˜ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÚÙ› ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ÛÙË ¢·Ó›·, ·ÏÏ¿ ÔÈ “·ı¿Ó·ÙÔÈ” ›¯·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë Î·È “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ÙËÓ ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ. √ ƒÔÁÎ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÙÔ ΔfiÎÈÔ ·ÔÎÏ›ÛÙËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË „ËÊÔÊÔÚ›· (‹Ù·Ó ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ “·ı·Ó¿ÙˆÓ” ). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÈÛ·ÓÈ΋˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÊÒÓ·˙·Ó “™¿Ì·Ú·ÓÎ, ™¿Ì·Ú·ÓΔ , Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ȤÛÂȘ ÛÙË ¢√∂ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘. ΔÔ ƒ›Ô ÓÙ Δ˙·Ó¤ÈÚÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¢√∂ ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ £ÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2016, ı· ¿ÚÂÈ ·fi ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙË “ÛÎ˘Ù¿ÏË” Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∏ fiÏË Ù˘ μÚ·˙ÈÏ›·˜ Â›Ó·È Ë 23Ë ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÏË Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ıÂÚÈÓÒÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ 1896.

μ˘ıÈṲ̂ÓË ÛÙË Ï¿ÛË, ÌÂÙÚ¿ 14 ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ¿ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

ºÔÓÈ΋ ηÎÔηÈÚ›· ÛÙË ™ÈÎÂÏ›·

ÙÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ̤ÚË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÙÔ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ Ï‹ÁÌ· ·fi ÙȘ ηٷÚÚ·ÎÙÒ‰ÂȘ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ. ŸÌˆ˜, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·È Î·ıÒ˜ ÔÏÏÔ› ‰ÚfiÌÔÈ Î·È ÛȉË-

ÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ˙ÒÓ˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÔÎÔÌ̤Ó˜ ·fi ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·. ∫·ÙÔÏ›ÛıËÛË Ï¿Û˘ Û ̋ÎÔ˜ 3,5 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ¤ÎÏÂÈÛÂ

ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ÛÈÎÂÏÈ΋˜ ·ÎÙ‹˜ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙË ªÂÛÛ‹ÓË Ì ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Δ˙·ÌÈÏȤÚÈ Î·È ™Î·Ï¤Ù·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·ıÒ˜ Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó, ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È ÌÂÙ¿ Û ÛοÊË ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Ì ٷ ÔÔ›· ¤Êı·Û·Ó ÙÂÏÈο ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ·’ fiÔ˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÛÔÈ Â›¯·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛı› ÛÔ‚·Ú¿ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Ì ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ. ªÈ· ηÙÔÏ›ÛıËÛË ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ Î·È ÙË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÓfiÙÈ· Ù˘ ªÂÛÛ‹Ó˘ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙËÓ fiÏË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ™ÈÎÂÏ›·. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∫·Ù¿ÓË-ªÂÛÛ‹ÓË ¿ÓÔÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË-

̤ÚÈ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ΔÔ ¶·Ï¤ÚÌÔ ÂÏ‹ÁË Â›Û˘ ·fi ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. ∞˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙ¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÔÎÏÂÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, fï˜ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ı‡Ì·Ù·. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ë Ï¿ÛË Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡. ¶¿Ó ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ›¯Â Í·Ó·Û˘Ì‚Â›, ÌÈ· ÏËÌ̇ڷ Ì·˜ ›¯Â ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ÙfiÙ ÙfiÛÔÈ ÓÂÎÚÔ›” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª¿ÚÈÔ ªÚÈÁÎÔ‡ÏÈÔ, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ™Î·Ï¤Ù·. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÂÂȉ‹ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ™ÈÎÂÏ›·˜ ηٷÁÚ¿„·Ì ‡„Ô˜ ‚ÚÔ¯‹˜ 220 Ò˜ 230 ¯ÈÏÈÔÛÙ¿ ̤۷ Û 3 Ì 4 ÒÚ˜” ›Â Ô ˘ԉȢı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ πÙ·ÏÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ªÂÚÓ¿ÚÓÙÔ ¡Ù ªÂÚÓ·ÓÙ›ÓÈ.

¡¤Â˜ ‰ÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

™ÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ¤ÏËÍÂ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ΔfiÓÁη ™π¢¡∂´, 2.

¡∂∞ ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ¤ÏËÍ ÙËÓ ¶·Ú·-

Û΢‹ ÙÔ ÓfiÙÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÓËÛȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÌϤÁÌ·ÙÔ˜ ΔfiÓÁη, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÎÔÓÙÈÓÒÓ ÓËÛÈÒÓ ™·Ìfi· ÎË‰Â‡Ô˘Ó Û Úfi¯ÂÈÚÔ˘˜ Ù¿ÊÔ˘˜ ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘

Ô ÛÂÈÛÌfi˜ ÙˆÓ 8 ƒ›¯ÙÂÚ. √ Ó¤Ô˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ›¯Â ̤ÁÂıÔ˜ 6,3 ‚·ıÌÒÓ Ù˘ Îϛ̷η˜ ƒ›¯ÙÂÚ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË °ÂˆÏÔÁÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙˆÓ ∏¶∞. √ ÛÂÈÛÌfi˜ ¤ÏËÍ ٷ ÓËÛÈ¿ ΔfiÓÁη, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÓÔÙ›ˆ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ™·Ìfi·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ™·Ìfi· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÈ-

ÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙ· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ӷ Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ ·fi ÙÔ Êfi‚Ô ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ΔÚÈÙË, Â›Ó·È 149 ÛÙË ™·Ìfi·, 31 ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋ ™·Ìfi· Î·È 9 ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ΔfiÓÁη.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

™ABBATO 3 OKTøBPI√À 2009

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ¡¢-¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜

∫fiÓÙÚ· Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ∞£∏¡∞, 2.

Δ

· Í›ÊË ÙÔ˘˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜ fiÙÈ Ë ¡¢ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë: “∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ ‰ÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·” ›Â, ηٷÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ¢ı‡Ó˜ ÛÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯·Ï¿ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ô Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ › fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·: “‹ ı· ÓÔÈÎÔ΢Ú¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ı· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ٷ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜, ‹ ı· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï¿ÓÈÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ·”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÚ› “ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜” Ù˘ ¡¢, Ô Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ › fiÙÈ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ “ÂÌ›˜ ÌÈÏ‹Û·Ì ÁÈ· ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Í¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∏ ÛΤ„Ë fiÙÈ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· οÓÂÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Í¤ÓˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÔÛ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ, ÏÔ‡ÛÈÔ Î·È ÈηÓfiÙ·ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜”. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¿ÓÔÈÍ ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·Î·Ó·ÏÈ΋ Û˘ÓÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì Ôϛ٘, Ô Î. ∫Ô˘ÌÔ˘ÙÛ¿ÎÔ˜ › fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· Û˘ÁÎÚ·Ù› ÙËÓ Ô˘Û›· Î·È Ë Ô˘Û›· Â›Ó·È ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Î·È ÛÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ˘‹ÚÍÂ Î·È ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ ¡¢ °ÈÒÚÁÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶∂Ãø¢∂ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙË ¯ÒÚ· Î·È Î¿ÏÂÛÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ë ¡¢. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “∫·ı·Ú¿ ÏÂÊÙ¿-∫·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-∫·ı·Ú¤˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜” ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì fiÚÔ˘˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ∞ÔÙÈÌÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ù˘ ¡¢, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÈ· “·Ì˘ÓÙÈ΋ Î·È ‰È¯·ÛÙÈ΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ì ÙÔ ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, οÙÈ Ô˘ ˘ÔÓfiÌ¢ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¡¢ ÂÍ·Ú¯‹˜”. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ Ë ¡¢ ‰ÂÓ Â›¯Â ηӤӷ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Î·Ó¤Ó· fiÚ·Ì· Î·È ‰ÂÓ ÂÍËÁÔ‡Û ÁÈ·Ù› ÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· 3Ë ÊÔÚ¿. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ηًÁÁÂÈÏÂ Î·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û 200 ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙËÓ “ΔÚ·Ì ∞∂” Î·È ·Ó·Ó¤ˆÛË Û‡Ì‚·-

ÂÈÙ˘¯›·˜ Ù˘ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÈÔ ‹È· Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ηχÙÂÚ˜ ÂȉfiÛÂȘ. ∞ÎfiÌË ··ÓÙ¿ Û fiÛÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙË ¡¢ ÁÈ· ηΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. “ŸÛÔÈ Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ¯ÔÚfi ÔÏÏ¿ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ϤÓ”, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰Â, ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ fiÙÈ Û ηÈÚfi ÎÚ›Û˘ Ë Ï‹„Ë ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ·Ú¿Ù·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Âȉ›ӈۋ˜ Ù˘, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ “·ÂÈÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊfiÚˆÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fi¯È Ù˘ ¡¢”.

√ ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Û˘ ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÙËÏÂfiÚ·ÛË Ì ÔÛ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÂÓfi˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÙÔ˘ ∂™À Â› 4 Î·È 5 Ì‹Ó˜, ÁÈ· ¿ÙÔÌ· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÚfiÏÔ˘. “£· Í·Ó·‰Ô‡Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·” ÍÂηı¿ÚÈÛÂ. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÎÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ¿Ù˘Ô Ecofin ÁÈ· ¯·Ï¿ÚˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÂȂ‚·›ˆÛ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÌ ·fi ηÈÚfi, ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ” Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘ fiÙÈ “Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ô˘ ı· οÓÔ˘Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÂÚ› ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ∂∫Δ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ΔÙ∂ °. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ “ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó” ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÈ ı¤ÛË ı· η٤¯Ô˘Ó, ›Â:

“¢ÂÓ ÂȂ‚·ÈÒÓˆ fiÏ· Ù· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ∫¿ÔÈÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ, fiˆ˜ Ô Δ˙Ô ™Ù›ÁÎÏÈÙ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ì ÙËÓ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ¢ÈÂıÓ‹ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜, Â›Ó·È ÚÔԉ¢ÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ÔÏÏÒÓ ÓÂÔÛ˘ÓÙËÚËÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ”.

√ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ™Â ηÈÚfi ÎÚ›Û˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ (˘Ô„‹ÊÈÔ˜ μ’∞ıËÓÒÓ) ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ in.gr, ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ı· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηٿ 10,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ[...] ∞fi Ô‡ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ÏÂÊÙ¿; ∞fi Ô˘ıÂÓ¿. ¡· ÁÈ·Ù› ϤÂÈ „¤Ì·Ù· ÙÔ ¶∞™√∫”. √ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ıˆÚ› ÙÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘

∏ ¡¢ ÎÚ‡‚ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ (‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ), ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ in.gr. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ʇÁÂÈ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù˘ ÏÂËÏ·ÙË̤ÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÙÔ›Ô” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ ‰Â ÛÙË ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰Â¯ı› ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÚ› ‰ÈfiÁΈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ‡ÊÂÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ [...] ¢ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ì ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹ ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤ÏÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÚÔ¤¯ÂÈ Â›Ó·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Í·Ó¿ Û ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛ‹ fiÙÈ ·˘Ù‹ “ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‰ÂÈ fiÙÈ Û˘Ó‰È·Ï¤ÁÂÙ·È Ì ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È fi¯È Ì „‡Ù˜ Î·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·Ú·¯·Ú¿ÎÙ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ”. √ Î. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ ÂÍËÁ› ·Ó·Ï˘ÙÈο Ô‡ ı· ‚ÚÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘.

¢ËÏÒÓÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË

∞fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ fiÙ·Ó Ë ·ÓÂÚÁ›· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ «·fiÁÂÈÔ» ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À¶√§∏, 2.

Δ· ΢‚ÂÚÓËÙÈο “˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈο” ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· “·ÔÛ˘ÚıÔ‡Ó” ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û ηı¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Êı¿ÓÂÈ ÛÙÔ “·fiÁÂÈfi” ÙÔ˘, ÙfiÓÈÛ ۋÌÂÚ· Ô Î. ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÒÓ ÔÏÏÒÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ - ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ.“¢ËÏ·‰‹, Ϥˆ fiÙ·Ó ı· ›̷ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ Ë “ηÌ‡ÏË” Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÈÔ‡Û·, ‚¤‚·ÈÔÈ Ì ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ-ÙÚ›ÌËÓÔ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙfiÙ ÏÔÈfiÓ ‰‡Ô-ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÚÈÓ Û˘Ì‚Â› Ë (Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜), ηı’ fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ÙfiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·Ó·ÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ “Í·Ï·ÊÚÒÓÔ˘Ì”ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. “∞ÏÏ· Ë ÒÚ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ‹ÏıÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ·, Â¿Ó Ï·Ì‚¿Ó·Ì ·fi ÙÒÚ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË, ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ΛӉ˘ÓÔ˜” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ÚfiÛıÂÛ ·Ì¤Ûˆ˜. ∂ÎÙ›ÌËÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ‰ÈÂıÓÒ˜ ı· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ‹ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ˆ‰ÂοÌËÓÔ ·ÎfiÌ·. “ÕÚ·”, Û˘ÓÂ¤Ú·ÓÂ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó, “fiÛÔÈ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¯›˜ Ì‹Ó˜, Ò˜ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ó

fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÙÂÏ›ˆÛ”;ΔÔ ¢¡Δ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ıÂÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ, Ì +3,1% - ·fi +2,5% Ô˘ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ê¤ÙÔ˜. °È· ʤÙÔ˜ fï˜, Ô˘ Ë ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈÎÒ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÎÈ Ë “ªÂÁ¿ÏË ⁄ÊÂÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ‰ڷÈÒıËηÓ, ÙÔ ¢¡Δ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ·Ó·Ù˘¯ı› “·ÚÓËÙÈο” - ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi -1,1% . Δ¤ÏÔ˜ Ô Î. ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ·Ó·Ê¤ÚıËΠ“ÛÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ·” Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÂÓ ÙÔȘ Ú¿ÁÌ·ÛÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÂÓ¿ÚÈÔ “W”. ¢ËÏ·‰‹, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ̤۷ ÛÙÔ 2010, Ó· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· Î¿Ì„Ë Ù˘, ÌÂÙ¿ Ì›· ·Ó¿Î·Ì„Ë, ¿ÏÈ Ì›· Î¿Ì„Ë ÎÈ Ô‡Ùˆ ηı’ ÂÍ‹˜. “∂›Ó·È Èı·Ófi”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ™ÙÚÔ˜ ∫·Ó ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ΔÔ Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ϤÂÈ Ô ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ∞fi ÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË” . ºÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ó ’ÂÓÙ¿ÍÂÈ, ‚Á‹Î·Ì ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·˜ Á˘Ú›ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi- ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Ï¿ıÔ˜” ÙfiÓÈÛÂ.

∂ÎÙÔ͇ÙËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ∂ÓÒ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ “ÎËÚ‡ÙÙÔ˘Ó” ÙÔ Ù¤-

ÏÔ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ ∏¶∞, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÒÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó: ™ÙÔ 9,8% ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙȘ ∏¶∞ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÂÓÒ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο. √È ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÂÚȤÎÔ„·Ó 263.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ ·fi ÙÔ 1983, fiÙ·Ó Â›¯Â ÛηÚÊ·ÏÒÛÂÈ ÛÙÔ 10,1%. ™˘ÁÎÚÈÙÈο, ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¯¿ıËÎ·Ó 201.000 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Î·È ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ı· ÂÈ‚Ú·‰˘ÓfiÙ·Ó, ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙȘ (ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÈÛÈfi‰Ô͘, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È) 180.000, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters. Δ· ÛÙÔȯ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ó¤Â˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ¤Ó· Â›ÌÔÓ· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‰‡Ô ÙÚ›Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ∏¶∞. ™˘ÓÔÏÈο, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ¤¯Ô˘Ó ¯·ı› 7,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜.

μÔ˘ÙÈ¿ 2,06% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

πÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, Îϛ̷ Ô˘ ‰È·ÌfiÚʈÛÂ Ë ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË Ù˘ Wall Street ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÂÎÙfiÍ¢ÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙȘ ∏¶∞, Ë ÔÔ›· ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 9,8%, ÔÛÔÛÙfi Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 26 ÂÙÒÓ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ, ˘Ô¯ÒÚËÛ οو ·fi Ù· Â›‰· ÙˆÓ 2.600 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.593,43 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.648,05 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,06%. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,69%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î¤Ú‰Ë Û ÔÛÔÛÙfi 45,17%. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ Ú¢ÛÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ∏ ∂ıÓÈ΋ ˘Ô¯ÒÚËÛ ηٿ 4,81%, Ë Eurobank ηٿ 4,00% Î·È Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙÒÛË 4,21%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.372,44 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,49%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ2.921,47 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 1,15%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 473,87 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,45%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.071,13 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,33%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.597,69 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË 2,36 %. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.914,93 -1,18%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.500,45 -0,96%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.705,06 -1,88%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.870,01 -1,62%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 4.964,73 +4,38%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.158,28 -0,53%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.394,08 -1,54%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.389,11 +0,91%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.186,61 +1,06%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.652,59 +0,42%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 3.148,94 -0,52%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.394,88 -3,65%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.843,17 0,60%, ÀÁ›·: 5.331,87 1,77%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.292,51 -2,00%, ÃËÌÈο: 8.935,58 -2,46%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 5.155,71 -1,35%. ∞fi ÙȘ 262 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 68 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 148 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 46 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ:∞¡∂∫(Ô’90) +11,74%, ∫Ù‹Ì· §·˙·Ú›‰Ë +9,59%, Olympic Catering +9,55%, ™‡ÚÔ˘ +9,38% Î·È Compucon +9,09%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Euroline ∞∂∂à -9,42%, ∫ψӷÙÂ’Í(ÎÔ) -9,09%, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ 8,65%, Ridenco -7,69% Î·È ª‡ÏÔÈ ∫ÂÂÓÔ‡ -7,69%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 252,602 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 28,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38 ¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ∞£∏¡∞, 2.

•∂∫π¡∏™∂ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ

ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÏËÚÔÊfiÚËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ·fi Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ ·‰ÂÈÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‹‰Ë ÚÔˆı› ÛÙ· ̤ÏË Ù˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË “Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜̤ÏË Ù˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ”.

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú·Û·Ó Ù· stress tests ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ™Δ√∫Ã√§ª∏, 2.

ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ¤Ú·Û·Ó Ù· “ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜” ÔÈ 22 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, fiˆ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ ÙÔ Ecofin, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌ· Î·È Û “‚·ı‡ÙÂÚË” ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‡ÊÂÛË. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË Â›¯·Ó ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ∂∂. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂∂ ÁÈ· ÙÔ 2009 Î·È ÙÔ 2010, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÎÂʷϷȷ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ Tier 1 “·ÚÎÂÙ¿ ¿Óˆ” ·fi ÙÔ 9%. ™ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Tier 1 ı· ÌÂȈı› ÛÙÔ 8% ÂÚ›Ô˘. ™Â η̛· ÙÚ¿Â˙· ·fi ÙȘ 22, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ˘Ô¯ÒÚËÛ˘ οو ·fi ÙÔ 6%. √ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ “μ·ÛÈÏ›·˜” Â›Ó·È 4%. μ·ÛÈ΋ ˘fiıÂÛË Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ú˘ıÌÒÓ ·Ó¿Ù˘Í˘ ηٿ 5,7% ʤÙÔ˜ Î·È 2,7% ÙÔ 2010 Û οı ¯ÒÚ· fiÔ˘ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó. ™Â ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÂÈϤÔÓ ˙Ë̛˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, ›Ûˆ˜ ·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· 400 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ EKT ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Èı·Ó¤˜ ·ÒÏÂȘ ÁÈ· ÙȘ 22 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂∂ ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰˘ÛÌÂÓÔ‡˜ Î·È fi¯È ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÛÂÓ·Ú›Ô˘. ∞ÏψÛÙÂ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚԂϤÂÈ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2010 (0,4%), ·fi Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË 4% ʤÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ Bloomberg, ÔÈ Â˘Úˆ·˚ÎÔ› ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ˙Ë̛˜ 498 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ·fi Ù· ̤۷ ÙÔ˘ 2007 (Ì ÙËÓ “¤ÎÚËÍË” Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘), ¤Ó·ÓÙÈ 1,08 ÙÚÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÛÙȘ ∏¶∞.

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009

¡¤· ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ °. μÏ¿¯Ô˜

À¶∞¡: ΔÈ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ∞£∏¡∞, 2.

M

 ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °. μÏ¿¯Ô˜, ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÊÂÍ‹˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Î·È ÔÈ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘. ™ÙËÓ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ Û˘Û΢·ÛÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ °Ú·Ì̈ÙÔ‡ ∫Ò‰Èη (BARCODE), Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÈ̤˜ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó·ÚÙË̤Ó˜ ‹ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˜ ‹ ÚÔÛ‰Â̤Ó˜ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË Û ÂÒÓ˘Ì˜ Î·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Û˘Û΢·Û›Â˜ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ·˘ÙÒÓ Ê¤ÚÂÙ·È ÂÈÎÔÏÏË̤ÓË ÂÙÈΤٷ Ì ÙÔÓ °Ú·Ì̈Ùfi ∫Ò‰Èη Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘. ÚfiÓÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ù· ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÌË Â‰Ò‰ÈÌ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ·, Ô˘ ηٿ ÙËÓ Û˘Ó‹ıË ÂÌÔÚÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ‹ ÛÂÙ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ·˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Û˘Û΢·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜, ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È Ù· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ¿Û˘ ʇÛˆ˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, ¤Ú· ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ ‹ Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘, ÛÙË Û˘Û΢·Û›· ·˘ÙÒÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂ˙Ô‡ÚˆÓ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· Ì¿˙·˜ (ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·) ‹ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· fiÁÎÔ˘ (ml), ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË. ø˜ ÚÔ˚fiÓ ÚÔˆıËÙÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ıˆÚÂ›Ù·È Î¿ı ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ Û ÂÒÓ˘ÌË Î·È ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Û΢·Û›·, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ËÏÒÓÂÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ fiÙÈ ˆÏÂ›Ù·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÊıËÓfiÙÂÚ· ηٿ 0,15 ¢ÚÒ ‹ Ì ¤ÎÙˆÛË 0,15 ¢ÚÒ Î·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘Ô Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚÔ˚fiÓ, Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔˆıËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

™Â ·˘Ù¤˜, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È fiˆ˜ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·˘Ùfi ÚÔ˚fiÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÚÙË̤ÓË ‹ ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ‹ ÚÔۉ‰Â̤ÓË ÈӷΛ‰· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·Ú·¿Óˆ. - ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË fiˆ˜ Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙˆÓ ˆ˜ ¿Óˆ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÂÈÎÔÏÏË̤Ó˜ ÂÙÈΤÙ˜ Ì ÙÔ °Ú·Ì̈Ùfi ∫Ò‰Èη ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Ù˘ Ì›·˜. - ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Âȯ›ÚËÛË ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘, ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÏÈ·ÓÈ΋˜ ÒÏËÛ˘ οı ·Ú·¿Óˆ Û˘Û΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È fiˆ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔ‡ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ¤¯ÂÈ ·ÂÈÎÔÓ›ÛÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ ÌÂÙ·‚·ÏÏfiÌÂÓË ÙÈÌ‹ Î·È Â› Ù˘ ÙÔÔıÂÙË̤Ó˘ ‹ ·Ó·ÚÙË̤Ó˘ ‹ ÚÔۉ‰Â̤Ó˘, ηٿ Ù· ˆ˜ ¿Óˆ, ÈӷΛ‰·˜ Î·È Â› Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂÈÎÔÏÏË̤Ó˘ ÛÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÂÙÈΤٷ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ì̈ÙÔ‡ ∫Ò‰Èη, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÓÔÌÈÌÔÔÈËı› Ë ÒÏËÛË Ì ÙËÓ Ó¤· ÙÈÌ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiˆ˜ Ë ÂÙÈΤٷ °Ú·Ì̈ÙÔ‡ ∫Ò‰Èη Ì ÙËÓ Ó¤·

ÙÈÌ‹ Ó· ÂÈÎÔÏÏ¿Ù·È Â·ÎÚÈ‚Ò˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÙÈΤٷ, Û ÙÚfiÔ ÒÛÙÂ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ·ÓÙÂÏÒ˜. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈο ¿Û˘ ʇÛˆ˜, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÈ‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÂӉ›ÍÂˆÓ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂ˙Ô‡ÚˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÔÈ ÏÈ·ÓÔˆÏËÙ¤˜ ·˘ÙÒÓ ˘fiÎÂÈÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË: -∂› Ù˘ ÈӷΛ‰·˜ ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ ·Ó¿ Û˘Û΢·Û›· Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘, ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â› ϤÔÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÌÂ˙Ô‡ÚˆÓ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ ‹ fiÁÎÔ˘ Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ οı ÌÂ˙Ô‡Ú·˜. ¶ÚÔ˜ ¿ÚÛË Î¿ı ·ÚÂÚÌËÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙË ÏÈ·ÓÈ΋ Ì ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. Δ· ÂÒÓ˘Ì· Î·È Û ÎÏÂÈÛÙ‹ Û˘Û΢·Û›· ÚÔ˚fiÓÙ· (ÙÚfiÊÈÌ·, ÔÙ¿, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ›‰Ë ÌË Â‰Ò‰ÈÌ·) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ

∞£∏¡∞, 2.

ªÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ã∞∞

√§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë 4Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·ÚÔ˘Û›·ÛË (Roadshow) ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 750 Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 190 fund managers Î·È ÙˆÓ 28 ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó. ∏ ·Í›· ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ fund managers ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2 ÙÚÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi roadshow ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ FTSE 20 Î·È FTSE Liquid Mid. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·˘ÍË̤ÓÔ Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi οı ¿ÏÏË ¯ÚÔÓÈ¿. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ›¯·Ó Ï‹Ú˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰ÈË̤ÚÔ˘. ™ÙÔ Roadshow Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi 11 ¯ÒÚ˜, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›·, ÙȘ ∏¶∞, ÙË °·ÏÏ›·, ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙËÓ πÙ·Ï›·, ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·, ÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙË ¢·Ó›· Î·È ÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ 1˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ·Ú¤ıÂÛ Â›ÛËÌÔ ‰Â›ÓÔ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â›ÓÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÒÓ ÙÔ˘ Roadshow, Ù˘ Alpha Finance, Ù˘ CA

ÚÔ˚fiÓÙ· ȉȈÙÈ΋˜ ÂÙÈΤٷ˜, Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÏÈ·ÓÈÎÒ˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ηٷӷψً Î·È ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì¿˙·˜ (ÎÈÏfi, ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· Î.Ï.) Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ¯·ÚÙÔÂÙÛÂÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ¯·ÚÙÈÔ‡ ˘Á›·˜, Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ fiÁÎÔ˘ (Ï›ÙÚÔ, ¯ÈÏÈÔÛÙfiÏÈÙÚÔ Î.Ï.), Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ̤ÙÚÔ˘, Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ Î·È Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ΢‚ÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘.

∂ȉÈο ÁÈ· Û˘Û΢·Ṳ̂ӷ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ÌË Â‰Ò‰ÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›·, Ì ‚¿ÛË ÂȉÈÎfiÙÂÚ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, Â› Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ (Ì‹ÎÔ˜ Û ̤ÙÚ· Î·È Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÙÚ·), ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÚı‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘, ıˆÚÂ›Ù·È ˆ˜ ÂÎÊÚ·˙fiÌÂÓÔ Û ÌÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ (Ì‹ÎÔ˜ à Ï¿ÙÔ˜ ‰È¿ 2). ∂›Û˘ ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ·-

πÛ¯˘Úfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ roadshow ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ Cheuvreux, Ù˘ Citi, Ù˘ EFG Eurobank ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜, Ù˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ¶&∫ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ‰Â›ÓÔ ¤‰ˆÛ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Roadshow, fund managers, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Roadshow, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ã∞, ™‡ÚÔ˜ ∫·-

Ú¿ÏÔ˜, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ Bloomberg, Ì›ÏËÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ ̤ۈ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ‰Â›ÎÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÌËÓÒÓ. O Î. ∫·Ú¿ÏÔ˜ ÂÁηÈÓ›·Û ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ

‰Ò, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ó· ÚÔ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·” . √È 17 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙÔÓ FTSE 20 Î·È ÔÈ 11 ÂÙ·ÈÚ›˜ ·fi ÙÔÓ FTSE Liquid Mid, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ 72% Ù˘ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ

¢π∞¡√ª∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ “ ™∏ª∂π∞ ¶ø§∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ ¶∂ƒπ√Ã∏

¢π∂À£À¡™∏

¶∂ƒπ√Ã∏

Roadshow Â›Ó·È ÔÈ EıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, Eurobank, ∞lpha Bank, ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, Marfin Popular Bank, Coca Cola HBC, √¶∞¶, √Δ∂, ¢∂∏, μÈÔ¯¿ÏÎÔ, °∂∫-Δ∂ƒ¡∞, EÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, ∂ÏÏ¿ÎÙˆÚ, Motor Oil, Intralot, ΔÈÙ¿Ó, ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, Alapis, Eurobank Properties, Follie Follie, Fourlis, Frigoglass, Lamda Development, ªË¯·ÓÈ΋, ™·Ú¿ÓÙ˘, ™È‰ÂÓfiÚ Î·È Δ¤ÚÓ· ∂ÓÂÚÁÂȷ΋.

” ¢π∂À£À¡™∏

1. ∞£∏¡∞ - √ª√¡√π∞

∞£∏¡∞™-√ª√¡√π∞™

7. ∞ª¶∂§√∫∏¶√π (∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√™)

∫∏ºπ™π∞™ 98 & ∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√À

2. ∞£∏¡∞ - √ª√¡√π∞

¶∂πƒ∞πø™ 1

8. ∞ƒ°Àƒ√À¶√§∏

∫À¶ƒ√À 70

3. ∞£∏¡∞

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À 71-73

9. °∞§∞Δ™π

∞°. °§À∫∂ƒπ∞™ 2

4. ∫Àæ∂§∏

¶§. ∫Àæ∂§∏™ 1

10. ¶∞°∫ƒ∞Δπ

Àª∏ΔΔ√À 74

5. ¶§. ∞ΔΔπ∫∏™

™∂¶√§πø¡ 5

11. ™À¡Δ∞°ª∞

∂ƒª√À-™À¡Δ∞°ª∞Δ√™

6. ∞π°∞§∂ø

π∂ƒ∞ √¢√™ 280 & £∏μø¡


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 39

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες πολυτελούς κατασκευής από 220 Ε - 280 Ε, πλησίον Πανεπιστημίου, με αυτόνομη θέρμανση αερίου, θωρακισμένη πόρτα, a/c, parking. Τηλ. 6945-872787, 6949-981790. (999) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 2 δωματίων φρεσκοβαμμένη, αυτόνομη, θέρμανση φυσικού αερίου, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο πανεπιστήμιο, παραλία, Κονταράτου 18. Πληρ. τηλ. 2421033137. (927) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση, a/c με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα στο Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και κιν. 6947528143. (929) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γραφείο 28 τ.μ. Τοπάλη με Δημητριάδος, πλήρως ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 24210-28559 και 6972/148144. (052)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο.150 μ. από τη θάλασσα, 235.000 Ε. Ταπεινός ΕΕ. Τηλ. 6973-694651. (621)

¶ø§∂πΔ∞π στον Άγιο Ιωάννη Πηλίου εξοχική μεζονέτα 62 τ.μ., 2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι, βεράντα, αυλή 30 τ.μ., αποθήκη πάνω στο κύμα, με μαγευτική θέα στην παραλία του Αγίου Ιωάννη (βουνό - θάλασσα). Πληρ. τηλ. 6986877677, 6980228402. (072)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα προσόψεως 55 τ.μ. σε νέα οικοδομή, στην Αθήνα περιοχή Κάτω Πατήσια, κοντά στο ΚΤΕΛ Βόλου. Τηλ. επικ. 6936-113296. (747)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμπερές διαμέρισμα 106 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αγ. Νικόλαος. Τηλ. 6946 122760. (996)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Α’ ΡΕΤΙΡΕ 6ου ορόφου, 101 τ.μ., πλησίον πάρκου Αγ. Κων/νου, με 2 ευρύχωρα υπνοδωμάτια, σαλ/ρία, 2 W.C., αυτονομία θέρμ., φ/α, πάρκιν πιλοτής. Άπλετο φως, θέα εκπληκτική σε Παγασητικό και Πήλιο, μπαλκόνια μεγάλα, βεράντα 150 τ.μ. Σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6978320024. (084)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα τριάρι διαμπερές 3ου ορόφου, αυτονομία θέρμανσης φ/α στην οδό Ρ. Φεραίου 86 με Αθ. Διάκου. Τιμή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2426049519, 49611, 49612. (055)

¶ø§∂ITAI οροφοδιαμέρισμα 123 τ.μ., Εθνικής Αντιστάσεως 63 με Μαυροκορδάτου, 3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, κουζίνα, σαλόνι, τζάκι, διαμπερές, σχεδόν καινούριο, πολυτελούς και γερής κατασκευής. Πληρ. τηλ. 6980228402. (071)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 171 τ.μ. κοντά στην Φιλ. Ιωάννου κάτω από την Αναλήψεως. Τιμή 210.000 ευρώ. Τηλ. 2421031231 κινητά 6971653194 και 6932221749. (080)

¶ø§√À¡Δ∞π 1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (554)

Τεχνική εταιρεία

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂. Ιάσονος 77 Βόλος Τηλ. 24210-37466 κιν. 6974334218

ΑΛΥΚΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

¶ø§OYNTAI §∞À∫√™ Πηλίου πωλείται διώροφη οικία 90 τ.μ. στην πλατεία του χωριού, πρόσφατα ανακαινισθείσα με αυλή 80 τ.μ. με τον πλήρη εξοπλισμό της. Πληρ. τηλ. 6974-905467. (845) ¶ø§∂πΔ∞π τραπεζαρία σκαλιστή σε σχήμα ροτόντας που ανοίγει, με πέντε καρέκλες. Πληρ. τηλ. 2421048724. (070)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (959)

Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (330)

μ√§√™ ΛΑΤΟΜΕΙΟ. Πωλείται αγροτεμάχιο 6 στρεμμάτων με αποθήκη 182 τ.μ. στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου - Λαρίσης δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, φως - νερό - τηλέφωνο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελματική - βιοτεχνική χρήση. Τιμή 150.000 ευρώ. Ιδιώτης 6945488523. (145)

¶ø§∂πΔ∞π Άφησσος διαμέρισμα 64 τ.μ. υπέροχη θέα, λουξ, μεγάλο μπαλκόνι. Μεσιτικό γραφείο Δ. Σέτσικα Τηλ. 24210-37043 κιν. 6977-269693 (133)

¶ø§∂πΔ∞π ΑΛΥΚΕΣ μοναδικό δίφατσο οικόπεδο κεντρικό 271 τ.μ. σ.δ. 0,8. Μεσιτικό γραφείο Δ. Σέτσικα Τηλ. 24210-37043 κιν. 6977-269693 (134)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετική μονοκατοικία με θέα στα Κ. Λεχώνια 225 τ.μ., 4 υ/δ (1 master) 3 μπάνια W.C., κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τζάκι, ξύλινα πατώματα, πέργκολες άψογης αισθητικής στα μπαλκόνια, μεγάλη αυλή, πάρκιν, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (953)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μονοκατοικία 175 τ.μ., σε ήσυχο σημείο της περιοχής Χιλιαδού και κάτω από τη Γ. Δήμου, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, κουζίνα εξοπλισμένη, 3 υ/δ όλα με μπαλκόνια, μπάνιο, W.C. σε κάθε επίπεδο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (954)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Πέτρου και Παύλου στη Ν. Ιωνία, ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 117 τ.μ., άνετος και μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία με τζάκι, 3 υ/δ, πολύ καλή διαρρύθμιση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (955)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης φωτεινό και διαμπερές διαμέρισμα 2ου ορόφου, πολύ καλής διαρρύθμισης, μεγάλος ενιαίος χώρος, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, με δρύινα πατώματα, αποθήκη, 2ο W.C., A/C, κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (956)

¶ø§∂πΔ∞π σε αμφιθεατρικό οικόπεδο του Δ. Ιωλκού, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της πόλης και με θέα τη θάλασσα, υψηλών προδιαγραφών, μονοκατοικία 270 τ.μ., master υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλειστό πάρκιν 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (957)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης ισόγειο ωραίας διπλοκατοικίας 85 τ.μ., 2 υ/δ, ξεχωριστή κουζίνα, προστατευμένη από την όχληση αυλή, επιπλέον αποθηκευτικοί χώροι, το ήμισυ του οικοπέδου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (958)

¶ø§√À¡Δ∞π ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΗΛΙΟΥ ανεξάρτητες διώροφες κατοικίες 70 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής με θέσεις στάθμευσης και αύλειο χώρο 120 τ.μ. Τηλ. 2421067991-6972091236. www.tospiri.gr/kalanera. Κατασκευαστική Εταιρεία Χρήστος Γεωργιάδης - Στέφανος Σαμαράς Ο.Ε. Πολιτικοί Μηχανικοί. (276)

¶ø§√À¡Δ∞π 1) Γκαρσονιέρα 35,00 μ2. 2) Τριάρι 87,00 μ2, ανατολικό, διαμπερές, υπερπολυτελούς κατασκευής, με αυτόνομες τοπικές μονάδες φυσ. αερίου, πόρτα ασφαλείας, θυροTV, θερμοδυναμικό τζάκι, ιταλική κουζίνα, 2ο W.C. κ.ά. Πληροφορίες: 6972 691669. (635)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 260 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6972254646. (073)

γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (723)

¶ø§∂πΔ∞π γκαρσονιέρα 22,0 τ.μ. 1ος όροφος με μπαλκόνι στην όψη, καινούρια έτοιμη για κατοίκηση. Τιμή 28.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646. (074)

¶ø§∂πΔ∞π εξοχική κατοικία 65 τ.μ. στον Καντήραγα, με βεράντα, τζάκι, ωραίο κήπο (375 τ.μ.) με θέα την θάλασσα, κοντά στην αμμουδιά. Τιμή 110.000 ευρώ. Τηλ. 6932106471. (075)

¶ø§∂πΔ∞π στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6972254646. (077)

RE/MAX ¢√ª∏ ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: Κατερίνα Κατσιμπέρη

¶ø§∂πΔ∞π ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Μηλίνα 721 τ.μ., οικόπεδο εντός οικισμού 8 μέτρα από τη θάλασσα σε εκπληκτική τιμή! (131)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

Βόλος. Νεάπολη σε πολυκατοικία τριώροφη του 2003 πολυτελής κατασκευή κοντά στο Πανεπιστήμιο μπορούμε να βρούμε γκαρσονιέρες και δυάρια από 30.000 ευρώ έως 60.000 ευρώ. Επίσης στο δεύτερο όροφο υπάρχει και ένα διαμέρισμα 160 τ.μ. ημιτελές. Τιμή 145.000 ευρώ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Άνω Λεχώνια-Βόλος Τηλ. και Fax 24280-93680 Κιν. 6977-405931 estate.pelio.eu email-mesitika@pelio.eu (998)

καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος διαμπερές, ανατολικό στην Κ. Καρτάλη 274, με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης και αποθήκη. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646. (076)

RE/MAX ¢√ª∏

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π ΕΥΚΑΙΡΙΑ! Διαμέρισμα 71 τ.μ. 3ου ορόφου, γωνιακό, στον πεζόδρομο Ρ. Φεραίου. (132)

διώροφη ημιτελής οικοδομή 160 τ.μ. σε οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της Πορταριάς με θέα το Βόλο. Τιμή 260.000 ευρώ. Τηλ. 2421031231 κινητά 6971653194 και 6932221749. (081)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 56 τ.μ. 4ου ορόφου νοικιασμένο με 300 ευρώ κεντρικά. Μην το χάσετε!!! Τιμή 58.000 ευρώ. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977615627 6938388894 (928)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84, και 56 τ.μ. στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (622)

¶ø§∂πΔ∞π στη Ν. Ιωνία καινούργια ημιτελής μεζονέτα 90 τ.μ. 1ος και 2ος με φως, νερό, θέρμανση φυσικό αέριο χωρίς κοινόχρηστα, ιδιώτης. Τηλέφωνο 2105025695 και 6977-863691. (577)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (994)

∫∞ƒ∞°∞Δ™ ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μονοκατοικία 147 τ.μ.+104 τ.μ., β. χώροι με 5 Υ/Δ, 3 W.C., σε οικ. 190 τ.μ., ανατολικό, αυλή, θέα. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (995)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 148.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Τηλ. 6977/615 627 (990)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 219 τ.μ. στην Άλλη Μεριά, με παλιά οικία, θέα το Βόλο. Τιμή 65.000 Ε. RE/MAX ΔΟΜΗ Ρενάτε Μπεκ Μουστακαλή Τηλ. 24210-20008. (139)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

¶ø§∂πΔ∞π στην οδό Λαρίσης γωνιακό προνομιούχο κτίριο 1.900 τ.μ. σε οικόπεδο 3.400 τ.μ. Τιμή συμφέρουσα (κάτω της αντικειμενικής). ∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ Ιάσονος 77 έναντι τράπεζας Πειραιώς Τηλ. 24210/29160 κιν. 6944/456407 (947)

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνη: Κατερίνα Κατσιμπέρη

οικόπεδο 250 τ.μ. διαμπερές στη Νεάπολη στο πάρκο του Αθλ. Λυκείου 100.000 Ε. Μεσίτης Σταύρος Κατσούρας Τηλ. 24210-67725 (787)

¶ø§√À¡Δ∞π καινούρια διαμερίσματα 52 τ.μ. και 54 τ.μ. το καθένα στον πρώτο και δεύτερο όροφο αντίστοιχα, πολυκατοικίας επί της Βλαχάβα με καλή πρόσοψη. Τιμές 95.000 ευρώ και 98.000 ευρώ αντίστοιχα. Τηλ. 2421031231 κινητά 6971653194 και 6932221749. (078)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα καινούριο 120 τ.μ. στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας κοντά στην εκκλησία του Αγίου Βασιλείου (3 κρεβατοκάμαρες, 2 wc, διαμπερές με θέα το Πήλιο). Τιμή 140.000 ευρώ. Τηλ. 2421031231 κινητά 6971653194 και 6932221749. (079)

¶ø§∂πΔ∞π 2ώροφη κατοικία με αυλή στα Παλαιά Βόλου, 200 τ.μ., ανακαινισμένο, με δύο ανεξάρτητους ορόφους. RE/MAX ΔΟΜΗ Ρενάτε Μπεκ Μουστακαλή Τηλ. 24210-20008. (140)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία στην Κορώπη με κήπο, 200 μ. από τη θάλασσα 135 τ.μ. Πλήρως επιπλωμένο. RE/MAX ΔΟΜΗ Ρενάτε Μπεκ Μουστακαλή Τηλ. 24210-20008. (141)

¶ø§∂πΔ∞π επενδυτικό 3ώροφο κτίριο, 7ετίας με 5 γκαρσονιέρες στο Βόλο! RE/MAX ΔΟΜΗ Ρενάτε Μπεκ Μουστακαλή Τηλ. 24210-20008. (142)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο στις Αλυκές 185 τ.μ., 200 μ. από την παραλία, με άδεια οικοδομής. RE/MAX ΔΟΜΗ Ρενάτε Μπεκ Μουστακαλή Τηλ. 24210-20008. (143)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 40 ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ Ì ı¤·. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 55,000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1750ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 185ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. ∞§À∫∂™ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. 2) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) OÈΛ· ÈÛfiÁÂÈ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. μ√§√™ 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi. 3) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 4) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 5) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 270ÙÌ ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 1150ÙÌ ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ΔÈÌ‹ 95.000 ¢ÚÒ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ 2) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 42ÙÌ. ΔÈÌ‹ 42.000 ¢ÚÒ ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1)∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.400ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 4) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 15.000ÙÌ. 5)ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 6) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) μfiÏÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 25ÙÌ πˆÏÎÔ‡ 56 Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿. 2) μfiÏÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 26ÙÌ ∂ÚÌÔ‡ Ì ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 82ÙÌ Ì ˘fiÁÂÈÔ. (030)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (004)

-----------------------------------RE/MAX ¢√ª∏ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 2 & π¿ÛÔÓÔ˜ μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-20008 À‡ı˘ÓË ™˘ÓÂÚÁ¿Ùȉ·:

μÏ¿¯Ô˘ ™ÔÊ›· ¶ø§√À¡Δ∞π: ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 700 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7,5 ÛÙÚÂÌ. Ì ÁÂÒÙÚËÛË Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi Ú‡̷, ÔÏÏ¿ ÂÍÙÚ¿ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 71 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, ¡. πˆÓ›·. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÚÂÙÈÚ¤ 130 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 98 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 151,72 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 781,35 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 195,88 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 708,10 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.204,7 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫ÔÚÒË ¶ËÏ›Ô˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 411,44 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 201, 36 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ “æ˘Á›·” ∞ÁÚÈ¿˜ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. (083)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντου-

λάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 30-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (005)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì. 40.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 130.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 ∂¡√π∫π∞™∂π™ Γκαρσονιέρες, διαμερίσματα, μονοκατοικίες (006)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο πρόσφατα και ενοικιασμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9.∞§À∫∂™ κατάστημα στον πεζόδρομο ευκαιρία για επένδυση. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. Κατάλληλο για μεζονέτες, θέα στο Βόλο. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 13. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 14. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 15. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 16. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 17. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Καρνάγιο.

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

18. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 19.∞§À∫∂™ μεζονέτα 116 τ.μ. κοντά στο δημοτικό πάρκο. 20. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 21. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο 37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3 ΔΥΑΡΙ καινούργιο 45 τ.μ., Ροστόβ με πάρκιν. 4. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 5. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 7. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (007)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. Αναλήψεως 27 τ.μ. ανακαιν. 28.500 1α Πορταριά 28 τ.μ. καιν. θέα 90.000 2. Σπυρίδη 25 τ.μ. 1ος 5 ετών 36.000 3. Κ. Καρτάλη 31 τ.μ., 2ος, 44.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. Δαβάκη, θέα, 4ος καιν. τζάκι, αποθ. 63.000 2. Γαλλίας 55 τ.μ., 4ος, τζάκι, 8 ετών και 15 τ.μ. ημιυπ. κλειστό 125.000 3. Βλαχάβα 52 τ.μ. 1ος καιν. 94.000 4. Ν. Ιωνία 39 τ.μ. 2ος, πάρκιν, 56.500 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. Γαλλίας 100 τ.μ., 3ος γων. 8 ετών, τζάκι, πάρκιν, αποθ. 200.000 1α. Περραιβού 80 τ.μ. 3ος ανακ 80.000 Ε 1β. Ζάχου 92 τ.μ. 4ος διαμπ. τζάκι, πάρκιν, αποθ. 2 ετών, θέα 139.000 2. Α. Γαζή γων., 103 τ.μ., 152.000Ε. 3. Αχιλλοπούλου 1ος 95 τ.μ., 95.000 και 2ος 75 τ.μ. 75.000 σε διώροφο 4. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 3ος καιν. 165.000 5. Ι. Καρτάλη 70 τ.μ. 1ος κομπλέ 112.000 6. Κρίτσκη 1ος σε διώροφο 75 τ.μ. 70.000 7. Ν. Ιωνία 88 τ.μ. ημιώροφος περιποιημένο, αυτ. θέρμανση, 88.000 8. Ν. Ιωνία 72 τ.μ. 2ος 70.000 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. Αθ. Διάκου 129 τ.μ. 1ος (1991) σε διώροφο και 25% οικόπεδο 153.000 1α. Γαζή 116 τ.μ. 5ος 116.000 2. Ν. Ιωνία 128 τ.μ. ανακαιν. γων. 128.000 3.Κοραή 100 τ.μ. 2ος ανακαιν. 93.000 4. Γ. Καρτάλη 169 τ.μ. 4ος-5ος μεζονέτα, καιν., πάρκιν, τζάκι, αποθ. 290.000 5. Γ. Καρτάλη 101 τ.μ. 4ος κομπλέ 170.000 6. Α. Γαζή γων., 103 τ.μ., 3ος, θέα, ανακαιν. πλήρως 152.000Ε. √π∫√¶∂¢∞ 1.Ιωλκού 740 τ.μ. διαμπ. κάνει για πολλές χρήσεις 580.000 1α. Καραγάτς 740 τ.μ. (δισ/γωνία) έναντι αθλητικών εγκατ/σεων, θέα και 1.480 τ.μ. 5φάτσο, μοναδικά ακίνητα. 1β. Αλυκές 2 οικόπεδα 85 τ.μ. καθένα, κτίζουν 105 τ.μ. καθένα, 44.000 καθένα. 1γ. Σάμου 230 τ.μ. (Σ.Δ. 2,4) 85.000 1‰. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 364.000∂. 2. Ιωλκού 115 τ.μ. 105.000 Ε. 2α Ιωλκού 230 τ.μ. 205.000 3. Αλυκές (σχολείο) 170 τ.μ., 83.000, 160 τ.μ. 95.000, 245 τ.μ. 125.000, 180 τ.μ. 90.000, 156 τ.μ. γων. 105.000 246 τ.μ. γων. 150.000. 4. Ιωλκού 1150 τ.μ. γων. (σ.δ. 2,4) 3.400.000 5. Ν. Ιωνία 370 τ.μ. (σ.δ. 2,4) 280.000 6. Μάραθος επί του δρόμου 8 στρεμ. (50 μ. πρόσοψη) 195.000 7. Ξυνόβρυση (Ποτιστικά) 10 στρεμ.110.000. 8.Ξυνόβρυση οικοπ. 2,4,6,8,15 στρεμ. θέα (3 χιλ. έως 35 χιλ. ανά στρεμ.) 9. Λαύκος (με θέα Παγασητικό, Χόρτο, Μηλίνα) 13 στρ. επίπεδο 320.000 Ε 10. Συκή (Ποτόκι) αγροτ/χια 11.000, 6.000, 7.000, 6.000 με θέα, καταπληκτικές τιμές. 11. Αλυκές 430 τ.μ. (για επαγ/κή στέγη) 80.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ΠΙΠΙΚΑΚΗ μεζον. 3 επιπεδ. 47 τ.μ. καθένα, αυλή 65 τ.μ. γων. καιν. 205.000 1α. Δ. Γεωργιάδου 90 τ.μ. σε οικόπεδο 155 τ.μ. 1β. Σωρός μεζονέτα 102 τ.μ. σε οικόπ. 590 τ.μ. άδεια (2000) με θέα 290.000 1γ. Ν. Ιωνία, οικία 50 τ.μ., ισογ.+35 τ.μ. Α’ λυόμενο σε οικόπεδο 70 τ.μ., 59.500. 2. Λ. Βύρων. 70 τ.μ. σε 153 τ.μ. 130.000 3. Ν. Δημητριάδα μεζον. 140 τ.μ. 12ετίας σε οικοπ. 170 τ.μ., 195.000. 4. Ν. Ιωνία μεζονέτα 140 τ.μ. (1990) με πάρκιν διπλό και αποθήκη 168.000 5. Μηλιές (συγκρότημα) 82 τ.μ. σε οικοπ. 170 τ.μ. λουξ, θέα, 298.000 6. Κατηχώρι 70 τ.μ./350 τ.μ. θέα 165.000 7. Σταγιάτες, φανταστ. διώροφ. 170 τ.μ. οικοπ. 820 τ.μ. εκπληκτική θέα 465.000 8. Μετόχι διώροφο παλιό 40.000 9. Φιλ. Ιωάννου διώροφο παλιό (70+90) τ.μ. σε οικοπ. 125 τ.μ. 190.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1. Ρ. Φεραίου ισογ. 180 τ.μ. + υπογ. 100 τ.μ. + πατ. 80 τ.μ. + πάρκο 350.000 1α. Καλά Νερά “Ξενώνας” δύο δυάρια και δύο γκαρσονιέρες σε οικοπ. 385 τ.μ. συν επιπλέον δόμηση 50 μ., από θάλασσα 390.000 1β. Μαγαζί Ιωλκού 28 τ.μ. 43.000 2. Α. Γαζή ημιισόγειο, ψηλό ανακαιν. 160 τ.μ., 65.000. 3. Ερμού γων. 50 τ.μ., 2.800.000. 4. Ν. Ιωνία μαγαζί (ουζερί) εν λειτουργία (ενοίκιο 700 ευρώ) 195.000 5. Πεδίον Άρεως οικόπ. 600 τ.μ. με 4 ισόγειο σύνολο 420 τ.μ. (σ.δ. 1,2) νοικιασμ.

ή όχι 520.000 πώληση και κομμάτι. 6. Μεταμόρφωση 52 τ.μ. γων. Ισογ. 135.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™ - ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. Οικόπεδο Αλυκές (Μιμίκος) μπροστά στη θάλασσα (35 μ. πρόσοψη) 700 τ.μ. 550.000 Ε. 1α. Ξενοδοχείο υπό κατασκευή, Άλλη Μεριά ολόκληρο ή και το μισό!!! 1β. Αέρας υπάρχουσας διώροφης οικοδομής άδεια (2006) 2ος 105, 3ος 75, 4ος 42 τ.μ. 200.000. 2.Ξενοδοχείο Σκόπελος 21 δωματίων, πισίνα, καφέ μπαρ, σαλόνι, πάρκιν 550.000 3. Ριζόμυλος στο δημόσιο δρόμο μαγαζιά 250 τ.μ. και στον όροφο 115 τ.μ. διαμέρισμα ημιτελές γωνία, πολλαπλών χρήσεων, καταπληκτική τιμή. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. Ν. Δημητριάδα οροφοδ. 140 τ.μ. 1ος διαμπ. 10ετίας με πάρκιν 530 ευρώ. 2. Αγ. Κων/νος 92 τ.μ., 3ος θέα, 420 Ε. 3. Εθν. Αντιστάσεως γωνιακό μαγαζί 32 τ.μ.+32 τ.μ. υπόγειο καιν. 380 Ε. 4. Θράκης 66 τ.μ., ισογ. Καιν. 340 Ε. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ™Δ∂°∞™Δπ∫ø¡ ¢∞¡∂πø¡ (010)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 695 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 370.000 ∂. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. μfiÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË Ì ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 93 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (.¯. π·ÙÚ›Ô). 3. μfiÏÔ˜ , °¿ÙÛÔ˘ Ì 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ηٷÛ΢‹ 1983, ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 7. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85, 45 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ, ÙÈÌ‹ 115.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›·, π·ÛˆÓ›‰Ë Ì πÛȉÒÚÔ˘ 42, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 350 ∂. 2. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. (011)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ª¶∞Δ∑π∞∫∞ π. μ∞°°∂§∏ ∞°√ƒ∂™ - ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞£. ¢π∞∫√À 36 - μ√§√™ Δ∏§. 24210-39200 ∫π¡. 6976776509

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ - ¢À∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 36.000 ∂ ¶·Ï·È¿ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 48.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 58 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 87.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 56 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 92.500 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 53 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. ¿ÚÎÈÓ + ·Ôı. 107.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 65.000 ∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 67 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 65.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 78 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 70.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 86 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 135.000 ∂ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 87 Ù.Ì. 5Ô˜ fiÚ. 149.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 105 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 105.000 ∂ ∫¤ÓÙÚÔ 75 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 70.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 90 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂ ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 86 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 137.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 70 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 113.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì 2Ô˜ fiÚ. 148.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 95 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 140.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· 125 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 95.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 115 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 185.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ. 176.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 188.000 ∂ ∏Ï›ÛÈ· 101 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚ. 154.000 ∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚ. 190.000 ∂ ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎ. 150.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 109 Ù.Ì. 245.000 ∂ ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚÔ˘˜ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 135.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 165 Ù.Ì. 270.000 ∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7 ÛÙÚ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 16 ÛÙÚÂÌ. Â›Â‰Ô Ì ¿‰ÂÈ· ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ·fi ∂.√.Δ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 10 ÛÙÚ¤Ì. ¡. ∫ËÊÈÛÈ¿ 2 ÛÙÚ. ÔÈÎfi‰Ô

¡. πˆÓ›· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 400 Ù.Ì. 120.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.820 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ¡Â¿ÔÏË, 354 Ù.Ì., ÎÙ›ÚÈÔ Û 525 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ Δ∏ ¢π∂∫¶∂ƒ∞πø™∏ Δ√À ™Δ∂°∞™Δπ∫√À ™∞™ ¢∞¡∂π√À (012)

-----------------------------------EURO HOME ª∞°¡∏™π∞™ ¶. ¶§∞Δπ¢∏™ & ™π∞ ∂.∂ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ 1-μfiÏÔ˜ ΔËϤʈÓÔ 2421030835 º·Í 2421030845 Website: www.eurohome-magnesia.gr e-mail: info@eurohome-magnesia.gr

¶ø§∂πΔ∞π 1. μ√§√™, ¶∂ƒπ√Ã∏ ∫∞™∞μ∂Δ∏: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 75Ù.Ì, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 80.000 ∂. 2. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√ - ¶∂ƒπ√Ã∏ ª∂Δ∞ª√ƒºø™∂ø™: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚÒ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ. ºˆÙÂÈÓfiÙ·ÙÔ Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 3. μ√§√™, ∫∞ƒ∞∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 100Ù.Ì., Ì ‰˘Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, WC, Ì¿ÓÈÔ, ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ. ΔÈÌ‹: 95.000 ∂. 4. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 92Ù.Ì., ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹: 68.000 ∂. 5. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹: 245.000 ∂. 6. μ√§√™, ∫∂¡Δƒ√: ƒÂÙÈÚ¤ 110Ù.Ì., Ì 45Ù.Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·. ™Â Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 110.000 ∂. 7. μ√§√™, ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ˆÚ·›Â˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹: 120.000 ∂. 8. μ√§√™, ¢π¶§∞ ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√-™Δ∂°∏ √ ¡∂πƒø¡: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 175Ù.Ì.. ΔÈÌ‹: 300.000 ∂. 9. μ√§√™, ∞°π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏: √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000Ù. Ì, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹: 140.000 ∂. 10. ∞¡ø μ√§√™: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000Ù.Ì, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ΔÈÌ‹: 210.000 ∂. 11. ∞°ƒπ∞: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 155Ù.Ì., Ì ÙÚ›· ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ, WC. ΔÈÌ‹: 210.000∂. 12. ∞°π√™ πø∞¡¡∏™ ¶∏§π√À: ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 90Ù.Ì, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, Ì ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË Î·È 300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹: 175.000 ∂. 13. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞: ΔÚ›· ÔÈÎfi‰· Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ŸÏ· Ì·˙› ‹ ¯ˆÚÈÛÙ¿. 14. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 3.700Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹: 50.000 ∂. 15. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞: ¢˘Ô ÔÈÎfi‰· Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. μ√§√™, ™Δ√ ∫∂¡Δƒ√: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û Ôχ ηϤ˜ ÙÈ̤˜. ΔÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ EuroHome ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓÔ Ì ¿Ú· ÔÏÏ¿ ·Î›ÓËÙ·. °È· ÔÙȉ‹ÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙ ¤¯Ô˘Ì ÙË Ï‡ÛË. (015)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231, Fax 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 28.000 ∂ ∞1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 3. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 26 Ù.Ì. 40.000 ∂∞3 4. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 62 Ù.Ì. 75.000 ∂ μ3 3. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 6. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 7. ™Ù·‰›Ô˘ 80 Ù.Ì. 150.000 ∂ °13 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 170.000 ∂ °15 10. ∫¤ÓÙÚÔ ∫·ÚÙ¿ÏË 87 Ù.Ì. 125.000 ∂ °17 11. ¶·Ú·Ï›· 78 Ù.Ì. 240.000 ∂ °19 12. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 13. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 110.000 ∂ °22 14. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¡. πˆÓ›· 90 Ù.Ì. 125.000 ∂ °23 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 120.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 107 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 250.000 ∂ ¢10 7. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 8. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì. 185.000 ∂ ∑5 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6

6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑9 7. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 8. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 9. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 10. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 11. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 12. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 13. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 14. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 15. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 16. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 17. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 18. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 19. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 20. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 21. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 170.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 609 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∏51 19. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 20. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 22. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1.Αγριά 120 τ.μ. 110.000 Ε Θ23 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £1 3. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 4. ™˘Ú›‰Ë 62 Ù.Ì. Î·È ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. 260.000 ∂ £5 5. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 6. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 7. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (016)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.00 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2, °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 4. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏ›· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (017)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 3.220 Ù.Ì.. (540.000 ∂) 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ, Ì ·ÏÈfi 2fiÚÔÊÔ ¤ÙÚÈÓÔ ÔÈΛÛÎÔ 100 Ù.Ì.. (35.000 ∂) 3. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì. (185.000 ∂) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) 5. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 6. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰·, 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì., Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì. ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 8. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 9. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 10. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì. (390.000 ∂) 2. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 106 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 169 Ù.Ì. (170.000 ∂) 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. (380.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì. (170.000 ∂) 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 272 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 275 Ù.Ì. (198.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (163.000 ∂) 7. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜, 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (190.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì. (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì. (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. (165.000 ∂) 13. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 14. ∫¿Ú·Á·Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. (297.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì. (215.000 ∂) 19. ¡. πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì. (139.000 ∂) 20. ∫·ÏÏÈı¤·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ù.Ì. (230.000 ∂) 21. ¡. πˆÓ›·, ¶ÈÙ¿ÎË, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. (210.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì. , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡. πˆÓ›·, 169 Ù.Ì., Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ∫¿Ú·Á·Ù˜, 450 Ù.Ì., (360.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì. (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì. ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞ӷηÛÈ¿ 500 Ù.Ì., (140.000 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì., (84.000 ∂) 9. ¡. πˆÓ›·, 305 Ù.Ì. (107.000 ∂) 10. ¡. πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì. (225.000 ∂) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 716 Ù.Ì., (105.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 980 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (179.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, 633 Ù.Ì. (174.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì., (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì. (205.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì. (12.000 ∂) 2. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË & ¶·Á·ÛÒÓ, 28Ù.Ì., Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ & ·Ôı‹ÎË (42.000 ∂) 3. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 39 Ù.Ì. (78.000 ∂) 4. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì., (59.000) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì., (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì. (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì., (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì., (116.000) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ¡¤· πˆÓ›·, 80 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (83.000 ∂) 2. πˆÏÎÔ‡ & ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ·Ï·Èfi 90 Ù.Ì., (85.000) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì. (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì. (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì. (130.000 ∂) 6. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË , 100 Ù.Ì. (100.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, 79 Ù.Ì., (107.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì., (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì., (87.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 103 Ù.Ì. (150.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì., (133.000 ∂) 13. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, 3ÂÙ›·˜, 95 Ù.Ì., (133.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞

1. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 91 Ù.Ì., 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (108.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì., Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (155.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 129 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË, (187.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (138.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 180 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (309.000 ∂) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì., (297.000) 6. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì. (179.000) 7. ∫‡ÚÔ˘ & ∫·Ú·ÔÏ‹, 110 Ù.Ì. (179.000) 8. μÏ·¯¿‚·, 107 Ù.Ì., 15ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ (199.000 ∂) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì. 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì., ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì., (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ™˘Ú›‰Ë, 73 Ù.Ì. ÁÚ·ÊÂ›Ô 4. ∫·ÚÙ¿ÏË & °·˙‹, 111 Ù.Ì., ÁÚ·ÊÂ›Ô (152.000 ∂) 5. ∂ı. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 325 Ù.Ì., Ì Ï·Ù›· 500 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. 2. ∂ÌÔÚÈÎfi ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Restaurant. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÒÏËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˙›ÚÔ Î·È Î¤Ú‰Ë. 4. ∫ÔÛÌËÌ·ÙÔˆÏÂ›Ô ÛÙËÓ ™˘Ú›‰Ë 40 Ù.Ì. 5. ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 6. ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙ· ¶·Ï·È¿. 7. Fast Food ÛÙËÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 8. ¶ÂÚÈÔ›ËÛË Ó˘¯ÈÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÏ·Ù›·. ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì. fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. °Ú·Ê›· 122 Ù.Ì., ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ & Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜. ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.000.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (360.000 ∂) 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì., Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì., Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì. (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì., (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 7. μ˘˙›ÙÛ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.096 Ù.Ì., (89.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì., Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (179.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.274 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (189.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì., (29.000 ∂) 17. ∞˚-°È¿ÓÓ˘, ¶·¿ ¡ÂÚfi, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì. Ì ÚfiÛˆÔ ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ÔÈΛ· ÓÂfi‰ÌËÙË 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., (98.000 ∂) 20. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.680 Ù.Ì., Ì ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÔÈΛÛÎÔ (35.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.222 Ù.Ì., Ì ı¤· (130.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì., Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì., Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì., (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., (95.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ 2 ÔÈÎfi‰· (1.112 & 2.134) Ù.Ì. & 1 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.440 Ù.Ì. Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì., (160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì., (190.000 ∂) 31. ¢Ú¿ÎÂÈ· ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ·, 240 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 660 Ù.Ì., ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È ˆ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ (295.000 ∂) 32. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì. (49.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì. (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì. (60.000 ∂) 36. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. (209.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì. (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì. 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂)

45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì., (179.000 ∂) 47. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., (145.000 ∂) 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì., (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì. (270.000 ∂) 50. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì. (170.000 ∂) 51. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì. (110.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ∞ʤÙ˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 240 Ù.Ì. 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì., ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì. (230.000 ∂) (018)

-----------------------------------TRπDENΔ REAL ESTATE Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ∫. ¶∞¶∞Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À §øƒ∏ 50, μ√§√™ Δ∏§. 24213-03190 ∫π¡. 6945 851 222 www.tridentrealestate.gr

¶ø§∏™∏ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μ√§√™ ¶∞ƒ∞§π∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 110 Ù.Ì. 16 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ·, ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 350.000 ∂. ¡∂∞ πø¡π∞ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚ., 75 Ù.Ì. Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 1 Ì¿ÓÈÔ, ¿ÚÎÈÓ 115.000 ∂. ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ ÂÍÔ¯È΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3 Â›‰·, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 350 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ 220.000 ∂. °∞Δ∑∂∞ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 170.000 ∂. ∫√ƒ√¶∏ ¶∏§π√ ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 350 Ù.Ì. ȉ·ÓÈο ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ 70.000 ∂. ∞¡ø μ√§√™ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 80 Ù.Ì. ÚÔ˜ 200.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∏ ∞£∏¡∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫ÔψÓfi ÚÔ˜ 550 ∂/Ì‹Ó·. μ√§√™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ ·Ú·ÏÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 1.500 ∂. ∞§À∫∂™ ¡∂∂™ ¶∞°∞™∂™ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. 600 ∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ (019)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜-3ÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 280 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜-ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ - ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο - ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·.

ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì., Î·È 30 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (966)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ ÙËÏ. 24210-22142 6937775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., 45.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 35 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ, 46.000 ∂. ƒÔ˙Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ 45.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 26 Ù.Ì., 47.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰˘¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 60 Ù.Ì. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ· 50 Ù.Ì. 6Ô˜ fiÚ. ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· μfiÏÔ - ¶‹ÏÈÔ - ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ 87.000 ∂ °¿ÙÛÔ˘ 40 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 48.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Û¯Â‰fiÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 45 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 63.000 ∂ π. Δ˙¿ÓÔ˘, 2Ô˜ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi, ÚÔÛfi„ˆ˜, 25ÂÙ›·˜, 70 Ù.Ì. 70.000 ∂ ¶ÏËÛ›ÔÓ ΔÛ·Ï·¿Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÚÔÛfi„ˆ˜ 2Ô˜ ÔÚ. 53 Ù.Ì. 80.000 ∂ ¡Â¿ÔÏË Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 53 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 76.000 ∂ Δƒπ∞ƒπ∞ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 102.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û ¿ÚÔ‰Ô 67 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ. Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· 108.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 74 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., ¿ÚÎÈÓ 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 10ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· + ƒ+·Ôı. 96.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¶Ú¿ÎÙÈÎÂÚ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ı¤· 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÚÈ¿ÚÈ 112.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ & 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤· 120.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 86 Ù.Ì., 129.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¶‹ÏÈÔ 135.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ fiÚ. 107 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¢ηÈÚ›· 135.000 ∂ Ì ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 108 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ 5Ô˜ fiÚ. ı¤· 179.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 133 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ. 258.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎÔ‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 50+50+50 Ù.Ì. ÚÔÛÂÁ̤ÓË 5 ¯ÒÚˆÓ, 3 wc, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, Ù˙¿ÎÈ Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘, ·˘Ï‹, ı¤·, ¢ηÈÚ›· 200.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ı¤· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 60+60+60 Ù.Ì. 220.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú›ÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ·fi ȉÈÒÙË Ì ÔÏÏ¿ ¤ÍÙÚ· 225 Ù.Ì. Û 430 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 295.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË Û ÙÔÔıÂÛ›· Ì Ú¿ÛÈÓÔ 80 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫. ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì., Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 135.000 ∂. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ∫·ÙËÁÈÒÚÁË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 70 & 80 Ù.Ì. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË 75+75 Û 610 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿, ‚ϤÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ 205.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ¡¤Ô ¢¤ÏÙ· 140 Ù.Ì. 35.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ μÏ·¯¿‚· 105 Ù.Ì. 110.000 ∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 425 Ù.Ì. Û.‰. 0,8 420.000 ∂ √͢ÁfiÓÔ 190 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 16 Ì. Û.‰. 2,1 155.000 ∂ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. Û.‰. 1,8 115.000 ∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 900 Ù.Ì. 68.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 580 Ù.Ì. Ì ı¤· Ì ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 255.000 ∂ ∞Á›· ∞ÈηÙÂÚ›ÓË 4.800 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 265.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 130 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 90.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ ÕÓˆ ∂ıÓÈ΋˜ 5.000 Ù.Ì. Ì ÂÏȤ˜ 120.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ 170 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ∂æ∞ ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 65.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. Û.‰. 0,7 105.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¢ηÈÚ›· 610 Ù.Ì. 57.000 ∂ ª·Ï¿ÎÈ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. 35 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Î‡Ì· 460.000 ∂ ªËϛӷ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 750 Ù.Ì. 65.000 ∂ §·‡ÎÔ 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· 30.000 ∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 114 Ù.Ì. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160.000 ∂. ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û Ӥ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 78 Ù.Ì.+29 Ù.Ì.+65 Ù.Ì. (024)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. Οικία 120 τ.μ. με οικόπεδο 200 τ.μ. επιπλωμένη, 100 μέτρα από την θάλασσα, ∞ÊËÛÛÔ˜. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Βίλα 170 τ.μ. με οικόπεδο 2.500 τ.μ. πάνω στο κύμα, ªËϛӷ 7. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 8. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 9. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 10. Τριώροφη οικία 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο της ¶Ï·Ù›·˜ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 11.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 12. Διώροφη πέτρινη οικία 100 τ.μ. με οικόπεδο 300 τ.μ. ∞Óˆ §Â¯ÒÓÈ· 65.000 Ε. 13. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. ΕΥΚΑΙΡΙΑ Πωλείται επιχείρηση σούπερ - μάρκετ, πλήρως εξοπλισμένο, με το εμπόρευμα (35.000Ε), ·Ú·Ï›· ∞Ê‹ÛÛÔ˘. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. Οικόπεδο 4.200 τ.μ. παραθαλάσσιο ¶Ï¿Î˜ ª¿Ú·ıÔ˘. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100 μ. από την θάλασσα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. Οικόπεδο 1.500 τ.μ. εντός οικισμού, απεριόριστη θέα, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. Οικόπεδο 4.800 τ.μ. εντός οικισμού με απεριόριστη θέα, κατάλληλο για κατασκευαστική εταιρεία στον Αγ. Βλάσιο. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ· °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (026)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40-¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ΔËÏ. - Fax 24280-78267 ∫ÈÓ. 697.4647.587

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÔÓÔÎ/Λ· ∞Ï˘Î¤˜ 104 Ù.Ì. Û˘Ó. 60 Ù.Ì. ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Û ÔÈÎfi. 307 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ 4ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÌfiÓÔ ·fi ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÔÚÔÊԉȷÌ/·Ù· 60 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ΔÚÈÒÚÔÊË ‰ÈÏÔÎ/Λ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·/ÍÂÓÒÓ· Î·È 2¿ÚÈ ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘/√ÁÏ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ∞ӷηÛÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (ËÌÈÙÂÏ‹˜) 100 Ù.Ì. Û˘Ó 25 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ Û ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û˘Ó 2¿ÚÈ, ÛÙÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 40 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎfi. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. πˆÓ›· (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÂÍÔ¯È΋ ·ÁÚÔηÙÔÈΛ· Û 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì ÓÂÚfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ· (93 Ù.Ì.

ÈÛ. + 85 Ù.Ì. ·’ ÔÚ.) Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÔÓÔÎ/Λ· 60 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 173 Ù.Ì. Û˘Ó ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı·/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂϤ˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 184 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· (οوıÂÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜) ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2.10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∫ϛ̷ º˘ÙfiÎÔ˘ 5,3 ÛÙÚ¤Ì. ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 340, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (4) ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 205, 350, 410, 450, 1.000 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.015 Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁˆÓÈ·Îfi Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 465, 538, 731 Î·È 1.247 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. ÙˆÓ 370 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ˘› 2 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 315, 325, 362, 466, 650 Î·È 725 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑.√.∂. 3Á., 3‰. ¶ÏËÛ›ÔÓ MERCEDES 6,3 ÛÙÚÂÌ. §¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ∑.√.∂. 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 9,5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, Ì 85 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ª¿Ú·ıÔ˜ 14,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚÂÌ. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂٷ͇ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ 3.500, 4.000, 4.500 Î·È 4.600 Ù.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6.880 Î·È 7.880 Ù.Ì. 80 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Ù.Ì. Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜, ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ‰ÈÂıÓ‹. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. + 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚÂÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 100 ̤ÙÚ· ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 14 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 210, 250 Î·È 500 Ù.Ì. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, ÁηÚ/Û˜, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î.Ï. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· Î·È ˘fi ηٷÛ΢‹Ó. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (027)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ™.¢. 18. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2.4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. º˘ÙfiÎÔ 5,3 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 630 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÊËÛÛÔ˜ 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 4,7 ÛÙÚ. Î·È 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. •˘Ófi‚Ú˘ÛË ¶ÔÙÈÛÙÈο 10 ÛÙÚ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∂¡Δƒ√ 2ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. (400 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· + 2ÔÚ. ÙˆÓ 400 Ù.Ì.) √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÔÓ/ÎÈ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì. ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì. ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓÔ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ú›ÙÛÎË 90 Ù.Ì. Û 98 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 120 Ù.Ì. Û 169 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂ÈÛÎÔ‹ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Û 138 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. ™.¢. 2.1

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. Î·È 120 Ù.Ì. Û 4,5 ÛÙÚ. ÔÈÎ. Ì ı¤·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞ - Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. °ÎÏ·‚¿ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 106 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. ¡. πˆÓ›· ∂ÚÁ·ÙÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ •ËÚÔοÌÔ˘ 67 Ù.Ì., 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÃÙ·˙Ë·ÚÁ‡ÚË 83 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (028)

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π τετράροδο TGB 425 4Χ4 μ επιλογέα 2Χ2. Μπαριέρες εμπρός - πίσω, βάση για κοτσαδόρο, φως ομίχλης, δισκόφρενα μπρος - πίσω, διαφορικό με άδεια, Απρίλιος 2009 και 1.200 χλμ. Τιμή 5.400 Ε. Πληρ. τηλ. 24210-85370. (144)

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009 ∑∏Δ∂πΔ∞π πιανίστας με συνθεσάιζερ έμπειρος για κεντρικό πιάνο-μπαρ, μέσα στο Βόλο. Πληρ. τηλ. 2421024190 και 6937152407. (054) ∑∏Δ∂πΔ∞π γραμματέας, οργανωτική, δραστήρια με ευχέρεια λόγου, άριστες γνώσεις Αγγλικών, χρήση Η/Υ για εισαγωγική εταιρεία. Πληρ. τηλ. 2421027001. (082) ∑∏Δ∂πΔ∞π πωλήτρια για το κατάστημα υποδημάτων Παπαποστόλου. Σπυρίδη 69-Αλεξάνδρας. Πληροφορίες εντός. (136)

ºπ§√§√°√™

∑∏Δ∂πΔ∞π ZHTOYNTAI ∑∏Δ√À¡Δ∞π από την PRONET HELLAS εισαγωγείς είδη δώρων - είδη γάμου - διαφημιστικά - ρούχα εργασίας, άτομα για συνεργασία στο τμήμα προώθησης προϊόντων. Τηλ. 2410-555570. Ώρες 9-5. (945) ∑∏Δ∂πΔ∞π πωλήτρια από Α.Ε. έως 30 ετών, κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, γνώστρια Η/Υ, με εμπειρία στον τομέα των τροφίμων. Αποστείλατε βιογραφικό στο fax: 2421086259. (946)

∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρη κομμώτρια και βοηθός κομμώτριας (μαθητευόμενη από ΟΑΕΔ). Απαραίτητα βιογραφικό στο hair spa. Πληρ. τηλ. 24210 24324. (997)

ºÀ™π∫√™ με διδακτική εμπειρία, παραδίδει μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου! δουλειά συστηματική και υπεύθυνη, τιμές λογικές! Τηλ. 6930-789819. (502) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Γερμανικών πτυχιούχος Παν. Γερμανίας, κάτοχος του “Grosses Deutsches Sprachdiplom” και με μεταπτυχιακό στη μεθοδολογία και διδακτική της γερμανικής γλώσσας, παραδίδει μαθήματα κατ’ οίκον. Τηλ. 24210-61735, 6934-761621. (744)

προς ενοικίαση για στέλεχος μεγάλης εταιρείας του Βόλου, σύγχρονο διαμέρισμα ή μεζονέτα από 75 τ.μ. και πάνω στην περιοχή του Βόλου και των πολύ κοντινών προαστίων. Τηλ. 24210-96507, κιν. 6948110163. (911)

∑∏Δ√À¡Δ∞π 2 κυρίες ηλικίας 35 - 50 ετών για πλήρη ή μερική απασχόληση. Από την Εθνική Ασφαλιστική του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. Πληροφορίες για RDV κα Μαυροφώτη ώρες 9.30-11.30 στα τηλ. 2421031885 και 31890. (129)

με μεταπτυχιακές σπουδές παραδίδει μαθήματα σε μαθητές. Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές λογικές. Πληρ. τηλ. 6945602877 - 2421080220. (135)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞

Αγγλικής Φιλολογίας αναλαμβάνει ιδιαίτερα μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες καθώς και μεταφράσεις. Πληρ. τηλ. 6995280390. (126)

Û 5 ÏÂÙ¿ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜, Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ¯ˆÚ›˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 50.000 ∂, 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·ÚÙÒÓ. §‡ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. £ÂfiÊÈÏÔ˜. ΔËÏ. 6949-569567 Î·È 6949569575.

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μαθηματικών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978449979. (127)

™YNOIKE™IA ∂¡∞ƒ•∏ §∂πΔ√Àƒ°π∞™ ¡∂Àƒ√§√°π∫∏™ ∫§π¡π∫∏™ “¡π∫√§∞√À ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À” Η Νευρολογική κλινική “ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ” που πρόκειται να ξεκινήσεις τη λειτουργία της στο Βόλο και στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της επί της οδού Δημητριάδος 221

∑∏Δ∂π °π∞ Δ∏ ™Δ∂§∂Ãø™∏ Δ∏™ Α) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, άνευ ειδικότητας)

∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫∞ Î·È Â¯¤Ì˘ı·, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÁÓˆÚÈ̛˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ÎÏ·Ì ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ì·˜, ·ÓÂÏÏ·‰Èο. ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ó· ÂÍÂÏȯı› ÛÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÛÎÔfi ÙÔ Á¿ÌÔ ‹ ÙËÓ Û˘Ì‚›ˆÛË. ¢Â¯fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ. ∂ÌÈÛÙ¢ı›Ù ̷˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6981-906319 Î·È 24210-24091. (137)

Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ Γ) ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

MA£HMATA

(καθαρίστριες, τραπεζοκόμους κ.λπ.) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους είτε ταχυδρομικά στην Δ£ 1327 Δ.∫. 38110 μfiÏÔ˜, είτε ηλεκτρονικά στο e-mail nickpap1973@hotmail.gr.com. Απαραίτητα κρίνονται στα γενικά στοιχεία των ενδιαφερομένων να αναγράφονται διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. (765)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Μαθηματικός παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Φροντιστηριακή πείρα, προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978116648 και 24210-68192. (056) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολυετή διδακτική εμπειρία διδάσκει Μαθηματικά και ανάπτυξη εφαρμογών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, κατευθύνσεις, μαθήματα ιδιαίτερα ή γκρουπ. Πληρ. τηλ. 24210-60010 και 6972853903. (069)

(721)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ Φυσικός του ΑΠΘ με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Χαμηλές τιμές. Πληρ. τηλ. 6973625353. (128)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948462082. (138)

∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ εργασίες προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στα μαθήματα Χρηματοοικονομικά Διοίκηση Επιχειρήσεων Μάρκετινγκ. Επίσης εργασίες του προγράμματος Μ.Β.Α. Τιμές προσιτές. Τηλ. 6988-137787. (626)

¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (977)

μ√§√™ - §∞ƒπ™∞ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÙÚËÙÒÓ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ¤ˆ˜ 36 ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ŒÓ· ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·ÚΛ Î·È ı· ‚ÚÂıԇ̠‰›Ï· Û·˜! ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ΔËÏ. 24213-03786, 6930-647698, 6948-304994. (926)

∞°°§π∫∞

¢IAºOPA

∫Àƒπ∞ ƒπ¡∞

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Αγγλικών πτυχιούχος Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών όλων των επιπέδων. Προσιτές τιμές. Τηλ. 24210-48904 & 6944-761882, e-mail: kariofillik@gmail.com (499)

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (951) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (975)

Διπλωματούχος αστρολόγος, παραψυχολόγος, - μελλοντολόγος Dr μεταφυσικός με κληρονομικό χάρισμα μαντείας. Ισχυρή διαίσθηση-ενόρασηδιόραση. Για τα ραντεβού σας κινητό: 6976-295709. (551)

ª·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ Ιδιαίτερα μαθήματα σε όλα τα επίπεδα και πτυχία. Νίκος Παππάς Κιν. 6978955101 email:nikos-mpappas@yahoo.gr (684)

∞°°§π∫∞

(097)

∞ª∂™∏ χρηματοδότηση καθυστερημένων δανείων. Ρυθμίζουμε, διακανονίζουμε υπερδανεισμό-καταγγελμένα δάνεια κάρτες-πλειστηριασμούς-κατασχέσεις-τακτοποίηση Τειρεσία. Τηλ. 211-7158150. (Ζητούνται συνεργάτες). (530) Δ∞§∞¡Δ√ÀÃ√™ και έμπειρος τεχνίτης αναλαμβάνει τσιμεντένιες εσωτερικές και εξωτερικές διακοσμήσεις-κατασκευές σε διάφορες τεχνοτροπίες, σε πολύ προσιτές τιμές. Πληρ. τηλ. 6944256787 (NAJIB FOLADI). (053) ¢∞¡∂π∞ καταναλωτικά έως 30.000 Ε ανεξάρτητα από υπερδανεισμό και Τειρεσία σε ιδιώτες, δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελματίες εντός 4 ημερών, συνεργασία με 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα. Εκταμίευση στην πόλη σας. Ζητούνται συνεργάτες. Τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998, web site: www.moneycashgram.gr. (125)

απόφοιτος Αμερικάνικου Πανεπιστημίου παραδίδει ταχύρρυθμα μαθήματα Αγγλικών για ενήλικες. Ιδιαίτερα ή μικρά γκρουπ. Όλα τα πτυχία, άμεσα αποτελέσματα. Τηλ. 6936498399. (784)

Ã∞ƒπ∑√¡Δ∞π όμορφα γατάκια. Πληρ. τηλ. 6930776191. (130)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988-338898, 6988-888804. (571)

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΜΟΥΡΙΔΗΣ του Χρυσοστόμου και της Κυριακής, το γένος Λιάκου, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο και η ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΛΑΓΟΥ του Δημητρίου και της Ευδοκίας το γένος Βόζα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο. ------------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΑΣ του Αδάμ και της Βαλεντίνας, το γένος Τσίρκιν, που γεννήθηκε στη Σαμάρα Ρωσίας και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΕΖΙΔΗ του Βασιλείου και της Βέρας, το γένος Αποστολίδη, που γεννήθηκε στο Καζακστάν και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∞μ∂μ∞π∏ ÕÌÂÛ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÌÂÙÚËÙ¿ ·fi ALPHA, EUROBANK, ∂£¡π∫∏, ∂ª¶√ƒπ∫∏, MARFIN Î·È ¿ÏϘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∞ÎfiÌ· Î·È Ì ˘¤Ú‚·ÛË ÔÚ›Ô˘. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó¤ÂÈ·, Î. ™ÔÊ›·. 6940009014. (988)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (925)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·Ì¤Ûˆ˜ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, Â͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ. ∫·ıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. ∞ÔÛÙfiÏÔ˘, ÙËÏ. 6939590059, 6909-985988. (570)

°∫ƒ∞μ√Àƒ∂™ ∞fi ™À§§∂∫Δ∏ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È - ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏȤ˜ ÏÈıÔÁڷʛ˜, ·˘ıÂÓÙÈÎÔ› ¯·ÏÎfiÁÚ·ÊÔÈ ¯¿ÚÙ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ ¯·ÏÎÔÁڷʛ˜ 17Ô˜-18Ô˜ ·È., ‰˘Û‡ÚÂÙ· ÙÔÈο ‚È‚Ï›·, ›Ó·Î˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ.6976-850933. (399)


43

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις (21) Οκτωβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας ημέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σταύρου Παπαγεωργίου, που εδρεύει στο Βελεστίνο ή του νομίμου αναπληρωτή του, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Μιχαήλ Κουτέρη του Γεωργίου, κατοίκου Βελεστίνου Μαγνησίας, με επίσπευση του Παναγιώτη Κόκκα του Κων/νου, κατοίκου Βελεστίνου, δηλαδή: Η ψιλή κυριότητα μιας παλαιάς ισογείου οικίας μετά της πέριξ αυτής περιοχής, η οποία βρίσκεται εντός της κωμοπόλεως Βελεστίνου και στη συνοικία “ΜΙΤΖΙΤ ΜΑΧΑΛΑ” , του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Φερών. Η έκτασή του σήμερα είναι 118,07 τετραγωνικά μέτρα περίπου, πλέον ή έλαττον ή όσης έκτασης κι αν είναι αυτή. Η οικία έχει εμβαδόν περίπου (50) τετραγωνικά μέτρα πλέον ή έλαττον, αποτελείται από δύο (2) κύρια δωμάτια, χολ, κουζίνα και λοιπούς βοηθητικούς χώρους. Συνορεύει γύρωθεν με ρέμα, με ιδιοκτησία Νικ. Κουσπουρίκα, Γεωργίου Μπαλαμώτη και κοινοτική έκταση. Το παραπάνω ακίνητο περιήλθε στον οφειλέτη κατά ψιλή κυριότητα, δυνάμει του υπ’ αριθμόν 7356/1985 συμβολαίου του συμβ/φου Σταύρου Παπαγεωργίου, νόμιμα μεταγραφέντος στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Φερών στον τόμο 90 και με αριθμό 206. Γίνεται μνεία ότι την επικαρπία του ως άνω ακινήτου παρακρατεί εφ’ όρου ζωής η μητέρα του οφειλέτη γεννηθείσα το έτος 1914. Το παραπάνω ακίνητο (και μέχρι στις 08-05-2009), βαρύνεται με μία (1) Υποθήκη, εκτίθεται δε στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού το ποσό των είκοσι τριών χιλιάδων εννιακοσίων (23.900,00) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πλ. Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 2 Οκτωβρίου 2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής Ιωάννης Καραμποτάκης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Ο Δικ. Επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου, Αντώνης Κ. Κανταρτζής, κάτοικος Βόλου, οδός Αντωνοπούλου αρ. 126. Κάνω γνωστό ότι στις είκοσι μία (21) του μηνός Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες εννέα (2009), ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη, από ώρα 4.00 απογευματινή μέχρι και την 5.00 απογευματινή της ίδιας ημέρας, στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σκοπέλου, που βρίσκεται στη Σκόπελο Ν. Μαγνησίας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Ταλαδιανού, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό σύμφωνα με την με αριθμό 54/26-5-2009 κατασχετήρια έκθεσή μου η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΙΒΑΧΤΗ του Φιλίππου και της Ελένης, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ του Προκοπίου, κατοίκου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας. Η ακίνητη περιουσία του άνω οφειλέτη που θα εκτεθεί σε πλειστηριασμό είναι: Μία εδαφική έκταση (κατά τον τίτλο κτήσης Ελαιώνας), εκτάσεως τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα εννέα και 77/οο (4.579,77) τετραγωνικών μέτρων περίπου ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο, μετά της επ’ αυτού υπαρχούσης διώροφης οικοδομής μεθ’ υπογείου, κείμενη στη θέση “ΛΑΛΑΡΙΑΣ” της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Σκοπέλου Ν. Μαγνησίας, εμφαινόμενο ακριβέστερα με τα κεφαλαία γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ.Μ.Ν.Ξ.Ο.Π. Α. στο από Ιουλίου 1999 έτους, το-

πογραφικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Κωνσταντίνου Σκορδά το οποίο νόμιμα υπογεγραμμένο προσαρτάται στο υπ’ αριθ. 13.357/1999 έτους συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου κ. Δημητρίου Ταλαδιανού μετά της επ’ αυτού υπαρχούσης υπεύθυνης δήλωσης του άνω μηχανικού σύμφωνα με την οποία το ακίνητο αυτό είναι άρτιο και οικοδομήσιμο και συνορευόμενο γύρωθεν Βορειοανατολικά με πλευρά τεθλασμένη Ξ.Ο.Π.Α.Β.Γ. μέτρων συνολικών ενενήντα τεσσάρων και 06/οο (19,81 συν 22,50 συν 15,14 συν 16,47 συν 20,14 ίσον 94,06) με ιδιοκτησία Χρυσοστόμου Γκίκα και με ιδιοκτησία Εμμανουήλ Κονδύλη, Βορειοδυτικά με πλευρά Γ.Δ.Ε. μέτρων συνολικών σαράντα οκτώ και 58/οο (24,47 συν 24,11 ίσον 48,58) με τον επαρχιακό δρόμο Σκοπέλου -Γλώσσας, Νοτιοδυτικά με πλευρά Ε.Ζ.Η.Θ.Ι.Κ.Λ. μέτρων συνολικών εβδομήντα τριών και 79/οο (24,55 συν 16,25 συν 7,07 συν 11,14 συν 8,15 συν 6,63 ίσον 73,79) με ιδιοκτησία Μαρίας Παλαιολόγου και Νοτιοανατολικά με πλευρά τεθλασμένη Λ.Μ.Ν.Ξ. μέτρων συνολικών εβδομήντα επτά και 99/οο (31,10 συν 25,29 συν 21,60 ίσον 77,99) με ιδιοκτησίες Δημητρίου Γκούμα και Χρυσοστόμου Γκίκα. Γίνεται μνεία ότι ο καθ’ ου η εκτέλεση Ιωάννης Στιβαχτής του Φιλίππου και της Ελένης με το με αριθμό 18.847/26-6-2006 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Σκοπέλου Δημητρίου Ταλαδιανού παραχώρησε εδαφική λωρίδα γης 246,75 τ.μ. στο Δήμο Σκοπέλου για την δημιουργία αγροτικού δρόμου. Η παραπάνω οικοδομή αποτελείται από το υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο πάνω από το ισόγειο όροφο. Το ισόγειο αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν τετρακόσια είκοσι (420,00) τ.μ., ύψος 4,00 μέτρα και ολικό όγκο χίλια εξακόσια ογδόντα (1.680,00) κυβικά μέτρα και ο πρώτος πάνω από το ισόγειο όροφος αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, έχει εμβαδόν εκατόν εβδομήντα εννέα και 96/οο (179,96) τ.μ., ύψος 3,00 μέτρα και ολικό όγκο πεντακόσια τριάντα εννέα και 88/οο (539,88) κυβικά μέτρα και επικοινωνούν μεταξύ τους με εξωτερική σκάλα. Λόγω αδυναμίας εισόδου στο υπόγειο της άνω οικοδομής καθίσταται αδύνατη η λεπτομερέστερη περιγραφή αυτού. Γίνεται μνεία ότι η παραπάνω διώροφη οικοδομή μεθ’ υπογείου είναι ημιτελής, βρίσκεται στο στάδιο αποπεράτωσης, χωρίς να φέρει πόρτες, παράθυρα και κουφώματα. Εκτιμήθηκε το άνω ακίνητο κατά την κατάσχεση αντί του ποσού των τετρακοσίων είκοσι (420.000,00) χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται το ποσό των διακοσίων ογδόντα (280.000,00) χιλιάδων ευρώ και η οποία είναι τα 2/3 της εκτιμήσεως χρηματικό ποσό και υπερβαίνει της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Γίνεται μνεία ότι το παραπάνω ακίνητο βαρύνεται με 1) δύο (2) Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ της I Εφ Τζι Γιούρομπανκ Εργασίας, 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της εταιρίας με την επωνυμία “ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” που εδρεύει στην Σκιάθο και 3) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Καλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ., όπως έχει τροποποιηθεί με το νόμο 3714/2008, και τους όρους που αναγράφονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση. Βόλος 2-10-2009 Ο Δικαστικός Επιμελητής Αντώνης Κ. Κανταρτζής ΑΡΙΘΜΟΣ 3.289 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου Αντωνοπούλου αρ. 91 Δηλώνω ότι Με τη με αριθμό 3.087/14-4-2008 Κατασχετήρια Έκθεσή μου και την σχετική με αριθμό 3283/2009 Ε’ Επαναληπτική Περίληψη Κατασχε-

τήριας Έκθεσής μου κατασχέθηκε αναγκαστικά και πλειστηριάζεται την (21η) εικοστή πρώτη του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες εννέα (2009) έτους ημέρα Τετάρτη και από ώρας 4.00ης απογευματινής έως και ώρας 5.00ης απογευματινής της ιδίας ημέρας Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Καταστήματος του ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου (στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου - μεταξύ των οδών Ανθ. Γαζή και Γεωργ. Καρτάλη, έναντι της Πλατείας Ελευθερίας), που έχει οριστεί με το Ν. 3714/2008 (ΦΕΚ 231/7-11-2008) ως τόπος διενέργειας των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βόλου αντί του Δημαρχείου του Δήμου Βόλου, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου συμβολαιογράφου Βόλου ΠΙΠΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΛΟΜΕΡΑ που εδρεύει στο Βόλο, (28ης Οκτωβρίου 100), - διακάτοχο του αρχείου του πρώην Συμβολαιογράφου Βόλου Γεωργίου Χρήστου Καλομέρα, αρχικώς ορισθέντος ως υπαλλήλου του πλειστηριασμού ακίνητου της παρακάτω αναφερομένης οφειλέτιδος, - ή του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της εδρεύουσας στην Αθήνα (Αμερικής 4) Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε” νόμιμα εκπροσωπούμενη, εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η παρακάτω ακίνητη περιουσία της οφειλέτιδος Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε” που εδρεύει στο Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας Αττικής Λαχανά αριθμ. 12 και εκπροσωπείται νόμιμα. Η οποία κατασχέθηκε αναγκαστικά με την με αριθμό 3.087 και από 144-2008 κατασχετήρια έκθεσή μου, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Ένα (1) οικόπεδο εμβαδού μέτρων τετραγωνικών, σύμφωνα με το υπ αριθμόν 71.130/12-1 1973 Πωλητήριο Οικοπέδου του ποτέ Συμβολαιογράφου Βόλου Δημητρίου Ματαρώνα, τριών χιλιάδων-διακοσίων πεντήκοντα δύο και 56/οο (3.252,56) κατά δε νεότερη καταμέτρηση σύμφωνα με το και με το προσαρτημένο στο προαναφερόμενο συμβόλαιο από Ιανουαρίου 1973 τοπογραφικό διάγραμμα του πολιτικού μηχανικού Ε. Χ. Τζάβελου εμβαδού μέτρων τετραγωνικών τριών χιλιάδων τριακοσίων ενός και 65/οο (3.301,65) περίπου ή όσο ήθελε είναι περισσότερο ή λιγότερο εμφαινόμενο υπό τα στοιχεία Α,Β,Γ,Δ,Α το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Βόλου, του Δήμου και υποθηκοφυλακείου Βόλου, στο οικοδομικό τετράγωνο 1193, περικλειόμενο από τις οδούς Νοταρά, Ανδρούτσου, Λαρίσης επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αρίθμησης 125. Συνορεύει δε ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί πλευράς Β-Γ μήκους μέτρων εβδομήντα πέντε και ενενήντα εκατοστών (75,90) με την οδό Ανδρούτσου. ΒΟΡΕΙΩΣ επί πλευράς Β-Α μήκους μέτρων είκοσι επτά και τεσσαράκοντα εκατοστών (27,40) με την οδό Λαρίσης επί της οποίας φέρει αριθμό δημοτικής αριθμήσεως 125. ΔΥΤΙΚΩΣ επί πλευράς Α-Δ μήκους μέτρων ογδόντα δύο και 50/οο (82,50) με ακίνητα ιδιοκτησίας κατά το άνω συμβόλαιο Χαρ. Διολέτα και Σ. Χ. Μητσικώστα και ήδη αγνώστων και ΝΟΤΙΩΣ επί πλευράς Γ-Δ μήκους μέτρων πεντήκοντα εννέα και εξήντα εκατοστά (59,60) με την οδό Νοταρά. Εντός του παραπάνω ακίνητου (οικοπέδου) υπάρχουν τα παρακάτω κτίσματα: Α) Ένα (1) Ισόγειο κτίσμα εμβαδού 1.035,44 τ. μ περίπου και ύψους 8,20 μ. περίπου το οποίο χωρίζεται σε δύο κυρίους χώρους, α) στο χώρο εκθέσεως, όπου υπάρχουν εκτός από τον κυρίως χώρο της εκθέσεως, δύο γραφεία, αποθήκη ανταλλακτικών και χώρος W.C.. Πάνω από το χώρο των γραφείων και το χώρο της αποθήκης υπάρχει πατάρι εμβαδού διακοσίων πενήντα (250) τετραγωνικών μέτρων περίπου, το οποίο χωρίζεται σε επτά βοηθητικούς χώρους, διάδρομο και τουαλέτες, και β) στο χώρο του Συνεργείου ο οποίος έχει εμβαδόν εξακοσίων (600,00) τ.μ. στη νότια πλευρά αυτού υπάρχουν δύο βοηθητικοί χώροι

εμβαδού περίπου 35,00 τετραγωνικών μέτρων έκαστος, με πατάρι. Β) Στην νοτιανατολική πλευρά του κατασχεθέντος οικοπέδου παρά τη διασταύρωση των οδών - Ανδρούτσου και Νοταρά, στη νότια πλευρά του προπεριγραφομένου κτηρίου (Α) και σε επαφή με αυτό υπάρχει κτίσμα εμβαδού τριακοσίων οκτώ (308,00) τ.μ περίπου και ύψους οκτώ και είκοσι (8,20) μ. περίπου, Το κτίσμα τούτο στερείται οικοδομικής αδείας, είναι μισθωμένο στην Α.Ε. με την επωνυμία ΙΩΛΚΟΣ Α.Ε. Γ) Στη Νοτιοδυτική πλευρά του κατασχεθέντος οικοπέδου προς την οδό Νοταρά και σε επαφή με το προπεριγραφόμενο Βήτα (Β) κτίσμα υπάρχει μεταλλική κατασκευή σκεπασμένη με τραπεζοειδή λαμαρίνα εμβαδού τετρακοσίων πενήντα έξι και 30/οο (456,30) τ.μ. περίπου και ύψους οκτώ και είκοσι (8,20) μέτρων περίπου και είναι μισθωμένο από την εταιρεία REMES Α.Ε. Σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.284/30-6-2008 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η αξία του άνω κατασχεθέντος οικοπέδου μετά των επ’ αυτού υπαρχόντων κτισμάτων και εγκαταστάσεων ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εννιακοσίων χιλιάδων (3.900.000,00) ΕΥΡΩ. Τιμή πρώτης προσφοράς για την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται με την με αριθμό 1580/6-7-2009 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου (διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) το ποσό των (2.100.000,00) ΕΥΡΩ η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής αξίας του πλειστηριαζομένου ακινήτου. Το άνω ακίνητο βαρύνεται: 1) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία “BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK A.G.” που εδρεύει στο Μόναχο Γερμανίας, και γράφηκε στις 07-11-2007. 2) Προσημείωση υποθήκης υπέρ της Α.Ε. με την επωνυμία “BAYERISCHE HYPO-UND VEREINSBANK A.G.” και γράφηκε στις 07-11-2007 3) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 12-12-2007 υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. 4) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 12-12-2007 υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 5) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε που γράφτηκε στις 1212-2007. 6) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 21-12-2007 υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 7) Προσημείωση υποθήκης που γράφτηκε στις 21-12-2007 υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 8) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 21-12-2007. 9) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 21-12-2007. 10) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 2112-2007. 11) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 2112-2007. 12) Προσημείωση υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. που γράφτηκε στις 25-01-2008. 13) Προσημείωση υποθήκης υπέρ FBB (ΕΦ ΜΠΙ ΜΠΙ) - ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που γράφτηκε στις 26-02-2008. 14) Προσημείωση υποθήκης υπέρ HSBC BANK PLC που γράφτηκε στις 07-03-2008. 15) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που γράφτηκε στις 27-3-2008. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν συμμορφούμενοι με τους όρους που αναφέρονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση τη σχετική 3.283/2009 Ε’ επαναληπτική περίληψη αυτής τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ. και το Ν. 3714/2008. Διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Βόλος 30-Σεπτεμβρίου -2009 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™

Ταχ. Δ/νση: Ζαγορά Ταχ. Κώδικας: 37001 Τηλ.: 24260-23560 FAX: 24260-23128

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Η Δήμαρχος Ζαγοράς, Ν. Μαγνησίας διακηρύσσει ότι γίνεται Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και με το σύστημα προσφοράς “επιμέρους ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό” κατά ομάδες τιμών σύμφωνα με: α) Το Ν. 3669/08 “Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων” (ΚΔΕ). β) Το άρθρο 20 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των εργοληπτικών επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. (εφόσον η προϋπολογιζόμενη δαπάνη της σύμβασης (με ΦΠΑ) υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ). γ) Τις διατάξεις Ν. 1642/86 για το Φ.Π.Α. (Φ.Ε.Κ. Α’ 25/86) και το άρθρο 27 του Ν. 2166/93 για κράτηση 6 τοις χιλίοις στο ΤΣΜΕΔΕ (Φ.Ε.Κ. Α’ 137/24-8-93). δ) Οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν περιλαμβάνονται στην κωδικοποίηση) καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΑΣ” . Συνολική προβλεπόμενη δαπάνη του έργου, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, είναι τριάντα ένα χιλιάδες ογδόντα εννέα ευρώ και είκοσι τρία λεπτά (31.089,23 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 19%, αρμοδιότητας ΤΥΔΚ Ν. Μαγνησίας και αναλύεται ως εξής: Δαπάνη για εργασίες .............19.252,32 ευρώ Εργολαβικό όφελος18% .........3.465,42 ευρώ Απρόβλεπτα 15% .....................3.407,66 ευρώ ΦΠΑ 19% ..................................4.963,83 ευρώ ΣΥΝΟΛΟ .................................31.089,23 ευρώ Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από επιχορήγηση από το ΥΠ.ΕΣ. Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό θα πρέπει να έχει διάρκεια όχι μικρότερη των 90 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία δημοπράτησης και ορίζεται σε δύο τοις εκατό (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου (χωρίς Φ.Π.Α. και αναθεώρηση), δηλαδή πεντακόσια είκοσι δύο ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (522,51Ε) θα απευθύνεται στο Δήμο Ζαγοράς και θα παρέχεται σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 27 του Π.Δ. 609/85 και την παρ. 1 αρ. 27 του Π.Δ. 609/85. Δεν χορηγείται προκαταβολή. Η δημοπρασία θα γίνει την 27η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο δημοτικό κατάστημα Ζαγοράς ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής. Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διενεργηθεί, θα γίνει σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η Προϊσταμένη Αρχή. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις: α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του ΥΠΕΧΩΔΕ, εφόσον ανήκουν: στην Α1 ή Α2 ή 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, καθώς και εγγεγραμμένους στα Νομαρχιακά Μητρώα για τις αντίστοιχες κατηγορίες έργων. β) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με την αυτή του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ) Προερχόμενες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) ή της ΣΔΣ του ΠΟΕ, όπου δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους υπό τον όρο ότι κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει με ποσοστό συμμετοχής όχι μικρότερο από 25%. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση θα συμμετέχει μεμονωμένα ή σε ένα μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων έργων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού) και χορηγούνται από τα γραφεία του Δήμου Ζαγοράς (δηλ. έως και Πέμπτη 22.10.2009), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την καταβολή 30 ευρώ. Τα έξοδα δημοσίευσης θα βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο του έργου. Ζαγορά 30-09-2009 Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ Αφρ. Μανίνη Τσαπράζη

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ι. Παρεκκλησίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΗΣ Πνευματικού Κέντρου Ι.Μ. Δημητριάδος (Κ. Καρτάλη-Γαζή) ευχαριστεί την υποψήφια βουλευτή κ. ΖΕΤΤΑ ΜΑΚΡΗ, η οποία με ενέργειές της προς την Τράπεζα Πειραιώς, εξασφάλισε το ποσό των 1.000Ε για την οικονομική ενίσχυση του Παρεκκλησίου και της εύχεται κάθε επιτυχία στο έργο της. Εκ της Διαχ. Επιτροπής


44

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂À™Δƒ∞Δπ√À ™Δ∞ª∞Δ√°§√À

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΗ τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας, μνημόσυνο για την ανάπαυσης της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Ελευθερία Τα τέκνα: Χρυσούλα Σταμάτογλου, Παναγιώτης - Ζωή Σταμάτογλου Τα αδέλφια: Ιωάννης - Σοφία Σταμάτογλου, Βασιλική - Κων/νος Σιάχος, Συμεών - Σίλβια Σταμάτογλου Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην κάτω αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

√Àƒ∞¡π∞™ ∫√Àƒ∫√Àμ∂§∞ τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γλαφυρών μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Γλαφυραί 3 Οκτωβρίου 2009 Ο σύζυγος: Δημήτριος Τα παιδιά: Σεραΐνα-Νικόλαος Κώστας, Ειρήνη-Μαρία Κουρκουβέλα Τα αδέλφια: Παντελής Φάλκος, Χρίστος-Αικατερίνη Φάλκου, Ευγενία χα Ν. Παπαευθυμίου, Καλυψώ χα Α. Ακρίβου, Ελένη χα Θεοχάρη Τα εγγόνια: Χρίστος, Δημήτρης, Κωνσταντίνος, Ιωάννης, ΜαρίναΟυρανία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À Δ™πƒ∂ª¶√§√À τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν την μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Πολυάνθη Η κόρη: Σταματία Τα εγγόνια: Σωτήρης, Χρήστος Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Τσιπουράδικο “Ο Αποστόλης” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Αναστασία Τα παιδιά: Αντώνης Καραγκούνης - Γεωργία Κουμπαράκη, Χρήστος Καραγκούνης - Πέγκη Μάρθα Τα εγγόνια: Νικόλαος, Αναστασία Τα αδέλφια: Κώστας - Μπόζενα Καραγκούνη, Στέφανος - Κατερίνα Καραγκούνη, Ευάγγελος - Ζωή Γίδος, Λεμονιά Κουγγούλη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∞§∫πμπ∞¢∏ ∫∞ƒ∞Δ∑√À¡∏

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

∂À∞°°∂§√À º∞Δø§π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ξουριχτίου και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παρευρεθούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Μάρθα Τα παιδιά: Ελένη-Ανδρέας Κατσίφας, Νικόλαος-Ευαγγελία Φατώλια Τα αδέλφια: Δρόσος Φατώλιας, Πέτρος-Χαρίκλεια Φατώλια, Χαρίκλεια-Δημήτριος Χρήστου, Ταξιάρχη-Λαμπρινή Νάνου, Κωνστνατίνος-Μαίρη Νάνου, Απόστολος-Κερασία Ταμπάκη Τα εγγόνια: Γιάννης, Σταυρούλα, Ευάγγελος, Μάρθα, Παρασκευή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ΠΛΑΤΕΙΑ.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ƒ∏°√À§∞™ ¶∞ƒ£∂¡∏ τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ν. Δημητριάδας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Τα παιδιά: Βασιλική - Ιωάννης Τσαρτσαράκος, Ζαχαρούλα - Θεόδωρος Κόφφας Τα αδέλφια: Ευθυμία χα Ευάγ. Κότταρη Τα εγγόνια: Κατερίνα, Μαρία, Ειρήνη, Εριέττα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ª∞¡π∞ƒπ∑∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν την μνήμη της να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Τα παιδιά: Κλεοπάτρα χα Κων. Κολέτσου, Ελευθέριος - Φιλίτσα Μανιαρίζη Η αδελφή: Ελένη χα Χρήστου Μιχαηλάτση Τα εγγόνια: Πάνος - Αγγέλα, Μαρία Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς. Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Ευάγγελος - Μαρία Καρατζούνη, Γραμματή Καρατζούνη Τα αδέλφια: Στυλιανός - Ελευθερία Καρατζούνη, Παρασκευή χα Αθαν. Καρατζούνη Τα εγγόνια: Αλκιβιάδης, Αλκιόνη - Διομηδία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

¡π∫√§∞√À μ. μ∞ƒ™∞ª∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Μιχάλης-Μαρία Βαρσάμη, Βασίλειος Βαρσάμης Τα εγγόνια: Παρασκευή, Νίκος, Σταύρος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¶∞¡. ∑√Àª¶∂∫∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 3 Οκτωβρίου 2009 Τα παιδιά: Κωνσταντίνος-Βασιλική Ζουμπέκη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Μαρία Κων. Αγερώτη, Χρυσάνθη Θεόδ. Κορομηλά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ ™øΔ. ™Δ∞ª∞Δ∏ τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άνω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν την μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Λεχώνια 3 Οκτωβρίου 2009 Τα αδέλφια: Ελένη - Γεώργιος Βασιλείου, Άγγελος - Φιλίτσα Βενούτσου, Ελένη χα Χαρ. Βενούτσου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Φουτζόπουλος” .

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, γιαγιάς και θείας Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¶∂Δƒ√À Δ™√°∫∞ƒ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Ριζομύλου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Ριζόμυλος 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαρία Τα τέκνα: Κυριακούλα Τσόγκαρη, Κωνσταντίνα - Δημήτρης Καραβασίλης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, αδελφού και θείου

πø∞¡¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π√À

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού (Διμήνι), μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σε αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Μαγδαληνή Τα αδέλφια: Αικατερίνη Αναστασίου, Ελένη Αναστασίου, Πολυξένη Λιβογιάννη, Γεώργιος - Καλλιόπη Κουκουβίνου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του “Χάρη” στο Διμήνι.

ºπ§πΔ™∞™ ª∞Àƒ√ºøΔ∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Αλυκών, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 3 Οκτωβρίου 2009 Τα παιδιά: Αλέναδρος - Δώρα Μαντούδη, Σοφοκλής - Αικατερίνη Μαυροφώτη, Κωνσταντίνος - Κλαίρη Μαυροφώτη Τα εγγόνια: Ηλίας, Φιλίτσα, Νικολέτα, Νίκος, Αλεξανδρα Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À Δ™π¡Δ∑∞

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Η σύζυγος: Χριστίνα Τα παιδιά: Μαρία Τσίντζα-Ευάγγελος Καλεργιάδης Η εγγονή: Χριστίνα Τα αδέλφια: Αποστολία Σαμαρά, Αντώνης-Αθηνά Σαμαρά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Καστέλι.


45

™∞μμ∞Δ√ 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

§À∫∂π√ Δø¡ ∂§§∏¡π¢ø¡ μ√§√À ª¡∏ª√™À¡√ Τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2009 στον Ι. Ναό του Αγ. Νικολάου, μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών των μεγάλων ευεργετών Ελένης (Λέλας) Σκαρίμβα - Καπουρνιώτη, Αμαλίας & Κων/νου Ρήγα, Προέδρων και μελών του Δ.Σ. του Λ.Ε.Β. Παρακαλούνται οι φίλοι και όσοι τιμούν τη μνήμη τους να προσέλθουν να προσευχηθούν μαζί μας. Το Δ.Σ.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫√À∫§∞∫∏

Ετών 58 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 5 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Κονδύλη 6 με Σινώπης στον Ιερό Ναό Αγίας Βαρβάρας. Ευχαριστούμε θερμά τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Ο σύζυγος: Κωνσταντίνος Κουκλάκης Τα παιδιά: Σταύρος - Κωνσταντία Κουκλάκη, Σάββας - Χαρίκλεια Κουκλάκη Τα αδέλφια: Ιωάννης - Βασιλική Γκαραγκούνη Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

∫∏¢∂π∞ Το λατρευτό μας σύζυγο

∞À°√À™Δ√ §√´ΔÃ√§¡Δ

Ετών 83 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ποσειδώνος 54 στη Ν. Δημητριάδα, στον Ιερό Ναό Αμιάντου Συλλήψεως Θεοτόκου (Ρ. Φεραίου-Μαυροκορδάτου). Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Η σύζυγος: Έλλη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Αίθουσα του Κοιμητηρίου.

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της λατρευτής μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

°∂øƒ°π∞™ ¡Δ∞∏

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Εισόδια της Θεοτόκου Άνω Βόλου Τούμπα, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν για να προσευχηθούν μαζί μας. Άνω Βόλος 3 Οκτωβρίου 2009 Ο σύζυγος: Ανδρέας Τα παιδιά: Παναγιώτης-Ευαγγελία Νταή, Ιωάννης Νταής Τα αδέλφια: Νέστορας-Καλλιόπη Μπέζου, Χαράλαμπος-Ελευθερία Μπέζου, Ελένη χα Α. Μπέζου, Σταματία χα Ν. Νταή, Ελένη χα Ελ. Νταή Τα εγγόνια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ¢. §∞∑∞ƒ√À

τελούμε αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Απόστολος - Κατερίνα Λαζάρου, Ελένη - Γεώργιος Σανιδάς Τα αδέλφια: Πρεσβυτέρα Ζαφειρία χα Θ. Παπασακελλαρίου, Αριστείδης - Ρίτσα Κωστοπούλου, Αθανασία - Απόστολος Πατρώνης, Γεώργιος Λαζάρου Τα εγγόνια: Μάρω, Δημήτρης, Νάντια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Κουτσουνούρη.

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ °∂¡¡∏™∂ø™ Δ∏™ £∂√Δ√∫√À ºÀΔ√∫√À ¡. πø¡π∞™ μ√§√À ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ανακοινώνουμε ότι αύριο Κυριακή 4 Οκτωβρίου και μετά τη Θ. Λειτουργία θα τελεσθεί στον Ι. Ναό μας Αρτοκλασία για τους ζώντες και Μνημόσυνο για τους αποβιώσαντες προς τιμήν: όσων κατά καιρούς διετέλεσαν ή διατελούν εκκλησιαστικοί επίτροποι και όλων εκείνων οι οποίοι εργάστηκαν ή εργάζονται βοηθούντες στον Ι. Ναό και γενικά στην ενορία μας. Το θείο λόγο θα κηρύξει ο Ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεώς μας Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Επιφάνιος Οικονόμου, ο οποίος θα τελέσει και τις παραπάνω Ι. Ακολουθίες. Προσκαλούνται όσοι εκτιμούν την προσφερθείσα θεάρεστη υπηρεσία τους να προσέλθουν και να προσευχηθούν μαζί μας. ΕΚ ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 2421026721 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Δημητρίου Κ. Κραβαρίτη κατοίκου Ν. Αγχιάλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 1691/3-4-06 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 (όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3208/2003), για έκταση εμβαδού 5010,57 τ.μ. στη θέση Κιόσκι ή Συκιά Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική - Αγροτική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου α.α. Μιλτιάδης Παπαθεοδώρου Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ™∫√¶∂§√À

Πληροφορίες: Γαβριηλίδης Κ. Τηλέφωνο: 2424022202 Fax: 2424023992 Ταχ. Δ/νση: Σκόπελος Ταχ. Κώδ. 37 003 Ηλεκ. Δ/νση: dasaskop@thessalia.gov.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτηση των ΡΟΡΟΣ ΝΤΟΜΙΝΙΚ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ & ΡΟΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΡΙΣΤΟΦΕΡ (πρώην ιδιοκτησία ΣΑΒΒΑΣ ΣΑΡΡΗΣ), δημοσιοποιεί το υπ’ αριθμόν 382/15-3-1996 απαντητικό έγγραφο, για έκταση εμβαδού 4.109,61 τ.μ. στη θέση “ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ” του Δημοτικού Διαμερίσματος Σκοπέλου του Δήμου Σκοπέλου Νομού Μαγνησίας, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν εποπτευόταν ποτέ ούτε εποπτεύεται σήμερα στο πλαίσιο της Δασικής Νομοθεσίας. Το απαντητικό αυτό έγγραφο, που επέχει θέση πράξης χαρακτηρισμού του άρθρου 14 του Ν. 998/79, και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Σκοπέλου. Κατά της παρούσας επιτρέπονται αντιρρήσεις, παντός έχοντος έννομο συμφέρον φυσικού ή νομικού προσώπου, εντός δύο μηνών από της κοινοποιήσεως ή της τελευταίας δημοσιεύσεως στις εφημερίδες. Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος Δασαρχείου Σκοπέλου Κων/νος Γαβριηλίδης Δασολόγος με βαθμό Β’

√∫Δøμƒπ√™

3

¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, £Â·Á¤ÓÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘ÚÔ˜ “√ £Âfi˜ ÂÚÚ‡Û·ÙÔ ËÌ¿˜ ÂÎ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ÛÎfiÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¤ÛÙËÛÂÓ ÂȘ ÙËÓ ‚·ÛÈÏ›·Ó ÙÔ˘ ˘ÈÔ‡ Ù˘ ·Á¿˘ ·˘ÙÔ‡” (∫ÔÏ·Û. ·’ 13) Δύο αντίθετα κράτη, δυο αντιμαχόμενα βασιλείαι υπάρχουν εις τον κόσμον αυτόν. Αφ’ ενός είναι το σκοτεινόν κράτος του διαβόλου, με σύνθημα την αποστασίαν από τον Θεόν, το ψεύδος, την αδικίαν, την αμαρτίαν. Το κράτος αυτό εξουσιάζει εκείνους που προτιμούν το κακόν και εκτελούν τα θελήματα που πονηρού διαβόλου. Αφ’ ετέρου είναι η πνευματική βασιλεία που ίδρυσεν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού ο αγαπητός, και πρόγραμμα έχει την αλήθειαν, την αρετήν, την δικαιοσύνην και την αγάπην. Είναι βασιλεία της πραγματικής ελευθερίας, της χαράς και της δόξης. Εάν λοιπόν μένη καθένας ελεύθερος να πολιτογραφηθή εις μίαν από τας βασιλείας αυτάς, οι Χριστιανοί που ηξιώθημεν να πιστεύσωμεν εις τον Χριστόν, είναι δίκαιον να αισθανώμεθα βαθείαν ευγνωμοσύνην προς τον Θεόν. Διότι μας έσωσε από την εξουσίαν του διαβόλου και μας ηξίωσε να γίνωμεν υπήκοοι του Υιού του, μέλη της βασιλείας του.

¡√ª∞ƒÃπ∞ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ¡. πø¡π∞™ ¢/¡™∏ Δ. À¶∏ƒ∂™πø¡ Δª∏ª∞ ∂ƒ°ø¡

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Κ. ΤΗΛ.: 24213-53126 - FAX: 24210-60420

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟ Ν. 3316/05 (ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2004/18/ΕΚ και 2004 17/ΕΚ) 1. Ο ΔΗΜΟΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ, προκηρύσσει την ανάθεση της μελέτης με τίτλο “ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ” , με προεκτιμώμενη αμοιβή 50.420,17 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ). 2. Η μελέτη συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες μελετών: α) Κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), με προεκτιμώμενη αμοιβή 40.000,00 ευρώ. β) Κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) με προεκτιμώμενη αμοιβή 6.000,00 ευρώ. γ) Κατηγορία 10 (Κυκλοφοριακές Μελέτες) με προεκτιμώμενη αμοιβή 4.470,17 ευρώ. 3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Προκήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ., στοιχεία φακέλου έργου) από την έδρα της υπηρεσίας (Λ. Ειρήνης 131-Ν.Ιωνία ), μέχρι τις 28/10/2009. Η Προκήρυξη έχει συνταχθεί κατά το σχετικό υπόδειγμα του ΥΠΕΧΩΔΕ τύπου A (ΑΡΘΡΟ 7) Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2421353126, FAX επικοινωνίας 2421060420, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία ΖΩΓΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ Κ. 4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης παραλαβής προσφορών έχουν οριστεί η 03/11/2009, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. 5. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία - σύμπραξη, εγγεγραμμένοι στα μητρώα Μελετητών-Εταιρειών Μελετών, που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις της μελέτης, ήτοι: αα) τάξεις (Γ) στην κατηγορία 7 (Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες), αβ) τάξεις (Α) στην κατηγορία 2 (Πολεοδομικές και Ρυμοτομικές Μελέτες) αγ) τάξεις (Α) στην κατηγορία 10 (Κυκλοφοριακές Μελέτες) β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που διαθέτουν τα ίδια προσόντα ήτοι: βα) Για την κατηγορία μελέτης (7) τουλάχιστον στελέχη (3) ββ) Για την κατηγορία μελέτης (2) τουλάχιστον στελέχη (1) βγ) Για την κατηγορία μελέτης (10) τουλάχιστον στελέχη (1) 6. Κατά τη φάση ελέγχου της καταλληλότητας των υποψηφίων θα διενεργηθεί έλεγχος της τεχνικής ικανότητας με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) Κριτήριο εμπειρίας σε παρόμοιες μελέτες (κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 20 της προκήρυξης) ήτοι μελέτες οι οποίες εκτελέσθηκαν με συμβάσεις του υποψήφιου, κατά την τελευταία πενταετία Ως παρόμοιες μελέτες νοούνται τα παρακάτω είδη μελετών, ανά κατηγορία: α) Κατηγορία 7: Μελέτες ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΩΝ β) Κατηγορία 2: Μελέτες ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ γ) Κατηγορία 7: Μελέτες ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ 7. Η συνολική προθεσμία για την εκπόνηση της μελέτης είναι πέντε (5) μήνες. 8. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.200,00 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον (90) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι (60) ημέρες. 9. Η σύμβαση χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ν. Ιωνίας 10. Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι εκείνο της “πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς” , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν. 3316/2005. Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, θα προκύψει μετά από αξιολόγηση των Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων, που δεν έχουν αποκλειστεί βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 της Προκήρυξης, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 23 της προκήρυξης. 11.Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Προϊσταμένη Αρχή ήτοι την Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου. Ν. ΙΩΝΙΑ 02/10/2009 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΒΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ


46/ °È· οı ÒÚ· ™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™¿‚‚·ÙÔ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™‡„·˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 191, ∫fi·ÓÔ˜ ¶. & ∂. ∞Ó··‡Ûˆ˜ 52, ª·Ú¿˜ ∞ıËÓÒÓ 2, £ÂÔ‰ˆÚÔ‡‰Ë˜ ªfiÙÛ·ÚË 23, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞Ú·‚È¿‰Ë˜ §·Ú›Û˘ 188, ∂ÚÌ‹˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 14, ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∫·Ú·Ï‹˜ §·Ú›Û˘ 216. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∫Ô„È·Ï‹˜ ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¢·ÓÂÏ¿‚·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °È¿ÙÛÔ˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, £ÂÔ¯¿Ú˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ΔÛÈÁÎÈÓ¤˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO

TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂-

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î›

14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................2421070931 - 2421071022 .....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................2421070931 - 2421075319 ....................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ......................2421070950 - 2421075318 .........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................ 2421070976 - 2421075528 ........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ..............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN......................2421070946 - 2421075301 .........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E. .........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ .............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ. ...........................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. .................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ..........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ....................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ .............................................. 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ...2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ...................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO.........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY.........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™...............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY .......................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY...................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏................................................................199 EKAB:...............................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ..............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜.................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. •¤ÓÔ˜ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ Ù›ÙÏÔ˜. 2. Œ¯ÂÈ ‰‡Ô ÛΤÏË - ∞ÏÏËÁÔÚÈο Ù· fiÛ· ¤ÁÚ·„ (·ÈÙ.). 3. §ÂÙ¤˜ ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ ϿΘ - ∫·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ηÈ... ÓÔÓÔ› Ù˘. 4. ∞fi Ù· ÂÙ¿ Ù·... ÌÈÛ¿ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) £‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘. 5. ΔËÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¶Ï¿ÙˆÓ·˜ ÛÙÔÓ “∫ÚÈÙ›·” ÙÔ˘. 6. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·Ô‰Ô¯‹ - ÈÚÈfi Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - °·ÏÏÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ fiÏË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 7. ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¤Á¯ÔÚ‰· ¶ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ›Ó·Î¿˜ ÙÔ˘ Ë “√‰·Ï›ÛÎË” . 8. °ÈÔ˜ ÙÔ˘ πÔ‡‰· - Õ·¯Ô ÙÔ ÎÚ¤·˜ ÙÔ˘. 9. ΔÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÎÚ‡Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÁÂÚÌ·Ófi˜ Ê˘ÛÈÎfi˜. 10. ∂ÈÙ·ÎÙÈÎfi, Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. 11. ªÔ˘ÛÈÎfi˜ fiÚÔ˜ ÁÓˆÛÙfi˜ Î·È ÛÙÔ˘˜... ÚÂÊ·‰fiÚÔ˘˜ - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ ÕÁÁÏÔ˜ ÔÈËÙ‹˜. 12. °È’ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È ÌÈ· Ì¿Ï· (ÍÂÓ.) - ™·Ó ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Ë ‰›Î·È· - ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜... ̤ÓÔ˘Ì ے ·˘Ùfi. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂È̤ÓÂÈ ÛÙ· ›‰È· Ï¿ıË. 2. ∫ÒÌË Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÌfi ∞ÙÙÈ΋˜ (·ÈÙ.) - ∫·È ·˘Ùfi˜ ·Ó·Ù›ıÂÙ·È. 3. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÛË - °˘Ó·ÈÎÂ›Ô ˘ÔÎÔÚÈÛÙÈÎfi - √Ì·‰ÈÎfi ¿ıÏËÌ· (ÍÂÓ.). 4. ™˘ÓÒÓ˘Ì¿ ÙÔ˘˜ Ù· ¢ÓÔ˚ο - ÃÚÒÌ· ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ Ô‡‰Ú·˜ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∂·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙȘ ‰¤Î· ÂÓÙÔϤ˜. 5. °›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛοÎÈ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - √Ì¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ª·Ú·ÓÙfiÓ·. 6. ∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘. 7. Œ‰Ú· Ù˘ Ë ƒÒÌË - Δ· ¤¯ÂÈ... ÙÂÙÚ·ÎfiÛÈ·. 8. Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ 3 ‚’ οıÂÙ· - ªÈÎÚ‹ Ë ‰È¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜. 9. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÚÔÙÚÂÙÈο - ∂›¯Â ÂÓ‹ÓÙ· ı˘Á·Ù¤Ú˜ (·ÈÙ.) - ∞fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ‰ÈÔÈΛٷÈ. 10. “ŒÚËÌË” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 11 ‚’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ̷ηڛ˙Ô˘Ó. 11. ∂ÈÛ¿ÁÂÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ - ÿÓÔÓÙ·È ... ‰‡ÛÎÔÏ· - ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¤˙ËÛÂ Ô °Î¿ÓÙÈ. 12. ΔÌËÌ·ÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹ - ∂›Ó·È Î·È Ë “∞·ÛÈÔÓ¿Ù·” ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶Δ∂ƒÀ°∂™-™ª∞ 2. Δ√∫√ª∂ƒπ¢π√À 3. ∞ƒ∞¢∞-¡∂ 4. π¡-π™√¡√ªπ∞ 5. ™√§√-ª√¡∞-Ãπ 6. ªπ∞π¡ø-√ Δ∞ø™ 7. Δ™∞¶π-¡Δ 8. ∞™∫√Δ-√∞ 9. ∞ª∞-√Δ∞¡-°∞ƒ 10. ¡À™Δ∞-π§π 11. ¢π∞§∂πªª∞Δ∞ 12. ¶∞Δ™π-∞∞-™√™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶Δ∞π™ª∞Δ∞ 2. Δ√ƒ¡√π-√ª∞¢∞ 3. ∂∫∞-§∞™∫∞-Δπ 4. ƒ√¢π√π¡∞™ 5. Àª∞™-¡Δ∞√À§π 6. °∂-√ªø™-Δ™∂ 7. ∂ƒ∞¡√-∞∫∞Δπ∞ 8. ™π-¶√¡√-¡∞ª∞ 9. ¢øª∞Δπ√ 10. ™π-∞°π∞™ 11. ª√¡∞Ãø¡-∞§Δ√ 12. ∂À∞-π™Δ√ƒπ∞™

∫ƒπ√™: ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÂÚˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Ì „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È Â˘Á¤ÓÂÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 65-9-7-5-8-33. Δ∞Àƒ√™: ∫Ú·ÙÒÓÙ·˜ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÙ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, ÌÈÏ‹ÛÙ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ÂÍËÁ‹ÛÙ ÙÔ˘ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ·48-30-11-2-33-4. ¢π¢Àª√π: ªÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ¤Ó· ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ Ô˘ ı· Û·˜ ‰ÒÛÂÈ ¯Ú‹ÛÈ̤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 18-30-28-4-5-3. ∫∞ƒ∫π¡√™: Δ· ·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙȘ Û˘ÁÎ˘Ú›Â˜ ÛˆÛÙ¿ Î·È ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ‚È·ÛÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-18-33-212. §∂ø¡: ¶ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ›Ù ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ‰ÒÛÂÙ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-2917-7-6. ¶∞ƒ£∂¡√™: ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Û·˜ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Î¿Ì„ÂÙ ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È Ó· ¿ÚÂÙ ٷ ËÓ›· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-20-37-9-29-10. ∑À°√™: ™‹ÌÂÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ Ì ¯·ÌfiÁÂÏÔ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ù˘ Ë̤ڷ˜, ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛÔ¯‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-3-9-22-8-7. ™∫√ƒ¶π√™: ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ˙›ÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ̤۷ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË, ͯˆÚ›ÛÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ·fi Ù· ÚÔÛˆÈο Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Û·˜ ÂχıÂÚË Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-18-4-3-5. Δ√•√Δ∏™: ∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÙÂÏÂÛ›‰ÈΘ χÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÙ ¿ÌÂÛ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-20-33-47-9-22. ∞π°√∫∂ƒø™: £· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÂÚ›ÂÚÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜, ‰Â¯ı›Ù ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È fi¯È fiˆ˜ ı· ı¤Ï·Ù ÂÛ›˜ Ó· ›ӷÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-30-28-93-21. À¢ƒ√Ã√√™: ∂ÚˆÙ¢Ù›Ù ۋÌÂÚ· Î·È ·ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ÁÈ· fiÛÔ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. μ¿ÏÙ ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÌÔÓ·ÍÈ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ·28-30-44-12-6-9. πãÀ∂™:∞Û¯ÔÏËı›Ù Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÌËÓ ·ÎÔ‡Ù ÙȘ ÁÓÒ̘ ÙˆÓ ÙÚ›ÙˆÓ, ¤¯ÂÙ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜ Î·È Â›Ó·È Ë ÈÔ ÛˆÛÙ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-30-22-123-9.

OTE BÏ¿‚˜..................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)..................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜...................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ..................................................10400 EXPRESS SERVICE..........................................................1154 HELLAS SERVICE ...........................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ .................................................................6944121288 X¿ÓÈ· ..................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·........................................................6948475814 MËϛ˜................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ ....................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO ................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .......................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ..........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .........................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ...........................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ................................... 24210 61000 A°PIA™ ..............................................................24280 92502 BE§E™TINOY......................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

™Î¿ÎÈ ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË BfiÏÔ˘, P‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 193 ÙËÏ.24210 70614

EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

√π ¢π∞μ∞™ª∂¡∂™ ¶∞ƒΔπ¢∂™ √ fiÚÔ˜ “‰È·‚·Ṳ̂Ó˜” ·ÚÙ›‰Â˜ ÛοÎÈ, Â›Ó·È ‰·ÓÂÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙȘ “‰È·‚·Ṳ̂Ó˜” ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ, ‰ËÏ·‰‹ ÙȘ ϛژ Ô˘ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÎÚ‡„·Ó ÛÙË ÁË Î·È Î·Ù·Ú·ÛًηÓ ӷ ÌËÓ ÙȘ ‚ÚÂÈ ÔÙ¤ ηÓ›˜. √È ‰È·‚·Ṳ̂Ó˜ ·ÚÙ›‰Â˜ ÛοÎÈ Â›Ó·È ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÛËÌÂÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Â›Ó·È ·ÈÁ̤Ó˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ ·fi ·ÓÒÓ˘ÌÔ˘˜ ·›¯Ù˜, Ô˘ ‚Ï·ÛÙ‹ÌËÛ·Ó ÙËÓ ÒÚ· Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯¿Û·ÓÂ! ªÂÏÂÙÒÓÙ·˜ fï˜ Û‹ÌÂÚ· ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÚÙ›‰Â˜, Ô ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ ÛηÎÈÛÙ‹˜ Ì·›ÓÂÈ Û ̛· ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË ·Ó¿Ï˘Û˘, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÔÏÏ¿ Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛοÎÈ, ̤۷ ·fi ‰˘ÛÓfiËÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÈÔÓÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÒÓ. £‡Ì· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÚÙ›‰ˆÓ, ÊËÌÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ¤ÂÛÂ Î·È Ô º›ÛÂÚ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó “ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ˜” Ó· “¤ÛÂÈ” ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·ÚÙ›‰·, ·fi ÙȘ ·Ó·Ú›ıÌËÙ˜ Ô˘ ÌÂϤÙËÛ Û fiÏË ÙÔ˘ ÙË ˙ˆ‹. √È ‰È·‚·Ṳ̂Ó˜ ·ÚÙ›‰Â˜, Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ Û¿ÓȘ Î·È Ôχ ηϿ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ Û· ÙȘ ¯Ú˘Û¤˜ ϛژ! μϤÂÙÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ ηӤӷ˜ Ì·˜ Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ·fiÎÚ˘Ê· Ì˘ÛÙÈο Ì ÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙÂ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÙÔ˘! ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“¶·›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÚÈÛÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ›Ûˆ˜ ÓÈ΋ÛÂȘ, ·›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ı· ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ ·ÚÙ›‰· ÛÙ· Û›ÁÔ˘Ú·” ªÈ¯·‹Ï ¡Â¯¤ÌÈ‚ÈÙ˜ Δ·Ï 1936-1992 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1961

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ª›· ÂÚ›ÙˆÛË “‰È·‚·Ṳ̂Ó˘” ·ÚÙ›‰·˜, ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙ‹ÏË. ∞˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈο Û¿ÓÈ· ·ÚÙ›‰·, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÛηÎÈÔ‡! ™Â ÌfiÏȘ ÙÚÂȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÚÙ›‰·˜, Ù· ÏÂ˘Î¿ οÓÔ˘Ó ª∞Δ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ ‚·ÛÈÏÈ¿! ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜- ∞ÓÒÓ˘ÌÔ˜ 18Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ 1.Â4 ˙5 2.Âx˙5 Ë5 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ª∞Δ Û 1 ΛÓËÛË

§Y™H

3.μı5!# 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›·˜ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ·, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 2421029947, ¡¿ÛÙÔ˘ - °È·Ï·Ì¿ ƒÔ˙·Ï›·˜, π¿ÛÔÓÔ˜ 77 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÙËÏ.: 2421037570, °Ô˘ÏÈ·ÓÔ‡ μ·ÛÈÏÈ΋˜, πˆÏÎÔ‡ 352 (ÛÙ¿ÛË ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘), ÙËÏ.: 2421047426. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜, ¶·Á·ÛÒÓ 103, ÙËÏ.: 2421071520. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ.: 2421066810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 47

™ABBATO 3 √∫Δøμƒπ√À 2009

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∏ ¡¤· °ÎÔ˘ÊÔÙ·ÈÓ›· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08:00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË °·›· ÂÏÏËÓÈ΋ Mediterraneo (∂) ∂Í ÔÌÔÓÔ›·˜ (∂) ªÔÚԇ̷̠˙› ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ (∂) ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ƒÈ̤ÈÎ (∂) ∑ÒÓË ·ÛÊ·Ï›·˜ (∂) ™·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ (∂) “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÚÂÏÏ¿ıËΔ ∂¤ÛÙÚÂÊÂ Δ·Í›‰È· ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∂È‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÍËÚ·Û›·˜ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË (∂) ¢È·‚ÔÏÈο Ì˘·Ï¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “¢È¿‚ÔÏÔÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ”

10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.30 14.30 15.00 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 21.05 22.00 23.00 24.00

07.00 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 12.30 13.00 13.30

15.00 16.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.45

¶H§IO 48 UHF

09.00 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.30 20.30 22.00 23.00 00.30 02.30 04.00 05.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 08.40 09.00 10.00 11.40 13.00 14.00 16.00 17.00 17.15 18.00 19.00 19.45 21.00 21.25 23.00 23.50 02.00 03.50

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “Pelezinho” “ƒfi‰·, ÙÛ¿ÓÙ· Î·È ÎÔ¿Ó· ¡Ô2” ªËÓ ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›·-∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ª·Ú‰¿ÓË. °ÂÁÔÓfiÙ· √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√ ı˘ÚˆÚfi˜” °ÂÁÔÓfiÙ· “μ¿Ú‚·ÚÔ˜ Î·È μ·Ú‚¿Ú·” “Give us tomorrow” ªËÓ ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 14.50 16.30

ªÂÙÚ¿ˆ ÛÙÈÁ̤˜ (∂) Mega ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ƒÂÙÈÚ¤ (∂) Love Sorry (∂) ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) Eȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ (∂) ∫¿ÙÈ ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰›Ï· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ º¿Â ÙË ÛÔÎÔÏ¿Ù· ÛÔ˘ (∂) °Ï˘Î¤˜ ·Ï¯ËÌ›˜ (∂) ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ŸÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú· (∂) Safe Sex (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÔÈÔ˜ Ì·˜ È¿ÓÂÈ (∂) Beautiful people “Èڛ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ √ Èfi˜ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· (∂)

17.15 17.20 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.15 00.30 01.30 02.30 04.30 05.00

10.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 01.30 02.30 03.30 05.30

√‰fi˜ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘ (∂) ŒÚˆÙ·˜ Ì ÂȉfiÙËÛË √°∞ (∂) £· Û ‰ˆ ÛÙÔ ÏÔ›Ô (∂) ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (™) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ™ÊËÓ¿ÎÈ· (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Dodgeball: ªÈ· ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÁηÓÙ¤Ìˉ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÓÙ·ÓÙ¿ ·Ì¤ÛÔ˘ ‰Ú¿Û˘ “Δ¤ÓÙ˘ ÌfiÈ ·Á¿Ë ÌÔ˘” “ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (∂) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.45 12.30 13.00 13.15 16.15 18.45 21.00 22.30 23.30 02.00

Alter kids ÃÂψÓÔÓÈÓÙ˙¿ÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ TV Weekend Δ· ·Ú·ÙÚ¿ÁÔ˘‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Life Style Lipstichk jungle ΔÔ ¿ÚÙÈ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÛÔ˘ “∫˘ÓËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ”

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.15 09.00 10.00 12.00 13.00 13.15 14.15 16.15 18.00 18.10 20.00 21.00 22.00 00.50 01.50 02.50 03.50 04.50 05.20 05.30

Starship troopers Formula 1 ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 μfiÙη ÔÚÙÔοÏÈ (∂) ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Δ‡¯Ë ‚Ô˘Ófi (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· (∂) Formula 1 ÛÙÔÓ ∞¡Δ1 Project Runway ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ∫Ϥ·Ú¯Ô˜ Ë ª·Ú›Ó· Î·È Ô ÎÔÓÙfi˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor Audition 61st Prime Time Emmy Awards Air Race World Championship The lyon’s den ∫Ú˘Ê¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· ΔÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Û˘ÁÓÒÌ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E)

111111111111111111111111111 ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 08.00

∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ (∂) ∫Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈο ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ·ŒÓ·˜ ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ˜ Ï·Ó‹Ù˘: ŒÓ· Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÂÈÛÙ‹ÌË ™ÙÔ ËÌÈ·ÎÏÈÔ ΔÔ „¿ÚÂÌ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË ÕÍÈÔÓ ÂÛÙ› (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∑‹ÙËÌ· ˘Á›·˜ (∂) “√ ˙ËÏÈ·ÚfiÁ·ÙÔ˜” ¢È·ÛÔÚ¿ (∂) “∏ ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÎÂÚ·˘ÓÔ‡” ¶Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ë Á¤ÓÓËÛË ÂÓfi˜ ¿ıÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ΢ڛ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜” “ŒÓÔ¯Ô˜ Û·Ó ·Ì·ÚÙ›·” ¶ÂÏ·‰¿Ô - ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ‚·Û›ÏÈÛÛ˜ Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ 9o ΔÛ›ÚÎÔ MASSIMO ÕÍÈÔÓ ∂ÛÙ›

™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ ΔÈÌfiÓ Î·È ¶Ô‡Ì· Δ· 101 Û΢ÏÈ¿ Ù˘ ¢·ÏÌ·Ù›·˜ ∏ ªÚ¿ÓÙÈ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ °Ô˘›ÛÎÂÚ Δ·Ú˙¿Ó-√ ıÚ‡ÏÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ªÚ¿ÓÙÈ Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ °Ô˘›ÛÎÂÚ Δ·Ú˙¿Ó-√ ıÚ‡ÏÔ˜ √ ı·˘Ì·ÛÙfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ Disney “∏ Ó¤· °ÎÔ˘ÊÔÙ·ÈÓ›·” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÔÓ·¯ÈÎfi˜ χÎÔ˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÔ ‰fiψ̷” ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶¿Ú ٷ ÏÂÊÙ¿ Î·È ÙÚ¤¯·” ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ªÂ ÙË μ›Î˘ ºÏ¤ÛÛ·

* TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

05.30 07.00 07.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

05.30 06.00 12.00 12.30

™ÔÚ¿ÓÔ˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Duck Dodgers Power Rangers mystic force ∂ȉ‹ÛÂȘ ªfiÓÔ ¿Óˆ... ·fi ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘ Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· (∂) ºÒÙ˘, ª·Ú›· Live Best of (∞’ ̤ÚÔ˜) ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘, ª·Ú›· Live Best of (μ’ Ì¤ÚÔ˜) π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ë ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ Ï›ıÔ˜” “πÛÙfi˜ Û˘ÓˆÌÔÛ›·˜” “ºÚ›ÓÙ·” “£·Ó¿ÛÈÌË ·ÂÈÏ‹”

13.00 13.45 15.45 16.45 17.40 17.45 18.45 19.45 21.00 00.15 02.00 04.30

111111111111111111111111111

08.00 09.30 11.00 13.00 16.00 17.00

18.00 19.00

21.00 22.00 00.00 00.30

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ (∂) ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ Travel Guide §·ÚÈÛÈÓfi ¿ıÔ˜ ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ §¿˙·ÚÔ ¶··‰Ô‡ÏË. ∂ȉ‹ÛÂȘ Black and white æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙÔÓ ∞ÔÛÙfiÏË ΔÛÈÙÛÈ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Auto moto

06.00 06.30

BBC LIVE ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ʇÛ˘ Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ΔÔ ¯ÚÒÌ· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ πÙ¿ÌÂÓÔÈ ‰›ÛÎÔÈ: ∂ÈÛ‚ÔÏ›˜ ·fi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜ ∏ ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ ™·Ó ºÚ·ÓÛ›ÛÎÔ Sports Science American Chopper Goal Èڛ˜ Û‡ÓÔÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ - ÕÚ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ ÕÚ˘ (™) America’s next top model Beverly Hills 90210 (E) Δ· ÌÂÁ¿Ï· ı·‡Ì·Ù· Ù˘ ʇÛ˘ CSI §·˜ μ¤Áη˜ ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ™·Ú·ÁfiÛ· Moto Gp ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ¿ÂÈÚÔ ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.30 16.45 17.45 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00

Δ∏§. 24210 24311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 1/10 ∂ø™ 7/10

∞π£√À™∞ 1 “¢π∞º£√ƒ∞ ™Δ∏ ¡∂∞ √ƒ§∂∞¡∏” ª∂ Δ√À™: ¡π∫√§∞™ ∫∂´Δ∑, ∂À∞ ª∂¡¢∂™ ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30 & 10. ∞π£√À™∞ 2 ·) “ ∏ ∂ ¶ √ à ∏ Δ ø ¡ ¶ ∞ ° ∂ Δ ø ¡ ø ¡ ¡ Ô 3 ” ª∂Δ∞°§. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 6.30 ‚) “ G A M E R ” °π∞ ¡∞ ∂¶πμπø™∂π™ ¶ƒ∂¶∂π ¡∞ ¶√§∂ª∏™∂π™!!! ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 8.30 & 10.30.

√ °ÎÔ‡ÊË Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ª·Í, Û ̛· ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋. √ ª·Í ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ì›· ͤÓÔÈ·ÛÙË ˙ˆ‹ ÁÂÌ¿ÙË ¯·Ú¿ Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ηıÒ˜ ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ. √ °ÎÔ‡ÊÈ fï˜, ÓÈÒıÂÈ ·ÊfiÚËÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ó· ÙÔÓ ‚ÚÂÈ Î·È... Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª·Í Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ô °ÎÔ‡ÊÈ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ‚È‚ÏÈÔıËοÚÈÔ, ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ÙڤϘ ÙÔ˘˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ë70 Î·È ÎϤ‚Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË.

¡∂Δ 13.30

ªfiÓÔ ¿Óˆ... ·fi ÙÔ ÙÒÌ· Ù˘! ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008 (·’ ÙËÏÂÔÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹), Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÂÊ §fiÔ˘ÂÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: Œ‚· §ÔÓÁÎfiÚÈ· ¶¿ÚÎÂÚ, ¶ÔÏ ƒ·ÓÙ.

∏ ∫¤ÈÙ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔÓ Ã¤ÓÚÈ. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ ·›ÚÓÔ˘Ó ·Úfi‚ÏÂÙË ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó ÙÔ ÁÏ˘Ùfi ¿Á·ÏÌ· ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ·fi ¿ÁÔ, ¤ÊÙÂÈ Í·ÊÓÈο ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫¤ÈÙ Î·È ÙË ÛÎÔÙÒÓÂÈ! √ äÓÚÈ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ô‰‡ÓË Î·È ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ŒÓ· ¯ÚfiÓÔ ÌÂÙ¿, Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘, ÃÏfiË, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÙÔÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÙÔÓ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó·... ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ ∫¤ÈÙ, ̤ۈ ÂÓfi˜ ̤ÓÙÈÔ˘Ì...

STAR 13.45

Lipstick jungle ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007. ¶·›˙Ô˘Ó: ªÚԢΠ™ÈÏÓÙ˜, ∫ÈÌ ƒ¤È‚ÂÚ, §›ÓÙÛÂ˚ ¶Ú¿È˜, ÕÓÙÚÈÔ˘ ª·Î ∫¿ÚıÈ.

∏ °Ô˘¤ÓÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ÈÛÔÚÚÔ‹ÛÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ηÚȤڷ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ∏ ¡›ÎÔ, ·Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙÚÈ· Û ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ÂÚÈÔ‰Èο Ìfi‰·˜, ÚÔÛ·ı› Ó· Á›ÓÂÈ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ μ›ÎÙÔÚÈ ‚¿˙ÂÈ Ù· ‰˘Ó·Ù¿ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· οÓÂÈ Ù· fiÓÂÈÚ¿ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ›Ûˆ˜ οÔ˘ ÛÙËÓ ÔÚ›· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ Δ¤ÏÂÈÔ. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÙÚÂȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ¡¤Ô¸ÔÚΤ˙˜ Âӈ̤Ó˜ Î·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ “ªÂÁ¿ÏÔ ª‹ÏÔ” , ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Î·È ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·.

ALTER 22.30

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

08:00 08:45 09:15 11:00 12:00 15:00 16:00 17:00 18:00 18:30 21:00 21.30 22.00 23:00 23:30 01.00 02.00

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· Outdoor & Sports ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Δ›ÙÏÔÈ Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ ∫¿Ùˆ ∂ȉ‹ÛÂȘ Cinepolis ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿ (™) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√

¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÿ·Ó ÿÚÔÔ˘ÂÏ. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ: Δ¿ÛÔ˘ ∫ˆÛÙ‹, ¢ËÌ‹ÙÚË ª˘ÏˆÓ¿, ∞ÚÁ‡ÚË ¶·˘Ï›‰Ë, ™‡ÚÔ˘ ªÈÌ›Ï· Î.¿.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:1-7/10/09 ∞π£√À™∞ 1: G-FORCE (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 14.15, 16.15, 18.15. √ƒº∞¡√Δƒ√º∂π√ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 23.00.

FAME : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, 19.30, 21.45, 00.00, ∫˘Úȷ΋: 12.30, 15.00, 17.15, 19.30, 21.45, 00.00. ∞π£√À™∞ 2:

∞π£√À™∞ 3: G.I.JOE. ∏ °∂¡¡∏™∏ Δ∏™ COBRA : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 21.45, 00.15. æ∏§∞ ™Δ√¡ √Àƒ∞¡√ (ª∂Δ∞°§.): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 12.45, 15.30, 17.30 ∞π£√À™∞ 4: ∑π°∫√§√ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30, 20.30.

ª∂Ãπ Δ∏¡ ∫√§∞™∏ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.30, 00.30.

¢È¿‚ÔÏÔÈ ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Δ·ÈÓ›· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2000, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑È·ÓÁÎ °Ô˘¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑È·ÓÁÎ °Ô˘¤Ó, ∑È·ÓÁÎ ÃfiÓÁÎÌÔ, ∫·ÁοÔÓ· ΔÂÚÔ˘ÁÈÔ‡ÎÈ.

∫›Ó·, 1945. π·ˆÓÈ΋ ηÙÔ¯‹. ŒÓ· ÊÙˆ¯fi ¯ˆÚÈfi ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ÙÔ ™ÈÓÈÎfi Ù›¯Ô˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √È ¯ˆÚÈÎÔ›, „·Ú¿‰Â˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ, ˙Ô˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÙÚfiÌÔ. ∫¿ı Úˆ› Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ô¯˘Úfi, ÂÚÓ¿ÂÈ Ì ʷÓÊ¿Ú˜. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘ ¯ˆÚ›˜ ÊÂÁÁ¿ÚÈ, ÂÓÒ Ô ¯ˆÚÈÎfi˜ ¡Ù·Û¿Ó οÓÂÈ ¤ÚˆÙ· Ì ÌÈ· Ó·ڋ ¯‹Ú·, ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ·ÂÈÏËÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· ÛÙËÓ fiÚÙ·. ÕÁÓˆÛÙÔÈ ÔÏÔÊfiÚÔÈ, Èı·ÓfiÓ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·ÓÙ¿ÚÙ˜, ÙÔ˘ ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ‰˘Ô ÌÂÁ¿Ï· ‰¤Ì·Ù·, Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· Ù· ÎÚ‡„ÂÈ Î·Ï¿.

∂Δ1 24.00

ŒÓÔ¯Ô˜ Û·Ó ·Ì·ÚÙ›· ¢Ú·Ì·ÙÈÎfi ıÚ›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1993, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™›ÓÙÓÂ˚ §Ô‡ÌÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒÂÌ¤Î· ¡ÙÂÌÔÚÓ¤, ¡ÙÔÓ Δ˙fiÓÛÔÓ, ™Ù¤ÊÂÓ §¿ÓÁÎ.

∏ Δ˙¤ÓÈÊÂÚ Ã¤ÈÓ˜, fiÌÔÚÊË Î·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ Ù·›ÚÈ Ù˘ fiÙ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔÓ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ °ÎÚ›Ó¯ÈÏ. ŒÓ·Ó ¢ÁÂÓÈÎfi ‰ÔÓ˙Ô˘¿Ó Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÔÏÔÊfiÓËÛ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ë Δ˙¤ÓÈÊÂÚ ÎÔϷ·ÂÙ·È ·fi ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ê˘Ï¿ÂÈ ÌÈ· ÙÚÔÌ·ÎÙÈ΋ Ì˘ÛÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·. ΔÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ›‰È· Ù˘ ÙË ˙ˆ‹.

∂Δ3 00.30


48/

™∞μμ∞Δ√ 3 O∫Δøμƒπ√À 2009 √ Ï·fi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È.

M NÔ˘ Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ·˘TÔ˘ ¢HMHTPH ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ƒ∞§§∏ °È·Ù›, ÌÔÚ› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ “‹Û˘¯Â˜”, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∫·È ÁÈ·Ù› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ò˜ Û‹ÌÂÚ·, ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ˜, Î·È ÁÈ·Ù› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈϤ˜ ÛfiϘ ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÎÈ ·fi ¯ˆÚÈfi Û ¯ˆÚÈfi. ∫È ÂÓÒ ı¿ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ›ӷÈ, ·fi ʇÛË, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹, fiÙÈ Ó·È, Ù· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ‡ÛÂÈ... ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ ¤Ù˘¯· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ “ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘”, fiÙÈ “ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙÚÒÂÈ ÁÈ· ÌÂÛË̤ÚÈ Î¿ÙÈ Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηı’ Ô‰fiÓ ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È fiÙÈ “Ô ‡ÓÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜”. °˘Ó·›Î· ˘Ô„‹ÊÈ·, ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û· Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ Â›Ó·È “·¿ÓıÚˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜”. ∞ÏÏ¿, ›Â, “ˆ˜ Á˘Ó·›Î· Â›Ì·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋, ÌÔÈÚ¿˙ˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜. ªfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú·ÌÂÏÒ, ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó fiÏ· ̤۷ Û ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, fiÙÈ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô, ÔÈ Ì¤Ú˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ªÂ ‰˘ÛÎÔϛ˜ fï˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ›Ù ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ Î·È Ô‡ Î·È fiÛÔ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Ì·˜ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì·˜ Á·ÚÁ·Ï¿ÂÈ; ∞Í›˙ÂÈ, ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔÓ ÎfiÔ;

∫∂πª∂¡√: ∫. Δ™∞ª¶∞∑∏™

(ºøΔ√: ¶∞¡. °π∞¡¡∞ƒ√™)

£fi‰ˆÚÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡¢. ∞ÚΛ Ó· ÌË Á˘Ú›ÛÂÈ Ë Ìfi‰· ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ·.

∂Ú‹ÌËÓ Ì·˜ ¶Àƒ∂Δø¢ø™ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› ÛÙ· ÛÙ·ıÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Â˘ÏfiÁˆ˜ ÛÙ· ‡„Ë. √È “ÂÈÙÂÏ›˜” ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙ˜, ηÙ‚·Ù¿ ÔÏfiÎÏËÚ·, Ì ٷ ÛÙÔȯ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ (Î·È ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ¶Ô‡ Î·È Ò˜ Ù· ‚ڋηÓ; ∞‰›Îˆ˜ ·ÔÚÔ‡ÌÂ. Δ· ÛÙÔȯ›· fiÏˆÓ Ì·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡, ·fi ÙÚ¿Â˙˜ ̤¯ÚÈ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ô‡ÌÂ; ∫¿ÔÈÔÈ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘Ì·, ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È ÙËϤʈӷ, ÂÚ‹ÌËÓ Ì·˜.

™Ù·˘ÚÔ› “∫π¡∏Δ√¶√π∏™∏ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÁÈ· Û˘Û›ڈÛË”. ∫·È Ô ∑·ÁÔÚ›Ù˘ ÛÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌ›Ô˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ¶∞¡Δø™ Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÁÈ· ηӤӷÓ. ¢ÂÓ Â›‰·Ù Ô˘ ΤډÈÛÂ Ë ∞∂∫ ÙËÓ ªÂÓʛη; “Δ∞ Ï·ÌÂÚ¿ Á·Ï¿˙È· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ Û¿‚·Ófi ÙÔ˘˜” ·Ú·ÙËÚ› Ô

2102009

∏ Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ÏË, Ë ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ∞. μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˘ Ó· ηÙÔ¯˘ÚÒÛÂÈ ‰ÈÂıÓÒ˜ ÙÔ Û‹Ì· ÙˆÓ “ª·Î‰ÔÓÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÁÚ·ÌÌÒÓ” ˆ˜ ÙË ı˘Á·ÙÚÈ΋ Ù˘ Olympic Air, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÔ 2010, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ , ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

∞¶∏§§∞°∏ Ô ËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ∂ÊÚ·›Ì ·fi ÙËÓ πÂÚ¿ ™‡ÓÔ‰Ô. ¢ÂÓ Â›‰·Ó, ‰ÂÓ ‰È¿‚·Û·Ó, ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ·. ™˘ÓÙ¯Óȷ΋ ·fiÊ·ÛË.

√È ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ √À∫ ÔÏ›ÁÔÈ ÔÈ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ¯Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙÂϤ¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¡Ù›ÓÔ˘ ƒfi‚ÏÈ· Û˘Ó‰‡·Û ÙÔ ÙÂÚÓfi Ì ÙÔ ˆÊ¤ÏÈÌÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ ·ÊÂÓfi˜ ‹ÚıÂ Î·È Ì›ÏËÛÂ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ›¯Â Â·Ê¤˜ Ì ÙÔ˘˜ Â‰Ò “˘Ú‹Ó˜” ÙˆÓ ∫·Ú‰ÈÙÛȈÙÒÓ. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙÔÓ Î. ƒfi‚ÏÈ· ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó ÚÔ¯Ù¤˜ ÙÔ˘ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¡.¢.

¢ÈÏ‹, ˘¤ÚÁÂÈ· ¶∞ƒ∂ªμ∞™∏ - ÂÓË̤ڈÛË ¤Î·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÛÙË ÛÙ‹ÏË, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÂÚ› ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ˙‡Í˘ ÙÔ˘ ª·ÏÈ·ÎÔ‡ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜. √ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ Ì·˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛ fiÙÈ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ §·ÏÈÒÙË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ˘¤ÚÁÂÈ· Û‡Ó‰ÂÛË ∂‡‚ÔÈ·˜ Î·È ·Ú¿Î·Ì„˘ ÙÔ˘ ª·ÏÈ·ÎÔ‡. ∂ΛӘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÙËÓ ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ˙‡ÍË, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ Ù¤ıËΠÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ „ËÏ¿, οÙÈ Ô˘ οÓÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜.

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÚÔ˜ ÙËÓ Î¿ÏË, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰›ÓÂÈ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ó›ÎË. ∞Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë Ì¿¯Ë Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÙÈ ¤Ó· ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∂ÁÒ ÚÔÛˆÈο fiÛÔ Î·È Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÚÔ¯ˆÚ¿Ì Ì ¤Ó· ÌfiÓÔ ÛÙfi¯Ô: ÙË Ó›ÎË”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ√ μ∏ª∞ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “Ú¿ÛÈÓÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ. ∏ ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Ù˘ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÎÏÂȉÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Ô˘ Â‰›ˆÎ ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹. √È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ, ˘Ô‰¤¯ıËÎ·Ó Ì ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ◊‰Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜”.

¶¤Ù˘¯Â ¶∞ƒ∞ ÙÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÙÂÚÔ‰ËÌÔÙÒÓ, Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ Î. £ˆÌ¿ ª·ÏÔ‡Ù· ÛÙȘ ∞Ôı‹Î˜ μ’ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÚÔÛ¤Ï΢Û ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ë fiÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÚ›ÓÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·ÔıËÎÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÂÁÁ˘¿Ù·È ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙȘ ∞Ôı‹Î˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ¤ÎıÂÛË ÔÈÎÔÙ¯ӛ·˜ ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ.

ºÔ‚‹ıËηÓ... √Δ∞¡ Ô °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‹Á ÛÙ· ÓËÛ¿ÎÈ· Ù˘ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘ ÛÙÔ ∫·ÛÙÂÏfiÚÈ˙Ô ÔÈ ÏÈÁÔÛÙÔ› οÙÔÈÎÔÈ ÙÔÓ ˘Ô‰¤¯ÙËÎ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘ ›·Ó fiÙÈ “ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌfiÓÔÓ ÙÔÓ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË”! ΔÔ ·ÊËÁ‹ıËÎÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Û ̛· ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘.

¢È·¯ÚÔÓÈ΋ Δ√ 2004 ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÚˆÙÔ‡Û·Ó ÙÔÓ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô‡ ı· ‚ÚÂÈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘. ∞·ÓÙÔ‡ÛÂ: ∞fi ÙȘ ·Ó›ÛÚ·ÎÙ˜ ÔÊÂÈϤ˜. ΔÔ 2009 ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·. ΔÔ ...2089 Ë ›‰È· ÂÚÒÙËÛË ı· ÙÂı› Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô„‹ÊÈÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∫·È Ë ·¿ÓÙËÛË ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ›‰È·...

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∏ μƒ∞¢À¡∏ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °È¿ÓÓ˘ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ηًÁÁÂÈÏ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÛÙÔ §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ Â¿Ó... ı· Â›Ó·È fiÏ· Ù· ÁÚ·Ê›· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú·”. ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙËÓ „‹ÊÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∫¿ÏÂÛ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ó›ÎË Î·È ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· Î·È ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ηٿ ÙÔ˘ ÂÊËÛ˘¯·ÛÌÔ‡, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ó›ÎË ı· ÎÚÈı› ÛÙȘ οÏ˜ Î·È ÌfiÓÔÓ ÂΛ”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ Î·È fiÛÔÈ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ı· ·¤¯Ô˘Ó. ∏ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋: fiÚÙ· fiÚÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈÛıÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘”.

K. T™. ofis@e-thessalia.gr

Ù· fiÚÈ· Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÛÙȘ ·˘T˘ ∂§∂¡∏™ ÚÈ·Ó¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Δ∞ª√À§∏ °È·Ù›, ÌÔÚ› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi οı ÏÂ˘Ú¿ “‹Û˘¯Â˜”, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘. ∫·È ÁÈ·Ù› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ò˜ Û‹ÌÂÚ·, ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ˜, Î·È ÁÈ·Ù› Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Î·È Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜, Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ÈϤ˜ ÛfiϘ ÛÙ· ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· Ì ÙÔ ÙÚ¤ÍÈÌÔ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿, ÎÈ ·fi ¯ˆÚÈfi Û ¯ˆÚÈfi. ∫È ÂÓÒ ı¿ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ›ӷÈ, ·fi ʇÛË, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÓÙÔ¯‹˜, Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó ÌÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹, fiÙÈ Ó·È, Ù· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ‡ÛÂÈ... ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ·fi ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ ¤Ù˘¯· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ “ÛÙ¤ÎÂÙ·È Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ‰fiÛÂȘ ‚ÈÙ·ÌÈÓÒÓ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘”, fiÙÈ “ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙÚÒÂÈ ÁÈ· ÌÂÛË̤ÚÈ Î¿ÙÈ Úfi¯ÂÈÚÔ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ηı’ Ô‰fiÓ ÁÈ· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” Î·È fiÙÈ “Ô ‡ÓÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ˆÚÔ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Â‰Ò Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜”. °˘Ó·›Î· ˘Ô„‹ÊÈ·, ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û· Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË, Ó· ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ Ì¤Ú˜ Â›Ó·È “·¿ÓıÚˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜”. ∞ÏÏ¿, ›Â, “ˆ˜ Á˘Ó·›Î· Â›Ì·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋, ÌÔÈÚ¿˙ˆ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘ Ì ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ· Î·È ÈÛÙ‹ Ù‹ÚËÛË, ÒÛÙ ӷ ÚÔÛʤڈ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÙËÓ ·Ó¿·˘Ï· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ̤ڷ˜. ªfiÓÔ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ·Ú·ÌÂÏÒ, ‰ÂÓ ¯ˆÚ¿Ó fiÏ· ̤۷ Û ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, Â˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. ΔÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È, fiÙÈ Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Â›‰Ô, ÔÈ Ì¤Ú˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ªÂ ‰˘ÛÎÔϛ˜ fï˜, Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, ›Ù ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ›Ù ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔ˜ Î·È Ô‡ Î·È fiÛÔ ‚ÚÔÓÙÂÚ‹ ı· οÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ™Â ÔÏÏÔ‡˜ ·fi Ì·˜ ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜, ÌÈÎÚÔ‡˜ Ì·Ú·ıÒÓÈÔ˘˜, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ì·˜ Á·ÚÁ·Ï¿ÂÈ; ∞Í›˙ÂÈ, ·Ï‹ıÂÈ·, ÙÔÓ ÎfiÔ;

stamouli@e-thessalia.gr

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “¶·›ÚÓÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ Ê›ÓȘ. ™·Ê‹˜ Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·fi ÙÔ Ï‹ıÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛˆӔ. ∞Àƒπ∞¡∏: “¡Â˘ÚÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÚÔηÏ› Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜”. ∂£¡√™: “∞˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›· „‹ÊÈÛÂ Ë ∞ı‹Ó·. ¶ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ °ÈÒÚÁÔ˘ ÁÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “ª¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔ˘˜. À„ËÏÔ› ÙfiÓÔÈ ·fi ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ - ∂ÎÛÙÚ·Ù›· “¯·ÌËÏ‹˜ Ù‹Û˘” ·fi ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. Δ∞ ¡∂∞: “¶¿Ì ̷˙›. ¶Ï‹ıÔ˜ Î·È ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÚ›·”. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ +13:” ΔÔ ıÚ›ÏÂÚ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÌÂÏÂÙÔ‡Ó ÔÈ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ - ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”.

03-10-09  

03-10-2009

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you