Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.09 - ¢. 19.49’ ™∂§∏¡∏ 18 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.089 † ª. ¶·Ú·Û΢‹ (Δ· ÕÁÈ· ¶¿ıË ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘)

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ıÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ∞fi„Â Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ ™Δπ™ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi„Â Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ Ó·ÒÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ∂ÈÙ¿ÊÈÔÈ ÛÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡¯ÙȘ ÒÚ˜ ¯ı˜, ÂÓÒ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ·fi ÙÔ Úˆ› ÁÈ· Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜. ■ ÛÂÏ. 13

Á·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ‚Ú‹Î·Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂȉˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ¿Ê·ÓÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ¯ı˜, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ËÌÈ·ÚÁ›·˜ “ηْ ¤ıÈÌÔÓ”, ηÓ›˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 15

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÚ¤ÓˆÓ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ

√ ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈ-

ÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·È¿ °Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2008 ÙÔ 2015, “ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ fï˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 135% ÙÔ˘ ∞∂¶”. ■ ÛÂÏ. 30

Δ· ÙÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ηÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘: ÃÚ¤Ô˜, ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ‡ÊÂÛË

π

¶∏°∞¡ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔ-

∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ 2015 ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 2008

™Ù·˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û¯˘Úfi ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ fi¯È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ - ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ϤÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, fï˜, Ô‡ÙÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4% ÙÔ 2010 ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, Ô‡Ù ‚¤‚·È· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 3% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂ÎfiÓÔÌÈÛÙ” ¤Û¢Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ ˆ˜ ÙÔ 3% ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2014 - ÎÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 150% ÙÔ˘ ∞∂¶ (ÂÊfiÛÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó, ÂÓÓÔ›ٷÈ)! ΔËÓ ÒÚ·, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙËÓ

«ƒÔÏ¿» ¯ı˜ ÛÙË ¢∂À∞ªμ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

°Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘

ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¡¢ ·fi ÙË Ó˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ - ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Û¿ÏÔ ÂÚ› ·Ó·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿. ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙËÓ ∂.∂. ˆ˜ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2009 ηٿ ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· - ÂÓÒ ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È 1,5% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Íˆ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÎÈ Ô ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ Ë ‡ÊÂÛË. ■ ÛÂÏ. 7

ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ ı· Á›ÓÂÈ ·fi„ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ›

™‹ÌÂÚ· Ë «Ì¿¯Ë» ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

15.000 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ ■ ÛÂÏ. 14

∏ “Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ªÂ-

Á¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó... Â˘Ï·‚Èο ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÚ·¤˙È ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ 10-15 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ›, Ì‹ˆ˜ ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ‚ÚÔ˘Ó Ó· ηı›ÛÔ˘Ó. ŸÛÔ Ô͇̈ÚÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. §fiÁˆ Ù˘ ÓËÛÙ›·˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ› ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ó· Ê¿Ó ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘ ÛÂ... ÙÛÈÔ˘ÚÔÎ·Ù¿Ó˘ÍË, ·ÔÎÔڇʈ̷ ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ■ ÛÂÏ. 17

ºıËÓfiÙÂÚ· 6.500 Ê¿Ú̷η ¤ˆ˜ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 9 ∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ■ ÛÂÏ. 15 ÕÓÔÈÍ·Ó Ù· Δ¤ÌË, ÚÔÛˆÚÈÓfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›·

¶¤ı·ÓÂ Ô Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘ ¶∂£∞¡∂ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û ËÏÈΛ· ∂∫Δ∞∫Δ∞ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÀÂÚ·ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§, ηÓÔÓÈο Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ, ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ¢ÂÓ ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÔ˘Ó ·ÛÙÈο ψÊÔÚ›· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ηÓÔÓÈο ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÙÚ¤ÓˆÓ. ■ ÛÂÏ. 12

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Û ¢√À∫, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi ■ ÛÂÏ. 16

83 ÂÙÒÓ, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘. ∂›¯Â Ì·ÎÚ¿ Î·È ÏÔ‡ÛÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ Ë Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·. ■ ÛÂÏ. 8

■ ÛÂÏ. 11


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ ¢∂™¶√π¡∞™ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

“∏ ›ÛÙË Â›Ó·È Ì›· ‰È·Ú΋˜ ¿ÏË Ì ÙÔÓ Î·Îfi ·˘Ùfi Ì·˜”

A¶√æ∂π™ ∞ÈÛı‹Ì·Ù· ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ¢∞¡π∫∞

¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤¯ˆ Ó· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ Ó· ϤÂÈ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ÛÙÔÓ ‰ÈÏ·Ófi ÌÔ˘; √˘Ô˘Ô˘Ô˘! ∞fi ·È‰›. ¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤¯ˆ Ó· ·ÓÙ·ÏϿ͈ ÌÈ· ·˘ıfiÚÌËÙË “ηÏË̤ڷ” ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· Ì οÔÈ· ·Ú¤·; √˘Ô˘Ô˘Ô˘. ¶Ô‡ Ó· ı˘Ì¿Ì·È ÙÒÚ·. ∞fi ÙË Ì¤Ú· Ô˘ ÌÔ˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘. ¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ¤¯ˆ Ó· ‰ˆ Ù· ·È‰È¿ ÌÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ì·È ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘; ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ·; ∞Û ηχÙÂÚ·. ¶fiÙ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ Ì οÙÈ, Ì ÙÔ ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ·ÈÛı¿ÓıËη Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜; ∞, ÙfiÙ Ô˘ ¿ÏÏ·Í· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. √¯È, Ú ‚Ͽη. ∂˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÙÈÁÌ‹. ¶ÔÙ¤! ∫·È Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ·ÈÛı¿ÓıËη Ï‹Ú˘ Î·È ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜; √Ù·Ó Î¤Ú‰ÈÛ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔ·ÁˆÁ‹. √¯È, Ú ·ÓËÏ›ıÈÂ. √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÛÔ˘ ˙ˆ‹. ∞, ·˘Ùfi! ¡· ÛÔ˘ ˆ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·; ªÂٷ͇ Ì·˜ ÙÒÚ·. °È· ̤ӷ Ë Ï¤ÍË “ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË” Â›Ó·È ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋. ∫·È fiÙ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ¤Î·Ó· ¤ÚˆÙ· ηıfiÏÔ˘ Ì˯·ÓÈο; ΔÈ ÌÔ˘ ı˘Ì›˙ÂȘ ÙÒÚ·. Δ· ¯ÚfiÓÈ· Ù· ÊÔÈÙËÙÈο. ΔfiÙ Ì ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›Ó· Û ÌÈ· ÎÚ˘Ê‹ ·Ú·Ï›· ÛÙ· ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ·, οو ·fi Ù’ ·ÛÙ¤ÚÈ· Ù· Ì·ÎÚÈÓ¿. ∫·È ·fi fiÙ ¤¯ˆ Ó· ÂÚˆÙ¢ÙÒ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ Ù˘ÊÏ¿; ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙ· Ì˘ıÈÛÙÔÚ‹Ì·Ù·, ÛÙȘ Ù·Èӛ˜ Î·È ÛÙ· ·È‰È¿. ∫·È fiÙ ηډÈÔ¯Ù‡ËÛ· ·fi ·ÈÛı‹Ì·Ù· ·ÏËıÈÓ¿; √Ô˘Ô˘Ô˘. ªfiÏÈΘ ÊÔÚ¤˜. ¶Â˜ ÌÔ˘ Ì›·. ¡·, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· fiÙ·Ó Ô ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú ¤‚·Ï ÂΛÓË ÙËÓ ÁÎÔÏ¿Ú· Î·È ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÂÍ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚¿˙ÂÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∫∞ Û ·Á¿ÏÌ·Ù· ÌÔ˘ÛÂȷο. ∫·È fiÙ ‚Ô‹ıËÛ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙËÙ· ·fi ÙÔÓ Û˘Ó¿ÓıÚˆfi ÌÔ˘; ∞fi Ôχ, Ì· Ôχ ·ÏÈ¿. ΔfiÙ Ô˘ ‹ÌÔ˘Ó ÚfiÛÎÔÔ˜ Î·È ¤Ú·Û· ÛÙÔ ·¤Ó·ÓÙÈ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿. ∫·È fiÙ ·fi ÙÔÓ Î·Ó·¤ ÛËÎÒıËη ηÈ, ·ÔÙÔÍÈӈ̤ÓÔ˜ ·fi ··Á¿ÏÔ˘˜ Î·È ÂȉÈÎÔ‡˜, Ì ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ ÛΤ„Ë Î·È ÎÚ›ÛË ÚÔ¯ÒÚËÛ·; ΔÈ ı¤ÏÂȘ Ó· ÌÔ˘ ÂȘ; ¶ˆ˜ ÊÙ·›ˆ ÂÁÒ Î·È fi¯È Ù· media; ∂Ó· ı¤Ïˆ Ó· ÌÔ˘ ˆ. √Ù·Ó Ê‡ÁÔ˘Ó ÔÈ ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ˘ÏÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÛΤ„ÂȘ Î·È Ù· ·ÈÛı‹Ì·Ù·. ™Î¤„Ô˘ ‚·ı‡ÙÂÚ·. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·! (∞fi Δ√ μ∏ª∞)

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÌÂı·‡ÚÈÔ Î·È ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›·, Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Î·È ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Û ·˘Ù‹Ó. ¶ÚˆÙ‡ÔÓÙ· ı¤ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÏ›‰· Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ¤Ó· ̤ÏÏÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ÂÚÈÛÙ·ÛÈ·Îfi.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 8...21ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...21ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...20ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...20ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ª. ¶·Ú·Û΢‹, ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Ô˘ ‚·ıÌÈ·›· ı· ˘ÎÓÒÛÔ˘Ó Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÙÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ∫ÂÓÙÚÈο Î·È Ù· μfiÚÂÈ·. μÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ·fi Ù· ¢˘ÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ¢˘ÙÈο ‚fiÚÂÈÔÈ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ. ™Ù· ∞Ó·ÙÔÏÈο ÓfiÙÈÔÈ 3 Ì 5 Î·È ÚfiÛηÈÚ· ÛÙÔ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ∞ÈÁ·›Ô 6 ÌÔÊfiÚ ÛÙÚÂÊfiÌÂÓÔÈ ·fi ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ‚fiÚÂÈÔ˘˜ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎÔ‡˜ Ì ÙËÓ ›‰È· ¤ÓÙ·ÛË. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜, ·˘ÍË̤Ó˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 5...19ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 10...19ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ϛÁ˜ ÙÔÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...20ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...20ÔC.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘

°›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 8 0 0 - 1 1 - 3 5 0 0 0

√ ¿ÙÂÚ Ã·Ú›Ï·Ô˜ ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎÔ‡ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ·Á¿˘, Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ù˘ ·ÈÒÓÈ·˜ ˙ˆ‹˜. “ΔÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÌÈ· ϤÍË Â‚Ú·˚΋ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ú·ÛÌ·, ‰È¿‚·ÛË. √ ÃÚÈÛÙfi˜ ¤Ú·Û ̤۷ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ, Ù· ¿ıË ÙÔ˘, ÛÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË. ª·˜ ηÏ› ÙÒÚ· fiÏÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ì οÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ›Ûˆ Ù· ¿ıË Ì·˜ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÛÙËıԇ̷̠˙› ÙÔ˘ Û ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ˙ˆ‹. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¯¿ÚÈÛÂ, Û·Ó ÎÔÈÓ‹ ÌÔ›Ú· Û ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜ Î·È ‰›Î·ÈÔ˘˜, ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ó·ÛÙ·›ÓÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÔÚıÔ‰fiÍÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÛËÌ·Û›·. ∏ √Úıfi‰ÔÍË ∂ÎÎÏËÛ›· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ›ÛÙË ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ó·ÛÙË̤ÓÔ ÃÚÈÛÙfi ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ˘ÔÙÈÌ¿ Ê˘ÛÈο, fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô £Âfi˜ ÁÈ· ÂÌ¿˜” . ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· fiÙÈ ÂÈı˘Ì› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ŸÌˆ˜ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ·Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ó· ÓÈÒÛÂÈ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˜. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÂÏ›‰· Î·È ÚÔÔÙÈ΋. ∞˘Ùfi Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ·fi ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ‡Ï˘ Ô˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË Î·È ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÏ›‰· ÁÈ· ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔ ÎfiÛÌÔ ÈÔ ÛˆÛÙfi, ‰›Î·ÈÔ, ¿ÁÈÔ, ¢ÏÔÁË̤ÓÔ, ¤Ó·Ó ÎfiÛÌÔ ·ÈÒÓÈÔ. ∞˘Ùfi Ì·˜ ¯·Ú›˙ÂÈ Ë ∞Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. º˘ÛÈο, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì Û ∞˘Ù‹Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÔÚ›·, Ë ÔÚ›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ fiˆ˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ‰È·Ó‡Û·Ì ̤۷ ·fi ÙËÓ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ı›Ԣ ¿ıÔ˘˜. √ ÎfiÛÌÔ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ÂÏ›‰· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ

ÚÔÔÙÈ΋. √Ê›ÏÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ¯¿ÓÔÓÙ·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ¿Êı·ÚÙË Î·È ·ÈÒÓÈ· ¤Íˆ ·fi Ù· Û¯‹Ì·Ù· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ô˘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Êı·ÚÙ¿, Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈο” . √È Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÂÓÈο Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜. “¶Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÔÈÔÙÈ΋ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ∏ ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ˙ˆ‹ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ¤ÙÛÈ, ÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘ÌÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi ·ÏÏ¿ ›ÛÙË. À¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Û˘Ì‚È‚·Ṳ̂ÓÔÈ. ∏ ›ÛÙË Â›Ó·È Ì›· ‰È·Ú΋˜ ¿ÏË Ì ÙÔÓ Î·Îfi ·˘Ùfi Ì·˜ Î·È ÌÈ· ¿ÏË ÁÈ· ¤ÓˆÛË Ì ÙÔ £Âfi. ŸÙ·Ó Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿ÏË Î¿ÔÈÔ˜ ÚԂ› ÛÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙfiÙ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÎÚ›ÛË. ∂Ô̤ӈ˜, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·Ú·‚Ϥ„Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ›ÛÙË. ∏ ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¤¯ÂÈ ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ôχ ÁÈ· Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ¤Ó· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÌÈ· ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹ ·Á¿Ë ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ï‹ıÔ˜ ·fi ·ÚÓËÙÈο ÌËӇ̷ٷ, ›Ù ·fi ·Ì·Úٛ˜ Î·È ·‚Ï„›Â˜ οÔÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, ›Ù ·fi ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË Î·È ÙËÓ ÚÔ·Á¿Ó‰· Ô˘ ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ˘Ê›ÛٷٷÈ. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ, Ó· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ” .


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ºÚÔ˘Úfi˜

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∫·Ù·‰›Î·Û·Ó fiÏÔÈ ÙËÓ Ù˘ÊÏ‹ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ı‡Ì· ¤Ó·Ó ‰ÂηÂÓÙ¿¯ÚÔÓÔ ∞ÊÁ·Ófi Î·È ÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ fiÚ·Û‹ Ù˘. ¶ÚÔۤͷÙ fï˜ Ò˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ÙËÓ ÙÚ·Áˆ‰›· Ë ¡.¢.; Δ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË ÛÙÔÓ ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¢ı‡Ó˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ¤ÎÚËÍË Ù˘ ‚fiÌ‚·˜. ∫·È Ë ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘, Ë ¡ÙfiÚ· ‰ËÏ·‰‹ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ‰Âο¯ÚÔÓË ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ. ¢˘Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› ÎfiÛÌÔÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÎfiÌÌ·. °È· fiÛÔ ·ÎfiÌ·;

ΔÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˘ ÚÔ˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¿ÏÏÔ ·fi ÙÔÓ ÔÁÎÔ‰¤ÛÙ·ÙÔ ÙfiÌÔ ÙˆÓ 200 ÛÂÏ›‰ˆÓ, fiÔ˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ·Ú·Ï›„ÂȘ, Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÛÙ· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÀÁ›·˜. ¶fiÛÔ ı· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. ∏ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙË ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÏÈÙÈο ‹ıË ·Ú¤Ì‚·ÛË, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ¤ÎÏËÍË Î·È ·ÈÊÓȉȷÛÌfi, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘. ∂ȉÈο ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜, fiÙ·Ó ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÈı·Ú¯›· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ·ÛÎÂ›Ù·È Ô ··Ú·›ÙËÙÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ›Ù ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ £. ¶¿ÁηÏÔ Â›Ù ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¤ÏıÂÈ ÌfiÓÔ ·fi ¤Ó· ¿ÁÚ˘ÓÔ ÊÚÔ˘Úfi.

√ ¯ˆÚÈÎfi˜

¢.ƒ.

¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ¡· Ô˘ ÙÂÏÈο ‰ÈηÈÒıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 30% ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ηıÒ˜ ·ÂÛÙ¿ÏË, ¯ı˜, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Ô˘ ÙÔ ÚԂϤÂÈ ÍÂοı·Ú·. ∂ΛÓÔ, fï˜, Ô˘ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷϿ‚Ô˘ÌÂ, Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ÚÈÓ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ Ô ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Â¤ÏÂÍ ӷ Îfi„ÂÈ ÙÔ ¢ÒÚÔ ·fi ¢√À∫ Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ηٷ‚Ï‹ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ ¢‹Ì·Ú¯Â;

∞›ÙËÌ· ¢ÂÓ Ê¿ÓËΠӷ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔÓ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·ÚË Ë ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘, Ù˘ ÚÒÙ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫·È ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜, ¤Ú· ·fi Ù· ηı·Ú¿ ˘ËÚÂÛȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, Ó· ı¤ÛÂÈ Î·È Ù· ÛÔ‚·Ú¿, fiˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ›Â, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÏÏ·, ·fi ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ. ∫·Ù¿ fiÛÔ ı· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘, Û ÌÈ· ÎÏÂÈÛÙ‹ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÛÊȯً ¯ÚÔÓÈο Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Â›Ó·È ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ·.

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ¶ÏËÓ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜ ··Û¯ÔÏ› ÛÔ‚·Ú¿ Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÏ·Á‹˜ ¤‰Ú·˜ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÁˆÓÈÛÌ¿ÙˆÓ. √È ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ Î·È ∫ˆÓ. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘ Ô‡Ù Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚÔÔÙÈ΋, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ÙÔ˘ Ù¤ÓȘ. ∫·È ¤Ú· ·fi ÙȘ fiÔȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó Î·È ÛÙ· fiÛ· ÚԂϤÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘. √ ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÚÒÙ· ÙË Û˘Ó·›ÓÂÛË Ù˘ ¢∂ª∞.

™ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ΔÂÏÈο, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢∂ª∞ ÛÙȘ 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Û ∞ı‹Ó· ‹ μfiÏÔ, fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ‰È·ÚÚ‡ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶·Ú›ÛÈ. ∏ ÁÎÚ›ÓÈ·ÁÎÚ›ÓÈ·, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·- ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ù·Íȉ¿ÎÈ· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰ÂÓ “¯·Ï¿Ó” ηӤӷ. √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÔ˘ ϤÂÈ ÌÂÙ¿...

÷Ìfi˜

¶ÏËڈ̤ÓÔÈ

∞˘ÙÔÂÔ›ıËÛË

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜, Û ·¿ÓÙËÛË ¯ıÂÛÈÓÔ‡ Û¯ÔÏ›Ô˘ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÎÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ “∫Ô‡ÎÔ˜” . ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ 14 ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ 17 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì ۇ̂·ÛË ¤ÚÁÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·ÓÂÒıËηÓ. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó. øÛÙfiÛÔ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂›ÙÚÔÔ. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘, ‰ÈÂΉÈΛ 80.000 ¢ÚÒ. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Î·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. ∫·È ÂÂȉ‹ ÔÈ ·ÛÎÔ‡ÓÙ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙËÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó, fiÊÂÈÏ·Ó - ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· οÓÔ˘Ó - Ó· ÙËÓ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÒÛÙ ӷ ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈη ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ fiϘ ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÔÈÔ˜ ¿ÂÈ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ™‹ÌÂÚ· ¿ÏψÛÙ ª. ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÁÂÌ›ÛÂÈ ·fi ÎfiÛÌÔ. ∞˘Ùfi˜ ı· ÎÚ›ÓÂÈ...

ŒÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÂÍÔÌ¿Ï˘ÓÛË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙËÓ ∫‡ÚÔ ¤‰ˆÛ ÛÙËÓ Â›Û΄‹ Ù˘ ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ Ë ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜. §›Á˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ù˘ Ì ÙÔÓ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÌÂÚÈο ·ÎfiÌË ¯Ú‹ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. π‰È·›ÙÂÚ· ·Ó ÂÎÙÈÌËı› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ΔÔ˘ÚΛ· ‰ÂÓ ÚÔÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ٤ÙÔȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ˆ˜ Ô “ÊÙˆ¯fi˜ Û˘ÁÁÂÓ‹˜” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Ì ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ÁˆÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ∂˘ÚÒ˘ - ª¤Û˘ ∞Ó·ÙÔÏ‹˜, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ªÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ·fi ηχÙÂÚË ı¤ÛË Â›Ù ÁÈ· ÙȘ ÂȉÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ ΔÔ‡ÚÎˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ›Ù ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

Δ. ∫.

¡· ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ, fiÙÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ (¢∏∫π) Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË, Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∫·È ÙÔ Ï¤Ì ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¯·Ìfi˜ Î·È ÌfiÓÔ Í‡ÏÔ ‰ÂÓ ¤ÂÛ ÌÂٷ͇ ‰È·ÊˆÓÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˘. √ ÔÔ›Ô˜, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ·¤Û˘ÚÂ, ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜. μϤÂÙÂ, Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· 200.000 ¢ÚÒ, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Û ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ...

™·Ó „¤Ì· ™·Ó ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î¿ı ¢¯¿ÚÈÛÙË Â›‰ËÛË ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ‹ ÁÈ· ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Û ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ‚·Ú›‰È· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ¤ÙÔÈ· „¤Ì·Ù· ‚¤‚·È· Â›Ó·È Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ· Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‹ ¤ÛÙˆ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.

°.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

¢.ƒ.

ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

Δ˘¯fiÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ı· ÎÏÔÓ›ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜. °È· ÙÔ ¶·™Ô∫ ‰ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ÙÈ ı· ˘ÔÛÙ› ·Ó ÛÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ Ë ¯ÒÚ· Ùˆ¯Â‡ÛÂÈ. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Â›Û˘, ÎÏÔÓÈṲ̂ÓË fiˆ˜ Â›Ó·È ·fi Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·Ó·ÁÂÓÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÏ›‰· Î·È ı· Ì›ÓÂÈ Î·Ù·ÔÓÙÈṲ̂ÓË. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÏÒ‚ËÙ·, ı· ÏËÁˆıÔ‡Ó Î·È ·˘Ù¿, fiˆ˜ ÏËÁÒıËÎ·Ó ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË ÙÔ˘ 2008, fiÙ·Ó ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÔÈ ·Û‡ÓÙ·¯ÙÔÈ Î·È ·‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÙÔÈ. √Ê›ÏÔ˘Ó Â›Û˘ fiÏÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Û ÌÈ· ÂΉԯ‹ ηٿÚÚ¢Û˘ ÙˆÓ ¿ÓÙˆÓ ÔÈ ·Û‡ÓÙ·¯ÙÔÈ Î·È ÔÈ ·‰È·ÌÂÛÔÏ¿‚ËÙÔÈ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Î·È ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ›. ∫·È Èı·ÓÒ˜ ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙËı› ÙÔ ¿ÏÏÔ ¿ÎÚÔ, Ô˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È, ÎÈÓÂ›Ù·È Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ÔÏÈÙÈ΋ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È ·ÚÔ˘Û›·. ∂›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÔ˘ ·fiÏ˘ÙÔ˘ ¯¿Ô˘˜. ∞˜ ÙÔ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó fiÛÔÈ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¢ı‡ÁÚ·ÌÌ· ÛÂÓ¿ÚÈ·. (Δ√ μ∏ª∞)

“¶ÚfiÎÏËÛË” ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔηÏ› ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌËÓÈ·›·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ 600 ¢ÚÒ, ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÓÂÔÛ˘ÛÙ·ı›۷˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ (¢∏∫∂¡∞). Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÂÏ¿ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ £ÂÔÏ. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·˜, “Â›Ó·È ÚfiÎÏËÛË Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÂÌ›˜ Ó· Îfi‚Ô˘Ì ÌÈÛıÔ‡˜, fiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ı¤ÛÂȘ ‹Ù·Ó ¿ÌÈÛı˜” . Δ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ‰Èο Û·˜... °.•.

ªÂ ·ÍÈÒÛÂȘ §¤ÁÂÙ·È fiÙÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ χÛË ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ‡·Ù˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ Â͈ÙÂÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ÌÂÙ¿ ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë ·Ó·ÈÌÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ‚·ÚfiÓ˘ ÕÛÙÔÓ. ∏ ΛÓËÛË, ¤Ú· ·fi Ù· ÔʤÏË ÛÙÔ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂÌÂÚȤ¯ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ηıÒ˜ ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ¤¯ÂÈ Ù· ‰Èο ÙÔ˘ ·Úfi‚ÏÂÙ· ÛηÌ·Ó·‚¤ÛÌ·Ù·. ∫È Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎfi˙È ›ÛÙ¢ fiÙÈ ı· ÍÂÊÔÚÙˆı› ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó, ·ÏÏ¿ ÙÒÚ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· η٤‚ÂÈ ÛÙȘ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ. ¢.ƒ.

™‡Á¯˘ÛË ∞ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ‰È¿ÊÔÚ·, Á‡Úˆ ·fi Ù· ÂÚÁ·ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË ‰È·Ì¿¯Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË (·fiÊ·ÛË ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘) Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. ¢ËÏ·‰‹ Ë ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·; ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ; ™‡Á¯˘ÛË fï˜ ¤¯Ô˘Ì ¿ıÂÈ Î·È Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜: ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙÔ ¢ÒÚÔ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ Ó· ÙÔ ‰ÒÛÂÈ ÔÏfiÎÏËÚÔ. ¢È·‚¿Û·ÌÂ Î·È ÙÔ Û¯fiÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ Î. ™·¯ÈÓ›‰Ë Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙÔ ¡fiÌÔ. ΔÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¿Ú·ÁÂ; ∫·È ·Ó Ó·È, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ‰È·¯ˆÚ›ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚȤÎÔ„Â ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ fi¯È. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ÙÚÂÏ·ıԇ̠۠·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ™Â οı ¡fiÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÂÊ¢ÚÂÙÈΤ˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ; Δ. ∫.

∏ ·‡ÍËÛË; Δ¤ÛÛÂÚ· Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ √∞∂¢ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó 119.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª‹ˆ˜ fï˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ; °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ›¯Â ÂÈ ÚÔÂÎÏÔÁÈο ˆ˜ ı· ·‡Í·Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·ÓÂÚÁ›·˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË; ªÂ Ù¤ÙÔÈ· ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ò˜ Ó· ˙‹ÛÂÈ Ô ¿ÓÂÚÁÔ˜ Ì 454 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ; √È Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤ÛÙˆ Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓ‰˘Ó·Ìˆı›. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶ÂÈÚ¿Ì·Ù·... ∏ Î. ∂Ï‚›Ú· ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ŸÙ·Ó ÚÈÓ ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Û¯ÔÏËıÒ Ì ÙË Û‡Á¯ÚÔÓË Ê˘ÛÈ΋ Î·È ÙËÓ Û˘¯ÔÙÚÔÓÈ΋, Ì ڈÙÔ‡Û·Ó ÁÈ·Ù› ‰È¿ÏÂÍ· ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È ›Ûˆ˜ Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ ‰ÚfiÌÔ. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ›ÛÙ¢ ˆ˜ ÙfiÛÔ Û‡ÓÙÔÌ· ·˘Ùfi˜ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfi˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ™·˜ Áڿʈ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ϤÔÓ ÛÔ‚·Úfi Î·È Â›Î·ÈÚÔ ı¤Ì· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û‹ÌÂÚ·. °›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ì·˙È΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜, ÔÈ Ôԛ˜ ÂÈÚ·Ì·Ù›˙ÔÓÙ·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋, £ÂÛÛ·Ï›· Î·È ∫Ú‹ÙË. ∂›Ó·È È· ÁÓˆÛÙfi, ˆ˜ ÔÈ ·ÂÚÔ„ÂηÛÌÔ› ÌÂÙ·ÙÚ¿ËÎ·Ó Û ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜. Δ· ÌÈÎÚÔÛÎÔÈο ۈ̷ٛ‰È· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¿Óˆ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÈ· ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈ΋ ·Û›‰·, ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ì·˜ Û ηıÚ¤ÊÙË „ÈÔÓÈÎÒÓ ÌÈÎÚÔÎ˘Ì¿ÙˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Ë ¿Ô„Ë, fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ·̷ٷ ÂÎ¤ÌÔÓÙ·È ·’ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ‚¿ÛË ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜, ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜, ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÚÚÔ‹˜ - H.A.A.R.P. Ù˘ ∞Ï¿Ûη˜. ∞ÏÏ¿ ϤÔÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ, ˆ˜ Ù¤ÙÔȘ ‚¿ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√. ∫˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ·ÓË̤ڈÙ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÁÂÓÈÎÒ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·, ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙË ı¤ÛË ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹˜ Î·È ·ÓÂϤËÙ˘ ·fiÚ·Ù˘ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋˜. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, „ÈÔÓÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ·fi ÙÔ 2004. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ Â›Û˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ Ù¤ÙÔÈ· ‚¿ÛË. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿. ∞ÓÂÍ‹ÁËÙ˜ ·ÚÚÒÛÙȘ, ηٿıÏÈ„Ë, ÌÂȈ̤Ó˜ ÓÔË-

™˘ÓËÁÔÚ›· ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË √ °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∏ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˘ ÌÔ˘ °È¿ÓÓË ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙË ÏÂÍÈÂÓ›· Î·È Ù· ÂÎÊÚ·ÛÙÈο Ï¿ıË Î¿ÔÈˆÓ “Ú·‰ÈÔʈӷÓÙ˙‹‰ˆÓ” Î·È “ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ·ÛÙ¤ÚˆÓ” (“∏ £ÂÛÛ·Ï›·” 31.3.2010), ÌÔ˘ ¤ÊÂÚ ¢¯¿ÚÈÛÙ· ÛÙÔ ÓÔ˘ ¤Ó· ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ οÔÙÂ Ô ∫›ÙÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ª·˜ ÙÔ ’ÏÂÁÂ Î·È Ì·˜ ÙÔ Í·Ó¿ÏÂÁÂ Ô ·Í¤¯·ÛÙÔ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Ù˘ Ï·˚΋˜ Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔχÙÈÌÔ˜ Ê›ÏÔ˜, ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ fiÙ·Ó Û˘Ó·ÓÙÈfiÌ·ÛÙ·Ó Î·È ÙÔ ’ÊÂÚÓÂ Ô ÏfiÁÔ˜. ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ‹Ù·Ó, fiÙ·Ó ·Ó¤‚ËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÎÈ ÂÈÛΤÊÙËΠ‚¤‚·È· ÙË ÌËÙÚfiÔÏ‹ ÙÔ˘. ÕÓÔÈÍÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙË ÓˆÎfiÚÔ ÙÔ˘ Ó·Ô‡, Ë ÔÔ›· Ì ÏÂÈ„¿ ÂÏÏËÓÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ‚·ıÈ¿ ›ÛÙË, ÙÔÓ ÚÒÙËÛ ÛÙ· ›Û·: “Δ’ ¿ÎÛȘ ÙÔ˘ ‚Ú¿‰’ ÛÙ’Ó ∞Ó¿ÛÙ·Û’ ÙÈ Â›Â È ·¿˜; ∂›È, ÎÈ ÙÔ˘ ÊÒÓ·ÍÈ ÎÈ ‰˘Ó·Ù¿, fiÙÈ ·Ó·ÛÙ‹ı’ÎÈ È ÃÚÈÛÙfi˜ ÎÈ... ÈÓÙ·ÎfiÛÈÔÈ ‰·›ÌÔÓ˜” . ∂ΛÓÔ ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ “∞Ó¤ÛÙË ÃÚÈÛÙfi˜ Î·È ÂÙÒηÛÈ ‰·›ÌÔÓ˜” ÙÔ˘ ÈÂÚ¤·, ·Ú·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙ’ ·ÊÙÈ¿ Ù˘, fiÙÈ ·Ó·ÛÙ‹ıËÎÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ηÈ... ÂÓÙ·ÎfiÛÈÔÈ ‰·›ÌÔÓ˜! ™ÙËÓ ¿ÛËÌË ÂΛÓË ÓˆÎfiÚÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ¿ÁÓÔÈ· Ù˘ ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ - ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ̤۷ ÛÙË ÏÂÈ„‹ ‹ Î·È ·Ó‡·ÚÎÙË Û¯ÔÏÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·ÏÏ¿ ÚÈ˙ˆÌ¤ÓË Ì¤Û· Ù˘ Ë ›ÛÙË ÛÙÔ ı·‡Ì·. ∏ ›ÎÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤۷ ·’ ÙÔ Á˘·Ï›... ·È‰Â‡Ô˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó Ï‹ıË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, ÙfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ‡ÊÔ˜ Î·È ÔÏÔÊ¿ÓÂÚË ·˘Ù·Ú¤ÛÎÂÈ·. ΔfiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·Û˘Ó¿ÚÙËÙË ÊÏ˘·Ú›· η ¯·˙Ô¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ÌÈÎÚfiÓÔÈ·! ª’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ;;;” .

ÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜, ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË ÎÔ‡Ú·ÛË, ÔÓÔΤʷÏÔÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ϤÔÓ ÂڈٿٷÈ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·Èٛ˜ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ò˜, Ò˜ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·’ ÙÔÓ ·fiÚ·ÙÔ ·˘Ùfi ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi. ∫˘Ú›ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ÁÔÓ›˜, Ô˘ Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜. ¶Ò˜;;; À¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ - Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÙÔÓ ‚ÚÔ‡ÌÂ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› Ó· ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘ÌÂ. ªfiÓÔ Ë Ï‹Ú˘ Â›ÁÓˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ. ∏ ηٿÏÏËÏË ÂÓË-

∏ ·ÈÙ›· √ Î. Δ¿ÛÔ˜ °. ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¢ÂÓ Ì·˜ ¤ÊÙ·ÓÂ Ë ÂȉËÌ›· Ù˘ ÁÚ›˘ Î·È ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ‰ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ÙÈ ¿ÏÏÔ!!!... Î·È Í·ÊÓÈο ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ηٿÓÙËÌ· Ù˘ ¯Ò Ú·˜. √‡Ù ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. ∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, ηٷ·ÙÒÓÙ·˜ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙȘ ·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ (˘· ÎÔ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¿ÓˆıÂÓ ÂÓÙÔÏ‹!..) Î·È ·Ú¤‰ˆÛ οو ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È (fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËÎÂ) ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂˘ÓfiËÙÔ ÁÈ·Ù› ÂΛÓË ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ë Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ïfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ÛˆÙ‹Ú· (!...), ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÁÏÈÙÒÛÂÈ (!...) ·fi ÙȘ ÙÂÚ¿ÛÙȘ, Û‡Á¯ÚÔÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌË̤Ó˜ (Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·) Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ·Ì·ÚوϤ˜ (!...) ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ Í·ÊÓÈο ÏÔÈfiÓ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ‰È¿ ̤ÛÔ˘ (ÙˆÓ ÎÔ˘ ÙfiÊÚ·ÁΈÓ!... ηْ ÂÌ¿˜) Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ¤Ì·ı fiÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÌÂ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ Â›Ì·ÛÙ ·Ú¿ÛÈÙÔ ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌÂ Î·È ·fi ÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ¿ÏÏˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ (‚Ϥ Ӥ· ÔÚÔÏÔÁ›·!... ‰ÈÂıÓ›˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiÔÈ) Ô˘ Í·ÊÓÈο (!..) ÂÓ¤ÛÎË„·Ó Î·È ¤ÁÈÓ·Ó Î¿ÙÔ¯ÔÈ ˘ÔÙÈÌËÌ¤ÓˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â΂ȿ˙ÔÓÙ·˜ Ì Èı·ÓfiÙËÙ· ‰È¿Ï˘Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·‚¿ÛÙ·¯ÙˆÓ ··ÈÙËÙÒÓ ÙfiΈÓ. °È· Ó· ÁÏÈÙÒÛÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘·ÎÔ‡ÛÔ˘Ì ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· (Ϙ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Î·È ·ÏÏÈÒ˜;) Û fi,ÙÈ Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ÛˆÙ‹Ú˜, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ̤ÙÚ· Ô˘ fiˆ˜ ÚÔ·Ó¤ÊÂÚ· ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô‡Ù ÛÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘˜ ı· ÂÊ¿ÚÌÔ˙·Ó. √ Ï·fi˜ ϤÂÈ... ¿ÏÏ·ÍÂ Ô ª·ÓˆÏÈfi˜ Î·È ¤‚·Ï ٷ ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ·Ï ÏÈÒ˜... ªÈ· ¿ÛÔÓ‰Ë ·ÚÂԇϷ (ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÙÚÈ·ÎfiÛÈÔÈ) Ï˘Ì·›ÓÂÙ·È ( ÎÙfi˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙˆÓ ÊˆÙÂÈÓÒÓ ÂÍ·ÈÚ¤ÛˆÓ) Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ‰È·¯ÚÔÓÈο ·˘Ù‹ ÙË ¯ÒÚ·. ∂ÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙË ¯Ú›˙Ô˘Û· ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÂÎÏÔÁÈ΋ ÚÔÙ›ÌËÛË - Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ (·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÚ›ÂÚÁÔ˘ Ï·Ô‡... ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ!!..) ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜. ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ·!.. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ¤ÓÔ¯Ô˘˜ ȉÈÔÙÂÏ›˜, ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Ì ÙËÓ ÚÔÎÏËÙÈο Ï·Óı¿ÓÔ˘Û· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ê·ÓÂÚ¿, ‰ËÌfiÛÈ·, ·ÚfiÛÎÔÙ· Î·È Ì ˘¤ÚÌÂÙÚË ‰fiÛË ·˘ı¿‰ÂÈ·˜ Û fiÏÔ˘˜  ̿˜, ηٷÊÂÚÙ˙›‰ÈÎÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ·Ó‹ıÈ΢ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË - ÚÔÎÏËÙÈ΋ Û˘ÁÎ¿Ï˘„Ë, ÙÔ ‚fiÏÂÌ· Î·È ÙÔÓ ˘¤ÚÌÂÙÚÔ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi. ¶ÔÈÔÈ Â›Ó·È;... ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜, ÔÏÏÔ› ÎÏËÚÔÓfiÌÔÈ Â‡Ë¯Ô˘ ÚÒËÓ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜!!... ·ÎfiÌË ÔÏÏÔ› ÁfiÓÔÈ ÙˆÓ ÏÂÁfiÌÂÓˆÓ Î·ÏÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Î·È ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó fiÛÔ Î¿ÓÂÈ ¤ÛÙˆ ¤Ó·˜ Ì·˚ÓÙ·Ófi˜!!... ·ÏÏ¿ Î·È ÚÒËÓ ·ÊÈÛÔÎÔÏÏËÙ¤˜ ‰ÂÈÓÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜!!... Â›Û˘ ·ÚÎÂÙÔ› ÔÚÎÈṲ̂ÓÔÈ ·ÚÈ‚›ÛÙ˜ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜!!... Ê˘ÛÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ï›Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ „ËÊÔı‹Ú˜ ÎÏ·ÛÈÎÔ› ÚÔ˘-

̤ڈÛË. ∏ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ·È‰È¿ Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ Ì·˜. ∫·È Ó· ͤÚÔ˘ÌÂ, Ò˜ ÂÙÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ù· ‰¤ÓÙÚ·, Ô˘ ʤÚÔ˘Ó Î·Úfi. ∞˜ Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ Î·Úfi Ì·˜!!!” .

¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ √ Î. °È¿ÓÓ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿, ¶·Ú¿ ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” , Ô˘‰Â›˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ÂÈ ÏÈÙfiÙÂÚ· ‹ ÊÙˆ¯fiÙÂÚ·,

ÛÊÂÙÔÏfiÁÔÈ!!... ∫fiÓÙÚ· Û ·˘ÙÔ‡˜ Î·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÌÂÈÔ„ËÊ›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÁÓ‹ÛÈÔÈ (̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜;) ȉÂÔÏfiÁÔÈ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· - ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Î·È ·ÎfiÌË Ù¤ÏÔ˜ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¿ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿, fï˜ η›Ó ÚÒÙÔÈ ·˘ÙÔ›, Ù· fiÓÂÈÚ· Î·È ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÎ ÚÔÔÈÌ›Ô˘ Û·ÌÔÙ·ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ™Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 50 ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÂͤÏÈ͢, ÚÔfi‰Ô˘ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ì ·fiÁÂÈÔ ÙËÓ „ËÊȷ΋ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÔÈ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ·fi ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ˘Ô‰Ô˘ÏÒÛÔ˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙË ¯ÒÚ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ fiψÓ, Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜, Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Î˘Ú›ˆ˜!... ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤·˜ Ù¿Í˘ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ ÏÔ˘Û›ˆÓ!... Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ηٿÊÂÚ·Ó Ì ÙȘ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ ÚÔˆıËÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ Ë ¯ÒÚ· Ó· ÌËÓ ·Ú¿ÁÂÈ Ù›ÔÙ·. ™Â ¤Ó· ÎÏÂÈÛÙfi Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ËÌÂÙ¤ÚˆÓ!... ÁÂÌ¿ÙÔ ·ÓÔ‡ÛÈÔ˘˜ (Èı·ÓfiÓ ıÂÌÈÙÔ‡˜) ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ηӤӷ˜ (ÓÙfiÈÔ˜ ‹ ͤÓÔ˜) ‰ÂÓ Âȯ›ÚËÛ ӷ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·¤Ù˘¯·Ó. ™Â ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Á˘ Ô˘ Ë Ê‡ÛË ÙËÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÈΛÛÂÈ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙ˜ ÁˆÚÁÈΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ (¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‚fiÙ·Ó·, ÔÈÎÈÏ›· ‚Ï¿ÛÙËÛ˘ Î.Ï.) Ë ÁˆÚÁ›· ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠ۠ηÏÏȤÚÁÂȘ Ô˘ ı· ·¤ÊÂÚ·Ó ÌfiÓÔ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ (!..) ΛÓËÙÚ· „ËÊÔ ıËÚ›·˜... ™ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·Ó·Ù‡¯ıËÎÂ Ë ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÔÈ ∂ÈÛً̘ Î·È Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Â›Â‰Ô ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÙÔÌ›˜ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ Ôχ ¯·ÌËÏ¿. ∞ÚÎÔ‡Ó Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÂÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, Ì›· ‰È·‰‹ÏˆÛË ‹ ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ fiÚÓÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ Âȉ›ÍÔ˘ÌÂ. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ê‡ÁÔ˘Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ Ó¤ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ·ÍÈfiÏÔÁ· Ì˘·Ï¿, Ô˘ Û·Ó ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ˜ ‰È·Ú¤Ô˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÈÛً̘, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fï˜ Ô˘ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ Î‡ÚÈÔ ¤ÛÔ‰Ô, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ fiÏˆÓ ·˘ÙÒÓ. ΔÔ ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÙÔ˘˜ ÛÓÔÌ¿ÚÔ˘Ó Î·È Ô‡ÙÂ Î·Ó ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ∏ıÂÏË̤ӷ ‹ ·fi ¿ÁÓÔÈ·, ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ· ¤·ÈÍ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È ·˘ÙÒÓ Ô˘ fiˆ˜ ·ԉ›¯ıËΠ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÎÈÓÔ‡Ó Ù· Ó‹Ì·Ù·. ΔÔ ‰fiψ̷ ‹Ù·Ó ηÏfi, ËÁÂÛ›· Î·È ¯Ú‹Ì· (!...) ∞˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ Ë ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ Î·È ‡Ô˘Ï˘ ÌÂıfi‰Â˘Û˘. ŸÛÔÈ ÙÔ Âȯ›ÚËÛ·Ó ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‰Ô˘Ï¤„ÂÈ Ì ̷ÂÛÙÚ›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î·È ÙËÓ ËıÈ΋ ÙˆÓ ÂοÛÙÔÙ ËÁÂÙÒÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÂÌ¿˜ Î·È ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜. √ ·Ù›ı·ÛÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ ¿ÓÙ· ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÛÂ Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ Ë ¯·ÏÈÓ·ÁÒÁËÛË ·ÎfiÌË Î·È Ë ÂÍfiÓÙˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ ¯·ÏÈÓ¿ÚÈ Â›Ó·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi!... ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ·˘ÙÔ› Ô˘ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ·, Ì·˜ ‰¿ÓÂÈ˙·Ó Î·È Ì·˜ ÂȉÔÙÔ‡Û·Ó ÁÈ· ¤ÚÁ· ‹ ÏËڈ̤˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚÂÒÓ, Ó· Â›Ó·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓÔ› Ì·˜ ·ÚÈÔÈ Î·Ù‹ÁÔÚÔÈ. •·ÊÓÈο ¤ÂÛ·Ó ·fi Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Î·È Î·Ù¿Ï·‚·Ó Ì ÙÈ Ì·Ù¿ÎÈ·!... ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó; ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¯ÒÚ˜

·fi ÚÈÓ, Ô‡Ù ÔÈ Ôϛ٘, Ô‡Ù ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. °È· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÙÔ Ì·ÚÙ˘Ú¿ÓÂ, Ù· Ô˘˙ÂÚ›, Ô˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿Ù· ÌÂÛË̤ÚÈ-‚Ú¿‰˘, Ë ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ¿ÏÏ·. √‡Ù ¤Ó· ú ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ô‡Ù ¤Ó· Ï›ÙÚÔ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÚÈÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÚÈÓ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· 20ÔC - ȉÂ҉˘ ÁÈ· ̤۷ Î·È ¤Íˆ - ¤Ú·Û· ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÌÔ˘ ÛÙÔ π∫∞ Î·È √Δ∂ μfiÏÔ˘. ∫·È ÛÙ· ‰‡Ô Ô ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi˜ ‹Ù·Ó ·ÓÔȯÙfi˜ Î·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ‹Ù·Ó Ì ٷ Ô˘Î¿ÌÈÛ¿ ÙÔ˘˜! ∞˘Ùfi, Ê·ÓÙ·ÛÙ›Ù ÙÔ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Û fiÏ· Ù· ÎÚ·ÙÈο ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· ÎÙ›ÚÈ· Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ‰Â›Ù ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ Û·Ù¿Ï˘, ¯ˆÚ›˜ ÏfiÁÔ, ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ¢ÚÒ ËÌÂÚËÛ›ˆ˜ ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Ô˘ ÙÂÏÈο Ù· ÏËÚÒÓÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ŒÏÏËÓ·˜ Î·È Ù· ‰·Ó›˙ÂÙ·È ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi, ·ÎÚÈ‚fi ÂÈÙfiÎÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ¤Ú·Û· ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ ÌÔ˘ ÏfiÁˆ ÂÔÚÙÒÓ ·fi ÌÂÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È È‰ÈˆÙÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫·Ó¤Ó· ‰ÂÓ Â›¯Â ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ·, ÁÈ·Ù› ·ÏÔ‡Ûٷٷ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó. ∂ÚˆÙÒ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜ ›¯·Ó ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi ‹ ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË; ∞ÛÊ·ÏÒ˜ fi¯È. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ “ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË” , fiÙ·Ó Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ·˘Ù¿ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ôχ ¿ÏÏ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ·; ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌ·˙¤„Ô˘Ì ٷ ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Ì·˜, ÙfiÛÔ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ôϛ٘. ¢ÂÓ Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙÔ ÊÙ·›ÍÈÌÔ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ Ì·˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÔÈ ºÚ¿ÁÎÔÈ ÛÙÔ˘˜ ºÚ¿ÁÎÔ˘˜” .

Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ·ÚfiÌÔÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ ¯ÒÚ˜ fiˆ˜ Ë πÙ·Ï›·, Ë πÛ·Ó›·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÛȈÔ‡Ó Î·È ·ÎfiÌË Ë ∞ÁÁÏ›· ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë Î·Ù‹ÁÔÚÔ˜ °ÂÚÌ·Ó›· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÌÔÈÚÔÈ ¯ÚÂÒÓ!!... ∫¿ÙÈ ¿ÏÏÔ ÏÔÈfiÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ!... ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ¤ÂÛÂ Ë ÂÓÙÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Û˘ÌÌ·˙¤Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Ú¤ÌÂÏÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô Ê˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ¿ÚÌÔ˙ Û ÌÈ· ¯ÒÚ· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ªÂ Êfi‚ËÙÚÔ ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË (¤Í˘Ó· ÌÂıÔ‰Â˘Ì¤ÓË) ¤ÁÈÓ ·ÏÏ·Á‹ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‚Ú¤ıËΠÔÌ·Ï¿ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ ÁÂÓÈο. ∫¿ÙÈ ·ÚfiÌÔÈÔ ¿ÏψÛÙÂ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ÛÙË Ê‡ÛË ·˘Ùfi Ô˘ ÔÈ ÁˆÚÁÔ› ÙÔ Ï¤Ó Í¯ÔÚÙ¿ÚÈ·ÛÌ·, ÍÂηı¿ÚÈÛÌ· Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ· ·fi Ù· ·Ú¿ÛÈÙ· Î·È Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ΔÔ ÁÈ·Ù› Ë ∂ÏÏ¿‰·; ª· Â›Ó·È ·Ïfi ηχÙÂÚÔ ÂÈÚ·Ì·Ùfi˙ˆÔ (ÌÂÙ·ÊÔÚÈο) ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÚÂı›!... ∏ ¯ÒÚ· ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓË ÛÙ· ¯Ú¤Ë, ·ÓÔÚÁ¿ÓˆÙË Ì ËıÈΤ˜ ÎÔÚÂṲ̂Ó˜, Ì ·Ú·ÁˆÁ‹ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó ÂÍ·ÚÙË̤ÓË ·fi ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È Ô §·fi˜ ·Ù›ı·ÛÔ˜, ·Úfi‚ÏÂÙÔ˜ ‰È„·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ηٷ͛ˆÛË. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù›ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ, ÙÔ EURO ÎÈÓ‰‡ÓÂ˘Â Î·È ·fi ÙËÓ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÌÂÏÒÓ Î·È ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ˘‹Ú¯Â Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÂÓfi ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË. ÿÛˆ˜ ÙÔ ›ڷ̷ ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ı¤ÛÈÛ˘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ÊÔÚ¤· ‰ËÏ·‰‹ ÂÓfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ. ªfiÓÔ Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÈÔ ÎÔÌ„¿, ÔÏÈÙÈṲ̂ӷ Î·È ÓÙfiÌÚ·, fiÛÔ Î·È ·Ó Ì·˜ ˘ÔÙÈÌÔ‡Ó ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ì ÙÔ ·Ó·Áη›Ô, ·ÚΛ Ó· Ì·˜ ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜!... ªÂ ÙÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·ÓÈÎfi ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ù›ÔÙÂ!... ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Î·È ÔÈ ÈηÓfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ì·˜ ·ÚÎÔ‡Ó. √È press conference Ì·˜ Â›Ó·È ·‰È¿ÊÔÚ˜ (Â›Ó·È fiϘ ÁÈ· ÂÛˆÙ ÚÈ΋ ηٷӿψÛË) Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ÌÂÙÚÔ‡Ó!... ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ηı¤Ó· Ì·˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ËÌÂÚÔÏÔÁȷο ÌÂÁ¿ÏË, ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· fï˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹!... ¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ ÌÈ· ˙ˆ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ì ÙË ¯ÒÚ· (fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ·˘Ù‹ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ ¤¯ÂÈ Î·Ù· ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙› ÁÈ· ·Û‡ÛÙÔÏÔ ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ) ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì·˙‡ÔÓÙ·˜ ·ԉ›ÍÂȘ Î·È Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ. ŸÙÈ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ (Ì ÚÒÙË ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË!...) ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÂÎ ıÂÌÂÏ›ˆÓ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Í¤ÚÂÈ Î·È ÂÈı˘Ì› Ó· Á›ÓÂÈ!... ∞˜ ‚ÚÔ˘Ó fï˜ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ (ÙÔ˘˜ ͤÚÔ˘Ó!...) Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÎϤ„ÂÈ, ·˜ ‚ÚÔ˘Ó ÚÒÙ· ÙÚfiÔ Ó· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ÎÏÔÈÌ·›· Î·È ·˜ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ÙÈ̈ڋÛÔ˘Ó Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·fiÌ¢ÛË ·ÚΛ Î·È ÙfiÙ ·˜ Ì·˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó. £¤ÏÔ˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ·˘Ùfi Ô˘ οÔÈÔÈ ¿ÏÏÔÈ Û ¿ÏÏ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÂχıÂÚÔ Î·È ·Ó¤ÌÂÏÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ·Û¯ÔÏËıԇ̠̠ÙÔÓ Â·˘Ùfi Ì·˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ì·˜, Ù· ¯fiÌÈ Ì·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ·Îԇ̠¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È fi¯È ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ Âȉ‹ÛÂȘ, ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÔÏÈÙÈÛÌfi. °È’ ·˘Ùfi ÂÎϤͷÌ ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Ì·˜ ¤ÏÂÈÂ Ô Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔ˜ ÔÏ˘Ú¿ÁÌˆÓ Î·È ÔχÁψÛÛÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ‹ ˘Ô˘ÚÁfi˜.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÚÔÙÈÌ‹Û·Ù ‹ fi¯È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÁÈ· ÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ Û·˜ ·ÁÔÚ¤˜; °ÈÒÚÁÔ˜ Δ·¯Ô‡Ï·˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜

“º˘ÛÈο. ¶¿ÓÙ· ÂÈϤÁˆ ÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ù· „ÒÓÈ· ÌÔ˘. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ¿ˆ Û οÔÈ· ¿ÏÏË fiÏË ÁÈ· Ó· ‚Úˆ ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÌ·È. ∏ ·ÁÔÚ¿ Â‰Ò Â›Ó·È Ï‹Ú˘” .

¢¤ÛÔÈÓ· ∞.

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

/5

πÛ¯Ó‹ ηÌ¿ÓÈ· ™ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ, ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÈÛfi‰ËÌ· Â›Ó·È “Ù· ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·” . ∏ ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÒÏËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Î·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÂÙ·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ë Î¿ı ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ó· ÌË “ʇÁÔ˘Ó” ÁÈ· ¤Íˆ. ŸÌˆ˜ ʤÙÔ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ì¿ÓÈ· Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÈÔ Ì·˙Èο, ‹Ù·Ó ÈÛ¯Ó‹, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜. ŸÌˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó, “fiÏ· ‰ÂÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó, Ô‡Ù ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙȘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ·˘Ù‹ Ë Î·Ì¿ÓÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÙ·ı›, Ó· Â›Ó·È ÂÈÛÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” . º˘ÛÈο, Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ηÌ¿ÓÈ· ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÊÔ‡ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È “‰È·ı¤ÛÂȘ” , ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ ϤÔÓ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ¤ÛÙˆ Î·È Ì›· ·ÛÈÚ›ÓË ÁÈ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌÈ·›· ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË. £. ∫. μ.

ÔÈÎȷο

“μ‚·›ˆ˜ Î·È ÂÌÈÛÙ‡ÔÌ·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∂›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Ó· ÙËÓ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È. ¶¿ÓÙ· ¤Î·Ó· Ù· „ÒÓÈ· ÌÔ˘ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” .

§Ô˘ÏÔ˘‰Ô-Û˘Óı¤ÛÂȘ

¢ÂÓ ÙÔ˘˜ η›ÁÂÙ·È Î·ÚÊ›

∞ÏÏ¿˙ÂÈ fi„Ë, ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ê˘ÛÈο, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÏÔ˘ÏÔ˘‰Ô-Û˘Óı¤ÛÂȘ Ô˘ Ê˘Ù‡ÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ¶Ú·Û›ÓÔ˘. Δ· Ôχ¯ÚˆÌ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ÙfiÓÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Ì·˙› Ì ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË, ʤÚÓÔ˘Ó Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË Û ÓÙfiÈÔ˘˜ Î·È ÂÈÛΤÙ˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ·, Ë ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÂÂÎÙÂÈÓfiÙ·Ó Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜, ÙfiÙ ı· ‹Ù·Ó fiÏÔÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ.

ÂÓ ¤Ú·Û ηÈÚfi˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ˙‹ÙËÌ·, Ì ÙȘ ·Ú¿ÓÔ̘ ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ô˘ η٤¯Ô˘Ó (·ÎfiÌ·) ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›, ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ. ¶ÚÈÓ ·ÎfiÌ· ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ‰ËÌÔÛÈ¢ı› ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, Ë Û¯ÂÙÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ §ÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ, ·Ê·ÈÚ¤ıËÎÂ Î·Î‹Ó Î·ÎÒ˜. §›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÌÂÙ¿, ÔÈ ÏÈÌÂÓÂÚÁ¿Ù˜ Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó Í·Ó¿ ÙÔ... ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¿ÚÎÈÓ, ηıÒ˜ Ù·Ì¤Ï˜, fiˆ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË, Â¤ÛÙÚ„·Ó... ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙË Û‹Ì·ÓÛË ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó Ó· ÔÚÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ı¤ÛÂȘ, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi. ¶ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÏψÛÙÂ...

¢

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

°.•.

ÃÚÈÛÙ›Ó· °È¿ÙÛÈÔ˘ ‚ÚÂÊÔÓËÈÔÎfiÌÔ˜

“¡·È, ÙËÓ Â¤ÏÂÍ·. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÏÏ›„ÂȘ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÈÏ›· Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¤˜. ∂¿Ó ›¯· ÙËÓ ¿ÓÂÛË Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ı· ‹Á·ÈÓ· Ó· „ˆÓ›Ûˆ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ” .

ª·Ú›· ™È¿¯Ô˘ ȉȈÙÈ΋ ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“¡·È, ÙËÓ ÚÔÙ›ÌËÛ·. ∂›Ó·È Ï‹Ú˘ ˆÛÙfiÛÔ, Ù· ¯Ú‹Ì· Ô˘ ı· ÎÈÓËı› ʤÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ÂÌÊ·Ó‹ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘” .

™Â ·Ó·‚Ú·ÛÌfi ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ™Ù· “Ì·¯·›ÚÈ·”

∞Ó·‚Ú·ÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηıÒ˜ ¤Ú·Û ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢). ∫·È Ó· ÛÎÂÊı› ηÓ›˜ ˆ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ οÓÂÈ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ηχÙÔ˘Ó ¤Ó· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏ·Ù›·˜ ÙÔ˘. ŸÌˆ˜ Ô √¶∞¢ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √ ÎfiÌÔ˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ Î·È ÏÔÁÈο ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ∂›Ù ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· È·ÙÚ›· ÙÔ˘˜, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ Î·È ÙfiÙ οˆ˜ ÊÈÏÔÙÈÌ‹ıËÎÂ Ô √¶∞¢ Î·È ÙÔ˘˜ Ï‹ÚˆÛ ÁÈ· ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ›Ù ı· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ.

™Ù· “Ì·¯·›ÚÈ·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ. ∞ÈÙ›·, Ë Û˘Ó‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÊϤÁÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÚıÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙËÓ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Î·È ·fi„ÂȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ ı¤Ì· Ì ÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰¤Î· ÛÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, fiÔ˘ Ô Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘. ŸÌˆ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ·Ï¿. °È·Ù› Û ı¤Ì·Ù· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜, ηıÒ˜ ‰È·Ù·Ú¿ÛÛÂÙ·È Ë ËÚÂÌ›· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘ Û ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· ·Ú·¯ı› ¤ÚÁÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ïfi Îϛ̷ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ӈÓ. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÌfiÓÔ ıÂÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Îϛ̷ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Î.Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜. º.™.

º.™.

“æ·Ï›‰È” ªÂÁ¿ÏÔ “„·Ï›‰È” ¤ÂÛ ÛÙȘ ÌÂÙ·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ʤÙÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ.

ΔÔÈÎÔ› ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ÙfiÓÈ˙·Ó ˆ˜ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤‰ÂÈÍ ÙȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜. ∂›Û˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó ˆ˜ ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ·fi ÓÔÌfi Û ÓÔÌfi ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ù· ·ÈÙ‹Ì·-

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ¢∂™¶√π¡∞ ™∞∫∂§§∞ƒπ√À ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

∞ÚÁ›· Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· “∏ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ·ÚÁ›· Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Ë ··Û¯fiÏËÛË ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˆ˜ Î·È ÙˆÓ ÏÔÈÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÂΛӘ Ô˘ ηْ ÂÍ·›ÚÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·Ù¿ ÙȘ ∫˘ÚȷΤ˜ Î·È ·ÚÁ›Â˜” . ∞˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ... “∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ÏˆÊÔÚÂÈ·ÎÒÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηٿ 12%. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ Ù˘ ·˘Í‹Ûˆ˜ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ∫Δ∂§ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∂›Û˘, ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 20% ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÙˆÓ ∞ÛÙÈÎÒÓ ∫Δ∂§ ÙˆÓ Â·Ú¯È·ÎÒÓ fiψӔ . ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ ‚·›ÓÔ˘Ì ÚÔ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ “ŒÁ΢ÚÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÚÔ¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ: 1) √ÔÙ‰‹ÔÙ ÎÈ ·Ó Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔˆÛ‰‹ÔÙ ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÊÔ‡ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘

Ù· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·ÊÔ‡ Û ·˘Ù¿ ı· Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂٷ٤ıËηÓ. ∫·È ÔÈÔ˜ Ó· ÚˆÙÔÂ͢ËÚÂÙËı› Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË; º.™.

2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1980

·fi ÙË Ó¤· μÔ˘Ï‹. 2) ∂ÈÛ›ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ÚÔÎËڇ͈˜ ÚÔÒÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔÓ ÔÔ›Ô Î›Ó‰˘ÓÔ Ô ›‰ÈÔ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Î·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË” . ªÂ ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÒÓ “∞fi ÙÔ 1981 ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÂÈÛڿ͈˜ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÌËÓÈ·›Â˜ ‰fiÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜.

ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ‰ËÌÔÛÈ¢ı¤ÓÙ· ÂÚ› ÚÔˆı‹Ûˆ˜ Ó¤Ô˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “¢ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËΠı¤Ì· ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÁÂÓÈÎÒÙÂÚ· Î·È ÂȉÈÎÒÙÂÚ· ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηÌÈ¿ ÚÔÂÚÁ·Û›· ÚÔ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÙ‡ı˘ÓÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ” .

¢È·„‡‰ÂÈ Ù· ÂÚ› Ó¤Ô˘ ÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ “√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÃÚ. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ··-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙËÓ ∞ÈıÈÔ›·, Ô Ã·˚Ϥ ™ÂÏ·ÛȤ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËΠ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜. ◊Ù·Ó Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜ Ù˘ ∞ÈıÈÔ›·˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ıËΠÁÈ· ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË ƒÔ˘Ì·Ó›·, ¿Ú¯ÈÛ Û ÛÙÚ·ÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÛÙÔ μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛ·Ô˘Û¤ÛÎÔ˘, ·‰ÂÏÊÔ‡ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Â, ÌÂ

ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÂÙ¿ ÔÏÈÙÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∫ÔÌÌÔ˘ÓÈÛÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï·˚΋˜ ÂͤÁÂÚÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ¤ı·Ó Û ËÏÈΛ· 84 ÂÙÒÓ, Ë ·Ï·›Ì·¯Ë ËıÔÔÈfi˜ Î·È Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ∫∫∂, ª·Ï·›Ó· ∞ÓÔ˘Û¿ÎË, ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Â›Û˘ ËıÔÔÈÔ‡ ∂ϤÓ˘ ∞ÓÔ˘Û¿ÎË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

°È· ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Û ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¡›ÎÔ ÃÔ˘ÓÙ‹

∫ÚÈÙÈ΋ ΔÚÈÛ¤ ÛÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ∞£∏¡∞,1.

°

È· ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, Ì›ÏËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤, Û ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ¡›ÎÔ ÃÔ˘ÓÙ‹. √ Î. ΔÚÈÛ¤ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2007 η٤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ” ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ηٿ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÔÁڿʈӔ .

√ ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ, fiˆ˜ “ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‹ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜” √ Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂∫Δ, ·ÊÔ‡ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ∂∂ Î·È Ë ∂∫Δ ¤‰ˆÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÒıËÛË ÛÙÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, ·ÊÔ‡ Ì ıÂÛÌÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ·Ó ÙȘ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ” ˙‹ÙËÛ ӷ ¿„Ô˘Ó “ÔÈ Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ô˘ ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó ·Ôχو˜ ·Ó·ÍÈfiÈÛÙÔÈ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ fiÚÁÈÔ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¡fiÙÔ˘, Ó· Â›Ó·È ÔÈ Â›ÛËÌÔÈ ÎÚÈÙ¤˜ Î·È ·ÍÈÔÏÔÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” ∏ Ï‹Ú˘ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∫Δ: “∞Á·ËÙ¤ ·ÚÈ ÃÔ˘ÓÙ‹, ™·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ Û·˜ fiÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Û·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÚfiÏÔ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ÌÔ˘ ‰È·‚›‚·ÛÂ Ë Î· Bowles, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜, ÛÙȘ 15 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2010.

ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ô˘ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ¿Ì‚Ï˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ (principal-agent problems) Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·Û‡ÌÌÂÙÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÌÂٷ͇ ÂΉÔÙÒÓ Î·È ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Îϛ̷η˜, ÂÊfiÛÔÓ Ë Û˘ÏÏÔÁ‹ Î·È Ë ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ÏË-

ÚÔÊÔÚÈÒÓ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¢Ú›· Îϛ̷η, Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ, Ë ÂÈÛÙÔÏ‹ Û·˜ ÂÁ›ÚÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù·. Δ· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ·Ó·Ù·Ú·¯‹˜ ÛÙȘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 2007 η٤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÂ¿ÚÎÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÂΠ̤ÚÔ˘˜

ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ˘ÔÓfiÌ¢Û ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÛËÌ·Û›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÂÓ Á¤ÓÂÈ, Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ) Î·È ÙÔ ∂˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ‰ÈÂıÓÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Ô˘ ‰È¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· Ô˘ ÂÈÙ‡¯ıËΠηٿ ÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ÙˆÓ 20 ÛÙȘ 14 ª·ÚÙ›Ô˘ 2009 Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Û ηÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÔÙ›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηÓÔÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ ηıÒ˜ Î·È Ì ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ∂ÈÙÚÔÒÓ ∂ÔÙ›·˜ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›ˆÓ (IOSCO). ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi, Ë ∂∫Δ, fiÙ·Ó ÎÏ‹ıËΠӷ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘¤‚·ÏÂ Ë ∂ÈÙÚÔ‹, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ Î·ÓÔÓÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ ηٿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Î·È ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÈÛÙÔÏËÙÈÎÒÓ ‰È·‚·ı̛ۈÓ,

ÛÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÏËÚÔ› Â·Ú΋ ÚfiÙ˘· ÔÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙË ‰È·Ê‡Ï·ÍË Ù˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. √ ηÓÔÓÈÛÌfi˜ (∂∫) ·ÚÈı. 1060/2009 ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÂΉfiıËΠÛÙȘ 16 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ıÂÛ›˙ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ÂÚÈÂÎÙÈÎfi ηÓÔÓÈÛÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂∂ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÔÙ›·˜ ·fi ÂıÓÈΤ˜ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ô Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ÚËÙÒ˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ‹ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÈÛÙÔÏËÙÈΤ˜ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ ÌfiÓÔ ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ηٿ ÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÔÁڿʈÓ. ∫·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·›˙Ô˘Ó ÚfiÏÔ, fiˆ˜ ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ‰Â˘ÙÂÚÔÁÂÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÔÌfiÏÔÁ· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‹ ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÈÛÙˆÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÌÔӈ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜” .

∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË

√‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞ ∞£∏¡∞, 1.

√¢∏°π∂™ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË

Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞, ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ Î·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ º¶∞, ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1) ¶ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º¶∞ √È ÂÚÈÔ‰ÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ º.¶.∞. ÁÈ· ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010 Î·È ÙÔ˘ 3Ô˘ Ì‹Ó· 2010 ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, º2 - ∂∫¢√™∏ 2005 050 º.¶.∞. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜ Ì ‚È‚Ï›· μ’ ‹ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™. Î·È º3 - ∂∫¢√™∏ 2005 051 - º.¶.∞. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜ Ì ‚È‚Ï›· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™. √È ÂÎÚÔ¤˜, Ô ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÎÚÔÒÓ, ÔÈ ÂÈÛÚÔ¤˜ Î·È Ô ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÚÔÒÓ ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ ÚÔ- ÂÎÙ˘ˆÌ¤ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ·Ó¿ Έ‰ÈÎfi ÂÎÚÔÒÓ/ÂÈÛÚÔÒÓ Ù· ·ıÚÔ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÔÛÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂ

ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÍË̤ÓÔ˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜. ¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ∂ȯ›ÚËÛË Ì ‚È‚Ï›· °’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™. ¤¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ: 1/3 - 14/3/2010 ÂÎÚÔ¤˜ 1.000,00 ú Ì ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· º.¶.∞. 190,00 ú (·ÏÈfi˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 19%) 15/3 - 31/3/2010 ’ 500,00 ú ’ ’ 105,00 ú (Ó¤Ô˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ 21%) ™‡ÓÔÏ·: ’ 1.500,00 ú ’ 295,00 ú 1/3 - 14/3/2010 ÂÈÛÚÔ¤˜ 800,00 ú Ì ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÓÙ· º.¶.∞. 152,00 ú (19%) 15/3 - 31/3/2010 ’ 400,00 ú ’ ’ 84,00 ú (21%) ™‡ÓÔÏ·: ’ 1.200,00 ú ’ 236,00 ú ™ÙËÓ ÂÚÈÔ‰È΋ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ Ì‹Ó· 2010 Ù· ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÛ¿ ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ ∫ˆ‰. 303 = 1.500,00 ∫ˆ‰. 333 = 295,00 ∞ ∫ˆ‰. 353 = 1.200,00 ∫ˆ‰. 373 = 236,00 Δ· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÈÔ‰È΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ˘ 1Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ 2010 ·fi ÙÔ˘˜ ÙËÚÔ‡ÓÙ˜ ‚È‚Ï›· ∞’ ‹ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ∫.μ.™. ªÂ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ ı· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È ı· ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ¤ÓÙ˘· ÙˆÓ Â-

ÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ›Ù ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÓÙ‡ˆ˜ ÛÙË ¢.√.À., ›Ù ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ÌÂıfi‰Ô˘ (TAXISnet). °È· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ (Ô˘ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÔÈ ·˘ÍË̤ÓÔÈ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º.¶.∞.) Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ó¤ˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Ù· ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ¤ÓÙ˘· ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÔÈ ·ÏÈÔ› Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (9-4,519-6-3-13) Î·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ·-

Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ (10-5-21-74-15). 2) ∂Îηı·ÚÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË º¶∞ °È· fiÛ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÚÔ˘ÛÈ·Ûı› ·Ó¿ÁÎË ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ º.¶.∞. (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÏfiÁˆ ‰È·ÎÔ‹˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ) Î·È Ë ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜, ÙËÓ ÔÔ›· ·ÊÔÚ¿, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Î·È Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂΉÔı› Ó¤Ô ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘, ı· ˘-

Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰‡Ô ͯˆÚÈÛÙ¿ ¤ÓÙ˘· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ (º1 ∂∫¢√™∏ 2007 009/07 - º.¶.∞.), ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÓÙ˘Ô, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (Ú¿ÍÂȘ ·fi 15/3/2010), ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ (Ú¿ÍÂȘ ̤¯ÚÈ Î·È 14/3/2010). ™ÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ı· ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ‰ÈfiÚıˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ¢ÎÚ›ÓÂÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÓÙ˘Ô Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ Ú¿ÍÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ Î·È ı· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ º.¶.∞., ‰ËÏ·‰‹,ÔÈ Îˆ‰.: 601 - 607, 631 - 637,651 - 664, 671 - 684. √È ˘fiÏÔÈÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÂÓÙ‡Ô˘, ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ı· ·Ó·ÁÚ·ÊÔ‡Ó Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚÒÙÔ ¤ÓÙ˘Ô. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Îˆ‰ÈÎÔ› ÙÔ˘ ’¶›Ó·Î· ∂Îηı¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹, ¤Î-

ÙˆÛË ‹ ÂÈÛÙÚÔÊ‹’ (¶π¡∞∫∞™ ¢’), ı· Ú¤ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ıÚÔÈÛÙ› Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜: 607, 664 (Û‡ÓÔÏÔ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤ˆÓ ÂÎÚÔÒÓ Î·È ÂÈÛÚÔÒÓ) ηÈ637, 684 (Û‡ÓÔÏÔ ÊfiÚÔ˘ ÂÎÚÔÒÓ Î·È ÂÈÛÚÔÒÓ),Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÓÙ‡ˆÓ Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ Ù˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ı· Ú¤ÂÈ: - Δ· ‰‡Ô ¤ÓÙ˘· Ó· ·ÚÈıÌÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ¤Ó· (1) Î·È ‰‡Ô (2). ΔÔ ¤ÓÙ˘Ô Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ¤Ó· (1), ÂÓÒ ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô Ì ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ¤˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ‰‡Ô (2). - √ ·ÚÈıÌfi˜ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷ¯ÒÚËÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· TAXIS, Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ¤ÓÙ˘·. - √ÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ¤Ó· (1), Έ‰ÈÎfi˜ 002. - ™ÙÔ ¤ÓÙ˘Ô ‰‡Ô (2) ·fi ÙÔÓ ¶›Ó·Î· ∞’ Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÌfiÓÔ Ô ∞.º.ª. (Έ‰ÈÎfi˜ 031). - Δ· ‰‡Ô ¤ÓÙ˘· Ó· Û˘ÚÚ¿ÙÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. - ¡· Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙfi Ê¿ÎÂÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Έ‰ÈÎÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó ÚÈÓ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË °.°.¶.™.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

¶¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·ıÒÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜

™Ù·˘ÚÒÓÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Δ· ÙÚ›· ηÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘

Δ˘ ∂ÈÚ‹Ó˘ ∫·Ú·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘

ÙȘ μڢͤÏϘ, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ›‰·Ó Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ¤Ó· Û¯¤‰ÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ “ÂÛ¯¿Ù˘ ·Ó¿Á΢” , ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ηÁÎÂÏ·Ú›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘‚ ÙÔ ‚·ı‡ÙÂÚÔ ÓfiËÌ¿ ÙÔ˘:¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÔÙÈı¤ÌÂÓÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ fï˜ ı· ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÌÔÓ¿¯· ÂÊfiÛÔÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÛʇÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÚÔ˜ ·˘Ùfi. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ - ÁÈ· ÙÔ fiÙÂ, ÙÔ Ò˜, ÙÔ ·Ó, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Î·È ¿ÂÈ Ï¤ÁÔÓÙ·˜ - ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ Ì ÌÈ· Î·È ÌfiÓË ÂÍ‹ÁËÛË: ∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤ÊÙÈ·Í·Ó ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›. ŸÙÈ, ‰ËÏ·‰‹, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ó· ÌËÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰·ÓÂȷΤ˜ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ - Î·È Ó· ÛÙÚ·Ê› Û ·˘Ùfi ÙÔ ˘‚ÚȉÈÎfi Û¯‹Ì·.

ŒÙÛÈ, ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ›Ûˆ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍÂÏ¿ÁËÛ·Ó Ô˘ Ù· spread ‰ÂÓ ¤ÂÛ·Ó - ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ·Ó¤‚ËÎ·Ó - Î·È Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ‚ڋΠٷ 5 ‰ÈÛ. Ô˘ ı¤ÏËÛ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È Û ·ÏÌ˘Úfi ÂÈÙfiÎÈÔ. ∞˘Ùfi Ô˘ ›‰·Ó ·˘ÙÔ›, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙÔ Â›¯·Ó ‰ÂÈ ÚÈÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ - ÎÈ fiÏÔÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¿ÎÔ˘Û·Ó Î·È ÙÔÓ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜ - ∫·Ó. ¶Ï¤ÔÓ, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÈÛ¯˘Úfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚Ô Ù›ÌËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ fi¯È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô ‹ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ - ·ÏÏ¿ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ϤÓ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹, fï˜, Ô‡ÙÂ Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٿ 4% ÙÔ 2010 ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı›, Ô‡Ù ‚¤‚·È· Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÛÙÔ 3% ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2012. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “∂ÎfiÓÔÌÈÛÙ” ¤Û¢Û ӷ ÚԂϤ„ÂÈ ˆ˜ ÙÔ 3% ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2014 - ÎÈ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙÔ 150% ÙÔ˘ ∞∂¶ (ÂÊfiÛÔÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ Ó· Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó, ÂÓÓÔ›ٷÈ)! ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ÛÎÂÙÈÎÈÛÌfi οÔȘ ÛΤ„ÂȘ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ - ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÊfi‰Ú· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ (™√∂) °ÈÒÚÁÔ˜ ∑·ÓÓÈ¿˜ - Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÌÂÚÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘, ‰ËÏ·‰‹, ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔ ª¿ÈÔ Î·È ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ Ô˘

·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· ÙÔ 2011, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. “£· ÈÛÔ‰˘Ó·Ì› Ì ÌÈÛ‹ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Î·È Ë ¯ÒÚ· ı· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜” , ϤÓ ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ›, ÌÔÏÔÓfiÙÈ ÔÈ ÂÈÛËÁËÙ¤˜ Ù˘ ȉ¤·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ Ë ·Ó¿ÌÈÍË Î¿ÔÈÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· - ÙÔ ¢¡Δ ‹ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ı· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ· ÎÈ ÂÈϤÔÓ Ë ¯ÒÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÌÈ· ‰·ÓÂȷ΋ ·Ó¿Û·. ΔËÓ ÒÚ·, ¿ÓÙˆ˜, Ô˘ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙÔÓ ·¤Ú·, ÔÈ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÓÔÎÂÊ¿ÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ÚÒÙÔ˜ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2009 Î·È ÙËÓ ÂÚ›ÊËÌË ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙˆÓ

ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¡¢ ·fi ÙË Ó˘Ó Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙ·Ó ·Ó¤Ï·‚ - ÎÈ fiÏÔ ÙÔ Û¿ÏÔ ÂÚ› ·Ó·ÍÈfiÈÛÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ 2004 Î·È ÌÂÙ¿. ◊‰Ë ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ - ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· - ¢¡Δ ›¯·Ó ÙÂı› ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÁÈ· ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÛÙ¤ÎÂÈ ÛÙÔ 12,7%. ΔÒÚ·, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ¿ÊÈ͢ ÙÔ˘ ÎÏÈÌ·Î›Ô˘ Ù˘ ÙÚÈÌÂÚÔ‡˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ ˆ˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÌÈ· ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ 2009 ηٿ ÌÈ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· - ÂÓÒ ÛÙȘ μڢͤϘ

ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È 1,5% ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ¶¤Ú·, ÏÔÈfiÓ, ·fi ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ·ÔÌ˘˙¿ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È Ú›¯ÓÂÈ ¤Íˆ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Ú›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¤Íˆ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· - Â¿Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ ÌÈ· ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ 1% ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·ÏÔ‡Ûٷٷ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 3 ‰ÈÛ. √ ÙÚ›ÙÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ Ô˘ Ú›¯ÓÂÈ ¤Íˆ ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È ›Ûˆ˜ ÎÈ Ô ÈÔ ÙÚ·ÁÈÎfi˜ - Ë ‡ÊÂÛË. ™ÙȘ μڢͤÏϘ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ fiÙÈ Ë ·ÚÓËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË 2% Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó Ï›ÁÔ Ôχ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÎÈ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤Ó· “˘ÂÚ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ” ÛÂÓ¿ÚÈÔ. ∫È fiÙÈ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ 2010 ı· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂÈ ÙÔ - 4% Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ÎÈ ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ Ô˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤ÏÂÁ Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÛË ÛÎÂÙÈÎÈÛÌÔ‡ ˆ˜ “fiÏÔÈ ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· Á›ÓÂÈ πÚÏ·Ó‰›· Î·È Ó· ¿ÚÂÈ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ̤ÙÚ·. ΔÔ ¤Î·ÓÂ. ∫·Ó›˜ fï˜ ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿ Ô‡ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ πÚÏ·Ó‰Ô›: ªÂ ‡ÊÂÛË 7,7%, Ì ·ÓÂÚÁ›· ¿Óˆ ·fi 15% Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ 32% ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ʇÁÂÈ Î·Ù¿ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ó· ¿ÂÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘, fiˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ÚÔ¿Ô˜ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë πÚÏ·Ó‰›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô‡Ù ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô‡Ù ٷ ˘„ËÏ¿ spread Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· - ‰ÈÂıÓ›˜ Ô›ÎÔÈ fï˜ ÙË ıˆÚÔ‡Ó Î·È ·˘Ù‹Ó ˘Ô„‹ÊÈ· ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó “Ô ÈÔ Î·Ïfi˜ Ô Ì·ıËÙ‹˜ ÛÙËÓ Ù¿ÍË...” .

™Â ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ì·˜

¢¡Δ: £· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ ÌfiÓË Ù˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 1.

∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÂÍÂÙ¿ÛÙËΠ۠ÂȉÈ΋ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ - Ì›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ô˘ ÙÔ ’›‰ÈÔ ÙÔ ¢¡Δ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ “·ÓÂ›ÛËÌË” T· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂ ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÛÙÔ ¢¡Δ, Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó fiÙÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ·‰‡Ó·ÙÔ Î·È fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· Â͢ÁÈ¿ÓÂÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓË ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔÓ Nasdaq ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÂÓ¿ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ Ì¤¯ÚÈ

ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ·›ÙËÌ·. ΔÔ Û٤ϯԘ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ Δ˙¤ÚÈ ƒ¿È˜ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ˘

ÙÔ˘ Δ‡Ô˘: “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ·Ó ÎÏËıԇ̠·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜” ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÏËı›”

∂ÚˆÙËı›˜ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ·Ó ÙÔ “Û¯¤‰ÈÔ” ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ¢¡Δ ı· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ù› ÙfiÛÔ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ fiÛÔ Î·È ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ·Ú¯¤˜. H ˘ËÚÂÛ›· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ˘ Nasdaq ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÈ̷Έı› Ú¿ÁÌ· Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Û ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ Ë ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ ı· ·Ú¤Ì‚Ô˘Ó. øÛÙfiÛÔ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ - ‰ÂÓ Â›Ó·È Û·Ê¤˜ fiÛÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂȉÂÈÓˆı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤۷ ÛÙÔ ª¿ÈÔ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ·

11,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ 2010 Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ› ÂÚ›Ô˘ 32 ‰ÈÛ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Nasdaq ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ÌË ·ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ¿ ÙÔ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” ·fi ∂∂ Î·È ¢¡Δ.

“¶ÚfiÙ·ÛË” ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ CD Ì ÛÙÔȯ›· ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ ∞£∏¡∞, 1.

ŒÓ· CD ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ηٷı¤ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Û ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “¶ÔÓÙ›ÎÈ” , ÛÙ· ̤۷ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÏËÚÔÊÔÚ›· Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ “ÏËÚÔÊÔÚÈÔ‰fiÙ˘-ÎÔÌÈÛÙ‹˜” ÂÓfi˜ CD-Rom Ì ÔÓfiÌ·Ù· 2.650 ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰ˆÓ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ΔÔ ı¤Ì· ÂȂ‚·›ˆÛ -ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ BHMA FM 99,5- Ô ÁÁ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. √ ›‰ÈÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÂӉȷʤÚÔ˘Û·” ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÚfiÙ·ÛË ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›·, fiÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÂÏÈÎÒ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛÂ Î·È ·¤ÎÙËÛ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

∂ȉ›ӈÛË ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ∞£∏¡∞, 1.

∂ȉÂÈÓÒıËΠÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘, ηıÒ˜ ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎÂ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ, Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘¢ı‡ÓˆÓ ÚÔÌËıÂÈÒÓ (PMI) ˘Ô¯ÒÚËÛ ÛÙȘ 42,9 ÌÔÓ¿‰Â˜, ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ 11 ÌËÓÒÓ, ·fi 44,2 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì‹Ó·, Ì ÙËÓ ÂÁ¯ÒÚÈ· ˙‹ÙËÛË Ó· Â›Ó·È ·ÈÛıËÙ¿ ·ÛıÂÓ¤ÛÙÂÚË ·fi ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌËÓÈ·›· ¤Ú¢ӷ Ù˘ Markit. °È· ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi ÌÂÙ·ÔÈËÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ‹Ù·Ó ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‡ÊÂÛË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÈ Î·Ù·Û΢·ÛÙ¤˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ, ˘Ô‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ·‰‡Ó·ÌÔ˘ ¢ÚÒ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·

ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ·ÔχÛÂȘ ʤÚÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Ù¤ÏÔ˜ 2010 ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ¶¤ı·ÓÂ Ô Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘ ∞£∏¡∞, 1.

™∏ª∞¡Δπ∫∏ ·ÒÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈ-

ÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ. ŒÊ˘Á ۋÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û ËÏÈΛ· 83 ÂÙÒÓ, Ô ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘. √ ÂÎÏÈÒÓ Â›¯Â ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2.7.1989 ¤ˆ˜ 12.10.1989 Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶ÚÔfi‰Ô˘. ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·. ∞fi ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂΉfiıËÎÂ Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “√ ÚÒËÓ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘ ·‚›ˆÛ ۋÌÂÚ· ÛÙȘ 16.44, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô “∂ÚÚ›ÎÔ˜ ¡Ù˘Ó¿Ó” . ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ‚‰ÔÌ¿‰·, Û Ë̤ڷ Î·È ÒÚ· Ô˘ ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ì ÓÂÒÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË”

ΔÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘

√ Δ˙·ÓÓ‹˜ Δ˙·ÓÓÂÙ¿Î˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ °‡ıÂÈÔ, ÛÙȘ 13.9.1927. ◊Ù·Ó ¤ÁÁ·ÌÔ˜ Ì ÙËÓ ª·Ú›· ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È Â›¯·Ó ¤Ó· ÁÈÔ Î·È Ì›· ÎfiÚË. ◊Ù·Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ Â.·. ∂ÍÂϤÁË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’ ∞ıËÓÒÓ Ì ÙË ¡.¢. ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 1977,1981,1985,1989 (πÔ˘Ó›Ô˘ Î·È ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘), 1990, 1993 Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ μ’ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ 1996, 2000 Î·È 2004. À‹ÚÍ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·fi 2.7.1989 ¤ˆ˜ 12.10.1989 Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ¡.¢. Î·È ÙÔ˘ ™˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶ÚÔfi‰Ô˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ (·fi 10.5.1980 ¤ˆ˜ 21.10.1981), ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ (2.7.1989 ¤ˆ˜ 12.10.1989), ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ (·fi 23.11.1989 ¤ˆ˜ 13.2.1990), ÀÔ˘ÚÁfi˜ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (·fi 3.7.1989 ¤ˆ˜ 12.10.1989 Î·È 23.11.1989 ¤ˆ˜ 13.2.1990), ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ (·fi 11.4.1990 ¤ˆ˜ 12.10.1993) Î·È ÀÔ˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (1990 -1991) ∞fi ÙÔ 1959 ¤ˆ˜ ÙÔ 1960 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ηÓÔÓÈÔÊfiÚÔ˘ “§∞™∫√™” . ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1963 - 1967 ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ “∞ªºπΔƒπΔ∏” Î·È “Δƒπ∞π¡∞” . ™ÙȘ 22.4.1967 ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚ›·. ΔÔÓ πÔ‡ÏÈÔ ÙÔ˘ 1969 Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ‰ÈÎÙ·ÙÔÚÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜, Ê˘Ï·Î›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÙÔ›ÛÙËÎÂ. ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1974 - 1977 ·Ó¤Ï·‚ ηı‹ÎÔÓÙ· °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ (∂.√.Δ.) ΔÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1982 - 1986 ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¡.¢. ΔÔ 1989,1993 Î·È 1996 ˘‹ÚÍ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÎÏÔÁÒÓ Ù˘ ¡.¢. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ÎÏÔÁÒÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2002 Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘ æËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ¡.¢. ÁÈ· ÙȘ ∂ıÓÈΤ˜ ∂ÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2004. √ Δ˙·Ó‹˜ Δ˙·ÓÂÙ¿Î˘ ›¯Â Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi ¤ÚÁÔ. ΔÔ 1961 Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “∂ÎÏÔÁ‹ ·fi ÙȘ √˘·ÓÈÛ¿‰Â˜” , ÙÔ 1973 ÌÂÙ¤ÊÚ·Û ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ §Ë º¤ÚÌÔÚ “∏ ª∞¡∏” ΔÔ 1994 Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Ãøƒ√™ ∂™Δπ Δ∏™ ∞°√ƒ∞™” Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “π¡¢π∞ - ŒÓ·˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜” ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÙËΠÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋. Œ¯ÂÈ ÙÈÌËı› Ì ÙÔÓ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ ΔÈÌ‹˜, ÙÔÓ ªÂÁ·ÏfiÛÙ·˘ÚÔ ÙÔ˘ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘, ÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi ™Ù·˘Úfi °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞’, ÙÔÓ ÃÚ˘Ûfi ™Ù·˘Úfi ºÔ›ÓÈÎÔ˜, Î.·.

∞£∏¡∞ ,1.

ª

fiÓÔ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¿Óˆ ·fi 200.000 ı· ÌÂٷٷÁÔ‡Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο ‹ Î·È ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ Î·È ˙ËÌÈÔÁfiÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ‰‹ÌˆÓ.

∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÚԂϤÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ò˜ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ı· ‰Ôı› ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ Ù˘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ¯¿ÚÙË Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ò˜ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ¯¿ÚÙ˘ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 350-370 ‰‹ÌÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ μ‹Ì·, ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ¤ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 6.000 ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ‰Âο‰Â˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ÙȘ ÓÔÌ·Ú¯›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ·fi Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ‰ÂÓ ı· Û˘Óԉ¢Ù› Ì ·Ó·Ó¤ˆÛË Û‡Ì‚·Û˘ ¤ÚÁÔ˘ ·ÏÏ¿, ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ı· Â¤ÏıÂÈ Â˘Ú›· ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÒÛÙ ٷ Ó¤· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù· Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÚԂϤÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: * ∫Ï›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ 6.000, ·ÊÔ‡ οı ‰‹ÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘ ·fi 5 ˆ˜ Î·È 50 ¡¶¢¢. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û οı ÓÂÔÛ‡ÛÙ·ÙÔ ‰‹ÌÔ Ó· ‰È·ÙËÚ› ÌfiÓÔ ‰‡Ô ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ·: ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË “ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ - ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ” Î·È ¤Ó· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË “ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜, ·ıÏËÙÈ΋˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” . ŒÙÛÈ

Ó· Ó¤· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ‰ÂÓ ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ù· 700 ‹ 740. * ∞Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1.800 ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÌÂϤÙË ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ÂÚ›Ô˘ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ¶ÔÏϤ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ·ÓÂÓÂÚÁ¤˜ ‹ Î·È ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜. ™ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ÌfiÓÔ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ·Ó¿ ‰‹ÌÔ, Ë ÔÔ›· ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “ÎÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ Âȯ›ÚËÛË” . ¢ËÏ·‰‹ ı· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û 350-370. * ∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, ÚÔÛÒÚ·˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 46 ÌÔÓÔÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ∞∂, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ‚¿ÛË Î·È ÙÔÓ Ó¤Ô ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ı· ¤ÚÂ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó,

·ÏÏ¿ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ô‰¤¯ıËΠۯÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â·Ê›ÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ¢¯¤ÚÂÈ· ÙˆÓ ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ ÙÔ ·Ó ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ‹ ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙȘ ÔÏ˘ÌÂÙÔ¯ÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. ∫·Ù·ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ 900 Û¯ÔÏÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÂÓÒ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Û οı ‰‹ÌÔ Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· Û¯ÔÏÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· οı ‚·ıÌ›‰·.

∞ÔχÛÂȘ Î·È ÌÂٷٿÍÂȘ ªfiÓÔ ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈ-

Ô‡¯ÔÈ, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Ì ۯ¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ Î·È ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤ÚÁÔ˘ ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘˜, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ÔÚ›Ô˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ·Ó·Ó¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ (31.12.2011). ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÂÈÛ‹Ì·Ó·Ó fiÙÈ “ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi” . ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ÙÂÏÈο ı· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ı· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 35.000. °È· ÙÔ ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ, ·ÊÔ‡ fï˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰Ôı› “ÂÚ›Ô‰Ô˜ ¯¿ÚÈÙÔ˜” ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂٷٷÁÔ‡Ó. √È ÌfiÓÈÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ÌÂٷٿÍÂȘ ‰ÂÓ ı· ·ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó. ∞ÓÔÈÎÙfi ¿ÊËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £. ¶¿ÁηÏÔ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÏ˘ıÔ‡Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó. “ΔÔ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ·. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ë ÌÂٿٷÍË Û ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈÎÚfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘·ÏϋψӔ ‰‹ÏˆÛ ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ “∑oom” Ù˘ ¡∂Δ. “Ÿ,ÙÈ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ù˘ ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Â›Ó·È ˆÊ¤ÏÈÌÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ›. Œ¯Ô˘Ì ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ΢‚ÂÚÓ‹ÛÔ˘Ì ¯ˆÚ›˜ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∞ÏÏ¿ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì·” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ.

∂ÓÒ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂

™˘Ì‚ÔÏÈ΋ ηٿÏË„Ë ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·fi ̤ÏË ∫∫∂, ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÛÙËÓ ΔÚ·Á¿Ó· “∂›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜” ∞£∏¡∞, 1.

™Àªμ√§π∫∏ ηٿÏË„Ë ÛÙ·

‰Èfi‰È· ÙˆÓ ª·ÏÁ¿ÚˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ù˘ §ÂÙÔηڢ¿˜ ¶ÈÂÚ›·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ∫∫∂ -˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ ÙÔ˘˜- Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ó· ‰È¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 7:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔfiÙ ¤ÏËÍÂ Ë ÎÈÓËÙÔÙÔÔ›ËÛË. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ˘‹ÚÍÂ Î·È ÛÙ· ‰Èfi‰È· Ù˘ ΔÚ·Á¿Ó·˜, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÎˆÛ·Ó ÙȘ Ì¿Ú˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ·Ù› “Â›Ó·È ·Ó·ÁηṲ̂ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ó· ¿Ó ÛÙ· ¯ˆÚ¿ÊÈ· ÙÔ˘˜” . ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷ-

Û΢·ÛÙ› ÔÈ ·Ú¿‰ÚÔÌÔÈ, Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ, ÂÓÒ ÙÔÔıÂÙ‹-

ıËÎ·Ó Î·È Ï¢ÚÈο ‰Èfi‰È· ÁÈ· ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ΔÚ·Á¿Ó· ÚÔ˜ ÙËÓ ¤‰Ú·

ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ∞Ù·Ï¿ÓÙË Î·È ÙË §·Ì›·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Û ÎÏÈ̿ΈÛË ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·Ï› ÙÔ ¶∞ª∂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÂÚÁ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÁÈ· ÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Î·Ï› °™∂∂ Î·È ∞¢∂¢À Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó. μ·ÛÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¶∞ª∂, Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ: - ∏ ··›ÙËÛË Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÙÂı› ÙÔ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÓÙÈ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ. - ∏ ¿ÌÂÛË ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ™‡Ì‚·Û˘ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ÎÏ·‰ÈÎÒÓ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·˘-

Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙ· ÌÂÚÔο̷ٷ. - ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Û ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È π‰ÈˆÙÈÎfi ΔÔ̤· Î·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. “ªfiÓÔ ·fi ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó·Ó ÎÏÈÌ·ÎÔ‡ÌÂÓÔ fiÏÂÌÔ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÚˆÙÔÊ·Ó¤ÚˆÙÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ì ͷӷ˙‹ÛÂÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¶∞ª∂. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÙÔ ÂÊÈ·ÏÙÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Ó· Â›Ó·È Ë Î·‡ÛÈÌË ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘” Û˘Ó¯›˙ÂÈ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ªÂ›ˆÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 25% ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Ó¤Ô Û‡ÛÙËÌ· ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘

ºıËÓfiÙÂÚ· 6.500 Ê¿Ú̷η ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ ∞£∏¡∞, 1.

Δ

ËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ΔÈÌÒÓ Î·È º·ÚÌ¿ÎˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙÈÌÒÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔÔ Ó¤Ô ‰ÂÏÙ›Ô ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ì ÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ 6.500 Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ë ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË (·ÚÈıÌfi˜ 2) Ô˘ ÂΉfiıËΠÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ı· Â¤ÏıÂÈ Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 25%. ∏ Ì›ˆÛË Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ Ê·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜. Δ· ÔÛÔÛÙ¿ ÙˆÓ ÌÂÈÒÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. ∏ Ì›ˆÛË ı· Â›Ó·È 3% ÛÙ· Û΢¿ÛÌ·Ù· ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ¤ˆ˜ 5 ¢ÚÒ (ÂÓÒ Û ¿ÏÏ· ı· ·Ó·ÙÈÌËıÔ‡Ó Î·Ù¿ 5%), 25% ÁÈ· ÙÈÌ‹ 5,01 ¤ˆ˜ 20 ¢ÚÒ, 30% ÁÈ· ÙÈÌ‹ 20,01 ¤ˆ˜ 50 ¢ÚÒ Î·È 40% ÁÈ· ÙÈÌ‹ ¿Óˆ ÙˆÓ 50,1 ¢ÚÒ. ∏ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ‰Ú·ÛÙÈο, Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÙÈÌÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔÈ› ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·Ú·ÙËÚËÙËÚ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·ÚÌ¿ÎÔ˘ ·ÓÙ› Ù˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ·fi ÙȘ Ê·ÚÌ·ÎÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∏ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË Á›ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙȘ 3 ¯·-

ÌËÏfiÙÂÚ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂∂ Ô˘ ÂΉ›‰Ô˘Ó Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ó Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÂÓÒ ÔÈ ÙÈ̤˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Â·ÓÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·Ó·ÙÈÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. √È ¯ÒÚ˜ ÁÈ·

ÙȘ Ôԛ˜ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Î¿ı ¤ÙÔ˘˜. √È ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ fiÌÔÈ·˜ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ Î·È Ê·ÚÌ·ÎÔÙ¯ÓÈ΋˜ ÌÔÚÊ‹˜ ηıÔÚ›-

˙ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ̤ÁÈÛÙÔ Û 72% Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÒÏËÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚˆÙÔÙ‡Ô˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 80% Ô˘ ›Û¯˘Â ̤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·. √È Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ‹ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ∂˘ÚÂÛÈÙ¯ӛ·˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ (ÁÈ· ÙÔÓ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ï‹Í˘ Ù˘ ·Ù¤ÓÙ·˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔÙ‡ˆÓ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘˜). ™Â ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, Ë Ì¤ÁÈÛÙË Ì›ˆÛË ÛÙȘ ÈÛ¯‡Ô˘Û˜ ηْ ·˘Ù‹Ó ÙÈ̤˜ ¯ÔÓ‰ÚÈ΋˜ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘, ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Îϛ̷η˜. √È ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηٿ ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ·ÁÔÚ·ÓÔÌÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ›ÎÔÛÈ Ì›· ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ê·Ú̷ηÔı‹Î˜ Î·È ÂÍ‹ÓÙ· ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ù· Ê·Ú̷Λ·, ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ΔÈÌÒÓ º·Ú̿ΈÓ, ÁÈ· Ù· Ù˘¯fiÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ·Ôı¤Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜.

∞ηٷÓfiËÙË, ηٿ §Ô‚¤Ú‰Ô, Ë ·fiÊ·ÛË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ó· ÎÔ› Ë ›ÛÙˆÛË ÛÙÔÓ √∞∂∂ ∞£∏¡∞, 1.

∞∫∞Δ∞¡√∏Δ∏ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ∞Ó‰Ú¤-

·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ Ó· ÌË ¯ÔÚËÁÔ‡Ó Ê¿Ú̷η Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ ̤۷ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÚÔ˜ Ù· Ê·Ú̷Λ·. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÔÏÈÙÈο ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ √∞∂∂ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ï›ÁÔ Ù˘ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ Ù· Ê·Ú̷Λ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

™ÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô 5 ·È‰È¿ ÏfiÁˆ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯ÏˆÚ›Ô˘ Û ÈÛ›Ó· πø∞¡¡π¡∞, 1.

™Δ√ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ¤ÓÙ ·È‰È¿, ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 7 ÂÙÒÓ, ηıÒ˜ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰˘ÛÊÔÚ›·˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÎÔÏ˘ÌÔ‡Û·Ó Û ÈÛ›Ó· ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ª¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù· ÙÚ›· ·fi Ù· ·È‰È¿ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÍÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ı· ·Ú¤ÌÂÓ·Ó ˘fi È·ÙÚÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Èı·Ófiٷٷ ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·). ªÂÙ¿ ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ‰È·ÈÛÙÒıËΠ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÛfiÙËÙ· ¯ÏˆÚ›Ô˘ ÛÙÔ ÓÂÚfi. ∫·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ¤ÓÔÚÎË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰È¤Ù·ÍÂ Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ¶¿ÓÔ˜ ªÈÙÛ·Í‹˜. ∞fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ˙ËÙ‹ıËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ó· ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Ó· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¯ÏˆÚ›ˆÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ıÓÈÎÒÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‡Ìʈӷ, ¿ÓÙˆ˜, Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›·, Ë ˘ÂگψڛˆÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÔÊ›ÏÂÙ·È Û Ù¯ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë Î·È fi¯È Û ·ÓıÚÒÈÓÔ Ï¿ıÔ˜.

“∂›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ, ˘fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›·, fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË ı· Ú¤ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ó· Â›Ó·È ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔÈ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ›ÛÙˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, ˆ˜ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ª. ¶¤ÌÙ˘ Ô √∞∂∂ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ Û¯ÂÙÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ.

™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜ ∞£∏¡∞ ,1.

ª∂ ÂȉÈ΋ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ Ù‹ÛË,

˘fi ÛÙÔȯ›· ∏AF 209, ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (·‡ÚÈÔ) ·fi Ù· πÂÚÔÛfiÏ˘Ì· - ̤ۈ ΔÂÏ ∞‚›‚ - ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ∞ÁÈÔ ºˆ˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍË ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ “∂Ï¢ı¤ÚÈÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜” ı· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó ÙÈ̤˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÚÔÛÁÂȈı› ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 18:30 Î·È ı· ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË V.I.P. μ 17. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ì οı ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ë ÙÂÏÂÙ‹ ˘Ô‰Ô¯‹˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È fiÛÔÈ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¶‡ÏË 9 Î·È Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÛÁ›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ˘, ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÛÊ·Ï›·˜, ı· ÙÔ˘˜ ÂÈÙÚ·› Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ Û ÂȉÈο ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ ¯ÒÚÔ, ·fi fiÔ˘ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Ì ¿ÏϘ Ù‹ÛÂȘ Ù˘ Aegean Airlines Î·È Ù˘ Olympic Air, ηıÒ˜ Î·È Ì ·ÂÚÔÛοÊË Ù‡Ô˘ C 130 Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· Ù˘ ¶ÔÏÂÌÈ΋˜ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜, ÙÔ AÁÈÔ ºˆ˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÈÔ ·fiÌ·ÎÚÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ̤۷ Û ÌÈÎÚ¤˜ ÂȉÈο ηٷÛ΢·Ṳ̂Ó˜ Ï˘¯Ó›Â˜.

¡ÂÎÚfi˜ 11¯ÚÔÓÔ˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ∞£∏¡∞,1.

Δƒ∞°π∫√ ı¿Ó·ÙÔ ‚ڋΠ¤Ó·˜

11¯ÚÔÓÔ˜, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÂÏ·ÊÚ¿ Ô ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ô˘ Û˘Ó¤‚Ë ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ª. ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¶·ÏËfi ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. √ ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÔÈ ‰‡Ô ÁÈÔÈ ÙÔ˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÊÔÚÙËÁfi Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ηϷÌfiÎÈ. °È· ¿ÁÓˆÛÙË Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÈÙ›· Ô Ô‰ËÁfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÙÚ·›. ∫·Ù¿ ÙË Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Ô ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ ÂÙ¿¯ÙËΠ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ¯Ù‡ËÛ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ Î·È Î·Ù·Ï·ÎÒıËΠ·fi ÙÔ Î·Ï·ÌfiÎÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚ÚÂÈ ·Î·ÚÈ·›Ô ı¿Ó·ÙÔ. √ ·Ù¤Ú·˜ Î·È Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÁÈÔ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ Î·Ì›Ó· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· Û‡ÛÔ˘Ó Û ‚Ô‹ıÂÈ·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 15¯ÚÔÓÔ˘

ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ë ‚fiÌ‚· ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ· ∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙËÓ fiÚ·ÛË Ù˘ 11¯ÚÔÓ˘ ∞£∏¡∞, 1.

Œ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ù˘ ¡¢ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ∞£∏¡∞, 1.

¢∂¡ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜

Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ fiÙÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·ÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Alter Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ 8Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ Ù˘ ¡¢ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋”. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· ·ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·Îfi ‰È¿ÏÔÁÔ, fiÏ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ”. “ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÛÔ˘, Î·È Û‹ÌÂÚ· Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤¯ÂÈ 800.000 ÂÁÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ̤ÏË, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û ηӤӷ Â˘Úˆ·˚Îfi ÎfiÌÌ·, ̤۷ ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÛ˘Ó‰ÚÈ·Îfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÏÔÈfiÓ, ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÙ·ıÔ‡Ó” ›Â. ™˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜, οÙÈ Ô˘ “ı· ÙÔ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì”. “ŸÙ·Ó ϤÌ fiÙÈ ÙÔÏÌ¿ÌÂ Î·È ÂȯÂÈÚԇ̠‚·ıȤ˜ ÙÔ̤˜ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜, ‰ÂÓ Ï¤Ì fiÙÈ Î¿ÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ ·Ó¤·ÊÔ. ∂›Ó·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜” ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ÚÔοÏÂÛ ¤ÓÙÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Ô˘ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ı¤Ì· ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È” Î·È ˆ˜ “Ô‡ÙÂ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ Ô‡Ù Ԣ‰Â›˜ ¿ÏÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ”.

ÓÔÚÎË Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¤‰ˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·fi ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·. ∏ ∞ÊÁ·Ó‹ Â·Ó¤Ï·‚ fiÛ· ›¯Â ÂÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘, ÂÓÒ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔ Û·Î ‚Ô˘·ÁÈ¿˙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÛÙÔ ÛËÌ›Ô.

∏ ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ Û·Î ‚Ô˘·ÁÈ¿˙ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙË Á˘¿ÏÈÓË Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ¶ÚÒÙË ÙÔ ÂÓÙfiÈÛÂ Ë 11¯ÚÔÓË ÎfiÚË Ù˘, Ë ÔÔ›· ¿ÎÔ˘Û ÙÔÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‹¯Ô ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡. ∫·ıÒ˜ Ô Û¿ÎÔ˜ ‹Ù·Ó ‚·Ú‡˜, Ë ÌÈÎÚ‹ οÏÂÛ ÙÔÓ ·‰ÂÚÊfi Ù˘ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÛËÎÒÛÂÈ. √ 15¯ÚÔÓÔ˜ ÏËÛ›·ÛÂ, ¿ÓÔÈÍ ÙÔ Û¿ÎÔ Î·È Â›‰Â ÙÔ ÚÔÏfiÈ. ∏ ÌËÙ¤Ú· › ÛÙ· ‰‡Ô ·È‰È¿ ˆ˜ ÙÔ ÚÔÏfiÈ ‹Ù·Ó ·ÏÈfi, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÁfiÚÈ Â¤ÌÂÈÓ ӷ ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ, ۋΈÛ ÙÔÓ Û¿ÎÔ, ¤Î·Ó ϛÁ· ‚‹Ì·Ù· Î·È ÛÙ· ÛηÏÈ¿ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ Ë ¤ÎÚËÍË. ∏ ÌËÙ¤Ú· › ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ Ù˘ ˆ˜ ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌÂ›Ô Â›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ Ù˘ Î·È ÚÈÓ ·fi Ì›· ÒÚ·, ·ÏÏ¿ ÙfiÙ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô Û¿ÎÔ˜. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘Ùfi ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ˆ˜ ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó ÙË ‚fiÌ‚· Ï›ÁË ÒÚ· ÚÈÓ Î·È Èı·Ófiٷٷ ‰ÂÓ ÚfiÏ·‚·Ó Ó· ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, Û ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ

∂ÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ› ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· ÙËÓ 11¯ÚÔÓË

● ∏ ‚fiÌ‚· ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ÓË ¤Íˆ ·fi ÙË Á˘¿ÏÈÓË Â›ÛÔ‰Ô, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ 15¯ÚÔÓÔ˘

οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ Û·Î

‚Ô˘·ÁÈ¿˙, ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›‰Â Î·Ó¤Ó·Ó ‡ÔÙÔ.

¢ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ÚÁ·Û›·˜ °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ÓË

∞fi 22 ª·˝Ô˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∂∫∞™ ∞£∏¡∞, 1.

™Δπ™ 22 ª·˝Ô˘ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹

ÙÔ˘ ∂∫∞™ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜, ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ¡∂Δ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ·, ÂÓÒ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‚Ô‹ıËÌ· ı· ηٷ‚ÏË-

ı› ·Ó·‰ÚÔÌÈο Î·È Û fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ÙÔ ‹Ú·Ó ÙÔ 2009. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÙÙÈ΋˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ô °. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤ÁÈÓÂ

ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·ÔÙÚ·› ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ·ÏÏ¿ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÓ. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ˆ˜ ÙÔ 2013, ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏÈÒÛÂÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ ·Û΋ÛÔ˘Ó.

∞£∏¡∞, 1.

∞À•∏ª∂¡∏ ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ Úˆ› Ù˘ ª. ¶¤ÌÙ˘ (¯ı˜) Ë Î›ÓËÛË ÛÙË μ·Ú‚¿ÎÂÈÔ ·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰Ò, Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È”, ÙfiÓÈÛÂ Ë Î.∫·ÙÛ¤ÏË. ÀÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ·ÎfiÌË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚȯı› ·fi fiÏÔ˘˜ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. “√ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È, Â›Ó·È ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ó fiÏÔÈ ‚¿ÏÔ˘Ì Ï¿ÙË ÌÔÚԇ̠ӷ Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ì ¤Ú·”.

™¯ÂÙÈο Ì ÙË ‚·ÛÈ΋ Û‡ÓÙ·ÍË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ∂∫∞™ Î·È ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡ÛÙËÌ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘.

™ÔηÚÈÛÙÈο Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘

¶fiÚÈÛÌ·-‚fiÌ‚· ÁÈ· ÙË Ú›„Ë ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÃÀΔ∞ º˘Ï‹˜ ∞£∏¡∞, 1.

“√ ÎfiÛÌÔ˜ ˙ÔÚ›˙ÂÙ·È” › ·fi ÙË μ·Ú‚¿ÎÂÈÔ Ë §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË

∞fi ÙÔ ÂȉÈÎfi ÙÌ‹Ì· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ˘·ÏÔÂȉԇ˜-·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉԇ˜ Ù˘ ∞’ ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ √Êı·ÏÌÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ °. °ÂÓÓËÌ·Ù¿˜ ÂΉfiıËΠÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ˘Á›·˜ Ù˘ 11¯ÚÔÓ˘ ∞ÊÁ·Ó‹˜, Ô˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙ· ¶·Ù‹ÛÈ·. “™‹ÌÂÚ· 1-4-2010 ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÛıÂÓÔ‡˜ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ·ÌÊÈ‚ÏËÛÙÚÔÂȉ‹˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁË̤ÓÔ˘ ÔÊı·ÏÌÔ‡ Â›Ó·È ÂÈÎÂÎÔÏÏË̤ÓÔ˜, ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ô ÔÊı·ÏÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÙ›ÏË„Ë ÊˆÙfi˜, fiˆ˜ Î·È ÚÔÂÁ¯ÂÈÚËÙÈο Î·È Ë ÚfiÁÓˆÛË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÔÊı·ÏÌfi ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜. √ ¤ÙÂÚÔ˜ ÔÊı·ÏÌfi˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁËı›, fiÙ·Ó ı· ÎÚÈı› fiÙÈ Â›Ó·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ì ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË Î·È ·˘Ùfi˜”.

™√∫∞ƒπ™Δπ∫∞ Â›Ó·È Ù· ÛÙÔÈ-

¯Â›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙˆÓ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ º˘Ï‹˜, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fiıÂÛ˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË Ú›„Ë ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ, ·ÊÔ‡ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÓÔÛÔÎÔÌÂȷο ·fi‚ÏËÙ·, ·ÎfiÌ· Î·È ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÏË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ¡¤·, ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ˆ˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜, ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¿‰ÂÎÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÃÀΔ∞, ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ¡ÔÌÔ‡ ∞ÙÙÈ΋˜ (∂™¢∫¡∞) Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ˙ËÙÂ›Ù·È Ë ¿ÛÎËÛË ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ‰ÈÒÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Â-

Ú·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfiÙËÙ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ. ŒÓ· ·Ïfi ÎfiÏÔ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· ÁÈÓfiÙ·Ó Ì ÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ÂÓÙÔϤ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ô ∂™¢∫¡∞ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ·˘ÙfiÓ ‰‹ÌÔ˘˜. √È ÂÓÙÔϤ˜ ·˘Ù¤˜

Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ë ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Î·È Ô fiÁÎÔ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Û‡‰Ô˘Ó Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰‹-

ÌˆÓ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ. ™˘ÓÂÚÁÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ- fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜- οÓÔ˘Ó Û˘¯Ó¿ Ù· ÛÙÚ·‚¿ Ì¿ÙÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ fiÚÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ, ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞ º˘Ï‹˜ η٤ÏËÁ·Ó “ÂÈΛӉ˘Ó· È·ÙÚÈο ·fi‚ÏËÙ· (¯ÚËÛÈÌÔÔÈË̤Ó˜ Û‡ÚÈÁÁ˜, ÊȿϘ Ì ·›Ì·, ·ÓıÚÒÈÓ· ̤ÏË Î.Ï.), ·Ó·ÌÂÌÂÈÁ̤ӷ Ì ÔÈÎÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÁ΢ÌÔÓÔ‡Û ÛÔ‚·ÚfiÙ·ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›· (ÙfiÛÔ ÔÏÈÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ ÃÀΔ∞) Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . ™ÙÔ fiÚÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ ·Ú·¤ÌÔ˘Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È Û ۯÂÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ∂™¢∫¡∞, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ›Ù ‰ÂÓ

ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÔÛÙ›ڈÛË Î·È Û˘ÏÏÔÁ‹ Û ÂȉÈΤ˜ Û·ÎԇϘ, ›Ù ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ· Û ÎÔÈÓÔ‡˜ ο‰Ô˘˜ Ì·˙› Ì ٷ ÔÈÎȷο ÛÎÔ˘›‰È· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ·fi ȉȈÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰ÂÓ ÏËÚÔ‡Ó ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô‡Ù ¤¯Ô˘Ó ÂȉÈ΋ ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙȘ ÔÛfiÙËÙ˜ Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÔÙÂÊÚˆÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∂™¢∫¡∞ ·fi Ù· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ ÓÔÛÔÎÔÌ›·. “∫·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÔÙÂÊÚˆÙ‹Ú· ÌÈÎÚfi ÌfiÓÔ Ì¤ÚÔ˜, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÌÂÓˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ª‹Ó˘ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·È‰ÈÔ‡ £∂™™∞§√¡π∫∏, 1.

ª∏¡À™∏ ηٿ ·ÓÙfi˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ·ÁÔÚÈÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, Ô˘ ¤¯·Û ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘, ÛÙÔ “πÔÎÚ¿ÙÂÈÔ” ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ›¯Â ÌÂÙ·ÊÂÚı› Ì ÛÔÎ ·Ê˘‰¿ÙˆÛ˘, ÌÂÙ¿ ÙË ÓÔÛËÏ›· ÙÔ˘ ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Á·ÛÙÚÂÓÙÂÚ›Ùȉ·˜ Û ¿ÏÏ· ‰‡Ô ÓÔÛÔÎÔÌ›· (μ¤ÚÔÈ·˜ Î·È ∂ȉÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢). √È ÁÔÓ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË fiÛˆÓ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ Ï·Óı·ÛÌ¤ÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ¶·È‰È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹, Ôϛ٘ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËηÓ, ¯ı˜, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¡›Î˘ Ù˘ ∫Ô˙¿Ó˘, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛȈËÚ‹ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ï‹ÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜.

∞Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ μfiÏÔ˘ √¶ø™ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙÔ

‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ Î·È Ë Ó¤· Û‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÂÚ. ¶ÂÏÂοÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ÂÓÒ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ¶·Ó. ƒÔ‡ÌÔ˜ Î·È ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ ∂Ï. ∫ˆÛÙ‹˜, ∂˘ÁÂÓ›· ªÂÓÂÙ¿ÙÔ˘, £. ¶Ïȿη˜, ∫ˆÓ. ™ÎÔ‡Ú·˜, °. ¶·‹˜, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ∫·ԇϷ, ª·Ú›· ¶··Ô‡ÏÈÔ˘, ΔÚÈ·Ó. º·Ï·ÁοÚ˘. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô μ. ¶·Ï¿Û˘ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ë ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∫Ô˘ÛÙÈÌÔ‡ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Î·È Ô °. ¡·Û›Î·˜ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∫∞¶∏.

ÕÓÔÈÍÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙ· Δ¤ÌË

Δ∂∂: ¡· ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ ¢·Û·Ú¯Â›Ô

§∞ƒπ™∞, 1.

Δ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤Î‰Ô-

¢È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi

¢

fiıËΠۋÌÂÚ· ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ÛÙȘ 12 ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Ì ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ πà ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÊÔÚÙËÁ¿ Ó· ¤¯Ô˘Ó “·Ú·Ù·¯ı›” ·fi ÓˆÚ›˜ Î·È ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÈÛfi‰Ô˘˜ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Û ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ Ô˘Ú¤˜, ÙÔ Û‹Ì· ÂÎΛÓËÛ˘ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ‰È·Û¯›ÛÔ˘Ó. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÂȉ‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ·fi ÓˆÚ›˜ ÂΛ, ÔÈ Ô‰ËÁÔ› ›¯·Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· Δ¤ÌË ÓˆÚ›ÙÂÚ·. øÛÙfiÛÔ, ¿ÓÔÈÍ·Ó ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙȘ 12 Î·È ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ ™Ù. §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¶. °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë, ‰È¤Û¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· Î·È Û ‰ËÏÒÛÂȘ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ: Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ›¯Â ÙÂı› Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· Δ¤ÌË ÙÔ ¶¿Û¯· ÂÂÙ‡¯ıË. ∫·È ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠfiÙÈ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ÚÒÙ˘ ٿ͈˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Δ¤ÌË Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÁÓÒÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ò˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ÎÔÈÏ¿‰· ‰fiıËΠÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ·ÚÔ˘Û›· ÈÛ¯˘ÚÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ, Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÛıÂÓÔÊfiÚˆÓ. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ÎÔÈÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û·Ú› ÂÚ› ÙÔ˘˜ 100 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∏ ‰È¤Ï¢ÛË Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÛÙ¿ÛË Î·È ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÂÓÒ fiϘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙ¤˜.

ª·˙› Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙ· Δ¤ÌË, ¿ÓÔÈÍ·Ó Î·È Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·-Ù· fiÔÈ· ›¯·Ó ÎÏ›ÛÂÈ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˙ËÌÈ¿-ÚÔ˜ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó ÙÒÚ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó ·Ó·ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ˙ËÌÈ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi ÂÙ¿ ÛÙȘ ‰¤Î· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÔÌfi ¶ÈÂÚ›·˜, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ï‹ÁËΠ۠ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚·ıÌfi ·fi ÙÔ ÎÏ›-

ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ¿ÍÔÓ· ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÚÔÙ›ıÂÓÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ, ̤ۈ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. Δ· ÛÙÔȯ›· ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ¶ÈÂÚ›·˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ICAP ∞∂ Î·È Ë ÔÔ›· ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ÎÔÈÏ¿‰·˜ ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó Û˘-

ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂȉÈÎÒÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Ì¤ıÔ‰Ô Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û ‰Â›ÁÌ· 598 ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·’ fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ¶ÈÂÚ›·˜. ™ÙÔ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ ·¿ÓÙËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ - ÌÂÏÒÓ, Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ (311 ̤ÏË), ÛÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË (81 ̤ÏË), ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ (178 ̤ÏË) Î·È 28 ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÌÈÁÒ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜. ***∫fiÎÎÈÓ· ·‚Á¿ Î·È Ê˘ÏÏ¿‰È· Ô‰ËÁÈÒÓ ÁÈ· ·ÛʷϤ˜ Ù·Í›‰È ÌÔ›Ú·Û·Ó ÙÔ Úˆ› Ù· ̤ÏË Ù˘ ÌË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¡.∂.√.π. (¡¤ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ πηÓÔ›) Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Δ· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, fiÔ˘ Î·È ÌÔ›Ú·Û·Ó ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ù· ·‚Á¿, Ù· ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È·, ÂÓÒ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó ·Û¯·ÏÈÓ¤˜ ¢¯¤˜.

Δ¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·

∞Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ˆÏÔ‡Û ÎÚÔÙ›‰Â˜ ªÀΔπ§∏¡∏, 1.

∞¡£À¶∞™ΔÀ¡√ª√™

Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› ÛÙË ª˘ÙÈÏ‹ÓË Ù¤ıËΠۋÌÂÚ· Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ‰È·Ù¿¯ıËΠ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ŒÓÔÚ΢ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ∂ͤٷÛ˘. ∞ÈÙ›·, Ë ÒÏËÛË 15 ÎÔ‡ÙˆÓ ÙˆÓ 50 ÙÂÌ·¯›ˆÓ Ë Ì›·, ··ÁÔÚÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ ·Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË Ì ¤Ó·Ó 27¯ÚÔÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›. ™Â ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ‚Ú¤ıËÎÂ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔ˜ ÒÏËÛË Ù¤ÛÛÂÚȘ ÎÔ‡Ù˜ Ì ÎÚÔÙ›‰Â˜. ∞˘Ù¤˜ fiÛÔ Î·È ¿ÏϘ 11 ›¯Â ÚÔÌËı¢Ù› ·fi ÙÔÓ ·Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ Ô˘ ·˜ ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÚÚˆÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. ∏ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›·, fiˆ˜ ÚԤ΢„Â, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ì „ÈÏÈο Ô˘ ‰È·ÙËÚ› Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Óı˘·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘, ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÔÔ›-

Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¿ÏÏË ÌÈ· ÎÔ‡Ù· Ì 50 ÎÚÔÙ›‰Â˜ Î·È ¿ÏÏ· 100 ˘ÚÔÙ¯Ӌ̷ٷ ‰È·ÊfiÚˆÓ Ù‡ˆÓ.

∫·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó 45.000 ÂÈΛӉ˘Ó˜ ÎÚÔÙ›‰Â˜ ™ÙËÓ Î·Ù¿Û¯ÂÛË 45.000 ÎÚÔÙ›‰ˆÓ, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÛÙ· ÷ÓÈ¿ , fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠۋÌÂÚ· ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ¤Ó·˜ 33¯ÚfiÓÔ˜ ·fi Ù· ÷ÓÈ¿, ηıÒ˜ Û ·Ôı‹ÎË Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Û ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ΔÛÈηϷÚÈÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó 45.000 ÎÚÔÙ›‰Â˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ Î·È ÎÈÓÂ˙È΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. “√È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ, Â›Ó·È Û˘Ó¯›˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÷ӛˆÓ ¶·ÓÙÂÏ‹˜ ªÔ˘ÚÙ˙·Ófi˜ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙÔ˘˜

ΔÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠ19¯ÚÔÓÔ˜ ¶∞Δƒ∞, 1.

∂¡∞™ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, ηıÒ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ‰ÂÍ› ÙÔ˘ ¯¤ÚÈ ·fi ¤ÎÚËÍË ·˘ÙÔÛ¯¤‰È·˜ ÎÚÔÙ›‰·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÁÈ· ¿ÁÓˆÛÙÔ ÏfiÁÔ, Ë ÎÚÔÙ›‰· ÂÍÂÚÚ¿ÁË ÛÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ 19¯ÚÔÓÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ ÛÂ Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜. √ Ó·Úfi˜ ‰È·ÎÔÌ›ÛÙËΠ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiÔ˘ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔÓ ˘¤‚·Ï·Ó Û ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË. ŸÌˆ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÁοÛÙËÎ·Ó Ó· ÙÔ˘ ·ÎÚˆÙËÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÚ›· ‰¿ÎÙ˘Ï·.

ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·fi ÙË ¯Ú‹ÛË ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏ›‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ ,Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì¤¯ÚÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 100 ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ôı‹Î˜ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÷ӛˆÓ, ∞ÚÙ¤ÌÈÔ˜ ∫Ô˘ÙÛ·ÊÙ¿Î˘, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ Ô˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ·˘Ù¤˜ Ô˘ ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ∫›Ó·, Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηıÒ˜ fiˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ, ÂÚȤ¯Ô˘Ó 14 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ· ˘ÚÔÙ¯ÓÈ΋˜ ‡Ï˘, Ì ÈÛ¯‡, ÂÙ·Ï¿ÛÈ· ÙˆÓ ÎÚÔÙ›‰ˆÓ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. “ ∞Ó ÛÎÂÊÙԇ̠fiÙÈ ÔÈ ÎÚÔÙ›‰Â˜ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜ Û ‰¿¯Ù˘Ï·, Ê·ÓÙ·ÛÙ›ÙÂ Ë ÎÚÔÙ›‰· ·fi ÙËÓ ∫›Ó· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜, ÙÈ ‚Ï¿‚˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ,” › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛıÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜.

Û˘ ‚‚·ÈÒÛÂˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ·fi Ù· ¢·Û·Ú¯Â›· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ ˙ËÙ› Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. “™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ΛÌÂÓ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ¤Î‰ÔÛ˘ Ù˘ ‚‚·›ˆÛ˘, Ë ÔÔ›· ηÙfiÈÓ ‰›‰ÂÙ·È Û ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ηٿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó ·Ó¿ ÂÚ›ÙˆÛË, ‚‚·›ˆÛË ··Ú·›ÙËÙË ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙԇ̠ÙȘ ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÙȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÒÓ °Ú·Ê›ˆÓ, ÙˆÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î.Ï. Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÌÈ·˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ‰È·ÚΛ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó·ÌÔÓÒÓ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙËÙÒÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙȘ ¿‰ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ. £ÂˆÚÔ‡ÌÂ, fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ¿ÌÂÛ· Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ó· ÌÂȈı› Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ÂÓÛÙ¿ÛÂˆÓ Û 15 Ë̤Ú˜ ‹ ÙÔ Ôχ Û 30 Ë̤Ú˜ (·fi ÙÔ 2ÌËÓÔ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÒÚ·) Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ Ù˘ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ù· ¢·Û·Ú¯Â›· Ó· ÂΉ›‰Ô˘Ó ÙË ‚‚·›ˆÛË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ̤۷ Û 10 Ë̤Ú˜. ∂Âȉ‹ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌÔ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ıÂÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì· ı· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ··ÈÙÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘Óı‹Î˜”.

√ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ∏ƒ∞∫§∂π√, 1.

√π∫√°∂¡∂π∞∫∏ ÙÚ·Áˆ‰›· ·fi ·Ó·ÙÚÔ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÏ΢ÛÙ‹Ú· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi •ÂÓÈ¿ÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μÈ¿ÓÓÔ˘. °È· ¿ÁÓˆÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó·ÙÚ¿ËΠ¤Ó·˜ Ùڛ΢ÎÏÔ˜ ÁˆÚÁÈÎfi˜ ÂÏ΢ÛÙ‹Ú·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÛÎÔÙˆıÔ‡Ó ·Ù¤Ú·˜ Î·È ÁÈÔ˜, 81Î·È 59 ¯ÚÔÓÒÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û’ ·˘ÙfiÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μÈ¿ÓÓÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 12

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜

ŒÎÙ·ÎÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ

∞¢ı›·˜ ·fi ÙÔ Δ™ª∂¢∂ Ë ÏËڈ̋ Ê·Ú̿ΈÓ

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ÂΉÚÔÌÈ΋ ΛÓËÛË ∫

∂¶π™Δ√§∏ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ

ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂ Î. πˆ·Ó. °·Ì‚Ú›ÏË ¤ÛÙÂÈÏ ¯ı˜ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ º·Ú̷΢ÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ ·¢ı›·˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Δ·Ì›Ô. ∂›¯Â ÚÔËÁËı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ º·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Ô˘ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·‰¤¯ıË ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ∂Δ∞∞ (Δ™ª∂¢∂), ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙË ‰·¿ÓË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÙ·È ·fi ÙÔ Ù·Ì›Ô. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙÔÈÎfi Δ∂∂ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹, ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ô º·Ú̷΢ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë Û‡Ì‚·ÛË, Â›Ó·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ó· Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜. “∑ËÙ¿Ì ·fi ̤ÚÔ˘˜ Û·˜, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û ¤Î‰ÔÛË Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘, ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÙ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ™ª∂¢∂, ÒÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› Ë ··Ú·›ÙËÙË Û‡Ì‚·ÛË, ·Ó·ÎÔ˘Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·”.

¢‹ÏˆÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™ËÈ¿‰·˜ ™∂ ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÓÙÈ·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰·˜ Î. μ·ÎԇϷ˜, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “°È· Ì›· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋. ΔÔ ›‰ÈÔ “¤ÚÁÔ” Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È. °È· ÙËÓ “Ù·Ì·ÎȤڷ” Ù›ÔÙÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ. ∂›Ó·È ¿Ú·ÁÂ Ù˘¯·›· Ë Ì¤Ú· Ô˘ ÂÈϤ¯ıËÎÂ; °È·Ù› fiˆ˜ ϤÂÈ Î·È Ô ÛÔÊfi˜ Ï·fi˜ Ì·˜ ÙËÓ 1Ë ∞Ú›ÏË ÁÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó: √È ·ÊÂÏ›˜, ÔÈ ·Á·ıÈ¿Úˉ˜ Î·È ÔÈ Â˘ÎÔÏfiÈÛÙÔÈ”.

ÔڇʈÛË Ù˘ ÂΉÚÔÌÈ΋˜ ΛÓËÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ë ΔÚÔ¯·›· μfiÏÔ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ·˘ÍË̤ӷ ̤ÙÚ· ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ◊‰Ë ·fi ¯ı˜ ·Ú·ÙËÚ‹ıËΠ·˘ÍË̤ÓË Î›ÓËÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ fiÏ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™Â η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜, ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·.

√ Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘ Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ μ·˚Ú¿Ì˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÙËÚËı› ÌÂÁ¿ÏË Î›ÓËÛË. ™Ù· ̤ÙÚ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 30 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÂÚÈÔÏÈο Î·È ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜. ΔÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ì ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË, ÂÓÒ Û¯Â‰fiÓ fiÏÔ ÙÔ 24ˆÚÔ ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ §·Ú›Û˘, º·ÚۿψÓ, ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È fiÔ˘ Ù˘¯fiÓ ·ÏÏÔ‡ ÎÚÈı› ·Ó¿ÁÎË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤ˆ˜ Î·È ¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó ÌÂÓ ·˘ÍË̤ÓË, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ΢ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. √ Î. μ·˚Ú¿Ì˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙˆÓ ·Ú·‚¿ÛˆÓ. ŒÌÊ·ÛË ı· ‰Ôı›, ›Â, ÛÙȘ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·. ¢È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ËÁ›Ԣ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÈӷΛ‰ˆÓ ‹ ‰ÈÏˆÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ·ÔÙÚÔ‹ Â›‰ÔÍˆÓ ÎÏÂÊÙÒÓ ÛÙԯ‡ÂÈ Ë ·ÚÔ˘Û›· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Â οÔȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ì ÔÏÈÙÈ΋ ÂÓ‰˘Ì·Û›· Î·È ÎÈÓÔ‡-

ÓÙ·È Û ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ¯ÒÚÔ˘˜ fiÔ˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜, ÂÓÒ Û ¿ÏϘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ÙËÓ ÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Â˙ÒÓ ÂÚÈÔÏÈÒÓ. ∂ÈÙ‹ÚËÛË ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Á›ÓÂÙ·È ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “∑‹Ù·” (Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì Ì˯·Ó¤˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜), ÂÓÒ Û ÂÚÈÔϛ˜ - ΢ڛˆ˜ Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜- ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ √Ì¿‰·˜ ¶ÚfiÏ˄˘ Î·È ∫·Ù·ÛÙÔÏ‹˜.

∏ ΛÓËÛË ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ∞˘ÍË̤ÓË ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·fi ¯ı˜ Ë Î›ÓËÛË Î·È ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ¯ı˜ ¿Ú¯ÈÛÂ Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ÙÔ “∂ÍÚ¤˜ ∂‡‚ÔÈ·” . ΔÔ ÏÔ›Ô Û˘Ó‰¤ÂÈ ÙÔ μfiÏÔ Ì ÙÔ ÓËÛ› ΔÚÈΤڈÓ, ÙËÓ ∞Á›· ∫˘Úȷ΋ ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ Î·È ÙÔ ¶Â˘Î› ∂˘‚Ô›·˜ Î·È ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ◊‰Ë ¯ı˜, ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÏÔ›Ô ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÂÈ‚·ÙÒÓ. ∞fi ·‡ÚÈÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

·fi ÙÔ ¶Â˘Î› ÚÔ˜ ÙËÓ ™ÎÈ¿ıÔ. ΔÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂȉÈο ̤ÙÚ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÈ‚·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÏÔ›ˆÓ. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¡. ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÈıˆڋÛÂȘ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ÏÔ›·. ¢ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ. ∏ ΛÓËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÔÚ˘Êˆı› Û‹ÌÂÚ·, ÔfiÙÂ Î·È ÛÙÔ ÏÔ›Ô “™ÎÈ¿ıÔ˜ ∂ÍÚ¤˜” ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Â-

ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛˆÓ. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂÏÂÛıÔ‡Ó ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÏÔ›ˆÓ Û η̛· ÁÚ·ÌÌ‹.

™ÙÔ 80% Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ™ÙÔ 80% Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë ÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ ˘„ËÏ‹˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ (ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ, ¤ÓÙ ·ÛÙ¤ÚˆÓ)

ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔ 30% Â›Ó·È ÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÍÂÓԉԯ›·. √È ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ›, ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Î›ÓËÛË. ∏ ΛÓËÛË Ê¤ÙÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚË Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ¶¿Û¯· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ÔÈ “¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ ‰ÂÓ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÍÂÓԉԯ›·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚ÔÏÈÒÙ˜, Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ‰ÂÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎÂ. £· οÓÂÈ ¶¿Û¯· ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔÙ›ÌËÛ·Ó ÎÔÓÙÈÓ¤˜ Û¯ÂÙÈο ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ. ∞ÚÎÂÙÔ› ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ Î·È ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ. ∂ΉÚÔÌÈο “·Î¤Ù·” ·fi Ú·ÎÙÔÚ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ψÊÔÚ›ˆÓ Î·È ÙÚ¤ÓˆÓ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ∞¶√ ÙȘ 12 ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô˘ ‰fiıËÎÂ

ÛÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ë ÎÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ΔÂÌÒÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÏˆÊÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÀÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ¢. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘ Û‹ÌÂÚ· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È 18 ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi Î·È ÚÔ˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ™Â η̛· fï˜ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ˙ËÌÈ¿˜ Ô˘ ˘¤ÛÙË ÙÔ ∫Δ∂§ ·fi ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. °È· Û‹ÌÂÚ· ÚÔ-

ÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ¤ÍÈ ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙÔ μfiÏÔ, ÂÓÒ ¯ı˜ ÂÎÙÂϤÛÙËÎ·Ó 10 ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹. ∏ ΛÓËÛË ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫ÔÏ˘Ó‰Ú›Ó˘, Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚÛÈÓ¿ Â›‰·. ∞Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ -ÛÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› ·fi ∞ı‹Ó· Î·È 7 ÙÔ Úˆ›, 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È Ì›· Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· ·fi ÙÔ μfiÏÔ- ÂÓÒ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ¿ÏÏÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Û ¿ÏÏË ÁÚ·ÌÌ‹. ∫·Ó¤Ó· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ‰ÂÓ ı· ÂÎÙÂϤÛÂÈ ·-

Ó‹ÌÂÚ· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ μfiÏÔ˘. ∫·ÓÔÓÈο ˆÛÙfiÛÔ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ √™∂ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ◊‰Ë Ù· ÙÚ¤Ó· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÏËÚfiÙËÙ·, Ô˘ Û οÔÈ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·ÁÁ›˙ÂÈ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 100%. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÂÎÙÂÏ› Î·È ÙÔ ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™‹ÌÂÚ· ª. ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. √ “ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘” ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Â›Ó·È Ì·Á¢ÙÈ΋, ÂȉÈο ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹.

∂¤‚·Ï ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ μfiÏÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜

ΔÚ›· ¤ÙË Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 18¯ÚÔÓÔ˘ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· ºÀ§∞∫π™∏ 3 ÂÙÒÓ Î·È ‰‡Ô ÌË-

ÓÒÓ Â¤‚·Ï ¯ı˜ ÙÔ ΔÚÈÌÂϤ˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 18¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓÔ˘ Ù¯ӛÙË °È¿ÓÓË Ã·‚‰·ÙÔ‡ÚË Û ÂÚÁ·ÙÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ·. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ‰È·ÎÔ¤˜ Î·È ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¤ÏËÍ ÛÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘. ΔÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ¤ÎÚÈÓ ÂÓfi¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ηÙËÁÔÚÔ˘-

̤ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â¤‚·Ï - ηٿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË - ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÔÈÓ‹ Ì ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÂÏÈο Ë ¤ÊÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÚfiÙÂÈÓ ηٿ ÙËÓ ·ÁfiÚÂ˘Û‹ Ù˘ ÙËÓ ·ıÒˆÛË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ™ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ Ù˘ Â› Ù˘ ÂʤÛˆ˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÁÁ˘Ô‰ÔÛ›·˜ 3000 ¢ÚÒ Û οı ηٷ‰ÈηÛı¤ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ¤ÊÂÛË Ó· ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔ˘Û· ‰‡Ó·ÌË. ΔÂÏÈο ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂʤÛÈÌ˘ ÔÈÓ‹˜ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ΔÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ì ı‡Ì· ÙÔÓ 18¯ÚÔÓÔ ÙfiÙ ̷ıËÙ¢fiÌÂÓÔ Ù¯ӛÙË Û˘Ó¤‚Ë ÛÙȘ 28 ª·˝Ô˘ 2005, Û ˘fi ηٷÛ΢‹ ÎÙ›ÚÈÔ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·. ™ÙÔ Â‰ÒÏÈÔ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ οıÈÛ·Ó Ô ÂȂϤˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ Î·È Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘

˘fi ηٷÛ΢‹ ÎÙÈÚ›Ô˘. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ›¯Â ·Ú¯›ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÈÁÌ·Ù›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ Â›ıÂÛË Û˘ÁÁÂÓÔ‡˜ ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘. ∏ Â›ıÂÛË - ͢ÏÔ‰·ÚÌfi˜ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ›¯Â ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ‰›Î˘. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Î·È Ì‹Ó˘ÛË

ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂΛÓÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏϘ ‰‡Ô ‰È·ÎÔ¤˜ ÏfiÁˆ ˆÚ·Ú›Ô˘ Î·È ÙÂÏÈο Ë ‰›ÎË ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ì ÙËÓ ÂÙ˘ÌËÁÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. √ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ - ÙÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ ÎÙ›ÚÈÔ - ›¯Â ·Ú·‰Ôı› ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2005 Î·È Â›¯Â οÓÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋

‰‹ÏˆÛË, ÂÓÒ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. √ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈΤ˜ Î·È Â›¯·Ó ·Ó·ÙÂı› Û ¿ÏÏÔÓ. ΔËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·È ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, Ô ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ Î·È Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘. √ ¿Ù˘¯Ô˜ 18¯ÚÔÓÔ˜ °È·Ó. ÷‚‰·ÙÔ‡Ú˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ¤È·Û ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ ¯ˆÚ›˜ ÌfiÓˆÛË, ˘¤ÛÙË ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›· Î·È ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ. √È Î·Ù·‰ÈηÛı¤ÓÙ˜ ¿ÛÎËÛ·Ó ÂʤÛÂȘ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÛʇÁÂÈ Î·È ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ 18¯ÚÔÓÔ˘. ¶ÚˆÙfi‰Èη ÂȉÈοÛÙËΠ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 120.000 ˘¤Ú Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. Δ. ∫.


M·ÁÓËÛ›· 13

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

∂ÌÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜

™ÙËÓ ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘ ÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì·

“√ÚÁÈ¿˙ÂÈ” ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ ÛÙËÓ fiÏË

ÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ∂ÈÙ¿ÊÈÔÈ ÙˆÓ ÈÂÚÒÓ Ó·ÒÓ Ì ٷ ‰È¿ÊÔÚ· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ Ôگȉ¤Â˜, Ï›ÏÈÔ˘Ì, ˙¤ÚÌÂÚ˜, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÌÈ· ͯˆÚÈÛÙ‹ ÔÌÔÚÊÈ¿ Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈ¿. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ÈÛÙÔ› Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û Îϛ̷ χ˘ Î·È ¤ÓıÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ £Â›Ô˘ ¢Ú¿Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ ÔÈ ÈÛÙÔ› ı· ·Ú¢ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÈÙ·Ê›ˆÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ πÂÚÒÓ ¡·ÒÓ.

™‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 8.30 ̤¯ÚÈ ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ øÚÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ „·ÏÌÔ› Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¢È·ı‹Î˘ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÊËÙ›˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 12.30 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ô ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ·ÔηıËÏÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ™Ù·˘Úfi Î·È ·Ê‹ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ Î·Ì¿Ó˜ ÙˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ Ë¯Ô‡Ó ¤ÓıÈÌ·. ∞fi ÓˆÚ›˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÌÂÙ¿ ÔÈ ÈÛÙÔ› ı· Û˘ÚÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛ΢ӋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÛÙÔÏ›ÛÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘ Û ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ÈÂÚÔ‡˜ Ó·Ô‡˜ ÔÈ ÈÛÙÔ› ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›ˆÓ ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙfiÏÈÛ·Ó ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ Ô ÔÔ›Ô˜ ·fi ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ï›ÏÈÔ˘Ì, Ôگȉ¤Â˜ ÌÔ‚, ·ÓıÔ‡ÚÈ·. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ . ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡·ÛÈÒη˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÙËÚԇ̠ÙÔ ¤ıÈÌÔ Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ Ó· ÛÙÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ™Ù·‡ÚˆÛ˘” . ŸÌÔÚÊÔÈ, ·Ú¯ÔÓÙÈÎÔ› Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ ¯ˆÚ›˜ ‚¤‚·È· Ó· ÚÔηÏÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È ÔÈ ∂ÈÙ¿ÊÈÔÈ ÔÏÏÒÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ. ∞ÓıÔˆÏ›· Ù˘ fiÏ˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙÔ ÛÙÔÏÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÙ·-

¶ÂÚÈÊÔÚ¿ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ

Ê›ˆÓ ·fi ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ó·Ô‡˜. √È ·ÓıÔÒϘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÈÙ·Ê›Ô˘˜ ÛÙÔ˘˜ Ó·Ô‡˜ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ∞ÎÔÏÔ˘ı›·˜. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Ô Î·Ù¿Ï¢ÎÔ˜ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ Ôگȉ¤Â˜, ÎÚ›ÓÔ˘˜, ˙¤ÚÌÂÚ˜, ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó¿Ï˄˘ ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, fiˆ˜ Ôگȉ¤Â˜, ˙¤ÚÌÂÚ˜, ÚÔ˙ Î·È Ï¢ÎÔ‡

¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Ï·ÈÛÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÙ¿ÊÈÔ, Â›Ó·È Ôگȉ¤Â˜, Ï›ÏÈÔ˘Ì, ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·, ˙¤ÚÌÂÚ˜ ۠ϢÎfi Î·È ÌÔ‚ ¯ÚÒÌ·. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È· Â›Ó·È ÔÈ Ôگȉ¤Â˜, Ù· Ï›ÏÈÔ˘Ì, Ù· ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌ·, ÔÈ ˙¤ÚÌÂÚ˜, fiÏ· ۠ϢÎfi Î·È ÚÔ˙ ¯ÚÒÌ·. ™ÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi

∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Î·È Ôگȉ¤Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· Ê˘ÏÏÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘. ™ÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ôگȉ¤Â˜, ¯Ú˘Û¿ÓıÂÌ·, ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ· Û ¯ÚÒÌ·Ù· Ï¢Îfi, ÌÔ‚, Ú¿ÛÈÓÔ Î·È ÊÔ‡ÍÈ· ÔÌÔÚÊ·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Ô ÂÈÙ¿ÊÈÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ÙÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏ·.

∂›Û˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË 1.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ¢È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘-¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ §fiÊÔ °ÔÏÁÔı¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∫Ô›ÌËÛ˘ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ •ÂÓÈ¿˜ (ıËϤˆÓ) ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·Ôηı‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ·ÚÔ˘Û›· ÈÛÙÒÓ Î·È ÎÏËÚÈÎÒÓ. ∏ ÔÌ‹ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ ÙˆÓ ıËϤˆÓ Î·È ı· ηٷϋÍÂÈ ÛÙÔ §fiÁÔ °ÔÏÁÔı¿. ∂Λ ı· Á›ÓÂÈ Ë ·Ôηı‹ÏˆÛË Ë ÔÔ›· ‰È·ÚΛ ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÁÂÈÙÔÓÈÎfi Û‹Ï·ÈÔ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ·fi ÙÔ ·ÏÈfi ‰È·‰ËÌÔÙÈÎfi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÂÓÒ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ‰È¿ ̤ÛÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. Δ¤ÏÔ˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Û οı πÂÚfi ¡·fi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘. Ÿˆ˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì οı ϷÌÚfiÙËÙ· Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ Î·È Ë Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ πÂÚÔ‡˜ ¡·Ô‡˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ Î·È ∞Ó¿Ï˄˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

™Â ‰È·Ú΋ ¿ÓÔ‰Ô ÔÈ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ∞¶√ ÙȘ 18 πÔ˘Ó›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÊÂÙÈÓ‹ ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ù˘ fiÏ˘ ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÒÓ ¯·ÚÙÔˆÏÒÓ ÂΉÔÙÒÓ Î·È Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ¿ÏÏˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ∂›Û˘ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÎÈÓ‹ıËΠfiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, Ì ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈÔÒϘ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ‚È‚ÏÈÔˆÏÒÓ ¯·ÚÙÔˆÏÒÓ ÂΉÔÙÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ 18Ë ŒÎıÂÛË μÈ‚Ï›Ô˘, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ∂˘ÂÏÈÛÙԇ̠ӷ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›·, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. º˘ÛÈο ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ Ì·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. º¤ÙÔ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ·fi ‚È‚ÏÈÔÒϘ. £¤ÏÔ˘ÌÂ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÁÈÔÚÙ‹ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ,

Ó· ¤¯ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ÂÈÙ˘¯›· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ” . √È ‚È‚ÏÈÔÒϘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÚ˘ÛÈÓ‹ ·Ù˘¯›· Ô˘ ›¯·Ó Ì ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›· Ô˘ ‰È¤ÎÔ„Â ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ŒÎıÂÛ˘, ‰ÂÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓıËÎ·Ó Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ıÂÛÌÔ‡-ۇ̂ÔÏÔ ÁÈ· Ù· ÔÏÈÙÈÛÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¤ÓÙÔÓË Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È‰ÈÎfi ‚È‚Ï›Ô. “Ÿˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙÔÓ›ÛÂÈ ¿Ú·

ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂχıÂÚÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÛÙ· ·È‰È¿ Ó· ¯·-

Ï·ÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ›ÂÛË Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ó ÈÔ ¿ÓÂÙ· ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÒÚÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ‹ ¿ÏÏ· ·Á·Ë̤ӷ ÚfiÛˆ·, fiˆ˜ ÔÈ ÎÔ˘Ì¿ÚÔÈ. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·È‰ÈÎÔ‡ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. √È ÁÔÓ›˜ ı· Îfi„Ô˘Ó ·fi οÙÈ ¿ÏÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÂΉÔÙÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿. ÕÏÏÔ ·È‰› ı¤ÏÂÈ Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, ¿ÏÏÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ‚È‚Ï›Ô, ¿ÓÙˆ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ›‰Ë. 줂·È· Ë ÎÚ›ÛË ÂËÚ¿˙ÂÈ Ï›ÁÔ ÂÚÈÛ-

ÛfiÙÂÚÔ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ‚È‚Ï›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ” ›Â Ô Î. μ·ÛÈÏÂÈ¿˜. ∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó· ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ fiÛÔ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÙfiÓÈÛÂ: “∂Âȉ‹ Ù· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ‰ÂÓ ˆÏÔ‡Ó ϤÔÓ ÌfiÓÔ ‚È‚Ï›·, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÏ· Û˘Ó·Ê‹ ÚÔ˚fiÓÙ·, fiˆ˜ ¯·ÚÙÈο, ‰ÒÚ·, Û›ÁÔ˘Ú· ‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÎÚ›ÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë ÎÚ›ÛË ÛÙ· ‚È‚ÏÈÔˆÏ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓË Î·È fi¯È ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÈÛıËÙ‹. ∂Ï›˙Ô˘Ì ӷ ÌËÓ ÙËÓ ·ÈÛı·Óıԇ̠ÈÔ ¤ÓÙÔÓ· Î·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

“∫∂ƒ∞À¡√À™”

ÂÍ·¤Ï˘Û ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘- ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∞ϤÎÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜ ÙfiÛÔ Î·Ù¿ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ “ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ·ÚÂÌÔÚ›Ô˘, Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ¯ı˜, ‹Ú ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” fiˆ˜ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ª·Á·ÏÈfi˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ·ÚÂÌfiÚÈÔ Û ̛· ÂÔ¯‹ Ô˘ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ë ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ‹Ú ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “π‰È·›ÙÂÚ·, ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ∂ÚÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‹Ù·Ó Û ¤Í·ÚÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ̤¯ÚÈ Î·È ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ· ›¯·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÈı·Û‡ÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙËÓ ‚Úԇ̠Ô˘ıÂÓ¿ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ ·Ó·ÁοÛÙËη Ó· ÙËÏÂʈӋۈ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÙÚ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ·ÁÔÚ¿ ‰¤¯ÂÙ·È Ï‹ÁÌ·Ù· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ÙÒÚ· ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ·”.

√È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Δ√ ∞™∂¶ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ô

ÁÚ·Ùfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 230 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ∫‡ÚÈÔ˘ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô˘ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËΠÛÙȘ 12.2.210 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ÒÚ˜ ÂͤٷÛ˘ 10.00 ¤ˆ˜ 14.00). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÌÂٷ͇ 09.00-09.30. ªÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ÛÙȘ 09.30, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. √È ›Ó·Î˜ Ì ٷ ÂÍÂÙ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÚÙËı› ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ ∂Δ∂ (∞ÈfiÏÔ˘ 86, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂Δ∂ (www.nbg.gr). √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÙÔ ÂÍÂÙ·ÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ΤÓÙÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞™∂¶ (www.asep.gr). √È Ô‰ËÁ›Â˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯ˆÚËı› ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞™∂¶.


M·ÁÓËÛ›· 14

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™ÙÔȯ›· Ì ‚¿ÛË ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙÔ fiÙÈ, ÏfiÁˆ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿

10% Â¿Óˆ ·ÚÓÈ¿ Î·È Î·ÙÛ›ÎÈ· °

‡Úˆ ÛÙÔ 10% Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÔÈ ÙÈ̤˜ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÌÓÔÂÚÈÊ›ˆÓ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û fiÏË ÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙ› οÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ·. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ̤¯ÚÈ ¯ı˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·fi Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

¶ƒ√™Δπª∞ Ô˘ Êı¿ÓÔ˘Ó

Î·È Ù· 54.426,91 ¢ÚÒ, ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™Ù· ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ·˘Ù¿ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È Û˘ÓÂÚÁ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Û ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· π‰ÈˆÙÈ΋˜ Î·È ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘, ηıÒ˜ Î·È Û ÊÔÚÙËÁ¿ Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û 113 (53 π.Ã., 51 ¢.Ã. Î·È ÂÓÓ¤· Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜) Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 22 ÊÔÚÙËÁ¿, Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 6.246,40 ¢ÚÒ. ΔÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂϤÁ¯ıËÎ·Ó 241 ÊÔÚÙËÁ¿ (124 π.Ã., 95 ¢.Ã. Î·È 22 Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜) Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Û 48 ·fi ·˘Ù¿, ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó ÚfiÛÙÈÌ· ‡„Ô˘˜ 21.463,71 ¢ÚÒ. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó ÙÚ›· ÊÔÚÙËÁ¿ ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 2.000 ̤¯ÚÈ 2.472 ¢ÚÒ, ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Î·È Ô‰ËÁÔ‡ ADR, ›¯·Ó ÏËÁ̤ÓÔ ∫Δ∂√ Î·È ÏËÁ̤ÓË ∫∂∫. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ¤ÁÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Û 333 ÊÔÚÙËÁ¿ (153 º¢Ã, 138 ºπÃ Î·È 42 Ì ͤÓ˜ ÈӷΛ‰Â˜), ÂÓÒ ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 61 ·Ú·‚¿ÛÂȘ Î·È ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· 26.716,80 ¢ÚÒ. ¶ÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ, fiÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚfiÛÙÈÌ· ·fi 1024 Ò˜ 3012 ¢ÚÒ ÁÈ· ÌË ·ÛÊ·Ï‹ ÊfiÚÙˆÛË ÊÔÚÙ›Ô˘, ÁÈ· ÏËÁ̤ÓÔ ∫Δ∂√ Î·È ∫∂∫ Î·È ÁÈ· Ô‰‹ÁËÛË ·fi ÚfiÛˆÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Î·ÙËÁÔÚ›· ‰ÈÏÒÌ·ÙÔ˜. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ 131 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘, ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÏËÁ̤ÓË ∫¿ÚÙ· ∫·˘Û·ÂÚ›ˆÓ, Êı·Ṳ́ӷ ÂÏ·ÛÙÈο, ÏËÁ̤ÓË ‚‚·›ˆÛË Ù·¯ÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÏËÁ̤ÓÔ ∫Δ∂√, Ô‰‹ÁËÛË ¯ˆÚ›˜ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, ÚfiÛıÂÙ· ÊÒÙ· (ÚÔ‚ÔÏ›˜), ÌË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ Ï·˚ÓÒÓ ÂӉ›ÍˆÓ, ·Ú¿ÓÔÌË ˙‡ÍË ÂÈηı‹ÌÂÓÔ˘, ˘¤Ú‚·ÛË ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ˘, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈÎÒÓ ÊÒÙˆÓ Ú˘ÌÔ˘ÏÎÔ‡ÌÂÓÔ˘, ÏËÁ̤ÓË ¿‰ÂÈ· Ô‰‹ÁËÛ˘, ˘¤Ú‚·ÚÔ ÊÔÚÙ›Ô, ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÊÔÚÙËÁÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÓfiÌÈÌË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ú˘ÛÈ Ù· ·ÚÓÈ¿ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 9, 30 ̤¯ÚÈ 10,30 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 10,5011,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ∂›Û˘ Ù· ηÙÛ›ÎÈ·, ¤Ú˘ÛÈ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ·fi 10,80 ̤¯ÚÈ 11,50 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÙÈÌ‹ ÒÏËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 11,50-12,80 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ¢ËÏ·‰‹ Ë ·‡ÍËÛË ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚ›Ô˘ 10%, Î·È fiˆ˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÂ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·˘Ù‹ Ë ·‡ÍËÛË ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Î·ıÒ˜ ÙÔ ¶¿Û¯· Â›Ó·È Ê¤ÙÔ˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó Û ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Û¯·ÏÈÓÒÓ Â‰ÂÛÌ¿ÙˆÓ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜ ÔÈ Óˆ¤˜ ˆÏÔ‡ÓÙ·Ó ÚÔ˜ 8 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Î·Ù„˘Á̤Ó˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘ ÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹, ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›· Î·È ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÚÔ˜ 5 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi. ŸÌˆ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙȘ ÈӷΛ‰Â˜ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â› ÙˆÓ ÎÚÂ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ. √ Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·fi ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÓÔ̷گȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÙÔ ¶¿Û¯·

ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È Ó· ‚ÁÔ˘Ó ¤Íˆ Ù· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·˘Ù‹ Á›ÓÂÙ·È fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶¤Ú˘ÛÈ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ›¯·Ó ·ÔÛ˘Úı› Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜ Î·È Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi, ÔÈ ¤ÌÔÚÔÈ Û˘ÓÂÙ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ì ʤÙÔ˜ ·ÚfiÌÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. Œ¯Ô˘ÌÂ, ¿ÓÙˆ˜ ÛÙ›ÏÂÈ ·˘ÛÙËÚfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙ· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÎÙÒÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˘Á›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›· Ó· ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ” . √ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÈ̤˜ Û ¿ÏÏ· ›‰Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰È·Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ù· ÔˆÚÔÏ·¯·ÓÈο ÎÈÓÔ‡-

ÓÙ·È Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙȘ ›‰È˜ ÙÈ̤˜ Ì ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ ÛÙ· ›‰Ë ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÔÈ ÙÈ̤˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈΤ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ › fiÙÈ ÛÙ· ÛÊ·Á›· ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, ›¯·Ì ·fi ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ ¯ı˜ Û ÛÊ¿ÁÈ·: 25 ÌÔÛ¯¿ÚÈ· Î·È 5.219 ηÙÛ›ÎÈ· Î·È ·ÚÓÈ¿ (4.213 ηÙÛ›ÎÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÂÚÛ·›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ 4.213 Î·È 1.006 Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡). ∞ÎfiÌË ÛÊ¿¯ÙËÎ·Ó 3.661 ·ÚÓÈ¿, 39 Úfi‚·Ù·, 11 Á›‰È· Î·È Ì›· ·ÁÂÏ¿‰·. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿Ï˘„Ë ·fi ÓÙfiÈ· ˙Ò·, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi

∂∂. √È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È fiÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÌ·Ï¿. ¶¿ÓÙˆ˜, ÎÏ›ÓÔÓÙ·˜ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘ Ô Î. ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ·ˇı˘ÓÂ Î·È Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜: “∞Ï›ÌÔÓÔ Â¿Ó ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì οÔÈÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÂÏÏËÓÔÔ›ËÛ˘...”. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ“·fi ÙË ªÂÁ¿ÏË ¢Â˘Ù¤Ú·, ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ͯˆÚÈÛÙ¿, ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ı· ‚ÁÔ‡ÓÂ Î·È ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ·, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ· ·fi ¤Ó· ÁˆfiÓÔ, ¤Ó·Ó ÎÙËÓ›·ÙÚÔ, ¤Ó· ÁÈ·ÙÚfi Î·È ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∂ÌÔÚ›Ô˘.

¶ÚfiÛÙÈÌ· 55.000 ú Û ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Û ÊÔÚÙËÁ¿

√È ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÙˆÓ ÌÈÎÙÒÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› Î·È ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈÛ·ÁˆÁ›˜ Î·È ¯ÔÓ‰ÚÂÌfiÚÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙË ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÚÈÊÚÔ‡ÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÙfiÈˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Û¯·ÏÈÓfi Ô‚ÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Û˘Óԉ¢ÙÈο Ô˘ ı· ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ fï˜ ÛÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙË ıˆÚ¿ÎÈÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, Â›Ó·È Î·È ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ÂÁ¯ÂÈÚ›‰Èfi Ù˘, ·¢ı‡ÓÂÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈÎfi ÎÔÈÓfi. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Ó· ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ˘ÁÈÂÈÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, Ó· Â›Ó·È ÛÙÂÁÓ¿ Î·È fi¯È ÁÏÔÈÒ‰Ë, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÚ¤·˜ Ì ¯ÚÒÌ· ÚÔ‰·Ïfi, Ó· Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È Î·ÏԉȷÙËÚË̤ӷ, Ó· ÌËÓ ·Ó·‰›‰Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÔṲ̂˜ Î·È Ù· ÛÏ¿¯Ó· ÙÔ˘˜ Ó· ÌË Ê¤ÚÔ˘Ó Ô˙›‰È· Î·È Î‡ÛÙ˜. Δ· ηÙ„˘Á̤ӷ ·Ú·ÚÔ˚fiÓÙ· (Û˘ÎˆÙ·ÚȤ˜ Î·È ¤ÓÙÂÚ·) Ú¤ÂÈ Ó· ˆÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂӉ›ÍÂȘ. Δ· Ù˘ÚÈ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÏÏÔȈ̤ӷ Î·È Ó· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÔÛÌ‹ Î·È Á‡ÛË Î·È Ù· ·ÏÏ·ÓÙÈο ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÁÏÔÈÒ‰Ë Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Û¿ÚÂÛÙË ÔÛÌ‹ ‹ Á‡ÛË”.

ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÌÔÚÈÎÒÓ, ÎÚÂÔˆÏ›ˆÓ, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ

15.000 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· °Àƒø ÛÙ· 15.000 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÎÚÂÔˆÏÒÓ fiÙÈ Ô˘Ï‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ™‹ÌÂÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÚÈÔ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ÌÂı·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋. ∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙ· ÎÚÂÔˆÏ›·, Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ù· Ì·Ó¿‚Èη Î·È ‚¤‚·È· ÛÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ΔÔ “¿Á¯Ô˜” ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÙÔÈÌ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· οÓÔ˘Ó Ù· ‰ÒÚ· ÛÙ· ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ·. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ “Ûʇ˙ÂÈ” ·fi ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·Á·ÏÈfi˜, Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı›, ‚¤‚·È· ·¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÛÈÓ¿ Î·È ÚÔ¤ÚÛÈÓ· Â›‰·. Δ· ·È‰Èο,

ÔÈ Ï·Ì¿‰Â˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ù· ‰ÒÚ· ÁÈ· Ù· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÚÂÔˆÏÒÓ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ªÔ˘Ûٿη˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 15.000 ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ı· Ô˘ÏËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ·fi Ù· 100 ÂÚ›Ô˘ ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ Èı·Ófiٷٷ Ë ·ÁÔÚ·ÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ›‰È· Ì ٷ ÂÚ˘ÛÈÓ¿ Â›‰·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÔˆÚÔˆÏ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ· ÎÚÂÔˆÏ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. Δ¤ÏÔ˜ Ù· ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ-

΋ ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‡ÂÚ-Ì¿ÚÎÂÙ Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Î·È ¿ÏÏÔ ÛÙË Ì›· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯¤˜ ÁÈ· fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Î·È ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù· ÂÌÔÚÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· ÔˆÚÔˆÏ›· ı· Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙ¿ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 2.30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. Δ· ÛÔ‡ÂÚÌ¿ÚÎÂÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘.

Δ¤ÏÔ˜ Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÛÙȘ 7.30 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™Ù· ÎÚÂÔˆÏ›· ·‡ÚÈÔ ı· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ·ÚÓ› ‹ ÙÔ Î·ÙÛ›ÎÈ Ô˘ ·Ú‹ÁÁÂÈÏÏ·Ó. °È· ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚÂ¿ÙˆÓ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜: -∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ·˘ÛÙËÚ¿ Ë ÛÊ·Á‹ ˙ÒÓÙˆÓ ˙ÒˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ (·ÚÓÈ¿, ηÙÛ›ÎÈ· ÎÏ) ÂÎÙfi˜ ÓÔÌ›ÌˆÓ ÛÊ·Á›ˆÓ. ΔÔ ·-

ÓÙ›ıÂÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓ· ·ÔÙÂÏ› ΛӉ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. -ΔÔ ÎÚ¤·˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ˘fi „‡ÍË 2-5 ‚·ıÌÔ‡˜ C ÁÈ· ÙÔ Óˆfi Î·È -18 ‚·ıÌÔ‡˜ C Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚË ÁÈ· ÙÔ Î·Ù„˘Á̤ÓÔ ÎÚ¤·˜. ΔÔ ÎÚ¤·˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ ÔÙ¤ Ó· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ·fi ·ÓÔȯÙÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. - √ ηٷӷψً˜ Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ì ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È Ó· ·Ó·˙ËÙ› ÙȘ ÛÊÚ·Á›‰Â˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÚÌfi‰È˜ ÎÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÂÁ¯Ô. -ΔÔ ¯ÚÒÌ· Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰·˜ Ì¿˜ ÏËÚÔÊÔÚ› ÁÈ· ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜, Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘ÌÂ. Δ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ù· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂, ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ʤÚÔ˘Ó ÛÊÚ·Á›‰· “Á·Ï¿˙ÈÔ˘” ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔÓ ÙfiÔ ‹ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. Δ· ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ·fi ÙÚ›Ù˜ ¯ÒÚ˜, ʤÚÔ˘Ó ÛÊÚ·Á›‰· “ηÛÙ·ÓÔ‡” ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó Â›Û˘ ÙË ¯ÒÚ· ÚÔ¤Ï¢Û˘. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∞fi ÓˆÚ›˜ ¯ı˜, ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· Ù· Δ·Ì›· Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, “ηْ ¤ıÈÌÔÓ” ϤÂÈ Ô ·Ó. ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜

¢∂À∞ªμ: ƒÔÏ¿ ·fi ÙȘ 12 Ì. ÏfiÁˆ... ËÌÈ·ÚÁ›·˜

‹Á·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ·ÏÏ¿ ‚Ú‹Î·Ó ÙȘ fiÚÙ˜ ÎÏÂȉˆÌ¤Ó˜ Î·È ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙ· Ù·Ì›· ¿Ê·ÓÙÔ˘˜. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·˙Â, ¯ı˜, Ë ¢∂À∞ªμ, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ËÌÈ·ÚÁ›·˜, ηÓ›˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ı¤ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1981, Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Ë ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Î·È Ë ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜. “¢ÂÓ Â›Ó·È ËÌÈ·ÚÁ›·, ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ηْ ¤ıÈÌÔ ÛÙË ¢∂À∞ªμ Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ·, Ù· Ù·Ì›· ÙËÓ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 12Ì.” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ °. ª·ÎÚ‹. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

∞ÔÚË̤ÓÔÈ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Û˘Ó¿Ì·, ·Ô¯ˆÚÔ‡Û·Ó, ¯ı˜, ÌÂÙ¿ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ fiÛÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ÛÙË ¢∂À∞ªμ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ËÌÈ·ÚÁ›·˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ‚¿ÏÂÈ “ÏԢΤÙÔ” ÛÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ fiÚÙ·. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ۯÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ô˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ·Ú. 3 ÙÔ˘ ¿Ú-

ıÚÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¡. 1157/81 (º∂∫ 126/∞’), Ë ÔÔ›· ·ÂÛÙ¿ÏË Î·È Ê¤ÙÔ˜ Û fiϘ ÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Î·È Ë ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡, ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÏËÊı› ̤ÚÈÌÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ Î·Ù¿ ÙȘ Ë̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈηÓfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜, ȉ›ˆ˜ Û ÂΛӘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ Î·È Ó· ‰ÈÂÎÂ-

Ú·ÈÒÓÔÓÙ·È ÔÌ·Ï¿ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. √È ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔÈ ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ. Δ· ˘Ô˘ÚÁ›· ·Ú·Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ‰È·‚È‚¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ô˘ ÂÔÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ÛÙÔ √Δ∞ ·’ ‚·ıÌÔ‡” . ∏ “£” ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ·Ú¯Èο Ì ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÏÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ¢ÚÈÛÎfiÌÂÓË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË, ¯ı˜, Ì ËÌÈ·ÚÁ›·, ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ‰‹ÏˆÛ ¿ÁÓÔÈ· ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ì·˜ ·Ú¤ÂÌ„Â ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜

‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÛÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. °. ª·ÎÚ‹. ∂ΛÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙËÓ ·Ú¯‹ ˆ˜ “Ë ¢∂À∞ªμ ÎÏ›ÓÂÈ ¿ÓÙ· Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ηıÒ˜ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ Â›Ó·È ËÌÈ·ÚÁ›·” . ™ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚÔÓÔÏÔÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ 1981 Â›Ó·È Û·Ê‹˜ Î·È ‰ÂÓ ÚԂϤÂÈ ËÌÈ·ÚÁ›· ÁÈ· ÙË ªÂÁ. ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, Ô Î. ª·ÎÚ‹˜, ˙‹ÙËÛ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙË ¡ÔÌÔıÂÛ›· Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ∂ÈÎÔÈÓˆÓÒÓÙ·˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÌÂ

ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô Î. ª·ÎÚ‹˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ·fi ÙËÓ Î›ÌÂÓË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ‰ÂÓ ÚԂϤÂÙ·È ËÌÈ·ÚÁ›· ÁÈ· ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË. “¶Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰ÂÓ Â›Ó·È ËÌÈ·ÚÁ›· Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ë̤ڷ” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∂Ì›˜ ÛÙËÓ ¢∂À∞ªμ ηْ ¤ıÈÌÔ Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· Ù· Ù·Ì›· ÙËÓ ª. ¶¤ÌÙË ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ÕÏψÛÙÂ, Û fiϘ ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ë̤ڷ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ” .

¢‹ÏˆÛË μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ÚԤ΢„ ‰‹ÏˆÛ Ï‹ÚË ¿ÁÓÔÈ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· η˘ÙËÚ›·Û ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙËÓ ∂ȯ›ÚËÛË Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ËÌÈ·ÚÁ›·˜. “∞fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÌÔ˘, ˆ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, Ô‡Ù ¤‰ˆÛ· η̛· Û¯ÂÙÈ΋ ÂÓÙÔÏ‹ ÒÛÙÂ Ë ∂ȯ›ÚËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Ì ηıÂÛÙÒ˜ ËÌÈ·ÚÁ›·˜. §˘¿Ì·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È ‰ËÏÒÓˆ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ fiÛÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï‹ÍÂÈ, ‰ÂÓ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ÚfiÛÙÈÌÔ”.

∫˘ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔÈ Î·È Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¤ÎÔ„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞¶§∏ƒøΔ√π Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯Úfi-

ÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› (ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜) ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. ◊‰Ë ÔÈ Î˘ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔÈ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¢, ÂÓÒ ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÈ· Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ‰·ÓÂÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. “ªÂ ÙÔÓ √¶∞¢ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ηٿÛÙ·ÛË Â·ÈÙ›·˜, ·ÊÔ‡ ¤ÎÏÂÈÛ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. §ÂˆÓ›‰·˜ ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ‰‡Ô: ¶ÚÒÙÔÓ, ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ô √¶∞¢ Û·Ó ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Δ·Ì›Ô. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ Ë ÔÔ›· ÚÔηÏ› ·ÚÎÂÙ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∏ ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·ÚÁ› Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ڿ͈Ó, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ï›

¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ë ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÂÎηı¿ÚÈÛË ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∏ ·Ï‹ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ∂Ì›˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ˘ËÚÂÛ›· ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË, ÁÈ·Ù›, ·ÓÙ› Ó· οÓÂÈ ÙÔ ÏÔÁÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ √¶∞¢, ˘ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Û ȷÙÚÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· ηÈ

˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, Ò˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ∫·È ·˘Ùfi ‚¤‚·È· Ô‰ËÁ› ·ÊÂÓfi˜ Û ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Û ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. ŒÙÛÈ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙË Û‡Ì‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ù·Ì›Ô, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Û΋ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ Ì ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÚfiÔ.

¢È·ÎÔ‹ ۇ̂·Û˘ §fiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÛÙÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ. √ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜

ÙÔ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ ÔÛfi ÙÔ˘ √¶∞¢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ›Ûˆ˜ Ó· ·ÁÁ›˙ÂÈ Î·È Ù· 10.000.000 ¢ÚÒ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó· ‚·ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌËÓÈ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÌËÓÈ·›Ô ÔÛfi ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ÁÈ·ÙÚfi Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. ªÚÔÛÙ¿ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÔÈ Î˘ÙÙ·ÚÔÏfiÁÔÈ ‰È¤ÎÔ„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‡˜, ÏËÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi Ù˘ ÂͤٷÛ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›. ª¿ÏÈÛÙ· ÙËÓ ›‰È· Ù·ÎÙÈ΋ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔÈ. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙÔÓ √¶∞¢ ı· Û˘˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯·, fiÔ˘ ı· ÙÂıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô √¶∞¢ ¤¯ÂÈ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜. √ Î. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ

ÙÔÓ ¤ÓÙÔÓÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÛÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù¤Ú˘Á·. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ Ë ÔÏÈÙ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È Ó· ¿„ÂÈ Ó· ÂÈηÏÂ›Ù·È ‰È·ÚÎÒ˜ ˆ˜ ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ›Â: “¢ÂÓ Ì·˜ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔÛÏËÊı› ÚÔÛˆÈÎfi Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›. ∏ μ’ ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÂÓÒ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û η΋ ÎÙÈÚȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË. ∞˜ ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ̤¯ÚÈ ˆÛfiÙÔ˘ ÚÔÛÏ¿‚Ô˘Ó ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Î·Ù·Û΢¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ΔÔ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÂ›Ô ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÏfiÁˆ ¤ÏÏÂȄ˘ ·Ó·ÈÛıËÛÈÔÏfiÁˆÓ. ∞Ó ‰Ô‡Ì fiÏ· Ù· ΔÌ‹Ì·Ù·, ı· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ì ·ÓÙÔ‡ ÂÏÏ›„ÂȘ. ¶fiÙ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ·˘Ùfi ÙÔ ∞™∂¶; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ë ÔÏÈÙ›· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔ-

ÛˆÈÎÔ‡; ∫·È Ó· ÌËÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÌÔӛ̈˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ˘ÂÎÊ˘Á¤˜. ∞ÎfiÌË Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ” . ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 16 ∞¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÁÈ· ÙÔ ∫Ù›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÓÔ̷گȷ-

΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “ª·ÁÓËÛ›·, ª¤ÏÏÔÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ªÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ· ÁÈ· fiÛ· ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. °È¿ÓÓ˘ ¶Ú›ÓÙ˙Ô˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, ¤¯Ô˘Ì ӷ ı˘Ì›ÛÔ˘Ì ÛÙÔÓ Î. ¶··ÙfiÏÈ·: √˘‰¤ÔÙ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫·ÓÔ‡. ∂ÈÛËÌ¿Ó·Ì fï˜ ÙȘ Ï¿ıÔ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¢ÈηȈı‹Î·Ì ·fiÏ˘Ù· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ¤Ê˘Á ·˘ÙԂԇψ˜ Ë ¡ÔÌ·Ú¯›· ÌÂÙ¿ ·fi ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÚÁÔÏËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÁÔÏËÙÒÓ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο: 1. ΔÔ ∂’ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· ÛËÌ›· ‹Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌË Î·È ¤ÚÂ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ (∞fiÊ·ÛË 41/2010). 2. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ·¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·fiÊ·ÛË Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛ‹ Ù˘. 3. √ ∞ÓÙÂ›ÙÚÔÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ÁÚ·ÙÒ˜ fiÙÈ ¤ÚÂ ӷ ·ÔÚÚÈÊı› Ë ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. 4. ΔÔ VI ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ ·ÔÊ¿ÛÈÛ fiÙÈ ÔÚıÒ˜ ÙÔ ∂’ ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Û˘ÁÁÓˆÛÙ‹˜ Ï¿Ó˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘. 5. ∂›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ·›ÚÂÙ·È ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜, ·ÏÏ¿ ·ÏÔ˚ο ı· ϤÁ·Ì “‰›‰ÂÙ·È ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ” ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∞˘Ùfi fï˜ ‰ÂÓ ÚÔÛٷهÂÈ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÈ ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÀËÚÂۛ˜, ÌÂÙ¿ Ì¿ÏÈÛÙ· ÙȘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ™˘Ó‰ڛԢ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ı· ·Ú·ÂÌÊı› Ë Û‡Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙ¤ÁË ÛÙȘ ÂÎÙfi˜ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ‰·¿Ó˜ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ηٿ 500.000ú ÂÚ›Ô˘. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ηÙfiÚıˆÛ Ì ٷ “ÙÂÚÙ›È·” ÙÔ˘ Ó· ηıËÏÒÛÂÈ ¤Ó· ¤ÚÁÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ ÁÈ· 4 ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÛÙË Ï‹ÍË Ù˘ ıËÙ›·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ÌÂÙ¿ ·fi 4 ¯ÚfiÓÈ· ıËÙ›·˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔÓ Í‡ÏÈÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÓfiÌÈ̘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∫ÙÈÚ›Ô˘ ∫·ÓÔ‡, Ô˘ Ë ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â›Ù¢ÁÌ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜”.

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ ÂÚÈÎÔ‹ 30% ÛÙÔ ¢ÒÚÔ ¶¿Û¯· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È Û ÂÁ·ÎÏÈÔ

∞Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì‹Ó· ª¿ÚÙÈÔ Û ¢√À∫, ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi Î·È ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈÔÛÙ·ıÌfi

Ã

ˆÚ›˜ ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ı· οÓÔ˘Ó ÙÂÏÈο ¶¿Û¯· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ¢√À∫ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ηıÒ˜ Ô‡ÙÂ Î·È ¯ı˜ ηٷ‚Ï‹ıËÎ·Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Ó¤· ÂͤÏÈÍË ÚԤ΢„ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ηıÒ˜ Ì ÂÁ·ÎÏÈfi ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ ˆ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘ 30% Û ·˘Ùfi, fiˆ˜ Î·È 7% ÛÙÔ ÌÈÛıfi, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, “fiÏÂÌÔ˜” ¤¯ÂÈ ÍÂÛ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ˙‹ÙËÌ·. ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ Î·È ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ Ô˘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈο ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·. √È ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¶∞ª∂ “¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi”, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë, Â›Ó·È Û·Ê›˜ Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È Î·Ì›·˜ ·ÚÂÚÌËÓ›·˜. ªÂ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·›˙ÂÈ Î·Ó›˜, Ô‡ÙÂ Ê˘ÛÈο Ó· Ï·˚Λ˙ÂÈ”.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, £∞¡∞™∏™ μ√°π∞Δ∑∏™

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È Èı·Ófiٷٷ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi, ¢√À∫ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ, ÌÈ·˜ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛÂ Î·È ¯ı˜ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜. ∏ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂͤÏÈÍË ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ¢È·‰ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ μ·ÁÁ. ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∞Ï‹ıÂÈ· Ò˜ ı· οÓÔ˘Ó ¶¿Û¯·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ fiÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË; √È Î·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘, ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó “¿ÓıڷΘ”.

“∫fi‚ÂÙ·È” ÙÔ ¢ÒÚÔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·ÂÛÙ¿ÏË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›·, Ë ÂÚÈÎÔ‹ ηٿ 30% ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È 7% ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜, ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ˆ˜ “ÔÈ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ÂȉfiÌ·Ù·, ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Î·È ·ÌÔÈ‚¤˜ ÁÂÓÈο ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Û ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜, Û ¡¶¢¢ Î·È Û √Δ∞ ‹ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Ù·ÎÙÈο ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 50% ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜ ‹ Â›Ó·È ‰ËÌfiÛȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ ·Ú·ÁÚ¿ÊˆÓ 1,2 Î·È 3, ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡. 3429/2005, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂı› ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ·ÌÔÈ‚‹˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ 7%, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ¶¿Û¯· Î·È ·‰Â›·˜, Ù· ÔÔ›· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ¤Î·ÛÙÔ Î·Ù¿ 30% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·”. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔÓ ¢√À∫ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ Â›¯Â ηٷ‚ÏËı› ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ 70% ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi Ô˘ ηٷ‚Ï‹ıËΠÔÏfiÎÏËÚÔ, ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÚÈÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ¢Ò-

ªÈÎÚ‹ ˘¤Ú‚·ÛË ÛÙ· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È· ªπ∞ ÌfiÓË ˘¤Ú‚·ÛË ÙˆÓ

ÚÔ˘ ¶¿Û¯· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ¢∂À∞ªμ.

“¶fiÏÂÌÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛˆӔ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ Î·È ¯ı˜, Ô “fiÏÂÌÔ˜” ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂˆÓ ÛÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÊÂÈÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¢∞™ - √Δ∞, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ ¢∞™, Ë ÔÔ›· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ ÙËÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ÙÔ ¢.™. ÁÈ· “ÔÏÈÁˆÚ›·” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ Î·È “ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi” ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ٷ ÂÍ‹˜: -∂›Ó·È ıÂÙÈÎfi Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ù˘ ¢∞™ “·Ê˘Ó›ÛÙËηӔ Î·È “ÂӉȷʤÚıËηӔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ۯ‰ȷÛÌfi Î·È ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì·˜. -∂›Ó·È ·ÚÓËÙÈÎfi Ô˘ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‰È·Ï¤ÁÔ˘Ó ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Ó· ‰È·Û¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ÌÂ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜. ŒÙÛÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ηϤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi Ô˘ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙ· ÏfiÁÈ·. ∫·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓfi Î·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ·”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ë ¢∞™- √Δ∞ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ªÔÈ¿˙ÂÈ Ì ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎË Ê¿ÚÛ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ...∏, (ÂÎ Ù˘ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ™˘Û›ڈÛ˘ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞), Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢™ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ £. ™Ù¿¯ÙÔ˘, ·ÓÙ¤‰Ú·Û ÛÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ÌÈÛıÔ‡ Î·È ‰ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, fi¯È ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙË

¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ Â›¯Â ÚÔËÁËı› ¿Ù˘Ô ÙËÏÂʈÓÈÎfi ¢™ Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢.∞.™-√Δ∞ ∂ÚÁ·˙Ô̤ӈӔ.

ΔÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ √Δ∞ ™Â ÂÓÓÈ·ÎfiÛÈÔ˘˜ ÂÓ‹ÓÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¶∞ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·ÎfiÌË ÁÈ· ·ÚÎÂÙÔ‡˜ Ì‹Ó˜. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ (Δ. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜, ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ¢∞™ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È ∂‡Ë ∫·Ú˘‰¿ÎË ·fi ÙËÓ ¢∞™ √Δ∞), ·˘ÙÔ› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ ·¤‰ˆÛ ¢ı‡Ó˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ›·Ó “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› ·ÎfiÌË Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ̤ۈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·˘ÙÔ›”. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó “ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Â¤ÏÂÍ Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÂÚÈÎÔÌ̤ÓÔ Î·Ù¿ 30% Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ” Î·È ÚfiÛıÂÛ·Ó: “ΔÔ ¶∞ª∂ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Î. ∞ϤÎÔ μÔ‡ÏÁ·ÚË Ó· Û˘ÁηϤÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙ· ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È Î·Ó¤Ó·˜ ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ·fi ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. Δ¿Î˘ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ¿ÎÔ˜ ÙÔ ¶∞ª∂ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì· Î·È Î¿ÏÂÛ fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·-

ÁÓËÛ›·˜ Ó· ÂÍÔÊÏ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. ∂‡Ë ∫·Ú˘‰¿ÎË ·fi ÙË ¢∞™ √Δ∞ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “˘¿Ú¯Ô˘Ó “·fiÚ·ÙÔÈ” ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÙ¤ ηٷÁÚ·Ê› ·Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Û √Δ∞ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ì ÙË ÌÂıfi‰Â˘Û‹ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ “‰È·›ÚÂÈ Î·È ‚·Û›Ï¢”, ÂÓÒ Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏËÚÒÛÂÈ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ Ó· ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ “ÁÈ·Ù› ÂΛÓÔ˜ ÎÈ fi¯È ÂÁÒ, ·ÏÏ¿ fiÏÔÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Âӈ̤ÓÔÈ”. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ηًÁÁÂÈÏ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ¢∞™ ÛÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ Î. ∫ÒÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ ÁÈ·Ù› fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ “·Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‰È·Ì·ÚÙ‡ÚËÙ· Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÚÈÎfiÙÔ˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ‰ÒÚ· Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛ‹ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÙÂÎÙ·ÈÓfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‹Ú ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË fiÙÈ Ù· ¿ÓÙ· Á›ÓÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ”. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌË fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÓfiÌÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ó· ‚¿ÏÂÈ ÊÚ¤ÓÔ ÛÙȘ ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ·˘Ù¤˜. Δ¤ÏÔ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÔ ¶∞ª∂ “··ÓÙ¿ ÛÙ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi” ÌÂ Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 7Ì.Ì. Î·È Ì ̛· 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 21 Î·È 22 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

∞¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› fiÛÔÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË

·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· ·fi ÙÔ fiÚÈÔ Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ˘‹ÚÍ ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔÌ·Ú¯›· “ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì›ˆÛË ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ú‡·ÓÛ˘, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔ 2006 Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2010”. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤ÓÙ· ÛÙÔȯ›· ·fi ÙÔ ÛÙ·ıÌfi ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘, Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ¢ı‡ÓË Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, “ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó·, Ë ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÍÂ¤Ú·Û ÁÈ· Ì›· Ë̤ڷ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ 50 Ìgr/m3, Ô˘ ı¤ÙÂÈ Ë ∂.∂”. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, “Ù· ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· pm10c, ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘, ¤Êı·Û·Ó ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 55 Ìgr/m3, ÂÓÒ Ô Ì¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙ· 29 mgr/m3”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ô ÛÙ·ıÌfi˜ ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘ ‹Ù·Ó ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi 18 ̤¯ÚÈ ÙȘ 24 ª·ÚÙ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÁÈ· ÙȘ Ë̤Ú˜ ÂΛӘ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÔÈ Ë̤Ú˜ ˘¤Ú‚·Û˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ (Ì.Ô. 34 Ìgr/m3), ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2008 ‹Ù·Ó ‰‡Ô (Ì.Ô. 33 Ìgr/m3), ÂÓÒ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÁÈ· ÂÓÓ¤· Ë̤Ú˜ (Ì.Ô. 44 Ìgr/m3) ˘‹ÚÍ·Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2006 Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ¯Ù‡ËÛ·Ó “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÁÈ· 17 Ë̤Ú˜ Ì ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 53 Ìgr/m3.


ª·ÁÓËÛ›· 17

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

ΔÔ ·‰È·¯ÒÚËÙÔ, ηْ ¤ıÈÌÔ, ı· Á›ÓÂÈ ·fi„ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ› Ù˘ fiÏ˘

™‹ÌÂÚ· Ë «Ì¿¯Ë» ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

“Ì¿¯Ë” ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹, ηıÒ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó... Â˘Ï·‚Èο ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ó· ›ÓÔ˘Ó ÙÛ›Ô˘ÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘. Δ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ fiÏ˘ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÚ·¤˙È ÍÂΛÓËÛ·Ó ÚÈÓ 10-15 ÂÚ›Ô˘ Ë̤Ú˜. ŸÛÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÚÈÓ ·ÎfiÌË ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ›, Ì‹ˆ˜ ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù˘¯ÂÚÔ› Î·È ‚ÚÔ˘Ó Ó· ηı›ÛÔ˘Ó.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ŸÛÔ Ô͇̈ÚÔ Î·È ·Ó Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˆ˜ Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. §fiÁˆ Ù˘ ÓËÛÙ›·˜ ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó, ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· Ô˘˙ÂÚ› ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È Ó· Ê¿Ó ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. ∫¿ˆ˜ ¤ÙÛÈ Ë ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ‚Ú¿‰˘ ÛÂ...ÙÛÈÔ˘ÚÔÎ·Ù¿Ó˘ÍË. ™‹ÌÂÚ· fï˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̷. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎfiÌË Î·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ‚Á‹Î·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ¤Ó· ÙÚ·¤˙È Û οÔÈÔ Ô˘˙ÂÚ›. 줂·È·, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÙÚ·¤˙È Û ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ, ı· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ‚ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ∂›Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ Ù˘¯ÂÚfi˜ ›Ù ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ Ô˘˙ÂÚ›, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∂ȉÈο ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÂÈˆı› fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ...Ì¿¯Ë ÁÈ· ¤Ó· ÙÚ·¤˙È. ÕÏÏ· Ô˘˙ÂÚ› ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÓÔ˘Ó ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜

“¡·˘ÙÈÏ›·˜” : “°ÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·. £¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›”

● £ÂfiÊÈÏÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô˘˙ÂÚ› “¢ÈÔÓ‡Û˘” : “™ÙÔ Ì·Á·˙› Ì·˜, ÌfiÓÔ ¤Ó· 20% ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÒÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8.30, ÙÔ Ôχ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘”

ηÈ, fiÔÈÔ˜ ÚÔÏ¿‚ÂÈ, Î·È ¿ÏÏ· Ó· ÎÏ›ÓÔ˘Ó. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ Ô˘˙ÂÚ› “¢ÈÔÓ‡Û˘” Î. £ÂfiÊÈÏÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ú¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ∂‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÔÈ Ôϛ٘ ı· ÈÔ˘Ó ÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿ÎÈ. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ “¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ Ô˘˙ÂÚ›. ∏ ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÌÂ-

Á¿ÏË, Á›ÓÂÙ·È ¯·Ìfi˜. ¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È È‰›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ Ì·˜ ÂÏ¿Ù˜, Ô˘ Ì·˜ ÙÈÌÔ‡Ó fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÌÔ˘ ÌfiÓÔ ¤Ó· 20% ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8.309 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∞Ó ¤ÚıÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó Ù˘¯ÂÚÔ›. º¤ÙÔ˜ ·Ú·ÙË-

● ∞ϤͷӉÚÔ˜ μ·‚›˙Ô˜, ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘

ÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ú¤Â˜. ∂ÈÎÚ·Ù› ¿ÏψÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÈÔÚÙÈÓfi Îϛ̷” . ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÚÈÓ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰·, › ˆ˜ Ë ÎÚ›ÛË ÂËÚ¤·Û ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙÔ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ “fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂ˙¤‰Â˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÓËÛÙ›ÛÈÌÔÈ. ÕÏψÛÙ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÈÏ›·. √È ÙÈ̤˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ›‰È˜ Ì ¤Ú˘ÛÈ, ·Ó Î·È ÂÈ‚·Ú˘Óı‹Î·Ì Ì ÙÔ º¶∞, ÙÔ ÂȉÈÎfi ÊfiÚÔ ÛÙ· ÙÛ›Ô˘Ú· Î·È ÙȘ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ. ΔÒÚ·, fiÛÔ ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ì” .

ƒÂ˙ÂÚ‚¤ ÚÈÓ 15 ̤Ú˜ ∂›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Ë ÂÈı˘Ì›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ó· Û˘Ó‰˘¿˙Ô˘Ó ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹ Ì ÙÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ÒÛÙ ·ÚÎÂÙÔ› ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙˆÓ Ô˘˙ÂÚ› ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÙÚ·¤˙È Â‰Ò Î·È 10-15 Ë̤Ú˜. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ “¡·˘ÙÈÏ›·” Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ μ·‚›˙Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ·Ú·‰ÔÛȷο ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Ë Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ ΛÓËÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ÓËÛÙ›·˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. ∏ ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ· Ù· Ô˘˙ÂÚ› ıˆÚÂ›Ù·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ· Ù· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. 줂·È· Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ˆ˜ Ë ÔÈ-

ÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ¢ËÏ·‰‹ ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÔ Ì·Á·˙›, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂȘ Â›Ó·È ¯·ÌËϤ˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¯Ú‹Ì·. £¤ÏÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ›. √ Î. μ·‚›˙Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ۯ‰fiÓ fiÏ· Ù· ÙÚ·¤˙È· ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ. “ª·˜ ¤¯Ô˘Ó ÙËÏÂʈӋÛÂÈ ÂÏ¿Ù˜ Â‰Ò Î·È 10-15 Ë̤Ú˜ ÁÈ· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ÙÚ·¤˙È. ΔÔ “¤ıÈÌÔ” Ù˘ ÙÛÈÔ˘Ú·Î·Ù¿Ó˘Í˘ ÙÔ ‚ڋη, fiÙ·Ó ¿ÓÔÈÍ· ÙÔ Ô˘˙ÂÚ› ÚÈÓ 30 ¯ÚfiÓÈ·” ›Â Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÛÙÔ Ì·Á·˙› ÙÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Á¢ÙÔ‡Ó ÔÏÏÔ‡˜ ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜. Œ¯Ô˘Ì Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 120 ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÌÂ˙¤‰Â˜” . ∏ ÛÂÊ ÙÔ˘ ÎÚ·Û¿‰ÈÎÔ˘-ÙÛÈÔ˘Ú¿‰ÈÎÔ˘ “√ ™Î¿ÚÔ˜” Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÓÒÏË ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚËı› ÙÔ ¤ıÈÌÔ, fiÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη. ∂›Ó·È ¿ÏψÛÙ ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ·ÔÏ·‡ÛÂȘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¢¯·ÚÈÛÙËıÔ‡Ó ϤÔÓ. ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ӷ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÙÚ·¤˙È· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÂχıÂÚÔ ÙÚ·¤˙È, ÁÈ· Ó· ηı›ÛÂÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ Ì·Á·˙› ·fi ÙȘ 8-8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. “∞ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ÓÔÈ ı· ›ӷȔ › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë Î. ª·ÓÒÏË.

£· ÚÔËÁËı› Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ٷ ÚÔ‰Ú›· Ù˘ √∂ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙËÓ √Ï˘Ìȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

™ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ë ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢™ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ¢˘Ô ‰È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∏ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¢.™. Û ™ÒÌ·, Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÂÚ·Á̤ӈÓ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‚·ÛÈÎfiÙÂÚ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. Δ¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Ì ÙË ¢∂ª∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Î·È ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ. £· ¤¯ÂÈ ÚÔËÁËı› ÛÙȘ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ÙÔ ÚÔ‰ÚÂ›Ô Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. √È ‰˘Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ

∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ™›ÚÂÚ, ÛÙȘ 12Ì. Î·È 1Ì.Ì. ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ™ÙËÓ ÚÒÙË ·fi ·˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿Ù·ÍË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Û ™ÒÌ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÔÚÈÛÌfi˜ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “μfiÏÔ˜ 2013” Ì ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∫·È ÛÙȘ ‰˘Ô Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÎÏËı› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ª·Ú›· ¶ÙÂÏ¿ÚÔ˘, Ë ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. º·Ó‹ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ Î·È Ù· ̤ÏË Î.Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ¶. ª·‚›‰Ë˜, ∫ˆÓ. Δ˙·Ó·ÎÔ‡Ï˘, ™. ∫·Ú¿ÏÔ˜, §¿Ì˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ¶ÂÚ. μÂÓȤÚ˘, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· °ÔÁÁ¿ÎË, ∫ˆÓ. ∑‹ÎÔ˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÏÔ‡Û˘, °. ª›ÎÔ˜, ¶ÂÙÚԇϷ ¶·Ó·ÁȈÙÔ˘Ó¿ÎÔ˘- ∞Ó‰ÚȈٿÎË

Î·È °. ™ÈÓ¤Ï˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ô˘Û›·˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· Ó· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË ÚfiÙ·Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÚ·ÁÌ¤ÓˆÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ (¤ÚÁ·) Î·È ÙËÓ ·Ó¿ıÂÛË Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ÚÒÙ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ “ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÏÏ·Á‹˜ fiÏ˘ Û οÔÈ· ·ıÏ‹Ì·Ù·, Ù· ÎÙÈÚȷο Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. Δ· ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·-

Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ηıÒ˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂÈ Ë ¢∂ª∞ Î·È ÂÌ›˜. ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡ ÈÚÈÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ›ÛÙˆÛ˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, ˆ˜ ÂȉÈο ÁÈ· ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÙÂı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, √ÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰fiÌËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂΉÔı› ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ·.

¢È·‰Ô¯ÈΤ˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fiˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¤-

¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. °. ∫ÔϤÙÛÔ˘, Ù˘ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Û·˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î. º·Ó‹˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿ Î·È ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ï˘Ìȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ™. ∫·Ú¿ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÏÂÙÔÌÂÚÂÈÒÓ, Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ¢∂ª∞. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢∂ª∞ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ

¶·Ú›ÛÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14 ∞ÚÈÏ›Ô˘. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔÈ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ¢∂ª∞, ηıÒ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ì ‰Â¯Ù› ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÈÛÙÔϤ˜, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ë ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÙËÚËı› Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ 8 Î·È 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· ‚ÚÂı› Û μfiÏÔ Î·È §¿ÚÈÛ· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ì˯·ÓÈÎÔ› ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙËÓ ÚÒËÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, fiÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ·Ó·ÁÂÚı› ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·Îfi ÈÚÈfi. °ÈÒÚÁÔ˜ •˘Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 18 ∞ÂÚÁÔ‡Ó ·fi ÙË Ï·˚΋ Ù˘ ΔÚ›Ù˘ £∞ ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË Ï·˚΋ ·-

ÁÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, ÌÈÎÚÔˆÏËÙÒÓ Î·È ÂȉÒÓ ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ù·ÌÂÈ·ÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·ÁÔÚÒÓ, ÁÈ· ÙÔ º¶∞ 10%, ÁÈ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó. ΔËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÚ›ÙË Ù· ̤ÏË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ·ÁÔÚ¤˜, ‰ÂÓ ı· ÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÁÎÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη Î·È Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ı· ηÙ¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ÁÈ· ÙËÓ Â›‰ÔÛË „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜.

∞¿ÓÙËÛË ÛÙË ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™∂ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛ ÛÙË

μÔ˘Ï‹ Ë ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ÂÚÁÔÏ·‚›· (ÛÎÔ‡·) Ô˘ ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Û‹ÌÂÚ· ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÈÛfiÂ‰Ô ∫fiÌ‚Ô §¿ÚÈÛ·˜ ¤ˆ˜ ÙË °ÔÚ›ÙÛ·. ∫·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·˘Ù¤˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÙÈÔÏÈÛıËÙÈ΋˜ ÛÙÚÒÛ˘, ÂÚ›Êڷ͢, Â˙ÔÁ¤Ê˘Ú·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ˘, ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ˯ÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î.Ï. Àfi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ Î·È ÈÛÙÒÛˆÓ, Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ÌËÓÒÓ. √È ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ √∂∫ “μ√§√™ ππ” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ •ËÚfiηÌÔ˜ Î·È “μ√§√™ πππ” ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫Ô˘Êfi‚Ô˘ÓÔ, ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› Ì ÔÚÈÛÙÈο ·Ú·¯ˆÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. √ √.∂.∫, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ʿÛË ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ı· ÏËÊı› ˘fi„Ë Î·È Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ÚfiÙ·ÛË. Δ¤ÏÔ˜, Û·˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̠fiÙÈ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ô˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÚÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜”.

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‹ÌÂÚ·, ÊÈÏÔÍÂÓ› 31 ·È‰È¿, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ·, ËÏÈΛ·˜ ·fi 5 ̤¯ÚÈ Î·È 18 ¯ÚfiÓˆÓ

115 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘

ηÙfiÓ ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ Î·È ÚÔÛÊÔÚ¿˜ “ÌÂÙÚ¿ÂÈ” ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ›‰Ú˘Ì· Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ ÔÏÏ¿ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Û‹ÌÂÚ·, ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ȉȷ›ÙÂÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ΔÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ, ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓ›.

°È· ÙȘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÌÈÎÚ¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÈÌÂÏ‹ÙÚȘ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÁÈÔÚÙÈÓ¿ ‰¤ÛÌ·Ù·, ÂÓÒ, ·fi ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ÙÚ·¤˙È ‰ÂÓ ı· Ï›Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· Á‡̷ٷ Èηӿ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙËÓ ·‡Ú· Ô˘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi˙ÂÈ. √ Î. ™ˆÙ‹Ú˘ ªÈÏÈÔ‡Ú˘, Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ì·˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ, ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. “∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 115 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ fi¯È ÂÓfi˜ ·ÏÏ¿ ÔÏÏÒÓ Â˘ÂÚÁÂÙÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û Ӥ· Ù¤Ú˘Á· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓÔ˘˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙfiÛÔ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÈı˘Ìԇ̠ӷ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ۇÓÙÔÌ· ¤Ó· Á‹Â‰Ô 5Ã5 ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ Î·È ÙÚ·Ì¿Ï˜ fiÔ˘ ı· ·›˙Ô˘Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿. ΔÔ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ Â›Ù¢ÁÌ· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ Ô˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∂Λ Ù· ·È‰È¿ ̤ۈ ÙˆÓ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο” . ∂‡ÎÔÏ· ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·Ó›˜ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ηÏÏȤÚÁÂÈ¿ ÙÔ˘˜. “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÊÈÏÔÍÂÓ‹Û·Ì ٤ÛÛÂÚȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙȘ Ôԛ˜ Ù· ·È‰È¿

·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ∏ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È 170 ı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Û ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È 200 ·ÓıÚÒÔ˘˜” . √ Î. ªÈÏÈÔ‡Ú˘ Ì¿˜ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ٷ ›‰È· Ù· ·È‰È¿, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ·˘Ù¿ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, ÁÈ· ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·. “ΔÔ ›‰Ú˘Ì· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Û ‰ˆÚ¤˜ ÔÏÈÙÒÓ. À‹ÚÍ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ¿ÊËÛ·Ó Û ÂÌ¿˜ ÂÚÈÔ˘Û›Â˜ ‹ Ô˘ Ì ÙÔÓ ¤Ó·Ó ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÙÚfiÔ Ì·˜ ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ıˆÚÂ›Ù·È ·˘ÙÔ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓÔ. 줂·È· ÔÈ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·È Ë ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi

ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. √È ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·Ùfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ™ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹ 31 ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ ̤¯ÚÈ 18 ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ʇψÓ. ΔÔ 45% ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÔÚÊ·Ó¿ ·fi ¤Ó· ÁÔÓ¤·, ÙÔ 2% Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È ·È‰È¿ ·Ú·ÌÂÏË̤ӷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜” . ¶ÔÏÏ¿ ÂÍ’ ·˘ÙÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Ì ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË. ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓÔ‡˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÔÈΛϷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÈχÛÂÈ Ì ¤Ó·Ó fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ. “ŸÙ·Ó Û ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È 31 ·È‰È¿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Ê‡ÏˆÓ Î·È ËÏÈÎÈÒÓ, Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó¤· ˙ËÙ‹Ì·Ù·. ªÈÎÚ¿

Î·È ÌÂÁ¿Ï·, ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÚÓÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘˜ Ì·˙›, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÓÙ· ıÂÙÈΤ˜ ÂȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ „˘¯ÔÛ‡ÓıÂÛ‹ ÙÔ˘˜. √È ËÏÈ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¤ÓÙÂ Î·È ‰ÂηԯÙÒ ¯ÚfiÓˆÓ. ∞fi ÂΛ Î·È ÛÙÔ ÂÍ‹˜, ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙÔ˘˜ ·ÚÓËıԇ̠ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË. ŒÙÛÈ, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·È‰È¿ Ô˘ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∞fi Ù· 15 ̤¯ÚÈ Ù· 18 ÙÔ˘˜ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÈϤÍÔ˘Ó ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÔ˘‰ÒÓ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜” . ™Ù· ¿ÌÂÛ· Û¯¤‰È· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ - ÙÂÚ‡ÁˆÓ ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡-

ÙÂÚË Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ËÏÈΛ· Î·È ÙÔ Ê‡ÏÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·ıÒ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·ÌÂÏËÙ¤·. ∂›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈο, Ì ÙËÓ Î·Ï‹ ‚Ô‡ÏËÛË fiψÓ, ÔÏÈÙÒÓ, ·È‰ÈÒÓ, ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¶ÔÏÈÙ›·˜, ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·˘Ùfi ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÂÏÈο ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿ ¤Ó· ·ÓÒÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ‰È·‚›ˆÛ˘. “¶¤Ú·Ó ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ì ÛÙ· ·È‰È¿ Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Ô ¯ÔÚfi˜, Ô ÛÙ›‚Ô˜ Î·È ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÁÈ· ¢ÁÂÓÈΤ˜ ÚÔÛÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ Ù· Û˘Ì‚·ÏÏfiÌÂÓ· ̤ÚË. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ ·˘Ù‹, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË, ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ì ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ. ∞˘Ù¤˜ ··ÚÙ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ‚ÔËıÔ‡Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ fiˆ˜ ÙÔ Ì·Á›ÚÂÌ· Î·È ÙÔ Û›‰ÂÚÔ, ÂÓÒ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È „˘¯ÔÏfiÁÔÈ Ô˘ ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÚÙÈfiÙÂÚË ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË” . ΔËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ·È‰È¿ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Û Û›ÙÈ· Î·È Û ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ȉڇ̷ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ì›· „˘¯ÔÏfiÁÔ Î·È Ì›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÎÚ›ÓÔ˘Ó Â¿Ó ÏËÚÔ‡Ó ‹ fi¯È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ·˘Ù‹ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·” . ¢¤ÛÔÈÓ· ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘

ΔÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó, ÙÈ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ fiψÓ

∞ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ÔÈ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiÔÈ ™À™∫∂æ∏ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο

̤ÙÚ· Û ·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Â›Â‰Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÔÈ ™‡ÏÏÔÁÔÈ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯fiˆÓ øÚÔÏÔÁÔÔÈÒÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÓÔÌÒÓ. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÂΉfiıËÎÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “√Ìfiʈӷ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠfiÙÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ï‹ÙÙÂÙ·È ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙ· ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √ ºfiÚÔ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Â›Ó·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜, ÂÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˘ Ô˘ ·ÚÈıÌ› 2.500 ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜, 7.500 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ¿Óˆ ·fi 7.500 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜. ∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È Ô ·ÁÒÓ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ı· Â›Ó·È Ì·˙ÈÎfi˜, ηıÔÏÈÎfi˜ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÔÌ·‰È΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∏ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ 10% ¤Ú·Ó ÙÔ˘ 2% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÛÂ Û˘Ó‰˘·-

ÛÌfi Ì ÙË ‰˘ÛÚ·Á›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ÌÂÙ¿ÏψÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û˘Óı‹Î˜ ·Ê·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·, Ô˘ Â› 6.000 ¯ÚfiÓÈ· ‰›ÓÂÈ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. √ ºfiÚÔ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ÂÍ¿ÁÔ˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ê·Ó›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÈÛÙfi ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ - Î·È Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ - Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÔÊfiÚÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. Δ· ›‰Ë ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘¯Ô˝·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÏ· ›‰Ë ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Î·È Â›‰Ë ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Ï·ÙÚ›·˜ (ÛÙ·˘ÚÔ› - ·Ï˘Û›‰Â˜) Î·È Û‡Ì‚ÔÏ· fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚¤Ú˜ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÒÚ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·ÚÚ·‚ÒÓ˜, Á¿ÌÔ˘˜, ÁÂÓÓ‹ÛÂȘ, ÂÂÙ›Ԣ˜ Î.Ï. ηχÙÔÓÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘

·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ‹ıË Î·È Ù· ¤ıÈÌ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡, Â›Ó·È Ï·ÙÈ¿˜ Ï·˚΋˜ ηٷӿψÛ˘ Î·È Â›Ó·È ‚¤‚·È· ÂÏÏËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÙÚÔ›·˜ Î·È ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ∑ËÙԇ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘, ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÚÁ˘ÚÔ¯Ú˘ÛÔ¯Ô˝·˜ Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ·˘Ù‹Ó, ηıfiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ηٷ-

ÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰·. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Ë Ï‹Ú˘ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ºfiÚÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, ÙfiÙÂ Ô ÊfiÚÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÌÂÈ ÛÙË ‚ÈÔÙ¯ӛ· (·Ú·ÁˆÁ‹), ·ÏÏ¿ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÊfiÚÔ˜ 3% ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ô˘ Â›Ó·È Ô Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹˜ (ÛËÌ›ˆÛË: √ ºfiÚÔ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ‹) Î·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·Ó·ÏÔÁÈÎfi Ï·ÊfiÓ (.¯. ¿Óˆ ·fi 5.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·-

ÓÙÈΛÌÂÓÔ fiˆ˜ Ï·ÊfiÓ ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÛÙ· ·˘ÙÔΛÓËÙ·), ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ: ∞. £· Ì·˜ ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È μ. ¡· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÙȘ ‚ÈÔÙ¯ӛ˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó, ‰È·ÙËÚÒÓÙ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. √ ºfiÚÔ˜ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, fiˆ˜ „ËÊ›ÛÙËÎÂ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ÎÔÛÌËÌ·ÙÔÔÈ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÔÏÏ¿ ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ· Ù· ÔÔ›· ÂÓۈ̷ÙÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÚÔ˚fiÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÎfiÛÌËÌ· ‰ÈÏ¿, Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ¢È·ÊÔÚÂÙÈο Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ √§√∫§∏ƒøΔπ∫∏ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ì·˜, Û ·‡ÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì·˜” .


¶∞√∫: ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· μÈÂÚ›ÓÈ· ÛÂÏ. 21

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

¡π∫∏ μ.

∞ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙË ¡›ÎË, Í¤Ê˘Á·Ó ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÂÏ. 21

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ™Δ√Ã∂À∂𠶧∂√¡ ™Δ∏¡ ∫∞Δ∞∫Δ∏™∏ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™

¢ÂÓ ÙÔÓ ...˙·Ï›˙ÂÈ Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÍÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë Î·ÓÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Ì ÙË Ó›ÎË Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó Â› ÙÔ˘ √º∏ Ì 3-0 ·‡ÍËÛ·Ó Û 13 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫Ú‹Ù˘, Ë ÔÔ›· η٤¯ÂÈ ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË (ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·¢ı›·˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη), ÂÓÒ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎ·Ó Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ÍÂʇÁÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ º·›·Î˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

Œ

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™

¶√¢√™º∞πƒ√

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∞∂∫ ÛÂÏ. 20

π™Δπ√¶§√´∞

¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Ô ¡√μ∞ ÛÙÔ 2Ô ∫‡ÂÏÏÔ ∂˘Ú›Ô˘ ¡¤ˆÓ ÛÂÏ. 24

™ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √º∏ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ú ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· Ó›ÎË Î·È ¤Î·Ó ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ηıÒ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Ù· ¿Óˆ οو ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ì·ıËÌ·ÙÈο ‰‡Ô ӛΘ ‹ Ì›· Ó›ÎË Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ· Ì·Ù˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ (Ì ¢È·ÁfiÚ·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi, ∫·Ï·Ì¿Ù· Î·È ∂ıÓÈÎfi) Î·È ‰‡Ô ÛÙÔ μfiÏÔ (Ì ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ƒfi‰Ô). ∏ ∫¤Ú΢ڷ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙË ‚·ıÌÔÏÔÁ›·, Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ÙË ƒfi‰Ô, ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi Î·È ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi, ÂÓÒ ı· ·›ÍÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì ÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎfi, ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ Ù˘ ηٿٷ͢ √º∏ ı· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Ì πˆÓÈÎfi, ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫., ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ Î·È ‰‡Ô ÂÎÙfi˜ Ì £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ Î·È ∞ÈÁ¿Ïˆ. ™Ùfi¯Ô˜ ϤÔÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ï¿ Ë ¿ÓÔ‰Ô˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·, ·ÏÏ¿ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÚÒÙ˘ ı¤Û˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ı· ·Ï¤„Ô˘Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÚÌÔ˜: “¢ÂÓ Ù¤ÏÂȈÛ ٛÔÙ· ·ÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ì ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ¤ÍÈ ·È¯Ó›‰È·. £· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ Ù· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÏ· Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ ÂÙ‡¯Ô˘ÌÂ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì ÛÙÔ Ï¢Úfi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜” . √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √º∏ ¤ÊÙ·Û Û ÌÈ· ‡ÎÔÏË Ó›ÎË, ·Ô‰›‰ÔÓÙ·˜ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ·, ÂÈı·Ú¯›· Î·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. ∞¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ √º∏. ªÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ë ÔÔ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù˘ “¯·ÚÙ›” ÁÈ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô. ∞ԉ›¯ıËΠˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ

ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ì ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ ∂∞∫ ‹Ú ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜, fiÙ·Ó ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ¤ÌÂÈÓ·Ó Ì ÂÓÓ¤· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÛÙÔ 51’, ·Ó¤ÎÔ„Â ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘, ¤·ÈÍ ÎÔÓÙÚfiÏ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· “ÛÎÔÙÒÛÂÈ” ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ó·Î¿Ù„ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï· Î·È ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· Í¿ÊÓÈ·Û·Ó. øÛÙfiÛÔ, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‰ÈηÈÒıËΠ·fiÏ˘Ù· Î·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ·Ôı¤ˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÊÒÓ·Í·Ó Ú˘ıÌÈο ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫fiÚÌÔ˜, ‹Ú ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ √ÁÎÔ˘ÓÛfiÙÔ, ÂÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒÓÔÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘ √º∏, ÂÓÒ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‹Ù·Ó Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ §Â¿ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. √ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ‰ÂÓ Â¤ÙÚÂ ÛÙÔÓ ∞ÁÚ›ÙË Ó· Á›ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜, ÂÓÒ Ô æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÁÈ· ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚfi˜ Û ·fi‰ÔÛË. √ ∫ËÔ˘Úfi˜ fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ Â¤Ì‚ÂÈ ¤‰ÂÈÍ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ·, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ·Ó¤·ÊË ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. √ ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÎÏÂȉ›” Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜. √ ∫ÔÙ›ÙÛ·˜ Û ÚfiÏÔ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Ù· ‹Á ı·˘Ì¿ÛÈ·, Ì ÙÔÓ ∫·ÂÙ¿ÓÔ Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı¿ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. √ ªfiӯ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÔÏϤ˜ ηϤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ, ‚Ô‹ıËÛ ˆÛÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ∫È¿ÛÛÔ Ó· ÚÔˆı›ٷÈ. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ‹Ù·Ó ÎÈÓËÙÈÎfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û ÚfiÏÔ ‰ÂÍÈÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î·È ‹Ù·Ó Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ÙÂÚÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÚ·˘Ì·Ù›·˜, ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ Ê¿ÛÂȘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ¤¯·Û ¢ηÈڛ˜, ÂÓÒ Â›¯Â Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (·˘ÙÔÁÎfiÏ ÙÔ˘ ¡·ÙÛÔ‡Ú·). √ ™ÔÏ¿Î˘ ¤‰ÂÈÍÂ Î·È ¿ÏÈ fiÛÔ ‰ÂÈÓfi˜ ÛÎfiÚÂÚ Â›Ó·È, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ ¤Ó·ÙÔ Ê¤ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË Ê·Ó¤Ï·. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ¶ÏÈ¿Áη˜, ™È·ÏÌ¿˜ Î·È ∫·Ì¿Óٷ˘, Ì ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘, ÛÊÚ·-

Á›˙ÔÓÙ·˜ ÙË Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.

ΔÂÙÚ·‹ÌÂÚË ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Δ¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ¿‰ÂÈ· ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì·˙› Ì ٷ ·Á·Ë̤ӷ ÙÔ˘˜ ÚfiÛˆ· ÙÔ ¶¿Û¯·. Ãı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, fiÔ˘ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÛÙË ƒfi‰Ô (11/4). ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˆ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Ó· Ó·˘ÏÒÛÂÈ Ù‹ÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ÁÈ· ÙË ƒfi‰Ô ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ·. ∏ Ù‹ÛË ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ™·‚‚¿ÙÔ˘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¡. ∞Á¯›·ÏÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Ù˘ Ù‹Û˘ Â›Ó·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 90 ·ÙfïÓ, ·ÏÏÈÒ˜ Ë Ó·‡ÏˆÛË ÙÛ¿ÚÙÂÚ ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 280 ¢ÚÒ ·Ó¿ ¿ÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¢È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢ÛË Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ì ÚˆÈÓfi, ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·, ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ÍÂÓԉԯ›ÔÁ‹Â‰Ô Î·È Á‹‰Ô-·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÂÁη›Úˆ˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ì¤¯ÚÈ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂, ¶. ªÂÏ¿ 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜, ÙËÏ.: 24210 34507. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6936004912, 6936004917. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √º∏, ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¿„ÔÁË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ‡¯ÂÙ·È Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ Î·È ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ ÛÙË Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘ ¤‰Ú·, ÛÙÔ ∂∞∫ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó ÙfiÛÔ Ë ÔÌ¿‰·, fiÛÔ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ʛϷıÏÔÈ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· “ÍÂÛÈÙˆıÔ‡Ó” .


20

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

∞ƒ∏™

∫Ô‡ÂÚ: ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÁÈ· ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Δ∏¡ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÕÚË, ηıÒ˜ ¯ı˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿. √ ŒÎÙÔÚ ƒ·Ô‡Ï ∫Ô‡ÂÚ Â›¯Â ηÓÔÓÈο ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ºÚ¤ÓÙÈ ∞ÓÙÔ‡ Ì ÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ì ÙȘ ∏¶∞ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘. ™ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ Ì˘·ÏÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÎÔ‡ Ù¯ÓÈÎÔ‡ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “∂›Ó·È ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. Ÿˆ˜ ϤÂÈ Î·È ¤Ó·˜ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘, ÔÈ ÙÂÏÈÎÔ› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· Ó· Ù· ·›˙ÂȘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ù· ÎÂÚ‰›˙ÂȘ. Œ¯ˆ ¯¿ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ÙÂÏÈÎÔ‡˜ ÛÙËÓ Î·ÚȤڷ ÌÔ˘, ·ÏÏ¿ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÂÈ Ô ÕÚ˘ ¤Ó· ∫‡ÂÏÏÔ. ŒÓ·Ó Ù›ÙÏÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ ·ÎfiÌË” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ∫Ô‡ÂÚ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ 24˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∫È fiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ Ã·‚Ȥ ∫¿ÌÔÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜: “∂›Ì·ÛÙ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ı¤Û·Ì ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÂÓÙ¿‰· Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÎÈ ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· fiÙÈ Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ÁÈ· Ì·˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÙ‡¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfi¯Ô˘˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÙȘ ‰‡Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ∞∂∫ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi” .

∂È̤ÓÂÈ Ë ƒÂ¿Ï ÁÈ· ƒÈÌÂÚ›

£∞ ™À∑∏Δ∏£∂π ™Δ∏ °∂¡π∫∏ ™À¡∂§∂À™∏ Δ∏™ ¶∞∂ ∞∂∫

™¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘ ÛÙËÓ ∞∂∫ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ì ÚÔÙÚÔ‹ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘ 1924” Î·È ÙÔ˘ Δ¿ÎË ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˘.

™ÙȘ 23 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÔÏÏ¿ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ∞∂∫, ·ÊÔ‡ ÙfiÙÂ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ¤ÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›‰Ë. ŒÓ· ·fi Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, Â›Ó·È Î·È ·˘Ùfi Ù˘ Û‡ÛÙ·Û˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ï·˚΋˜ ‚¿Û˘, Ë ÔÔ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫ Ó· ÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔËÓ È‰¤· ¤‚·Ï·Ó ·Ú¯Èο ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Ë “ŒÓˆÛË 1924” Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋, Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ¢.™. Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó ÌÂÙ’ ÂÈÙ¿Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ, ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ÙfiÙÂ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÒÚ·, ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë, Ó· ÙËÓ ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÛÙË °.™. √ Δ¿Î˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ‚‹Ì· ·Ú·¤Ú·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, οı ʛÏÔ˜ Ù˘ ∞∂∫ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ ÌÈ·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ı· Û˘ÛÙ·ı› Â› ÙÔ‡ÙÔ˘. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚÔÓÈ¿, ·fi ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ οı ̤ÏÔ˘˜, ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Û ¶∞∂, ∫∞∂ Î·È ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋. ΔÔ Ò˜ ı· ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂. ªÂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Δ¿Î˘ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ fiÛˆÓ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ. “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‹ÌÔ˘Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ÿ¯È ‚¤‚·È· ÚÒÙÔ˜, ‹ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ‹ ÙÚ›ÙÔ˜ Û ·˘Ù‹Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞˘Ùfi ÁÈ· Â̤ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›· ÛËÌ·Û›·. £· ¿Ï¢· fï˜ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÈ·˜ Ù¤ÙÔÈ·˜ “ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘” , Ô˘ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜ fiÏˆÓ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ, ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ Ì¤Û· ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È·‰Èηۛ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì Û fiÏË ÙËÓ ∞∂∫. ™›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ·, ·ÓÙ›ıÂÙ· Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ. ∞ÏÏ¿ ÙÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏÔ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· Ô‡ÌÂ: “¢ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Î·È ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ˆ” .

∂ȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ¤ÓÙ ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÚÔfiÓËÛË ÚÈÓ ·fi ÙËÓ

¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯· ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ ∞∂∫. ™Â ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÔÈ Δ˙ÈÌÔ‡Ú Î·È Õς˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÌfiÓÔ ·Û΋ÛÂȘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô °È¿¯ÈÙ˜ Ô˘ ¤Î·Ó ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÚ¤ÍÈÌÔ. √ ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ ÂÚÈÔÚ›ÛÙËΠÛÙÔ ÂÏ·ÊÚ‡ ÙÚ¤ÍÈÌÔ, ÏfiÁˆ οΈÛ˘ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ÈÔ‡. Δ¤ÏÔ˜, Ô ™¿¯· Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û ¯·Ï·ÚÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜. ™ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∞‰·Ì›‰Ë˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ı· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ ÙÔ Ï¿ÓÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË.

¶π£∞¡√¡ √ √§Àª¶π∞∫√™ ¡∞ ∂¡¢π∞º∂ƒ£∂π °π∞ Δ√¡ 30Ã√¡√ ∞ƒπ™Δ∂ƒ√ ª∂™√

∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· °¤ÛÙ ԉÔÛÊ·ÈÚÈ΋... ηڷÌfiÏ·; ÿÛˆ˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ Ô ºÚ·Ó °¤ÛÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ· Ï¿Ó· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ÃÔ·Î›Ó ∫··Úfi˜, ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘... È¿ÛÂÈ ÏÈÌ¿ÓÈ Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â.

¶ •∞¡∞ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ºÚ·ÓÎ ƒÈÌÂÚ› Î·È Ë ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘ Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙËÓ πÛ·Ó›· ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë “As” , Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ °¿ÏÏÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ μ·˘·ÚÒÓ Ì ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ (2-1) ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ‹Ù·Ó ÙÔ ...“ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ·” Ù˘ ÂÎÙ›ÌËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” ÁÈ· ÙÔÓ 26¿¯ÚÔÓÔ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi. √ ƒÈÌÂÚ› ÂÌ̤ÓÂÈ, ‚¤‚·È·, ÛÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ fiÙ·Ó ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÛÂ˙fiÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó ·‰È¿ÊÔÚË ÙË ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ª·‰ÚÈϤÓÔÈ Â›Ó·È ϤÔÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÍÔ‰¤„Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ƒÈÌÂÚ›.

ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ºÚ·Ó °¤ÛÙ ÛÙËÓ ∞ıϤÙÈÎ ªÈÏÌ¿Ô ¤¯ÂÈ ÙÂı› ÂÓ ·ÌÊÈ‚fiψ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ‚¿ÛÎÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ ÊÂÙÈÓ‹ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ηıÒ˜ Ô ∫··Úfi˜ ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔÓ °Î·ÌÈÏfiÓ‰Ô ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜. ∞Ó ÌË ÙÈ ¿ÏÏÔ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ΛÓËÛË ÙËÓ ‚ϤÔ˘Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·›ÎÙË Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ Ô˘ Ê˘ÛÈο ı· Á›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÈÔ... ıÂÚÌfi ·Ó Û ϛÁÔ Î·ÈÚfi Ô ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÁÈ· 2Ë ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÒÛÙ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙȘ Ù‡¯Â˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” . Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ª·ÎÔ‡·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔÓ 30¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ ·‡ÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ. √È μ¿ÛÎÔÈ Â›¯·Ó οÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔÓ ·›ÎÙË Ì ·Ô‰Ô¯¤˜ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ·fi ÙÔ 1,8 ÂÎ. Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ì›ˆÛË 50% ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, Ô °¤ÛÙ ·ÓÙÈÚfiÙÂÈÓ 1,2 ÂÎ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ,

Ë ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛÊÔÚ¿ ·ÏÏ¿ ÂÓ Ù¤ÏÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ‹Ù·Ó ¯·Ò‰Ë˜. ∫·Ó›˜ ÂÎ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‚¿ÏÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ ÎÚ·Û› ÙÔ˘, οÙÈ Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ Û·Ê¤Ûٷٷ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ °¤ÛÙ ӷ ‚ÚÂÈ ¿ÏϘ ÔÏÈÙ›˜. 줂·È·, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ∞ıϤÙÈÎ ıˆÚ› ÙÔÓ °¤ÛÙ ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·Á·Ë̤ÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ê˘Á‹˜ ÙÔ˘. ÕÏψÛÙÂ, ·ÔÙÂÏ› “ÛËÌ·›·” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÌÈ· Î·È ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ Ù˘. ∞fi ÙËÓ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘, Ô ÃÔ·Î›Ó ∫··Úfi˜ ÚˆÙ‹ıËΠÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ °¤ÛÙÂ Î·È ·¿ÓÙËÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Ì·˙› ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ·›ÎÙË, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ‰Èψ̷ÙÈο ˆ˜ ÙÔ fiÏÔ ı¤Ì· Â›Ó·È ÛÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “∏ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È fi¯È οÙÈ Ô˘ Ú¤ÂÈ ÂÌ›˜ Ó· ·Ó·Î·Ù¢ÙÔ‡ÌÂ. ∂Ì›˜ ·Ï¿ ÂÈÎÂÓÙÚˆÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì fiÛÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡ÌÂ. ¢ÂÓ ¤¯ˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ·›ÎÙË” , ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ™Â‚ÈÁÈ¿ÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ªÈÏÌ¿Ô. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ̤ÛÔ˜ Â›Ó·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙ›. ∂ȉÈο ·Ó Ô μ·Ï‚¤Ú‰Â ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi.

ÕÏψÛÙÂ, Ô °¤ÛÙ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘: “£¤Ïˆ Ó· Í·Ó·‰Ô˘Ï¤„ˆ Ì ÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú‰Â” Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ, Ù˘ ΔÚ·Ì˙ÔÓÛfiÚ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù¤ÙÔÈÔ˘... ÌÂÁ¤ıÔ˘˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ, ·Ó ‚¤‚·È· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È ·Ó Í·Ó·ÛÌ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì ÙÔÓ μ·Ï‚¤Ú‰Â.

¶·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û “ηڷÓÙ›Ó·” ¡Ù¿ÙÔÏÔ Î·È §Ô‡· §Ô‡· ∞ÚÁ› Ë ¿ÊÂÛË ·Ì·ÚÙÈÒÓ ÛÙÔÓ Ã¤ÛÔ˘˜ ¡Ù¿ÙÔÏÔ Î·È ÙÔÓ ΔÚÂ˙fiÚ §ÔÌ¿Ó· §Ô‡· §Ô‡·. √È ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ı˜ ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ ·fi ÙÔÓ ªfi˙ÈÓÙ·Ú ª¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ·Ú·ÙˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. √ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ıÂÚ·›·˜, ÂÓÒ Ô ª¤ÏÌÂÚÁÎ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ÂÚÈÏ¿Ì‚·Ó ıÂÚ·›· Î·È ·ÙÔÌÈ΋ ÚÔfiÓËÛË ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ¡ÙÔ˘ÓÙÔ‡ Î·È §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ ¤Î·Ó·Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ Î·È Ô ™ÙÔÏÙ›‰Ë˜ ÏfiÁˆ ÂÓԯϋÛÂˆÓ ÛÙÔ ÈÛ¯›Ô. ∞fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·Ô˘Û›·Û Ì ¿‰ÂÈ· Ô ∑·˚Ú›. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ú·Ó ¿‰ÂÈ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·.

§∂Δ√

“¶¤Ú·Û· ηϿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ªπ∞ ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·˜ ÙÔ˘, fiÔ˘ ͤ¯·ÛÂ... ÔÏfiÙÂÏ· ÙËÓ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô ™ÂÌ·ÛÙÈ¿Ó §¤ÙÔ ı¤ÏËÛ ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™Â ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ “La Mentira” Ô ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˜ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ¤ÚÈÍ Á¤Ê˘Ú˜ ÛÙËÓ ÚÒËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. “∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ı· ηٷÎÙ‹Ûˆ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ·›ÚÓÂÈ Ì ÙÔ Û·ı› Ù˘ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” ›Â Ô §¤ÙÔ, ÁÈ· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ: “∫¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ¤Î·Ó· Î·È ¤ÚÛÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÏ·Ì Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤·ÈÍ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. Œ¯ˆ ¿ÓÙÔÙ ηϤ˜ ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÎÂÈ. ¢‡ÛÎÔÏ·, ı· ͯ¿Ûˆ ÙȘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ¤˙ËÛ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi...” √ ¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞√ ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ì ÓfiËÌ·: “√È ‰˘Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ôχ, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó Ê·Ó·ÙÈÎÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó, ·Ó Î·È Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¶·Ù¤Ú·˜ Â›Ó·È ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔÓ Î. ∫fiÎηÏË” . ∏ ›‰È· ÂÊËÌÂÚ›‰· ·ÔηχÙÂÈ fiÙÈ Ô §¤ÙÔ ÓÈÒıÂÈ Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÌÈ· ¤ÎÏËÍË ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÊȤÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ı· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÌÈ· Û٤η Ì Ú¿ÛÈÓ˜ Î·È ¿ÛÚ˜ ‚ԇϘ. √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜, Julio Cuentos, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹.

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ Ô Δ˙·‚¤Ï·˜ æ∏§∞ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ Ï›ÛÙ· Ù˘ ∫Ôψӛ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ˙·‚¤Ï·, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ “Kicker” . ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ™‚fiÓÈÌÈÚ ™fiÏÓÙÔ, ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔfi‰·ÚÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘, ·ÊÔ‡ „¿¯ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ 31¯ÚÔÓÔ˘, ¶ÈÂÚ °Ô˘fiÌ (ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘ Ï‹ÁÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ). √ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ fiÏË ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ∞∂∫, ÂÓÒ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ›¯Â “Í·Ó··›ÍÂÈ” ÁÈ· ÙËÓ ∫Ôψӛ· ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi.

“ª·ÙȤ˜” ª›Ï·Ó Û ªÂÓ˙ÂÌ¿ Δ√¡ ∫·Ú›Ì ªÂÓ˙ÂÌ¿ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚfi Ù˘ Ë ª›Ï·Ó. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Sport” ÔÈ “ÚÔÛÔÓ¤ÚÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÊÔÚ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, ·Ú¿ ÙËÓ Î·Î‹ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ¤Î·Ó· ʤÙÔ˜ ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ∫Ï·˜-°È·Ó ÃÔ‡ÓÙÂÏ·Ú ·fi ÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” . √È “ÌÂڤӯ˜” Â›Ó·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÚΛ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ›Ûˆ Ù· 35 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ Ífi‰Â„·Ó ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙË §ÈfiÓ, ÔÛfi Ô˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÈ ªÈÏ·Ó¤˙ÔÈ.


M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

∏ √ª∞¢∞ ∞À•∏™∂ Δ∏ ¢π∞º√ƒ∞ ∞¶√ Δ∏¡ ∂¶π∫π¡¢À¡∏ ∑ø¡∏ ™Δ√À™ ∂•π μ∞£ª√À™

°À¡. ª¶∞™∫∂Δ

∞ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÈÔ ¿ÓÂÙ· ÛÙË ¡›ÎË

¡›ÎË ÁÈ· ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Eurocup

ÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÛÙË ¡›ÎË ÌÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 28˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ “΢·ÓfiÏ¢ÎË” ÔÌ¿‰· ÛÙÔ +6 ·fi ÙË ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡. ªÂ ÙË ‰¤Ô˘Û· ÚÔÛÔ¯‹ Ë ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ƒÂfi ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ ¶¿Û¯· ‹Ú·Ó ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

ª

¶√¢√™º∞πƒ√

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ó·ӛ‰ˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ƒ·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Â›ÏÂÎÙ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Á˘Ó·ÈΛԢ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ “∫‡ÂÏÏÔ ◊ıÔ˘˜ ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘” , ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 6-8 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ∞ıÏËÙÈÎÔ› √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞√¡∞ª) Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘-∂ıÓÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ (∞√¢μ/∂∞∫), Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ë ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “™Ù·‡ÚÔ˜ ¡È¿Ú¯Ô˜” , ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ô ª›Ì˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. Àfi Ù· ‚ϤÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ÈÂıÓ‹ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È ·Ï·›Ì·¯Ô˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÔÌÔÛÔӉȷÎÔ‡ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ó·ӛ‰ˆÓ, μ·ÁÁ¤ÏË ∫Ô˘ÙÛ¿ÎË, ÁÈ· ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËıÔ‡Ó ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ۈ̷Ù›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ó·ӛ‰ˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ “·ÚÒÓ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó Â›Û˘ ·›ÎÙÚȘ ·fi ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” , ÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔÓ £ËÛ¤· ∞ÁÚÈ¿˜. √È ÙÚÂȘ Û‡ÏÏÔÁÔÈ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ Á˘Ó·ÈÎÂ›Ô Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Û˘ÓÂÈÛʤÚÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ô˘ ηٷÚÙ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ·È¯Ó›‰È·: ΔÚ›ÙË 6/4: ΔÚÂȘ ·ÁÒÓ˜, Ì ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢: 10.00, 11.30 Î·È 13.00. ΔÂÙ¿ÚÙË 7/4: ΔÚÂȘ ·ÁÒÓ˜, Ì ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢: 10.00, 11.30 Î·È 13.00. ¶¤ÌÙË 8/4: ¢‡Ô ·ÁÒÓ˜, Ì ÒÚ˜ ¤Ó·Ú͢: 10.00 Î·È 12.00.

∫∞μ∞§∞

Δ¤ÏÔ˜ ¡Ù ªÔ˜, ªÂÓÙ› Î·È °Î‚Ô˙ÓÙ¤ÓÔ‚ÈÙ˜ ™ÎÔ‡· Î·È Ê·Ú¿ÛÈ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·fi ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·‰Ô¯Èο Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ, Ì ÛÎÔfi Ó· χÛÔ˘Ó Ù· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÙÔ˘˜. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¡ÙÔÌÚ·Û›ÓÔ‚ÈÙ˜, ¶fiÔ‚ÈÙ˜ Î·È ªÔ˘Ú (Ù˘Èο Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∫·‚¿Ï·˜), ÛÂÈÚ¿ ‹ÚÂ Î·È Ô ºÚÂÓÙÂڛΠªÂÓÙ›, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú·Û ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ Î·È ¤Ï˘Û ÙËÓ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ∞fi Ù· ÁÚ·Ê›· ¤Ú·ÛÂ Î·È Ô Õ·ÓÙ ¡Ù ªÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ æˆÌÈ¿‰Ë Î·È ‹Úı·Ó ÛÂ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ Ù¯ÓÈÎfi ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ ÙˆÓ Î·ÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜. ∂›Û˘, ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÌÂÁ·ÁÚ·ÊÈÎfi ·fiÎÙËÌ· ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤Ï˘Û ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ °Î‚Ô˙ÓÙ¤ÓÔ‚ÈÙ˜.

∞˘Ùfi ÙÔ ÙÚfi·ÈÔ ‰ÂÓ ¯¿ÓÂÙ·È. ∏ Á˘-

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™ÙË 10Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó¤‚ËÎÂ Ë ¡›ÎË ÌÂÙ¿ ÙÔ 3-0 ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” Â› Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÊÙ·Û·Ó ÙÔ˘˜ 31 fiÓÙÔ˘˜ (Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÂÙ¿ ӛΘ, 10 ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ÔÎÙÒ ‹ÙÙ˜) Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË ÛÙÔ˘˜ ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ·˘Ù‹˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ¶∞√¡∂ Î·È Ô μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi 25. ∂ӉȿÌÂÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÚÂȘ ·ÎfiÌË ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜ Ì 29, Ë ∫Ô˙¿ÓË Ì 28 Î·È Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ Ì 26, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÌfiÓÔ ·Ó ‰Â›ÍÂÈ Ù¿ÛÂȘ ...·˘ÙÔ¯ÂÈÚ›·˜ ÌÔÚ› Ë ¡›ÎË Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. 줂·È· ¤¯ÂÈ Û¯ÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ·ÏÏ¿ ·Ó ‰Â›ÍÂÈ Ï›ÁË ÚÔÛÔ¯‹ ÙfiÙ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ Î·Ú‰ÈÔ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ¡›ÎË ı· Ù·Íȉ‡ÛÂÈ ÛÙ· °È·ÓÓÈÙÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Ë ÔÔ›· Â›Ó·È 2Ë ÛÙËÓ Î·Ù¿Ù·ÍË, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂÓÙfi˜ Ì ٷ ΔڛηϷ, Ô˘ Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·›˙Ô˘Ó ÙÔ ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÚÙ› ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¡›ÎË ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË. ΔËÓ 32Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Ì›· ·ÎfiÌË ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰·, fiˆ˜ Ë μ¤ÚÔÈ·, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›ӷÈ

21

3Ë, ÂÓÒ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ì·Ù˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô ·È¯Ó›‰È ı· Â›Ó·È ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜. º˘ÛÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÂÎÎÚÂÌ› Î·È ÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÙÔÈÎfi ¶˘ÚÛfi. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ¤ÊÂÛË Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ¶∞∂ ÙˆÓ °Ú‚ÂÓÒÓ ı· Û˘˙ËÙËı› ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÈηȈıÔ‡Ó, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÚˆÙfi‰Èη. Δ¤ÏÔ˜, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÚÂfi ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÕÁȘ Ë̤Ú˜ Ì ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÁÈ· ÚÔfiÓËÛË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.

™ÙȘ 7/4 Ë ¡›ÎË ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ ªÂ ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÁˆÓfi‰ÈÎÔ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ÚˆÙ·ıÏ‹-

Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚, ¤ÁÈÓ ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ °.™.∂. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ¡›Î˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 Î·È ÒÚ· 18.00, ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜. ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙˆÓ “΢·ÓÔχΈӔ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î˘Ï¿ÂÈ ÔÌ·Ï¿ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ÂÓÒ ‰È¿¯˘ÙË Â›Ó·È Ë ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· fiÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ӛ΢ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜-∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ·Ófi‰Ô˘ ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ∫·ÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ ¡›Î˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ¿ÓÂÈ ÁÂÓÈÎfi ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ Ô·‰ÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·Ù·Îχ˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ¢.™. Ù˘ ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ‡¯ÂÙ·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ “ηÏfi ¶¿Û¯·” .

À¶√™Δ∏ƒπ∑√À¡ ™Δ√¡ ¶∞√∫ °π∞ Δ∞ ™∂¡∞ƒπ∞ ¶∂ƒπ ª∂Δ∞°ƒ∞º∏™ Δ√À ¶∞π∫Δ∏

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· μÈÂÚ›ÓÈ· ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂÚ›ÓÈ· Ì‹Î ÛÙÔ “Ì¿ÙÈ” ÔÏÏÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ™ÙËÓ ΔÔ‡Ì· ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ʋ̘ Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ı¤Ì· Ì ÙÔÓ μÈÂÚ›ÓÈ·, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÛÙÔÓ ¶∞√∫” ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙÔÓ ÁÚ·Ùfi Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Δ‡Ô, Ì ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘˜ Ï›ÛÙ· ÙÔÓ ∞ÓÙÂÏ›ÓÔ μÈÂÚ›ÓÈ·. Δ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ‰›ÓÔ˘Ó Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó. ∞fi ¯ÚËÌ·ÙÈο ̤¯ÚÈ Î·È ¤Ì„˘¯· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÁÌ·Ù·. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÚ¿ÊÙËΠˆ˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë ÌÈ· ÚÒÙË ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈ΋ Â·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘ ¿ÛÔ˘. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ¿ÓÙˆ˜ Ì fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ·. ÕÏψÛÙ Ì οı ÙÚfiÔ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi ¤Ó·Ó ·›ÎÙ˘ Ô˘ ‹Ù·Ó ʤÙÔ˜ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ 2-3 ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘˜ ÛÙËÓ Ôχ ηϋ ¯ÚÔÓÈ¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· Ô˘ÏËı›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È fiÙÈ ÎÔÚ˘Ê·›Ô Û٤ϯԘ ÙÔ˘ “¢ÈÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ÙfiÓÈ˙ ˆ˜ “¢ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ı¤Ì· μÈÂÚ›ÓÈ·. √ ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ‰ÂÓ ˆÏ›ٷÈ. Δ· fiÛ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Î·È ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Â›Ó·È ÛÙËÓ ÛÊ·›Ú· Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜ ÔÚÈṲ̂ӈÓ. √ μÈÂÚ›ÓÈ· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ‚·ÛÈο ·ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡ ¶∞√∫. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á·›ÓÔ˘Ì ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Ó· ‰È·„‡‰Ô˘Ì ʋ̘. ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ μÈÂÚ›ÓÈ· ͤÚÂÈ Ô˘ ı· Ì·˜ ‚ÚÂÈ. ™ÙËÓ ΔÔ‡Ì· Î·È Ó· ¤¯ÂÈ Ì·˙› ÙÔ˘ 15.000.000 ¢ÚÒ” . √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ù· ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÈ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ı¤ÛË Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫ Ô˘ ÙËÓ ‰Â‰Ô̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ËÚÂÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ÚˆÙ·Ú¯ÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ.

Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ì 65-57 Ù˘ ¡·ÓÙ¤˙ÓÙ· ÛÙË ƒˆÛ›· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Eurocup Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ӛÎË ‹ ‹ÙÙ· ̤¯ÚÈ ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ηٷÎÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÙÚfi·ÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. √È ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ Δ˙ÒÚÙ˙Ë ¢ÈηÈÔ˘Ï¿ÎÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤Ó˜ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó Û ηӤӷ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙË ¡·ÓÙ¤˙ÓÙ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ Ú˘ıÌfi Ù˘. ∏ ∫·Ï¤ÓÙ˙Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ Î·È ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ¤‚·Ï ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi Ì 11-6. ŸÛÔ Î·Ï‹ ‹Ù·Ó Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ μ‡ÚˆÓ·, ¿ÏÏÔ ÙfiÛÔ Î·Î‹ ‹Ù·Ó Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ¿Óˆ ÛÙËÓ ∫¿ÚÈ, Ë ÔÔ›· Ì ÂÓÓÈ¿ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Ì 18-14 ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ë ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ì ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÈÛfi·Ï˜ 18-18. ∏ ΔԇϷ ∫·Ï¤ÓÙ˙Ô˘, fï˜, ÙÔ Â›¯Â ‚¿ÏÂÈ ÛÎÔfi Ô ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Ó· ʇÁÂÈ Ì ӛÎË ·fi ÙË ƒˆÛ›· Î·È ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 16 fiÓÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ Ì 35-28 ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 3.000 Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ¡·ÓÙ¤˙ÓÙ· Ó· Ûˆ¿ÛÔ˘Ó. ΔÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÂÍ›ÛÔ˘ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Ó¤‚·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û ‰È„‹ÊÈ· Â›‰· (42-30) Ì ÙËÓ μÈ˙Ì·ÚȤÓ ӷ ‰›ÓÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ. ∏ ªÔ˜ Î·È Ë ∫¿ÚÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ˜ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Î·È ¤ÙÛÈ Ë ¡·ÓÙ¤˙ÓÙ· Ì›ˆÛ Û 48-45, ÂÓÓÈ¿ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∏ μÈ˙Ì·ÚȤÓ ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÓÙ·ÌÏ-ÓÙ·ÌÏ ¤ÛÙÂÈÏ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ +7 (52-45), ·ÏÏ¿ ÔÈ ƒˆÛ›‰Â˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘˜ ϤÍË Î·È Ì›ˆÛ·Ó Ì ÙËÓ ∫¿ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ 21 fiÓÙÔ˘˜ Û 59-55. ∏ √˘›ÁÎÈÓ˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‚Ú·‰È¿ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔ 63-57 “ÎÏÂȉÒÓÔÓÙ·˜” ÙË Ó›ÎË... Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ÎÔ‡· ÛÙÔÓ ∞ıËÓ·˚Îfi, Ô˘ Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË fiÓÙÔ˘˜ ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +8 (65-57). Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-18, 28-35, 43-46, 57-65. ¡∞¡Δ∂∑¡Δ∞ (∫ÔÏfiÛÎfiÊ): ™Ó›ÙÛÈÓ· 5, √‚ÙÛ·Ú¤ÓÎÔ 5, μÂÚÂ̤ÓÎÔ 8, ªÔ˜ 12, ∫¿ÚÈ 21, ª·Ú·Ófi‚· 6 ∞£∏¡∞´∫√™: ∫·Ï¤ÓÙ˙Ô˘ 18 (7 ÚÈÌ.), §›ÌÔ˘Ú·, ÷Ù˙ËÓÈÎÔÏ¿Ô˘ 8 (7 ÚÈÌ.), ™Ô‡ÏȘ, ¶ÂÙÚÔÓ›Ù 3, ™·Ú¤ÁÎÔ˘ 2, √˘›ÁÎÈÓ˜ 9, ƒ¿ÈÏÈ 11 (7 ÚÈÌ.), μÈ˙Ì·ÚȤÓ 14 (11 ÚÈÌ.).

∫À¶∂§§√ ∂ƒ∞™πΔ∂áø¡

√ ª·ÛÙÚÔ‰‹ÌÔ˜ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ °È· ÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ Ù˘ ∂¶√ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 4.30 Ì.Ì. ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. Ãı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ë ‰È·ÈÙËÙÈ΋ ÙÚÈ¿‰· Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ §·ÚÈÛ·›Ô˘˜ ª·ÛÙÚÔ‰‹ÌÔ, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ Î·È ∞ÎÚ›‚Ô. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È “ÓÔÎ ¿Ô˘Ù” , οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ·Ï›·˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·Ú¿Ù·ÛË Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó Î·È ¤Ó·ÏÙÈ.


22

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

∫∞Δ∞¢À™∂π™

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ™Δ√ ∫√§Àªμ∏Δ∏ƒπ√ “π. ∑∏ƒ°∞¡√™” ∏ ∏ª∂ƒπ¢∞ “∞ƒ°√¡∞ÀΔ∂™ 2010”

∞ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ÛÙËÓ ¶ÚÔÂıÓÈ΋

§ÈÏÈÔ‡ÙÂÈÔÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ÂÓ ‰Ú¿ÛÂÈ

∞¶√ ÙËÓ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·‰‡Ù˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¡. ∞ʤÓÙÔ˜ Î·È ¶. ÷گ·Ú‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Ì ÙËÓ ¶ÚÔÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ “Bergen Open” Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ·fi 23-25 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ¡ÔÚ‚ËÁ›·.

¶√§√

™‡ÛÎÂ„Ë ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜

™À¡∂Ãπ∑√¡Δ∞π ÔÈ ÚÔÂÙÔÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·Ó‰ÚÒÓ, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘-2 ª·˝Ô˘ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” . ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ∂ıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ù˘ ™ÏÔ‚ÂÓ›·˜, Ù˘ °·ÏÏ›·˜ Î·È ÙˆÓ ™ÎÔ›ˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓÂ Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ó·‚fi˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷Ϥ‚·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™·ÎÂÏÏ·Ú›Ô˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›Ô˘ “μ. ¶ÔχÌÂÚÔ˜” Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞√¡∞ª Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜, Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ª›· ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ Ï‹ÊıËηÓ, ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË ÂıÂÏÔÓÙÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. °È· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ™˘ÓÔ‰Ô› ·ÔÛÙÔÏÒÓ (ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·), ˘‡ı˘ÓÔÈ ·ıÏËÙÒÓ (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·), ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ (¤Ó· ¿ÙÔÌÔ), ˘Ô‰Ô¯‹ ÂÈÛ‹ÌˆÓ (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·), ˘Ô‰Ô¯‹ ı·ÙÒÓ / ˘ËÚÂۛ˜ ·ÁÒÓˆÓ (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·), ˘Ô‰Ô¯‹ ·ıÏËÙÒÓ (‰‡Ô ¿ÙÔÌ·), ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ·ÁÒÓˆÓ (¤Ó· ¿ÙÔÌÔ). √È ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂΉËÏÒÛÔ˘Ó ÂӉȷʤÚÔÓ, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·›ÙËÛË ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤ˆ˜ ÙȘ 14/4 ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞Óı. °·˙‹ 164-°·Ì‚¤Ù·, ÙËϤʈÓÔ 2421097546), ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ (°. ¢‹ÌÔ˘ Î·È ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÙËϤʈӷ 24210-44268 Î·È 24210-71770) Î·È ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜ “μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ¶ÔχÌÂÚÔ˜” (¢ÔÍÔÔ‡ÏÔ˘ 35, ÙËϤʈÓÔ 2421069885).

ËÌÂÚ›‰· ÎÔχ̂ËÛ˘ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 2010” ÚÔ-ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÁÈ· ·ÁfiÚÈ· Î·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· 8-9 ÂÙÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ μfiÏÔ˘ “π¿ÛˆÓ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜” , ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¡√μ∞, ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ∂.∞.∫. ™˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 14 Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ì 300 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ¤ÓÙ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‹ÙÔÈ ÔÈ √∂∞/¡∞μ, ¡√μ∞, √.À.∫.μ., √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ¡›ÎË.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Ù· οوıÈ: 100 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 1. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ ™ÙÚÈÌ¿ÎÔ˜ (¡√μ∞), 2. ªËÓ¿˜ ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘ (√∂∞/¡∞μ), 5. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡·ÛÈ¿ÎÔ˜ (√∂∞/¡∞μ). 100 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 7. ª¿Á‰· ª·ÓıÔÁÈ¿ÓÓË (√∂∞/¡∞μ). 50 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 1. °È¿ÓÓ˘ ∞¯Ï·‰ÈÒÙ˘ (√∂∞/¡∞μ), 2. ª·ÓÒÏ˘ °Î·Ù˙Ô‡Ó·˜ (¡√μ∞), 4. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓÈ¿‰Ë˜ (√∂∞/¡∞μ), 9. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ °·ÚÁ·Ï¤ÙÛÔ˜ (√.À.∫.μ.), 12. μ·Û›Ï˘ ΔÛÈ¿ÎÔ˜ (¡√μ∞), 13. Δ¿ÛÔ˜ ªÔÛ¯fiÔ˘ÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ), 15. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ª·˚ÓÙ¿Ï˘ (√∂∞/¡∞μ), 19. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ıÂÔ‰ÒÚÔ˘ (¡√μ∞), 20. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤ÏÔ˜ (√∂∞/¡∞μ). 50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 2. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ˙ÒÚÙ˙Ë (¡√μ∞), 3. ª·Ú›· ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙË (√∂∞/¡∞μ), 4. ªÂÏÔ̤ÓË ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (√∂∞/¡∞μ), 5. √˘Ú·Ó›· ¶·Ï·Ì›‰· (√∂∞/¡∞μ), 7. ¡fiÙ· ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙË (¡√μ∞), 8. ™ÔÊ›· ∫ÔÓÙÔ‡ (√∂∞/¡∞μ), 9. ŒÏÂÓ· ∫ÔÓÙÔ‡ (√∂∞/¡∞μ), 11. ªÈ¯·¤Ï· ∫·Ê›‰· (¡√μ∞), 14. ¢·Ó¿Ë §¤ÚÈÔ˘ (¡√μ∞), 15. ∂Ï¢ıÂÚ›· ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ (¡√μ∞). 50 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. ¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ∞ÁÁÂÏ‹˜ (√∂∞/¡∞μ), 2. ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÌԇϷ˜ (√∂∞/¡∞μ), 4. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ô˘ÏÎÈ¿˜ (√∂∞/¡∞μ), 5. £¿ÓÔ˜ ¶··ıˆÌ¿˜ (√.À.∫.μ.), 6. π¿ÛˆÓ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (¡√μ∞), 10. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú›‰Ë˜ (√.À.∫.μ.), 12, μÂÏÈÛ¿ÚÈÔ˜ ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë˜ (¡›ÎË), 13. ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¢ÂÛοٷ˜ (√∂∞/¡∞μ), 14. πˆ¿ÓÓ˘

™·Ófi˜ (¡√μ∞), 16. §ÂˆÓ›‰·˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜ (√.À.∫.μ.), 17. πˆ¿ÓÓ˘ ™ÎÚ›Ì·˜ (√∂∞/¡∞μ), 21. μ·ÁÁ¤Ï˘ μ·ÚÛ¿Ì˘ (√∂∞/¡∞μ), 22. ª¿ÓÔ˜ ΔÛÈÏÈÁˆÙ¿Î˘ (√∂∞/¡∞μ), 26. ∫ÒÛÙ·˜ §·ÌÚÈ¿‰Ë˜ (√.À.∫.μ.), 30. ªÈ¯¿Ï˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘ (√∂∞/¡∞μ). 50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. ª·Ú›Ó· ∑·Ó‹ (√∂∞/¡∞μ), 4. ¡ÈÎÔϤٷ §·¯·Ó¿ (¡√μ∞), 5. ª·Ú›Ó· ª·ÓÔ˘Û¿ÎË (¡√μ∞), 6. ª·Ú›· ¡ÈÎËÊÔÚ›‰Ë (¡√μ∞), 7. ∞Á·ı‹ μÏ¿¯Ô˘ (¡√μ∞), 9. ∞ı·Ó·Û›· §Ô˘Î¿ÎË (¡›ÎË), 10. ªÂϛӷ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ (¡›ÎË), 11. ∂ϤÓË °È·ÓÓÔ˘Ï¿ÎË (¡√μ∞), 12. §˘‰›· ª·ÚÌ·Ú¿ (√∂∞/¡∞μ), 14. ª·Ú›· ÷ڛÛË (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), 16. ª·Ú›· Δ˙Ô‚¿Ú· (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), 17. ÃÚÈÛÙ›Ó· ∫·ÌÏÈÒÓË (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), 19. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ΔÔ˘ÚÛԇη (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), 20. ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞‚‰¤Ï·ÚÔ˘ (¡√μ∞), 21. ∂ϤÓË °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙‹ (√.À.∫.μ.), 22. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· ∞Á·ıÔ‡ (¡√μ∞). 50 ‡ÙÈÔ ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 3. ™Ù·‡ÚÔ˜ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ (√∂∞/¡∞μ), 4. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ (√.À.∫.μ.), 7. ∞Ú›ˆÓ ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜ (√∂∞/¡∞μ), 8. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫˘ÚÈ·˙‹˜ (√∂∞/¡∞μ). 50 ‡ÙÈÔ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 3. ∫·ÚÔϛӷ ª·ÁÁ·Ó‹ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), 4. ∂ÏÈÛ¿-

‚ÂÙ ™˘ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ (√.À.∫.μ.), 5. ∞ÁÁÂÏÈ΋ μÏÈÒÚ· (¡√μ∞), 6. ¢‹ÌËÙÚ· ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘ (√∂∞/¡∞μ), 7. ∂‡Ë ∞ÚÁ‡ÚË (√∂∞/¡∞μ), 10. ÕÓÓ·-ª·Ú›· ª·˚ÎÔ‡ÛË (√∂∞/¡∞μ). 50 ‡ÙÈÔ ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 5. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª·ÓÙ¤Ï˘ (√∂∞/¡∞μ), 11. ª¿ÚÎÔ˜ ∫·Ú·Î·ÛÙ·ÓÈ¿˜ (√.À.∫.μ.), 13. ™ˆÙ‹Ú˘ °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ (√.À.∫.μ.). 50 ‡ÙÈÔ ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ: 2. ∂Ï¢ıÂÚ›· ™Ù¿ÌÔ˘ (√∂∞/¡∞μ), 3. ¡ÈÎÔϤٷ ∫Ô˘Ù›Ó· (¡√μ∞), 4. μ¿È· ªÂÚÈÛÙÔ‡‰Ë (¡›ÎË), 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ¶··Ì·ÚÁ·Ú›ÙË (¡√μ∞), 13. ª·Ú›Ó· ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë (√∂∞/¡∞μ), 17. ∏ÚÒ £ÂÔÊÈÏÔÔ‡ÏÔ˘ (√∂∞/¡∞μ). 50 ÂÙ. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ (√.À.∫.μ.). 25 ÂÙ. ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶¿ÙÚ·˜ (√∂∞/¡∞μ), 3. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ÷ڛÛ˘ (√∂∞/¡∞μ), 5. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑·¯·Ú¿Î˘ (√.À.∫.μ.), 6. πˆ¿ÓÓ˘ ª¤Ù·˜ (√.À.∫.μ.), 7. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢È·Ì·ÓÙ¿ÎÔ˜ (¡›ÎË). 25 ÂÙ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. ÕÓÓ· ¡ÈÎÔ‚ÈÒÙË (√∂∞/¡∞μ). 100 ª.∞. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 4. πˆ¿ÓÓ˘ ƒÔ‡ÌÔ˜ (¡√μ∞), 5. ÃÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ °Îԇʷ˜ (√.À.∫.μ.), 100 ª.∞. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 1. ª·Ù›Ó·

ΔÔÔ‡˙Ë (¡√μ∞), 3. ÃÚ˘ÛԇϷ μ·Ú‰¿ÎË (√.À.∫.μ.). 100 ª.∞. ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 3. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Δ˙ÒÚÙ˙˘ (¡√μ∞), 6. πˆ¿ÓÓ˘ ∑·ÌÈÏÔ‡‰Ë˜ (√.À.∫.μ.). 100 ª.∞. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. ÕÓÓ·ª·Ú›· ∞¯Ï·‰ÈÒÙË (√∂∞/¡∞μ), 2. ∂ÏÈÛ¿‚ÂÙ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë (¡√μ∞). 50 Ú. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 1. °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ (√.À.∫.μ.), 2. ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫fi·ÓÔ˜ (√∂∞/¡∞μ), 3. ¶·‡ÏÔ˜ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ë˜ (√∂∞/¡∞μ), 4. ™ˆÙ‹Ú˘ ΔÚ‡·˜ (¡√μ∞), 6. §Â˘Ù¤Ú˘ ª¤Ó˘ (√.À.∫.μ.), 13. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑·¯·Ú‹˜ (√∂∞/¡∞μ). 50 Ú. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 2. ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫·Ï·Ô‰¿ (¡√μ∞). 50 Ú. ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 2. °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (√.À.∫.μ.), 3. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ °·ÓˆÙ‹˜ (√∂∞/¡∞μ), 4. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¡›ÎË), 6. ¢È·Ì·ÓÙ‹˜ ¶·ÓÙ·˙‹˜ (√.À.∫.μ.), 8. °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·‚Úfi˜ (√∂∞/¡∞μ). 50 Ú. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 2. ∂ÈÚ‹ÓË Δ˙·ÓÂÙÔÔ‡ÏÔ˘ (¡√μ∞), 3. ¢¤ÛÔÈÓ· ¡ÙfiÓÙË (√∂∞/¡∞μ), 4. ∞Ó·ÙÔÏ‹ ∫·Ù·ÚÙ˙›‰Ë (¡√μ∞), 5. ª·Ú›· ¡ÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ (¡›ÎË), 6. ™Ù¤Ï· ∫·ÛÙÂÏÈ·Ó¿ÎË (√∂∞/¡∞μ), 8. ™Ù·Ì·Ù›· ∫·ÏfiÁËÚÔ˘ (√.À.∫.μ.). 4Ã50 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 9 ÂÙÒÓ: 2. √∂∞/¡∞μ. 4Ã50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 9 ÂÙÒÓ: 3. ¡√μ∞, 4. √∂∞/¡∞μ. 4Ã50 ÂÏ. ∞ÁfiÚÈ· 8 ÂÙÒÓ: 2. √∂∞/¡∞μ, 3. ¡√μ∞, 5. √.À.∫.μ. 4Ã50 ÂÏ. ∫ÔÚ›ÙÛÈ· 8 ÂÙÒÓ: 1. √∂∞/¡∞μ, ¡√μ∞. * ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∞∫ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·„ÈÒÙ˘, Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ¿Ú¯Ë Î. ¡·ÔϤˆÓ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ·fi ÙÔÓ ¡√μ∞ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘, Ô ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. ƒ‹Á·˜ ƒËÁ¿Î˘, Ô °ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ËÌ·Ú¤ÏÔ˜ Î·È Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜. ∏ ∂ÊÔÚ›· ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ Î. ∫·„ÈÒÙË ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙȘ ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ô˘ ·Ú›¯Â ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË Ã·Ï¤‚·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ì ٷ ηχÙÂÚ· ÏfiÁÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜.

∫∞Δ∂∫Δ∏™∂ ¢À√ ª∂Δ∞§§π∞ ™Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¡∂∞¡π¢ø¡

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ÛÙË Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË ª  ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ó·ӛ‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı›Û˜ 1993-96 ) Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ∂∞∫ Ù˘ °Ï˘Ê¿‰·˜, Ë ÔÌ¿‰· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘. ¶·ÚfiÙÈ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ √.À.∫.μ. ÌÂÙ›¯·Ó ÌfiÓÔ ÙÚÂȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ (1994-95) ηٿÊÂÚ·Ó Ì ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ºÙÔ‡ÏË Ó· Ï·Û·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ ηٿٷ͢ Ì 49 ‚·ıÌÔ‡˜ ηٷÎÙÒÓÙ·˜ 1Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ı¤ÛË ÛÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜, 2Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ ÛfiÏÔ Ì ÙËÓ ·ıÏ‹ÙÚÈ· °È·Ï›‰Ë ∂‚Âϛӷ, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¡ÙÔ˘¤ÙÔ Ì ÙȘ ∂. °È·Ï›‰Ë Î·È ÙËÓ ∫. ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Ë ∂‚Âϛӷ °È·Ï›‰Ë ‹Ú ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ì 77,37 ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ∫Ï·›ÚË ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ‹Ù·Ó 16Ë Ì 72,28 ‚. Î·È Ë

ÕÚÙÂÌȘ ∫·Ú·Ì¿ÛË 34Ë Ì 68,13 ‚. ™ÙÔ ÛfiÏÔ Ë °È·Ï›‰Ë η٤ÎÙËÛ ÙÔ ·ÛË̤ÓÈÔ Î·È ÛÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ ÔÈ °È·Ï›‰Ë Î·È ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ Ì ·Ó·ÏËڈ̷-

ÙÈ΋ ÙËÓ ∫·Ú·Ì¿ÛË ‹Ú·Ó ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 11 ۈ̷Ù›· Î·È 72 Û˘ÓÔÏÈο ·ıÏ‹ÙÚȘ. ΔËÓ ÔÌ¿‰· Û˘Ófi‰Â˘ÛÂ Ë ÚÔÔÓ‹-

ÙÚÈ· Î. ∂. ºÙÔ‡ÏË Î·È Ë Î. ∞. ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡. ªÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂‚Âϛӷ °È·Ï›‰Ë ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·

Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡Â·Ó›‰ˆÓ Ù˘ ÔÔ›·˜ Â›Ó·È Ì¤ÏÔ˜, ÂÓÒ ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ 24Ô ‰ÈÂıÓ¤˜ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÛÙÔ ÎfiÌÔ Î·È ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °ÂÚÌ·Ó›·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ μfiÓÓË ÛÙȘ 5-7 ª·ÚÙ›Ô˘ fiÔ˘ Ë Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. η٤ÎÙËÛ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÎfiÌÔ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi . √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙȘ ·ıÏ‹ÙÚȘ Î·È ÙËÓ ÚÔÔÓ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘˜, ‡¯ÔÓÙ·È ·fi ηډȿ˜ ηϋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∂‚Âϛӷ °È·Ï›‰Ë. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¤ÊÔÚÔ Î. ª·Ú·ÛÏ‹ ÛÙÔ ÙËÏ.6948188193.


M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

ª√ƒ∞Δπ

“¢ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÁÈ· ªÔ˘Ú›ÓÈÔ” √È Û˘Ó¯›˜ ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÁÁÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÙÔÓ ª¿ÛÈÌÔ ªÔÚ¿ÙÈ. √ ȉÈÔÎÙ‹Ù˘ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚¤‚·ÈÔ˜ ˆ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ô˘ ›¯Â ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2008. “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË Ì¤Ú· Ô˘ ‹ÚıÂ Â‰Ò Ï¤ÂÈ ˆ˜ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ Ë ∞ÁÁÏ›·. ŸÌˆ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Î·È ›Ûˆ˜ Ì›ÓÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. ∫·ı¤Ó·˜ οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÊÔ‚¿Ì·È ÁÈ· ÙË... ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Ì·˜” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘ ÿÓÙÂÚ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÛÏÂ˚ ™Ó¿ÈÓÙÂÚ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ÈÔ‡, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ӛ΢ (1-0) ÙˆÓ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” Â› Ù˘ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ √ÏÏ·Ó‰fi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “ªÂ¿ÙÛ·” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ. √ 26¯ÚÔÓÔ˜ ·›ÎÙ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ¡ÙȤÁÎÔ ªÈÏ›ÙÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Ù¤ÚÌ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘.

∞¡ƒπ

“∞›ÛÙ¢ÙË ÂÌÂÈÚ›·” ™˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï, Ô˘ ‰ÂÓ Í¤¯·Û ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ, ‹Ù·Ó Ô ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· Ù· ÚÔËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ ÛÙÔ “Emirates” . √È Ê›ÏÔÈ ÙˆÓ “ηÓÔÓȤÚˉˆÓ” ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÛ·Ó fiÚıÈÔÈ ÙÔÓ °¿ÏÏÔ ÂÈıÂÙÈÎfi, ÛÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Â›ÛÎÂ„Ë ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛ ÈÛÙ¿ ÁÈ· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·. “◊Ù·Ó Ì›· ·›ÛÙ¢ÙË ÂÌÂÈÚ›·, Ì›· Ôχ ͯˆÚÈÛÙ‹ ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ̤ӷ Î·È ÌÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ʇÁˆ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ¶¤Ú·Û· ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÌ¿‰·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ΔÈÂÚ› ∞ÓÚ›.

ª√À¡Δπ∞§ 2010

∂ÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13:00 ÂÎÓ¤ÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ 2010. ∏ ∂¶√ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ fiÙÈ Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ‰È¿ıÂÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ·Ó‹ÎÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙË FIFA Î·È ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË Ù˘ ηٷÏËÎÙÈ΋˜ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·Ù‹ Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ª¤Ûˆ Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ “¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ FIFA 2010 ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜” ÛÙÔ epo.gr, ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ˘Ô‚ÔÏ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ·›ÙËÛ˘ ·ÁÔÚ¿˜.

∫∞∫ø™∏ ™À¡¢∂™ªø¡ ™Δ√¡ ∞™Δƒ∞°∞§√ À¶∂™Δ∏ √ ∞™√™ Δ∏™ ª∞¡Δ™∂™Δ∂ƒ °.

π¡Δ∂ƒ

∞¤Ê˘Á ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Ô ƒÔ‡ÓÂ˚

ŒÙÔÈÌË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Δ˙¤Ú·ÚÓÙ

Ȃ‚·ÈÒıËΠ·fi ÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ fiÙÈ Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Úfi˜, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi ÂÎÙfi˜ ÁË¤‰ˆÓ. “ªÂ ¯·Ú¿ Û·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô °Ô˘¤ÈÓ ƒÔ‡ÓÂ˚ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οٷÁÌ· Î·È ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÂÏ·ÊÚ¿ οΈÛË Û˘Ó‰¤ÛÌˆÓ ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ” , ‹Ù·Ó Ë Â›ÛËÌË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ . ΔÔ fiÙ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ ÙˆÓ “‰È·‚fiψӔ ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÚÒÙ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ı· Ï›„ÂÈ ÁÈ· ‰‡Ô Ì ٤ÛÛÂÚȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ ∞ÁÁÏ›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È Û ΛӉ˘ÓÔ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ ÛÙ· ÂÚ¯fiÌÂÓ· ÎÚ›ÛÈÌ· ·È¯Ó›‰È· ÙˆÓ “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰È·‚fiψӔ ˙‹ÙËÛÂ Ô ¡Ù¿ ÚÂÓ ºÏ¤ÙÛÂÚ. √È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∞ÁÁÏ›·˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙËÓ ΔÛ¤ÏÛÈ ÁÈ· ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË (7/4) ÙËÓ ª¿ÁÂÚÓ ªÔÓ¿¯Ô˘, ÛÙÔÓ Â·Ó·ÏËÙÈÎfi ÙÔ˘ 2-1 Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “8” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. “√È Ê›Ï·ıÏÔ› Ì·˜ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ› ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ì·Ù˜, οÙÈ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ô ΔÚÂ˙ÂÁΤ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó” , ‰‹ÏˆÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi “Four Four Two” , ÂÓÒ ÙfiÓÈÛÂ: “ª·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·, ·Ó Î·È ÙÒÚ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô Ì·Ù˜ Ì ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰‡ÛÎÔ-

Ï· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È. ∏ ΔÛ¤ÏÛÈ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ¤ÚıÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÛÙÔ “√ÏÓÙ ΔÚ¿ÊÔÚÓÙ” , Ô‰ËÁÔ‡Û ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ôχ ηÈÚfi Î·È ·˘Ùfi ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÛÔ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· ›ӷȔ .

“°Ï˘ÎÔÎÔÈÙ¿˙ÂÈ” ª·ÏÔÙ¤ÏÈ Œ

ÙÔÈÌË Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë ÕÚÛÂÓ·Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ͤÓÔ˘ Δ‡Ô˘. √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÈÙ·ÏÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ “ªÂ¿ÙÛ·” . √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È Ë ÎfiÓÙÚ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ, ·Ó Î·È Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰È¤„¢Û fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠˆ˜ Ô Ó·Úfi˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. √È “ηÓÔÓȤÚˉ˜” ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÔÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ› ÙˆÓ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜, °Ô˘›ÏÈ·Ì °Î·Ï¿˜ Î·È ∞ÓÙÚ¤È ∞ÚÛ¿‚ÈÓ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÕÚÛÂÓ·Ï, ∞ÚÛ¤Ó μÂÓÁΤÚ. √ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ ÙÚÂȘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ÏfiÁˆ ηٿÁÌ·ÙÔ˜ ÎÔÒÛˆ˜. √ ƒÒÛÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ 27’ ÙÔ˘ ·ÁÒ-

Ó· Ì ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ Î·È ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ. Ÿˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ›‰ÈÔ˜, ¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ˘ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó¤Ô Úfi‚ÏËÌ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙËÓ ¿Ô„‹ ÙÔ˘ ˆ˜ Ë ÕÚÛÂÓ·Ï ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ÙË ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜ Î·È ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ™·Ì›Ú ¡·ÛÚ› ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ¡ÙÂÓ›ÏÛÔÓ “∂›Ì·ÛÙ fiÏÔÈ ÛÙÂÓ·¯ˆÚË̤ÓÔÈ ÁÈ· ÙÔÓ ™ÂÛÎ (º¿ÌÚÂÁη˜), ·ÏÏ¿ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Ô ™·Ì›Ú (¡·ÛÚ›) ÌÔÚ› Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ Â¿ÍÈ·. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ¿Ì ÛÙËÓ μ·ÚÎÂÏÒÓË Î·È Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Ì¤ÛÔ˜ ÙˆÓ §ÔÓ‰Ú¤˙ˆÓ Û ·ÁÁÏÈο ªª∂. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔ˘˜ “ÌÏ·Ô˘ÁÎÚ¿Ó·” ÚfiÛıÂÛÂ: “™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ¤·ÈÍ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ÂÌ¿˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ¢ηÈÚ›· fï˜ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ·Í›· Ì·˜. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ¿Û¯ËÌ· ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÂÌ›˜ ηχÙÂÚÔÈ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ì ÂΛ Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË” .

√ ¶∂§∂ ¢∂¡ £∂§∂π Δ√¡ ∞™√ Δ∏™ ªπ§∞¡ ™Δ∏¡ ∂£¡π∫∏ °π∞ Δ√ ª√À¡Δπ∞§

“ƒ›ÛÎÔ Ë ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ”

ƒ

ΔËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ÂÈı˘Ì› ‰È·Î·Ò˜ Ô ∑ÔÛ¤ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÿÓÙÂÚ - ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘, ¿ÓÙˆ˜, ÛÙo ªÈÏ¿ÓÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‚¤‚·ÈÔ - Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ı·˘Ì·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ Ù˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï, ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ “Tuttosport” , ÔÈ “ÓÂÚ·Ù˙Ô‡ÚÈ” ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚfiÙ·ÛË ÛÙÔ˘˜ “ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜” ‡„Ô˘˜ 35 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, ı¤ÏÂÈ ¤Ó·Ó ·›ÎÙË ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÎÏ¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÿÓÙÂÚ Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, ÙfiÙÂ Ë ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ı· ÎÈÓËı› ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ. ª¿ÏÈÛÙ·, Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÒÏËÛË ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ ª·ÏÔÙ¤ÏÈ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ¿ÛÔ˘.

§π√¡

°π∞ Δ√¡ 19Ã√¡√ ∂¶π£∂Δπ∫√ Δ∏™ I¡Δ∂ƒ ∂¡¢π∞º∂ƒ∂Δ∞π ∏ ∞ ƒ™∂¡∞§

›ÛÎÔ ıˆÚ› Ô ¶ÂϤ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÎÏ‹ÛË ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ μÚ·˙ÈÏ›·˜ ÂÓ’ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ù˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ∞ÊÚÈ΋˜. √ ηχÙÂÚÔ˜ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÔ¯ÒÓ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηϤÛÂÈ Ô ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Ù˘ “ÛÂÏÂÛ¿Ô” , ∫¿ÚÏÔ˜ ¡ÙÔ‡ÓÁη, Î·È Û ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ·ÛÙ¤Ú·˜ Ù˘ ª›Ï·Ó.

23

“∞˜ ÌËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ Ô ƒÔÓ·ÏÙ›ÓÈÔ ‹Ù·Ó Û Ôχ η΋ ÊfiÚÌ· ÚÈÓ Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi. ÿÛˆ˜ ·›˙ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È Ôχ ·ÚÁ¿ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ Ú›ÛÎÔ Î·È Ó· ÙÔÓ Î·Ï¤ÛÂÈ Ô ¡ÙÔ‡ÓÁη ÛÙËÓ ¡fiÙÈÔ ∞ÊÚÈ΋. ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ı· ÙÔÓ Î·ÏÔ‡ÛÂ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜” › √ ¶ÂϤ. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ, ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤ÓÙÔÓ· fiÙÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙˆÓ “ηÚÈfiη˜” ÛΤÊÙÂÙ·È Ôχ ÛÔ‚·Ú¿

Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ Ù˘ ™¿ÓÙÔ˜, ¡Â˚Ì¿Ú Î·È ∂ÓڛΠ°Î¿ÓÛÔ, ˆÛÙfiÛÔ Î·È ¿ÏÈ Ô ¶ÂϤ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÚÓËÙÈÎfi˜ Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. “∏ ™¿ÓÙÔ˜, ‰›ÓÂÈ Â˘Î·Èڛ˜ Û Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÔÙ¤ ÂÎÙfi˜ μÚ·˙ÈÏ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›˜ Û ¤Ó· ªÔ˘ÓÙÈ¿Ï” ÙfiÓÈÛÂ Ô “Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ·ÈÒÓ·” fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È ‚Ú·‚¢Ù› ·fi ÙËÓ FIFA.

™ÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Ù˘ §ÈfiÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ ΔÚÂ˙ÂÁΤ. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙË Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜, ƒÔÌ¤ÚÙÔ ªÂÙ¤Áη Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÊÔÚ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ “ÌÈ·ÓÎÔÓ¤ÚÈ” Î·È Ó· Â·Ó··ÙÚÈÛÙ› ÁÈ· ¯¿ÚË ÙˆÓ “§ÈÔÓ¤” . √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ 32¯ÚÔÓÔ˘ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ, ∞ÓÙfiÓÈÔ ∫·ÏȤÓÙÔ, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÛÂÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÔ ÙˆÓ ˘ÏÒÓ Ù˘ “°ÈÔ‡‚” , ÙfiÓÈÛ fiÙÈ: “ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÔÏϤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜” .

Δ™∂§™π

∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Ô ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ∂ÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °ÈÔ˘Ó¿ÈÙÂÓÙ Â›Ó·È Ô ¡ÙÈÓÙȤ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿. √ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ù˘ ΔÛ¤ÏÛÈ ¤ÌÂÈÓ ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÕÛÙÔÓ μ›Ï·, ÂÓÒ ¤¯·ÛÂ Î·È ‰‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÌÂÛÔ‚‰fiÌ·‰· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÂÓfi˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. “√ ¡ÙÚÔÁÎÌ¿ ›¯Â ¤Ó· ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Î·È ‹Ú ‰‡Ô ̤Ú˜ ÚÂfi ÁÈ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿ÛÂÈ ÙÔ ÁfiÓ·Ùfi ÙÔ˘” › ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ∫¿ÚÏÔ ∞ÓÙÛÂÏfiÙÈ, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜: “¢ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ. Œ¯Ô˘Ì ÚÔÔÓËı› Ôχ ηϿ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Î·È Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË” .

§πμ∂ƒ¶√À§

£¤ÏÂÈ Ó· Ì›ÓÂÈ Ô ƒÈ¤Ú· ™ÙÚÔÊ‹ 180 ÌÔÈÚÒÓ ¤Î·ÓÂ Ô ÕÏÌÂÚÙ ƒÈ¤Ú·. √ πÛ·Ófi˜ ÂÍÙÚ¤Ì ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, ·ÚfiÙÈ ÚÔ ËÌÂÚÒÓ Â›¯Â ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÏÔ›Ô Ô˘ ‚Ô˘ÏÈ¿˙ÂÈ Î·È Â›¯Â ÂÈÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘, ƒ¿Ê· ªÂÓ›ÙÂı. ∏ ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ Δ™™∫∞ ªfiÛ¯·˜ “ÎfiÏÏËÛ” Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÔÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ.


24

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ √ ¢∏ª√™ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ 12Ô ∏ÌÈÌ·Ú·ıÒÓÈÔ ‰ÚfiÌÔ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘-∫ÂÚ·ÛÈ¿˜. °È· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙÔ Û‡ÓıËÌ¿ ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ Â›Ó·È “√ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ˘Á›·” Î·È Ì¤Û· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÈ Ôϛ٘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ¤Ó·Ó ˘ÁÈÂÈÓfi, ·ÏÏ¿ Î·È Í¯ˆÚÈÛÙfi ÙÚfiÔ ˙ˆ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ‰›Ï· ÛÙËÓ Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ·, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ·ÓıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ›Ô, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00 .Ì. Ì ÛËÌÂ›Ô ÂÎΛÓËÛ˘ ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ¶Ï·Ù›· ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿. √ ·ÁÒÓ·˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ıÂÛÌfi˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙ¤˜ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ª¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·. ŸÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·Ûı› ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÁÈ·ÙÚfi Î·È Ó· ÙÚ¤ÍÔ˘Ó Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ¢ı‡ÓË. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó Î‡ÂÏÏ·, ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Î·È ÙÈÌËÙÈο ‰ÈÏÒÌ·Ù·. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÂÚÌ·Ù›Û·ÓÙ˜ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ÏÏÈ·, ‰ÈÏÒÌ·Ù· Î·È ÌÏÔ‡˙˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÌÔ˘Ê¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì›· ÒÚ· ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ‹ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È fax: 24210/71.770 Î. ∫. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Î·È 2425031201 Î. §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∞.√.¢. ∫¿ÚÏ·˜.

™Δ√ 2√ ∫À¶∂§§√ ∂Àƒπ¶√À ¡∂ø¡ ™Δ∏¡ π™Δπ√¶§√´∞

¶ÔÏ˘Ó›Î˘ Ô ¡√μ∞  8+1 ·ÂÏÏ· Â¤ÛÙÚ„·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ÈÛÙÈÔÏÔ˚ÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· “2Ô Î‡ÂÏÏÔ ∂˘Ú›Ô˘ ¡¤ˆÓ 2010” Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 20 Î·È 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜, ¤Ó· ÛÙ›‚Ô È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Ôχ ¤ÓÙÔÓˆÓ ÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Ó¿ÏÔÁÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜.

ª

¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ô ¡√μ∞ Â¤ÛÙÚÂ„Â Î·È ¿ÏÈ ÔÏ˘Ó›Î˘ Ì ÔÎÙÒ Î‡ÂÏÏ· ·fi ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ 9Ô Î‡ÂÏÏÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ·ÊÔ‡ ·ÔÓÂÌ‹ıËΠÛÙÔÓ “ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ·ıÏËÙ‹/ÙÚÈ·” Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Ô˘ Â›Ó·È Ë ∫Ï¿Ú· °¿ÙÔ˘ Ë ÔÔ›· ·¤Û·ÛÂ Î·È ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ê˘ÙÒÚÈÔ Î·È ÔÈfiÙËÙ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ Û˘Ó˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ì ٷ ηχÙÂÚ· ‰˘Ó·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ™ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 54 Optimist Î·È 21 Laser. √È fiÌÈÏÔÈ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ : π.√. ÷ÏΛ‰Ô˜, ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞Ù·Ï¿ÓÙ˘, ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ §›ÌÓ˘ ∂˘‚Ô›·˜, ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞Á. ∫ˆÓÛÙÓÙ›ÓÔ˘, πÛÙÈÔÏÔ˚Îfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÏÈ‚ÂÚ›Ô˘, √∂∞/¡∞μ, ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜. √È ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ‹Ù·Ó ÔÈ: ∞ÏÂ͛Ԣ ∞., ∞ÏÂ͛Ԣ £.,μ·ÎԇϷ ∞., μ·ÎԇϷ ¶., μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË £., °¿ÙÔ˘ ∫., π·Îˆ‚¿Î˘ ∞., π·Îˆ‚¿Î˘ ∂., ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂., ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ª., ∫·ÙÛ·ÎÏ‹ μ., ∫·ÙÛ·ÎÏ‹˜ ¢., ∫˘ÚÈ·Ê›Ó˘ μ.,

¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ª., ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂. ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‹Ù·Ó Ô ºÒÙ˘ ™Ù·˘Ú›‰Ë˜. ŸÛÔ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô˘ ‹Ú·Ó Â›Ó·È Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ: Laser 4,7 ∞ÁÔÚÈÒÓ: π·Îˆ‚¿Î˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÿÏÎÈÓÔ. Laser 4,7 ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ: ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ª·Ú›·-ÿÏÈ· ∞ÚÁ˘Úfi. Optimist ∞ÁÔÚÈÒÓ: ¶··‰ËÌËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ÿÏÎÈÓÔ. Optimist ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ: ∞ÏÂ͛Ԣ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-∂ϤÓË ÃÚ˘Ûfi, ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂ÈÚ‹ÓË¡ÂʤÏË ∞ÚÁ˘Úfi. Optimist ∞ÁÔÚÈÒÓ Î¿-

Ùˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ∞ÏÂ͛Ԣ £Âfi‰ˆÚÔ˜ ÃÚ˘Ûfi. Optimist ∫ÔÚÈÙÛÈÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 11 ¯ÚÔÓÒÓ: ∫·ÙÛ·ÎÏ‹ μ·ÛÈÏÈ΋ ∞ÚÁ˘Úfi, °¿ÙÔ˘ ∫Ï¿Ú· ÿÏÎÈÓÔ. ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚ. °ÂÚÔ‚·Û›Ï˘ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó ÙÔ ÈÛÙÈÔÏÔ˚Îfi ÙÌ‹Ì· ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÷ÏΛ‰·˜ Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ∂., ∫·ÛÙÚÔ˘Ó‹ ∂. Î·È æÈÌfiÔ˘ÏÔ °. Ô˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ¢¤ÏÙ· º·Ï‹ÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ πÛÙÈÔÏÔ˚΋ ÔÌ¿‰· 2010.

√π ¢π∫∏°√ƒ√π Δ√À μ√§√À ∂º∂ƒ∞¡ π™√¶∞§π∞ 2-2 ª∂ Δ∏¡ √ª∞¢∞ ¢∏ª√™£∂¡∏™ ‘86

ºÈÏÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ¶·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ºπ§π∫√π ·ÁÒÓ˜ ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· ªÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Î·È ¢¿ÊÓ˘ Î·È ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ·Ï·›Ì·¯ÔÈ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ∞fiÏψӷ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÈˆÓ›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ∂›Û˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÊÈÏÈο ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú· ÎËÓÔ‡ Ë ÙˆÚÈÓ‹ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈÌ¿¯Ô˘˜ Ù˘, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ı· Û˘Ì‚Â› ÛÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Ì ÙÔÓ ∞ÂÙfi Î·È ÛÙÔ μ·Û‰¤ÎÂÈÔ Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘. ∫·È ·˘Ù¿ Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 11.00. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙËÓ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË ÛÙȘ 3 Ì.Ì. ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ·›ÎÙË Ù˘ ¢‹ÌËÙÚ·˜ °È¿ÓÓË ™Ù·Ì·Ù¤ÏÔ˘, ÌÂٷ͇ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÂΛӢ ÙÔ˘ 1990. ™ÙÔ ·È¯Ó›‰È ¤¯ÂÈ ÚÔÛÎÏËı› Ó· ·Ú¢ÚÂı› Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 7, 11, 19, 33.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 5 9, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 9 0 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 0 9 5.

¶·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·‹ÙÙËÙÔÈ... ∏ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙÔÓ Ù¤Ù·ÚÙÔ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ 26Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ, ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙËÓ ÔÌ¿‰· “¢ËÌÔÛı¤Ó˘ ë86” Î·È ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· Ì 2-2. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ηıÒ˜ Ô ¢.™.μ. ·Ú¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜, ÂÓÒ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÛÙ¤ÚËÛ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ ÂÏ›‰Â˜ ÚfiÎÚÈÛ˘, Î·È ·¤ÎÙËÛ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·˘Ùfi Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÙ˘¯›·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÔÏÏ¿ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ‰È·ÈÙËÙÈο Ï¿ıË, fiÙÈ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì ‰¤Î· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È fiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. √ ·ÁÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ·ÌÊ›ÚÚÔÔ˜ Î·È ‚·ÛÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ‹Ù·Ó ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ¤ÓÙ·ÛË Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ “ÎÈÙÚ›ÓÈÛ” ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÍÂΛÓËÛ Ì ÙÔÓ ¢ËÌÔÛı¤ÓË ë86 Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Á›-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. ∞ ¡ ∞ ∫ √ π ¡ ø ™ ∏ - ·¿ÓÙËÛË ÛÙÔÓ μ›ÎÙÔÚ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÁÚ·Ù‹ ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·ÊÂÓÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÊÂÚfiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ¶∞∂ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘. ΔÔ Î›ÌÂÓÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜: “ŒÎÏËÎÙË fiÏË Ë Ê›Ï·ıÏÔ˜ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ·Ú·Ï‹ÚËÌ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ “§Ô˘‰Ô‚›ÎÔ˘” Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ô˘ Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ‚·ÛÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ¿ÓÙ· Û ͤÓ˜ Ï¿Ù˜, ·ÛÂÏÁÔ‡Û ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì ͤӷ ÎfiÏÏ˘‚· ¤Î·Ó Îˉ›·, Û fiÔÈÔÓ ÙÔ˘ ۋΈÓ ·Ó¿ÛÙËÌ·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ ϤÔÓ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ, ÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜ fiÛÔ Î·È Ô ·‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘, fiÙÈ ÔÈ ·ÏËÛÌfiÓËÙ˜ ÂÔ¯¤˜, ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Î·È ÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ Ó· ¿Ó ӷ ....” , ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÌÈ· ÁÈ· ¿ÓÙ·, Ì·˙› Ì ÙȘ ÏÔ˘‰Ô‚›ÎÂȘ ÂÔ¯¤˜. ΔÔ Ï˘ËÚfi ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏϘ ‰È·ı¤ÛÈ̘ ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ÷˚‰¿ÚÈ, ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, ∞ÈÁ¿Ïˆ ÁÈ· Ó· ˘Ô‚È‚·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ÙȘ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ ·ԉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, Â›Ó·È ÂÍ›ÛÔ˘ Ï˘ËÚfi ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÔÈ Î.Î. ÷Ù˙ËÂÌÌ·ÓÔ˘‹Ï Î·È ºÈÏÈ›‰Ë˜ ˆ˜ ¶Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ √¶∞¶ ∞.∂. Î·È ∂§Δ∞ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó Ù· ...ÊÈÏfi‰ÔÍ· Û¯¤‰È¿ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ÂÂȉ‹ ÛÙËÓ ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Á›ÓÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ‰‹ıÂÓ ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·, ÁÈ· ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜, Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ÙÈ̈ڋıËΠ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙËÓ UEFA, Â›Ó·È Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ÂÛ›˜ ÂÎÚÔÛˆ›Ù Î. ªËÙÚfiÔ˘ÏÂ. ∫Ï›ÓÔÓÙ·˜, Û·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Û ÔÔÈÂÛ‰‹ÔÙ Èı·Ó¤˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ıÏÈfiÙËÙ¤˜ Û·˜ Í·Ó¿, ·ÊÔ‡ Ë ÔÌ¿‰· Ì·˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› ·fi fiÏÔ˘˜, Ê›ÏÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙË ‰›Î·ÈË ı¤ÛË Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∫‡ÚÈ μ›ÎÙÔÚ· ªËÙÚfiÔ˘ÏÂ, ·ÔÙ˘¯Ë̤Ó ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ ·Ú¿ÁÔÓÙ· Î·È ...“ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó” ÂΉfiÙË ÙˆÓ ...ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ʇÏψÓ, Â˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ì ÙÔ ϋڈ̷ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰Èη›ˆ˜, Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi, Û·˜ ¤¯ÂÈ ·Ô‚¿ÏÏÂÈ. ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ¤ÊÙ·ÛÂ Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜. ∫·Ïfi ¶¿Û¯·...” .

∞ƒ™∂¡∞§

Δ¤ÏÔ˜ Ë ÛÂ˙fiÓ ÁÈ· º¿ÌÚÂÁη˜ ÓÂÙ·È ·ÂÈÏËÙÈÎfi˜. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÛÎÔÚ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÌÂÁ¿ÏË ·fiÛÙ·ÛË. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ·ÒÏÂÛ ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì ˆÚ·›· ÔÌ·‰È΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ °. ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ÎfiÚÓÂÚ ·Û¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™Ù. §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÔ‡Ù·Ú ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔÓ ÃÚ. °Ô‡ÛÈÔ Ó· ·ÚÂÌ‚ÏËı› ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ì ȉ·ÓÈÎfi Ï·Û¤ Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂÈ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÁˆÓ›· ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ˘ ÁÎÔÏΛÂÚ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙÔ 1-1, ÛÎÔÚ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÏËÍÂ

ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó Î·È ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË, ¤‰ÂÈÍ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi ·fi ÙȘ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˜ ˘ԉ›ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î·È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÂÈ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‰Â¯ı› ÙÔ 2-1, Ì Ï·Û¤ ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ¤ÂÈÙ· ·fi οıÂÙË ¿Û· ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÌÂÈÓÂ Î·È Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ·ÊÔ‡ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ¤‰ÂÈÍ ‰Â‡ÙÂÚË Î›ÙÚÈÓË ÛÙÔÓ ™Ù. §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ÎÈ ÂÓÒ Ô ¢.™.μ. ‹Ù·Ó ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ Î·È ›Â˙ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛË. ¶·Ú¿ ÙÔ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÌÂÈÔÓ¤ÎÙËÌ·, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. Â-

¤‰ÂÈÍ „˘¯ÈÎfi Ûı¤ÓÔ˜, ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ Ù˘ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ ¤Ó·ÏÙÈ, fiÙ·Ó Ô ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜, ¤ÂÈÙ· ·fi ˘¤ÚÔ¯Ë ¿Û· ÙÔ˘ ¡ÈÎ. ªfiÛ¯Ô˘, ·Ó·ÙÚ¿ËΠηı·Ú¿ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ¯‹. √ ∞. ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛ „‡¯Ú·ÈÌ· ÙËÓ ÂÛ¯¿ÙË ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ 2-2, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÌÂÏÏ ӷ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÙÔ˘ Ì·Ù˜. ∏ Û‡ÓıÂÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ ¢.™.μ.: ª·Î·ÏÈ¿ÓÔ˜ (Δ·Ì·ÎfiÔ˘ÏÔ˜), Δ˙·ÚÙ˙¿Ó˘, §˘ÌÂÚ‰fiÔ˘ÏÔ˜, ∫·¿ÙÔ˜, °Ô‡ÛÈÔ˜, ªfiÛ¯Ô˜, ∫·Ú·ÌÔÙ¿Î˘ (¶··ÔÛÙfiÏÔ˘), ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘ (¡˘ÛÙ¿˙Ô˜), °Î·Ó¿ÙÛÈÔ˜, ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˜ (ΔÂÚÏÂÍ‹˜), ΔÛÈ·Ì‹Ù·˜.

™∂ Ï‹ÚË ÂȂ‚·›ˆÛË ÙˆÓ Êfi‚ˆÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ™ÂÛÎ º¿ÌÚÂÁη˜ ÂÍÂÏ›¯ıËÎ·Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù¤˜, Ô πÛ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› οٷÁÌ· ÛÙËÓ ÂÚfiÓË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÙÔÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ŒÙÛÈ, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ηÓÔÓȤÚˉˆÓ” ı· ¯¿ÛÂÈ fiÏË ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ ı· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÔÚȷο ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÛÙË ¡. ∞ÊÚÈ΋. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô º¿ÌÚÂÁη˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¤Ó·ÏÙÈ Ô˘ ΤډÈÛ ·fi ÙÔÓ ∫¿ÚϘ ¶Ô˘ÁÈfiÏ ÛÙÔÓ ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ -οÙÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÌfi‰ÈÛ ӷ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Î·È Â˘ÛÙÔ¯ÒÓÙ·˜ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 2-2.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™ — ºÂÁÁ›Ù˜, ηıÚ¤ÊÙ˜, „¢ÙÔ·Ú¿ı˘Ú· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Û ¤ÎıÂÛË ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ - ‰ˆÚ¿ ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∫Ô˘˚ÎÔ‡ÌË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ Î·È πÛÙÔÚ›·˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ 2010. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÏËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, 10.00 - 16.00. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ 24280 99 505. — ŒÎıÂÛË æËÊȉˆÙ‹˜ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ∫·ÚÔϛӷ˜ ∞Ó·ÓÈ¿‰Ô˘ - ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜), ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 3 ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ¢∏. ¶∂. £∂., ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 7 ∞ÚÈÏ›Ô˘. — ΔÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· √Ì›ÏÔ˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ªÈ¯·ËÏ›‰Ë “£ÂÛÛ·ÏÈ΋ ÁË” ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶ÏÈÓıÔÎÂÚ·ÌÔÔÈ›·˜ ¡. & ™. ΔÛ·Ï·¿Ù· (¡fiÙÈ· ¶‡ÏË. ΔËϤʈӷ 210 3256921-3, 24210 28844). — ŒÎıÂÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ù˘ μ¿È·˜ ªÂÎÈÒÙË Ì ٛÙÏÔ “ÎÔÌÌ¿ÙÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (‚’ fiÚÔÊÔ˜). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10.00 - 13.30 & 18.00 - 21.00. ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.30. — ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ future-TOPias Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ - ∑ˆ‹˜ ™Ô˘ÏÈÒÙÔ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙÔ ∫·Ê¤ ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜ (π¿ÛÔÓÔ˜ 155), ÛÙÔ μfiÏÔ, ¤ˆ˜ 30/4. — ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋ Û ͇ÏÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· (Art Cafe, ÙËÏ.: 2428090131). — ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô - ¶ÈÓ·ÎÔı‹ÎË “ÃÚ˘ÛԇϷ ∑ÒÁÈ·” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙ·ıÂÚ¿ οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ¶·Ú·Û΢‹ 11.00-13.00 Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· ÙËϤʈӷ ÙÔ˘ ¢∏.∫.π. (ÙËÏ. 24210 39644, 21664, fax: 24210 22927). — ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37 Ì ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜), ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÙˆÓ ∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÎı¤ÛÔ˘Ó ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈ-

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

25

∞fi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜

¶ÚÔÛ·ÓËÌ· ÛÙÔ ¡·fi Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜

ª

ÂÁ¿ÏË ¶·Ú·Û΢‹. ΔÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ Δ¿ÊÔ˘. μÚ·‰ÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˘ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë πÂÚÔÛÔχ̈Ó. ªÂÙ¿ ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ΔÔ˘, ÙÔ πÂÚfi ∫Ô˘‚Ô‡ÎÏÈÔ, Ì ·Ófiı¢ÙÔ ·fi ̤ÏÈÛÛ˜ ÎÂÚ› Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Î·È ˙˘ÌÒÓÔ˘Ó... Ì·˘ÚÔÓÙ˘Ì¤Ó˜, ٷ̤Ó˜ Î·È Ù·Ì¤Ó· ·È‰È¿!... ™ÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ Δ¿ÊÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ï›ıÔ˘ Ù˘ ı‡Ú·˜ ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ ÌÂÙ¿ ›̷ÛÙ ÂÌÚfi˜ ÛÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ... ÿ‰Â Ô ÙfiÔ˜ fiÔ˘ ¤ıËÎ·Ó ·˘ÙfiÓ... ª¿ÚÎÔ˘ ÈÛÙ. π. 8. ŸÛÔÈ ·ÍÈÒıËÎ·Ó Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜, ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ô ÈÂڈ̤ÓÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ÍÂÓ¿ÁËÛÂ, fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ¡·fi Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ‹ ÛÙÔÓ ÀÂÚ¿ÁÈÔ ¡·fi ÙÔ˘ ¶·Ó·Á›Ô˘ Δ¿ÊÔ˘, ÛÙËÓ ∞Á›· ¶fiÚÙ·, Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜, ÙË Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÎÔÏfiÓ·, ÙË Ú·ÁÈṲ̂ÓË Ì ۯÈÛÌ‹ ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔ˜ ÙË ‚¿ÛË Ù˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÂÚ‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: ΔÔ ¤ÙÔ˜ 1549 Ì.Ã. ÔÈ ∞Ṳ́ÓÈÔÈ Ì ‰ÒÚ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ηÙfiÚıˆÛ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ ªÔ˘Ú¿Ù. ŒÙÛÈ ¤‰ÈˆÍ ÌÂ... ÊÈÚÌ¿ÓÈ... ÙÔ˘˜ ÔÚıfi‰ÔÍÔ˘˜ Î·È ¿ÊËÛ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜ ·fi ÙÔ ˙ˆËÊfiÚÔ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ √‰‡Ó˘ ªÓ‹Ì·. ªÂ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ∞Á›· ¶fiÚÙ· ÙÔ˘ ¡·Ô‡ ÔÈ ÔÚıfi‰ÔÍÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ›, ÚÔÛ¢¯fiÌÂÓÔÈ Ì ÙËÓ Â˘¯‹ Ó· ‰Ôı› Ë ¢ÔÍ·Û›·, ÙÔ πÂÚfi ÛËÌ›Ô, Ë ÛˆÛÙ‹ ·¿ÓÙËÛË.

ΔËÓ ÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ· Ô˘ ʈٛ˙ÂÈ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó¿ÁÈÔ Δ¿ÊÔ, fiÏË ÙËÓ √ÈÎÔ˘Ì¤ÓË ÙÔ ¶·Ó¿ÁÈÔ ºˆ˜, ÛΛÛÙËÎÂ Ë ÁÚ·ÓÈÙ¤ÓÈ·... Ì·ÚÌ¿ÚÈÓË ÎÔÏfiÓ· Î·È ‚Á‹Î ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ Ù˘ ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜. ΔfiÙ ¿Ó·„·Ó Ù· ÎÂÚÈ¿ Ô˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ Ô ÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ¶·-

ÙÚȿگ˘. ΔËÓ ·Ï‹ıÂÈ· Ì·ÚÙ‡ÚËÛÂ Ô ∂Ì›Ú˘ ΔÔ‡ÓÔÌ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÊÚÔ˘Úfi˜ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶fiÚÙ· Î·È Â›‰Â ÙÔ ı·‡Ì·. √ ∂Ì›Ú˘ ›ÛÙÂ„Â Î·È ¤ÁÈÓ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜. ΔfiÙ ÙÔÓ ÛÎfiÙˆÛ·Ó ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ÂΛ. √È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› Û‚¿ÛÙËηÓ

ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¤ı·„·Ó. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÛÙÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ¶·Ó·Á›·˜. ŸÙ·Ó ¤Ì·ıÂ Ô ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ fiÛ· ›¯·Ó ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛÙ› Ì ӤÔ... ÊÈÚÌ¿ÓÈ... ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÕÁÈÔ ºˆ˜, ÌfiÓÔ Ô ∂ÏÏËÓÔÚıfi‰ÔÍÔ˜ ¶·ÙÚȿگ˘. ∞˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÊÈÚÌ¿ÓÈ ‰fiıËΠÛÙÔÓ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë °ÂÚÌ·Ófi, ÛÙÔ ŸÚÔ˜ ÙˆÓ ∂Ï·ÈÒÓ. ÿÛˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ê¤Úˆ, ÔÈ ÎÏÂȉԇ¯ÔÈ ÙÔ˘ ÀÂÚ¿ÁÈÔ˘ ¡·Ô‡ Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ Â›Ó·È ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û ̈·ÌÂı·ÓÒÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ô ™Ô˘ÏÙ¿ÓÔ˜ ™Ô˘ÏÂ˚Ì¿Ó ÙÔ 1520 Ì.Ã. ∞ӷʇÔÓÙ·Ó ÚÔÛÙÚÈ‚¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÎÒÓ ¢ÔÁÌ¿ÙˆÓ fiÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ¡·fi˜ Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ·Ú¢ڛÛÎÔÓÙ·È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ √ÚıÔ‰fi͈Ó, ÙˆÓ ∫·ıÔÏÈÎÒÓ Î·È ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ. £¿ÏÂÈ· ™Ê‡Ú·

ÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932 119479. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó.

ª√À™π∫∏ - £∂∞Δƒ√ - √ªπ§π∂™ — Δo ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÿÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ, ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÕÁÁÏÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

17-18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” .

¶Ô›ËÛË Î·È ÌÔ˘ÛÈ΋ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘

— ΔÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “§È-

∏ ∂Ù·ÈÚ›· ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì-

Î·È ÔÈËÙ‹, “√ ∂Ú·ÛÙ‹˜” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ƒ√∏ ÛÙȘ 16-

Ì¿ÓÈ ÙÔ˘ Ù¿ÓÁÎÔ- Puerto del tango” , ηÏ› Û ÂÙ‹ÛÈ· °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∂, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ (›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ª·Î‰ÔÓÔÌ¿¯ˆÓ) Î·È ÒÚ· 7.00 - 9.00 Ì.Ì. Î·È ÚÔÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢.™. (ÙËÏ. 6974753620). — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7.15 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ). ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™ÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” ı· ÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó: ™‹ÌÂÚ· ª. ¶·Ú·Û΢‹ 2/4 Î·È ÒÚ· 14.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ øÚÒÓ, Ù˘ ∞Ôηı‹ÏˆÛ˘ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘, ÙÔ ª. ™¿‚‚·ÙÔ 3/4 Î·È ÒÚ· 20.00 ı· ÙÂÏÂÛÙ› Ë ∞ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ∞Ó·ÛÙ¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘.

‚·Û˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ (∂∫¶√§) Ù˘ ¡.∞. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÂΉ‹ÏˆÛË·ÊȤڈ̷ “¶Ô›ËÛË Î·È ªÔ˘ÛÈ΋ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘” , Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ 19Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ∞’ ̤ÚÔ˜: ¶Ô›ËÛË “ªÈ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙÔ˘ ÔÈËÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘Ú-

Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘” , ·fi ÙÔÓ ÔÌ. ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ μ.¢. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ, Ì ·Ú¤ÓıÂÙË ··ÁÁÂÏ›· ÔÈËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ μ·Û›ÏË ªËÙÛ¿ÎË Î·È ∞Ì·Ï›· °ÎÈ˙¿. - μ’ ª¤ÚÔ˜: ªÔ˘ÛÈ΋ ™‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ª¤ÓÈÔ˘ ªÔ˘ÚÙ˙fiÔ˘ÏÔ˘. “÷ÈÚÂÙÈÛÌfi˜ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·” , ¤ÚÁÔ ÁÈ· È¿ÓÔ. ¶·›˙ÂÈ Ë Ã·Ú¿ ΔfiÌÚ·. “ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÈ” (ÛÙ›¯ÔÈ ™ÙÚ·Ù‹ ª˘ÚÈ‚‹ÏË).

“°Ï¿ÚÔ˜” (ÛÙ›¯ÔÈ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ª·Ï·Î¿ÛË). “ΔÔ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÎÈ” (ÛÙ›¯ÔÈ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ª·Ï·Î¿ÛË). ΔÚ·ÁÔ˘‰¿ Ô ¡›ÎÔ˜ ΔÛ·Ô‡Û˘ ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë. “™ÙËÓ ·ÎÚÔÁÈ·ÏÈ¿” (ÛÙ›¯ÔÈ ¡. ¶ÂÙÈÌÂ˙¿-§·‡Ú·). “ªÂ ÙË ‚ÚÔ¯‹” (ÛÙ›¯ÔÈ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞ı¿Ó·). “¶ÔÙ¤˜” (ÛÙ›¯ÔÈ ¡. ¶ÂÙÈÌÂ˙¿§·‡Ú·). ΔÚ·ÁÔ˘‰¿ Ë ª·Ú›· ∫·ÙÛÔ‡Ú·, ÛÙÔ È¿ÓÔ Ë ŒÊË ¶··ıˆÌ·˝‰Ë. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ª·Ú›· ™·ÓÔ‡.

— ΔÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ·ÙfiÌˆÓ Ì ÎÈÓËÙÈΤ˜ ·Ó·Ëڛ˜ “πfiηÌÔ˜” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· Ù·ÎÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ· ̤ۈ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ Ù· ÂÍ‹˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ¤ˆ˜ 31.3.2010, ıˆÚË̤ÓÔ ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ‹ ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¡. 1599/1986. ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹: 12.00-13.00 ∫¯·ÁÈ¿ ∞ıËÓ¿, À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ 41, ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÙËÏ. 24210 65731.

∂∫¢ƒ√ª∂™ — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ¶·Ú.-™·‚. - ∫˘Ú. 9-10-11/4 (£ˆÌ¿): ª¤ÙÛÔ‚Ô-πˆ¿ÓÓÈÓ· ∏›ÚÔ˘ÂÚÈËÁËÙÈ΋/Â˙ÔÔÚÈ΋. •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ΔÔÛ›ÙÛ· Î·È 2ˆÚË ÔÚ›·: ª¤ÙÛÔ‚Ô-∞Ó‹ÏÈÔ, ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ∫¿ÛÙÚÔ, ‚·Úο‰· ÛÙÔ ¡ËÛ¿ÎÈ Î·È Â˙ÔÔÚÈÎfi˜ Á‡ÚÔ˜ ÙÔ˘, Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¢ˆ‰ÒÓ˘, ªÔ˘ÛÂ›Ô μÚ¤ÏÏË, ™‹Ï·ÈÔ ¶ÂÚ¿Ì·ÙÔ˜, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∫˘Úȷ΋ 18/4: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹-∫·ÏÏÈı¤·-•˘-

¶·È‰ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Public ∫À∫§√™ ·È‰ÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ·‡ÚÈÔ ªÂÁ¿ÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘. - ª. ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ· 12.00 ¶·Û¯·ÏÈ¿ÙÈÎÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ √È ÌÈÎÚÔ› ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ó Î·Ù·Û΢¿˙ÔÓÙ·˜ ·›ı·Ó˜ ·Û¯·ÏÈ¿ÙÈΘ οÚÙ˜, ˙ˆÁÚ·Ê›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·Û¯·ÏÈÓfi ·˘Áfi Î·È ÙË Ï·Ì¿‰· ÙÔ˘˜! - ™¿‚‚·ÙÔ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ· 12.00 ∫ÏÔÔ˘ÓÔ¿ÚÙÈ

∏ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ÎÏÔÔ˘Ó›ÙÛ· ·›˙ÂÈ Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÔÓ·‰Èο ·È¯Ó›‰È·, ÌÔÈÚ¿˙ÂÈ Ì·ÏÔÓÔηٷÛ΢¤˜ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÔÚÂ˘Ù‹ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹, ̤۷ ·fi ¤Ó· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯ÔÚÔ‡ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÛÙÔ Îϛ̷ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢. - ΔÂÙ¿ÚÙË 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ· 12.00 ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·Á›·˜ - ™¿‚‚·ÙÔ 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ· 12.00 ÃÔÚ‡ÂÙÂ;

Ófi‚Ú˘ÛË ø.¶.: 4 μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 18/4 ‰ˆÚÂ¿Ó ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ 18-35 Â-

Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ 23 - 24 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ ÙˆÓ π‰ÈˆÙÈÎÒÓ ∂Î·È‰Â˘ÙËÚ›ˆÓ “ÕÁÈÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Ô ¡¤Ô˜” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· 6 - 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘. £· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ª·Î·ÚÈÒÙ·ÙÔ Î.Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Â›‰Ë ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ 2421064888. — ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∫ÔÚ˘ÙÛ¿, ªÔÛ¯fiÔÏË, ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜ Î·È √¯Ú›‰· ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÛÙȘ 16/17 Î·È 18/4. ΔÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ù· ̤ÏË - ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Â›Ó·È 100 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÌË Ì¤ÏË Â›Ó·È 150 ¢ÚÒ. ∞·Ú·›ÙËÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Î. ∂ϤÓË °ÈÒÙË ÙËÏ. 6978525599 ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 12/04/2010.

EYKO§O

¢Y™KO§O

EYKO§O

24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤-

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

¢Y™KO§O

Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

Su-Doku

ÙÒÓ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈ §¿ÚÈÛ·˜: ™Î‹ÙË-¶‡ÚÁÔ˜-ÕÁ. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (3 ÒÚ˜). ¢ËÏÒÛÂȘ


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

∞ÊȤڈ̷: ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÂͤÏÈÍ‹ Ù˘

™ÙÔ Ú˘ıÌfi Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜

ÙËÓ ∞Ú·‚›·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ΢Úȷگ› Ë ¤ÚËÌÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô‡Û·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·, ‰ÂÓ Â›¯·Ó ηÙÔÈΛ· Î·È ÂÚÈÏ·ÓÈfiÓÙÔ˘Û·Ó ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘˜ ˘‹ÚÍ ÚˆÙfiÁÔÓË ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÌfiÓÔ ÙÔ ıÂÛÌfi ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∫Ú¿ÙÔ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ê˘Ï¤˜, Ô˘ Ë Î¿ı ÌÈ· ›¯Â ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ Û˘Ó‹ıÂȘ, ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘˜, ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘, ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™ÙË ª¤Îη, ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ fiψÓ, ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ˘‹Ú¯Â ¤Ó· Û‚¿ÛÌÈÔ Ù¤ÌÂÓÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÛ΢ÓÔ‡Û·Ó Î·È Û¤‚ÔÓÙ·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÕÚ·‚˜.

Δ˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ªÓ‹ÌË ∏Ï›· §ÂÊÔ‡ÛË ∂¡∞™ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ÌÈÛfi˜

‹‰Ë ¤Ú·Û ·fi ÙȘ 22 ÙÔ˘ ™Â٤̂ÚË 2008, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔfiÙ ¤Ê˘Á˜ ·fi ÙË ˙ˆ‹, ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈΤ ¿ÓıÚˆÂ Î·È ·ÍÈfiÏÔÁ ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ∏Ï›· §ÂÊÔ‡ÛË. ¢‡Ô ‰¿ÎÚ˘· ·ÏËÛ·Ó ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘, ¯·ÚÈṲ̂ӷ ÛÙË ‚›· Ô˘ ÔϤÌËÛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÛÔ˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ¤Ó· ¯¿‰È ˙ˆ‹˜. ø˜ ¤Ó·˜ ÔÓÂÈÚÔfiÏÔ˜ ‰È·‚¿Ù˘, ÎÔ›Ù·˙˜ ¿Óˆ „ËÏ¿ Ù’ ¿ÛÙÚ· Ô˘ ÙÚÂÌfiÛ‚ËÓ·Ó ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi ÎÈ ¤Û΢‚˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘ ¿Óˆ ÛÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È Ì ÙÔ Êˆ˜ ÙÔ˘ ÊÂÁÁ·ÚÈÔ‡, ¤Áڷʘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ˘˜ „Èı‡ÚÔ˘˜ Ù˘, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ‡ÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ·ı¤·ÙÔ˘˜ ‰Ú·Á¿Ù˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜. ¶¿Ó·ÁÓË Ë ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ ∏Ï›· §ÂÊÔ‡ÛË. ¶ÏÔ‡ÛÈÔ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ¿ÊËÛ ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜, ÙÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈÎfi ÛÔ˘ ¤ÚÁÔ ‰ÔṲ̂ÓÔ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·, Ì ̤ÙÚÔ, ÌÂ Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·, ·ÚÂÙ¤˜ Ô˘ Û ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈ˙·Ó ·fi ÙËÓ ÚÔÁÔÓÈ΋ ÛÔ˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿, ηıÒ˜ ̤ÛÙˆÓ·Ó Î·È ÙÚ¿Ó¢·Ó Ì·˙› ÛÔ˘. Δ· ÏfiÁÈ· ÛÔ˘ ÁÂÌ¿Ù· ·Ï‹ıÂÈ·, ÌÈ· ·ÎÙ›‰· Ô˘ ÊÒÙÈ˙ ÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜ Î·È ÊÙ¤ÚˆÓ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ì·˜. ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û˜ ¿ÓÙÔÙ ÁÈ· ÌÈ· ˙ˆ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ¯ˆÚ›˜ ÔϤÌÔ˘˜ Î·È ıÚ‹ÓÔ˘˜, ÔÚ·Ì·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙË Û˘Ó‡·ÚÍË ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÂÓÒÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ¯·Ú¿˜ Î·È Ù˘ ÚÔÎÔ‹˜. £· Ì›ÓÂȘ ÛÙȘ ηډȤ˜ Ì·˜, ∂™À Ô ÕÓıÚˆÔ˜ ∏Ï›·˜, ¿ÓÙÔÙ ·ÍÈÔÚÂ‹˜ Î·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜, ÂÍ·›ÚÂÙÔ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ Ì·˙› Ì ÙË ÁÏ˘ÎÈ¿ Û‡ÓÙÚÔÊfi ÛÔ˘ ∫ˆÛÙԇϷ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô ÂÎÏÂÎÙ¿ ·È‰È¿ ÛÔ˘, ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ, È·ÙÚfi ·ÏÏÂÚÁÈÔÏfiÁÔ Î·È ÙÔ ¡›ÎÔ, ÁˆfiÓÔ. ∏ ÌÓ‹ÌË ÛÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛٷهÂÈ. ∫È ÂÌ›˜ Ô˘ Û ·ÊÔ˘ÁÎÚ·ÛًηÌÂ Î·È ˘ÔÎÏÈı‹Î·Ì ÛÙËÓ ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙfiÛÔ ÌÂÛÙ‹ ˙ˆ‹ ÛÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ ·ÎfiÌË ·Ó·Ó¤Ô˘ÌÂ, ÚÔÛ¢¯fiÌ·ÛÙ ÁÈ· Û¤Ó· Î·È ÂÌ‚·ı‡ÓÔ˘Ì ÛÙ· ÂÚÈÂÎÙÈο ÏfiÁÈ·, Ô˘ ¿ÊËÛ˜ ›Ûˆ ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó· ÛÙȘ ÙfiÛ˜ ÛÂÏ›‰Â˜ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÛÔ˘. ∞ÚÂÙ‹ °·˙‹-∫¿ÚÏÔ˘

∞ÚÁfiÙÂÚ· ‹Úı ÙÔ πÛÏ¿Ì Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜, ·Ó¤‰ÂÈÍ ¤Ó· ÌfiÓÔ ıÂfi Î·È ¤ÓˆÓ ÙȘ Ê˘Ï¤˜ Û’ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ∞Ú·‚ÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì’ ¤Ó· ÓfiÌÔ, ÌÈ· ÁÏÒÛÛ·, ÌÈ· ıÚËÛΛ·. ∏ ªÔ˘ÛÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÚÔ˜ ÙË ıÚËÛΛ· Î·È Ù· ‹ıË ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ô˘ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È Ë ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·. ™ÙÔÓ ·Ú·‚ÈÎfi ÎfiÛÌÔ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi Hida, ÙÔ Ú˘ıÌfi Kybab, Ô˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È ÛÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È·, ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘, ÙȘ ·Á¿˜, ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÊÚ¿ÛË ‹Ù·Ó ·Ï‹ Î·È ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·‚ÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜. ™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô “Kitab el Misipi - I - v- abir” ÙÔ˘ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˘ Al Farabi ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ· ·fi Ù˘ ∂Á›ڷ˜ (ªˆ·ÌÂı·ÓÈ΋ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙÔ 622 Ì.Ã.) ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÌÈ· Ï‹ÚË ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ, ÙÔ˘ Ù‡Ì·ÓÔ˘ Ù˘ μ·Á‰¿Ù˘ - ¤Ó· ›‰Ô˜ Ì·ÓÙÔÏ›ÓÔ˘. ÕÏÏ· fiÚÁ·Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ Rabab - al - chair, fiÚÁ·ÓÔ Ì ‰ÔÍ¿ÚÈ Î·È Ì ÌÈ· ¯ÔÚ‰‹ ¿Óˆ Û ÌÈ· ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓË, ÙÔ Mizaf ›‰Ô˜ ¿Ú·˜ ‹ ÎÈı¿Ú·˜ Ì 12 ¯ÔÚ‰¤˜, ÙÔ ÊÏ¿Ô˘ÙÔ ·fi ηϿÌÈ Î.¿. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Â›Ó·È Ô Moslim Ibn Mohriz, Ë

Djemile Î·È Ibn Souzaydj. ΔÔÓ 7Ô, 8Ô Î·È 9Ô ·ÈÒÓ· Ì.Ã. ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Ë ∞Ú·‚È΋ ªÔ˘ÛÈ΋.

Δ· ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ›ӷÈ: 1) ∂¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Îϛ̷η˜ Û ‰‡Ô ÔÎÙ¿‚˜ Ì ‚¿ÛË ÙË ‰È·ÙÔÓÈ΋ (Ë Â-

¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ Î·È ¶ÂÚÛÈ΋˜). 2) ∏ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ·Ú·‚ÈÎÔ‡ ̤ÙÚÔ˘ Î·È 3) ∏ Ù¿ÛË ·ÚÌÔÓÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙËÓ ·˘Ï‹ ÙˆÓ ¯·ÏÈÊÒÓ (·˘ÙÔÎÚ·ÙfiÚˆÓ) ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ¤Ó· ̤ÛÔ „˘¯·ÁˆÁ›·˜ ÌÈ· ‹ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ‹Ù·Ó ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÈ΋˜ ·Ó¿Á΢. À‹Ú¯Â ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ Ô˘ ÙËÚÔ‡Û·Ó ·˘ÛÙËÚfiٷٷ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û’ fiϘ ÙȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜, Ù· Â›ÛËÌ· Á‡̷ٷ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Î·È ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ· Î.¿. ™ÙË ¢·Ì·ÛÎfi Î·È ÙË μ·Á‰¿ÙË ˘‹Ú¯·Ó Û¯ÔϤ˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∞fi ÙÔÓ 9Ô Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· Ë ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·ÓÒÁÂÈÔ Ù˘ ‰fiÍ·˜ Ù˘, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fï˜ Î·È ·Ú·ÎÌ‹. ªÂÁ¿ÏË Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·Ú·‚È΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ›¯Â Î·È Ë μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ªÔ˘ÛÈ΋. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙˆÓ ∞Ú¿‚ˆÓ Â¤‰Ú·Û ے ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏ‹ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ¢‡ÛË, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÎÙËÛ‹˜ Ù˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÕÚ·‚˜. ÀÔÏ›ÌÌ·Ù· Ù˘ ηٿÎÙËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ù˘ °Ú·Ó¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÈÛ·ÓÈÎÒÓ fiψÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ∞Ú·‚È΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. ∞fi ÙÔÓ 15Ô ·ÈÒÓ· ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Óˆ٤ڷ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜.

∞ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÃÚÈÛÙÔ‡-∞‚Á¿ÚÔ˘ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ú·‰fiÛÂȘ ΔÔ˘ £.∫. ¶∞¶∞£øª∞´¢∏ ∫∞Δ∞ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 1Ô˘ .Ã. ·È. Ë ÌÈÎÚ‹, ·ÏÏ¿ ÔÏ˘ıÚ‡ÏËÙË fiÏË Œ‰ÂÛÛ· (Ë Â› ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙË) ·ÔÙÂÏÔ‡Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. √È ËÁÂÌfiÓ˜ Ù˘ ›¯·Ó ÙÔ fiÓÔÌ· ∞μ°∞ƒ Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈÎÔ‡ Ô›ÎÔ˘ ÙˆÓ ¶¿ÚıˆÓ, ·fi ÙÔ 132 .Ã. Ò˜ ÙÔ 216 Ì.Ã. ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ∞‚Á¿ÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, Ô ∞‚Á¿Ú √˘Î¿Ì· ‹Ù·Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. √ ∞‚Á¿Ú ∂’ ‹ ∑’, ¤ÁÈÓ ÂÚ›ÊËÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·¯ÂÈÚÔÔ›ËÙË ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ¯¿ÚË ÙÔ˘. ∏ ·Ú¿‰ÔÛË ·˘Ù‹ Ô˘ ›¯Â ÌÂÁ¿ÏÔ Î‡ÚÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿‰ÔÛË ÛÙÔÓ ÙfiÙ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ›¯Â Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Ï‹ıÂÈ·. ™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Î·È Î¿ˆ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ· (ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·È. .Ã., ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÚÔÛÂÎÙÈÎfiÙÂÚ˜ ¤Ú¢Ó˜, ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ë Œ‰ÂÛÛ· ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ¿ Ù˘, ÛÔ˘‰·›Ô ÂÌÔÚÈÎfi Î·È ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÌÔÚÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÁ¿ÏË fiÏË Ù˘ ∞ÓÙÈԯ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌÔÚÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ô˘ ¤ÊÂÚÓ ÙÔ ÌÂÙ¿ÍÈ ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ ·fi ÙËÓ Õˆ ∞Ó·ÙÔÏ‹. ∂Ô̤ӈ˜, ‰Â¯fiÙ·Ó Î·È ¤‰ÈÓ Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ıÚËÛ΢ÙÈο Ú‡̷ٷ Ô˘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›· Ì ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· Ô ÏfiÁÔ˜, ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ “ÁÚ·ÌÌ·ÙÔÊ˘Ï·Î›Ԕ , fiˆ˜ ÔÓÔÌ·˙fiÙ·Ó. ∂Λ Ê˘Ï¿ÛÛÔÓÙ·Ó ÔÏÏ¿ ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ‰ËÌfiÛÈÔÈ ¯¿ÚÙ˜. ∂Λ ÙËÓ ÂÓÙfiÈÛÂ Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ï·‚Â Ô ÂÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈÎfi˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ∂˘Û¤‚ÈÔ˜. ◊Ù·Ó ÁÚ·Ì̤ÓË ÛÙË Û˘Úȷ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ Î·È ¤Î·Ì ÙË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ï¤ÍË ÚÔ˜ ϤÍË Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Â˘Û˘ÓÂȉËÛ›·, ηıÒ˜ Û˘Ìʈ-

ÓÔ‡Ó ÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÂΉfiıËΠ۠ÂÏÏËÓÈο Î·È Û˘Úȷο ¯ÂÈÚfiÁÚ·Ê· ÙÔ˘ ∂’ Î·È ™Δ’ ·È. Ì.Ã. ΔÔ Û˘ÚÈ·Îfi ΛÌÂÓÔ Ô˘ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·Ï·ÈfiÙÂÚ˜ ËÁ¤˜ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· DETAI (£·‰·›Ô˜ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜) ÂΉfiıËΠÛÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÙÔ 1876 (THE DOCTRINE OF DETAI THE APOSTOLE) (Ô £·‰·›Ô˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ 70 ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ◊Ù·Ó ÙfiÛÔ ÂÏ΢ÛÙÈ΋ Û·Ó ‰È‹ÁËÛË, ÒÛÙ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ Ï‹ıÔ˜ ¯ÂÈÚÔÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙ· ·ÚÌÂÓÈο, Ù· ·Ú·‚Èο, Ù· ÂÚÛÈÓ¿ Î·È ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Û ·ÁÁÏÈο, ÛԢˉÈο, ÁÂÚÌ·ÓÈο, ۷͈ÓÈο Î·È ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ∫¿Ùˆ ÈÚÒÓ. ΔfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‹Ù·Ó Ë ·‹¯ËÛË Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·˘Ù‹˜. ∂›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘ ÛÙȘ ÛًϘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜. øÛÙfiÛÔ, ı· ÛÙ·ıԇ̠‚·ÛÈο Û’ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∂˘Û‚›Ô˘. ™‡Ìʈӷ ÏÔÈfiÓ Ì ·˘Ù‹Ó: “ŒÓ·˜ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙˆÓ ˘¤Ú ÙÔ˘ ∂˘ÊÚ¿ÙÔ˘ ÂıÓÒÓ, ÔÓÔÌ·˙fiÌÂÓÔ˜ ∞‚Á¿ÚÔ˜ ÂÙ˘Ú·Ó›ÙÔ ·fi ·Ó›·ÙÔÓ ÓfiÛÔÓ” . ∂ÏËÚÔÊÔÚ‹ıË Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ÛÙËÓ πÔ˘‰·›· Î·È ÙÔ˘ ¤ÁÚ·„ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÛÙÂÈÏ Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô Î·È ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. √ ڤۂ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ πÔ˘‰·›·, Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÙÔ˘ ‰È·‚¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹: “◊ÎÔ˘Û· Ó· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ‰È ÂÛ¤ Î·È ‰È¿ Ù· È¿Ì·Ù¿ ÛÔ˘ Ù· ÔÔ›· οÌÓÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ê¿Ú̷η Î·È ¯ˆÚ›˜ ‚ÔÙ¿ÓÈ·˜, ‰ÈfiÙÈ ˆ˜ ϤÁÔ˘Ó Î¿ÌÓÂȘ Ó· ·Ó·‚Ϥ‚Ô˘Ó ÔÈ Ù˘ÊÏÔ›, Ó· ‚·‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ¯ˆÏÔ›, Ó· ηı·Ú›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÏÂÚÔ›, ‰ÈÒÎÂȘ Ù· ·Î¿ı·ÚÙ· Ó‡̷ٷ Î·È ÂΉÈÒÎÂȘ ÙÔ˘˜ ‰·›ÌÔÓ·˜, È·ÙÚ‡ÂȘ ·ÓÈ¿ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›·˜ Î·È ÂÁ›ÚÂȘ ÂÎ ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ ÓÂÎÚÔ‡˜. ¢È¿ ÙÔ‡ÙÔ ÏÔÈfiÓ ÛÔ˘ Áڿʈ ‰È¿ Ó· Û ·Ú·Î·Ï¤Ûˆ Ó· ¤ÏıÂȘ ÚÔ˜ Â̤ Î·È Ó· Ì ȷÙÚ‡ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·Ó Ë Ô Ô›Ë̤ ‚·Û·Ó›˙ÂÈ. ¢ÈfiÙÈ ·ÎÔ‡ˆ fiÙÈ ÔÈ πÔ˘‰·›ÔÈ ÔÌÈÏÔ‡Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÛÔ˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÔ˘

οÓÔ˘Ó Î·ÎfiÓ. Œ¯ˆ Ôχ ÌÈÎÚ¿Ó fiÏÈÓ ·ÏÏ¿ ˆÚ·›·Ó. ∏ ÔÔ›· ·ÚΛ Î·È ‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÌ¿˜” . √ πËÛÔ‡˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “∞‚Á¿ÚÂ, Â›Û·È Ì·Î¿ÚÈÔ˜, ‰ÈfiÙÈ Â›ÛÙÂ˘Û·˜ ÂȘ Â̤ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ì ›‰Ë˜. ¢ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› ÂÚ› ÂÌÔ‡, fiÙÈ fiÛÔÈ Ì ›‰Ô˘Ó ‰ÂÓ ı· ÈÛÙ‡ÛÔ˘Ó ÂȘ Â̤, ‰È¿ Ó· Ì ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÂȘ Â̤ fiÛÔÈ ı· Ì ›‰Ô˘Ó Î·È ·˘ÙÔ› ı· ˙‹ÛÔ˘Ó. ŸÛÔÓ ‰È¿ fiÛ· ÌÔ˘ ÁÚ¿ÊÂȘ Ó· ¤Ïıˆ ÚÔ˜ ÛÂ, ÔÊ›ψ ÚÒÙÔÓ Ó· ÂÎÏËÚÒÛˆ ÂΛӷ ‰È¿ Ù· ÔÔ›· ·ÂÛÙ¿ÏËÓ ¿ÓˆıÂÓ Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ÂÎÏËÚÒÛˆ ÙfiÙ ı· ·Ó·ÏËÊıÒ ÂȘ ∂ΛÓÔÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·¤ÛÙÂÈÏÂÓ. ∫·È fiÙ·Ó ·Ó·ÏËÊıÒ ÙfiÙ ı· ÛÔ˘ ÛÙ›ψ ¤Ó· ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¿˜ ÌÔ˘ ‰È¿ Ó· È·ÙÚ‡ÛË ÙÔ ¿ıÔ˜ ÛÔ˘ Î·È Ó· ÛÔ˘ ‰ÒÛË ˙ˆ‹Ó ÂȘ ÛÂ Î·È ÂȘ ÙÔ˘˜ ȉÈÎÔ‡˜ ÛÔ˘” . ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘, ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∞‚Á¿ÚÔ˘. ŸÙ·Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ΔÔ˘ ·ÓÂÏ‹ÊıË Ô ÃÚÈÛÙfi˜, Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ £ˆÌ¿˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ £·‰‰·›ÔÓ Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞‚Á¿ÚÔ. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·ÓËÁÁ¤ÏıË ÛÙÔÓ ∞‚Á¿ÚÔ: “∂Ï‹Ï˘ıÂÓ ·fiÛÙÔÏÔ˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡, ηıÒ˜ Â¤ÛÙÂÈϤ ÛÔÈ” . ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ ˙ˆËÚfi˜ Î·È Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤ÏËÍ Ì ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘: “¢È¿ ÙÔ‡ÙÔ ı¤Ùˆ ÙËÓ ¯Â›Ú·Ó ÌÔ˘ Â¿Óˆ ÛÔ˘ ÂÓ ÔÓfiÌ·ÙÈ ÙÔ˘ πËÛÔ‡” . ∞̤ۈ˜ Ô ∞‚Á¿ÚÔ˜ ÂıÂÚ·‡ıË. ∞fi ÙÔÓ ·fiÛÙÔÏÔ £·‰·›Ô, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÔÏϤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ù˘ ·Ú·‰fiÛˆ˜ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó ÛÙ· ·Ú¯Èο Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ∞‚Á¿ÚÔ˘. √ ‚˘˙·ÓÙÈÓfi˜ ÈÛÙÔÚÈÎfi˜ ∫·‰ÚËÓfi˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ Â¤ıÂÈΠÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘. ∞˘Ù‹ ¤ÁÈÓ ÌÂÙ¿, ÈÂÚfi ·Ï¿‰ÈÔ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜, ·ÏÏ¿ ÂÚÈÊ‹ÌÔ˘ fiψ˜ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜. ΔÔ ·Ï¿‰ÈÔ ·˘Ùfi ıˆڋıËΠ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ¤ÚÁÔ “·¯ÂÈ-

ÚÔÔ›ËÙÔ” , ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ·fi ·ÓıÚÒÈÓ· ¯¤ÚÈ· Î·È Û·Ó Ù¤ÙÔÈÔ ıÂÚ¿¢Û ÙÔÓ ∞‚Á¿ÚÔ Î·È ÚÔÛٿ٢۠ÙËÓ fiÏÈ ·fi ÙÔÓ ÃÔÛÚfiË (·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡-¶ÚÔÎfiÈÔ˜, ÂÚÛÈÓ¿, ÛÂÏ. 209, ÂΉ. μfiÓÓ˘). √È ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔ ·Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË. √È ÕÚ·‚˜ ÙË Û‚¿ÛÙËηÓ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ Œ‰ÂÛÛ·˜ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â·Ó·ÛÙ¿ÙËÛ·Ó (¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁÂÓÓ‹ÙÔ˘). ΔÂÏÈο fiϘ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ú·‰fiÛÂȘ Û˘ÓÔ„›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÕÁÈÔ ª·Ó‰‹ÏÈÔ Î·È ÙË μÂÚÔÓ›ÎË, Ô˘ ¤ıÚ„·Ó ÁÂÓ¤˜ ÁÂÓÂÒÓ. - ∏ ıÂÚ·›· ÙÔ˘ ∞‚Á¿ÚÔ˘ ¤ÁÈÓ Ì ÙÔ “ÈÂÚfiÓ ·Ó›ÔÓ” Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÎÔ‡ÈÛÂ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·ÂÈÎÔÓ›ÛıË Î·È ÂÂȉ‹ Ô ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜-˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ ∞‚Á¿ÚÔ˘ ·¤Ù˘¯Â Ó· ˙ˆÁÚ·Ê›ÛÂÈ ÙÔ ÃÚÈÛÙfi, ÂÂȉ‹ ¿ÏÏ·˙ fi„ÂȘ Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ μÂÚÔÓ›ÎË Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·ÈÌÔÚÔÔ‡Û· Á˘Ó·›Î· Ô˘ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ıÂÚ¿¢Û ·ÛÙÚ·È·›· Î·È Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â ÙÔ ÃÚÈÛÙfi ÛÙÔ °ÔÏÁÔı¿. ∏ μÂÚÔÓ›ÎË ÂÂȉ‹ ¤‚ÏÂ ÙÔ ·›Ì· Î·È ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ Ì·ÓÙ›ÏÈ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. ŸÙ·Ó Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÙÔ Â¤ÛÙÚ„Â, ›¯Â Û¯ËÌ·ÙÈÛı› Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘. ΔÈ ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÁÈ· ÙÔ “ÕÁÈÔ ª·Ó‰‹ÏÈÔ” ; Œ¯Ô˘Ì ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ ÙÔ˘ Leonardo Da Vinci, ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘, Ì ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∏ Ì›· ÌÂϤÙË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ Î·È Ë ¿ÏÏË ÛÙÔÓ ∫·ı‰ÚÈÎfi ¡·fi Ù˘ ∞Ì‚¤ÚÛ·˜, ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ. ª›· ¿ÏÏË ·ÂÈÎfiÓÈÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ºÏ·Ì·Ó‰Ô‡ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Memling ÙÔ˘ 13Ô˘ ·È. Ì.Ã., Ô˘ ·ÚÈÛÙ¿ ÙËÓ ∞Á›· μÂÚÔÓ›ÎË Ó· ÎÚ·Ù¿ ÙÔ “ÕÁÈÔ ª·Ó‰‹ÏÈÔ” Â› ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÂÈÎfiÓ· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ڈÛÈ΋ ÂÎÎÏËÛ›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¡fi‚ÁÎÔÚÔ‰.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 1H™ ∞¶ƒπ§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.095,02

1,33

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √§¶ ∞∂ √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞)

3,39 0,43 7,06 20,84 7 17,5 1,04 8,97 9,59 0,64 3,32 2,14 7,6 5,1 1,74 2,07 4,69 0,75 0,52 2,4 1,34 1,56 4,01 5,42 4,84 1,57 13 15,09 1,32 4,2 8,48 6,65 6,13 4,23 3,5 1,19 0,99 6,27 10,6 0,87 0,74 10,42 3,89 4,98 13,44 16,8 9,19 13,7 4,99 3,73 1,32 3,85 5,39 19,99 12,7 7 4,88 6,51 1,38 1,1

0,59 2163 -2,27 13703147 0,71 1172228 4,41 319345 -0,99 11947 4,67 88381 -1,89 109835 1,24 21360 -1,64 33733 1,59 197445 -0,90 440388 -0,47 11610 1,33 128290 -1,35 7441 2,35 2146564 1,47 484488 0,86 20400 0,00 79992 1,96 65792 0,00 0 0,00 330 1,96 242341 -0,25 74513 -0,73 78905 -2,02 1230 4,67 3948 0,00 361533 1,28 1485654 4,76 19745 0,96 116089 0,00 105864 2,31 148631 -0,33 5966 -0,24 6915 2,94 1000 -1,65 9370 2,06 43887 1,13 500 -0,66 3183 2,35 50113 1,37 2900 -0,67 50573 1,30 46781 1,22 198494 3,15 149860 0,00 567996 0,00 1165496 -1,30 1082 0,00 360 0,81 10598 -2,22 15800 1,32 89799 0,00 6943 1,99 56173 2,25 2002 2,94 545499 4,27 777869 0,62 651673 1,47 18291 2,80 23083

3,33 0,42 6,94 20,41 7 16,8 1,02 8,86 9,5 0,62 3,3 2,14 7,32 5,03 1,69 2,03 4,65 0,75 0,51 2,4 1,34 1,55 3,98 5,33 4,84 1,52 13 14,87 1,27 4,16 8,33 6,6 6 4,17 3,49 1,18 0,99 6,26 10,43 0,85 0,73 10,3 3,8 4,9 13,01 16,54 8,93 13,7 4,99 3,67 1,3 3,82 5,32 19,36 12,5 6,76 4,75 6,35 1,37 1,07

3,4 0,44 7,22 20,84 7,1 17,5 1,08 9,12 9,7 0,64 3,42 2,18 7,84 5,2 1,74 2,08 4,69 0,76 0,52 2,4 1,34 1,57 4,12 5,54 4,9 1,57 13,27 15,3 1,33 4,23 8,5 6,77 6,18 4,3 3,5 1,24 1 6,27 10,6 0,88 0,75 10,48 3,92 5 13,44 16,99 9,23 13,9 5 3,85 1,36 3,89 5,4 19,99 12,7 7,03 4,9 6,62 1,41 1,12

1,45 0,85 0,61 2 0,78 0,68 0,67 0,34 0,78 1,18 4,1 1,05 0,91 1,35 7,64 1,25 1,14 0,52 1,89 0,8 0,39 3,05 4,68 0,97 2,15 0,57 2,51 0,35 0,82 0,72 1,37 1,18 1,03 3,47 0,3 0,57 0,43 1,15

1,46 0,85 0,63 2,04 0,79 0,7 0,67 0,35 0,78 1,18 4,1 1,05 0,97 1,35 7,64 1,32 1,19 0,53 1,92 0,83 0,39 3,2 4,69 0,98 2,19 0,61 2,51 0,35 0,86 0,78 1,4 1,19 1,11 3,51 0,33 0,58 0,43 1,15

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) TRASTOR ∞∂∂¶

1,45 0,85 0,62 2,01 0,79 0,68 0,67 0,34 0,78 1,18 4,1 1,05 0,94 1,35 7,64 1,31 1,19 0,52 1,92 0,8 0,39 3,2 4,69 0,98 2,19 0,58 2,51 0,35 0,85 0,77 1,4 1,19 1,1 3,48 0,32 0,57 0,43 1,15

-2,69 0,00 0,00 -0,99 1,28 -1,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,09 0,00 0,00 3,15 5,31 0,00 0,00 -1,24 0,00 3,56 2,63 0,00 0,92 -1,70 0,00 -5,41 3,66 2,67 2,19 4,39 6,80 -6,20 3,23 -1,72 0,00 5,51

3132 0 80305 2378 120 33070 0 21667 0 0 1000 0 2250 0 49 4180 4450 27120 290 21305 0 350 60 1020 53893 7812 150 154 820 28500 89510 919 32547 1385 40727 7664 0 20

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø VELL GROUP ∞.∂ YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞Δ∂¡∂(¶√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,57 0,4 0,7 0,54 1,98 0,55 0,37 0,82 1,17 0,84 1,53 0,7 1,28 0,33 0,54 0,8 0,52 0,87 1,22 1,22 0,35 0,35 0,85 7,11 0,71 1,8 0,82 1,35 1,2 0,44 0,88 0,7 0,48 0,73 0,39 0,45 1,05 0,74 1,42 2,12 0,87 1,33 0,37 0,56 2,84 0,68 1,57 0,33 0,71 0,6 0,6 2,84 11,44 1,82 0,58 1,36 0,47 0,51 0,56 0,88 0,53 0,32 4,91 1,26 1,77 5,84 0,8 6 1,4 0,62 2,8 1,7 0,47 0,59 0,55 0,39 4,02 1,3 0,73 0,8 0,51 0,59 0,54 1,41 0,56 0,77 0,6 0,57 0,9 3,15 1,12 2,76 0,72 3,48 0,59 1,29 1,67 1,05 0,48 0,44 4,25 1,33 45,17 0,41 1,01

0,00 -6,98 0,00 0,00 0,00 -9,84 0,00 -1,21 0,86 1,21 3,38 6,06 3,23 -5,71 -3,57 0,00 -1,89 0,00 0,00 0,00 -2,78 0,00 0,00 0,00 7,58 2,86 1,24 0,00 0,00 0,00 1,15 1,45 0,00 0,00 0,00 -2,17 -1,87 0,00 0,00 0,95 2,35 2,31 2,78 0,00 0,00 6,25 0,00 -2,94 0,00 -1,64 3,45 0,71 0,00 5,81 0,00 0,00 2,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,77 0,80 0,00 2,10 -1,24 0,00 -2,10 0,00 0,00 -2,30 -4,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2,67 1,27 0,00 0,00 0,00 -0,70 -3,45 -6,10 0,00 0,00 8,43 1,61 8,74 -3,50 1,41 1,46 -6,35 2,38 4,38 -0,94 0,00 -8,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6301 2210 2250 0 1680 60 310 8100 10 1719 232708 2 200 5435 14065 0 1800 0 0 0 7810 4480 0 0 133540 58255 482 0 100 4980 20 2 0 0 103 5900 690 0 1000 1510 4555 20 750 2305 500 3 0 3508 10 351 13151 33680 0 273 0 227294 4500 0 0 6021 25500 58110 20 1600 2300 93 294 0 262 250 0 706 300 0 175 0 0 0 2480 118 0 0 0 160 3481 7815 60064 0 8541 1000 159217 85 8300 200 20945 1228 3759 1 0 600 810 1400 2507 0 3750

0,56 0,4 0,69 0,54 1,89 0,55 0,37 0,81 1,17 0,8 1,52 0,7 1,28 0,32 0,54 0,8 0,5 0,87 1,22 1,22 0,35 0,34 0,85 7,11 0,67 1,74 0,82 1,35 1,2 0,43 0,88 0,7 0,48 0,73 0,39 0,44 0,99 0,74 1,42 2,05 0,86 1,33 0,37 0,54 2,84 0,68 1,57 0,32 0,71 0,6 0,57 2,81 11,44 1,73 0,58 1,34 0,45 0,51 0,56 0,8 0,51 0,31 4,91 1,24 1,77 5,8 0,75 6 1,34 0,62 2,8 1,69 0,47 0,59 0,55 0,39 4,02 1,3 0,68 0,79 0,51 0,59 0,54 1,41 0,56 0,75 0,59 0,57 0,78 3,1 1,04 2,76 0,7 3,48 0,59 1,2 1,62 1,05 0,48 0,44 4,25 1,33 45,1 0,41 1,01

0,57 0,4 0,71 0,54 1,98 0,61 0,39 0,85 1,17 0,84 1,54 0,7 1,45 0,36 0,54 0,8 0,53 0,87 1,22 1,22 0,36 0,35 0,85 7,11 0,72 1,8 0,82 1,35 1,2 0,44 0,88 0,7 0,48 0,73 0,41 0,46 1,05 0,74 1,42 2,12 0,87 1,33 0,38 0,57 2,84 0,68 1,57 0,34 0,71 0,62 0,6 2,85 11,44 1,82 0,58 1,39 0,47 0,51 0,56 0,89 0,54 0,33 4,91 1,26 1,78 5,87 0,8 6 1,44 0,62 2,8 1,88 0,49 0,59 0,55 0,39 4,02 1,3 0,73 0,8 0,51 0,59 0,54 1,41 0,59 0,82 0,61 0,57 0,91 3,15 1,16 2,86 0,72 3,48 0,63 1,3 1,73 1,05 0,48 0,44 4,25 1,37 45,93 0,41 1,01

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

0,44

0,00

0

0,44

0,44

7,7 1,65 0,26 7,8 0,39 0,89 4 0,39 0,33 1,48 1,47 0,26 0,21 0,25 0,2 22,14 0,5 0,72 35,74 2,75 0,38 0,87 0,21 8,2 0,14 0,17 0,6 5,43 0,23 0,31 13,95 75,9 3 0,29 19,63 3,25 0,16 1,35 0,24 0,21 0,3 11,69 9,33 0,18 0,84 3,48 0,24

0,00 -6,78 0,00 0,65 0,00 8,54 -0,50 0,00 0,00 -5,73 0,00 0,00 5,00 8,70 5,26 -0,81 -7,41 0,00 0,00 0,37 11,77 0,00 0,00 6,63 0,00 0,00 0,00 -1,81 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,54 -6,45 0,00 -2,40 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,00

390 14800 0 6 0 5 8253 0 0 1697 0 0 1500 30 112610 212 300 210 0 280 294576 3000 0 130 2039 2500 1540 400 14200 0 0 0 100 120 200 4148 12600 0 0 316000 0 0 0 0 2900 2662 113083

7,7 1,6 0,26 7,8 0,39 0,89 4 0,39 0,33 1,47 1,47 0,26 0,21 0,25 0,19 22 0,5 0,72 35,74 2,72 0,36 0,87 0,21 8,2 0,14 0,17 0,6 5,43 0,21 0,31 13,95 75,9 3 0,29 19,63 3,14 0,15 1,35 0,24 0,21 0,3 11,69 9,33 0,18 0,84 3,48 0,24

7,7 1,77 0,26 7,8 0,39 0,89 4,01 0,39 0,33 1,48 1,47 0,26 0,22 0,25 0,2 22,3 0,5 0,73 35,74 2,8 0,4 0,87 0,21 8,2 0,14 0,17 0,6 5,43 0,24 0,31 13,95 75,9 3 0,29 19,63 3,46 0,16 1,35 0,24 0,22 0,3 11,69 9,33 0,18 0,84 3,48 0,25

0,18 0,09 1 0,33 0,9 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,16 1,4 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,26 8,26 0,44 0,42 0,24 0,15 0,46

0,00 0,00 -1,96 10,00 -1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,76 2,44 0,00 0,00 0,00

29184 1050 1033 50 13869 0 0 5000 0 0 0 134368 0 0 3000 0 0 11095 0 750 23200 5493 0 33800

0,18 0,09 1 0,33 0,89 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,16 1,39 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,25 8,26 0,44 0,42 0,24 0,15 0,45

0,19 0,1 1 0,33 0,92 0,19 3,7 0,11 0,1 0,14 0,16 1,41 0,25 0,8 0,08 0,09 0,3 0,26 8,26 0,44 0,43 0,25 0,15 0,47

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,2 2,62 2,1 2,07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,2 2,62 2,1 2,07

1,01 2,14 2,07 4,03 2,52 2,47 1,4 1,05 2,2 2,62 2,1 2,07

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,12 0,1 0,05 0,12 0,1 0,48 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) ATTICA GROUP ∞∂(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

K§EI™IMO TH™ 31H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ¢∏§√™ BASE 95 - √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

25.435.899,69 5.143.209,37 4,9455 23.024.338,85 2.855.110,12 8,0643 137.478.852,24 15.433.102,63 8,9081 15.309.170,09 2.238.953,80 6,8376 372.334.905,71 107.941.823,29 3,4494 29.674.704,47 3.374.819,96 8,7930 18.582.943,22 2.647.886,47 7,0180 7.516.422,32 1.459.258,53 5,1509 12.444.945,79 1.667.461,65 7,4634 127.959.788,31 14.355.327,12 8,9137 1.322.275,02 120.000,00 11,0190 52.716.367,96 6.807.169,53 7,7442 6.152.421,12 1.597.653,43 3,8509 27.346.104,41 2.684.823,14 10,1854 9.974.160,03 974.493,43 10,2352 206.020.303,85 13.971.044,36 14,7462 16.283.966,61 970.246,93 16,7833 3.827.233,90 659.551,34 5,8028 10.395.866,36 2.035.098,48 5,1083 8.481.603,10 2.252.541,64 3,7653 8.995.089,28 2.446.123,42 3,6773 14.974.609,10 1.985.413,72 7,5423 36.544.853,97 3.811.003,72 9,5893 10.276.581,99 5.440.360,42 1,8890 4.075.874,54 285.759,51 14,2633

-0,02% -0,23% -0,18% -0,19% -0,18% 0,00% -0,19% -0,37% -0,07% -0,34% -0,09% -0,07% -0,09% -0,10% -0,10% -0,16% -0,14% -0,01% 0,07% -0,28% -0,04% 0,02% -0,15% -0,16% -0,02%

5,0444 8,1853 8,9081 6,9573 3,4494 8,7930 7,0180 5,1818 7,5754 8,9137 11,5700 7,8216 4,1590 10,1854 10,2352 14,8199 17,1190 5,9189 5,1083 3,8406 3,6773 7,6177 9,6852 1,8890 14,4772

4,8466 8,0038 8,8413 6,7692 3,4494 8,7271 6,9654 5,1097 7,4634 8,9137 10,9088 7,7055 3,8509 10,1090 10,2352 14,6356 16,6155 5,7448 5,0572 3,6900 3,6497 7,5423 9,4934 1,8843 14,1207

-1,79% -3,00% -1,45% -1,92% -2,91% -2,56% -2,04% -4,01% -2,13% 0,46% 0,77% -2,44% -3,05% -2,10% -1,97% -2,87% 0,08% -1,59% -2,62% -1,85% -0,61% -1,41% -3,27% -2,11% -2,48%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(1) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(1) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

76.473.044,25 26.068.766,97 3.528.660,00 163.798.275,91 37.452.927,62 7.011.174,59 29.470.808,39 33.127.991,37 17.465.331,71 10.185.003,28 33.024.491,60 11.651.072,11 20.902.946,71 34.761.965,99 325.294.516,81 5.694.198,57 28.698.770,80 58.484.616,87 129.171.882,91 54.490.653,13 17.639.400,00 116.447,08 6.595.994,97 670.088,19 15.580.393,65 1.134.850,43 1.412.266,99 33.040.796,11 2.140.303,15 5.050.216,13 13.518.663,83 3.575.577,68 3.369.909,86 126.409.667,97 60.323.642,24 14.940.817,95 56.226.340,65 106.344.026,43 57.308.193,29 10.626.783,11 56.958.891,97 83.740.407,26 43.807.734,66 4.310.027,78 490.014,86 9.745.268,64 77.910.840,33 19.837.488,72 2.829.862,12 4.322.337,25 5.501.168,49

4.622.999,15 2.082.352,89 357.340,48 35.782.065,96 5.327.381,11 998.348,60 3.469.773,19 3.578.126,07 1.778.008,41 2.515.827,21 4.060.073,53 1.672.576,04 6.627.322,83 6.618.214,47 53.531.249,51 957.368,30 3.007.633,17 5.382.140,15 14.982.843,37 5.405.937,07 1.564.012,05 93,99 5.347,36 577,70 13.094,15 1.150,98 1.351,11 32.524,74 2.100,00 1.104.721,47 3.775.010,18 1.137.938,68 410.802,55 38.194.776,72 5.623.142,70 1.413.393,08 5.872.178,29 33.614.655,37 5.990.352,60 373.013,39 5.915.361,26 74.838.239,99 4.092.121,31 1.286.879,38 163.994,57 1.980.995,89 26.841.897,12 5.848.213,48 716.962,75 20.611,43 1.658.119,94

16,5419 12,5189 9,8748 4,5777 7,0303 7,0228 8,4936 9,2585 9,8230 4,0484 8,1340 6,9659 3,1541 5,2525 6,0767 5,9478 9,5420 10,8664 8,6213 10,0798 11,2783 1.238,8900 1.233,5100 1.159,9200 1.189,8700 985,9900 1.045,2600 1.015,8700 1.019,1900 4,5715 3,5811 3,1422 8,2032 3,3096 10,7277 10,5709 9,5750 3,1636 9,5667 28,4890 9,6290 1,1190 10,7054 3,3492 2,9880 4,9194 2,9026 3,3921 3,9470 209,7100 3,3177

0,12% 0,10% 0,26% 0,03% 0,08% 0,00% -0,05% -0,04% -0,09% 0,03% 0,01% 0,02% -0,02% 0,10% 0,07% 0,11% -0,01% 0,12% -0,01% -0,03% 0,35% 0,01% 0,01% 0,02% 0,02% -0,44% -0,44% 0,06% 0,03% -0,06% 0,10% 0,21% 0,24% 0,20% 0,07% -0,02% -0,02% 0,16% -0,02% 0,03% 0,02% 0,03% -0,01% 0,10% -0,14% -0,01% 0,09% 0,02% 0,05%

16,8727 12,7693 10,0723 4,5777 7,0303 7,0228 8,9183 9,5363 10,1177 4,1192 8,3780 6,9659 3,1730 5,2525 6,0767 5,9478 10,0191 11,4097 9,0524 10,5838 11,2783 1.238,8900 1.233,5100 1.159,9200 1.189,8700 985,9900 1.045,2600 1.015,8700 1.019,1900 4,5944 3,6348 3,1893 8,3262 3,3923 10,9423 10,7823 9,5750 3,1636 9,7580 28,6314 9,6290 1,1190 10,7054 3,4162 2,9880 4,9194 2,9316 3,4939 3,9865 210,7586 3,4172

16,3765 12,3937 9,7761 4,5434 6,9776 6,9701 8,3237 9,0733 9,6265 4,0079 7,9713 6,9137 3,1289 5,2525 6,0767 5,9478 9,5420 10,8664 8,5782 10,0294 11,2783 1.238,8900 1.233,5100 1.159,9200 1.189,8700 985,9900 1.045,2600 1.015,8700 1.019,1900 4,5372 3,5811 3,1422 8,2032 3,2434 10,5131 10,3595 9,3835 3,1399 9,3754 28,2753 9,4364 1,1106 10,6251 3,3157 2,9581 4,8702 2,8736 3,2903 3,9470 209,7100 3,2513

1,66% 2,52% 7,34% 1,63% 1,77% 5,25% -0,27% -2,22% 0,88% 2,89% -0,52% 2,27% -0,06% 13,28% 6,43% 3,75% 1,11% 2,82% -0,41% 0,16% 4,70% 1,92% 1,93% 0,09% 0,10% 0,63% 0,64% -0,62% -0,61% 2,48% 2,21% 0,48% 1,54% 1,47% 0,67% 0,97% -0,79% 1,65% -0,86% 7,50% -1,53% -0,31% -0,28% 1,58% 0,75% 2,08% 0,90% 2,05% 7,44% 0,31% 1,00%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

8.606.194,00 4.765.350,55 24.144.551,71 39.170.529,54 15.172.900,74 16.073.890,05 189.684.102,38 178.955.692,76 21.227.088,93 21.804.915,14 61.432.046,32 45.176.071,78 46.132.149,88 32.771.372,03 1.323.052,13 16.782.253,41 79.772.259,79 2.147.394,79 11.649.826,84 905.504,75 74.871.215,77 167.760.528,16 27.837.317,30 5.846.728,50 203.041,73 14.380.338,17 1.485.433,90 119.885.768,89 10.375.006,72 9.021.497,99 58.347.440,90

3.193.986,09 569.300,09 4.645.246,31 2.173.793,57 4.752.921,25 2.114.997,33 15.798.822,27 15.001.082,02 2.771.638,55 1.678.024,00 5.956.041,00 1.199.599,54 3.365.100,96 5.827.912,64 217.653,15 8.253.751,45 14.744.185,75 1.947.355,14 9.457.140,11 144.142,13 40.989.135,53 18.856.309,01 17.676.344,66 279.525,00 193,41 13.679,93 387.581,90 6.969.373,45 4.331.422,85 1.421.873,63 5.926.376,35

2,6945 8,3705 5,1977 18,0194 3,1923 7,6000 12,0062 11,9295 7,6587 12,9944 10,3142 37,6593 13,7090 5,6232 6,0787 2,0333 5,4104 1,1027 1,2319 6,2820 1,8266 8,8968 1,5748 20,9167 1.049,7800 1.051,2000 3,8326 17,2018 2,3953 6,3448 9,8454

-1,00% -0,84% -1,59% -1,22% -0,43% -1,28% -0,88% -0,99% -1,37% -0,90% -1,64% -1,26% -0,59% -0,87% -0,51% -1,26% -1,09% -0,53% -1,09% -0,55% -0,37% -1,18% -1,43% -1,33% -1,77% -1,77% -1,39% -1,15% 0,26% -1,00% -0,87%

2,8292 8,7890 5,4576 18,9204 3,3040 7,8660 12,1263 12,0488 7,7353 13,1243 10,3658 38,4125 13,9832 5,7357 6,2003 2,1045 5,4104 1,1027 1,2504 6,3762 1,8266 8,8968 1,5748 20,9167 1.049,7800 1.051,2000 3,8709 17,7179 2,4672 6,5351 9,8454

2,6406 8,2868 5,1457 17,8392 3,1604 7,5240 11,8861 11,8102 7,5821 12,8645 10,2317 37,2827 13,5719 5,5670 6,0179 2,0333 5,3563 1,0917 1,2196 6,2192 1,8083 8,8078 1,5591 20,9167 1.049,7800 1.051,2000 3,7559 17,0298 2,3713 6,2814 9,7469

-8,48% -9,97% -8,95% -6,29% -6,63% -8,17% -6,00% -6,94% -6,04% -6,75% -8,82% -6,65% -3,98% -5,83% -4,90% -6,96% -3,87% -5,38% -6,26% -7,23% -7,38% -7,71% -7,57% -5,80% -5,84% -5,83% -8,06% -5,14% -6,22% -4,96% -5,02%

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 7.149.328,10 2.331.386,45 3,0666 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 191.793.554,65 8.011.304,42 23,9404 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 65.547.501,31 12.049.494,73 5,4399 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR 29.536.898,95 65.410.292,08 0,4516 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 2.051.524,75 4.218.826,15 0,4863 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 86.840.825,00 10.263.344,34 8,4613 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR 53.067.598,93 6.384.053,87 8,3125 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR 46.791.959,93 5.193.052,40 9,0105 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR 5.341.712,94 3.692.051,71 1,4468 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 616.347,37 57.209,22 10,7736 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR 2.808.501,04 260.646,51 10,7751 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 12.691.730,25 3.393.967,98 3,7395 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 2.301.817,86 1.103.372,30 2,0862 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 21.294.158,26 7.670.972,20 2,7759 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. 10.806.449,51 5.344.555,59 2,0220 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 60.354.509,66 4.661.535,55 12,9473 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.002.338,41 6.565.258,53 2,1328 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 73.168.852,22 1.701.473,38 43,0032 HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 4.442.875,81 506.577,93 8,7704 HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. 6.753.473,45 1.765.369,29 3,8255 ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 13.961.843,10 17.420.835,82 0,8014 ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 48.798.744,60 5.141.527,99 9,4911 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. 7.043.150,79 9.243.035,64 0,7620 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 37.713.361,69 4.162.144,82 9,0610 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.100.981,10 2.632.942,08 3,0768 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 26.879.101,15 13.836.729,62 1,9426 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.086.220,01 8.240.866,36 2,1947 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 993.215,70 936.115,30 1,0610 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 591.676,67 216.255,27 2,7360 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.765.567,65 641.896,47 8,9821

-1,26% 3,0666 3,0359 -8,44% -0,90% 24,1798 23,7010 -5,07% -0,03% 5,4943 5,3855 -6,08% -0,94% 0,4516 0,4471 -5,05% -1,22% 0,4863 0,4814 -9,41% -0,09% 8,4613 8,3767 0,20% -0,28% 8,3125 8,3125 -0,35% -0,36% 9,0105 9,0105 -0,24% -0,69% 1,4468 1,4323 -1,71% -0,46% 10,7736 10,5581 -1,80% -0,46% 10,7751 10,5596 -1,80% -1,11% 3,9265 3,7021 -6,74% -0,87% 2,1905 2,0653 -9,56% -0,89% 2,7759 2,7481 -5,28% -0,16% 2,0220 2,0018 -6,40% -0,66% 13,0768 12,6884 -6,47% -0,04% 2,1541 2,0901 -5,80% -0,45% 44,0783 43,0032 -8,24% -1,26% 8,9897 8,7704 -10,43% -0,11% 3,9211 3,8255 -10,21% -0,05% 0,8174 0,8014 -7,65% -1,03% 9,6809 9,4911 -6,96% -0,31% 0,7753 0,7468 -7,99% -1,39% 9,2196 8,8798 -7,18% -1,12% 3,0768 3,0460 -5,44% -1,40% 2,0397 1,9232 -6,78% -0,19% 2,3044 2,1508 -8,44% -1,09% 1,0822 1,0504 -4,34% -0,93% 2,8454 2,7086 -4,01% -0,89% 9,3414 8,8923 -4,09%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

17.020.677,68 1.337.590,24 12,7249 3.092.976,89 410.842,00 7,5284 5.390.033,41 1.041.634,32 5,1746 10.458.817,55 975.722,30 10,7191 18.579.546,65 1.411.064,03 13,1670 3.597.852,95 613.300,84 5,8664 7.957.785,48 1.531.440,93 5,1963 4.233.676,11 1.836.143,09 2,3057 957.104,45 124.394,09 7,6941 22.013.173,64 6.329.088,03 3,4781 33.528.460,84 8.984.018,64 3,7320 1.199.765,10 120.000,00 9,9980 688.632,79 580,47 1.186,3300 37.169.046,65 30.816,93 1.206,1200 852.700,50 779,15 1.094,4000 46.004.455,84 41.980,16 1.095,8600 44.247,55 43,99 1.005,7900 4.814.029,13 4.779,40 1.007,2500 4.270.094,30 1.156.474,17 3,6923 2.081.720,80 423.387,07 4,9168 4.338.575,88 2.818.972,31 1,5391 1.744.517,29 688.540,41 2,5336 3.812.827,14 1.459.993,22 2,6115 1.466.860,85 548.170,36 2,6759 55.805.484,00 41.901.852,89 1,3318 8.776.408,97 585.939,70 14,9783 17.305.941,42 1.264.187,35 13,6894 47.063.015,31 4.251.643,01 11,0694 10.678.223,35 15.189.305,68 0,7030 13.672.204,23 14.637.025,70 0,9341 3.161.042,96 343.980,46 9,1896 3.520.128,20 384.420,76 9,1570 1.340.535,01 150.011,03 8,9362 155.032.560,91 17.448.751,56 8,8850 46.627.182,44 6.123.880,47 7,6140 1.962.380,77 613.378,23 3,1993 29.672.222,84 2.784.704,12 10,6554 6.238.088,41 2.848.051,78 2,1903 3.968.060,06 1.963.834,79 2,0206 508.094,72 135.490,92 3,7500 1.413.918,23 458.087,81 3,0866 8.961.143,77 6.036.279,13 1,4845 18.329.640,86 6.183.840,86 2,9641 22.140.797,77 4.289.505,88 5,1616 13.450.802,09 4.756.790,29 2,8277 32.657.896,48 14.936.552,05 2,1864 655.693,35 38.680,56 16,9515 3.727.733,91 13.095,25 284,6600 2.022.657,08 377.577,16 5,3569

-0,21% -0,17% -0,24% 0,58% -0,35% -0,38% -0,23% -0,29% -0,94% -0,27% -0,31% 0,00% 0,13% 0,13% -0,25% -0,25% -0,18% -0,18% -0,64% -0,17% 0,17% 0,09% -0,24% -0,45% -0,37% 0,26% -0,38% 0,22% -0,38% 0,04% 0,22% 0,23% 0,10% -0,01% 0,43% -0,24% 0,01% -0,45% -0,35% -0,12% 0,10% -0,12% -0,19% -0,02% -0,03% -0,14% -0,24% 0,23% -0,23%

13,3611 7,7919 5,2263 10,8263 13,2987 5,9837 5,1963 2,3057 7,8095 3,4781 3,7320 9,9980 1.186,3300 1.206,1200 1.094,4000 1.095,8600 1.005,7900 1.007,2500 3,7292 4,9660 1,5853 2,6096 2,6768 2,7562 1,3318 14,9783 13,8263 11,1801 0,7030 0,9341 9,1896 9,1570 8,9362 8,8850 7,6140 3,1993 10,6554 2,2998 2,1216 3,9375 3,1792 1,4993 3,0382 5,2906 2,8984 2,2301 17,1210 290,3532 5,5176

12,5977 7,4531 5,1229 10,6119 13,0353 5,8077 5,1443 2,2826 7,6172 3,4433 3,6947 9,8980 1.186,3300 1.206,1200 1.094,4000 1.095,8600 1.005,7900 1.007,2500 3,6185 4,8185 1,5237 2,5083 2,5854 2,6491 1,3185 14,8285 13,5525 10,9587 0,6960 0,9248 9,0058 8,9739 8,7575 8,7073 7,5379 3,1673 10,4423 2,1465 1,9802 3,6750 2,9940 1,4548 2,9641 5,1616 2,8277 2,1864 16,6125 284,6600 5,2498

5,52% 15,19% 15,45% 4,91% 6,43% 6,12% 8,02% -1,51% 4,79% 1,17% -1,68% -0,02% 6,42% 6,43% -0,25% -0,24% 1,76% 1,77% -8,23% 1,72% 4,44% 7,65% 9,70% 11,77% 5,77% 11,75% 4,77% 11,39% 5,84% 13,49% 1,32% 0,65% 0,09% 0,54% -0,69% 3,82% 0,79% -1,62% 8,35% 0,03% 2,89% 4,16% 16,91% 5,88% 1,90% 5,86% 9,00% 2,16% -1,76%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

13.019.473,76 26.299.541,86 7.426.956,40 277.982.524,50 11.177.148,10 3.021.752,57 3.806.970,45 8.052.171,83 59.353.027,69 4.498.899,72 82.186.361,89 235.470.354,53 210.191.171,45 7.955.463,22 12.783.544,77 34.221.227,15 4.878.059,67 13.646.636,73 121.633.246,64

1.990.555,74 6,5406 2.126.878,29 12,3653 1.270.063,12 5,8477 25.081.288,11 11,0833 1.612.622,60 6,9310 834.995,68 3,6189 564.400,99 6,7452 1.455.657,16 5,5316 8.001.598,13 7,4176 760.127,79 5,9186 25.108.488,71 3,2733 60.277.362,14 3,9064 110.211.984,85 1,9072 1.705.560,22 4,6644 2.386.675,94 5,3562 6.403.162,44 5,3444 1.373.562,15 3,5514 1.664.664,22 8,1978 52.378.459,07 2,3222

0,01% 6,5537 6,4098 0,49% -0,01% 12,4890 12,2416 0,34% -0,03% 5,8477 5,7892 0,01% 0,01% 11,0833 11,0833 0,41% 0,12% 6,9310 6,9310 0,39% -0,09% 3,6225 3,6044 0,09% -0,01% 6,7452 6,7452 0,36% 0,04% 5,5316 5,4763 0,16% 0,00% 7,4250 7,3805 0,43% 0,07% 5,9334 5,8890 2,15% -0,01% 3,2733 3,2733 0,14% -0,04% 3,9259 3,8869 0,35% 0,01% 1,9072 1,9072 0,57% 0,01% 4,6644 4,6178 0,52% 0,00% 5,3562 5,3562 0,32% -0,01% 5,3444 5,3444 0,17% 0,01% 3,5514 3,5336 0,10% -0,02% 8,3618 8,0338 0,52% 0,01% 2,3222 2,3222 0,67%

77.712.463,54 36.420.175,32 43.605.788,02 1.502.770,93 57.477.456,29

6.674.857,26 11,6426 3.137.957,73 11,6063 39.530.174,71 1,1031 1.361.984,25 1,1034 54.528.079,13 1,0541

0,01% 11,6426 11,6426 0,06% 0,00% 11,6063 11,6063 0,26% 0,01% 1,1031 1,1031 0,42% 0,01% 1,1034 1,1034 0,44% 0,00% 1,0541 1,0541 0,24%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ENEP°HTIKO

384.971,82 5,6810 177.240,11 11,6440 123.009,01 9,8451 1.343.840,45 10,8006

-0,74% -0,61% -0,33% -0,59% -0,78% -0,66% -0,69% -0,72% -0,95% -0,81% -0,37% -0,28% -0,37% -0,41% -0,78% -0,66% -0,55% -0,70% -0,08% -0,60% -0,90% -0,79% -0,75% -0,42% -0,41% -0,59% -0,95% -0,69% -0,87%

8,4232 8,9076 11,2365 10,4338 9,8859 9,7889 4,6243 3,5460 6,5933 14,8083 5,3498 10,3161 9,9436 3,2483 7,4745 2,0458 15,8362 5,8161 8,9407 3,2926 3,1569 8,2912 8,4795 3,4640 3,1053 7,2213 2,2340 2,3186 9,1559

7,9419 8,7312 11,0139 10,1518 9,6187 9,5713 4,6243 3,5105 6,4309 14,6602 5,2963 10,2129 9,9436 3,2158 7,1842 1,8943 15,5226 5,4837 8,7869 3,2439 3,0943 8,1270 8,3115 3,4294 2,9245 6,8708 2,2140 2,3128 9,1559

-7,10% -3,53% -2,99% -4,02% -2,85% -4,07% -3,18% -2,62% -4,34% -2,82% -1,24% -1,80% -3,04% -2,02% -4,37% -4,59% -5,32% 1,26% -1,87% -5,19% -5,53% -3,99% -3,97% -3,98% 0,50% -4,18% -4,96% -2,09% -4,39%

-0,02% -0,19% -0,12% -0,10% 0,16% -0,59% 0,00% -0,17% -0,16% -0,09% 0,19% -0,10%

19,0017 12,0307 12,2353 11,5890 5,7752 7,7658 10,7070 6,2890 2,8841 10,4015 3,8611 2,8122

17,9159 11,2286 11,4196 10,8164 5,6054 7,6120 10,4950 6,2261 2,8131 10,3495 3,6755 2,7566

1,72% 0,71% 0,71% 1,33% 4,11% 19,46% 1,89% 2,46% 0,85% 3,46% 14,61% 1,24%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

21.014.028,44 6.615.123,25 4.188.370,17 2.749.901,23 2.006.953,83 17.813.075,59 66.898.338,32 37.621.147,65 23.875.463,52 38.476.571,65 2.061.278,49 17.611.286,71

1.161.193,79 577.347,31 359.432,59 249.151,73 354.458,48 2.316.732,12 6.310.555,19 5.982.025,10 8.402.351,31 3.699.133,99 555.214,98 6.324.898,58

18,0969 11,4578 11,6527 11,0371 5,6620 7,6889 10,6010 6,2890 2,8415 10,4015 3,7126 2,7844

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

17.079.676,13 4.884.230,10 2.984.572,38 230.771,28 20.888.937,49 2.228.950,54 27.739.621,30 3.706.317,83 55.624.004,24 6.167.048,17 13.599.755,09 2.196.871,92 80.374.597,66 4.973.083,35 6.266.207,40 2.261.122,49 4.630.623,81 1.279.459,01 17.014.091,97 2.031.915,93 55.789.996,56 20.155.019,15 58.382.004,57 73.749.621,73 34.740.822,82 41.847.494,89 27.003.264,92 32.524.626,64 1.962.380,77 613.378,23 49.619.424,65 17.372.924,65

3,4969 12,9330 9,3716 7,4844 9,0196 6,1905 16,1619 2,7713 3,6192 8,3734 2,7680 0,7916 0,8302 0,8302 3,1993 2,8561

-0,32% 0,18% 0,07% -0,19% -0,27% -0,31% -0,30% -0,21% 0,04% -0,42% -0,28% -0,28% 0,02% 0,02% -0,24% -0,34%

3,6717 13,5797 9,4653 7,5592 9,1098 6,2524 16,3235 2,8267 3,6192 8,3734 2,7680 0,7916 0,8302 0,8385 3,1993 2,9989

3,4619 12,8037 9,2779 7,4096 8,9294 6,1286 16,0003 2,7436 3,5830 8,2897 2,7403 0,7837 0,8136 0,8219 3,1673 2,7133

2,74% 1,31% 7,67% 10,54% 4,87% 0,89% 9,05% 2,69% 6,47% 4,27% 8,70% 8,19% 7,37% 7,36% 3,82% 7,16%

18.182.147,87 5.367.213,48 1.712.538,57 177.266,12 74.346.520,38 7.997.722,89 31.234.913,41 3.503.518,18 6.421.153,88 1.078.034,85 57.175.759,65 18.259.394,46 60.923.982,93 59.987.961,33 8.683.540,18 937.501,91 3.974.622,91 1.279.082,08 33.052.612,32 13.656.921,65 5.388.508,57 1.951.153,87 3.893.303,27 430.514,25 5.474.702,82 561.438,61 1.999.946,31 200.649,57

3,3876 9,6608 9,2960 8,9153 5,9564 3,1313 1,0156 9,2624 3,1074 2,4202 2,7617 9,0434 9,7512 9,9674

-0,28% 3,4215 -0,07% 10,1438 -0,13% 9,2960 -0,21% 8,9153 -0,09% 6,1351 -0,12% 3,1313 -0,02% 1,0156 -0,11% 9,4476 -0,10% 3,1074 -0,51% 2,5412 -0,27% 2,8998 -0,37% 9,1112 -0,29% 9,8243 -0,20% 10,0422

3,3537 9,5642 9,2030 8,8261 5,7777 3,1000 1,0054 9,2624 3,0763 2,3718 2,7065 8,9756 9,6781 9,8926

6,02% 4,96% 2,30% 2,29% 0,99% 4,43% 3,52% -0,54% 2,79% -1,68% -0,92% 6,89% 6,32% 5,30%

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

9.741.205,11 11.327,94 1.426.055,24

937.800,36 10,3873 9,59 1.180,7300 1.210,57 1.178,0100

-0,01% 10,3873 10,2834 1,04% - 1.180,7300 1.180,7300 2,37% - 1.178,0100 1.178,0100 2,37%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3468 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,88485 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4448 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .9,7288 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .126,28 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,4179 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,0168 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3622 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,4685

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3576 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89193 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,8066 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0809 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3731 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4802

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3266 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5829 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .124,39 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3966 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3418 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4465

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.187.026,77 2.063.779,19 1.211.031,82 14.514.335,80

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/10

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 47.121.708,21 5.873.994,57 8,0221 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 95.813.493,55 10.863.997,58 8,8194 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 29.570.664,87 2.657.978,61 11,1252 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 12.932.276,71 1.261.154,07 10,2543 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ 3.977.004,74 409.329,07 9,7159 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.561.762,69 575.275,42 9,6680 ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 677.167.435,88 146.435.751,63 4,6243 ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ 32.371.851,35 9.129.022,26 3,5460 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.758.341,76 886.456,40 6,4959 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 75.546.568,22 5.101.627,23 14,8083 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 28.366.957,37 5.302.385,06 5,3498 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 13.026.006,25 1.262.688,27 10,3161 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ 13.540.407,04 1.361.714,10 9,9436 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 9.425.791,21 2.901.749,92 3,2483 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ 25.555.579,47 3.521.582,83 7,2568 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 4.267.063,36 2.252.584,77 1,8943 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 45.607.052,58 2.908.720,15 15,6794 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 8.696.621,81 1.570.034,34 5,5391 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 42.842.289,86 4.875.708,99 8,7869 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 16.382.156,40 5.050.159,90 3,2439 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.445.856,17 4.941.717,78 3,1256 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 985.086,02 120.000,00 8,2091 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 1.263.458,56 150.492,23 8,3955 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 14.038.748,74 4.052.737,37 3,4640 MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.952.521,52 1.310.999,74 3,0149 PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.590.925,81 512.187,35 7,0110 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.002.598,23 451.034,88 2,2229 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 15.985.357,14 6.894.365,77 2,3186 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ. 2.309.025,38 252.189,43 9,1559

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

-0,42% 5,9651 5,6242 -9,72% -1,01% 12,2262 11,5276 -6,20% -0,58% 10,0420 9,7466 0,74% -0,63% 11,1786 10,6926 -6,28%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3477 .........................................................1,3459 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88547 .......................................................0,88423 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,45 .........................................................7,4396 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,7356 ...........................................................9,722 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .126,37 .........................................................126,19 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4189 .........................................................1,4169 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0224 .........................................................8,0112 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3632 .........................................................1,3612 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4695 .........................................................1,4675

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 29

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™‡Ìʈӷ Ì Ӥ· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË

¶ÙÒÛË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ª‹Ó˘Ì· ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ̤ۈ Facebook μ∂ƒ√§π¡√, 1.

‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ‚·Ú‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È ÙÔ Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË °ÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Î·ıÒ˜ Ë ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÌÂÈÒıËΠηٿ ÂÙ¿ ÔÛÔÛÙÈ·›Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ÎÈ ¤ÂÛ ÛÙÔ 55%.

ªfiÏȘ ÙÔ 43% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ (CDU) Î·È ÙˆÓ ºÈÏÂχıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (FDP). ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ‰ËÌÔÛÎfiËÛË Ù˘ Infratest dimap, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ï·˚΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ™ÔÛȷωËÌÔÎÚ¿Ù˜ (SPD), ∞ÚÈÛÙÂÚÔ› Î·È ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ- ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 52%. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ ¤¯ÂÈ ·Ì·˘Úˆı› ·fi ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ‰È·Ì¿¯Â˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜ Î·È Ù· ÂȉfiÌ·Ù· ÚÔÓÔ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¤ÚÁÔ˘˜. Δ· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Â›Û˘ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂͤÏıÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÂÓÒ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Èı·Ó‹ ‹ÙÙ· ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ÛÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ ÎÚ·Ù›‰ÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∫·ÚÏ-Δ¤ÔÓÙÔÚ ΔÛÔ˘ °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Ú˘ÛÈ ÂıˆÚ›ÙÔ ÔÏÏ¿ ˘ÔÛ¯fiÌÂÓÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·fi ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ, ›‰Â ÙË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È Î·Ù¿ 14%. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ √‡ÚÛÔ˘Ï· ÊÔÓ ÓÙÂÚ §¤ÁÈÂÓ Ù˘ CDU ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰ËÌÔÛÎfiËÛË, Ë ·Ó·¿ÓÙÂ¯Ë ÓÈ΋ÙÚÈ· Ì ÔÛÔÛÙfi ·-

Ô‰Ô¯‹˜ 56%. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Î›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤ÏÂ, Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ∂χıÂÚˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ (FDP), Â›Ó·È Ô ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹˜ Ì ÔÛÔÛÙfi ·Ô‰Ô¯‹˜ ÌfiÏȘ 23%.

ª‹Ó˘Ì· ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ Ì¤Ûˆ Facebook ª¤Ûˆ Facebook ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘, Ô πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ‰‡Ô 24ˆÚ· ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜. ªÂ ˯ËÙÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙË ÛÂÏ›‰· Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Il Giornale”, Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ÛÙÔÓ “ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi” Facebook, Ô ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÙÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ·Ó·Îˆ¯‹˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ, ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜” Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “Û ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ı¤Ì·Ù· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛ·ÎÔ˘Ûı› Î·È Ë ÁÓÒÌË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ¯¿ÚË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÛÙÔ Facebook”. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۘ ·˘Ù¤˜, ÔÈ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜ Û¯ÔÏÈ¿˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ¢·›ÛıËÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ”. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ıÂÛÌÒÓ ÚԂϤÂÈ -

Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ™. ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ- ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‹ıÂÏ ӷ ÌÂÙ·ˉ‹ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡, Ë ‹ÌÈÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, “· Ï· Á·ÏÏÈο”. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜, Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ∏ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔÓ ÔÚÈÛÙÈÎfi ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ. £¤Ì· Â›Û˘ ÊϤÁÔÓ, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙÈÎÔ›, ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜, ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ Î·È Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÌ̤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ “Â›Ó·È ÔÏÈÙÈÎÔÔÈË̤ÓÔÈ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÌ¿ıÂÈ· ηٿ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘”.

™¯ÂÙÈο Ì ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, Ë ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ƒÒÌ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÊÂÚı› Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӈ˜ ÛÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘ÈÔı¤ÙËÛ˘ ‰‡Ô ÌfiÏȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÎÏÈ̿ΈÓ: ∂ΛӢ ÙÔ˘ 23% Î·È Ù˘ ¿ÏÏ˘ ÙÔ˘ 33%, Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ¯¿ÚË Û’·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÏÔ‡ÛÙ¢ÛË ı· ÌÂȈı› Î·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, Δ˙Ô‡ÏÈÔ ΔÚÂÌfiÓÙÈ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÌÂٷΛÓËÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË fiÙÈ “ÚÔ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜”. O πÙ·Ïfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ -¯¿ÚË Î·È ÛÙËÓ ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ §¤Áη ÙÔ˘ μÔÚÚ¿- “̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· οÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ.

ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯›·, 49 ÁÂÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ (Û ۇÓÔÏÔ 114) ·¢ı‡ÓÔ˘Ó ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜”, ¶ÈÂÚÏÔ˘›Ù˙È ªÂÚÛ¿ÓÈ, ÁÈ· “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ϥ˘Û˘”. ™Â ·ÓÔÈÎÙ‹ Â›ÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜, ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ¶. ªÂÚÛ¿ÓÈ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Â¯ı› ¿ÌÂÛ·, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÌÈ· ¿ÌÂÛË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· Ó· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ì ٷ ˆ˜ ÙÒÚ· ÛÙÂÓ¿ Ì·˜ fiÚÈ· Ì ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿıÂÛË „˘¯‹˜”. √ ¶. ªÂÚÛ¿ÓÈ, ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ›¯Â ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÙÈ “·’ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ΤډÈÛ ÂÙ¿ ÂÚÈʤÚÂȘ Û ۇÓÔÏÔ ‰ÂηÙÚÈÒÓ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ‹ÙÙ·”. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÔÏÏ¿ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô È‰Ú˘Ù‹˜ ÙÔ˘, Ô μ¿ÏÙÂÚ μÂÏÙÚfiÓÈ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ·Ó fiÙÈ “¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›ÁÂÈ ¤Ó· ¿ÌÂÛÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÍÂηı¿ÚÈÛÌ·, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·‰Â¯ıԇ̠fiÙÈ, ÛÙËÓ Ô˘Û›·, ¯¿Û·Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜”. √ ‰Â ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÔ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, “πÙ·Ï›· ÙˆÓ ∞ÍÈÒÓ”, ∞ÓÙfiÓÈÔ ¡ÙÈ ¶È¤ÙÚÔ, Û‡ÌÌ·¯Ô˜ ÙˆÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÂͤÊÚ·Û ·ÓÔȯٿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ “Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÏÂÁ› Û‡ÓÙÔÌ· ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ, ÌÈ· ÈÛ¯˘Ú‹ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ·, Ô˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›· ÛÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ 2013”.

ŒÓ· Ì‹Ó· ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë „˘¯ÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞Ṳ́ÓÈÔ˘˜

∂ÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙȘ ∏¶∞ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ∞°∫Àƒ∞, 1.

¶∂ƒπ¶√À ¤Ó· Ì‹Ó· ‰È‹ÚÎÂÛÂ Ë ¤ÓÙ·ÛË

ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ Ì ÙȘ ∏¶∞ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ „‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙË °ÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙˆÓ ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ. ™ÙËÓ ∞Á΢ڷ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ô ÚÂÛ‚Â˘Ù‹˜ ÛÙȘ ∏¶∞ - Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÎÏ‹ıËΠ۠¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜- ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ¡·Ì›Î Δ·Ó ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÚÈÓ ·fi ÙȘ 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ËÌÂÚÔÌËÓ›· ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ƒÂÙ˙¤ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙȘ ∏¶∞ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ∏ ∞Á΢ڷ ›¯Â ·Ó·Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ Ù˘ ÛÙȘ 4 ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î›ÓËÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ „‹ÊÈÛÌ· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÔ‡Û ÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· “Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÁÂÓÔÎÙÔÓ›· ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÛÎfiÈÌË ÂÍfiÓÙˆÛË 1.500.000 ∞ÚÌÂÓ›ˆÓ” . ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ ∞¯Ì¤Ù ¡Ù·‚Ô‡ÙÔÁÏÔ˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ∞ÌÂÚÈηӋ ÔÌfiÏÔÁfi ÙÔ˘ ÛϷÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË „‹ÊÈÛË ·fi ÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘.

∂χıÂÚÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÙËÓ ·ÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ÂÓÓ¤· ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ -ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ›- Ô˘ ηÙËÁÔÚ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘ÓˆÌÔÛ›· ·Ó·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó. √È ÂÓÓ¤· ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› (ÔÈ ÙÚÂȘ ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›·) ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 70 ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ ·fi Ù· Ù¤ÏË ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ¤ÂÈÙ· ·fi Ì·˙ÈΤ˜ ÂÊfi‰Ô˘˜ Î·È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÎÏÈÌ¿ÎˆÛ·Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË ÌÂٷ͇ Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ Δ·Á› ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó Î·È ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈÛı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·Ú¯ÈÏÔ›·Ú¯Ô˜, ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜, ¤Ó·˜ ˘ÔÓ·‡·Ú¯Ô˜ Î·È ¤Ó·˜ ·ÓÙÈÓ·‡·Ú¯Ô˜, ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰‡Ô ÂÓ ·ÔÛÙÚ·Ù›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô CNN Turk. ∂ÈÎÔÛÈÙ¤ÛÛÂÚ· ¿ÙÔÌ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiıÂÛË “∂ȯ›ÚËÛË μ·ÚÈÔԇϷ” , fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô NTV. √È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÂÚ¢ÓÔ‡Ó Î·ÙËÁÔڛ˜ ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‡ÔÙÔÈ Â›¯·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· Ú›ÍÔ˘Ó ‚fî˜ Û ÈÛÙÔÚÈÎfi Ù˙·Ì›,

Ó· ηٷÚÚ›„Ô˘Ó ¤Ó· Ì·¯ËÙÈÎfi Ù˙ÂÙ Î·È Ó· ηÙËÁÔÚ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Ì ÙÂÏÈÎfi ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔÛÙ·ıÂÚÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∂ÚÓÙÔÁ¿Ó.√ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ Û¯Â‰È·˙fiÙ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· Û˘ÓˆÌÔÛ›·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË “∂ȯ›ÚËÛË μ·ÚÈÔԇϷ” ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÂÓ·Ú›Ô˘ ÔÏÂÌÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·.

™˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì μÔ˘ÏÁ·Ú›· ∂˘Î·Èڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ, ·fi ÎÔÈÓÔ‡, ηٷÛ΢‹ ÛÙ·ıÌÔ‡ ˘ÁÚÔÔÈË̤ÓÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ (LNG) ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ÂÙ‹ÛÈ· ÈηÓfiÙËÙ· 6 ‰ÈÛ. ΢‚ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ë μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ·, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘Ú-

Á›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ΔÔ ı¤Ì· Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ›¯Â Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ΔÚ¿ÈÙÛÔ ΔÚ¿ÈÎÔÊ Ì ÙÔÓ ΔÔ‡ÚÎÔ ˘Ô˘ÚÁfi ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, Δ·Ó¤Ú °ÈÏÓÙ›˙, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ºfiÚÔ˘Ì ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ΔÚ¿ÈÎÔÊ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Î·È ∞ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì¿Ó, ªÔ¯¿Ì·ÓÙ ÌÈÓ Ã·Ì¿ÓÙ ÌÈÓ ™·˚Ê ·Ï ƒ›Ì¯È. √È ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁÔ› - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË- ÂÍ¤Ù·Û·Ó ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √ Î. ΔÚ¿ÈÎÔÊ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ‰È·Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÙˆÓ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ “ª¤ÏÂÓ” √ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛοÏÂÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ √Ì¿Ó Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙË ™fiÊÈ· ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÂÓÂÚÁÂȷο ı¤Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ √Ì¿Ó ÚÔÛοÏÂÛ ÙȘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰›Ô ÛÙÔ ∂ÌÈÚ¿ÙÔ.

ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ “˙‹Ï„” ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ÕÈÊÂÏ §√¡¢π¡√, 1.

£∞ Â›Ó·È Ï›ÁÔ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ Big Ben Î·È ÙÔ ∞Á·ÏÌ· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÙÔ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÚÔÌÔÈ¿ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ¶‡ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞˚ÊÂÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· “ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ”. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ÙÔ˘ ™ÙÚ¿ÙÊÔÚÓÙ, ¤Ó·Ó ‡ÚÁÔ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2012. √È §ÔÓ‰Ú¤˙ÔÈ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ‰ÒÛÂÈ fiÓÔÌ·: Hubble Bubble. £· Â›Ó·È 115 ̤ÙÚ· „ËÏfi˜, Ë Â›ÛËÌË ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ArcelorMittal Orbit Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶¿ÚÎÔ. ∂›Ó·È ¤ÌÓ¢ÛË ÙÔ˘ ÈÓ‰È΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡, ÕÓȘ ∫·Ô‡Ú. . ™ÎÔfi˜ Ó· ·˘ÍËı› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2012. √ ‡ÚÁÔ˜ ·˘Ùfi˜, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ÔÏ˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÌÔÓ·‰È΋ ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ ÂÚ›Ô˘ 22 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Reuters fiÙÈ ÌÔÚ› οÔÈÔÈ Ó· ÛÎÂÊÙÔ‡Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÙڤϷ ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ó· ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¤ÚÁÔ ‰ËÌfiÛÈ·˜ Ù¤¯Ó˘ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶¿ÚÎÔ “¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ÙÈ ÂÈϤÔÓ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚȤÚÁÂÈ· Î·È ÙÔ ı·˘Ì·ÛÌfi” ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘. ∏ ηٷÛ΢‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË ÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. √ “ArcelorMittal Orbit” fiˆ˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È Ô ‡ÚÁÔ˜ ·˘Ùfi˜, “ÌÔÚ› Ó· ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ì ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ·ÏÏ¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÌÓËÌÂ›Ô Ô˘ ¿ÓÙÔÙ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ÚÔÙÈÌÔ‡Ó” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ArcelorMittal Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. “ΔÔ ·ÍÈÔı¤·ÙÔ ·˘Ùfi, Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ı· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÏÈ ÁÈ· ÙȘ ̤ÏÈÛÛ˜” ˘ÔÛ¯¤ıËÎÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, Δ¤Û· Δ˙fiÔ˘ÂÏ.

¢ˆ‰ÂοÌËÓË “¿ÛÎËÛË” ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙËÓ πÓ‰›· ¡∂√ ¢∂§Ãπ, 1.

H ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË ˘fiıÂÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÛÙËÓ πÓ‰›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ¤Ó· Ì·Ú·ıÒÓÈÔ 12 ÌËÓÒÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ¿Óˆ ÙˆÓ 15 ÂÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÂΉÔıÔ‡Ó Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Ì ‚ÈÔÌÂÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √È ·ÚÈıÌÔ› Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛÈ·ÎÔ›: ÂÚ›Ô˘ 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ˘¿ÏÏËÏÔÈ ı· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó Î¿ı Û›ÙÈ Û 7.000 fiÏÂȘ Î·È 600.000 ¯ˆÚÈ¿.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∫¤Ú‰Ë 1,33% η٤ÁÚ·„ ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ

∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË Ï¤ÂÈ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ °Î›Î·˜ ÷ډԇ‚ÂÏ˘

∞£∏¡∞, 1.

∞£∏¡∞, 1.

ª∂ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô ¤ÎÏÂÈ-

Û·Ó ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ ÙˆÙÈΤ˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ›¯·Ó ηٷÁÚ·Ê› ·ÒÏÂȘ Û ÔÛÔÛÙfi 3,74%. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.095,02 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.067,49 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 27,53 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 1,33 %. ™Â ‚‰ÔÌ·‰È·›· ‚¿ÛË, Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚÈ·Îfi˜ ‰Â›ÎÙ˘ η٤ÁÚ·„ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 2,46%, ÂÓÒ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ˆÚ› Û ÔÛÔÛÙfi 4,61%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.040,36 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,43%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.399,80 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,58%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 369,96 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,49%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.349,66 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 1,31%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.752,78 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 1,32%. ∞fi ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË Ù˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Coca Cola(+4,41%), Ù˘ ∫‡ÚÔ˘ (+4,27%), Ù˘ Eurobank(+2,94%) Î·È Ù˘ MIG(+2,35%). ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ 0,90% Î·È 0,67% ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ˆ˜ η٤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ù˘ Intralot Î·È Ù˘ Motor Oil. √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.722,23 +3,41%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.537,56 -0,21%, ∂ÌfiÚÈÔ: 2.768,22 +1,30%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.100,43 +1,25%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.708,75 +0,97%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.229,23 -0,19%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.881,74 +1,74%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 2.690,18 +1,21%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.956,46 -0,04%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.105,76 +0,61%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.529,61 ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙÔ˜, ΔÚ¿Â˙˜: 2.296,83 +1,70%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 7.442,20 +4,23%, ÀÁ›·: 3.800,48 1,53%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.806,41 -0,03%, ÃËÌÈο: 7.313,32 +0,50%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 3.402,35 +2,31% 87 ÌÂÙÔ¯¤˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 62 ÙˆÙÈο Î·È 60 ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙ·ıÂÚ¤˜. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ : ∞ΔΔπ-∫∞Δ +11,76%, ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¶·ÚÓ·ÛÛfi˜ +8,74%, Spider +8,70%, Elmec Sport +8,54% Î·È πÓÙ¿Ï(ÎÔ) +8,43%. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË Î·Ù¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜: ∞ÎÚ›Ù·˜ -9,84%, Δ¯ÓÈΤ˜ ∂ΉfiÛÂȘ -8,33%, Vivere 7,41%, Yalco -6,98% Î·È Attica ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ -6,78%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 104,354 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

“∂ÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ 2015 ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô 2008”

ÂÏÏËÓÈ΋ ‡ÊÂÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ‡ÎÔÏË, Ô‡Ù ÁÚ‹ÁÔÚË, Ô‡ÙÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “πÛÔÙÈÌ›·” Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î·È ∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ŒÚ¢ӷ˜ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ EFG Eurobank, °Î›Î·˜ ∞. ÷ډԇ‚ÂÏ˘.

°È· ÙÔ 2010 ‚ϤÂÈ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 2,8%, ·ÏÏ¿ Î·È Î›Ó‰˘ÓÔ ÁÈ· Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. ∂ÓÙÔ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÈÓËıԇ̠·fi ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Û ·˘Ùfi Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Î·È ıˆÚ› ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ·ÚÁ‹˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚ›Ô‰Ô. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÈ ˆ˜ ı· ηٷʤÚÔ˘Ì ӷ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2008 ÙÔ 2015, “ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ fï˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 135% ÙÔ˘ ∞∂¶” . ¶ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÛÙÔ 4,5%. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ·Ó ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÓÙ· ‹Ù·Ó ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘ ÌÈÎÚfi, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËΠ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂KT fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ˆ˜ ÂÓ¤¯˘ÚÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË fiÔÈÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ ‚ÚÂı› Û ·‰˘Ó·Ì›· ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. √ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÙÏËÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Û‹ÌÂÚ·. •Âηı·Ú›˙ÂÈ, fï˜, Î·È Ù˘Èο fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚ›ÙˆÛË Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ÔÏ›ÙË ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ ÂÍ·Ï›ÊıËΔ .

Ô„Ë ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙȘ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¤˜ Ù˘; ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙfiÛÔ ·ÏÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¿Û¯ÂÈ ·fi ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓȘ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜: ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¯Ú¤Ô˜. ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‡ÊÂÛË ÂÈÛ‹¯ıË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙË ‚ڋΠ·Ó¤ÙÔÈÌË fi¯È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ͯÂÈÏÒÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ‰ÈÂÙ›·˜ 2008-2009, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ Ù˘. ŒÙÛÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‡ÊÂÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ›. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È Ô‡Ù ‡ÎÔÏË, Ô‡Ù ÁÚ‹ÁÔÚË, Ô‡ÙÂ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ¶ÔÏÏÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ·ÚÁfi ı¿Ó·ÙÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÂÂȉ‹ ÚÔÂÍÔÊÏÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ ÁÈ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ·.

™ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi Û·˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÙÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚԂϤÂÙÂ Î·È ÙÈ ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡; À¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ıÂÙÈÎÒÓ ÂÎϋ͈Ó; ΔÈ ÂÙ‡¯·Ì fï˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂∫Δ Î·È Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜; ª‹Î ¤Ó· ÍÂοı·ÚÔ fiÚÈÔ Ì·ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ·˜ ÈÛÔÚÚÔ›·˜ ÛÙ· spreads. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË, Ù· ÂÈÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‹ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ¯ÒÚ· Û ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ›ÂÛË, Ô˘ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·, ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Û˘Ó ¤Ó· ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘. ™‹ÌÂÚ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÛÙ·ıÌÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙ· 10ÂÙ‹ ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È 3,5%. ∞Ó ÏÔÈfiÓ ÚÔÛÙÂı› ¤Ó· ÏÔÁÈÎfi ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 1%, ηٷϋÁÔ˘Ì Û ÂÈ-

ÙfiÎÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 4,5%, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÈ¿ÌÈÛË ÔÛÔÛÙÈ·›· ÌÔÓ¿‰· οو ·fi ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ‰·Ó›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ӈ, fï˜, Ù· spreads Ó· ¤ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·. √È ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ò˜ ı· ÂÍÂÏȯı› ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, ÚÈÓ ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ·.

™˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ˆ˜ Ë ‚È·ÈfiÙËÙ· ÌÈ·˜ ÙÒÛ˘ ÚÔ˚‰Â¿˙ÂÈ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘. ™˘ÌÌÂÚ›˙ÂÛÙ ÙËÓ ¿-

ΔÔ 2009 ÙÂÚÌ·Ù›ÛÙËΠÌÈ· ÔÚ›· Û‡ÁÎÏÈÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‚ÈÔÙÈÎÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ Ì ·˘Ùfi Ù˘ ∂.∂.-15, Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ 13 ¤ÙË, ·fi ÙÔ 1996. ΔÔ 2010 Ë ‡ÊÂÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÓÙ·ÛË. £· Â›Ó·È ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· ·Ì˘‰Ú‹ ·Ó¿Î·Ì„Ë. ∂›Ó·È ¤ÙÔ˜ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·fiÎÏÈÛË ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Ì·˜ Â›Â‰Ô Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂˘ÚÒË. ΔÔ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ηٿ ÂÚ›Ô˘ 10%, ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜

ηٿ ÂÚ›Ô˘ 3%. ŒÙÛÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 6%, ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ∞∂¶ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂȈı› Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ. º˘ÛÈο, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ÙȘ fiÔȘ ÚԂϤ„ÂȘ. °È· ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜, ÎÚ›Óˆ ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÂÈϤÔÓ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ ÂÚ›Ô˘ 2,8% ·Ó Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ù·¯‡ÙÂÚË ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË. £· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ. £· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi ÙËÓ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÙËÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Ï‹„Ë ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ™›ÁÔ˘Ú·, ¿ÓÙˆ˜, ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ‰È·Ú΋ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÂÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ÙÔ 2010 ı· ·˘ÍËı› ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 2,7% ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ¤ÌÌÂÛˆÓ Î·È ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘. £ÂˆÚÒ ÂÊÈÎÙfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ·ÎÏÔ˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011, Î·È ·ÚÁ‹˜ ·Ó¿Î·Ì„˘ ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ÂÚ›Ô‰Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÌÔ˘, Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi ÙÔ 2015 Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì ÛÙÔ ‚ÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô ÙÔ˘ 2008, ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ fï˜ ÛÙËÓ Ï¿ÙË Ì·˜ ¤Ó· ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 135% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È Ì ÂÙ‹ÛȘ ÏËڈ̤˜ ÙfiÎˆÓ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 7,5% ÙÔ˘ ∞∂¶. ¶ÔÏÏÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜, ‚‚·›ˆ˜, ȉȷ›ÙÂÚ· ·˘ÙÔ› Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÁÁÏÔÛ·ÍÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î˘ÓÈÎÔ› Î·È ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô˘ ηχÊıËΠηٿ 68,84%

™ÙÔ 32,9% ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ ΔΔ ÛÙËÓ Aspis Bank ∞£∏¡∞, 1.

Δ√ 32,9% ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ

ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ÛÙËÓ Aspis Bank ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, Ë ÔÔ›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÙË ª. ¶¤ÌÙË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ·ÌÎ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ 68,84%, ÂÓÒ ·ÓÙÏ‹ıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο ÎÂÊ¿Ï·È· ‡„Ô˘˜ 52,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ∏ ·ÌËÎ ¤ÁÈÓ Ì ηٷ‚ÔÏ‹ ÌÂÙÚËÙÒÓ Î·È ‰Èη›ˆÌ· ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ˘¤Ú ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÌÂÙfi¯ˆÓ Ì ·Ó·ÏÔÁ›· ‰˘Ô Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÁÈ· οı ÌÈ· ·Ï·È¿ ÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ 0,60 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ŒÎÙ·ÎÙË °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙȘ 16.3.2010 ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 30.3.2010. ∏ ·‡ÍËÛË Î·Ï‡ÊıËΠ·fi ·Û΋۷ÓÙ˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÚÔÙ›ÌËÛ˘ ηٿ ÔÛÔÛÙfi 23,99% Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ 18.442.485,60 ∂˘ÚÒ, Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û 30.737.476 Ӥ˜ ÎÔÈÓ¤˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈΤ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ÂÓÒ 97.390.632 ÌÂÙÔ¯¤˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ·‰È¿ıÂÙ˜. ªÂ ÙËÓ ·fi 01.04.2010 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ·fi ÙȘ 97.390.632 ·Ú¯Èο ·‰È¿ıÂ-

Ù˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, 57.459.972 ÌÂÙÔ¯¤˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: - ™ÙÔ˘˜ ·Û΋۷ÓÙ˜ ¢Èη›ˆÌ· ∂Ή‹ÏˆÛ˘ ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ∞·Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 288.876 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ‹ÙÔÈ ÔÛÔÛÙfi 0,23% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. - ™ÙÔ˘˜ ·Û΋۷ÓÙ˜ ¢ÈηÈÒÌ·Ù· ¶ÚÔÂÁÁÚ·Ê‹˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 1.027.400 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ‹ÙÔÈ Ô-

ÛÔÛÙfi 0,80% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. - ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Ì ¤ÁÁÚ·ÊË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ∑‹ÙËÛ˘ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 55.324.030 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ‹ÙÔÈ ÔÛÔÛÙfi 43,18% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. ™ÙÔ μÈ‚Ï›Ô ∑‹ÙËÛ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·fi 09.02.2010 Î·È 02.03.2010 Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈ¢-

Ù‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 50.094.030 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜. ªÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ Â› ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ „‹ÊÔ˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ Û 32,90%. ÀÔ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÚÔ˜ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Ô˘ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·‰È¿ıÂÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·Ù¤ıËÎ·Ó 819.666 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ‹ÙÔÈ ÔÛÔÛÙfi 0,64% Ù˘ ·‡ÍËÛ˘. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi Î¿Ï˘„˘ Ù˘ ∞‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ∫ÂÊ·Ï·›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 68,84% Î·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ·ÓÙÏËı¤ÓÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 52.918.468,80 ∂˘ÚÒ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫ÂÊ·Ï·›Ô Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ì ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÙÔ¯Ô, “ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ì›· Ó¤· ÂÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜” . ªÂ ÙËÓ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ∂Ù‹ÛÈ· Δ·ÎÙÈ΋ °ÂÓÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÂÙfi¯ˆÓ, Ë ΔÚ¿Â˙· “ÚÔÛ‰Ôο Ó· ¤¯ÂÈ Ì›· ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ

ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ªÂÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘˜” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Î·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·ÌÎ Î·È ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ „‹ÊÔ˘ Ù˘ Aspis Bank Û ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 30% ¤ˆ˜ ηْ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ 32,9%, ·fi ÙȘ Ù˘¯fiÓ ÙÂÏÈο ·‰È¿ıÂÙ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, fiÙÈ ÂÓÂÁÚ¿ÊË ÛÙÔ μÈ‚Ï›Ô ∑‹ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ·fi ÙȘ ·‰È¿ıÂÙ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ÈηÓÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È ÔÛÔÛÙfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ‡„Ô˘˜ 32,9% Â› ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ 0,60 ÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ ·Ó¿ ÌÂÙÔ¯‹. ΔÔ ΔΔ ¤Ï·‚ ·fi ÙȘ ·‰È¿ıÂÙ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ÚԤ΢„·Ó, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fi 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2010 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ Aspis Bank ATE, Û˘ÓÔÏÈο 50.094.030 Ӥ˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, ÒÛÙ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ó· η٤¯ÂÈ ÔÛÔÛÙfi 32,90% Â› ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ „‹ÊÔ˘ Ù˘.


√ÈÎÔÓÔÌ›· 31

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∏ ·Û¿ÊÂÈ· ÁÈ· ÙÔ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” ∂∂-¢¡Δ ‰È·ÙËÚ› ˘„ËÏ¿ Ù· spreads

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ∞£∏¡∞, 1.

È “ÁÎÚ›˙˜ ˙ÒÓ˜” Á‡Úˆ ·fi ÙÔ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” ∂∂-¢¡Δ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó Û ˘„ËÏ¿ Â›‰· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÂÓÒ ÔÈ ‰·ÓÂȷΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· Ó· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜. Δ· ÛÚÂÓÙ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ¿ÓÔ‰Ô ¤ˆ˜ ÙȘ 352 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔηÏ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙËÓ “∏ÌÂÚËÛ›·” ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ‚È·ÛÙ› Ó· οÓÂÈ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ. ΔËÓ ª. ¶¤ÌÙË ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ‰È¤„¢Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÂÚ› “¤ÎÙ·ÎÙ˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

ªÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ μÚ˘ÍÂÏÏÒÓ Ì ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈΤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi ·ÔÙ˘ÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ spreads. ∞fi 333 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÚ›ÙË ÛÙȘ 349 ÙË ªÂÁ¿ÏË ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ˆ˜ ÙȘ 352 ÙË ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË ÁÈ· Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙȘ 344. “√È ·ÁÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ηÓfiÓ˜. ¢ÂÓ Â›¯·Ì „¢‰·›ÛıËÛË fiÙÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ·” , Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜. ΔË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·fi‰ÔÛ˘ (ÂÈÙÔΛԢ) ÙÔ˘ 10ÂÙÔ‡˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ ÛηÚʿψÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 349 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ·fi 333 ÙË ª. ΔÚ›ÙË. Δ· ÂÈÙfiÎÈ· ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο Û fiϘ ÙȘ ‰È¿ÚÎÂȘ, Ì ٷ spreads ÛÙÔ˘˜ 2ÂÙ›˜ Î·È 3ÂÙ›˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 400 ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ 5ÂÙ›˜ Î·È 7ÂÙ›˜ ÙȘ 350. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ 7ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘, Ô˘ ÂΉfiıËΠÙË ª. ¢Â˘Ù¤Ú·, ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 6,44% ·fi 6% ÛÙȘ 29 ª·ÚÙ›Ô˘. ™‹ÌÂÚ·, ª. ¶¤ÌÙË, ÙÔ spread ÛÙËÓ 10ÂÙ›· ·Ó‹Ïı ̤¯ÚÈ ÙȘ 352 ÌÔÓ¿‰Â˜. ™ÙȘ 14:30, ‰È·ÌÔÚʈÓfiÙ·Ó ÛÙȘ 343 ÌÔÓ¿‰Â˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο, ·˘Ùfi Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÛÙ· Â›‰· ÚÔ˜ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, fiÔ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ∂∂-¢¡Δ. ∞’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë, ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √¢¢∏à ¶. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘, ÛÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi˜ ·Ó·Ï˘Ù‹˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÈÛÙÒÛˆÓ, Ù˘ Evolution Securities, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Bloomberg, ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·¢ı˘Óı› ÛÙÔ ¢¡Δ, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ‰·Ó›˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙfiÎÈ· 6%. √ °Î¿ÚÈ Δ˙¤ÓÎÈÓ˜ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰·ÓÂÈÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ›, ı· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 3,5% ÁÈ· ¤Ó· ÔÛfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· 20 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

Pimco: ∞Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË

C¡μC, ÙË ª. ΔÚ›ÙË, fiÙÈ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·Îfi ·Ú¿ ηÏfi. “∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ¢¡Δ Î·È Ù· ·Î¤Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢”, ›Â, “ı· ›¯·Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ì·˜ Î·È ı· ‹Ì·ÛÙ·Ó Û ı¤ÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ÂΉfiÛÂȘ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ‡ڢıÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” .

√ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ™‹ÌÂÚ·, ª. ¶¤ÌÙË, ı· Á›ÓÂÈ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ, fiÔ˘ ÙÔ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ı· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜.

ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ·Ú¿ ÙȘ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·„‡ÛÂȘ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÊÔ˘ÓÙÒÓÔ˘Ó Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚÔÛÊ˘Á‹˜, “·ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·” , ÛÙÔ ¢¡Δ. ŸÌˆ˜, ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Á¯˘ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÚfiÏÔ Ô˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·›ÍÂÈ ÙÔ ¢¡Δ, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ¡ÙÔÌÈӛΠ™ÙÚÔ˜-∫·Ó ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ “Â¿Ó ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ı· Â›Ó·È ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢¡Δ, ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙÔ ¢¡Δ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜. ΔÔ ¢¡Δ ı· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜, fiˆ˜ οÓÔ˘Ì Ì οı ¯ÒÚ·” .

∫ÔÌÈÛÈfiÓ Î·È ∂∫Δ ‰È·ÊˆÓÔ‡Ó Î¿ıÂÙ· Ì ·˘Ù‹ ÙË ı¤ÛË, ηıÒ˜ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¿Óˆ ¯¤ÚÈ ÛÙÔ “‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜” . ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÂÚÈϤÎÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÔÁÌ·ÙÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ª¤ÚÎÂÏ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ. ¶ÔÏÏÔ› ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛÊ˘Á‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙË Ì¤Û· ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Royal Bank of Scotland ÚԂϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ, “̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜” ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÛÙ‹ÚÈ͢. ∞˘Ùfi ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ڷÁ‰·›· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó.

∏ PIMCO, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi fund ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÓÒÙ·ÙÔ Û٤ϯԘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ Ù˘ Pacific Investment Management Co, ™ÎÔÙ ª¤È‰ÂÚ, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÙË ª.¶¤ÌÙË, › ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÔÈ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ı· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Û‡Á¯˘ÛË ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË “underweight” ÁÈ· Ù· 10ÂÙ‹ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ο, ‚ÚÂÙ·ÓÈο Î·È ·ÌÂÚÈηÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·. “£· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ı·‡Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘Á̤ÓÔ ÎfiÛÌÔ”, ÙfiÓÈÛÂ.

∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ-ÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘

ΔÔ ª¿ÈÔ ı· „ËÊÈÛÙ› Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ∞£∏¡∞, 1.

ΔÔ ª¿ÈÔ ı· ηٷÙÂı› Î·È ı· „ËÊÈÛÙ› ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô Ó¤Ô˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙË ª. ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Mega Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·˜ Ù· ÂÚ› ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∏ Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Â› ˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó Ï¿‚ÂÈ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ, ÂÓÒ Ô Ó¤Ô˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· ·fi ÙÔ 2011 Î·È ÌÂÙ¿. Ÿˆ˜ ›¯Â ÂÈ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÍÈÔÏÔÁËı› ıÂÙÈο ·ÏÏ¿ ›¯·Ó “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” , ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ı· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› fiÏ· Ù· ¯ÚˆÛÙÔ‡ÌÂÓ·, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÙÒÚ· Î·È ı· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó

3.300 ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯¤‰È· Ô˘ Â›Ó·È Â›Û˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡. ™¯Â‰È¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË, ̤ۈ ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡, Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ·ÁÔÚÒÓ ·fi ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÈÓ‹ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔ‰›ˆÓ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹.

∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘÎÏÂÈÛÙ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ∂›Û¢ÛË ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¶¿Û¯· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·” , Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏÂ-

„Ë ÁÈ· ¤ÛÔ‰· ·fi ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Û ÔÚ›˙ÔÓÙ· ÙÚÈÂÙ›·˜. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÒÛÙ ÔÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÛÙÈÁÌ‹ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ù· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÂϤÁÍÂÈ ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÛÂÈÚ¿ ̤ÙÚˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜: “™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÔÙ¤” . ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ fiÙÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙËÓ

∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ spreads, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “Δ· ˘„ËÏ¿ spreads ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÙÔ ˘„ËÏfi ¯Ú¤Ô˜ Î·È ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÂÈÏÔÁ‹˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÎÚ‡‚ÂÈ ·ÓÙ› Ó· χÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. √‡Ù ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ô‡ÙÂ Ë ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ·Ó·ÎÙ¿Ù·È Ì „¤Ì·Ù·” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ Ì˯·ÓÈÛÌfi ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ¢ÚÒ, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘. “∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÈ· “·ÍÈfiÈÛÙË ·ÂÈÏ‹” , ¤Ó· “ÁÂÌ¿ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·Ó ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ‰›ÎÙ˘ ÂÌÈ-

ÛÙÔÛ‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ‰‹ÏˆÛÂ. “√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ϤÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË - “‰ÂÓ Â›Ó·È Â·Ú΋˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜” ÚfiÛıÂÛÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, ÛËÌ›ˆÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞Îԇ̠̠ÚÔÛÔ¯‹ ÙȘ fiÔȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Î·È Î¿ÓÔ˘Ì ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ¿ÓÙ· fï˜ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË” . ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÙÂÎÌ‹ÚÈ·, ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “οÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Á›ÓÔÓÙ·È ÈÔ ·˘ÛÙËÚ¿, ¿ÏÏ· ÈÔ ÂÏ·ÛÙÈο” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙ¿ıËÎÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Û ÌÈ· ·ÎfiÌË Ù˘¯‹ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·˘Ù‹ Ù˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. “ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‚¿˙Ô˘Ì ٤ÏÔ˜ ÛÙËÓ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·.

49,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ Ë ‰·ÓÂȷ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ∞£∏¡∞, 1.

∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰·ÓÂȷ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 56,2% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˘ ̤ÛÔ˘ fiÚÔ˘ Ù˘ ‰·ÓÂȷ΋˜ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ˘ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ô˘ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 73%, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ‰ÂÏÙ›Ô Ù˘ Alpha Bank. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ë ‰·ÓÂȷ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ ·Ó‹Ïı ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÛÙÔ 49,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ¤Ó·ÓÙÈ 64,2% ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ∂›Û˘, ÁÈ· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ÙÔ ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ Î·È ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, Ô ‚·ıÌfi˜ ¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. Ÿˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ Alpha Bank, ÁÈ· ÙÔ 2010, ˆ˜ Û‡ÓÔÏÔ, Ë ÈÛÙˆÙÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ÂÍ·ÚÙËı›, Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, ·fi ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ¢ڢıÌ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î·È ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·ÚfiÛÎÔÙ· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

ªÂÈÒÓÂÈ Ù· ÂÈÙfiÎÈ· ΔË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ‰·Ó›ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 6,15% Û 6,13%, ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÂÈÙfiÎÈÔ ÛÙÂÁ·ÛÙÈÎÒÓ ‰·Ó›ˆÓ ·fi 4,65% Û 4,63% Î·È ÙÔ ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÂÈÙfiÎÈÔ ¯ÔÚËÁ‹ÛÂˆÓ ·fi 5,65% Û 5,63%. ∂›Û˘, ÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜ Hellenicard VISA (ÎÏ·ÛÈ΋) ·fi 14,65% Û 14,63% Î·È Ù˘ ÈÛÙˆÙÈ΋˜ Û¿ÚÙ·˜ Hellenicard VISA (¯Ú˘Û‹) ·fi 14,15% Û 14,13%. √È ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÙÔΛˆÓ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÛÙÔ ÂÈÙfiÎÈÔ “°ÈÔ‡ÚÈÌÔÚ” (Euribor) ÙÚ›ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Î·È ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi 01/04/2010.

∏ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· H ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ›‰Ú˘Û˘ Ù˘ 100% ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∂ıÓÈ΋ ¶·ÓÁ·›· ∞ÓÒÓ˘ÌË ∂Ù·ÈÚ›· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Û ∞ΛÓËÙË ¶ÂÚÈÔ˘Û›·” . ΔÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 241 ÂÌÔÚÈο ÎÙ›ÚÈ· (΢ڛˆ˜ ÙÚ·Â˙Èο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ÎÙ›ÚÈ· ÁÚ·Ê›ˆÓ) Û ı¤ÛÂȘ ˘„ËÏ‹˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂÌÔÚÈÎfiÙËÙ·˜, Ù· ÔÔ›· ÌÈÛıÒÓÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ·ÔÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ √ÚΈÙÒÓ ∂ÎÙÈÌËÙÒÓ, Ë ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 914 ÂηÙ. ¢ÚÒ.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 32 √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· Ó/Û ·ÓËÏ›ÎˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ∞£∏¡∞, 1.

™‡Ìʈӷ Ì ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠٷ ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ªÂÁ¿Ï˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2010, Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ “‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ Ù˘ ÔÈÓÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó‹ÏÈÎÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ Î·È ›‰Ú˘ÛË ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ı˘Ì·ÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ·fi ·ÓËÏ›ÎÔ˘˜” . ∏ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ “¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û¯fiÏÈ· Ù· ÔÔ›· ‹‰Ë ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È” . ªÂ ÓÂfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· Û¯fiÏÈ· Î·È ÙȘ ·fi„ÂȘ, fiÛˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË.

°ÂÓÓËÌ·Ù¿

£· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ ·È‰ÈÒÓ ∞£∏¡∞, 1.

™ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μÚÂÊÒÓ “ªËÙ¤Ú·” , Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó ÛÙÔÓ ÚÔ·‡ÏÈÔ ¯ÒÚÔ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙˆÓ ÎÏfiÔ˘Ó, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Î·È Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿ Î·È ÌÔ›Ú·Û·Ó ‰ÒÚ·. ∏ Î. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÂÍ‹Ú ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÔ˘˜ ¢¯‹ıËΠηÏfi ¶¿Û¯· Î·È ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ fiÙÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ Ù˘ ¶ÚfiÓÔÈ·˜ Â›Ó·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Î. °ÂÓÓËÌ·Ù¿ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ˘ÈÔıÂÛ›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ô˘ -ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜- ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ, fiÛÔ Î·È Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ “ªËÙ¤Ú·” ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 80 ·È‰È¿.

ŒÎÎÏËÛË ÂÓfiÙËÙ·˜ ·fi ÙÔÓ Δ·Ï¿Ù ÁÈ· ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ∞£∏¡∞, 1.

™Â ÂÓfiÙËÙ· ÁÈ· ÌÈ· “‰›Î·ÈË Î·È ‰È·Ú΋” , fiˆ˜ ›Â, χÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›Ô˘˜ Ô ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› Δ·Ï¿Ù. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔ˜ ËÁ¤Ù˘ ¤Î·Ó ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÔÚ›· ÙˆÓ ·¢ı›·˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛˆÓ. ¢‹ÏˆÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘ ‰È˙ˆÓÈ΋˜, ‰ÈÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÔÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ì ÌÈ· ΢ÚÈ·Ú¯›·, ÌÈ· ˘ËÎÔfiÙËÙ· Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÈÛfiÙËÙ· ‰‡Ô ›ÛˆÓ “Û˘ÓÈÛÙÒÓÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ” , ÛÙË ‚¿ÛË ÙˆÓ „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ›Â, ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ì ÙÔ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ÃÚÈÛÙfiÊÈ·. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙ· ÎÂÊ¿Ï·È· Ù˘ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ Î·È Ë ΔÔ˘ÚΛ· Â¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Î·È ÂÈÙ‡¯ıËΠÚfiÔ‰Ô˜ Î·È fiÙÈ ÚfiıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· Ï˘ı› ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi Û‡ÓÙÔÌ·. √ ªÂ¯Ì¤Ù ∞Ï› Δ·Ï¿Ù ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ÙÔ˘ÚÎÔ΢Úȷ΋ ÏÂ˘Ú¿ ‰¤¯ÂÙ·È ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÔ΢Úȷ΋˜ ÏÂ˘Ú¿˜ ÁÈ· ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÚÔ‰ڛ·, ˆÛÙfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ›Â, ı¤ÙÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. √ Î. Δ·Ï¿Ù ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ Ú·ÏÈÛÙÈ΋ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔ΢Ú›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ 50 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÂԛΈÓ, ÂÂÛ‹Ì·Ó fï˜ fiÙÈ Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Ù· ·È‰È¿, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ·fi Á¿ÌÔ˘˜ ΔÔ˘ÚÎÔ΢Ú›ˆÓ Î·È ÂԛΈÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ΔÔ˘ÚÎÔ·ÚÈÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·.

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

°È· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ∂ÏÏ¿‰·˜-°ÂÚÌ·Ó›·˜ ™˘Ìʈӛ· ˘¤ÁÚ·„·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ∞£∏¡∞, 1.

™˘Ìʈӛ·, ‚¿ÛË Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÈÔ ÛÙÂÓ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÒÛÙ ÔÈ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Û ÔÈ· ¯ÒÚ· ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ·›ÙËÛË ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›·. ∏ Û˘Ìʈӛ·, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·fi ÙÔ ÁÂÚÌ·Ófi ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ΔfiÌ·˜ ÓÙ ª·˚ÙÛ›ÚÂ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÏËÓ· ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘Ó· ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÚÔ¯‹˜ ·Û‡ÏÔ˘. √È ‰‡Ô ¯ÒÚ˜ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Â›Û˘ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÔ˘ ¢Ô˘‚Ï›ÓÔ˘, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÔÈ· ¯ÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ› ÙËÓ ·›ÙËÛË ·Û‡ÏÔ˘ Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ Î¿ı ÚfiÛÊ˘Á·˜.

¡›ÎËÛ Ì 86-70 ÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ Î·È ÚÔÎÚ›ıËΠÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜

¶¿ÂÈ ¶·Ú›ÛÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ ηӤӷ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ¶ÚfiÎÔÌ Ó· ÙÔÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿. √È ∫˘ÂÏÏÔ‡¯ÔÈ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ì 86-70 ÙˆÓ ¶ÔψÓÒÓ, ¤Î·Ó·Ó ÙÔ 3-1 Î·È ÚÔÎÚ›ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∞˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ Û ʿÈÓ·Ï ÊÔÚ Î·È ¤ÎÙË Û˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘˜. ∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÁÈ· ·ÎfiÌË ¤Ó· Ì·Ù˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ô ª›ÏÔ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜. ™Ô˘‰·›· ÂÌÊ¿ÓÈÛË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜, ∫ϤÈ˙· Î·È ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÈṲ̂̈ÓÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ÛÂÈÚ¿, Ó· οÓÂÈ ÙÔ 3-1 Î·È Ó· ÙÛÂοÚÂÈ ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ Î·È ÙÔ º¿ÈÓ·Ï ºÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ¶fiÏË ÙÔ˘ ºˆÙfi˜ ·fi ÙȘ 7 ˆ˜ ÙȘ 9 ª·˚Ô˘. ª¿ÏÈÛÙ·, Ë ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¿ÛÙËΠԇÙ ·fi ÙÔ 7-0 Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛÂ Ë ¶ÚfiÎÔÌ ÙÔ Ì·Ù˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ·ÓÙ¤‰Ú·Û·Ó ¿ÌÂÛ·, Ì ÙÔÓ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ Ó· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú¿ÛË, ÂÓÒ Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ¶¿ÙÚÈÎ ª¤‚ÂÚÏÈ, ¤‰ˆÛ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ª›ÏÔ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ Û˘Ó¤ıÂÛ ¤Ó·

Ôχ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ÎÔÓÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ ÍÂΛÓËÛ Ôχ ηχÙÂÚ· Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Ì·Ù˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ „ËÏÔ‡˜ Ù˘ ¶ÚfiÎÔÌ Î·È ¤‰ˆÛ ‡ÎÔÏ·

ηϿıÈ· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÓÒ ¤ÊıÂÈÚÂ Î·È ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÙÔÓ §¿ÂÙ· Ôχ ÓˆÚ›˜. ΔÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ¿ÓÙˆ˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ‹Ù·Ó Ë ¿Ì˘Ó·. ∫·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ; √ √-

Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌË Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ¤Î·Ó ¤Ó· ·fi Ù· ηχÙÂÚ· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘), Ì ÙÚÂȘ ÎÔÓÙÔ‡˜ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ (¶··ÏÔ˘Î¿, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ Î·È ¶ÂÓ), ÙÔÓ ∫ϤÈ˙· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·ÂÁÎψ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ Ì·Ù˜ Î·È Ôχ ÈÔ ‹ÚÂÌÔ˜ Î·È ÙÔÓ ™¯ÔÚÙÛ·Ó›ÙË ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î·Ï¿ıÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ 5Ô Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ §¿ÂÙ· ÛÙÔ 17Ô ÏÂÙfi Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. ŒÙÛÈ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¤‚ËÎÂ, ¤ÊÙ·Û ÙÔ˘˜ 19 fiÓÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ì ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi 32-50 ˘¤Ú ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ‰ÂÓ ¿ÏÏ·Í·Ó ÔÏÏ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·Ó Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ¿Ì˘Ó˜ ·ÓÙ› ÙˆÓ ÂÈı¤ÛˆÓ. ∫·Ì›· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ÛÎfiÚ·Ú Ì ¢ÎÔÏ›·, Ì¿ÏÈÛÙ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ٤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ηϿıÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ‹Ù·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó fiÓÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ÙÂÏÈο Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ˘˜ 20 fiÓÙÔ˘˜, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ¶ÚfiÎÔÌ Ì ÙÔÓ §fiÁÎ·Ó Î·È ÙÔÓ °ÈÔ‡ÈÓ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó οÙÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙȘ ÈÛÔÚÚÔ›Â˜, fi¯È ÌfiÓÔ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ (48-66), ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ Ì·Ù˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂ-

Ú·. ∞ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ ¶ÚfiÎÔÌ fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚ڋΠÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÌÔÚ› Ó·... ·Á¯ÒıËÎÂ Î·È Ó· ÎfiÏÏËÛ ÁÈ· ‰‡Ô ÏÂÙ¿ (fiÔ˘ ÔÈ ¶ÔψÓÔ› Ì›ˆÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ 10 fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ 20 ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ›¯Â ÊÙ¿ÛÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿), ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Ô˘ Ô ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ ¤Î·Ó ÙÔ 62-72, 62-75 Ì ÙÚ›ÔÓÙÔ, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ͇ÓËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ, ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. √ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi˜, ‹Ú ¤Ó· ÎÚ›ÛÈÌÔ ÂÈıÂÙÈÎfi ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È ¤Î·Ó ÙÔ 62-77, ÂÓÒ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ·fi ÙÔÓ ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë ÙÂÏ›ˆÛÂ Î·È ÔÚÈÛÙÈο ÙÔ Ì·Ù˜. ∞¤ÌÂÓ ÌfiÓÔ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ, Ô˘ ‹Ù·Ó 70-86. ¢ÂοÏÂÙ·: 20-28, 32-50, 48-66. 70-86 ¶ƒ√∫√ª (¶·ÙÛ¤Û·˜): ™¤‚ÂÚÈÓ, ÿÚÈÓÁÎÙÔÓ, §fiÁÎ·Ó 18, °È¿ÁÎÏ· 4, §·¤Ù· 2, ∑·ÌÔ˚ÙÛÎÈ 7, μ¿ÚÓÙ· 3, °Ô˘ÓÙ˜ 16, ª·Ú¤Ï 4, °ÈÔ‡ÈÓÁÎ 11, ÃÚÈÙÛ·ÓÈԇΠ2. √§Àª¶π∞∫√™ (°È·ÓÓ¿Î˘): ¶··ÏÔ˘Î¿˜ 7, ¶ÂÓ, ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ 22, μÔ‡ÈÛÈÙ˜ 1, μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜, ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 2, ÷ÏÂÚ›Ó, ∫ϤÈ˙· 14, ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 9, ª¤‚ÂÚÏÈ 4, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 15, ™¯ÔÚÙÛ·Ó›Ù˘ 12.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ˆ‰ÈÎÔ‡ ÙËÓÔ‡ ›Ûˆ˜ Ú›ÍÂÈ Êˆ˜ ÛÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÔÌÈÏ›·

Δ· Ô˘ÏÈ¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ §√¡¢π¡√, 1.

√ ÈÙÛÈψÙfi˜ Û›ÓÔ˜, ¤Ó· ÌÈÎÚfi Ô˘Ï› Ù˘ ∞˘ÛÙÚ·Ï›·˜, Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ÚÒÙÔ ˆ‰ÈÎfi ÙËÓfi Ô˘ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔ Ï‹Ú˜ ÁÔÓȉ›ˆÌ¿ ÙÔ˘. Δ· ÂÚ›Ô˘ 800 ÁÔÓ›‰È· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ Ò˜ ÙÔ ¯·ÚÈو̤ÓÔ ÙËÓfi Ì·ı·›ÓÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ›Ûˆ˜ ·Ôηχ„Ô˘Ó Ó¤· ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÔÌÈÏ›·˜. √È ÓÂÔÛÛÔ› ÙÔ˘ ÈÙÛÈψÙÔ‡ Û›ÓÔ˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÚfiÔ Ô˘ Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ̈ڿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÌÈÏÔ‡Ó: ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ‚Á¿˙ÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ Ù˘¯·›Ô˘˜ ‹¯Ô˘˜ Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ fi,ÙÈ ·ÎÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜. “∏ Ì¿ıËÛË ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ [ÙˆÓ ˆ‰ÈÎÒÓ ÙËÓÒÓ] Â›Ó·È ÂÍ·›ÚÂÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜ Ù˘ Ì¿ıËÛ˘” ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Ô

● Ÿˆ˜ Ù· ̈ڿ, ÔÈ Ó·ÚÔ› ÈÙÛÈψÙÔ› Û›ÓÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ·ÓÙÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜

∫ÚȘ ¶fiÓÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. ∏ ÁÂÓÂÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›· ÙÔ˘

Û›ÓÔ˘ Î·È Ù· ÚÒÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘Û‹ Ù˘ ‰ËÌÔÛȇÔÓÙ·È ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Nature ·fi ‰ÈÂıÓ‹

ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÎÔÈÓÔÚ·Í›·. √ ÈÙÛÈψÙfi˜ Û›ÓÔ˜ (Taeniopygia guttata), ¤Ó· Ôχ¯ÚˆÌÔ Ô˘Ï› Ì ‚¿ÚÔ˜ Á‡Úˆ ÛÙ· 14 ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈ·, Á›ÓÂÙ·È ÌfiÏȘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙËÓfi Ì ÁÓˆÛÙ‹ ÁÂÓÂÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔ˘¯›·, ÌÂÙ¿ ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÁÔÓȉÈÒÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÙÔ 2004. ∏ ÂÎÌ¿ıËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Û›ÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ·, Î·È Ù· ‰‡Ô ›‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÁÔÓ›‰È· ÎÔÈÓ¿. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô Û›ÓÔ˜-˙¤‚Ú· Â›Ó·È Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ¤Ó· ηıÈÂڈ̤ÓÔ ˙ˆÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ Ó¢ÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ë ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ÁÂÓÂÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏË ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ: ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Û·Ó fiÙÈ Ù·

ÁÔÓ›‰È· ÙÔ˘ Û›ÓÔ˘ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘˜ ı· ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 100. ∏ Ó¤· ÌÂϤÙË fï˜ ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ¿Óˆ ·fi 800 ÁÔÓ›‰È· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·ıÒ˜ ÔÈ Û›ÓÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó. ŒÓ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â›Ó·È fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ ·ÏÏËÏÔ˘¯›Â˜ Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÁÔÓ›‰È·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “¿¯ÚËÛÙÔ DNA” . √È Ó¤Â˜ ÁÂÓÂÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ¿¯ÚËÛÙÔ DNA ÌfiÓÔ ¿¯ÚËÛÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙË ÁÂÓÂÙÈ΋ ‚¿ÛË Ù˘ ÂÎÌ¿ıËÛ˘ Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ›Ûˆ˜ ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÁÔÓȉ›ˆÌ· ÙÔ˘ ··Á¿ÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π τρία (3) γραφεία πλήρως ανακαινισμένα, 28 τ.μ., το καθένα στον 1ο, 2ο και 3ο όροφο, Τοπάλη με Δημητριάδος. Πληρ. τηλ. 2421028559, 6972-148144. (211)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (234)

επικερδής επιχείρηση έναντι Νοσοκομείου λόγω συνταξιοδότησης. Δίδεται και εγγύηση. πληρ. τηλ. 6973-790730. (613)

γωνιακή μονοκατοικία διώροφη 170 τ.μ. (120) σε αρίστη κατάσταση με γκαράζ επί της Ρ. Φεραίου. Τιμή 420.000 Ε. Τηλ. 6987-684445. (516)

∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25 τ.μ., επιπλωμένη με αυτόνομη θέρμανση, στον 5ο όροφο, Ρ. Φεραίου 4. Πληρ. τηλ. 24210-52648. (459)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα επιπλωμένο στο κέντρο του Βόλου 65 τ.μ. Πληρ. τηλ. 6982-198457. (684)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο πάρκο του Αγίου Κων/νου 240 τ.μ. με υδρομασάζ. Πληρ. τηλ. 6972111594. (683)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ ΔËÏ. 24210-22824 Άγιος Κωνσταντίνος: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαμέρισμα καινούργιο διαμπερές 92 τ.μ. 3ος με 2 υ/δ μπάνιο, wc, τζάκι, πάρκιν (774)

¶ø§OYNTAI ™ÙÔÓ ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (615)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ø¡/Δπ∞ §∞´¡∞ - ª∞∫∞ƒø¡∞ Δ∏§. 24210-22824

ÕÁÈÔ˜ ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαμέρισμα 105 τ.μ. 2ος όροφος, διαμπερές, 2 μεγάλα υπνοδωμάτια, σαλοτραπεζαρία, μεγάλη κουζίνα και 2 αποθήκες. Τιμή ευκαιρίας. (616)

¶ø§∂πΔ∞π

∞°√ƒ∞ ∞∫π¡∏Δø¡ ∞°√ƒ∞∑√¡Δ∞π ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂Δƒ∏Δ√π™ °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÂÏ·ÙÒÓ Ì·˜. Πληροφορίες ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE Σταμάτης Σπηλιόπουλος Τηλ.: 24210 25000 Κιν.: 6979-726165 (369)

σπάνια υπερπολυτελής βίλα πλησίον Αγριάς με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενη από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφάνειας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (593)

Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (619)

¶ø§∂πΔ∞π

R∂/ª∞à ¢√ª∏

πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας νεόδμητη μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (594)

¶ø§∂πΔ∞π ευρύχωρο οροφοδιαμέρισμα διπλοκατοικίας 120 τ.μ., περιοχή Πέτρου και Παύλου Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλος ενιαίος χώρος σαλόνι-τραπεζαρία, ποσοστά του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (595)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª.Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂. π∞™√¡√™ 77 μ√§√™

Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες στο Σουτραλί Αγριάς 100 μ. από τη θάλασσα. (699)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§∂πΔ∞π γωνιακό οικόπεδο 132 τ.μ. με μονοκατοικία 84 τ.μ., κοντά στο κέντρο της πόλης. (700)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.100 τ.μ. στα Κάτω Λεχώνια εντός οικισμού με θέα θάλασσα. (701)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§√À¡Δ∞π πολυτελή διαμερίσματα στην περιοχή του Βόλου. Πληροφορίες στην εταιρεία Δουμπιώτης lofts, Μεταμορφώσεως 26, τηλ. 24210-97598, 2421097599, κιν.: 6944-291321. (287)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (602)

πλησίον οδού Λαρίσης ακίνητο με πρόσωπο σε 2 δρόμους αποτελούμενο από ισόγεια καταστήματα 320 τ.μ. και ορόφους συνολικής επιφάνειας 457 τ.μ. για γραφεία και κατοικίες. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (596)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 σε πολύ καλή περιοχή της Ν. Ιωνίας. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (597)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 1.487 τ.μ. στις Πινακάτες, οικοδομήσιμο. (702)

R∂/ª∞à ¢√ª∏

ΔËÏ. 24210-20008 Υπεύθυνοι: Γιάννης Καραγιάννης-Κων/νος Σιάνος ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 140 τ.μ., 1ου ορόφου, 3 υ/δ, στο πάρκο της Καλλιθέας. (703)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

∞°. ∫ø¡/¡√™

¶ø§∂πΔ∞π

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρετιρέ διαμέρισμα 112 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc, διαμπερές, θέα, μεγάλες βεράντες, θάλασσα Γορίτσα Πήλιο σχεδόν καινούριο 8ετίας. Καλή τιμή. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 Κιν. 6977/615627 (603)

στις Αλυκές, περιοχή Αμπελάκια, με αναφαίρετη θέα τη θάλασσα αγροτεμάχιο 4.040 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (598)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (600)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (599)

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6947302966, FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/Λ· Î·È 2 À/¢ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/ÎÈ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/ÎÈ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ‹˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ πˆÏÎÔ‡ 2Ô˘ ÔÚ. 33 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì., ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∫‡ÚÔ˘ 3Ô˘ ÔÚ. 51 Ù.Ì. 3ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∑¿¯Ô˘ STUDIO 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ¡Â¿ÔÏË ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È 2¿ÚÈ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. ∂¶∂¡¢À™∏. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (653)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. Î·È Fax. 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Î·È ÎÙ›˙ÂÈ 107ÙÌ.Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 25,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ·ÏÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ 5) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2600ÙÌ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ·fi ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÚÔ˜ ∞ÁÈ· ΔÚÈ¿‰· ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ Ì ηϋ ı¤·. ΔÈÌ‹ 78,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 114ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 120ÙÌ.ΔÈÌ‹ 40,000 ¢ÚÒ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ΔÈÌ‹ 80.000 ¢ÚÒ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ.ΔÈÌ‹ 37.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 7 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ¡Â¿ÔÏË Â›Ó·È ¤Ó· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 773ÙÌ Ì ‰È¿ÊÔÚ· ÎÙ›ÛÌ·Ù· Û˘Ó 384ÙÌ. ΔÈÌ‹ 390.000 ¢ÚÒ. 9) ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 121ÙÌ ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. 10) ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ. 11) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈΛ· 78ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 105.60ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ª∞§∞∫π 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1,024ÙÌ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 80Ì ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ΔÈÌ‹ 130.000 ¢ÚÒ ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) ∂À∫∞πƒπ∞ √ÈÎfiÂ‰Ô 1,400ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 800ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 85.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2)∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· ÔÏÏ‹ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 2) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (655)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 6974-063226 WEB SITE: www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 35 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘.

- μ·ÛÛ¿ÓË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ÕÓ·˘ÚÔ˜, ‰˘¿ÚÈ 67 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ¡¤· πˆÓ›·, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. ËÌÈÂÈψ̤ÓË, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Ê/·, ·˘Ï‹, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. - Άναυρος, δυάρι, 67 τ.μ., 1ος όροφος, αυτονομία και θέα θάλασσα. ¶ø§√À¡Δ∞π ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË roof garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÔÈΛ·˜ 120 Ù.Ì. Ì ¯ˆÚÈÛÙfi ˘fiÁÂÈÔ. - ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 155 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 146 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 80 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 575 Ù.Ì. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì π. ∫·ÚÙ¿ÏË 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Î·Ï‡ÙÔ˘, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. - ∂À∫∞πƒπ∞ ∫ÔÚ·‹ ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡, 4¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫·Ó¿ÚË ÏËÛ›ÔÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 2¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎÔÌÂÛËÌ‚ÚÈÓfi ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. - §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÏËÛ›ÔÓ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. - 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 121 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 3¿ÚÈ 76 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ˘fi ηٷÛ΢‹, ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÏËÛ›ÔÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, 2 3¿ÚÈ· 80 Ù.Ì.+86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, 3¿ÚÈ 86 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ °. ¢‹ÌÔ˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 9Ì. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi‰· 355 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ‰fiÌËÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.200 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÂ˙ÔÓ¤ÙˆÓ. - ∞ʤÙ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.884 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¢ÈÌ‹ÓÈ - ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ¶∂, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.624,77 Ù.Ì. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÃfiÚÙÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.000 Ù.Ì. ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë 22Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (661)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363-∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

√π∫√¶∂¢∞ - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫‡ÚÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi, 190 Ù.Ì., ™.¢. 2,1, 103.000∂. - ∑¿¯Ô˘ 150 Ù.Ì. ™.¢. 1,8, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 120.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ 360 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ‚ϤÂÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔ, 115.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 500 Ù.Ì., 360.000∂. - ∂› Ù˘ Ï·Ú›Û˘ 4.000 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 1.100 Ù.Ì. ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, 250.000∂. - ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 4.000 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ·fi ·ÓÙÔ‡, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂› Ù˘ ∫ÔÚ·‹, ·ÏÈfi Û›ÙÈ 70 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì., 125.000∂ Ê¿ÙÛ· 15 ̤ÙÚ·. - ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì. 2 ˘/·, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 70 Ù.Ì., 140.000∂. - ª·‚›ÏË Û›ÙÈ 97 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌÔ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 187 Ù.Ì., Ê¿ÙÛ· ÌÂÁ¿ÏË, 128.000∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 120 Ù.Ì., 3 ÎÚ‚., W.C., Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ËÌÈ˘·›ıÚÈÔ˜ 7Ù.Ì.Ã3, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60 Ù.Ì. 220.000∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 34

(623)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 33

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¶∞¢∏ª∏Δƒπ√À ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 363-∫·Ó¿ÚË ΔËÏ. 24210-54087 ∫ÈÓ. 697 74 11 883

- ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì., 300.000∂. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 77 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., ‰ÒÌ· 24 Ù.Ì. Û ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÙÔ ÎÏÂȉ› 400.000∂. - ¡.π. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfi‰Ô, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û·ÏfiÓÈ, ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÛÔʛٷ, Â› ÈÏÔÙ‹˜ Ï·ÎÔÛÙڈ̤Ó˘, Ì ·Ôı‹ÎË-ÎÔ˘˙›Ó·. - ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 135 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô 335 Ù.Ì., 350.000∂. - ∫·Ú·Á¿Ù˜ 135 Ù.Ì. Î·È 60 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‰ÈÎfi Ù˘ ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘ÛË ¤ÙÚ·˜ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 270.000∂. - ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ. ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 70 Ù.Ì. (4 ÎÚ‚·Ù.) Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¡.π. ‰˘¿ÚÈ 43 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 68.000∂. - ¡.π. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 112.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 90 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜, 2 Ì¿ÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜, 170.000∂. - ΔÂÛÛ¿ÚÈ Î¤ÓÙÚÔ 107 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 185.000∂. - ¡. ¢ËÌËÙ. ÙÚÈ¿ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 125.000∂. - ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 118.000∂. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ¿ÚÎÈÓ+·Ôı‹ÎË, 48.000∂. (662)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (665)

-----------------------------------“EYES” Real Estate Solutions §·ÌÚ¿ÎË Î·È §·¯·Ó¿ ∫fiÌ‚Ô˜ ∫Δ∂§ - μ√§√™ ΔËÏ. 24210-25219 Fax. 24210-38482 e-mail: eyes@kolimitras.gr ¶ø§√À¡Δ∞π

* ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÔÓfi¯ˆÚÔ 34,41 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 10), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ 101,83 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 14), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·, * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 2 ˘/‰, 86,82 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ (∞∫ 15), Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ı¤Û˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù˙¿ÎÈ Î·È ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ê/·. * ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏΛ˘, ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ˘fi ÂÚ¿ÙˆÛË, Ì 50 Ù.Ì. Û οı Â›‰Ô. * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 99 Ù.Ì., 103 Ù.Ì., 108 Ù.Ì., 6Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ (∞∫ 71-72 Î·È ∞∫ 73). * ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 289 Ù.Ì., Û 3 Â›‰·, Û˘ÓÔÈΛ· ∂æ∞, ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ (∞∫ 226). * ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 93 Ù.Ì., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ôı‹ÎË, ·/c, 2 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, Ù¤ÓÙ˜, ˘‰ÚÔÌ·Û¿˙, ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ Û˘Û΢¤˜, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ‰ÒÌ·, ∫··‰ÔΛ·˜ 8 Î·È π·ÛÔÓ›‰Ô˘, ¡¤· πˆÓ›·. *¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì., ¿ÓÂÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ∫·Û·‚¤ÙË Î·È ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ (∞∫ 149). * ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 84 Ù.Ì., 5 ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË, ¶·Á·ÛÒÓ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ. * ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 262 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ˜ 392 Ù.Ì., ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 509 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ-ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡-ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, Û ηϋ ı¤ÛË. * √ÈÎfiÂ‰Ô 20 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙÔ §·ÙÔÌ›Ô, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì “Ê¿ÙÛ·” 60 Ì. ÂÚ›Ô˘ Û ·ÛÊ·ÏÙfi‰ÚÔÌÔ ·Ú¿ÏÏËÏÔ Ì ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È Ì ¤ÙÔÈÌË ÚÔÌÂϤÙË ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÎÙÈÚ›Ô˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. * √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ú˘ÌÔÙÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘, ÛÙȘ ‚fiÚÂȘ Û˘ÓÔÈ˘ (√.Δ. 1089 μ)-∫·ÏÏÈı¤·, ÁˆÓÈ·Îfi, Û ‰ÚfiÌÔ Ï¿ÙÔ˘˜ 25 Ì. * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.316,93 Ù.Ì., ªÂÏÈ¿Ó ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ¶ËÏ›Ô˘ (°∏ 74 Î·È 75). * √ÈÎfiÂ‰Ô 7.630,35 Ù.Ì., “Ê¿ÙÛ·” Û ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿-ÂÚÈÔ¯‹ §·ÙÔÌ›Ԣ (°∏ 167). * √ÈÎfiÂ‰Ô 2.157 Ù.Ì., Ì ηٿÙÌËÛË Û 1.004,37 Ù.Ì. Î·È 1.152,51 Ù.Ì. Î·È Ì ¿‰ÂȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÁÈ· 4+4 ·Ú·‰ÔÛȷο Û›ÙÈ·, ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ μfiÏÔ˘, ı¤ÛË “∞ÏÒÓÈ” Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Ú·ÁÌ·ÙÈο ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi (∞.Δ.). * ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, Û ‰‡Ô Â›‰·, 50-90 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶Ë-

Ï›Ô˘, ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¿Óˆ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (∂∫ 80). * ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ (2), ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 101 Ù.Ì. Ë Î·ıÂÌÈ¿ Û ‰‡Ô Â›‰·, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜, ̠ͯˆÚÈÛÙ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 270 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË (ªԇʷ) ¶ËÏ›Ô˘ (∂∫ 81). * ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ËÌÈÙÂÏ‹˜ ηÙÔÈΛ·, Û 3 Â›‰·, 182 Ù.Ì. Ì 2 Ù˙¿ÎÈ· Î·È ¿ÓÂÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË Î·È ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. * ΔÚÂȘ ÌÔÓfi¯ˆÚ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 36,50 Ù.Ì. Ë Î¿ı ̛·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ¢·‚¿ÎË Î·È ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, Ì ·Ôı‹ÎË. (663)

-----------------------------------HOME CARE ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ºÚÔÓÙ›‰· ™ÈÙÈÔ‡, ∫‹Ô˘ §·Ì·‰¿Ú˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ΔËÏ. 2426049463 6972443902 www.labadarisrealestate.gr

ENOIKIA™∂π™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2 ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶ø§∏™∂π™ - √π∫√¶∂¢∞ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 7,556 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 4,300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,508 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 1,667 Ù.Ì. ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 100 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙÈÛÌ· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,409 Ù.Ì. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ı¤ÛË ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 2,467 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 800 Ù.Ì. ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10,028 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ 4,857 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›Ô˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,843 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 1,200 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4,000 Ù.Ì. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÂÓÙfi˜ ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 2,000 Ù.Ì. •Ô˘Ú›¯ÙÈ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 10 ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ· ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 3 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 4 ÛÙÚ. ∞Ó‹ÏÈÔ ¶Ï¿Î· 4 ÛÙÚ. ÛÙ· fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ΔÛ·Áηڿ‰· 950 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ı¿Ï·ÛÛ· √π∫π∂™ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∞Ó‹ÏÈÔ 140 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. 2 ÂÙÒÓ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 2,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ∞°ƒ√∫Δ∏ª∞Δ∞ •Ô˘Ú›¯ÙÈ ¶ËÏ›Ô˘ 10 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 6 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ªÂÏ·Ó› 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÈÓÔ‡ 4 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ §·ÌÚÈÓÔ‡ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ 1,500 Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ, ı¤· Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ μ√§√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ˆÏÂ›Ù·È 140 Ù.Ì. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∞Óı. °·˙‹ 70 Ù.Ì. μ√§√™ ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜, ÂÚÈÔ¯Ë μπ¶∂. °È· ·ÁÔÚ¤˜ Á›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ì ‰¿ÓÂÈ· ·fi ÙÚ¿Â˙˜. (666)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944-523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 3. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 5. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 6. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ÕÓˆ °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ.ÔÈÎ. º50 8. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 9. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

10. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 12. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 13. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 14. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 15. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 16. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 86ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢60 4. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 5. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ.,ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ.¤Î·ÛÙÔ˜ ( Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 4. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 5. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 6. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 7. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 10.√ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ·) 113.63ÙÌ. Î·È ‚) 65ÙÌ. ∂62 11. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 12. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 13. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 14. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 15. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 17. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 18. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 19. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 20. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 21. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7

22. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) 8 23. °·˙‹ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi °41 24. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 25. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 26. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ·100ÙÌ. + 80ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 27. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (633)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (635)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 165.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (636)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.500. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 3. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 70.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, 8 ÂÙÒÓ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 109.000. 5. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 7. £Ú¿Î˘ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4 ÂÙÒÓ) 105.000. 8. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 9. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 10. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 11. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., ÔÚÔÊÔ‰. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 150.000. 5. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 7. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000,

730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 100 Ù.Ì. ÁˆÓ. (™.¢. 2,1) 56.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 205 Ù.Ì., 90.000, 85 Ù.Ì. (¯Ù›˙ÂÈ 105 Ù.Ì.) 45.000, 307 Ù.Ì. 105.000 (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000, 160 Ù.Ì., 90.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 170 Ù.Ì. 85.000 (°¿ÙÔ˜) 366 Ù.Ì. ÁˆÓ., 107.000. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.) 190.000. 8. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 99.000. 9. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 10. ¡. πˆÓ›· 230 Ù.Ì. (2,4) 80.000. 11. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 12. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (‰ÈÛ. ÁˆÓ.) Ê·ÓÙ·ÛÙ. 505.000, 370 Ù.Ì., ÁˆÓ. ı¤·, 255.000, 1.450 ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ, ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤· 1.020.000, 528 Ù.Ì., 339.000. 13. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 14. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 15. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 16. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 17. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000. 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 90.000 1‚. ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì.+·Ù. 25 Ù.Ì. 39.000 Î’ 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 115.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ηÈÓ. 148.000. 7. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 8. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 530.000. 9. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 10. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. 2. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (639)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6

5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 21. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 23. Κοντά στο LIDL Φυτόκου 250 τ.μ. 100.000 Ε Η57 24. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 25. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (642)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. (643)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

KTISIS ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ¶∞´∑∞¡√™ μ∞™. ¶√§À°∂ƒπ¡√™ ∞¶. NAKOS CENTER 1Ô˜ √ƒ√º√™ 6945 125 805 www.ktisis-realestate.com ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∂™ ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì + 255 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ 2. °ˆÓÈ·Îfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ·127 Ù.Ì , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 3. √ÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, 1.000 Ù.Ì ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 155 Ù.Ì (185 ∂/ÙÌ) 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 5. ∫Ù›ÚÈÔ Ì ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· πˆÏÎÔ‡ & ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË, 202 Ù.Ì (185.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì (205.000 ∂) 7. ∂ÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 165 Ù.Ì, Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 8. ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· , 400 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 9. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.000 Ù.Ì, Û fiÚÔÊÔ, Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 500 Ù.Ì ·ÎfiÌË (500.000 ∂) 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô (75.000 ∂) 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 12. ¶¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì (180.000 ∂) 13. √ÈÎfiÂ‰Ô ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 14. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì ,Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 15. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 240 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 208 Ù.Ì (290.000 ∂) 2. ª˘ÚÌȉfiÓˆÓ, 180 Ù.Ì ·Ï·È¿, (160.000 ∂) 3. ™À¡√π∫π∞ ¶∞§∞πø¡, ËÌÈÙÂÏ‹˜ 340 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 219 Ù.Ì (310.000 ∂) 4. ∞ıËÓÒÓ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 280 Ù.Ì (170.000 ∂) 5. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ÔÏ˘ÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 10ÂÙ›·˜ 213 Ù.Ì (340.000 ∂) 6. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 13, 115 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (163.000 ∂) 7. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì, 50 Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· (270.000 ∂) 8. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 220 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì (390.000 ∂) 9. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤·, 185 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 756 Ù.Ì (598.000 ∂) 10. ∞Ï˘Î¤˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 11. ™˘ÎÔ˘ÙÚ‹, 195 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 165 Ù.Ì (220.000 ∂) 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì (165.000 ∂) 13. ¡.πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì (139.000 ∂) 14. ∞ÁÚÈ¿, 200Ù.Ì Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 200 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì (600.000 ∂) 15. ª·‚›ÏË, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 154 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì (260.000 ∂) 16. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹, §¤Û‚Ô˘, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (180.000 ∂) 17. μ‡ÚˆÓÔ˜, 87 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì (180.000 ∂) 18. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞ıˆÓÈ΋, 125 Ù.Ì (215.000 ∂) 19. ¡.πˆÓ›·, ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 112 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 56 Ù.Ì (139.000 ∂) 20. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 230 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì (260.000 ∂) 21. ¡.πˆÓ›·, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì (210.000 ∂) 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· (259.000 ∂) 23. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ∫˘ÓËÁÒÓ, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 420 Ù.Ì (139.000 ∂) 24. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 238 Ù.Ì, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 97 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì (590.000 ∂) 25. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì , 14ÂÙ›·˜ (225.000 ∂) √π∫√¶∂¢∞ 1. ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 271 Ù.Ì , Ì ™.¢ 1,8 (210.000 ∂) 2. ¡.πˆÓ›·, 169 Ù.Ì, Ì ™.¢ 2,4 (140.000 ∂) 3. ∞ÁÚÈ¿, 633 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi, (174.000 ∂) 4. ¡.πˆÓ›·, ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, 200 Ù.Ì, (58.000 ∂) 5. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 450 Ù.Ì (230.000 ∂) 6. ∞ÌÂÏ¿ÎÈ· ∞Ï˘ÎÒÓ, 4.000 Ù.Ì ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (159.000 ∂) 7. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ∞Ï˘ÎÒÓ (™ˆÚfi˜), 639 Ù.Ì , (109.00 ∂) 8. ∞Ï˘Î¤˜, 200 Ù.Ì, (84.000 ∂) 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ¿ÚÙÈÔ 2.000 Ù.Ì, Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤· (129.000 ∂) 10. ¡.πˆÓ›·, §·Ì„¿ÎÔ˘, 730 Ù.Ì (150.000 ∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜) 11. ∞ӷηÛÈ¿ - ∞ˉÔÓÔʈÏȤ˜, 3.000 Ù.Ì Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 12. ∞ÁÚÈ¿, 402 Ù.Ì (140.000 ∂) 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, 1.044 Ù.Ì, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (159.000 ∂) 14. ¡.¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜-°ÔÚ›ÙÛ·), ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 410 Ù.Ì (190.000 ∂) 15. º˘ÙfiÎÔ˘ & ÂÚÈÊ/Îfi˜, 108 Ù.Ì, (45.000 ∂) 16. πˆÏÎÔ‡ 106, 180 Ù.Ì (205.000 ∂) 17. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.275 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (165.000 ∂) 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÁˆÓÈ·Îfi 844 Ù.Ì, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 675 Ù.Ì, 70 ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙ (345.000 ∂) 19. ∞Ï˘Î¤˜, 560 Ù.Ì 20. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 380 Ù.Ì (108.000 ∂) ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË, ËÌÈ˘fiÁÂÈ· 30 Ù.Ì (12.000 ∂) 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹˜, 27 Ù.Ì, (59.000) 3. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 29 Ù.Ì, (40.000 ∂) μ. ¢À∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ & ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘, ÌÂÙ·¯/ÓÔ, 70 Ù.Ì, (69.000 ∂) 2. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 58 Ù.Ì (120.000 ∂) 3. ¡Â¿ÔÏË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì, (120.000 ∂) 4. ¶·Ï·È¿, 65 Ù.Ì, (130.000) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 52 Ù.Ì, (116.000) 6. ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ, 25ÂÙ›·˜, 56 Ù.Ì, (55.000) 7. ¡. πˆÓ›·, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 70 Ù.Ì (70.000 ∂) °. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿, 80 ÙÌ, ·Ï·Èfi Û ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ (65.000 ∂) 2. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·, ËÌÈ˘-

fiÁÂÈÔ Ôχ ηϋ˜ ηٷÛ΢‹˜ 97 Ù.Ì (119.000 ∂) 3. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 92 Ù.Ì (142.000 ∂) 4. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, 96 Ù.Ì (200.000 ∂) 5. °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì (130.000 ∂) 6. ∫·Ú·˚ÛοÎË, 18ÂÙ›·˜, 120 Ù.Ì, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (187.000 ∂) 7. ¡Â¿ÔÏË, 76 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, (150.000 ∂) 8. ¡. πˆÓ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì, (120.000 ∂) 9. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 73 Ù.Ì, (158.000) 10. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, ∑·ÏfiÁÁÔ˘, 63 Ù.Ì, (76.000 ∂) 11. °¿ÙÛÈÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 103 Ù.Ì (130.000 ∂) 12. ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ, 5ÂÙ›·˜ , 80 Ù.Ì, (133.000 ∂) 13. ª·Û‰¤ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì, (138.000 ∂) 14. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 25ÂÙ›·˜,·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 80 Ù.Ì, (75.000 ∂) 15. ¡.πˆÓ›·, μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 94 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, (130.000 ∂) 16. ƒÔÛÙfi‚, 35ÂÙ›·˜, 123 Ù.Ì, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ (123.000 ∂) 17. ¡.πˆÓ›·, 89 Ù.Ì,3ÂÙ›·˜, (117.000 ∂) ¢. Δ∂™™∞ƒπ∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘, 108 Ù.Ì 10ÂÙ›·˜, (140.000 ∂) 2. μ‡ÚˆÓÔ˜, 107 Ù.Ì, Ì ÙÚÂȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ (150.000 ∂) 3. ΔÚÈÎÔ‡Ë, 100 Ù.Ì Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, (180.000 ∂) 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 114 Ù.Ì 30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 5. ∞ÁÚÈ¿ Û ÓÂfi‰ÌËÙË ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 114 Ù.Ì (230.000 ∂) ¢. ƒ∂Δπƒ∂ 1. π¿ÛÔÓÔ˜ & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 100 Ù.Ì Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & ı¤·, (115.000 ∂) 2. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘, 108 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (170.000 ∂) 3. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ & ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË, 140 Ù.Ì (179.000) 4. ¡¤· πˆÓ›·, 115 Ù.Ì, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ , ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, (190.000 ∂) 5. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ˘ÂÚÔÏ˘ÙÂϤ˜, 133 Ù.Ì, (297.000) μπ§∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜, 534 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 248 Ù.Ì 2. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, 390 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì 3. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·, 450 Ù.Ì Û ¤ÎÙ·ÛË 4.100 Ù.Ì ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. °ÎÏ·‚¿ÓË ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, 60 Ù.Ì, ηٿÛÙËÌ· 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 40 Ù.Ì, (120.000 ∂) ηٿÛÙËÌ· 3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 127 Ù.Ì ÁˆÓÈ·Îfi 4. ∂ı.∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ηٿÛÙËÌ· 110 Ù.Ì 5. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô 114 Ù.Ì 30ÂÙ›·˜, (137.000 ∂) 6. ∫∂¡Δƒπ∫√Δ∞Δ√ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ÛÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, 255 Ù.Ì + 255 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ ªπ™£ø™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 150 Ù.Ì ÈÛfiÁÂÈÔ, 70 Ù.Ì ·Ù¿ÚÈ & 150 Ù.Ì fiÚÔÊÔ˜ Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 2. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ ∫·ÚÙ¿ÏË, 880 Ù.Ì Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ∞∫π¡∏Δ∞ μ√À¡√ & £∞§∞™™∞ 1. ΔÛ·Áηڿ‰·, ‰È·ÙËÚËÙ¤Ô ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 400 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ (1.100.000 ∂) 2. ÃÔÚ¢Ùfi 144 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 780 Ù.Ì Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (320.000 ∂) 3. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ·, ÂÍÔ¯È΋ ∫·ÙÔÈΛ· 165 Ù.Ì, Û Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 480 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· (359.000 ∂) 4. ¶¿ÏÙÛË, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.600 Ù.Ì (55.000 ∂) 5. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 8.700 Ù.Ì, (350.000 ∂) 6. ΔÛ·Áηڿ‰·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000 Ù.Ì, (98.000 ∂) 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ¶∞ƒ∞§π∞, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 107 Ù.Ì (180.000 ∂) 8. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì (75.000 ∂) 9. ∫ÔÚÒÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 7.050 Ù.Ì ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 10. ÃÔÚ¢Ùfi, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ (300.000 ∂) 11. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, ÔÈÎfiÂ‰Ô 370 Ù.Ì , Ì ı¤·, ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ & ·ÓÙÈÛÙËÚ›ÍÂȘ (219.000 ∂) 12. ¡Ù·ÌÔ‡¯·ÚË, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì Ì ı¤· (165.000 ∂) 13. ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (549.000 ∂) 14. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì, ÁˆÓÈ·Îfi (220.000 ∂) 15. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.289 Ù.Ì. ÛÙË μÚ‡ÛË ∞‰¿Ì·ÈÓ·˜ (490.000 ∂) 16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 3.184 Ù.Ì, (29.000 ∂) 17. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 110 Ù.Ì (180.000 ∂) 18. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.956 Ù.Ì Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (149.000 ∂) 19. ªËÏȤ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 237 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 525 Ù.Ì, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· (330.000 ∂) 20. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 63 Ù.Ì (79.000 ∂) 21. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.200 Ù.Ì, Ì ı¤· (105.000 ∂) 22. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10.000 Ù.Ì, Ì ı¤· & ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· (390.000 ∂) 23. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Â‰Ô ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.242 Ù.Ì, Ì ı¤·, ȉȈÙÈ΋ ·Ú·Ï›· & ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 24. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.420 Ù.Ì, (300.000 ∂) 25. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì, (90.000 ∂) 26. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 100 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì, (80.000 ∂) 27. ∞ʤÙ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4.440 & 2.078 & 4.500 Ù.Ì, Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 28. ΔÛ·Áηڿ‰·, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4. 302 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 29. ΔÛ·Áηڿ‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì, ( 160.000 ∂) 30. ΔÛ·Áηڿ‰·-ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ˜ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6.025 Ù.Ì, (190.000 ∂) 31. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ , ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 190 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 228 Ù.Ì (110.000 ∂) 32. ¡∏∂™, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì (170.000 ∂) 33. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ªÂÏÈ¿Ó, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.317 Ù.Ì (30.000 ∂) 34. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, 13.000 Ù.Ì (129.000 ∂) 35. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 800 Ù.Ì (45.000 ∂) 36. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì (140.000 ∂) 37. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿-¶ÂÏÂÁÎÚ›ÓÔ, ηÙÔÈΛ· 200 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì (349.000 ∂) 38. ÕÓˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì Û ÔÈ-

ÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì Ì ÌÔÓ·‰È΋ ı¤· (350. 000 ∂) 39. §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ¤ÙÚÈÓÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì (180.000 ∂) 40. √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∫ÔÚÒË ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 41. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14.500 Ù.Ì (39.000 ∂) 42. §·‡ÎÔ˜, ¤ÙÚÈÓÔ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ È‰È·›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 205 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì 43. ∫·Ó¿ÏÈ·, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. (55.000 ∂) 44. ¶ÙÂÏÂfi˜, 8 ÛÙÚ. Ì ı¤·, (98.000 ∂) 45. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì, (139.000 ∂) 46. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÌÔÓÔÎ/· 105 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.600 Ù.Ì, (179.000 ∂) 47. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 10.000 Ù.Ì, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·È Û ÙÚ›· ÙÌ‹Ì·Ù· 48. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 348 Ù.Ì, (55.000 ∂) 49. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ηÙÔÈΛ· 175 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 850 Ù.Ì (260.000 ∂) 50. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 928 Ù.Ì Â› Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ô‰Ô‡, Û ı¤ÛË ÚÔ‚ÔÏ‹˜ (90.000 ∂) 51. ªËϛӷ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ, (45.000 ∂) 52. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.100 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (75.000 ∂) 53. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (470.000 ∂) 54. ¶ÈӷοÙ˜ ¤ÙÚÈÓË ÌÔÓÔÎ/· 100 Ù.Ì, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, (190.000 ∂) 55. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3.884 Ù.Ì, Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ (40.000 ∂) •∂¡ø¡∂™ - •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ∞¶√μ√™ ∞º∏™√À, 1090 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.530 Ù.Ì ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 2. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÈÎÚfi ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 120 Ù.Ì (290.000 ∂) 4. ªËϛӷ ÍÂÓÒÓ·˜ 250 Ù.Ì Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.560 Ù.Ì, ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ‡ÊÔ˘˜ 5. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÍÂÓÒÓ·˜ 600 Ù.Ì (230.000 ∂) 6. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ˜, (390.000 ∂) 7. ¶ÈӷοÙ˜, ˘ÚÁfiÛÈÙÔ-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì (644)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 570 Ù.Ì. (41Á) 60.000∂. μfiÏÔ˜, ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000∂. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì.ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿, μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ , μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, 2,3 ÛÙÚ¤Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚ¤Ì. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘-∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈ-

ÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (550∂). ∞ÁÚÈ¿, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (645)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ Βόλος (Καλλιθέα) διώροφη οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ. με προοπτική. Άνω Λεχώνια, μεζονέτα καινούργια 400 τ.μ., μετά υπογείου 110 τ.μ., σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με θέα τη θάλασσα. Άλλη Μεριά οικία διώροφη 230 τ.μ. με 40 τ.μ. βοηθητικό χώρο σε οικόπεδο 352 τ.μ. με θέα Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία, 106 τ.μ., σε οικόπεδο 150 τ.μ. ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. ΒΟΛΟΣ (Άναυρος) ισόγεια οικία 75 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. με προοπτική ορόφου. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 172 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ. Αργαλαστή διώροφη οικία 80 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. περίπου κοντά στο Δημαρχείο, τιμή 40.000 Ε. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ κεντρικό 79 τ.μ. 4ου ορόφου κοντά στην πλατεία Ελευθερίας. μ√§√™, 150 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∂¡Δƒ√, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì 200 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ. ΒΟΛΟΣ, 63 τ.μ. 2ου ορόφου ανατολικό 5 ετών. ΒΟΛΟΣ, γκαρσονιέρα 30 τ.μ. ρετιρέ με μεγάλο μπαλκόνι, Καρτάλη - Γαζή. Αγριά καινούργια δυάρια 50 τ.μ. με δυνατότητα συνένωσης 100 τ.μ.. Βόλος Ν. Δημητριάδα καινούργια διαμερίσματα από 50 τ.μ. έως 100 τ.μ. √π∫√¶∂¢∞ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ 1.040 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα στο Βόλο, κατάλληλο για οικία, ξενοδοχείο, γκαράζ. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 2.083,49 τ.μ. με πανοραμική θέα στο Βόλο οικοδομήσιμο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ 1.500 τ.μ. εντός οικισμού δίνεται και το μισό. Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ 213 τ.μ. μεσαίο με Σ.Δ. 0,8. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος κεντρικά ισόγεια καταστήματα με πατάρι και υπόγειο 150 τ.μ., 120 τ.μ. Ν. Ιωνία ισόγεια καινούρια καταστήματα 40,50,35 τ.μ. σε κεντρικό δρόμο. (646)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 131 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 15 ÂÙÒÓ, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘-ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. ª∂∑√¡∂Δ∂™ (∂˘Î·ÈÚ›·) ÙÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (120.000∂) ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 6 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈΛ· 125 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· (260.000∂) ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 8. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂, ∫ÔÚÒË. 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 185 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 11. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. 12. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 125 Ù.Ì. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ¡. πˆÓ›·. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹, ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ.

5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ı¤· 200Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫Ú˘„¿Ó· ∫. °·Ù˙¤·. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 15. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ· 17. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (651)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 www.sofiahalkia.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 1 ¯ÚfiÓÔ. ΔÈÌ‹ 225.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 160 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ 33 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Ì 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ÌÂÁ¿ÏË Û·ÏÔÓÔÎÔ˘˙›Ó·, 2 WC, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È ˘ÌÈ˘·›ıÚÈÔÈ ¯ÒÚÔÈ 37 Ù.Ì. Ê/·, Parking ÛÙË ÈÏÔÙ‹ Î·È ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 4 ÂÙÒÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ÎÔ˘ÊÒÌ·Ù·, ·ÙÒÌ·Ù·, ¤ÈÏ· Ì¿ÓÈÔ˘ & Ë ÎÔ˘˙›Ó· Â›Ó·È ‰Ú‡ÈÓ·. ∂Í·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜. ∫ÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›· / ºÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 48,5 Ù.Ì. ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ ΤÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË, ÛÙÔÓ ∞ fiÚÔÊÔ ›Ûˆ ·fi Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ 216 Ù.Ì Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ·Û·ÓÛ¤Ú ·fi ÙÔ ˘fiÁÂÈÔ ¤ˆ˜ ÙÔ ‰ÒÌ· & ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ. ∂›Û˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÎÙ›Û˘ 43 Ù.Ì. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ¢È·ÌÂÚ¤˜ Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ∞Ôı‹ÎË 7 Ù.Ì. & parking. μ√§√™: ¶¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ·Ôı‹ÎË È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ΔÈÌ‹ 68.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰˘¿ÚÈ· - ÁÚ·Ê›· 45 & 50Ì Ù.Ì. Ì ̛· ı¤ÛË parking ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. ¡. πø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁˆÓÈ·Îfi ÚÂÙÈÚ¤ 115 Ù.Ì. Ì 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 165.000∂ ∞§À∫∂™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË Î·ÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞’ fiÚÔÊÔ, ‰È·ÌÂÚ‹˜ 80 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘, Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓÁÎ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· 38 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ı¤· Û ˘¤ÚÔ¯Ô Î‹Ô. ∂•√Ãπ∫∞ ª∂°∞§∏ ∂À∫∞πƒπ∞: ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 71,19 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ 50Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ª∏§π∂™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. √È Î·ÙÔÈ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÚÔ˜ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ªËÏȤ˜. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ 74 Ù.Ì. Ë ÔÔ›· ‰È·ı¤ÙÂÈ 2 ˘/‰ , 2 wc, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË & ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ. Œ¯ÂÈ ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓË ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¿ fiÏÔ ÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ‰Â›ÙÂ! ΔÈÌ‹ 170.000∂ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· 2Ô fiÚÔÊÔ & ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Î·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ Â›Ó·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó··Ï·›ˆÛ‹ Ù˘. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 40.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì Î·È 72 Ù.Ì ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì Ôχ ηϋ ·fi‰ÔÛË 5,5%. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ΔÈÌ‹ 100.000∂ √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: μ√§√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 126 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ºπ§∂§§∏¡ø¡ Ì ™.¢. 2,7. ¢›Ï· ÛÙÔ ¿ÚÎÔ. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 3,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞ÛÚfiÁÈ· Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi 47Ì. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ·Ó¤ÁÂÚÛË supermarket. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ∞°ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 502 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ &

ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÔÈΛ· 45 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 125.000∂ ∞¡∞∫∞™π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ∞ӷηۛ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1389 Ù.Ì. & 1300 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÈÛÌfi. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 4070 Ù.Ì. ( ı¤ÛË ª·Ú¿ıË) Ì ¤ÙÚÈÓË 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 82 Ù.Ì. /fiÚÔÊÔ˜. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 3110 Ù.Ì., 3940 Ù.Ì., 2940 Ù.Ì. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ· ‰›Ï· ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ - §‡ÎÂÈÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 20.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 4534 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ Û¯ÔÏ›Ԣ. ÕÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 675 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Î·È ¿ÏÂÙË ı¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ μfiÏÔ. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›·. ª¶√Àº∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 1500 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 220.000∂. •À¡√μƒÀ™∏: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÔÈÎfi‰· 7 & 10 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 30.000 & 43.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Î·È ·¤¯Ô˘Ó 3.5 ¯ÏÌ. ·fi ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ •˘Ófi‚Ú˘Û˘. ÕÏÂÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ ÒÏËÛ˘ 235.000∂. Ã∞¡π∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È studio 5ÂÙ›·˜ Ì ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 40 Ù.Ì. Ï‹Ú˜ ÂÈψ̤ÓÔ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹ 400∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· (¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·) Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, 100 Ù.Ì. ΔÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, Ì¿ÓÈÔ, WC, ÎÔ˘˙›Ó·, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ̤ۈ ·˘ÙÔ‡). μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ 2ÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 98 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË „‡ÍË - ı¤ÚÌ·ÓÛË. ΔÈÌ‹ 320∂ ∂À∫∞πƒπ∂™ μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÁÚ·Ê›· ÏËÛ›ÔÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ μfiÏÔ˘, Ì ÙȘ ÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜. ªÔÓ·‰È΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ (& ÌÂÌÔӈ̤ӷ), Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 200.000∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È / ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ, ·Ôı‹ÎË 170 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ı¤ÛÂȘ parking ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (656)

ZHTOYNTAI Τo Sugar καφέ ∑∏Δ∂π άτομο για το μπουφέ με εμπειρία, για απογευματινή βάρδια. Πληροφορίες Ιωλκού - Αργοναυτών. (456) ∑∏Δ√À¡Δ∞π εμφανίσιμες κοπέλες, με ευχέρεια λόγου, γνώση Η/Υ, για μάρκετινγκ επιχείρησης. Πληρ. τηλ. 6948362668 και 24260-49463, e-mail: nlambadaris@hotmail.com (682) ∑∏Δ∂πΔ∞π κοπέλα με βασικές γνώσεις Η/Υ για μόνιμη εργασία σε βιοτεχνία άρτου. Τηλ. επικοινωνίας 6932387301 (10.00-14.00 και 18.00-21.00). (704)

∑∏Δ∂πΔ∞π εμφανίσιμος σερβιτόρος και κοπέλα για το μπαρ, του καφέ Blue-lagoon στις Αλυκές. Πληρ. τηλ. 6976-862007. (434)

∑∏Δ√À¡Δ∞π έμπειρες γυναίκες για παραγωγή χειροποίητου φύλλου παραδοσιακής πίτας. Πληρ. τηλ. 6978-940275. (454)

∑∏Δ√À¡Δ∞π πεπειραμένοι σερβιτόροι για catering. Πληρ. τηλ. 6971665181. (455)

™YNOIKE™IA ™¯¤ÛË, Û˘Ì‚›ˆÛË, γάμος; ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Η μόνη αξιόπιστη επιλογή. Εχέμυθα και αποτελεσματικά: 21χρονος επιστήμων πολύ εμφανίσιμος ακίνητα, εισοδήματα, 40χρονη αρχιτέκτων σοβαρή, εμφανίσιμη, 39χρονος δημ. υπάλληλος γοητευτικότατος, ευκατάστατος, ρομαντικός, 45χρονη χημικός, εξαιρετικής εμφάνισης. Τηλ. 2410-549797. (618)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 MA£HMATA ª∞£∏ª∞Δ∞ ΑΓΓΛΙΚΩΝ για όλα τα πτυχία και μέσω SKYPE. Εμπειρία 4 χρόνων στην Αγγλία. Φιλικές τιμές. Πληρ. τηλ. 6978-955101 και 2421028946. (612) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια. Πληρ. τηλ. 24210-68113 και 6948-462082. (698)

∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ του Πανεπιστημίου Αθηνών με φροντιστηριακή πείρα παραδίδει μαθήματα σε μαθητές (Γυμνασίου-Λυκείου). Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6973 566992. (622)

ºπ§√§√°√™ με μαθησιακή εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. (Εξειδίκευση και στις μαθησιακές δυσκολίες). Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6970 885280. (476)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (601) Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ Ãøƒπ™ Ã√¡√Δƒπμ∏ Τέλος οι περιορισμοί χορήγησης δανείων. Αναλαμβάνουμε αναχρηματοδοτήσεις υπαρχουσών οφειλών, χορήγηση νέων δανείων (στεγαστικών, προσωπικών, επιχειρηματικών). Πληροφορίες 6932-528388 (591)

μπ√Δ∂áπ∞ ΣΥΡΜΑΤΟΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΑΛΜΥΡΟΥ Διαμαντή Σ. (Αγ. Τρύφωνα 19 δίπλα στο Κέντρο Υγείας). Περιφράξεις, συρματοπλέγματα, σύρμα αμπελιών, σιδηροπάσσαλοι, αγκαθωτά. Πληρ. τηλ. 24220-22055, 6930-185370. (894)

∞ª∂™∏ ΛΥΣΗ για μετρητά από όλες τις πιστωτικές σας κάρτες σε 5 λεπτά έχουν δεν έχουν διαθέσιμο , μέχρι 44 άτοκες δόσεις, ακόμα και με τρίμηνη καθυστέρηση. Ραντεβού στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα, 09.0022.00, κα Ελπίδα 2415001000, 2421500032, 6974533556. (237)

Ã∂π∞∑∂™Δ∂ ª∂Δƒ∏Δ∞; έχουμε τη λύση. Άμεσα σας δίνουμε μετρητά αν έχετε πιστωτικές κάρτες ακόμα και με υπέρβαση ορίου και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, ραντεβού στο χώρο σας. Τηλέφωνο χωρίς χρέωση από σταθερό και κινητό για όλη την κεντρική Ελλάδα, 8003003707, κος Αγγελάκης. (238)

°ÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Á¿ÌˆÓ Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΛΛΑΣ του Χρήστου και της Παρασκευής, το γένος Παπαγεωργίου, που γεννήθηκε στην Καρδίτσα και κατοικεί στο Βόλο και η ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΣΚΑΡΠΕΤΗ του Νικολάου και της Βαρβάρας, το γένος Τζώρτζη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στην Πορταριά Μαγνησίας. ----------------Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ του Παντελή και της Αγιούλας, το γένος Καραγκούνη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ΖΩΗ ΦΡΑΓΚΟΥ του Νικολάου και της Λαμπρινής, το γένος Αραμπατζή, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο, πρόκειται να παντρευτούν στο Βόλο.

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™Δ∏ªø¡ ¢π∂À£À¡™∏ ¢π√π∫∏Δπ∫√À Δª∏ª∞ ¶ƒ√™ø¶π∫√À ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών γνωστοποιεί ότι το ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ αποφάσισε την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. ως εξής: - Μία (1) θέση Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με γνωστικό αντικείμενο “ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΚΡΟΥΣΤΑ” Η προκήρυξη των ανωτέρω θέσεων δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 238/243-2010 τ. Γ’. Όσοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και ενδιαφέρονται για τις παραπάνω θέσεις καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Εγνατία 156 Τ.Κ. 54006 Θεσ/νίκη) αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά μέχρι τις 1/6/2010. Πληροφορίες για τα δικαιολογητικά δίνονται από τη Γραμματεία του ανωτέρω Τμήματος, κατά τις ώρες 8.30 π.μ. έως 14.30, στα τηλέφωνα 2310-891281, 891453 και 891248, fax: 2310-891280. Ο Πρύτανης Καθηγητής ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα και αγορές χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (620)

∞¡π∂§ Κορυφαία αστρολόγος, ερευνήτρια ταρό, γενέθλιοι χάρτες, ερωτικές συναστρίες, προβλέψεις, φυλαχτά. Δίνω λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί. Ερωτικά, επαγγελματικά. Σύμβουλος επωνύμων. Δέχομαι με ραντεβού. Πληρ. τηλ. 6974-456215, 6970-864447, από σταθερό και κινητό στο 9016002600, χρέωση 2,38Ε/1’. (472)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΠΡΩΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τα μέλη του συλλόγου σε πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 18 Απριλίου και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βόλου με τα εξής θέματα: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1. Έγκριση Πεπραγμένων. 2. Έγκριση Απολογισμού 2009 και Προϋπολογισμού 2010. 3. Έκτακτη εισφορά κυνηγετικής περιόδου 2010-2011. 4. Έγκριση νέου χώρου για την κατασκευή Σκοπευτηρίου και ενημέρωση των μελών για την πορεία του. 5. Λειτουργία εκτροφείου Παλιουρίου. 6. Λοιπά θέματα Σε περίπτωση μη απαρτίας, καλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση σε δεύτερη τακτική συνεδρίαση στις 19 Απριλίου 2010 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18.00 στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση η οποία θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρεθούν σε αυτή. Ο Πρόεδρος Γεώργιος Σιώρος

¢π∫∞™Δπ∫√ ¢∏ª√™π∂Àª∞

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα μετρητά από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, έως 36 άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Κος Λευτέρης 6983709688. (933)

¡Δ∂¡Δ∂∫Δπμ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ Κέντρο ιδιωτικών Ερευνητών, Α.Υ.Π. αναγνωρισμένη υπηρεσία πληροφοριών. Υπηρεσίες: - Έρευνας και επίλυσης προσωπικών ανηλίκων και VI.P. προσώπων - Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων - συνδρομή δικαστικών ερευνών, εμποροβιομηχανικών ερευνών (αντικατασκοπίας), Ασφάλειας εκδηλώσεων και εγκαταστάσεων. Συμβουλευτικών παροχών, μελετών ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Τηλ. 2410-663111, 6974372702, 24210-27106 www.spyro.gr. (366)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου, Αντωνοπούλου αρ. 91 Δηλώνω ότι Την (21η) εικοστή πρώτη του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του δύο χιλιάδες δέκα (2010) έτους, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4ης απογευματινής έως και ώρα 5η απογευματινή στο Βόλο Ν. Μαγνησίας και στο συνήθη τόπο των δημοσίων και αναγκαστικών πλειστηριασμών της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Βόλου, δηλαδή στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Βόλου, στο Δικαστικό Μέγαρο Βόλου το οποίο βρίσκεται στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ των οδών Γ. Καρτάλη και Ανθ. Γαζή, έναντι πλατείας Ελευθερίας, ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Βόλου Πιπίνας Γεωργίου Καλομέρα ή του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΖΑΜΑΝΟΥΔΗ του Ευριπίδη κατοίκου Βόλου Ογλ, αρ. 1, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η παρακάτω περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία του οφειλέτη ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΤΑΡΙΚΟΥ, η οποία κατασχέθηκε με τη με αριθμό 3.335/25-2-2010 κατασχετήρια έκθεσή μου, δηλαδή πλειστηριάζεται αναγκαστικά: Η ψιλή κυριότητα ενός (1) διαμερίσματος του πρώτου πάνω από το ισόγειο ορόφου μιας διώροφης οικοδομής, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο (178,60) τ.μ. και βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλεως του Βόλου, στη διασταύρωση των οδών Γ. Σουρή αριθμός 17 και Μαβίλη, στο υπ’ αριθμόν 1444 Οικοδομικό τετράγωνο και συνορεύει: ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πεζόδρομο, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Γ. Σουρή, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με την οδό Μαβίλη και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ι-

διοκτησίες Βασιλείου και Στάμου. Το δε διαμέρισμα του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου της άνω οικοδομής, αποτελείται από τρία (3) κύρια δωμάτια, ήτοι καθημερινό και δύο (2) υπνοδωμάτια και από τους χώρους χωλλ, κουζίνα και λουτρό με έναν εξώστη προς την οδό Γ. Σουρή και μια βεράντα προς την οδό Μαβίλη. Έχει εμβαδόν μέτρα τετραγωνικά εβδομήντα τέσσερα και 75/100 (74,75), ποσοστό συνιοδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί του οικοπέδου και των εν γένει κοινοκτήτων και κοινοχρήστων χώρων, έργων, πραγμάτων και εγκαταστάσεων της οικοδομής σαράντα πέντε εκατοστά (45/100) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με πεζόδρομο, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Γ. Σουρή προς την οποία έχει εξώστη, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με την οδό Μαβίλη προς την οποία έχει βεράντα και ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με ιδιοκτησία Στάμου. Η αξία της κατασχεθείσης ψιλής κυριότητας του άνω ακινήτου, υπολογιζόμενης της ηλικίας της επικαρπώτριας, ανέρχεται στο ποσό των (69.000,00) εξήντα εννέα χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των σαράντα έξι χιλιάδων (46.000) ευρώ που είναι και μεγαλύτερη της αντικειμενικής του αξίας. Το άνω ακίνητο βαρύνεται: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EFG EUROBANK ERGASIAS A.E. 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ του Κωνσταντίνου Ζαμανούδη του Ευριπίδη. Προσκαλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν συμμορφούμενοι με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας. Βόλος 1-4-2010 Ο Δικ. Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ

™À§§√°√™ °√¡∂ø¡ Δƒπø¡ Δ∂∫¡ø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™ “∏ ∞ƒ°ø”

Αθηνάς 33Α, Ν. Δημητριάδα Βόλος Τηλ. & fax: 24210-49010 E-mail: triteknoi.magnisias@yahoo.gr Τ.Κ.: 38222 Αριθ. Εγκρ. Πρωτ.: 494/2007

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας καλεί όλα τα μέλη του σε Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την ΤΕΤΑΡΤΗ 7 Απριλίου και ώρα 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, με τα παρακάτω θέματα: 1) Διοικητικός Απολογισμός 2) Οικονομικός Απολογισμός 3) Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας. 4) Ενημέρωση για τις ενέργειες του Συλλόγου μας τοπικά προς Δήμους, Νομαρχία Μαγνησίας, Επιμελητήριο, Εμπορικούς Συλλόγους, για διανομή τροφίμων κ.λπ. αλλά και για την Ομοσπονδία Τριτέκνων (ΟΠΟΤΤΕ). 5) Εκλογές νέου Διοικητικού Συμβουλίου στο Σύλλογό μας το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Απριλίου στο Σύλλογό μας. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας Γεώργιος Καλαντζής Μαρία Αγιοργίτη

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της ΔΕΥΑ Ν. Αγχιάλου κατοίκου Ελευθερίας 23 Ν. Αγχίαλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 1720/47913/31-3-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 13451,00 τ.μ. στη θέση “Λαχανόρεμα” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ ¢∏ª√™ ∞§ªÀƒ√À ∞§ªÀƒ√™ ª∞°¡∏™π∞™

Πληροφορίες: Τηλιοπούλου Βασιλική Τηλέφωνο: 24223-50230

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των κυρίων και νομέων των ακινήτων της περιοχής μελέτης: “Συμπλήρωση διαγράμματος και διενέργεια πράξης εφαρμογής της επέκτασης της πολεοδομικής μελέτης Αλμυρού Νομού Μαγνησίας - περιοχές Κουλουριώτικων παραπλεύρως Εργατικών Πολυκατοικιών ΙΙΙ, πέριξ Κέντρου Υγείας, Ευξεινούπολης” . Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 1337/1983, καλούνται οι κύριοι και νομείς των ακινήτων να λάβουν γνώση των διαγραμμάτων και του πίνακα της (3Β/02) πράξης εφαρμογής, κατόπιν των τροποποιήσεων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στα (Ο.Τ. 374 & 375) Φ.Ε.Κ. 548 ΑΑΠ/27.10.2009 και στα (Ο.Τ. 366 & 367) - Φ.Ε.Κ. 577 ΑΑΠ/30/11/2009, καθώς και της κρίσης των ενστάσεων της 1ης ανάρτησης και να υποβάλουν στο Δήμο Αλμυρού τυχόν ενστάσεις. Προϋπόθεση για την υποβολή ένστασης, αποτελεί η υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας, η οποία πρέπει να γίνει σε ειδικό έντυπο, αντίγραφο του οποίου υπάρχει στο Δημοτικό Κατάστημα Αλμυρού. Μαζί με τη δήλωση πρέπει να προσκομισθούν: * Συμβόλαια σημερινού ιδιοκτήτη και παλαιοτέρου (προ της 10.3.1982) και τα τοπογραφικά διαγράμματα που τα συνοδεύουν. * Πιστοποιητικά μεταγραφής ιδιοκτησίας, βαρών, διεκδικήσεων, κατασχέσεων. * Αντίγραφα μερίδων όλων των ιδιοκτητών, σημερινών και παλαιοτέρων. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ιδιοκτήτες ερχόμενοι σε άμεση επικοινωνία με την επιβλέπουσα υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μαγνησίας (κ. Ηλ. Κολόμβο - τηλ.: 24213-55701), είτε με το Δήμο Αλμυρού (τηλ.: 24223-50230), είτε με τον εκπρόσωπο των μελετητών (κ. Δημ. Μπάρκα τηλ.: 2421037339). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ


37

ª. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™Δƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦΕΚ 204/15-3-2010 τ. Γ’ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη μίας (1) θέσης ΔΕΠ ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μ. Ασίας 75 Γουδή, ΑΘΗΝΑ, 11527, τηλ. 2107462045, 210-7462052) ΤΟΜΕΑΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ Αριθ. Προκήρυξης 0910015790/11-2-10 - Μία θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Παθολογική Φυσιολογία - Κλινική Χημεία” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 27-5-2010. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ της Προκήρυξης στη Γραμματεία της Ιατρικής Σχολής, όπου μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες. Αθήνα 26-3-2010 Ο Πρύτανης Δημοσθένης Ν. Ασημακόπουλος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ Δª∏ª∞ ™Ã∂¢π√À ¶√§∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 87/2010 απόφασή του προτείνει τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 1139 (Κωλέττη - Αλαμάνας) στη συνοικία “Άγιοι Ανάργυροι” και συγκεκριμένα τον αποχαρακτηρισμό τμήματος ιδιοκτησίας των αιτούντων από κοινόχρηστο χώρο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα σε κοινόχρηστο χώρο τμήμα ίσης έκτασης με το αποχαρακτηρισμένο, προς την οδό Αλαμάνας, έτσι ώστε να μην προκύπτει μείωση κοινοχρήστου χώρου. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από τα γραφεία της υπηρεσίας, που στεγάζονται στην οδό Τοπάλη 12 με Δημητριάδος στον 3ο όροφο (τηλ.: 21697), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και επίδοση της ανακοίνωσης αυτής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 2421026271 - 39163 Fax: 2421039162

∫À¡∏°∂Δπ∫√™ ™À§§√°√™ μ√§√À ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σύγκλησης Πρώτης Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου έχων υπ’ όψιν το άρθρο 26 παρ. 1 του καταστατικού του συλλόγου ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ Τη Γενική Συνέλευση των μελών του Κυνηγετικού Συλλόγου Βόλου σε πρώτη τακτική Συνέλευση Αρχαιρεσιών την 2 Μαΐου 2010, ημέρα Κυριακή και ώρα 8.00 πρωινή στα γραφεία του Συλλόγου Ξενοφώντος - 2ας Νοεμβρίου, 2ος όροφος, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων: 1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης Αρχαιρεσιών και Εφορευτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 7 του καταστατικού του Συλλόγου. 2. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Τριμελούς Επιτροπής για το παράρτημα Ν. Αγχιάλου. Σε περίπτωση μη απαρτίας καλείται εκ νέου η Γενική Συνέλευση Αρχαιρεσιών σε δεύτερη συνεδρίαση στις 9 Μαΐου 2010 ημέρα Κυριακή και ώρα 8.00 πρωινή στην ίδια αίθουσα, με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση η οποία θα θεωρηθεί σε απαρτία με όσα μέλη και αν παρευρεθούν σ’ αυτή. Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι την Παρασκευή 16 Απριλίου 2010 και ώρα 20.00 στα γραφεία του Συλλόγου Ξενοφώντος - 2ας Νοεμβρίου. Ο Πρόεδρος ΣΙΩΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

∞¶ƒπ§π√™

2

Δ›ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘, ∞ÌÊÈ·ÓÔ‡, ∞ȉÂÛ›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚ·˜ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “√ £Âfi˜ ÂÍÂϤͷÙÔ ÙÔ˘˜ Ùˆ¯Ô‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÏÔ˘Û›Ô˘˜ ÂÓ ›ÛÙÂÈ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏ›·˜” (π·ÎÒ‚Ô˘ ‚’ 5). Οι άνθρωποι που δεν φωτίζονται από το Ευαγγέλιον, δίδουν πολλήν προσοσχήν και εκτίμησιν εις εκείνους που έχουν τα πολλά χρήματα και τα άφθονα αγαθά. Τους πτωχούς δεν τους προσέχουν, δεν τους λογαριάζουν, ακόμη και τους περιφρονούν. Αλλά πόσον διαφορετική είναι η κρίσις του Θεού! Τους πτωχούς αυτούς, που ο κόσμος περιφρονεί, ο άπειρος Θεός του προσέχει και τους τιμά και τους αγαπά με τελείαν αγάπην. Καλεί λοιπόν και αυτούς εις την σωτηρίαν και την αιώνιον δόξαν, όπως καλεί όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως και τους πλουτίζει με τον ανεκτίμητον πλούτον της πίστεως, με τον οποίον γίνονται παιδιά του Θεού. Είσαι λοιπόν, Χριστιανέ, πτωχός εις επίγεια αγαθά; Δεν είναι αυτός λόγος, διά να νομίζης ότι έχεις κατωτέραν αξίαν από τους άλλους. Εάν έχης εις την ψυχήν σου την πίστιν, την αλήθειαν, τον Σωτήρα Χριστόν, έχεις τον μεγαλύτερον θησαυρόν. Ο θησαυρός αυτός σου δίδει τιμήν και αξίαν πραγματικήν, που δεν ημπορούν να δώσουν όλα τα πλούτη της γης.

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∏ ∂¡ø™∏ ™À¡Δ∞•π√ÀÃø¡ ¡∞Δ ¶. £∂™™∞§π∞™ “√ ∞°π√™ ¡π∫√§∞√™” Ανακοίνωση Ανακοινώνει την πραγματοποίηση 3ήμερης ανοιξιάτικης εκδρομής στις 7, 8 και 9 Μαΐου (αναχώρηση Παρασκευή πρωί, επιστροφή Κυριακή βράδυ) σε Λουτράκι, Μυκήνες, Τολό, Ναύπλιο, Επίδαυρο, Ισθμό και περιλαμβάνει μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινά στο παραλιακό ξενοδοχείο του Τολό “Φλοίσβος” και ξενάγηση με ξεναγό. Τιμή συμμετοχής ανά άτομο εκατό (100,00) ευρώ,για κράτηση θέσεων απαραίτητη προκαταβολή στο γραφείο της Ένωσης από Δευτέρα 12 Απριλίου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για πληροφορίες τηλ.: 24210-21102, κιν.: 6973542472. Η ΕΝΩΣΗ ΕΥΧΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ Το Διοικητικό Συμβούλιο Βόλος 01-04-2010 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΗΤΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ - Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

£∂ªπ™Δ√∫§∏ ∫ø¡. ¶∞¡∞°πøΔ∞∫√¶√À§√

Ετών 82 κηδεύσαμε χθες Μ. Πέμπτη 1η Απριλίου και ώρα 5.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Πολυμέρη 120 στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας θερμά ευχαριστούμε. Βόλος 2 Απριλίου 2010 Η σύζυγος: Ευφροσύνη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Στυλλιανή, Νικόλαος - Ελισσάβετ, Δημοσθένης - Αναστασία Τα εγγόνια Η δισέγγονη Τα αδέλφια Τα ανίψια

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας αδελφή και θεία

Δ∂ƒæπ£∂∞ ∂À∞°. ∫∞¶√Δ∞

Ετών 82 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Μ. Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 4.00 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό Γαμβέτα 133 στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού. Βόλος 2 Απριλίου 2010 Τα αδέλφια: Αθανάσιος - Μαρία Καποτά, Έλλη χα Χρ. Καποτά Τα ανίψια: Ευαγγελία Καποτά, Νικόλαος Καποτάς, Αικατερίνη Μιμίκου Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Κοιμητηρίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Ιωάννη Κίτσου (μισθωτή) κατοίκου πλάι Επισκοπής Δήμος Ιωλκού, εκδόθηκε η με αριθμ. 1535/43848/30-3-2010 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 2.999,92 τ.μ. στη θέση εκτός σχεδίου “Κράγκο” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Αγχιάλου του Δήμου Ν. Αγχιάλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ν. Αγχιάλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Δασολόγος

Τα παιδιά του Ιδρύματος “ΑΣΠΡΕΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ” σας προσκαλούν το Μ. Σάββατο και ώρα 18.00 στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος, τέρμα Λαρίσης, όπου θα τελεσθεί Λειτουργία Αναστάσεως του Κυρίου. Όσοι εκ των συμπολιτών μας επιθυμούν να παραβρεθούν θα μας δώσουν ιδιαίτερη χαρά.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” ΤΗΛ.: 24210-78910-20

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, το Προσωπικό που εργάζεται σ’ αυτό και το Διοικητικό Συμβούλιο Σας εύχονται ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

π¢ƒÀª∞ ∂π¢π∫ø¡ ¶∞π¢ø¡ - ∞Δ√ªø¡ ¡. ª∞°¡∏™π∞™

“∞™¶ƒ∂™ ¶∂Δ∞§√À¢∂™”

ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210 66150 & 24210 65776 Fax: 24210 83420 http: //www.geocities.com/asprespetaloudes email: asprespetaloudes@yahoo.gr Αριθ. Λογαριασμού: Εθνική Τράπεζα 201/480458-99

∂∫∫§∏™∏ Τα παιδιά του Ιδρύματος “Άσπρες Πεταλούδες” σας εύχονται Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα περιμένοντας την αγάπη σας.

Τον αγαπημένο μας πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

πø∞¡¡∏ ™¶∞¡√ª∏Δƒ√

Ετών 88 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Μ. Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 12.30 μ.μ. από το σπίτι μας στα Μελισσάτικα στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Μελισσάτικα 2 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Απόστολος - Χαρούλα Σπανομήτρου, Αναστάσιος - Ελένη Σπανομήτρου, Γιώργος Σπανομήτρος Οι αδελφές: Ειρήνη Σπανομήτρου, Παρασκευή χα Μωραΐτου Τα εγγόνια: Γιάννης, Αντωνία, Γιάννης, Κωνσταντίνα, Αντωνία, Φωτεινή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

¡∞À™π∫∞ ™Δ. ª∏Δ™√¶√À§√À

Ετών 93 κηδεύουμε σήμερα Μ. Παρασκευή 2 Απριλίου και ώρα 13.00 από το σπίτι μας στα Κάτω Λεχώνια, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Κάτω Λεχωνίων. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Κάτω Λεχώνια 2 Απριλίου 2010 Τα παιδιά: Δημήτριος - Ιωάννα Μητσοπούλου, Λάζαρος Μητσόπουλος Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Κουτσουνούρης” .


38/ °È· οı ÒÚ· M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ¶·Ú·Û΢‹ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ∫·ÁÈ¿ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘, π¿ÛÔÓÔ˜ 109, ÙËÏ.: 24210-23508, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 215 ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙËÏ.: 24210-48888, ¢È‰¿ÁÁÂÏÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 23, ÙËÏ.: 24210-23325. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¡¤ÛÙˆÚ, πˆÏÎÔ‡ 133 (™Ù¿ÛË ºfiÚÔ˜), ÙËÏ.: 24210-71375. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛÈÏfiÁÏÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 179 (∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜), ÙËÏ.: 24210-61444. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ª. ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· M. ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ·fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ¤ˆ˜ °. ¢‹ÌÔ˘. ∞‡ÚÈÔ M. ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙËÓ Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ΔÛ·‚¤˜ π¿ÛÔÓÔ˜ 130, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ªfiÙÛ·ÚË 31, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ πˆÏÎÔ‡ 314, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 34, ∂μ√∞¶ §·Ú›Û˘ 8, °Î¿Áη˜ §·Ú›Û˘ 198, ∞Ú·‚È¿‰Ô˘ §. ∞ıËÓÒÓ 56, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ºÈÏÈ›‰Ë˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ˘Û›Ô˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, °Î·Ú·ÁοÓË ∞ÊÔ› 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶·-

·Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤-

Ûˆ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. Afi BO§O ÁÈ· £E™™A§ONIKH (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 07.15, 10.15, 14.00, 17.30. Afi £E™™A§ONIKH ÁÈ· BfiÏÔ (̤ۈ AÁÈfiηÌÔ˘) 3 ÒÚ˜+15 ÏÂÙ¿: 08.00, 11.15, 14.15, 18.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ¢POMO§O°IA E•¶PE™ EYBOIA ∞¶√ μ√§√ °π∞ Δƒπ∫∂ƒπ-¶∂À∫π °È· ÙË ª. ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ: ª. ¶¤ÌÙË, ª. ¶·Ú·Û΢‹: 15.00, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 13.00.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ................................2421070931 - 2421071022 .....................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ......................2421070931 - 2421075319 ....................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .....................2421070950 - 2421075318 ...........................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ..........2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. .......................... 2421070976 - 2421075528 ..........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜............ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ............................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .....................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ...................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ....................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN.....................2421070946 - 2421075301 ...........................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ...........................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E..........................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO .................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ.........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ .........................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘....................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜..................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ .............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ .......................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜............................................... 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ..2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ...........2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..........................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ..................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ..................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..............................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.......................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY...................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .........................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ................................................................199 EKAB: ................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY..............................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ ................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜.................................................2421055555

OTE BÏ¿‚˜ ...................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ...................................................2421353100 §ÈÌÂӷگ›Ô.........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ...................................................10400 EXPRESS SERVICE ..........................................................1154 HELLAS SERVICE ............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ..................................................................6944121288 X¿ÓÈ·....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰·.........................................................6948475814 MËϛ˜.................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY ...........................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™....................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO...............2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ .................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ..........................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ...........................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ....................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). ...........................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.........................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™.............................................................2410 237811 ¶I§OTO™ ............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .......................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™................................... 24210 61000 A°PIA™ ...............................................................24280 92502 BE§E™TINOY ......................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN .................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫Ú¿ÙÔ˜ Ù˘ μ. ∞ÊÚÈ΋˜ - ΔÚÔÈÎfi ÊÚÔ‡ÙÔ. 2. ∂›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ¯ÒÚ˜. 3. ¢ÂÓ ÙËÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì fiÙ·Ó ÏËÛÈ¿˙ÂÈ - ª›· ΛÓËÛË ÛÙÔ ÛοÎÈ - •ÂÓÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ÎÚ·ÛÈÔ‡. 4. ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ™Î·Ó‰ÈÓ·‚›·˜ - ∂ȉÈÎfi ·ÙÔ˜. 5. ¡ËÛ› ÙÔ˘ μ. ∞ÈÁ·›Ô˘ - ¶fiÏË Ù˘ ÙÔ ª·ÓÙÔ‡ÁÎ. 6. ¢ÔÚ˘ÊfiÚÔÈ ÙÔ˘ “¢” - ∞ȯÌËÚfi ÙÔ ¤Ó· ¿ÎÚÔ ÙÔ˘ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi Ú‹Ì·. 7. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ·ÈÛıËÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂˆÓ - °ÓˆÛÙfi Ô›ËÌ· ÙÔ˘ ™ÂʤÚË. 8. ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜... ¯·Ú·ÎÙ‹ÚˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 9. μÔ˘Ófi Ù˘ ∂‡‚ÔÈ·˜ - ºˆÓ‹ÂÓÙ· ¯ˆÚ›˜ ‰›ÊıÔÁÁÔ - ¢È·ÚΛ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜. 10. ¶ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ (Ì ¿ÚıÚÔ) - ΔÔ ÌÈÎÚfi fiÓÔÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ∂ÏÏËÓ›‰·˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡. 11. ªÂ ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ‹ ÙÔ Ï¿‰È Û¯ÂÙÈÎfi Û·Ó ÚÒÙÔ Û˘ÓıÂÙÈÎfi - “ΔÚÂÏ‹” ÛÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÔÈ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË. 12. ∞ӷʤÚÂÙ·È Î·È Â› Û˘˙˘ÁÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ - ºˆÓ‹ÂÓÙ· ·fi Ù·... ʈӋÂÓÙ·. ∫∞£∂Δ∞ 1. ¶·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ì·˜ (·ÈÙ.). 2. ∂›Ó·È Î·È ÂÓ‰ÔÈ·ÛÙÈÎfi - ŒÎÊÚ·ÛË ‰ÂÈÓÔÏÔÁ›·˜. 3. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·fi Ú¿ÊÙ˜ - ¢˘Û¯ÂÚ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. 4. ∏ ¯ÚÔÓÔÏÔÁ›· ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ¶ÂÏÔÔÓÓËÛÈ·ÎÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ - ŒÓ·˜ ÁÓˆÛÙfi˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È Ô Ì˘ıÈÎfi˜ °·Ó˘Ì‹‰Ë˜. 5. ∞ÓÙÈ·ı›˜... ˯ËÙÈο - ÀÔ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. 6. ™˘ÓıÂÙÈÎfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ·Ú·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ - ∞fi Ù· ÙÚ›·... ÙÚ›·. 7. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È (ÁÂÓ.). 8. μÚ›ÛÎÂÙ·È Û ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù·Ó·ÁηÛÌÔ‡ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ∞Ó‡„ˆÛË ‹ ηٿÚÁËÛË - ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘... ƒ‹ÓÔ˘. 9. °Âӿگ˘ ∞Ú¿‚ˆÓ - ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÌ·Ï‹ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· (ηı.) -

∞fi ÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋: ΔË ª. ¶¤ÌÙË, ª. ¶·Ú·Û΢‹, ª. ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 08.50. ΔÔ ¶¿Û¯· ·ÚÁ›·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∞Á. ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 08.50 Î·È ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÛÙȘ 11.00, ÙËÓ ΔÚ›ÙË 6/4 ·fi μfiÏÔ ÛÙȘ 14.00. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

ªÈÛfi... ÎÈÏfi. 10. ¶ÔÏÏ¿ ‰Èο Ì·˜ ·Ó·Ù‡¯ıËÎ·Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο - ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‚ÈÔÏÔÁ›· Û ÔÈÎÈϛ˜ Î·È ·Ú·ÏÏ·Á¤˜. 11. ¡ˆ¯ÂÏ‹˜ ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ - °È· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ Ù˘ ·Ó·¤ÌÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË Â˘¯‹. 12. ∂›Ó·È Î·È fiÚÔ˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ - √ ·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ∞ÈÁ˘Ù›ˆÓ (·ÓÙ›ÛÙÚ.). §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∞ƒ°Àƒø¡∏Δ√™ 2. ƒπ∫-√§√-∞¶π™ 3. ¡∞π∞¢∂™-μ∂ƒ∞ 4. ∏§∞∫∞Δ∏-∂§π∞ 5. √√¡-ª√ƒ 6. π√À-∫∞¡Δ∞ƒπ 7. ∫Àƒ∞-πΔ∂∞-∞À 8. À§∏-§∞∞-∫πª∞ 9. ƒ∞¢π√-¶∞¶π 10. ∂§À∞ƒ∏-∞™∞¡ 11. ∞ƒ™∞∫∂π√-øƒ∞ 12. ¶π-∫∞¡¡∂™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞ƒ¡∏™π∫Àƒπ∞ 2. ƒπ∞§-√À§∞ 3. °∫π∞√Àƒ∏¢∂™ 4. √∫∞-¶∞§π 5. ƒ√¢∞¡π-§√À∫π 6. Δ∂§ø-ƒπ∞-∞∂ 7. ¡√™∏ª∞Δ∞-ƒπ∫ 8. √Δ∂-√∞ 9. Δ∞μ∂ƒ¡∞∫π∞ 10. √¶∂§-π∞™ø¡ 11. πƒπ™-∫∞ª¶∞ƒ∂ 12. ™∞∞ƒ-À∞π¡∞™.

∫ƒπ√™ ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· Ó· Û·˜ ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ·, Û fi,ÙÈ Î·È ·Ó ÚÔ·„ÂÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 68-45-32-5-4-3. Δ∞Àƒ√™ ∫ÂÚ‰›ÛÂÙ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û·˜ ¯ÒÚÔ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-7-5534-32-9. ¢π¢Àª√π ªÂ ÙËÓ ÚÒÙË ·fiÚÚÈ„Ë ÌËÓ ÙÔ ‚¿ÏÂÙ οو, Û˘Ó¯›ÛÙÂ Î·È ı· ÂÙ‡¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 53-24-7-22-128. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ Û·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÙ ¤Ó· ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ı¤Ì·, ¯ÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙÔ Ì ˘ÔÌÔÓ‹. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-9-66-36-3-22. §∂ø¡ ¶Ôχ ıÂÙÈ΋ Ë ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Û·˜, Â¿Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· fï˜ ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-34-24-7-8-55. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∏ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· Ó¤· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·‡ÚÈÔ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-9-4434-3-21.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ™‹ÌÂÚ· ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÙ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 2510-44-32-5-4. ™∫√ƒ¶π√™ ¢‡ÛÎÔÏ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÓÙ¿ÛÂȘ, ÂÎÓ¢ÚÈÛÌÔ› Î·È Ù¿ÛÂȘ ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ı· ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-11-23-4-5-8. Δ√•√Δ∏™ ¶Ôχ fiÌÔÚÊ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È ÈÔ fiÌÔÚÊ· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ÙÚ˘ÊÂÚfi Î·È ÚÔÌ·ÓÙÈÎfi ‚Ú¿‰˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-20-34-29-3-4. ∞π°√∫∂ƒø™ ¶Ôχ Ù˘¯ÂÚ‹ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù›Ù ÙËÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 42-1033-23-5-1. À¢ƒ√Ã√√™ ◊ÚıÂ Ë ÒÚ· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 13-20-44-35-3-8. πãÀ∂™ ¶Ôχ ÂÚˆÙÈο ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ÙÔ ÚˆÈÓfi ÁÈ· ÂÛ¿˜ Î·È Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-3-44-24-39-5.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2010

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ªÂÓ ÃÔ˘Ú ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

06.45

08.00

12.40 13.40

14.30 “ 16.00 18.00 18.30 19.00 22.00 24.30

ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË £Ú‹ÓÔÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Î·È ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ·. ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ øÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ ø! °Ï˘Î‡ ÌÔ˘ Œ·Ú Δ· ¶¿ıË ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË μ˘˙·ÓÙÈÓÔ› ‡ÌÓÔÈ Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶·ÏÈ¿˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜. £Â›Ô ¶¿ıÔ˜ √Ú·ÙfiÚÈÔ” “¢›„· ÁÈ· ˙ˆ‹” √ÚÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ √ÚıÔ‰ÔÍ›·˜ ¶ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∞Ó¿ÛÙ·ÛË (∂) ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ “∏ ı˘Û›·” ¶fiÏÂÌÔ˜ Î·È ∂ÈÚ‹ÓË

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

07.00 08.00

∂ÏÏËÓÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ∫·È ÂÁ¤ÓÂÙÔ Ó‹ÛÔ˜, Ë ÏÂÁfiÌÂÓË ¶¿ÙÌÔ˜ ¶¿Û¯· ÛÙËÓ ŒÏ˘ÌÔ ∫·Ú¿ıÔ˘ ∏ ªÔÓ‹ Ù˘ ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ ÙÔ˘ ŸÚÔ˘˜ ™ÈÓ¿ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ ªÂÁ¿ÏˆÓ øÚÒÓ Î·È ÙÔ˘ ∂ÛÂÚÈÓÔ‡ “∏ ı˘Û›· ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì” ∏ ÀÌÓÔÁÚ¿ÊÔ˜ ∫·ÛÛÈ·Ó‹: ∂ÎÛÙËıÈ ÊÚ›ÙÙˆÓ Ô˘Ú·Ó¤ ∂ȉ‹ÛÂȘ ø! °Ï˘Î‡ ÌÔ˘ Œ·Ú ƒˆÌ·Ófi˜ Ô ÌÂψ‰fi˜ Î·È ÙÔ £Â›Ô ¢Ú¿Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ¶¿ıË ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ªÔ˘ÛÈ΋ ¶·Ú¿‰ÔÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ʇϷη˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ Û¿‚·ÓÔ ÙÔ˘ ΔÔÚ›ÓÔ

09.00 10.00 11.00 12.30 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 18.30 21.00 22.00 24.00 00.30

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.30 20.00 21.00 00.15 02.45 03.00 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ Lifestyle (∂) ¶Ôχ ÌÏ·-ÌÏ· (best of) æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂÛËÌÂÚÈ·Ófi express æ˘¯·ÁˆÁÈ΋ ÂÎÔÌ‹. ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ “™ÙËÓ ·Ú¯‹ ¯ÚfiÓÔ˘” “ΔÔ ÔÙ¿ÌÈ Ù˘ ÔÚÁ‹˜” Auto Alter “∏ ÎfiÌÈÛÛ· ·fi ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁΔ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ (∂)

111111111111111111111111111

05.30 08.00 09.00 10.00 13.00 14.00 14.30 14.50 15.50 17.00 17.30 18.30 19.30 21.00 22.00 23.00 24.00 02.00 03.00 05.00

ª¿¯Ë ÁÈ· ÙË μ›‚ÏÔ ∏ ‚ÈÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ πÔ‡‰· ª¤Û· ·fi Ù· Ù›¯Ë Ù˘ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ∞fiÎÚ˘Ê· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· ◊ ÂÁÒ ‹ Ô Û·ÏÔ˜ Gordon’s great escape Split ends ΔÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ Δ·Î¤ÛÈ À·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ƒÂÍ °˘Ú›ÛÌ·Ù·-¶¿Û¯· “¶¿Ú‚·˜, ¿ÁÔÓË ÁÚ·ÌÌ‹” ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ μ›‚ÏÔ˘ √ ¯·Ì¤ÓÔ˜ Ù¿ÊÔ˜ ÙÔ˘ πËÛÔ‡ ƒÒÌË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ªˆ˘Û‹˜ Monkey business

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

07.30 08.15 09.15 11.00 12.00 12.30 15.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.45

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ΔÚ›ÎÔÚÊÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi Ô‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙÔ ÕÁÈÔÓ ŸÚÔ˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫Ï·ÛÈÎfi Ì·Ï¤ÙÔ ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· °ÂÁÔÓfiÙ· ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ £Ú‹ÓÔ˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ¶ÂÚÈÊÔÚ¿ ∂ÈÙ·Ê›ˆÓ °ÂÁÔÓfiÙ· “Malcolm X”

06.45 09.15 11.00 13.10 14.00 14.50 15.30 18.08 18.10 19.00 20.00 21.00 23.00 00.30 02.30 03.30 04.45 05.15

“∞ÓıÈṲ̂Ó˜ Ì·ÓfiÏȘ” “ª›ÓÁÎÔ” “ΔÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ ÌÔ˘” ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÔ˘ÎÈ¿ Î·È Û˘¯ÒÚÈÔ “μ·Ú·‚¿˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ Δ· ¶¿ıË “πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÿ¯ÓË ¶¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∂Ù¿ ηο Ù˘ ÌÔ›Ú·˜ ÌÔ˘

¶H§IO 48 UHF ¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.00

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

√ ¶¤ÙÚÔ˜ °·˚Ù¿ÓÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ ΔfiÔ˘˜ ªÂÁ¿Ï·È flÚ·È πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ·-∏ √ÚıÔ‰ÔÍ›· ÛÙË ƒˆÛ›· Eȉ‹ÛÂȘ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ “∫ÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi” ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ ·fi ÙÔ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ μ›‚ÏÔ˜: πˆÛ‹Ê” πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ÌÈ· ·Î›ÓËÙË ÌÂÁ·ÏÔÚ¤ÂÈ· πÂÚ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· (∂) ∞ÁÈÔٷʛ٘

08.00 12.00 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.50 17.55 18.00 21.00 22.00 23.00 02.30 03.30 04.00

111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.30 10.30 12.00 15.00

¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∂ȉ‹ÛÂȘ

17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00

07.30 11.00 13.00 13.15 15.00 17.00 17.05 19.00 20.00

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.20 10.45 12.50 13.00 13.25 14.40 15.40 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 21.10 23.00 01.30 05.40

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· “™·ÏÒÌË” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ¶¿Ì ·Î¤ÙÔ (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ Fatus olus (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ˆÚ·›· ∂ϤÓË Ù˘ ΔÚÔ›·˜” ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ “∏ ˆÚ·›· ∂ϤÓË Ù˘ ΔÚÔ›·˜ (™) “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú¿ÛÙ·ÛË” ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

06.00

£E™™A§IA TV

15.30 18.45

21.00 21.30 23.45 02.15 03.30 04.30

09.15 09.45 10.15 10.45 11.15 13.00 13.30

111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.15 04.10

°ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) ÃÔÚˆ‰›· μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ™˘Ó·˘Ï›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ÃÔÚˆ‰ÈÒÓ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· ∏ ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÂÚÈÊÔÚ¿ ∂ÈÙ·Ê›Ô˘ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ ··ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË” μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ™˘Ó·˘Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂)

“∫ÏÂÔ¿ÙÚ·” “∏ ∂Ûı‹Ú Î·È Ô μ·ÛÈÏÈ¿˜” ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Love bites ∫¿ÚÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÈÙ¿ÊÈÔ˜ √ πËÛÔ‡˜ ·fi ÙË ¡·˙·Ú¤Ù “√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¢·‚›‰” “√È ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜” ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ

19.45 21.00 01.00 02.45 04.30

¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· (∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ, ¶fiÎÂÌÔÓ, Pucca, ¶È¿ÛÙ ÙÔÓ ∂ÓÙ, Δ˙Ô‡ÓÈÂÚ §È, ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÚ›ÙÛÈ) Tutestein: ∏ ÌÈÎÚ‹ ÌÔ‡ÌÈ·) √ §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË Sylvester and Tweety mysteries √ ª·ÁΘ ª¿ÓÈ Î·È Ë ·Ú¤· ÙÔ˘ “∏ ÚÈÁΛÈÛÛ· Î·È ÙÔ ÌÈ˙¤ÏÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ “°È· ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ Ù˘ ∫¿ÚÏÈ ™Ô˘” “√È ¢¤Î· ∂ÓÙÔϤ˜” π·ÙÚÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ªÂÓ ÃÔ˘Ú” “πÔ‡‰·˜” “Ticker” “Felicity: An American girl adventure”

Δ∏§. 24210 24311 £∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 1-7/4/10 ∞π£√À™∞ 1

“H TITANOMAXIA”

∞¶√ 4/4/10 ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 6.30, 8.30, 10.30 ∞π£√À™∞ 2

“μƒ∂Ã∂π ∫∂ºΔ∂¢∂™” ∫π¡. ™Ã∂¢π∞ ª∂Δ∞°. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: 5.45

“¡∞ ª∂ £Àª∞™∞π” ¶ÚÔ‚ÔϤ˜: 7.30, 10.00 Dolby Digital

√ ªÂÓ ÃÔ˘Ú ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ¿ÓÂÙË ˙ˆ‹ ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì, ηıÒ˜ Â›Ó·È ÁfiÓÔ˜ ÏÔ‡ÛÈ·˜ ‚ڷ˚΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ÚˆÌ·˚Îfi ÛÙÚ·Ùfi. ŸÙ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔÓ ªÂÛ¿Ï·, ·È‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ê›ÏÔ Î·È ÙˆÚÈÓfi ΢‚ÂÚÓ‹ÙË Ù˘ fiÏ˘, Ë ¯·Ú¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË fï˜ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ¿ÚÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓË ÙÚÔ‹ fiÙ·Ó ÙË Ì¤Ú· Ù˘ ·Ú¤Ï·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË, ¤Ó· ÙÔ‡‚ÏÔ ı· ¤ÛÂÈ ·fi ÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘ ªÂÓ ÃÔ˘Ú ¿Óˆ ÛÙÔÓ ªÂÛ¿Ï· Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ı· ηÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓ‹ÙË.

STAR 21.00

∏ ı˘Û›· ∞ÏÏËÁÔÚÈÎfi ‰Ú¿Ì·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1986, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÚ¤È Δ·ÚÎfiÊÛÎÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ŒÚÏ·ÓÙ Δ˙fi˙ÂÊÛÔÓ, ™Ô‡˙·Ó ºÏ›ÙÁÔ˘ÓÙ, ÕÏ·Ó ŒÓÙ‚·ÏÓÙ.

™Â ¤Ó· ·ÔÌÔӈ̤ÓÔ ÓËÛ› Ù˘ μ·ÏÙÈ΋˜, Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÚÒËÓ ËıÔÔÈfi˜, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÈÔÚÙ¿ÛÂÈ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘. °‡Úˆ ÙÔ˘, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› Ê›ÏÔÈ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο Ì·ı·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ¤Ó·˜ ˘ÚËÓÈÎfi˜ fiÏÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙÔ. √ ηı¤Ó·˜ ·ÓÙȉڿ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·¤Ó·ÓÙÈ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ∫·È Ô ∞ÏÂÍ¿ÓÙÂÚ, ·Ú·ÎÈÓË̤ÓÔ˜ ·fi ¤Ó·Ó ·Ú¿ÍÂÓÔ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ-ÊÈÏfiÛÔÊÔ, ÚÔÛʤÚÂÙ·È Ó· ÛÙÂÚËı› fiÏ· fiÛ· ÙÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÈÛÙ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤ÙÛÈ ı· ÛÒÛÂÈ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ...

∂Δ1 22.00

√ ʇϷη˜ ¶ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ·ÁˆÓ›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ÕÓÙÚÈÔ˘ ¡Ù¤È‚Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫¤‚ÈÓ ∫fiÛÙÓÂÚ, ÕÛÙÔÓ ∫¿ÙÛÂÚ, Δ˙ÔÓ Ã¤ÚÓÙ.

™‡Ìʈӷ Ì ¤Ó·Ó ̇ıÔ, ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Ó·˘¿ÁËÛ·Ó Û˘¯Ó¿ ÈÛ¯˘Ú›˙ÔÓÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ·ÈÛı¿ÓıËÎ·Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚ·‚¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·, ÂÌÊ˘ÛÒÓÙ·˜ ˙ˆ‹ ÛÙ· ÛÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ¤ÚıÂÈ ‚Ô‹ıÂÈ·. √ÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·˘Ù‹ “The Guardian” (Ô Ê‡Ï·Î·˜). ™˘ÓÙÂÙÚÈÌ̤ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ÙÔ˘ ÏËÚÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘ ÂÓ ÒÚ· ‰Ú¿Û˘, Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘ ªÂÓ ƒ¿ÓÙ·Ï ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ‰È‰¿ÍÂÈ Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˜ Ù˘ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜. ƒ›¯ÓÂÙ·È Ì ¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÎÏ‹ÛÛÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘.

¡∂Δ 22.00

πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘ ¶

16.00 18.00 19.00 20.10 22.30 23.20

ª·¯: ΔÔ ∫·Ù¿ πˆ¿ÓÓËÓ ¶¿ıË ƒ¤Î‚ÈÂÌ ÙÔ˘ ªfiÙÛ·ÚÙ √È ÂÙ¿ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ϤÍÂȘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ ÛÙ·˘Úfi ƒ¤Î‚ÈÂÌ ÙÔ˘ μ¤ÚÓÙÈ “√È ·fiÚ·ÙÔÈ” ™˘Ó·˘Ï›· ·Ú. 3 ÙÔ˘ ªÂÙfi‚ÂÓ

£Â¿Ì·Ù· ODEON §π¡Δ√

¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1959, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· °Ô˘›ÏÈ·Ì °Ô˘¿ÈÏÂÚ. ¶·›˙Ô˘Ó: ΔÛ¿ÚÏÙÔÓ ÿÛÙÔÓ, Δ˙·Î ÃfiÎÈÓ˜, ™Ù›‚ÂÓ ªfiÈÓÙ.

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 1-7/4/2010 ∞π£√À™∞ 1: ∏ ™∫√Δ∂π¡∏ ¶§∂Àƒ∞ Δ√À ¡√ª√À: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 00.00

∏ ∞§π∫∏ ™Δ∏ Ãøƒ∞ Δø¡ £∞Àª∞Δø¡: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45 180 ª√πƒ∂™: ª. ¶¤ÌÙË: 19.30-21.30, 23.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 19.30, ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00 ¶ø™ ¡∞ ∂∫¶∞π¢∂À™∂Δ∂ Δ√ ¢ƒ∞∫√ ™∞™ (ª∂Δ.): ª. ¶¤ÌÙË: 17.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 12.3015.00,17.30, ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45 ∞π£√À™∞ 2: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞ 3D: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.45, 00.15

∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™ : ª. ¶¤ÌÙË: 17.45, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 12.45, 15.15, 17.45 ∏ ∞§π∫∏ ™Δ∏ Ãøƒ∞ Δø¡ £∞Àª∞Δø¡: ª. ¶¤ÌÙË: 19.45, 22.00, 00.15, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 19.45 ∞π£√À™∞ 3: ∏ ™∫√Δ∂π¡∏ ¶§∂Àƒ∞ Δ√À ¡√ª√À: ª. ¶¤ÌÙË: 19.15, 21.45, 00.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 16.45, 19.15 ∏ ¶ƒπ°∫π¶π™™∞ ∫∞π √ μ∞Δƒ∞Ã√™: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30 ¡∞ ª∂ £Àª∞™∞π: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.15, 00.30 ∞π£√À™∞ 4: ∏ ΔπΔ∞¡√ª∞Ãπ∞: ∫˘Úȷ΋ - ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, 20.15, 22.45

¡∞ ª∂ £Àª∞™∞π: ª. ¶¤ÌÙË: 19.00, 21.15, 23.30, ª. ™¿‚‚·ÙÔ: 16.30, 19.00.

∂È΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· §ÈÎ ªÂÛfiÓ ¶·›˙Ô˘Ó: ª›Ï· °Èfi‚Ô‚ÈÙ˜, Δ˙ÔÓ ª¿ÏÎÔ‚ÈÙ˜, º¤È ¡Ù¿Ó·ÁÔ˘Â˚, ¡Ù¿ÛÙÈÓ ÃfiÊÌ·Ó.

ŒÙÔ˜ 1429. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Ë ıÚËÛΛ· ¤¯Ô˘Ó ‰È¯¿ÛÂÈ ÙË °·ÏÏ›·, ÂÓÒ Ù· ̤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ì¿¯ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ ¤Ó· ı·‡Ì· ÁÈ· Ó· Ûˆı›. √ Ï·fi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ·˘Ùfi ÙÔ ı·‡Ó· Â›Ó·È Ë πˆ¿ÓÓ· Ù˘ §ˆÚ·›Ó˘, ¤Ó· ıÚËÛÎfiÏËÙÔ, ·ÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, Ô˘ ˙ËÙ¿ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜ ÕÁÁÏÔ˘˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÁÁÂÏÈÔÊfiÚÔ˘ ·fi ÙÔÓ £Âfi! ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÙËÓ ·Ôı·ÚÚ‡ÓÂÈ ‹ Ó· Ù˘ ·ÓÙÈÛÙ·ı›.

MEGA 23.00

√ ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ¢·‚›‰ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· ÂÔ¯‹˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1985, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚÔ˘˜ ª¤ÚÂÛÊÔÚÓÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒ›ÙÛ·ÚÓÙ °ÎÈÚ, §Ô˘›Ù˙È ªÔÓÙÂÊÈfiÚÈ, Δ˙¤ÓÈ §›Ì·Ó.

√ ¢·‚›‰ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜, Ù·ÂÈÓfi˜ ‚ÔÛÎfi˜ fiÙ·Ó Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ™·ÌÔ˘‹Ï ÙÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎfi ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ™·Ô‡Ï. ΔÔ ÌÈÎÚfi ·ÁfiÚÈ Û·ÛÙ›˙ÂÈ Ì ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÙÔ˘ οÓÔ˘Ó, fï˜ Ô ÚÔÊ‹Ù˘ ÙÔÓ ‰È·‚‚·ÈÒÓÂÈ ˆ˜ fiÛÔ ı· ˘·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡, ∂ΛÓÔ˜ ‰ÂÓ ı· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„ÂÈ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ›ÛÙ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ £Âfi Î·È ÔÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ÌÈ· ÌfiÓÔ ÛÊÂÓÙfiÓ·, ÙÔ ÌÈÎÚfiÛˆÌÔ ·ÁfiÚÈ ¤Ú¯ÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ Ì ÙÔÓ ÙÚÔÌÂÚfi ºÈÏÈÛÙ·›Ô °ÔÏÈ¿ı Î·È Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÓÙÒÛÂÈ. ΔÔ ·ÚfiÛÌÂÓÔ ·˘Ùfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È Ë ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢·˘›‰ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ÊıfiÓÔ ÙÔ˘ ™·Ô‡Ï, Ô˘ ÙÂÏÈο Á›ÓÂÙ·È ÔÚÎÈṲ̂ÓÔ˜ ¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ Ó·ÚÔ‡ ∂‚Ú·›Ô˘. √ ¢·˘›‰ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙË ¯ÒÚ·, ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ™·Ô‡Ï.

∞¡Δ1 23.00


40/

M. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 2 A¶ƒπ§π√À 2010

&¤ÓıÂÓ

¤ÓıÂÓ

ºøTO™KIA™EI™

˘¯Ó¿-˘ÎÓ¿ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ·Ú¿ÔÓ· ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÂÈÛÙÚÔʤ˜ ΔÔ˘ °IøP°OY Δ™π°∫§πºÀ™∏ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¤˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ η̛· Û˘Ó¤ÂÈ·. ¢ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ, fiÙ·Ó Ë Û¯¤ÛË ‰Ô‡Ó·È-Ï·‚Â›Ó Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË. ΔËÓ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ·˘Ù‹ ¤Î·Ó ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi, fiÙÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ›˜ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∫·È ¤ıÂÙ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ӷ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÂ¤˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË; ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·˘Ùfi Û›ÁÔ˘Ú· Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. ∫·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛËÌÂÚÈÓfi, Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÂÓfiÙËÙ· ÛÙ· ‰ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∂›Ó·È ÌÈ· ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Ôϛ٘, Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÌϤÎÔ˘Ó Û ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ Î·È „˘¯ÔÊıfiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜, fiÙ·Ó ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‚‚·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÊÂÈϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÚÔÔÛ¿. ΔÔ ›‰ÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ôԛ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˆ˜ “ηÎÔÏËÚˆÙ¤˜” . ªfiÏȘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ·fi ÙË μfiÚ. ∂ÏÏ¿‰· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô˘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚ·ÎÔÛ›ˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. √ ̤ÛÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÔÊÂÈÏ‹˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 12 ¤ˆ˜ 20 Ì‹Ó˜, ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÚÎÂÙ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ fiÙ·Ó ·ÊÔÚ¿ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ º¶∞ ‹ ÂȉfiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ·Ó¤ÚÁˆÓ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ. ∞Ó¿ÏÔÁÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÂȉÈ΋ Û¯¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î.¿. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÊÙ¿ÓÂÈ Ë ÒÚ· Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÚ›ÌÂÓÂ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ı¤ÙÂÈ ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ¢∂∫√, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ fï˜ ÙÔ ›‰ÈÔ fiÙ·Ó Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. ¢‡Ô ̤ÙÚ· Î·È ‰‡Ô ÛÙ·ıÌ¿, Ô˘ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË-¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ·ÔÙÂÏ› ‰ÈηÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· ηӤӷÓ-‰ÂÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· Â›Ó·È Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔ˜ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

∏ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘

∞̤ÙÚËÙÔÈ ÔÈ ˙ˆÁÚ·ÊÈÎÔ› ›Ó·Î˜ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÙÈ Ó· ÚˆÙԉȷϤÍÂȘ, ÙÈ Ó· ÚˆÙÔı·˘Ì¿ÛÂȘ...∂‰Ò, Ô Ê·Îfi˜ Û˘Ó¤Ï·‚ ÙȘ Ì·ÚÁ·Ú›Ù˜ Ó· ·ÎÔ˘ÌÔ‡Ó Ì ¯¿ÚË ÛÙÔ Ï¢Îfi ÂÓfi˜ ·Û‚ÂÛو̤ÓÔ˘ ÊÚ¿¯ÙË Î·È ÂÎÛÙ·ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. ∞fi ÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ·¤ÚÈÙÙÔ˘, ·fi ÙÔ ı¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ·ÏÔ‡. ∂§.™.

∫Ú·ÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¿ÓÙˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ˆ˜ Ë Ï˘‰›· Ï›ıÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û·Ù¿Ï˘. °È·Ù› ·Îԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË, ·ÏÏ¿ ‰Ú·ÎfiÓÙÂÈ· ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ‚ϤÔ˘ÌÂ. ªËÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌÂÙ¿ Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÛÎÏËÚÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È...

“∫Ô·Ó·Ù˙‹‰Â˜” ∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘. ªfiÓÔ Ì ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÁÚ¿„ÂÈ Î·Ó›˜, ÙÔ˘˜ “ÎÔ·Ó·Ù˙‹‰Â˜” ·fi Ù· Ù·Ì›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ¯ı˜. ΔÔ “¤ÎÏÂÈÛ·Ó” ÙÔ Ì·Á·˙› ·fi ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ì ÚfiÛ¯ËÌ· fiÙÈ Â›Ó·È ËÌÈ·ÚÁ›·, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È Û·Ê¤ÛÙ·ÙË Î·È ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ì ÙÔÓ ϤÔÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ fiÙÈ Ë ªÂÁ¿ÏË ¶¤ÌÙË Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú·.

∫·Ù’ ¤ıÈÌÔ

™Ù· ‰˘Ô ™ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙÒÚ·, Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÎÚ·Ù¿ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˆ˜ ı· ηٷ„ËÊ›ÛÂÈ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ªÂ Ï›Á· ÏfiÁÈ·, Ë ¡.¢. Â›Ó·È ÎÔÌ̤ÓË ÛÙ· ‰˘Ô Î·È ˙ÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ Î·È Ì ·ÌÈÁÒ˜ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶Ô˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Û ‰È·˙‡ÁÈÔ...

√È Ôϛ٘ Ô˘ ‹Á·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ¢∂À∞ªμ, ·fiÚËÛ·Ó Î·È Û˘Ó¿Ì· ·Á·Ó¿ÎÙËÛ·Ó fiÙ·Ó ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó Ù· “ÚÔÏ¿” . ΔÔ ·›ÛÙ¢ÙÔ, ¿ÓÙˆ˜, Â›Ó·È ˆ˜ ÂÓÒ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Ì¤Ú· Â›Ó·È ÂÚÁ¿ÛÈÌË, Â‰Ò Î·È 25 ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ËÌÈ·ÚÁ›· ηْ ¤ıÈÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ °. ª·ÎÚ‹. √È ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰Ô‡Ï„·Ó ı· ·Ú·ÎÚ·ÙËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ˘˜;

£· ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ

ºÂÚÂÙ˙¤‰Â˜

¢ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ

∞fi “Ï›ÊÙÈÓÁΔ Û “Ï›ÊÙÈÓÁΔ ÂÚÓ¿ ·fi ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂͤÏÈÍË ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È “‰ˆÚ¿ÎÈ·” ÁÈ· ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Î·È ÌfiÓÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ. ªÈ· ¯·Ú¿ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÚΛ Ó· Á›ÓÂÈ Ú¿ÍË Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Ì ÙÔ˘˜ ÊÂÚÂÙ˙¤‰Â˜” .

∞Ï‹ıÂÈ· Ô‡ ı· ¿ÂÈ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘; ∞fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙË ¯ÒÚ· ·‡ÍËÛË 13 ÏÂÙÒÓ ·Ó¿ Ï›ÙÚÔ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “·ÈÌÔÚÚ·ÁÔ‡Ó” Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £· ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÈ “ÊÚ¤ÓÔ” ÛÙËÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›· ÔÚÈṲ̂ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ıËÛ·˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Ï¿ÙË ÙˆÓ ·ÏÒÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ;

¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤¯ÂÈ ‚·Ïı› Ó· ÙÔ˘˜ ÙÚÂÏ¿ÓÂÈ ÛÙË ¡.¢., ηıÒ˜ Ô‡ÙÂ Ë ›‰È· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi. μϤÂÙ ·fi ÙË ÌÈ· ÍÂÛ·ıÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÂÈÎÚÔÙ› ÙË ı¤ÛÈÛË ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ‰È·‚›ˆÛ˘. Õ‚˘ÛÛÔ˜ Ë „˘¯‹ Ù˘...

·fi ÙÔÓ AıËÓ·˚Îfi

T‡Ô ∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚÔÛÊ˘Á‹ Ì·˜ ÛÙÔ ¢¡Δ Î·È ÔÈ ‰È·„‡ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì·, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÔÈ Î˘ÚÒÛÂȘ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÙȘ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó fiÛÔÈ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó, Ë ˘Ô¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2009, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó·ÛٿوÛË Ô˘ ÚÔηÏ› ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜.

°.•.

stamouli@e-thessalia.gr

tsiglifisis@e-thessalia.gr

142010

Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ °ÔÏÁÔı¿˜, Â›Ó·È ·Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì¤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ¤Ú¯ÔT˘ ∂§∂¡∏™ ÓÙ·È ·˘ıfiÚÌËÙ· ™Δ∞ª√À§∏ ÔÈ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ›. ªÂ ÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÛÊ·ÏÒ˜, Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ÚÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·Ó‹ÊÔÚÔ-‹ Ì‹ˆ˜ ηًÊÔÚÔ;- ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÈÛfiÙÈÌ·, Ì ÌÔÓ·‰È΋ ·Ó¿Û·, ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜. ™ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ÛÙ·ÓÈfi Î·È fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ, ‰fiıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯·, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÎÔ˘ÙÛÔ˘ÚÂ̤ÓÔ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· „¿ÍÂ-‚Ú˜... ∫·È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÁÈ· ‰‹ÌÔ˘˜, ‰ÂÓ ÌÈÏԇ̠ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·›˙ÂÈ Ì‹Ó·-Ì‹Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ ‰‹ÌÔ˘˜, Ì ÌÈÎÚfi ·ÚÈıÌfi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍ›ÛÔ˘ ¯·ÌËϤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ›¯·Ì Ì ¤Ó· ‚ÔÏÈÒÙË, Ì ηٷÁˆÁ‹ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ fï˜ Ì ÙË ∑·ÁÔÚ¿, fiÔ˘ Î·È ¤Ú·Û ٷ ·È‰Èο ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÂÓËÓÙ¿Ú˘ Û‹ÌÂÚ·, ı˘Ì‹ıËΠfiÙÈ Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ·ÏÈ¿, ∑·ÁÔÚ¿˜, ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó Ôχ ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘, ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. “∫È fiÙ·Ó Ï¤Ì ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ, ‰ÂÓ ÌÈÏԇ̠ÁÈ· ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÁÎÏ·ÌÔ˘ÚȤ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. √ ÎÔÈÓÔٿگ˘ ηÏÔ‡Û ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÌÈ· ∫˘Úȷ΋, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó “Ï¿Ù˜” ÁÈ· Ó· ηı·ÚÈÛÙ› ·˜ Ô‡ÌÂ, ¤Ó· ڤ̷. ◊ ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ù· ¯ˆÚ¿ÊÈ· Ì·˜, Ô˘ ›¯Â ÛÙÚ··ÙÛ·ÚÈÛÙ› ·fi ÙȘ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙËÓ Î·ÎÔηÈÚ›·. ∫·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ fiÏÔÈ ‹Á·ÈÓ·Ó, ËÁ·›Ó·Ì ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ·Ù› Î·È Ë ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÙfiÙÂ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‹Ù·Ó ÛÙË ı¤ÛË Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ‰‹ÌÔÈ Û‹ÌÂÚ·. √È Û¯¤ÛÂȘ ¿ÏÏ·Í·Ó fï˜, ‚ϤÂȘ Û‹ÌÂÚ·, ¿ÏÏÔ ÎÔÈÓÔٿگ˘, ÎÈ ¿ÏÏÔ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. ™‹ÌÂÚ· Â›Û˘, ÎÈ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ‰È·ÓÔԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚˆıÔ‡ÌÂ...” . ÿÛˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ì ÛÙ¿ÛË ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì· ¿ÏψÛÙÂ, ÙË ı¤ÛË Ì·˜ ‰ËÏ·‰‹ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓËı‹Î·ÌÂ Î·È ˙Ô‡ÌÂ, fiˆ˜ Î·È Û ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ó‹ıÂȤ˜ Ì·˜ ‹ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ì·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂȘ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ηÎfi Î·È Ô˘ ¯ˆÚ¿ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ·...

∞NTI§O°O™

∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™ ÁÚ¿ÊÂÈ fiÙÈ “°. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 28/3/2010 (∂£¡√™): ∏ ∂ÏÏ¿‰· ηٿÊÂÚ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË. ∏ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ì ÌÂÈÔ„ËÊÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ Â›Ó·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜” . ªfiÏȘ ¯ı˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹, Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÌÂÙ¤ÙÚ„ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢¡Δ ·fi ÌÂÈÔ„ËÊÈ΋ ÛÂ... ‰˘ÓËÙÈ΋, ÂȯÂÈÚÒÓÙ·˜ Ó· ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂÈ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ™ÙÚÔ˜-∫·Ó. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 28/3/2010 (∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞): “√ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘” . ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜, ÛÙÔ À. ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ۠¤Ó·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÈÔ Ú·ÎÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ∂ÏÏ¿‰· Î·È ı· ı¤ÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ∂∂” . ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi º¶∞ ÚÔηÏ› Ù·Ú·¯‹ ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô,

Ô˘ Û‡‰ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™·ÚˆÙÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ·fi ™¢√∂ Î·È °°¶™ Û ·ÁÔÚ¿, È·ÙÚ›·, ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ·Ú¿ÓÔ̘ ·Ôı‹Î˜” . ™ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ù˘ ı¤Ì· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· Δ∞ ¡∂∞ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ “·˘ÛÙËÚfiÙÂÚ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜, “‰ˆÚ¿ÎÈ·” Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ ·Ó¿ Â›Û΄Ë, Îϛ̷η ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ÛÙ· ÌfiÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰Â‡ÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ ÁÈ· ÊfiÚÔ 8% ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ï›ÊÙÈÓÁÎ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÓÔÌÔۯ‰›Ô˘” . ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË - Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ -ÛÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ Â›ıÂÛË Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ∂∂ Ô˘ ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ¡¢ §∞√™, ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÌfiÓÔ Ë ÎÏÈ̿ΈÛË Ù˘ Ù·ÍÈ΋˜ ¿Ï˘, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ú·ÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÂÊÈÎÙ‹. °È’ ·˘Ùfi ÙÔ ¶∞ª∂ ·¢ı‡ÓÂÈ Î¿ÏÂÛÌ· ÛÙ· Û˘Ó‰Èοٷ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û 48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÛÙȘ 21 Î·È 22 ∞Ú›ÏË”.

∞¶√°∂Àª∞Δπ¡∏: “ΔÂÎÌ‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ∞ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ”. ∏ ∞À°∏: “°ÔÏÁÔı¿˜ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. ™ÙÔ 14,6% Ë Â›ÛËÌË ·ÓÂÚÁ›· ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ì 766.000 ·Ó¤ÚÁÔ˘˜”. Δ√ μ∏ª∞: “£‡ÂÏÏ· ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ì ÌÂٷٿÍÂȘ - ·ÔχÛÂȘ. §Ô˘Î¤ÙÔ Û 9.500 ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ʤÚÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ∏ μƒ∞¢À¡∏: “ƒ¿‚ - ͋ψÓÂ. ™ÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ”. ∂£¡√™: “ΔÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ ÁÈ· “„·Ï›‰È” ÛÙȘ ‰·¿Ó˜. ¢Ú·ÎfiÓÙÂȘ ÂÓÙÔϤ˜ ÚÔ˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÏËÓ √Δ∞”.

02-04-10  

02-04-2010