Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

AÓ. ËÏ. 06.57'- ‰. 19.52’

™ÂÏ‹ÓË 28 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.109

www.e-thessalia.gr

ΔÚÈÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚ÚÈÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú † ∞Óı›ÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ., £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÔÛ., ÷ڛوÓÔ˜ Ì·ÚÙ.

40 ™ÂÏ›‰Â˜

π¡∂-°™∂∂: ªÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ

∞ÓÂÚÁ›·-ÂÊÈ¿ÏÙ˘ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ıÂÙÈο ÌËӇ̷ٷ ˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π¡∂ °™∂∂, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ 2009 Î·È Ó· ¤ÛÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· οو ·fi ÙÔ 10%. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π¡∂ Ù˘ °™∂∂ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ÚÔÊ‹Ù˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ - fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ - ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ-·ÔχÛÂˆÓ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ··Û¯fiÏËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. ■ ÛÂÏ. 9

¢

°È· 200.000 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜

«∂Ï¢ı¤Ú·˜» ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ∂™À ÛÂÏ. 10 ■

∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰È·„‡‰ÂÈ Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ

¢ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘

■ ÛÂÏ. 7

ŒÓ·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË §Ô‡ÏË Ì ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· πÁÓ¿ÙÈÔ ■ ÛÂÏ. 11 ∞ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 19

∞£∞¡∞™π√™ π. ¶√§À∑√™ ∂§∂¡∏ ∫√§√μ√À-¶√§À∑√À

√ . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È·ÎÔÓ› ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

∂Î·›‰Â˘ÛË ∞ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ ∂§ª∂ ■ ÛÂÏ. 17 ™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô «£ÂÔͤÓÈ·» ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ■ ÛÂÏ. 12

∏ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 25 ¯Úfi-

ÓˆÓ Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ·Ù‹Ú ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÈÂÚ¤·˜ ÙÔ 2006 Û ËÏÈΛ· 31 ÂÙÒÓ, Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰È·ÎÔÓ› ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. ■ ÛÂÏ. 21

√ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·: 1) ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ 2) ∞Ú¯¤˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ & ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ 3) ŒÎıÂÛË - ∞Ú¯·›· - §·ÙÈÓÈο - §ÔÁÔÙ¯ӛ· - πÛÙÔÚ›·

™Â ¡∂∞ ¢π∂À£À¡™∏: ΔÔ¿ÏË 35 - ∂ÚÌÔ‡, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 6974 976314 ñ 24210 87796 ∂ÁÁڷʤ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: ¶Úˆ› 11 .Ì. - 1 Ì.Ì. ñ ∞fiÁÂ˘Ì· 6 Ì.Ì. - 8 Ì.Ì.

47¯ÚÔÓÔ˜ ¤ÂÛ ӷ ÎÔÈÌËı› ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í‡ÓËÛÂ... ■ ÛÂÏ. 13

°È· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ

«§Ô˘Î¤ÙÔ» ÁÈ· 48 ÒÚ˜ Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÂÏ. 13

¡›ÎË À¤ÁÚ·„ ÁÈ· 1+1 ¯ÚfiÓÔ Ô ∞ÓȤÙ ■ ÛÂÏ. 25

°. ∫·‚‚·ı¿˜: ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë °™∂μ∂∂ ■ ÛÂÏ. 15

318


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΔÛ¤ÏÈÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™

«√È Á¿ÌÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿»

¶ÔÓËÚÔ› ηÈÚÔ›... ΔÔ˘ ∞¡Δø¡∏ ∫∞ƒ∞∫√À™∏ ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂȘ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ˆ‹ ·ÏËÛ ۯÂÙÈÎÒ˜ ÔÌ·Ï¿. √È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÏËÌ̇ÚÈÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ·, ÔÈ ∂ÏÏËÓ˜ ÎÔ˘ÙÛ¿-ÛÙÚ·‚¿ ‹Á·Ó οÔȘ ‰È·ÎÔ¤˜ - ¤ÛÙˆ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ -, Ô ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ·‹Ï·˘Û ÏÔ‡ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηχÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì¿˙Â„Â Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ì·˙‡ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ - ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Û¯ËÌ¿ÙÈ˙·Ó Ô˘Ú¤˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜ -, Ù· ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓ· ÎfiÌÌ·Ù· ۯ‰fiÓ ÂÛ›ÁËÛ·Ó ÛÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, Ë ¯ÒÚ· ÁÂÓÈÎÒ˜ ‰ÂÓ ÂͤÂÌ ÂÈÎfiÓ· ·fiÏ˘Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, fiˆ˜ ÔÏÏÔ›, Â‰Ò Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó. ΔÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ÏÔÈfiÓ Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Û ηχÙÂÚË ı¤ÛË ·’ fi,ÙÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Δ· ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· ı· ¤ÏıÔ˘Ó fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ‡ÊÂÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÂ›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ 2,7% ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ȥ˙ÂÈ ·ÛÊ˘ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·, fiˆ˜ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ô ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ì·›ÓÔ˘Ó Û ÙÚԯȿ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘, ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” Î·È Â›Û˘ ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ ϤÔÓ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Î·È Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È. ∫·Ù¿ ÙÔ Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿Ó ηχÙÂÚ·, Ë Â͛ۈÛË ı· ‚ÁÂÈ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¿ÓÔÈÍË ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ, ηٿ Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ÌÈ· ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ - Ì ̤ÛÔ ÂÈÙfiÎÈÔ 2,5% Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È¿ÚÎÂÈ· ηٿ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· - Ô˘ ı· ÙÔ Î·Ù·ÛÙ‹ÛÂÈ ‚ÈÒÛÈÌÔ ÙÔ 2020. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ı· Êı¿ÛÂÈ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· ˆ˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Î·È Â˘Úˆ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢ ÙÔ˘ 2014. °È· Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ·Ú·¿Óˆ ¢ı‡ÁÚ·ÌÌË ÙÚԯȿ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜, Ô‡Ù ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ ÈηӤ˜ Ó· ÙË ‰È·Ù·Ú¿ÍÔ˘Ó. ∫·È ‚‚·›ˆ˜ Ó· ÌË ÌÂÛÔÏ·‚‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏ· ηٷÈÁÈÛÙÈο ‰ÈÂıÓ‹ ÁÂÁÔÓfiÙ·, fiˆ˜ .¯. ¤Ó· ÓÙfiÌÈÓÔ ÔÏÂÌÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÌÂÙ·‚¿ÏÔ˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜. øÛÙfiÛÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÌË ˘¿ÎÔ˘Ë Û ¢ı‡ÁÚ·Ì̘ ÔÚ›˜ Î·È ÏÔÁÈΤ˜. ∞fi ÙÔ 2009 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ ÔÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È ÔÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ‰È·‰¤¯ÔÓÙ·Ó Ë Ì›· ÙËÓ ¿ÏÏË. ¶·Ú¿ ÏÔÈfiÓ ÙË Ê·ÈÓÔÌÂÓÈ΋ ËÚÂÌ›·, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÎÚ‹ÍÂȘ. ÕÏψÛÙ ٷ ÌÂÁ¿Ï· ÈÛÙÔÚÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ·fi ·Û‹Ì·ÓÙ˜ ·ÊÔṲ́˜. ΔÔ ˘fi‚·ıÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∏ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ¿ÌÔÏϘ ÂÛٛ˜ ˘ÚηÁÈ¿˜, fi¯È ÌfiÓÔ Â‰Ò ·ÏÏ¿ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ŒÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙÂÚÔ˜ Î·È Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó‹˜ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË. ∏ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Â›Ó·È Ú¢ÛÙ‹ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙfiÛÔ ·ÓÙÈÎÚÔ˘fiÌÂÓ· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÈ ¿ÎÚË. ∂›Ó·È Ù¤ÙÔÈ· Ë Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ· ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙË ™˘Ú›· Û˘ÌÌ·¯Ô‡Ó Ì ÙËÓ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·! ∞fi ¤Ó·Ó Ù¤ÙÔÈÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏ· ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ÂÚÈ̤ÓÂÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÌ›˜ Â‰Ò ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, ÚÔÛÔ¯‹, ÌÂÙÚÈÔ¿ıÂÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·. √È Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È ÌÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ Ì·˙›. Δ›ÔÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È... (∞fi “ΔÔ μ‹Ì·”)

ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ·ÛÎÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ÔÏ› Ù˜ ÁÈ· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, · ÔχÛÂȘ, ηٷۯ¤ÛÂȘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È Ôϛ٘ Ô˘ ·ÎÔ‡Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Î·È Ê˘ÛÈο Ë ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÂÌÔ ÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Â›Ó·È Ôχ Û˘ÁÎÚ·ÙË̤ÓÔÈ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Í¤ ÚÔ˘Ó ÙÈ ÙÔ˘˜ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ. ∏ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, Â›Ó·È „˘¯ÔÏÔÁ›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋. ∞ÚÓËÙÈÎfi Û˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂ Ù·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ οı Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ¤ÌÊ·ÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ıÂÚÈÓÒÓ ÂÎ ÙÒÛˆÓ.

“∏

∏ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 30% ÂÚ›Ô˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ 2012. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÚ·ÁÈÎfiÙÂÚË ·Ó ‰ÂÓ ÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Á¿ÌÔÈ Î·È ‚·ÊÙ›ÛÈ·. “√È Á¿ÌÔÈ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ʤÙÔ˜ ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·ÚÎÂÙÔ› Á¿ÌÔÈ. ÿÛˆ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi ¤ÚÛÈ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Î·È Ó· οÓÔ˘Ó Â›ÛÚ·ÍË. 줂·È· Íԉ‡ÔÓÙ·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fï˜ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Á¿ÌÔÈ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔ‡¯ˆÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù·ÌÂ›Ô ÏfiÁˆ ÙˆÓ Á¿ÌˆÓ. ∂›Û˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂȉÒÓ ÛÈÙÈÔ‡, ηıÒ˜ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ë Ù¤ÏÂÛË Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì›· ÂÏ›‰· Î·È ¤Ó· ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ Ì‹Ó˘Ì· ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È... “ΔÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ̛· “ÓÂÎÚ‹” ı· ÙË ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙· ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÂÎÙÒÛÂȘ ¤ÏËÍ·Ó Ù˘Èο ÛÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ∞fi ¯ı˜ fï˜, 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û 10‹ÌÂÚÔ ÚÔÛÊÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi Û˘ÓËı›˙ÂÙ·È Î·ıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ›‰Ë Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û ·ÎfiÌË ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜. √ ™Â٤̂ÚÈÔ˜ Â›Ó·È Ì›· ÌÂÙ·‚·ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ ‹ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 10‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ·Ú·Ï·‚¤˜ Î·È ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ŒÙÛÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ÂÚ›Ô˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Ô˘ÏÔ‡Ó Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¿ ›‰Ë. ∫·È ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘¤Ú ÙˆÓ Î·Ù·-

[∂§§∞¢∞]

O ∫∞πƒ√™ °È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÛÙË £Ú¿ÎË, ÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ Î·È ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ÚfiÛηÈÚÔ˘˜ fiÌ‚ÚÔ˘˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 6 Î·È ÛÙ· ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô.

ӷψÙÒÓ” ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ΛÓËÛË ÛÙ· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂȈ̤ÓË, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ηÙÔ›ÎˆÓ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜. “™ÙËÓ Ô˘Û›· ÌfiÓÔ ÙÔ ÚÒÙÔ 20‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠˘‹ÚÍ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ΔÒÚ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ٷ Û¯ÔÏÈο” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ “οı ¯ÚfiÓÔ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ô ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ˘Ô¯ˆÚ› Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ Î·È ˘fi‰ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓËϛΈÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏ· ›‰Ë ÛÈÙÈÔ‡” . √ ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ·, ‚ÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ - ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 1.000.000 ÂÚ›Ô˘ - ÂÎÙfi˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› Î·È ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ··ÓÙ‹ÛˆÓ. À¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ΔÛ¤ÏÈÔ˜. “ŒÁÈÓ·Ó Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. º·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ηٷÓÔÔ‡Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ›Ûˆ˜ ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ì·˜. √È ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ›, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, ÔÈ Î.Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ Î·È μÚÔ‡ÙÛ˘, ı· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Ú‡ıÌÈÛ˘ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ. ∫·Ù·Ï‹ÁÂÈ ˆÛÙfiÛÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô ¯ÂÈÌÒÓ·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ›Ûˆ˜ ÙÂÏÈο Ó· Â›Ó·È Ô ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·...

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...29ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 23...29ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...30ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 12...28ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 19...28ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...29ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...29ÔC.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ√ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ §π¶∞¡Δπ∫∞ - ∞•∂™√À∞ƒ

°Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

x §. ∞ıËÓÒÓ 17, μfiÏÔ˜ 24210 63904 ¢π∞¡√ª∏ ¶∂Δƒ∂§∞π√À £∂ƒª∞¡™∏™

ºπ§π¶¶√™ ¶∞ƒπ™∏™ ∫π¡. 6972 12 83 04 ñ ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞, μ√§√™

∫√À¶√¡π ∂∫¶Δø™∏™ 10ú Ì ·ÁÔÚ¿ Ó¤ˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

√È ‰‡Ô √∂μ∂ª

ªÂ Û‡ÓıËÌ· ÙËÓ “·Ó·Ó¤ˆÛË”

∏ ›‰ËÛË ‚Á‹Î ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ °™∂μ∂∂ °. ∫·‚‚·ı¿ Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË. √È ‰‡Ô √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÚÔ˜ Û˘Ó¤ÓˆÛË. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ¤¯ÂÈ ÏËÊı›, ·ÏÏ¿ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ™‡ÚÔ˘ Î·È ΔÛ·Ú‰·Î¿˜. ∞fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ Î.Î. ΔÛ¿ÙÛÔ˘ Î·È ¶Ï·ÛÙ¿Ú· ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÏÂÁ·Ó...

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ “·Ó·Ï·Ì‹” ÙÔ˘ °. ªÔ˘Ï¿ Î·È Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›·. ∫·ıfiÏÔ˘. Œ¯ÂÈ ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ ÛÙȘ 16 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ô ∞. ∫Ô¿Ó·˜, Ì ۇÓıËÌ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË. ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚfiıÂÛ˘, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Î·È Ë ÚÒÙË ÊÔ˘ÚÓÈ¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, Ô˘ “ı· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Ô˘ η̛· ı¤ÛË ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿” . ΔÔ “ÂÈÙÂÏ›Ԕ ∫Ô¿Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ˆ˜ ÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ “ÂÎÏ‹ÍÂȘ” , ÂÓÒ “ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ” fiÙÈ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË - Î·È fi¯È ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· - ·fi ÙË ¡¢ “Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Û ÔÛÔÛÙfi 1000%” . ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ı· ›ӷÈ, ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ·, “¡¤Ô˜ μfiÏÔ˜” . ∂Ì¿˜ ¿ÓÙˆ˜, Ì·˜ ı˘Ì›˙ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ fiÓÔÌ· Ù·‚¤ÚÓ· Î·È ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó... ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË, Ë ¿Ô„Ë Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È fiÙÈ “Â¿Ó ı¤ÏÔ˘Ó, ·˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó” . °›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› Ô °. ªÔ˘Ï¿˜ “ͤı·„” ·fi Ù· ÎÈÙ¿È· ÙÔ˘ ÙË ¡.¢., Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Û η̛· ÂÎÙ›ÌËÛË ‰ÂÓ Â›¯Â.

¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ·fi ÙÔ “ŒıÓÔ˜”

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ªÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÁ›· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” . ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÈ·˜ Î·È ÎÚ›ıËΠfiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋. ∂˘ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ Ë ÂÈÎfiÓ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ... °.•.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ™ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. øÛÙfiÛÔ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (™À¢π™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Á›ÓÔÓÙ·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ∏ ÌÓ‹ÌË ‚ÔËı¿ Ó· ı˘ÌfiÌ·ÛÙ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¿ÚÓËÛ˘ “∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ” ÙfiÙ ¢‹ÌˆÓ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ¿ÏÏ·Í·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Â˘Î·Èڛ˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËηÓ. ™ËÌ·Û›·, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ Î·È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¤ÛÙˆ ¢ηÈڛ˜ Ó· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ÌË ¯¿ÓÔÓÙ·È. μ.∫.

∫Ú›ÛÈÌË Î·Ì‹ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫Ú›ÛÈÌË ıˆÚÂ›Ù·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ™·Ì·Ú¿, ηıÒ˜ ·Ó Î·È ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÌÈ· “Û›ı· ʈÙÈ¿˜” ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿Ú‰ËÓ ÙÔ˘˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÙÔ 2007 Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ™ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ·˘Ùfi Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ¢∂£, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ÈÛ¯˘Ú¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ‰È·‰ËψÙÒÓ. Ãı˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î¿ÔÈÔÈ ÊfiÚÙˆÓ·Ó ·Ófi Î·È ÛËÌ·›Â˜ Ì ÎÔÓÙ¿ÚÈ· Û ‚·Ó... §›ÁÔ Ó· ÍÂʇÁÂÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó·ÙÚ¤ÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ٷ ¤ÍÔ‰· ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·, Ó· ÛËÎÒÛÂÈ ÎÂÊ¿ÏÈ.

“ÈÚÈ¿” Î·È ¿‰ÂÈ· Á‹‰· Œ¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘, ¯¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ı·٤˜ ÙÔ˘ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ÎÚ›ÛË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜-“¯ˆÚÈ¿” Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ∫˘Úȷ΋ Î·È Â›Ó·È Ó· ·ÔÚ› οı ¢ÓÔÌÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÔÏ›Ù˘, Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¤˜ ÔÈ ¶∞∂ Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó. ∫·ÏÏÔÓ‹-¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ· ÎfiËÎ·Ó 878 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· (Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Îfi‚ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·), ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 1.061, §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¶. 2.175, •¿ÓıË-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ 1.276 Î·È ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-∞fiÏÏˆÓ 2.168... ªfiÓÔÓ Ù· Ì·Ù˜ ¶∞√∫-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ 15.257 Î·È ¶∞√-μ¤ÚÔÈ· 8.615 ¤ÎÔ„·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. °¤ÌÈÛÂ Ë ™Ô‡ÂÚ §›Áη “¯ˆÚÈ¿” Î·È ¿‰ÂÈ·Û·Ó Ù· Á‹‰·. ¢∏ª√.™.

¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ¶ÂÚÈ˙‹ÙËÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ϤÔÓ Î·È ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÔı·ÊÙÒÓ. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ‚ϤÂÙ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó Ù˘¯›· Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 600 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë 6 ı¤ÛÂˆÓ ÓÂÎÚÔı·ÊÙÒÓ Î·È 6 ı¤ÛÂˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. √È ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È 8ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ı· ·˘ÍËı› ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¶·ÙÚÈÓÔ› Ì ÏÔ‡ÛȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ fï˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. °. ΔÛ.

¢∏ª√.™.

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ¶˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Â›Ó·È ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ó· Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· ı· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ηٷÚÙ›ÛÙËΠÂÁη›Úˆ˜ Î·È ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ‹‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ¤ÛÙˆ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ªÔÚ› Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÛÙÂÓ‡ԢÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· ı· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÛÊȯÙfi Î·È ÙËÚÂ›Ù·È Î·ÓÔÓÈο, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ó· ¯Ù˘¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fiˆ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È.

√ ¶¿ÚȘ ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi √ ¶¿ÚȘ ∫·ÛȉfiΈÛÙ·˜, Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÂÊÔÏÈÛÙ‹, ‚Ú¤ıËΠÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ì ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı·Ï·ÌËÁfi ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞fiÏ·˘Û ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ Δ˙¿ÛÙÂÓ˘, ÙˆÓ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ÔΛ̷Û ÓfiÛÙÈÌ· „¿ÚÈ· Î·È ÔÛÙÚ·ÎÔÂȉ‹. ÕÁÓˆÛÙË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·Ú¤· ÙÔ˘, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ¤Î·Ó ·ÈÛıËÙ‹ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ÛοÊÔ˜... ¢∏ª√.™.

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¯ÚÔÓÈο Û˘ÌʈӋ۷Ì ¯ı˜ Ì ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ °. ªÔ˘Ï¿, ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ η٤ıÂÛ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ›¯·Ó ‰Ôı› ÛÙÔȯ›· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi 7000 Û›ÙÈ· ÔÏÈÙÒÓ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜, Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ˘¤Ú ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ‰¿ÓÂÈ·. √ °. ªÔ˘Ï¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ηٷ٤ıËΠ¤Ó· „‹ÊÈÛÌ·, ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ Î·È ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. ª¤¯ÚÈ Â‰Ò Û˘ÌʈÓԇ̠ÁÈ·Ù› fiÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÏfiÁÔ˜ Ó· ηٷÙÂı› „‹ÊÈÛÌ·, ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ı¤Ì· ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ·fi ÙÔÓ 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ, fiÔ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÂ... ‰È·ÎÔ¤˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ï¿ ¤Û¢Û ‚Ú·‰¤ˆ˜. ¢ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ fï˜ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÔÏÈÙÈο ÙÔ ı¤Ì·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ „‹ÊÈÛÌ·, ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡.¢. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÈ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓÙÂÏÒ˜ Í·ÊÓÈο ı˘Ì‹ıËÎÂ... ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ °. ªÔ˘Ï¿ ‰È·ÊÒÓËÛ·Ó ÚÈ˙Èο ÔÈ ¡¿ÓÔ˜, ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· Û˘Ì·Ú·ÛÙ·ı› Ô ¢‹ÌÔ˜ ÓÔÌÈο ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· Û›ÙÈ· ı· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi.

∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ŒÓ· Ó¤Ô “ÛÙÈÏ” ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ Ù˘ ¤Úȉ˜. Ãı˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ £ÂÔͤÓÈ·, Ô °. ªÔ˘Ï¿˜ ¤Û¢Û ӷ ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ı· „ËÊ›ÛÔ˘Ó “ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË” . √ ÌfiÓÔ˜ Ô˘ „‹ÊÈÛ ·ÚÓËÙÈο ‹Ù·Ó Ô £. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ Ô˘ “ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËηӔ Ó¤· ‹ıË. ∫∞Δ. Δ∞™

“¶‹Ú·Ó ʈÙÈ¿” Ù· ÙËϤʈӷ √È ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÁÈ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙˆÓ ∞¡.∂§. Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈ· ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙË ¡¢ Î·È “‹Ú·Ó ʈÙÈ¿” Ù· ÙËϤʈӷ. ΔÂÏÈο ·ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ª·Ú›Ó·˜ ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. °È· ¢‹ÌÔ Ù˘ ∞Ó. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÚfiÎÂÈÙ·È. ¢∏ª√.™.

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ

™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™

√§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20

ŒÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ

μ.∫.

ηÈ

∫∞Δ. Δ∞™

∂Àƒø + º¶∞.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ Î·È 10-20 ú ËÌÂÚ ‹ ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

∞ӷ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ √ Î. ºÔ›‚Ô˜ πˆÛ‹Ê ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÙÛÈ Î·È ‰ÂÓ ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÂÈÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÛÙË ™˘Ú›·. ΔÔ ›‰ÈÔ Î·È ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ. À¿Ú¯Ô˘Ó οÔȘ ·Ú¯¤˜, οÔȘ ËıÈΤ˜ ·Ó·ÛÙÔϤ˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ›, ÔÈ ÂÎÙÂϤÛÂȘ, Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ÔÈ ‚fî˜ Ó·¿ÏÌ, ÙÔ ÍÂÎÔ›ÏÈ·ÛÌ· ÙˆÓ ÌˆÚÒÓ, Ë Î·Ù‰¿ÊÈÛË ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÂÓ ¿ÛË ÂÚÈÙÒÛÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ ˘¤Ú ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÒÓ Î·È ·‰›ÛÙ·ÎÙˆÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ‰ÂÈ Ô √Ì¿Ì· ÁÚ·Ùfi ΛÌÂÓÔ Ì ÙȘ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙˆÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÍÂÎÔÈÏÈ¿ÛÂÈ Î·Ì›· ¤ÁÎ˘Ô Î·È Î·Ó¤Ó·Ó ¿Û¯ÔÓÙ· ·fi ÛÎÏ‹Ú˘ÓÛË Î·Ù¿ Ͽη˜. ∞Ó fï˜ Ì¿ıÂÈ fiÙÈ Ô ª·Û¿Ú ∞Ï ∞Û·ÓÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¯ËÌÈο ηٿ ÙˆÓ ™‡ÚˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÙfiÙÂ, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ó· Ûο„ÂÈ ÙË ¢·Ì·ÛÎfi ηÌÈ¿ ÂÓËÓÙ·ÚÈ¿ ̤ÙÚ· ‚¿ıÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ¤ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ¢ڇ¯ˆÚÔ˜ Ù¿ÊÔ˜. ∞··, fiÏ· ÎÈ fiÏ·, Ô ª·Ú¿Î Â›Ó·È ˘¤Ú Ù˘ ¿ÓÂÛ˘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·‰›Îˆ˜ ÊÔÓ¢ı¤ÓÙˆÓ. √Ì·‰ÈÎfi˜ Ù¿ÊÔ˜ Ó·È, ÚÔÛˆÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ fï˜ ‰Â. ΔÒÚ·, Ù· ¯ËÌÈο ÌÔÚ› Ó· Ù· ڛͷÓÂ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ∞ÌÂÚÈοÓÔÈ, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÂȘ, ¤ÚÂÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ï›ÁÔ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞···, Â›Ó·È ÊÈÏÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Ù‡Ô˜. ∂›¯·Ó ¤ÛÂÈ ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ˘‹Ú¯Â ΛӉ˘ÓÔ˜ ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ó· ¿ıÔ˘Ó fiÙÈ Î·È Ë §¿ÚÎÔ, Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ·ÂÚÁ›Â˜, ÔÚ›˜ Î·È Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ì ·ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· “‰ÒÛÙ ̷˜ ÏÂÊÙ¿, ÌË Ï˘¿ÛÙ ٷ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÙÈο” . ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÏÔÈfiÓ Ô ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÙÒÛË ÙˆÓ و̿وÓ. √ÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁÈ΋ ÛΤ„Ë ·fi fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÙÔ ‰ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¤ÌÂÈÚÔ˜. Èڛ˜ Ù˘Ì·ÓÈṲ̂ӷ ÙÒÌ·Ù· ÂÈÎÔÛ¿ÚˉˆÓ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ù˘ÍË, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚÔÈ ‰Â›ÎÙ˜. ¢ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Ô √Ì¿Ì·, ÔÈ ‰Â›ÎÙ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÊÙ·›ÓÂ, Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ÊÙ·›ÓÂ, Ë ÂÈÛÙ‹ÌË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏÔÁ›·˜ ÊÙ·›ÂÈ, Ô √Ì¿Ì· Ô˘‰fiψ˜. ∞Ó ÂȘ ‰Â ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙Ô ª¿ÈÓÙÂÓ, ¤Ó·˜ ¿ÁÁÂÏÔ˜, ÌÈ· ·Á·ı‹ „˘¯‹, ÌÈ· ·È‰È΋ ‡·ÚÍË. ¡· ÌË ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ‚¤‚·È· ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Δ˙ÔÓ ∫¤ÚÈ, ı· Â›Ó·È Û·Ó Ó· ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙË ªËÙ¤Ú· ΔÂÚ¤˙·. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ ÙȘ „˘¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÌfiÓÔÓ Ô˘ Ô ∫¤ÚÈ ·Ú¿ Ï›ÁÔ Ó· ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛÂÈ ÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›ÛÂÈ Ô ·Ù¤Ú·˜

ÙÔ˘. ∞Ù˘¯›·. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ›, Ì·˙› Î·È Ô ¶Ô‡ÙÈÓ, ÌÈÎÚÔ› ‰ÂÓ ÍÂÎfiÏÏ·Á·Ó ÙÔÓ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ Î·È ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∫È ·Ó η̛· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ™·ÚÏfiÙ ªÚÔÓÙ¤. ∂˘·›ÛıËÙÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·ıfiÏÔ˘. ∫·È ÏÔÁÈÎfi ›ӷÈ, ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙ fiÛÔ ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎÈ ·Ó ›ӷÈ. ¶Ô˘ ϤÙÂ, fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ, Î·È ·Ó Ô ÕÛ·ÓÙ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ¯ËÌÈο ÙËÓ ¤‚·„Â, ¤Ó· ¯ÚˆÌ·Ù¿ÎÈ ¤ÙÛÈ ÏÈÁ¿ÎÈ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÔ‚, ÚÔ˜ ÙÔ Âı·ÌÂÓ·Ù˙‹ ·˜ Ô‡ÌÂ. ∞ÊÔ‡ ÎÈ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜, ¤ÌÊÔÚÙÔ˜ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ È‰Âˆ‰ÒÓ μ·ÁÁ¤Ï˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Ô Â˘ÙڷʤÛÙÂÚÔ˜, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙË Û˘ÌÌ·¯›· Ì ‚¿ÛË ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ìʈӛ˜ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ¿Ì· ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‚¿ÏÂÈ ¿ÏϘ ‰¤Î· ·ÛÙÚ·È·›·, ÒÛÔ˘ Ó· Ê·˜ ¤ÓÙ ›ÙÛ˜ Û¤ÛÈ·Ï Î·È ¤ÍÈ Â˚ÓÈÚÏ› Ì ÁÓ‹ÛÈÔ ÌÂÙÛÔ‚fiÓÂ. ∫·Ì›· ‰ÂηÚÈ¿ ÌÈÊÙ¤ÎÈ· Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ÎÈ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ‹ıÔ˜ ÙÒÚ·, fi¯È ÁÈ· ÌÔ˘Á·‰ÔÎfiÊÈÓ·. ∂‰Ò Î·È 42 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·fi ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÷‚¤˙ ∞Ï ÕÛ·ÓÙ, ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ‹Ù·Ó Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Ó‰Úfi˜. ∫·È ·fi ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ∞Ï ÕÛ·ÓÙ ‹Ù·Ó ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηӤӷ ·Ú¿ÔÓÔ, ÛÙȘ ÏËڈ̤˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÚÒÙÔ˜, Ù‡Ô˜ Î·È ˘ÔÁÚ·ÌÌfi˜. ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ, ÂÎÙ›ÌËÛË ˘‹Ú¯Â Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. ∏ ηÏÔÛ‡ÓË Î·È Ë ·ÏÏËÏÔηٷÓfiËÛË Â›Ó·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô Ê›ÏÔ˘˜, ·ÚΛ ÛÙÔ ‰Ô‡Ó·È Î·È Ï·‚Â›Ó Ô ‰˘Ó·Ùfi˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ï·‚›Ó. ¡· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ Î·È ÔÙ¤ ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ. ∂Û‡ ÏËÚÒÓÂȘ, ÂÁÒ ÂÈÛÚ¿ÙÙˆ, ÙÈ ¿ÏÏÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·‰ÂÏÊÈ΋ Û¯¤ÛË. ΔÒÚ·, ÂÛ‡, Û·Ó ·Ú¯ËÁfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÎÏËÚÔÓÔÌÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ·fi ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÛÔ˘ ¤¯ÂȘ οı ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÚÓËı›˜ οÔÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÏËڈ̋, Î·È ÂÁÒ, Ì ‚¿ÛË ¿ÓÙ· ÙÔ ·‰¤Î·ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ, ¤¯ˆ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û ‚ÔÌ‚·Ú‰›Ûˆ ·fi ˘ÚËÓÈο ˘Ô‚Ú‡¯È· ÙˆÓ 153 ÙËÏÂηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓˆÓ ÎÂÊ·ÏÒÓ ·fi‰ÔÛ˘ ‰Èη›Ô˘ ÛÙËÓ ¿ÏÏË ˙ˆ‹. ÕÌ· ‰ˆ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Û·È Î·È ÙfiÙÂ Û˘ÓÂ‹˜ Î·È ‰ÂÓ Î·ı›ÛÂȘ Ó· Ê·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ Î·Ù¿ Ù· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÚfiÙ˘·, ÙfiÙ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Â›Û·È Î·È ÈÛÙfi˜ ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ‰ÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. §˘¿Ì·È, ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÈÛÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÁÔ˘ÏÔ Ó· Ê¿ÓÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÂÌ›˜ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏԇ̠ËÏ›ıÈÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜

¶Ï·ÛÙÈÎfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜ “¤ÊÙÈ·Í” ÙËÓ Ù¤ÏÂÈ· Á˘Ó·›Î· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

ŒÊÙÈ·Í ÙË Á˘Ó·›Î· ÙˆÓ ÔÓÂ›ÚˆÓ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÚ‡ÙËÎÂ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·ÛÙÈÎfi ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¿ÙÏÔÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ 2007 ÙË μÂÚfiÓÈη Î·È ÙËÓ ÂÚˆÙ‡ÙËΠÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏ·. ∏ μÂÚfiÓÈη ÙÔÓ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÛÙÔ È·ÙÚÂ›Ô ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û Ï·ÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘. ¶ÔÙ¤ Ù˘, fï˜, ‰ÂÓ Ê·ÓÙ¿ÛÙËΠfiÙÈ ÂΛÓË Ë Â›ÛÎÂ„Ë ı· Ù˘ ¿ÏÏ·˙ ÁÈ· ¿ÓÙ· ÙË ˙ˆ‹. ŸÙ·Ó Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ ÚfiÙÂÈÓ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘, ÂΛÓË ‰¤¯ÙËΠ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë. ŒÙÛÈ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ÏÈÔ·Ó·ÚÚfiÊËÛË ÛÙ· ÌÚ¿ÙÛ·, ÛÙÔ˘˜ ÌËÚÔ‡˜ Î·È ÛÙÔ ËÁÔ‡ÓÈ. ªÂÙ¿ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘. “¢ÂÓ Ì ›ڷ˙ Ô˘ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ ·¯Ô˘Ï‹, ·ÏÒ˜ ‹ÍÂÚ· ˆ˜ ı¤Ïˆ Ó· Á›ÓÂÈ” ›Â Ô ÁÈ·ÙÚfi˜.

º·Ú¿ÁÁÈ ÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ °ÎÚ·Ó ∫¿ÓÈÔÓ ÎÚ˘‚fiÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÔ˘˜ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ ∫È fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ °Ë˜ Ô˘ ηӤӷ ·ÓıÚÒÈÓÔ Ì¿ÙÈ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÎÚ›ÛÂÈ: ŒÓ· ÁÈÁ¿ÓÙÈÔ, ·ÏÏ¿ ¿ÁÓˆÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ê·Ú¿ÁÁÈ ·ÔηχÊıËΠ·fi ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Ú·ÓÙ¿Ú Ô˘ Û¿ÚˆÛ·Ó ÙËÓ Î·Ù„˘Á̤ÓË ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜. ∏ ÁÈÁ¿ÓÙÈ· Û¯ÈÛÌ‹, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÌ¿‰· ÂÚ¢ÓËÙÒÓ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Science, ¤¯ÂÈ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 750 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, Â›Ó·È ‰ËÏ·‰‹ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚÔ ·fi ÙÔ °ÎÚ·Ó ∫¿ÓÈÔÓ ÛÙȘ ∏¶∞, Î·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· ¤¯ÂÈ ‚¿ıÔ˜ 800 ̤ÙÚ·. •ÂÎÈÓ¿ ۯ‰fiÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ Î·È Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘, ÛÙÔ ÊÈÔÚ‰ ÙÔ˘ ¶·ÁÂÙÒÓ· ¶¤ÙÂÚÛÌ·Ó. ΔÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ, ÎÚ˘Ì̤ÓÔ Î¿Ùˆ ·fi ۯ‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ¿ÁÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ·Ú¯·›Ô˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÙ·ÌÒÓ Ô˘ ¤ÚÂ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ Ù¤ÛÛÂÚ·

ÎÚÂÌ¿Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ‚ϤÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Î·È Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ÈÛÙÔ›. Δ· ÔÏÏ¿ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ· ‰ÂÓ ¤‚Ï·„·Ó ÔÙ¤, Ë ÎÚÂÌ¿Ï· Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ·¤Ú· Ù· ¤ıÓË Î·È ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙÔ §ÂˆÓ›‰· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔ˘˜ Ù¤ÙÔȘ ˘„ËÏfiÊÚÔÓ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰˘Ó·ÙÔ‡˜. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÙÈ ÙÚ·‚¿Ó ÔÈ Ï·Ô› Ù˘ Á˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘˜ Î·È ÙÈ ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂÔÙ›·˜ ÂÈÚ‹Ó˘ Î·È ÔϤÌÔ˘! ÿ‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È¿¯˘ÙÔ Ó‡̷ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÙÈÛ·Ù¿Ï˘. ∫·È Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ˆ˜ ‰˘Ó·ÙÔ› Û ÎÚ·ÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ Â›Â‰Ô Â›Ó·È Î¿ÙÈ ıÚ·Û‡‰ÂÈÏ· ·ÓıÚˆ¿ÎÈ· Ô˘ ·Ù¿Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ËıÂÏË̤ÓË Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË ·ıˆfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·Ê¤ÏÂÈ· ÙˆÓ Ì·˙ÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· ÙˆÓ ÙËÏÂÔÚ¿ÛˆÓ, ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈ·„ˆÓ. ∏ ¿ÛÎËÛË Ù˘ Â›Î˘„˘ Ù· Ì¿Ï· ‚Ô‹ıËÛÂ. Ÿ¯È ÙÔÓ Á˘ÌÓ·˙fiÌÂÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ ÂÎʈÓÔ‡ÓÙ· Ù· ·Ú·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·” .

√È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ √ Î. °. ªËӷΛ‰Ë˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ 17/8/13, ÛÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· Δ‡Ô, ηٿ ÙÔ˘ ÌËÙÚÔÔÏ›ÙË πÁÓ¿ÙÈÔ˘, Û οÔÈÔ ÛËÌÂ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÂΛÓÔ Ô˘ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ·˘Ùfi ˘ËÚÂÙԇ̠ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” . ∞Ï‹ıÂÈ·, ÛÎÂÊı‹Î·Ì οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ fiÛÔ Î·Ïfi ¤¯ÂÙ οÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, fiÙ·Ó Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÌÂÁ¿Ï˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ; ™Î¤ÊÙÂÛÙ ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, fiÙ·Ó Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÌÔ›Ú·; ∞ÊÔ‡ ÂӉȷʤÚÂÛÙ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊϤÁÔÓ ı¤Ì· ÙˆÓ ¿ÓÂÚÁˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ÁÈ·Ù› ÂÓ·ÓÙÈÒÓÂÛÙ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â¤Ó‰˘ÛË, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ô˘ ı· ÂÌÏÔ˘Ù›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ú¿ÛÈÓÔ ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ; ∂¿Ó ›ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÂÓ‰‡-

ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¯ÚfiÓÈ·, ÚÈÓ ·ÎfiÌ· Ë °ÚÔÈÏ·Ó‰›· ÌÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË. “£· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ °Ë˜ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÚ¢ÓËı› Î·È ¯·ÚÙÔÁÚ·ÊËı› Ï‹Úˆ˜” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Δ˙fiÓ·ı·Ó ª¿ÌÂÚ, ηıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈ΋˜ °ÂˆÁÚ·Ê›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ªÚ›ÛÙÔÏ Î·È ÚÒÙÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘. “∏ ¤ÚÂ˘Ó¿ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ì” . ∏ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËΠ‰Â‰Ô̤ӷ ·fi ÈÙ¿ÌÂÓ· Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο Ú·ÓÙ¿Ú Ô˘ Û˘ÏϤ¯ıËÎ·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙË NASA Î·È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. √ÚÈṲ̂ӷ Ì‹ÎË Î‡Ì·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· ÙˆÓ Ú·ÓÙ¿Ú ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÁÔ, ·ÏÏ¿ ·Ó·ÎÏÒÓÙ·È ·fi Ù· ˘ÔΛÌÂÓ· ÂÙÚÒÌ·Ù·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÏ·ÛÙ› ¤Ó·˜ ·ÏÌfi˜ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ Ú·ÓÙ¿Ú ·ÔηχÙÂÈ Î·È ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È. ¶·ÚfiÏÔ Ô˘ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ÔÙ¿ÌÈ Ô˘ ÛοÏÈÛ ÙÔ Ê·Ú¿ÁÁÈ ÛÙÔ ‚Ú¿¯Ô ¤¯ÂÈ È· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ °ÎÚ·Ó ∫¿ÓÈÔÓ Ù˘ °ÚÔÈÏ·Ó‰›·˜ ·›˙ÂÈ ·ÎfiÌ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ηıÒ˜ Èı·Ófiٷٷ ÌÂٷʤÚÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ ˘ÁÚfi ÓÂÚfi Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈÊ·ÓÂÈ·Îfi ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ·ÁÂÙÒÓˆÓ.

“÷̤ÓÔÈ ÛÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË” Û ÈӷΛ‰· ‰ÚfiÌÔ˘ ŸÙ·Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ Ô˘·ÏÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÌÈ·˜ Ô‰È΋˜ ÈӷΛ‰·˜, ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘ÚÔÈ ˆ˜ Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ı· ‹Ù·Ó ·ÎÚÈ‚‹˜. ∏ ÈӷΛ‰· ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙ· ·ÁÁÏÈο fiÙÈ “¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ‚·ÚÈ¿ Ô¯‹Ì·Ù·. ¶·Ú¿ ÌfiÓÔ Û ηÙÔ›ÎÔ˘˜” . ∑‹ÙËÛ·Ó ÏÔÈfiÓ ·fi ¤Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ‹ Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙ· Ô˘·ÏÈο ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÈӷΛ‰·, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ¤Ó· e-mail. ∏ ·¿ÓÙËÛË fï˜ ÌÔ˘ ‹Ú ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ fiÏ˘ ™Ô˘¿ÓÛÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙÔȯԇÛ ÛÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ‹Ù·Ó Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·-

ÛÂȘ ËÈfiÙ·Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛˆ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÈ ı· ›Ù ÁÈ’ ¿ÏϘ ÈÔ ‚·ÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜, ·ÏÏ¿ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Â˜ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÙ ·Ó·ÊÂÚı›, Ϙ Î·È ‰ÂÓ ˙›ÙÂ Î·È ÎÈÓ›ÛÙ ے ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ; °È·Ù› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ ΋ڢÁÌ· Ì›ÛÔ˘˜ ·˘Ù¿ Ô˘ › ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙȘ ¡Ë˜ Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ Î·È Ô˘ Û˘ÌʈÓ›, ÈÛÙ‡ˆ, Ô Î¿ı ÔÏ›Ù˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ï›ÁÔ Ì˘·Ïfi; ªÂ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· › fiÙÈ Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Â¤Ó‰˘ÛË ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, Ô˘ Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÛÙË ÌÈ˙¤ÚÈ·. Δ· ·˘ÙÔÓfiËÙ·, ÏÔÈfiÓ, ·ÔÓ¤Ô˘Ó Ì›ÛÔ˜; ¶fiÙ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÂÛ›˜ ÔÈ ÔÈÎÔÏfiÁÔÈ ı· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ÙÔ Î·ÏÒ˜ ÂÓÓÔÔ‡ÌÂÓÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘; ∞Ï‹ıÂÈ·, ÛÂȘ Ô˘ ÎfiÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÌfiÓÔ, ·È‰È¿, ÂÁÁfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·ÂÏÈṲ̂ӷ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Âȉڿ ÙÚÔÌÂÚ¿ ÛÙËÓ „˘¯È΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·; ¶ÔÈÔ˘˜, Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, ˘ËÚÂÙ›Ù fiÙ·Ó ÂÌÔ‰›˙ÂÙ οı ÌÔÚÊ‹˜ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ˙ˆ‹ ÛÙÔÓ ÙfiÔ; ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÙ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Û·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì›Ù ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÛÙ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Û·˜. °È·Ù› ÌÔÓÔˆÏ›Ù ÙËÓ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, Ϙ Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·Á·¿ Î·È Û¤‚ÂÙ·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ›‰È·. •¤ÚÂÈ fï˜ Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘, Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ·Ê¿ÓÙ·ÛÙ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙË ıÂÚÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô; ¶fiÛÔ ·Á·¿Ù ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ, fiÙ·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ù ٛÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜; √ ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙȘ ¡Ë˜ › ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ¤ÏÂÁÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ô˘ ·Á·¿ Î·È ı¤ÏÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ·„˘¯ÔÏfiÁËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Û·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Î¿ÓÂÙ ٛÔÙ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ··ÍÈÒÓÂÛÙ ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· ·ÓÙÈÏËÊı›Ù ÙËÓ ÎÚÈÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ÓÔÔÙÚÔ›·, ÁÈ·Ù› fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ fiÚÈÔ” .

ÊÂ›Ô ÌÔ˘. ™Ù›ÏÙ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË” . ∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·Ó·ÚÙ‹ıËΠÛÙ· Ô˘·ÏÈο, Û ÌÈ· Ô‰È΋ ÈӷΛ‰· Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ÊÔÚÙËÁ¿ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ŸÏ· ¤ÌÔÈ·˙·Ó Ó· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔÈ Ô˘·ÏfiʈÓÔÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ÙÔ Ï¿ıÔ˜. “ŸÙ·Ó ÌÂÙ·ÊÚ¿˙Ô˘Ó ÈӷΛ‰Â˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ √˘·ÏÈο” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC Ô ÂΉfiÙ˘ ÙÔ˘ Ô˘·ÏfiʈÓÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ Golwg, ¡Ù›Ï·Ó πÔÚÁÔ˘¤Úı. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ˆ˜ “Â›Ó·È Î·Ïfi Ó· ‚ϤÔ˘Ì ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó, ı· ¤ÚÂ fï˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂȉÈÎÔ‡˜. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ۈÚ›· Ù¤ÙÔÈˆÓ Ï·ıÒÓ” .

∂ÏÏËÓ›‰· ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· ΤډÈÛ ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ §fiÙÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰· ·fi ÙÔ ™›‰ÓÂ˚ ΤډÈÛ ¤ÍÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÛÙÔ §fiÙÙÔ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ Ì ÙÔÓ Â› 20ÂÙ›·˜ Û‡˙˘Áfi Ù˘. √ 62¯ÚÔÓÔ˜ Ù¤ˆ˜ Û‡˙˘ÁÔ˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘ ‰Ôı› ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ô Ù˘¯ÂÚfi˜ Ï·¯Ófi˜ ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÌÂÓ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ, ·ÏÏ¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯·Ó ÚÔ¤ÏıÂÈ “·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù·Ì›Ԕ. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ¤ÂÈÛÂ... √È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·ÎfiÌ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ Ì ÙÔ Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô Û‡˙˘ÁÔ˜ ÛÙËÓ Û‡˙˘ÁÔ Ó· ·›˙ÂÈ §fiÙÙÔ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔÈ, Ì ٷ ÎÔÈÓ¿ ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·‡ÍËÛ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ¤˜ Ù˘ “Ó· È¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ï‹” . Δ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰È·˙¢ÁÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÁÈ· ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ÛÔ‡ÂÚ-Ù˘¯ÂÚ‹ ·ÁfiÚ·˙ ‰ÂÏÙ›· §fiÙÙÔ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’80 Î·È Ífi‰Â˘Â 25 Ì 30 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ªÔÚ› Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ; ƒÂÁÁ›Ó· §¤Î· ÓÔÛËχÙÚÈ·

“∂Ï›˙ˆ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ √Ì¿‰· Ó· ηٷʤÚÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Î·È Ù˘ ‡¯ÔÌ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›·” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

/5

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹ fi¯È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·; ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ηٷÚÁÂ›Ù·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘, ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ¢ÂÓ ÂÍËÁÂ›Ù·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ˆ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi ·ÓÙÔ‡ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›. ∂› ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ì›‚ÔÓÙ·È... ◊ Ì‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘˜; ΔÈ ·fi Ù· ‰‡Ô ÈÛ¯‡ÂÈ, ηÏÂ›Ù·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·ÚÈÛÙ›, ·Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ‰›ÌËÓË ¿‰ÂÈ·... ¢∏ª√.™.

ª·ı‹Ì·Ù· ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÁÁÂÏ¿Ú·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Î·È ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ. ∞ÚΛ ‚‚·›ˆ˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ë ı¤ÏËÛË Î·È Ë ÛˆÛÙ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË” .

√‰˘ÛÛ¤·˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ȉȈÙÈÎfi˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“£ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ √Ì¿‰·, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ. øÛÙfiÛÔ, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÏ›‰Â˜” .

ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÈ·˜ Î·È ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È¿Ï˘Û˘ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚˆÓ ·fi Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·fi Ù˘¯fiÓ ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜ ÙËÓ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ŒÙÛÈ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹, Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ë ›Ûˆ ›ÛÔ‰Ô˜ Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹Î˘ Î·È Ó· “ÛÊÚ·ÁÈÛÙ›” Ì fiÚÙ˜ Ë Ô‰fi˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∂ÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û··Û ‰˘Ô fiÚÙ˜, Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÔÈÎfiÛËÌÔ Ù˘ Ú˘Ù·Ó›·˜ ‰ÂÓ ¤ÊÂÚ·Ó Ì ÛÙfi¯Ô ··ÁÔÚ¤„ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË Â› Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ̤ۈ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∂ÚÌÔ‡. ™· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜... ∞̤ۈ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ¤Û¢ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ªfiÛ¯Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÍËψıÔ‡Ó ÔÈ fiÚÙ˜ fiˆ˜ Î·È ¤ÁÈÓÂ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÛÙÂÓfi Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ›¯Â ˙ËÙËı› Î·È Â›¯Â ··ÏÏÔÙÚȈı› ÚÈÓ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ˘¤Ú ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ∏ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË fï˜ Ô˘‰¤ÔÙÂ Û˘ÓÙÂϤÛÙËΠÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ Î·Ù·‰¤¯ÙËΠӷ ÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯ÒÚÔ. ∞ÔÊ¿ÛÈÛ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ˆ˜ ·ÓÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ, ÙÔ˘ Â›Ó·È ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·˘ı·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ. ∫∞Δ. Δ∞™

∏¯ÔÚ‡·ÓÛË

∫Ï¿Óı˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘

“¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘ ∂˘ÚˆÌ¿ÛÎÂÙ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ √Ì¿‰· Î·È ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘” .

EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ΔÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÏˆÊfiÚˆÓ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Î·È ÙÔ μfiÏÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ Á‡Úˆ Ô‰Ô‡˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˯ÔÚ‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÒÚ˜ Ô‰ËÁÔ› ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, οı Ӈ¯Ù· ·fi ÙȘ 11 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ÔÈ ÏˆÊfiÚÔÈ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›-

‹Î·Ì ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ÛÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ Î·È Ù· ʇÏÏ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ ı’ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÈÁ¿ÛÈÁ¿ Ó· ¤ÊÙÔ˘Ó. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÊÚÔÓÙ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˙Ô‰ÚÔÌ›ˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ Ú›ıÚˆÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó Î·ı·ÚÔ› ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ÕÏψÛÙ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Û¿ÓÈÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ·Ó ÔÈ ·ÁˆÁÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ı·ÚÔ› ÙfiÙ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∫¿ÏÏÈÔ Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ...

ª

°. ΔÛ.

Ô˘, ·fi ÙËÓ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ›ÛÙ˜ ·ÁÒÓˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ. ¢È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜, Ì ÙȘ ÂÍ·ÙÌ›ÛÂȘ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÂÙ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ·fi ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘˜. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ Ë¯ÔÚ‡·ÓÛË Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È Î·È ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ Û ËÛ˘¯›·, ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ ÔÈ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÈÛÙ¤˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜. ¶ÂÚ›ÔÈÎÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÈÚ‹Ó˘ Î·È ÙË 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙȘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÒÚ˜. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Î¿Ì·ÙÔ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Í¿ÁÚ˘ÓÔÈ ÂÂȉ‹ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÓÔÔÙÚÔ›· Ó· “ÌÂÙÚÔ‡Ó” ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÔÙÔÛÈÎÏÂÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ó˘¯ÙÈ¿ÙÈη, ÍÂÛËÎÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ.

30ÂÙ›·˜

∞Ó¿ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· Úˆ›-·fiÁÂ˘Ì· Ù· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞ӷ̤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ó· ‰Ôı› Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠۇÛÎÂ„Ë ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ™Ù¿ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÈ Ï˘ÎÂȿگ˜ Î·È Á˘ÌÓ·Ûȿگ˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi Û˘˙‹ÙËÛË ·ÔÊ·Û›ÛıËΠfiˆ˜ fiÏ· Ù· §‡ÎÂÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› Úˆ› ‹ ·fiÁÂ˘Ì· ‹ Î·È ÂÓ·ÏÏ¿Í, ·Ó¿ ‚‰ÔÌ¿‰·”. £· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó 69.500 ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ·ÛıÂÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ŒÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ √°∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ì›ÏËÛÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÁÈ· ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ˘Á›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÔÏÈο ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó 69.500 ‚È‚ÏÈ¿ÚÈ· ˘Á›·˜. ∏ ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1984 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· Ê¿Ú̷η ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘” . √È ·Ô‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÎÔÌÈÎÒÓ ˙ˆÓÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ “™ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰ËÌÔÛȇıËΠηÓÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂√∫ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ Û ηÚfi ·Ó¿ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚÔ Î·È Ï¿‰È ·Ó¿ 100 ÎÈÏ¿ ηÚÔ‡

Δ· ·Ú¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ¶‹Á·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∏ÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ÌÂٷ͇ °·ÏÏ›·˜ Î·È °·˙‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÎÏÂÌ̤ӷ ηÏ҉ȷ ¯·ÏÎÔ‡ Î·È Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ô˘ ›¯Â ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÛÙ‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫·È ÌÔÚ› Ë ‚Ï¿‚Ë Ó· ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Û˘ÓÂÚÁ›· ·Ú¿ÙËÛ·Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ÂÚÈԛΈÓ, Ù· ·ÔÌÂÈÓ¿ÚÈ· ·fi Ù· ηÏ҉ȷ Ô˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·ÓÙ› Ó· Ù· Ì·˙¤„Ô˘Ó Û ÌÈ· Û·ÎԇϷ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ó· Ù· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˜ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ë ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ... °.•.

μ.∫.

¶Úfi

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∫¿ÏÏÈÔ Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘ÌÂ

3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1983

ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÂÚÁËÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 1982-83. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ·fi‰ÔÛË Î¿ı ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰ÚÔ˘ Û ÂÏ·ÈfiηÚÔ Â›Ó·È 17 ÎÈÏ¿ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË 100 ÎÈÏÒÓ ÂÏ·ÈÔοÚÔ˘ Û ÂÏ·ÈfiÏ·‰Ô Â›Ó·È 17 ÎÈÏ¿” . ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ μÔÏÈÒÙ˜ ÁÚ¿ÊÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ “ΔÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ ÙÚÔ¯·›Â˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ Ù˘, ‚‚·›ˆÛ ηٿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “¶fiÈÓÙ ™›ÛÙÂÌ” Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘, ÂÓÒ 9 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. √È ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ·, ÂÎÙfi˜ ‚¤‚·È· ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË” .

§·Ì¤ÙË, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ¿ÏË Ì ÙËÓ Â¿Ú·ÙÔ ·ÚÚÒÛÙÈ·. ∏ ŒÏÏË §·Ì¤ÙË ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· μ›ÏÏÈ· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Î·È ÛÔ‡‰·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ Ù˘ ª·Ú›Î·˜ ∫ÔÙÔÔ‡ÏË. ∏ ÚÒÙË Ù˘ ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ‹Ù·Ó ÙÔ 1942 Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “∏ ÿÓÂÏ ¿ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ” . ∏ §·Ì¤ÙË Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ fiˆ˜ Ô ªÔ˘ÛÔ‡Ú˘, Ô ¶·¿˜, Ô ÃÔÚÓ. ∂›¯Â ÔÏϤ˜ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ΔÔ 1951 ÙÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô “ª·Ú›Î· ∫ÔÙÔÔ‡ÏË” ” .

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· Û˘ÁΛÓËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ §·Ì¤ÙË “¶¤ı·Ó ۋÌÂÚ· Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ Ë ÌÂÁ¿ÏË ∂ÏÏËÓ›‰· ËıÔÔÈfi˜ ŒÏÏË

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1922... Δ· ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÂÏÏËÓÈο ÛÙÚ·Ù‡-

1983... ¶Âı·›ÓÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ËıÔÔÈfi˜ Ì·˜

Ì·Ù· ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙË ªÈÎÚ¿ ∞Û›·. 1954... ¶Âı·›ÓÂÈ Û ËÏÈΛ· 66 ÂÙÒÓ, Ë ÌÂÁ¿ÏË Î˘Ú›· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ª·Ú›Î· ∫ÔÙÔÔ‡ÏË. 1958... π‰Ú‡ÂÙ·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈηȈ̿وÓ. 1974... √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ȉڇÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ∫›ÓËÌ· (¶∞™√∫)

ŒÏÏË §·Ì¤ÙË, ηٿ ÎfiÛÌÔÓ ŒÏÏË §Ô‡ÎÔ˘, Û ËÏÈΛ· 58 ÂÙÒÓ, ·fi ηÚΛÓÔ. 1994... ƒˆÛ›· Î·È ∫›Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÊÔÏÈÛÌfi ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. 2004... ªÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ̤Ú˜ Ì·›ÓÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Â›ÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌËÚ›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ªÂÛÏ¿Ó. ¶¿Óˆ ·fi 300 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È ·È‰È¿.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ΔÈ ·ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÁÎÂÏ·Ú›·

¡¤· ‚Ô‹ıÂÈ· Ì ‰È·Ù‹ÚËÛË ÏÈÙfiÙËÙ·˜... ...∞ÏÏ¿ Î·È “Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ μ∂ƒ√§π¡√, 2.

™fiÈÌÏÂ

“ΔÚ‡·” 4,5 ‰ÈÛ. ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· μ∂ƒ√§π¡√, 2.

°π∞ ÂÈϤÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‡„Ô˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ, Ô ÔÔ›Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·¤ÚÚÈ„Â ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤Ô˘ “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ̤ۈ ÙÔ˘ ∂ª™. “ªÂ Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ, ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 4- 4,5 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ¡fiÚÌÂÚÙ ª¿ÚÙÏÂ, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ Î. ™fiÈÌÏÂ, Ë ÔÔ›· ›¯Â ÚÔ·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÂÈÙ· ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô Î. ™fiÈÌÏÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ·Ó Î·È ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ Ë ∞ı‹Ó· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÈϤÔÓ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ·ÎÚÈ‚¤˜ ÔÛfi. “ø˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2014 ¤¯Ô˘Ì ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” , ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ Â›¯Â ˘ÔÏÔÁÈÛÙ›, ÂÓÒ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ˘fi Û˘˙‹ÙËÛË Ë Û˘ÌʈÓË̤ÓË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜”. “∞fi ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÌÈ· ÂÈϤÔÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ 2014. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ‰ÒÛˆ ·ÍÈfiÈÛÙË ÏËÚÔÊfiÚËÛË” , ÙfiÓÈÛ ηÈ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌÈ·˜ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋˜ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÛÌÔ‡ ™Ù‹ÚÈ͢, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ıˆÚ› fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜ ÛÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ Ô Î. ™fiÈÌÏ ÙÔ˘˜ ·¤ÎÏÂÈÛ ÍÂοı·Ú· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. √ ™fiÈÌÏ ÚÔοÏÂÛ ÚfiÛÊ·Ù· ηٷÈÁ›‰· ϤÁÔÓÙ·˜ ۷ʤÛÙÂÚ· ·Ú¿ ÔÙ¤ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ Â›¯Â οÓÂÈ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ.

 ̛· Û¯ÂÙÈο ‹È·˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÌÔÓÔÌ·¯›· Ì ÙËÓ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ô ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ΤډÈÛ ÔÚȷο ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÓÙÈÌ¤ÈÙ -¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ηχÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ¶ÈÔ “Êχ·ÚË” ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Û ¯·ÌËÏÔ‡˜ ÙfiÓÔ˘˜ Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÈÔ ·È¯ÌËÚfi˜ (fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜) Ô ™Ù¿ÈÓÌÚÔ˘Î, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á ÌÂÚÈο Ï¿ıË. ∞‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È... ÙÔ ÎÔÏȤ Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘.

™Â ÁÚ‹ÁÔÚË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÙˆÓ ARD/infratest ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙËÏÂÌ·¯›·˜, ÙÔ 49% ÙˆÓ ÙËÏÂı·ÙÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ›ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔÓ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓfi˜ 44% Ô˘ ‚ڋΠÈÔ ÛÙ¤ÚÂË ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· „‹ÁÌ·Ù· Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÓÙÈÌ¤ÈÙ ÔÈ ‰‡Ô ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÁÎÂÏ·Ú›·, Ô˘ ηٿ οÔȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙȘ 23 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ Ô ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Ó¤Ô “Û¯¤‰ÈÔ ª¿ÚÛ·Ï” ·Ï¿ ÁÂÚÌ·ÓÈο. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ›Â Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ “ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ÂfiÌÂÓÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË ÙÈ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ·˘Ùfi Î·È Ë ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÚfiÈη˜. “ø˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜, ÔÊ›ψ Ó· ‚‚·ÈˆıÒ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ. √ ÚfiÏÔ˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ÙÔ˘˜ Ȥ˙ˆ” , ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÓÒ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â ÂÓÙ·¯ı› ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË “¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÎÏËÚÒÓÂÈ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ·” . √ ¶¤ÂÚ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ‰ÂÓ ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û ÙÔÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ·Î¤ÙÔ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ-ÎÚ›ÛË. “∂›Ó·È ۷ʤ˜ fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ·, fï˜ , Â›Ó·È Ò˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Î·Ó›˜” ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ. “μÔËı¿ÂÈ Î·Ó›˜

Ì ÙÔ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ◊ Ì ÙÔ Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ;” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ› fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ “ÔÚÌËÙÈÎfiÙËÙ·” . √ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, ·ÎfiÌË, Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÂÓfi˜ “™¯Â‰›Ô˘ ª¿ÚÛ·Ï 2” ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÎÚ›ÛË Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· “Û ı·Ó·ÙËÊfiÚ· ‰fiÛË” , ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó

Î·È Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›·, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ›‰È· ‚ÔËıËı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

°È· Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÈÏ¿ Ë FAZ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓfi ÓÙÈÌ¤ÈÙ, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙÔÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Δ‡Ô, Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ÈÔ ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Ï˘ÛË Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Î·È ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙÔ

∂ÌÊ¿ÓÈÛÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ

¶ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2,642 ‰ÈÛ. ÛÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 2.

¶ƒøΔ√°∂¡∂™ ÏÂfiÓ·ÛÌ· 2,642

‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÌÊ¿ÓÈÛÂ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ 7ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜, ·fi ÏÂfiÓ·ÛÌ· 325 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤Ú˘ÛÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú· “ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ, ‚‹Ì·- ‚‹Ì·, ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÙ·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·fi ÂʤÙÔ˜” . ¢‹ÏˆÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ·˘Ùfi “ı· ‰ÒÛÂÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ¯ÒÚ·, ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓÔÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Î·È ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÁÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ì›ÁÌ·ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÙÂÙ·Á̤ÓË ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ·˘-

ÛÙËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ·, ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ̤ÚÈÛÌ·” . ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·, Â¿Ó ÂÍ·ÈÚÂı› Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Á΢ÚÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfi-

ÙÂÚÔ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏ-

∞§π∫∏ °∂øƒ°π∞¢∏ ✔ ÕÌÂÛ· ✔ ∞ÍÈfiÈÛÙ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞¡Δø¡π√À ✔ √ÈÎÔÓÔÌÈο ¶√§πΔπ∫√π ª∏Ã∞¡π∫√π ÎÈÓ. 697 3607 421 697 6532 268

ÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ·fi ÙȘ ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ÛÙÔ 7ÌËÓÔ ·Ó‹Ïı Û 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ›‰È· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ √Δ∞ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÏÂfiÓ·ÛÌ· 521 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‡„Ô˘˜ 1,738 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÚ›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ù· ˘fiÏÔÈ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Û 6,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·fi 6,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È 8,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012. ∂ÓÒ, ÔÈ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ÊfiÚˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ Û 361 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ·fi 700 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2012.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·, Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘ÂÚ¤‚ËÛ·Ó Ù· 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· (3,618 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· (1,209 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) Î·È ÙÔ˘˜ √Δ∞ (827 ÂηÙ. ¢ÚÒ). °È· Ù· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂À¢∞¶ (˘‰ÚÔ‰ÔÛ›·, ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÂÊ¿·Í ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ), Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·fi Ù· ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË, ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Ù˘ ‰fiÛ˘ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙËı› ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∂¡∂ƒ°∂π∞∫∞ ¶π™Δ√¶√π∏Δπ∫∞

ÙËÏ. 24210 67991

ÂÎÏÔÁÈÎfi ÛÒÌ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ¿ÚıÚÔ Ù˘ Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó¤Ô “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÓıÂÙÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Û ÂÙ·ÈÚ›· holding Ì ¤‰Ú· ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ. √ Â›ÙÚÔÔ˜ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ŸÏÈ ƒÂÓ Â› fiÙÈ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÌÈ· “ȉ¤· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ” , ·ÏÏ¿ -fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˘ ¡fiÚÌÂÚÙ ª·ÚÙÏ, ÂȉÈÎfi˜ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡- ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÈ ı· ÂÈ Ë ΔÚfiÈη Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. √ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi “fi¯È” Î·È ÙÔ ÂÚÌËÓ‡ÂÈ ˆ˜ ·Á›‰·, ̤۷ ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ·fi ηÈÚfi ÔÈ Â˘Úˆ‰È·ÛÒÛÙ˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Â›Û˘ ‰˘ÛÌÂÓÒ˜ ÙÔÓ ·˘ÙÔ¤·ÈÓÔ, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ, Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÂȉ‹ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂÊÔÏÈÛÙ¤˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÊfiÚÔ˘˜. “™·Ó Ó· ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ¯¿ÚË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙȘ ‰·Ó›ÛÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ fiÙÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ› ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯ÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ô‚ÔÏfi ÙÔ˘˜” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘. “ªÂ ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ ŒÛÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ºfiÏÎÂÚ ªÔ˘ÊȤ ‰È¤ÚÚ¢Û ÌÈ· ·ÎfiÌË ÛÙ·ÁfiÓ· ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, fiÙ·Ó Â› fiÙÈ Ù· “‰¿ÓÂÈ·” ÚÔ˜ ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÌË΢ÓıÔ‡Ó Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÊÙËÓ¿. ªÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ¤ÚıÂÈ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë, ÙÔ ÎÔ‡ÚÂÌ· ¯Ú¤Ô˘˜, fiˆ˜ ÎÈ ·Ó ÙÔ ·ÔηÏ› ηÓ›˜” .

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ the coffee experience

Delivery §∞ƒπ™∏™ 163μ - ΔËÏ.: 2421106681 μfiÏÔ˜

¶∞π¢π∞Δƒ√™ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 3 ™E¶TEMBPIOY 2013

™˘˙‹ÙËÛ·Ó ÁÈ· ∂∞™ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘

ΔÂÙ · ÙÂÙ ™·Ì·Ú¿ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¢ÂÓ ˙ËÙ‹ıËΠÂÏÏËÓÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙË ™˘Ú›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¶√∂-√Δ∞

∞£∏¡∞, 2.

ÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ μ·ÁÁ¤ÏË μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ™˘Ú›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ¶°¢ª.

™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÚÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜. ∂ÈϤÔÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙ· ∂ÏÏËÓÈο ∞Ì˘ÓÙÈο ™˘ÛÙ‹Ì·Ù· (∂∞™) ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È “Â›Ó·È Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ”. ∂›Û˘ ÔÈ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÔ› Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ “·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Ô‡ÙÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô‡Ù ·ÚÔ¯‹ ‰È¢ÎÔχÓÛˆӔ , Ô ‰Â ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÓË̤ڈÛË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢È·ÚÎÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È “ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ηْ ȉ›·Ó ÂÓË̤ڈÛË ÔÛ¿ÎȘ ÙÔ˘ ˙ËÙËı›” . ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ‰›Ô Ù˘ Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ¶Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰Â, Â›Ó·È Î·ÙÒÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘

‰·ÓÂÈÛÙԇ̔ . ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·˘Ùfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ı· ÂÈÙ¢¯ı›” . Δ¤ÏÔ˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·, › fiÙÈ “·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ οÓÔ˘Ì ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘ÂÚÏËıÒÚ· ÛÙÂϯÒÓ Î·È ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘” .

ŒÎıÂÛË ÙÔ˘ ESM

ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ë ÂÛÎÂÌ̤ÓË ·ÏÏÔ›ˆÛË ÙˆÓ Â›ÛËÌˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. “∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٷ‰›Î·ÛÂ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ Ì ηı·Úfi Î·È ·fiÏ˘ÙÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ¯ËÌÈÎÒÓ fiψÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ‰È·Ê˘Ï·¯ı› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· (°ÂÓÂ‡Ë 2), Ì ÛÙfi¯Ô ÌÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ ‰Ú¿Ì· Ù˘ ™˘Ú›·˜. √È ı¤ÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‰›Î·ÈÔ, ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Û ÌÈ·

ÂÚÈÔ¯‹ Ì ÔÏÏ¿ ·ÓÔÈÎÙ¿ ̤و·, ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ì·˜ Û ¿ÏÏ· ÎÚ›ÛÈÌ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∞ÓÙÈԯ›·˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÔ‡˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜, fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ıÚËÛ·̷ÙÔ˜, ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂, Ù˘ ∂∂, ÙÔ˘ ¡∞Δ√ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÛˆӔ, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È.

ªÈ¯ÂÏ¿Î˘: Δ¤ÚÌ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ “Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜” ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¤·„ ϤÔÓ Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ “Ì·Ù·¯ÙÛ‹˜”, ηıÒ˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ó¤-

ÊÂÚ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Real fm. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ “Ù· ¯Ú¤Ë ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ÂΛÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂÍfiÊÏËÛ˘” , ÂÓÒ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, “Á›ÓÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜” . ∂›Û˘, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “fiÏ· ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ·. ¢ËÏ·‰‹, ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÁÈ· ʤÙÔ˜ Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó·

¢È·„‡‰ÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘

À¶√π∫: ¢ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∂º∫ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ∞£∏¡∞, 3.

¢∂¡ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘

∂ȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ∫·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô˘ ‰È·„‡‰ÂÈ Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÔÎÏ›ÛÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∂º∫, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ Ô˘ ›¯Â ·ÓÔ›ÍÂÈ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ª·˘Ú·Á¿Ó˘. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ›¯Â

ÂÈ ÛÙÔ Mega Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ

Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ fiÙÈ

¤Ú˘ÛÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ‰ÂÓ ÂÈÛÚ¿¯ıËÎÂ. “ÿÛˆ˜ Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ¿, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ·Ú¯›˙Ô˘Ì ӷ ÙÔ ÎÔÈÙ¿Ì”, ›¯Â ÂÈ Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ∂ÍËÁÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ù› ·ÔÎÏ›ÂÈ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∂º∫, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÊfiÚÔÈ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Î·È Î›ÓËÛ˘ Â›Ó·È ›‰ÈÔÈ “ÁÈ· Ó· ·Ù¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ”. “√ ÊfiÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏfi˜”, ÚfiÛıÂÛÂ, “‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ϥˆ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÁÈ·Ù› ı· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· ÁÈ· ÙÔ Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ”.

ª¿ÚÌ·Ú· ñ °Ú·Ó›Ù˜

ªÓËÌ›· ∫ÂÚ·ÌÈο ¢·¤‰Ô˘ñ § Ô ˘ Ù Ú Ô ‡ñ ∂›‰Ë ÀÁÈÂÈÓ‹˜

™Δ∞ºÀ§∞™ Δ¤ÚÌ· Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ΔËÏ. & fax: 24210 59359 ñ ΔËÏ.: 24210 62896 ñ ∫ÈÓ.: 6972 832295

∂¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, ¤Ú·Ó fiÛˆÓ Â›¯·Ó ·Ú¯ÈÎÒ˜ Û˘ÌʈÓËı›, ˙ËÙ› Ô ESM ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ‹Úı ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ Úfi‚Ï„˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ Δ∞π¶∂¢ Ì ¤‰Ú· ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “¶ÚÒÙÔ £¤Ì·” , Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ESM ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡, Û fiÏ· Ù· ·Î›ÓËÙ· Ù˘ ∫ÙËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· Ù˘ °∞π√™∂, ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ô˘ ÎÏ›ÓÔ˘Ó, ÛÙ· ÎÙ‹ÚÈ· ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ̤Á·Ú· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÛÔ‡Ó˘, Î.¿. ∂›Û˘, ˙ËÙ› ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· ÂȉÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ∞£∏¡∞, 2.

™À°∫∂¡Δƒø™∏-¶∞ƒ∞™Δ∞™∏

‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ), Ë ¶√∂-√Δ∞, ‰ÈfiÙÈ -fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘- ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 2.200 Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜. ∂Ófi„ÂÈ Î·È Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ 3.500 ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓfïÓ, Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË (¶√∂-Δ∞) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ·Ú·Í›·˜ ÚÔηӛ˙ÂÈ ÙÔ ÔÎÙ¿ÌËÓÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ì ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ È‰›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ η̛· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ê˘Ï¿ÎˆÓ Î·È ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰‹ıÂÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ Â›Û˘ ·Ô‰ÂÎÙ‹ Ë ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Ù˘ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÌÂÈÚ›·˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÂÚ› ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓÔ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ·fi ¶.∂. Î·È Δ.∂. Û ¢.∂. ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ì ËÏÈÎȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Á›ÓÂÙ·È ÂÌÊ·Ó¤˜ ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜”.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜

ªÂ ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘

¢ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÔÙ¤ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÎÒÓ

™Àƒπ∑∞: ¡·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·fi ∫∂

∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÙÔ ÓÙÈÌ¤ÈÙ ª¤ÚÎÂÏ ™Ù¿ÈÓÌÚԢΠ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÛÎÏËÚ¤˜ ·Ï‹ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, fiˆ˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÎÂÓ¿ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤· ¿ÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ŒÏÂÓ· ∫Ô˘ÓÙÔ˘Ú¿. ∂›Û˘ Ë ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ‰Â›¯ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È·, fiÙÈ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÎÒÓ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ÔÙ¤, fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ ·Ì·Úٛ˜ Ù˘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÏÔÁÈÛÙÈ΋˜ ™ËÌ›ÙË ñ ¶··‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ̛· ¢ı›· ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÙˆÓ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋, ·ÏÏ¿ ÙÚ·Â˙È΋. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÈ Ï¤Ó ÔÈ ‰‡Ô ÁÂÚÌ·ÓÔ› ÔÏÈÙÈÎÔ› ËÁ¤Ù˜ ηıÒ˜, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ, ›Ûˆ ·fi Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ¿ ÙÔ˘˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ë ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÌÂÓ˘ ÌÓËÌÔÓȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ™·Ì·Ú¿˜ - μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍ‹ÁËÙË ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ·fi ÙËÓ ÏÈÙfiÙËÙ· Î·È Ó· ÙÔÓ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË.

∫∫∂

√ Ï·fi˜ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Ì ÙÔ PÒÛÔ Ú¤Û‚Ë ÁÈ· ÙË ™˘Ú›· ∞£∏¡∞, 2.

ª

 ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

∏ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÌÈ¿˜ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û fiÏ· Ù· Â›‰·, ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ï¿ÎÙÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ “·ÓÙÂ›ıÂÛË” Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· Â›Ó·È Ú·Á‰·›Â˜ ·fi ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·Ô‰›‰ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÛÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 14 Î·È 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë “∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ¶Ï·ÙÊfiÚÌ·” „‹ÊÈ۠ϢÎfi ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ¿Ù˘Ô˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÎÙÂÓÒ˜ ÛÙËÓ Û˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ “Ë ÂÈΛÌÂÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È ÙˆÓ “ÚÔı‡ÌˆÓ” Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Î·È “‰ÔÚ˘ÊfiÚˆÓ” ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ô‡Ù ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ Â‡ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ηٷϋÍÂÈ Û ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ fiÏÂÌÔ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ Î·È ›Ûˆ˜ fi¯È ÌfiÓÔ, Ì ÂÊÈ·ÏÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ” . √ Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ “ηÌÈ¿ ÂÌÏÔ΋, ηÌÈ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ηÌÈ¿ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ‚ÚÒÌÈÎÔ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Î·È ¡·ÙÔ˚ÎÒÓ ‚¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜.

ºπ§√§∞´∫∏ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ Ù˘ ∂.∂., ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜, “ÙfiÛÔ Ë ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ¯Ú¤Ô˘˜, Ô˘ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÎÔ‡ÚÂÌ· Ô˘ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ™Àƒπ∑∞, ‰Â ı· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô‰ËÁ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∫∂, Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÁÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÌÔÓÔÌÂÚ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ·Ô‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ∂.∂., ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏ›ˆÓ, Ì ÂÚÁ·ÙÈ΋-Ï·˚΋ ÂÍÔ˘Û›·.

¯ÒÚ·. ΔȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ, Ù˘ μ. ∞ÊÚÈ΋˜, Ù˘ ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∞Û›·˜, ˆ˜ ıÂÌÂÏÈÒ‰ÂȘ Ï¢ڤ˜ Ó¤ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Û ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÈÚ‹Ó˘, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ÈÛfiÙÈÌˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Û˘Ó·Ó¿Ù˘Í˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· Î·È ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ΔÛ¯È΂ÈÛ‚›ÏÈ, ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜. ∞fi ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ƒ¤Ó· ¢Ô‡ÚÔ˘, ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ∂∫∫∂ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ∫.√. ÙÔ˘

∫fiÓÙÚ˜ ·fi ·Ó·ÊÔÚ¿ ΔÛ›Ú· Û “‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜” ∞£∏¡∞, 2.

∞£∏¡∞, 2.

∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ™˘Ú›·˜, ›Â Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÂÈ, Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· ·fi ÚÈÓ, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÂÓfi˜ ·ÊÂÏÔ‡˜ Ì˘ˆÈÎÔ‡ Â˘ÚˆÎÂÓÙÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ Â˘Úˆ-·ÌÂÚÈηÓÔÓ·ÙÔ˚ÎÒÓ ‰ÔÁÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ù‹Ó ÙËÓ ÒÚ·, ›Â, ÙÔ Â˘Úˆ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi ̤وÔ ∂∂ ∏¶∞ ÂÍ·ÔχÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi fiÏÂÌÔ Û ‚¿ÚÔ˜ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Ì ‚fî˜ Î·È ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ¯ÒÚ˜ Ù˘ μ. ∞ÊÚÈ΋˜ Î·È ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹˜. √ Î. §·Ê·˙¿Ó˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÙË ı¤ÛË fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ ÔÙ¤ ÌÈ· Ó¤· ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Î·È ¿ÏϘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË

™Àƒπ∑∞, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ◊Û˘¯Ô˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.°. ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ∂͈ÙÂÚÈ΋˜ Î·È ∞Ì˘ÓÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞¸Ê·ÓÙ‹˜, ‰Èψ̷ÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÂÓÒ ÙÔÓ ÚÒÛÔ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô Î. μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ª·˚ÛÙÚ¤ÓÎÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¶ÚÂۂ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÚˆÛÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Â›Ó·È Ë ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ ™˘Ú›· Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ë Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜, Ë ÂÈÌÔÓ‹ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ °ÂÓÂ‡Ë ππ, fiˆ˜ Â›Û˘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ‡ÔÙ˘ Â›ıÂÛ˘ Ì ¯ËÌÈο ÛÙË ™˘Ú›·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ˆÊÂÏÂ›Ù·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÕÛ·ÓÙ, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÎÚ·›Â˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. √ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË, ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤ÌÌÂÛË Ë ¿ÌÂÛË ÌÔÚÊ‹. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÔÏÈÙÈ΋˜ χÛ˘ ÛÙÔ ™˘ÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÏÂÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ ÂÂÎÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘˙‹ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ı¤Ì·Ù· ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÂÌÔÚ›Ô˘, ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÏ..

∞£∏¡∞, 2.

ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ¿Ó·„·Ó ÔÈ “‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯ÔÈ” ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏÂ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠“Êı·Ṳ́ÓÔ˘˜ ‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯Ô˘˜” Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¶∞™√∫ ‹ ÙË ¡¢, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·ÓÔÈÎÙfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌfiÓÔ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ‹ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·fi ÙÔ ¶∞™√∫. √ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ “‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯ÔÈ” ˆÛÙfiÛÔ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. ∂›ıÂÛË ÛÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫∂¢∂ (∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰·˜) ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÛÎÔ‡Ó˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÔÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÂÚ› “‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ·fi ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Û·ÚˆıÔ‡Ó” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ºøΔπ∂™

∫∂¢∂, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Ì ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÈϤÁÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ˘ÔÙ·Á‹ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Î·È ÛÙÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÎÏËÙÈο οı ¤ÓÓÔÈ· ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ Î·È ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ΔÛ›Ú·, ¤ÎÚ˘‚ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÏË„Ë Î·È ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ù˘ ÚfiÏÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ. “π‰È·›ÙÂÚ·, Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘, Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ ·Ú·ÙÂٷ̤Ó˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·‰‡Ó·ÌÔ˘˜ Ôϛ٘, Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Í·Ó·‰È·ÈÚ› ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó ÛÙÔ ‰È¯·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÙÔ˘ ’50 Î·È ÙÔ˘ ’60” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∞ÛÎÔ‡Ó˘. °È· ÙË ÊÚ¿ÛË ÙÔ˘ ∞Ï. ΔÛ›Ú· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂-

ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ: ¢ÂÓ Í¤Úˆ ÔÈÔ ÚfiÙ˘Ô ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ Ô Î. ∞Ï. ΔÛ›Ú·˜. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜, fï˜, ‡‚ÚÂȘ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÔ¯¤˜, ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÙÔ˘˜ Â¤ÏÂÍ·Ó” . “√ ™Àƒπ∑∞ ‚Ú›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ηχÙÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Á‡ÌÓÈ·. ™Â ‡‚ÚÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÏfiÁÔ˜ Ó· ··ÓÙ¿ÂÈ Î·Ó›˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘. TË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂͤÊÚ·ÛÂ, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌ. ΔÛÔ˘Î·Ï¿˜. “¶ÚÔÛˆÈο ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û· ·˘Ù‹Ó ÙË Ï¤ÍË. √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, Ì’ ·˘Ùfi Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Â›Ó·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. √ Î. ΔÛ›Ú·˜ › fiÙÈ ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó. ∫·È Û‹ÌÂÚ· οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‚ϤÔ˘Ì” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙË-

ÚÈÛÙÈο.

∏ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ªÂ ‚¿ÛË ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· “ˆ˜ ·ÔηÏÔ‡Ó ÂΛ ÛÙË ¡¢ Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ÎÎ ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ, æˆÌÈ¿‰Ë, §È·ÎfiÔ˘ÏÔ, ª·Ï¿Ûη, ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿;” Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÍ·ÔχÂÈ Ô͇ٷÙË Â›ıÂÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Û¯ÂÙÈο Ì ÎÚÈÙÈ΋ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ô ∞. ΔÛ›Ú·˜ ÛÙ· ÂÚ› “‚Ï·¯Ô‰‹Ì·Ú¯ˆÓ” Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ∫∂ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. √ ™Àƒπ∑∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ¯ÒÚ· Î·È Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, fiÔ˘ Ë ‰È·ÊıÔÚ¿, Ë ‰È·Û¿ıÈÛË ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÔÈ Î·Ù·¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÎÔÌ›Ó˜ ‹Ù·Ó Ô Î·ÓfiÓ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ fiÙÈ ¡¢ Î·È ¶∞™√∫ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙË Ì‹ÙÚ· Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÏÔ΋˜”.

√ ™Àƒπ∑∞ ·Ó·ÙÚ¤¯ÂÈ Û ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢∂£ ÙÔ 2011, fiÔ˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ “ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù¿‰ÈÎÔ ϤÔÓ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. ¶··ÁˆÚÁfiÔ˘ÏÔ Ù· ÂÍ‹˜: £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¤ÓÙÈÌÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” . √ ¿ÏÏÔ˜ “¤ÓÙÈÌÔ˜” ¿ÓıÚˆÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ·ÁÒÓ· Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›· Î·È ¤ÓıÂÚÌÔ˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹, Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜, ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙÔ˜ Î·È ÂͤÂÛ ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·ÈÚfi˜, fiÙ·Ó ÁÓˆÛÙfi Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÷˚‰·Ú›Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÁÈ· ·fiÂÈÚ· Â΂›·Û˘ Î·È ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∫ÈÏΛ˜, Â›Û˘ Û٤ϯԘ Ù˘ ¡¢, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÔÚËÁÔ‡Û ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ÂÏÙ›· ·Ó·ËÚ›·˜ ˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. “∞˘Ù¿, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ” ηٷϋÁÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓ-


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ªÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π¡∂-°™∂∂

¢˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È Î¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ıÂÙÈÎfi ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ-·ÔχÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

¢

˘ÛÔ›ˆÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °™∂∂, Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π¡∂ °™∂∂, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ‰ÂηÂٛ˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÙÔ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ 2009 Î·È Ó· ¤ÛÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· οو ·fi ÙÔ 10%. ¶ÚÔ¸fiıÂÛË, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 3,5% ÎÈ ·˘Ùfi Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ··ÈÙ› ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ 20% ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÂÈÛÙڤʷÌ Û ڢıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ı· ‹Ù·Ó ÌÈ· “¿ÓÂÚÁË” ·Ó¿Ù˘ÍË, ηıÒ˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ̤¯ÚÈ Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÚÈÓ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ΔËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π¡∂ Ù˘ °™∂∂ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ ÚÔÊ‹Ù˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ -fiˆ˜ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ- ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÔÎÙ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙË ÌÈÛıˆÙ‹ ··Û¯fiÏËÛË Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi.

“√È ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ÚÔÊ‹Ù˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓÙ¤ÏˆÓ ÚԂϤÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, οÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ó›‰È· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÛÌÔ‡. ŸÏ· Ù· Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÙÔ˘˜ ‰È·„‡‰Ô˘Ó Î·È ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ì›· ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÚÔÔÙÈ΋” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂§™Δ∞Δ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË ÌÂÈÒıËΠ·fi ÙÔ 42,8% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012, Û 16,3% ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2013, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ó¿Û¯ÂÛË ÙˆÓ ·˘ÍËÙÈÎÒÓ Ú˘ıÌÒÓ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È Û·Ê‹ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜” ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Î·È Ù· ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, ÛÙË ‚¿ÛË ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›·: - ™ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 36% -™ÙÔÓ Œ‚ÚÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 40% -™ÙËÓ ∏Ì·ı›· ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È 35%

∞£∏¡∞, 2.

-™Ù· °È·ÓÈÙÛ¿ ¶¤ÏÏ·˜ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 56% ÂÓÒ 6 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·fi 3 ¤ˆ˜ 16 Ì‹Ó˜

-™ÙË ¢Ú¿Ì· ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 50%, ÂÓÒ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ Î‡Ì· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ -™ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ë ·ÓÂÚÁ›· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 35% Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ 75%, ÂÓÒ

ÙÔ 2012 ¤ÎÏÂÈÛ·Ó 700 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÓÔÈÍ·Ó 400 -™ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 46%.

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ∞£∏¡∞, 2.

ª∂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÁÁÂ-

ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛËÌÂȈ̿وÓ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ı· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ÂÚ›Ô˘ 500.000 ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÈϤÔÓ ÔÛ¿ ÊfiÚÔ˘, 200.000 ı· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÂÈÛÙÚÔÊÒÓ ÊfiÚÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ 300.000 ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÌˉÂÓÈο ÂÎηı·ÚÈÛÙÈο.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÒÙË ‰fiÛË ÁÈ· ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ º∞¶ ÙˆÓ ÂÙÒÓ 2011 Î·È 2012, Ë ÔÔ›· ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÚ‡ÛÔ˘Ó 3,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔ-

ÛÒˆÓ, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ÊfiÚˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2014 Ó· ÂÍ·Ï›„ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο Ô˘‰¤ÙÂÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì “Δ· ¡¤·” , Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ã.™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ù· ÙÂÏÈο ·ÔÏÔÁÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ¯ÚÂÒÛÂȘ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂˆÌÈÛı› Ô ∫Ú·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Î·È ¯ÚÂÒÛÂˆÓ ˘¤Ú ÙÚ›ÙˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Ã∏™Δ√™ ª∂Δ∞•∞™ μ√§√™: ¢πª∏¡π√À Δ∏§.: 24210 20501, 20502 ∞£∏¡∞: ∫∞ƒ∞μ∞™ μ∞™π§∂π√™ √ƒº∂ø™ 116-μ√Δ∞¡π∫√™ Δ∏§.: 210 3425102, 210 3411121 FAX: 210 3411149

£∂™/¡π∫∏: ¶√¡Δ√À 5 ¶∂ƒπ√Ã∏ μ’ ∫Δ∂√ ∫∞§√Ãøƒπ Δ∏§.: 2310 759 338, 2310 759 339 FAX: 2310 707 710, ∫π¡.: 6944 777 944 www.exip-hellas.gr e-mail: info@exip-hellas.gr

ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÌÂÙÂÁ¯ÂÈÚËÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ϤÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘‚ϋıË ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ÙÚÈÏfi by pass ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ªÂÙÚÔfiÏÈÙ·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, Ô ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ˘‚ϋıË ÙÔ Úˆ› Û Â¤Ì‚·ÛË ·ÔÚÙÔÛÙÂÊ·ÓÈ·›·˜ ·Ú¿Î·Ì„˘ Û ÙÚ›· ·ÁÁ›·, ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ηډÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ηډÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi °ÂÒÚÁÈÔ ª¿ÎÔ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘. √ ∞ϤÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÌÂÙ¿ ·fi Ô͇ ÈÛ¯·ÈÌÈÎfi ÂÂÈÛfi‰ÈÔ.

π∫∞¡√¶√π∏Δπ∫∞

ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ

ϛ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÛÙȘ 8:00 ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ÂÌÚfiıÂÛÌË ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 7.59 .Ì ÔÈ ÊÔÚÔÙ¯ÓÈÎÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÂÌÚfiıÂÛÌ· ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ·fi ÙȘ 3.30 ÙÔ Úˆ› ÙÔ Δaxisnet ·ÚÔ˘Û›·˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂËÚ¤·˙·Ó ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ∂ÊÂÍ‹˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ı· Â›Ó·È ÂÎÚfiıÂÛ̘ Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 5,7 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÂÚ›Ô˘ 1 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ËÏÒÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÎηı·ÚÈṲ̂Ó˜ Î·È Ë ÂÎηı¿ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘

πηÓÔÔÈËÙÈ΋ Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ˘Á›·˜ ∞Ï. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com

ηٿÚÙÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2014 Î·È ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ (ª¶¢™) 2014-2017, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 150 ÌË ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÒÛˆÓ, ·fi ÙȘ 350 ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ¢·›ÛıËÙË Î·ıÒ˜ ÂÊfiÛÔÓ Î·Ù·ÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Ù·ÌÂȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi.

°ÂÌÈÛÙ¿ ÌÂ... ËÚˆ›ÓË ∞£∏¡∞, 2.

Δ∏¡ ÂÈÓfiËÛË Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÎÈÓ› ̤۷ Û ÈÂÚȤ˜ ËÚˆ›ÓË, ›¯Â ¤Ó·˜ 55¯ÚÔÓÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ∫¤Ú΢ڷ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·ÍÈÔÔ›ËÛ·Ó ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ›¯·Ó Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ. ª¤Û· Û ·˘Ùfi ‚Ú‹Î·Ó ¤Ó· ‰¤Ì· Ì ÈÂÚȤ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ·Û˘Ófi‰Â˘ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ∫¤Ú΢ڷ˜. √È ÈÂÚȤ˜, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÂÚÈ›¯·Ó ËÚˆ›ÓË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 32,2 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ.

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ∂χıÂÚ˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘”

π·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë ÁÈ· 200.000 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 2.

Õ

Ú¯ÈÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· (¯ı˜) ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ “ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ˘Á›·˜” (Health Voucher) ÁÈ· ÙËÓ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë 200.000 ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·ÒÏÂÛ·Ó ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰Èη›ˆÌ·. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂ÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ∂χıÂÚ˘ ¶ÚfiÛ‚·Û˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ∂™¶∞, ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞‰ˆÓÈ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë, ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ªËÙÛÔÙ¿ÎË Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î. ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË.

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ªÔÛ¯¿ÙÔ˘ - Δ·‡ÚÔ˘, fiÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó Â›Û˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª¤˙·˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ¢ËÌ¿Ú¯Ô˜ ªÔÛ¯¿ÙÔ˘- Δ·‡ÚÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤·˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘. ™ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ¤‰ˆÛ ٷ ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ·Ú¤¯Ô˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜. √ Î. ÷Ù˙ˉ¿Î˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ 2014-2015 ı· ‰ÔıÔ‡Ó Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ٤ÙÔȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ

ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÌÔÚԇ̠ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi fiÓÔ” . √È ‰Ú¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ı· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∂™¶∞. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ª¤˙·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ٷ Ú·ÎÙÈο ÔʤÏË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ªÂ ·˘Ùfi - › - ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 200.000 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ˘ËÚÂۛ˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜, ¤ˆ˜ ÙÚÂȘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÁÈ·-

ÙÚÔ‡˜ Î·È ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÁ΢ÌÔÛ‡Ó˘. ∂›Û˘, ÙÔ˘˜ ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó, Ì ‚¿ÛË ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘˜, ·fi ¤Ó· ÛÂÙ ÂÙ¿ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ڿ͈Ó. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‹ ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: - ◊Ù·Ó ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Û ÊÔÚ›˜ ÎÔÈÓˆ-

ÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛË˜ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÎÏ¿‰ÔÈ ˘Á›·˜ ˘¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È ·ÒÏÂÛ·Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. - ΔÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ¿ ÙÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ÙÔÌÈ΋ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 12.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÁÁ·ÌˆÓ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÎÔÈÓ‹ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰‹ÏˆÛË, ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ·ÙÔÌÈ-

ÎÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ‰˘Ô Û˘˙‡ÁˆÓ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· 25.000 ¢ÚÒ. ø˜ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 29 ÙÔ˘ Ó.3986/2011, ÂÚ› ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜. °È· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘’ fi„ÈÓ Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2012. - Œ¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˘ËÎÔ-

fiÙËÙ· ‹ ÙËÓ ˘ËÎÔfiÙËÙ· ¿ÏÏÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘, ‹ Â›Ó·È ÔÌÔÁÂÓ›˜ ‹ ˘‹ÎÔÔÈ ÙÚ›ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·˘Ù‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Health Voucher ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Î·È ÌfiÓÔ, ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.healthvoucher.gr.

¢˘Ó·ÌÈ΋ “›ÛÔ‰Ô˜” ÙˆÓ ÌÔÓfiˆÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Û °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ ∞£∏¡∞, 2.

¡∂∞ ‰˘Ó·ÌÈ΋ “›ÛÔ‰Ô˜” ÛÙÔ ·-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ...ÌÔÓfiˆÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ªÔÓfiˆÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ê˘ÛÈο ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈıÌfi, ηıÒ˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙ· ÔÔ›· ηÓ›˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÌ‚¿ı˘Ó (Î·È Ò˜ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ¿Ú·Á Ì ÌÈ· ÒÚ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ οı ‚‰ÔÌ¿‰·;). ¶Ï¤ÔÓ Ù· ÌÔÓfiˆÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Á›ÓÔÓÙ·È 6 ÛÙËÓ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (ηıÒ˜ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·Ï·È¿, ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô Ó¤·, Ë º˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ). ™ÙË μ’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È 8, ÚÈÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙ (¤Ó· Ì¿ıËÌ· Ô˘ ‰È‰·ÛÎfiÙ·Ó ‰‡Ô ÒÚ˜ Á›ÓÂÙ·È ÙÒÚ· ÌÔÓfiˆÚÔ, Ë ÔÈÎȷ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë μÈÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙÔ˘ ÚfiÙ˙ÂÎÙ). ™ÙËÓ °’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ¤ÍÈ Û˘ÓÔÏÈο (4 ·Ï·È¿, Ë ‚ÈÔÏÔÁ›· ·fi ‰›ˆÚÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÔÓfiˆÚÔ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È Ë Ù¯ÓÔÏÔÁ›·). Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÓfiˆÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÚ·Ù¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÛÙȘ ÚÔ·ÁˆÁÈΤ˜ ‹ ·ÔÏ˘Ù‹ÚȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÔfiÙ Ì·›ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ Û ̛· “˘ԉ¤ÛÙÂÚË” ηÙËÁÔÚ›·. ∂ʤÙÔ˜ Ì ÙÔ “Îfi„Â-Ú¿„” ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÚÔÊ·Ó¤Ûٷٷ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÌÂÙÚÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÒÓ ÂÓÒÛˆÓ, Ù· Ì·-

ı‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ı·̷ÙÈο. “∂›Ì·È ηıËÁËÙ‹˜ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ô˘ ‰È‰¿ÛΈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÔÓfiˆÚˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ” ‰ËÏÒÓÂÈ Î·ıËÁËÙ‹˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∏ÏÈÔ‡ÔÏ˘ Ô˘ ηٷı¤ÙÂÈ ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ “μ‹Ì·” . “™ÙȘ Ù˘ÈΤ˜ ÌÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÌÔ˘ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È Ó· ¤¯ˆ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÌÔ˘ Î·È ÛÙËÓ Â›‰ÔÛË ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ì ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹Ûˆ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ó· ÙÔ˘˜ ˆ ÙÈ ‚Ϥˆ Û ·˘Ù¿, ÙÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ‰È·ÎÚ›Óˆ, ÔȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÂÈÛËÌ·›Óˆ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ̛· Û˘˙‹ÙËÛË Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ·˘Ù¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “ŒÈ·Û· fï˜ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ‡¯ÂÙ·È - ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ

ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ - Ó· ÌËÓ ¤ÚıÔ˘Ó Û ̤ӷ fiÏÔÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÌÔ˘, Ó· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘, ÙÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡, ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ’ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ·’ Ó· ‚ϤÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 1 ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·” ϤÂÈ. “ΔËÓ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú·Û ٷ Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ‰È·Ù·Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 15 ª·›Ô˘. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ‡Ï˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÌÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÔ˘ ¤ÊÙ·Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ·, ÛÙȘ 15 ª·ÚÙ›Ô˘” . Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÂÏÈο ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ (ª¿ÚÙÈÔ˜, ∞Ú›ÏÈÔ˜, ª¿ÈÔ˜) ¤Î·Ó ̿ıËÌ· ÌfiÓÔ ÌÈ· ÊÔÚ¿ Î·È ¤‚·Ï ‚·ıÌfi ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË Î·È Î·Ù¿ Ê·ÓÙ·Û›·! “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‡ÏË Ô˘ ÛÎfi¢· Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛˆ. √‡ÙÂ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô‡ÙÂ Ë Ê·ÓÙ·Û›· Ì ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ 300.000 ú ÚÔ˜ ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË §Ô‡ÏË Ì ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· πÁÓ¿ÙÈÔ

 ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ∫. §Ô‡Ï˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ 300.000 ú ÚÔ˜ ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ: “∂›Ì·È ȉȷ›ÙÂÚ· Â˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ·Ù› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Ë ıÏÈ‚ÂÚ‹ ·˘Ù‹ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·ÍÈÔÔÈ‹Ûˆ˜ Ù˘ ‰ˆÚ¿˜ ÌÔ˘ ÙˆÓ 300.000 ú ÚÔ˜ ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ÁÈ· ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙfiÙ ÛÎÔfi, ‹Ú ¤ÛÙˆ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ, Ù¤ÏÔ˜.

™‹ÌÂÚ· ϤÔÓ, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ì ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓÙÔϤ˜. Δ· 150.000 ú ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È Ù· 150.000 ú ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ·. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ªËÙÚfiÔÏË, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌÔ˘ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÌÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÁÈ· Ó· οӈ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∫·ÏÔÚÔ·›ÚÂÙ· Â›Û˘ ‰¤¯ıËη ˆ˜ ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·˘ÙÔ‡ (¿Óˆ ÙˆÓ 300.000 ú) ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· 13 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ ÙÒÚ·, Ì ‚¿ÛË ÙË ÁÚ·Ù‹ ·˘Ù‹ Û˘Ìʈӛ·, fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó fiˆ˜ Ú¤ÂÈ. ∂›Ì·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ·Ù› ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙ·ÌȇÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 fiˆ˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÌʈӋÛÂÈ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· Â›Ó·È ÛˆÛÙfi ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηÎfi‚Ô˘Ï˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ, Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014, 2015, 2016 ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ¯ÚËÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÛηӉ·ÏÈÛÌÒÓ.

™‹ÌÂÚ· ÌÂÙ¿ ·fi fiÏË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÎÚ›· Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÌÔ˘, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙÂÏ›ˆÛÂ, Û‚fiÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ÂÈı˘ÌÒ Ó· ‚·‰›Ûˆ Ù· ˘fiÏÔÈ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘ Ì Á·Ï‹ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, fï˜ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ·fi ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ πÂÚ·ÙÂ›Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Û ̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘ ÙfiÛÔ fiÓÔ Ì ÙË “‰ÂÛÔÙÈ΋” ÏÔÁÈ΋ Î·È ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘. ∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ fï˜ ı· ‡¯ÔÌ·È ¿ÓÙÔÙÂ Ô ·Ó¿Á·ıÔ˜ £Âfi˜ Î·È Ë ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ˜ Ó· ʈٛ˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Î·È ÙȘ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘”.

Δ· ÛËÌ›· ÙÚÈ‚‹˜ ÌÂٷ͇ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

¶Ï‹Ú˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ∞£∏¡∞, 2.

¶§∏ƒ∏ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη Ô˘ ·Ó·ÙÚ¤ÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÛÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √È Ó¤Â˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÛÙË ¯ˆÚ›˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡˜ ™˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ›¯·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÷Ú. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢™∞ °È¿ÓÓË ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη. Δ· ÛËÌ›· Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó “·ÁοıÈ·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ΢ڛˆ˜ Ë ‰È¿Ù·ÍË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ηÙÒٷٷ fiÚÈ· ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· Ù· Ù·Ì›· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÛÙÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÏËÊı› ˆ˜ ‰ÂÛÌ¢ÙÈΤ˜ Î·È ÛÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È Ô Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ øÛÙfiÛÔ, Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ηıÒ˜ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Â›Ó·È ‹‰Ë ‚‚·ÚË̤ÓË ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·‰›Î·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›, ˆÛÙfiÛÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÷Ú. ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ı· ı¤ÛÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Û‡ÓÙÔÌ· Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. ªÂ ÙȘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÔÈ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÂχıÂÚ· ÛÂ Û˘Ìʈӛ·

ÌÂٷ͇ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Î·È ÂÏ¿ÙË Î·È ÌfiÓÔÓ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, ÚԂϤÔÓÙ·È Î·ÙÒٷٷ fiÚÈ· οÔÈˆÓ “Ì›ÓÈÌÔ˘Ì” ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ∞˘Ù¿ Ù· ηÙÒٷٷ -Î·È Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ- fiÚÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û ÔÛÔÛÙfi 2% ÁÈ· ·ÁˆÁ¤˜ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ, Û ÔÛÔÛÙfi 1,5% ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 200.000 Î·È ¤ˆ˜ 750.000, ÁÈ· Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÎÏÈ̷Έٿ, fiÛÔ Ë ·Í›· Ù˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂÓ˘ ··›ÙËÛ˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È, Û ÔÛÔÛÙfi 0,05% ÁÈ· ÔÛ¿ ¿Óˆ ·fi 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙˆÓ Î·ÙÒÙ·ÙˆÓ Ô-

Ú›ˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ Â›Ó·È Ë Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÓ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÔÈ ¤ÌÌÈÛıÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 8.000. ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ∫Ò‰Èη ÁÈ· ÙËÓ ÂχıÂÚË ›‰Ú˘ÛË ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ‰ÈÎËÁÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¤‰Ú· ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· Û ¿ÏϘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÏÂȘ ‹ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¶ÚԂϤÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÂχıÂÚË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘˜ Ó· ‰È·ÊËÌ›˙Ô-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À ªπ∫ƒ√μπ√§√°π∫√ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπ√

¢∞¡∞∏ ¶√ÀΔ∞∫π¢√À- ™Δ∞ª¶√À§√°§√À °ÎÏ·‚¿ÓË 188 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (¶∂ƒπ√Ã∏ ∞¡∞§∏æ∏) ΔËÏ.: 24210 45553, ÎÈÓ.: 6942 777 981 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ Ì ∂√¶ÀÀ

ÓÙ·È ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Ûˆ ηٷ¯ˆÚ›ÛÂˆÓ ÛÙ· ªª∂, fiˆ˜ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ·˘ÙÔÙÂÏ›˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜.

ΔÔ ¶∞™√∫ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ 3Ë ™Â٤̂ÚË, 39 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ∞£∏¡∞, 2.

ª∂ ¤Ó· ‰È‹ÌÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Î‡ÚÈÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÙËÓ ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·, ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ¿ÏÏÔÙ ÎÚ·Ù·Èfi ∫›ÓËÌ· Ù· 39 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘, ÛÙȘ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1974. ™ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ -3 Î·È 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘- ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∫fiÛÌÔ˜” ı· Û˘Ó˘¿ÚÍÔ˘Ó ÈÛÙÔÚÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÓÂfiÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ∂›‰ËÛË ·fi ÌfiÓË Ù˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ™ËÌ›Ù˘ ı· ‚ÚÂı› Ì·˙› Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ı˘ÌËı› ηÓ›˜ fiÙÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ 2008 ‰È·ÌËÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯Ù› ¿ÏÏ· Ì·˚Ú¿ÎÈ·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Î. ™ËÌ›ÙË ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· Â› Ù˘ ™˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜. ∏ Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÓÙˆ˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î‡ÎÏÔÈ Ù˘ ÷ÚÈÏ¿Ô˘ ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ì‹Ó˘Ì· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡. ¶¤Ú·Ó Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Î.Î. ™ËÌ›ÙË Î·È ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó Â›Û˘ Ë μ¿Ûˆ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓ›ÙÛ˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘, Ô μ·Û›Ï˘ ƒ¿·ÓÔ˜, Ô ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ƒ¤·˜, Ô ¶·Ú·Û΢¿˜ ∞˘ÁÂÚÈÓfi˜, Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ. ∞ÚÓ‹ıËÎ·Ó Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó Ë ÕÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºÏˆÚ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ 3Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÁηÈÓÈ¿ÛÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ “™˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË ¡¤· ∂ÏÏ¿‰·”.

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∂∫¶ΔøΔπ∫∂™ Δπª∂™/DISCOUNT PRICES ∞¶√ 5/7/2013 ∂ø™ 8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.15

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ 12.45 08.15 13.00

™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ °§ø™™∞ 15.30 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

15.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√

™∫π∞£√ °§ø™™∞

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.15 ™∫π∞£√

™∞μμ∞Δ√ ∫Àƒπ∞∫∏ 12.00 08.15 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

™∫π∞£√ °§ø™™∞

15.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∞Δ√ª√/PERSON∂. 19ú 20ú 22ú

16.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

π.Ã./CAR 47-59ú 49-62ú 51-64ú

KANETE E°KAIPA TI™ KPATH™EI™ ™A™ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (MÂٷ͇ ·Ú·Ï›·˜ Î·È I¿ÛÔÓÔ˜) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ - EI™ITHPIA ΔËÏ. 24210 31059-60, Fax. (24210) 34835


12 M·ÁÓËÛ›·

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ªÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ

™˘Ì‚È‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “£ÂÔͤÓÈ·”

˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË ÂÈÙ‡¯ıËΠÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÙÔ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È ÈÛÙÔÚÈÎfi “£ÂÔͤÓÈ·” , ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ó· ·Ú·‰Ôı› ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÙÔ 2016 Î·È Ó· “Ûˆı›” ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË ÔÏÏÒÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ. ¶ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ ¤Ó· Ì‹Ó· Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË, ÒÛÙ ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ ÎËÚ˘¯ı› ¤ÎÙˆÙË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ó· Ì›ÓÂÈ “ÎÔ˘Ê¿ÚÈ” Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·, Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı›.

Ãı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, Ë ÔÔ›· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ› ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ÙˆÓ 60.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ΋ڢÍ ·‡ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ 2008, ÂÚȤÁÚ·„·Ó ÙȘ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÌ· Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏϘ - Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ - ·fi ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ‰‡Ô ȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó - ·ÓÙ› ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ 100.000 ¢ÚÒ - 20 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ̤ÙÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÛηÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù·, ·fi ÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·. ¶Ï¤ÔÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ηÏÂ›Ù·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË, Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˘ÙÈÛÙ› Ë ÂͤÏÈÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙË ‰È¿ÓÔÈÍË ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓfi˜ ȉÈÒÙË, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â˘ÂÏÈÛÙ›Ù fiÙÈ ı· ‚ÚÂı› Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ χÛË, ÂÓÒ Ô Î. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ Ë È‰ÈÔÎÙËÛ›·, Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Â›Ó·È ÚÔ˚fiÓ Î·Ù·¿ÙËÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·È·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛË, Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ›. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÔ‚·Úfi, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ·˘Ùfi Î·È ÂÍ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏı› Ë Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘, ·Ú¿ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÔÏÔÎÏ‹-

ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Â›Ó·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∞fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰¤¯ÙËΠÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÙÔ˘ £ÂÔͤÓÈ· Î·È ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘Û‹ Ù˘. “Œ¯Ô˘Ì ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÂΛ ̤۷ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ù· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙·Ì fiÙÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó ȉȈÙÈÎfi˜. ¶ÈÛÙ‡·Ì ˆ˜ Â›Ó·È ‰ËÌÔÙÈÎfi˜” ›Â Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Grecotel Î. ™›ÁÔ˘ÚÔ˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë Â¤Ó‰˘ÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ı· Â›Ó·È ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Δ¤Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Ó· ÍÂÛËÎÒÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙË, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË. √ Î. ¡¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘. “Δ· ·›ÙÈ· Ô˘ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Â›Ó·È ‚·ı‡ÙÂÚ·” ÙfiÓÈÛÂ Î·È Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘. √ £. ∫ÏËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¢¯‹ıËΠӷ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ì ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÏÏÔȈı› Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· ÙÔ˘ ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ £ÂÔͤÓÈ· Î·È „‹ÊÈ۠ϢÎfi. ∫·Ù¿ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ „‹ÊÈÛÂ Î·È Ô £. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ fiÙ·Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯Â ÚfiÛ‚·-

● Ãı˜ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi “£ÂÔͤÓÈ·” , ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ‰··ÓËı› Ù¤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·

ÛË Û ‰ÚfiÌÔ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ °. ªÔ˘Ï¿˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ı· „ËÊ›˙Ô˘Ó “ηٿ ‚Ô‡ÏËÛË”.

“ΔÚ¤¯ÂÈ” ÙÔ Ì›ÛıˆÌ· ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ô˘ ˘ÂÁÚ¿ÊË ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ¶fiÚˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “•∂¡√¢√Ã∂π∞∫∂™ ∫∞π Δ√Àƒπ™Δπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ¶∏¡∂π√™ ∞.∂.” ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ªÂϤÙ˘ - ∫·Ù·Û΢‹˜ - ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ £ÂÔͤÓÈ·. ΔÔ Ì›ÛıˆÌ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·ÔÛ˘Ó‰¤ıËΠ·fi ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜, Ë ÔÔ›·

·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ, fiÔ˘ ÛÙÂÁ·˙fiÙ·Ó ¿ÏÏÔÙ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “£ÂÔͤÓÈ·” Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÚÈÒÓ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔ‰È΋ ¤ÎÙ·ÛË Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ “£ÂÔͤÓÈ·” . ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· ı· ηٷ‚ÏËı› ÁÈ· ÙË ÌÈÛıˆÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi 01-01-2013 ̤¯ÚÈ 31-122013 Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤Ó˘ ۇ̂·Û˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Ë “·Ó¿‰Ô¯Ô˜” ı· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Û ηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÔÊÂÈÏÔ̤ÓÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Ì ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ı· ηٷ›ÙÂÈ Ë ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ηϋ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÛÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÚÔ‚·›ÓÂÈ “Ë ·Ó¿‰Ô¯Ô˜” ̤۷ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÚÔıÂÛÌ›· ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿-

ÙˆÛ‹ Ù˘. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÔÈ ÂÚ› ÌÈÛıÒÛˆ˜ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙˆÓ √.Δ.∞. ‰È·Ù¿ÍÂȘ. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤Ó· ¤ÙÔ˜, ·Ú¯Ô̤Ó˘ ·fi ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2014. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Ê¿Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË Ù˘ ·Ó··Ï·›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘ £ÂÔͤÓÈ· (∫Δπƒπ√ ∞), ÙÔ˘ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ˘ Û ·˘Ùfi Ó¤Ô˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ (∫Δπƒπ√ ¢) fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÌÂϤÙ˜, ηıÒ˜ Î·È Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‹‰Ë ·ÔÂڷو̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2014-15, Ë ÔÔ›· Î·È ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ 2015 Î·È ı· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2015. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·˘Ù‹ Ê¿ÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ Û΢ÚÔ‰ÂÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ʤÚÔÓÙ· ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ·ÔÂÚ¿ÙˆÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °, ηıÒ˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÒÛÙÂ Î·È ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Ó· ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ËÌÈÙÂϤ˜ ·fi ÙÔ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÌ‹Ì·. ∏ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÂÏÈ΋˜ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2016 Î·È ‰È·ÚΛ Ò˜ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2016. ∫·Ù¿ ÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ ı· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ μ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÔÚfiʈÓ. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›Û˘ Î·È ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌË Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂοÛÙ˘ Ê¿Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÏfiÁÔ Î·Ù·ÁÁÂÏ›·˜, ηıÒ˜ Ô ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ Ù· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·fi 9.2.2004 ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηϋ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‡„Ô˘˜ ÂηÙfi ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ “130.000” ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹, ÈÛÙ‹ Î·È ÂÌÚfiıÂÛÌË ÌÂϤÙË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ªÂϤÙË - ∫·Ù·Û΢‹ - ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙË ™‡Ì‚·ÛË ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ Û˘Ì‚·ÙÈο Ù‡¯Ë. ∏ ·Ó¿‰Ô¯Ô˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘, Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ηϋ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ‹ ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈÔ Û‡ÛÙ·Û˘ ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ‡„Ô˘˜ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ (60.000), Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ ηٿ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ “™‡Ì‚·Û˘ ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘” , ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ¤ÙË. Δ· 30 ¤ÙË Â›Ó·È Ô Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙ¿‰È· Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, ηٷÛ΢‹˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜.

ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËΠıÂÙÈο Î·È ÚÔÂÈϤ¯ıËΠ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· JESSICA

∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Δ√ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈ-

Ó ¯ı˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ì ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ „‹ÊÔ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙË “Ï¢΋” ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∏ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ fiÙÈ Ë ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ ıÂÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÙÔ ÚÔÂ¤ÏÂÍ ˆ˜ ÂÈϤÍÈÌÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ JESSICA. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì ™‡ÌÚ·ÍË ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ˆ˜ ·ÓÔÈÎÙfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ 1132,52Ì2

● ΔÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› Ì ™‡ÌÚ·ÍË ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 2,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ

‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Î·È 658,39Ì2 ‰˘ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÂÓÒ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ·È‰È΋ ¯·Ú¿ 289,23Ì2. ΔËÓ ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ‰È·Û¯›˙ÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ - ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ Ì¤ÛÔ˘ Ï¿ÙÔ˘˜ 3,00 Ì. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔ-

¤‰Ô˘ Â›Ó·È 2080,14 Ì2 (ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹). ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ›ӷÈ: ∫ÏÂÈÛÙÔ› ˘fiÁÂÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Û ‰‡Ô ÛÙ¿ı̘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.469,74 Ì2 Ô ‰Â fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: 12.515,27 Ì3. ÃÒÚÔÈ

˘¤ÚÁÂÈÔÈ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘ 226,74Ì2 (·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÍfi‰Ô˘-ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘:28,70Ì2 Î·È 31,77Ì2, ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ (ηÊÂÙ¤ÚȘ - snack bar) 94,82m2 Î·È 71,45m2). ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰fiÌËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÂÈÛfi‰Ô˘-ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÔȯÙfi ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ (ÛÙ¿ıÌË +1,00Ì), ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 274,07Ì2. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ‰fiÌËÛË (ηٿ °√∫) ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÂÌ‚·‰fiÓ ˘ÔÁ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ı· Â›Ó·È 4.469,74 Ì2, Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Û ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È 141 ÂÈ‚·ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·. √È ·ÓÔÈÎÙ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘

Ù˘ ÂÈÊ·Ó›·˜ (ÛÙ¿ıÌË +1.00) Â›Ó·È 34 ÂÈ‚·ÙÈο Ô¯‹Ì·Ù·. ™˘ÓÂÒ˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È 175.

ªÂ ‚‹Ì·Ù· ÛËÌÂȈÙfiÓ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Ó¤Ô Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ “£ÂÛÛ·Ï›· ππ” ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ· μfiÏÔ˘. ŒÛÙˆ Ì ·ÚÁ¿ ‚‹Ì·Ù· ÚÔ¯ˆÚ› ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ ·fi ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. ™ÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫Ú¿ÙËÛ˘ “£ÂÛÛ·Ï›· ππ” , Û ·Î›ÓËÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÌ‚·‰Ô‡ 228.704,68 Ù.Ì. °È· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÁË¤‰Ô˘, ÂÎÙ¿Ûˆ˜

125.400,0 Ù.Ì., ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ∞fiÊ·ÛË ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ÙÔÈÎfi Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Î·È Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ fiÚˆÓ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰fiÌËÛ˘, ÛÙË ı¤ÛË ∫·ÛÛ·‚¤ÙÂÈ·˜ Ù˘ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ·˘ÙÔ‡ ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ 250 Ó¤ˆÓ. ∂›Û˘, ηıÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ› Î·È ÎÙÈÚÈÔ‰ÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ, ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ¤ÚÁÔ, ÂÈ΢ÚÒıËÎÂ Ë ÔÚÈÔı¤ÙËÛË Ú¤Ì·ÙÔ˜, ·Ú·χڈ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 1153/61010/54-2012 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ··ÏÏ¿¯ÙËΠ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Û ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂ÎÙ›ÌËÛ˘, ÙÔ ˘fi ÙÚÔÔÔ›ËÛË - Â¤ÎÙ·ÛË ΔÔÈÎfi ƒ˘ÌÔÙÔÌÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÁË¤‰Ô˘.


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

Œ‚·Ï ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ

“§Ô˘Î¤ÙÔ” ÁÈ· 48 ÒÚ˜ Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ™

 ¤Ó· ÁÓˆÛÙfi Î·È ·ÏÈfi ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û ÌÈ· Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ηÊÂÙ¤ÚÈ·-Ì·Ú ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ¤‚·Ï “ÏԢΤÙÔ” ÁÈ· 48 ÒÚ˜ ÙÔ ™ÒÌ· ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ¯ı¤˜. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ¤ÁÈÓ·Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ·fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ™¢√∂ ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

ªÂ ÌÈ· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· ÛÊÚ¿ÁÈÛ·Ó ÁÓˆÛÙfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ∫˘Úȷ΋˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·›ˆÛ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË Î·È ‚‚·›ˆÛ 11 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÏԢΤÙÔ ÛÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ ÁÈ· ¤Ó· 48ˆÚÔ. ∏ Âȯ›ÚËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ™ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙ· ΔڛηϷ Ô Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÂΉÒÛÂÈ 47 ·ԉ›ÍÂȘ... Δ· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™¢√∂ Â›Ó·È ÂÊԉȷṲ̂ӷ Ì ÂȉÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÒÛÙ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ οÔÈ· Âȯ›ÚËÛË ‚ÚÂı› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 10 ·ԉ›ÍÂȘ, ›Ù ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÂΉfiıËÎ·Ó ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·Í›· Ù· 500 ¢ÚÒ, Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· 48 ÒÚ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ŒÍˆ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ·Ó·ÚÙ¿Ù·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›· Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “∫ÏÂÈÛÙfiÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” . ∂¿Ó Ë Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì·›ÓÂÈ ÏԢΤÙÔ, Â›Ó·È ˘fiÙÚÔË ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿‚·ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ¯Ú‹-

● ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ¤ÏÂÁ¯Ô Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ Î·È ‚‚·›ˆÛ 11 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÌË ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍˆÓ

ÛË (‰ËÏ·‰‹ ‚Ú¤ıËΠÙÔ 2013 Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·ԉ›ÍÂȘ), ÙfiÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÏԢΤÙÔ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 48 ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂΉfiıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™¢√∂ Î. ™Ù˘Ï. ™Ù·ÛÈÓfiÔ˘ÏÔ. ∞Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È “ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˘fiÙÚÔ˜” ‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó

η΋ ÂÈÎfiÓ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ º¶∞. ΔÔ ™¢√∂ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÊÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ. ∂ÊfiÛÔÓ Û ηٿÛÙËÌ· ÚÔ·ÙÂÈ ÌË ¤Î‰ÔÛË ·fi‰ÂÈ͢, ·˘Ùfi ı· ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Â› ÙfiÔ˘ Î·È ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Î˘Ì·Óı› ·fi 1.000 ¤ˆ˜ Î·È ÔÏϤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. “√È ÂÓÙÔϤ˜ Â›Ó·È Û·Ê›˜ Î·È ·˘ÛÙËÚ¤˜”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ë ËÁ‹ ÙÔ˘ ™¢√∂

∂ÂÈÛfi‰ÈÔ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ 39¯ÚÔÓÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘

Œ‚Á·Ï ÙÔ ¿¯ÙÈ ÙÔ˘ ηٿ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Δ∞... ·ˆıË̤ӷ ÙÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ∞-

ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤‚Á·Ï ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ı˘ ‹Á ¤Íˆ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‚Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÎÙ˘ÒÓÙ·˜ Ì ¯¤ÚÈ· Î·È fi‰È· ¤Û·Û ÙÔ Ù˙¿ÌÈ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÈ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÂÏÈο, ·Ó Î·È ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛıÂÓ·Ú¿, Ô ¿ÓÙÚ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Î·È ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ¯ı˜ Ì ‰Ú¿ÛÙË ¤Ó·Ó 39¯ÚÔÓÔ. √ ¿ÓÙÚ·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, Â͇‚ÚÈÛË Î·È ·ÂÈÏ‹ Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ÊıÔÚÒÓ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, Ù˘ Â͇‚ÚÈÛ˘, Ù˘ ·ÂÈÏ‹˜, ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÊıÔÚ¿˜, Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ “ÂÚ› fiψӔ Î·È Ù˘ ‰È·Ù¿Ú·Í˘ ÔÈÎȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ·˜ Û ‰›Î˘ÎÏË ÌÔÙÔÛÈÎϤٷ Î·È Â˘ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˜ Û ÚÔÊ·Ó‹ ηٿÛÙ·ÛË Ì¤ı˘, ÌÂÙ¤‚Ë Â͈ÙÂÚÈο ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ fiÔ˘ Â͇‚ÚÈÛÂ Î·È ·›ÏËÛ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘ ·ˆıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÈϤÔÓ ÚÔͤÓËÛ ÊıÔÚ¤˜ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ˘·ÏÔ›Ó·Î·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔÛ‹¯ıË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ʈӷÛÎÒÓÙ·˜ Ó· Â͢‚Ú›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂ-

Û›·˜ Î·È ÚÔͤÓËÛ ÊıÔÚ¤˜ Û ˘·ÏÔ›Ó·Î· ·Ú¿ı˘ÚÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËΠ¤Ó· ΢ÓËÁÂÙÈÎfi Ì·¯·›ÚÈ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 23,5 ÂηÙÔÛÙÒÓ Ì Ͽ̷ Ì‹ÎÔ˘˜ 10 ÂηÙÔÛÙÒÓ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÎÚÔÙ›‰Â˜ Î·È Ó·ÚΈÙÈο ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ¤Ó·˜ 35¯ÚÔÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜, ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› fiÏˆÓ Î·È ÂÚ› ‚ÂÁÁ·ÏÈÎÒÓ Î·È ÎÚÔÙ›‰ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: Δ¤ÛÛÂÚ· Ê˘Û›ÁÁÈ· ÔÏÂÌÈÎÔ‡ Ù˘ÊÂΛԢ, ¤ÓÙÂ Ê˘Û›ÁÁÈ· ÈÛÙÔÏÈÔ‡, 43 Ê˘Û›ÁÁÈ· ΢ÓËÁÂÙÈÎÔ‡ fiÏÔ˘, ÌÈ· ÁÂÌÈÛÙ‹Ú· ÈÛÙÔÏÈÔ‡ Î·È ÌÈ· ʈÙÔ‚ÔÏ›‰· (˘ÚÛfi˜). ∞ÎfiÌË ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÌÈ· Û˘Û΢·Û›· ¯·Û›˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 1,1 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘ Î·È ¤ÍÈ ÛfiÚÔÈ Î¿ÓÓ·‚˘. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ™ÎÈ¿ıÔ˘.

¶ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘

∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·fi ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰‡Ô 23¯ÚÔÓ˜ ÂΉȉfiÌÂÓ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜, ˘‹ÎÔÔÈ ¡ÈÁËÚ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ÈÛ¿ÚÈı̘ Ù·ÈÛÌ·ÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ, ÂÓÒ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Û ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÔÚÓ›·˜ ·fi ¤Á¯ÚˆÌ˜ ·ÏÏÔ‰·¤˜ Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓԯϛ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ 60 Ôϛ٘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÂÓÙÔÓfiٷٷ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯‹ ·ÚÔ˘Û›· ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰‡Ô 23¯ÚÔÓ˜ ·Ê¤ıËÎ·Ó ÂχıÂÚ˜, ηıÒ˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Â›Ó·È Û ‚·ıÌfi Ù·›ÛÌ·ÙÔ˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiϘ ÔÈ ¤Á¯ÚˆÌ˜ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÂΉ›‰ÔÓÙ·È, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·›ÙËÌ· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. ∞ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ˆ˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ, ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì·, ÙÔ˘˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·È fï˜ ÂχıÂÚ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜ Ô ¡fiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. Δ. ∫.

£ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÛÙÔ 13% Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ “Û·Ê¿ÚÈ” Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, ÍÂÓԉԯ›·, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ·Ú·Ï›Â˜ Î·È ÌÈÙ˜ Ì·Ú, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ΔÔ ÏԢΤÙÔ ÛÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î.Ï. Ì·›ÓÂÈ ÂÈÙfiÔ˘, Ì Ú¿ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È - ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ··ÈÙÂ›Ù·È - Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. ΔÔ ™¢√∂ Î·È ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ fï˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÏÔ˘Î¤Ù· Î·È ÙË ‰È·fiÌ¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ. ŸÙ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı›, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 10 ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ·Í›· Ù· 500 ¢ÚÒ, ·Ì¤Ûˆ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ı· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÛÙÔȯ›·, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ Î·È Û ˘ÔÙÚÔ‹ (ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÂÙ›·˜) ÔÈ-

Ó‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÂÈÙfiÔ˘ ÚfiÛÙÈÌ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ı˘ÚÔÎÔÏÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯Ô̤ÓÔ˘. Δ· Û¯ÂÙÈο ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¡fiÌÔ 2523/1997, ¿ÚıÚÔ 13: “∞Ó Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙˆı› Ë ÌË ¤Î‰ÔÛË ϤÔÓ ÙˆÓ ‰¤Î· (10) ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ‹, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ Ï‹ıÔ˘˜, Ù· ÌË ÂΉÔı¤ÓÙ· ‹ ÙÔ ÌË ÂΉÔı¤Ó ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ·Í›· Ù· ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· (500) ¢ÚÒ, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÚ·Ê›Ԣ, ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘, ·Ôı‹Î˘ Î·È ÁÂÓÈο οı Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘fi¯ÚÂÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· 48 ÒÚ˜, Ì Ú¿ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ˙ËÙËı› ·fi Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó·. ∏ ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰·Ê›Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi Ù· ÂÏÂÁÎÙÈο fiÚÁ·Ó· ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂΉÔı› ÂȉÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÂϤÁ¯Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™.¢.√.∂. ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¿Óˆ ̤ÙÚÔ˘ ηٿ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜” .

∞ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ 47¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ

ŒÂÛ ӷ ÎÔÈÌËı›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í‡ÓËÛÂ... √ ı¿Ó·ÙÔ˜

‚ڋΠÛÙÔÓ ‡ÓÔ, ÚfiˆÚ· Î·È ·Ó·¿ÓÙ¯·, ¤Ó· 47¯ÚÔÓÔ ·fi ÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¶¤ÙÚÔ˜ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ¤ÂÛ ¯ı˜ Ó· ÎÔÈÌËı› ● √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¶¤ÙÚÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Í‡πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ÓËÛÂ... ™˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ Î·È Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘ ·È‰È¿, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ “¤Ê˘Á” Û ÙfiÛÔ Ó·ڋ ËÏÈΛ·. √ 47¯ÚÔÓÔ˜ ‹Ù·Ó „˘ÎÙÈÎfi˜ ÛÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·. ¢È¤ÌÂÓ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙfi˜. °È· “·ÏÈοÚÈ ‰‡Ô ̤ÙÚ· Ô˘ “¤Ê˘Á” ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο ¯ˆÚ›˜ ηÓ›˜ Ó· ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÂÈ” οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘. ◊Ù·Ó ¤Ó·˜ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ˜ Î·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ¿ÓÙÚ·˜ ϤÓÂ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó. √ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ˜ ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ıÏ›„Ë ÛÙÔ˘˜ Û˘Á¯ˆÚÈ·ÓÔ‡˜ ÙÔ˘, ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “166” ÙÔ˘ ∂∫∞μ ‰¤¯ıËΠÎÏ‹ÛË ÁÈ· ·ÔÛÙÔ-

Ï‹ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. ¢È·ÛÒÛÙ˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ¿ÓÙÚ·˜ ‹Ù·Ó ÓÂÎÚfi˜. ªÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô fiÔ˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎÂ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Ô ¿Ù˘¯Ô˜ 47¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ fï˜ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ›¯Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·fi ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. Δ›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔÌ‹Ó˘Â ÙÔÓ ·ÈÊÓ›‰ÈÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘. °È· Ó· ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó Ù· ·›ÙÈ· Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ıÔÏÔÁÈο - Û‹ÌÂÚ· ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ÓÂÎÚÔ„›·. ∏ ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ 47¯ÚÔÓÔ˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ∫Ô˙¿Ó˘, ηıÒ˜ Ë È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÎÚÔÙfiÌÔ˘. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ¯¿ÓÔÓÙ·È, ηıÒ˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ fiÓÔ Î·È ÙËÓ ıÏ›„Ë Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ¶¤ÙÚÔ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Î·È Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. Δ. ∫.


14 M·ÁÓËÛ›·

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ °. ªÂÛÛ‹ÓË

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚȤ¯ÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‚¿ÛÂÈ ·ÏÁÔÚ›ıÌÔ˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶.£. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ı¤Ì· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Ì „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘, ηÏÒÓÙ·˜ fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °. ªÂÛÛ‹ÓË, “ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ ¶.£. ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ıˆÚÒ fiÙÈ Ô‡Ù ·fi ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÙÔÓ ·ÏÁfiÚÈıÌÔ ı· ÚÔ·„ÂÈ” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √ Î. ªÂÛÛ‹Ó˘ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “η̛· ηٿÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ

● ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÁÈ· Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ

ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, Ô Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ı· ÚÔ·„ÂÈ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi” ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË

√ Õ‰ˆÓȘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë

ΔÔ „‹ÊÈÛÌ· Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙ· ∞∂π Ë 73Ë ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Âͤ‰ˆÛ „‹ÊÈÛÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ ıˆÚ› fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “ۯ‰›Ô˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘” ÛÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË

∂Î·›‰Â˘ÛË, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÛÔ‚·ÚÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂÁ›ÚÂÈ, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ¤ˆ˜ Î·È ·fiÏ˘ÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡, ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ ∞∂π, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ∏ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ¶Ú˘Ù¿ÓˆÓ, ıˆÚ› ÓÔÌÈο ¤ˆÏË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÂÈΛӉ˘ÓË ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙˆÓ ∞∂π ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ·fi 14/8/2013 ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ & £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ (ªÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈΤ˜ ¢Ú¿ÛÂȘ À¶∞π£∞∂π) Û¯ÂÙÈο Ì Ӥ· ÔÚÁ·ÓÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÔÚÁ·ÓÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Û ÔÏ˘Â›‰· ¡¶¢¢ fiˆ˜ Ù· ∞∂π ··ÈÙ› Ì›·Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË Î·È ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÌʤÚÔÓÙÔ˜, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ οı ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ¶ÚfiÙ˘Ô Û¯¤‰ÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ ÚÔÂÙÔÈÌ·-

ÛÙ› ·fi ÙË Û˘ÛÙ·ı›۷ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ÚfiÎÂÈÙ·È Û ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· ÙÂı› ÚÔ˜ ÙÂÏÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·ÙÂı› ÛÙ· ∞∂π ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. O ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ (ÌfiÓÈÌÔÈ Î·È π¢∞Ã) Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 6.213 (·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÂÚ› 10.200). ∏ ÂӉ¯fiÌÂÓË ‰Â Ì›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ηٿ 1.500 ¿ÙÔÌ· ̤ۈ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ù· ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: (·) ÙÔ˘ Ú·Á‰·›· ·˘Í·ÓfiÌÂÓÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÙÔ‡ÓÙˆÓ, (‚) ÙÔ˘ ÌË ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ∞™∂¶ ÁÈ· ∞∂π, ¤ÙÔ˘˜ 2009, (Á) ÙˆÓ ‹‰Ë ÛÔ‚·ÚÒÓ ·ˆÏÂÈÒÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ∞∂π ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ Î‡Ì· ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜. Δ· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ˘ÔÛÙÂϯˆÌ¤Ó· Û fiÏ· Ù·

6.000 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ ∂™À ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÎÈÓ‰‡Ó¢ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ. “∂›Ó·È ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔϤ˜, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Ù·ıÂÚ¿ ·Ó·ÎfiÏÔ˘ıÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ fiÛˆÓ Ï¤ÂÈ Î·È Ú¿ÙÙÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÂÓÒ Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ Ô ∂√¶ÀÀ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, ¤Ú¯ÂÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÂٿٷ͢ 6.000 È·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÛÙÔ ∂™À. ∞˘Ùfi, ‚¤‚·È·, ÙÔ “Ù˘Ú›” Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋˜ ʿη˜ ÂÚ› ‰‹ıÂÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ∂™À Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÛÙ‹ÛÂÈ Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÛÙÔ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙ¤ÚËÛÂ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ¢·ÙÛ¤Ú˘, ÛÙÂÓfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∏ ‰È¿„¢ÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘ÓÂÙ·›ÚÔ Ù˘ ¡¢ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÚÔ·Á¿Ó‰· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ì ٛÔÙ· ϤÔÓ Ó· Û˘Áηχ„ÂÈ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ‰È·ıÂÛÈÌÔًوÓ. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ ·fiÏ˘Ù· ÛÙËÓ ·Ó¿ÏÁËÙË Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔÛ·ı› ·ÂÁÓˆṲ̂ӷ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ·‰È·ÊÔÚ› ·ÓÙÂÏÒ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ∞˘Ùfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Â›Ó·È Ó· ·Û¯ÔÏËı› Ì ٷ ÌÂÁ¿Ï· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ Ôχ·ı˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Î·È Ó· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤ÚÔ˘˜ Ù· “Ì·ÁÂÈڤ̷ٷ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÚÔ˚ηÓÒÓ! ∏ ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÌfiÓÔ ÂÈϤÔÓ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ªÂٷٿÛÛÔÓÙ·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ Ù· ȉȈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜. ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÓÙÂÏÒ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË Î·Ù‡ı˘ÓÛË. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ χÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘!” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

°ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¶.£. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ì ı¤Ì· ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜.

ªÂٷ͇ ÙÔ˘ ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ Î·È Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ªÂÛÛ‹Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∑Ô‡ÌÔ˜, ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ Î·È ™¿Î˘ ∫Ô˘ÛÙ¤ÏÈÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “ª¤ÏËÌ¿ Ì·˜ ˆ˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈfiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ·. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ó· ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ó· ıÂÚ·‡ԢÌÂ, οÙÈ Ô˘ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ΔË ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏı›۷˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂ÍÂÙ¿Û·Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ·fi ·˘Ù¿ Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ηӤӷ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÁÈ·Ù› Ë ‰ÔÌ‹ ÙÔ˘, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ë ÛÙÂϤ¯ˆÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÏÔÁÈ΋ Î·È Ì ̤ÙÚÔ. ∂Âȉ‹ Ë ·È‰Â›· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· fiÏ· Ì·˜, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁԇ̠Ӥ˜ ÎÙËÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Î·È ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ‰ÔÌ‹ ·˘Ù‹ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÛˆÛÙ¿. √ Î. π. ªÂÛÛ‹Ó˘ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “£· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ÁÈ·

∏ Δ∏¡ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ó· ÌÂٷٿÍÂÈ

Â›‰· Î·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Ì›ˆÛË Ì¤Ûˆ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È π¢∞à ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. H ™‡ÓÔ‰Ô˜ ηÏ› ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›· ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¿ÎÚˆ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ. ∂›Û˘ ηÏ› fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ Û ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜” .

● ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. π. ªÂÛÛ‹Ó˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡. ∑Ô‡ÌÔ˜, ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î.Î. ¢. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ Î·È ™. ∫Ô˘ÛÙ¤ÏÈÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ™. ¢Ú›ÙÛ·˜

ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ¤Ó· Ôχ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∂Ì›˜ Û‹ÌÂÚ· Â‰Ò ·Ú·ı¤Û·Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Â›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì·˜ Â›Ó·È ÔÚȷο Â·ÚΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ì·˜ ÌÂÁ¿Ï˜. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÂÈı˘Ìԇ̠fiÏ· ·˘Ù¿ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ó· ‚ÚÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ‰ÈfiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì·˜” . √ Î. ¡. ∑Ô‡ÌÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ٷ ÂÍ‹˜: “ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì·›ÓÂÈ Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, ÂÓÒ ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÌÈ· ·ÎfiÌË Û¯ÔÏ‹ ÛÙÔ ›‰Ú˘Ì¿ Ì·˜ Î·È Â¿Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂȈı›, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÌÔ˘ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂ-

ÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·¯ÚÔÓÈο” ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: - ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÂÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¿ÚÈÛÙË ËÏÈÎȷ΋ ηٷÓÔÌ‹, Ôχ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÌÔÚʈÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÒÛÙ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. - ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 306 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË 15.269 ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ 833 ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ (ÏfiÁÔ˜ 1 : 53). - ∏ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË Ì 110 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ (40 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ Î·È 70 π¢∞Ã) Î·È 3 ̤ÏË ∂Δ∂¶ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ (ÏfiÁÔ˜ 1 : 146). - ∏ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Â›Ó·È Â›Û˘ Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÂϯˆÌ¤ÓË Ì 39 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ (5 ÌfiÓÈÌÔ˘˜ Î·È 34 π¢∞Ã), Ì ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÂÏÏ›„ÂˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ §·Ì›·˜ Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·ÓÙ·È Û 3 ‚È‚ÏÈÔıËÎÔÓfiÌÔ˘˜ (¶∂ ‹ Δ∂). - ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ 18 ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi 36 ̤ÏË

∂∂¢π¶ Î·È 57 ̤ÏË ∂Δ∂¶ (Û‡ÓÔÏÔ 93), ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÂ·ÚΤ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ (164 ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó¿ ̤ÏÔ˜ ∂∂¢π¶/∂Δ∂¶) Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ (4,6 ̤ÏË ¢∂¶ ·Ó¿ ̤ÏÔ˜ ∂∂¢π¶/∂Δ∂¶). - ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ Â·Ó‰ÚÒÓÂÈ ÙȘ ∞η‰ËÌ·˚Τ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 157 ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜ (34 ÌfiÓÈÌÔ˘˜, 123 π¢∞Ã). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·˘Ùfi Â·Ó‰ÚÒÓÂÈ ÙȘ 5 °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ™¯ÔÏÒÓ Î·È ÙȘ 18 °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û 5 ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ fiÏÂȘ (μfiÏÔ˜, §¿ÚÈÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·, ΔڛηϷ, §·Ì›·). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙˆÓ °Ú·ÌÌ·ÙÂÈÒÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 69 ˘¿ÏÏËÏÔ˘˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ 88 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ΔÔ̤ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ/∫ÏÈÓÈÎÒÓ ÙˆÓ ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ (ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 35 ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›), ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ÚÔÛfiÓÙ· (οÙÔ¯ÔÈ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ‹/Î·È ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜) Î·È ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi Ù¯ÓÈÎfi Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ·Ó¿ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ˘¿ÏÏËÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ˜ ÛÙ· ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·/∫ÏÈÓÈΤ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 173:1 Î·È 4,9:1 (‹ 249:1 Î·È 5,8:1 ·Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ÙÔ ΔÌ‹Ì· π·ÙÚÈ΋˜) Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô-ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙˆÓ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. - ªÂ ‚¿ÛË fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÚÒÙ· Ù· 2 Ó¤· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙË §·Ì›·.


ª·ÁÓËÛ›· 15

ΔƒπΔ∏ 3 ™E¶TEMBPIOY 2013

¶ÚÔ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¤¯Ó˜ Ì ·Ú¯‹ ÙË ¢∂£

¢È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ΢ÚȷοÙÈÎË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÚÒÙ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÔ‚ÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÂÌfiÚˆÓ, Ô˘ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÓÈ·›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ΢ÚȷοÙÈ΢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ. ∞˘Ùfi ÂÈÛ‹Ì·Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ °™∂μ∂∂ Î. °. ∫·‚‚·ı¿, Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì·˙› ÙÔ˘. Ãı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÚÈԉ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂μ∂.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë °ÂÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ μÈÔÙ¯ÓÒÓ ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (°™∂μ∂∂) ηٿ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ì ·Ú¯‹ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¢∂£) ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô Î. ∫·‚‚·ı¿˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì·˙È΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ∏ °™∂μ∂∂ ıˆÚ› ÚÔÊ·Ó¤˜ ˆ˜ “Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈÏËÊı›, ÙfiÛÔ ˆ˜ Ë ¢∂£ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ˆ˜ ‚‹Ì· ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ì¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÁÈ· ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Ù· ›‰È· Ù· ̤ÙÚ·, Ô˘ ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·È ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÏÔÁÈ΋˜ Î·È ÌÂϤÙ˘, Ù· ÔÔ›· ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Î·È ÙfiÛÔ “ÎÔÌ„¿” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ‰ÂÓ ı›ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡ÓÙÔ̘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ù˘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙË ¢∂£. ªÂ ̤ÙÚ·, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiˆ˜ Ë ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ›ÛÚ·ÍË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂›Ûڷ͢ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÊÂÈÏÒÓ (∫∂∞√), ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÓfiÌÔ˘˜, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍÔÓÙÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎ ÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎÔ‡ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ Ï¿ÓÔ˘ Î·È Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜ ÙˆÓ ·ÚÈıÌÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔÈ, Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞, Ô Î. ∫·‚‚·ı¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “›¯·Ì ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔ 23%, ·ÔÚ-

● ∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂μ∂∂ ÛÙÔ μfiÏÔ

ÚÔÊ‹Û·Ì ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ, ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙË ¢∂∏ Î·È Ù· η‡ÛÈÌ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÙÈ̤˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈ΋ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞, “ÁÈ·Ù› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ·Óı›ÛÙ·Ù·È ¤ÙÛÈ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÏԢΤÙÔ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ ™¢√∂, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ó· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó Ù›ÔÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÎÒÓ. ÕÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È ı¤Ì· ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡”.

∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫˘ÚȷΤ˜ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î. ™ÎÔÚ›ÓË Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ‰‡Ô √ÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Î. ™‡ÚÔ˘ Î·È ΔÛ·Ú‰·Î¿, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·-

ÛΤ‰·Û˘ Î. ∞ı·Ó·Ûfi, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ‹ ÌË ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜. √ Î. ∫·‚‚·ı¿˜ ÂͤÊÚ·Û ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Â¤ÊÂÚ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¿ 0,5% ÌfiÏȘ Î·È Î·Ù¿ 15% ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ∑‹ÙËÛ ‰Â ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙË ‰È·‚ԇϢÛË, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ “ÛÙ· ÔÏÈÁÔÒÏÈ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ “ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ù· fiÚÁ·Ó¿ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ··ÚÙ›·” . ∂ÈÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ “Ë ·ÁÔÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÏÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘ Î·È Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‹‰Ë “Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú-

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ °™∂μ∂∂ Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

¯Ë˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛηϤÛÂÈ ÁÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÌÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË Ù˘ “£” Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂μ∂∂ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÙ¿ ∫˘ÚȷΤ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜, ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ÔÈ· ∫˘Úȷ΋ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔÈο, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ¤Ï¢ÛË ÂÓfi˜ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘, ÂÂȉ‹ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙ· ¿Óˆ ·fi 250 Ù.Ì. Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ∫˘ÚȷΤ˜.

∏ ¶∞™∂μ∂ ∫Ï›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞™∂μ∂. ∏ ¶∞™∂μ∂ ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ “Ó· οÓÔ˘Ó ‰È΋ ÙÔ˘˜ ˘fiıÂÛË ÙËÓ ·ÂÚ-

Á›· Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó: ∫·ÌÈ¿ ηٿۯÂÛË ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ Ï·˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ¶¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ªÂ›ˆÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ¯ˆÚ›˜ Ì›ˆÛË Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ∞ÔÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂. ¡· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÒÚ· οı ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÛÙÔÓ √∞∂∂. ™ÊÚ¿ÁÈÛÌ· ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ·ÛıÂÓ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ ηٿ Ù· 2/3 ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ. ∂›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó, Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, ¯ˆÚ›˜ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡˜. ∫·ÌÈ¿ Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁ›· 26% ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÙˆÓ “·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ” . ªÈ· ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÓÔȯٿ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ∫·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘”.

™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË

∂ÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Ë ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂∫∂º∂ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÔÏ˘¯ÏˆÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÔÍÈÓÒÓ, ÔÏ˘¯ÏˆÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ÊÔ˘Ú·Ó›ˆÓ Î·È ÔÏ˘¯ÏˆÚÈˆÌ¤ÓˆÓ ‰È·Ê·ÈÓ˘Ï›ˆÓ Û ‰Â›ÁÌ·Ù· ˙ˆÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó Û ·fiÛÙ·ÛË 25 ¯ÈÏ. ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, Ô˘ ͤÛ·Û ÛÙȘ 1-62013, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˘ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ˙ˆÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ıÂÛÌÔıÂÙËÌ¤ÓˆÓ ÔÚ›ˆÓ (2,5 - 5,5 40pg/g Ï›Ô˘˜, ÁÈ· ‰ÈÔ͛Ә, ÁÈ· ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ‰ÈÔÍÈÓÒÓ Î·È PCBs Î·È ÙÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ÙˆÓ ind PCBs ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi 1259/2011/∂∫ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ΔÌ‹Ì· μÈÔÌ˯·Ó›·˜,

ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙË μ’ μπ¶∂ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂΉËÏÒıËÎÂ Ë ˘ÚηÁÈ¿. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘·ÓÙ¤˜, Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÊÏÂÍË ÛˆÚÒÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ˘ÔÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ (·Ôη˝‰È·) η‡Û˘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∞fi Ù· ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ‰ÔÎÈÌÒÓ ÙˆÓ ÏËÊı¤ÓÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ: 1. ƒ˘·ÓÙ¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÍÈο ÔÚÁ·ÓÈο ÌfiÚÈ· (·Ï‰Â‡‰Â˜, ÔÏ˘¯ÏˆÚȈ̤ӷ ‰ÈÊ·ÈÓ‡ÏÈ· Î.Ï.) ‰ÂÓ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ

● ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ˘ÚηÁÈ¿˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÌÈÎÚ‹ Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û ̷ÁÁ¿ÓÈÔ, ¯·ÏÎfi, „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ÌfiÏ˘‚‰Ô

ÛÙ· ÂÈÊ·ÓÂȷο, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ÛÙ· ˘Ô-ÂÈÊ·ÓÂȷο ‰Â›ÁÌ·Ù· ‰¿ÊÔ˘˜. 2. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‚·Ú¤ˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, Û ·fiÏ˘Ù˜ ÙÈ̤˜, Â›Ó·È Û Â›‰· Û¯ÂÙÈο ¯·ÌËÏ¿, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÂȯˆÌ¿ÙˆÛ˘ ÙÔ˘

¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÓÙfi˜ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË ÌÂÙ·ÏÏÔÔÈËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· (Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·) Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÙÔÈ·‡ÙË (¯˘Ù‹ÚÈ·). 3. ∏ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡

˘ÚηÁÈ¿˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÒÓ ÛÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Â›¯Â ÌÈÎÚ‹ Â›‰Ú·ÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Û ̷ÁÁ¿ÓÈÔ, ¯·ÏÎfi, „¢‰¿ÚÁ˘ÚÔ Î·È ÌfiÏ˘‚‰Ô, Û ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ÔÚÈÔıÂÙÂ›Ù·È Ï›Á˜ ‰Âο‰Â˜ ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÌfiÏ˘‚‰Ô˜ ·Ó Î·È Û Ôχ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÛË Î·È ‚¿ıÔ˜, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·fi ÂÎχÛÂȘ ÙˆÓ ÂÓ·ÔÙÈıÂÌ¤ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. 4. √È ÂÎχÛÂȘ ÙÔ˘ η̤ÓÔ˘ (·ÔÙÂÊڈ̤ÓÔ˘) ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ηχÙÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜ ÙˆÓ ÛˆÚÒÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÓ·ÔÌÂ›Ó·Ó ·fi ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿, Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ 2005/33/∂∂ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ ·ÔÙÂÊڈ̤ÓÔ ˘ÏÈÎfi ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰È¿ıÂÛ˘ Û ÃÀΔ∞. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ-

¿Ú¯Ë˜ Î. °. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∂›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÂÙÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·Ôʇ¯ıËΠÙÂÏÈο Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹, Ì ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ›Ûˆ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÂϤÁ¯Ô˘˜, Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‡. ™ÎÔfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙÒÛÂˆÓ ·fi ηٷÛÙÚÔʤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÚfiÏ˄˘, ÂÓÙÔÈÛÌÔ‡, ÂÎÙ›ÌËÛ˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ Ô˘ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜”.


16 M·ÁÓËÛ›·

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘

Δ

ËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ‰Ú¿ÛÂˆÓ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ·fi fiÔ˘ ‰È·Ê¿ÓËÎÂ Ë ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. √Úȷο, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ Ô˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. √È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ˆ˜ ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 10% ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ·Ó¿ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Û˘ÓÔÏÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ÂÛfi‰ˆÓ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·fiÎÏÈÛË 9,57%.

°È· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ÛÙfi¯Ô˘ Â›Ó·È 31,42%, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù¤ÏË, ÂÓÔ›ÎÈ· ·fi ·Î›ÓËÙË, ÚfiÛÙÈÌ· Î.Ï., Ë ·fiÎÏÈÛË Â›Ó·È 7,82% Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ Ë ·fiÎÏÈÛË Â›Ó·È 0%. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ·Ó¤Ï˘Û ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ÙÔ˘ 2013, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈÛÚ·¯ı¤ÓÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘. √È ÙÈı¤ÌÂÓÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ·’ Î·È ‚’ ÙÚÈÌ‹ÓˆÓ ‹Ù·Ó 41.171.542,53 ú Î·È ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·’ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ‹Ù·Ó 33.474.637,66 ú. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ Â›Ó·È -7.696.9074,86 ú. √ ÛÙfi¯Ô˜ Úfi‚Ï„˘ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÏËڈ̤˜ ‰··ÓÒÓ ‹Ù·Ó 26.574.031,35 ú Î·È ÔÈ ‰·¿Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Â›Ó·È 22.815.815,95 ú. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ 3.758.215,40 ú. ΔÔ ËÏ›ÎÔ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 3.938.689,46 ú ‰È¿ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 41.171.542,52 ú ‰›ÓÂÈ ÔÛÔÛÙfi ·fiÎÏÈÛ˘ -9,57%, ÙÔ ÔÔ›Ô Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi (‰ËÏ·‰‹ οو ÙÔ˘ 10%). ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÚԂ› Û ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ·ÔÎÏ›ÛÂˆÓ ‰ÈfiÙÈ Ù· ¤ÛÔ‰· Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÎÔÚÌfi Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞Ú¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂͤٷÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ÙˆÓ

¢ÂÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜

● ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÂÓÈο Û ηϋ ı¤ÛË ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 7,82%, Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ 10%, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˆ˜ ‚¿ÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

ÛÙfi¯ˆÓ Û ÔÛÔÛÙfi 31,42% ™ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ - ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÈÛÚÔ¤˜ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· “£∏™∂∞™” , “∂™¶∞” , ‰È¿ÊÔÚ· ÂȯÂÈÚËÛȷο ‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷο, ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î.Ï. √ Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙˆÓ ÈÔ ¿Óˆ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·ÂÈÚÔÂÏ¿¯ÈÛÙË Â›Ó·È Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó. ∏ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Ù·

∂ÚÒÙËÛË ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÁÈ· ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ ∂ƒøΔ∏™∏ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÌËÙÈο ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ “Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ë ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì ڢıÌfi 4,6% Î·È Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ fiÔ˘ Ô Ú˘ıÌfi˜ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Â¤ÎÙ·Û˘ ˘Ô¯ˆÚ› ηٿ -7,3% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Ì ٷ ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÂχıÂÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ó· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· 13,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ›‰È· ηٿÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·Ù› Î·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. ΔËÓ ›‰È· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ù· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο ‰¿ÓÂÈ· ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙ· 72,2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÌÂȈ̤ӷ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ù¿ Ù· ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο, ·ÏÏ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·Ú¿ ÙȘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ, fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÏÂÈÛÙ¤˜ ÛÙÚfiÊÈÁÁ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÏÏ¿ Ë ÚÔ‹ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ηٿ 855 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ πÔ‡ÏÈÔ. Ÿˆ˜ Â›Û˘ “‰È·ÚÚ¤ÂÙ·È” , ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ “stress tests” Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ fiˆ˜ ›¯Â ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› ÚÔ ÌËÓÒÓ, Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ Black Rock ı· ‰Â›ÍÂÈ “ÙÚ‡·” ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Ù· 6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ªÂÙ¿ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‰fiıËΠÙÔ ÚÒÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ 28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ (2008), ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÔÛfi Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ÛÙ· 321 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ‰È¿ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓ‹. ∫·ÙfiÈÓ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜, Ò˜ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â·ÓÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë ÂÈı˘ÌËÙ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ì fiÚÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˆÊ¤ÏÂÈ·˜;” .

·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈ· ‹ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Úfi‚ÏÂ„Ë Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙfi¯ˆÓ. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÂÈ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÂÛfi‰ˆÓ - ÂÍfi‰ˆÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ. ΔÔ ı¤Ì· ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ.: 30040/24-72013 ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ¢‹ÌÔ Ó· ÌËÓ ÚԂ› Û ˘Ô¯ÚˆÙÈΤ˜ ·Ó·ÌÔÚÊÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÛÔ‰·.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ¿Óˆ ÙÔ˘ 10%. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· “¶ÚfiÛÔ‰ÔÈ ·fi ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›·” ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 11,95%. ∏ ·ÈÙ›· ΢ڛˆ˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ ·fi ÌÈÛıÒÌ·Ù· ÌÈ·˜ ÙÔÈ΋˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜. ™ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ Δ·Ì›· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ Ó· ÚԂ› Û ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ı· οÓÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÒÛÙÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ‡ÍÈÌÔ˜ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ٛÙÏÔ “ŒÛÔ‰· ·fi ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË 11,82%. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ‡ÙÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¯ÚÔÓÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙË ¢∂∏, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ì·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ ηٷӷψ٤˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ٛÙÏÔ “§ÔÈ¿ Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰·” ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ 21,08% (·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ‹‰Ë ÂÈÛ¤Ú·Í 130.000,00 ú ÁÈ· ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ. ∂¿Ó Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯Ú‹Ì·Ù· ›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ›¯Â ηχ„ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ 65.490,99 ú. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ù¢Í˘ ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¤-

ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· “¶ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ - ¶ÚfiÛÙÈÌ· - ¶·Ú¿‚ÔÏ·” ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË 15,08 %. Δ· ¤ÛÔ‰· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ∫.√.∫. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ÂÂȉ‹ ÁÓÒÚÈ˙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ¤¯ÂÈ ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ·‡ÍËÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ (ÙˆÓ ÙÚ¯fiÓÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. •ËÚ·ÎÈ¿, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ∫∂¶À√, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ·Ú¯Â›Ô Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ·Ú·‚¿Ù˜ Î·È ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ٛÙÏÔ “§ÔÈ¿ ¤ÎÙ·ÎÙ· ¤ÛÔ‰·” ˘¿Ú¯ÂÈ ˘ÛÙ¤ÚËÛË 12,92%. ∏ ˘ÛÙ¤ÚËÛË Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ ÂÂȉ‹ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Îˆ‰ÈÎfi Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¿ ÌÈÎÚ¿ (ÛÙfi¯Ô˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÌfiÏȘ 46.499,23 ú). “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ë ÔÚ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÛfi‰Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Â›Ûڷ͢ ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ Ì·˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ¤ÙÔ˘˜ 2013” ÙfiÓÈÛÂ. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ì ٛÙÏÔ “ŒÛÔ‰· ¶.√.∂. ¤ÎÙ·ÎÙ·” ˘¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ÛÙ¤ÚËÛË 48,04%, ·ÏÏ¿ Î·È Â‰Ò Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿ Â›Ó·È Û ٿÍË Î·È ·ÎfiÌË ÈÔ ÌÈÎÚ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô. ™˘ÓÔÏÈο Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô Î. •ËÚ·ÎÈ¿˜ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÂÓÈο Û ηϋ ı¤ÛË ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÏÂÈÌÌ· 7,82%, Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ 10%, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ¤¯ÂÈ ÙÂı› ˆ˜ ‚¿ÛË ·Ô‰Ô¯‹˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ.

ΔÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∫¶√§ ·fi 50.000ú Û 150.000ú

∂ÍÔÊÏ› ·ÏȤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Û ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Δ√ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ¤‰ˆÛÂ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Î·È ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÒÓ, Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÔ˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∫¶√§ ·fi 50.000ú Û 150.000ú. ¢›ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂∫¶√§ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 100.000ú Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 Î·È Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ·Ó¿Û· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÙ·È Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. Ÿˆ˜, Â›Û˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∂∫¶√§ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È 17 ¯ÚfiÓÈ·, Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÚ›Ô‰Ô 10 ÌËÓÒÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫¶√§ Î. ÷Ϥ‚· ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÛÙȘ ·È¯Ì¤˜ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∫ÔÈ-

● ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂∫¶√§ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ٿ͈˜ ÙˆÓ 100.000ú Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010

ÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ - ∂∫¶√§, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‰Ú¿ÛÂÒÓ Ù˘, Ô˘ ·fi ÙÔ 1996 ¤¯ÂÈ ÂÈÙÂϤÛÂÈ. ∞Ôχو˜ οıÂÙÔ˜ Î·È ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ‹Ù·Ó Ô Î. ÷Ϥ‚·˜, Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ¿ÓÙ· Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÛΤ„Ë Î·È ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓÔ ÂÚ› ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ‹ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ Ù˘ ∂∫¶√§, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÙÔ 1996 ÂÈÙÂÏÔ‡ÛÂ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÂÈÙÂÏ› ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi - ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ηӤӷ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛÙÂ-

Úԇ̠ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ΔË Ï‡Ë ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ, Â›Û˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ „‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂∫¶√§, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÙfiÛÔ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ 2009, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2012.

¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Â·Ó·Û‡ÛÙËÛ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∫·ÎÔÔÈËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ‰›ÓÔÓÙ·˜ χÛÂȘ Û ¿ÙÔÌ· ·Ó‹ÌÔÚ· Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ηÎÔÔÈË̤ӷ ¿ÙÔÌ·. ™‹ÌÂÚ· ˘ÏÔÔÈ› Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Î·È ‰ÈÂΉÈΛ Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∫¶√§ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÁÈ· η̛· ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ‰ÂÓ ı· ÂÓ‰ÒÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ô‰ËÁËı› Û ÎÏ›ÛÈÌÔ Ë ∂∫¶√§ Î·È Ó· ·Ô‰˘Ó·Ìˆı› Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓË ÙfiÛÔ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜, fiÛÔ Î·È ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘, fiÙÈ Î·È ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Â›Ó·È ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÛÙËÓ Î¿ı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ‰›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·, ÙfiÛÔ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂∫¶√§ Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û ·fiÏ˘ÛË” .


ª·ÁÓËÛ›· 17

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¢Ú¿ÛÂȘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

“∫·˘Ù‹” ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÈÚ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ãı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÂÚÈfi‰Â˘Û·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Ì ÛÎÔfi ÙË Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂı·˘ÚÈ·Ó‹ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË (12 Ì.) ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ Ù¤ıËÎ·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿ÓÔÈÍ·Ó ¯ı˜ Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

ΔÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛˆÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: -™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË - Û˘Ó·˘Ï›·, ÛÙȘ 20.30, ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™ÙË Û˘Ó·˘Ï›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÁηÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Î·È ÔÈ PasaTempo. -ΔËÓ ¶¤ÌÙË, 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 19:30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ °.™. Â›Ó·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· ı· ÌÂÙ·‚È‚·ÛÙ› ÛÙË ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ∂§ª∂ ÛÙȘ 9 ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. -ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™Â٤̂ÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ ∂§ª∂ Î·È ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Û ·ÓÂÏÏ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÚÔ¤‰ÚˆÓ & ·ÈÚÂÙÒÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. -∂›Û˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ì ¢ηÈÚ›· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ¢∂£. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ·fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. 7. ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÙËÓ Ë̤ڷ „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘

● ΔËÓ ¶¤ÌÙË 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ 19:30, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi ı¤Ì· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ʈÙfi ·Ú¯Â›Ô˘)

ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ “·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË” Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. -∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 19.00, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ¤ÎÙ·ÎÙË ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Î·È Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÒÓ·. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ™¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ÎÔÚ˘ÊÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜... ŸÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıËηÓ. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û π‰ÈˆÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÔÏfiÎÏËÚË

ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ·Ú·ÙÂı› Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‚¿Ú‚·ÚˆÓ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿Ï˘Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ ‚›·ÈÔ ‰ÈˆÁÌfi ηıËÁËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ·fi Ù· ™¯ÔÏ›·, ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÌËÚ›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ì·ÛÙ ·ÏÏËϤÁÁ˘ÔÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, Û οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌfiÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·fiÌ·¯Ô˘˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜. √ ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ ÎÏ·‰ÈÎfi˜. ∂›Ó·È ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒ-

Ó· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ÎÔÈÓˆÓÈο ·Á·ı¿ Ù˘ ¶·È‰Â›·˜, Ù˘ ÀÁ›·˜, Ù˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂›Ó·È ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, οı ÁÔÓ¤·, οı ӤÔ, Ó¤Ô˘˜, οı ÔÏ›ÙË, Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì·˙› Ì·˜, Û ¤Ó· ÎÔÈÓfi ̤وÔ Û˘Ì·Ú¿Ù·Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ÛÙÚ·ÁÁ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞˘Ùfi˜ Ô ™Â٤̂Ú˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ··Ú¯‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜” .

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∞’ §˘Î›Ԣ ÛÙ· ∂¶∞§, ∂¶∞™, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· °ÂÓÈο §‡ÎÂÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜, “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› η̛· Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ∂›Û˘, Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¤ÁÁÚ·Ê· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿. ∂›Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ÌÂ-

ÙÂÍÂÙ·Ûı¤ÓÙ˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜, fiˆ˜ °Ú·ÊÈÛÙÈ΋˜, º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, ∫ÔÌ̈ÙÈ΋˜, ·ÊÔ‡ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ¯¿Ô˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ò˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘ÌÂ. ΔÔ Îϛ̷ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È ‚·Ú‡ Î·È Ë Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ηÎÔ‡˜ ÔȈÓÔ‡˜ Ì ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ÙȘ ÌÂٷٿÍÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ¡ÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ ·Ô˘Û›· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ô˘ ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ʇÁÔ˘Ó Î·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Û¯ÔÏ›·, ÓÈÒıÔ˘Ì ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Û ÔÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·‡ÚÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηٷ‚·Ú¿ıÚˆÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¶·È‰Â›·˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ÎÂÓÔ‡ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÔÈ Î·ÚÂÎÏÔΤÓÙ·˘ÚÔÈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™·‚ÂÏ›‰Ë˜.

∂ÁÁڷʤ˜ Û ¢ËÌÔÙÈο¡ËÈ·ÁˆÁ›· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·fi ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ Î·È 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Î·È Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›·. ∂›Û˘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ٷ ÚÔÓ‹È·. ∞ÎfiÌË ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·fi Û¯ÔÏÂ›Ô Û ۯÔÏ›Ô.

√È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Û Ӥ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË

ΔËÓ ¶¤ÌÙË ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ª∂£∞Àƒπ√ ¶¤ÌÙË ı· ·Ô-

Ê·Û›ÛÔ˘Ó Û Ӥ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·Ó ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÂÚÁȷΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÁ›· Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi. Ãı˜, Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷ٤ıËΠÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË, ηıÒ˜ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú¢ÚÈÛÎÔÌ¤ÓˆÓ ¯ı˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚÔ ‰ÂηË̤ÚÔ˘ Ì ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. Õ‰. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ¤ÓÙ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û ÌÈ· ·ÈÊÓȉȷÛÙÈ΋ ΛÓËÛË Ù¤ıËÎ·Ó Û ·ÚÁ›·, ·ÊÔ‡ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ À-

● ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηٷ٤ıËΠÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ›ıËΠ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË

Á›·˜ ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· “·ÁÒÛÂÈ” Ë ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜, “ηٷı¤Û·Ì ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·-

ÓÙ›ıÂÛ‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ¿‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÁ›· Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ó¤· Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÒÛÙ ӷ

‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â› Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ô˘ ηٷı¤Û·Ì ÁÈ· ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂı› Û ·ÚÁ›· Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂›Û˘, ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ÈηȿÎÔ˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÁ›· ÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ∞ÎfiÌË, ÚÔÙ¿ıËΠӷ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, ηıÒ˜ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› ·Ófi ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ fiÙÈ ÙÔ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ

ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙËÓ ·ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÔ‡, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù¿¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Ó· ı¤ÛÂÈ Û ·ÚÁ›· ÙÔ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¢Ú·ÌËÙÈÓfi, “ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÀÁ›·˜ Î·È ¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙfiÛÔ Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÛÔ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û‡ÁÎÏËÛË ÙÔ˘ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÚÁÈÒÓ ÙˆÓ Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ ∞¶√ ÙÔ ∂¶∞§ ∞ÁÚÈ¿˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2013 - 14 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÔ‰›ÛÙËÎ·Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Ú·˜ ‚›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ú·ÂÌfiÌÂÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÙÔÌ›˜: ∞) √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È À·ÏÏ‹ÏˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. μ) ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ∏/À. ™ÙËÓ ·’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ™ÙË ‚’ Ù¿ÍË ÂÁÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ·ÁfiÌÂÓÔÈ ÛÙË μ’ ∂¶∞§ Î·È ÛÙË μ’ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Δ∂§, ∂¶§, Δ∂∂, ∂¶∞§ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ̤·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ·fiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË Á’ Ù¿ÍË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó: ·) √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ∞’ ·ÎÏÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ‚) ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›ˆÓ Δ∂§, μ’ Î‡ÎÏÔ˘ Δ∂∂ Î·È ∂¶∞§ ÁÈ· ·fiÎÙËÛË ¿ÏÏ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ̤·. ΔÔ Û¯ÔÏ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∞ÏÏÔ‰·ÒÓ Î·È ¶·ÏÏÈÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢π∞¶√§π™, ¢Ú¿ÛË 4: ∂ÈÌfiÚʈÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ¢Ú¿ÛË 7: ™‡Ó‰ÂÛË Û¯ÔÏ›Ԣ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜. ∂›Û˘, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiˆ˜ ÙÔ Comenius, Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÏ˘ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÌÚ¿ÍÂˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. Δ· ÙËϤʈӷ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏËÚÔÊÔÚ›· Â›Ó·È 24280 91097 Î·È 24280 97071.

∞ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ·˙¿ÚÈ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ∞¶√ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ™Â ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, 298-2013, ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì·˜ (ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡) ÛÙËÓ ÂÌÔÚÔ·Ó‹Á˘ÚË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡. 2323/1995 “À·›ıÚÈÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , ÙÔ˘ ¶.¢. 254/2005 “ƒ‡ıÌÈÛË ˘·›ıÚÈÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘, Ï·Ófi‰ÈÔ˘ Î·È ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘” Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi fiÛÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆÏÒÓÙ·˜ Ù· ÂÌÔÚ‡̷ٿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ “·˙¿ÚÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” .


18 M·ÁÓËÛ›·

ΔƒπΔ∏ 3 ™E¶TEMBPIOY 2013

∂ȉÔÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ

Δ√ π¡∂ °™∂∂, ̤ÏÔ˜ Ù˘

Ô ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙË ¢È·Ú΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÔÚʈÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÓfiÌÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È §ÔÈ¤˜ ¢È·Ù¿ÍÂȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ” .

ŒÓˆÛ˘ ºÔÚ¤ˆÓ (πª∂ °™∂μ∂∂, π¡∂ °™∂∂, π¡∂ªÀ ∂™∂∂, π∂∫∂ª Δ∂∂ ∞∂, ∫∂∫ °™∂μ∂∂, ∫∂∫ π¡∂ °™∂∂, ∫∞∂§∂ ∂™∂∂), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Î·È ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ - ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. Δ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù˘ ηٿÚÙÈÛ˘ ›ӷÈ: “ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË: Δ¯ÓÈΤ˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜ - ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” , “ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË: ¶Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· - ∂Ù·ÈÚÈ΋ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∂˘ı‡ÓË (∂∫∂) - ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›·” , “ŒÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË: ∫Ï·‰ÈÎÔ› Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ› - ™˘ÛÙ¿‰Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , “√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚ‹˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ - “Business to business” , “√ÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈÎÚ‹˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ‹˜ Âȯ›ÚËÛ˘ - ÀÔ¯ÚÂÒÛÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ºÔÚ¤ˆÓ - √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÙÚ›ÙˆÓ”, “¢ÈÂÚ‡ÓËÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, ¤Í˘Ó˜ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË”, “∂ÊԉȷÛÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË (logistics management), “√ÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜”, “πηÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜”, “πηÓfiÙËÙ· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜”. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ηٿÚÙÈÛ˘ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ Î¿ı ¤Ó· Â›Ó·È ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 40 ˆÚÒÓ Î·È ÌÂ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ 25 ¿ÙÔÌ·. ™˘ÓÔÏÈο ı· ηٷÚÙÈÛÙÔ‡Ó 275 ¿ÙÔÌ·. √È Î·Ù·ÚÙÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì 5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÒÚ· ηٿÚÙÈÛ˘ (ÌÈÎÙ¿). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ·ÈÙ‹ÛÂȘ: μfiÏÔ˜, ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 38, ÙËϤʈÓÔ-fax: 24210-24735, 24210-39400, email: isotitaek volou@gmail.com, Î. ¶ÂÚÈÛÙÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·.

™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÁÚ·Ê‹˜ Braille Δ√ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·ËÚ›· ŸÚ·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª¿ÁÓËÙ˜ Δ˘ÊÏÔ›” ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰¤¯ÂÙ·È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÚ·Ê‹˜ Î·È ·Ó¿ÁÓˆÛ˘ Ù˘ÊÏÒÓ Braille. ÀÔ‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛˆÓ-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ 9.30 ¤ˆ˜ 13.00 ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Â› Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 152-∞Óı. °·˙‹, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210 27464.

¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ: “Ÿ¯È” Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ

Δ

™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Â›Ó·È Ì¿ıËÌ· ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙËÓ ∞’ §˘Î›Ԣ Î·È Ì¿ıËÌ· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ μ’ Î·È °’ §˘Î›Ԣ. ™ÙË °’ §˘Î›Ԣ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ÙˆÓ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈÎÒÓ ÁÚ·ÙÒÓ ·ÔÏ˘ÙËÚ›ˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο (·fi ÙÔ 2000) ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ - ∞∂¶¶” ηٷÚÁ›ٷÈ. ∏ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ˘fi‚·ıÚÔ˘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ∞∂π Î·È Δ∂π Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ΔÌ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ·ÏÁÔÚÈıÌÈ΋ ÛΤ„Ë Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÂÊfi‰ÈÔ, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈο ΔÌ‹Ì·Ù·, Û ΔÌ‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Û ΔÌ‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜ Î.Ï. ΔÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹‰Ë Â¤ÙÚÂ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· Ì·˜ ÙfiÛÔ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· “∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” , fiÛÔ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ÂÈϤÍÂÈ ¿ÏÏ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ˘Ô‚¿ıÚÔ˘ ÛÙȘ ‰‡Ô ηÙËÁÔڛ˜ ÊÔÈÙËÙÒÓ ‹Ù·Ó ·Ú·¿Óˆ ·fi ÂÌÊ·Ó‹˜. ΔÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÈÛÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÔ ˘fi‚·ıÚÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ‹ ΔÌ‹Ì·Ù·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÙ·È Î·Ó Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÏÔÁ‹˜. ∂ÓÒ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘, ÔÚıÒ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ‰‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ - ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ - ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÒÓ

● ΔÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜

™Ô˘‰ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÀÁ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË μÈÔÏÔÁ›· ·ÓÙ› ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, Ì χË ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜ ÙˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋, ÙȘ æËÊȷΤ˜ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙËÓ ∂ÈÛÙ‹ÌË ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ªË¯·ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ™ÙËÓ “æËÊȷ΋ ∂Ô¯‹” Ë ·fiÎÙËÛË ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ηıÈÛÙ¿ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙfiÛÔ Û ·ÙÔÌÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›‰Ô. ∂ÈϤÔÓ, Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏϘ ıÂÙÈΤ˜ ÂÈÛً̘ Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÙÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˘, ¿-

ÌÂÛÔ˘ Î·È ÊıËÓÔ‡ ÂÈÚ·Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Û˘ÁÎÚÔÙË̤Ó˘ Î·È ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ ·ÈÙ›Ô˘-·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›‰Ô, Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·ÚÓËÙÈÎÔ‡ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ıˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷ΋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÂÍÂÏÈÁ̤ÓÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ Î·È ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ ÛÙ· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ΔÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘”.

°›ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ §Â˘ÎˆÛ›·˜ √π Ӥ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÔÈ Â˘-

ηÈڛ˜ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô PARK HOTEL ÛÙÔ μ√§√. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ Â›Ó·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ ÙfiÛÔ ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ¢√∞Δ∞¶ ˆ˜ ÔÌÔÙ·Á¤˜ Î·È ÈÛfiÙÈÌÔ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π, ÚÔÛʤÚÂÈ ‰Â Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔÙ˘¯È·ÎÔ‡ (Bachelor), ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ (ªaster) Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ (Ph.D) ÂÈ¤‰Ô˘. ø˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˜ ÛÔ˘‰¤˜ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Û 44 ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ˙‹ÙËÛ˘ (fiˆ˜ π·ÙÚÈ΋˜, º·Ú̷΢ÙÈ΋˜, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, ¡ÔÌÈ΋˜, ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À, º˘ÛÈÎÔıÂÚ·›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ¡ÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜, μÈÔÏÔÁ›·˜, ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜, ∂ÈÛÙ‹Ì˘ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (°˘ÌÓ·-

ÛÙÈ΋˜), ∞ÁÁÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ Î·È ºÈÏÔÏÔÁ›·˜, ªÔ˘ÛÈ΋˜, ÃÔÚÔ‡ Î.Ï.). Δ· ΔÌ‹Ì·Ù· ¡ÔÌÈ΋˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘, º·Ú̷΢ÙÈ΋˜, æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙ› ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÊÈϤÛÙÂÚ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ·ÓÙÈÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÚÔ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ì ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi Î·È º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·,

ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ȉÈο ÙÔ ΔÌ‹Ì· Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û fiÏË ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ (ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋) ·Ú¿ÏÏËÏË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍÂȉ›Î¢Û˘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Î·È ÙÔ ΔÌ‹Ì· Ù˘ º·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ÂÏÏËÓfiÁψÛÛÔ ÂÎÙfi˜ Û˘ÓfiÚˆÓ. ¶¤Ú·Ó ·˘ÙÒÓ, Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‹ ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ·¢ı›·˜ Û ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÌË ÎÔÈÓÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ó· ·Ó·ÊÂÚı› ˆ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÈϤÁÔ˘Ó Ù· ÂÍ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ ¢√∞Δ∞¶ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¿ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂٷΛÓËÛË ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ), Ì ¤ÌÊ·ÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ∂ÈÛً̘ Ù˘ ∞ÁˆÁ‹˜ (∂ȉÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ∞ÍÈÔÏfiÁËÛË, ¢È‰·ÎÙÈ΋, ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ Δ¯ÓÔÏÔÁ›·), ÙË ™¯ÔÏÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ÙË

¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ MBA. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÔÈÙËÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÛÙ¤Á·Û˘ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÂ Ê˘ÛÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·, ÊÔÈÙËÙÈ΋ Ï¤Û¯Ë ÁÈ· ÙË Û›ÙÈÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¿ÏÏˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙÔ˘. ™˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô‰ÂÈÁÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Û˘Ó¤ÂÈ· Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ÛÔ˘‰ÒÓ, ÚÔˆı› ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤·˜ ÁÓÒÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ §Â˘ÎˆÛ›·˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ 145 Û˘Ìʈӛ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ∂Ú¿ÛÌÔ˘˜ Ì 26 ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˘ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ www.unic-greece.gr ‹ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ 801 1000 709 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) Î·È ÛÙÔ 6972 406560.

™ˆÌ·Ù›· ηٿ ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ÛÙË ™˘Ú›· ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶·ÓÂÏ-

Ï·‰È΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· Ù˘ ¶∞™∂μ∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË Î·È ÙÔ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂›Û˘, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∫·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ - ∫·ı·ÚÈÛÙÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∏¶∞, Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌ›ÚˉˆÓ ÙÔ˘ ¶ÂÚÛÈÎÔ‡ ∫fiÏÔ˘ ÁÈ· ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙË ™˘Ú›·. ∏ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ·ÂÈÏ› Ó· “Ó›ÍÂÈ ÛÙÔ ·›Ì·” ÙÔ˘˜ Ï·Ô‡˜ Ù˘ ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ªÂÛÔÁ›Ԣ. ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎfi fiÏÂÌÔ Î·È ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ. Δ¤ÏÔ˜ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ Δ‡Ô˘Ã¿ÚÙÔ˘ Î·È °Ú·ÊÈÎÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Î·È Î·Ù·‰Èο˙ÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÔχÛÔ˘Ó ÛÙË ™˘Ú›·, ÔÈ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙ¤˜ Ì ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ∏¶∞ - μÚÂÙ·Ó›· - °·ÏÏ›· ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛË ¯ËÌÈÎÒÓ fiψÓ.

∏ ∂ÏÏ¿‰· Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ª∂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ “∂ÏÏËÓÈÎfi ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ” ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ TTG Incontri www.ttgincontri.it - Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙȘ 17 ¤ˆ˜ ÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 ÛÙÔ ƒ›ÌÈÓÈ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∏ ¤ÎıÂÛË TTG Incontri ·Ó¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ¶¿Óˆ ·fi 130 ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Î·È ϤÔÓ ÙˆÓ 600 buyer ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi 60 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ʤÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ 50 ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ μ2μ Ù· ΢ÚÈfiÙÂÚ· Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ ∂ÏÏËÓÔ-πÙ·ÏÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·fi ÙȘ 7 ¤ˆ˜ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ Palakiss. www.palakisstore.com ΔÔ Palakiss Â›Ó·È ¤Ó· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘ Business Center ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÛÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛË Î·È ÒÏËÛË ÂȉÒÓ ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ Î·È ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈ›·˜. ™Â ¤Ó· Û‡¯ÚÔÓÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ϤÔÓ ÙˆÓ 5000 Ù.Ì., 200 ÈÙ·ÏÈΤ˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Î·È ˆÏÔ‡Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÙÔ˘˜. ™ÙȘ 4 ÌÂÁ¿Ï˜ ·›ıÔ˘Û˜ ηٷÓÂÌË̤Ó˜ Û 2 ÔÚfiÊÔ˘˜ ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÔχÙÈÌÔ˘˜ Ï›ıÔ˘˜, Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ· Î·È ·ÛË̤ÓÈ· ÌÈ˙Ô‡.


ª·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 3 ™E¶TEMBPIOY 2013

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·

∞ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ ÛÙË ¢∂£

™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÓÔȯً ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘˙‹ÙËÛË ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™Â٤̂ÚË Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤Ì· “¢ÈÒ¯ÓÔ˘Ì ÙÚfiÈΘ Î·È ÌÓËÌfiÓÈ· - °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆӔ Ì ÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ μ’ ∞ı‹Ó·˜ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ Ù˘ ∂∂∫∂ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î·È ÙÔÓ £ˆÌ¿ ª›˙·, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂∂ ¶√∂-√Δ∞.

∂›Û˘, ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞/ ∂∫ª, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘ Î·È ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÈÓ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ƒ∞ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÔ˘Ó ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ƒΔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ “Ì·‡ÚÔ ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË” Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË. Δ¤ÏÔ˜, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 .Ì. ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ÛÙȘ 10.30 .Ì. ı· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ٷ ¢™ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ªª∂.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ¢∂£

● √ ¢ËÌ. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘

● √ ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜

™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ª¤Û· ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¤‰ÂÈÍ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÙÈ Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ. √È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ Ù˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÂÈÚfiÛıÂÙ· ÌÓËÌÔÓȷο ̤ÙÚ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚fiËÙÔ success story η٤ÚÚÂ˘Û·Ó Ôχ ÓˆÚ›˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ. Δ· Û¯¤‰È· Ù˘ ÁÈ· ·ıÚfi˜ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·Ôχ-

ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÎÏ›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ηٷۯ¤ÛÂȘ ÛÈÙÈÒÓ, Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ, ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, Ï‹ÚÔ˘˜ ʛ̈Û˘ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ì ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ “‰ËÌfiÛÈ·˜” ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÎÔÌ̤Ó˘ Î·È Ú·Ì̤Ó˘ ÛÙ· ÌÓËÌÔÓȷο ̤ÙÚ·, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÙÔ ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi Ï·›ÛÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·›-

ÛÙÂ˘Ù· ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈÏ·˚΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·‰È·ÊÔÚ› Ï‹Úˆ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ÙË ‰ÈfiÁΈÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ËÏË ·ÔÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓÈ·ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ÙÔ ›‰ÈÔ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ. Δ· ÎÂÓÙÚÈο ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ›ӷÈ: “ªÓËÌfiÓÈÔ ‹ ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹” “ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·”, “ÌÓËÌfiÓÈÔ ‹ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ” Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Ó· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË

Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› ÙÔ Ï·˚Îfi ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ÂÏ¢ıÂڛ˜ Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·. ∏ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙË ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi Ù· ÌÓËÌfiÓÈ· Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÊÙˆ¯ÔÔ›ËÛ˘, Ì ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ‰È·ÓÔÌ‹ Î·È ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ì ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ÛÙڈ̿وÓ. °È· ÙÔ ™Àƒπ∑∞, ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· οı ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ·Á·ıÒÓ, ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ˙ˆ‹, ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô: ¡· ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÍÔ˘ÌÂ. ¡· ʇÁÔ˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÚfiÈη Î·È Ù· “ÌÓËÌfiÓÈ·” Ô˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ΔÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙË ¢∂£ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜. √ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈÎ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Î·Ï› Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∂∫μ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ψÊÔÚ›· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ¿‚·ÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ŸÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜.

∞ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘

ÕÚ¯ÈÛÂ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÁÈ· ¿ÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ª∂ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Û ¿ÔÚÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∞ÚÎÂÙÔ› ‹Ù·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÊÙ¿ÚË, ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÂÓÒ ÛˆÌ·Ù›·, ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ Ì·ÎÚ‡ ηٿÏÔÁÔ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ... “ηӤӷ ‚ÔÏȈٿÎÈ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ù· ·Ó·Áη›· ›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜”. √È ™ÔÚÙÔÙÈÌ›ÛÙÚȘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›-

Ù¤ÌÂÚ˜, ÛÂÙ ÁˆÌÂÙÚ›·˜, ¯Ú‹ÛÈÌ· ÁÈ· ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ fiÌÔÚÊÔ ·ÁÒÓ· ÓˆÓ ∞ÏÂÍÈÙˆÙÈÛÙÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” , ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ ·- Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¢Â˘fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛË- ÊÔÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Î·È fi¯È ÌÂ- ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. Δ· ÚÔÛÊÂÌ›· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÂȉÈο ÛÙ·- Ù·¯ÂÈÚÈṲ̂ӷ fiˆ˜: ΔÛ¿ÓÙ· Û¯ÔÏÈ΋, ÁÈ· ÚfiÌÂÓ· ›‰Ë ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰ËÌfi·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘ (ηٿ Ù˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·Ú·‰›‰Ô˘Ó ÛÙ· ÁÚ·ÓÙ: ·) ™ÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ fiÔ˘ ÚÔÙ›ÌËÛË Ô˘‰¤ÙÂÚË ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ› Ó· Ê›· Ù˘ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›·˜, ÎÙ›ÚÈÔ ™ÙÚÂÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ¶¤ÌÙË (6-9 Ì.Ì.) ÏÂÈÙÔ˘Ú- ‰Ôı› Û ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·), ÙÂÙÚ¿‰È· ÊÙ¿ÚË (ΔÔ¿ÏË 97-°·ÏÏ›·˜), ηıËÌÂÚÈÁÔ‡Ó Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ∂ıÂ- 30 ʇÏÏˆÓ Î·È 50 ʇÏψÓ, ÛÙ˘Ïfi, ÌÔχ- Ó¿ (ÂÎÙfi˜ ™·‚/ÎÔ˘) ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÁÚ·ÏÔÓÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆÓ: “§¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ‚È·, Áfi̘, ͇ÛÙÚ˜, ÌÏ¿ÓÎÔ, ÌÏÔÎ È- Ê›Ԣ ( 9 .Ì. - 2 Ì.Ì.). ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Û ¢˘Ó¿ÌˆӔ , ÂÓÒ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6-9 Ì.Ì. ¯ÓÔÁÚ·Ê›·˜, ͢ÏÔÌÔÁȤ˜-¯ÚÒÌ·Ù·, η- Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› 11 .Ì.-2 Ì.Ì., Ì ÛÂÙ›Ó·, ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·- ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ™ÔÚÔÙÈÌÈ- Û›Ô˘ (ηٿ ÚÔÙ›ÌËÛË Ô˘‰¤ÙÂÚË), ÙÛ·- ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ °˘ÓÙ¿ÎÈ Ê·ÁËÙÔ‡ (ÁÈ· ·È‰È¿ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡), ÌÓ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ù· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë ı· ÛÙÈÎÒÓ √Ì›ÏˆÓ ∞’ Î·È “£¤ÙȘ” . ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Û ÔÈÎÔÁ¤‚) ªÚÔÛÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ù¿ÓÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÌ· ·È‰ÈÎÒÓ ÂȉÒÓ ÛÙÔ Â˙Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Old City fi¶√π√Δ∏Δ∞ ™Δ∏¡ ∂∫¶∞π¢∂À™∏ ‚Ï‹Ì·Ù·. Ô˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6-9 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› 11 π ¢ πøΔπ∫ .Ì.-2 Ì.Ì., ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ∞™π√ √ §À Àª¡ ° ·fi ̤ÏË Ù˘ “§¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹∫∂ √ π∫

Δ π¢πø

π√

™’ ÂÌ¿˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ñ √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË - ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ¯ˆÚ›˜ ÂÈϤÔÓ ¯Ú¤ˆÛË ñ ∞fiÎÙËÛË ÍÂÓfiÁψÛÛˆÓ Ù˘¯›ˆÓ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ñ ª·ı‹Ì·Ù· ÛοÎÈ - ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÁÒÓˆÓ ñ ÃÔÚˆ‰›· - ÂÎÌ¿ıËÛË ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ñ ∞ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û ȉÈfiÎÙËÙÔ Á‹Â‰Ô 5Ã5 ñ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ñ ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂΉÚÔ̤˜ - ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ñ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ £ÂÙÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ

∞¡∞∫√π¡ø™∏ °È· ÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ŒÙÔ˜ 2013-2014 ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ù¿ÍÂȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÁÈ· Ì·ıËÛȷΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ √È ∂°°ƒ∞º∂™ ÍÂΛÓËÛ·Ó (Ô‰fi˜ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ - ¢. ÷Ù˙‹). ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘, ÙËÏ. 2421064888 Î·È fax 2421064887 site www.promitheas.edu.gr & e-mail: info@promitheas.edu.gr

ªÂÈÒıËÎ·Ó ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ΔÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘ - πÔ˘Ï›Ô˘ ʤÙÔ˜ ª√¡√ ÙÔ ª¿ÈÔ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ·‡ÍËÛË ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ΔÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÌÂÈÒıËÎ·Ó Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ú·Á‰·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Û˘ÌÂÚ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ı· Â›Ó·È Ì›ÔÓ ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, ·˘Ùfi ˆÛÙfiÛÔ ı· Ê·Ó› Ì ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘-™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ ÂıÓÈÎfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ Î·Ï¿ ‹Á·Ó ʤÙÔ˜ Ë ·ÁÁÏÈ΋, Ë ÓÔÚ‚ËÁÈ΋, Ë ÛԢˉÈ΋ Î·È Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ÙÔ ‰›ÌËÓÔ πÔ˘Ó›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Î·È Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏÈ̤ӷ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ ∞ÚÈÏ›Ô˘-πÔ˘Ï›Ô˘ ›¯·ÌÂ: 3.545 ·Ê›ÍÂȘ ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÒÓ, 8 μÔ˘ÏÁ¿ÚˆÓ, 1.208 ∫˘Ú›ˆÓ, 558 ΔÛ¤¯ˆÓ, 3.459 ¢·ÓÒÓ, 36.294 ÕÁÁψÓ, 1.120 ºÈÏ·Ó‰ÒÓ, 12 °¿ÏψÓ, 1.106 °ÂÚÌ·ÓÒÓ, 5.668 πÙ·ÏÒÓ, 1.335 √ÏÏ·Ó‰ÒÓ, 5.557 ¡ÔÚ‚ËÁÒÓ, 1.302 ƒÔ˘Ì¿ÓˆÓ, 819 ƒÒÛˆÓ, 929 ™¤Ú‚ˆÓ, 319 ™ÏÔ‚¤ÓˆÓ, 4.338 ™Ô˘Ë‰ÒÓ, 3 ∂Ï‚ÂÙÒÓ, 9 ΔÔ‡ÚÎˆÓ Î·È 3 ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ‹Ù·Ó 67.592 ʤÙÔ˜ ÙÔ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 68.279 ¤Ú˘ÛÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›Ô‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ʤÙÔ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ̛ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ 30-35% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2010 Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·Ê›ÍÂˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 50%-60%... √ πÔ‡ÓÈÔ˜ ‹Ù·Ó ·Ó‡·ÚÎÙÔ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ™ÎfiÂÏÔ, ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ ·Ê›ÍÂȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·˘Í‹ıËηÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È ÙfiÛÔ fiÛÔ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ¤Êı·Û·Ó ÙÔ 80%. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ™ÎfiÂÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ 12.500 ÎϛӘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, fiÔ˘ ÌÔÚ› ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ÔÏÏÔ›, ˆÛÙfiÛÔ ‹Úı·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ƒÔ˘Ì¿ÓÔÈ, ™¤Ú‚ÔÈ Î·È ™ÎÔÈ·ÓÔ› Ô‰ÈÎÒ˜. ¶ÂÚ›Ô˘ 600 ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ƒÒÛÔÈ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜ ̤ۈ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.


ª·ÁÓËÛ›· 20

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∂˘¯·ÚÈÛٛ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜

™ÙÔ˘˜ 183 ·Ó‹Ïı·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∂¶π™Δ√§∏ ÚÔ˜ ÙÔ ‰‹Ì·Ú-

™Ù·ıÌÒÓ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 70 Ó‹È·. ΔÔ ÂÓı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ 53 ÔÈ ÊÔÈÙÔ‡ÓÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ›·, ·ÊÔ‡ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ¶·È‰ÈÎÔ› ™Ù·ıÌÔ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ̤۷ ·fi ÙȘ

¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ 7˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √Ï˘ÌÈ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ 2013, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. Ÿˆ˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÌÈ· ÙfiÛÔ Ï·ÌÚ¿ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË 7Ë ¢ÈÂıÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ - ∞ÛÙÚÔÊ˘ÛÈ΋˜ 2013, Ë √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ıÂÚÌ¿ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ·fi 36 ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ı¤Ì·Ù· ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ BfiÏÔ˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜ ¤Ó·Ú͢. ∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ Î·È ¢È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓË, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ‰ÈfiÙÈ ·ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ Ë 10ÌÂÏ‹˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ‹ Ù˘, ۯ‰fiÓ Û‡ÛÛˆÌË, ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚¿ıÚÔ Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ (1 ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ, 4 ¯¿ÏÎÈÓ· Î·È 4 ¤·ÈÓÔÈ), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· ÙÔÓ ‡ÌÓÔ Ù˘, Ô˘ Û˘Ó¤ıÂÛÂ Ô ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ Î·È ¤ÁÈÓ ÔÌfiʈӷ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Î˘Ú›·Ú¯Ë °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ·Ú¯ËÁÒÓ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ. ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ˘ÔÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î. §Ô˘Î¿˜ ∑·¯Â›Ï·˜ - Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·˘ÚÔÌÌ¿Ù˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi˜, ÚÒËÓ Ï˘ÎÂȿگ˘.

ÕÚ¯ÈÛ ¯ı˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ∞ƒÃπ™∂ ¯ı˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ

ÓËÈ·ÁˆÁÔ‡˜, ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÈÓfi Î·È ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ófi. ™ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 2,5-4 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ Ë ÌfiÓË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ‰Ô̤˜, Â›Ó·È Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜. ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ÓËÈ·ÁˆÁÔ› ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔÈ, ÓËÈ·ÁˆÁÔ›, Ì·Á›ÚÈÛÛ˜ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ› ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ∫·È ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È· Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÚÔÊ›·. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÂÙ‡¯·Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜” ÙÂÏÈο 53 Ó‹È· Î·È ÚÔÓ‹È· ·fi Ù· 70 Ô˘ Û˘ÓÔÏÈ-

ο ÊÔÈÙÔ‡Ó, ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ›·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÎÒÓ ™Ù·ıÌÒÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔ˘˜ 130 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÚÔÊ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ ∫¢∞¶, ·ÊÔ‡ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∂Δ∞∞” . ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȉfiÙËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∂Δ∞∞ ÁÈ· ÙÔ ∫¢∞¶ Î·È ÙÔ˘˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡˜ ™Ù·ıÌÔ‡˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 330.000 ¢ÚÒ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË

Εργασίες στα σχολεία Ζαγοράς - Μουρεσίου ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ô˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ó· Â›Ó·È Ù· ¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∑·ÁÔÚ¿˜, fiÛÔ Î·È ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Î·È ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜, ηıÒ˜ ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ó· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ™˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‹‰Ë ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û fiÏ· Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂ÈϤÔÓ, ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È

● ™Â Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘

Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ¿Ú¯ÈÛ ‹‰Ë Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. √È ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô. ΔÔ ·›ÙËÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÌËÓ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·, ¤ÁÈÓ ·Ô‰ÂÎÙfi ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ÚÔ¯ˆÚ› ‹‰Ë ÙËÓ

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∂°°ƒ∞º∂™ - ∂∫¶∞π¢∂ÀΔ∏ƒπ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ 128 (∞¡∞ª∂™∞ πø§∫√À - ∞¡Δø¡√¶√À§√À) μ√§√™ Δ∏§.: 24210 - 20118

˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙËÚ›Ô˘. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ·fi ȉ›Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. “ªÂ ˘ÚÂÙÒ‰ÂȘ Ú˘ıÌÔ‡˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. £. ªÚ›˙˘ “ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û fiϘ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÏ·Èԯڈ̷ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Û fiÏ· Ù· ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Î·È Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÚÔ¯ˆÚ› ηÓÔÓÈο Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ Ó¤ˆÓ ÙÔ˘·ÏÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ΔÔ˘·Ï¤Ù˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ó· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÚ‡Ô ÙÔ

¯ÂÈÌÒÓ·. ¶Ï¤ÔÓ, Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· χ-

ÓÂÙ·È, ηıÒ˜ ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· Û¯ÔÏ›· ı· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌ· Ó· ˘ԉ¯ÙÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ¿·ÓÙ˜ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¯ı˜ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.


ª·ÁÓËÛ›· 21

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

√ . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ¿ÊËÛ ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ‰È·ÎÔÓ› ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

ŒÓ·˜ „˘¯ÔÏfiÁÔ˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ “¢‡ÛÎÔÏË Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” ϤÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜

√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Û ºÂÛÙÈ‚¿Ï °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ™ÎÈ¿-

ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 25 ¯ÚfiÓˆÓ, Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ›ÛÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÔÈ Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ·Ù‹Ú ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¯ÂÈÚÔÙÔÓ‹ıËΠÈÂÚ¤·˜ ÙÔ 2006 Û ËÏÈΛ· 31 ÂÙÒÓ, Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ‰È·ÎÔÓ› ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘.

◊Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÂÁ›Ô˘. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙› Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ó· ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÌÈ· Ï·ÌÚ‹ ÎÔÛÌÈ΋ ηÚȤڷ Î·È Ó· ·ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∞Ú¯ÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, ·ÏÏ¿ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ë ÂÚÈʤÚÂÈ·, ηıÒ˜ ÂÈı˘Ì›· ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘, fiÛÔ Î·È Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. “¶ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ Ó·Ô‡ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, “‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ∂Èı˘Ì›· Ì·˜ ‹Ù·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂ÓËÌÂÚÒıËη ÙfiÙ ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË fiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÎÂÓ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ∞-

● √ . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜

ÏfiÓÓËÛÔ, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â›¯· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÔÙ¤. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ÁÓÒÚÈ˙· ‹Ù·Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ¢È·ÎÔÓÒ ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ù· ÂÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÚÒÙ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰È·ÎÔÓÔ‡Û· ÌfiÓÔ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÂ-

ÏÂ˘Ù·›· ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ÓËÛ›” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ÂÊË̤ÚÈÔ˜ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ‹˜ Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È Â›Ó·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÎÔÏÂÁ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹. “∫·Ù¿ÁÔÌ·È ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ·fi ÚÔÛÊ˘ÁÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜. ªÂÙ¿ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÛÔ‡‰·Û· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·ÊÔ‡ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ· ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÌÔ˘ ıËÙ›·, ÛÔ‡‰·Û· æ˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ· ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÌÔ˘ ÛÙË £ÂÔÏÔÁ›·. ∏ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹. ∞fi Ù· ÚÒÙ· ÌÔ˘ ·È‰Èο ¯ÚfiÓÈ· ¤ˆ˜ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÔ˘ ÂÊË‚Èο ›¯· ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ‰ÂÛÌfi Ì ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Î·È ¿ÓÙ· ˘‹Ú¯Â Ô fiıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÂÚÔÛ‡ÓË. ™ÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ¤-

‚ÚÈÛη ÎÂÓ¿ Î·È Â¤ÏÂÍ· ÙÂÏÈο Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹Ûˆ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ¶¿ÓÙ· ›¯· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ‰È·ÎÔÓ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË, Ì ÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, Ó· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 25 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. “™Â Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ∞ı‹Ó·” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ “Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰‡ÛÎÔÏ·. ∂›Ó·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Ë Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 25 ÂÙÒÓ. √È Ó¤ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. √È ‰˘ÛÎÔϛ˜ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹Ûˆ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. £ÂÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ·È‰È¿

ÛÙ· ηÙ˯ËÙÈο Û¯ÔÏ›·. ∏ ‰˘ÛÎÔÏ›· Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÂÁÁ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 25 ÂÙÒÓ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤Úˆ ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο, Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ›” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÈÂÚ¤·˜. æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Î·È Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ æ˘¯ÔÏÔÁ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋. “¶¿ÓÙ· ›¯· ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙËÓ ·Á¿Ë ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ æ˘¯ÔÏÔÁ›·. øÛÙfiÛÔ, Ë æ˘¯ÔÏÔÁ›· Ì ‚ÔËı¿ ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∏ æ˘¯ÔÏÔÁ›· ‚ÔËı¿ ÙË ‰È·ÎÔÓ›· ÌÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ∂ÍÔÌÔÏfiÁËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô . ∞‚Ú·¿Ì ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

°È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™À¢π™∞ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫ÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ ™Δ∏¡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, Î·È ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (™À¢π™∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û ÎÔÌfiÛÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢Ë-

ÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙË Û‡Ó·„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· Ù˘ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰Ú¿Û˘ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ʷΤÏÔ˘ ÛÙÔ ∂ȯÂÈÚË-

ÛÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË (∂¶¶∂ƒ∞∞), ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Ë ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ∏ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÌÈ· Ê˘ÛÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο Û ÌÈ· ÏÔ‡ÛÈ· ÛÎÔ‡Ú· Ô˘Û›·, Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÎÔÌfiÛÙ ‹ ¯Ô‡ÌÔ˘˜ ‹ ‰·ÊÔ‚ÂÏÙȈÙÈÎfi. ∏ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ¿ÌÂÛÔ˜ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. Œ¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ 35% ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËı›. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù· ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ÔÈ Ì‡ÎËÙ˜ Î·È ¿ÏÏ· ÌÈÎÚfi‚È· Â›Ó·È ÔÈ “ÂÚÁ¿Ù˜” Ù˘ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘Ô‚ÔËıÔ‡ÓÙ·È Î·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÌÈÎÚfi‚È· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ‰ÈÔÍ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ¿Óıڷη (CO2), ıÂÚÌfiÙËÙ· Î·È ÓÂÚfi, ηıÒ˜ ·ÔÈÎÔ‰ÔÌÔ‡Ó Ù· ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο ÙÔ˘ ÛˆÚÔ‡. ΔÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÎÔÌfiÛÙ, ÏÔ‡ÛÈÔ, ÛÎÔ‡ÚÔ, ıÚÈÊÙfi Î·È ¿ÔÛÌÔ, Ù¤ÏÂÈÔ Ï›·ÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. °È· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛˆÛÙfi Ì›ÁÌ· ˘ÏÈÎÒÓ Û ۈÛÙ¤˜ ·Ó·ÏÔÁ›Â˜, ÛˆÛÙfi˜ ·ÂÚÈÛÌfi˜, ÛˆÛÙ‹ ˘ÁÚ·Û›· Î·È ÛˆÛÙfi ̤ÁÂıÔ˜ ˘ÏÈÎÒÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ÎÔÌÔÛÙÔÔÈ‹ÛÈÌ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ÂÓÒ ÔÙȉ‹ÔÙ ‹Ù·Ó οÔÙ ˙ˆÓÙ·Ófi ÌÔÚ› Ó· ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËı›, οÔÈ· ˘ÏÈο Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· Ó· Ù· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈ·Îfi ÎÔÌÔÛÙÔÔÈËÙ‹. ™ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ù˘ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÂÓÔ¯ÏËÙÈο ˙ˆ‡ÊÈ·, ¿ÚÚˆÛÙ· ‹ ÌÔÏ˘Ṳ̂ӷ ·fi ¤ÓÙÔÌ· Ê˘Ù¿. Δ· ÏÈ·Ú¿ Ê·ÁËÙ¿, fiˆ˜ ÙÔ ÎÚ¤·˜ Î·È Ù· Ù˘ÚÔÎÔÌÈο, Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙÚˆÎÙÈο, Û΢ÏÈ¿, Á¿Ù˜, ̇Á˜ Î.¿. Δ· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ Á·ÙÒÓ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·‰ÒÛÔ˘Ó ·Ûı¤ÓÂȘ.

Δ· ÌfiÓ· ˘ÏÈο Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÎÔÌfiÛÙ Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ú·Î¿Ùˆ: ∂ȉÈÎfi˜ ο‰Ô˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘, Ì ϛÁÔ˘˜ ‹ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ Á·ÈÔÛÎÒÏËΘ, Ï›ÁÔ ¯ÒÌ· ΋Ô˘, ÂÚÁ·Ï›· ΋Ô˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÛηÏÈÛÙ‹ÚÈ, ÔÙÈÛÙ‹ÚÈ, ¤Ó· Ì·ÎÚ‡ ͇ÏÔ ÁÈ· ·Ó·Î¿ÙÂÌ·, ÌÈÎÚfi η‰¿ÎÈ ÎÔ˘˙›Ó·˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ™ÙËÓ ∂˘ÚÒË ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ú‡̷ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎȷ΋ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛË, Ë ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì η̛· ¿ÏÏË Ì¤ıÔ‰Ô Ô˘ ÌÔÚ› ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ô ÂοÛÙÔÙ ¢‹ÌÔ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË (∫À∞ 29407/3508/16-12-2002), ÂÓ·ÚÌÔÓ›ÛÙËΠ̠ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÛÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙË Ì›ˆÛË ÛÙ· ‚ÈÔ·ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· ·fi‚ÏËÙ· ηٿ 25%, 50% Î·È 65%, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ 1995, ̤¯ÚÈ ÙÔ 2010, ÙÔ 2013 Î·È ÙÔ 2020 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘, Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ·ÍÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÚÁ·ÓÈο ˘ÏÈο ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÔÈ˘. ∏ ‰Ú¿ÛË ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Â›Ó·È Ô ÊÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔ ™À¢π™∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚÁÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î. ¶. μ·Ê›Ó˘ “ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÓËÛ›. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ·Ó¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î¿‰ÔÈ, Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÔÌÔÛÙÔÔ›ËÛ˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜”

ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡, Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ‡„Ô˘˜ 2,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘ÚÈÔÙ¤ÚˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚԂϤÔÓÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÁˆÁÔ‡ ·ÔÚÚÔ‹˜ fiÌ‚ÚÈˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, Ë ·ÛÊ·ÏÙfiÛÙÚˆÛË ÙÚÈÒÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ Ô‰ÒÓ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚÔÛı‹ÎË ¯ÒÚˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ıÔ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ 7Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫˘ÎÏ·‰È΋˜ °·ÛÙÚÔÓÔÌ›·˜ “¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛÂÏÂÌÂÓÙ¤˜” ÛÙË ™›ÊÓÔ ÛÙȘ 5, 6 Î·È 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ™ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™›ÊÓÔ˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÈÁ·›Ô˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™›ÊÓÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ™˘ÏÏfiÁˆÓ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ Ì·Á›ڈÓ, ÔÚÁ·ÓÔ·È¯ÙÒÓ Î·È ¯ÔÚ¢ÙÒÓ ·fi Ù· ∫˘ÎÏ·‰ÔÓ‹ÛÈ· Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È Ù˘ ÌÔÓ·‰È΋˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ ÛÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¶¿ÓÙ· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ¤Ó· ÊÔÚ¤· ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ¿˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎÂ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÙÚÈ‹ÌÂÚ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¤¯Ó˜ Î·È ¤ıÈÌ· ·fi fiÏ· Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÓËÛÈ¿, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ·È‰È¿, ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙË ™›ÊÓÔ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ‰¤ÛÌ·Ù· (ÁÏ˘Î¿ Î·È Ê·ÁËÙ¿) Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÊÔÚÂÛȤ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ì ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Á¿ÌÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ¤ıÈÌ· Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. °È· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı›Ù ÏÂÙÔÌÂÚ¤ÛÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ·˘Ùfi ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÙ ÛÙÔ site www.sifnaikofosgr.


PEA§ MA¢PITH™

TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

“Δ›Ó·Í” Ù· Ù·Ì›· Ì ÙÔÓ °Î¿ÚÂı ª¤ÈÏ

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

ÛÂÏ. 27

PH°A™

∞Ú¯‹ Ì ∞√∫ Û ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ∫‡ÂÏÏÔ ÛÂÏ. 26

À¤ÁÚ·„ ÁÈ· 1+1 ¯ÚfiÓÔ ÛÙË ¡›ÎË Ô πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙÂ

ÛÂÏ. 25

M¶A™KET

ŒÁÈÓÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÂ μ’ ∂ıÓÈ΋ Î·È ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÂÏ. 24, 25

™OY¶EP §I°K

√È ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÂÏ. 23

ΔÔ... Ì·Ì Ì ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ¡fi‚Ô £¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.;

ÛÂÏ. 24


TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

√ ™∂ƒμ√™ ∂¶π£∂Δπ∫√™ À¶∂°ƒ∞æ∂ ™Àªμ√§∞π√ ™À¡∂ƒ°∞™π∞™ ª∂ Δ√À™ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√À™”

¶‹Ú ™¤Ô‚ÈÙ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ë Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ì ÙË... ‚ԇϷ ϤÔÓ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ Ô ª¿ÚÎÔ ™¤Ô‚ÈÙ˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô ÂÈıÂÙÈÎfi, Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜”. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 22¯ÚÔÓÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ·fi ÙËÓ ™ÂÚ‚›·, ª¿ÚÎÔ ™¤Ô‚ÈÙ˜” . ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ¶∞∂ ÛÙÔ youtube ÎÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ı· οÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÌ·È ÛÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂˘ÂÏÈÛÙÒ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÓÙ·ÌÏ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. £· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÁÈ’ ·˘Ùfi” , › ·Ú¯Èο Ô 22¯ÚÔÓÔ˜ ™¤Ú‚Ô˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚfiÛıÂÛÂ: “•¤Úˆ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Œ¯ˆ ‰ÂÈ ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È· Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ·›Íˆ ÁÈ· Ó· ¤Úıˆ ÎÔÓÙ¿

Δ

ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ª¿ÚÎÔ ™¤Ô‚ÈÙ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “£· ‰ÒÛˆ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÌÔ˘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÙ‡¯ˆ fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÎÔÏ ÌÔÚÒ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ Ô °È¿ÓÓ˘ ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, ηıÒ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·¿ÓÙËÛ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ Δ˙¤ÓÔ·. √È °ÂÓÔ‚¤˙ÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜ Ì Ӥ· ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· Ô˘Ó ÙÔ “Ó·È” , ¤Ó·ÓÙÈ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È 25% ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ‰ÈÂıÓ‹ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ì ÂÙ‹ÛȘ ·ÔÏ·‚¤˜ 500.000 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ.

™ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Ô ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ ™Â ÁÓÒÚÈÌ· ÏË̤ÚÈ· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Ô ΔfiÌ·˜ ¡Ù μÈÓÛ¤ÓÙÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ “Ì·¤ÛÙÚÔ˘” ÛÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ÂΛ fiÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ¤ÚÛÈ. ◊Ù·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ ˆ˜ Ô ·›ÎÙ˘ ı· ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Î·È ÙÂÏÈο ÙËÓ... Ì¿¯Ë ÔÏÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ΤډÈÛ·Ó ÔÈ °È·ÓÓÈÒÙ˜. ¶Ï¤ÔÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi “ÓÙÔ˘¤ÙÔ” Ì ÙÔÓ ΔÛ¿‚˜. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, Ô 24¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ›¯Â 30 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 4 ÛÙ· Ï¤È ÔÊ) Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ‹Ù·Ó Ô MVP ÙˆÓ ∏ÂÈÚÒÙˆÓ.

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ΔfiÌ·˜ ¡Ù μÈÛ¤ÓÙÈ, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÛÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·” . ∂›Û˘, ¤Ó·˜ ·ÎfiÌ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË. √ ÏfiÁÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ƒÔ˘ÁοϷ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ... ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˘, ∞Ó‰Ú¤· ªÔ˘¯·Ï¿ÎË Î·È ª·ÓÒÏË Δ˙·Ó·Î¿ÎË Î·È ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ∫ÚËÙÈÎÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È: “∏ ¶∞∂ ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒ-

ÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ∫ÒÛÙ· ƒÔ˘ÁοϷ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜, Ô ·›ÎÙ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” : “∞Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Û· ÁÈ· ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ¤‚ÚÈÛη ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ‚ÔËıËıÒ ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ÏfiÁÈ·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‰Â›Íˆ ÙËÓ ·Í›· ÌÔ˘ Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ı· ÌÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó” .

23

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¶Ú¿ÓÈÙ˜ Î·È ∫ψӷڛ‰Ë ¶·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ¶Ú¿ÓÈÙ˜. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ̤ÛÔ˜, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi ÛÎÏËÚÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·, ‹Úı ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ¤Ú·Û Ì ÂÈÙ˘¯›· Ù· È·ÙÚÈο ÙÂÛÙ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ”. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ì ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘fiıÂÛË ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÛÔ ÙÔÓ ‹ıÂÏ·Ó. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ∫ÚÔ¿ÙË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ¡Ù·ÓÈ¤Ï ¶Ú¿ÓÈÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜”. ∂›Û˘, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ μ›ÎÙˆÚ· ∫ψӷڛ‰Ë. √ Ó·Úfi˜ ÂÍÙÚ¤Ì Ô˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË §ÈÏ Î·È ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ì ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” , ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ∫ψӷڛ‰Ë: “∏ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ μ›ÎÙˆÚ· ∫ψӷڛ‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (13:00) ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ∞Ù˙·ÁÎÔ‡Ó, ∫ψӷڛ‰Ë˜ Î·È ¶Ú¿ÓÈÙ˜.

√ ¢π∂£¡∏™ E§§∏¡∞™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ £∞ ™À¡∂Ãπ™∂π Δ∏¡ ∫∞ƒπ∂ƒ∞ Δ√À ™Δ√¡ “¢π∫∂º∞§√ Δ√À μ√ƒƒ∞”

Δ˙·‚¤ÏÏ·˜... ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ È· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·... ¤‰ÂÛ ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ Δ˙·‚¤ÏÏ· Ô ¶∞√∫. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î, Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘ ˘¤ÁÚ·„ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÂÙÚ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” . ¶Ï¤ÔÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ §›ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ¡›ÎÔ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î. √ 25¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Ì ÌÈÎÚ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓۈ̷وı› ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÁÈ· Ù· Ì·Ù˜ Ì §È¯ÙÂÓÛÙ¿ÈÓ Î·È §ÂÙÔÓ›· ÛÙȘ 6 Î·È 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂: “∏ ¶∞∂ ¶∞√∫ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ·. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ªÔÓ·Îfi Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Ó¤Ô ÙÔ˘ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ‰È¿ÚÎÂÈ·” . √ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ ÙÔ Úˆ› ‚Ú¤ıËΠÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ¡¤· ªÂÛËÌ‚Ú›· fiÔ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫, ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜, ÂÓÒ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. √ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓۈ̷وı› Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜.

οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ¤¯ÂÈ ÊÔ‚ÂÚ‹ ¤‰Ú·. ªÔ˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ Ô ¶∞√∫. ∏ ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿ χıËΔ , ‹Ù·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘ ÏfiÁÈ·. ∫·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “∂ÁÒ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÍÂηı·Ú›Ûˆ ˆ˜ ‰Â ı· ¤ÌÏÂη Ì ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÂÊfiÛÔÓ Ì›Ï·Á· Ì ÙÔÓ ¶∞√∫. £¤Ïˆ Ó· ˆ ¤Ó· ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ì Â¤ÏÂÍ·Ó Î·È Â›Ó·È ϤÔÓ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ ¯¤ÚÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂȘ ·›ÎÙ˜ fiÙ·Ó ËÁ·›ÓÂȘ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰·. Œ¯ˆ ÌÈÏ‹ÛÂÈ ‹‰Ë Ì οÔÈ· ·È‰È¿. ¢ÂÓ Ì’ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÌÔ˘. ΔÔ ÔÓÂÈÚ‡ÔÌ·È, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÒ ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ Ó¤Ô ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ ¶∞√∫.

°

√ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÛÙ¿ıËΠÛÙË ·ÚÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ›¯Â ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ. “Δ¤ÏÔ˜ ηÏfi fiÏ· ηϿ. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ›̷È

ÛÙÔÓ ¶∞√∫. ΔÔ ‹ıÂÏ· ·Ú¿ Ôχ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ÌÂÁ¿ÏË, Ì ÙÚÔÌÂÚfi ÎfiÛÌÔ. ¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÈϤÍÂȘ ÙÔÓ ¶∞√∫. ŒÎ·Ó· Ôχ ηϋ ÂÈÏÔÁ‹. Œ‰ÂÈÍ· ÛÙÔÓ ¶∞√∫ ı¤Ïˆ Ó· ·›Íˆ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙÔ˘ ºÔ›ÓÈη ∏ ∞η‰ËÌ›· ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ºÔ›ÓÈη˜ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5-12 ÂÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Volos Mini Soccer Club Û ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· 5˘ ÁÂÓÈ¿˜, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˘ ÚÔÔÓËÙ‹. ∂ÁÁڷʤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ 5.30-10.30 Ì.Ì. ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ∫‡ÚÔ˘ Ì √Ï˘ÌÈÔÓ›ÎË ∞ÁÓÒÓÙ·, ÛÙÔ “∫·Ú·Á¿Ù˜”. ¢ÒÚÔ Û¯ÔÏÈο ›‰Ë Ì ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ∞η‰ËÌ›·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 46955 Î·È 6979 534690.

¶·Ú¤ÌÂÈÓÂ Ô ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ™ÙÔÓ ¶∞√∫ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Ô ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·ÚfiÙÈ Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ ¤ÁÈÓ·Ó Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ·˘Ù¤˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·¤ÊÂÚ·Ó Î·ÚÔ‡˜ Î·È Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì·Î ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ¶Ï¤ÔÓ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤ÏÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ §›ÓÔ, ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ŸÌˆ˜ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ·Ï¤„ÂÈ, ¤ÛÙˆ ÎÈ ·Ó ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ Ï¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ÃÔ˘Ì ™Ù¤ÊÂÓ˜.

∫˘Úȷ΋ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘! ∂ÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜... ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÎÔfi!!! ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔÓ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘... Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜... ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜! μ·Û›Ï˘ ∫·ÚÚ¿˜! ¡›ÎÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜! ª¤ÏÈÛÛ˜! ∫˘Úȷ΋ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘... ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ... ÛÙȘ 9 Î·È ÌÈÛ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘! ªË Ï›„ÂÈ Î·Ó›˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹... £· ÚÔËÁËı› ÊÈÏÈÎfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ - ÕÚ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂı› ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ! °ÂÓÈ΋ ∂›ÛÔ‰Ô˜: 15 ú ™ËÌ›· ¶ÒÏËÛ˘: * °Ú·Ê›· ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ 7 * °Ú·Ê›· ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 19 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99 * Tobacco Club , ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 33 * ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô π¡Δƒπ™, ™˘Ú›‰Ë 66 Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÌfiÓÔ ·fi Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛËÌ›· ÒÏËÛ˘. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù·ÈÓ›· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜.


24

TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

º∏ª∂™ £∂§√À¡ Δ√À™ “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√À™” ¡∞ ∂Ã√À¡ ¶ƒ√™∂°°π™∂π Δ√¡ I™¶∞¡√ ∂¶π£∂Δπ∫√ °π∞ ¡∞ Δ√¡ ∞¶√∫Δ∏™√À¡

∫ÚÔ‡ÛË Û ¡¿ÙÛÔ ¡fi‚Ô Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.; √ ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÓÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Û ÂχıÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ Í¤ÓË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ (̤¯ÚÈ ÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÔÌ¿‰· ÔÈ ÂχıÂÚÔÈ ·›ÎÙ˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∂¶√). √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜, ¿ÓÙˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· ÂχıÂÚÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÏËÓ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ¶··ÓÈÎfiÏ· Ô˘ ‹Úı Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÙÚÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÂÚÈÙÒÛÂȘ Í¤ÓˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› Û Ôχ ˘„ËÏfi Â›‰Ô, ÂÓÒ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ¤·È˙ Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. Ãı˜ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÁÈ· Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¤Ó·Ó Ôχ ÛÔ˘‰·›Ô πÛ·Ófi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÙÔÓ ¡¿ÙÛÔ ¡fi‚Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ηıÒ˜ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ πÛ·Ófi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ì ÙËÓ ƒ¤ÈÓÙ˙ÂÚ˜ (13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, ¤Ó· ÁÎÔÏ), ηıÒ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ ¤·ÈÍ ¤ÍÈ ¯ÚfiÓÈ·, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ 179 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 47 ÁÎÔÏ. ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ƒ·Û›ÓÁÎ ºÂÚfiÏ, ™ÔÌfi˙·˜, ƒ¤Èı ƒfi‚ÂÚ˜, ¡Ù·ÓÙ›, ™fiÚÙÈÓÁÎ ÃȯfiÓ, §¤ÁÎÈ· μ·ÚÛÔ‚›·˜, ÂÓÒ ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ √˘¤Ûη, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û 34 ·È¯Ó›‰È· Î·È ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÍÈ

ÁÎÔÏ. ™›ÁÔ˘Ú· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›ÙˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ·Ó fiÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ, ηıÒ˜ Ô ¡fi‚Ô ¤¯ÂÈ ˘„ËÏfi ηۤ Î·È ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË ÁÈ· Ó· ʤÚÔ˘Ó ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·›ÎÙË ÛÙÔ μfiÏÔ, Ù·Ú¿˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ Football League. ∞fi ÂΛ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ˘„ËÏfiÛˆÌÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ì ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ, fiˆ˜ ÁÚ¿„·ÌÂ Î·È ÛÙË “£Ù¢” , Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·Í›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ˆ˜ ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ Û ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È·. ∂›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi˜ ÊÔÚ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ì Ôχ ηϤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ›‰È· ¢¯¤ÚÂÈ· Î·È Ù· ‰‡Ô fi‰È·. ∂›Û˘, ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Û ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Î·È ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ

ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Î·È ·Ó·˙ËÙ› ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜, ·ÚfiÙÈ Ô ƒfiÈ ¡Ù·ÁÈ¿Ó ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ πÛÚ·ËÏÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘.

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÂfi Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ·fi ¯ı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔÓ ∂ÁÎÔ‡ÙÔ˘ √Ï›ÛÂ, ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚÔÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο, ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μ·˙¿Î· Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛÂ Î·È Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¶··ÓÈÎfiÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ·ÙÔÌÈο Î·È ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ 6Ë Â‚‰ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ó· ÌÂÈÒÓÂÈ ÙȘ ‰ÈϤ˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙÔ ÊÚÂÛοÚÈÛÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ ÌÔÓÙ¿ÚÈÛÌ· Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜. √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (4/9) ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi ÛÙÔ ∂∞∫, Û ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, fiÔ˘ Î·È ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË

∫˘Úȷ΋ 8/9 ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤Ô ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÙÔÓ ÕÚË (ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ˘˜ μ·Û›ÏË ∫·ÚÚ¿, ¡›ÎÔ √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ª¤ÏÈÛÛ˜” ). ∂›Û˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.00 Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Ó¤Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ı· ¤¯ÂÈ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ “÷ÌfiÁÂÏÔ ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡” .

™˘Ó 20 ¢ÚÒ Ù· ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ηÓÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÂÚÌ·Ù›ÛÂÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó ÙȘ οÚÙ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì 20 Î·È 30 ¢ÚÒ Û˘ÓÔÏÈο ÁÈ· Ù· ÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· ¤‰Ú·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ¶∞∂. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ η-

Ù·ÓÔÒÓÙ·˜ ÙË ‰˘Û¯ÂÚ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ¯ÒÚ· Î·È ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ Special Î·È Red Fans ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ οÚÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÌfiÏȘ 20 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ VIP Gold Î·È VIP Silver ı· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ù˘ οÚÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÊÙ¿ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ Ì ÌfiÏȘ 30 ¢ÚÒ”.

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ã∂™ ∏ ∫§∏ƒø™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ Δ∏™ ∞2 °À¡∞π∫ø¡

ªÂ ÙËÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ ·›˙ÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-¡›ÎË §Â˘Î. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-¡. μfiÙÛ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞∂ ¶˘Ï·›·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-√χÌÈ· §·Ú. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ 10Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 05/01/14 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞√ ™ÂÚÚÒÓ ¡›ÎË §Â˘Î.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞2 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ. ™ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013 Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙȘ 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2014. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·:

1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 13/10/13 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞√ ™ÂÚÚÒÓ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·- ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¡›ÎË §Â˘Î.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-¡. μfiÙÛ˘ √χÌÈ· §·Ú.-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 20/10/13 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¡. μfiÙÛ˘-¡›ÎË §Â˘Î. ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜-∞∂ ¶˘Ï·›·˜ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-√χÌÈ· §·Ú. 3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 26/10/13

¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¡. μfiÙÛ˘ ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-√χÌÈ· §·Ú. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 03/11/13 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ¡. μfiÙÛ˘-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· √χÌÈ· §.- ¡›ÎË §Â˘Î. ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-∞√ ™ÂÚÚÒÓ ∏Ú·ÎÏ‹˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 10/11/13

¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-¡. μfiÙÛ˘ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-√χÌÈ· §·Ú. ¡›ÎË §Â˘Î.-∞∂ ¶˘Ï·›·˜ ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-∏Ú·ÎÏ‹˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. 6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 24/11/13 ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ √χÌÈ· §·Ú.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ¡›ÎË §Â˘Î.-∞√ ™ÂÚÚÒÓ ¡. μfiÙÛ˘ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∏Ú·ÎÏ‹˜ 7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 01/12/13

¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-√χÌÈ· §·Ú. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï.-∞∂ ¶˘Ï·›·˜ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-¡›ÎË §Â˘Î. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡. μfiÙÛ˘ 8Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 08/12/13 ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ ¡›ÎË §Â˘Î.-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∞√ ™ÂÚÚÒÓ √χÌÈ· §·Ú.-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ ¡. μfiÙÛ˘-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. 9Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 15/12/13

√χÌÈ· §·Ú.-ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. ∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜-¡. μfiÙÛ˘ 11Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ 12/01/14 ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜-∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ-∞°∂ ¶ÈÂÚ›·˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ∏Ú·ÎÏ‹˜-¡›ÎË §Â˘Î. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.-∞∂ ¶˘Ï·›·˜ ¡. μfiÙÛ˘- √χÌÈ· §·Ú. * ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜


TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

25

√ 28Ã√¡√™ I™¶∞¡√™ ª∂™√™ À¶∂°ƒ∞æ∂ ™Δ∏ ¡π∫∏ °π∞ 1+1 Ã√¡√

™Ù· ΢·ÓfiÏ¢η Ô ∞ÓȤÙÂ Δ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ∞ÓȤÙ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ¯ı˜ Ë ¡›ÎË, Ì ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ Ó· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1+1 ¤ÙÔ˘˜. ºÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÛÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ”.

ª¶∞™∫∂Δ

∞ӤϷ‚ ٷ ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ù˘ ¡›Î˘ Ô ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡È¤ÁÎÔ˜ °ÎÔÏfiÛ‚·Ù˜ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ∞ÓÙfiÓÈÔ ™¿Ï·˜ ∫Ô˘›ÓÙ· ∞ÓȤÙÂ. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ›¯Â ¯ı˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË Î·È ÔÈ ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë Û˘Ìʈӛ· ›¯Â ÂÈÙ¢¯ı› ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô πÛ·Ófi˜ ¯·Ê ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔ¯ı¤˜. øÛÙfiÛÔ ·¤ÌÂÓ·Ó ÌfiÓÔ Î¿ÔȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È¢ıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ŒÙÛÈ Ô ∞ÓȤÙ ¤‚·Ï ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 1+1 ¤ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ë “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ¶∞∂ Âͤ‰ˆÛ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Antonio Salas Quinta Anete Ô ÔÔ›Ô˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· 1+1 ¯ÚfiÓÔ. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ (01/10/1985) ¤Ú˘ÛÈ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ AD Ceuta, Ù˘ Real Jaen Î·È Ù˘ CD San Roque”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ Ô ∞ÓȤÙ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÓÙÈηٷÛÙ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¡È¤ÁÎÔ˜ °ÎÔÏfiÛ‚·Ù˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙ· fiÛ· ˙ËÙÔ‡Û ·’ ·˘ÙfiÓ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜. ŒÙÛÈ ÎÚ›ıËΠÛÎfiÈÌÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› Ì ÙÔ “¯Ú›ÛÌ·” Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞ÓÙfiÓÈÔ ∞ÓȤÙÂ. √ πÛ·Ófi˜ ̤ÛÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ¿ÓÂÛË Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈıÂÙÈÎÒÓ ¯·Ê ÛÙÔ 4-2-3-1 Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈϤÁÂÈ ÁÈ· ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜. ∂›Ó·È ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˜ ·ÏÏ¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ì ÙËÓ ›‰È· ¢¯¤ÚÂÈ· Î·È Ù· ‰‡Ô fi‰È·. ∂›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ê¿Ô˘Ï Î·È ÎfiÚÓÂÚ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¿„ÔÁË Ù¯ÓÈ΋ ηٿÚÙÈÛË. ∂›Û˘ ¤ÚÛÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·-

Îfi μfiÏÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ‰ÂÈÓfiÙËÙ·, ·ÊÔ‡ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙË Football League Ì ÔÎÙÒ Ù¤ÚÌ·Ù·. Ãı˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ·ÏÏ¿ ‰fiıËΠ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌË ÌÈ· ÚÔÛı‹ÎË ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, ·Ó Î·È Ì ٷ ÙˆÚÈÓ¿ ‰Â‰Ô̤ӷ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ı¤Ì·Ù· ÚÂfi ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ Δ˙·Ó·‚¿Ú·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È ı· ÚÔÔÓËıÔ‡Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Úˆ› Î·È ·fiÁÂ˘Ì·.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÊÈÏÈÎfi ¡›Î˘-¶˘Ú¿ÛÔ˘ ºÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË ÛÙȘ 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ∞˘Ùfi ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘

Ì ÙÔÓ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ £Âfi‰ˆÚÔ ™Ù¿ÌÔ. √È ‰‡Ô ¿Ó‰Ú˜ Ù· ›·Ó Û ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ‰Â›ÓËÛ·Ó Ì·˙› Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÎÈ ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ÂÓÒ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ‹Ù·Ó fiÙÈ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠٷ‡ÙÈÛË ·fi„ÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ȉ›ˆ˜ ¿Óˆ Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Î·È ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ŒÙÛÈ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¡›ÎË Î·È ¶‡Ú·ÛÔ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∏ ·Ú¯‹ ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 18 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ÁÈ· Ù· ‰È·ÚΛ·˜ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË, fiÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ù· οوıÈ: “°È· ÙÔ˘˜ “ÈÛÙÔ‡˜” ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ 8 ̤Ú˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó. ªË ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂȘ fiÏÔ˘˜

ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Ì ¯·ÌËÏ‹ ̤ÛË ÙÈÌ‹ ·Ó¿ ·ÁÒÓ· Î·È Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›˜ Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜. ª¤ÛË ΔÈÌ‹ ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· (22 ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ï¤È ÔÊ, ·ÂÏÏÔ): Gold 18,1ú, Silver 9,09ú, Blue 6,81ú, ™˘Ó/Îfi 4,09ú, ∞Ó¤ÚÁˆÓ 3,6ú, ª·ıËÙÈÎfi 0,90ú”.

Œ‰ˆÛ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÛÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ΔÔÓ £·Ó¿ÛË ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ¡›ÎË ÛÙËÓ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ¢ÈÌËÓ›Ô˘. √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Â›Ó·È 17 ÂÙÒÓ Î·È ¤ÚÛÈ ¤·ÈÍ ÛÙË μ’ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ôχ ηϤ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ΔËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ̤ۈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ Ù˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Â˘¯¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 17¯ÚÔÓÔ˘ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˘ ·fi ÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ªÂ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ· ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 20 ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 14”.

Δ∏¡ ∂§∂À£∂ƒ√À¶√§∏ ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ∏ ¡π∫∏ ™Δ∏¡ 1∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ ª¶∞™∫∂Δ

™ÙȘ 13 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÚÒÙÔ “Ù˙¿ÌÔÏ” fi ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ∫·‚¿Ï·˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014 ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ Ë ¡›ÎË. ΔÔ ÚÒÙÔ “Ù˙¿ÌÔÏ” ı· ‰Ôı› ÛÙȘ 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (13/10/13) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-§È‚·‰ÂÈ¿ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-¡›ÎË ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-¢fiÍ· §Â˘Î. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-ª·¯ËÙ¤˜ ¶. Ã∞¡£-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. ∞ÈÁ¿Ïˆ-ÕÚÁÔ˜ √Ú. 2Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (20/10/13) §È‚·‰ÂÈ¿ -∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ¡›ÎË-¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ

¢fiÍ· §Â˘Î.-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ª·¯ËÙ¤˜ ¶.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-Ã∞¡£ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-∞ÈÁ¿Ïˆ 3Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (26/10/13) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-¡›ÎË ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-¢fiÍ· §Â˘Î. ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-ª·¯ËÙ¤˜ ¶. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-ÕÚÁÔ˜ √Ú. Ã∞¡£-∞ÈÁ¿Ïˆ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-§È‚·‰ÂÈ¿ 4Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (3/11/13) ¢fiÍ· §Â˘Î.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ª·¯ËÙ¤˜ ¶.-¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ÕÚÁÔ˜ √Ú.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ∞ÈÁ¿Ïˆ-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ Ã∞¡£-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ¡›ÎË-§È‚·‰ÂÈ¿ 5Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (10/11/13) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-ª·¯ËÙ¤˜ ¶.

¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∞ÈÁ¿Ïˆ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-Ã∞¡£ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¡›ÎË §È‚·‰ÂÈ¿ -¢fiÍ· §Â˘Î.

Ã∞¡£- ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ÕÚÁÔ˜ √Ú.-§È‚·‰ÂÈ¿ ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-¡›ÎË ª·¯ËÙ¤˜ ¶.-¢fiÍ· §Â˘Î.

¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. §È‚·‰ÂÈ¿-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ¡›ÎË-Ã∞¡£ ¢fiÍ· §Â˘Î.-∞ÈÁ¿Ïˆ ª·¯ËÙ¤˜ ¶.-ÕÚÁÔ˜ √Ú.

6Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (24/11/13) ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ∞ÈÁ¿Ïˆ-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË Ã∞¡£-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ª·¯ËÙ¤˜ ¶.-§È‚·‰ÂÈ¿ ¢fiÍ· §Â˘Î.-¡›ÎË

9Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (15/12/13) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-Ã∞¡£ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-ª·¯ËÙ¤˜ ¶. §È‚·‰ÂÈ¿-∞ÈÁ¿Ïˆ ¡›ÎË-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ¢fiÍ· §Â˘Î.-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.

12Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (12/1/14) ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-§È‚·‰ÂÈ¿ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-¡›ÎË Ã∞¡£-¢fiÍ· §Â˘Î. ∞ÈÁ¿Ïˆ-ª·¯ËÙ¤˜ ¶. ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.

7Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (01/12/13) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-ÕÚÁÔ˜ √Ú. ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ-∞ÈÁ¿Ïˆ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-Ã∞¡£ ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-¢fiÍ· §Â˘Î. §È‚·‰ÂÈ¿-¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯. ¡›ÎË-ª·¯ËÙ¤˜ ¶.

10Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (22/12/13) ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙. ™ÙÚ·ÙÒÓÈ-¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË-∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ Ã∞¡£-§È‚·‰ÂÈ¿ ∞ÈÁ¿Ïˆ-¡›ÎË ÕÚÁÔ˜ √Ú.-¢fiÍ· §Â˘Î. ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯.-ª·¯ËÙ¤˜ ¶.

13Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (19/1/14) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙¿Ó˘-¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘-ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi §È‚·‰ÂÈ¿-∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏË ¡›ÎË-™ÙÚ·ÙÒÓÈ ¢fiÍ· §Â˘Î¿‰·˜-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˘ ª·¯ËÙ¤˜ ¶Â‡ÎˆÓ-Ã∞¡£ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ ∞Ú¯¤Ï·Ô˜-∞ÈÁ¿Ïˆ

8Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (8/12/13) ∞ÈÁ¿Ïˆ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.

11Ë ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ (5/1/14) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∫Ô˙.-™ÙÚ·ÙÒÓÈ

* ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜

ΔË ÁÂÓÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ °È¿ÓÓË ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ŒÊ˘ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·›ÎÙÚȘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √ ¤ÌÂÈÚÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™Â Â›Â‰Ô Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‰Ô‡Ï„ ÛÙÔÓ °.™. μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û Â›Â‰Ô ·Ó‰ÚÒÓ ÂÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë, ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, ÛÙÔÓ ÿˆÓ· Î·È ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ŒÊË ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛÔ˘‰·›· ·ıÏ‹ÙÚÈ· Ì ÌÂÁ¿ÏË Î·ÚȤڷ ÛÙ· Á‹‰· Ù˘ ∞1. ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈ¿ ÚÒËÓ ÁηÚÓÙ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡, Â›Ó·È 29 ÂÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ‡„Ô˜ 1.77Ì. Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ “2” Î·È “3” . ™ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Û ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ, ÕÚË, Siemens, ∞fiÏÏˆÓ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, ¶∞√∫ Î·È ¡›ÎË §Â˘Î¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ Ê›Ï·ıÏÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰ÂÈ ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜.

™√À¶∂ƒ §π°∫

√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 2-0 ÙÔÓ ÕÚË ΔÔ ÂÈıÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÕÏÎÌ··Ú ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó 2-0 ÙÔ˘ ÕÚË ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Î·È ¤Î·Ó·Ó... ÛÂÊÙ¤ ÛÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. ∞˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ √˘ÓÙfiÙ˙È (22’) Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌ· ·fi ÙÔÓ ¡·ÔÏÂfiÓÈ (38’) ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞Δƒ√ª∏Δ√™: ΔÛÂÓ¿ÌÔ, º˘Ù·Ó›‰Ë˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘, Δ·˘Ï·Ú›‰Ë˜ (75’ ¡¿ÛÙÔ˜), §·˙·Ú›‰Ë˜, ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·, πÁÎϤÛÈ·˜, ªÚ›ÙÔ (83’ ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜), √‡ÌÈÓÙ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ (67’ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘), ¡·ÔϤÔÓÈ. ∞ƒ∏™: ¢ÈÔ‡‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (66’ ª·ÓÈ¿˜), ∫‡ÚÁÈ·˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ (72’ ∫·Ú·Û·Ï›‰Ë˜), ΔÛÔ˘Ì¿Ó˘, √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ˜ (46’ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜), ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, √˘ÓÙfiÙ˙È, Δ¿ÙÔ˜, ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÁÁÂÏÔ‡‰Ë˜.


26

TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¶ƒ∂ªπ∂ƒ∞ ™Δπ™ 22 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À ª∂ Δ√¡ ∞.√. ∫∞ƒ¢πΔ™∞™ ™Δ√ μ∂§∂™Δπ¡√

™ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô ƒ‹Á·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ì ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ (22/9) ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞.√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

∫Ï‹ÚˆÛË ÁÈ· fiÏ· Ù· ÁÔ‡ÛÙ· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ Ô˘ οÓÂÈ Û¤ÓÙÚ· ÛÙȘ 22/9. √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËΠÛÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Î·È ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚ÚÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ¡¿Ô˘Û·, ∂∞ ¶·‡ÏÔ˘, §Â˘Î¿‰È· ¡¿Ô˘Û·˜, ΔڛηϷ, ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §·μ›·, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔμÔÎÔ‡, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜, ∞√ ÷ÏΛ‰·˜, ∞√ ∫‡μ˘, ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„Èı¤·˜, ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ Î·È ∞μÂψÓÈ·Îfi˜. ∞fi ÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ì 16 ÔÌ¿‰Â˜ (1Ô˜, 2Ô˜, 4Ô˜) ı· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó 8, ·fi ÙÔÓ 3Ô Î·È ÙÔÓ 6Ô ı· ¤ÛÔ˘Ó 7, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ 5Ô ı· ¤ÛÔ˘Ó 8. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ: 1Ô˜ √ªπ§√™ ∂μƒ√™: Œ‚ÚÔ˜ ™Ô˘ÊÏ›Ô˘ £ƒ∞∫∏: ¶∞√ ∫fiÛμÈÔ˘ ∫∞μ∞§∞: ÕÚ˘ ∞ÎÚÔÔÙ¿μÔ˘, √Úʤ·˜ ∂Ï¢ıÂÚÔ‡ÔÏ˘, μ˘˙¿ÓÙÈÔ ∫ÔÎÎÈÓÔ¯Òμ·ÙÔ˜, ¡¤ÛÙÔ˜ ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏ˘ ¢ƒ∞ª∞: ¢fiÍ· ¶ÂÙÚÔ‡Û·˜ ™∂ƒƒ∂™: ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜, ∂ıÓÈÎfi˜ ™È‰ËÚÔοÛÙÚÔ˘ Ã∞§∫π¢π∫∏: ¢ÈÁÂÓ‹˜ §·ÎÎÒμ·ÙÔ˜, ¶√ ªÔ˘‰·Ó›ˆÓ ∫π§∫π™: ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÁÈÔÓÂÚ›Ô˘, ∫ÈÏÎÈÛÈ·Îfi˜ ª∞∫∂¢√¡π∞: ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜, ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞ÌÂÏÔ΋ˆÓ 2Ô˜ √ªπ§√™ ∫∞™Δ√ƒπ∞: ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫¿ÛÙÔÚ·˜ ∫√∑∞¡∏: ∫Ô˙¿ÓË ¶ƒ∂μ∂∑∞/§∂À∫∞¢∞: ∫ÂÚ·˘Ófi˜ £ÂÛÚˆÙÈÎÔ‡, ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ΔËÏ˘ÎÚ¿Ù˘ §Â˘Î¿‰·˜, ¶Ú¤‚Â˙· ∫∂ƒ∫Àƒ∞: ŸÏ˘μÔ˜ ∫¤Ú΢ڷ˜ £∂™¶ƒøΔπ∞: £ÂÛÚˆÙfi˜ ∏¶∂πƒ√™: ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ °ƒ∂μ∂¡∞: ¶˘ÚÛfi˜ °Ú‚ÂÓÒÓ ª∞∫∂¢√¡π∞: ∫·μ·ÓÈ·Îfi˜, √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡, ¢fiÍ· ¶ÂÓÙ·ÏfiÊÔ˘ §∞ƒπ™∞: ∞∂§, √ÈÎÔÓfiμÔ˜ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘ 3Ô˜ √ªπ§√™ ∏ª∞£π∞: ¡¿Ô˘Û·, ∂∞ ¶·‡ÏÔ˘, §Â˘Î¿‰È· ¡¿Ô˘Û·˜ Δƒπ∫∞§∞: ΔڛηϷ ∫∞ƒ¢πΔ™∞: ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ º£πøΔπ¢∞™: §·μ›·, ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔμÔ-

∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∞ƒ°.

™‹ÌÂÚ· Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ™∏ª∂ƒ∞ ΔÚ›ÙË ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” . ∏ ÚÔfiÓËÛË ı· Á›ÓÂÈ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË-ÚÔÔÓËÙ‹ ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ ºÒÙË. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ‡¯ÂÙ·È ÂÚ·ÛÙÈο Î·È ÁÚ‹ÁÔÚË Â¿ÓÔ‰Ô ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ª¿ÌË ¶··Ì·ÚοÎË, ÂÓÒ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ÙȘ ¢¯¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 2, 16, 17, 26, 27 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 8, 18, 20, 21, 23.

ÎÔ‡ ¶π∂ƒπ∞: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ª∞°¡∏™π∞: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∂Àμ√π∞: ∞√ ÷ÏΛ‰·˜, ∞√ ∫‡μ˘ §∞ƒπ™∞: ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„Èı¤·˜, ¶˘ÚÁÂÙfi˜, ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜, ∞μÂψÓÈ·Îfi˜ 4Ô˜ √ªπ§√™ ∞ƒΔ∞: ∞∂ ∫·Ú·˚Ûο΢ ∞πΔø§√∞∫∞ƒ¡∞¡π∞: ÕÚ˘ ∞ÈÙˆÏÈÎÔ‡, ∞∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ ∞Ã∞´∞: ∞ÙÚfiμËÙÔ˜ §¿·, ∞¯·˚΋, ∂ıÓÈÎfi˜ ™·Á¤ÈÎˆÓ ∏§∂π∞: ¶∞√ μ¿Ú‰·˜, ¶º√ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˘, ¢fiÍ· ¡. ª·ÓˆÏ¿‰·˜ ∞ƒ∫∞¢π∞: ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi˜ ª∂™™∏¡π∞: ∫·Ï·μ¿Ù·, ªÂÛÛËÓÈ·Îfi˜ ∞ƒ°√§π¢∞: ∞∂ ∂ÚμÈÔÓ›‰·˜, ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜, ¶·ÓÓ·˘ÏÈ·Îfi˜ ∫√ƒπ¡£π∞: ∫fiÚÈÓıÔ˜ 5Ô˜ √ªπ§√™ ∫ƒ∏Δ∏: ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜, ∫ÈÛÛ·ÌÈÎfi˜, ƒÔ‡‚·˜, °ÈÔ‡¯Ù·˜ ∫À∫§∞¢∂™: ª‡ÎÔÓÔ˜ ∞ΔΔπ∫∏: ¶ÚÔԉ¢ÙÈ΋, ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¶ÂÈÚ·È¿, πˆÓÈÎfi˜, ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ §·˘Ú›Ô˘, ¢fiÍ· μ‡ÚˆÓ·, ΔÚ¿¯ˆÓ˜, ¡¤· πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜, ¶Â‡ÎË 6Ô˜ √ªπ§√™ ∫ƒ∏Δ∏: ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∂ÚÌ‹˜ ∑ˆÓÈ·ÓÒÓ, ∏Úfi‰ÔÙÔ˜, ¶∞√ ∫ÚÔ˘ÛÛÒÓ· ∫À∫§∞¢∂™: ¶·ÓÓ·ÍÈ·Îfi˜ ∞ΔΔπ∫∏: £‡ÂÏÏ· ƒ·Ê‹Ó·˜, ¶ÂÚ·Ì·˚Îfi˜, ∞ÈÁ¿Ïˆ, ∞∂∫, ∫ËÊÈÛÈ¿, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ª·Ó‰Ú·˚Îfi˜, ∞ÛÙ¤Ú·˜ μ¿Ú˘, ΔÚÈÁÏ›· ƒ·Ê‹Ó·˜

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ 3Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, fiÔ˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜: 1Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-¡¿Ô˘Û· ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-÷ÏΛ‰· ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-§·Ì›· ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ §Â˘Î¿‰È·-∫‡ÌË ƒÂfi: ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-ΔڛηϷ ¡¿Ô˘Û·-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. ÷ÏΛ‰·-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ §·Ì›·-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-∫‡ÌË ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-§Â˘Î¿‰È· ƒÂfi: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-¡¿Ô˘Û· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-÷ÏΛ‰· ∫‡ÌË-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. §Â˘Î¿‰È·-§·Ì›· ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ƒÂfi: ¶˘ÚÁÂÙfi˜ 4Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡ ñ ΔڛηϷ ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„Èı¤·˜ ñ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ñ ¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¡¿Ô˘Û· ñ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÷ÏΛ‰· ñ §Â˘Î¿‰È· ¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ ñ ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

§·Ì›· ñ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ƒÂfi: ∫‡ÌË 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. ∫‡ÌË-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ §Â˘Î¿‰È·-¡¿Ô˘Û· ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-÷ÏΛ‰· ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á.-§·Ì›· ƒÂfi: ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ΔڛηϷ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-∫‡ÌË ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-§Â˘Î¿‰È· ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¡¿Ô˘Û·-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ Ã·ÏΛ‰· -¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ƒÂfi: §·Ì›· 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∫‡ÌË-¶˘ÚÁÂÙfi˜ §Â˘Î¿‰È·-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. §·Ì›·-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á.-¡¿Ô˘Û· ƒÂfi: ÷ÏΛ‰· 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫‡ÌË-ΔڛηϷ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-§Â˘Î¿‰È· ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-§·Ì›· ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-÷ÏΛ‰· ƒÂfi: ¡¿Ô˘Û· 9Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-§Â˘Î¿‰È· ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-∫‡ÌË ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ §·Ì›·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á.-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ÷ÏΛ‰·-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ¡¿Ô˘Û·-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ƒÂfi: ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ΔڛηϷ §Â˘Î¿‰È·-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ∫‡ÌË-§·Ì›·

ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ¶˘ÚÁÂÙfi˜-÷ÏΛ‰· ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-¡¿Ô˘Û· ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ƒÂfi: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. 11Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ §·Ì›·-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á.-§Â˘Î¿‰È· ÷ÏΛ‰·-∫‡ÌË ¡¿Ô˘Û·-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ƒÂfi: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ §·Ì›·-ΔڛηϷ ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-÷ÏΛ‰· ∫‡ÌË-¡¿Ô˘Û· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ƒÂfi: §Â˘Î¿‰È· 13Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ΔڛηϷ-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ÷ÏΛ‰·-§·Ì›· ¡¿Ô˘Û· -∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-§Â˘Î¿‰È· ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„.-∫‡ÌË ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.- ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒÂfi: ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ 14Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÷ÏΛ‰·-ΔڛηϷ §·Ì›·-¡¿Ô˘Û· ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ-∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜ ∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„. §Â˘Î¿‰È·-∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ. ∫‡ÌË-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-¶˘ÚÁÂÙfi˜ ƒÂfi: ¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. 15Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¡¿Ô˘Û·-÷ÏΛ‰· ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¢ˆÙȤ·˜ ∞Á. ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„Èı¤·˜-§·Ì›· ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌ.-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ ∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔÎ.-∞√ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-§Â˘Î¿‰È· ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∫‡ÌË ƒÂfi: ΔڛηϷ * ™ÙÔ ‚’ Á‡ÚÔ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·ÓÙÈÛÙÚfiʈ˜.

ªÂ ∞√∫ Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ª∂Δ∞ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÌfiÓË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜. Èڛ˜ ·ÁÒÓ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ ¤-

Ú·ÛÂ Ë ∫‡ÌË, ÌÂÙ¿ ·fi ÎÏ‹ÚˆÛË. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ˙¢Á¿ÚÈ· ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜: ∞¯ÈÏϤ·˜ ¢ÔÌÔÎÔ‡-÷ÏΛ‰·, §·Ì›·-∞¯ÈÏϤ·˜ ¡ÂÔηÈÛ¿ÚÂÈ·˜, §Â˘Î¿‰È·-ª·ÎÚÔ¯ÒÚÈ, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ΔڛηϷ-¶˘ÚÁÂÙfi˜, ∞ÌÂψÓÈ·Îfi˜-¢ˆÙȤ·˜ ∞ÁÈ¿˜ ª·¯ËÙ‹˜ ΔÂÚ„Èı¤·˜-¡¿Ô˘Û·.

∞¶∂∫Δ∏™∂ Δ√À™ ª¶∞§Δ™π∞∫∏, ∫∞ƒπ¶π¢∏, ¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∫∞π °∫√À°π∞¡¡√

“ΔÂÙÚ·Ïfi ¯Ù‡ËÌ·” ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ. ËÌ·ÓÙÈο ÂÓÈÛ¯‡ıËÎÂ Ô ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ “ÙÂÙÚ·Ïfi ¯Ù‡ËÌ·” ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ̤·. ∞¤ÎÙËÛ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ª·ÏÙÛÈ¿ÎË, §ÂˆÓ›‰· ∫·ÚÈ›‰Ë, ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÎÔ˘ÁÈ·ÓÓfi Î·È ∫ÒÛÙ· ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÂÓÒ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ¡ÙÂÓ›˜ Δ·Ì¿ÎÔ˘, ª¿ÚÈÔ ¶·Ù۷ڛη, °ÈÒÚÁÔ ∫Ô˘‚¿Ù· Î·È ∫ÒÛÙ· ∫Ô˘˙ÈÒη.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ¤Ù˘¯Â Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ∫ÒÛÙ· ™·ıԇϷ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·ÔÎÙ‹ıËηÓ: ª·ÏÙÛÈ¿Î˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜ 23 ÂÙÒÓ. ™ÙfiÂÚ ·fi ÙÔ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ ‹Ù·Ó ·fi Ù· ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ 7 ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. Œ¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Î·È ÛÙËÓ ∞.∂. ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰· ºıÈÒÙȉ·˜. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ËÁËı› Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£.

√ °. ª·ÏÙÛÈ¿Î˘

√ §. ∫·ÚÈ›‰Ë˜

√ ∫. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘

∫·Ú˘›‰Ë˜ §ÂˆÓ›‰·˜ 19 ÂÙÒÓ. ∞Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê ·fi ÙÔ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜, Ì Ï‹ÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. °ÎÔ˘ÁÈ·ÓÓfi˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ 16 ÂÙÒÓ, ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î. √ Ó·Úfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ªÂ ·ÚÈÔ ÛÙfi¯Ô Ó· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ μ’ ∂¶™£. ¶··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 17 ÂÙÒÓ, ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê, ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫-20 Ù˘ ¶∞∂ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜

Ô˘ ‹Ù·Ó ‚·ÛÈÎfi˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ∫19 Ù˘ ¶∞∂ ¡›Î˘ μ. ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ. Ô Δ·Ì¿ÎÔ˘ ¡ÙÂÓ›˜, 16 ÂÙÒÓ, ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê Î·È Ô ¶·Ù۷ڛη˜ ª¿ÚÈÔ˜, 17 ÂÙÒÓ, ÂÈıÂÙÈÎfi˜. ∂›Û˘, ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÔÈ ∫Ô˘‚¿Ù·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ Î·È ∫Ô˘˙ÈÒη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¶∞∂ ¡›-

΢ μfiÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙËı› ÔÈ: ΔÛÈÔ˘Ú‹˜, ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ΔÛ·Ì¿˙˘, º¤˙Ô ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂¶™£. Δ¤ÏÔ˜, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ê¿Û˘ Î·È ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∫ÒÛÙ· ™·ıԇϷ.


TƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ªπ§∞¡

∂¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· Ô ∫·Î¿ ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫·Î¿ ÛÙË ª›Ï·Ó ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛÂ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. ¶·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â¿ÓÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” Ô μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ¿ÛÔ˜. ¶·›ÎÙ˘ Ù˘ ª›Ï·Ó Â›Ó·È Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô ƒÈοÚÓÙÔ ∫·Î¿. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙ· “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔ 2009, fiÙ·Ó ¿ÊËÛ ÙËÓ πÙ·Ï›· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ªÂ ÌÈ· Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ì ٛÙÏÔ “¶Ô‡ ‹ÛÔ˘Ó ƒ›ÎÈ” ÔÈ πÙ·ÏÔ› ÂÈÛËÌÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ “™·Ó ™›ÚÔ”, Û ÌÈ· ΛÓËÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Â›Ù¢ÍË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ·, ÌfiÓÔ ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿. ΔÒÚ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Â›Ó·È ÙfiÛÔ Î·Ï¿ fiÛÔ ÚÈÓ” η٤ÏËÍÂ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘... Â·Ó··ÙÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘ ̤ÛÔ˘, Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙ· ÌÈÛ¿ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Á¿ËÛÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜, ·Á·‹ıËΠfiÛÔ Ï›ÁÔÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î¤˜ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ˜ Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˘ ¿ÛÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ª¤Û· ·fi ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Î·È ÙËÓ πÙ·Ï›· οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂχıÂÚË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹!

™πΔπ

¡ÙÂÌÈΤÏȘ Î·È Â›ÛËÌ· ¶·›ÎÙ˘ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Â›Ó·È Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô ª¿ÚÙÈÓ ¡ÙÂÌÈΤÏȘ. √È “Ôϛ٘” Ù· “‚ڋηӔ Ì ÙË ∞ÙϤÙÈÎÔ ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ 32¯ÚÔÓÔ ÛÙfiÂÚ Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó Î·È Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô˘ ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ 26, ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·: “∂›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‹Úı· ÛÙË ™›ÙÈ, ÂÂȉ‹ ‰È„¿ˆ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı¤Ïˆ Ó· ‚ÂÏÙȈıÒ. ∂›Ì·È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Â‰Ò Î·È 11 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‹Ù·Ó ÛÔ˘‰·›· ¢ηÈÚ›· Ó· ·›Íˆ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Ì ¤Ó·Ó ÙfiÛÔ ÛÔ˘‰·›Ô Û‡ÏÏÔÁÔ. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÒ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÂÏ›˙ˆ Ó· ÍÂÏËÚÒÛˆ ÛÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍÂ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜. ∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ” . ∞Ó Î·È ‰ÂÓ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ™›ÙÈ, ÂÈο˙ÂÙ·È ˆ˜ ÎfiÛÙÈÛ ٤ÛÛÂÚ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ϛژ. ∂›Û˘ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ·fiÏ˘ÙË ÂÈÙ˘¯›· ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ª·ÓÔ˘¤Ï ¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÈ Î·È ÛÙË ª¿Ï·Á·.

Δ√¡ ∞¶√£∂ø™∞¡ ¶∞¡ø ∞¶√ 20.000 √¶∞¢√π Δ∏™ ƒ∂∞§ ª∞¢ƒπΔ∏™

¡ÙÂÏ›ÚÈÔ ÁÈ· ª¤ÈÏ ¶ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 20.000 Ê›ÏÔÈ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Û˘Ó¤ÚÚÂ˘Û·Ó ÛÙÔ “ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ÁÈ· Ó· ·ÔıÂÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ °Î¿ÚÂı ª¤ÈÏ Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘. “∂›Ó·È fiÓÂÈÚÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô √˘·Ïfi˜ “·ÛÙ¤Ú·˜”. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ ‚ÂÏËÓÂÎÔ‡˜ Î·È Ï¿Ì„Ë˜ Ì ÂΛӘ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÁÈ· ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ ∑ÈÓÙ¿Ó, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ª¤Î·Ì, ∫·Î¿ Î·È ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ ı‡ÌÈÛ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °Î¿ÚÂı ª¤ÈÏ. √ √˘·Ïfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ Î·È Ù˘Èο ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈÔ ·ÎÚÈ‚‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì) ˘¤ÁÚ·„ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı, ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔ ÓÔ‡ÌÂÚÔ “11” Î·È ¿ÙËÛ ÙÔ ¯ÔÚÙ¿ÚÈ ÙÔ˘ “™·ÓÙÈ¿ÁÎÔ ªÂÚÓ·Ì¤Ô˘” ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 20.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜. “∂›Ó·È fiÓÂÈÚÔ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÁÈ· ̤ӷ Ó· ·›Íˆ ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ˘Ô‰Ô¯‹. ∑‹Ùˆ Ë ƒÂ¿Ï (Hala Madrid)” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ª¤ÈÏ, Ô˘ ˘¤ÁÚ·„ ÂÍ·ÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ΔȘ Û˘ÁÎÚ›ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ı¤ÏËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÌÈ· ÎÈ ¤Íˆ Ô °Î¿ÚÂı ª¤ÈÏ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÂÓÙÈÎfi ÛÙË ƒÂ¿Ï Î·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. “∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿ÓÔ Â›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· ¤Úıˆ ÛÙË ƒÂ¿Ï. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Â‰Ò Î·È ı¤Ïˆ Ó· Ì¿ıˆ ‰›Ï· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜. Ÿˆ˜ ›·, Â›Ó·È ‹‰Ë” . ∂›Û˘, ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ·Û¯ÔÏ›·ÛÙÔ Î·È ÙÔ ˘¤ÚÔÁÎÔ ÔÛfi Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘: “∞ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÌÔ˘, ‹ıÂÏ· Ó· ¤Úıˆ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÌÔ˘ ¤‰ÈÓ·Ó Ì›· ‰Âοڷ. ¶·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û· ÙÔ ÈÛ·ÓÈÎfi

√ ¶¤ÚÂı ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ª¤ÈÏ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 11

Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÙË ƒÂ¿Ï ·fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 10. ◊Ù·Ó ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ ÁÈ· Â̤ӷ Î·È ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ô˘ ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ì ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·, ϤÁÔÓÙ·˜: “ŸÏÔÈ Í¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ƒÂ¿Ï ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Ôχ ÁÈ· Ó· Ìˆ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÂÓ‰Âο‰· Î·È ·fi ÎÂÈ Î·È ¤ÂÈÙ· Ó· ·Ï¤„ˆ ÁÈ· ÙÔ 10Ô ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘” . Δ¤ÏÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì, ÚfiÛıÂÛÂ: “¶¤Ú·Û· ¤ÍÈ ˘¤-

ÚÔ¯· ¯ÚfiÓÈ· ÂΛ. ◊Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙËÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ›Ûˆ Î·È ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· fiÛ· ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó” . √ ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı ·Ó¤ÊÂÚ Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ “·ÔηχÙÔÓÙ·˜” ÙÔÓ ª¤ÈÏ: “√ ª¤ÈÏ Â›Ó·È Ó¤Ô˜, ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ‹Ù·Ó fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¤ÚıÂÈ ‹Ù·Ó ÔχÏÔΘ, ·ÏÏ¿ ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙËÓ ΔfiÙÂÓ·Ì Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ¤·ÈÍÂ Ë ÂÈı˘Ì›· Î·È Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙË ƒÂ¿Ï”.

™Δ∏ §πμ∂ƒ¶√À§ ∞¡∏∫√À¡ ¶§∂√¡ °π√ƒπ ∫∞π ™∞∫√

£ˆÚ·Î›˙ÂÈ Ù· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·Ì·ÓÙÔ‡ ™·Îfi Î·È ÙÔ˘ ΔÈ¿ÁÎÔ °ÈfiÚÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï. ∏ ·ÁÁÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ‹Úı ÛÂ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙȘ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂÚÌ¤Ó Î·È ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÈÎÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊˆÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎ·Ó Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ Ó¤·˜ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙË ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜”. ∞Ú¯Èο, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˘ ÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” . √ ÚÒËÓ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ™fiÚÙÈÓÁÎ §ÈÛÛ·‚fiÓ·˜ ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘: “∂›Ó·È ÂÎÏËÎÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ó· Â›Û·È ·›ÎÙ˘ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ÙÔ Ó· ¤Úıˆ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· fiÓÂÈÚfi

·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ” Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ. ∏ “Daily Mail” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ÕÁÁÏÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ı· ·Ú·¯ˆÚËı› ‰·ÓÂÈÎfi˜, ¤Ó·ÓÙÈ ‰˘Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ÏÈÚÒÓ.

Δ

£¤ÏÂÈ Î·È ª¿Ù· Ô˘ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ¶·Ú›

√È °ÈfiÚÈ (·ÚÈÛÙÂÚ¿) Î·È ™·Îfi

ÌÔ˘. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÙ‡¯ˆ ÔÏÏ¿. £¤ÏÂÈ Ó· ·›Íˆ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £· ‰ÒÛˆ Ù· ¿ÓÙ· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ °¿ÏÏÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘ ÌÔ˘ ÂÂʇϷͷÓ. ◊Úı· Â‰Ò ÁÈ·Ù› ÙÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ÌÂ

ÂӉȷʤÚÂÈ. ∞Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· ·›Íˆ ÙÔ ÚÒÙÔ ÌÔ˘ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓÒ Ó· Ìˆ ÛÙÔ Á‹‰Ô. •¤Úˆ ˆ˜ ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎÔ›, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÛÙË °·ÏÏ›·. ◊Ù·Ó ÍÂοı·ÚÔ ÁÈ· Â̤ӷ ˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·” . Δ¤ÏÔ˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ô μ›ÎÙÔÚ ªfiÔ˘˙˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ”, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·

™Â Û‹ÚÈ·Ï ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ª¿Ù· ÛÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ. √È “ÌÏ”, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÛ·ÓÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ, ·¤ÚÚÈ„·Ó Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ÁÈ· ÙÔÓ πÛ·Ófi ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ “fi¯È” ÛÙÔ˘˜ “ƒÂÓÙ˜” ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô Î‡ÎÏÔ Â·ÊÒÓ Ì ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË. ∞˘Ù‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË “L’Equipe” Â›Ó·È Ë ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ¤Ó·Ó ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ, “Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È” ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ.

27

∞ƒ™∂¡∞§

¡ÙÂÌ·Ú¿˙ Ì √˙›Ï Î·È ¡ÙÈ ª·Ú›· ™ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ Ô ªÂÛÔ‡Ù √˙›Ï. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔ˘˜ “ηÓÔÓȤÚˉ˜” Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋. ªÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·Ú¯‹Ó Û˘Ìʈӛ· Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘, ÔÈ “ηÓÔÓȤÚˉ˜” Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Ù· ‚Ú‹Î·Ó Î·È Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË. ª¿ÏÈÛÙ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ BBC, Ô ·›ÎÙ˘ ¤Ú·Û ȷÙÚÈο ÙÂÛÙ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏfiÁˆ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¶‹Ú ÊfiÚ· Î·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “Sky Sports” , ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Sky Sports” , ÔÈ “ηÓÔÓȤÚˉ˜” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ Â·Ê¤˜ ÙfiÛÔ Ì ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›·, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ·›ÎÙË, Ì ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ʤÚÂÙ·È ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÂ Û˘Ìʈӛ·. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÚÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÓˆÛÙfi, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· οÓÂÈ ‰˘Ó·Ùfi “comeback” ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÍÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ “ÌÂڤӯ˜” ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi.

ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

∫·Ï‡ÙÂÈ ÙË Ú‹ÙÚ· Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô ÁÈ· ÙÔÓ ∂Ú¤Ú· ¢›ÓÂÈ ÙËÓ Ú‹ÙÚ· Î·È ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÈÎfi Ù˘. √ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªfiÁȘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚ ∂Ú¤Ú· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô 36 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘. º˘ÛÈο ÔÈ μ¿ÛÎÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· Î·È “·Ó·ÁηÛÙÈο” ı· ·Ô¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ ·›ÎÙË. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 30 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â Ó· ϤÂÈ “fi¯È” . ŒÙÛÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ Â·Ó‹Ïı·Ó Ì ‚ÂÏÙȈ̤ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Î·È Ô ·›ÎÙ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ÛÙËÓ ªÈÏÌ¿Ô ›¯Â 29 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜, fiϘ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·fi Ù· Ó¤· ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÂÏ›ˆÛ ÚÈÓ Î·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ÊËÌÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÛÔ‡Ù ∂˙›Ï, ηıÒ˜ ÔÈ “ÎfiÎÎÈÓÔÈ ‰È¿‚ÔÏÔÈ” ‰È¤„Â˘Û·Ó ÙȘ ʋ̘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ‹ıÂÏ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î›ÓËÛË ÁÈ· ÙÔÓ °ÂÚÌ·Ófi ÂÈÙÂÏÈÎfi ̤ÛÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÕÁÁÏÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ, ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÔ˘¿Ó ºÂÏ·˚Ó› ·fi ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚ ∂Ú¤Ú· ·fi ÙËÓ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÈο˙ÂÙ·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ‹‰Ë Â›ÛËÌË ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ μÂÏÁÔÌ·ÚÔÎÈÓfi ̤ÛÔ Î·È ÔÈ ÔȈÓÔ› Â›Ó·È ıÂÙÈÎÔ›, ηıÒ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi Ù· “˙·¯·ÚˆÙ¿” ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªfiÁȘ.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞º√™ —ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ™ÙÂÊ¿Ó ƒÔÌÂÏ¤Ó “∫È ·Ó ˙Ô‡Û·Ì fiÏÔÈ Ì·˙›;” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3/9 ¤ˆ˜ Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ 5/9, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. — ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ÿÙÛÈÎÔ” Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Ì ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ “πˆÏÎfi˜” , ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ (ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜), ÒÚ· 9.00. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ¤Ó· ÙÚfiÊÈÌÔ.

∂∫£∂™∂π™ — ™ÙÔ ·ÏÈfi ΔÂψÓÂ›Ô Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - „ËÊȉˆÙÔ‡ Î·È ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ª·Ú·ÁÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¡›Ó· (˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È „ËÊȉˆÙ¿), μ·Ú·ÎÏÈÒÙÔ˘ μ¿Ûˆ („ËÊȉˆÙ¿) Î·È Δ˙Ô˘ÌÂÚÎÈÒÙ˘ ∫ÒÛÙ·˜ Ì ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔ ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ·Ú¯Â›Ô (ʈÙÔÁÚ·Ê›·). ∏ ¤ÎıÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ı· Ï‹ÍÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 19.00 - 24.00. —∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚ› ˘Ê·ÓÙÈ΋˜...” , Ì ¤ÚÁ· ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÂÚÏ›‰Ô˘, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘.

ª√À™π∫∏ — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‚Ú·‰È¿ Ì ‹¯Ô˘˜ ¤ÓÙ¯Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¶¿ÓÔ˘ ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Á·ËÌ¤ÓˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ (ΔÛ·ÎÓ‹, ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·, ¶·Û¯·Ï›‰Ë, ª¿Ï·Ì·, ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î.¿.), ·ÏÏ¿ Î·È ‰Èο ÙÔ˘, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÛÙȘ 9.00 Ì.Ì., ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

¢π∞º√ƒ∞ —£Â·ÙÚÔÚÂÌ¤ÙÈÎË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ‰È·ÏfiÁÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÁψÛÛÈÎfi ȉ›ˆÌ· ·fi ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ∞η‰ËÌ›· Δ¤¯Ó˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” . Δ· ¤ÛÔ‰· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙË º§√°∞. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 5 ¢ÚÒ, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ, ÛÙÔ ‰ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Classic (∂ÚÌÔ‡-™˘Ú›‰Ë), ÛÙË º§√°∞ (÷ÚÈÛÈ¿‰Ô˘ 3, ÚÒËÓ ¶π∫¶∞, ÙËÏ. 24210 24628). —√È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “¢È·Ù‹ÚËÛË Î·È ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ μfiÏÔ˘” ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ. Δ· ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ¤ˆ˜ 13 ÂÙÒÓ, ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ¯ÔÚÔ‡˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË μfiÚÂÈ· £Ú¿ÎË, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÙˆÓ 3Ô˘ Î·È 9Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ¡. πˆÓ›·˜. ŸÛÔÈ ÁÔÓ›˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· ÙËÏ. 6947 001360, 6936 913434, 6944 202423. — ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÔ˘ÁÈԇη ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 9/9 ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . flÚ· ¤Ó·Ú͢ 21:00. ΔÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ 5 ¢ÚÒ.

∂∫¢ƒ√ª∂™ —√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: ∫˘Úȷ΋ 8/9: ∞Ûˆfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜-ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË (river trekking). ø.¶.: 5-μ.¢.: 2/5. ∫˘Úȷ΋ 15/9: ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶‹ÏÈÔÂ˙ÔÔÚÈ΋, ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜ ÛÙ·˘Úfi˜-ΔÚ·Ófi ›ÛˆÌ·-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 22/9: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-·Ï‹ Â˙ÔÔÚ›·Ì¿ÓÈÔ, •ÈÓfi‚Ú˘ÛË-¶ÔÙÈÛÙÈο. ø.¶.: 2-μ.¢.: 1/5. ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 28, 29/9: ∞ÁÚÈfiϢΘ ¶ËÏ›Ô˘-Â˙ÔÔÚÈ΋, 2Ë ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË √ÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ. ∫˘Úȷ΋: ∞ÁÚÈfiϢΘ-ÎÔÚ˘Ê‹ ™ÎÈÙ˙Ô˘Ú¿‚ÏÈ-∞ÁÚÈfiϢΘ. ø.¶.: 6-μ.¢.: 2/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™fiψÓÔ˜ 2, μ18, ÙËÏ. 24210 24290, 6976 904236, ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹: 10 .Ì. - 12 Ì. Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: 18.00-20.00. —O ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÕÁ. πˆÛ‹Ê Î·È Ô ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈÎfi˜ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙÔ ¶fiÚÙÔ Ã¤ÏÈ Î·È ™¤ÙÛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ Î¿„ÈÌÔ Ù˘ ∞ÚÌ¿Ù·˜ ÛÙȘ 6-8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 3 ËÌ., ÛÙËÓ ∂›‰·˘ÚÔ Î·È ÛÙÔ ¡·‡ÏÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 24210 38838, Î. μ¿Ûˆ ∫fiÚÔ˘ 6948114687, Î. ÕÚÙÂÌË ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ 6944 685804. —Δ· ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ - ∞ÁÚÈ¿˜ - ¡. πˆÓ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó 5‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ¶¿ÚÔ Î·È ¡¿ÍÔ 9-13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ΔÈÌ‹ 242 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: 24280 91327, 6975755376 Î. ¶·ÙÚÒÓË μԇϷ, 6945471475 ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ μ·ÁÁ¤Ï˘. —√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂΉÚÔÌ‹ “¶·ÓfiÚ·Ì· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘” , Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ∫fiÚÈÓıÔ, ¡·‡ÏÈÔ, °‡ıÂÈÔ, §È̤ÓÈ, ∞ÂÚfiÔÏË, ª¿ÓË, ™‹Ï·È· ¢˘ÚÔ‡, ∫·Ïfi §È̤ӷ, μ·ı‡, ¡Â¿ÔÏË, ∂Ï·ÊfiÓËÛÔ, ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÂÙ·‚¿ÛÂȘ, ÏÔ‡ÛÈÔ ÚˆÈÓfi Î·È ‚Ú·‰ÈÓfi Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈ· fiÏ· Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∏ ÂΉÚÔÌ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 6-9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 6983 660057. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. 3‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ™¤ÚÚ˜, ÛÙȘ 15-16-17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÂÈÛΤ„ÂȘ, Ô¯˘Úfi ƒÔ‡ÂÏ-π.ª. ªÔÓ‹ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘-§›ÌÓË ∫ÂÚΛÓË-π.ª. ∂ÈÎÔÛÈÊfiÓÈÛÛ·˜-™‹Ï·ÈÔ ∞ÏÈÛÙÚ¿Ù˘. 2. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ì ÚÔÛÊÔÚ¿ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹, Â›ÛÎÂ„Ë ªÔÓ‹ ¶·Ó·Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·˜ •ÂÓÈ¿‰·˜ Î·È Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ °ÔÚÁÔfiÙ·ÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789. — ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1) 21-22/9: ™¤ÚÚ˜ - ∞ÏÈÛÙÚ¿ÙË - √¯˘Ú¿ ƒÔ‡ÂÏ, 2) 6/10: ∫·ÚÂÓ‹ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210-23935 ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10 .Ì. - 12 Ì.

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

E¶IME§EIA Y§H™: ANTøNH™ E. ºøKI¢H™ email: fokidis@e-thessalia.gr

ªÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ

ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· - ÷Ù˙‹˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÚÈÓ¤ÏÏ· - ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘˜, Ô Î·ı’ ¤Ó·˜ ¯ˆÚÈÛÙ¿, Î·È ¯¿Ú·Í·Ó ÙË Ï·ÌÚ‹ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÚ›·. ƒÂÛÈÙ¿Ï, Δ·Ì - Ù·Ì Î·È ™˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÚÂȘ ·ÎÏÔÈ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Î·È ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ› ÛÙË ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›·...

ª

ΔÔ ƒÂÛÈÙ¿Ï ˆÛÙfiÛÔ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ Ì¿ÁÂ„Â Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂÌÔÚÈÎÔ‡˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ... ª›· Û˘ÏÏÔÁ‹ Ì ˘¤ÚÔ¯· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ Ë ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜, 36 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ™ÎÔÚÈfi Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÏÏ¿˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2013, ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. £· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” (9.30 Ì.Ì.). ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜ ÏÔÈfiÓ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Î·È ¿ÏÈ Ì·˙›... ∂› ÛÎËÓ‹˜ ÔÈ ‰‡Ô ηٷÍȈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ fiÛˆÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÌÚ·ÍË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ·fiÏ·˘Û˘. £· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÂÌ¿Ù· ÓÔÛÙ·ÏÁ›·. ΔÔ ·Í¤¯·ÛÙÔ ÚÂÛÈÙ¿Ï ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ· ÙÔ˘ 1976 ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ Î·È Ê¤ÚÓÂÈ

Ì·˙› ÙÔ˘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ ·fi Ì›· ∂ÏÏ¿‰· fi¯È Î·È ÙfiÛÔ Ì·ÎÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. ª›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ì›· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË Ô˘ ÁÔ‹Ù¢ÛÂ. ΔÂÏÈο fï˜ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ϤÓÂ Ë ·fiÏ˘ÙË ¯ËÌ›·. ŒÓ· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ·fi ‰‡Ô ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ¿ÓÙ· Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ: “∫È ‡ÛÙÂÚ·...” . °È· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÔ ¤˙ËÛ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Ó· ÙÔ ˙‹ÛÔ˘Ó, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÛÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÛÙȘ ÌӋ̘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜, ¤Ó· ·ÓÂ·Ó¿ÏËÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ∏ ‚Ú·‰È¿ ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹ Ó· ÂÚÌËÓ‡ÂÈ Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú·

ÙÔ˘ Î·È Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ fiˆ˜ ÙÔ “£˘Ì¿Ì·È” , ÙÔ “¢ÂÓ Â›Ì’ ÂÁÒ” , ÙÔ “™Ô˘‰·›ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÏÏ¿...” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Ì ÙÔ ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ù˘ Ù·ÌÂڷ̤ÓÙÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ fiˆ˜ “™‡ÓÔÚ· Ë ·Á¿Ë ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ” , “™’ ·Á·Ò” , “∫È’ ‡ÛÙÂÚ·” , “¶¿Ú Ì ̷˙› ÛÔ˘ ÙÛÈÁÁ¿Ó” , “∏ ·Á¿Ë fiÏ· Ù· ˘Ô̤ÓÂÈ...” Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, ·Ú¯Èο Ë ª·ÚÈÓ¤ÏÏ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ÷Ù˙‹˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔÈ ·fi ‰ÂηÌÂÏ‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ƒÂÛÈÙ¿Ï Î·È Δ·Ì-Δ·Ì ÂÓÒ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, ÓÙÔ˘¤ÙÔ, Û’ ¤Ó· ÂÓÙ˘-

ˆÛÈ·Îfi Î·È Ì·Á¢ÙÈÎfi ÊÈÓ¿ÏÂ. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÚˆÙÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ƒÂÛÈÙ¿Ï, Ô º›ÏÈÔ˜ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ·Ú·ÁˆÁfi˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ™Ì˘ÚÓ·›Ô˜, ˯ÔÏ‹Ù˘, Â›Ó·È ¿ÏÈ ·ÚfiÓÙ˜. √ ÚÒÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔÓ ‹¯Ô. ª·˙› ÙÔ˘˜ Â› ÛÎËÓ‹˜ ÔÈ ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ›: ¡›ÎÔ˜ ∫·ËÏ›‰Ë˜ ÓÙڷ̘, ªÈ¯¿Ï˘ ∂˘‰·›ÌˆÓ - Ì¿ÛÔ, °È¿ÓÓ˘ ∫·Ú·Î·ÙÛ¿Ó˘ - ÎÚÔ˘ÛÙ¿, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ∫ÔÓÙ¿Î˘ - ‚ÈÔÏ›, ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ ∫ÚÔΛ‰Ë˜ - ÎÈı¿Ú·, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÁÈ¿Ù˘ - È¿ÓÔ, £·Ó¿Û˘ ΔÛ·Ô˘Û¤Ï˘ - Ï‹ÎÙÚ·, ™Ù·‡ÚÔ˜ ¡ÙÔ‡Ûη˜ - Ó¢ÛÙ¿. ¶ÚÔÒÏËÛË:∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ “¢›·˘ÏÔ˜” (ΔÔ¿ÏË 14 & ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 24210 25363), μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘).

ªÂ ÂÈÙ˘¯›· ·fi ÙÔ ¶∂.£∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

£Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ Δ√ ™¿‚‚·ÙÔ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î¿ı ËÏÈΛ·˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ ·fiÏ·˘Û·Ó ÙËÓ ÍÂηډÈÛÙÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ¶∂.£∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ “ΔÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ” ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ. ƒ‹Ù·. ™Â ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›Û˘ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ·ÔÎÙ¿ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ Ô ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ Â¤ÏÂÍÂ Û˘ÓÂȉËÙ¿ ÙËÓ Ô‰fi ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ˆ˜ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÚȂϤÙÔ˘ °ÂÚÔÁÏ‹ °ÂˆÚÁ›· Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓË °ÂÒÚÁÈÔ, ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫›ÙÛÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô °¿ÙÔ Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ÃÚÈÛÙ·ÓÙÒÓË ∞ı·Ó¿ÛÈÔ Ô˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Â›Û˘ Û˘Ó¯¿ÚË ÙÔ ¶∂.£∂. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â˘¯‹ıËΠӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÚÁÔ.

™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ” Δ√ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi £¤·-

ÙÚÔ ∫Ú‹Ù˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2013 ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ - Ã. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ “À¿Ú¯ÂÈ Î·È ÊÈÏfiÙÈÌÔ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °È¿ÓÓË ª¤˙Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡-

ÚË” . “ŒÓ·˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈ·˜ ÚÔ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔÛÁÂÈÒÓÂÙ·È ·ÓÒÌ·Ï· fiÙ·Ó ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ “Ï·Ô‡” Ô˘ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· ÂÈηÏÂ›Ù·È Î¿ı ÙfiÛÔ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÒÓ ÙÔ˘ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎfi fiÊÂ-

ÏÔ˜...” . ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜: ™ÎËÓÔıÂÛ›·: °È¿ÓÓ˘ ª¤˙Ô˜, ™ÎËÓÈο - ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ· ºˆÙÈÛÌÔ›: ∞ÓÙÒÓ˘ ÷ÏÎÈ¿˜, μÔËıfi˜ ™ÎËÓÔı¤ÙË: ¢¿ÊÓË ™Ù·˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘. √È ËıÔÔÈÔ›: °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·ÚÙÛ·Ï¿Î˘: ∞Ó‰Ú¤·˜ ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˜, Δ¿Î˘ ¶··Ì·Ùı·›Ô˘: £fi‰ˆÚÔ˜ °ÎÚÔ˘¤˙·˜, £·Ó¿Û˘ μÈÛη‰Ô˘Ú¿-

΢: °ÈÒÚÁÔ˜, Ô È‰È·›ÙÂÚÔ˜, Δ¿ÛÔ˜ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜: ¶·Ó¿ÁÔ˜, ∂˘ÁÂÓ›· ¢ËÌËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘: ∞Ï›ÎË ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘, ª·ÓÒÏ˘ ™ÔÚÌ·˝Ó˘: ∫ÒÛÙ·˜ ™ÈÏ˘‚ÚÈÒÙ˘, ¡ÂÎÙ·Ú›· °È·ÓÓÔ˘‰¿ÎË: ¡¿ÓÙ· ª·˘ÚÔÁÈ·ÏÔ‡ÚÔ˘, ¡›ÎÔ˜ ™ÎÔ˘Ï¿˜: ™ˆÙ‹Ú˘, ∞ÓÙÈÁfiÓË ¡¿Î·: §¿Ì·ÈÓ·, ∂ϤÓË ΔÛÈÌÚÈΛ‰Ô˘: §ÒÚ· ™ÈÏ˘‚ÚÈÒÙË-∫·Ù›Ó·, ∏Ï›·˜ ªÈ¯·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘: ™ÔʤÚ.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∞fi ÙÔ˘˜ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜”, ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηı¤Ó· Ì·˜. ª¤Û· ·fi ÙÔ ÏÂÙfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÌÈ·˜ ÙÚ˘ÊÂÚ‹˜ Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì·ÙÈ¿˜, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ ı·ً ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÙË Ù·‡ÙÈÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜. ∫È ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÚˆÙÔÁÚ¿ÊÙËΠÙÔ ¤ÚÁÔ. √È ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Â›Ó·È È· ÎÏ·ÛÈÎÔ›. ÕÏψÛÙ ÔÙ¤ ‰Â ı· ¿„Ô˘Ì ӷ ÓÔÛÙ·ÏÁԇ̠ÙÔ ÌÂÏ·Á¯ÔÏÈÎfi ‹¯Ô ÌÈ·˜ Ï·Ù¤ÚÓ·˜, Ô˘ ¯¿ıËΠÁÈ· ¿ÓÙ· ÛÙÔ ·Á¤ÚÈ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, fiˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Î·È fiÏÔÈ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ·ÏËÛÌfiÓËÙÔÈ ‹ÚˆÂ˜...

ΔÔ ¤ÚÁÔ √ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ‹Úˆ·˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜, ÂÚÁ·ÙÈÎfi˜ Î·È ‹Û˘¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ì ·˘ÛÙËÚ¤˜ ËıÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ·Í›Â˜. Œ¯ÂÈ fi-

̈˜ ¤Ó· “ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ” , Â›Ó·È ÙÛÈÁÎÔ‡Ó˘. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Î˘Ï¿ÂÈ ·‰È¿ÊÔÚ· ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Í·Ó¿ ›Ûˆ, ÒÛÔ˘, οÔÈÔ ‚Ú¿‰˘, Ô Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Î·È ÛÙÂÓfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ó· ‚ÁÔ‡Ó ¤Íˆ ÁÈ· Ó· ÁÏÂÓÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ‰‡Ô ÁÔËÙ¢ÙÈΤ˜ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈοÓ˜. ∂ΛÓÔ˜ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ, ÙÚÔÌ¿˙ÂÈ ÛÙË ÛΤ„Ë Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο. ΔÂÏÈο fï˜ ÙÔ ÙÔÏÌ¿ Î·È ÙfiÙ ÙÔ ‚fiÙÛ·ÏÔ Ô˘ ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ‹Û˘¯Ë Ï›ÌÓË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ˙ˆ‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÔÏÏÔ‡˜ ÔÌfiÎÂÓÙÚÔ˘˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÚÔÂÎÙ›ÓÔ-

ÓÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÙËÓ Ù·Ú¿˙Ô˘Ó... √È ¤Í˘Ó˜ Î·È ÎˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, ı· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏËıÈÓ¤˜ ·Í›Â˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰›Ï· Ì·˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙ˜ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∫È ·˜ ÙȘ ·ÁÓÔԇ̠ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ·Ï¿ ÙȘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· “ÂΛ” , ÁÈ·Ù› ÙȘ ıˆÚԇ̠‰Â‰Ô̤Ó˜. √È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ηٷʤÚÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ, Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÂΛӷ Ù· ÙÚ·ÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó ÙËÓ ÎˆÌÈÎfiÙËÙ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÌÈ· ·Ï‹ ËıÔÁÚ·Ê›· Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹

√È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ™ÎËÓÔıÂÙ› Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·›˙Ô˘Ó Â›Û˘ ÔÈ: ∂‚›Ù· ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹, ∏ÚÒ ªfiÛ¯Ô˘, ™fiÊË ∏ÏÈ¿‰Ë, °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ∂ϤÓË ∫·‚‚·‰›·, ¡›ÎÔ˜ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜. ŒÎÙ·ÎÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·Ú·Ù˙fiÁÏÔ˘. ∑ˆÓÙ·Ó‹ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ ¶··ÚÁ‡ÚË (Ï‹ÎÙÚ·), ™Ù¿ıË ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (·ÎÔÚÓÙÂfiÓ) Î·È °È¿ÓÓË £ˆÌ·˝‰Ë (Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ). ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ô ¡›ÎÔ˜ ¶··ÚÁ‡Ú˘, Ë

“∏ ∞Á¿Ë ¢˘Ó·-

™fiÊË ∏ÏÈ¿‰Ë, Ë ∂ϤÓË ∫·‚‚·‰›· Î·È Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶Ï·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. ŒÈÏ·-ÛÎËÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· DISCONTO. ºˆÙÔÁڷʛ˜ ™Ù¿ı˘ ∫·Ú·‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂È̤ÏÂÈ· ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ - ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›· ∂ÈÚ‹ÓË ™ÎÔ˘Ï‹. √È “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ï·˚Îfi Î·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÎÚ›ÛË. ∏ ∂π™√¢√™ £∞ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ∏, fiˆ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¿ÏψÛÙÂ. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÔ› Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È Î·ÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ηı¤Ó·, Ó· Á›ÓÂÈ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ô˜ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. μÔËı‹ÛÙ ̷˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ì ÙȘ Ì·ıËÙÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÂÊfi‰È·, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ· ·fi Ù· ¯ÚÂÈÒ‰Ë Û¯ÔÏÈο Î·È Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ·È‰Èο ¯·ÌfiÁÂÏ·.

™˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ª·Ú›·˜ º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

“™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡” ∏ ÎÔÚ˘Ê·›· ÂÚÌËÓ‡ÙÚÈ· ª·-

Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· ÂÓ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “™ÙËÓ Îfi„Ë ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡” . ¶Ï·ÈÛȈ̤ÓË ·fi ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÛÔ˘‰·›· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‚·ÛÈṲ̂ӷ Û Ô›ËÛË ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘, √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ˘ Î.¿., Ô˘ ÌÂÏÔÔ›ËÛ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ì·˜, fiˆ˜ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜, Ë ∂ϤÓË ∫·Ú·˝Ó‰ÚÔ˘, Ô ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ˜, Ô £¿ÓÔ˜ ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜ Î.¿. ∏ ª·Ú›· º·Ú·ÓÙÔ‡ÚË Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÂÓfi˜ È¿ÓÔ˘ ÎÈ ÂÓfi˜ ÙÛ¤-

ÏÔ˘, ı· Ì·˜ Ù·Íȉ¤„ÂÈ, ı· Ì·˜ Á·ÏËÓ¤„ÂÈ, ı· Ì·˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ı· Ì·˜ οÓÂÈ Ó· ÛÈÁÔ„Èı˘Ú›ÛÔ˘Ì ̷˙› Ù˘ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Á·¿Ì ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘¤ÚÙ·ÙË ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘˜. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Û¯‹ÌÈ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ª·˙› Ù˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ô Âͤ¯ˆÓ ÛÔÏ›ÛÙ ∞¯ÈÏϤ·˜ °Ô˘¿ÛÙÔÚ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¢∏.¶∂.£∂. ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (¢.√.∂.¶.∞.¶. -¢∏.¶∂.£∂.) Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ & ∂ϤÓ˘ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË. Δ· ηı·Ú¿ ¤ÛÔ‰· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜

ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ 8 ú (ÊÔÈÙËÙ¤˜). 10 ú (ÚÔÒÏËÛË). 12 ú (ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜). ™ËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ: * ¢π∞À§√™ - ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘. *PUBLIC, on-line www.public.gr. * μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ¶··ÛˆÙËÚ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 223, ÙËÏ. 24210 76210-2. * CLASSIC ªÔ˘ÛÈ΋, ∂ÚÌÔ‡ 187, ÙËÏ. 24210 20059, 26832. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿: * ¶ÔÏ. ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓË, ÙËÏ. 24280

™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ ª¿ÚÈÔ ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË √ ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘

91320. * μÈ‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “™Àªμ√§√” , ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜-¢Ú·Î›·˜. * μÈ‚ÏÈÔ¯·ÚÙÔˆÏÂ›Ô “¶∞¶Àƒ√™” , ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë.

* ∞ÚÙÔˆÏÂ›Ô °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55, ÙËÏ. 2428092999. * ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô ∞. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘, 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 13, ÙËÏ. 24280 91065.

ƒÂÌ¤Ù∞ÛÎ¤Ú Î·È §. ∫ÈÔ‡Û˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ

ÁÈ·, ÌÂÏÂÙ‹Û·Ì ÙÈ Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ Ó· ϤÌ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ù¿‰Â ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‹ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ‰Â›Ó· ›‰Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ·ÁˆÓÈ҉˘ ÚÔۋψۋ Ì·˜ ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ·‰˘ÛÒËÙË ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÚÂ-

ÌÒÓÂÈ, ¿Óˆ Ô˘ ›˜ ˆ˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ...” : ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ‹‰Ë ·›˙ÂÈ ÛÙ· Ú·‰Èfiʈӷ Î·È Ì·˜ ÍÂÛËÎÒÓÂÈ, Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ÛÙË Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË Ã·Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË, ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.30 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, “ÂÙÔÈÌ·ÛÙ›Ù ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÙ ¤Ó· ·Í¤¯·ÛÙÔ Î·È ·ÓÂÍ¿ÓÙÏËÙÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË, “ªfiÓÔ ÛÙ· fiÓÂÈÚ·” , ÙÔ “¶¿ÚÙÈ” , ÙÔ “∫Ú˘Êfi ÊÈÏ›” , ÙÔ “¶ÈÔ ¶Ôχ” , “ªÈ· ·’ Ù· ›‰È·” , “ΔÔ Û’ ·Á·Ò” , “ΔÔ ∫·ÏÔη›ÚÈ ÌÔ˘” Î·È ÙÔ “ŸÏ· ‹ Ù›ÔÙ·” ... Ò˜ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· “ΔÚÂȘ ∑ˆ¤˜” , “¶Ï¿È-¶Ï¿È” , ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÔÏÔη›ÓÔ˘ÚÈ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‰›ÛÎÔ “∏ ∞Á¿Ë ¢˘Ó·ÌÒÓÂÈ” Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ! √ ªÈ¯¿Ï˘ ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÎËÓ‹, ÍÂÛËÎÒÓÂÈ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÚfiÔ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∫·È Ô ªË‰ÂÓÈÛÙ‹˜, Ô ÌÂÙÚ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ú·, ͤÚÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ·ÏÌfi. ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙÔ˘˜ Ì·˙› ÛÙÔ “™Â ¤Ó·Ó ΔÔ›¯Ô” - Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ú·‰ÈÔÊÒÓˆÓ fiÏÔ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· - ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÔÏϤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ! °È·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ live... Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·!” ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘:12 ú (ÚÔÒÏËÛË), 15 ú (fiÚÙ·).

™ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘

™ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ·ÊÈÂڈ̤ÓË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “πˆÏÎfi˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ƒÂÌ¤Ù∞ÛÎ¤Ú Î·È ÙÔ §ÂˆÓ›‰· ∫ÈÔ‡ÛË, Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3/9 ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ ∑·ÊÂÈÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ú¯Èο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “Δ›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ” ÙÔ˘ §ÂˆÓ›‰· ∫ÈÔ‡ÛË ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÚÂÌ¤ÙÈη, Ï·˚ο Î·È ÛÌ˘ÚÓ·›Èη. √ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫ÈÔ‡Û˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ϤÂÈ: “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ··ÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÙÈ Î·È Ù›ÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È. ∂›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ú·ÎÙÈ΋˜ Î·È ıˆÚËÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·. ŒÚÂ ӷ ÌÂÏÂÙËıÔ‡Ó ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ¤ˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ Ù· ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÙȘ ÚÔÙÈÌ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ. ªÂ ¿ÏÏ· Ïfi-

29

™˘Ó·˘Ï›· ÷Ù˙ËÁÈ¿ÓÓË ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ

“ŒÓ· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙË Ï›ÌÓË” ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· μfiÏÔ˘ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” , Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Û ÚÔÛÂÁ̤Ó˜ Î·È ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜, (“√ ∫Ô˘ÓÂÓ¤˜” , “√‡Ù Á¿Ù· Ô‡Ù ˙ËÌÈ¿” , “ŒÓ· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙË Ï›ÌÓË” ) Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ “™ÎËÓÔ‚¿Ù˜” Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ∞ÓÙȉËÌ·Ú¯›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ı·ÙÚÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ∞Ï. ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ Î·È ÃÚ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ “ŒÓ· ‚fiÙÛ·ÏÔ ÛÙË Ï›ÌÓË” . ™Ùfi¯Ô˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË.

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

Ì¤ÙÈÎÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙ· ›‰È· Ì·˜ Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ∂Û›˜ ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó ·Í›˙ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . ΔÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ §ÂˆÓ›‰·˜ ∫ÈÔ‡Û˘ Ù·ÌÔ˘Ú¿, ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È ÊˆÓ‹, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ª‹ÙÛÈÔ˜ ÎÈı¿Ú· Î·È Ë ÃÚÈÛÙ›Ó· ªÂı¿ÓË ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È Ì·ÁÏ·Ì¿. √È ƒÂÌÂÙ∞ÛÎ¤Ú Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Û ÚÂÌ¤ÙÈÎË ÎÔÌ·Ó›· ÙÔ 1990 Î·È ¤ÎÙÔÙ ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÚÂÌ¤ÙÈη, ÛÌ˘ÚÓ·›Èη, ·Ú·‰ÔÛȷο Î·È Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ̤ÓÔÓÙ·˜ ÈÛÙÔ› ÛÙÔ Ó‡̷ Î·È ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÙÔ˘˜, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË fiÙÈ ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÎÈ Ô ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ Ô˘ ÚÔˆı› Â›Ó·È ¤Ú· ·fi οı ÌÈÎÚÔ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë, Ë ÔÔ›· ηÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·fi ‰ÂÍÈÔÙ¤¯Ó˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, ·ÔÙÂÏ› ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ì›· fiÌÔÚÊË ÚÂÌ¤ÙÈÎË ‚Ú·‰È¿, ·Ó·‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡-

‰È· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÚÂÌ¤ÙÈ΢ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. √È ƒÂÌ¤Ù∞ÛÎ¤Ú ˆ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û¯‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiˆ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓ/ÏË ÁÈ· Ì‹Ó˜ ÛÙÔ Ak denisli, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Δ¡Δ-6 Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ΔV, ÛÙÔ ª·ÚfiÎÔ ÛÙÔ Grand Dezer Festival, ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ, ÛÙË μȤÓÓË ÛÙȘ ·ÓÂ˘Úˆ·˚Τ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Î·È μÔÏÈ‚›·˜ ΔÛ¿‚˜ Î·È ªÔڿϘ Î·È ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· ÁÈ· ÙË °ÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ∞˘ÁÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Ì ÚÂÌ¤ÙÈη fiÚÁ·Ó· Î·È ÊˆÓ‹ Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ï·˚Îfi ÙÚfiÔ (Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ø‰Â›ˆÓ) Û ÏËıÒÚ· Ó¤ˆÓ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ƒÂÌ¤Ù∞ÛÎ¤Ú Î·È ¿ÏÏÔÈ Ó· ÙÔ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 25 ¯ÚfiÓÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÔÚ›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Î·È ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ÛÙÂÚ¤ˆÌ· Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÚÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈԉ›·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ÛÙȘ ÁˆÓȤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi Ӥ˜, ÚˆÙfiÙ˘˜ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ Ô˘ ·Á·¿. √ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹˜ Ì¿˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ ‰È¿ÛËÌˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÈÎÔ‡ ÚÂÂÚÙÔÚ›Ô˘ (Classical-Crossover), ÙˆÓ ÌÈÔ‡˙ÈÎ·Ï Î·È ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ì›· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ Nino Rota, Nicola Piovani, Jose Maria Cano, John Lennon, Charlie Chaplin, Î.¿. ∞fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· Ï›Ô˘Ó Î·È ·Á·Ë̤ӷ ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· (“∏ ÂÔ¯‹ Ù˘ ·Á¿˘” ÙÔ˘ ª¿ÓÔ˘ ÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, “√ ΋Ô˜ ÙˆÓ Â˘¯ÒÓ” Î.¿.), ·ÏÏ¿ Ê˘ÛÈο Î·È Î¿ÔȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ! 25 ¯ÚfiÓÈ· Â› ÛÎËÓ‹˜: West End Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÚfiÏÔÈ Û ÊËÌÈṲ̂ӷ ÌÈÔ‡˙ÈηÏ, ™Î¿Ï· ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ, ∏ÚÒ‰ÂÈÔ, ∂›‰·˘ÚÔ˜, Royal Albert Hall, Jazz at Lincoln ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ‰È¿ÛËÌÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜, fiˆ˜ ÔÈ Montserrat Caballe, Placido Domingo, Jose Carreras, Lucio Dalla, Lara Fabian, Sarah Brightman, Barbara Hendricks, Justin Hayward (Moody Blues), Vanessa Williams, Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ÛÔ˘‰·›Ô˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜, fiˆ˜ ÔÈ ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ •·Ú¯¿ÎÔ˜, Andrew Lloyd Webber, John Barry, Robin Gibb (Titanic Requiem), ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰ÈÂıÓ‹ ηÚȤڷ, Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Sony Classical ∞ÌÂÚÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ·Ì¤ÙÚËÙ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÌÈ·˜ ÌÔÓ·‰È΋˜ ηÚȤڷ˜. √ ª¿ÚÈÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ Ù·Íȉ‡ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘ ̤۷ ·fi ÌÈ· Ì·ÁÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜. °ÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ 15 ¢ÚÒ. ¶ÚÔÒÏËÛË www.livetickets.gr Î·È ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û˘Ó·˘Ï›·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 2∞™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

™‡Ì‚ÔÏÔ

ªÂÙÔ¯‹

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ∞¢∞∫ ¢∞∫∂Δ30 ∞™∫√ ∞§∞¶π™ ∞Δ∂ƒª ∞¡¢ƒ√ ∞Δƒ∞™Δ ∞™Δ∞∫ ∞§º∞ ∞§º∞Δ¶ ∞§™π¡ ∞§Δ∂∫ ∞§Δπ ∞ΔΔπ∫∞ √Δ√∂§ μÀΔ∂ ™∂¡Δƒ ∂∂∂∫ ∫√ª¶ ™¶π ™∞π∫§ §∞π∫∏ ¢π√¡ √ƒ∞√ƒ∞ ∂¡μπ ∂¶™π§ ∂Àƒøμ ∂À¶ƒ√ ∂¢ƒπ¶ ∂Àƒ√ª ∂à ∂ºΔ∑π ∫Àƒª μ√à ª∂ƒ∫√ º§∂•√ º√ƒ£ ºƒ§∫ ºƒπ°√ ∏√§ ∫√À∂™ §À∫ ∞μ∞• ª¶∂§∞ ∫§∂ª §∞ª¢∞ §∞μπ §√°√™ ªπ° ª∂¡Δπ ª∂μ∞ ª§∞¡Δ ªπ°ƒ∂ ª§™ ª√¡Δ∞ ∞§∫∞Δ √§∫∞Δ ¶¶∞∫ ¶∞™∞§ ¶∂ƒº ¶∞¶ ¶ƒ√º ¶ƒ√ ∫√À∞§ ∫∞ª¶ ƒπ§∫∂ ∞ƒμ∞ ™∞Δ√∫ ™¶∂π™ ™¶π¡Δ ™¶ƒπ ∂¡∫§ø °∂¢ À∞§∫√ ∏ƒ∞∫ ∞Δ∂ ∞∂°∂∫ ∞ƒ∞π° ∞£∏¡∞ ∞π√§∫ ∞∫ƒπΔ ∞§∫√ ∞§ªÀ ∞§Δ∂ƒ ∞°∫ƒπ ∞¡∂∫ ∞¡∂¶ ∞¡∂¶√ ∞™∞™∫ ∞™Δ∏ƒ ∞ΔΔπ∫ ∞Δ∂∫ ∞Ã√¡ μ∞§∫ μ∞ƒ°

ETF FTASE ETF GREECE & TURKEY 30 A.S. ∞.∂. (∫√) ALAPIS ALMA-∞Δ∂ƒªø¡ ALPHA TRUST - ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞ ALPHA TRUST ∞∂ ∂¶∂¡¢.À¶∏ƒ∂™πø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞ Warrant ALSINCO ALTEC ∞μ∂∂ (∫√) ALTIUS ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ATTICA ∞. ∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡ AUTOHELLAS BYTE COMPUTER CENTRIC ∞.∂ COCA COLA HELLENIC COMPUCON CPI ∞. ∂. CYCLON ∂§§∞™ CYPRUS POPULAR BANK DIONIC AEBE DIVERSA ∞∂ ENVITEC ∞∂ (KO) EPSILON NET ∞μ∂E (KO) EUROBANK ERGASIAS ∞∂ EUROBANK PROPERTIES EURODRIP EUROMEDICA ∞.∂. EUROXX F.G. EUROPE ∞.∂. F.H.L. ∏.∫Àƒπ∞∫π¢∏™ FASHION BOX FHL MERMEREN FLEXOPACK ∞.∂.μ.∂.¶. (∫√) FORTHnet A.E. (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ FRIGOGLASS HELLAS ON LINE Info-Quest INFORM ¶. §À∫√™ J. - P. - ∞μ∞• ∞.∂. JUMBO KLEEMAN HELLAS LAMDA DEVELOPMENT LAVIPHARM Logismos MARFIN I.G. MEDICON MEVACO MICROLAND MIG REAL ESTATE MLS MODA BAGNO NEXANS OLYMPIC CATERING PAPERPACK PASAL ∞∂ PERFORMANCE PLIAS PROFILE PROTON BANK QUALITY AND RELIABILITY REDS RILKEN S - B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ ∞.∂. SATO A.E. SPACE HELLAS SPIDER SPRIDER UNITED TEXTILES VELL GROUP YALCO ∞.°.∂.Δ. ∏ƒ∞∫§∏™ ∞.Δ.∂. ∞.∂. ∞∂°∂∫ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À ∞£∏¡∞ ∞.Δ.∂. ∞π√§π∫∏ ∞.∂.∂.Ã. ∞∫ƒπΔ∞™ ∞.∂. ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞§√ÀªÀ§ ªÀ§ø¡∞™ ∞§Δ∂ƒ ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞¡∂∫ ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `90) ∞¡∂∫ ∞.∂. (¶√ `96) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ ∞ΔΔπ-∫∞Δ ∞.Δ.∂. ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞Ã√¡ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ μ∞§∫∞¡ ∂•¶√ƒΔ μ∞ƒ∞°∫∏™

TÈÌ‹

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

899,19

-0,08

3,08 7,33 0,306

0,33% 2,66% -1,29%

20,2 7,32 6,56 0,513 0,98 0,016 0,041 0,349 2,19 0,46 0,211

-2,18% 0,00% 0,98% -1,01% 2,50%

1,39% 0,22% -1,86%

0,09 0,212 0,499 0,085 2,29 1,5 0,56 0,606 6,49 0,325 3 0,522 0,88 4,32 3,9 0,85 2,3 4,73 0,358 1,07 1,27 1,47 7,78 1,62 3,64 0,135 0,5 0,283 0,567 1,39 1,77 3 0,269 2,18

1,19%

0,00% -0,46%

1,56% -1,12%

-0,23% 0,88% 0,64% 6,55% 2,88% 4,10% 0,00% -2,63% -1,22% -5,21% -6,90% 0,71% 0,72%

0,00% 3,46%

0,695 0,205 2,52 0,639 1

-1,84% 19,19%

1,93 0,51

0,00%

0,083 2,19 0,031 0,031

3,75%

0,045 0,106 1,39

-8,16%

0,104 3,35 0,33 1,01 0,17 0,423 0,55

-4,59% 4,04%

0,225 0,081 1,43 0,3 3,55 0,044 0,52 0,066 0,19 0,78

-2,91%

1,44% -5,98%

1,25%

2,31% 10,00% 20,00%

-2,2% -12,8% -22,5% 0,0% 0,0% 2,1% 68,0% 4,0% -0,1% -32,4% -91,4% 20,6% 0,0% 14,4% 21,7% -10,9% -35,1% 0,0% -4,3% -18,2% -7,3% 0,0% -61,4% -21,1% 1,3% -88,7% 32,5% 0,0% -36,3% -15,5% -23,2% -4,4% 0,0% -16,6% 29,1% -6,5% 16,8% -10,3% -42,4% -6,1% -5,2% 2,8% 30,3% 5,2% -9,5% -22,9% -18,0% -34,0% -38,4% 1,5% 0,0% 15,7% 12,4% -25,9% -9,9% 0,0% -11,5% -27,8% 28,6% 27,1% 0,0% 319,6% -22,8% 0,0% 0,0% 176,7% 69,8% -62,2% -22,5% 0,0% -40,0% -31,2% 11,2% 0,0% -19,4% 67,5% 73,7% 1,5% -42,4% -19,8% -18,9% 0,0% 11,4% -55,0% -19,7% -2,0% 0,0% 1,7% 120,0% -25,7% -52,2% -44,9% 61,8%

2,32 6,88 0,21 0,04 0,12 13,20 3,73 3,56 0,16 0,24 0,01 0,02

3,99 10,11 0,49 0,04 0,12 25,41 8,88 7,20 0,86 1,14 0,29 0,06

0,12 1,12 0,31 0,11 13,93 0,02 0,13 0,29 0,03 0,07 2,29 0,98 0,45 0,56 4,11 0,98 0,27 2,28 0,42 0,63 1,30 3,73 1,75 0,35 0,87 3,42 0,27 0,66 0,75 0,82 3,36 0,61 1,95 0,09 0,24 0,18 0,45 0,88 0,63 1,03 2,00 0,24 1,52 0,15 0,26 0,12 2,52 0,20 0,39 0,18 0,24 0,35 3,27 4,62 0,02 1,00 0,02 0,03 0,05 0,03 0,09 1,01 0,15 0,09 1,30 0,09 0,70 0,14 0,16 0,20

0,59 2,30 0,62 0,44 22,97 0,10 0,40 0,70 0,07 0,26 2,29 1,95 0,56 11,42 7,75 1,59 0,61 3,80 0,95 1,04 1,30 5,19 5,00 1,43 2,95 6,26 0,80 1,39 1,75 1,90 9,07 1,88 6,48 0,27 1,23 0,56 1,18 1,58 0,67 1,77 3,04 0,58 3,11 1,50 1,06 0,41 2,52 0,75 1,26 0,20 1,96 0,95 3,90 6,08 0,12 2,20 0,10 0,07 0,05 0,12 0,21 1,80 0,19 0,19 3,24 0,34 1,17 0,52 0,66 0,74

0,08 0,05 1,43 0,30

0,33 0,27 1,79 0,77

3,17 0,02 0,48 0,05 0,16 0,21

4,95 0,09 1,45 0,19 0,44 0,84

1 2 9.938

16

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

3 14 2.990

μ∞ƒ¡∏ μ∂Δ∞¡ μπ√∫∞ μπ√™∫ μπ√Δ μπ√Ã∫ μπ™ μ√™À™ °∞§∞• °∂∫Δ∂ƒ¡∞ ¶ƒ∂∑Δ °∂μ∫∞ °Δ∂ ∂Àμƒ∫ ¢√§ ¢∞π√™ ¢∞∫°¢ ¢∂∏ ¢πã ¢π∂∫∞ ¢√ªπ∫ ¢√Àƒ√ ¢ƒ√ª∂ ∂À¢∞¶ ∂μƒ√º ∂¢ƒ∞ ∂Δ∂Δ¶ ∂Δ∂ ¡π√À™ π∫√¡∞ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞ ∂§μ∂ ∂§μπ√ ∂§°∂∫ ∂§π¡ ∂μ∑ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§∫∞ ∂§¶∂ ∂Ã∞∂ ∂§πã ∂§Àº ∂§Δ√¡ ∂§Δ∫ ∂ª¢∫√ ∂ª¢¶√ ∂¡Δ∂ƒ ∂¶π§∫ ∞μ∂ μπ¡Δ∞ ∂À∞¶™ ∂Δ∂ª ∂À¶π∫ ∂™Àªμ ∑∞ª¶∞ ∞μ∂¡πƒ ∫∞£∏ ¡∞ÀΔ ∏§∂∞£ ª¶√∫∞ ª¶√¶∞ π∞™ø π∞Δƒ π∫Δπ¡ π§À¢∞ πª¶∂ π¡Δ∂∫ π¡Δ∂Δ π¡Δ∫∞ π¡∫∞Δ π¡§√Δ π√¡∞ π¶¶∫ ∫§ª ∂§™Δƒ ∫∞¡∞∫ ∫ª√§ ∫∞ƒΔ∑ ∫∞ƒ¢ ∫∞ƒ∂§ ºº°∫ƒ¶ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∫∂∫ƒ ∫∂ƒ∞§ ¡∞À¶ ∫§ø¡∫ ∫§ø¡¶ ∫√ƒ¢∂ ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª ∫ƒ∂∫∞ ∫ƒ∂Δ∞ ∫ƒ∏Δø¡ ∫ƒπ

323

330 2.164 6.071.012 3.109.984 1.819.965 1.801.647 1.089

8.217 1.825 12.522

24.300

353.432 22.524

10 1.450

45

18.032 838 2.600

1.977

215.469 152.249

5 1.284

2.474 41.887 73.653 7.150 3.067 1 4.220 31.324 6.110 2.271 6.537

2.102 95.617 348.027 2.559 3.205 1 6.192 247.446 9.744 8.372 879

624.982

176.390

350

483

18.758 5

55.889 1

450 100

311 20

16.615

16.617

32.862

63.429

1.946

160

10.500

10.127 23.316

138.452 210

19.457

472

1.053 76.758

57.966 118

1.581

2.200 2.000

7.814 88

15.088

995

ªÂÙÔ¯‹

μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ μ∂Δ∞¡∂Δ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂. μπ√™ø§ μπ√Δ∂ƒ μπ√Ã∞§∫√ μπ™ ∞.∂. μ√°π∞Δ∑√°§√À °∞§∞•π¢π °∂∫ ∞.∂. °∂∫∂ ∞.∂. °∂¡. ∂ª¶√ƒπ√À °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ¢.√. §∞ª¶ƒ∞∫∏ ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ¢∞∫ °¢ ¢∂∏ ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ¢π∂∫∞Δ ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ¢√Àƒ√™ ¢ƒ√ª∂∞™ ∂.À¢.∞.¶. ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∂¢ƒ∞™∏ ∂£¡π∫∏ warrant ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∂∫Δ∂ƒ ∂§μ∞§ ∞.∂ ∂§μ∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∂§°∂∫∞ ∂§π¡√π§ ∂§§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ ∂§§∞∫Δøƒ ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∂§§∏¡π∫∞π πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∞π ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∂§Δ√¡ ∂§Δƒ∞∫ ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∂¶π§∂∫Δ√™ ∫§ø™/ƒ°π∞ ∞.∂.μ.∂. (∫∞) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À & ∂π∫√¡√™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ ∂Δ. À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã. £∂™/∫∏™ ∂Δ∂ª ∞.∂. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ∑∞ª¶∞ ∞.∂. (∫∞) ∑∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (∫∞) π. ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ (¶∞) π∞™ø ∞.∂. π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ π∫Δπ¡√™ π§À¢∞ πª¶∂ƒπ√-∞ƒ°ø π¡Δ∂∞§ π¡Δ∂ƒΔ∂∫ π¡Δƒ∞∫√ª π¡Δƒ∞∫√ª ∫∞Δ∞™∫∂À∂™ π¡Δƒ∞§√Δ π√¡π∫∏ (•∂¡/∫∂™ ∂¶πÃ/™∂π™) π¶¶√Δ√Àƒ ∞.∂. ∫.§.ª. ∞.∂. ∫∞§¶π¡∏™ - ™πª√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ ∫∞ƒ∞Δ∑∏ ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ ∫∞ƒ∂§π∞ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∞º√ƒ√§. ∂π¢ø¡ ∫∞Δ™∂§∏ ∫∂∫ƒ√æ ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ ∫§ø/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√ƒ¢∂§§√À ∫√ƒƒ∂™ ∫√Àª¶∞™ ∫ƒ∂∫∞ ∞∂ ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞∂μ∂ ∫ƒπ-∫ƒπ

TÈÌ‹

0,032 0,673 0,255 0,174 3,89 0,825 0,9 0,324 2,02 6,68 0,36 1,51 0,052 0,64 3,79 10,07 7,17 0,839

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

0,00%

2,82% -2,26%

-0,49% 0,00% -6,49%

0,40% 0,42%

0,538 0,97 0,394 6,48 0,3

2,60% 7,64% 6,38%

0,931 2,98 0,346

0,87% -2,61% 8,81%

0,48 1,93 0,538 3 0,58 1,17 0,885 1,98 1,59 6,91 5,54 0,125 0,3 1,12 1,71

3,90% 3,21% 4,67%

1,32 0,28 0,24 3,01 5,71 0,4 1,18 2,62

0,00% -1,98% 0,00% 0,14% -0,54%

0,00% 0,00%

-3,11% -2,44% -0,70% 9,29% 6,31%

0,75 0,18

5,93% 9,09%

0,048 0,024 0,957 0,806 1,57 0,559

20,00%

0,64 0,309 0,406 0,67 1,5 8,95

-4,20% -1,35% 1,95%

-0,25% -3,74% -0,66%

0,63 0,678 1,64 1,3 4,5

5,35% -1,45% 3,80%

210 16,5 0,049 1,85

5,00% -2,94%

0,45%

8,19%

0,4

0,23 3,14 0,252 0,578 1,04 2,01

2,22% -0,32%

-0,17% 1,01%

-82,3% 0,0% 28,4% 41,7% 16,0% -0,8% 17,9% 0,0% -34,7% 1,0% 1,4% -10,5% -76,4% -77,3% 0,8% -21,4% 6,0% 21,7% 49,8% 0,0% -3,4% 51,1% 38,7% 24,6% -16,7% 0,0% -86,4% -54,1% -32,6% 0,0% -12,6% 2,7% -11,9% -16,2% -3,3% -30,4% -34,9% 3,1% -14,5% -6,6% 27,4% 58,2% 11,1% 23,1% 4,3% 0,0% 0,0% -17,5% -37,2% 144,9% -17,5% -5,6% -24,1% 20,9% -0,8% 0,0% 0,0% 36,4% -44,4% 0,0% -33,3% -85,7% -29,1% 0,0% 21,7% -14,0% 0,0% 51,8% -29,1% -34,2% -36,8% -21,5% -31,2% 0,0% 3,7% -18,6% 40,8% -24,4% 77,2% 0,0% 75,2% 27,7% -50,0% -30,7% 0,0% -20,0% 0,0% 0,0% -35,0% -21,5% 0,0% -42,7% -10,4% 3,0% 31,4%

0,03

0,36

0,29 0,12 0,06 2,04 0,39 0,78 0,32 0,95 6,59 0,25 1,51 0,04 0,24 3,34 7,04 2,64 0,42

0,85 0,41 0,19 5,70 1,01 1,21 0,64 2,80 8,37 0,55 1050,00 0,33 0,76 5,50 11,75 8,49 0,85

0,31 0,12 0,13 3,33 0,21 0,08 0,42 1,83 0,23 0,07 0,31 0,82 0,41 3,00 0,21 0,65 0,75 1,19 0,87 5,61 2,98 0,04 0,18 0,51 1,08 0,08 0,13 1,32 0,23 0,03 3,01 3,81 0,20 0,47 2,12 4,12 0,05 0,32 0,17 0,48 0,04 0,02 0,50 0,26 0,70 0,27 0,03 0,16 0,22 0,17 0,44 0,91 8,40 0,34 0,32 0,44 0,86 0,69 1,72 0,13 90,00 6,18 0,04 1,54 0,09 0,23 0,04 0,08 0,20 2,66 0,13 0,14 0,28 0,88 0,64

0,80 0,97 0,63 6,47 0,54 0,15 2,00 12,68 0,59 0,07 0,70 2,38 0,77 3,58 0,78 1,89 1,74 2,50 2,32 9,30 6,97 0,14 0,35 1,25 1,90 0,08 0,14 1,76 0,59 0,48 3,30 6,82 0,83 1,62 2,80 5,50 0,05 1,43 0,36 0,48 0,13 0,20 1,58 0,99 1,80 0,68 0,03 1,29 0,60 0,75 1,22 2,41 14,00 0,43 0,88 0,97 1,90 2,00 4,90 0,15 205,00 19,00 0,11 3,79 0,09 0,68 0,04 0,08 0,43 4,87 0,13 0,58 0,80 1,05 2,06

AÍ›·

™‡Ì‚ÔÏÔ

20

1

1.598

356

162.900

645.802

90.011 160 4.920

180.288 1.068 1.761

2 20 219.478 1.576.770

14.915 5.826 304.472 1.942.169 1.720 517 520.149 486.945 637.045 1.908.952 100 34 10.011 330 100

4.771 635 53

600 112.335 550 37.962 116.106

531 225.279 874 264.968 645.753

3.125 124

3.449 212

4.914 12

1.373 2

63.802 300 5.895

359.859 120 6.838

309 1.080

231 164

40

1

4.390 11.500 5.360

4.242 9.301 8.273

129.432 5.100 104.097

52.937 3.469 156.049

3.830 2.060 150

2.334 1.389 246

80

355

10 17.334

2.100 288.343

4

7

600 220

133 682

1.520

868

11.540

22.781

ªÂÙÔ¯‹

∫Àƒπ√ ∫Δ∏§∞ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫ §∞¡∂Δ §πμ∞¡ ª∞£π√ ª∞π∫ ª∞•πª ª∞ƒ∞∫ ª∞™√¶ ª∂™√à ª∂Δ∫ ª∏Ã∫ ª∏ö ªπ¡ ªπ¡√∞ ª√Δ√ ª√∏ ª√À∑∫ ª√ç μøμ√™ ª¶Δ∫ ∫∂¶∂¡ §√À§∏ ªÀΔπ§ §∂μ∫ §∂μ¶ ¡∞∫∞™ ¡∂§ ¡∂øƒ™ ¡∏ƒ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ¢ƒ√À∫ •À§¶ •À§∫ √¶∞¶ √¶Δƒ√¡ √§£ √§¶ √Δ∂ ¶∞πƒ ¶∞ƒ¡ Δƒ∞™Δ√ƒ ¶∂ƒ™ ¶∂Δ∑∫ ¶∂Δƒ√ ¶∏°∞™ ¶§∞π™ ¶§∞£ ¶§∞∫ƒ ¶ƒ∞•∫ ¶ƒ∞•¶ ¶ƒ¢ ƒ∂μ√π§ ƒπ¡Δ∂ ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ ™∞ƒ∞¡ ™∂§ª∫ ™∂§√ ™π¢∂ ™π¢ª∞ ™¶Àƒ ¶™À™Δ ™º∞ ™ø§∫ ΔΔ Δ∂°√ Δ∂•Δ Δ∂¡∂ƒ° Δ∂∫¢√ √§Àª¶ Δ∑∫∞ Δ∏§∂Δ ΔπΔ∫ ΔπΔ¶ ∞ΔΔ

∫Àƒπ∞∫√À§∏™ §∞∑∞ƒπ¢∏ §∞ªæ∞ §∞¡∞∫∞ª §∞¡-¡∂Δ §πμ∞¡∏ ª∞£π√™ ª∞´§§∏™ ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ª∞ƒ∞∫ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂™E (KO) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ª∂Δ∫∞ ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞.∂. (¶√) ªπ¡∂ƒμ∞ ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ ª√Δ√ƒ √´§ ª√À∑∞∫∏™ ª√ç√™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ª¶∏Δƒ√™ ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π §√À§∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂. (∫A) ¡. §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞.∂.(¶A) ¡∞∫∞™ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ §∂™μ√À ¡∂øƒπ√¡ ¡∏ƒ∂À™ ¡π∫∞™ ¡Δ√¶§∂ƒ ∞¡ ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ •À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶∞) •À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫∞) √¶∞¶ ∞∂ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™/∫∏™ ∞.∂. √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ ¶∂πƒ∞πø™ √Δ∂ ∞.∂. (∫√) ¶∞πƒ∏™ ¶∞ƒ¡∞™™√™ ¶∂πƒ∞πø™ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶∂ƒ™∂À™ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞.∂.(∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∏°∞™√™ ¶§∞π™π√ ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞.Δ.∂. ƒ∂μ√´§ ∞.∂.∂.¶ ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞.∂. ™∞¡À√ ™∞√™ ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ™∂§ª∞¡ ™∂§√¡Δ∞ ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂. ™π¢ª∞ ™¶Àƒ√À ™À™Δ∏ª∞Δ∞ ªπ∫ƒ√Ω¶√§√°π™Δø¡ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ Δ∂°√¶√À§√™ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂. (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞.∂. Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞.∂. ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™ ∞.∂.

∫À¶ƒ ¶∂πƒ ∂§§ ∞∞∞∫ ∞∞∞¶ À°∂π∞ ºπ∂ƒ ºπ¡Δ√ º√À¡Δ§ Ã∞π¢∂ Ã∞∫√ƒ Ã∞§Àμ Ã∞Δ∑∫ Ã∫ƒ∞¡

Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) À°∂π∞ ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏ ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂.μ.∂. Ã∞π¢∂ª∂¡√™ Ã∞§∫√ƒ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏

TÈÌ‹

1,04 0,297 19 0,639 0,229 0,269 0,074

ªÂÙ·‚ÔÏ‹ % ∞fi‰ÔÛË ·fi 1/1 ∂Ï¿¯ÈÛÙÔ 52‚‰ ª¤ÁÈÛÙÔ 52‚‰ ŸÁÎÔ˜

0,53%

0,00% -6,33%

0,15 0,88 10,2 0,1 0,096 0,776 2 0,369 7,24 0,155 1,7 0,621 0,89 2,75 4 0,347 0,448 0,69 0,034 0,397 0,26 1,36 1,2 0,22 0,113 7,5 1,34 24,1 16,5 6,87 0,319 0,112 0,75 0,223

2,41%

0,00% 2,55% 0,00%

-1,43% 0,00%

-1,43%

-2,22%

0,84%

0,00% 2,12% -1,32% 0,44%

1,35%

1,51 0,11 5,13 1,24 4,79

-0,39% 1,64% 1,91%

0,135 0,79

-6,90% -4,01%

4,87 0,9 0,13 0,135 1,5 0,422 0,308 0,097 0,55 1,93

-1,42%

2,8 0,006 1,3 2,31 0,259 14,21 6,4 0,256 0,207 1,1 12,67 2,81 0,794 0,375 0,146 1,5 0,462 0,95 0,026 0,14

0,67%

-15,62% -3,23% -0,24% 3,70% 0,00% -1,03%

-0,36% -2,99% 19,91% -3,20% 0,00% -6,57% -0,90% -0,24%

-0,53% 7,35% 0,00% -3,06%

30,0% -25,8% 5,6% 3,6% 0,0% -3,0% -47,3% 15,6% 0,0% -63,3% 18,4% 0,0% 4,2% -69,9% -50,5% 4,0% 0,0% -36,8% -12,8% -31,7% 54,6% 0,0% 2,0% -35,0% 3,0% -10,5% 8,4% 39,6% 72,1% -69,6% 0,0% -42,6% -50,9% -9,9% -50,4% -6,8% -27,6% 38,9% 0,0% 5,7% -2,5% 34,7% -3,3% -81,1% 20,0% 575,8% 0,0% 8,6% -82,0% 40,6% 0,0% -6,1% 0,0% 0,0% 4,7% 26,6% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% 15,4% -53,6% -71,0% -14,3% -43,0% -39,6% -30,7% 37,5% -10,2% 0,0% 0,0% 0,0% -12,4% -98,3% -9,7% -30,6% 30,8% 1,8% -2,7% -68,5% -18,8% -62,9% -4,8% -40,2% 24,5% -39,5% -14,1% 0,0% 15,9% -23,8% 8,9% 0,0% -31,6% -72,0%

0,43 0,18 15,00 0,50

1,49 0,49 18,90 0,87

0,14 0,15 0,05 0,09 0,07 0,67

0,36 0,51 0,15 0,11 0,41 0,90

5,75 0,09 0,07 0,23 1,52 0,21 4,70 0,11 0,57 0,30 0,34 0,55 1,13 2,26 0,20 0,31 0,30 0,01 0,13 0,30 0,23 1,35 0,81 0,20 0,10 3,77 1,33 13,37 10,26 2,60 0,19 0,10 0,41 0,03 0,24 1,20 0,04 1,86 0,59 3,93 0,39 0,54 0,05 0,35 0,03 0,02

12,78 0,37 0,27 0,95 2,10 0,64 9,37 0,33 2,60 0,32 0,75 1,69 3,76 5,65 0,66 0,80 1,04 0,18 0,13 0,84 0,60 1,36 2,64 0,32 0,19 8,27 1,34 25,20 21,68 7,80 0,61 0,70 0,83 0,33 0,33 1,74 0,61 6,25 1,64 5,65 0,39 0,54 0,22 1,20 0,03 0,02

2,13 0,63 0,10 0,12 0,49 0,41 0,20 0,06 0,35 0,83 0,17 0,04 0,08 1,16 0,01 1,13 0,90 0,12 11,31 5,31 0,17

5,45 1,16 0,36 0,60 2,39 1,00 0,56 0,18 1,31 2,59 0,17 0,04 0,08 3,62 0,35 2,71 3,33 0,80 16,48 7,27 1,07

0,16 0,83 10,11 1,30 0,29 0,16 0,07 0,33 1,12 0,35 0,35

0,40 6,30 19,19 4,70 1,93 0,80 0,40 0,33 1,64 0,92 1,42

0,02 0,13

0,09 0,71

AÍ›·

100

1.900

47.480 30.599

12.477 2.262

23.766

241.894

1.500

3.000

131.029

960.770

2.470

4.092

500 103.926

1.375 418.237

10

6

22.030

8.724

9.766

11.719

750.938 5.642.464 7.502 177.053 26.562 443.190 591.020 4.036.026

3.096

2.321

5

7

100 20.974 680

513 25.861 3.232

1.500 22.707

206 18.159

208

1.028

2.765 49.470 2.428 400

372 74.558 1.025 123

200 64.946

110 126.628

50.714

141.747

1.387

1.795

500 7.189 15.200 2.437.643

129 102.749 97.283 627.330

2.801.466 3.084.294 4.932 62.706

68.580 5

25.601 1

350

525

166.174

163.354


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 30∏™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4374887,5 9267148,88 1484721,67 7864084,48 25891711,96 8136924,27 12652991,62

680862,19 4036059,03 247216,29 1942351,28 6587561,41 1051766,45 2551831,46

6,4255 2,2961 6,0058 4,0487 3,9304 7,7364 4,9584

0,01 -0,14 0,61 -0,18 0,03 -0,06 0,26

6,4255 2,3765 6,216 4,1904 4,1269 8,0072 5,0328

6,3612 2,2731 5,9457 4,0082 3,8911 7,659 4,9212

2,59 3,44 -12,14 6,56 3,67 6,55 6,02

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

25246614,88 13266401,12 21272777,37 201417688,3 8814882,67 17966657,23 9511762,25 13104602,06 33244218,99 33890036,84 23254429,43 37487363,56 26192049,87 3900487,49 13698562,01 26600480,04 158716488,2 31188865,28 82531683,01 21905280,43 50401251,69 6681551,08 77343470,17

2627999,98 1443508,16 2163658,23 25252958,93 850910,22 5848618 1569966,18 1669695,85 2922813,63 2073609,66 2327638,49 2976923,1 2303587,04 488376,26 1564199,1 2716686,92 12425257,11 3417820,15 15665233,31 2815957,6 8119769,09 1430606,47 12516321,98

9,6068 9,1904 9,8319 7,976 10,3594 3,0719 6,0586 7,8485 11,374 16,3435 9,9906 12,5927 11,3701 7,9866 8,7576 9,7915 12,7737 9,1254 5,2685 7,779 6,2072 4,6704 6,1794

0,07 0,08 0,01 0,1 -0,29 0,6 -0,6 0,94 -0,21 1,36 0,19 -0,29 -0,19 -0,04 0,48 0,04 0,01 0,25 0,03 -0,04 0,06 -0,05 0,08

9,895 9,4661 10,1269 8,0558 10,463 3,075 6,1192 7,927 11,4877 16,5069 10,0905 12,7186 11,4838 8,0265 8,8452 10,2811 12,7737 9,2167 5,2948 7,8179 6,2693 4,7171 6,2103

9,5588 9,0066 9,7336 7,8962 10,2558 3,0658 5,998 7,77 11,2603 16,1801 9,8907 12,4668 11,2564 7,9267 8,67 9,5957 12,7737 9,0341 5,229 7,7207 6,1451 4,6237 6,1331

14,92 15,8 9,4 11,25 4,09 -0,62 -4,92 -11,15 9,46 -7,14 14,79 4,22 1,73 -7,97 -16,57 7,11 2,83 10,67 0,98 1,05 16,1 10,96 15,95

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1613108,66 8916686,82 3891700,9 66681203,12 23814273,75 5582218,29 4409920,41 17358718,77 7297965,14 8288213,58 8086965,4 9637026,95

313534,03 902451,22 1438650,13 6089259,42 4536061,07 1223789,05 775732,07 2574117,28 778789,6 700815,25 814498,89 851280,13

5,1449 9,8805 2,7051 10,9506 5,25 4,5614 5,6848 6,7436 9,3709 11,8265 9,9288 11,3206

0,13 -0,03 -0,17 0,33 0,01 0,04 0 0,08 0,15 0,28 0,08 0,06

5,2478 10,004 2,7592 11,1696 5,355 4,6184 5,6848 6,7942 9,488 12,063 9,9288 11,4621

5,0935 9,7817 2,678 10,8411 5,1975 4,5158 5,628 6,6762 9,2772 11,7082 9,9288 11,2074

-7,77 11,03 1,52 3,95 10,05 2,84 0,83 16,36 12,71 5,1 0 12,69

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8245440,08 52208525,05 26221938,68

2421332,81 6230356,39 8076171,1

3,4053 8,3797 3,2468

0 -0,12 0,09

3,4053 8,6311 3,2793

3,4053 8,2959 3,2306

0,9 3,03 5,06

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2003946,7 1149674,23 2683456,22 22292098,58 19116511,34 8321379,63 6207779,36

808271,66 132582,33 742105,54 8301812,81 6627322,83 11182051,51 1791364,79

2,4793 8,6714 3,616 2,6852 2,8845 0,7442 3,4654

-0,06 -0,13 0,01 -0,52 0,05 0,39 0,28

2,5165 8,8015 3,6196 2,7255 2,9018 0,7554 3,4862

2,4545 8,5847 3,6015 2,6583 2,8614 0,7368 3,4377

-0,34 -3,31 2,35 0,71 -0,53 3,61 15,2

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

568317,84 4497698,53 754181,59 3052328,45 3655489,89 32289779,71 1002908,18 177430,25 31967981,21 3694497,98

244140,79 1381096,53 4049710 1944945,84 1175236,01 7372319,49 5686192 51989,03 19006027,01 998453,34

2,3278 3,2566 0,1862 1,5694 3,1104 4,3799 0,1764 3,4128 1,682 3,7002

0 0,02 0,22 -0,44 -0,04 0,01 0,28 0,26 -0,17 -0,01

2,3976 3,3543 0,1918 1,6165 3,2037 4,4018 0,1817 3,5152 1,7325 3,8112

2,258 3,1589 0,1806 1,5223 3,0171 4,358 0,1711 3,3104 1,6315 3,5892

-16,61 2,1 -0,9 -0,02 5,44 2,15 -2,05 -2,65 6,15 1,99

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula ? Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

7560147,65 38188452,22 58349881,1 157474,61 117782,28 11133516,28 1230066,01 288945,86 6634030,43 8885341,92 13388246,65 1189746,26 33616,79 38218484,1 16082528,02 5231806,09 2771532,33 1035336,34 36687593,41 1717280,85 6187133,43 14619929,97 27272242,25 64549678,94 1508946,71 100538,19 5225587,75 24739744,39 50975486,71 97877047,15 3471334,78 12514612,59 597510,88

3062040,02 30352267,55 42374479,15 104978,89 87515,88 8702233,71 107197,75 24555,59 7846649,64 10841434,56 49639925,75 4173816,98 2934,92 33245640,69 23190061,56 435164,63 233397,47 87105,11 40095842,07 166224,51 599998,18 1191140,31 30195088,94 6426599,03 161059,03 10868,44 566047,49 3042528,39 4662248,72 8763503,48 385118,68 1286254,52 59491,74

2,469 1,2582 1,377 1,5001 1,3458 1,2794 11,4747 11,767 0,8455 0,8196 0,2697 0,285 11,4541 1,1496 0,6935 12,0226 11,8747 11,8861 0,915 10,3311 10,3119 12,2739 0,9032 10,0441 9,3689 9,2505 9,2317 8,1313 10,9337 11,1687 9,0137 9,7295 10,0436

-0,23 0,01 -0,03 1,1 0,19 -0,49 0,26 0,26 0,17 -0,71 -0,55 -0,07 0,62 0,01 0,57 0,56 0,21 0,21 -0,17 0,09 0,06 -0,05 0,23 0 0 -0,2 -0,01 0,23 0 -0,07 -0,16 -0,35 -0,01

2,469 1,2582 1,377 1,5001 1,3458 1,2794 11,4747 11,767 0,8455 0,8196 0,2697 0,285 11,4541 1,1496 0,6935 12,0226 11,8747 11,8861 0,915 10,3311 10,3119 12,2739 0,9032 10,0943 9,3689 9,2505 9,2317 8,1313 10,9337 11,1687 9,0137 9,7295 10,0436

2,469 1,2488 1,377 1,4851 1,3323 1,2666 11,36 11,6493 0,837 0,8114 0,267 0,2822 11,225 1,1381 0,6796 11,7821 11,6966 11,7077 0,9059 10,2536 10,2346 12,1818 0,9032 10,0441 9,1815 9,158 9,0471 7,9687 10,715 10,9453 8,8334 9,5349 9,8427

6,02 3,43 5,11 -1,32 6,8 7,55 -25,55 -25,54 -12,05 6,15 4,86 7,71 13,87 3,65 -11,98 7,3 -3,21 -3,21 8,66 0,9 0 16,65 1,04 -0,04 2,73 2 1,35 3,31 4,31 3,04 3,89 2,39 -0,17

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

304742,63 3470841,22 348818,81 452335,53 1050774,7 34275007,35 19467402,94 101127277,2 9827140,55 47016867,79 2507597,03 26386533,39 52302561,03 28881956,88 28208896,42 344288,22 39191270,86 3491425,7 1603565,83 68424,47 7159975,13 2437708,43 1340938,84 611388,84 1308718,36 2134931,37 7294274,47 13875,84 4985070,85 5032069,89 23776549,92 11783174,18 15974926,4 585998,8 55575,53 16021599,27 260690,4 34346729,99 3701999,66 13861565,32 9698156,4 32371684,31 1379875,14 2797166,22 883151,91 2603459,18 1590447,42 13046766,53 2008401,48 13591050,88 41210424,88 8000166,77 80384656,04 22294541,7 20451908,55 116942979,7 374246,53 1986369,75 1146289,8

371467,05 3019774,38 502994,11 494354,12 87438,44 3053025,91 5271383,23 25298327,45 1029075,75 3644690,88 185401,12 8147969,55 14226387,48 18610558,22 4876692,13 240384,71 4232675,17 2765027,21 1211413,21 6000 8272845,23 2821480,63 4922861,19 53930,37 131839,09 1810654,58 9904954,3 14335,12 482937,19 406728,62 2272155,26 1321047,71 1729377,08 58587,46 4698,62 1757539,9 24447,05 2968491,84 1924077,37 19986061,77 609626,96 9051906,82 1632210,33 3413467,42 77717,44 216490,22 133939,46 1298874,7 199936,07 1106875,29 4466382,57 266635,44 6163232,31 1770343,86 2049316,83 7229808,94 165331,86 221487,17 124753,76

0,8204 1,1494 0,6935 0,915 12,0173 11,2266 3,693 3,9974 9,5495 12,9001 13,5253 3,2384 3,6764 1,5519 5,7844 1,4322 9,2592 1,2627 1,3237 11,4041 0,8655 0,864 0,2724 11,3366 9,9266 1,1791 0,7364 0,968 10,3224 12,3721 10,4643 8,9196 9,2374 10,0021 11,8281 9,1159 10,6635 11,5704 1,924 0,6936 15,9083 3,5762 0,8454 0,8195 11,3636 12,0258 11,8744 10,0447 10,0452 12,2788 9,2268 30,0041 13,0426 12,5933 9,9799 16,1751 2,2636 8,9683 9,1884

-0,71 0,01 0,57 -0,17 0,56 -0,02 0,08 -0,15 0,24 0 0,22 -0,14 0,1 -0,77 -0,63 0,2 0 0,01 -0,49 0,27 0,16 -0,71 -0,55 0,62 0,22 0,01 0,57 -0,17 0,06 -0,04 -0,41 -0,22 -0,2 0 -0,07 0 -0,01 -0,08 -0,07 0,58 -0,73 -0,52 0,17 -0,71 0,26 0,56 0,21 0 -0,01 0 0,01 0,19 -0,61 -0,18 0,21 0,13 0,45 0,11 0,11

0,8204 1,1494 0,6935 0,915 12,0173 11,2266 3,693 4,0973 9,5495 13,1581 13,5253 3,2384 3,6764 1,5519 5,7844 1,4322 9,2592 1,2627 1,3237 11,4041 0,8655 0,864 0,2724 11,3366 9,9266 1,1791 0,7364 0,968 10,3224 12,3721 10,4643 8,9196 9,2374 10,0021 11,8281 9,1159 10,6635 11,8018 1,924 0,7005 16,0674 3,612 0,8539 0,8277 11,4772 12,1461 11,9931 10,0447 10,2461 12,5244 9,236 30,1541 13,173 12,7192 10,0797 16,256 2,3315 8,9683 9,1884

0,804 1,1321 0,6796 0,9012 11,777 11,0021 3,6561 3,9175 9,5495 12,6421 13,39 3,206 3,6488 1,5364 5,7266 1,4322 9,1666 1,2627 1,3237 11,4041 0,8655 0,864 0,2724 11,3366 9,9266 1,1791 0,7364 0,968 10,3224 12,3721 10,255 8,8304 9,145 10,0021 11,8281 9,0247 10,6635 11,339 1,9048 0,6867 15,7492 3,5404 0,8454 0,8195 11,3636 12,0258 11,7557 10,0447 9,8443 12,0332 9,1807 29,7791 12,9122 12,4674 9,8801 16,0538 2,2183 8,9683 9,1884

6,16 3,65 -11,98 8,64 7,29 3,63 4,36 4,87 1,22 3 -13,52 8,49 1,93 6,82 5,93 7,55 2,87 3,58 7,97 0 -11,44 7 5,58 13,15 -0,67 3,99 -11,39 9,32 0 17,39 4,8 -1,68 2,02 3,01 3,09 0,38 0,8 3,54 8,8 -11,98 6,84 4,8 -12,05 6,17 -25,57 7,3 -3,21 -0,04 -0,17 2,31 3,04 -2,01 3,91 11,92 -12,89 16,38 -4,85 1,01 1,67

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4504161,36 55996645,56 7836914,28

839225,13 9001157,46 3487470,64

5,367 6,221 2,2472

0 0,11 0,22

5,367 6,3454 2,2809

5,367 6,221 2,2472

-0,43 11,22 8,19

875614,76 7397503,29 4082797,79 3564721,56

127241,97 4337761,95 855058,93 1724072,34

6,8815 1,7054 4,7749 2,0676

0,01 0,16 0,25 0,25

6,8815 1,7907 4,8704 2,171

6,8815 1,6883 4,7272 2,0469

1,47 -5,63 -11,46 -7,63

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1281622,4 10577771,66 8089563,6 22734662,29 3926545,36 39033193,04 6722033,27 1153370,67 23731825,43 15727168,17 3633976,15 2636828,76 1088974,99 16787825,29 2239612,93 1419845,11 127808,7 6328577,49 132898,99 4479839,82

110730,99 2722257,52 591248,05 1644127,02 1117142,39 2251114,01 455993,42 338769,01 3320748,41 899941,48 321773 417204,22 151313,68 9121002,91 451891,26 148937,44 10504,81 5702944,13 95606,5 359432,59

11,5742 3,8857 13,6822 13,8278 3,5148 17,3395 14,7415 3,4046 7,1465 17,4758 11,2936 6,3202 7,1968 1,8406 4,9561 9,5332 12,1667 1,1097 1,3901 12,4636

-0,41 0,1 0,01 0,04 0 -0,04 -0,27 0,23 -0,22 -0,23 0,13 -0,45 0,13 0,33 -0,25 0,06 -0,33 -0,03 -0,59 0

12,1529 4,08 13,819 14,1044 3,5499 17,6863 15,4786 3,5748 7,5038 18,3496 11,5195 6,4466 7,3407 1,9326 5,1543 9,6762 12,775 1,1652 1,4457 13,0868

11,4585 3,8468 13,5454 13,6895 3,4797 17,1661 14,5941 3,3706 7,075 17,301 11,1807 6,257 7,0888 1,8222 4,9065 9,4379 11,9234 1,0542 1,3762 12,2143

-7,5 10,1 2,32 0,29 -0,03 -1,91 10,16 -15,53 9,67 1,38 -3,8 2,62 13,71 4,34 6,73 16,85 1,5 8,92 7,4 1,57

MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

4078713,6 9945889,26 1696624,65 2981544,65 5185909,79 10860850,58 9593979,88 1844406,55 887044,07

1560980,37 11357901,79 589019,02 335264,73 2740421,07 4696444,06 6637316,55 733296,09 440192,67

2,6129 0,8757 2,8804 8,8931 1,8924 2,3126 1,4455 2,5152 2,0151

0 0,26 -0,08 0,01 -1,23 -0,17 -0,68 0,32 0,02

2,7435 0,9195 3,0244 9,071 1,987 2,4282 1,5178 2,5655 2,1159

2,5606 0,8669 2,8228 8,7152 1,8546 2,2663 1,4166 2,4649 1,9748

10,94 4,23 -13,97 2,23 3,4 5,02 2,98 16,89 -15,68

859606,17 7793273,26 8150396,65 7569394,89

507687,54 4172606,06 1967703,07 1827498,51

1,6932 1,8677 4,1421 4,1419

-0,06 -0,07 0,2 0,01

1,7017 1,8677 4,1421 4,1419

1,6864 1,849 4,111 4,1212

14,78 6,13 15,58 2,51

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

9430011,89 6051884,14 35217467,49 40619021,46 6468924,23 12583558,03 3930893,16 8105534,61

2888659,11 1443576,52 1402549,56 19773952,57 1095580,7 1766254,13 936566,96 2374225,52

3,2645 4,1923 25,1096 2,0542 5,9046 7,1244 4,1971 3,414

-0,2 0,47 0,35 0,01 0,04 -0,21 0,16 -1,22

3,3543 4,3076 25,8001 2,0645 5,9784 7,2669 4,2496 3,5079

3,2645 4,1923 25,1096 2,0542 5,9046 7,1244 4,1971 3,414

18,89 -15,56 2,78 1,75 1,27 6,8 -2,26 13,59

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

175012407,8 494544576,4

107941823,3 146435751,6

1,6214 3,3772

0,13 0,24

1,6214 3,3772

1,6214 3,3772

5,95 13,81

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

499179,82 34001154,53 397976,82 54536948,29 2004034,67 24274732,39 2750328,61 2950131,53 44561467,58 88772073,5 84412075,81 45669231,13 421873446,9 229525392,9 25232060,79 19928971 5813502,25 63293587,66 21256162,74 26612105,68 26400592,81 5498243,01 14011345,12 8680219,46 848450,84 26390365,32 34188665,63

468,17 31807,29 291,18 39199,64 1652,51 19487,8 388550 294878 36560002,56 19501854,17 8547244,94 4762044,73 46675756,82 33909294,34 8504723,8 1598495,23 533734,3 6409135,14 2120480,81 2761919,4 4564438,04 612143,29 1257640,02 3018568,09 152425,02 2309255,51 5903243,98

1066,24 1068,97 1366,77 1391,26 1212,72 1245,64 7,0784 10,0046 1,2189 4,552 9,8759 9,5903 9,0384 6,7688 2,9668 12,4673 10,8921 9,8755 10,0242 9,6354 5,784 8,982 11,141 2,8756 5,5663 11,4281 5,7915

0,63 0,63 0,82 0,82 0,01 0,01 0 0,65 -0,64 0,68 0,45 0,5 0,02 -0,22 -0,28 0,01 0 0,06 -0,17 -0,01 -0,1 0,23 0,26 -0,03 0,55 -0,63 0,27

1066,24 1068,97 1366,77 1391,26 1212,72 1245,64 7,0784 10,0046 1,2189 4,552 9,8759 9,5903 9,4903 6,7688 2,9668 12,4673 10,8921 9,8755 10,0242 9,6354 5,784 8,982 11,141 2,8756 5,5663 11,4281 5,7915

1066,24 1068,97 1366,77 1391,26 1212,72 1245,64 7,0784 10,0046 1,2067 4,5065 9,8759 9,4944 9,0384 6,7688 2,9371 12,4673 10,7832 9,7767 9,924 9,539 5,784 8,982 11,0296 2,8468 5,5106 11,371 5,7336

6,97 6,98 11,65 11,67 1,67 1,69 -15,69 6,22 1,44 5,78 16,46 10,46 6,09 4,81 5,37 2,38 1,04 4,14 11,75 5,88 -0,66 0,69 8,59 6,46 22,07 4,16 9,21

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) 7550518,91 ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÃˆÚÒÓ Û EUR1563642,56 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ 2510560,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 6525513,41 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ 8892013,84 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR 3210123 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR 14048813,74 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR 1403585,03

1633346,23 1118141,73 1895435,5 3396672,98 2687355,56 877179,42 3450858,31 168372,93

4,6227 1,3984 1,3245 1,9211 3,3088 3,6596 4,0711 8,3362

0,25 -0,06 0,22 -0,84 -0,53 0,08 0,04 -0,05

4,7614 1,5103 1,4305 1,9787 3,3915 3,7145 4,1322 8,4612

4,5765 1,3984 1,3245 1,9019 3,2757 3,6596 4,0711 8,3362

15,14 -1,25 16,07 9,07 11,13 3,36 0,92 -0,55

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À USD Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3545103,93 3570647,15 1860656,25 1312122,99 1873476,15 1038758,66 12491973,24

2314291,04 1757752,07 555107,49 380148,77 484482,14 200178,21 7698784,61

1,5318 2,0314 3,3519 3,4516 3,867 5,1892 1,6226

-0,6 0 -1,07 -0,27 0,24 0,01 0,05

1,5318 2,0314 3,3519 3,4516 3,867 5,1892 1,6226

1,5241 2,0212 3,3351 3,4343 3,8477 5,1633 1,6145

1,71 0,91 3,95 3,21 -0,76 2,31 7,64

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

6171099,21 2940380,19 4400176,48 9611141,91 3031709,05 9520886,45 6264816,82 1726177,71 4910653,53 41344353,88 39087541,92 19272505,97 11674214,9 11962407,65 3074193,48 3371954,97 1636899,37 15143565,89 611456,64 3855545,21 4579668,62 489222,92 18400767,23 5376676,42

30936,91 9679,67 1956802,93 1470010,08 397163,94 2234158,83 2042941,54 1855918,62 1266087,04 13381012,47 5767197,55 8504938,29 1573182,66 1935004,22 286357,89 304736,18 147846,35 1404014,8 150492,23 801245,88 8160605,28 120000 4023720,86 3008272,96

199,47 303,77 2,2487 6,5382 7,6334 4,2615 3,0666 0,9301 3,8786 3,0898 6,7776 2,266 7,4208 6,1821 10,7355 11,0652 11,0716 10,7859 4,063 4,8119 0,5612 4,0769 4,5731 1,7873

0,02 0,72 -1,04 -0,07 0,01 0,02 0,07 -0,52 0,03 0,3 -0,25 -0,41 0,06 0,39 -0,22 0,01 0,1 0,01 0 0,01 0 0,07 0,38 0,44

200,4674 306,8077 2,2881 6,6525 7,6334 4,3041 3,0973 0,9464 3,9368 3,144 6,8454 2,2887 7,495 6,2439 10,8965 11,2035 11,1823 10,7859 4,1036 4,8119 0,571 4,1177 4,6531 1,8052

199,47 303,77 2,2262 6,4727 7,6334 4,2189 3,0359 0,9208 3,8495 3,0589 6,7098 2,2433 7,3466 6,1203 10,655 10,9822 10,9886 10,7859 4,0224 4,8119 0,55 4,0361 4,4816 1,7694

-1,94 5,71 3,57 7,78 2,01 1,43 -0,14 -6,19 4,7 7,75 3,44 2,62 0,73 10,35 10,98 4,75 -0,06 2,46 6,79 2,2 3,54 6,94 7,27 7,1

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3709403,58 21121664,6 4003871,15 824216,83 5633077,15 14093668,66 1362161,51 14061626,34 297980364,9

1001587,49 5744575,67 720909,65 120000 9220227,71 7096259,86 319065,12 5540792,62 104799741,1

3,7035 3,6768 5,5539 6,8685 0,6109 1,9861 4,2692 2,5378 2,8433

0,05 0,12 0,24 -0,86 -0,21 -0,05 -0,87 0,09 0,01

3,7128 3,6897 5,5539 6,8685 0,614 1,9911 4,2905 2,5378 2,8433

3,6942 3,6676 5,5539 6,8685 0,6078 1,9811 4,2479 2,5315 2,8433

0,34 7,31 0 9,44 1,04 7,06 14,8 12,05 3,82

¢ÂÏÙ›Ô ΔÈÌÒÓ ™˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞™ ∂§§∞¢√™ √È ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ̤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ ÈÛfiÙÈÌÔ˘ ÙˆÓ 15000 ¢ÚÒ. πÛÔÙÈ̛˜ ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÓÔÌÈÛÌ¿ÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ¡√ªπ™ª∞ ¢√§§∞ƒπ√ ∏¶∞(USD) ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™(CHF) ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞(CAD) ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™(SEK) ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™(NOK) ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™(DKK) §πƒ∞ Δ√Àƒ∫π∞™(TRY) °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™(JPY) ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™(AUD) §πƒ∞ ∞°°§π∞™(GBP) ƒ∞¡Δ ¡√Δ.∞ºƒπ∫∏™(ZAR) ¢√§§∞ƒπ√ Ã√¡°∫-∫√¡°∫(HKD) º√ƒπ¡Δ √À°°∞ƒπ∞™(HUF) ∑§√ΔÀ ¶√§ø¡π∞™(PLN) §πƒ∞ °πμƒ∞§Δ∞ƒ(GIP) ¢√§§∞ƒπ√ ™π°∫∞¶√Àƒ∏™(SGD) ¢√§§∞ƒπ√ ¡.∑∏§∞¡¢π∞™(NZD) §πΔ∞ §π£√À∞¡π∞™(LTL) §∞Δ §∂ΔΔ√¡π∞™(LVL) ∫√ƒø¡∞ Δ™∂Ãπ∞™(CZK) ¢∏¡∞ƒπ√ π√ƒ¢∞¡π∞™(JOD) ¢∏¡∞ƒπ√ ª¶∞Ã∂π¡(BHD) §πƒ∞ ∞π°À¶Δ√À(EGP) ¡ΔπƒÃ∞ª ∏¡.∞ƒ∞μ.∂ªπƒ∞Δø¡(AED) ƒπ∞§ ∫∞Δ∞ƒ(QAR) ƒπ∞§ √ª∞¡(OMR) ƒπ∞§ ™∞√À¢π∫∏™ ∞ƒ∞μπ∞™(SAR) ™∂∫∂§ / ™∂∫∞§πª π™ƒ∞∏§(ILS)

•∂¡∞ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπ∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,34051 1,25018 1,41156 8,85303 8,12964 7,57119 2,77066 133,05635 1,49002 0,86047 14,02086 10,65147 321,05350 4,55264 0,90709 1,79963 1,80830 3,69450 0,75178 27,48081 1,00302 0,53393 9,89269 5,20159 5,15697 0,54527 5,31137 5,10518

1,30485 1,21692 1,37401 8,61753 7,91339 7,36979 2,61082 129,51692 1,45038 0,83758 13,21197 10,03696 285,04750 4,04206 0,80536 1,59781 1,60550 3,28016 0,66747 24,39885 0,89053 0,47405 8,78323 4,61824 4,57862 0,48412 4,71571 4,53264

™À¡∞§§∞°ª∞ ∞°√ƒ∞ ¶ø§∏™∏ 1,34051 1,25018 1,41156 8,85303 8,12964 7,57119 2,72404 133,05635 1,49002 0,86047 13,78494 10,47224

1,30089 1,21322 1,36984 8,59137 7,88936 7,34741 2,60416 129,12365 1,44598 0,83503 13,17826 10,01136

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


32 M·ÁÓËÛ›· ¢‹ÏˆÛË ∞Ï. ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™ Δ√ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· πª∞™

·¤Û˘Ú ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ 260 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌfiÓÔ ıÂÙÈο Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ÚÔηÏ›. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ‰ÈηȈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∂∫ª ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “√ ·ÁÒÓ·˜, Ë Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ë ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ·Ú¤Ì‚·ÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ·ÎÚÔÁˆÓÈ·›Ô Ï›ıÔ Î¿ı ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÂÈÙ˘¯›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¿Ï„·Ó, ‰ÈÂΉ›ÎËÛ·Ó, ‚¿˙ÔÓÙ·˜, ¿Óˆ ·fi fiÏ·, ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·È Ó· ¯·ıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË Î·È Ë ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó Â›Û˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ·˘Ù‹. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ˘‹ÚÍÂ Î·È Ë ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Ì ÂÚÒÙËÛ‹ ÌÔ˘ (·Ú. 12689) Ù˘ 9.7.2013, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·‰Â›¯ÙËΠÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ πª∞¡Δ∞ Î·È ÂÈÛËÌ¿ÓıËÎ·Ó ÔÈ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∞ÏÏËϤÁÁ˘Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û Â·ÁÚ‡ÓËÛË Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·” .

ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ÙˆÓ ∞¡.∂§. ÛÙÔÓ √∞∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂¶π™∫∂æ∏ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢/Û˘ ÙÔ˘ √∞∂¢ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ™·ÎÂÏ¿Ú˘ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·Ó. ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢/ÓÛ˘ Î. ŸÏÁ· ΔÛÈÔ‡Ú‚·. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ √∞∂¢ ÙfiÛÔ Û ÂıÓÈÎfi, fiÛÔ Î·È Û ÙÔÈÎfi Â›‰Ô. ΔÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Î·È Ô Î. ™·ÎÂÏ¿Ú˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î. ΔÛÈÔ‡Ú‚·, Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ú¿ Ù· fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ηχÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÚ·ÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ Î·È Ù˘ ÂÍ·ıÏ›ˆÛ˘ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. π‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔÓ Î. ™·ÎÂÏ¿ÚË ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô √∞∂¢.

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

¶ÚÔ¯ı¤˜ ∫˘Úȷ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹˜ ÙÔ˘

ŒÁÈÓ·Ó Ù· ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘

ª

 ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ £˘Ú·ÓÔÈÍ›ˆÓ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 1/9, ·Ú·‰fiıËÎÂ Î·È Â›ÛËÌ· ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ §·ÙÚ›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Î·›ÓÈÛ‹ ÙÔ˘, ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ÌÓËÌÂ›Ô Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ÙÔ ÈÂÚfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘.

™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹, ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÂÙ‹˜, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, ÔÌ›ÏËÛÂ Ô ·Ú¯ÈÌ. ¢·Ì·ÛÎËÓfi˜ ∫ȷ̤Ù˘, ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÏÔ˜ Î·È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ π. ¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÚ›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ÙË ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÓ¿Ú͈˜ ÂÓfi˜ ÔÚ¿Ì·ÙÔ˜ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÈÔÚÈÎÔ‡ Ù˘ fiψ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ ÙÔ˘ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Î·È ı· ÂÚȤ¯ÂÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙËÓ Â›ÛÎÂ-

„Ë ÛÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÂÓÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÓÔÚÈ·Îfi π. ¡. ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ £ÂÔÙfiÎÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ π. ¡. ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ∞Á›ˆÓ ¶¿ÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Û ¿ÏÏ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ...” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚Â Ë Î. ™Ù·˘ÚԇϷ ™‰ÚfiÏÈ·, ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, Ë ÔÔ›· ÂͤÊÚ·Û ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘

·Ó·Î·ÈÓ›Ûˆ˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙÂϤÛÙËηÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ·ˇı˘ÓÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·‰Â›Íˆ˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Ù˘ fiÏÂÒ˜ Ì·˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, Ë Î. §›Ó· ªÂÓ‰ÒÓË, ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ¯·Ú¿ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·Ô‰fiÛˆ˜ ÂÓfi˜ ÌÓËÌ›Ԣ ÛÙÔ˘˜ Ê˘ÛÈ-

ÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó‹ÎÂÈ, ÂÓÒ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ·ÚÂÎÎÏËÛ›Ô˘. ¶ÚÔ Ù˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡, ÙÔ ÏfiÁÔ ¤Ï·‚Â Ô Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·›ÓÂÛ ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÓ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ̤ÚÈÌÓ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∂ͤÊÚ·Û ÙË ¯·Ú¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ·Ó·Î·ÈÓÈÛı¤ÓÙ· ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈο ÌÓËÌ›· ‰ÂÓ ·‡Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¢¯¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÂÏÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ¢¯·Ú›ÛÙËÛ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÎÔ›·Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∞ÁÈ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ £˘Ú·ÓÔÈÍ›ˆÓ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙËÓ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¢.∂. ∞ÁÚÈ¿˜ ∞ƒÃπ∑√À¡ ·fi ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ËÏÈΛ·˜, Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋˜ √Ì¿‰Ô˜ ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¢.∂. ∞ÁÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ¢. μfiÏÔ˘. ∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ȉڇıËΠÙÔ 2011, ·ÔÙÂÏ› ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÛÎÔfi ¤-

¯Ô˘Ó Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∞ÁÚÈ¿˜Ó ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·ÔÙÚÔ‹˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹˜ ηٷÛÙÚÔÊÒÓ ·fi ‰·ÛÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¿ÏÏˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ (ÛÂÈÛÌÔ›, ˙Ë̛˜ ·fi ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Î.Ï.), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi - ·Ó·-

‰·ÛÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·Ì¤ÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ‰¿ÛÔ˘˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ∏ ÔÌ¿‰· Ì·˜ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÕÌÂÛ˘ ∂¤Ì‚·Û˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙÔ ªËÙÚÒÔ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, Ì ∞ÚÈıÌfi ªËÙÚÒÔ˘ 15/2012 Ì ÂÌ‚¤ÏÂÈ· ‰Ú¿Û˘ Ù· fiÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

∞fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ̤ÏË Ù˘ ¤Ï·‚·Ó Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Û ÂÎ·È‰Â‡ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘, ‰·ÛÔ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ı¤Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ (ÛÂÈÛÌÔ›, ÏËÌ̇Ú˜, ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ, ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·Ù·˘ÏÈÛÌÒÓ ÁÈ· ı‡Ì·Ù· ηٷÛÙÚÔÊÒÓ Î.Ï.). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 24280/97077, 6958125901, 6977706219.

¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·ÓÔȯً ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∂Ó·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÔ˘‰ÒÓ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¡Â¿ÔÏȘ ¶¿ÊÔ˘ Δ√ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¡Â¿ÔÏȘ ¶¿-

ÊÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ·ÓÔȯ٤˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÔ˘‰ÒÓ. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ELECTRA PALACE ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ §˘Î›Ԣ, ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È Ù˘¯ÈÔ‡¯ˆÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ. ∂ÈÛËÁËÙ¤˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ, ‹Ù·Ó Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÎÔÛÌ‹ÙÔÚ·˜ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È Ô Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £ÂÔÏÔÁÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ. √È ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·Î·‰ËÌ·˚΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¡Â¿ÔÏȘ

¶¿ÊÔ˘ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi ‹ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›‰Ô, ÁÈ· fiÏ· Ù· ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÛÔ˘‰ÒÓ ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô Î. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÚÔÛÈÙ‹ ∞ÚÈÛÙ›·” , Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¯·ÌËÏ¿

‰›‰·ÎÙÚ· Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙȘ ºÔÈÙËÙÈΤ˜ ∂Ûٛ˜ Ì Ôχ ¯·ÌËÏfi ÌËÓÈ·›Ô ÎfiÛÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙËÓ ¶¿ÊÔ Ì Ù‹ÛÂȘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ οÓÂÈ ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ μÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¡Â¿ÔÏȘ ·Ï‹, ‡ÎÔÏË Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ΔÔ ÎÔÈÓfi Ô˘ ÚÔÛ‹Ïı ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓË-

ÌÂÚÒıËΠÁÈ· fiϘ ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Û ÚÔÙ˘¯È·Îfi Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Â›‰Ô, fiˆ˜ ¡ÔÌÈ΋, æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, §ÔÁÈÛÙÈ΋, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ æ˘¯ÔÏÔÁ›·, ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË, ¢ÈÔ›ÎËÛË ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ∫·Ù·Û΢ÒÓ, Real Estate, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈο, ¢È·¯Â›ÚÈÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ ™˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÙ˘¯È·ÎÒÓ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ¢.√.∞.Δ.∞.¶. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· χÛÔ˘Ó fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ·Ôڛ˜ Û˘˙ËÙÒÓÙ·˜ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ηıËÁËÙ¤˜ Î·È Ì ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¡Â¿ÔÏȘ, ÙÔÓ Î. ∞Ó‰Ú¤· °ÂÚÌ·Ófi.

∂›ıÂÛË ¢∞™-√Δ∞ ηٿ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¢∞™ √Δ∞ ÂÈÙ›ıÂÙ·È Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ηٿ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™Â ÍÂ·ÙÈÎÔ‡Ú· ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞, ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ÚÔ‰ÚÂ›Ô (™Àƒπ∑∞-¶∞™√∫-¢∏ª∞ƒ¡¢) ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ›¯Â ·Ú·ÈÙËı› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηÏ› ˘ÔÎÚÈÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (3/9) Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›· “Û˘Ì·Ú·ÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ 15 Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜-̤ÏË ÙÔ˘ °™ Ù˘ ¶√∂√Δ∞ Ô˘ ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ªÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ” ˆ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √ÎÙÒ‚ÚË ÙÔ˘ 2011. ∂›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ô˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÌfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ‰‹ıÂÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌ· fiÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ó· Ù۷ΛÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ó· ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Ó·È ÔÈ ›‰ÈÔ Ô˘ ÌfiÏȘ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ ÔÏ˘‹ÌÂÚ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 2012, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÂÚÁÔÛ·ÛÙÈο ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋, ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰›ˆÍË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, Ù˘ ¢∞™-√Δ∞, ÂÂȉ‹ ÂÊ‹ÚÌÔÛ·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ °ÂÓÈÎÒÓ ™˘ÓÂχÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ¶√∂-√Δ∞ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÂÌÙÔÊ·ÏÏ·ÁÁ›Ù˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ÚÈÓ ÍÂ·ÙÈÎÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶√∂-√Δ∞, ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó ‰ËÌfiÛÈ· ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÎÔÁڷʛ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ·ÂÚÁ›Â˜ ¤ÚÛÈ fiÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˜ ηٷı¤ÙÂÈ - ‰ËÏ·‰‹ ηٷ‰›‰ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ - ÁÈ· ·Ú¿ÓÔ̘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ Î·È ÙÔ˘ ¢.™., ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ‰Ú‡ÂÈ! ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÓÙÚÔ‹ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â η̛· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ◊Ù·Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞. ΔÛÔ˘‚·ÚÙ˙‹˜ ÚÔ¤ÙÚÂ ÙÔÓ ÙfiÙ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ °. ª·ÁÈ¿ÎÔ˘ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ∫·Ì·ÚÒÛÙÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ıÚ¿ÛÔ˜ Ó· ηÏÔ‡Ó Î·È Û ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË! ∞ÏÏ¿ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È: ¡ÂÚÔÎÔ˘‚·ÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Î·È ÙˆÓ ÍÂÔ˘ÏËÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¶√∂-√Δ∞. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔ‰Ú›Ô, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· È· Ô‡Ù ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ!” .


¢ÈÂıÓ‹ 33

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∂ÓÒ Ô ÕÛ·ÓÙ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÁÈ· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó¿ÊÏÂÍË ÛÙË ª. ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ÙˆÓ ∏¶∞ ϤÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹

∏ ™˘Ú›· ˙ËÙ› ·fi √∏∂ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË ∫›Ó· Î·È ƒˆÛ›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· Ù· ¯ËÌÈο- ΔÔ ¡∞Δ√ ıˆÚ› ·Ó·Áη›· ÌÈ· ÛıÂÓ·Ú‹ ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ¢·Ì·ÛÌfi ¡. À√ƒ∫∏, 2.

Δ

ËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË √Ì¿Ì· ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ ∫ÔÓÁÎÚ¤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì›·˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙË ™˘Ú›·, ¤ÂÈÙ· Î·È ·fi ÙÔ “fi¯È” ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘, ∫›Ó· Î·È ƒˆÛ›· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰˘ÛÈÛÙ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ fiÏˆÓ ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÕÛ·ÓÙ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ƒÒÛÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¶Ô‡ÙÈÓ fiÙÈ ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ∫ÔÓÁÎÚ¤ÛÔ ÙˆÓ ∏¶∞ Ó· ÌËÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙË ™˘Ú›·.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ √∏∂ ª·Û¿Ú ·Ï Δ˙·Ê¿ÚÈ, ·ˇı˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ıÂÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ABC News ÌÂÙ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ¤Ó· ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Â‰Ò Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ √Ì¿Ó ϤÂÈ ÛÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË ™˘Ú›·. ΔÔ ˘ÚËÓÔΛÓËÙÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ USS Nimitz ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙÔ Œ‚ÂÚÂÙ, ÛÙËÓ ÔÏÈÙ›· √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÙˆÓ ∏¶∞, fiÙ·Ó ¤Ï·‚ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÙÂı› οÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹, ÂÓÒ ·ÌÂÚÈηÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ABC News ÁÈ· ÌÈ· “Û˘ÓÂÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË” . ŒÓ·˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÂÓÙ·ÁÒÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô fiÙÈ ÙÔ ·ÂÚÔÏ·ÓÔÊfiÚÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏϘ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. “∫Ú·Ù¿Ì fiϘ ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ·ÓÔÈÎÙ¤˜, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÂÈϤÔÓ ÏÔ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. √È ∏¶∞ ·Ó¤Ù˘Í·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ ¤Ó· ·ÌÊ›‚ÈÔ ÛοÊÔ˜, ÈηÓfi Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¶Â˙ÔÓ·‡Ù˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙ· ¤ÓÙ ·ÓÙÈÙÔÚÈÏÈο Ù· USS Stout, Mahan, Ramage, Barry Î·È Gravely- Ô˘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÂÓfi„ÂÈ ÂÓfi˜ Èı·ÓÔ‡ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™˘Ú›·˜, fiˆ˜ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ¯ı˜ ∫˘Úȷ΋ ¤Ó·˜ ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. ∏ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤‰ˆÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ÛÂÈÚ¿ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Û‡ÚˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ¯ËÌÈο fiÏ· ÙËÓ 21Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙ· ÂÚ›¯ˆÚ· Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡, Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜. √ √∏∂ ¿ÓÙˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÈıˆÚËÙ¤˜ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙË ™˘Ú›· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È “Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ηӤӷ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ·” ÚÈÓ ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ Â› ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏϤÍÂÈ, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Î·È ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜.

ƒˆÛ›·: ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛÙ› ∞fi ÙË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ™ÂÚÁÎ¤È §·‚ÚfiÊ Â› fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ Â›Ó·È “ÌfiÓÔ ÏfiÁÈ·” . “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈÛÙ› ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÂÙ·›ÚÔÈ Ì·˜, fiˆ˜ Î·È ÔÈ μÚÂÙ·ÓÔ› Î·È ÔÈ °¿ÏÏÔÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô §·‚ÚfiÊ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ, ÌfiÓÔ Ïfi-

ÁÈ·. ŸÙ·Ó ˙ËÙ‹Û·Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›·, Ë ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: •¤ÚÂÙÂ, Â›Ó·È ·fiÚÚËÙ· ηÈ, ¿Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ Û·˜ Ù· ‰Â›ÍÔ˘Ì” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ƒÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, Ô §·‚ÚfiÊ Â› fiÙÈ Èı·Ó¿ ·ÌÂÚÈηÓÈο ·ÂÚÔÔÚÈο Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ™˘Ú›· ÌÔÚ› Ó· “·Ó·‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ¿ÓÙ·” ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÌÈ·˜ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰È¿Û΄˘, Ù˘ ÏÂÁfiÌÂÓ˘ “°ÂÓÂ‡Ë 2” , ÁÈ· ÙË ™˘Ú›·.

™ÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ∏¶∞ Ë °·ÏÏ›· °È· ÙËÓ ÒÚ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ √Ì¿Ì· ̤ÓÂÈ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ √Ï¿ÓÙ. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÌÈ· “Ì·˙È΋ Î·È Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË” Â›ıÂÛË Ì ¯ËÌÈο ÛÙȘ 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ™ÙËÓ 9Û¤ÏÈ‰Ë ¤ÎıÂÛË, Ë ÔÔ›· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ¤ÓÙ ÛËÌ›· Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ™‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ “ÌÂÁ¿ÏË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Î·È ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” , ‰‹ÏˆÛ Á·ÏÏÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ËÁ‹ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÔÚ˘ÊÔÚÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë Â›ıÂÛË ÚÔ‹Ïı ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο Î·È Ù· ‰˘ÙÈο Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙȘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˜ ˙ÒÓ˜. “™Â ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ fiÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ËÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙfi¯Â˘Û·Ó ÛÙËÓ Î·Ù·ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Â›ıÂÛË Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿ÎÙËÛË Â‰·ÊÒÓ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë ËÁ‹. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∑·Ó ª·ÚÎ ∂Úfi ‰‹ÏˆÛ ӈڛÙÂÚ· fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ‰ÂÓ ÛÎÔ-

‡ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÁÈ· ¯Ù‡ËÌ· ηٿ Ù˘ ™˘Ú›·˜, ·ÏÏ¿ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. “∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ú¿ÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ·Ó·¿ÓÙËÙË” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∂Úfi, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ¯ËÌÈο fiÏ· ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ∂Úfi ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙÔ Á·ÏÏÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ Û˘˙‹ÙËÛË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Á·ÏÏÈÎfi Û‡ÓÙ·ÁÌ· ‰›ÓÂÈ Ï‹ÚË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜.

ŒÎÎÏËÛË ™˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ √∏∂ ∏ Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› “ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜” , ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Â›ÛËÌÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Sana. “∏ Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·Ï› ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· ʤÚÂÈ ÂȘ ¤Ú·˜ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰ÈÛÙ› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ˜ ÌÈ· ÂÈÚËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ χÛË ÛÙËÓ Û˘Úȷ΋ ÎÚ›ÛË” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ™˘Ú›·˜ ÛÙÔÓ √∏∂ ª·Û¿Ú ·Ï Δ˙··Ê¿ÚÈ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ª·Ó ∫È ªÔ˘Ó. “∏ Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÔÙ¤ ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ fiÏˆÓ (fiˆ˜ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ› Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È ÔÈ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜)” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Δ˙··Ê¿ÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ¢·Ì·ÛÎfi˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ √∏∂ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ “ÁÈ· ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ fi-

ÏˆÓ ·˘ÙÒÓ ÛÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ Ã·Ó ·Ï ÕÛ·Ï” , ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ã·Ï¤È, ÛÙËÓ ‚fiÚÂÈ· ™˘Ú›·. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ı· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔÛٿ٘ Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘ (...) ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ÙËÓ ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ °ÂÓ‡˘ ÁÈ· ÙËÓ ™˘Ú›· Î·È fi¯È ˆ˜ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÈÛ¯‡ ηٿ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘” , ηٷϋÁÂÈ Ô Δ˙··Ê¿ÚÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ Δ˙ÔÓ ∫¤ÚÈ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ¤Ï·‚·Ó Î·È ·Ó¤Ï˘Û·Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙËÓ ¯Ú‹ÛË ·ÂÚ›Ô˘ Û·Ú›Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ 21˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¢·Ì·ÛÎfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Â¤ÚÚÈ„Â ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÛÙȘ Û˘ÚȷΤ˜ ·Ú¯¤˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÕÁÁÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· fiÙÈ ÂÏ›˙ÂÈ ˆ˜ Ô √∏∂ ÌÔÚ› ·ÎfiÌË Ó· ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ™˘Ú›· ·Ú¿ ÙËÓ ÚˆÛÈ΋ Î·È ÙËÓ ÎÈÓÂ˙È΋ ÂÈÌÔÓ‹. ∏ ∫›Ó· ÂͤÊÚ·Û “ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓËÛ˘¯›·” ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ï˄˘ ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÛÙË ™˘Ú›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· fiÙÈ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ηٿ ÙÔ˘ ª·Û¿Ú ·Ï ÕÛ·ÓÙ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓÂ˙ÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÃÔÓÁÎ §¤È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ∏¶∞ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙËÓ ∫›Ó· Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÛÙË ™˘Ú›· Î·È ÙÔ ¶ÂΛÓÔ ıˆÚ› fiÙÈ Î·Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔηٷϿ‚ÂÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ÙÔ˘ √∏∂, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “‰ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋

Î·È ·ÌÂÚfiÏËÙË ¤Ú¢ӷ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË” .

¡∞Δ√: ∞Ó¿ÁÎË ÁÈ· “ÛıÂÓ·Ú‹” ·¿ÓÙËÛË ÛÙË ™˘Ú›· °È· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· “ÛıÂÓ·Ú‹˜” ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·¿ÓÙËÛ˘ ÛÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Ì ¯ËÌÈο fiÏ· Ù˘ 21˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ™˘Ú›· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ Ú¿ÍÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÔ›¯ÈÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ·È‰ÈÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÓÔËıÔ‡Ó” , ›Â Ô Î. ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ· fiÙÈ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÌÈ· ·˘ÛÙËÚ‹ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ¯Ú‹ÛË ¯ËÌÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. £· ÛÙ›ÏÔ˘ÌÂ, ı· ¤ÏÂÁ·, ¤Ó· ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Â¿Ó Ì›ÓÔ˘Ì ¿Ú·ÁÔÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ μÔÚÂÈÔ·ÙÏ·ÓÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜. √ Î. ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ÛËÌ›ˆÛ ‰Â fiÙÈ Â›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë Û˘Úȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ë ÔÔ›· ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ¯ËÌÈο fiÏ· Û ÚÔ¿ÛÙÈÔ Ù˘ ¢·Ì·ÛÎÔ‡.

ÕÛ·ÓÙ: ∫›Ó‰˘ÓÔ˜ “ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÔϤÌÔ˘” ·fi ‰˘ÙÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË °È· ÁÂÓÈ΋ ·Ó¿ÊÏÂÍË ÛÙË ª¤ÛË

°È· ™˘Ú›· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ™·Ì·Ú¿˜ Î·È μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ™∂πƒ∞ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘-

Ô˘ÚÁfi ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù· Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙË ™˘Ú›·, ·ÏÏ¿ Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙËÓ ¶°¢ª. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ·ÚÒÓ ‹Ù·Ó Î·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô‡ÚÎÔ˘Ï·˜.

∞Ó·ÙÔÏ‹ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¯Ù˘‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô Û‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ª·Û¿Ú ∞Ï ÕÛ·ÓÙ, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiˆ˜ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ô. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Figaro, Ô Î. ÕÛ·ÓÙ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹ “˘ÚÈÙȉ·Ôı‹ÎË” . ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ë °·ÏÏ›· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ “·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ Ù˘” Â¿Ó Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ˘fi ÙȘ ∏¶∞ ۯ‰ȷ˙fiÌÂÓË ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™˘Ú›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÔχÓÂÎÚË Â›ıÂÛË Ì ¯ËÌÈο fiÏ· Ù˘ 21˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙË ¢·Ì·ÛÎfi, ÙËÓ ÔÔ›· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¯ÚÂÒÓÂÈ ÛÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi ηıÂÛÙÒ˜. √ Û‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ηÙËÁfiÚËÛ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ Î·È Ù˘ °·ÏÏ›·˜, Î.Î. √Ì¿Ì· Î·È √Ï¿ÓÙ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ô‡Ù ¤Ó· ·ÍÈfiÈÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔ¯‹ ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â›ıÂÛË Ì ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ó¢ÚÔ·Ú·Ï˘ÙÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ ™·Ú›Ó. ™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ë ÕÎÌ·Ú ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ “Ô Û˘ÚÈ·Îfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ¤¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙȘ Ì¿¯Â˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔ˘˜. ∂›Û˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ̷˙› Ì ÙË ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯ ÌÈ· ·›ıÔ˘Û· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ¤ıÂÛ Û ¿Ó¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÙȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰È˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √˘¿ÓÙ·¯ ™·Ú¿Ú·, ηıËÁËÙ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §È‚¿ÓÔ˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÃÂ˙ÌÔÏ¿¯” , ÙÔ ÛÈÈÙÈÎfi ΛÓËÌ· ÌÂÙÚ¿ 30.000 Ì·¯ËÙ¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚ›Ô˘ 800 Ì 1.200 ¤¯Ô˘Ó ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ∫Ô˘Û¤ÈÚ Î·È ÙË ÃÔ̘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Û˘ÚÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡.


34

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À ™ÎÈ¿ıÔ˜ 05/07/2013 ∞ÚÈıÌ. ¶ÚˆÙ.: 6673 ∞¶√º∞™∏ ∞ƒπ£. 452/2013 √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ™∫π∞£√À Œ¯ÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë: 1. ΔȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 59 ÙÔ˘ ¡. 3852/2010 “¡¤· ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ·. 2. Δ· Â›ÛËÌ· ÏËı˘ÛÌȷο ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2011 Ù˘ ∂.™.À.∂. ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· Ô ÏËı˘ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 6.619 ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ∞¶√º∞™π∑∂π π. √Ú›˙ÂÈ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Ì ıËÙ›· ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÚ¤¯Ô˘Û·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜: ·) ¢π√§∂ΔΔ∞ ¢∏ª∏Δƒπ√ ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓË Î·È ‚) ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫∏ - Δ™√§√μπ∫√À ª√™Ã∞¢ø ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ II. ªÂÙ·‚È‚¿˙ÂÈ Û’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜: ∞. ¢π√§∂ΔΔ∞ ¢∏ª∏Δƒπ√ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏ 1. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÃÀΔ∞. 2. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ̤ۈ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛٛ̈Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ηÓÔÓÈÛÌfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 3. ΔËÓ ÂÔÙ›· Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ΋ˆÓ, ¢ÂÓ‰ÚÔÛÙÔȯÈÒÓ, ¶·È‰ÈÎÒÓ Ã·ÚÒÓ. 4. ΔË Ì¤ÚÈÌÓ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹, ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ. 5. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜. 6. ™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Δ¯ÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘: ·) ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Â›‚Ï„˘ ¤ÚÁˆÓ. ‚) ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. Á) ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÂͤÏÈ͢ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È. 7. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (¤ÚÁ· - ÌÂϤÙ˜ -ÚÔÌ‹ıÂȘ). 8. ∂ȂϤÂÈ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë - ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· -·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘¯fiÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÒÓ ·fi ıÂÔÌËӛ˜ ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 9. ΔË Ì¤ÚÈÌÓ· Î·È Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 10. ΔËÓ ÂÔÙ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∫›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 11. ΔË Ì¤ÚÈÌÓ·, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‹ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 12. ∂ÚÂ˘Ó¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂϤÁ¯ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ. 13. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ. 14. ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡. 15. ΔËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÂȉÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·˘ÙfiÓ ÂÎ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. 16. ΔËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ù· ÚfiÛÙÈÌ· ÁÈ· Ù· ·Ú¿ÓÔÌ· Ï·›ÛÈ· Î·È ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ÈӷΛ‰Â˜. 17. ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘. 18. ΔËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Â›Ó·È Û˘ÓÙÚ¤¯Ô˘Û· Ì ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. μ. ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫∏ - Δ™√§√μπ∫√À ª√™Ã∞¢ø Δ√À ∫ø¡/¡√À 1. ΔËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. 2 . ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÁÚ·Ù‹ ÚfiÛÎÏËÛË Î·È ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 3. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ √.∂.À. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. 4. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›·: °ÂÓÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ - ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›ˆÓ. 5. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ¤Î‰ÔÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ È‰Ú‡Ûˆ˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. 6. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ª¤ÚÈÌÓ·˜. 7. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. 8. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. 9. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ. 10. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÂϤÁ¯Ô˘ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. 11. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ Î·È ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ. 12. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ™‡ÓÙ·Í˘ ¶Ú¿ÍÂˆÓ ∂Ê·ÚÌÔÁ‹˜. 13. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¶·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ. 14. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¤Î‰ÔÛ˘ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ Î·È ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ·fi ›Ó·Î˜ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜. 15. ΔËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÌËıÂÈÒÓ & ÌÂÏÂÙÒÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜. 16. ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ Ù˘. 17. ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ‚‚·ÈÒÛˆÓ, ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù· ÔÔ›· ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. 18. ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. 19. ΔËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÂÈ ÂȉÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·Ó·Ù›ıÂÓÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ÂÎ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. 20. ΔËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Á¿ÌˆÓ. 21. ΔËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. 22. ΔËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘. °. √È ·ÓˆÙ¤Úˆ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏÂÁÔ‡Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ ·Ó¿ÎÏËÛË ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ì ÂȉÈο ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ÓË ·fiÊ·ÛË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ¢. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ‹ Έχ̷ÙÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·ÛΛ Ô ¿ÏÏÔ˜ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‹ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ∂. ŸÙ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‹ ΈχÂÙ·È, Ù· ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ó· ·ÛΛ Ë ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ∫∞¡Δ∞ƒ∞∫π∞ - Δ™√§√μπ∫√À ª√™Ã∞¢ø ÙÔ˘ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À, Ô˘ ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô, Î·È fiÙ·Ó ·˘Ù‹ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‹ ΈχÂÙ·È Ù· ηı‹ÎÔÓÙ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ı· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¢π√§∂ΔΔ∞ ¢∏ª∏Δƒπ√ ÙÔ˘ πø∞¡¡∏. ™Δ. ∏ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË Ó· ‰ËÌÔÛÈ¢Ù› Û ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ ¡π∫√§∞√™ ∫Àƒ. ¶§øª∞ƒπΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫∏™ À¶√™Δ∏ƒπ•∏™ ¢π∂À£À¡™∏ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ΔÌ‹Ì· ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ & ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 38221 μ√§√™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ∂. ¢Ú›ÙÛ·˜ ΔËϤʈÓÔ: 24210 74626 - º·Í: 24210 74613 e-mail: promith@uth.gr

μfiÏÔ˜, 02-09-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ.: 9905

¶∂ƒπ§∏æ∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏™ ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Â·Ó·ÏËÙÈÎfi Úfi¯ÂÈÚÔ, ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·Ù·Î‡ÚˆÛ˘ ÙË ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ·Ó·‰fi¯Ô˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù·¯˘ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÂÈÁÔ‡Û˘ ʇÛˆ˜ ÂÁÁڿʈÓ, ‰ÂÌ¿ÙˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Âη¤ÓÙ (15) ÌËÓÒÓ (ÙÚÈÒÓ (3) ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2013 Î·È ‰Ò‰Âη (12) ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2014). ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ‰·¿Ó˘ (40.500,00 ∂) Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÎfiÛÈ· ¢ÚÒ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ º.¶.∞. 23%. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔıÂÛÌ›· ‰Âη¤ÓÙ (15) ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ËÌÔÛ›Â˘Û˘ Ù˘ ÂÚ›Ï˄˘ Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘. ∏ ÂÚ›ÏË„Ë Ù˘ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·˘Ù‹˜ ı· ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Δ‡Ô Î·È ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¶.£. ÛÙȘ 3-9-2013. ∏ÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â›Ó·È 16-9-2013 Î·È ÒÚ· 14:00. ∏ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È 17-9-2013 Î·È ÒÚ· 09:30. ∏ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Â›Ó·È ‰˘Ô ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙ ¢ÚÒ (2.025,00 ∂), Ì ϋÍË Ù˘ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ‹ÙÔÈ Ì¤¯ÚÈ 17-1-2014. À¿Ú¯Ô˘Ó ÂȉÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰¤ÛÌ¢Û˘ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ 17-12-2013. ¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜. ∏ ‰·¿ÓË ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ Ù·ÎÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∫∞∂ 0824. ∏ ÏËڈ̋ ı· Á›ÓÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ ÏËڈ̋˜ ·fi ÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ Î·È ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì ·fi‰ÂÈÍË, Ì ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË fï˜ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ·˘Ù¤˜ ı· ÂÚȤÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ (16-9-2013) Î·È ÒÚ· 14.00. ∏ ÚÔ¸fiıÂÛË ·˘Ù‹ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Î·È Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· (‰ËÏ·‰‹ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ÔÈ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ÙËÓ ÚÔËÁÔ˘Ì¤ÓË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÌËıÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ, 24210-74626 (˘‡ı. ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¢Ú›ÙÛ·˜). ∂›Û˘ ÚÔ˜ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ site ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ (www.uth.gr) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‹Ú˘ Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √ ¶Ú‡Ù·Ó˘ ∫·ıËÁËÙ‹˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∂. ªÂÛÛ‹Ó˘

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ¶ƒ√∫∏ƒÀ•∏™ ªπ∞™ (1) £∂™∏™ ¢∂¶ ™ÙÔ º∂∫ 773/25-7-2013 Δ‡¯Ô˜ °’ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ·Ú·Î¿Ùˆ ı¤Û˘ ¢∂¶ ÁÈ· Ùo ΔÌ‹Ì· ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ: - ª›·˜ (1) ı¤Û˘ ¢∂¶ ÛÙË ‚·ıÌ›‰· ÙÔ˘ ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹ ∫·ıËÁËÙ‹ Ì ÁÓˆÛÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ “∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛË „ËÊÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘” . ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 29 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2013. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο, ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ÈÛÙ‹Ì˘ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ (ÙËÏ. 2108203139). 29 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 √ ¶ƒÀΔ∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °∞Δ™π√™ ∫·ıËÁËÙ‹˜

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ - T·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220 21273 - Fax: 24220 22204 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 20/8/2013 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙ.: 1561/152376 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÈıÌ. 20/2013 ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ∞/ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ‰¤¯ÂÙ·È ÔÌfiʈӷ ÙȘ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 38/7-32013 ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °.°.∞.¢.£.™Ù.∂. Î·È ÙȘ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 46/123-2013 ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª∂§Δ∂ªπ ∫∞™Δƒπ ∞.∂. ηٿ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2829/271308/28-12-2012 ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Î˘ÚÒÓÂÈ ·˘Ù‹. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “ª¤Á·˜ §¿ÎÔ˜ - ¶‹ÏÈÔ˘Ú·˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÁÈ· ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ μ/ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡ °ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¢∏ª∏Δƒπ√™ °π∞ª∞ƒ∂§√™ ÙÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÚÁ˘ÚÒ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫ˆÛÙ·Ú¤ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ª∞ƒπ∞ ™Δ∞ª∞Δ∞∫∏ ÙÔ˘ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ Î·È Ù˘ ª·Á‰·ÏËÓ‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÔ˚‰›ÓË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô μ∞™π§∂π√™ ª¶∞Δ∞∫∞™ ÙÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È Ù˘ £¤ÎÏ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ªÈ¯·ÏÔÔ‡ÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂Δƒ√¶√À§√À ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °Î¤ÎÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ. -------------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∞¶∞ƒƒπ∑√™ ÙÔ˘ ∂·ÌÂÈÓÒÓ‰· Î·È Ù˘ ∫·ÛÈ·Ó‹˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ˘˜ ∫ˆÊÔ‡˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë VALBONA (B∞§ª¶√¡∞) SUBASHI (™√Àª¶∞™∏) ÙÔ˘ Dilaver (¡ÙÈÏ·‚¤Ú) Î·È Ù˘ Fatbardha (º·ÙÌ·Ú‰¿), ÙÔ Á¤ÓÔ˜ Cullhai (ΔÛÔ˘Ï¯¿È), Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙ· Δ›Ú·Ó· ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙË μfiÚ· ∞Ï‚·Ó›·˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË μfiÚ· ∞Ï‚·Ó›·˜.

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ ¶ÔÏÏ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ÎfiÚË Î·È ÂÁÁÔÓ‹ Ì·˜ ∞ƒΔ∂ªπ™ ¶∞¶¶∞ Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë ÂÈÌÔÓ‹ Î·È ÔÈ ÎfiÔÈ ÛÙ¤ÊıËÎ·Ó Ì ÂÈÙ˘¯›·, ηıÒ˜ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÛÙÔ ÃËÌÈÎfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ - ŸÏÁ· ¶·¿ ∏ ÁÈ·ÁÈ¿: ™˘Ú·ÁÒ

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ ™ÙÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ™Δ∂§§√ ÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ıÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜. °ÚËÁfiÚ˘ - μ¿Ûˆ - ∞ÚÂÙ‹ Î·È ¡›ÎÔ˜ - πˆ¿ÓÓ·

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ ™ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÂÁÁÔÓ‹ Î·È ·ÓÈ„È¿ ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ª∞∫ƒ∏ Ô˘ ¤Ú·Û ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜ - ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢¯fiÌ·ÛÙ ˘Á›· Î·È ¿ÓÙ· ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘. √ ·Ô‡˜ Î·È Ë ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘: ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Î·È ªÂÏÔ̤ÓË ∫Ô˘˙¿ÎË √ ı›Ԙ Ù˘: πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘˙¿Î˘

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚ›Ô˘ “∑∞Ã√À ∑∞Ã∞ƒ√À” , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ì·˜ μ√°π∞Δ∑∞∫∏ ¡π∫√§∞√À ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁ‹. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘: £ÂfiÊÈÏÔ˜ - ÕÓÙ· μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ √ƒπ∑√¡Δ∂™ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Ì·˜: ª·Ú›· ΔÛ·Î̿η (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜), ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ƒÔ‡Ï· (ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜) Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ (‚ÈÔÏfiÁÔ˜) Ô˘ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó Ô‡Ùˆ˜ ÒÛÙ ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂˘Úȉ›ÎË ¶·Ó·ÁȈÙÔÔ‡ÏÔ˘ ™Ù·Ì·Ù›· ™‰ÚÔ‡ÏÈ·

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢∞™ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ ∞§ªÀƒ√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: ∞ÏÌ˘Úfi˜ - Δ·¯. ∫Ò‰Èη˜: 37100 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ¶·Ó. ∫Ú¿‚·ÚË ΔËϤʈÓÔ: 24220 21273 - Fax: 24220 22204 ∞ÏÌ˘Úfi˜ 20/8/2013 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚˆÙ.: 1563/152399 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ∞Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È Ë ·ÚÈıÌ. 21/2013 ∞fiÊ·ÛË Ù˘ ∞/ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ‰¤¯ÂÙ·È ÔÌfiʈӷ ÙȘ Ì ·ÚÈıÌ. ÚˆÙ. 39/8-32013 ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °.°.∞.¢.£.™Ù.∂. ηٿ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2834/271719/28-12-2012 ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢·Û¿Ú¯Ë ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ·Î˘ÚÒÓÂÈ ·˘Ù‹. ∏ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË “¶‹ÏÈÔ˘Ú·˜” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ·fiÊ·ÛË ı· Â›Ó·È ·Ó·ÚÙË̤ÓË ÁÈ· ¤Ó· (1) Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ μ/ıÌÈ·˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂›Ï˘Û˘ ¢·ÛÈÎÒÓ ∞ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™‡ÚÔ˜ ∞Ó‰ÚÈ·Ófi˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ENOIKIAZONTAI ∫∂¡Δƒ√ ™ÙÔ μfiÏÔ, μ·Û¿ÓË 74-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ (ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 32 Ù.Ì. Ì Ì¿ÓÈÔ, ·/ı, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi, /·ÛÊ. π‰ÈÒÙ˘. ΔËÏ.: 24280 93976. (419) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰‡Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÚfiÛԄ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, „˘Á›Ô, ÎÔ˘˙ÈÓ¿ÎÈ, ¿ÓÂÙÔ ¿ÚÎÈÓ. π‰·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ. ¶ÚfiÛ‚·ÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ™¯ÔϤ˜. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ 13. ΔËÏ. 6978 443037, 6937 994854, 24210 88569. (452) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1 ÁηÚÛÔÓȤڷ Î·È 1 ‰˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfiٷٷ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi ∂ÚÌÔ‡ Î·È ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜) Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6944-623816 Î·È 6977-468751. (547) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙËÓ ∞£∏¡∞, ÂÚÈÔ¯‹ ¶·Ù‹ÛÈ·, °Ï·Ú¿ÎË 7, ‰˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 54 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ 6973-210721. (545)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÈψ̤ÓË ‹ ÌË 100 Ù.Ì., ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 109-§. μ‡ÚˆÓÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-174276. (531)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 3¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 14. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-21901 Î·È 6981-059073. (489)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (907)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÙÚÈ¿ÚÈ 95 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 171∞-√ÁÏ. ∞˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· 2 ÊÔÈÙËÙ¤˜/ÙÚȘ. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·ıÈÛÙÈÎfi, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 94180, 6979-321351, 6945 815371 Î·È 24210 87644. (445)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ‰˘¿ÚÈ· 65 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ Î·È 45 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, a/c Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ÛڈÓÔ˜ 10 Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973322190. (490)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, a/c, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ∂›Û˘ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6936-587693 Î·È 2421038427. (483)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· („˘Á›Ô, ËÏ. ÎÔ˘˙›Ó·), ¯ÔÏ, W.C., ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË fiÚÙ·, Ê/·, ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜-ÙÚȘ. μÏ·¯¿‚· 79, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6976-116459, 6972579070, 24210-54960. (488)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÚÂÙÈÚ¤ ÎÂÓÙÚÈÎfi 60 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, a/c, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· 2 ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈÌ‹ Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-233613, 6977076175 Î·È 24210-50496. (485) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 32 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë („˘Á›Ô, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·), ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 160 ∞°. ¢‹ÌÔ˘, 180 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421027629 Î·È 6973-389748. (492) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ Î·È ‰˘¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 81 ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6973-380076 Î·È 24210-78325. (496) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 217, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ˘/‰, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, Ù˙¿ÎÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 2421020720, 6936-686203. (482)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 30 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi πÛȉÒÚÔ˘, ·˘ÙfiÓÔ̘ ıÂÚÌ¿ÓÛÂȘ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-80114 Î·È 6932830020. (535)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (577)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞𠉛Ï· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ π¿ÛÔÓÔ˜-√ÁÏ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., ·’ ÔÚfiÊÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ÏÔ˘ÙÚfi, ÎÔ˘˙›Ó·, „˘ÁÂ›Ô ÎÏ., ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÂÚ›Ô˘ Î·È a/c, ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· Ìˉ·ÌÈÓ¿. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-30549, 6949088765, 6944-901883 Î·È 6945411031. (538)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π Ù· οوıÈ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi ȉÈÒÙË: 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, ÎÂÓÙÚÈ΋, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ¤Ó·ÓÙÈ π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô‰fi˜ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33. 2) ¢˘¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, ÎÂÓÙÚÈÎfi, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™˘Ú›‰Ë 64. 3) ΔÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· π¿ÛÔÓÔ˜ 137, ÁˆÓȷ΋ Ì √ÁÏ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6937-157940. (648)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 3¿ÚÈ, 75 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 17. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-507966. (697) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÂÁ¿ÏË ÁηÚÛÔÓȤڷ, 42 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 2 Ì·ÏÎfiÓÈ· Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ª·˘ÚÔÁ¤ÓÔ˘˜ 30-32. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-507966. (698)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ·Ú·Ï›·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987115641. (550)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ ÂÈψ̤ÓË, 30 Ù.Ì., ·ÙÔÌÈÎfi Ê/·, ·ÈÚ-ÎÔÓÙ›ÛÈÔÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 155. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24280-97004 Î·È 6977-231857. (533)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÈψ̤ÓÔ ‰˘¿ÚÈ, ÏËÛ›ÔÓ Ù˘ ª∂Δ∫∞ πˆÓ›·˜, Ì a/c, ·/ı, Ê/·, Ï˘ÓÙ‹ÚÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, „˘Á›Ô, ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ËÏÈ·Îfi. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6975 920585. (670)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ‰‡Ô ¯ÒÚÔ˘˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 220 ∂/Ì‹Ó·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-35132,6972254646, 6932-461197. (707)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›Ï· ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” , 78 Ù.Ì., ‰‡Ô ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÚΤ, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 261. ΔËÏ. 6971 585889. (665)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) ÂÌ‚·‰Ô‡ 110 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ¿ÚÎÈÓ. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 450 ∂/Ì‹Ó·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-35132, 6932-461197 Î·È 6972254646. (705)

∫∂¡Δƒπ∫∏ ¶∞ƒ∞§π∞ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¿Óˆ ·fi ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô ¢ø¢ø¡∏, 119 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Ïȷ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ÌÂÁ¿ÏÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi Û·ÏfiÓÈ ·ÚΤ, 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ·ÚΤ Ì Ì·ÏÎfiÓÈ Î·ı¤Ó· ÛÙÔÓ ·Î¿Ï˘ÙÔ, ¢ڇ¯ˆÚË Ï‹Ú˘ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, WC, Ù˙¿ÎÈ, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ-·˘ÙÔÓÔÌ›·. π‰ÈÒÙ˘ ÙËÏ. 6974-214959. (557)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ì 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 3 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Óı. °·˙‹-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, Ì ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Î·È 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ ¿ÚÎÈÓ. ∂ÓÔ›ÎÈÔ 600 ∂/Ì‹Ó·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-35132, 6932461197 Î·È 6972-254646. (704)

‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· super lux ÙÚÈÒÓ ˘ÓÔ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û ÓÂfi‰ÌËÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, 135 Ù.Ì., ÌË ÂÚÁÔÏ·‚È΋ ηٷÛ΢‹, ¤ÍÔ¯Ë ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ, ͇ÏÈÓ· ·ÙÒÌ·Ù·, Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈο inverters Û οı ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ·ÙÔÌÈÎfi˜ Ϥ‚ËÙ·˜ ·ÂÚ›Ô˘, ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ÙÈÌ‹ 620 ¢ÚÒ. ΔËÏ. 6977608381 Î·È 6906925450. (405)

¶ø§∂πΔ∞π

¡. πˆÓ›· ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ø§∂πΔ∞π

‰˘¿ÚÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ∞ı‹Ó·-∫Ô˘Î¿ÎÈ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶¿ÓÙÂÈÔ. ΔËÏ. 6944 720892, 6932 324330. (662)

ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿Ú·ıÔ˜ (ª∞ªπ¢∞∫∏) 300 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6988 974983. (584)

ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 44 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 24210 20008 ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! www.ioannispasakos.gr RE/MAX ¢√ª∏ (426)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 36 Ì 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-58255 Î·È 6978036804. (701)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‰˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÛÙÔÓ 6Ô fiÚÔÊÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ™Ù·ı¿ 5. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944249875, 6946-964520 Î·È 24210-25078. (713)

·) ¢˘¿ÚÈ 7ÂÙ›·˜, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 275 ∂. ‚) °Î·ÚÛÔÓȤڷ, 6ÂÙ›·˜, ·/ı ·¤ÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈο, ı¤· Û ¿ÚÎÔ ËÌÈÂÈψ̤ÓË 160 ∂. Á) ΔÚÈ¿ÚÈ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÈÛÙÔ 4ÂÙ›·˜ 385 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627 www.euroktima.com (708)

¶ø§∂πΔ∞π ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6974-827502. (412)

¶∂ƒπ√Ã∏ ¢πª∏¡π√À ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¤Î·ÛÙÔ, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ 75 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· (2 ÂÙÒÓ) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6983-702467. (125)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 37 Ù.Ì., ¯ÔÏ, ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, μÏ·¯¿‚· 43 ÏËÛ›ÔÓ ºÈÏÔÛÔÊÈ΋˜, ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ Î·È ∏/À, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, fiÏ· ʈÙÂÈÓ¿ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944612074. (702)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate ∞ÛÊ·Ï›ÛÂȘ - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ∞ÍÈÒÓ ∞ÎÈÓ‹ÙˆÓ ™.™˘Ú›‰Ë 38, Δ.∫. 38 221 μ√§√™ ΔËÏ. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 ∫ÈÓ. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫∞Δ∞§§∏§∞ °π∞ º√πΔ∏Δ∂™ ñ ¡∂√-ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 81 Ù.Ì. 1o˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. TÈÌ‹ 300∂ ñ NEO-A¡£. °∞∑∏ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈψ̤ÓË ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¤ÈÏ·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 27 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 250∂. ñ ¡∂∞ πø¡π∞: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5ÂÙ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 51 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, A/C Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¢›Ï· ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. ΔÈÌ‹ 250∂ ñ ¡∂√-ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 95Ù.Ì ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Ù¤ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 380∂ ñ ¡∂√-∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78 Ù.Ì. Ì 2 À/¢ ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì¿ÓÈÔ, A/C Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 270 ∂. ñ ¡∂√-¶∂ƒƒ∞πμ√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 38 Ù.Ì. Ì 1 À/¢, Ì¿ÓÈÔ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó· Î·È fiÚÙ· ·ÛÊ·Ï›·˜. ΔÈÌ‹ 200∂ ñ ¡∂√-∫√Àª√À¡¢√Àƒ√À: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢È·ı¤ÙÂÈ 2 À/¢, Û·ÏfiÓÈ, ͯˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞ Î·È Ù·Ú¿ÙÛ·. ñ ¡∂√-™ø∫ƒ∞Δ√À™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ∞˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Ù¤ÓÙ˜ Î·È A/C. ΔÈÌ‹ 200∂ ñ ¡∂√-§øƒ∏: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ΔÈÌ‹ 190∂ (608)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π: ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∫∂¡Δƒ√:

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

1) ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 150 Ù.Ì., 2+2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 1WC, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 147.000 ∂. 2) ΔÚÈ¿ÚÈ, ÔÚ/Ì·, 85 Ù.Ì., 2Ô˜, ·ÙÔÌ. ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 6ÂÙ›·˜, 98.000 ∂. 3) ¢˘¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, 53.000 ∂. 4) °Î·ÚÛÔÓȤڷ, 28 Ù.Ì., 5 ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, 33.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (709)

¶ø§∂πΔ∞π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, Ì 3 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, 3 ÏÔ˘ÙÚ¿ Î·È ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Óı. °·˙‹-¶ÂÚÚ·È‚Ô‡, Ì ˘fiÁÂÈ· ·Ôı‹ÎË Î·È 2 ÎÏÂÈÛÙ¿ ¿ÚÎÈÓ. ΔÈÌ‹ 200.000 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-35132, 6932-461197 Î·È 6972-254646. (706)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ™ÙÔ ÃfiÚÙÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ fiψ˜ Ì ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ ÎÙ›ÛÌ·. 2) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¯Ù›˙ÂÙ·È. 3) ™ÙÔ ªÂÙfi¯È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ, ÂÚ›Ô˘ 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 6 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. 4) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, 7 ÛÙÚ., Ì 80 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230-54011. (377)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤Ó· Û›ÙÈ Î·È ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô. ™ÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô˘ÎÔ‡ÚÈ §·‡ÎÔ˘ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Î·È ¤Ó· ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ, ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. ™ÙË ı¤ÛË ¶·Á·ÓÈ¿ ÃfiÚÙÔ˘ ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ì·Ífi‰ÚÔÌÔ 1 ÛÙÚ., Ì ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÙ·È. ™ÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È, ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È: 1) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÎÙ›ÛÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1/2 ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 4) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, 7 ÂÚ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 5) ŒÓ· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙË ı¤ÛË ÃfiÚÙÔ 8 ÛÙÚ., Ì 120 ‰¤ÓÙÚ·, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230 54282 Î·È 24230 54011. (441)

¶ø§∂πΔ∞π ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 138 Ù.Ì., Ì Û.‰. 2,7 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 107 Ù.Ì. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421020008, ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, www.ioannispasakos.gr ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! RE/MAX ¢√ª∏ (696)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (609)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 28 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., ÚÔÛfi„ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ∞/£ º/∞, 30.000∂ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 34 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 1Ô˜ fiÚ., 27.000∂ ∂ÚÌÔ‡ 27 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ 25 Ù.Ì., 23.000∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰ÒÌ· 12 Ù.Ì. 7.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ. 30.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 35 Ù.Ì., 32.000∂, 1Ô˜ fiÚ. Î·È ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi 6.000∂ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 20.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 36.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 30 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 19.000∂ ∫. °·Ù˙¤· 30 Ù.Ì. ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 30 Ù.Ì. 38.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 33.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi 25 Ù.Ì., 30 Ì. ·fi ·Ú·Ï›·, 24.000∂ ¢À∞ƒπ∞ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 55 Ù.Ì.., 4Ô˜ fiÚ., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 32.000∂ ƒÔ˙Ô‡ 55 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 55.000∂ μÔ˘Ù˙¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚ., 52 Ù.Ì., 43.000∂ ∫¤ÓÙÚÔ 10 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· 42 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ. 36.000∂ ¡. πˆÓ›· 52 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ fiÚ., 46.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 55 Ù.Ì. 50 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 52.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 30 Ì. ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ 65 Ù.Ì., 55.000∂ ÃÔÚ¢Ùfi ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 45 Ù.Ì. 46.000∂ Δƒπ∞ƒπ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 82 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., 42.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, 67.000∂ √͢ÁfiÓÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 80.000∂ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ, 81 Ù.Ì., 80.000∂ ∫·Ó¿ÚË, 4Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi 5ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 143.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 82 Ù.Ì. 112.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36

(583)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383

°·Ì‚¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi + ·Ôı‹ÎË 115.000∂ ¡. πˆÓ›· 82 Ù.Ì., 17 ÂÙÒÓ, ¿ÚÈÛÙ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˜ fiÚ., 60.000∂ ¡. πˆÓ›· 83 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 4Ô˜ fiÚ., 75.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 90 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 110.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, 1Ô˜ fiÚ., 110.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 145.000∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 105 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, 20ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 70.000∂ ∑¿¯Ô˘ 4Ô˜ fiÚ., 5ÂÙ›·˜, 110 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, ·Ôı‹ÎË, 2 WC, 150.000∂ £ÂÈÚÒÓ 110 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚ., 12ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 115.000∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ fiÚ., 106 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙÔ 150.000∂ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 130 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚ., Ì ¿ÚÎÈÓ 130.000∂ ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 4Ô˜ fiÚ., 128.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÓ·˘ÚÔ˜ 118 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 320.000∂ ¶·Ú·Ï›· ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 132 Ù.Ì. 300.000∂ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ 60 Ù.Ì. 100.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì. Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¢ηÈÚ›· ‚›Ï· 110 Ù.Ì. Ì 5.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 150.000∂ ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 93 Ù.Ì. 110.000∂ ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 155.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 30 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 180.000∂ ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 82 Ù.Ì. Ì 50 Ù.Ì. ·˘Ï‹ 35.000∂ ¡. πˆÓ›· ¤ÙÚÈÓË 78 Ù.Ì. Ì 180 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 68.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ¤ÙÚÈÓË 130 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 120.000∂ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 175.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 80 Ù.Ì. Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 110.000∂ ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 70.000∂ §·‡ÎÔ˜ 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 70.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û 230 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 33.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.600 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ªÂÏÈÛÈ¿ÙÈη - ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi 9.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ¢ηÈÚ›· 100.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 270 Ù.Ì. 70.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.020 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™.¢. 1,2 570.000∂ πˆÏÎÔ‡ - ¶·ÓÙ·˙fiÔ˘ÏÔ 530 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. 180.000∂ ™ˆÚfi˜ 620 Ù.Ì., ı¤·, 60.000∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 250 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 135.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 250 Ù.Ì., 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 2,1, 90.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ ¿ÚÎÔ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì. 25.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 1.000 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·Ú·ıÈ¿˜, 75.000∂ ªËϛӷ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 7.700 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·, 200.000∂ ÕÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘ 700 Ù.Ì., ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 70.000∂ μÏ·¯¿‚· 240 Ù.Ì., ™.¢. 2,4, 185.000∂ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 350 Ù.Ì., 110.000∂ ¡. πˆÓ›·, Á‹Â‰Ô ¡›Î˘, 157 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 45.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 186 Ù.Ì. 50.000∂ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 156 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· 60.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ •ÂÓ›· 720 Ù.Ì., ı¤·, 72.000∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ •ÂÓ›· 630 Ù.Ì., ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, 250.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 135 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 25.000∂ ¡Â¿ÔÏË 15.000 Ù.Ì. 170.000∂ ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ 8.800 Ù.Ì., ı¤·, 73.000∂ ª¿Ú·ıÔ˜ 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 88.000∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 310 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ÕÊËÛÛÔ˜ 1.000 Ù.Ì. 300 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 22.000∂ ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 630 Ù.Ì. 150 Ì. ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 24.000∂ ¡Â¿ÔÏË 380 Ù.Ì. 12.000∂ °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi 630 Ù.Ì. Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 15.000∂ §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 3.000 Ù.Ì. Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ 35.000∂ ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜ 220 Ù.Ì. 23.000∂ ¢ÈÌ‹ÓÈ 500 Ù.Ì. 35.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 5.500 Ù.Ì. ·Ì¤ÏÈ 28.000∂ ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2.700 Ù.Ì. (27Ã100) Ì ÔÈΛ· 85 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË 55.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 2.000 Ù.Ì. 25.000∂ ªÂÙfi¯È 4.200 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 8.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 6.500 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 100.000∂ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 2.150 Ù.Ì. 18.000∂ º˘ÙfiÎÔ 1.800 Ù.Ì. 9.000∂ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ °ÎÏ·‚¿ÓË 38 Ù.Ì. 26.000∂ °·˙‹ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ 84 Ù.Ì. + 43 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 56.000∂ §·Ú›Û˘ 85 Ù.Ì. 120.000∂ ∞ıËÓÒÓ 200 Ù.Ì. 180.000∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 45 Ù.Ì. 55.000∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ 45 Ù.Ì. + 45 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 55.000∂ ¶·Á·ÛÒÓ 104 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 400∂, 110.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 90 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ. (610))

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr °È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì Áηڿ˙ Î·È ÈÏÔÙ‹ 120 Ù.Ì. ÎÙÈṲ̂ÓË ÙÔ 2004, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. 2. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ™Δ∏¡ ¶∞ƒ∞§π∞ 120 Δ.ª. ª√¡∞¢π∫√-¶ƒ√™√æ∂ø™. 3. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 4. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 8. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 11. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 12. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. 13. ∞ÁÚÈ¿, ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 76 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿-›Ûˆ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ. ªfiÓÔ 108.000∂. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ηٿ 40 ̤ÙÚ·. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¯Ú‹ÛË. 15. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-μ·ÛÛ¿ÓË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 12 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ ¯·ÌËÏ‹. 16. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ªfiÓÔ 9.000 ∂. 17. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô, 1.200 Ù.Ì., ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 18. √ÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi, ÂÚÈÔ¯‹ °ÔÚ›ÙÛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. 19. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 85 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹ Î·È ¿ÚÎÈÓ, Û ԉfi ‹Û˘¯Ë. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜. ªÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ, 55 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· £Ú¿Î˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ 250 ∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ Ì ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 8 ÂÙÒÓ. ΔÈÌ‹ 230 ∂. (610)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 31 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 22.500! 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 32 Ù.Ì., ËÌÈ˘. ÌfiÓÔ 9.500! 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 26.500. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 40 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 29.800! 2. ∞. ∑¿¯Ô˘, 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ. 49.000. 3. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 41,5 Ù.Ì., ËÌÈÒÚ. ·Ú¯È΋ 45.000. Δƒπ∞ƒπ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (7) ÎÔÌϤ 113.000! 2. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 83 Ù.Ì., 5Ô˜, 90.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘, 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ú¯È΋ 115.000. 5. ¡. πˆÓ›· (ÁÚ·Ì̤˜), 95 Ù.Ì., 5Ô˜, ηÈÓ., 99.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. √ÚÌÈÓ›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÔÚÔÊ. ÎÔÌϤ, 150.000! 2. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 126 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 165.000. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 129 Ù.Ì. ,1Ô˜, Áηڿ˙, 145.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ú¯È΋ 125.000. 5. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 106 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 140.000. 6. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 480.000. 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓ., 95.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, 34 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ, 63.000. 2. ∞. °·˙‹, ËÌÈÈÛfiÁ., 160 Ù.Ì., (ÂÓÔ›Î. 380) 65.000! 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓ. 133.000. 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 44 Ù.Ì.+23 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 80.000. 5. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 42 Ù.Ì. ·Ú¯È΋ 75.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 126 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000. 2. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿, 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÌfiÓÔ 58.000. 3. πˆÏÎÔ‡, 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 250.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 3.200 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 175 Ù.Ì. ¿‰ÂÈ· 2013) Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 5. º˘ÙfiÎÔ, 680 Ù.Ì., ı¤·! 89.000. 6. ∞ÁÚÈ¿, 471 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ/Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 611 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 15.000. 2. ª·Ï¿ÎÈ, 310 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜+12 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, ÌfiÓÔ 30.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜, (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·), 430 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 78.000. 4. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ., 85.000. 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 21 ÛÙÚ¤ÌÌ., ÌfiÓÔ 55.000. 6. ªËϛӷ, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηٷÏËÎÙÈÎfi) 585.000. 7. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙ˘, 1 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηÛÙ·ÓȤ˜) 14.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. 24.000. 9. ∫fiÌ‚Ô˜ (Ó¤Ô˜) μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, 20 ÛÙÚ¤ÌÌ. 95.000. •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 2.200.000 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜, Û 25 ÛÙÚ¤ÌÌ., 3 ÎÙ›ÚÈ·, 1.000 Ù.Ì., Ù·‚¤ÚÓ·, 2 ÈÛ›Ó˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, ÈÛfiÁ. 50 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù. 295 ∂. 2. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÈÛfiÁ. 65 Ù.Ì.+40 ·Ù. 295 ∂. 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 25 Ù.Ì., 240 ∂. 4. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 80 Ù.Ì., 4Ô˜, air cool, 285 ∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙), 80 Ù.Ì., 1Ô˜ (5 ÂÙÒÓ), ÎÔÌϤ, 280 ∂. 6. ∫‡ÚÔ˘, 70 Ù.Ì., 2Ô˜, ·˘ÙfiÓ. ı¤ÚÌ. 230 ∂. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 190 Ù.Ì., 2Ô˜, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Î·È Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË, 690 ∂. 8. °¿ÙÛÔ˘, ÈÛfiÁ., 70 Ù.Ì., 240 ∂. 9. π¿ÛÔÓÔ˜, 65 Ù.Ì., ÁˆÓ., 550 ∂.

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

10. π¿ÛÔÓÔ˜, 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 1.200 ∂. 11. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, 58 Ù.Ì., ËÌÈfiÚ., ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ, 200 ∂. 12. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 90 Ù.Ì., 5Ô˜, 340 ∂. ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶ÈÔ ¿Óˆ ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 135 Ù.Ì., 1Ô˜/ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÌfiÓÔ 45.000!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈο. (613)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766

¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. - ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 130 Ù.Ì. Î·È 335 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (614)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844

μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ™ÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” οı ¶·Ú·Û΢‹. (616)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ·, 150 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, ‰›Ï· ·fi ∞Óˆ‚ÔÏÈfi, Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 585 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. ∞°ƒπ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 53 Ù.Ì., Û ‰ÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ‰È΋ ÙÔ˘ ·˘Ï‹ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ, 106,44 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 494,80 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 105.000 ∂. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì Á‡Úˆ ÛÙȘ 100 ÂÏȤ˜, 5¯ÏÌ. ·fi ∞ÁÚÈ¿ ÚÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·, Ì ı¤· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 25.000 ∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 246 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙ. 1,1 ÂÚÈÔ¯‹ ∂æ∞. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ √ÈÎfi‰Ô, 500 Ù.Ì., ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 50.000 ∂. √ÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈ·, 129 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 365 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. √ÈÎfi‰Ô, 1.800 Ù.Ì. Ì ı¤· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, ‰ÈÒÚÔÊË, ÈÛfiÁÂÈÔ, 67 Ù.Ì., ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 170 ∂ Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 24 Ù.Ì. Ì ı¤· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 166 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 60.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 259 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 180.000 ∂. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.216 Ù.Ì., 200Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ‰ÚfiÌÔ˜ ¿ÛÊ·ÏÙÔ˜ Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi. ΔÈÌ‹ 100.000 ∂.

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.144,32 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.072,35 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.200 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 50 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 35.000 ∂. ¶∞§∞π√∫∞™Δƒ√ √ÈÎfi‰Ô, 340 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 30.000 ∂. μ√§√™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 53 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 53 Ù.Ì. ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 300 ∂ ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ∂. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, 4.147 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ÓÂÚfi ‰ÈÎfi ÙÔ˘. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·, 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.927 Ù.Ì., 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000 ∂. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ™Â ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ÈÛfiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ·, 70 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ·˘Ï‹, 110 Ù.Ì., 10Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 65.000 ∂. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ì ·Ôı‹ÎË 10 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηڷÁÈ·›, Û ÙÚ›· Â›‰·, Û‡ÓÔÏÔ 90 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ΔÈÌ‹ 55.000 ∂. (617)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π MAZDA ÊÔÚÙËÁ¿ÎÈ Ì ·Ó·ÙÚÔ‹, ÂÓÈÛ¯˘Ì¤ÓË Î·ÚfiÙÛ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ η˘ÛfiÍ˘ÏˆÓ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ ÂÓÙfi˜ fiÏ˘, Ì ‰ÈÏfi ›Ûˆ Ï¿ÛÙÈ¯Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È 2 ÙfiÓˆÓ Î·È ÁÈ· ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. π‰ÈÒÙ˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977477717. (659)

MA£HMATA ºπ§√§√°√™ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, Ì Ôχ¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. √ÈÎÔÓÔÌÈο ·Î¤Ù· ÁÈ· ÙË £ÂˆÚËÙÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË. ΔËÏ. 6936 244792. (661) √π∫√¡√ª√§√°√™ Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °’ §˘Î›Ԣ Û √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¢ÈÔ›ÎËÛË Î·È ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘¢ËÌÔÙÈÎÔ‡. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6985-899330. (544)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ΔËÏ. 6976 603940. (435)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ∂§∂À£∂ƒ√ ™Ã∂¢π√ ∫·ıËÁËÙ¤˜ Ì Ôχ¯ÚÔÓË ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· À‡ı˘ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È Û ™¯ÔϤ˜ ÙˆÓ Δ∂π, ÁÈ· ∫·Ù·Ù·ÎÙ‹ÚȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÈ· ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ¡¤· ·È‰Èο ÙÌ‹Ì·Ù·.

∞¡¡∂§À ∏§π∞ ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ ªË¯. ∂ª¶ ΔËÏ. 2421053916- 6976684549

∫ø™Δ∞™ ∫√ª¡∏¡√™ ¶Ù˘¯. ∞ÓˆÙ¿Ù˘ ™¯ÔÏ‹˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΔËÏ. 2421035660-6946992408 (650)

ª∏Ã∞¡π∫√™ ∏/À Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ì ̷ıËÙ¤˜ °’ §˘Î›Ԣ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ∞Ó¿Ù˘ÍË ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Û ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·. ΔËÏ. 6980-800050 Î·È 6936936440. (543)

Ã∏ªπ∫√™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞¶£, ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· º˘ÛÈ΋˜-ÃËÌ›·˜-ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ¶ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ÂÌÂÈÚ›·, ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¢ˆÚÂ¿Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (·Û΋ÛÂȘ-‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·). ΔËÏ. 6981801208. (536) ºπ§√§√°√™ Ì ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ - °˘ÌÓ·Û›Ô˘ - §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ Ôχ ÏÔÁÈΤ˜. ΔËÏ. 6987756109. (658) ∫§∞™π∫∏ ºπ§√§√°√™, ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˜ ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. (‚·ıÌfi˜ Ù˘¯›Ô˘: 9,04), Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6976-505112. (592)

ºπ§√§√°√™ ηıËÁ‹ÙÚÈ· Ì ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÁÎÚÔ˘ Î·È ·‰¤ÏÊÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6933018716. (699)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î‹ Âȉ›Î¢ÛË ÛÙË ¢È‰·ÎÙÈ΋ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ̷ıËÙ¤˜ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. ΔÈ̤˜ ÏÔÁÈΤ˜. ΔËÏ. 2421212272, 6938-534908, 6984548761. (539)

Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. ∞ÁÁÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ‹ Û ÔÏÈÁÔÌÂÏ‹ ÁÎÚÔ˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6944-828199. (537)

¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ ºÈÏfiÏÔÁÔ˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 6932-678717. (313)

∞°°§π∫∞ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, ·fiÊÔÈÙÔ˜ ∞.¶.£. ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ Û ·È‰È¿ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. ΔÈ̤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÈ̘. ΔËϤʈÓÔ 6978-099247. (332)

°ƒ∞ªªπ∫√ ™Ã∂¢π√ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ ∞ӷη›ÓÈÛ˘ Î·È ∞ÔηٿÛÙ·Û˘ ∫ÙÈÚ›ˆÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÚ·ÌÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘. √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ¶ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÁÎÚÔ˘. ΔËÏ. 6978-285870. (593)

ºπ§√§√°√™ ηıËÁ‹ÙÚÈ·, ¤ÌÂÈÚË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘‡ı˘Ó· Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘-§˘Î›Ԣ. ªÂıÔ‰È΋ ‰È‰·Ûηϛ· Î·È ÛˆÛÙ‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ΔÈ̤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜. ¶ÏËÚ. ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-47882. (546)

∫∞£∏°∏Δƒπ∞ °∂ƒª∞¡π∫ø¡ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞.¶.£. Ì ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ÂÌÂÈÚ›·, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ. ΔÈ̤˜ ÚÔÛÈÙ¤˜. ΔËÏ. 6948-538432. (486)

∞°°§π∫∞ ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÔÏ˘ÂÙÔ‡˜ ÂÌÂÈÚ›·˜ ·Ú·‰›‰ÂÈ Ì·ı‹Ì·Ù· ηْ Ô›ÎÔÓ ÂÚÈÔ¯‹ μfiÏÔ˘ Î·È ÂÚȯÒÚˆÓ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Ù˘¯›· ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜. ΔÈ̤˜ ¤ÎÏËÍË Î·È Ù· ‚È‚Ï›·... ¢øƒ∂∞¡! ΔËÏ. 6982 019500. (397)

ºπ§√§√°√™ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË Û ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ̷ıËÙ¤˜ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È Ï˘Î›Ԣ Û ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ΔËÏ. 6949-003753. (700)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·Ú·‰›‰ÂÈ π¢π∞πΔ∂ƒ∞ Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ, ∂¶∞§, ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6972-854508. (710)

ºπ§√§√°√™ °∂ƒª∞¡π∫∞

∫∞£∏°∏Δƒπ∞

(ΔÌ‹Ì· ∫Ï·ÛÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜ ¶·Ó/Ì›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ) Ì ÔÏ˘ÂÙ‹ ÊÚÔÓÙÈÛÙËÚȷ΋ ›ڷ, ·Ú·‰›‰ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ̷ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, §˘Î›Ԣ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ 3 ÒÚ˜/‚‰ÔÌ¿‰·: 90 ¢ÚÒ/Ì‹Ó·. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÊÈÏÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ∞’-μ’ §˘Î›Ԣ, 5 ÒÚ˜/‚‰ÔÌ¿‰·, 150 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ΔËÏ. 6976 958870. (639)

ZHTOYNTAI ∞fi fiÌÈÏÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∑∏Δ∂πΔ∞π ˆÏËÙ‹˜ Ê·Ú̷ΛԢ ÁÈ· fiÏË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∞·Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Û ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ‹ ÛÂ Û˘Ó·Ê‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÛÙÔ info@argofarm.gr ‹ ÛÙÔ 24210 25146. (418) ∞fi μÈÔÌ˯·Ó›· ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ∑∏Δ∂πΔ∞π °ÂˆfiÓÔ˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‹ Δ¯ÓÔÏfiÁÔ˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ 30-40 ÂÙÒÓ Ì ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó. √È ¤¯ÔÓÙ˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù¯ÓÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ı· ÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó È‰È·›ÙÂÚ·. μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·: ∂mail:3psalads@otenet.gr (672) ∑∏Δ∂πΔ∞π ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› ÙÔ “∫√ÃÀ§π” . ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-52345. (703)

濯ÓÂȘ ÂÚÁ·Û›· Î·È Â›Û·È ·fi 30 ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ; ªËÓ „¿¯ÓÂȘ ¿ÏÏÔ, ·Ï¿ ÛٛϠÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ· Û ÂÌ¿˜ Î·È ¤Ó·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· Û¤Ó·. ™Ù›Ï ÙÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛÔ˘ ÛËÌ›ˆÌ· ÛÙÔ ergasiavolos@gmail.com. (586)

¶ø§∏Δ∏™-¶ø§∏Δƒπ∞ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÔÚÈ΋ Âȯ›ÚËÛË, Ì ÂÌÂÈÚ›· Û ˆÏ‹ÛÂȘ ηÏÏ˘ÓÙÈÎÔ‡/·Ú·Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Û ʷÚ̷Λ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞·Ú·›ÙËÙ· ÚÔÛfiÓÙ·: ¶ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ·ÓÂÙ˘Á̤ÓË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰›ψ̷ Ô‰‹ÁËÛ˘. Δ.£. 3, Δ.∫. 38500, ∞’ μπ.¶∂. (331)

∑∏Δ∂πΔ∞π °π∞ √¢√¡Δπ∞Δƒ∂π√ ∞fiÊÔÈÙË ™Ã√§ø¡ À°∂π∞™. ∞ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ·. Δ·¯˘‰ÚÔÌÈ΋ £˘Ú›‰· 1019-38001, μ√§√™. (641)

∑∏Δ√À¡Δ∞π ηıËÁËÙ¤˜/ÙÚȘ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ ∞ÁÁÏÈ΋˜, πÙ·ÏÈ΋˜ Î·È πÛ·ÓÈ΋˜ ºÈÏÔÏÔÁ›·˜. ΔËϤʈӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210-68662 Î·È 24210-25116. flÚ˜: 09.0012.00 & 18.00-21.00. (528)


37

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

ZHTOYNTAI

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™:

∑∏Δ∂πΔ∞π „ËÙ¿˜-Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ÁÈ· Ô˘˙ÂÚ›ÌÂ˙ÂÙ˙›‰ÈÎÔ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi 15/9, ¿ÚÈÛÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6945244767. (494)

ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (910)

∞°√ƒ∞∑ø ∑∏Δ√À¡Δ∞π ¿ÓÙÚ˜-Á˘Ó·›Î˜ 25-45 ÂÙÒÓ Ì ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ §˘Î›Ԣ, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔÈ, ÂÚÁ·ÙÈÎÔ›, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Ì ÈηÓfiÙËÙ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÙ·ÈÚ›· ÚˆÙÔÔÚÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·ÌÔÈ‚ÒÓ. ΔËÏ. 6978-513780. (556)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌÔ˜, ¢ÁÂÓ¤ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Â˘Î·Ù¿ÛÙ·ÙÔ˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. 37¯ÚÔÓÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, ÏÂÙfi˜, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ·Î›ÓËÙ·. 39¯ÚÔÓÔ˜ ·ÁÚfiÙ˘, „ËÏfi˜, ·ÚÚÂÓˆfi˜, ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi˜, ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜, ¿ÚÈÛÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. 40¯ÚÔÓÔ˜ ÂχıÂÚÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, „ËÏfi˜, ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔ˜, ·Î›ÓËÙ·, Ôχ ηÏÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘. 44¯ÚÔÓÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜, ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙÔ˜, ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi˜, ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·Î›ÓËÙ·. 46¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜, ‰È·˙/ÓÔ˜, ¿„ÔÁ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜, ηÏÏÈÂÚÁË̤ÓÔ˜. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. 2410-549797, 6944-518366. (964)

¢IAºOPA ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ ÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Û·˜ ‹ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ fiÔÈÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ ÂÈı˘Ì›ÙÂ. ªÂ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ™‡ÚÔ˘ ∞ϤÎÔ˜, ÌÂÛ›Ù˘ ÛηÊÒÓ. ΔËÏ. 24210 65682 Î·È 6944 145664, ÒÚ˜ 8 .Ì. 2 Ì.Ì. (585)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EI¢IKH ¶AI¢A°ø°O™ ¢Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ OÚıÔʈÓÈ΋˜ Î·È §ÔÁÔ·È‰Â›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ N¿ÓÙ˘. ¢¤¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ Â› Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂÈ. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 229, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ TËϤÊ.: 24210 26.542 (570)

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (591)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™

·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (571)

∞¡π∂§ ‰Èψ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·ÛÙÚÔÏfiÁÔ˜, ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù·ÚÒ, ‰È‰. ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ¶·Ó›Û¯˘ÚË ÛÙË Ì·Á›·, χÛÈÌÔ, Â·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÏÏ·Á‹ ·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο, ÈÛ¯˘Ú¿ ÂÚˆÙÈο Ê˘Ï·¯Ù¿, ¿ÓÔÈÁÌ· Ù‡¯Ë˜, ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÔÏ˘ÂÙ‹˜ ›ڷ ÌÔ˘ ÂÁÁ‡ËÛË, ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÌfiÓÔ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¶·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ∞ÛÙÚÔÏÔÁ›·˜ Δ·ÚÒ ªÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜. ΔËϤʈÓÔ ÁÈ· Ú·ÓÙ‚ԇ 6974-456215, www.aniel.gr. (963)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (575)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 - Δ.∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ı. ª·Î·ÙÛÈ¿ÓÔ˘ ΔËÏ.: 24210 - 26271 - 39163 - FAX: 24210 - 39162 μfiÏÔ˜ 27/6/2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 3452/113823 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Δ·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ ¶Ú¿Í˘ ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ALPHA Δƒ∞¶∂∑∞™ ∞.∂. ÂΉfiıËÎÂ Ë Ù·˘Ù¿ÚÈıÌË ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ¶Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 Î·È ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ¡. 3208/2003 ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 6047,01 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË “∫·ÙÛ·ÚÔ‡” ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¿ÚıÚ. 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 998/79 (ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ‰·ÛÒıËÎÂ Ê˘ÛÈÎÒ˜ ÏfiÁˆ ÂÁηٿÏÂȄ˘) fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÂÏÂÛȉÈΛ· Ù˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ‰ÈfiÙÈ: ·) ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ì ·ÁÚÔÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ∞/º ¤ÙÔ˘˜ Ï‹„˘ 1945. ‚) ∂ÌÊ·Ó›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰¿ÛÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 3 ·Ú. 1 Î·È 67 ·Ú. 4 ÂÚ›ÙˆÛË ·’ ÙÔ˘ ¡. 998/79 fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÚÔÔÔÈËı› Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó. Á) ¶ÏËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ¡. 3208/2003, ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 12 ¡. 3208/2003. ¶·Ú·¤ÌÂÙ·È ˘Ô¯ÚˆÙÈο ÛÙËÓ ∞/ıÌÈ· ∂.∂.¢.∞. ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 12 ÙÔ˘ ¡. 3208/2003. ∏ Ú¿ÍË ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

I¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ΔÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fiψ˜ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ BfiÏÔ˘ (ΔÔ¿ÏË 66 & ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 2/9/2013 ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·fi ÒÚ· 10.30 .Ì. - 12.30 Ì.Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ. 24210 78910 & 24210 33020.

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (573)

KH¢EI∞ ΔË Ï·ÙÚÂ˘Ù‹ Ì·˜ ÌËÙ¤Ú· Î·È ı›·

∂À∞°°∂§π∞ ¢. ƒ∞¶√À ∂ÙÒÓ 77 Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì., ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÒÚ· 9.30 .Ì. Δ· ·È‰È¿: ∞ÁÏ·˝· - ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ª¿Ó˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶∂¡£√™ ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√

°›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 24210 95753

¢‡Ô ·ÚÈÔÈ Ì ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘˜ ȉ¤·˜ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfiÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰›‰Ô˘Ó ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘˜ ‰È·Ù·Á¿˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ë Î·Ó›˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂȘ ‰‡Ô ÙÔÈÔ‡ÙÔ˘˜ ΢ڛԢ˜. ∂¿Ó ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛË ÙÔÓ ¤Ó·, ηْ ·Ó¿ÁÎËÓ ı· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛË ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ. ¶Ï·ÓÒÓÙ·È ÏÔÈfiÓ fiÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ËÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚È‚¿ÛÔ˘Ó Ù· ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È ÂȘ ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔÓ ÏÔ‡ÙÔÓ. √ £Âfi˜ Â›Ó·È £Âfi˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ ·Á¿˘. ∑ËÙ› ÙÈÌÈfiÙËÙ· Î·È ‰ÈηÈÔÛ‡ÓËÓ ÂȘ fiÏ· Ù· ¤ÚÁ· Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·Á¿ËÓ, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔÓ Ó· ÌË ·‰ÈÎÒÌÂÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ¢ÂÚÁÂÙÒÌÂÓ ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ Ì·˜. ∏ ·Á¿Ë fï˜ Î·È Ë ÚÔÛÎfiÏÏËÛȘ ÂȘ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·. ¢ÈfiÙÈ Ô‰ËÁ› ÂȘ ·‰È΋̷ٷ Î·È ·Ú·ÓÔÌ›·˜ Î·È Î¿ÌÓÂÈ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ Î·È ÛÎÏËÚfiηډÔÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛË Î·Ó›˜ ÂȘ ÙÔÓ £ÂfiÓ Î·È Ó· ¢·ÚÂÛÙ‹ ÂȘ ·˘ÙfiÓ, fiÙ·Ó Â›Ó·È ˘Ô‰Ô˘ÏˆÌ¤ÓÔ˜ ÂȘ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Î·È ÂȘ Ù·˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ˘Èfi, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

¶∂Δƒ√ πø∞¡¡π¢∏ ∂ÙÒÓ 47 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ∏ Ù·Ê‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘. μfiÏÔ˜ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: °ÂˆÚÁ›· Δ· ·È‰È¿: E˘ÁÂÓ›·, √Ú¤ÛÙ˘ √È ÁÔÓ›˜: ∂˘ÁÂÓ›· ¯· πˆ·Ó. πˆ·ÓÓ›‰Ë, °È¿ÓÓ˘ - ¡·˘ÛÈο ∫·Ï·˚Ù˙fiÁÏÔ˘ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ - ÃÚÈÛÙ›Ó· πˆ·ÓÓ›‰Ë, ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ - ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÈ̛η˜, μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ï·˚Ù˙fiÁÏÔ˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

∂ÙÒÓ 69 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 4.30 Ì.Ì. ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∞ÓÓ¤Ù· Δ· ·È‰È¿: πˆ¿ÓÓ·, μ¿ÈÔ˜ - πˆ¿ÓÓ· Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·Ú›· - °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·‡ÏÔ˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ - §ÈÓ¤Ù· º·ÏÈ¿Áη, °ÂˆÚÁ›· ¯· ∏Ï. §È·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, ÃÚ˘ÛÒ ¯· ∞ı·Ó. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘, °·‚ÚÈ‹Ï - μ·ÛÈÏÈ΋ ∫ÔÛÌÔÔ‡ÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÈÒÚÁÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·Ô‡, ·‰ÂÏÊfi Î·È ı›Ô

°∂øƒ°π√ ∞£∞¡. ∫∞™π∞ƒ∏

πø∞¡¡∏ ∂À∞°. ∂À∞°°∂§π¡√ ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘

“√˘‰Â›˜ ‰‡Ó·Ù·È ‰˘Û› ΢ڛÔȘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈÓ. √‡ ‰‡Ó·Ûı £ÂÒ ‰Ô˘Ï‡ÂÈÓ Î·È Ì·ÌˆÓ¿” (ª·Ùı. ÛÙ’ 24).

°∂øƒ°π√ ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√

ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

K¿ı Úˆ›

3

∞Óı›ÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ¿ÚÙ., £ÂÔÎÙ›ÛÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘, ∞ÚÈÛÙ›ˆÓÔ˜ Ì¿ÚÙ.

ΔÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (572)

™∂¶Δ∂ªμƒπ√™

Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡۷Ì ¯ı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 5 Ì.Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ ∫. °·Ù˙¤·˜. ŸÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Ì·˜ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‚·Ú‡ Ì·˜ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ÔÏ˘·Á·Ë̤ÓÔ˘ Ì·˜ ıÂÚÌ¿ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ. ∫. °·Ù˙¤· 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂˘Ú‡ÎÏÂÈ· Δ· ·È‰È¿: E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ Î·È μ·Ú‚¿Ú· ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡, °ÂÒÚÁÈÔ˜ Î·È Ã·ÚԇϷ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓÔ‡ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Á·Ú‰ÒÓ˘, πˆ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿ÓÓ· ™Á·Ú‰ÒÓË, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË Î·È ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ¢Ô˘ÏÁÂÚ¿Î˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂˘Ú‡ÎÏÂÈ·, πˆ¿ÓÓ˘, ∂Ï›‰·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (786) (587)

∂ÙÒÓ 85 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ·fi ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ §·˙¿ÚÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. ∏ ÛÔÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÛÙȘ 11 .Ì. μfiÏÔ˜ 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: §›ÙÛ· Δ· ·È‰È¿: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·ÛÈ¿ÚË, ª·ÚȷϤӷ - ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: °ÂÒÚÁÈÔ˜, ƒ¤· √È ·‰ÂÏʤ˜: ™ÔÊ›· £ÂÔ‰. ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ª·Ú›· ∞Ó·ÛÙ. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ŒÏÏË ∂˘¿Á. ™ÎÔ‡Ú· Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘: 6944 505023 ª·Î¿Ï˘ ™Ù¤ÏÈÔ˜: 6978 111781

(590)


38 / °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫ÔÌÌ·Ù¿ ∂ϤÓ˘ °. ¢‹ÌÔ˘ 131 - ∫‡ÚÔ˘ ÙËÏ. 24210-48941, ªfiÏË - ª¤Ë ª·Ú›·˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 233 - μÏ·¯¿‚· ÙËÏ. 24210-31030, ƒÔ˚ÏÔ‡ - °ÂˆÚÁ¿ÙÔ˘ ∞Ó‰ÚÔÌ¿¯Ë˜ §ÂÂÓÈÒÙË 6 - ™ÎÔ˘Ê¿ - ¡Â¿ÔÏË μfiÏÔ˘ ÙËÏ. 24210-81480 Î·È ∫fiÎη - •ÂÓ¿ÎË ∞ÛËÌÒ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 114 - °·ÏÏ›·˜ ÙËÏ. 24210-24449. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶ÔÏ˘‰ÒÚÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 94 - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-43893. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ÂÔ‰ˆÚÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 67 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-80868.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ó·ÁÔ‡ÏË ·fi ™ÙÚ. π·ÙÚ›‰Ë ¤ˆ˜ ∞ӷηÛÈ¿˜, ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡ ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË ·fi ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ Ô‰fi ™ÈÓÒ˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00.

°Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45,11:35, 13:45, 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 11:35, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 9:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 8:30*, 9:30*, 10:30*, 17:30@, 18:45§. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 18:15@, 19:10§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.5012.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.0921.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.0410.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.0418.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555

∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £EPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 22/6/2013-10/9/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·: 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∂ƒπ√¢√À 21/6-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi μfi-

∫∞£∂Δ∞ 1. ¢Ô¯Â›· ÁÈ· ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· - ∞Ó¤ÓÙÈÌÔ, ·Ó˘fiÏËÙÔ. 2. ∫È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ - ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› ÙˆÓ „ËÏÒÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. 3. ∞˘ÛÙÚÈ·Îfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ - ª˘ıÈÎfi˜ ÁÂӿگ˘ ÙˆÓ ∞ÚÁ›ˆÓ - ¢›„ËÊÔ Û‡ÌʈÓÔ. 4. ∂˘¯¿ÚÈÛÙ˜ - ΔÔ˘ ʈÙfi˜... ÌÂÙÚÔ‡Ó ·fiÛÙ·ÛË. 5. ¢‡ÛÂÙÔ... Ê·ÁËÙfi - √Ìfi˯· ʈӋÂÓÙ· - ¶¿ÏÈ... ÎÈ ¤ÙÛÈ. 6. ΔÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ μ·Ù¿ÓÂÓ - ¢ÂÓ ÂΉfiıËÎ·Ó ·˘Ù¿. 7. ¢È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ - ...∂Ó-Ï¿È: ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ËÁ¤Ù˘. 8. ∂ÚÒÙËÛË... ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ - ΔfiÙÂ... ·Û‡Ìʈӷ - ¢‹ÌÔ˜ Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜. 9. §ÂÙ¤˜ ÎψÛÙ¤˜ - °Ú‹ÁÔÚÔ˜ - ™‡Ìʈӷ ÙˆÓ... ·ÓÙÚÒÓ. 10. ΔڤϷ, ·Ú·ÊÚÔÛ‡ÓË (ÌÙÊ.) - ...∫·fiÓÂ: ‰È·‚fiËÙÔ˜ ÁοÓÁÎÛÙÂÚ - §›Á·... Ï›Á·. 11. ª¤ÚË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ - °ÂÓÈο,

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 25/6/2013-8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: 10.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 5/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 & 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “∞ƒΔ∂ªπ™” ∞¶√ 4/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.40, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ Î·È °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00 & 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ......................................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ..................................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY ....................................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057

ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.-∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561. 4. ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ª·ÓÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÔÚfi˜. 2. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - ∞fi Ì›· fiÏË Ù˘ ∏›ÚÔ˘ ·˘Ù¿ Õ˯Ô... ÛÔÎ. 3. ™ˆÛÙÈÎfi - ŸÚÁ·ÓÔ ÙˆÓ ·Ó·ÚÚȯËÙÈÎÒÓ Ê˘ÙÒÓ. 4. ¡ÔÌfi˜ Ù˘ °·ÏÏ›·˜ - •ÂΛÓËÌ·... ‰‡Û˘ - ªÂÁ¿Ï· ‰ÚÂ¿ÓÈ· Ì ̷ÎÚ‡ ÛÙÂÈÏÈ¿ÚÈ. 5. ÃÚ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÚÔÛ¿Ó·ÌÌ· - ΔÚ·Â˙Èο ·Ú¯Èο - ∫ÈÓ¤˙Ô˜ ËÁ¤Ù˘. 6. ™¿Ù·ÏÔ - ¶fiÏË ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ √ÎÏ·¯fiÌ·. 7. ∞Ó·ÙÔÏ›ÙÈη ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· - ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (·Ú¯Èο). 8. ∞Ú¯‹ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÔÌÈÏÈÒÓ - ªÂÁ¿ÏË ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ÁÈÔÚÙ‹ §›ÁË... ¯·Ú¿. 9. ∂Î̷ȇˆ ηٿ Ì›· ¤ÓÓÔÈ· - ∫¿ÏÔÈ, Úfi˙ÔÈ. 10. ∫¿ÔÈÔ˜... ·Ú¯·›Ô˜ - ºÚ˘ÁÈÎfi˜ ıÂfi˜ Ù˘ ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ (ηı.) º›ÏË ÙÔ˘ §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓ·. 11. °Ú¿ÌÌ·Ù· ·’ ÙË... ¡›ÎË - ¡ËÛ›‰· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ - μ›‚È·Ó...: ·Í¤¯·ÛÙË ËıÔÔÈfi˜. 12. ...∫¿ÚÏÔ: Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi - ¢È·‰Èηۛ˜... ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. 13. √ÚÔÛÂÈÚ¿ ÌÂٷ͇ ºıÈÒÙȉ·˜ Î·È ºˆÎ›‰·˜ - ΔÔ ÚÒÙÔ Á¿Ï· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÙÔÎÂÙfi - μÚÔÓÙÒ, ·¯ÔÏÔÁÒ.

ÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

ηıÔÏÈο. 12. ∞Ú¯Èο ÁÈ· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· - ∂›Ó·È Î·È ÔÈ Ê·Î¤˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù·... ·Ó¤¯ÂÈ·˜. 13. ΔÔ Î·Ó¿ÏÈ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ - ™Ù¿¯ÙË Ô˘ η›ÂÈ - ∂¯ıÚ‡ÔÌ·È. ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. KOƒÀμ∞¡Δπ™ª√™ 2. ∂¶√ - ∞ƒΔπ¡∞ - ™∫ 3. ™øΔ∏ƒπ√ - ∂§π∫∞ 4. ∂ƒ - ¢À - ∫√™∂™ 5. ¢∞¢π - ∞Δ∂ - ª∞√ 6. ∞™øΔ√ - Δ∞§™∞ 7. ™∞¡Δ√Àƒπ∞ - ∞¶£ 8. §∞∂ - ¶∞™Ã∞ - ƒ∞ 9. ∞¶√™¶ø - ΔÀ§√π 10. Δπ™ - ∞ΔΔπ™ - §∞ª 11. π∫ - ∂§∞™∞ - §π 12. ª√¡Δ∂ - √π¡π∫∂™ 13. √πΔ∏ - ¶À∞ƒ - ∞Ãø. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫∂™∂¢∂™ - ∞Δπª√ 2. √¶øƒ∞ - ∞§¶π∫√π 3. ƒ√Δ - ¢∞¡∞√™ - ¡Δ 4. ∏¢π™Δ∂™ - ∂Δ∏ 5. μ∞ƒÀ - ø√ - ¶∞§∂ 6. ∞ƒπ - ∞ΔÀ¶øΔ∞ 7. ¡Δ√∫Δ√ƒ∞ - Δ™√À 8. Δπ - √∂ π™Δπ∞π∞ 9. π¡∂™ - Δ∞ÃÀ™ - ¡ƒ 10. ™∞§∂ª∞ - ∞§ - §π 11. π™∞§∞ - √§π∫∞ 12. √™∫ - √™¶ƒπ∞ - ∂à 13. ™∫∞´ - ∞£∞ - ªπ™ø.

∫ƒπ√™ 濯ÓÂÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û·˜ ÙËÓ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÙ¤. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-28-11-349. Δ∞Àƒ√™ ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌË Á›ÓÂÛÙ ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ·Á·¿ÙÂ. ŒÓ· Ôχ ¢ÓÔ˚Îfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·Ó‡ÂÙ ÂÛ›˜ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·Ù ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂηË̤ÚÔ˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 21-39-20-44-34-5. ¢π¢Àª√π ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ ÙȘ ˘ÂÚ‚ÔϤ˜ ÛÙË ‰È·ÛΤ‰·Û‹ Û·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯ÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ù ·Ú·ÌÂÏ‹ÛÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-44-34-56-77. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∫·Ïfi Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó, Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-88-9-32-77-4. §∂ø¡ Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Î·Ï˘ÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤· ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÈÌÔÓ‹ Û·˜. æ¿ÍÙ ӷ ‚Ú›Ù ·Ó Ô ÙÚfiÔ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Û·˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·ÌÂÚÈÛÌfi Û·˜ ·fi οÔÈ· ¿ÙÔÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 67-23-12-34-567. ¶∞ƒ£∂¡√™ ŒÓ·˜ Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ Û·˜, ·ÏÏ¿ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ·. ¡¤Â˜ ÁÓˆÚÈ̛˜ ı· Û·˜ ÚÔηϤÛÔ˘Ó ·Ó·ÛٿوÛË Î·È ı· Û·˜ ‚¿ÏÔ˘Ó ‰ÈÏ‹ÌÌ·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7430-44-34-56-7.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ªË ÊÔ‚¿ÛÙÂ, ›ÛÙ Û ı¤ÛË Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ ΢ÚÈ·Ú¯‹ÛÂÙÂ. ªËÓ ·›ÚÓÂÙ ÂÓ ıÂÚÌÒ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-2212-34-5. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÌÂÚÈÎÒÓ ·fi ÂÛ¿˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ·ÊÔÚÌ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ηÙÔÈΛ·˜. ™·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 84-30-22-12-34-5. Δ√•√Δ∏™ ªÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ›, ÁÈ’ ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ‰È·ÏÏ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 95-40-33-23-45-6. ∞π°√∫∂ƒø™ ∂ϤÁÍÙ ÚÒÙ· fiÏ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÌÂÙ¿ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ ‚‹Ì·-‚‹Ì· ÚÔÛÂÎÙÈο. √È ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Û·˜ οÓÔ˘Ó Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-22-12-34-56. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ·Ó¿ÁÎË Û·˜ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÌÔÚ› Ó· Û·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ϿıÔ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜. ¢˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·Û˘Ìʈӛ˜ ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ı· Û·˜ ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó Ì ¿Á¯Ô˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 20-40-22-12-18-4. πãÀ∂™ ∏ ηϋ ÂÓÙ‡ˆÛË ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÁÈ· ÂÛ¿˜ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Ï‹ÙÙÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·. ŸÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ì ϿıË, ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ Ù· ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 32-10-33-24-5-6.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

ΔƒπΔ∏ 3 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

£¿Ï·ÛÛ· „˘¯ÒÓ: ∂ÌÌÔÓ¤˜ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.20 08.20 08.45 09.10 09.40 10.20 10.45 11.10 11.40 12.10 12.40 13.00 13.30 14.00 14.30 16.00 16.30 17.30 17.45 18.45 19.45 20.00 21.00 22.00 00.15 01.15 02.15

Royal pains ºª Live Duck dodgers ΔÔm and Jerry kids KÚ‡ÙÔ, Ô ÛÔ‡ÂÚ Û· ÏÔ˜ Baby looney tunes Xiaolin showdown ™Ô‡ÂÚ Looney Tunes ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ ÏÂÁ·Ó Scooby Doo Batman: √È Ó¤Â˜ ÂÚÈ¤ ÙÂȘ Sylvester and Tweety mysteries Ben 10: Alien Force Generator Rex Road runner show ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÎÔ‡ÌÈ ¡ÙÔ˘: √ ıÚ‡ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ê·ÓÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ √ Ú›ÁÎÈ·˜ ÙÔ˘ Bel air Mike and molly ∂ȉ‹ÛÂȘ Christine Joey ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS “√È ÛÂÛÈ·Ï›ÛÙ˜” Cold case Supernatural “Guns” 2Ô Ì¤ÚÔ˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂ ·Ú¤· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Astitvia £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Doctors live ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 11.00 12.50 13.00 13.30 13.40 14,40 14.50 15.50 17.00 18.00 18.10 19.10 20.00 21.15 22.15 23.15 24.00 01.00 02.00 04.00 05.20

°È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 Fthis TV ΔV Quiz ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔV Quiz ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ (E) ΔV Quiz ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂Ϥ Ó˘ (E) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (E) ∫aradayi ∂ȉ‹ÛÂȘ §›ÙÛ·.com ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· Eȉ‹ÛÂȘ °È¿ÓÓ˘ Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ÃÙ˘Ôοډȷ ÛÙÔ Seferly Hills Δhe X-Factor audition ŸÏ· hot Entourage Ezel ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) °È· ÙËÓ ÕÓÓ·

06.45 10.00 12.00 13.10 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 17.50 19.00 19.10 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00 03.00 04.00 05.00

KoÈÓˆÓ›· ÒÚ· Mega ¶ÚˆÈÓfi ÌÔ˘ EÙ¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ Ã¿È ÚÔÎ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÚÂÙÈÚ¤ £·Ó¿ÛÈÌË ÔÌÔÚÊÈ¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞˘ı·›ÚÂÙÔÈ ¶›Ûˆ ÛÙÔ Û›ÙÈ ∫Ï‹ÚˆÛË Ï·˚ÎÔ‡ Ï·¯Â›Ô˘ ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ∂ȉ‹ÛÂȘ KÏÈÓÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· Drop dead diva ∂ȉ‹ÛÂȘ “£¿Ï·ÛÛ· „˘¯ÒÓ: EÌÌÔÓ¤˜” ŒÚˆÙ·˜ Î·È ÙÈ̈ڛ· ¶·Ú¿ÏÏËÏÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

111111111111111111111111111

06.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.00 17.50 18.45 21.00 22.15 23.00 24.00 01.15 02.15 03.00

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· Magazino Top chef: Just Desserts ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· Life ª·ÁÂÈڤ̷ٷ Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Hawaii Five-0 NCIS Los Angeles The good wife Three rivers ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· America ’s next top model

111111111111111111111111111

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.15 21.10 22.00 23.50 24.00 01.00 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ∞stra Astra market Eȉ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ª‡ıÔ˜ Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ £ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·

111111111111111111111111111

15.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.30 22.00 22.10 24.00 01.00

¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ ̇ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ¢È·Ú΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∂ÈÙÚÔ‹ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÏÂÌÔÓÈ¿ ªÔ˘Û›· ªÂ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÒÙË

08.30 12.05 13.00 13.45 14.00 18.00 18.40 18.45 19.45 20.50 22.00 23.00 24.00 03.30

¢ËÌÔڷۛ˜ ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜ Ciao ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ∂Èı˘Ì›Â˜ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ¢ËÌÔڷۛ˜ Birth stories

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.15 07.45 08.00 09.30 09.45 10.45 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00

American Idol ªacGyver £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Õηٷ ª¿Î·Ù· Ì ٷ ˙Ô˘ ˙Ô‡ÓÈ· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ μÂÏÔ‡‰Ô ·fi ÌÂÙ¿ÍÈ £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Avenida Brasil ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓÙÈÌfiÙ·ÙÔÈ ÎÂÚ·Ù¿‰Â˜ Glee ¶¤‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞venida Brasil Two and a half men Glee ∞ÏËıÈÓÔ› ¤ÚˆÙ˜ √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘Ófi ÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ CSI: Miami ÕÏϷͤ ÙÔ

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

08.00 09.00 10.00 11.00 12.30 14.30 16.05 16.10 17.10 17.15 18.00 19.05 21.00 21.25 23.00 24.00 01.30 03.05

H ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ªË ÌÔ˘ ÂȘ £¤·ÙÚÔ “Δ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· ·È‰È¿” “°ÎÔÏ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ·” ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “Ÿ,ÙÈ Ï¿ÌÂÈ Â›Ó·È ¯Ú˘Ûfi˜” °ÂÁÔÓfiÙ· ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “Call of the wild” “A killing affair”

£Ú›ÏÂÚ, ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ 2004, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 90’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÈÎ °Ô˘›ÏÈÓÁÎ, Ì ÙÔ˘˜ ªÈÏ ¶¿ÙÂÚÛÔÓ, ¶›ÙÂÚ ª·Î¡ÙfiÓ·ÏÓÙ, ÕÚÙÛÈ ¶·ÓÙ˙¿ÌÈ, ªÈÛ¤Ï ∫fiÏÈÓ˜, ™·Ì ª·Î§ÈÓÙfi˜ Î.¿.

√ ‰Ú. ªfiÓ·ÁÎ·Ó Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫¤ÈÙÈ, Ù˘ ÔÔ›·˜ Ô ÁÈÔ˜ ™·Ì, ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ˙ˆ¤˜ Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ “¿ÏÏË ÙÔ˘ ÌËÙ¤Ú·” . √È ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ‡˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ÌÈ· ·ÔÌÔӈ̤ÓË ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ù˘ ™ÎˆÙ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‚›·ÈÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ŸÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó fï˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ, Ë ÔÌ¿‰· ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ Ù˘ ∫¤ÈÙÈ Î·È ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ Ù˘ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ı·Ó¿ÛÈÌ·... MEGA 01.00

√È ÛÂÛÈ·Ï›ÛÙ˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 102’, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §Ô‡È˜ §fiÛ·, Ì ÙÔ˘˜ ™ÈÏ‚¤ÛÙÂÚ ™Ù·ÏfiÓÂ, ™¿ÚÔÓ ™ÙfiÔ˘Ó, ŒÚÈÎ ƒfiÌÂÚÙ˜, ƒÔÓÙ ™Ù¿ÈÁÎÂÚ, Δ˙¤È̘ °Ô˘ÓÙ˜ Î.¿.

∏ ª¤È ª¿ÓÚÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÙÔÓ ƒ¤È ∫Ô˘›Î, ÚÒËÓ Ú¿ÎÙÔÚ· Ù˘ CIA Î·È ÂȉÈÎfi ÛÙ· ÂÎÚËÎÙÈο, ηıÒ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂΉÈÎËı› ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔηÎÔÔÈfi Δ˙Ô §›ÔÓ Î·È ÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘, ΔfiÌ·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¡ÂÓÙ ΔÚÂÓÙ, ÚÒËÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ƒ¤È, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÒÚ· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ §›ÔÓ, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÌÈ· Î·È Î·Ï‹ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜, ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ƒ¤È. ∫·ıÒ˜ Ô ƒ¤È ·Ô‰Âηٛ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ §›ÔÓ, ÌϤÎÂÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û’ ¤Ó· ÊÏÔÁÂÚfi Âȉ‡ÏÏÈÔ Ì ÙËÓ ª¤È... STAR 22.00

∏ ÏÂÌÔÓÈ¿ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂Ú¿Ó ƒÈÎÏ›˜. ¶·›˙Ô˘Ó: ÃÈ¿Ì ∞Ì¿˜, ∞Ï› ™Ô˘ÏÈÌ¿Ó, ƒfiÓ· §›·˙-ª¿ÈÎÏ.

™Â ÌÈ· fiÏË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÌÈ· ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈ· ¯‹Ú· ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ÙȘ ÏÂÌÔÓȤ˜ Ô˘ ›¯Â ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ·Ô‡˜ Ù˘ ÚÈÓ ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒÓ·. ŸÙ·Ó Ô Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¯Ù›ÛÂÈ ¤Ó· ÔÏ˘ÙÂϤ˜ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÊÚ¿¯ÙË, ‰›Ï· ÛÙÔ ÏÂÌÔÓÔ‰¿ÛÔ˜, ÔÈ ÛˆÌ·ÙÔʇϷΤ˜ ÙÔ˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹ ÁÈ·Ù› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÒÓ. μ√À§∏ 22.10

£Â¿Ì·Ù·

Su - Doku §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 29/8-4/9/13

TËÏ.:24210 30303

√π∫√°∂¡∂π∞ ªπ§∂ƒ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00-23:15. ∞∂ƒ√¶§∞¡∞ (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√):

www.exoraistiki.gr www.facebook.com/exoraistiki

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞I£√À™∞ 1

¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19:10. ∞π£√À™∞ 2

¢Y™KO§O

“∫π ∞¡ ∑√À™∞ª∂ √§√π ª∞∑π;” ¢Y™KO§O

EYKO§O

∏̤Ú˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 3, 4 Î·È 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌfiÓÔ ÌÈ· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 21.30

ELYSIUM (¶∂ƒ/Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:10-22:20 ∞∂ƒ√¶§∞¡∞ 3D (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:20. ∞π£√À™∞ 3

OBLIVION (¶∂ƒ/Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:40. ª¶∞ª¶√À§∂™ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:20.

°√À§μ∂ƒπ¡ (¶∂ƒ/Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23:10. ∞π£√À™∞ 4

∏ ¶√§∏ Δø¡ √™Δø¡ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:00-22:30. TURBO (∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞-ª∂Δ/¡√): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:00.


40

AÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ΔÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÛÈÁÎÏÈʇÛË, tsiglifisis@e-thessalia.gr

TÚ›ÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013

ªÈ· ·ÓÔÌ›· ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ΔÔ˘ ™Δ∂§π√À πø∞¡¡√À

™ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, ÁÈ· Ï·ÛÙfi Ù›ÙÏÔ ÛÔ˘‰ÒÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘. Ÿˆ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Â͉fiıË, Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ›¯Â ÚÔÛÏËÊı› ÙÔ 2004 ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ Ù˘¯›Ô ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚‚·›ˆ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â... ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓÒÙ·ÙË Û¯ÔÏ‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÛÙÂÓfi fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÂÍ·¿ÙËÛ˘, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˆÛÙfiÛÔ ÂÓÙÔÈÛÙ›. ªfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, §ÂˆÓ›‰·˜ °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ıÂÈ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËÎ·Ó Ì Ï·ÛÙ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ Î·È ·Ú¿ ÙÔ “¿‰ÂÈ·ÛÌ·” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ -·Ú·Ù¤ıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·ÚÈıÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °ÚËÁÔÚ¿ÎÔ˜, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ: ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì Ï·ÛÙ¿ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο. ∞ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ·ÚfiÓ ÛÙ¿‰ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔȯ›·, Â›Ó·È Â‡ÏÔÁÔ Ó· ˘Ôı¤ÛÂÈ Î·Ó›˜ fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÂΛ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÓÙÔÈÛÙ› ·Ú·ÓƠ̂˜, ·ÏÏ¿ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ·fi fiÛË ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·ÔÎ·Ï˘Êı›, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ, fiˆ˜ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ, ·Ô˘Û›·˙ ·ÓÙÂÏÒ˜ ¤Ó·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ‹ ¤ÛÙˆ οÔÈÔ˜ ·ÍÈfiÈÛÙÔ˜ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏËÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜. ÀÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â‰Ò Î·È ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Û ÌÈ· ¯ÒÚ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚȉ›ÓËÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘. ªÂ Û˘¯ÓfiÙËÙ· ۯ‰fiÓ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ì ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÚÔ˜ ·fiÏ˘ÛË ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ Ú¿ÍË ‚ϤÔ˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ ˘ÈÔıÂÙËı› Î·È Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ ÙˆÓ “Ù˘ÊÏÒÓ” ÔÚÈ˙fiÓÙÈˆÓ ¯Ù˘ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ “Í·ÊÓÈÎÒÓ ı·Ó¿ÙˆÓ”. ∞Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È Î·Ó›˜: fiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ı· ‹Ù·Ó Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Î·È ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ë ÚÒÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ -ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚË- Ó· Á¤ÌÈ˙ ·fi ÂΛ; ª‹ˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ fiÔÈÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿Ù˘Ë ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ë ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓÔÌ›·, ηıÒ˜ ¤Ó· ÈηÓfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ˘·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÔÊ›ÏÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÂÏ·Ù›·˜ Ì fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È Û fiϘ ÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜; ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, οÔÈÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ԉ›ÍÂÈ ·Ó ÌÔÚ›- fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ÓÔÌ›˙Ô˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. (∞fi ÙË “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋”)

∞ÔηډȈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÚÁ·ÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·. £· ··ÈÙËıÔ‡Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 20 ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ οو ·fi ÙÔ 10%. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙÔ 2009 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÌÈÛıˆÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 1/4 Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ȤÛÂȘ Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó, ÙfiÙ ÙÔ 2014 ı· ·ˆÏ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ 50% Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘. √È ·Ô‰Ô¯¤˜ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›· ηٿ 41 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÙÒÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋, ηıÒ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙ· Â›‰· ÙÔ˘ 1999. ŸÌˆ˜, ÛÙË Ó¤· ¤ÎıÂÛË Ù˘ °™∂∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ó¤ÔÈ fiÚÔÈ, fiˆ˜ ·˘-

Ùfi˜ Ù˘ “¿ÓÂÚÁ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘” , Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Á›ÓÔ˘Ó ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ· ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ··ÈÙÔ‡Ó ˘„ËÏfi ·ÚÈıÌfi ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‹ ı· Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ÕÚ· Î·È Ë ˘fiÛ¯ÂÛË fiÙÈ ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÛÙËÚ›˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Ù˘ Î·È ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ı· ·Ô‰ÂȯıÔ‡Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ °™∂∂, Û “ÎÂÓfi ÁÚ¿ÌÌ·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÂÚÁÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙË ÌfiÓË ÚÔÔÙÈ΋ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ªÂ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢ԛˆÓ˜. ∫·È Ë ·fiÁÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÊÔ‡ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î¿ı ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··Û¯fiÏËÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ¯ı˜ Û ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ‰ËÌÔÛȇıËΠfiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 600 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ¤ÍÈ ı¤ÛÂˆÓ ÓÂÎÚÔı·ÊÙÒÓ Î·È ¤ÍÈ ı¤ÛÂˆÓ Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡ÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô Ì ÔÎÙ¿ÌËÓË Û‡Ì‚·ÛË. ∞ÈÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¶·ÙÚÈÓÔ› Ì ÏÔ‡ÛȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ fï˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜.

“ºÔ˘Á¿Ú·” ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ¤ÊË‚ÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜, Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È Ì·ıËÙÚÈÒÓ Ô˘ ηÓ›˙Ô˘Ó ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 23,5% Î·È 22,2% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∏ ÂÈÚÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Â›Ù ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ›Ù ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ‹ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌËÏ›ÎÔ˘˜. ∏ ‰Â ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÛÈÁ¿ÚÔ˘, ÛÙȘ ËÏÈ˘ ·˘Ù¤˜, Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘Ó‹ıÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ÈÔ ÂÈÚÚÂ›˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÈÔ ·ÚÓËÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Î·È Ù· ÛÔÚ, ÙËÓ ˘ÁÈÂÈÓ‹ ‰È·ÙÚÔÊ‹ Î·È ÈÔ ıÂÙÈÎÔ› ÚÔ˜ ÙË ‚›· ÛÙ· Á‹‰· Î·È ÙË ¯Ú‹ÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ·Ù› ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ·Ù› ÌÔÚ› Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÚΛ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÙÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ª‹Î·Ì ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›Â˜ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ ·‰ÂÈ¿˙Ô˘Ó. Δ· Û¯ÔÏ›· ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È Ë Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ ·Ó¿·˘Ï· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ. ∫ÂÊ¿ÏÈ· ̤۷...

∏ Ì¿¯Ë Ù˘ ΢ÚÈ·Ú¯›·˜ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· πÔÚ‰·Ó›‰Ë

∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ηÁÎÂÏ·Ú›Ô˘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ∞ÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ fiÙÈ ‹Ù·Ó “ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜” Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ Â͢ËÚÂÙ› ÚÔÊ·Ó›˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. √ Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Û‡ÌÊ˘ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ‰ÈfiÙÈ Ô ËÁ¤Ù˘ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÎÔÈÓfi ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Û ̿˙˜ „ËÊÔÊfiÚˆÓ, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÂÚ› Ù˘ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙfi˜ ÙÔ˘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ fiÔÈÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘. Δ· ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚıfiÙËÙ· Ù˘ ÂÎÙÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ Î. ª¤ÚÎÂÏ, ·Ó Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÌfiÓÔÓ ÛÙË ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. √È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Ì›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì›˙ÔÓ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· Ì›· È‰Ú˘ÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔًوÓ, Û˘ÌÂÚÈÂÏ‹ÊıË ÙÂÏÈÎÒ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿˜ ÛÙÔÓ ÛÎÏËÚfi ˘Ú‹Ó· Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓÒÛˆ˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÈÛÙÔÚ›·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Â˘ÚÒ -·˘Ùfi ηı’ ·˘Ùfi- ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·Ú·‰ÔÍfi-

ÙËÙ·, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÎÔÈÓÔ‡ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈ΋, ÌË ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ÙÂÏÈÎÒ˜ ı· ÙÔ ˘ÈÔıÂÙÔ‡Û·Ó. ◊Ù·Ó ÙÔ “·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·” Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ -ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘- ÚÔ˜ ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ê˘ÛÈο ÙÔ ÎÔÈÓfi ÓfiÌÈÛÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠۇÌʈӷ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ë Bundesbang, Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ÊÔ‚›Â˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Ûˆ˜ Ô˘ ¤ÏËÍ ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ù˘ μ·˚Ì¿Ú˘ Î·È Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ∞‰fiÏÊÔ˘ ÛÙÏÂÚ. ΔÔ Ô˘ÛÈ҉˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Û‹ÌÂÚ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË Ì›· Ì¿¯Ë ΢ÚÈ·Ú¯›·˜, Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓfi˜ ·ÈÒÓÔ˜. √È μÚÂÙ·ÓÔ› ›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. √ ÿÚÔÏÓÙ ª·ÎÌ›Ï·Ó Â›¯Â ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔÈ‹Ûˆ˜ ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ̛· ∂˘ÚÒË fiÔ˘ ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡ÛÂ Ë °ÂÚÌ·Ó›·... ∂›Ó·È Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ È¿ÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ÔϤÌÔ˘˜” . ŒÂÈÙ· ·fi Ï›Á˜ ‰ÂηÂٛ˜, Ë ª¿ÚÁηÚÂÙ £¿ÙÛÂÚ Ì¿Ù·È· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ “ÁÈ· Ì›· ÊÔÚ¿ ·ÎfiÌË Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È ÙËÓ Î·Ù·-

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: ™ÂÓ¿ÚÈ· ʈÙÈ¿˜ ·fi ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘. ✒∂£¡√™: ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· “Ê·ÚÌ¿ÎÈ” ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷η. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ™‡ÓÙ·ÍË ·fi Ù· 58 ÁÈ· 600.000 ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔ π∫∞. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù·. ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ™˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¢ηÈÚ›·˜. ✒£∂™™∞§√¡π∫∏: ∏ Ó¤· ÊÙÒ¯ÂÈ· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ✒∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: √È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ™Â٤̂ÚÈÔ.

ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈ΋˜ ·ÓÙ·ÚÛ›·˜, Ë Âϛ٠Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙȘ ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Î·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ ÚÔ˜ ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Û˘ÓÂÙÂϤÛıË Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙË ∑ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ Â› Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË. ∞fi ȉڇÛˆ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ë ¯ÒÚ· ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÓÙ· ·fi ÂÏ›Ù, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ Â¤Ù˘¯·Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÈÛ¯˘ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÙȘ ÂÛÙ‹ÚÈ˙·Ó - ÙȘ Û˘ÓÙËÚËÙÈΤ˜ Î·È ÙȘ ÊÈÏÂχıÂÚ˜ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜. ∞ÏÏ¿ Ë ÎÚ›ÛË ·ÔͤӈÛ ÙËÓ fiψ˜ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ‰È·ÌÔÚʈı›۷ Âϛ٠·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Ù˘ ‚¿ÛË. √È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› „ËÊÔÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó Ì·˙Èο ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·Ô‰Âηٛ˙ÂÙ·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¯ÒÚËÛË Ù˘ Ï·˚΋˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞˘Á‹ Î·È ÛÙÔ˘˜ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔۂϤÔ˘Ó ÛÙË Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÔÚ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ì›· ∂˘ÚÒË Î·Ù¿ Ù· ÚfiÙ˘¿ Ù˘ ¤¯ÂÈ ÂÈʤÚÂÈ ÌÔÈÚ·›Ô Ï‹ÁÌ· ÛÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ¢ÈÂÚˆÙ¿Ù·È Î·Ó›˜ Â¿Ó fiÛÔÈ ·ÓËÁ‡ÚÈ˙·Ó ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔ Â˘ÚÒ Â›¯·Ó ÚԂϤ„ÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. (∞fi ÙËÓ “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹”)

03-09-13  
03-09-13  
Advertisement