Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.04 - ¢. 20.42’ ™∂§∏¡∏ 20 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.137 ¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ÔÌÔÏÔÁ., ∂Ú¿ÛÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ.

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ΔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı› ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ∂∂

ÀfiıÂÛË Siemens

¶·Ú·›ÙËÛË μ·Ï˘Ú¿ÎË ˙ËÙ› Ë ¡¢ ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Áοʷ ÁÈ· «Á·Ï¿˙ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi» ΔËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙË Siemens Î. μ·Ï˘Ú¿ÎË ˙ËÙ› Ë ¡¢, Ë ÔÔ›· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Áοʷ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌÏÔ΋˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û ‰ˆÚÔ‰ÔΛ· Ù˘ Siemens. ■ ÛÂÏ.9

∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi: ¢È¿ÛÙ·ÛË ∫ÔÌÈÛÈfiÓ-∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ¢ÂÓ Û˘ÌʈӋ۷Ì ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Ï¤ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

Δ

· fiÛ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È “ÙÚfiÈη˜” ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ-

̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ù·Ì›· ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó Û ÙÚ›· Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·ÔÏ·‚ÒÓ, Ì ÂÓÈ·›Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Úfi-

ÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓÔ˜ ÂÌ̤ۈ˜ Ù· fiÛ· ÚԷӷʤÚıËηÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. ■ ÛÂÏ.7

∂Ì̤ÓÂÈ Û ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô ™∂μ - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ˙ËÙ› Ë °™∂∂

«¶¿ÁˆÌ·» ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∞fi ¯ı˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ¢ËÌfiÛÈÔ-¢∂∫√ ■ ÛÂÏ.6 ∂ÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú·, Ì Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘, ηӤӷ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ›

™ÎfiÓË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ «¤ÓÈÍ» ÙÔ ¶·ÏÈfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ŒÓ· ˘ÎÓfi Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÎfiÓ˘ ÛΤ·Û ¿ÏÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ËÌÔÙÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÛÎfiÓË ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ˘, Ô˘ ‚ÔËı‹ıËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·. ■ ÛÂÏ.12

∞ÁÔÚ¿ÎÈ ÛÙ· «·˙‹ÙËÙ·» ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ™¯Â‰fiÓ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “·˙‹ÙËÙ·” ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ·fi ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘, Ô˘ ÙÔ “¤ÛηÛ” ÌfiÏȘ ÙÔ Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. ΔÔ ÌˆÚfi ˙ÂÈ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÓÂÔÁÓÒÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ. ∏ ˘fiıÂÛË ‹Ú ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. £. ªÂÚ›‰Ë ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ¤ÁË Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰¿ÎÈ. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ηӤӷ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ ¤Ó· ̈Úfi Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. √ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ÙË ‚¿ÙÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË ÎˉÂÌfiÓ·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. °È· ÙË ˙ˆÔ‡Ï· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚıËÎÂ Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ‰fiıËΠ¿‰ÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎˉÂÌfiÓ·. ■ ÛÂÏ.11

™ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ■ ÛÂÏ.8,15

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 250 Ê¿Ú̷η ·fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ■ ÛÂÏ.13

«ª¿¯Ë» ÁÈ· Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ■ ÛÂÏ.18


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

“∂˘Ô›ˆÓ˜ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ”

A¶√æ∂π™ ∂ÁÒ, ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, Âı·›Óˆ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª∞¡√À™∞∫∏* ¤ÛÛÂÚȘ Û¯ÔÏÈÎÔ› ÙÔ›¯ÔÈ Ô˘ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÙÔ ÙÚ˘ÊÂÚfiÙÂÚÔ ÙˆÓ Á‹ÈÓˆÓ ÂÎÂ›ÓˆÓ fiÓÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ Û’ ¤Ó· Ó¤Ô Ï·Ó‹ÙË, ·˘ÙfiÓ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÁÂÓÈÎÂ˘Ì¤Ó˘ ·‰È·ÊÔÚ›·˜, Ù˘ ÙÈÔÙ¤ÓÈ·˜ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ È· Ù· ‰¤Ó‰Ú·, Ù· ‚Ô˘Ó¿, ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ÙËÓ ËÚÂÌ›·... ¶ÚÔÙÈÌ¿ ÙË Û¯È˙ÔÊÚ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·˘ÙÔÛÎÔfi˜. ΔÔ Û¯ÔÏ›Ô, fiˆ˜ fiÏ·, ·Ú·‰fiıËΠے ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋. Δ· ‰ÈÏÒÌ·Ù· ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È Ì ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÈÔ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚÔ. ∏ ·Ú¯fiÌÂÓË ÁÓÒÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜. √È ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì˯·ÓÈο Î·È ·Ó¤ÎÊÚ·ÛÙ·. ∂Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ¯ˆÚ›˜ ‚¿ıÔ˜, ¿ıÔ˜ Î·È fiÚ·Ì·. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ª¤Û· Û fiÏ· ·˘Ù¿ Ô‡ Â›Ó·È “Ë ·È‰Â›·” fiˆ˜ ÙËÓ fiÚÈÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯·›ÔÈ; ÿıËÎÂ. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜; ÿıËÎÂ. √ ÛÎÔÙ·‰ÈÛÌfi˜ Â·Ó‹Ïı ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔ˜ ÌÂ Ó¤Ô ÚfiÛˆÔ. ∞˘Ùfi Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ËÌÈÌ¿ıÂÈ·˜. ¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi˜ Î·È ‡Ô˘ÏÔ˜. ™ˆÎÚ¿Ù˘, ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘, ∂˘ÎÏ›‰Ë˜, £·Ï‹˜... Δ· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÙÔ˘˜ ÈÌ¿ÙÈ· ‰È·ÌÂÏ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ·›¯ÙËÎ·Ó ÛÙ· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. Δ¤ÛÛÂÚȘ ·ÈÒÓ˜ ΔÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÚ› ÙÔ˘ ∫Ú˘ÊÔ‡ ™¯ÔÏÂÈÔ‡. ªÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ‰ÈÂÊı·Ṳ́Ó˘ ÂÏÏËÓÔÎÚ·Ù›·˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ·Ó¿Ô‰· ÙȘ ÈÔ Î·ÏÔÎÚÂÌ·Ṳ̂Ó˜ Ï¿Ì˜. ¡· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÌÈ· ¤Ó‰ÔÍË ¯ÒÚ· Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Êˆ˜. √̈˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ë ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ÚÔηӛ˙ÂÈ Ù· ÛˆıÈο Ù˘ ·È‰Â›·˜. √È ·È‰·ÁˆÁÈΤ˜ ̤ıÔ‰ÔÈ, ÂÈÊ·ÓÂȷΤ˜ Î·È ·¿ÓıÚˆ˜, ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Pavlov ÛÙ· ÂÈÚ¿Ì·Ù· Ì ٷ Û΢ÏÈ¿. ∑¿¯·ÚË ÁÈ· ÙË ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË, ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ ÁÈ· ÙËÓ Î·Î‹. ¶ÚÔÛı¤ÛÙ ÙËÓ ·ÔÚÔ‚¿ÙˆÛË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ù· ηÎÔÁÚ·Ì̤ӷ ‚È‚Ï›·, ÙÔ˘˜ ‚·ÚÈÂÛÙË̤ÓÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜. ∫·È ÙÔ Ì›ÁÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ·. £¤ÏÂÙ ӷ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÙ Ò˜ Ô Ó¤Ô˜ Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚÔ˘Û›·; ¢Â›Ù ٷ Âٷ̤ӷ ‚È‚Ï›· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ fiÙ·Ó ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›·. °È·Ù› ·˘Ù¿ Ù· ‚È‚Ï›· ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË; ƒˆÙ‹ÛÙ ٷ ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ Ù· ÂÌÔÚ‡ÔÓÙ·È. ¶Ò˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÔÈÎÔÏÔÁ›·; ªÂÙÚ‹ÛÙ ٷ ‰¤Ó‰Ú· ÛÙ· Û¯ÔÏÈο ÚÔ·‡ÏÈ·. °È·Ù› ‰ÂÓ Û¤‚ÔÓÙ·È Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ·; ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙ˜ ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó. °È·Ù› ÔÈ Ó¤ÔÈ Â›Ó·È ‚›·ÈÔÈ, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È „˘¯ÔÏfiÁÔ; ∞Ó›· Î·È ›ÂÛË Ì¤Û· Û’ ¤Ó· ·È‰·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ‡ÓÂÏ, Ô˘ ‚Á¿˙ÂÈ Û ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ·Ó¤¯ÂÙ·È È·. ™˘ÌÏËÚÒÛÙ ÙÔ fiÏÔ ıÏÈ‚ÂÚfi ı¤·Ì· Ì ٷ Ê·ÚÌ·ÎÂÚ¿ ‚¤ÏË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·˘Ï‹˜: ÂÈÌÂÏ‹˜, ·ÌÂÏ‹˜, ·Ó›Î·ÓÔ˜, ¤Í˘ÓÔ˜, ηı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔ˜, ·Ï‹Ù˘, ‚›·ÈÔ˜... ÷ڷÎÙËÚÈÛÌÔ› Ô˘ ÎÔÏÏ¿ÓÂ, Û·Ó ÙÛ›¯Ï· ÛÙÔ ·Ô‡ÙÛÈ, ÛÙÔ Î¿ı ·È‰›, ÚÈÓ Î·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÈ Ù’ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÎfiÌÏÂÍ, ·ÓÙÈ˙Ëϛ˜, ÂÓÔ¯¤˜. ¶·Ú’ fiÏÔ Ô˘ Â›Ó·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ·È‰·ÁˆÁÔ‡ Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ ÙȘ ÎÚ˘Ê¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘. ¡· ÙÔÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ ·fi ·ÌÂÏ‹ Û ÂÈÌÂÏ‹, ·fi ¯·˙fi Û ¤Í˘ÓÔ, ·fi ·Ï‹ÙË Û ηÏfi. - ∫Ï¿„Â, ÌÈÎÚ¤ √Ú¤ÛÙË, ÎÏ¿„Â, ÎÏ¿„Â. ΔÔ Ì·ÁÈÎfi Ú·‚‰› ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÌfiÚʈÛ ÙÔÓ ‰Ú¿ÎÔ Ù˘ ·È‰È΋˜ ÛÔ˘ ¿ÁÓÔÈ·˜ ÛÙÔÓ Ú›ÁÎÈ· Ù˘ ÁÓÒÛ˘, Ù˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÂÚȤÚÁÂÈ·˜, Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ¢ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ıÒÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÛÔ˘: °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù’ ¿ÛÙÚ·; °È·Ù› ·›ÚÓÂÈ Ë ·‰ÂÏÊ‹ ÛÔ˘ Ù· ·È¯Ó›‰È· ÛÔ˘; ¢ÂÓ ÛÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ÊÈÏ› Ô˘ ı· Û ÔÚıÒÛÂÈ Û ˙ˆÓÙ·Ófi, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ÔÏ›ÙË. ∞ÏÏ¿ Û ÂÍ·¿ÙËÛ Ì ÙÔ ‰ËÏËÙËÚÈ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹ÏÔ, Ô˘ Û ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ı‡Ì· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡. ªËÓ ÂÌÈÛÙÂ‡Û·È ÏÔÈfiÓ ÎÈ ÂÛ‡ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. ∂È‚ÈÒÓÔ˘Ó Ì¤Û· Û ÌÈ· ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· fiÏÔ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ˜, ÚÔÏ‹„ÂȘ Î·È Ï¿Ó˜. √È ·Û¯Ôϛ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·ÎÔÌÔ›ÚÈΘ, Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÎÔηψ̤ӷ. ¶ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ ÛˆÙ‹Ú˜ Î·È ÊˆÛÙ‹Ú˜. ΔÔ˘˜ ·‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ô˘ ̤ÏËÌ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÎÏÔÓ›˙Ô˘Û· ı¤ÛË. ∂ΛÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ Ô˘ ÌÔÓ·‰È΋ ·Û¯ÔÏ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ò˜ Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ÌÂÚÈο ¿ıÏÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Â͈·ÓÂÈÛÙËÌȷΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ΔÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Â›Ó·È ¯Â›ÚÈÛÙÔÈ ·È‰·ÁˆÁÔ› ÙÔ Úˆ› Î·È ¿ÚÈÛÙÔÈ ÊÚÔÓÙÈÛÙ¤˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ· ‰È¿ÊÔÚ· ¿ÏÏ· ·Ú¿ÛÈÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ˘‰·›Ô˘˜, ÙÔ˘˜ ·‰·Â›˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÎÚ‡„Ô˘Ó ÙËÓ ÙÈÔÙ¤ÓÈ· ‡·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜ ›Ûˆ ·fi Ù· Ú·‰Èfiʈӷ, ÙȘ ÙËÏÂÔÚ¿ÛÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· ÂÏ›‰·; √¯È, √Ú¤ÛÙË, Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ¯¿ıËÎÂ. °È·Ù› ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ηıËÁËÙ‹˜, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ô˘ „¿¯ÓÂÈ Ì ·ÁˆÓ›· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ÛÎÔÙ¿‰È. ™’ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ó‹ÎÂÈ Ë Â˘ı‡ÓË Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙË ÁÂÓÓ·ÈÔ‰ˆÚ›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ. ∞˘ÙÔ› ÎÚ·Ù¿Ó ÙÔ ÎÏÂȉ› ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘ Û’ ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ÂÊÈ¿ÏÙ˜. ∂͈ ·fi Û˘ÓÙ¯ӛ˜, Û˘ÌʤÚÔÓÙ·, ȉÂÔÏÔÁ›Â˜. ª·˙› ı· ıÂÌÂÏÈÒÛÂÙ ÙË Ó¤· ÎÔÈÓˆÓ›·. ¶Ô˘ ·Ó·Ù¤ÏÏÂÈ ÂΛ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ì¿ıËÛË ÌÈ·˜ ˙ˆ‹˜ fiÏÔ ·ÚÔ˘Û›·. ªÈ· ˙ˆ‹ ÛÙËÚÈÁ̤ÓË ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È fi¯È ÛÙËÓ ˘ÂÚ·Ú·ÁˆÁ‹. ™ÙÔ ·˘ıÂÓÙÈÎfi Î·È fi¯È ÛÙË ‚ÈÙÚ›Ó·. ™ÙÔÓ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ ÙÔ˘ ηı¤Ó· Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ „¢ÙÔ-ÈηÓÔÔ›ËÛ˘. ªÈ· ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Êfi‚Ô, ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi, ÙȘ Ù‡„ÂȘ, ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÙËÓ ÂÍ¿ÚÙËÛË. ªËÓ ÎϷȘ, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Û·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜, ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎfi˜ Î·È Ì·ÎÚfiı˘ÌÔ˜. √È fiÔȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi fiÛ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Ë Ê‡ÛË ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. (∞fi ÙËÓ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞)

Δ

* √ °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÔ˘Û¿Î˘ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

 ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÚÔÛ‰ÔÎÔ‡Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ›‰ÈÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ‹‰Ë Û Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. “∂˘Ô›ˆÓ˜ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” ÂÎÙÈÌ¿ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜.

O ∫∞πƒ√™

∞ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷȔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜ “fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ηϿ. ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ‹Ù·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. μ‚·›ˆ˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏϘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ, ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ ¿ÓÙ·, ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 65%. ∂ÈÏÂÎÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Ô‡Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ™Â ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ï·›ÛÈÔ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ÌÂȈ̤ÓË, Û˘ÁÎÚÈÙÈο ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ı· ¿Ó fiÛ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ì Â˙ÔÔڛ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Î·È Û ÌÔÓÔ¿ÙÈ·, ηıÒ˜ Î·È Ì ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ŸÛ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ‚ÁÔ˘Ó ÎÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È ÛÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ì ÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ó· Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰Ô͘. “•ÂÎÈÓ¿Ì Ì Ï‹ÚË ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÂΉËÏÒÓÂÙ·È ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÂÈÛΤÙ˜,

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË, ÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙȘ ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ™ÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÙË £Ú¿ÎË Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÔÈ Ôԛ˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› Èı·Ófi Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. μ·ıÌÈ·›· Ô Î·ÈÚfi˜ ı· ‚ÂÏÙȈı›. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ï›Á˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· Â›Ó·È ÙÔÈο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‰˘ÙÈÎÔ› ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 4 Ì 5 Î·È ÛÙ· ÓfiÙÈ· ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÙÒÛË.

ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÈ̤˜, Ù· ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È ÙȘ ·Ú¯fiÌÂÓ˜ ˘ËÚÂۛ˜. ∂›Ó·È ¢ԛˆÓ˜ ÔÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏԇ̷ÛÙ Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÙÚÔÌ¿Í·Ì Ì ٷ fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∞Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, fï˜, fiÙÈ ÔÈ Êfi‚ÔÈ Î·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ‰ÂÓ Â·ÏËı‡ÙËηÓ. ¶Ú¤ÂÈ, ‚‚·›ˆ˜, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Ôχ ÈÔ Î¿Ùˆ, fi¯È, fï˜, Î·È ÛÙ· Úfiı˘Ú· Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜, fiˆ˜ ‹ıÂÏ·Ó Î¿ÔÈÔÈ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·. ªÔÚÔ‡ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ›̷ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ‹‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. “¶ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ‹‰Ë ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜. ªÂÈÒÛÂȘ ÙÈÌÒÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙ· ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó·‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ·Ú¯ÔÌ¤ÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ì·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È ·˘Ùfi ı· ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘Ì Ì ÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô ÌÂȈ̤Ó˜ ÙÈ̤˜, ·Ó·‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¯·ÌfiÁÂÏÔ, ÚÔÛˆÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¢fi‚·˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜” ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 15...28Ô C. ™ÙÔ μfiÏÔ 19...28Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...29Ô C. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 18...29Ô C.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 13...27Ô C. ™Ù· ΔڛηϷ 17...27Ô C. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ú¯Èο ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 14...29Ô C. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 17...29Ô C.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

“ª‹Ó˘Ì·”

ªÂ ÂÏ·ÊÚ¿ ˉËÌ·Ù¿ÎÈ·

ΔÔ ÚÒÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ª‹ÙÚÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›ÓË ÛÙ¿ÏıËΠ¯ı˜. √ Î. μ. ∫·ԇϷ˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Î¿ÏÂÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡√¢∂ Ù˘ ¡¢ Ó· ÌËÓ ·Ó·Î·Ù¢Ù› Ì ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∫·È Ì ÙÈ Ó· ·Û¯ÔÏËı› ‰ËÏ·‰‹. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÓÙÂÎfiÚ ÛÙË ÓÔ̷گȷ΋ ‹ Ó· ʇÁÂÈ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ fiÙ·Ó ı· ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜;

√ ¤Ó·˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙ› ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∫·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. ΔÂÏÈο ÔÈÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ó· ÛÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ fiÏË... ∫∞Δ. Δ∞™

∫∞Δ. Δ∞™

∞ÁÓÔÔ‡Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ∞Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ∞fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÚÈÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛËÌ·‰Â‡ÙËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˘¤‚·Ï ‹‰Ë Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ΔÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∂ÈÎÚ¿ÙËÛ ¤ÓÙ·ÛË, Ì ÙÔÓ Î. ∫›ÙÛÈÔ Ó· οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· “Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÁÈ· ÙÔÓ Î. ∫›ÙÛÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ı· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·Ïfi ̤ÏÔ˜.

∞Ó·Ù·Ú¿ÍÂȘ ÛÙË ¢∞∫∂ ΔÂٷ̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÛÙË ¢∞∫∂, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Î. Δ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤·. √ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ∫›ÙÛÈÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, ηıÒ˜ ˘¤‚·Ï ‹‰Ë ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ô Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·¿ÓÙËÛ Ì ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙË ¢∞∫∂, ΛÓËÛË Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ô Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÂÛÙfi˜ Û fiÏ· Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘.

∂ÍÈÙ‹ÚÈÔ ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ë̤Ú˜ ÓÔÛËÏ›·˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ¶ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ Î. ∫. ∫fiÁÈ·˜ ‹Ú ¯ı˜ ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ÓÔÛËχÙËΠ̠ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤‚Ë Ì·˙› ÌÂ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. º. ™·¯ÈÓ›‰Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ·. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÈÙÂÚÔ‡¯ˆÓ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ¢ÂÏÈÛÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÛÔÛÙÒÓ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ηÓÔ‡. √ Î. ∫fiÁÈ·˜ ı· ·Ó·ÚÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ÌfiÏȘ ηٷʤÚÂÈ Ó· ÛÙ·ı› ÁÈ· Ù· ηϿ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ηıÒ˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. μ.∫.

√È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, ÔÈ ∫·Ù·ÚÈÓÔ› ÛÙÔÓ ∞ÛÙ·Îfi ÁÈ· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÔ˘Ó ÛÙ·ıÌfi ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ η˘Û›ÌÔ˘ Î·È ÙÔ ∞ÌÔ‡ ¡Ù¿ÌÈ ÛÙÔ ™Î·Ú·Ì·Áο. ∂ÏÓÙÔÚ¿ÓÙÔ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜; ∞˜ fi„ÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ϤÌ “Ó·È” ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ŸÌˆ˜ Ì‹ˆ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì·˜ ı¤ÛË; √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Î·È ÔÈ ÕÚ·‚˜, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ‡ÙÔ ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô, ‚ϤÔ˘Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˆ˜ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÁÔÚ¿ ηٷӷψÙÒÓ Ô˘ ϤÁÂÙ·È ∂˘ÚÒË. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ó¤¯ÂÈ·. º.™.

“¶·Ú·ÈÙËı›Ù” °È· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Â·Ó¤Ï·‚ ¯ı˜ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ·Í›ˆÌ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ fiÏ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫. ¶¿ÓÙˆ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ÙÔÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰·, Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÂÌ̤ۈ˜ ÏËÓ Û·ÊÒ˜ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÙÔ˘˜ ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ. “∂ÁÒ ‰ÂÓ ÂͤıÂÛ· ηӤӷ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜, fï˜ οÔÈÔÈ ÂͤıÂÛ·Ó Â̤ӷ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ӷ ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Î·È ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. £· ‚ÚÂı› ϤÙ ηӤӷ˜; °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·Ó›Î·

(∞fi Δ· ¡¤·)

∫∞Δ. Δ∞™

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜. Ãı˜, fï˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ‰fiÛ˘ ÙˆÓ ∫ÂÓÙÚÈÎÒÓ ∞˘ÙÔÙÂÏÒÓ ¶fiÚˆÓ (∫∞¶). °È· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ·, ηıÒ˜ ı· ÌÔ˘Ó ÏÂÊÙ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ŸÌˆ˜, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ “πˆÓ›·” ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ Úfi‰ÈÓ·, ÌÈ·˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· “ÎÔÏÏ¿ÂÈ” Ë Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ 302.000 ¢ÚÒ Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. μϤÂÙÂ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, “ÍÂÛÎÔÓ›˙ÂÈ” οı ¢‹ÌÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ‰¿ÓÂÈÔ. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù· ‰Ô‡Ï„·Ó fiÛ· ÙÔ˘˜ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ, ‰ÂÓ ˙ËÙ¿Ó ‰·ÓÂÈο...

∂ÂÚÒÙËÛË ∫·È ¿Óˆ Ô˘ ÓÔÌ›˙·Ì fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ¤ÎÏÂÈÛÂ, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÂÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ∞. μÂÚÁ‹ - ∑·Úο‰·, Ó· ÙÔ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎÒÓ ÙÂÏÒÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·ÊÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÔÈ Ôϛ٘. §¤Ù ӷ ÙÔ Î¿ÓÂÈ; °.•.

∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ∞¶√Δ∞ªπ∂À∂π™, ∫∞Δ∞¡∞§ø¡∂π™, ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ Î·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ˙ˆ‹ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÛÔ˘ ·Ú·Û΢¿˙ÂȘ. ŸÏ· Â͈ÙÂÚÈο, fiÏ· ÁÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiÏ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ·, fiÏ· ¯ˆÚ›˜ ‚·ı‡ÙÂÚË Ô˘Û›· ηÌÈ¿. ∏ ‡·ÚÍ‹ ÛÔ˘ Ë ·ÚÔṲ̂ÙÚËÙË ÙÚ·Â˙È΋ ηٿıÂÛ‹ ÛÔ˘. ΔÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi, ÙÔ ÛοÊÔ˜, ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, Ë ÛÙÈÁÌÈ·›· ˉÔÓ‹ ÛÔ˘. ∫È fï˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂȘ Ô˘ıÂÓ¿. ∫È fï˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË Ô‡Ù Ì ÙȘ ‚›Ï˜, Ù· ÔÈÎfi‰·, ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ, Ù· ˘ÏÈο. ∫·È fiÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û˘ÛÛˆÚ‡ÂȘ ÙfiÛÔ Ì¤Û· ÛÔ˘ ·‰ÂÈ¿˙ÂȘ. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηٷӷÏÒÓÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ ˙ˆ‹ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Ì·ÎÚÈ¿. ŸÛÔ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÂÊ‹ÌÂÚ· Î·È ˘ÏÈο ÙfiÛÔ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ˘ „˘¯›·ÙÚÔ˘ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿. Δ· ¤¯ÂȘ fiÏ· Î·È fï˜ ¿ıÔ˜ ÁÈ· Ù›ÔÙ·, Ô‡Ù ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÁÂÓÂȷο. ∂χıÂÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿. ∏ ‰‡Ó·Ì‹ ÛÔ˘, Ë Ê˘Ï·Î‹ ÛÔ˘. √ ÏÔ‡ÙÔ˜ ÛÔ˘, Ë ÔÌËÚ›· Î·È Ë ·Ú¿‰ÔÛ‹ ÛÔ˘. ªÈ· ˙ˆ‹ ÁÈ· ¤Ó· ÎÂÚ·Ì›‰È ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÛÔ˘. ª·Á¿Û·, Ù· ηٿÊÂÚ˜. ŒÊÙȷ͘ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÎÏÔ˘‚› ÛÔ˘. ∂Û‡ Â›Û·È fiÏ· ·˘Ù¿. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜. ŒÓ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì ÔÏÏ¿ ÌˉÂÓÈο!

™ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ Ï‹ÚˆÛ·Ó ÙÔ π∫∞ Î·È ·Î˘ÚÒıËÎÂ Ô ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·. ΔÔ Ó¤Ô ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, fiÔ˘ ÔÚÁÈṲ̂ÓÔÈ fiÏÔÈ ·Ó·˙ËÙÔ‡Û·Ó Â˘ı‡Ó˜ ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹. √ ¢‹ÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÔÛfi 3,2 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÛÙÚ·ÁÁ·ÏÈÛÌfi. ∂›Û˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÌË ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤ÚÁÔ˘ ηıÒ˜ Ô˘‰Â›˜ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Î·Ù¢ı‡ÓÛÂȘ. ∞ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÛÔÁÂÈ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ ÔÏ˘·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓıËÎÂ, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÛÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤˜ ÛÙÂϯȷÎfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷο, ıÂÛÌÈο Î·È ÏÔÁÈο ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡ÓÙÔÌ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËı› Î·È Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÌÓ¢ÛÙ‹ ÙÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· Î·È ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹.

∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È 500 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙ¤˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, fï˜, ÙËÓ ÔÏÏ‹ Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ηıÒ˜ ‰›¯ˆ˜ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ı· ¤ÌÔÈ·˙ ·Î·ÙfiÚıˆÙÔ. √Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘ÌÂ, ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÌ‰ÒÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·ÓÙÈÏËÊı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘... °.•.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÔχÙÂÎÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¯ÒÚ· Ì·˜. ∂ȉÈο ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ fiÔ˘ ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 30% ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ›ÂÛË ÙˆÓ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Ì ¤Ó·, ‰‡Ô ‹ ηıfiÏÔ˘ ·È‰È¿ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ÈηÓÔÔÈËı› ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ¤ÓÛÙÈÎÙfi ÙÔ˘˜, Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË ‹ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ·ÚÂÛΛ·˜ ÙÔ˘˜. 줂·È· ÔÈ Û˘Ì·ı›˜ ηı’ fiÏ· ÌË ÔχÙÂÎÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ı‡Ì·Ù· ÌÈ·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۇÁ¯˘ÛË. ŒÙÛÈ ‹Ù·Ó ¢ηÈÚ›· ÙÒÚ· Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ÓË ·fi ¤·ÚÛË ÈÛ¯‡Ô˜ Ó· ÂΉÒÛÂÈ “‰È¿Ù·ÁÌ·” Ô˘ ηٷÚÁ› Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ. £· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ ÔÈ ÌË ÔχÙÂÎÓÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ó· ›ÓÔ˘Ó Ì ¿ÎÚ· ¢¯·Ú›ÛÙËÛË ÙË ÊÚ·‰ȿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘. ÕÏÏÔ Ó· Â›Û·È Û ¯ˆÚÈfi Î·È ¿ÏÏÔ Û fiÏË. √È Â˘Î·Èڛ˜ Â›Ó·È ¿ÂÈÚ˜ Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Ó È· Ó· ÂΉڿÌÔ˘Ó ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û οÔÈÔ ÎÔÛÌÈÎfi ÓËÛ› ‹ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ù˘ ¢·‰È¿˜ Íԉ‡ÔÓÙ·˜ ÌÈ· 300Û¿Ú· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·„˘¯‹ ÙÔ˘˜. Δ¤ÙÔȘ ÔÏ˘Ù¤ÏÂȘ ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ ‰ÂÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó. ∞˘ÙÔ› ÌÂÙÚÔ‡Ó Î·È ÙË ‰Âοڷ. Ÿ¯È ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤ÓËÙ˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ¤ÁÓÔȘ Â›Ó·È ¿ÂÈÚ˜. “¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯ˆ ¿ÏÏÔ” ϤÂÈ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡ Î·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ù· “ª˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì” Ó· ··Ï‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ Ù˘ ÌÈ˙¤ÚÈ·. “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ù¤ÚÌ· ÔÈ ÔχÙÂÎÓÔÈ” ÎÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Û ‰È¢ı˘ÓÙÈο fiÛÙ· ‹ ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ (Ù· ·Ó¤Ï·‚·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·Ó¿ıÂÛË Î·È ·˜ ‰È·ÚÚËÁÓ‡Ô˘Ó Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘˜) ‚Ú·¯Â›˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘˜ fiÚÈÛ·Ó Î·È ÛÈÏÒÓÔ˘Ó ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ˘ÔÁÂÓÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Á‹Ú·ÓÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÌÈÎÚÔ› η›Û·Ú˜ - ̈ڿ ∫·ÈÛ·Ú›ˆÓ˜ - fiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ·È‰È¿ Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ¿ÓÂÚÁÔÈ Î·È ‰Â ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÙfiÔ”.

ªÈ· ÂÈı˘Ì›· Ô˘ Û˘ÁÎÏÔÓ›˙ÂÈ √ Î. §ÈÓ·ÚÈÙ¿Î˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, √ ·‰ÂÏÊfi˜ ‰‡Ô Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÌÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¡Ù›ÎÔ˜, ¤Ê˘Á 17 ÂÙÒÓ ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ¶·ÓÙÚ‡ÙËΠÛÙ· 23 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ Ì ∞ÌÂÚÈηӛ‰· „˘¯ÔÏfiÁÔ, ÎfiÚË ÈÂÚ¤· Ù˘ ∞ÁÁÏÈηÓÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÎÔÏÂÁ›Ô˘. ∞¤ÎÙËÛ·Ó 3 ·ÁfiÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ‚·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ› √Úıfi‰ÔÍÔÈ Î·È ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ó· ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ √ÚıÔ‰ÔÍ›·. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘, ÌÔÏÔÓfiÙÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˘ - ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, ‹Úı ʤÙÔ˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ Â‰Ò Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ·fi Ù· ÚÒÙ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹ıÂÏ ӷ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÂÈ ‹Ù·Ó Ë ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, Δ˙ÈÔ˘ÚÙ˙¿ ‹ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹, ÂÚÈÔ¯‹˜ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ı¤ÚÂÙÚÔ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ ‚¿ÙÈÛ·Ó Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ. §›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ·˘Ù‹ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËη Ù˘¯·›· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiψ˜, fiÔ˘ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ¡Ù›ÎÔ˜ ¤Î·Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ¿ÂÈ Ì·˙› ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ °È¿ÓÓË Â·›ÓÂÛ· Î·È Âı·‡Ì·Û· ÙËÓ ÂÈı˘Ì›·-Ï·¯Ù¿Ú· ÙÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· Î·È Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· Î·È ‹Ù·Ó ηÙÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜. £¤ÏËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÒÙ· Ô £Âfi˜, Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ

¶Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “ÚfiÙ·ÛË ˙ˆ‹˜” √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” ÁÚ¿ÊÔ˘Ó:

“ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ¿ÚıÚÔ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠÛÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ Ì ٛÙÏÔ: “∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÂÍ¿ψÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ¢/ÓÙ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÈÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ “¯ˆÚ›˜ Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜” ¤ÚÁÔ Î·È ÙËÓ “·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋” Ù˘ “¶ÚfiÙ·Û˘ ∑ˆ‹˜” -∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √∫∞¡∞, ÙÔ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ÂÈı˘Ì› Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ: 1) ΔÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÚfiÏ˄˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘fi ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (√∫∞¡∞) Î·È Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· 73 ∫¤ÓÙÚ· ¶ÚfiÏ˄˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÂıÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Ô˘ÛÈÔÂÍ·ÚÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÚÔ·ÁˆÁ‹ Ù˘ „˘¯ÔÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘, 2) ∂Ê·ÚÌfi˙ÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ¿ÓÙ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ „˘¯È΋˜ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘Û‹ ÙÔ˘ Û ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÌÈ·˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ÛÙ¿Û˘ ˙ˆ‹˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ, 3) ™ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁ›·, ·˘Ù‹ Ù˘ “ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ Ì¿ıËÛ˘” (‚Ȉ̷ÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜) Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÍÈÔÏÔÁËı› Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ê¤ÚÓÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· οÓÔÓÙ·˜ ÈÔ Â‡ÎÔÏË ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ ÚfiÏ˄˘, 4) √È ‰Ú¿ÛÂȘ Ù˘ “¶ÚfiÙ·Û˘ ∑ˆ‹˜” ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Û “ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ÂÓËÌÂÚˆÙÈΤ˜ ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” fiˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ∫ÈÔ˜, ·ÏÏ¿ fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È-

ŸÚÔ˜ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ù· ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ù˘ ∞Á›·˜ ª·Ú›Ó·˜ Î·È ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˘ Ì ¤ÓÙÔÓÔ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi-ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÈı˘Ì›·, ÙÔ˘ Ó·Ô‡ Î·È Ù˘ ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ·˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙËÓ ¿ÎÔ˘Û·, ÌÂ Û˘ÁÎÏfiÓÈÛÂ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘. £˘Ì‹ıËη, ‰Â, Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯ÈÌ. μ·ÛÈÏ›Ԣ ÙÔ˘ π‚ËÚ›ÙË ÁÈ· fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÏÏÔÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Ì·˜, Ó· Ì·˜ ÍÂÎfi„Ô˘Ó ·fi ÙȘ Ú›˙˜ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛ‹ Ì·˜ Ì ‰È‰·Ûηϛ˜ Î·È ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ·ÓıÚÒˆÓ, fiÔ˘ Ì·˜ ϤÂÈ: ª·˜ ·›ÚÓÔ˘Ó “·fi ÙÔ Ì·ÛÙfi Ù˘ Ì¿Ó·˜ Ì·˜, Ù˘ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜” Î·È Ì·˜ ‰›ÓÔ˘Ó “Ó· Èԇ̠Á¿Ï· ÎÔÓÛ¤Ú‚·˜”. “μ¿ÏıËÎ·Ó Ó· Ì·˜ ÍÂÌ¿ıÔ˘Ó ÙË ÌËÙÚÈ΋ Ì·˜ ÁÏÒÛÛ·, ÙË ÁÏÒÛÛ· Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜, ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘”. “ŸÛÔÈ ı¤ÏËÛ·Ó ‰È¿ Ù˘ ‚›·˜ Ó· Ì·˜ ÛÒÛÔ˘Ó” “Î·È ‚·Û·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Ó·È Ì·˜. ∞ÔÚÚ›ÙÂÈ Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Ì·˜ ¤Ó·-¤Ó· Ù· ÌÂÙ·ÌÔÛ¯Â˘ı¤ÓÙ· ͤӷ ̤ÏË”.

∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ∫›Ó· √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŒÁÚ·Ê· ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙ‹ÏË, ÁÈ· ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ë Cosco ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ. 줂·È· ÔÏÏÔ› Ê›ÏÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ı· ‰ÈÂÚˆÙ‹ıËÎ·Ó fiıÂÓ ÙÔ Í·ÊÓÈÎfi ·˘Ùfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ Ë ÁˆÔÏÈÙÈ΋ ı¤ÛË Ì·˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ÁÓˆÛÙ‹ Û’ ·˘ÙÔ‡˜. ∞˘Ùfi ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÂÍËÁ‹Ûˆ ·Ú·Î¿Ùˆ, ·ÊÔ‡ ·Ú·ı¤Ûˆ ÚÒÙ· ÌÂÚÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Á›Á·ÓÙ·, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏÔ› ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Û·Ó ÙÔ Ó¤Ô ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∞fi Ù· ·Ó¿Ú¯·È· ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ï·fi˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ‰·ÈÌfiÓÈÔ ÛÙÔ ·›Ì· ÙÔ˘. Èڛ˜ ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ Ô Ï·fi˜ ·˘Ùfi˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ·. ∂¿Ó Ô ª¿Ô ›¯Â ÂÈ˙‹ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜, Ë ∫›Ó· ı· ›¯Â ÙËÓ Ù‡¯Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ. ∏ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ª¿Ô, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηı·Ú‹ ·ÔÙ˘¯›·. ∏ ÊÔÚÂÛÈ¿ ÙÔ˘ ª¿Ô Î·È Ô ÛÎÔ‡ÊÔ˜ Ì ÙÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ·ÛÙ¤ÚÈ, Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ›‰ÈÔÈ Û·Ó ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó È· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ·˙¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÛÔ˘‚ÂÓ›Ú. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ∫›Ó·, Ù· lacoste Î·È Ù· polo, ·Ï-

‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› ÛÙ· 12 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì·˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓ˜ Î·È Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÂ: - ª·ıËÙ¤˜ (Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۯÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ¤ˆ˜ Î·È 3 ¯ÚfiÓÈ·) - ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ∞/‚¿ıÌÈ·˜ Î·È μ/‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÂÔÙ›·˜ ηı’ fiÏË ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Û fiÛÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙÈο ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ì·˜) - °ÔÓ›˜ (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÁÔÓ¤· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ Î·È 3 ÌËÓÒÓ) - ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ӤԢ˜ Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈο ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘˜, 5) ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ì ‰È¿ÚÎÂÈ·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂ Î·È ‚Ú·¯‡¯ÚÔÓ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤Á΢ÚË ÂÓË̤ڈÛË, ¢·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (ÔÌÈϛ˜, ÂΉËÏÒÛÂȘ, ËÌÂÚ›‰Â˜, ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û ۯÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ Ì·˜, ˘Ô‰Ô¯‹ Î·È ÂÓË̤ڈÛË Ì·ıËÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¡ÔÌÒÓ, fiˆ˜: ™ÂÚÚÒÓ, §·Ì›·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∫·‚¿Ï·˜, §¿Úӷη˜ ∫‡ÚÔ˘ Î.¿. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ Û·Ê¤˜, fiÙÈ Ë ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ‰Ô̤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ, ·ÚΛ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ›, ÒÛÙ ӷ ‰Ú¿ÛÂÈ ÚÔÏËÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ηıÒ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÂÊ·ÚÌfiÛÈÌ· fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔÛˆÈ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. À¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ȉȷ›ÙÂÚ· Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿Ï˜ Ì ·ÚÈÔ ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ÁÈ· ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ, ˆ˜ ÊÔÚ¤·˜ Ë “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” , ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È” .

Ï¿ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ›‰Ë ÂÓ‰˘Ì·Û›·˜ Â›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ٷ Â˘Úˆ·˚ο. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ·fi ·ÏÈ¿, ›¯·Ó ¿ıÔ˜ Ì ÙÔÓ Ù˙fiÁÔ. ŸÔ˘ ‚ÚÂıÔ‡Ó, Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È Ï·Ù›˜, οıÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ÛÙ·˘ÚÔfi‰È ηٿ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·›˙Ô˘Ó ¯·ÚÙÈ¿, Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙË Ì¤ÛË. ŒÙÛÈ ÂÍËÁÂ›Ù·È Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ù˙›ÚÔ˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∫›Ó·, fiÔ˘ ÔÏÏÔ› Ôϛ٘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ. ÕÏÏÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙˆÓ ∫ÈÓ¤˙ˆÓ Â›Ó·È ÔÈ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ Î·Ïfi Ê·ÁËÙfi. À¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚ›· ›‰Ë ÎÈÓ¤˙È΢ ÎÔ˘˙›Ó·˜, Ù˘ ∫·ÓÙÒÓ·˜, Ù˘ ™·Áο˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂΛÓÔ˘. √ ∫·˙·ÓÙ˙¿Î˘ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “∫π¡∞” ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ı·˘Ì¿ÛÈ·, fiÏ· fiÛ· ¤˙ËÛ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÂΛ, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ ‹Á·ÈÓ˜ ÌfiÓÔ Ì ÏÔ›Ô. ∞ÏÏ¿ Û ÌÈ· ÂχıÂÚË ·ÁÔÚ¿, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ı¤ÛË Î·È ÙÔ ·Ú¯·ÈfiÙÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, fiÔ˘ ̤ۈ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¿ ÙËÓ ˘Ê‹ÏÈÔ, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ·fi ∫ÈÓÂ˙ԇϘ. ∏ ∫›Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Ë ‰Â‡ÙÂÚË ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË, ·ÊÔ‡ ˘ÔÛΤÏÈÛ ÙËÓ π·ˆÓ›·. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÙËÓ ¿ÁÁÈÍÂ, ·ÊÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ·Ó¿·˘Ï· 3-4 ÌËÓÒÓ, Ô˘ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ 8%, ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ› ·Î¿ıÂÎÙÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ 11%, ÂÓÒ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Ù˘ ‰‡Û˘ ‚ÔÏÔ‰¤ÚÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌÈÏÔ‡Û·Ì ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÌÒÌÂÓÔ Á›Á·ÓÙ·, ÙÒÚ· ϤÌ ÁÈ· ÙÔ ‰Ú¿ÎÔ Ô˘ ‚Ú˘¯¿Ù·È. √È ∫ÈÓ¤˙ÔÈ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Ë Ù·¯‡Ù·ÙË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ù· ÈÏÈÁÁÈÒ‰Ë Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù·, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 2,4 ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ·ÊÔ‡ Ì ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 23% ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ŒÙÛÈ ·ÙÔ‡Ó ÙÔÓ Î¿ÏÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ‰ÂÓ ¯·Ú›˙Ô˘Ó Î¿ÛÙ·Ó·. ∞ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÁÈÔ˘¿Ó, ·Ú¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞ÌÂÚÈοӈÓ. √ ‰Ú¿ÎÔ˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú˘¯¿Ù·È Î·È ‰ÂÓ ÎÔÈÌ¿Ù·È. ΔÔ ·¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛÙÔ forum ÙÔ˘ ¡Ù·‚fi˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÎÏ„ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ϤÔÓ ÔÏ˘ÚfiÛˆË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 40 ÂÙÒÓ, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ŸÌˆ˜ ÔÏÏÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó· ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ ¤Ó·˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜. ∂›Ó·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ì‹ˆ˜ ÛοÛÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, Ë ÊÔ‡Ûη ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∂› Ì›· ÂÈÎÔÛ·ÂÙ›·, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÂÚ·ÓÔ‡˜ Ô˘ ¯Ù›˙Ô˘Ó, Ó· Ê˘ÙÚÒÓÔ˘Ó Û·Ó Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·, Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·. ¶ÔÏÏÔ› Âȉ‹ÌÔÓ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÊÔ‚Ô‡-

ÓÙ·È Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ÎÈÓ¤˙È΢ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ۯ‰fiÓ ÙÔ 60% ÙÔ˘ ·Î·ı¿ÚÈÛÙÔ˘ ÂÁ¯ˆÚ›Ô˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ (∞∂¶) ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ. ∏ Î. Kristin Forbes, ηıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ªπΔ, Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ: “∏ ∫›Ó· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Êfi‚Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÏ›‰· Ù˘ ¢‡Û˘” . ŸÌˆ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∫›Ó·˜ ¤ÁηÈÚ· ¤Ï·‚ ٷ ̤ÙÚ· Ù˘. ∞·ÁfiÚ¢Û ٷ ‰¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÚ›ÙË Î·ÙÔÈΛ· Î·È ·‡ÍËÛ ٷ ÂÈÙfiÎÈ· ÙˆÓ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ. ∂›Û˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ∂Í·ÁˆÁ¤˜ Î·È Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫›Ó·, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÍÔÓ¿ Ù˘. ∏ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ηٷӿψÛË, Ô˘ ‹‰Ë ·˘Í‹ıËΠηٿ 15%,ı· Â›Ó·È ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙÔ Ó¤Ô ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ. ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘, ÙËÓ Â¤‚·ÏÂ Ô Êfi‚Ô˜ Ó· ÛοÛÂÈ Ë ÊÔ‡Ûη ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÎÈÓ¤˙È΢ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ڢıÌÔ‡˜ Á‡Úˆ ÛÙÔ 11% ηٿ ª.√., ÂÓÒ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ™·Áο˘ ¤ÊÙ·Û ÙÔ 30%.∞ÚΛ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë Ì·˜ fiÙÈ ·fi ÙȘ 500 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÌÂÚÈοÓÈΘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ 450 ¤¯Ô˘Ó ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔÓ ÎÈÓ¤˙ÈÎÔ Á›Á·ÓÙ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ Ë ∫›Ó· ‰ÂÓ ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙȘ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ù˘. ¢ËÏ·‰‹ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÏ›· ·ÏÏ·Á‹. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÙÔ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÛÙÔ ¡Ù·‚fi˜: “¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ù˘ ∫›Ó·˜. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘” . ΔÒÚ· Û ÙÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ, ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜; √ ¤Ó·˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, ·ÊÔ‡ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È Ë ∫›Ó· ·fi ¯ÒÚ· ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙȘ ͤÓ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, Á›ÓÂÙ·È ¯ÒÚ· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÈ ·˘Ùfi Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ∫›Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÏ˘¿ÓıÚˆË ·˘Ù‹ ¯ÒÚ·. ◊‰Ë ÛÙËÓ ∫›Ó· ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÌÈ· ÌÂÛ·›· Ù¿ÍË, ÌÂٷ͇ ÊÙˆ¯ÒÓ Î·È ÏÔ˘Û›ˆÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙԯ‡ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÂÏ¿Ù˜. Œ¯ˆ ȉ›·Ó ·ÓÙ›ÏË„Ë ·fi Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ù˘ ¡.∞. ∞Û›·˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÂÏ·Ù›·, ηٿ 40%, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ∫ÈÓ¤˙Ô˘˜. Δ· ‰Â ÎÈÓ¤˙Èη ÁÎÚÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi 200 ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ŸÌˆ˜ Ì·˜ Ï›Ô˘Ó Ù· Á‹‰· ÁÎÔÏÊ, ÛÙ· ÔÔ›· ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ Â›Ó·È Ì·ÓÈÒ‰ÂȘ ·›¯Ù˜. ΔÔ ¤¯ˆ Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ Û ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙ‹ÏË: Èڛ˜ Á‹‰· ÁÎÔÏÊ Ó· ÌË ÚÔÛ‰ÔÎԇ̠۠ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÂÈ¤‰Ô˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ ÌÂÙÚ›Ô˘”.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ∂ÌÈÛÙ‡ÂÛÙ ٷ ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È Ò˜ ÎÚ›ÓÂÙ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜; ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δfi·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“μ‚·›ˆ˜ Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·ÊÔ‡ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Â›Ó·È ıÚÂÙÈο Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÚÔÙÈÌ¿, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ‚¤‚·È· ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÈʇϷÍË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È ·˘Ù¤˜ ηϤ˜”.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

∫·È ÙÔ˘˜ “ÂÍÔÓÙÒÓÂÈ” Î·È ÙÔ˘˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù› ΔÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ì ÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Û· Ó· ı¤ÏÂÈ Ó·... “Û‚‹ÛÂÈ” ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·ÏÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘. Ãı˜, ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Û‡ÓÓÂÊÔ Î›ÙÚÈÓ˘ ÛÎfiÓ˘ ÛΤ·Û ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Ë ‰˘ÛÔÛÌ›· η٤ÎÏ˘Û ٷ Û›ÙÈ·. °ÂÚ·ÓÔ› ÍÂÊfiÚÙˆÓ·Ó Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ ·fi ÏÔ›Ô Î·È ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó Û ÊÔÚÙËÁ¿. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ·Ó¿ÛÙ·ÙÔÈ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô˘‰Â›˜ ÙÔ˘˜ ¤‰ÈÓ ÛËÌ·Û›·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ÛÎfiÓË fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ÛÎÚ·. ∞Ï¿ ÙÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ Ì˘Ú›˙ÂÈ ¿Û¯ËÌ·...” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ √§μ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· “‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋” Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· Ë̤ڷ Ô˘ ·Ï¿ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. £· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÂÈ...Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ √§μ. ∫∞Δ. Δ∞™

∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫Ú¿ÏË ÏÈÌÂÓÈÎfi˜

“∂›Ì·È ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ÙÈ̤˜. ¢ÂÓ „ˆÓ›˙ˆ Ù·ÎÙÈο ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ‰ÂÓ Û·˜ ÎÚ‡‚ˆ fiÙÈ ‰È·ÙËÚÒ Î¿ÔȘ ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ı· Ù· ÚfiÙÂÈÓ· Û ÌÈ· ÌËÙ¤Ú· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘”.

¶¤ÚÈ μ¤ÚÁÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜

“º˘ÛÈο Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ˘ÁÈÂÈÓ¿ ·fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ Ï·˚΋ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Ôχ ηϤ˜”.

°Î·Ú¿˙ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜

ªfiÚ· ›ӷÈ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ...

¶¿ÚÎÈÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi °·ÏÏ›·˜, fi¯È ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È·Û¯›˙ÂÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, fi¯È ÌfiÓÔ ÂΛ. ∫˘Ú›ˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Ô‰fi πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÂΛ ‰ËÏ·‰‹ Ô˘ Ë °·ÏÏ›·˜ Û˘Ó·ÓÙÈ¤Ù·È Ì ÁÂÈÙÔÓȤ˜, fiÔ˘ ‰ÂÓ ı¿ÏÂÁ˜ fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Â›Ó·È ÂÎÚËÎÙÈÎfi. Ÿ¯È fï˜, ˆ˜ ·Ó ı· ‹Ù·Ó, ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò Ë ÚfiÎÏËÛË Â›Ó·È ‰ÈÏ‹, ηıÒ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ıÚ·Û›˜ ÂÔ¯Ô‡ÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ȉȈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ‚·ÚÈÔ‡ÓÙ·È ›Ûˆ˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÔ ÂΛ Ó· ·ÚοÚÔ˘Ó ÙÔ πà ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙËÓ Â˘ÎÔÏ›·. ¶¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Áηڿ˙ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜.¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˘¿Ú¯ÂÈ; ŒÙÛÈ ‰È·Ù›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘... ŒÏÂÔ˜ ÏÔÈfiÓ, ·˜ ÙÔ˘˜ Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·Ó¿ ‰˘Ô ÊÔÚ¤˜ - Ì ÙË ÌÈ· ‰ÂÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È - fiˆ˜ ÂΛÓË ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‰ÈηÈÔ‡Ù·È, Ì·˜ Î·È ÂÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÂχıÂÚ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â˙Ô‰ÚfiÌÈ·. ª·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó;

ŸÙ·Ó ÔÈ ÛÙ·ÁfiÓ˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ Û˘Ó·ÓÙ¿Ó ÙȘ ËÏȷΤ˜ ·ÎÙ›Ó˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ...Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi. °È· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÙÔ ÔÙÈÎfi ·˘Ùfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· ’¯ÂÈ Ï¿ÙË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ∏ ʈÙÔÁÚ·Ê›· Â›Ó·È ·fi ¯Ù˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙfiÙ Ô˘ Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË Îfi·Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Î·È ÙÔ Ê¿ÛÌ· ÙÔ˘ Ï¢ÎÔ‡ ʈÙfi˜ ‰È·ıÏ¿ÛÙËΠ¿Óˆ ·fi ÙËÓ fiÏË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ô˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ Ô˘ ¯¿Ú·˙ ÌÈ· ÔÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ò˜ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ÎfiÏÔ˘. ∫¿ÔÈÔÈ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÎÚ‡‚ÂÙ·È ¤Ó· ÙÛÔ˘Î¿ÏÈ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ. ∞Ï‹ıÂÈ· ‹ „¤Ì·Ù·.... ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ·ÓÙÔÙÈÓ¿... ¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¤ÌÊÚ·ÁÌ· flÚ· 10.30.Ì. ¯ı˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∫ÔÚ·‹. ΔÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ›Û·- ›Û· Ô˘ ¯ˆÚ¿ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ, ηıÒ˜ Ù· ‰ÈÏÔ-ÙÚÈÏÔ·ÚηÚÈṲ̂ӷ πÃ Î·È ÛÙȘ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¤ÌÊÚ·ÁÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Δ· “Á·ÏÏÈο” ÙˆÓ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Û˘Ó¤ıÂÙ·Ó ÙÔ ÛÎËÓÈÎfi, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙÔÓ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ‰ÂÓ Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î·Ó›˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË Î·È Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ú·‚¿Ù˜. ∫·È ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Î·ÓfiÓ· ÛÙËÓ fiÏË...

∂§.™.

°.•.

∞ÔÎÔÏÏË̤Ó˜ ϿΘ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÙÛÒ‚ÔÏÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜

“∂ÌÈÛÙ‡ÔÌ·È Ôχ Ù· ‚ÈÔÏÔÁÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¿ˆ Û˘¯Ó¿ ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔÛÂÁÁ›ÛÈ̘ Î·È Ù· ÚÔÙ›ӈ ·ÓÂÈʇϷÎÙ· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”.

EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ΔËÓ ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÔÎÔÏÏËÌ¤ÓˆÓ Ï·ÎÒÓ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ Î·È Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ··ÈÙÔ‡Ó ϤÔÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ôϛ٘. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô͇ÓıËΠ¯ı˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ù· ÓÂÚ¿ Ù˘ ÔÔ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ϿΘ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È ÂÈΛӉ˘ÓË Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Â˙Ô› η٤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÎÈÓ‰‡Ó„·Ó Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. ¶Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ·-

ӷʤÚÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ··ÈÙ› ϤÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ Ï·ÎÒÓ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. μ.∫.

¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Ê·Ó¿ÚÈ· ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙȘ ÂÚÁ·ÙÈ-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë Î›ÓËÛË Ù·¯˘Î›ÓËÙˆÓ ÛηÊÒÓ ÎÔÓÙ¿ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ “∞fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù·¯˘ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛηÊÒÓ (ÎÚ›˜ - ÎÚ¿ÊÙ) Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÏÔ˘Ô̤ӈÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘: ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È: ·. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· οı ٷ¯˘ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ (ÎÚ›˜ÎÚ¿ÊÙ) ÎÔÓÙ¿ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ı·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÏÔ˘ÙÚÒÓ. ‚. ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÎÚ›˜-ÎÚ¿ÊÙ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ· Ù˘ §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜. Á. ∏ Ô‰‹ÁËÛË ÎÚ›˜ - ÎÚ¿ÊÙ ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· ÈηÓfiÙËÙÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡ Ù·¯˘ÏfiÔ˘ ÛοÊÔ˘˜”. √Ì¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÁˆÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤· “™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÂˆÚÁ›·˜ ∞ı. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÁˆÙ¯ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂȉÈÎÔ‡ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ· Ù˘ ∞ÓˆÙ¿Ù˘ °ÂˆÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ Î·È Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ °. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, Ì ÛÎÔfi Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÁˆÚÁÈÎfi ÙÔ̤· ˘fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï‹ÚË ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ÛÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜”.

Τ˜ ηÙÔÈ˘ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ηıÒ˜ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ οÔÈ· ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì ٷ ‰‡Ô Û·Ì·Ú¿ÎÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ηıÒ˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·. Δ· Û·Ì·Ú¿ÎÈ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ ÎÚ·‰·ÛÌÔ‡˜ ÛÙ· π.Ã. Î·È Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ›, ·ÊÔ‡ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î¿ÙÈ. º.™.

2 πÔ˘Ó›Ô˘ 1980

μ·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛË Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘˜ “Δ· ‚·ÛÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ‚ÈÔÙ¯ӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁÒÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ë ¤ÓÙ·Í‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ∂√∫, ÂͤıÂÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÌÔÚ›Ô˘”.

ªÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ë Â˘ı‡ÓË ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ “ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ¢ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙË ÛÙÂÈÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ˙¢Á·ÚÈÒÓ, ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ¿Ó‰Ú˜. ∏ ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ·fi„ÂȘ Î·È Ô˘ ‹ıÂÏ·Ó ÙË Á˘Ó·›Î· ΢ڛˆ˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÙ›ÚÔ˘˜ Á¿ÌÔ˘˜ ı· ·Ó·Ï˘ı› ηٿ ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ √˘ÚÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜”.

∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ “π‰Ú‡ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÁÚÔÓfiÌˆÓ - ΔÔÔÁÚ¿ÊˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ Ù˘ ÁÂÓfiÌÂÓ˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠ÛÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∫ˆÓ. ¶··Â˘ÛÙ·ı›Ô˘, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù‡˜ ™ˆÎÚ. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ¶·Ó·Á. ∫·ÏÈÓÙ˙¤Ô˜, Ù·Ì›·˜ £¿ÏÂÈ· ª·ÎÚ‹, ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ· ªÔÏÒÙ·”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 100 ¯ÚfiÓÈ·... μÚÂÙ·ÓÔ› ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ê˘Ï‹ ¶˘ÁÌ·›ˆÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰È΋ ¡¤· °Ô˘ÈÓ¤·. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °Ï›ÍÌÔ˘ÚÁÎ, Ù¤ˆ˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜.

¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ¢·Ó›·, ȉڇıËΠÙÔ “∫fiÌÌ· ÙˆÓ ªÂÈÔÓÔًوӔ Ì ÎÔÈÓ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÔÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¢·ÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÔÎÏÂÈṲ̂ӈÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∂ÚÒÙËÛË °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘ ∞£∏¡∞, 1.

∂¶π∫∞πƒ∏ ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ì ı¤Ì· ÙËÓ “ÂÎÚËÎÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘” , η٤ıÂÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, Ô Ù˙›ÚÔ˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ, ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, ·ÎfiÌ· Î·È Û ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ·ÔÙÈÌ¿Ù·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “√È ÓfiÌÈÌÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Î·È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÁÓˆÛË ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ·ı¤ÌÈÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ¯¿ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‡„Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÂÚˆÙ¿ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ·Ó Î·È Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ.

∞fi 220-390 ∂ Ô Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹ º¶∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í› ∞£∏¡∞, 1.

∞¶√ 220- 390 ¢ÚÒ ·Ó¿ fi-

¯ËÌ· Â›Ó·È Ô Î·Ù’ ·ÔÎÔ‹ º¶∞ Ô˘ ı· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ·’ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÂʤÙÔ˜ ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í›, Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ º¶∞ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· οı ٷ͛ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - 390 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·Í› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞ıËÓÒÓ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜- ¶ÂÚȯÒÚˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÂÓÈ·›· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛ/ӛ΢. - 340 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·Í› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ·fi 200.001 ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Î·È ¿Óˆ. - 320 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·Í› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ·fi 50.001200.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. - 290 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·Í› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ‰‹ÌˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi ·fi 5.00150.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. - 220 ¢ÚÒ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÁÈ· Ù·Í› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ Ì ÏËı˘ÛÌfi οو ·fi 5.000 ηÙÔ›ÎÔ˘˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÈ ÂÎÌÂÙ·ÏÏÂ˘Ù¤˜ Ù·Í› ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ º¶∞ Î·È ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù‹ÚËÛ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÂÛfi‰ˆÓÂÍfi‰ˆÓ.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

∂Ì̤ÓÂÈ Û ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ Ô ™∂μ - ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi ˙ËÙ› Ë °™∂∂

“¶¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ∫ÔÈÓfi ̤وÔ ÁÈ· ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ - 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ - ™ÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ Ë ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ∂™∂∂: ¡· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜

∞£∏¡∞, 1.

ª

ˉÂÓÈΤ˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ-°™∂∂ ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ô 13Ô˜ Î·È Ô 14Ô˜ Ì Èı·ÓfiÙÂÚÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·˘Ùfi Ù˘ ÂÓۈ̿وÛ˘. ΔÚÈÂÙ‹ Û˘Ìʈӛ· Ì ÌˉÂÓÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ʤÙÔ˜- ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ·fi ÙË °™∂∂ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌË ıÈÁÔ‡Ó ÔÈ Î·ÙÒÙ·ÙÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ì ÂȉfiÌ·Ù· ÔÈ ¯·ÌËÏfiÌÈÛıÔÈ. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, Ë °™∂∂ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·fi ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· fiÛˆÓ Â›Ó·È ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÙÒÓ ·fi ÙȘ ·ÔχÛÂȘ. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÊıËÓfiÙÂÚ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ó¤ˆÓ Î·È ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÔχÛÂȘ Ì ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¢¡Δ Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·ıÈÛÙÔ‡Ó, Â›Û˘, ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÁÂʇڈÙ˜, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ıÂÙÈ΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂μ ¢. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙËÚËıÔ‡Ó ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· Ù· fiÛ· ÚԂϤÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο, ηıÒ˜, fiˆ˜ › “·ÔÙÂÏ› ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜” . “∂›Ó·È ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÂÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ ·˘Ù¿ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó, Ì ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶¿ÓÙˆ˜, Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ Ë ÙÚfiÈη ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿-

‰·, “Ú›¯ÓÂÈ ‚·ÚÈ¿ ÛÎÈ¿ ÛÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ” ÁÈ· ÙË Ó¤· ∂°™™∂. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ù˘ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ Ì ÙȘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÂÏÈο ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. “∏ ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ Â›Ó·È - Î·È ¤¯ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ·Ô‰ÂȯÙ› Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· - Ó· ÌËÓ ÂÚÈÎÔÔ‡Ó ÌÈÛıÔ›” , › ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Î. ¢·ÛηÏfiÔ˘ÏÔ˜. “™˘˙ËÙԇ̠ÙËÓ ·fiÏ˘ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙÔ˘ 13Ô˘ Î·È 14Ô˘ ÌÈÛıÔ‡” , ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “√È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ıÂÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ıˆÚ¿ÎÈÛË” . ΔfiÓÈÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë °™∂∂ ÂÈı˘Ì› Ì›· “∂°™™∂ Ë ÔÔ›· ı· ·Ú¿ÁÂÈ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÚÔÛٷهÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·-

˙Ô̤ӈÓ, ı· ıˆÚ·Î›˙ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi ·fi οı ÂÈ‚Ô˘Ï‹, ı· ¤¯ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ” . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ηٿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘˙ËÙ‹ıËΠÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ 740 ¢ÚÒ, Ô Î. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ “˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙÔ˜ Û‚·ÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂°™™∂” . “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ ÈÛ¯‡ÂÈ Ô Î·ÙÒÙ·ÙÔ˜ ÌÈÛıfi˜, ›Ù ˘ÔÁÚ·Ê› ›Ù fi¯È, Ë Ó¤· ™‡Ì‚·ÛË” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙȘ 15 πÔ˘Ó›Ô˘, ›Ù ˆ˜ ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ·fi„ÂȘ ›Ù ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ì ÙË °™∂∂.

“√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂°™™∂ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Î·È fi¯È Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· Î·È ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ 13Ô Î·È 14Ô ÌÈÛıfi, Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ì ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ̛· ÛÙ·ıÂÚ‹ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” , ‰‹ÏˆÛ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂™∂∂ μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜. “∞ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· οÔÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·ԉ›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌʈÓÔ‡Ó, Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ› ∂Ù·›ÚÔÈ, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ¤¯Ô˘Ì οı ηϋ ÚfiıÂÛË Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ì” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∏ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂°™™∂ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂™∂∂.

™Àƒπ∑∞: ∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Û ÊÙÒ¯ÂÈ· “√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™∂μ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” , Û¯ÔÏ›·Û Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Ô ¢. ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔÂΉfiÙ˜ Ì·˙› Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂.∂. ηٷ‰Èο˙Ô˘Ó, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ¯ı˜ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¡¤Â˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Û ¢ËÌfiÛÈÔ - ¢∂∫√ ∞£∏¡∞, 1.

∞¶√ Û‹ÌÂÚ·, 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘, ÈÛ¯‡-

Ô˘Ó ÔÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¢∂∫√, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ˘ ™·¯ÈÓ›‰Ë. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ÔÚ›˙ÂÈ Ô ÚfiÛÊ·ÙÔ˜ ÓfiÌÔ˜, Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ηٿ 12% ·fi 1/1/2010, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·fi Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÂÈϤÔÓ 8%. ™Â fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÂȉfiÌ·Ù·, ı· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜ ηٿ ÂÈϤÔÓ 3% (Ë ÚÒÙË Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 7% ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1/1/2010). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜ ı· Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈο 1.000 ¢ÚÒ (500 ¢ÚÒ, 500 ¢ÚÒ Î·È 250 ¢ÚÒ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·) Î·È ı· ‰›‰ÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Û fiÛÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂȉfiÌ·Ù·, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ (ÏËÓ ˘ÂÚˆÚÈÒÓ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ·fi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈο fiÚÁ·Ó·), Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ, ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Î·Ù¿ Ì‹Ó·, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓ˜ Û ‰ˆ‰ÂοÌËÓË ‚¿ÛË, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Î·È ¤ˆ˜ Ù· 3.083 ¢ÚÒ, ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ó·ÏÔÁ›· ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ·˘ÙÒÓ, ¤ˆ˜ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 3.000

¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ‰‡Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ: 1Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: À¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜,

ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜, 2.983 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿, ı· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜ : √È ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·-

ŒÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ 1% ÁÈ· ÙÔ 2010 Û ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 100.000 ∂ ∞£∏¡∞, 1.

Δ√∫√π ηٷı¤ÛˆÓ, Î¤Ú‰Ë ·fi ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹-

ÚÈÔ, ÂÍ·ÁÔÚ¿ ·ÌÔÈ‚·›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ηıÒ˜ Î·È ·˘ÙÔÙÂÏÒ˜ ‹ Ì ÂȉÈÎfi ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· fiˆ˜ Î·È ¤ÛÔ‰· ·fi ·Î›ÓËÙ· ı· Û˘ÌÂ-

Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ (1.000 ¢ÚÒ) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ: 2.900* 12 + 1.000 = 35.800 ¢ÚÒ (2.983 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜). √ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·˘Ùfi˜‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘, ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜, Ì·˙› Ì ٷ ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·fi 36.000 ¢ÚÒ- ı· ¿ÚÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ (500 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, 250 ¢ÚÒ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È 250 ¢ÚÒ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜). 2Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·:À¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÌËÓÈ·›Â˜ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜, 3.033 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿, ı· ¿ÚÂÈ ·Ó·ÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ

ÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ οı ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÂÈ‚ÏËı› Ë ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ 1% ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010. ∏ ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ηı·Ú¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ¿Óˆ ·fi 100.000 ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ı· ·ÔÛÙ·ÏÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ı· ηٷ‚ÏËı› Û ÙÚÂȘ ÈÛfiÔÛ˜ ‰ÈÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ.

Î·È ·‰Â›·˜, ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ˆ˜ ÂÍ‹˜: √È ·ÓˆÙ¤Úˆ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡, Ì·˙› Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ (1.000 ¢ÚÒ) ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ: 2.950* 12 + 1.000 = 36.400 ¢ÚÒ (3.033 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜). ∂Âȉ‹ Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ 3.000 ¢ÚÒ ÌÂÈÎÙ¿ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È ·Ó·ÁfiÌÂÓ· Û 12ÌËÓË ‚¿ÛË 36.000 ¢ÚÒ, ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜, ı· Ú¤ÂÈ ·fi ÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ ·˘ÙfiÓ Ó· ·Ê·ÈÚÂı› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ Ô˘ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 36.000 ¢ÚÒ, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ·fi Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ (200 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, 100 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È 100 ¢ÚÒ ·fi ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÔÈ Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ÂÙ‹ÛȘ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ Ù·ÎÙÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜, Ì·˙› Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ·˘Ù‹ Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 36.000 ¢ÚÒ (‰ËÏ·‰‹ 2.950 * 12 +300+150+150 = 36.000 ¢ÚÒ) Î·È ÙȘ 3.000 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ù· ÔÛ¿ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÂÔÚÙÒÓ Î·È ¿‰ÂÈ·˜ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·˘Ùfi˜, Â›Ó·È 300 ¢ÚÒ ÁÈ· ‰ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, 150 ¢ÚÒ ÁÈ· ‰ÒÚÔ ¶¿Û¯· Î·È 150 ¢ÚÒ ÁÈ· Â›‰ÔÌ· ¿‰ÂÈ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

¶ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ

¢È¿ÛÙ·ÛË ·fi„ÂˆÓ ∂∂-§Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi

Δ

· fiÛ· Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È “ÙÚfiÈη˜” ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘.

Δ˘ ∂πƒ∏¡∏™ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

√È ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Û˘ÌʈӋıËΠ̠ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ· Ù·Ì›· ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ıÔ‡Ó Û ÙÚ›· Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¤Ó· Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÂÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ·ÔÏ·‚ÒÓ, Ì ÂÓÈ·›Ô˘˜ ηÓfiÓ˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚfiÓÙ˜ Î·È Ì¤ÏÏÔÓÙ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∏ ηÓÔÓÈ΋ ËÏÈΛ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È Ù· 65 ¤ÙË, ÚÔÛ·˘Í·ÓfiÌÂÓ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ËÏÈΛ·˜ ·fi ÙÔ 2020 Î·È ÌÂÙ¿. ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙ·‰È·Î¿ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013. ∏ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ·ÔÓÔÌ‹˜ Û‡ÓÙ·Í˘ ı· ÙÚÔÔÔÈËı› ÛÙÔ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ηٷ‚ÏËıÂÈÛÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÂÈÛÚ·¯ıÂÈÛÒÓ ·ÔÏ·‚ÒÓ, Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È Û ¤Ó·Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙÔ˘ 1,2% Î·È ÙËÓ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ı· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ÚÈÓ ·fi ÙÔ Î·ÙÂÛÙË̤ÓÔ fiÚÈÔ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈΤ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ı· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ 6% ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÌÂٷ͇ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙˆÓ 60 Î·È ÙˆÓ 65, Ì ÂÚ›Ô‰Ô ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ. Ÿˆ˜ fï˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜, ÌfiÏȘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ÙÔ ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂.∂., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Óı› ÁÈ· ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ. “∂¿Ó ¯ÚÂÈ·-

ÛÙ›” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È “ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ı· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ·Ú·‰Â¯fiÌÂÓˆ˜ ÂÌ̤ۈ˜ Ù· fiÛ· ÚԷӷʤÚıËηÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘.

Û˘ ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη, ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÍÂηı¿ÚÈÛÂ, ˆ˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ì›ˆÛË 48% ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ηıÒ˜ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙfiÓÈÛ·Ó Ì ¤ÌÊ·ÛË fiÙÈ “ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È fiÛ· ·˘Ùfi ÔÚ›˙ÂÈ, ˘¿Ú¯ÂÈ Û ÂͤÏÈÍË Î·È ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Â·Ó¤Ï·‚Â

√ ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂χıÂÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘, ·¤ÛÙÂÈÏ ۋÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Î. ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ú·›ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ·Í›ˆÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ·Ú·›ÙËÛ˘, Â›Ó·È fiÙÈ ÂͤÏÂÈ·Ó ÔÈ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÛÎÂ›Ù·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ Î¿ı ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠ¤ÏÏÂÈ„Ë ËıÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ Î·È Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Ô Î. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·.

∞£∏¡∞, 1.

™Δ√Ã∂Àª∂¡√À™ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÂ

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ ΔÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÂÎÙÚԯȷÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈÓËı› ÌÂٷ͇ ∞ı‹Ó·˜ Î·È “ÙÚfiÈη˜” , ÏfiÁˆ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ô˘ ı· ÚÔ¤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ - ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·ÔÛÙÔϤ˜ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ Â͉fiıË ·fi ÙË °ÂÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Î·È Ê¤ÚÂÈ ËÌÂÚÔÌËÓ›· 26 ª·˝Ô˘ 2010, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - Î·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Î·È ÂÚÈÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÂÏÈÎÒ˜ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ηÎfi ÈÛÙÔÚÈÎfi ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ - Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi “Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹” ‰È¿ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÈÛÙ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 2014 Î·È ÙÔ 2015 ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› 60 ‰ÈÛ. - ηْ ¤ÙÔ˜ - ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÔÓ¿¯· Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Ù˘ ÚÔÊ›Ï.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ - ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Â¤‰ÂÈÍ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi Ó‡̷, Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ·›ÛıËÛË ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜. ™ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘¯fiÓ ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ηıÒ˜ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›, ÂÓÒ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÍËÁÂ›Ù·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÂϤÁË ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·. ∫·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ˆ˜ ÂÂϤÁË Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿ ˜- Î·È Û ·˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜, Ù· Û˘Ó‰Èοٷ Î·È ÔÈ ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔÈ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ - ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ - ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Û Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÙÒÙ·-

ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÎÈ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜, Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓˆÓ ·ÔχÛˆÓ, Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ ÔÛfiÓ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ù˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, Ù˘ ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ë ∂ÏÏ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012, ÂÊfiÛÔÓ ÙËÚËı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∂ÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ Ô˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙÔ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ ‡ÊÂÛË - ÌÂ Û˘Ó·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Ô˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·È Î·È Ì ̤ÙÚ· - Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ‹ Î·È Ô ·ÔÏËıˆÚÈÛÌfi˜, Ë ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÏfiÁˆ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜, ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›·, ȤÛÂȘ ÛÙÔ ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ‰È·ÛÔÚ¿ ÌÈ·˜ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢Ù› Ó· Ï¿‚ÂÈ fiÔÈ· ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ‰ÂÛÌ¢Ù› ˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

“£· ÙËÚËı› ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” Δ∏¡ ÚÔۋψÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓË-

∞£∏¡∞, 1.

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ™∂¶∂ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi - ¢ËÏÒÛÂȘ §Ô‚¤Ú‰Ô˘-¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞£∏¡∞, 1.

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ √∞∂∂

fiÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ 48%. “ΔÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ۷ʤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘, Â›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi” ›Â Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ ··›ÙËÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÚ›Ô˘ 50%, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ › ˆ˜ “·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ı¤ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ Î·È ı· Á›ÓÔ˘Ó” . “∂Ì›˜, ·Ó ı˘Ì¿ÛÙÂ, ›¯·Ì ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ fiÙÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ı· ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘ÌÂ Î·È ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚfiıÂÛ‹ Ì·˜, Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ

Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘... ¢ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™ÙË ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÛÙ›·ÛÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ (À¶√π∫) °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “ŒÓ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ú¿ÁÌ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∞˘Ù¿ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È ·˘Ù¿ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÔ˘‚ÂÓÙÈ¿˙Ô˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô À¶√π∫. “√È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Î·ÈÚfi Î·È ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. “ΔÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô˘ ÌfiÓÔ ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi. ∞˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰È¤-

ÁÓˆÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ Ï‡ÛÔ˘Ì Ì ÙÚfiÔ Î¿ıÂÙÔ Î·È ÔÚÈÛÙÈÎfi, fi¯È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂfiÌÂÓˆÓ ÁÂÓÈÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂfiÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó. ÕÚ· ÙÔ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ì ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÙfiÛ˜ Î·È Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, Û ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· ·‰ÈΛ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘” . ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. “À¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ̤۷ ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ì¤ÓÔ˘Ì ÛÙ· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ·” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. °È· ÙÔ ·Ó “·ÁÒÓÂÈ” Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÂÈ Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ “ÙÚfiÈη” , Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ì‰ÂÓ ·ÁÒÓÂÈ Ù›ÔÙ· Î·È ·˘Ùfi Ê·›ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ” .

¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂) ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıÂÒÚËÛ˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2.235 ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó 18 ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ·, ·Í›·˜ 923.628 ¢ÚÒ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û ÂÙ·Èڛ˜ Î·È ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ›ˆÓ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ê‡Ï·Í˘, Û ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘, Û ÙÚ¿Â˙˜, Û ÁÚ·Ê›· ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁڿʈÓ, È·ÙÚÒÓ Î·È Ì˯·ÓÈÎÒÓ, Û Ù¯ÓÈΤ˜ ÂÙ·Èڛ˜, ηıÒ˜ Î·È Û ȉȈÙÈο ÁÚ·Ê›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (π°™∂) Î·È ÂÙ·Èڛ˜ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (∂¶∞). √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘, Ô˘ ›¯Â ηٷÚÙÈÛı› ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. °È· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ï‹ÊıËÎ·Ó ˘fi„Ë Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ·Ù˘¯‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÚÔ·ÙÔ˘Ó, ·fi ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÛÙ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂›Û˘, ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó, ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÍ·ÂÙ›· (.¯. Û ÂÙ·Èڛ˜ ·Ó·Î‡ÎψÛ˘), ηıÒ˜ Î·È Û ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ Ӥ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Î·È Ù¯ÓÈΤ˜.


8

¶ÔÏÈÙÈ΋

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· ·fiÊ·ÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ

ΔÔ πÛÚ·‹Ï ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÔÚÁ‹ ∞£∏¡∞, 1.

Δ

Ô πÛÚ·‹Ï ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì Ӣ¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ÊÔÓÈ΋ ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÂÓfiÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ÏÔ›· Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÁÈ· ÙË °¿˙·, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜.√È ›‰È˜ ËÁ¤˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó, ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ηٷÎÚ·˘Á‹˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÓËÔÔÌ‹˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ÂÓÓ¤· ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ Î·È ÔÈ 680 ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÏÏËÊı› Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÂıÔ‡Ó ÂχıÂÚÔÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ô ¡ÈÚ ÃÂʤ˙, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ªÂÓÈ·Ì›Ó ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ Û ¤ÁÁÚ·ÊË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ“Û˘ÌʈӋıËΠfiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó ·Ì¤Ûˆ˜” . fiÙÈ ı· Â¤Ì‚ÂÈ Í·Ó¿.

¢ÈÂıÓ‹˜ ηٷÎÚ·˘Á‹

Ì˘Ó·” , ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÌÔÓ·‰Èο fiÏ· Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ͇Ϸ... ¶¿ÓÙˆ˜, ¤Ú·Ó Ù˘ ·˘ÙÔ¿Ì˘Ó·˜, ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂÊ¢ڛÛÎÂÈ Î·È ¿ÏϘ

ıˆڛ˜ (οÔÈÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·). ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË °¿˙· ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ¿ÏÏÔ

¤Ó· ÏÔ›Ô Ì ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ MV Rachel Corrie Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ʤÚÂÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÔȯٿ Ù˘ πÙ·Ï›·˜. ΔÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÚÔÂȉÔÔÈ›

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË

¶ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÚÂۂ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ∞£∏¡∞, 1.

™À°∫∂¡Δƒø™∏ ÛÙËÓ √ÌfiÓÔÈ· Î·È ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ ¶∞ª∂ Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÓËÔÔÌ‹ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÚÂۂ›· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÂÚ› Ù· 5.000 ¿ÙÔÌ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÛÌ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ∞Ì·Ï›·˜, ™Ù·‰›Ô˘, ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ÙÔ Ú‡̷ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙȘ ψÊfiÚÔ˘˜ μ.™ÔÊ›·˜ Î·È ∫ËÊÈÛ›·˜. “ΔÒÚ· ÈÔ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ï·Ô›. ∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Î·È Ë ÙÚ·Áˆ‰›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô fi„ÂȘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∂ÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÏÔÈfiÓ ÔÈ Ï·Ô› ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÓÙÂ›ıÂÛ˘“ ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÁÁ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞Ϥη ¶··Ú‹Á·.

√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó °ÎÈ-ÌÔ˘Ó Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ı¤ÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜. “∂¿Ó Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ‰˘Ó·Ù‹, Â›ÁÔ˘Û· Î·È Â›ÌÔÓË ¤ÎÎÏËÛË Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ °¿˙·˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ›¯Â Û˘Ì‚Â›” ‰‹ÏˆÛÂ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ¡∞Δ√ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Î·È ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÓ‰Âϯԇ˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ¢‹ÏˆÛË (‹ÈˆÓ ÙfiÓˆÓ) Ì ÙËÓ ÔÔ›· ηÏ› Û ·ÌÂÚfiÏËÙË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ¤ÊÔ‰Ô ÛÙ· ηڿ‚È· ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ›¯Â ÂΉÒÛÂÈ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ -Â›Û˘ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠӷ ηٷ‰ÈοÛÂÈ ÙȘ “ÂÓ¤ÚÁÂȘ” Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ Û ̛· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËΠ¤ÂÈÙ· ·fi ÔχˆÚË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ÙˆÓ ∏¶∞ -ÔÈ Ôԛ˜ ÂȉÈÒÍ·Ó Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∞fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÂÏÈÎÒ˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ Ë ¿ÌÂÛË Î·Ù·‰›ÎË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· (Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¶ÈÂÚ §ÂÏÔ‡˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ∂∂ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘). ø˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ, ‹Ù·Ó “¯ÏÈ·Ú‹” Ì ÙÔÓ §Â˘Îfi √›ÎÔ Ó· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ “χË” ÁÈ· ÙȘ ·ÒÏÂȘ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ Î·È Ó· ˙ËÙ¿ ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÎÚȂ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘

ÙÚ·Áˆ‰›·˜. ∏ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ‹Ïı Û ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Ì ÙÔ Û˘ÌÌ·¯ÈÎfi πÛÚ·‹Ï Â›Ó·È ÙÂٷ̤Ó˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Û ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË Î·È ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. √ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ §Â˘ÎÔ‡ √›ÎÔ˘, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ì·Ù·›ˆÛ ÙËÓ Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ §Â˘Îfi √›ÎÔ. ∏ ΔÔ˘ÚΛ· ηÏ› ÙȘ ∏¶∞ Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË. “¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̛· ÍÂοı·ÚË Î·Ù·‰›ÎË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ΔÔ‡ÚÎÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ fiÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӛ‰· ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. √È Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Ó· ηÙËÁÔÚ› ÙÔ ΔÂÏ ∞‚›‚ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈ΋ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢ÛË Ô ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË “ÛÊ·Á‹” , ˙‹ÙËÛ ͷӿ ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ °¿˙·˜ Î·È ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û fiÙÈ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. √È Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì ÙË Û‡ÌÌ·¯fi ÙÔ˘ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ Â›¯·Ó ÂÚȤÏıÂÈ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Û ÂÚ›Ô‰Ô ¤ÓÙ·Û˘ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ªÂÛ·Ó·ÙÔÏÈÎfi Î·È Êı¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ Ó·‰›Ú. ¢¤Î· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ‰È·‰‹ÏˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÚÔÍÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ÊˆÓ¿˙ÔÓÙ·˜ “πÛÚ·‹Ï ÊÔÓÈ¿ ı· ÓÈÁ›˜ ÛÙÔ ·›Ì· Ô˘ ¤¯˘Û˜” . ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂÊËÌÂÚ›‰· Jerusalem Post ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ΔÚ›ÙË fiÙÈ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË °¿˙· ÛÎfi¢ ӷ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ Ë ∞Á΢ڷ -˘fi ÙÔ ∫fiÌÌ· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (AKP) ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó- Â›Ó·È Ë ËÁ¤Ùȉ· ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔ ÛÔ˘ÓÈÙÈÎfi ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ.

ΔËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ·ÌÂÚfiÏËÙË ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË Ô˘ ·ÈÌ·ÙÔ·ÏÈÛ ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ Î·È ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ ˙ËÙ¿ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·. ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜, “‚Ú¿˙ÂÈ” Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, “‚˘ı›˙ÔÓÙ·È” ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ΔÔ˘ÚΛ·˜-πÛÚ·‹Ï. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙË °¿˙· ηÙ¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Ó¤Ô ÏÔ›Ô Ì ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·... ∏ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙ· ÏÔ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Û ‰ÈÂıÓ‹ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù· ¿ÊËÛ ›Ûˆ Ù˘ ‰¤Î· ÓÂÎÚÔ‡˜ -ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜- Î·È ÍÂۋΈÛ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Î‡Ì· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜. ∏ ‚›·ÈË Î·Ù¿ÏË„Ë ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÎfiÌË ‚·Ú‡ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi fiÏÂÌÔ ÛÙË °¿˙· Î·È ÙÔÓ ÙÚÈÂÙ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÍ·ıÏȈ̤Ó˘, ÌÈÎÚ‹˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ψڛ‰·˜ Á˘. Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÙÔ ¡∞Δ√ Î·È Ô ·Ú·‚ÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¤Ú¢ӷ Î·È ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™ÙfiÏÔ˘ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔ˜ ·¤Ï·ÛË. ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÔÚÁÈṲ̂ӷ ÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi Û ‰ÈÂıÓ‹ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·, ÂÓÒ “¯ÏÈ·Ú‹” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ∏¶∞, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜. ¢È·‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏϤ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ Î·È ÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Â·Ó··ÙÚÈÛı¤ÓÙ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÁÈ· fiÛ· ÂÎÙ˘Ï›¯ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ÙÔ˘˜. ∫fiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª¤ÓÙ˙·ÌÈÓ ¡ÂÙ·ÓÈ¿¯Ô˘ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Û “·˘ÙÔ¿-

∞£∏¡∞, 1.

•À§√¢∞ƒª√À™, ·ıÚfi· ¯Ú‹ÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ÛÊ·ÈÚÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÏË„Ë ·fi πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ, ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ·, ËÏÂÎÙÚÔÛfiÎ Î·È ··ÁfiÚ¢ÛË Î¿ı ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· fiÛÔ Î·ÈÚfi ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó, ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ ¤Êı·Û·Ó ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ Ù˘ ÓËÔÔÌ‹˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Ù˘ °¿˙·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ™Ù˘ÏÈ·Ó¿ÎË ∑·¯·Ú›·, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ, °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ ªÈ¯·‹Ï, ¶··‰ÔΈÛÙfiÔ˘ÏÔ ∞ÚÈÛÙ›‰Ë, °ÂÏ¿ÏË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ Î·È ¶ÂÙÚÔÁÈ¿ÓÓË £·Ó¿ÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· ÏÔ›· “∂χıÂÚË ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” Î·È “™ÊÂÓ‰fiÓË”. √È ‰˘Ô ÚÒÙÔÈ ¤Ê˘Á·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÁÈ· ∫Ú‹ÙË, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÁÈ· fi,ÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Ù· 24ˆÚ· Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ. ∏ Â›ıÂÛË ÛÙ· ‰˘Ô ÂÏÏËÓÈο ÏÔ›· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ ¤ÓÙ ٷ ÍËÌÂÚÒÌ·Ù·, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi “Mavi Marmara” . Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˜ πÛÌ¿Ù ™¿ÌÚÈ -Ô˘ ‰ÂÓ Ù·Í›‰Â„ Ì ÙÔ ÏÔ›Ô, ·Ï-

∂¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· ÏÔ›· ÚÔ˜ ÙË °¿˙·

Œ˙ËÛ·Ó ¤Ó·Ó ÂÊÈ¿ÏÙË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Ï¿ ÂÚÁ¿ÛıËΠÛÎÏËÚ¿ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÊÔÚÙˆı› Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·- fi,ÙÈ ÊÔÚÙÒıËΠÛÙ· ÏÔ›· ¤Ú·Û ·fi ·˘ÛÙËÚfiÙ·ÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓÂ Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·Ú¿‚·ÛË, fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ ·Ú·ÓÔÌ›·. ÕÚ· ÔÈ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ·Ú¯ÒÓ ÂÚ› ‡·Ú͢ fiÏˆÓ Â›Ó·È ¤ˆÏ˜. ŸÙ·Ó ÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÂÈ‚È‚¿ÛıËÎ·Ó ÛÙ· ÏÔ›· ͢ÏÔÎfiËÛ·Ó ¿ÁÚÈ· fiÔÈÔÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ı›. ∞Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù· Ê¿Ú̷η Ô˘ ›¯·Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÎÔ˘ÓËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÓÙfiÙ. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. °ÂÏ·Ï‹˜ “¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÏÌÔ‡Û οÔÈÔ˜ Ó· ÛËΈı› ÔÚÌÔ‡Û·Ó ¿Óˆ ÙÔ˘ ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ›. ™ËÎÒÓ·Ì ٷ ¯¤ÚÈ· Û·Ó ·È‰¿ÎÈ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó Ó· ¿Ì ÌÂÙ¿ ·fi ÒÚ· ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·” . ΔÔ˘˜ ηٿۯÂÛ·Ó Ù· ¿ÓÙ·: ÚÔÛˆÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÎÈÓËÙ¿, Ï¿ÙÔ,

fiÏ· Ù· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó πÛÚ·ËÏÈÓÔ› “ÁÈ·ÙÚÔ›” Ì ٷ ÚfiÛˆ· Î·Ï˘Ì̤ӷ Ì ̿ÛΘ -Ê·›ÓÔÓÙ·Ó ÌfiÓÔ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜- Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ΔÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì˯·Ó¤˜ ‚ÈÓÙÂÔÛÎfiËÛ˘... ªÂÙ¿ ·fi 12ˆÚÔ Ù·Í›‰È -Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÏË„Ë ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ ¤ÁÈÓ Û ‰ÈÂıÓ‹ ¯ˆÚÈο ‡‰·Ù·- Ù· ÏÔ›· ¤Êı·Û·Ó ÛÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ∞ÛÓÙfiÓÙ. ∂Λ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ Á‡ÚÔ˜ ͇ÏÔ˘ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ‰·ÎÙ˘ÏÔÛÎÔËı› Î·È ÁÈ· fiÔÈÔÓ ·ÚÓÈfiÙ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ‰‹ÏˆÛË -ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙ· ‚ڷ˚ο- Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ·ÌÂÏÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞ÂÈÏÔ‡Û·Ó fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ, ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ‰›ÎË. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚȤÁÚ·„·Ó ·Ó·ÙÚȯȷÛÙÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙÔ ∞ÛÓÙfiÓÙ:

ŸÛÔ˘˜ ¤‰ÂÚÓ·Ó, ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÓÂÛË ÁÈ· Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó fiÙ·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜ ¿Ú¯È˙ ӷ ÙÚ¤ÌÂÈ ·fi ÙÔ Í‡ÏÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙ·Ó ËÚÂÌÔ‡Û·Ó ·fi ÙȘ ÂÓ¤ÛÂȘ, Í·Ó¿Ú¯È˙·Ó ÙÔ Í‡ÏÔ... ΔÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ -Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È- ¤ÂÛ·Ó ı‡Ì· Ù¤ÙÔÈÔ˘ ¿ÁÚÈÔ˘ ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ‡. ΔÔ˘˜ ÂÚȤÊÂÚ·Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÛÎËÓ‹ Û ÛÎËÓ‹ ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Û ÎÂÏÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ı˘Ú·, Ì ٷ ÊÒÙ· ·ÓÔÈÁ̤ӷ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ. ΔÔ˘˜ ·Ó¤ÎÚÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜. ™Â fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ›¯·Ó ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÚfiÛ‚·ÛË Û ÓÂÚfi, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È Û ʷÁËÙfi. ŸÔÙ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›·, ÔÈ πÛÚ·ËÏÈÓÔ› Á¤Ï·Á·Ó ÎÔÚÔ˚‰Â˘ÙÈο Î·È ··ÓÙÔ‡Û·Ó Ì ·ÎfiÌË ÂÈıÂÙÈÎfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜. √È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¿Ó‰Ú˜ ηٷÏfiÁÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “·Ú¤‰ˆÛ ÂÏ-

ÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Û ͤÓÔ ÎÚ¿ÙÔ˜” , ·ÊÔ‡ fiϘ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Î·ÂÙ¿ÓÈˆÓ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔ À¶∂• fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛÂ Ë Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏÔ›Ô ·ԉ›¯ıËÎ·Ó ¿Î·Ú˜. ¢ÂÓ Û‹ÎˆÓ ηӤӷ˜ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ... ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚ›ÛˆÓ, fiÔ˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ 460 ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ÌfiÓÔ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÚÂۂ›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛıËÎ·Ó Ì ¤ÓÙÔÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÒÓ. √È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Â·Ó¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ·Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÌ‹ÚÔ˘˜, Ù· ÏÔ›· Î·È Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ›·Ó “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ·ÓıÚÒˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏ˘‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ¤Ó· e-mail ÛÙËÓ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË Siemens

¶·Ú·›ÙËÛË μ·Ï˘Ú¿ÎË ˙ËÙ› Ë ¡¢ ∫·ÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· Áοʷ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÂÌÏÔ΋˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞£∏¡∞, 1.

°

È· ÔÏÈÙÈÎfi ÊÈ¿ÛÎÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞™√∫ οÓÂÈ ÏfiÁÔ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË “ÂÌÏÔ΋˜ Á·Ï¿˙ÈÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡” ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Siemens, ηıÒ˜ ηٿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô “˘Ô˘ÚÁfi˜”, Ô˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó ÛÙÔ Â›Ì·¯Ô ΛÌÂÓÔ, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÏÔÔÈfi˜... ∫·Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ÙÔ “cabinet man”, ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÚıÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ˆ˜ “̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘”, fiˆ˜ ÙÔ ÌÂÙ¤ÊÚ·ÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÂÏÈÎÒ˜ Ì›· ¿ÏÏË ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ÊÚ¿Û˘, ÂΛÓË ÙÔ˘ ÂÈÏÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ “ÓÙÔ˘Ï·¿”. ™˘ÓÂÒ˜, Ë Â›Ì·¯Ë Û˘Ó·ÏÏ·Á‹, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈÓfiÙ·Ó ÏfiÁÔ˜, ‰ÂÓ Â›¯Â Û¯¤ÛË Ì ٷ “Ì·‡Ú· Ù·Ì›·” Ù˘ Siemens, Ô‡Ù ¯ÚËÌ·ÙÈÛÌfi ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ÏËڈ̋ ·fi ŒÏÏËÓ· ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ÓÙÔ˘Ï·ÈÒÓ ÎÔ˘˙›Ó·˜. ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·ÔηχÊıËΠÌÂÙ¿ ·fi ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ȉÈfi¯ÂÈÚÔ ÛËÌ›ˆÌ· ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÏËڈ̋ 1 ÂÎ. Û Á·Ï¿˙ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi” . ΔÔ ı¤Ì· ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙ·ÛË ·fi ÙË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ¿ÁÓÔÈ· Á· ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÂÓÒ ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “Ï·ÛÙfi ‹ ¯·ÏÎÂ˘Ì¤ÓÔ” ¤ÁÁÚ·ÊÔ. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™‹Ê˘ μ·Ï˘Ú¿Î˘, › fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ‹ıÂÏ ӷ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û·Ó “ÊÙËÓfi˜ Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜” ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌÔÏÔÁ›· ª·ÓÙ¤ÏË. ¶ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘ › fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ‹Ù·Ó ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È fiÙÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ̷˙›

ÙÔ˘ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤Ó· email Ì ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔÓ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ‹¯·ÓÔ ª¿ÚÈÔ ∫·Ùۛη Î·È Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ: “¶·Ú·Î·ÏÒ Ó· Ú›ÍÂȘ Ì›· Ì·ÙÈ¿ ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ 50% ηٿıÂÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . ªÂ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·˘Ùfi Ë ÂÈÙÚÔ‹ ˙‹ÙËÛ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÂÓË̤ڈÛÂ Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ∫·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ μÚÒÌÈÎÔ˘ ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ (FINCEN). ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÓË̤ڈÛ fiÙÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· BUILT-IT LTD Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ mail Â›Ó·È ˘·ÚÎÙ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÔÛÔÏË„›Â˜ Ì ÙË Siemens, Ô‡Ù ¤¯ÂÈ ÂÌϷΛ Û ‰ˆÚÔ‰Ô˘, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ë ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚ›˜ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ‹‰Ë ˙‹ÙËÛÂ Ô Î. μ·Ï˘Ú¿Î˘. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· fï˜ Ô ÂÈÎÂÊ·-

Ï‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ ¡¢ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜, fiÙÈ Ô “cabinet man” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÊÚ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ˆ˜ “¿ÓıÚˆÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” , Â›Ó·È ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÓÙÔ˘Ï¿È·. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ › fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ mail, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ì›· ‰È‡ı˘ÓÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ™¤ÊÈÏÓÙ ÙˆÓ ∏¶∞: “∞Ó ·Ï¿ ›¯·Ó ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔÓ Î. ∫¿ÙÛÈη Ô˘ ηÏԇ̠·‡ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹, ı· ›¯·Ó ‰È·È-

ÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·Ï¿ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Â›ÏˆÓ ÛÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘” . √ Î. Δ˙·‚¿Ú·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “‚ÚÒÌÈÎË Ì˯·Ó‹ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Î. μ·Ï˘Ú¿ÎË. °È· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È fiψÛ˘ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¡¢, Ì›ÏËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ƒ‹Á·˜ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ Â›Ó·È ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ‰ÂÓ

ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÌË ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È Î·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ ı· ˙ËÙËı› Ì ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ Â›Ì·¯Ô˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ £·Ó¿Û˘ ¶·Ê›Ï˘ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “¤ÁÁÚ·ÊÔ-Ê¿ÓÙ·ÛÌ·” , ÂÓÒ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙÔ ∫∫∂ ‰ÂÓ ‹Ú ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ: “¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÁÁÚ·Ê· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂı› ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ÛÙ¿ÏıËÎÂ. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··‰ËÌÔ‡Ï˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÌÂÁ¿Ï˘ Îϛ̷η˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ Î·È Û‡Á¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ “Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ “ª·ÓÙ¤Ïˉ˜” Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ‹Ú·Ó ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ Ì›˙˜ Î·È Ë fiÏË Âȯ›ÚËÛË Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Û “η̤ӷ ¯·ÚÙÈ¿” ÁÈ· ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫” .

ªÂÙ¿ ÙË ‰È·‚›‚·ÛË Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∫. ∫ÈÏÙ›‰Ë

ªÈÎÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· μ·ÙÔ¤‰È ∞£∏¡∞, 1.

¡∂∞ “ÔÏÈÁÔ‹ÌÂÚË” ·Ú¿Ù·ÛË

ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛÂ Ë ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ηıÒ˜ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ, ‰È·‚È‚¿ÛÙËΠۋÌÂÚ· ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∫ÒÛÙ· ∫ÈÏÙ›‰Ë. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÙÔ˘, ÃÚ. ªfiÙÛÈÔ˘, ÁÈ· “‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi” ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ˆ˜ ‰·ÛÈ΋˜, Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠÛÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘, ·Ó Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘, ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ηÓÔÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi Ù˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›·, ˆ˜ “‰¿ÛÔ˘˜” . √ Î. ∫ÈÏÙ›‰Ë˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·‡ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ - ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› Î·È Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, °. ™·¯·Ù˙›‰Ë, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙË ªÔÓ‹ μ·ÙÔ‰›Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Â›Ó·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ TORCASO Investments, ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ Ù˘ ÔÔ›·˜ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÂÚÔ·Á›ÙË, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ÎÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜, ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ, ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë TORCASO ‹Ù·Ó ΢ڛ· ÙÔ˘ ·ÎÈ-

Ó‹ÙÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘. ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ - ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ˆÛÙfiÛÔ Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÚÒÙË ¯ı˜, Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÂÙ¿ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷˜ ÔÈΛ·˜. ∏ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋, ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙÂÙÚ¿ÌËÓË ·Ú¿Ù·ÛË - ÂÓÒ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫, Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¡Ù›ÓÔ˘ ƒfi‚ÏÈ·, Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO Investments, “›¯Â ÂÓÙÔÈÛÙ› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ·È‰›Ô˘ Î·È Ë ÙˆÚÈÓ‹ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˜ Ó· ·Ó·‚ÏËı› Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ fiÔÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰È·Î›ÓËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ, ¤¯ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ˙ËÙËı› ‹‰Ë ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÍÂÙ·-

ÛÙÈ΋˜, ª. ªÂÓÙÂÓÈÒÙË (28/5/2010) Î·È Ù· ÔÔ›· ÛÙÔȯ›· ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÎÚÈÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛ˘” . ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ª. ªÂÓÙÂÓÈÒÙ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ “·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË” ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, “ηıÒ˜, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ·Ó¤ÌÂÓ·Ó Ó· ʈÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Ù˘¯¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÔÈ ‰È·‰ÚÔ̤˜ Î·È ÔÈ ÚÔ¤˜ ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, ÙÂÏÈο ÂÍ‹Ïı·Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‡Á¯˘ÛË” . “줂·È·, ‰ÂÓ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÙËÎÂ Î·È ‰ÂÓ ··ÍÈÒıËΠÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô‡Ù ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘. ∞ÎfiÌ· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Î·È ÔÈ ‰˘Û¯¤ÚÂȘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ

‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÏËÓ fï˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, ‰ÂÓ ÎÚ›ıËΠÂ·ÚΤ˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÎÔ˘ ªÂÓÙÂÓÈÒÙË Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜, Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ¡Ù›ÓÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·‹-

ÓÙËÛ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÔÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶∞™√∫ ÙÔ 2008, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ˙ËÌÈÒıËΠηٿ 1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. “ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. ∂›Ó·È ÏÔÈfiÓ ı¤Ì· ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜” ·Ú·Ù‹ÚËÛÂ Ô ÎÔ˜ ƒfi‚ÏÈ·˜.

ƒ∞¢π√ºø¡π∫∏ ∂∫¶√ª¶∏ “∑∏Δ∂πΔ∞π” ¡∂Δ 105,8

¶ƒ√™∫§∏™∏ √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ ∂ÎÔÌ‹ “∑∏Δ∂πΔ∞π” ¡∂Δ 105,8 Û·˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙËÓ ∏ÌÂÚ›‰· Ì ı¤Ì· “ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û ȉȈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. ÛÙÔ •∂¡√¢√Ã∂π√ VOLOS PALACE (•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ & £Ú·ÎÒÓ) ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› √ÌÈÏËÙ¤˜ ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÛÂÏ›Ì˘, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ™‡ÚÔ˜ ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ £· Á›ÓÂÈ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÒÚ· Ìˉ¤Ó, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ ÙÔ˘ ηı. ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “§È‚¿ÓË”.

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 1.

Δ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ-

΋˜ ÂͤٷÛ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ∞ÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘. ∏ Î.ƒ¿ÈÎÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù·, ¶·Ú·Û΢¿ ∞‰¿ÌË, ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. √ Î.∞‰¿Ì˘ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È Ó· ‰È·ÎÚÈ‚ÒÛÂÈ Â¿Ó ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ Â¿Ó ÚÔ·ÙÂÈ Ë ‰È¿Ú·ÍË Î·È ¿ÏÏˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ Î·È Â¿Ó ÎÚÈı› ·Ó·Áη›Ô, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÎÏËı› ÂÓÒÈfiÓ Ù˘. http://news.in.gr/greece/°Ú· Ù‹ ‰‹ÏˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Ô ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ̠ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Û‡˙˘ÁÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ô Î. ™·¯·Ù˙›‰Ë˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “¢ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ·Ôχو˜ ·Ó¿ÌÈÍË Ì ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ù˘ Ô‰Ô‡ ¢. ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ¤ÓÙ˘Ô˘ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· TORCASO, Ô˘ ÛÙ· Û¯ÂÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ʤÚÂÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi Â̤ӷ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· NOBILIS ÌÔ˘ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙË Î·È ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·Ôχو˜ η̛· ·Ó¿ÌÈÍË Ô‡ÙÂ Î·È Ì ٷ ·Î›ÓËÙ· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂٷ͇ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ μ·ÙÔ‰›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘”.

∂ÂÈÛfi‰È· ·fi ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏, 1.

ºøΔπ∞

Û ›ÎÔÛÈ Î¿‰Ô˘˜ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ, ¤‚·Ï·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ô˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ‰·ÎÚ˘ÁfiÓˆÓ Î·È ¯ËÌÈÎÒÓ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙˆÓ ‰È·‰ËψÙÒÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Û˘ÌÏÔΤ˜ Î·È ¤ÁÈÓ·Ó ‰‡Ô ÚÔÛ·ÁˆÁ¤˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 ∞Ú¯›˙ÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™À¡ ∞£∏¡∞, 1.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ §fiÙ·Ú ª›ÛÎÈ ı· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Î·È ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ 6Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™À¡, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ™ÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›˜ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ ÎfiÌÌ·Ù·: - ∫.∫. Î·È ∂ӈ̤ÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ πÛ·Ó›·˜, ∫fiÌÌ· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ (Die Linke), ªÏfiÎÔ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ∫fiÌÌ· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ (ODP) ΔÔ˘ÚΛ·˜, ∞∫∂§ ∫‡ÚÔ˘, ∫fiÌÌ· ¡¤·˜ ∫‡ÚÔ˘ (Δ/∫), ∫fiÌÌ· “∂ӈ̤ÓË ∫‡ÚÔ˜” (Δ/∫), √ÚÁ¿ÓˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘ (PLO), ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙ›Ó˘, Akbayan ºÈÏÈ›ÓˆÓ, ª¤ÙˆÔ “¶·ÙÚ›˜ §Ô˘ÌÔ‡Ì·” (∫ÔÓÁÎfi),ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÚfiÔ‰Ô (∫ÔÓÁÎfi). ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ÛÙÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Î·È Ô μ¿ÏÙÂÚ ª¿ÁÂÚ, ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ∫¤ÓÙÚˆÓ ªÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ “Transform Europe”, ÂÓÒ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ¶ÚÂÛ‚ÂÈÒÓ ÔÏÏÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜.

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 1.

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (22Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘

§·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 60496. ŒÁÈÓ Δ∑∞∫-¶√Δ. ¶ÔÛfi 2.620.000,00 ∂˘ÚÒ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ÛÙÔÓ ΔÚ›‰˘ÌÔ §·¯Ófi Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘. ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ› √ ·ÚÈıÌfi˜ 20393 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 36309 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 1.000,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 3253 7470 10619 15926 23294 27540 32302 43054 48393 52436 55220 65091 69469 71188 76366 ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ› ∞fi 500,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 201 2130 5687 12882 18800 21852 26098 30414 35126 38543 40175 45167 46621 50326 50503 56953 58272 62748 66503 72460 74473 78529 ∞fi 350,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 988 1419 2341 3012 4174 4725 5276 6178 6849 8391 9632 11390 12171 13543 14374 15175 16637 17388 18119 18851 20362 20540 21281 22463 23835 24566 25347 26849 28291 29172 29803 31491 33163 33494 34315 35877 36438 36690 37161 37882 39294 40722 42483 43635 44386 45688 45769 46050 47452 48844 49595 51264 51975 53157 53638 54309 55871 56342 57504 59135 60486 61246 61997 63499 64270 65882 67454 68175 68847 69891 70483 70507 71979 73071 73762 75154 75685 77137 77948 79420 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 0. ·) ∞fi 40,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 96. ‚) ∞fi 20,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 6. Á) ∞fi 10,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 60000 ¤ˆ˜ 60999, ·fi 20000 ¤ˆ˜ 20999 Î·È ·fi 36000 ¤ˆ˜ 36999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ¢ÚÒ. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√ Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√ ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 8 π√À¡π√À 2010.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ªÂ “ʈ˜ Î·È ·Ï‹ıÂÈ·” ı· ÚÔ·Û›ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ∞£∏¡∞, 1.

Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË ˆ˜ Ì “ʈ˜

Î·È ·Ï‹ıÂÈ·” Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ·Û›ÛÂÈ ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ηıÒ˜ Â›Ó·È “‚·ıÈ¿ ›ÛÙË Ì·˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ Î·È Ù˘ ¯ÚËÛÙ‹˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘” , ¤‰ˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ⁄‚ §ÂÙ¤ÚÌ. ∂Ó fi„ÂÈ Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 13˘ πÔ˘Ó›Ô˘, Ô Î. §ÂÙ¤ÚÌ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ “Á‡ÚÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙ¢ԢÛÒÓ” . ∂˘¯·ÚÈÛÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ μ¤ÏÁÔ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, Ô ŒÏÏËÓ·˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔÓ

Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ¯ÒÚÔ “‰Èη›ˆÛ·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘ÔÛÙËڛͷÌ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙÔ˘, Ô Î. §ÂÙ¤ÚÌ

ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰ÈÌÂÚ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Â›Ó·È Û Ôχ ηÏfi Â›‰Ô, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fiÏ˘ÙË Û‡ÌÓÔÈ· ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ‚ÂÏÁÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ı· ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜, ÙËÓ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÂÓÒ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ÚÔˆıËı› Ë ‰È·Ú·Á-

Ì¿Ù¢ÛË Ù˘ ∂∂ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘. √ Î. §ÂÙ¤ÚÌ ÙfiÓÈÛÂ, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ˆ˜ Â› ‚ÂÏÁÈ΋˜ ÚÔ‰ڛ·˜ ÚÒÙË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ÎÔÈÓ¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜.

∞¢∞∂: √‡Ù ٷ ÙÚÈ„‹ÊÈ· “ÔÚÙÔηϛ” ÙËϤʈӷ Â›Ó·È ·ÛÊ·Ï‹

™ÙÔ ¤ÏÂÔ˜ ˘ÔÎÏÔ¤ˆÓ fiÏ· Ù· ÙËϤʈӷ ™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ ∞£∏¡∞, 1.

Δ

fiÛÔ ÙÔ “ÔÚÙÔηϛ ÙËϤʈÓÔ”, fiÛÔ Î·È ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÂÂȉ‹ ηӤӷ˜ Â›ÛËÌÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË Ì¤ÚÈÌÓ· ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ú¯‹˜ ¢È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜.

∏ ÌÔÓ·‰È΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ “·˘ÍË̤ÓË ÚÔÛÙ·Û›·” ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ √Δ∂, ̤ۈ Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ÂȉÈÎÒÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·ÌÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ͤÊÚ·ÁÔ ·Ì¤ÏÈ” fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ ·fiÚÚËÙÔ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë ∞¢∞∂ ¤¯ÂÈ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ √Δ∂ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂ›‚Ï„˘ ÛÙ· ∫∞º∞√, ÙÔ ÔÔ›Ô fï˜ ı· οÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ó· ˘ÏfiÔÈËı›. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÌÔÚ› Ì ¤Ó· ·Ïfi ÎÏÂȉ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙ· ∫∞º∞√ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÈ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÛÎÔÚÔ¯ÒÚÈ Ù· ∫∞º∞√. √ ηı¤Ó·˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙË̤ÓÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ ¯¤ÚÈ. Œ¯Ô˘Ì η˘ÙËÚÈ¿ÛÂÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÙÔÓ √Δ∂ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÚfiÛÙÈÌ· Î·È ¤¯Ô˘Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÙËÏÂ›‚Ï„˘ Û fiÏ· Ù· ∫∞º∞√. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì fiÙ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı›, ¿ÓÙˆ˜ Ô √Δ∂ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” , ›Â. √È ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∞¢∞∂ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. “°È· ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¯ÚfiÓÔ ‰ËÏ·‰‹, ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÙËϤʈӷ Ì·˜” , Û¯ÔÏ›·Û ÛΈÙÈο Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Ô √Δ∂ ·Ê‹ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙËÓ Â˘¯¤ÚÂÈ· Ó· Ì·›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Î·È

Ó· ‚¿˙ÂÈ ¯¤ÚÈ ÛÙ· ∫∞º∞√” . ™Â ÂÚÒÙËÛË ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÛÊ·ÏÔ‡˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÙˆÓ ÙËÏÂÊÒÓˆÓ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ Î. §·ÌÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÊÔÏÈÛÙÈ΋: “ÿÛˆ˜ Û·˜ Ê·Ó› ÂÚ›ÂÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ‰È·‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ٷ ÙÚÈ„‹ÊÈ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ηٿϷ‚· ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË” . ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÊÚ·Á‹ ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞¢∞∂ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ∞Ú¯‹ ¤ÛÙÂÈÏ ·Ì¤Ûˆ˜ ÔÌ¿‰· ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ fiÓÙˆ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· Ù¯ÓÈÎfi Ï¿ıÔ˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, Û fiÏ· Ù· ÛËÌ›· ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Á›ÓÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË.

•·Ó·ÓÔ›ÁÂÈ Ë ˘fiıÂÛË ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ˘ÔÎÏÔÒÓ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ªÈÏÙ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ˘fiıÂÛË. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÎÏËı›, Â›Û˘, ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∂À¶ Î·È Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ §∞√™, °. ∫ÔÚ¿ÓÙ˘. ∞Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ¢ڋÌÛÙ· ı· ÏËÊı› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· Û˘ÛÙ·ı› ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ÛοӉ·ÏÔ. “∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙË Ó¤·

¤Ú¢ӷ Ô˘ οӷÌÂ. ∞˘Ùfi Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Â›Ó·È fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2005 ¤ˆ˜ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007 ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÎÂÓ¿, ·Ú·Ï›„ÂȘ Î·È ÛÊ¿ÏÌ·Ù·” ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ £ÂÛÌÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ô ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ Ù˘ ∞¢∞∂ ∫ÒÛÙ·˜ ª·Ú·‚¤ÏÈ·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ∞Ú¯‹˜. “¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÔÏÏ¿ ÎÂÓ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∂À¶” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ £ÂÛÌÒÓ ªÈÏÙÈ¿‰Ë˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÏÂÁ¯ı› ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË. “¢ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ˆ η̛· ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ó· ԇ̠۠·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ı·„·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó· ÙËÓ Í·Ó·ı¿„Ô˘Ó. ¶ÔÈ· ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË; ∞˘Ù‹ Ô˘ ¤Î·Ó ¤Ú¢ӷ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ ٷ ÛÙÔȯ›·; ∫·Ù·Ï·‚·›Óˆ ÙȘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜. ¢ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ· fï˜ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› Ô ÙfiÔ˜ ·˘Ù¿ Ù· ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜. ∏ μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi fiÏ·. £· οӈ ·›ÙËÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ∂ÍÂÙ·ÛÙÈ΋. ¢ÂÓ ı· ÏÔ˘ÛÙԇ̠ÂÌ›˜ fi,ÙÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ı¿„·Ó” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘. ¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∞¢∞∂ ¤‰ˆÛ·Ó ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ÛÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·È ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÛÙÚ¿ÊËΠÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ù¯ÓÈο, ÙÚfiÔ˜ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›·.

¶ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™À¡

ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘: ¡· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ·fi Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∞£∏¡∞, 1.

ª∂ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ú¤Ì‚·ÛË Û ÂΉ‹Ïˆ-

ÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ - ¢¡Δ Î·È ·fi ÙÔ ¡∞Δ√ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ “Â¿Ó ÙÔ ÛοÊÔ˜ ∂ÏÏ¿˜ ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ¿ÌÂÛ· Î·È ÚÈ˙Èο ÔÚ›· ÙfiÙ ı· Ô‰ËÁËıԇ̠ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ì·˜ ˆ˜ ¤ıÓÔ˜, Ï·fi˜, ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· “ÙˆÓ ¿ÛÔÓ‰ˆÓ Ê›ÏˆÓ Ì·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈÊÚÔ-

ÓÔ‡Ó, Ì·˜ ¯Ï¢¿˙Ô˘Ó Î·È Ì·˜ ÓÙÚÔÈ¿˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿” . ™ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ª›Î˘ £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ “ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÙÂÏÂȈÙÈ΋ ··ÏÏ·Á‹” Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ì ÂÎÔ›ËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ -Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¢∂∫√Ì ÂÎÔ›ËÛË Ì¤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ Î·È ÌÔÓ·ÛÙËÚȷ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ì ÂȉÈÎÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÙË ‰ËÌÈ-

Ô˘ÚÁ›· ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ˘ÏÒÓ· Î·È ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘. ∞ÎfiÌ· ÚfiÙÂÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·fi ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ·fi ÙÔ ¡∞Δ√ Ó· ÛÙÚ·Ê› ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË Û ¿ÏϘ ÊÈÏÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, fiˆ˜ ÙË ƒˆÛ›·, ÙËÓ ∫›Ó· Î·È ÙȘ ·Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ Î·È ÂȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¿Ì˘Ó· Ó· ÚÔÌËı¢Ù› ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ ∫›Ó·.

∂ÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ì ÎÂÓÙÚÈÎfi Û‡ÓıËÌ· “ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ·ÙÚ›‰·” fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·ÁÂÓÓËÙÈ΋ Î·È ÛˆÙ‹ÚÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â ıÂÙÈ΋˜ „‹ÊÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ó· ‰È·Ï‡ÛÂÈ ÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ó· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· Û ÔÌ¿‰· ·Î¤Ú·ÈˆÓ Î·È ÈηÓÒÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ™˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ∂ıÓÔÛ˘Ó¤Ï¢Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 11

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

∫·Ó¤Ó· ÎÚ·ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘

™Ù· “·˙‹ÙËÙ·” ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‚¿ÙÈÛÙÔ ÁÈ·Ù› ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË ...ÎˉÂÌfiÓ·

¯Â‰fiÓ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙË Á¤ÓÓËÛ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· “·˙‹ÙËÙ·” ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤Ó· ·ÁÔÚ¿ÎÈ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ΔÔ ¤ÛηÛ ¤Ó· ‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÌfiÏȘ ÙÔ Á¤ÓÓËÛÂ Î·È ¤ÎÙÔÙ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÛËÌ›· ˙ˆ‹˜. ∑ÂÈ ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ ÓÂÔÁÓÒÓ, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fiÚ·Û˘ ·fi ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘ Ì¿ÙÈ Î·È Î·Ó¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ. ∏ ˘fiıÂÛË ‹Ú ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î. £. ªÂÚ›‰Ë ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ¤ÁË Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È‰¿ÎÈ. ∏ ÂÍ‹ÁËÛË Â›Ó·È ˆ˜ ηӤӷ ›‰Ú˘Ì· ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ ¤Ó· ̈Úfi Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√ ÓfiÌÔ˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ô‡Ù ÙËÓ ‚¿ÙÈÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÁÎÚÈÛË ÎˉÂÌfiÓ·, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. °È· ÙË ˙ˆÔ‡Ï· Î·È ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚıËÎÂ Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·˘ÙfiÓ ‰ÂÓ ‰fiıËΠ¿‰ÂÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ΛÓËÛË, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ÎˉÂÌfiÓ·. ΔÔ ‚Ú¤ÊÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙË ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ÚfiˆÚˆÓ Î·È Î·Ì›· ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÁÈ· Ó· ÂÍ¢ÚÂı› ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ˘Á›·˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Û·Ó ÎÔÈÓˆÓ›· ¤Ó·Ó Ú·ÙÛÈÛÌfi, ÌË ÓÔÌ›˙ÂÙÂ. ∂‰Ò ‰ÂÓ ÙÔ ·›ÚÓÔ˘Ó Ù· ÎÚ·ÙÈο ȉڇ̷ٷ” , ÛËÌ›ˆÛ ÓÔÛÔÎfiÌ·. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂ-

£∂Δπ∫∏ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ μ·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ º·Ï‹ÚÔ˘ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ∏ ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÌÂٷ͇ 15-20 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞fi ¯ı˜ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÂÓ‰ÔÛ¯ÔÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ “£” ·fi ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ º·Ï‹ÚÔ˘ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› ʤÙÔ˜ Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ë ÚÒÙË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ Â›Ó·È ıÂÙÈ΋. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯ÂÈ ‚·ıÌÔÏÔÁËı› ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 10-20% ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ·fi Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. øÛÙfiÛÔ Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ıÂÙÈο. ™ÙÔ ›‰ÈÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï› Î·È Ù· ÁÚ·Ù¿ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›·˜ Î·È ∑·Î‡ÓıÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÁÚ·ÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Á‡Úˆ ÛÙȘ 15-20 πÔ˘Ó›Ô˘. ∞fi ÙȘ 21 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂͤٷÛ˘ Î·È Ù˘ Ú·ÎÙÈ΋˜ ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó

Ù·È Û ηӤӷ ·›ÙËÌ·. √È Â›ÛË̘ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈı¿Ï„Ô˘Ó ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌˆÚfi Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ. ΔÔ ·È‰› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› Û οÔÈ· ·Ó¿‰Ô¯Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, Ô˘ Ù˘¯fiÓ ÂӉȷÊÂÚı›, ·Ó ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ÓfiÌÈÌË ‰È·‰Èηۛ· ÛÙ¤Á·Û‹˜ ÙÔ˘ Û ‰ËÌfiÛÈÔ ›‰Ú˘Ì·. ™ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÂÁηٷÏ›ÔÓÙ·È ‰›ÓÔÓÙ·È Ì ‰È·‰Èηۛ˜, Ô˘ ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Û ·Ó¿‰Ô¯Â˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. £· ÛÙÔ›¯È˙ ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·Ó ÂÓ›Û¯˘Â οÔȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ Î·È ı· ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ù· ·È‰È¿ ·˘Ù¿. ΔÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ·È‰¿ÎÈ· ı· ÌÂÁ¿ÏˆÓ·Ó Û ¤Ó· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È fi¯È ̤۷ Û ¤Ó· ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ô˘ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙÔ

·È‰› Ù˘ ‹Ù·Ó ÌÈ· Ó·ڋ ·Ó‡·ÓÙÚË μÔ˘ÏÁ¿Ú·. ΔÔ ·È‰› ÙÔ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ ·Á¿Ë Î·È ÊÚÔÓÙ›‰·, ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÔÈ ÓÔÛËχÙÚȘ,

ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·Ó·˙ËÙ¿ χÛË. °È· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘-

ԉ›ÍÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜. “°ÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ Î·È ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ô‰Ë. ¢ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ·È‰› ηӤӷ ›‰Ú˘Ì· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È ·¿ÓıÚˆÔ, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ·. ∏ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ºÒÊ˘ °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ‹Ù·Ó ηıËÌÂÚÈÓ‹, ·ÏÏ¿ η̛· ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ˘‹ÚÍÂ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ¤ÊÙ·Û ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ¿ÏÏÔ Ó· ηχÙÔ˘Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙÔ˘. ΔÔ ·È‰› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÈÔıÂÙËı› ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎˉÂÌfiÓ·. ªfiÓÔ ·Ó ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÎˉÂÌÔÓ›· ÙÔ˘ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰Ôı› Û ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó. “濯ÓÔ˘Ì ӷ ‚Úԇ̠χÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÙÔ ·È‰› Û οÔÈÔ ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∫¿ÓÔ˘Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÛÙ¤ÁË” , ‹Ù·Ó Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘ Î. ∞. ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‚·ıÌÔÏfiÁËÛË

£ÂÙÈο Ù· ÚÒÙ· ‰Â›ÁÌ·Ù· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÁÚ·Ù¿ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÛÙ· Δ∂º∞∞ ∞fi ÙȘ 24 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ 2 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙ· ‚·ÛÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔ› ÛÙ· ÂȉÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ì˯·-

ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ì ÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÚÔÙ›ÌËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ ÛÙ· ∞∂π Î·È Ù· Δ∂π ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÙˆÙÈ΋, ÂÓÒ Ì›ˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ˆ˜

ÂÍ‹˜: 1Ô ‰›Ô: √È ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ‰›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÙËÚËıÔ‡Ó ÛÙ· ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰˘ÛÎÔχÙËÎ·Ó ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ §·ÙÈÓÈÎÒÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏ·. ŒÙÛÈ, ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. 2Ô - 4Ô ‰›Ô: √È ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÒÓ Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰›· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÙˆÙÈο. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ Ù· ı¤Ì·Ù· Î·È ÛÙ· ‰‡Ô Ì·ı‹Ì·Ù· ·˘ÍË̤Ó˘ ‚·Ú‡ÙËÙ·˜ (ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È º˘ÛÈ΋ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘) ‹Ù·Ó ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ· ·fi ¤Ú˘ÛÈ. 3Ô ‰›Ô: ∂Ï·ÊÚÒ˜ ÙˆÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ˘„ËÏfi‚·ı̘ È·ÙÚÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜, ·ÊÔ‡ Ù· ı¤Ì·Ù· ÛÙË μÈÔÏÔÁ›· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ (ÚÒÙÔ Ì¿ıËÌ· ‚·Ú‡ÙËÙ·˜) fiˆ˜ Î·È ÛÙË ÃËÌ›· ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÈÔ ··ÈÙËÙÈο ·fi ¤Ú˘ÛÈ. 5Ô ‰›Ô: ¶ÙˆÙÈο Ȥ˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÔÏÒÓ, ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ ˘„ËÏfi‚·ı̈Ó. Δ· ı¤Ì·Ù· ÛÙȘ ∞Ú¯¤˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ £ÂˆÚ›·˜ ··ÈÙÔ‡-

Û·Ó ÔÏϤ˜ Ú¿ÍÂȘ Î·È ‰˘ÛÎfiÏ„·Ó ÙÔ˘˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˘˜. ™ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ Î·È ¯·ÌËÏfi‚·ı̘ Û¯ÔϤ˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶ÈÛÙÒÛÂȘ 58 ÂÎ. ú ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi ÙÔ ∂™¶∞ ¶√™√ 58 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ

ÂÚ›Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ∂™¶∞ 2007-2013 ÁÈ· ÂıÓÈΤ˜ Ô‰Ô‡˜, ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈο ¤ÚÁ· Î·È ˘Ô‰Ô̤˜ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂΉÔı› ·fi ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ¿ÌÂÛ·. ∏ ÚÒÙË ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ Î·È ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜”. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ú¿ÍÂˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰·¿Ó˘ ¤ˆ˜ 25.000.000 ¢ÚÒ Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌfiÛÈˆÓ ŒÚÁˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (¢¢∂) Î·È √Δ∞ ∞’ Î·È μ’ μ·ıÌÔ‡. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÂıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· “ÀÔ‰Ô̤˜ Î·È ÀËÚÂۛ˜ ¶ÚÔÛÂÏ·ÛÈÌfiÙËÙ·˜”. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ó¤·˜ ¯¿Ú·Í˘, ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù¯ÓÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ∂ıÓÈÎÒÓ Ô‰ÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, fiˆ˜ ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ, Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ηı¤ÙˆÓ ·ÍfiÓˆÓ Ì ‰È·ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ô‰Èο ‰›ÎÙ˘·, ‰È·ÓÔ̷گȷΤ˜ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ Î·È Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜, ¤ÚÁ· Ó¤·˜ ¯¿Ú·Í˘, ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘, ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, Û ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÍfiÓˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ô‰È΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ˘fi„Ë ·Ú·Î¿Ì„ˆÓ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ 20.365.000 ¢ÚÒ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÙÚ›ÙË ÚfiÛÎÏËÛË ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ‰È·ÓÔÌ‹ fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ªÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ÙÔ‡Ó ¤ÚÁ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ∫·Ù·Û΢‹ - μÂÏÙ›ˆÛË - ∞Ó·‚¿ıÌÈÛË ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘, ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚÒÓ. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ˆ˜ 12.800.000 ¢ÚÒ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û √Δ∞ ∞’ μ·ıÌÔ‡, ¢.∂.À.∞. Î·È ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ ⁄‰Ú¢Û˘.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∞ÂÚÁÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Δ√ ¢π√π∫∏Δπ∫√ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ (¶√∂™À) Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ∂ÓÒÛÂˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÎËÚ‡ÛÛÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Û fiÏ· Ù· ªª∂ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¢ı‡Ó˘ Ù˘ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 πÔ˘Ó›Ô˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙ· ªª∂ ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ıÂÌÂÏȈ‰ÒÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, Ó· ÌËÓ ·ÁȈıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ÙˆÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∂›Û˘, Ó· ÌËÓ ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ù· Δ·Ì›· Ì·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, ˘Ê·Ú·Á‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙȉÚԇ̠ÛÙËÓ ·Ú¿ÏÔÁË Î·È ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙˆÓ ¿‰ÈÎˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ” .

∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο Î·È ÂÚÁ·Ûȷο Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ “Δ√ ̤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔ-

ÛÏ‹„ÂˆÓ Û ȉȈÙÈÎfi Î·È ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·” Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì· ÌÈ·˜ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ËÌÂÚ›‰·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Volos Palace (•ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ Î·È £Ú·ÎÒÓ) ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙËÓ ËÌÂÚ›‰· ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Î. ∞Ϥ͢ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ªÔ˘ÛÂÏ›Ó˘ Î·È Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∫˘ÚȷοÙÈÎË ∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” Î·È Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ Ù˘ ¡∂Δ 105,8 “∑ËÙ›ٷȔ Î. ™‡ÚÔ˜ ºÚÂÌÂÓÙ›Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ËÌÂÚ›‰·˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÒÚ· Ìˉ¤Ó, ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ӕ ÙÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ∞ϤÍË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘, Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ “§È‚¿ÓË” .

™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ICAP ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∏ ICAP GROUP A.E. ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÔÓ¿¯· Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÙ·ÈÚ›· Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ì ȉȷ›ÙÂÚË Â˘·ÈÛıËÛ›· Û ı¤Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Î·È Ú·ÎÙÈΤ˜ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÌË ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ. ¶¤Ú·Ó ÙÔ‡ÙˆÓ ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈ· Ë̤ڷ ÁÈ· οÔÈ· Ú¿ÍË ÂÓÂÚÁËÙÈ΋˜ ·ÚÔ˘Û›·˜ Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÈ· Ë̤ڷ Ô˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔ› Ù˘ ‰ÂÓ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. º¤ÙÔ˜ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·ı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Î·È Û˘ÓÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

√Ú·Ù‹ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ Û ¯Ô¿ÓË

™ÎfiÓË Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ

Œ

Ó· ˘ÎÓfi Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÎfiÓ˘ ÛΤ·Û ¿ÏÈ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙȘ ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ‰ËÌÔÙÒÓ, Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ ı¤·Ì·. ∂ÚfiÎÂÈÙÔ ÁÈ· ÛÎfiÓË ·fi ÙË ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ˘, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ (√§μ). ΔË ÛÎfiÓË ‚Ô‹ıËÛÂ Î·È Ë ¿ÓÔÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, ÚÈÓ ‰ËÏ·‰‹ Ê˘Û‹ÍÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ¿ÓÂÌÔÈ Î·È ‚Ú¤ÍÂÈ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

∫·È ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› Û‡ÓÓÂÊ· ÛÎfiÓ˘ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÂÚÔÚ‡·ÓÛ˘ ·fi Ù· ÊÔÚÙ›· ¯‡‰ËÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ˘·ÚÎÙfi, ·Ú¿ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ô √§μ. ∏ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÌÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ‹Ù·Ó ·ÔÓÈÎÙÈ΋, ÂÓÒ ÙÔ Î›ÙÚÈÓÔ Û‡ÓÓÂÊÔ ÛÎfiÓ˘ ‹Ù·Ó ÔÚ·Ùfi ·fi ÙËÓ Ô‰fi °Ú. §·ÌÚ¿ÎË. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ô ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. ∞Ï. μ·Ï·ÛÛ¿˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÈÌ̤ÓÔ Î·Ï·ÌÔοÏ¢ÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ¯ËÌÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÊÔÚÙÒÓÂÙ·È Û ¯Ô¿ÓË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ” . ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ¤Û¢ÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î. ¶. ™Ô‡ÚÏ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÏÈÓ¿ÙÛ· ÛÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙÔ˘ ·Ì·ÚÈÔ‡ ÙÔ˘ οı ÏÔ›Ô˘, Ô˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· ™ÈÏfi, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌË ÛËÎÒÓÂÙ·È ÛÎfiÓË. Ãı˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÚÈÓ Ê˘Û‹ÍÂÈ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi˜ ¿ÓÂÌÔ˜, Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ÛÙÔ μfiÏÔ ¤Êı·Û·Ó Û Ôχ ˘„ËÏ¿ Â›‰·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙË 1.05’ Ì.Ì. Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™Ù·ıÌfi ª¤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ∞ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ƒ‡·ÓÛ˘ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜ Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ¤Êı·Û·Ó Ù· 484 ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ̤ÙÚÔ ·¤Ú·, Ì fiÚÈÔ Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Ù· 50, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ¯ı˜ ‹Ù·Ó 41. 줂·È· ‰ÂÓ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· (ƒª) Ì ÙË ÛÎfiÓË ÙÔ˘ ηϷÌÔοÏ¢ÚÔ˘ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ¢ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÌÂϤÙË, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÎÔÓ‹ÛÂÈ Ô √§μ Î·È Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô Î. μ·Ï·ÛÛ¿˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √È ÊÔÚÙÔÂÎÊÔÚÙÒÛÂȘ ¯‡Ì· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ ÛÎÚ·, ÂÙ ÎÔÎ, ·ÓıڷΛÙË, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘, ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ, ÛÈÙËÚÒÓ, ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î.Ï. Á›ÓÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·fi Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂ-

Ó·Ú¯Â›Ô˘ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Î·È Û ÚfiÛÊ·ÙË ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙÂÏ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ë ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋ Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË Ù· fiÚÈ· Ù˘ ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ·˜ Û ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·, fï˜ Â›Ó·È Û·Ê¤˜, fiÙÈ Ë ¯ÚfiÓÈ· ¤ÎıÂÛË Û ٤ÙÔÈ· ÔÛÔÛÙ¿, Â›Ó·È ¿ÎÚˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. °È· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ Û ۯÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô √§μ, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ¯Ú‹˙ÂÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ ÊfiÚÙˆÛ˘-ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ ÛÙÔ ™ÈÏfi, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ÛÎfiÓË, Èı·ÓÒ˜ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·ÔÚÚÔÊËÙ‹ÚˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ÂÙ ÎÔÎ, Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ú˘ÔÁfiÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ù· ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›· Ó· ‰È·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÂ Û˘Û΢·Û›Â˜ ÎÏÂÈÛÙ¤˜, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ ‚·Ì‚·ÎfiÛÔÚÔ, ÙË ˙¿¯·ÚË Î.¿Ï. °È· ÙÔ ÛÎÚ· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰È·Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ·È Û ÛÙ·ıÂÚÔÔÈË̤Ó˜ Û˘Û΢·Û›Â˜, οÙÈ Ô˘ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿-

ÓÂÈ Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜, “‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi” . ™ÙË ÌÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ‚ÚÂ͢ ÙÔ˘ ÛÎÚ· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÔÚÙÔÂÎÊfiÚÙˆÛ˘ Î·È Èı·ÓÒ˜ Ë ¯Ú‹ÛË ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÎfiÏÏËÛË ÙˆÓ ÚÈÓÈÛÌ¿ÙˆÓ Ûȉ‹ÚÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë Ú‡·ÓÛË, fiÙ·Ó Ó¤Ô˘Ó ÈÛ¯˘ÚÔ› ¿ÓÂÌÔÈ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ‹‰Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÓıڷΛÙË Ô˘ ‰È·¯¤ÂÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÊfiÚÙˆÛ˘, ÂÓÒ Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ˘¤Ú‚·Ú· Î·È Ó· ÛÎÂ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì ηχÌÌ·Ù·. √ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÎÊfiÚÙˆÛË Î·ı·Ú›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ, ÂÓÒ ÙÔ Î·Ù¿‚ÚÂÁÌ· Á›ÓÂÙ·È ϤÔÓ Û οı ÂÎÊfiÚÙˆÛË ¯‡‰ËÓ ÊÔÚÙ›ˆÓ ÛÙËÓ 2Ë ÚÔ‚Ï‹Ù·.

∏ ÁÂʇڈÛË ÙÔ˘ •ËÚÈ¿ Δ¤ÏË πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·Ù·Û΢‹ Ù˘ Á¤Ê˘Ú·˜ ÙÔ˘ •ËÚÈ¿,

ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ªÔ˘ÌÔ˘Ï‹ıÚ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ √§μ. ∞fi ÙË Á¤Ê˘Ú· ·˘Ù‹, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ı· Á›ÓÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔfiÙ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ‚·Ú¤ˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ Î·È ı· ·ÔÛ˘ÌÊÔÚËı› Ë fiÏË. ∏ ÁÂʇڈÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ •ËÚÈ¿ Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹ Ô‰Èο ¤ÚÁ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “√‰ÈÎÔ› ÕÍÔÓ˜-§ÈÌ¿ÓÈ·” , Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 1.888.000 ¢ÚÒ. ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ·ıËÓ·˚΋ Ù¯ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ π¯ı˘fiÛηϷ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ √§μ, Ô Î. ™Ô‡ÚÏ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÌÔÚ› Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘, Ì ÙÔ ÎÚË›‰ˆÌ· ÙˆÓ 40 ̤ÙÚˆÓ Î·È ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÂÈÌ¿ÚÚÔ˘ Î·È ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÎÚË›‰ˆÌ·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÁÚÈ ÁÚÈ Î·È Ó· ÁÎÚÂÌÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁΘ ÙˆÓ È¯ı˘ÂÌfiÚˆÓ” .

¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ÛÙÔ ÈÏÔÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È 800 Û¯ÔÏ›·

ªÂ Ó¤Ô ˆÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂηÙÚ›· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ¢∂∫∞Δƒπ∞ Â›Ó·È Ù· √ÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ù· ÔÔ›· ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÂÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ˆÚÔÏfiÁÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο Ù· ¢ËÌÔÙÈο Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 800. √È Ì·ıËÙ¤˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ÙËÓ ∞’ Δ¿ÍË ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ∞ÁÁÏÈο, ηıÒ˜ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. ¶ÈÔ ·Ó·Ï˘ÙÈο, Ì ÂÓÈ·›Ô ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡: 10Ô, 11Ô, 12Ô, 13Ô, 21Ô, 32Ô μfiÏÔ˘, 2Ô, 4Ô, 6Ô, 8Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 2Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜, 1Ô ™ÎÈ¿ıÔ˘. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙȘ 8:10 ÙÔ Úˆ› Î·È Ë Ï‹ÍË ÛÙȘ 14:00 ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ. ΔÔ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÛÙȘ 16.15,

ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 17.00 ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ˙ÒÓË ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘. ∏ ÚˆÈÓ‹ ˙ÒÓË ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi 7:00 - 8:00, ÂÊfiÛÔÓ Û’ ·˘Ù‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi 10 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ¿Óˆ. √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ øÚÔÏfiÁÈÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: 1) ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1 ÒÚ· ÙÔ˘ ÁψÛÛÈÎÔ‡ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂȘ. ∏ ÂÈϤÔÓ ÒÚ· ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ·Ó¿ÁÓˆÛË ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ (ÊÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›·), 2) ∞‡ÍËÛË Î·Ù¿ 1 ÒÚ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂȘ. 3) ∞ÈÛıËÙÈ΋ ∞ÁˆÁ‹: ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ∂ÈηÛÙÈο, ÙË ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙË £Â·ÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁ‹. ΔÔ Ì¿ıËÌ· Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1 ÒÚ· ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂȘ. 4) √È ÒÚ˜ ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 2 ÁÈ· ÙȘ ∞’, μ’ , °’ Î·È ¢’ Ù¿ÍÂȘ. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ∞’, μ’, °’, ¢’

Ë Ì›· ‰È‰·ÎÙÈ΋ ÒÚ· Ù˘ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÃÔÚÔ‡˜. 5) ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ∞ÁÁÏÈÎÒÓ ÛÙȘ ∞’ Î·È μ’ Ù¿ÍÂȘ ÁÈ· 2 ÒÚ˜ Î·È ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ 1 ÒÚ· ÁÈ· ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Ù¿ÍÂȘ. 6) ¶ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÁÈ· 2 ÒÚ˜ ‚‰ÔÌ·‰È·›ˆ˜ Û fiϘ ÙȘ Ù¿ÍÂȘ. 7) ™ÙËÓ ∂˘¤ÏÈÎÙË ∑ÒÓË ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È ‰È·ıÂÌ·ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ οı ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. O ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ Ì·ıËÙÒÓ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È 15 Ì·ıËÙ¤˜. Δ· ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ı· ÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ‰‡Ô ÁÓˆÛÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔÙ› ÙÔ

ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ √ÏÔ‹ÌÂÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó 2 ÒÚ˜ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ·Ó¿ Ë̤ڷ Û οı ÙÌ‹Ì·, Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰ËÏ. ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰¤Î· ˆÚÒÓ. Δ· ‰È‰·ÎÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ·fi Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÏÔÁ‹ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Â›Ó·È: ªÂϤÙË, ∞ıÏËÙÈÛÌfi˜, £Â·ÙÚÈ΋ ∞ÁˆÁ‹, Δ¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ∞ÁÁÏÈο, ªÔ˘ÛÈ΋, ¢Â‡ÙÂÚË •¤ÓË °ÏÒÛÛ·, ∂ÈηÛÙÈο, ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› fiÌÈÏÔÈ ¢Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ. ∏ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ: Ì ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (16:15), ηٿ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 15:30 - 15:40, ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Î·È ÛÙȘ 17.00. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 13

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

Δ·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ·ÛıÂÓÒÓ ·fi ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘

¢∏ª√™ ∑∞°√ƒ∞™

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÚ›Ô˘ 250 Ê¿Ú̷η ÔÈ Ôϛ٘ ∞

∑ËÙ› ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘

fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 250 Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ, ÂÓÒ ÛÂ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ·Í›·˜ 150 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ οıÂ Δ·Ì›Ԣ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi. Δ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ¯ı˜, Ì ÛÙfi¯Ô ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÁÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∂˘·ÁÁÂÏ›· ΔÂÚÙ›Ì·, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜: ∏ Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓˆ Ù· Ê¿Ú̷η. £· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ.

›Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘. °È· ÙË ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÁÒÓ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÁÎÚ›ÛÂȘ.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ÔÏÈÙÒÓ

ŒÓÙÔÓ· ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ì ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÌÂÙ¤‚·ÈÓ·Ó ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙ¤˜

. πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘: °È· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ.

ÁÈ·ÙÚÔ›. ∏ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Î. ∂˘·ÁÁÂÏ›· ΔÂÚÙ›Ì· ‰ÔΛ̷Û ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË, fiÙ·Ó Ô Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi˜ Ù˘ › ˆ˜ ·ÊÂÓfi˜ οÔÈ· Ê¿Ú̷η ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÏËÚÒÓÂÈ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë Ù˘, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ π∫∞ ÁÈ· Ó· ıˆڋÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ì ٷ Ê¿Ú̷η Ô˘ Ù˘ ¤‰ˆÛÂ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜. “∏ Û‡ÓÙ·Í‹ ÌÔ˘ Â›Ó·È 400 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÓˆ Ù· Ê¿Ú̷η. £· Âı¿ÓÔ˘ÌÂ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·˘ÙÔ› Ô˘

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚÒÙË ·ÏÏ·Á‹ ÙȘ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ·Í›·˜ 150 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÙȘ ÂÁÎÚ›ÓÔ˘Ó. ∞˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜. π‰›ˆ˜ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È fiÛÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ·ÏÏ·Á‹, fiÛ· Ê¿Ú̷η ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÙÔ˘˜ ÙÔ Î·Ê¤ ÎÔ˘fiÓÈ, ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· Δ·Ì›· Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÔÛfi ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ø˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η ÙÔ˘ life-style Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ı‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÚıÚ›Ùȉ˜, ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ˜, Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ ·ÏÔÈʤ˜, ·˘Û›ÔÓ·, ·ÓÙÈÊÏÂÁÌÔÓÒ‰Ë, ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ê¿Ú̷η ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. ΔÔ ı¤Ì· ı˘Ì›˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÙË Ï›ÛÙ· Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· Ê¿Ú̷η life-style ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·Ó, ·Ó Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·Ó Ì ¿ÏÏË ÛÔ‚·Ú‹ ¿ıËÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓ· Ê¿Ú̷η Â›Ó·È ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ¤Ó·Ó ηٿÏÔÁÔ Ì ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· Ê¿Ú̷η Ì ÙÔ Î·Ê¤ ÎÔ˘fiÓÈ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ 2008 Ì 250 ÂÚ›Ô˘ Ê¿Ú̷η Ô˘ ϤÔÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. ∫¿ÔÈÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÌÔ‡ÛÔ˘Ï· ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ, ÂÓÒ Î¿ÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÂÈϤÁÔ˘Ó Ó· ÌË ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· Ê¿Ú̷η life-style Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ 2008. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. “∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ÓfiÌÔ˜ Î·È ·ÎfiÌË Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÈ· Ê¿Ú̷η Â›Ó·È Ì ηʤ ÎÔ˘fiÓÈ·. ŒÙÛÈ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÚÈÛοÚÔ˘Ó ÛÙÔ Ó· ¯ÔÚËÁ‹ÛÔ˘Ó Ê¿Ú̷η Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ·˘Ù‹ ÙË ‰È¿Ù·ÍË. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ Ê·Ú̷΢ÙÈο ȉÈÔÛ΢¿ÛÌ·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηʤ ÎÔ˘fiÓÈ, fï˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÌË Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡ÌÂÓˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ∂›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜”

ª‹ˆ˜ ÊÙ·›Ó ·˘ÙÔ›; ∞fi ÙËÓ ÔÏÏ‹ ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÙÂÏÈο ÙËÓ ÏËÚÒÓÂÈ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ. ™ˆÛÙfi˜ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÚÈ˙Èο ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Ô˘ ̤۷ Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÙ›. √È Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Î.Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ∫·ÙÛ¤ÏË Î·È •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙÔ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ԢΠÔÏ›Á˜ ÊÔÚ¤˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ Ì‹Î·Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ. “¶·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ·” fï˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‹Ù·Ó ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘. °È·Ù› ÌÔÚ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÓ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û ·ÚÎÂÙ¿ Ê¿Ú̷η, fï˜ ·fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó 250 Ê¿Ú̷η ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ı‹ÛˆÓ. ª‹ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÊÙ·›Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÔÁÎË Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË; ™Â Ê·ÚÌ·ÎÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ÙˆÓ 400 ¢ÚÒ, ·Ó‹Û˘¯Ë, Ì·˜ ¤ÏÂÁ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÁÈ· Ù· Ê¿Ú̷ο Ù˘, ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Ù˘. ΔfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ Ï‹ÚˆÓ·Ó Î·ÓÔÓÈο ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÈ· ÔÌ·Ï‹ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ Î¿Ï˘„Ë. ∫·È ÔÈÔ ÙÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ; ΔÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Îfi‚ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, Ù· Ê¿Ú̷η, ̤¯ÚÈ Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÙÈÓ¿ÍÂÈ...

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜: ÕÏÏ· Â›Ó·È Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó. ΔȘ ÎÚ·È¿Ï˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË.

¤ÎÏ„·Ó ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È fi¯È ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ∫¿ı ̋ӷ ·ÁÔÚ¿˙ˆ Ê¿Ú̷η. ¢ÂÓ ÂÓËÌÂÚˆı‹Î·Ì fiÙÈ ·fi ÙËÓ 1Ë πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÛÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈӔ ÙfiÓÈÛÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô . πˆ¿ÓÓ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Û¤Ï˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ê¿Ú̷η ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ›‰ÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘. “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË fiÏÔ Îfi‚ÂÈ, Îfi‚ÂÈ. ∞Ó Îfi„ÂÈ Î·È ·fi Ù· Ê¿Ú̷η, ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ïfi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ê¿Ú̷η. ¶ÚÔÛˆÈο Íԉ‡ˆ ÁÈ· Ê¿Ú̷η Á‡Úˆ ÛÙ· 150 ¢ÚÒ. À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈο Ê¿Ú̷η Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÏËÚÒÓˆ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ϤÔÓ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi Ù· Δ·Ì›·. ∞ÓËÛ˘¯Ô‡ÌÂ, ÁÈ·Ù› ÏËÚÔÊÔÚÔ‡Û·ÛÙ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ı· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÚÈÎÔ¤˜. °È· 35 ¯ÚfiÓÈ· ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ Ì·˜ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ∫·È ‰ÂÓ Ô‰Â‡Ô˘Ì ÛÙË ÓÈfiÙË, ·ÏÏ¿ ÙÔ Á‹Ú·˜” ›Â. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ‰ÂÓ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ù›ÔÙ· ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÛÙÔÓ ·Ïfi ÔÏ›ÙË. “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› Ë Ê·Ú̷΢ÙÈ΋ ‰·¿ÓË, ·Ó Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÂÏÂÁÎÙ‹ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË. ÕÏÏ· Â›Ó·È Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó. £· Â›Ó·È Ìˉ·ÌÈÓfi ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. ΔȘ ÎÚ·È¿Ï˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” Ùfi-

°Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘: ™ˆÛÙ‹ Ë ÔÏÈ΋ ηÓ··ÁfiÚ¢ÛË “™Δ∏ ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù· Ó¤·

̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ù· Ì·Ú Î·È ÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ ·fi ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ fiÛÔ ÏÈÁfiÙÂÚ· ·Ú¿ı˘Ú· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ∞ÎfiÌË Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ˆ˜ ϤÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Î¿-

ÓÈÛÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, fiÙ·Ó Ù· ˘fiÏÔÈ· Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË Â›Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ· Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÁÔÒÓ ·fi Ù· ÙÛÈÁ¿Ú· Ô˘ ÙȘ ÂÙÔ‡Ó ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ï·ÛÙÈÎfi ÙˆÓ ÁÔÒÓ ‰ÂÓ ‰È·Û¿Ù·È ‡ÎÔÏ·, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÈ ı· οÓÔ˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ › ˆ˜ ÔÈ Î·ÓÈÛÙ¤˜ ˙Ô˘Ó ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜, ÂÓÒ ·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ηډȷÁÁÂȷο ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ, ÒÛÙ ÙÔ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÔÙ Ô˘ ‚Ú·‚‡ÙËΠ۠ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ Â-

Ú·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, Ó· ÌÂÙ·‰Ôı› ˆ˜ Ì‹Ó˘Ì· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ·fi ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‹ Î·È ·fi ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ. ∂›Û˘ ·fi ÙËÓ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÌÔÈÚ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Û ·ÛıÂÓ›˜ Ù˘ ∫ÏÈÓÈ΋˜, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ È·ÙÚ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘, Û˘Ó‹ıˆ˜ ÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ÌfiÏȘ ¿ÚÔ˘Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ·Ú·‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ì›· ·ÚÈ· ·ÈÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ›¯·Ó, Â›Ó·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. º.™.

∫ÒÛÙ·˜ ª·ÙÛÈfiÏ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: ∂›Ó·È ÚˆÙÔÊ·Ó¤˜ ÙÔ Ì¿¯·ÏÔ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜.

ÓÈÛÂ. √ Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰‡Ô Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· Δ·Ì›·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÎfiÌË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ó¤·˜ Ï›ÛÙ·˜ Ê·Ú̿ΈÓ.

™˘Ó¤Ï¢ÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÂÎÙÈÌËı› ÙfiÛÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ì ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, fiÛÔ Î·È Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ó ‰Âο‰Â˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÙˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙȘ ™¯ÔϤ˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ™ÙÚ·ÙÔ‡. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î. ¶·Ó. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÊËÌÂÚ‡ÔÓÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ Û ¿ÏϘ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ‹ ÂÊËÌÂÚ›· Î·È ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο Î·È Û ¿ÏϘ ÎÏÈÓÈΤ˜, fiˆ˜ Ô˘ÚÔÏÔÁÈ΋, øƒ§, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ÂÊËÌÂڛ˜ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Î·È 60%.

Δ√ ·›ÙËÌ· Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÌÔÓÔÒÏËÛ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· ‰¤¯ÙËΠ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÚ›ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiÙÈ “ÙÔ ¤ÚÁÔ ¯¿ıËΠ̠‰È΋ Ù˘ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ·” . ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Û‡ÛÙ·ÛË ÙÂÙÚ·ÌÂÏÔ‡˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ª·Ó›ÓË ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÂÚ› ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” . ∏ Î. ª·Ó›ÓË ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î·È Â·ÓÂͤٷÛË ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· fiÙÈ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ‰È·Ï‡ÂÙ·È ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ‰ÂÓ Â˘ÛÙ·ı›, ‰ÈfiÙÈ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ·ıÏËÙÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ. ∏ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô Ù˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙȘ 27 ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÌÂ Û˘Ì‚·ÙÈÎfi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ 1.333.567 ¢ÚÒ (Ì ÙÔ º¶∞). ™ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ 2009,Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓfiÙ·Ó Ë ÚÒÙË ›ÛÙˆÛË, ‡„Ô˘˜ 700.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ fiÚÔÈ ÚÔ΋ڢ͢ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË camping ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi. ∏ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· 12 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÔÚ›˙ÂÙ·È Û 45.000 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ Ù˘ ™∞Δ∞ ‡„Ô˘˜ 54.000 ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘‰Ú·˘Ï¿ÎˆÓ ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ˆ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÁÈ· ÂΉfiÛÂȘ ‚È‚Ï›ˆÓ Î.·. ∞ÎfiÌË ·Ô‰¤¯ıËΠÔÛfi 24.700ú ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰·ÛÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ˘Ô‰ÔÌÒÓ ˘ÚÔÚÔÛÙ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi-·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2009, Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ‡„Ô˘˜ 300.000ú Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ıÂÙÈÎfi ˘fiÏÔÈÔ 18.000ú.


M·ÁÓËÛ›· 14 ¡¤Â˜ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ó·ÚÒÓ ·ÙfiÌˆÓ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο Δƒπ∞ Ó·ڿ ¿ÙÔÌ·, ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¤-

Ó·˜ 16¯ÚÔÓÔ˜ Ì·ıËÙ‹˜ §˘Î›Ԣ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. √È ÙÚÂȘ Ó·ÚÔ› ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÊÈÏÈ΋ Û¯¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜. ™˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Î·È Â›Ó·È ËÏÈΛ·˜ 19, 20 Î·È 16 ÂÙÒÓ. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ, ηıÒ˜ ›¯·Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ fiÙÈ ‰È·ÎÈÓ› ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜. ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰‡Ô ¿ÏÏˆÓ Ó·ÚÒÓ ¤ÁÈÓÂ Ù˘¯·›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 80 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎÂ. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘, Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÂÚ›ÌÂÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ. μÁ·›ÓÔÓÙ·˜ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ۈ̷ÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Î·È ‚Ú‹Î·Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ fiÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 26,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. ∫·È Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÂ¿ÁÁÂÏÙÔ˜ Î·È ‰È·Ì¤ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. √ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠÔÛfiÙËÙ· ¯·Û›˜ 10,3 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ. √È ÙÚÂȘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÛÙÔÓ 16¯ÚÔÓÔ Û ٷÎÙÈ΋ ‰ÈοÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ·ÓËϛΈÓ, ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ ÛÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Î·È ÙÔÓ 19¯ÚÔÓÔ ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ ηÙ›¯Â. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô ¡fiÌÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ¯·Û›˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ËÚˆ›Ó˘ ¿Óˆ ·fi 1,5 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜. ∫¿Ùˆ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ô ÓÔÌÔı¤Ù˘ ıˆÚ› ˆ˜ Ù· Ó·ÚΈÙÈο ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· “ȉ›· ¯Ú‹ÛË” Î·È Ô Î¿ÙÔ¯Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È Û ‚·ıÌfi ÏËÌÌÂÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙÔÓ 20¯ÚÔÓÔ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈÓ‹ ·fi ÙÔ ∞˘ÙfiʈÚÔ Î·È ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ı· ·ÔÏÔÁËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹. Δ. ∫.

™˘ÌʈÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙ· ∞∂π” ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ™Àªºø¡√À¡ Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”

ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó fï˜ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·fi ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ¶Ú˘Ù¿ÓÂˆÓ Î·È Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Ô ·ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ∞η‰ËÌ·˚ÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ¤ÁÈÓ ÌÈ· ÚÒÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÂÓÒ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 14 πÔ˘Ó›Ô˘, ÔfiÙ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ë ÂÈÙÚÔ‹. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Ë ¤ÓÙÔÓË ‰È·ÊˆÓ›·, ·Ó Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· Á›ÓÂÈ ·¢ı›·˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ·È‰Â›·˜ ‹ ı· ¤¯Ô˘Ó ÏfiÁÔ Î·È Ù· ∞∂π. √ Î. ∑Ô˘ÌÔ˘Ï¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ∞∂π Î·È ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓÔÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ı› ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù·, ·fi ¤Ó· ÛÙË §·Ì›· Î·È ÙË §ÂÈ‚·‰È¿. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÚˆÙ‹ıËÎÂ Î·È Ô ¶Ú‡Ù·Ó˘ Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “·›˙ÂÈ” ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÓÒ Â›Ì·ÛÙ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ Ì ٷ Δ∂π, ·ÊÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ‰È·ÊfiÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ. ø˜ ÁÂÓÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ∞∂π, ·ÔηıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ù¿ÍË. 줂·È· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙ· ∞∂π. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰È·‰Èηۛ·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

∑‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Á.Á. ÙÔ˘ ∂∫μ, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘

“°·Ï¿˙ÈÔÈ” Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ °. ∫›ÙÛÈÔ

Δ

Ô ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ÛÙ¿ıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· Ó· ÚÔÎÏËı› ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÌÂÏÒÓ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. √ Î. ∫›ÙÛÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î.Î. ÃÚ. ¡ÙfiÓÙË, Δ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ó· ·Ô¯ˆÚ› Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞∫∂. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Î·ıÔÚ›ÛÙËΠÙÔ Ï¿ÓÔ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÌÌ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÎÙ›ÌËÛ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ı· ÂÎÙÈÓ·¯Ù› ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ 13%. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÏfiÁˆ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎÂ Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·ÌÌ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ˘ Û˘ÏÏ·ÏËÙËÚ›Ô˘, Ì ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ó· ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Û Ӥ· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

∑‹ÙËÌ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ıÂÛ·Ó ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÚ›· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ÔÏÔ̤ÏÂÈ·˜. √È Î.Î. ÃÚ. ¡ÙfiÓÙ˘, Δ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ¢. μ·ÛÈÏ›Ԣ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˘ ·fi ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·, Ì ÙÔ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈÎfi fiÙÈ ˘¤‚·Ï ٷ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÙÔ˘ ¤ÁÁÚ·Ê·. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Î. °. ∫›ÙÛÈÔ˜ ÂÈÙ¤ıËΠ̠ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “›ÛÙ ·‰È¿‚·ÛÙÔÈ Î·È ‰Â›¯ÓÂÙ ηΛ· Î·È ÌÈÎÚÔ„˘¯›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÕÚıÚÔ 18 ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ì·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹Ûˆ, ‰ÈfiÙÈ ˘¤‚·Ï· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤Ï·‚· ·ÎfiÌË ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ „‡‰ÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔηÏÒ Ó· ʤÚÔ˘Ó ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏ‹Ûˆ ÙË ıËÙ›· ÌÔ˘, ı· ʇÁˆ ÚÈÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÒ. ∂›Ó·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ ˆ˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ı· ·Ú·Ì›ӈ ·Ïfi ̤ÏÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ‹ ÌÔ˘”. ¶·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Î. £·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ “‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ô Î. ∫›-

™ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi

ÙÛÈÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰Èηϛ˙ÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÙË Û‡ÓÙ·ÍË Î‡ÚÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ Î.Î. ¡ÙfiÓÙ˘, ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È μ·ÛÈÏ›Ԣ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› Î·È ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ ¢∞∫∂ Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ Î. ∫›ÙÛÈÔ Â› fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚ¤ÂÛ·È” . ∏ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘Ó¯›ÛÙËΠ̠ٷ ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ™ÒÌ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∏ ÂÙ·ÈÚ›· ∫√¡Δπ” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ “ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË 35 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌ›·. ΔÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È ÙȘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ·ÔχÛÂȘ. ∞fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∫ÈÔÏ›‰Ë˜”

Ï¿‚·Ì ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÂÓÒ ÛÙË μ∂∫ ¤¯Ô˘Ì ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ì ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 13% ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÔÌfiʈӷ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ·ÓÂÚÁ·ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∞Δ∂ Î. ÃÚ. ∫fiÊÊ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ÌË Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ÛÙ· Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ °™∂∂, ·ÏÏ¿ ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ‰ÈÎfi ÙÔ˘

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. μ. §·ÁÔ‰fiÓÙË “Ë ÂÙ·ÈÚ›· ª∂§∫∞ ·Ó·›ÚÂÛ ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ, Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi 5.000 ̤¯ÚÈ Î·È 8.500 ¢ÚÒ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· 44 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜”. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ª¤Ïη, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚ› Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. ∏ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Â›Ó·È ·›ÙËÌ· ÂÈÙ·ÎÙÈÎfi Î·È ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì¤¯ÚÈ Ï‹ÚÔ˘˜ ÂÍfiÊÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜”.

∂ÎÊÚ¿ÛÙËÎÂ Î·È Ë ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ÁÈ· Ù· ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï

™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ™À§§∞§∏Δ∏ƒπ√ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ

Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ¤ÍÈ ÏÔ›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ Ù˘ °¿˙·˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙÔ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ·Ó ˆ˜ “‚¿Ú‚·Ú· Î·È ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈο” Ù· Ó¤· ̤ÙÚ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÂÈÚËÓÈ΋ ÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. “∞·ÈÙԇ̠ӷ ·ÔÛ˘Úı› ÙÒÚ· Î·È ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Ó¤Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÂÚ·ÙÔ‡ÚÁËÌ·” ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. °. ƒÔ‡Û-

Û·˜ “Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· „‹ÊÈÛË Î·È ı›ÁÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ó¤Ô˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶ÔÈÔ˜ Ó¤Ô˜ Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÚÈÏ¿ÓËÛË, ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙË ÂÚÁ·Û›· ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ 40 ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ¯ÚfiÓÈ· fiˆ˜ ÚԂϤÂÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ˘¤-

ÚÔÁΘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÌÈ· ·ÍÈÔÚÂ‹ Û‡ÓÙ·ÍË; ∫·Ó¤Ó·˜. ™˘Ó¯›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Î·È Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” . Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ù· ··ÈÙ› Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÂÓÈ·›·

Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘ ¡¢ Î·È ÙÔ˘ §∞√™ Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ·ÏÏËÏÔ¸ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂.∂. Ù· ÚÔˆıÔ‡Ó, οÓÔÓÙ·˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÈÔ ÊÙËÓ‹ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. ∂›Ó·È ·fi ¯ÚfiÓÈ· ÚÔۯ‰ȷṲ̂ӷ ÛÙ· ÂÈÙÂÏ›· Ù˘ ∂.∂. Î·È Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÚ·ÁÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï, “ÙÔ ¶∞ª∂ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ¤ÍÈ ÏÔÈ·Ú›ˆÓ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi Î·È ÙÚfiÊÈÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ °¿˙·˜. ™ÙËÚ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·ÎÔ‡ Ï·Ô‡ ÁÈ· Ù· ·˘ÙÔÓfiËÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘”. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ΔËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ ÁÚÈ Δ∏¡ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ ÁÚÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ∫ÔÈÓÔÙÈÎfi ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·ÏÈ›·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ 1,5 ÌÈÏ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ·ÎÙ‹. ∞fi ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ·˘Ùfi ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ-ÁÚÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·ÚÁÔÔÚ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ȉȷ›ÙÂÚ·. Ãı˜ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÈ›·˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ Ì „‹ÊÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÈÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÌÈ·˜ ηٿ, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ·ÏÈ›˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ·fiÊ·ÛË Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹. ∂ÊfiÛÔÓ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ, ÙfiÙ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ ÁÚÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚˆÓ ÏÈÌ·ÓÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ◊‰Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 50 ÂÚ›Ô˘ ÛοÊË Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Î. ∞ÓÙ. ª¿ÁÂÈÚ·˜, ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁfi˜, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, ›Ù ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ›Ù ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ÔÏ˘‹ÌÂÚÔ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi, ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·˜ Î·È ÙȘ ¿‰ÂȘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó, ·Ó Ô ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÚfiÔ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ̤ÛË ·ÏÈ›·, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 85% Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ı· Ô‰ËÁËı› Û Ï‹ÚË Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜ Ó· ÛÙÂÚËıÔ‡Ó ÙÔ ÊıËÓfi Î·È ÊÚ¤ÛÎÔ ÂÏÏËÓÈÎfi „¿ÚÈ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘˜ ¶∂¶ª∞ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙË “ÌÂıfi‰Â˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ·ÏÈ›·˜ Ì Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ 1,5 ÌÈÏ›Ô˘ ·fi ÙȘ ·ÎÙ¤˜, ·Ú’ fiÙÈ Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ ÚԂϤÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¤ÎÎÏÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (¿ÚıÚÔ 13, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 11)”. ∏ ¶∂¶ª∞ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÔÈ Ê‹Ì˜ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ Ì›ˆÛË ·ÏÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙȘ ·ıÚfi˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÛÙȘ ȯı˘fiÛηϘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· ÚÔ 15ÂÙ›·˜ Â›‰·. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, ÔÈ „·ÚȤ˜ Ì·Î·ÏÈ¿ÚÔ˘ Î·È Á·Ú›‰·˜ (“Á¿Ì·ÚÈ”) Â›Ó·È “ÚˆÙfiÁÓˆÚ˜ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Ì·˜”. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 15

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

ª∂Δ∫∞: ª›· ·fiÏ˘ÛË Î·È Ì›· ...·Ô¯ÒÚËÛË

∫·Ù·‰Èο˙Ô˘Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÊÔÚ›˜

™ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ªÈÚÛÂÌ¿ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ ™

™Δ∏¡ ·fiÏ˘ÛË ÂÓfi˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘

ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ªÈÚÛÂÌ¿ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÎÚ·ÙÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 663 ŒÏÏËÓ˜ Î·È Í¤ÓÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘, ÂÓÒ ÌË ‰È·ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ·˘Ùfi˜ fiˆ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ηÎÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô‚›‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞ÛÓÙfiÙ Î·È ÚÈÓ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜. ŒÓÙÔÓË ·ÓËÛ˘¯›· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ¶ÔÏ›ÙË, ηıÒ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÛÙË ÓËÔÔÌ‹ Ì ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÏÈÓfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ˙ËÙ¿Ì ӷ ·Ê‹ÛÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·È¯Ì·ÏÒÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ÏÔ›·, Ì ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi ÙÔ˘˜, ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÈÌÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜. ∑ËÙ¿Ì Â›Û˘ ·fi ÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ·: ¡· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Î·È Ó· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó ÔÈ ¤ÓÔ¯ÔÈ, Î·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÒÛÙ ӷ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÙ› Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ Û ÌÈ· Ï›ÌÓË ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Î·È Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó ÛÙȘ fi¯ı˜ Ù˘” .

∏ ¡ÂÔÏ·›· ¶∞™√∫ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ “ÙËÓ ÔÚÁ‹ Î·È ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi Ù˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰Âο‰Â˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï. √ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ °¿˙·˜ Î·È Ë ¿ÚÓËÛË Î·È ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜, ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙË ‚›· Î·È ÙËÓ ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Ì ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÊÔÈÙËÙÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٛÔÙ· ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ

Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô ‚Ú¿‰˘, ηÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¤‚ÚÈÛÎ·Ó Ù· ÙËϤʈӷ ÎÏÂÈÛÙ¿. ∏, ÂÎ ÙˆÓ ˘ÛÙ¤ÚˆÓ, ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÔ-ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Û΋ÛˆÓ, Â›Ó·È ·ÊÂÓfi˜ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ·Û‹Ì·ÓÙË ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂÈÛ¤‚·Ï·Ó Û ÏÔ›Ô Ì ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Û ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·, ‰ËÏ·‰‹ Û ÂÏÏËÓÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜ Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛ·Ó ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘” . ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ ıÏ›„Ë ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ Î·È Î·Ï› ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔÓ ·Ïfi Ï·fi fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÛÙÔ Ó· ·Úı› ÁÚ‹ÁÔÚ· Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ Ù˘ §ˆÚ›‰·˜ Ù˘ °¿˙·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ πÓÙÈÊ¿ÓÙ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È ÁÓˆÛÙ‹ ·ÎÙÈ‚›ÛÙÚÈ· §¤· ΔÛÂÌ¤Ï Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙȘ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜. ŸÏ˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Î·Ï¿ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ ·Ú¯¤˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó Â·Ê‹ Ì ‰ÈÎËÁfiÚÔ.

™˘ÁÁÂÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ê›ÏÔÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Û·Ó Î·È ¯ı˜ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ Î. ¶ÔÏ›ÙË, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó, ÔÈ ÌfiÓ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ (ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂÏ·Ï‹˜) Ô˘ ·¤Ï·Û ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ·Ê›¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÙÛÈ Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÎÚ·ÙÂ›Ù·È ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ªÈÚÛÂÌ¿. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ ·˘Ùfi˜ fiˆ˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ‰ÂÓ ı· ˘¤ÁÚ·Ê·Ó ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘ ÌÈ· ¿ÏÏË ÏËÚÔÊÔÚ›· Ô˘ ·¤Û·Û ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ¶ÔÏ›ÙË ·fi ÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜, ‹Ù·Ó ˆ˜ ÚÔËϷΛÛÙËÎ·Ó Û ‚·ıÌfi ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·fi ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜, ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÈ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ô˘ ·Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞ÛÓÙfiÙ ·fi ÙÔ Î·Ú¿‚È “∂χıÂÚË ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” , fiÔ˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó. √ Êfi‚Ô˜ fiÙÈ Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÛÙÔÓ Î. ¶ÔÏ›ÙË ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓÔ˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘

‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. √ Ú‡Ù·Ó˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “¤¯Ô˘Ì ÛÙÂÓ·¯ˆÚËı› Ì ÙÔ fiÏÔ Û˘Ì‚¿Ó ·ÊÔ‡ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ ÛÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ì” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÙÔ ÙÔÈÎfi ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ›‰Ú˘Ì· ›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË °¿˙· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ∂›Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÊÈÏÔÍÂÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ °¿˙·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ∂ÓÈ·›Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï” ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∑ËÙ¿Ì ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ÈÛÚ·Ë-

√ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¢ËÌ. °ÂÏ·Ï‹˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÍÈ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï, ÌÈÏ¿ ÛÙË “£”

“ªÂ ›ÛÌˆÛ·Ó fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ı· Í·Ó·‹Á·ÈÓ· ÛÙË °¿˙·” Δ∏¡ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ‚›ˆÛ ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË ÙˆÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÛÙË °¿˙· ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙË “£” Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂÏ·Ï‹˜, 52 ÂÙÒÓ, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·fi ÙËÓ §¿ÚÈÛ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÂÏÏ‹ÓˆÓ Ô˘ Â¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜ Ì ÂȉÈ΋ Ù‹ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ÙÔ πÛÚ·‹Ï. √ Î. °ÂÏ·Ï‹˜ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÏÔ›Ô “™ÊÂÓ‰fiÓÈ·” Î·È ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙË °¿˙·. “∫ÈÓËÌ·ÙÈÎfi˜” ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, fiˆ˜ ϤÂÈ, ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ·ÔÛÙÔϤ˜, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÔ˘ ÛÙÈÁÌ¿ÙÈÛ ÙËÓ ˙ˆ‹. ¶·Ú’ fiÏ· fiÛ· ¤˙ËÛ fï˜ - Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¢¯¿ÚÈÛÙ· - ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ı· ¤·ÈÚÓÂ Î·È ¿ÏÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ·Ó¿ÏÔÁË ·ÔÛÙÔÏ‹. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ê¤ıËΠÂχıÂÚÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¤ÁÚ·„ οÔÈÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ, ·Ó Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËÎÂ. ¢ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·, Ô‡Ù ·ÁÁÏÈο Î·È ÔÌÔÏÔÁ› fiÙÈ Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË. √ 52¯ÚÔÓÔ˜ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ¤ÏÏËÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ °¿˙· ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›-

Ù˘ 25 ª·˝Ô˘. ŸÏÔ ÙÔ Ù·Í›‰È, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÌÔÈÚ·›· ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔËÓ ÒÚ· Ù˘ Â›ıÂÛ˘, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ “£” , Á‡Úˆ ÛÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ηÂÙ¿ÓÈÔ˘ fiÙ·Ó ·ÓÙÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ˆ˜ οÙÈ Û˘Ó¤‚·ÈÓÂ. μÁ‹Î·Ó ¤Íˆ Î·È ·fi ÙËÓ Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ “™ÊÂÓ‰fiÓÈ·” ›‰·Ó ¿Ó‰Ú˜ Ì ÛÙÔϤ˜ Ó· ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏÔ›Ô “ª·ÚÌ·Ú¿” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ÌÈÎÚ‹ Û¯ÂÙÈο ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜. “∫·Ù¿Ï·‚· ˆ˜ ÙÔ ÏÔ›Ô ‰¤¯ÔÓÙ·Ó Â›ıÂÛË. ¶ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚ˆ fï˜ Ó· οӈ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ ÏÔ›Ô˘ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¿ÏÏÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ·Ó Â›ıÂÛË ÔϤÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ¢Âο‰Â˜ ¿Ó‰Ú˜ ÌÂ Î·Ï˘Ì̤ӷ ÚfiÛˆ· Î·È Ì fiÏ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ›¯·Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Î·È Í·ÊÓÈο ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÓÙÔ‡. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∫¿ÔÈÔÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ì ηϿ˙ÓÈÎÔÊ. √È ÛÊ·›Ú˜ ‹Ù·Ó Ï·ÛÙÈΤ˜. ŒÚÈ¯Ó·Ó Î·È ÎÚÔÙ›‰Â˜. ∂ÏÈÎfiÙÂÚ· ÂÙÔ‡Û·Ó Î·È ¤ÚÈ¯Ó·Ó ‚ÔϤ˜, ÂÓÒ ÊÔ˘ÛΈٿ

ÛοÊË Ì ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ›¯·Ó ÂÚÈ΢ÎÏÒÛÂÈ Ù· ÏÔ›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜” . ™ÙÔ “™ÊÂÓ‰fiÓÈ·” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °ÂÏ·Ï‹˜, Â¤‚·ÈÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ 45 ¿ÙÔÌ·. ŒÓÙÂη ¤ÏÏËÓ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ, ·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔÈ, ·ÌÂÚÈηÓÔ›, §›‚˘ÔÈ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ·fi ÙËÓ ΔÛ¯›· Î·È ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. “∫¿ÔÈÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ Ì·˜ ‰¤¯ıËÎ·Ó ÙȘ ÛÊ·›Ú˜. ŒÂÛ·Ó Î¿Ùˆ ÎÙ˘Ë̤ÓÔÈ. ª¤Û· Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÔÈ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ›¯·Ó Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ÙÔÓ ÎÙ‡ËÛ·Ó. ΔÔ ÏÔ›Ô ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ϤÔÓ ÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯¤-

ÚÈ·”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô Î. °ÂÏ·Ï‹˜. “ª·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó, Ì·˙› Ì ÙÔ ÏÔ›Ô, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ª·˜ η٤‚·Û·Ó ¤Ó·Ó - ¤Ó·Ó Î·È Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û Úfi¯ÂÈÚ˜ ·Ú¿ÁΘ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù·. ª·˜ ‹Ú·Ó ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù·, fiÏ· Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È Ù· ÚÔÛˆÈο Ì·˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·. ª·˜ ¤Î·Ó·Ó ۈ̷ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ¤ÍÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ÊÔÚ¤˜” . √ Î. °ÂÏ·Ï‹˜ ¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¿Áη - ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ ¤ˆ˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÔfiÙÂ Î·È ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÙÔÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ·Ó. “¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÁÈ·Ù› Â¤ÏÂÍ·Ó Â̤ӷ. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔËıÒ Î·È Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó. ™Â οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì›· ‰ÈÂÚÌËÓ¤·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ÂÓ ÌÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠοÙÈ. √‡Ù ӷ ˘ÔÁÚ¿„ˆ ÙËÓ ·¤Ï·Û‹ ÌÔ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ ηٿϷ‚· ‹Ù·Ó ˆ˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó fiÙÈ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì ӷ ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ì ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜” . √ Î. °ÂÏ·Ï‹˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ Ù· ÏÔ›· Ù˘ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù·. “∞˘ÙÔ› ·Ú·‚›·Û·Ó οı ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Èη›ˆÌ·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÓÔÌÈο, ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ÛÂ

ÔÈÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ ‚·Û›˙ÂÙ·È Ë Û‡ÏÏË„Ë Î·È Ë ÎÚ¿ÙËÛ‹ Ì·˜” . “ŸÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ʈӿÍÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ...” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. °ÂÏÂÏ‹˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ Î. °ÂÏ·Ï‹ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È Ë Ï·ÚÈÛ·›· ∞ÊÚÔ‰›ÙË £Ú¿‚·ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ˆ˜ ÂıÂÏfiÓÙÚÈ· Û ‰Ú¿ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ Î·È ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ. ∏ Î. £Ú¿‚·ÏÔ˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓË ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï. Ÿˆ˜ Î·È Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘. °È· ÙÔÓ Î. ¶ÔÏ›ÙË Ô Î. ¢ËÌ. °ÂÏ·Ï‹˜ ϤÂÈ ˆ˜ ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ϛÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÏÔ›ˆÓ. ªÂÙ¿ ¯ÒÚÈÛ·Ó, ηıÒ˜ ÂΛÓÔ˜ Â¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÏÔ›Ô “ªÂÛfiÁÂÈÔ˜”, Ô˘ Â›Û˘ ηÙÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ˘˜ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ‡˜ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜. √ 52¯ÚÔÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ›Û̈ÛÂ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë ı· Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÔÛÙÔÏ‹”. TԇϷ KÂοÙÔ˘

ÚÔ¯ÒÚËÛ ¯ı˜ Ë ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ª∂Δ∫∞, ÂÓÒ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·Ô¯ÒÚËÛ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÒ˜. °È· “Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ” οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ “ª‹ÙÛÔ˜ ¶··Ú‹Á·˜”, Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ª.∂Δ.∫.∞. Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜”. ¢¤Î· Û˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı› Ì ·ÔχÛÂȘ ‹ Ì ÔÈÎÂÈÔıÂÏ›˜ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ª∂Δ∫∞ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î. ∫. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, “fiÏÔÈ ‹Ù·Ó ÂÓÂÚÁÔ› ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ ª.∂Δ.∫.∞ Ô˘ ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ‹Úı ‰Â‡ÙÂÚË ‰‡Ó·ÌË Î·È ¤ıÂÛ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” . Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘, “ÔÈ ‰˘Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ·fi ¯ı˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ›¯·Ó ÛÙÔ¯ÔÔÈËı› Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰›ÏËÌÌ· Ù˘ ÔÈÎÂÈÔıÂÏÔ‡˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Î·È Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰˘Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ›¯Â ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÁÈ· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ‹Ù·Ó fiÙÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ÛÙËÚ›ÍÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ‰ÈηÛÙÈο ¤ÍÔ‰· Î·È ¤ÙÛÈ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ˘¤ÁÚ·Ê ÙËÓ ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ó·›ÓÂÛ Û ÔÈÎÂÈÔıÂÏ‹ ·Ô¯ÒÚËÛË, ·ÔχıËΠ¿ÌÂÛ· ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Â›Ó·È Û˘Ó¤ÓÔ¯Ô Î·È Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ. Δ¤ÙÔȘ ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ ۈ̷Ù›ˆÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›·” Â›Ó·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ “Ó· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Î·È Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ Î·È Âӈ̤ÓÔÈ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·, ··ÈÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜” . Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ Ù· ηı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó‹Ïı·Ó ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 37,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∫·Ó¤Ó· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Î·ı·Ú¿ ÁÈ· Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ” ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

¢È‹ÌÂÚË ·Ô¯‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ∞¶∂Ã√À¡ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈ Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Â›Ó·È “Ë ¤Ó·ÚÍË Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË ıÈÁÔ‡Ó Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ó· ÂÚÈÛˆı› Ë ÎÈÓËÙ‹ Î·È ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û·ÚˆÙÈΤ˜ ÂÓÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ™Â fiψ˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÔÈΛÔÈ ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ‰‡Ó·ÓÙ·È Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ڿ͈Ó, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·›ÙËÛË ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÚÒÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 16 ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· Ù· Û˘Óı‹Ì·Ù· ÛÂ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ√ ∫∫∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÂ ·Ó·ÎÔ›-

ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: ∞ÏÁÈÂÈÓ‹ ÂÓÙ‡ˆÛË ÚÔοÏÂÛ·Ó Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ÂÌÂÙÈο ·ÓÙÈÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈο Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫∫∂ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ ÌÏÔÎ ‰È¿ÊÔÚˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ) fiÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡Ó ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÛÔÛȷωËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™À¡™Àƒπ∑∞. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· Ô˘ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ù· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi. ∫È fï˜, ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿, ÙÔ ÁÓˆÛÙfi Û˘ÓÔÓı‡ÏÂ˘Ì· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ “ÍÂÛÙÚ¿ÙÈÛ” ÙÔ˘ ÛÎÔÔ‡ ÙÔ˘, Û›ÁÔ˘Ú·, fi¯È Ù˘¯·›· Î·È ·Û˘Ó›‰ËÙ·. Œ¯ÂÈ Â·Ó·ÏËÊı› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÂÚ›ÛÛÂ„Â Î·È ¿ÏÈ Ë ·ÓÙÈ∫∫∂ ÂÌ¿ıÂÈ· Î·È Ì›ÛÔ˜. ∫¿ÓÂÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ÊÚÔÓÙ›‰· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘Óı‹Ì·Ù· Ô˘ ʈӿ˙Ô˘Ó, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÚ›·˜, fiÛÔ Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ηıÈÂڈ̤Ó˘ ϤÔÓ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È ·ÏÏÔ‡. ∂‰Ò, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ηΤ˜ ‹ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· “¤ÛÔ˘Ó” Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯˘‰·›· Î·È ÂÌÂÙÈο ·ÓÙÈ∫∫∂. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ˘Ôı¿ÏÙÔ˘Ó Î·È ·Ó¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ “·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ” , ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ Û˘ÌÔÚ‡ÔÓÙ·È, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· ∫fiÌÌ· Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ∫∫∂, ÙȘ ·Í›Â˜ Î·È Ù· ȉ·ÓÈο Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ÌÔÏÈ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÛÙ· ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·. À¿Ú¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·, Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ∫¡∂, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, Ï·ÙȤ˜ Ï·˚Τ˜ Ì¿˙˜, ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ËÚˆÈ΋ ˘ÂÚÂÓÂÓËÓÙ¿¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Û οı Ϸ˚΋ ηٿÎÙËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ-ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ Î.Ï. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Â›Ó·È ıÂÌÈÙ‹, ›Ù Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, ›Ù Ì ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ‹ Î·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜. ÕÚ·, ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ·Ó fi¯È ÛÙÔ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó Û¯¤‰È· Ô˘ ÂÍ˘Ê·›ÓÔÓÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∫∫∂, ÛÙÔ ¶∞ª∂, ÛÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ù·ÍÈÎfi ΛÓËÌ·. ∫È ·˘Ù¿ Ù· Û¯¤‰È· ÌfiÓÔÓ Â¿Ó Â͢ËÚÂÙ›, ÙËÓ ·ÛÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó οıÂ Û˘ÌʤÚÔÓ Ó· “¯Ù˘Ëı›” Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÂÍÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ Ù¿Í˘. Δ¤ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ηٷʤÚÔÓÙ·Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ ∫∫∂ Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ Û˘Óı‹Ì·Ù·, ‹Ù·Ó Î·È Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ “ÁÓˆÛÙÔ› Î·È ÌË ÂÍ·ÈÚÂÙ¤ÔÈ ÛÙÔÓ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¯ÒÚÔ. ∞˜ ‚ÁÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Ô‡ Ô‰ËÁÔ‡Ó ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÔÈ ÚÔ‚ÔοÙÛȘ. ∞fi ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ Ô˘ ‹Ù·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ “ÛÙË̤ÓÔ ÛÎËÓÈÎfi” ‚Á‹Î·Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·.

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

√ ¢‹ÌÔ˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜

™ÙÔ μfiÏÔ ÚÔÛٷهԢÌ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ Ì·˜

ª

 ۇÓıËÌ· “ÚÔÛٷهˆ ÙËÓ ·ÎÙ‹ ÌÔ˘” Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (5 πÔ˘Ó›Ô˘), Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È 600 Ì·ıËÙ¤˜ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ, ÚÔ¯ˆÚ¿ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™ˆÚfi. √ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û‡Û΄˘, ¯ı˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ì·˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂȉÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘ÏϤÁÂÈ Ù· ÂÈϤÔÓÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ 35.000 ¢ÚÒ, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. ÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜, °. ¶·Ó·ÁfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÙfiÙÂ Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ı· ÂÂÎÙ·ı› Î·È Û ‰ÈÏ·Ó¤˜ ·ÎÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ¤¯Ô˘Ó Ë 32Ë Δ·ÍÈ·Ú¯›· ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ, Ì 60 ¿Ó‰Ú˜, ÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·, Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘, Ë §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞˘ÙÔ‰˘ÙÒÓ, ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ √‰ËÁÒÓ, ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ, ÔÈ ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ› ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞Á›Ô˘ ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È ¡. ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ¶Â˘Î·Î›ˆÓ “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” , Ù· ™˘ÓÔÈÎȷο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ¡. ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∞fi ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÊÔ˘ÛΈٿ ÛοÊË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ ·fi ÙȘ ‰˘ÛÚfiÛÈÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË (10.Ì.)Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 500 ÂÚ›Ô˘ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ Î·È ÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ∏ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÚÔÌËı‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ì Á¿ÓÙÈ· ÌÈ·˜ ¯Ú‹Û˘, Û·ÎԇϘ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È Î·ÂÏ¿ÎÈ·, ÒÛÙ ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÔ˘ÛÈÎÔ·È‰·ÁˆÁÔ› Ô˘ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·Ú·Ï›Â˜, ̤۷ ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙȘ 7Ì.Ì., ÛÙËÓ Ï·Ù›· ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ (›Ûˆ ·fi ÙÔ ¢Ë̷گ›Ô) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶·È‰Â›·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Û˘ÓÔÏÈο ÔÎÙÒ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ∫ÚËÙÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜ “ΔÔ ∞Úο‰È” . ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ‚ÚÔ¯‹˜ ÔÈ ·˘ÚÈ·Ó¤˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· ·Ó·‚ÏËıÔ‡Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, “ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ó· ‰Ôı› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ Ì¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÎÔÓÙÈÓ¤˜ ·-

∞ÁÔÚ¿ ÛοÊÔ˘˜

ڷϛ˜” . √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ·Ó¿ÚÙËÛË ÙˆÓ Á·Ï¿˙ÈˆÓ ÛËÌ·ÈÒÓ ÛÙȘ ÔÎÙÒ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÃÚ. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “fiÏÔÈ ÔÈ Ôϛ٘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Î·È Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ηı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ È‰ÈÔÎÙËÛ›· ÙÔ˘˜ ÔÈÎfi‰· ı· Ú¤ÂÈ Ó·

ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ· Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜. ¶ÚfiÙÂÈÓÂ, ‰Â, ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ “ª·Ìȉ¿ÎË” . ∏ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ·

ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÙÔ Î·ı·Úfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜” . ∂›Û˘, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ (10 .Ì.) ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Ï‹Ú˘ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‚˘ıÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿, Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¶Â˙ÔÓ·˘ÙÒÓ, ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ·˘ÙÔ‰˘ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. Ÿˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô ÂÎÙÂÏÒÓ ¯Ú¤Ë ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÛÙËÓ ¢È‡ı˘Ó-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Â·Ê‹ Ì ȉÈÒÙË ·fi ÙÔ §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚Ú·‚¢Ù› Ì ‰›ψ̷ ¢ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂȉÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÂÈÏ¤Ô˘Ó. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 35.000 ¢ÚÒ Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Á›ÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈËıԇ̠·fi ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÙfiÙ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡ÌÂ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ΔÛ·ÌÚÈÓfi˜.

∂·Ó·ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÙ·È Ô ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 150 Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ

¶·Ú·‰›‰ÂÙ·È Û ¯Ú‹ÛË ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ¶∞ƒ∞¢π¢∂Δ∞π Û ¯Ú‹ÛË ÙȘ Â-

fiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ∞›ÛıËÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔηÏ› Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ¯¿ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ›ÛÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™, ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ 150 Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ¿ÌÂÛ· ı· Â·Ó·ÚÔÎËÚ˘¯Ù› Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, ¯ı˜, ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÌÂÚÈÌÓ‹ÛÂÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰È·Ú΋ Î·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ¤ÏÂÁ¯Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ Î·È Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙ· Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ÚÔ‹ ÙÔ˘˜.

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ˙‹ÙËÛ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û fiϘ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌˆÓ (ÎÔ‹ ‰¤ÓÙÚˆÓ, ÙÔÔı¤ÙËÛË ÈӷΛ‰ˆÓ, ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ Ù¿ËÙ· ÎÏ). √ ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ, ¯ı˜, “ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ, ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÚÒÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ‡„Ô˘˜ 250.000 ¢ÚÒ, ·¤‚Ë ¿ÁÔÓË, ÂÓÒ ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ˆ˜ “¯¿ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™

ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· 150 Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∫˘ÎÏÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÎÙÒ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÔÎÙÒ ÛÙ·ıÌÒÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ ‰¤Î· ı¤ÛˆÓ. ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ 80 ÂȉÈÎÒÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Û¯Â‰È·ÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜. √È ÔÎÙÒ ÛÙ·ıÌÔ› ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ ÙˆÓ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ÓÔ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘: ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ˘ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ÛÙÔ ∂∞∫, ÛÙÔ

¿ÚÎÔ ∫˘ÎÏÔÊÔÚȷ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™¤ÎÂÚË Î·È ∞Ï·Ì¿Ó·˜

ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ¶.£. Î·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË Ì ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 17

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

“¶ÔÏÂÌÈÎfi” ÙÔ Îϛ̷ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ

ª

¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ηıÒ˜ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ·Ó¿ ¤ÙÔ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘¤ÚÔÁη, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Â› ‰˘Ô Ì‹Ó˜, Ì ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ χÛÂȘ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, ‹Ù·Ó Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÚÔÛˆÈÎfi ‹ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ›ÛÈÌfi ÙÔ˘. ™ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÔÏÂÌÈÎfi, Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜, “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·‰ÂÏÊÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯Â›ÚÈÛÙË ÂÈÎfiÓ·” . ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ùfi ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ‰˘Ô Ì‹Ó˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË, “ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÌÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ∫∞¶ Î·È ÙËÓ ™∞Δ∞”. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ Ù¤ıËΠÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘. ∏ ÚÒÙË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘, ˆ˜ ∂ȯ›ÚËÛË ∂ȉÈÎÔ‡ ™ÎÔÔ‡, Ì ÙÔ ÌÈÛfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰· Ô˘ ı· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 135.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ, “Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÚÂȘ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ 45.000 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙË ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ” . °È· ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÙÂı› ·›ÙËÌ· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈ-

ʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·¿ÓÙËÛË, ·Ó ÚԂϤÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Ô˘ ¤ÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ÌÂÈ “ÏԢΤÙÔ” ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ¡ÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ. “∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ϤÔÓ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi

Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ‚ÏÂÊı› ÁÈ· Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘ ¤ÍÔ‰· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 375.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 10 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ¿ÏÏ· 13 ¿ÙÔÌ· ˆ˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ Ù· ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ‰È·ÊË̛ۈÓ. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ‹Ù·Ó ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÂٷ̤ÓÔ, ηıÒ˜ ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÒÚ˜ ηÈ

ÙÔÓ ÊfiÚÙÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ·, Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ¯Â›ÚÈÛÙË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, Ù¿¯ıËΠ·ÓÔȯٿ ˘¤Ú Ù˘ χÛ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙÔ “ÏԢΤÙÔ” ‚·Ú‡ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi

ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÂÈÎÚ·Ù› Ï‹Ú˘ ·Ó·Ú¯›·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó Î·È Ô Î·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ. π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Â›Ó·È Î·È Ô ∞ÓÙ. ¶·¿˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÛÔ‚·Ú¤˜ “ÎfiÓÙÚ˜” ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Â›Ó·È ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ Û ‰˘Ô ÛÙÚ·Ùfi‰· Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ›‰ÈÔ˜ ¿ÛÎËÛ ‰ÚÈÌ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤‰ˆÛ η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ Â› ‰˘Ô Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ ÙÔ 2010 ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 375.000 ¢ÚÒ. ∞fi ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÔÛfi, ÔÈ 322.000 ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ÁÈ· ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ (ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜) ÙÔ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔ ÔÛfi ÊÙ¿ÓÂÈ ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙȘ 6.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·ÚÔ¯¤˜ ÙÚ›ÙˆÓ (¢∂∏, ¢∂À∞ªμ, ηı·Ú›ÛÙÚȘ) ÚԂϤÂÙ·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 13.300 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ· ¤ÍÔ‰· (·Ó·ÏÒÛÈÌ· ÎÏ) ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ 2010 ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 10.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜.

∫·ı˘ÛÙÂÚ› ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÁÈ· Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡. πˆÓ›·˜

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” ∞¶§∏ƒøΔ√π Â› ‰˘Ô Ì‹Ó˜

·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÁÈ· ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ 302.000 ¢ÚÒ Ì ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. °È· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÂÓË̤ڈÛ ¯ı˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û·Ê‹˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ. √ Î. ª·‚›‰Ë˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚ÂÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÙÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ıÔÏfi. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ì ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 302.000 ¢ÚÒ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·È ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË “πˆ-

Ó›·” ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ¢‹ÌÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ·Ó¿„ÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ·ÊÔ‡ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ §¿ÚÈÛ· Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ °.°. Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô ÛÂÈÚ¿ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ “ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È

ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ÔÈ ∫ÂÓÙÚÈÎÔ› ∞˘ÙÔÙÂÏ›˜ ¶fiÚÔÈ Î·È Ë ™∞Δ∞. μÚÂı‹Î·Ì ÂÎÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜.

√È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ

·˘ÛÙËÚ¿” . ª¿ÏÈÛÙ·, Ë Î. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë ÂÈÊ˘Ï¿¯ÙËΠӷ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ¤ÁÎÚÈÛ˘ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ·fiÊ·Û˘, ηıÒ˜ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¤¯ÂÈ ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂ-

ÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÔÊ›ÏÔÓÙ·È Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ‰˘Ô ÌËÓÒÓ, ÔÛfi ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 230.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 302.000 ¢ÚÒ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· Î·Ï˘ÊÙ› Î·È ÙÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓfi Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ·Ê›, ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 1,8 ÂÎ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÂÎÙ·ÌÈ¢Ù› ÔÛfi 900.000 ¢ÚÒ. “√ ¢‹ÌÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ‰fiÛÂȘ,

¢˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ “πˆÓ›·” , ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¤Ï·‚·Ó η̛· ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 8 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Û °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ μ·Á. ª·ÚÌÔ˘‰¿Î˘, “ı· ÚÔÙ·ı› Ó· Á›ÓÂÈ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙËÓ ∂ÈıÂÒÚËÛË ∂ÚÁ·Û›·˜” . ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÛÙËÓ “πˆÓ›·” ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 26 ¿ÙÔÌ· ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È 104 ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ¤ÚÁÔ˘. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· η˘Û·¤ÚÈ· ™À¡√§π∫∞ Ô¯ÙÒ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 43 ÂϤÁ¯Ô˘˜ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÎÈÓËÙ‹ ÌÔÓ¿‰· ÂϤÁ¯Ô˘ η˘Û·ÂÚ›ˆÓ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∫Δ∂√ ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 35 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ· (¤ÓÙÂ Û˘Ì‚·ÙÈο ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ·, 29 Î·Ù·Ï˘ÙÈο Î·È ¤Ó· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙÔ), ·fi Ù· ÔÔ›· 27 ‰È¤ıÂÙ·Ó ∫¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÂͤÂÌ·Ó Ú‡Ô˘˜ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ, ÂÓÒ ÔÎÙÒ Ô¯‹Ì·Ù· (‰‡Ô Û˘Ì‚·ÙÈο Î·È ¤ÍÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο) ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó Î¿ÚÙ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÊÔÚÙËÁ¿ - ψÊÔÚ›·, ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó ¤ÓÙ (‰‡Ô ‚ÂÓ˙ÈÓÔΛÓËÙ· Î·È ÙÚ›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ·) Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó Î¿ÚÙ· Î·È ÔÈ Ú‡ÔÈ Ô˘ ÂͤÂÌ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û ÙÚ›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙ· Ù·Í› Ô˘ ‰È¤ıÂÙ·Ó Î¿ÚÙ· Î·È ÔÈ Ú‡ÔÈ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ. ¶ÚfiÛÙÈÌ· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙ· ÔÎÙÒ π.Ã. Ô˘ ‰ÂÓ ‰È¤ıÂÙ·Ó ∫¿ÚÙ· ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¤Ó· ÊÔÚÙËÁfi.

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ÙÔ Ù·ÌÂ›Ô Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ∞¡∞º√ƒ∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘Ú-

ÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜”, ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó, η٤ıÂÛÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ √Úıfi‰ÔÍÔ˘ ™˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢. √ Î. ª·Úο΢ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì¤ÙÚ·, fiˆ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ - ¶¿Û¯· Î·È ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·‰Â›·˜, Ë Î·ıȤڈÛË ÔÛÔÛÙÔ‡ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ˘¤Ú §∞º∫∞, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ Ì ¿ÏÏ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, Â›Ó·È ¿‰Èη Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ¡∞Δ ·fi Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ̤ÙÚ·.

√ ∞. ¡¿ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ∞¢∂§∫∞¡ °π∞ ÙË Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ 104 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ˘fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞¢∂§∫∞¡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ô˘ Â› 13 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤Î·Ó ÂÚÒÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ·ÚÁfiÛ˘ÚÙ˜” Î·È “‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÂӉȷʤÚÔÓ” ·fi ·ÁÔÚ·ÛÙ¤˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. “¢ÂÓ ··Óٿ٠Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜”, ÙfiÓÈÛ ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘ Ô ∞. ¡¿ÓÔ˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ∞¢∂§∫∞¡ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋” ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ “¤¯Ô˘Ó ÊÂÛÒÛÂÈ ‰È·¯ÚÔÓÈο ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·” Î·È “Û‹ÌÂÚ· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÙÚ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ”.


M·ÁÓËÛ›· 18

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

ŒÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË, ·fi ÙÔ NÔÌ¿Ú¯Ë, Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂¶∞∂ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ

¢È¯¿˙Ô˘Ó Ù· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ∞ÚÓËÙÈ΋ Î·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

°∂¡π∫√ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™¯¤-

‰ÈÔ (°¶™) Î·È ™Ã√√∞¶ (™¯¤‰ÈÔ ÃˆÚÈ΋˜ Î·È √ÈÎÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∞ÓÔȯً˜ ¶fiÏ˘) ·ÔÎÙÔ‡Ó 7 ¢‹ÌÔÈ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙÔ ∂™¶∞. √È Û¯ÂÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ¤ÓÙ·Í˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 1.231.418,62 ¢ÚÒ ˘ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi ÙË °.°. ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÕÍÔÓ· ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ 4, Ì ٛÙÏÔ “∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ· ∑ˆ‹˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·”, ÙÔ˘ ∂ȯÂÈÚËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜- ∏›ÚÔ˘ 2007-2013. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 2 ÌÂϤÙ˜ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘: - ÙË ÌÂϤÙË ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘ Î·È Â¤ÎÙ·Û˘ °¶™ ‰‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 249.918,40 ¢ÚÒ Î·È - ÙË ÌÂϤÙË °¶™ ‰‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜ , ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 275.445,42 ¢ÚÒ ∂›Û˘ ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó 5 ÌÂϤÙ˜ ™Ã√√∞¶ Û ÈÛ¿ÚÈıÌÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 194.900,54 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 117.832,03 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 128.201,24 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 138.997,84 ¢ÚÒ Î·È ™ÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 126.123,15 ¢ÚÒ. ŸÏ˜ ÔÈ ÌÂϤÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ 24 ÌËÓÒÓ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ Á˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Î·È ÚÔÛÂÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·ÙԛΈÓ. ∏ Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ °¶™ Î·È ™Ã√√∞¶ ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙ· fiÚÈ· ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔًوÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÚıÔÏÔÁÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÛÙÔÓ ·ÛÙÈÎfi Î·È Â͈·ÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ.

Δ

∂ÎÙfi˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÌË ıÂÙÈ΋˜ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶∞∂ ‹ÚıÂ Î·È Ë ·fi 11 ª·›Ô˘ 2010 ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ΔÌ‹Ì· ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰È·ÛÌÔ‡ Î·È ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· “··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ 16094/08 ·fiÊ·ÛË ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂Ãø¢∂ (917μ’), ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·Ú.4 Î·È 5 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1, ·˘Ù‹˜ Î·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·fi ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶.¢. 11-6/4-7-1980 (374 ¢’). ∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È Â›Û˘ Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙ·ıÌÒÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ËÏȷ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓË ¯Ú‹ÛË ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 4, ˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ·˘ÙÒÓ Î·Ù¿ Ù· ÔÚÈ˙fiÌÂÓ· ÛÙËÓ ·Ú. 1, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 8, ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜” . ∏ ¢.∂. ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔ Δ∂∂ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘¤Ú Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. ™˘ÓÙ·˘ÙÈ˙fiÌ·ÛÙ Ï‹Úˆ˜ Ì ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜. ∂Ô̤ӈ˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ı ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚԂϤÂÙ·È Û·ÊÒ˜ ÛÙÔ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÙÔ Δ∂∂

ª·ÁÓËÛ›·˜ Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛ‹ ÙÔ˘” . ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 21 ª·˝Ô˘ 2010 ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ “ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘ ÛÙËÓ ∂¶∞∂ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ó· Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Î·È Û οı ¿ÏÏË ·›ÙËÛË Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı›, ̤¯ÚÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· Ó· ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÙÔ ¶.¢. Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· ‰›ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ™Ã√∞¶, Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÁηı›ÛÙ·Ù·È Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÊÔ‡ ‚¤‚·È· ‰›ÓÂÙ·È Î·È Ë ··Ú·›ÙËÙË ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂¶∞∂” . ∂›Û˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ “Ó· ˙ËÙËı› Î·È Ì ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂ

ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÏÏÔÈÒÓÂÙ·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘” .

ΔÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶∞∂ ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶∞∂ Î. ¢ËÌ. μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô “·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ¯Ú‹Û˘ Á˘ Î·È ÙˆÓ ÂΉfiÛÂˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÌÈÎÚ‹˜ Îϛ̷η˜, Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·˘Ù¤˜ ı· ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ∂¶∞∂ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ı¤Ì·, Â›Ó·È Ë ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ‹ Ù˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Î·È Ì·˜ ‚Ú›ÛÎÂÈ Ï‹Úˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙÔ˘˜ Ë ı¤ÛË

ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·Ê·ÈÚ› ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜” . ™ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Â·Ó‹Ïı ¯ı˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ΔÚ. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ô Î. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¿ÚÎˆÓ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚԉȷÁÚ·Ê‹, ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Î·È ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ·˘Ù‹ Ù˘ ·Ó·ÓÂÒÛÈÌ˘ ËÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. º·ÓÙ·ÛÙ›Ù ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÍÂÊ˘ÙÚÒÓÔ˘Ó ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο “Ì·ÓÈÙ¿ÚÈ·” Û fiÏ· Ù· ÌË ¿ÚÙÈ· Î·È ÌË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Á‹‰· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚԉȷÁÚ·Ê‹ ‹ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi. ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ‚Ô˘Ófi ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á˘·Ï›˙ÂÈ” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ÚfiÛıÂÛÂ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Î·È ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ∂¶∞∂ Î·È ÙÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, fiÙÈ “ÔÏÈÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ‹ ·ÚÔ¯‹ “ÔÏÈÙÈ΋˜ Î¿Ï˘„˘” Û ıÂÛÌÈο fiÚÁ·Ó·, fiˆ˜ Ë ∂¶∞∂ Î·È ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ‚¿ÛË ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ÌÓËÌ›· Ù˘ UNESCO, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ Â›ÔÓ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜ ÁÈ· ÂÈηÈÚÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¶.¢. ¶ËÏ›Ô˘. ŸÙ·Ó Û˘˙ËÙԇ̠ÙË ‚ÂÏÙÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ˙ËÙԇ̠ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙ· ªÓËÌ›· Ù˘ UNESCO, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È Û ·ÚfiÌÔȘ Î·È “‚È·ÛÙÈΤ˜” ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂȉÈο ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” . ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

1,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ - ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ “·Ê·ÈÚ› ÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·” ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∂¶∞∂), ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (∫·Ù˯ÒÚÈ). ∏ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ıÂÙÈο ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔ› Ù˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹, ηıÒ˜ “ÛÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÚËÙ¿ ··ÈÙ› Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 16094/08 ·fiÊ·ÛË ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶∂.Ãø.¢∂.”

√ ¡Ô̿گ˘ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Áӈ̷Ù‡ÛÂȘ

∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜: ∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ∂ªª∂¡∂π ÛÙËÓ ¿Ô„‹ Ù˘ Ë

¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. “∞Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ‚‚·›ˆÛ˘ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Á˘ ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó ·˜ ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·” ‹Ù·Ó Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Ù¤ıËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ·Ú·¤ÌÊıËΠÁÈ· ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜

‹Ù·Ó ·ÚÓËÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ¯ı˜ ÂÓfi¯ÏËÛ ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë “ÁÓÒÌË Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÛÂÈ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜”. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ

ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜. √ ÓfiÌÔ˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÛÈÓ˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Û˘Ì‚·Ù¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ·Ó¿Ù˘ÍË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰È‰·ÛÎfi-

Ì·ÛÙ ·fi ÙËÓ Í¤ÓË ÂÌÂÈÚ›· fiÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÂÚÈÔ¯¤˜ ¡· ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙÂ Î·È Ó· ÌËÓ ÌËÚ˘Î¿˙Ô˘Ì ÁÓÒÛË ÂÈÛÊ·Ï‹. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ÌˉÂÓÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. ¢Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘ ∂¶∞∂ Â›Ó·È Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Î·È Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. “™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ·Ó·˙ËÙԇ̠ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ì ÙÔ ÙÔ˘Ê¤ÎÈ, ÙÔ Ó· ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ Î·Ó›˜ ÚÔÛÎfiÌÌ·Ù· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÏËÌÌÂÏ‹ ÁÓÒÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ‰ÂÓ ÂÓ·ÚÌÔÓ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ” ›Â. °È· ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Ë ˘fiıÂÛË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÓÔÌÈο ÎÂÓ¿, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ· Ë Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Â›Ó·È ‡„Ô˘˜ 1,5

ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÚÔ·ÙÂÈ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÈÛ¯‡Ô˜ 0,5 ÌÂÁ·‚¿Ù ‹ 94,5 ÎÈÏÔ‚¿Ù. ∏ ÂÁηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹, ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Ô͇ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜, Ì ÙË ˙˘Á·ÚÈ¿ Ó· ÈÛÔÚÚÔ› ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ ¤¯ÂÈ ÂÎÊÚ·ÛÙ› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ. ΔÚÂȘ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Û ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚Τ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ· Î·È ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÂÁηÈÓÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ¤ÚÁ· Ô˘ Â›Ó·È Û˘ÓÒÓ˘Ì· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ú¿ÛÈÓ˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.


™Δπμ√™

ÿÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ë μ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘

TETAƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

ÛÂÏ. 20

¡π∫∏

“ƒ›¯ÓÂÈ ÙÔ Á¿ÓÙÈ” ÛÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÛÂÏ. 21

√ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ›Îη ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ì ÙËÓ Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ.

√ 24Ã√¡√™ ∞ªÀ¡Δπ∫√™ ª∂™√™ À¶∂°ƒ∞æ∂ ™Δ√¡ √§Àª¶π∞∫√ μ√§√À

“∂Ú˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˜” Ô ƒ›Îη ËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÓ¤Ù·Í·Ó ÛÙÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ 24¯ÚÔÓÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ Ù˘ ∞∂∫, ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη. ¢ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ºÚ·ÓÎ Δ˙· Δ˙ÂÙ˙¤, ÏfiÁˆ ÌË ‡·Ú͢ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.

Δ

∂£¡π∫∏

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÛÙ Û‹ÌÂÚ· Ì ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë ÚÈÓ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ÛÂÏ. 20

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶∞√-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·fi„ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÂÏ. 21

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, ̤ۈ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ Ù˘, ¤Î·Ó ÁÓˆÛÙfi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2010-2011, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ƒ›Îη ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Ì ‰Èη›ˆÌ· ÌÔÓÔÌÂÚÔ‡˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ” . √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â›ÛËÌÔ site Ù˘ ¶∞∂ ÙfiÓÈÛÂ: “¡ÈÒıˆ Â˘Ù˘¯‹˜ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓÔ˜ Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ Â¿ÍÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË Super League, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÏ˘ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÛÔ‚·Ú‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı¤ÙÂÈ Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÛÙÔ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂›Ì·È ‹‰Ë ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ Á›ÓÔÌ·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Î·È ·Ó˘ÔÌÔÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ Î·È ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ì·˜. ∂˘¯·ÚÈÛÙÒ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙËÓ ¶∞∂ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘ Î·È ˘fiÛ¯ÔÌ·È ˆ˜ ı· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÎÔÈÓfi ÛÙfi¯Ô, Ó· ·Ó‚¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ fiÛÔ „ËÏfiÙÂÚ· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ··ÈÙËÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Super League” . √ ƒ›Îη ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2006-07 ›¯Â ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ¡›ÎË, ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ·fi ÙËÓ •¿ÓıË, ¤¯ÔÓÙ·˜ 29 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÂΛÓË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √ ƒ›Îη ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙȘ 3/3/1986 ÛÙË ª·ÛÛ·Ï›· Î·È ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 ÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ Ë

•¿ÓıË ·fi ÙË ª·ÚÛ¤ÈÁ. ™ÙËÓ ·ÎÚÈÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ¤·ÈÍ Û ٤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡›ÎË μ., fiˆ˜ ÚԷӷʤڷÌÂ, Â¤ÛÙÚ„ ÛÙËÓ •¿ÓıË ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη (·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠23 ·È¯Ó›‰È·) ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∞∂∫, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” , ηıÒ˜ ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜. À¤ÛÙË Ú‹ÍË ¯È·ÛÙÒÓ ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙ·Ó ·ÔıÂÚ·‡ÙËΠ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ù˘ ŒÓˆÛ˘. √ ƒ›Îη “‰È„¿” Ó· ·›ÍÂÈ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÌÂÁ¿Ï· fiÓÂÈÚ· Î·È ÊÈÏÔ‰Ô͛˜, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ 14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Ì ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·.

¢ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÙÔ˘ Δ˙ÂÙ˙¤ ΔÂÏÈο Ô ºÚ·ÓÎ Δ˙· Δ˙ÂÙ˙¤ ‰ÂÓ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ ·fi ÙËÓ ∞ÎÙ‹ ∂ϤʷÓÙÔÛÙÔ‡ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ¤Ú·Û ¯ı˜ ·fi ÂÚÁÔÌÂÙÚÈΤ˜ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù›, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›ÛËÌ· Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÔÛ‡ÚÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜.

¢˘ÛÎÔχÂÈ ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ §·ÙÈÓÈ΋ ∞ÌÂÚÈ΋, fiÛÔ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÂÓÒ

·ÚÎÂÙÔ› Â›Ó·È Î·È ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∏ ˘fiıÂÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÃÔ˘ ¿Ó ª¿ÚÙÈÓ ·fi ÙËÓ ¡ÙÂʤÓÛ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚ¿, ·Ó Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ï‡ÛË Î·È Ó· ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÌÂÈÚÔ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÙÈÓ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÁËı› Ô ÙÈÌ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , Δ¿Î˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘. ∞fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù· Í¤ÓˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÎÔ˘ÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ¶Ú˙ÈÚfiÊ √Ï˘ÌÈ·Îfi (™ ÛÎÈ, ÃÔÛ¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, ¶¿ÌÏÔ ª¿ÚÙÈÓ §›Ì·, ÕÌÂÏ ŸÁÈÔ˜, ºÈÏ› ™¤ÌÔ), ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ¯ı˜ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ·Ó Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜ ı· ÓÙ˘ı› ‹ fi¯È ÛÙ· “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢η” , ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ï˘ı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ∂ÊfiÛÔÓ Ô ¤ÌÂÈÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ı· ÌÔÚ› Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÙÔÓ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ¿ÓÙˆ˜, Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη.

•ÂΛÓËÛÂ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ •ÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ì ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È ‰Èη›ˆÌ· ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ Î·Ùfi¯ˆÓ Gold & Silver (¤ˆ˜ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘).

√È Î·ÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: VIP GOLD (ı‡Ú· 4) 1000 ¢ÚÒ VIP SILVER (ı‡Ú· 4) 500 ¢ÚÒ SPECIAL (ı‡Ú· 3-5) 300 ¢ÚÒ RED (£‡Ú· 1) 250 ¢ÚÒ AUSTRIAN (ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ) 150 ¢ÚÒ WOMAN (ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜ £‡Ú˜ 1-3-5) 100 ¢ÚÒ KIDS (ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 14 ÂÙÒÓ, ı‡Ú˜ 1-3-5) √È ÙÈ̤˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20102011 (Super League, ·ÁÒÓ˜ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Î·È ÁÈÏÈο). ∏ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ: 24210 34507, fax: 24210 34509, e-mail: tickets@paeolympiakosvoloufc.gr Î·È Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·›ÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Â›ÛËÌÔ˘ site Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™º∂√μ ∞fi ÙÔÓ ™º∂√μ Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ™º∂√μ ηÏ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ ÛÙÔ Î·Ê¤ “¶·Ï·È¿ ™ÙÔ¿” , ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “∑¿Ú·” , fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó Ì¤ÏË Î·È Ó· ·Ó·ÌȯıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘. √ ™º∂√μ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙÂ›Ù·È Î·È ı· ÛÙÂÁ·Ûı› Û ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· (ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÚÙ¿ÏË), ‰›ÓÔÓÙ·˜ Ó¤· ÒıËÛË Î·È Û˘Û›ڈÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ∂›Û˘, ÛÙ· ̤ÏË Ì·˜ ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ Î·È Î·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜” .


20

TETAƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

¢ÂÓ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∏ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ÙÂÏÈο Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘, οÙÈ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÚÓËÙÈ΋ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ó· ÌËÓ Ï¿‚ÂÈ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ “ÁËÚ·ÈÔ‡” ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ıˆÚËı› ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰Â‰Ô̤ÓË, ÌÈ·˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi, ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÂÓÙfi˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ ¤ÊÂÛË, ÛÙÔ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ fiÚÁ·ÓÔ Ù˘ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÚԂ› Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘, Ì‹ˆ˜ Î·È ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ Ó‹Ì· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙË Ù¿ÍÂÈ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜.. ∏ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ¿ÓÙˆ˜, Âͤ‰ˆÛ ‹‰Ë ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈıÂÙÈ΋ Î·È ·ÂÈÏËÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ì fiÏÂÌÔ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: “∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÁÚ¿„ÂÈ 102 ¯ÚfiÓÈ· ·ıÏËÙÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜, Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË. √‡ÙÂ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ô‡ÙÂ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™¿‚‚·˜. ΔËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·˘Ù‹ ı· ÙËÓ ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ô Ï·fi˜ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ...” ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ∞Ϥ͢ ∫ÂÛfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °ÂÓ›ÙÛ·Ú˘,, ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË Î·Ù¿ Ù˘ ∂¶√. ŒÓÙÔÓË ‹Ù·Ó Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ˘ ÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ·¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹. √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “ÁËÚ·ÈÔ‡” ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Î·È Ó· ÂϤÁÍÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¶∞∂. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ú ¿‰ÂÈ· Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÈ ÌÈÛ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜...” , ÙfiÓÈÛ o ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜.

Δ™∞ª¶π√¡™ §π°∫

¢ËÏÒÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ¤‰Ú· ÙÔ √∞∫∞ Ô ¶∞√∫ ª∂Δ∞ ·fi ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÚԤ΢„ Ì ÙËÓ ΔÔ‡Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÛÙÔÓ ¶∞√∫ - Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ √∞∫∞ ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË. ™ÙÔÓ “¢ÈΤʷÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· χÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì·, Û‡ÓÙÔÌ· Î·È Ó· Â›Ó·È fiÏ· ¤ÙÔÈÌ· Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ¤‰Ú· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙËÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ¶∞√∫ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÌÈ· “‰Â‡ÙÂÚË” ¤‰Ú·. ΔÔ “∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ” ‰ÂÓ ÏËÚÔ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÔfiÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ √∞∫∞.

∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™∏ª∂ƒ∞ Δ∏¡ ¶∞ƒ∞°√À∞∏ ∂¡ √æ∂π ª√À¡Δπ∞§

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÂÛÙ ÁÈ· ∂ıÓÈ΋

™Δπμ√™

ÿÏÎÈÓÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ë μ¤ÚÁÔ˘ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ÛÙÔ

Ú·˜. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÔÓÔ‡Û·Ó Ôχ Î·È ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ô ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ∞˚ÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› Ì›· ‹È·˜ ÌÔÚÊ‹˜ οΈÛË ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ, ÂÓÒ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Ù˘ ªÔÏfiÓÈ· ‰È·ÈÛÙÒıËΠˆ˜ ¤¯ÂÈ ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙË Á¿Ì·. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÓ ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ Î·È ·ÏÒ˜ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë

Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ÚÈÓ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï, ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 19.30 (Novasports 1) Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ μ›ÓÙÂÚÙÔ˘Ú Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë, Ë ÔÔ›· Â›Û˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘.

“∫fiËηӔ ª¿ÎÔ˜ Î·È Δ˙·‚¤ÏÏ·˜

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ·ÔÙÂÏ› Úfi‚· Ù˙ÂÓÂÚ¿Ï ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋, ÚÈÓ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ¡. ∫ÔÚ¤·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12 πÔ˘Ó›Ô˘. √ ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÚ¿Ù˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù·. ∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈο ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Ô º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ Î·È Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfi-

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô °ÚËÁfiÚ˘ ª¿ÎÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ Â›Ó·È ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ô ŸÙÔ ƒÂ¯¿ÁÎÂÏ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ “Îfi„ÂÈ” , ÒÛÙ ӷ ÚÔ·„ÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ 23¿‰· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. √ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÙÂÏÈο Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÙÔÓ ™Ù¤ÏÈÔ ª·ÏÂ˙¿, ηıÒ˜ ıÂÒÚËÛ ˆ˜ ¤Ó·˜ ·ÎfiÌË ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ı· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ ™¿ÎË ¶Ú›ÙÙ·, Ô ÔÔ›-

Δ

Ô˜ ›¯Â Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ 23 Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: ªÈ¯¿Ï˘ ™ËÊ¿Î˘ (ÕÚ˘), ∞Ϥ͢ Δ˙fiÚ‚·˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ∫ÒÛÙ·˜ ÷ÏÎÈ¿˜ (¶∞√∫). ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: °ÈÔ‡Úη˜ ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, §Ô˘Î¿˜ μ‡ÓÙÚ·, ¡›ÎÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜ (ªÔÏfiÓÈ·), ™ˆÎÚ¿Ù˘ ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜ (Δ˙¤ÓÔ·), ™ˆÙ‹Ú˘ ∫˘ÚÁÈ¿ÎÔ˜ (§›‚ÂÚÔ˘Ï), ∞‚Ú·¿Ì ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û›Ï˘ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ™Ù¤ÏÈÔ˜ ª·ÏÂ˙¿˜ (¶∞√∫) ª¤ÛÔÈ: ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ¡›Ó˘ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ∞ϤͷӉÚÔ˜ Δ˙ÈfiÏ˘ (™È¤Ó·), ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜ (¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·ÙÛ·Ù˙fiÁÏÔ˘ (√ÌfiÓÔÈ·), ™¿Î˘ ¶Ú›ÙÙ·˜ (ÕÚ˘). ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (™ÙÂ¿Ô˘· μÔ˘ÎÔ˘ÚÂÛÙ›Ô˘), º¿Ó˘ °Î¤Î·˜ (ÕÈÓÙÚ·¯Ù ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙ˘), °ÈÒÚÁÔ˜ ™·Ì·Ú¿˜ (™¤ÏÙÈÎ).

™∏ª∂ƒ∞ ™Δ√ ºπ§π∫√ ¶∞πáπ¢π ª∂ Δ√¡ ª∞°¡∏™π∞∫√ ™Δ√ ¶∞¡£∂™™∞§π∫√

∏ ∂¶™£ ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ μ’ ÙÔÈ΋˜ ∂ıÓÈÎfi ËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ·ÓËÁ˘Ú›˙ÂÈ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ¿ÍÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÛÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ 78 ‚·ıÌÔ‡˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÛÙË 2Ë ı¤ÛË ÙË ÃÏfiË, Ë ÔÔ›· ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ηÙËÁÔÚ›·, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ™·Ú·ÎËÓfi˜ Î·È ∞.∂. 2002. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 17.30 ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Î·È ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi, Ì ÙËÓ ∂¶™£ Ó· ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ∂ıÓÈÎfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ë ŒÓˆÛË, ‰È¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ Î. Δ¿ÛÔ˘ ª·Ù˙ȿη, ı· ·ÔÓ›ÌÂÈ Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¢¯·ÚÈÛÙ› fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘Ó¤‚·ÏÏ·Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ (∂¶™£, ™¢¶£, ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ù· ªª∂ Ô˘ Î¿Ï˘„·Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ) Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Î.Î. ∫ÒÛÙ· ∫Ô‡ÙÛÈη Î·È Ã. ∫ÔÏÈÌ‹ÙÚ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È ÙË Û˘Ó¤ÂÈ· ηı’ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ Ù˘ μ’ ∂¶™£. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ‡¯ÂÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏfi ηÏÔη›ÚÈ Î·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË, ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ 2010-11, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ʤÚÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ” .

Δ

™¯ËÌ·Ù¿ÚÈ ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Óı¤ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ (ŒÙ·ıÏÔ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ¢¤Î·ıÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜). ΔÔÓ °.™.μfiÏÔ˘ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· μ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ŒÙ·ıÏÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ¡¤ˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∏Ï›· ∫ÔÚÒÓ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÌÈ· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿÊÂÚ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÛÙȘ ¡¤Â˜ Î·È ÙËÓ 7Ë ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜. ∏ Â›‰ÔÛ‹ Ù˘ ‹Ù·Ó 4321 ‚·ıÌÔ› Î·È ÁÈ· Ó· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ οÓÂÈ ÚÂÎfiÚ ÛÙ· ¤ÓÙ ·fi Ù· ÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·. ∂ȉÈο ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓÈÛÌ· (800Ì.) ¤Î·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ “ηٿıÂÛË „˘¯‹˜” ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ ӷ ÙÔ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ Û¯Â‰fiÓ 12 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ·... ΔÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÚÂÎfiÚ Ù˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ‹Ù·Ó 3907 ‚·ıÌÔ› ·fi ¤Ú˘ÛÈ. ¡· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ ÙÔ ·ÁÒÓÈÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ·, Â›Ó·È ÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó (‹Ù·Ó 3Ë ¤Ú˘ÛÈ ÛÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·) Î·È fi¯È ÙÔ ŒÙ·ıÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁfi Ù˘. ªÂÙ¿ ‚¤‚·È· ·fi Ù¤ÙÔȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜ “ÔÓÔΤʷÏÔ˜” ÁÈ· ÂΛÓË Î·È ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∂fiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· μ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∞Ó‰ÚÒÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ∂Λ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ¿ÏÌ· ÙÚÈÏÔ‡Ó.

∫√§Àªμ∏™∏

μÔÏÈÒÙ˜ ÛÙÔ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™À¡√§π∫∞ 24 ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ ÚÔÛÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∫√∂ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· Â›ÏÂÎÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ ·fi 12 ˆ˜ 15 ÂÙÒÓ. √È ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÂÈϤÁÔÓÙ·È Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2009, ÂÓÒ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ó¤ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ 2010. √È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤ˆ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2010 Î·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ÚÔÔÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ۈ̷ÙÔÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Î·È ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞fi ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ ÔÈ: ™Ù. ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘, ª·Ú. ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓË, ∞ÚÙ. §ÈÔ‡Ë, °Ú. §Â‡ÎÂÏ˘, ¶Ï. ªÂÁ·ÁÈ¿ÓÓ˘, πˆ·Ó. ∫·Ú·Û·ÚÏ‹˜, ÃÚ. ¡›ÛÙ·, ™Ù˘Ï. ∞Ï·ÓÙ‹, ∂Ï. ∂˘·ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, πˆ·Ó. ™Ù¿ÌÔ˜, ∂Ï. ª·ÚÌ·Ú¿, ª·Ú. ¶Ï·ÎÈ¿, πˆ·Ó. πˆ¿ÓÓÔ˘, ∂ÈÚ. ™Ù·‡ÚÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ¡√μ∞ ÔÈ: ÃÚ. ∞ÏÂ͛Ԣ, ∞ı·Ó. °¿ÎË, ∂Ï¢ı. ¶ÚÔ‚È¿˜, πˆ·Ó. ™·Ì·Ú¿˜, √Ú. μ·Ú‚·Ú¤Ï˘, ∫ˆÓ. ƒ¿ÈÔ˘, Δ˙ÈÙÚÔ‡‰Ë-°·˚Ù·Ó›‰Ë, ∂Ï. ºÒÙÔ˘, ∞Ó‰ÚÔÌ. ∫·Ú·Ï‹, ∞ÈηÙ. ªÂÊÛÔ‡Ù.


TETAƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

T.V. ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÔÚ›Ù ӷ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ™∫∞´ 21.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ -∑(∞1 Ì¿ÛÎÂÙ) ∂Δ1 15.00 ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜ -∑- (Ù¤ÓȘ) ™¶√ƒ+ 15.00 ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜ -∑- (Ù¤ÓȘ) 19.15 ¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ƒÔÏ¿Ó °Î·Úfi˜ -∑- (Ù¤ÓȘ) 21.15 ƒÂ¿Ï-∫¿¯· §·ÌÔÚ¿Ï -∑- (ÈÛ·ÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ) NOVASPORTS 1 19.30 ∂ÏÏ¿‰·-¶·Ú·ÁÔ˘¿Ë -∑- (ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘) 03.00 ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ· ºÏ¿ÈÂÚ˜-™ÈοÁÔ ªϷίÔΘ -∑- (¯fiÎÂ˚ ¿ÁÔ˘) NOVASPORTS 7 14.40 ∂ÏÏËÓÈΤ˜ πÔ‰ÚƠ̂˜ -∑CONNX TV SPORTS 1 20.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ -∑- (Ï¤È ÔÊ μ’ ∂ıÓÈ΋˜) CONNX TV SPORTS 2 17.30 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-ƒfi‰Ô˜ -∑- (Ï¤È ¿Ô˘Ù μ’ ∂ıÓÈ΋˜) 20.00 ∂ıÓÈÎfi˜-√º∏ -∑- (Ï¤È ÔÊ μ’ ∂ıÓÈ΋˜) CONNX TV SPORTS 3 17.30 ¢fiÍ· ¢Ú.-πˆÓÈÎfi˜ -∑- (Ï¤È ¿Ô˘Ù μ’ ∂ıÓÈ΋˜)

μ’ ∂£¡π∫∏

∫Ú›ÛÈÌ· Ì·Ù˜ Û Ï¤È ÔÊ Î·È Ï¤È ¿Ô˘Ù ªÂ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ 4˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· Ï¤È ÔÊ Î·È Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ηٿٷ͢ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÈÎfi˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙȘ 20.00 ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi Î·È Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÏfiÓËÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. √È ™ÂÚÚ·›ÔÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÓÈ΋ÛÔ˘Ó ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ηıÒ˜ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ‰È·ÊÔÚ¿ ·ÛÊ·Ï›·˜ ¤ÓÙ fiÓÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎfi Î·È √º∏, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Ï¤È ¿Ô˘Ù, £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Ô˘ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Ì ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙ· Á‹‰¿ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙȘ 17.30 ÙË ƒfi‰Ô Î·È ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶§∂´ √º 20.00 ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ 20.00 √º∏-∂ıÓÈÎfi˜ ¶§∂´ ∞√ÀΔ 17.30 £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-ƒfi‰Ô˜ 17.30 ¢fiÍ· ¢Ú.-πˆÓÈÎfi˜

√È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) ¶§∂´ √º 1. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 2. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 3. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ¶§∂´ ∞√ÀΔ 1. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 3. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5 4. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÛÙÔ ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜∫·‚¿Ï· ΔÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ (28/10/2009) ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ Ù˘ UEFA Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “‡ÔÙÔ˜” , ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ, ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·Ù˜ ·›¯ÙËÎ·Ó 158.000 ¢ÚÒ ÛÙÔÓ √¶∞¶, ÂÓÒ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ η٤‚·Ï Û ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›¯·Ó “È¿ÛÂÈ” ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÔÛfi Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 382.000 ¢ÚÒ.

21

“∂§∞Δ∂ ¡∞ ¶∞ƒ∂Δ∂ Δ∏¡ ¶∞∂” ¢∏§ø¡∂π √ ™Δƒ∞Δ√™ °π¢√¶√À§√™

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ...¡ÈοÚ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ì·Ú·Ûٿ٘. ∂ÁÒ ÌfiÓÔ˜ Î·È Ì fiÏÂÌÔ;” ·Ó·ÚˆÙÈ¤Ù·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. 줂·È· Ù· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô “ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜” Ù˘ ¡›Î˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙ·. ∞ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÁȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ -fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È- ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ì Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·ÓÙ›ÙÈÌÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ¡›ÎË, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘. ◊‰Ë ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ô·‰Ô› ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·Î¤ÙÔ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Î·È Ì¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÔÈ· ı· Â›Ó·È Ë Â›ÛËÌË ı¤ÛË Ù˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÁÎÏËı› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋, fiÔ˘ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ë ÛÙ¿ÛË Ô˘ ı· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Î·È ·Ó ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙȘ ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ.

ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË ·¢ı‡ÓÂÈ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ¯·Ú›˙ÂÈ ÙÔ 65% ·fi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ·ԉ‰ÂÈÁ̤ӷ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙË ¡›ÎË Î·È Î·Ï› fiÛÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÎÚÈÙÈ΋ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÔ 35% ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‰È·‰Â¯ıÔ‡Ó. ªÂ ÂӉȷʤÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ‹ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √ ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ χÛÂÈ ÙË ÛȈ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, ·ÊÔ‡ ˙ËÙ¿ Û˘ÁÓÒÌË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ·Ú¯Èο οÓÂÈ ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ¡›ÎË: “∞Á·ËÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ·¢ı‡ÓÔÌ·È Û ۷˜, fiˆ˜ ¤¯ˆ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·È ˙ËÙÒ Û˘ÁÓÒÌË Ô˘ ÛÙ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ¤¯ˆ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙË ¡›ÎË, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹Ûˆ ÙÔ fiÓÂÈÚfi Û·˜ Î·È ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· ÌÔ˘ Ó· ·Ó¤‚Ô˘Ì ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋. ¶Ú¤ÂÈ, fï˜, Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ¤Î·Ó· fi,ÙÈ ‹Ù·Ó ‰˘Ó·Ùfi ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô. ÕÏϘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, fï˜, fiˆ˜ Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë, ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ 39 ·ÏÈÔ‡˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ›ÂÛË Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ô ·ÁÒÓ·˜, Ì·˜ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙfiÏÈ˙·Ó ·fi ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ” . ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ Ô Î. °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ηٷʤÚÂÙ·È Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÈÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ “¡ÈοÚ˜” Ì ·ÚÎÂ-

§·¯ÂÈÔÊfiÚÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË Ù‹ ‰fiÛË ÂÈÚˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ¶∞∂: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û·˜ ÂÚÓ¿ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ, fiÙÈ ‰Â¯fiÌÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÌÈ· ηÎfiÈÛÙË ÎÚÈÙÈ΋ ·fi ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ ¡ÈÎȈÙÒÓ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ì fiϘ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ô˘ ÙÒÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ ·ÏȤ˜ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Î·È ÏËÚÒÓÔ˘Ì ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜, ÚÔηÏÔ‡Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ “·Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ, ʇÁ” , ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ÙÒÚ· Î·È fi¯È ÚÈÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂. ∫·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “°È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ı· ÙÔ˘˜ ÍÂÛÎÂ¿Ûˆ. ∂Ï¿ÙÂ

“¡ÈοÚ˜” . ∂ÁÒ ¯·Ú›˙ˆ ·’ fiÛ· ¯Ú‹Ì·Ù· -‚¿ÛÂÈ ·ԉ›ÍˆÓ- ¤¯ˆ ‚¿ÏÂÈ ÙÔ 65%, ÂÛ›˜ ‚¿ÏÙ ÙÔ 35%, ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Û·˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Î·È ·‡ÚÈÔ Úˆ› ·Ì¤Ûˆ˜ ·›ÚÓÂÙ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂Ï¿Ù ÏÔÈfiÓ. π‰Ô‡ Ë ƒfi‰Ô˜, ȉԇ Î·È ÙÔ ‹‰ËÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ ¤ÚıÂÙÂ, ı· ·ԉ›ÍÂÙ fiÙÈ fiÏ· fiÛ· Û·˜ ηٷ̷ÚÙ˘ÚÒ Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·. ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÏÔÈfiÓ, ‚Á¿ÏÙ Ì „‡ÙË. ∞Á·ËÙÔ› ʛϷıÏÔÈ Ù˘ ¡›Î˘ ·¢ı‡ÓÔÌ·È ¿ÏÈ Û ۷˜, ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Û ۷˜ ÏÔÁÔ‰ÔÙÒ. ∏ ¡›ÎË Â›Ó·È ‰ÈÎÈ¿ Û·˜. ∂›Ó·È Ë È‰¤· Û·˜. ∂›Ó·È Ë ·Á¿Ë Û·˜. ªËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÓÂÙ ÌfiÓË. ∂ÁÒ ‰‹ÏˆÛ· fiÙÈ ÌfiÓÔ˜ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ. ∂‰Ò ÎÔÏÔÛÛÔ› fiˆ˜ ∫fiÎηÏ˘, μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘, μÁÂÓfiÔ˘ÏÔ˜,

∏ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¡›ÎË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÏ‹ÚˆÛË Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ Ì ‰ÒÚÔ ¤Ó· Ì˯·Ó¿ÎÈ scooter APRILIA SCARABEO 100cc. ∏ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¤Ó·Ó Ù˘¯ÂÚfi Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ¤Ó· Ôχ ˆÚ·›Ô ‰ÒÚÔ. ∏ ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ï·¯Ófi ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 22 πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. ΔÔ Ì˯·Ó¿ÎÈ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· π. ºΔ√À§∏™ & ™π∞ √.∂. Î·È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∏ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ Ï·¯ÓÒÓ Â›Ó·È 1 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙÔ˜ Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ Î·È ·fi Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘.

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™-√§Àª¶π∞∫√™ “ª√¡√ª∞Ã√À¡” ∞¶√æ∂ ™Δ√¡ ΔƒπΔ√ Δ∂§π∫√ Δ∏™ ∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¶ÔÈÔ˜ ı· ¿ÚÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·; ∞

fi„ (21.45 ™∫∞´) ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ “‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÔ˘Ó Ù· Í›ÊË ÙÔ˘˜” ÛÙÔ √∞∫∞ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ. ∏ ÛÂÈÚ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 1-1 Î·È fiÔÈÔ˜ ÓÈ΋ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÎÙ¿ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ.

∞fi„ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú· Î·È Ó· ÚÔËÁËı› ÂÎ Ó¤Ô˘, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ú¤ÓıÂÛË ÛÙÔ ™∂º. ΔÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤‰Ú·˜ ηıËÛ˘¯¿˙ÂÈ ÙÔÓ Î¿ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÈ‚ÏËÙÈ΋˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ “·ÈÒÓÈÔ” . ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹, fï˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÌÈÚ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ô ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ı· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙÔ “ÌÚ¤ÈΔ. ¡· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ı¤ÏÂÈ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ∞˘Ù‹ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂™∞∫∂. “μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. ∂ÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ÛÙÔ √∞∫∞ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ Î·È ÛÙȘ ηϤ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ. ¡· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘ÌÂ, Ôχ ·Ï¿, ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜

Â›‰Ô, Ó· ·›ÍÔ˘Ì ۇÌʈӷ Ì ·˘Ùfi. ∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÂÌ¿˜. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Î·Ó Ó· ÂÈˆı› ÔÈÔ˜ ›ӷÈ. £¤ÏÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË, Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ 2-1 Î·È Ó· ¿ÚÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ” , ›Â Ô √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂ: “¶·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ “Û›ÙÈ” , ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜, οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ï¤„·Ì fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ Â›Ó·È Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÂÌ¿ÙÔ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ Ì ÙË ÊˆÓ‹ Î·È ÙÔ ¿ıÔ˜ ÙÔ˘, ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ¤ÎÙÚÔ·. ŒÓ· ÁÂÌ¿ÙÔ Á‹Â‰Ô ¿ÓÙ· ‚ÔËı¿ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ∞ÌÊ›‚ÔÏË ıˆÚÂ›Ù·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ μ·Û›ÏË ™·ÓÔ‡ÏË. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÁηÚÓÙ ˘¤ÛÙË ıÏ¿ÛË ÛÙÔ˘˜ ··ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÈÛ¯›Ô˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÛÙÔ ™∂º, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›·˜. “¶ÔÓ¿ˆ Ôχ, ·ÏÏ¿ ı· ÙÔ ·Ï¤„ˆ” , › ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô V-Span Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÁˆÓÈÛÙ› ·ÎfiÌË Î·È Ì ¤ÓÂÛË.

°È·ÓÓ¿Î˘: ΔÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ Â›‰·Ì ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù· ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·Âʇ¯ıËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ™∂º, Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·Ó¿ÎÂÈ· ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∂Ӊ¯fiÌÂÓË Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈ-

ÎfiÓ·˜ ÛÙÔ √∞∫∞ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ ı· ·Ó·˙ˆ‡ÚˆÓ ÙÔÓ ı˘Ìfi ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ “‰ÈÏfi” Î·È ÙÔ˘˜ ÈÔ ··ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˘˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó, ·Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ, Ì›· ·ÍÈÔÚÂ‹ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÛÙÔ “¯ıÚÈÎfi ¤‰·ÊÔ˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÌfiÏȘ 17 ϤÍÂȘ ÂÚÈ›¯Â Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË °È·ÓÓ¿ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÙÂÏÈÎfi. “ΔÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÙÔÓ Â›‰·ÌÂ Î·È ÙÒÚ· ·Ï¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ fiÛ· ÂÌfi‰È· ÎÈ ·Ó ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó” , ›Â Ô “¢Ú¿ÎÔ˜” ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂™∞∫∂ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ̤ڷ ›Û¯˘ÛÂ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Ì Ú¿ÍÂȘ, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ “η˘Ù‹” ¤‰Ú· ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· “Û¿ÛÔ˘Ó” ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û ηχÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ϤÔÓ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ™∂º Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ›ÛÙË ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ÛÙÔ √∞∫∞. ΔÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Â›Ó·È fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ÙÈÌ, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÂÏÈÎfi, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ™∂º, Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÂÈ-

‰ÈÎfi ‰›¯Ù˘ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡.

ªÂ›ˆÛ ÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ ™Â 2-1 Ì›ˆÛ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÙÂÏÈÎÒÓ Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ÓÈÎËÊfiÚ· Ì 97-78 ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘, ÛÙÔÓ 3Ô ·ÁÒÓ·. √ ƒfiÓÙÚÈÎ ªÏ¿ÎÓÂ˚ ¤Ù˘¯Â 37 fiÓÙÔ˘˜ Ì 6/6 ÙÚ›ÔÓÙ· (5/6 ‚ÔϤ˜, 7/11 ‰›ÔÓÙ·, 6 ÎÂÚ‰ÈṲ̂ӷ Ê¿Ô˘Ï, 1 ·Û›ÛÙ, 2 ÎÏ„›Ì·Ù·) ÂÓÒ 24 ÚfiÛıÂÛÂ Ô ÿ·Ó μÔ˘ÁÈԇη˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙˆÓ “√Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ” Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (17:00) ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ‚ÔÚ›ˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿ Û 2-2. √ ·Ú¯ËÁfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ Ì 16 fiÓÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘ ∞Ì·ÚÔ˘Û›Ô˘. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 17-29, 35-53, 59-74, 78-97 ª∞ƒ√À™π (ª·ÚÙ˙Òη˜): ∫Ô˘ÌÔ‡Ú·˜ 5 (1), ∫Ș 6 (2), §Ô‡Î·˜ 9, ¶ÂÏÂοÓÔ˜ 10 (2), ª·Ù‹˜ 11 (2), ÃfiÌ·Ó 1, ¡¿Ù˙ÊÂ˚ 5 (1), ª·˘ÚÔÂȉ‹˜ 7, ∫·Ï¿ı˘ 5 (1), ∞ÚÈÁÎÌ¿ÌÔ˘ 2, ∫¤ÓÙ·Ï 1, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘ 16 (2) ¶∞¡∂§§∏¡π√™ (∑Ô‡ÚÔ˜): •·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜, ¶··Ì·Î¿ÚÈÔ˜ 5 (1), ÷ڷϷÌ›‰Ë˜, ∫·Ï·˚Ù˙‹˜ 9 (1), ŸÔ˘ÂÓ˜ 6, ™ÌÈı 11 (1), ¶¤ÙÚÔ˘Ï·˜ 5 (1), ∫ÔÏÒη˜, ªÏ¿ÎÓÂ˚ 37 (6), ∫ÔÌԉȤٷ˜, ¡Ù¤È‚Ș, μÔ˘ÁÈԇη˜ 24.


22

TETAƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

ª¶∞™∫∂Δ

∏ ¡›ÎË Î¤Ú‰ÈÛ ÙËÓ ¶Ú. °ˆÓÈ¿ ªÂ Ó›ÎË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ Ë ¡›ÎË, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù˘ ¶Ú¿ÛÈÓ˘ °ˆÓÈ¿˜ Ì ÛÎÔÚ 44-40. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÊÂÙÈÓ‹ Ù˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Û ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹Ù·Ó Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ ÏfiÁˆ ·ÓÂÈÏËÌÌ¤ÓˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫˘ÏÂÚÈÒÙË. ΔfiÛÔ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ¡›Î˘, fiÛÔ Î·È Ë ¤ÊÔÚÔ˜ ∑ˆ‹ ¢È·Ì·ÓÙ‹ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ·fi ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ. ª¤Ûˆ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ¡›Î˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó ÔχÙÈ̘ ÂÌÂÈڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Á‡ÚÔ: ¡›ÎË-πˆÓÈÎfi˜ 27-37, ¡›ÎË-√χÌÈ· §·Ú. 37-63, ¡›ÎË-¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿ 44-40. ¶ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 7-14, 23-22 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 31-36, 44-40 (ÙÂÏÈÎfi) ¡π∫∏ (∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘): ¶··‚·˝ÙÛË 6, ºÂÊϤ, ¶·ÛÛÈ¿ 15, ƒËÁ¿ÎË, ª˘ÚÈÙ˙‹, ªÚ¿¯Ô˘ 8, ÃÚ‹ÛÙÔ˘ 8, ™·Î·‚¿Ï·, ™ÎÚ¤Ù· 7. ¶ƒ∞™π¡∏ °ø¡π∞ (ΔÛ·ÎÓ‹): ∫ÔÓÙÔ‡ÚË, ∂˘ı˘Ì›Ô˘ 13 (2), ∫ÂÊ·Ï¿ 4, Δ˙Ȥڷ, ∞ÏÂ͛Ԣ 2, °ÈÔ˘Ù˙‹, ∫ÔÌ·ÙÛÈÔ‡ÏË 4, ∞ÁÁÂÏ¿ÎË 4, ∫·Ú‰Ô‡Ï· 13 (1), ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚË, §¤Ê·.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (ÙÂÏÈ΋) 1. √χÌÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 2. ¶Ú. °ˆÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . .10 3. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 4. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

∏ °.™. ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ Δ∏¡ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙÔ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ··ÚÙ›·˜ ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ, ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 8 Ì.Ì.

√ £ËÛ¤·˜ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ. √ £∏™∂∞™ ∞ÁÚÈ¿˜ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô Û˘Á¯·›ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È Ù˘ ‡¯ÂÙ·È ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· ÛÙÔ Ó¤Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 9, 20, 26, 30, 35

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 1 3 7 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 1 3 6 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 7 9.

ÃÀ™√™ ¶∞¡∂§§∏¡π√¡π∫∏™ ™Δ√ BODYBUILDING √ μ. ∑∞Ã∂π§∞™

¢˘Ó·ÌÈ΋ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¯Ú˘ÛÔ‡ ·ÓÂÏÏËÓÈÔÓ›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ·Ó·‰Â›¯ıËΠÚÒÙÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙÔ˘. “∂›Ì·È ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÌÔ˘. ŒÏÂÈ· ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ¿ıÏËÌ·, ÁÈ·Ù› ·ÊȤڈ۷ ¯ÚfiÓÔ ÛÙË Û‡˙˘ÁÔ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ·È‰È¿ ÌÔ˘. ΔÒÚ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· Â·Ó¤Ïıˆ, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ˆ Ôχ ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘. ¶·Ú¿ Ù· 47 ÌÔ˘ ¯ÚfiÓÈ· ‹ıÂÏ· Ó· Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÙÒ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ̤ӷ, ÁÈ· Ó· ·ԉ›͈ fiÙÈ Â›Ì·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·È ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÂÈÍË ÁÈ· ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘. √Ê›ψ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÌÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‰È·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÌÔ˘. ÕÏψÛÙ ‰ÂÓ ¤¯ˆ οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ‰›Ï· ÌÔ˘. ¶ÚÔÔÓÔ‡Ì·È ÌfiÓÔ˜, Ì 6.5 ÒÚ˜ ÚÔfiÓËÛË ÙËÓ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿Ûˆ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Â›‰Ô. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤¯ˆ ÎÈ ¿ÏÏ· Ó· ‰ÒÛˆ ÛÙÔ Bodybuilding” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙË “£” Ô μÔÏÈÒÙ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜. ΔÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ª›ÛÙÂÚ ÀÊ‹ÏÈÔ˜ (Mister Universe), ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡∞μ∞ WFF. ª¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “Mediterranean” ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, fiÔ˘ ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÎÔÚ˘Ê·›ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 38 ¯ÒÚ˜. ∂Λ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÁÈ· ÙÔÓ μ·Û›ÏË ∑·¯Â›Ï·, ·ÏÏ¿ ÂΛÓÔ˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ·ÎÚ¿‰·ÓÙ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú›ÛÂÈ ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ‰È¿ÎÚÈÛË ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

 ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÙÚfiÔ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô μ·Û›Ï˘ ∑·¯Â›Ï·˜. ªÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ·Ô¯‹˜ ηÙfiÚıˆÛ ӷ ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Bodybuilding Î·È ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ª›ÛÙÂÚ ÀÊ‹ÏÈÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¢˘Ó·ÌÈ΋ Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ô μ·Û›Ï˘ ∑·¯Â›Ï·˜ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ·. ªÂÙ¿ ·fi ÂÓÓ¤· ¯ÚfiÓÈ· ·Ô˘Û›·˜ ʤÙÔ˜ Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Bodybuilding Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË, fiÔ˘ η٤ÎÙËÛ ÙÔÓ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù›ÙÏÔ. √ μÔÏÈÒÙ˘ ·ıÏËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ù· 47 ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ ‰È·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Maste, Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ· ·ıÏËÙ¤˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 40 ÂÙÒÓ. ¶ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ Ôχ ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· 90+ ÎÈÏÒÓ Î·È Û˘Ó·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂ› ›ÛÔȘ fiÚÔȘ ηٿ Ôχ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜. ¶·Ú¿ ÙÔÓ Û˘Ó·ÁˆÓÈÛÌfi 86 ·ıÏËÙÒÓ, ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi, ηıÒ˜ Ô μ·Û›Ï˘ ∑·¯Â›Ï·˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ

∂•∞¶∂§À™∂ ∏ ¶∞∂ √§Àª¶π∞∫√™ μ. °π∞ ∞§§∞°∏ ¶√À ∂¶πÃ∂πƒ∂πΔ∞π ™Δ√À™ ∫∞¡√¡π™ª√À™

™ÊÔ‰Ú‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ™ ÊÔ‰ÚfiÙ·ÙË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜ ÂÍ·¤Ï˘ÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¶∞∂ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ÎÔÈÓÔÔÈ› Û °°∞, ∂¶√ Î·È ∂¶∞∂. ∞ÊÔÚÌ‹, ‹Ù·Ó Ë ·ÏÏ·Á‹ Ô˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ÒÛÙ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ (ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘Ô‚È‚·ÛÙ›) ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ó· ÙË ¿ÚÂÈ Ô §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ Î·È fi¯È Ë ÚÒÙË ÂÈÏ·¯Ô‡Û· ·fi ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫‡ÚÈ ¶Úfi‰ÚÂ, ø˜ ¤Ó· ·fi Ù· ÚÒÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘ SuperLeague (Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Î.Î. °È¿ÓÓË μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓË, Ã. ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ Î·È ¡Ù¤ÌË ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë) Ô˘ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘, Û·˜ ·ÔÛÙ¤Ïψ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Superleague ÙËÓ ¶¤ÌÙË 27/5/2010, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÏ‹ÊıË ·fiÊ·ÛË -ηÙfiÈÓ ÚÔÙ¿Ûˆ˜ ÂÓfi˜ ̤ÏÔ˘˜Ó· Á›ÓÂÈ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ∂.¶.√. ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ Î·È Ó· ÚÔ‚ÏÂÊı› fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÔÌ¿‰· Ù˘ Superleague ·fi fiÛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ·‰˘Ó·Ù› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û’ ·˘Ùfi, Ó· ÌËÓ Î·ÏÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ Ë ÚÒÙË ÂÈÏ·¯Ô‡Û· ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ηÙËÁÔÚ›· οÔÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ˘Ô‚È‚¿ÛıËÎ·Ó ·ÁˆÓÈÛÙÈο, ·Ú¯‹˜ ÁÂÓÔ̤Ó˘ ·fi ʤÙÔ˜. ∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·fiÊ·ÛË Û˘ÓÈÛÙ¿ ÓÙÚÔ‹ ÛÙË Û‡ÓÙÔÌË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Superleague Î·È ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ·ÎfiÌ· ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÔÏÈÛıËÚÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ‚·‰›˙ÂÈ Ô “™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi˜” . ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÁÈ· ÙËÓ Superleague

Ó· ·ÁÓÔ› ÂȉÂÈÎÙÈο ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌÒÓ (·Ú. 52 ∫.∞.¶.), ÙˆÓ ÚÔÎËÚ‡ÍÂˆÓ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂.¶.√., Î·È fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÂÈÏÂÎÙÈο Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ (·Ó fi¯È ÂÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘) ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. §ËÛÌÔÓ› Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ fiÙÈ Â›Ó·È ÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ ÂÓfi˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÌÈ·˜ ™˘ÓÙ¯ӛ·˜. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· ηٿÙ˘ÛÙË ·fiÊ·ÛË: ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ club ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÎfiÓÙÚ· Û οı ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ ÚÔı¤ÛÂȘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÂÓfi˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·˜ Î·È Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ™˘ÓÙ¯ӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â۷› ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¤˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ΔÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ∂.¶.∞.∂. ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË Ê·˘ÏfiÙËÙ·, ÛÙË Û˘Ó‰È·ÏÏ·Á‹ Î·È ÛÙËÓ ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ·˘Ù‹˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ı· ›¯Â ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Î·È ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÓıË-

ÎÒÓ ˘ÁÈÔ‡˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Ú·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ fiˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, Â›Ó·È fiÙÈ Ë Superleague ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÂÎÊ˘ÏÈÛÌÔ‡ Û ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ∂.¶.∞.∂. Ì ‰‹ıÂÓ Ù¯ÓÔÎÚ·ÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ∞Ï‹ıÂÈ·, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ˆ˜ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯ÔÈ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ·ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ (Ô˘ ˆ˜ Â› ÙÔ Ï›ÛÙÔÓ ·¤¯ÂÙ ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡) fiÙÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› Û·˜ Âȉ›‰ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Û ·Û΋ÛÂȘ ÊÚ·ÍÈÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Û·˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÌÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Î·È Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο; °ÓˆÚ›˙ÂÙ ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯ÔÈ Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ¶.∞.∂. Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ù˘ Superleague fiÙÈ Ë ÏÔ˘ÛÈÔ¿ÚÔ¯· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓË ÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ fiÙÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Î·È ·ÓÂÊ¿ÚÌÔÛÙË Î·È (ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË) ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓË ÛÙÔ Î·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù˘ ∂.¶.√.; À¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË Superleague Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰È¯¿˙Ô˘Ó ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· ÈηÓÔÔÈ› ÔÈΛ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ·; Δ¤ÙÔȘ

ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔ Ó· ı›ÁÔ˘Ó ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ Superleague. ∏ ¶.∞.∂. ∞.™. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤Ù˘¯Â ÙËÓ ¿ÓÔ‰fi Ù˘ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Superleague Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2010 /2011 Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÙË Ó¤· ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ Î·È Ó· ÂÎÚÔÛˆÂ›Ù·È ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi Ù˘ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ¶ÏËÓ fï˜ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Û·ıÚÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ô‡Ù ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ··Ú¿‰ÂÎÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ∂¿Ó Ë Superleague ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ıËÎÂ, ÙfiÙ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ì·˜ Ó· ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ے ·˘Ù‹ ÙË ‰ÈÔÏ›ÛıËÛË. ◊ÚıÂ Ô Î·ÈÚfi˜ Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜ Ó· οÓÔ˘Ì fiÏÔÈ ÙËÓ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋ Ì·˜ Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÙÈ ı¤ÏÔ˘ÌÂ: Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜; ∂¿Ó Ó·È, ÙfiÙ ‰ÂÓ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Superleague Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ: ÌÔÚ› Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ·˘ÙÔηٷÚÁËı› Î·È Ó· ·Ú·‰ÒÛÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¤˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂.¶.√., Ë ÔÔ›· ı· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ ÛÙËÓ ·ÓÒÙÂÚË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ∫‡ÚÈ ¶Úfi‰Ú Ù˘ ∂¶√, ø˜ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ·‰È¿‚ÏËÙÔ˜ Î·È ··ÏÏ·Á̤ÓÔ˜ ·fi Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¿ÚÚˆÛÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Û·˜ ηÏԇ̠ӷ ÛÙ·ı›Ù ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ¤„ÂÙ ÙË ‰È·ÎˆÌÒ‰ËÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¿Û¯ÂÙ· Ì ÙÔ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÁÈ· Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 20102011. (À¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ: ÚfiÛÊ·ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô)” .


TETAƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

23

∏ ∞ƒ°∂¡Δπ¡∏ ∂À¡√∂πΔ∞𠶃√∫§∏Δπ∫∞ °π∞ ¡∞ ∞¡∂μ∂π ™Δ√ æ∏§√Δ∂ƒ√ ™∫∞§π Δ√À μ∞£ƒ√À

O ¶PøTA°øNI™TH™

∞ƒ°∂¡Δπ¡∏ 1978

£Ú›·Ì‚Ô˜ Î·È ÛοӉ·Ï·

H

AÚÁÂÓÙÈÓ‹, ·Ó Î·È Â›¯Â ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷʤÚÂÈ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ¤Ó· ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ K‡ÂÏÏÔ. ΔÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ‹Ù·Ó ‡ıÚ·˘ÛÙÔ Î·È Ë ºπº∞ ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋. ΔÂÏÈο ÙÔ 1970 ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ οÌÙÔÓÙ·È Î·È Ù˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ’78 ‚ϤÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÃÔ˘¿Ó ¶ÂÚfiÓ Ù‡Á¯·Ó Ù˘ Ï·˚΋˜ ·Ô‰Ô¯‹˜.

TÔ˘ BA™I§H KPI™I§A

M¿ÚÈÔ K¤Ì˜ ● √ ª¿ÚÈÔ ∫¤Ì˜ ·ÔÙÂÏ›

ȉȿ˙Ô˘Û· ÂÚ›ÙˆÛË Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ô˘ ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙Â Ë ·ÛÙ¿ıÂÈ· ÛÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1954 Î·È ÚÒÙË ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ë IÓÙÛÙÈÙÔ‡ÙÔ KfiÚÓÙÔÌ·. ™Â ËÏÈΛ· 18 ÂÙÒÓ Â›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ͯˆÚ›˙ÂÈ Î·È ‹Ú ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÁÈ· ÙË PÔ˙¿ÚÈÔ ™ÂÓÙÚ¿Ï, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÂÙ¤ÙÚ„ ·fi ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÔÌ¿‰· Û ‰È˜ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Ô K¤Ì˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÛÎfiÚÂÚ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÎÂÓÙÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ B·Ï¤ÓıÈ·, Ë ÔÔ›· ‰··Ó› ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ 1976. ™ÙËÓ IÛ·Ó›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ, ÂÓÒ ÙÔ 1980 ηٷÎÙ¿ ÙÔ K‡ÂÏÏÔ K˘ÂÏÏÔ‡¯ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÔÙÂÏ› ‚·ÛÈÎfi Û٤ϯԘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ‘78. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ÙfiÛÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ηχÙÂÚÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ “ηÓÔÓȤÚË” . Afi ÙÔ 1981 fï˜ Î·È ÌÂÙ¿ Ë Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› Êı›ÓÔ˘Û· ÔÚ›·. EÁηٷÏ›ÂÈ ÙË B·Ï¤ÓıÈ· ÁÈ· ÙË P›‚ÂÚ ¶Ï¤ËÙ, fiÔ˘ fï˜ ̤ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ Ù· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ·. ŒÙÛÈ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·›˙ÂÈ Û ¿ÛËÌÔ˘˜ A˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ (ºÈÚÛÙ, ™ÂÓ ¶fiÏÙÂÓ, KÚ¤ÌÛÂÚ) ̤¯ÚÈ Ó· ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË. M ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¤·ÈÍ Û ÙÚ›· MÔ˘ÓÙÈ¿Ï (1974, ’78, ’82) ¤¯ÔÓÙ·˜ 43 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 20 ÁÎÔÏ.

√π ™∫√ƒ∂ƒ 6 °KO§: K¤Ì˜ (AÚÁÂÓÙÈÓ‹) 5 °KO§: P¤˙ÂÓÌÚÈÓÎ (OÏÏ·Ó‰›·), KÔ˘Ì›ÏÈ·˜ (¶ÂÚÔ‡) 4 °KO§: §Ô‡Î (AÚÁÂÓÙÈÓ‹), KÚ·ÓÎÏ (A˘ÛÙÚ›·)

ΔÔ 1974 Ô ¶ÂÚfiÓ Âı·›ÓÂÈ Î·È Ì›· ÔÌ¿‰· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·›ÚÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. O ‰ÈÎÙ¿ÙÔÚ·˜ BÈÓ٤Ϸ ÚÔÏ·‚·›ÓÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÛÙ¿‰È· Ì ۇÁ¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔÔı¤ÙËÛÂ Î·È ¤Á¯ÚˆÌÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·Ú¤ÌÂÓ ¤ÎÚ˘ıÌË. √ BÈÓ٤Ϸ ηٷ·ÙÔ‡Û ٷ ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÂÍÔÓÙÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÍÂÛ¿ÛÔ˘Ó ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ·fi ÂÍÙÚÂÌÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÚÈÛÙÂÚÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ÚÔ¤‚·Ï ÙfiÙÂ Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ °Èfi¯·Ó KÚfiÈÊ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ OÏÏ·Ó‰›· Û’ ·˘Ùfi ÙÔ MÔ˘ÓÙÈ¿Ï. ¶¿ÓÙˆ˜ ÚfiÛÊ·Ù· Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿, ÂÂȉ‹ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi˜ Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ‰¤¯ıËÎ·Ó Â›ıÂÛË ·fi ¤ÓÔÏÔ ÏËÛÙ‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ÚÔÙ›ÌËÛ ӷ Ì›ÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘ ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÛÔÎ.

√ ¶·Û·Ú¤Ï· ·ÔıÂÒÓÂÙ·È Ì ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ·Ó¿ ¯Â›Ú·˜ ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ·ÁÓÒÚÈÛÙÔÈ Ê¤ÚÓÔÓÙ·˜ ÈÛÔ·Ï›· ·ÎfiÌË Î·È Ì ÙÔ IÚ¿Ó (1-1). ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‹ıÂÏ·Ó Ó›ÎË Ì ÙÚ›· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. OÈ ÂÈÛÌ·Ù¿Úˉ˜ ™ÎˆÙÛ¤˙ÔÈ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ó· ÚÔËÁËıÔ‡Ó 3-1, ·ÏÏ¿ Ô Ô PÂ Ì “ÎÂÚ·˘Ófi” ·fi 30 ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ Û 3-2 “ÁÎÚÂÌ›˙ÔÓÙ·˜” Ù· fiÓÂÈÚ· ÙˆÓ μÚÂÙ·ÓÒÓ. ∏ ‹ÙÙ· ·fi ÙËÓ IÙ·Ï›· ·Ó¿ÁηÛ ÙÔ˘˜ AÚÁÂÓÙÈÓÔ‡˜ Ó· ʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ú¯›· ÙÔ˘ PÔ˙¿ÚÈÔ ÛÙË μ’ Ê¿ÛË. A¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ı· ›¯·Ó ÙË “ÌÈÛËÙ‹” BÚ·˙ÈÏ›·, ÙËÓ ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌË ¶Ôψӛ· Î·È ÙÔ ¶ÂÚÔ‡. OÈ Ì¤ÙÚȘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÔÌ›ÏˆÓ Â›¯·Ó ʤÚÂÈ ÙËÓ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ §Ô˘›˜ ™Â˙¿Ú MÂÓfiÙÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â “Îfi„ÂÈ” ÙÔ ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓÔ “·ÛÙ¤ÚÈ” ÙÔ˘ AÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ NÙȤÁÎÔ AÚÌ¿ÓÙÔ M·Ú·ÓÙfiÓ·. AÓÙ›ıÂÙ· ›¯Â ·ÁÓÔ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi Ó· ÌËÓ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ·›ÎÙ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔÓ M¿ÚÈÔ K¤Ì˜, Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ›¯Â ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ. O ¿ÛÔ˜ Ù˘ B·Ï¤ÓıÈ·, fï˜, ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ϤÍË. M ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ‰‡Ô ÁÎÔÏ Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û ӛÎË 2-0 Â› Ù˘ ¶Ôψӛ·˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ›¯Â ηχÙÂÚË Ù‡¯Ë ·Ó Ô ºÈÏÈfiÏ ‰ÂÓ ·¤ÎÚԢ ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ NÙ¤ÈÓ· ÛÙÔ 0-0. H BÚ·˙ÈÏ›· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 3-0 ÙÔ ¶ÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÓÂÈ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ “ÌÈ·ÓÎÔÙÛÂϤÛÙ” (0-0), Ë ÔÔ›· ÂÚÓ¿ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. O ¿ÏÏÔ˜ fiÌÈÏÔ˜ ‹Ù·Ó ·ÌÈÁÒ˜ Â˘Úˆ·˚Îfi˜. OÏÏ·Ó‰›· Î·È IÙ·Ï›· ‰È·‰Ú·Ì¿ÙÈÛ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ·ÊÔ‡ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È A˘ÛÙÚ›· ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó Î·ÙÒÙÂÚ˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓÔ̤ÓÔ˘. O ¿Ù˘Ô˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ MÔ˘¤ÓÔ˜ A˚Ú˜ Ì ÙȘ “ÙÔ˘Ï›˜” Ó· ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›·, ηıÒ˜ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Û·Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÎÏËÎÙÈÎÔ‡ 5-1 Â› Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜. H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ŒÓÙÛÔ M¤·Ú˙ÔÙ ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎÔÚÌfi Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È Ì ·È¯Ì‹ ÙÔ˘ ‰fiÚ·ÙÔ˜ ÙÔÓ Ó·Úfi ¶¿ÔÏÔ PfiÛÈ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÛÂ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ·ÓÙ›·ÏÔ. M¿ÏÈÛÙ· Ì ·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ MÚ·ÓÙ˜ ÔÈ IÙ·ÏÔ› ·›ÚÓÔ˘Ó ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ 20’, ·ÏÏ¿ Ô ›‰ÈÔ˜ ·›ÎÙ˘ ·›ÚÓÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ 50’. H “ÛÎÔ˘¿ÓÙÚ· ·Ù˙Ô‡Ú·” ·ÓÔ›¯ıËΠÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ ÙÂÏÂȈÙÈÎfi ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔÓ X¿·Ó ÛÙÔ 77’ (2-1). M¿ÏÈÛÙ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ (2-1) ÔÈ IÙ·ÏÔ› ¯¿ÓÔ˘Ó Î·È ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfi ÙÂÏÈÎfi ·fi ÙË BÚ·˙ÈÏ›·, Ô˘ ÙÂÚÌ¿ÙÈÛ ÙÚ›ÙË.

ÛÔÈÓ·˜ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∞’ fiÛÔ Î·È ÛÙË μ’ Ê¿ÛË ıÔÚ‡‚ËÛ·Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ˘˜ OÏÏ·Ó‰Ô‡˜ Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ì ‰˘ÛÈÛÙ›·. ¶·ÚfiÙÈ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı‡ÌÈ˙ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ’74, Ô EÚÓÛÙ X¿ÂÏ Â›¯Â ηÙÔÚıÒÛÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Û˘Ì·Á¤˜ Û‡ÓÔÏÔ Ì ۇÛÙËÌ· 3-4-3 Î·È ·›ÎÙ˜ Ù˘ ·ÏÈ¿˜ ÊÚÔ˘Ú¿˜, fiˆ˜ ÔÈ N¤ÂÛÎÂÓ˜, PÂ, P¤˙ÂÓÌÚÈÓÎ, KÚÔÏ, °È¿ÓÛÂÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛÙÔÓ ·’ Á‡ÚÔ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ MÂÓfiÙÈ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‚ڋΠÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ K¤Ì˜, MÂÚÙfiÓÈ, AÚÓٛϘ, §Ô‡Î (¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ·Ó Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ›¯Â ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi ÙÔ˘ Û ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·) Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ÂÓ¤ÓÂ·Ó ÛÙ· ÌÂÙfiH ‰È·ÈÙËÛ›· “Û‡ÌÌ·¯Ô˜” ÈÛıÂÓ ÔÈ ¶·Û·Ú¤Ï· Î·È °Î·Ï‚¿Ó. M¿ÏÈÛÙ· Ô ºÈÏÈfiÏ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ ›¯Â ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ™ÙÔÓ A’ fiÌÈÏÔ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ë AÚÁÂÓÙÈÓ‹, Ë IÙ·Ì·Ù˜ Ù˘ μ’ Ê¿Û˘. Ï›·, Ë °·ÏÏ›· Î·È Ë O˘ÁÁ·Ú›·. ™ÙË M·Ú NÙÂÏ ¶Ï¿™ÙȘ 25 IÔ˘Ó›Ô˘ 1978 ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ “MÔÓÔ˘ÌÂÓÙ¿Ï” ÙÔ˘ Ù· Ô °¿ÏÏÔ˜ §·ÎfiÌ ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ MÔ˘¤ÓÔ˜ A˚Ú˜ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ...ËÊ·›ÛÙÂÈÔ. ™˘ÓÔÏÈο MÔ˘ÓÙÈ¿Ï (ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ì·Ù˜ ¢. °ÂÚÌ·Ó›·˜-¶Ô78.000 ı·٤˜ ›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ ÙȘ Âͤ‰Ú˜ Î·È Âψӛ·˜ ›¯Â Ï‹ÍÂÈ 0-0), ·ÏÏ¿ ÔÈ IÙ·ÏÔ› Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ú›ÌÂÓ·Ó ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÂıÓÈ΋ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ Ô˘ ¯·ÌÔÁÂÏÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ (2-1). M ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ ı· ÛÙ¤ÌÌ·. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô IÙ·Ïfi˜ °ÎÔӤϷ, Ô ÔÂÈÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ AÚÁÂÓÙÈÓÔ› ÙˆÓ ª·Á˘¿ÚˆÓ. H Ô›Ô˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔÓ ...fiÏÂÌÔ ÓÂ‡ÚˆÓ ÚÈÓ ÙË Û¤ÓÙÚ·. O˘ÁÁ·Ú›· ÚÔËÁÂ›Ù·È ÛÙÔ ÛÎÔÚ, Ô §Ô‡Î ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ··›ÙËÛ ·fi ÙÔÓ PÂÓ¤ B·Ó NÙ K¤Ú ·Ì¤Ûˆ˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤Ï·‚ ...‰Ú¿ÛË Ô ¶ÔÚÎÔÊ Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔÓ Â›‰ÂÛÌÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ·ÏÏÈÒ˜ ÙÔÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ °Î·Ú›ÓÙÔ, Ô˘ ·¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÂÓ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ÙÔ ·È¯Ó›‰È. OÈ “ÔÚ¿ÓÈ” ÂÎÓÂ˘Ú›Î·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙˆÓ E˘Úˆ·›ˆÓ, TfiÚÔÛÈÎ Î·È ˙ÔÓÙ·È Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ô ÙÂÏÈÎfi˜ Ó· ÙÈÓ·¯ı› ÛÙÔÓ ·N›Ï·˙È. ŒÙÛÈ ÔÈ ÔÈÎÔ‰ÂÛfiÙ˜ Ì ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÏÂÔ¤Ú·. TÂÏÈο ¤Ó·˜ Ï·ÛÙÈÎfi˜ Â›‰ÂÛÌÔ˜ ¤‰ˆÛ ÙË Ï‡Ó¤ÎÙËÌ· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. TË ÛË. OÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÂÈıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Ë “ÛÎ˘Ù¿ÏË” ·›ÚÓÂÈ Ô EÏ‚ÂÙfi˜ Ú¤ÊÂÚÈ NÙÈÌ¿¯ Ô˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·Ó·ÎfiÙÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ Ì ‰˘Ó·Ù¿ ηٷÏÔÁ›˙ÂÈ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ ˘¤Ú Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÌ·ÚηڛÛÌ·Ù·. O N¤ÂÛÎÂÓ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Ó‹˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË °·ÏÏ›·. √ ¶·Û·Ú¤Ï· ¢ÛÙԯ›, Ô ÓÂfiÙÈ ÙÔ˘ Ï›Ô˘Ó ‰‡Ô ...‰fiÓÙÈ· ·fi ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ ·Úfi˜ ÙfiÙ ¶Ï·ÙÈÓ› ÈÛÔÊ·Ú›˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô §Ô‡ÎÂ Â›Ó·È ¶·Û·Ú¤Ï· ·ÏÏ¿ Ô IÙ·Ïfi˜ ·Ê‹ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ ÙÔÓ ·Ú·˘Ùfi˜ Ô˘ Ï˘ÙÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ (2-1). H IÙ·¯ËÁfi ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ÂfiÙ˜ ·Ó·ÎfiÏ›· ÍÂÂÚÓ¿ ‡ÎÔÏ· ÙËÓ ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË O˘ÁÁ·Ú›· ÙÔ˘Ó ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Ï·Óı·Ṳ̂ӷ ÙÔ˘˜ PÂ Î·È P¤˙ÂÓ(3-1) Î·È Ë ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔÓ fiÌÈÏÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÌÚÈÓÎ. H ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ MÂÓfiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ MÔ˘¤ÓÔ˜ ÕÈÚ˜. O M¤ÙÂÁη Î·È ÛÙÔ 37’ Ô K¤Ì˜ ÙË ‚¿˙ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Î·È ∫·ÙfiÈÓ Ë “ÌÈ·ÓÎÔÙÛÂϤÛÙ” ·›˙ÂÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈο, Ë “ÛÎÔ˘¿ÓÙÚ· ·Ù˙Ô‡Ú·” ·Ê‹ÓÂÈ ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹. ·ÏÏ¿ ÛÙÔ 81’ Ô ÓÂÔÂÈÛÂÏıÒÓ N·Ó›ÓÁη ÂÎÌÂÙ·ÏχT· Ú¿ÁÌ·Ù· ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ÈÔ ÍÂοı·Ú· ÛÙÔÓ B’ fiÌÈÏÔ, ÂÙ·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ºÈÏÈfiÏ ÈÛÔÊ·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ ‹Ù·Ó. H ¶Ôψӛ· ηٷÎÙ¿ ¿ÍÈ· ÙËÓ Û 1-1. AÎÔÏÔ˘ı› ÓÂÎÚÈ΋ ÛÈÁ‹, ÂÓÒ ÙÔ Á‹Â‰Ô “·ÚˆÙÈ¿, ÂÓÒ Ë ¢. °ÂÚÌ·Ó›· Ù· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÛÎÔ‡Ú· ·¤ÁÒÓÂÈ” ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ 90’, fiÙ·Ó Ï·Û¤ ÙÔ˘ Ó·ÓÙÈ ÛÙË Ì·¯ËÙÈ΋ T˘ÓËÛ›·. MÔÚ› Ë “Ï¢΋” ÈP¤˙ÂÓÌÚÈÓΠηٷϋÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÂÍ› οıÂÙÔ ‰ÔοÚÈ. AÓ ÛÔ·Ï›· ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ·È¯Ó›‰È Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· Ë Ì¿Ï· ‹Á·ÈÓ ÌÂÚÈο ÂηÙÔÛÙ¿ ÈÔ ‰ÂÍÈ¿, ÙfiÙ ·fi ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙÔÓ ıÂÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ Ë OÏÏ·Ó‰›· ı· ¤·ÈÚÓ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔÈ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ¤ÓÈˆÛ·Ó ‚·ıÈ¿ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈK‡ÂÏÏÔ. H Ù‡¯Ë fï˜ Ù˘ Á‡ÚÈÛ ÙËÓ Ï¿ÙË Î·È Ô ÛË Ì ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘, ηıÒ˜ ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈÎfi˜ ÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË. ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË. OÈ “ÔÚ¿ÓÈ” Ù· ›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÛÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÎÈ EÍ·ÈÚÂÙÈο ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ ‹Ù·Ó Ô °’ fiÌÈÏÔ˜. H BÚ·˙ȤÙÛÈ Ë AÚÁÂÓÙÈÓ‹ ·Ó·ÎÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì O ÙÂÏÈÎfi˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Ï›· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ “¯Ù›ÛÂÈ” ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÌ¿‰· Î·È ÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ˘˜ ÌÔ¯ÏÔ‡˜ ÙÔ˘˜ K¤Ì˜ Î·È MÂÚÙfiÓÈ. ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ È‰·ÓÈÎfiÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ 104’ Ô ¿ÛÔ˜ Ù˘ B·Ï¤ÓıÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ ‰‡Ô ÎfiÓÙÚ˜ T· fiÛ· ÙÚ·ÁÂÏ·ÊÈο Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ˘¤Ú Ù˘ ÔÈÎÔ‰¤A˘Ùfi ›¯Â Û·Ó Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ‰‡Ô ÈÛÔÎ·È Ì ·ÚÎÂÙ‹ ‰fiÛË Ù‡¯Ë˜ ‰ÈÏ·ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· Ù¤ÚÌ·Ù· ·Ï›Â˜ Û ™Ô˘Ë‰›· (1-1) Î·È IÛ·Ó›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ 114’ Ô (0-0) Î·È Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ Ó›ÎË Û MÂÚÙfiÓÈ ÌÂ Û˘ÚÙfi ÛÔ˘Ù ÛÊÚ·Á›˙ÂÈ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ A˘ÛÙÚ›·˜ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. H AÚÁÂÓÙÈÓ‹ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÁˆÓÈÛÙÈ΋. TÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ X¤ÏÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÎfiÛÌÔ˘ ÌÔ˘Ù ™ÂÓ¤ÎÔ‚ÈÙ˜ Ì ‰‡Ô ӛΘ ηÙ›¯Â ÛÎÔÚÒÓÙ·˜ ÓÙÂÏ›ÚÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌÔ‡ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ‚ÔÏ¢fiÙ·Ó ·ÎfiÛÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘. ÌË Î·È Ì ‹ÙÙ· Ì ¤Ó· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. Ô ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ‹Á·ÈÓ ÙÂÏÈÎfi ı· ÂÍ·ÚÙÈfiÙ·Ó ·fi Ù· ™ÙËÓ ·ÓÙ›ÂÚ· fi¯ıË ÔÈ OÏÏ·Ó‰Ô› ˆ˜ TÔ ÙÂÏÈÎfi 1-0 ˘¤Ú Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” , Ì·Ù˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. TfiÙ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÚˆÙÔ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÏÔÈfiÓ, ¿ÊËÛ ¿·ÓÙ˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ۛ· ‰ÂÓ ·Ú¤Ï·‚·Ó Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Ê·Ó¤˜ ÛοӉ·ÏÔ, ·ÊÔ‡ Ô ·ÁÒÓ·˜ BÚ·˙ÈÏ›·˜-¶Ôψӛ·˜ ÔÓÔ˘˜... ·Ô¯ˆÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ Á‹‰Ô. √ ‰ÈÚ›ÛÙËΠӈڛÙÂÚ· ·fi ÂΛÓÔÓ Ù˘ AÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ì ÙÔ ¶ÂÚÔ‡. ™ÙÔÓ ¢’ fiÌÈÏÔ Ë OÏÏ·Ó‰›· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÎÙ¿ÙÔÚ·˜ μÈÓ٤Ϸ ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ ŒÙÛÈ ÌfiÏȘ ÔÈ “ηÚÈfiη˜” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó 3-1 ÙˆÓ ¶ÔψÓÒÓ, ÔÈ ÁË˙fiÙ·Ó, ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ KÚfiÈÊ, Û·Ó ÛÎÔfi ÙÔ˘... ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ›, ÂÓÒ “Ì¿¯Ë” ÁÈ· ÙË ‰ԇ¯ÔÈ ÁÓÒÚÈ˙·Ó fiÙÈ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ó›∞ƒ°∂¡Δπ¡∏: ºÈÏÈfiÏ, √ÏÁΛÓ, Δ·Ú·‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË ı· ‰ÈÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÎË Ì ٤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ ‰È·ÊÔÚ¿. ◊‰Ë ›¯·Ó ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ Ê‹Ì˜ ÓÙ›ÓÈ, ¶·Û·Ú¤Ï·, °Î·Ï‚¿Ó, ∞ÚÓٛϘ ™ÎˆÙ›· Î·È ¶ÂÚÔ‡. H Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËfiÙÈ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÔ‡, P·ÌfiÓ KÈÚfiÁ·, ı· ›¯Â ÌÂÈ(65’ §·ÚfiÛ·), °Î·ÏȤÁÎÔ, ªÂÚÙfiÓÈ, Ù· fï˜ ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. TÔ ¶ÂÚÔ‡, √ÚÙ›ı (74’ ÃÔ‡˙ÂÌ·Ó), ∫¤Ì˜, §Ô‡ˆÌ¤ÓË ·fi‰ÔÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ηٷÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ÔÈ ÔԛηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎÂ. ˜ ÂȂ‚·ÈÒıËηÓ. O ¤ÌÂÈÚÔ˜ ÔÚÙȤÚÔ ¤Î·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚfi Îfi KÔ˘Ì›ÏÈ·˜ ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 3-1 ÙË ™ÎˆÙ›· √§§∞¡¢π∞: °ÈfiÓÁÎÌÏÔÓÙ, ªÚ·Î·È 4-1 ÙÔ IÚ¿Ó, ÂÓÒ ·ÔÛ¿ “Ï¢΋” ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. OÈ ÓÙ˜, ¶Ô‡ÚÙ‚ÏÈÙ, ∫ÚÔÏ, ÿ·Ó, ¡¤ÂÈÛÔ·Ï›· ·fi ÙȘ “ÙÔ˘Ï›˜” . ŒÙÛÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ‰È· ...ÂÚÈ¿ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 6-0 Î·È ·Ê‹ÛÎÂÓ˜, °È¿ÓÛÂÓ (72’ ™Ô˘ÚÌ›Ú), μ. μ·Ó OÏÏ·Ó‰›· Î·È ™ÎˆÙ›· ¤ÌÂÈÓ·Ó Ó· ·ÓÔ˘Ó ÂÎÙfi˜ Ó˘ÌÊÒÓÔ˜ ÙË BÚ·˙ÈÏ›·, Ô˘ ÛÙË ‚’ Ê¿ÛË Â›¯Â ·Ó‚¿¡Ù ∫¤ÚÎÔÊ, ƒ. μ·Ó ¡Ù ∫¤ÚÎÔÊ, ƒ¤ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. OÈ ÛÂÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ ηıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Z›˙ÂÓÌÚÈÓÎ, ƒÂ (59’ ¡·Ó›ÓÁη). BÚÂÙ·ÓÔ› ›¯·Ó ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ ·›ÚÓÔÎÔ, NÙÈÚÛ¤Ô˘, ™ÂÚ¤˙Ô Î·È ÙÔÓ “ÁÂÚfiÏ˘ÎÔ” PÈ‚ÂÏ›ÓÔ. TÔ Î‡ÓÙ·˜ ÚÒÙÔÈ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙËÓ AÚÁÂÓÙÈÓ‹, fï˜, ·∞Àƒπ√ Δ√ ª√À¡Δπ∞§ 1982 ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›¯Â ‰Â¯ı› ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙÔ Ï‹ÁÌ·...

Δ√ °∂°√¡√™

T


ª√À™π∫∏ - £∂∞Δƒ√ - √ªπ§π∂™

— ΔÔ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Ï‹Í˘ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 πÔ˘Ó›Ô˘, ÒÚ· 8.30 Ì.Ì., ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ. £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ë ÃÔÚ¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫∞¶∏ Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ï·˚΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. — ™˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÂÏÏËÓÈ΋ Â˙ÔÁÚ·Ê›· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË, ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘. “°È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ê›ÏÔÈ Î·È ÁÓˆÛÙÔ› ı· ‚ÚÂıԇ̠ÙÔ Û·‚‚·Ùfi‚Ú·‰Ô 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ÎÙ‹Ì· ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ∫ÔÚÔ‚›ÓË, ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¶ËÏ›Ô˘ (12 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ μfiÏÔ, 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ªÂ ÙË Û˘Óԉ›· ˙ˆÓÙ·Ó‹˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ı· ‰È·‚¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È ı· ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‰È‹ÁËÌ· ‹ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ·fiÛ·ÛÌ· ·fi οÔÈÔ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 3-4 ÏÂÙÒÓ ÂÚ›Ô˘. ∫›ÌÂÓ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¿ÚÌ·ÎÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿ Î·È ÙË Ï‡Ë: ÙËÓ ·Á¿Ë Î·È ÙÔÓ ¤ÚˆÙ·”. ™˘ÓÙÔÓ›˙Ô˘Ó Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ƒÔÛÛ¿Ó· ¶ÒÔÙ· Î·È ∂ϤÓË ™Ù·ÌÔ‡ÏË. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË - Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ù˘ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË Ù˘, Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210 32625 - 6979610504 Î·È 6938318195. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 Î·È ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ™ÙÚ·ÙfiÂ‰Ô “ÀÏÁÔ‡ (¶μ) ¶ÂÚÈÛ¿ÎË °.” ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı¤ÓÙÔ˜ π.¡. ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· ÙÔ˘ ∞/¢ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™Â‚·ÛÌȈٿÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ §·Ú›Û˘ Î·È Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ™ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÙÂÏÂÙ‹ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, ÔÏÈÙÈΤ˜, ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Î·È ÏÔÈ¤˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ›. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ Ù˘ ÛÙȘ 7 πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì., ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ “¡¤· ƒ¤Ì‚Ë”. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 44944 Î·È 6977 619917. — √È “º›Ï˜ Ù˘ ∞Á¿˘ ¡. πˆÓ›·˜” Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7/5 Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶·Ú¿ÏÈÔ” (ÚÒËÓ ∞∫Δ∞π√) ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. √È Î.Î. ÷Ù˙Ë·ÁÁÂÏ¿Î˘ Î·È æ·ı¿˜ ı· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ó Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Î·È ı· ¯·Ú›ÛÔ˘Ó Ôχ ¯ÔÚfi, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ÁÈ· Ó· ηψÛÔÚ›ÛÔ˘Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ. — ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌËÓÈ·›· ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ·¤˙˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ÌÂÁ¿ÏË Û˘Ó·˘Ï›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ë ÌÈÎÙ‹ ÃÔÚˆ‰›· & ª·ÓÙÔÏÈÓ¿Ù· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÙÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù˘ “∞ÔÏψÓ›Ԣ” ÃÔÚˆ‰›·˜. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË.

∂∫£∂™∂π™

— °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ÂΉ‹ÏˆÛË “Δ¤¯ÓË ÛÙËÓ ¶fiÏË”, fiÔ˘ 67 ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÎı¤ÙÔ˘Ó Û 11 ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È 58 ¯ÒÚÔ˘˜ ‚È‚Ï›Ô˘, Ù¤¯Ó˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ÛÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ¤ˆ˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘. — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ªÔ˘Û›ˆÓ (18 ª·˝Ô˘) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ - ËÌÈÒÚÔÊÔ˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3), ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ٷ “¡ÂÒÙÂÚ· ¤ÚÁ· Ù˘ ªÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈfi‰Ô˘” ·fi ÙȘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ “ªÔ˘Û›Ԣ ∞Ï. ¢¿ÌÙÛ·”. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00, ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 5 πÔ˘Ó›Ô˘. — ŒÎıÂÛË ΔÛ¤˘ art ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈηÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ·Ù¿ÚÈ Ù˘ ÿÚÙ·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 7/6. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 9.0014.00 Î·È 18.00-21.00, ™¿‚‚·ÙÔ 9.00-16.00. — ∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Î·È ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊËÌ¤ÓˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ΔÔ˘ÏÔ‡Ë, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ - ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˘ ÃÚ. ∑ÒÁÈ·, ı· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¤ˆ˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 5/6 Ì ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ οı ̤ڷ 6:00 Ì 9:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì ˆÚ¿ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7:00 Ì 9:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ & ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ (¢∏.∫.π.), ÔÚÁ·ÓˆÙ‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Î·È ÊÔÚ¤·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ, ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘.

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ Û ™‡ÚÔ-Δ‹ÓÔ-ª‡ÎÔÓÔ ·fi 13-17 πÔ˘Ó›Ô˘. ¢ËÏÒÛÂȘ ̤¯ÚÈ 8/6. ΔËÏ. 2421052484 Î·È 56920. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙËÓ 5/6 Î·È 7 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· (∞ÚÁ˘ÚfiηÛÙÚÔ - ΔÂÂϤÓÈ - ∫ÏÂÈÛÔ‡Ú· ¢ÂÚ‚ÈÙÛ¿ÓË - ∞Á. ™·Ú¿ÓÙ· - ÃÂÈÌ¿Ú·). ∞·Ú·›ÙËÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ‹ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 168· Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ: ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ª·ÏÙ·Ù˙‹ 24210 55808, πˆ¿Ó. ∑ˆ˝‰Ë˜ 24210 58768, ∞ÓÙÈÁ. ¡¿ÚË 24210 70631. — ∏ ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡∞Δ ¶ÂÚ. £ÂÛÛ·Ï›·˜ “√ ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜” ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÔÓÔ‹ÌÂÚ˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ πÛÙÔÚÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ °·Ï·Í›‰È ºˆÎ›‰·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì ÛÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÙÈÌËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙ¿ÛË ‰ÚÔÛÈ¿˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Î·È ÂÚ›Ù¯ÓË Á¤Ê˘Ú· ÙÔ˘ °ÔÚÁÔÔÙ¿ÌÔ˘. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘, ÒÚ· 7 ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Â›Ó·È: ¢ÂηÙÚ›· (13) ¢ÚÒ. °È· ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ÎÚ¿ÙËÛË ı¤ÛˆÓ, οı Úˆ› ÛÙËÓ ŒÓˆÛË, ·fi ÒÚ· 09.30 ¤ˆ˜ 11.30, ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ̤¯ÚÈ ¶¤ÌÙË, ··Ú·›ÙËÙË ÚÔηٷ‚ÔÏ‹. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 21101 ÎÈÓ. 697 354 2472. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ £ËϤˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 9‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 11-19/7 ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË-ªfiÛ¯·. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜-ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3, ÙËÏ. 24210 31059-30 Î·È 22501. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂ (Δ∂μ∂-Δ™∞) Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ 24Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ¶¤ÌÙË ¤ˆ˜ 27Ë πÔ˘Ó›Ô˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, 4‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫·ÛÙÚÔÛ˘ÎÈ¿ ¶Ú‚¤˙˘, Ì ËÌÂÚ‹ÛȘ ÂΉÚÔ̤˜ Û ¶¿ÚÁ· Î·È §Â˘Î¿‰·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ì·˜, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, 10 .Ì. - 12Ì., ηı’ ¤Î·ÛÙËÓ, ÏËÓ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210 23789. — √È º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ΔÚ›ÙË 29 πÔ˘Ó›Ô˘ Û ∫·‚¿Ï·-£¿ÛÔ. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ηْ ¿ÙÔÌÔ 75 ¢ÚÒ. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜: ™ÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô “√ §‡¯ÓÔ˜” Î. ™·¯›ÓË Ã·Ú›ÙˆÓ·, ÙËÏ. 24210 32916 Î·È ÛÙ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ, 6936630976, ¡›ÎÔ ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚¤ÏË 6936657533, ∂ϤÓË ∫·Ê›‰· 24210 58609, ∞Ó‰Ú¤· ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë 6972416565 Î·È ª·Ú›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 6936704437. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫··‰ÔÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ‰‡Ô ÂΉÚÔ̤˜-ÚÔÛÎ˘Ó‹Ì·Ù·. 1) ™ÙȘ 22/6 11‹ÌÂÚË Û ‰¿ÊË Ù˘ ∫··‰ÔΛ·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ô √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi˜ ¶·ÙÚȿگ˘ Û ª˘ÛÙ› Î·È ª·Ï·ÎÔ› ÛÙȘ 26 Î·È 27/6/10. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ÷Ù˙ËÂÊÚ·ÈÌ›‰Ë ¶Úfi‰Ú. ÙËÏ. 24210 26144 Î·È 2) ™ÙȘ 9/7 ·fi ¶ÂÈÚ·È¿ - Ã›Ô - ™Ì‡ÚÓË - πÎfiÓÈÔ - 5‹ÌÂÚ˜ ∫··‰ÔΛ· - ¶·ÌԇηÏ - Ã›Ô - ¶ÂÈÚ·È¿ - μfiÏÔ, 10‹ÌÂÚË. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î. ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ë ª., ÙËÏ. 24210 35860.

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ∞

fi ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3-6 Ò˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË 15-6 ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜. ¢Ú¿ÛÂȘ, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙË ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfiÙËÙ·, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·, ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· fiÏ˘ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÏÔÈfiÓ: ΔËÓ ¶¤ÌÙË 3-6 Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (5-6-2010), ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ·›ÍÔ˘Ó, ı· οÓÔ˘Ó Î·Ù·Û΢¤˜, ı’ ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÚ›·ÙÔ ÛÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË Ê‡ÛË. £· Â›Ó·È ¤Ó· “·ÓËÁ‡ÚÈ Ù˘ ʇÛ˘” Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·ıËÙÒÓ, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 7-6 Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ı· Â›Ó·È Ë ÙÔÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ™ÔÊ›·˜ °È·ÏÔ˘Ú¿ÎË “Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·” ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛÂ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿. ΔË Ì¤Ú· ·˘Ù‹ Ë μ’ Ù¿ÍË ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ ÙÔ ¤ıÈÌÔ ÙˆÓ ª¿Ë‰ˆÓ (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ η ¡·ÛÈ¿ÎÔ˘ ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ). √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’Ù¿Í˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë, ÙÔ ¤ÚÁÔ “Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” (˘‡ı˘Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› η ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¤ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ· Î·È Î· ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·). Δ¤ÏÔ˜ Ë ¢’ Ù¿ÍË ı· ¯ÔÚ¤„ÂÈ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ η ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· °ÂˆÚÁ›·). ΔËÓ ΔÚ›ÙË 8-6 ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ ı· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·Ú·Ì‡ıÈ “Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Î·È Ô ‰Ú¿ÎÔ˜” (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î. ∞‰¿ÌÔ˘ ∂˘ı·Ï›·), ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙˆÓ

‰Ú¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ̤ڷ˜. ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ÔÌ¿‰· Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ∂’Ù¿Í˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ¤Ó· ı·ÙÚÈÎfi ‰ÚÒÌÂÓÔ ÛÙ’ ·ÁÁÏÈο Ì ٛÙÏÔ “Δ· ÚÔÌfiÙ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜” (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ η §Ô‡‚·ÚË ∑ˆ‹). ∏ ΔÂÙ¿ÚÙË 9-6 Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ‰È·ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∏ ¿ÓÔÈÍË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘” fiÔ˘ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Î·È ÌËÙ¤Ú˜ Ô˘ ηٿÁÔÓÙ·È ·fi Â˘Úˆ·˚ο ÎÚ¿ÙË ı· Ì·ÁÂÈÚ¤„Ô˘Ó ·Ú·‰ÔÛȷο Ê·ÁËÙ¿, ı· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜, ı’ ·ÊËÁËıÔ‡Ó ·Ú·‰ÔÛȷο ·Ú·Ì‡ıÈ· (˘‡ı˘Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ¤ÏÔ˘ πˆ¿ÓÓ·, ¶··ÔÈÎÔÓfiÌÔ˘ ª·Ú›·). ΔËÓ ¶¤ÌÙË 10-6, ÔÌ¿‰Â˜ Ì·ıËÙÒÓ ·’ ÙȘ °’ Î·È ¢’ Ù¿ÍÂȘ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÎÔ˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ Ì ¤ÚÁ· ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·’ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ·”, (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ¢Ú›‚· ÷ڿ). ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11-6 ÛÂÈÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, Ì ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ °È·ÓÓ·ÎÔ‡Ú· ∏Ï›· Î·È ™‡Ï‚È· ¶ÂÚ¤ÓÈ. Δ· ·È‰È¿ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Ì ÛÙfi¯Ô fi¯È ÙË Ó›ÎË, ·ÏÏ¿ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜.

ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 14-6 Ë ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ‚fiÙ·Ó· Ô˘ ʇÙ„·Ó ÛÙÔ ‚ÔÙ·ÓfiÎËÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜, ̇ıÔÈ, ·Ú·‰fiÛÂȘ Î.Ù.Ï.). ΔËÓ ΔÚ›ÙË 15-6 ı· Á›ÓÂÈ Ô ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ™Ù’ Ù¿Í˘ ·’ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∂’ Ù¿Í˘ (˘‡ı˘Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ §·ÌÚÈÓ‹, ΔÛ·ÁηÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞˘Á‹). ΔËÓ ›‰È· ̤ڷ ı· Á›ÓÂÈ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ·’ ÙË ¯ÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ CD Ô˘ ¤‚Á·Ï ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô (˘‡ı˘Ó˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› μÚ·¯ÓÈ¿ ÕÚÙÂÌȘ, ΔÛÈÌ·Ó¿ÎÔ˘ ™›Ï‚È·). ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛΤÙÔÓÙ·È ÁÔÓ›˜ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ Ì ÍÂÓ·ÁÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ¢’ Ù¿Í˘, fiÔ˘ Ù· ·ÏÈ¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ı· ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·È¯ÓȉÈÒÓ Î·È ‰Ú¿ÛÂˆÓ (˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ ΔÛ·Ï·‚Ú¤Ù· °ÂˆÚÁ›·). ∂›Û˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÎı¤ÛÂȘ Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó fiÏË ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ (ÂÈÎÔÓÔÁÚ·ÊÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ì ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙËÓ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË ¢¤ÛÔÈÓ·, Ù· ÌÔ˘ÛÈο fiÚÁ·Ó· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙËÓ ¶ËÓÈ¿ÚË ∂ÈÚ‹ÓË, ÛÙ· ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙËÓ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˘ ∫·›ÙË, ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜ Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ COMENNIUS Ì ˘‡ı˘ÓË ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÙËÓ ªfiÁÏË ª·Ú›Ó·. Δ¤ÏÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË ‚È‚Ï›Ô˘ ·È‰È΋˜ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·˜, ÙÔÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

™ÙÔ Ó¤Ô “ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi” ı¤·ÙÚÔ ¡Â̤·˜

∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ “ÚÔÊ‹Ù˘” ÙÔ˘ ™·ı¿ÚË ™À°Ãƒ√¡√ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi,

¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ 1.500 ı¤ÛÂˆÓ ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ ∞Ú¯·›Â˜ ∫ψӤ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡Â̤·˜, ΈÌfiÔÏË Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ, Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 320 Ì. ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈο Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘. ΔÔ Green theatre ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ÊÈÏÈΤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‰ËÏ·‰‹ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ı· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ Ú·ÎÙÈ΋. ªÂ ¿ÚÙÈ· ·ÎÔ˘ÛÙÈ΋, ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÍ·›ÛÈ· ı¤· ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Î¿ÌÔ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∫ÔÚÈÓı›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ηٷÚ¿ÛÈÓÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ ∞ÎÚÔÎÔÚ›ÓıÔ˘. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (5 πÔ˘Ó›Ô˘), ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÔÚÁ·Óˆı› ¤Ó· ·ÓËÁ‡ÚÈ Î·È ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ Ï·˚Îfi,

ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ Î·È ‰ËÌÔÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË §¿ÏÂ˙·, Ù˘ ª·ÚÈÒ˜, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ê¤ÙÔ˜ 50 ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÚÂÏ¿ Î·È ÂÙ·ÌÂÏÔ‡˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ΔËÓ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛË ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÛÙÔ ÌÔ˘˙Ô‡ÎÈ ı· Â›Ó·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ §›‚·ÓÔ˜, Û˘Óı¤Ù˘ Î·È ÌfiÓÈÌÔ˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù˘ ª·ÚÈÒ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ÎÏ·Ú›ÓÔ ·›˙ÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÙÛ›Ó˘. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÚÂÌ¤ÙÈη, ·ÏÈ¿ Î·È Û‡Á¯ÚÔÓ· Ï·˚ο, ÛÌ˘ÚÓ·›Èη, ‰ËÌÔÙÈο Î·È ÓËÛÈÒÙÈη. °È· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙȘ 20.30, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Á¤ÓÈÔ˘ ™·ı¿ÚË “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ ÚÔÊ‹Ù˘ alive” , Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ¿ÎË μ·Ì‚·Î›‰Ë. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·Û·¿ÎË, Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑Ô˘Á·Ó¤ÏË, ÔÈ ÛÙ›¯ÔÈ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘

∫ÒÓÛÙ· Î·È ÔÈ ¯ÔÚÔÁڷʛ˜ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ °Î¤ÚÎÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∑·Úη˙›Ù ·Û¿, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙÔ Û·Ú¿È ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘. £¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ‰Ô‡Ï¢·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Î·È Ó·

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÙÔ˘˜ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó·. ∫·ıÒ˜ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ì˘Ú›˙ÂÙ·È ÏÂÊÙ¿, Ë ›ӷ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› Ó· ÛηÚÊÈÛÙ› ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ¯Ú‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó, fï˜, ·ÔηχÙÂÙ·È ÙÔ ÎfiÏÔ ÙÔ˘, ÂÈÓÔ› ¤Ó· Ù¤¯Ó·ÛÌ· ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÈfiÓÈÔ˘, Ô˘ ¿ıÂÏ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÌϷΛ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ô Δ¿Î˘ μ·Ì‚·Î›‰Ë˜ (∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘), Ô °È¿ÓÓ˘ ∑Ô˘Ì·ÓÙ‹˜ (∫ÔÏËÙ‹ÚÈ Î·È ªÔÚÊÔÓÈfi˜), Ë ¢ÔÌÈÓ›ÎË ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (∞ÁÏ·˝· Î·È Ã·ÓÔ‡ÌÈÛÛ·), Ô ¡›ÎÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙÔ‡Ó˘ (¡ÈfiÓÈÔ˜ Î·È Δ·¯‹Ú), ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™˘Ú̷Τ˙˘ (¶·Û¿˜, μÂÏËÁΤη˜ Î·È ªÔ˘ÛÈοÓÙ˘) Î·È £·Ó¿Û˘ §ÈÔ‡Ó˘ (÷Ù˙Ë·‚¿Ù˘ Î·È °¤ÚÔ˜). ø˜ ÂȉÈÎfi˜ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜, ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ª·ÚÌ·ÁÈÒÚÁÔ˘ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÂÈ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÔÛÙ·Ù˙fiÁÏÔ˘. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

EΉËÏÒÛÂȘ

∞fi ÙÔ 1Ô √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜

¢Y™KO§O

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Su-Doku

24

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ‚È‚Ï›Ô˘: “ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ù·›ÚÈ” ÙÔ˘ ¢. §Â˚ÌÔÓ‹ Δ√ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Public Î·È Ô ∞ÎÚ›Ù·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ¯·Ì¤ÓÔ Ù·›ÚÈ” ÙÔ˘ ¢ÈÔÓ‡ÛË §Â˚ÌÔÓ‹, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì., ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô Public ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, π. ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘ 9 Î·È √ÁÏ, ÙËÏ. 24210 22904. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ: ∞‰¿ÌÔ˜ ªÔ˘˙Ô˘Ú‹˜, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜, ¢¤ÛÔÈÓ· §¿·-∫fiÓÙÔ˘, ηıËÁ‹ÙÚÈ· °·ÏÏÈÎÒÓ, Û˘ÁÁڷʤ·˜. £· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÂÈ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ªÔ˘ÛÈ΋˜. ∫›ÌÂÓ· ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ Ô ËıÔÔÈfi˜ ª¿Ì˘ ¶·˘Ï›‰Ë˜. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜.

“∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·” ÛÙË ¡. πˆÓ›· Δƒ∞°√À¢π, ı¤·ÙÚÔ, ¯ÔÚfi˜, ÂÈηÛÙÈο ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi ·ÎÏÔ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ 2010” ÛÙË ¡. πˆÓ›·, ·fi ÙȘ 5 ̤¯ÚÈ 20 πÔ˘Ó›Ô˘, ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÕÏÛÔ˜ “∞Ó‰Ú¤·˜ μ·Ï·¯‹˜”. ¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: πˆÓ›· ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜.

√ÌÈÏ›· ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙËÓ “¶ÚfiÙ·ÛË ∑ˆ‹˜” ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ª∂ ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú· 31 ª·˝Ô˘ Î·È ÒÚ· 6:30Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ÔÌÈÏ›· Ì ı¤Ì·: “ªÂÁ·ÏÒÓÔÓÙ·˜ ˘ÁÈ‹ Î·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ ·È‰È¿”. ΔËÓ ÔÌÈÏ›· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ 2Ô ¡ËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÂÓÒ ÔÌÈÏ‹ÙÚȘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î.Î. °ÒÁÔ˘ ∑ˆ‹ Î·È ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˘ ª·Ú›·, æ˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ù˘ “¶ÚfiÙ·Û˘ ∑ˆ‹˜”, ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ηٿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ (√∫∞¡∞). ∞Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ı¤Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÁÈ· fiÚÈ·, ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÁÈ· ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Î·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ ıÂÙÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜ ·˘ÙÔ‡. √È ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ·Ú¢ڤıËηÓ, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ÂӉȷʤÚÔÓ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ.

∞ÊȤڈ̷: ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

ªÔ˘ÛÈο Ú‡̷ٷ ·fi ∂Ï‚ÂÙ›· - √ÏÏ·Ó‰›· Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ÏÏ·Ó‰›·: √ ∞ÏÊfiÓÛÔ˜ ¡ÙÈ ¶¤ÓÌÚÔÎ (1862-1921) ·˘ÙÔ‰›‰·ÎÙÔ˜ Ì ٷϤÓÙÔ ¤‰ˆÛ ÙË Ì¿¯Ë ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ¡ÙÂÌÈÛÈÛÌfi Î·È μ·ÁÎÓÂÚÈÛÌfi Î·È ÂËÚ¿ÛÙËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÙÂÌÈÛ›. √ °Èfi¯·Ó μ¿ÁÎÓ··Ú ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ Ì ÙȘ fiÂÚ˜ “™›ÓÙ” Ô ¢fiÁ˘ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜, √ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ¢›·˜ Î·È Ù· Û˘ÌʈÓÈο ÔÈ‹Ì·Ù· “£·Ï·ÛÛÈÓfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈ”, “™·Ô‡Ï” Î·È “¢·‚›‰” ¤ÚÁ· Û ‰È¿ÊÔÚ˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›Â˜. √ ™ÂÌ ¡ÙÚ¤ÛÓÙÂÓ Ô˘ ÛÔ‡‰·Û ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ‰Èˇı˘Ó ÙËÓ fiÂÚ· Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜, ¤ÁÚ·„ ÌfiÓÔ Ì›· fiÂÚ· ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ μÈÁÈfiÓ, ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ °¿ÏÏÔ˘ ÔÈËÙ‹ (14311489). ∂Ï‚ÂÙ›·: Ÿˆ˜ Î·È ÙÔ μ¤ÏÁÈÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ë ∂Ï‚ÂÙ›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ‰‡Ô ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú‡̷ٷ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ÌÔÈÚ¿˙ÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ Î·È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÈÚÚÔ‹. ∏ ÁÂÚÌ·ÓfiʈÓË ∂Ï‚ÂÙ›· ÂÚËÊ·Ó‡ÂÙ·È ÂÂȉ‹ ¤‚Á·ÏÂ Û˘Óı¤Ù˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ ÛÙ¤Ú¢ Ù¯ÓÈ΋˜, fiˆ˜ Ô ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ºÚ›- ● ªÔÚ›˜ ƒ·‚¤Ï ÓÙÚȯ äÁÎÔÚ (1841-1927) Ô˘ ÛÙ¿ıËÎÂ Ô ÂÌ„˘¯ˆÙ‹˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ∑˘Ú›¯Ë˜ Î·È Û˘Ó¤ıÂÛ ·ÍÈfiÏÔÁ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓÔ “ÂÏÔÙ¿ÚË” (μ¿ÛÎÈÓË ÂÏfiÙ· ·Ó‰ÚÈ΋ ¯ÔÚˆ‰›·. - ∂ıÓÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ μ¿ÛΈÓ. √ ·›ÎÙ˘ √ ÷Ә ÃÔ‡ÌÂÚ (1852-1921) ¤ÁÚ·„ 8 ÂÎÛÊÂÓ‰ÔÓ›˙ÂÈ ÙË Ì¿Ï· ›Ù Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ, ™˘Ìʈӛ˜, ™ÂÚÂÓ¿Ù˜ ÁÈ· ÔÚ¯‹ÛÙÚ· §Âț٠̠¤Ó· ›‰Ô˜ ›‰Ô˜ Á·ÓÙÈÔ‡ ·fi Ï˘ÁÂÙÔÚ˘Á›Â˜, §›ÓÙÂÚ, ∫ÔÓÛ¤ÚÙ·. Ú›· ÙËÓ chistera) Ô˘ ·Û¿ÚÈ˙ ÙȘ Ï¢Τ˜ √ ºÚ›ÓÙÚȯ ∫Ïfi˙ ̷ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ ªÚÔ‡Î·È Ì·‡Ú˜ Ì¿Ï˜ ÙˆÓ ÊıÔÁÁfiÛËÌˆÓ (ÛËÎÓÂÚ, Ô˘ ı· ·Ó·ÊÂÚıԇ̠۠¿ÏÏÔ ÎÂÊ¿ÌÂ›Ô ‹ ۇ̂ÔÏÔ Ô˘ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙË ÓfiÙ·). Ï·ÈÔ, ÚÔÙÈÌ¿ ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ Û ¯ÚÔÓÈ΋ ¤™Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ ÛÔ‡‰·˙ ¤ÁÚ·„ ÌÂÚÈο ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ ÛÙ· ÔÔ›· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÎÙ·ÛË Û˘Óı¤ÛÂȘ - ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙË ¯ÔÚˆÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÁÚ·Ê‹˜, ‰›·, ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi fiÚÁ·ÓÔ, Ù· Û‡ÓÔÏ· fiˆ˜ ÙÔ “∞Ú¯·›Ô ÌÈÓÔ˘¤ÙÔ ÁÈ· È¿ÓÔ”, “Ë ÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È ÙË Û˘ÌʈÓÈ΋ ¯·Ì·Ó¤Ú·” Ô˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÚÈÂÏ‹ÔÚ¯‹ÛÙÚ· Û ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÛÌÈΤ˜ ÊıË ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ƒ·„ˆ‰›·” . ηÓٿ٘, Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜, ÛÂ Û˘ÌʈÓÈο “¶·‚¿Ó·” ÁÈ· ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ·È‰Ô‡Ï· ÁÈ· È¿ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ··ÁÁÂÏ›·. ÓÔ. (¶·‚¿Ó· - ·ÚÁfi˜ Î·È ÎÔÌ„fi˜ ¯ÔÚfi˜ Û ŒÚÁ· ÙÔ˘ “∏ ˙ˆ‹ Â›Ó·È ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ”, “ΔÔ ‰‡Ô Ú˘ıÌÔ‡˜ ÚԤϢÛË ÈÙ·ÏÈ΋ ‹ ÈÛ·¶Ó‡̷ ÙÔ˘ ‹ÏÈÔ˘”, “°ÈÔÚÙ·ÛÙÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡ÓÈ΋. ™ÙËÓ πÙ·Ï›· ¯ÔÚ¢fiÙ·Ó ÙÔ 1400 Ì ‰È ÙÔ˘ ¡¤ÚˆÓ·”, “¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔ ∫¤Î›ÓËÛË ÔÌ‹˜ Î·È Û˘ÚÙ¿ ‚‹Ì·Ù·. ∫·È ‚Ï··Ú”. Œ¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Û˘Óı¤ÛÂÈ ÔÚ¯ËÛÙÚÈ·fi ÙÔ 1500 ¯ÔÚ‡ÂÙ·È ÈÔ Ôχ ÛÙËÓ ÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ “√ ∫˘ÎÏÈÎfi˜ ¯ÔÚfi˜ ÙˆÓ •ˆπÛ·Ó›· Î·È ·fi ÂΛ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ™ÙË ÙÈÎÒÓ”, “∏ ÔÌ‹” Î.¿. Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ Û˘Óı¤ΔÔ ¤Î‰ËÏÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ ÙÔ˘ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ˘ ªÏÔ¯ ÛÂȘ ÂÓfiÚÁ·Ó˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜). ªÂ ÙËÓ Î·ÓÙ¿(1880-1959) ÙÔ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ ÌÈ· ÂÎÏÂÎÙ‹ Ù· Mira ΤډÈÛ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‚Ú·‚Â›Ô Ù˘ ı¤ÛË ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. ƒÒÌ˘ ÙÔ 1901. •·Ó¿ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙÔ √È fiÂÚ˜ ÙÔ˘ “ª¿Î‚Âı Î·È πÂ˙¿‚ÂÏ”, Ë 1902 Î·È 1903 Ì ‰‡Ô ηÓٿ٘, ÔÈ Ôԛ˜ ™˘Ìʈӛ· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, “√È ·Ó·ÔÏ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ‰ÂÎÙ¤˜ Î·È ÙÔ 1905 ¿ÏÈ ·ÔÙÔ˘”, “Δ· ‚ڷ˚ο ÙÔ˘ ÔÈ‹Ì·Ù·” ÁÈ· ÔÚÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ ‚Ú·‚›Ô. ŸÌˆ˜ ÂÓ Ùˆ ¯‹ÛÙÚ·, Ë ∂Ï‚ÂÙ›· (™˘Ìʈӛ·) Î·È Ë ÌÔ˘ÌÂٷ͇, ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ Û·Ó Û˘Óı¤Ù˘ ›¯Â ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¢ˆÌ·Ù›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÙfiÓÔ ÙfiÛÔ Â‰Ú·Èˆı› ÙfiÛÔ Ô˘ Ë ·ÔÔÌ‹ ÙÔ˘ ÁÂÌ¿ÙÔ ‰‡Ó·ÌË Î·È ¿ıÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ·Ó·ÚÔοÏÂÛ ÛοӉ·ÏÔ. Δ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ “¶·È‰Â›¯ÓÂÈ Û ÎÏËÚÔÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌÔ‡. ¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ¡ÂÚÔ‡” (ÁÈ· È¿ÓÔ), ÙÚ·ÁÔ‡‰È· √ ªÏÔ¯ ÂÚÓÒÓÙ·˜ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Ù˘ “™Â¯Ú·˙¿Ù” Î·È ¤Ó· “ÎÔ˘·ÚÙ¤ÙÔ ÂÁÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÛÙÔ ∫Ï¿‚ÂÏ·ÓÙ Î·È ¯fiÚ‰ˆÓ, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ù¤ÙÔÈ· Ê‹ÌË Î·È Ë ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ºÚ·ÁΛÛÎÔ, ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ·˜ Ù· ηıȤڈۋ ÙÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ Ë ÂÏ›‰· ÌÈ·˜ Ôø‰Â›· ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ fiψÓ, ¤ÏfiÎÏËÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜. ÁÚ·„ ÌÈ· ÂÈ΋ Ú·„ˆ‰›· Ì ٛÙÏÔ “∞ÌÂ∞fi ÙfiÙÂ Ô Ó·Úfi˜ ƒ·‚¤Ï ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÚÈ΋”. ªÈ· ÌÔ˘ÛÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÛÙȘ ·Ó·ÌÓ‹ÊÈÂÚˆı› ÂχıÂÚ· ÛÙËÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¡¤Ô ∫fiÙÔ˘ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÌÂıÔ‰ÈÛÌÔ. ÎfiÙËÙ· ÙȘ ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ Ì˘ŒÓ· ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ› ¿Óˆ ÛÙË ÛÙËÚÈ҉˘ ¯ÒÚ·˜ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ. ∏ ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ÓÂfiÙÂÚË Á·ÏÏÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ô˘ ·Í›˙ÂÈ ·Ú¿ÍÂÓ· ÚÔÊ˘Ï·Á̤ÓË ·fi οı ÂÚˆÓ· ·Ó·ÊÂÚıÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Ô ÌÈÎÚÔÛÎÔÈÎfi˜ ÙÈ΋ ı‡ÂÏÏ· ı· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÙÔ ‚Ú¿μ¿ÛÎÔ˜ ªÔÚ›˜ ƒ·‚¤Ï, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ‰˘ Î·È ÏÂÙÔÏfiÁÔ Ìfi¯ıÔ ÂÓfi˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ‹ ™ÈÌÔ‡ÚÈ, ∫¿Ùˆ ¶˘ÚËÓÈ·›· ÙÔ 1875. ∫ÔÓÙ‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. Δ· ¤ÓÙ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈο ÎÔÌÛÈÏÔ˘¤Ù·, ·˘ÛÙËÚfi ÚÔÊ›Ï, ÏÂÙ¿ ¯Â›ÏË, Ì¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ “∫·ıÚ¤Ù˜”, Ù· ÙÚ›· ‚ÈÚÔÓËÚfi ¯·ÌfiÁÂÏÔ Î·È ·Ó‹Û˘¯Ô Î·È ÂÚ¢ÙÔ˘fi˙Èη ÔÈ‹Ì·Ù· “¶·Û¿Ú Ù˘ ¡‡ÓËÙÈÎfi ‚ϤÌÌ· ‹Ù·Ó Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¯Ù·˜” ÁÈ· È¿ÓÔ Î·È “∏ Ì·Ì¿ Î·È Ë ¯‹Ó·” ÙÔ˘. √ ·Ô‡˜ ‹Ù·Ó ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘ ·fi ÙË ¤ÓÙ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÁÈ· È¿ÓÔ, Ù¤ÛÛÂÚ· ¯¤ÚÈ· ™·‚Ô˝·, ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÂÏ‚ÂÙÈ΋ ˘ËÎÔfiÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·Û΢¿ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÙ· Î·È Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô ÔÌ·Ï¤ÙÔ Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÎÔÌÔ›Ô˜ Û’ ¤Ó· Ù·Í›‰È ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÓÒÚÈÛ ̷ÙÈÒÓ. Î·È ·ÓÙÚ‡ÙËΠÌÈ· Ó¤· ÎÔ¤Ï· ·fi Ù· “√È Ê˘ÛÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜” ÁÈ· ʈӋ Î·È È¿ÓÔ ∫¿Ùˆ ¶˘ÚËÓ·›·. ΔÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÌÂٷʤÚ۠ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ƒÂÓ¿Ú, Ô˘ ÛηӉ¿ÏÈÛ·Ó ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ·fi ÂÙ¿ ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË, Ë ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÔ˘‰¿˙ÂÈ È¿ÓÔ Î·È ·ÚÌÔÓ›·, ·πÛ·ÓÈ΋ ƒ·„ˆ‰›· Î·È Ë πÛ·ÓÈ΋ ÒÚ·, Ù· ÓÙ›ÛÙÈÍË Î·È ÊÔ‡Áη Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ‰‡Ô ·˘Ù¿ ¤ÚÁ· Ì·˙› Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ “∫·ıڤηıËÁËÙ¤˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ‰È·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ fï˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÙfiÛË ‰˘Ó·Ù‹ Ù˜” ¤ıÂÛ·Ó ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÁÈ· Ó· Û‚‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ÛÊÚ·Á›‰· ÙˆÓ ÛÌfi ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ·ÔÎÔÚ‡μ¿ÛÎˆÓ Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÁÈ· ηϿ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÊˆÌ· Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ Ì ÙË Û‡ÓıÂÛË

ªÔÏÂÚfi (1928). √ ƒ·‚¤Ï ·ÚÔ˘Û›·˙ ¤Ó· ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÎÚ¿Ì· ·ÏÔ˚ÎÔ‡ ÛÓÔÌÈÛÌÔ‡, ·È‰È¿ÛÙÈÎÔ˘ ‰·Ó‰ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌfi ÙÔ˘ Î·È ÎÔÛÌÈÎÔ‡ ÎÔÓÊÔÚÌÈÛÌÔ‡ (ÎÔÓÊÔÚÌÈÛÌfi˜ - ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂÓfi˜ ·ÙfiÌÔ˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ). ◊Ù·Ó ÌÈ· ÔÌ¿‰· ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ “·¿¯Ë‰ˆÓ”, Ô˘ Û¯ËÌ¿ÙÈÛ·Ó Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÌÈ· ۈ̷ÙÔÊ˘Ï·Î‹ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÊÔÛȈ̤ÓË. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï ÏÔ˘Ù›ÛÙËΠÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÙÔÓ ∞’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ. ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ ·Ó‹ÎÂÈ Î·È ÙÔ Ì·Ï¤ÙÔ “¢¿ÊÓȘ Î·È ÃÏfiË”, Ô˘ ·Ó¤‚ËΠÛÙË ÛÎËÓ‹ Ì ٷ ÚˆÛÈο Ì·Ï¤Ù· ¡ÙÈ·ÁΛÏÂ. ŸÙ·Ó ͤÛ·ÛÂ Ô fiÏÂÌÔ˜ Ô ƒ·‚¤Ï ˙‹ÙËÛÂ Î·È ¤Ù˘¯Â Ó· ηٷٷÁ› Û·Ó ÂıÂÏÔÓÙ‹˜, ÛÙ¿ÏıËΠÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ Û·Ó Ô‰ËÁfi˜ ÙÂıˆÚ·ÎÈṲ̂ӈÓ, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ ˘Á›·˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠÔχ Û‡ÓÙÔÌ·. ™Â ·Ó¿ÌÓËÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ Ô˘ ¤ÂÛ·Ó ÛÙȘ Ì¿¯Â˜, Ô ƒ·‚¤Ï ·ÊȤڈÛ ÌÈ· Û‡ÓıÂÛË ÁÈ· È¿ÓÔ Ì ٛÙÏÔ “Δ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘ÂÚ¤Ó”. ∏ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ÙËÓ ·‰È¿ÎÔË Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ÈÔ Í¿ÛÙÂÚ˘ Â˘Ê˘˝·˜ Î·È Ù˘ ÈÔ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ı¤ÏËÛ˘. ¶·Ú¿ÍÂÓË ÁÔËÙ›· ·ÛÎÔ‡Û ¿Óˆ ÛÙÔ ƒ¿‚ÂÏ Ë ·Ó·˙‹ÙËÛË Ë¯ËÙÈÎÒÓ Âʤ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ‚ÔÌ‚¿Ú‰È˙ ÙÔ˘˜ ÎÏ·ÚÈÓÂÙ›ÛÙ·˜, ÙÔ˘˜ ÔÌÔ›ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ ÎÔÚÓ›ÛÙ˜, ÙÔ˘˜ Ê·ÁÎÔÙ›ÛÙ˜ Ó· ÙÔ˘ ·ÔηχÙÔ˘Ó ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ·ÙÚÔ·Ú¿‰ÔÙ· fiÚÈ· Ô˘ ¯·Ú¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ú·ÁÌ·Ù›˜ ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘ ÛÙȘ “ηϤ˜” Î·È “ηΤ˜” ÂÚÈÔ¯¤˜ οı ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. √ ƒ·‚¤Ï ›¯Â ¤ÓÙÔÓÔ ÙÔ „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ·Á¿˘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È¿ÛÙÈÎË „˘¯·ÁˆÁ›·. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ “ÃÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ” Ì·˜ Ê·ÓÂÚÒÓÂÈ ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ÁÓÒÚÈÛÌ· ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘. ΔÔ ·È¯Óȉ¿ÎÈ, ÙÔ Ù¤¯Ó·ÛÌ·, ÙÔ ·È‰ÈÎfi ÌÈÌÂÏfi ÙÔÓ Ì·ÁÂ‡Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ™ÙËÓ “πÛ·ÓÈ΋ ÒÚ·” fiÂÚ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ÙȘ ‚ÈfiϘ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ÙÛfiÊÏÈ ·Ì˘Á‰¿ÏÔ˘, ÙȘ ıÂfiڂ˜ Ù˘ ÛηÏÈṲ̂Ó˜ Û ¤Ó· ηڢ‰fiÙÛÔ˘ÊÏÔ, Ù· ÌÔ˘ÛÈο ÂÎÎÚÂÌ‹, ÙÔ˘˜ ÎÔ‡ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁ¿ ÙÔ˘ ΔÔϤ‰Ô˘, ÂÓÒ ÛÙË Ï˘ÚÈ΋ Ê·ÓÙ·Û›· “ΔÔ ·È‰› Î·È Ù· Ì¿ÙÈ·” η٤ÁÚ·„ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ ·fi Ù· ÎÈÓ¤˙Èη ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ·, ÙȘ ÙÛ·ÁȤÚ˜, ÙÔ˘˜ Á¿ÙÔ˘˜, Ù· ‚·ÙÚ¿¯È·, Ù· Ô˘ÏÈ¿, Ù· ¤ÓÙÔÌ·. ΔÔ ÌÂÁ·ÏÔÊ˘¤˜ ·˘Ùfi ·È‰› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û ٷ Ì¿ÁÈ· ÁÈ· Ó· Ó›ÁÂÈ ÙÔÓ ·‰È¿ÎÚÈÙÔ ıfiÚ˘‚Ô ÙˆÓ ·ÏÌÒÓ Ù˘ ηډȿ˜ ÙÔ˘. Δ· ÔÚ¯ËÛÙÚÈο ÙÔ˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÛÙ¿ıËÎ·Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÓÔÚ¯‹ÛÙÚˆÛ˘. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ fiÏË Â›Ó·È Ë ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘ ƒ·‚¤Ï, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÚÔÙ›ÌËÛ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ÌÔÚʤ˜ ¯ÔÚÔ‡ Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È ·Ó·ÁÏ˘ÊÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂψ‰ÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ, Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔȯ›· ¤Ï͈˜ ÔχÙÈÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˘˜. ΔÔ 1932 Ô ƒ·‚¤Ï ›¯Â ¤Ó· ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· Ô˘ ÛËÌ¿‰Â„ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ∫ÏÂÈṲ̂ÓÔ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ·fi ÌÈ· ÂÁÎÂÊ·ÏÈ΋ ·ÏÏÔ›ˆÛË, ·ÏÏÔ›ˆÛË Ô˘ ¿ÊËÛ ·›ڷ¯ÙË ÙË ‰È¿ÓÔÈ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ·fi ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘. Δ¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘, ÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ·ÔÙÚfi·ÈÔ Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ Ó· ˘„ÒÓÂÙ·È ¤ÙÚ·¤ÙÚ· Ô ÙÔ›¯Ô˜ Ô˘ ÙÔÓ ¯ÒÚÈ˙ ·fi ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ™ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1937, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‰ÈÛÙ·ÁÌÔ‡˜ ˘‚ϋıË Û ÌÈ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ Î·È ¤¯·Û ÙË Ì¿¯Ë Ì ÙË ˙ˆ‹, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÓÓÈ¿ ̤Ú˜. ŒÙÛÈ ¯¿ıËΠ·˘Ùfi˜ Ô μ¿ÛÎÔ˜ Ì¿ÁÔ˜, Ô˘ ÚˆÙÔ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ÙÔ Êˆ˜ Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ÚÔÎ˘Ì·›Â˜ ÙÔ˘ ÌÈÎÚÔ‡ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ Ù˘ Ciboure. ŒÓ·˜ Ì¿ÁÔ˜ Ô˘ Ë ÂÎÏËÎÙÈ΋ ÙÔ˘ Ù¤¯ÓË ¿ÛÎËÛÂ Î·È ·ÛΛ ·ÎfiÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÌÈ· ÙfiÛÔ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙË ÂÈÚÚÔ‹.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

25

∏ ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ıÂÛÛ·ÏÔ‡˜ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ™Ô˘Ë‰›·˜ ª∂ Ì›· ı·ÙÚÈ΋ ÂÚÌËÓ›·, Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Î·È ÙËÓ „˘¯‹, ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·, ÙˆÓ ı·ÙÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÙË ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó, Ë ÕÓÓ· μ·ÁÂÓ¿, ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ ÙËÓ ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∞ÁÁ¤Ï· ¶·¿˙ÔÁÏÔ˘”, Ì ÙËÓ ›‰È· ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÁ¤Ï·˜ Î·È Ì ÙËÓ °È·ÛÂÌ› ∫ËϷˉfiÓË, ÛÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ·Ó·ÁÓÒÛÙÚÈ·˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰fiıËÎ·Ó ÛÙË ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ™ÙÔ˘ÙÁ¿Ú‰Ë˜ ÁÈ· ÙËÓ Δ¤¯ÓË Î·È ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi “√π ∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™”, ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË (¢ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË: √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ & ∫ÔÈÓfiÙËÙˆÓ ™Ô˘Ë‰›·˜. ™˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜: ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ & ™‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ fiÏ˘), ÛÙËÓ √˘„¿Ï· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ™Ù¤ÁË Ù˘ √˘„¿Ï·˜, ÛÙÔ ºÚ¤¯ÂÓ (∫Ôψӛ·) Î·È ÛÙË ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂˘ÚÒ˘ “μ·Û›Ï˘ ΔÛÈÙÛ¿Ó˘”, ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁ˘ “ªÂÙ¤ˆÚ·” Î·È ÙÔÓ ¶ÔÓÙÈ·Îfi ™‡ÏÏÔÁÔ “∂‡ÍÂÈÓÔ˜ ¶fiÓÙÔ˜”.

Δ· ¤ÙÚÈÓ· ÁÂʇÚÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Δ√ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ “Δ· ¶¤ÙÚÈÓ· °ÂʇÚÈ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, ˘ÏÔÔÈ› ÌÔÓÔ‹ÌÂÚÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ 6/ı¤ÛÈÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μ·ÛÈÏÈ΋˜ ΔÚÈοψÓ, ÛÙȘ 2 πÔ˘Ó›Ô˘, ·fi ÙȘ 9:00 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 14:00. ΔÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ˘ÏÔÔÈ› ÂÙ‹ÛÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶∂ Ì ı¤Ì· “ΔÔ ¤ÙÚÈÓÔ °ÂʇÚÈ Ù˘ ™·Ú·Î›Ó·˜”, Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ∑Ò˘ μ·Û›ÏÂÈÔ˜ Î·È ∫·Ó¿Ù·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ˘ÏÔÔÈËı› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÚ›· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ °ÎÚ¿ÛÛÔ °ÈÒÚÁÔ, °Ô‡Ï· ª·Ú›·, ̤ÏË Ù˘ ¶.√. ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ª·Î¤ÏË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ·Ó. ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ∫¶∂ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô: °Ú·Ì̤ÓÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ (∫¶∂ ªÔ˘˙·Î›Ô˘), ∂˘ÛÙ·ı›Ô˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ (∫¶∂ ΔÚÈÎη›ˆÓ), °ÎfiÁÎÔ˜ ¡›ÎÔ˜ (∫¶∂ ¶ÂÚÙÔ˘Ï›Ô˘), °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ (∫¶∂ ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜). £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ¤ÙÔ˜ 20092010, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È.


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 26

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 31H™ M∞´√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

24.177.798,33 5.124.556,82 4,7180 20.573.525,69 2.787.438,24 7,3808 122.130.145,33 15.166.252,98 8,0528 13.768.697,14 2.236.325,04 6,1568 332.432.156,16 107.941.823,29 3,0797 26.592.618,92 3.227.156,07 8,2403 16.859.057,02 2.620.520,09 6,4335 6.791.900,64 1.447.853,93 4,6910 11.020.217,00 1.573.823,41 7,0022 115.589.788,51 13.817.786,97 8,3653 1.279.512,83 120.000,00 10,6626 47.648.404,40 6.639.955,07 7,1760 5.672.297,70 1.607.159,40 3,5294 17.585.438,18 1.851.831,93 9,4962 7.390.777,70 773.806,18 9,5512 182.777.938,70 13.388.804,31 13,6516 12.823.438,72 862.374,42 14,8699 3.680.520,92 659.551,34 5,5803 9.771.256,94 2.002.772,81 4,8789 7.728.029,26 2.225.056,52 3,4732 8.671.841,40 2.442.560,17 3,5503 13.096.518,49 1.835.195,34 7,1363 31.510.818,86 3.647.975,68 8,6379 9.759.017,01 5.440.360,42 1,7938 3.795.601,61 281.820,28 13,4682

-0,01% -0,83% 0,01% 0,19% -0,06% 0,04% 0,12% -1,20% -0,06% -0,10% 0,00% -0,07% -0,07% -0,13% -0,13% 0,07% -0,03% -0,12% 0,00% 0,18% -0,29% -0,08% -0,67% 0,05% -0,10%

4,8124 7,4915 8,0931 6,2645 3,0797 8,2403 6,4335 4,7191 7,1072 8,3653 11,1957 7,2478 3,8118 9,4962 9,5512 13,7199 15,1673 5,6919 4,8789 3,5427 3,5503 7,2077 8,7243 1,7938 13,6702

4,6236 -6,30% 7,3254 -11,22% 7,9924 -10,91% 6,0952 -11,68% 3,0797 -13,32% 8,1785 -8,69% 6,3852 -10,20% 4,6535 -12,58% 7,0022 -8,17% 8,3653 -5,72% 10,5560 -2,49% 7,1401 -9,60% 3,5294 -11,15% 9,4250 -8,73% 9,5512 -8,52% 13,5492 -10,08% 14,7212 -11,33% 5,5245 -5,36% 4,8301 -6,99% 3,4037 -9,46% 3,5237 -4,04% 7,1363 -6,72% 8,5515 -12,87% 1,7893 -7,04% 13,3335 -7,91%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

83.658.548,58 27.653.365,46 1.591.904,13 153.726.782,57 32.410.179,88 7.257.128,97 27.019.512,96 30.903.247,73 15.882.267,49 9.713.886,63 29.744.821,88 11.799.001,41 20.346.938,85 38.815.844,55 305.064.876,98 5.516.909,18 27.415.700,81 55.842.974,24 123.359.613,17 53.127.888,66 14.926.894,14 113.981,07 6.252.896,25 648.934,20 13.070.466,05 1.026.400,79 1.346.443,21 5.236.073,70 13.329.644,99 3.665.406,94 3.483.063,84 120.825.152,63 58.366.140,71 13.747.971,93 54.253.489,45 102.982.808,38 55.893.377,59 15.622.316,67 51.776.725,52 68.582.272,63 33.102.334,75 3.821.918,03 452.972,25 9.455.087,71 57.773.485,33 18.640.753,29 3.287.613,36 4.504.288,23 4.420.594,88

5.005.013,45 2.205.726,93 144.256,59 33.836.536,00 4.561.652,43 1.011.494,20 3.372.939,57 3.492.629,55 1.758.947,48 2.508.226,72 3.884.992,12 1.678.402,65 6.627.322,83 6.971.776,23 52.160.481,65 954.713,81 2.974.399,03 5.146.785,82 14.727.923,78 5.311.027,52 1.353.049,82 93,99 5.178,53 572,94 11.248,55 1.091,95 1.351,11 1.158.745,77 3.784.418,46 1.203.197,15 425.325,94 37.433.875,11 5.514.980,86 1.322.973,30 5.764.757,21 31.748.056,36 5.931.942,89 505.001,67 5.662.157,65 63.098.498,53 3.207.123,98 1.164.969,06 153.448,65 1.973.829,74 21.384.225,89 5.514.423,33 768.483,26 21.808,51 1.366.150,62

16,7149 12,5371 11,0352 4,5432 7,1049 7,1747 8,0107 8,8481 9,0294 3,8728 7,6563 7,0299 3,0702 5,5676 5,8486 5,7786 9,2172 10,8501 8,3759 10,0033 11,0320 1.212,6500 1.207,4600 1.132,6400 1.161,9700 939,9700 996,5500 4,5187 3,5222 3,0464 8,1892 3,2277 10,5832 10,3917 9,4112 3,2438 9,4224 30,9352 9,1443 1,0869 10,3215 3,2807 2,9519 4,7902 2,7017 3,3804 4,2781 206,5400 3,2358

0,10% 0,21% 0,51% 0,16% 0,04% 0,25% 0,46% -0,20% -0,48% 0,12% 0,00% 0,18% -0,02% 0,50% 0,16% 0,12% 0,25% 0,52% -0,13% 0,07% 0,34% 0,07% 0,07% 0,16% 0,16% 0,34% 0,34% -0,19% 0,30% 1,57% 0,00% 0,23% 0,22% 0,34% 0,39% 0,13% 0,29% 0,53% 0,58% 0,22% 0,18% 0,34% 0,02% -0,22% 0,06% 0,10% 0,55% 0,04% 0,15%

17,0492 12,7878 11,2559 4,5659 7,1404 7,2106 8,4112 9,1135 9,3003 3,9406 7,8860 7,0299 3,0886 5,5676 5,8486 5,7786 9,6781 11,3926 8,7947 10,5035 11,0320 1.212,6500 1.207,4600 1.132,6400 1.161,9700 939,9700 996,5500 4,5413 3,5750 3,0921 8,3120 3,3084 10,7949 10,5995 9,4112 3,2438 9,6108 31,0899 9,1443 1,0869 10,3215 3,3463 2,9519 4,7902 2,7287 3,4818 4,3209 207,5727 3,3329

16,5478 12,4117 10,9248 4,5091 7,0516 7,1209 7,8505 8,6711 8,8488 3,8341 7,5032 6,9772 3,0456 5,5676 5,8486 5,7786 9,2172 10,8501 8,3340 9,9533 11,0320 1.212,6500 1.207,4600 1.132,6400 1.161,9700 939,9700 996,5500 4,4848 3,5222 3,0464 8,1892 3,1631 10,3715 10,1839 9,2230 3,2195 9,2340 30,7032 8,9614 1,0787 10,2441 3,2479 2,9224 4,7423 2,6747 3,2790 4,2781 206,5400 3,1711

2,72% 2,67% 19,95% 0,86% 2,84% 7,53% -5,94% -6,56% -7,27% -1,57% -6,36% 3,21% -2,72% 20,08% 2,44% 0,79% -2,33% 2,66% -3,25% -0,60% 2,41% -0,24% -0,22% -2,26% -2,25% -4,07% -4,05% 1,30% 0,53% -2,59% 1,37% -1,04% -0,69% -0,74% -2,49% 4,23% -2,36% 16,74% -6,48% -3,17% -3,85% -0,50% -0,47% -0,60% -6,09% 1,70% 16,45% -1,21% -1,49%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.)

6.655.439,91 3.867.787,48 18.732.276,79 28.764.585,40 12.736.479,75 12.833.066,95 144.815.780,00 140.508.122,32 15.741.556,12 16.996.272,55 44.745.194,95 35.993.277,27 38.087.499,85 26.948.453,33 1.039.070,51 12.700.443,85 64.024.194,39 1.820.664,50 9.655.166,43 755.972,93 58.580.628,84 129.418.858,75 19.874.166,72 4.409.088,02 149.594,61 11.064.378,50 1.143.832,68 92.240.431,82 8.305.857,74 7.039.286,72

3.134.040,96 567.088,69 4.941.228,45 2.103.354,25 4.701.108,10 2.111.115,88 15.308.247,42 14.790.681,48 2.723.222,35 1.641.526,27 5.956.041,00 1.198.558,45 3.344.057,92 6.024.619,01 216.421,86 8.125.409,22 14.683.582,42 1.956.389,55 9.558.248,77 144.287,82 40.608.418,57 18.789.805,55 16.667.687,92 279.525,00 185,22 13.679,93 384.796,08 6.916.013,08 4.307.366,26 1.418.120,53

2,1236 6,8204 3,7910 13,6756 2,7093 6,0788 9,4600 9,4998 5,7805 10,3539 7,5126 30,0305 11,3896 4,4731 4,8011 1,5631 4,3603 0,9306 1,0101 5,2393 1,4426 6,8877 1,1924 15,7735 807,6700 808,8000 2,9726 13,3372 1,9283 4,9638

-0,80% -1,92% -1,45% -1,36% -0,56% -1,26% -0,78% -0,98% -1,04% -0,96% -1,46% -0,89% -0,74% -0,64% -0,88% -1,36% -0,93% -0,98% -1,12% -1,42% -0,75% -0,97% -1,41% -1,11% -0,12% -0,12% -1,34% -0,92% -0,76% -1,42%

2,2298 7,1614 3,9806 14,3594 2,8041 6,2916 9,5546 9,5948 5,8383 10,4574 7,5502 30,6311 11,6174 4,5626 4,8971 1,6178 4,3603 0,9306 1,0253 5,3179 1,4426 6,8877 1,1924 15,7735 807,6700 808,8000 3,0023 13,7373 1,9861 5,1127

2,0811 -27,87% 6,7522 -26,64% 3,7531 -33,59% 13,5388 -28,88% 2,6822 -20,76% 6,0180 -26,55% 9,3654 -25,93% 9,4048 -25,90% 5,7227 -29,08% 10,2504 -25,70% 7,4525 -33,59% 29,7302 -25,56% 11,2757 -20,22% 4,4284 -25,09% 4,7531 -24,89% 1,5631 -28,48% 4,3167 -22,53% 0,9213 -20,15% 1,0000 -23,13% 5,1869 -22,63% 1,4282 -26,85% 6,8188 -28,55% 1,1805 -30,01% 15,7735 -28,96% 807,6700 -27,55% 808,8000 -27,54% 2,9131 -28,69% 13,2038 -26,45% 1,9090 -24,50% 4,9142 -25,64%

ENEP°HTIKO

EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

46.486.399,52 5.872.880,16 7,9154 5.722.689,59 2.345.027,87 2,4404 152.744.511,93 7.920.060,10 19,2858 53.152.378,74 11.889.414,05 4,4706 23.910.871,09 65.713.214,79 0,3639 1.394.756,52 3.567.171,86 0,3910 81.860.630,36 10.178.311,07 8,0427 49.053.054,99 6.333.154,04 7,7454 43.333.477,42 5.143.831,92 8,4244 4.355.484,50 3.608.661,13 1,2070 554.374,91 57.954,98 9,5656 2.493.607,12 260.646,51 9,5670 10.175.836,82 3.348.225,00 3,0392 1.833.190,89 1.072.276,84 1,7096 16.004.570,30 7.160.375,38 2,2352 8.568.650,24 5.194.900,68 1,6494 47.364.241,07 4.625.114,66 10,2407 11.269.040,34 6.455.984,53 1,7455 60.510.414,96 1.790.360,43 33,7979 3.314.903,99 497.263,36 6,6663 5.548.597,72 1.724.023,70 3,2184 11.164.423,38 17.430.347,53 0,6405 37.181.969,91 5.102.486,75 7,2870 5.540.405,63 9.150.456,20 0,6055 27.266.702,66 3.993.470,85 6,8278 6.516.008,35 2.603.521,63 2,5028 20.424.722,60 13.862.665,42 1,4734 13.511.707,96 8.087.372,90 1,6707 869.470,19 987.662,29 0,8803 408.918,58 192.272,81 2,1268 4.467.526,41 638.214,03 7,0000

-1,18% 7,9154 7,8362 -23,64% -0,98% 2,4404 2,4160 -27,13% -1,16% 19,4787 19,0929 -23,53% -0,79% 4,5153 4,4259 -22,82% -1,22% 0,3639 0,3603 -23,49% -1,04% 0,3910 0,3871 -27,16% 0,50% 8,0427 7,9623 -4,76% 0,38% 7,7454 7,7454 -7,15% 0,29% 8,4244 8,4244 -6,72% -1,24% 1,2070 1,1949 -18,00% 0,34% 9,5656 9,3743 -12,81% 0,34% 9,5670 9,3757 -12,81% -0,99% 3,1912 3,0088 -24,21% -1,17% 1,7951 1,6925 -25,89% -0,91% 2,2352 2,2128 -23,73% -1,08% 1,6494 1,6329 -23,65% -0,76% 10,3431 10,0359 -26,02% -0,98% 1,7630 1,7106 -22,91% -0,78% 34,6428 33,7979 -27,88% -1,36% 6,8330 6,6663 -31,92% -0,35% 3,2989 3,2184 -24,46% -0,93% 0,6533 0,6405 -26,19% -0,91% 7,4327 7,2870 -28,57% -1,18% 0,6161 0,5934 -26,89% -1,56% 6,9473 6,6912 -30,06% -1,02% 2,5028 2,4778 -23,08% -1,47% 1,5471 1,4587 -29,29% -1,03% 1,7542 1,6373 -30,30% -0,58% 0,8979 0,8715 -20,63% -0,85% 2,2119 2,1055 -25,38% -0,96% 7,2800 6,9300 -25,25%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

15.667.598,89 1.285.278,71 12,1900 3.045.147,28 419.710,74 7,2553 6.297.518,17 1.223.473,16 5,1472 10.950.149,84 1.046.929,47 10,4593 16.044.940,14 1.330.417,77 12,0601 3.668.124,86 654.570,63 5,6039 8.159.612,18 1.541.083,91 5,2947 3.902.828,55 1.809.525,96 2,1568 1.061.890,01 141.782,24 7,4896 18.696.406,70 5.775.034,58 3,2375 28.025.458,89 8.303.550,77 3,3751 1.062.986,45 121.011,49 8,7842 727.778,20 642,77 1.132,2600 35.477.331,33 30.816,93 1.151,2300 700.191,22 701,30 998,4200 40.972.916,70 40.980,16 999,8200 39.562,49 43,99 899,2900 4.304.578,44 4.779,40 900,6500 3.816.546,62 1.146.460,41 3,3290 1.929.732,92 424.597,79 4,5448 3.999.349,86 2.777.887,06 1,4397 1.801.124,97 707.212,93 2,5468 3.848.365,10 1.503.424,12 2,5597 1.553.590,39 570.555,37 2,7229 52.977.702,86 40.430.708,37 1,3103 8.127.585,44 560.737,68 14,4945 16.247.403,88 1.213.502,00 13,3889 43.858.677,32 4.101.555,25 10,6932 9.785.354,68 14.132.700,11 0,6924 12.846.324,79 14.608.609,35 0,8794 2.951.294,85 335.475,75 8,7973 3.441.403,68 389.271,07 8,8406 1.255.042,16 143.232,12 8,7623 144.383.190,75 17.154.807,15 8,4165 45.930.147,75 6.073.547,42 7,5623 1.628.662,44 522.980,69 3,1142 28.899.518,29 2.702.001,58 10,6956 6.076.796,33 3.082.651,18 1,9713 5.032.151,61 2.475.872,93 2,0325 2.183.044,35 588.915,21 3,7069 1.501.041,24 519.830,94 2,8876 8.527.564,10 5.829.943,37 1,4627 17.940.160,76 6.082.768,62 2,9493 19.539.683,85 3.873.039,52 5,0451 12.292.351,73 4.538.876,93 2,7082 31.315.234,61 14.684.475,63 2,1325 620.873,32 37.431,19 16,5871 3.462.485,49 13.018,84 265,9600 1.930.278,84 376.519,80 5,1266

0,28% 0,21% 0,44% 0,73% -1,19% 0,43% 0,55% -0,22% 0,35% 0,20% 0,00% 0,31% -0,82% -0,82% 0,03% 0,03% -0,30% -0,30% -0,68% 0,09% 0,22% 0,41% 0,47% 0,57% 0,26% 0,20% 0,30% 0,20% 0,28% 0,10% 0,10% 0,08% 0,22% 0,45% 0,45% -0,01% 0,04% -0,25% 0,43% 0,23% -0,02% 0,34% 0,57% 0,82% -0,07% 0,37% -1,49% -0,09% 0,44%

12,7995 7,5092 5,1987 10,5639 12,1807 5,7160 5,2947 2,1568 7,6019 3,2375 3,3751 8,7842 1.132,2600 1.151,2300 998,4200 999,8200 899,2900 900,6500 3,3623 4,5902 1,4829 2,6232 2,6237 2,8046 1,3103 14,4945 13,5228 10,8001 0,6924 0,8794 8,7973 8,8406 8,7623 8,4165 7,5623 3,1142 10,6956 2,0699 2,1341 3,8922 2,9742 1,4773 3,0230 5,1712 2,7759 2,1752 16,8774 271,2792 5,2804

12,0681 1,08% 7,1827 11,01% 5,0957 14,84% 10,3547 2,36% 11,9395 -2,52% 5,5479 1,37% 5,2418 10,06% 2,1352 -7,87% 7,4147 2,01% 3,2051 -5,83% 3,3413 -11,08% 8,6964 -12,16% 1.132,2600 1,57% 1.151,2300 1,58% 998,4200 -9,00% 999,8200 -8,98% 899,2900 -9,01% 900,6500 -9,00% 3,2624 -17,26% 4,4539 -5,97% 1,4253 -2,30% 2,5213 8,21% 2,5341 7,53% 2,6957 13,73% 1,2972 4,07% 14,3496 8,14% 13,2550 2,47% 10,5863 7,60% 0,6855 4,25% 0,8706 6,84% 8,6214 -3,00% 8,6638 -2,83% 8,5871 -1,85% 8,2482 -4,76% 7,4867 -1,36% 3,0831 1,05% 10,4817 1,17% 1,9319 -11,45% 1,9919 8,99% 3,6328 -1,12% 2,8010 -3,75% 1,4334 2,63% 2,9493 16,32% 5,0451 3,49% 2,7082 -2,41% 2,1325 3,25% 16,2554 6,66% 265,9600 -4,55% 5,0241 -5,98%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.548.072,63 26.421.436,46 6.801.110,60 240.098.191,46 10.377.448,21 2.275.936,56 2.698.986,82 6.724.955,30 54.658.031,28 4.282.939,74 74.490.656,82 140.552.209,17 142.171.082,61 7.364.275,00 12.465.141,91 25.928.254,20 54.728.187,41 10.823.648,71 156.124.396,73

2.055.980,42 6,5896 2.134.068,52 12,3808 1.185.881,15 5,7351 21.640.460,02 11,0949 1.497.103,80 6,9317 641.418,34 3,5483 400.036,15 6,7469 1.240.497,73 5,4212 7.374.493,22 7,4118 718.671,72 5,9595 22.787.310,59 3,2690 36.666.200,45 3,8333 74.175.826,94 1,9167 1.570.812,88 4,6882 2.322.002,54 5,3683 4.868.012,32 5,3263 15.358.653,76 3,5633 1.335.388,66 8,1052 66.795.640,22 2,3373

0,02% 6,6028 6,4578 1,24% 0,03% 12,5046 12,2570 0,47% 0,05% 5,7351 5,6777 -1,91% 0,02% 11,0949 11,0949 0,52% 0,02% 6,9317 6,9317 0,40% -0,65% 3,5518 3,5341 -1,86% 0,02% 6,7469 6,7469 0,39% 0,02% 5,4212 5,3670 -1,84% 0,05% 7,4192 7,3747 0,35% 0,02% 5,9744 5,9297 2,86% 0,00% 3,2690 3,2690 0,01% 0,07% 3,8525 3,8141 -1,53% 0,03% 1,9167 1,9167 1,08% 0,03% 4,6882 4,6413 1,03% 0,01% 5,3683 5,3683 0,55% -0,09% 5,3263 5,3263 -0,17% 0,03% 3,5633 3,5455 0,43% 0,19% 8,2673 7,9431 -0,62% 0,04% 2,3373 2,3373 1,32%

68.717.235,71 34.585.179,07 27.256.054,98 1.494.388,26 27.557.445,31 1.110.379,72

5.898.514,27 11,6499 2.985.394,48 11,5848 24.848.254,73 1,0969 1.361.984,25 1,0972 26.613.052,23 1,0355 441.442,69 2,5153

0,01% 11,6499 11,6499 0,13% 0,01% 11,5848 11,5848 0,08% 0,01% 1,0969 1,0969 -0,15% 0,01% 1,0972 1,0972 -0,13% 0,02% 1,0355 1,0355 -1,53% -0,42% 2,5153 2,5153 2,17%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

1.691.747,11 1.538.320,50 1.155.754,67 12.967.295,92

363.721,94 161.170,27 123.009,01 1.329.770,95

4,6512 9,5447 9,3957 9,7515

-0,34% 4,8838 -0,72% 10,0219 -0,14% 9,5836 -0,25% 10,0928

4,6047 -26,08% 9,4493 -23,11% 9,3017 -3,86% 9,6540 -15,38%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

41.490.197,00 5.926.215,84 7,0011 76.770.101,13 10.151.649,46 7,5623 25.480.918,89 2.503.048,55 10,1800 10.912.257,91 1.252.641,09 8,7114 3.740.586,95 446.002,42 8,3869 4.942.594,53 605.896,47 8,1575 582.544.103,75 146.435.751,63 3,9782 28.963.492,35 9.121.263,48 3,1754 4.677.599,48 858.215,73 5,4504 63.100.221,33 5.053.156,38 12,4873 26.362.121,48 5.373.487,24 4,9060 12.139.459,88 1.262.688,27 9,6140 11.333.289,85 1.235.888,72 9,1702 8.633.645,64 2.923.387,42 2,9533 21.298.377,51 3.493.138,90 6,0972 3.534.854,94 2.214.239,68 1,5964 38.258.082,49 2.836.569,19 13,4874 7.379.829,20 1.582.401,43 4,6637 34.543.282,93 4.178.269,26 8,2674 13.525.770,26 4.991.440,43 2,7098 12.407.863,73 4.868.208,04 2,5488 841.581,33 120.000,00 7,0132 1.082.870,49 150.492,23 7,1955 11.969.134,37 3.964.341,81 3,0192 3.709.323,66 1.343.474,39 2,7610 2.927.307,29 508.752,31 5,7539 853.411,48 451.034,88 1,8921 14.100.137,11 6.865.602,39 2,0537 1.965.876,92 252.189,43 7,7952

-0,66% 7,3512 6,9311 -18,92% -0,23% 7,6379 7,4867 -17,28% 0,38% 10,2818 10,0782 -11,23% -0,49% 8,8638 8,6243 -18,46% -0,55% 8,5337 8,3030 -16,14% -0,64% 8,2595 8,0759 -19,06% -0,41% 3,9782 3,9782 -16,71% -0,25% 3,1754 3,1436 -12,80% -1,25% 5,5322 5,3959 -19,74% -0,64% 12,4873 12,3624 -18,05% -0,23% 4,9060 4,8569 -9,43% 0,03% 9,6140 9,5179 -8,48% -0,57% 9,1702 9,1702 -10,58% -0,10% 2,9533 2,9238 -10,91% -0,46% 6,2801 6,0362 -19,65% -0,66% 1,7241 1,5964 -19,59% -0,58% 13,6223 13,3525 -18,55% -0,49% 4,8969 4,6171 -14,74% 0,08% 8,4121 8,2674 -7,68% -0,27% 2,7504 2,7098 -20,80% -1,65% 2,5743 2,5233 -22,96% -0,50% 7,0833 6,9431 -17,98% -0,49% 7,2675 7,1235 -17,69% -0,47% 3,0192 2,9890 -16,31% 0,02% 2,8438 2,6782 -7,97% -0,56% 5,9265 5,6388 -21,36% -0,61% 1,9016 1,8845 -19,10% -0,16% 2,0537 2,0486 -13,28% -0,51% 7,7952 7,7952 -18,60%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

19.532.019,86 6.327.361,94 4.006.115,90 2.609.958,26 1.931.902,14 14.629.336,84 61.697.484,04 37.225.034,30 22.421.836,32 35.935.619,08 2.027.055,78 13.867.059,95

1.151.538,41 577.347,31 359.432,59 249.151,73 358.994,94 2.158.472,30 5.887.979,89 5.965.776,52 8.423.823,44 3.657.395,84 561.060,87 5.355.649,47

16,9617 10,9594 11,1457 10,4754 5,3814 6,7776 10,4785 6,2398 2,6617 9,8255 3,6129 2,5892

-0,10% -0,12% -0,20% -0,21% 0,09% -0,80% 0,13% 0,17% 0,01% 0,11% -0,15% -0,13%

17,8098 11,5074 11,7030 10,9992 5,4890 6,8454 10,5833 6,2398 2,7016 9,8255 3,7574 2,6151

16,7921 10,7402 10,9228 10,2659 5,3276 6,7098 10,3737 6,1774 2,6351 9,7764 3,5768 2,5633

-4,66% -3,67% -3,67% -3,82% -1,05% 5,30% 0,71% 1,66% -5,53% -2,27% 11,53% -5,86%

3,4900 13,2496 9,3910 7,7875 8,6394 6,3422 16,7423 2,6138 3,6435 8,1778 2,7742 0,7922 0,8273 0,8357 3,1142 3,0085 9,2169

3,2906 12,4925 9,2050 7,6333 8,4684 6,2166 16,4107 2,5369 3,6071 8,0960 2,7465 0,7843 0,8108 0,8191 3,0831 2,7219 9,0126

-2,35% -1,15% 6,83% 13,88% -0,55% 2,33% 11,85% -5,04% 7,18% 1,84% 8,94% 8,27% 7,00% 7,00% 1,05% 7,50% 0,41%

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

16.754.463,55 5.040.758,38 3.773.552,94 299.044,08 24.377.443,06 2.621.802,91 28.744.709,82 3.728.033,44 48.841.449,83 5.709.859,45 14.683.262,67 2.338.305,08 77.086.816,86 4.650.379,12 5.783.582,49 2.257.011,04 4.663.487,93 1.279.963,42 16.144.298,88 1.974.166,11 53.093.567,30 19.138.044,09 55.807.154,24 70.443.578,04 32.237.076,60 38.964.376,12 25.780.046,13 31.157.555,82 1.628.662,44 522.980,69 49.496.294,26 17.274.802,03 3.826.004,85 421.334,39

3,3238 12,6187 9,2980 7,7104 8,5539 6,2794 16,5765 2,5625 3,6435 8,1778 2,7742 0,7922 0,8273 0,8274 3,1142 2,8652 9,0807

-0,06% -0,03% 0,58% 0,05% -0,08% 0,04% 1,22% -0,28% -0,09% 0,01% 0,34% 0,37% 1,04% 1,04% -0,01% 0,13% 0,05%

18.079.162,56 5.196.828,49 1.669.651,56 175.077,22 71.876.440,40 7.926.909,43 30.211.073,05 3.470.259,56 5.214.347,42 916.440,81 52.714.938,20 16.753.322,30 56.509.172,72 55.311.522,16 7.757.951,08 880.986,90 3.396.391,05 1.110.698,29 27.150.880,20 12.442.494,58 3.991.730,16 1.533.791,80 5.432.901,35 547.131,62

3,4789 9,5367 9,0674 8,7057 5,6898 3,1465 1,0217 8,8060 3,0579 2,1821 2,6025 9,9298

0,29% 3,5137 0,18% 10,0135 0,01% 9,0674 -0,01% 8,7057 -0,05% 5,8605 0,19% 3,1465 0,14% 1,0217 0,03% 8,9821 0,09% 3,0579 -0,25% 2,2912 -0,03% 2,7326 0,07% 10,0539

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

3,4441 8,88% 9,4413 3,61% 8,9767 -0,21% 8,6186 -0,11% 5,5191 -3,53% 3,1150 4,93% 1,0115 4,14% 8,8060 -5,45% 3,0273 1,15% 2,1385 -11,35% 2,5505 -6,63% 9,8553 8,26%

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(7) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(7) ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

8.966.923,20 6.661,91 1.423.244,82 2.008.285,69

866.825,07 5,64 1.210,57 195.529,68

10,3446 1.181,8200 1.175,6800 10,2710

0,02% 0,11%

10,3446 1.181,8200 1.175,6800 10,3737

10,2412 0,62% 1.181,8200 2,46% 1.175,6800 2,17% 10,1940 3,05%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,2155 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8347 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4393 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,6163 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .110,65 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4183 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,942 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,2766 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4595

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2252 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,6932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4296 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0055 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2868 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4712

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1973 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,82218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3277 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,4721 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108,99 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8229 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2575 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4376

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2164 .........................................................1,2146 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83528 .......................................................0,83412 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4445 .........................................................7,4341 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,623 .........................................................9,6096 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110,73 .........................................................110,57 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4193 .........................................................1,4173 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,9476 .........................................................7,9364 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2775 .........................................................1,2757 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4605 .........................................................1,4585

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 1H™ I√À¡π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.527,60 -1,495

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√)

2,64 0,28 4,43 18,57 5,76 15 0,68 4,88 10,4 0,5 2,94 1,44 5,15 0,99 1,52 0,84 3,96 0,33 2,1 1,25 1,08 3,34 4,25 4,05 0,91 12,9 9,95 1,08 3,17 5,61 4,75 5,26 4,13 2,36 0,73 0,6 4,55 8,46 0,56 0,46 7 2,1 3,95 13,26 12,3 6,67 4,64 2,34 2,66 3,57 14 9,9 3,89 3,54 4 1,04 0,67 11,82 3,93

-2,583 -6,667 -2,637 2,089 -0,69 3,448 -4,225 -3,748 0,971 -3,846 0 -4 -3,738 -3,883 -6,173 -5,618 -0,752 -2,941 0 0 -6,087 0,3 -4,494 -5,814 -6,186 2,381 -0,798 -4,425 -0,627 -4,915 -4,234 -2,412 -5,275 -0,84 -5,195 -6,25 -3,805 -0,704 -3,448 -2,128 -5,405 -2,778 -5,502 -1,85 -5,019 -1,185 -0,642 -3,704 -6,667 -2,459 -1,754 -6,955 -2,015 -2,21 -2,2 0,971 -4,286 -4,214 2,078

5272 6363603 1990085 234433 13447 36436 109031 218860 13844 499407 438037 6966 98978 2916107 1946861 237858 3403 49311 0 0 539759 63779 109249 4068 86087 630399 2604759 11828 136805 862411 203202 12592 9346 2051 66377 97277 4963 45349 167141 15976 198671 125000 315929 3708 683193 490425 320 44352 405318 34360 124103 1347 1861379 1909279 1008814 66516 39179 2935 6790

2,6 0,28 4,38 18,13 5,75 14,4 0,67 4,88 9,88 0,49 2,83 1,42 5,1 0,99 1,51 0,84 3,86 0,32 2,1 1,25 1,06 3,27 4,18 4,05 0,9 12,63 9,74 1,08 3,09 5,58 4,69 5,18 4,13 2,36 0,73 0,6 4,42 8,17 0,56 0,45 6,98 2,07 3,95 12,66 12,28 6,53 4,64 2,32 2,66 3,51 13,68 9,79 3,75 3,5 3,86 1 0,67 11,82 3,8

2,71 0,3 4,58 18,7 5,8 15 0,72 5,1 10,4 0,52 2,94 1,49 5,35 1,03 1,54 0,88 4,06 0,33 2,1 1,25 1,13 3,41 4,37 4,3 0,96 12,97 10,01 1,13 3,17 5,84 4,94 5,35 4,36 2,38 0,77 0,64 4,8 8,6 0,59 0,47 7,4 2,15 4,11 13,59 12,9 6,71 4,65 2,43 2,83 3,66 14,2 10,1 3,89 3,68 4,05 1,05 0,69 12 4

-1,818 -2,439 -2,5 -1,124 -3,571 2,083 -6 1,515 0 -0,85 -7,229 0 -0,393 -2,941 -2,941 -3,704 -3,175 -7,143 0 6,593 -3,6 2,667 0 -2,222 0 0 -2,597 -5,747 0 -1,02 0 -2,857 -5,882 -2,222 7,353 0 -8,772 -3,846 -1,705

4882 2 36713 4800 8150 80765 6752 2938 0 1200 1576 4398 15840 2900 9965 113792 2100 38709 0 1385 1104 65 0 16687 261 69300 10345 13643 170 2777 16220 597 28020 399 196630 0 14879 100 1510

1,06 0,8 0,39 1,74 0,53 0,45 0,45 0,66 1,17 3,5 0,77 0,72 7,46 0,97 0,99 0,25 1,78 0,51 0,4 2,6 4,53 0,77 2,19 0,44 2,23 0,44 0,7 0,79 0,77 2,9 0,37 0,33 0,47 0,86 0,56 0,38 0,52 0,49 1,7

1,1 0,8 0,4 1,8 0,57 0,49 0,49 0,67 1,17 3,54 0,82 0,78 7,64 1 1,02 0,27 1,88 0,55 0,4 2,99 4,82 0,77 2,19 0,45 2,23 0,46 0,76 0,88 0,77 2,99 0,39 0,34 0,49 0,88 0,74 0,38 0,53 0,5 1,75

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√)

1,08 0,8 0,39 1,76 0,54 0,49 0,47 0,67 1,17 3,5 0,77 0,72 7,61 0,99 0,99 0,26 1,83 0,52 0,4 2,91 4,82 0,77 2,19 0,44 2,23 0,45 0,75 0,82 0,77 2,91 0,39 0,34 0,48 0,88 0,73 0,38 0,52 0,5 1,73

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,73 0,21 0,66 0,71 0,73 0,65 1,53 0,34 0,33 0,7 0,99 1 0,31 0,79 6,59 0,65 1,22 0,79 0,94 0,99 0,35 0,49 0,44 0,38 0,73 0,32 0,38 0,88 0,68 1,35 1,9 0,66 0,89 0,35 0,48 2,28 1,06 0,34 0,51 0,38 0,5 2,84 1,42 1,51 0,43 0,5 0,51 0,54 0,67 0,53 4,91 1,37 1,25 5,12 0,59 4,61 1,31 0,59 2,92 1,51 0,24 0,5 0,31 4 1,34 0,6 0,68 0,37 0,6 0,5 0,82 0,45 0,51 0,54 0,44 0,78 2,97 0,54 1,8 0,51 3,56 0,36 1,52 0,83 0,39 0,78 0,3 0,34 3,5 1,02 34,78 1,05 0,47

7,353 0 -5,714 -5,333 0 0 -5,556 -8,108 -2,941 -5,405 0 0 -3,125 0 1,074 -1,515 -0,813 1,282 0 0 0 -5,769 -2,222 0 -1,351 -3,03 -2,564 0 -9,333 -9,396 -2,062 -4,348 -6,316 2,941 -2,041 -3,797 0 0 -1,923 -2,564 -1,961 -0,351 -3,401 -2,581 -6,522 -3,846 0 0 -1,471 -1,852 0 0 -0,794 -1,916 -1,667 0 -2,963 5,357 0 -7,927 0 -1,961 -3,125 0 0 -6,25 0 -9,756 3,448 0 0 0 -7,273 -5,263 10 0 0 -1,818 -3,226 0 0 -7,692 -1,935 -1,19 -2,5 -6,024 -6,25 -8,108 -1,408 -4,673 -0,629 2,941 0

110 635 2646 325 0 0 25 17200 1020 12020 0 0 2500 0 802 56666 24012 143 0 0 2570 2900 480 0 1900 7 61570 1155 10775 525 1120 1284 17415 300 9425 465 500 400 15 3078 2315 102204 84859 50 22141 7780 0 0 3770 50 18046 880 50 1400 3536 50 11118 1050 0 1913 9580 3197 145 1480 0 2040 0 6041 29040 0 0 0 5100 76323 160 500 0 9194 5 2900 0 2970 2304 1880 5 58404 1800 233956 60 10352 6429 111 0

0,68 0,19 0,64 0,69 0,73 0,65 1,53 0,34 0,31 0,7 0,99 1 0,31 0,79 6,5 0,65 1,17 0,75 0,94 0,99 0,32 0,47 0,42 0,38 0,71 0,32 0,35 0,81 0,68 1,35 1,86 0,65 0,86 0,35 0,47 2,26 1,01 0,34 0,48 0,36 0,49 2,81 1,4 1,51 0,42 0,49 0,51 0,54 0,65 0,53 4,9 1,3 1,25 5,1 0,58 4,61 1,26 0,56 2,92 1,51 0,22 0,46 0,31 4 1,34 0,58 0,68 0,37 0,58 0,5 0,82 0,45 0,51 0,53 0,42 0,78 2,97 0,52 1,8 0,5 3,56 0,36 1,48 0,79 0,39 0,78 0,3 0,34 3,5 1,02 34,7 0,93 0,47

0,73 0,21 0,68 0,73 0,73 0,65 1,53 0,37 0,33 0,72 0,99 1 0,32 0,79 6,69 0,66 1,25 0,79 0,94 0,99 0,35 0,49 0,44 0,38 0,73 0,32 0,38 0,88 0,75 1,46 1,9 0,68 0,94 0,35 0,49 2,37 1,06 0,35 0,51 0,39 0,53 2,86 1,44 1,51 0,45 0,53 0,51 0,54 0,7 0,53 5 1,42 1,25 5,15 0,61 4,61 1,4 0,6 2,92 1,59 0,25 0,51 0,32 4 1,34 0,64 0,68 0,38 0,6 0,5 0,82 0,45 0,54 0,59 0,44 0,78 2,97 0,55 1,8 0,51 3,56 0,4 1,59 0,84 0,39 0,82 0,32 0,36 3,5 1,05 35,39 1,05 0,47

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ NUTRIART A.B.E.E. OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SATO ∞∂(∫O) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

0,26 1,08 0,22 1,3 0,24 0,11 0,18 0,17 0,13 19,95 0,34 0,41 35,73 2,29 1,53 0,24 0,53 0,16 7,97 0,6 6,9 4,7 0,12 0,4 0,21 14 0,16 61 2,97 0,3 18,37 2,98 0,13 1 0,28 0,18 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,37 3,48 0,15

0 0 0 0 4,348 -8,333 -5,263 0 -7,143 -0,25 3,03 7,895 0 -4,979 0 4,348 -7,018 0 -0,623 0 -2,542 1,732 -7,692 0 -4,545 0 0 0 -1 0 -0,756 -1,325 0 -7,407 0 -5,263 0 0 0 0 0 -2,632 0 -6,25

608 364 2500 0 9 1027 13100 0 81007 872 1170 250 260 572 3473 5000 8300 391642 155 2000 610 1540 68850 0 26175 0 12000 0 467 0 760 9667 23600 1000 0 2161 0 0 0 0 0 1348 426 19600

0,26 1,05 0,22 1,3 0,24 0,11 0,18 0,17 0,13 19,9 0,3 0,41 35,73 2,29 1,53 0,24 0,52 0,15 7,9 0,6 6,82 4,51 0,12 0,4 0,2 14 0,16 61 2,7 0,3 17,75 2,85 0,13 1 0,28 0,18 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,37 3,48 0,15

0,26 1,1 0,22 1,3 0,24 0,11 0,19 0,17 0,14 20 0,36 0,41 35,73 2,29 1,53 0,24 0,57 0,17 8,2 0,6 7,74 4,79 0,13 0,4 0,22 14 0,17 61 3 0,3 18,96 3,07 0,14 1 0,28 0,18 0,26 16 6,6 0,13 0,28 0,37 3,48 0,16

0,12 0,09 1,46 0,49 0,29 0,48 0,27 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,07 0,75 0,12 0,18 0,72 0,08 0,08 0,21 0,23 0,28 0,11 0,38 0,22 0,18 0,99 0,09

0 0 0 -5,769 0 -4 -3,571 0 0 0 0 0 -12,5 0 -7,692 0 0 14,286 -11,111 0 -4,167 0 0 -5 0 0 -1,98 0

73289 42031 50349 15341 0 5159 53731 0 0 3000 100 0 120 2 3501 0 0 5000 6271 0 30160 0 162180 740 0 100 7000 2300

0,12 0,09 1,46 0,47 0,29 0,45 0,26 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,07 0,75 0,12 0,18 0,72 0,08 0,08 0,21 0,23 0,28 0,11 0,38 0,22 0,18 0,98 0,09

0,12 0,09 1,46 0,5 0,29 0,49 0,27 0,69 0,12 0,08 0,15 3,7 0,07 0,75 0,13 0,18 0,72 0,08 0,08 0,21 0,24 0,28 0,12 0,38 0,22 0,18 1,04 0,09

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

0,95 2,48 0,73 4,03 2,52 3,6 2,47 1,4 1,05 2,16 2,6 2,4 2,35

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ∞.∂.∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π¡√Δ√ªπ∞™ Δ∏§.Δ∂á√§√°π∞™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) DIONIC ∞∂μ∂ ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√)

7,6 1,22 0,33 8 0,24 0,3 0,72 3,22 0,46

0 0 3,125 0 -4 0 0 -2,424 0

3094 4180 500 0 48050 0 0 7496 3100

7,6 1,2 0,33 8 0,23 0,3 0,72 3,2 0,46

7,6 1,26 0,33 8 0,25 0,3 0,72 3,29 0,46

ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010


¢ÈÂıÓ‹ 29

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

ŒÎÏÂÈÛ·Ó ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ ÏfiÁˆ... ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ¶∂∫π¡√, 1.

“§√À∫∂Δ√” ÛÙ· ÿÓÙÂÚÓÂ٠η-

ʤ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∫›Ó·˜ ¤‚·Ï·Ó ÔÈ ·Ú¯¤˜, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ífi‰Â˘·Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÂÚÊ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÿÓÙÂÚÓÂÙ, Î·È Á›ÓÔÓÙ·Ó, ¤ÙÛÈ, ·ÌÂÏ›˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “Îfi‚ÔÓÙ·È” ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ·Ú¯¤˜ Ù˘ Â·Ú¯›·˜ Linchuan ıÂÒÚËÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÂıÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·ÓÙ› Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÛÂÚÊ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô. ∫È ¤ÙÛÈ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó fiÏ· Ù· ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. “∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÌÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ηÈ, ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÂÚ›Û·ÛÙÔÈ”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Associated Press ÎÈÓ¤˙Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ Linchuan, Ô˘ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. √ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ÿÓÙÂÚÓÂ٠ηʤ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ fiÏË ÁÈ· Ó· ¯·˙ÔÏÔÁÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿” ÎÈ ¤ÙÛÈ, ÚÔÊ·ÓÒ˜, ıˆÚ› fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· Ù· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÎÏÂÈṲ̂ӷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. √È ·Ú¯¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ·Ù› Ù· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÔÙ˘¯›·˜ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ οı ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙÔ 75%. √È ·ÔÙ˘¯fiÓÙ˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Î·È È¿ÓÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∫È ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙȘ “ÊÈÏfiÙÈ̘” ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó. ¶¤Ú˘ÛÈ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2.200 Ì·ıËÙ¤˜ È¿ÛÙËÎ·Ó ÌÂ... ¯¿È ÙÂÎ ÛÎÔÓ¿ÎÈ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ·Û‡ÚÌ·Ù· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ·ÎÔ˘ÛÙÈο, ÁÈ· Ó· ·ÎÔ‡Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ.

ΔÂÙÚ¿¯ÚÔÓË ¤ÂÛ ·fi ÙÔÓ 16Ô ÎÈ ¤˙ËÛÂ

¢ÈÏ¿ÛÈÔ ·ÚÈıÌfi ı˘Ì¿ÙˆÓ ÚԂϤÂÈ ÙÔ 2030 ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶√À

ΔÔ 2008 ¤ı·Ó·Ó 7,6 ÂηÙ. ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ °∂¡∂À∏, 1

Δ

Ô ı¿Ó·ÙÔ 7,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÚÔοÏÂÛÂ Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ 2008, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2030 ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 13,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓıÚˆÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂Ú¢ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÚΛÓÔ (IARC) ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇıËΠۋÌÂÚ·.

“ΔÔ 2008 ÙÔ 56% ÙˆÓ 12,7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Î·ÚΛÓÔ˘ Î·È ÙÔ 63% ÙˆÓ 7,6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ ·ÓÂÙ˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô ºÚ¤ÓÙÈ ªÚ¤È, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÙË ÌÂϤÙË, Ë ÔÔ›· ‚·Û›ÛÙËΠÛÙȘ 27 ÌÔÚʤ˜ ηÚΛÓÔ˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙÔȯ›· Ì·˜ ·fi ÙÔ 2002 ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÈ Ì¤ıÔ‰ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡” ·Ó¤ÊÂÚ ¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·˜, Ô ∑·Î º¤ÚÏ·˚, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Û˘ÓÔÏÈο ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤ÙË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ IARC, Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜, ·ÔÙÂÏ› Ì›· ·fi ÙȘ ÌÔÚʤ˜ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û˘¯ÓfiÙÂÚ·, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡, Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô Î·ÚΛÓÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË. ¶·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ ÔÈ ÌÔÚʤ˜ Ô˘ ‰È·ÁÈÁÓÒÛÎÔÓÙ·È ÈÔ Û˘¯Ó¿ Â›Ó·È Ô

√È ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Î·ÚΛÓÔ Â›Ó·È ˘„ËÏfiÙÂÚË Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤Ó˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫›Ó·, ÙËÓ πÓ‰›·, ÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ π·ˆÓ›·, ÙËÓ ƒˆÛ›· Î·È ÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·. ∞ÏÏ¿ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î¿ı ¯ÒÚ·˜ ÔÈ ¯ÒÚ˜ fiÔ˘ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜

Â›Ó·È ·˘Ù¤˜ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Î·È Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÈΛӉ˘Ó˜ Û˘Ó‹ıÂȘ, fiˆ˜ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÙȘ ÏÔ‡ÛȘ ¯ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ IARC, οı ¯ÚfiÓÔ ÙÔ 2030 ı· Á›ÓÂÙ·È ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ 21,4 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ó¤· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ηÚΛÓÔ˘.

∂ÈÎÚ›ÛÂȘ ÛÙË ªfiÛ¯· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ

∞ÌÔÈ‚·›· ηٿÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ƒˆÛ›· ÛÙËÓ ∂∂ ª√™Ã∞, 1.

Ã√¡°∫ ∫√¡°∫, 1.

™Àªºø¡π∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÌÔÈ‚·›·

∂¡∞ 4¯ÚÔÓÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÓÔÛË-

ηٿÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÚfiÙÂÈÓÂ Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·Ù¿ ÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ∂∂-ƒˆÛ›·˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Â¤ÎÚÈÓ ÙË ªfiÛ¯· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘, ÂÓÒ ·ÌÊfiÙÂÚ˜ ∂∂ Î·È ƒˆÛ›· ηٷ‰›Î·Û·Ó ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Â›ıÂÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÛÙ· ÏÔ›· ÁÈ· ÙË °¿˙· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡. √ ƒÒÛÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ªfiÛ¯· ÂÈı˘Ì› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ “ÁÚ‹ÁÔÚ· Û˘Ó·›ÓÂÛË” Ì ÙËÓ ∂∂ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ “·fi ·‡ÚÈÔ” ÙË ‚›˙· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÔÏ˘ÓıÔ‡Ó Ù· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈο Ù·Í›‰È· Î·È Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜. “Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙË ‚›˙·” ›Â Ô ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. “∏ ∂∂ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 27 ¯ÒÚ˜ Î·È Ë Î·ıÂÌ›· ¤¯ÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ¿Ô„Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜. ŸÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ÙfiÛÔ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂ-

χÂÙ·È Î·ıÒ˜ Â¤˙ËÛ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ 16Ô fiÚÔÊÔ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ. ΔÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ÙÔ ·Ú¤Û˘Ú ÛÙÔ ÎÂÓfi Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ Ô˘ ·˘ÙÔÎÙfiÓËÛÂ. ∏ §ÂÔ‡ÓÁÎ ∫· °È ‚Ú¤ıËΠӷ ¤¯ÂÈ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ Î·È Ó· ÎÏ·›ÂÈ ÁÔÂÚ¿ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘ ÓÂÎÚ‹˜ ÌËÙ¤Ú·˜ Ù˘, Ë ÔÔ›· ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÎÂÓfi Ì ÙË ÌÈÎÚԇϷ ·ÁηÏÈ¿ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ùfi˜ Ù˘. ∏ ·˘Ùfi¯ÂÈÚ·˜ ηٿ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙËÓ ÙÛÈÌÂÓÙ¤ÓÈ· Ì·ÚΛ˙· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· η٤ÏËÍ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∏ ÌËÙ¤Ú·, Ë 32¯ÚÔÓË §·Ì ¶Ô °ÈÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÓÂÎÚ‹ Î·È ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·È‰› Ù˘, ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÔÏÏ·Ï¿ ηٿÁÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ·‡Ì·Ù·. √ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, Ô 28¯ÚÔÓÔ˜ §ÂÔ‡ÓÁÎ ∫· ÃÔ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ ÎÔÈÌfiÙ·Ó fiÙ·Ó Ë Û‡˙˘Áfi˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ‹‰ËÍ ÛÙÔ ÎÂÓfi Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ̤¯ÚÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ¯Ù‡ËÛ·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘.

ηÚΛÓÔ˜ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ (1,61 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 12,7% Û˘ÓÔÏÈο), ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ (1,38 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 10,9%) Î·È ÙÔ˘ ·¯¤Ô˜ ÂÓÙ¤ÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÚıÔ‡ (1,23 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 9,7%). √È ÈÔ ı·Ó·ÙËÊfiÚ˜ ÌÔÚʤ˜ Â›Ó·È ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ (1,38 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 18,2% Û˘ÓÔÏÈο), ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘ (0,74 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 9,7%) Î·È ÙÔ˘ ‹·ÙÔ˜ (0,69 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ, 9,2%).

ÚÔ Î·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘” ÂÈÛ‹Ì·Ó ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÎÔÈÓ‹˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ Ì ÙÔÓ Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô. “∏ ηٿÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ Ù˘ ∂∂ Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ˘ËÎfiˆÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” › ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù¤˜ ‰ÈÌÂÚ›˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ì ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. ∏ ƒˆÛ›· ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ˆ˜ ¤Ó· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù·-ÎÏÂȉȿ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ì ÙËÓ ∂∂. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î¿ÏÂÛ ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢ıÔ‡Ó

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙË ƒˆÛ›· Ó· Á›ÓÂÈ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∂ÌÔÚ›Ô˘ (¶√∂), οÙÈ Ô˘ Ë ªfiÛ¯· ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ·fi ÙÔ 1993.

∞ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÂÏ¢ıÂÚ›· Δ‡Ô˘ ΔËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ƒˆÛ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· ÙÔ˘ Δ‡Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ äÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È Ì ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ÓfiÙÈ· ƒˆÛ›·. “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ-

√ÏÏ·Ó‰Ô›, ÔÈ ÈÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ §√¡¢π¡√, 1.

™Àªºø¡∞

Ì ¤Ú¢ӷ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ipsos Û 23 ¯ÒÚ˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 23.000 ¿ÓıÚˆÔÈ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ηÙÔÈÎÔ‡Ó Â›Ó·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Â›Ó·È Î·ı·ÚÔ›, Ù· Â›‰· ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛˆÛÙ¿. √È ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ ‹Ù·Ó ÔÈ √ÏÏ·Ó‰Ô›, ηıÒ˜ ÙÔ 85% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞ÎÔÏÔ˘ı› Ô ∫·Ó·‰¿˜ Ì ÙÔ 83% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙË Ë ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Ì 82%. ∏ πÓ‰›·, Ë °ÂÚÌ·Ó›· Î·È ÔÈ ∏¶∞ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ¡fiÙÈ·˜ ∫ÔÚ¤·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÈÔ ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈÎÔ‡Ó. ªfiÓÔ ÙÔ 34% ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ·ÛÈ·ÙÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó. √È ¡ÔÙÈÔÎÔÚ¿Ù˜ ı¤ÙÔ˘Ó ÙÚÂȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜: ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜, ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ·ÁÔÚ¿ ηÙÔÈΛ·˜ Î·È ÙË ÌfiÏ˘ÓÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ™ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· ÙÔ 45% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ, ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÙÔ 46% Î·È ÛÙËÓ ∫›Ó· ÙÔ 48%, Ù˘ ÔÔ›·˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ı¤ÙÔ˘Ó ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌfiÏ˘ÓÛ˘. ΔÔ 49% ÙˆÓ ƒÒÛˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ Â›Û˘ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ ·fi ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÙÔÈΛ, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ™ÙË μÚÂÙ·Ó›· ·ÚÈ· ·Ó˯˘Û›· ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· ·ÔÙÂÏ› Ô ÙÔ̤·˜ Ù˘ ÀÁ›·˜.

¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·

Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË ƒˆÛ›· ·ÓËÛ˘¯Â› ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ã¤ÚÌ·Ó ‚·Ó ƒÔÌ¿È ηٿ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∂ ¤ıÈÍ ÙÔ “Îϛ̷ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜” Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ ΔÛÂÙÛÂÓ›· Î·È ÙÔ μfiÚÂÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ. ¶ÔÏÏÔ› ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÛÙË ƒˆÛ›· ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ, ÙÔÓ ª¿ÈÔ 2008. ∞Ó¿ÏÔÁË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È Î·Ù¿ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÚÔηÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘, ÙÔ˘ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ. ∏ ƒˆÛ›· η٤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ πÚ¿Î, ÙȘ ºÈÏÈ›Ó˜ Î·È ÙËÓ ∞ÏÁÂÚ›·, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ‚›·ÈˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁڿʈÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÛÙË ƒˆÛ›· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ μfiÚÂÈÔ ∫·‡Î·ÛÔ. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ‰ÂÓ ¤ıÈÍ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔÓ ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜ ·fi ÙȘ ÚˆÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘.

∫Ï›ÛÈÌÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÏfiÁÔ˘˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ¶√ƒΔ√, 1.

Δ√ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ô˘

¤¯Ô˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 21 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 900 ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ. “™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÚ›Ô˘ 900 Û¯ÔÏ›· ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ π˙·Ì¤Ï ∞ÏÛ¿ÓÙ· ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. “√ ·ÚÈıÌfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˘„ËÏfi˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ‡ÂÈ ·Ú¿ ÙÔ 3,5% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 400.000” ÚfiÛıÂÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ 400 Ӥ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ˘fi ηٷÛ΢‹. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ “¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ÔÈÔÙÈΤ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜” . ∞fi ÙÔ 2005, 2.500 Û¯ÔÏ›· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘.


30

TETAƒΔ∏ 2 IOYNI√À 2010


31

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

∂Í·ÈÚÂÙÈο ÂÈÙ˘¯‹˜ ‹Ù·Ó ·fi ¿Ô„Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·‡ÍËÛ˘ ÌÂÁÂıÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÙ·ÈÚÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë ¯Ú‹ÛË 2009 ÁÈ· ÙË ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÚfiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘‹ÚÍ·Ó Û fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. “∏ ΔÚ¿Â˙· ·ÓÙ·ÂÍ‹Ïı Ì ÂÈÙ˘¯›· ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2009, fiÙ·Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ηٷı¤ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı·Ó ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ 7%. ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ËÁ¤˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·-

Ï·›ˆÓ Î·È ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ¯ÔÚËÁËÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ fiÏˆÓ fï˜ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ΔÚ¿Â˙· ¤ÌÂÈÓ Û fiÏË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙË Ì¿¯Ë Ì·˙› ÙÔ˘, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ ·ÛÊ˘Í›·˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËηÓ. ∞ÓÙ› Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂȘ Ù˘ fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ¿ÏϘ ΔÚ¿Â˙˜, ÙȘ ·‡ÍËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 35% fiÙ·Ó Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2009 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 4%. ∞¤‰ÂÈÍÂ Î·È ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ˆ˜ Ë ÙÚ¿Â˙· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÙÚ¿Â˙· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ÔÈ

™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· £ÂÛÛ·Ï›·˜

∂Í·ÈÚÂÙÈο ıÂÙÈ΋ Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2009 ·ÔÙ·ÌȇÛÂȘ ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÒÓ, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó £ÂÛÛ·ÏÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û £ÂÛÛ·ÏÔ‡˜ Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë Ó· Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ˘Âڷ͛˜ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ΔËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·˘Ù‹ Ô˘ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÏfiÁÔ˜ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ù˘ ı· ÙË Û˘Ó¯›ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi Ù˘ Û¯¤‰ÈÔ Û ϛÁÔ ı· Â›Ó·È Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙË ∫·Ú‰›ÙÛ·, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ϤÔÓ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙȘ ÚˆÙ‡ԢÛ˜ ¡ÔÌÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Â›Â‰Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ fiÏÂȘ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Δ· ÂÓÓ¤· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· (¤ÓÙ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ΔÚÈοψÓ, ‰‡Ô ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ·fi ¤Ó· Û ª·ÁÓËÛ›· Î·È ∫·Ú‰›ÙÛ·) Î·È ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÍ‹ÓÙ· ÛÙÂϯÒÓ ·fi fiÏË

ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È Ù· ÌÂÁ¤ıË Ù˘. ªÂ ÛÙÔȯ›· πÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ 31/12/2009 ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ‰È·ÎfiÛÈ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, Ì ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 140 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· (·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 35% ·fi ÙË ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¯Ú‹ÛË) Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙ· 160 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ (·˘ÍË̤ÓÔ Î·Ù¿ 48%).

Δ· ¤ÛÔ‰· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 2009 ÏËÛ›·Û·Ó Ù· 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È Ù· Î¤Ú‰Ë ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 2,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ Ë ΔÚ¿Â˙· ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ù˘, ¤Î·Ó ÚԂϤ„ÂȘ ÁÈ· ÂÈÛÊ·Ï›˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó Ù· 2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ 860 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Â›Ó·È ÚfiÛıÂÙ˜.

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ηÈÓÔÙfiÌˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ √ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ªÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·‹¯ËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ù· ÙÚ›· ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛÂˆÓ (¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ) Ì ÙÔ Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ∂˘·ÁÁ. Δ›ÎÔ˜, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ∫·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ¢Ú¿ÛˆÓ. Δ· ·È‰È¿ ‹Úı·Ó Û Â·Ê‹ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¿ÎÚˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÁÈ· ÂΛӷ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ¿Óˆ Û Ì›˙ÔÓ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ˘Á›·, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÁˆÁ‹˜ ÀÁ›·˜ Ó· ԇ̠fiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙËÓ ¿ÛÎËÛË, ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹. Δ· ·È‰È¿ ·ÔÎÙÔ‡Ó ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ (ı˘ÌÔ‡, ¯·Ú¿˜, χ˘ Î.Ï.) ∏ ΢ÎÏÔÊÔÚȷ΋ ·ÁˆÁ‹ Î·È Ô ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Â›Û˘ ‰‡Ô ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” .√ Î. £·Ó. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰‹ÏˆÛ ¿ÎÚˆ˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ, ‹Ù·Ó ¤Î‰ËÏÔ ·ÊÔ‡ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÂÓËÌÂڈ̤ӷ Î·È ·Ó‹Û˘¯· Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰Â, fiÙ·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ڋÍË Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙË “£” Ì›ÏËÛÂ Î·È Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. “£¤·ÙÚÔ, ÂÈηÛÙÈο, Û¯¤ÛÂȘ, ¯ÒÚÔ˜, ÙÚ·ÁÔ‡‰È Î·È ‚È‚Ï›· Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÌÂÚÈο ·fi Ù· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ô˘ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË. Ãı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â‰Ò, ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È Ë ‚·ÚÈ¿ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ÁÓÒÌË Ì ÙÔ fiÙÈ Ë ·È‰Â›· Â›Ó·È Ô ıÂ̤ÏÈÔ˜ Ï›ıÔ˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯Ù›˙ÂÙ·È ÙÔ ·‡ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÙfiÙ ‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ‰È‰·¯‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË” . ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘


32

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ª¤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜ √ μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ Ì ·Ú¤Ì‚·ÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È “™‡Ìʈӷ Î·È Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ Ó¤·˜ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë Ì›· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ - ÏfiÁˆ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ - Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›Ô fiÏÔÈ, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ë μÔ˘Ï‹, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ› Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜, Ó· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ÙÈ̤˜, ÙËÓ ¿Ù·ÍË ÙˆÓ Ê·ÈÓfiÌÂÓˆÓ ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÁÔˆÏÈ·ÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi ÛÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Î·È ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ˙ËÙԇ̠ӷ Û˘˙ËÙËı› ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜.

“∫.Δ.∂.§. À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ ∞.∂.” ∞¡ø¡Àª∏ ª∂Δ∞º√ƒπ∫∏, Δ√Àƒπ™Δπ∫∏ ∫∞π ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞ƒ. ª∏Δƒø√À ∞.∂. 55298/32/μ/03/021

¶ƒ√™∫§∏™∏

ΔˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ Û Δ∞∫Δπ∫∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫.¡. 2190 / 1920 “¶ÂÚ› ∞ÓˆÓ‡ÌˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ” , fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 21 ÙÔ˘ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎÔ‡, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∫.Δ.∂.§. À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ∞¡ø¡Àª∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞” , ηÏ› ÙÔ˘˜ Î.Î. ªÂÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Û ∂Ù‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙËÓ 23Ë πÔ˘Ó›Ô˘ 2010, Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ· 18:00 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ 5, ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ Â› ÙˆÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘: £∂ª∞Δ∞ ∏ª∂ƒ∏™π∞™ ¢π∞Δ∞•∏™ 1) ÀÔ‚ÔÏ‹ Î·È ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ∂Ù‹ÛÈˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 1/1/2009 31/12/2009 (πÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ∞ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÃÚ‹Û˘ Î·È ¶›Ó·Î· ¢È¿ıÂÛ˘ ∞ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ, ¶ÚÔÛ¿ÚÙËÌ·), ÌÂÙ¿ ·fi ˘Ô‚ÔÏ‹, ·ÎÚfi·ÛË Î·È ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ŒÎıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜, Â’ ·˘ÙÒÓ. 2) ∞·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi οı ¢ı‡ÓË ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÎÒÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ¤ÎÙ˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 1/1/2009 31/12/2009. 3) ∞·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ √ÚΈÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ §ÔÁÈÛÙÒÓ ·fi οı ¢ı‡ÓË ·Ô˙ËÌÈÒÛˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÙ‹ÛÈˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ 6˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ 1/1/2009 - 31/12/2009. 4) ∂ÎÏÔÁ‹ ÂÓfi˜ Δ·ÎÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ∞Ó·ÏËڈ̷ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÂÁÎÙ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ 7˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 1/1/2010 - 31/12/2010. 5) ŒÁÎÚÈÛË ·ÌÔÈ‚ÒÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ÂÙ·ÈÚÈ΋ ¯Ú‹ÛË 1/1/2010 31/12/2010. 6) ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Â› ÏÔÈÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. √È Î.Î. ª¤ÙÔ¯ÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ÈÔ ¿Óˆ ÂÙ‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó, ›Ù ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ›Ù ̤ۈ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜, Î·È Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹. ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˜, 28 ª·˝Ô˘ 2010


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

KH¢EIE™ Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, αδελφή και θεία

ºøΔ∂π¡∏ Ã∞ƒ. ª∏§πΔ™∏

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 10.00 π.μ. από το σπίτι μας στην οδό Ευρυπίδου 35 - Γάτσου, στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Βόλος 2 Ιουνίου 2010 Ο σύζυγος: Χαρίλαος Τα αδέλφια: Γεωργία Στ. Τσαγανού, Πολυτίμη Τασ. Νάκα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ∫√∫∫π¡√

Ετών 52 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ε.α. που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 1.00 μ.μ. από το σπίτι μας που είναι στην Αργαλαστή, εις τον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αργαλαστής. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Αργαλαστή 2 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Μαρία Τα παιδιά: Δημήτριος - Αλεξάνδρα, Ιωάννης, Γεώργιος, Πηνελόπη Η μητέρα: Μαρία Τα αδέλφια: Νικόλαος - Φιλίτσα Κόκκινου, Κων/νος - Ελένη Χατζοπούλου Τα ανίψια: Νικόλαος, Βιργινία, Δημήτριος Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στα καφενεία της πλατείας “Νικολέτα” και “Πυθάρι” .

Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

°∂øƒ°π√ ∫∞ƒ∞μ√À™π∞¡∏

Ετών 77 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην Τσαγκαράδα, εις τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Τσαγκαράδα 2 Ιουνίου 2010 Η σύζυγος: Ευτέρπη Τα παιδιά: Αικατερίνη Ιωάν. Λιμπαντού, Ιωάννης - Μαρία Καραβουσιάνη, Αργυρώ - Θεόδωρος Ζουμπούλης, Δήμητρα - Ευάγγελος Μακρόπουλος Τα εγγόνια: Ανδρέας, Γιώργος, Ευτέρπη, Γιώργος, Ευανθία, Νέστορας, Γιώργος, Βασίλης Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡π∞ ¶ƒπ¡Δ∂∑∏

Ετών 88 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 11.00 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 10.00 Π.Μ. Κάτω Λεχώνια 2 Ιουνίου 2010 Τα αδέλφια: Σπύρος - Άρτεμις Πρίντεζη, Δημήτριος - Ελένη Πρίντεζη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Κατερίνα” .

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

ºƒ∂π¢∂ƒπ∫∏ ºø∫. ¡π∫√§∞√À

Ετών 72 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Ιουνίου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γκλαβάνη 111, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Ο σύζυγος: Φωκίων Τα παιδιά: Αχιλλέας - Αλεξάνδρα Νικολάου, Χριστίνα - Δημήτρης Πολυχρόνου Τα αδέλφια: Βασιλική χα Δημ. Μάιπα, Ευαγγελία - Ιωσήφ Χριστοφορίδης, Ελευθερία χα Γεωργ. Χαραλαμπόπουλου, Μερόπη χα Δημ. Τζέκα, Στεφανία χα Βασ. Νικολάου, Κων/να χα Γεωργ. Νικολάου Τα εγγόνια: Θανάσης, Φρειδερίκη-Έλλη, Μιχάλης, Φωκίων Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

¶EN£√™ - EYXAPI™THPI√ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ §. £∂√¢√™√¶√À§√À

Ετών 99 που πέθανε, κηδέψαμε χθες Τρίτη 1 Ιουνίου και ώρα 5.30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας, θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Μαρία - Θεόδωρος Γκαβαρδίνας, Βασιλική Θεοδοσοπούλου Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος και Αναστασία Τα ανίψια


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

ENOIKIAZONTAI

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π 1873

ENOIKIAZONTAI 3 ανακαινισμένα γραφεία 1ου, 2ου, και 3ου ορόφου, 28 τ.μ. έκαστο, Τοπάλη - Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 24210-28559, 6972-148144. (517) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες επιπλωμένες, με αυτόνομη θέρμανση και a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947-528143. (053) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π όμορφο διαμέρισμα πλήρως ανακαινισμένο, επί της Κασσαβέτη 1, 3ος όροφος με 4 άνετους χώρους (2 υπνοδωμάτια, σαλόνι, τραπεζαρία) κουζίνα, 2 μπάνια, φυσικό αέριο, πολύ φωτεινό. Πληρ. τηλ. 6977334844 και 2310-442853. (974)

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και θέα το Πήλιο, νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., εξαιρετικής διαρρύθμισης 4 υ/δ, τζάκι, δεύτερη κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (127)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός, τηλ. 24210-78325, 6973380076. (008)

Παλαιό καλό διαμέρισμα 53 τ.μ. Α’ ορόφου υπέρ της πιλοτής στη Μαγνήτων... (κοντά στο 2ο Δημοτικό Σχολείο). Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (066)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

Διαμέρισμα στην πολυκατοικία Οξυγόνου, 3ος όροφος 76 τ.μ., δύο υ/δ κ.λπ. περιποιημένο. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (067)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

1676 Πολυτελής γωνιακή αίθουσα 160 τ.μ. με 4 τουαλέτες και λοιπούς χώρους στη Γιαννιτσών με Μητροπολίτου Γρηγορίου. Κατάλληλος χώρος για καφετέρια, κινέζικη κουζίνα κ.λπ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (054)

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™

¶ø§∂πΔ∞π στους Αγ. Αναργύρους διπλοκατοικία αποτελούμενη από ισόγειο 92 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα άνω ορόφου 3άρι 76 τ.μ., σε εξαιρετική κατάσταση και δώμα-γκαρσονιέρα στην ταράτσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (128)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Επιπλωμένο μεγάλο δυάρι (άνω των 60 τ.μ.) και σε πανέμορφη οικοδομή, κοντά στα γραφεία της Μέσης Εκπαίδευσης (Μουρτζούκου). Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (055)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα πολυτελούς κατασκευής 4ο ορόφου πολυκατοικίας Τρικούπη 39 στο Βόλο. Σαλοτραπεζαρία, κουζίνα, w.c. λουτρό, δύο υπνοδωμάτια και ένα w.c. Αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. 24210-87878 και 6946682621. (225)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 108 τ.μ., 3ος, 3 υ/δ, μπάνιο, w.c, τζάκι, πάρκιν, κοντά στη θάλασσα. (139)

¶ø§OYNTAI

∞°. ∫ø¡/¡√™ Πωλείται ρετιρέ 112 τ.μ. διαμ/ρές 3 υ/δ, μεγάλες βεράντες, 2 wc, θέα θάλασσα, σχεδόν καινούργιο (8ετίας). ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (977)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται καινούργια μονοκατοικία μεζονέτα 110 τ.μ., 3 υ/δ, 2 wc, μπροστά σε πάρκο σε οικόπεδο 150 τ.μ. Τιμή 158.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (978)

∂À∫∞πƒπ∞ α) Πωλείται διαμ/μα 5ετίας καινούργιο 108 τ.μ., 3 υ/δ, 4ος όροφ., ανατολικό, μεγάλες βεράντες, κλειστό πάρκιν, 158.000 Ε. β) Πωλείται διαμ/μα 3ετίας καιν. 79 τ.μ., 3ος, 2 υ/δ, μεγάλες βεράντες, 103.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-26032 Κιν. 6977-615627 (979)

¶ø§∂πΔ∞π στο κέντρο της πόλης άνω όροφος διπλοκατοικίας 92 τ.μ. με το 1/2 εξ αδιαιρέτου οικόπεδο 239 τ.μ. και Σ.Δ. 2,4. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (129)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε ήσυχη περιοχή της Ν. Ιωνίας πλησίον Βυζαντίου. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (130)

¶ø§∂πΔ∞π στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (131)

¶ø§∂πΔ∞π πολύ αξιόλογη μονοκατοικία 4ετίας, 175 τ.μ., στην Αγριά, άνετοι χώροι υποδοχής, κλειστή κουζίνα με καθιστικό, 3 μπάνια, 3 υ/δ, κλειστό parking, κήπος με 66q, θέα τη θάλασσα από τις βεράντες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (132)

¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημιυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (887)

∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∂À∫∞πƒπ∞

Απόδοση 6% Πωλείται κατάστημα 70 τ.μ. περίπου, σε πεζόδρομο μπροστά στη θάλασσα, μισθωμένο προς 1.200 Ε μηνιαίως. Τιμή: 248.000 Ε. ONLINE SOLUTIONS Τηλ., 6979-726165 (211)

¶ø§∂πΔ∞π

4/1671 Πανσιόν (τριώροφο αρχοντικό) σε γνωστό χωριό του Πηλίου. Πανέμορφη κατασκευή και πανάκριβη η επίπλωσή τους, συνολικής έκτασης 600 τ.μ. σε οικόπεδο 500 τ.μ. Δύο (2) σουίτες και έντεκα (11) δωμάτια υψηλής αισθητικής με τζάκι, υδρομασάζ και σάουνες. Θέα μαγευτική. Πληρότητα 100%, πολλά τα κέρδη. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033.. (063)

¶∏§π√

¶ø§∂πΔ∞π 1669

¶ø§∂πΔ∞π 1667 Διαμέρισμα Β’ ορόφ. πολυτελείας περιοχή Οξυγόνου 100 τ.μ. με τζάκι, 3 υ/δ, πολλά έξτρα, υδρομασάζ, αποθήκη στο υπόγειο κ.λπ. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (068)

¶ø§∂πΔ∞π 1670 Στον Άγιο Στέφανο (Σωρό) οικόπεδο γωνιακό 609 τ.μ., καταπληκτική θέα στην πόλη του Βόλου κ.λπ. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (070)

¶ø§∂πΔ∞π 1656 Στα Αϊβαλιώτικα πολύ καλή ισόγειος οικοδομή 86 τ.μ., πρόσφατα ανακαινισμένη και σε οικόπεδο 124 τ.μ. Λόγω απουσίας του ιδιοκτήτου δίδεται με την καλή ΤΟΥ επίπλωση. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (065)

∫∞§∞-¡∂ƒ∞ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (068)

¶ø§∂πΔ∞π 1674 Ποτιστικό αγροτεμάχιο στον Άγιο Γεώργιο Μπαξέδων 1.850 τ.μ. με αποθήκες και μικρό σπίτι. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (069)

¶ø§∂πΔ∞π

1672 Ισόγειος παλαιά περιποιημένη οικοδομή περίπου 90 τ.μ. με υπόγειο και προοπτική ενός ακόμη ορόφου, σε οικόπεδο 122 τ.μ. στην Αλεξάνδρας με... (κοντά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο). Λογική τιμή. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (062)

¶ø§∂πΔ∞π 1675 Στην Πορταριά μεζονέτα άνω των 180 τ.μ. σε οικόπεδο 400 τ.μ., πολυτελέστατο σπίτι, 4 υ/δ, μπάνιο κ.λπ. χώρους. Μαγευτική θέα Βόλο και θάλασσα. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (061)

¶ø§∂πΔ∞π 1626 Στην Άλλη Μεριά ισόγειος οικοδομή 150 τ.μ., σχέδιο Παρασκευοπούλου σε οικόπεδο 556,40. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974-707033. (064)

¶ø§∂πΔ∞π επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (145)

¶ø§∂πΔ∞π από ιδιώτη κλειστή θέση στάθμευσης διαγωνίως απέναντι από το Public (Ογλ με Κονταράτου) σε αυτόματο σύστημα παρκαρίσματος. Τιμή 11.500 Ε. Τηλ. 6944 509385. (421)

¶ø§∂πΔ∞π Κριθαριά, οικόπεδο 230 τ.μ. οικοδομήσιμο, τιμή 30.000 Ε. Μεσίτης ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ Τηλ. 24210-67725. (212)

(327)

Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (913)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (134)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 5ος, 100 τ.μ. διαμπερές, 2 υ/δ, εντοιχισμένη κουζίνα, πάρκιν, αποθήκη, 18ετίας. Μόνο 140.000 Ε. (140)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (182)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr MONOKATOIKIE™ Διμήνι 2ώροφο 115+115 τ.μ. οικόπ. 700 τ.μ, θέα Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 ÕÊËÛÛÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì. +˘fiÁÂÈÔ 40 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 200.000 ∂ Μακρινίτσα 3ώροφο, 240 τ.μ. οικόπ. 690 τ.μ., 350.000. Φυτόκο οικία 120 τ.μ. + αποθήκη 200 τ.μ., οικόπ. 2.700 τ.μ., 300.000. Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά Αγ. Ιωάννης 3 στρ. 100.000 Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Χρυσή Ακτή Παναγίας 350 τ.μ. 55.000 Ε Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Σουτραλί 450 τ.μ., κοντά στο κύμα 230.000 Ε. Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (184)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ / ÂÓÔÈΛ·ÛË ÁηÚÛÔÓÈ¤ÚˆÓ / ‰È·ÌÂÚÈ ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ∞’ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì 2 ˘/‰, 1 ÏÔ˘ÙÚfi, Û·ÏfiÓÈ Â˘Ú‡¯ˆÚÔ Î·È ÎÔ˘˙›Ó·. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ȉȷ›ÙÂÚ˘ ηٷÛ΢‹˜ 200 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È / ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 112 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· οو ·fi ÙËÓ °. ¢‹ÌÔ˘, ÎÔÓÙ¿ Û ¿ÚÎÔ 96 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ & 103 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰. ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 197.000∂ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û 90 Ù.Ì.) Ì ÂÓÈ·›Ô ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Ì ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 105.000∂ ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂ ™∫π∞£√™ : ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 280.000∂

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 35


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 34

Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ∫À¡∏°ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∫˘ÓËÁÒÓ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 0.40, ¯Ù›˙Ô˘Ó 200 Ì. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. (¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 135.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·Ô ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ª∏§π¡∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ 2 ÔÚfiÊˆÓ - 108 Ù.Ì. (Ô fiÚÔÊÔ˜), ΔÈÌ‹ 125.000∂ ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· 795 Ù.Ì. (Ì ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·) & 1780 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ & Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ. μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. Ì ÙȘ ÔÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 4 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ÎÔ˘˙›Ó·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ¶Ôχ Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÛÙÔÓ 5Ô fiÚÔÊÔ Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ Î·È ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ Ì fiϘ ÙȘ Û˘Û΢¤˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ & Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì. οو ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (& ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂ ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (186)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363 - ∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÁˆÓÈ·Îfi 165 Ù.Ì. ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ™.¢. 0,8 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜: ·) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 220 Ù.Ì., 130.000 ∂, ‚) ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 257 Ù.Ì., 115.000 ∂. ¡. ¢ËÌ., 413 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÁˆÓÈ·Îfi Û ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ™.¢. 0,8 250.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙ. 267 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi √ÚÌËÓ›Ô˘, ™.¢. 1,8, Ê¿ÙÛ· 23 Ì. 150.000 ∂. ∞. §Â¯ÒÓÈ·, 1.144 Ù.Ì. ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ê¿ÙÛ· Û 50 Ì. ‰ÚfiÌÔ 140.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿: ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ Û ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ·fi 25.000-150.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 300 Ù.Ì. ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜ ¿ÚÙÈÔ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 80.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 600 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 240 Ù.Ì. Û›ÙÈ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 100 Ù.Ì. ÌfiÓÔ 150.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. π. ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù·‰›Ô˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 141 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË 24 Ù.Ì. ‰ÒÌ· Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Û ÔÈÎÔ‰. 180 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ˘¤Ú lux, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Ì 2 Ù˙¿ÎÈ·, 4 Ì¿ÓÈ·, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜ Ì ·Û·ÓÛ¤Ú 4 ÛÙ¿ÛˆÓ. 400.000. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 2 ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Ì·˙› Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 225 Ù.Ì., ÁˆÓȷΤ˜ 135.000. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·‚›Ï˘ ÌÔÓÔÎ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 95.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. Û ÈÏÔÙ‹ Ì ‰ÒÌ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 280.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ÈÏÔÙ‹ 140 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁηÚÛÔÓȤڷ˜ ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ, 270.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÚfiÌÔ Ê¿ÙÛ·, 270.000 ∂. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹ Ì ·˘Ï‹ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 ÙÈÌ‹ 115.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÙÂÛÛ¿ÚÈ ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, wc Ì¿ÓÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 165.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,

ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 171.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÚÈ¿ÚÈ Ì wc Î·È Ì¿ÓÈÔ ‰‡Ô ˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 135.000 ∂. ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÂÛÛ¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÁˆÓÈ·Îfi 108 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, 180.000 ∂. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ.) 113 Ù.Ì., ¯Ú‹˙ÂÈ ÂÈÛ΢‹˜, 200.000, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. ΔÚÈ¿ÚÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 115.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰‡Ô ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Ì¿ÓÈÔ, ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÎÔ˘˙›Ó·, 105.000 ∂. ΔÚÈ¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ı¤·, 65.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 53 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¿ÚÎÔ, parking + ·Ôı‹ÎË 110.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ù˙¿ÎÈ, parking + ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù·Û΢‹, 100.000 ∂. ΔÚ›· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙÚÈ¿ÚÈ· ÌÈÎÚ¿ ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÚÔ˜ 300 ∂ ¤Î·ÛÙÔ Î·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÌÈÛıˆÌ¤ÓË ÚÔ˜ 280 ∂, 250.000 ∂, Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Â›Ó·È 5 ÂÙÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜, ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. Ì parking ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120.000 ∂. ¢˘¿ÚÈ ·Ï·Èfi 70 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 55.000 ∂, ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ¡. π. ‰˘¿ÚÈ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û Ï·Ù›·, 50.000 ∂. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ‰˘¿ÚÈ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 80.000 ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÚÔÛfi„ˆ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì parking + ·Ôı‹ÎË 31 Ù.Ì. 45.000, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ∫·Ú·Á¿Ù˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ›Ûˆ ·fi Ù· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 31 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊ. 23.000 ∂. (191)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (192)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (193)

∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407, 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr •∂Ãøƒπ™Δ∂™ ¶ø§∏™∂π™ 1. ¢À∞ƒπ ∫∂¡Δƒπ∫√ ∞¡∞∫∞π¡π™ª∂¡√ 45 Ù.Ì. (1Ô˜), ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·Á. ÛÙ¤ÁË (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË §π¡Δ√). 2. ¢À∞ƒπ ∂•∞πƒ∂Δπ∫√ 63 Ù.Ì. (2Ô˜) 5ÂÙ›·˜ ¿ÓÂÙÔ (∂ÊÙ¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·). 3. ¢À∞ƒπ ƒ∂Δπƒ∂ (5Ô˜) 45 Ù.Ì. 30ÂÙ›·˜ (ÕÁÈÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜). 4. ¢À∞ƒπ øƒ∞π√Δ∞Δ√ ∫∞π¡√Àƒ°π√ 55 Ù.Ì. (1Ô˜)+¿ÚÎÈÓ (∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ). 5. Δƒπ∞ƒπ √ƒ√º√¢π∞ª. 3ÂÙ›·˜ 77 Ù.Ì. (2Ô˜) Ù˙¿ÎÈ+¿ÚÎÈÓ (∞Ó¿ÏË„Ë). 6. Δƒπ∞ƒπ 78 Ù.Ì. (2Ô˜) ∞¡∞∫∞π¡. 27ÂÙ›·˜+·Ôı‹ÎË (¡. πˆÓ›·). 7. Δƒπ∞ƒ∞∫π ∫∞π¡√Àƒ°π√-∫∞Δ∞¶§∏∫Δπ∫√ 60 Ù.Ì. (1Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi+¿ÚÎÈÓ (ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘). 8. Δƒπ∞ƒπ ∞¡∂Δ√ 77 Ù.Ì. (3Ô˜) 18ÂÙ›·˜+·Ôı‹ÎË (¿ÚÎÔ ∞‰·ÌfiÔ˘ÏÔ˘). 9. Δƒπ∞ƒπ ¡∂√¢ª∏Δ√ 78 Ù.Ì. (1Ô˜)+·Ôı. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∞Ï˘Î¤˜). 10. Δƒπ∞ƒπ ¡∂√¢ª∏Δ√ 62 Ù.Ì. (2Ô˜) øƒ∞π√Δ∞Δ√ ÁˆÓÈ·Î.+¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË (ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘). 11. Δƒπ∞ƒπ ∞¡∂Δ√ 80 Ù.Ì. (2Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓ. 24ÂÙ›·˜, ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ· (¡. πˆÓ›·). 12. Δƒπ∞ƒπ ¡∂√¢ª∏Δ√ 83 Ù.Ì. (2Ô˜) °ø¡π∞∫√ Ù˙¿ÎÈ, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË (ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ∑¿¯Ô˘). 13. Δƒπ∞ƒπ 84 Ù.Ì. ÓÂfi‰ÌËÙÔ (3Ô˜) ÁˆÓÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ-ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË (ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘). 14. Δ∂™™∞ƒπ 108 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜ Ì Ù˙¿ÎÈ-‰È·ÌÂÚ¤˜ (ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË). 15. Δ∂™™∞ƒπ 90 Ù.Ì. (2Ô˜) 25ÂÙ›·˜, ˆÚ·›· ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË (‡‰Ú¢ÛË). 16. Δ∂™™∞ƒπ 100 Ù.Ì. (5Ô˜) 18ÂÙ›·˜ ¿ÚÎÈÓ+·Ôı. (∞Ó¿ÏË„Ë). 17. Δ∂™™∞ƒπ 100 Ù.Ì. (4Ô˜) ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı. (¡ÔÛÔÎ.). 18. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ (·Ó·Î.) ˆÚ·ÈfiÙ·ÙË, ·˘Ï‹ Î.Ï. (ÃÚ˘ÛÔ¯.). 19. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ °ø¡π∞∫∏ ·˘Ï‹ Î.Ï. (ÂÓÔÈΛ·ÛË), (¡Â¿ÔÏË). 20. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. (∞Ó¿ÏË„Ë). 21. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ (·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ.) Ì ‰ÈÏ·Ófi ηٿÛÙËÌ· (π. ∫·ÚÙ¿ÏË). 22. ª√¡√∫∞Δ. 92 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 148, ·˘Ï‹ (ÂÓÔÈΛ·ÛË), (°. ¢‹ÌÔ˘). 23. ª√¡√∫∞Δ. ¶√§ÀΔ∂§∂π∞™ °ø¡π∞∫∏ ‰ÈÒÚÔÊË (ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙË). 24. Δƒπøƒ√º∏ √π∫√¢√ª. (ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï·) ¢ηÈÚ›·, (¿ÚÎÔ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡). 25. √π∫√¶∂¢∞ ÛÙÔ μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ™ˆÚfi, ∞ÁÚÈ¿, ∞Ï˘Î¤˜, ΔÚ›ÎÂÚÈ). 26. ∂•√Ãπ∫∞: ¶∏§π√-£∞§∞™™∞ (Ï›ÛÙ· ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏË). 6944-456407 (020)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜-÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 2. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 3. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 4. ΔÛ·Áηڿ‰·, ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 5.170 Ù.Ì., Â›‰Ô, ÙÈÌ‹ 500.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·” , ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 6. 2 ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 425 Ù.Ì. Î·È 385 Ù.Ì., Û‡ÓÔÏÔ 810 Ù.Ì. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ù· 2 ͯˆÚÈÛÙ¿ ‹ fiÏÔ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì·˙›. 7. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 8. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 9. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. 10. ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ı¤ÛË ÃÔÓÙÚ‹ ÕÌÌÔ˜ 11.000 Ù.Ì. 165.000 ∂ (·Ú·ÁˆÁ‹ Ï·‰ÈÔ‡ 750 Ï›ÙÚ·). ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¡ÂfiÎÙÈÛÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ì ΋Ô, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., Ì ·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙, Î·È ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· Û ηϋ ÙÈÌ‹. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ, Ù.Ì. ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 11.712, Ì ΋Ô, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, Û ηϋ ÙÈÌ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∫·ÚÙ¿ÏË-ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., ηٷÛ΢‹ ë78, 3 ˘/‰, 1Ô˜ fiÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ¿ÚÈÛÙÔ, ʈÙÂÈÓfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ¯ÔÏ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÙÈÌ‹ 95.000 ∂. 2. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ (ΔÚÔ‡ÏÔ˜) ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 185 Ù.Ì. ÌÂÙ¿ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 2 ¯ÈÏ. ·fi ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 6. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 101 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·Ï·È¿˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, ÙÈÌ‹

75.000 ∂. 7. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-°·ÏÏ›·˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60 Ù.Ì., 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (195)

-----------------------------------Re.Fin.se ∫ÔÚ·‹ 30 - 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ΔËÏ.: 24210 76407 Fax: 24210 76408 ∫ÈÓËÙfi: 6974 618083

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶·Ú·Ï›· ∞Ó·‡ÚÔ˘ 71 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 110.000. ∞Ó¿ÏË„Ë-∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 75 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ·˘Ï‹ 80.000. ™›ÚÂÚ, ÚÂÙÈÚ¤ 92 Ù.Ì. 135.000. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ‹ ÈÛfiÁÂÈÔ Û 2ÒÚÔÊË ÌÔÓÔÎ/· 80 Ù.Ì., 115.000. ¡. πˆÓ›· 1Ô˘ 87 Ù.Ì., Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 80.000. ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-ª∂∑√¡∂Δ∂™ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 1Ô˘-2Ô˘ ÔÚ.+ÛÔʛٷ 154 Ù.Ì. 210.000. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡, ˘ÂÚÏÔ‡Í Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 300 Ù.Ì., 680.000. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜-¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 83 Ù.Ì./730 ÔÈÎfi‰Ô, 140.000. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ 65 Ù.Ì..102 ÔÈÎ., 60.000. ∞ӷηÛÈ¿ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË-·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 120 Ù.Ì., 175.000. ∞ÁÚÈ¿ ·Ú·Ï›· ·fi 250.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂-ª¶∞ƒ ΤÓÙÚÔ ·ÁÔÚ¿˜ μfiÏÔ˘, 170.000. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ 140 Ù.Ì. 230.000. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ˘fiÁÂÈÔ-ËÌÈfiÚÔÊÔ˜ 150 Ù.Ì., 200.000. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÚ·ÊÂ›Ô 2Ô˘, 33 Ù.Ì. 45.000. √π∫√¶∂¢∞ ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 455 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 170.000. ÕÓˆ μfiÏÔ˜-∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 123 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ 35.000. ¡. πˆÓ›· 203 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ¿‰ÂÈ·, 220.000 ª√¡∞¢π∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ ™∂ √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ (161)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (166)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7

4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (173)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿Ô-

ÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. (174)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 25 Ù.Ì. ƒÔ˙Ô‡ 2Ô˘ ÔÚ., 28.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ÎÂÓÙÚÈÎfi, 75.000 (7ÂÙ›·˜). 8. ¢˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 2Ô ÔÚ., ηÈÓ. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., ·ÏÈfi, 1Ô˘ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 47.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. 19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·ÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 47 Ù.Ì., Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 3. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 275 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 117 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. ΔÈÌ‹ 120.000∂. 8. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 10. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 11. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 12. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 13. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 14. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (177)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ √ÁÏ 32 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 1Ô˜ ÔÚ. 35.000 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 28,5 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∫ÔÚ·‹, 42 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ, ÈÏÔÙ‹ 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 38 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 45 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 55.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· ¤Ó·ÓÙÈ Î·ıÔÏÈ΋˜ ÂÎÎÏËÛ›·˜ 60 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ 10ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 67.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 50 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ôχ ηÏfi Ì ı¤· 75.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 64 Ù.Ì. 5Ô ÔÚ. 113.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 53 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ. 6ÂÙ›·˜ 65.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜-™˘Ú›‰Ë, 70 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 68.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô ÔÚfiÊÔ˘ 85 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ-ı¿Ï·ÛÛ· 127.500 ∂. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 79 Ù.Ì. 106.000 ∂, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. ¡. πˆÓ›· 4Ô˜ ÔÚ. ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ı¤·, 137.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ∑¿¯Ô˘, 10ÂÙ›·˜ 3Ô˜ ÔÚ. Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ê˘Û. ·¤ÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 2 w.c., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, μfiÏÔ˜, 162.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì. 6Ô˜ ÔÚ. 253.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. 106 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 106 Ù.Ì., 6Ô˜ ÔÚ. Ì P+·Ôı., 175.000 ∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ. 28 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ì w.c. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 48.000 ∂. ƒ, ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡, 68 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ê/·, 87.000 ∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 61 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì P. 115.000 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ √˘˙ÂÚ› Ì Ï‹ÚË ÂÍÔÏÈÛÌfi 10.000 ∂. ∂•√Ãπ∫∂™ √π∫π∂™ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì. Ì 60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 220.000 ∂. ªËÏ›ÓË, ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180 Ù.Ì. 100.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 127 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 148.000 ∂. §fiÚ‰Ô˘ μ‡ÚˆÓÔ˜, 150 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ÔÈΛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ™.¢. 2,1 160.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ™.¢. 0,8, 220.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8, 105.000 ∂. μπ√™∫Àƒ, 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 32.000 ∂. ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ-ÕÓˆ μfiÏÔ 360 Ù.Ì. 110.000 ∂. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·-°ÔÚ›ÙÛ· 150 Ù.Ì. Ì ı¤· 88.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 120 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÂÌÚfi˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· 115.000 ∂. ÕÁÈÔ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™.¢. 1,8, 135.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 160 Ù.Ì. 83.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, ÏËÛ›ÔÓ °¿ÙÔ˘ 240 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 45.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 240 Ù.Ì. 250.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ÏËÛ›ÔÓ £ˆÌ¿, 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,8 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ÏËÛ›ÔÓ Lidl, 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7, 100.000 ∂. ™ˆÚfi˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, 600 Ù.Ì., 130.000 ∂. §·Ú›Û˘ 4.100 Ù.Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∑√∂ °3, 220.000 ∂ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋-‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ¯Ú‹ÛË. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Ô‰fi˜-º·Ó¿ÚÈ· º˘ÙfiÎÔ˘, 830 Ù.Ì., 330.000 ∂. ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¿Óˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 200.000 ∂. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 1.500 Ù.Ì. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 150.000 ∂, ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ÿÓÈ·, 11.000 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 8.000 Ù.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì ı¤·, 180.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 150 Ù.Ì., 53.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Ù¤ÓȘ 180 Ù.Ì. 72.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Δ√À√Δ∞ 4.500 Ù.Ì. ∑√∂ °3, 160.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 330 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 280 Ù.Ì., 25.000 ∂ Ì ı¤·.. ª·Ï¿ÎÈ, 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì., ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 460.000 ∂ ‹ ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, 4.000 Ù.Ì. 26.000 Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 1.000 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 55.000 ∂ Ì ı¤·. §·‡ÎÔ, 800 Ù.Ì. 17.000 ∂ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂÙfi¯È, 500 Ù.Ì. Ì ı¤· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 22.000 ∂. ªËϛӷ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 460 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 100.000 ∂. ªËϛӷ, 120 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3 ÊıËÓ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, 5 ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤·. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 120 Ù.Ì. 38.000 ∂. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜, 2.000 Ù.Ì. 180.000 ∂. (178)

¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™ √π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. ΒΟΛΟΣ, 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. ΒΟΛΟΣ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ρετιρέ με μεγάλο μπαλκόνι, Καρτάλη - Γαζή. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. (179)

-----------------------------------π‰¤· °.Δƒπ∞¡Δ∞ºÀ§§π¢∏™ & ™π∞ √∂ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∞°. μ∞ƒμ∞ƒ∞™ 1, ¡.πø¡π∞ ª∞°¡∏™π∞™ Δ∏§. 2421062651, 6973401277 www.idea-volos.gr ¡∂∞ πø¡π∞ ¢À∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 50Ù.Ì.,ÁˆÓ., 2Ô˜ , Ì 25Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ 48Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3Ô˜. 3. ¶·Á·ÛÒÓ 46Ù.Ì., ÚÔÛfi„ˆ˜, ÔÏ˘Ù. ηٷÛ΢‹. 4. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ 46Ù.Ì., 1Ô˜ , ‰È·ÌÂÚ¤˜. 5. ¶·Á·ÛÒÓ 48Ù.Ì., 2Ô˜ , ÚÔÛfi„ˆ˜. ª∂∑√¡∂Δ∞ ÚÂÙÈÚ¤ 78,5Ù.Ì., Ì 100Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞‰Ú·Ì˘ÙÙ›Ô˘ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ ÔÏ˘Ù. ηٷÛÎ., 86Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. 2. ∞‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜ ÁˆÓÈ·Îfi, 3Ô˜ , 85Ù.Ì., Ì 40Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·. 3. ∫¿‰ÌÔ˘ 82Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜,Ù˙¿ÎÈ, 4Ô˜, ı¤· ¿ÚÎÔ. 4. ¶·Á·ÛÒÓ, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 3Ô˜, 86Ù.Ì.Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. 5. ¶·Á·ÛÒÓ, 4Ô˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ·Ôı‹ÎË, ‰ÈÏfi Áηڿ˙. 6. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 102Ù.Ì. Ì 70Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. 7. ºÈÏ·‰ÂÏÂÊ›·˜, 2Ô˜, 93Ù.Ì., Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 8. π·ÛˆÓ›‰Ë, 4Ô˜, 79Ù.Ì. Ì Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. 9. ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜, 3Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 79,25Ù.Ì. ÎÏÂÈÛÙfi Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. (197)

AYTOKINHTA ¶ø§∂πΔ∞π Ford Focus 5θέσιο, μοντέλο 2006, 1.600 κυβικά sport, 115 ίππους, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944-145664 ώρες πρωινές 8-3. (846) ¶ø§∂πΔ∞π V.W. GOLF 4, μοντέλο 2000 1.600 κυβικά, με A/C, 188.000 χλμ. σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6942-971110 (930)

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

¶ø§∂πΔ∞π VOLVO S-40 1.600 κυβικά (Μάιος 2005) σε άριστη κατάσταση φυλασσόμενο σε γκαράζ, φουλ έξτρα, μπλε σκούρο χρώμα. Πληροφορίες τηλ. 6972-779490 (051)

ZHTOYNTAI Το καφέ Sugar ZHTEI άτομο για μπουφέ απογευματινές ώρες. Τηλ. 2421097338, Αργοναυτών-Ιωλκού. (718)

∑∏Δ√À¡Δ∞π κοπέλες για καφετέρια “MALIBOY” στις Αλυκές για σέρβις. Πληρ. τηλ. 2421087975. (976)

∑∏Δ∂πΔ∞π νοσηλευτής ή βοηθός νοσηλευτή για την Μ.Φ.Η. “ΕΡΑΤΩ” στο Μαλάκι. Πληροφορίες τηλ. 2428093996. (533)

∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα για εμπορικό κατάστημα υποδημάτων, απόφοιτος Λυκείου, ηλικίας 18-25 ετών, κος Παπαποστόλου. Σπυρίδη 69-Αλεξάνδρας. Πληροφορίες εντός. (213)

∞¶√ ∞.∂. ∑∏Δ∂πΔ∞π ¶ø§∏Δ∏™

για την περιοχή της Μαγνησίας με: 1) Πτυχίο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) ή ανώτερο, 2) Ηλικία έως 35 ετών, 3) Επικοινωνιακές ικανότητες, 4) Καλή γνώση Αγγλικών και Η/Υ, 5) Ζήλο για ανάπτυξη καριέρας, 6) Δίπλωμα αυτοκινήτου, 7) Τυχόν προϋπηρεσία στον τομέα πωλήσεων θα προσμετρηθεί. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 22310-36122, υπόψη κ. ΠΕΡΙΣΣΙΟΥ. (214)

™YNOIKE™IA 56χρονος δημοσίου, ψηλός, ευπαρουσίαστος, ανεξάρτητος. 59χρονος επιχειρηματίας, γοητευτικότατος, στιλάτος, ακίνητα. 64χρονος συν/χος, εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός χωρίς υποχρεώσεις. 56χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, πτυχιούχος, ευκατάστατος, εμφανίσιμος. §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδας. Σχέση συμβίωση - γάμος εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (328)

MA£HMATA

∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (135) ΚΑΦΕΜΑΝΤΕΙΑ - ΚΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ ΕΙΡΗΝΗ - ΡΙΝΑ. Καφεμαντεία 15 ευρώ, διορατική μαντεία 55 ευρώ, καρτομαντεία 25 ευρώ. Για τα ραντεβού σας, επικοινωνήστε στο 6989-176612. (820)

∞ª∂™∏ §À™∏ °π∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha, Eurobank, Εθνικής, Εμπορικής, Ταχυδρομικό ταμιευτήριο, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση παίρνετε άμεσα μετρητά και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση - απόλυτη εχεμύθεια, ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την Ελλάδα. Καθημερινά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2415001000, 2421500032, κινητό 6974533556, κος Αγγελάκης τηλ. 2415000048, 2117707393, κινητό 6945-040777. (669)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ·’ fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ Û 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ Î·ıËÌÂÚÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ΔËÏ. 6988888850, 6988-888804. (478)

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων, Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974372702, Λάρισα: 2410-663111. (210)

¢IAºOPA Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (125) ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ δάνεια σε δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους ΙΚΑ, υπερχρεωμένους και σε καταγγελμένα δάνεια. Ρυθμίσεις ληξιπρόθεσμων οφειλών με πάγωμα έως 18 μήνες και αναχρηματοδότηση με χαμηλότερο επιτόκιο (η δόση έως και κάτω του 1/2). Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. κέντρο: 2310-554514, fax: 2310-554517, 6972-886998. Web site: www.moneycashgram.gr (072)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Βόλος 15/05/2010 Σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του καταστατικού το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, που εδρεύει στην οδό Κουταρέλια 64 και στην πόλη του Βόλου, με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΣΤΙΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ” προσκαλεί όλα τα τακτικά και επίτιμα μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Γενικής συνέλευσης που θα γίνει στις 03 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα του Κέντρου Τουριστικής Πληροφόρησης του Δήμου Βόλου οδός Σέκερη & Γρ. Λαμπράκη (Έναντι ΚΤΕΛ) που θα συζητηθούν και θα παρθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα, που είναι και θέματα Ημερησίας Διάταξης: 1) Ενημέρωση για θέματα μείωση τιμών Οικονομικά - Φορολογικά. 2) Ενημέρωση για θέματα Ασφαλιστικά και Εργοδοτική ευθύνη. 3) Νέος Νόμος Καλλικράτης και αλλαγές στους Ο.Τ.Α. 4) Απολογισμός και έγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού. 5) Διάφορες Ανακοινώσεις - Λήψεις Αποφάσεων. Μετά τιμής Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Αθανασός Απόστολος Γανωτή Ελένη Σημείωση: Αν δεν υπάρξει απαρτία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν στις 03 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στον ίδιο χώρο, με την παρουσία οπωσδήποτε του ? των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του συλλόγου, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 03 Ιουνίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στον ίδιο τόπο με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του συλλόγου σύμφωνα με το καταστατικό.

∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞∫Δø¡ ∏ª∂ƒ∏™πø¡ ∂º∏ª∂ƒπ¢ø¡ £∂™™∞§π∞™, ™Δ. ∂§§∞¢∞™, ∂Àμ√π∞™ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΣ 261 - 38221 ΒΟΛΟΣ τηλ.: 24210-32885, fax: 23374 e-mail: pressun1@otenet.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Συντακτών Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας, ύστερα από απόφαση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ) και όλων των δημοσιογραφικών ενώσεων της χώρας κηρύσσει 24ωρη απεργία σε όλα τα ΜΜΕ της περιοχής ευθύνης της την προσεχή Πέμπτη 3 Ιουνίου και καλεί τους συναδέλφους να συμμετέχουν σ’ αυτή. Η απεργιακή κινητοποίηση θα αρχίσει στις 6 π.μ. της Πέμπτης 3 Ιουνίου και θα λήξει στις 6 π.μ. της Παρασκευής 4 Ιουνίου. Με όλους τους συναδέλφους της χώρας αλλά και τους άλλους εργαζόμενους στα ΜΜΕ αγωνιζόμαστε: - Να μην περάσει η κατάργηση θεμελιωδών ασφαλιστικών αλλά και εργασιακών δικαιωμάτων. - Να μην παγιωθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις και να μην υπάρξει υπονόμευση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. - Να μην υποστούν τα ταμεία μας, που δεν επιβαρύνουν το κράτος, υφαρπαγή των πόρων τους. - Αντιδρούμε στην παράλογη και ισοπεδωτική αντίληψη των άδικων φορολογικών μέτρων. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση από 1248 άτοκες τραπεζικές δόσεις, παίρνετε το 71%/. Εξυπηρέτηση ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, καθημερινά και Σαββατοκύριακα κος Λευτέρης. Τηλ. 6980-260800, 6983-709760. (973)

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια με διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου (και προετοιμασία πανελληνίων εξετάσεων). Οικονομικές τιμές. Κιν. 6941-591388. (717)

™À§§√°√™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ƒÃø¡ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∫∂¡Δƒø¡ ∂™Δπ∞™∂ø™ ∫∞π ¢π∞™∫∂¢∞™∂ø™ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ * (ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.√.∂.™.∂)

™À¡∂Δ∞πƒπ™Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ £∂™™∞§π∞™ Σας γνωρίζουμε, σας στηρίζουμε

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

∞°√ƒ∞∑ø παλιά σίδερα, παλιά αυτοκίνητα, έπιπλα, μέταλλα και μπαταρίες. Επίσης καθαρίζω υπόγεια και μπάζα. Πληρ. τηλ. 6931-183856, 6936-220632, 6931-300483. (516)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (146)

Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με αριθμό 706/11.05.2010 καλούνται τα μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας Συν. Π. Ε. στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση την 15η Ιουνίου 2010 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Τρικάλων, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Απολογισμός Διοικητικού Συμβουλίου της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2009 έως 31.12.2009. 2. Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων Χρήσεως και Πίνακα Διάθεσης Κερδών) της Τράπεζας της διαχειριστικής περιόδου 1.01.2009 έως 31.12.2009. 3. Απαλλαγή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Συνεταιριστικής Τράπεζας Θεσσαλίας από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις στα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση 2009. 4. Έγκριση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων χρήσης 2010. 5. Έγκριση εγγραφής νέων μελών. 6. Τροποποίηση Καταστατικού. 7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για τη χρήση 2010. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί, χωρίς άλλη πρόσκληση, την 22α Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Και, αν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 29η Ιουνίου 2010, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα μέλη αυτοπροσώπως των οποίων η εγγραφή έχει εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση και συγκεκριμένα όσα μέχρι την 14η Ιουλίου 2009 είχαν εξοφλήσει τη μια μερίδα τους. Η προσκόμιση του δελτίου ταυτότητας είναι απαραίτητη.


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΚΡΙΒΟΥΛΗΣ του Αθανασίου και της Παρασκευής το γένος Γκαντίρη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΙΟΥ του Κωνσταντίνου και της Ελισσάβετ το γένος Καρφίτσα, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νέα Μάκρη Αττικής, πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Μάκρη Αττικής. Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΥΤΙΛΗΣ του Νικολάου και της Ευφροσύνης το γένος Γκοντισοπούλου, που γεννήθηκε στη Λάρισα και κατοικεί στο Στεφανοβίκειο Μαγνησίας και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΛΑΖΑΡΟΥ του Παύλου και της Ευσταθίας το γένος Ζούπη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ ΑΝΝΑ ΤΗΛ.: 24270-22022 FAX: 24270-21460

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (ΦΕΚ Α114/2006) Αποφασίζουμε Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 31-05-2010 έως 31-12-2010 τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Διολέττα Δημήτριο του Ιωάννου ως Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητες στο τμήμα καθαριότητας, στο γραφείο Περιβάλλοντος, Κήπων, Δενδροστοιχιών, Παιδικών Χαρών και Γραφείο Μέριμνας Σχολικών Κτιρίων ενδιαφέροντος και του αναθέτουμε: 1. Την εποπτεία και ευθύνη των υπηρεσιών του τμήματος καθαριότητας και γενικότερα τη διαχείριση απορριμμάτων. 2. Την εποπτεία της λειτουργίας του γραφείου περιβάλλοντος, κήπων, δενδροστοιχιών και παιδικών χαρών. 3. Τη μέριμνα και την ευθύνη για την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία των σχολικών κτιρίων. 4. Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό καθαριότητας του Δήμου. 5. Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς του. 6. Την υπογραφή των μισθολογικών καταστάσεων και των ενταλμάτων πληρωμής των αποδοχών των πάσης φύσεως προσωπικού. 7. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σ’ αυτόν εκ του Δημάρχου. Σε περίπτωση απουσίας του πιο πάνω οριζόμενου Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτού θα ασκούνται από το Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, σύμφωνα με την αρ. 117 παρ. 1 του Π.Δ. 410/1995, τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκεί ο παραπάνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ ™∫π∞£√À °ƒ∞º∂π√ ¶ƒ√™ø¶π∫√À

ΑΡΜΟΔΙΑ: ΚΑΡΑΣΤΑΤΗΡΑ ΑΝΝΑ ΤΗΛ.: 24270-22022 FAX: 24270-21460

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/2010 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις του άρθρου 87 του Ν. 3463/2006 “Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας” (ΦΕΚ Α114/2006) Αποφασίζουμε Ορίζουμε για το χρονικό διάστημα από 31-05-2010 έως 31-12-2010 τον Δημοτικό Σύμβουλο κύριο Τασιόπουλο Παύλο του Χρυσοστόμου ως Αντιδήμαρχο, με αρμοδιότητες στο Γραφείο γενικών εσόδων του Δήμου και στο γραφείο ελεγχόμενης στάθμευσης και έκδοσης αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και του αναθέτουμε: 1. Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών υπηρεσιών και του γραφείου γενικών εσόδων του Δήμου. 2. Την εποπτεία και ευθύνη του γραφείου ελεγχόμενης στάθμευσης και έκδοσης αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. 3. Την εποπτεία και ευθύνη της τεχνικής υπηρεσίας. 4. Την υπογραφή εγγράφων στους τομείς αρμοδιότητάς του. 5. Την αρμοδιότητα να διεκπεραιώνει ειδικά θέματα που θα ανατίθενται σε αυτόν εκ του Δημάρχου. 6. Την τέλεση πολιτικών γάμων. 7. Να αναπληρώνει το Δήμαρχο σε περίπτωση απουσίας του στην Δημαρχιακή Επιτροπή. Σε περίπτωση απουσίας του πιο πάνω οριζόμενου Αντιδημάρχου, οι αρμοδιότητες αυτού θα ασκούνται από το Δήμαρχο. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου, και ταυτόχρονης απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου κ. Δημητρίου Διολέττα, τα καθήκοντα του Δημάρχου ασκεί ο παραπάνω οριζόμενος Αντιδήμαρχος. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στις τοπικές ημερήσιες εφημερίδες. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΡ. ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ

π∂ƒ∞ ª∏Δƒ√¶√§π™ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ π∂ƒ√™ ¡∞√™ ∞°π√À °∂øƒ°π√À ∞°π√™ °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ - ¶∏§π√À Ευχαριστήριο Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς την οικογένεια του Γεώργιου Επιφανείου για την προσφορά των 600 Ε εις μνήμην της αγαπημένης τους Δήμητρας Προεστάκη. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου

π√À¡π√™

2

¡ÈÎËÊfiÚÔ˘ ·Ú¯. ∫ˆÓ/fiψ˜ ÔÌÔÏ. ∂Ú¿ÛÌÔ˘ ÈÂÚÔÌ. Î.Ï. “Νήψατε, γρηγορήσατε, ο αντίδικος υμών διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιπατεί ζητών τίνα καταπίη” (Α’ Πέτρ. ε’ 8). Όταν παρουσιάζεται ένας κίνδυνος, αμέσως ο άνθρωπος συγκεντρώνει όλην την προσοχήν του, όλας τας δυνάμεις του και τας προσπάθειάς του. Και είναι βέβαιον ότι με την άγρυπνον προσοχήν και με την κατάλληλον προσπάθειαν κατορθώνει να αποφεύγη πολλούς κινδύνους και ζημίας και συμφοράς. Τον μεγαλύτερον όμως κίνδυνον, που απειλεί την ειρήνην μας, την ευτυχίαν μας, ολόκληρον την ψυχικήν μας υπόστασιν, δεν τον προσέχουν οι πολλοί ή και δεν τον γνωρίζουν καθόλου. Είναι ο κίνδυνος από τον εχθρόν διάβολον. Τόσον μεγάλη είναι η κακία και η μισανθρωπία του, τόσον επίμονος η προσπάθειά του δια να μας αποπλανήση εις το κακόν και εις την απώλειαν, ώστε ο Απόστολος του Χριστού τον παρομοιάζει με λέοντα, που γυρίζει πεινασμένος και ζητεί απρόσεκτα θύματα διά να τα κατασπαράξη. Είναι εχθρός που συμβουλεύει πάντοτε το κακόν και την ανομίαν. Ας είμεθα λοιπόν άγρυπνοι, διά να μη μας συλλάβη εις καμμίαν παγίδα του.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς; Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Κυριάκου Παπαδόπουλου, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η με αριθμ. 2885/80856/28-5-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 2.661,63 τ.μ. στη θέση “Αμπελάκια” Δημοτικού Διαμερίσματος Άνω Βόλου του Δήμου Ιωλκού, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως αυτός ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ιωλκού. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος


38/ °È· οı ÒÚ· T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ - ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 24210-94221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫˘Ú›ÏÔ˘ ·fi ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ ¤ˆ˜ ∞Á. ºˆÙÂÈÓ‹˜. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ ¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜.

TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ π∞™√¡√™ 17 ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 28555, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡

™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢ÂÚ‹˜ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ §·Ú›Û˘ 255, ÷ÚÈÛÌ·˝‰Ë˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 45, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘-°¤Ê˘Ú·, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÷ς·Ù˙‹˜ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ ∫. °·Ù˙¤·, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∞Ï›‰Ë˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ - ∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ Ã. ∞ÎÙ‹ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜-°Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ∫·Ì‚ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ‡¯ÙÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞-

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢ƒ√ª√§√°π∞ “∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞” ∞fi 31/5-2/6 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.00, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ∞Á. ∫˘Úȷ΋ - ¶Â˘Î›. ΔƒπΔ∏ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 10.00, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ∞Á. ∫˘Úȷ΋ - ¶Â˘Î›. ∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ· π ∞fi 26/5-23/6/2010 ¢Â˘Ù¤Ú·, ΔÚ›ÙË, ¶¤ÌÙË & ¶·Ú·Û΢‹: ∞fi μfiÏÔ, 14.00, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›. ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋: ∞fi μfiÏÔ, 08.45, ÁÈ·: ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ, ∞Á. ∫˘Úȷ΋, ¶Â˘Î›, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞: 26/5, 2/6, 9/6, 16/6, 23/6.

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ...........................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ...............................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ...............................2421070950 - 2421075318 .......................................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì..................................... 2421070976 - 2421075528 ......................................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.......................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. .....................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ ..............................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ..............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. . . . . . . . . . . . . . .24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. . . . . . . . . . . . . . . . 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú. . . . . . . . . . . . . 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. . . . . 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . . 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. . . . . . . . . . . . . .24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 31463 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H .............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO..................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY..................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ .......................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏............................................................................199 EKAB:.............................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .......................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜..........................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜...........................................................2421055555

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∂Èı˘ÌËÙ¿ ÛÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ - ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÌ‹. 2. ¶ÚÔ˚fiÓ ·Ú·Á‹˜ - ∞ÁÁÏÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ. 3. ∞fi ÕÚ·‚˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È - •¤ÓË ı·ÙÚÈ΋ Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· - ∫·Úfi˜ ‰¤ÓÙÚÔ˘. 4. ∑ÂÈ Û ‚¿ÚÔ˜ ¿ÏÏˆÓ - ª¿Úη ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. 5. ∏ “ÁÏ˘ÎÈ¿” ÁÓˆÛÙ‹˜ ÔÂÚ¤Ù·˜ ÙÔ˘ ™·ÎÂÏÏ·Ú›‰Ë (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ÕÏÏË ÔÓÔÌ·Û›· Ù˘ ∞Ê·›·˜. 6. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ηٷÏ·ÛÌ¿ÙˆÓ. 7. Œ¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù· - ∞fi Ù· ÔÏÏ¿... Ï›Á· - √ ‡·ÙÔ˜ ıÂfi˜ Ù˘ ÛηӉÈÓ·‚È΋˜ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜. 8. ¶·ÙÚȿگ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Û˘ÓÂÙÂϤÛıË ÙÔ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi ™¯›ÛÌ·. 9. Œ¯ÂÈ ¤Ó· ·fi Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ - ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “À” . 10. ™ÙËÓ πÙ·ÏÈ΋ ·˘Ù‹ fiÏË ¤ı·ÓÂ Ô ¢¿ÓÙ˘ (Ì›· ÁÚ·Ê‹) - ™ÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ... ÚfiÙ·Û˘. 11. μ·Û¿ÓÈÛ ÙÔ ¢ËÌÔÛı¤ÓË - ™˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË Ï·ÙÚ›· Ù˘ ∞ıËÓ¿˜ - “∫‡ÚÈÔ˜” ÌÈ·˜ ‰È·Ï¤ÎÙÔ˘ Ì·˜. 12. ∫˘Úȷο ÔÏÈÙÈο ·Ú¯Èο - Œ‰Ú· ∂ıÓÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∂›‰Ô˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ - √ μfiÏÁ·˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ. 2. ŒÓ· ·fi Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ∂§¶∞ - ∂›‰Ô˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. 3. ΔÔ Ï¤ÓÂ Û˘¯Ó¿ ÔÈ... ÂÚ›ÂÚÁÔÈ - ∞·Ú·›ÙËÙ· ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·.

4. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÙÔÔıÂÛ›· Ù˘ ∞ÙÙÈ΋˜ - √ ÚÒÙÔ˜ ÂÈÛΤÙ˘ ÙˆÓ ·ÈˆÓ›ˆÓ ÌÔÓÒÓ (Ì ¿ÚıÚÔ). 5. ºËÌÈṲ̂ÓÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÎÔϤÁÈÔ ÎÏ·ÛÛÈÎÒÓ ÛÔ˘‰ÒÓ (ÌÈ· ÁÚ·Ê‹) - ΔÔ “∫ÏÂȉ›ÔÓ” ÙˆÓ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ. 6. ∞fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ·... ‰‡Ô - ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¯·›· fiÏË Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜. 7. ∫Ï·ÛÛÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· - ¶ÚfiÛˆÔ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. 8. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ 620 - ∫·È ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈ· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. 9. ¢È·Ú¿ÙÙÂÙ·È Ì ¢ÎÔÏ›· ·fi ÙÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ· - °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ. 10. ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔ ·fiÚıËÙÔ - ¶ÔÛÔÙÈÎfi Â›ÚÚËÌ·. 11. Œ‰Ú·Û ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ - ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Ô ÔÈËÙÈÎfi˜. 12. ∫·ÌˆÌ¤ÓË ·fi Ê˘ÙÈο Ó‹Ì·Ù· (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ™‡Ìʈӷ ·fi Ù·... Û‡Ìʈӷ - •ÂÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ¶ƒøΔ√ª∞™Δ√ƒ∞ 2. ƒ∏Δ√ƒ∞-™∫π 3. øª∞-™¶∞¡√π 4. Δ∞-Ã√∏-√πø¡√ 5. ƒ∞¡Δ∞ƒ 6. ¶∞π™-Δ∞-π∏ 7. §∞Ã∂π√º√ƒ√™ 8. ∞ƒ∞™-¶π∫∞™™√ 9. ∫∞§∞-∞√ƒ 10. ª√¢∞-£∞§∏-™ª 11. ∞¡√π-∏ ∫π¡∞ 12. ∞™¶∞™π∞-ƒ∂™ ∫∞£∂Δ∞: 1. ¶ƒøΔ√¶§∞™ª∞ 2. ƒ∏ª∞-∞∞ƒ-∞¡√ 3. øΔ∞-ƒπÃ∞ƒ¢√™ 4. Δ√-Ã∞™∂™-¶π∞ 5. √ƒπ√¡ 6. ª∞-∏ΔΔ√¶∞£∏™ 7. ºπ§∞∫π 8. ¶√ƒΔ√∫∞§π∞ 9. Δ™∞π-∞ƒ∞-∏¡ 10. √∫¡ø¡-√™∞-∞ƒ 11. ƒπ√¡π™™√™ 12. π√§∏-√ƒª√™

∫ƒπ√™ ∫¿ÓÙ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 54-30-22-34-9-4. Δ∞Àƒ√™ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ٷ ÂÚÈıÒÚÈ· Û‹ÌÂÚ· Û ÙÚ›ÙÔ˘˜ Ó· Û·˜ Û¯ÔÏÈ¿ÛÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-45-6-11-24-9. ¢π¢Àª√π ¢ÈÂΉÈ΋ÛÙ ۋÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚¿˙ÂÙÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο fiÚÈ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-4-5-3323-45. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ̤ڷ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ‰È¿ıÂÛ‹ Û·˜ Î·È ‰›ÓÂÈ Ù‡¯Ë Û fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÓËı› ÛÙȘ 28/6. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-45-6-1. §∂ø¡ √˘‰¤ÙÂÚË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÂÛ¿˜, ÊÙÈ¿ÍÙ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂÈı˘ÌÈÒÓ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-11-23-4-8. ¶∞ƒ£∂¡√™ Δ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Í·Ó¿ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Û‹ÌÂÚ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 56-4033-23-4-9. ∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ·ÔʇÁÂÙ ٷ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ οÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-4022-12-34-3. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ηχÙÂÚË Ù·ÎÙÈ΋ ı· Â›Ó·È Ë Û˘˙‹ÙËÛË Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-30-22-12-9. Δ√•√Δ∏™ £· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÙ ÌÈ· ˘fiıÂÛ‹ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ô˘ ÂÎÎÚÂÌ› ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 22-104-35-9-7. ∞π°√∫∂ƒø™ ∏ Â͢ËÚÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Û·˜ ı· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 24-30-11-23-59. À¢ƒ√Ã√√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ʤÚÓÂÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Î·È ÛÙÈÁ̤˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-40-33-23-8-10. πãÀ∂™ º·Ó›Ù ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÂÙ ÙȘ ·fi„ÂȘ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-20-18-4434-5.

OTE BÏ¿‚˜.................................................................................. 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜..............................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô....................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE .......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜..............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·...............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·...................................................................6948475814 MËϛ˜............................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.....................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™................................ 2421080865 I¢IøTIKO KTEO........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ..........................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ......................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP..................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ...................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™..................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ 2410 237811 ¶I§OTO™ .......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .........24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™............................................. 24210 61000 A°PIA™ ..........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

∫∞ƒ¶√μ °π∞ ¶ƒ√∂¢ƒ√™!

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÛηÎÈÛÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ¤‰Ú· Ù˘ FIDE. √ 12Ô˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ, ¤¯ÂÈ ÚÔÙ·ı› ·fi ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ™Î¿ÎÈ ƒˆÛ›·˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘. √ Ó˘Ó Úfi‰ÚÔ˜ πÏÔ˘Ì˙›ÓÔÊ ¤¯ÂÈ Û›ÁÔ˘Ú· ¤Ó· Ôχ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·Á·ËÙfi Û fiÏË ÙËÓ ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. ™ÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∫¿ÚÔ‚ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘, ÛÙ›ϷÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ ÛÙ‹ÏË ÙȘ ıÂṲ́˜ Ì·˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË Ù˘ ÚÔ‰ڛ·˜ ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔÓ. www.karpov2010.org ΔÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜ §fiÁÈ· Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙË ÛηÎÈÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›·

“∞˘Ùfi˜ Ô˘ ‚·Ú¤ıËΠÙÔ ÛοÎÈ, ‚·Ú¤ıËΠÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘” ŸÛÎ·Ú √˘¿ÈÏÓÙ 1854-1900 πÚÏ·Ó‰fi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞ ∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ (2780) ñ ∫›ÚÈÏ °Î ÔÚΛ‚ (2615) Tilburg 1994 °Î·Ì› Ù˘ ‚·Û›ÏÈÛÛ·˜ 1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nf3 d5 4.Nc3 Be7 5.Bg5 h6 6.Bh4 0ñ0 7.e3 b6 8.Be2 Bb7 9.Bxf6 Bxf6 10.cxd5 exd5 11.b4 c6 12.0ñ0 Qd6 13.Qb3 Nd7 14.Rfe1 Be7 15.Rab1 a5 16.bxa5 Rxa5 17.a4 Re8 18.Bf1 Bf8 19.Qc2 g6 20.e4 dxe4 21.Nxe4 Qf4 22.Bc4 Bg7 23.Re2 c5 24.d5 Raa8 25.Rbe1 Rad8 26.Qb3 Ba8 27.g3 Qb8 28.d6 Rf8?? (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿;

§Y™H 29.Bxf7++- welcome! Rxf7 [29...Kh7 30.Neg5+ Kh8 31.Qe6 Bxf3 32.Nxf3+] 30.Neg5 hxg5 31.Nxg5 Rdf8 32.Re8! Decoy: e8 32...Qxd6 [32...Qxe8 33.Re7 Double attack(33.Re7 Decoy) ; 32...Rxe8 33.Re7 Double attack(33.Qxf7+ Deflection; 33.Qxf7+ Decoy) ; 32...— 33.Qxf7+ Mate threat] 33.Qxf7+ Kh8 34.Ne6 [34.Ne6 Bh6 35.Nxf8 Nxf8 36.Rxa8+-] 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 πÔ˘Ó›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: μÏÈÒÚ· ™ˆÙËÚ›·˜, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 46 - ∂ÚÌÔ‡, ÙËÏ.: 24210-22322, ª·ÚÌ·ÓÙ˙¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÙËÏ.: 24210-57700, ∫Ô‡ÙÚ· £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 32 - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ (fiÈÛıÂÓ π. ¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊ.) ÙËÏ.: 24210-22064. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·ÙÛÈfiÔ˘ÏÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 32 ‚. - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ÙËÏ.: 2421038909. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ª·ÓÈ·‰¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ˘, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 127 - £Ú¿Î˘, ÙËÏ.: 24210-66810. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 π√À¡π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÈ· πÙ·Ï›‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.15 08.45 09.15

ÿÓÙÈ ª¿ÓÈ: √ Ì·ÛÙÔÚ¿ÎÔ˜ ∏ ∫Ô˘ÓÂÏÔ‡ÔÏË ª›ÎÈ ª¿Ô˘˜: ¶·›˙ˆ Î·È Ì·ı·›Óˆ √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ “μÔ‹ıÂÈ· Ô μ¤ÁÁÔ˜!... Ê·ÓÂÚfi˜ Ú¿ÎÙˆÚ 000” ŒÓ·˜ ·ÈÒÓ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Œ¯Ô˘ÌÂ Î·È Ï¤Ì ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· √‰fi˜ ÊÙÂÚÒÓ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ (∂) ¢ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù¤ÓȘ √ ÌÔÓ·¯ÈÎfi˜ Ï·Ó‹Ù˘ ƒÈ̤ÈÎ Beach volley ∂ȉ‹ÛÂȘ - ∞ıÏËÙÈο - ∫·ÈÚfi˜ ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ (∂)

09.45 10.00 11.30 12.00 14.00 14.15 14.30 15.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.10 18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 24.00 24.05

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÈ· πÙ·Ï›‰· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ “¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45 ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00 08.00 09.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.20 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.50 17.55 18.05 18.15 18.30 19.30 20.00 21.00 21.05 21.40 22.00 23.00 00.30 01.00 01.30 02.30 03.00 04.30 04.40

ΔÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· (∂) ΔÔ „¿ÚÂÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÈÚfi˜ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ŒÎÙË ·›ÛıËÛË ∞Ú·ÎÙÈο ∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ∏ ÁË ÙˆÓ ÓÔÌ¿‰ˆÓ ∫Ï‹ÚˆÛË §√ΔΔ√ Shamwari: ªÈ· ¿ÁÚÈ· ˙ˆ‹ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ∏ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ù˘ ÓÔÛÙ·ÏÁ›·˜ Ì·˜ (∂) §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ÌÔÚʤ˜ (∂) √ ‡ÚÁÔ˜ Ù˘ μ·‚¤Ï (∂) ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· (∂) ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ (∂) ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Δ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ §¿ÁηÓ

10.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 22.10 00.10

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∫Ï·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ⁄‰Ú·: ¢ÔÎfi˜, Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Δ˙¤ÈÓ flÛÙÂÓ: ¤Ú· ·fi ÙÔ Ì‡ıÔ √È ª·˘ÚÈÙ·ÓÔ› §›ÛÙ· ÌÂÙ·ÌÔۯ‡ÛÂˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “∞ηÙfiÓ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

07.45 10.15 11.15 12.30 13.30 16.30 16.45 18.45 19.45 21.00 23.15 01.45 02.45

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∂ÏÂÔÓÒÚ· ªÂϤÙË. ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ∂ÎÔÌ‹ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜. ∫ÔÚ›Ó·, Ë ·ÁÚÈfiÁ·Ù· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË ÃÚÈÛÙ›Ó· §·Ì›ÚË. ∂ȉ‹ÛÂȘ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛ̈Ӕ “∫fiÎÎÈÓË ÁˆÓ›·” ¡fiÌÔ˜ Î·È Ù¿ÍË: ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ “∏ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ Ï‡ÎˆÓ”

¶H§IO 48 UHF

07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 17.35 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 05.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫·Ú·‚¿ÙÔ˘. ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ™›ÙÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ªÈ· Ó‡ÊË ÁÈ· ÙÔ ÁÈÔ ÌÔ˘ ∂ÊÈ¿ÏÙ˘! ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· (∂) Sex and the city 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ (∂) ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ (E) ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ (∂)

£E™™A§IA TV

17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 02.45

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÏÏËÓÈ΋ Ù·ÈÓ›· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂)

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.10 17.20 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.10 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ (∂) ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ŸÌÔÚÊÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ Úˆ› ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ ™’ ·Á·Ò - Ì’ ·Á·¿˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ∏ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‚Ï¿ÙÂÈ ™ÙÔ ·Ú¿ ¤ÓÙ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ∂ÈÊ¿ÓÂÈ· ¶ÚÔ‰ÔÛ›· ºÂ‡Á· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ŸÏ· Ù· ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

07.00 10.00 12.50 13.00 13.25 14.15 15.15 16.15 17.40 17.50 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 01.20 02.30 03.30

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.00 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 01.15 01.45 02.00 04.00 05.30

“∫∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË º·›Ë ™ÎÔÚ‰¿. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹ Ì ÙË μ¿ÛÈ· §fiË. That’s life æ˘¯·ÁˆÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛˆÓ. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto Alter ∑·Ì·ÓÊÔ‡ Hit parade (∂) Auto Alter “ΔÚÂÏfi ‰›‰˘ÌÔ” “∫Ò‰Èη˜ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜” ∞’ ̤ÚÔ˜. À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

04.30 05.00 05.30

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 21.45 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 08.45 09.45 11.30 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.30 01.30 03.30

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ¢È·ÛËÌfiÙËÙ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Ÿ,ÙÈ Ê¿Ì fi,ÙÈ Èԇ̠(∂) Fashion show (∂) ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10-1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ (∂) ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ (∂) ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· True blood ∂ȉ‹ÛÂȘ √ÓÂÈÚÔ·Á›‰· European poker tour °¿ÌÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun ™ÔÊ›· ÔÚı‹

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ΔÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ √ Ê›ÏÔ˜ Ì·˜, Ô ΔÛ¿ÚÏÈ Iron chef America American’s next top model ∞ÛÙÚ·ÊÙÂÚ¿ Û›ÙÈ· ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 3Ô˜ ·ÁÒÓ·˜ ÙˆÓ play off. Harper’s island Most shoking Heartland ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ∫·Ù·ÎÙËÙ¤˜ Monkey business

111111111111111111111111111

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ º¤ÙÔ˜ Ì ‰‡Ô ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë,

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

www.exoraistiki.gr Δ∏§. 6930-789889

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡:27/5-2/6/10 ∞π£√À™∞ 1: ƒ∞¡Δ∂μ√À °π∞ ¶∞¡Δƒ∂ª∂¡√À™ (∫øªø¢π∞): ¶¤ÌÙËΔÂÙ¿ÚÙË: 18.30. SEX AND THE CITY 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.30, 00.00.

∏ Δ∞π¡π∞ £∞ ¶ƒ√μ∞§§∂Δ∞π ΔƒπΔ∏ & ¶∂ª¶Δ∏

∞π£√À™∞ 2: SEX AND THE CITY 2: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.45, 22.15.

“Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

ÙÔ cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ Ù·ÈÓ›·

∞°ƒπ√Ã√ƒΔ∞

∞π£√À™∞ 3: ∂ºπ∞§Δ∏™ ™Δ√ ¢ƒ√ª√ ª∂ Δπ™ §∂À∫∂™ (Δƒ√ª√À): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.30. IRON MAN 2 (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞ º∞¡Δ∞™π∞™): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15. √ ƒ√ª¶∂¡ Δø¡ ¢∞™ø¡ (∂¶π∫∏ ¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20.45.

¶ÚÔ‚ÔϤ˜: ª√¡√ ªπ∞ ¶ƒ√μ√§∏ ŒÓ·ÚÍË 21.30

∞π£√À™∞ 4: √ μ∞™π§π∞™ Δ∏™ ¶∂ƒ™π∞™ (¶∂ƒπ¶∂Δ∂π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30.

Û ™ÎËÓÔıÂÛ›· Alain Resnais... ¶·›˙Ô˘Ó: Mathieu Amalric, Andre Dussollier, Sabine Azema Emmanuelle Devos, Anne Consigny ∫∞Δ∞§§∏§√¡ ∞¶√ 13ÔÓ

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1958, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· √˘Ì¤ÚÙÔ §¤ÓÙÛÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·ÓÙ›˙· °ÎÔ˘›ÓÙ·, ∞Ó‰Ú¤·˜ ª¿ÚÎÔ˘Ï˘, ª›Ì˘ ºˆÙfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ù·‡ÚÔ˜ •ÂÓ›‰Ë˜.

ŒÓ·˜ Ó·Úfi˜ ηډÈÔηٷÎÙËÙ‹˜ ÂÚˆÙ‡ÂÙ·È ÌÈ· πÙ·Ï›‰· ÛÔ˘‰¿ÛÙÚÈ· Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŸÙ·Ó ÂΛÓË ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜, ·ÏÏ¿ Ô Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ı· ÙÔÓ ·ÔÚÚ›„ÂÈ. ∂ΛÓÔ˜ fï˜ ı· ÂÈÌ›ÓÂÈ Î·È, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏϤ˜ ·ÛÙ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘.

¡∂Δ 19.00

√ fiÏÂÌÔ˜ ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2005, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù›‚ÂÓ ™›ÏÌÂÚÁÎ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÔÌ ∫ÚÔ˘˙, ¡Ù·ÎfiÙ· º¿ÓÈÓÁÎ, ªÈÚ¿ÓÙ· ŸÙÔ.

•ÂÎÈÓ¿ Û·Ó ÌÈ· ̤ڷ Û·Ó fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô Ï·Ó‹Ù˘ °Ë. √ Ray Ferrier ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ‚È·ÛÙÈο Û›ÙÈ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙË ‚Ú·‰ÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘. Œ¯Ô˘Ó Ú·ÓÙ‚ԇ ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ·Ê‹ÛÂÈ Ù· ‰‡Ô ÙÔ˘˜ ·È‰›· ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÂÓÒ ÂΛÓË Ì ÙÔ Ó¤Ô Ù˘ Û‡˙˘ÁÔ ı· Â›Ó·È ÛÙË μÔÛÙfiÓË. ∞˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ fï˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓÂ Ô Ray. ªÈ· ηٷÛÙÚÔÊÈ΋ ηٷÈÁ›‰· ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÏË Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÓÂÎÚÒÓÂÙ·È ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ·ÎÈÓËÙÔÔÈË̤ӷ ÛÙË Ì¤ÛË ÙˆÓ ‰ÚfïÓ. ΔÒÚ· Ô ƒ¤È Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ fi,ÙÈ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ.

STAR 21.00

∫fiÎÎÈÓË ÁˆÓ›· £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1997, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙ÔÓ Õ‚ÓÂÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, ª¿È §ÈÓÁÎ, ªÚ¿ÓÙÏÂ˚ °Ô˘›ÙÊÔÚÓÙ.

√ Δ˙·Î ªÔ˘Ú, Û٤ϯԘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÔÏ˘ÂıÓÈ΋˜, Ù·Íȉ‡ÂÈ ÛÙÔ ¶ÂΛÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢Ù› ÙËÓ ÒÏËÛË ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜. ∂Λ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÌÈ·˜ Á˘Ó·›Î·˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤Ú·Û ÌÈ· ÂÚˆÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿. ∏ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ‹ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ Û ·Ó·¿ÓÙ¯· ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÂÌfi‰È·...

STAR 23.15

¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1991, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª¤ÚÈ ÕÁÎÓ˜ ¡ÙfiÓ·¯ÈÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¤Ï·ÓÈ °ÎÚ›ÊÈı, ¡ÙÔÓ Δ˙fiÓÛÔÓ, ∂Ï¿È· °Ô˘ÓÙ.

∏ §›ÏÈ Î·È Ô ªÂÓ ƒÈÓÙ, Â›Ó·È ¤Ó· Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‚˘ıÈÛÙ› ÛÙÔ ¤ÓıÔ˜ ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ›¯ÚÔÓÔ ·ÁÔÚ¿ÎÈ ÙÔ˘˜. £· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ¤Ó· ·ÏËıÈÓfi ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· ·Ó·˙ˆ˘Úˆı› Ë ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ ÎÈ ·˘Ùfi ı· ¤ÚıÂÈ Ì ÙËÓ ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÙÔ˘ ‰Âο¯ÚÔÓÔ˘ °Ô˘›Ï·ÚÓÙ. ΔÔ Ó·Úfi ·ÁfiÚÈ, ÁÈÔ˜ Ù˘ ηχÙÂÚ˘ Ê›Ï˘ Ù˘ §›ÏÈ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜, ı· È¿ÛÂÈ ÊÈϛ˜ Ì ¤Ó· ÙÔÈÎfi ·ÁÔÚÔÎfiÚÈÙÛÔ, ÙËÓ ª›ÏÈ, Ë ÔÔ›· ı· ÙÔ˘ ‰È‰¿ÍÂÈ Ò˜ Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ŸÙ·Ó Ì¿ıÂÈ Ó· ÂϤÁ¯ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô °Ô˘›Ï·ÚÓÙ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ §›ÏÈ Î·È ÙÔÓ ªÂÓ Ó· Â·Ó·Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ÍÂÂÚÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Ô˘ ÙÔ˘˜ ¿ÊËÛÂ Ô ¯·Ìfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ·È‰ÈÔ‡...

¡∂Δ 24.05

ΔÚÂÏfi ‰›‰˘ÌÔ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· Δ˙¤Û ¡Ù›Ï·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ¤Ù˙ÈÓ·ÏÓÙ ¡ÔÌÏ, ∫Ï›ÊÔÚÓÙ ™ÌÈı, ºÚÂÓÙ °Ô˘›Ï·ÚÓÙ.

√ ™¿ÈÏ·˜ Î·È Ô Δ˙·Ì¿Ï, ·‰ÂÚÊÈÎÔ› Ê›ÏÔÈ, ¤¯Ô˘Ó ÙË Û˘Ó‹ıÂÈ· Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó “¯fiÚÙÔ” ̤¯ÚÈ ÙÂÏÈ΋˜ ÙÒÛ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÚÙ›‰·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘˜, ¤¯ÂÈ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ó· ·Ó‚¿˙ÂÈ ÙÔ IQ Û ÙÚÔÌ·ÎÙÈο ‡„Ë, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ·ÚÈÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÛÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ‰ÂÎÙÔ› ÛÙÔ Ã¿Ú‚·ÚÓÙ! ¶ÚÈÓ ¿ÚÔ˘Ó fï˜ ÙÔ Ù˘¯›Ô, ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì·ÁÈÎfi ¯fiÚÙÔ. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù· ηٷʤÚÔ˘Ó. √ ÛÙ·Ú Ù˘ ¯È ¯Ô Î·È Ô ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ª¤ıÔÓÙ ª·Ó Î·È ƒ¤ÓÙÌ·Ó ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÙÚÂÏ‹ Έ̈‰›· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÚÂÛÈÙ¿Ï ÂÚÌËÓ›·˜.

ALTER 02.00


40/

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 I√À¡π√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™ ºøΔ√ : ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

¶ÂÈÚ·Ù›· Δ√ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ “Δ¿‰Â ¤ÊË ∑·Ú·ÙÔ‡ÛÙÚ·” Ô ¡›ÙÛ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÙfi Î·È ÙÔ Ê›‰È. ΔÔ ¤Ó· Û¤ÚÓÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ ÙÔ˘ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ, Ô ·ÂÙfi˜ Ì ÙË ‰‡Ó·Ì‹

™ TÔ˘ ™T∞Àƒ√À

¢HMO¶OY§OY

¡ÔÌ·Ú¯›· οÓÂÈ ÌÈ· ηϋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ì ÂÛÙÈ¿ÙÔÚ˜ Î·È Â·ÁT˘ ∂§∂¡∏™ ÁÂÏ̷ٛ˜ Ù˘ ηıË™Δ∞ª√À§∏ ÌÂÚÈÓ‹˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ™Â ÛÙ·ıÂÚ‹ ‚¿ÛË ÂÓÓÔ›ٷÈ, ÎÈ fi¯È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔÛÊÔÚÒÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ ‹ “Û‹ÌÂÚ· Ô Î·Ê¤˜ ¤Ó· ¢ÚÒ” ÛÙȘ ηÊÂÙ¤ÚȘ. §¤Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÁÈ·Ù› ÂÓÒ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ οı ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË, ·ÔÊ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó, Ô‡Ù οÔÈÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙËÓ ÚfiÙ·ÛË. ŸÏÔÈ, ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ì ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë, ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ· Û˘ÏÏÔÁÈο ÙÔ˘˜ fiÚÁ·Ó· Î·È Â›Ì·ÛÙ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹... 줂·È· Û ̷˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÂÚ›ÂÚÁÔ Ò˜ ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, οı ›‰Ô˘˜, ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó Î·È Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó, ·Ó ı· ηÙ‚¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙ· Ì·Á·˙È¿ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ „¿¯ÓÔ˘Ó ‹‰Ë ÙËÓ ÂÏ·Ù›· ÙÔ˘˜. ªÂÁ¿Ï· Ì·Á·˙È¿, ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚ· οÓÔ˘Ó Î·Ù¿ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÌÔÚ‡̷ٷ, ÎÚ˘Ê¿ Ê·ÓÂÚ¿ ‰ÂÓ Í¤Úˆ, Î·È ¿ÏÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È. ∂ȉÈο Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó “ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ” ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ì ÁÂÓÓ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ. ΔÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙ· ÚÔ˚fiÓÙ· ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢. ™ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÙÔ Ì·Ó¿‚Ë Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Ì·Á·˙È¿ ·fi ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›· ̤¯ÚÈ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· ·ÛÊ·ÏÒ˜, ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜, οÓÔ˘Ó Â›Û˘ ¿ÏÏÔ ÎÔ˘Ì¿ÓÙÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ·’ fi,ÙÈ Â›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·È Ò˜ ·ÏÏÈÒ˜, ·ÊÔ‡ fiÏ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚÈ̈¯Ù› ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÌÂÙ¿, ‚ϤÔÓÙ·˜ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô ÌËÓÈ¿ÙÈÎÔ˜ ÎÔÚ‚·Ó¿˜ ÂÈΛӉ˘Ó·, Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ fï˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È˜. ∫È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· Îfi‚Ô˘Ó Ù· ·Ú··Ó›ÛÈ·. ∫·È ÛÙÔ ÓÙ‡ÛÈÌÔ Î·È ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi. ™·Ó ÓÔÌÔÙ¤ÏÂÈ· ¤Ú¯ÂÙ·È ÏÔÈfiÓ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û fiÏ· Ù· ›‰Ë. °È· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· Ì·Á·˙È¿ Î·È Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ŸÏÔÈ ·Ú¯›Û·Ì ӷ ÎÔÈÙԇ̠ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì ¿ÏÏÔ Ì¿ÙÈ Î·È Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ì ·ÏÏÈÒ˜ Î·È ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ. ÕÚ· ı· „¿ÍÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÌfiÓÔ Û˘Ó‹ıÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ·Á·ıÒÓ. £· ÚÔÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ӷ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ì·Î¿ÏË Î·È Ì·Ó¿‚Ë, ÂÌÔÚÈÎfi ‹ ·Ô˘ÙÛ¿‰ÈÎÔ, ηÊÂÓÂ›Ô ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ê¤, fiÙ·Ó Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì fiÙÈ ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÚÔ˚fiÓ, οÔÈÔ˜ ˙ËÙ¿ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌÂٷ͈٤˜ ÎÔÚ‰¤Ï˜ ·Ú··Ó›ÛȘ... °È·Ù› ·˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ÌËÓ ÎÔÚÔ˚‰Â˘fiÌ·ÛÙÂ. stamouli@e-thessalia.gr

ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È. ™Δ∏¡ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ì ٷ fiÏ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔÓ ·Ó›Û¯˘ÚÔ ÛÙÚ·Ùfi ÙÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Î·È “ÙȘ Ï¿Ù˜” ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ. ∫∞π ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ÙÔ ·ԉ›ÍÂÈ ÙÒÚ·, Ì ÙËÓ Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÚËÓ¢ÙÈ΋-·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÚÔ˜ ÙË °¿˙·, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜, Ì ÙÔ Ó· ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Ì fiÏÔ˘˜ ۯ‰fiÓ ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜ Á›ÙÔÓ¤˜ ÙÔ˘. ™Δ√¡ fiÏÂÌÔ ÙˆÓ ¤ÍÈ ËÌÂÚÒÓ, ÛÙ· ˘„ÒÌ·Ù· ÙÔ˘ °ÎÔÏ¿Ó Î·È Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔÔ πÛÚ·‹Ï ¤ÙÛÈ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ Î·È ¤ÙÛÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Á›ÁÓÂÛı·È. ∂π¡∞π ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔ Ó· ÂÈÙ›ıÂÙ·È, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛÙÔ “ÛÙfiÌ· ÙÔ˘ χÎÔ˘”. √È πÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÁÂÓÓÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Âı·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ fiÏ· ·Ú¿ fi‰·, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÚ·Ùfi, ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜, ¤¯Ô˘Ó Ù· fiÏ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ¤Ó· ηıÂÛÙÒ˜ Ô˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·fi ¿ÏÏ· ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÈο. ÕÏψÛÙ ÙÔ ¿ıËÌ· ·fi ÙÔ˘˜ ¡·˙› ¤ÁÈÓ ̿ıËÌ·. Δ√ πÛÚ·‹Ï Ì·˜ ¤¯ÂÈ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Û ÂÓ¤ÚÁÂȘ “¯Ù‡· Î·È Ê‡Á”. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË, ·ÏÏ¿ Ì‹ˆ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÕÚ·‚˜; ∂ÌÈÚ¿Ù·, ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·, πÚ¿Ó ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰‡Ó·ÌË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜; ∞¡ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÈÚ·Ù›·, ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ù˘ Â¤Ì‚·Û˘, ÙËÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ .¯. ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ù˘ ™ÔÌ·Ï›·˜, ı· ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ˘Ú ÙÔ ÂÍÒÙÂÚÔÓ. ΔËÓ ¤Î·Ó fï˜ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ÂÈÚËÓfiÊÈÏÔ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi. ¶√π√™ ÏÔÈfiÓ Ó· ÂÌÈÛÙ¢ı› ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, fiÙ·Ó Û˘ÌÂÚÈʤÚÂÙ·È, fiˆ˜ ÎÚ¿ÙË Ô˘ ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ·˘Ù·Ú¯Èο Î·È ÛÙÚ·ÙÔÎÚ·ÙÈο ÙÔ˘˜ ηıÂÛÙÒÙ·; ∏ £∂øƒπ∞ ÙÔ˘ ¡›ÙÛ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Ó·ÏÏÔ›ˆÙË ÛÙÔ ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜. √ ‰˘Ó·Ùfi˜ Î·È Ô ÔÓËÚfi˜ ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó, ¤Ú· ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·ÓıÚˆÈÛÙÈο ȉÂÒ‰Ë. ∫·È ÙÔ πÛÚ·‹Ï ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ·˘Ù‹ ÙË ıˆڛ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÛΤÏÔ˜ Ù˘ (ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÛΤÏÔ˜ ÙÔ ÂÊ¿ÚÌÔÛ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ μ’ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶fiÏÂÌÔ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· Á›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË).

√È Ô‰ËÏ·Ùfi‰ÚÔÌÔÈ

•ÂηٛÓÈ·ÛÌ· ΔÔ ÙÈ ÍÂηٛÓÈ·ÛÌ· ¤ÂÛÂ, ϤÂÈ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, ‰ÂÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È. °È· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹Á·Ó Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› Ì¿ÏˆÓ·Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ˜ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. ∫·È fi¯È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ...

“§Ô˘Î¤ÙÔ” ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È fiÙÈ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ¿Ó ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Ì ̷ıËÌ·ÙÈ΋ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Û “ÏԢΤÙÔ”. ¢ÂÓ ÙÔ Ï¤Ì ÂÌ›˜, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ù· ÔÔ›· Î·È ˙ËÌÈÔÁfiÓÔ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ú›¯ÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ¢ı‡Ó˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. √È ÔÔ›ÔÈ, Ï›ÁÔ ·ÚÁ¿ ı˘Ì‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÍfi‰ˆÓ...

ªËÓ ·Ú·ÍÂÓ¢Ù›Ù ·Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ‰Â›Ù ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Û·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È Ó· Îfi‚Ô˘Ó ÎÏ‹ÛÂȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷο, ·ÏÏ¿ ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó, ϤÂÈ Î·È ı· ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ. ∞ÊÔ‡ χıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ, ı· ‚¿ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ Ê˘Ï¿ÓÂ Î·È ·fi ¿Óˆ...

ÿıËÎ·Ó ∫·Ï¿, Ò˜ Ù· ηٷʤڷÙ ÂΛ ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Î·È ¯¿Û·Ù ÙȘ ÚÔıÂƯ̂˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ›ÛÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ °’ ∫¶™, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó 150 Ô‰‹Ï·Ù· ÁÈ· ÂÓÔÈΛ·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙ fiÙÈ ·fi ÌfiÓÔÈ Û·˜ ··ÍÈÒÓÂÙ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ô‰ËÏ·ÙÔ‰ÚfïÓ; ∫·È Ì’ ·Ú¤ÛÂÈ Ô˘ ÛΤÊÙÂÛÙ ӷ Â·Ó·‰ËÌÔÚ·Ù‹ÛÂÙ ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ÂÓÔÈΛ·Û˘ Ô‰ËÏ¿ÙˆÓ. ¡· ‰ˆ ÙÈ ı· ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙÂ...

∫·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ΔÔ ÈÔ ·ÔÎÚÔ˘ÛÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÛˆÔ ¤‰ÂÈÍÂ Ë ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹, ηıÒ˜ ÙÔ “ÚÂÛ¿ÏÙÔ” ÛÙ·

ÏÔ›· Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓËÔÔÌ‹˜ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ °¿˙· ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Î·È Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏÔÈ. ªÈ· ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ·Ú¿ Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÎÚ·˘Á‹...

¢È·ÈˆÓ›˙ÂÙ·È ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ô ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi˜ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi “ÚÂÛ¿ÏÙÔ” ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Â›Ó·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜ Î·È ÂΉËÏÒıËΠ¿ÌÂÛ·. ŸÌˆ˜, Â›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ Ë ·Ô˘Û›· ¤ÌÚ·ÎÙ˘ ·ÓÙ›‰Ú·Û˘ ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï, Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ‰È·ÈÒÓÈÛË Ù˘ ‚›·˜ Î·È Ù˘ ¤ÓÙ·Û˘ ÛÙËÓ ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹.

¶È¤ÛÂȘ °È·Ù› ÔÈ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜ Ô˘ ¯¿ıËÎ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ›¯·Ó Ûˆı›. Ÿˆ˜ ı· ›¯·Ó Ûˆı› Î·È ÔÈ ˙ˆ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¿ÏÏˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ, ·Ó Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ›¯Â ·Û΋ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï fiÏ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. ∫·Ù·‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ·Ï¿ √∏∂ Î·È ∂∂ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Î·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ú¢ӷ, ÔÚÈÛÙÈ΋ χÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ ı· ‰Ôı› ÔÙ¤...

°.•.

dimopoulos@e-thessalia.gr

162010 ·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÓËÔÔÌ‹˜, Ô Ó¤Ô˜ ·ÎÏÔ˜ ·›Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÚÔÌËÓ‡ÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î·È Ë Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ Siemens, ηıÒ˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË, ¤ˆ˜ Î·È ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 70%, ˘Ô¯ÒÚËÛË ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ·’ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ.

™ÙËÓ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ‰È·‚¿˙Ô˘ÌÂ: “∫Ú¿ÙÔ˜ - ÂÈÚ·Ù‹˜. ¢ÔÏÔÊÔÓÈÎfi ÚÂÛ¿ÏÙÔ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ ÎÔÌ¿ÓÙÔ˜ ÛÙÔÓ “™ÙÔÏ›ÛÎÔ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜”.™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ì ·›Ì· ‚¿ÊÙËÎÂ Ë ·fiÂÈÚ· ÙÔ˘ “™ÙÔÏ›ÛÎÔ˘ Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜” Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË °¿˙·. ¶¿Óˆ ·fi 10 ÓÂÎÚÔ› -·ÓÂ›ÛË̘ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜ ·Ó‚¿˙Ô˘Ó Û 19- Î·È ‰Âο‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË ÂȉÚÔÌ‹ ÙˆÓ πÛÚ·ËÏÈÓÒÓ. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷ‰›ÎË, ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ”. ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÏ›‰·: “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÎÚ·˘Á‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘¤ÚÌÂÙÚË ‚›· ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 9 ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ ÓÂÎÚÔ‡˜”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ‚›·ÈË ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ Âȯ›ÚËÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ÓËÔÔÌ‹˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ï ۠‰ÈÂıÓ‹ ‡‰·Ù· ÚÔοÏÂÛ ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷÎÚ·˘Á‹. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ Â›Ó·È Û˘Áί˘Ì¤Ó˜ , ηıÒ˜ ÙÔ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· 9 ÓÂ-

ÎÚÔ‡˜, ÂÓÒ È‰ÈˆÙÈο ªª∂ ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· 19. √ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˜ ·ÔÙÂÏ›ÙÔ ·fi ¤ÍÈ ÛοÊË, ÛÙ· ÔÔ›· Â¤‚·ÈÓ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 700 ¿ÓıÚˆÔÈ , ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ŒÏÏËÓ˜”. Δ√ μ∏ª∞ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ Ì ÚÒÙÔ ı¤Ì·: “¢ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi”. ŒÎÙ·ÎÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÌÂÙ¿ Ù· ÌÚÔ˜-›Ûˆ §Ô‚¤Ú‰Ô˘”. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “·Ó·ÛٿوÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ıÒ˜ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î. ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·¤¯ÂÈ ·fi Ù· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Ì ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· ·ÊfiÚËÙ˜ ȤÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÂÓۈ̷وıÔ‡Ó Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ÛÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹. Δ· ̤ÙÚ· ÚԂϤÔ˘Ó Ó· ÌË ‰›‰ÂÙ·È Î·Ì›· Û‡ÓÙ·ÍË (Ô‡Ù ÛÙȘ ÌËÙ¤Ú˜ ·ÓËϛΈÓ) Û ËÏÈΛ· οو ÙˆÓ 60 ÂÙÒÓ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·Ó·Ï‹ÚˆÛ˘ Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 48% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡”.

∂£¡√™: “∫·Ù·ÎÚ·˘Á‹ ÁÈ· ÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÚÂÛ¿ÏÙÔ. πÛÚ·ËÏÈÓ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ÛÙfiÏÔ Ù˘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋˜ ‚Ô‹ıÂÈ·˜”. ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “°ÂÚ¿ÎÈ· Î·È ÈÛÏ·ÌÈÛÙ¤˜ ›Ûˆ ·fi ÙË ÛÊ·Á‹ ÙˆÓ ·ÎÙÈ‚ÈÛÙÒÓ. 19 ÓÂÎÚÔ› Î·È 60 ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜. ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÚÁ‹. ∞ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜”. ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˜ ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ŒÓÙ·ÛË ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÈıÂÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞Ó·Ù. ªÂÛÔÁ›Ԣ” . ∏ ∞À°∏: “ŒÁÎÏËÌ· ηٿ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜”.

02-06-10  

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó 250 Ê¿Ú̷η ·fi ¯ı˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ °›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜ ™ÙȘ ÈÛÚ·ËÏÈÓ¤˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘ «ª¿¯Ë...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you