Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.56'- ¢. 19.53’ ™∂§∏¡∏ 13 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.915 πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙÔ˘ ¡ËÛÙ¢ÙÔ‡, ª¿Ì·ÓÙÔ˜ Ì¿ÚÙ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

™Î¿Ó‰·ÏÔ Siemens: ¡¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ™Â ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ë ˘fiıÂÛË Î·È ¤Ú¢ӷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜ Δ∏¡ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens ·fi

ÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô ∑·ÁÔÚÈ·Ófi ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛÂ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘, πˆ¿ÓÓ˘ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ¤Ú¢ӷ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ·Ó Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ¡. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ıËΠηٿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Siemens. √ Î. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÚÂ˘Ó¿ ·Ó Ô Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ‰È¤Ú·Í ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ

∞Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ™Δ∏¡ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙË-

ÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ¯ı˜ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ. ■ ÛÂÏ. 39

™Ù· 200 ¢ÚÒ Ù· ‚·ÛÈο Û¯ÔÏÈο ›‰Ë

ÙˆÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ - fiˆ˜ ›¯Â ˘Ô¯Ú¤ˆÛË, ·Ó ˘ÂÚ¤‚Ë Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢¯¤ÚÂÈ·˜ ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ÂΉÒÛÂÈ ÂÁη›Úˆ˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ Î·È ∫·Ú·‚¤Ï· Î·È ·Ó ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ıËΠ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó›‰ËÛË. ∂›Û˘, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÚȤϷ‚ ÛÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2004 - 2007. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ■ ÛÂÏ. 8

£¤Ì· ˆÚÒÓ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜

ŸÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ™‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi «‰È¿ÁÁÂÏÌ·» ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘

‹ÌÂÚ· ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ‹ ·‡ÚÈÔ - fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó - ı’ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙË ¯ÒÚ· Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™ÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ηıÒ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ¿ÓÙˆ˜, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÙÈ “Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·”, ÂÚÌËÓ‡ÙËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô ∂˘¿Á. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ¶∞™√∫, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘, Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ ıÂÛÌÈο ÂÈÏ‹„ÈÌÔ, ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”. ™ÙÔ ¶∞™√∫, Û˘Ó‰ڛ·Û ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤Î·ÓÂ Î·È ¿ÏÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Î˘‚ÂÚÓËÛ›·” Î·È ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÔÈ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ˆ˜ Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ■ ÛÂÏ. 6, 7

∏ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë

ª∂Ãπ Ù· 200 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿·Í Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Û ۯÔÏÈο ›‰Ë Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·. ■ ÛÂÏ. 17

Ÿ¯È οÏ˜ ÙÒÚ· ϤÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

■ ÛÂÏ. 18

¢∏ª√™ º∂ƒø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ °ƒ∞º∂π√ ¢∏ª∞ƒÃ√À ΔËÏ. 24250-23313 Fax: 24250-22513

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ªÂ ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ıˆÚÒ ¯Ú¤Ô˜ ÌÔ˘, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, ‰ËÌfiÛÈ·, ηٿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ, ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶∂Ãø¢∂ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™Ô˘ÊÏÈ¿, ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· Ô˘ Â¤‰ÂÈÍ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÚÁÔ˘, ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ ¡¿ÎÔ, ÙÔÓ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™Ô‡ÚÏ·, ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÙÔ °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ºÒÙÈÔ °ÎÔ‡·, ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ·, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù¤ÏÔ˜, fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ, Ô˘ Ì ηıÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ Ôχ¯ÚÔÓÔ ·ÁÒÓ· Ì·˜, ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÎÔfi. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ ∫ø¡/¡√™ Δƒ. ∫∞¡∞ƒ∏™

∫∞£√§π∫∏ ۯ‰fiÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¢ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ϤÓ ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ˙ËÙ› ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙ËÙ› ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ■ ÛÂÏ. 11

∫ÏÂÈÛÙfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ ∫§∂π™Δ√ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜, ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ, ̤¯ÚÈ 5,5 ÙfiÓˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ ÚÔ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. ■ ÛÂÏ. 15

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 2.925 ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 32, 35, 36

∞fi ÙÒÛË Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ ■ ÛÂÏ. 12 ∞Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÁÈ· ·Ó·Î‡ÎψÛË

■ ÛÂÏ. 14


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

“¶Ï‹Ú˘ Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘” ÀfiıÂÛË ˆÚÒÓ ‹ 24ÒÚˆÓ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÙËÓ 4Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ˘˜ ‹‰Ë ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÛÂÙ¤ıË ·ÎfiÌË ¤Ó·˜: √ ÛÙÈÁÌ·ÙÈ°Ú¿ÊÂÈ Ë ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À Siemens, Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡, ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÛÔ˘Ó Û ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹.

◆◆◆ ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ‹‰Ë ÔχÎÚÔÙË ˘fiıÂÛË Â›Ó·È fiÙÈ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ÎÈ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ “¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘” ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ - ‰ËÏ·‰‹, ÂÓ ÔÏ›ÁÔȘ Ó· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ˆ˜ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÔÈ ·È¯Ì¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ù·... ÛοÁÈ· ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ÌÔÓ¿¯· ÙÔÓ ¤ˆ˜ ¯ı˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ ·ÏÏ¿ - ΢ڛˆ˜ - ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÒ Â›ÎÂÈÓÙ·È Î¿Ï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÍÂΛÓËÌ· ÌÈ·˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜.

◆◆◆ ™ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘, Ô Î‡‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË, Û‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ - Î·È ÔÈ ·ÓÙȉÚÔ‡ÓÙ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ›, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ‚¿ÏÔ˘Ó ϤÔÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÂÚ›ÊËÌÔ˘ “ÂÈÛËÁËÙÔ‡” , ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ, ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ Ô “ÂÍ¿‰ÂÏÊÔ˜” Î. §È¿˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ·È¯Ì¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ŸÌˆ˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ¤Û¢Û ӷ Â·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ - fiÙÈ ÁÓÒÌÔÓ·˜ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Â›Ó·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

◆◆◆ ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÒÚ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. £· Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰È·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜; £· Â›Ó·È ·‡ÚÈÔ, Û ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ; £· Â›Ó·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÔÌÈÏ›· ÛÙË ¢∂£; √˘‰Â›˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ.

◆◆◆ ∫·Ó›˜ ‰Â ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÎÚÈ‚‹ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¯Úˆı› ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ë Ì·ÎÚ¿ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·.

◆◆◆ ™ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÚÔÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ - ÛÙÔ ‰È·Î‡‚Â˘Ì·, fiˆ˜ ϤÓÂ: ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë Î˘‚ÂÚÓËÛ›· ‹ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, ÙÔ Û‡ÓıËÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ‹ ÌË ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÌÈ· Î·È Ù· ÁοÏÔ - Ê·ÓÂÚ¿ Î·È ÎÚ˘Ê¿ - ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ “·›˙ÂÙ·È” .

˘ı‡Ó˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ™È‰ËÚÔ‰ÚfiÌˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (√™∂) Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÚÚ›ÙÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ÔÈ Ï¿ıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, Ì ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 60% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ. “¶Ï‹Ú˘ Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘.

O ∫∞πƒ√™

ÀÔ‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿, ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “∂›Ó·È ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÙÔÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √™∂” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °È¿Ó. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ “ηıÒ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÂÚ›ÙÚ·Ó· ϤÔÓ fiÙÈ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ Û¯¤ÛË Ì·˙› ÙÔ˘ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â‡Ú˘ıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÔÙ¤ Ì ÙÚ¤ÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË Ù˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù·. Δ· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ ϤÔÓ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Î·È ÌË ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Ï›Á˜ ÒÚ˜ Ó· ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÚˆÙ·Ú¯È΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÛÔ‚·ÚÔ› ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ·˘ÙÔ›” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ √™∂, ÔÈ ÁÚ·Ì̤˜ Û Â›Â‰Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˘„ËϤ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜. “∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ÙˆÓ Ï¿ıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ √™∂ Â›Ó·È Ë ·fiÊ·ÛË ÂÚ› ηٿÚÁËÛ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜. £˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ·fi Ù· 30 Û˘ÓÔÏÈο ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌfiÏȘ Ù· ‰¤Î·, Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Ó· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ fiÏ· Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·‡ÍËÛ·Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ √™∂ ηٷÚÁÔ‡Ó ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 60%. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ı· Ô͢Óı› ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ·fi

[£∂™™∞§π∞]

Î·È ÚÔ˜ ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ fiÏË ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÊÔÈÙËÙ¤˜, ηıËÁËÙ¤˜, ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÂÈ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·ÓÙ›ıÂÙ·. ¶Ò˜ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ; ∂›Û˘, ηٷÚÁ‹ıËÎÂ Ë ÁÚ·ÌÌ‹ ∫·Ï·Ì¿Î·˜ - ∞ı‹Ó·˜ Ì ÏËÚfiÙËÙ· Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 94%, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ 160 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÂÈ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ μfiÏÔ˘ - ∞ı‹Ó·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚ¤ÓÔ Ê‡ÁÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ì 160 ÂÚ›Ô˘ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·. ∂›Ó·È ÂfiÌÂÓÔ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÂÈÎÚ·Ù› Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜. ∫·Ù·ÚÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ. ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ οÔ˘ ·ÔÛÎÔÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ô‡. ΔÔ ÌfiÓÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó fiÚ·Ì· ÁÈ· ÙÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ √™∂” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ›ıÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È ˙‹ÙËÌ· ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. “Δ· ¯Ú¤Ë Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙÔÓ √™∂. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· η΋˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. ∞ÎfiÌË Î·È Ù· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ù· ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÛÙ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛȉËÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ Â›Ó·È ¤ÓÙÔÓÔ Î·È ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÔÊ·ÚÛ¿ÏˆÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ¡ÔÌ·Ú¯ÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...30ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 20...30ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 16...32ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 19...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...32ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 18...32ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÙȘ ıÂṲ́˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...33ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 19...33ÔC.

√ ηÈÚfi˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È Û ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜, Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ™ÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ηٷÈÁ›‰Â˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÛÙ· ‰˘ÙÈο 2 Ì 4, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ‰˘ÙÈο.


3 Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜

¶ÚfiÙ·ÛË

μ·ÚȤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ∞ı. ∫ÔÎΛÓ˘. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ηÙËÁfiÚËÛ ÙÔÓ Î. ∫ÔÎΛÓË ÁÈ· “ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” , ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ô ÙËÏÂÔÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌfi˜ ηχÙÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙȘ οÌÂÚ˜ Ó· ÙÔÓ ··ı·Ó·Ù›ÛÔ˘Ó Û ‚·ÊÙ›ÛÈ·” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ™¿ÎË ∫ÔÎΛÓË Ô˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ Ù· ªª∂ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô” . º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ı· Ìԇ̠ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô...

™ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÍËÌÂÚÔ‚Ú·‰È¿˙ÔÓÙ·È Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Ù· ›‰È· Î·È Ù· ›‰È·. ¶ÚfiÙÂÈÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ, Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˜ Î·È Ó· Û˘˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. ∫·È ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂΛ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÙfiÙ ӷ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ı¤Ì· ÛÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¡· ‰Ô‡Ì ηٿ fiÛÔ ı· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË...

°.•.

ΔËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ∂˘ı. ∫Ô˘Ú·‚¤Ï·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ›¯Â Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi ·ÔÛÙ·ÛÈÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∫¿ÚÏ·˜ Î. £·Ó. ¶··‰‹Ì·, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÈ “ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÔÎÚ·Ù›·” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. √ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ϤÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Ê˘Á Ì ·È¯Ì¤˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. √ Î. ∫Ô˘Ú·‚¤Ï·˜ ı· ÔÚ¢Ù› ·fi Â‰Ò Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· ÂÓÙ·¯ı› Û ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹Ì· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi.

∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ™ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· fiÚÈ· ÌÂٷ͇ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË ıËÙ›· ˆ˜ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ Ô Ó˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ¡›Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÚÈÓ Ù¤ÛÛÂÚ· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Ì fiÚÔ˘˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. øÛÙfiÛÔ, Ô ›‰ÈÔ˜ ηًÁÁÂÈÏ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ÛÙÔÓ ‹‰Ë ·ÔηÙÂÛÙË̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫¿ÚÏ·˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙˆÓ¿ÎË Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ¢ÛÙ·ı›, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ·˘ÛÙËÚÒÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ∞Ú¯¤˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜.

∞Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ ∂Í·ÓÙÏÂ›Ù·È Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÔˆÚÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î¿ıÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ™ˆÙ. ÷Ù˙ËÁ¿ÎË. ∂ȉ›ˆÍË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ∫ÔÈÓ‹˜ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞fiÊ·Û˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·ÒÏÂÈ·˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ·Î·Ú›·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢Ù›, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. √È Ú·Á‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ, ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÂÈ Í·ÊÓÈο ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯Ù› ı¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË.

™˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ÃÔÚÙÈ¿ÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÁÚÈ¿˜ Î. £. ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ∫·ÙÔ¯‹˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÌÓ‹Ì˘ Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰Ú¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∞ÁÚÈ¿˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÓÂÚÁ¿ ̤ÚÔ˜ ÛÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÚÔˆı› Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

μ·ÚȤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

∫∞π ¢À√ §√°π∞ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿Ó· Ô˘ fiÏ· Ù· ·Ú·¤ÌÂÈ ÛÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞ÏÏ¿¯. Ÿ¯È, ·Á·ËÙÔ› Û‡ÓÙÚÔÊÔÈ. Δ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ı·›ÚÂÙ· Ô˘ ·ÔηχÊıËÎ·Ó ÛÙȘ ˘ÚÔÏË̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È ÔÏ˘ÂıÓÈÎÒÓ ÌÂÁ·ıËÚ›ˆÓ. ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ÌÂÛ·›ˆÓ ÔÈ ·˘ı·ÈÚÂۛ˜, ÔÈ ·Ú·ÓƠ̂˜ Î·È ÔÈ ·ÎÚ¿ÙËÙ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÊ·Á›Â˜. ∫·È Îfi‚ˆ ÙÔÓ Û‚¤ÚÎÔ ÌÔ˘ ˆ˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔ ÂÚÂ˘Ó‹Ûˆ, ·ÚÎÂÙÔ‡˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜, Ô·‰Ô‡˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ı· ·Ó·Î·Ï‡„ˆ. ™ÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·È ËÁÂÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο, ı· ¤Úȯӷ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÔ˘ ÛÙ· ηıËÌÂÚÈÓ¿, Ù· ·Ï¿ Î·È Ù· Û˘ÓÙÚÔÊÈο. ΔÔ Ï·ÛÙÈÎfi fiÓÂÈÚÔ ÌÈ·˜ ηٷӷψÙÈ΋˜, ¯˘‰·›·˜ ¢ËÌÂÚ›·˜ ı· ÔÏÂÌÔ‡Û·. ∞˘Ù‹ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ ηÎÔ‰·ÈÌÔÓ›·˜. ∞˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛ¿Ó·ÌÌ· Ù˘ ·‰ËÊ¿ÁÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜. ∞fi ÂΛ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú·Ï˘Û›·. °È·Ù› ·ÚÎÂÙÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·È ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿. ŸÌˆ˜ Ë Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· ÔÚ‡ÂÙ·È ÌÈ· ¯·Ú¿. ™Ù· ÏfiÁÈ· ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜, ÛÙÔ fiÓÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ ·ÏËÛÙ›· ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ˜ ηÈÙ·ÏÈÛÙ‹˜! (Δ∞ ¡∂∞)

“∫Ô˘ÓÔ˘Ô΢ÓËÁfi˜” ªÔÚ› Ó· ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛ·Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È ∞ı. ∫ÔÎΛÓ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÌÈ· ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡.™. ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, Ë ÔÔ›· ·fi οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ¤Ï·‚ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi ¯ÚÒÌ·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·Ó·ÊÔÚÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, Ô ∫. ∫ÔÎΛÓ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë “ÎÔ˘ÓÔ˘Ô΢ÓËÁfi” . £¤ÏÔÓÙ·˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, Ó· ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ·Ú‹¯ıË Â› ıËÙ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·.

ΔÔÓ ı˘Ì‹ıËΠªÔÚ› Ó· ·Ô˘Û›·˙ ·fi ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡.™. Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ˆÛÙfiÛÔ Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ Í¤¯·ÛÂ. “∫¿ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ πˆ·Ó. ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜ ı· Ì·˜ ¢ÁÓˆÌÔÓ› ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. §¤ÙÂ; °.•.

∏ ÛÊËÎÔʈÏÈ¿ ∞Ó ÙÂÏÈο Ë ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙË μÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∞ÙÙÈ΋ Ô˘ η٤η„ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰¿ÛÔ˘˜ ÚÔ‹Ïı ·fi ·ÁÚfiÙË Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ο„ÂÈ ÌÈ· ÛÊËÎÔʈÏÈ¿, ÙfiÙ ̿ÏÏÔÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Â› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ë ∂ÏÏ¿‰·. ÕÏψÛÙ fiÛÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‚¿˙Ô˘Ó ÌÈÎÚ¤˜ ʈÙȤ˜ ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜; º.™.

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ Δ∞ ¡∂∞ ›¯·Ó ¯ı˜ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ “∫Ï›‰ˆÛ ÙȘ οÏ˜ Ô ™Ô˘ÊÏÈ¿˜” . ªÂ ˘¤ÚÙÈÙÏÔ “∂ÓÒ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÚfiÌ·Í ·fi ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ” Î·È ˘fiÙÈÙÏÔ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂ “fi,ÙÈ Î¿Óˆ ÙÔ Î¿Óˆ ÁÈ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ” . §¿‚ÚÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ™Ô˘ÊÏÈ¿ Ô ª. §È¿˘. ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Î·È Ô ™¿‚‚·˜ ΔÛÈÙÔ˘Ú›‰Ë˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙȘ ¯¿ÛÂÈ Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÌÔÚ›Ù ӷ Ê·ÓÙ·Ûı›Ù ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¡.¢.; ¶ÔÏÏ¿ Ì·¯·›ÚÈ· ‚Á‹Î·Ó ·fi ÙȘ ı‹Î˜ ‹‰Ë. ™ÎÂÊı›Ù ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ fiÙ·Ó ‚ÁÔ˘Ó Î·È Ù· ÛÙÈϤٷ. √ ¯ˆÚÈÎfi˜

°.•.

ÕÏÏ·ÍÂ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂÎıÂÛÈ·ÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, Ì ·Ú·¯ÒÚËÛË Û ȉÈÒÙË, Ì ÌÂȈ̤ÓÔ Ù›ÌËÌ· ÁÈ· 25 ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ Â›¯Â Ù‡¯Ë ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. √ ›‰ÈÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙËÓ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο. ∏ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË “η٤‚ËÎÂî ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹ÁËÛË „‹ÊÈÛÂ. ª‡ÏÔ˜.

°Ú¿„Ù ...Ï¿ıÔ˜ ŸÔÈÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ ÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Â›Ó·È ¤ÎÙ·ÛË ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙË ¤Î·Ó ̤Á· Ï¿ıÔ˜. À¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛÂ Î·È ÂÓË̤ڈÛ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ...¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÔfiÙ ÌÔÚÔ‡Ó Û ·˘Ùfi Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·. ¶¿Ș, ·ÁÒÓÈ· Î·È ¿ÏÏ· ˙ˆÓÙ·Ó¿ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÂΛ ¤ı·Ó·Ó ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë, ÔfiÙÂ Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÏ¢ıÂÚÒıËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓÔ¯ÏËÙÈÎÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô Î. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˜ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi, fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˜ Î·È ¯ı˜ η٤ıÂÛ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (3661/2005), Ô˘ ·Î˘ÚÒÓÂÈ fiϘ ÙȘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1998, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ Û ·˘Ù¤˜ ÙÔ À¶∂Ãø¢∂. Ÿˆ˜ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠÙÔ 1997 “ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ” Ì ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. ªÂ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ™ÙÚ·ÙËÁfiÔ˘ÏÔ˘ ÂÚ› ÎÔÈÓÔ¯Ú‹ÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ô Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë fiÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·˘ı·›ÚÂÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÔÏ›Ù˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎfi ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Î·È Ó· ‰ÈηȈı›, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. ª¤¯ÚÈ Ó· ÂΉÈηÛÙ› Î·È Ó· ÎÚÈı› Ë ˘fiıÂÛË Ì¿ÏÏÔÓ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÁÔËÙ¢Ù› Î·È ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó‰ÚÈ·Îfi ΤÓÙÚÔ ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi.

∞Á·Ó¿ÎÙËÛË “∞ˇ‰ËÛ” Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔ ‰‹ÌÔ. ∂›Ó·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ È· Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∂¿Ó ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó fiÛ· Â›ÛËÌ· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂΛÓÔÈ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ‰È·ÊËÌ›ÛÔ˘Ó ÙÔ “ÌÂÁ¿ÏÔ” ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜, ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙ ÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ.

°ÓˆÚÈÌ›· ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ù· ̤ÏË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ì·˙› Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙË §¿ÚÈÛ·. ∏ Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ë ÔÔ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÌ›˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ÂÈۋ̈˜. °È·Ù› ·ÓÂÈۋ̈˜ ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ‚ÔËıÔ‡Ó ÂıÂÏÔÓÙÈο ‰È¿ÊÔÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜. √fiÙ η̛· ÂÓÙ‡ˆÛË ‰ÂÓ ı· Ì·˜ οÓÂÈ Ô Â›ÛËÌÔ˜ ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔËÁËı› ÚÔ΋ڢÍË ı¤ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÚÔÛfiÓÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ӈÓ. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4 ∫·È ¿ÏÈ Ë Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ √ Î. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¢È‰¿ÎÙˆÚ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á· ∂ΉfiÙ˘ ∞¿ÓÙˆÓ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ, ÁÚ¿ÊÂÈ:

∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ™ÙÔ ·ÊȤڈ̷ Ì ٛÙÏÔ “√È μÏ¿¯ÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜” ÙˆÓ “¢È·‰ÚÔÌÒÓ” Ù˘ ÂÁÎÚ›ÙÔ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” , (15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2009), ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È ¿ÏÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ·fi ÙÔÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™·‚‚·Ó¿ÎË. °ÂÓÈο Ú¤ÂÈ Ó· ϯı› fiÙÈ Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ıËÙ‡ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÁÈ· οı ¿Ô„Ë, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙ÂÈ Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ‚¿Û·ÓÔ. Δ· ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· fï˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ ÁÈ· ÙËÓ Ù¿¯· ‚Ï¿¯ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙËı› ·fi ÙÔÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ÒÛÙ ӷ Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, Ô‡Ù Ϸ̂¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ ÔÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÌÂϤÙ˜ ÂÚ› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜, ·Ú¿ ·˘ı·›ÚÂÙ· Î·È ÛÎfiÈÌ· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î¿ÔȘ ·ÙÂÎÌËÚ›ˆÙ˜ “·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁÈΤ˜” ÁÓÒ̘, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ı¤ÛÊ·Ù·. ∏ ÂÈÌÔÓ‹ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ù¿¯· ‚Ï¿¯È΢ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ‰‡Ô ÙÈÓ¿ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó, ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ‰¤¯ÔÓÙ·È ¤ÙÛÈ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο οÔȘ ¿ÏϘ ÁÓÒ̘ ‹ ÛÎÔ›Ìˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ÂÈÌÔÓ‹ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋, ·ÚfiÏÔ Ô˘ Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Ï¿¯ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÂΛÓË ÙˆÓ ™ÎÔÈ·ÓÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ Î·È ÙËÓ ª·Î‰ÔÓ›·. °È· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Û·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™·‚‚·Ó¿ÎË, ı· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡Ó ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο Î·È ·fi ÂΛӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÁÚ¿„ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÌÂϤÙË Ì·˜ “’√ÓÔÌ· Î·È Î·Ù·ÁˆÁ‹ Ô˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹” , μ’ ¤Î‰. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·,, ∞ı‹Ó· 2000, ÙËÓ ÔÔ›· ı· fiÊÂÈÏÂ Ô Î. ™·‚‚·Ó¿Î˘ Ó· ÙËÓ Â›¯Â ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ¯ˆÚ›˜ ·Úˆ›‰Â˜ Î·È ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜, fiˆ˜ ·ÚÌfi˙ÂÈ Û ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·: ΔÔ ›‰ÈÔ ÙÔ fiÓÔÌ·, Ô˘ Ô ƒ‹Á·˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘,, “ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜ £ÂÙÙ·Ïfi˜” , ‰Â›¯ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∂› ϤÔÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·. ∞Ó Î·Ù¿ÁÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, Ì ÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔÈÎÈÛÙÈ΋

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ÓÔÔÙÚÔ›·, Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ - Î·È Î·Ï¿ οÓÔ˘Ó - ı· ·Ó¤ÁÚ·Ê “ƒ‹Á·˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˘ ª·Î‰ÒÓ”, fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÏfiÁÈÔÈ ª·Î‰fiÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÌÓËÌÔÓ‡ԢÌ ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ “£ˆÌ¿˜ ª·Ó‰·Î¿Û˘ ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ ª·Î‰ÒÓ” , “¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·Ú·Î¿ÛÛ˘ ™È·ÙÈÛÙ‡˜ ª·Î‰ÒÓ” . £· ¤ÚÂÂ Ô Î. ™·‚‚·Ó¿Î˘ Ó· ÌÂÏÂÙÔ‡Û ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ƒ‹Á· Î·È Ó· ÛËÌ›ˆÓ ÙÈ ¤ÁÚ·„Â Ô ƒ‹Á·˜ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË μÏ¿¯ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ· Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘. ∞Ó ¤Î·Ó ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË, Ô˘ ı· fiÊÂÈÏ ӷ ÙËÓ ¤Î·Ó ˆ˜ Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ı· ‰È·›ÛÙˆÓ fiÙÈ ÁÈ· ÌÂÓ ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· ¤¯ÂÈ Î·Ù·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È ÙËÓ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓË ‚Ï¿¯ÈÎË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ Ô‡Ù ̛· ϤÍË, Ô‡Ù ̛· ·Ú¿‰·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ‚Ï. ¢Ú. ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, “ΔÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ Î·È Ë £ÂÛÛ·Ï›· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹” , À¤ÚÂÈ·, ÙfiÌ. 3, ¶Ú·ÎÙÈο °’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ’’ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜’’, (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 1997), ∞ı‹Ó· 2002, ÛÛ. 713-738. ª¿ÏÈÛÙ· ı· ‰È·›ÛÙˆÓ fiÙÈ ÂÓÒ Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· ¤‚ÏÂ fiÙÈ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ “°Î·Ú·ÁÎÔ‡Óˉ˜” , ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ˘˜ Ù·˘Ù›˙ÂÈ Ì ÙËÓ ·Ú¯·›· Ê˘Ï‹ ÙˆÓ “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ” , (‚Ï. ÿÚÙ·, ʇÏÔ 5, Î·È ¡¤Ô ∞Ó¿¯·ÚÛȘ, μȤÓÓË 1797, Â·Ó¤Î‰ÔÛË ·fi ÙËÓ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓμÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, ÂÈ̤ÏÂÈ·-ÂÈÛ·ÁˆÁ‹-¢ÚÂÙ‹ÚÈÔ ¢ËÌ. ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘, ∞ı‹Ó· 2006, Û. 263). ∂›Û˘ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ˆ˜ Ó¤Ô˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ì ˙‹ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·Ï‹ıÂÈ·˜, ı· ¤ÚÂ ӷ ÌÂÏÂÙÔ‡Û ÙË ÌÂÁ·ÏÂÈÒ‰Ë “ÿÚÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜” , ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ƒ‹Á·˜ ηٷ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ¿˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ Î·È ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›· ηıÒ˜ Â›Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŸÌˆ˜ ·Ó ı· ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ ı· ¤‚ÏÂ fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, Ô‡Ù ¿ÏÏÔ μÏ·¯Ô¯ÒÚÈ. ∞Ó Ô ƒ‹Á·˜ ηٿÁÔÓÙ·Ó ·fi ÂΛ, ·Ó ÙÔ Â›¯Â ÂÈÛÎÂÊı›, ·Ó ‹Ù·Ó ·fi “·ÚˆÌÔ‡ÓÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ, Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜, ·Ô‡‰Â˜ ÙÔ˘ ›¯·Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, ı· ·Ó¤ÁÚ·Ê ÛÙË Ã¿ÚÙ· ÙÔ˘ ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, fiˆ˜ ÙfiÛ· Î·È ÙfiÛ· ·Ó¤ÁÚ·„ ÁÈ· ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. √ ƒ‹Á·˜ ·ÓÙÂÏÒ˜ ·ÁÓÔ› ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ ÁÓÒÚÈ˙Â. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ô μÏ¿¯Ô˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· Ú. ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÂ۷ȈÓÈÎÔ‡ Î·È ¡¤Ô˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο, “∞Ó Ô ƒ‹Á·˜ ›¯Â ¤-

ÛÙˆ Î·È Î¿ÔÈ· Ì·ÎÚÈÓ‹ ηٷÁˆÁ‹ (‹ ›¯Â ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fiÚÈÛÙ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ οÔÈ·˜ Ì·ÎÚÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜) ·fi ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÂΛÓÔ˘˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡˜ Ô˘ ·Ú·¯Â›Ì·˙·Ó ÛÙ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÙ·Ó Û˘Ó¤Ù·ÛÛ ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ Ã¿ÚÙË ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ú·Á¤ÌÈ˙ Ì ¿ÂÈÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ, ı· ı˘ÌfiÙ·Ó Î·È ı· ÛËÌ›ˆÓ ‰‡Ô-ÙÚ›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ ¯ˆÚ›˜ ÙˆÓ ËÌÈÓÔÌ·‰ÈÎÒÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÏËı˘ÛÌÒÓ. ¢ÂÓ ÛËÌ›ˆÛ fï˜ ηӤӷ. Δ· ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘, ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, ™·Ì·Ú›Ó·, ∞‚‰¤ÏÏ· ÎÏ. ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ã¿ÚÙË. √ ƒ‹Á·˜ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ ԇÙ ÙËÓ ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜” . (μÏ. §. μÚ·ÓÔ‡ÛË, ƒ‹Á·˜ μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜, ¤Î‰. ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ªÂϤÙ˘ ºÂÚÒÓ-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘-ƒ‹Á·, 1998, Û. 15-16). ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜, Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ‚Ï¿¯ÈÎË Ù¿¯· ηٷÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, ·Ú·‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ÛÙÔȯ›Ô. ™Ù¤ÎÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó‹ıË “·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›·” Î·È fi¯È ÛÙ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ∂ÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ô˘ Ô Î. °. ™·‚‚·Ó¿Î˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Gustan Weigand, (¿¯ ·˘Ù‹ Ë ÍÂÓÔÌ·Ó›· ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ì·˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ 21Ô˘ ·È.), Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ 1889 ›¯Â ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, η٤ÁÚ·„ ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ Î·È ·Ó¤ÁÚ·„ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÂÂÍ‹ÁËÛË fiÙÈ “ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÁÓˆÛÙÔ‡˜ ÔÈËÙ¤˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ·ÚˆÌÔ‡ÓÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . ŸÌˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Weigand ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Î¿ÔÈ· ÌÔÓÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙÔÓ ƒ‹Á·, ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÈÛ¯‡ Ë ÁÓÒÌË ÙÔ˘. ∞Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÈ ÂΛÓÔ Ô˘ ÙÔ˘ ›·Ó ÔÈ μÏ¿¯ÔÈ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÂÎÌËÚÈÒÓÂÈ Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· fiÙÈ Ô ƒ‹Á·˜ “ÁÂÓÓ‹ıËΠ·fi ·ÚˆÌÔ‡ÓÈÎË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” . °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘’ fi„ÈÓ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘Ù‹. ∫·È ·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ı· ‹ıÂÏ ӷ Â›Ó·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎfi˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ú·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ˘ Î·È ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ μÏ¿¯Ô˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ƒ‹Á· §¤·Ó‰ÚÔ˘ μÚ·ÓÔ‡ÛË, (fi. . Û. 15) Ô ÔÔ›Ô˜ ˆ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙ› ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÂÂÍËÁ› fiÙÈ “¢ÂÓ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Î·È Ó· ·˘ÙÔ·ÔηÏÂ›Ù·È ’’μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹˜’’ ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Á¤ÓÓËÌ· Î·È ıÚ¤ÌÌ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È fi¯È οÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÔ¯ÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, fiˆ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ η٤‚·ÈÓ·Ó ÙÔÓ ¯ÂÈÌÒÓ· ·fi Ù· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘ Î·È ·Ú·¯Â›Ì·˙·Ó ÛÙ· ‚ÔÛÎÔÙfiÈ· Ù˘ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞˘ÙÔ› ıˆÚÔ‡Û·Ó Î·È ıˆÚÔ‡Ó ÁÂÓ¤ ÙÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÔÚÂÈÓfi ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜ Î·È ÔÙ¤ Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿” , (˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛË ‰È΋ Ì·˜) Δ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ “∞ÁÈ¿ ¶·Ú·Û΢‹” ÙÔ˘ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ‰È·ÁÚ¿Ì-

Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË Ú˯fiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔȯ›·, ÌÈ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÁÈ· ÙÔ ÔÈfi˜ ·ÓÔÈÎÔ‰fiÌËÛ ÙÔÓ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ì ÌfiÓÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ “·Á›· ¶·Ú·Û΢‹” . ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ô˘ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÿÚÙ·˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ̤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ó·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ù˘ ÿÚÙ·˜ ÙÔ˘ ƒ‹Á·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÙ›ӷÌ ÛÙÔÓ ÙfiÙ ÈÂÚ¤· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ . °ÂÒÚÁÈÔ ∞ÏÂ͛Ԣ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÙÈÛı› ¤Ó·˜ ÌÈÎÚfi˜ Ó·˚ÛÎÔ˜ ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ô˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ Ô ƒ‹Á·˜. ΔÂÏÈο fï˜ ¤ÁÈÓ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ·Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞ÎfiÌË Ì ÙËÓ ·˘ı·›ÚÂÙË ·˘Ù‹ Û˘ÏÏÔÁÈÛÙÈ΋ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Î·È Ë ÂÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¡Ù·‚ÏÂÁÏ›, (Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ·fi fiÛ· ÌÂȈÙÈο ÛËÌ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÙfiÈÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Á›· ¶·Ú·Û΢‹) ˆ˜ Î·È ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ¤ÎÙÈÛ·Ó ÔÈ μÏ¿¯ÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜(!!!). £· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘ÛÙ‹Ûˆ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Î. °ÂÒÚÁÈÔ ™·‚‚·Ó¿ÎË Ó· ÌÂÏÂÙ¿ÂÈ, Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ËÁÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›, fiˆ˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ, Î·È ÂΛÓÔ ÙÔ˘ ÂÚÈËÁËÙ‹ William Leake, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙÔ 1809 ÔÈ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ “ÓÔ›ÎÈ·˙·Ó” Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞Ó ÙÔ ÚfiÛ¯ ı· ÙÔÓ ‚ÔËıÔ‡Û ÛËÌ·ÓÙÈο. ∏ ÏËÚÔÊÔÚ›· ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÔÚÂÛ›‚ÈÔÈ ÏËı˘ÛÌÔ› Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ô˘ ·Ú·¯Â›Ì·˙·Ó ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ “ÓÔ›ÎÈ·˙·Ó” Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ, Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·È Ô Leake, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·Í¤‰Â˜, ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ· ·fi ÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙË Û˘ÓÔÈΛ· “ΔÛÈÊÏ›ÎÈ” , ÙÔˆÓ‡ÌÈÔ Ô˘ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ¤ÌÂÓ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ Û˘ÓÔÈΛ·, ÙÔ μ·ÚÔ‡ÛÈ, Î·È Ë ÔÔ›· ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·Ó ¿Óˆ ·fi ÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ Ù˘ ª·Ïԇη˜. ∞˘Ùfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ÛÙÔ ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∞˜ Á›ÓÂÈ Â› Ù¤ÏÔ˘˜ ηٷÓÔËÙfi ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â “μÏ¿¯ÈÎË Û˘ÓÔÈΛ·” ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ∞Ï¿ “ÓÔ›ÎÈ·˙·Ó” Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ΔÔ‡ÚΈÓ. ∏ “μÏ¿¯ÈÎË Û˘ÓÔÈΛ·” Ì ÌfiÓÈÌË ‰ËÏ·‰‹ ηÙÔÈΛ·, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ 1881, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂÈ Ô ™˘Ú›‰ˆÓ §¿ÌÚÔ˜, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÙÔ 1894. Δ¤ÏÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ· ÛÙÔÓ Ó¤Ô ÂÈÛÙ‹ÌÔ-

Ó· Î. °ÂÒÚÁÈÔ ¢. ™·‚‚·Ó¿ÎË ÌÈ· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ∂’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ “ºÂÚ·›-μÂÏÂÛÙ›ÓÔ-ƒ‹Á·˜” (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 2007) Î·È Ì ÁÓÒÚÈ˙Â, ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ·Ó ‚¤‚·È· ı· ‹ıÂÏ ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á·, Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Û·Ì ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ÌËÓ ¤ÁÚ·Ê ٷ ·ÓˆÙ¤Úˆ ˘ÔÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ¯ˆÚ›˜ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·. £· ÁÓÒÚÈ˙ ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ó Ë ÌÂϤÙË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ‹Á· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó fiÙÈ ‹Ù·Ó ‚Ï¿¯ÈÎË ı· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙· Î·È ¿ÏÈ Î·Ù¿ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ. ¶ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ¶¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ÙË Ú‹ÛË ÙÔ˘ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹ “√ÔÈÔ˜ ÂχıÂÚ· Û˘ÏÏÔÁ¿Ù·È, Û˘ÏÏÔÁ¿Ù·È ηϿ”. ¡· ’Ó·È ¿ÓÙÔÙ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜.

¶¤ÙÚÈÓ˜ ·Ôı‹Î˜ √§μ ∞∂ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· “™ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ù˘ fiÏ˘ ÔÈ ·ÏȤ˜ ∞Ôı‹Î˜ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ” Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ 15 - 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ı· ı¤Ï·Ì ӷ Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ۯÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. √È ·Ôı‹Î˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙfi˜ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ ÏÈ̤ÓÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ΔÂψÓÂÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì ÙËÓ 1158/2007 ∞fiÊ·ÛË ¢.™. √§μ ∞.∂. ∞fi ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ôı‹Î˜ Ë √§μ ∞∂ Ì ÙËÓ 1218/2007 ·fiÊ·ÛË ¢™ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ¤ÙÚÈÓ˘ ·Ôı‹Î˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ ÂÌ‚·‰Ô‡ 385 Ù.Ì. ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. ∂›Û˘ Ì ÙËÓ 1316/2008 ·fiÊ·ÛË ¢™ √§μ ∞∂ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËÎÂ Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ·Ôı‹Î˘ °, ÂÌ‚·‰Ô‡ 271 Ù.Ì. ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ¯ÒÚÔ ÛÙ¤Á·Û˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó¿ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔÓ ˘fi„Ë ¯ÒÚÔ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ¿ÏϘ (2) ‰‡Ô ·Ôı‹Î˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È fiÌÔÚ˜ Ù˘ ·Ôı‹Î˘ ° Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ √§μ ∞∂. °È· ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙËÓ √§μ ∞∂ ÚÔ˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È Â’ Ô˘‰ÂÓ› ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ·Ú·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÊÔ‡ Ë √§μ ∞∂ Â›Ó·È Ô ºÔÚ¤·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∂ÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ˙ÒÓ˘ §È̤ÓÔ˜” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜; ª·ÓfiÏ˘ ªÔ˘Ï¿˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜

“£ÂˆÚÒ Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈË ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙË̤ÓÔ ÁÈ· οÏ˜, ηıÒ˜ ηӤӷ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·” .

∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫·ÏÈοÙ˙·ÚÔ˘ ‚ÈÔÏfiÁÔ˜

“ΔÔ ÈÔ Èı·Ófi ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁËıԇ̠۠ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ˆ Î·È ÙËÓ Ï‡ÛË ÙÔ˘ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ” . ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛ¤·˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÚ·ÁÈο ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· οÓÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¿ÂÈ ÛÙÚ¿ÊÈ, ÔfiÙ ÌfiÓË Ï‡ÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ” .

∞ÔηٿÛÙ·ÛË ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ΔË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜, ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚÔ˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ‰ËÌfiÙ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ÕÓˆ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù˯ˆÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜ ̤ۈ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·. ∏ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ·ÛÊ·Ï‹˜ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ηχÊÙËÎ·Ó Ì ¯·Ï›ÎÈ ÌfiÓÔ ÔÈ Ï·ÎÎÔ‡‚˜ Î·È fiÏÔ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ. °›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Ì ΛÓËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÚÔ¯Ô‡˜, ηı›ÛÙ·Ù·È ·fi ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ¤ˆ˜ ÂÈΛӉ˘ÓË. ∫¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ËÌfiÙ˜ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹, ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜. ∞ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌfiÓÈÌÔ. øÛÙfiÛÔ, ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ·ÛÊ·Ï›˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. μ.∫.

√È “Ô˘Ú¤˜” Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙȘ ÒÚ˜ ·È¯Ì‹˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. ∏ ΛÓËÛË Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ‹, ۯ‰fiÓ Ì ÌˉÂÓÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ “Ô˘Ú¤˜” ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· Êı¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙË °Ú. §·ÌÚ¿ÎË... ∂›Û˘ Î·È ÛÙË 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È “Ô˘Ú¤˜” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÛÙËÓ π¿ÛÔÓÔ˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÚÔÛ·ı›, ·ÏÏ¿ Ì¿ÏÏÔÓ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛË Î·È ›Ûˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ͷӷοÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ Ù˘ Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. ¢∏ª.™.

ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

™ÙÔ ·Ú·Î·ÏÂÙfi ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË

“¢Â ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Û˘ÌʤÚÂÈ ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘” .

∫¿ı ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ ȉڇÂÙ·È, Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ÂͤÏÈÍË; ΔÈ Á›ÓÂÙ·È fï˜, fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó¿ÁΘ; ∂‰Ò Î·È ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó

∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜

/5

°ÂÈÙÔÓÈ¿ fiˆ˜ ·ÏÈ¿ ÔÚ› Ó· ¤ÏÂÈ ÙÔ ¿ÚˆÌ· ·fi ÙÔ ÁÈ·ÛÂÌ›, Ë ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‰ÚÔÛÈ¿ ·fi ÙȘ ÔÙÈṲ̂Ó˜ Û·Ú‰¤Ï˜ ·ÏÏ¿ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı›. ªÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ÌÂÚÓÙ¤ ÙÔ˘ ηڷÁÎÈfi˙Ë, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ Ù· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Û ÎÂÚΛ‰·, οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ‰›Ï· ‰›Ï· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi Ù· ·ÏÈ¿. £ÂÙÈ΋ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ó· ÙÔÓÒÛÂÈ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜ Ì ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. √ ÎfiÛÌÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ. ¢ÂÓ ÙÔ˘ ›¯Â Ï›„ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÎÈÒÓ ·ÏÏ¿ ¤Ó· ΛÓËÙÚÔ Ó· ‚ÚÂı› Á›ÙÔÓ·˜ Ì Á›ÙÔÓ·, ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ÛηÏÈ¿ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ‹ ÛÙȘ ηڤÎϘ Ô˘ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘. ∏ ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ „˘¯¤˜ Ì·˜. ªÈ· Û›ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ÊÔ˘ÓÙÒÛÂÈ...

ª

∞.º.

∂ÈΛӉ˘ÓÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ πˉ˜ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο ·fi ÙËÓ Ô‰fi μfiÏÔ˘-∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘-μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÛÙÔ Ú‡̷ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÚÔ˜ μfiÏÔ, Â›Ó·È Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜, ÂÂȉ‹ ÂÈÎڤ̷ÓÙ·È, Ó· ηٷ¤ÛÔ˘Ó Ì ¤Ó·Ó ÈÛ¯˘Úfi ¿ÓÂÌÔ. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ›Ù ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ›Ù Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÏËÊı›, ÒÛÙ ӷ ·ÔηıËψıÔ‡Ó ÔÈ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜. ¢∏ª.™.

ÁÈ· Ó· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ÒÛÙ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ó· Ï¿‚ÂÈ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË; £· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·Ú·Î·ÏÔ‡Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó

ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜; ¶Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ; ∂ÓÓÔÂ›Ù·È ˆ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó 35 Ì·ıËÙ¤˜. º.™.

2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 1979 EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¡¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÈӷΛ‰Â˜ “Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù· ÂÈ‚·ÙÈο ·˘ÙÔΛÓËÙ· ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ì ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘. ªÂÙ¿ ·’ ·˘Ùfi ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ̤¯ÚÈ 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1979 Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÁÈ· Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ·Ï·ÈÔ‡ Ù‡Ô˘ ÈӷΛ‰ˆÓ” . ΔÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÛÙÔ ø‰Â›Ô “∞fi ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂Í ¿ÏÏÔ˘ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ‹‰Ë ‰‡Ô ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· È¿Ó·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿ÏÏ· ¤ÓÙ” . ΔÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ó¤Â˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ô‰ÒÓ Ù˘ fiψ˜ “∞fi Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË 350 ÈӷΛ‰ˆÓ ÛËÌ¿ÓÛˆ˜ Ô‰ÒÓ Ù˘ fiψ˜, Ô˘ ÁÈ· ‰È·ÊfiÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ›¯·Ó

·Ê·ÈÚÂı› ‹ ηٷÛÙÚ·Ê›” . √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ μ’ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ “ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ °’ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ ·ÚÚ¤ÓˆÓ μfiÏÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ·‡ÚÈÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¢Â˘Ù¤Ú·: £ÚËÛ΢ÙÈο, ΔÚ›ÙË: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο-°ÂˆÁÚ·Ê›·. ΔÂÙ¿ÚÙË: ª·ıËÌ·ÙÈο-∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·-μÈÔÏÔÁ›·. ¶¤ÌÙË: ¡¤· ∂ÏÏËÓÈο-ÃËÌ›·. ¶·Ú·Û΢‹: º˘ÛÈ΋¶. ∞ÁˆÁ‹. ™¿‚‚·ÙÔ: °·ÏÏÈο-πÛÙÔÚ›·” .

ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ·fi ·ÙÔÌÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜. ∏ ‚ÚÂÙ·ÓÓÈ΋ ‰ËÌfiÛÈ· Âȯ›ÚËÛË ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ (CEGB) Â›Ó·È Î¿ˆ˜ Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂÂÎÙ¿Ûˆ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ú’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ Ù˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÚÂȘ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·ÙÔÌÈ΋˜ ÂÓÂÚÁ›·˜” .

μÚÂÙ·Ó›·: °Âӛ΢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú‡̷ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· “™·Ó Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ÂÈÛÙËÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Ë ›‰È·, Ë Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÓ›·˜ £¿ÙÛÂÚ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ˙ˆËÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙË ÁÂӛ΢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ë-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ‰Ú. ºÚ¤ÓÙÂÚÈÎ ∫ԢΠÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ¶fiÏÔ ÛÙȘ 21 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1908. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, Ë ªÂÁ¿ÏË μÚÂÙ·Ó›· Î·È Ë °·ÏÏ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÁÂÓÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË, ÂÓÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡

Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ, Ë ™Ô˘Ë‰›·, Ë ∂ÛıÔÓ›·, Ë ÃÈÏ‹ Î·È Ë μÚ·˙ÈÏ›· Î‹Ú˘Í·Ó ÙËÓ Ô˘‰ÂÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... Ë μfiÚÂÈ· ∫ÔÚ¤·, Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ΋ڢÍ ¿Î˘Ú· Ù· ı·Ï¿ÛÛÈ· Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ Ì ÙË ¡fiÙÈ· ∫ÔÚ¤·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPIOY 2009

™‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ¢∂£

ŸÏ· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ªÂ Èı·Ófi Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ «Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·» ∞£∏¡∞ 1.

Δ

ËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ‹ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ· ‹ ·‡ÚÈÔ) -fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó- ı’ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ‹ fi¯È ÙË ¯ÒÚ· Û ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜.™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ηıÒ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·Ôηχ„ÂÈ Ù· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘. ÎÏÔÁ¤˜ Ô ™Àƒπ∑∞ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÈÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¿ÚÂÈ 3,5% Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ 39,5% Î·È 40% ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛÙ fiÙÈ ı· Ì·˜ Ô˘Ó ÂÏ¿Ù ˆ˜ ÙÛfiÓÙ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÙ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÈÒÓÈÛ˘ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ MEGA. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Íˆ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ·fi ÙË Û‹„Ë Ù˘ ¡¢” Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

ΔËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛÂ Ô °È·Ó. ª·ÓÒÏ˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ÏÔÈfiÓ, ÂÎÏÔÁ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ ÙÔ˘˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÈÛ¯‡ÂÈ ·Ó ‰ÂÓ Î¿ÓÂȘ Ù›ÔÙ·. ∞Ó Î¿ÓÂȘ ·˘Ùfi Ô˘ Ú¤ÂÈ, ·Ó οÓÂȘ ·˘ÙÔοı·ÚÛË ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·fi ·‡ÚÈÔ ÙÔ Úˆ› ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙË ‚¿ÛË, ÙÔ˘˜ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢, Ë ÏÔÁÈ΋ ϤÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ›˜ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„ÂȘ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÏÂÌ¿˜. ŸÙ·Ó ·˜ ÛÙÔÓ fiÏÂÌÔ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂȘ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ, ηχÙÂÚ· Ó· ÌËÓ ·˜. ¶·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ·˜ Ó· ‰ÒÛÂȘ ÙËÓ Ì¿¯Ë Î·È Ó· ¤ÛÂȘ ¤ÛÙˆ ËÚˆÈο. ∞ÏÏ¿ ÙÔ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂȘ Ù›ÔÙ·, ÙÔ Ó· ÌËÓ ÂȘ Ù›ÔÙ· Î·È Ó· ·˜ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÙÛÈ Â›Ó·È Û·Ó Ó· ı˜ Ó· ÙȘ ¯¿ÛÂȘ”. ™ÙÔ ¶∞™√∫, ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÙȘ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ¤ıÂÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, Û˘ÛÙ‹ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂȉÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ Ô˘ ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ó Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ·˘ÙÔ‰˘-

Ó·Ì›· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÊÔ‡ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘’ fi„ÈÓ Ù˘ Ë πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â¿Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙfiÙ ·ÎfiÌË Î·È Ì 39,7% ÙÔ ¶∞™√∫ ÌÔÚ› Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÒÚ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÙfiÛÔ ÛÙË ¢∂£ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÛÙÔ £ËÛÂ›Ô ÁÈ· Ù· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ı· ıÂÏ‹ÛÂÈ Ó· ‰Â›ÍÂÈ ˆ˜ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ™ÙÔ ∫∫∂, Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫fiÌÌ· ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·. ™ÙÔÓ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, ÂÓÒ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î·È ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶∞™√∫. ◊‰Ë ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙÔÓ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Ô ÔÔ›Ô˜ -fiˆ˜ Î·È Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜- ·¤ÚÚÈ„Â ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙËÓ πÔÎÚ¿ÙÔ˘˜.“∞Ó ÛÙȘ Â-

ΔËÓ È‰È·›ÙÂÚ· ·È¯ÌËÚ‹ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Ù˘ ¡¢ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ ÂÍËÁ› ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ·˘Ù‹, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ˆ˜ ıÂÛÌÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ: “¶·Ú·ÈÙԇ̷È, ∞) °È· Ó· ı˘Ì›Ûˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ Î·È ÔÈ Ï¤ÍÂȘ ¢ı‡ÓË Î·È ·Ú·›ÙËÛË Û ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο Î·È ‰È·ÎÔÌÌ·ÙÈο ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÛοӉ·Ï·, ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Î·È Áοʘ ÙȘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ì ¢ÎÔÏ›· Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ÈÂÚ·Ú¯Èο ηÙÒÙÂÚÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. μ) °È·Ù› ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙËÓ ¤ÓÔ¯Ë ÛȈ‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ” (ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ˘fiıÂÛË Siemens). °) °È·Ù› ‰È·ÊˆÓÒ Ì ÙËÓ Â›ıÂÛË ··Í›ˆÛ˘ Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ϤÓ ·Ï‹ıÂȘ

Ô˘ ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó Î·È „ËÊ›˙Ô˘Ó Î·Ù¿ Û˘Ó›‰ËÛË ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ÂΉÔÙÈ΋ ÂÍÔ˘Û›· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÁfiÓÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ù˙·ÎÈÒÓ Ô˘ Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘˜ ÂÌϤÎÔÓÙ·È Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ”. ¢) °È·Ù› ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÓfiÌˆÓ fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ·Û˘Ï›·˜ Û ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ Ì‹Î·Ó ÛÙË ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ Û ˘Ôı¤ÛÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ”. ∂) °È·Ù› ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·Ôϛ٢ÛË Î·È ÂÓÒ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Î·È Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÎÚËÎÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, ¤¯ÂÈ ·ÔÙ‡¯ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ù˘... ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ‰È¢ڇÓıËÎ·Ó ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠ‰Ú·Ì·ÙÈο Ë ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ·˘Í‹ıËÎÂ Ë ÊÙүȷ, Ë ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹, ÂÓÒ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÚÔÎÏËÙÈο ·ÎfiÌ· Î·È Ì ¯·ÚÈÛÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÓÙ·‚·Ù˙‹‰ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Î·È ·‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô Î. ª·ÓÒÏ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ: “°È’ ·˘ÙÔ‡˜ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·Ú·ÈÙԇ̷È, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ÌÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› Î·È ÂÂȉ‹ ı¤Ïˆ Ó· ÌÔÚÒ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÒ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÎÔ‡ˆ ›Ûˆ ÌÔ˘ ÈÎÚfi¯ÔÏ· Û¯fiÏÈ· Î·È ··ÍȈÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Î¿ÔÙÂ Ô Î·Ù‹ÊÔÚÔ˜ Î·È Ë ··Í›ˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜”.

√ÚΛÛÙËÎÂ Ô ¢ËÌ. ∫Ú·ÓÈ¿˜ √ÚΛÛÙËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) Î·È ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, Ô ÚÒÙÔ˜ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜ Ù˘ ¡¢ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫Ú·ÓÈ¿˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ·Ú·ÈÙËı¤ÓÙÔ˜ °È¿ÓÓË ª·ÓÒÏË.

ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (¯ı˜), ¿ÓÙˆ˜, Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ fiÙÈ “Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” ÂÚÌËÓ‡ıËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ™Â ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ press room, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ó· οÓÂÈ “ηӤӷ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ·”. √ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÂÈÙÂı› ÛÙÔ ¶∞™√∫, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙÔ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘, Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÌÈ· ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Ì ÙÔÓ ıÂÛÌÈο ÂÈÏ‹„ÈÌÔ, ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ, Ó· Â΂ȿÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜”. “ŒÓ·Ó ¶Úfi‰ÚÔ -ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜- Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Î·È ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ¶∞™√∫ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÁÈ· ‰Èο ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο ÔʤÏË”. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÈÛÙ› ÛÙ· ‰‡Ô, ·Ó¿ÌÂÛ· Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿Ï˜ ÙÒÚ· Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ Ë ¡¢ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ì¿¯Ë Ì ηχÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Û’ ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô‰ËÁ› ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ηٿ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ¤¯Ô˘Ó Ù·¯ı› ·ÓÔȯٿ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÓÒ Ó¤Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ì ·È¯Ì¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ªÈ¯¿Ï˘ §È¿˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ï·Ù˙‹˜ Î·È Ô ·Ú·ÈÙËı›˜ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÒÏ˘. √ Î. ª·ÓÒÏ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Á ӈڛ˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÎÈ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ù¿¯ıËΠ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ηٿ ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Î·È Î·Ù·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ fiÛˆÓ ÙȘ ÂÈÛËÁÔ‡ÓÙ·È. “ŸÙ·Ó ·˜ ÁÈ· Ó· ¯¿ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì 5-6 ÌÔÓ¿‰Â˜ Â›Ó·È ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·. ∞˘ÙÔ› Ô˘

∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ

μÔ˘Ï‹: KfiÓÙÚ· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË ∞£∏¡∞, 1.

ºÚ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ‹ ÌË ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË, ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹ Î·È ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¶ÚÔÎfiË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Â› ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. √ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹ Ó· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î.¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ, fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ô˘ ÂÈÛËÁÂ›Ù·È ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, “·ÊÔ‡ fiˆ˜ fiÏ· Ù· ªª∂ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ‚¤‚·ÈÔ, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿ ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . √ Î. ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô ›‰ÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ó· οÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙË μÔ˘Ï‹” . √ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ Â¤ÌÂÈÓ ڈÙÒÓÙ·˜ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‹ fi¯È ı‡Ï·Î·˜ ̤۷ ÛÙË ¡¢ Ô˘ ˙ËÙ› ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙËÓ Î¿ÏË: “√˘‰Â›˜ ÙÔ ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ¿Ì Û ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô‡Ù ÂÛ›˜” . “¶¿ÓÙ· ›ÛÙ¢· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ¶∞-

™√∫ ›Ù ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË, ›Ù ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚ·ÛÙ‹˜ Ù˘ “ÂÈÎÔÓÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” , ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ·ÚÂÓ¤‚Ë Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ ÂÂÙ¤ıË Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶∞™√∫ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ ˆ˜ ·Ôχو˜ ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔÓ

π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ’07 Î·È Û˘Ó¯›ÛıËÎÂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘: “£ÂˆÚ‹Û·Ù ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›·. ŸÌˆ˜ Ô‡ÙÂ Ô Ï·fi˜, Ô‡ÙÂ Ë ¡¢ ı¤ÏÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” . √ Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ‰¤Î· Ì‹Ó˜ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Á.Á. Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒ¤· ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÌÂ

ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û “Â›‰ÂÈÍË ·Û˘Ó¤ÂÈ·˜” ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. “∞fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÂÈı˘Ì› ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô‡Ù ·fi ÙË ¡¢” , Â¤ÌÂÈÓÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È Ë ÂÓÔ¯ÔÔ›ËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞™√∫ ÙˆÓ ÊˆÓÒÓ ·fi ÙÔÓ ·ÓÔÈÎÙfi ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi

‰È¿ÏÔÁÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î·È Ì¤Û· ÛÙË ¡¢. “™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÎÔÓÙfi˜ „·ÏÌfi˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· Î·È ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÂıÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ı· ¿ÚÂÙ ÙȘ Ú¤Ô˘Û˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∞Ó·ÏÔÁÈÛı›Ù ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Û·˜ Î·È ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙ ӷ ηٷÎÚ›ÓÂÙÂ Î·È Ó· ÏÔȉÔÚ›Ù” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

ªfiÓË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¯ı˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘

«¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘» ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙË ˙ËÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· fiÛÔÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞£∏¡∞, 1.

«∏

¯ÒÚ· Â›Ó·È ·Î˘‚¤ÚÓËÙË Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Ë Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ηٿ ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫.°È· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›Â: “ŒÓ·˜ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÏÒ˜ ı· ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÛÔÈ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓ, ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙË ÓÔÌ‹ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜.

∏ Û˘Ó·›ÓÂÛË ‰ÂÓ ¯Ù›˙ÂÙ·È ¿Óˆ Û ¿ÁÚ·Ê· ¯·ÚÙÈ¿ Î·È Û ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ ˙ËÌÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ, › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. “∏ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È fiÛÔ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ. ΔÔ Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜” ÙfiÓÈÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ οÓÂÈ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Â˘ÚˆÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ·ÌÔÈ‚·›· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ı· ›¯Â ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜”. “∏ ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‹ ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·Ú¯ËÁÒÓ. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë ÌÂٷ͇ ‰‡Ô ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· Ì¿¯Ë Ô˘ ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ οı ŒÏÏËÓ· Î·È Ù˘ οı ∂ÏÏËÓ›‰·˜” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛ ÙÔ ¶∞™√∫, ·ÏÏ¿ η٤ÛÙÚÂ„Â Î·È ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯·Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ: ∫‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, ıÂÛÌÔ‡˜, ‰Ô̤˜ Î·È ˘Ô‰Ô̤˜”.∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ›Â, ‰ÂÓ Û‚¿ÛÙËΠÙÔÓ ÔÏ›ÙË, ÙÔÓ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ, ÙÔÓ Ì·ıËÙ‹, ÙÔÓ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË, ÙËÓ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜, ÙÔ Ìfi¯ıÔ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÙÔ˘ Ù·Ì›·, ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ‰¿ÛË, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

∏ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÒÙË ÛÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ·” Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ¡¢ Â›Ó·È ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓË Û ÌÈ· ·ÓÙ›ÏË„Ë ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÛÙ· ÌÈÎÚÔÎÔÌÌ·ÙÈο Ù˘ ·‰È¤ÍÔ‰·. ∞Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ˘‡ı˘ÓÔ Î·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌÔ Û¯¤‰ÈÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ “·ÓÂÚÌ¿ÙÈÛÙË Û˘ÚÚ·-

Ê‹ ÂÏ·ÙÂÈ·ÎÒÓ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ¡¢”. “¢ÂÓ ı· ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì οı ··Ú·›ÙËÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È Û˘Óı‹Î˜ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‚›Ô Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ›Â. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙËÓ ¢∂£ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÍfiÚÌËÛË ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÛÙË ¢∂£ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó¿Ù·Í˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. “™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÙÔ ¶∞™√∫ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Âӈ̤ÓÔ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Î·È Ì ·fiÏ˘ÙË Â›ÁÓˆÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ Ï·fi Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ” η٤ÏËÍÂ.

ÁËÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË fiÚÈÛ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜: °È¿ÓÓË ƒ·ÁÎÔ‡ÛË, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ̤ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ̤ÏÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤·, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ∫√ º›ÏÈÔ ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ μÔ˘Ï‹˜ ¡›ÎÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎË, ÁÂÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ƒÂÁÁ›Ó· μ¿ÚÙ˙ÂÏË, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∫√.

∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ

√ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‹-

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÎÙ›ÌËÛË ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁÔ‡ › fiÙÈ “ÔÈ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ˜, ·ÏÏ¿ Ë Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜”. ∫ÏËı›˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Â› ÙÔ˘ “ÛÂÓ·Ú›Ô˘” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË” Ô Î.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “ÛÂ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ, fï˜ ÂÁÒ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ οÔÈÔÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÔÏfiÁÔ Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ 6 Ì‹Ó˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·”. “Œ¯Ô˘Ì ÂÈ Ôχ ηı·Ú¿ fiÙÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏÂÁ› ·fi μÔ˘Ï‹ Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚˆÙËı›˜ ÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ηϤÛÂÈ Û ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙÒÚ· Î·È ÚÔÛÊ˘Á‹ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ. ∂ÚˆÙËı›˜ ÙÈ ı· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÎÈÓËı› ¤ÙÛÈ Î·È Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ fiÙÈ ·ÚÓÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Î·È Û‡ÚÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Û ̷ÎÚ¿ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ › fiÙÈ “ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ÒÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË. √È Ôϛ٘ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜, ·˜ ÂÈϤÍÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Û χÙÚˆÛË” ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ μÔ˘Ï‹ Ó· ÂÎϤÍÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ “·Ó Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ıˆÚ› fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÎϤÍÂÈ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Û‡ÌÚ·ÍË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·˜ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹ Î·È ‚‚·›ˆ˜ fiÛÔÈ ı· Û˘ÌÚ¿ÍÔ˘Ó ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi” “™›ÁÔ˘ÚÔÈ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÁÈ· Ù›ÔÙ·, ˙ËÙ¿Ì ÂÎÏÔÁ¤˜, ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ôχ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, ÙˆÓ ÊÚÔÓ›ÌˆÓ Ù· ·È‰È¿..., ÂÙÔÈÌ¿-

˙Ô˘Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ¿ Ì·˜” ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ۯÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÙÔ ¶∞™√∫ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ·Ó Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÂϯÒÛÂÈ ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ¶∞™√∫ Î·È Ì ¿ÏÏ· ÚfiÛˆ· ÂÎÙfi˜ ∫ÈÓ‹Ì·ÙÔ˜, › fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ı¤ÛË ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiÛÔ ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ù˘ ·ÍÈÔÎÚ·Ù›·˜” ÂÓÒ Â› fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÏÏ·˙ οÙÈ ·Ó ¤Î·Ó οÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ÁÈ·Ù› “ı· ‹Ù·Ó Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜” √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÔÚÚ›ÙÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ÂÎÙfi˜ ÂΛӢ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, › fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ù¤ÙÔȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ ·¤ÚÚÈ„Â fiϘ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ Â›ÎÏËÛË Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Û˘ÓÈÛÙ¿ ·fiÂÈÚ· Á·ÓÙ˙ÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Ô Î. °. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ - ÚfiÙ·ÛË ÂÓfi˜ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ “Ë ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Â›Ó·È ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Ì ӈ‹ Ï·˚΋ ÂÓÙÔÏ‹” “¢ÂÓ Û˘˙ËÙÒ ÔÙ¤ ÔÓfiÌ·Ù·, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿” ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó Á›ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ ¶∞™√∫ Ó· ¿Ì Û ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ ÓfiÌÔ ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › “Ù¤ÚÌ· Ù· ·È¯Ó›‰È·, Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì Ì ٷ ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓ· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ì ٷ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ Ó· ÎÈÓËı› Ë ¯ÒÚ·. ÕÚ·, ı· ¿Ì Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È fiÛÔ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ”.

«∂ÎÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË» ÛÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜

∞Ϥη ¶··Ú‹Á·: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜ ∞£∏¡∞, 1.

¢Ú¿ÛË ÔÏÈÙÈ΋, ÂÎÏÔÁÈ΋, ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰‹ÏˆÛÂ Ë °° ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·, ϤÁÔÓÙ·˜: “ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜, ›Ù ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË, ›Ù Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË, ›Ù ÙÔ ª¿ÚÙË, ›Ù ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙË”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ë Î. ¶··Ú‹Á· › fiÙÈ “‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ¿ÂÈ Î·È ÙÂÏ›ˆÛ” . “°È· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ·ÈÊÓȉȷÛÌfi˜, ›Ù ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚË, ›Ù Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË, ›Ù ÙÔ ª¿ÚÙË, ›Ù ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ª¿ÚÙË” ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ¶··Ú‹Á·. “∫¿ı ÎfiÌÌ· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜. °È· ÂÌ¿˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ¤Ó· ‚‹Ì· ›Ûˆ, ÁÈ·Ù› Ë ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· Â›Ó·È ¤Ó·

‚‹Ì· ›Ûˆ, ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û ¤Ó· ‚‹Ì· ÌÚÔÛÙ¿. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ì¿¯Ë ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ fiÏÔ ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞fi ηχÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ̤Ú˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ‰È¤ÍÔ‰Ô, Ô˘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô Ï·-

fi˜” , ›Â Ë Î. ¶··Ú‹Á·. “¢ÂÓ ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈο ÙË ÌÈ· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜, Ù· ÛοӉ·Ï·, ÙÔ μ·ÙÔ·›‰È, ÙÔÓ ª·ÓÒÏË, ÙÔÓ °ÈÒÚÁË, ÙÔÓ ¶¤ÙÚÔ Î·È ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜. ∫Ú›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÍ‹˜: ◊ ı· Û˘Ì‚È‚·ÛÙ›˜ Î·È ı· ˘ÔÙ·¯ı›˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÌÔÓÔˆÏÈ·ÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, ›Ù ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ¡¢, ‹

ÙÔ ¶∞™√∫, ›Ù ϤÁÂÙ·È Á·Ï¿˙È· ‹ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ›Ù ı· ÚÔÛ¯ˆÚ›˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂΛÓÔ, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Û ‰È·Ú΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ٷ ÌÔÓÔÒÏÈ·, ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈΛ˜ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂȘ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÌÈÒÛÂȘ, ‰ÈÂΉÈΛ˜ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ Û˘ÌʤÚÂÈ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Â›Ó·È ÌÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ¯¿ÛÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ù· ÌÔÓÔÒÏÈ·” ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ °° ÙÔ˘ ∫∫∂ ÂͤÊÚ·Û Â›Û˘ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ηٿ fiÛÔÓ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ·, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ˆ˜ ¤ÎÙ·ÎÙ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘. Δ· ̤ÙÚ· “Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÒÚ· Î·È fi¯È fiÙ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¤Í·ÚÛË, ÁÈ·Ù› Ë ¤Í·ÚÛË ÌÔÚ› Ó· ¤ÚıÂÈ Ì¤Û· Û ‰‡Ô ̤Ú˜, Û ٤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜, Û ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Ô‡Ù ÌÔÚÔ‡ÌÂ

Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜” ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ Î. ¶··Ú‹Á· Â¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Û·ıÚfi Î·È ·ÓÂ·ÚΤÛÙ·ÙÔ”, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·Û ÁÈ ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ù˘ Â› Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜

ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Û ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ıˆÚÂ›Ù·È ÂÎ ÙˆÓ ˆÓ ԢΠ¿Ó¢ ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Ì ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPIOY 2009

™Â ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ë ˘fiıÂÛË Î·È ¤Ú¢ӷ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ô ÕÚÂÈÔ˜ ¶¿ÁÔ˜

¡¤· ÙÚÔ‹ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens

∞£∏¡∞, 1.

ŒÎıÂÙÔ˜ Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ - ∂ÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÌËÓ›˜

ªÂ ÙÔÓ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ ∞ıËÓÒÓ πÂÚÒÓ˘ÌÔ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ∞Ú˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·ÊÔÚ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ªÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ı· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ı· ‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ Î·Ïfi ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ¯¿ÚÙË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·¿ÓÙËÛ ·ÚÓËÙÈο, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì” . √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ȉ›ˆ˜ Û ˘·ÏÏËÏÈο ı¤Ì·Ù·, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ ÂÍÂϛ͈˜ ÙˆÓ ÈÂÚ¤ˆÓ Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. √ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ “ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ”.

∞£∏¡∞, 1.

Œ

ÎıÂÙÔ˜ Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ Î. ¡ÈÎ. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË Δ¤ÓÙ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Û‡ÁÎÏËÛË √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÂʤÙË ñ ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” , ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ÂÈı·Ú¯È΋ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓË ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÂÓÒ Ë ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· Ù· “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” Ù˘ Siemens ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË Î·È Ô Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚoÊÔڛ˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ C4I! H ...·Ôηı‹ÏˆÛË ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡- ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens - ‹‰Ë ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ˘˜ Î·È ˆ˜ ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ...·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÏ·‚·›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Ù˘¯fiÓ ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔÓ ÛοӉ·Ïfi Ù˘ Siemens. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi˜ ÂÁηÏ›ٷÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· “·Ú¿‚·ÛË Î·ı‹ÎÔÓÙfi˜” (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔχÌËÓ˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó: ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ó¿ÎÚÈÛ˘ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ıËΠ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÁÓÒÌÔÓ· ÙË Û˘Ó›‰ËÛ‹ ÙÔ˘. ¢È¤Ú·Í ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ “·Ú¿‚·Û˘ ηı‹ÎÔÓÙÔ˜” ·ÚÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ηْ Â·Ó¿ÏË„Ë Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜. ∫·È ·˘Ùfi ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ÂΉÔı› ‰˘Ô ‚Ô˘Ï‡̷ٷ Ô˘ ·Î‡ÚˆÓ·Ó ÙËÓ Â›ÌÔÓË ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ Î·È ‰Èη›ˆÓ·Ó ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ·Ó ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ·ÓÙ›ÁÚ·Ê· ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜.

∫˘ÚÒıËÎÂ Ô ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∏¶∞ ÂÓ fi„ÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ Ù˘ ‚›˙·˜

ÀÂÚ¤‚Ë Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‰È·ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢¯¤ÚÂÈ·˜ ÌË ÂΉ›‰ÔÓÙ·˜ ÂÁη›Úˆ˜ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·Ú·‚¤Ï· Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó Î·È ÔÈ ‰˘Ô ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÏÔÁËıÔ‡Ó. ¢È¤Ú·Í οÔÈÔ ¿ÏÏÔ ·‰›ÎËÌ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙȘ ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ªÈ¯. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘. ™ÙÔ ¤ÓÙ·ÏÌ· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·Ó Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ‚¿Ú˘Ó·Ó ÙÔÓ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2004-2007, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ‰ÈηÛÙ› Î·È Ó· ηٷ‰Èη-

ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ú¿ÍÂȘ ÏËÌÌÂÏËÌÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ - ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ú¿ÍÂȘ Î·È ·Ú·Ï›„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂϤÁ¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ - ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó Ù· ‰˘Ó·Ù¿ ¯·ÚÙÈ¿ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÌË ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È Î·È ÔÈÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÌËÓ‡ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ∏Ï›·˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘ Î·È πˆ¿ÓÓ˘

™Î·Ú¤Ï˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ¤ÂÛÂ Û·Ó ÎÂÚ·˘Ófi˜ ÂÓ ·ÈıÚ›· ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÂÈÛ¢ÛıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ŒÙÛÈ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. πˆ. Δ¤ÓÙ˜ ¤‰ˆÛ ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ Î. º. ª·ÎÚ‹ Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ∂ÊÂÙÒÓ ÒÛÙ ӷ ·Ê·ÈÚÂı› Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi Î·È Ó· ·Ó·ÙÂı› Û ÂʤÙË ·Ó·ÎÚÈÙ‹. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓ ÔÏÏÔ›˜ ÈηÓÔÔÈ› ¤Ó· ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù˘ÒıËΠÂÍ ·Ú¯‹˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ·ÎÚÔ‚·Û›Â˜ ÙÔ˘ Î. ∑·ÁÔÚÈ·ÓÔ‡. ∂ÚÌËÓ‡ÂÙ·È ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ˆ˜ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·ÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Ë ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÓÒ ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› ÂÈΛÌÂÓˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fï˜ fiÙÈ ·Ú¿ ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·Û˘ÚÌfi Ô˘ ˘¤ÛÙË Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ Ú·ÎÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô 4Ô˜ ÂȉÈÎfi˜ ·Ó·ÎÚÈÙ‹˜, Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¿ÊËÛ ӷ ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙÔÓ Î. ∑·ÁÔÚÈ·Ófi, ηıÈÛÙ¿ Úfi‰ËÏÔ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÒÚ· ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ¤Ú¢ӷ˜.

∞£∏¡∞, 1.

æËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ μÔ˘Ï‹ Î·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ¿‰·˜ - ∏¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·, ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÚ·ÙÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Î·È Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ıˆڋÛÂˆÓ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙȘ ∏¶∞ (‚›˙·). ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ „ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË, ÏfiÁˆ ·Û·ÊÂÈÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ùfi. ∏ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ô §∞√™ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÂÁ›ÚÔÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· -ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·¤ÚÚÈ„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ¡. ¢¤Ó‰È·˜.

ªÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙËÓ Î¿ÏË

™Àƒπ∑∞: ∂ȯ›ÚËÛË Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “̤۷ Û ¤Ó· Îϛ̷ Û˘ÓÙÚÔÊÈ΋˜ Î·È ·ÓȉÈÔÙÂÏÔ‡˜ Û˘ÛÙÚ¿Ù¢Û˘, fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, fiÏÔ˜ Ô ™Àƒπ∑∞ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ. ™ÙÚ·ÙÔ‡ÏË, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶° ÙÔ˘ ™À¡, Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “‚¿˙Ô˘Ì ¤Ó· ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·”. “√ ™À¡, Ì ¢ı‡ÓË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¿ÌÂÛ· Â·Ê¤˜ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ÙËÓ ÂÓÂÚÁ‹ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ Ú·Á‰·›Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˆ˜ ‰‡Ó·ÌË ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÌÈ· ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜” η٤ÏËÍÂ Ô Î. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘.

∞£∏¡∞, 1.

¡· ηÙÂ‚Ô‡Ó ÔÈ ÙfiÓÔÈ Î·È Ó· ·Ì‚Ï˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ŸÛÔÈ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÁÈ· Ó· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·˘ÙÔ‰˘Ó·Ì›·, ı· ‰Ô˘Ó fiÙÈ ÙÂÏÈο οÓÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜, ›Â Ô ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÌËÓ ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÎÔ˜ ∞Ï·‚¿ÓÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ ‰Ò, ·fi fiϘ ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ™À¡, ·Ó·Óˆ٤˜, ·ÚÈÛÙÂÚfi Ú‡̷, Û ÌÈ· Ôχ ÁfiÓÈÌË Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, Û ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·”. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™À¡ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·

¢π∞¡√ª∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞™ “ ™∏ª∂π∞ ¶ø§∏™∏™ ∞£∏¡ø¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ 1. ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ (¶§∞Δ∂π∞) 2. ∞£∏¡∞ 3. ∞£∏¡∞ (¢π∫∞™Δ∏ƒπ∞) 4. ∞£∏¡∞ (∫Àæ∂§∏) 5. ∞£∏¡∞ (¶§. ∞ΔΔπ∫∏™) 6. ∞π°∞§∂ø 7. ∞ª¶∂§√∫∏¶√π (∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√™) 8. ∞ƒ°Àƒ√¶√À§∏

√¡√ª∞ ∞§∂Àƒ∞™ ¶∂ƒ. ∫√ƒ∞∫π∞¡πΔ∏™ ¡π∫√™ º√À¡Δ√À§∏™ ∫√¡Δ√¶∞¡√À μ∞™π§π∫∏ °§À∫∞™ ¢. £∞¡∞™∏™ ¡π∫√§∞√™ ¢∏ª∏Δƒπ√À ∫√¡Δ√Àƒ∏™

¢π∂À£À¡™∏ ∏ƒøø¡ ¶√§ÀΔ∂á∂π√À 8 ∞∫∞¢∏ªπ∞™ & ™π¡∞ ∂À∂§¶π¢ø¡ 95 ¶§. ∫Àæ∂§∏™ 1 ™∂¶√§πø¡ 5 π∂ƒ∞ √¢√™ 280 & £∏μø¡ ∫∏ºπ™™π∞ 98 & ∂ƒ. ™Δ∞Àƒ√À ∫À¶ƒ√À 70

¶∂ƒπ√Ã∏

√¡√ª∞

«ŒÓ· ‡ÏÔÁÔ ‰È¿ÛÙËÌ·» Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ

¢π∂À£À¡™∏

∫·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ∞£∏¡∞, 1.

9. °∞§∞Δ™π °∞∫π∞™ π. 10. ∫∞§§π£∂∞ ∫√ƒ∞∫π¢∏™ ∏§π∞™ 11. ¡. ∫√™ª√™ §∂À∫∞¢πΔ∏™ £. 12. ¶∞°∫ƒ∞Δπ ºƒ∞°∫√À 13. ™À¡Δ∞°ª∞ ∞º√π Δ√ÀΔ√À§∏ 14. √ª√¡√π∞ ∞£∏¡∞™ & √ª√¡√π∞™ 15. ¶∂πƒ∞πø™ 1 16. ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√À 7-73

∞°. °§À∫∂ƒπ∞™ 2 ™∞μπΔ∞¡π¢π√À 6 ™À°°ƒ√À 81 Àª∏ΔΔ√À 74 ∂ƒª√À-™À¡Δ∞°ª∞Δ√™

√È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÔÈ ¿‰ÂȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÔ˘Ó “¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·” ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ∞∂π Î·È ÙˆÓ Δ∂π ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ϤÁ¯Ô˘, ·Ú·‰¤¯ÙËÎÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ ™‡ÚÔ˜ Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ Δ∂π, ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ, ¤‚·Ï ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ, fiˆ˜ ›·Ó, ÛÙËÓ Âڋ̈ÛË ΔÌËÌ¿ÙˆÓ Δ∂π Î·È ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ·Ó Ì ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Â¿Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙˆÓ ÎÔÏÂÁ›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. Δ·ÏÈ·‰Ô‡ÚÔ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Î·Ó¤Ó· Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·, ÂÓÒ Â› fiÙÈ fiÔ˘ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û·Ó Ó¤Ô˘˜ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ·ÚÔÙÚ‡ÓÔÓÙ·˜ Ù· ȉڇ̷ٷ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¶ÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔÂÙ›˜

∞fi 16-30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜

ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙ· ∞∂π Î·È Δ∂π ∞£∏¡∞, 1.

È ÂÁÁڷʤ˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ μ’ Î‡ÎÏÔ˘ ÙˆÓ Δ∂∂ Î·È Î·Ùfi¯ˆÓ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ∂¶∞§ (ÔÌ¿‰· ∞) Ô˘ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· Δ∂π ÁÈ· ÙÔ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ 16 ¤ˆ˜ ÙȘ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÔÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Â›Ó·È ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

1. ∞fi 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÛÙ· Δ¯ÓÔÏÔÁÈο ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù· (Δ∂π), ÛÙȘ ∞ÓÒٷ٘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ∞η‰Ë̛˜ Î·È ÛÙËÓ ∞.™.¶∞π.Δ.∂. ∂ȉÈο ÔÈ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ ÛÙÔ μ’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙˆÓ Δ∂π, ·Ó ‰ÂÓ ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÚÔıÂÛÌ›·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2010. ∞Ó fï˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÌÂÙÂÁÁÚ·Ê‹ ı· Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi 16 ̤¯ÚÈ Î·È 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. °È· ÙËÓ ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ‹ ÓƠ̂̈˜ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚfiÛˆÔ, ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ‹ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο: -∞›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹. -Δ›ÙÏÔ ·fiÏ˘Û˘: ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ‹ Ù˘¯›Ô ‹ ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·ÔÊÔ›ÙËÛ˘ ‹ ÓƠ̂̈˜ Î˘ÚˆÌ¤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‹ ʈÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙˆÓ Ù›ÙÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. -À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÏÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔÈ Û ¿ÏÏË Û¯ÔÏ‹ ‹ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

∞£∏¡∞ ,1.

Δ∏¡ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ, Ù· ÔÔ›· ı· ηχ„Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·ÚÂÏıfiÓÙˆÓ ÂÙÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞-∂Δ∞ª, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ £. ∞Ì·Ù˙fiÁÏÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 4.652,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Û ¤ÓÙ ÈÛfiÔÛ˜ ‰fiÛÂȘ, Ë ÚÒÙË ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ı· ηٷ‚ÏËı› ÙÔ 2011. “ªÂ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ηχÙÔ˘Ì ÙÔ 80% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞ Î·È ÈηÓÔÔÈԇ̠¤Ó· ¯ÚfiÓÈÔ ·›ÙËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ·fi ÙÔ 2001, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÔÛfi, Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Ûȷ΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘ π∫∞, ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ º. ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿ ‰‹ÏˆÛÂ: “∏ ¢fi‰ˆÛË Â›ÌÔÓˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Û¯Â‰fiÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÏËڈ̋

-ŒÍÈ (6) ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù‡Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜. -∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, Î·È ÌfiÓÔ fiÛÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ (90% Î·È 10%) Î·È ∂¶∞§ - √Ì¿‰· μ’ (90%) ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó Î·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ÚfiÛ‚·Û˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹, ÔÈ ÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ¿ÏÏÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Ù· ÔÓÔÌ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÛÙÔȯ›· Î·È Ë ·ÎÚÈ‚‹˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Á¤ÓÓËÛ˘. 2. ª¤Û· ÛÙȘ ›‰È˜ ÚÔıÂƯ̂˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ Ì·˙› Ì ٷ Û¯ÂÙÈο ‰ÈηÈÔÏÔ-

ÁËÙÈο Î·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ: ·) √È ·fiÊÔÈÙÔÈ °ÂÓÈÎÔ‡ Ï˘Î›Ԣ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋ ‹ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, º˘ÛÈ΋˜, ÃËÌ›·˜ ‹ μÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÓÂÌËı›, ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÚ›ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·˘ÙÔ›, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó: - μ‚·›ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ º˘ÛÈÎÒÓ ‹ ÃËÌÈÎÒÓ, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜

ŒÓˆÛ˘ μÈÔÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· - μ‚·›ˆÛË Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ΔÌ‹Ì· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· μ’) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› ÛÙË μ·ÏηÓÈ΋ ‹ ÙË ¢ÈÂıÓ‹ √Ï˘ÌÈ¿‰· ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, º˘ÛÈ΋˜ ‹ μÈÔÏÔÁ›·˜. ‚) √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· ∞’) ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ Ù˘¯›Ô˘ μ’ Î‡ÎÏÔ˘ Δ∂∂ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÔ›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÚÈı› ÛÙËÓ √Ï˘ÌÈ¿‰· Ù˘ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÓÂÌËı› ÚÒÙÔ, ‰Â‡ÙÂÚÔ ‹ ÙÚ›ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô (¯Ú˘Ûfi, ·ÚÁ˘Úfi ‹ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ). √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·˘ÙÔ›, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó: -μ‚·›ˆÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÈÛÙËÌfiÓˆÓ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‚Ú¿‚Â˘Û‹ ÙÔ˘˜ ηÈ

ÙÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠ-μ‚·›ˆÛË Ù˘ ¢/ÓÛ˘ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È ¢ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ∂ÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó Â›Ó·È Û˘Ó·Ê¤˜ Ì ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ ∂¶∞§ (√Ì¿‰· ∞’) Î·È ÔÈ Ù˘¯ÈÔ‡¯ÔÈ μ’ Î‡ÎÏÔ˘ ÛÔ˘‰ÒÓ Δ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ΔÌ‹Ì· Δ∂π. 3. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯fiÓÙˆÓ ÛÙȘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜, ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ∞Óı˘Ô˘Ú·ÁÒÓ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜, ÛÙȘ ∞η‰Ë̛˜ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ ηıÒ˜ ÛÙȘ ∞ÓÒÙÂÚ˜ ™¯ÔϤ˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ƒfi‰Ô˘ Î·È ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ∫Ú‹Ù˘ ı· ÔÚÈÛı› Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙȘ ›‰È˜ ÙȘ Û¯ÔϤ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÔÂÈÛ·¯ı¤ÓÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÚÔıÂƯ̂˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȉÈÎfiÙÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· οı ™¯ÔÏ‹˜ ‹ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, ¯¿ÓÔ˘Ó ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜.

¶ÚfiÛÏË„Ë 900 ∂¶√¶ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ∞£∏¡∞, 1.

ΔËÓ ÚfiÛÏË„Ë 900 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ √ÏÈÙÒÓ (∂¶√¶) ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ∞Ì˘Ó·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 200 ∂¶√¶ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ™ÒÌ· ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È 700 ÛÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. ∫·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜/ı›Û˜ ·fi 1-11983 ̤¯ÚÈ 31-12-1991. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ™ÙÚ·ÙÔÏÔÁ›·˜.

¡¤Ô ÛÔ‚·Úfi ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·

¶ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË

ªÂ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Î·Ï˘Êı› ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ π∫∞

·Ï·ÈÒÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ π∫∞, ‡„Ô˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 4,5 ‰ÈÛ. ¢-

ÚÒ, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ηÈÓÔÙƠ̂˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ì ÙÔ ˘fi η-

∞ƒÃπ™∂ ¶π§√Δπ∫∞ Δ√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

¶ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ π∫∞ ∞£∏¡∞ ,1.

•∂∫π¡∏™∂ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÚÒÙ˜

ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔ˘ π∫∞ - ∂Δ∞ª ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÏËÙÈ΋˜ π·ÙÚÈ΋˜ ∂ÓËϛΈÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÛʤÚÂÈ Ï‹Ú˜ ÂÙ‹ÛÈÔ “ÙÛÂÎ ·” ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ 40 ¤ˆ˜ 55 ÂÙÒÓ, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ ‰È·ÁÓˆṲ̂ÓÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÂÎÙ›ÌËÛË ·fi ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜,

Ù¿ıÂÛË Ó/Û ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ì·˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ̤ۈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ: ·fi‰ÔÛË ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË (¿ÚıÚ· 22 Î·È 35 ¡. 2084/92) ÂÙÒÓ 2001 Î·È 2002, ‡„Ô˘˜ 1.140,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÈÏÔÙÈο ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·: ∞ı‹Ó·: 1Ô ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô π∫∞, TªÀ ∫·ÏÏÈı¤·˜, ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ¶ÂÈÚ·È¿˜: ΔªÀ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜, ¢Ú·ÂÙÛÒÓ·˜. £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: ΔªÀ ΔÔ‡Ì·˜, 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ¶¿ÙÚ·: ΔªÀ ¶·ÙÚÒÓ. “™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚÔÏËÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÚÒÈÌË ‰È¿ÁÓˆÛË Èı·ÓÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙÂÚË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ º¿ÓË ¶¿ÏÏË ¶ÂÙÚ·ÏÈ¿.

∞£∏¡∞ ,1.

Δ√‰¤Î·ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÚÔ‡ÛÌ· Ù˘

·Ó¿ÏË„Ë ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ π∫∞∂Δ∞ª ÚÔ˜ ÙÔÓ √∞∂¢, √∂∫ Î·È √∂∂ (¡. 3227/04 ¿ÚıÚÔ 27) ‡„Ô˘˜ 1.466 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ π∫∞-∂Δ∞ª ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ˘Á›·˜ ÂÙÒÓ 2003-2006, ‡„Ô˘˜ 2.046 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿Ó‰Ú· 29 ÂÙÒÓ, °¿ÏÏÔ ˘‹ÎÔÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙË ¯ÒÚ·. √ ·ÛıÂÓ‹˜ ·ÊÔ‡ ÓfiÛËÛ ·fi ÙÔÓ Èfi ÁÚ›˘ ∞ (∏1¡1) ·ÚÔ˘Û›·Û ۇӉÚÔÌÔ ÔÍ›·˜ ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋˜ ‰˘Û¯¤ÚÂÈ·˜ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙË ª∂£ ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔ˜ Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË.

¶ƒ√™º√ƒ∂™ ·fi 40ú


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 10 §·˚Îfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (35Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 14658. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜ √ ·ÚÈıÌfi˜ 14658, ÛÂÈÚ¿ 10Ë, ™Ù¯. ∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 500.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 14658, ÛÂÈÚ¿ 10Ë, ™Ù¯. ∞+μ+°+¢, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 100.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 14658, ÛÂÈÚ¿ 1Ë, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 125.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 14658, ÛÂÈÚ¿ 9Ë, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 125.000,00 ¢ÚÒ. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 7.450,00, 67.550,00 ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 54555 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 70471 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 2555 6598 9382 19253 23631 25350 30528 37415 41632 44781 50088 57456 61702 66464 77216 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 783 4488 4665 11115 12434 16910 20665 26622 28635 32691 34363 36292 39849 47044 52962 56014 60260 64576 69288 72705 74337 79329 ∞fi 350,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 212 1614 3006 3757 5426 6137 7319 7800 8471 10033 10504 11666 13297 14648 15408 16159 17661 18432 20044 21616 22337 23009 24053 24645 24669 26141 27233 27924 29316 29847 31299 32110 33582 35150 35581 36503 37174 38336 38887 39438 40340 41011 42553 43794 45552 46333 47705 48536 49337 50799 51550 52281 53013 54524 54702 55443 56625 57997 58728 59509 61011 62453 63334 63965 65653 67325 67656 68477 70039 70600 70852 71323 72044 73456 74884 76645 77797 78548 79850 79931 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 61. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 58. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 8. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 14000 ¤ˆ˜ 14999, ·fi 54000 ¤ˆ˜ 54999 Î·È ·fi 70000 ¤ˆ˜ 70999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 8 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009.

∂ÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ··ÁˆÁ‹ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ∞£∏¡∞ , 1.

∏ ··ÁˆÁ‹ 41¯ÚÔÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ·fi ÙË £‹‚· ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¤Î·Ó·Ó ¤ÊÔ‰Ô Û ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ §˘Û¿Ó‰ÚÔ˘ ÛÙÔÓ ∞ÁÈÔ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ ··¯ı¤ÓÙ· ÂÓÒ Û˘Ó¤Ï·‚·Ó ‰‡Ô 30¯ÚÔÓÔ˘˜ ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ù˘ ··ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·‹Á·Á·Ó ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÂÓÂÚÁÒÓÙ·˜ ηْ ÂÓÙÔÏ‹Ó ¿ÏÏˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ¯Ú‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ··ÁˆÁ›˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Û·Ó ÙËÏÂʈÓÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ 41¯ÚÔÓÔ˘ ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ÔÛfi Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Û ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. √ 41¯ÚÔÓÔ˜ ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¤ÎıÂÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ··¯ı¤ÓÙ· ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜. ∞fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÙÔ ÎÚËÛʇÁÂÙÔ ÙˆÓ ··ÁˆÁ¤ˆÓ fiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓÂ Ë ¤ÊÔ‰Ô˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¡· ›ÛÂÈ ÁÈ· ‰ÈÂÙ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ηÏÂ›Ù·È Ô °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

∫Ú›ÛÈÌÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ∞£∏¡∞, 1.

Ú›ÛÈÌÔ ·fi ÔÏϤ˜ ·fi„ÂȘ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °.¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÙÔÓ ∂˘Úˆ·›Ô ∂›ÙÚÔÔ Ã.∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ¿Ù˘Ô˘ Ecofin. √ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ›ÛÂÈ ÙȘ μڢͤÏϘ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÈÂÙ‹˜ ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “Û˘ÓÂÙÈÛÙ›” ÛÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ù˘ οو ÙÔ˘ 3%.

øÛÙfiÛÔ ·Ó·Áη›· Î·È ÈηӋ Û˘Óı‹ÎË ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó fiÙÈ Ù· ÏËÊı¤ÓÙ· ̤ÙÚ· Î·È Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Èηӿ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο, ¤ÛÙˆ Î·È Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ - ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ˘ÔÛ¯Âı› ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ∞fi ÙËÓ ¤Î‚·ÛË Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÙÔ fiÛÔ˘˜ Ï·ÁÔ‡˜ - Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÙÚ·¯‹ÏÈ· - ÌÔÚ› Ó· “Ù¿ÍÂÈ” Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ∞Ó Î·È Ô °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ‰Ôı›Û˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Ó “ÌÈÎÚfi ηϿıÈ” Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙË ¢∂£. øÛÙfiÛÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ÙÔ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎfi Îϛ̷ Ó· Ô͇ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Î·È ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ·ÓÔȯٿ, ‰ÂÛ̇ÙËΠ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ÊfiÚÔÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô˘ ·Ó ·‡ÚÈÔ Ô Ã.∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ·Ó·Ê·Ó‰fiÓ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË, Â›Ó·È Ôχ ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ÙËÚ‹ÛÂÈ. ΔÔ Îϛ̷ Ô͇ÓÂÙ·È ‰Â ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ó· ·ÛΛ ϤÔÓ Û ηıËÌÂÚÈÓfi Â›Â‰Ô ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô Î·È Ù· ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚ· ÎÔÈÓˆÓÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Û ·fiÁÓˆÛË. ∫¿ı ̤ڷ ‚Ô˘ÏÈ¿˙Ô˘Ì fiÏÔ Î·È ‚·ı‡ÙÂÚ·, ϤÓÂ. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·Ú¿Ù·ÛË Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›̷ÙÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °.¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ÂÓ Á¤ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯ÂÈÚ›-

∞ÔÚÚÈÙÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘, Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‹‰Ë ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤Ê˘Á Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ·fiÊ·ÛË Î·È ¤ÎÚÈÓ ˆ˜ Â›Ó·È ·Ó·ÚÌfi‰ÈÔ. ¶·Ú¤ÂÌ„Â ‰Â ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ, ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜. √È ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÔÌÔÈfiÙ˘˜ Î·È ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÂÙÈÎfi, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Û ·›ÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶Â‰›Ô˘ ÕÚˆ˜ Î·È ·›ÙËÛË ÂÓÓ¤· ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ. √È ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Î·È ÚfiÛ‚·Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÂÍ ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡Ô ‰ÈηÛÙÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏ˘ıÔ‡Ó

ÛÙËΠϷÓı·Ṳ̂ӷ ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó, ÛÙËÚ›¯ÙËΠ۠˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰Ô͘ Î·È ÂÎÙfi˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÎÚ›ÛË ¤ÏËÙÙÂ Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘ÔÛ¯ÂıÔ‡Ó ·Ó¤ÊÈÎÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ 2010. ∂›Û˘ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·ˆÏ¤ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ˆÊ¤ÏÈÌˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛ›ÔÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ì ÙȘ ·Úfi‚ÏÂÙ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Î·È Ù˘ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ, οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‹Ù·Ó ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ ·fi ÔÙ¤. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÌfiÓË Ï‡ÛË Â›Ó·È Ë ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË Î·È ·Ó˘·ÎÔ‹ ÛÙÔ “ÚÔÎÚÔ‡ÛÙÂÈÔ” - fiˆ˜ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó- ™‡ÌʈÓÔ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Â-

Ó·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡, ÎÔÈÓˆÓÈο ÈÔ ‰›Î·ÈÔ˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë °™∂∂ ÚÔ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ fiÔÈ·˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÌÂٷ͇ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∂›ÙÚÔÔ Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë °™∂∂ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ ÙÚfiÔ ÙËÓ ÚÈ˙È΋ ‰È·ÊˆÓ›· Ù˘ ÛÙËÓ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÛÙË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹ ÛÙËÓ ›‰È· ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ‰È¢ڇÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙȘ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜” . ” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηÌÈ¿ ¢ı‡ÓË ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·, ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ÙËÓ ÎÚ›ÛË Î·È ÙËÓ ‡ÊÂÛË ¤-

¯Ô˘Ó ÂˆÌÈÛı› ‹‰Ë ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚¿ÚË Î·È ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ·. ” Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο, ÂÚÁ·Ûȷο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÛÙ› ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·Ó·ÙÚÔÒÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÚ›Û˘. ” ∞Ó Î¿ÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ∞¡∞Δƒ√¶∏ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·ÛÎÔ‡ÌÂÓË ÔÏÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °™∂∂, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™∞μμ∞Δ√ 5/9/09 Î·È ÒÚ· 18.30 (ÕÁ·ÏÌ· μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘) £∂™/¡π∫∏ (ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ μÂÏ›‰ÂÈÔ). ” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙËÓ ÊÔÚÔÂȉÚÔÌ‹, ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ηÙ‰·Ê›ÛÂȘ, ÙȘ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ ÙˆÓ μ∞∂, ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ, ÙËÓ ÂÎÔ›ËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ¿ÏË ÙÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂£ ÁÈ· ·˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó °ÂÓÈ΋ ∞ÂÚÁ›·, Ô˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜” . ∏ ηχÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ Ù˘ °™∂∂- ∂∫£, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙȘ 18.30, ÛÙÔ ¿Á·ÏÌ· ÙÔ˘ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË, ··Û¯fiÏËÛ ÙË Û‡Û΄Ë, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi„ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈ΋ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙÔ˘.

∂ÏÏ›„ÂÈ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘

∞ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

·fi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. √È ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜ Â¤ÌÂÈÓ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô-

ÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ (ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂÓÓ¤· ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›ˆÓ

∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ) ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “·Ó Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ˘ÏÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘Û›·˜ Î·È ·ÚÌfi‰È· Â›Ó·È Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ ·Ó Ë ÚÔÛ‚ÔÏ‹ Â‹Ïı ·fi ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘È΋˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ڿ͈˜ ÙfiÙÂ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ¯Ú‹Û˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ‹ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ڿ͈˜ ÔfiÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÚÔ˜ ·Î‡ÚˆÛË Â›Ó·È ÙÔ ™Ù∂”. ™Â ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ “Ë ÚÔΛÌÂÓË ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÔÙÂÏ› fi¯È ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘Û›·˜, ·ÏÏ¿ ·Î˘ÚˆÙÈ΋ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ‰È¢ı¤ÙËÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔ ™Ù∂” . ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â Î·È ÙȘ ‰‡Ô ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÂÏÏ›-

„ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜. √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ï‹„˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›¯·Ó Û˘˙ËÙËı› ÛÙË ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Î·È Ù· ̤۷ πÔ˘Ï›Ô˘. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂΉfiıËÎ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ ÂÓ¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔÓÙ·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ·. √È Û˘Ó‹ÁÔÚÔÈ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈ˙·Ó fiÙÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ·¤Ê˘Á·Ó Ó· ·ÔÊ·ÓıÔ‡Ó Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ·fiÊ·ÛË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ηٿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∏ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ‚Ï¿ÙÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

Ÿ¯È οÏ˜ ÙÒÚ· ϤÓ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ¡¢ ™ ÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ۯ‰fiÓ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ ϤÓ ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô˘ ÙÔÔıÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ ÂÔ̤ÓÔ˘ Ì‹Ó·, ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, ÂÓÒ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜ ˙ËÙ› ¤ÎÙ·ÎÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î. £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜, ÂÓÒ Ë ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ˙ËÙ› ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∫·ıÔÏÈ΋ ۯ‰fiÓ Â›Ó·È Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¢ ÛÙËÓ ÚfiıÂÛË ÁÈ· ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ıˆÚÂ›Ù·È Ôχ Èı·Ófi Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ԉ¯ı› ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË-ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô˘ ı· ÙÂı› Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ· ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ (8 Ì.Ì.), Ó· ÛÙËıÔ‡Ó Î¿Ï˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, Èı·Ófiٷٷ ÛÙȘ 11 ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ·˘Ù‹ ·ÓÙȉڿ Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¢, Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ¿ÂÈ Û ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜ ˘¤Ú Ù˘ ÚfiˆÚ˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÈ Î.Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Èԇʷ˜ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÊÏÈ¿˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ηٿ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÈ Î.Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô‡ÚÏ·˜, Û ÌÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤ÎÙ·ÎÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, fiÔ˘, fiˆ˜ ›Â, ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜.

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ ÙÔ˘ “Alpha 9,89” , Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË ‹ ÂȉÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ‚¿ÛË Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ÙÔÓ Î. ™Ô‡ÚÏ·, ÂӉ¯fiÌÂÓË ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡¢ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ·. “Ÿ,ÙÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜” , ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. £·Ó¿ÛË ¡¿ÎÔ˘. “¢ÂÓ Ì·›Óˆ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜. “¶¿ÁÈ· Â›Ì·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÍ¿ÓÙÏËÛ˘ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ÚÔıÂÛÌÈÒÓ. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ·Ó·ÈÚÂ›Ù·È ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, Ô˘ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ˙ˆÙÈο, ÈÂÛÙÈο Î·È Í¤Úˆ ˆ˜ Ô ÎfiÛÌÔ˜ „‹ÊÈÛ ÙË ¡¢ Ì Ï‹ÚË Â›ÁÓˆÛË ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ·, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ï‡ÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜ ı· ‹ıÂÏ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ Î·È fi¯È ‚¤‚·È· ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÔÏÈÙÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. “∂›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙË ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜, fi¯È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÏÏ¿ ̤ۈ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘” , ÚfiÛıÂÛÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ À¤Ú Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙȘ οÏ˜ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fi-

ÂÈ Ì ٛÔÙ· Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· Î·È ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, Ô˘ ÚÔηÏ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. £· ¤ÚÂ ӷ ÙËÚÂ›Ù·È ·˘Ùfi, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ fï˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ¿ÏÏ· ‰Â›¯ÓÂÈ. ΔÔ Û·ÓÈfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ Î·È ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. £· Ú¤ÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ Î·È Ó· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ë Â˘ı‡ÓË Â›Ó·È ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜” .

√È Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ

ıÂÛË Ê˘ÛÈο fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ù· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù¿ÛÛÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (Δ∂¢∫), ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜. “Œ¯ÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÎfiÌË Ë ¡¢ Î·È ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· Á›ÓÔ˘Ó

ÙÒÚ· ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞Ó fï˜ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Ù˘ ¡¢” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢∫ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª‹ÙÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÎϤÁÔÓÙ·È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. ¢ÂÓ ı· Ú¤-

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ Ì ÙËÓ ÚfiˆÚË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙȘ οÏ˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢. “∏ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ÛÙ·ıÂÚfi ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›Ó·È Ï¿ıÔ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·, ·fi ÙËÓ ÂÔ̤ÓË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ó· Û˘˙ËÙ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÎÏÔÁÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. ∏ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ˆÊÂÏ› ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜. “√È ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÁÈ’ ·˘-

Ùfi Î·È Â›Ì·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÁÂÓÓ·›Â˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ̤˜, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ Î. ¶. ª·Ù˙ȿη˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂıÓÈο ·Ó·Áη›Â˜. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ŒÎıÂÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÔ̤˜ ÛÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ, ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÌÚÔÛÙ¿ ÎÈ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜. ΔÔ ¶∞™√∫ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÌÈ· ÛÙ›ڷ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ·ÛÙ¿ıÂÈ·˜. ∏ ¡¢ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ·Ó fï˜ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙË Ì¿¯Ë Î·È ÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋” .

™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ¡¤· πˆÓ›·, πˆÏÎfi˜, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Î·È ªÔ‡ÚÂÛÈ

¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· ∏ ™À¡∂ƒ°∞™π∞ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜ ‹Ù·Ó ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û˘ÛΤ„ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ Î.Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿, μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˘, ∫. §Â‚¤ÓÙË Î·È ¶. ª·‚›‰Ë ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ. ™ÙȘ ›‰È˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ Ù¤ıËÎ·Ó ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰· Î·È ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÏÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ À-

Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ¢‹ÌÔÈ πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÙÔÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi Î·È ÙË ÛÙ›ڈÛË ÙˆÓ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ Û˘ÛΤ„ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ¤ÁÈÓ ۯÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÒÓ ¢‹ÌˆÓ Ì ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ μfiÏÔ˘ Î·È ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜.

Ÿˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËΠۯÂÙÈο, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ¢‹ÌÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È Ú¤ÂÈ Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¯ıÂÛÈÓÒÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Ë ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙȘ Û˘ÛΤ„ÂȘ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ, ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠfiÙÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ¢È·‰ÚÔÌÒÓ ÎÚ›-

ÓÂÙ·È ÛÎfiÈÌÔ Ó· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ πˆÏÎÔ‡, ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞). ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ ¤ÚÁˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î.Î. ¶. ª·‚›‰Ë˜ Î·È μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÂÎÙÂÓÒ˜

Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘, Ë ÔÔ›· ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ.

∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰Ú¿Û˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 12

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™Ù· “Ù˘ÊÏ¿” ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜-ÏËÛÙ¤˜

∞fi ÙÒÛË Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ ∞

fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ Â‹Ïı ÙÂÏÈο Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ ª·Ú›·˜ ™Ù·Ì¿ÙË, Ë ÔÔ›· ‚Ú¤ıËΠÊÈ̤̈ÓË Î·È ‰Â̤ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ Ì ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. ∞˘Ùfi ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÓÂÎÚÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘. ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË Î·È ÌÔÓ·¯È΋ Á˘Ó·›Î· ¤ÂÛ ı‡Ì· ÏËÛÙ›·˜ ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜, ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ, ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì›· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë̤ڷ ÚÈÓ ‚ÚÂı› ÓÂÎÚ‹. ΔÔ Û›ÙÈ Â›¯Â ·Ó·Ûٷوı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ Â›¯·Ó ÊÈÌÒÛÂÈ, Ù˘ ›¯·Ó ‰¤ÛÂÈ Î·È Ù· ¯¤ÚÈ· ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ Û ‚Ô‹ıÂÈ· ‹ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ. ∞fi ÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙËÓ ¿ÊËÛ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ Î·È Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â‹Ïı ϛÁ˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆı›. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À kekatou@e-thessalia.gr

√ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ Î. ÃÚ. ∫Ú·‚·Ú›Ù˘ η٤ÏËÍ ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· ¤ı·Ó ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ Ù· ‰Â̤ӷ Ù˘ ¯¤ÚÈ·. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÂṲ̂ÓË ÌÚÔ‡Ì˘Ù· Î·È Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Ù˘ ÙÚ·Â˙·Ú›·˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘. √È ÏËÛÙ¤˜, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ‹Ù·Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¿ÙÔÌ·, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È Ì ‚›·È˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ Ê›ÌˆÛ·Ó Ì ٷÈÓ›· Î·È Ù˘ ¤‰ÂÛ·Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÁÈ· Ó· „¿ÍÔ˘Ó ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ˘‹Ú¯Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÙ‡ËÌ·, Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÙËÓ ÊÈÌÒÛÔ˘Ó. √ ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜, ÚÔ‹Ïı ·fi ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÏfiÁˆ ÙÒÛ˘ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·›Ì·Ù·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÂÌÊ·Ó‹ ÛËÌ›· ηÎÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. ∏ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙËÓ ¿ÊËÛ·Ó ˙ˆÓÙ·Ó‹ ʇÁÔÓÙ·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ËÏÈÎȈ̤ÓË ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ·fi ÙË ƒˆÛ›‰·, Ë ÔÔ›· Ù˘ ¤ÊÂÚÓ ٷ „ÒÓÈ· ÛÙÔ Û›ÙÈ. ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘

ÛÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ Ô È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙ‹˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ›¯Â Â¤ÏıÂÈ ÚÈÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 16 ÒÚ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 8 ¤ˆ˜ ÙȘ 12 Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ¶Èı·Ófiٷٷ Ë ÏËÛÙ›· Ó· ›¯Â Á›ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË Î·È ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ ‹Ù·Ó ·ÓÔÈÎÙ‹. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ›¯ÓË ·Ú·‚›·Û˘. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ıˆÚ› fiÙÈ ›Ûˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙÔ› ÙÔ˘ ı‡-

Ì·ÙÔ˜ ‹ Ë 86¯ÚÔÓË ‰ÂÓ ÎÏ›‰ˆÓ ÙËÓ fiÚÙ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·ÎfiÌË fiÙÈ ÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰ÚfiÌÔ Î·È ÂÚÈÔ¯‹ ÌÂ Û˘Ó¯‹ ΛÓËÛË. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÂÚ¢ÓÒÓ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ‹Úı ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Ù˘¯fiÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ΔÔ Û›ÙÈ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ·Ó·Î·Ùˆ-

̤ÓÔ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÂÈ fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó Î·È ‹Ú·Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ‹ ÙÈÌ·ÏÊ‹, ‹ ¤Ê˘Á·Ó ¿Ú·ÁÔÈ.

700 ¢ÚÒ Û‡ÓÙ·ÍË ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· -Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ È·ÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ- ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘ ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ŒÙÛÈ Î·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ Àԉȇ-

ı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· ÂÍȯӛ·Û˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋˜ ڿ͈˜. √È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı ÛÙÔȯ›Ô, οı ̷ÚÙ˘Ú›·. ∞fi ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Â›¯·Ó ÎÏËı› Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· Ù˘ 86¯ÚÔÓ˘, Ë ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Ù˘ -ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·- ¤ÌÂÓ ÔÏÔÌfiÓ·¯Ë. ∏ Á˘Ó·›Î· ‰ÂÓ Â›¯Â ·È‰È¿. Œˆ˜ ¯ı˜ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ Ù˘, Ô Á·ÌÚfi˜ Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ ·ÓÈ„Èfi˜ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë 86¯ÚÔÓË Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ›¯Â ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Û ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ηٷı¤ÛÂȘ. ¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈο ¯ÚËÌ·ÙÈο ÔÛ¿, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÙË Û‡ÓÙ·Í‹ Ù˘, Ô˘ ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 700 ÂÚ›Ô˘ ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ë 86¯ÚÔÓË ÂÈ‚›ˆÓ Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ¢ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ Ó· ÛÙÂÚÔ‡ÓÙ·Ó ˘ÏÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ. ŒÎ·ÓÂ Û˘¯Ó¿ „ÒÓÈ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ Ù·Í›. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Á›ÙÔÓ˜, Ë 86¯ÚÔÓË ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÂÍÔ¯ÈÎfi Û›ÙÈ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, fiÔ˘ ÌÂÙ¤‚·ÈÓÂ Û˘¯Ó¿. ™Ù· §Â¯ÒÓÈ· ›¯Â Îˉ¢Ù› Î·È Ô Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ™ˆÙ‹Ú˘, ÛÙÔÓ Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂÙ¤‚·ÈÓ Û ٷÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù·. ∏ ËÏÈÎȈ̤ÓË Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜

ÙÔ Úˆ›, Â›Û˘ ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÂÈÙfiÓˆÓ Ù˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ë 86¯ÚÔÓË ‹Ù·Ó ȉÈfiÚÚ˘ıÌË, ÂÓÒ ‰È¤‰È‰Â fiÙÈ Â›¯Â ÔÏÏ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∞˘Ù‹ Ë Ê‹ÌË ıˆÚÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙË ÏËÛÙ›· Î·È ÙÔ ı¿Ó·Ùfi Ù˘.

∏ “ª·Ú›· Ë ÙÛÈÁÁ¿Ó·...” ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Ì·ÈÓfi‚Á·ÈÓ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÙÔÌ·, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡Û·Ó. ∏ ƒˆÛ›‰· Ô˘ Ù˘ ¤ÊÂÚÓ ٷ „ÒÓÈ· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë Î. ª·Ú›· ÁÓÒÚÈÛ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Ì›· ÙÛÈÁÁ¿Ó·. ∏ ÙÛÈÁÁ¿Ó· ʤÚÂÙ·È Ó· ‹Á·ÈÓ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ Î·È Ó· ÙËÓ ‚ÔËıÔ‡ÛÂ. øÛÙfiÛÔ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË Á˘Ó·›Î· ·˘Ù‹. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·˘Ù‹ ÙË Á˘Ó·›Î· Û ̛· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. Ãı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ (ÛÙ·ıÂÚÔ‡ Î·È ÎÈÓËÙÔ‡) Ù˘ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ó· ˙ËÙËı› Î·È Ë ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘.

™ÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ¶ƒ√™ οı ηÙ‡ı˘ÓÛË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍȯӛ·ÛË Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ 69¯ÚÔÓ˘ ¡›Î˘ ªËÏ›ÓË ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ¿ÙÔÌ· Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙÔ ı‡Ì·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Î·È Á›ÓÂÙ·È Ì ‰È·ÎÚÈÙÈÎfiÙËÙ·. Œˆ˜ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ηٷı¤ÛÂȘ ·fi 30 Î·È ϤÔÓ ¿ÙÔÌ·, οÔÈ· Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi Ì›· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ηٿıÂÛË. ΔËÓ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î· ›¯Â ‚ÚÂÈ Ô ÁÈÔ˜ Ù˘, Ì·¯·Èڈ̤ÓË ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ Ù˘. ŒÊÂÚ 20 Û˘ÓÔÏÈο Ì·¯·ÈÚȤ˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Î·È ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÛÙ‹ıÔ˘˜ Ù˘. ΔÔ ¤ÁÎÏËÌ· ¯ÚÔÓÈο ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËΠ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ 24ˆÚ· ÚÈÓ ‚ÚÂı› ÙÔ ÙÒÌ·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 10 ∞˘-

ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ 12 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ∏ Á˘Ó·›Î· ‚Ú¤ıËΠÓÂÎÚ‹, ÂṲ̂ÓË ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·, ÌÂٷ͇ Ù˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜ Î·È ÙÔ˘ Û·ÏÔÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Û Ï‹ÚË Ù¿ÍË. ∞fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ÁÓˆÛÙfi˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ›¯ÓË ·Ú·‚›·Û˘ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô‡ÙÂ Î·È ›¯ÓË ÏËÛÙ›·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ¿Ï˘ ‹ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı‡Ì· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË. ∫Ù˘‹ıËÎÂ, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ·Ú¯Èο ·fi ÙËÓ Ï¿ÙË Ì οÔÈÔ ·È¯ÌËÚfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı›. ∫·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙ·Ó ÙÔ ı‡Ì· ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ, Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙËÓ ÎÙ‡ËÛ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÈÎÂ›Ô ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· ΤڷÛÂ Î·È ·ÁˆÙfi ÚÈÓ ‚ÚÂÈ ÙÚ·ÁÈÎfi

ı¿Ó·ÙÔ. π‰È·›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ‰›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ÛÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ DNA. øÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂Λ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi fiÏË ÙËÓ ¯ÒÚ· Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ ¤Ó· ¤ÙÔ˜. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Î. ¡ÈÎ. °È·ÓÓ¤ÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË Ù˘ ÂͤٷÛ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “¿ÏÏË ·‹¯ËÛË ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ·Ó¿ÏÔÁË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¿ÏÏË Û Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË” . √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ DNA ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ηχ„Ô˘Ó ÎÂÓ¿ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÙÂÎÌË-

ÚÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂÎÌËÚȈı› Ï‹Úˆ˜. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ ı· ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ‰Ú¿ÛÙË. ∂‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂϤÁ¯Ô˘Ó “Ù· ¿ÏÏÔıÈ” Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·Ó Ì ÙÔ ı‡Ì·. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ηٷı¤ÛÂȘ ·fi Û˘ÁÁÂÓÈο ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÙÔÌ· Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ›¯·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙËÓ ¿Ù˘¯Ë Á˘Ó·›Î·. π‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ¤Ú¢ӷ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÔ˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ ÂÈÎÔÈӈӛ˜ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ٷ ÔÔ›· Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘


ª·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÁÈ· ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜

∫·Ù¿ÚÁËÛ·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘„ËϤ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜

¢

ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 52% ηٿÚÁËÛÂ Ë Δƒ∞π¡√™∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ Ô˘ οÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ηıÒ˜ ÔÈ Î·Ù·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘-πÔ˘Ó›Ô˘ ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ› Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÚÒÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ¶·Ï·ÈÔÊ·ÚÛ¿ÏÔ˘. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. π. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ “Ë Δƒ∞π¡√™∂ ‹Ú ›Ûˆ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Û ̛· ÔÈ ÙÚÂȘ ‚¿Ú‰È˜, Ô‡Ù ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÏÂȉԇ¯ÔÈ, ÌÂÙ¿ Î·È ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Δƒ∞π¡√™∂, ηٷÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙÔÈΤ˜ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›Â˜ Ì ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 13,37% ̤¯ÚÈ 52,90%. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ë ÙÔÈ΋ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· 2571 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ 19.01’ ·fi §¿ÚÈÛ·, Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ, ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 52,90%. ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· 1582 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 12.07’ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 50,62%. ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· 1588 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 14.30’ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 52,06%. ∏ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·

1583 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ 13.12’ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 48,62%. ∏ 1539 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ 10.39’ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 48,13%, ÂÓÒ Ë 1575 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ 08.22’ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 46,47%. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë Δƒ∞π¡√™∂, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ÔÈ

ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ Î·È fi¯È ÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜” . √ Î. ¶Ô˘Ï·Ú¿Î˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÙÈ “Ë Î·Ù·Ì¤ÙÚËÛË ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘, fiˆ˜ .¯. ÛÙÔ μfiÏÔ ‹ ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜, fiˆ˜ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ‹ ÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ” . ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙË Ï›ÛÙ· Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ÏËÚfiÙËÙ˜, Ô˘ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·-

¢ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÙË ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ·fi ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘

∞fi ·Ú¿ÛÈÙ· ¯¿ıËΠÓÂÔÁ¤ÓÓËÙË ÊÒÎÈ· ¢ÂÓ ÚfiÏ·‚ ӷ ¯·Ú› ÙË ˙ˆ‹ ÌÈ· ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙË ÊÒÎÈ·, Ô˘ ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Û ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘. ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ ªÔm, Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÓËÛ›, ÂȉÔÔÈËı¤ÓÙ˜ ·fi ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜, ÂÚÈÛ˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÙÔ Ó·Úfi ʈοÎÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÓ ™Ù·ıÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙË ÊÒÎÈ· ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍÂ Î·È ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ÓÔ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Ô ı¿Ó·Ùfi˜ Ù˘ Â‹Ïı ·fi ·Ú¿ÛÈÙ·, Ô˘ ¤Ï·‚ Èı·Ófiٷٷ ·fi ÙÔ Á¿Ï· Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘. ∏ Ó·ڋ ÊÒÎÈ· ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ŒÍˆ °È·Ïfi˜ Ù˘ ™·ÓÙÔÚ›Ó˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙË 1.30’ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ‹Ù·Ó ıËÏ˘Îfi Î·È ˙‡ÁÈ˙ 25 ÎÈÏ¿ ÂÚ›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘‡ı˘ÓË Ù˘ ªÔm Î. ¢·Ó¿Ë ¶ÚˆÙfi·· “·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Û˘Ó¿ÁÔ˘Ì fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ı¿Ó·ÙÔ ·fi ·Ú¿ÛÈÙ·. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ‰Â›ÍÂÈ Ë ÓÂÎÚÔ„›·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ˘fi-

ÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËı˘ÛÌÔ› Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ “Monachus monachus” , ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘, Ô˘ ‰È·ÚΛ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. Δ· ÌÈÎÚ¿ Ù˘ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ ¤¯Ô˘Ó Ì‹ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 1 ̤ÙÚÔ Î·È ˙˘Á›˙Ô˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 15 - 18 ÎÈÏ¿. ΔÔ ‰¤ÚÌ· ÙÔ˘˜ ηχÙÂÙ·È ·fi Ì·ÎÚ‡ ÙÚ›¯ˆÌ· Ì‹ÎÔ˘˜ 1-1.5 ÂηÙÔÛÙÒÓ, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÛÎÔ‡ÚÔ˘ ηʤ ¤ˆ˜ Ì·‡ÚÔ˘. ™ÙËÓ ÎÔÈÏÈ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ¿ÛÚË ÎËÏ›‰·, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ Û¯‹Ì· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Û οı ÊÒÎÈ· ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. ΔÔ ÙÚ›¯ˆÌ· ·˘Ùfi ·ÓÙÈηı›ÛÙ·Ù·È ÌÂÙ¿ ·fi 6-8 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÎÔÓÙfi ÙÚ›¯ˆÌ· ÙˆÓ ÂÓ‹ÏÈÎˆÓ ˙ÒˆÓ. ∏ Î. ¶ÚˆÙfi·· ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› Ó· ¤¯Ô˘Ì ¿ÏϘ ·ÒÏÂȘ ʤÙÔ˜, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ʈÎÒÓ ÛÙÔ ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ” . °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ì›· ‰ÂηÂÙ›· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶¿ÚÎÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ËıÂÏË̤Ó˘ ı·Ó¿ÙˆÛ˘ ʈÎÒÓ, ÂÓÒ ·-

Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ „·Ú¿‰Â˜ Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û¤‚ÔÓÙ·È ÙȘ ÂÈϤÔÓ ·ÏÈ¢ÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙԯ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÌÂÛÔÁÂȷ΋˜ ÊÒÎÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ È¯ı˘Ô·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Monachus monachus, Â›Ó·È Â›‰Ô˜ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË. ∫‡ÚȘ ·ÂÈϤ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ‰È·ı¤ÛÈÌ˘ ÙÚÔÊ‹˜, ÏfiÁˆ ˘ÂÚ·Ï›Â˘Û˘, Ù˘¯·›· Û‡ÏÏË„Ë Û ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·, ËıÂÏË̤ÓË ı·Ó¿ÙˆÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÙfiˆÓ ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹˜. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë fiÙÈ Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÏËı˘ÛÌfi˜ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜ Monachus monachus ˙ÂÈ Î·È ·Ó··Ú¿ÁÂÙ·È Û ÌÈ· ¯ÒÚ·, fiÔ˘ Ë ·ÏÈ›· Â›Ó·È ËÁ‹ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· Ù· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÓËÛÈ¿ Ù˘, Ë Mom ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙÔÓ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÂÓfi˜ ÙÂÙÚ·ÂÙÔ‡˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ì ÙÔ Îˆ‰ÈÎfi fiÓÔÌ· MOFI (Monk Seal ñ Fisheries) Î·È Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ªÂÛÔÁÂȷ΋ ÊÒÎÈ· Î·È ∞ÏÈ›·: ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û¯¤ÛË ·ÏÏËÏÂ›‰Ú·Û˘ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ı¿Ï·ÛÛ˜” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

ʤÚÂÈ ˆ˜ ‹Ù·Ó Ôχ ¯·ÌËϤ˜, fiˆ˜ Ë ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· 1570 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 05.20’ Î·È ÏËÚfiÙËÙ˜ 15,29%, Ë 1572 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 08.50’ Î·È ÏËÚfiÙËÙ˜ 15,83%, Ë 2575 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi μfiÏÔ 21.28’ Î·È ÏËÚfiÙËÙ˜ 29,71%, Ë 2578 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘

·fi ÙË §¿ÚÈÛ· 22.47’ Î·È ÏËÚfiÙËÙ˜ 25,40% Î·È Ë 2579 Ì ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ 23.47’ Î·È ÏËÚfiÙËÙ˜ 13,37%. ∏ Δƒ∞π¡√™∂ Û ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ (27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘) ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÁÈ· ¤Ó· ‚ÈÒÛÈÌÔ ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ, η٤ÛÙËÛ ·Ó·Áη›· ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ √™∂/∂¢π™À, ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È ÁÚ·Ì̤˜, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙË ˙‹ÙËÛË, Ì ·Ú·›ˆÛË ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ÂÈ‚·ÙÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ‡ÎÓˆÛË ÙˆÓ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ˘„ËÏ‹ ÂÈ‚·ÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¿¸ÏˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È. ŒÙÛÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÈ·ÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1-8-2009” . øÛÙfiÛÔ fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “·Ó Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ˘„ËϤ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜, fiˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ‰ÂÓ ‡ÎÓˆÛ·Ó Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·” . ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙËÓ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›· Ì ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ηٷÚÁ‹ıËÎÂ, ÙËÓ 2571, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 36.000 Î·È ϤÔÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ 1588, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ Û 36.000 . ∂›Û˘ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔηÏ› Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÈÓÙÂÚÛ›Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜-∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ›¯Â ÏËÚfiÙËÙ˜ 74,96% Î·È ∞ı‹Ó·˜-∫·Ï·Ì¿Î·˜ Ì 72,14% Î·È fiÔ˘ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Δƒ∞π¡√™∂ ‹Ù·Ó 56.000 Î·È 53.000 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. √È ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÈÓÙÂÚÛ›Ù˘ ÛÙË ÌÂÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ∫·Ï·Ì¿Î· ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ÌÂÙÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ ÛÙÔ ÈÓÙÂÚÛ›Ù˘ μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, ÛÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ‰Â ∞ı‹Ó·˜-∫·Ï·Ì¿Î·˜, ÌÂÙÂÈ‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÈÓÙÂÚÛ›Ù˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ¶·Ï·ÈÔÊ·ÚÛ¿ÏÔ˘-∫·Ï·Ì¿Î·˜.


ª·ÁÓËÛ›· 14 ¶ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ƒ√™ø¶π∫√ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡

ÀÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ··Û¯ÔÏ‹ıËΠÛÙȘ ‰‡Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2005, ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ·Ù› ıˆÚÂ›Ù·È “ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ÚÔ¯ı¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢√À∫ Û ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Î·È ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ηıÒ˜ Ô ∫Ò‰Èη˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ‰›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰Èη›ˆÌ·. ∏ Ó¤· ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ Î·È Ë Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ›‰È· Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. ∏ ¤ÓÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡ÛÂ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜. ΔËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÁÈ· ÙË ÌË Ù‹ÚËÛË fiÚˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û‡ÛÙËÌ·, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Ù·¯ı› ÂÓ¿ÓÙÈ· Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª‹ÙÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ¤ÁÈÓ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· χÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÂÓÔÔ›ËÛË ı· χÛÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙȘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ó· ˘ÔηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ. ŸÏË Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¤ÁÈÓ Ì ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÂÊ’ fiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·›ÓÂÛË., ›Â Ô Î. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Â›Û˘ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Ô ÊÔÚ¤·˜ ηٷÚÁ›ٷÈ. “¶Ôχ ÛˆÛÙ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ·ÏÏ¿ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì·˙› Ì ÙÔÓ ¢√À∫ , ÁÈ· Ó· ·›ÚÓÂÈ Î·È Ù· Â˘Úˆ·˚ο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.” , ‹Ù·Ó Ë ¿Ô„Ë ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘.

∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ΔÔ ÌÂÙ·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ÎÔÈÓˆÊÂÏ›˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ηٷϿ‚ÂÈ Â›Ù ÎÂÓ¤˜ ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ‹ ı· Û˘ÛÙ·ıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜ ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¢∏¶∂£∂, Ù˘ ™˘ÌʈÓÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 19 ¿ÙÔÌ·. ™Â ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ì ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi Ù˘¯›Ô ÛÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜, ¤Ó·˜ ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜, ¤ÍÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ¤ÍÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ. ∂›Û˘ ‰‡Ô ηı·Ú›ÛÙÚȘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ı¤ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡. ™Â ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎÂ Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È 7 ¿ÙÔÌ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÚ›· ¿ÙÔÌ· ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Û ÚÔÛˆÔ·Á›˜ ı¤ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ÙÚ›· ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ Î·È ¤Ó· ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∞Ó¤ÙÔÈÌÔ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜

∞ӷ·ÎψÛË ...ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ √È ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÈÒÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ

§

›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜, ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È ÚÔÛˆÈÎfi. ™ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÈÒÓ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÒ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â·ÚΛ. ∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ (∂∂∞∞) ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ Î·È Ë Û‡Ì‚·ÛË Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ı· ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¢È·ÏÔÁ‹˜ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰¤Î· ¢ÚÒ, ·Ó¿ ÙfiÓÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÔÚȷ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Û Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÚ›· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÊfiÛÔÓ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ Â›ÙÚÔÔ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· Ù˘ ∂∫¶√Δ∞. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÓÔÈΛ·ÛË ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ, ÂÓÒ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Î. μÔ‡ÏÁ·ÚË ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â˘Ô‰ÒıËÎÂ. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌfiÓÔ ¿ÛÙԯ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ú’ fiÙÈ Â›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÓ Ï¢ÎÒ, ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. √ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Ù· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. “º¤ÙÔ˜ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ ∂∂∞∞ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ϤÔÓ Î·È Ì·˜ ‰È·Ì‹Ó˘Û fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì˯·Ó‹Ì·Ù·. ∞˘Ùfi ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› ÌfiÓÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ô‡Ù ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹. ∞Ó·ıˆڋ۷Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∫¶√Δ∞ Î·È ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·-

¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÁÔÚ¿˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ. ∂¿Ó ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ô¯‹Ì·Ù·, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË Î·È ı· ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ì ٷ ·ÏÈ¿. ∞ÏÏ¿ ÙÒÚ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó Ô¯‹Ì·Ù·. ∂Âȉ‹ fï˜ ̤¯ÚÈ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÓÔÈÎÈ¿ÛÔ˘Ì ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì” , ›Â. ∫·Ù¿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó ÔÈ Î.Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ª‹ÙÚÔ˘, Ì ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Î·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ Î·È ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛·

Û¯¤ÛË Ì fiÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ ·fi ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ·Ó·Î‡ÎψÛË, ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Û ÙÔÌ›˜ Ì ÙÔÓ È‰ÈÒÙË Î. ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ·Ó Ì ٷ ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, Ô˘ ÊÈÏÔͤÓËÛ·Ó ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¿Ô„Ë Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ È‰ÈÒÙË, ·ÏÏ¿ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ Ó· ÙÔ˘ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· Î·È Ó· Ù· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘.

√ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÁÈ· ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙ· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ·ÊÔ‡ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‰È·„‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û‹ ÙÔ˘˜, › fiÙÈ “¤¯ÂÈ ·ˢ‰‹ÛÂÈ” . √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ È‰ÈÒÙË Î·È ˙‹ÙËÛ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó Î·ıÒ˜ fiˆ˜ ›Â, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·‰ÈÏÒÓÂÙ·È. √ Ã. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â¿Ó Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‹ıÂÏ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ù· ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ·fi ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ È‰ÈÒÙË ı· ¤‚ÚÈÛΠ“ÙÂÚÙ›È” , ·ÏÏ¿ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. “∞Ó Û˘Ó¯È˙fiÙ·Ó Ë Û‡Ì‚·ÛË ºÔÚ¤· ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ì ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∞ӷ·ÎψÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙԇ̠̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÂÓÒ ÙÒÚ· ›̷ÛÙ ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. ΔÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. §‡ÛË ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Ì ‰ÈÂıÓ‹ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‹ ·ÎfiÌË Î·È Ë ÂÓÔÈΛ·ÛË. °È· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ı· ¿ÚÔ˘Ì 9ÌËÓ›Ù˜ ̤ۈ √∞∂¢” , ›Â. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÙfiÛÔ Î·ı·Ú¿” Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ô ÊÔÚ¤·˜ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û fiÏË ÙË ª·ÁÓËÛ›·. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î·È 300 ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·Ù› ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛÙÚ·Ê› ·fi ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ‡˜. £· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó Î¿‰ÔÈ Ì Â›Â‰Ô Î·¿ÎÈ ‹ ·ÌÔÚÙÈÛ¤Ú, Ô˘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ.

∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘

¢¿ÓÂÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË ∫·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ 4,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ °ÎÏ·‚¿ÓË, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ó¤Ô ‰Ë̷گ›Ô-‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ¿ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤Ô˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ô˘Ï¿ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›Ó·È ˘„ËÏfi, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ Ù˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÔÛfi Î·È ·Ô‰ÂÛ̇ÂÈ Î·È ¤ÍÈ ÔÈÎfi‰· Ô˘ ›¯Â ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ. √ Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÛË 17,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÙËÓ ·ÁÔ-

Ú¿ ÙÔ˘ °ÎÏ·‚¿ÓË, ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ÚÈÔ. ∂›Ó·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ ÙËÓ fiÏË Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÙÔ ÛÒÛÔ˘ÌÂ. £· Û˘Ó‰˘¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎÙ›ÚÈÔ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ fiÏË” , ›Â. √ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ú¤ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. “√ ‰‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ó¤Ô˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÂÎÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‚¿ÛÂÈ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ. ∂Âȉ‹ ÙÔ Û˘-

ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤ÓÔ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙÈÌ‹. ¢ÂÓ ·ԉ¯fiÌ·ÛÙ ÙËÓ ·Í›· Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ÔÈ √ÚΈÙÔ› ∂ÎÙÈÌËÙ¤˜. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚË Î·È ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È Ë ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÒÏËÛ˘” , ÛËÌ›ˆÛÂ. √ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡ÂfiÙÂÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ ηıÒ˜ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ıˆÚÂ›Ù·È ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô Î·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ‹Ú ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜ Î. ¶·ÏÈÔ‡Ú·, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· Ìԇ̠۠“ÂÚ›ÂÚÁ˜” ÈÛÙÔڛ˜ Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÚËÙ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ

Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ¡ÂÔÙ¤ÚˆÓ ªÓËÌ›ˆÓ”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ΔËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÔÈ Î.Î. ¶·ÙÛÈ·ÓÙ¿˜ Î·È ¡›ÎÔ˘. √ ‰‹ÌÔ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ı· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ ·Î›ÓËÙÔ ÛÙȘ Ô‰Ô‡˜ Δ˙¿ÓÔ˘ - ΔÛÔÔÙÔ‡ - ¢ÔÓ‰ÔÏ›ÓˆÓ - ™·Ú¿ÙÛË ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ΔÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ·È‰ÈÎfi ÛÙ·ıÌfi, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·ÓÂÁ¤ÚıËÎ·Ó ‹‰Ë ‰‡Ô Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. £· ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ Â›Û˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 198 Ù.Ì. Ô˘ Ë ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Â›Ó·È ·È‰È΋ ¯·Ú¿. √ ‰‹ÌÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ηٷÛ΢¿ÛÙËÎÂ Ë Ï·Ù›· Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚ-

ʈÛ˘ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù›. -28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ - £¤ÌȉԘ Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË - ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÔÈÎfiÂ‰Ô Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 1492 Ù.Ì. Ô˘ Ô ‰‹ÌÔ˜ ‰¤ÛÌ¢Û ÁÈ· ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Î·È ı· ÙÔÓ ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂÈ. - √ÈÎfiÂ‰Ô Ô˘ ÂÚÈÎÏ›ÂÙ·È ·fi ÙȘ Ô‰Ô‡˜ ÛڈÓÔ˜ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ - ∞¯ÈÏϤˆ˜ - ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· “∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ· - √͢ÁfiÓÔ” , ‰›Ï· ÛÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› ˆ˜ “ÃÒÚÔ˜ ∞ıÏËÙÈÎÒÓ ∂ÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ . £· ·Ô‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ› ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ.


ª·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

°È· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ

∞ÁÔÚ¿ ËÁÒÓ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜

ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ¤ÎÙ·Û˘ 17,5 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ∑¿ÁÁ· ÚÔ¯ˆÚ› Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, fiˆ˜ ÔÌfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ˘‰ÚÔÌ¿ÛÙ¢ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË, ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘, Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Ë ÔÛfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙˆÓ ËÁÒÓ ∑¿ÁÁ· ÎÚ›ÓÂÙ·È ÈηӋ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ȉȈÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË. ™ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 17,5 Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì ΢ڛ·Ú¯Ô ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ËÁÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. øÛÙfiÛÔ, ÌÂٷ͇ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÚÔ·ÙÂÈ ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘. ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ÂÏ‹ÊıË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘, ÙÔ Ù›ÌËÌ· ηıÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 30.000 ¢ÚÒ, Ì ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ Â¤ÏıÂÈ ÙÂÏÈο Û˘Ìʈӛ·, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘. “√È ËÁ¤˜ ∑¿ÁÁ· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ “Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ÙȘ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÚÔ·ÙÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ‰È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ÌÂٷ͇ ¢‹ÌÔ˘ Î·È È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂı› ÎÔÈÓ‹ Û˘ÓÈÛٷ̤ÓË, ı· ·Ó·ÁηÛÙԇ̠ӷ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ··ÏÏÔÙÚ›ˆÛ˘” ·Ó¤ÊÂÚÂ

Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηٷÛ΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ΔÛÈοÚÈ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ” , Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. £·Ó. ™‡ÚÔ˘ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÛ˜ ÙÂÙÚ·Âٛ˜ ·ÎfiÌË Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤ÏıÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”.

™ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË ÂÎfiÓËÛ˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙËÓ ·ÓfiÚ˘ÍË ÙˆÓ ˘‰Ú¢ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘. ΔÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈο Ó· ˙ËÙËı› Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ. ŒÓÙ·ÛË Â›Û˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜

·Ó¿ÚÙËÛ˘ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÛËÌ·›·˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, fiÙ·Ó ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËΠ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î. ∞ıËÓ¿˜ ∫·‚·ÏÈÂÚ¿ÙÔ˘, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ “¢È¿Ï·ÛË” . ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. ∂˘ı. ∫Ô˘Ú·‚¤Ï·˜ ˘¤‚·Ï ‰‹ÏˆÛË ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔ›ËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·È Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜.

™ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ŒÓÙ·ÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ™ÎÈ¿-

ıÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·fi„ÂˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‡ÏË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ ÓËÛ› ÌÂÙ¿ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡›Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘ “Ë ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÔ 2013 ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘. ¶ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Â›Ó·È ÔÏÏ¿, Ì ΢ÚÈfiÙÂÚÔ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·ÂÚԉȷ‰ÚfiÌÔ˘. ΔÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙ›, fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi” ‹Ù·Ó Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎ·Ó Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ·ÁÔÚ¿˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÎÙ›ÚÈÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÛÈÌÂÓÙfiÛÙÚˆÛ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

™ÙÔ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ ΔËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÏËÊıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· Û’ fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÛÙÔ ∞ÂÚÈÓfi ÂͤÊÚ·Û ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ºÂÚÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫. ∫·Ó¿ÚË Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ˙ËÙËı› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ∞Ú¯ÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Û ÚÔÛ¯‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜.

¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ˘˜ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÕÓˆ μfiÏÔ, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜, ∫·Ù˯ÒÚÈ

∫ÏÂÈÛÙfi˜ ·fi ¯ı˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∫ÏÂÈÛÙfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜, ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ù˘ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ó· ÚÔηÏ› ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∏ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÙȘ ÒÚ˜ ·fi ÙȘ ÂÓÓ¤· ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·Î·-

ÌÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ, ̤¯ÚÈ 5,5 ÙfiÓˆÓ, ÊÔÚÙËÁÒÓ ÚÔ˜ ÕÓˆ μfiÏÔ, ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Î·È ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂӉȿÌÂÛÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ‚·ÙfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈ˙fiÌÂÓ· ˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· ÛËÌ›· ÙÔ˘, Ì ÙËÓ Â›ÛÙÚˆÛË ¯·ÏÈÎÈÔ‡ ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜. Δ· Û˘ÓÂÚÁ›· ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û ÌÈÎÚ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ì ¯·Ï›ÎÈ ÙˆÓ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÚÔηÏ› ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ÈÂÚ¯ÔÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Î·È ÌË,

ηıÒ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÌË ·ÛÊ·Ï‹˜, ÂÓÒ Èı·Ófi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘ ÊıÔÚÒÓ ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ ÊÔÚÙËÁ¿. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ πˆÏÎÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÌfiÓÔ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ··ÈÙÔ‡Ù·Ó ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÙÚˆÛË ¯·ÏÈÎÈÔ‡ Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘. “¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌfiÓÔ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡ Î. ¶. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜ “¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¯·Ï›ÎÈ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï·ÎÎÔ˘‚ÒÓ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Â›ÛÙÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÌ·Ùfi‰ÚÔÌÔ˘ Û fiÏÔ ÙÔ˘ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ Ì ¯·Ï›ÎÈ, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ˘„ËÏfi. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠·fi

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ¿ÓÙ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ·Ú·Î·ÌÙ‹ÚÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ∑·ÁÔÚ¿˜ ̤ۈ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ·fi ÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ¤ˆ˜ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÚÔ˜ ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 1 ¤ˆ˜ 4/9/2009 Î·È ·fi 7 ¤ˆ˜ Î·È 13/9/2009 Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÒÚ˜ 09.00 ¤ˆ˜ ηÈ

19.00, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ∏ ΛÓËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙfiÓˆÓ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È ÁÈ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ¿Óˆ ÙˆÓ ¤ÓÙ ÙfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ - ΔÛ·Áηڿ‰·˜, ̤ۈ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi Ù˘ ÙÔÔıÂÙ‹Ûˆ˜ Ù˘ ηٷÏÏ‹ÏÔ˘ ÛËÌ¿ÓÛˆ˜ ÌÂÚ›ÌÓË ÙÔ˘ ·ÈÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÊÔÚÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÙËÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·fi ÙÔÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¶√ƒΔ∞ƒπ∞

¶ÚÔ˜ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÔ‡ÚÓÔ˘ μÂϤÙ˙· Δ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿-

ıÂÈ· ·fiÎÙËÛ˘ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÙÔ˘ ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓÔ˘ 50% ÙÔ˘ “ºÔ‡ÚÓÔ˘ μÂϤÙ˙·” ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜, fiÙ·Ó ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. °È¿Ó. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ ‹ÌÈÛ˘ ÙÔ “ºÔ‡ÚÓÔ” Ì ÙȘ ÂÓÓ¤· ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ £ÂfiÊÈÏÔ˘ ÷Ù˙ËÌȯ·‹Ï Î·È ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ¶ÚfiÛÊ·Ù·, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î. μ·Û. ∫ÔÓÙÔÚ›˙Ô˜ η٤ıÂÛ ۯÂÙÈÎfi ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Û ¢ËÌÔÙÈ΋ ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË, Ë ÔÔ›· ı· ÛÙÂÁ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ›Ó·Î˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ‰È¿Û·ÚÙÔÈ Û ‰ËÌÔÙÈο ÎÙ›ÚÈ· ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂΛ ÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜. ∂Í·Ûʷϛ۷Ì ‹‰Ë, ̤ۈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £∏™∂∞™, ÙÔ 50% ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÔÛfi, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ·ÚÁÔ› Ú˘ıÌÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ Î·È Ë ‚¿Ó·˘ÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÂÈÏ‹, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi ÌÓËÌ›Ô, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÔȯÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È Îڛ̷ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ·ÊÂı› ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ Î·È Ó· ηٷÛÙÚ·Ê›. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÌÈ· ÂȯÔÚ‹ÁËÛË 200.000 ¢ÚÒ, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Û¿ÓÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘” .


M·ÁÓËÛ›· 16 ¡¤· ˘fiÁÂÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙÔ ¶ÏÈ·Û›‰È ™Δ∏¡ ηٷÛ΢‹ Ó¤·˜ ÛÙÂÁ·Ó‹˜ ˘-

fiÁÂÈ·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙÔÓ ˘fiÁÂÈÔ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· ÛÙÔ ¶ÏÈ·Û›‰È, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ï‹„˘ ÛÂÈÚ¿˜ ̤ÙÚˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›·, ÂÓË̤ڈÛ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÛÙËÓ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈ‚·Ú˘Óı›۷˜ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ÁÈ· ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô͋ψÛË Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ˘fiÁÂÈ·˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠӤ· ÛÙÂÁ·Ó‹ ˘fiÁÂÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÌË Â·Ó¿Ï˄˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘, ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Ú˘·ÛÌ¤ÓˆÓ Â‰·ÊÒÓ, ÂÓÙfi˜ Ù˘ 9˘ ª™∂¶ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛˆÓ. ∏ ¶ÔÏÂÌÈ΋ ∞ÂÚÔÔÚ›· Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ ÂÛ›˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÛÎfiÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜” . “ŸÏ· Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ̤ÙÚ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË fiÛˆÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÏÂÈÊı› ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Î·È Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› Ë ÂÈ‚·Ú˘Óı›۷ ÂÚÈÔ¯‹” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. °πøƒ°√™ •À¡√™

μ·ÚÈ¿ ÚfiÛÙÈÌ· Û ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ “Δ™√ÀÃΔ∂ƒ∞” ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈ-

Ì· Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 5.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ‰˘Ô ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËηÓ, ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Î·ıÈÂÚˆÌ¤ÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ÌÈÎÙÔ‡ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ. ΔÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ¯ÚËÌ·ÙÈο ÚfiÛÙÈÌ· Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 34.609 ¢ÚÒ, Û 45 ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜, ÏËÁ̤ÓË ∫¿ÚÙ· ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ, Êı·Ṳ́ӷ ÂÏ·ÛÙÈο, ÏËÁ̤ÓË ‚‚·›ˆÛË Ù·¯ÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÏËÁ̤ÓÔ ∫Δ∂√, Ô‰‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÚfiÛıÂÙ· ÊÒÙ· (ÚÔ‚ÔÏ›˜), ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ï·˚ÓÒÓ ÂӉ›ÍˆÓ, ·Ú¿ÓÔÌË ˙‡ÍË ÂÈηı‹ÌÂÓÔ˘, ˘¤Ú‚·ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÊÒÙˆÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÏËÁ̤ÓË ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ˘¤Ú‚·ÚÔ ÊÔÚÙ›Ô, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ™˘ÓÔÏÈο, ÙÔÓ Ì‹Ó· ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 213 Ô¯‹Ì·Ù·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 100 ‹Ù·Ó ÊÔÚÙËÁ¿ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, Ù· 77 ÊÔÚÙËÁ¿ ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È 36 ·ÏÏÔ‰·¿ Ô¯‹Ì·Ù·.

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ

™Ù· ‡„Ë Ë ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜

“∫

fiÎÎÈÓÔ” ¯Ù‡ËÛÂ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Û‡Ó·„˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ¡∞ª, ¢‹ÌˆÓ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ Î·È ∞¡∂ª, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Î·È ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ. °È· “ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛ˘ ÙˆÓ ª¤ÛˆÓ ª·˙È΋˜ ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈ΋ ÚÔ‚ÔÏ‹” , ηÙËÁfiÚËÛ·Ó ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ Î·È ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. °È· “¯·ÌËϤ˜ Ù‹ÛÂȘ” Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· “ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi” ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ ∞ı. ∫ÔÎΛÓË. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

ΔÔ Îϛ̷ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ·fi ÓˆÚ›˜ Î·È ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ Ù˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ı· ÂÈÙ¢¯ıÔ‡Ó Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ÔʤÏË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi” . √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ ∞ı. ∫ÔÎΛÓ˘ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÚÔÛˆÈο ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 100.000 ¢ÚÒ Ô˘ ı· ‰··ÓËı›, ı· ‰Ôı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Û ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ¶ÚÔÛ·ı›Ù ӷ ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÙ ٷ ªª∂ ÁÈ· ÙËÓ ‰È΋ Û·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ‰ÈÎfi Û·˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÚÔ‚ÔÏ‹˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (¡∞™) °. ÷ÚÌ¿Ó˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÎÈÓÂ›Ù·È Û ϿıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË” , ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ó· ‰È·ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘. “ΔË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÙËÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·, ηıÒ˜ ÛÎÔÚ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔӛ̈˜ ηÙËÁÔÚ›” , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ μ·Û. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. Δ· “·›Ì·Ù·” ¿Ó·„·Ó ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∫ˆÓ. ™·ÚÚ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·ÙËÁfiÚËÛ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “ηٷÛ·Ù¿ÏËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ô˘ οÙÈ ¿ÏÏÔ ˘ÔÎÚ‡ÙÔ˘Ó. Œ¯ÂÙ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ Ù· ¢ÚÒ Ì ٷ ¯ÈÏÈ¿ÚÈη. ∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ∫ˆÓ. ™·ÚÚ‹˜.

“¶˘Ú¿” ¶··ÙfiÏÈ· ΔËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ˘Âڷ̇ÓıËÎÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÙ¤ÏÂÈ· Ù˘ ¡∞ª” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Î·È ÂÓÒ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ ›¯Â ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ٷ “˘Ú¿” ÙÔ˘ ηٿ ÙÔ˘ Î. ∫ÔÎΛÓË, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÈÏ¿ ÁÈ· ¯ÂÈÚ·ÁÒÁËÛË ÙˆÓ ªª∂ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ô˘ ¿ÂÈ Û ‚·-

ÊÙ›ÛÈ· Î·È Î·Ï› ÙËÓ Î¿ÌÂÚ· Ó· ÙÔÓ ··ı·Ó·Ù›ÛÂÈ. ∂›Ó·È ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ηχÙÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÏÂÔÙÈÎfi ηÓÈ‚·ÏÈÛÌfi. ∞ȉҘ ∞ÚÁ›ÔÈ. £· Ú¤ÂÈ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡ ηÓÈ‚·ÏÈÛÌÔ‡” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÙ¤ıËΠÛÙÔÓ Î. ™·ÚÚ‹, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¡Ô̷گȷ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “¯·ÌËϤ˜ Ù‹ÛÂȘ Ô˘ ‚‡ıÈÛ·Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· Û ı¤Ì·Ù· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¡ÙÚÔ‹ Û·˜ Î. ™·ÚÚ‹ Ó· ·Ê‹ÓÂÙ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÁÈ· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘. μÚ›ÛÎÂÛÙ ÛÙÔ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. ¢ÂÓ Â›ÛÙ ÂÛ›˜

Î. ™·ÚÚ‹ Ô Î·ıÚ¤Ù˘ ‹ıÔ˘˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Û·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ™·ÚÚ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜ ˘·ÈÓÈÁÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ηıÒ˜ ÙÔ ‹ıÔ˜ ÙÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÙÔÓ ÂÎϤÁÔ˘Ó ÁÈ· ‰˘Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÙÂÙÚ·Âٛ˜ Ì 8.500 „‹ÊÔ˘˜” . √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·¯ı› ™¯¤‰ÈÔ ΔfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô √ÈÎÔÏÔÁÈÎÔ‡ ª¤ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ı· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ΔÂÏÈο, Ë Û‡Ó·„Ë Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·.

¶·Ú·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¡.™. ˙‹ÙËÛ·Ó ·‡ÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘

∂ÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ¯ÚÒÌÈÔ Û ÁÂÒÙÚËÛË Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ™∂ ‰›Ô ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÌÂÙ·ÙÚ¿ËΠÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¡Ô̷گȷÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ë Û˘˙‹ÙËÛË Â› Ù˘ ÂÚÒÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ηٷı¤ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ , ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ ∞ı. ∫ÔÎΛÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙‹ÙËÛ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ. ∏ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ ÁÈ· ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ Î. ∫ÔÎΛÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÚÔÎÏËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ʛ̈Û˘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÚÒÌÈÔ Û ÔÛfiÙËÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ, η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ “¡¤ÔÈ ¢ÚfiÌÔÈ” , Ì ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·. √ ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ °. ªÔ˘Ï¿˜ ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÔϤÌËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜,

˙‹ÙËÛ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙË ¡∞ª Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È fi¯È Ì ÂίÒÚËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ȉȈÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·” . ΔfiÛÔ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¡ÈÎ. ¡Ù›ÙÔÚ·˜, fiÛÔ Î·È Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó ˆ˜ “Ë Ì¤ıÔ‰Ô˜ Ù˘ ÚÔÓ˘ÌÊÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ›, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, Â›Ó·È ·Î›Ó‰˘Ó· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó¯‹˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¡∞ª” . “¢ÂÓ ‹Á·Ì ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿, ·ÏÏ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ∫¿ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘ ı· Ì·˜ ¢ÁÓˆÌÔÓ›” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ “¡¤ˆÓ ¢ÚfïӔ ∞ı. ∫ÔÎΛÓ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÔÈ “··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘” , ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÏfiÁÔ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi. ∞˘Ùfi ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ Î. ∫ÔÎΛÓË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¡.™. °. ª¿ÈÌ· ‰‹ÏˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ·-

ı› Ó· ÊÈÌÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜. ∏ ÂÚÒÙËÛ‹ Ì·˜ ‰ÂÓ ··ÓÙ‹ıËÎÂ. ¢ÂÓ ‰›ÓÂÙ·È ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ì ÏfiÁˆ ÂÌ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ, Ô˘ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌÈÎÚfiʈÓÔ Í¤ÚÂÈ Ó· ÎÏ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜” . ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ª¿ÈÌ·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È ÂÊfiÛÔÓ Ë ·¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ηٷÙÂı› Ó¤· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·” .

∞ηٿÏÏËÏË ÁÂÒÙÚËÛË;

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ηٷÁÁÂÏ›· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·Ú‰Â˘ÙÈ΋˜ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ÚÒÌÈÔ Û ÔÛfiÙËÙ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ, η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ “¡¤ÔÈ ¢ÚfiÌÔÈ”, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›Ԣ, Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜. √È Î.Î. ∫ÔÎΛÓ˘ Î·È ªÔ˘Ï¿˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›Ԣ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Êfi‚Ô ÌfiÏ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·Ú‰Â˘ÙÈ΋ ÁÂÒÙÚËÛË, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ

ÓÂÚfi ÂÚȤ¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘” . ΔÔ ÛÊÚ¿ÁÈÛÌ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÁÂÒÙÚËÛ˘ ˙‹ÙËÛÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ (¡∞™) ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤ÚÂ ‹‰Ë Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ú¤Ì‚ÂÈ” , ÂÓÒ Ô ÓÔ̷گȷÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ μ·Û. ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ Ù¿¯ıËΠηٿ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÔ˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ “Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÂÒÙÚËÛË ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ·fi ‰˘Ô ȉÈÒÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·” . °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÙ·Ûȷο ÁÈ· ‡‰Ú¢ÛË, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ π°ª∂, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ¯ÚˆÌ›Ô˘ ¿Óˆ ·fi Ù· ·ÓÒٷٷ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ· fiÚÈ·. øÛÙfiÛÔ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ó¤ˆÓ ·Ó·Ï‡ÛÂˆÓ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ π°ª∂ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ¯ÚˆÌ›Ô˘. °πøƒ°√™ •À¡√™


ª·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√È ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, ÏËı·›ÓÔ˘Ó fï˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ

™Ù· 200 ¢ÚÒ Ù· ‚·ÛÈο Û¯ÔÏÈο ›‰Ë

ª

¤¯ÚÈ Ù· 200 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿·Í Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Û ۯÔÏÈο ›‰Ë Î·È ‚ÔËı‹Ì·Ù·. √È ÙÈ̤˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·‡ÍËÛË, fï˜ ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·˘Í¿ÓÔ˘Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οı ¯ÚfiÓÔ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÙÛ¿ÓÙ·˜, ηÛÂÙ›Ó·˜, ÛÙ˘Ïfi, ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ Î·È ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ·ÌÂÏËÙ¤·. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ô Î·È ÙÚ›· ·È‰È¿ Ô˘ ÊÔÈÙÔ‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ŸÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ Ô˘ Ì·˙› Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡, fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ¿ÏÈ ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ÁÈ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó, fiÛ· ÙÔ˘˜ ˘ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÙÔ˘ ‰·ÛοÏÔ˘. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 200 ¢ÚÒ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Û¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fi ʤÙÔ˜ Ù· ÍÂÓfiÁψÛÛ· ‚È‚Ï›· ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˆÊÂÏ› ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ ÁÔÓ¤· Ô ÔÔ›Ô˜ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ¤ÚÂ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ Î·È 100 ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ‚È‚ÏÈÔÒÏ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™˘Ú›‚ÂÏ˘, ‹‰Ë ·fi ÙȘ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Ù· ·Ôχو˜ ··Ú·›ÙËÙ·. ªÂÙ¿ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÙ·Ó Î·È ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· Ì ٷ ›‰Ë Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· οı ̿ıËÌ·, ı· Í·Ó¿ÚıÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó, fiÛ· ÂÈϤÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. √È ÙÈ̤˜ ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο

‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù›ÔÙ·. √ ÚfiÏÔ˜ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌ›ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ȉȷ›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ‹ÚˆÂ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÂÒÓ˘Ì˜ ÙÛ¿ÓÙ˜.

ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¶Ô‡ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ; ªÈ· Û¯ÔÏÈ΋ ÙÛ¿ÓÙ· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ·fi 15 ̤¯ÚÈ 45 ¢ÚÒ. 줂·È· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜ Ì Úfi‰Â˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ‚È‚Ï›ˆÓ

Ô˘ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó Î¿ı Ë̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∏ ÙÈÌ‹ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÙÛ·ÓÙÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂٷ͇ 50-70 ¢ÚÒ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë ÔÈ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¤Ó· ÌÔχ‚È ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 0,30 ÏÂÙ¿, ¤Ó· ÛÙ˘Ïfi ·fi 0,30 ÏÂÙ¿ ̤¯ÚÈ 1-1,5 ¢ÚÒ, Ì›· ÁÔÌÔÏ¿ÛÙȯ· 0,60 ÏÂÙ¿, ¤Ó· ·Î¤ÙÔ Ì·Úη‰fiÚˆÓ ‹ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 2,20-3,50 ¢ÚÒ, Ì›· ηÛÂÙ›Ó· ·fi ¤ÓÙ ̤¯ÚÈ Î·È ‰Âη¤ÓÙ ¢ÚÒ, Ì›· ͇ÛÙÚ· 0,60 ÏÂÙ¿, ¤Ó· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì ϛÁ· ʇÏÏ· 0,30-0,40 ÏÂÙ¿, ÂÓÒ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ Ì 100 ʇÏÏ· 1-1,20 ¢ÚÒ, ¤Ó· ıÂÌ·ÙÈÎfi ÙÂÙÚ¿‰ÈÔ ·fi ‰‡Ô ¤ˆ˜ ÂÙ¿ ¢ÚÒ, ¤Ó·˜ ÌÏÔÎ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ¯·ÚÙÔ-

ÁÚ·Ê›·˜ 1,20-1,80 ¢ÚÒ. ™¯ÂÙÈο Ì ٷ Û¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· 20 ¢ÚÒ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ‰›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÊÔÚ¤˜ Û ·Î¤Ù·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· Û¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙˆÓ ª·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜ ηıÒ˜ Ù˘ ÔÚıÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ·Î¤ÙÔ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 37 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ÙÔ Î·ı¤Ó· ›¯·Ó Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· 61 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔÒϘ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Û¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ›‰Ë. √ Î. ™˘Ú›‚ÂÏ˘ ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ô ÁÔÓÈfi˜ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Ô˘ ÊÔÈÙ› ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi, ı· ·Ó¤ÏıÂÈ Á‡Úˆ ÛÙ· 100 ¢ÚÒ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÙÛ¿ÓÙ·˜ Î·È Î·ÛÂÙ›Ó·˜ (ÂÚ›Ô˘ 40 ¢ÚÒ), ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ, ÌÔÏ˘‚ÈÒÓ, ÛÙ˘Ïfi (ÂÚ›Ô˘ 20 ¢ÚÒ) Î·È Ù· Û¯ÔÏÈο ‚ÔËı‹Ì·Ù· ¿ÏÏ· 40 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘. ™ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È §˘Î›Ԣ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÌÔÚ› Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È Ù· 200 ¢ÚÒ, ·Ó Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÙÛ¿ÓÙ·˜ Î·È Î·ÛÂÙ›Ó·˜, ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÂÙÚ·‰›ˆÓ, ÛÙ˘Ïfi, ÌÔÏ˘‚ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ۯÔÏÈÎÒÓ ‚ÔËıËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. °È· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ ı· ··ÈÙËı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 80 ¢ÚÒ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂȉÒÓ Î·È ÙÛ¿ÓÙ·˜ Ì·˙›.

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÂÁÁڷʤ˜ Î·È ·fi ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜

∂ȉÈÎfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi π∂∫ ªÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÁÁڷʤ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ¤ÚÛÈ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ù˘¯·›· ηıÒ˜ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÎÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ Î·È ÂÈÛÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ٷ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¢È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ¢π∂∫, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÎÈ ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË. ∞fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¢π∂∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È ÂÚÈ˙‹ÙËÙÔÈ ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÎfiÌË Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ¿ÛÎËÛ˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 2013

Î·È Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛËÌÂȈı› ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË, Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÚԂϤÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË. √È ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ΔÔ̤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ π∂∫ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ (ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ), μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ (ÁÈ· ·-

ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ °˘ÌÓ·Û›Ô˘), À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ (ÁÈ· ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜ §˘Î›Ԣ) ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: √ Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ··Û¯ÔÏËı› Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ •ÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ Î·È ∂ÈÛÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ Î·È ‰ÔÌ‹˜, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ π‰ÈˆÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·. ªÂ ÙȘ ·ÔÎÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÁÓÒÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÙËÓ ÔÚ-

Á¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È Ù‡Ô˘. √ ·fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Û ÂÈÛÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ºÈÏÔÍÂÓ›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘. ŒÙÛÈ ÔÈ ·fiÊÔÈÙÔÈ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ & ºÈÏÔÍÂÓ›·˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ÎÈ ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜, Ù·ÍȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›·, ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÎÈ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ·ıÏËÙÈο ΤÓÙÚ·, ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·˜, ΤÓÙÚ· ˘Á›·˜ Î·È ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Â-

ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂȉÈ·ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Û˘Ó‰ڛˆÓ, ÂÙ·ÈÚ›˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηıÒ˜ Ë ÂȉÈÎfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ·ÔÙÂÏ› ȉ·ÓÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛ̘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ “Δ¯ÓÈÎfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” Î·È À‡ı˘ÓÔ˜ ÀÔ‰Ô¯‹˜ Î·È ºÈÏÔÍÂÓ›·˜” Â›Ó·È ‰ÈÂÙ‹˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· “μÔËıfi˜ ª·ÁÂÈÚÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘” , ÌÔÓÔÂÙ‹˜. √È ÚÔÂÁÁڷʤ˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÔÈ Â›ÛË̘ ÂÁÁڷʤ˜ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÚÔÂÁÁڷʤ˜ ÎÈ ÂÁÁڷʤ˜, ÌÔÚ›Ù Ӓ ·¢ı‡ÓÂÛÙ ÛÙË °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ π∂∫ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 1 & ÛڈÓÔ˜, ÙËÏ. 2421056446 - 56389, email: info@diek.gr, edu@diek. gr, ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ·fi 9.00 ¤ˆ˜ 13.00 ÎÈ ·fi 18.30 ¤ˆ˜ 21.00 Î·È ÛÙÔ website ÙÔ˘ ¢π∂∫: www.diek.gr.

¡¤· ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË °ÎÔ‡· ¶··ÙfiÏÈ· ™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∂ Î·È ¯ı˜ Ô “fiÏÂÌÔ˜” ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ º. °ÎÔ‡· Î·È ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Î. °ÎÔ‡·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, fiϘ ÔÈ Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ¡Ô̷گȷÎÒÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î.Ï., ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÌË ÓfiÌÈ̘, ·Ú·¤ÌÔÓÙ·È ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÂÈÙÚÔ‹, Ì Úfi‰ÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ ıˆÚ› ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ ˘ÂÚ¿Óˆ ÓfiÌˆÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ Î. °ÎÔ‡·˜ Ì ÚfiÛ¯ËÌ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÚÔÛ·ı› Ó· ¯ÂÈÚ·ÁˆÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ó· ηٷχÛÂÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘. ∫¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Ì ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÁÈ· ·Î‡ÚˆÛË, ¯ˆÚ›˜ Ô‡Ù ̛· ·fi‰ÂÈÍË, Ô‡Ù ÌÈ· ¤ÛÙˆ ¤Ó‰ÂÈÍË, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ·Ó·fi‰ÂÈÎÙ˜ ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜, ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÌË ÓfiÌÈÌË. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ fï˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ ÂÌ·ı‹ Î·È Ú‚·ÓÛÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ¿ÛË ‰ÂÓ Ï‹ÙÙÂÈ ÌfiÓÔ ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›·, ·ÏÏ¿ ·‰È·ÎÚ›Ùˆ˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜;” .

§ÂˆÊÔÚÂ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ì·ıËÙÒÓ ·ÁfiÚ·ÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ ™Δ∏¡ ·ÁÔÚ¿ ψÊÔÚ›Ԣ 24 ı¤ÛÂˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªËÏÂÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ fi¯ËÌ·, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 25.000 ¢ÚÒ Î·È ·ÁÔÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªËÏÂÒÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÌÂÏÒÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, Û˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Í¤ÓˆÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. “™ÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞. ∞Ú¤ı·˜ “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô ψÊÔÚ›·, ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ 50 ı¤ÛÂˆÓ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ 12. £ÂˆÚԇ̠··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÂÓfi˜ ψÊÔÚ›Ԣ 24 Û˘ÓÔÏÈο ı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î˘Ú›ˆ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÔÏÏÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈṲ̂ÓÔ ÏˆÊÔÚ›Ô, ·ÏÏ¿ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ¿ÌÂÛ·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªËÏÂÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 18

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

¡ÔÌ·Ú¯›·: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡·ÓÛË ÛÙË ªËϛӷ

¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·ÎfiÌË ÂÊËÌÂڛ˜ πÔ˘Ï›Ô˘ - ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ú‡·ÓÛ˘ ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªËϛӷ˜, ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ηٷÁÁÂϛ˜ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙȘ 28 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡∞ª, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∫·Ù¿ ÙËÓ Â› ÙfiÔ˘ ·˘ÙÔ„›· ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠÔÚ·Ù‹ Ú‡·ÓÛË Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ Ù˘ ªËϛӷ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Î·È ÙË ı¤ÛË ∞Á›· ª·Ú›Ó·, fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎÙ‹ ÎÔχ̂ËÛ˘. ™ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Ë ‡·ÚÍË ‰‡Ô ·ÁˆÁÒÓ ÔÌ‚Ú›ˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿. ™ÙÔ ÛÙfiÌÈÔ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ›¯ÓË ÚfiÛÊ·Ù˘ ·ÚÔ¯¤Ù¢Û˘ ˘‰¿ÙˆÓ. √È ·ÁˆÁÔ› ‹Ù·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜ ÛÙÂÁÓÔ›. ™‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›Â˜ ηÙÔ›ÎˆÓ Â›¯·Ó ·Ú·ÙËÚËı› ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Ë̤ڷ ÎËÏ›‰Â˜ Ú‡·ÓÛ˘ ηʤ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÔÈ Ôԛ˜ ·fi Ù· ·ÓÔÈÎÙ¿ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ÙÔÓ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi ‚Á‹Î·Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹”. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Ï‹„Ë ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛ›Ô˘ ‡‰·ÙÔ˜ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ Ù˘ ·ÎÙ‹˜ Ù˘ ªËϛӷ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ˘‹ÚÍ ڇ·ÓÛË ·fi ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ ÏÔ›Ô.

ŒÏÂÁ¯Ô˜ Û ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Áηڿ˙ √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. °. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ›‰Ë ¤Ó‰˘Û˘ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡, ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› Û fiÚÔÊÔ. √ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÌÂϤÙË ˙ËÙ¿ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó : ·Ó Â›Ó·È Î·ı·Úfi˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÂÌfi‰È· Ô ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ÛÙÔ˘˜ ÔÚfiÊÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ó Â›Ó·È Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·Ó ÔÈ fiÚÔÊÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ. √ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰È·ÈÛÙˆıÔ‡Ó ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ı· ηٷÙÂı› fiÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ Î. ¢·ÓËÏfiÔ˘ÏÔ.

ŒÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ófi„ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È iaoU, ÂÓÒ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ¤ÁÈÓ·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ ̤¯ÚÈ Î·È 20% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂͤÏÈÍË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ 2.000 ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛÈ i?ia ÂÚ›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ªÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÙÔÈ΋ ¤ÓˆÛË ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÚıÔ‡Ó Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ë ÌÔÚÊ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı›. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ ªÂÚ›‰Ë˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚˆı› ÁÈ· ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹Û·Ì ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ Ô˘ ÏËÚˆı‹Î·Ì ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ÚÈÓ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì ˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ì·˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 10-20%. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÏfiÁˆ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¿ÏÏÔ. ∂›Û˘ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Ô‡Ù ̷˜ ‰fiıËÎ·Ó ·Ó·‰ÚÔÌÈο. ∂›Ó·È ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ÔÔ›· ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Û ÙÔÈÎfi Î·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÔÈÎÙfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ 2.000 ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È fï˜, fiÙ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ı ̋ӷ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. °È· ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 31 ÁÈ·ÙÚÒÓ. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›: Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ·ÈÌ·ÙÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ÁÈ· ·ÎÙÈÓԉȷÁÓˆÛÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ηډÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ¡Â˘ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· √-

Êı·ÏÌÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¶·ıÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÁÈ· ¶·È‰Ô„˘¯È·ÙÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì›· ı¤ÛË ÛÙË ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ÂÙ¿ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ æ˘¯È·ÙÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·. °È· ÙÔ˘˜ ÂȉÈ΢fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙË ªÔÓ¿‰· Δ¯ÓËÙÔ‡ ¡ÂÊÚÔ‡, Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ √ÚıÔ‰ÈÎfi Î·È Ì›· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔ ¶·È‰È·ÙÚÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ∂›Û˘ ·fi Ì›· ı¤ÛË ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜·ıÔÏÔÁ›·˜ ÂÁÎÚ›ıËΠÁÈ· Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘.

∫›ÌÂÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰Âο‰Â˜ ÂÓÒÛÂȘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Î·È Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂȉÂÈÓÒÓÂÙ·È Ú·Á‰·›·. ¶Ôϛ٘ Î·È ÁÈ·ÙÚÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ

‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË, ÂÓÒ Ù· ÌÂÁ·ÏfiÓÔ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ˆ˜ ηÎÔÊÙÈ·Á̤ӷ Û¯¤‰È· Â› ¯¿ÚÙÔ˘. ¶·Ú¿ ÙË ÓÔÌÔıÂÙË̤ÓË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÙÈ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ›¯·Ó ‰ÈÔÚÈÛÙ› 2.000 ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ ∂™À ÔÈ ı¤ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Î·Ó ÚÔÎËÚ˘¯Ù›. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·ÔÙÚÂÙÈο, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂȈı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂÍÔÓÙˆÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ‰Òı Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ! ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› Û’ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙȘ ˘Âڈڛ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi Ì›ÁÌ· ÔÚÁ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÈÛ¯Ú‹ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì ÁÂÏԛ˜ ÚÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ·˘ÙÔ-

ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. √È ∂ÓÒÛÂȘ °È·ÙÚÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ··ÈÙÔ‡Ó: ¡· ÚÔÎËÚ˘¯ÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ 2000 ı¤ÛÂȘ ¡· ·ÔÛ˘Úı› Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ §¤Áη Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¡· ηٷÚÁËı› ÙÔ Ï·ÊfiÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ Û˘Ìʈӛ·. ¡· ÂÎηı·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÊËÌÂڛ˜ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÙÈ̤˜ Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Â·Ú΋ ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·̷ÙÔ˜ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜. ∂¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏËÊı› ¿ÌÂÛ· fiÙÈ ÔÊ›ÏÂÈ Ó’ ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ Î·È ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÁÚ›˘, ÙfiÙ ۇÓÙÔÌ· ı· ‚ÚÂı› ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ·Ó¿ÏÔÁË Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ Î·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ı· ÎÈÓ‰˘Ó¤„Ô˘Ó Ó· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ï‹ÚË ·Ô‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË”.

∞fi ʤÙÔ˜ Û ̷ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘

¢È‰·Ûηϛ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ¢‡Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ʤÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¶·È‰Â›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ı· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÚÔÛˆÈÎfi ∏/À ̤ۈ ÎÔ˘ÔÓÈÔ‡ ·Í›·˜ 450 ¢ÚÒ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÌÔÚʈı› ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. π‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ¶·È‰Â›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó ÎÔ˘fiÓÈ ·Í›·˜ 450 ¢ÚÒ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. √ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ‚È‚Ï›· Û ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ÂÓÒ ÚԂϤÂÈ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË ÏÔ‹ÁËÛË ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô. ∂ÈϤÔÓ ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· 5.000 ‰È·‰Ú·ÛÙÈÎÔ› ›Ó·Î˜ (ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ “Ì·˘ÚÔ›Ó·Î˜” ), ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Ì ÙÔ ÎÔ˘fiÓÈ ÙˆÓ 450 ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ó ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· 450 ¢ÚÒ ÙÔ˘ ÎÔ˘ÔÓÈÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·Í›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤۷ ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· ‰È·-

ÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ 126.000 ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÎÔ˘fiÓÈ·. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ·fi ʤÙÔ˜ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ‰˘Ô ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ÙÔ˘ ˆÚÔÏfiÁÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) °ÂˆÁÚ·Ê›·, 2) πÛÙÔÚ›·, 3) μÈÔÏÔÁ›· / º˘ÛÈΤ˜ ∂ÈÛً̘, 4) ª·ıËÌ·ÙÈο. √ ÂÈÌÔÚÊÔ‡ÌÂÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ‰È‰¿ÛÎÂÈ Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 30% Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, “Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯ÔÏÈο ¤ÙË Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ‰È‰·ÎÙ¤·˜ ‡Ï˘ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·˘ÍËı›, ÂÊfiÛÔÓ ÎÚÈı› ÛÎfiÈÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ‰Ú¿Û˘. ΔÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ, ı· Â›Ó·È ÙÔ „ËÊÈ·Îfi ˘ÏÈÎfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÏÔÁÈÛÌÈÎfi, ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡, ÛÂÓ¿ÚÈ·, Î.Ï.) Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È ı· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÙ·È, fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ı· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ı· Â›Ó·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÂÈϤÔÓ ÙËÓ È-

ÛÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ μ’ ∂È¤‰Ô˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙȘ Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Δ¶∂) ÛÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË. ∂ÏÏ›„ÂÈ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ÁÓÒÛË ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Î·È ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ∏/À. ΔÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ı· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È, ηÙfiÈÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, ·fi ÙÔ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ™¯ÔÏÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ Î·È ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÔÈΛ· ¢È‡ı˘ÓÛË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √ Û¯ÔÏÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ™Ù·¯Ù¤·˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÈÌfiÚʈÛ˘ μ’ ÂÈ¤‰Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÏÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. Δ¤ÙÔÈ· ÂÈÌfiÚʈÛË ¤ÁÈÓ ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÏÏÔ› ηıËÁËÙ¤˜. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛË Â›Ó·È fiÙÈ fiÛÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ ÂÓfi˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ıÂÛË Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ∏/À ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Δ¿Í˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™


M·ÁÓËÛ›· 19

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∂ÓÒ ÛÙË μπ√™ø§ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÔχÛÂȘ

ÕηÚ˜ ÔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· Â·Ó·ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙË ™Δ∞§∫√

‰È¤ÍÔ‰Ô ÚԤ΢„ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÒÙË Â·Ê‹ Ô˘ ›¯Â ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ™Δ∞§∫√ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μπ√™ø§ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÎÈ ·˘ÙÔ› ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜, “ÙÔ Úˆ› Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ˘‹ÚÍ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ™Δ∞§∫√ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ·ÔχıËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ù˘ ™Δ∞§∫√ ‹Ù·Ó ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ˜ Î·È Â¤ÌÂÈÓ fiÙÈ, “ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜” . √ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÌÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÍÂΛÓËÛ·Ó ‰›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜ Î·È ÛÙ¿ÏıËΠÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË” . ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂∫μ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ù Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛ‹ Û·˜, ·Ó·ÎÔÈÓÒÛ·Ù fiÙÈ ı· ÚԂ›Ù Û Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÚÈÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ÔÔÈ·Ó‰‹ÔÙ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì·˙› Û·˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ò˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù˘¯fiÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” . √ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ “ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔ¸¿ÚÍÂÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ÙÂÏÈο Ó· Á›ÓÂÈ ÙȘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜” . ¶¿ÓÙˆ˜ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ∂∫μ ı· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË μπ√™ø§ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó “Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ·fi ÙȘ 12 ̤¯ÚÈ ÙË 1 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷-

Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË μπ√™ø§ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ “ÂΛÓÔ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÒÚ· Â›Ó·È Ó· ÔÚÈÛÙ› Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËı› Ó· Â›Ó·È ·ÚÔ‡Û· Î·È Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ÒÛÙ ÂΛ ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î. ∫·ÏÓÙ˙¿ÎÔ˘, Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂∫μ Ì ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¶. ª·‚›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ù˘ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜” .

°È· ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ-

ÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. Δ· ψÊÔÚ›· Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙÔ ∂∫μ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÛÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ı· ·Ó¤‚Ô˘Ó ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È·‰‹ÏˆÛË Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∂∫μ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Ó· ÊÔÚÙÒÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂͤÏÈÍË. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ·ÓÂÚÁ›· ηÏ¿˙ÂÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ë ·ÚÚÒÛÙÈ· Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ˘Ô··Û¯fiÏËÛ˘ Ï·Û¿ÚÂÙ·È Û·Ó ÙÔ “Ê¿ÚÌ·ÎÔ” Ì ̤ÙÚ· fiˆ˜ ÔÈ ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ, Ë ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ·ÓÂÚÁ›·, ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ

ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÔÈ ÂıÂÏÔ‡ÛȘ ¤ÍÔ‰ÔÈ, Ë Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ Î·È Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÌfiÓÈ̘ Û ÚÔÛˆÚÈÓ¤˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ Ì ıÂÚÈÓfi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ó· ÂÙÛÔÎfi„ÂÈ Ù· μ·Ú¤· Î·È ∞Óı˘ÁÈÂÈÓ¿. º¤ÚÓÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ÌÈÛıˆÙ‹ Âʉڛ· ÛÙÔÓ √™∂ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷÛÙÚ¤„ÂÈ ÙÔ Î›ÓËÌ· ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ‰È¿Ï˘ÛË ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔÓ ÍÂÔ˘Ï‹ÛÂÈ. ¶ÚÔˆı› ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi ‰›Î·ÈÔ ÙËÓ Ô‰ËÁ›· “ªÔÏÎÂÓÛÙ¿ÈÓ” - ºÚ·ÁÎÂÓÛÙ¿ÈÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË...∏ ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·: ¢È·¯ˆÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ˘Á›·˜ ÛÙÔ π∫∞ Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ‚·ıȤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ·-

ÚÔ¯ÒÓ ˘Á›·˜. ¡¤Ô ¯Ù‡ËÌ· ÛÙȘ ·Ó·ËÚÈΤ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ¡¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ¶ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙ˘ Î·È Î·ÎÔÏËڈ̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ¡¤Ô ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÚÔÛÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜... ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ë ÔÌËÚ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È, Ë ÌÔÓÈÌfiÙËÙ· Û ÌÂÁ¿Ï· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ·Ó·ÈÚ›ٷÈ, Ù· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÚËÌ¿˙Ô˘Ó. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· stage ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. Δ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘ ÏfiÁˆ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË Ì 900 ÂÎ. ¢ÚÒ. √È ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·ÔıÚ·Û‡ÓÔÓÙ·È Î·È ÌÏÔοÚÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤ˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ (ΔÚ¿Â˙˜, ∂ƒΔ, Î.¿.) ¶ÚÔˆıÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ªÂÛÔÏ¿‚ËÛ˘ Î·È ¢È·ÈÙËÛ›·˜. ™Ùfi¯Ô˜ Ë Î·ıȤڈÛË ·ÙÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙÂ Ô ¤Ó·˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ Û˘Óı‹Î˜ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ ·ÏÏ¿ ÌÂÙ·ÙÔ›˙ÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰ÂÍÈ¿: ªÈÏ¿ ÁÈ· ÌˉÂÓÈ΋ ·ÓÔ¯‹ ÛÙÔ˘˜ “Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜“ÛÂÎÔ˘Ï¿ÚÂÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÁÈ· ‰È¤ÍÔ‰Ô ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÂÓÓÔ› “·Ó¿Ù˘ÍË ˘ÔÙ·Á̤ÓË ÛÙÔ ÓÂÔÊÈÏÂÏ¢ıÂÚÈÛÌfi” . ∞˘Ù‹ Ë ÚÔÎÏËÙÈ΋ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ËÙÙÔ¿ıÂÈ· ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙËÓ ¶∞™∫∂, Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ¢∞∫∂ ÛÙȘ ËÁÂۛ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈοوÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È Ó· ÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Î·È ·ÓÙÂ›ıÂÛË. ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË ÛÙË ¢∂£ Ó· Â›Ó·È Ë ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜” .

™ÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ μfiÏÔ˘

∞Ú¯›˙ÂÈ ÌÂı·‡ÚÈÔ ÙÔ 35Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂ - √‰ËÁËÙ‹ ∞¡√π°∂π ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ 35Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫¡∂- √‰ËÁËÙ‹, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ Ï·Ù›·˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ (¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘). √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ƒÔÎ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· : “∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘Ó·˘Ï›· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÎÂÙ˜ Ì ı¤Ì· “Ô ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜” , ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Á›ÓÂÈ Î·È ‚È‚ÏÈÔ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ì ı¤Ì·: “√ ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi˜ ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·” . ™ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÌÈÏ›· ·fi ÙÔÓ Î. £. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· Ì Ó·ÓÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ∫·ÙÛÈÌ›¯· Î·È •˘‰Ô‡˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ °ÎÚ¿ÊÈÙ˘ Ì ı¤Ì· “Ÿ¯È Û fiÏ· Ù· Ó·ÚΈÙÈο” , ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Á›-

ÓÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “ÁÈ· Ù· Ó¤· ˙¢Á¿ÚÈ·” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÎÈÓ¿ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙËÓ μÔ˘‚‹ ŸÂÚ·, Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì·: “§·˚΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ë ÌfiÓË ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË” , ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔÓ °È¿ÓÓË ƒ›ÙÛÔ, Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÚÔÎ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·, ÔÌÈÏ›· ·fi ̤ÏÔ˜ Ù˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ˘ Ù˘ ∫¡∂, Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ªfiÛÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ª›˙˘ ΔÔÓ. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·È‰fiÙÔÔ˜, ÂÎı¤ÛÂȘ, ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ô, Ù·‚¤ÚÓ·, Ì·Ú Î·È ÎÔ˘‚·Ó¤˙ÈÎÔ Ì·Ú. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “™Â ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ¯ÒÚ·, Û ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ fiÏÂȘ, ·ÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ Ó·ÓÈ΋˜ ÔÚÌ‹˜ Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ· “™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜ Ë ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ·” . ªÂ ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ 18Ô˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â-

ÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú· Î·È Ì¤Û· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ÔÚ›·˜ Ù˘ ∂™™¢ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ ηٿ ÙÔÓ 20Ô ·ÈÒÓ·, ÛÙËÓ ¿ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÚfiÔ‰Ô, ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ·fi ¿ÓıÚˆÔ. ΔÔ ∫∫∂ Î·È Ë ∫¡∂ ‚¿˙Ô˘Ó ·ÓÔÈÎÙ¿ ÛÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛ˘ Î·È ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ªÂ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÙËÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔÏÂÙ·ÚÈ¿ÙÔ˘, ÙËÓ Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓË ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÂÚÁ·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÒÛÙÂ Ô ·Ú·ÁfiÌÂÓÔ˜ ÏÔ‡ÙÔ˜ Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔ˘Ó. ÕÏψÛÙÂ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÍÂοı·Ú· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡” . £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞ӷ·ÎψÛË ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿ ™Δ∏¡ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ-

ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÌÏ ο‰ÔÈ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, fiˆ˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ, ÌÂÙ¿ÏψÓ, ¯·ÚÙÈÔ‡ Î·È Á˘·ÏÈÔ‡, ÂÓÒ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‹‰Ë ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÌË ÛËÌ›· ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÌÏ ο‰ÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÔÈ ÌÏ ο‰ÔÈ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÙÔ ¶Ô˘Ú› Î·È ÙË ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ο‰Ô˘˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, Ù· ÔÔ›· ı· ‰È·ÓÂÌËıÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÙ˜ Î·È Î·ÙÔ›ÎÔ˘˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË - ΔÛ·Ú¿˙Ë “·fi ÌfiÓÔÈ Ì·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›, ˆÛÙfiÛÔ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ۇ̂·Û˘ Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›·, ı· ÚÔÌËı¢Ùԇ̠ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ Î·È Ì ‰Èο Ì·˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ· ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ì ٷ ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ™‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÏ ο‰Ô˘˜ Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙Ô˘Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ Û ‰Âη¤ÓÙ ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜ ·fi Û‹ÌÂÚ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˙ËÙԇ̠ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·Î‡ÎψÛ˘” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜. Δ· ‰‡Ô ÌÈÎÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚ·, Ù· ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, Ù¤ıËÎ·Ó ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÏfiÁˆ ‚Ï¿‚˘, Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ™ÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ› ‹‰Ë Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰‡Ô ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 20 ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË A˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ÁÈ· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ “ÌÈ· Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ¤¯Ô˘Ó ‰ÈÔÁΈı› Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹ Ù˘. ∑ԇ̠fiÏÔÈ Ì·˜ Ù· ÛËÌ¿‰È· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ Ù˘ ıˆڛ·˜ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÌÔ‡”. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô: “μÈÒÓÔ˘Ì ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “ηÏÔ‡” Î·È ÙÔ˘ “ηÎÔ‡, ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÚfiÏˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ fiÙ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È fiÙ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÔÈ Î˘Ú›·Ú¯Â˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ¢∞∫∂ Î·È ¶∞™∫ ÛÈÒËÛ·Ó Î·È ‰¤¯ÙËÎ·Ó ·Ì·¯ËÙ› ÙËÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ÌˉÂÓÈ΋˜ ·‡ÍËÛ˘ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È ÛȈÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈΛÌÂÓ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ Ù˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¢∞∫∂ Î·È ¶∞™∫ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Î·È ¢ˆÚÂ¿Ó ¶·È‰Â›·˜ ·fi ÙÔ ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È Ù· ∞∂π. ∫·Ù¿ÓÙËÛ·Ó ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜ ۯ‰fiÓ ¿¯ÚËÛÙÔ, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ̤ۈ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˆÚÔÌ›ÛıÈ·˜ Î·È ÛÙ· ÌÔ˘Ïˆ¯Ù¿ ·‡ÍËÛ·Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÙˆÓ ¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ.

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙË ÁÚ›Ë ∏ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¡fiÛÔ˘ Alzheimer Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ Î·È ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ËÌÂÚ›‰· Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 11.00 - 13.30 Ì ı¤Ì· “¶ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÁÚ›˘ ·fi ÙÔ Ó¤Ô Èfi A/H1N1 Û ·ÛıÂÓ›˜ Ì ¿ÓÔÈ·”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÔÌÈÏËÙ¤˜: 1. Dr ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, ¶Ú‡Ù·Ó˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ηıËÁËÙ‹˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜, ¢/ÓÙ˘ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ¶.°.¡.§. “¡¤· ÁÚ›Ë: ∫ÏÈÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο”. 2. Dr ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ΔÛ·ÎÚ‹˜, ηıËÁËÙ‹˜ ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ó‰ËÌ›·˜ °Ú›˘ “∏ ÁÓÒÛË Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÈÔ‡ Ù˘ ÁÚ›˘”. 3. Dr ª¿Á‰· ΔÛÔÏ¿ÎË, ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· π·ÙÚ›Ԣ ÌÓ‹Ì˘ - ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “ÀÁ›·”, “¢Ô̤˜ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· ·ÓÔÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . 5. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °¿ÙÔ˜, ¡Â˘ÚÔÏfiÁÔ˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜, ¢/ÓÙ˘ Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. 6. Dr ºˆÙÂÈÓ‹ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘, °ÂÓÈÎfi˜ π·ÙÚfi˜, π·ÙÚfi˜ Ù˘ ¡Â˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∂ÌÂÈÚ›· ·fi ÙËÓ Âԯȷ΋ ÁÚ›Ë Û ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ¿ÓÔÈ·˜”. 7. §¤Îη-ª·ÚοÙË ∂ϤÓË, ¢ÈÎËÁfiÚÔ˜, “∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘‡ı˘Ó˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ·fi ÙÔÓ ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹”. ∂ÈϤÔÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Alzheimer Î·È ™˘Ó·ÊÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ 5Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË ¡. Alzheimer ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ηٿ ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË Ï‹ÚˆÛ˘ ÎÂÓÒÓ Û ¢ËÌÔÙÈο

ªË‰ÂÓÈÎÔ› ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ

‡Ù ¤Ó·˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ‰ÂÓ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ Ê¿Û˘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Ãı˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∞fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰¿ÛηÏÔÈ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ŒÓÙÔÓÔ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Ô‡Ù ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.492 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ‰ÂÓ ‰ÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÎÂÓ¿ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 70. ™ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ‹ÏÈ˙·Ó ˆ˜ Ì ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ı· ηχÙÔÓÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÎÂÓ¿. ΔÂÏÈο ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ. ª¿ÏÈÛÙ· Î·È ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÂÓ¿ÚÈÔ Â›Ó·È fiÙÈ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. ∂Ô̤ӈ˜, Ò˜ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿; √ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∑›ÎÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ϤÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, “Ó· ÌËÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ΔÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÌÂÙ¿; ¡· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù·, Ó· Û˘ÌÙ‡ÍÔ˘Ì ÙÌ‹Ì·Ù· ٿ͈Ó, Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ì ٷ ÌÔÓÔı¤ÛÈ·; ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ̤¯ÚÈ ÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ÁÈ·Ù› Ë ª·ÁÓËÛ›· ‰ÂÓ ‹ÚÂ Î·Ó¤Ó·Ó ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰¿ÛηÏÔ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ¿ÏÏÔÈ ÓÔÌÔ› Ó· ›¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ó¿ÁΘ”. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ¤ÍÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÓËÈ·ÁˆÁÔ›. Ãı˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó fiϘ ÔÈ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂›Û˘ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÂϤÛÙËΠ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿.

¡¤Â˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ∞fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜

¶·È‰Â›·˜ “ηÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70 - ¢·ÛοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ∞›ÙËÛË-¢‹ÏˆÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ›Ó·Î˜ ̤¯ÚÈ 10-9-2009. √È ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-¢ËÏÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ °Ú·Ê›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ¢/ÓÛÂȘ, °Ú·Ê›· ‹ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË”.

∂ÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ √‡Ù ¤Ó· ¢ÚÒ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÓÂÔ˚‰Ú˘ı¤Ó 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ™¯ÔÏÈÎÒÓ ∫ÙÈÚ›ˆÓ (√™∫) ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Û ıÚ·Ó›·, ηڤÎϘ Î·È ÁÚ·-

Ê›·, ÂÓÒ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ‰È¤ıÂÛ ¤Ó· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ. ™ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› Ô‡ÙÂ Û˘Û΢‹ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘. ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÍÂΛÓËÛÂ Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ¯ı˜ ÁÈ· ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Î·È ı· ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È ÔÈ ¤ÍÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ¤ÚÂ ӷ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ̤¯ÚÈ Ó· ηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÏÂÈÛÙfi. ∫·È ·˘Ùfi ‹Ù·Ó ÙÔ ¤Ó· ·ÚÓËÙÈÎfi Ù˘ fiÏ˘ ˘fiıÂÛ˘. °È·Ù› ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ô‡Ù ¢ÚÒ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ˜ ·Ó¿ÁΘ. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔÛÓ¿Î˘, Ë ‚·ÛÈ΋ ·ÈÙ›· Â›Ó·È Ë ÌË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û¯ÔÏÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. Èڛ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· fï˜ ˘‹ÚÍ ‰˘ÛÎÔÏ›· ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÈÔ ‚·ÛÈÎÒÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÚ·ÊÈ΋˜ ‡-

Ï˘. √ Î. ªÔÛÓ¿Î˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ˘‹ÚÍ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ë ÔÔ›· ‰È¤ıÂÛ ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË, ˘ÏÈο ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÛÙ¿ÏË Ô ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Û ıÚ·Ó›·, ηڤÎϘ, ÁÚ·Ê›· ·fi ÙÔÓ √™∫. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ¯ı˜ ÔÈ Î·ı·Ú›ÛÙÚȘ ηı¿ÚÈ˙·Ó Ù· Â‰Ò Î·È ÌÈ· ‰ÂηÂÙ›· ÂÚ›Ô˘ ıÚ·Ó›· Î·È Î·Ú¤ÎϘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi, ÒÛÙ ӷ Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Û˘Û΢‹ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¯¿ÚË ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙȘ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· Â›Ó·È ·Ó¤ÙÔÈÌÔ Î·È Î·ı·Úfi ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯ı› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ΔÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ·ÓÙÏ› ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙÔ 6Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ÂÚ›Ô˘ 35 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ·fi ʤÙÔ˜ Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∂ȉÈ΋˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ (∂∂∂∂∫).

™ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ¤Ú·Û·Ó ‰Ò‰Âη ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ fiÙ·Ó ¤ÏËÍÂ Ë ıÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ¿‰ÂÈ·

∞ÔχÛÂȘ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °È· ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ “Ì ÙÔ Î·ÏË̤ڷ” Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ Û ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙȘ ıÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜, οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ- μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (√∂μ∂ª) ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∂˘ÛÙ. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “◊‰Ë Û οÔȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÌfiÏȘ ·˘ÙÔ› Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔχıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 10-12 ¿ÙÔÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ‰ÈfiÙÈ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ϤÔÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. √È ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ (ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·, ·ÁÔÚ¿ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ, √∞∂∂, ∂ÊÔڛ˜ Î.Ï..) Î·È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ηχ„Ô˘Ó. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¤ÚÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌË ÏËڈ̋ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ Û οÔȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ʤÚÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· ·˘Ù‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÂÓÒ fiÏË ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· ı¤ÙÂÈ ÚÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÌÈÎÚ¤˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Â›ÙˆÛË Î·È ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË”. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¿ÏψÛÙÂ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ °™∂μ∂∂ Ô˘ ¤ÁÈÓ ̤۷ ÛÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ··Û¯fiÏËÛË Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È Ôχ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πª∂ Ù˘ °™∂μ∂∂ “·Ó Î·È 9 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô, ˆÛÙfiÛÔ Ë ˙‹ÙËÛË ÁÈ’ ·˘Ù¿ ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Î¿Ì„Ë fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ 72% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 81,7% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È fiÏÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ·‰È¿„¢ÛÙÔ ÛËÌ¿‰È Ù˘ ‡ÊÂÛ˘. ∂›Û˘ ÙÔ 84% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÌÂÙ·Ô›ËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ fiÙÈ ÙÔ 47,5% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÂÓÒ ÙÔ 35,4% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ πª∂ Ù˘ °™∂μ∂∂ “ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ 20,1% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È 4,6% Û ·‡ÍËÛË, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ 20,8%

ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 3,2% ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘”. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ Âȉ›ӈÛ˘ “Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ 69,6% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ·ıÂÚfi, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi ·ÓÂÚ¯fiÙ·Ó Û 78,5% (ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·fi ¤ÍÈ ¿ÙÔÌ· Î·È ¿Óˆ)” . ∏ °™∂μ∂∂ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ·˘Ù‹ ÙË ‰˘ÛÔ›ˆÓË ÚÔÔÙÈ΋ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ·ÓÙÈΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó¤Ô˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ 7 ÛÙȘ 10 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÌfiÓÔ Ì›· ÛÙȘ ÔÎÙÒ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚ› ˆ˜ ·ÓÙÈΛÓËÙÚÔ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡. √ √™∂¢ ˆ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Û‡˙¢Í˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ Î·È ˙‹ÙËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ÓÔ˜, ·ÊÔ‡ ÌfiÓÔ ÙÔ 12% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ·Ó·˙‹ÙËÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∞·Ú·›ÙËÙË Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÚfiÔ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Î·È ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ÛÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ï‹„˘ ·ÔÊ¿ÛˆӔ. £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™


∂›ÛËÌË ÚÒÙË ÁÈ· ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È “£Ú‡ÏÔ” ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ

¶∂ª¶Δ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ÛÂÏ. 26

∂£¡π∫∏ √ª∞¢∞

∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘: ¶¿Ì ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÛÂÏ. 28

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 7 ª.ª. ™Δ√ ∂∞∫ Δ√¡ ∞ ƒ∏ ™∂ ºπ§π∫√ ¶∞πáπ¢π

ªÂÙÚ¿ÂÈ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ¶·Û¯¿Ï˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜: √ ÚÒÙÔ˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÂÏ. 25

ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÛËÌ·ÓÙÈο Û fiϘ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ϤÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÛÙÔ μfiÏÔ. ™ÙȘ 11 ̤Ú˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÚÂÌȤڷ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰‡Ô ‰˘Ó·Ù¿ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ÕÚË Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ı· ÌÂÙÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ÂÓÒ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È. √ ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Ù¯ÓÈÎfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ı· ‰ÒÛÂÈ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∂›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ Î·È ∫‡‰ˆÓ ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ (ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·) Î·È ı· ÚÔÊ˘Ï·¯ı› ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È.∂ÎÙfi˜ ·ÚfiÔÙÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ì ÙÔ˘˜ ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ∫ÔÙ›ÙÛ·, ∑·Ú·‰Ô‡Î·, ∞Ú‚·Ó›ÙË, ™ˆÙ‹Ú¯Ô, ÕÏ‚·ÚÂ˙ (ªÔ˘ÏÔ‡Ù),ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜, ∫·Ì¿ÓÙ·Ë Î·È ∫ÔÓÙ¤ˆÓ.

ªÂ 21 ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÕÚ˘

ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ÛÂÏ. 22

ªÂ 21 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ı· ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Ô ÕÚ˘ ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ πÔÌ¿Ú ª·˙›ÓÈÔ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÙÔ˘˜ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ¶ÈÔ‚Â˙¿Ó, ¶¤ÛÎÔ‚ÈÙ˜, ƒÔÓ¿ÏÓÙÔ, ºÏ¿‚ÈÔ, ∫Ô˘ÏÔ˘¯¤ÚË, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ¡Ù¤ÈÏÈ, ºÂÚÓ¿ÓÙÂ˙, °ÎÚ·ÛÈ¿Ó, ¡¤ÙÔ, ƒfi‚·, ∫¿Ï‚Ô, ∫fiÎÂ, §·ÌÚÈ¿ÎÔ, ∫¿ÌÔÚ·, √ÈÎÔÓÔÌfiÔ˘ÏÔ, °Ú·ÈÎfi, ÷‚›ÙÔ, ¶Ú›ÙÙ·, ∞Ú·‚›‰Ë˜, ¶›ÙÔ˘ °Î·ÚÛ›·. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ ¡¿ÊÙÈ, ∞Ú¿ÓÔ, ƒÔÌ¤Ú˙, ªÔ˘Á·›‰Ë˜ Î·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ∞ÌÚ¤Ô˘, μ·ÓÁΤÏÈ, °Î·ÚÛ›·, ™ËÊ¿Î˘. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, fiˆ˜ Ê˘ÛÈο

Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â›Û˘ ÛÙÔ ∂∞∫. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ô ªÈ¯¿Ï˘ ¡Ù¿ÎÔ˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ •¿Óı˘, Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¡. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ Î·È ∫. §·˙¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

∞ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ‰ÂηԯÙÒ ·›ÎÙ˜ ™˘ÓÔÏÈο 18 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·¤ÎÙËÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï· ÊfiÚÂÛ·Ó §ÂˆÓ›‰·˜ ∫·Ì¿Óٷ˘ (∞ÚÌ›ÓÈ· ª›ÏÂÊÂÏÓÙ), °È¿ÓÓ˘ ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ (£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶ÏÈ¿Áη˜ (πˆÓÈÎfi˜), ∂˘ı‡Ì˘ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi •¿ÓıË), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›‰Ë˜ (√º∏), ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜ (∞‹ÙÙËÙÔ˜ ™¿ÙˆÓ), ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ∏Ú·ÎÏ‹), ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Ï‡ÎÔ˜ (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ¶∞√∫), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚ¿Î˘ (¶∞√¡∂), ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜), °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ (∂ıÓÈÎfi˜), ∏Ï›·˜ ∫·Î·Ú¿˜ (™·ÚˆÓÈÎfi ∞›ÁÈÓ·˜), ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ª¿ÚÙÈÓ˜ (‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ.), μÈı¤ÓÙ ªfiӯ (ºÂÚÚfi), ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ (√Ï ªfiȘ), ∂ÚfiÏ ªÔ˘ÏÔ‡Ù (ª¤Ù·ÏÔ˘ÚÁÎ), ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ (£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜), ∫·ÚÏfiÔ˘ÏÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹). ∞fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∂Ó¤· ∫ÔÏ›ÙÛÈ, μ·Û›Ï˘ §ÈfiÏÈÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ π·Îˆ‚¿Î˘, §¿ÌÚÔ˜ ÷ÓÈÒÙ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ Î·È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™Ê¿Î·˜.

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ì ÕÚË Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-ÕÚ˘ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ·fi Ù· ÛËÌ›· ÚÔÒÏËÛ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ÕÚË ÔÚ›-

ÛÙËΠÛÙ· 15 ¢ÚÒ ÁÂÓÈ΋ ›ÛÔ‰Ô˜ (ı‡Ú· 3-4-5). °È· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ı· ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 15 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙȘ ı‡Ú˜ 3-5 Î·È 25 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ı‡Ú· 4. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ Â›Ó·È 7 ∂˘ÚÒ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ ∂∞∫ ·fi ÙË ı‡Ú· 6. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ÛËÌ›·: * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™Ùڿη, π¿ÛÔÓÔ˜ 99, μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 24210 20720 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶·ÏÏËηڛ‰Ë˜, πˆÏÎÔ‡ 47∞, ÙËÏ: 24210 32110 * ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ μÏ·¯¿‚·˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 37, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÙËÏ: 24210 53749 ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ¶Ú¤ÓÙ˙·˜, ¶. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 7, ∞ÁÚÈ¿, ÙËÏ: 24280 92953 * Cafe Malibu, §ÂÌ¿Ó 14, ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘, ÙËÏ: 24210 87975 * Cafe Traffic, ΔÔ¿ÏË-™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ: 24210 23520 * ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ΔfiÚ˘-÷Ù˙‹ ∂¶∂, ∫·„¿ÏË 9, ÙËÏ: 24210 81533 * ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507 Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ Austrian Boys. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ ˆ˜ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÏËÓ Ù˘ 6˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ªfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó Â›ÛÔ‰Ô˜ Û Á˘Ó·›Î˜ Î·È ·È‰È¿. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ÌÔ˘Ù›Î Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ RED STORES ÛÙÔ ∂∞∫, ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ ηıÒ˜ Î·È ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·fi ÙȘ 5 Ì.Ì., ‰‡Ô ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ÕÚË. * ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ˆ˜ Ô ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ 6˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 19:00 ÛÙÔ ∂∞∫, ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ÌÂÙ·‰ÔÍ› ·¢ı›·˜ ·fi ÙË ¡∂Δ. * ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ηÏ› ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙË Á˘Ó·ÈΛ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “μfiÏÔ˜ 2004” Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ÕÓÓ·˜ μ›ÛÛË, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ∂∞∫, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.


22

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ƒ∏°∞™, °.™. ∞§ªÀƒ√À, ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ∂¡π™ÃÀ£∏∫∞¡ ™∏ª∞¡Δπ∫∞ ™Δ∏ ª∂Δ∞°ƒ∞ºπ∫∏ ¶∂ƒπ√¢√

ΔÔ “¿ÚÂ-‰ÒÛ” ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ÏÔÎÏËÚÒıËΠÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∂¶™£, ÂÓÒ ÔÈ ÌfiÓ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ϤÔÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â·ÓÂÁÁÚ·Ê‹ ÂχıÂÚˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ı· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙·Ì “η˘Ùfi” ÌÈ· Î·È ÔÏϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‰˘Ó·ÌÈο ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á˜ ÔÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ “ÎÔÓÙ·ÚÔ¯Ù˘‹ıËηӔ ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ οÔÈÔ˘ ·›ÎÙË, ÂÓÒ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Î·È ...ÙÚÂÏ¿ ÔÛ¿.

ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó Î·È 10 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ 1516 ÂÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, Ô˘ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ˘˜ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È Î·È Ë ∞ÎÚfiÔÏË Ì ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÌÈ· Î·È ·¤ÎÙËÛ·Ó ·›ÎÙ˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜, ÂÓÒ Ï›Á˜ Î·È Î·Ï¤˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ¤Î·ÓÂ Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜. ™ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ‰˘Ó·ÙÔ‡ ÂÓÈÛ¯‡ıËÎ·Ó ÔÈ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘, ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, √ÚÌ›ÓÈÔ, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Ù· ÎÂÓ¿ οÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ¤Ê˘Á·Ó ηχÊıËÎ·Ó ÂÎ ÙˆÓ ¤Ûˆ, ΢ڛˆ˜ Ì ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÔϤÁÈÔ Ù˘ ¡›Î˘ Î·È Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ¤·È˙·Ó ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ› ÛÙË ¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡.

ΔÔ˘ °πøƒ°√À ¶∂°π√À ΔË ÊÂÙÈÓ‹ ηÏÔηÈÚÈÓ‹ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙËÓ ...Îfi„Ô˘Ì ÛÙ· ‰‡Ô. ŸÏÔ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‰‡Ô ‹Ù·Ó ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ “Ù›Ó·Í·Ó ÙË Ì¿Óη ÛÙÔÓ ·¤Ú·” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ Ô˘ ÂÈÙÚÂfiÙ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÔÈ ‰‡Ô ƒ‹Á·˜ Î·È °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο “¯Ù‡ËÛ·Ó” fiÙÈ ...ÎÈÓÔ‡Ù·Ó. ¶ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÌÈ· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ Î·È Ù· ηٿÊÂÚ·Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. 줂·È· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ·Ó·Áη›Ô Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Û fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜. √ ƒ‹Á·˜ ºÂ Ú·›Ô˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ·fi ÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ¤¯·ÛÂ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ Ô °˘ÌÓ· ÛÙÈÎfi˜ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. ∫·Ó›˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ·Ó¿ÏÔÁË ÔÚ›·. ¶ÚÒÙ·, ÏÔÈfiÓ, ‹Ú·Ó Ó¤Ô˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ˘˜ ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë Ô ƒ‹Á·˜ Î·È ª›ÏÙÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ Ô °™∞ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂΛÓËÛ ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ΔÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ‚Á‹Î ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÙÔ ԇ̠ÙÒÚ·. ∞˘Ùfi Ì¿ÏÏÔÓ ı· Ê·Ó› ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Ó·È fï˜ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·›ÎÙ˜ Û·Ó ÙÔ˘˜ ∫Ô˘ÓÙÔ‡ÚË, §¤ÙÛÈÔ, ¡ÙfiÓÙË, ∫fiÚÌ·, ™. ª·Î¿ÏË Î·È ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ‹ ÙÔ˘˜ º·ÛÔ˘Ú¿ÎË, ¶·Ï¿ÛË, ΔÛÔ˘Ú¤ÏË,

™ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ∞. §¤ÙÛÈÔ˘ “ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó” ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ∞Ú·›ÙÛ·, ∫·„¿ÏË, Δ·Ó¿ÁÈ· Î.·. Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ...οÙÔÈÎÔÈ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰‡ÛÎÔÏ· ‚Ú›ÛÎÂÈ Î·Ó›˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. º˘ÛÈο Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË fiÙÈ ÔÈ ¿ÏϘ 16 ÔÌ¿‰Â˜ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ “ÎÔÌ¿ÚÛÔ˘˜” ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô Ì‹Ó·˜ fiÔ˘ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ μfiÏÔ˘ “¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË” ÛÙÔ “ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ” . √È ∫¿È·˜, æ·ÚfiÌ·˜, •ËÚÔÊÒÙÔ˜ Î·È ¶Ï·Î·Úfi˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ Â›‰fi ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·È ¤Ó·Ó ¤ÌÂÈÚÔ ÚÔÔÓËÙ‹, ÙÔÓ ¡›ÎÔ ΔÛÂÎÔ‡Ú·, Ô˘ ¤¯ÂÈ “Ê¿ÂÈ Ù· Á‹‰· Ì ÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÏÈ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô £ËÛ¤·˜ ∞ ÁÚÈ¿˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi §¿ÎË ™ÈÒÌÔ Î·È ÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ô˘ ›¯Â ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ ªÚ¿Ì·, ∞¯. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¢È¿ÎÔ˘ Î.·. √ ÂÚÛÈÓfi˜ ‰Â˘ÙÂÚ·ıÏËÙ‹˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ¤Ú·Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÊÔ‡ ›¯Â ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Ù¿ÛÂȘ Ê˘Á‹˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ΔÂÏÈο ηٿÊÂÚ ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿ Î·È ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ °È¿ÓÓË Î·È ∞ϤÎÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ÌÂ Ó¤Ô ·›ÎÙËÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó· ‚ÚÂı› Î·È ¿ÏÈ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ·ÒÏÂȘ ÙˆÓ ∞Ú·›ÙÛ· Î·È ∫fiÚ‰· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ (ªÔ˘ÌÔ˘˙ÈÒÙ˘, ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜, ∫fiÚ‰· Î.·.), ÂÓÒ Ì›· ¿ÏÏË ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó¤‚ËΠ¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙË μ’ ∂¶™£, Ô ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜, ¤Î·Ó ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Û ·ÚÈıÌfi Ì·˙› Ì ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ™˘ÓÔÏÈο 13 Â›Ó·È ÔÈ Ó¤ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ∞˚‰ÈÓÈÒÙ˜, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ª·Û‰¿ÓË Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ-

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ∞ÛÙ¤Ú· ƒÈ˙. ª∂ ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÚÔÛı‹Î˜ ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·˙¿ÚÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜. √È ƒÈ˙ÔÌ˘ÏÈÒÙ˜ Ô˘ ÊÈÏÔ‰ÔÍÔ‡Ó Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË μ’ ∂¶™£ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔÓ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi ƒÔ‡ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi Ì·Î-¯·Ê ¡›ÎÔ ∫·ÏfiÁËÚÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Û ¡.∞. ¡›Î˘ Î·È ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ∫ÒÛÙ· ΔÚȯfiÔ˘ÏÔ Ô˘ ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô. ∫·È ÔÈ ÙÚÂȘ ·›ÎÙ˜ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ˘˜ “ÎÔÎÎÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ χÛÂȘ ÛÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ∫ÒÛÙ· ™·ıԇϷ. ∏ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·.

∞. ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔÓ °™∞ ÛÈÓÔ‡˜ ÊÈÓ·Ï›ÛÙ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂¶™£ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈÎfi ‰ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¤Î·Ó·Ó ÔÏϤ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ·ÒÏÂÛ·Ó Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Â¤ÏÂÍ·Ó ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ μÔ˘Ï-

∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ ™. •ËÚÔÊÒÙÔ Á·Ú›·˜ ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ∞ÏÂÍ›ÂÊ Î·È °ÎÂÔÚÁΛÂÊ ·fi ÙËÓ ªÔ˘ÚÁο˜. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·fi ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ· ¿ÊËÛ·Ó ¿ÚÈÛÙ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚·Ó ̤ÚÔ˜ Î·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó

ªfiÓÔ ¤ÍÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ∂ÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È 12 ·fi ÙÔ˘˜ 18 ·Ó·Ó¤ˆÛ·Ó ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ Î·È ¤ÙÛÈ ·ÏÏ·Á‹ ›¯·Ì ÌfiÓÔ Û ¤ÍÈ ¿ÁÎÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Ô ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜

·ÓÙÈη٤ÛÙËÛ ÙÔÓ £¿ÓÔ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô ª›ÏÙÔ˜ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ‹Ú ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÂÏÂÁÚ›ÓË, Ô˘ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ‹Ù·Ó ˘ËÚÂÛÈ·Îfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ Î. ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ ÛÙÔ √ÚÌ›ÓÈÔ ÙÔ Î·Ù¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË ÚÔÔÓËÙ‹˜ Â›Ó·È ϤÔÓ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª¤·˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ∫·ÙÛÈη‰¿ÌÔ˘, ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ· Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ı· Â›Ó·È Î·È ·›ÎÙ˘) ·ÓÙ› ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ª¿Ì·ÏË. ™ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ı· Â›Ó·È Î·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ªÚ¿ÙÛÔ˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), °È¿ÓÓ˘ ∫ˆÙԇϷ˜ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘), °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˙¿Î˘ (∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜), §Ô˘Î¿˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘ (∞›·˜ ™Ô‡Ú˘), Δ¿Î˘ ΔÛfiÁη˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ), §¿Î˘ ™ÈÒÌÔ˜ (£ËÛ¤·˜), ∏Ï›·˜ ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ¡›ÎÔ˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), μ·Û› Ï˘ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ÔÎÎÈÓ¿Î˘ (¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘), ™‡ÚÔ˜ ºÒÙÔ˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜) Î·È ∫ÒÛÙ·˜ °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ (™ÎÈ¿ıÔ˜).

ŸÏË Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ΛÓËÛË Δ√ “¿ÚÂ-‰ÒÛ” ÙˆÓ 18 ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∫. ªÚ¿ÙÛÔ˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ¢ËÌÔ‡ÙÛ˘, §Ô‡Ì·Ú‰Ô˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ΔÚÈÈÙÛ›‰Ë˜ (∂ÚÌ‹˜), ª¤Ù·, ∫›Î˘ (¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡) ŒÊ˘Á·Ó: ¶ÂÙÚÈ·Ófi˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), μfiÙÛ˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (πˆÏÎfi˜), £. ¶·Ï¿ÓÙ˙·˜, ∂Ï. ¶¤ÙÚÔ˘ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·) ∞°ƒ√Δπ∫√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: π. ∫ˆÙԇϷ˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∫·ÎÏÈ¿˜, °Îfi‚·Ú˘ (¢‹ÌËÙÚ·), °¤˙Ô (∞¶√μ), °ÎÏ·‚›Ó˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¢Ú¿·ÓÔ˜ (ÔÌ¿‰· ™¿ÌÔ˘), ∫·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ (ª˘ÚÌˉfiÓ˜), ∫·¤ÛÈÔ˜ (ÔÌ¿‰· ƒfi‰Ô˘), ¶ÈÙÛ¿‚·˜, ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈ·ÌÔ‡Ú·˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), μ. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¢. ¢Ô˘˙¤Ó˘ (ÂχıÂÚÔ˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∫Ô˘ÙÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ (¢‹ÌËÙÚ·) ∞∂Δ√™ ∫∂ƒ∞™π∞™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °. ∫Ô˙¿Î˘ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: °ÎÔÓÙÈÛfiÔ˘ÏÔ˜ (¢È·ÁfiÚ·˜), °È¿ÓÎÔ˘ (∞¶√μ), §˘Ú›ÙÛ˘ (¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡), ∂˘·ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ (ÔÌ¿‰· §·Ì›·˜) ŒÊ˘Á·Ó: ªÚÈÛÌ¤Ô˜ (¢¿ÊÓË), μÏ·¯¿Î˘ (ΔÔÍfiÙ˘) ∞π∞™ ™. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: §. ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∞. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, º·‰¿Î˘, ™. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫. ¶·˘Ï›‰Ë˜ (¢‹ÌËÙÚ·) ŒÊ˘Á·Ó: ∂.∫. ∑¿Ú·˜ (ª˘ÚÌˉfiÓ˜) ∞∫ƒ√¶√§∏ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∫. ª¤·˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: ¶·Ô‡ÏÈ·˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), °. ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ (¢¿ÊÓË), £. ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, μ. ¡Ù›Î·˜ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ∫·Ú·Ì›Ó˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘). ŒÊ˘Á·Ó: ª›ÙÛÈ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ¶. ∂˘·ÁÁ¤ÏÔ˘ (¢¿ÊÓË), μ. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¡ÙÔ‡ÚÔ (√ÚÌ›ÓÈÔ) ∞¶√§§ø¡ ∫∞¡. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: Δ. ΔÛfiÁη˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ª›ÙÛÈ (∞ÎÚfiÔÏË), ªÔ‡ÚÎÔ˜ (ÔÌ¿‰· §·Ì›·˜), ∫ÔÓ‰‡Ï˘, ∫ËÚ‡ÎÔ˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ªÂÚÙ˙¤Ì˘, μÈÛ‚›Î˘, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ¶··Á·Î‹˜ (ƒ‹-

Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ª·ÎfiÏ·˜ (¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÷ӛˆÓ) ŒÊ˘Á·Ó: ∞. ¶·Ï¿Û˘ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), °È·ÁÈ¿˜ (§Â¯ÒÓÈ·), ™È‰ËÚfiÔ˘ÏÔ˜, μ. ¡ÙfiÓÙ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜). °.™. ∞§ªÀƒ√À ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ª. ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: º·ÛÔ˘Ú¿Î˘, ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·˜, ¶··‰¿Î˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶. ¶·Ï¿Û˘, ΔÛÔ˘Ú¤Ï˘ (¶˘ÚÁÂÙfi˜), ∫·„¿Ï˘ (£ËÛ¤·˜), ∞Ú·›ÙÛ·˜ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜), Δ·Ó¿ÁÈ·˜ (∞Ó·Á¤ÓÓËÛË πÂÚ¿ÂÙÚ·˜), ªÔ‡Ú¯·˜ (ª˘ÚÌˉfiÓ˜), μ. ™Ô˘ÏÈÒÙ˘ (∞ÎÚfiÔÏË), ∑·ÊÂÈÚ¿Î˘ (Δ‡ÚÓ·‚Ô˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∞. ¡ÙfiÓÙ˘ (ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜), ªÔ˘ÌÔ˘˙ÈÒÙ˘ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ∞. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, º·‰¿Î˘, ™. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (∞›·˜ ™.), ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), μ. ΔÛÈ¿ÙÛÈÔ˜ (∞ÁÚÔÙÈÎfi˜), £ˆÌ·˝‰Ë˜, ÷Ù˙¤Ï·˜ (¢‹ÌËÙÚ·), π. ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘, ÃÂÈÏ¿˜, ª¤ÓÔ˜, º·Ú¿ÓÙÔ˜, ∑›ÎÔ, ∞ÎÚÈ‚fi˜, ∫ÏÔ˘ÎÔ˘Ù¿Ú·˜ (ª˘ÚÌˉfiÓ˜). £∏™∂∞™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: §. ™ÈÒÌÔ˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ªÚ¿Ì·˜ (§Â¯ÒÓÈ·), ¢È¿ÎÔ˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), π. •ËÚÔÊÒÙÔ˜ (√ÚÌ›ÓÈÔ), ∞¯. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (¡¤ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.), ª·ÌÔ‡¯·˜ (ªÈ‰¤·˜ ¡·˘Ï›Ô˘), ªÔ‡ÙÔ˜ (∞. °·˙‹˜), ª˘ÏˆÓ¿˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (§Â¯ÒÓÈ·) ŒÊ˘Á·Ó: ∫·„¿Ï˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ¢·Ì¿ÛÎÔ˜ (∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.), ¶·ÓÙÂÏ›‰Ë˜ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.), ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (¡¤ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.), μÚ˘Û¿Î˘, ŒÚ˘ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·), ¢. ª·Ú·ÁÎfi˜, ™. ªÔ‡ÙÔ˜, ªÔ‡ÁÏ·˜, ¢¤ÙÛ˘ (§Â¯ÒÓÈ·/¡ËϤ·˜), ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.) π∞™ø¡ ∞.ª. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∏. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∞. ¶·Ï¿Û˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ªÔ˘ÌÔ˘˙ÈÒÙ˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), °ÂÚÔÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (∂ıÓÈÎfi˜), ∫·Ì¤Ú˘ (¶·ÓÈÒÓÈÔ˜), ™ÂÓÙÂÏ›‰Ë˜ (¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜), ¶Ô˘ÚÁÈ·Ófi˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜ (§Â¯ÒÓÈ·), ∫. °È·Ï·Ì¿˜ (¢¿ÊÓË), ∫fiÚ‰· (¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜), ªÈ¯·ÏfiÏÈ·˜ (£ËÛ¤·˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∫Ô‡ÁÈ·Ï˘, ∫fiÎηÏ˘ (πˆÏÎfi˜), ™·Ì¤Ù˘ (§Â¯ÒÓÈ·/¡ËϤ·˜) ∫∂¡Δ∞Àƒ√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¡. ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ)

◊Úı·Ó: æ·ÚfiÌ·˜ (¶˘ÚÁÂÙfi˜), ∫¿È·˜ (∞¯ÈÏϤ·˜ º.), •ËÚÔÊÒÙÔ˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜ (ÔÌ¿‰· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), ™‡„·˜, ∫ÔÏÒÓ˘ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶Ï·Î·Úfi˜ (§Â¯ÒÓÈ·), °Ú·Ì̤ÓÔ˜ (¢fiÍ· ∞Ì˘Á‰·Ï¤·˜), ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.) ŒÊ˘Á·Ó: ¶Ô˘ÚÁÈ·Ófi˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ¶·Ô‡ÏÈ·˜ (∞ÎÚfiÔÏË), ∫ËÚ‡ÎÔ˜, ∫ÔÓ‰‡Ï˘ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ∫·Ô˘ÛÔ˘˙¤Ï˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), μÂÏÈÙÛÈÒÙ˘ (¢‹ÌËÙÚ·), √Ú. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜), ¶. °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜, ¡Ù¿Áη˜ (§Â¯ÒÓÈ·), π. °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜ §∂Ãø¡π∞ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °. ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: ¶. °ÎÔ˘Ó¤Ï·˜, ¡Ù¿Áη˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), º¤Îη˜, ª˘ÏˆÓ¿˜ (∞›·˜ ΔÚ.), °È·ÁÈ¿˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ™·Ì¤Ù˘ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ¢. ª·Ú·ÁÎfi˜, ™. ªÔ‡ÙÔ˜, ªÔ‡ÁÏ·˜, ¢¤ÙÛ˘ (£ËÛ¤·˜), ÷Ù˙ËÎÒÛÙ·˜, ¶Ï›Ì˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫Ô˘ÙÛÔ‡Ì·Û˘ (™·ÓÙÔÚ›ÓË) ŒÊ˘Á·Ó: ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, ªÚ¿Ì·˜, ª˘ÏˆÓ¿˜, πÓÙ˙fiÁÏÔ˘ (£ËÛ¤·˜), ∫fiÚÌ·˜ (ƒ‹Á·˜), ∫·Ï˘‚ÈÒÙ˘ (πˆÏÎfi˜), ¶Ï·Î·Úfi˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ªÔÛ¯Ô‡‰Ë˜ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ΔÛÈÔ˘Ú¤Ï˘ (∂ıÓÈÎfi˜), °È·ÓÓÔ˘Û¿˜, ¢. ªÔ˘Ú·˙¿˜ (∞.∂. 2002) ª∞°¡∏™π∞∫√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: μ. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∞ÏÂÍ›ÂÊ, °ÎÂÔÚÁΛÂÊ (ªÔ˘ÚÁο˜), ∫·Ú·‚Ô˘ÛÈ¿Ó˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ™. ª¤ÎÔ˜, ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, ∑Ô‡ÁÏÔ˜, ¡¿Î·˜, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ∫·ÓÙ·ÚÙ˙‹˜, £ÂÔÏfiÁÔ˘ (¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜) ŒÊ˘Á·Ó: ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ÿÈÙ·˜ (ÂχıÂÚÔ˜) ¡.∞. ¡π∫∏™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¢. ∫ÔÎÎÈÓ¿Î˘ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∞ÚÁ‡Ú˘, ™·Ì·Ú¿˜, ¶·¿˜, ÷ÏÎÈ¿˜, ÷Ù˙ËÛÙ·Ì¿Ù˘, ÷Ù˙¿ÎÔ˜, ƒ. ª¤Ù·, ¡. ª¤Ù· (¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡), ∂˘ÛÙ·ıÈ¿‰Ë˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓÔ˜(ÂχıÂÚÔ˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∑¿Áη˜ (¶∞∂ ¡›ÎË), ∫fiÊÊ·˜, ∫ÈÙ›Ô˘ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ∞. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ¶·Ï¿Ûη˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶··‚·˝ÙÛ˘ (∞. °·˙‹˜), £. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ΔÛÔÌ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (∞.∂. 2002), ΔÛÈ·Ì·Ï‹˜ (ÔÌ¿‰· ΔÚÈοψÓ), ª·ÙÛÈÎÒÛÙ·˜ (ÔÌ¿‰· ∫ÈÏΛ˜), ∂. ª¤Ù·, ∞Ú›‰Ë˜, ∫È΋˜ (ÂχıÂÚÔÈ)

√ƒªπ¡π√ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: ª·ÚÌ·ÚÈÓfi˜ (∞¶√μ), ∫ÔÚ¤ÓÙ˘ (¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜), £ÂÔ‰ÔÛÈ¿‰Ë˜ (¡¤Ô˜ ¶˘ÚÛfi˜ ¶¤ÏÏ·˜), ¡ÙÔ‡ÚÔ (∞ÎÚfiÔÏË) ŒÊ˘Á·Ó: ª›ÏÔ˜ (¡¤ÔÈ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡), π. •ËÚÔÊÒÙÔ˜ (£ËÛ¤·˜), ª·ÛÙÈ¿Ó (ÔÌ¿‰· πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ), ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ∞¯Ì¿ÙÈ, ∞. ΔÛÈÓÙ˙ÈÏÒÓ˘, ™‰Ú¿Î·˜, ΔÛÈÁÎfiÏ˘, ™›ÌÔ˜ ¶∞¡πø¡π√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ™. ºÒÙÔ˘ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ∫·Ú·Ì·ÓÈÒÏ·˜ (ÕÚ˘ ªÂÏ.), ∑·ÌÚ·˝Ï·˜ (ÔÌ¿‰· ΔÚÈοψÓ) ŒÊ˘Á·Ó: £. ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·˜, μ. ¡Ù›Î·˜ (∞ÎÚfiÔÏË), ∞. ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ (∞. °·˙‹˜) , ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ (™·Ú·ÎËÓfi˜), ∫·Ì¤Ú˘ (π¿ÛˆÓ ∞.ª.), ∫. ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘, ª. ¶··ÔÚÊ˘Ú›Ô˘ ¶ƒøΔ∂™π§∞√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: μ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: μ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÚ. ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫Ô‡ÎÏ˘ (μ·ı‡ÎÔÈÏÔ ºıÈÒÙȉ·˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∞Ú·›ÙÛ·˜ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ (¢‹ÌËÙÚ·), ∫fiÚ‰· (π¿ÛˆÓ ∞.ª.) ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ¡. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ (Ó¤Ô˜) ◊Úı·Ó: ∞. ¡ÙfiÓÙ˘ (°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), ∫·Ú·ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ (¶ÔχηÛÙÚÔ), ∫fiÚÌ·˜ (§Â¯ÒÓÈ·), §¤ÙÛÈÔ˜ (¶ËϤ·˜), ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘ (∞¯ÈÏϤ·˜ º.), ™. ΔÛ¿È (∞ÛÙ¤Ú·˜ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜), μÔÁÈ·Ù˙‹˜ (∞¶√μ), ƒËÁ›ÓÔ˜ (¢fiÍ· °Ú·ÙÈÓ‹˜), ™. ª·Î¿Ï˘ (∏Ú·ÎÏ‹˜ ÿÏ΢), Δ. ∞ÏÂ͛Ԣ, °¿ÚÔ˜, ª·Ï·ÌÒÙ˘ (ÃÏfiË), ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜) ŒÊ˘Á·Ó: ∫Ô˘ÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ (∞√∫), ∑·¯·Ú¿Î˘ (ªÂÙ¤ˆÚ·), ª. ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (¶‡Ú·ÛÔ˜), ¶·Ú›Û˘, ™ÎÔ‡Ú·˜ (∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘), ¶··Á·Î‹˜ (∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.), ™. °Î¿Áη˜, ªËÙڿη˜ (∫·ÛÙÔÚÈ¿), ¢. ÃÔϤ‚·˜ (ÃÏfiË), Ã. ÃÔϤ‚·˜ (¡¤ÔÈ ∞∂§), °ÎÔ˘ÁÎÔ‡‰Ë˜ ™∫π∞£√™ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: ∫. °Ú·ÌÌ·ÙÈÎfi˜ (·Ú¤ÌÂÈÓÂ) ◊Úı·Ó: ™·ÚÚ‹˜ (ÔÌ¿‰· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢), ¡ÙÂÚ‚›ÛÈ (∞Á›· ∂ÏÂÔ‡Û·), ºÂÚÂÙ˙¤Ï˘ (∫··Ó‰Ú›ÙÈ) ŒÊ˘Á·Ó: -


TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

23

¢’ ∂£¡π∫∏

¡¤· ÙÂÛÙ ÁÈ· ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ¶‡Ú·ÛÔ ¡¤· ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Ó ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∏ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË §·Ì›· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ÛÙȘ 6 Ì.Ì., ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞ÁÚÔÙÈÎfi.

∫√§Àªμ∏™∏ ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÔÛÙÔÏ‹ Ì ÙÔÓ √ÌÔÛÔӉȷÎfi ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™ÂÚ‚›·˜ ¡Ô‡ÚÎÈÙ˜

∞ıÏËÙ¤˜ ·fi ¤ÓÙ ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ηÌ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜

™∂ ∫∞ª¶ ™Δ∏ ™∂ƒμπ∞ ª∂ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ¶∂¡Δ∂ ∫ƒ∞Δø¡ ª∂Δ∂πÃ∂ √ √ ªπ§√™ ºπ§ø¡ Δ∑√À¡Δ√ ª∞°¡∏™π∞™

¢ÈÂıÓ‹˜ ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· μÔÏÈÒÙ˜ Ù˙Ô˘ÓÙfiη •∞πƒ∂Δπ∫∏ ÂÌÂÈÚ›· ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È Ó·ÚÔ› μÔÏÈÒÙ˜ Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ ºÈÙÛÈ¿ÏÔ Ù·Í›‰Â„·Ó ÛÙË ™ÂÚ‚›· fiÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ™fiÎÔ ª¿ÓÈ· Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 600Ì. Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ηÌ Ù˙Ô‡ÓÙÔ.

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ª·˙› Ì 120 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ, ÙË μÔÛÓ›· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÔÈ Ó·ÚÔ› Ù˙Ô˘ÓÙfiη ÙÔ˘ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ›¯·Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Ì˘ËıÔ‡Ó Û Ӥ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Ô˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ì· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ›˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù˙Ô‡ÓÙÔ. ΔÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÚÂȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ì›· Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ‰‡Ô Ù¯ÓÈ΋˜ Î·È Ù·ÎÙÈ΋˜. ∏

™fiÎÔ ª¿ÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 600Ì. Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ ·Ú·ıÂÚÈÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ, ÂÓÒ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÊÔ‚ÂÚ‹ Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ηıÒ˜ Î·È Ï‹Ú˜ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜. ΔËÓ ‰È·ÂÚÓ¿ Ô ÔÙ·Ìfi˜ ªÔÚ¿‚ÈÙÛ· Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙfiÔ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÈÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ Î·È ÙË Ê˘ÛÈ΋ ηÏÏÔÓ‹ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ù· È·Ì·ÙÈο Ù˘ ÏÔ˘ÙÚ¿. ™ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ηÌ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ ÂÙ¿ Ë̤Ú˜, ‰›‰·Í·Ó Ô √ÌÔÛÔӉȷÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó¤ˆÓ-ÂÊ‹‚ˆÓ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ™¿Ú· ªfi˙ÈÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎfiÌË Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔÈ ™¤Ú‚ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘ ¡›ÎÔÏ· ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜ Î·È ™¿Ú· ªfi˙ÈÙ˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ μÔÏÈÒÙ˘ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘ ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ ŸÌÈÏÔ˜ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· 5Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û Ӥ· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‚ÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›·. ª¤Û· Û ¤Ó· ÂÙ·‹ÌÂÚÔ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ Á˘ÌÓ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ Â›¯·Ó ¤ÓÙÔÓÔ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi ·Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì Ù˙Ô˘ÓÙfiη ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Ê‹Ì˘.

∏ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›· Î·È ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ÛÙË ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ◊‰Ë, ·fi Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÍÂˉ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ› ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜, ÂÓÒ ıˆÚÒ ˆ˜ Ù· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ¤¯Ô˘Ì ۷ÊÒ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÛÙË ™fiÎÔ ª¿ÓÈ· ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ Ë ·Ú¯‹ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ¤Ó· ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ÛÙËÓ fiÏË ¡È˜ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ÂÓÒ ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ı· ÚȯÙÔ‡Ó ÛÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·›‰ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·ÚÎÂÙÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ì·˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¢Ô˘Ï‡ԢÌ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013, fiÔ˘ ıˆÚÒ ˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ¯·Ú¿ Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ì μÔÏÈÒÙ˜ ªÂÛÔÁÂÈÔӛΘ ÛÙÔ Ù˙Ô‡ÓÙÔ” . √ ¤ÙÂÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ºÈÙÛÈ¿ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì·˜, ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ, ÙfiÛÔ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙË ™fiÎÔ ª¿ÓÈ·, fiÛÔ Î·È ·fi ÙË ÁÂÓÈ-

΋ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›· fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ∂ÎÙfi˜ ·fi ηÏÔ› ·ıÏËÙ¤˜, Â›Ó·È Î·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ì ‹ıÔ˜ Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·. ª’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ì’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ˘ËÚÂÙԇ̠̠¿‰ÔÏ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜ ÙÔÓ ·ÁÓfi ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ΔËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ·È‰È¿ ·fi 5-15 ÂÙÒÓ. ◊‰Ë, ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ì·˜ Á˘ÌÓ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 90 ·ıÏËÙ¤˜, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› ηٷÎfiÚ˘Ê·. ŸÏÔÈ Ì·˙› ÚÔÛ·ıԇ̠ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ” . ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ º›ÏˆÓ Δ˙Ô‡ÓÙÔ ª·ÁÓËÛ›·˜: π¿ÛˆÓ ºÈÏÈ›‰Ë˜, ª¿ÚÙÈÓ ªÔ˘Ûٷηϋ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ °·ÓÈ¿Ú˘, ¶·Û¯¿Ï˘ ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓ˘, ∂Ï¢ıÂÚ›· ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË, ∂ϤÓË °·Ú˘Ê·ÏÏ›‰Ë, £·Ó¿Û˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¡ÈÎfiÏ·˜ ™È‰¤Ú˘, ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘ Î·È ¡ÈÎfiÏ·˜ ∞ÔÛÙÔÏ¿Î˘. ªÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÂÓÒ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÂÚ‚›· Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÁÔÓ›˜ ·ıÏËÙÒÓ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ Î. ™Ù·˘ÚԇϷ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

Δ∏¡ ¶∂ª¶Δ∏ £∞ ∂∫¢π∫∞™Δ∂π ∏ À¶√£∂™∏ Δ√À 24Ã√¡√À ∫∞§∞£√™º∞πƒπ™Δ∏ ª∂ Δ∏ ¡π∫∏

∞‡ÚÈÔ Ù· ÛÔ˘‰·›· ÁÈ· ¶·Ú·Û΢¿ ‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿. √ 24¯ÚÔÓÔ˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙË ¡›ÎË ‚¿ÛÂÈ È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÓÒ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê‹ıËÎÂ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ΔÒÚ· ÙÔ ÏfiÁÔ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∞™∂∞¢ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ. ™ÙȘ ‰ÈηÛÙÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜ ı· Ï˘ı› Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿. √ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô˜ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘, fiÔ˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¤ÚÛÈ, ·ÏÏ¿ ÚÔÔÓÂ›Ù·È ϤÔÓ Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ÙÔ ÔÔ›Ô Â›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÂ˙fiÓ. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ·Ó Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍÔÊÏËı› ̤¯ÚÈ ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘, ÙfiÙ ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ̤ÓÂÈ Âχ-

ıÂÚÔ˜. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi ʤÚÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ¡ÒÓÙ· ª·Ú›ÙÛË Î·È ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. “¶ÚÈÓ ÂÎÓ‡ÛÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ›¯· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË. ∞Ú¯Èο ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÚÔÙ›ÓÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ Ù· ÌÈÛ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Î·È ·fi ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ¢ÂÓ Û˘ÌÊÒÓËÛ· Î·È ¿Ú¯ÈÛ· Ó· „¿¯Óˆ ÁÈ· ÔÌ¿‰·. ¶ÂÚ›Ô˘ 15 Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÌÔ˘ ¤Î·Ó·Ó Ó¤· ÚfiÙ·ÛË ÂÍÔÊÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· “‚ڋηÌ” ÛÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿. ◊‰Ë fï˜ ›¯· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ˆ Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ϤÔÓ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ›¯·Ó ‰˘ÛÎÔϤ„ÂÈ Ôχ. ªÂÙ¿ Û˘ÌÊÒÓËÛ· Ì ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙÒÚ· ÌfiÓÔ Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛË” Â›Ó·È Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶·Ú·Û΢¿. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ı¤-

ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯Ô ·›ÎÙË Î·È ı· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∞™∂∞¢. ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÚfiÛÊÂÚ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ÙÔ 80% ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. √ ·›ÎÙ˘, ·Ó Î·È Û˘ÌÊÒÓËÛ ·Ú¯Èο, ÛÙÔ Î·ıÔÚÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì¿ÛÎÂÙ §Â˘Ù¤ÚË ∫Ú·Ù›‰Ë ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ̠ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘. ™Â Ó¤Ô Ú·ÓÙ‚ԇ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Â›Û˘ ÂÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÂÏËÎÔ‡Ú· ÚÔÛ¤ÊÂÚ fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÌÂÙÚËÙÔ›˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È Î¿Ô˘ ·ÏÏÔ‡. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÚÔ‡Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·ÔÈË̤ÓÔ, ¯ˆÚ›˜ ‡·ÚÍË ··ÚÙ›·˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Î·È Ì Ï·ÛÙÔÁÚ·ÊË̤ÓË ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂ-

Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙÔ ∞™∂∞¢ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢¿ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ¢¤‰Â˜ Î·È ∞ÓÙÒÓ˘ •ËÚfi˜, ÂÓÒ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ·Ó¤ıÂÛ ÙËÓ ˘fiıÂÛË Û ÁÓˆÛÙfi ÓÔÌÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ ÂȉÈ·ÂÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ. ∂Π̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜, ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓÈ·Ù¿Î˘ Î·È Ô ¤ÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜. ΔÔ ı¤Ì· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √È “ΛÙÚÈÓÔÈ” ·ÛÊ·ÏÒ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÌÈÍË ÛÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰È·Ì¿¯Ë, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ¶·Ú·Û΢¿ Î·È ·Ó Ô ·›ÎÙ˘ ‰ÈηȈı› ÛÙÔ ∞™∂∞¢ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘. μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ∞fi ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ηÏÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 18.30 ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ÚÔ-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰·˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ Ô˘ ‰ÂÓ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ Î·Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÛÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 18.00 ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ.

N¤· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 6Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ ÛÙÔ ∂∞∫ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó.

K¿ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ∞fi ÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ηÏÔ‡ÓÙ·È Û ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 8/9 Î·È ÒÚ· 19.00 ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙË ı‡Ú· 4 ÛÙÔ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÂÊÔÚ›· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÔÏ›ÛÙ˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 20.00.

∂ÁÁڷʤ˜ ÛÙË ƒ˘ıÌÈ΋ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ú˘ıÌÈ΋˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ, ËÏÈΛ·˜ 4 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ Ó· Ù· ÂÁÁÚ¿„Ô˘Ó ÛÙÔ fiÌÔÚÊÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Ú˘ıÌÈ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ πˆÏÎÔ‡∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 17.00-20.00 ‹ Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 2421040703. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.


24

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

∫À¶∂§§√

∏ ¶ƒ√ø£∏™∏ Δ√À ¡∂∞ƒ√À ∑∞°∫∞ ™Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ √ª∞¢∞ ∏Δ∞¡ ∏ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ ¶ƒ√™£∏∫∏ °π∞ Δ∏ ¡π∫∏

Δ· ‚ϤÌÌ·Ù· ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙ· ΔڛηϷ

™˘ÌÏËÚÒıËΠÙÔ “·˙Ï”

Δ√ ΢ڛˆ˜ ÌÂÓÔ‡ Ù˘ 2˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, fiÔ˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ¯ÒÚ· 12 ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Ê¿ÛË, ›¯·Ì ‹‰Ë ÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎÏËÍË ÁÈ· ÙÔÓ ıÂÛÌfi, fiÔ˘ Ô μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ¡ÈÁÚ›Ù·˜, ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˜ ÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¿ÏÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡ Ì 40. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ı· ›ӷÈ... ÛÙÚ·Ì̤ӷ ÛÙËÓ μ¤ÚÔÈ· Î·È ÛÙ· ΔڛηϷ, fiÔ˘ ÔÈ ÔÌÒÓ˘Ì˜ ÔÌ¿‰Â˜ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ∏Ì·ı›·, Ë “μ·Û›ÏÈÛÛ· ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ÌÈ· Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ, Ë μ¤ÚÔÈ· ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙËÓ °’ ∂ıÓÈ΋, ÂÓÒ ÙÔ “Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·” ÙÔ˘ ∞ÁÚÈÓ›Ô˘ ‹Ú ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ù¿ÍÂÈ ÂıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙ· ΔڛηϷ. √ ∞√Δ Ô˘ ÙË Ó¤· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ÂıÓÈ΋ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ 4Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™˘ÓÔÙÈο, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ 2˘ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÂÙ¿ÚÙË ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ - ¢È·ÁfiÚ·˜ (19:00) ¶∞√¡∂ - ∏ÏÈÔ‡ÔÏË (16:45) ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ - ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ (19:00) ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ ñ ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ (16:45) °È·ÓÓÈÙÛ¿ - √º∏ (16:45) ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ - £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ (16:45) ∫fiÚÈÓıÔ˜ - ∫·Ï·Ì¿Ù· (19:30) √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. - ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ (16:45) ™·ÚˆÓÈÎfi˜ - ∂ıÓÈÎfi˜ (16:45) ¢fiÍ· ∫Ú. - πˆÓÈÎfi˜ (16:45) μ¤ÚÔÈ· - ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ (19:00) ΔڛηϷ - ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. (19:00) ¶¤ÌÙË ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ - ¢fiÍ· ¢Ú. (16:45) ¶·Ó·¯·˚΋ - ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ (19:00) ∂·ÓÔÌ‹ - ¶ÈÂÚÈÎfi˜ (16:45) ∫·ÏÏÈı¤· - ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. (·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ)

ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È Ì·˙› ÙÂÏ›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Ù˘ ¡›Î˘. Ãı˜ Ë ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜, Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ, ˘¤ÁÚ·„ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ·˘Ù‹ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ŒÂÛÂ Ë ·˘Ï·›· Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ÛÙË ¡›ÎË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜. Ãı˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∑¿Áη ÛÙËÓ ÚÒÙË ÔÌ¿‰·. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠ̤ۈ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫ÔÏÂÁ›Ô˘ Î·È ¯ı˜ ˘¤ÁÚ·„ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¶∞∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ˘¤ÁÚ·„ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑·Ú›ÊË Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ¤‰ˆÛ ۯÂÙÈΤ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏ› ÔχÙÈÌË ÌÔÓ¿‰· ÙÔ˘˜, ÏËÓ fï˜ ÚÔÔÓËÙÈο ı· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜” . ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙˆÓ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 14. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ô ΔfiÓÈ Ã·Ù˙ËΈÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ô˘ ·Ó Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙË ¡›ÎË ¤ÏËÍ ÛÙȘ 30/6, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. øÛÙfiÛÔ ÂÂȉ‹ ¤·È˙Â Î·È ¤ÚÛÈ ÛÙÔ˘˜

√ ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· Ó¤· ÚfiÛˆ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¡›Î˘ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ‰ÂÓ ÏÔÁ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÚfiÛˆÔ. ™˘ÓÔÏÈο ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó 14 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Û fiϘ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÙÛ›‚ÂÏÔ˜ 19 ÂÙÒÓ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷ η˜), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ 21 ÂÙÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔڿϘ 29 ÂÙÒÓ, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ 20 ÂÙÒÓ, ™‡ÚÔ˜ ¡Ù·ÎÔ‡Ú 20 ÂÙÒÓ (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), ∞Ó‰Ú¤·˜ ÷Ù˙ËÏÈfiÓÙ·˜ 22 ÂÙÒÓ, ÷ڿϷÌÔ˜ ∫Ô˘Û›‰Ë˜ 20 ÂÙÒÓ, ¶Ôχ‚ÈÔ˜ ¶··˚ˆ ¿ÓÓÔ˘ 18 ÂÙÒÓ, ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜ 17 ÂÙÒÓ (̤ÛÔÈ), ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ μ·ÏÓÙ¤˙ 27 ÂÙÒÓ, ™Ù·Ì¿Ù˘ ™··Ï›‰Ë˜ 19 ÂÙÒÓ, ª¿ÚÈÔ˜ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜ 21 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÔηٛÓÔÊ 24 ÂÙÒÓ Î·È ŒÚÈÎ √Ì›Ó· 28 ÂÙÒÓ (ÂÈıÂÙÈÎÔ›).

¶Ï¤ÔÓ ÙÔ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi Ù˘ ¡›Î˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 26 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔÓ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ªÂ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô √˘ÚÔ˘ÁÔ˘·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, Ì Âȉ›ˆÍË Ë ÔÌ¿‰· Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÛÙȘ 13/9, ·ÊÔ‡ Ë ∑¿Î˘ÓıÔ˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ.

∫¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ

·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÂȉÒÓ Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜. ∏ ªÏ οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 150 ¢ÚÒ Î·È Ë VIP οÚÙ· Ô˘ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ 220 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ªÏ ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ Û fiϘ ÙȘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÏËÓ Ù˘ 21 (Â›ÛËÌ·). √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ VIP ηÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ˆÚÂ¿Ó ¿ÚÎÈÓÁÎ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ Î·È ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË £‡Ú· 21, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ı‡Ú˜ ÙÔ˘ ÛÙ·‰›Ô˘. Δ· ÛËÌ›· ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: 1) Δ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ (¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ) ÙËÏ. 24210 66128, 2) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ∏§ª∞∫-¢ËÌ‹ÙÚ˘ πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ (§ÂˆÊfiÚÔ˜ ∂ÈÚ‹Ó˘ 30, ÙËÏ. 24210 60002), 3) Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 11.00-13.00 Î·È 19.00-21.00, 4) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ºÈÏ¿ıÏˆÓ ¡›Î˘ (Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 5) Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Blue Club (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ Ì ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) ÙȘ ÒÚ˜ 19.00-22.00, 6) ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô √¶∞¶ ™ÙÚ¿ÙÔ˘ ª·ÓÙ˙·Ó¿ (μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 91) Î·È 7) ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· „ÈÏÈÎÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ÂÚÈÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘ Î. °ÂˆÚÁԇϷ (ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 132). ∂›Û˘ οÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È·ı¤ÙÂÈ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ Î¿ÚÙ· ‰È·ÚΛ·˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È Ù· ‰‡Ô ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜. ¢ËÏ·‰‹ Ì 150 ‹ Ì 220 ¢ÚÒ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÚfiÛ‚·ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ¶∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜. * ∞fi ÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫ÔϤÁÈÔ ¡›Î˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂ÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ˜ 17:00 Ì 19:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÎÔÏÂÁ›Ô˘. ∞fi ʤÙÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ÙÌ‹Ì· ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ËÏÈÎÈÒÓ. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙÔ 24210 85311.

¶∞√∫

√ ÎfiÛÌÔ˜ ÚˆÙ¿, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ··ÓÙ¿ ™∂ ÌÈ· ηÈÓÔÙÔÌ›· ÚÔ¤‚Ë Ë ¶∞∂ ¶∞√∫ Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘” ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ı· Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ı· ··ÓÙ¿ÂÈ ÛÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ∑·ÁÔÚ¿Î˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Î·È ÈÛ¯˘ÚÔÔÈ› ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi˜ ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂: “∏ ¶∞∂ ¶.∞.√.∫. Î·È ÙÔ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ www.paokfc.gr ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ó· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, £fi‰ˆÚÔ ∑·ÁÔÚ¿ÎË. ™Ù›ÏÙ ٷ fiÏ· Ù· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù¿ Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ‰È·‚¿ÛÙ ÛÙÔ www.paokfc.gr ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ªª∂. °È· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÚÒÙËÛ‹˜ Û·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÙÔ ÔÓÔÌ·ÙÂÒÓ˘ÌÔ Î·È ¤Ó· ÙËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËıÔ‡Ó” .

¶∂ƒπ£øƒπ√ ª∂Ãπ Δπ™ 6 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À ∂Ã∂π ∏ ∞∂∫ ¡∞ Δ∞ μƒ∂π ª∂ Δ∏¡ °∫ƒ∂ªπ√

濯ÓÂÈ ÙË “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ ÁÈ· ∑fiÓ·˜ ª  ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÂχıÂÚ˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó ÙÂÏÈο Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ∑fiÓ·˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∞∂∫ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙËÓ ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Ì ÙËÓ °ÎÚ¤ÌÈÔ. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ 1, 5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ °ÎÚ¤ÌÈÔ ı¤ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ...·Ú·¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (ÂÚ›Ô˘ 2,3). ∏ ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· ‚ÚÂı› οÔ˘ ÛÙËÓ Ì¤ÛË Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÂÏÈο Ë Û˘Ìʈӛ· ∏ ∞∂∫ ‹Úı Û ·Ú¯È΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË ÚÔ¯ı¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ù˘ Â¤ÙÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô ÙÔ˘ ·›ÎÙË ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ Â›Ó·È Ó· Ù· ‚ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ °ÎÚ¤ÌÈÔ. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ Δ˙¿Ï·˜ ÙfiÓÈÛ “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫ Î·È ÂÌ›˜ ›¯·Ì ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È Ô ·›ÎÙ˘ ı· ‹Ù·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi

ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÌϷΛ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ¤Ó·˜ ŒÏÏËÓ·˜ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ¤Ó·˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Èڛ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞∂∫ Î·È Î·Ó¤Ó· ÏfiÁÔ Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó ˙ËÌ›ˆÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ∞∂∫. ¶ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÂÌfi‰È· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â˘ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÂÌ›˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙËÓ ∞∂∫, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∞∂∫. ∂˘ÂÏÈÛÙÔ‡ÌÂ, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿, ˆ˜, ¤ÛÙˆ Î·È ÛÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙÂ, ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ Â›Ó·È” .

§ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ: ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °È· ÙÔÓ ª¿Á‚ÈÙ˜, ÙÔÓ ÈÔ „ËÏfi ÛÙfi¯Ô Ù˘ ∞∂∫ Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙˆÓ Û˘Ì·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘, Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ ∂ƒ∞ ™¶√ƒ Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: °È· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫: “∂›Ì·È Ôχ ¢¯·ÚÈÛÙË-

̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∞∂∫ Î·È Â›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÔ˘ Ó· ¤Úıˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ŸÏÔÈ Ì ‚ÔËıÔ‡Ó Î·È Ì ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜. ªÂ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ·fi‰ÔÛË ÂÎÙÈÌÒ fi,ÙÈ fiÏ· ı· ¿Ó ηϿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. °ÓÒÚÈÛ· ÙËÓ ∞∂∫ ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ·, ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ ˆ˜ ÌÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Û·Ó ÔÌ¿‰·. ¶¿ÓÙÔÙ ›¯· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ Ó· Á˘Ú›Ûˆ. ¢ÂÓ ÙËÓ Í¤¯·Û· ÔÙ¤ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. μÚ›ÛÎÔÌ·È Â‰Ò ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹Ûˆ, Ó· οӈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘ fiÛÔ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÌÔÚÒ. £¤Ïˆ Ó· ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ „ËÏ¿” . °È· ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿ÁÈ‚ÈÙ˜: “Œ¯ˆ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘. ŸÏÔÈ Â›¯·Ó οÙÈ Ó· ÌÔ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. √ ª¿ÁÈ‚ÈÙ˜ fï˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Í¯ˆÚÈÛÙfi. ŒÓ·˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÛÎÏËÚ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ. Œ¯ÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ͯˆÚÈÛÙfi ÛÙ˘Ï. ªÂ ‚ÔËı¿ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ó· Û˘ÓÙËÚ‹Ûˆ „ËÏ¿ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Î·È Ó· ¤¯ˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÈÔ

„ËÏ¿ Á›ÓÂÙ·È. ∫·È ÙÔ ÈÔ „ËÏ¿ Â›Ó·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ¿Ú· Ôχ fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÏÏ¿ ÈÔ Ôχ ÁÈ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” °È· ÙÔ˘˜ ÊÂÙÈÓÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ∞∂∫: “∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ˘˜ √Ì›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √À∂º∞ ÌÂÙ¿ ·fi ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ √∞∫∞ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ μ·ÛÏÔ‡È, ÂfiÌÂÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™›ÁÔ˘Ú· Î·È ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜. ∂›Ì·ÛÙ ̷ÎÚÈ¿ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÔÌ¿‰· ΢ÓËÁ¿ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù›ÙÏÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ∞∂∫” . °È· ÙÔÓ ¡¤ÌÂı: “∂›Ó·È ¤Ó·˜ ¿Ú· Ôχ ηÏfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. •Â¯ÒÚÈÛ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜. ªÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔÏÏ¿ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· Ì ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·” . °È· ÙÔÓ °È¿¯ÈÙ˜: “∫·Ïfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ΔÔÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ, ¤-

¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· fiÙ·Ó ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡. ¡ÔÌ›˙ˆ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ¿Ú· Ôχ. ∂›Ó·È ¤Í˘ÓÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·›ÎÙ˘ Î·È ıˆÚÒ fi,ÙÈ ı· ‰¤ÛÂÈ Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ Û‡ÓÙÔÌ·” . °È· ÙÔ Â›Â‰Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞∂∫: “∂›Ó·È fiÏ· Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο. ∂›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ›ÂÛË Î·È Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÁÈ·Ù› Ë ∞∂∫ Â›Ó·È ÔÌ¿‰· ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∂›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· fiÏ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ. ¡· ¿Ì „ËÏ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ‹ıÂÏ· ¿Ú· Ôχ Ó· ¤Úıˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹Ûˆ Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . °È· ÙÔ Ô˘ ı· ÎÚÈı› ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·: “Œ¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË 2Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÌfiÏȘ ¤Ó· Ì·Ù˜. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ·ÎfiÌË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ‰ÒÛÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. £¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ó›Î˜”.


TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√ ¶∞™Ã∞§∏™ ∫∞ƒ∞∫ø™Δ∞™ ∞¶√º√πΔ∏™∂ ∞¶√ Δ∏ ™Ã√§∏ ¶ƒ√¶√¡∏Δø¡ ¶√¢√™º∞πƒ√À √À∂º∞ μ’

√ ÚÒÙÔ˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ¶

ÙÛÈÁÁ¿ÓÔ˘˜. ∞Û¯ÔÏ‹ıËΠ̷˙› Ì·˜ Î·È Ì·˜ ¤‚Á·Ï ·fi ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ, fiÔ˘ ۯ‰fiÓ fiÏÔÈ Ì·˜ ›¯·Ó ÂÙ¿ÍÂÈ...” . √ ¶·Û¯¿Ï˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ̤ÏÔ˜ ÔÏ˘ÌÂÏÔ‡˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ì ¿ÏÏ· ¤ÍÈ ·‰¤ÏÊÈ·, ÚÔÛ·ı› ·fi ÌÈÎÚfi˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·Ô‡ ÙÔ˘, ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ fiÏ˘ Ù˘ Ê·Ì›ÏÈ·˜ ÙÔ˘˜. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ Δ∂∂ ¡. πˆÓ›·˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ·ÚÔ‰Èο Ì ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ ÚÔ‡¯ˆÓ. √Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· Ó¤· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ¢ËÌËÙÚÈ¿˜” Ó· Ì¿ıÔ˘Ó Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ·˘Ùfi˜ ηχÙÂÚÔ˜. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤¯ˆ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙÔ ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ Ì fiϘ ÌÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù· Ó·ڿ ÙÛÈÁÁ·ÓfiÔ˘Ï· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÛˆÛÙfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¡· Ù· ÛÙËڛ͈ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó „ËÏ¿. ¡· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤڈ fi,ÙÈ Î·Ó›˜ ÔÙ¤ Û ̤ӷ ‰ÂÓ ÚfiÛÊÂÚ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. ΔfiÛÔ ÂÁÒ, fiÛÔ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÌÔ˘ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ›̷ÛÙ ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔÈ. ª¿ı·Ì Ì¿Ï· ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÛÙȘ ·Ï¿Ó˜. ΔÒÚ· fï˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ηχÙÂÚ·. √ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙË “¢ËÌËÙÚÈ¿‰·” , ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÁȤÛÙÂÚË ‰È¤ÍÔ‰Ô Û’ fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜” . √ ¶·Û¯¿Ï˘ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜ Û ϛÁ˜ ̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ ·Ù¤Ú·˜. £¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· ˘ÁÈ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Ó· ÙË ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ì’ fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ ·Ú¯‹ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÛÙ·ıÂÚ¿ ‚‹Ì·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ‹‰Ë ¤ÁÈÓÂ...

ƒ√™º∞Δ∞ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ™¯ÔÏ‹ ¶ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ √À∂º∞ μ’ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÚÎÂÙÒÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ªÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ô˘ ͯÒÚÈÛ fï˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË ∫·Ú·ÎÒÛÙ·.

Δ˘ ∂§∂¡∏™ ∞. ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ·ÏÈfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ∞¶√μ Î·È ÙˆÓ ¡¤ˆÓ ∞ıÏËÙÒÓ ¡›Î˘, ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∞ı›ÁÁ·ÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ·fi ™¯ÔÏ‹ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚÔfiÓËÛË ÌÈÎÚÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ¶ÔÈÔ˜ fï˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÙÔÓ ËıÈÎfi ·˘ÙÔ˘ÚÁfi Ô˘ ÙÔÓ ÒıËÛ ӷ ¿ÚÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË; “¶¿ÓÙ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘ ‹ıÂÏ· Ó· ÂÙ‡¯ˆ οÙÈ. ¡· ·ÔÎÙ‹Ûˆ ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔ˘˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· ÏÔÈfiÓ ÌÔ˘ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Ì·˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ∞Ú¯Èο ÌÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ˆ˜ ʇϷη ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ 5Ã5 Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏȘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ ∞ÏÈ‚¤ÚÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ı›ÁÁ·ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ÊÔÈÙ‹Ûˆ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ÚÔÔÓËÙÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÌÔ˘ Î¿Ï˘„Â Î·È fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÊÔ›ÙËÛ˘, ·ÊÔ‡ ÂÁÒ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηÌÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·. ΔÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ·fi Ù· ‚¿ıË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂÈ ÚÔÛʤÚÂÈ Û’ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜

∞π™π√¢√•√™ °π∞ Δ√ ª∂§§√¡ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ¢∏§ø¡∂π √ E¡Δ™√ ª∞ƒ∂™∫∞

“√ÏÔ¤Ó· Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ” ¶ ·È¯Ó›‰È Ì ·È¯Ó›‰È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È fiÏÔ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î¿ÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯Ù›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

√È 28 ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ËÏÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ √À∂º∞

∞Ú¯Èο Ô ª·Ú¤Ûη ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ¤Ù˘¯Â ÛÙÔ “∞Ïη˙¿Ú” ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ϤÁÔÓÙ·˜: “∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‹Ù·Ó fiÓÙˆ˜ ¤Ó· Ôχ fiÌÔÚÊÔ ÁÎÔÏ. ™Â Ù¤ÙÔȘ Ê¿ÛÂȘ Ë Ì¿Ï· ÌÔÚ› Ó· ¿ÂÈ Ôχ ¿Ô˘Ù ‹ Ó· ηٷϋÍÂÈ ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÁÎÔÏ. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ηٷʤڷÌ ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË Û ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ηϿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô πÙ·Ïfi˜ ¿ÛÔ˜ ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚÈÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÌÔ˘ ›·Ó fiÙÈ Â›¯·Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì Û ·˘Ùfi ÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Â›Ì·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Ô˘ ‚Ô‹ıËÛ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ηϿ ·ÎfiÌË. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ¯Ù›ÛÔ˘Ì οÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌÂ, ˆ˜ Û οı ·ÁÒÓ· ı· ÂÌÊ·ÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚÔÈ Î·È ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” .

∑‚ϿÎÔÊ: ¶ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ΔËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô ª›¯·Ï ∑‚ϿÎÔÊ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÔψÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. √ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛ·Ó ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋. “£· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ· ¤ÎÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ Î·-

ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙËÓ ∞∂∫. ¶ÔÈÔ˜ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ fiÙ·Ó ÙfiÛÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Ó·Ó ÙȘ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘˜;” .

ÚȤڷ ÌÔ˘ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÎÚÈıԇ̠·fi ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ Ơ̂ψÓ. º·‚ÔÚ› ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÁÎÚÔ˘ Â›Ó·È Ë ÕÚÛÂÓ·Ï. √ ·‰ÂÚÊfi˜ ÌÔ˘, Ô ª¿ÚÙÛÈÓ, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Â›Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ∞¶√∂§. £· Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ì›· ÛÔ˘‰·›· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ. √ ∞¶√∂§ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· Ê·‚ÔÚ› ÛÙÔÓ fiÌÈÏfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· οÓÂÈ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¿ÛÔ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ .

∂ÚˆÙËı›˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ Ì ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi ÙȘ ˘ÚηÁȤ˜, ·ÏÏ¿ Ô Ô˘Ú·Ófi˜ ‹Ù·Ó Ì·‡ÚÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÓÔ‡˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Ì˘Ú›ÛÂȘ Ù· η̤ӷ ͇Ϸ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Í¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ·Ú¯¤˜ È¿ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ. ∞Ó·‚Ï‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÔ˘, ÙÔ˘ √Ï˘-

ΔÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Ô ΔÈÌÔ‡Ú ∫ÂÙÛ¿ÁÈ· ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ √À∂º∞, ̤ۈ Ù˘ ∂¶√, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ Û ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È·. ™ÙËÓ Ï›ÛÙ· ∞’ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ: ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, πÂÚÔÎÏ‹˜ ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜, ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÔÌ›, §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ °Î·Ï¤ÙÈ, ŸÛÎ·Ú °ÎÔÓ˙¿ÏÂı, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ŒÓÙÛÔ ª·Ú¤Ûη, ŸÏÔÊ ª¤ÏÌÂÚÁÎ, √‡ÚÎÔ ¶¿ÚÓÙÔ, ¡ÙÈfiÁÎÔ §Ô˘›˜ ™¿ÓÙÔ, ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡, ∑·Ô˘¿ÓÙ ∑·˚Ú›, ª›¯·Ï ∑‚ϿÎÔÊ, ª¿Ù ¡Ù¤ÚÌÈÛ·˚Ú, ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, °ÈÒÚÁÔ˜ °Î·Ï›ÙÛÈÔ˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ¡ÈÎÔÔÏ›‰Ë˜, Δ¿ÛÔ˜ ¶¿ÓÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛÈÎÔÁÈ¿ÓÓ˘, §ÂˆÓ›‰·˜ ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙË Ï›ÛÙ· μ’ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÏËÙÛÈÒÙ˘, ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Û ÙÚÂȘ ·ÁÒÓ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫·‚¿Ï· ™¿‚‚·ÙÔ, 12.09.2009, 5Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ™¿‚‚·ÙÔ, 26.09.2009 Î·È 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. ™¿‚‚·ÙÔ, 17.10.2009.

25

TV ∞fi ÙÔ NOVASPORTS 1 ÌÔÚ›Ù ۋÌÂÚ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: 22.10 ™·Ó §ÔÚ¤ÓÙ˙Ô-∂ÛÙÔ˘ÓÙÈ¿ÓÙ˜ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜) 03.50 ∞ÙϤÙÈÎÔ ¶·Ú.-ªÔÙ·ÊfiÁÎÔ -∑- (∫fi· ™Ô˘ÓÙ·ÌÂÚÈοӷ)

Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ÊÈÏÈο ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ∞ÚÎÂÙ¿ ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË. Δ· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜-∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ª˘ÚÌˉfiÓ˜-∂ıÓÈÎfi˜, ∞ÂÙfi˜-¶ËϤ·˜, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, ¶ÂÏ·ÛÁ›·-¶ÚˆÙÂۛϷԘ, ¡.∞. ¡›Î˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ μfiÏÔ˘, ÕÚ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ-ΔÔÍfiÙ˘.

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁÂ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶™£. Δ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∞’ Î·È μ’ ÙÔÈ΋˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 19-20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ °’ ÛÙȘ 3-4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∏ ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12-13/9. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô Ù· ۈ̷Ù›· Ù˘ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ӷ Û οı ·ÁÒÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ, ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1988 Î·È ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙÔ 36Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1973) Î·È ÌfiÓÔ Ì¤¯ÚÈ ‰˘Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 36 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· οı ÔÌ¿‰·˜ Î·È Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÙ¿ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. * ΔÔ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙËÓ ∂æ∞ Ô˘ Ì ÙËÓ ¯ÔÚËÁ›· Ù˘ Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û¯ÔÏ‹˜ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ∂¶√ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ

ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ Ë ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ (ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ÌË) ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ™Â ·˘Ù‹ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó 45 ‰È·ÈÙËÙ¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ¡Ô̷گȷÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜. ª¤Û· Û ÌÈ· ˆÚ·›· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ Δ∂¢/∂¶™£ Î. ™˘Ú›‰ˆÓ ∫·ÓÔ‡Ï˘, ·Ó¤Ù˘Í ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ Ù˘ ∂¶™£ ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ Ù˘ √À∂º∞, Ì ·ÚÈÔ Û‡ÓıËÌ· ÙÔ “·›ÍÙ ÂχıÂÚ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” .


26

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

¢∏§ø™∂ √ °π∞™π∫∂μπΔ™π√À™

°π∞ Δ√¡

∫§∂´∑∞

∫∞§∞£√™º∞πƒπ™∏

™‹ÌÂÚ· Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÛÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË (12:00) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙËÓ ∂√∫ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Divani Caravel” (∞›ıÔ˘Û· “ª·Î‰ÔÓ›·”) Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ∫˘¤ÏÏˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 20092010. √È ÎÏËÚÒÛÂȘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ÂÍ‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ: ∞2 ∞Ó‰ÚÒÓ, μ’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ, °’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ (1Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¡fiÙÔ˘), °’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ (2Ô˜ ŸÌÈÏÔ˜ ¡fiÙÔ˘), ∞1 °˘Ó·ÈÎÒÓ, ∞2 °˘Ó·ÈÎÒÓ (ŸÌÈÏÔ˜ ¡fiÙÔ˘), ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È ∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ∞1 Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. H ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ∞Ó‰ÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ª›ÎÚ·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ΔÔ μfiÏÔ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ë ¡›ÎË Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË.

ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ˘Ô‰ÔÌ‹ Ãı˜ ¤ÁÈÓÂ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌ‹˜ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010. ∏ ÚÒÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” (ÚÒËÓ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘) fiÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 6 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ı· ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 10 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” (ÚÒËÓ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘) Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Î. £·Ó¿ÛË ¢¤ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6973757133.

ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞

∫¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÁÈ· ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÈÔ ΔÔ Û‹ÚÈ·Ï Ì ٷ ¿ÌÔÏÏ· ÂÂÈÛfi‰È·, ·˘Ùfi Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ƒ›ÎÈ ƒÔ‡ÌÈÔ, ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ·Ô̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ Ë Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ª·ÓÙ·ÏfiÓ· Î·È ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ ...·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡-ı·‡Ì· ÙÔ˘ ÈÛ·ÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ÛÙÔ “¶·Ï¿Ô˘ ™·Ó Δ˙fiÚÓÙÈ” ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·”. ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÙÔ˘ ƒÔ‡ÌÈÔ ı· Û¿ÛÂÈ Î¿ı ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ·ÊÔ‡ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ Ô˘ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ë ª·ÓÙ·ÏfiÓ· (ÂÚ›Ô˘ 3,5 ÂÎ. ¢ÚÒ), ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ӷ ÏËÚÒÛÂÈ Ë “ª¿ÚÙÛ·”. ŒÙÛÈ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È·‰ÈηÛÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ, ÚÈÓ ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ˘ÔÁڷʤ˜, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ Â¤ÏıÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÃÔ˘‚ÂÓÙÔ‡Ù Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· Ù· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ (ÙÚfiÔ˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ‰fiÛÂˆÓ ÎÏ)! √È ªÈÓÂÛfiÙ· Δ›ÌÂÚÁÔ˘Ï‚˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ·›ÎÙË ÛÙËÓ ¿ÏÏË fi¯ıË ÙÔ˘ ∞ÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡, ¤Î·Ó·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ƒÔ‡ÌÈÔ Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¡μ∞, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ŒÙÛÈ Ô ı·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁfi˜ ÁηÚÓÙ ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ... Û›ÙÈ, ·ÏÏ¿ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ, ·ÊÔ‡ ·fi Ù· “‚ÂÚ‰ÂÓ¤ÁÎÚÈ” , ı· ÊÔÚ¿ÂÈ ϤÔÓ Ù· “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” .

™Δ∏¡ ¶ƒøΔ∏ ™À°∫∂¡Δƒø™∏ Δ√À

¶∞√

“£· Ì ΤډÈ˙ ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ù¤ÓȘ” È· ·Ù¿Î· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÙÔ˘ ™·ÚÔ‡Ó·˜ °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜ ¤ÎÏ„·Ó ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √ ÚÒÙÔ˜ ¢¯‹ıËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· Â›Ó·È “·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ fiˆ˜ Â› °Î¤ÚÛÔÓ” , ÂÓÒ Ô “™¿Ú·˜” ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ô ∫ϤÈ˙· ı· ÙÔÓ Î¤Ú‰È˙ ÌfiÓÔ “·Ó ·›˙·Ì ٤ÓȘ” ...

ª

ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó 11 ·›ÎÙ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ: ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜, °È·ÛÈ΂›ÙÛÈÔ˘˜, ª·Ù›ÛÙ, ¡›ÎÔÏ·˜, μÂÚÁ›Ó˘, ªfiÁÚ˘, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ∞Ï‚¤ÚÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÔÚ› Ó· “Îڤ̷Û” Ù· ·Ô‡ÙÛÈ· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÛÂ... ÊfiÚÌ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ. √ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ·ÚÎÂÏÒÓË fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÔÓËÙÒÓ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·ÔÙÂÏ› Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ Û ÚÒÙË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÁÈ· “·ÚıÂÓÈ΋” ÊÔÚ¿, ·ÊÔ‡ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ÌÂÙ·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ›¯·Ó ¿ÓÙ· ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·! ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ‰‹ÏˆÛ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¢. °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™: “∂›Ó·È ηÏfi Ô˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜, fiˆ˜ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ¶›ÓÈ °Î¤ÚÛÔÓ” . ¢. πΔ√À¢∏™: “√È ÛÙfi¯ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËÏÔ›. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ Á‹‰Ô, Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘

·›˙Ô˘ÌÂ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Î·È ¤Ú˘ÛÈ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÌÂÏÂÙË̤Ó˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ¶·‡ÏÔ Î·È £·Ó¿ÛË °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋., ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ. ∫·È ÙÔ 2007 ›¯·Ì ¿ÚÂÈ Ù· ÙÚ›· ∫‡ÂÏÏ· Î·È ‰È‰·¯Ù‹Î·Ì ·fi ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ∫›ÓËÙÚfi Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó··˘Ù›˜. ∫·Ïfi ÙÔ ÙÚÈÏ ÎÚ¿Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ·ÚÂÏıfiÓ”. ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ·fi ÙÔÓ ÕÚË, ·¿ÓÙËÛÂ: “¢ÂÓ ··ÓÙÒ ÛÙȘ ʋ̘. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯ˆ Ó· ˆ ›-

Ó·È ˆ˜ ›̷ÛÙÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ¿ÓÙ· Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ηϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ”. ¢. ¢π∞ª∞¡Δπ¢∏™: “ΔÔ ÚÒÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ·ÊÔÚ¿ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜. ∫›ÓËÙÚÔ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ 100% ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ¶¤Ú˘ÛÈ ‰ÂÓ ·Ú¯›Û·Ì ηϿ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù· ηٷʤڷÌÂ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‚ÂÏÙȈÓfiÌ·ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ¶Ï¤ÔÓ Â›Ì·È Î·Ï¿, ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Î·Ì›· ÂÓfi¯ÏËÛË Î·È Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ ÁÈ· ̤ӷ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Î·È Â›Ì·È ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë-

̤ڷ. ∂‡¯ÔÌ·È ÛÙ· ·È‰È¿ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·, Ó· οÓÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Î·È Â›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙› ÙÔ˘˜”. ª. ª¶∞Δπ™Δ: “√È ÛÙfi¯ÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰ÈÔÈ. ∂›Ó·È Ì›· Ó¤· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· Ì·˜ Ë ÛÂ˙fiÓ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ·Ó ›̷ÛÙ ˘ÁÈ›˜ Î·È Î·Ï¿ ¤¯Ô˘Ì Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ “repeat”. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Â›Ó·È ÁÈ· ̤ӷ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜ Â›Ì·È ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ Â‰Ò. £¤Ïˆ Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi”. ™. °π∞™π∫∂μπΔ™π√À™: “ŸÏ· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó. ¡ÈÒıˆ Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ϥˆ Í·Ó¿ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. •ÂÎÈÓ¿Ì fiˆ˜ fiϘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ Î·È Â›Ó·È ÒÚ· ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ì·È ›Ûˆ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘ ÛÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÓˆÚ›˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ¯ÚfiÓÔ. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÌÔ˘. ªÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ Î·È Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·”. ŸÙ·Ó ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙË ÙÔ˘, §›Ó·˜ ∫ϤÈ˙·, ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔÓ ÓÈ΋ÛÂÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ›Â: “∞Ó ·›˙·Ì ...Ù¤ÓȘ, ı· Ì ΤډÈ˙Â Ô ∫ϤÈ˙·”. ∫. Δ™∞ƒΔ™∞ƒ∏™: “∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ Â›Ì·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¤Ó· ηÏfi ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. •ÂÎÔ˘Ú¿ÛÙËη ·ÚÎÂÙ¿, Á¤ÌÈÛ· ÙȘ Ì·Ù·Ú›Â˜ ÌÔ˘ Î·È ÓÈÒıˆ ηϿ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì fiÙÈ ¤Ú˘ÛÈ. √È ÛÙfi¯ÔÈ Î·È ÔÈ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó”. °. ª¶√°ƒ∏™: “◊Ù·Ó ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ Ô˘ ¤ÁÈÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ̤ӷ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¶Ï¤ÔÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÂͤÏıˆ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. √È ÛÙfi¯ÔÈ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ›. ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ∫‡ÂÏÏÔ Î·È ∂˘Úˆ·˚Îfi”.

■ Δ√¡π™∂ √ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞∫∏™ ™Δ∏¡ ∂¡∞ƒ•∏ Δ∏™ ¶ƒ√∂Δ√πª∞™π∞™ Δ√À “£ƒÀ§√À”

“™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ë ÎÔÚ˘Ê‹” ¶ÚÒÙË ÙÔ˘ Ì‹Ó· Î·È ÚÒÙË ÚÔfiÓËÛË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ ‹Ù·Ó ÂΛ, Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Â›Û˘, Ù· ‰˘Ô Ó¤· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· (°Ô˘¤ÈÊÂÚ, ª¤‚ÂÚÏÈ), Ô ·ÚÁÔÔÚË̤ÓÔ˜ (ηٿ 10 ÏÂÙ¿) ΔÛ›ÏÓÙÚ˜, Ô ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ, Ô ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˜ (ۈ̷ÙÈο Î·È „˘¯Èο) ¶··ÏÔ˘Î¿˜, Ô ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÔÈ Ó·ÚÔ› ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜, ™Ïԇη˜, ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È·ÓÓ¿Î˘ Î·È £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∞ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ·¤Ê˘Á·Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÏfiÁÈ·. ∏ ϤÍË Ù›ÙÏÔ˜ ‰Â ‚Á‹Î ·fi Ù· ¯Â›ÏË ÙÔ˘˜. “◊ÚıÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹”, ÙfiÓÈÛÂ Ô “‰Ú¿ÎÔ˜”, Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ô ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “•ÂÎÈÓ¿Ì ʤÙÔ˜ Ì ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô. ŸÙÈ Ô ÎÔÚÌfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·ÍÂ. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ‹Úı·Ó ÌÂÚÈο ·ÏÏ¿, fi¯È ÔÏÏ¿, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ηϿ Î·È ÔÈÔÙÈο Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ¤¯Ô˘ÌÂ Û·Ó ÔÌ¿‰· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘ÌÂ Î·È Î·Ïfi Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‹Ù·Ó Ì›· ÛÂ˙fiÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ì·ı ӷ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Û Ôχ ‰‡ÛÎÔϘ ¤‰Ú˜ Î·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ì “Úԛη” Ù· ·È‰È¿ Ù· ÔÔ›· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ηχÙÂÚ·”, ÂÂÛ‹Ì·Ó ·Ú¯Èο Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜.

ªÂ ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ ·fi ÙÔ ¡μ∞ (∫ϤÈ˙·, °Ô˘¤ÈÊÂÚ), Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ı·̷ÙÈÎfi˜; “√È Ô·‰Ô› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı¤ÏÔ˘Ó ÚÒÙ· ·’ fiÏ· Ó· Ì·›ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘ÌÂ. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÏ· Ù· ·È¯Ó›‰È·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏÔÈ ı· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙË Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ı· ηÙÔÚıÒÛÔ˘Ì ӷ Á¢Ùԇ̠ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ӛ΢ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜”. √ “‰Ú¿ÎÔ˜” ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. “∂›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÔÙÈÎfi˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ∞ÏÏ¿ ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÁÈ·Ù› ÁÓˆÚÈ-

˙fiÌ·ÛÙ ηχÙÂÚ· fiÏÔÈ. ¢ËÏ·‰‹ ı· ͤÚÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ. Δ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ÈηÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ó· ›̷ÛÙ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎÔ›”. √ “‰Ú¿ÎÔ˜” Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‹Úı·Ó ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿: “∫¿ıÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ÙfiÛÔ ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÂÌÂÈÚ›·. ∞fi ·˘Ùfi ÌfiÓÔ Î¤Ú‰Ô˜ ı· ¤¯Ô˘Ó Î·È ı· ‰ÔÎÈÌ¿˙Ô˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜.” §¤ÁÔÓÙ·˜ ·˘Ù¿, ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È ÌÈ· ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ™ÔÊÔÎÏ‹ ™¯ÔÚÙÛÈ·Ó›ÙË. √ ÔÔ›Ô˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ‰Â›¯ÓÂÈ ·Ó·Óˆ̤ÓÔ˜. “∂˘¯‹ fiÏˆÓ Â›Ó·È Ù· ‰Èο Ì·˜ Ù· ·È‰È¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ·. °È· Ó· ÌÔ-

Ú¤ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰È¿ÚÎÂÈ·. Œ¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÔÏÏ¿ ·È¯Ó›‰È·. ÕÚ· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ˘Á›· Î·È Ó· ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ‰›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ì·˜ ·˘Ùfi, ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ ·fi οı ÚÔfiÓËÛË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì οÙÈ Î·È ·fi οı ·ÁÒÓ· Ó· ¯·Úԇ̠·ÎfiÌË Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ÎÚ‡„ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ÛÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· Ù· ÊÈÏÈο Ì ∫Ï›‚ÂÏ·ÓÙ ∫·‚·Ï›ÂÚ˜ Î·È ™·Ó ∞ÓÙfiÓÈÔ ™ÂÚ˜ (ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ) ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ı· ηٷÔÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ˆ ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. º˘ÛÈο ı· Â›Ó·È Ì›· ÂÌÂÈÚ›· ÁÈ· ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ›̷ÛÙ ·Ó˘fiÌÔÓÔÈ ÁÈ· Ó· ·›ÍÔ˘Ì ÁÚ‹ÁÔÚ· ηϿ, ÌÔÚ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·Ó·ÛٿوÛË ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù·Í›‰È. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÛ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÔÚԇ̠·fi ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô Ì·Ù˜”. ∂ÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜. “∂›Ó·È Ì›· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ “ÁÂÓÓ‹ıËΔ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì Ôχ ÛÎÏËÚ¿”. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ... ‰È¿ÏÂÈÌÌ· Ô˘ ‹Ú ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. “◊Ù·Ó Ì›· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ̤ӷ Ó· ÌËÓ ·›Íˆ ʤÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ì ‚Ô‹ıËÛ Ôχ Î·È ÛˆÌ·ÙÈο Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈο. ∞ÔÙÔÍÈÓÒıËη fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ Ì¿Ï· ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ Î·È Î·Ù¿ÊÂÚ· Ó· ηı·Ú›Ûˆ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘. ΔÒÚ· Â›Ì·È ÁÂÌ¿ÙÔ˜ fiÚÂÍË ÁÈ·Ù› ·ÎÔÏÔ˘ı› Ì›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿”.


TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

√ º∂Δπ¡√™ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› Ó· ...ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ÎfiÛÌÔ. ∏ “Ú¿ÛÈÓË” ¶∞∂ Ífi‰Â„ ٷ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ·, fï˜, ›ΔÔ˘ Ó·È ·Ó ¤Î·Ó οÙÈ Î·Ïfi μ∞™π§∏ ∫ƒπ™π§∞ ‹ ...ÌÈ· ÙÚ‡· ÛÙÔ ÓÂÚfi. ™˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Â›Ó·È “Ï·¯Â›Ô” Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· Ê·›ÓÂÙ·È ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ ‹Ù·Ó ÛˆÛÙ‹ ‹ fi¯È. ™ÙÔÓ ¶∞√, fï˜, ¤ÁÈÓ·Ó ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÊÔ‡ ·Ú¿ Ù· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÊıËÎ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÎÂÓ¿ Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ fiÙ·Ó Ô ¡. ¶·Ù¤Ú·˜ ‰‹ÏˆÓ fiÙÈ Ô ªÔ˘Ó Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰ÂÍÈÔ‡˜ Ì·Î ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ¶∞∂ ·¤ÚÚÈ„Â ÚfiÙ·ÛË Ù˘ °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì ‡„Ô˘˜ 1,6 ÂÎ. ¢ÚÒ. ∫È fï˜ Û’ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ Ô ¡ÔÙÈÔ·ÊÚÈηÓfi˜ ÛÙ¿ÏıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠ·fi ÙÔÓ ª·Ú›ÓÔ. ™›ÁÔ˘Ú· ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈ˙·Ó fiÛÔ ı· ÂËÚ·˙fiÙ·Ó Ô 23¯ÚÔÓÔ˜ Ì·Î ·fi ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ÔÈ ‰ÂÍÈÔ› ÔÈÛıÔʇϷΘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Â›Ó·È Ô °Î¿ÌÚÈÂÏ (¢¿ÏˆÙÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ù·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ) Î·È Ô Ó·Úfi˜ ª·Ú›ÓÔ˜, Ô˘ Ê˘ÛÈο ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÂÌÂÈÚÈÒÓ, ·ÊÔ‡ Ô μ‡ÓÙÚ· ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÛÙfiÂÚ. ªÔÚÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ Ô ¶∞√; ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÏÏÔÚfiÛ·ÏÏË ‹Ù·Ó Î·È Ë ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ¢¿ÚÏ·, Ì ÙÔÓ ΔÂÓ ∫¿Ù ӷ ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙÒÚ· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚·ÛÈÎfi. °È· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÊÂÚıԇ̠ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜, fiÔ˘ Ë ÂÈÏÔÁ‹ ∫·ÓÙ¤ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ù·Á҉˘ ·ÔÙ˘¯›·, ÂÓÒ Ô ªÂÏ›ÛÛ˘, Ô˘ ÛÙÔ›¯ÈÛ ...2 ÂÎ. ¢ÚÒ ‰fiıËΠ“ÎÔ„Ô¯ÚÔÓÈ¿” ÛÙË §¿ÚÈÛ·. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· Íԉ‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ™ÈÛ¤. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÌÂÁ¿ÏÔ fiÓÔÌ·, ·ÏÏ¿ Ù· 8 ÂÎ. ¢ÚÒ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ÁÈ· ¤Ó·Ó Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ ‰ÂÓ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÏÈfi ηÏfi ·˘Ùfi ÙÔ˘. ªÂ ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ›¯Â ·ÔÎÙËı› Ô ÈηÓfi˜ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ˜ ªÔÌfi (ÌfiÏȘ 24 ÂÙÒÓ), Ô˘ ı· ›¯Â ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË fiÚÂÍË Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ. ∞fi ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ °¿ÏÏÔ ‰ÂÓ Ï›ÂÈ Ë ÂÈı˘Ì›·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó. ∞ÎfiÌË fï˜ Î·È Ó· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ï›ÂÈ Ô ·›ÎÙ˘ Ì ÙËÓ Î¿ıÂÙË ¿Û· Ô˘ ı· ÙÔÓ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. ÿÛˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ó Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ¤·È˙ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ™ÈÛ¤ (4-4-2) ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ. ŒÓ· ÂÈϤÔÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÛÊ¿ÏÌ· ‹Ù·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ· ·˙‹ÙËÙ·. ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ∫ϤÈÙÔÓ, Δ˙ÈfiÏ˘ Î·È ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” , ·ÊÔ‡ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·¯˘Ïfi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ·Ú¿ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ·ÏÏÔ‡. ∞ÎfiÌË ÎÈ ¤ÙÛÈ, fï˜, ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË. ∞fi ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÂΛ Ô˘ “ÔÓ¿” Ë ÔÌ¿‰· ÔÈ ∫ϤÈÙÔÓ Î·È Δ˙ÈfiÏ˘. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È ›Ûˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î¿ıÂÙË ¿Û·, ÂÓÒ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Î·Ï‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÛÙ· ·Ì˘ÓÙÈο ¯·Ê ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ª¿ÙÔ˜, ·Ó Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜. ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È ¤Ó·. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ¶∞√ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ¿ÁÓˆÛÙË Ï¤ÍË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿ ʤÙÔ˜, fiÔ˘ “ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ·ÏÏ¿ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜” , fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÙÔ ·Ófi ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ √∞∫∞... krisilas@e-thessalia.gr

27

¶ÏÔ‡ÛÈÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi √ ¡ÙÔÌ·ÁÎfiÈ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ μÔÏÈÒÙ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜, ª¿ÚÈÔ ªfiÓÈÙ˜. √ ∫ÚÔ¿Ù˘ ‹Ú ÌÈ· ÚÒÙË Á‡ÛË ·fi ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÓÔÌ›ÏËÛ Ì ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘ ∫ÚÔ¿ÙË Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÙÚ›· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ‰‡Ô ÛÙË μÔÛÓ›·/∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Ì ÙË ™ÈÚfiÎÈ Î·È ¤Ó· ÛÙË ºÈÓÏ·Ó‰›· Ì ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ΔÔ‡ÚÎÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·ÓËÁ‡ÚÈÛ ¤Ó· ∫‡ÂÏÏÔ ∫ÚÔ·Ù›·˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜, ·›˙ÔÓÙ·˜ Û ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ› Û fiϘ ÙȘ “ÌÈÎÚ¤˜” ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ™Ù· 28 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜;

Œ¯·Û·Ó Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ Δ∞•π¢∂æ∞¡ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi. øÛÙfiÛÔ, Ë Â›ÛÔ‰fi˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ËÌ›ˆÚÔ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, (·ÚfiÙÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ¤ÁηÈÚ· ÛÙÔ Á‹‰Ô), Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· Ù¤ÚÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ¢ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓÔ˜ Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È 15 ¢ÚÒ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ¤Ê˘Á·Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜, ·ÓËÁ˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË-ÚfiÎÚÈÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ Á’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘...

ŒÛ·Û ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì 4-0 Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ¤Û·Û ÌÈ· “‰˘ÛÌÂÓ‹” ·Ú¿‰ÔÛË, ηıÒ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηٿÊÂÚ ӷ ʇÁÂÈ ÓÈÎËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ÕÚÁÔ˜. ™Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÙÚ›· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Á‹Â‰Ô (fiÏ· ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜) ›¯·Ó ÁÓˆÚ›ÛÂÈ ÈÛ¿ÚÈı̘ ‹ÙÙ˜. ™˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔ “‰ÂÍ›” ÙȘ Â›ÛË̘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ÌÂÙÚ‹ÛÂÈ ÛÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Ù˘ ÚÂÌȤڷ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Ô˘ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ. ∂.Ã.

∫·Ï‹ ΛÓËÛË ™Δ√ ∫ÚÔ‡ÛÔ‚Ô ‚Ú¤ıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Û ¤Ó· ¯ÒÚÔ È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÌÈ· ÔÌ¿‰·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ·Ó Î·È ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ¶Ú›ÏÂÌ Î·È ÙËÓ ª›ÙÔÏ·, ÛÙ· ÔÔ›· Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ¤‚Á·Ï ٷ ÚÒÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÌ¿‰·. §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÊÈÏÈÎfi ÂÚ›ÌÂÓ ٷ ̤ÏË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÌÈ· ¢¯¿ÚÈÛÙË ¤ÎÏËÍË. ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ∫ÒÛÙ· ª·ÓÈ·Ù¿ÎË Î·È ÙÔ˘˜ §Â˘Ù¤ÚË ∫Ú·Ù›‰Ë, ∫ÒÛÙ· °·ÚÁ¿Ï· ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ fiÔ˘ ÚÔÔÓÔ‡Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Î·È Ì›ÏËÛ·Ó Ì ·›ÎÙ˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹. ∞˘Ù‹ Ë Î›ÓËÛË Â›¯Â ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ Ë Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÙÔ̤·. ÕÏψÛÙ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ ÓÔÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ÚÔ·„ÂÈ...

∫·Ïfi ı· οÓÂÈ ÙÔ “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ” ª∂ ...¯·ÌËψ̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ· Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ Ë ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÈÙ›· Ë Î·Î‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È Ë ‚·ÚÈ¿ ‹ÙÙ· ·fi ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Û ÊÈÏÈÎfi Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ ª¿ÚÈÌÔÚ. 줂·È· ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ó· ÌË ¯¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ı¿ÚÚÔ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙÈÛÂ Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛˆÈο ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ηÏfi ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·. √È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ Â› ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “∞ÎÚfiÔÏȘ” ·¤Ó·ÓÙÈ Û ™ÂÚ‚›·, §ÈıÔ˘·Ó›· Î·È ƒˆÛ›· ›Ûˆ˜ ¤Î·Ó ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ó· ˘ÂÚÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙË-

À¡√§π∫∞ 56 ÏÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô ŒÚÈÎ √Ì›Ó· ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¡›ÎË Î¤Ú‰ÈÛ Ì 3-1. ∫È fï˜ ̤۷ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ Ô˘Î ÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ˘ÛÙÂÚ› ÛÂ Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÚÔ˘Û›·Û ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘. ¢È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηϤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÌÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ Ì¿Ï·, ÂÓÒ ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË. ∂›Û˘ Ì ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ (1,80 Ì.) ÌÔÚ› Ó· ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· Î·È ·fi ...·¤Ú·. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Ù· ÊfiÓÙ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·, Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ÈÛ¯˘Úfi ‰›‰˘ÌÔ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜ μ·ÏÓÙ¤˙. ¶¿ÓÙˆ˜ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ¡ÈÁËÚÈ·Ófi˜ ¿ÛÔ˜, ÂÎÙfi˜ ·fi ηÏfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜, Â›Ó·È Î·È ÛÎÏËÚfi˜ ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ·ÚÎÂÙ¿, ·ÊÔ‡ Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹ıÂÏ ӷ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ϤÍË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÈÓ ‚¿ÏÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. 줂·È· ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi. ÕÏψÛÙ ÛÙÔÓ “fiÌÔÚÊÔ ÎfiÛÌÔ” ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÔÏÏ¿ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Î·È Ô √Ì›Ó· Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ‹Û˘¯Ô... μ.∫.

Ù˜ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ∂ıÓÈ΋˜. ∞ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ∫·˙Ï¿Ô˘Ûη˜ ͤÚÂÈ Î·Ï¿ Ù· ÚÔÙÂÚ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ¤Ó· Ì·Ù˜ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. øÛÙfiÛÔ Û˘¯Ó¿ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi ›Ûˆ˜ ÛÙÔȯ›ÛÂÈ fiÙ·Ó ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ù· Â›ÛËÌ· Ì·Ù˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÙÔ “¯·ÛÙÔ‡ÎÈ” ÛÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›· Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ïfi ı· οÓÂÈ ÛÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ ·ÎfiÌË ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿... μ.∫.

™˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ ∂¶™£ Δ∂§∂ÀΔ∞π∞ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÒÓ ‹Ù·Ó Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Î·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎÂ Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜. μϤÂÙ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂÓfi¯ÏËÛ ηıfiÏÔ˘ ·˘Ùfi. ÿÛ·-›Û· Ô˘ ¤ÛÙËÛ·Ó ‰È¿ÊÔÚ· “ËÁ·‰¿ÎÈ·” Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÂÙ·Áڷʤ˜, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó Ó· ¿Ó Û ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ηÊÂÓÂ›Ô ÁÈ· Ó· Ù· Ô˘Ó, ÒÛÙ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÈÔ˘Ó Î·È ÙÔ Î·Ê‰¿ÎÈ ÙÔ˘˜.

£¤ÏÔ˘Ó Ó· ‚ϤÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ÙÛ¿Ì·; ¶√§À ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÚ›ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒ-

Ô˘˜ Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ηıÒ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó fiÙÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ¤ÂÛ ı‡Ì· ÎÏÔ‹˜. Δ· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ Â›¯·Ó ‰È·ÚÚ‹ÍÂÈ Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Î·È ¤ÎÏ„·Ó ·ÂÏÏ·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ·ıÏËÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ΔÔ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì¿ÏÈÛÙ· Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÎÏ„·Ó ·ÎfiÌË Î·È Î¿ÚÙ˜ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· Ù· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÒÚ·, ·Ó ÔÈ ÎϤÊÙ˜ ÙȘ ¤Ú·Û·Ó ÁÈ· ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ‹ ·Ï¿ Â›Ó·È ...ʛϷıÏÔÈ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙË ¢‹ÌËÙÚ· ÙÛ¿Ì·, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ...

°È· ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ “¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÓÙÔ‡Ú˘” ÛÙË ™Ô‡ÚË Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ∞›·ÓÙ· Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. √È “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Î·È fiˆ˜ ¤ÏÂÁ ¯·ÚÈÙÔÏÔÁÒÓÙ·˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ §Ô˘Î¿˜ ∫·ÙÛ·Ì¤Î˘: “›Ûˆ˜ Â›Ó·È Î·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÙÛÈ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ÁÔ‡ÚÈ” . ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ·Ó ÛÙË ™Ô‡ÚË Â›Ó·È ÚÔÏËÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÔÚ›· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ì ·ÔÎÔڇʈ̷ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ fiÔ˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ·Ó ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË. °.¶.


28 ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂¶™£ ∞fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶™£ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¶Ô‡Ï·Î· Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛÙÔÏ‹: “¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ fiÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£, ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ‰‡Ô ÛËÌ›· ÚÔ˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË.ΔÔ ÚÒÙÔ Â›Ó·È Ë ‰È¿ıÂÛË Î¿ÔÈˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Î·È Ôχ ‡ÎÔÏ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÈÌˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ¤ÎÊÚ·Û˘ “Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ·Ì‚Ï›˙ÂÈ ·fi ̤۷ ÙÔ˘˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ‰ÚÒÌÂÓ· Ù˘ ∂¶™£. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ Û·Ù·ÏÔ‡Ó, Ì ¤Ó· ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi ¿Óˆ ÙÔ˘ Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ, Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ıËÚ›Ô Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ ÔÚÁ‹ Î·È ı˘Ìfi - ÁÈ·Ù› ¿Ú·ÁÂÛ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ¿‚ËÍ ·fiÙÔÌ· ÙÔ ¯·Ï› οو ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ÚÈÓ ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó ӷ ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ „˘¯È΋ ÙÔ˘˜ ËÚÂÌ›·. ∂›Ó·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ fiÙÈ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔÓ “¯ÂÈÌÒÓ·” ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘, Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÈ ·˘ÙfiÓ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜. ∞˘Ùfi ÏÔÈfiÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Â‰Ò. ∫¿ÔÈÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜, ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ΛÓËÙÚ· ‡·ÚÍ‹˜ ÙÔ˘˜. ∞ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Û·Ó „¿ÚÈ· ¤Íˆ ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘˜ - ÙËÓ ŒÓˆÛË ÂÓÓÔÒ-, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ò˜ Ó· ÂÎÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ô‡ Ó· Û·Ù·Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÂÚ›ÁÚ·Ù· Ì·ÎÚ‡ Î·È ·Û‹ÎˆÙÔ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ı¤ÛÂÈ ˆ˜ ı¤Ì· ÙËÓ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ù˘. ŒÙÛÈ ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÔÓÙ·È Ù¿¯ÈÛÙ· ÙÚ›· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·: ∏ ŒÓˆÛË ı· ‚ÚÂÈ ·ÛÙ›Ú¢Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÁÓÒÛ˘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ·, ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ, ı· ÂÍÔÈÎÔÓÔÌËı› ¯·ÚÙ› Î·È ÌÂÏ¿ÓÈ, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛı› ηÓ›˜ ÙȘ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¤Ó˜ ÛÙÔÓ Δ‡Ô ÂÈÛÙÔϤ˜ Î·È ÙȘ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ηٿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ‡·Ú͢ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ª·˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¿ÏÏ· 15 ÙÚ›ÌËÓ·. ŒÏÂÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂı› ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ χÛË... ø˜ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ∂¶™£ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¿Óˆ ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›¯·Ó ˘„ËÏ¿ ·ÍÈÒÌ·Ù· ÙȘ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ô˘ ı‹ÙÂ˘Û·Ó ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ·Ó ¶Úfi‰ÚÔÈ ∂ÈÙÚÔÒÓ Î·È ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠηÓ›˜ ·fi ÙÔ ÂοÛÙÔÙ ¢.™. Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÌÔÌÊ‹ ÁÈ· οÙÈ ÙÔ ÂÈÏ‹„ÈÌÔ. Δ· ¤Ú·ÙÙ·Ó fiÏ· Ù¤ÏÂÈ·; ∫·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·Ó ÚˆÙËıÔ‡Ó ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÓËÙÈο. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ·Ï¿Óı·ÛÙÔÈ. ∞Ï¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ Êı¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹, ÁÈ·Ù› ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ë ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ʤÚÓÂÈ ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ·. ΔÔÓ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi, ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó fï˜ ‹‰Ë ·ÁÁ›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ˆ˜ ÙÒÚ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷ¯ˆÚËı›. ΔÔ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ‰È·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È. ∞˜ ‚ÚÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË, ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍ·Ó ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ ˘ÔÙÈÌ¿. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙ· fiÛ· ηٿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ì·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ·Ï¿ ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÂÙ·È ÙÔÓ ·ÏÌfi ÙÔ˘ οı ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤ ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ, ¯¿ÚȘ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ˘Ê›ÛٷٷȔ.

To EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 1, 8, 14, 15, 18.

To SUPER 3 √ Ù˘¯ÂÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 8 5 2, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 5 7 3 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 7 4 5.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

Δ√¡π™∂ √ ∞™√™ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ∫ø™Δ∞™ ∫∞Δ™√Àƒ∞¡∏™

“¶¿Ì ÁÈ· Ó›ÎË ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·”

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

∏ Ï›ÛÙ· ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Europa League. ™’ ·˘Ù‹Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È 23 ·›ÎÙ˜. ∂ÎÙfi˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ ÔÈ Δ˙ÈfiÏ˘, ª¿ÓÙ˙ÈÔ˜, ∫ϤÈÙÔÓ, ¢ËÌÔ‡ÙÛÔ˜. ™ÙË Ï›ÛÙ· Â›Ó·È ÔÈ: °Î·Ï›ÓÔ‚ÈÙ˜, ∑ÈÏÌ¤ÚÙÔ ™›Ï‚·, ™·ÚȤÁÎÈ, ƒÔ˘Î¿‚ÈÓ·, M·¯ÏÂÏ‹˜, ª·Ú›ÓÔ˜, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¿ÌÚÈÂÏ, ™ÈÌ¿Ô, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¿ÚÛÌÈÚ, ∫·ÚÓ¤˙˘, ∫·ÓÙ¤, ™ÈÛ¤, ¢¿ÚÏ·˜, §¤ÙÔ, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, μ‡ÓÙÚ·, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ¡›Ó˘ Î·È Δ˙fiÚ‚·˜.

∞ƒ™∂¡∞§

¢ÂÓ ·›˙ÂÈ Ì √Ï˘ÌÈ·Îfi Ô ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ËÓ ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ηٿ ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ªÔω·‚›· (5 Î·È 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘) ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï.

Δ

“£¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ¿Ì ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ӛΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ 4 ‚·ıÌÔ› Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔÈ”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. “£· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·˘Ù‹ Ë ÚfiÎÚÈÛË Â¿Ó ¤ÚıÂÈ ÌÈ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ EURO Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ Û ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. £¤ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ Ó· ¿Ì ÛÙË ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ∂›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ù· Ì·Ù˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. ¶¿Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. £· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ì fiÏ·. Œ¯Ô˘Ì ٷ ÊfiÓÙ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ. ÕÏψÛÙÂ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ԉ›ÍÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô 29¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘.

∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ (ÛËÌ.: ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ Î·È Èı·ÓfiÓ Ô ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘) Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ÙfiÓÈÛÂ: “Œ¯Ô˘Ì fiÓÙˆ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ Î·È Â˘ÂÏÈÛÙԇ̠ÂÌ›˜ ÔÈ ·ÏÈÔ› Î·È Ù· Ó¤· ·È‰È¿ Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì”. ∂ÚˆÙËı›˜ Ì fiÛÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ı· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÔÛ¯‹ Ì·Ù˜, Ô ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “¶¿Ì ÁÈ· ‰‡Ô ӛΘ Ì ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ªÔÏ‚·‰›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ› Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓÔÈ. ªËÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌ· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜ (ÛËÌ §ÂÙÔÓ›· ÛÙȘ 10/10 Î·È §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ 14/10) Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ¡›ÎÔ˜ §˘ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ì·ÛÙ Û ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, ·ÏÏ¿ ¤¯ˆ ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ·Ó Ë ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰Â›ÍÂÈ ·˘Ù¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ·˘ÙÔı˘Û›·. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿ ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï”. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÊÔ‡ÚÙ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙÔ

100% ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˆ ÙÔ 200%. ∞Ó fi¯È ÙfiÙ ı· ‚ÚÂıԇ̠۠‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË. ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¶¿Ì ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÎÈ ·˜ ÙÔ ‚¿ÏÔ˘Ó Î·È ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜: “∏ ∂ıÓÈ΋ ¤¯ÂÈ 23 ·›ÎÙ˜ Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ ı· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ºˆÙ¿Î˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·Ó¤ÊÂÚÂ: “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ Í·Ó¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ Ô˘ ı· ÂÎÏËÚÒÛˆ ¤Ó· ·È‰ÈÎfi ÌÔ˘ fiÓÂÈÚÔ. ŒÚ¯ÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏ· ·È¯Ó›‰È·, Û ·˘Ù¿ ÙÔ Ì·Ù˜ ı¤ÏÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‹ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜, ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. ∂›Ó·È ı¤Ì· ÚÔÔÓËÙ‹ ·Ó ÌÔ˘ ˙ËÙËı› Ó· ·›Íˆ. ∂ÁÒ ı¤Ïˆ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ, Ó· ÚÔÛʤڈ”. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÚÔÔÓ‹ıËΠÛÙȘ 18:30 ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ∫ÔÛÌ¿, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ã·ÏÎÈ¿˜, Δ˙fiÚ‚·˜, ™ËÊ¿Î˘, μ‡ÓÙÚ·, ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘, ªfiÚ·˜, ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, Δ˙ÈfiÏ˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ª¿ÎÔ˜, ºˆÙ¿Î˘, ¡›Ó˘, ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ÷ÚÈÛÙ¤·˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, °Î¤Î·˜, ∞Ì·Ó·Ù›‰Ë˜, ™·Ì·Ú¿˜.

■ √ ∫§∞√À¡Δπ√ ƒ∞¡π∂ƒπ £∞ ∂π¡∞π √ ∞¡Δπ∫∞Δ∞™Δ∞Δ∏™ Δ√À

¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙË ƒfiÌ· Ô ™·Ï¤ÙÈ ¶·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ƒfiÌ· Â›Ó·È Ô §Ô˘ÙÛÈ¿ÓÔ ™·Ï¤ÙÈ. √ 50¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ”. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ô ™·Ï¤ÙÈ ·Ô¯ÒÚËÛ ·fi ÙË ƒfiÌ· Â›Ó·È Ë Î·Î‹ ÔÚ›· Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ÔÌ¿‰· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ÛÙË Serie A ·fi ÙfiÙ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì·˙¤„ÂÈ ‚·ıÌfi Î·È ¤¯ÂÈ -3 ÁÎÔÏ ·ıËÙÈÎfi.ΔÔÓ ™·Ï¤ÙÈ ı· ‰È·‰Â¯ı› Ô ∫Ï·Ô‡ÓÙÈ ƒ·ÓȤÚÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÙËÓ ƒÔ˙¤Ï· ™¤ÓÛÈ. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ “Ù˙È·ÏÔÚfiÛÈ” Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ ‰È‹ÚÎËÛ ÂÚ›Ô˘ ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ· Î·È ¤ÁÈÓ ÛÙÔ “Villa Pacelli”. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ƒ·ÓȤÚÈ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô “Reuters”, Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘

Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ƒfiÌ· ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ı· “¤ÛÔ˘Ó’’ Û‹ÌÂÚ·. “À¿Ú¯ÂÈ Û˘Ìʈӛ·”, ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο

Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡, ª·Ù›· °ÎÚ·ÛÈ¿ÓÈ, Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ: “∞‡ÚÈÔ (ÛËÌ. Û‹ÌÂÚ·) ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ‰‡Ô ¯ÚfiÓˆÓ”.

■ ƒπª¶∂ƒπ: ∞°∂§∞™Δ√™ √ º∞¡ °∫∞∞§ ¶Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ §Ô˘›˜ º·Ó °Î¿·Ï ¤¯ÂÈ Ô ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ›, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Δ‡Ô. √ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ª¿ÁÂÚÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔÓ √ÏÏ·Ó‰fi ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ˘¤Ú ÙÔ˘ ‰¤ÔÓÙÔ˜ ÛÔ‚·Úfi Î·È ··ÈÙËÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ˆ˜ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Û¯¤ÛË ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ̤ӷ Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· fï˜ Â›Ó·È ÂÚ›ÏÔη. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë Â·Ê‹ ÌÔ˘ ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ·˘Ùfi ÙÔ ·›ÛıËÌ·. √È Û¯¤ÛÂȘ Ì·˜ Â›Ó·È ·˘ÛÙËÚÒ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ˘‹Ú¯Â ¤ÓÙ·ÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÊËÌÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· Èı·Ó‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ì ÙÔÓ ŸÙÌ·Ú Ã›ÙÛÊÂÏÓÙ, Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈÔ˜. √ ηχÙÂÚÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ô˘ ›¯· ÔÙ¤” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ƒÈÌÂÚ› Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÈÛÔÚÚÔ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ͽη. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¤¯ÂÈ Ï›„ÂÈ. ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÊÈÁ̤ÓÔÈ, ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÁÂÏ¿ÛÔ˘Ó ‹ Ó· Ô˘Ó Î¿ÙÈ”.

ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÙÔ˘¿ÚÓÙÔ ¡Ù· ™›Ï‚· ı· ÛÙÂÚËı› Ë ÕÚÛÂÓ·Ï, ÙȘ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ Ë √À∂º∞, Ô ∫ÚÔ¿Ù˘ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ÁÈ· ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ™¤ÏÙÈÎ, ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê·›·˜ ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÔÈÓ‹ Â›Ó·È ÂʤÛÈÌË, ·ÏÏ¿ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ô 26¯ÚÔÓÔ˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ‰Â ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁΤÚ, ÁÈ· Ù· Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

√ ™.º¿ÏÎÔ˜ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” ÙÔ˘ ∞. °·˙‹ ∞ÏÏ·Á‹ ÊÚÔ˘Ú¿˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ - ηıËÁËÙ‹ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ™Ù¿ıË º¿ÏÎÔ˘. ÕÌÂÛÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô Á˘ÌÓ·ÛÙ‹˜ £·Ó¿Û˘ Δ˙·ÊϤÚ˘. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚԤ΢„ ÏfiÁˆ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™Ù¤ÚÁÈÔ˘ °Ú¿ÓÙ·, Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·fi ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. £· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ ˆ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ô ™Ù¿ı˘ º¿ÏÎÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ËÏÈÔÚ›ÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ·ÊÔ‡ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÕÓıÈÌÔ˘ °·˙‹, ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ È‰Ú˘ı¤ÓÙ· Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ ªÈ¯¿Ï˘ Î·È ΔÛ·‚¤˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ‰˘Ô ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜.

ŒÓ·ÚÍË ÁÈ· ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ∞fi ÙËÓ ŒÓˆÛË §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ· Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “°È· 4Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ. ∫·Ïԇ̠ٷ ·È‰È¿ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á‹Â‰Ô §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15/9 Î·È ÒÚ· 16.00. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ º. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (ÙËÏ. 6945755924) Î·È π. ∞Ï¿ÎË (ÙËÏ. 6938171347).


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢. ªËÏÂÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿-¿ÚÙÈ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30 Ì.Ì. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ‹ Î·È Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ, ͢ÓÒÓÙ·˜ ÁÏ˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜.

∂∫£∂™∂π™, ¶∞ƒ∞™Δ∞™∂π™ — √È ÂfiÌÂÓ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: “∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜” Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙÔ ¡›ÎÔ ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘ Î·È μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·ÎÒÛÙ·, ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ §·˘Ú¤ÓÙË ª·¯·ÈÚ›ÙÛ· Ì ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ™Ù·Úfi‚·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. — ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· ÔÈ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢. ªËÏÂÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘: ªÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿-¿ÚÙÈ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 9.30 Ì.Ì. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·Á·ËÙ‹ Î·È Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔ˘˜ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ó¤ÔÈ, ͢ÓÒÓÙ·˜ ÁÏ˘Î¤˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ ÌÈ·˜ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜. — √ §·˘Ú¤ÓÙ˘ ª·¯·ÈÚ›ÙÛ·˜, Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™Ù·Úfi‚·˜, Ô “¿ÓıÚˆÔ˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·” ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ∑›Ó· ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÍ·›ÚÂÙÔÈ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ÛÙÔ Â›‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜, Û˘ÌÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì›· ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË-Û˘Ó·˘Ï›· ÁÂÌ¿ÙË ·fi ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ ‰È·ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂψ‰›Â˜, ‰È·Û΢¤˜ ·fi ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÚfiÔÙ· ÛÎÂÙ˜ Î·È ÂÎÏ‹ÍÂȘ... ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ¢Ë™˘Ó·ÓÙÈÔ‡ÓÙ·È ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙȘ 9 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÁÈ· ÌÈ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË! √¡πƒ∞ª∞. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ‰ÈÔÚÁ·— ∏ ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȶÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ “πˆ¿ÓÓ˘ ∞ÏÙ·ÌÔ‡¯Â›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ Î·È Ë Ú·˜” (ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ∂ÏÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ Â›Ó·È 5 ¢ÚÒ. ÏËÓÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È

√È √ÓÈÚ¿Ì· ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ

¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ ∂͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ·fi ÙȘ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó·. √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªËÏÂÒÓ ı¤ÙÂÈ ‰ˆÚ¿Ó, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÎÈ ·Ó¿ÏÔÁË ÛÎËÓ‹. — ™ÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” °ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¤Ó·ÓÙÈ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ fiÏ˘. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932-119479. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

∞Óٿ̷̈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Á‡ÛˆÓ

H

¡Ô̷گȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ¶ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ¡∂Δ¶ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ∂∫¶√§ Î·È ÙËÓ ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ٛÙÏÔ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ∂ÏÏ¿‰Ô˜), ÛÙȘ 4, 5 Î·È 6 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ Â›Ó·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ıÂÌ·ÙÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ ÂÚÈÛÙ·Ûȷ΋˜ Ï·ÙÊfiÚÌ·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ÔÔ›· ı· ʤÚÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ì ٷ ÔÈÔÙÈο ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·Ú¿ÏÏËÏ·. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·Ú¿ÁÂÈ ˘„ËÏ‹˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ÎÚ·ÛÈ¿, Ù˘ÚÈ¿, ÔˆÚÔÎË¢ÙÈο, ÎÚ¤·Ù·, ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚˆÌ·ÙÈο Î·È ‚fiÙ·Ó· Î·È Ê˘ÛÈο ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÏÔ‡ÙÔ. ª¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÒÓ˜ Ë Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· ·ԉ›¯ıËΠÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ï·ÒÓ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÏÔ‡ÛÈ· Á·ÛÙÚÔÓÔÌÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ Û ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ Î·È

√ ÂÎıÂÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ (ÂÚ›ÙÂÚ· - ÏËÚÔÊÔÚȷο stands) ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô: º‡ÛË - °Â‡ÛÂȘ - ¶ÚÔ˚fiÓÙ· ª¤Û· ·fi Ù· ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ӷ ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ, ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Î·È ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ , ÙȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ‰ÚÒÌÂÓ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·Ú¿‰ÔÛ˘, Á‡ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ η ÂÓË̤ڈÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ & ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ. ¶ÂÚ›ÙÂÚ· ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ·Ó·‰ÂȯıÔ‡Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ó· ÁÂÊ˘ÚÒÛÔ˘Ó “ʇÛË - Á‡ÛÂȘ - ÚÔ˚fiÓÙ·” ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ΔÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Á‡ÛÂȘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ Âȉ›ÍÂȘ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿

Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Ì·ÁÂÈÚÂ̤ӷ ·fi Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ÙˆÓ °˘Ó·ÈΛˆÓ ∞ÁÚÔÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ∂ÛÙÈ·ÙfiÚˆÓ, Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜, ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û ¤Ó· ÏÔ‡ÛÈÔ 3‹ÌÂÚÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÛÙÔÈ¯Â›Ô˘. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, μÏ¿¯ˆÓ, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓˆÓ, ¶ÔÓÙ›ˆÓ, ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜, ∫˘Ú›ˆÓ Î.¿., ·fi Ù· ·È‰Èο ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ. “∞Óٿ̷̈ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Á‡ÛˆӔ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ¶·Ú·Û΢‹ 4/9/2009 - “∞Óٿ̷̈ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È °Â‡ÛˆӔ 20:00: ŒÓ·ÚÍË - ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ· 20:20: ªÂ ÌÂÚ¿ÎÈ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ (ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜, ¶fiÓÙÈÔÈ, μÏ¿¯ÔÈ Î.Õ.), ı· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó Â‰¤ÛÌ·Ù· Ì ˘ÏÈο Î·È ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó Û ·˘ÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. 21:20: ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÃÔÚÔ› ·fi Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË. 10:30: °Ï¤ÓÙÈ Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ™¿‚‚·ÙÔ 5/9/2009 - “√È Á˘Ó·›-

Θ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ʷÓÙ·Û›· Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ” 19:30: ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ °˘Ó·ÈΛˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó, ·Ú¤· Ì ÙÔÓ ∂˘Ù‡¯Ë ªϤÙÛ·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ Û fiÏÔ˘˜ ÂÎÔÌ‹˜ “Ë ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜” ÌÈ· ˙ˆÓÙ·Ó‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ Â›‰ÂÈÍË, Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙË Á·ÛÙÚÔÓÔÌ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. 20:30: ¶¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹, Ô ∂˘Ù‡¯Ë˜, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÎÈı¿Ú·˜ ÙÔ˘, ı· ·Ó·Î·Ù¤„ÂÈ ÓfiÙ˜, ÛÙ›¯Ô˘˜ Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¤˜ Û˘ÓÙ·Á¤˜, Û ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ˘ÌÓ› ÙÔ “¤Í˘ÓÔ” Ê·ÁËÙfi, ÊÈÏÔ‰ÔÍÒÓÙ·˜ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË “‰È·ÙÚÔÊÈ΋ Â˘Ê˘˝·” Ì·˜ Î·È Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙË ‰È·ÙÚÔÊÈ΋ Ì·˜ Û˘Ó›‰ËÛË, ·›˙ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. 21:30: ¶ÔÈÔÙÈ΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “ª¤ıÂ͢” . ∫˘Úȷ΋ 6/9/2009 - “μÔÏÈÒÙ˜ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÛÂÊ Ì·ÁÂÈÚÂ‡Ô˘Ó ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÙÛÈÔ˘ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜” 19:30: ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ Î·È Î·ÏˆÛfiÚÈÛÌ· ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘. 20:00: ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ Î·È ÛÂÊ Ù˘ fiÏ˘, ı· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ˘¤ÚÔ¯Ô˘˜ ÙÛÈÔ˘ÚÔÌÂ˙¤‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· ‰¤ÛÌ·Ù·. ÕÊıÔÓÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÎÚ·Û› ı· ‰È·ÙÂı› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. 21:30: §·˚Îfi ÁϤÓÙÈ.

§·˚΋ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ™Ô‡Î· ∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ Ï·˚΋ Û˘Ó·˘Ï›· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘

‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙË Δ¿ÎË ™Ô‡Î· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi ÙÔ˘ √™∂ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ªÂ ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·˘Ù‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÏ›ÓÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ʤÙÔ˜ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›·. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÓÙfiÈÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÛΤÙ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Û˘Óı¤ÙË Δ¿ÎË ™Ô‡Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™

Δ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ Û˘Óı¤ÙË ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó ¤ÓÙ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚȘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: °ÈÒÚÁÔ˜ À‰Ú·›Ô˜, μ¿ÏÈ· ∫˘ÚÈÒÙË, ™Ù¿ı˘ ª·Ú·ÁÎfi˜, ∑¤ÏÈ· μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ô˘ Î·È ∂‡Ë ∫·¿Ù·Ë. ∏ ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ· ∂‡Ë ∫·¿Ù·Ë Ì ηٷÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ù˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Ù˘ ÔÚ›· Ì ÁÓˆÛÙÔ‡˜ Û˘Óı¤Ù˜, fiˆ˜ ÙÔÓ ª›ÌË ¶Ï¤ÛÛ·, ÙÔ °È¿ÓÓË ™·Ófi, ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ÷Ù˙‹ Î·È ÙÔÓ Δ¿ÎË ™Ô‡Î·. ∏ ›‰È· ‰‹ÏˆÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÙÔ μfiÏÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ·ÔÙÂÏ› ÙÈÌ‹ ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó ˆ˜ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ Δ¿ÎË ™Ô‡Î·.

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

Su-Doku

— ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ·ÈÁ·ÈÔÂÏ·Á›ÙÈÎË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ Ì ÙÔ ÎÚÔ˘·˙ÈÂÚfiÏÔÈÔ AQUAMARINE. ∏ ÎÚÔ˘˙Ȥڷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. £· Á›ÓÔ˘Ó ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ª‡ÎÔÓÔ˜, ¶¿ÙÌÔ˜, ƒfi‰Ô˜, ∫Ú‹ÙË (∏Ú¿ÎÏÂÈÔ), ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· (∫Ô˘Û¿ÓÙ·ÛË Î·È ŒÊÂÛÛÔ˜). ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡ ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ì ϷÙÈÓÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ (Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 15 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù¤ÚÁÈÔ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÛÙÔ ÙËÏ. 6932222440. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ∞Á. πˆ¿ÓÓË ƒÒÛÔ-¶ÂÚÈ‹ÁËÛË μfiÚÂÈ·˜ ∂‡‚ÔÈ·˜: 23-24/9. 2. ∫·Ï¿‚Ú˘Ù·-¢È·‰ÚÔÌ‹ Ì ԉÔÓÙˆÙfi ÛȉËÚfi‰ÚÔÌÔ: 17-19/9. 3. ªÂÙ·ÍÔ¯ÒÚÈ ∞ÁÈ¿˜-ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Δ. ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜: 31/10. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 38, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 11.00-13.00, ÏËÓ ¶·Ú·Û΢‹˜-¶·Ú·Û΢‹ 6.30-8.30 Ì.Ì. — √ πÂÚfi˜ ¡·fi˜ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜ μ˘˙›ÙÛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› 7‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË ·fi 16-22/9. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙË μ˘˙›ÙÛ· ÛÙȘ 10.30 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6938102374. ΔÈÌ‹ ηٿ ¿ÙÔÌÔ 170∂. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™¿‚.-∫˘Ú. 5-6/9: ∫·˚Ì·ÎÙÛ·Ï¿Ó-§Ô˘ÙÚ¿ ¶fi˙·Ú-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋. ∞) §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ-ÕÓˆ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ-∫·Ù·ÚÚ¿ÎÙ˘§Ô˘ÙÚ¿ÎÈ. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. μ. ¢È¿Û¯ÈÛË ƒ¿ÌÓÔÌÔÚ. ø.¶.: 8-μ.¢.: 3/5. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û ÛÎËÓ¤˜, È·Ì·ÙÈο ÏÔ˘ÙÚ¿. ∫˘Úȷ΋ 13/9 ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔÂ˙ÔÔÚÈ΋/Ì¿ÓÈÔ. ¶Ô˘Ú›-∞Ó¿ÏË„Ë-¶·Ú›Û·ÈÓ·-ÃÔÚ¢Ùfi. ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18) ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ë̤ڷ ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂) μfiÏÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1. ¶ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi ¶¤ÌÙË 17 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 21/9 Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ-∫ÔÌÔÙËÓ‹-•¿ÓıË-¢Ú¿Ì·-™¤ÚÚ˜, Ì ¤‰Ú· ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. 2. ΔÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ΔÂÙ¿ÚÙË 7/10, ÁÈ· Œ‰ÂÛÛ·-§Ô˘ÙÚ¿ ∞Úȉ·›·˜-μÂÚÁ›Ó·-¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Î.Ù.Ï. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÙËÏ. 24210 23789, 10 .Ì. - 12 Ì., ÂÎÙfi˜ ™·‚‚¿ÙÔ˘.

ÂÏ΢ÛÙÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÛÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ (Ê˘ÛÈÎÔ‡, ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡, ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡), ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜.

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

μ·Û›Ï˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

29

™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹

¢Y™KO§O

EΉËÏÒÛÂȘ

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPIOY 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPIOY 2009

¢È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ

ø‰¤˜ ÛÙË º‡ÛË Î·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi μ∂¡∂Δπ∞

πÙ·ÏÈΤ˜ ÎÈ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï μ∂¡∂Δπ∞ 1. ΔÔ ÁÓˆÛÙfi Î·È ˆ˜

“Mostra” ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎfi ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ÙÚ›· ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ì·˙› Ì ÂΛӷ ÙˆÓ ∫·ÓÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, ÛËÎÒÓÂÈ ÁÈ· 66Ë ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ÙÔ ÎÔÛÌÔÔÏ›ÙÈÎÔ ÓËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ §›ÓÙÔ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. ¶ÔÏϤ˜ Î·È ÔÈΛϘ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ͯˆÚÈÛÙfi ÛÙ›ÁÌ·: ∞fi ÙȘ 75 ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ Ù·Èӛ˜, ·fi 25 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÒÚ˜, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· Â›ÛËÌ· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ªfiÛÙÚ·˜, Ë ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙȘ ÈÙ·ÏÈΤ˜ (24) Î·È ÙȘ ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ (17) ·Ú·ÁˆÁ¤˜. √ÈÎÔ‰¤ÛÔÈÓ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· Â›Ó·È Ë Ï·ÌÂÚ‹ Maria Grazia Cucinotta (ÙÔ˘ “Il Postino” ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ “Uranya” ), ÂÓÒ ÙËÓ ÎÔÚ‰¤Ï· ÙˆÓ ÚÔ‚ÔÏÒÓ Ù˘ 66˘ ªfiÛÙÚ· ı· Îfi„ÂÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ›ÎÔÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ÌÈ· ÈÙ·ÏÈ΋ Ù·ÈÓ›·: ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ, ·˘ÙÔ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÙfiÓˆÓ, ÊÈÏÌ ÙÔ˘ Giuseppe Tornatore (“™ÈÓÂÌ¿ √ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ), Ì ٛÙÏÔ “Baaria”” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÔÏ˘‰¿·ÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Ô˘ ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ˙ˆ‹˜ ÌÈ·˜ ÛÈÙÛÈÏÈ¿ÓÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ÛÈÎÂÏfi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ˆ˜ “ÌÈ· ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ Î·È ·ıÈ·Ṳ̂ÓË ÈÛÙÔÚ›·, ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÚÒÙˆÓ Î·È ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙˆÓ Ô˘ÙÔÈÎÒÓ ÔÓ›ڈӔ . ∞fi Ù· ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜ ηÛÙ Ù˘ Ù·ÈÓ›·˜, ͯˆÚ›˙ÂÈ ÂΛÓÔ Ù˘ Monica Bellucci.. ΔÔ “Baaria” fï˜, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù·ÈÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ 66Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, ı· Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 23 ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÃÚ˘ÛÔ‡ §¤ÔÓÙ·. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ “ÌÓËÛÙ‹Ú˜” Ù˘ ‡„ÈÛÙ˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ºÂÛÙÈ‚¿Ï, ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ë ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ best-seller ÙÔ˘ Cormac McCarthy “The Road” ·fi ÙÔÓ John Hillcoat (ÙÔÓ ÛÎËÓÔı¤ÙË ÙÔ˘ ·˘ÛÙڷϤ˙ÈÎÔ˘ ÁÔ˘¤ÛÙÂÚÓ “∏ ¶ÚfiÙ·ÛË” ), ÙÔ Ó¤Ô ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Î·Ù·¤ÏÙ˘ ÙÔ˘ Michael Moore “Capitalism: A Love Story”” , ÙÔ “Bad Lieutenant: Port √f Call New Orleans” , remake Ù˘ “¢È·ÊıÔÚ¿˜” ÙÔ˘ 1991, ·fi ÙÔÓ ·Ó‹Û˘¯Ô °ÂÚÌ·Ófi Werner Herzog, Ë Ó¤· Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ Patrice Chereau (“∏ μ·Û›ÏÈÛÛ· ª·ÚÁÎfi” ) Ì ٛÙÏÔ “Persecution”” , Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ˙fiÌÈ ÛÙÔ “Survival Of The Dead” ÙÔ˘ ¿Ú¯ÔÓÙ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ George Romero,, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÌÂÓÙ› “Soul Kitchen”” , Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Fatih Akin, Ì ‹ÚˆÂ˜ ÙÔÓ ∑‹ÓˆÓ· Î·È ÙÔÓ ∏Ï›·, ‰˘Ô ·‰¤ÏÊÈ· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÁÎÔ˘Ṳ́ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÛÙÔ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ.

¢

È‹ÌÂÚÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ §fiÊÔ °ÔÚ›ÙÛ·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ 2 Î·È 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, πˆÏÎÔ‡ Î·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂∫¶√§ ¡∞ª Î·È ÙËÓ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘, ÌÂ Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÊÈÏÔ‡˜ ÂÚÌËÓÂ˘Ù‹ μ·Û›ÏË §¤Îη. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8 Ì.Ì. (ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 5ú) Î·È Û˘Ó·˘Ï›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8ÌÌ (›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ & ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ‰‡Ô ·Ú¿ÏÏËϘ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ: Ì›· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘ Î·È Ì›· ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ÓÂÎÚÔÙ·Ê›Ô, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √‰Ô‡ μfiÏÔ˘. √È ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ı· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 6.30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 7.30 Ì.Ì ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ¶¤ÌÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì., ı· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂΉ‹ÏˆÛ˘. ™˘Ó·˘Ï›· §¤Îη - ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 8 Ì.Ì. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §¤Îη ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ÂÈÏÔÁ¤˜ ·fi ¤Ó· ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÛËÌ·Û›·˜ Ì ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤-

Ù˜ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, fiˆ˜ Ô ª¿ÓÔ˜ ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Ô˘ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Ô μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËΠ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈο Û ÚÒÙ˜ ÂÎÙÂϤÛÂȘ. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ‰ÈÛÎÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË §¤Îη Ì ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, fiˆ˜ Ô ÛÔ˘‰·›Ô˜ ÎÈı·Ú›ÛÙ·˜ Î·È Û˘Óı¤Ù˘ °È¿ÓÓ˘ ™¿ı·˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚ·ÓÙ·Ï›‰Ë˜, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ∞fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ÌÈ· Ô˘ Ô μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ ÙËÓ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ¤¯ÔÓÙ·˜ ˯ÔÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ‰ÈÛÎÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ì ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÛÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ¶¤Ú· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ Û˘Óı¤Ù˜, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÔ˘‰·›ˆÓ ÔÈËÙÒÓ Î·È ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÒÓ fiˆ˜ Ô

¡. °Î¿ÙÛÔ˜, Ô √‰. ∂χÙ˘, Ô °. ™ÂʤÚ˘, Ô °. ƒ›ÙÛÔ˜, Ô ¡. ∫·‚‚·‰›·˜, Ô ª. °Î·Ó¿˜, Ë §. ¡ÈÎÔÏ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ô ∞. ¢·‚·Ú¿Î˘, Ô ∂. ∞Ú·Ó›ÙÛ˘. √ μ·Û›Ï˘ §¤Îη˜ Ì ÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Ï˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ÂÚÌËÓ›· ÙÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ, Á›ÓÂÙ·È Ô È‰·ÓÈÎfi˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·˘ÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÛÎËÓÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ʤÚÂÈ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ì ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ¤ÍÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ, ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ÙË Û˘ÁΛÓËÛË ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÓÂfiÙÂÚË Ì˘ıÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ™˘Ó·˘Ï›· ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ - ¶¤ÌÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, 8 Ì.Ì. ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ηÏÔ‡ÓÙ·È fiÏÔÈ Ó· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜

ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ·ÊȤڈ̷ Ô˘ ı· ηχÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·˘ÙÔ‡ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ì ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È Û‚·ÛÌfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ÂÚÌËÓ¢ÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ™Ì‡ÚÓË, ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÁ›Ô˘, ◊ÂÈÚÔ, £ÂÛÛ·Ï›·, ª·Î‰ÔÓ›· Î·È £Ú¿ÎË Ì ·Ú·‰ÔÛȷο fiÚÁ·Ó· fiˆ˜ ÙÔ ‚ÈÔÏ›, ÙÔ ÎÏ·Ú›ÓÔ, Ë ÁοÈÓÙ·, ÙÔ Ô‡ÙÈ, ÙÔ Î·ÓÔÓ¿ÎÈ, ÙÔ Û·ÓÙÔ‡ÚÈ,

ÙÔ Ï·Ô‡ÙÔ, ÙÔ Î·‚¿ÏÈ, Ë ÊÏÔÁ¤Ú·, Ë Ù·Ú·Ìԇη, ÙÔ ÓÙ·Ô‡ÏÈ Î·È Ù· ˙›ÏÈ·. √È ı·٤˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÍÂÊ·ÓÙÒÛÔ˘Ó Ì ·Á·Ë̤ӷ ·Í¤¯·ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∂ÎÙ¿ÎÙˆ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (‰È¢ı‡ÓÂÈ Ë ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ÕÈÓÙ· ¶¿ÁηÏÔ˘) Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ ÂÚÌËÓ›· Ù˘ οÔÈ· ·fi Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·.

∞fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ·Û. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ

¢ÈÂıÓ›˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜

√ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ 7Ô ™˘ÌfiÛÈÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÒÓ Î·È ÙËÓ 9Ë ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ “™‡Á¯ÚÔÓÔÈ ∫ÂÚ·Ì›ÛÙ˜ 2009” . ™ÙÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜: μ·ÁÁ¤Ï˘ ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜ ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÙÛÈÏȤÚ˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, §·Ï·Ô‡ÓË ª·Ú›·, ƒ¿ÏÏ˘ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ΔÛ‚¿ ∞ÁÁÂÏÈ΋, Bega Sofia (¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), Domingues Angel (πÛ·Ó›·), Mariani Cuido (πÙ·Ï›·) Î·È Soriano Toni (πÛ·Ó›·). ΔÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙȘ 4 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ∫·ı’ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ 10‹ÌÂÚÔ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘. Δ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Û˘ÌfiÛÈ· ‹Ù·Ó ¢ÈÂıÓ‹. ∞ÏÏ¿ ·fi ÙÔ 2008 Ô˘ Ô μfiÏÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 2013, ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÃˆÚÒÓ, ÛÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2013 Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ fiϘ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ Î·È Ù· ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ·ÊÔ‡ ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ Ó· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó: “™Â fiÏ· Ù· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Û˘ÌfiÛÈ· ·Ú¿ÁÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÚÁÔ. °›ÓÔÓÙ·È ÊÈϛ˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ οı ¯ÒÚ·˜, ÁÈ· Ù· ‹ıË Î·È ¤ıÈÌ¿ Ù˘. ∫¿ı ‚Ú¿‰˘ οı ηÏÏÈ-

Ù¤¯Ó˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û ÂȉÈ΋ ·›ıÔ˘Û¿ Ì·˜ Û video ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜, ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÙÔ˘ Î.Ï. ΔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÂχıÂÚ· ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜ ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜. Δ· ‚Ú¿‰È· ÛÙËÓ ·ÎÚÔı·Ï·ÛÛÈ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· fiÏ·” . Δ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔ˘ Û˘ÌÔÛ›Ô˘, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÛÙÔÏ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ·Ó ‰Â ηٷÛÙ› ‰˘Ó·Ùfi ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ. ™ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜

·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·’ ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ù· μ·ÏοÓÈ·, ÙËÓ ∞Û›·, ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ¶ÂÚ›Ô˘ 60 ·ÍÈfiÏÔÁÔÈ ÎÂÚ·Ì›ÛÙ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· ÁÏ˘ÙÈ΋˜, ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: AÓ·ÔÏÈÙ¿ÓÔ˘ ŒÏÛ·, ∞ÁÁÂÏ‹˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜, Angelou Vanio, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ μ·ÁÁ¤Ï˘, ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù˘ÏÈ·Ófi˜, ∞ʤӉڷ ª·Ú›ÙÛ·, μ·‚¿ÙÛ˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, μÂϤÓÙ˙· ™ÔÊ›·, Balauou Aurel, ƒÔ˘Ì·Ó›·, Bjerkan Peggy, ΔÛ¯›·, °Î·ÓÙ›Ó· ∫·ÙÂÚ›Ó·, °ÎÔÓÙÔ‚¿ ª·ÚÈ¿ÓÓ·, ¢ËÌËÙÚ·ÎÔ‡Ï˘ μ‡ÚˆÓ, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÓÓ· §›˙˘, Ecar Sikti Sirci, ΔÔ˘ÚΛ·, ¢ÚÔÛ¿ÎË ∂Ï¢ıÂÚ›·, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ª·Ú›·, Ikromzam Master,

√˘˙ÌÂÎÈÛÙ¿Ó, ∫·ÏÏÈÁ¤ÚË ™ÔÊ›·, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜, ∫ÂÚ·ÛÈÒÙÔ˘ ª¿Úˆ, ∫·ÓÂÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ∂ϤÓË, Kim Yong Monn, ∫ÔÚ¤, ∫ÔÓÙÔÓ›Ó·˜ ¶ÂÚÈÎÏ‹˜, ∫Ú˘ÛÈÎfi˜ ÃÚÈÛÙ¿Î˘, §·Ï·Ô‡ÓË ª·Ú›·, §‡ÎÔ˜ ºÒÙ˘, Lansdale Willis Christin, ∞ÌÂÚÈ΋, Liguori Lucio, πÙ·Ï›·, §˘ÌÂÚ·›Ô˘ ÃÚ˘Û¿ÓıË, ª·Ú›ÓÔÁÏÔ˘ ª·Ú›·, Madeesuo Patricin, ∞ÌÂÚÈ΋, ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚÈϤӷ, ªÂÎÈÒÙË μ¿ÁÈ·, ª·ÚÎÈ·ÓÔ‡ ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎË, ª·ÓÙ·ÓÈÒÙ˘ ∏Ï›·˜, ¡·ÓÔ‡Ú˘ πˆ¿ÓÓ˘, ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μ¿Ûˆ, ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ª¤Ó·Ó‰ÚÔ˜, Palazzini Blanco Franca, πÙ·Ï›·, ¶··˙·Ê˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ¶ÂÙÚ¿ÙÔ˘ ª·Ú›·, ¶·ÙÚ·Ì¿Ó˘

ª·ÓÒÏ˘, ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ ÕÛ·, ¶È¿ÓÓ· ™›ÛÛË, °·ÏÏ›·, Paimondi Francesco, πÙ·Ï›·, ƒfi‰ÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ™·‚‚¿Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ™·‚‚¿ÙË ∂ÈÚ‹ÓË, ™Ù¿ıË ∫˘Úȷ΋, ™Ù·˘ÚÈÓ›‰Ô˘ ¢‹ÌËÙÚ·, Slimane Khalend Ben Δ˘ÓËÛ›·, ΔÔ‡ÓÙ·˜ £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜, Δ۷οÏÔ˘ ŒÏÏË, ΔÛ‚¿ ∞ÁÁÂÏÈ΋, ΔÛÈ·Ù›ÚË ª·Ú›·, ΔÛÈÏÈÁΛÚË £ÂÔ‰ÒÚ·, ºÔ˘ÛÙÔ˘Ú‹˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, Farcasivo Cheorghe, ƒÔ˘Ì·Ó›·. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ·fi 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ¤ˆ˜ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ οı ̤ڷ ·fi 9.00 .Ì. ¤ˆ˜ 19.00. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ÙˆÓ ÊÈÏfiÙÂ¯ÓˆÓ ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋ Î·È ÒÚ· 11.30 .Ì. ΔËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÙË ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÛÙ· 1790 Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ¡¿ÍÔ˘. ΔÔ 1885 Ô ÂÁÁÔÓfi˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ ÛÙ‹ÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ∞ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ¤ÌÙË Î·È ¤ÎÙË ÁÂÓ¿ ÙˆÓ ∞ÓÂÙÔÔ˘Ï¤ˆÓ Ô˘ ÁÈ· 220 ¯ÚfiÓÈ· Û˘Ó¯Ҙ ‰È·ÎÔÓÔ‡Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ∞ÁÁÂÈÔÏ¿ÛÙÔ˘. °È· Ó· Á›ÓÂÈ fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ fiÓÂÈÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÌÂٷʤÚıËΠ̤۷ Û ¤Ó· ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ¯ÒÚÔ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ªÔ˘Û›Ô, Ë ·›ıÔ˘Û· Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, Ù· Û˘ÌfiÛÈ· Î·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ Ë ·›ıÔ˘Û· ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ Cortes: “¡· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· Ì¿ÚÌ·Ú· ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ·’’ ∞£∏¡∞ 1. À¤Ú Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙˆÓ ª·ÚÌ¿ÚˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÚıÂÓÒÓ· ·fi ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÛÙÔ ¡¤Ô ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Ù¿¯ıËÎÂ Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÊϷ̤ÓÎÔ, Joaquin Cortes, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤‰ˆÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ù‡Ô˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ó¤· ÙÔ˘ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ’’Cale’’, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 14 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫·ÏÏÈÌ¿ÚÌ·ÚÔ ™Ù¿‰ÈÔ. ™Â ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ô Cortes ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ ¤ÏËÍ·Ó ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛÂ Â˘Ù˘¯‹˜ Ô˘ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÙÔ˘ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∞ÔÎ¿Ï˘„ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÎϤ„ÂÈ Ï›Á˜ ̤Ú˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÓËÛÈ¿. ªÂ ÙÔ ’’Cale’’ ÍÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ù·Í›‰È Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ, οÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ·Ó·ÛÎfiËÛË Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ô˘ÛÈÒ‰Ô˘˜ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘, ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÈÚÚÔ¤˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈڛ˜. ŒÙÛÈ, Ô Joaquin, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙËÓ Ô˘Û›· ÙˆÓ 6 ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ‰È‡ı˘ÓÂ Î·È ¤·ÈÍ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 20 ¯ÚfiÓÈ·. √ ¯ÔÚÂ˘Ù‹˜ Î·È ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙËÓ „˘¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÔÏ˘·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô show ÙÔ˘ ÁÈ· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Â› ÛÎËÓ‹˜ 16 ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜, 10 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 40 ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÚÈԉ›· ÙÔ˘ Cale.

ΔÔ £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™·Óȉ¿ ™À¡∂Ãπ∑∂π Ì Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÂÈ-

Ù˘¯›· Ó· ÛÎÔÚ¿ Á¤ÏÈÔ Î·È ¯·Ú¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ·Á·ËÙfi Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Î·È ÙËÓ ·Ú¤· ÙÔ˘. Δ· ı·˘Ì¿ÛÈ· Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÛÎËÓÈο, ÙËÓ ˘¤ÚÔ¯Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·, ÙȘ ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ʈÙÈÛÙÈο, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ‰ÒÛÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¶¿ÚÎÔ ¶·Ú·Ï›·˜ (¶·È‰È΋ ÷ڿ). √ÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¢ˆÚ¿Ó.

ª·Ù·›ˆÛË Û˘Ó·˘Ï›·˜

™ÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ Ë ∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘

ªÔ˘ÛÈ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·Á·Ë̤ӷ...

H

∂ϤÓË ΔÛ·ÏÈÁÔÔ‡ÏÔ˘, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞Ó‰Ú¤Ô˘, Î·È Ô ª·ÓÒÏ˘ ∫·Ú·ÓÙ›Ó˘, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÂÍ·›ÚÂÙÔ˘˜ ÛÔÏ›ÛÙ˜, ÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË ∫·Ï·Ì¿Ú· ÛÙ· Ù‡Ì·Ó· Î·È ÙÔÓ £Ô‰ˆÚ‹ ∫Ô˘¤ÏË ÛÙÔ ÎÔÓÙÚ·Ì¿ÛÔ, ʤÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·›˙Ô˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ì ÙÚfiÔ Î·ı·Úfi, ·ÏËıÈÓfi, ·ÓıÚÒÈÓÔ, Ï·˚Îfi ÎÈ ÔÓÂÈÚÂ̤ÓÔ. ∏ Û˘Ó·˘Ï›· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.

√ °ÈÒÚÁÔ˜ Ì ÙÔ È¿ÓÔ ÙÔ˘, Ô ª·ÓÒÏ˘ Ì ÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ÙÔ˘ ÎÈ fiÏË Ë ·Ú¤· ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¿ ÛÙ‹ÓÂÈ ¤Ó· Á·˚Ù·Ó¿ÎÈ Á‡Úˆ ·fi ÙË Ì¿ÁÈÛÛ· ∂ϤÓË, ÙËÓ ∂ϤÓË Ô˘ ÁÏÈÛÙÚ¿ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‹¯Ô˘˜ ÚÔÎ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜, ¯·˚‰Â‡ÂÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÓÂfiÙÂÚˆÓ ·Á·Ë̤ӈÓ, ı˘Ì¿Ù·È ηٷÁˆÁ¤˜ Î·È Û˘ÁÁ¤ÓÂȘ, ·Ì·Ó¤‰Â˜ Î·È ÚÔ‡Ì˜, ·Ú·ÏÔÁ¤˜ Î·È Ì·Ï¿ÓÙ˜. ŸÌˆ˜ ÎÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ, ϤÂÈ ∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë Î·È ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, fiˆ˜ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ Ì¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘˙Ô˘ÎÈÔ‡ ͤÚÂÈ. ∫È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ (ÕÁÈÔ˜ Ô ¤ÚˆÙ·˜, ÔÈÔ˜ ‰È·ÊˆÓ›;) ÎÈ ÂÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÓÂÈ ÙȘ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ ÌÔÙ›‚Ô, ÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÙÈÎÔ‰˘ÙÈÎfi, ÙÔ ·Èı¤ÚÈÔ ·Ó·Î¿ÙˆÌ·, ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi. H EϤÓË ¿ÏψÛÙ ÙÔ ¤‚·Ï ʤÙÔ˜ ÛÎÔfi Ó· ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙÔ

ÈÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÌÔ˘ÛÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, ÙÔ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙÔ ÎÈ fï˜ ·Ó›ÎËÙÔ, ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊˆÓ‹. ∫È ·˘Ù‹ Ë ·Ú¤· ı· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ ·fi fiÏ·, ηÓ›˜ Ó· ÌË Ì›ÓÂÈ ·Ú·ÔÓÂ̤ÓÔ˜ - ΔÛÈÙÛ¿ÓË, μeatles,

÷Ù˙ȉ¿ÎÈ, £ÂÔ‰ˆÚ¿ÎË, ∫·Ï‰¿Ú·, ¶¿ÓÔ˘, ∑·Ì¤Ù·, ™·Ófi, ªÈÎÚÔ‡ÙÛÈÎÔ, ™·‚‚fiÔ˘ÏÔ, KÚ·Ô˘Ó¿ÎË, ∫·ÙÛÈÌȯ·›Ô˘˜, ∞Ó‰Ú¤Ô˘, ¶ÔÚÙÔοÏÔÁÏÔ˘, §ÂÈ‚·‰¿, ∑Ô‡‰È·ÚË... ÌÈ· ¯ÔÚˆ‰›· Ô-

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ŸÌÈÏÔ “¶∞¡” ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜

∂ÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÛÙË Ê‡ÛË √ ºÀ™π√§∞Δƒπ∫√™ ŸÌÈÏÔ˜

μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” , ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ Ì·˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ 75 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ ÙÔ˘ ÙÔ 1934. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ·fi ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÙfiÓÔ ÛÙÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‡ÏÌ·Ó, Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ̤ÏË Ù˘ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜. ∏ ÂÌÂÈÚ›· ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ÓÂÔÏ·›· Û fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÂÈı˘Ì› Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiÔ˘ ı· ÂÌϤÎÂÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ËÏÈ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰Ú¿Û˘. ŒÙÛÈ ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ·ÁηÏÈ·ÛıÔ‡Ó ·fi ÙË ÓÂÔÏ·›·, Ô º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ›ӷÈ

‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Û¯ËÌ·Ù›ÛÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÌ‹Ì· ÓÂÔÏ·›·˜ Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ‰ÈÔ›ÎËÛË ·fi Ó¤Ô˘˜ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÙÔ˘ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ∞ÒÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·È· Ó· ¤Ú-

ıÂÈ Û Â·Ê‹ Ô Ó¤Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÙËÓ fiÌÔÚÊË Ê‡ÛË, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Ì·˜ ÂÚ›Á˘ÚÔ, Ó· ÙË ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÙËÓ ÚÔÛٷهÛÂÈ. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Ó· οÓÂÈ fï˜ ÚÒÙ· ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË Î·È Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi ÙȘ ÛÂÈÚ‹Ó˜ Ù˘ fiÏ˘.

∞¶√ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈ-

ÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 (ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘), Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì·Ù·ÈÒÓÂÙ·È ÁÈ· Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

§·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ∂∫ Ù˘ §·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘

Ù˘ 29˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ™˘Î‹˜, ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ ·ÚÈıÌÔ›: 1Ô˜ 14.308, 2Ô˜ 13.695, 3Ô˜ 4.173, 4Ô˜ 1.550, 5Ô˜ 20.761 Î·È 6Ô˜ 3.488.

Ó›ڈÓ, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÎÈ ˘„ÒÓÔÓÙ·È Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ·ÚÌÔӛ˜ Î·È Ï¤ÍÂȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·Í¤¯·ÛÙˆÓ, ÌÔÓ·‰ÈÎÒÓ. ∫·È οı ‚Ú·‰È¿ ı· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ Ì ÙÚfiÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, ·ÊÔ‡ Ù· Ï·˚ο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ͤÚÔ˘Ó Î·Ï¿ ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ Û ÌÈ· ·ÁηÏÈ¿-·Ú¤· ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ ÎÈ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ. °È· Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ £·‡Ì·, ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ó· ˘„ˆı› ÊÂÁÁ¿ÚÈ Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ, ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ·ÚËÁÔÚËÙÈ΋, ÁÈ·ÙÚÂÈ¿ ÁÈ· οı fiÓÔ Ù˘ ηډȿ˜, οı ÛÎÔÙ¿‰È Ù˘ „˘¯‹˜. ∂‰Ò ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¤ÙÛÈ ˙ԇ̠ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ÙË ÊˆÙÈ¿, ÙÔ ‰¿ÎÚ˘, ÙÔ Êˆ˜, ÙËÓ ·Á¿Ë, ÙË Û˘Á¯ÒÚÂÛË, ÙËÓ ÂÏ›‰·. flÚ· ¤Ó·Ú͢: 21.30. ¶ÚÔÒÏËÛË ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ: ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, Public, ¢ÈÛÎÔˆÏÂ›Ô Classic. ÃÔÚËÁfi˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” .

√È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi 18 ¤ˆ˜ 35 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2421024290 Î·È 6976904236 Î·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ı¤ÛË. ø˜ ÂÊfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÚÌËÛË ı· Û˘ÛÙ‹ÛÔ˘Ì ٛÔÙ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ۷Λ‰ÈÔ Ï¿Ù˘ Ì ÓÂÚfi, ÎÔÏ·ÙÛÈfi, η¤ÏÔ, ÁÈ·ÏÈ¿, ¤Ó· ·ÓÙÈ·ÓÂÌÈÎfi ÂÓÒ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÓÔ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÊÔÚ¿Ó ·ıÏËÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ· Ì ¯ÔÓÙÚ¤˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ οÏÙÛ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: * ∫˘Úȷ΋ 27 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: ∞Ó¿‚Ú· ŸıÚ˘Ô˜. ¶ÔÚ›·: ∞Ó¿‚Ú· - ËÁ¤˜ ∂ÓÈ¤· - ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¿ÚÎÔ. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 2 * ∫˘Úȷ΋ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009: ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ §¿ÚÈÛ·˜. ¶ÔÚ›·: ™Î‹ÙË - ¶‡ÚÁÔ˜ - ÕÁÈÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 3 * ∫˘Úȷ΋ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009: ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÔÚ›·: ∞ÏÈÎfiÂÙÚ· - ÿÓÈ·. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 2 * ∫˘Úȷ΋ 7 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÔÚ›·: ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜. flÚ˜ ÔÚ›·˜: 2.

ΔÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Marvel ·ÔÎÙ¿ Ë Disney √À∞™π°∫Δ√¡ 1. ΔËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Marvel

Entertainment, ÙÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÎfiÌÈÎ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ë Walt Disney, Ì ÌÈ· Û˘Ìʈӛ· ‡„Ô˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë Disney ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· Ù˘ ÂÚ›Ô˘ 5.000 ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ù˘ Marvel, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Ô Spider man Î·È ÔÈ X-Men. “∞˘Ù‹ Ë ÂÍ·ÁÔÚ¿ ı· Û˘Ó‰˘¿ÛÂÈ ÙÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÓÔÌ· Ù˘ Marvel Î·È ÙÔÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ÓÔ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ù˘ Ì ÙÔ˘˜ ¯·Ú·-

ÎÙ‹Ú˜ fiˆ˜ ÔÈ Iron Man, Spider Man, Xmen, Captain America, Fantastic Four, Thor... Ì ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ Ù˘ Disney” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÔÈ ‰˘Ô fiÌÈÏÔÈ. ΔËÓ Û˘Ìʈӛ· ÂÈÎ‡ÚˆÛ·Ó Ù· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ Marvel Î·È ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. √È Ì¤ÙÔ¯ÔÈ Ù˘ Marvel ı· Ï¿‚Ô˘Ó 30 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹, ηıÒ˜ Î·È 0,745 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Disney ÁÈ· οı ÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ Marvel. H Disney Â›Û˘ ıˆÚ› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛË-

Ì·Û›·˜ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ Marvel ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ Ù˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ „˘¯·ÁˆÁ›·˜. “H Disney Â›Ó·È Ë Ù¤ÏÂÈ· ‰ÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ËÚÒˆÓ Ù˘ Marvel, ηıÒ˜ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË Ë ÈηÓfiÙËÙ¿ Ù˘ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· Ì ٷ ÓÂ˘Ì·ÙÈο Ù˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Marvel ∞˚Î ¶ÂÚÏÌ¿ÙÂÚ.

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPIOY 2009

31

¢∏ª√™ ª∏§∂ø¡

√ÚÁ¿ÓˆÛË ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÔÌÔÁÂÓÒÓ °π∞ ¤‚‰ÔÌË (7Ë) Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Ô ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ÈÛΤ„ÂˆÓ √ÌÔÁÂÓÒÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ, ˘ÏÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “√ÚÁ¿ÓˆÛË ∂ÈÛΤ„ÂˆÓ √ÌÔÁÂÓÒÓ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . √ÌÔÁÂÓ›˜ 3˘ ËÏÈΛ·˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi ÙËÓ √˘ÎÚ·Ó›·, ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ ·fi 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ οÏÏÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÌÔÁÂÓ›˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÁÓˆÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È ·fi„ÂȘ Î·È Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙȘ Ê˘ÛÈΤ˜ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∏ ÊÈÏÔÍÂÓ›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ (°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞fi‰ËÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡), ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È Ù˘ ∂∂Δ∞∞. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÔÌÔÁÂÓ›˜ 3˘ ËÏÈΛ·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÍÂÓ¿ÁËÛ˘ Î·È ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó: ΔÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∫›ÙÛÔ˘ ª·ÎÚ‹ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ μfiÏÔ˘, ÙÔ ∂ÓÙÔÌÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ı. ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ, ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ªËÏÂÒÓ “æ˘¯‹˜ ÕÎÔ˜” , ÙÔÓ È‰È·›ÙÂÚ· ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ fiÔ˘ ηٷϋÁÂÈ ÙÔ “ΔÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” , fiÔ˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, ÙÔ ∂ÈηÛÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ ÁχÙË ¡ÈÎfiÏ· ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, ÙÔ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ÙÔ˘ π.¡. ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜, ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∞ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜-∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ ÔÈÎ. μ·Û. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Î·È ı· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ˙ˆ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÚÂÛ‚Â˘Ù¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔÛÎÔ› ÛÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ Ì·˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘˜. √È ÔÌÔÁÂÓ›˜ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ •ÂÓÒÓ˜ ÙÔ˘ ºÈÏÈ›‰Ë ÛÙȘ ªËÏȤ˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ï·Ù›ÓÔ˘ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∂‰Ò ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ̤۷ ÛÙËÓ Î·Ù·Ú¿ÛÈÓË Ê‡ÛË, ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙÔ˘ ̇ıÔ˘ ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ Î·È Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, Û ¤Ó·Ó ÙfiÔ Î·ÙÔÈÎË̤ÓÔ ·fi Ôχ ·ÏÈ¿ Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙˆÓ ·ÈÒÓˆÓ Ì‡ıÔ˘˜, ÈÛÙÔÚ›·, ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÏÔ‡ÛÈ· Ï·˚΋ ·Ú¿‰ÔÛË, Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ٷ ÁÚ·ÊÈο ¯ˆÚÈ¿ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÍÂÓÒÓ˜, ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈο ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ì ‚Ú‡Û˜, ηÏÓÙÂÚ›ÌÈ·, ÂÎÎÏËۛ˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÈÛÙÔÚÈο ·ÍÈÔı¤·Ù· Î·È ‰È·ÙËÚËÙ¤· ÌÓËÌ›·.


EÎ·›‰Â˘ÛË 32

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰·ÛοψÓ-ÓËÈ·ÁˆÁÒÓ ∞

fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2009-2010, ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÛˆÚÈÓÔ› ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ 1.492 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70-¢·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È 624 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂60-¡ËÈ·ÁˆÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ۯÔÏ›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 02 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È 04 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 fiÔ˘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ÔÈΛԢ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ÚÔÛÏ‹ÊıËηÓ, ̤¯ÚÈ Ï‹Íˆ˜ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜.

¶∂70 ‰¿ÛηÏÔÈ ∞μƒ∞ªπ¢√À ª∞ƒπ∫∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∞μƒ∞ªπ¢√À ™√ºπ∞ §·Û›ıÈ, ∞°°∂§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞°°∂§√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞¯·›·, ∞°°∂§√¶√À§√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞¯·›·, ∞°°∂§√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, ∞°°∂§√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∞¯·›·, ∞°√ƒ∞™Δ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∞£∞¡∞™π∞¢√À ∂Àª√ƒºπ§∏ μÔȈٛ·, ∞£∞¡∞™√¶√À§√À ¶∞¡∞°√À§∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞∫ƒπΔπ¢√À ∞¡¡∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞∫ƒπΔπ¢√À ∞¡¡∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∞§∞ª¶∞¡√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞§∞Ã√À∑√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞§∂μπ∑√À μ∞™π§π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∞§∂•∞ £∂√¢øƒ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∞§∂•π√À ∞ºƒ√¢πΔ∏-∞¡∞™Δ∞™π∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ∞§∂•√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∏Ï›·, ∞§∂•√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ §·ÎˆÓ›·, ∞§∂•√¶√À§√À ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ∞¯·›·, ∞§∂ºƒ∞°∫∏ ∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞§∏ Ã∞ΔπΔ∑∂ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∞§ª¶∞¡∏ ¶∞¡∞°√À§∞ ∞’ ∞Ú牛·, ∞§ª¶∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ ∂‡‚ÔÈ·, ∞§ª¶∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ - Ã∏™Δ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∞§√°¢π∞¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, ∞§√À¶∏ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞§ø¡π™ΔπøΔ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞ª∞¡∞Δπ¢∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ªÂÛÛËÓ›·, ∞ª∞ƒπøΔ∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞ª¶∞ƒΔ∑∞∫∏ ∏§π∞¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∞¡∞°¡ø™Δ√¶√À§√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ∂§∂¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ª∞ƒπ∞ ∞¯·›·, ∞¡∞™Δ∞™π√À Δ∞™√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞¡∞™Δ∞™π√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À ∞¡¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¡¢ƒ∂∞¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∞¡¢ƒ∂√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞¡¢ƒ∂√À °∂øƒ°π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ï›·, ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∞¯·›·, ∞¡¢ƒπ√¶√À§√À ™√ºπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞¡∂™Δ∏ ¶∞¡∞°√À§∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞¡Δø¡∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞¡Δø¡∞ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞¡Δø¡π∞¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¡Δø¡π∞¢√À μ∞™π§π∫∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞¡Δø¡π√À §√À∫π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∞¡Δø¡π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∞¡Δø¡π√À ∞ƒ∂Δ∏ ¶Ú¤‚Â˙·, ∞¡Δø¡π√À ∞¡Δø¡π√™ ∫ÔÚÈÓı›·, ∞¡Δø¡π√À μ∞™π§π∫∏ ∞ÚÙ·, ∞¡Δø¡√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∞¯·›·, ∞¡Δø¡√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∏Ï›·, ∞¡Δø¡√¶√À§√À ª∞ƒπ¡∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∞¡Δø¡√¶√À§√À £∞§∂π∞ §·ÎˆÓ›·, ∞¶√™Δ√§∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ƒÔ‰fiË, ∞¶√™Δ√§√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞¶√™Δ√§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞¶√™Δ√§√À ÃÀ™∏ ÷ÓÈ¿, ∞ƒ∞∫∞™ °∂øƒ°π√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏™ ªπÃ∞∏§ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏™ Ã∏™Δ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞ƒ∞¶√°π∞¡¡∏ ∂À∞°°∂§∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∂‡‚ÔÈ·, ∞ƒμ∞¡πΔπ¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∫Ô˙¿ÓË, ∞ƒ∫√À§∏ À¶∞¶∞¡Δ∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∞ƒ¡∞√ÀΔπ¢√À √§Àª¶π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∞ƒ™∂¡π√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∞ƒ™∂¡§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ªÂÛÛËÓ›·, ∞ƒÃ√¡Δ∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞ƒø¡π∞¢∞ √Àƒ∞¡π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∞™°√À¢∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ÷ÓÈ¿, ∞™∏ª∞∫√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ §·ÎˆÓ›·, ∞™§∞¡π¢√À ª∏§πΔ™∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∞Δª∞Δ∑π¢√À ÃÀ™√À§∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∞Δ™∞§∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μÔȈٛ·, ∞Δ™∞§∞∫∏ ∞¢∞ª∞¡Δπ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∞À°∂ƒ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ∞À°∂ƒπ√À ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞À°√À™Δ∞Δ√À ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∞À§ø¡πΔ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∞Ã√ÀƒπøΔ√À ∂À£Àªπ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, μ∞μ∞§π√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, μ∞°°∞§∏ °∂øƒ°π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞°∂¡∞ ∞¡Δø¡π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, μ∞°∂¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, μ∞°πø¡∞ ∑ø∏-ÃÀ™∞¡£∏ ∏Ì·ı›·, μ∞°∫√¶√À§√À ∂À°∂¡π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, μ∞§∞∫√À £∂√¢øƒ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞§∏§∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ú牛·, μ∞§§∞ ∞¡¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞§§∏¡¢ƒ∞ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ∞¡∞∫√À Ãπ™Δπ¡∞ ∫ÈÏΛ˜, μ∞¡Δ™∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ∞ƒμ∂ƒ∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, μ∞ƒΔ∑∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, μ∞™π§∂π∞¢∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞™π§∂π∞¢∏™ °∂ƒª∞¡√™ ÷ÏÎȉÈ΋, μ∞™π§∂π∞¢√À ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, μ∞™π§∂π∞¢√À ∞¡¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, μ∞™π§∂π√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞™π§∂π√À ¡π∫√§∞√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., μ∞™π§√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, μ°∂¡√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, μ∂∑∞™∏ ∞¡¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, μ∂§∂°ƒ∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, μ∂§π™∫∞∫∏™ ∞¶√™Δ√§√™ μÔȈٛ·, μ∂¡∂Δ∏ ¶∞¡∞°π√À§∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ∂¡∂Δ™∞¡√À ™√ºπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, μ∂ƒ°∞¢∏ ∂πƒ∏¡∏ §·Û›ıÈ, μπ°∫√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μπ∫∞ƒπ ª∞ƒπ∞-∞¡¢ƒπ∞¡∞ μÔȈٛ·, μπ¡Δ∑∏§∞π√™ ¡π∫√§∞√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, μπ™μπ∫∏ °∂øƒ°π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μ§∞™π√À ¡π∫√§∞√™ §·ÎˆÓ›·, μ§∞™™∏ ∞°°∂§π∫∏ ∫ÔÚÈÓı›·, μ§∞Ã√¢∏ª√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ μÔȈٛ·, μ§∞Ã√¢∏ª√À °∂øƒ°π∞ μÔȈٛ·, μ§∞Ã√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ§∞Ã√À ∞°°∂§π∫∏ ∞¯·›·, μ√ƒ∂√¶√À§√À ¢ƒ√™π¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, μ√À°π√À∫§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, μ√À∫∂§∞Δ√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ §Â˘Î¿‰·, μ√À§°∞ƒ∞∫∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ√À§°∞ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ μÔȈٛ·, μ√À§°∞ƒ∏ °∂øƒ°π∞ ∏Ì·ı›·, μ√À§°∞ƒ∏ ¶√§À•∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, μ√À§°∞ƒ∏ ¶∏¡∂§√¶∏ μ’ ™¿ÌÔ˘, μ√Àƒ∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ√Àƒ√À ∞°°∂§∞-ª∂¡∂§π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μ√ÀƒΔ™∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μƒ∞∑√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μƒÀø¡∏™ °∂øƒ°π√™ ªÂÛÛËÓ›·, °∞μƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ∞’ Ã›Ô˘, °∞μƒπ∏§π¢√À ª∞ƒπ∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., °∞μƒπ§∞ ™∂ªπ¡∞ ∞ÚÙ·, °∞π°∞¡∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫Ô˙¿ÓË, °∞´Δ∞¡∏™ §∂ø¡π¢∞™ ºıÈÒÙȉ·, °∞§∞¡∏ μ∞π∞ μÔȈٛ·, °∞§∞¡∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∞§∞¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∂‡‚ÔÈ·, °∞§§∏ £øª∏ ÷ÓÈ¿, °∞§§π√À ∂§∂¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °∞¡πΔ√À ª∞ƒπ∞ ∫¤Ú΢ڷ, °∞ƒ∂¢∞∫∏ πø∞¡¡∞ ∏Ï›·, °∞™¶∞ƒπ¢√À ÃÀ™∏ ™¤ÚÚ˜, °∞Δ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, °∞Δ™π√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °∂∫∂¡π¢√À ∂§∂¡∏ ∫¤Ú΢ڷ, °∂ƒª∞¡√À πø∞¡¡∞-™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, °∂ƒ√¢∏ª√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∂øƒ°∞∫√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ºıÈÒÙȉ·, °∂øƒ°∞¡Δ∞ ∂§∂∞¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∂øƒ°∞¡Δ∞ ∞§∂•π∞ ∞¯·›·, °∂øƒ°∞¡Δ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ μ’ §¤Û‚Ô˘, °∂øƒ°∞¡Δ∞™ ∞™Δ∂ƒπ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∂øƒ°π∞¢∏ πø∞¡¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, °∂øƒ°π∞¢√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∂øƒ°π∞¢√À ∞¡£√À§∞ μÔȈٛ·, °∂øƒ°π∞¢√À π™ª∏¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, °∂øƒ°π∞¢√À μ∞™π§π∫∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, °∂øƒ°π∞¢√À ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ §·ÎˆÓ›·, °∂øƒ°π∞¢√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, °∂øƒ°π∞∫∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ÷ÓÈ¿, °∂øƒ°π∞¡¡∞∫∏ ∂§∂¡∏ ÷ÓÈ¿, °∂øƒ°π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, °∂øƒ°π√À ¶∞ƒ£∂¡∞ ∂‚ÚÔ˜, °∂øƒ°√μ∞™π§∏™ °∂øƒ°π√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, °∂øƒ°√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, °∂øƒ°√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∏Ï›·, °π∞∫√Àª∞∫∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., °π∞∫√Àª∞ƒ√À ™ª∞ƒ∞°¢∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °π∞∫√Àª∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, °π∞∫√Àª∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °π∞§∏™ πø∞¡¡∏™ §·Û›ıÈ, °π∞¡¡∞∫∞ ∞°°∂§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °π∞¡¡∞∫∏ ∞ª∞§π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, °π∞¡¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, °π∞¡¡π¢√À √§Àª¶π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, °π∞¡¡√¶∞¶∞™ Ã∏™Δ√™ ∞’ Ã›Ô˘, °π∞¡¡√¶√À§√À £∂√º∞¡∏ ªÂÛÛËÓ›·, °π∞¡¡√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, °π∞¡¡√À∫∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ §·ÎˆÓ›·, °π∞¡¡√À§∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÷ÓÈ¿, °π∞¡¡√À§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °π∞ƒ∂¡∏ ™√ºπ∞ ∏Ì·ı›·, °π∞ƒΔπªπ¢√À ∂À£Àªπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, °π∞Δƒ√¶√À§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °π√ƒª∂∑∏™ ∑∏™πª√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °π√À™√Àº

√™∫∞¡ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., °πøƒ°√À§∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °∫∞°∫∞ ª∞ƒπ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, °∫∞§π¢√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, °∫∞ª¶√¡π∂ƒ∏ ™√ºπ∞ μÔȈٛ·, °∫∞¡Δ∑øƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ì·ı›·, °∫∞ƒ∞º§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, °∫∞ƒ™π√À¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ §·ÎˆÓ›·, °∫∞Δ∑π√À ∞¡¡∞ ∂‚ÚÔ˜, °∫∂∫∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, °∫π¢∞ ƒ∂ª∑∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∫π∫∞ ∂πƒ∏¡∏ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °∫π§∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‚ÚÔ˜, °∫π√∫∞™∂ª∞ ∞¡Δ∂§π¡∞ ÷ÓÈ¿, °∫πø™∏ ∂§∂¡∏ ∫ÈÏΛ˜, °∫√°∫∞∫∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫¤Ú΢ڷ, °∫√§∂ª∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, °∫√§∂ª∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, °∫√Δ∑∞ª∞¡∏™ μ∞™π§∂π√™ °’ ∞ıËÓÒÓ, °∫√Δ™√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, °∫√À°∫√À§π∞¡∞ ™Δ∂§§∞ §·Û›ıÈ, °∫√À°∫√Àƒ∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, °∫√À£∞™ πø∞¡¡∏™ ºˆÎ›‰·, °∫√À§π∞μ√À¢∏ ª∞ƒπ∞ §·ÎˆÓ›·, °∫√À¡Δ∂§∞ ∂À™Δ∞£π∞ ∞¯·›·, °∫√À¡Δ∏ ∞¡£√À§∞ ºˆÎ›‰·, °∫√Àƒμ∂§√À ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, °√ƒπ¢∞ƒ∏ ¶∞™Ã∞§π∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., °√À°√À§∞™ Ã∏™Δ√™ ∂‡‚ÔÈ·, °√À¢∞™ πø∞¡¡∏™ ∂‡‚ÔÈ·, °√À¢∂Δ™π¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °√À§∞ ∂πƒ∏¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, °√À§π√À ∂§∂¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, °√À™∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™-πø∞¡¡∏™ ∫ÔÚÈÓı›·, °√À™π√À ∞°°∂§π∫∏ ÷ÏÎȉÈ΋, °ƒ∞μ∞ƒ∏ ™√ºπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °ƒ∞ªª∂¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, °ƒ∂¶Δ™√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫¤Ú΢ڷ, °ƒ∏°√ƒπ∞¢√À ∂πƒ∏¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, °ƒ∏°√ƒπ√À πºπ°∂¡∂π∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, °ƒ∏°√ƒ√¶√À§√À ¡π∫√§∂Δ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, °ƒπ™¶√À ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¢∞μƒ∞¢√À ∞¡¡∞ ÷ÓÈ¿, ¢∞°ƒ∂ μ∞ƒμ∞ƒ∞ - ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¢∞§∞∫√Àƒ∞ §∞ª¶ƒπ¡∏ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¢∞§∞ª∞°∫∞™ Ãπ™Δ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ¢∞§¢∞μ∞¡∏ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ¢∞§π√Àƒ∏ °π∞¡¡√À§∞ §·ÎˆÓ›·, ¢∞ªπ∞¡∞∫∏ ¢∞¡∞∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¢∞√ÀΔ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ Ã›Ô˘, ¢∞ƒ∫∞¢∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∞™∫∞§∞∫∏ °∂™£∏ª∞¡∏ ºˆÎ›‰·, ¢∞™∫∞§√°π∞¡¡∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∞™∫∞§√¶√À§√À πƒπ¢∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∞™√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¢∞Δ™∂ƒ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¢∂μƒ∞™-¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ¡π∫∏Δ∞™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¢∂§¢∏ª√À ∫∞§§π√¶∏ ∞¯·›·, ¢∂§∏°π∞¡¡∏™ ∞¡∂™Δ∏™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¢∂§∏°πøƒ°∏ ∂ªª∞¡√À∂§∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢∂§§∞™ Ã∏™Δ√™ ∫Ô˙¿ÓË, ¢∂§§∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∞ÚÙ·, ¢∂ªπƒΔ∑√°§√À ¢∂™¶√π¡∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¢∂ƒ∂∫∏ ∞§π∫∏ ºˆÎ›‰·, ¢∂ƒπ∑πøΔ∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢∂ƒª∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, ¢∂ƒΔπ§∏ ∂§∂¡∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∂Δ™π∫∞™ £∂√¢øƒ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¢∏ª∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢∏ª∞ƒ∞™ ™∂ƒ∞º∂πª-∞£∞¡∞™π√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√À ¶√§À•∂¡∏ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¢∏ª∏Δƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¢∏ª∏Δƒπ√À π√À§π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢∏ª∏Δƒπ√À Ãπ™Δπ¡∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ¢∏ª∏Δƒπ√À ÃÀ™√À§∞-μ∞™π§π∫∏ ∏Ï›·, ¢∏ª√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∞ÚÙ·, ¢∏ª√¶√À§√À £∂√¢øƒ∞-∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¢∏ª√À ∂À∞°°∂§π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¢∏ªΔ™√À¢∏ ∞°°∂§π∫∏ ∂‚ÚÔ˜, ¢π∞ª∞¡Δ∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¢π∞ª∞¡Δ∏ ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¢π∞ª∞¡Δ∏™ ¡π∫√§∞√™ ∂‡‚ÔÈ·, ¢π∞ª∞¡Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞¯·›·, ¢π∫ª∞¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ™¤ÚÚ˜, ¢π¡∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢π√¡À™π√À Ã∞ƒ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¢π√¡À™√¶√À§√À ™√ºπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ¢π¶§∞™ ªπÃ∞∏§ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¢√´∫∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¢√∫Δøƒ∏ ∂§∂¡∏ ºıÈÒÙȉ·, ¢√§∞¶Δ™∏ ∞¡£∏ ∞’ Ã›Ô˘, ¢√§π∞¡πΔ√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¢√•∞∫∏ ª∞πƒ∏ ∂‡‚ÔÈ·, ¢√À°π√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¢√À∫∞ ª∞ƒπ∞¡¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢√À§°∂ƒπ¢√À ¢∞º¡∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢√Àƒ∏ ™√ºπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ¢√À™∫∞ π√À§π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¢ƒ∞°∞¡π¢√À ∂ÀΔÀÃπ∞ §·Û›ıÈ, ¢ƒ∞°∞Δ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¢ƒ∞°√Àª∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‚ÚÔ˜, ¢ƒ∞∫ø¡∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ §·Û›ıÈ, ¢ƒπμ∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∂‚ÚÔ˜, ¢ƒ√°∫√À§∞ º∞¡∏ ∫ÔÚÈÓı›·, ¢ƒ√™∞∫∏ ™√ºπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¢Àƒ∞∫∏ ¶∂§∞°π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∂°ƒ∂ ∞¡¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∂§∂À£∂ƒπ∞¢√À ™√ºπ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∂§∂À£∂ƒπ√À ª∞Δ£√À§∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∂§∂À£∂ƒ√À§∏™ °∂øƒ°π√™ μÔȈٛ·, ∂§§∏¡π∫∞∫∏ ¢π√¡À™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∂ªπƒΔ™π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∂ªª∞¡√À∏§π¢√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ∂¶π™∫√¶√À ∂§∂¡∏ ºˆÎ›‰·, ∂À£Àμ√À§√À ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∂À£Àªπ√À ™√ºπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∂À£Àªπ√À §∞ª¶ƒπ¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∂ºƒ∞∏ª ª¶√ÀƒÃ∞¡ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∂ºƒ∂ªπ¢√À ƒ√Àª∂§π¡Δ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∑∞°∞§πøΔ∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∑∞°∫∞¡∞ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, ∑∞°∫§∞™ °∂øƒ°π√™ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∑∞´ª∞∫∏ ÃÀ™∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∑∞¡¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ ºıÈÒÙȉ·, ∑∞¡¡π∫√À μ∞™π§π∫∏ μ’ §¤Û‚Ô˘, ∑∞¶ƒ√À¢∏ μ∞™π§π∫∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∑∞ƒ°∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∑∞ƒ∂πº√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∏Ï›·, ∑∞ƒ∑∞ƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∑∞ƒ√°π∞¡¡∏ ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ∑∞º∂πƒ∏ º∞¡π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∑∞º∂πƒπ√À πø∞¡¡∞ ∏Ì·ı›·, ∑∞º∂πƒπ√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∑∞Ã∞ƒ∞Δ√™ ∂À∞°°∂§√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∑∞Ã√¶√À§√™ ∞¡Δø¡π√™ ÷ÓÈ¿, ∑∞Ã√À ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∑∞Ã√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶Ú¤‚Â˙·, ∑∞Ã√À ∂ÀΔÀÃπ∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∑∂§π√™ ∂À£Àªπ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∑∂ƒμ∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∑∂ƒμ∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏-™ª∞ƒ∞°¢∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∑∏∫√™ ∞§∂•π√™ ∏Ï›·, ∑∏∫√À £∂√º∞¡∏ ∫ÔÚÈÓı›·, ∑∏∫√À ∞£∞¡∞™π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∑∏™∞∫∏ •∞¡£∏ μÔȈٛ·, ∑π∞∫∞ ∞°√ƒ∏ μÔȈٛ·, ∑πø°∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫¤Ú΢ڷ, ∑√À∑√À§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∑√Àª¶√À§∏ ª∞§∞ª∞Δ∂¡π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∑Δ√À¶∞™ μ∞™π§∂π√™ ºˆÎ›‰·, ∑À°√Àƒ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∑øμ§∏∫∞ μ∞π∞ ºıÈÒÙȉ·, ∑ø°√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ªÂÛÛËÓ›·, ∑ø°ƒ∞º√À ¢∂™¶√π¡∞ ∂‚ÚÔ˜, ∑ø∏ ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∏ƒ∞¡Δ√™ ª∂¡∂§∞√™ ÷ÏÎȉÈ΋, £∞¡√™ ¡π∫√§∞√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, £∞¡√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ §·Û›ıÈ, £∂§√Àƒ∞ ∞¡Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, £∂√¢øƒ∞∫∏ ™√ºπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, £∂√¢øƒ∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, £∂√¢øƒ∞∫∏™ ∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ §·Û›ıÈ, £∂√¢øƒπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, £∂√Ã∞ƒπ¢√À μ∞™π§π∫∏ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., £∂√Ã∞ƒπ¢√À ∂À£∞§π∞ ∫Ô˙¿ÓË, £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√À ¢ƒ√™π∞ μÔȈٛ·, £øª∞¢√À¢∏ ™√ºπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, £øª√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, π∞Δƒπ¢√À ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, π√ƒ¢∞¡π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ì·ı›·, π™ª∞∏§ ∂ªπ¡∂ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., πø∞¡¡π¢∏™ §∞∑∞ƒ√™ •¿ÓıË, πø∞¡¡π¢√À ∂À¢√•π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, πø∞¡¡π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, πø∞¡¡π¢√À Ãπ™Δπ¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, πø∞¡¡π¢√À ™√À§Δ∞¡∞ μÔȈٛ·, πø∞¡¡√À £∂√¢øƒ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞°π√°§π¢√À ¡π∫√§∂Δ∞-μ∞™π§π∫∏ ™¤ÚÚ˜, ∫∞∑∞¡Δ∑∏ ∞°°∂§π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞∑∞¡Δ™π¢√À ¶∞À§π¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞∑ø¡∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞∫∞§∂ ∂πƒ∏¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞∫∞ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞§∞´Δ∑∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∫∞§∞´Δ∑∏ ™√ºπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞§∞ª√¢∞∫√À ∂πƒ∏¡∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞§∫∞¡Δ∂ƒ∞™ ∂À∞°°∂§√™ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞§§∂ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞§§∏ πø∞¡¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, ∫∞§§π°π∞¡¡∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫¤Ú΢ڷ, ∫∞§§π¡ø™∏ ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ∫∞§√°∂ƒ∞ Ã∞ƒπ™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞§√°∏ƒ√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞§√°π∞¡¡∏ £∂√¢øƒ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫∞§√°π∞¡¡π¢∏™ ª∞ƒπ√™ ∂‚ÚÔ˜, ∫∞§√Δ™∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞§√À¢∏ ∂ÀΔ∂ƒ¶∏ ∫¤Ú΢ڷ, ∫∞§√À™∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞§ÀμπøΔ∏™ ∂À∞°°∂§√™ μÔȈٛ·, ∫∞ª¶π™∏ ª∂ƒ√¶∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫∞ª¶√À∫√™ ™øΔ∏ƒπ√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞ª¶√Àƒ∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞ª¶√Àƒπ¢√À ∏§π∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞ªΔ™π∫∏ ¶∂-

Δƒ√À§∞ ∏Ì·ı›·, ∫∞¡¢∏§∞™ μ∞π√™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ∫∞¡Δ∞¡π√À ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞¡Δ∞ƒΔ∑∏ μπ∫Δøƒπ∞ μ’ §¤Û‚Ô˘, ∫∞¶∂Δ√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞¶∂Δ™ø¡∏ ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ∞¯·›·, ∫∞¶πƒ∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞¶√°ƒ√™√™ ™øΔ∏ƒπ√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞™ πø∞¡¡∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞¶ƒ∞°∫√™ πø∞¡¡∏™ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫∞ƒ∞ ∂À£Àªπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞ƒ∞μ∂§∏ ª∞ƒπ∞¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞ƒ∞μ√∫Àƒ∞∫√À º∞¡∏ ªÂÛÛËÓ›·, ∫∞ƒ∞μ√Δ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∏Ï›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ∞¯·›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞¯·›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ª∞πƒ∏ ∞¯·›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ºıÈÒÙȉ·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ πø∞¡¡∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ £∂√¢øƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ πø∞¡¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ μ∞™π§∂π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢∏™ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ Ã›Ô˘, ∫∞ƒ∞°∫√À¡∏ μ∞™π§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞¢∂ƒªπΔ∑√°§√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ∫∞ƒ∞¢∏ª∞ ª∞ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒ∞£∞¡∞™∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ºˆÎ›‰·, ∫∞ƒ∞´™∫√À ∫∞§§π√¶∏ ∫Ô˙¿ÓË, ∫∞ƒ∞∫√§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∫∞ƒ∞§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞§∏™ ∞¡Δø¡π√™ ∏Ï›·, ∫∞ƒ∞ª∞§π∫∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, ∫∞ƒ∞ª∏Δƒ√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ Ã›Ô˘, ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∞∫∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ∏Ì·ı›·, ∫∞ƒ∞ª¶∂§∞ ™øΔ∏ƒπ∞ ∞¯·›·, ∫∞ƒ∞ª¶∂§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞ƒ∞ª¶π¡∞ ™√ºπ∞ ∞ÚÙ·, ∫∞ƒ∞ª¶π¡∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞¡∞™π√™ ∂À£Àªπ√™ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞¡∞™π√À πø∞¡¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ •¿ÓıË, ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞™ ¡π∫√§∞√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ∞¡Δ∞´ƒ∏ •∞¡£∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞ƒ∞¶∞¡√À ∞£∞¡∞™π∞ §Â˘Î¿‰·, ∫∞ƒ∞¶∞™π∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞ƒ∞¶√À§√ÀΔπ¢√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞ƒ∞Δ∑π∞™ °∂øƒ°π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞ƒ∞Δ∑√À§∏ μ∞™π§π∫∏ μÔȈٛ·, ∫∞ƒ∞Δ™∞§√À μ∂¡∂Δπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒ∞Δ™πøƒ∏ ∞ƒ∂Δ∏ §·ÎˆÓ›·, ∫∞ƒ∞Ã∞§π√À ∞¡¡∞ ∞¯·›·, ∫∞ƒ∞Ã∞§π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒμ∂§∞ ª∞ƒπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫∞ƒ∂§∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ μÔȈٛ·, ∫∞ƒπøΔ∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒ∫∞Δ∑√À§∏ ∂§∂¡∏ ∞¯·›·, ∫∞ƒ§π∞ÀΔ∏ ¶∞¡Δ√À§∞ ºˆÎ›‰·, ∫∞ƒ√Àª¶∞ μ∞¡∂™∞ μÔȈٛ·, ∫∞ƒΔ∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫∞ƒÀ∞¡√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒÀ¶π¢√À £∂√¢øƒ∞ ∫ÈÏΛ˜, ∫∞ƒÀ¶√°§√À ∂ªª∞¡√À∏§ ∏Ì·ı›·, ∫∞ƒÀøΔ∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞™∂¡Δ∑∏ ∞£∏¡∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫∞™∂ƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞™π∞ƒ∞™ ∞£∞¡∞™π√™-™ΔÀ§π∞¡√™ §·ÎˆÓ›·, ∫∞™√ÀΔ™∞ ª∞ƒπ∞ ºˆÎ›‰·, ∫∞™Δ∞¡∞ √Àƒ∞¡π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞™Δ∞¡π¢∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫∞™Δƒ∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ μÔȈٛ·, ∫∞Δ∞¡∞ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∫∞Δ∂§∞ ∞™∏ªπ¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞Δ∂ƒ°∞ƒ∏ ∂Àº∏ªπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞Δ∂ƒ¡∂§∏ ∂§∂¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞Δ∑∞¡√™ ∂À∞°°∂§√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫∞Δƒ√Δ∑∞¡∞∫∏ ∂ªª∞¡√À∂§∞ §·Û›ıÈ, ∫∞Δ™∞μ√À °§À∫∂ƒπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∫∞Δ™∞¢∏ª∞ ¢π√¡À™π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞Δ™∞√À¡∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞Δ™∂¡√™ ¢π√¡À™π√™ ∏Ï›·, ∫∞Δ™∏ μ∞™π§π∫∏ £ÂÛÚˆÙ›·, ∫∞Δ™∏™ ∏§π∞™ £ÂÛÚˆÙ›·, ∫∞Δ™π∞√À¡∏™ μ∞™π§∂π√™ μÔȈٛ·, ∫∞Δ™πμ∞ πø∞¡¡∞ ªÂÛÛËÓ›·, ∫∞Δ™π°∫ƒ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞Δ™π∫∞™ ∏§π∞™ ∏Ï›·, ∫∞Δ™π√ƒπ¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∫ÈÏΛ˜, ∫∞Δ™π√À§∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞Δ™√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞º∞¡∂§∏™ Ã∞ƒπ§∞√™ μÔȈٛ·, ∫∞æ∞§∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞æ∞§∏ ∞¡¡∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∫∞æ∞§π¢√À ∂§∂¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞æ∞™∫∏ °∂øƒ°π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∂§∂™∏ Ãπ™Δπ¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫∂§∂™∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫∂§§∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∂¡∞ ™√ºπ∞ ∫ÈÏΛ˜, ∫∂º√∫∂ƒ∏ ∫§∂√¡π∫∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∂Ã∞°π∞ ∂πƒ∏¡∏ ™¤ÚÚ˜, ∫∂Ã∞°π∞ ∂§∂¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∂Ã∞°π∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫∂Ã∞°π∞™ £∂√¢øƒ√™ ∞’ Ã›Ô˘, ∫π∞Δπ¶∏ ∂ÀƒÀ∫§∂π∞ ∏Ì·ı›·, ∫π∑√™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫π√™π¢√À πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, ∫π√À™∏ ª∞ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫π™∫π¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫πΔ™√™ πø∞¡¡∏™ μÔȈٛ·, ∫πΔ™√À £∂√¢øƒ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫πΔ™√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞ÚÙ·, ∫πΔ™√À £∂√¢øƒ∞ ∞¯·›·, ∫§∞¶∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∏Ï›·, ∫§∂π™√Àƒ∞™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫§π∞º∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√∫∞§∏ ∞¡¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫√∫∞ƒ∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫√∫∫∞§∏ ∞πªπ§π∞ μÔȈٛ·, ∫√∫∫π¡∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ÷ÓÈ¿, ∫√§π√™ °∞μƒπ∏§ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫√§π√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫√§π√ºøΔ∏ √§°∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√§π√ºøΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∏Ï›·, ∫√§π™π∞¡∏™ £øª∞™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√§§π∞ πø∞¡¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√§√∫À£√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∫√§√ªμ√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√§Àª∞¡∏ ∞™¶∞™π∞ ∏Ì·ı›·, ∫√ª¶√Ã√§∏ ∂§∂¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√¡π∞ƒ∏ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫√¡Δ√°∂øƒ°√À Ãπ™Δπ¡∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∫√¡Δ√°∂øƒ°√À ∂À∞°°∂§π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ Ã›Ô˘, ∫√¡Δ√¶π¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ §·ÎˆÓ›·, ∫√¡Δ√¶√À§√À ∞£∏¡∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√¡Δ™∂ ∂À∞¡£π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√¶∞¡∞ ∑∞º∂πƒ√À§∞ £∂√¢øƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫√ƒ∞∫∞™ μ∏™™∞ƒπø¡-∂§∂À£∂ƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∫√ƒ∞∫π∞¡πΔ∏ ª∞ƒπ∞ ∞ÚÙ·, ∫√ƒ¢∞™ Δ√°π∞™ ∞¯·›·, ∫√ƒ¢√∫§∞™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∫Ô˙¿ÓË, ∫√ƒ√ª∏§∞™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ∏Ï›·, ∫√ƒø¡∏ μ∞™π§π∫∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫√™πøƒ∏™ ¶∂Δƒ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√™ª∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫√™ªπ¢∏™ º§øƒ√™ μÔȈٛ·, ∫√™ª√¶√À§√™ ™Δ∂º∞¡√™ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√™Δ√μ∞ ∂ª∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√Δπ™∏ ∂§∂¡∏ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∫√Δ™∞§∏ ∫∞§§π√¶∏ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫√Δ™∞ºΔ∏™ Ã∏™Δ√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫√Δ™π∞ ª∞πƒ∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√Δ™πƒ∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∞¯·›·, ∫√Δ™ø¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ∫√Àμ∞§∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√À∑∞ ÃÀ™√À§∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√À∑πøƒΔ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ∫√À∫√§∏™ ¶√§À¢øƒ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∫√À∫√Àμ∂§∞ ¡∞À™π∫∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫√À∫√Àμ√À ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ •¿ÓıË, ∫√À∫√Àª∞Δ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√À§√À∫Δ™∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, ∫√À§√Àª∞ƒ°∂Δ√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√Àª∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ÷ÓÈ¿, ∫√Àª¶ƒ√°§√À ∫Àƒπ∞∫∏ ¢Ú¿Ì·, ∫√À¡Δ√Àƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫√À¶∞Δ™π∞ƒ∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™-∞ƒπ™Δ√Δ∂§∏™ §·Û›ıÈ, ∫√Àƒ∞∫∏ ç√∏ - μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√Àƒ∞ª∞ ∞¡¡∞ •¿ÓıË, ∫√Àƒ∞¡Δ√À ∞°°∂§π∫∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√Àƒ∂§∞∫√À √§°∞ - ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ√À §·ÎˆÓ›·, ∫√Àƒ∏™ £∂√¢øƒ√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫√Àƒπ¢∞∫∏™ ∞¡Δø¡π√™ ÷ÓÈ¿, ∫√Àƒ∫√Àμ∂§∏ ∂À°∂¡π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫√Àƒ∫√À§√À ∂ÀΔÀÃπ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ §·ÎˆÓ›·, ∫√Àƒ√Àμ∞¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ï›·, ∫√Àƒ™∞ƒ∏ ¶∂ƒ™∂º√¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√ÀƒΔ∂§∏ Δ∞ƒ™π∞ - Δ∞Δπ∞¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ∫√ÀƒΔ√°§√À ∫Àƒπ∞∫∏ §Â˘Î¿‰·, ∫√À™∞Δ∞§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∫√À™∏ √§°∞ ºıÈÒÙȉ·, ∫√À™π¢√À ∑∏¡∞´¢∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√À™√À§∞ μπƒ°π¡π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫√À™√À§∞™ ∂À∞°°∂§√™ ∏Ï›·, ∫√À™√À§∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√À™Δ∞ ºøΔ∂π¡∏ ∏Ï›·, ∫√ÀΔ∞§∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫√ÀΔ∏ ™ª∞ƒ√À§∞ μÔȈٛ·, ∫√ÀΔ∏ μπƒ°π¡π∞ μÔȈٛ·, ∫√ÀΔ√À§∞ μ∞™π§π∫∏- ª∞ƒπ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫√ÀΔ√À¶∏ ª∞ƒπ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫√ÀΔƒ∞∫∏™ ¡π∫√§∞√™ μÔȈٛ·, ∫√ÀΔƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂‚ÚÔ˜, ∫√ÀΔƒ√À¢∏ £∂√¶√À§∞ μÔȈٛ·, ∫√ÀΔƒ√Àª∞¡√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∏Ï›·, ∫√ÀΔ™π∞¡√À¢∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∫√ÀΔ™π∫√À ª∞ƒπ∞ ªÂÛÛË-

Ó›·, ∫√ÀΔ™π√Àª¶∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫√ÀΔ™π√Àª¶∞ ¢∞¡∞∏-μ∞´∞ μÔȈٛ·, ∫√ÀΔ™√∫ø™Δ∞ ª∞ƒπ∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√ÀΔ™√Àª¶∂§πΔ∏™ £∂√º∞¡∏™ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√ÀΔ™√Àª¶∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√ÀΔ™√Àª¶√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√ÀΔ™ø¡∞ ∑ø∏ ∞¯·›·, ∫√Ã∂π§∞ ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫ƒ∞ª¶√∫√À∫∏ ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫ƒ∏Δπ∫√À ª∞ƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ƒπΔ™øΔ∞∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫ƒ√ÀªΔ™∏™ Ã∏™Δ√™ §·ÎˆÓ›·, ∫ƒ√À™Δ∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫ƒÀ√μƒÀ™∞¡∞∫∏ ∞£∏¡∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫ƒÀø¡∞ ¡∞À™π∫∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫À¡∏°√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ªÂÛÛËÓ›·, ∫Àƒ∞Δ∑√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, ∫Àƒ∞Δ∑√À§∏™ μ∞™π§∂π√™ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫Àƒ°π∞∫√À¢∏ ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫Àƒπ∞∑∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ °∂øƒ°π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫Àƒ∫√À ª∞ƒπ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫Àƒ√À §∂ª√¡π∞ °’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫ÀΔπ¡√À ∂§§∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∫ø¡™Δ∞ ∂§∂¡∏ ∏Ï›·, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞∫√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∂§√À ¡π∫√§∂Δ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ™Δ∂º∞¡π∞- øƒ∞π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∂À∞¡£π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ø¡™Δ∞¡Δ√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫ø¡™Δ∞¡Δ√À§π∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫ø™Δ∞ ∞¶√™Δ√§π∞ ∂‚ÚÔ˜, ∫ø™Δ∞∫∏ ™√ºπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫ø™Δ∞∫πøΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫ø™Δ∞ƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫ø™Δ∂¡∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ∫Ô˙¿ÓË, ∫ø™Δ∏ ∞ƒ°Àƒø μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫ø™Δ√¶√À§√™ ∞¡Δø¡π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ø™Δ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫ø™Δ√¶√À§√À ∞ƒπ™Δ∂∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∫øΔ∏™ μ∞™π§∂π√™ μÔȈٛ·, ∫øΔ™∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∂‡‚ÔÈ·, ∫øΔ™√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, §∞°√°π∞¡¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, §∞°√°π∞¡¡∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, §∞°√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, §∞°√À¢∏ ∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §∞∑∞ƒπ¢√À •∞¡£√À§∞ ªÂÛÛËÓ›·, §∞∑∞ƒ√À ª∞ƒπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, §∞∑∞ƒ√À °∂øƒ°π√™ §·Û›ıÈ, §∞´¡∞ ∞¡Δπ°√¡∏ μÔȈٛ·, §∞§πøΔ∏ ™Δ∂§§∞ ÷ÏÎȉÈ΋, §∞§§∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ºˆÎ›‰·, §∞§√À ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, §∞ª¶πƒ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ∂‡‚ÔÈ·, §∞ª¶ƒπ∞¡π¢∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, §∞ª¶ƒ√À ∞ƒ°Àƒø ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §∞¶∞Δ√À ¡π∫√§∂Δ∞ £∂√¢øƒ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, §∞Δ™∏ £∂√¢øƒ∞ ∞¯·›·, §∞Àƒ∂¡Δπ√À ∞£∏¡∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, §∞º∞∑∞¡∏ ¶∞ƒ£∂¡∞ ∫Ô˙¿ÓË, §∞º∞∑∞¡∏™ πø∞¡¡∏™ - ™ΔÀ§π∞¡√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, §∞ºΔ™√¶√À§√À ∞ƒΔ∂ªπ™ ∫¤Ú΢ڷ, §∂μ∞∫√À ∞ºƒ√¢πΔ∏-∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∫ÈÏΛ˜, §∂μ∂¡Δ∏ ∂§∂¡∏ ºˆÎ›‰·, §∂∑∂ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, §∂πμ∞¢∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §∂´ª√¡πΔ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ªÂÛÛËÓ›·, §∂ª√¡π¢∏™ μ∞™π§∂π√™ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §∂¡Δ∑π√À μ∞™π§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, §∂À∫∞¢πΔ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §∂À∫√¶√À§√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∂‡‚ÔÈ·, §π∞°∫∞ πø∞¡¡∞ §·Û›ıÈ, §π∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, §π∞∫√À ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, §π∞∫√À ÃÀ™√À§∞ •¿ÓıË, §π∞¡√À ¶√§À•∂¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, §π∞¶∏ ™Δ∂§§∞ •¿ÓıË, §πμ∞∫∞ ª∂Δ∞•∂¡π∞ ÷ÓÈ¿, §π§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §π√À¶∞ ∞¡¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §πΔ™∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, §√°°√À ∞¡£∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, §√Àμƒ√À √Àƒ∞¡π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §√À¢√μ∞ƒ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞¯·›·, §√À∑∏ ª∞ƒπ∞ °’ ¶ÂÈÚ·È¿, §√Àπ∑√À ∞º∂¡¢ƒ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, §√À∫∏ ∂§∂¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, §√À∫√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §√À∫√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, §√À¡Δ∑∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §√À¶∞ ∂Àƒπ¢π∫∏ ∏Ï›·, §À∫π¢√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, §À∫√À¢∏ ∞ƒÃ√¡Δø ∞¯·›·, §Àª¶∂ƒ∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §Àª¶∂ƒ∞Δ√À ∂πƒ∏¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, §Àª¶∂ƒ√¶√À§√À ∞¢∞ª∞¡Δπ∞ ∞’ ∞Ú牛·, §Àª¶∂ƒ√¶√À§√À ¶∞À§π¡∞-∂À∞°°∂§π∞ °’ ¶ÂÈÚ·È¿, §ÀƒπΔ∑∏ ∞£∏¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, §Àƒ√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, §Àƒ√À¢∏ πø∞¡¡∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, §ø§∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, ª∞°°πƒ∞ Δƒπ∞¢∞ ∂‚ÚÔ˜, ª∞°∂πƒ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞°π√¶√À§√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∞°√À§∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ª∞¢√Àƒ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ªÂÛÛËÓ›·, ª∞£π√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∞∫ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª∞∫ƒ∏ ª∞ƒπ∞ μ’ §¤Û‚Ô˘, ª∞∫ƒ∏ ∞§∫∏™Δπ™ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞∫ƒ∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞ÚÙ·, ª∞∫ƒ∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ª∞∫ƒπ¢∞∫∏ ∞¡Δπ°√¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∞∫ƒÀ°π∞¡¡∏ μ∞™π§π∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞ª∞§π√°∫∞ ∞¡Δπ°√¡∏ ™¤ÚÚ˜, ª∞¡∞μ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ •¿ÓıË, ª∞¡√À ∂πƒ∏¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, ª∞¡Δ∑π√À ∂§∂¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∞¡Δ™π√À ¶∂Δƒ√À§∞ ∫ÈÏΛ˜, ª∞¡ø§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∞¡ø§∏™ §∞ª¶ƒ√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª∞ƒ∞°∫√À¢∞∫∏ πø∞¡¡∞ ÷ÓÈ¿, ª∞ƒ°∞ƒ∞ ∞°°∂§π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∞ƒ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∞ƒπ¡∏ ∞ƒ°Àƒø ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª∞ƒ∫∞∫∏ ª∞ƒπ∞-μ∞§∂¡Δπ¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∞ƒ∫√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞ƒΔπ¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™¤ÚÚ˜, ª∞™√Àƒ∞ ∂§π™™∞μ∂Δ μÔȈٛ·, ª∞™Δ√ƒ∞∫∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª∞Δ£∞π∞∫∏™ ∞¡Δø¡π√™ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞Δ£∞π√À πø∞¡¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞Δ∫∞ƒ∏ ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞Δ™∞ª∞∫∏ ∂§¶π¡π∫∏ ÷ÓÈ¿, ª∞Δ™√À ™Δ∂º∞¡π∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ª∞Δ™√À∫∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, ª∞Δ™√À∫∞ ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞Àƒ∞°∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∞ÀƒπΔ™∞∫∏ °∂øƒ°π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∞Àƒ√∫∂º∞§π¢√À ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ª∞Àƒ√ªπÃ∞§∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ §·ÎˆÓ›·, ª∞Ã∞πƒ∞ ∞¶√™Δ√§π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∂°∞ ª∂§π∑∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∂§π™™√Àƒ°√À ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, ª∂§πΔ∑∞¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∂ªΔ™∞ ∫∞§§π√¶∏ ºˆÎ›‰·, ª∂¡Δ∂ •∞¡£∏ ∞¯·›·, ª∂¡Δπ∑∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ª∂•∏™ Ã∏™Δ√™ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∏§∞Δ√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∏§π√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∏§π√À ∂πƒ∏¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ª∏Δƒ∞™ §∞ª¶ƒ√™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ª∏Δƒ√À§∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ∫Ô˙¿ÓË, ª∏Δ™∞∫√À ª∞ƒπ∞¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∏Δ™π∞∫√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∏Δ™πª¶√¡∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∏Δ™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ª∏Δ™π√À ∞¡¡∞ μÔȈٛ·, ª∏Δ™√™ ºøΔπ√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª∏Δ™√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∏Δø¡∞ °π∞¡¡√À§∞ ∫ÈÏΛ˜, ªπ∫ƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ªπ∫ƒ√À§∏ ∞°°∂§π∫∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ªπ¡∏™π√À £∂√¢øƒ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ªπ™ΔƒπøΔ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¢∂™¶√π¡∞ μÔȈٛ·, ªπÃ∞ °∂øƒ°π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ªπÃ∞§√¶√À§√™ ∞°°∂§√™ ∏Ï›·, ªπÃ∞§√¶√À§√À ∞¡Δø¡π∞ ∞¯·›·, ªπÃ∞§√¶√À§√À ™√ºπ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ªπÃ√™ πø∞¡¡∏™ ºıÈÒÙȉ·, ªπÃ√™ ∞£∞¡∞™π√™ §·Û›ıÈ, ªπÃ√À ∞°∞£∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ªπÃ√À ∂§∂¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª§∂∫∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ƒÔ‰fiË, ª√∫∫∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª√§§∞ μ∞™π§π∫∏ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ª√™∂ƒ π¡Δ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª√™Ã∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª√™Ã√¡∞™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ª√™Ã√¡∏™πøΔ∏™ Ã∏™Δ√™ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ª√Àƒ√À¡∞ ∂πƒ∏¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª√ÀƒΔ∑π§∞ ™√À§Δ∞¡∞ μÔȈٛ·, ª√À™∞ πª∞¡ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª√À™π∫∞ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª√À™Δ∞∫∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª√ÀΔ∞º∏ ™Δ∂§§∞ ∫Ô˙¿ÓË, ª¶∞∑π√À ¡π√μ∏ ∞’ Ã›Ô˘, ª¶∞∫∞ ∂À£Àªπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶∞∫∞§∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ºıÈÒÙȉ·, ª¶∞∫πƒΔ™∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∞¯·›·, ª¶∞§∂™Δƒ∞μ√À ∞ƒ°Àƒø ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ª¶∞§∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ª¶∞§§∞™ μ∞™π§∂π√™ ∏Ï›·, ª¶∞§√ª∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∏Ï›·, ª¶∞ª¶∞Δ∑∞¡∏ ∂πƒ∏¡∏ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∞¡∞™∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ª¶∞•∂μ∞¡π¢√À ∞°√ƒ√À§∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ª¶∞ƒ∞∫√À ∞ƒπ™Δ∂∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª¶∞ƒ¢∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ª¶∞ƒ¢∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ª¶∞ƒ§∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ μ’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ª¶∞ƒª¶∞™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ∞ÚÙ·, ª¶∞ƒª¶√À¢∞∫∏ ∂§∂¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶∞™π¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª¶∞™π√À∫∞™ μ∞™π§∂π√™ ∞ÚÙ·, ª¶∞Δπ¢∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, ª¶∞Δ™π§∞™ °∂øƒ°π√™ μÔȈٛ·, ª¶∞Δ™π§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶∞Δ™√À§∏ πø∞¡¡∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∞Δ™√À§∏™ £∂√º∞¡∏™ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶∂∫∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∂∫π∞ƒ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ª¶∂∫π√™ ™øΔ∏ƒπ√™ ∏Ï›·, ª¶∂∫√À§∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞¯·›·, ª¶∂§§√À ∞£∏¡∞ μ∞™π§π∫∏ ∫¤Ú΢ڷ, ª¶∂§§√À ∞¡¡∞

∞ÚÙ·, ª¶∂ª¶∂∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∏Ì·ı›·, ª¶∂¡∂Ã√ÀΔ™√À ¡π∫∏ μ’ ∞Ú牛·, ª¶∂¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ μÔȈٛ·, ª¶∂¡∏ ª∞ƒπ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ª¶∂¡Δ∂μ∏ πø∞¡¡∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª¶∂ƒ∫√ÀΔ∏ °∂øƒ°π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ª¶∂çπ√À§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶∑πøΔ∏ ª∞ƒπ∞¡£∏ ∫Ô˙¿ÓË, ª¶π§π∞¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∫ÔÚÈÓı›·, ª¶πƒΔ™√À μ∞™π§π∫∏-∂πƒ∏¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ª¶§π∫∞ ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶§π¡Δ∑π√À ∂πƒ∏¡∏ ∫ÔÚÈÓı›·, ª¶√°ƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª¶√¢∞¡π¢√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª¶√∑π∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞’ Ã›Ô˘, ª¶√∑π¡∏ ∂§∂¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶√´¡Δ∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª¶√§π∞ μπƒ°π¡π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª¶√§√ªÀΔ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶√ª¶∞´ ∞§ª¶π ÷ÏÎȉÈ΋, ª¶√ƒπ¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶√ƒª¶√Δ™π∞§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶√ƒª¶√À¢∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ™¤ÚÚ˜, ª¶√™¢∂§∂∫π¢√À °∂øƒ°π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª¶√™ª√À ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶√À∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶√À∫√°π∞¡¡∏ ª∞ƒπ§∂¡∞ °’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶√Àª¶√À§∞ ∂§∂¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶√Àƒ¡π∫√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª¶√ÀƒΔ∑∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶√ÀƒΔ™√À∫π¢√À μ∞™π§π∫∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ª¶√ÀΔ∑π∫∞ ∂À§∞ª¶π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ª¶√ÀΔ™∏ ∂Àºƒ√™À¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª¶√ÀΔ™π∞¢√À ∞£∞¡∞™π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ª¶√ÀÃ∞°π∂ƒ ∞™∏ªπ¡∞ ∞¯·›·, ª¶ƒ∞Ã√À ∂Àºƒ√™À¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª¶ƒπ¡π∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ªÀ§ø¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∂‡‚ÔÈ·, ªÀ™Δƒπ¢√À √§°∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ªøÀ™π¢√À ∂πƒ∏¡∏ ∏Ì·ı›·, ¡∞∑∞ƒ∏ °∂øƒ°π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¡∞∫∞ °∂øƒ°π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ¡∞∫∞ÃΔ™∏™ ∞£∏¡√¢øƒ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¡∞∫∂§§∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¡∞∫√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¡∞§ª¶∞¡Δ∏ ∞ƒΔ∂ª∏-¢∂™¶√π¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¡∞™∞∫∏ ™Àƒª∞Δ∂¡π∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ¡∞™π∞∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μÔȈٛ·, ¡∞™√À§∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¡∞Δ™∏™ £øª∞™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¡∂∞ª√¡πΔ√À ª∞ƒπ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¡π∫√§∞´¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∂‚ÚÔ˜, ¡π∫√§∞∫√À¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¡π∫√§∞√À π√À§π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¡π∫√§∞√À ∫√™ª∞™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¡π∫√§∞√À ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¡π∫√§∞Δ√™ πø∞¡¡∏™ ¶Ú¤‚Â˙·, ¡π∫√§√¶√À§√™ ºπ§∏ª√¡∞™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¡π∫√§√À¢∏ ª∞ƒπ∞ ∂Àƒπ¢π∫π ∞’ Ã›Ô˘, ¡πº√ƒ∞ ª∞ƒ£∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¡√ªπ∫√À £∂√¢øƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¡√Δ∞ƒπ¢√À μπ∫Δøƒπ∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ¡√Àμ∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¡Δ∞§§∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ¡Δ∞§§∏™ ∞¶√™Δ√§√™ §·Û›ıÈ, ¡Δ∞ª¶√Àƒ∞ ∞ƒπΔ∞-§π§∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¡Δ∞¡πΔ™∞ ∞¡Δπ°√¡∏ μÔȈٛ·, ¡Δ∞¡√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∂‡‚ÔÈ·, ¡Δ∞¡Δ∞ª∏ ª∞ƒπ∞¡£∏ - ºπ§√£∂∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¡Δ∞¡Δ√À ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, ¡Δ∞™π√À ∫∞§§π√¶∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ¡Δ∂§∂∑√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¡Δ∂ƒª∂¡Δ∏ ÃÀ™√À§∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¡Δ∂ƒΔ∏ ª∞ƒπ∞-∞°°∂§π∫∏ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ¡Δ∂™π§μ∞ ªπ™∂§-ªπÃ∞∂§∞-∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ÷ÓÈ¿, ¡Δ∏ª∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶Ú¤‚Â˙·, ¡Δπ¡√À ∂§∂¡∏ ∏Ï›·, ¡Δ√¡Δ√ƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¡Δ√Àª√À πø∞¡¡∞ μ’ §¤Û‚Ô˘, ¡Δ√À¡Δ√À§∞∫∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¡Δ√Àƒ√À¡Δ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, ¡Δ√À™∞∫∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ÷ÓÈ¿, ¡Δƒπ∞ √Àƒ∞¡π∞ ∫¤Ú΢ڷ, •∞¡£∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, •∞¡£√¶√À§√™ ¶ƒ√¢ƒ√ª√™ ºˆÎ›‰·, •∂¡π∫√À¢∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, •À§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, •À¡√°∞§∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∂‡‚ÔÈ·, √π∫√¡√ª√À ∂§∂¡∏ ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, √π∫√¡√ª√À μ∞™π§∂π√™ ∏Ï›·, √π∫√¡√ª√À πø∞¡¡∞ ºıÈÒÙȉ·, √π∫√¡√ª√À ª∞ƒπ¡∞ μÔȈٛ·, √π∫√¡√ª√À ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, √ƒº∞¡√À ™øΔ∏ƒπ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, √ƒº∞¡√À¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞-∂À∞°°∂§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, √ƒº∞¡√À¢∞∫∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, √À°°ƒπ¡∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞¯·›·, √Àƒª∞¡∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ∏Ì·ı›·, ¶∞¢πøΔ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μÔȈٛ·, ¶∞∑∞ƒ∞ ∫∞§§π√¶∏ ªÂÛÛËÓ›·, ¶∞∑∞ƒ§∏ ∞°°∂§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞∫√À ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞§∞π√§√°√À ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞§∞π√À Δ™∞ª¶π∫∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞§∞Δ™πøΔ∏ √§Àª¶π∞ ºıÈÒÙȉ·, ¶∞§π√Àƒ∞ μ∞π∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¶∞§π√Àƒ∞™ Ã∏™Δ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¡∞°∂∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¶∞¡∞°π√À§∞∫∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¡∞°πøΔ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¡∞°πøΔ∞∫√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ¶∞¡∞°πøΔ∞∫√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ¶∞¡∞°πøΔπ¢∏™ ¶∞À§√™ §·Û›ıÈ, ¶∞¡∞°πøΔπ¢√À μ∞™π§π∫∏ ∫ÈÏΛ˜, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¶∏¡∂§√¶∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ∫√ƒ∞§π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¡∞°πøΔ√À ∂§∂¡∏ ∞¡¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¡∞°πøΔ√À ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¡∞°πøΔ√À-¡Δ∞°∫∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡∞°√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∞¯·›·, ¶∞¡∏°Àƒ∞∫∏ ™√ºπ∞ ÷ÓÈ¿, ¶∞¡Δ∞ ∂§∂¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¡Δ∞∑∏ ª∞ƒπ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¡Δ∞∑∏ ™√ºπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡Δ∞∑∏ §À¢π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¶∞¡Δ∞∑∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶Ú¤‚Â˙·, ¶∞¡Δ∂§∏ π√À§π∂ΔΔ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¡Δ∑√Àƒ∏ ∑ø∏ μÔȈٛ·, ¶∞•π¡√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¶∞¶∞μ∞™π§∂π√À ∂À∞°°∂§π∞ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ™Δ∞Àƒ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ª∞ƒπ∞ - ™Δ∂§§∞ ∞’ Ã›Ô˘, ¶∞¶∞°π∞¡¡∏™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¶∞¶∞°ƒ∏°√ƒπ√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¶∞¢∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞¢∞∫√À ∞ƒ∂Δ∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞¢∞Δ√À ª∞ƒπ∞ ∞¯·›·, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∞ƒπ∞μπ§ª∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∞°¢∞§∏¡∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒ√À§∏ ∑ø∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¶∞¢√°∂øƒ°∞∫∏ ¡∂º∂§∏ - ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ π√ƒ¢∞¡∏™ ƒÔ‰fiË, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ∂À™Δ∞£π√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ Δ∏§∂ª∞Ã√™ ™¤ÚÚ˜, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ¢Ú¿Ì·, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™√ºπ∞ ∞¯·›·, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒπ∞-∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™øΔ∏ƒπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À £∂√¡πΔ™∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À π√À§π∞ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∞¶∞£∞¡∞™π√À ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À °∂øƒ°π√™ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¶∞¶∞∫Àƒπ∞∫√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ Ã›Ô˘, ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∂ÀΔ∞•π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À °∂øƒ°π∞ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ §·ÎˆÓ›·, ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ ∞¡Δø¡∂ΔΔ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞§∞∑∞ƒ√À ª∞ƒπ∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¶∞¶∞§∂•∏ ∂§π™∞μ∂Δ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞§πΔ™∞ μ∞™π§π∫∏ ∫¤Ú΢ڷ, ¶∞¶∞§√À∫∞ μ∞™π§π∫∏ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞ª∞ƒπ¡√À ª∞ƒπ∞ μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞¡∞¡π∞ ∂§π™∞μ∂Δ μ’ §¤Û‚Ô˘, ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√¶√À§√À ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ªÂÛÛËÓ›·, ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À §À¢π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ¶∞™Ã∞§π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ºˆÎ›‰·, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À √§Àª¶π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞£∞¡∞™π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¶∞¶∞¡π∫√™ °∂øƒ°π√™ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞¡Δ√À ™ΔÀ§π∞¡∏ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞√π∫√¡√ª√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¶∞¶∞¶∞¡√À ¢∂™¶√π¡∞- √§°∞ ∞¯·›·, ¶∞¶∞ƒƒ√¢√¶√À§√À ∞ƒ°Àƒø ∞¯·›·, ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À ¢∂™¶√π¡∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À μπƒ°π¡π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À ∞£∏¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞¶∞™Δ∂ƒ°π√À ∂Àª√ƒºπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¶∞™øΔ∏ƒπ√À °∂øƒ°π∞ ™¤ÚÚ˜, ¶∞¶∞Δ∞Δ™π√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞¶∞Ã∞ƒπΔ√À ∞Ãπ§§∂∞™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶π°∫πøΔ∏™ §∂ø¡π¢∞™ §Â˘Î¿‰·, ¶∞¶√ÀΔ™∏ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ∞¯·›·, ¶∞¶√ÀΔ™π¢√À •∞¡£∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶¶∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶Ú¤‚Â˙·, ¶∞¶-

™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35 ☛


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 1H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.509,52

1,75

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

4,39 0,58 12,02 16,14 7,9 17 1,68 10,27 7,5 0,9 4,35 3,47 7,86 6,49 2,72 2,45 4,76 0,88 2,5 1,54 1,61 4,32 6,15 4,29 1,82 16,62 22,68 1,27 5,96 7,38 8,35 6,52 4,12 1,59 1,51 7,02 8,7 1,89 1,36 9,39 5,08 5,92 16,94 10,82 15,19 5,32 4,85 2,16 5,24 5,5 21,16 15,48 10,18 4,93 11,2 2,13

-1,13 -3,33 4,07 0,25 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1,14 1,76 4,80 -1,67 0,74 2,94 -1,04 0,00 -14,68 -1,28 0,00 0,23 0,00 2,63 -2,67 1,34 3,80 -1,55 -0,67 1,93 -0,60 0,31 -0,72 0,00 0,67 1,74 -1,14 2,72 0,74 -3,40 1,60 1,54 -0,35 1,12 -1,04 0,38 1,04 1,41 0,58 0,55 4,75 3,20 4,09 1,86 2,19 0,47

35255 4583726 1939574 157569 17637 33962 184423 7646 95379 1335398 283887 41773 263490 24536 656758 4093942 9089 181035 150 20 576641 80711 209216 68520 111777 404414 2384882 84815 155813 134353 325150 32628 24778 32155 285153 48674 9458 143160 10348 226181 318098 154891 1022537 788645 2794 805 40784 53370 1349865 191605 105690 100 836832 1279261 1453380 22665

4,3 0,58 11,24 15,58 7,72 16,5 1,63 10,12 7,2 0,88 4,33 3,3 7,5 6,43 2,66 2,35 4,7 0,87 2,06 1,54 1,58 4,26 5,91 4,06 1,8 16,4 21,9 1,24 5,86 7,28 8,24 6,38 4,06 1,54 1,47 6,74 8,68 1,81 1,35 9,31 4,98 5,68 16,8 10,6 14,9 5,28 4,75 2,06 5,03 5,4 20,2 15,48 9,62 4,75 10,69 2,07

4,45 0,6 12,11 16,2 7,9 17,08 1,69 10,39 7,5 0,92 4,52 3,47 7,86 6,6 2,75 2,45 4,9 0,89 2,5 1,54 1,63 4,4 6,15 4,29 1,91 16,88 22,68 1,3 6,1 7,43 8,45 6,64 4,35 1,6 1,53 7,06 8,88 1,89 1,37 9,75 5,15 5,94 17,24 10,89 15,49 5,37 4,9 2,16 5,3 5,59 21,5 15,48 10,18 4,96 11,2 2,14

0,69 -2,38 -0,88 -0,55 3,64 1,64 0,00 -1,43 4,62 0,00 0,00 0,34 0,70 -1,24 -1,57 0,13 -3,75 -5,06 -4,17 1,41 0,52 0,00 0,00 1,70 0,00 -3,55 1,10 0,00 1,94 -1,52 0,00 0,00 2,22 -0,61 0,00 -0,67 -2,83 0,50 -1,75 -1,45 0,00 -1,45 -1,29 0,00 0,00

400 1321 21235 8420 2220 76912 0 12591 165662 7710 0 272 2345 3398 556 9000 22535 28050 6455 81006 16150 115508 0 77 0 1300 58999 31893 830 55016 0 2630 4135 308786 53895 3235 15152 2687 92210 66857 75885 816 29593 2045 256570

1,45 0,82 1,12 1,8 1,12 1,21 0,35 0,68 0,64 0,85 1,44 5,94 1,4 0,8 1,84 7,6 1,52 1,67 0,44 0,71 1,92 1,4 0,61 2,81 3,87 1,36 1,79 0,75 3 0,61 0,36 1,7 0,86 1,61 1,46 1,44 1,03 3,85 0,54 0,66 3,08 0,66 1,51 1,46 0,6

1,45 0,85 1,14 1,85 1,14 1,25 0,35 0,72 0,69 0,89 1,44 5,96 1,44 0,82 1,9 7,73 1,62 1,83 0,5 0,74 1,94 1,46 0,61 3 3,87 1,36 1,85 0,76 3,15 0,66 0,36 1,71 0,93 1,68 1,46 1,48 1,07 4 0,58 0,69 3,08 0,68 1,58 1,53 0,64

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SINGULARLOGIC S.A. SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,45 0,82 1,13 1,81 1,14 1,24 0,35 0,69 0,68 0,88 1,44 5,94 1,44 0,8 1,88 7,72 1,54 1,69 0,46 0,72 1,93 1,43 0,61 3 3,87 1,36 1,84 0,75 3,15 0,65 0,36 1,7 0,92 1,63 1,46 1,48 1,03 4 0,56 0,68 3,08 0,68 1,53 1,46 0,62

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,6 0,92 0,72 1,85 0,8 0,53 1,25 1,32 1,13 1,6 1,25 0,61 1,8 0,69 1,05 0,68 0,82 0,94 0,34 1,25 1,98 0,59 0,5 5,3 0,68 1,59 0,94 0,67 1,3 0,83 0,83 1 0,43 0,62 0,98 0,67 0,7 1,24 1,05 2,76 2,33 1,38 1,58 0,53 0,64 2,97 0,7 1,98 0,42 1,72 0,79 0,71 1,84 10,57 2,93 0,57 0,95 0,86 1,14 0,74 0,72 4,78 1,52 2,51 0,37 5,8 1,12 8,08 1,57 0,71 4,95 1,89 0,64 0,86 0,83 0,52 4,16 1,53 1,12 1,41 0,78 0,68 0,69 1,75 0,83 0,77 0,82 0,59 0,75 15,56 1,12 4 2,26 2,44 0,79 3,57 0,43 0,36 0,64 1,92 1,48 0,32 1,7 0,4 0,78 2,7 44,29 0,42 0,65 3,2 1,69

0,00 0,00 1,41 -3,65 0,00 0,00 0,00 -0,75 5,61 -1,24 -0,79 1,67 5,88 2,99 -2,78 0,00 -2,38 2,17 -2,86 0,00 0,00 -1,67 0,00 -1,85 -1,45 -0,63 0,00 19,64 0,00 -3,49 -3,49 0,00 4,88 -3,13 -2,00 3,08 0,00 0,00 -3,67 1,85 -2,10 0,00 -1,25 0,00 1,59 7,61 -5,41 0,00 2,44 -1,15 -1,25 -1,39 -5,64 -0,75 0,00 -3,39 -1,04 3,61 -0,87 -2,63 2,86 0,00 -3,80 -0,79 5,71 0,52 0,90 -0,25 -1,26 -1,39 0,82 -4,06 1,59 -4,44 0,00 0,00 3,23 1,33 1,82 0,00 -2,50 0,00 0,00 -1,69 0,00 -2,53 1,24 -9,23 -1,32 0,26 5,66 6,67 -0,88 0,41 -2,47 0,56 -8,51 5,88 1,59 -1,54 1,37 0,00 0,59 -9,09 0,00 1,12 0,93 0,00 8,33 -1,84 6,96

1340 1639 3437 542 280 11262 14330 3555 6830 2920 3333 248368 110 357 6560 9 9140 5885 171220 0 5010 653 19220 1550 50090 2200 10630 69115 0 21923 25 19221 18944 665 2460 1000 16235 119 23460 5 3500 12448 5900 250 10549 1559 107 1210 3620 1607 3634 20596 15369 300 1375 23114 65320 54324 4980 57304 46470 5257 528 33223 6373 435 2681 1986 2795 1160 3528 5601 16666 15406 5450 0 29681 104 1150 1370 3779 1837 0 10 10200 1320 119547 186 100 35439 489 685 47462 2355 19864 101 1000 3225 66190 6515 1050 5990 5221 7650 120 17305 3166 6330 2 2918 1895

0,58 0,9 0,7 1,85 0,76 0,52 1,24 1,31 1,04 1,58 1,24 0,6 1,54 0,68 1,05 0,63 0,8 0,92 0,34 1,25 1,91 0,55 0,49 5,15 0,67 1,58 0,91 0,56 1,3 0,8 0,83 0,94 0,41 0,61 0,98 0,63 0,69 1,24 1,05 2,76 2,31 1,37 1,53 0,53 0,62 2,8 0,67 1,93 0,4 1,72 0,78 0,7 1,81 10,57 2,9 0,56 0,94 0,82 1,11 0,73 0,69 4,66 1,45 2,44 0,32 5,54 1,08 7,81 1,53 0,71 4,8 1,82 0,62 0,85 0,82 0,52 4,02 1,53 1,12 1,41 0,78 0,64 0,69 1,75 0,81 0,72 0,81 0,59 0,75 14,83 1,03 4 2,23 2,28 0,78 3,51 0,43 0,34 0,63 1,91 1,45 0,31 1,63 0,4 0,71 2,6 43,5 0,42 0,65 3,04 1,5

0,61 0,93 0,72 1,9 0,8 0,53 1,27 1,32 1,15 1,67 1,25 0,62 1,84 0,69 1,08 0,68 0,83 0,94 0,35 1,25 1,98 0,6 0,51 5,48 0,69 1,62 0,97 0,67 1,3 0,86 0,83 1,02 0,43 0,66 1 0,67 0,71 1,24 1,11 2,76 2,36 1,42 1,61 0,53 0,64 2,97 0,7 1,98 0,43 1,74 0,8 0,72 1,98 10,65 2,94 0,58 1,02 0,87 1,18 0,78 0,72 4,78 1,69 2,62 0,37 5,8 1,12 8,1 1,57 0,72 4,98 1,94 0,65 0,89 0,85 0,52 4,4 1,66 1,15 1,41 0,78 0,68 0,69 1,75 0,83 0,77 0,84 0,59 0,75 15,8 1,14 4 2,31 2,45 0,81 3,57 0,43 0,36 0,65 2,03 1,48 0,32 1,72 0,44 0,78 2,74 44,48 0,43 0,65 3,22 1,69

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,4 0,5 0,43

-0,71 -1,96 0,00

37659 66969 0

1,38 0,49 0,43

1,45 0,51 0,43

7,7 8,97 0,74 2,05 5,95 0,52 2,75 1,65 0,33 0,37 0,25 20,9 0,9 0,9 32,8 3,9 1,35 0,19 8 0,2 0,98 6,39 0,3 0,34 1,17 15,8 63 5,53 20 3,17 0,22 0,63 1,59 0,28 14,48 10,48 0,44

0,00 0,00 -1,33 0,00 -4,65 0,00 -2,14 -0,60 0,00 0,00 -3,85 0,97 -2,17 -9,09 0,00 -0,26 0,00 -5,00 0,00 -4,76 0,00 -1,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,54 0,00 -0,94 -8,33 -4,55 -9,14 0,00 -1,96 -9,97 0,00

610 0 65 0 12854 0 485 230 0 11003 16470 50 11236 7050 0 4910 3240 102 0 10880 970 750 32406 0 1374 0 343 525 100 1850 49500 4900 610 0 46 47 2500

7,7 8,97 0,74 2,05 5,71 0,52 2,75 1,65 0,33 0,35 0,24 20,9 0,9 0,9 32,8 3,88 1,33 0,19 8 0,19 0,98 6,37 0,29 0,34 1,17 15,8 63 5,37 20 3,14 0,22 0,62 1,59 0,28 14,48 10,48 0,44

7,7 8,97 0,74 2,05 6,24 0,52 2,78 1,65 0,33 0,37 0,25 20,9 0,92 0,93 32,8 3,91 1,36 0,19 8 0,21 0,98 6,45 0,3 0,34 1,17 15,8 63 5,55 20 3,23 0,24 0,64 1,6 0,28 14,48 10,49 0,44

0,21 0,06 0,14 1,67 0,17 0,23 2,63 0,82 2,4 0,18 0,13 0,14 0,08 0,24 0,97 0,41 0,82 0,13 0,13 0,51 0,3 0,13 8,26 0,51 0,43 0,49 0,68 0,28 0,78 0,45

0,00 0,00 0,00 -4,02 6,25 -4,17 -3,66 3,80 0,00 -5,26 -7,14 0,00 0,00 0,00 0,00 5,13 0,00 -13,33 -7,14 -1,92 0,00 -7,14 0,00 0,00 -2,27 0,00 0,00 3,70 0,00 -4,26

285990 0 8450 1057 350 50 27002 10 0 32000 8610 0 120102 890 0 92 0 18101 29121 2700 41291 3000 0 0 20090 0 0 17525 0 151367

0,21 0,06 0,14 1,65 0,17 0,23 2,6 0,82 2,4 0,18 0,12 0,14 0,08 0,22 0,97 0,4 0,82 0,12 0,12 0,5 0,3 0,13 8,26 0,51 0,41 0,49 0,68 0,28 0,78 0,45

0,22 0,06 0,15 1,84 0,17 0,23 2,7 0,82 2,4 0,18 0,14 0,14 0,09 0,25 0,97 0,41 0,82 0,14 0,14 0,51 0,31 0,14 8,26 0,51 0,44 0,49 0,68 0,28 0,78 0,46

0,98 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

0,00 -4,65 0,00 0,00 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 1200 0 0 0 1000 0 0 0 0 0

0,98 4 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

0,98 4,1 2,45 3,55 2,8 2,65 1,29 1,15 2,16 2,66 2,7

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,01 1,41 1,7 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) BETANET ABEE COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞Lª∞ ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏(∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ¢π∫∞πøª∞ ¡Δƒπ∞ƒΔ ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(∫√) ∂Δª∞ (∞∂ Δ∂á.ª∂Δ∞•∏™)(¶√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 31H™ ∞À°√À™Δ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

32.834.561,73 26.255.186,58 141.319.844,15 18.330.478,54 431.505.494,81 32.271.135,07 19.819.821,58 8.046.970,83 14.251.459,42 131.070.962,98 61.142.138,75 5.956.576,18 21.468.801,64 543.471,23 230.747.928,48 15.005.139,97 4.017.115,85 10.771.558,04 4.854.933,02 8.510.840,48 18.148.956,11 39.025.772,93 10.999.722,53 4.021.236,28

6.126.336,72 3.027.991,20 15.239.953,34 2.520.961,67 113.818.990,49 3.494.555,11 2.704.724,25 1.470.125,67 1.794.042,40 14.531.645,76 7.318.923,40 1.409.608,71 1.979.019,06 50.000,00 14.549.617,41 863.838,84 659.551,34 1.986.691,47 1.226.151,42 2.285.400,35 2.309.086,28 3.789.050,29 5.445.140,90 268.661,07

5,3596 8,6708 9,2730 7,2712 3,7912 9,2347 7,3279 5,4737 7,9438 9,0197 8,3540 4,2257 10,8482 10,8694 15,8594 17,3703 6,0907 5,4219 3,9595 3,7240 7,8598 10,2996 2,0201 14,9677

-0,05% -0,02% 0,02% -0,02% -0,12% -0,01% -0,01% -0,04% -0,03% -0,07% -0,04% -0,06% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% 0,02% -0,07% -0,04% 0,05% -0,07% 0,01% -0,01% -0,01%

5,4668 8,8009 9,2730 7,3984 3,7912 9,2347 7,3279 5,5832 8,0630 9,0197 8,4375 4,5638 10,8482 10,8694 15,9387 17,7177 6,2125 5,4219 4,0387 3,7240 7,9384 10,4026 2,0201 15,1922

78.689.826,30 23.007.576,41 2.437.014,27 4.092.253,63 180.008.032,33 36.815.071,90 1.770.433,02 30.747.291,84 38.245.470,34 2.043.671,72 87.407.090,80 7.914.832,94 1.615.339,57 10.715.102,22 20.846.845,28 28.589.409,55 108.322.051,11 161.254.895,15 31.459.572,17 5.275.146,96 29.483.228,47 62.615.563,38 137.775.243,78 58.966.341,91 1.285.546,84 17.634.027,36 139.632,66 5.627.140,40 753.987,83 15.560.862,46 1.343.469,19 1.370.833,75 34.053.871,83 14.352.796,55 4.773.316,26 14.146.349,08 3.394.592,33 3.116.722,85 129.580.984,61 62.190.994,25 15.201.006,44 63.337.742,41 115.770.050,98 60.461.802,28 9.235.271,62 115.864.003,62 43.181.332,33 11.520.970,24 554.251,93 7.395.088,44 24.360.374,42 13.518.889,04 2.812.426,73 4.547.544,99 2.627.763,86

4.844.575,35 1.909.794,76 259.895,56 797.067,86 40.362.366,31 5.359.825,61 275.594,42 3.614.453,50 3.835.127,68 200.000,00 8.403.071,12 2.037.725,86 410.269,03 1.598.631,18 6.627.322,83 6.440.915,78 10.363.969,79 29.317.811,26 3.534.040,96 940.507,11 3.170.239,58 5.932.867,71 15.726.256,23 5.879.465,01 120.000,00 1.686.823,63 117,49 4.756,47 650,70 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.552,85 14.100,00 1.076.193,92 4.066.911,86 1.102.438,29 385.739,29 39.593.134,47 5.785.404,19 1.438.343,50 6.328.048,24 36.973.376,17 6.267.989,59 345.043,99 103.188.678,36 4.022.271,21 3.548.616,29 187.595,05 1.552.975,46 8.512.628,88 4.083.923,48 763.129,25 21.501,41 806.871,33

16,2429 12,0471 9,3769 5,1341 4,4598 6,8687 6,4241 8,5068 9,9724 10,2184 10,4018 3,8842 3,9373 6,7027 3,1456 4,4387 10,4518 5,5002 8,9019 5,6088 9,3000 10,5540 8,7608 10,0292 10,7129 10,4540 1.188,4800 1.183,0500 1.158,7300 1.188,3800 957,2700 1.014,6000 1.014,9300 1.017,9300 4,4354 3,4784 3,0792 8,0799 3,2728 10,7496 10,5684 10,0090 3,1312 9,6461 26,7655 1,1228 10,7356 3,2466 2,9545 4,7619 2,8617 3,3103 3,6854 211,5000 3,2567

-0,03% 0,06% 0,91% 0,85% 0,04% -0,02% 0,00% 0,02% -0,21% 0,03% 0,01% 0,06% 0,80% 0,13% 0,01% 0,71% 0,23% 0,21% -0,14% -0,04% 0,05% -0,05% 0,25% 0,03% 0,05% 0,15% -0,04% -0,04% 0,01% 0,01% 0,06% 0,06% 0,05% 0,10% 0,17% -0,01% -0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% -0,14% 0,84% 0,07% 0,11% 0,16% 0,04% 0,23% 0,01% 0,01% 0,64% -0,01% 0,05%

16,5678 12,2880 9,5644 5,1341 4,4598 6,8687 6,4241 8,9321 10,2716 10,4228 10,6098 3,9522 4,0062 6,7027 3,2085 4,4387 10,4518 5,5002 8,9019 5,6088 9,7650 11,0817 9,1988 10,5307 11,2485 10,4540 1.188,4800 1.183,0500 1.158,7300 1.188,3800 957,2700 1.014,6000 1.014,9300 1.017,9300 4,4576 3,5306 3,1254 8,2011 3,3546 10,9646 10,7798 10,0090 3,1312 9,8390 26,8993 1,1340 10,7356 3,3115 2,9545 4,7619 2,8903 3,4096 3,7223 212,5575 3,3544

5,2524 7,05% 8,6058 7,75% 9,2035 10,63% 7,1985 7,79% 3,7912 11,68% 9,1654 4,73% 7,2729 6,76% 5,3642 4,75% 7,9438 7,06% 9,0197 8,03% 8,3122 6,44% 4,2257 8,45% 10,7668 8,48% 10,8694 8,69% 15,7405 8,55% 17,1966 12,86% 6,0298 5,90% 5,3948 8,69% 3,8803 6,84% 3,6961 6,42% 7,8598 7,17% 10,1966 7,32% 2,0150 4,36% 14,8180 4,51%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢π∂£¡∂™ √ª. ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(4) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(4) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

16,0805 11,9266 9,2831 5,0956 4,4264 6,8172 6,3759 8,3367 9,7730 10,0140 10,4018 3,8454 3,8979 6,6524 3,0827 4,4387 10,4518 5,5002 8,9019 5,6088 9,2535 10,5012 8,7170 9,9289 10,7129 10,4540 1.188,4800 1.183,0500 1.158,7300 1.188,3800 957,2700 1.014,6000 1.014,9300 1.017,9300 4,4021 3,4784 3,0792 8,0799 3,2073 10,5346 10,3570 9,8088 3,1077 9,4532 26,5648 1,1144 10,6551 3,1979 2,9397 4,7381 2,8331 3,2110 3,6854 211,5000 3,1916

4,52% 11,23% 3,06% -3,90% 2,72% 3,95% 11,12% 2,11% 8,76% 1,12% 0,33% 18,67% -0,76% 7,42% 2,96% 9,31% 9,44% 11,66% 8,20% 6,70% 4,47% 4,03% 7,04% 6,22% 7,09% 9,73% 11,46% 11,49% 5,56% 5,58% 5,05% 5,08% 5,86% 5,89% 12,95% 11,60% 8,64% 3,83% 5,06% 5,30% 4,70% -4,94% 2,84% -0,07% -4,51% 5,68% 5,03% 7,54% 5,37% 8,97% 6,54% 6,36% -3,27% 1,58% 6,84%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

12.279.986,48 6.514.949,41 29.076.988,60 47.301.108,48 19.430.022,51 19.601.369,63 228.907.464,06 216.386.062,40 24.152.785,12 24.783.005,86 77.034.731,48 50.246.166,71 53.890.973,92 38.826.363,56 1.467.377,71 2.239.286,81 20.535.388,33 87.856.936,96 1.681.288,00 13.022.738,89 918.998,84 90.375.531,35 211.257.174,09 35.060.742,99 6.932.840,92 361.830,63 23.508.739,16 1.614.951,37 143.357.611,79 11.893.846,37 11.092.693,99

3.612.055,41 3,3997 658.312,43 9,8964 4.465.510,73 6,5115 2.247.809,17 21,0432 5.144.443,44 3,7769 2.125.704,16 9,2211 16.403.535,42 13,9548 15.383.044,24 14,0665 2.647.127,10 9,1242 1.595.680,48 15,5313 5.956.041,00 12,9339 1.180.383,13 42,5677 3.512.225,65 15,3438 6.020.865,79 6,4486 222.677,83 6,5897 298.544,92 7,5007 8.523.633,91 2,4092 14.628.457,90 6,0059 1.341.791,60 1,2530 9.319.362,01 1,3974 129.677,35 7,0868 42.149.700,11 2,1442 19.560.981,25 10,7999 18.278.087,44 1,9182 279.525,00 24,8022 286,10 1.264,6800 18.567,30 1.266,1400 358.237,84 4,5080 7.129.601,36 20,1074 4.393.578,20 2,7071 1.486.978,09 7,4599

-2,17% 3,5697 3,3317 26,11% -1,50% 10,3912 9,7974 45,37% -3,55% 6,8371 6,4464 40,02% -1,93% 22,0954 20,8328 42,57% -2,13% 3,9091 3,7391 35,78% -2,17% 9,5438 9,1289 42,60% -2,30% 14,0943 13,8153 33,85% -2,60% 14,2072 13,9258 34,66% -2,91% 9,2154 9,0330 40,12% -2,04% 15,6866 15,3760 39,33% -3,64% 12,9986 12,8304 42,13% -2,01% 43,4191 42,1420 24,66% -2,05% 15,6507 15,1904 19,92% -2,44% 6,5776 6,3841 30,68% -2,30% 6,7215 6,5238 17,92% -1,86% 7,6507 7,4257 29,96% -1,83% 2,4935 2,4092 43,35% -1,76% 6,0059 5,9458 24,51% -1,80% 1,2530 1,2405 36,26% -1,59% 1,4393 1,3555 21,68% -1,66% 7,2994 6,8742 26,94% -1,75% 2,1442 2,1228 32,62% -2,38% 10,7999 10,6919 34,22% -2,53% 1,9182 1,8990 46,92% -2,92% 24,8022 24,8022 14,76% -0,43% 1.264,6800 1.264,6800 35,56% -0,43% 1.266,1400 1.266,1400 35,59% -2,23% 4,5531 4,4178 42,28% -2,41% 20,7106 19,9063 30,68% -1,44% 2,7883 2,6800 37,38% -2,16% 7,6837 7,3853 37,28%

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

70.090.584,33 9.040.141,78 228.589.562,66 78.498.439,78 34.120.514,58 2.036.721,75 92.468.027,42 57.858.257,56 51.125.773,91 3.560.906,39 1.398.824,87 3.202.592,58 17.904.960,62 2.972.408,92 21.813.555,26 12.583.640,57 66.960.907,90 16.276.937,54 94.859.466,93 6.128.743,66 8.576.130,38 16.897.545,03 59.988.683,84 8.602.170,43 41.801.795,25 8.974.009,84 24.372.201,03 17.854.329,93 1.019.862,45 657.731,03 5.797.966,37

6.251.462,71 2.439.333,16 8.423.387,20 12.969.156,80 66.357.254,91 3.402.974,01 10.560.277,40 6.545.623,39 5.413.661,41 2.254.321,00 120.288,19 275.366,51 4.099.140,86 1.148.049,70 6.793.070,72 5.441.992,30 4.319.592,41 6.529.346,57 1.891.013,78 560.591,12 1.931.798,77 17.977.199,26 5.312.420,35 9.585.969,58 3.808.777,76 2.524.545,26 10.382.500,92 6.866.295,37 814.743,46 216.255,27 580.062,15

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09 11,2119 3,7060 27,1375 6,0527 0,5142 0,5985 8,7562 8,8392 9,4438 1,5796 11,6289 11,6303 4,3680 2,5891 3,2111 2,3123 15,5017 2,4929 50,1633 10,9326 4,4395 0,9399 11,2922 0,8974 10,9751 3,5547 2,3474 2,6003 1,2518 3,0415 9,9954

-2,29% -2,42% -2,34% -1,85% -2,35% -2,35% -0,25% -0,77% -0,10% -2,09% -0,76% -0,76% -1,94% -1,98% -2,24% -1,63% -2,40% -1,65% -1,97% -2,19% -1,21% -2,17% -2,53% -2,14% -2,63% -2,45% -1,93% -1,21% -2,33% -2,17% -2,26%

11,2119 3,7060 27,4089 6,1132 0,5142 0,5985 8,7562 8,8392 9,4438 1,5796 11,8615 11,8629 4,5864 2,7186 3,2111 2,3123 15,6567 2,5178 51,4174 11,2059 4,5505 0,9587 11,5180 0,9131 11,1672 3,5547 2,4648 2,7303 1,2768 3,1632 10,3952

11,0998 3,6689 26,8661 5,9922 0,5091 0,5925 8,6686 8,8392 9,4438 1,5638 11,3963 11,3977 4,3243 2,5632 3,1950 2,3007 15,1917 2,4430 50,1633 10,9326 4,4395 0,9399 11,2922 0,8795 10,7556 3,5192 2,3239 2,5483 1,2393 3,0111 9,8954

24,98% 36,32% 35,21% 37,39% 20,22% 40,07% 8,79% 11,38% 12,32% 67,69% 18,02% 18,03% 24,35% 29,40% 32,48% 34,14% 35,84% 42,86% 28,21% 27,74% 28,30% 34,23% 38,23% 36,78% 36,04% 33,97% 22,61% 39,40% 30,68% 29,93% 29,46%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

12.091.600,84 2.248.112,08 1.792.316,24 12.371.340,08 2.450.881,97 6.926.855,34 3.277.681,57 844.634,53 19.708.164,66 34.689.835,45 640.484,74 27.795.004,19 653.546,79 44.965.642,10 42.555,20 4.628.797,20 4.803.550,80 1.867.928,43 3.919.143,79 1.383.244,46 3.913.188,38 1.325.218,47 56.016.587,06 7.786.693,83 14.824.425,84 38.699.849,36 9.803.315,77 9.342.314,21 3.988.357,46 4.041.130,35 1.515.907,10 177.076.418,62 51.183.297,50 37.704.146,20 29.532.735,35 3.988.088,91 2.469.856,78 7.751.555,76 13.279.196,62 9.629.849,64 10.489.262,22 30.033.488,96 1.336.503,23 4.017.513,07 1.386.543,84

1.097.514,08 401.047,33 426.671,02 1.066.694,57 469.175,18 1.522.805,74 1.480.865,47 121.526,25 5.977.554,60 9.567.940,50 601,54 25.683,02 618,09 42.480,16 43,99 4.779,40 1.186.762,59 418.766,50 2.827.685,79 657.704,28 1.727.414,69 589.060,83 47.353.981,48 677.543,48 1.200.754,91 4.531.270,70 15.759.718,02 12.946.914,03 424.317,20 428.546,62 160.069,68 18.653.599,09 6.309.967,73 3.619.066,04 2.833.823,95 1.862.185,79 1.401.210,26 5.914.713,10 5.412.096,89 2.239.459,58 4.190.258,30 15.588.949,82 85.000,00 15.373,56 276.885,23

11,0173 5,6056 4,2007 11,5978 5,2238 4,5487 2,2134 6,9502 3,2970 3,6256 1.064,7500 1.082,2300 1.057,3700 1.058,5100 967,3200 968,4900 4,0476 4,4605 1,3860 2,1031 2,2653 2,2497 1,1829 11,4925 12,3459 8,5406 0,6220 0,7216 9,3995 9,4299 9,4703 9,4929 8,1115 10,4182 10,4215 2,1416 1,7627 1,3106 2,4536 4,3001 2,5032 1,9266 15,7236 261,3300 5,0076

-0,54% -0,49% -2,36% -1,71% -0,57% 0,17% -0,62% -0,79% -1,08% -0,97% 0,01% 0,01% 1,16% 1,16% 0,65% 0,65% -0,51% -0,95% -0,57% -1,17% -0,57% -0,27% -0,40% -0,69% -0,51% -0,69% -0,46% -0,95% -0,02% -0,01% -0,01% 0,04% -0,23% -0,08% -0,14% -0,73% 0,22% -0,17% 0,08% -0,50% -0,74% -0,05% -1,97% 0,56% -0,75%

11,5682 5,8018 4,2847 11,7138 5,3283 4,5487 2,2134 7,1587 3,2970 3,6256 1.064,7500 1.082,2300 1.057,3700 1.058,5100 967,3200 968,4900 4,0881 4,5051 1,4276 2,1662 2,3219 2,3172 1,1829 11,4925 12,4694 8,6260 0,6220 0,7216 9,6345 9,6185 9,4703 9,4929 8,1115 10,5224 10,5257 2,2487 1,8508 1,3237 2,5149 4,4076 2,5658 1,9651 15,8808 266,5566 5,1578

10,9071 5,5495 4,1587 11,4818 5,1716 4,5032 2,1913 6,7417 3,2640 3,5893 1.064,7500 1.082,2300 1.057,3700 1.058,5100 967,3200 968,4900 3,9666 4,3713 1,3721 2,0821 2,2426 2,2272 1,1711 11,3776 12,2224 8,4552 0,6158 0,7144 9,2115 9,2413 9,2809 9,3030 8,0304 10,2098 10,2131 2,0988 1,7274 1,2844 2,4536 4,3001 2,5032 1,9266 15,4091 261,3300 4,9074

10,17% 29,02% 6,57% 48,26% 27,35% 1,93% 9,48% 15,97% 14,45% 10,41% 16,54% 16,57% 15,93% 15,96% 18,40% 18,43% 9,49% 29,36% 12,80% 32,67% 22,14% 19,50% 8,36% 38,89% 9,04% 36,82% 10,01% 48,63% 7,07% 7,68% -3,04% -0,77% 10,41% 31,06% 27,55% 8,28% 2,01% 9,89% 11,09% 34,52% 3,89% 5,56% 58,19% 12,95% 10,87%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.988.948,12 26.749.135,51 7.649.478,73 85.529.609,83 13.671.018,89 4.192.310,61 5.065.813,98 10.664.487,32 3.009.179,17 115.978.890,12 514.243.636,04 289.086.114,60 5.336.543,80 13.808.873,34 30.527.626,93 6.869.659,45 10.728.000,81 302.086,59 38.044.264,75

2.287.415,99 2.184.859,22 1.300.151,50 7.779.279,43 1.976.914,29 1.162.684,40 757.938,90 1.927.971,79 525.732,26 35.712.753,74 132.411.081,03 153.461.611,71 1.156.879,69 2.595.485,75 5.732.306,22 1.958.335,27 1.319.364,10 80.283,78 16.612.694,15

6,5528 12,2430 5,8835 10,9945 6,9153 3,6057 6,6837 5,5315 5,7238 3,2475 3,8837 1,8838 4,6129 5,3203 5,3255 3,5079 8,1312 3,7627 2,2901

0,01% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,02% 0,01% 0,02% 0,02% 0,02%

6,5659 12,3654 5,8835 10,9945 6,9153 3,6418 6,6837 5,5315 5,7381 3,2475 3,9031 1,8838 4,6129 5,3203 5,3255 3,5079 8,2938 3,8003 2,2901

6,4217 12,1206 5,8247 10,9945 6,9153 3,5696 6,6837 5,4762 5,6952 3,2475 3,8643 1,8838 4,5898 5,3203 5,3255 3,4904 7,9686 3,5746 2,2901

2,08% 2,65% 3,69% 1,04% 2,25% 1,07% 2,45% 2,06% 4,64% 0,09% 3,79% 2,27% 2,00% 2,00% 1,26% 1,43% 2,68% 1,70% 2,63%

308.388.271,34 303.500.550,68 42.783.007,98 55.011.328,81 245.439.451,05 64.454.722,06

43.711.931,70 26.104.104,51 3.696.884,28 50.079.155,63 234.164.826,93 8.755.305,10

7,0550 11,6265 11,5727 1,0985 1,0481 7,3618

0,01% 0,00% 0,01% -0,03% 0,02% 0,01%

7,0550 11,6265 11,5727 1,0985 1,0481 7,3692

7,0550 11,6265 11,5727 1,0985 1,0481 7,3250

1,60% 0,44% 1,35% 1,57% 3,13% 1,75%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•.

ENEP°HTIKO

∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

342.087,61 183.240,83 1.389.942,27 5.701.472,57

106.652.716,35 8.124.810,41 34.688.454,06 14.574.607,51 3.600.833,66 3.084.468,79 739.751.986,29 34.371.046,95 6.635.062,28 84.455.879,40 28.371.798,25 13.767.527,81 14.118.565,97 9.829.618,83 29.671.367,07 5.374.727,67 58.105.777,14 9.817.877,28 56.123.206,17 19.878.683,69 18.273.509,82 1.105.446,05 1.421.851,98 13.944.382,17 4.027.027,85 1.098.012,36 17.336.337,75 2.301.725,26

10.833.348,62 700.154,98 3.662.858,75 1.320.502,70 341.730,94 298.484,78 142.590.404,39 9.185.002,40 925.801,74 5.202.883,29 5.092.878,39 1.268.307,93 1.334.722,89 2.886.055,99 3.590.642,99 2.457.461,05 3.221.506,65 1.677.837,70 6.241.791,13 5.256.271,68 5.067.036,92 120.000,00 150.492,23 3.642.194,78 524.162,20 429.335,30 7.054.707,07 220.377,20

9,8449 11,6043 9,4703 11,0372 10,5370 10,3338 5,1880 3,7421 7,1668 16,2325 5,5709 10,8550 10,5779 3,4059 8,2635 2,1871 18,0368 5,8515 8,9915 3,7819 3,6064 9,2121 9,4480 3,8286 7,6828 2,5575 2,4574 10,4445

-1,22% -0,41% -0,27% -1,47% -1,22% -1,36% -1,03% -0,78% -1,04% -1,36% -0,80% -0,61% -0,52% -0,60% -1,72% -1,41% -1,73% -1,24% -0,65% -1,51% -1,55% -1,48% -1,45% -1,32% -1,38% -1,71% -1,46% -0,95%

9,9433 11,7203 9,6597 11,2304 10,7214 10,4630 5,1880 3,7421 7,3818 16,2325 5,5709 10,8550 10,5779 3,4059 8,5114 2,3621 18,2172 6,1441 9,1489 3,8386 3,6425 9,3042 9,5425 3,8286 7,9133 2,5703 2,4574 10,4445

9,7465 11,4883 9,4703 10,9268 10,4316 10,2305 5,1880 3,7047 6,9518 16,0702 5,5152 10,7465 10,5779 3,3718 8,1809 2,1871 17,8564 5,7930 8,9915 3,7819 3,5703 9,1200 9,3535 3,8095 7,5291 2,5473 2,4513 10,4445

21,03% 6,49% 0,25% 20,02% 11,77% 23,13% 20,88% 12,12% 13,72% 17,49% 10,83% 8,89% 9,55% 9,69% 21,74% 21,45% 21,09% 8,86% 7,16% 26,16% 19,64% 16,54% 15,85% 18,57% 16,72% 23,50% 15,23% 4,45%

22.596.533,83 6.358.658,40 2.984.709,33 2.629.173,67 1.582.505,54 35.733.831,15 13.597.618,47 3.168.482,12 35.041.759,45 22.349.485,36 36.359.696,34 1.802.272,90 14.713.751,25

1.314.475,07 577.347,31 266.471,99 249.151,73 320.651,11 4.415.800,57 2.143.247,47 264.253,52 5.930.743,14 8.265.045,38 3.708.226,07 593.318,59 5.359.588,26

17,1905 11,0136 11,2008 10,5525 4,9353 8,0923 6,3444 11,9903 5,9085 2,7041 9,8051 3,0376 2,7453

-0,69% -0,68% -0,72% -0,72% -0,56% 0,03% -1,20% -0,98% -0,12% -0,42% -0,41% -0,43% -0,26%

18,0500 11,5643 11,7608 11,0801 5,0340 8,3351 6,4078 12,1102 5,9085 2,7852 9,8051 3,1591 2,7728

17,0186 10,7933 10,9768 10,3415 4,8859 7,8495 6,2810 11,8704 5,8494 2,6230 9,7561 3,0072 2,7178

34,00% 24,89% 27,74% 35,65% 11,31% 6,56% 36,01% 46,58% 7,18% 8,49% 9,13% 18,25% 7,84%

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ª∂Δ.∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

14.872.221,50 2.765.582,16 5.194.007,71 15.609.349,12 48.732.218,80 51.760.093,20 5.743.290,63 4.049.928,66 16.170.722,13 53.020.687,92 53.158.155,56 19.341.816,29 15.516.585,34 44.570.423,21

4.619.372,99 240.352,58 644.157,43 2.513.292,73 6.080.547,36 4.023.399,71 2.241.484,19 1.275.163,38 2.110.253,38 22.703.137,70 78.984.043,85 30.380.304,45 24.370.180,15 17.811.099,21

3,2195 11,5064 8,0633 6,2107 8,0144 12,8648 2,5623 3,1760 7,6629 2,3354 0,6730 0,6367 0,6367 2,5024

-0,90% -0,92% -0,30% -0,38% -0,71% -0,70% -0,21% -0,17% -0,81% -0,55% -0,50% -0,45% -0,47% -0,28%

3,3805 12,0817 8,1439 6,2728 8,0945 12,9934 2,6135 3,1760 7,6629 2,3354 0,6730 0,6367 0,6431 2,6275

3,1873 11,3913 7,9827 6,1486 7,9343 12,7362 2,5367 3,1442 7,5863 2,3120 0,6663 0,6240 0,6303 2,3773

22,31% 15,06% 16,54% 12,49% 17,09% 44,46% 18,42% 15,59% 16,21% 17,32% 17,68% 49,64% 49,64% 15,29%

14.403.112,20 2.517.283,89 1.837.458,16 72.560.651,77 31.189.285,80 6.595.053,50 64.555.191,04 67.696.021,29 11.851.971,69 39.741.413,76 4.876.117,13 3.617.851,88 5.468.424,74 1.885.810,73

4.658.763,52 444.935,17 210.443,79 8.166.963,53 3.682.890,15 1.152.366,97 22.359.395,69 71.721.074,44 1.259.813,27 15.598.848,39 1.706.837,51 458.897,97 631.662,23 208.004,80

3,0916 5,6576 8,7313 8,8847 8,4687 5,7230 2,8872 0,9439 9,4077 2,5477 2,8568 7,8838 8,6572 9,0662

-0,16% -0,20% -0,35% -0,29% -0,45% 0,13% -0,20% -0,13% -0,40% -0,19% -0,02% -0,30% -0,18% -0,10%

3,1225 5,7142 9,1679 8,8847 8,4687 5,8947 2,8872 0,9439 9,5959 2,6751 2,9996 7,9429 8,7221 9,1342

3,0607 5,6010 8,6440 8,7959 8,3840 5,5513 2,8583 0,9345 9,4077 2,4967 2,7997 7,8247 8,5923 8,9982

7,63% 16,84% 17,06% 8,93% 10,90% 12,65% 7,07% 7,32% 4,71% 5,67% 3,58% 9,90% 8,51% 6,74%

0,00% 9,5061 9,4586 -0,05% 10,2033 10,1013 - 1.151,8800 1.151,8800 - 1.148,9400 1.148,9400

2,74% 3,08% 8,74% 2,32%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALPHA FOF COSMOS STARS °∞π∞ REAL ESTATE ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

13.538.644,52 9.967.328,68 24.529,22 9.862.739,47

1.424.209,53 9,5061 976.868,74 10,2033 21,30 1.151,8800 8.584,18 1.148,9400

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4314 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8815 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4432 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .10,22 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .133,26 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5153 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .8,612 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5672 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,7096

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88855 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5027 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,3018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134,33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5274 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,6809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5797 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7233

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4099 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3316 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,0667 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131,26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4926 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,4828 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5437 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,684

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.320.978,48 2.497.309,97 17.652.054,77 55.284.049,48

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED)

MEPI¢IA

6,7847 13,6286 12,6998 9,6965

-1,36% -1,49% -1,20% -1,39%

7,1239 14,3100 13,1443 10,1813

6,7169 13,4923 12,5728 9,5995

15,54% 26,70% 20,82% 18,13%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4324 .........................................................1,4304 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88212 .......................................................0,88088 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4484 ...........................................................7,438 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2272 .......................................................10,2128 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133,35 .........................................................133,17 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5164 .........................................................1,5142 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,618 ...........................................................8,606 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5683 .........................................................1,5661 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7108 .........................................................1,7084

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


EÎ·›‰Â˘ÛË 35

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

¶∞ ª∞ƒπ∞¡∞ ∞¯·›·, ¶∞¶¶∞ ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ §Â˘Î¿‰·, ¶∞¶¶∞ ∂À∞¡£π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶∞¶¶∞™ ∞¡Δø¡π√™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À ∂§∂¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À ∞§∂•π∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞ƒ∞º∂™Δ∞ ™√ºπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶∞ƒ¢∞§∞∫∏ ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞ƒ§∞ª∞ ∂πƒ∏¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞ƒª∞∫§∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ¶∞™∞ƒ√À°∞ ª∞ƒπ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶∞™√∏ ∂ƒπºÀ§∏ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∞™√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞™Ã∞§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞™Ã∞§π¢√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ ÷ÓÈ¿, ¶∞™Ã√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μÔȈٛ·, ¶∞Δ∂ƒ∞™ Ã∏™Δ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞Δƒø¡π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ μÔȈٛ·, ¶∞Δ™π∞μ√Àƒπ¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∂‚ÚÔ˜, ¶∞Δ™π§∏ ÃÀ™√À§∞ ƒÔ‰fiË, ¶∞Δ™π¡∞∫π¢∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ∂‚ÚÔ˜, ¶∞Δ™π√¶√À§√À ∂§∂¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞Δ™π√Àƒ∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∞Δ™πøΔ∏™ πø∞¡¡∏™ ∏Ï›·, ¶∞À§∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞À§√¶√À§√À ÃÀ™∞ ∏Ï›·, ¶∞À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞¯·›·, ¶∞À§√À ™∂μ∞™Δ∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞Ãπ¢∏™ °∂øƒ°π√™ ™¤ÚÚ˜, ¶∂§∂∫∞¡√À °∂øƒ°π∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ¶∂§∂∫∞™∏™ ¡π∫∏Δ∞™ ∏Ï›·, ¶∂¡Δ∞∑√À ™√ºπ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ¶∂ƒ¢π∫√ªª∞Δ∏ ∏§π∞¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∂™∫∂§π¢√À ª∞ƒπ∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ¶∂Δª∂∑∞ ¢√ª¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶∂Δ√À™∏ ¶∂ƒ™∂º√¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∂Δƒ∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∂Δƒ√¶√À§√™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ÷ÏÎȉÈ΋, ¶∂Δƒ√¶√À§√À ¶∂Δƒ√À§∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∂Δƒ√¶√À§√À-ª¶∞§∞™∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¶∂Δƒ√À ÃÀ™√À§∞ §·ÎˆÓ›·, ¶∂Δƒ√À§∞ ™Δ∞ª∞Δπ∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∂Δ™∞ ∂À¶ƒ∞•π∞-Ã∞ƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∏§π√Àƒ∞ μ∞™π§π∫∏ μ’ ∞Ú牛·, ¶π¶∂ƒπ¢√À ∂À£∞§π∞ ™¤ÚÚ˜, ¶π¶∏ ÃÀ™√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¶πΔ√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶πΔ™π∞μ∞ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ºıÈÒÙȉ·, ¶πΔ™π¢∏ª√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ºıÈÒÙȉ·, ¶§√À°∞ƒ§∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∫Ô˙¿ÓË, ¶¡∂Àª∞Δπ∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶√§√∑π∞¡∏ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶√§ÀÃ√¡π¢∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∏Ï›·, ¶√™∞¡Δ∑∏ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶√Δπ¢√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶√Δ™∏ √§°∞ ∞ÚÙ·, ¶√À°∞ƒπ¢√À °∂øƒ°π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶√À§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ÔÚÈÓı›·, ¶√À§π∞™∏ ∂À£Àªπ∞ ∫¤Ú΢ڷ, ¶√À§π√™ ∞¡Δø¡π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ¶√À§π√À ∂§∂¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ¶√À§πΔ™∞ ¢π√¡À™π∞ ∞¯·›·, ¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ μÔȈٛ·, ¶√ÀΔ∞Ãπ¢√À-™∞¶∫∞ ¡∂º∂§∏ ∫ÈÏΛ˜, ¶ƒ∂∫∞Δ∂ £∂√¢øƒ∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶ƒπºΔ∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶ƒ√¢ƒ√ª√À ∂§∂¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¶À§∞ƒπ¡√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ƒ∞¢√°∫√™§∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ƒ∞∑√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ∏Ï›·, ƒ∞∫√À ∂À∞°°∂§π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ƒ∞§§∏ º∂ƒ∂¡Δπ¡∏ ∞¯·›·, ƒ∞ªª√À ¢∂™¶√π¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ƒ∞¶Δ∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, ƒ∞¶Δ∏ ¡π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ƒ∞¶Δ∏ ∞ƒ∂Δ∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ƒ∞¶Δ∏ ∞£∏¡∞ ∞’ ∞Ú牛·, ƒ∞™∏™ ¶∂Δƒ√™ •¿ÓıË, ƒ∞º∞∏§ ∞£∞¡∞™π∞ ∫Ô˙¿ÓË, ƒ∂§§√À ∫∞§§π√¶∏ ∞¯·›·, ƒ∂¡Δ∑√À§∞ ∂πƒ∏¡∏-ÃÀ™√μ∞§∞¡Δø ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ƒ∂¶¶∞ μ∞™π§π∫∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ƒ∂¶¶∞ ∞¡¢ƒ∂∞¡∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ƒ∏Δ√À ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ƒπ∑√À ª∞ƒπ∞ ∞ÚÙ·, ƒπ∑√À ∂À°∂¡π∞ ∫ÈÏΛ˜, ƒπ∑√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ƒ√∑∞¡∞ μ∞™π§π∫∏-∞£∞¡∞™π∞ ºˆÎ›‰·, ƒ√´¢√™ Ã∏™Δ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ƒ√¶∞§∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ƒ√Àª∂§πøΔ∏ ƒ∂μ∂∫∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ƒ√Àª∂§πøΔ√À ™√ºπ∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ƒ√Àª¶π∂ ¢∂™¶√π¡∞ μÔȈٛ·, ƒ√À¶∞ ÃÀ™∞¡£∏ ∂‡‚ÔÈ·, ƒ√À™√À ÃÀ™∞¡£∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ƒ√À™™∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ƒ√À™™√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ §·ÎˆÓ›·, ƒ√À™™√À ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∞μμ∞´¢√À £∞§∂π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∞μμ∞∫∏ ∞£∏¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™∞μμ∞∫∏ ∞ª∞§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™∞μμ∞∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ÷ÏÎȉÈ΋, ™∞μμ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ÷ÓÈ¿, ™∞μμ∞¡∞∫∏ ∞§∫∏™Δ∏ ∏Ì·ı›·, ™∞∫∞§∏ ∞¡£∏ ∞¯·›·, ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ª∞ƒπ∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ™∞∫∂§§∏™ πø∞¡¡∏™ ∫ÔÚÈÓı›·, ™∞∫π™§π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ™∞∫∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ •¿ÓıË, ™∞§∂∞™ Ã∏™Δ√™ ÷ÏÎȉÈ΋, ™∞§Δ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ™∞ª∞ƒ∞ √§°∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ™∞ª¶∞§∏ ∂§π™∞μ∂Δ ∞’ ∞Ú牛·, ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ªπÃ∞∏§ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ™∞ƒ¢∂§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™∞ƒπ¢∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™∞ƒπª¶√°π∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ™∞ƒƒ∏ ∂§∂¡∏ ∞’ Ã›Ô˘, ™∞ƒƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™∞ƒƒ√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ •¿ÓıË, ™∞Ã∞ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™∞Ã√À§π¢√À ∂§∂¡∏ ƒÔ‰fiË, ™μ∞ƒ¡∞ ∞¡¡∞ ºıÈÒÙȉ·, ™μ∞ƒ¡∞ μπƒ°π¡π∞-¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ºˆÎ›‰·, ™μ√§π∞¡πΔ∏ ∂§∂¡∏ ∞¯·›·, ™°√Àƒ∞ μπ∫Δøƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™¢√°∫√À Ãπ™Δπ¡∞-∞ƒπ™Δ∂∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™∂§∂∞ƒ∏ ∂§∂¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™∂§πª∏ ∂§∂¡∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ™∂ƒμπΔ∏™ πø∞¡¡∏™ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∂ƒ°∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™∏º∞∫∞∫∏ ∏§∂∫Δƒ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™π∞ª∞¡Δ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ™π∞ª∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ™π∞Ã√À ∂À°∂¡π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™π¢∏ƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ μ’ ™¿ÌÔ˘, ™π¢∏ƒ√¶√À§√À ¡π∫√§∂Δ∞ ∏Ì·ı›·, ™πª√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™πª√™ £øª∞™ ∂‡‚ÔÈ·, ™πª√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∏Ì·ı›·, ™π¡Δ√™∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™π√§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™π™π√§∞ ¢∂™¶√π¡∞ ∫Ô˙¿ÓË, ™π™ª∞¡π¢√À ¢π√¡À™π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ™π™ª∞¡π¢√À ∂πƒ∏¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, ™πø∑∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™∫∞μ∞ƒ∞ £∂√¢øƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™∫∞¡¢∞§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, ™∫∞¡¢∞§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∫∞ƒ°πøΔ∏ ª∞ƒπ∞ ∞ÚÙ·, ™∫π∞¢√¶√À§√À √§°∞ - ª∞ƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™∫√¶∂§πΔ√À ∞¡Δø¡π∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ™∫√¶∂§πΔ√À ∂§∂¡∏-πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, ™∫√À¡∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ ÷ÓÈ¿, ™∫√Àƒ°π∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ∞¯·›·, ™∫√ÀƒΔ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ™∫√ÀƒΔ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ μÔȈٛ·, ™∫√ÀΔ∞™ Ã∏™Δ√™ ∞¯·›·, ™∫ƒπª¶∞™ πø∞¡¡∏™ μÔȈٛ·, ™ª∞ƒ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ÈÏΛ˜, ™ª∂Δ∏ ∞ƒΔ∂ªπ™ μÔȈٛ·, ™ª∂Δ∏ °∂øƒ°π∞ μÔȈٛ·, ™ª¶√¡π∞ ∞°¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™ªÀƒ¡∞∫∏ ¶∂§∞°π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™√§øª√À ∂Δ∂§∫∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™√§øª√À μ∞π∞ μÔȈٛ·, ™√À§Δ∏™ °∂øƒ°π√™ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ™√À¶π∞¢√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ™√ÀΔ∏™ ∫√ƒ¡∏§π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™√ºπ∞¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∂‚ÚÔ˜, ™√º√∫§∂√À™ ª∞ƒπ√™ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ™√º√§√°∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ™¶∞∑√ÀÃ√À μ∞™π§π∫∏ ∫ÔÚÈÓı›·, ™¶∞¡∂§§∏ ª∞ƒπ¡∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ™¶∞¡√À ¢∏ª∏Δƒ∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ™¶∞¡√À ¶∞™Ã∞§π∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ™¶∞¡√À ª∞ƒπ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ™¶∏§π√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ™¶Àƒ√À Ãπ™Δπ¡∞ ∏Ï›·, ™¶Àƒ√À πø∞¡¡∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ™Δ∞£∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∂‡‚ÔÈ·, ™Δ∞£∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∂‡‚ÔÈ·, ™Δ∞£√¶√À§√™ ∫§∂√ª∂¡∏™ ∏Ï›·, ™Δ∞ª∞Δ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ™Δ∞ª∞Δ∞∫∏ ∞¡¢ƒπ∞¡¡∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∞ª∞Δ∂§∞Δ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ™Δ∞ª∞Δ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ™Δ∞ª∞Δ∏ πø∞¡¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∞ªπ¢√À ∫ƒÀ™Δ∞§§π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™Δ∞ª√À§∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™Δ∞ª¶√À§π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ™Δ∞¡∏ §√À§√À¢∞ •¿ÓıË, ™Δ∞™π¡√™ Ã∏™Δ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™Δ∞™π¡√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™Δ∞Àƒ√¶√À§√™ °∂øƒ°π√™ ∂‚ÚÔ˜, ™Δ∞Àƒ√À Ãπ™Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™Δ∞Àƒ√À Δ∞•π∞ƒÃ∏™ μÔȈٛ·, ™Δ∞Àƒ√À§∞∫∏™ Ã∞ƒπ¢∏ª√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™Δ∞ºÀ§∞ ∫Àƒπ∞∫∏ ∂‚ÚÔ˜, ™Δ∂§§∞Δ√À ªÀƒΔø ∫ÔÚÈÓı›·, ™Δ∂ƒ°π√¶√À§√À √§°∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ™Δ∂ƒ°π√À ™√ºπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™Δ∂ƒ°π√À π√ƒ¢∞¡∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™Δ∂ƒ°π√À ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∞ ∫¤Ú΢ڷ, ™Δ∂º∞¡∞∫∏ ∂§π™∞μ∂Δ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∂º∞¡π¢∏™ π√ƒ¢∞¡∏™ ∂‡‚ÔÈ·, ™Δ∂º∞¡π¢√À πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, ™Δ∂º∞¡√À μ∞™π§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∂º∞¡√À¢∞∫∏ ÃÀ™∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™Δƒ∞Δ∞ ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ™Δƒ∞Δ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, ™Δƒ∞Δ∏ ª∞ƒπ¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ™ΔÀ§π∞¡√À ™Δ∂§§∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ™À°°∞ °∂¡√μ∂º∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™Àª∂¡∏ ª∞ƒπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™À¡ΔπÃ∞∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™Àƒª∞ ∂À£Àªπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™Àƒª∞∫∂∑∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ™¤ÚÚ˜, ™º∂Δ∫√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™º∏∫∞ ¡π∫√§∂Δ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™ºÀƒ∏™ ¶√§À¡π∫∏™-∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∏Ï›·, ™øΔ∏ƒ∞∫√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∞¯·›·, ™øΔ∏ƒπ∞¡√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢Ú¿Ì·, ™øΔ∏ƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ™øºƒ√¡π√À μ∞ƒ¡∞μ∞™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ∞°°π§∏ ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ∫ÈÏΛ˜, Δ∞∫∞ μ∞™π§π∫∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ∞ªπø§∞∫∏ ª∞§∞ª∞Δ∂¡π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ∞ª¶√Àƒ∂∞™ ¡π∫√§∞√™ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ∞ªΔ∞ª∏

¶√À™π√À§∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, Δ∞¡∞¡∞∫∏™ πø∞¡¡∏™ §·ÎˆÓ›·, Δ∞¡∏™ ∞πªπ§π√™ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ∞•π√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ƒÔ‰fiË, Δ∞ƒ∞ μπ∫Δøƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ∞™∫∏¡∞™ ∞¡Δø¡π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ∞™§∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ∞Δ™π¢√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., Δ∞À§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞¯·›·, Δ∞Ã∏ƒ ª¶π§§√Àƒ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., Δ∂§∏°π∞¡¡π¢√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ∏Ì·ı›·, Δ∂ƒ∑∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™-Ã∏™Δ√™ ∂‡‚ÔÈ·, Δ∂ƒ∑∏Δ∞¡√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ∂ƒ¡∂∫Δ™∏ ÃÀ™∏ ¢Ú¿Ì·, Δ∑∞°∫∞ƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ∑∞°∫∞ƒ∞∫∏ ∂À£Àªπ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Δ∑∞°∫∞ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ §·Û›ıÈ, Δ∑∞¡π¢√À ÃÀ™∞¡£∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ∑∂∫√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, Δ∑∏ª∞ ∞¡¡∞ μÔȈٛ·, Δ∑∏ª∞ √§°∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ∑π∞§∏ ∞§∂•π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ∑πª∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Δ∑π¡∂Àƒ∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ∑π¡∂Àƒ∞∫∏ ∂§§∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ∑π¡Δ∑π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∫Ô˙¿ÓË, Δ∑π√∫∞™ £∂√¢øƒ√™ ºˆÎ›‰·, Δ∑π√Àª¶∞ ∑∞º∂πƒ√À§∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ∑πΔ∑π∫∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ §·ÎˆÓ›·, Δ∑πº∏ º§øƒ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ∑πºƒ∞ ∫§∂√¶∞Δƒ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, Δ∑πøΔ∑πøƒ∞ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Δ∑√§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ∑√Àμ∞ƒ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ÔÚÈÓı›·, Δπ§∫∂ƒπ¢√À ∂À°∂¡π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ√¢∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ√§∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Δ√§π∞ ∂À£Àªπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ√§π√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™ ∫ÔÚÈÓı›·, Δ√ƒ√À™∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∞ •¿ÓıË, Δ√™∏ ª∂§∂¡π∞ ∫Ô˙¿ÓË, Δ√™∫∞ μ∞™π§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ√Δ√¡π¢√À ™√ºπ∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ√À§π√À ∂ÀΔÀÃπ∞ ∏Ï›·, Δ√Àƒ§√À∫∏ ∂ÀΔ∂ƒ¶∏ ºˆÎ›‰·, Δ√Àƒº∞¡Δπ¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ μÔȈٛ·, Δ√À™πªΔ™∏ ¶√§À•∂¡∏ μÔȈٛ·, Δ√ÀΔ∑π∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, Δƒ∞ª¶√™π¡∏ ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Δƒ∞¶∂∑∞¡§π¢√À ∂À∞¡£π∞ ∫Ô˙¿ÓË, Δƒ∞À§√™ ¢π√¡À™π√™ ∏Ï›·, Δƒ∂μ§√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢√À ¶√§À•∂¡∏ ∏Ì·ı›·, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ¢∂™¶√π¡∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δƒπ∫∫∞ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δƒπª∞¡¢∏§∏ ÃÀ™∞π™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ΔƒÀºø¡∞™ °∂øƒ°π√™ ∫Ô˙¿ÓË, ΔƒÀºø¡π¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, Δ™∞μ§π¢√À °∞ƒÀº∞§π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™∞°∫∞ƒ∞∫∏ ∂ªª∞¡√À∂§∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ™∞°ƒ∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™∞∫∞§∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™∞∫∞§π¢√À √À§π∞¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ™∞∫πƒ∏ ¶∞ƒ£∂¡∞ ƒÔ‰fiË, Δ™∞∫πƒ∏ μ∏£§∂∂ª ∂‡‚ÔÈ·, Δ™∞∫¡∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ μ’ ™¿ÌÔ˘, Δ™∞∫¡∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ™∞∫¡∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ μ’ §¤Û‚Ô˘, Δ™∞§∞ª∞Δ∞ £∂√¢øƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™∞§∞™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ∂‡‚ÔÈ·, Δ™∞§√À∫∏ μ∞ƒμ∞ƒ∞ μÔȈٛ·, Δ™∞ª∏ ™√ºπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™∞ª¶∞™∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™∞¡∞∫∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™∞¡Δ∂∫π¢√À ∞£∏¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™∞¡Δπƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™∞¡Δ™∞¡∏ ™∞§√¡π∫π∞ •¿ÓıË, Δ™∞√À™∏™ πø∞¡¡∏™ ∫Ô˙¿ÓË, Δ™∞√À™∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ μÔȈٛ·, Δ™∞√À™∏™ μ∞™π§∂π√™ μÔȈٛ·, Δ™∞¶§∂ μ∞™π§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™∞ƒ√ÀÃ∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™∞ƒ√ÀÃ∞™ °∂øƒ°π√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ™∞Δ™∞§∏ π™π¢øƒ∞ - ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™∞Δ™√À ¡π∫√§∂Δ∞ μÔȈٛ·, Δ™∞Ãπ¢√À ™∞ƒ∞´¢∞ ∂‚ÚÔ˜, Δ™∞Ã√Àƒπ¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™∂ ∂§∂∞¡∞ ¶Ú¤‚Â˙·, Δ™∂§√À ∞°°∂§π∫∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ™∂¶∂§π¢∏™ ∞¡∂™Δ∏™ §·Û›ıÈ, Δ™∂ƒ∂μ∂§∞∫∏ ª∂§¶√ª∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ™∂ƒ∫∂∑∏ ∂Àª√ƒºπ∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, Δ™π∞∫∞§√À ª∞ƒπ∞ ∞¯·›·, Δ™π∞ª¶√À§∞™ £∂√¢øƒ√™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Δ™π∞¡∞ πø∞¡¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ™π°∞ƒπ¢∞ ∞°√ƒ∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™π°∞ƒπ¢∞™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™π°§√¶√À§√™ π√ƒ¢∞¡∏™ ∫Ô˙¿ÓË, Δ™π∫√Àƒ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ™π§μπ¢√À ™√ºπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, Δ™π§π∫∞™ Ã∏™Δ√™ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, Δ™πª∏Δƒ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, Δ™πª√¶√À§√À ªÀƒΔø ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™πª√™ ∂À∞°°∂§√™ ºıÈÒÙȉ·, Δ™π¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™π¡Δ™π√™ πø∞¡¡∏™ §·Û›ıÈ, Δ™π√∫∞¡√À ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ™π√§¶π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∂‡‚ÔÈ·, Δ™π√À§∏™ ∞§∂•π√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™π√Àª∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Δ™π√Àƒ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞ÚÙ·, Δ™π√ÀΔ™π∞ ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, Δ™πƒ∞¡π¢∏™ £∂√§√°√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™πƒ√°π∞¡¡∏ ™Δ∂§§∞ ºıÈÒÙȉ·, Δ™πƒø¡∏ ª∞ƒ£∞ ∏Ï›·, Δ™π™§π∞¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∂‚ÚÔ˜, Δ™πΔ∏ƒπ¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™πΔ§∞∫π¢√À √§°∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ™√∫∞¡∏ μ∞™π§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ™√∫∫∞™ ª∞ƒπ√™ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Δ™√§∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ì·ı›·, Δ™√§∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, Δ™√§∞∫∏ ™√ºπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™√§∞ƒπ¢∏™ πø∞¡¡∏™ ∂‡‚ÔÈ·, Δ™√ƒμ∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ™√À∫∞ μ∞™π§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ™√À∫∞¡∞ƒπ¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™√À∫¡∞∫∏ ∂§∂¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ™√À§π∞∏™ μ∞™π§∂π√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Δ™√Àª∞¡∞ ∞ƒπ™Δ∂∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Δ™√Àª∞¡∏ ∞£∞¡∞™π∞ ºıÈÒÙȉ·, Δ™√Àª∞¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶Ú¤‚Â˙·, Δ™√ÀªπΔ∞ °∂øƒ°π∞ •¿ÓıË, Δ™√Àƒ∏ ™√ºπ∞ ªÂÛÛËÓ›·, Δ™√Àƒ¶√À¢∏™ πø∞¡¡∏™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., Δ™√ÀΔ™∏ ∂À™Δ∞£π∞ ∫¤Ú΢ڷ, Δ™√ÀΔ™√Àƒ∞ ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ ∂‚ÚÔ˜, Δ™√Àº∏ ¡π∫∏-¢π√¡À™π∞ ∫ÔÚÈÓı›·, Δ™ø§∞ μ∞™π§π∫∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, Àæ∏§∞¡Δ∏ ∂πƒ∏¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, º∞∫∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, º∞∫∞ƒ√™ ∂§π™∞π√™ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, º∞∫πΔ™∞ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, º∞§∞°°∞™ ª∞ƒπ√™ ∏Ï›·, º∞ª¶∞ πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, º∞ƒº∞ƒ∞Δ∑∏ πø∞¡¡∞ ÷ÏÎȉÈ΋, º∞™√À§∞∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, º∞Δ∑π∫∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÓÈ¿, º∞º√ÀΔ∏ ∞¡£∏ ∞¯·›·, º∂§∂∫∏™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ÷ÏÎȉÈ΋, º∂ƒ∂¡π¢∏™ Ã∏™Δ√™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, º∂ƒ∂¡Δπ¡√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, º∂ƒºÀƒ∏™ μ∞™π§∂π√™ ∂‡‚ÔÈ·, º∂ƒºÀƒ∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ºˆÎ›‰·, ºπ§∂ƒ∏ °∫√§ºø∫Àƒπ∞∫∏ ∞¯·›·, ºπ§π√™ ¡π∫√§∞√™ ∫Ô˙¿ÓË, ºπ§π¶¶∞∫√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ºπ§π¶¶∞Δ√À πø∞¡¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, º§øƒ√À ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, º√πΔ√À Ãπ™Δπ¡∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, º√À∫∞ƒ∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, º√À§π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, º√À¡Δ∑∏§∞ μ∞™π§π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, º√Àƒπ∫∏ ∞¡¡∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, º√À™Δ∞¡∞ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, º√ÀΔ∞∫∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, º√ÀΔ™πΔ∑π¢√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ºƒ∞°°π¢√À ¶∞°ø¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ºƒ∞¡Δ∑∏ °∞ƒÀº∞§§π∞ ∞¯·›·, ºƒ√¡πª∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ºΔÀ§πΔ∞∫∏ ¡Àªº√¢øƒ∞ ÷ÓÈ¿, ºÀ™™∂∞™ ∫Àƒπ∞∫√™ ∂‚ÚÔ˜, ºÀΔ√¶√À§√À πø∞¡¡∞ μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ºø™∫√§√À §√À∫π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ºøΔ∞∫√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, ºøΔ∂π¡√À ∞°√ƒ∏ ºıÈÒÙȉ·, ºøΔπ∞¢∏™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ºøΔ√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ºøΔ√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ºøΔ√¶√À§√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∞¯·›·, Ã∞´¢∂ª∂¡√™ ∞£∞¡∞™π√™ μÔȈٛ·, Ã∞πƒ∂Δ∏ °∂øƒ°π∞ ÷ÓÈ¿, Ã∞§μ∞Δ∑∏ ∂À°∂¡π∞ ƒÔ‰fiË, Ã∞§∂¶∞ πø∞¡¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, Ã∞§πª√Àƒ¢∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ºıÈÒÙȉ·, Ã∞§π¶∏§π∞ ¢π√¡À™π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Ã∞§∫π∞¢∞∫∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ã∞§√ºΔ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Ã∞¡πøΔ∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢√À ∂§¶π¢∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∫Àƒπ∞∫√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ªπÃ∞∏§ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ã∞ƒ∞§∞ª¶√À™ ∞£∏¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, Ã∞ƒ∞À°∏ Ãπ™Δπ¡∞-£øª∞∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Ã∞ƒπΔ√™ Ã∏™Δ√™ °’ ∞ıËÓÒÓ, Ã∞ƒπΔ√À •∞¡£∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ã∞™∞¡ º∂ƒπ¢∂ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., Ã∞™πøΔ√À ∞¡¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ã∞™√À§∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, Ã∞Δ∑∞¡Δø¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞¯·›·, Ã∞Δ∑∏ √Àƒ∞¡π∞ ∂‡‚ÔÈ·, Ã∞Δ∑∏∞£∞¡∞™π√À ∂§π™™∞μ∂Δ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ã∞Δ∑∏∞¡Δø¡π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Ã∞Δ∑∏∞À•∂¡Δ∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Ã∞Δ∑∏μ°∂ƒ∏™ £øª∞™ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Ã∞Δ∑∏°π∞¡¡∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∫ÔÚÈÓı›·, Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∂ƒπ∂Δ∞ ∫ÈÏΛ˜, Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À π√À§π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ã∞Δ∑∏∫√∫√§∞∫∏ ª∞ƒπ∞-ª∞ƒπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Ã∞Δ∑∏∫ø™Δ∞ ª∞ƒπ∞ ∏Ì·ı›·, Ã∞Δ∑∏§∞ª¶ƒπ¡√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ã∞Δ∑∏ªπÃ∞∏§π¢√À ∑ø∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ã∞Δ∑∏ªøÀ™π∞¢∏™ ™ø∫ƒ∞Δ∏™ ºˆÎ›‰·, Ã∞Δ∑∏¡π∫√§∞√À ¶∞™Ã∞§π∞ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ã∂ƒ√À§∏™ ∞¡Δø¡π√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ç∂Δ™√™ πø∞¡¡∏™ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ç∏ √§°∞ ∂‚ÚÔ˜, çπ∞ƒ∞ ∫Àƒπ∞∫∏ ∫Ô˙¿ÓË, çπ∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∂‚ÚÔ˜, Ã√§π¢∏™ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ∏™ ∏Ì·ı›·, Ã√Àƒ¢∞∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, Ã√À™∂´¡ Ã∞™∞¡ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Ã∏™Δ√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ãπ™Δ√¢√À§∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ÷ÓÈ¿, Ãπ™Δ√¢√À§π∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, Ãπ™Δ√¢√À§π¢√À ™√À§Δ∞¡∞-∂§∂À£∂ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, Ãπ™Δ√¢√À§√À

™Δ∞Àƒ√™ ∞¯·›·, Ãπ™Δ√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ãπ™Δ√º√ƒπ¢√À ª∞ƒπ∞ ¢Ú¿Ì·, Ãπ™Δ√º√ƒπ¢√À ¢π∞ª∞¡Δ√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ã√¡∏ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Ã√¡√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÔÚÈÓı›·, ÃÀ™∞¡£π¢√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ÃÀ™∞º∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ÃÀ™π¢√À √Àƒ∞¡π∞ ªÂÈÔÓÔÙ. ™¯ÔÏ., ÃÀ™√¶√À§√À ÃÀ™∞¡£∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ÃÀΔ∏ƒ∏™ °∂øƒ°π√™ §Â˘Î¿‰·, æ∞ƒƒ∞ ÃÀ™∞¡£∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, æ∞ƒƒ∏ ™Δ∂º∞¡π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, æÀ∫∞∫√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, æÀƒƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, æÀƒƒ√¶√À§√À ∂§∂¡∏-ª∂§π™∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, æøª∞™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫ÔÚÈÓı›·, øΔΔ∞™ §∞°√™ πø∞¡¡∏™ ∫Ô˙¿ÓË.

¶∂60 ¡ËÈ·ÁˆÁÔ› ∞μƒ∞∞ª μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∞μƒ∞ªπ¢√À ∫∞§§π√¶∏ ¶¤ÏÏ·, ∞°°∂§π¢∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∞°°∂§√¶√À§√À £∂√º∞¡ø ∫ÈÏΛ˜, ∞¢∞ª√¶√À§√À ™øΔ∏ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¢∞ª√À ª∞ƒπ∞ ¶¤ÏÏ·, ∞∂ƒ∞∫∏ ¡π∫∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞∑∞ √Àƒ∞¡π∞ ™¤ÚÚ˜, ∞£∞¡∞™π∞¢√À ƒ∂μ∂∫∞ ¶ÈÂÚ›·, ∞∫ƒπμ√À™∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μÔȈٛ·, ∞§∂∫√¶√À§√À ™ª∞ƒ∞°¢∞ ∫Ô˙¿ÓË, ∞§∂•∞¡¢ƒ∏ ∂πƒ∏¡∏ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞§∂•√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ∞§∂•√¶√À§√À ¶∞¡∞°√À§∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞ª¶∞Δ∑π¢√À ª∞ƒπ∞ ¶¤ÏÏ·, ∞ª¶§π∞¡πΔ∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞ªºπ§√Ãπ√À ∂À£Àªπ∞ μÔȈٛ·, ∞¡∞°¡ø™Δ√À ∂§∂¡∏ ™¤ÚÚ˜, ∞¡∞¡π∞¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¢Ú¿Ì·, ∞¡∞™Δ∞™π∞¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ™¤ÚÚ˜, ∞¡∞™Δ∞™π∞¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ∞¡¢ƒ∂∞¢∏ ¢∂™¶√π¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∞¡¢ƒ∂∞¡π¢√À √§Àª¶π∞ •¿ÓıË, ∞¡¢ƒ∂√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞¯·›·, ∞¡¢ƒ∂√À º∂¡∂π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞¡Δø¡√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶¤ÏÏ·, ∞ƒμ∞¡πΔ∞∫∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∞ƒμ∞¡πΔ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∞ƒ°Àƒπ∞¢√À ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞ƒ°Àƒ√À ª∞ƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞ƒ∫√Àª∞¡∏ ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, ∞ƒ™∂¡∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∞Δ∑∂ƒπ∞¡ Ãπ™Δπ¡∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞À°∂ƒπ¡√À ƒø•∞¡∏ ª∞ƒπ¡∞ ∞ÚÙ·, μ∞§∞μ∞¡∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, μ∞§§∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶Ú¤‚Â˙·, μ∞ªμ∞ ª∞ƒπ∞ ∫¤Ú΢ڷ, μ∞ƒμ∂ƒ∞∫∏ ∞°∞¶∏ ∂‡‚ÔÈ·, μ∞ƒ¢√À§∞∫∏ ∂ÀΔÀÃπ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ∞ƒ∂§∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ì·ı›·, μ∞™π§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ∞™π§∂π∞¢√À ¶∂§∞°π∞ ¶¤ÏÏ·, μ∞™π§∂π√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, μ∞™π§√°§√À ∞ƒ∂Δ∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ∂∑√À ∞£∞¡∞™π∞ ∂‚ÚÔ˜, μ∂¡Δπ™Δ∞ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ∂ƒπ°√À °∂øƒ°π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ∂ƒπ∫∞∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ∂ƒ√ÀΔ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ∂Δ™√À £∂√¢øƒ∞ °’ ¶ÂÈÚ·È¿, μπΔ™πøΔ∏ ∞°¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, μ√∑π∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, μ√ƒ∂∞¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, μ√ƒƒ∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, μ√Àμ√À™πøΔ∏ º∞¡∏ μÔȈٛ·, μ√À¢ƒπ™§∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶¤ÏÏ·, μ√À§π¡√À πø∞¡¡∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, μ√À§√Àªμ∞™∞∫∏ ∞¡Δø¡π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, μ√ÀΔ™∞ ª∞ƒπ∞ ∂‚ÚÔ˜, μƒ∞á∞ ∞ƒπ™Δ∂∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, μƒ∂ΔΔ√À ¡π∫∏ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °∞μƒπ∏§π¢√À ª∞ƒπ∞ π°∫∞§π§ ™¤ÚÚ˜, °∞§∞¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ §·ÎˆÓ›·, °∂øƒ°∞Δ√À μ∞™π§π∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, °∂øƒ°π∞¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ™¤ÚÚ˜, °∂øƒ°√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ °’ ª·ÁÓËÛ›·˜, °∂øƒ°√À¡Δ∑√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °π∞μ∞™∏ ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °π∞°∫√À ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, °π∞°√À ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, °π∞ª√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, °π∞¡¡∞∫∞ƒ∞ ¢∂™¶√π¡∞ ƒÔ‰fiË, °π∞¡¡∞∫√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶ÈÂÚ›·, °π∞¡¡∞∫√À £∂√¢øƒ∞ ∞¯·›·, °π∞¡¡πøΔ∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ï›·, °π∞¡¡√¶√À§√À ∞§∂•π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, °π∞¡¡√À ™√À§Δ∞¡∞ •¿ÓıË, °π∞¡¡√À§∏ ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ ºıÈÒÙȉ·, °π√μ∞ £∂√¢øƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, °∫∞μ∂∑√À ™√À§Δ∞¡∞ ∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °∫∞¡∞ μ∞´Δ™∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, °∫∞ƒ∞¡∏ ∞£∏¡∞ ∏Ì·ı›·, °∫π¡∏ πø∞¡¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, °∫√§º∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏-∂À∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, °∫√Δ™∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶¤ÏÏ·, °∫√À§πΔ√À ∂À£Àªπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, °∫√À™∫√À ∂πƒ∏¡∏ ∞¯·›·, °∫√ÀΔ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, °∫ƒπ¡π∞ƒ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∂‡‚ÔÈ·, °√À¢∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, °√À™π∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶¤ÏÏ·, °ƒ∞ªª∂¡√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‚ÚÔ˜, °ƒπμ∞™ ªπÃ∞∏§ ∫Ô˙¿ÓË, °ƒ√§§π√À ∂À¢√∫π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¢∞μ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫¤Ú΢ڷ, ¢∞μπ§√À¢∏ μ∞™π§π∫∏ ™¤ÚÚ˜, ¢∞°∫§∏ Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¢∞°§∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢∞∫∞¡∞§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¢∞™∫∞§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¢∞™∫∞§∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢∞™∫∞§√¶√À§√À ¢∂™¶√π¡∞ •¿ÓıË, ¢∂¢∂ ∞°°∂§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢∂§∏°π∞¡¡∏ °π∞¡¡√À§∞ ∏Ï›·, ¢∂§∏ª¶∞§Δ∞ ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¢∂ƒ∂∫∞ ∞ƒ°Àƒ∏ μÔȈٛ·, ¢∏ª∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∏ª∏Δƒ∞∫∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¢∏ª∏Δƒπ√À ∂§§∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¢∏ª∏Δƒπ√À ∑ø∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, ¢∏ª∏Δƒπ√À ∂§∂¡∏ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√À μπƒ°π¡π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¢π¢∞™∫∞§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¢πª¶πΔ√À∑∏ °∂øƒ°π∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢π√¡À™π√À ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, ¢√¡Δ™π√À ∞¡¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¢√ƒ§∏ ∂À£Àªπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¢√À∫∞ ∫∞§§π√¶∏ μÔȈٛ·, ¢√À∫∞ƒ∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ƒÔ‰fiË, ¢√Àª∞ πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, ¢ƒ∞∫√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¢ƒ∞∫√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢ƒ∞∫√À ∞ƒ∂Δ∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¢ƒ∞∫√À ¡π∫∏ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¢ƒ∞∫ø¡∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢ƒ√™√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∂•∞ƒÃ√À •∞¡£∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∂À∞°°∂§√À ª∞ƒπ∞ ¶¤ÏÏ·, ∑∞°°∞¡∞ Ãπ™Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∑∞°∫√Àμ∞ ª∞ƒπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∑∞¡¡∏ ∂πƒ∏¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∑∞¶∞¡Δ∏ ª∞ƒπ¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ∑∞Ã∞ƒ√¶√À§√À ºøΔ∂π¡∏ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∑√Àª¶√À§π√À ∂§∂¡∏ ºıÈÒÙȉ·, ∑ø°ƒ∞º√À ∞°°∂§π∫∏ §Â˘Î¿‰·, ∑ø°ƒ∞º√À ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∑ø∏ ∞¡Δπ°√¡∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∑ø´Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∑øª∂¡√À ∂πƒ∏¡∏ ∏Ï›·, ∏§π∞ ∂πƒ∏¡∏ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ√À ∂‡‚ÔÈ·, ∏§π∞¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∫ÈÏΛ˜, ∏§π∞¢√À ªÀƒ√º√ƒ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, £∂ª∂§∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ £ÂÛÚˆÙ›·, £∂√¢√™π∞¢√À ª∞ƒπ∞ ¶¤ÏÏ·, £∂√¢øƒ∏ ∂§∂¡∏ ∞ÚÙ·, £∂√¢øƒ√¶√À§√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, £∂√À ∑øπΔ™∞ ∫Ô˙¿ÓË, £∂√ºÀ§∞∫∏ πºπ°∂¡∂π∞ ∫Ô˙¿ÓË, £ø¢√À ª∞°¢∞§∏¡∏-∂πƒ∏¡∏ μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜, π§∞¡Δ∑∏ Ã∞ƒπ™ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, π√ƒ¢∞¡π¢√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, π™∫√À °∂øƒ°π∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, πΔ™∫√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫ÈÏΛ˜, πø∞¡¡π¢√À ∂À™Δ∞£π∞ ∏Ï›·, πø∞¡¡√À ∞°°∂§π∫∏ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫∞μ∞§π∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞°π∞º∞ ∞¡Δø¡π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞´∞º∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ μÔȈٛ·, ∫∞∫√Àƒ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞§∞´Δ∑∞∫∏ ∞¡Δø¡π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞§π∞∫√À¢∞ ∞¡£√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞§§π°∂ƒ√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞§√°∂ƒ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞§√À™∏ ∂Àª√ƒºπ∞ ™¤ÚÚ˜, ∫∞§¶∞∫Δ™√°§√À ª∞ƒπ¡∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞§Δ∂∫∏ ∞¡¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ∫∞§ÀμπøΔ∏ Ãπ™Δπ¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞ª∞ƒ∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ §·ÎˆÓ›·, ∫∞ª∞Δ∂ƒ∏ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞ª¶∞ ª∞ƒπ∞ •¿ÓıË, ∫∞ª¶∞ μ∞™π§π∫∏ ∏Ì·ı›·, ∫∞ª¶√Àƒ∞ ∫∞§§π√¶∏ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∫∞ª¶À§∏ ∂§∂¡∏ ∏Ï›·, ∫∞¡∂§§∞∫∏ ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ∏Ï›·, ∫∞¡∂§§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μÔȈٛ·, ∫∞¶∞°π∞¡¡∏ ™Δ∞ª∞Δ√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞¶∞Δ™√À§π∞ ÃÀ™∞À°∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞¶¡∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∞ƒ∞μ∞§∞∫∏ ∫§∂∞¡£∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞μ√À§π∞ °∂øƒ°π∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒ∞μƒ∞¡√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞ƒ∞°°π√À§∏ Δƒπ∞¢∞ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞ƒ∞¢∏ª√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫∞ƒ∞£∞¡√À ª∞ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫∞ƒ∞∫√À™∏ °∂øƒ°π∞ •¿ÓıË, ∫∞ƒ∞§∏ ∂À°∂¡π∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞ƒ∞§∏ ª∞ƒπ∞ §Â˘Î¿‰·, ∫∞ƒ∞ª∞¡∏ πø∞¡¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ∞ª¶∞™∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ™¤ÚÚ˜, ∫∞ƒ∞¡¢ƒ∂∞ μ∞™π§π∫∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫∞ƒ∞¡Δ∑√À ∑∞Ã∞ƒ√À§∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ∫∞ƒ∞Δ∞™√À§∏ ∂§∂¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∞ƒ∂Δ™√À ª∞ƒπ∞¡£∏ ºıÈÒÙȉ·, ∫∞ƒ∫∞Δ™√À§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞ƒ¶√À∑∞ ∫Àƒπ∞∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞ƒ™πøΔ∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞Ú牛·, ∫∞ƒÀ∞ª∏ ¢∂™¶√π¡∞ μÔȈٛ·, ∫∞ƒÀ¢∏ ¶∏¡∂§√¶∏ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∫∞™πøΔ∏ ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞™∫√ÀΔ∞ ª∞ƒπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫∞™√Àª∏ ∂§∂¡∏ ∏Ï›·, ∫∞™™∞ƒ∞ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿,

∫∞Δπ¡∞ ∂À¢√•π∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫∞Δƒπμ∂™∏ πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, ∫∞Δƒπ¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫∞Δ™∞πΔ∏ ™√ºπ∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞Δ™∞√À¡√À Δƒπ∞¢∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫∞Δ™∞ƒ∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ÷ÓÈ¿, ∫∞Δ™π∫∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ï›·, ∫∞Δ™π∫∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ §·ÎˆÓ›·, ∫∞Δ™√À§∏ ∫Àƒπ∞∫√À§∞-¡π∫√§∂Δ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞Δ™√À§∏ ∂§∂¡∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∫∂§∞´¢∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫∂§∂ª∂¡π¢√À μ∞™π§π∫∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫∂º∞§∞ ∂§¶π¢∞ ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, ∫πμøΔ√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫ÔÚÈÓı›·, ∫π∫π§π°∫∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫πΔ™∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫§∞¢∞ ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫§∞¶∞¡∞ƒ∏ ªÀƒ√º√ƒ∞ ™¤ÚÚ˜, ∫§∞À¢π∞¡√À §À¢π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√°∫∂∑√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ì·ı›·, ∫√§∞´Δ∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√§√∫À£∞ πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, ∫√ª¡∏¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ∫√ª¶√ƒ√∑√À ª∞ƒπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫√¡¢À§∏ ∫∂ƒ∞™π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫√¶∞¡πΔ™∞ ∞£∏¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ∫√ƒ¢∂§∞ ∂§∂¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫√ƒ∫∞ ∂πƒ∏¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√ƒ√™π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√™∂Δ∑∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ∫√™ªπ¢∏™ ¡π∫√§∞√™ •¿ÓıË, ∫√Δƒ√Δ™∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫√Δ™√ƒø¡∏ £∂√¢øƒ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ∫√À´ª∞ ∂§∂¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, ∫√À∫∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ∫√À∫√Àμπ¡√À ¡π∫√§∂Δ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√À∫√À§∏ ∞°°∂§π∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∫√À§∂¡Δ∞∫∏ ∞£∏¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫√Àª¶ƒ√°§√À ∂§∂¡∏ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫√À¡¡∞ª∞ Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√Àƒ∂§∏ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√Àƒ∫√Àª∂§∏ ∞∫ƒπμ∏ ∞¯·›·, ∫√Àƒ∫√À¡∏ ¡π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√Àƒª¶∂§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√Àƒ√À ∂§∂¡∏ §·ÎˆÓ›·, ∫√ÀƒΔ∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√ÀΔ√À§∞ ª∞ƒπ°ø ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√ÀΔ√Àª∞¡√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ §Â˘Î¿‰·, ∫√ÀΔƒ√ª∞¡√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫√ÀΔ™√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ∫√ÀΔ™√À∫√À ºƒ∞°∫√À§∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ∫√Àº√À ∂À∞°°∂§π∞ ∂‚ÚÔ˜, ∫ƒπΔ™∂§∏ πø∞¡¡∞ §·ÎˆÓ›·, ∫ƒπΔ™øΔ∞∫∏ ∫ø™Δ√À§∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ƒ√À∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ∫À¶∞ƒπ™™∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫Àƒπ∞∫∞∫∏ ∞¡Δπ°√¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫Àƒπ∞∫π¢√À ∂ª√ƒºπ§∏ ∂‡‚ÔÈ·, ∫ÀƒπΔ™∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫Àƒ∫√À ∂§∂¡∏ ºÏÒÚÈÓ·, ∫ø¡π√À ∞¡Δø¡π∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ∫ø¡™Δ∞¡Δ∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ μ’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞¯·›·, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ∫ø™™∏ πø∞¡¡∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ∫ø™Δ∞μ∂§∏ √§Àª¶π∞ ∫ÈÏΛ˜, ∫ø™Δ√¶√À§√À ∞£∞¡∞™π∞ ∂‚ÚÔ˜, ∫ø™Δ√¶√À§√À ¡π∫√§∂Δ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∫ø™Δ√À§π∞ ∞ª∞§π∞ §·ÎˆÓ›·, ∫øΔ™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §∞°°ø¡∏ ÃÀ™√À§∞ ∂‚ÚÔ˜, §∞°√¢√¡Δ∏ ∞ƒΔ∂ªπ™ ∂‡‚ÔÈ·, §∞°√À¢∏ ª∞ƒπ∞ °Ú‚ÂÓ¿, §∞ª¶ƒ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¢Ú¿Ì·, §∞Δ™π√À ∂§∂¡∏ £ÂÛÚˆÙ›·, §∂´¡∞ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏ ∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, §∂¡Δ∑∞ ∞£∏¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §π∞°∫∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∫Ô˙¿ÓË, §π∞∫√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ∫¤Ú΢ڷ, §π∞¡∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, §π∞ƒ√À ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ §·ÎˆÓ›·, §π∞Δ√À ºøΔ∂π¡∏ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ºÏÒÚÈÓ·, §π§π√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∂‡‚ÔÈ·, §π√™∏ ™√ºπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §π√ÀΔ∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ μÔȈٛ·, §πø§∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶Ú¤‚Â˙·, §πø§∏ ∂§∂¡∏ ∫¤Ú΢ڷ, §√À∫√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, §ÀΔƒ∞ ¢∂™¶√π¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, §ø§√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ μÔȈٛ·, ª∞£π√À π√À§π∞ ª∞ƒπ∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ª∞£π√À¢∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶Ú¤‚Â˙·, ª∞∫ƒ∏ ™√ºπ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞∫ƒ∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ï›·, ª∞§∞ª∏ Δ™∞ª¶π∫∞-Ã∞ƒ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∞§∂∫∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ∞¯·›·, ª∞§§π¡∏ ª∞ƒπ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª∞§ª∏¢√Àƒ∏ πø∞¡¡∞ ¶¤ÏÏ·, ª∞¡Δ∑√Àƒ∞¡∏ ∫§∂√¶∞Δƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª∞¡Δ∑øƒ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∞¡Δ∑øƒ√À ∞§π∫∏ ∏Ï›·, ª∞¡ø§∞∫∞ ª∞ƒπ∂ΔΔ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ª∞¡ø§∏ ª∏¡∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∞ƒ∞μ∂§π∞ ™√ºπ∞ ∏Ï›·, ª∞ƒ∞ª¶π¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ª∞ƒ°∞ƒø¡∏ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª∞ƒ∫∞∫∏ ∞¡¡∞ μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∞ƒ∫∂Δ∞∫∏ μπ∫Δøƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª∞ƒ∫√¶√À§√À ¢ƒ√™√À§∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª∞ƒ∫√À¢∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶¤ÏÏ·, ª∞ƒª∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏ ∫§∂√¶∞Δƒ∞-ª∞ƒπ∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ª∞Àƒ√ªπÃ∞§∏ ∞¡Δπ°√¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª∞Àƒ√º√ƒ√À ∞¡¡∞ ¶¤ÏÏ·, ª∂°∞ ¶∏¡∂§√¶∏ ∂‡‚ÔÈ·, ª∂§∏ ∫∞§§π√¶∏ §·ÎˆÓ›·, ª∂§π™™π¡√À ∂§∂¡∏ ÷ÓÈ¿, ª∂ƒ∫√À§π¢∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª∂Δ∞•πøΔ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ §·Û›ıÈ, ª∂Δ∞ºΔ™∏ ª∞ƒπ∞ ºıÈÒÙȉ·, ª∏§π∞ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ∞’ Ã›Ô˘, ª∏Δ√À¢∏ ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, ªπ™∫πøΔ∏ ™√ºπ∞ ªÂÛÛËÓ›·, ªπÃ∞∏§π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ºÏÒÚÈÓ·, ªπÃ∞∏§π¢√À Ãπ™Δπ¡∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ªπÃ∞§∞∫∞∫√À °∂øƒ°π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ªπÃ∞§∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ªπÃ√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ μÔȈٛ·, ªπÃ√À ∂§∂¡∏-ª∞ƒπ∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ªπÃ√À ∂§∂¡∏ ¶Ú¤‚Â˙·, ªπÃΔ√¶√À§√À ™√À§Δ∞¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ª√∫∞ °∂øƒ°π∞ ∞ÚÁÔÏ›‰·, ª√À∑∞ ™Δ∂§§∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ª√À∑√Àƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª√Àƒ∞Δπ¢√À ∂À™∂μπ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª√Àƒ™π∞ ∂À£Àªπ∞ •¿ÓıË, ª√À™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶¤ÏÏ·, ª√À™∫∂¡Δ∂ƒ∏ ªÀƒΔø ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ª√À™Δ∞∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª√ÀΔ™π√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶∞°°∂∞ ™√ºπ∞ ∫ÈÏΛ˜, ª¶∞∑∞∫∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∞∫∞§∞∫√À ∂À∞°°∂§π∞ μÔȈٛ·, ª¶∞∫§∂™∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ ™¤ÚÚ˜, ª¶∞∫√°π∞¡¡∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶∞∫ƒ∞Δ™∞™ ™Δ∂º∞¡√™ μÔȈٛ·, ª¶∞§∞§∞ ª∞ƒπ∞ ∏Ï›·, ª¶∞•∂μ∞¡∏ ÃÀ™∞¡£∏ ™¤ÚÚ˜, ª¶∞ƒ¢∞∫∏ ª∞ƒπ¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª¶∞ƒ∫√§π∞ πø∞¡¡∞ ∏Ï›·, ª¶∞ƒ√ÀΔ∞ πø∞¡¡∞ ∞’ Ã›Ô˘, ª¶∞ƒ¶∞ π√ƒ¢∞¡∞ ∫Ô˙¿ÓË, ª¶∞ƒø¡∞ ∞¡Δπ°√¡∏ §·ÎˆÓ›·, ª¶∞Δ∑∞∫∏ °∂øƒ°π∞ ¢Ú¿Ì·, ª¶∞Δƒ∞§∏ μ∞™π§π∫∏ ∏Ï›·, ª¶∞Δ™√À§∏ ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, ª¶∞º∞§√À∫√À πø∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∂∫π∞ƒ∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ∂‡‚ÔÈ·, ª¶∂§∂Ã∞ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∂§§∏ μ∞™ø μÔȈٛ·, ª¶∂¡√À Ãπ™Δπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶∂¡Δ∑π∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ª¶∂ƒΔ√§∏ ª∞ƒπ∞ - ∂§∂¡∏ §·ÎˆÓ›·, ª¶∂™™∞ ™øΔ∏ƒπ∞ μ’ Ã›Ô˘, ª¶π∑∞ ∂À£Àªπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ª¶π£∞ √§°∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ª¶π§∏ ∞¡¢ƒπ∞¡∏ °’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶πƒª¶π§∏ ∂À°∂¡π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶√∫∞ £∂√º∞¡∏ ¶¤ÏÏ·, ª¶√∫∞ƒ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ™¤ÚÚ˜, ª¶√ƒ√À ª∞ƒπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶√Δ™πμ∞§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δ√À§∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶√À°π√À∫√À μ∞™π§π∫∏ ∫¤Ú΢ڷ, ª¶√À∫√Àμ∞§∞ ™√À§Δ∞¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ª¶√À§∞∫∏ ∞™∏ªπ¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶√Àƒ∫√À§∞ ª∞ƒπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ª¶√Àƒ√ÀΔ∑π¢√À ™√ºπ∞ ™¤ÚÚ˜, ª¶√ÀƒΔ∑∏ ª∞ƒπ∞ ™¤ÚÚ˜, ª¶√À™∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ª¶ƒ∞Δ∏ μ∞™π§π∫∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ªÀ§ø¡∞ ª∞ƒπ¡∞ ∏Ì·ı›·, ¡∞∫√À ∂§∂¡∏ ∫ÈÏΛ˜, ¡∞§ª¶∞¡∏ ª∞ƒπ∞ ∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡∞√Àª ºøΔ∂π¡∏ ™¤ÚÚ˜, ¡π∞∫∞ ™Δ∞ª∞Δπ∞ §·Û›ıÈ, ¡π∫∞ √§°∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¡π∫∞∫∏ ∏§∂∫Δƒ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¡π∫√§∞√À ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¡π∫√§∞√À μ∞°π∞ ∞’ ™¿ÌÔ˘, ¡π∫√§∂Δ∞Δ√À ∂À∞°°∂§π∞ ∏Ï›·, ¡Δ∞§§∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫Ô˙¿ÓË, ¡Δ∞¡∞∫∞ ª∞ƒπ∞ §·ÎˆÓ›·, ¡Δ∞√ÀΔ∑π∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶¤ÏÏ·, ¡Δ∞ƒ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¡Δ∂ªπƒΔ™π¢√À π¡¡∞ •¿ÓıË, ¡Δ∂¡Δ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∞¯·›·, ¡Δπ¡√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¡Δ√μ∞ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¡Δ√À§∏ ∂À¢√∫π∞ ∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, •∞¡£∏ ª∞ƒπ∞ ∫Ô˙¿ÓË, •∂ƒƒ∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ºıÈÒÙȉ·, √π∫√¡√ª∞∫∏ μ∞™π§π∫∏ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, √π∫√¡√ªπ¢√À ∞¡¡∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ¶∞§π√Àƒ∞ °§À∫∂ƒπ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞§Δ√°§√À ∞™∏ªπ¡∞ ¶¤ÏÏ·, ¶∞¡∞°πøΔπ¢√À ª∞ƒπ∞ ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√À ¡π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞¡∞°πøΔ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¡∞°πøΔ√À¡∏ ∂À£Àªπ∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡π¢√À ∂§∂¡∏ ∫ÈÏΛ˜, ¶∞¡πΔ™∞ Ã∏™Δπ¡∞ ∏Ï›·, ¶∞¡πΔ™π¢∏ ∂À°∂¡π∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡Δ∞∑√°§√À ∂§π™∞μ∂Δ ∞¯·›·, ¶∞¡Δ∂§∞∫∏ ªπÃ∞§πΔ™∞ ÷ÓÈ¿, ¶∞¶∞ ª∞ƒπ∞ ºÏÒÚÈÓ·, ¶∞¶∞°π∞¡¡∏ °∂øƒ°π∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¶∞¶∞°π∞¡¡π¢√À ¶∞¶∞¢√¶√À§√À º∂μƒø¡π∞ ∫¤Ú΢ڷ, ¶∞¶∞¢∞∫∏ ∞§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞¢∞∫∏ ∫Àƒπ∞∫∏ μ’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞¡¡∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞¢π∞ª∞¡Δ∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ §·ÎˆÓ›·, ¶∞¶∞¢√°∂øƒ°√À ª∞¡Δø ∞’ Ã›Ô˘, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∞ƒ°Àƒø ÷ÏÎȉÈ΋, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ÃÀ™∞¡£∏ ∂‚ÚÔ˜, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ™√ºπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ¶∞¶∞-

¢√¶√À§√À Δ™∞ª¶π∫∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À πø∞¡¡∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶∞¶∞£∂√¢øƒ√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶¤ÏÏ·, ¶∞¶∞§∂•∏ ™√ºπ∞ μÔȈٛ·, ¶∞¶∞ª∞Δ£∞π∞∫∏ ∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™π√À ∂Àºƒ√™À¡∏ ™¤ÚÚ˜, ¶∞¶∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À £∂√¢øƒ∞ ∞’ ∞Ú牛·, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∂À£∞§π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞¡π∫√§∞√À ∂§∂¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, ¶∞¶∞¡Δø¡∏ º§øƒ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ¶∞¶∞¶∞¡√À ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞ƒπ∑√À ∞¶√™Δ√§π∞ ¶¤ÏÏ·, ¶∞¶∞™¶Àƒ∞Δ√À ∞£∏¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, ¶∞¶∞Ãπ™Δ√À¢∏ ÃÀ™√À§∞ ºÏÒÚÈÓ·, ¶∞¶¶∞ ∞£∞¡∞™π∞ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞¶¶√À ∞¡¡∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ∏Ï›·, ¶∞ƒπ™∏ ª∞ƒπ√§∂¡∏ ∞¯·›·, ¶∞Δ∂ƒ∞-∫√À™μ∞°∫∞ πø∞¡¡∞ ∞ÚÙ·, ¶∞À§π¢∏ ∫∞§§π√¶∏ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∞Ã√À ∞ƒπ™Δ∂∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∂°∫§π¢√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ™Δ∂º∞¡π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∂¶√¡∏ πø∞¡¡∞ μ’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ¶∂ƒ∞∫∏ ∂§¶π¡π∫∏ §·Û›ıÈ, ¶∂ƒ§∂¶∂ ∂À£Àªπ∞ μÔȈٛ·, ¶∂Δƒ∏ ª∞ƒπ∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∂Δƒπ¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∂‚ÚÔ˜, ¶∂Δƒπ¢√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∂Δƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, ¶∂Δƒ√¶√À§√À £∂√¢øƒ∞ ∞¯·›·, ¶∂Δƒ√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∫Ô˙¿ÓË, ¶∂Δƒ√¶√À§√À ∫∞§§π√¶∏ ∂‡‚ÔÈ·, ¶∂Δƒ√Ã∂π§√À ∂§∂¡∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∂Δ™∞¡π¢√À ƒ∂μ∂∫∞ •¿ÓıË, ¶∂ΔΔ∞ ∞¡¡∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶π™Δπ√§∏ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ μÔȈٛ·, ¶πΔ∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ™¤ÚÚ˜, ¶πΔ™π∞μ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, ¶§∞°∂ƒπ¡√À ∫§∂∞ƒ∂Δ∏ ºÏÒÚÈÓ·, ¶§∞™Δ∏ƒ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶§√Àª∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ¶√°∫∞™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ¶√¢∞ƒ∞ πø∞¡¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶√§πΔ∏ ª∞ƒπ∞ ∫¤Ú΢ڷ, ¶√§À∑√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶√Δ∞ª√À§∞ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¶√À§∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ¶√À§√À °∂øƒ°π∞ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶ƒ∞¡Δ™π¢√À ƒ√¢√¶∏ μÔȈٛ·, ¶ƒ√μπ∞ ∫Àƒπ∞∫∏ ºıÈÒÙȉ·, ƒ∞¡Δ∑√À ¶∞¡∞°π√À§∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ƒ∞¶Δ∏ ∂À£Àªπ∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ƒ∏°∞Δ√À °∂øƒ°π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ƒπ∑√™ °∂øƒ°π√™ ∫¤Ú΢ڷ, ƒ√¡Δ∏ƒ∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ ∞¯·›·, ƒ√À™™∂Δ∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ™∞μμ√¶√À§√À ∞¡¡∞ ∂‡‚ÔÈ·, ™∞∫∫∞ £∂√¡π∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ™∞∫∫∞ ™Δ∞ª∞Δπ∞ μ’ ™¿ÌÔ˘, ™∞§μ∞ƒπ¡∞ ∞°∞¶∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™∞ª∞ƒπ¡∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫Ô˙¿ÓË, ™∞ª∂§∏ ª∞ƒπ∞ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ™∞ªπøΔ∏ μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ™∞ƒ∞ºπ¢√À ∂§π™∞μ∂Δ ∫ÈÏΛ˜, ™∞ƒª∞¢∞∫∏ πø∞¡¡∞ ∫ÈÏΛ˜, ™∞ƒƒπ¢√À ™√ºπ∞ §·ÎˆÓ›·, ™∞ƒ™∞§πøΔ∏ ∞£∞¡∞™π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∂¢π∫√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ™∂ƒ∂ª∂Δ∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∂ƒ¶∞¡√À μ∞™π§π∫∏ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™∂º∂ƒ§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™π∞Ã√À πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, ™π∞Ã√À§∏ μ∞™π§π∫∏ ∂‡‚ÔÈ·, ™π¢∂ƒ∏ ∞°°∂§π∫∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™π¢∏ƒ√¶√À§√À ∞¡¡∞ ¶¤ÏÏ·, ™π§π√°∫∞ ™¶Àƒπ¢√À§∞ £ÂÛÚˆÙ›·, ™π¡√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ∏Ï›·, ™π√°∫∞ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, ™∫∞ƒ§∞Δ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, ™∫§∞μ√À¢∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, ™∫√ƒ¢∞ ∞¡¡∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™∫√À∑∞∫∏-°∫√À°∫√Àƒ∂§∞ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δ√À §·Û›ıÈ, ™√À°§∏ °∞ƒÀº∞§§π∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™√À§∞¢∞∫∏ ™√ºπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™√Àƒ√À¡∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™√ºπ∞ ª∞ƒπ∞¡∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™¶∞¡√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™¶∏§πøΔ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ªÂÛÛËÓ›·, ™¶Àƒπ∞¢√À ª∞ƒπ∞ ¶¤ÏÏ·, ™¶Àƒπ¢√À ∞Àƒ∏§π∞-∂§∂¡∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, ™¶Àƒ√¶√À§√À ∞£∏¡∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ™¶Àƒ√¶√À§√À ∂À™Δ∞£π∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∞£∏ ∂§∂¡∏ §·Û›ıÈ, ™Δ∞£√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™Δ∞£øƒ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ™Δ∞ª∞Δ∂§√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, ™Δ∞ª∞Δ∂§√À ∞¡¡∞ ∏Ì·ı›·, ™Δ∞ª√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™Δ∞ª√À§∏ ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∞Àƒπ∞¡√À¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ™Δ∞Àƒ√À £∂√¢øƒ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™Δ∂ƒ°π√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ∫ÈÏΛ˜, ™Δ√À¶∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∂‡‚ÔÈ·, ™Δƒ√Àª¶√À§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™ΔÀ§√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ¶¤ÏÏ·, ™Àƒπ√¶√À§√À ™ΔÀ§π∞¡∏ - ∂À∞°°∂§π∞ ∞’ ∞ıËÓÒÓ, ™øΔ∏ƒπ√À ª∞ƒπ¡∞ ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, Δ∞∫√À ª∂Δ∞•π∞ ∏Ì·ı›·, Δ∞√Àºπ∫ ∂§π™∞μ∂Δ μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δ∞™√§∞ª¶ƒ√À ™√ºπ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Δ∂§√°§√À ª∞ƒπ∞ ∫ÈÏΛ˜, Δ∂ª∂ƒΔ∑√°§√À ª∞ƒπ∞ ∂‚ÚÔ˜, Δ∂ƒ∑∂¡π¢√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ μ’ §¤Û‚Ô˘, Δ∑∞¡∏ ∂πƒ∏¡∏ ∞’ §¤Û‚Ô˘, Δ∑∞º∞§π∞ °∂øƒ°π∞ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ∑πªπ∫√À ¢∏ª∏Δƒ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Δ∑πøΔ∏ ∞ƒ∂Δ∏ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, Δ∑√Àª¶∂§π¢√À ∞ƒÃ√¡Δ√À§∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ∑√Àƒ√À μ∞™π§π∫∏ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, Δ√¶∞§π¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∫ÈÏΛ˜, Δ√Àƒ§∞ μ∞ƒμ∞ƒ∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, Δ√ÀΔ√À∑∞ πø∞¡¡∞ μÔȈٛ·, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶π∞ ∏Ï›·, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À ∂§∂¡∏ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Δ™∞μ¢∞ƒ√À¢∏ μ∞™π§π∫∏ ∏Ì·ı›·, Δ™∞°∫∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ºˆÎ›‰·, Δ™∞∫∞ ª∞ƒπ∞ ¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, Δ™∞∫∞§π¢√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∫Ô˙¿ÓË, Δ™∞§∂™∏ £∂√¢øƒ∞ §·ÎˆÓ›·, Δ™∞¶∂∫ ∂§∂¡∏ ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™∞Δª∞§∏ πø∞¡¡∞ μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜, Δ™∂∫√Àƒ∞ ™√ºπ∞ μÔȈٛ·, Δ™π∞§∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ™π∞ª∏Δƒ√À μ∞™π§π∫∏ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Δ™π∞Δ™π∞¡∏ ™¶Àƒπ¢√À§∞ μÔȈٛ·, Δ™πª¶√Àƒ∏ μ∞™π§π∫∏ μÔȈٛ·, Δ™π¡Δ∑√À ∞¡¡∞ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·, Δ™π√∫∞¡√À ∂§∂¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, Δ™π√§∞∫π¢√À ∂§∂¡∏ ∂‚ÚÔ˜, Δ™π√ƒª¶∞Δ∑∏ ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, Δ™π√À¶∏ ™√À§Δ∞¡∞ ¶¤ÏÏ·, Δ™π™ª∞§π¢√À ∫Àƒπ∞∫∏ μ’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ™π™Δƒ∞∫∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™√∫√À ∂§∂¡∏ μÔȈٛ·, Δ™√ª¶∞¡π¢√À ¶∞ƒ£∂¡∞ ∞’ §¤Û‚Ô˘, Δ™√Àμ∞§∏ ∏§π∞¡∞-§∂À∫√£∂∞ °’ ∞ıËÓÒÓ, Δ™√Àª∞§∏ ∞ƒÃ√¡Δ∏ ∏Ì·ı›·, Δ™√Àª¶√À £∂√¢øƒ∞ ∞¯·›·, Δ™√Àƒ¶√À¢∏ ¡π∫√§∂Δ∞ ∂‚ÚÔ˜, ΔÀƒ√§√°√À ∂πƒ∏¡∏ μÔȈٛ·, º∞´Δ∞Δ™π¢√À ™√À§Δ∞¡∞ ™¤ÚÚ˜, º∞ª¶ƒπ∫∞¡√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, º∞ƒª∞∫π¢√À ª∞ƒπ∞ §·Û›ıÈ, º∞Δ√Àƒ∞ πø∞¡¡∞ ∫Ô˙¿ÓË, º∞Δ√Àƒ√À ª∞ƒπ°ø ∞’ ¶ÂÈÚ·È¿, º∂π¢∞∫∏ ™√ºπ∞ ∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, º∂§√Àƒ∏ ∞£∏¡∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ºπ§π∞¡√À ∫§∂√¡π∫∏ ∞’ §¤Û‚Ô˘, ºπ¡Δ∑√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ºπøΔ∞∫∏ ∂ÀΔÀÃπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, º√π¡π¡∏ ÃÀ™∞¡£∏ ∫¤Ú΢ڷ, º√Àƒ§∂ª∞¢∏ ¢∞º¡∏-ª∞ƒπ∞ μÔȈٛ·, º√À™∂∫∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, º√À™∫√§∞°√À¢∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ƒ¤ı˘ÌÓÔ, ºø™∫√§√À ∫∞§§π√¶∏ ∂‡‚ÔÈ·, ºøΔπ∞¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶¤ÏÏ·, ºøΔ√À £∂√¢øƒ∞ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·, Ã∞πƒ∂Δ∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ μÔȈٛ·, Ã∞§∞Δ™√°π∞¡¡∏ ∞£∞¡∞™π∞ ¶ÈÂÚ›·, Ã∞ª∞§π¢√À ª∞ƒπ∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ã∞ª¶∂∑√À ∂§∂¡∏ ÷ÏÎȉÈ΋, Ã∞ª¶À§øª∞Δ∏ μ∞™π§π∫∏ §·ÎˆÓ›·, Ã∞ƒ∞ª¶∞Δ∏ ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ ∫·ÛÙÔÚÈ¿, Ã∞ƒ√¶√À§√À º§øƒ∂¡Δπ∞ ∞’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ã∞ƒ√À ∂§∂¡∏ ™¤ÚÚ˜, Ã∞ƒΔ™π§∏ ∞ª∞§π∞ ∞ÚÙ·, Ã∞Δ∑∏ª∏§π√À¢∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ∞’ ∫ÂÊ·ÏÏÔÓÈ¿, Ã∞Δ∑∏Ãπ™Δ∞∫∏ ∂§π™∞μ∂Δ ™¤ÚÚ˜, Ã∞Ã√À¢∏ ¶∞¡Δ∂§∏¡∞ ¶¤ÏÏ·, Ã∂πªø¡∞ ∂πƒ∏¡∏ ∑¿Î˘ÓıÔ˜, Ã√À§π∞ƒ∞ ƒ√Àª¶π¡∏ ºÏÒÚÈÓ·, Ã√À§π∞ƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ •¿ÓıË, Ã√Àƒ¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ, Ã√À™Δ√À§∞∫∏ ∞¡¡∞ ∫¤Ú΢ڷ, Ãπ™Δ∞ƒ∞ °∂øƒ°π∞ ∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ãπ™Δ√¢√À§√¶√À§√À ∂πƒ∏¡∏ μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Ãπ™Δ√¶√À§√À πø∞¡¡∞ ∞¯·›·, Ãπ™Δ√º√ƒπ¢√À ¶∞ƒπ™™∞Δπ¢∞ ∫Ô˙¿ÓË, ÃÀ™π∫√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ∏Ì·ı›·, ÃÀ™√μ∂ƒ°∏ √§Àª¶π∞ °’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÃÀ™√™Δ√ªπ¢√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ¢’ ∞ıËÓÒÓ, æ∏º∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ∂‡‚ÔÈ·.

∞ÈÙ‹ÛÂȘ ∞fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¶∂70 - ¢·ÛοψÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Î·È ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2009-2010, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ∞›ÙËÛË-¢‹ÏˆÛË ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ›Ó·Î˜ ·fi 01-9-2009 ̤¯ÚÈ 10-9-2009.√È ∞ÈÙ‹ÛÂȘ-¢ËÏÒÛÂȘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ‹ °Ú·Ê›· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÂÎÚfiıÂÛ̘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› Û ¢/ÓÛÂȘ, °Ú·Ê›· ‹ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë Î·È ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ·›ÙËÛË.

°YPI™TE ™E§I¢A ☛


EÎ·›‰Â˘ÛË 36

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∞ fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ÎÔ˘ ÕÚË ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 809 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÎÏ¿‰ˆÓ ¶∂01.00, ¶∂02.00, ¶∂03.00, ¶∂04.01, ¶∂04.02, ¶∂04.04 Î·È ¶∂04.05, ˆ˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜, ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÓÒÓ Û ۯÔÏ›· Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÔÈΛ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÁÈ· ·Ó¿ÏË„Ë ˘ËÚÂÛ›·˜ ·fi 02-09-2008 ¤ˆ˜ Î·È 04-09-2008. ∂¶π™∏ª∞¡™∏: ŸÏÔÈ ÔÈ ÚÔÛÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÂÈÛ·ÁˆÁÈ΋ ÂÈÌfiÚʈÛË ·fi 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 11 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÛÙ· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο ∂ÈÌÔÚʈÙÈο ∫¤ÓÙÚ· (¶∂∫) Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ¢/ÓÛÂȘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙ· ¶∂∫.O ›Ó·Î·˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÚÙËı› ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ À¶∂¶£ (www.ypepth.gr, ∂ÓfiÙËÙ·: ¡¤·).

ªπÃ√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂01 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫√ƒ√¶√À§∏™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂01 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, ª¶√μ√§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, °∂øƒ°π∞¢√À ºøΔ∂π¡∏ ¶∂01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒπμ∞§∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∂01 μ-∞’ ∞Ú牛·˜, ∫√¡Δ√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ƒ∞§§√À ¶∂01 μ-°’ ∏Ï›·˜, Ã∞§∫π∞ ª∞ƒπ∞¡£∏ ¶∂01 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ∫∞ƒ∞º∞Δ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂01 μ-μ’ μÔȈٛ·˜, ∏§π√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∂Δƒ∞∫∏ ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞¡Δ∑∞μ∂§√À ∂§∂¡∏ ¶∂01 μ-°’ ™¿ÌÔ˘, §∞™∫∞ƒπ¢√À ™√ºπ∞ ¶∂01 μ-°’ ƒÔ‰fi˘, ∫∞§√ª¶ƒ∞Δ™√À ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂01 μ-¢’ ∫·‚¿Ï·˜, μ∂¡∂∫∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂01 μ-∞’ Ã›Ô˘, ∫√¡¢À§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, §∂√¡Δ∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¡∞Δ™π√™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂01 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ∞Δ™√¡π√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ¶∂01 μ-μ’ ∞Ó·Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, æπ§√¢∏ª∏Δƒ∞∫√¶√À§√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂01 μ-°’ ∏Ï›·˜, ∞¡Δø¡π√À ∂§∂¡∏ ¶∂01 μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞ƒ∞™Ã∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂01 μ-°’ μÔȈٛ·˜, §∞¶π¢∞∫∏ ∂§∂¡∏ ¶∂01 μ-°’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ª¶∂¡∂∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂01 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ª¶∂¡Δ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂01 μ-∞’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, º§ø∫∞Δ√À§∞™ §√À∫∞™ ¶∂01 μ-∞’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞™¢∞°§∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂01 μ-¢’ ∫·‚¿Ï·˜, ™√À°§∂™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂01 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, μ∞ƒ™∞ªπ¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-∞’ ºÏˆÚÈÓ·˜, §∞™∫∞ƒπ¢√À ∂§∂¡∏ ¶∂01 μ-¢’ ∂‚ÚÔ˘, ™π¢∏ƒ√¶√À§√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂01 μ-¢’ Ã›Ô˘, ¡Δ√À§√À Δ∞Δπ∞¡∞ ¶∂01 μ-¢’ ∏Ï›·˜, Ã√¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂01 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ™¶∞¡¢ø¡∏™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¶∂01 μμ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, £∂ª∂§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂01 μ-μ’ Ã·Ó›ˆÓ, ª∂§π∫π¢∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂01 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ∑π∫√À ∑ø°ƒ∞ºπ∞ ¶∂01 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂01 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, Ã∞Δ∑∏§∂√¡Δπ√À ™√À§Δ∞¡∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂01 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, μ∞™π§∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂01 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, Δ√À§√Àª∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂01 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, °∫ƒπ§∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂01 μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞√Àƒ∏ ∞¢∞ª∞¡Δπ∞ ¶∂01 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ª∂°∞ƒπΔ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂01 μ-°’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∏§π∞¢∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶∂01 μ-∞’ ™¿ÌÔ˘, ™∞¡Δ∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂01 μ°’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, °ƒ∞ªª∂¡√™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶∂01 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ƒ√∑√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂01 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, √π∫√¡√ª√À ¡π∫√§∞√™ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∫√¡Δ√°π∞¡¡∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, Δ™π°∫√À¡∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∞§∏°∂øƒ°√À ¶∞ƒ£∂¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, §À∫√À ∞ƒ°Àƒ∏ ¶∂02 μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, μ∞™π§∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ºπ§π¶¶√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-∞’ §Â˘Î¿‰·˜, Ã√¡∏™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂02 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ™∞§√À¶∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∑ø¡Δ∞¡√À ™Δ∂§§∞ ¶∂02 μ-μ’ •¿Óı˘, ¶∞¶∞¢√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, °∞À°πøΔ∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ Ã·Ó›ˆÓ, ¶∞¶∞∏§π√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞Ú牛·˜, ™∫√Δƒ∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °√ƒπ¢∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, πø∞¡¡π¢√À °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ™Àª∂ø¡π¢√À ∞ƒ∂Δ∏ ¶∂02 μ-∞’ •¿Óı˘, Δ™π√Àƒ∞¡Δ∞¡∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, μ§∞Ã√À √§°∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ™∞§∞ª∞¡π¢√À μ∞™π§π∫∏-∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ∞’ ƒÔ‰fi˘, ª∏ƒΔ™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-°’ ºıÈÒÙȉԘ, ª¶√¡∂™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-∞’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, μ§∞Ã√À ∫∞§§π√¶∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Ã∞Δ∑∏ƒ∞º∞∏§π¢∏™ ∫√™ª∞™ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ™∞∫∂§§∞ƒ∞∫∏ Ãπ™Δπ¡∞-∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∑∏§∞∫√À ™Δ∞ª∞Δπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ¢ƒπΔ™∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ª∞¡Δ∞ ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ª¶∂§∂∫√À ¡π∫√§πΔ™∞ ¶∂02 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™ ¶∂02 μ-∞’ ∫Ô˙¿Ó˘, ™Δ∂ƒ¡∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °∫∞§πΔ™∏ ∞°§∞π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞™Δ∞ª∞Δπ√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√¡Δ√À§∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ª¶√∑√¡∂§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ºƒ∞¡Δ∑∂™∫∞∫∏™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∂02 μ-μ’ Ã·Ó›ˆÓ, ¶∞¶¶∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ª¶π∫∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ªπªπ∫√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ •¿Óı˘, ™π∞ª ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫OΔƒπ∫§∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, °∫∂Δ™∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ¡πª¶∏ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, Δ∞ƒ∞Δ∑π∫∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™∂ƒ∂ª∂Δ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ¡Δ∂§§∏™ ∞Ãπ§§∂À™ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∂Δƒ∞∫√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™Δ∞ª∞Δπ√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Δ∂°√¡π∫√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶∞Δ∏§∞ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫∞™Δ∞¡∏ °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-°’ ºıÈÒÙȉԘ, ªπÃ∞∏§π¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, °π∞¡¡√À§∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ª∞∫ƒ√™Δ∂ƒ°π√À μ∞π∞ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫∞Δ™∞ƒ√À °§À∫∂ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∫∞§√À¢∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ÷ӛˆÓ, μ∞§§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂02 μ-°’ ¢Ú¿Ì·˜, ™∞§π∫π¢√À ÃÀ™√À§∞ ¶∂02 μ°’ ƒÔ‰fi˘, ¶∞¶∞ª∏§√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, ∞£∞¡∞™π√À ∞ºƒ√¢πΔ∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞¶∞¢∞Δ√À ƒ√Àª¶π¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ¡Δ∞™π√À ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√¡Δ∞•∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ª∞¡Δ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∂Ã∞π¢√À °∂™£∏ª∞¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ∂À£Àª∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ÷ӛˆÓ, ª¶∞ª¶∞§π∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∞¡¢ƒ∂√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞Ãπª∞¡∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ª∞Àƒ√°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 μ-°’ ∞¯·È·˜, £∂√¢øƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∂Ã∞°π√°§√À ¶∂Δƒ√™ ¶∂02 μ-°’ ƒÔ‰fi˘, ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π¢√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ºÏÒÚÈÓ·˜, §πª¶∂ƒ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∂‚ÚÔ˘, ™ª¶∏Δ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-μ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜, ∫√À∫√Àμ∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√À∫√À ∂§∂¡∏ ∞∏¢√¡∞ ¶∂02 μμ’ §¤Û‚Ô˘, §∞∑∞ƒ√À πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Δ™πøƒ√À ª∞Àƒπ∞ μπƒ°π¡π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ª∞§∞ªπΔ™∏ ∞°√ƒπΔ™∞ ¶∂02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ª¶∞Δ∑∞¡∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ª∂§§π√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-¢’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ∂§∂À£∂ƒπ√À °∞ƒÀº∞§§π∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, ™∞§¶∂∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√ƒπ∞¡πΔ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡π¢√À ∂ƒ∞™ªπ∞ ¶∂02 μ-°’ ¢Ú¿Ì·˜, ¶∞ƒª∞Δ∞™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ¡Δπø¡π∞™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™√Àƒ§∞™ πø∞¡¡∏™ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∞Δ™π¢∏ ∂§¶π¢∞ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª∞¡Δ∂§§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∞£∞¡∞™π∞¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∫∞∑∞¡Δ∑∏ ª∞ƒ£∞ ¶∂02 μ-°’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª√ÀΔ™√¶√À§√À ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∞°°∂§π¢∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∂À£Àªπ√À °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, §√À∫π∞¡√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜, °∫∂μƒ∂∫∏ ÃÀ™∞¡£∏ ¶∂02 μ-∞’ §Â˘Î¿‰·˜, ∫√∫∫√ƒ∏™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√Δƒø¡∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ¶∂02 μ-°’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ¢ƒπΔ™∞ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, •∞¡£√¶√À§√À ¡∞À™π∫∞ ¶∂02 μ-°’ ¢Ú¿Ì·˜, ™πø¶∏ ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞ƒ∫∞Δ∑√À¡∏™ £∂√º∞¡∏™ ¶∂02 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¡øΔ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ƒÔ‰fi˘, μ√§¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¡∞∫√¶√À§√À £∂√§√°π∞ ¶∂02 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, ¡∞ƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, ª¶ƒ∞Δ™∏ °∞ƒÀº∞§§π∞ ¶∂02 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∑∞ª¶π√∑∏™ ª∏¡∞™ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¢∏ª∞∫∏ ª∞°¢∞§∏¡∏

¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ã∞ƒ¢∞§π∞ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 μ-°’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™∞§π∞∫√Àƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-μ’ §¤Û‚Ô˘, ™À§πμƒ√À ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∂02 μ-°’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, Δ∑∞¡∂Δ√¶√À§√À ∞™¶∞™π∞ ¶∂02 μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, μ∞™π§√ª∞¡ø§∞∫∏™ ∞§∂•∏™ ¶∂02 μ-μ’ Ã›Ô˘, ¢∏ª∏Δƒπ√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-∞’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∫∞Δ™√À§∞ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ¶∂02 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¢∂§∏μ∞Ã∞ƒ∏ ™√ºπ∞ ¶∂02 μ-∞’ •¿Óı˘, ∞£∞¡∞™π√À ∞°∞£∏ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª¶√À¡Δ√Àƒ∏ ∞À°∏ ¶∂02 μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, Δ™√§¶π¢√À πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, Δ™πƒ√°π∞¡¡∏ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ∫√ª¶√Ã√§∏ °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞Ú牛·˜, Ã∞∑∏§π∞ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ¶∞§§∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¶∂02 μ-°’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ¡∞¡√À™∏ ∞¡Δø¡π∞ ¶∂02 μ¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞Δ™∞ƒπ¡√À ∂ÀΔÀÃπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∞¯·È·˜, £∂√¢√™π∞¢√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ ™ÂÚÚÒÓ, ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√À ∞ƒπ∞¢¡∏ ¶∂02 μ-°’ ºıÈÒÙȉԘ, ¡Δπ¡∞ ∂À£Àªπ∞ - πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ∑∞ª¶∂Δ∏™∫πΔ™√™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™√ª¶∞¡√°§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜, ∫∞¶∂Δ∞¡∂∞™ μ∂¡π∑∂§√™ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ∫√§√μ√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, Δ∞™√¶√À§√À ∞¡¢ƒπ∞¡∞ ¶∂02 μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ¶∞¶∞¡¢ƒ∂√À ¶∞¡øƒ∞π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜, £∂√¢øƒ√¶√À§√À ∫∞§§π¡π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∫∞Δ™π∞√À¡∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Δ™∞°∫∞ƒ∏™ ∂À™Δƒ∞Δπ√™ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¡∞°πøΔπ¢√À ∞¡Δπ°√¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, ∞§∂•∞¡¢ƒ∞∫∏ πƒπ™ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, £∂√º∞¡π¢√À μ∞π∞ ¶∂02 μ-μ’ ƒÔ‰fi˘, Δ√Àƒ√À∫∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂02 μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∫øΔ√À§∞ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, ¶∞¶∞¢∞ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞¶∞°π∞¡¡√¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, Δ™πΔπƒπ¢√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¶∞™Δ∞£√¶√À§√À °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞¯·È·˜, ∫§∏ƒ√¶√À§√À ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ª¶∞§∞™∫∞ Δ∞™™π∞ ¶∂02 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, £∂√¢øƒπ¢√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, °π°∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, ¶∞•πª∞¢∞∫∏ ™√ºπ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ¶ƒ√À™™∞∂ø™ ™√ºπ∞ ¶∂02 μ-°’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫∞§√°∂ƒ∞∫∏ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, £øª∞´¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∑√Àƒ√Àºπ¢∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, ™∞∫∂§§∞ƒ√¶√À§√À ÃÀ™∞º∏ ¶∂02 μ∞’ ∞¯·È·˜, ∫∞Ãπ§∞ ¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂02 μ-°’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, Δ∞∫∞ƒπ¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ •¿Óı˘, Ã∞ª∂Δ∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, μ∞μ§π∞∫∏ ÃÀ™∏ ¶∂02 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, ºøΔπ√À ∞°øƒ√ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª¶∞Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ¶∂02 μ-∞’ ™ÂÚÚÒÓ, ¡∞∫√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ •¿Óı˘, ªøÀ™π∞¢√À ª∞ƒ£∞ ¶∂02 μ-μ’ °Ú‚ÂÓÒÓ, ∫∞√À∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫π¡Δ∏ £∂√¢øƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ÷ӛˆÓ, ∫øΔ™π∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∞£∞¡∞™π√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ¶∞ƒ∞§π¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ™ÂÚÚÒÓ, ¢√Àº∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ∑∞μ∞§∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-°’ ™¿ÌÔ˘, Ãπ√¡π¢√À ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ª∏§π∞¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-°’ •¿Óı˘, °π∞§π∞ ∫√ƒ∞§π∞ ¶∂02 μ-μ’ Ã›Ô˘, §∂À£∂ƒπøΔ∏ •∞¡£∏ ¶∂02 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °∂øƒ°√ª∏Δƒ√À ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ¶∂02 μ-°’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ™∫§∞ƒ∏ √Àƒ∞¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ ¢Ú¿Ì·˜, ∫πΔ™√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-μ’ •¿Óı˘, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ∫√ƒª∞∑√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, °∫∞μ∞¶√™Δ√§∏ ∂À£Àªπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δ∑∂ƒ∂º√À ª∞Δπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, Δ∂ƒ∑∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, °∫∞Δ∑π√Àº∞ ∑ø∏ ¶∂02 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, Δ™π¶§∞∫∏ ∑ø∏ ¶∂02 μ-μ’ Ã·ÏÎȉÈ΋˜, ™Δ∞ª√À§∏ μπ∫Δøƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, °√À¡∞ƒ∏ Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, §∂ª√¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, Δ™∞¡π¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ°’ ¶¤ÏÏ·˜, ¶∂ƒ¶∂ƒ√°§√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ Ã·ÏÎȉÈ΋˜, Ã∂πƒ√¶√À§√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, ª∞§∞∫∞™πøΔ∏ ∑ø∏ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª¶√Àƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, °√°√¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Ã∞§∫√™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, Δ™∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª∏Δ™πª¶√¡∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫ÈÏΛ˜, £∂√¢√™∏ ∞£∏¡∞ ¶∂02 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, °ƒ∂¡Δ∑∂§√À ∂À°∂¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∑∞º∂πƒ√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ¢Ú¿Ì·˜, ∫√À¡∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ∞¢∞ª√¶√À§√™ £∂√º∞¡∏™ ¶∂02 μ-°’ ∫¤Ú΢ڷ˜, æÀ§√°§√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ¢’ Ã›Ô˘, ƒ∏°∞ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02 μ-°’ ∞¯·È·˜, ºƒ∞°∫√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜, ™Δ∞™π¡∞∫∏ ÃÀ™√À§∞ ¶∂02 μ-°’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ∏§∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¡π∫√§√À§∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, ª∞™Δ√ƒ∞∫√À ¶∞¡∞°√À§∞ °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞Ú牛·˜, ¶∞¶∞¡∞√Àª ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∏§π∞ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞Ú牛·˜, ∫π∞™™√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-μ’ ™¿ÌÔ˘, £∂√¢øƒ√¶√À§√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏-Δ∞Δπ∞¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∞¡Δø¡∞∫√¶√À§√™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, BEI -ª¶∂∏™- KOSTA -∫ø™Δ∞™- ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™√¡Δƒ∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, ¡∞™Δ∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-∞’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ¡∞™√¶√À§√À ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¢√À∫∞∫∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ™∞ªø¡∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ™ªÀƒ§∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∞¡Δø¡π∞¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 μ-°’ ¶ÂÈÚ·È¿, ™∞μƒ∞ª∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ª∞∫ƒÀ∫ø™Δ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, μ∞™π§∞∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, °√À¶√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, ∂À∞°°∂§π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 μ-°’ •¿Óı˘, °∞§∞¡∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, ∫√¡Δ√™ ∞™Δ∂ƒπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ∫ÈÏΛ˜, ¶∞¶∞§∞ª¶ƒ√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞ƒμ∂§∏ ∞ª∞§π∞ ¶∂02 μ-°’ ºˆÎ›‰·˜, ¡∞¡π¢∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ™πƒ√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ™ÂÚÚÒÓ, Ãøƒ∂ªπøΔ∏ °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ∞’ μÔȈٛ·˜, ™∞ªπøΔ∏ μ∞™π§∂π∞ ¶∂02 μ-∞’ ™¿ÌÔ˘, ¶∂¡Δ√°∂¡∏ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ™øΔ∏ƒ√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞ ¶∂02 μ-°’ •¿Óı˘, ¶∂Δƒπ¢∏ ∞°§∞π∞ ¶∂02 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, §À∫∞∫∏ ¶∞¶∞¢π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞¡Δ∞∑∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, §√Àμ∞ƒ∏ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ∫∞§√°∂ƒ√¶√À§√À ¡∂º∂§∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, §Àƒ∞ ∫ø¡™Δ∞¡ΔINA ¶∂02 μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫π¢√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ™ÂÚÚÒÓ, ∫√ÀΔ™√Àª¶∞∫∏ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, Δ∑∞°∫∞ƒ∞∫∏ ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞¶∞Ã√¡∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, °∫√Àƒ¡∂§√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ∫ø™Δ√¶√À§√À £∂√¢øƒ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√¶√À§√™ ∞ƒπ™Δ∂π¢∏™ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ∞•π∞ƒ§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ∫√ƒƒ∞ ™√ºπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∞Ú牛·˜, Δ∑√Àƒ∞™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂02 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ª∞ƒπ¡∂∑∏ ºπ§πø ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, Ã∞Δ∑∏ ™Δ∞ª∞Δπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, ¡π∫√§∞√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∂‚ÚÔ˘, °∫√À¡Δ√À§∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ª∞ƒ∞∫∏ ¢π√¡À™π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, °π∞Δ™∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ª¶∞∫πƒΔ∑∏ √§°∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ™√Ã∞Δ∞ƒπ¢√À πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-°’ ∫ÈÏΛ˜, °π∞¡¡π√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞§∏√™¶Àƒ√À ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, ∞À°√À™Δ∞∫∏ ª∞ƒπ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§-

§√À¢∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫√ÀΔ™√∫∂ƒ∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫∞´§∞ƒ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, ª∞¢ÀΔπ¡√À ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, μ∞ƒΔ∑∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-°’ ∂‚ÚÔ˘, ¶∂Δƒ√À§π∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞Ú牛·˜, ¶∞∫∞§Δ™∏ ¶∞™Ã∞§π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, ¶∞¡∞°πøΔπ¢√À ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂02 μ-μ’ ºÏÒÚÈÓ·˜, °∂ƒ∞™πª√À •∞¡£π¶¶∏ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ∫∞§∞´¢√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ™ÂÚÚÒÓ, ∫√ƒÀºπ¢∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ∑∞ƒ∫∞¢∞ ∂À£Àªπ∞ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ∫∞∑∞∫§∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ¶∞¶¶∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ºÀ¡Δ∞¡∏ ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ™ÀΔ∑π√À∫∏ ™Δ∂ƒ°π∞¡∏ ¶∂02 μ-°’ ™ÂÚÚÒÓ, ∫∞§∞ª¶√∫∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶∂02 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶∞Δ™√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, Δ∑∞§∞§∏™ ∞°°∂§√™ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ™∞Ãπ¡π¢∏™ ∫Àƒπ∞∫√™ ¶∂02 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∞¶∞∑√°§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂02 μ-∞’ ∫·‚¿Ï·˜, §π∞¡√À ¡π∫√§∂ΔΔ∞ •∞¡£∏ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, πø∞¡¡π¢√À ™√ºπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, °ƒπμ∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, √π∫√¡√ª√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-°’ ∞Ú牛·˜, ΔƒÀºø¡π¢√À ™√À§Δ∞¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ™¿ÌÔ˘, ¶∂∫§∞ƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∞§∂•π∞¢√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ƒ∂π∑∞∫∏ ∞£∏¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, æÀ§§√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, æÀ§§π∞™ Ãπ™Δ√º√ƒ√™ ¶∂02 μ-μ’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∫∞™π¢∞∫∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ™Δƒ∞Δ∏°∏ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ™∫√ƒ¢∞ ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-¢’ §¤Û‚Ô˘, ∫√Àº√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ∑∂πΔπ¢√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, °ƒπμ∞ μπƒ°π¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, ∫∞∑∞∫∏ ∞ºƒ√¢πΔ∏ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, μ∞™π§∞∫∏ Δƒπ∞¢∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ¢∏ª∏Δƒ∂§§√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, §π∞∫√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ºˆÎ›‰·˜, ∫∞Δ™∞ƒ√À-μ∂ƒƒ√À ™√ºπ∞ ¶∂02 μ-°’ °Ú‚ÂÓÒÓ, ∑∞ƒπª¶∞ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒ∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÛÈı›Ô˘, ∞•π√ª∞∫∞ƒ√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ™º∂Δ™π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-°’ ºˆÎ›‰·˜, ∫∞ª¶∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ∫√ƒ¢∞Δ√À ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞¯·È·˜, §π∞¶∏ μ∞π∞ ¶∂02 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫√ºº∞ ∂§¶π¡π∫∏ ¶∂02 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶∂§πΔ∞ƒ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-¢’ ™ÂÚÚÒÓ, ¶∂Δπ∫√¶√À§√À ∑∞º∂πƒπø ¶∂02 μ-¢’ ∞ÚÙ·˜, £∂√¢øƒπ¢√À ™Δ∂º∞¡π∞ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ª¶√Àƒ¡∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-¢’ ∫ÈÏΛ˜, ¡∞∫√À§∞™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∫√¡Δ√À °∂øƒ°π∞ ¶∂02 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™π¢∏ƒ√¶√À§√À º∞π¢ƒ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∫ÈÏΛ˜, ª∂•∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ¶∂02 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, §øΔπ¢√À ∞£∏¡∞ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, ª¶∞§∞¢∏ª∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ°’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ™∫§∞μ∞∫∏ º∞¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ª∂§§π√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ª¶∞Ã√Àƒ√À £∂√¢øƒ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ï›·˜, ¢∂§∏°∫∞ƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ƒ√Àª∂§πøΔ∏ ∂À™∂μ∂π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ∫√¡Δ√°πøƒ°√À ™¶Àƒπ¢√À§∞ ¶∂02 μ-¢’ Ã›Ô˘, °∞§∞¡∏ ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, §√∑√À ª∞°¢∞§π¡∏-∞°§∞´∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞Ú牛·˜, Δƒ√ª¶√À∫∏ μ∞π∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, §∂™°π¢√À ∂§π™™∞μ∂Δ ¶∂02 μ-μ’ ∫·‚¿Ï·˜, °∞Δ√À ∏§∂∫Δƒ∞∂ÀƒÀ¡√ª∏ ¶∂02 μ-∞’ Ã›Ô˘, ¡π∫√§∏ ™∂μ∞™Δ∏ ¶∂02 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, μ√ÀΔ™π∫π¢√À ∑ø∏ ¶∂02 μ-°’ Ã›Ô˘, °∫∞¡∞ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, Δ™π∞ª¶∞ƒ§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ¶∞¶∞¢ƒ∞∫∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂02 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ™μø§√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, ¶π§∞Δ√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, μ∞™π§∞∫√°§√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-°’ Ã›Ô˘, ∫∞∫√À§π¢∏™ ∞°∞ª∂ª¡ø¡ ¶∂02 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™Δ∞Àƒ√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¶∞§∂¡Δ∑∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δ ¶∂02 μ-μ’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∫Àƒ°π√À ∂À£Àªπ∞ ¶∂02 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¶∂02 μ°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ª∞ƒ∫√¶√À§√™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂02 μ-¢’ ™ÂÚÚÒÓ, ∫√ÀΔ™√Àª¶∞ ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫√π§∞∫√À ∞ƒπ∞¢¡∏ ¶∂02 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ™∞Δ™∞ƒø¡∏ ∞¡¡∞ ¶∂02 μμ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª¶∞ƒª¶∞§π√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ∏§π∞™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂02 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Ã∞ƒ∞μπΔ™π¢∏™ ªπ§Δπ∞¢∏™ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∫∞ƒ∞ª∞¡§π¢√À πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, Ã∞™πøΔ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞Ú牛·˜, æ∞£∞ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-μ’ ∞Ú牛·˜, ª∞™Δƒ√°πøƒ°∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, Δ™∞ƒ√ÀÃ∞ ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∂À™Δ∞£π∞¢√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ∞’ ¶¤ÏÏ·˜, §∞¡¢ƒπΔ™∏ πø∞¡¡∞ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ∫√ÀΔƒ∞™ ªπÃ∞∏§ ¶∂02 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, ª∞ƒ°∞ƒπΔ∏ ∫Àƒπ∞∫∏ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ªπ™∞∏§π¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ∫ƒ√ªªÀ¢∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, §∂μ∂¡Δ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-°’ ∞Ú牛·˜, °∞Δ™∂§∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, Δ™π√Àª∏Δ∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, μ∞ƒ™∞ª∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂02 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ¶πΔ™π∫∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶∂02 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª∂¡√À¡√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶∂02 μ-μ’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, Δ™π∞∫∞§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ™ÂÚÚÒÓ, £∂√Ã∞ƒ√¶√À§√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, ™Àª∂ø¡π¢√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, ∫∞ƒ∞μπ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ∫√§π∞ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, Δ∑∞ªΔ∑∏ £∂√º∞¡π∞ ¶∂02 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, ª∞¡Δ∑π√À ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ™Δ∞Àƒ√°π∞¡¡√¶√À§√À ∂À£Àªπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, §ÀΔƒ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, ª√Àƒ∞Δπ¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞Δ™∞Ã∞∫∏ ∂§∂À£ ¶∂02 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ΔÀÃ∂ƒ∏ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ª¶π¡π∞Δ∏ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ∫§∞¢√À ∞£∏¡∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ¢∂ª∂Δ√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, ∫√ª∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ª∞ƒΔπ∫∞ ™√À§Δ∞¡∞ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, Δ™π∞ª√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ §·ÛÈı›Ô˘, °π∞μ∞∑∏ ÃÀ™√μ∞§∞¡Δø ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∞¶√™Δ√§π¢∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶∂02 μ°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∞¢∞ª√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-¢’ ∞Ú牛·˜, °√À™√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ª¶∂§§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂02 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∞°√ƒ∞™Δ√À £∂√¢øƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, Ã∏™Δ√À ¢∂™¶ø ¶∂02 μ-μ’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¶∞¶∞∑√°§√À πø¡ ¶∂02 μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, Δ™∞¡Δ∏§∞ §∞ª¶ƒπ¡∏ ¶∂02 μ-°’ ºÏÒÚÈÓ·˜, ∞ƒ°Àƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ¶∞Δƒ∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, ªπÃ∞§∞∫∞∫√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂02 μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶√À§π√À ∞£∏¡∞ ¶∂02 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, Δ™∞∫∞§π¢√À ∞§∂•∞¡¢ƒA ¶∂02 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, ª∏Δ™∏ ÃÀ™√À§∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∫∞Δ™∞√À¡∏ Ã∞ƒπ∫§∂π∞ ¶∂02 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¶∞ƒ∞™∫∂À∞π¢√À ∂Àª√ƒºπ§∏ ¶∂02 μ°’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, μ∞™π§∂π∞¢√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ªπ∫∂§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ª∞¡¢ƒ∂§∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, Ã∏ƒ√À¢∏ μ∞π∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ª∞¡£√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, Δ∞™√À§∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂02 μ°’ ∏Ï›·˜, ∞™ΔÀƒ∞∫∞∫∏ ∫∞§§π√¶∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∂∫√ÀΔ™π¢√À ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂02 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª∞∫ƒ∏ ∫∂ƒ∞™π¡∞ ¶∂02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, £∂√¢øƒ√¶√À§√À °ƒ∏°√ƒπ∞ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∫∞ƒ∞ª¶∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ¡π∫√§√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ¶§√Àª∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∞£∞¡∞™π∞¢√À ¶∞ƒ£∂¡∞

¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, §∞¶¶∞ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ª∞∫ƒ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, μ§∞Ã√¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ¡Δ√Àº∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ™∞ç√À ¡∂∫Δ∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ªπÃ∞∏§π¢√À ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ∑∞ƒøΔ∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, μ∞™π§∂π√À ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-°’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, °∞§∞Δ™π¢∞-Ã√À§π∞ƒ∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ª¶√À∑∞§∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂02 μ-°’ ∞ÚÙ·˜, ∫√À¡∂§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂02 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δ™∞¶∫π¡∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂02 μ¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¢π∞ª∞¡Δ∏ μ∞´∞ ¶∂02 μ-∞’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, ∫√¡Δ√¡∞™π√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¢√Àμ∞§∏ ∞¡¢ƒπ∞¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Δ™πª¶∞¡∏ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, §∞∑∞ƒ∏ ºøΔ√À§∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ∂À™Δ∞£√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ∫∞Δ™∞¡Δø¡∏ ∞¡¡∞ ¶∂02 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ¶πΔ™π∞μ∞ ∂§∂¡∏ ¶∂02 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Ã∞ƒπ™∏ ª∞ƒπ¡∞ ¶∂02 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞§∞π√∫ƒ∞™™∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂02 μ-μ’ ™¿ÌÔ˘, £ø¢√À ∑ø∏ ¶∂03 μ-∞’ ª·ÁÓËÛ›·˜, Δ™√À∫∞§∞ ∂À∞¡£π∞ ¶∂03 μ-μ’ ª·ÁÓËÛ›·˜, °π∞¡¡∂¡∞∫∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂03 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂03 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, §πª∞∫√¶√À§√À ∞ƒπ™Δ∂∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√¡Δ√°πøƒ°∞∫∏ ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂03 μ-μ’ Ã·Ó›ˆÓ, ¶∂ƒƒ∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ª¶∂∏ ∑∏¡√μπ∞ ¶∂03 μ-°’ ∞ı‹Ó·˜, ¢∏ª∏Δƒπ√À ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Δ™π∫√À ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫∞Δ™π√À§∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-μ’ °Ú‚ÂÓÒÓ, °π∞¡¡π∫∏™ §√À∫∞™ ¶∂03 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, £∞¡√¶√À§√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∞¡√À∫§π∞ ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ¢∞ª¶∞™∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂03 μ-°’ ºıÈÒÙȉԘ, ª∞¡ø§∏ ºøΔ√À§∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¶ƒ∂¡Δ∞∫∏™ ¶∞¡Δ∂§∏™ ¶∂03 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ¢π∞ª∞¡Δ√¶√À§√™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¡√À§∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂03 μ-∞’ ∫Ô˙¿Ó˘, §∂∫∫∞ πø∞¡¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™πªπΔ™∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂03 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶π™™∞¡π¢√À √§°∞ ¶∂03 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞ƒ∞¡π∫√§∞ ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ∞Δ∑∂ª∏ º∞π¢ƒ∞ ¶∂03 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫∞ƒƒ∞ ª∞πƒ∏ ¶∂03 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ¶√§À∑ø∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ∞°πøΔ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™Δ∞ª∞Δ∏ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ¶∂03 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ª¶∞§Δ∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-∞’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∞°°√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 μ-°’ ¢Ú¿Ì·˜, Ã√¡∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒ∞£∞¡√À ª∞°¢∞§∏¡∏ ¶∂03 μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜, ∫§∞æπ¡∞∫∏ πø∞¡¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, °π∞ƒª∂¡πΔ√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, μ∂ƒμ∂™∞μμ∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∂03 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶∞¶∞§∞ª¶ƒ√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂03 μ¢’ ∏Ï›·˜, ™ºƒπ¡Δ∑∂ƒ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∑∞Ã√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂03 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, ª∞¡ø§∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, £∂√ºπ§∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂03 μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜, ∫πΔ™√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂03 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ∫∞¶√°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∞Ú牛·˜, μƒÀ¡∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ª∂¡Δ∂ ™√ºπ∞ ¶∂03 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ¢∞ƒ∞Δ∑∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂03 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂03 μ∞’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, §À∫√Δƒ∞ºπΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞Δƒ√À¢∏ ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-¢’ ∫·‚¿Ï·˜, °∞∑∂¶∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂03 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, Δ™π√¶Δ™π∞™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∂03 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∞ƒÃ√¡Δπ¢√À ¢√ª¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ™πª√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂03 μ-∞’ ∂˘‚Ô›·˜, Δ∑∞μ∂§§∞™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ∞∫ƒπμ√™ μ∞™π§∂π√™ ¶∂03 μ-°’ ª·ÁÓËÛ›·˜, °∂øƒ°∏ ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-¢’ ∞Ú牛·˜, μ∂§∞øƒ∞ ∞ƒ°Àƒø ¶∂03 μ-°’ °Ú‚ÂÓÒÓ, ª∞ƒ∫√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, ¶∞¡∞°πøΔ√À§∏ §À¢π∞ ¶∂03 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, º∞¡π¢√À ª∞ƒπ¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, ªπ™Àƒ∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂03 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ∫ø™Δ∞ƒ∂§§√™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ ¶∂03 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, °∫∞¡∞¶∏ ªÀƒ™π¡∏ ¶∂03 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ™π°∞¡√™ ªπÃ∞∏§ ¶∂03 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, ª∞™™∞ƒ∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂03 μ-μ’ ∞¯·È·˜, πø™∏ºπ¢∏™ §√À∫∞™ ¶∂03 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ªπÃ∂§∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂03 μ-°’ ∂˘‚Ô›·˜, Δ∑π√ƒΔ∑π√™ ª∂¡∂§∞√™ ¶∂03 μ-°’ ∫Ô˙¿Ó˘, ∫∞ƒ∞¶π™Δ√§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 μ-∞’ ∏Ï›·˜, Δ™∞§π∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂03 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫√Δ™√μ√À ÃÀ™√À§∞ ¶∂03 μ-°’ ∞Ú牛·˜, ƒ∂¶¶∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-°’ ∏Ï›·˜, ºøΔπ∞¢√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂03 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, °∫√°∫√Àƒ∞ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂03 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, §Àƒ∏ ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂03 μ-°’ ∞¯·È·˜, ∑∞Ã√™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂03 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ª∞Àƒπ¢√À ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂03 μ-°’ ƒÔ‰fi˘, Ã√À§π∞ƒ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, Δ™√Àª√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂03 μ-°’ ∞Ú牛·˜, ∞¡Δ∂§π¢√À ∞£∏¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ∫√ÀΔ™√Àª¶∏ ∞¡¡∞ ¶∂03 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, ª∂§§π√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂03 μ-μ’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ™Δ√§∏ Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂03 μ-°’ ∞¯·È·˜, ª∞¡ø§∞∫∏ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂03 μ-μ’ ™¿ÌÔ˘, ∫∞§√°π∞¡¡∞∫∏ ™√ºπ∞ ¶∂03 μ-μ’ §¤Û‚Ô˘, ª¶∞∫√À§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂03 μ-°’ ∞¯·È·˜, Δ™√Àª∞ƒπ¢√À ∑ø∏ ¶∂03 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, §∞ª¶ƒ√À §∞ª¶ƒ√™ ¶∂03 μ-°’ ƒÔ‰fi˘, ª¶§π∞°∫∞ ∂§∂¡∏ ¶∂03 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, º∞ƒª∞∫∏ ºøΔ∂π¡∏ ¶∂03 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, £∂√¢øƒ√¶√À§√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂03 μ-°’ ∏Ï›·˜, Ã∞Δ∑∞¡Δø¡∏™ ªπÃ∞∏§ ¶∂03 μ-¢’ Ã›Ô˘, ¶∂Δƒ√™π∞¡ ™πƒ∞¡√À™ ¶∂03 μ-°’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ª¶√À™ª¶√Àƒ∞™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂03 μ-°’ ∏Ï›·˜, ª∞¢∂¡Δ∑√°§√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂03 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ΔÀ§π°∞¢∞™ ∂À£Àªπ√™ ¶∂03 μ-°’ ∏Ï›·˜, °∫√¡∏™ ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂03 μ-°’ ∏Ï›·˜, ∫∞ΔπƒΔ∑∏ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂03 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ∫ƒ√À™Δ∞§∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂03 μ-μ’ ∂‚ÚÔ˘, ¶∞¶∞∑§∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂03 μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª¶∂™πƒ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂03 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, Δ√À¡Δ∞ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂03 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ™πªπΔ™∏ ª∞°¢∞§∏¡∏ ¶∂03 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ™Àƒπ°√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂03 μμ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∫∞¡Δ∂ƒ∂™ °∂øƒ°π√™ ¶∂03 μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, £∂√¢√™√¶√À§√™ £∂√¢√™π√™ ¶∂03 μ-μ’ ∑·Î‡ÓıÔ˘, ª¶π§π∞ ∑ø∏ ¶∂03 μ-°’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ∑∞Ã√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂03 μ-μ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜, ™∞º∞ƒ∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂03 μ-μ’ ∫ÂÊ·ÏÏËÓ›·˜, ∂ªª∞¡√À∏§π¢√À °∂øƒ°π∞ ¶∂03 μ-°’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, £øª∞∫√À ∞¡Δø¡π∞ ¶∂03 μ-¢’ §¤Û‚Ô˘, ª¶∞∫√™Δ∂ƒ°π√À ∂πƒ∏¡∏ ¶∂03 μ-μ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜, ∫∞ƒ∞Δ™∏™ ª∞ƒπ√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ª¶∂§∂∫√À ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞¯·È·˜, º∞ƒƒ√À ª∞ƒπ∞ ¶∂04.01 μ-°’ ∞ı‹Ó·˜, ∫ƒ√Àª¶√À∑√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¢∏ª∏Δƒ√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∞¶∞πø∞¡¡√À °∂øƒ°π∞ ¶∂04.01 μ-°’ ∞ı‹Ó·˜, ∞£∞¡∞™π√À °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ™∞§∞∫√À ∞°°∂§π∫∏ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞Ú牛·˜, ∞¢∞ªπ¢∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫ƒ∞μμ∞ƒπΔ∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.01 μ-¢’ Ã›Ô˘, ™∞°π∞™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¶∂04.01 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ƒ√°∞ ∂§∂¡∏ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, Ã∞ƒ™√À§∞ ∞£∏¡∞ ¶∂04.01 μ-°’ §¿ÚÈÛ·˜, ™∂§π∞¡πΔ∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒ∞°∂øƒ°√™ £øª∞™ ¶∂04.01 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, ª¶√À§ª¶√ÀΔ∑∏™ ∞ƒ°Àƒπ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∂‚ÚÔ˘, ∫∞§∞ª¶∞§π∫∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, £∂§∂ƒπΔ∏ ™√ºπ∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ª∞™°∞§∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ª¶√ÀΔƒ∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒÀ¢∏™ ªπÃ∞∏§ ¶∂04.01 μ-μ’ £ÂÛÚˆÙ›·˜, ª∞ƒ∞º∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Δ™∂§π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.01 μ-°’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, Δ™π∞ª√Àƒ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.01 μ-μ’ §¿ÚÈÛ·˜, ∫ø¡™Δ∞¡Δ√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ∑∞ƒ∞ª∏Δƒ√¶√À§√À ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¶∂04.01 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∑∂ƒμ∞™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞¯·È·˜, ∫∞ª¶À§∏ ¢π√¡À™π∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Δ√¢øƒ∏™ ¶∞¡Δ∂§∂∏ªø¡ ¶∂04.01 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫√À™∫√À§∏ ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂04.01 μμ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¢∞º¡∏ ∂§∂¡∏ ¶∂04.01 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∞¡∞°¡ø™Δ√À μ∞™π§∂π∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∂‚ÚÔ˘, ƒπ∑√À √Àƒ∞¡π∞ ¶∂04.01 μ-∞’ §¤Û‚Ô˘, ™Δ∂ƒ°π∞§∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫∞ƒ∞§∂∫∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ∫√ÀΔ™√Àª¶∞™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∞¯·È·˜, Δ™∞ƒ∫√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∞¯·È·˜, Δ√¶∞§∏™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, μ∞§∂¡Δ∏ ™¶Àƒ∞¡¡∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∞¶∞∂À∞°°∂§π√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂04.01 μ-°’ ∞¯·È·˜, §∞ª¶ƒ√¶√À§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂04.01 μ-μ’ ∞Ú牛·˜, ™π∞º∞∫∞ ¶∂ƒπ∫§∂π∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∑ø∏ ∞§π∫∏ ¶∂04.01 μ-

∞’ ∞ı‹Ó·˜, μ§∞™™∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂04.01 μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ™Δ∞ª√¶√À§√™ ∏§π∞™ ¶∂04.01 μ-μ’ §¤Û‚Ô˘, ∞°°√Àƒ∞™ £∂√¢øƒ√™ ¶∂04.01 μ-°’ ∞Ú牛·˜, °∫√À¡∏ ∂§π™™∞μ∂Δ ¶∂04.01 μ-∞’ ºıÈÒÙȉԘ, º∂π¢∂ƒ√¶√À§√™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∞£∞¡∞™∞∫∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∂04.01 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™¢ƒ∞§§∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.01 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ¶∞§∞π√§√°√™ ∫√ª¡∏¡√™ ¶∂04.01 μ-∞’ §¤Û‚Ô˘, ™√ºπ∞¡√™ Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∏Ï›·˜, º∞™√À§∞∫∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.01 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∫∞Δ™πª∞§∏ ∂À™Δ∞£π∞ ¶∂04.01 μμ’ μÔȈٛ·˜, ¶√°∞ ∞§∂•∞¡¢ƒ∞ ¶∂04.01 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∞£∞¡∞™π√À ªπ∫∂™ ¶∂04.01 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ¢∞ƒ¢πøΔ∏ ∫∞§§π√¶∏ ¶∂04.01 μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜, ∂§∂À£∂ƒπ√À ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞Ú牛·˜, º∞Δ™∂∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂04.01 μ-μ’ μÔȈٛ·˜, ¶√ÀΔ§∏™ £∂√¢øƒ√™ ¶∂04.01 μ-¢’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ã∞Δ∑∏∞§∂•∞¡¢ƒ√À ¶∞À§√™-ª∂§∞™ ¶∂04.01 μ-∞’ ¶¤ÏÏ·˜, ∫∞§∞ª∞ƒ∞ ÃÀ™∞º∂¡π∞ ¶∂04.01 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, £∂√¢√™π√À πø∞¡¡∏™ ¶∂04.01 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ª√ÀΔ™∞∫∏ ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂04.01 μ-¢’ ™ÂÚÚÒÓ, ƒ∞¶Δ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞ÚÙ·˜, ∫∞§√ª√πƒ∏ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂04.01 μ-°’ ºıÈÒÙȉԘ, Δ∑π∞μ∞™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.01 μ-∞’ §·ÎˆÓ›·˜, μ∞∫∞§∞∫∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, °∂øƒ°√¶√À§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-°’ ∞¯·È·˜, °π∞¡¡∞∫∂∞™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ∏Ï›·˜, ¶∞™™∞§π¢∏™ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ¶∂04.01 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, Ã∞Δ∑∏μ§∞™π√À ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, ∫√¶∞™∏ ¢∂™¶√π¡∞ ¶∂04.01 μ-°’ ∏Ï›·˜, ª∞¡Δ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂04.01 μ-¢’ ∂˘‚Ô›·˜, ∫Àƒ°π∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.01 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, °∫π¡∏™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∂˘‚Ô›·˜, §πΔπ¡∞™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞¯·È·˜, •À¢∏ μ∞™π§π∫∏ ¶∂04.01 μ-μ’ §·ÎˆÓ›·˜, ¶∞¶∞ƒ√´¢∞ª∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ª¶π™Δ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.01 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, ÃÀ™∞¡£∞∫√¶√À§√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡∞ ¶∂04.01 μ-¢’ ∏Ï›·˜, μ∞™π§∞∫∏™ ªπÃ∞∏§ ¶∂04.01 μ-¢’ ∞¯·È·˜, ∞¡Δø¡√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™ ¶∂04.01 μ-μ’ ∏Ï›·˜, ∫√ÀΔ∞§π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.01 μ-μ’ ¶¤ÏÏ·˜, ¶∞¶¶∞™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂04.01 μ-°’ ∏Ï›·˜, ∞™∏ª∞∫√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂04.01 μ-μ’ •¿Óı˘, ª√Àƒ∞Δπ¢∏™ ¶∂ƒπ∫§∏™ ¶∂04.01 μ-∞’ •¿Óı˘, Δ™π¶§π∫øº ™√ºπ∞-ª∞ƒ ¶∂04.01 μ-μ’ §Â˘Î¿‰·˜, ∫∞ΔπƒΔ∑∏™ ∂ªª∞¡√À∏§ ¶∂04.01 μ-°’ ∫·‚¿Ï·˜, •À¡√™ ∫ø¡/¡√™ ¶∂04.01 μ-∞’ Ã›Ô˘, °π∞¡¡∂§√™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.01 μ-°’ ∫¤Ú΢ڷ˜, ª¶∞Δ∞Δ∂°∞™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.01 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫∞ƒ√ÀΔ™√À ∞¡¡∞ ¶∂04.01 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ¶∞¶¶∏™ ∂À™Δ∞£π√™ ¶∂04.01 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ¶∞¶∞∫∞¡∞∫∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ¶∂04.01 μ-μ’ §¤Û‚Ô˘, μ∞´Δ™√¶√À§√™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.01 μ-μ’ ™¿ÌÔ˘, ¶√ÀºΔ™∏™ °ƒ∏°√ƒπ√™ ¶∂04.01 μ-μ’ •¿Óı˘, ∑∂∫π√À ∞ƒ∂Δ∏ ¶∂04.01 μ-μ’ Ã›Ô˘, μ∞πΔ™∏ ∫ƒÀ™Δ∞§§ø ¶∂04.01 μ-°’ Ã›Ô˘, ∫∂¶¶∞ ª∞°¢∞§∏¡∏ ¶∂04.02 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, §π∞ƒ∞∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ª¶√ÃøΔ∏ §∞ª¶ƒπ¡∏ ¶∂04.02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, μ√À§°∞ƒ∏ ∂À™Δƒ∞Δπ∞ ¶∂04.02 μ-°’ §¤Û‚Ô˘, ¢π∞∫π¢√À ™√ºπ∞ ¶∂04.02 μ-∞’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™∏ª∞π∞∫∏ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂04.02 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫∞ƒ∞∫πΔ™π√™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.02 μ-μ’ μÔȈٛ·˜, §∞°ø¡π∫∞∫√™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.02 μ-∞’ ªÂÛÛËÓ›·˜, μƒ√¡Δπ§∏ º∞¡∏ - ƒ√∑∞§∏ ¶∂04.02 μ-°’ ¶¤ÏÏ·˜, ™∫√Àƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.02 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Δ™∞ƒ™πΔ∞§π¢∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.02 μ-μ’ ∏Ì·ı›·˜, ™∞μμ√¶√À§√™ °ƒ∏°√ƒ∏™ ¶∂04.02 μ-¢’ ∞¯·È·˜, ∞¡∞™Δ∞™√¶√À§√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂04.02 μ-°’ ™ÂÚÚÒÓ, ∫∞Δ™√À§∞™ ¶∞À§√™ ¶∂04.02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∑∞Ã∞ƒπ∞¢√À Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂04.02 μ-°’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∑∏∫√™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.02 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ¡∂√ºøΔπ™Δ√À ∂§∂À£∂ƒπ∞ ¶∂04.02 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ¶∞¶∞∂À£Àªπ√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂04.02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫∞ƒ∞¶∞Δ™π√À ∂À∞°°∂§∏ ¶∂04.02 μ-°’ ∏Ì·ı›·˜, ™√À§Δ∞¡√¶√À§√À ¡π∫√§∂ΔΔ∞ ¶∂04.02 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ™∞ªπ√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.02 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, Δƒ∞°∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞ ¶∂04.02 μ-∞’ ∫·‚¿Ï·˜, ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂04.02 μ-∞’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∞¢∞ª∞¡Δπ√À ¶√§À•∂¡∏ ¶∂04.02 μ-μ’ •¿Óı˘, ∫√À∫∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂04.02 μ-∞’ Ã›Ô˘, Ã∞§∞∫∞Δ∂μ∞∫∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.02 μ-∞’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ∞°∑π°π√∫∞ƒ√°§√À ∂À£Àªπ∞ ¶∂04.02 μ-¢’ ™ÂÚÚÒÓ, ∞¶∂ƒ°∏™ ∫√™ª∞™ ¶∂04.02 μ-μ’ Ã›Ô˘, ª∂¡Δ∑∞§∏™ §∂√¡∞ƒ¢√™ ¶∂04.02 μ-∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ∫√ƒΔ∂™∏™ ∏§π∞™ ¶∂04.02 μ-¢’ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∫∞Δ∞ƒ∞Ãπ∞ ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂04.02 μ-μ’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§√™ ªπÃ∞∏§ ¶∂04.02 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, μ∞°∂¡∞ ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂04.02 μ-∞’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫√∫∫∞§∞ ª∞ƒπ§∂¡∞ ¶∂04.02 μ-°’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, μ√°π∞Δ∑∏™ ∞™Δ∂ƒπ√™ ¶∂04.02 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¶∂04.02 μ-μ’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫∞¡Δ∑√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™ ¶∂04.02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ™Δ∞ª√À Δ∞™π∞ ¶∂04.02 μ-μ’ ∏Ï›·˜, √¡∞™√°§√À °∂øƒ°π√™ ¶∂04.02 μ-°’ μÔȈٛ·˜, μ§∞Ã√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂04.02 μ-°’ ∏Ï›·˜, ª∞°√À§∞ ∞¡∞™Δ∞™π∞-∂§∂¡∏ ¶∂04.02 μ-μ’ ∞¯·È·˜, μ∂§∂°ƒ∞∫∏ μπ∫Δøƒπ∞ ¶∂04.02 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂04.02 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ª√ÀºΔ√°§√À ¶√À§Ã∂ƒπ∞ ¶∂04.02 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, ∑∞ƒ∫∞¢√À§∞™ ™∂ƒ∞º∂πª ¶∂04.02 μ-¢’ ∏Ï›·˜, ¡Δ∞¡∞ ∂πƒ∏¡∏ ¶∂04.02 μ-°’ ∂‚ÚÔ˘, ªπÃ∂§∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.02 μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∫∞Δ™√À§∏™ Ã∏™Δ√™ ¶∂04.02 μ-μ’ §¤Û‚Ô˘, ¶∞¶∞ªπÃ∞∏§ ∂§∂¡∏ ¶∂04.02 μ-μ’ ¶ÂÈÚ·È¿, ∫∞ƒ∞§∏™ ™øΔ∏ƒπ√™ ¶∂04.02 μ-μ’ ™¿ÌÔ˘, Δ∂¡Δ∑∂ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.02 μ-°’ Ã›Ô˘, ∫∞ƒ∞§∞ ¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂04.04 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ª∞´™Δƒ√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ¶∂¡π¢∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂04.04 μ-¢’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ¶∞™Ã∞§π¢∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.04 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, ª¶∂ƒΔ™√™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∂04.04 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, £ø¢∏ ∫∞§§π√¶∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, ∫√∂μ ∞§∂•∞¡Δ∂ƒ ¶∂04.04 μ∞’ ∂‚ÚÔ˘, °∞μƒπ∏§√¶√À§√À ∂Àºƒ√™À¡∏-°∂øƒ°π∞ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞¯·È·˜, ª∞∫ƒ√¶√À§√À ¶∞¡∞°πøΔ∞ ¶∂04.04 μ-°’ μÔȈٛ·˜, ¶π§π¢√À ∞°∞¶∏ ¶∂04.04 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, Ã√ª∂§∞ ª∞ƒπ∞- ƒ√∑∞§π∞ ¶∂04.04 μ-∞’ °Ú‚ÂÓÒÓ, °ƒ∞ªª∂¡√À §∂ª√¡π∞ - ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¶∂04.04 μ-∂’ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ª∞¡¢∏§∞ƒ∞ ª∞ƒπ∞-∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂04.04 μ-μ’ ∞ı‹Ó·˜, ∞¶√™Δ√§∞∫∏™ ∞£∞¡∞™π√™ ¶∂04.04 μ-¢’ ¶¤ÏÏ·˜, Δ™∂∫√Àƒ∞ Ãπ™Δπ¡∞ ¶∂04.04 μ-μ’ ΔÚÈοψÓ, Δ™√Àª∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.04 μ-°’ ¶Ú¤‚Â˙·˜, ∞•∏ º∞¡∏ ¶∂04.04 μ-°’ ™¿ÌÔ˘, √π∫√¡√ªπ¢∏™ ¡π∫√§∞√™ ¶∂04.04 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√∑∞√À ∑ø∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, °∂øƒ°√¶√À§√À ∂§∂¡∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∞°π√ªÀƒ°π∞¡¡∞∫∏ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂04.04 μ-μ’ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ª∏¡Δ∂§∏™ °π∞™∂ª∏™ ¶∂04.04 μ-∞’ ∏Ì·ı›·˜, Δ™πΔ√Àƒ∞ πø∞¡¡∞ ¶∂04.04 μ-∞’ ¢˘Ù. ∞ÙÙÈ΋˜, ¶∞¡∞°πøΔ√¶√À§√™ ™¶Àƒπ¢ø¡ ¶∂04.04 μ-μ’ ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ∫Àƒπ∞∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™ ¶∂04.04 μ-°’ ∏Ï›·˜, Ãπ™Δ√¢√À§√À πø∞¡¡∞ ¶∂04.04 μ-°’ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ∫∞ƒ∫∞¡∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.04 μ-∞’ μÔȈٛ·˜, ºπ§√À ™ΔÀ§π∞¡∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∞ÚÙ·˜, °ƒ∞ªª√À ∞£∏¡∞ ¶∂04.04 μ-∞’ £ÂÛÚˆÙ›·˜, Ã∞ƒ∞§∞ª¶π¢√À ¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂04.04 μ-¢’ ∂˘‚Ô›·˜, ¡Δ∂§∏™ πø∞¡¡∏™ ¶∂04.04 μ-μ’ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ∫√§√μ√™ ∞¡∞™Δ∞™π√™ ¶∂04.04 μ-°’ ∂˘Ú˘Ù·Ó›·˜, °∞§∞¡√¶√À§√À ∂À∞¡£π∞ ¶∂04.04 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, Ã∞Δ∑∏§∞ƒ∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™ ¶∂04.04 μ-¢’ §¤Û‚Ô˘, §π∞¡√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂04.04 μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, °∂ƒ√¶√À§√™ ∞Ãπ§§∂À™ ¶∂04.04 μ-°’ •¿Óı˘, ¡π∫√§√¶√À§√À ∞¡Δø¡π∞ ¶∂04.05 μ¢’ ∞ı‹Ó·˜, ∫√À°π∞™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¶∂04.05 μ-∞’ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜, ∫∞ƒ∞§∏ ∞£∞¡∞™π∞ ¶∂04.05 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, π∞∫øμπ¢∏™ ¶∞À§√™ ¶∂04.05 μ-∞’ ∞ı‹Ó·˜, Δ™πƒ√°π∞¡¡∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.05 μ-¢’ ∞ÈÙˆÏ/Ó›·˜, μ∞ƒ™√À μ∞™π§π∫∏ ¶∂04.05 μ-¢’ ∞ı‹Ó·˜, ªÀ§ø¡∞™ ∂À∞°°∂§√™ ¶∂04.05 μ-∞’ ƒÔ‰fi˘, °∫∞°∫∞¡∞Δ™√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.05 μ-¢’ ∫˘ÎÏ¿‰ˆÓ, πø∞¡¡π¢√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂04.05 μ-∞’ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫√Àƒ√À¶∏™ °∂øƒ°π√™ ¶∂04.05 μ-ªÂÈÔÓÔÙÈο ™¯ÔÏ›·, °∞Δ™√À§∏ ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂04.05 μ-°’ ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, μ∞∫√ÀºΔ™∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.05 μ-°’ ªÂÛÛËÓ›·˜, ∂À∞°°∂§√À ª∞ƒπ∞ ¶∂04.05 μ-°’ ™¿ÌÔ˘, ª∂πª∞ƒ∏ ª∞ƒπ∞ ¶∂04.05 μ-∞’ ∞¯·È·˜.


¢ÈÂıÓ‹ 37

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

ªÂÙ¿ ·fi ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· «„˘¯ÚfiÙËÙ·˜» Î·È ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË

ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ∞ÚÌÂÓ›· ı· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ °∂ƒ∂μ∞¡, 1.

Δ

ËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· Û˘Ó¿„Ô˘Ó ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ÌÂÙ¿ ·fi “ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ∞Á΢ڷ Î·È °ÂÚ‚¿Ó. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Û ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Ó· ÂÍÔ̷χÓÔ˘Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ ‹Ù·Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÁˆÌ¤Ó˜ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÂÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 1918.

√ “Ô‰ÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘” ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛ˘ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̿Ù˜, ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∞ÚÌÂÓ›·˜ (ÎÏÂÈÛÙ¿ ·fi ÙÔ 1993) Î·È ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ ·ÔÛÙÔÏÒÓ.“√È ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Û· Û ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ‰˘Ô ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏ· ı· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·È ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙ· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰˘Ô ¯ˆÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ·ڈÛË ·fi ÙËÓ Î¿ı ÏÂ˘Ú¿” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù· À¶∂• ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ˆ˜ ‰È·ÌÂÛÔÏ·‚ËÙ‹˜.∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›·˜ ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ, ·ÁοıÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ‰È·Ì¿¯Ë Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Ì ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó ÁÈ· ÙÔ ¡·ÁÎfiÚÓÔ-∫·Ú·Ì¿¯, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ë ÕÁ΢ڷ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. ∏¶∞ Î·È °·ÏÏ›· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ Î·È Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ fiÙÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ·Û·Ê¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Û‡ÓÔÚ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÿ·Ó ∫¤ÏÈ ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ∏¶∞ ηψÛÔÚ›˙Ô˘Ó ıÂÚÌ¿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ìʈӛ·. ∏ ı¤ÛË ÙˆÓ ∏¶∞ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Î·È Û ¤Ó· ‡ÏÔÁÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·”. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ·fi ¯ıÚfiÙËÙ· ‰ÂηÂÙÈÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¿ÁÔ˘Ó ÙËÓ “ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ. “∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ô‰›‰ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Û ̛· Ù·¯Â›· Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚˆÙÔÎfiÏÏˆÓ ÁÈ· ÂÁηı›‰Ú˘ÛË ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·-

Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÌÂÚÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·˘Ù‹ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË Î·È ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ªÂÓ›Ù· ºÂÚ¤ÚÔ μ¿ÏÓÙÓÂÚ, Â›ÙÚÔÔ˜ Ù˘ ∂∂ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· ÙȘ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ∏ °·ÏÏ›· Û˘Ó¯¿ÚË ¯ı˜ ÙȘ ·ÚÌÂÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ¯ˆÚ›˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ‰ÈÌÂÚÒÓ ‰Èψ̷ÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ “Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜”.“∏ °·ÏÏ›· Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙȘ ·ÚÌÂÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙȘ ·ÚÔÙÚ‡ÓÂÈ Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Ù¿¯ÈÛÙ· ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ì›·˜ Û˘Ìʈӛ·˜” , ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë “ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· Î·È ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÂÁÔÓfi˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û·ÊÒ˜ ÛÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹”, ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó. ªÂ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Û˘ÌÊÒ-

ÓËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ‰ÈÌÂÚ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∏ Û˘Ìʈӛ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi Ù· ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Û ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∞۷ʤ˜ ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ fiÙ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. ∞Á΢ڷ Î·È °ÂÚ‚¿Ó ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙȘ ‰Èψ̷ÙÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ 1993, fiÙ·Ó Ë ΔÔ˘ÚΛ· ¤ÎÏÂÈÛ ٷ Û‡ÓÔÚ¿ Ù˘ Ì ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›· ÂÂȉ‹ ·˘Ù‹ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ ¡·ÁÎfiÚÓÔ ∫·Ú·Ì¿¯, ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. √ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÚÔ˜ ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô NTV fiÙÈ “Â¿Ó fiÏ· ¿Ó ۇÌʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Â¿Ó ÏËÊıÔ‡Ó ·ÌÔÈ‚·›· ̤ÙÚ·, Ù· Û‡ÓÔÚ· ÌÂٷ͇ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ∞ÚÌÂÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ ¡¤Ô ŒÙÔ˜”. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ìʈӛ·˜ ̤۷ Û ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ÚÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô. ∏ ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘.

√ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ › ˆ˜ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ‰È·‰Èηۛ·, Ë ÔÔ›· fï˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ¤Ó· ÚÒÙÔ ‚‹Ì·” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ·Ó ·˘Ùfi ÙÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ “Ó·È, Ù· Û‡ÓÔÚ· Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÔ ÛËÌ·›ÓÔÓ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ ∫·Ú˜. ∞Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·˘Ùfi, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ ÁÂÈÙÔÓ›·˜” . ø˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó, › fiÙÈ “Ë ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ı· ‚Ï¿„ÂÈ Ù· ÂıÓÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞˙ÂÚÌ·˚Ù˙¿Ó. ∏ ı¤ÛË Ì·˜ ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË. ¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·˘Ù‹ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Î·È ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∫·Ú·Ì¿¯ Î·È Ù· ˘fi ηÙÔ¯‹ ‰¿ÊË”.√ ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ NTV ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ·” . ∞ÏÏ¿, “ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Ú¿ÍË Î·È Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÈÛ¯‡, ÔÈ ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›Î·ÈÔ. °È· Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË, Ë ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ. ™˘ÓÂÒ˜, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ı· ÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ˘ÔÁڷʤ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÍÈ Ì‹Ó˜, ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ı· ÙÂı› ÙÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Û ÈÛ¯‡” . ™¯ÂÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ¤Î·Ó ۋÌÂÚ· Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. “ΔÔ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ‰ÂÓ ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÚÔÙÔ‡ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÂıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË” , ›Â. ***Δ¤ÛÛÂÚȘ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ó· 13¯ÚÔÓÔ ·ÁfiÚÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È 14 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Û ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ ÌÂٷ͇ ÌÂÏÒÓ ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏˆÓ Ê˘ÏÒÓ ÛÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ™ÈÏfiÈ Ù˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔÈ΋ ËÁ‹ ·ÛÊ·Ï›·˜. Δ· ̤ÏË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê˘ÏÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤و· οÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹ÛË ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ˘ÚÔ‚fiÏˆÓ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎˆÌfiÔÏË ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ÙÔ πÚ¿Î, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ë ›‰È· ËÁ‹.

∂ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙËÓ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ηÙÔÈ˘

¶‡ÚÈÓË ÎfiÏ·ÛË Û ∏¶∞ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §√™ ∞¡Δ∑∂§∂™, 1.

•ÂΛÓËÛ·Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Û ¤Ó· ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÙÔ›Ô οÙÔÈÎÔÈ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·, fiÔ˘ ÔÈ ÊˆÙȤ˜ ¤Î·„·Ó ‰Âο‰Â˜ Û›ÙÈ· Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ 12.000 ¿ÏÏ·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ÊˆÙÈ¿ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο “ÂÈΛӉ˘ÓË”, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ Î·È ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ. ™˘ÓÔÏÈο, 53 Û›ÙÈ· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηٷÛÙÚ·Ê›, ÂÓÒ ‰‡Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ∏ ʈÙÈ¿ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ˙¤ÛÙË ‰ÈÏ·ÛÈ¿ÛÙËΠ۠¤Ó· 24ˆÚÔ Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› Í·Ó¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó η› 347 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ‰¿ÛÔ˘˜ Î·È ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙÔ 5% Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 10.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÂÓÙÔϤ˜ ÂÎΤӈÛ˘ ÁÈ· 6.600 Û›ÙÈ· ÂÚ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÊÏfiÁ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ·ÎfiÌ· ÛÙ· ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ӷ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈο ÚÔ¿ÛÙÈ· ÙÔ˘ §Ô˜ ∞ÓÙ˙ÂϘ.

™ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ™ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·‰Ôı› ÔÏϤ˜ ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· Î·È ÎÂÓÙÚÈ-

΋ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ Î·È Â›ÎÔÛÈ ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷. √È Â·Ú¯›Â˜ ÙÔ˘ ¶fiÚÙÔ, Ù˘ ªÚ¿Áη, Ù˘ μ›Ï· ƒÂ¿Ï, ÛÙ· ‚fiÚÂÈ·, Ù˘ °ÎÔ˘¿ÚÓÙ·, ÙÔ˘ μÈ˙¤Ô˘ Î·È Ù˘ ∫Ô˝ÌÚ· ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Â›Ó·È ÔÈ ϤÔÓ ÏËÁ›Û˜ ˙ÒÓ˜.ª¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ·fi Ù· ‰Ò‰Âη ‡ÚÈÓ· ̤و·, ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚ· ›¯·Ó ÙÂı› ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú¯¤˜. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÛË ÔÏÏÒÓ ÂÛÙÈÒÓ, ÏfiÁˆ

ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·Ó¤ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘„ËÏÒÓ ıÂÚÌÔÎÚ·ÛÈÒÓ. √È ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ ÛÙȘ ˘ÚfiÏËÎÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¤ˆ˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÚ›Ù˘. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ‰‡Ô ÈÙ·ÏÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ “canadair”ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËı› Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷۂ¤ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ “ηٷÙÚÒÓ” Ù· ‰¿ÛË Ù˘. Δ· ‰‡Ô ÈÙ·ÏÈο ·ÂÚÔÛοÊË, Ù‡Ô˘ CL-415 ¤ÊÙ·Û·Ó

·ÚÁ¿ ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∞Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÛ¤ÊÂÚ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÂÓÒ Ë πÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô canadair. ¢Âο‰Â˜ ˘ÚηÁȤ˜ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ ‚ÔÚÚ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ·Ú¿ ÙȘ ËÚˆÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ 850 ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ. ™ÙË Ì¿¯Ë ηٿ ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› 240 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÙ¿ ·ÂÚÔÛοÊË.∞fi ÙËÓ ÚÒÙË π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¿Óˆ ·fi 24 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÙ¿ÚÈ· ‰·ÛÒÓ ¤¯Ô˘Ó η› ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Ô˘ ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ ÙÔ˘ 2005 fiÙ·Ó Î¿ËÎ·Ó Û¯Â‰fiÓ 340 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÎÙ¿ÚÈ· ‰·ÛÒÓ Î·È ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 15 Ôϛ٘. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È πÙ·Ï›·˜ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ ‰·ÛÈÎÒÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ ÂΉËÏÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ 30/8 ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ù˘ π‚ËÚÈ΋˜ ¯ÂÚÛÔÓ‹ÛÔ˘. √È ·Ú¯¤˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û ÂÓ·¤ÚÈ· ̤۷. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë πÙ·Ï›· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó ¿ÌÂÛ·, Î·È Ù¤ıËÎ·Ó Û ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ‰‡Ô ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡Ô˘ Canadair CL-415.

™ÙËÓ ÀÂ̤ÓË

¢Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ¤ÚÈÍ·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ™∞¡∞∞, 1.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ™ÔÌ·ÏÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó›ÁËÎ·Ó Î·È ¤ÍÈ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È, fiÙ·Ó ÔÈ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û ‰‡Ô ÏÔÈ¿ÚÈ·, ÙÔ˘˜ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘, ÛÙÔÓ ∫fiÏÔ ÙÔ˘ ∞ÓÙÂÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ⁄·ÙË ∞ÚÌÔÛÙ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ (UNHCR). ΔÔ ÚÒÙÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 44 ™ÔÌ·ÏÔ‡˜, ·Ó·ÙÚ¿ËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiÙ·Ó ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÛÚÒ¯ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Ú›¯ÓÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ÷ÓÙÚ·ÌÔ‡Ù. ΔÔ ÏÔ›Ô ·¤Ï¢Û ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙË ª·Ú¤Ú· Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ÏÈ̤ӷ ªÔ˙¿ÛÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÔÈ 34 ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÂÓÒ ÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ó›ÁËÎ·Ó Î·È ÔÈ ÛÔÚÔ› ÙÔ˘˜ Â΂ڿÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ ƒÔ˘Ù˙¿ÈÌ·¯. ΔÚÂȘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ 42 ™ÔÌ·ÏÔ‡˜, ÔÈ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔÈ ·Ó¿ÁÎ·Û·Ó Â›Û˘ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ·ÓÔȯٿ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ™¿ÌÔ˘·. ΔÚÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ó›ÁËηÓ, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Â›Û˘ ÓÂÎÚÔ›, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ UNHCR. ΔÚÈ¿ÓÙ· ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÔÏ˘Ì‹ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ·ÎÙ‹, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÏÔÈ¿ÚÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰Ô˘Ï¤ÌÔÚÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·¤ÏÂ˘Û·Ó ›Ûˆ ÛÙË ™ÔÌ·Ï›·. ∏ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞ÚÌÔÛÙ›·˜ ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË ∫ÏÂÚ ªÔ˘Ú˙Ô˘¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ú¿ÓÔÌ˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·fi ÙË ™ÔÌ·Ï›· ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË, ηıÒ˜ Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÒÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Î·È Ô ÏÔ˘˜ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ UNHCR, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÂٷ͇ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ù˘ ÀÂ̤Ó˘ ÂÚ›Ô˘ 36.000 ∞ÊÚÈηÓÔ›, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ÌÈ· ·‡ÍËÛË 33% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ 2008. ¶¤Ú˘ÛÈ ¤ÊÙ·Û·Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ÛÙËÓ ÀÂ̤ÓË 50.091 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, ÂÓÒ 590 Ó›ÁËÎ·Ó Î·È 359 ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ ÓÂÎÚÔ›.

¶ÔχÓÂÎÚÔ ÙÚÔ¯·›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· §π™∞μ√¡∞, 1.

ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ Â›Ó·È ÔÈ ÓÂÎÚÔ› ·fi ÙËÓ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÂÓfi˜ ÙÚ¤ÓÔ˘ Ì ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ Û ̛· ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. Δ· ı‡Ì·Ù· Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ÂÌ‚ÔÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ Û˘ÚÌfi Û ̛· ·Ê‡Ï·ÎÙË ‰È¿‚·ÛË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË ª·˚·Ô. ΔÚ›· ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ. ΔÔ ÙÚ¤ÓÔ ·Ú¤Û˘Ú ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Û ·fiÛÙ·ÛË ÂηÙfi ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ. ∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙfiÛ· ÔÏÏ¿ ¿ÙÔÌ· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ŒÓ· ·fi Ù· ı‡Ì·Ù· ‹Ù·Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎÔÓÙÈÓÔ‡ ¯ˆÚÈÔ‡.


¢ÈÂıÓ‹ 38 μƒ∂Δ∞¡π∞

√È ¤Ê˂˜ “ηÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ·fi Ù· ·ÁfiÚÈ· ÙÔ˘˜” §√¡¢π¡√, 1.

Δ√ ∂¡∞ ÙÚ›ÙÔ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ηÎÔÔÈËı› ÛÂÍÔ˘·ÏÈο ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ô˘ ¤‰ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ΔÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ı‡Ì·Ù· ‚›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë Ù˘ μ›·˜ ηٿ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ (NSPCC). ŒÚ¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛÂ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û ‰Â›ÁÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·fi 1.350 ÂÊ‹‚Ô˘˜ ·ÔÊ¿ÓıËΠfiÙÈ ÂÓÓ¤· ÛÙ· ‰¤Î· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ËÏÈΛ·˜ ·fi 13 ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ, ›¯·Ó ‰ÂÛÌfi, Ì ¤Ó· ÛÙ· ¤ÍÈ ·fi ·˘Ù¿ Ó· ··ÓÙ¿ fiÙÈ Â›¯Â ˘Ô¯Úˆı› Ó· Û˘Ó¢ÚÂı› ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Î·È ¤Ó· ÛÙ· 16 Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚È·ÛÙ›. “ΔÔ ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ë ‚Ï·‚ÂÚ‹ Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ÛÙȘ ÛÙÂÓ¤˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ·, Â›Ó·È ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi” , › ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘, Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ª¤ÚÈÙ˙ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÚ›ÛÙÔÏ. “¶ÚÔηÏ› ÛÔÎ fiÙ·Ó ·Ó·Î·Ï‡ÙÂȘ fiÙÈ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·È Ë ‚›· ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÍÂÎÈÓ¿ Û ÙfiÛÔ Ó·ڋ ËÏÈΛ·” . ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ Â›¯·Ó ˘ÔÛÙ› ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·, fiˆ˜ ¯·ÛÙÔ‡ÎÈ, ÁÚÔıÈ¿ ‹ ͢ÏÔ‰·ÚÌfi ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ÕÏÏ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÊÈÏ‹ÛÔ˘Ó ‹ Ó· ·ÁÁ›ÍÔ˘Ó ÂÚˆÙÈο ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÙÔ˘˜. ŒÓ·˜ ÌÈÎÚfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·ÁÔÚÈÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Â›Û˘ fiÙÈ Â›¯·Ó ‰Â¯Ù› ›ÂÛË ·fi Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó‡ÚÂÛË, Ì ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ 17 Ô˘ ›¯·Ó Û¯¤ÛË, Ó· ··ÓÙ¿ fiÙÈ Â›¯Â ˘Ô¯Úˆı› Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ Û˘Ó‡ÚÂÛË Î·È ¤Ó·Ó ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ fiÙÈ Â›¯Â ˘ÔÛÙ› ۈ̷ÙÈ΋ ‚›·. øÛÙfiÛÔ, Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ηÎÔÔÈËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È Û ÓÂfiÙÂÚË ËÏÈΛ·. “Œ‚Á·ÈÓ· Ì·˙› ÙÔ˘ ÌfiÓÔ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ∫·È ÌÂÙ¿, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· οӈ ÛÂÍ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Î·È Ó· Ì ¯Ù˘¿ÂÈ” , › ̛· ¤ÊË‚Ë ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘.

πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÎfiÙˆÛ·Ó 14¯ÚÔÓÔ π∂ƒ√À™∞§∏ª, 1.

π™ƒ∞∏§π¡√π ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ·Ó Î·È ÛÎfiÙˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤Ó·Ó ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ ¤ÊË‚Ô Ô˘ ÂÙÔ‡Û ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‚fî˜ ÚÔ˜ ¤Ó·Ó ‚ڷ˚Îfi ÔÈÎÈÛÌfi ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜ Î·È Ô ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜. √ 14¯ÚÔÓÔ˜ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ƒÈ¿ÓÙ ¡¿ÈÊ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ˘ÚÒÓ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Â‚Ú·˚Îfi ÔÈÎÈÛÌfi ª¤ÈÙ ∂Ï, ‚ÔÚ›ˆ˜ Ù˘ ƒ·Ì¿Ï·˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠ۠ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜. À¤Î˘„ ÛÙ· ÙÚ·‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÌÂÚÈΤ˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ·Ï·ÈÛÙÈÓȷΤ˜ È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÚÈÒÓ ÂÓfiÏˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ Ô˘ ÂÙÔ‡Û ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ‚fî˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ÂÔ›ÎˆÓ ª¤ÈÙ ∂Ï, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤Ó·˜ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ ÂÏ‹ÁË ·fi Ù· ˘Ú¿.

TETAƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

“ªËÓ Í·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ

Δ· 70¯ÚÔÓ· ·fi ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘ ÙÈÌ¿ Ë ¶Ôψӛ· μ∞ƒ™√μπ∞, 1.

Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ó· ÌË Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· “Í·Ó·ÁÚ·ÊÙ› Ë ÈÛÙÔÚ›·” , ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÚ›Ô˘ 20 ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ °ÎÓÙ¿ÓÛÎ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜ ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙˆÓ 70 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÙÔ˘ μ’ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ∏ ÚÒÙË ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÛÙË ¯ÂÚÛfiÓËÛÔ °Ô˘¤ÛÙÂÚÏ·ÙÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ °ÎÓÙ¿ÓÛÎ, fiÔ˘ ÙÔ 1939 ÂÚÚ›ÊıËÛ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÁÂÚÌ·ÓÈο ˘Ú¿ ηٿ ÔψÓÈÎÔ‡ Ô¯˘ÚÔ‡. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ¶Ôψӛ·˜. √ §Â¯ ∫·˙›ÓÛÎÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ¤Ï·‚ “ÌÈ· Ì·¯·ÈÚÈ¿ ÛÙËÓ Ï¿ÙË” , ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û˘Ìʈӛ· ƒ›ÌÂÓÙÚÔªÔÏfiÙÔÊ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ªfiÛ¯· Î·È ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ë ÔÔ›· ıˆڋıËΠˆ˜ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·. ª¿ÏÈÛÙ· Û˘Ó¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÛÊ·Á‹ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ∫·Ù›Ó 20.000 ¶ÔψÓÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ·fi ÛÔ‚ÈÂÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙËÓ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ Â‚Ú·›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ó·˙›. “¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ √ÏÔη‡ÙˆÌ· Î·È ÙÔ ∫·Ù›Ó; À¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈ· (Û‡ÁÎÚÈÛË), ·Ó Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıfi˜ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi. √È Â‚Ú·›ÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‚ڷ›ÔÈ. √È ¶ÔψÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¯¿ıËÎ·Ó ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ¶ÔψÓÔ› ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ” ›Â.” ¢ÂÓ Â›Ó·È Ë ¶Ôψӛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÙÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ Ù·ÂÈÓÔÊÚÔÛ‡Ó˘. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi. ∞ÏÏÔÈ Ú¤ÂÈ -·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙÔÓ fiÏÂÌÔ” ÚfiÛıÂÛÂ. √ §. ∫·˙›ÓÛÎÈ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔψÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Rzeczpospolita ¤ÁÚ·„Â: “(¶Ú¤ÂÈ) Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıԇ̠ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ó· Í·Ó·ÁÚ·ÊÙ› Ë ÈÛÙÔÚ›·, Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ï‹ıÂȘ ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ó·˙› Î·È Â›Û˘ ÙÔ˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌÔ‡” . ∏ ƒˆÛ›· Â›Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓË ÁÈ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ¢Â˘Ù¤ÚÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ¶ÔϤÌÔ˘. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ ¶ÔψÓfi ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘, Ô ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙÈÌ›Ú ¶Ô‡ÙÈÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï˘ıÔ‡Ó. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· χÛÔ˘Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜” ›Â. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· η-

Δƒπ¶√§∏, 1.

™Δƒ∞ΔπøΔπ∫∏ Ì¿ÓÙ·, 400 ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜, Âȉ›ÍÂȘ ·fi ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÂÈ Ô ªÔ·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÁÈ· Ó· ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÂηÂٛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙË §È‚‡Ë. √È ÂÔÚÙ·ÛÌÔ› ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· ‰È·ÚΤÛÔ˘Ó Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ÔÈ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Û fiÏË ÙËÓ ‚ÔÚÂÈÔ·ÊÚÈηÓÈ΋ ¯ÒÚ·, ۯ‰ȿÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ Ë Â› Ì·ÎÚfiÓ ·ÔÌÔӈ̤ÓË ÂÍ·ÁˆÁ¤·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ·ÓÔ›ÁÂÈ Í·Ó¿ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏ˘ÂÙ›˜ ‚·ÚȤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ. ∞ÏÏ¿ Ë ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÏÏԯ‡ÂÈ Ì ÙȘ ∏¶∞ Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÚÁÈṲ̂Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ‹Úˆ· Ô˘ Ë ΔÚ›ÔÏË ÂÂʇϷÍ ÛÙÔÓ ∞ÌÓÙ¤Ï ª·Û¤Ù ·Ï ªÂÁÎÚ¿¯È, ÙÔÓ ÚÒËÓ Ú¿ÎÙÔÚ· ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ fiÔ˘ ÂÎÚ·Ù›ÙÔ ÛÙË ™ÎÔÙ›·, fiÔ˘ ÂͤÙÈ ÔÈÓ‹ ÈÛÔ‚›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù›Ó·ÍË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘ Ù˘ Pan Am, ¿Óˆ ·fi ÙÔ §fiÎÂÚÌÈ, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 270 ·ÙfïÓ. √ ·Ï ªÂÁÎÚ¿¯È ‹Ù·Ó Ô ÌfiÓÔ˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ηٷ‰ÈοÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ù›Ó·ÍË, Î·È ·ÂÏ¢ıÂÚÒıËΠÁÈ· ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ηÚΛÓÔ Î·È Âı·›ÓÂÈ. ∏ §È‚‡Ë ¤¯ÂÈ ÚÔÛηϤÛÂÈ ‰Âο‰Â˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÚ·-

ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, “·‰ÈΛ·” ÙËÓ ÂΉ›ˆÍË ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÒÓ ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙˆÓ Ó·˙›. “∏ ÂΉ›ˆÍË ¿Óˆ ÙˆÓ 12 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ‰¿ÊË Ù˘ ÙfiÙ °ÂÚÌ·Ó›·˜, Ù· ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, Â›Ó·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÌÈ· ·‰ÈΛ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë ∞ÓÁÎ. ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ARD. ∏ °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËÎÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù˘ ÛÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ‰Â ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÛȈ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Èٛ˜ Î·È ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ·˘Ù‹˜ Û‡Úڷ͢. “∏ °ÂÚÌ·Ó›· ÂÈÙ¤ıËΠÛÙËÓ ¶Ôψӛ·, Ë

°ÂÚÌ·Ó›· ΋ڢÍ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ¶ÚÔηϤ۷Ì ·Ì¤ÙÚËÙ˜ ÏËÁ¤˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∂Í‹ÓÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÓÂÎÚÔ‡˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. ∏ η. ª¤ÚÎÂÏ ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ “˘ÔÎÏ›ÓÂÙ·È” ÛÙ· ÂÚ›Ô˘ “60 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·” ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ·fi ÙË °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ ÂÈÚËÓÈ΋ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ “ÙÚfiÌÔ Î·È ÙË ‚›·” ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ÔϤÌÔ˘ Â›Ó·È “ı·‡Ì·” , ÙfiÓÈÛ ·ÎfiÌË ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· Ù˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜. ∏ ª¤ÚÎÂÏ ˘ÂÓı‡ÌÈÛ ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÔÈ ÂΉȈ¯ı¤ÓÙ˜ °ÂÚÌ·ÓÔ› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜

°ÂÚÌ·Ó›·˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ. “£¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ùfi Ó· ÙÔ ı˘ÌfiÌ·ÛÙ” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÚÈÓ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ °ÎÓÙ·ÓÛÎ. √ ƒÒÛÔ˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È Ô ¶ÔψÓfi˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ¡ÙfiÓ·ÏÓÙ ΔÔ˘ÛÎ, ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙÈ Ì›· ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ μ·ÚÛÔ‚›·˜ Î·È ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ˘. “ªfiÓÔ ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ‰Ú·Ì·ÙÈÎÒÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ...ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÔ˘Ì ηٷÓfiËÛË Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ ÚÒÙÈÛÙ· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂıÓÒÓ Ì·˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ΔÔ˘ÛÎ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ¶Ô‡ÙÈÓ ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ ™ÔfiÙ. √ ΔÔ‡ÛÎ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ, ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶Ôψӛ· ·fi ÙÔ 2005, ˆ˜ “ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¯ÂÈÚÔÓÔÌ›·”. ∏ ¶Ôψӛ· ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ƒˆÛ›· Ù· Â›ÛËÌ· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÛÊ·Á‹ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ∫·Ù›Ó Ù· ÔÔ›· Ë ¶Ôψӛ·˜ ϤÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜. “Œ¯Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ì ÚÔÛÂÎÙÈο fiˆ˜ Î·È Î·ıÂÙ› Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· ÙÔ˘ 1939(Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·Ó·Ï˘ı›). ∫·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ·˘Ù‹ ÔÙ¤ Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊı›” ›Â Ô ¶Ô‡ÙÈÓ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ¯ˆÚ›˜ ·ÌÔÈ‚·›Â˜ ηÙËÁÔڛ˜.

ªÂ ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÚfiÏÔ Î·È ·ÚÔ˘Û›· Í¤ÓˆÓ ËÁÂÙÒÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 40 ¯ÚfiÓÈ· ÂÍÔ˘Û›·˜ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ

ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ πÙ·Ï›·˜ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔ¯ı¤˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙË §È‚‡Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ ‰ÈÌÂÚÔ‡˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ÊÈÏ›·˜. ™ÙË ÏÈ‚˘Î‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· fï˜ ı· Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ √‡ÁÎÔ ΔÛ¿‚˜ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÊÚÈηÓÔ› ËÁ¤Ù˜, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ Ù˘ ∑ÈÌ¿ÌԢ ƒfiÌÂÚÙ ªÔ˘ÁοÌÂ Î·È ÙÔ˘ ™Ô˘‰¿Ó √Ì¿Ú Ã·Û¿Ó ·Ï- ª·Û›Ú, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∞ÊÚÈηÓÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ¯ı˜.

“∏ §È‚‡Ë ·ÓÔ›ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ·˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Î·È Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Í¤ÓÔ˘˜ Ì ·ÓÔȯ٤˜ ·ÁηÏȤ˜ ηıÒ˜ ‰›ÓÔ˘Ó ‚›˙˜ fiˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô º›ÏÈ ™Î·Ê, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·fi ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›·. ∏ ΔÚ›ÔÏË ¤¯ÂÈ ‰È·Îfi„ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ Û Â·Ó·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÈÚ‹ÓË Ì ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘ÚËÓÈÎÒÓ fi-

ÏˆÓ Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ›¯Â ηÙËÁÔÚËı› ·fi ÙË ‰‡ÛË. ™ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ··ÁÔÚÂ˘Ì¤Ó· Î·È Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ì Ûı¤ÓÔ˜ ˘Âڷ̇ÓÂÙ·È ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·fi ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ “Ì·Ó‰‡· ·ÔÏ˘Ù·Ú¯›·˜” . ∞ÏÏ¿ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÂÙڤϷÈÔ ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓ˜ ÁÈ· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÚfïÓ, ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ Î·È Û¯ÔÏ›ˆÓ ηıÒ˜ Ë ¯ÒÚ· ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¯·Ì¤ÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ∏ ΔÚ›ÔÏË ÌÂÙÚ¿ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¿ÚÙÈ Î·È Ù· ϤË˙ÂÚ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂÎ¤ÌÔ˘Ó ÙȘ ·ÎÙ›Ó˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙȘ ÔÚÔʤ˜ ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Ô˘ ¯Ù›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙË Ì·˙È΋ ¿ÊÈÍË ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ. ŸÏË Ë fiÏË ¤¯ÂÈ ÊˆÙ·ÁˆÁËı›, ÔÈ ÙÔ›¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ fiÏË ‚¿ÊÙËÎ·Ó Î·È ÛÂÈÚ¤˜ ·fi Ú¿ÛÈÓ˜ ÏÈ‚˘Î¤˜ ÛËÌ·›Â˜ ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜.

¶ÔÚÙÚ¤Ù· ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Î·È Ù· ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÈӷΛ‰Â˜ Ó¤ÔÓ ÂÓÒ ‰‡Ô Ó¤· Ù¿ÓÎÂÚ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ˆ˜ ·fi‰ÂÈÍË Ù˘ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, ·ÂÚfiÛٷٷ ı· ÛËΈıÔ‡Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ¤ÚËÌÔ Î·È ÔÈ ΔÔ˘·Ú¤ÁÎ ı· οÓÔ˘Ó Ì›· ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 1000 η̋Ϙ. √È ·Ú¯·›Â˜ ·Ú·ÏȷΤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ §¤ÙȘ ª¿ÁÎÓ· Î·È Ù˘ ™·ÌÚ¿ı· ı· Í·Ó·˙ˆÓÙ·Ó¤„Ô˘Ó Ì ÚÔ‚ÔϤ˜ ʈÙfi˜ Î·È ‹¯Ô˘. ∏ §È‚‡Ë ·ÚÔ˘Û›·Û ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‰˘Ô ÚˆÙfiÙ˘· ÌÔÓ٤Ϸ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ “The Rocket” (√ ‡Ú·˘ÏÔ˜), Ô˘ ۯ‰›·ÛÂ Ô Ï›‚˘Ô˜ ËÁ¤Ù˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜, ·ÔÙÂÏ› ÙÔ “̤ÏÏÔÓ Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔ Û¯‹Ì· ÂÓfi˜ “·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ηÓfi ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ·” , ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠ÏÈ‚˘Î¿ ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛıËΠ·fi ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Tesco TS.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

TETAPTH 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

«∞Ó¿Û·» Û ȉÈÒÙ˜ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009

¶¿ÁˆÌ· ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ ¤ˆ˜ 200.000 ú ∞£∏¡∞, 1.

ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ˆ˜ 200.000 ¢ÚÒ, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ °.¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÚ·Â˙ÒÓ.™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÚfiÓÙ˜, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜, Ù˘ Alpha, Ù˘ Eurobank Î·È Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜.

∏ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È fi¯È ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜.°È· ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ë Ú‡ıÌÈÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÂÎÙ·ı› ÁÈ· ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÔÊÂÈϤ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È ÁÈ· Ù· ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ‚‚·ÈˆÌ¤Ó· ¯Ú¤Ë. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Û‡ÓÙÔÌ· ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ∏ Ú‡ıÌÈÛË ı· ηٷÙÂı› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘.™ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Û˘ÌʈӋıËΠӷ Á›ÓÂÈ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË fiÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ô͇ٷÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ÙËÓ ·ÁÔÚ¿. √È ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 2 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (1 ÛÙȘ 10 ÂÈÙ·Á¤˜ ̤ÓÂÈ ·Î¿Ï˘ÙË) Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ó·ÁÁÂÏ›·˜ ÛÙÔÓ “ΔÂÈÚÂÛ›·” ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ô˘ ÛÊÚ·Á›˙ÔÓÙ·È, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Ë ÂÈÙ·Á‹ (Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÌfiÏȘ 500 ¢ÚÒ) Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ·fi ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈΤ˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ÙÚ·Â˙›Ù˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂΉfiÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ̤ۈ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ (Δ∂ª¶ª∂). ™Ù· 1,95 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤ÊÙ·Û·Ó ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ πÔ‡ÏÈÔ, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ٷ 1,29 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ›Ó·Î˜ ·fi ÙËÓ ΔÂÈÚÂÛ›·˜. ªÂȈ̤Ó˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·Î¿Ï˘Ù˜ ÂÈÙ·Á¤˜ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· πÔ‡ÏÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹-

Û·ı›Ù ӷ Ù· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ“ÚfiÛıÂÛÂ.

¢È·¯ˆÚÈÛÌfi ¢∂¶∞-¢∂™º∞

Ó·, ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙ· 296 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi 338 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Î¿Ï˘ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ Û ÙÂÌ¿¯È· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ‹Ù·Ó 30.342, ÂÓÒ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ 33.732. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂μ∂∞, ∫. ª›¯·ÏÔ˜, ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· fiÙÈ “ηÓ›˜ ‰Â ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô‡Ù ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙËÓ ·Í›· ÙÔ˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÙ·Á¤˜ Ë̤ڷ˜”. ∏ ¿ÎÚ·ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁËÌ¤ÓˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ, ·ÔÙÂÏ› ·Ï¿Óı·ÛÙÔ “‰Â›ÎÙË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ηıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤ÌÌÂÛË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ Î. μ. ∫ÔÚΛ‰Ë˜ ›¯Â ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ 75-80% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤Ó˜ ÂÈÙ·Á¤˜√ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜

ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ¿ÌÂÛ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È fiÏÔÈ ÔÈ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÔ› ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ οو ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ. ” ∂›Ó·È ۷ʤ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘“·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓ·ÚÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ô Î. ¡. ¢¤Ó‰È·˜ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË Ú‡ıÌÈÛË. ™Â ¿ÏÏË ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È Ì¤ÙÚ· ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚˆÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙfiÓˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ” ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚÔ-

ΔÔ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∞ÂÚ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· “¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ(¢∂∞). ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹, ‰È·¯ˆÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÔÚ›·. ΔÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÂÌÔÚ›·˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı· ˆÏËı›, ηıÒ˜ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· Ô˘ ÚԂϤÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙÔ ¢∂™º∞ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ 51%.∏ ¢∂∞ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¢È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ º˘ÛÈÎÔ‡ ∞ÂÚ›Ô˘ (¢∂™º∞ ∞.∂.) ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ¢∂¶∞ ηٿ ÙËÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓË Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÏÔÁ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ¢∂™º∞. ∂›Û˘, Ë ¢∂∞ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÂÙ·ÈÚ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ·fi ÙË ¢∂¶∞ fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¢∂™º∞ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÎÂʷϷȷ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜.

∫·Ù¿ 2.000 ¿ÙÔÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶. μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË

™¯¤‰ÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂÏÂÙ¿ Ô √Δ∂ £∂™™∞§√¡π∫∏, 1.

™¯¤‰ÈÔ Ì›ˆÛ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÌÂÏÂÙ¿ Ô √Δ∂, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ ۋÌÂÚ·, ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, ¶·Ó·Á‹˜ μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘, ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ “·Ó Ë Ì›ˆÛË Á›ÓÂÈ ÛˆÛÙ¿, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó 2.000 ¿ÙÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÎÏÔÓÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Î·È ›Ûˆ˜ Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 500 Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ” . Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û¯¤‰ÈÔ Ì·˙È΋˜ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ÂÍfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÌÈ· ÈÔ ÂÍ·ÙÔÌÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË, Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ: Ô √Δ∂ ÌÂÏÂÙ¿ ÙÔ Û ÔÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¿ÙÔÌ· -·fi ÙÔ˘˜ 12.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜- ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î›ÓËÙÚ·, “ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜”. ΔÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ›. ™Â Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£, Ô Î. μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ô˘ ‹‰Ë ÛÙÔ›¯ÈÛ ÛÙÔÓ √Δ∂ ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ 12ÌËÓÔ, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Èı·Ófiٷٷ Ó· ÙÔÓ ‰˘ÛÎÔχÂÈ Î·È ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ. ™Â Â›Â‰Ô ÌÂÁÂıÒÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙÔ˘ 2009 ı· ÎÈÓËı› ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ ·̷ÙÔ˜ Ì ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹”, ÛËÌ›ˆÛÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ 12ÌËÓÔ, Ô √Δ∂ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜ (“ÁÚ‹ÁÔÚÔ πÓÙÂÚÓÂÙ” ), οÙÈ Ô˘ ··ÈÙ› ˘„ËϤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È), ·ÏÏ¿ Î·È “ÌË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ·fi ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÊÔÚ›˜” (Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î.μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË, ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘¯Ó¿ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ÛÙ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ‰È-

ÎÙ‡Ô˘). ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÒıËÛË Ù˘ ηψ‰È·Î‹˜ ÙËÏÂfiÚ·Û˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ¢ڢ˙ˆÓÈÎfiÙËÙ·˜, Ô √Δ∂ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Û Â·Ê¤˜ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‰‹ÌÔ˘˜ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢- ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜ ̤¯ÚÈ Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “ηʿԔ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›· vdsl), οÓÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ 24-50 ªbps. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ê¤ÙÔ˜, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ 2010 ÔÈ ÔÙÈΤ˜ ›Ó˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ Û 2.0003.000 “ηʿԔ. ∫·Ù¿ ÙÔÓ Î.μÔ˘ÚÏÔ‡ÌË, ÙÔ ¤ÚÁÔ (¿Ù˘· “Fiber to the Kafao”) ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¯ÚÔÓÈο ¤Ó· ÚÒÙÔ “ÛηÏÔ¿ÙÈ” ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ project ÙÔ˘ Àª∂, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÔÙÈÎÒÓ ÈÓÒÓ ÚÔ˜ 2.000.000 ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 2,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ (ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ √Δ∂ Â›Ó·È ÛÙÔ 1/5 ·˘ÙÔ‡). ∞˘ÍË̤ÓË ÂÌÂÈÚ›· Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Deutsche Telecom, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô Î.μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍ¿ÌËÓË Û˘Ì‚›ˆÛË ‚ϤÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ¯, Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÌËıÂÈÒÓ”, ÂÓÒ ÁÂÓÈο “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ‰ÂÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏÏfiÌÂÓË ÂÌÏÔ΋ ÛÙÂϯÒÓ √Δ∂ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ Siemens, Ô Î.μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “Ô √Δ∂ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È· ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘ ΢ÎÏÒÓ·”. Ÿˆ˜ ›Â, Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·¢ı‡ÓıËΠ۠‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ªÔÓ¿¯Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË Siemens ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÂÚ› ÂÌÏÔ΋˜ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÛοӉ·ÏÔ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ‡ ‰fiıËÛ·Ó, ÔfiÙ ˘¤‚·Ï ·ÁˆÁ‹.

“™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ӷ ΢ÓËÁ¿Ì ÙË Siemens, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ›Ù ӷ Ì·˜ ÂÈ ÔÈÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Â›Ù ӷ Ì·˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ [ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÊ‹ÌÈÛË]”, ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Δ∂ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, fiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ fiÓÔÌ·, “ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·Û‡ÚÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·”. ÕÏψÛÙÂ, Ô Î.μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Î·È ÁÈ· ‰˘ÛÌÂÓ‹ -·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ √Δ∂- ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È Δ·¯˘‰ÚÔÌ›ˆÓ (∂∂ΔΔ), ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë Ú‡ıÌÈÛË [Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜] ¤ÊÙ·Û Û ÛËÌÂ›Ô ·ÚÔ͢ÛÌÔ‡” Î·È Ô √Δ∂ ÂÍ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ Ô˘Ï¿ÂÈ Ôχ ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· “ÊÚÂÓ¿ÚÂÈ” ÙÔ Ï·ÓÛ¿ÚÈÛÌ· Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ Î.μÔ˘ÚÏÔ‡Ì˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ı· ‚ÂÏÙȈı›, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο “Dum SpirÔ Spero” (Û.Û. √ÛÔ ˙ˆ, ÂÏ›˙ˆ). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰È·ı¤ÛÈÌË Û fiϘ ÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ Conn-x ı· Â›Ó·È ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë „ËÊȷ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Conn-x TV ÙÔ˘ √Δ∂, ηıÒ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È Î·È Û ÂÏ¿Ù˜ Ì 2 ªbps (̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÛÙȘ Ù·¯‡ÙËÙ˜ 824 Mbps). √È Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó 40 ıÂÌ·ÙÈο ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· Ì „ËÊȷ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Video on Demand, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿Ï· ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ Primera Division, Bundesliga, Campionato-Coppa Italia ο. ΔÔ Conn-x TV ‰È·Ù›ıÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ 30/9 Û ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ· 15 ¢ÚÒ/Ì‹Ó· ÁÈ· 12 Ì‹Ó˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜, Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÔΈ‰ÈÎÔÔÈËÙ‹ Î·È ·Û‡ÚÌ·ÙÔ modem/router. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ 2009 Ë Conn-x TV (‹‰Ë ‰È·ı¤ÛÈÌË Û 29 fiÏÂȘ), Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û οı ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÓÔÌÔ‡.

™ËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë 1,75% ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 1.

ªÂ ÛËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ Ã.∞, Ì ·ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÌÂÙ·‚ÏËÙfiÙËÙ·. øÛÙfiÛÔ Ô °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂˆÓ Î·Ù¿ÊÂÚ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,75% ÛÙȘ 2.509,52 ÌÔÓ¿‰Â˜. ∂Ó‰ÔÛ˘Ó‰Úȷο Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË 67 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÓÒ Î·Ù¤ÁÚ·„ ηÙÒÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÛÙȘ 2.442,58 ÌÔÓ¿‰Â˜, fiÙ·Ó ÛËÌ›ˆÓ ·ÒÏÂȘ ¤ˆ˜ Î·È 0,97%, ÔÈ Ôԛ˜ ηχÊıËÎ·Ó Î·È Ë ·ÁÔÚ¿ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÂÏÈο ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ˘„ËÏ¿ Ù˘ Ë̤ڷ˜. ™ÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÎÏ¿‰Ô Ë ∂ıÓÈ΋ ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 3,80%, Ë Alpha +4,07%, Ë Eurobank +4,09%, Ë ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ +2,19%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ +1,86%, Ë Marfin Popular +2,94% Î·È ÙÔ ΔΔ +0,58%. Afi ÙÔÓ 20¿ÚË Í¯ÒÚÈÛ·Ó ∂§¶∂, ΔÈÙ¿Ó·˜, ¢∂∏, ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, √Δ∂. ™ËÌ·ÓÙÈο Î¤Ú‰Ë ÛËÌ›ˆÛ·Ó Â›Û˘ ·fi ÙÔÓ FTSE 20 √Δ∂, ΔÈÙ¿Ó·˜, ∂§¶∂, ªπG, ª˘ÙÈÏËÓ·›Ô˜, ¢∂∏.√ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.324,88 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,37%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.807,32 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,32%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ474,73 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 0,28%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.965,80 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 2,10%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.470,18 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 2,15%. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.834,67 -1,23%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.508,96 -0,08%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.824,82 +0,27%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.684,82 +0,27%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.933,53 2,38%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 2.844,26 +0,19%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 4.064,40 +2,07%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.370,65 +1,35%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 3.101,73 -0,45%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.549,76 -1,23%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.978,28 +1,12%, ΔÚ¿Â˙˜: 3.283,72 +3,31%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.431,37 +0,18%, ÀÁ›·: 5.350,00 -2,88%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 4.694,32 +0,97%, ÃËÌÈο: 8.008,04 1,03%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 4.949,12 +0,41%. ∞fi ÙȘ 261 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 91 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 115 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 55 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ¢ÔÌÈ΋ ∫Ú‹Ù˘ +19,64%, Fintexport +8,33%, ∂ÏÙÚ¿Î+7,61%, ÷˚‰Â̤ÓÔ˜ +6,96% Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ +6,67%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∞¡∂∫(Ô’90) -14,68%, ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) -13,33%, •˘ÏÂÌÔÚ›· (ÎÔ) -9,23%, ¡›Î·˜ -9,14% Î·È ∞ıËÓ¿ -9,09%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 194,559 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 8,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 40 ™Â ÙÚԯȿ Â¤ÎÙ·Û˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ë ÌÂÙ·Ô›ËÛË ∞£∏¡∞, 1.

™Â ÙÚԯȿ Â¤ÎÙ·Û˘ Â¤ÛÙÚÂ„Â Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ PMI ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ηıÒ˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙȘ ÛÙȘ 51,1 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 48,8 ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌËÓÈ·›· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Markit. ™ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ ·ÚÈÔ˘ ‰Â›ÎÙË Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙȘ Ӥ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ˜ Î·È ˘ÔÙÔÓÈÎfi˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ‰Â‰Ô̤ӈÓ. √È ŒÏÏËÓ˜ ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. √ Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹Ù·Ó ÛıÂÓ·Úfi˜ Î·È ˘ÂÚ¤‚Ë ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ô˘ Â› Ì·ÎÚfiÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ˘¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤‰ˆÛ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË, ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜. ∏ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÚÔÌ‹ıÂȘ ·˘Í‹ıËΠηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. Δ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ˘¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ë ˙‹ÙËÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ·ÁÔÚ¿˜ ¤‰ˆÛ ÒıËÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË, ηıÒ˜ ÔÈ Ó¤Â˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÏ·ÊÚÒ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚˆÙËı¤ÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ·ÁÔÚ¤˜. √ ÂÔ¯Èο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ Ù˘ Markit ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó·˜ Û‡ÓıÂÙÔ˜ ‰Â›ÎÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤·. √È 50 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË. “Δ· ÂÏÏËÓÈο ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·‡ÍËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. ◊Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·‡ÍËÛ˘ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ˜ Î·È ·ÈÛıËÙ¿ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ Â›‰· Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Markit. O ‰Â›ÎÙ˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi ÙÔ̤·. ΔÔ Ì¤ÛÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·ÁÔÚÒÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ ·˘Í‹ıËΠÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ó· ·Ú·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ ˆ˜ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÏfiÁÔ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. √È Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÌÂÙ·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ηıÒ˜ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ì›ˆÛ·Ó ÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙ·ıÂÚfi Ú˘ıÌfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜. √ ‰Â›ÎÙ˘ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙȘ 54,2 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 49,4 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÓˆÚ›ÙÂÚ·.

TETAPTH 2 ™E¶TEMBPI√À 2009

∂·Ê¤˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢

ªÂ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Î·È ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ∞£∏¡∞, 1.

˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ¢∂£. ™ÙȘ 11 ‰¤¯ıËΠÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫ˆÛÙ‹ ÷Ù˙ˉ¿ÎË, Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Â·Ê¤˜ Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ·Ó·ÛÙÚ¤„ÈÌË ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ °. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘. √ Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÙÔ Îϛ̷ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÂÎÏÔÁÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ì¤Ó˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯·Ì¤Ó˜ ¢ηÈڛ˜”. “∞˘Ù¤˜ ÏÔÈfiÓ ÙȘ ¢ηÈڛ˜, ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ÙȘ ¯¿ÓÔ˘Ì ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ Î. ∫·ÛÈÌ¿Ù˘ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì· ÚÔÛÒˆÓ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ı¤ÙÔ˘Ì ı¤Ì· ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ”. “√È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ԇ̠¯ı˜. ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞. ∫·È Ê˘ÛÈο fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Î·È Î¿ÔÈÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚ› ¿ÏÏˆÓ Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó” ÛËÌ›ˆÛÂ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ∫.÷Ù˙ˉ¿Î˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, › fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ Δ∂ª¶ª∂. ∞Ó¤ÊÂÚ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ı· ʤÚÂÈ, ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∂›Û˘, ÁÈ· ÙȘ ·È¯Ì¤˜ Ô˘ ¿ÊËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ηٿ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ›Â: “∞fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› fiÙÈ fiÏÔÈ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, Û’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıԇ̠ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ì·˜, ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ Î.

¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Û·˜ ÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÙÚ·, Ô˘ ηٷگ‹Ó Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ.

°È· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÙfiÓÈÛ ˆ˜: ” ∞ӷχıËÎ·Ó Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ù· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÂÈÌÒÓ·- ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·ÚÂȉËÌÔ‡ÓÙˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù· fiÏ· ˘fiÏÔÈ· ̤ÙÚ·-·Ó·Ï‡ıËÎÂ Ë ÛÂ˙fiÓ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ Ù¿ÍˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·.. ∞ÎfiÌË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ: “√È ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Â›Ó·È ‰È·ÚΛ˜. ∫·È Ë ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ë Â˘ÎÔÏfiÙÂÚË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ê¤ÙÔ˜, fiˆ˜ ͤÚÂÙÂ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚÔ ·’ ·˘Ùfi Ô˘ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ηÏfi ÙÔ›Ô”. ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÔÈ-

ÎÔÓÔÌ›·˜ η٤ıÂÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Ô ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂Δ∂, Î.Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ∞Ó‰Ú¤·˜ ∞Ó‰Ú¿‰Ë˜ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ø˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ë ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ™∂Δ∂ Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·fi ÚfiÛˆÔ ‹ fiÚÁ·ÓÔ Â˘ı¤ˆ˜ ηÙ¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ Î·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. ∂›Û˘, ·Ó·Áη›· ηı›ÛÙ·Ù·È ϤÔÓ Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË Â͈ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‹ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÂÓÙ·ÂÙÔ‡˜ ıËÙ›·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ø˜ ÚÔ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÛÙ‹ÚÈ͢: ÙÔÓ›ÛıËÎÂ Ë Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·Ó¿ÁÎË: ∞. ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ¡.128/75) ηıÒ˜ Î·È μ. ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ™Â٤̂ÚÈÔ Î·È √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. “∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È Ê˘ÛÈο Î·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ

Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ŸÌˆ˜, Ù· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÔÈÔÙÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÈÛÙÔÚÈο ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÓÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘, Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ Ù· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ÚÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙÔ ‚Ú·¯˘¯ÚfiÓÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·.” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂Δ∂. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ •ÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∂ÏÏ¿‰·˜, ηٿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÛÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰¤ÛÌË ‰Ò‰Âη ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ •∂∂ °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ºˆÎ¿˜, “‰Â‰Ô̤Ó˘ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÈϤͷÌ ӷ ÚÔÎÚ›ÓÔ˘Ì ̤ÙÚ· ıÂÛÌÈ΋˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘, ¿ÌÂÛ· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜”. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ıÂÛÌÈÎfi ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÙ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ ÎÏÈÓÒÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ˘˜ ÚÔÔÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÈÛË fï˜ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÌË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ·ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ. °È· Ù· ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ÙË ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ÂÛÙ›·Û ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ÔÚÈÛÙÈÎÔÔ›ËÛË-ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙÔÓ ΔÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È Â›Û¢ÛË Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ. ∂›Û˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘, ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂȉfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÌËÓÒÓ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2009 ÁÈ· Ù· ÂÔ¯Èο ÍÂÓԉԯ›·. ΔËÓ ÂȉfiÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Û˘Ó¯ԇ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û ÔÛÔÛÙfi 50%, Ì ÚÔ¸fiıÂÛË ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.

ŒÊÙ·Û ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÛÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1999

∫·Ï¿˙ÂÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË μƒÀ•∂§§∂™, 1.

√È Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÒÛÙ ӷ Û˘ÁÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÙˆÓ ¤ÍÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, fiˆ˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ Eurostat ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 9,5% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, ¤Ó·ÓÙÈ 9,4% ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·fi ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 1999. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008 ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi ‹Ù·Ó 7,5%.™ÙËÓ ∂∂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 9%, ¤Ó·ÓÙÈ 8,9% ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2009 Î·È 7% ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2008. √È ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈΤ˜: “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ·˘ÍËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ 11,5% ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011” › ÛÙÔ Bloomberg ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ Natixis ÛÙËÓ ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË. “˚Ûˆ˜ ‰Ô‡Ì ÌfiÓÔ Ì›· ‹È· ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ı· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì›· ·ÎfiÌ· Ê¿ÛË Û˘ÛÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ. √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÛÙËÓ ∂∂ ‹Ù·Ó 21.794.000 ¿ÙÔÌ· Î·È 15.090.000 ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ¢ÚÒ.™ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙÔ Ì¤-

ÙÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂȉfiÙËÛË Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÚfiÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ηٿ 1.000 ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û ÌËÓÈ·›· ‚¿ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ √ÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜, Û ÌË ÂÔ¯Èο ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ‚¿ÛË, ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 8,3% (3,472 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ·) ·fi 8,2%. ŒÓ·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÂÚ˘ÛÈÓÔ‡ Ì‹Ó·, ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ηٿ 276.000 ¿ÙÔÌ·.™ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠÛÙÔ 18,5%, Â›Â‰Ô ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™ÙËÓ

πÚÏ·Ó‰›·, Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›, ÙÔ ÔÛÔÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ·˘Í‹ıËΠÛÙÔ 12,5%. * ∏ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Û˘ÚÚÈÎÓÒıËΠÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ Markit Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ (PMI) ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 48,2 ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi 46,3 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ, , ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ù›ÓÂÈ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› ÌÂÙ¿

ÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 15 ÌËÓÒÓ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ∂˘ÚÒ ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 1999 Î·È ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙˆÓ “27” ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2005. Δ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Ë √ÏÏ·Ó‰›· (3,4%), Ë ∞˘ÛÙÚ›· (4,4%), Î·È Ë ∫‡ÚÔ˜ (5,5%) Î·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Ë πÛ·Ó›· (18,5%), Ë §ÂÙÔÓ›· (17,4%) Î·È Ë §ÈıÔ˘·Ó›· (16,7%). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ.

ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο ¿Úη ∞£∏¡∞, 1.

√ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ °.ªÔ‡Á·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔ ¡.2545/1997 ÁÈ· ÙȘ μÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ¶ÂÚÈÔ¯¤˜, ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÚÎˆÓ ¯Ú‹ÛÂȘ (logistics, ÂÌfiÚÈÔ Î.¿.), ·ÏÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ›‰Ú˘Û˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ¿ÚΈÓ,

‰È·Û·ÊËÓ›˙ÂÙ·È Ô ÙÚfiÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ¿Ù˘ˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂˆÓ Î·È ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ÌÂÙÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. √ Î. ªÔ‡Á·˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¿ÍË ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ì ۇÁ¯ÚÔÓÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· Û¤‚ÔÓÙ·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.


41

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ªÂ›ˆÛË 39,2% ÛÙ· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ

∞ÒÏÂȘ ÁÈ· ÂÙ¿ ÛÙȘ ‰¤Î· ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÛÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ∞£∏¡∞, 1.

¶ÙÒÛË 39,2% ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Ù· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ÊfiÚÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· 280 ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ Ë ¶‹Á·ÛÔ˜ ∞Ã∂¶∂À. √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·Ù¤ÁÚ·„ ÙÒÛË 13,7%, ÂÓÒ Ù· Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (∂μπΔD∞) ˘Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·Ù¿ 10,6%. ™˘ÓÔÏÈο, 169 ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ΤډË, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ 47 ·‡ÍËÛ·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜, ÔÈ 90 Ù· Ì›ˆÛ·Ó Î·È ÔÈ 32 Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·. ªfiÓÔ ÙÚÂȘ ÛÙȘ ‰¤Î· ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ÌfiÚÂÛ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó, ÔÚȷο ¤ÛÙˆ, Ù· ηı·Ú¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜, ›Ù ·˘Í¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ ›Ù ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ˙ËÌȤ˜ ÙÔ˘˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 9,6%, Ë ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ (70%) ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Â›Ù Ì›ˆÛË ÎÂÚ‰ÒÓ Â›Ù ·‡ÍËÛË ˙ËÌÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ·fi ıÂÙÈÎfi Û ·ÚÓËÙÈÎfi. ª›· ÛÙȘ ‰‡Ô ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ˜. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷ ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 9,6% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË ı·̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ë ÔÔ›· ‚ÂÏÙ›ˆÛ ηٿ 538 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ Î·ı·Úfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ¿ Ù˘ Î·È Ì ÙËÓ ˘„ËÏ‹ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· Ù˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈο ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ∂¿Ó ÂÍ·ÈÚÂı› Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù· Û˘ÓÔÏÈο ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÙÔ̤· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 30%. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÛÙÔÈ-

¯Â›ˆÓ ÙˆÓ ÂÍ·ÌËÓÈ·›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ 108 ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ Î·È ÂÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ̤·, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÓ¤· Û˘ÌÌÂÙÔ¯ÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÔÈ Ôԛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›·, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ Ù˙›ÚÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Î·È Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ, Û ‚·ıÌfi Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚ· ·fi οı ¿ÏÏÔÓ ÙÔ̤· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. √È Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi 24,12 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 Û 19,28 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ 4,84 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û ·Í›· Î·È 20,1% Û ÔÛÔÛÙfi. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì›ˆÛ˘ (62%) ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ Î·È ªfiÙÔÚ √˚Ï (-2,99 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ), ÏfiÁˆ Ù˘ ÙÒÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ·ÚÁÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, ÌfiÏȘ 29 ·fi ÙȘ 108 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (21%) ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ 85 (79%) η٤ÁÚ·„·Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙËÓ Î¿Ì„Ë Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ÙÈ̤˜ ÛÂÈÚ¿˜ ÚÒÙˆÓ ˘ÏÒÓ Î·È ¤ÙÔÈÌˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο Î¤Ú‰Ë ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ (EBITDA) ÙˆÓ 108 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 86,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ (3,3%), ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 2,67 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ¢∂∏ η٤ÁÚ·„ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù¿ 676,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ ·˘Ù‹˜, Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ Î¤Ú‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 589,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÔÛÔÛÙÈ·›· ÙÒÛË Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 25%.

øÛÙfiÛÔ, ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ EBITDA ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ¢∂∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎfi ÙÔ̤· ÌÂÈÒıËΠÂÏ·ÊÚ¿: ·fi ÙÔ 11% ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008 ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ 10,8% ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ. μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÚÔ ÊfiÚˆÓ, ÙfiÎˆÓ Î·È ·ÔÛ‚¤ÛÂˆÓ ¤Ù˘¯·Ó ÌfiÓÔ 23 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (21%), Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ 85 (79%) ÔÈ Ôԛ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞ÚÓËÙÈÎfi ÚfiÛËÌÔ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· 29 ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (27%). Δ· ηı·Ú¿ ΤډË, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 9,6%, Êı¿ÓÔÓÙ·˜ Ù· 923,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009 ¤Ó·ÓÙÈ 842,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ 2008 (+80,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ), ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ¢∂∏ Û ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· (‡„Ô˘˜ 412,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ, Ë ÔÔ›· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÙÔ 44,6% ÙˆÓ Û˘ÓÔÏÈÎÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ). * 54 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (50%) ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1,16 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. * 54 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (50%) ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ηı·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ ‡„Ô˘˜ 236 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √È 23 ·fi ·˘Ù¤˜ ‹Ù·Ó ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008. ™Â ÔÛÔÛÙfi 70% ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂȈ̤ӷ ΤډË, ·˘ÍË̤Ó˜ ˙ËÌȤ˜ ‹ Î·È ·ÓÙÈÛÙÚÔÊ‹ ıÂÙÈÎÔ‡ ηı·ÚÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Û ·ÚÓËÙÈÎfi. (75 ÂÙ·ÈÚ›˜). ∂Í·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ Ù˘ ¢∂∏ Ù· Û˘ÓÔÏÈο ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ 511,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - πÔ˘Ó›Ô˘ 2009 ¤Ó·ÓÙÈ 731 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2008, ‰ËÏ·‰‹ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ӷ ηٿ 219,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ Û ·Í›· Î·È Î·Ù¿ 30% Û ÔÛÔÛÙfi. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·ı·ÚÒÓ ÎÂÚ‰ÒÓ Û ÎÏ·‰ÈÎfi Â›Â‰Ô Î·ÙÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÌÂÙ¿ÏψÓ.

Δ›ıÂÙ·È Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘

√°∞: ŒÓ·ÚÍË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ÁÈ· 140.000 ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 1.

∞fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔÓ √°∞ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹˜ ‚È‚Ï›ˆÓ (Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˘ ‰·¿Ó˘ 2,8 ÂηÙ. ¢ÚÒ). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 140.000 ¿ÙÔÌ·, ¤Ó·ÓÙÈ 120.000 ·ÙfiÌˆÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÛ¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ì¤¯ÚȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ‰ÂÏÙ›ˆÓ. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹˜ ‚È‚Ï›ˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ̤¯ÚÈ 31-12-2009. ¢ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÚÔ¯‹˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ›ӷÈ: 1. √È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞

Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ∞Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ ÀÂÚËÏ›ÎˆÓ 2. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. 3. Δ· ¤ÌÌÂÛ· ̤ÏË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ √°∞ (Û‡˙˘ÁÔÈ-·È‰È¿) Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÛÙÔÓ √°∞ ÁÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë. Δ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó Â›Ó·È: - μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ √.°.∞. Û ÈÛ¯‡. - ∞fiÎÔÌÌ· ÏËڈ̋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜) ‹ ·fiÎÔÌÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜). - ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿Ì-

¶ƒ√™∫§∏™∏ ∂∫¢∏§ø™∏™ ∂¡¢π∞º∂ƒ√¡Δ√™

Ì·ÙÔ˜ ¢ˆÚÂ¿Ó ¶·ÚÔ¯‹˜ μÈ‚Ï›ˆÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ¢ÂÏÙ›· ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ (·Í›·˜ 20 ∂Àƒø) Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ μÈ‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ- ∂ΉÔÙÈÎÒÓ √›ÎˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚ÏËı› Ì ÙÔÓ √°∞/§∞∂ ·fi Ù· ∫¤ÓÙÚ· ∂͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ¶ÔÏÈÙÒÓ (∫∂¶). * Δ· ¢ÂÏÙ›· ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È Ì¤¯ÚȘ ÂÍ·ÓÙÏ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ ı· ‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È ·fi fiÏ· Ù· ∫∂¶ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤ˆ˜ 31-12-2009. * √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ¢ÂÏÙ›· ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ∫∂¶ Î·È fi¯È ηْ ·Ó¿ÁÎË ·fi ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜. * ∫·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÙÔ μÈ‚ÏÈ¿ÚÈÔ ÀÁ›·˜, ÙÔ ¢ÂÏÙ›Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜

Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜, ∞fiÎÔÌÌ· ÏËڈ̋˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ‹ ·fiÎÔÌÌ· ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂϤÁ¯ÂÙ·È ÙfiÛÔÓ Ë Ù·˘ÙÔÚÔÛˆ›·, fiÛÔ Î·È ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ μÈ‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2009. * Δ· ¢ÂÏÙ›· ∞ÁÔÚ¿˜ μÈ‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ Î·È ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÏËÊıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÎ ÙˆÓ Û˘˙‡ÁˆÓ, ÂÊfiÛÔÓ ÚÔÛÎÔÌÈÛıÔ‡Ó Ù· μÈ‚ÏÈ¿ÚÈ· ÀÁ›·˜ Î·È Ù· ¢∞Δ ÙÔ˘ ¿ÏÏÔ˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ù¤ÎÓˆÓ (ÁÈ· fiÛ· ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ¢∞Δ). * ∫·Ù¿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ Ó· ÂÊԉȿ˙ÂÙ·È Î·È Ì ηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚Â‚ÏËÌ¤ÓˆÓ ‚È‚ÏÈÔˆÏ›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· Ì·˜ Û fiÏ· Ù· ∫.∂.¶.

(ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ԣ μfiÏÔ˘)

°ÓˆÛÙÔÔ›ËÛË Á¿ÌÔ˘

Το Νηπιαγωγείο μας πρόκειται να προσλάβει εργολάβο καθαρισμού για το Σχολικό έτος 2009-2010. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση προς την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου. Ταχ. Δ/νση Νηπιαγωγείου: Σταθά 60. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την Δευτέρα 7/9/2009.

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΙΑ ΚΟΝΤΣΕΛΙΤΖΕ του Αλέξη και της Λέιλα, το γένος Χαλβάσι, που γεννήθηκε στη Γεωργία και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας και η ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ του Αλεξίου και της Γενοβέφας, το γένος Γαλιδοπούλου, που γεννήθηκε στην Γεωργία και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Μαγνησίας.

∂Ì·ÈÁÌfi ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ∞£∏¡∞, 1.

¶Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ˙ËÙ¿ Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ (™∂∫) ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÌ·ÈÁÌfi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙË ¢∂£, ˙ËÙÔ‡Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˘fi fiÚÔ˘˜ ¿ÁˆÌ· ‰·Ó›ˆÓ ÁÈ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·ÔÏËڈ̋ Û 10 ¯ÚfiÓÈ· Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ. “∫·Ì›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ‹ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ‰ÂÓ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™∂∫, “·ÏÏ¿ ·Ï¿ ·Ó·‰È·Ó¤ÌÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ” . √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó “Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜” , fiˆ˜ ÙȘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÚÔ˜ ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂÈˆÌ¤ÓˆÓ ÙÈÌÒÓ ÒÏËÛ˘, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È ÂÈÙ·ÎÙÈ΋. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó: 1. Δ· ‰¿ÓÂÈ·, ÏËÁ̤ӷ Î·È ¿ÏËÎÙ· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ· ¿ÙÔη Ì ·Ó¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÈ Û 10 ¯ÚfiÓÈ· Ì ¯·ÌËÏfi ÂÈÙfiÎÈÔ. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ó· ·ÊÔÚ¿ ¯Ú¤Ë ¤ˆ˜ 500 ¯ÈÏ. ¢ÚÒ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÛÂȘ Ô˘ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ·˘Ù‹Ó ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· 2 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. 2. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· Ù· 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ˆ˜ ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ 2007 Î·È Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. 3. ¡· ‰Ôı› ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ ‡„Ô˘˜ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ë ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 50% Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÁÈ·Ù› Ì·˙› Ì ÙË Ê˘ÙÈ΋ ˙ËÌÈÒıËÎÂ Î·È Ë ˙ˆÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹.

¢∏ª√∫ƒπΔ∂π√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £ƒ∞∫∏™ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Ε.Τ.Ε.Π. Στο αριθ. 564/22 Ιουλίου 2009 ΦΕΚ τ. ΤΡΙΤΟ δημοσιεύθηκε η προκήρυξη για την πλήρωση μιας (1) θέσης Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και συγκεκριμένα: ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ - Μία (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π. Κατηγορίας ΠΕ, βαθμίδας Δ’ με πενταετή θητεία για τις ανάγκες του Μορφολογικού - Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος με προσόντα: Α) Κατοχή πτυχίου Α.Ε.Ι. βιολογικής κατεύθυνσης ή σε περίπτωση άλλου πτυχίου κατοχή μεταπτυχιακού διπλώματος (master ή διδακτορικής διατριβής) στη Βιολογία ή Μοριακή Βιολογία. Β) Κατοχή πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας. Γ) Εξειδίκευση σε Μοριακές Τεχνικές ή Ανοσοϊστοχημεία η οποία αποδεικνύεται από σχετικές σπουδές ή ανάλογη επιμόρφωση ή από αντίστοιχη προϋπηρεσία στις τεχνικές αυτές. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής (τηλ.: 25510-30921). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιος Αθηναϊκό και Επαρχιακό Τύπο να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα για την κρίση τους δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω ΦΕΚ στις αντίστοιχες διευθύνσεις από 15 Σεπτεμβρίου 2009 έως 14 Οκτωβρίου 2009. Κομοτηνή 28/8/2009 Ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

∞°ƒ√Δπ∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ™∫π∞£√À ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Παρακαλούνται τα μέλη του συνεταιρισμού επειδή θα γίνει ενημέρωση του μητρώου μελών, ενόψει της Γενικής Συνέλευσης που προγραμματίζεται για τον Οκτώβριο, να προσέλθουν τις παρακάτω ημέρες και ώρες στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου Λυκείου Σκιάθου για την επιβεβαίωση και συμπλήρωση των στοιχείων τους. ΗΜΕΡΑ ΩΡΑ Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2009 18.00 - 20.30 Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2009 10.00 - 12.00 Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2009 18.00 - 20.30 Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2009 10.00 - 12.00 ή να επικοινωνούν με το μέλος Αναστασία Φιλαρέτου (κιν. 6944258634) τις παραπάνω ημέρες και ώρες. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μέλη που δεν θα ταυτοποιηθούν δεν θα περιληφθούν στο μητρώο μελών. Για το Δ.Σ. του Αγρ. Συν. Σκιάθου & τη Συντονιστική Επιτροπή Ο πρόεδρος Γεώργιος Καραστατήρας


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κεντρικότατη γκαρσονιέρα στον πεζόδρομο της οδού Αντωνοπούλου με αυτόνομη θέρμανση φ/α. Πληρ. τηλ. 24210 23367, 39066, 6977-468751, 6944-623816. (599) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 2άρι, 60 τ.μ., Άνω Βόλο, Αγία Παρασκευή Σύρου 8 μέσα στο πράσινο. Αυτόνομη θέρμανση, air condition, μπόιλερ, γωνία, πρώτος όροφος, με θέα το Βόλο. Τηλ. 6977 419431 και 24210 41831. (695) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι διαμέρισμα με υπνοδωμάτια ανεξάρτητα σαλόνι, τραπεζαρία, λουτρό, κουζίνα και 2 μπαλκόνια, 28ης Οκτωβρίου 197. Πρόσφατα ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 6977 297397 και 6944 537370. (687) ™ÙË £∂™™∞§√¡π∫∏ ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 40 τ.μ. φωτεινή με κεντρική θέρμανση, περιοχή Φλέμινγκ. Πληρ. τηλ. 24250-22532, 24250-23609. (885) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα δυάρι, Ισιδώρου 86, Ν. Ιωνία, ισόγειο, επιπλωμένο, με κλιματισμό, ηλιακό και θέρμανση φ/α, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 24210 63197 και 6986 715919. (874)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμπερές διαμέρισμα 106 τ.μ., με αυτόνομη θέρμανση στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Αγ. Νικόλαος. Τηλ. 6946 122760. (595)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γραφείο 2ου ορόφου, 28 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Τηλέφωνο 24210 44879 και 6972 148144. (984)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 δυάρια, καινούργια, 3ου και 4ου ορόφου, κοντά στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και καινούργια γκαρσονιέρα απέναντι από την πλατεία Μεταμορφώσεως με ηλεκτρικές συσκευές. Πλη. 6936 587693, 24210 38427. (676)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È τριάρι 3ος όροφος, Γκλαβάνη με Κωνσταντά γωνιακό, με κλιματισμό. Τηλ. 6944 274700. (875)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π διαμερίσματα καινούργια στη Χρυσή Ακτή Παναγίας (Καντήραγας) μπροστά στο κύμα. Πληρ. τηλ. 6975-363673. (770)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα σε καινούργια πολυκατοικία,30 τ.μ., με ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνομη θέρμανση φυσικό αέριο, μπόιλερ, αυλή. Τηλ. 6945 457026 και 24210 72557 (769)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Στούντιο-γκαρσονιέρα 35 τ.μ. στον 1ο όροφο, στον πεζόδρομο Αντωνοπούλου-Ερμού, στο κέντρο της πόλης, πλήρως ανακαινισμένο, με κλιματισμό. Τηλ. 6972 771690, 6937 122088. (000)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È δυάρι 70 τ.μ., 1ου ορ. μονοκατοικίας, με αυτόνομη θέρμανση, μπόιλερ, air condition, όλοι οι χώροι φωτεινοί, αυλή, χωρίς κοινόχρηστα, Σπ. Σπυρίδη 140. Πληροφορίες Θ. Τσάτσου κιν. 6977 981337. (999)

¶ø§OYNTAI

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 22,0 τ.μ., 1ος όροφος, με μπαλκόνι στην όψη, καινούργια έτοιμη για κατοίκηση, κοντά στο Πανεπιστήμιο (Αγ. Ανάργυροι). Τιμή 200Ε/μήνα. Πληροφορίες τηλ. 6972254646. (644)

Πωλείται επιχείρηση τσιπουράδικο “ΑΨΕΝΤΙ” Φιλικής Εταιρείας 35, έναντι πάρκου Νεαπόλεως. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ. 6932242685. (514) ¶ˆÏÂ›Ù·È οικόπεδο 217 τ.μ., με συντελεστή δόμησης 0,8 στην περιοχή Πευκάκια. Τηλ. 24210 76407, κιν. 6970 367129. (983)

RE/MAX ¢√ª∏

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα τριάρι β’ ορόφου, νεόδμητο, διαμπερές, τζάκι, φ/α, αποθήκη, πάρκιν, στην οδό Κωνσταντά 18. Πληρ. τηλ. 210 6396712 και 6932 245377. (921)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Γραφείο-επαγγελματική στέγη στην Δον Δαλεζίου 10 (διασταύρωση Τ. Οικονομάκη), 70 τ.μ. περίπου, 2ος ή 3ος όροφος. Τηλ. 6937 361001. (886)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ∂ÓÔÈΛ·ÛË Κατάστημα 170 τ.μ. επί της οδού Σταθά με Πολυμέρη. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È γκαρσονιέρα 32 τ.μ., 3ος όροφος, οδός Κωνσταντά με Αντωνοπούλου, 200Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 116 τ.μ., 4ος όροφος, 3 Υ/Α, Σ. Σπυρίδη, 550 Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 87 τ.μ., 1ος όροφος σε 2ώροφη καινούργια οικία στη Ν. Ιωνία 380 Ε. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È διαμέρισμα 76 τ.μ., 1ος όροφος στη Ν. Ιωνία, 300 Ε. ∂ÓÔÈΛ·ÛË Κατάστημα 60 τ.μ. με πατάρι 30 τ.μ. επί της οδού Πολυμέρη. (784)

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Μεζονέτα 130 τ.μ., 18 ετών, 2ου και 3ου ορόφου, περιοχή Καραγάτς, σε άριστη κατάσταση, με μεγάλο μπαλκόνι και σε λογική τιμή. (498)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Αγροτεμάχιο στην Άλλη Μεριά, 4 στρέμματα, κατάλληλο για καλλιέργεια. (499)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π 4 μονοκατοικίες στο Καλαμάκι εντός οικισμού σε λογικές τιμές. (500)

RE/MAX ¢√ª∏

ΔËÏ.: 24210 20008 ΥΠΕΥΘΥΝΗ: ΣΟΦΙΑ ΒΛΑΧΟΥ ¶ø§∂πΔ∞π Οικόπεδο στον Άγ. Στέφανο, 604 τ.μ., με θέα πάρκο και Παγασητικό, άρτιο και οικοδομήσιμο. (501)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞

υπέρλουξ εμβαδού 180 τ.μ. εμβαδό οικοπέδου 140 τ.μ. βρίσκεται σε συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Δημητριάδα στο Βόλο τζάκι, aircondition, θέρμανση, αέριο (3) λουτρά, υδρομασάζ, (4) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, αποθήκη, πάρκινγκ (ασανσέρ προαιρετικό). Τιμή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (642)

¶ø§∂πΔ∞π εξαιρετική μονοκατοικία με θέα στα Κ. Λεχώνια 225 τ.μ., 4 υ/δ (1 master) 3 μπάνια W.C., κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, τζάκι, ξύλινα πατώματα, πέργκολες άψογης αισθητικής στα μπαλκόνια, μεγάλη αυλή, πάρκιν, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (893)

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

Αεροσυμπιεστής τύπου TME/1000/98 με δύο μοτέρ 10+10ΗΡ, πολυτρύπανο Vitap με 6 κεφαλές. Τηλ. 6974 828535. (865)

καινούριο τεσσάρι γωνιακό 104, τ.μ. β’ όροφος, τζάκι, 2 λουτρά, μεγάλα μπαλκόνια με ατομικό χώρο στάθμευσης, μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο Μαγνήτων - Ογλ. Τιμή 180.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972254646, 6942058812, 2421035132. (646)

¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Διαμέρισμα 118 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 112 τ.μ., 2ος όροφος, Βλαχάβα. Διαμέρισμα 102 τ.μ., 4ος όροφος, οδός 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ. 2 δυάρια 60 & 55 τ.μ. οδός Ι. Καρτάλη. Παλιά μονοκ., 102 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ. με δυνατότητα δόμησης Σ.Δ 2,7, οδός Αλεξάνδρας. Διαμερίσματα 82 & 131 τ.μ., 4ος όροφος, με τζάκι, στον Άναυρο. Οικία 60 τ.μ. σε οικόπ. 75 τ.μ., οδ. Μιαούλη στο Καπακλί. Διαμέρισμα 32 τ.μ., 1ος όροφος, στο Καπακλί. (774)

¶ø§∂πΔ∞π αγροτεμάχιο (επίπεδο με μικρή κλίση) 11.000 τ.μ. σε 10 λεπτά από Ν. Παγασές με θέα τη θάλασσα. Τιμή 50.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (645)

¶ø§√À¡Δ∞π στην οδό Σταθά 3 οροφοδιαμερίσματα με 2 υ/δ, αποθήκη, πάρκινγκ, τζάκι, ανατολικά, ιδιωτική κατασκευή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (376)

¶ˆÏÂ›Ù·È ¶ø§√À¡Δ∞π στη Ν. Ιωνία νεόδμητα 2άρια 1ου και 2ου ορ., 45 τ.μ. και 3άρι διαμπερές 4ου ορ. 73 τ.μ. με όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (894)

¶ø§√À¡Δ∞π σε ποιοτικής κατασκευής ακίνητο λίγων διαμερισμάτων 2άρι 1ου ορόφου και ευρύχωρο τριάρι 94 τ.μ., 2ου ορ. με ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (895)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της πόλης υπερπολυτελέστατο ρετιρέ οροφοδιαμέρισμα 5ου ορ., 185 τ.μ., κουζίνα ιταλική, με εντοιχισμένες συσκευές, μεγάλοι χώροι υποδοχής, με τζάκι, 2 μπάνια, τζακούζι, A/C, ωραιότατα μπαλκόνια με θέα, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (896)

¶ø§∂πΔ∞π σε αμφιθεατρικό οικόπεδο του Δ. Ιωλκού, ελάχιστα λεπτά από το κέντρο της πόλης και με θέα τη θάλασσα, υψηλών προδιαγραφών, μονοκατοικία 270 τ.μ., master υ/δ, ενδοδαπέδια θέρμανση, κλειστό πάρκιν 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (897)

¶ø§∂πΔ∞π στο Καραγάτς οικόπεδο 181 τ.μ. με οικία 60 τ.μ. περίπου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (898)

διαμέρισμα 90 τ.μ., στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας Ν. Ιωνίας, με αυτόνομη θέρμανση και θέα στο Πήλιο. Τιμή 69.000 ευρώ. Τηλ. 6945-905534, 6946-284232, 6973-881647. (515)

∞¡¢ƒ∂∞™ ¡π∫. ¢√°∫∞∫∏™

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 600 τ.μ. επίπεδο με θέα στην Άλλη Μεριά. Τιμή 260 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (638)

μ√§√™ πωλείται αγροτεμάχιο 7,5 στρεμμάτων στο 5ο χιλιόμετρο Βόλου-Λάρισας δίπλα στο δρόμο 30 μέτρα από Metalaxis BMW, κατάλληλο για βιοτεχνική ή επαγγελματική χρήση, περιοχή Λατομείο, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6945-488523. (290)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

κλειστή θέση πάρκιν στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας ΝοεμβρίουΞενοφώντος). Τιμή 20.000Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (691)

Ευκαιρία. Πωλείται oικόπεδο 1050 τ.μ. εντός οικισμού Πορταριάς, κάτω της αντικειμενικής αξίας. (776)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (976)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

καινούριο τριάρι 76 τ.μ., α’ όροφος διαμπερές, ανατολικό, στην Κ. Καρτάλη 274 με κλειστό ατομικό χώρο στάθμευσης. Τιμή 100.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6977615627. (640)

ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα άψογης κατασκευής. Τριάρια Μαγνήτων 110 και Κοραή γωνία. Τεσσάρι Κοραή 89. Διαθέσιμες θέσεις πάρκιν. Τηλ. 6936856653, Τεχνική εταιρία “ΤΑΡΝΑΡΑΣ-FADANI ATE” . 24210 24113. (692)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ Τηλ. 24210-47722 6944-845616

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π καινούρια μονοκατοικία (μεζονέτα) εμβαδού 110 τ.μ. με κήπο στην Αγία Παρασκευή στο Βόλο με τζάκι, (2) λουτρά, (3) δωμάτια, κουζίνα, σαλόνι, πάρκινγκ. Τιμή 150.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6942432500. (643)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός χώρος σε ισόγειο νεόδμητης οικοδομής 16 τ.μ. Γλάδστωνος 17. Πληρ. τηλ. 6936856653, 24210 24113. (689)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏™ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π Κατάστημα και διαμερίσματα 1 και 2 δωματίων με αποθήκη και πάρκιν σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου, τηλ. 24210-68027, κιν. 6974-531311, 6972-030140. (898)

www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (764)

Αλυκές, Βόλος, πωλείται οικόπεδο 470 τ.μ. μπροστά στη θάλασσα, μετά από την Πλαζ Αλυκών. (775)

¶ø§∂πΔ∞π

∞ÁÚÔÓfiÌÔ˜ ΔÔÔÁÚ¿ÊÔ˜ ªË¯. ∂ª¶ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 220 μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 78200-8 Fax: 24210 78209 ∫ÈÓ.: 6972 770726 www.adn.gr e-mail: info@adn.gr ¶ˆÏ‹ÛÂȘ-ÂÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ (765)

στο Βόλο κεντρικό οικόπεδο Αχιλλέως και Παπαδιαμάντη εμβαδόν 1.300 τ.μ. σ.δ. 2,4 κατάλληλο για υπεραγορά και πολυώροφο κτίριο γραφείων ή κατοικιών. Τιμή 1.000 Ε/τ.μ. Πληρ. τηλ. 6977615627. (641)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες 85, 90, 100 τ.μ. σε συγκρότημα κατοικιών στην Αγριά Βόλου. Δημήτρης Β. ΛιάπηςΑρχιτέκτων Μηχανικός Ευθυμία Καρακώστα - Λιάπη Τοπογράφος Μηχανικός. Πληρ. 23ης Οκτωβρίου 6, Λάρισα, τηλ. 2410-555147 και 6932616191. (649)

ΕΘΝ. ΟΔΟΣ ΒΟΛΟΥ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ Αγροτεμάχιο 17 στρεμ. επί της οδού Εθν. Οδ. Βόλου - Βελεστίνου με άδεια κόμβου. (777)

∂À∫∞πƒπ∞ ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Διαμέρισμα 84τ.μ., 4ος όροφος, Κ. Καρτάλη, κατάληλο και για Επαγγελματική Στέγη. (778)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ Γραφείο 20 τ.μ. οδ. Τρικούπη, 900Ε το τ.μ. Γραφείο 22 τ.μ. οδ. Χατζηαργύρη 886Ε το τ.μ. Γραφείο 54 τ.μ. οδ. Ιάσονος, 925Ε το τ.μ. (779)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Τιμή ευκαιρίας. Βίλα στο Μούρεσι Πηλίου, με άδεια Ξενώνα. (780)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2άρι lux, έτος κατασκευής 2008, μπροστά στη θάλασσα στο κέντρο του πεζόδρομου. (781)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Αλυκές, Βόλος. Πώληση 2 διαμερίσματα μπροστά στη θάλασσα 69,5 τ.μ. & 79 τ.μ., οδός Βάκχου. (782)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE TËÏ. 6979 726165, 24210-25000 Βόλος, Πωλείται Επικερδής Επιχείρηση στην Παραλία του Βόλου λόγω συνταξιοδότησης. (783)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À 2009

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000 ∞Ï˘Î¤˜. Πωλείται πάρκιν συντήρησης σκαφών με δυνατότητα ενοικίασης. (786)

ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ΔËÏ. 6979-726165 - 24210 25000 ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, Πωλείται παλιό αρχοντικό 90 τ.μ. σε οικόπεδο 170 τ.μ., με θέα στο Βόλο και Παγασητικό. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, δύο οικίες 98 & 74 τ.μ. έκαστη σε οικόπεδο 403 τ.μ. με θέα το Βόλο και Παγασητικό. (785) ™∫π∞£√™-ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 513 τ.μ., τρεις άδειες οικοδομών στο δρόμο αεροδρομίου 500 μ. από λιμάνι. Τηλ. 6947204804. (555) ¶ˆÏÂ›Ù·È λόγω συνταξιοδότησης επιχείρηση υγραερίων, φιαλών υγραερίων όλων των τύπων, συσκευών, επαγγελματικές και οικιακές και ανταλλακτικών. Πληρ. τηλ. 24210 25992 και 6973 051892. (678)

μ√§√™ πωλείται σε άριστη κατάσταση γκαρσονιέρα 39 τ.μ., Ρ. Φεραίου 2 (μπροστά στο πάρκο), ιδιώτης 6977-355010. Τιμή 53.000Ε. (690)

¶ˆÏÂ›Ù·È 3άρι, 70 τ.μ., διαμπερές, 3ου ορόφου, 25ετίας, ηλιακός, a/c, άριστη κατάσταση, αποθήκη, Γλάδστωνος 18, 75.000Ε. Τηλ. 6936 736051, 24210 67518. (981)

¶ø§∂πΔ∞π κλειστή θέση πάρκινγκ, στο υπόγειο του ΤΕΕ (2ας Νοεμβρίου - Ξενοφώντος). Τιμή 20.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6936-856655. (356)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1. Μονοκατοικία 110 τ.μ. σε 150 τ.μ. οικόπεδο με 3 υ/δ, 2 wc, νέα τιμή 148.000. 2. Καραγάτς. Μεζονέτα 147 τ.μ. με 104 τ.μ. β. χώροι καινούρια, ανατολική, θαυμάσια θέα, αυλή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ. Τηλ. 6977/615627. (377)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (899)

∫Δ∏ª∞Δπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25846, Fax: 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π: ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶π¡¢∞ƒ√À-ª∞∫ƒπ¡πΔ™∏™. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 117 Ù.Ì. 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙, 5ÂÙ›·˜, ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 21 Ù.Ì. °∫§∞μ∞¡∏-°∞∑∏. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 4. ¢À∞ƒπ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯·‚·-ª∞°¡∏Δø¡, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. π™√°∂π√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡∂∞¶√§∏. 2. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂º√ƒπ∞ μ√§√À. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ¢ƒ∞∫∂π∞ 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 3,5 ÛÙÚÂÌ. ÛÙ· ∞´μ∞§πøΔπ∫∞. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚÂÌ. Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 6. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ ÛÙÔ ¢πª∏¡π 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 7. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. ™ÙÔ ™øƒ√ (∞°. ™Δ∂º∞¡√) ‰‡Ô (2) √π∫√¶∂¢∞. 4. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Ì Áηڿ˙ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ø§∂πΔ∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ μπμ§π√¶ø§∂π√À ™∂ ∫∂¡Δƒπ∫√ ª∂ƒ√™. ∫. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 30 Ù.Ì. ¢√¡ ¢∞§∂∑π√À 34 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) (ÎÔ˘˙›Ó·, W.C. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ·) (963)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Αστέρια Αγριάς, διώροφη οικία 230 τ.μ. με πιλοτή σε οικόπεδο 850 τ.μ. με θέα θάλασσα. Ν. ΙΩΝΙΑ: Μεζονέτα 135 τ.μ. μετά υπογείου 80 τ.μ. ανατολική υπό κατασκευή έναντι πάρκου σε οικόπεδο 227,5 τ.μ. ΒΟΛΟ, Καραγάτς μεζονέτα 110 τ.μ. μετά υπογείου 65 τ.μ. σε οικόπεδο 165 τ.μ. ετοιμοπαράδοτη. Πορταριά ισόγεια οικία 53 τ.μ., σε 200 τ.μ. οικόπεδο Βόλο, μεζονέτα καινούρια 198 τ.μ. με ισόγεια γκαρσονιέρα, γκαράζ Βόλος (Χιλιαδού) 85 τ.μ., ισόγεια, σε οικόπεδο 206 τ.μ., σε αρίστη κατάσταση. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. ΒΟΛΟΣ (Χιλιαδού) 86 τ.μ. καινούρια με πάρκινγκ και αποθήκη 1ος, 2ος όροφος. Ν. Ιωνία 108,19 τ.μ. 4ου ορόφου καινούριο √π∫√¶∂¢∞ Βόλος (Καραγάτς) 695 τ.μ., 400 τ.μ., 207 τ.μ. ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μάραθος, οικόπεδο 1.200 τ.μ. με άδεια οικοδομής με απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Κάλαμος Πηλίου 361,65 τ.μ. εντός οικισμού με θέα τη θάλασσα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ΒΟΛΟΣ γραφεία 61, 81 τ.μ. 1ου ορόφου καινούρια κοντά στα δικαστήρια. ΒΟΛΟΣ (Λαρίσης) κτίριο 400 τ.μ. μετά οικοπέδου 5.000 τ.μ. φάτσα στη Λαρίσης. Φυτόκο, ακίνητο 128,50 τ.μ., με δύο ισό-

γειες θέσεις στάθμευσης με θέα το Βόλο, κατάλληλο για ταβέρνα, καφετέρια κ.λπ. (967)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘, 4Ô˜ ÔÚ. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 3Ô˜ ÔÚ. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 29 Ù.Ì., ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 2Ô˜ ÔÚ. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ¡. πˆÓ›·, 62.000. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 60.000∂. 7. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ∞ÁÚÈ¿, ÏÔ˘Í, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ηÈÓ. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 82 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi, 2Ô˜ ÔÚ., 100.000∂. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 92.000∂. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 93 Ù.Ì., ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÁˆÓÈ·Îfi, 85.000∂, 2Ô˜ ÔÚ. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÏÔ˘Í, Ì ı¤·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 170 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ∫·Ú·˚ÛοÎË, 200.000∂. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 165 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., °·˙‹, ÏÔ˘Í, ÁˆÓÈ·Îfi, 300.000∂. 18. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 135 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í+¿ÚÎÈÓ. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 20. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ÏÔ˘Í, 200 ¯ÈÏ. ∂. 21. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÏÔ˘Í. 22. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. Î·È 4Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 23. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., Ì ı¤·, ∞¯ÈÏϤˆ˜. 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 82 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚ., 130.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ (Ï·Ù›·) 161 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 3. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 85 Ù.Ì., 147 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì., Û 178 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 70 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 65 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. °. ¢‹ÌÔ˘ ÙÚÈÒÚÔÊÔ 230 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ. 8. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 178 Ù.Ì., Ì ÚÔÔÙÈ΋. 9. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 75 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 75.000∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 161 Ù.Ì. 2. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 160 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 3. ∫·Ú·˚ÛοÎË 148 Ù.Ì. 4. ∞Ï˘Î¤˜ 300, 400, 500 Ù.Ì. 5. ™ˆÚfi˜, 610 Ù.Ì., Ì ı¤·