Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 06.56 - ¢. 18.19 ™∂§∏¡∏ 28 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.359 † ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÙÔ˘ ¶Ï·Ó¿, ∏Û˘¯›Ô˘ & ∂˘ı·Ï›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

ª·ÎÂÏÂÈfi ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË §È‚‡Ë: ŒÙÔÈÌÔ ÙÔ ¡∞Δ√ ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ... Δ∞ ÎÚ¿ÙË-̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÒÛÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· “οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË ÛÙË §È‚‡Ë... ■ ÛÂÏ. 34

¢√§√º√¡π∫∏ Â›ıÂÛË ÏËÛÙÒÓ Û ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ¢‡Ô ÓÂÎÚÔ› - ¢‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ª

·ÎÂÏÂÈfi ¯ı˜ ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË Ì ‰‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÓÂÎÚÔ‡˜ Î·È ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜, ÌÂÙ¿ ·fi Â›ıÂÛË ÏËÛÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ Volvo Î·È ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÁÎÚÈ, ¿ÓÔÈÍ·Ó ˘Ú Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙËÓ Ô‰fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË. √È ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ ηٷ‰›ˆÎ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÂÈÚ· ÏËÛÙ›·˜ Û ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙÔ ªÂÓ›‰È. Œ¯ÔÓÙ·˜ Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û‹Ì· Î·È ÙËÓ ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÙÔ fi¯ËÌ· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫ËÊÈÛÔ‡ Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô. √ Ô‰ËÁfi˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎÂ Î·È ·Ó¤Ù˘Í ٷ¯‡ÙËÙ· ÁÈ· Ó· ‰È·Ê‡ÁÂÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ηٷ‰›ˆÍË Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË ÔÈ Î·ÎÔÔÈÔ› ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, η٤‚ËÎ·Ó Î¿Ùˆ Î·È Á¿˙ˆÛ·Ó ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Ô˘ Â¤‚·ÈÓ·Ó Û ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜, Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ Î·È ÈÛÙfiÏÈ. ∞fi Ù· ˘Ú¿ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ÂͤÓÂ˘Û·Ó. ■ ÛÂÏ. 10

¢ËÌfiÛÈÔ: ¢Âο‰Â˜ ÂȉfiÌ·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘... ·Ú¯Â›Ô˘ ¢∂∫∞¢∂™ ÂȉÈο ÂȉfiÌ·Ù·

·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘... ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ■ ÛÂÏ. 7

º˘Ï¿ÎÈÛË: ∞fi 5.000 ú ÁÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ·, ·fi 1 ú ÁÈ· º¶∞-ÂÈÎÔÓÈο, ·fi 15.000 ÁÈ· ÂÈÛfi‰ËÌ·

ΔÔ Ó¤Ô... ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÊÔÚ¤ˆÓ - æËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ

∞fi ˘Âگ›ÏÈÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

∞fi‚ÏËÙ· ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙÔ Ú¤Ì· ªËÏÂÒÓ ∞¶√μ§∏Δ∞ ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂-

ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛÈÔοϷÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi Î·È ·ÊÚÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ. °È· “ηٿ¯ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ” οÓÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÏfiÁÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ. ∏ ‰˘ÛÔÛÌ›· ·Ó·‰È‰fiÙ·Ó ¤ÓÙÔÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ·ÓËÛ˘¯›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. ■ ÛÂÏ. 17

μÁ‹Î·Ó Ù· «„·Ï›‰È·» ÛÙȘ ¢∂∫√-Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ■ ÛÂÏ. 6 ∑ËÙÔ‡Ó Î·È Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰Èfi‰È·, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ì›ˆÛË E¡ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙÔ ı¤-

Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Ì Èı·Ó‹ Ì›ˆÛË ÙÈÌÒÓ ·fi ÙË ÌÈ·, ÂÓÒ ÔÈ ÂÙ·ÈÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Ó¤· ·‡ÍËÛË. ■ ÛÂÏ. 29

«ºÚ¤ÓÔ» ·fi ™Ù∂ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ■ ÛÂÏ. 30

■ ÛÂÏ. 9

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ

¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ›ÓÔ˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ª∂ ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ËÁÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 86 - 93%, ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ -̤¯ÚÈ ÙȘ 18/2- ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ. ■ ÛÂÏ. 13

∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ª∞°¡∏™π∞™ ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 13.00, Ë ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∏§π∞™ Δ™∞ª¶∞ƒ¢√À∫∞™

¶¤ı·Ó 48¯ÚÔÓÔ˜ ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ... ■ ÛÂÏ. 11 ¶Úfi‚ÏËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘

■ ÛÂÏ. 13

∂¶∞§: ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔ ∫Δ∂§

■ ÛÂÏ. 14

ª¤Ûˆ ÙÚ·¤˙˘ Ë ÏËڈ̋ ‰··ÓÒÓ ·fi π∫∞

■ ÛÂÏ. 17

∫‡ÂÏÏÔ

™ÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ Ì ∞ÙÚfiÌËÙÔ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

■ ÛÂÏ. 19


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

∫ÒÛÙ·˜ §¿ÌÚÔ˜, ÁˆfiÓÔ˜

A¶√æ∂π™

«ÕÓÔÈÍË, ÂÔ¯‹ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Î‹ˆÓ»

ÃÚ‹Ì· ˘¿Ú¯ÂÈ, fi¯È fï˜ Î·È ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ ΔÔ˘ μπ∫Δøƒ∞ ¡∂Δ∞

¶ÚÔοÏÂÛ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “™›ÁÎÂÏ”, fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 600 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ô˘ Â›Ó·È ÔÛfi ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Î. °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Û¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600 ‰ÈÛ. ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 220-230 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∫·È ˘ÔÏfiÁÈÛ ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙ· 100-150 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÛËÌ›ˆÛ fï˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Û·Ê‹ Ù¿ÍË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ¤¯Ô˘Ó ÂÏÂÁ¯ı› ηٿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ıˆÚËÙÈο ›Ù ‰ÂÓ Â›Ó·È “Ì·‡Ú·” ‹ “¤¯Ô˘Ó Ï¢ηÓı›” . ∂›ÙÂ Â›Ó·È 600 Ù· ‰ÈÛ. ›Ù 150 ›ÙÂ Â›Ó·È “ÏÂ˘Î¿” -ıˆÚËÙÈο!›Ù “¤¯Ô˘Ó Ï¢ηÓı›” , Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Û‡ÓËı˜, ¤¯Ô˘Ì ·ÎfiÌË ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÂȉÈο ·fi ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ¿Ú¯Ô˘Û· Î·È ËÁ¤Ùȉ· Ù¿ÍË Ô ÛÙÔȯÂÈ҉˘ ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜, ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ηٷÏËÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ˘ ·fi ·‰ËÊ¿Á· Î·È ¿ÓÔÌ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙfiÔ˘. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ ˘‡ı˘Ó· ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ -fi¯È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡- ÛÙȘ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Í¤Ó˜ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÂÏ‚ÂÙÈΤ˜. ¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ 15 ¯ÚfiÓÈ· Ô ÙfiÙ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ·¤˙˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, §Ô˘Î¿˜ ¶··‰‹ÌÔ˜, ›¯Â ηϤÛÂÈ Û ̛· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” . ŒÁÈÓ ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ Ì›· Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. À‹Ú¯Â Î·È ÙfiÙ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔfiÏÌËÛ· Ì›· ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ §Ô˘Î¿ ¶··‰‹ÌÔ: “∫‡ÚÈ ‰ÈÔÈÎËÙ¿, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ù· 17 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÔÛfi ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·ÈÌÔ‰ÔÙËı› Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ΔÈ Î¿ÓÂÙ ÁÈ· Ó· Â·Ó··ÙÚÈÛıÔ‡Ó ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·;” . ∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ·ÔÎ·Ï˘ÙÈ΋. ∂›Â Ô Î. ¶··‰‹ÌÔ˜: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ Ó· Û·˜ ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ 17 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi Ì›· ¤Ú¢ӷ Ô˘ ¤Î·Ó·, ÚˆÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜, ˘ÔÏÔÁ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÂȘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 55 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ∫·È ÌÈÏԇ̠ÌfiÓÔ ÁÈ· ηٷı¤ÛÂȘ, fi¯È ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Û ·Î›ÓËÙ·, Û ÌÂÙÔ¯¤˜ Î.Ù.Ï.” . ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÒÚ· ÌÔÚ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú‹Ì· Ô˘ ¤Ê˘ÁÂ Î·È Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÌfiÚÂÛ ԇÙÂ Î·È ÌÔÚ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÁÈ· Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. ∫·Ù¿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘, ‰‡Ô Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚȘ ·Èٛ˜: ·) ∏ ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¯Ҙ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·ıÂÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡Û ÙȘ ηٷı¤ÛÂȘ ÛÂ Û˘Ó¿ÏÏ·ÁÌ·, Í·ÊÓÈο ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙȘ ÊÔÚÔÏÔÁ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ó·ÎÔ› Ë ÚÔÛ¤ÏÎ˘Û‹ ÙÔ˘˜. ‚) ∏ ¤ÏÏÂÈ„Ë ·ÙÚȈÙÈÛÌÔ‡. √ˆ˜ ¤ÁÚ·„Â Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘ ÛÙËÓ “∞Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ∂ÌÂÈÚ›ÎÔ” , ¿ÏÏÔÙ “ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÔ› ·ÓÙ› Ó· ·›˙Ô˘Ó ÎÔ˘Ì Î·Ó, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” . ∂‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÔ›, Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ·˘ÙÔ›, ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÎÔ˘Ì Î·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÏËÛÙÂ‡Ô˘Ó Ì ̇ÚÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó, ÁÈ·Ù› “¤¯Ô˘Ó η‚Ô‡ÚÈ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜” , fiˆ˜ › ÚfiÛÊ·Ù· Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ Î·È Î·ÓÂÓfi˜ ‰ÂÓ ›‰ÚˆÛ ÙÔ ·˘Ù› Ô‡ÙÂ Î·È ÊÈÏÔÙÈÌ‹ıËΠӷ ÚÔÛʤÚÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈÎfi. ¶Ôχ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, Ô˘ ‰˘ÛÊÔÚԇ̠ÁÈ·Ù› ÍÂÙ›Ó·Í ÙÔ Û·ıÚfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ·, ÙȘ ›‰È˜ ÂÚ›Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ¤Î·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ fiÏÂÌÔ Î·È Ô ¶ÔÏ ∞. ¶fiÚÙÂÚ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜, Ô˘ ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 1947, ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ηٿÛÙ·ÛË Î·È Ó· ÂÈÛËÁËı› ‚Ô‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓfiÚıˆÛ‹ Ù˘. ™Â ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∑ËÙ›ٷÈ: ¤Ó· ı·‡Ì· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” (Collier’s, 20 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 1947) ÁÚ¿ÊÂÈ: “¶›Ûˆ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÂÌÔÚÈ΋ Î·È ÙÚ·Â˙È΋ Îϛη (...). ∞˘Ù‹ Ë Îϛη Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ·’ fiÏ·, Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù˘ ÚÔÓfiÌÈ· fiÔÈÔ ÎÈ ·Ó Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Á›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰È·ÙËÚËı› ¤Ó· ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÌ̤ÓÔ Î·È Ú·Ì̤ÓÔ ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙÔ˘˜. ∞ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ·˘ÙÔ› ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜ Û ÙÚ¿Â˙˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹. ¢ÂÓ ‰È·ÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·Ó Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ·˘Ù¿ Ù· Î¤Ú‰Ë Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘˜” . ÃÚ‹Ì· ¿ÓÙÔÙ ˘‹Ú¯Â, ·ÏÏ¿ ¯¿ıËÎ·Ó Ô ·ÙÚȈÙÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ. ∞fi ÙËÓ “∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞”

 ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ·ÚÎÂÙfi ÎÚ‡Ô ‹Úı ʤÙÔ˜ Ë ¿ÓÔÈÍË, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ Î‹ˆÓ Î·È ÙË Ê‡Ù¢ÛË Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. √È ÂȉÈÎÔ› Û˘ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Û fiÛÔ˘˜ ·Á·Ô‡Ó Ù· Ê˘Ù¿ Î·È Ù· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È Ù· ÂÍÔ¯Èο ÙÔ˘˜, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· ·Ú¯›˙ÂÈ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. “∫·Ù¿ÏÏËÏË Ë ÂÔ¯‹ ÁÈ· Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È Ê‡Ù¢ÛË Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ÁˆfiÓÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ °ÂˆÔÓÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÌÚÔ˜.

ª

∏ ¿ÓÔÈÍË ¤ÊÙ·Û Ì ÎÚ‡Ô, ˆÛÙfiÛÔ Ù· Ê˘Ù¿ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. “∞˘Ù‹ Ë ÂÔ¯‹” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ∫. §¿ÌÚÔ˜ “Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È Ù· ÂÍÔ¯Èο Ì·˜. ¶ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∫·ı·Ú¿˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È fiÏÔÈ Ï›ÁÔ ¤ˆ˜ Ôχ ı· ‚ÚÂıԇ̠ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ê‡ÛË. ∂›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›·, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ٷ Ê˘Ù¿ Ô˘ Û˘ÓÙËÚԇ̠ÛÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜, ÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È Ù· ÂÍÔ¯Èο Ì·˜. ∏ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÙË Ê‡Ù¢ÛË Ó¤ˆÓ Ê˘ÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ‚È·ÛÙÔ‡ÌÂ, ‰ÈfiÙÈ Û ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ‰È·‰Èηۛ· ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ ÙˆÓ Ê˘ÙÒÓ Î·È ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ΔÔ‡ÙË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ú¤ÂÈ ÔˆÛ‰‹ÔÙ ӷ ÎÏ·‰¤„Ô˘Ì ÙȘ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ Ì·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚Ï·ÛÙ‹ÛÔ˘Ó. ∂›Û˘, Ó· ÎÏ·‰¤„Ô˘Ì ÙȘ ÔÚÙ·Óۛ˜ Ì·˜, Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ٷ ÍÂÚ¿ ʇÏÏ· Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÁÏ¿ÛÙÚ˜. ∏ ÂÔ¯‹ ›ӷÈ, Â›Û˘, ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Ó· Ê˘Ù‡ԢÌ ٷ ÏÂÁfiÌÂÓ· ‚ÔÏ‚Ò‰Ë Ê˘Ù¿, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔ˘Ï›˜ Î·È Ù· ˙Ô˘ÌÔ‡ÏÈ·. ªÔÚÔ‡ÌÂ, ‚‚·›ˆ˜, ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ó· Ê˘Ù‡ԢÌÂ Î·È Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· Ê˘Ù¿ ÂÓfi˜ ·ÎÏÔ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ‚ÈÔϤÙ˜ Î·È Ù· ·ÓÛ‰¿ÎÈ·, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÍÂÎÈÓ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÓÔÈÍË Î·È ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÔfiÙÂ Î·È ÍÂÚ·›ÓÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ÌÈÎÚ¿ Ê˘Ù¿ Ô˘ Ù· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì Û ÌÈÎÚ¤˜ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÁÏ¿ÛÙÚ˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÌÂÙ·Ê˘Ù‡ԢÌ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∫. §¿ÌÚÔ˜. ∫·Ù¿ÏÏËÏË, ˆÛÙfiÛÔ, Â›Ó·È Ë ÂÔ¯‹ Î·È ÁÈ·

O ∫∞πƒ√™

Ù· ÔˆÚÔÊfiÚ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ηÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿. “∂›Ó·È ηٿÏÏËÏË Ë ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ΢ڛˆ˜ ÛÙ· ÔˆÚÔÊfiÚ· Î·È Ù· ηÏψÈÛÙÈο Ê˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÎÏ·‰Â‡Ô˘Ì ‹ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ÙËÓ fi„Ë ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏÔ›, Â›Û˘, Û˘ÓËı›˙Ô˘Ó Ó· Ê˘ÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙȘ ÁÏ¿ÛÙÚ˜, ÙȘ ·˘Ï¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË ÌÈÎÚ¤˜ ÏÂÌÔÓȤ˜ Î·È ÂÏȤ˜ ÁÈ· ηÏψÈÛÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜. √È ÏÂÌÔÓȤ˜ Î·È ÔÈ ÂÏȤ˜ Â›Ó·È ¯ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È fiϘ ÙȘ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ŸÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ó· Ê˘Ù¤„Ô˘Ó ÏÂÌÔÓȤ˜, ÂÏȤ˜ Î·È ¿ÏÏ· Ê˘Ù¿ ¯ÒÌ·ÙÔ˜, ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË Ú›˙· ÙÔ˘˜ ÌÈ· Ì¿Ï· ¯ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Á˘ÌÓfiÚÈ˙·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ¢Â ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, ‰ÈfiÙÈ Û 15 ̤Ú˜ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·ÓıÔÊÔÚ›·” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ÁˆfiÓÔ˜. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Â›Ó·È ·Ó Ë ‚ÚÔ¯‹ Î·È ÙÔ ÎÚ‡Ô ÂËÚ¿˙Ô˘Ó. “∞˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÔÊÔÚ›· Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÔÈ Û˘Ó¯›˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ¯·ÌËϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Ù· Ê˘Ù¿. ∂›Û˘, ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ô‡ÙÂ Î·È Ù· Ê˘Ù¿, Ù· ÔÔ›· Ê˘Ù‡ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹, fiˆ˜ Â›Ó·È ÏfiÁÔ˘ ¯¿ÚË Ù· ‚ÔÏ‚Ò‰Ë. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓıÔÊÔÚ›· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰Â ı· ÚÔ·„ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· Ù· Ê˘Ù¿. ∂Ӊ¯Ô̤ӈ˜ ·fi ÙÔ Ôχ ÎÚ‡Ô Ó· ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î¿ˆ˜ ÔÈ ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ∫. §¿ÌÚÔ˜.

[∂§§∞¢∞]

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË £Ú¿ÎË, Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ Î·È Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ· Ì ϛÁ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ‚·ıÌÈ·›· ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÛÙË £Ú¿ÎË Ì ÙÔÈΤ˜ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. ∫·Ù·ÈÁ›‰Â˜ ı· ÂΉËψıÔ‡Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ. ÃÈÔÓÔÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿, ηıÒ˜ Î·È Û ËÌÈÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Î·È ‚fiÚÂÈ·˜ ¯ÒÚ·˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›, ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 6 Ì 8 Î·È ÛÙÔ πfiÓÈÔ ÙÔÈο 9 ÌÔÊfiÚ Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ·Ó·ÙÔÏÈΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô 7 Ì 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹. ™Ù· ‚fiÚÂÈ· ı· ÛËÌÂȈı› ÙÔÈο ·ÁÂÙfi˜.

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -2...7ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 4...7ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -4...6ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 2...6ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...5ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 2...5ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ‰ÈÓ¿ Î·È ¯ÈfiÓÈ· ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ›-‚ÔÚÂÈ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi -5...5ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 1...5ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

¶ÔÈ· ¡∂Δ; ™∫∞´...

“™˘ÎÔÊ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË”

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ƒ·‰ÈÔÙËÏÂfiÚ·Û˘ ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, fiˆ˜ Û˘Ó‹ıˆ˜ οÓÂÈ ·Ó¿ ÂÍ¿ÌËÓÔ, ÙÔ fiÛÔ ¯ÚfiÓÔ ·ÊÈ¤ÚˆÛ·Ó Ù· ÙËÏÂÔÙÈο ηӿÏÈ· ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÈÔ ÊÈÏÔ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi ηӿÏÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ¡∂Δ, fiˆ˜ ÔÏÏÔ› ı· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó, ·ÏÏ¿ Ô ™∫∞´... Œ¯ÂÈ ·ÊÈÂÚÒÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ 62,7%, ¤Ó·ÓÙÈ 59% Ù˘ ¡∂Δ Î·È 58,1% ÙÔ˘ ∞¡Δ1. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤ÙÚËÛË ı· ¤¯ÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ‰Ô‡Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜.

™ÙËÓ Â›ıÂÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÎfiÌÌ·Ù·, ÊÔÚ›˜ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ¤Ú·Û ¯ı˜ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Î. ¢. ∫Ô˘ÙÔ‡˘, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÁÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ Ù¯ÓÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ȉÈfiÙËÙ· Â›Ó·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜-Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜) ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “fiÔÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· η›ÁÔÓÙ·È ÛÎÔ˘›‰È· „‡‰ÂÙ·È, ÂÓÒ fiÙ·Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ·Ó·ÎÚ›‚ÂȘ ϤÁÔÓÙ·È ·fi Â›ÛËÌ· ÚfiÛˆ·, ·˘Ù¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·Ï¿ ÁÚ·ÊÈο” . ΔfiÓÈÛ fiÙÈ Â›Ó·È “„¤Ì·Ù· fiÙÈ ı· η›ÁÔÓÙ·È ÛÎÔ˘›‰È·, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ Î·‡ÛÈÌÔ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ·fi ÙËÓ πÙ·Ï›·” Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ë ÂÎÔÌ‹ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ, ‰ÈÔÍÈÓÒÓ Î·È ÊÔ˘Ú·Ó›ˆÓ ı· Â›Ó·È ÌˉÂÓÈ΋. “ŸÔÈÔ˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ‰ËÌfiÛÈ· Î·È ÂȉÈο ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜ Î·È Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ï¤ÂÈ. ∏ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Â›Ó·È ·ÌÂÚÈοÓÈÎË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜ Î·È fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÌÔÓfiÏÔÁÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· ÌÈÏÔ‡Ó ˘‡ı˘Ó·” ›Â. ∂›Û˘ ıˆÚ› fiÙÈ ‰˘ÛÊËÌ› ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· - Ô˘ ı· ÎÈÓËı› ·Ó·ÏfiÁˆ˜ - fiÔÈÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· η›Ó ÛÎÔ˘›‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÚÔ¯ˆÚ› ÙȘ ·‰ÂÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ·ÓÔȯÙfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË Î·È ÌfiÏȘ Ï¿‚ÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¿‰ÂÈ· ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Û 18 Ì‹Ó˜, Ì 105 ÌfiÓÈ̘ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙË “£” ÙÔ˘ Î. ∫Ô˘ÙÔ‡Ë Ì¿ÏÏÔÓ ı· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË...

¢∏ª√.™.

¶ÚÒÙ· ¯·Ï·Ú¿, ÌÂÙ¿ ÙÚ¤¯Ô˘ÌÂ... √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ∂ÈıˆÚËÙ¤˜ ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· √È ÂÍÂÏ›ÍÂȘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ù· Ó¤· Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰˘Û¿ÚÂÛÙ·. ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∫∞¶∏ ÁÈ· Ó· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ Ù˘ η٤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ Ù·Ì›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÌÈ·˜ Î·È Ë ¤ÎıÂÛË ‰ÂÓ Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi Î¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜. Δ· ‰È·‰ÈηÛÙÈο, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Î·È ÙÔ ¿ÌÂÛÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚‹Ì· Â›Ó·È Ó· ÎÏËıÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ÂÈıˆÚËÙ¤˜ ÁÈ· Ó· ÈÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ Ë ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ, ı· ‚·Ú‡ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. Δ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÏËÚÔÓÔÌ‹ÛÂÈ Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ‰‹ÌÔ˜, Â›Ó·È ·ÔÎ·Ï˘ÙÈο. ªfiÓÔ 10,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È “ʈ˜” ÁÈ· Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ‹ ÔÈ ÂÚÁÔÏ¿‚ÔÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi Ô˘ıÂÓ¿. ¶·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È fï˜ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ, ›Ù ӷ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È, ›Ù fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó Ó· ˙ËÙÔ‡Ó Î·È Ù· Ú¤ÛÙ·. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ì ıÚ¿ÛÔ˜ Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ “ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ¯ˆÚ›˜ ›¯ÓÔ˜ ÓÙÚÔ‹˜ ‹ ÌÂٷ̤ÏÂÈ·˜. ∫∞Δ. Δ∞™

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙȘ ¢∂∫√. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ Cosmote Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÔ‡ 20%. ΔÔ Ù¤ÏÔ˜ ‹ Ë ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙˆÓ ¢∂∫√ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘; ™›ÁÔ˘Ú· Ô Â˘Ú‡ÙÂÚ· ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ÙÔ̤·˜ Û˘ÓÙ·Ú¿ÛÛÂÙ·È Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

ªÂÙ·Áڷʤ˜; £· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Î. μÔÚ›‰Ë ÛÙË ¡.¢.; ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·ı›, ÂÓÒ ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ “Á·Ï¿˙È·˜” ·Ú¿Ù·Í˘ ‰ÂÓ Ï¤Ó “fi¯È” ÛÙË ÌÂÙ·‹‰ËÛË ÙÔ˘ Î. μÔÚ›‰Ë ·ÍÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·. ¢›Ï· fï˜ ÛÙ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ·˘Ù¿ ΢ÔÊÔÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ¿ÏÏ· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¡.¢.-§∞√™ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÎÏÔÁÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ·ÔÎÏÂÈfiÙ·Ó ÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ·, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÙÒÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·; ™ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È... º.™.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

Δ¤ÙÔÈ· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ· Ì ÙÔÓ ÔÏ˘‰È·ÊËÌÈṲ̂ÓÔ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” , Ô‡Ù ÛÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÂÊÈ¿ÏÙË ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ...ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÔÌÔı¤ÙËÌ· ÙÔ˘ Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË. ∏ ÎÂÓÙÚÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ¤¯ÂÈ ÂȉÔı› Û ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÈ Ù· ·Û˘ÌÌ¿˙Â˘Ù· Î·È ÂΉ›‰ÂÈ Ì ÙÔ ÎÈÏfi ÙȘ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈΤ˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â η̛· Úfi‚ÏÂ„Ë Â›Ï˘Û˘ η›ÚÈˆÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙȘ 24 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË) ÙÔ ˘. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÂΉ›‰ÂÈ Â›ÁÔ˘Û· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ Â›ÁÔ˘Û˜ ·Ó¿ÁΘ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·’ Î·È ‚’ ‚·ıÌÔ‡. ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈ·˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ‰ËÏ·‰‹ ̤¯ÚÈ 3 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ) ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·fi ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È ¿ÏÏ· ÙÚ›· Û˘Óԉ¢ÙÈο ¤ÁÁÚ·Ê·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ê˘ÛÈο ı· Ú¤ÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚ÏËı› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ, ¤ÂÈÙ· ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÁÈ· ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë Ù¤ÙÔÈÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÚÔ‚·›ÓÂÈ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈÛËÁËÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘. Δ· ˘fi ÚÔÒıËÛË ·ÈÙ‹Ì·Ù·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÛÙÔȯ›·, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, ı· ‰È·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈο ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Î·È fi¯È ÌÂÌÔӈ̤ӷ, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ √Δ∞ ÙÔ˘ À¶∂™∞∏¢. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Û ٤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜; ∞.º.

ΔÔ˘ °πøƒ°√À Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À

μ·Ú¤ÏÈ ‰›¯ˆ˜ ¿ÙÔ ¢ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ·˘Ù‹ Ë “Ìfi‰·” Ì ÙÔ˘˜ ‰‹ıÂÓ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘” Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ‰ËÌfiÛȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ fiÔ˘ ·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ÙȘ ‰È·Ï‡ÛÔ˘Ó. Ÿ¯È ˆ˜ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ·Ó Ô “Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ‰ËÌÔÛ›ˆ˜, ·Ó fiÓÙˆ˜ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘. √‡Ù ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Íˆ ·fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÂÓÈÎÒ˜ ·Ú·‰ÂÎÙ¿ fiÚÈ· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ËıÈ΋˜. ∞ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜, ÁÈ·Ù› ·ÓÔ›ÁÂÈ ÌÈ· Ê¿ÌÚÈη Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù¤ÏÔ˜. ∞Ó ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ô ™Àƒπ∑∞ ÂÍ·ÔχÂÈ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÌÈÏ› Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi ÚÔÎÚ›ÓÂÈ Ë ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ˆ˜ Ù·ÎÙÈ΋ Ó· ‚ÁÂÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙÔÓ ·ÊÚfi, ˘Ôı¤Ùˆ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÓ›˜ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Â›, ·Ó ·‡ÚÈÔ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÌÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú· ‹ ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ∞Ï·‚¿ÓÔ˘ ÌÂÚÈÎÔ› “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔÈ Ôϛ٘” Î·È ·Û΋ÛÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ “‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi” ‰Èη›ˆÌ·, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ‹ Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Ù‹˜ ¿Ï·È ÔÙ¤ ·Ó·ÓˆÙÈ΋˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ◊ ·Ó ·˜ Ô‡ÌÂ, Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜, ÂÙÒÓÙ·˜ ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, ÌËÓ ·ÓÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÁÂÏÔÈfiÙËÙ˜ ÂÚ› ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Û ¶Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú! ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË ÌÔ˘, ·˘Ù‹ Ë ÈÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ‚·Ú¤ÏÈ ‰›¯ˆ˜ ¿ÙÔ. ∫·È ÔÈ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ Ù˘, ηϿ ı· οÓÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Ô‡ ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ. √È ‰Â ·Ï·ÈfiÙÂÚÔÈ ÂÎ ÙˆÓ Û˘ÓÙÚfiÊˆÓ ÙÔ˘˜, ·˜ ÙÔ˘˜ Ô˘Ó fiÙÈ Ë ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ Ì ·›Ì· ÙÔ˘˜ “·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ôϛ٘” . ™Â ÂÔ¯¤˜ Ôχ ÛÎÏËÚ¤˜ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. °È·Ù› ÏÔÈfiÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÓÙÂ Î·È Î·Ï¿ Ó· Ì·˜ Í·Ó·Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ “ηÚÊ›ÙÛ·˜” ; ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 65 Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÚÔ¯ˆÚ›, ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ˘fi ÚfiÛÏË„Ë ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÌÔÚ› Ó· Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ·Ó ·Ï¿ ÏËÊı› ˘fi„Ë ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ª·Ï¿ÎÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ΔÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÈ· ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· 65 ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÌÂÚÔο̷ÙÔ, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ۇ̂·ÛË. ΔÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Â›Ó·È Ë Î·Ï‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ô ÛˆÛÙfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢‹ÌÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙȘ ÀËÚÂۛ˜ Î·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. μ.∫.

∫∞Δ. Δ∞™

¢ÂÓ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ Δ· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, Ô˘ ÂϤÁ¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÂÓfi¯ÏËÛ·Ó ÙÔÓ ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô Î·È Ó˘Ó ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ. Ãı˜ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ˙ËÙÔ‡Û ÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È ‰‹ÏˆÓ ˆ˜ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÁÈ· ÔÈÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ “ηÙËÁÔÚ›ٷȔ . ∞˘Ùfi Ô˘ ‰È¤Ê˘Á ·fi ÙÔÓ Î. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ - ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ÚÒËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î. ¡ÔÌÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÏÂÁ› ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÙÔ ‰‹ÌÔ - Â›Ó·È fiÙÈ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, ÎÚ¿ÙËÛÂ Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ¤¯ÂÈ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘. √ Î. ¡ÔÌÈÎfi˜ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌËÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, fiˆ˜ ¤‰ÂÈÍ ӷ ÌË Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ› Î·È ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿... ªÂ Û˘ÓÔÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ··ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Î·È Ë ·ÚÔı˘Ì›· ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ·Ó ·ÔÙÚÂÙÈο ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ÛΤ„Ë Ó· ÛÙËıÔ‡Ó ÌÏfiη ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. øÛÙfiÛÔ, ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó Î·È ·fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiʈÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹, Ì ÙÔ μfiÏÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÂÈÚ¿ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ fiÛÔ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯·, ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔÈ fiÙÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ·ÌÓÔÂÚ›ÊÈ· ÛÙË ¯ÔÓÙÚÈ΋ ÛÙË ÌÈÛ‹ ÙÈÌ‹ Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÏÈ·ÓÈ΋. √ ÎÏ¿‰Ô˜ Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ Î·È ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ „¤Ì·. μ.∫.


∞fi„ÂȘ 4

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¶Ô‡ ‹Á·Ó Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢.¢. ÙÔ˘ ∞˚ - °ÈÒÚÁË ¡ËÏ›·˜;

ΔÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ - ªÈÛfi˜ ·ÈÒÓ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜

√ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

√ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™ÙÔ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ (27˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) ʇÏÏÔ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ›‰· ˆ˜ ¿Ó ÁÈ· ηٿÚÁËÛË 49 ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ Ì’ ÂͤÏËÍ ÁÈ·Ù› Ù˘¯·›ÓÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ˆ ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ’ ¿ÏÏ· “ÎÔÛÌÔÁÔÓÈο” Î·È “ÚÔԉ¢ÙÈο” ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÂÈ Ô Ù˘ÊÒÓ·˜ Ô˘ ϤÁÂÙ·È “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” Â›Ó·È Î·È Ë ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚÔÛÒˆÓ, ·ÊÔ‡ ¤Ó·Ó ‹ ‰‡Ô ÌfiÓÔ Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î¿ı ӤԘ ¢‹ÌÔ˜. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ÌÔÓ¿¯· ÚfiÛˆÔ ¢.¢. ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ·È‰Â›·˜ Î·È ÁÈ· ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜! ¢ÂÓ Ì’ ÂͤÏËÍÂ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ‡ÙË Ë ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÎÔÛÌÔ¯·Ï·ÛÈ¿, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ ȉȷ›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÌÔ˘. ∂ΛÓÔ Ô˘ ÌÔ˘ ¿Ó·„ ٷ Ï·Ì¿ÎÈ· ‹Ù·Ó ˆ˜ ̤۷ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ Ì ٷ 49 ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ÁÈÁ·ÓÙÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙÔ˘˜ ÙfiÛÔ˘˜ ·ÓÂÓÂÚÁÔ‡˜ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÊÔÚ›˜, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ô‡Ù ¤Ó· ·fi Ù· ·Û›ÁÓˆÛÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜. ∫È ÂÓÓÔÒ Î˘Ú›ˆ˜ ‚¤‚·È· ÙÔ “¢ËÌÔÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ï‡ÙË ¡ÈÎfiÏ·” Î·È ÙÔ “¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ ∞ÏÒÓÈ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “¢ËÌÔÙÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÔÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Δ¤¯Ó˘” , ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ·Ó·ÛهψÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı›, Ù· ÂÎı¤Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Î·È Î·ÓÔÓÈο ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘. ∫È ÂÂȉ‹ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ Ó’ ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ÓÔÌÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ˆ˜ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ·Ú¯Èο ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ªËÏÂÒÓ, ȉԇ Ù· Û¯ÂÙÈο ÓÔÌÈÌÔÔÈËÙÈο ÛÙÔȯ›·. ΔÔ ·Û›ÁÓˆÛÙÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi “ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ï‡ÙË ¡ÈÎfiÏ·” ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ “ÎÔÈÓÔÙÈÎfi” ÙÔ 1996 Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈı. 38/1996 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙËÓ Ì ·ÚÈı. 140970/1996 Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ¢/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ıËΠ̠ۯÂÙÈ΋ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ‚’ Ù‡¯Ô˜ (ʇÏÏÔ 934 Ù˘ 10˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1996) Ù˘ ∂ÊËÌÂÚ›‰·˜ Ù˘ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠˆ˜ “¢ËÌÔÙÈÎfi” Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 273/20/28-12-2000 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªËÏÂÒÓ, ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙËÓ Ì ·ÚÈı. 161133/14-2-2001 Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢/ÓÛ˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰È·‰Èηۛ· ÂÈÛËÌÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ∞ÏÒÓÈ” (Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ“ªÈÎÚ‹ ∂›‰·˘ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘” , ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.theatroaloni.com), ·Ú¯Èο ˆ˜ “∫ÔÈÓÔÙÈÎÔ‡” Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ “¢ËÌÔÙÈÎÔ‡” ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘. ∫È fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ “ªÔ˘ÛÂ›Ô ΔÔÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È Δ¤¯Ó˘” ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËΠÂÍ ·Ú¯‹˜ ˆ˜ “¢ËÌÔÙÈÎfi” ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ì ÙËÓ Ì ·ÚÈıÌfi 145/8-8-2003 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ªËÏÂÒÓ, Ë ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙËÓ Ì ·ÚÈı. 4653/16-5-2003 ·-

“™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’50 Ì ÚˆÙÂÚÁ¿ÙË ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ∞ı. °Î·‚·Ú‰›Ó· ȉڇÂÙ·È ÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÁÚ¿ÌÌ·Ù· fiÏ· Ù· ·È‰È¿, fiˆ˜ ¤ÏÂÁÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ªÈ· Ù¿ÍË Î¿ÓÂÈ Ì¿ıËÌ· ÛÙÔ Í˘ÏÔ˘ÚÁÂ›Ô ÙÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ‹, Ë ¿ÏÏË ÛÙÔÓ Á˘Ó·ÈΈӛÙË Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ë ÙÚ›ÙË ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· Ë Î·ÊÂÙ¤ÚÈ·. ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 Ì ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ∫·Ó·ÏȈÙÒÓ ·’ fiÏ· Ù· ¤Ú·Ù· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÎÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. √ Î. °Î·‚·Ú‰›Ó·˜ ÚˆÙÔÛÙ·Ù›, Ë ÔÈÎÔÁ. ΔÚÈÎÒÓË ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È fiÏÔÈ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ‰Ô˘Ï‡ԢÓ, ¿ÏÏÔÈ ÎÔ˘‚·ÏÒÓÙ·˜ ˘ÏÈο Ì ٷ ˙Ò· ·fi ÙÔÓ Î¿ÌÔ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ÛÙfiÚÔ˘˜ ÛÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘. ΔÔ 1967 Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ì ¤ÓÙ ·›ıÔ˘Û˜ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ∫¿Ô˘ÚÓ·˜. ∏ Ê‹ÌË ÙÔ˘ Í·ÏÒÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì·ıËÙ¤˜ ·fi μfiÏÔ, ∫·Ú‰›ÙÛ· Î·È ·ÏÏÔ‡. ¶¤Ú·Û·Ó ÔÓÔÌ·ÛÙÔ› ηıËÁËÙ¤˜ Ì Á˘ÌÓ·ÛÈ¿Ú¯Ë ÙÔÓ ·ÎÔ‡Ú·ÛÙÔ °Î·‚·Ú‰›Ó·, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·‚‚·‰›·˜, Ô Ã·Ú. ªÈÙ˙¤ÏÔ˜, Ô ¡›ÎÔ˜ ™Ù·Ê˘Ï¿˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ∫·Ï·Ìfiη˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÏÏÔ›. ™Ù· Ù¤ÏË Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’70 ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÔÏÈÙ›· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ›ÂÛË ÙˆÓ ∫·Ó·ÏȈÙÒÓ, Ó· ÎÙ›ÛÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ. ŒÙÛÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ, Ì ·›ıÔ˘Û˜ Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ‰È‰·Ûηϛ·˜, ·ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·. ΔÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÔ¯Ïfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Î‡ÙÙ·ÚÔ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·˜ ηÏÔ‡˜ Î·È ¯Ú‹ÛÈÌÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∫·È ¤Ú¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ¤Ó· ÚˆÈÓfi οÔÈÔ˜ Î. ¢ÔÓ‰ÔÙÛ›‰Ë˜ ·fi ÙÔ Ô˘ıÂÓ¿, Ì ̛· ÌÔÓÔÎÔÓ‰˘ÏÈ¿ Û‚‹ÓÂÈ fiÏÔÓ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ¤ÙÛÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ı· Â·Ó¤ÏıÂÈ ¿ÏÈ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50. ∂Ì›˜ fiÏÔÈ ÔÈ ∫·Ó·ÏÈÒÙ˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ԇ̠۠fiÔÈÔÓ ÂÈ‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ı· ÙÔ Í·Ó·¯Ù›ÛÔ˘Ì ¿ÏÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÓÔÂ›Ù·È ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹, ÏfiÁˆ ∫¿ÚÏ·˜ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, Ó· Â›Ó·È ¯ˆÚ›˜ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È §‡ÎÂÈÔ” .

fiÊ·ÛË Ù˘ °ÂÓ. ¢/ÓÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔÈË̤ÓË ÛÙÔ ·ÓÒÙÂÚÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Â›Â‰Ô ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ Ù‡¯Ô˜ μ’ ÙÔ˘ º∂∫ 703/4-6-2003. ∂ÈÙÚ¤„Ù ÌÔ˘, Î. ¢/ÓÙ¿, Ó· ˘ÂÚ·Û›˙ÔÌ·È Ì ȉȷ›ÙÂÚË ı¤ÚÌË Î·È Û˘ÁΛÓËÛË ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÌÔ˘, Ô˘ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ¿Ó ÁÈ· ÊÔ‡ÓÙÔ, ÁÈ·Ù› Â›Ì·È Û ı¤ÛË Ó· ͤڈ ηχÙÂÚ· ·’ ÙÔÓ Î·ı¤Ó· ÙÈ Ìfi¯ıÔ˜ Î·È ÙÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٷ‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈÔÙÈÎfiÙÂÚË Ò˜ ÙÒÚ· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜” .

∏ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È Ë ‡ÊÂÛË √ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÁÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙË ‰›ÓË Ù˘ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ë ÔÔ›· ·ÎÚÔ‚·Ù› ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Î·È Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÎÔ›ËÛ˘ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜. ΔÔ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ ¯Ú¤Ô˜ ·fi ÙËÓ ·ÏfiÁÈÛÙË Î·Ù·Ó·ÏˆÙÈ΋ Û·Ù¿ÏË ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, fiÙ·Ó ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Î·È Î·Ù¿ÏÏËÏ· ˘ÔÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ, ÈÛÙ¤„·Ì ˆ˜ Á›Ó·Ì ÏÔ‡ÛÈÔÈ Î·È Î·Ù·ÙÚÒÁ·Ì ÙȘ Û¿ÚΘ Ì·˜ Û’ ¤Ó· ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi, ÁÈÁ·ÓÙÒıËΠ·ÂÈÏÒÓÙ·˜ Ó· Ì·˜ ηٷÓ›ÍÂÈ. ∞‰¤ÍÈÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈΤ˜ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂȉÈÒÍÂȘ ˘ÂÚÎÂÚ‰ÒÓ ·fi ÂÈÙ‹‰ÂÈÔ˘˜ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓÔ˘, ÂÓ ÔÏÏÔ›˜, ·Ú¿ÓÔÌÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘, ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Û˘ÓËÁÔÚÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÔÈÎÂÈÔÔ›ËÛ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÏÔ‡ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Ì·˜ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·˜ ηٿÓÙËÌ·.

∏ ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ë ‡ÊÂÛË ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó·, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Û·Ó fiÓÂÈÚÔ Ì·ÎÚÈÓfi, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ·Ó‡·ÚÎÙ˜ Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ Ì·˜ ¤ÌÂÈÓÂ Â›Ó·È Ó· ÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È Ó· ÂÈ˙ËÙԇ̠ÙÔ ¤ÏÂÔ˜. ∫·È Ê˘ÛÈο ¤ÏÂÔ˜ ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ·fi‰ÔÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ. ∫È ÂÓÒ ‚ÈÒÓÔ˘Ì ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˘Ú›˙ÂÈ Ë „˘¯‹ Ì·˜ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ fiÏÔ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Âȉ‹ÛÂȘ Î·È ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ ·Ó˘·ÚÍ›· ¯·Ú·Ì¿‰·˜ ʈÙfi˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÛÎÔfi ϤÓÂ, ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·fi Ù· Ú˘ÔÁfiÓ· Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∫·È Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÁÓˆÚ›˙ˆÓ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ı¤Ì·Ù· ı· ·Ó·ÚˆÙËı›: ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ì ÙȘ ÂÈÛ·ÁˆÁ¤˜ ηٷӷψÙÈÎÒÓ ·Á·ıÒÓ Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË; ∫È ·˘Ùfi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ٛÔÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ó· ÂÍ¿ÁÔ˘ÌÂ; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ó· ÛÙËÚȯı› ÛÙÔ ÌÂÙ·Ú·ÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ, οÙÈ Ô˘ ·fi ·ÏÈ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜; ∏ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ¿ÏÈ ÔÏ˘ÙÂÏÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, Ì ÙË ÛÙ¤ÚËÛË Â›Ûڷ͢ ÊfiÚˆÓ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ì ÙÔÓ ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ¿ÏÈ ÙˆÓ ‹‰Ë ηٷ¯ÚÂˆÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ì·˜ Ì ٷ ÔÔ›· ı· ÛÙËÚȯıÔ‡Ó Î·È ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÔÈ Á·ÏÏÈΤ˜, ÁÂÚÌ·ÓÈΤ˜ Î·È È·ˆÓÈΤ˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜, Â›Ó·È ˆ˜ ı· ·Ê˘‰·Ùˆı› Â› ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÔÈ· ‡ÊÂÛË ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ›, ÔÈ· ·Ó¿Î·Ì„Ë ı· ÂÈÙ¢¯ı› Î·È ÔÈ· ÎÔ˘Ú·Ê¤Í·Ï· ı· ÚÔ·„Ô˘Ó.

ΔÔ ÂÈÛ·ÁˆÁÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ˆ˜ ·Ó·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ˘‹ÚÍÂ Ë Î·Ù¿Ú· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ΔÔ ÌÂÙ·Ú·ÙÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂfiÌÂÓÔ Ù˘ fiÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏ›, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁ› ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› fï˜ ηٿ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ·Ó¿Î·Ì„˘. °È·Ù› ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ¤ÓÙÔÓË Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·”.

∫ÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ √ Î. ÃÚ. ™ÂÚÈÒÙ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∑ԇ̠ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ÙȘ ·ÓıÚÒÈÓ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ì·˜ Û ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì·˜ ÂΉÈÎÂ›Ù·È Ì ٷ ·ÎÚ·›· Ê˘ÛÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË Û ·ÁÎfiÛÌÈ· Îϛ̷η, Ì ÙÔ ÏÈÒÛÈÌÔ ÙˆÓ ¿ÁˆÓ Î·È ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô Ù˘ ÛÙ¿ıÌ˘ ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ fiÔ˘ ÔÏÏ¿ ̤ÚË Ù˘ °Ë˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Û ı¿Ï·ÛÛ·. ∂fiÌÂÓÔ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ ·˘Ù¤˜, Ì·˙› Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ˙˘ÌÒÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Î·È Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ̤ÓÔ˘Ó ÛÙ· ̤ÚË ÙÔ˘˜ Î·È Î·Ù·Ê‡ÁÔ˘Ó Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ Ù·Ú·¯¤˜ Ì ÂÌÊ˘Ï›Ô˘˜ ÔϤÌÔ˘˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ‹ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ·ÙÚ·Ô‡˜ ·’ fiÏ· Ù· ÎÚ¿ÙË Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Û· ÙˆÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÙ˘Ï›ÁÂÈ Ì¤Û· ÛÙ· Û‡ÓÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚfiÛÎÏËÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ·Ú›Â˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ Ù· ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÈο ÎÚ¿ÙË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·fi πÛ·ÓÔ‡˜, °¿ÏÏÔ˘˜, ÕÁÁÏÔ˘˜, ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˘˜, √ÏÏ·Ó‰Ô‡˜, μ¤ÏÁÔ˘˜, °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ Î·È πÙ·ÏÔ‡˜ ·fi ÙÔ 1460 ̤¯ÚÈ ÙÔ 1872 ÙÔ˘˜ ÍÂ˙Ô‡ÌÈÛ·Ó ·fi ÚÒÙ˜ ‡Ï˜ Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ· ‰¿ÊË ÙÔ˘˜ Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ Ì ÙÔ Ï·ÊfiÓ 2-3% Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ÎÚ¿ÙË ÙÔ˘˜ Î·È ÂÚÈʤÚÔÓÙ·È Î·È fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜ Î·È ·Î¿Ï˘Ù· Û‡ÓÔÚ· ÌÔ˘Î¿ÚÔ˘Ó, fiˆ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ΤÓÙÚÔ ÂÈÛ‰Ô¯‹˜ Î·È ·Ú·ÌÔÓ‹˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·’ fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ °Ë˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ˘˜ Â·Ó·ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ Û˘Ìʈӛ˜ Ù˘ ™ÙÔίfiÏÌ˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Î·È ÙÔÈÔ˘ÙÔÙÚfiˆ˜ Ë ÊÙˆ¯‹ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÚfiÊÈÌÔ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Ù˘ ∂∂ Î·È ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÙÔÎÔÁχʈÓ, ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Ù›ÌËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ Î·È ϤÔÓ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤Ï·‚·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Úfi‚ÏËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÓÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ó ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ ·ÔÈÎÈÔÎÚ¿Ù˜ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ì·˜ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹, ·Ú·Î›ÓËÛË Î·È ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÌÈ·˜ ÌÈÎÚ‹˜ ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·Ú¯ÈÎÒÓ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙÒÓ ·Ú·‚È¿˙Ô˘Ó ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ηٷϷ̂¿ÓÔÓÙ·˜ Û¯ÔϤ˜ Î·È Û›ÙÈ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰˘ÛÎÔÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ” .

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN £· ÓÙ˘ı›Ù ηÚÓ·‚¿ÏÈ· ÙȘ ∞ÔÎÚȤ˜;

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

/5

√ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙ· ÿÓÈ·

¡ÙÂÓÙ¿Ú ªÂÚÌ¤ÚÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔ˜

“ªÔÚ› Ó· ÊÔÚ¤Ûˆ ÙË Ì¿Ûη ÙÔ˘ ª¿ÙÌ·Ó ÁÈ· ÙȘ ∞ÔÎÚȤ˜. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ¯·Úԇ̠ϛÁÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜, ηıÒ˜ fiÏÔÈ Ì·˜ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË” .

¶·Ú¿ÔÓ· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó, Ô ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¯ı˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi˜. ¢ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢ı› fiÁÎÔÈ ¯ÈÔÓÈÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ηı›ÛÙ·Ù·È Û¯Â‰fiÓ ·‰‡Ó·ÙË Ë ÔÌ·Ï‹ ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ. ∂Âȉ‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Î·È Ó¤· ¯ÈÔÓfiÙˆÛË ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜-∫·ı·Ú‹˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ÔÈ ÍÂÓÔ‰fi¯ÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ÈÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·Ô¯ÈÔÓÈÛÌfi˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. ¢∏ª√.™.

ÃÒÚÔ˜ ¿ıÏËÛ˘;

ÕÓÓ· μ·ÛÈÏÈÎÔ‡ ÊÔÈÙ‹ÙÚÈ·

“¢ÂÓ ¤¯ˆ ÛÎÂÊÙ› Ó· ÓÙ˘ıÒ Î¿ÙÈ Î·È Ì¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· ÙÔ Î¿Óˆ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ∞fiÎÚȘ Ô‡Ù ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰È·ÛΉ¿˙ˆ ÛÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ” .

∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Î·È ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·ıÏËÙÈÎÒÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ. ™ÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È Ï›Á˜. ∫·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ; ŸÏ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÎÚÈ·Ó¤˜ Ï¢ڤ˜ Ù˘ fiÏ˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈ˙·Ó Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÒÚÔ˜ ¿ıÏËÛ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ‹ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·; ªfiÓÔ Î·ÊÂÙ¤ÚȘ Î·È ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΛ, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· Ó· Ú¤Ô˘Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÛÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ¿ÛÎËÛ˘ Î·È ÙËÓ ·¯˘Û·ÚΛ·.

√‡Ù ¡·˘·Áfi˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ... ˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô Wilson (°Ô˘›ÏÛÔÓ). ◊ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ... ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ ÛÙÔ “¡·˘·Áfi” , ‰›Ï· Û ¤Ó·Ó ÂÎÏËÎÙÈÎfi - ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ÊÔÚ¿ - ΔÔÌ Ã·ÓΘ, Ô˘ ‹Ù·Ó ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ŸÛηÚ. ∏ Ù·ÈÓ›· Á˘Ú›ÛÙËΠÙÔ 2000 Î·È ¤¯ÂÈ ·È¯Ù› ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ‰Âο‰Â˜ ÊÔÚ¤˜. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ... √ Wilson ÏÔÈfiÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ ¶·¿ ¡ÂÚfi. Èڛ˜ ÙÔ Û˘ÌÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘, Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Û˘¯Ó¿ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘ ‰È·ÎÔ¤˜. √ Wilson ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ Û˘Ì·ı› ÙËÓ ÔÏ˘ÎÔÛÌ›·, ÎÈ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÂÈϤÁÂÈ Ó·... ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Û οÔÈÔ ¤ÚËÌÔ ÙÚÔÈÎfi ÓËÛ› ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. √ Wilson ‚Ú›ÛÎÂÈ ÎÈ ÂΛ ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿.

º.™.

∑ËÌÈ¿ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ıÒ Î¿ÙÈ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÓÙ‡ÓÔÌ·È, ÂÓÒ Û˘Ó‹ıˆ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È Î·ÚÓ·‚¿ÏÈ·. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Ôχ ΤÊÈ” .

ªÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ οÓÂÈ ÙÔ ·Ú·ÂÌfiÚÈÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜. °È·Ù› ¯¿ÓÔÓÙ·È ¤ÛÔ‰· Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Û ‰ÒÚ· Î·È ÌÈÛıÔ‡˜. ∂›Û˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ “ÂÙÔ‡Ó” ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ™˘ÓÔÏÈÎfi˜ Ù˙›ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·ÂÌÔÚ›Ô˘ ·ÓÂÏÏ·‰Èο Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ; 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ó Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ∂§∞™ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘; º.™.

Èڛ˜ ÈӷΛ‰Â˜; Èڛ˜ ·Ì¿ÍÈ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓÔ‡‰Ë˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ı· ÓÙ˘ıÒ Î¿ÙÈ ÛÙȘ ∞ÔÎÚȤ˜. ∫˘Ú›ˆ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÔ˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, ÙȘ Ë̤Ú˜ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜ ı· Ï›ˆ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· οÔȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ¤¯ˆ Ó· ÓÙ˘ıÒ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·” .

EÈ̤ÏÂÈ·: ºøTH™ ™¶ANO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ÏÏËÓ¿Ú˜, ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, Ù· ·ÚοÚÔ˘Ó fiÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó, fiˆ˜ Î·È fiÔÙ ı¤ÏÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ ‰›ÓÔ˘Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·›ÚÓÔ˘Ó ...ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi. ¢Âο‰Â˜ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·È

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ÛÙËÓ fiÏË ¯ˆÚ›˜ ÈӷΛ‰Â˜, ·Ú¿ÓÔÌ· ηٿ ∫√∫, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ÏÔÁÈ΋ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Î·È Â˘ı‡Ó˜. §‡ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó; ¶ÔÏϤ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ú¿ÏÏËϘ ÙˆÓ ÏÔÁÈÎÒÓ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ...‰›Ï· ·fi ÙÔ ÓfiÌÔ, ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÙÔ ¢‹ÌÔ. ªÂ ÔÏÏÔ‡˜ ...Ì·ÁÈÎÔ‡˜ ÙÚfiÔ˘˜, ·˘Ù¿ Ù· Ô¯‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÎÏ›„Ô˘Ó ·fi ‰›Ï· Ì·˜. º·ÓÙ·Û›· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ. ™˘ÓÂȉËÙ¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘.

30ÂÙ›·˜

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ “°È· ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ΔÌ‹Ì· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ·fi ÙËÓ ÌÂϤÙË Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ÙËÓ ÂÎfiÓËÛ·Ó Ô ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜ ÎÙÈÚÈÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È Ë ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜” . ∞Ôηı›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÔÈ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi “ªÈÎÚ‹ ‡ÊÂÛË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ¯ı¤˜ Ë Î·ÎÔηÈÚ›· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÈÔÓÔÙÒÛÂȘ Îfi·Û·Ó Î·È Ù· ÂίÈÔÓÈÛÙÈο Ì˯·Ó‹Ì·Ù· ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛı› ·fi Ù· ¯ÈfiÓÈ·. ™ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ fiÔ˘ ÙÔ Ó¤Ô ¯ÈfiÓÈ ¤ÊÙ·Û ÙÔ ¤Ó· ̤ÙÚÔ, Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‹Ù·Ó Á‡Úˆ ÛÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË” . ∂ÂÈÛfi‰È· Û ‚¿ÚÔ˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ó·˘ÙÈÎÒÓ “ªÂ ȉȷ›ÙÂÚË ·ÓËÛ˘¯›· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÏÏËÓÈÎÔ› Ó·˘ÙÈÏÈ·ÎÔ› Î·È Ó·˘ÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Ù· Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÏÈ‚˘ÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏËÚˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÂÈÛfi‰ÈÔ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, fiÙ·Ó ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÈ¢ÙÈÎfi ÛοÊÔ˜ “√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¡.ª. 14” Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ·fi ÏÈ‚˘ÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi Û ·fiÛÙ·ÛË 35 ÌÈÏ›ˆÓ ·fi

∞ÚÁ› ™ÙË ¢∂À∞ªμ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó Ì ÙÔ μfiÏÔ, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ηٷÓ›ÌÔ˘Ó ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ. ¶ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¡fiÌÔ. ªfiÓÔ Ô˘ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÚÁ› Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿. ∫∞Δ. Δ∞™

∞.º.

¶Úfi

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

2 ª·ÚÙ›Ô˘ 1981

ÙË ªÈÛÔ˘Ú¿Ù· Ù˘ §È‚‡Ë˜” . √ √˘›ÏÛÔÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ “√ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ù˘ μÚÂÙ·ÓÓ›·˜ Û¤Ú Ã¿ÚÔÏÓÙ √˘›ÏÛˆÓ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·ı¤ÛÂÈ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ˘¢ı‡ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, fiÔ˘ ¤ıÂÙ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·” .

ÚÈ·ÓÔ‡ › fiÙÈ “·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì οı ÛΤ„Ë ÁÈ· ·Ô‰Ô¯‹ ÙÂÙÂÏÂÛÌ¤ÓˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ Î·È ‰ÂÓ ı· ÚÔÛ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÔÙ¤ χÛË, Ë ÔÔ›· ı· ·ÂÌÔÏ› Ù· ··Ú¿ÁÚ·Ù· ‰›Î·È· ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜” ” .

√È ΔÔ‡ÚÎÔÈ Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Î¿ı ‰È¯ÔÙÔÌÈ΋ ȉ¤· “√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ™. ∫˘ÚÈ·ÓÔ‡ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ù˘ ÁÈ· οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ. ªÈÏÒÓÙ·˜ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ̤ÙÔ¯Ô Ô Úfi‰ÚÔ˜ ∫˘-

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∫ÔÁÎÚ¤-

ÔÈÔ‡Ó ÙËÓ Ï·ÁÈÔÁÚ·Ê‹ Î·È Ù· ı·˘Ì·ÛÙÈο.

ÛÔ „ËÊ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛË Platt, Ë ÔÔ›· ÚÔ¤‚ÏÂ ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ÛÙÚ·ÙÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ∫Ô‡‚·, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› Ë ·˘ÙÔÓÔÌ›· Ù˘. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ, ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·fi ÙÔ 1985 ¤ˆ˜ ÙÔ 1991. * ... ÁÂÓÓÈ¤Ù·È Ô ΔÔÌ °Ô˘ÏÊ, ηÈÓÔÙfiÌÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô˘ ˘‹ÚÍ ÚˆÙÔÛÙ¿Ù˘ ÛÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÊÔÚ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÚfiÔ ÁÚ·Ê‹˜, ··ÏÏ·Á̤ÓÔ ·fi ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔ-

¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙË §È‚‡Ë, ÔÈ ∂χıÂÚ˜ °·ÏÏÈΤ˜ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, ‰ÈÔÈÎÔ‡ÌÂÓ˜ ·fi ÙÔ ™ÙÚ·Ù¿Ú¯Ë §ÂÎϤÚÎ, ÓÈÎÔ‡Ó ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ ÛÙËÓ ∫Ô‡ÊÚ·. ¶ÚÈÓ 40 ¯ÚfiÓÈ·... ‚›·È· ÂÂÈÛfi‰È· ÍÂÛÔ‡Ó ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ηıÒ˜ ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÂÎϤÁÂÙ·È Ì ÁÂÓÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÊfiÙÔ˘ Ë ¯ÒÚ· ·ÓÂÍ·ÚÙËÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ πÓ‰›·. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ô °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ ·ÛΛ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙË ƒˆÛ›·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·Ê’ ÂÓfi˜ Ó· Â¤ÏıÂÈ Ë Ï‹ÍË ÙÔ˘ æ˘¯ÚÔ‡ ¶ÔϤÌÔ˘ Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ Ó· ‰È·Ï˘ı› Ë ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ∂ÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙÔ “ÚÔÍÂÓÈfi” ∂ıÓÈ΋˜-Alpha ∞£∏¡∞, 1.

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

™ÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 120 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ Cosmote

μÁ‹Î·Ó Ù· “„·Ï›‰È·” ÛÙȘ ¢∂∫√ - Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜

Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘ Ù˘

∞£∏¡∞, 1.

∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ∂ÊÂÙÒÓ ∞ıËÓÒÓ, πˆ¿ÓÓË ™·ÎÂÏ¿ÎÔ˘, ÚÔοÏÂÛ·Ó ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÔÔ›· οÔÈÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎfiËÛ·Ó ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ Û˘˙ËÙ‹ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Î·È Alpha Bank ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¤Ú¢ӷ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ∂ÊÂÙÒÓ, πÛ›‰ˆÚÔ ¡ÙÔÁÈ¿ÎÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙË ‰È¿Ú·ÍË ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙˆ˜ ‰ÈˆÎÔÌ¤ÓˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Ô˘ ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ·Ó ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi 100.000 ¢ÚÒ.

√ ÀºÀ¶√Àƒ°√™ ∂ÚÁ·Û›·˜, μ·Û›Ï˘

∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ·ÚÂÓ¤‚Ë Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ Cosmote, ı˘Á·ÙÚÈ΋˜ ÙÔ˘ √Δ∂, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË 120 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ‰È·ÎÔ‹ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ¿ÏψÓ. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛ Û ÚˆÈÓ‹ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ¡∂Δ, Ô Î. ∫ÂÁΤÚÔÁÏÔ˘, ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ °™∂∂ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ √Δ∂ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÊÚ¿ÛË ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ª∂√Δ∂, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫Ô‡ÙÚ·˜, ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙËÓ Cosmote ÌÈ· ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚÒÙË Û ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÂÙ·ÈÚ›·, ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ·ÔχÛÂȘ, ÙfiÙ οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È” ∏ Cosmote ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ 120 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ·ÔχÔÓÙ·È ı· ¯ÔÚËÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ·Ô˙Ë-

∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜

™Â ¤Ú¢ӷ, ÁÈ· ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜ ΔËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ Alpha Bank, ·fi ÙȘ 18 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∫ÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ Âȉ‹ÛˆÓ. ∞fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÌÈÛÙ¢ÙÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ÈÔÈ΋ÛˆÓ, ̤¯ÚÈ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÛÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÎÔÈÓfi, ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·Â˙ÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 33% Ù˘ Alpha Bank (3,78 ¢ÚÒ ÙËÓ 17Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 5,5 ÙËÓ 21Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘) Î·È Î·Ù¿ 18% Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ (6,44 ¢ÚÒ ÙËÓ 17Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È 7,6 ¢ÚÒ ÙËÓ 21Ë ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘). ∂›Û˘, Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, ηٿ ÙËÓ 21 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ (ÚÒÙË Ë̤ڷ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹), ‹Ù·Ó ˘ÂÚÙÂÙÚ·Ï¿ÛÈÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ó‹ıˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Alpha Bank Î·È ˘ÂÚÙÚÈÏ¿ÛÈÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ıÓÈ΋.

¢∂∏: ¡¤· ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ∞£∏¡∞ ,1.

¡∂∞ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ (∫√Δ) ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ¤ˆ˜ ÙȘ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ‰fiıËΠ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ∏ ·Ú¯È΋ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÁ ¯ı˜ Î·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂∏, ‰fiıËΠÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙȘ 295.000. ΔÔ ∫√Δ Â›Ó·È 20 - 30 % ÊıËÓfiÙÂÚÔ Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ÔÈÎȷο ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Î·È ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηٷӷψÙÒÓ. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ô˘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ·›ÙËÛË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ (∫ˆ‰ÈÎfi ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¶ÏËڈ̋˜ Î·È ∞‡ÍÔÓÙ· ∞ÚÈıÌfi §ÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡), Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘˜ Δ·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ ∞ºª ÙÔ˘˜ (Î·È ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘, ÂÊfiÛÔÓ Â›Ó·È ¤ÁÁ·ÌÔÈ). ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÏÏ·Á‹ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜: - ¢ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ À‡ı˘Ó˘ ¢‹ÏˆÛ˘ ∂ÁηٷÛÙ¿ÙË (À¢∂), ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Ï‹ÍÂÈ. - ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ηٿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘. - ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ ηٷ‚ÔÏ‹ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ̤ۈ ÈÛfiÔÛ˘ ›ÛÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡. ΔÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi √ÈÎÈ·Îfi ΔÈÌÔÏfiÁÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 800 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÌËÓÈ·›·˜ ηٷӿψÛ˘, ÂÊfiÛÔÓ: 1. ∏ ηٷӿψÛË ·ÊÔÚ¿ ÛÂ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ·ÚÈ·˜ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ 2. ∏ ·ÚÔ¯‹ Ú‡̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ ‹ ÙÔ˘/Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ 3. ∏ ηٷӿψÛË Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‹ ›ÛË Ì 200kWh ·Ó¿ ÙÂÙÚ¿ÌËÓÔ 4. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÙÂÙÚ·ÌËÓÈ·›· ηٷӿψÛË ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Ù· fiÚÈ· ηٷӿψÛ˘ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· οı ηÙËÁÔÚ›· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘ (1000 ‹ 1200 kWh). ™Ù· fiÚÈ· ηٷӿψÛ˘ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ÙÈÌÔÏÔÁ›Ô˘. ∏ ˘Ô‚ÔÏ‹ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ∫∂¶, ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¢∂∏ (www.dei.gr) Î·È ÙËÏÂʈÓÈο ÛÙ· 210 9797400 Î·È 210 9298000.

Ì›ˆÛË ·Ô‰Ô¯¤˜ ·fi 1 ¤ˆ˜ 3 ¯ÚfiÓÈ· ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ËÏÈΛ·, ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ÙÔ˘˜ ηٿÛÙ·ÛË, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙÔ˘˜ ı· ηχÙÔÓÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛË ˘Á›·˜ Î·È ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ˘ÁÈ‹˜ ÔÚ›· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‡ÊÂÛË, Ô ÈÛ¯˘Úfi˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ Ú˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜” √ √Δ∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË - Ó· ÌÂȈı› ÙÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ηٿ 32 ÂηÙ. ¢ÚÒ. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ 40 ˆÚÒÓ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ·ÓÙ› 37 Û‹ÌÂÚ·, Ë Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 15% ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ΛÓËÛ˘, Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi˜ Ù˘ ˘ÂÚˆÚȷ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘, Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘

ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ë Î·ıȤڈÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ ‚¿Ú‰È˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ÏˆÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ √Δ∂ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ̤ÙÚ· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ¢∂∫√. ™ÙÔÓ √¶∞¶ ۯ‰ȿ˙ÔÓÙ·È ÌÂÈÒÛÂȘ 25% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ 1.000 ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÛÙË ¢∂∏ ηٿ 8% ÛÙȘ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÔÏ·‚¤˜ ÙˆÓ 22.000 ˘·ÏϋψÓ, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ∂§.¶∂. Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜. ªÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ ∂À¢∞¶ Î·È ÛÙÔÓ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙ‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘, ÂÓÒ ‹‰Ë ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÎÔ› ηٿ 10% ÔÈ ÌÈÛıÔ› ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜.

ΔÈ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ¯Ú¤Ô˜

∫ÔÌÈÛÈfiÓ: ∞ÈÛÈfi‰ÔÍË ÁÈ· Â˘Úˆ-·Ó¿Î·Ì„Ë ÙÔ 2011 μƒÀ•∂§§∂™, 1.

∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ÙÔ 2011, ¯¿ÚË ÛÙËÓ Â˘ÚˆÛÙ›· Ù˘ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙÔ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜. ™ÙȘ ÂӉȿÌÂÛ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÈ Î¿ı ÂÍ¿ÌËÓÔ, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ú˘ıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ 1,6% ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ¤Ó·ÓÙÈ 1,5% Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ™ÙËÓ ∂∂, Ô Ú˘ıÌfi˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 1,8%. “∂ÓÒ ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÁÈ· ÙÔ 2011 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÌÈ· ÈÔ ÈÛfiÚÚÔË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, οÙÈ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Î·È Û ÈÔ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ŸÏÈ ƒÂÓ, ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ‰ÈÏ‹˜ ‡ÊÂÛ˘ (double-dip recession) ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË. “øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓÔÌÔÈÔÁÂÓ‹˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË ÂÚÓÔ‡Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜. ∂ÈϤÔÓ, ·Ú¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ËÚÂÌ›· ÛÙȘ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› Ï‹Úˆ˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “∏ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚ˘ ·Ó¿Î·Ì„˘ ··ÈÙ› ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘Ìʈӛ·˜ ¿Óˆ Û ̛· ÊÈÏfi‰ÔÍË ·Ù˙¤ÓÙ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, fiˆ˜ ¡. À√ƒ∫∏, 1.

∂¡ΔÀ¶ø™π∞∫∏ -‰Â‰Ô̤Ó˘

Ù˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÛÙ¿Û˘ ÙÔ˘˜- ·ÏÏ·Á‹ ÔÚ›·˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 24ˆÚ· ÛÙÔÓ Í¤ÓÔ Δ‡Ô ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ “ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ô˘ ÚÔÛÒÚ·˜ ÙËÚ› Ë ∂˘ÚÒË ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë °ÂÚÌ·Ó›· - ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· Û˘ÓÔÏÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Ù·Ï·Ó›˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¡fiÙÔ. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ Ù· ¯ıÂÛÈÓ¿ ¿ÚıÚ· ÙˆÓ Financial Times, Û‹ÌÂÚ· ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ù˘ Wall Street Journal Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ˘¤Ú Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜! ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ÂÊË-

ÈÛËÌ¿ÓıËΠÛÙËÓ ∂Ù‹ÛÈ· ŒÚ¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ∞Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ” , ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ƒÂÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ ı· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 2,2% ʤÙÔ˜, ¤Ó·ÓÙÈ 1,8% Ô˘ ›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ. ∏ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. °È· ÙËÓ ∂∂, ÚԂϤÂÙ·È ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ 2,5%. √ Î. ƒÂÓ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·Ú·‰Ô¯‹ Ì›· ̤ÛË ÙÈÌ‹ ‚·ÚÂÏÈÔ‡ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· 102 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÙÔ ‚·Ú¤ÏÈ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Â›ÙˆÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ·fi ÙȘ -˘„ËϤ˜- ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘. ∞ÎfiÌ·, › fiÙÈ ˆ˜ Â›Ó·È “ÏÔÁÈÎfi” Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÒÛË ÙˆÓ spreads ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ̤۷ ÛÙÔ 2011, ÂÓÒ ¿ÊËÛ ӷ ÂÓÓÔËı›, ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙËÓ πÚÏ·Ó‰›·, fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· (Ù˘ Ì›ˆÛ˘) ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ ‰·ÓÂÈ-

ÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ¢¡Δ Â›Ó·È ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ›ÛˆÓ.

¡ÔÌÈÎfi Î·È fi¯È ™˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ ÊÚ¤ÓÔ ¯Ú¤Ô˘˜

∏ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙÔ¯˘Úˆı› ÓÔÌÈο, ·ÏÏ¿ fi¯È ·Ó·ÁηÛÙÈο ÛÙÔ Û‡ÓÙ·ÁÌ¿ ÙÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ “Û‡ÌʈÓÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÙˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂∂, äÚÌ·Ó μ·Ó ƒÔÌ¿È, Î·È ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô. √È Ó¤Â˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ Reuters, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ¤Ó· ÙÂÙÚ·Û¤ÏÈ‰Ô Î›ÌÂÓÔ Ì ٛÙÏÔ: “∂ÓÈÛ¯˘Ì¤ÓÔ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ-

΋˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ·ÚÈ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È ¤ÓÓÔȘ” Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› ·fi ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÔÚÊ‹ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ Ù˘ ‰¤ÛÌ¢Û˘ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÈı·Ú¯›· ÂÓ·fiÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜-̤ÏË. “√È ¯ÒÚ˜-̤ÏË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ Â·ÚÎÒ˜ ÈÛ¯˘Úfi ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· (.¯. Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ‹ ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ)”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ÂÓÒ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: ” ∏ ·ÎÚÈ‚‹˜ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙÔ˘ ηÓfiÓ· ı· Ú¤ÂÈ Â›Û˘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È ·fi οı ¯ÒÚ· (.¯. ÌÔÚ› Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ “ÊÚ¤ÓÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” ηÓfiÓ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÚˆÙÔÁÂÓ¤˜ ÏÂfiÓ·ÛÌ· ‹ ηÓfiÓ· ÁÈ· ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜)”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ·ÚÈıÌËÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. “√È ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙÈο ÙÔ˘˜ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÂÛ̇ÔÓÙ·È fiÙÈ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Û ¤Ó· ÔÚÈ-

Ṳ̂ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÙÂÙÚ·Û¤ÏÈ‰Ô Î›ÌÂÓÔ. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ı· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ ÌÔÓ¿‰· ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ı· Û˘ÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Î·È ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ, ÂÓÒ ı· ÌÂÙÚ¿Ù·È ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∞Ó Î·È Ë Î¿ı ¯ÒÚ·-̤ÏÔ˜ ı· ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ò˜ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ∫˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Î·È ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË “ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÙÈÌ·ÚÈıÌÈ΋˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” °È· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Ì›·˜ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÓÔÔÈË̤Ó˘ ‚¿Û˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› Ë Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜” ÂÓÒ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ÎÔÈÓ‹ ‚¿ÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘ÈÔıÂÙËı› ·fi Ì›· ÌÈÎÚfiÙÂÚË ÔÌ¿‰· ¯ˆÚÒÓ, ·Ó ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÔ‡Ó fiϘ.

“ªËÓ ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÔ˘Ó!” ÌÂÚ›‰· ÊÈÏÔÍÂÓ› ¿ÚıÚÔ ÂÈÊ·ÓÔ‡˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ ΢ڛԢ Holger Schmiding, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ Berenberg Bank, Ì ÙÔÓ Ôχ ‡ÁψÙÙÔ Ù›ÙÏÔ “∏ ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ” ! ŒÓ· ¿ÚıÚÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ÙËÓ ∂˘ÚÒË ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘. √ ¯ÂÚ Schmiding ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÌÈ· ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ‹ ·ÎfiÌ·

¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ÌÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· ı· ›¯Â ¢ڇÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ›‰È· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ı· ¤¯·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙÔ˘˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÈÌÒÓÙ·È Û ¢ÚÒ. ∂ÈÚfiÛıÂÙ·, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤Ó˜ ›Ù ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ¯ÚÂfiÁÚ·Ê·, ›Ù ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Û ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ı· ÂÍ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·Ó Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘˜. ™˘ÓÂÒ˜, η-

Ù·Ï‹ÁÂÈ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, “‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ ÙÂÏÈο ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂÈÏÔÁ¤˜ ‰È·Î˘‚‡ÂÈ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘” , ÂÓÒ Û›ÁÔ˘Ú· ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂͤÏÈÍË ÚÔÊ·ÓÒ˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ... Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ™ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ¿ ÙÔ˘ Ô Î‡ÚÈÔ˜ Schmiding ÂÎÙÈÌ¿ ˆ˜ Ë Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋, ˘fi ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ ·Ó·‚ÔÏÒÓ Ï‹„˘ ÌÈ·˜ ÙÂÏÈ΋˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈ΋˜ χÛ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ-

Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂∂ η›ÙÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ˆ˜ ·Ôχو˜ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË, Ì¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û‡ÓÙÔÌ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ‰Â ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÚÔÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ϤÔÓ ÚfiÛÊÔÚË Î·È “ÏÔÁÈ΋” χÛË ÌÈ· Èı·Ó‹ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ ˆ˜ Ë ∞ı‹Ó· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘ÏÔÔÈ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∂ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ. •Âηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ‰Â ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ “‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı› ¯ÚÂÔÎÔ›·” .


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

™ÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

¢Âο‰Â˜ ÂȉfiÌ·Ù· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘... ·Ú¯Â›Ô˘ ∞£∏¡∞, 1.

Âο‰Â˜ ÂȉÈο ÂȉfiÌ·Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘... ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ·Ú¯Â›Ô˘ ÁÈ· ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ·Ó Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂÛÙ¿ÏË ‹‰Ë ÛÙËÓ ∞¢∂¢À, ηıÒ˜ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÈÛıÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó 768.000 ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ - ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ù·ÎÙÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜, ΛÓËÙÚÔ ·fi‰ÔÛ˘ Î·È ÂȉfiÌ·Ù·- ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ ÂÓfi˜ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 40% ¿Óˆ ·fi Ù· ̤ÛÔ fiÚÔ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Î·È ÁÈ· ¤Ó·Ó Ì 33 ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÛÙÔ 55-64% ¿-

¢

∞£∏¡∞, 1.

“ªË¯·ÓÈÛÌfi” Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ı· Û¤‚ÂÙ·È ÙËÓ ·˘ÙÔÓÔÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ÚÔˆı› ÁÈ· ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜. Δ· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·Ó·Áη›· ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·›ÛÙˆÛË fiÙÈ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎÚ·¯, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔıË·ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2017, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈο ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË ı¤ÛÈÛË Î·ÓfiÓˆÓ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °.ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙȘ Ӥ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ¯Ú‹Ì·, ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ “μ‹Ì·ÙÔ˜” , Ó· ıÂÛ›ÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ì ÂÁÁ‡ËÛË ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË, Ó· ··ÁÔÚ‡ÛÂÈ ÙÔÓ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ Î·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·, ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË” . “¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÓfiËÌ· ÔÈ ··ÁÔÚ‡ÛÂȘ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ·fi Ê˘ÛÈο ‹ Î·È ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ·Ó ‰ÂÓ Â͢ÁÈ·ÓıÔ‡Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. “ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÌfiÓÔ fiÙÈ Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ‚¿˙Ô˘Ó ˘Ôı‹ÎË ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË Î·È ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔÛ¿ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ Ì›· ¤ÌÌÂÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ô˘ ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Î·È ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ÙÔ˘ Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” . ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÌfiÓÔ Ù· ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ ¶∞™√∫ Î·È Ë ¡¢ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔıË·ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¤ˆ˜ ÙÔ 2017 ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ‡„Ô˘˜ 233.800.000 ¢ÚÒ. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ÚˆÛÙ¿ 98.800.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2013, 10.000.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ Marfin Bank Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2015 Î·È 5.000.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·

Óˆ ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ™Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ 8-12% Î·È 7-14% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ¶∂ (¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘) ̤¯ÚÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· À∂ (ÀÔ¯ÚˆÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜. √È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ·ÌÔÈ‚¤˜, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ˘Ô˘ÚÁ›·, ‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ηٿ 20%, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô £·Ï¿ÛÛÈˆÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ¡‹-

ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ ηٿ 15% Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ηٿ 19%, ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ. ∂›Û˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÙÔ 50 ÙÔȘ ÂηÙfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.639 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ÙÔ 0,4% ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì ÔÛfi 5.856 ¢ÚÒ. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ‰Â fiÙÈ Ë ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ ‰·¿ÓË ÙÔ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ 2010 ÌÂÈÒıËΠηٿ 11% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ˆ˜ Ë ÌÂÙ·‚ÔÏ‹ ·˘Ù‹ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÛÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ 53.000 ˘·ÏϋψÓ. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÂÈϤÔÓ, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÔÙ‡ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ó¿ ÙÔ̤· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ı· ·Ó·Ï‡ÔÓÙ·È ÔÈ ÌÈÛıÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘ÔÛÙÂϯÔ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó, Û ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ

Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Â›Ó·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·, ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ú·ÎÙÈÎÒÓ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, ÂÓÒ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·È ˆ˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ù· ÔÔ›· ı· ηχÙÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Û¯Â‰fiÓ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ Î·È Î¿ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ Î·È Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ∂ÈϤÔÓ, Á›ÓÂÙ·È ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋˜ ‰·¿Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2011 - 2013.

ƒ˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·; ªfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ Û˘Ó‹„·Ó Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔıË·ÛÂÈ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 2017...

¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2015. ™˘ÓÔÏÈο ‰ËÏ·‰‹ ¯ÚˆÛÙ¿ 113.800.000 ¢ÚÒ. ∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ¯ÚˆÛÙ¿ 105.000.000 ÛÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2013 Î·È 15.000.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2015. Δ· Û˘ÓÔÏÈο ‰¿ÓÂÈ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Ù· 120.000.000 ¢ÚÒ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ μ∏ª∞ 99,5 Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¡¢, £.™ÎÔÚ‰¿˜, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· οÓÂÈ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÙfiÛÔ Ì ÙËÓ ÂÚÈÎÔ‹ ‰··ÓÒÓ fiÛÔ Ì ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¿ÏÏˆÓ ËÁÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, °.ƒ·ÁÎÔ‡Û˘, ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ı¤Ì· ı· ÏËÊıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· ÎfiÌÌ·Ù·. “ΔÒÚ· ÎÈÓÂ›Ù·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ͤÚÂÈ Î·Ó›˜ Ù›ÔÙ·, ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· Ì ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘˜”. √ Î.™ÎÔÚ‰¿˜ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‰È·Ï‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Â›Ó·È Ù· ¤ÍÔ‰· ηٿ ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜. ∫·È η٤ÏËÍ ϤÁÔÓÙ·˜: “ª·Î¿ÚÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ó· ‹Ù·Ó ÔÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ” . ªÈÎÚ¿ Û¯ÂÙÈο ÔÛ¿ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÌÂ

ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó Ù· ÌÈÎÚ¿ ÎfiÌÌ·Ù·. ΔÔ ∫∫∂ ¯ÚˆÛÙ¿ 4.402.054 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2010, Ô ™Àƒπ∑∞ 6.000.000 ¢ÚÒ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ΔÚ¿Â˙· Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2014 Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 800.000 ¢ÚÒ Ì ϋÍË Û‡Ì‚·Û˘ ÙÔ 2010. ΔÔ ÌfiÓÔ ÎfiÌÌ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÙÔ §∞√™. ™ÙÂϤ¯Ë ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Â›Ó·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο: “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ڇıÌÈÛË ÎÈ ·Ó ÂÈÏÂÁ› ÙÂÏÈο ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ı· Ô‰ËÁ› Û ¯·ÚÈÛÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ” . °ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, Â›Ó·È Ó· ··ÁÔÚ¢ı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÛÙ· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ‚¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ˘Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó¿ÙÔ˘Ó ‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÛÂÈ Î·ÓfiÓ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘˜ Î.¿. £· ˘¿ÚÍÔ˘Ó fï˜ Û·Ê›˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ËÁ¤˜

ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ÚÔÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜. ø˜ “ÌÔ‡ÛÔ˘Ï·˜” ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÛÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. £· ıÂÛÈÛÙÔ‡Ó, Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ› ÛÙȘ ÁÈÁ·ÓÙԷʛۘ, ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÛÙ· ÂÎÏÔÁÈο ΤÓÙÚ· Î.Ï. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ı· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó Î·ÓfiÓ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ·È Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙÔ˘˜. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÌfiÓÔÓ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ú-

ÁÂ›Ù·È Ë ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÙÈ΋ Î·È ·‰È·Ê·Ó‹˜ ¿ÓÙÏËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ̤ۈ Ù˘ ‰È¿ıÂÛ˘ “ÎÔ˘ÔÓÈÒÓ” , ‰ÂÓ ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ó· “‰È·ÎÈÓÔ‡Ó” ¤ÛÔ‰· Î·È ‰·¿Ó˜ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ Î·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· ÙÚ›Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜, ·ÏÏ¿ ıÂÛ›˙ÂÙ·È Î·È Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙfiÛÔ ÙˆÓ È‰›ˆÓ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, Ó· ·Ó·ÚÙÔ‡Ó Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Â›Ó·È ı· Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ÓË Ì¿ÏÏÔÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ ÌÓËÌÔÓ‡ÔÓÙ·˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο. ∏ ·ÓˆÙ¤Úˆ ‚¿ÛË ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌË Û οı ÔÏ›ÙË. ∏ ÌË Ù‹ÚËÛË Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ˘ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ μ¿ÛË ¢Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ ı· Û˘ÓÈÛÙ¿ ·ÎfiÌË Î·È ÏfiÁÔ ¤ÎÙˆÛ˘ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·.

ªÂ 13,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÂȯÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ 3ÌËÓÔ 2011 °È· Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜... ∞£∏¡∞, 1.

ªÂ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 13.504.656 ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 12.298.883 ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ 1.205.772 ¢ÚÒ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ·... ÂÚ¢ÓËÙÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜, ÂȯÔÚËÁ‹ıËÎ·Ó Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ º›ÏÈÔ ™·¯ÈÓ›‰Ë ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Û ̛· ÛÙÈÁÌ‹ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Â›Ó·È Û ÂͤÏÈÍË Ë ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ “Ì·‡ÚÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜” Î·È ÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È Û Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Î. Î. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Î·È ™·¯ÈÓ›‰Ë, ÙÔ ¶∞™√∫ ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011 ı· Ï¿‚ÂÈ Û˘ÓÔÏÈο 5.436.332,61 ¢ÚÒ, Ë ¡¢ 4.249.890,51 ¢ÚÒ, ÙÔ ∫∫∂ 1.306.274,48 ¢ÚÒ, ÙÔ §∞√™ 1.089.378,37 ¢ÚÒ, Ô ™Àƒπ∑∞ 972.624,83 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 450.155,20 ¢ÚÒ. ΔÔ fiÛÔ Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË, ı· ηٷÓÂÌËı› ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÔÓ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û˘Ìʈӛ·. ∏ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011, ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÒÛÙ ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ™˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∞Ó‰Ú. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ∞£∏¡∞, 1.

™∂πƒ∞ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 250 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ¿‚ˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ·ÚfiÌÔÈ· Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÚÁ· ‡„Ô˘˜ 300 ÂÎ. ¢ÚÒ ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ‹ ÙÔ ª¿ÈÔ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· “ÙÚ¤ÍÔ˘Ó” ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ ª¿ÈÔ ÒÛÙ ӷ ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Î·È Ù· 300 ·˘Ù¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¤ÚÁ· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ £Âfi‰ˆÚÔ˘ ¶¿ÁηÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “∂ÚÚ›ÎÔ˜ ¡Ù˘Ó¿Ó”. ∂Ȃ‚·›ˆÛ ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ›Â, “ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Â›Ó·È ÌË ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÈ̘”. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· 100 ÂηÙ. Ô˘ ÙÔ˘˜ fiÊÂÈÏ·Ó Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·, ˆÛÙfiÛÔ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÂÍfiÊÏËÙ· ¿ÏÏ· 200 ÂηÙ. ¯Ú¤Ë ΢ڛˆ˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ‡˜.

√ Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì·˜ ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Ë ¡¢

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

ÕÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ù˘ À·Ù›·˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›

“√Ú·Ùfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ˙ˆÒÓ” °È· “Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” οÓÂÈ ÏfiÁÔ Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ Ë Guardian ∞£∏¡∞, 1.

¡

· ÂÈχÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ·ÂÚÁÒÓ ›ӷ˜ ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘ Ù˘ À·Ù›·˜ ηÏ› ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÓÒÛÂˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ °È·ÙÚÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜ (√∂¡°∂) ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ·ÚÓ¿‚·˜, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚ·Ùfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ.™Â ‰È¿ÊÔÚ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (ÚÔ¯ı¤˜) 41 ·fi ÙÔ˘˜ 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜.

ΔËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó ÂÈϤÔÓ 14 ¿ÙÔÌ· Î·È ¿ÏÏ· 10 Â›Ó·È Û ‰È·‰Èηۛ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi £·Ó¿ÛË ∫·Ú·Ì¤ÏË. √ Î. μ·ÚÓ¿‚·˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È Î·Ù¿ ‰Âο‰Â˜ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜, ηıÒ˜ ‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘Ó ÙËÓ 34Ë Ë̤ڷ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜. ª¿ÏÈÛÙ·, 36 ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·¤¯Ô˘Ó Î·È ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙËÓ ÂÓ‰ÔÊϤ‚È· ¯ÔÚ‹ÁËÛË ˘ÁÚÒÓ. “√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÚÁ·Ûı› Â› ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÒÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Î·È Ì¤Ûˆ ·˘Ù‹˜ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, fiˆ˜ ÂΛÓÔ Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÌÂٷΛÓËÛ˘, Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ÚfiÛ‚·Û˘ Û ȷÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜” Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô Î. μ·ÚÓ¿‚·˜. ∫·È ÚÔÂȉÔÔÈ›: “∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÚÈ·Îfi Â›‰Ô. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 10% ÙÔ˘ ۈ̷ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ‚¿ÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÙÒÛË Ù˘ ·ÚÙËÚȷ΋˜ ›ÂÛ˘, ÔÚıÔÛÙ·ÙÈ΋ ˘fiÙ·ÛË Î·È ÏÈÔı˘ÌÈο ÂÂÈÛfi‰È·, ˘ÔıÂÚÌ›·, ‚Ú·‰˘Î·Ú‰›· Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏ˘ÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜”. √ Î. μ·ÚÓ¿‚·˜ ηٷϋÁÂÈ ˆ˜ Ë √∂¡°∂ ÛÙ¤ÎÂÙ·È ‰›Ï· ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜ Î·È Î·Ï› ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ó· ÂÈχÛÂÈ ¿ÌÂÛ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‰ÈηÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜. “√ ÔÚ·Ùfi˜

ΛӉ˘ÓÔ˜ ·ÒÏÂÈ·˜ ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ˙ˆÒÓ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏÔ‡Û Ì›˙ÔÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË Î·È Ï‹„Ë ¿ÌÂÛˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ” ϤÂÈ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÛÙËÓ ÔÏ˘‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜ ÙˆÓ 300 ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙËÓ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¿ÚıÚÔ Ë Guardian, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Â›Ó·È “Ù· ‰ÈÏ¿ ı‡Ì·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ı‡Ì·Ù· ·¿ÓıÚˆ˘ Î·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÙÈ΋˜ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘. ΔÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ∫ÒÛÙ· ¢Ô˘˙›Ó·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¯ˆÚ›˜ Â›ÛËÌ· ¯·ÚÙÈ¿ ΢ڛˆ˜ ·fi ÙË ‚fi-

ÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙȘ 35 Ë̤Ú˜ ·ÂÚÁ›·˜ ›ӷ˜. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÂÚı› Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ªÂÙ¿ ·fi ¯ÚfiÓÈ· “ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Î·È ÂÍ¢ÙÂÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó, ÙÔ˘˜ ϤÓ ÙÒÚ· fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È È· [...] Î·È ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ÓÂ Û·Ó ÛÎÔ˘›‰È·”, Û˘Ó¯›˙ÂÈ. √È ·ÂÚÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó “Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÍÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË fiÙÈ ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ·fi ηٿ‰ÈÎÔ˘˜”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ‰Â fiÙÈ “Â›Ó·È ÓÔÌÈο ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ, οÙÈ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔÓ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÔÈ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜, ÔÈ ÂÓÔÈÎÈ·ÛÙ¤˜

Î·È Ë ÍÂÓÔÊÔ‚È΋ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·”. ∏ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌ· Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘, ¤¯ÂÈ Î·ÙËÁÔÚËı› ÁÈ· ÙȘ ÔÈÎÙÚ¤˜ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙÔ‡ÓÙˆÓ ¿Û˘ÏÔ. ÀÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÙÈ ÔÈ ·ÂÚÁÔ› ›ӷ˜ Â›Ó·È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Ì ÙË ‰ÈÏ‹ ÛËÌ·Û›· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë Ï¤ÍË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο: ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ›‰Â Î·È ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ı˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ. “∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·‰ÈΛ· Î·È Î·ÎÔÔ›ËÛË, ÙÔ Ó· ˙ËÙ¿˜ Ó· Â›Û·È ÔÚ·Ùfi˜, Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÛ·È Î·È Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÛ·È Î·Ù’ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ, ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó Û ı¿Ó·ÙÔ ÁÈ· ·˘Ùfi, Â›Ó·È Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·”, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ù¤ÏÔ˜ Ô Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘. “∞ÓÙÈÛÙÂÎfiÌÂÓÔÈ ÛÙÔÓ ··ÓıÚˆÈÛÌfi ÙÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚÔÈ Î·È ÔÏÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·Ù¿ Ù˘ Ê·˘ÏfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÛÙ· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÌÔÚÔ‡Ó Â›Û˘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ú·ÙÛÈÛÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆӔ, ηٷϋÁÂÈ. * ¢›ˆÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∞¶£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË (¯ı˜) ̤ÏË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙÔ˘˜ 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ›ӷ˜. Δ· ̤ÏË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÎÙËÚ›Ô˘, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ·ÓÒ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó.

∞£∏¡∞, 1.

™Δ∏¡ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ô‰›‰ÂÈ Ë ¡¢ Ù·

ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÍÂηı·Ú›˙ÔÓÙ·˜ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ∞ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ∞ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÔÈ “ÚfiˆÚ˜ οÏ˜ Â›Ó·È Î·Ïԉ¯ԇÌÂÓ˜”. “÷ÈÚfiÌ·ÛÙ Ô˘ Ô Î. ¶Âٷψً˜ ηٿϷ‚ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ˆ˜ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ‰È·„‡‰ÂÈ, οÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙÔÓ ÙfiÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ηÙËÁfiÚËÛ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ ˆ˜ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‰È¤Íԉ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. √ ›‰ÈÔ˜ ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ fiÚÙ· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔÓ §∞√™, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ “Ó·È” ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·¤‰ˆÛ “·ÏÈÓˆ‰›Â˜” ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢. “∂È̤ÓÂÙ ÁÈ· ¤Ó· Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÁÈ· ÂÌ¿˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ∞Ó Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‚Á‹Î ÙÔ Úˆ› Î·È Â› ’¿ÏÊ·’ Î·È ÌÂÙ¿ ‚Á‹ÎÂ Î·È Â› ’’‚‹Ù·’, ÙȘ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ı· ÙȘ ÎÚ›ÓÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÙȘ Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ ÂÁÒ. ¢ÂÓ Í¯ӿÌ fiÙÈ Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ „‹ÊÈÛ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ô Î. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤Ú˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘ÓÔÌÈÏËÙ‹˜ Ì·˜”. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È “ÂÎÙfi˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜”, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÌÂÙÂÎÏÔÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, fiˆ˜ fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë.

ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Ù· ÂÚ› ÚÔÙÚÔÒÓ Û ·Ó˘·ÎÔ‹ Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ Û ÛÙÂϤ¯Ë

μÔϤ˜ ¶Âٷψً ηٿ ¡¢ Î·È ™Àƒπ∑∞ ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Â Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ∞£∏¡∞, 1.

“∫∞ªπ∞ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È ·Ó

‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘„ËÏfi˜ ‚·ıÌfi˜ Û‡ÌÓÔÈ·˜ Î·È Û˘ÌfiÚ¢Û˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÙËÚ› Ë ¡¢, fiˆ˜ Î·È Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Û˘ÓÙ·ÎÙÒÓ, Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¡¢ ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó ÙȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÂΛӘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ “Ì ‚›·ÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Ì¿¯·ÏÔ˘”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜: “¢ÂÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó Ô˘ ÛΤÊÙÂÙ·È ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜ Î·È fiÛÔÈ ·ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ÛÂÓ¿ÚÈ· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜”. ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ §∞√™ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È “‰ÂÍ› ‰ÂηӛÎÈ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙÔ “ÊÏÂÚÙ” §∞√™-¡¢. “∞˘Ùfi Ô˘ Ì·˜ ·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÚÔ˜ fiϘ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ¿, Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Û˘ÓÂÓÓÔË-

ıԇ̠ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ê˘ÛÈο Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙȘ ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ·¤Ó·ÓÙÈ Û ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, ·ÏÏ¿ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÙËÓ fiÔÈ· ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ fiÔÈ·

‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ·¤Ó·ÓÙÈ Û ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‹ ÔÔÈÔ˘‰‹ÔÙ ÔÏ›ÙË ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÏÈÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ô‡Ù ӷ ÙȘ ˘Ô‰·˘Ï›˙ÂÈ, Ô‡Ù ӷ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÂÈ Ì ‚›·ÈÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Î·È Ì ÌÈ· ‰È¿ıÂÛË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ·ÔÛ‡ÓıÂÛ˘ Î·È Î·Ù¿ÛÙ·Û˘ Ì¿¯·ÏÔ˘”. ∂› ·ÎfiÌË fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔ‡ÌÂ

·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È fi¯È ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÈÏ fiÙÈ “Ë Ï·Ù›· ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ Ï·Ù›· ∫·˝ÚÔ˘”. ∫¿ÏÂÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙË ¡¢ Ó· ¿ÚÂÈ ı¤ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ٤ÙÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ, “‰ÈfiÙÈ Â›ÏÂÎÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ·ÓÒÙÂÚ˜ ı¤ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆ˜ ·ÚÔÙÚ‡ÓÔ˘Ó Î·È ÚÔÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ô‰Â‡Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈΛ· Î·È Û ¿ÎÚ·ÙÔ Ï·˚ÎÈÛÌfi Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ”. ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ô˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ì¤Ûˆ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∫ÒÛÙ· ™ËÌ›ÙË, ÙËÓ ¶¤ÌÙË (·‡ÚÈÔ), ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙÔÓ ÂÎÌ·˘ÏÈÛÌfi Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È Ù˘ Ù‡¯Ë˜ Ô˘ ›¯Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘, Ô Î. ¶Âٷψً˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢fiÌ·ÛÙ οÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ‹ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÈÙÔΛˆÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

√È ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡

∞ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ Ó/Û ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹

∞£∏¡∞, 1.

∞£∏¡∞, 1.

Δ

∞¡Δπ£∂Δ√π ÛÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ÔÈÓ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ (¯ıÂÛÈÓ‹) ·ÎÚfi·Û‹ ÙÔ˘˜ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. “∫fiÎÎÈÓÔ ·Ó›” ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ÔÈÓ¤˜ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó º¶∞ Î·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ÚԂ‚·›ˆÛ˘ ÊfiÚÔ˘ ÛÙÔ 50% ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÌÚfiıÂÛÌË ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. “ªËÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ÙËÓ ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Î·Ù·Ï‹ÁÂÈ ÛÙËÓ ÔÈÓÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÙ˘¯›·˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μÈÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ∂ÌfiÚˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞ÛËÌ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜. “ΔÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ·ÏÒÓÂÈ ¤Ó· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÈÛÙfi ·Ú¿¯Ó˘, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙË Ì‹ÙÚ· ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÛÂÈÚ¿˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ [...] ΔÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·ı˘ÛÙÂÚ› ¤Ó· Î·È ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, ÂÓÒ fiÔÈÔ˜ ¯ÚˆÛÙ¿ º¶∞, ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ì οıÂÈÚÍË ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓfi˜ Ì‹Ó·” ÚfiÛıÂÛÂ. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ı· ÚÔÙÈÌ‹ÛÂÈ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ º¶∞, ·fi ÙÔ Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. “∞Ó ı¤ÏÂÙ ӷ Ì·˜ ÙÈ̈ڋÛÂÙÂ, ·ÁÒÛÙ ̷˜ ÙÔ ∞ºª - ‰ÂÓ ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· Ô˘Ï‹ÛÔ˘ÌÂ, Î·È ı· ’¯Ô˘Ì ÌÂÈ Û ̛· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Ê˘Ï·Î‹. ªÂ ÙÔ Ó· Ì·˜ ‚¿˙ÂÙ ˆÛÙfiÛÔ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹, ÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÙÂ;” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘, μ·Û›Ï˘ ∫ÔÚΛ‰Ë˜. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¶ÚfiÙÂÈÓ “‰È·Ú΋ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÌÂٷ͇ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î·Ó›˜ ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, ÙÈ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÓÂ Î·È Ó· Á›ÓÂÙ·È Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜” ΔË ı¤ÛÈÛË ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ºÔÚÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ∂Ï¢ı¤ÚˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, μ·Û›Ï˘ ∫·Ì¿Ó˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ, °È¿ÓÓ˘ °Ú›‚·˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙÔ˘ “·fi ÙÔ ¿ÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Â›Ù¢Í˘ ÛÙfi¯ˆÓ”. ∑‹ÙËÛ ӷ ‰ÔıÔ‡Ó ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ˆ˜ ΛÓËÙÚ·, ‡ÊË̘ ÌÓ›˜ Ô˘ Ó· Û˘ÓÂÎÙÈÌÒÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ‰È¢ı˘ÓÙÒÓ Î·È ÙÌËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ.

°È· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ - OÈ ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ - OÈ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘

Ș ÔÈÓ¤˜ Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ‹ ‰È·Ú¿ÙÙÔ˘Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙËÓ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙËÓ ÌËÓ ·fi‰ÔÛË º¶∞ ηٷÁÚ¿ÊÂÈ Û ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ¿ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜:

§ËÍÈÚfiıÂÛÌ· £ÂÛ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÚΤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜, ˆ˜ Û˘Ó¯¤˜ ·˘ÙfiʈÚÔ, ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÏÏ¿ Ì ¯ÚfiÓÔ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ ·Ú¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ›ÛÔ˘ Ì ÙÔ 1/3 Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜. ¢ËÏ·‰‹ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 20 ÌËÓÒÓ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ú‹Ïı ¯ÚfiÓÔ˜ 4 ÌËÓÒÓ ·fi ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ÏËÍÈÚfiıÂÛÌ· (¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ ÙËÓ 31-1-2011. ∞fi ÙËÓ 1-6-2011 ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· “ÌÂÙÚ¿ÂÈ” ÙÔ 20ÌËÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 28-3-2012). ∞˘Í¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÈÓ¤˜: ñ ª¤¯ÚÈ 5.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ· ñ ∞fi 5.000 - 10.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ¤ˆ˜ 1 ¤ÙÔ˜. ñ ∞fi 10.000 - 50.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË 6 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì‹Ó˜. ñ ∞fi 50.000 ¤ˆ˜ 150.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË 1 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙÔ˜. ñ ∞fi 150.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË 3 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÙË. ∂¿Ó ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÂÍÔÊÏËı› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ‚·ıÌfi, Ë Ú¿ÍË ÌÔÚ› Ó· ÎÚÈı› ·ÙÈÌÒÚËÙË.

¶Ò˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË: √ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À. ‹ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ ˘Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÙËÛË Ì ›Ó·Î· ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ Ù˘ ¤‰Ú·˜ Ù˘ ¢.√.À. ‹ ÙÔ˘ ΔÂψÓ›Ԣ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÛΛ ÙËÓ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ∞Ó ‰ÂÓ ˘Ô‚ÏËı› Ù¤ÙÔÈ· ·›ÙËÛË, ‰ÂÓ ·ÛÎÂ›Ù·È ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. ∞Ó Ë ·›ÙËÛË ˘Ô‚ÏËı› ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ 20 ÌËÓÒÓ Ô˘ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Â›Ó·È ·˘ÙfiʈÚÔ, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ Ó· ‰ÈηÛÙ› Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔ‰Èηۛ· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ, ·Ó¿ÏÔÁ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰ÈοÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 15 Ë̤Ú˜. ∞Ó ˘Ô‚ÏËı› ·›ÙËÛË, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ 20ÌËÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ÙfiÙÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÎÏËÙ‹ÚÈÔ ı¤ÛÈÛÌ· ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ.

∞‰›ÎËÌ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· £ÂÛ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÚΤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ˆ˜ Û˘Ó¯¤˜ ·˘ÙfiʈÚÔ, ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‹ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÊfiÛÔÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÏÂÈ„Ë ‹ ÙˆÓ ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ· Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËÎÂ Ô ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔ˜ ÊfiÚÔ˜. ñ ª¤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÓÈÎfi ·‰›ÎËÌ·. ñ ∞fi 15.000 - 150.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ¤ÙÔ˘˜. ñ ∞fi 150.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi 5 Ò˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË. ÃÚfiÓÔ˜ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ·

ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fiÊÂÈÏ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ˘·›ÙÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ÙÔ 1/3 Ù˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· 20 Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· 5 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ‹ ˘¤‚·Ï ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ‰‹ÏˆÛË. ¶Ò˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË: ñ √ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¢.√.À. ‹ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ô˘ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô (.¯. ™¢√∂, ¢∂∫ ‹ ¶∂∫) ‹ ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ∂ϤÁ¯ˆÓ ηÏ› ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ Û ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ñ ∞Ó ·Û΋ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÚÔÙÔ‡ Ó· ÙÂÏÂÛȉÈ΋ÛÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘. ñ ∞Ó ‰ÂÓ ·ÛÎËı› ÚÔÛÊ˘Á‹, Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·Ú¯›˙ÂÈ ÌfiÏȘ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó 60 Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛ‹ Ù˘. ñ ∂Í·ÈÚÂÙÈο, ÛÙ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂÚ›ÙˆÛ˘, Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, ¯ˆÚ›˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÂÏÂÛ›‰ÈÎË ·fiÊ·ÛË ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ‹ ·ÎfiÌË Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÔÈ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·Ó·Î‡ÙÔ˘Ó ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÔχÏÔΘ Î·È Û‡ÓıÂÙ˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÔÈÓÈ΋˜ ‰›Î˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο (ÊÔÚÔÏÔÁÈο) ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, Ë ‰È·ÊÔÚ¿.

ñ ™Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·ÛÎÂ›Ù·È ·Ì¤Ûˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ¤¯ÂÈ ·Û΋ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο (ÊÔÚÔÏÔÁÈο) ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· Ù· ÌË ·˘Ùfiʈڷ ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· Î·È Î·ÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·.

∂ȉÈΤ˜ ÔÈÓÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ

Ï˄˘ ·fi ÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·.

∞‰›ÎËÌ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔ º¶∞ £ÂÛ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ‰È·ÚΤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ˆ˜ Û˘Ó¯¤˜ ·˘ÙfiʈÚÔ, ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ÁÈ· ÌË ·fi‰ÔÛË ‹ ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ·fi‰ÔÛË º.¶.∞., º.ª.À. Î·È ÏÔÈÒÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ. ñ ∞fi 1 - 3.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ËÌÂÚÒÓ. ñ ∞fi 3.000 - 75.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ¤ÙÔ˘˜. ñ ∞fi 75.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi 5 Ò˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË. ÃÚfiÓÔ˜ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ÁÈ· ÚÒÙË

æËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ª∂ ÙȘ „‹ÊÔ˘˜ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠÂ› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÛÙÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ̤ۈ Î·È Ù˘ ı¤ÛÈÛ˘ ·˘ÛÙËÚÒÓ ÔÈÓÒÓ Î¿ıÂÈÚ͢ ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÊÔÚÔÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Î·È ÊÔÚÔÂÈÛÚ·ÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ.

™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, fï˜, fiÙ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Ù˘ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Â›Ó·È ·Ï‹ Î·È ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÛÙ› ÙÈ̈ÚÂ›Ù·È Û ‚·ıÌfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ Ô ÊfiÚÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·Ô‰fiıËΠ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ 150.000 ¢ÚÒ, Ô ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘, ÔfiÙÂ, ÂÂȉ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ηÎÔ‡ÚÁËÌ·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: ñ ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë ÂÓÙ·ÂÙ›· ÙÔ˘ ‰È·ÚÎÔ‡˜ Î·È ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï ‹ ˘¤‚·Ï ·Ó·ÎÚÈ‚‹ ‰‹ÏˆÛË, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ÌÔÚ› Ó· ÂΉÒÛÂÈ ¤ÓÙ·ÏÌ· Û‡ÏÏ˄˘. ñ √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ Ì¤Û· Û 24 ÒÚ˜ ·fi ÙË Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘. ñ ∞Ó ÎÚ›ÓÂÙ·È ·ÈÙÈÔÏÔÁË̤ӷ fiÙÈ ·Ó ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜ Â›Ó·È Èı·ÓÒ˜ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÈ Î·È ¿ÏÏ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÌÔÚ› Ó· ‰È·Ù·¯ı› Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙËÛË (ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË). ñ ∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜, ‰È·Ù¿ÛÛÂÙ·È Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó¿ÎÚÈÛË. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ∫Ò‰Èη˜ ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÂÚ› ηÎÔ˘ÚÁËÌ¿ÙˆÓ. ñ ∞Ó ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ Ë 5ÂÙ›· ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ÏËÓ ÙÔ˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Û‡Ï-

ÊÔÚ¿ fiÊÂÈÏ ӷ ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ô ˘·›ÙÈÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¯ÚfiÓÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ Ì ÙÔ 1/3 Ù˘ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· 20 Ì‹Ó˜ Î·È ÛÙ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· 5 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛ ‹ ·¤‰ˆÛ ·Ó·ÎÚÈ‚Ò˜ º.¶.∞., º.ª.À. Î.Ï. ¶Ò˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË: ñ ™Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ fiÚÁ·ÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·Ì¤Ûˆ˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÙ·È ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·˘Ùfi˜ ·Û΋ÛÂÈ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο (ÊÔÚÔÏÔÁÈο) ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ∫·Ù¿ Ù· ÏÔÈ¿, ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Ë ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· (·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Â¿Ó ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ‹ fi¯È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ù¤ÏÂÛ˘ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ˆ˜ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘), Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÛÙ· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ñ ™Â ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÛÙ· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ ·˘ÙÒÓ, fiÙ·Ó Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Ì ‚¿ÛË ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó Â›¯Â ‰È·Ù·¯ı› ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎÂ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ñ ™ÙȘ ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙˆÓ ÏËÌÌÂÏËÌ¿ÙˆÓ ‰ËÏ. fiÙ·Ó ÙÔ ·‰›ÎËÌ· ‰È·ÈÛÙÒıËΠ̠ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È, Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂ-

Ù·È Ì¤Û· Û ¤Ó· Ì‹Ó· ·ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ 60 Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚È‚·ÛÌfi Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜. ñ ™Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù·, ·Ó Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ·ÛÎËı› ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘ (20 Ì‹Ó˜), Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÙÔÓ ·Ú·¤Ì„ÂÈ Ó· ‰ÈηÛÙ› Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ· ‰ËÏ·‰‹ ¯ˆÚ›˜ η̛· ÚÔ‰Èηۛ· ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ÌÔÓÔÌÂÏÔ‡˜ ‹ ÙÔ˘ ÙÚÈÌÂÏÔ‡˜ ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ, ·Ó¿ÏÔÁ·, Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ‰ÈοÛÈÌÔ ÌÂÙ¿ ·fi 15 Ë̤Ú˜. ñ ∞Ó ¤¯ÂÈ ·Ú¤ÏıÂÈ ÙÔ 20ÌËÓÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÊÒÚÔ˘, ÙfiÙÂ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ‰È·Ù¿ÍÂÈ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÌÔÚ› Ó· ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ Ì ÎÏËÙ‹ÚÈÔ ı¤ÛÈÛÌ· ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ.

∂ÈÎÔÓÈο - Ï·ÛÙ¿ ÓÔıÂ˘Ì¤Ó· √ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·˜ ÙÔ˘ ·‰È΋̷ÙÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÈÁÌÈ·›Ô˜. ñ ∞fi 1 - 3.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 3 ÌËÓÒÓ. ñ ∞fi 3.000 - 150.000 ¢ÚÒ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ê˘Ï¿ÎÈÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1 ¤ÙÔ˘˜. ñ ∞fi 150.000 ¢ÚÒ Î·È ¿Óˆ, ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi 5 Ò˜ 20 ¯ÚfiÓÈ· οıÂÈÚÍË. ¶Ò˜ ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË: ñ ™Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù·, Ë ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ˘Ô‚¿ÏÏÂÙ·È Ì¤Û· Û 1 Ì‹Ó· ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ¿Ú·ÎÙ˘ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ·Û΋ıËΠÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο (ÊÔÚÔÏÔÁÈο) ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·.

1. ™Ù· ·‰È΋̷ٷ ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ (º.¶.∞., º.ª.À. Î.Ï.), ·Ó Ë Î·Ù·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÊfiÚˆÓ ‰ÂÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ ¤Ó· ¤ÙÔ˜ Î·È Î·Ù·‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓÔÈ ÊfiÚÔÈ, Ô Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È. ∂›Û˘, ·Ó ·˘Ùfi˜ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ¤ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔÙÔ‡ Ï‹ÍÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ ÔÈÓÈÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ‚·ıÌfi, ÙÔ˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ ÌÂȈ̤ÓË. 2. ™Ù· ·‰È΋̷ٷ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓˆÓ (º.¶.∞., º.ª.À. Î.Ï.) Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÔÈÓ‹˜ ˆ˜ ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜, Ë ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·fiÎÚ˘„˘ ‹ Ù˘ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛ˘. 3. ™Ù· ÏËÌÌÂÏ‹Ì·Ù· ¯ˆÚ› ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·Ú¿ÙÙÔÓÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ¢ÂÓ ¯ˆÚ› ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ù˘ ÔÈÓ‹˜ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‰Â‡ÙÂÚ˘ Î·È Î¿ı ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘ÔÙÚÔ‹˜. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÔÈÓ‹˜, ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛfi ·Ó¿ Ë̤ڷ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Ù· 20 ¢ÚÒ Î·È ·ÓÒÙ·ÙÔ Ù· 100 ¢ÚÒ (·ÓÙ› 3 ˆ˜ 100 ¢ÚÒ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Û‹ÌÂÚ·). 4. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰›ˆÍ˘ ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ, ·Ó ·˘Ùfi˜ ηٿ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÛÎËı› Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ¤¯ÂÈ Î·Ù¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‚¤‚·ÈË Î·È ÂÎηı·ÚÈṲ̂ÓË ··›ÙËÛË, ÔÛÔ‡ ›ÛÔ˘ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ·fi ·˘Ùfi ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÛÎËı› Ë ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË. 5. ™Ù· ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÊfiÚˆÓ, ÙÂÏÒÓ ‹ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ÙȘ οı ›‰Ô˘˜ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÚÔÛ·˘Í‹ÛÂȘ, Ù¤ÏË Î·È ÚfiÛÙÈÌ· Â› ·˘ÙÒÓ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ §·˚Îfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 1.

™Δ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ (9Ë) ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, ÎÏËÚÒıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 20364. ΔÚ›‰˘ÌÔ˜ §·¯Ófi˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ 20364, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ¢, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 700.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 20364, Ù˘ 3˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞+μ+°+∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 300.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 20364, Ù˘ 4˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 20364, Ù˘ 2˘ ÛÂÈÚ¿˜, ™Ù¯. ∞-∂, ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 225.000,00 ú. ™Â fiϘ ÙȘ ¿ÏϘ ÛÂÈÚ¤˜, 75.000,00, 11.175,00, 63.825,00. √ ·ÚÈıÌfi˜ 60261 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000,00 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 76177 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ú. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 2922 8261 12304 15088 24959 29337 31056 36234 43121 47338 50487 55794 63162 67408 72170 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 43 5035 6489 10194 10371 16821 18140 22616 26371 32328 34341 38397 40069 41998 45555 52750 58668 61720 65966 70282 74994 78411 ∞fi 350 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 590 2351 3503 4254 5556 5637 5918 7320 8712 9463 11132 11843 13025 13506 14177 15739 16210 17372 19003 20354 21114 21865 23367 24138 25750 27322 28043 28715 29759 30351 30375 31847 32939 33630 35022 35553 37005 37816 39288 40856 41287 42209 42880 44042 44593 45144 46046 46717 48259 49500 51258 52039 53411 54242 55043 56505 57256 57987 58719 60230 60408 61149 62331 63703 64434 65215 66717 68159 69040 69671 71359 73031 73362 74183 75745 76306 76558 77029 77750 79162 ∞ÚÈıÌfi˜ ¶ÚfiÛıÂÙ˘ ∫Ï‹ÚˆÛ˘: 76 ·) ∞fi 40,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 64 ‚) ∞fi 20,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 4 Á) ∞fi 10,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 20000 ¤ˆ˜ 20999, ·fi 60000 ¤ˆ˜ 60999 Î·È ·fi 76000 ¤ˆ˜ 76999. Δ· ·Ú·¿Óˆ Î¤Ú‰Ë ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ·Î¤Ú·È· ÁÚ·ÌÌ¿ÙÈ· ÙˆÓ 10,00 ú. ¶ƒ√™√Ã∏: ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÔÏÏ·ÏÔ‡ ΤډԢ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Δ√ ª∂°∞§ÀΔ∂ƒ√. Δ· Î¤Ú‰Ë ·Ú·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ Δ∂Δƒ∞ª∏¡√. ∏ ÂfiÌÂÓË ÎÏ‹ÚˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ΔƒπΔ∏ 8 ª∞ƒΔπ√À 2011.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 1.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹-

ÚˆÛË: 4, ∏̤ڷ: 2Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 0103-2011) ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 168. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 168519 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 168541 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 168252 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 2.000 ú. √ ·ÚÈıÌfi˜ 168506 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 2.000 ú. ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 168114 168138 168435 168480 168484 168604 ∞fi 500 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 168040 168275 168456 168636 168641 168774 168783 168835 168923 168959 ∞fi 300 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 168007 168010 168020 168025 168027 168054 168058 168073 168080 168082 168107 168110 168119 168150 168153 168161 168169 168197 168212 168214 168265 168276 168289 168298 168304 168306 168309 168334 168345 168353 168354 168386 168414 168418 168422 168430 168453 168463 168481 168486 168511 168527 168534 168547 168549 168559 168575 168600 168618 168644 168651 168662 168663 168668 168672 168673 168680 168686 168690 168693 168709 168722 168738 168739 168746 168768 168769 168789 168793 168794 168824 168838 168851 168871 168920 168921 168950 168951 168960 168971 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 200,00 ú ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 168000 ¤ˆ˜ 168999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (∂’) ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡ 11Ë ª∞ƒΔπ√À 2011.

¡ÂÎÚÔ› ‰˘Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÒÓ Ì ηÎÔÔÈÔ‡˜

ª·ÎÂÏÂÈfi ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË ∂ÎÙÂٷ̤ÓË Âȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ Û ÂͤÏÈÍË ÙË Ó‡¯Ù· ∞£∏¡∞, 1.

¢

‡Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› 22 ¤ˆ˜ 23 ÂÙÒÓ, ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÒÓ ·Ó‰ÚÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ù˘ ¢π∞™ Ì ηÎÔÔÈÔ‡˜ ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ∫ËÊÈÛÔ‡, ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ §·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜ ƒ¤ÓÙË, ÛÙȘ 18:50 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ΔÚ›Ù˘. √ ¤Ó·˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÙÚ·˘Ì·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏÔ΋ Ì ÙÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜, Â›Û˘ Ì ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¡›Î·È·˜, η٤ÏËÍ ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 10:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™Ô‚·Ú¿, ·ÏÏ¿ Èı·ÓfiÓ ÂÎÙfi˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Â›Ó·È Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÂÓÒ ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ fi‰È ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜. ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó ¤ÁÈÓ ‰›Ï· ÛÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ¶ÂÚÈÎÏ¤Ô˘˜ Î·È ¶·ÓÙÂÏ‹ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë. √È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ ηٷ‰›ˆÎ·Ó ÎÏÂÌ̤ÓÔ πÃ, Ì¿Úη˜ Volvo, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓ·Ó ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ‡ÔÙ· ÁÈ· ÏËÛÙ›·, Ï›ÁË ÒÚ· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÛÙË ÏˆÊfiÚÔ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 337 ÛÙÔ ªÂÓ›‰È. •·ÊÓÈο ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Ó Ì ηϿÛÓÈÎÔÊ Î·È ÈÛÙfiÏÈ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙ·¤‰ˆÛ·Ó Ù· ˘Ú¿, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. μÔϤ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ‰¤¯ıËÎ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÎfiÌË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ‰‡Ô ÛÙ· ÎÚ¿ÓË Î·È ‰‡Ô ÛÙ· ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛıÔ‡Ó. ∫¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û ÂÚÒÙËÛË ·Ó ›‰Â ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌÔ‡˜. “¢ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Ó· Ú›¯ÓÔ˘Ó. ŒÚÈÍ·Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ۯ‰fiÓ Â› 10 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ˘ÚÔ‚ÔÏÔ‡Û·Ó Û˘Ó¯Ҙ” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ™Â ÂͤÏÈÍË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ΔÔ ÎÏÂÌ̤ÓÔ Volvo ‚Ú¤ıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 20:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ Ô‰fi ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË. ∂ÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ›¯Â ÎÏÂÌ̤Ó˜ ÈӷΛ‰Â˜, ‚Ú¤ıËΠ¤Ó· ηϿÛÓÈÎÔÊ Î·È ¤Ó· ÈÛÙfiÏÈ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, Èı·ÓfiÙËÙ·, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ “Á¿˙ˆÛ·Ó” ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜. ΔÔ fi¯ËÌ· ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÁÈ· ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· Î·È ¿ÏÏ· ÛÙÔȯ›·, Ù· ÔÔ›· Èı·ÓÒ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÂÓÒ Î·È ÙÔ fiÏÔ ı· ÛÙ·Ï› ÁÈ· ‚·ÏÏÈÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË.

¢ËÏÒÛÂȘ ¶·Ô˘ÙÛ‹ √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ ‰Â›ÓÔ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜ ªÂÛ›Ú ∞Ù·Ï¿È ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÎfiËÎÂ. ∞̤ۈ˜ Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÚÂۂ›· ÛÙËÓ ÕÁ΢ڷ fiÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÓÔȯً ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ª. ŸıˆÓ· Î·È ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi Ù˘ ∂§.∞™. §. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Î·È ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. √È Î.Î. ŸıˆÓ·˜ Î·È √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ °Ú. Δ·ÛԇϷ˜

● √È ‰˘Ô ÓÂÎÚÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› °. ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È πˆ¿Ó. ∂˘·ÁÁÂÏÈÓ¤Ï˘

ΔÚÈηÏÈÓfi˜ Ô ¤Ó·˜ ÓÂÎÚfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ √∫Δø ‹Ù·Ó ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÊ·›Ú˜ ·fi ÙÔ Î·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ Î·È ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ ÙˆÓ Î·ÎÔÔÈÒÓ, ÛÙÔ Ì·ÎÂÏÂÈfi ÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÓÂÎÚÔ› Â›Ó·È Ô °ÂÒÚÁÈÔ˜ ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, 22 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ∂§∞™ ÙËÓ 1-7-2009 Î·È Ô ÂȉÈÎfi˜ ÊÚÔ˘Úfi˜ πˆ¿ÓÓ˘ ∂˘·ÁÁÂÏÈÓ¤Ï˘, 23 ÂÙÒÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙÂÙ¿ÁË ÛÙȘ 19-9-2008. ™ÔÎ ÛÙËÓ ÙÚÈηÏÈÓ‹ ÎÔÈÓˆÓ›· ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Ë Â›‰ËÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·fi ¤ÓÔÏÔ˘˜ ηÎÔÔÈÔ‡˜, ηıÒ˜ Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, Â›Ó·È ÙÚÈηÏÈÓ‹˜ ηٷÁˆÁ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 22¯ÚÔÓÔ °ÂÒÚÁÈÔ ™Î˘ÏÔÁÈ¿ÓÓË ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ·fi ÙÔ ∫ÂÊ·Ïfi‚Ú˘ÛÔ. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÏÔ˜ ÔχÙÂÎÓ˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂÓÒ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ‰‹ÌÔ ΔÚÈÎη›ˆÓ. ΔÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÏÈÓÈ¿˜, 23 ÂÙÒÓ, Ì ÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ™·ÓÙȉ¿Î˘, 22 ÂÙÒÓ, Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÛÊ·›Ú· ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ. ∞fi ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Ô˘ ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ ‰‡Ô ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÊ·›Ú˜ ÛÙ· ÎÚ¿ÓË Î·È ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ÛÙ· ·ÏÂÍ›ÛÊ·ÈÚ· ÁÈϤη, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì¿Úη˜ Volvo ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ›¯Â ÎÏ·› ·fi Û›ÙÈ ÛÙË ¡¤· ∂Ú˘ıÚ·›· fiÔ˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ‰È¿ÚÚËÍË ÛÙȘ 17 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ÔÈ ÈӷΛ‰Â˜ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ¿ÏÏÔ πÃ, Ì¿Úη˜ ºÔÚÓÙ, Î·È ÎÏ¿ËÎ·Ó ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ·fi ÙËÓ ›‰È· ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔ Î·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ Î·È ÙÔ ÈÛÙfiÏÈ Ô˘ ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Î·È ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜.

‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ΔËÓ Ô‰‡ÓË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰˘Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ, ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙÔ °ÂÓÈÎfi ∫Ú·ÙÈÎfi ¡›Î·È·˜ Ô Î. ŸıˆÓ·˜. “∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î¿ı ÌÔÚÊ‹˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Ì¿¯Ë. ∂Ó¤ÚÁÂȘ fiˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ‰ÂÓ ÙÔÔ‡Ó Î·Ó¤Ó·Ó. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‚Ô‡ÏËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ‹ ÙÔ˘˜” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÂÛ¢Ṳ̂ӷ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ì ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ›-

¯Â ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ì ÙÔÓ Î. ∞Ù·Ï¿È. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÕÁ΢ڷ, Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË ‹ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ¤ÁÎÏËÌ·. “∂›Ù ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, ›Ù ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ÙÔ˘ ·›Ì·ÙÔ˜” ›Â Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÛÙË ¡∂Δ. “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜, ·ÏÏ¿ Ë ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Î·Ï¿ÛÓÈÎÔÊ Ô‰ËÁ› ÛÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· fiÔ˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Ù· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ, Ô‰ËÁ› fï˜ Û ÂӉ›ÍÂȘ Ôχ ÛÔ‚·Ú¤˜, ÁÈ·Ù› ηϿÛÓÈÎÔÊ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ-

Ô‡Ó Î·È ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·. °È ·˘Ùfi, ÙÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, fiÙÈ ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó fiÏË ÙË Ó‡¯Ù· ̤¯ÚÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂӉ›ÍÂȘ ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ì·˜ Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·ÛÊ·Ï‹ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·” ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜. “ª¤¯ÚÈ ÙfiÙ fï˜ ÂΛÓÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ˆ Ó· ˆ ÂÁÒ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. °È·Ù› Â›Ó·È ¤ÁÎÏËÌ· ·˘Ùfi ÙÔ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤‚Ë. ÿıËÎÂ Ë ˙ˆ‹ ÂÓfi˜ ·ÓıÚÒÔ˘. ∫·È ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È fiÏÔÈ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” η٤ÏËÍÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË.

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ∞fi ÙË ¡¢, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ̤·Ú¯Ë˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚·ıÈ¿ ÙÔ˘ Ô‰‡ÓË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi ÙˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¢π∞™ Î·È ÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ ¢¯¤˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ. “∏ ¿Ó·Ó‰ÚË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ‰˘Ô ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È Ô ÛÔ‚·Úfi˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜ ¿ÏÏˆÓ ‰˘Ô, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û·Ó ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘˜, ÂÚÈÊÚÔ˘ÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ì·˜, ÚÔηÏ› ÛÔÎ Î·È ·ÔÙÚÔÈ·ÛÌfi” ›Â Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ Î·Ù·ÏÔÁÈÛÌfi ¢ı˘ÓÒÓ, ›Ûˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÙÚ·ÁÈÎfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Ó· ·Ê˘Ó›ÛÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· Ì ÙË Û˘Ó¯‹ ··Í›ˆÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ù˘ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÔıÚ·Û‡ÓÂÈ Ù· οı ÏÔÁ‹˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈο ÛÙÔȯ›·, ·›˙ÂÈ ÎÔÚÒÓ·ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙȘ ˙ˆ¤˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙÔ ‡„ÈÛÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” .

ΔÔ ∫∫∂ “∏ ÁηÓÁÎÛÙÂÚÈ΋ ¤ÓÔÏË Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÛˆÚˉfiÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜, Â›Ó·È Ì¤ÙÚ· ηٷÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ (ÙÚÔÌÔÓfiÌÔÈ, οÌÂÚ˜ Î.¿.), ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÔÈ Û˘ÌÌÔڛ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ΤÓÙÚ· Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ·˘Ùfi ·ÏˆÓ›˙Ô˘Ó. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È Î·È Û ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù·ÍÈ΋” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Î·È ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· Û˘ÏÏ˘ËÙ‹ÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ Î·È Â‡¯ÂÙ·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÚˆÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ.


M·ÁÓËÛ›· 11

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÛÙÔ ™ÙfiÌÈÔ §¿ÚÈÛ·˜, ·ÏÏ¿...

∫·Ó¤Ó· ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ „·Ú¿

˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Î·È ¯ı˜, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Ì¤Ú·, ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ 46¯ÚÔÓÔ „·Ú¿, Ë Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÁÓÔÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡, ÛÙÔ ™ÙfiÌÈÔ. √È ÂÏ›‰Â˜ Ó· ‚ÚÂı› ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÂÍ·ÓÂÌÈÛÙ›, ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ‰È·ÛˆÛÙÒÓ. √È ¤Ú¢Ó˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ·, ÁÈ· Ù˘ÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜, ηıÒ˜ Ë ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È Ôχ ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È Ù· ڤ̷ٷ ȉȷ›ÙÂÚ· ÔÚÌËÙÈο.

™ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ¯ı˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, ‰‡Ô Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ¢È¿ÛˆÛ˘ Î·È ‰‡Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ μfiÏÔ˘, ‚·ÙÚ·¯¿ÓıÚˆÔÈ, ¿ÓÙÚ˜ ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ›¯ÓÔ˜ ÙÔ˘ „·Ú¿. √È Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¯ı˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚·ÙÚ·¯·ÓıÚÒˆÓ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ Ìˉ·ÌÈÓ‹˜ ÔÚ·ÙfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ‚˘ıfi ‹Á·ÈÓ·Ó “„·¯Ô˘ÏÂ˘Ù¿” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ‰È·ÛÒÛÙ˘ Î. μ·Û›Ï˘ ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ¯¿ıËÎÂ Ô 46¯ÚÔÓÔ˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰‡-

ÛÎÔÏË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈΛӉ˘Ó· ڤ̷ٷ, ÂÓÒ Î·È ¯ı˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ¤ÓÙÔÓÔ˜ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi˜. ΔȘ ¤Ú¢Ó˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó Ì ·ÁˆÓ›· Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ ·ÁÓÔÔ˘Ì¤ÓÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙȘ 4.30 ÙÔ ·fiÁÂÌ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒıËΠ·fi ÙÔ ÏÈÌÂÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ™ÙÔÌ›Ô˘ ÁÈ· ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔ˘ „·Ú¿. √È Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘ ›¯·Ó ·ÓËÛ˘¯‹ÛÂÈ ÂÂȉ‹ ·ÚÁÔ‡Û ӷ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛÙÔ˘˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜. √ 46¯ÚÔÓÔ˜ ›¯Â ¿ÂÈ ÁÈ· „¿ÚÂÌ· Ì ÙÔ ÛοÊÔ˜ “°ÂÒÚÁÈÔ˜” ÛÙȘ Â΂ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡.

ªfiÏȘ ‰fiıËΠÙÔ Û‹Ì· ·Ó·˙‹ÙËÛ˘, ·Ì¤Ûˆ˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘. ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ψٿ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘, ¤Ó· ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ “™Ô‡ÂÚ ¶Ô‡Ì·” Î·È ÙÚ›· ·ÏÈ¢ÙÈο ÛοÊË ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó˘. ™ÙȘ 5.15 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠËÌÈ‚˘ıÈṲ̂ÓÔ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘

Î·È ‰È·ÛÎÔÚÈṲ̂ӷ Û ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ó·˘ÙÈÎfi Ì›ÏÈ Ù· ·ÏÈ¢ÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ¯ı˜, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¿ÓÂÌÔÈ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ ¤ÍÈ ÂÚ›Ô˘ ÌÔÊfiÚ, Ô˘ ‰˘ÛÎfiÏ¢·Ó ÙȘ ¤Ú¢Ó˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, ÛÙËÓ Â΂ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ Ù· ‰›-

¯Ù˘·. ¶ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ - Ô˘ ʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û οÔÈ· ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ 46¯ÚÔÓÔ˘ - ›·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÛÒÛÙ˜ fiÙ·Ó Â›‰·Ó ÙËÓ ‚¿Úη Ó· ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›˙ÂÈ Î·È Ì¤Û· Û ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ó· ¯¿ÓÂÙ·È ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. Δ. ∫.

¡ÔÛËχÂÙ·È Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙÚ·‡Ì·Ù· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

45¯ÚÔÓÔ˜ ‹‰ËÍ ·fi ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ... ∞¶√ ÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÔ˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ‹‰ËÍ ¯ı˜ ÓˆÚ›˜ ÙÔ Úˆ› ¤Ó·˜ 45¯ÚÔÓÔ˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞˘ÙfiÙ˘ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÔ‡ ‹Ù·Ó Ô Á›ÙÔÓ·˜, ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‚ÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È ‚ϤÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ˉ‹ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ÙÔ Î¿ÓÂÈ. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ fï˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ˘. ∞fi ÙËÓ ÙÒÛË, ·fi ‡„Ô˜ 10 ÂÚ›Ô˘ ̤ÙÚˆÓ, ˘¤ÛÙË ÔÏÏ·Ï¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿ ηٿÁÌ·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ̤ÚË ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘. ªÂٷʤÚıËÎÂ Î·È ÓÔÛËχÂÙ·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ‰Ú·Ì·ÙÈÎfi ·˘Ùfi ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÛËÌÂÈÒıËΠϛÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÙ¿ ÙÔ Úˆ›. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘, ÚÔ·ÙÂÈ ˆ˜ Ô 45¯ÚÔÓÔ˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ʷÚ̷΢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ ÁÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÙËÓ ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤ÎÔ„Â ÚÈÓ ·fi 10 ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 7 ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ‚Á‹Î ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ Î·È Ì¤Û· Û ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ÏÂÙ¿ η‚¿ÏËÛ ÛÙÔ Î¿ÁÎÂÏÔ Î·È ¤ÂÛ ÛÙÔ ÎÂÓfi.

™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÁÓˆÛÙ¿ Ô Á›ÙÔÓ·˜ ÙÔ˘ 45¯ÚÔÓÔ˘ ›¯Â ‚ÁÂÈ ÛÙÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚˆÈÓfi ÙÔ˘ ηʤ, fiÙ·Ó Í·ÊÓÈο ÙÔÓ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ ӷ ÂȯÂÈÚ› Ó· ˉ‹ÍÂÈ ÛÙÔ ÎÂÓfi. ÕÚ¯ÈÛ ӷ ÙÔ˘ ʈӿ˙ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Ì¿Ù·È·. √ 45¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ·fi ÙÔ

Ì·ÏÎfiÓÈ. ∞̤ۈ˜ ÎÏ‹ıËΠ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ, Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È Ë ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. √ 45¯ÚÔÓÔ˜, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ˆ˜ ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜. ŒÌÂÓ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ „˘¯ÔÏÔÁÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Â¤ÙÚÂ·Ó - ÁÈ· οÔÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi

‰È¿ÛÙËÌ· - Ó· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È. ÀÔ‚·ÏÏfiÙ·Ó Û ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÁˆÁ‹ Ô˘ fï˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ‰È¤ÎÔ„Â Î·È ÂΛ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë Ú¿ÍË ÙÔ˘. ∏ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜ Ô˘ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿-

‰· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ Û’ ¤Ó· 24ˆÚÔ. ™ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ·ÓÂÚÁ›· Î·È Ù· Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ¯Ú¤Ë ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ΛÓËÙÚÔ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. Δ. ∫.

48¯ÚÔÓÔ˜ ¤ı·Ó ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡ÛÂ... ¡∂∫ƒ√™ ¤ÂÛ ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡-

Û ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¤Ó·˜ 48¯ÚÔÓÔ˜. ΔÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi Û˘Ó¤‚Ë ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÚfiÌˆÓ ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· Î·È °·ÏÏ›·˜. ¶ÂÚ·ÛÙÈÎÔ› ›‰·Ó ÂṲ̂ÓÔ ¤Ó·Ó ¿ÓÙÚ· Î·È Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ ∂∫∞μ. ¢È·ÛÒÛÙ˜ Ô˘ ¤ÛÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù¯ÓËÙ‹ ·Ó·ÓÔ‹ Î·È ·ÈÓ›‰ˆÛË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο Ô ¿Ù˘¯Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ‰ÂÓ Â·Ó‹Ïı ÛÙË ˙ˆ‹. ΔÔÓ ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÛÙ· ÚÔ‡¯· ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËΠ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘. ∞fi ÙÔ ∂∫∞μ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Û˘ÁÁÂÓÈο ÙÔ˘ ÚfiÛˆ·. ∞fi Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÛÙÔȯ›· ʤÚÂÙ·È Ô ı¿Ó·Ùfi˜ ÙÔ˘ Ó· ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ‹ Ù˘ ηډȿ˜. £· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› ˆÛÙfiÛÔ ÓÂÎÚÔ„›·.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÒıËΠ·fi ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ˙‡ÁÔ˜ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ∞£∏¡∞, 1.

Δ∏¡ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, fiÙ·Ó Ë ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ·Ó ¤ÁÈÓ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ ·Ú·Ó¿ÏˆÌ· ÙÔ˘ ˘Úfi˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Û˘Ó¤‚Ë ÓˆÚ›˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÃÚ˘Ûfi ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ¶·¿. ¶˘ÎÓÔ› ηÓÔ› “Ù‡ÏÈÍ·Ó” ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Ô˘ ̤۷ Û ϛÁ· ÏÂÙ¿ Ù˘Ï›¯ıËΠÛÙȘ ÊÏfiÁ˜. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ¤ÓÙÚÔÌÔÈ Ó· ÌËÓ ÂÂÎÙ·ı› Ë ÊˆÙÈ¿ ÛÙ· Á‡Úˆ Û›ÙÈ·, fiÚÌËÛ·Ó Ó· ÛÒÛÔ˘Ó Ù· ·Ó‹ÌÔÚ· ÁÂÚÔÓÙ¿ÎÈ· ÂÓÒ ¿ÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë Â¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜. ΔÔ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ ˙¢Á¿ÚÈ ‰È·ÎÔÌ›ÛıËΠÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ™ÂÚÚÒÓ Ì ÂÁη‡Ì·Ù· Û fiÏÔ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÛÒÌ· Î·È ÙÔ ÚfiÛˆÔ, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ∏ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÎÏ¿‰Ô˘ Δ√ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·-

¿ÓÙËÛ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Û ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜, Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÂÌÔÚÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ¤ÊÂÚÂ Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÚfiÛıÂÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙË ‰›Î·ÈË ·Ó·Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ. ™ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÂÓÈ·›·˜ ÚÔԉ¢ÙÈ΋˜ ÙÈÌ·ÚÈıÌÔÔÈË̤Ó˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Îϛ̷η˜ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ¯·ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚÔ··ÏÏ·ÁÒÓ, ÂÓÒ ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î¿ÔȘ ··ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ .¯. Ô ÊfiÚÔ˜ ˘ÂÚ·Í›·˜ ÁÈ· ÌÂÙ·‚›‚·ÛË ·fi Â·¯ı‹ ·ÈÙ›· ·ÙÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ‹ ÔÌfiÚÚ˘ıÌ˘ Î·È ÂÙÂÚfiÚÚ˘ıÌ˘ ¯ˆÚ›˜ ¿ÁÈ· ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Û ·Î›ÓËÙ·, ·fi ÁÔÓ¤· ÚÔ˜ Ù¤ÎÓ· Î·È ·fi Û‡˙˘ÁÔ Û ۇ˙˘ÁÔ ÏfiÁˆ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ™Ù· Ï·›ÛÈ· Ù˘ ‰›Î·È˘ Î·È ÈÛfiÙÈÌ˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘, Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 6 ÙÔ˘ Ó. 3842/2010 ηٷÚÁÂ›Ù·È Î¿ı ÂȉÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ıÂÛ›˙ÂÙ·È ϤÔÓ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ ‚¿ÛÂÈ ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ˜ ÁÈ·Ù› ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο Ù˘ ¤ÛÔ‰· Î·È ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ·fi Ù· ÙËÚÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›· Ù˘. ªÂ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ë ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ı· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Î¤Ú‰Ë Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ı· ÚÔ·ÙÂÈ ˙ËÌÈ¿, ·˘Ù‹ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È ÊÔÚÔÏÔÁÈο ÁÈ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ¤ÙË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 4 ÙÔ˘ ∫º∂. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 25% ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ ˘fi ηٿıÂÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ, fï˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú·ÁÚ. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 10 ÙÔ˘ ∫º∂, fiˆ˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 6 ÙÔ˘ Ó. 3842/2010, Ù· Î¤Ú‰Ë Ô˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÔÌfiÚÚ˘ıÌÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÔ‡˜ Ê˘ÛÈο ÚfiÛˆ·, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ‹ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 20%”.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙÔÓ ∂ÌÔÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ¢∂∫∞∏ª∂ƒ∏ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ô˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ Ë ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

°È· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÔÍ˘Ì¤ÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË

™˘ÓÂÚÁ·Û›· ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ - ∂∫μ ΔËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ˙ËÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜

Δ

· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÂÚÁ·Ûȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÈÌ·, ‹Ù·Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Î·È Ù· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ∂∫μ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ Ô μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ Êı›ÓÔ˘Û· Â·Ú¯È·Î‹ fiÏË, Ë ÔÔ›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¿ÌÂÛ˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ΛÓËÙÚ· ÒÛÙ ӷ ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi, ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘, ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹.

“∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹ Ô˘ ÂÚÓԇ̠fiÏÔÈ, ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛfi˙Ô˘Û· ÛËÌ·Û›· ÎÈ ÂÌ›˜, ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ μfiÏÔ˘, ‰ÂÛÌ¢fiÌ·ÛÙ fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙԇ̠۠fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ··Û¯fiÏËÛ˘ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 130 ÂÎ. ¢ÚÒ, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ §. ∫·ÙÛ¤ÏË, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤Ó˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·, fiˆ˜ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ Î·È Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙÔ μfiÏÔ. ÀÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ ÙÔÈο ›¯Â ÂΉËψı› ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÚÒËÓ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌË “ÛÎÔÚÈÛÙÔ‡Ó” ÔÈ fiÚÔÈ Î·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÓË̤ڈÛ ٷ ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ¤ÚÁˆÓ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜, ʤÚÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÔΛÓËÛ˘ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

“Jessica” , Ë ÔÔ›· ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ §¿ÚÈÛ·˜. “™Ùfi¯Ô˜ ›ӷÈ, Ì ¿ÍÔÓ· ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ, Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›ÔÏÔ μfiÏÔ˘ ñ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ∞ÎfiÌË, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ “μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜” Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ √∂∫, Ó· ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÛÙÔ ∂™¶∞ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·Ù‰¿ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Î·È ·Ó¿Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. °È· ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Â·Ó¤Ï·‚ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Í›ˆÛË Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÀÊ˘Ô˘ÚÁÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ̤۷ ÛÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙfiÛÔ Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Ô‰fi μfiÏÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, fiÛÔ Î·È Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÁÈ· ÙËÓ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ·ÚÈÔ Ì¤ÏËÌ¿ Ù˘ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ Êı¿ÓÂÈ Ù· 2000 ¿ÙÔÌ·.

∑ËÙ› ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ™ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ù˘

● ∞fi ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Ì ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘

΢ÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¶Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜, ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â ÚfiÛÊ·Ù· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î·È ‰È¢ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶Ï·˙, ÔÈ Ôԛ˜ ¤Ù˘¯·Ó ·fiÏ˘Ù· ıÂÙÈ΋˜ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘, ˆÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ ΢ÚÈfiÙËÙ· ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘. ∂Âȉ‹ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ÂͤÏÈÍË Î·È ÂÂȉ‹ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ȥ˙ÂÈ, ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ϤÔÓ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÍÈÔÔÈËı› Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÎÙ‹, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ, ı¤ÙÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ˘ fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÙÂÎÌËÚÈÒÓÔ˘Ó ·Ôχو˜ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÁÈ· ηٿ ΢-

ÚÈfiÙËÙ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ: “∏ ¶Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· Ï·˚΋ Ï·˙, ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Î·ıÂÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÚÈıÌfi ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ÚfiÛ‚·ÛË Û’ ·˘Ù‹ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯ÂÚ‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜. ∏ ¶Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ, Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ·ÔÙÂÏ› Â‰Ò Î·È ‰ÂηÂٛ˜ ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ·ÎÙ‹ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ, ÔÏÏÒ Ì¿ÏÏÔÓ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, fiÔ˘ Ë ·fi‰Ú·ÛË Û ÈÔ ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ·ÎÙ¤˜ ηı›ÛÙ·Ù·È Ôχ ‰˘Û¯ÂÚ‹˜ ηÈ, ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜, ··ÁÔÚ¢ÙÈ΋. ªÂ ÙËÓ ·ÚÈıÌ. 57/10.2.2004 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂Δ∞ ∞.∂, ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ‰ˆÚÂ¿Ó ÙÔ ·Î›ÓËÙÔ “∞∫Δ∏ μ√§√À ª∞°¡∏™π∞™” ηٿ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ·fiÚÈÛÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘, Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ (·ÚÈıÌ. 99/2004), ·Ô‰¤¯ıËΠÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘, fi-

ˆ˜ ·˘ÙÔ› ÚÔ·ÙÔ˘Ó Î·È ·fi ÙÔ ¡. 2636/989. ¶·Ú·‰fi͈˜ fï˜, Ì ÓÂfiÙÂÚË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ∂Δ∞ ∞.∂. ·Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ·ÓˆÙ¤Úˆ ·fiÊ·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË, ÛÙȘ 15.5.2007, Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÌÂٷ͇ ∂√Δ Î·È ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ›¯Â ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· 20 ¤ÙË Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·Û˘, Ë Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ Ë Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ú·¯ÒÚËÛË ¤ÏËÍ ÛÙȘ 31.10.2010. °›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ¤ÎÙ·Û˘ Ì’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹˜, ·Ó fi¯È ·‰‡Ó·ÙË. ∏ Ï·˙ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÏÔ˘ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙËÓ Âȉ›ˆÍ‹ Ì·˜ Ô μfiÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ ·‚›·ÛÙ· fiÙÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·ÎÙ‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi ÈÛÙfi Ù˘ fiÏ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ Ë ¤ÎÙ·ÛË ·˘Ù‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› ηٿ ΢ÚÈfiÙËÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÂÈ ϤÔÓ Ó· ۯ‰ȿÛÂÈ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙË ÚÈ˙È΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ Û fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ∂ÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÚÈÏ¿‚ÂÈ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4.768 Ù.Ì. Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ” .

∫·Ù·ÚÁ‹ıËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù· 49 ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 65 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë 65 Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, fiˆ˜ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË, ÙÔ ™ÒÌ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ Â›Û˘ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ 49 ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ ÂÓÈ·›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ∏ ÚfiÛÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Î·È Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ηÙÂ›ÁÔÓÙÔ˜,

ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Ô Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ‚¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÂÔ¯ÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Î·È Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ¯ÚÔÓÈ¿. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, οı √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÚÒÙÔ˘ ‚·ıÌÔ‡ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ˆÓ, ÚÔΛÌÂÓÔ˘ Ó· ¯ÔÚËÁËı› Ë Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 65 Û˘ÓÔÏÈο Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ˘·ÏϋψÓ.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 24 ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô‰ËÁÒÓ, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ‚ÔËıÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ, ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ó·˘·ÁÔÛˆÛÙÒÓ, Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ ·fiÊ·Û˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ Î·È 41 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ì ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ÔÎÙÒ ÌËÓÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜, ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜, ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ, Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚˆÓ Î·È ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÔÈ 65 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡-

¯ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ··Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ 49 ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÏ‹ÊıË ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ Î·È Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ªËÏÂÒÓ - ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∞ÓÒÓ˘Ì˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ √Δ∞, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË Ó¤·˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘”. ΔÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ªËÏÂÒÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÏË: ∞Ó·-

ÁÓÒÛÙÔ˘ ¢ËÌ., §ÂÁ·ÓÙ‹˜ ∫ˆÓ., ºÏ¤Ú˘ ∞ı·Ó., ∞ÛÚÔ‡‰Ë ºÈÏ›ÙÛ·, ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿Á., ¶·ÛÈ¿˜ πˆ¿Ó. Î·È ∞Ú¤ı·˜ ∞. ΔÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ··ÚÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ª·Ï·Ì¿ÙË ∂˘ÛÙ., ¢ÂÏ‹ πˆ¿Ó., ºÔÚÙÔ‡Ó· ª·Á‰·ÏËÓ‹, ºÏ¤ÚË ∞ı·Ó., ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ Ô ∫ÔÚÓÔ‡ÙÔ˜ °ÂÒÚ., ∏Ï›· ∞Á¿Ë, ¢ÚÔÛ›ÙË πˆ¿Ó., ∫ÔÏÔ‚˘‰Ô‡ÚË ¢ËÌ., ΔÛÔ‡ÁÎÔ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ª·ÚÎÂÙ¿ÎË °ÂÒÚ. Î·È °Ú·Ì̤ÓÔ ∂˘ÛÙ. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Ï‡ÛË Î·È ÂÎηı¿ÚÈÛË Ù˘ ·ÌÈÁÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Î·È ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙË Ó¤· ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


M·ÁÓËÛ›· 13

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ

¶ËÁ·›Ô ÓÂÚfi ›ÓÔ˘Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ª

 ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi ˘‰ÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰Âη‹ÌÂÚÔ ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘, ·ÊÔ‡ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÛÙÔ Ì›ÁÌ· Î˘Ì¿ÓıËΠ۠ÔÛÔÛÙfi 86 - 93%, ÏfiÁˆ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·fi‰ÔÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Ó· ÌÂȈı› ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ. ΔÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·È ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ -̤¯ÚÈ ÙȘ 18/2- ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· μfiÏÔ˘ ˘‰ÚÔ‰ÔÙ‹ıËΠ̠Ôχ ηϋ˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÓÂÚfi, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢∂À∞ªμ.

™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ ηٿ ÙÔ Ì‹Ó· π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ·Ú‹¯ıËÛ·Ó 1.130.888 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 566.783 ΢‚Èο, ÔÛÔÛÙfi 50%, ‹Ù·Ó ËÁ·›·, ÂÓÒ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 18/2, ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÔÛÔÛÙfi Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 50 -60%. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 44 ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 357 ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∫À∞ À2/2600/2001 Î·È Û fiϘ

∏ Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ‡„Ô˘˜ 110.000 ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ÙÔÓ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ù·Ê¤˜ Â›Ó·È ÔÚ·Ùfi˜. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤‰ˆÛ ÚÔıÂÛÌ›· ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ. Ãı˜ ÂȉÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ, ˆÛÙfiÛÔ Ï›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ· ·Ó·Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘. Δ· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ. ΔÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ

ۯ‰fiÓ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÒÓ. ™Â ¤Ó· ÌÂÌÔӈ̤ÓÔ ‰Â›ÁÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ô˘Û›·˙ ÙÔ ˘ÔÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi ¯ÏÒÚÈÔ Î·ıÒ˜ Î·È Û ‰‡Ô ‰Â›ÁÌ·Ù· ÌÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ûȉ‹ÚÔ˘ ¿Óˆ Ù˘ ·Ú·ÌÂÙÚÈ΋˜ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÚÔÊÔÚÈο ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ë ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ê·Ï̇ڈÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, Î˘Ì¿ÓıËÎ·Ó ·fi 39 - 186 mg / Ï›ÙÚÔ Î·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·fi 16 - 32,5 Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜.

ΔÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó 37 ‰Â›ÁÌ·Ù· Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

ıËÎ·Ó 377 ·Ó·Ï‡ÛÂȘ. ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ô˘ ·Ó·Ï‡ıËηÓ

‹Ù·Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Ù˘ ∫À∞ À2/2600/2001 Î·È Û fiϘ ۯ‰fiÓ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ·Ú·ÌÂÙÚÈÎÒÓ. ª¤¯ÚÈ ÙȘ 18 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ë ˘Ê·ÏÌ˘ÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ·fi 71 - 168 mg / Ï›ÙÚÔ Î·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ·fi 21 - 31 Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜, ÂÓÒ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÙˆÓ ËÁ·›ˆÓ ÓÂÚÒÓ ÌÂÙ¤ÂÈÙ·, Ì›ˆÛ ÙfiÛÔ ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ¯ÏˆÚÈfiÓÙˆÓ fiÛÔ Î·È ÙË ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÛÙ· Â›‰· ÙˆÓ 7 - 20 mg / Ï›ÙÚÔ Î·È 10,2 - 15 Á·ÏÏÈÎÔ‡˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

√ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ˙ËÙ› ÏËڈ̋ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ

¶Úfi‚ÏËÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘ ¤Ó· ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ÎÂÓfi. √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›· ‰È·Ï‡ıËΠ̠ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÂÓÒ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ˆ˜ ‰ËÌÔÙÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ fiÙÈ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ Ù· ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ Î·È Ù· ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ÏËڈ̋˜. “À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Î·È ‰ÈÂÚ¢Óԇ̠·Ó ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ‹ fi¯È ÔÈ ÂÚÁÔÏ·-

‚›Â˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÂÓÒ ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÙËΠfiÙÈ ÔÈ ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ·. “μϤÔ˘Ì ÓÔÌÈο ÙÔ ı¤Ì· ·Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘. º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ·” ÙfiÓÈÛÂ Ë Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÈÎÚ·Ù› ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È

ÌÂÁ¿Ï˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ì ¤ÁÁÚ·Êfi ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰›ÓÂÈ “ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ”, ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ Ï¿‚ÂÈ 31.000 ¢ÚÒ, ˆ˜ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈ ‰ÂÓ ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ. ™ÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô, ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¡›ÎÔ ª·˘ÚfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘

Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ô ‰‹ÌÔ˜ ·Ú¿ ÙȘ ԯϋÛÂȘ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ÂÁηٷÏ›„ÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó ‰ÂÓ ÏËÚˆı› ÙȘ110.000 ú ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ª·ÚÙ›Ô˘ “ÁÈ·Ù› ·‰˘Ó·Ù› Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ·fi ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜”. ∂›Û˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÙ·È ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÓfiÌÈÌË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·ÔÚÚ¤ÂÈ ·fi ÙȘ ˘ÔÁÂÁÚ·Ì̤Ó˜ Û˘Ì‚·ÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ.

¢ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

¢È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ∏ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì 30 ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·fi ÔÎÙÒ ¯ÒÚ˜ Î·È 11 fiÏÂȘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· MMOVE , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙȘ ∂˘Úˆ·˚Τ˜ fiÏÂȘ. ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÔÓÙ·Ó Ë ¢∂ª∂∫∞μ, Ë ÔÔ›· ηٷÚÁ‹ıËÎÂ, ¤‰ˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î. ¢. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Î. °. ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘ Î·È Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î. μ. ™ÁÔ˘Ú‹˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· ηψÛÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘ ÛÙË 1 Ì.Ì. Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Î·È ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ۯ‰ȷÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ ¯ı˜ Ô Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Â›Ó·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ‚¤ÏÙÈÛÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË Û ı¤Ì·Ù· ‚ÈÒÛÈÌ˘ ÎÈÓËÙÈ-

ÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ì ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙË-

ÎfiÙËÙ·˜ Û ÌÈÎÚ¤˜ Î·È ÌÂÛ·›Â˜ fiÏÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ∏ ÂͤٷÛË Û ‚¿ıÔ˜ - Ì ÂÈÙfiÔ˘ ÂÈÛΤ„ÂȘ Û fiÏÂȘ Î·È Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∏ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ËÌ¤ÓˆÓ ·˘ÙÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÙȘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÈ̘ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÒÛÙ ÔÈ ÂÙ·›ÚÔÈ Ó· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ

·Ó¿Ù˘ÍË ÎÔÈÓÒÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ. ∏ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·ÈÓÔÙfiÌˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÛ·›Â˜ fiÏÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ó¤Â˜, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·Ô‰ÔÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÛÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· Ì χÛÂȘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÎfiÛÙÔ˘˜ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÓÔÔÙÚÔ›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÂٷΛÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË. ∏ ·ÚÔ¯‹ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÂÓfi˜ ÂÚÁ·Ï›Ԣ Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ó· Û˘ÓËÁÔÚ› ÚÔ˜ ÙȘ Â-

Ù·˜ Û ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ô˘ ı· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙË Û˘ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ì ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Î·È ÙˆÓ Ï‡ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜.

∞Ó·‚ÔÏ‹ ÂͤٷÛ˘ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ™Δ∏¡ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË

Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜, ÂÈÛËÁ‹ıËΠÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Û˘˙‹ÙËÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ¤Ó· Ì‹Ó·, ‰ÈfiÙÈ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô˘ ÂÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı›. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ì ϛÛÙ· ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó. ∏ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Î·Ù·ÁÁÂÏÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ Î·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜, ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ‰Âο‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ·Ú·‚¿ÛˆÓ-΢ڛˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ- Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈ‚ÔϤ˜ ÚÔÛÙ›ÌˆÓ Î·È ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ “ÔÈÓ¤˜” ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ÙÔ˘˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ¤ÍÈ ÊÔÚ¤˜ ÚfiÛÙÈÌÔ ‹Ù·Ó “ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˜” ÁÈ·Ù› Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ Ù·‚¤ÚÓ·˜ ÙÔ˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ‰˘Ó·Ù¿. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Î·È Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ·¢ı˘Óı› ·ÎfiÌË Î·È ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ Ù· fiÚÁ·Ó· Ù˘ Ù¿Í˘, Ô˘ ÂÓÒ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ “ÁÚ¿ÊÔ˘Ó” ÁÈ· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ “ÊÒÓ·˙·Ó ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ ÛÔ˘”.


M·ÁÓËÛ›· 14

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

ÕÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ÂÓÒ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ηÏ҉ȷ ·fi Ù· ·ÏÂÍÈΤڷ˘Ó·

ŒÎÏ„·Ó 60 ÎÈÏ¿ ¯·ÏÎfi ·fi ÙÔ 4Ô ∂¶∞§

ÙËÓ ÎÏÔ‹ ÔÛfiÙËÙ·˜ ¯·ÏÎÔ‡ 60 ÎÈÏÒÓ ·fi ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ æ˘ÎÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ 4Ô˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÏÂÁÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÏÂÍÈΤڷ˘ÓˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔÔıÂÙË̤ӷ ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ Û¯ÔÏÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ º˘ÙfiÎÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ, ÂÓÒ ·ÔÂÈÚ¿ıËηÓ, ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜, Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó Î·È Ù· οıÂÙ· ¯¿ÏÎÈÓ· ηÏ҉ȷ ·fi ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٷ ·ÏÂÍÈΤڷ˘Ó·. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÚÂ˘Ó¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ Ë ˙ËÌÈ¿ ·ÔÙÈÌ¿Ù·È ÛÙ· 50.000 ¢ÚÒ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ÿÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο ÁÈ· μÔÏÈÒÙË Ì·ıËÙ‹ Δ√ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË Î·È ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜” ·¤Û·ÛÂ Ô Ì·ıËÙ‹˜ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ¡·ÛÈԇϷ˜. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 400 Ì·ıËÙ¤˜ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰È·ÁˆÓ›ÛÙËΠÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÂÓÒ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ. ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë˜” , ‹ ·ÏÏÈÒ˜ Ë 28Ë ∂ıÓÈ΋ ª·ıËÌ·ÙÈ΋ √Ï˘ÌÈ¿‰·, fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 400 Ì·ıËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ê¿ÛÂȘ “£·Ï‹˜” Î·È “∂˘ÎÏ›‰Ë˜” . √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¯ˆÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ‰‡Ô ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜, ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ οو ÙˆÓ 15,5 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÙˆÓ 15,5 ÂÙÒÓ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ¡·ÛÈԇϷ˜ ·¤Û·Û ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰·. ¶Ï¤ÔÓ Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ 30 Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Â›Û˘ ¤Ù˘¯·Ó, ı· ‰È·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ì·ıËÙÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·, Ë ÔÔ›· ı· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ¤ÍÈ Ù·ÎÙÈο Î·È ¤ÍÈ ·Ó·ÏËڈ̷ÙÈο ̤ÏË. ∞fi ÙË μ’ Δ¿ÍË °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¡·ÛÈԇϷ˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ ª·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ηٷʤÚÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÊÙ¿ÓÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË Ê¿ÛË, ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë”. º¤ÙÔ˜ ¤Î·Ó ÙÔ ‚‹Ì· ·Ú·¿Óˆ, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ÙÔÓ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” Î·È ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·. ™Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÊÔÚÈΤ˜ Î·È ÁÚ·Ù¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ù˘ ÂÍ·ÌÂÏÔ‡˜ Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÔÏ˘ÌÈ¿‰·˜. “°È· ÙÔ Â›Â‰Ô ÙÔ˘ “∞Ú¯ÈÌ‹‰Ë” Ù· ı¤Ì·Ù· ÌÔ˘ Ê¿ÓËÎ·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ‚·Ù¿” Ì·˜ ›Â Ô μÔÏÈÒÙ˘ Ì·ıËÙ‹˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤Î·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. “ªÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó Ù· Ì·ıËÌ·ÙÈο, ·Ó Î·È ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ˆ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ‰ÈÂΉÈ΋ۈ ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÌÔ˘ Û οÔÈÔ ª·ıËÌ·ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· ‹ Û οÔÈ· ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ÂÍÂȉÈ΢ÙÒ ÛÙ· Ì·ıËÌ·ÙÈο” η٤ÏËÍÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¡·ÛÈԇϷ˜.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë Ê‡Ï·Í˘ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ·Ú·‚·ÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿. ™ÙÔ º˘ÙfiÎÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ·˘ÙfiÓÔÌ· Û¯ÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ·, fiÔ˘ ÛÙȘ ÛÙ¤Á˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÁηٷÛÙ·ı› ·ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈÎfi ϤÁÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ. ∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È, fiÙ·Ó ¤ÛÂÈ Ô ÎÂÚ·˘Ófi˜ ¿Óˆ Û ·˘Ùfi ÙÔ ϤÁÌ·, ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÛÙË ÁË Ì¤Ûˆ οıÂÙˆÓ ¯¿ÏÎÈÓˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È Ù· ÔÔ›· Âȉ›ˆÍ·Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ fï˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ó ÙÔ ϤÁÌ· Ì ¯¿ÏÎÈÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÔÔ›Ô ¿ÁÁÈ˙ ٷ 1.200 ̤ÙÚ·. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· 60 ÎÈÏÒÓ Ô˘ ÎÏ¿ËΠ·fi ÙÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ æ˘ÎÙÈÎÒÓ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛËÌ›ˆÓ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‹ÍÂÚ·Ó ÙÔ ¯ÒÚÔ. “§˘ԇ̷ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· Ô˘ οÔÈÔÈ, Û›ÁÔ˘Ú· Â͈ۯÔÏÈÎÔ›, ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ì ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÒÏÂȘ. ΔÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˘˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ÛÙ· 50.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÔÏfiÎÏËÚË Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ì ٷ ·ÏÂÍÈΤڷ˘Ó·, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë Û˘ÁÎfiÏÏËÛË. ∂Ì›˜ ηϤ۷Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰ÈÂ-

™∂ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ·) ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·, ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ, ηıÒ˜ ·fi ¯ı˜ ¤·˘Û ӷ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì ٷ ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§. ¢˘Û¿ÚÂÛÙË ¤ÎÏËÍË ÂÈʇϷÛÛ ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ ¿ÓÔÈ͢, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ ÛÙÔ º˘ÙfiÎÔ, ÙÔ ÚÒËÓ ¶ÔÏ˘ÎÏ·‰ÈÎfi, ÙÔ 3Ô ∂¶∞§ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ηıÒ˜ ¤ÏËÍÂ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ ÛÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ¤ÚÂ ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ì·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ. ∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË, ·ÊÔ‡ ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È 2,5 ¢ÚÒ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ‰‡Ô ·ÛÙÈΤ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Á›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ, ·ÊÔ‡ ·ÚÎÂÙÔ› Ì·ıËÙ¤˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¯·ÌËÏ¿ Î·È ÌÂÛ·›· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÚÒÌ·Ù·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ̠ψÊÔÚ›· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ÛÙÔ

ÚÂ˘Ó¿Ù·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. μ‚·›ˆ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· ÂÎÔÓÔ‡Ó ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠӤ· ÔÛfiÙËÙ· ¯·ÏÎÔ‡” ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜. °È· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙ· ·ÏÂÍÈΤڷ˘Ó· Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ı· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙËÓ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÂȉÈÎÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ηٿÏË„Ë ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ȤÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ÌËÓ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ.

∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ÛÙÔ √ÏÔ‹ÌÂÚÔ ™¯ÔÏÂ›Ô ∂Î·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·, ıÂÌ·ÙÈΤ˜ Δ¿ÍÂȘ Î·È ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ·, Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÈÏÔÙÈÎÒÓ ÔÏÔ‹ÌÂÚˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ·ÓÂÏÏ·‰Èο. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÙÔÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Â›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· “√ÏÔ‹ÌÂÚÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¯ı˜, Û‹ÌÂÚ·, ·‡ÚÈÔ” Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙÔ 1Ô ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈÎfi ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÙË Û‡ÌÚ·ÍË Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ

Ô˘ ÌÔÈÚ¿ÛÙËΠÛÙ· ÈÏÔÙÈο ÔÏÔ‹ÌÂÚ· Û¯ÔÏ›· ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘ ÚԤ΢„·Ó Ù· ÂÍ‹˜ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È ÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ó Î¿Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ¶·Ú·ÙËÚÔ‡Ó fï˜ fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Ì ÔÏϤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÂÓÒ ÁÈ· Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÒÚÔÈ Î·Ù¿ÏÏËÏÔÈ Î·È ÂÔÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÔÈ ‰¿ÛηÏÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜. ∏ Û˘Ó¯‹˜ ÂÓ·ÏÏ·Á‹ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÎÔ˘Ú¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜, ÂȉÈο ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ù¿ÍˆÓ, Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ·Ô˘-

ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ‰·ÛοÏÔ˘/‰·ÛοϷ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ∂›Û˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ˘ËÚÂÙÂ›Ù·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ “Ë ÙÛ¿ÓÙ· Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . ΔÚ›ÙÔÓ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ ÙfiÓÈÛ·Ó fiÙÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÔÈ ˘ÏÈÎÔÙ¯ÓÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÂÈÌfiÚʈÛË ˆ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Û ı¤Ì·Ù· ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ Î·È „˘¯ÔÏÔÁ›·˜ Î·È Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Ó ·fi ·›ıÔ˘Û· Û ·›ıÔ˘Û· Ù· ÂÔÙÈο ÙÔ˘˜ ˘ÏÈο ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó Ì¿ıËÌ·. ∏ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÚfiÙÂÈÓ ٷ ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘ ÔÏÔ‹ÌÂÚÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ: 1) °È· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ Ù¿ÍÂˆÓ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ (ÈÛÙÔÚ›·˜, ÁˆÁÚ·Ê›·˜ ÎÏ) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· (ÂÈηÛÙÈÎÒÓ, ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÎÏ) ‹ fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ıÂÌ·ÙÈÎÒÓ ÁˆÓÈÒÓ ·Ó¿ Ù¿ÍË. 2) ∞·Ú·›ÙËÙË ÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Ì ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ¢ÓÔÔ‡Ó ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÌ¿‰ˆÓ ÁÈ· ·Ó¿Ù˘ÍË ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÔÌ·‰ÔÛ˘ÓÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜. 3) ∞ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ 20 ·Ó¿ Ù¿ÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ˙ÒÓ˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ì·ı‹Ì·Ù·: ¶ÚÒÙË ∑ÒÓË (1Ë Î·È 2Ë ÒÚ·): ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÏÒÛÛ·˜, ȉÂÒÓ, ÎÚÈÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, ·ÍÈÒÓ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ °ÏÒÛÛ·˜, Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜, ÙˆÓ £ÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, ¢È¿ÏÂÈÌÌ· ¢Â‡ÙÂÚË ∑ÒÓË (3Ë Î·È 4Ë ÒÚ·): ·Ó¿Ù˘ÍË Ì·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ÛΤ„˘, ÁÓÒÛˆÓ, Ê˘ÛÈÎÒÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ Î·È ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ·ÙÈÎÒÓ, ∂Ú¢ÓÒ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ÂÌ›˜ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜, ÁˆÁÚ·Ê›·, ΔÚ›ÙË ∑ÒÓË (5Ë Î·È 6Ë ÒÚ·): ¯ÚfiÓÔ˜ ¯·Ï¿ÚˆÛ˘ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÈÛıËÙÈ΋˜ ·ÓÙ› ÁÈ· Ê˘ÛÈ΋ ·ÁˆÁ‹, ÂÈηÛÙÈο, ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó¤· ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Δ¤Ù·ÚÙË ∑ÒÓË: (7Ë ÒÚ·) ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ÛΤ„˘, ∏/À, •¤ÓˆÓ °ÏˆÛÛÒÓ ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙˆÓ ∏/À, ∞ÁÁÏÈÎÒÓ, °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ, °·ÏÏÈÎÒÓ, °Â‡Ì·-÷ϿڈÛË ¶¤ÌÙË ∑ÒÓË (8Ë Î·È 9Ë ÒÚ·): ·ÎÏÔÈ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ, ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÁÓˆÛÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ.

£· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË Û ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ·˜

∞fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ Ï·›ÛÈÔ ÌÈ·˜ ȉÈfiÙ˘˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÚÒÙÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· ÏËÚˆı› ·fi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ÁÈ· fiÛ· ÙÔ˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋

ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ô˘ η٤گÂÙ·È Û ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î. ΔÚ‡ÊˆÓ ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ‰fiıËÎ·Ó ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ·Ú¿Ù·Û˘ ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· Û˘-

∞ÓÙ›ıÂÙË Ë ¢∏ª.∞ƒ. ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Δ∏¡ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ - ηٷÚÁ‹-

ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ “¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜”. ∞ӷʤÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· ÂÍ‹˜: “°È· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘ÓÂÓÒÛÂˆÓ - Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ô˘ ÚÔˆıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ٷ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∏ ¢∏ª. ∞ƒ. Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Ù˘ ÔÈÔÙÈ΋˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈ΋ Ù˘ ·ÓÙ›ıÂÛË ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó¤ÓˆÛË ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›·. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ-

Ó¯ÈÛÙ›, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È Ó¤· ۇ̂·ÛË. ŸÏ· Â›Ó·È “ÛÙÔÓ ·¤Ú·” . ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ˙ËÙ› Ó· ÏËÚˆı› ÚÒÙÔÓ ÁÈ· fiÛ· Ù˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 140.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ

΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î·È Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË fiÚˆÓ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ·È‰Â›·˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ “ÊıËÓfi Û¯ÔÏ›Ԕ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ›Û˜ ¢ηÈڛ˜ ÛÙË ÌfiÚʈÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ∂›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÂÁ¿ÏˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, fiÔ˘ ÙÔ Î‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ı· Â›Ó·È Ù· ÏËıˆÚÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ ÏËıˆÚÈΤ˜ Ù¿ÍÂȘ. ∂›Ì·ÛÙ ۇÌʈÓÔÈ Ì ‰ÈÔÚıˆÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ô˘ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·›ÚÓÔ˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÙË ¯ÈÏÈÔÌÂÙÚÈ΋ ·fiÛÙ·ÛË Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·Ó‡Ô˘Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜, ÙËÓ ÎÙÈÚȷ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ˘Ô‰Ô¯‹˜ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ‰Â ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÛˆÌ·ÙÈ΋ - „˘¯È΋ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ”.

ÙˆÓ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ §˘Î›ˆÓ. ™ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2008 Î·È ÙÔ 2010. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘. ΔÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÎÎÚÂÌ‹˜ Ë ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ٷ ψÊÔÚ›·. ∏ ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ·Ó Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ı¤Ì· ÙÔ ∞ÛÙÈÎfi ∫Δ∂§ ¤¯ÂÈ Ï·Ì‚¿ÓÂÈÓ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›·. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÓÂÊÂÏ҉˜, ·Ó ÌÂÙ¿ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ Ë Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ı· Â›Ó·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ‹ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ Î. ¶Ï·ÛÙ¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ οÓÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÈÛfi Ì·ıËÙÈÎfi ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‹ οÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ÁÈ· ¿ÏϘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ ÔÛfi Ô˘ ˘ÔÏ›ÂÙ·È, ‰ÂÓ ÙÔ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÔÙ¤ ÛÙ· ∞ÛÙÈο ∫Δ∂§. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 15

TETAPTH 2 MAPTI√À 2011

™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ï›Ô˘Ó ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ ÁÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

Δ·Í›‰È ·fi ÙÔ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ È·ÙÚÈ΋ ÂͤٷÛË ™˘Ó¤Ï¢ÛË Û‹ÌÂÚ· ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ √¶∞¢

‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜. ¶Ï¤ÔÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·È‰›·ÙÚÔ ÂÏÏ›„ÂÈ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

¶Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÁÂÓÓÒÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ˘Á›·˜. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿, Ï›Ô˘Ó ¤Ó·˜ ·È‰›·ÙÚÔ˜ Î·È ¤Ó·˜ ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÌÂÙ¿‚·ÛË ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ηÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰›Î·È· ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È Ôϛ٘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ∫·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ÂÏÏ›„ÂȘ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÂÓËÌÂÚˆı›, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î. ∞ÎÚ›‚Ô, ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ·È‰›·ÙÚÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, fiÙ·Ó Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎÂ Ô ·È‰›·ÙÚÔ˜ Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÂΛ. ™ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ˙Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 1000 ·È‰È¿ Ô˘ ÁÈ· Ó· ˘ËÚÂÙËıÔ‡Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿Ó ›Ù ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ›Ù ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ¯ı˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› ¤Ó· ·È‰› ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ. Èڛ˜ fï˜ ·È‰›·ÙÚÔ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ·fi ÙÔ •Ô˘Ú›¯ÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜. ∂›Ù ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ›Ù ı· Â͢ËÚÂÙËı› ·fi ¿ÏÏÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ªÂÁ¿ÏÔ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î¿ÔÈ· ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈ΋ ÂͤٷÛË. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·-

ÓÂÓÂÚÁfi, ·ÊÔ‡ Ï›ÂÈ Ô ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ·ÚfiÌÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘. √‡Ù οÔÈÔ˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜, ¤ÛÙˆ, ·Ú·Û΢·ÛÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ∂Ô̤ӈ˜ ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙÔ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· οÔȘ ·Ϥ˜ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÚÂȘ ÁÈ·ÙÚÔ› ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ Î·È ÙÚÂȘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó·˜ Ô‰ÔÓÙ›·ÙÚÔ˜. ∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÁÂÓÈ΋˜ È·ÙÚÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÛ·ÛÙ› ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. √È ÂÊËÌÂڛ˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ηχÙÔÓÙ·È, ·ÊÔ‡ Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó Î·È ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ È·ÙÚ›ˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È πˆÏÎÔ‡.

™˘Ó¤Ï¢ÛË Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ΔË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ∞ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÊ·Û›-

ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ·fi ¯ı˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÂÙ¿ Ù·Ì›ˆÓ, √¶∞¢, ¢∂∏, ∏™∞¶, ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ ∞ı‹Ó·˜, ¢ÈÎËÁfiÚˆÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È Δ™∞À. ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔÓ √¶∞¢. ÕÏψÛÙ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÒÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔÓ √¶∞¢. ∫·È ·˘Ù‹ ı· Â›Ó·È Ë ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ˘‹ÚÍ ÂÌÏÔ΋ ÛÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË 100 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÂÙ‡¯ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, ÒÛÙ ӷ ÏËÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· οÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ›. ∏ ÂÌÏÔ΋ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· fiÙÈ Ô Ó¤Ô˜ ÓfiÌÔ˜

ÁÈ· ÙÔ ∂™À ÚԂϤÂÈ ¿ÏÏË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∫. ª·ÙÛÈfiÏ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ Â‰Ò Î·È ‰¤Î· Ì‹Ó˜. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Î¿ÓÔ˘Ì ›Ûˆ, Ô‡Ù ˙ËÙ¿Ì ÌÂÛÔ‚¤˙ÈΘ χÛÂȘ, fiˆ˜ ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÏËÚˆıԇ̠ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó·, Î·È ÌÂÙ¿ Ó· ‰È·ÈˆÓÈÛÙ› Í·Ó¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙ fiÙÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ·fi ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó. ™ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· ÙÂı› Â› Ù¿ËÙÔ˜ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·Ú̿ΈÓ. √È Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ Â› ÈÛÙÒÛÂÈ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, Û ¿ÏÏË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Ì¤Û· ÛÙËÓ ¿ÓÔÈÍË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi ¿ÏÏ· Ù·Ì›·, fiˆ˜ Ô √›ÎÔ˜ ¡·‡ÙÔ˘, Ô √∞∂∂, ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶ÈÔ Û˘ÓÂ¤˜ Â›Ó·È ÙÔ π∫∞, ÂÓÒ Ô √°∞ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ï‹ÚˆÓ ηÓÔÓÈο, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ηı˘ÛÙÂÚ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ª·ÙÛÈfiÏ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ·fi ÙÔ Ê·ÚÌ·ÎÔÔÈfi ÁÈ· ÙË Û˘ÓÙ·Á‹ Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ì¤Û· Û 45 Ë̤Ú˜.

¡¤· ÁÚ›Ë μÂÏÙ›ˆÛË ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ 39¯ÚÔÓÔ˘ Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª∂£) ¤¯ÔÓÙ·˜ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ª∂£, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô 39¯ÚÔÓÔ˜ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙË ª∂£ Î·È Ó· ÓÔÛËÏ¢Ù› Û ¿ÏÏË ÎÏÈÓÈ΋. ™ÙË ª∂£ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ë 65¯ÚÔÓË Á˘Ó·›Î· Ô˘ Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÛ‚ÏËı› ·fi ÙÔÓ Èfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ ‰‡Ô ¶·ıÔÏÔÁÈΤ˜ ∫ÏÈÓÈΤ˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Á‡Úˆ ÛÙ· ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ· Ì Ӥ· ÁÚ›Ë.

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ, ÊıËÓfi „¿ÚÈ

•ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÁÈ· Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ, Ë ÔÔ›· ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÚÔÌËı‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿ Ì ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Â›Ó·È Î·È ÊıËÓfi ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ· Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ϤÔÓ ÔÈ Ôϛ٘. Δ· ÁÚÈ-ÁÚÈ Î·È ÔÈ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· 20, ÂÓÒ ·ÓÂÏÏ·‰Èο ·ÁÁ›˙Ô˘Ó Ù· 750 ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ ¤Ó· ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÛÙË Ì¤ÛË ·ÏÈ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÛÙÔ ∞∂¶ Î·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ȉÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÚÈ-ÁÚÈ ÛÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ Ë ·ÏÈ¢ÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ 1Ë ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. ªÂ ÙË Ì¤ÛË ·ÏÈ›· ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÚÒÓ ÊÚ¤ÛÎÔ ÂÏÏËÓÈÎfi „¿ÚÈ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· Â›Ó·È Î·È ÊıËÓfi, ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÊÙÒ¯ÂÈ·˜. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ ·ÏȇԢÓ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Á·‡ÚÔ Î·È Û·Ú‰¤Ï·, Ô˘ Â›Ó·È Á¢ÛÙÈο Î·È ÊıËÓ¿ „¿ÚÈ· Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù· ˙ËÙ¿ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi. ΔËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ‚Á‹Î·Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰‡Ô-ÙÚ›· ÁÚÈ-ÁÚÈ, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· Î·È ·ÊÔ‡ Ú˘ıÌÈÛÙÔ‡Ó

οÔȘ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. ŸÏ˜ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ-ÁÚÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÛηÊÒÓ ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·‰Èηۛ˜. ∫·È ÙÒÚ· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÛÙ· ·ÓÔÈÎÙ¿ ÁÈ· Ó· „·Ú¤„Ô˘Ó. Δ· ÔʤÏË ·fi ÙË ‰Ú¿ÛË ÙˆÓ ÁÚÈ-ÁÚÈ ·ÊÔ-

ÚÔ‡Ó Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜, ÛÙË Ì¤ÛË ·ÏÈ›·, ÁÚÈ-ÁÚÈ Î·È Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜, ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ 8.000 ·ÏÈÂÚÁ¿Ù˜ Î·È 2.000 Û˘ÓȉÈÔÎً٘, ·ÊÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û˘Ó‹ıˆ˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∞fi ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ fï˜ Û˘ÓÙËÚÔ‡ÓÙ·È ·ÎfiÌË 50.000

ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ ·ÁÔÔÈ›·, ȯı˘ÔˆÏ›·, ÎÔÓÛÂÚ‚ÔÔÈ›·, ÏÈ·ÓÔˆÏËÙ¤˜ Î·È ¿ÏÏ·. ∫·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ϤÁÔÓÙ·˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ˆ˜ “Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ, Ù· ÔÔ›· ·ÎfiÌË Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ó ·Ó¿Û˜ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È fi¯È ÌfiÓÔ, Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÏ›ÛÛÈ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ‰Âο‰Â˜ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ì ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ì·˜...” . Δ· ·Ïȇ̷ٷ ·fi Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ·ÁÔÚ¿, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ªÂ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ô Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÊÚ¤ÛÎÔ „¿ÚÈ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ô˘, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔÓ›˙Ô˘Ó È‰ÈÔÎً٘ ÁÚÈ-ÁÚÈ, “ı· Û·ÚÙ·Ú¿ÂÈ”. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ηٿ fiÛÔ Ô ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ∫fiÏÔ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù· ·Ôı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÏȇÔÓÙ·È ·fi Ù· ÁÚÈ-ÁÚÈ Î·È ÙȘ Ì˯·ÓfiÙÚ·Ù˜, Ô Î. ªÔ˘ÓÙÔ‡ÎÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ ·Ú¿ ÙȘ ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›Â˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈ· ·ÏÈ¢ÙÈο ·Ôı¤Ì·Ù·. ∏ ÂÏ›‰· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÁÚÈ-ÁÚÈ ÁÈ· ηϿ ·ÏÈ¢ÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û˘Ó˘¿Ú¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı›. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ‚’ Ê¿Û˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ “∞Ó·ıÂÒÚËÛË Î·È ∂¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘” ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 6.00 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªfiÛ¯Ô˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÚÔ˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó Ï‹Úˆ˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ (°Ú·ÊÂ›Ô ¢ÔÍÈ¿‰Ë), ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·fi„ÂȘ Î·È ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ 31/03/2011. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Î·È ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ¤¯Ô˘Ó ÔÚÈÛÙ› ͯˆÚÈÛÙ¤˜ ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢/ÓÛ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ·Ó¿ ÙÔÈ΋ ÂÓfiÙËÙ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠˆ˜ ÂÍ‹˜: ΔÚ›ÙË 15 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ¶¤ÌÙË 17 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ÛÙÔ ‰Ë̷گȷÎfi ηٿÛÙËÌ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜.

√ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘ ÁÈ· ÎÙÈÚȷο ¤ÚÁ· Û ¡ÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÌÔ˘ Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ›¯· ·Ó·ÊÂÚı› ÛÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ô˘ ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÛÙÔ ∂™¶∞ 2007-2013 ¤ÚÁˆÓ Î·È ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÓÔ˘Ó ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™‡ÛÙËÌ· ÀÁ›·˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. £ÂˆÚÒ È‰È·›ÙÂÚ· ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ∂™¶∞ ÀÁ›·˜ ‰‡Ô ¯ÚÔÓ›˙ÔÓÙ· ¤ÚÁ· ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘: ·) ΔËÓ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ¶Ù¤Ú˘Á·˜ ÙÔ˘ °. ¡. μfiÏÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ù˘ μ’ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ Î·È Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ∞Ó·ÈÌ›·˜ (/˘ ¤ÚÁÔ˘ 2.000.000 ú - ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011) Î·È ‚) ÙËÓ ·Ó·‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù¤Ú˘Á·˜ ·Ï·ÈÔ‡ °. ¡. μfiÏÔ˘ - æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ (/˘ ¤ÚÁÔ˘ 5.000.000 ú - ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ∞Ú›ÏÈÔ˜ 2011). ™Â ÂfiÌÂÓË Ê¿ÛË ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Î·È Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ∂™¶∞ (‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ì·ÁÓËÙÈÎÔ‡ ÙÔÌÔÁÚ¿ÊÔ˘), ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ Û ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”.


M·ÁÓËÛ›· 16

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

∞fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂÏÒÓ

“ºˆÙÈ¿” ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ-¢ÂΤ̂ÚÈÔ ∂›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô ∂£πª√ΔÀ¶π∫∏ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ

¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ¯ı˜ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÔÛ‡ÁÎÂÏÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ . ¢·Ì·ÛÎËÓfi. ™ÙËÓ ÚÒÙË, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜, Â›ÛËÌË Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠ȉȷ›ÙÂÚ· ıÂÚÌfi Îϛ̷, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Â·Ó·‚‚·›ˆÛ·Ó ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÙÔ˘˜ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ̤·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘Á΢ڛ·˜. √ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º·Ú̷ΛԢ, fiˆ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ Û˘Ì‚Ô˘ÏÒÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜, Û ‰ËÌfiÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ, ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÓfi˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. Δ¤ÏÔ˜, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË fiÙÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ “ΔÔ˘ §·˙¿ÚÔ˘” , ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ù· ı˘Ú·ÓÔ›ÍÈ· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ §·˙¿ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ.

¶ÚfiÛÎÏËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ƒÔÛÙÒ‚ ÛÙÔÓ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ¶ƒ√™∫§∏™∏ ÛÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ª¿ÈÔ ÙÔ ƒÔÛÙÒ‚, ˆ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Â›ÛËÌ˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ˇı˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Ù˘ ÚˆÛÈ΋˜ fiÏ˘ Î. ªÈ¯·‹Ï ΔÛÂÚÓÏÂÛ¤‚, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 55 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ μfiÏÔ˘ - ƒÔÛÙÒ‚. “£¤Ïˆ Ó· Û·˜ ‚‚·ÈÒÛˆ, ·Á·ËÙ¤ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÂ, fiÙÈ Ë fiÏË ƒÔÛÙÒ‚ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô Î. ΔÛÂÚÓÏÂÛ¤‚ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Ë ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·Ú¯‹ ÁÈ· ÌÈ· ηÚÔÊfiÚ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰˘Ô fiψÓ. √ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·Ô‰¤¯ÙËΠÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË.

Ҽ

ˆÙÈ¿” Â›Ó·È ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙȘ ˘„ËÏfiÙÂÚ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· ·fi Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤ˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ-¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ÂÔ¯¤˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ¤Ó· ηÙÔÛÙ¿ÚÈÎÔ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

À„ËϤ˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· ÚÒÙË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ¿ÏÏˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË ÙÔ˘ Ù˙›ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÂÚÈÛÒÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˘„ËϤ˜, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘. ΔfiÛÔ Ë ·ÚÔ‡Û· ˘fi ÙÔÓ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì·Ú‰Ô‡Î· ‰ÈÔ›ÎËÛË, fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹ Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ› ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘-¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÂÊfiÛÔÓ Ê˘ÛÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂÓÔÔÈËı› ·˘Ùfi Ì fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ¤Ó· “ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi” , Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÂȈıÔ‡Ó ·˘Ù¤˜ Û ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. ªÂ ‚¿ÛË ÙÔÓ ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È 65,70 ¢ÚÒ, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ √.∂.-∂.∂. 125,02 ¢ÚÒ, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ 241,40 ¢ÚÒ, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ 125,07 ¢ÚÒ, Ë Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ∂¶∂ 252,82 ¢ÚÒ. ∏ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Î·È Â›Ó·È: °È· ∞.∂. Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 300.000 ¢ÚÒ 440,92 ¢ÚÒ, Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 300.001 ̤¯ÚÈ 735.000 ¢ÚÒ 714,94 ¢ÚÒ, Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 735.001 ̤¯ÚÈ 7.467.350 ¢ÚÒ 1.057,47 ¢ÚÒ, Ì ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·fi 7.467.351 Î·È ¿-

ªÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ·

Óˆ Ë ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Êı¿ÓÂÈ Ù· 1.417,13 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ì›· Îϛ̷η ÌÂ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ 1.759,65 ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÔÛ¿ ÂÁÁÚ·Ê‹˜ ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ ÔÛfi ÂÁÁÚ·Ê‹˜ Ì·˙› Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Â›Ó·È 101,40 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ √.∂.∂.∂. Â›Ó·È 175,84 ¢ÚÒ. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ›ӷÈ: °È· ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË 30,5 ¢ÚÒ, ÁÈ· √.∂. Î·È ∂.∂, ÎÔÈӈӛ˜ Î·È ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˘˜ 72,12 ¢ÚÒ, ÁÈ· ∂¶∂ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ 120,20 ¢ÚÒ, ÁÈ· ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜, ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙÚ¿Â˙˜ 180,31 ¢ÚÒ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÈ̤˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 23%. ™ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ §¿ÚÈÛ·˜ Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ÁÈ· √∂-∂∂ Â›Ó·È 9 ¢-

ÚÒ. ™ÙÔ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜ ›ӷÈ: °È· ·ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË 50 ¢ÚÒ, ÁÈ· √∂ Î·È ∂∂ 110 ¢ÚÒ, ÁÈ· ∂¶∂ Î·È Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ 200 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ·ÓÒÓ˘Ì˜ ÂÙ·Èڛ˜ 370 ¢ÚÒ. ∂› ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÈÌÒÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ¯·ÚÙfiÛËÌÔ 2,4%. ™ÙÔ ∂ÌÔÚÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÔ̤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ (ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ˜ ·fi 1 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2008) ›ӷÈ: ∞ÙÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË 35 ¢ÚÒ, √∂-∂∂ 65 ¢ÚÒ, ∂¶∂ 105 ¢ÚÒ, ∞∂ 225 ¢ÚÒ. °È· ÂÁÁÚ·Ê‹ ·ÙÔÌÈ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘ 20 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ √∂-∂∂ 35 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ∂¶∂ 45 ¢ÚÒ Î·È ÁÈ· ÂÁÁÚ·Ê‹ ∞∂ 65 ¢ÚÒ. ΔÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÎÔÛÙ›˙ÂÈ

25 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ˘fiÏÔÈ· ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ¯ÔÚËÁÔ‡ÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ¢È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·ÓÒÓ˘Ì˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÏËÚÒÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò 440 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË 225 ¢ÚÒ”. ∂›Û˘ ·Ú·ı¤ÙÂÈ ÔÛ¿ ÂÙËÛ›ˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ ·fi ¿ÏÏ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ∞.∂., fiˆ˜ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ì 140 ¢ÚÒ Î·È ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Ì 250 ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ, ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ¤¯ÂÈ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ∏Ì·ı›·˜. ª¤ÏË ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ “ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÂÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ Û˘Ó‰ÚÔÌÒÓ Î·È Ó· ÙÔ ·Ó·ıˆڋÛÂÈ ÚÔ˜ Ù· οو, ηıÒ˜ ÔÈ

ª›· Ë̤ڷ ÚÈÓ Ï‹ÍÂÈ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ˘Ô„ËÊÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈ· ÛÙȘ 3 Î·È 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜ fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ-¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ªËÙÚÒÔ˘... øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÌÂÏËÙËÚÈ·ÎÔ‡˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiÙÈ ·ÈÙ›· Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Û ¤Ó· ·Ó¿ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ¯ı˜, “Ì ÙÚÔÔÏÔÁ›· Ô˘ ηٷٛıÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È Ë ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 15 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. ∏ ÌÂÙ¿ıÂÛË Ù˘ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Û˘Ó·ÚÙ¿Ù·È Ì ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË ¤Ó·ÚÍË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ °.∂.ª∏., Ì ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙËÚȷ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË - ·›ÙËÌ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙȘ 4/2/2011” .

™‡ÛÎÂ„Ë ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∞ÔÚÚÔÊËÙÈÎfiÙËÙ· ¿Óˆ ·fi 27% ÁÈ· ÙÔ ∂™¶∞ ÂÈı˘Ì› Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™Δ∂¡∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ÛÎÏËÚ‹

‰Ô˘ÏÂÈ¿, ¯ˆÚ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚¤˜, ‹Ù·Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ·fi ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ·˘ÛÙËÚ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÁÈ· ÙÔ 2011. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰‹ÌˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ∂™¶∞. ™Ùfi¯Ô˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Ë °.°. Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ & ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ∫·ÏÏÈfiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Î·È Ó· ÈÂÚ·Ú¯ËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈ̘, ÒÛÙ ӷ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÚÔ-

ÎËÚ‡ÍÂȘ Î·È ÂÓÙ¿ÍÂȘ ¤ÚÁˆÓ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÔÈ ‰‹ÌÔÈ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ™ÎÈ¿ıÔ˘, ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î.: ¡›ÎÔ˜ ªÔÌfiÙ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ª·Ú›· ™·Ì·Ú¿ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, √Ú¤ÛÙ˘ ¶··¯Ú‹ÛÔ˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ· ∞ÁÁÂϤÙÔ˘ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ˘ËÚÂÛȷο ÛÙÂϤ¯Ë ·fi ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰‹ÌˆÓ. ∞Ú-

ÁfiÙÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó¿ÏÔÁË ÂÓËÌÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ̠ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ∫ˆÓ. ¶··ÏÔ‡. ∏ ıÂÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙˆÓ ÛÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ÙËÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË ¤ÚÁˆÓ ÚÔ˜ ¤ÓÙ·ÍË, ÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ∂ӉȿÌÂÛ˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ, ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ∂ӉȿÌÂÛË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ÂÎ. ¢ÚÒ. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÁÈ· ÙËÓ ∂¢∞ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 27%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ, ‰Â‰ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙË ¯ÒÚ·, ˆÛÙfiÛÔ ÂÊÈÎÙfi ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Î·È ı· ÂÌ‰ˆı› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ Ù˘ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘, Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÛÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ ·fi ÙËÓ 17-2011. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∏Ï›·˜ ΔÛ·Ì›Ú·˜, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÚÔˆı› ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ fiˆ˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Û ∫ÚfiÎÈÔ, ¶Ï¿Ù·ÓÔ, ™Ô‡ÚË, ¶ÙÂÏÂfi Î·È ∞¯›ÏÏÂÈÔ.

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ÙÔ ¢™ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

™Â ¤ÎÙ·ÎÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Û˘ÁηÏÂ›Ù·È ·‡ÚÈÔ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÙÔ˘ 2011 ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ À. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Ô˘ ÔÚ›˙ÂÈ Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÙËÓ 3Ë ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ·fi ¢‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ì ۯÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘ fiˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÙËΠ·fi ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘ “§·˚΋ ™˘Û›ڈÛË” Î. ™¿‚‚· ΔÛfiÁη, ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ô˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙÔÓ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘, Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÙÔ „‹ÊÈÛÂ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ë „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ∫·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÌfiʈÓË fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, ·ÏÏ¿ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ›‰È·˜ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÛÙËÓ „‹ÊÈÛË ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¢ËÌfiÙË, ·¤¯ÔÓÙ·˜ ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ·.


M·ÁÓËÛ›· 17

TETAPTH 2 MAPTI√À 2011

¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙˆÓ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤Ó˘ Ù˘ ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋˜

ª¤Ûˆ ÙÚ·¤˙˘ Ë ÏËڈ̋ ‰··ÓÒÓ ·fi π∫∞

Ÿ

¯È ·fi ÙÔ π∫∞, ·ÏÏ¿ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ·›ÚÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ϤÔÓ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë (·ÚÔ¯¤˜). ΔÔ Ì¤ÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Ù˘Èο, ·ÏÏ¿ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘ Á›ÓÂÙ·È ÂÓË̤ڈÛË Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ. ŸÛÔÈ ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ¿ÓÙˆ˜ ÁÈ· Ó· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ‰·¿Ó˜ ÁÈ· È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÊˆÙÔÙ˘›· Ù˘ ÚÒÙ˘ ÛÂÏ›‰·˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷ¯ˆÚËı› Î·È Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó Î·È ‰fiıËΠ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ (·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·) Ô˘ ¤ÏËÍ ÛÙȘ 28 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, Ë ·Ú¿Ù·ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙË ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë... ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

ª·˙› Ì ÙË ÊˆÙÔÙ˘›· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ó· ʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ª¤Ûˆ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ϤÔÓ ÙȘ ‰·¿Ó˜ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¢ÚÒ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂȘ ‰ÈÏÔ‡Ó. ™ÙÔ π∫∞ ı· ηٷı¤ÙÔ˘Ó Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Î·È ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· ı· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· fi¯È ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π∫∞, οı 1Ë Î·È 15Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Û‡Ìʈӷ Ì ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, fiÛÔÈ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ‰·¿Ó˜ ̤¯ÚÈ 14 ª·ÚÙ›Ô˘, ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· fiÔ˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙÔ π∫∞, ÙËÓ 15Ë ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ΔÔ π∫∞ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ›ÛÙˆÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ı· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı 1 Î·È 15 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ·Ó ÔÈ ËÌÂÚÔÌËӛ˜ Û˘Ì›ÙÔ˘Ó Ì ·ÚÁ›Â˜, ÙfiÙ ı· ÈÛÙÒÓÔÓÙ·È ÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË

Ë̤ڷ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ π∫∞ ·Ú·ÎÚ·Ù› ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ ¤Ó· ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ, ÂÓÒ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÔÈ ‰·¿Ó˜ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·Ó ·˘ıËÌÂÚfiÓ, ÙÔ Ôχ ÙËÓ ÂÔ̤ÓË.

Δ· ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ π∫∞ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙˆÓ ‚È‚ÏÈ·Ú›ˆÓ ·ÛıÂÓ›·˜ Ô˘ Ë Ï‹ÍË ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÛÙȘ 282-2011, fiÙÈ “fiÛÔÈ ‹Ù·Ó οÙÔ¯ÔÈ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙÔ˘ Ì ÈÛ¯‡ ¤ˆ˜ 28-2-2011, ‰›‰ÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ú¿Ù·Û˘ ̤¯ÚÈ 31-3-2011 ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ÌfiÓÔ. ¢ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ıÂÒÚËÛ˘ ÁÈ· ÓÔÛÔÎÔÌÂȷ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î.Ï. ∂›Û˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ· ̤ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù¿ Â›Ó·È Â›Ù ۇ˙˘ÁÔÈ ÙˆÓ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, ›Ù ٤ÎÓ· Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÙÔ 18Ô ¤ÙÔ˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ¤ÌÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ (Û˘˙‡ÁÔ˘˜, Ù¤ÎÓ· οو ÙˆÓ 18 ÂÙÒÓ Î.Ï.) ı· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÀÁ›·˜, Ì ÙËÓ ÚÔÛÎfiÌÈÛË ÙÔ˘

ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ‚È‚ÏÈ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘”.

°È· ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÎÙfi˜ π∫∞, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ fiÙÈ “ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ‰ÂÓ Î·Ù·‚¿ÏÔ˘Ó Î·ÓÂÓfi˜ ›‰Ô˘˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È √∞∂∂. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ·˘Ù‹˜ ı· ηٷ‚ÏËı› ·fi ÙÔ π∫∞. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÏÏËÏ· ۇ̂·ÛË Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÙ·ÁÔÁÚ·ÊÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ π∫∞ ˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·˘ÙÒÓ ÌfiÓÔ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›· Î·È fi¯È ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ˆÚ·Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ π∫∞ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ Ù· ¤ÓÙ˘· ·˘ÙÔ‡. ΔÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ ÛÙ· ȉȈÙÈο ÙÔ˘˜ È·ÙÚ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÂÓ‹ÓÙ· ÁÈ· οı ̋ӷ. √ ÙÚfiÔ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ˆÓ, Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ·˘ÙfiÓ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·fi ÙÔ π∫∞ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ Î·È ÙÔ˘

√¶∞¢. √È ·Ú·ÎÏÈÓÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ıÂÚ·›˜, È·ÙÚÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ, Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙÔ˘˜ ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜. √È ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ‹ ÛÙ· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·. °È· οı ·Ú·ÎÏÈÓÈ΋ ÂͤٷÛË ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ Ì ÙÔÓ √¶∞¢ Î·È ÙÔÓ √∞∂∂ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ͯˆÚÈÛÙfi ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ÛÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘˜ ¤ÓÙ˘Ô. ∞fi 1˘ ª·ÚÙ›Ô˘ 2011 Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û ÈÛ¯‡ ÙÔ Ï·ÊfiÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·ÎÒÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù· Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ӷ Ì ÙÔ π∫∞ ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·. °È· ÙȘ ¿‰ÂȘ ·ÓÈηÓfiÙËÙ·˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞. °È· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂȉÒÓ (Á˘·ÏÈ¿ ÔÚ¿Ûˆ˜, ·Ì·Í›‰È· Î.Ï.), ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·Ó·ÏÒÛÈÌ· ˘ÏÈο (Û¿ÎÔÈ ÎÔÏÔÛÙÔÌ›·˜ Î.Ï.) ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙˆÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ π∫∞”.

∞fi ˘Âگ›ÏÈÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘

∞fi‚ÏËÙ· ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙÔ Ú¤Ì· ªËÏÂÒÓ ∞fi‚ÏËÙ· ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛÈÔοϷÌÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÎχÛÙËΠ·fi Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi Î·È ·ÊÚÔ‡˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ. °È· “ηٿ¯ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ” οÓÂÈ ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÏfiÁÔ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÍÈÎfi Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ. ∞Ó·ÛٿوÛË ÚÔÎÏ‹ıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙȘ ªËÏȤ˜, ηıÒ˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ·ÓÙ›ÎÚÈÛ·Ó ÙÔ Ú¤Ì· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙË ı¤ÛË ΔÛÈÔοϷÌÔ Ó· ηٷÎχ˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi Î·È ·ÊÚÔ‡˜.∏ ‰˘ÛÔÛÌ›· ·Ó·‰È‰fiÙ·Ó ¤ÓÙÔÓË, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔοÏÂÛ ·ÓËÛ˘¯›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚfiÎÏËÛË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘. °È· ÙÔ Û˘Ì‚¿Ó ÂȉÔÔÈ‹ıËΠ·Ì¤Ûˆ˜ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ. Ÿˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÚÒÙ· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙÔ Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi Î·È ÔÈ ·ÊÚÔ› Ô˘ η٤ÎÏ˘Û·Ó ÙÔ Ú¤Ì· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ ·Ô‰›‰ÔÓÙ·È Û ·fi‚ÏËÙ· ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Â˘-

Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∞ÚÌÔ‰›ˆ˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ Ë ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ·Ô‰›‰ÂÙ·È Û ÂÛÎÂÌ̤ÓË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ Û ϿıÔ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û ÛËÌÂ›Ô ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ. ΔÔ Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ï˘Û›Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ ÛÙÔ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›Ô. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Â›Ó·È Ó· ϤÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÏȤ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù· ·fi‚ÏËÙ· Ó· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Û ÂȉÈο ‚·Ú¤ÏÈ·, Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔÓÙ·È Û ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, fiÔ˘ Î·È ·ÔÚÚ›ÙÔÓÙ·È. √È ¤Ú¢Ó˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ-

΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·ÚÌÔ‰›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·fiÚÚÈ„Ë ÙˆÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¤ÁÈÓ ÓÔÌfiÙ˘· ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ·ÏÏ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Î·È Ù˘ ˘Âگ›ÏÈÛ˘ ÙÔ Ì·‡ÚÔ ˘ÁÚfi Î·È ÔÈ ·ÊÚÔ› ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ú¤Ì· ÙˆÓ ªËÏÂÒÓ. “ΔÔ Û˘Ì‚¿Ó” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. μ·Á. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜ “·Ô‰›‰ÂÙ·È ÛÙËÓ ˘Âگ›ÏÈÛË, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘, Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹˜, Ë ÔÔ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ. ¶Èı·Ófiٷٷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·fi‚ÏËÙ· ÂÏ·ÈÔÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ·

ÓÂÚfi ·fi ÙÔ χÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÏ·ÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÊÔÚÙÒıËΠ۠‚·Ú¤ÏÈ· Î·È ·ÔÚÚ›ÊıËΠÓÔÌfiÙ˘· ÛÙËÓ ÂȉÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÈÛ¯˘Ú‹˜ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ˘Âگ›ÏÈÛÂ Î·È Ù· ·fi‚ÏËÙ· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÙËÎ·Ó ÛÙÔ Ú¤Ì·. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›˙ÂÙ·È, ·ÏÏ¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ‚ÚÔ¯‹˜ ˘Âگ›ÏÈÛÂ. ¢ÂÓ Â›Ó·È, fï˜, ÙÔÍÈο Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÓÂÚfi ·fi χÛÈÌÔ ÂÏ·ÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ì·‡ÚÔ. ∂Ì›˜ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Î·È ·Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ı· ÂÈ‚ÏËıÔ‡Ó Î˘ÚÒÛÂȘ. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·fi ȉÈÔÎً٘ ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ. °È· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ ·ÚÌfi‰È· Â›Ó·È Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

∂Ή‹ÏˆÛË Ù˘ ¡∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ «∞¯›ÏÏÂÈÔ» ∏ ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ ÙÈÌ¿ÂÈ ÙËÓ 8Ë ª¿ÚÙË - ∏̤ڷ ¿Ï˘ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘, ÙˆÓ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÛÛÒÓ, ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÚÈÒÓ Î·È ÙÔ˘˜ ηÏ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Ì·˙Èο ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “°˘Ó·›Î· Î·È ™ÔÛÈ·ÏÈÛÌfi˜”, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª¿ÚÙË 2011, ÛÙȘ 7 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÚÔ‚ÏËı› ÔÏÈÁfiÏÂÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ ÛÙË °˘Ó·›Î·, ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó, ·fi ÙË ¡.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜, ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - Ì·¯‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¢™∂ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ı· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, Ô˘ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ’40-’50 ÙˆÓ ÈÌÂÚÈ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ °ÂÚÌ·ÓÔ-∞ÁÁÏÔ-∞ÌÂÚÈοӈÓ, ÊÏfiÁÈ˙·Ó ÙȘ ηډȤ˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó Î·ÎÔ˘¯›Â˜ Î·È ‰ÈˆÁÌÔ‡˜, Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È ÍÂÚÔÓ‹ÛÈ·, ·„‹ÊËÛ·Ó ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ.

¢È·ÎÚÈÙfi˜ ÚfiÏÔ˜ «Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜» ¶Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¡∞∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙˆÓ ÌÂÈ˙fiÓˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛÂˆÓ Û’ ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· Ì ı¤Ì· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ‰È·ÎÚÈÙÔ‡ ıÂÛÌÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ “·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛˆӔ ÛÙȘ ∞ÈÚÂÙ¤˜ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ, Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡, ÙË ı¤ÛÈÛË ·ÓÙÈ‚¿ÚˆÓ ÛÙȘ ˘ÂÚÂÍÔ˘Û›Â˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÛÙÔȯÂȈ‰ÒÓ Ì¤ÛˆÓ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ‡ ÚfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô Î. ¶·˘Ï›‰Ë˜ Ù˘ ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î. ¡ÙfiÏÈÔ, ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ 13 ÌÂÈ˙fiÓˆÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡ÛˆÓ, ı¤ÙÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ηÙÔ¯‡ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶.™., Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ‡Ûˆ˜ Û fiϘ ÙȘ ¤‰Ú˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Ù˘ Û˘Ó·ÊÔ‡˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ·Ó·ÏÔÁÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ΛÓËÛ˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î·È ÙˆÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ·Ú¯ÒÓ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Ì ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ¶.¢. Ô˘ ÚԂϤÂÈ Ô ∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘, ÒÛÙ ӷ ·ÔÙÚ·› Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ “ËÁÂÌÔÓÈ΋ Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘”, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÓÙÂÏÒ˜ fiϘ ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó fiÙÈ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÂÈۋ̈˜ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ À¶.∂™. ÁÈ· ÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÓÂÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ıÂÛÌÔ‡.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∫ÏÔ¤˜ Û ȉȈÙÈΤ˜ ·Ú‰Â˘ÙÈΤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∫ƒ√À™ª∞Δ∞ ÎÏÔÒÓ ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Î·È ÈÓ¿ÎˆÓ Ù˘ ¢∂∏ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¿ ·fi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È ·ÁÚfiÙ˜, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ËÏÂÎÙÚÈο ηÏ҉ȷ Î·È ›Ó·Î˜ Ù˘ ¢∂∏ ·fi ‰¤Î· Û˘ÓÔÏÈο ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÒÓ ·Ú‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÁˆÙÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ Î¿ı ·ÁÚfiÙË Û ÔÛ¿ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 2.000 Î·È ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÙˆÓ ÊıÔÚÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ∞ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ηًÁÁÂÈÏ·Ó ÚÔ¯ı¤˜ Ù· Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÛÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∏Ï›· πˆ¿ÓÓÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÎÏÔ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ‰È·Ú¿¯ıËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ ηًÁÁÂÈÏ ٷ Û˘Ì‚¿ÓÙ· ÛÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. “∂›Ó·È ¤ÓÙÔÓË ϤÔÓ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ∏Ï. πˆ¿ÓÓÔ˘ “ηıÒ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÏÔ¤˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ·ÛÙ˘ÓÔ̇ÛÂÈ Ì›· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË ÂÚÈÔ¯‹. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Î·È Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜. ΔÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.000 ¢ÚÒ ‹ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ Ô ·ÁÚfiÙ˘ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ù· ηÏ҉ȷ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ÂȉÈο ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¯ÚÔÓÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. 줂·È·, ÔÈ ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÚÔοÏÂÛ·Ó Î·È ÊıÔÚ¤˜, ·ÊÔ‡ ¤Û·Û·Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂Ó˜ fiÚÙ˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘. μ.∫.

∞Ó·ÊÔÚ¿ ¶. ª·ÚοÎË ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ªËÏÂÒÓ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. ª·Úο΢ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, Î. ∞Ó. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ› Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ù¿ÚÁËÛË ‹ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ªËÏÂÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ª·Úο΢, ÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Û¯ÔÏÂ›Ô ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ÔÏ˘‰‡Ó·ÌË Û¯ÔÏÈ΋ ‰ÔÌ‹, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ Á˘ÌÓ·ÛÈ·ÎÒÓ Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜: ªËÏÂÒÓ, ∫ÔÚfi˘, μ˘˙›ÙÛ·˜, ¶ÈӷηÙÒÓ, ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ, ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ∞Ê‹ÛÔ˘.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

¢ÂÛ̇ÙËΠۯÂÙÈο Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜

∫·Ù·‚ÔÏ‹ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ¶ËÏ›Ô˘

Δ

Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÛÂÈÚ¿˜ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛ·Ó ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ì·˙› ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ¯ı¤˜ ¢Â˘Ù¤Ú·. √ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ̤ۈ ÂıÓÈÎÒÓ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

ΔÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÁÚÔÙÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¢ËÌ. ™·Ófi Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, °. ΔÛ·ÎÓ¿ÎË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ∫˘Ú. ∫fiÓÛÔ˘Ï· Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ∑·ÁÔÚ¿˜, ¢ÈÔÓ. μ·Ï·ÛÛ¿ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ∞. ¢È·Ó¤ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ªËÏÂÒÓ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú¢ڤıËÎ·Ó Â›Û˘ Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ηıÒ˜ Î·È Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ۠Ôχ ηÏfi Îϛ̷. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ‹Ù·Ó Ù· ÔÍ˘Ì¤Ó· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Û¯ÂÙÈο ΢ڛˆ˜ Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚ-

ÁÂÈÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. °È¿Ó. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ˘fi Û‡ÛÙ·ÛË ∫·ÓÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ (∂§°∞) Ë ·Î·Ú›· ÙˆÓ Ê˘ÏÏÔ‚fiÏˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ, Ë ÌÈÎÚÔηÚ›· Ù˘ ÌËÏÈ¿˜, ÙÔ ‚·ÎÙËÚÈ·Îfi ο„ÈÌÔ Ù˘ ·¯Ï·‰È¿˜ Î·È ÙÔ ‚ÂÚÙÈÙÛ›ÏÈÔ Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ™¯ÂÙÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÛÙ·Ï› ÂÌÂÚÈÛٷو̤ÓË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· οı ·Ûı¤ÓÂÈ·. ™Â fi,ÙÈ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˙ËÌÈ¿˜, ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ¿Óˆ ÙÔ˘ 30% Î·È fi¯È ¿Óˆ ÙÔ˘ 40% Î·È ÔÈ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ù˘ ·ÓıÔÊÔÚ›·˜ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ¯·ÌËϤ˜ Î·È fi¯È ˆ˜ ·ÁÂÙfi˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· Ù˘ Ù¤ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·Ù˙ÂÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2 ¢ÚÒ ·Ó¿ ‰¤ÓÙÚÔ, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ fiÙÈ ı· ÂÓÙ·¯ı› Û ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶™∂∞ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹

ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∂§°∞, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË. °È· ÙËÓ ·Î·Ú›· ÙÔ˘ 2009 ÛÙ· Ê˘ÏÏÔ‚fiÏ· ‰¤ÓÙÚ· Ô Î. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘ÔηٿÛÙËÌ· §¿ÚÈÛ·˜ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Û˘, ‰ÂÛ̇ÙËΠۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ˘ÚfiÏËÎÙÔ˘˜. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘

ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ‰È·‰Èηۛ· Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Î·È ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛ· ÙÚfiÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi ÂıÓÈÎÔ‡˜ ‹ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. ¢ÂÛ̇ÙËÎÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ ÌÈÎÚ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜. °È· fiÛÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·Ú·-

™‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ™∂ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ¯ˆ-

ÚÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÛÂÈÚ¿˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫), Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ Î·È ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ·Ó¿ ‰È‹ÌÂÚÔ, ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ‹ ÂÓı‹ÌÂÚÔ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ fiÏË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶∂∫ ÂÏ‹ÊıË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿Î·ÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·Ù· ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î. ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÂÈÚ¿ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” ÁÈ· ÙËÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ÙȘ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î·È ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÏËÚˆÌÒÓ ÙÔ˘ √¶∂∫∂¶∂. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È·‚‚·›ˆÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÙÂ-

Ú·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙ· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÒÛÙ ӷ ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂ ÔÈ ÏËڈ̤˜ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 68 ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ÂȉÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, fiÛÔ Î·È Ù˘ ÂÍÈÛˆÙÈ΋˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ηıÒ˜ Î·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯·, ˘fi ÙËÓ ·˘ÛÙËÚ‹ ÚÔ¸fiıÂÛË Ù˘ ¤ÁηÈÚ˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ˘ ÙˆÓ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ‰ÂÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ Î·È ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ¯·ÌËϤ˜ ÙÔ˘ Á¿Ï·ÎÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‹‰Ë ˘„ËϤ˜ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó ÛÙÔ 0,29 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ 0,08-0,09 Ô˘ ›Û¯˘Â ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∂ÈϤÔÓ, Û ¯·ÌËÏ¿ Â›‰· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È Î·È ÔÈ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ ˙ËÙÔ‡Ó ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ 1,30 ¢ÚÒ ÙÔ ÎÈÏfi ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÂÈÔ Á¿Ï·, 0,90 ÁÈ· ÙÔ Î·ÙÛÈΛÛÈÔ Î·È 0,60 ÁÈ· ÙÔ ·ÁÂÏ·‰ÈÓfi, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ¯·ÌËÏfi ÙÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·Ú·ÎÚ¿ÙËÌ·, Ô˘ ı· ηٷ‚ÏËı› Û ·ÈÁÔÚÔ‚·ÙÔÙÚfiÊÔ˘˜ Î·È ·ÁÂÏ·‰ÔÙÚfiÊÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ηıÒ˜ Ô ÎÏ¿‰Ô˜, fi-

ˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Û ̷ڷÛÌfi Î·È ·ÓÙ› Ó· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È, Û˘ÚÚÈÎÓÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Î·È ı· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó ÛÙ·‰È·Î¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¡ÔÌÔ‡˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â Â›Â‰Ô ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ηÙfiÈÓ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶∂∫, Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜, ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙ› Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘. “√È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¯ı˜ Ì ‹ÈÔ ÙÚfiÔ. ŸÛÔ fï˜ ı· ÂÚÓ¿ Ô Î·ÈÚfi˜ Î·È ı· ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ì fiÙÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙ· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜, ÙfiÛÔ ı· ÛÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ì·˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ‰˘Ó·ÌÈο ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∂∫ Î. °È¿Ó. °ÎÚ›ÓÈ·˜. Δ¤ÏÔ˜, ‚¿ÛÂÈ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶∂∫, ÔÈ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ˆ˜ ÂÍ‹˜: 3 ª·ÚÙ›Ô˘ ∫·‚¿Ï·, 8 ª·ÚÙ›Ô˘ ¢Ú¿Ì·, 10 ª·ÚÙ›Ô˘ ™¤ÚÚ˜, 12 ª·ÚÙ›Ô˘ •¿ÓıË, 15 ª·ÚÙ›Ô˘ ∏Ì·ı›·, 17 ª·ÚÙ›Ô˘ ∫ÈÏΛ˜, 21 ª·ÚÙ›Ô˘ ÷ÏÎȉÈ΋, 23 ª·ÚÙ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ∫Ô˙¿ÓË, 30 ª·ÚÙ›Ô˘ §¿ÚÈÛ·, 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›· - §·Ì›·, 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∞ÈÙˆÏԷηÚÓ·Ó›· Î·È 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ∏Ï›· - ¶Ú¤‚Â˙·. μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘

ÎÚ¿ÙËÌ· ÙÔ˘ 2008, Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ¶ÏËÚˆÌÒÓ Î·È ∂ϤÁ¯Ô˘ ∫ÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Î·È ∂ȉÔÙ‹ÛÂˆÓ (√¶∂∫∂¶∂). “◊Ù·Ó Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÌÈ· ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. ¢ËÌ. ™·Ófi˜ “ηıÒ˜ ›¯·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi. §›Á˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ›¯·Ì ٤ÙÔÈ· Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ‚ڋηÌ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ Ì·˜. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ÙËΠۯÂÙÈο Ì ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ Î·È fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ¤¯Ô˘Ì ··ÓÙ‹ÛÂȘ. ∏ fiÏË ÛÙ¿ÛË Î·È Ë fiÏË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍÔ‡ÌÂ. ªÂÙ¿ Î·È ·fi ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÁÈ· οÔÈ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¯Ú‹˙Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰È¢ÎÚÈÓ‹ÛÂˆÓ Î·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ı· Â·ÓÂÎÙÈÌ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ì·˜, ·ÊÔ‡ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ™·Ófi˜.

∑ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù· ∑ˆÔÊÈÏÈο ™ˆÌ·Ù›· ™À¡∞¡Δ∏™∏ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi

Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó “ÁÈ· ÙË ˙ÔÊÂÚ‹ Î·È ÙÚ·ÁÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ÌË ·ÓıÚÒÈÓˆÓ Û˘ÁηÙÔ›ÎˆÓ Ì·˜ Î·È Ó· ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙ· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›·”, ˙ËÙ› Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∑ˆÔÊÈÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ. ™ÙÔ ·›ÙËÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ë ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· Ô˘ Á¤ÓÓËÛ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È ÚÔ¿ÁÂÈ ÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË” , Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ·Ó·ÏÒÓÂÙ·È Û ¢¯ÔÏfiÁÈ· Î·È ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ ¤ÌÚ·ÎÙ· ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ Û‚·ÛÌfi ÚÔ˜ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙË ˙ˆ‹ Û fiϘ Ù˘ ÙȘ ÌÔÚʤ˜. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ “Ë ¶·ÓÂÏÏ·‰È΋ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ∑ˆÔÊÈÏÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 110 ÂÓÂÚÁ¿ ˙ˆÔÊÈÏÈο ۈ̷Ù›· Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ Â˘˙ˆ›· ÙˆÓ ˙ÒˆÓ, Ù˘ ‹ÌÂÚ˘ Î·È Ù˘ ¿ÁÚÈ·˜ ·Ó›‰·˜. ¶·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ·˘Ù¤˜ Î·È ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰È·ÙËÚԇ̠Â·Ê‹, οÔÈ· ·fi Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ÂÓÒ ÔÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Û ÚˆÙfiÏÂÈÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Â›Ó·È Ë ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ‰È·fiÌ¢Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û·Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì·˜”.


¶Ï‹ÚË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

ÛÂÏ. 23

“¶fiÏÂÌÔ” ÛÙË ¡›ÎË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ ÛÂÏ. 21

√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∞¡Δπª∂Δø¶π∑∂π ™Δπ™ 6 ª.ª. ™Δ√ ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ Δ√¡ ∞Δƒ√ª∏Δ√ °π∞ Δ√À™ “4” Δ√À ∫À¶∂§§√À

ƒ·ÓÙ‚ԇ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÎÏËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¿ÚÂÈ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ 30˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 18.00 (Conn-x TV) ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÚfiÎÚÈÛ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ËÌÈÙÂÏÈÎÔ‡ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙȘ 16 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi. √ μÈı¤ÓÙ ªfiӯ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËΠԇÙ ¯ı˜ Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ 18·‰·˜.

∞ ∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÛÂÏ. 21

∞∂∫-¶∞√∫ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “4” ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÂÏ. 20

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·fi ÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ¯ı˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡. ™Ì‡ÚÓ˘, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÌÂÛ·›· Î·È ÂÈıÂÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Â˘Î·Èڛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ì fiÙÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ÛÙ· 11 ·fi Ù· 14 ÊÂÙÈÓ¿ ·È¯Ó›‰È· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È· (12 ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ‰‡Ô ÁÈ· ÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ). √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÌÈ·˜ ‰ÈÏ‹˜ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÊfiÓÙÔ ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. Δ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Î·È fiÏÔÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÁÚ¿„Ô˘Ì ÌÈ· “¯Ú˘Û‹” ÛÂÏ›‰· ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰·, Ë ÔÔ›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ì ӷ ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ì ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÚfiÎÚÈÛË, ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ Â·Ó·ÏËÙÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·” . ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙÚÒÛÂÈ Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ª¿ÎË ∫·ÙÛ·‚¿ÎË Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÌÂÛÔÂÈ-

¶I£ANE™ ™YN£E™EI™ ATPOMHTO™

°∏¶∂¢√ √§Àª¶π∞∫√™ μ. ¶∂ƒπ™Δ∂ƒπ√À flÚ·: 18.00

¢È·ÈÙËÙ‹˜: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜ 23. ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜ (ªÂÛÛËÓ›·˜) 1. °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ 32. ™ÎfiÓ‰Ú·˜ 25. ™¤ÏÂ˙È μÔËıÔ›: 2. ¡¿ÛÙÔ˜ 31. ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ¶¿ÓÔ˘ 4. ª·˙›ÓÛÎÈ 3. ¡ÙÔÏÂ˙¿È (∞ÈÙˆÏÔ·Î·Ú 26. √ÏÈ‚¤ÈÚ· 19. ™·Óηڤ Ó·Ó›·˜), 6. ¡ÂÌÂÁϤڷ˜ 13. ÕÏ‚·ÚÂ˙ °Ô‡ÎÔ˜ 17. ™·ÚÌȤÓÙÔ 11. ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ 19. ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘ (∏›ÚÔ˘) 8. √˘Ì›ÓÙ˜ 7. ∫·Ì·Ú¿ 10. ªÚ¤Ûη Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ 8. ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜ 77. ™ÔÏ¿Î˘ ‰È·ÈÙËÙ‹˜: 11. ªÚ›ÙÔ 9. ª·ÚÙ›Ó ∞Ì¿ÚÎÈÔÏ˘ ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: (ª·Î‰ÔÓ›·˜) ¶ÚÔÔÓËÙ‹˜: °. ¢ÒÓ˘ ª. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ıÂÙÈÎfi˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Î·È ¯ı˜ ıÂÚ·›· (˘ÔʤÚÂÈ ·fi ·È̿و̷ ÛÙÔÓ ‰ÈΤʷÏÔ Î·È ·fi ıÏ¿ÛË ÂÏ·ÊÚÈ¿˜ ÌÔÚÊ‹˜) Î·È ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ 18·‰·˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÓÈÎËÊfiÚÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Ë ÂÓ‰Âο‰· ı· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜. √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Û¯‹Ì·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÏfiÁˆ ÙÈ̈ڛ·˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÓÒ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ªfiӯ ı· ¿ÚÂÈ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ô ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜. ∫¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· ηı›ÛÂÈ Ô °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ηχ„ÂÈ Ô ™¤ÏÂ˙È. √ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ı· ·›ÍÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, Ì ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÛÙfiÂÚ, ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ÂÓÒ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ̤ÛÔ ı· ·›ÍÔ˘Ó ÔÈ ªÚ¤Ûη (‰ÂÍÈ¿), √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ™ÔÏ¿Î˘ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, Ì ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ‚ÔËıÒÓÙ·˜ Î·È ÂÈıÂÙÈο ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿, ÂÓÒ Ô ª·ÚÙ›Ó ı· Â›Ó·È Ë ÂÈıÂÙÈ΋ ·È¯Ì‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ Î·È ÔÈ ƒfiη, ΔÔÌ¿˜, ΔÈοÔ, æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∞ÎfiÛÙ·, ƒfiη˜, ¡¤ÌÂı, ƒÔÓÙÚ›ÁÎÂ˙ Î·È ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ (ı· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ·fi ÙËÓ 18·‰·). ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‹Ú ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ʛϷıÏÔÈ ·fi ÙÔ μfi-

ÏÔ ÛÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ‰ÂÓ ı· ¤ÚıÔ˘Ó Ê›Ï·ıÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ÛÙË Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡.

√ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ √ÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ §Ô‡Î·˜ º·‚¿ÏÈ, ηıÒ˜ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Î·È ÙÔ˘ ÛÙ¤ÚËÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Î·È Ô ∫ÒÛÙ·˜ ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂͤÙÈÛ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ¤ÌÂÈÓÂ Ô ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ª·Û¿Ì· ™·ÌÔ‡. ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÍ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜: ªÈ¯·ËÏ›‰Ë˜, ∫·Ú·ÁÎÈÔÏ›‰Ë˜, ¡¿ÛÙÔ˜, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ∫·Ú·Ï‹˜, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, Δ¿ÙÔ˜, ™·ÁηÓfiÊÛÎÈ, ∫·Ì·Ú¿, ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎÔ˜, ªÚ›ÙÔ, ™Ê·ÎÈ·Ó¿Î˘, ™·ÚÌȤÓÙÔ, ¢¿ÚÏ·˜, ªÂÏÈÛÛ¿˜, ¡ÂÌÂÁϤڷ˜, ª·˙›ÓÛÎÈ Î·È √ÏÈ‚¤ÈÚ·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¢ÒÓ˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∞ÙÚÔÌ‹ÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È: “°È· ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÙÚÔ·›Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÙÔÛÎÔfi˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÂÌ¿˜ ·ÔÙÂÏ› ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Ô˘ ›̷ÛÙ ÛÙËÓ ËÌÈÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Ô˘ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ›. ∞fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ÏÂ˘Ú¿ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· Ê·ÓÔ‡Ó ‰˘Ó·ÙÔ› Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ¿ıÔ˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂ ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “ŒÎÏËÎÙÔÈ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi Ù· ̤۷ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ fiÙÈ Ô ¶™∞¶ ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·ÓÙ›ıÂÙË. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ΔÚ›ÙÔÓ, ÁÈ·Ù› Á›ÓÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ. Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ¶¤ÌÙÔÓ, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ó· οÓÂȘ ÔÌÂϤٷ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û¿ÛÂȘ ·‚Á¿. Δ¤ÏÔ˜, Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘, οو ·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û η̛· ·Ô¯‹ÊÈ¿ÛÎÔ” .


20

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

¶ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ı¤ÙÂÈ Ô ™ÈÛ¤ ÁÈ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Δƒ∂π™ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ı¤ÙÂÈ Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤. √ °¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙfiÛÔ ·Ó¤Ó‰ÔÙÔ˜ fiÛÔ ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ. ™ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ·ÚΛ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ. ∞˘Ù¤˜ ›ӷÈ: ∏ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫˘Ú›ˆ˜ ·fi ÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ™Ù·ıÂÚ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË. Δ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó Û ‰ÈÔ›ÎËÛË ·Ó¿Á΢ ¤ÊÂÚ·Ó ·‚‚·ÈfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÌ‹Ì·, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ô ™ÈÛ¤. ¢˘Ó·Ùfi ÚfiÛÙÂÚ. ªÔÚ› Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¶∞∂ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È Úfi‰ÈÓË ·ÏÏ¿ Ô ™ÈÛ¤ ÂÈı˘Ì› Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÔÌ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÛËÎÒÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ fiÏÔ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Â¤ÛÙÚ„·Ó ¯ı˜ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ, Ì ÙÔ˘˜ ªÔ˘ÌÛfiÓÁÎ, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ, ∫ÔÙÛfiÏË Î·È ∫·ÚÓ¤˙Ë Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ª¿ÏÈÛÙ·, Ù· Ó¤· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ï¿, ·ÊÔ‡ Ô Ó·Úfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÛÙË §¿ÚÈÛ·.

√§Àª¶π∞∫√™

™ÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ªÈÚ·Ï¿˜ Δπ™ ˘ÔÁڷʤ˜ ÙÔ˘ ∫¤‚ÈÓ ªÈÚ·Ï¿˜ Û ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ˆ˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ (Ì 2,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ) ·fi ÙË ™ÂÓÙ ∂ÙȤÓ. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ μ¤ÏÁÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡, ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ∂ÓÚÔÙfi, ‹Úı ¯ı˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ, fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›˙ÂÙ·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÁÈ· ÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ (ÂÈı˘ÌÒÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘), ·Ó Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ “fiÏ· Â›Ó·È ÍÂοı·Ú· Î·È ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ fi,ÙÈ Â›¯Â Û˘ÌʈÓËı› ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ (‰ËÏ·‰‹, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÚÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ·ÓÙ› 1,1 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ¡ ¯ÚfiÓÔ)” .

∞Ô¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Ô ¶™∞¶ T∞ fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ, Ì ÙÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ó· ÂÚÓ¿ÂÈ Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·, ¤¯Ô˘Ó ıÔÚ˘‚‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ô¯‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. √ ¶™∞¶ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Ú‹ ÛΤ„Ë Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÙËÓ 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚÔÏ·‚·›ÓÔ˘Ó Ó· Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Ì·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔÈ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ∞∂∫) Û˘ÌʈÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶™∞¶ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ. ¶∞√∫, ÕÚ˘ Î·È •¿ÓıË ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛΤ„ÂȘ Ó· Á›ÓÂÈ ÚfiÙ·ÛË Î·È ÛÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ Football League Î·È Football League 2.

∏ ∞∂∫ À¶√¢∂Ã∂Δ∞π ™Δπ™ 21.00 Δ√¡ ¶∞√∫ ™Δ√¡ ¶ƒøΔ√ ∏ªπΔ∂§π∫√ Δ√À ∫À¶∂§§√À

ª¿¯Ë “¢ÈÎÂʿψӔ ÛÙÔ √∞∫∞ Œ ÂÈÙ· ·fi ۯ‰fiÓ ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓÈ·, ∞∂∫ Î·È ¶∞√∫ ı· ·Ó·ÌÂÙÚËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ¤·ıÏÔ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔ √∞∫∞. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô “¢ÈÎÂʿψӔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 21.00 (Conn-x TV) ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ™Ù¿‰ÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó ÛÎÏËÚ‹ Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË Ó›ÎË.

ΔÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ Ô˘ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ù¿ÍÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ‹Ù·Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2002-03, fiÙ·Ó Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ›¯Â ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ 1-0 ÛÙÔ “¡›ÎÔ˜ °Îԇ̷˜” , Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ °È·ÛÂÌ‹ ÛÙÔ 48Ô ÏÂÙfi Î·È ÛÙË Ú‚¿Ó˜ Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË, ·ÚfiÙÈ ‚Ú¤ıËΠ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·fi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ª·Ï·‰¤ÓË (8Ô ÏÂÙfi). §›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË (88Ô ÏÂÙfi), Ô °È¿ÓÓ˘ √Îο˜ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ‰È·ÌfiÚʈÛ ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 Î·È Ô ¶∞√∫ ‹Ú ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜, fiÔ˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ 1-0 ÙÔ˘ ÕÚË. ∏ ∞∂∫ - ÂÎÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ¶∞√∫ - ¤¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ù· ÂÙ¿ ·fi Ù· 18 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ. ™Ù· ˘fiÏÔÈ· 11Ô ¶∞√∫ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ÂÓÓ¤· ӛΘ Î·È ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜. √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÌÂÁ¿ÏË Î·È ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÎÏËÛË ÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi Ù˘ Ì ÙÔÓ ¶∞√∫, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÂÈ ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙÔ √∞∫∞ ·fi ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞∂∫. “∂›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. °È· ̤ӷ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÓ·˜ ¿Ú· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ӷ ΢ÓËÁ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó·Ó Ù›ÙÏÔ. Œ¯Ô˘Ì ÌÈ· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË ÚfiÎÏËÛË ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. £¤ÏˆÓ Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜. ∂Í·ÈÚÒÓÙ·˜ οÔȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, ›̷ÛÙÂ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË. À¿Ú¯Ô˘Ó Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ. £˘Ì¿Ì·È ÙÔ 0-0 Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, fiÔ˘ ‰ÂÓ ÂÙ‡¯·Ì ÁÎÔÏ ·ÚfiÏÔ Ô˘ ›¯·Ì ¢ηÈڛ˜. ¢ÂÓ Î·ı·Ú›Û·Ì ÙÔ Ì·Ù˜ ·fi ÓˆÚ›˜ Î·È ÏËÚÒÛ·Ì ·ÎÚÈ‚¿ Ù· Ï¿ıË Ì·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ. ΔÒÚ·

‚Ϥˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ηϿ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË. ΔÔ ÌfiÓÔ Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ›˙ˆ, Â›Ó·È ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙ› Ì·˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË” . °È· ÙÔ ·Ó y¿Ú¯ÂÈ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ªÏ¿ÓÎÔ Î·È §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ·Ú¯ÈÎfi Û¯‹Ì·, Ô πÛ·Ófi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ Ë ÔÌ¿‰·. £· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ‚Á¿Ïˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰·. ªÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÓ ÁÈÓfiÌ·ÛÙ ÈÔ ÂÈıÂÙÈÎÔ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜. √ ªÏ¿ÓÎÔ ¤Î·Ó ηٷÏËÎÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ì ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘. ∫·È ·Ó Â›Ó·È ÛÙÔ 100% ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” . √ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï‹ÍÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚfiÛˆ·, Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›·-‰‡Ô ı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ı· Â›Ó·È Ô ™¿¯·, ÂÓÒ ÛÙ· ¿ÎÚ· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ °ÂˆÚÁ¤·˜ (‰ÂÍÈ¿) Î·È ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜ (·ÚÈÛÙÂÚ¿). √ ¢¤ÏÏ·˜ ı· Â›Ó·È Ô ¤Ó·˜ ÛÙfiÂÚ, Ì ÙÔ˘˜ ¡·ÛÔ‡ÙÈ Î·È ª·Ù¤Ô˜ Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË. √È ª¿ÎÔ˜ Î·È ª›ÙÛÂÏ ı· ·›ÍÔ˘Ó ˆ˜ ·Ì˘-

ÓÙÈο ¯·Ê, ÛÙȘ Ù¤Ú˘Á˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ªÂÚÓ˜ ‹ §·Áfi˜ Î·È ™ÎfiÎÔ, Ô ªÏ¿ÓÎÔ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ Î·È ›Ûˆ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ô §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÍ‹˜ ·›ÎÙ˜: ™¿¯·, ªÔÛ¯ÔÓ¿˜, ∫·Ê¤˜, ¡·ÛÔ‡ÙÈ, ¢¤ÏÏ·˜, ª·Ù¤Ô˜, °ÎÂÚ¤ÈÚÔ, ª›ÙÛÂÏ, ª¿ÎÔ˜, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ªÏ¿ÓÎÔ, §·Áfi˜, ¡ÙÈfi, ªÂÚÓ˜, ¡ÈÎfiÏÙÛ˘, °ÂˆÚÁ¤·˜, ™ÎfiÎÔ, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ª·¯¿, ∫ψӷڛ‰Ë˜

Èڛ˜ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· Ô ¶∞√∫ Èڛ˜ ÙÔÓ ∞ÓÙÚ¤ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ı· ·Ú·Ù·¯ı› Ô ¶∞√∫ ÛÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚÒÙÔ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ԉ›¯ÙËΠÛÔ‚·Úfi˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›. √ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ıÏ¿ÛË ·’ ‚·ıÌÔ‡ Î·È ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ̤¯ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi. ∂›Û˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ºÈÏÔ̤ÓÔ Î·È ™Ù·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ÂÓÒ Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο. ™ÙËÓ

·ÔÛÙÔÏ‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ª·ÏÂ˙¿, ŒÙÔ (ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹), ÂÓÒ ¤Íˆ ¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ÔÈ Ã·ÏÎÈ¿˜, ºˆÙ¿Î˘, μÈÙfiÏÔ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο ·Ó¤ÙÔÈÌÔÈ. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ μÈÂ˚Ú›ÓÈ· ı· ÎÏËı› Ó· ηχ„ÂÈ Ô μ·Û›Ï˘ ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘. √ §·ÚÈÛ·›Ô˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Û ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· 4-4-1-1, Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ Ô ª¿Î˘ ÿ‚Ô˜ ÛÙÔ √∞∫∞. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηı›ÛÂÈ Ô ∫Ú¤ÛÈÙ˜. ™ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô §›ÓÔ, ÛÙÔ ‰ÂÍ› Ô ™Ó¿Ô˘ÙÛÓÂÚ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÔÈ ∫ÔÓÙÚ¤Ú·˜ ΔÛÈÚ›ÏÔ. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ °Î·ÚÛ›· - ΔÛÔ˘Î·Ï¿, ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ô ÿ‚ÈÙ˜, ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ∫Ô˘ÙÛÈ·ÓÈÎÔ‡Ï˘ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ Ô ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜. ™ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ Â›ıÂÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ªÔ˘ÛÏ›ÌÔ‚ÈÙ˜. ™ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ª¿ÎË Ã¿‚Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ °È·ÎÔ˘Ì‹˜, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ª·Ï¿Ê·˜, ªˆ˘ÛÈ¿‰Ë˜, ∞Ú›·˜, ∂Ï ∑·Ú, ¶ÂÙÚ›Û‚ÈÙ˜ Î·È ™·‚›ÓÈ.

∞¡ °π¡∂π ¢∂∫Δ∏, ¶π£∞¡√Δ∞Δ∞ √π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π” £∞ Δπªøƒ∏£√À¡ ª∂ ªπ∞ ∂¶π¶§∂√¡ ∞°ø¡π™Δπ∫∏

ŒÊÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ηٿ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÚˆÙfi‰È΢ ·fiÊ·Û˘ Ó· ÙÈ̈ÚËı› Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ¿ÛÎËÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜, ∂ÌÌ·ÓÔ˘‹Ï ∞Óوӷο΢. ∞Ó ·˘Ù‹ Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Èı·Ófiٷٷ ı· ÙÈ̈ÚËıÔ‡Ó Ì ̛· ÂÈϤÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Î·È ı· ·›ÍÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÌÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙȘ 20 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÁÈ· Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘. √ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ›¯Â ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÂÈ ÛÙË ‰›ˆÍ‹ ÙÔ˘ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· ¢Ú›·˜ ¤ÎÙ·Û˘ (οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È ÔÈÓ‹ ‰‡Ô

Œ

·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ), ·ÏÏ¿ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ù· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÂÎÙÂٷ̤ӷ Î·È ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ì ̛· ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ™ÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÂȉÈο ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¶∞∂ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ¤ÊÂÛË ÁÈ· η̛· ·fi ÙȘ ÙÈ̈ڛ˜ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ (Û ¶∞∂, ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ). √ μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ¢™ Ù˘ ∂¶√ ›¯Â ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ Â˘ı¤ˆ˜ ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¿ÛÎËÛ ‰›ˆÍË Û ‚¿ÚÔ˜ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÛΛ ÂʤÛÂȘ ÁÈ· ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú-

¯ÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ.

ŒÎÏËÍË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ΔËÓ ¤ÎÏËÍË Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÛÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÂͤÊÚ·Û Ì Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: “ªÂ ¤ÎÏËÍË ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ∂.¶.√. ¿ÛÎËÛ ¤ÊÂÛË Î·Ù¿ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 94/2011 ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ Super League, Ô˘ Â¤‚·Ï ÔÈÓ‹ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· √Ï˘-

ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ù˘ 23˘ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜. ∏ ¤ÎÏËÍË ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ‰ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· fiÔ˘ ÚÒÙ· ·ÛÎÂ›Ù·È Ë ¤ÊÂÛË Î·È ÌÂÙ¿ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠηٿ ÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Ô˘ ¤ÎÚÈÓ·Ó ÙËÓ ˘fiıÂÛË. ∏ ·ÈÙÈÔÏÔÁ›· Ô˘ ÂÈηÏÂ›Ù·È Ô ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ ÌÓËÌÔÓ‡ÂÈ, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì fiÛ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÁÒÓ·. ∂Âȉ‹ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ë Super League Î·È Ô ÙÚfiÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Â¯ı› ÔÈΛϘ ÂÈı¤ÛÂȘ Î·È Û¯fiÏÈ·, ˘ÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ fiÔȘ Ù˘-

¯fiÓ ‰˘ÛÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ‰ÂÓ ÓÔÌÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÛÙÔ Ó· ·Ú·‚È¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ϤÔÓ ·ÏÔ‡˜ Î·È ÍÂοı·ÚÔ˘˜ ‰ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ fiÊÂÈÏ ÚÒÙ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ˘fi„Ë ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ Super League ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ·fiÊ·Û˘, Î·È Â¿Ó ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ Ù· ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙÈÔÏÔÁÔ‡Ó ¿ÛÎËÛË ¤ÊÂÛ˘, Ó· ÚԂ› ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÔÎÙ·‹ÌÂÚÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘, ¯ÚfiÓÔ˜ Ô˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙËÓ ÂͤٷÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ” .


T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

Δ√¡π∑√À¡ √π √ƒ°∞¡øª∂¡√π ºπ§√π Δø¡ “∫À∞¡√§∂À∫ø¡” ª∂Δ∞ Δ∏ “™º∞°∏” Δ∏™ √ª∞¢∞™ ™Δ∏¡ ∂¶∞¡√ª∏

“√È ¡ÈÎÈÒÙ˜ ‰ÂÓ Ï˘Á›˙Ô˘Ó” ÙË ¡›ÎË ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÛÊ·ÁÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·˙›‰Ë ÛÙÔÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∂·ÓÔÌ‹˜. √ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ú¤ÊÂÚÈ ÚÔοÏÂÛ ÌÂÁ¿ÏË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·ÊÔ‡ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ Û ‹ÙÙ· Ô˘ ÙËÓ ¤ÚÈÍ ÛÙËÓ 6Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Football League 2 Î·È ÙËÓ ¿ÊËÛ ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ªÂ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î. ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ¯ı˜ Ô ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Ú›¯ÓÂÈ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ù˘ ¡›Î˘, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∞ͤ¯·ÛÙÔ˜ ı· Ì›ÓÂÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ∫˘ÚÈ· ˙›‰Ë˜ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∂·ÓÔÌ‹˜, fiÔ˘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ¤¯·Û·Ó Ì ÙÔ “¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ” ·fi ÙËÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË. ª¿ÏÈÛÙ· ÌÂÙ¿ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ÚÔ˜ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∂¢ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ, Ô ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Ù˘ ¶∞∂ Î. ™ÙÚ¿ÙÔ˜ °È‰fiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛΤÊÙËΠ¯ı˜ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League-Football League 2 Î. ™‡ÚÔ ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË. √ ÈÛ¯˘Úfi˜ ¿Ó‰Ú·˜ Ù˘ ¡›Î˘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËΠ¤ÓÙÔÓ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ¡›Î˘ ·fi ÙËÓ ‰È·ÈÙËÛ›·, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÌÔÌÊ‹˜ Ì ÙÔÓ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô ÙÔ˘ §Â‚·‰ÂÈ·ÎÔ‡ Î. ∫ÔÌfiÙË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˘. √ ·ÁÒÓ·˜ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ›¯Â ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÛËÌ·Û›· Î·È ϤÔÓ Ë ¡›ÎË ¤ÌÂÈÓ ›Ûˆ ÛÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ·Ófi‰Ô˘, ·ÊÔ‡ ˘ÔÏ›ÂÙ·È ÂÓÓ¤· ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜. ¶ÈÔ ÂÊÈÎÙfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ϤÔÓ Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ 2˘ ‹ Ù˘ 3˘ ı¤Û˘ Ô˘ Ô‰ËÁ›

∞Ó¿ÛÙ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿‰ÈÎË ‹ÙÙ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ÛÙ· Ì·Ú¿˙, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È Î·È Â‡ÎÔÏÔ˜ ÌÈ· Î·È Ë ∫·ÏÏÔÓ‹ Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ Ô˘ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó ÛÙËÓ 2Ë ı¤ÛË ¤¯Ô˘Ó ¤ÓÙ ·Ú·¿Óˆ fiÓÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Î·È Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ‚’ Á‡ÚÔ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙË ¡›ÎË ‰ÂÓ ı· ·Ú·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È ‹‰Ë ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏ› Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ “ÙÚÈfiÓÙÔ˘” ·ÔÙÂÏ› ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó (Ô˘ ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ¡¿ÛÙÔ˘) ¤¯ÂÈ Ú›ÍÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ›ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ¤‰·ÊÔ˜. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ·˘ÙÔ› Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÂÈṲ̂̈ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿‰ÈÎË ‹ÙÙ· ÛÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ Î·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ ∂ÔÚ‰·˚Îfi. ™ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì·Ù˜, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ıˆÚ› fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È fiÏÂÌÔ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ·Ú·¿Óˆ ηÙËÁÔÚ›·. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Î·È ÔÈ Blue Angels Âͤ‰ˆÛ·Ó ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “¡ÈÎÈÒÙ˜, Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi Â›Ó·È ÂȂ‚·ÈˆÌ¤ÓÔ, fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ‹ οÔÈÔÈ, ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÎÔfi Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‚Ï¿„Ô˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜. ŸÌˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfi-

ÙËÙ¿ Ì·˜, fiÙÈ ¤¯Ô˘ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ó· Í·Ó·ÁÂÓÓÈfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ÛÙ¿¯Ù˜ Ì·˜, Î·È fiÙÈ Î¿ı ΛÓËÛË Î·Ù¿ Ù˘ ¡›Î˘ Ì·˜ ÂÈÛÌÒÓÂÈ, Ì·˜ ‰˘Ó·ÌÒÓÂÈ Î·È Ì·˜ οÓÂÈ fiÏÔ˘˜ ÌÈ· ÁÚÔıÈ¿. ∂›Û˘ ÂÌ›˜ ¤¯Ô˘Ì ̿ıÂÈ Ó· ‰ÈÂΉÈÎԇ̠ÙÔ Î¿ı ÙÈ Ì „ËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Î·È ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ÌfiÓÔÈ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ì·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÂÚΛ‰· Î·È fi¯È Ì “ÓÔÓÔ‡˜” ÛÙ· ‚ÚˆÌÂÚ¿ ΤÓÙÚ· ÂÍÔ˘Û›·˜. £· ı¤Ï·Ì Ôχ Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‚Ϥ·Ì ÙËÓ ÊÚ›ÎË ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ Î¿ÔÈˆÓ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ÁÈ· ÙÔÓ ¡ÈÎÈÒÙÈÎÔ ·ÏÌfi Ô˘ ı· οÓÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· Ì›· ÊÔÚ¿ ÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ó· Û›ÂÙ·È. £· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ÂΛ ·‰¤ÚÊÈ·. √È ÌÂıԉ‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ··ÚÓËıԇ̠̠ÙÔ ˙fiÚÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÙȘ ȉ¤Â˜ Ì·˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·Ô‚·›ÓÔ˘Ó ¿Î·Ú˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ï‡ÁÈÛ ÔÙ¤ ÙˆÓ ¡ÈÎȈÙÒÓ Ë Ú¿ÙÛ·. ∫¿Ùˆ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ·fi ÙË ¡›ÎË, ÙË ÊÏfiÁ· Ô˘ ·Ó¿„·Ì ηÓ›˜ È· ‰ÂÓ ÙË Û‚‹ÓÂÈ” .

™ÙȘ 9/3 Ì ª·Î‰ÔÓÈÎfi Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙË ŒÓˆÛË Football League - Football League 2 Ë 26Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ ‚ÔÚ›Ԣ ÔÌ›ÏÔ˘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ Football League 2 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-¡›ÎË. ªfiÓÔ ¤Ó· Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ (10/3) Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·˘Ùfi ·Ó¿ÌÂÛ·

ÛÙËÓ ∫·ÏÏÔÓ‹ Î·È ÙÔÓ ª¤Á· ∞ϤͷӉÚÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈ·˜.

™Â ·ÔÏÔÁ›· Ë ¡›ÎË ∏ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ Football League - Football League 2 οÏÂÛ Û ·ÔÏÔÁ›· ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 10.00 .Ì. ÂÓÓ¤· ¶∞∂ Î·È ÌÂٷ͇ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙË ¡›ÎË ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 1, 3, 5, 14, 15 ÙÔ˘ ÂÈı·Ú¯ÈÎÔ‡ ÎÒ‰Èη ÛÙÔÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ·˜ Ù˘ Ì ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙȘ 19 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘.

√È ¯ÔÚÔ› ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÙÔ˘ Blue Club ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20.30, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ‚fiÏÂ˚ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ “¶·ÏÈfi ¶·Ó‰Ô¯Â›Ô” (§·¯·Ó¿ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ›Ûˆ ·fi Ù· ∫Δ∂§), ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ÙÔ˘ Ì ʷÁËÙfi Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ŸÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÁÔÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·È ÌÈ· ·Í¤¯·ÛÙË ‚Ú·‰È¿ ÁÂÌ¿ÙË ¯ÔÚfi Î·È ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÍÂÊ¿Óو̷. ∂›Û˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4/2 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ô ¯ÔÚfi˜ ÙÔ˘ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· “Gold Star” ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ΔÛ·Ï·¿Ù· Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜ ı· ‰È·ÛΉ¿ÛÂÈ Ô ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ‹˜ ÿÚ˘ ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘.

∞Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Ô ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ÙÂÏÈÎfi˜ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó‰ÚÒÓ ÌÂٷ͇ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ fiˆ˜ ·Ú¯Èο ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›. ∞Ó·‚Ï‹ıËΠÌÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ ¤ÁÈÓ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜. ™Â ·˘Ù‹ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ۈ̷Ù›ˆÓ, ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∂√∫, ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ΔÛ·ÁÎÚÒÓ˘, Ô μ’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂√∫, ªÈ¯¿Ï˘ μÈÓÙ˙ËÏ·›Ô˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ °°∞ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜.

O

∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û‡Û΄˘ ˘‹ÚÍ ·Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂√∫, ÙË °°∞ Î·È ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ∏ ∂√∫ ÚfiÙÂÈÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ô ·ÁÒÓ·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÊÈÏ¿ıψÓ, ÛÙ· ÚfiÙ˘· ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÙÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ ·ÚÈı-

Ìfi ·ÙfiÌˆÓ (ÂÚ›Ô˘ 500 ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·fi οı ÔÌ¿‰·). ∏ °°∞ Â¤ÌÂÈÓ ÛÙËÓ ·Ú¯È΋ ı¤ÛË Ù˘, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ó· ÂÈÙÚ·› ÌfiÓÔ Û ̷ıËÙ¤˜ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚfiÙÂÈÓ ӷ ‰È·ı¤ÛÂÈ Ù· 500 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡Ó Û ·ıÏËÙ¤˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙÔ˘, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ·¤ÚÚÈ„Â fï˜ Ë ∫∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™ÙÔ ÙÚ·¤˙È “¤ÂÛ” Î·È Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ıˆڋıËΠ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘‹ÚÍ ·Û˘Ìʈӛ· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ¿ÏÏË Î·Ù¿ÏËÍË ·Ú¿ Ë ·Ó·‚ÔÏ‹, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶Ï¤ÔÓ, ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ Î·È Ê˘ÛÈο ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÔÈÔÈ ı· Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÔÈ... Ù˘¯ÂÚÔ› Ô˘ ı· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ 36Ô ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜.

√Ï˘ÌÈ·Îfi˜: “™Î¿Ó‰·ÏÔ Ë ·fiÊ·ÛË” “™Î¿Ó‰·ÏÔ” ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·Ó·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÈÂÌ‹Ó˘Û·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ‰¤-

¯ÔÓÙ·È Î·Ì›· Ó¤· ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· ÌÂÙ¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡. “∂›Ó·È ÌÈ· ·fiÊ·ÛËÛοӉ·ÏÔ. ∂Ì›˜ ÚÔÙ›ӷÌ ӷ ʤÚÔ˘Ì ·È‰È¿ ·fi ÙȘ ·Î·‰Ë̛˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Á‡Úˆ ÛÙ· 500, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ·ÔÚÚ›ÊıËΠ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÎÂÓ‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÁÈ· Ì·˜. ºÙ¿Û·Ì ӷ Û˘˙ËÙ¿Ì ·˘Ùfi ÙÔ Ú¿ÁÌ· Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. £· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ı· Â·Ó¤ÏıÔ˘Ì” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ™Ù·˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ΢ÚȷοÙÈÎÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ‰ËÏÒÛÂȘ ¤Î·ÓÂ Î·È Ô £Ô‰ˆÚ‹˜ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·ÔÁÔ‹ÙÂ˘Û‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË: “∞Ó ı¤ÏÔ˘Ó, fiÏ· Á›ÓÔÓÙ·È, fiˆ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚. ¶¿ÓÙˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ì·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ Í·Ó·Á›ÓÂÈ Î¿ÙÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ οÙÈ ÛˆÛÙ¿, fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ·ÚÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛ˜ Ë̤Ú˜,” ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ıˆÚԇ̠Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù· ‰Èο Ì·˜ ‰Â‰Ô̤ӷ. ™ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‹Ù·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ٛÔÙ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÔ¯‹. ™ÙËÓ πÛ·Ó›· Á›ÓÂÙ·È Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ, ·ÏÏ¿ ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó Î¿ÙÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ‰ÂÓ ı· ˘‹Ú¯Â ÌÂÙ¿ Ë... §¿ÚÈÛ· Ì ÙfiÛÔ˘˜ ÔÏÏÔ‡˜ Ô·‰Ô‡˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ” .

¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜: “™Â‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜” ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·fiÊ·ÛË ÛοӉ·ÏÔ” , ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ·Ô‰¤¯ÔÓÙ·È. √ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , ª¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÂͤÊÚ·Û ÙÔ “Û‚·ÛÌfi ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ª¿ÓÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ›Â: “∂›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. ÿÛˆ˜ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ÊÚfiÓÈÌÔ Ó· ·Ó·‚ÏËı› ÙÔ Ì·Ù˜, ÁÈ· Ó· οÙÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› Î·È Ó· ‚Úԇ̛̠· ηϋ χÛË, ÒÛÙ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ó· Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰È·Ê‹ÌÈÛË. À‹Ú¯Â ÚfiÙ·ÛË Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ ÎÂÎÏÂÈÛÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ı· ‹Ù·Ó ‰˘ÛÊ‹ÌËÛË ÁÈ· ÙÔ ¿ıÏËÌ·. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ̷ıËÙ¤˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ηϋ ȉ¤·, ·ÏÏ¿ Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ¤ÁÈÓ Ôχ ·ÚÁ¿. ∂Ì›˜ Û·Ó ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Û‚fiÌ·ÛÙ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ‰ÂÓ Ú›¯ÓÔ˘Ì Ͽ‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿, Ô‡Ù ı¤ÏÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÚÔ·Á¿Ó‰·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ ı¤ÏËÛË ·fi fiÏÔ˘˜. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Î·È ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi. ∂Ì›˜ ¤¯Ô˘Ì ÔÏÏ¿ ∫‡ÂÏÏ· Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¿ÚÔ˘Ì ¤Ó· ·ÎfiÌË ¿ÛË ı˘Û›·. ΔÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ó· ÌË ıÚËÓ‹ÛÔ˘Ì ı‡Ì·Ù·” .

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV1 21.00 ∞∂∫-¶∞√∫ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) CONN-X TV2 18.00 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∂ÏÏ¿‰Ô˜) 21.30 ª¿ÁÂÚÓ-™¿ÏΠ-∑- (∫‡ÂÏÏÔ °ÂÚÌ·Ó›·˜) ∂Δ1 18.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ‚fiÏÂ˚) ™¶√ƒ+ 21.45 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™.-ÕÛÙÔÓ μ›Ï· -∑- (∫‡ÂÏÏÔ ∞ÁÁÏ›·˜)

∫. ¶·Ô‡ÏÈ·˜: ¡· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· ΔÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ ¶·Ô‡ÏÈ·, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ™ÔÊÔÎÏ‹˜ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· ‰È·‰Ú·Ì·ÙÈÛı¤ÓÙ· ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” . √ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ÂͤıÂÛ ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÂÍ¿ÏÂȄ˘ Ù˘ ‚›·˜ ÛÙÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ “Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ·” . “¢È¿‚·Û· ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û·˜. ÕÓÙ ӷ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ì ̒ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ıÏÈfiÙËÙ· Ô˘ ÓÙÚÔÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙÔ˘ ›Â Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜, ÁÈ· Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√: “◊ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ” . “Ÿ¯È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·ÏÏ¿ ¤ÚÁ·” ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô Î. ¶·Ô‡ÏÈ·˜. “ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Û·˜,” ›Â Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜. “∂ÓԯϋıËη Ôχ Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ›‰·. ΔËÓ ¤¯ÂÙÂ Î·È ÙÔ Í¤ÚÂÙÂ,” ·¿ÓÙËÛÂ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂ÍÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘, Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˘˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘. “◊Úı· ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÛˆ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ∂›Ó·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜ Î·È ÂÍÔÚÁÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· fiÛ· Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó. ΔÔÓ ÂÓË̤ڈ۷ ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· οÓÂÈ Ë ÔÌÔÛÔÓ‰›·. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ‹Ú ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡ÓÙ·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù¿ Ù· ‚‹Ì·Ù·. ŸÙ·Ó ÌÈÏ¿Ì Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ Ë Û˘˙‹ÙËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋. £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È ¤ÚÁ·. ∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÛ· ¿Ì ӷ οÓÔ˘Ì” . ∂ÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiıÂÛË Î·È Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â͇ÚÂÛ˘ χÛ˘, Ô Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ˜ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “χÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÚÁÂÈ· ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È. ∂Ì›˜ οÓÔ˘Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. ∞Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ‚Ô‡ÏËÛË ·fi fiÏÔ˘˜, Ô˘ ı¤Ïˆ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ, ÌÔÚԇ̠ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì” . ŸÙ·Ó Ë ÂÚÒÙËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ‹ıËΠÛÙ· ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶√ Ê¿ÓËΠӷ ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÙ·È. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Û·˜ ˆ ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. μϤÂÙ fiÏÔÈ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È. ƒˆÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜,” ‹Ù·Ó Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘.


22

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

√ ™∂°∞™ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ∫. ºÈÏÈ›‰Ë

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ

™∂ Ì›· ÏÈÙ‹ ·ÏÏ¿ “˙ÂÛÙ‹” ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË, ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™∂°∞™ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ‚Ú·‚‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ô˘ ͯÒÚÈÛ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2010, ηıÒ˜ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ Û˘Ó¤‚·Ï·Ó Î·È ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ì¤Û· ÛÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ÙÈÌÒÌÂÓ· ÚfiÛˆ· ‹Ù·Ó Î·È Ô ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÏÌ·ÙÔ˜ Â› ÎÔÓÙÒ, ·ıÏËÙ‹˜ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ ºÈÏÈ›‰Ë˜. √ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ηٷÁˆÁ‹˜ ·ıÏËÙ‹˜ Î·È Î¿ÙÔ¯Ô˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚÂÎfiÚ, ÙÈÌ‹ıËΠÁÈ· ÙËÓ 4Ë ı¤ÛË Ô˘ η٤Ϸ‚ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘.

πÛ·Ó›·

Èڛ˜ ÙÔÓ °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÛÙË μ·Ï¤ÓıÈ· √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·, ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÌËÓ Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ. √ 40¯ÚÔÓÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ÏÔ˘Ì¿ÁÎÔ Î·È fiÓÔ˘˜ ÛÙËÓ Ì¤ÛË Î·È Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ Û˘Ó¤ÛÙËÛ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË Î·È ·ÎÈÓËÛ›· ÁÈ· Ï›Á˜ ̤Ú˜. ∞Ó Ô °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ· ‰ÂÓ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ¿ÂÈ ÛÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ·, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ı· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÂÈ Ô ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Δ›ÙÔ μÈÏ·Ófi‚·. ∞ÌÊ›‚ÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ μ·Ï¤ÓıÈ· Â›Ó·È Ô ¡Ù·‚›ÓÙ μ›ÁÈ· , Ô ÔÔ›Ô˜ Ú¤ÂÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÛÙÔ‡ÚÈ· ÁÈ· ¤Ó· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÃÔÛ¤ §Ô˘›˜ Δ·Ì¿ÚÁÎÔ. ∂ÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ı· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ μ›ÎÙÔÚ μ·ÏÓÙ¤˜ Î·È ¶Ô˘ÁÈfiÏ.

∏ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÙÔÓ ∫·Î¿ ∫π¡∏™∏ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫·Î¿ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÛ·ÓÈÎfi Δ‡Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “AS” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ ÔÈ “Ôϛ٘” ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ̤ÛÔ˘ Î·È Ë ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ù˘ ƒÂ¿Ï ª·‰Ú›Ù˘ Â›Ó·È Ë È‰·ÓÈ΋, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜. √ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ·fi ÙÔ 2009, fiÙ·Ó Î·È ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙË ª›Ï·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈfiÏÔ˘ Â˘Î·Ù·ÊÚfiÓËÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 65 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚË ÁÈ· ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ ¿ÛÔ, ηıÒ˜ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔȈÓÔ‡˜. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ˘Ô‚ÏËı› Û Â¤Ì‚·ÛË, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌËÓÒÓ. ∂›Û˘, Ë ¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ªÔ˘Ú›ÓÈÔ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙˆÓ “ÌÂڤӯ˜” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÁÈ· ÙÔÓ 28¯ÚÔÓÔ Ì¤ÛÔ, ηıÒ˜ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÙÈÌ¿ ÙÔÓ ªÂÛÔ‡Ù √˙›Ï Î·È ÙÔÓ ÕÓ¯ÂÏ ¡ÙÈ ª·Ú›· ·fi ÙÔÓ ∫·Î¿.

T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

¡∞ ·fi Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο (·Ó fi¯È ÙÔ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤¯ÚÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ) ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ·›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÁÈ· Ù· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ÕÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ıÂÛÌfi. ◊Ù·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2007 ÁÈ· ÙË Ê¿ÛË ÙˆÓ “32” . ΔÔ Ì·Ù˜ ›¯Â ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ ∂∞∫ Î·È Â›¯Â ÎÚÈı› ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ, fiÔ˘ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎÒÓÙ·˜ Ì 6-5 (ηÓÔÓÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Î·È ·Ú¿Ù·ÛË Â›¯Â Ï‹ÍÂÈ Ì 1-1). ΔÚÂÈÛ‹ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ô μfiÏÔ˜ Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÂ-

∏ ÚÔ˚ÛÙÔÚ›· ™À¡√§π∫∞ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Î·È ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÌÂÙÚËı› 12 ÊÔÚ¤˜ Û ∞’ Î·È μ’ ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙÚÔ‡Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ӛΘ, ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Î·È ¤ÍÈ ‹ÙÙ˜. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ Ì 2-2 , ÂÓÒ Ù· ÁÎÔÏ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ›¯·Ó ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÔÈ ªÚ¤Ûη Î·È ¡ÙÔÏÂ˙¿È.

ÏÈÎfi. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‰˘ÛÎÔÏ›·. ŸÌˆ˜, Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ˆ˜ ʤÙÔ˜ ͤÚÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Ô·‰Ô› ÙÔ˘. ∏ ÒÚ· ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÎÚÈÛË ¤ÊÙ·ÛÂ...

ÌÔÚÊË ·˘Ù‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ΔÔÓ ·ÁÒÓ· ‰È·ÈÙ‹ÙÂ˘Û·Ó ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‚ÂÙÂÚ¿ÓÔÈ Ú¤ÊÂÚÈ ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÔÚÔÌËÏ¿˜ Î·È ∞ϤÎÔ˜ ªÂÙ·ÊÙÛ‹˜. Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ¶ÈÙÛ›Ïη Î·È ÃψÚfi. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ·ÚÔ˘Û›· ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË ÛÙ· ΔڛηϷ.

™ÙÔ μfiÏÔ Ë Û˘Ó¤¯ÂÈ· ∏ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‚ÂÙÂÚ¿ÓˆÓ Î·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ, ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ fiÏË Ì·˜, fiÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·Óˆı› ÊÈÏÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ÙË ªÈÎÙ‹ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÙÈÌËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ, Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ Î·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §È·‰¤Ï˘. Δ¤ÙÔÈ· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È...

™ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ

°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿

Δ√ ÛËÌÂÚÈÓfi Ì·Ù˜ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∞ÙÚfiÌËÙÔ Î·È √Ï˘ÌÈ·Îfi, ı· ÙÔ ‰È¢ı‡ÓÂÈ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ¤·˜. √ ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤¯ÂÈ ÛÊ˘Ú›ÍÂÈ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙËÓ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi Ì 2-1 Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÛÙÔ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙËÓ ∞∂§ ÛÙÔ μfiÏÔ (1-1). ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛˆÓ.

Δ√¡ ÚÒÙÔ Ù›ÙÏÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ΤډÈÛ ÙÔ B.C. Volos. ∏ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, η٤ÎÙËÛÂ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·‹ÙÙËÙË ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∏ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÙÔ˘ B.C. Volos, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ¢¯¿ÚÈÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Ì¿ÛÎÂÙ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·.

ÕÓÔ‰Ô˜ ·ÓÙÔ‡

Èڛ˜ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¢’ ∂ıÓÈ΋˜

∂∫Δ√™ ·fi ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎÙË ı¤ÛË, ¤ÓÙ ‚·ıÌÔ‡˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÙÚ›ÙË ı¤ÛË Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙ· Ì·Ú¿˙ ·Ófi‰Ô˘, Ë ¡›ÎË ‰ÈÂΉÈΛ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ì ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, fiÏˆÓ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ‰È¿ÊÔÚ· ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁ›. √È ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ¿ÓÔ‰Ô ·fi ÙË μ’ ÛÙËÓ ∞’ ÙÔÈ΋, Ë ÔÌ¿‰· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó’ ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∞2 ηÙËÁÔÚ›·, Ë ·ÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂ٠οÓÂÈ ÚˆÙ·ıÏËÙÈÛÌfi ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋, ÔÈ ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ Â›Û˘ ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Â›Ó·È “·ÁηÏÈ¿” Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÛÙË μ’ ∂™∫∞£ Î·È Ë ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÌÔÚ› Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË μ’ ∂ıÓÈ΋. ¢È·ÎÚ›ÛÂȘ Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÏÔÈfiÓ ‰ÈÂΉÈΛ Ì ·ÍÈÒÛÂȘ Ë ¡›ÎË.

μÔÏÈÒÙÈΘ ·ÚÔ˘Û›Â˜ ÛÙ· ΔڛηϷ ºπ§π∫√ ·ÁÒÓ· μÂÙÂÚ¿ÓˆÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ∞›ÔÏÔ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙ· ΔڛηϷ ÁÈ· ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. ¶·ÏȤ˜ ‰fi͘ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ì¿ÛÎÂÙ fiˆ˜ Ô ºÚ·ÁΛÛÎÔ˜ ∞Ï‚¤ÚÙ˘, Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘ÓÙÔ‡Ú˘ Î·È ÔÏÏÔ› ·ÎfiÌË ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙËÓ fi-

ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚ·Ó ¡›ÎË Î·È ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ú¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË (Û¤ÓÙÂÚ) Î·È ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªfiÁ‰·ÓÔ˘ (¿Ô˘ÂÚ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂›Û˘ ÙËÓ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ÙË ª·Ú›· ∫˘ÚÈÙۿη (ÛÌÔÏ ÊfiÚÁÔ˘ÔÚÓÙ) Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ıÂÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ™ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ ∞1 ∂™∫∞£ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û ÊÔ‚ÂÚ‹ ̤ڷ ÙÔÓ £Âfi‰ˆÚÔ ÿÏÙÛÔÁÏÔ˘ (ÛÔ‡ÙÈÓÁÎ ÁηÚÓÙ), ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·ÎÚ›ıËÎÂ Ô ºÒÙ˘ ª·ÏÈÛÈÒ‚·˜ (Ï¤È Ì¤ËÎÂÚ). ∫fiÔ˘Ù˜ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ô §¿ÌÚÔ˜ ¶Ú¤Î·˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ∞Ó¿ÏË„Ë Û ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›· Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ “Ì·˘Ú·ÂÙÒÓ” .

¢

μ.∫.

Ãøƒπ™ ·ÁÒÓ˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Î˘Ï‹ÛÂÈ ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. √ ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ¤ÓÙ ÓÈÎÒÓ ÁÓÒÚÈÛ ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÁÎÔÏ ÁÈ· 270 ÔÏfiÎÏËÚ· ÏÂÙ¿. ªÂ ‰Â‰Ô̤ÓÔ ÏÔÈfiÓ ˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ √ÈÎÔÓfiÌÔ ΔÛ·ÚÈÙÛ¿Ó˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙË ‰È·ÎÔ‹ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ¿ÌÂÛË ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË. Δ›ÔÙ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Î·È ÙÔ “ÎÏ›‰ˆÌ·” Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ··ÈÙ› Û˘Ó¯‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·.

¡· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ Δƒ∂π™ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÌÂÙÚ¿ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ·‹ÙÙËÙÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÓÓ¤· ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·ÁÒÓ˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ù· ηٷʤÚÂÈ Î·È ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ı· Û¿ÛÂÈ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÙˆÓ Û˘Ó¯fiÌÂÓˆÓ ÓÈÎÒÓ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË ∫·ÏÔÁ‹ÚÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ÍÂΛÓËÌ· ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ϤÔÓ Ù· ...·Ù‹Ì·Ù¿ Ù˘. ∞ÚΛ, Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜.


T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

°™∞ ∫∞π ∂£¡π∫√™ ¶∞π∑√À¡ ∂∫Δ√™ ∂¢ƒ∞™ ª∂ ∞π∞¡Δ∞ ∫∞π ™∫π∞£√ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

¢ÔÎÈ̷ۛ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˘˜ ™ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ, Ë ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. √È ‰‡Ô ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ê˘ÛÈο ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, ‡ÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ ÏÔÁÈο ı· ¤¯ÂÈ Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ Ì ÙÔÓ ‹‰Ë ˘Ô‚È‚·Ṳ̂ÓÔ ∞ÁÚÔÙÈÎfi.

Ì‚fiÏÈÌË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂¶™£. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 23˘ Ë̤ڷ˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ· Î·È ÙfiÛÔ Ë Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÎÔڇʈۋ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÔÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ∂ıÓÈÎÔ‡ Û ™Ô‡ÚË Î·È ™ÎÈ¿ıÔ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∏ ÎfiÓÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ Ù›ÙÏÔ˘ ÛÙËÓ ∞’ ∂¶™£ ηϿ ÎÚ·Ù› Ì ÙÔÓ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ó· ÈÛÔ‚·ıÌ› ϤÔÓ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Î¿Ï˘„·Ó ·fiÛÙ·ÛË ¤ÍÈ ‚·ıÌÒÓ, Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙ· ̤۷ ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘ Î·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ÛËÌ›ˆÛ·Ó 13 Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∂ıÓÈÎfi˜, ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›Â˜ Û ıˆÚËÙÈο ‡ÎÔÏ· Ì·Ù˜ fiˆ˜ Ì ٷ §Â¯ÒÓÈ· Î·È ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ÂÓÒ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÈÛfi·ÏÔ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Ó Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÌˉÂÓ›ÛÙËÎÂ, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ‰È·ÙËÚ› ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. √È ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÔ› ‰ÈÂΉÈÎËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ı¤ÏÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÒÏÂȘ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÛË-

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

ÌÂÚÈÓÔ› ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÌfiÓÔ Â‡ÎÔÏÔÈ ‰ÂÓ ı· ›ӷÈ. √ ÌÂÓ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ı· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÁÈ· Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ô˘ “η›ÁÔÓÙ·È” ÁÈ· ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈΛӉ˘ÓË ˙ÒÓË. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ, ·ÊÔ‡ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È §Â¯ÒÓÈ· ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó (Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ) ÛÙËÓ 14Ë ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ŸÔÈ· ÔÌ¿‰· ÓÈ΋ÛÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ı· ¤¯ÂÈ ‰ÈÏfi ΤډԘ, ‰ÈfiÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ¤¯ÂÈ ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙËÓ ËÙÙË̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ù˘ Ó· ‰È·ÙËÚËı› ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ˘ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙËÓ ∞.∂. 2002. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı·

·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ·Ó‚·Ṳ̂ÓÔ ÙÔ ËıÈÎfi ÌÂÙ¿ ÙȘ ÈÛÔ·Ï›Â˜ ÛÙ· Ì·Ù˜ Ì ∂ıÓÈÎfi Î·È £ËÛ¤· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù‹ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Áη‚ȤÚÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÙÔ ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ù˘ ¤‰Ú·˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ¤¯ÂÈ Î·È Ô £ËÛ¤·˜ Ô˘ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ·Ó¿ÁÎË ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜. ∞ÌÊ›ÚÚÔÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÃÏfi˘ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ÛÙË Ì¤Ú· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÁÈ· ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·È¯Ó›‰È ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÈϤÔÓ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË Ú‚¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ∞’ Á‡ÚÔ˘.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: °Ë. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-∂ıÓÈÎfi˜: ∞. ¢·Ïԇη˜, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, μÏ¿¯Ô˜ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 15.00, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ª·Ï¿Ê·˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ÃÏfi˘, 15.00, ÃÏfiË-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·ÓÈ¿˜, ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘. ∞ÁÚÈ¿˜, 15.00, £ËÛ¤·˜-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, ™·Îο˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 15.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-™·Ú·ÎËÓfi˜: ƒÔ‡Û˘, ∑‹ÛÈÔ˜, °È·ÓÓ‹˜. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 15.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∞.∂. 2002: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, ¶Ï·Ù‹˜. ™Ô‡Ú˘, 15.00, ∞›·˜ ™.-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ™¤ÛÎÏÔ˘, 15.00, ∞ÎÚfiÔÏË-§Â¯ÒÓÈ·: ™ÎÔ˘Ï¿˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÈÔ˜ (·Ú. ™·Î·Ú›ÎÔ˜). ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.-π¿ÛˆÓ ∞.ª. 3-0 ·.·.

ΔÔ ÔÈÓÔÏfiÁÈÔ ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ÔÈÓ¤˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ: 3 ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜: £. °ÈÔ‡ÚÁ·˜ (™·Ú·ÎËÓfi˜), 1 ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋: ∞. ªfiÚ·˜ (∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹), π. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ (ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜), ∞. ¶·ÁÔ˘ÚÙ˙‹˜ (∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜), ∞. ∫·ÙÛ·‚ÚÈ¿˜ (¶ÚˆÙÂۛϷԘ), ∂. μÏ¿¯Ô˜ (¢È·ÁfiÚ·˜), ∞. ªÚÈÛÌ¤Ô˜ (¢¿ÊÓË).

E∫√æ∂ Δ∏¡ ¶πΔ∞ ∫∞π μƒ∞μ∂À™∂ ¢π∞∫ƒπ£∂¡Δ∂™ ∞£§∏Δ∂™ Δ√À

∂ÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙÔÓ √.À.∫.μ. ™

ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Forum Ô √.À.∫. μfiÏÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ Ù˘ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ÙÈ΢ ›Ù·˜ ·ÚÔ˘Û›· ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, ÁÔÓ¤ˆÓ, Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘.

√ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. Î. πˆ ¿ÓÓ˘ ∞ÓÙˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î·È Â› ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ¤Î·Ó ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·‰ÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ÛÙ·ıÂÚ¿ ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›· ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ·˘Ù‹ ÂÚ›Ô‰Ô ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· Î·È ÙÔ˘˜ ÙÔÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ . √ ¤ÊÔÚÔ˜ ∫Ôχ̂ËÛ˘ Î. μ·Ú‰¿Î˘ ¤Î·Ó ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÚÈı¤ÓÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÔÈ Î¿ÙˆıÈ:

∫Ôχ̂ËÛË μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ӛΘ ÙÔ˘˜ Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ (ÚÒÙ˜, ‰Â‡ÙÂÚ˜, ÙÚ›Ù˜ ı¤ÛÂȘ Û ·ÙÔÌÈο ·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù·) ÙÔ 2010 ÔÈ ÂÍ‹˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜-ÙÚȘ: ¶Ôχ˙Ô˘ ∞ÓÙÈÁfiÓË, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú· ™ÔÊ›·, ∞ÏÂ͛Ԣ ∂‡·, μ·ÁÈÔÔ‡ÏÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, •˘‰È¿ ∏ÏÈ¿Ó·, ∞-

ı·Ó·ÛÔÔ‡ÏÔ˘ ª˘ÚÛ›ÓË, ∫Ô‡ÎÈÔ˘ ∞ıËÓ¿, μ·Ú‰¿ÎË ÃÚ˘ÛԇϷ, ∫Ô˘ÎÔ˘Ù‹˜ μ·Û›Ï˘, ™¿ÌÈÔ˜ μ·Û›Ï˘, ™˘ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ¢ÂÏËÎÔ‡Ú·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘Êȉ¿Î˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜.

™˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂ÓË μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Á¯ÚÔÓÈṲ̂Ó˘ ÔÈ: ª·ÏÏÈ·ÚÔ‡ ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ∫·Ú·Ì¿ÛË ÕÚÙÂÌȘ. ∂›Û˘ μÚ·-

‚‡ÙËÎÂ Ë ·ıÏ‹ÙÚÈ· ∂‚Âϛӷ °È·Ï›‰Ë ÁÈ· ÙȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ӛΘ Ù˘ (¯Ú˘Ûfi ÛÙȘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ·ÚÁ˘Úfi ÛÙÔ ÛfiÏÔ 4Ë ÛÙÔ ÓÙÔ˘¤ÙÔ). ΔËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 4˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi Î·È ÛÙÔ ÎfiÌÔ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ¡Â·Ó›‰ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ù˘ ºÈÓÏ·Ó‰›·˜, ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ÎfiÌÔ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ù˘ μÔ˘‰·¤ÛÙ˘ Î·È ÙËÓ 7Ë Î·È 8Ë ı¤ÛË ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· junior ÛÙȘ ∏¶∞.

À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË μÚ·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ·›‰ˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ 1˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘ Î·È Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ √À∫ μfiÏÔ˘: ÷Ù˙ËÁԇϷ˜ ª¿ÚÈÔ˜ (‹Ù·Ó Î·È ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜) Î·È ª·ÚÈÓ¿Á˘ °ÈÒÚÁÔ˜. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÎÏ‹ÚˆÛË

Ù˘ Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˘ ·ÁÔÚ¿˜. √È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È ÔÈ: 219 -62 -1342 -925 -357 -370. √È Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ Ï·¯ÓÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ï¿‚ÂÈ Ù· ‰ÒÚ· ÙÔ˘˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ °Ú·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. ∑ÔÏÒÙ· ÛÙÔ ÙËÏ. 6945104485. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ √.À.∫. μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È Â‡¯ÔÓÙ·È “∫·Ï‹ ÃÚÔÓÈ¿ Ì ˘Á›· Î·È ÂÈÙ˘¯›Â˜” .

23

∂ÈÙ˘¯›Â˜ ·ıÏËÙÒÓ ÙÔ˘ ™.™.μ. ÛÙÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·˜ ∞ÁÒÓ˜ ÙÔÍÔ‚ÔÏ›·˜ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ΔÔÍ¢ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔË £ÂÛÛ·Ï›· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Î·È ¿ÏÈ Â¿ÍÈ· Ì ¤ÓÙ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ô ™.™. μfiÏÔ˘. √È μÔÏÈÒÙ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ηϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ·ÙÔÌÈÎfi Á‡ÚÔ Ì ÙÔÓ ƒËÁfiÔ˘ÏÔ ªÈÏÙÈ¿‰Ë ÛÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜, ÙËÓ ∫ÔÙÛ·Ì·Ó›‰Ô˘ ∂˘·ÁÁÂÏ›· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È ÙÔ £ÂÔ‰ˆÚ›‰Ë °ÂÒÚÁÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¤ÊË‚Ô˘˜, ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙfiÍÔ Ó·ӛ‰ˆÓ Ì ÙȘ ∫·ÙÔ‡ÓË ∫·ÙÂÚ›Ó· - ∞ÓÙˆÓ›Ô˘ °ÂˆÚÁ›· Î·È ¡·ÙÔ‡‰Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›·, ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ÙË 2Ë ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÔÌ·‰È΋ Ó›ÎË, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ˘ÔÛ¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÙ˘¯›Â˜ Û ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ·ÓÔȯÙÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ 60 Ì. Î·È 70 Ì. ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÙfiÍÔ. ΔÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™.™. μfiÏÔ˘ Î. μÔÏÈÒÙ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ·ÚÎÂÙÔ› ÁÔÓ›˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™.™. μfiÏÔ˘ - ∂.º.√.Δ. Î. ÷Ӊ¤Ï˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜.

¢ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¿ÏÈ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ∫ÂÓÙ¤Ú˘ Î·È £¿ÓÔ˘ ∫ÂÓ¤˜ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ¯ı˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈÔÓÈÎÒÓ ∫ÒÛÙ· ∫ÂÓÙ¤ÚË Î·È ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ £¿ÓÔ˘ ÛÙËÓ ‰›ÎË ÁÈ· ÙÔ ‰Ëψı¤Ó ÙÚÔ¯·›Ô Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÔ 2004, ÌÂ Û˘ÁηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ Δ˙¤ÎÔ Î·È ÂÙ¿ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ∫∞Δ. √È ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜, ·Ú¿ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ΔÚÈÌÂÏÔ‡˜ ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈΛԢ ÁÈ· ·˘ÙÔÚfiÛˆË ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ‰›ÎË, ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó Ô‡Ù ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ¢È· ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ Ù˘ Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· £¿ÓÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ fiÙÈ ı· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÁÈ· Ó· ·ÔÏÔÁËı›, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫ÂÓÙ¤Ú˘ fiÙÈ ÛÔ‚·ÚÔ› ÏfiÁÔÈ ˘Á›·˜ Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ÙÔ˘ ÙÔÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔ˘Ó Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 22 ª·ÚÙ›Ô˘. ™ÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۋÌÂÚ· Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÙˆÓ Ì·ÚÙ˘ÚÈÎÒÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Ì ·˘Ù¤˜ ‰‡Ô Ó¢ÚÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÒÓ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∫∞Δ. √È Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó fiÙÈ ÔÚıÒ˜ ÎÚ·Ù‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÓÔÛËÏ›· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈ ‰‡Ô ·ıÏËÙ¤˜, ·ÊÔ‡, fiˆ˜ ›·Ó, ·ÎfiÌË Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Û˘Ìو̷ÙÈÎÒÓ ÎÚ·ÓÈÔÂÁÎÂÊ·ÏÈÎÒÓ Î·ÎÒÛˆÓ, ÂӉ›ÎÓ˘Ù·È ÚÔÏËÙÈ΋ ÓÔÛËÏ›· ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ. ∏ ‰›ÎË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÛÙȘ 8 ª·ÚÙ›Ô˘, ÔfiÙÂ, Î·È ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁÓˆÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ, ÙˆÓ ·ÔÏÔÁÈÒÓ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ.

√ ¯ÔÚfi˜ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ¯ÔÚfi Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 21.00 ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “¶ÔÏÈÙ›·” ÛÙÔ ¶·ÏÈÔ‡ÚÈ ¢ÈÌËÓ›Ô˘.


24

T∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒTπ√À 2011

Δ™πø§∏™

¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∞¡ ™Δ√ 2√ ¢∏ª√Δπ∫√ ™Ã√§∂π√ μ√§√À

“ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· ‰Ô˘Ï¤„ˆ Í·Ó¿”

∂ÈÙ˘¯›· ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛηÎÈÔ‡ ª

¢π∂æ∂À™∂ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ÙȘ ʋ̘ ÂÚ› Â·ÊÒÓ ÙÔ˘ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ›. √ ÚÒËÓ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙfiÓÈÛÂ: °È· ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙ÔÌ·È. ∂‰Ò Î·È Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·. ª·Î¿ÚÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙËÓ ÚÔÔÓËÙÈ΋. ŸÙ·Ó Â›Û·È ¯ÚfiÓÈ· Û ·˘Ù‹ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· Â›Û·È ÂÎÙfi˜ ¯ÒÚÔ˘. ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È ˆ˜ ›¯· οÔȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ∂›¯· ÂÈ ˆ˜ ¤¯ˆ Ù·˘ÙÈÛÙ› Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ı· Â›Ì·È Ì·˙› ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ¤ÛÙˆ ÓÔÂÚ¿” . °È· ÙȘ ʋ̘ ÁÈ· Â·Ê¤˜ Ì ÙË §¿ÚÈÛ·: “∏ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ· Â›Ó·È ‰È·¯ÚÔÓÈ΋ Î·È Ë Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ ·ÌÊ›‰ÚÔÌË, ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙfiÙ Ô˘ ·ÁˆÓÈ˙fiÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ë §¿ÚÈÛ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Î¿ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¿ÓÙ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ˙ËÙ¿ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡ÌÂ. ŒÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÙÒÚ·. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙË ‰È΋ ÌÔ˘ fiÛÔ Î·È Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ οÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∂›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ ÁÈ· ÙË §¿ÚÈÛ·, ‰›ÓÂÈ Ì¿¯Ë ÁÈ· Ó· Ûˆı›. ∂ÁÒ ÙÈÌÒ Î·È ÂÎÙÈÌÒ ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¤Ì·ÈÓ· ÔÙ¤ Û’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·‰Èηۛ·” . °È· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÌÂÙ·-ΔÛÈÒÏË ÂÔ¯‹: “√ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜, Ô˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÂÙ‡¯ıË ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È fiÏ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ̤ӷ ¯·Ú¿. ¢ÂÓ ÓÈÒıˆ ȉȷ›ÙÂÚË ÛÙÂÓÔ¯ÒÚÈ· Ô˘ ¤Ê˘Á·. ¡ÔÂÚ¿ ·›˙ˆ ÎÈ ÂÁÒ, Â›Ì·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Œ¯ˆ Ì¿ıÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ˆ ¤ÙÛÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÚÂÏ·ıÒ. ΔÒÚ· È· ÌÔÚÒ Ó· οıÔÌ·È Î·È Ó· ¯·›ÚÔÌ·È ÎÈ ÂÁÒ ÙËÓ ÔÌ¿‰·. √ Î. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ηıÔ‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· fiˆ˜ ¤ÚÂ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ·È¯Ó›‰È. °ÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î¿ÙÈ Ô˘ Â›Ó·È Ôχ ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ” . °È· ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ ÛÙ· ËÌÈÙÂÏÈο ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘: “√ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ôχ ηϋ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. Œ¯ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ì›· ηϋ ÔÌ¿‰·, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 23 ¯ÚfiÓÈ· ÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¢ÒÓË. £· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó·Ú·ÛÙÈο ·È¯Ó›‰È·, ·ÏÏ¿ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ·. ∞Ó Ì ÙÔ Î·Ïfi ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi, ı· Â›Ì·È ÎÈ ÂÁÒ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¢ÂÓ ÙÔ Û˘˙ËÙ¿Ì ·˘Ùfi” .

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 5, 8, 12, 31, 34.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 2 0 0, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 6 0 2 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 5 2 2.

 ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÙ˘¯›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ 2Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ™Î·ÎÈÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 120 Ì·ıËÙÒÓ Î·È 21 ÔÌ¿‰ˆÓ ·fi 13 Û¯ÔÏ›·.

√È ·ÁÒÓ˜ ÔÚÁ·ÓÒıËÎ·Ó Û ÂÓÓ¤· ÔÌ›ÏÔ˘˜. ¶ÚÒÙ· ‰ÈÂÍ‹¯ıËÛ·Ó ÔÈ ·ÙÔÌÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ï˘Î›ˆÓ-Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ï˘Î›Ԣ-Á˘ÌÓ·Û›Ô˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Û ¤ÍÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ¯ˆÚÈṲ̂ÓÔÈ ·Ó¿ Ù¿ÍË, ÂÓÒ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ-Ï˘Î›ˆÓ Û ¤Ó· ÂÓÈ·›Ô fiÌÈÏÔ. ™ÙÔÓ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ›¯·ÌÂ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ‰‡Ô ÓË›ˆÓ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ú¢ڤıËÛ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ̤ÏË Ù˘ ™.∂. μfiÏÔ˘ Î·È Ï‹ıÔ˜ ÁÔÓ¤ˆÓ. ΔËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ¤Î·Ó·Ó Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î. ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙Òη Î·È Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ë Î. ªÔ˘˙·Ï¿ ¢¤ÛÔÈÓ· Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™.∂. μfiÏÔ˘ .™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘ ·Ú¢ڤıËÎÂ Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Ù˘ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘ πˆ¿ÓÓ˘. ∞Ó¿ Ù¿ÍË ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ Ì·ıËÙ¤˜: ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ÓË›ˆÓ: 1Ô˜ ΔÛÈ·Ì·Ó‹˜ μ·Û›Ï˘, 2Ô˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ∞’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ μÂ˙·Ï‹˜ §ÂˆÓ›‰·˜, 2Ô˜ ª·Ï·ÌÔ‡Ï˘ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, 3Ô˜ ƒ·ÊÙfiÔ˘ÏÔ˜ ŒÌÌ·ÓÔ˘‹Ï. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ μ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·˜ πˆ¿ÓÓ˘, 2Ô˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ¶¿Ú˘, 3Ô˜ ª·Ú¿ÎÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· °Î·Ú¤ÏË πˆ¿ÓÓ·- •ÂÓÈ¿. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ °’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ ∫·Ï·ÌÔ˘Î¿˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 2Ô˜ Δ˙‹Ê·˜-∫Ú·Ù‹Ú·˜ ∑‹Û˘, 3Ô˜ §¿Ê˘ πˆ¿ÓÓ˘. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∫·ÙÛ·ÚÔ‡ ∂Ï¢ıÂÚ›·. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ¢’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ ∫Ô‡Ó·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 2Ô˜ ∑ÁÔ˘Ï¤Ù·˜ ™Ù¤ÚÁÈÔ˜, 3Ô˜ ™ÈÔ‡Ù˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˘ ÕÓÓ·-ª·Ú›·. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ∂’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ ¶··‰Ô‡Ï˘ °ÂÒÚÁÈÔ˜, 2Ô˜ ªÔÚ¤˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 3Ô˜ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∫·‚Ô‡Ú· ∂‡Ë.

∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ™Δ’ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡: 1Ô˜ °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ¡›ÎÔ˜-ÕÁÁÂÏÔ˜, 2Ô˜ §ÂÒÓ˘ ªÈ¯¿Ï˘, 3Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌ›‰Ë˜ ™¿‚‚·˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ∫ÔÙÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›Ó·. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ ∞’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘: 1Ô˜ ∫fiÙÙ·Ú˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, 2Ô˜ ¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘, 3Ô˜ ™·ÎÎfiÔ˘ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË-™Ù·Ê˘Ï¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›·. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ μ’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘: 1Ô˜ °ÚËÁÔÚ›Ô˘ ºÒÙ˘, 2Ô˜ ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, 3Ô˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ª·Ï·ÙÛԇη μ·ÛÈÏÈ΋. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ °’ Á˘ÌÓ·Û›Ô˘: 1Ô˜ ªÔÏfi¯·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, 2Ô˜ ∫fi·ÓÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘-∞ϤͷӉÚÔ˜, 3Ô˜ §Èı·‰ÈÒÙ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· μ¤ÓÙ˙· ¢¿ÊÓË™˘ÚȉԇϷ. ∫·ÙËÁÔÚ›· ·ÙÔÌÈÎÔ‡ Ï˘Î›ˆÓ: 1Ô˜ ∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, 2Ô˜ §·Á¿Ú·˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, 3Ô˜ ∑ËÏÈ·ÛÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 1Ë Ì·ı‹ÙÚÈ· ÃÔ‡ÛÙË ∞ÚÁ˘ÚÒ. ™ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 17 ÔÌ¿‰Â˜ ·fi 10 Û¯ÔÏ›·. Δ· 1Ô, 2Ô Î·È 5Ô ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· μfiÏÔ˘ η٤‚ËÎ·Ó Ì ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ∞Á. πˆÛ‹Ê η٤‚ËΠ̠¤ÓÙ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù· 16Ô, 30Ô μfiÏÔ˘, ÙÔ 4Ô ¡. πˆÓ›·˜, ÙÔ 2Ô ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ 2Ô ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, Î·È ÙÔ 4Ô ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

ΔȘ ÙÚÂȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ η٤Ϸ‚·Ó ÔÈ: 1Ë Ë ∞’ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 2Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¶··‰Ô‡ÏË °ÂÒÚÁÈÔ, ¶Ú›ÊÙË ¢È·Ì·ÓÙ‹, ∞ÁÁÏÔÁ¿ÏÏÔ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ Î·È ∫·ÏÔ¯ÚÈÛÙÈ·Ó¿ÎË ™Ù¤ÏÏ·. 2Ë Ë μ’ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 2Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ™ÈÔ‡ÙË °ÂÒÚÁÈÔ, §ÈfiÏÈÔ °È¿ÓÓË, §È¿ÙÛÈÎÔ ¡›ÎÔ Î·È ∫·‚Ô‡Ú· ∂‡Ë. 3Ë Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ 16Ô˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ BfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ·fi ÙÔ˘˜ ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙË ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ª·Ù˙·Ó¿ °ÈÒÚÁÔ, ª·ÚÔ‡ÛÔ πˆÛ‹Ê, ª·Ï·ÙÛԇη ÃÚÈÛÙ›Ó·, °Ô‡Ï· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ΔÛÔÓ¿ÎË ÃÚ‹ÛÙÔ. ™ÙÔ ÔÌ·‰ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ï˘Î›ˆÓ-Á˘ ÌÓ·Û›ˆÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ù·: ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, 3Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ·fi ÙÔ 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. ∏ ÛÂÈÚ¿ ηٿٷ͢ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: 1Ë ªÔ˘ÛÈÎfi °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ (¶··‰Ô‡Ï˘ μ·Û›Ï˘, ∫ÔÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μ¤ÓÙ˙· ¢¿ÊÓË). 2Ë 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ∞ ÔÌ¿‰· (μÔÏ¿Áη˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘, ∫fi·ÓÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘-∞ϤͷӉÚÔ˜, ΔÔÁÎÔ˘Û›‰Ë˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜, ™ÎÔÙÂÈÓÈÒÙË-™Ù·Ê˘Ï¿ ∂˘·ÁÁÂÏ›·). 3Ë 3Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ (∫ÔÚÒÓ·˜ μ·Û›ÏÂÈÔ˜,

™ÎÔ˘˙fi˜ ¶·Û¯¿Ï˘, ¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ª·ÏÈΤÓÙ˙Ô˘ ¡·˘ÛÈο, √˘Ú·Ó›ÙÛ·˜ ¡›ÎÔ˜, ÷Ù˙‹˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜). ∏ ÔÌ¿‰· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂÏÏÂÈ‹˜, ÏfiÁˆ ÌË ÂÌÊ¿ÓÈÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ù˘. 4Ë 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ μ ÔÌ¿‰· (ΔÔÁÎÔ˘Û›‰Ë˜ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜, ªÔÏfi¯·˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ∫ÈÚÎÈÌ›Ú˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, °ÂˆÚÁ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚ·, ∫ÔÊ›‰Ë˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜). √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜, ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘, Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Û˘Á¯·›ÚÔ˘Ó fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‡¯ÔÓÙ·È “ηϋ ÚfiÔ‰Ô” . Δ¤ÏÔ˜, ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ù· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÛÙȘ 12 Î·È 13 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011,Ë̤Ú˜ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋. °È· ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓË̤ڈÛË. ª·ı‹Ì·Ù· ÛηÎÈÔ‡ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ, Û ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÓÂÔÏ·›·˜ “μ. ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” (ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜) Ô˘ ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ∞.√.¢. μfiÏÔ˘-∂∞∫ ÛÙË ™Î·ÎÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ (ÏËÚ., ªÔ˘˙·Ï¿ ¢¤ÛÔÈÓ· 6973357187).

ª∂ Δ∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ 110 ∞£§∏Δø¡ ∫∞π ∞£§∏Δƒπø¡

ΔÔ 15Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Kyokushinkai ηڿÙ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙÔ μfiÏÔ ª  ·fiÏ˘ÙË ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙ˘¯›·, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” ÙÔ 15Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Kyokushinkai ηڿÙ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ. ∂ηÙfiÓ ‰¤Î· ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙËÓ ƒfi‰Ô, ∞ıËÓ¿, ∫ÈÏΛ˜, ¶Ôχ·ÛÙÚÔ, ∞ÁÚÈ¿, ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ Î·È μfiÏÔ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ì ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi Î·È Ù¯ÓÈÎfi Â›Â‰Ô Û ·ÁÒÓ˜ Ï‹ÚÔ˘˜ Â·Ê‹˜ (Knock Down). ºÈÏÈ΋ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ë ¤Î·ÓÂ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Tag Sou Do ÙÔ˘ ¶Ô˙··Ï›‰Ë ∏Ú·ÎÏ‹ ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ΔËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ·Ó¤Ï·‚Â Ë ∞η‰ËÌ›· Kyokushinkai ηڿÙ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ Â›Ó·È ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai Ì ÙËÓ μ›Î˘ ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘˜ °ÈÒÚÁÔ ∫·-

ÙÛ·Ó‰Ú‹ Î·È ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÁÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË Î·È ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Â›¯Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫ÔÛÌ›‰Ë˜ ·Ú¯ËÁfi˜- ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Kyokushinkai ηڿÙÂ, Ô fiÔÈÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰È·ÈÙËÛ›·, ˆ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ∂˘·ÁÁÂÏȉ¿ÎË °ÈÒÚÁÔ (Â›Û˘ ‰ÈÂıÓ‹ ) Î·È ÙÔÓ ∫·ÙÛ·Ó‰Ú‹ °ÂÒÚÁÈÔ (ÂıÓÈÎfi ¢È·ÈÙËÙ‹) Ì ∫ÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Δ˙ȈÚÙ˙ÈÒÙË ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ, °ÎÔÓÙfiÏÔ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ (μfiÏÔ-™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ), ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ ¡›ÎÔ (ƒfi‰Ô), ™Ô˘ÚÁÎÔ‡ÓË ¡›ÎÔ (∫ÈÏΛ˜). ∞fi ÙËÓ ¤ÓˆÛË ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Â›Û˘ ÔÈ ªÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ √Ù¿ÚÈÔ (∫ÈÏΛ˜) ·Ú¯ËÁfi˜ μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ΔÛÈ¿Ú·˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (∞ı‹Ó·) ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ∫ÂÛ›‰Ë˜ μÈ·ÙÛÂÛÏ¿‚ (¶ÔχηÛÙÚÔ), ∞ÛÙÏ‹ ∞ϤͷӉÚÔ˜ (∞ÁÚÈ¿), ™Â˝Ù˘ ª¿ÓÔ˜ ( ƒfi‰Ô˜) Î·È °ÎÔÓÙfiÏÔ˜ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ (™ÙÂÊ·ÓÔ-

‚›ÎÂÈÔ), ÂÓÒ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ ·fi ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Î·È •¿ÓıË ‰ÂÓ ÚÔÛ‹Ïı·Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ. √È ·ÁÒÓ˜ ›¯·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÚfiÎÚÈÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÁÈ· Ó· ÂÈÏÂÁ› Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÛÙËÓ §ÈıÔ˘·Ó›·, Î·È ÛÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ∂ÈϤÁËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÔÈ ™Â˝Ù˘ ª¿ÓÔ˜, ∫·ÚÔϛӷ ªÚÈÍ (ƒfi‰Ô), ÃÔÓ‰Úfi˜ ÿÚ˘ (μfiÏÔ˜), ªÂÏÈÎÈ¿‰Ë˜ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘ Î·È ªÂÏÈÎÈ¿‰Ô˘ ÕÓÓ· (∫ÈÏΛ˜) ÁÈ· ÙÔ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· Ô ™Â˝Ù˘ ª¿ÓÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÔÈÎÙ‹ ηÙËÁÔÚ›·. ΔËÓ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 300 ı·٤˜ Ù›ÌËÛ·Ó Ì ÙËÓ

·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ Ô ÚÒËÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ (Â›ÙÈÌÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Kyokushinkai) ηıÒ˜ Î·È Ô ¡˘Ó ¢ËÌÔÙÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÷ÏÎÈ¿˜ ™ˆÙ‹ÚÈÔ˜ (°ÂÓ. °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ Kyokushinkai μfiÏÔ˘). ¶·ÚÒÓ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÒÓ ™Ô˘‚ÏÂÚ‹˜.ΔȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÚfiÛÊÂÚÂ Ô Ê˘Û›·ÙÚÔ˜ ª·Ó·‚¤ÏÏ·˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÚÔÛ¤ÊÂÚ·Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Î.Î. ∫ÔÛÌ›‰Ô˘ ∫·ÙÂÚ›Ó· Î·È ™È‰ËÚÔÔ‡ÏÔ˘ μԇϷ. ∞fi ÙËÓ ∞η‰ËÌ›· μfiÏÔ˘ ‰È·ÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ÃÔÓ‰Úfi˜ ÿÚ˘, ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓ˘ ∫ÒÛÙ·˜, §·˙Ô‡‰Ë˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ (¯Ú˘Û¿ ÌÂÙ¿ÏÏÈ·), ª·Ó·‚¤ÏÏ·˜ ¡›ÎÔ˜ (·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ), ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ Δ¤Ù·, §¿˙Ô˜ §Â˘Ù¤Ú˘ Î·È ¶¿ÓÔ˘

πˆ¿ÓÓ˘ (¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·),ÂÓÒ ÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ı¤ÛË Î·È ·ÚÁ˘Úfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛÂ Î·È Ô ÌÈÎÚfi˜ ¢·‰¿Ó˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˜ Û ·ÁÒÓ· Â›‰ÂÈ͢. ∂fiÌÂÓÔÈ ·ÁÒÓ˜ ı· Â›Ó·È ·Ú¯¤˜ ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ Ì ÙËÓ Û˘Ì̤ÙÔ¯Ë ÙˆÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ Ù˘ μÔÚ›Ԣ Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ª˘ÚÈÙ˙‹ ∞ÓÙÒÓÈÔ, ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙˆÓ ÍÂÓÒÓˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ªÂÙ·ÊÙÛ‹ ∞ϤÎÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÙÈÌË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· §ÂÌÔÓ‹ °ÂÒÚÁÈÔ ÁÈ· ÙËÓ Â˘ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘ ¯ÔÚËÁ›·. ∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ıÂÚÌ¿ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙÔ˘˜ ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

Δ∂á∂™ - Ã√ƒ√π - √ªπ§π∂™

— Δ· Ó¤· ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡. ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ¶Â˘Î·Î›ˆÓ “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÛÙÔ ÁϤÓÙÈ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÚ›ÙË 8 ª·ÚÙ›Ô˘, Ë̤ڷ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Î·È ÒÚ· 8.30 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°È¿Óη” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 15∂ (Ê·ÁËÙfi, ÔÙfi Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋). ¶ÚÔÛÔ¯‹: ªfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜! ∫¿ÚÙ˜ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “°È¿Óη”. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ “∞Á›· ΔÚÈ¿‰·” ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔÓ ÂÙ‹(°·ÏÏÔʈӛ·), Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ∫·ıËÁËÙÒÓ °·ÏÏÈÛÈÔ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ¯ÔÚfi ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·ÚÔÛηÏ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 6:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙËÓ Ú¿ÎÈ” Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” (™. ™˘Ú›‰Ë 130), ÁÈ· ÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÓ· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÙ ̛· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ì¤ÓˆÓ οı ™¿‚‚·ÙÔ Ï‹˜ ÙÚ·¤˙˘ Ì ı¤Ì·: °È·Ù› Ù· °·ÏÏÈο; 7.15, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· (Pourquoi le Francais?). ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô £ÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ∏ Ã∂¡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ Î. ƒ›ÙÛ˘ μÔÁÈ·Ù˙¿ÎË, ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓ˘ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ I.C.P.S (Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Strathclyde °Ï·ÛÎfi‚˘) ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ·˘ÙÔÁÓˆÛ›·˜. ∂ÓËÌÂÚÒÓÂÈ Û¯ÂÙÈο fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤ˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛË 6945067704 Î·È 2428094570. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡, ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘, Û‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 8:30 Ì.Ì. ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ ∂ÛÙ›· ÙÔ˘ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26) ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË “Δ·‚¤ÚÓ·”. ¶·ÏÈÔ› √‰ËÁÔ› Î·È Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ÂÏ¿Ù ӷ ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ̷˙› Ì ÛÈÙÈÎfi Ê·ÁËÙfi, ÎÚ·Û› Î·È ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋. ΔÈÌ‹ ÚÔÛÎÏ‹Ûˆ˜ 15,00 ∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421101361 Î·È 6938487994. — ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “√ ∞. ¶·‡ÏÔ˜” (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, £ÂÔÏfiÁÔ˘, Ú. ∫·ıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ΔÚÈÒ‰ÈÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ”. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË ÁÈ· fiÏÔ˘˜. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 7-3 ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ¯·ÚÙ·ÂÙÔ‡ ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ∞ÊÂÙÒÓ. √ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ (͈ÎÏ‹ÛÈ ∑ˆÔ‰fi¯Ô˘ ¶ËÁ‹˜) Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂηÙfi ̤ÙÚ· ÂÚÈÌÂÙÚÈο Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·fi ÙȘ 10.30 .Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 12.30 Ì.Ì. ™ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó (1Ô, 2Ô, 3Ô ‚Ú·‚›Ô) Î·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ∫‡ÂÏÏÔ ı· ·ÔÓÂÌËı› Î·È ÛÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÂÈÚÔÔ›ËÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÂÙfi Ô˘ ı· ÂÙ¿ÍÂÈ. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ı· ÚÔÛÊÂÚı› ‰ˆÚ¿Ó, ÓËÛÙ›ÛÈÌÔ˜ ÌÔ˘Ê¤˜ Ì ¿ÊıÔÓÔ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. — ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3/3 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÚÂȘ πÂÚ¿Ú¯·È” (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜-√ÁÏ) Î·È ÒÚ· 6.30 Ì.Ì. ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô Î. ∫˘Ú. ¡ËÛÈÒÙ˘ “∏ ‰ÔÍÔÏÔÁÈ΋ ηٷÓfiËÛË Ù˘ πÂÚ·ÔÛÙÔÏ‹˜”. ¶ÚÔ‚ÔÏ‹ dvd Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ ƒ√∏, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË ∞™∏ª∞¡Δ√™ ¶√¡√™ ÙˆÓ Ã¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ-∫ˆÛÙԇϷ˜ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˜, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ¢‹ÌËÙÚ· ¶·¿-μÔÁÈ·Ù˙‹, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜. ªÔ˘ÛÈ΋ Â› ÛÎËÓ‹˜: ™˘ÌÂÒÓ °È·ÓÓÔ‡Ï˘. ™ÎËÓÈο - ·Ê›Û· -ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª·Ù›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª¿Úˆ ÀÊ·ÓÙ‹. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÒÛÙ·˜ ÀÊ·ÓÙ‹˜. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ: 10-11-12-13 ª·ÚÙ›Ô˘. £¤·ÙÚÔ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ 9.30Ì.Ì.

°ÈÔÚÙ‹ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜

∂∫¢ƒ√ª∂™

— ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙȘ ∞ÔÎÚȤ˜ ÛÙÔ PORTO KARRAS ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋, ·fi ÙȘ 5 ¤ˆ˜ ÙȘ 7 ª·ÚÙ›Ô˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜: ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ÙËÏ. 24210 23935, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ: 10 .Ì. - 12 Ì. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÂΉÚÔÌ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÍÂÓÒÓ· ÛÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ¢ËÏÒÛÂȘ-ÂÁÁڷʤ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1 (ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3). ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 Î·È 6977 133395. ∂›Û˘, Ô ŸÌÈÏÔ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÛÙȘ 13 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∞ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ∞ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ (ΔÔ¿ÏË 35), ÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Ì ı¤Ì·Ù·: √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜. ÀÔ„ËÊÈfiÙËÙ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ (ÒÚ· 12.00). — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ™·‚.-∫˘Ú. 12-13/3: Δ˙Ô˘Ì¤Úη ∏›ÚÔ˘-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ/Â˙ÔÔÚ›·, ™·‚.: 3ˆÚË ÔÚ›· ·fi ÕÁÓ·ÓÙ· Ò˜ ∞Ó¿ÏË„Ë, ∫˘Ú.: Ú¿ÊÙÈÓÁÎ ÛÙÔÓ ÕÚ·¯ıÔ ·fi ÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜ ‹ ·Úfi¯ıÈ· Â˙ÔÔÚ›· 3 ˆÚÒÓ-‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ¶Ï¿Î·˜, ∫˘Úȷ΋ 20/3: ŸıÚ˘˜ ª·ÁÓËÛ›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋, μÚ‡Ó·ÈÓ·¶·Ï·Èfi˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ø.¶.: 4,30, μ.¢.: 1/5, ¢Â˘Ù¤Ú· 21/3, ÒÚ· 7 Ì.Ì.: ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË-ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ¶·Ú.-™·‚.-∫˘Ú. 25-26-27/3: ∞Ú¿Î˘ÓıÔ˜-ªÂÛÔÏfiÁÁÈ-Â˙ÔÔÚÈ΋/ÂÚÈËÁËÙÈ΋. •ÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÛÙ· ÌÔ˘Û›· ÙÔ˘ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘, ÙË ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·, Â˙ÔÔÚ›· ÛÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô, ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ· ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘, Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236.

“Δ· ·‰È¿ÓÙÚÔ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘” Û ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ·Ú¿ÛÙ·ÛË

‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ì›· ÌÔÓ·‰È΋ ÌÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ı¤Ì·: “Δ· ·‰È¿ÓÙÚÔ· Ù˘ §¤Û‚Ô˘” . ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ °ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ ÊÈÏÔÍÂÓÂ›Ù·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ ·Ì·ÓÂÙ˙‹‰Â˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘, Ô ™fiÏˆÓ §¤Îη˜, fiÔ˘ Ì ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ‰ÈËÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ÛΈÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÂÈÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ, ¯ÔÚ‡ÂÈ ·Ù¿ÏÈÎÔ Î·È Î·ÚÛÈÏ·Ì¿. ÙÔ¯‹ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ı· ¯ÔÚ¤„Ô˘Ó Ì¿ÏÔ, ·Ù¿ÏÈÎÔ Î.¿. ÃÔÚÂ‡Ô˘Ó ÔÈ: £·Ó¿Û˘ ª¤·˜, ∞ÓÙÒÓ˘ Δ˙ȷʤٷ˜, ¡›ÎÔ˜ °Ô‡ÏÈ·˜, ºÒÙ˘ ™Î·Ì·ÁÎÔ‡Ï˘, ¶·ÓÙ·˙‹˜ °È·ÓÓÈfi˜, ∫ÒÛÙ·˜ μ·Ú‰¿Î˘, §¿ÌÚÔ˜ ªϤÙÛ·˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ Δ˙Ô˘‚¿Ú·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ùۛη˜, ª¿Î˘ ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘, ™Ù¤ÏÈÔ˜ ∫·Ú·È¤Ú˘, ª·ÓfiÏ˘ ∑ÂÚ¿È, μ·ÁÁ¤Ï˘ ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜ Î·È ∂ϤÓË §ÈfiÏÈÔ˘, ª·Ú›· ∫·-

™˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› ∞Ó‰Ú¤·˜ ∫·ÙÛÈÁÈ¿ÓÓ˘ (Û·ÓÙÔ‡ÚÈ), ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ °ÎÔ˘‚¤ÓÙ·˜ (‚ÈÔÏ›) Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛÈη‚¤Ï˘ (ÎÈı¿Ú·). ΔË ÌÔÓ·‰È΋ ·˘Ù‹ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ï·ÈÛÈÒÛÂÈ Ë ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ·ÓÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §.∂.μ. Ì ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÌÈÌËÙÈÎÔ‡˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ˘˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Ù˘ §¤Û‚Ô˘, fiˆ˜ “Ô ·Ú¿˘”, “Ô Á¤ÚÔ˜”, “ÙÔ Ì·¯·›ÚÈ” Î·È “Ù· ÎÔ˘ÙÛ¿” (ÎÔ˘ÎÈ¿) ÂÓÒ Ì ÙË Û˘ÌÌÂ-

ÙÛ›Ì·, ¡·Ù¿ÛÛ· ª·ÓÙÔ‡‰Ë, ª˘ÚÙÒ ∑ÂÁÁ›ÓË, ∞ÚÂÙ‹ ∫·ÙÛ·ÁˆÚÁ›Ô˘, °ˆÁÒ μÈÏÈÒÙË, ∂ϤÓË ª·Ï·¯È¿. ∂È̤ÏÂÈ· ¯ÔÚÒÓ °È¿ÓÓ˘ ¶Ú·ÓÙÛ›‰Ë˜. ΔËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÊÈÏÔͤÓËÛ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μÚ˘ÍÂÏÒÓ. ∂›ÛÔ‰Ô˜ 10 ¢ÚÒ. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÚÔˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ §.∂.μ. ∫ÔÚ·‹ 79, 10:00 Ì 13:00 (ÙËÏ.: 2421033938) Î·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ΔÔ¿ÏË 14 (ÙËÏ.: 2421025363).

°È· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘”

√ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˜ Ù˘ ¡¤Ó·˜ ªÂÓÙ‹ ÁÈ· ÙÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ ∂˘Ù˘¯›·˜ ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ “ª∂™∞ Û ÌÈ· ·ÁˆÌ¤ÓË Î·Ì·ÚԇϷ, ÌÈ· ÊÙˆ¯‹ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ËıÔÔÈfi˜ Ô˘Ï¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ Ù˘ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›” , ¤ÁÚ·Ê·Ó ÔÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÙÔ 1960. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Ù˘¯›· ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ (1893-1972), ·fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ÛÙÈ¯Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È ‹Úı ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂÙ¿ ÙË ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹. Œ˙ËÛ ÌÈ· ¤ÓÙÔÓË Î·È ÂÚÈÂÙÂÈÒ‰Ë ˙ˆ‹, ·Ú¯Èο ˆ˜ ËıÔÔÈfi˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˆ˜ ‰·ÛοϷ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ ¿ıÔ˜ ÁÈ· ÙË ¯·ÚÙÔ·ÈÍ›· ÙËÓ ÂÍ·Ó¿Áη˙ ӷ ÁÚ¿ÊÂÈ ÛÙ›¯Ô˘˜, Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ù˘. ∏ ·ÌÔÈ‚‹ Ù˘ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÓÙ¿ÍÈ· Ù˘ Ê‹Ì˘, Ô˘ ·¤ÎÙËÛ·Ó ·˘Ù¿ Ù· ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È·. ∞ÚΛ Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ ·Û›ÁÓˆÛÙ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘: “∫·‚Ô˘Ú¿ÎÈ·”, “¶‹Ú· ÙË ÛÙÚ¿Ù· ÎÈ ¤Ú¯ÔÌ·È” Î·È “∞ÓÙÈÏ·ÏÔ‡Ó ٷ ‚Ô˘Ó¿” (ΔÛÈÙÛ¿Ó˘), “∏ÏÈÔ‚·ÛÈϤ̷ٷ” Î·È “¶ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ˘ ·Á¿˜” (ÃÈÒÙ˘), “¢˘Ô fiÚÙ˜ ¤¯ÂÈ Ë ˙ˆ‹” Î·È “ºÂ‡Áˆ Ì ›ÎÚ· ÛÙ· ͤӷ” (∫·˙·ÓÙ˙›‰Ë˜), “ŸÓÂÈÚÔ ··ÙËÏfi” (∫·Ï‰¿Ú·˜), “∂›Ì·È ·ËÙfi˜ ¯ˆÚ›˜ ÊÙÂÚ¿” (÷Ù˙ȉ¿ÎȘ), “¶ÂÙÚ·‰¿ÎÈ ÂÙÚ·‰¿ÎÈ” (∞ÓÙÒÓ˘ ∫·ÙÈÓ¿Ú˘).

ΔË ˙ˆ‹ Ù˘ ıÚ˘ÏÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ Á˘Ó·›Î·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ô ¶¤ÙÚÔ˜ ∑Ô‡ÏÈ·˜, ÛÙËÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ ÂÁÁÔÓ‹˜ Ù˘, ƒ¤·˜ ª·Ó¤ÏË, “∏ ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ Ë ∂˘Ù˘¯›·” (ÂΉfiÛÂȘ “ÕÁ΢ڷ”). ªÂ fiÏÔ ÙË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÙËÓ ·ÌÂÛfiÙËÙ· Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ù˘ ı·ÙÚÈ΋˜ ·Ê‹ÁËÛ˘, ÌÈ·˜ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋˜ Î·È ·ÎÚÔ‚·ÙÈ΋˜ ηٿıÂÛ˘, ·Ó¿ÏÔÁ˘ Ì ÙËÓ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ‚ÈÔÁÚ·Ê›ٷÈ. “™·Ó ¤Ó·˜ ıËÏ˘Îfi˜ ∑ÔÚÌ¿˜, Ë ∂˘Ù˘¯›· ‚ڈ̿ÂÈ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÁÚ·ÌÌ‹ ÛÙȘ Ú›˙˜, Û fi,ÙÈ ·˘ıÂÓÙÈÎfi ¤ÌÂÈÓ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ ÁÓ‹ÛÈ· ÂÏÏËÓÈ΋ „˘¯‹ Î·È Ï‚ÂÓÙÈ¿. ŒÓ·˜ ·ÏÏÈÒÙÈÎÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ˙˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi fiÓÔ Î·È ‚¿Û·Ó·, Ô˘ ͤÚÂÈ fï˜ Ó· ¯·ÌÔÁÂÏ¿, Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ fiÓÂÈÚ·, Ó· ÎÙ›˙ÂÈ ÂÏ›‰Â˜ ¿Óˆ ÛÙËÓ Î·Ì¤ÓË ÁË ÙÔ˘” , ÂÍËÁ› Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ì ÙËÓ ÂÎÏËÎÙÈ΋ ¡¤Ó· ªÂÓÙ‹ ÛÙÔÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ, ‰›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÌÂÛÙË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “μ·ÛÈÏ¿ÎÔ˘” (¶Ï·Ù·ÈÒÓ Î·È ¶ÚÔÊ‹ÙË ¢·ÓÈ‹Ï 3, ∫ÂÚ·ÌÂÈÎfi˜). °È· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ Î·Ó›˜ ı¤ÛË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÔÌÔÓ‹ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ Î·È Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË. ¶·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ΔÂ-

Ù¿ÚÙË Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 18.15, οı ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 21.15. ∏ ηٷÍȈ̤ÓË Î·ÏÏÈÙ¤¯ÓȘ Âȉ›‰ÂÙ·È Û ¤Ó· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÚÂÛÈÙ¿Ï ËıÔÔÈ›·˜. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ ∞ÚÛ¤ÓË Î·È ÔÈ ÊˆÙÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ª¤ÏÏË. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Â¤Ó‰˘ÛË ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô °È¿ÓÓ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ ¤Î·ÓÂ Ë ∂Ï¿ӷ μÚ·¯¿ÏË. “∂ÁÒ Áڿʈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È Ù· Ô˘ÏÒ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ‰ÂÓ ·Ó·Î·Ù‡ÔÌ·È ·Ó ı· È¿ÛÔ˘Ó ‹ fi¯È, ·Ó ı· ‚ÁÔ˘Ó ‹ ‰ÂÓ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ‰›ÛÎÔ˘˜. ªfiÏȘ Ù· ·Ú·‰ÒÛˆ, ˘ÔÁڿʈ Î·È ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ·Ú·ÈÙ‹Ûˆ˜ ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∞·ÚÓԇ̷È, ·˜ Ô‡ÌÂ, Ù· ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÌÔ˘ Ù¤ÎÓ·”, ‰‹ÏˆÓÂ

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÙÔ 1960 Ë ¶··ÁÈ·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ Ù˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∞ÎÚfiÔÏȘ”. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ó··ÚÈÛÙ¿ ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘·, Û¯¤ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Û·Ó ¤Ó· ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ηÏÂȉÔÛÎfiÈÔ, Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ÙË ‚Ȉ̷ÙÈ΋ Ï·˚΋ Ô›ËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙË, ÌÔÓ·‰È΋ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÚˆÙÔfiÚ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡. “∏ ∂˘Ù˘¯›· ¤ÁÈÓÂ Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ „˘¯‹˜ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ Ï·Ô‡ Î·È Ì ÙÔ ÛÙ›¯Ô Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ ηËÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘. Ãı˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ”, Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ∑Ô‡ÏÈ·˜. ª¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÏ˘Ù¿Ú·¯Ë ˙ˆ‹ Ù˘, ͉ÈÏÒÓÂÙ·È Ë ÓÂfiÙÂÚË ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û‡Á¯ÚÔÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ Ì·˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, Ì Ï·›ÛÈÔ ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›· ÌÈ·˜ ¯·Ì¤Ó˘ ·ÙÚ›‰·˜, ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÔ˘ÏÔ˘ÎÈÒÓ Î·È Ù˘ ·ıËÓ·˚΋˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ Ò˜ Ù· ηٷÁÒÁÈ· ÙÔ˘ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ˘ Î·È ÙËÓ ¿ÓıÈÛË ÙÔ˘ ¤ÓÙ¯ÓÔ˘ Ï·˚ÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ∏ ¡¤Ó· ªÂÓÙ‹ ÌÔÓÔÏÔÁ›, Û˘ÓÔÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ٷ ÂÙ¿ ÚfiÛˆ· Ô˘ ¤·ÈÍ·Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘: ΔËÓ ª·Ú›Î· ∫ÔÙÔÔ‡ÏË, ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘ °ÈÒÚÁÔ, ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘ ª·›ÚË, ÙÔÓ ΔÛÈÙÛ¿ÓË, ÙÔÓ ÃÈÒÙË, ÙËÓ ÂÁÁÔÓ‹ Ù˘ ƒ¤· Î·È ÙËÓ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ ª·ÚÈfiÁη. ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ· §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

— ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ “Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ” (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªÔÚ¿ÚÔ˘ Ì ı¤Ì· “™˘ÓÔÌÈÏ›· ÏfiÁÔ˘ Î·È ÂÈÎfiÓ·˜” ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ô‰ËÌ›· ÙÔ˘ ∞. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 15/3/2011. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 10:00-13:00 & 18:0021:00 (¢Â˘Ù¤Ú· ·fiÁÂ˘Ì· ÎÏÂÈÛÙ¿), ™¿‚‚·ÙÔ: 10.00 - 13.00. — ∏ ÙÛ·ÁÂÚ› “∑ÒÁÈ·” ÊÈÏÔÍÂÓ› ¤ÎıÂÛË Ì ¤ÚÁ· ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ - ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˘ ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 6/3/11. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 ¤ˆ˜ 23:00. ΔËÏ.: 24210 30424. — ŒÎıÂÛË Ã·Ú·ÎÙÈ΋˜ Ì ¤ÚÁ· ÊÔÈÙËÙÒÓ Ù˘ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ºÔ˘ÓÙÔ‡ÏË (∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, μfiÏÔ˜) Î·È ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ª·ÚÙ›Ô˘, ÒÚ˜ 9 .Ì. - 11 Ì.Ì. ΔËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ¤¯ÂÈ Ë Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· Î. ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ.

¢Y™KO§O

∂∫£∂™∂π™

25

ΔÚ·ÁÔ‡‰È·, ¯ÔÚÔ›, ÈÛÙÔڛ˜, ‰ÚÒÌÂÓ· Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

“∞Ê·Ófi˜”: ∞Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘ ÙËÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ Âı›ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ “∞Ê·Ófi˜”, ÁÈ· ¤ÌÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿. ∏ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·Ù·Û΢‹ - ¤Ù·ÁÌ· ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ “∞Ê·ÓÔ‡” - ʈÙÈ¿ Ì ÍËÚÔ‡˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ - Ô˘ÚÓ¿ÚÈ·, ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂˘ÂÚÁÂÙÒÓ Î·È ∏ÚÒˆÓ Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· - ª·˘Ú¿ÎË), Ì ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·, ËÏÈÔÚ›ÙÈη ·ÔÎÚÈ¿ÙÈη ÎÂÚ¿ÛÌ·Ù· ·fi √Ì¿‰· °˘Ó·ÈÎÒÓ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ (›Ù˜ Î·È Ê·ÁËÙ¿), ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÎÚ·Û› ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. flÚ· ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ 18.00, Ì ¤Ù·ÁÌ· - ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÒÚ· 19.00 ÙÔ ¿Ó·ÌÌ· ÙÔ˘ “∞Ê·ÓÔ‡” Î·È Ù¤ÏÔ˜, ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Î·È ¯ÔÚfi˜! ∏ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎË ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “∞ÔÎÚÈ¿ 2011” Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙÔ˘ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™, Ù˘ √Ì¿‰·˜ “∞fi ¢ƒ∞™∏” ÙˆÓ ™Ù·ÁÈ·ÙÒÓ, Ù˘ √Ì¿‰·˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È ˆÏËÙ¤˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 4 ª·ÚÙ›Ô˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢È·‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÒÚ· 17.30, Ì ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ °È¿ÓÓË ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË, ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚË ¶¤ÙÛË, ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó ·ÂÚfiÛٷٷ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ó· ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÂÚfiÛÙ·ÙÔ ÁÈ· ÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi. Δ· ¤·ıÏ· ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· Â›Ó·È ¤ÎÏËÍË - ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜.

“∞Û‹Ì·ÓÙÔ˜ ¶fiÓÔ˜” ·fi ÙË ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “ƒÔ‹” ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ ƒ√∏,

ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ Û‡ÓıÂÛË “∞Û‹Ì·ÓÙÔ˜ ¶fiÓÔ˜” ÙˆÓ Ã¿ÚÔÏÓÙ ¶›ÓÙÂÚ - ∫ˆÛÙԇϷ˜ ªËÙÚÔÔ‡ÏÔ˘ Û ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ 10-11-12-13 ª·ÚÙ›Ô˘ (9.30 Ì.Ì.). ...ŸÙ·Ó ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È Ô ÛȈËÏfi˜ Á¤ÚÔ˜ Ì ٷ Û›ÚÙ·, Ë ÚÔÛÂÁ̤ÓË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ŒÓÙÔ˘·ÚÓÙ Î·È Ù˘ ºÏÒÚ·˜ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÓÂÙ·È. √ Êfi‚Ô˜ Î·È ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, ʤÚÓÔ˘Ó ·ÚfiÛÌÂÓ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÈ· ·fiÌ·¯Ë ËıÔÔÈfi˜ ÌÂډ‡ÂÈ ÚfiÏÔ˘˜ Î·È ·Ó·ÌÓ‹ÛÂȘ, Ì ÛÎÈ¿ “ηʤ ÛÎÔ‡ÚÔ˘ ·ÎÏÔ˘” Ó· ÛÙÈÁÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù˘... ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ›: ¡›ÎÔ˜ ¶·¿˜, ∂ÈÚ‹ÓË ª˘ÏˆÓ¿, ¢‹ÌËÙÚ· ¶·¿-μÔÁÈ·Ù˙‹, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫¿‚Ô˘Ú·˜. ªÔ˘ÛÈ΋ Â› ÛÎËÓ‹˜: ™˘ÌÂÒÓ °È·ÓÓÔ‡Ï˘. ™ÎËÓÈο·Ê›Û·-ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ª·Ù›Ó· ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘. ∫ÔÛÙÔ‡ÌÈ·: ª¿Úˆ ÀÊ·ÓÙ‹. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∫ÒÛÙ·˜ ÀÊ·ÓÙ‹˜.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

∞fi ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

Δ·Í›‰È ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ƒ›Ô Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ¯ÔÚfi

Œ

Ó· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi, ÛÙÔ ÂÓÙfiÈÔ Î·È ÙÔ - ÚÔÛÂÙ·ÈÚÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÊÔÌÔȈ̤ÓÔ ϤÔÓ - Â͈ÙÈÎfi, ¤Ó· Ù·Í›‰È Ì fi¯ËÌ· ÙÔ ÁϤÓÙÈ Î·È ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙË ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ™¯ÔÏÒÓ ÃÔÚÔ‡ Latin CHORUS LINE-VOLOS & DANCE AKADEMY-VOLOS, ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ Î·È Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.

ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ¤Ó· ÁÓ‹ÛÈÔ Ï·˚Îfi ÁϤÓÙÈ, Ì ΤڷÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÎÚ·Û› Î·È ÌÂ˙¤‰Â˜ Û Ôχ ÚÔÛÈÙ¤˜ ÙÈ̤˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ó·‚›ˆÛË Ù˘ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈ΢ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÂÚ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, ÙfiÙ Ô˘ ÔÈ ·Ú¤Â˜, Ì ÙȘ Ì·ÛηڿÙ˜, ÙȘ ÛÂÚ·ÓÙ›Ó˜, ÙÔ ¯·ÚÙÔfiÏÂÌÔ Î·È Ù· ÎÔÌÊÂÙ›, ¿Ó·‚·Ó ·‚›·ÛÙÔ ÙÔ Î¤ÊÈ. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ù›ÙÏÔ “∞fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ∞ı‹Ó· ÛÙÔ ƒ›Ô, ¤Ó· ‰È·¯ÚÔÓÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ¯ÔÚfi” , ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Ù· ÂÍ‹˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·: ∂ÁÒ ı· Îfi„ˆ ÙÔ ÎÚ·Û›, ¶È›ÓÔ˜ Î·È ¶È›Ó·, ¶È›ÙÛ·, DoRe-Mi, ƒÈڛη (ΔÛ¿ÚÏÂÛÙÔÓ), ∫È΋ ∫ÔÎfi, ∏ ªÔ‰ÈÛÙÚԇϷ, ¶ˆ, ˆ, ˆ, ΔÔ ∫·ÚÓ·‚¿ÏÈ. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓÔ Û ϷÙÈÓÔ·ÌÂÚÈοÓÈη ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ¯ÔÚÔ‡˜, fiˆ˜ TICO - TICO, CARNIVAL (Orfeo Negro), QUANTANAMERA, PERHAPS-PERHAPS, BESAME MUCHO, BRASILIAN CARNIVAL, TI, LUNARES, AMOR, PERFILA, DISCO, CARAVAN, VIDA VOLA, LA BABA. ∂ÓÔÚ¯ËÛÙÚÒÛÂȘ: °ÈÒÚÁÔ˜ K·Ú˘‰¿Î˘, ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ê.‰.‚., ¢‹ÌÔ˜ μÔ˘ÁÈԇη˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ê.‰.‚., μ·Û›Ï˘ Δ·ÛÔ‡‰Ë˜ ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ Ê.‰.‚. ™ÔÏ›ÛÙ˜: Δ˙¤ÓË Ã·Ù˙ˉ‹ÌÔ˘, ∫·ÙÂÚ›Ó· ∞ÔÛÙÔÏÔÔ‡-

ÏÔ˘ Î·È £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ÌÂÙÂͤÏÈÍË Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ μfiÏÔ˘, Ë ÔÔ›· ÚÔ‹Ïı ·fi ÙÔ ÚÒÙÔ ¿Ù˘Ô Û¯‹Ì· Ó¢ÛÙÒÓ Ô˘ ȉڇıËÎÂ, ÙÔ 1920, ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi μÔÏÈÒÙ˜ Î·È ∫ÂÚ΢ڷ›Ô˘˜ ÊÈÏfiÌÔ˘ÛÔ˘˜. M¤Û· ·fi ÌÈ· ÔÏ˘Î‡Ì·ÓÙË ÔÚ›· ‰È·ÚÎÒÓ ÌÂÙ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÒÓ Ù˘, ·ÏÏ¿ ¿ÓÙÔÙ Ì ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ fiÏË Î·È ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ë ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÂÓÙ¿-

¯ıËÎÂ, ÙÔ 1946, ÛÙÔÓ ÙfiÙ ¢‹ÌÔ ¶·Á·ÛÒÓ Î·È ÙÔ 1948 Û˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È ϤÔÓ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ¢‹ÌÔ˘ ¶·Á·ÛÒÓ. ΔÔ 1954 ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞fi ÙÔ 1984 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, Ì·¤ÛÙÚÔ˜ Ù˘ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋˜ Â›Ó·È Ô Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ˜ ·Ú¯ÈÌÔ˘ÛÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú˘‰¿Î˘. ∏ ºÈÏ·ÚÌÔÓÈ΋ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Ó¢ÛÙÒÓ, ΢ڛˆ˜, ÔÚÁ¿-

ÓˆÓ Ì ÔÏϤ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Î·È ÚÔÔÙÈΤ˜ Î·È ·˘Ùfi ¤ÁÎÂÈÙ·È ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ Ì·¤ÛÙÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Ù˘. ∫·Ï‡ÙÂÈ fiϘ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÂÏÂÙÔ˘ÚÁÈÎÔ‡, ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÂÙÂÈ·ÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ø˜ ·˘ı‡·ÚÎÙÔ Û¯‹Ì· ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÌÔ˘ÛÈΤ˜ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Î·È ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Û ‰È¿ÊÔÚ· ›‰Ë ÌÔ˘ÛÈ΋˜.

∞ÔÎÚÈ¿ÙÈη “ª·ı‹Ì·Ù· „˘¯·ÁˆÁ›·˜” ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ

¡ÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ “ª∞£∏ª∞Δ∞ „˘¯·ÁˆÁ›·˜”,

Û ÛÙÈÏ ÚÂÙÚfi Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Ô˘ Ì·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ¤ˆ˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ù˘ ÚÒÙ˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÙÔ˘ 1930, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘, ÛÙÔ ¶ÔÚÊ˘ÚÔÁ¤ÓÂÈÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁÚÈ¿˜, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ - ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ Î·È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ·fi ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÔÈ: ∫·ÛÛÈ·Ó‹ ∞Ì˘Á‰·Ï›ÙÛË, §›ÏË μ·Ú·ÎÏÈÒÙË, πfiÏË ™ÎÔ‡ÚÙË (˘„›ÊˆÓÔÈ), ª·Ú›· ∞Ó·ÛÙ·ÛÔÔ‡ÏÔ˘, £ÂÔ‰ÒÚ· °Ô‡ÛÈ·, μ›Î˘ ∂˘ı˘Ì›Ô˘, £ÂÔ‰ÒÚ· ª·Á·ÏÈÔ‡ (‰Â‡ÙÂÚË ÊˆÓ‹), ¡ÒÓÙ·˜ ∞‰¿ÌÔ˘ (·ÎÔÚÓÙÂfiÓ), ∫·ÙÂÚ›Ó· μ·ÛÈÏ›Ԣ (ÊÏ¿Ô˘ÙÔ), ∂˘·ÁÁÂÏ›· °Ô‡ÛÈ· (ÎÈı¿Ú·), £ÂÔ‰ÒÚ· ª·Á·ÏÈÔ‡

(È¿ÓÔ), §›ÏË μ·Ú·ÎÏÈÒÙË (È¿ÓÔ). £· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ·ÏȤ˜, ·Í¤¯·ÛÙ˜, ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÊÚÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡. ΔÔ Â›‰Ô˜ ·˘Ùfi ÚԤ΢„ ̤۷ ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ÂÈıÂÒÚËÛ˘, Ù˘ ÔÂÚ¤Ù·˜ Î·È Ù˘ ηÓÙ¿‰·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ›‰Ô˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ ¢Ú›·˜ ηٷӿψÛ˘. ∏ ·ıËÓ·˚΋ ÂÈıÂÒÚËÛË Ì ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi Ù· ‰˘ÙÈÎÔÂ˘Úˆ·˚ο ÌÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈο ÚfiÙ˘· ‰¿ÓÂÈÛ ÙËÓ ÛÎËÓ‹ Ù˘ ÁÈ· ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙË ‰È¿‰ÔÛË ÙÔ˘ “ÂÏ·ÊÚÔ‡” ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎÂ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30, ̤۷ Û ÌÈ· ¿ÏÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ªÂÛÔÔϤÌÔ˘, ΢ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÛÙËÓ ·ÛÙÈ΋ ‰È·ÛΤ‰·ÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›· Î·È ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÁÈ· ÙÚÂȘ ‰ÂηÂٛ˜ ÂÚ›Ô˘. ∏ ‰˘ÙÈÎfiÙÚÔË Î·Ù·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÙÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “Â˘Úˆ·˚Îfi”

ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ‰ÈfiÙÈ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ڢıÌÔ‡˜, fiˆ˜ ÙÔ ‚·Ï˜ Î·È ÙÔ Ù¿ÓÁÎÔ. ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ·˘Ùfi ·ÔÎÏ›ÂÈ ÎÔÈÓˆÓÈο ‹ ÔÏÈÙÈο ı¤Ì·Ù· Î·È ˘ÌÓ› ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ¤ÚˆÙ˜ Î·È Ù· ÓÈ¿Ù· Ô˘ ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÏËıÒÚ· Û˘ÓıÂÙÒÓ fiˆ˜ ÙÔÓ ∞ÙÙ›Î, ÙÔÓ °È·ÓÓ›‰Ë, ÙÔÓ ¡. ÷Ù˙Ë·ÔÛÙfiÏÔ˘, ÙÔÓ ™Ô˘ÁÈÔ‡Ï, ÙÔÓ ªˆÚ¿ÎË, Î·È ÙÔÓ ªÔ˘˙¿ÎË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ fiˆ˜ ÙË μ¤ÌÔ, ÙÔÓ °Ô‡Ó·ÚË, ÙË ¢·Ó¿Ë, ÙÔÓ ª·ÚÔ‡‰· Î·È ÙÔÓ ∂ÈÙÚÔ¿ÎË. To ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘, Â›Û˘ ÂÓÙ·Á̤ÓÔ ÛÙȘ ·ÔÎÚÈ¿ÙÈΘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÁϤÓÙÈ Ù˘ “ΔÚÂÏÔ·Ú¤·˜”, ÛÙËÓ Ù·‚¤ÚÓ· “To ÛÙ¤ÎÈ ÙÔ˘ ∫·ÏÙÛ¿”, ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ. ∏ “ΔÚÂÏÔ·Ú¤·” ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 15-20 Ê›ÏÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Â› 24 ¯ÚfiÓÈ·, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ·ÔÎÚÈ¿ÙÈÎˆÓ ‰ÚˆÌ¤ÓˆÓ. ƒ¿‚Ô˘Ó ÌfiÓÔÈ

ÙÔ˘˜ Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ·, οÓÔ˘Ó Úfi‚˜ Î·È Ì ÙÚÂÏfi ΤÊÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤Ó· ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ηÚÓ·‚¿ÏÈ. ∞fi ÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË Ù·ÈÓ›· ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ “T· ÎfiÎÎÈÓ· º·Ó¿ÚÈ·”, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 10 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÛÙÔ Î·Ê¤- Ì·Ú ∫À∫¡√™, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ §ÈÌ·ÓÈÔ‡, ÛÙÔ §ÈÌÂӷگ›Ô, o ∂ÈηÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¶·Ú¿ÎÈ. £· ·ÎÔ˘ÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ¯ÔÚ¢ÙÔ‡Ó ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60 ·fi ÓÔÛÙ·ÏÁÔ‡˜ Ù˘ ÙfiÙ ·ÓıÈṲ̂Ó˘ ÓÈfiÙ˘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙËÓ ·ıˆfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Û’ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹. Δ¤ÏÔ˜ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∞Ê·ÓÔ‡ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, ÌÂÙ·Ù›ıÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú·, ∫˘Úȷ΋ 6 ª·ÚÙ›Ô˘.

¶·È‰ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ Public ª∂ Ӥ˜ ¿ÎÚˆ˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈΤ˜ ·È‰ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Public ÛÙÔ μfiÏÔ ÙËÓ agenda ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ: - ™¿‚‚·ÙÔ 5/3, 12.00 ∑ÔÁÎÏÂÚÔηÌÒÌ·Ù· √ ÈÔ ·›ı·ÓÔ˜ ˙ÔÁÎÏ¤Ú Î¿ÓÂÈ Â›‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÈηÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÙÛ›ÚÎÔ Ì ·È¯Ó›‰È· fiˆ˜ ÎÔÚ‡Ó˜, Ì·Ï¿ÎÈ·, diabolo, flower sticks, contact ball, ÎÔÚ‰¤Ï˜, bouncing balls, Ô‰‹Ï·ÙÔ Ì ÌÈ· Úfi‰· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. Δ· ·È‰È¿ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ juggling Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ˙ÔÁÎÏ¤Ú ·Ó·Î·Ï‡ÙÔÓÙ·˜ ÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. √ ˙ÔÁÎÏ¤Ú ÙÔ˘˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ù· ÚÒÙ· ‚‹Ì·Ù· Û οı ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ ÒÛÙ ӷ ÙÔ˘˜ οÓÂÈ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ̛· ·ÏËıÈÓ‹ ›ÛÙ· ÙÛ›ÚÎÔ˘. - ™¿‚‚·ÙÔ 12/3, 12.00 Clown TEO & ·Ú·Ì‡ıÈ· ÌÂÙ¿ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ΔÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Î¿ı ·È‰ÈÔ‡ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ·ÊËÁËÙ‹ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÂÓÒ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È, ˙ÔÁÎÏÂÚÈο, Ì·ÁÈο Î·È ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÛÙÂ›Ô clown Δ∂√. - ™¿‚‚·ÙÔ 19/3, 12.00 ª·ı‹Ì·Ù· Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ¯ÔÚÔ‡ Δ· ·È‰È¿ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÚÒÙ˜ ¯ÔÚ¢ÙÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›· ¯ÔÚÔÁÚ¿ÊÔ Ì·˜ Î·È Î·Ù·ÓÔÔ‡Ó ÙȘ ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ¯ÔÚÔ‡. - ™¿‚‚·ÙÔ 26/3, 12.00 ¶·È¯Ó›‰È· Ì ÙÔ˘˜ Playmobil Top Agents ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Top Agent, Ô ÔÔ›Ô˜ οÓÂÈ ·Û΋ÛÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔÎÈÓËÙÈ΋˜, ¯ÔÚ‡ÂÈ Î·È ·›˙ÂÈ ÔÌ·‰Èο ·È¯Ó›‰È· Ì·˙› Ì fiÏ· Ù· ·È‰È¿. ∂Ï¿Ù ӷ οÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ Top Agents!

∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘ ∫À∫§√™ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ Δ¤¯Ó˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ·: ΔÂÙ¿ÚÙË 2/3, ÒÚ· 5:30Ì.Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ / ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ ΔÂÙ¿ÚÙË 2/3 ÒÚ· 10Ì.Ì.Latin Party / ™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Chorus Line ¶¤ÌÙË 3/3, ÒÚ· 5Ì.Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ÃÔÚÔ‡ Latin, ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ & ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÈÎÔ˘ Tango ¶·Ú·Û΢‹ 4/3, ÒÚ· 8Ì.Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ / ÁÈ· ·È‰È¿ ¶·Ú·Û΢‹ 4/3, ÒÚ· 9:30Ì.Ì. μÚ·‰È¿ ÃÔÚÔ‡ / ™‡ÏÏÔÁÔ˜ “¢ÈÔ̷ٛ & ªÔ‡Û˜” , “™¯ÔÏ‹ ÃÔÚÔ‡ Chorus Line” ™¿‚‚·ÙÔ 5/3, ÒÚ· 12Ì. ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ °Ú·Ê‹˜ / ÁÈ· ·È‰È¿ ™¿‚‚·ÙÔ 5/3, ÒÚ· 10Ì.Ì. ™˘Ó·˘Ï›· / ◊¯ÔÈ Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜ Î·È μfiÚÂÈ·˜ £Ú¿Î˘ ∫˘Úȷ΋ 6/3, ÒÚ· 8Ì.Ì. μÚ·‰È¿ ∫Ú·ÛÈÔ‡ √ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ Δ¤¯Ó˘ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·ÓÔȯÙfi˜ ÁÈ· ηʤ ‹ ÔÙfi ·fi ÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 17, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 24210 24816, ÒÚ˜: 9.Ì. - 11 Ì.Ì.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔI√À 2011

K§EI™IMO TH™ 1H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.579,85

0,19

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INTRACOM HOLDINGS (∫√) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢√§ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞)

0,51 5,02 20 4,59 6,7 0,54 5,98 10,92 0,46 1,24 5,69 3,8 0,81 0,96 0,77 4,66 0,78 1,98 4,2 1,34 3,36 1,94 11,65 0,52 6,7 1,4 3,33 7,43 6,69 4,23 5,1 1,32 0,59 2,49 2,71 10,5 0,4 0,31 8,7 5,29 14,2 15 15,3 7,3 1,58 4,75 3,09 3,2 3,42 3,55 16,9 9,2 0,62 0,77

2 771.431 4,58 3.454.629 1,32 330.213 -1,08 1.893.993 1,36 10.274 -1,82 205.342 1,18 75.701 2,25 67.980 345.506 0,81 42.727 0,71 318.038 -1,3 2.734 -7,95 1.407.713 -4,95 9.835.971 1,32 419.360 -0,85 55 1,3 330.565 -0,5 20.589 1,45 126.605 235.453 -2,04 150.419 -3,48 36.496 3,93 646.983 1,96 16.408 -1,18 3.345.706 1,45 8.234 -3,2 416.684 0,27 96.483 -1,91 108.456 1,2 10.399 1,8 26.902 -1,49 8.595 -1,67 38.568 -0,4 158.456 -3,21 3.485.115 1,45 19.866 56.075 7.310 -0,23 70.320 1,73 267.141 -0,84 3.039 1,76 3.001 1,12 544.699 -2,01 1.495.100 -4,24 3.710.108 3,26 248 6.420 0,63 30.900 0,59 587.250 2,9 40.132 4 228.038 0,88 1.360 54.769 60.786

0,5 4,83 19,62 4,55 6,5 0,54 5,89 10,61 0,46 1,23 5,5 3,8 0,81 0,95 0,76 4,66 0,77 1,97 4,01 1,33 3,31 1,94 11,35 0,5 6,68 1,4 3,29 7,29 6,6 4,23 5 1,31 0,58 2,43 2,69 10,3 0,39 0,29 8,6 5,19 13,7 14,55 14,94 7,3 1,58 4,58 3,09 3,13 3,4 3,47 16,25 9,12 0,61 0,76

0,53 5,11 20,1 4,81 6,7 0,57 6,01 10,95 0,49 1,27 5,77 3,81 0,9 1,03 0,8 4,66 0,8 2,03 4,22 1,39 3,43 2,04 11,65 0,53 6,96 1,42 3,53 7,55 6,85 4,32 5,1 1,36 0,61 2,56 2,87 10,5 0,42 0,31 8,86 5,39 14,6 15 15,39 7,58 1,66 4,75 3,09 3,25 3,59 3,6 16,91 9,36 0,64 0,81

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF °¢ Ã.∞. NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30

7,35 16,45 7,48

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROLINE AEEX (∫√) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) QUALITY & RELIABILITY (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√)

0,4 0,44 1,07 0,49 1,86 0,34 0,64 0,53 0,44 0,37 0,44 0,59 1,22 1,41 1,84 0,6 8,55 1,38 1,18 1,12 1,07 1,29 0,49 0,75 1,98 5,35 0,93 2,91 1,17 2,5 2,44 0,48 0,5 0,44 0,64 2,74 0,42 1,4 1,02

5,26

4.585

-0,93 2,08 -0,53 13,33

39.101 200 1.700 426.511

-2,22

30 32.196

2,33 1,72 -2,4

7.030 149.290 13.749

-1,08 -1,64 -0,23 -0,72 0,85

340 180 4.420 9.285 1.030

-15,08 -3,73

-7,92 -4 -1,96

545.859 4.583 65.448 6.310 148 225 3.308 1.160 320 14.310 801 1.000 3.500

7,87 -4,55 5,26

6.750 30 32.598 104

-8,54 1,54 0,56 -3,12 0,34 1,74

0,39 0,44 1,06 0,49 1,83 0,32 0,64 0,53 0,44 0,37 0,44 0,57 1,22 1,41 1,84 0,59 8,46 1,37 1,15 1,12 1,02 1,28 0,48 0,74 1,98 5,29 0,9 2,9 1,07 2,48 2,4 0,48 0,5

0,41 0,44 1,12 0,49 1,87 0,35 0,64 0,53 0,46 0,37 0,45 0,59 1,25 1,41 1,85 0,6 8,56 1,4 1,21 1,12 1,26 1,4 0,52 0,75 1,98 5,35 1,02 2,91 1,25 2,52 2,62 0,48 0,5

0,62 2,74 0,41 1,29 1,02

0,65 2,74 0,45 1,4 1,02

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,73 0,17 0,32 1,82 0,79 0,65 0,63 0,61 1,36 0,6 0,42 0,79 0,78 1,44 0,34 0,55 5,85 0,85 1,7 1,24 1,09 0,3 0,46 0,46 0,6 1,19 0,9 0,54 0,63 1,03 1,42 33,29 1,29 0,3 0,59 1,45 0,49 0,57 0,56 3,22 0,21 0,73 0,42 0,25 0,7 0,39 0,31 0,75 4,7 1,76 0,78 1,9 0,93 0,94 0,38 4,26 0,54 2,45 0,95 0,47 0,55 0,55 0,59 0,55 0,45 0,77 1,67 0,7 0,62 0,55 0,89 0,38 0,72 0,5 0,79 0,42 2,42 0,48 0,55 3,27 0,93 1,65 0,28 0,69 0,66 0,45 0,96 1,41 0,37 0,44 1,74 0,29 0,7 1,17

-13,1 6,25

51.485 36.000

0,72 0,16 0,32 1,78 0,66 0,63 0,63 0,6 1,33 0,6 0,42 0,79 0,78 1,44 0,33 0,55 5,85 0,84 1,7 1,18 1,09 0,3 0,46 0,45 0,59 1,18 0,89 0,54 0,63 1 1,29 32,83 1,28 0,27 0,57 1,3 0,49 0,57 0,54 3,22 0,21 0,71 0,42 0,24 0,7 0,39 0,31 0,72 4,7 1,7 0,78 1,82 0,93 0,94 0,38 4,25 0,54 2,41 0,93 0,46 0,54

0,76 0,17 0,32 1,84 0,8 0,67 0,71 0,61 1,36 0,6 0,42 0,79 0,78 1,44 0,39 0,55 5,85 0,88 1,71 1,26 1,09 0,32 0,46 0,46 0,6 1,33 0,97 0,58 0,64 1,05 1,48 33,74 1,29 0,32 0,63 1,48 0,51 0,63 0,56 3,27 0,23 0,74 0,43 0,26 0,72 0,39 0,31 0,75 5,15 1,76 0,78 1,9 0,93 0,98 0,38 4,27 0,59 2,6 0,95 0,47 0,57

1,68 8,22 -5,8 -8,7 1,67 2,26 -9,09 2,44

870 70 9.065 6.290 1.260 3.278 99 10

0,54 0,55 0,45 0,77 1,61 0,66 0,6 0,53 0,89 0,36 0,72 0,5 0,77 0,42 2,41 0,46 0,55

0,59 0,55 0,45 0,79 1,88 0,7 0,63 0,56 0,89 0,38 0,75 0,5 0,8 0,46 2,52 0,48 0,55

-9,76

1.500 700 12.400 7.510 100 9.000 180.984 17.034 20

0,93 1,65 0,28 0,68 0,66 0,44 0,94 1,35 0,37 0,44 1,74 0,29

0,95 1,68 0,33 0,71 0,66 0,46 1 1,48 0,37 0,44 1,74 0,29

3,54

604

1,16

1,17

-0,13 9,68

60 2.652

7,6 0,62

7,6 0,68

-7,27

239

0,5

0,55

-2,94 10

242 5.214

0,66 0,22

0,66 0,22

-5,56 -9,84 9,96

-3,88

500 4.090 549 50 147.427 11.452 1.114 9.832

-2,13

-3,85 -9,09

18.403 1.990 22.911 32.795 8.650 3.110 2.210 1.215 3.473 1.400 3.820 19.611 1.830 11.131 29.710 2.255 1.000 12.870 19.494 2.690 16.900 2.201

1,73

3.660 30 657

-9,16 1,12 -8,47 -1,56 7,29 3,65 1,15

-3,28 5,84 -8,06 1,82 -0,62 -3,95

13.220

-2,56 1,19 -5,26 -1,61 4,44 -6,78

12.680 600 578 13.750 14.077 317 40 3.326 450

-3,47 4,48 -4,62 -5,17 2,3 2,7 -1,37 1,28 -4,55 -3,97 -2,04

-3,12 -9,84 -9,68 -1,49 -6,25

686 3.044 7.600 1.630 7.429 10 85 23.430 60.864 70 840 80 1.700

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√)

7,6 0,68 13,5 0,51 0,27 0,66 0,22 0,43

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVARTIA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,22 0,17 0,15 0,21 0,07 0,33 0,39 0,23 3,3 0,97 2,45 0,59 1,1 7,4 0,24 1,64 6,8 4,59 14 65,05 2,78 0,37 19,15 0,3 0,1 0,1 0,48 0,99 0,21 0,13 0,33 13 5 0,19 0,09

-4,35

94.649 10.620 15.200

0,21 0,16 0,14

0,24 0,17 0,15

29.920

0,07

0,07

4,55 -7,04

57.314 12

0,22 3,3

0,24 3,3

-1,21 -1,67 -0,67

1.147 3.100 625 30

2,45 0,58 1,1 7,4

2,46 0,6 1,1 7,4

-1,8

19.429

1,61

1,69

0,66

10.556

4,56

4,76

-1,07 8,82 0,37

3.300 430 500

2,7 0,37 19,15

2,85 0,37 19,15

-9,09

5.187 21.963

0,1 0,1

0,11 0,1

-1

2.500

0,95

1,1

-7,14

13.387

0,13

0,14

50

5

5

26.379

0,09

0,1

82.609

0,07

0,08

14,29 4,76 -6,67

100 2.188 1.500 75.586

0,08 0,21 0,14 0,05

0,08 0,23 0,14 0,06

6,25 5,56

140 72.832

0,17 0,18

0,17 0,19

12,5 -7,41 -10

4.720 5.000 2.815

0,08 0,25 0,09

0,09 0,25 0,09

-9,09

500 11.535

0,4 0,04

0,4 0,04

-6,67

300 24.770 3.157 6.696 14.035

0,14 0,16 2,73 0,18 0,27

0,14 0,16 2,9 0,18 0,3

14.477

0,19

0,22

7,78

750

2

2

9,41

25

2

2

7,14

-10

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√)

0,07 0,07 1,5 0,66 0,08 0,22 0,14 0,06 0,6 0,17 0,19 0,08 0,04 3,7 0,09 0,25 0,09 0,78 0,4 0,04 0,06 0,14 0,16 2,86 0,18 0,28 0,26 0,21 0,92 0,08

0,7 5,88 -3,45

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,94 3,52 1,94 1,4 0,58 3,3 1,12 1,86 2,23 2,2 2,52 1,75 2,86 4,05

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞.∂. ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞§º∞-μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™ ∞.∂. ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞.∂.°.∞. ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) μETANET ABEE ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂. ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)

1,07 0,62 0,64 1,53 2,19 1,2 35,73 0,67 0,12 0,12 0,06 0,1 0,6 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,39 0,54 0,78 0,12 0,88


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 M∞ƒΔπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 28H™ º∂μƒ√À∞ƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

22.169.833,32 5.153.411,44 4,3020 19.342.568,85 2.769.796,37 6,9834 102.653.620,82 14.137.070,30 7,2613 12.199.393,39 2.061.384,64 5,9181 299.154.552,12 107.941.823,29 2,7714 21.179.268,20 2.799.205,54 7,5662 13.812.239,11 2.396.046,32 5,7646 6.349.853,75 1.434.258,70 4,4273 8.295.488,84 1.255.378,67 6,6080 104.593.836,78 12.750.874,48 8,2029 40.073.761,68 6.212.750,92 6,4502 4.733.629,96 1.511.687,25 3,1314 11.666.351,77 1.258.857,74 9,2674 1.476.940,72 157.806,18 9,3592 151.876.802,76 11.731.523,07 12,9460 8.754.654,57 696.448,64 12,5704 8.043.076,01 1.755.454,66 4,5818 5.817.172,80 1.735.501,42 3,3519 8.241.156,76 2.358.241,46 3,4946 7.566.412,69 1.149.489,37 6,5824 24.759.694,14 3.069.452,38 8,0665 10.055.963,60 5.446.786,03 1,8462 3.273.657,56 262.182,14 12,4862

-0,23% 4,3880 4,2160 1,41% 0,03% 7,0882 6,9310 3,16% 0,17% 7,2976 7,2068 4,94% 0,02% 6,0217 5,8589 2,49% -0,17% 2,7714 2,7714 4,90% 0,38% 7,5662 7,5095 2,01% 0,08% 5,7646 5,7214 3,02% -0,12% 4,4539 4,3919 2,93% 0,11% 6,7071 6,6080 2,84% -0,12% 8,2029 8,2029 2,22% -0,01% 6,5147 6,4179 3,10% 0,10% 3,3819 3,1314 4,47% -0,04% 9,2674 9,1979 3,49% -0,04% 9,3592 9,3592 3,58% 0,09% 13,0107 12,8489 3,33% 0,07% 12,8218 12,4447 3,35% 0,09% 4,5818 4,5589 2,53% 0,09% 3,4189 3,2849 4,97% -0,22% 3,4946 3,4684 2,14% 0,13% 6,6647 6,5824 0,64% -0,03% 8,1472 7,9858 4,75% -0,06% 1,8462 1,8416 0,51% -0,18% 12,6735 12,3613 2,88%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

79.512.225,58 29.989.468,41 3.612.279,16 129.991.394,94 28.693.196,37 6.347.287,19 25.537.713,04 27.056.629,89 12.076.889,10 24.482.934,21 6.751.539,30 11.449.803,11 19.906.869,64 35.551.879,88 306.885.001,16 6.166.685,16 26.405.896,89 48.288.231,83 109.354.726,49 46.028.267,95 12.933.056,04 453.939,95 6.363.643,66 1.025.470,56 12.035.893,28 975.299,61 1.355.267,42 12.474.254,08 2.402.275,49 2.229.667,17 114.218.162,71 54.503.254,20 13.056.110,16 49.481.905,77 90.535.013,69 51.804.831,57 11.191.136,93 45.036.491,55 11.585.531,39 20.670.449,93 5.676.776,88 2.971.901,38 276.450,77 8.086.135,56 26.984.549,10 22.493.538,88 3.005.060,37 3.829.943,56 2.871.550,29

4.923.457,75 2.402.281,63 358.205,93 28.344.016,31 4.136.557,06 862.473,13 3.186.562,79 3.305.552,53 1.692.835,38 3.379.304,30 1.701.912,98 1.640.510,67 6.627.322,83 6.844.187,87 51.009.179,23 1.049.083,36 2.743.232,37 4.461.736,00 13.269.408,96 4.560.033,30 1.138.134,23 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.773,88 774.602,72 285.465,29 35.156.683,74 5.162.490,92 1.270.932,56 5.358.088,85 28.838.854,54 5.558.979,78 401.267,78 39.474.966,93 10.175.428,57 1.965.605,37 535.644,92 918.230,27 92.987,25 1.639.655,05 10.270.603,95 6.798.519,58 789.267,07 19.238,11 880.917,40

16,1497 12,4837 10,0844 4,5862 6,9365 7,3594 8,0142 8,1852 7,1341 7,2450 3,9670 6,9794 3,0038 5,1945 6,0163 5,8782 9,6258 10,8227 8,2411 10,0938 11,3634 1.233,6500 1.228,8500 1.157,9400 1.188,3100 945,8500 1.003,0800 3,5471 3,1013 7,8106 3,2488 10,5575 10,2729 9,2350 3,1393 9,3191 27,8894 1,1409 1,1386 10,5161 10,5980 3,2366 2,9730 4,9316 2,6274 3,3086 3,8074 199,0800 3,2597

0,00% 0,04% -0,51% 0,01% -0,01% 0,16% 0,18% 0,40% 0,54% -0,20% 0,09% -0,02% 0,01% -0,43% 0,05% 0,03% 0,17% -0,18% 0,10% 0,01% 0,19% 0,12% 0,12% 0,01% 0,01% -0,07% -0,07% -0,07% 0,03% -0,07% 0,15% 0,19% 0,10% 0,28% -0,23% 0,09% -0,43% 0,01% 0,01% 0,06% 0,06% -0,34% 0,06% 0,01% 0,09% -0,01% -0,42% -0,06% 0,00%

16,4727 12,7334 10,2861 4,6091 6,9712 7,3962 8,4149 8,4308 7,3481 7,4624 4,0364 6,9794 3,0218 5,1945 6,0163 5,8782 10,1071 11,3638 8,6532 10,5985 11,3634 1.233,6500 1.228,8500 1.157,9400 1.188,3100 945,8500 1.003,0800 3,6003 3,1478 7,9278 3,3300 10,7687 10,4784 9,2350 3,1393 9,5055 28,0288 1,1409 1,1386 10,5161 10,5980 3,3013 2,9730 4,9316 2,6537 3,4079 3,8550 200,0754 3,3575

15,9882 12,3589 9,9836 4,5518 6,8845 7,3042 7,8539 8,0215 6,9914 7,1001 3,9273 6,9271 2,9798 5,1945 6,0163 5,8782 9,6258 10,8227 8,2411 10,0938 11,3634 1.233,6500 1.228,8500 1.157,9400 1.188,3100 945,8500 1.003,0800 3,5471 3,1013 7,8106 3,1838 10,3464 10,0674 9,0503 3,1158 9,1327 27,6802 1,1323 1,1386 10,4372 10,5980 3,2204 2,9581 4,9069 2,6011 3,2093 3,8074 199,0800 3,1945

-0,68% 0,13% -3,76% 0,23% -0,66% -0,38% 2,24% 2,70% 0,43% -0,52% 1,20% -0,51% 0,15% -1,56% 2,44% 1,46% 2,11% -0,31% 2,26% 0,58% 2,07% -0,09% -0,09% 0,74% 0,74% 0,00% 0,01% 0,03% 0,25% -0,08% 0,04% -0,10% -0,14% 0,09% -0,76% -0,20% -3,47% 1,50% 1,53% 1,96% 1,99% 0,14% 0,85% 1,57% 1,17% 0,04% -3,37% -1,39% 0,48%

2,0681 6,7377 3,9187 14,8984 2,8551 6,1989 9,9628 6,0587 11,0365 7,3949 29,9205 12,2073 4,9087 1,6966 4,4439 0,9899 1,0651 5,2728 1,5687 7,2320 1,2903 16,4167 849,6800 851,1100 13,5975 5,0879 8,2089 2,6587 19,8392 4,5822 0,3771 0,4237 1,2874 1,3074 3,0275 1,7764 2,3267 1,6889 9,9856 1,8705 35,1952 0,6623

-0,60% -0,73% -0,94% -0,72% -0,92% -1,25% -0,27% -0,38% -0,56% -0,92% -0,59% -0,66% -0,57% -0,75% -0,63% -0,94% -0,76% -0,97% -0,46% -0,45% -0,82% -0,39% -0,86% -0,86% -0,56% -0,63% -0,46% -1,19% -0,54% -0,97% -0,50% -1,30% -0,61% -0,60% -0,63% -1,24% -0,77% -0,86% -1,42% -0,98% -0,83% -0,75%

2,1715 7,0746 4,1146 15,6433 2,9550 6,4159 10,0624 6,1193 11,1469 7,4319 30,5189 12,4514 5,0069 1,7560 4,4439 0,9899 1,0811 5,3519 1,5687 7,2320 1,2903 16,4167 849,6800 851,1100 14,0054 5,2405 8,2089 2,6587 20,0376 4,6280 0,3771 0,4237 1,2874 1,3074 3,1789 1,8652 2,3267 1,6889 10,0855 1,8892 36,1631 0,6755

2,0267 6,6703 3,8795 14,7494 2,8265 6,1369 9,8632 5,9981 10,9261 7,3357 29,6213 12,0852 4,8596 1,6966 4,3995 0,9800 1,0544 5,2201 1,5530 7,1597 1,2774 16,4167 849,6800 851,1100 13,4615 5,0370 8,1268 2,6321 19,6408 4,5364 0,3733 0,4195 1,2745 1,3074 2,9972 1,7586 2,3151 1,6805 9,7859 1,8331 35,1952 0,6623

9,22% 13,57% 12,27% 15,01% 9,57% 7,92% 10,99% 11,38% 11,52% 10,75% 10,18% 10,92% 7,77% 14,80% 9,94% 12,25% 12,35% 8,95% 12,59% 11,13% 10,94% 10,95% 11,51% 11,52% 9,69% 11,86% 8,06% 12,42% 8,12% 7,85% 8,08% 12,24% 9,51% 9,65% 10,70% 12,98% 9,62% 11,10% 7,05% 11,44% 10,64% 10,25%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ.

6.244.820,65 3.665.697,86 22.932.165,31 30.783.449,62 12.705.221,51 12.562.117,22 282.929.357,40 16.662.018,19 17.977.430,14 45.491.728,51 35.465.767,68 39.542.448,94 25.653.869,31 11.245.460,13 64.531.966,40 1.884.508,04 10.240.484,05 801.665,83 61.786.878,34 132.588.555,53 21.574.606,79 4.588.879,90 154.051,56 11.643.115,15 96.551.784,12 7.065.274,47 46.921.558,56 5.727.601,81 146.396.346,35 49.633.600,04 21.912.225,08 1.548.587,30 5.123.215,48 519.976,95 11.283.644,91 1.814.960,25 16.011.824,43 8.323.357,62 42.601.187,17 11.607.686,02 55.614.505,68 11.294.176,78

3.019.632,21 544.059,78 5.851.951,53 2.066.219,42 4.450.077,76 2.026.506,70 28.398.545,37 2.750.113,63 1.628.914,14 6.151.800,00 1.185.332,22 3.239.235,05 5.226.245,42 6.628.080,98 14.521.413,04 1.903.650,22 9.614.899,33 152.038,43 39.388.560,62 18.333.581,40 16.720.577,42 279.525,00 181,31 13.679,93 7.100.684,49 1.388.637,37 5.715.934,81 2.154.262,66 7.379.147,17 10.831.814,40 58.101.983,27 3.654.862,09 3.979.401,10 397.726,85 3.727.015,50 1.021.722,06 6.881.871,79 4.928.298,60 4.266.273,51 6.205.783,76 1.580.174,45 17.052.982,05

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

37.563.823,02 4.946.258,93 5.450.751,42 8.663.915,26 27.257.452,86 3.826.453,43 6.716.818,55 2.522.692,68 20.380.636,27 12.964.419,91 13.244.502,38 7.607.961,21 1.100.792,27 1.200.449,61 385.059,73 171.474,49 4.355.836,83 579.784,64

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 7,5944 0,6291 7,1234 2,6626 1,5720 1,7409 0,9170 2,2456 7,5129

-0,57% -0,52% -0,68% -0,36% -0,98% -0,99% -0,82% -0,64% -0,76%

7,7463 0,6401 7,2481 2,6626 1,6506 1,8279 0,9353 2,3354 7,8134

7,5944 0,6165 6,9809 2,6360 1,5563 1,7061 0,9078 2,2231 7,4378

10,90% 12,76% 11,72% 10,67% 12,89% 11,32% 8,80% 11,76% 11,48%

17.939.006,48 1.300.486,20 13,7941 1.915.857,24 426.458,00 4,4925 3.894.745,09 456.315,46 8,5352 6.361.280,34 1.176.206,55 5,4083 11.239.446,70 872.672,06 12,8793 35.070.119,50 3.066.132,57 11,4379 14.740.585,25 1.123.447,16 13,1209 3.720.801,52 607.874,25 6,1210 5.678.271,13 2.099.561,56 2,7045 8.376.161,24 1.533.006,97 5,4639 4.635.362,27 1.942.999,32 2,3857 1.066.015,59 125.897,43 8,4673 20.372.178,39 5.690.822,91 3,5798 30.939.682,24 8.195.137,34 3,7754 1.186.943,89 136.144,70 8,7183 2.901.801,75 388.550,00 7,4683 650.560,78 520,22 1.250,5500 38.757.149,01 30.472,20 1.271,8900 773.755,68 698,16 1.108,2900 45.495.071,54 40.980,16 1.110,1700 44.878,58 43,99 1.020,1300 4.884.467,75 4.779,40 1.021,9800 4.696.021,92 2.864.174,06 1,6396 2.320.379,88 863.123,85 2,6884 4.518.443,34 1.597.536,71 2,8284 1.583.268,95 561.887,08 2,8178 46.342.017,17 32.478.131,14 1,4269 8.416.102,90 483.544,88 17,4050 15.489.529,56 1.063.143,46 14,5696 49.525.057,87 3.861.073,20 12,8268 9.540.424,27 12.582.255,23 0,7582 3.769.150,93 4.857.558,00 0,7759 14.737.204,87 13.846.749,00 1,0643 16.061.731,41 15.144.899,41 1,0605 5.022.288,25 402.879,40 12,4660 655.081,17 51.545,00 12,7089 821.087,76 46.412,83 17,6910 16.139,39 12.138,18 1,3296 72.879,10 56.813,50 1,2828 384.619,07 243.322,15 1,5807 6.998.266,08 3.246.366,68 2,1557 6.422.417,01 2.946.543,83 2,1796 4.401.918,16 1.233.944,49 3,5674 1.590.792,09 500.554,48 3,1781 10.066.309,33 6.401.426,48 1,5725 18.180.563,51 6.109.865,80 2,9756 21.120.793,59 3.895.296,99 5,4221 16.370.047,91 5.375.252,57 3,0454 30.536.775,05 13.325.327,50 2,2916 609.906,13 37.059,46 16,4575 3.574.896,63 12.088,93 295,7200 1.805.944,60 339.877,50 5,3135

0,29% 0,34% 1,61% -1,07% 0,17% 0,40% -0,12% 1,08% 0,01% -0,05% 0,55% 1,21% 0,45% 0,87% -1,65% -0,81% 1,26% 1,27% 1,13% 1,13% 1,05% 1,05% 0,77% -0,07% 0,28% 0,08% 0,43% 1,48% 0,42% 1,46% 0,45% 0,47% 1,53% 1,54% -1,26% -1,24% -0,73% 2,58% 2,57% 1,74% 0,72% 0,22% 1,47% 0,60% 0,30% 0,15% 0,23% 0,44% 0,11% -0,64% 0,75% -0,84%

14,4838 4,7171 8,8339 5,4624 13,0081 11,5523 13,2521 6,2434 2,7586 5,4639 2,3857 8,5943 3,5798 3,7754 8,7183 7,4683 1.250,5500 1.271,8900 1.108,2900 1.110,1700 1.020,1300 1.021,9800 1,6888 2,7691 2,8991 2,9023 1,4269 17,4050 14,7153 12,9551 0,7582 0,7759 1,0643 1,0605 12,4660 12,7089 17,6910 1,3296 1,2828 1,5807 2,2635 2,2886 3,7458 3,2734 1,5882 3,0574 5,5712 3,1291 2,3374 16,7455 301,6344 5,4729

13,6562 4,4476 8,4498 5,3542 12,7505 11,3235 12,9897 6,0598 2,6775 5,4093 2,3618 8,3826 3,5440 3,7376 8,6311 7,4683 1.250,5500 1.271,8900 1.108,2900 1.110,1700 1.020,1300 1.021,9800 1,6232 2,6615 2,8001 2,7896 1,4126 17,2310 14,4239 12,6985 0,7506 0,7759 1,0537 1,0605 12,3413 12,7089 17,5141 1,3296 1,2828 1,5807 2,1126 2,1360 3,4961 3,0828 1,5411 2,9756 5,4221 3,0454 2,2916 16,1284 295,7200 5,2072

1,50% -4,65% 1,04% -5,05% 6,69% 1,25% 2,78% 0,81% -0,39% -0,50% 6,02% 3,64% 5,24% 6,81% 2,52% -9,22% 1,99% 1,99% 6,54% 6,55% 6,52% 6,53% 3,94% -6,52% 2,72% 0,38% 4,39% 2,51% 4,14% 2,40% 4,70% 4,89% 3,10% 3,32% -13,03% -12,85% -10,02% 7,89% 7,71% 1,17% 6,35% 1,82% -4,87% 3,74% 1,61% 3,16% -6,28% -0,74% 1,64% -9,45% 0,90% -0,30%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.230.591,24 20.677.877,82 6.365.573,70 214.794.503,66 7.253.238,03 1.808.980,22 5.221.206,44 50.646.671,11 3.388.862,68 45.774.054,59 70.929.214,60 192.117.945,65 3.855.570,77 10.646.628,16 15.987.774,95 229.780.940,59 7.143.921,80 273.661.610,19

2.022.212,94 6,5426 1.627.586,55 12,7046 1.099.241,49 5,7909 18.763.785,74 11,4473 1.032.545,43 7,0246 502.850,67 3,5975 947.386,68 5,5112 6.538.642,52 7,7457 547.719,50 6,1872 13.825.406,45 3,3109 17.983.849,20 3,9441 97.650.219,69 1,9674 803.756,29 4,7969 1.974.440,34 5,3922 2.935.214,46 5,4469 62.493.195,04 3,6769 842.276,57 8,4817 112.707.267,46 2,4281

0,02% 6,5557 6,4117 0,66% 0,03% 12,8316 12,5776 0,66% 0,03% 5,7909 5,7330 0,55% 0,04% 11,4473 11,4473 0,68% 0,02% 7,0246 7,0246 0,89% 0,02% 3,6011 3,5831 1,48% 0,03% 5,5112 5,4561 0,49% 0,01% 7,7534 7,7070 0,95% -0,05% 6,2027 6,1563 0,54% 0,02% 3,3109 3,3109 0,47% 0,04% 3,9638 3,9244 0,71% 0,03% 1,9674 1,9674 0,56% 0,02% 4,7969 4,7729 0,43% 0,01% 5,3922 5,3922 0,09% 0,03% 5,4469 5,4469 1,24% 0,04% 3,6769 3,6585 0,71% 0,04% 8,6513 8,3121 1,27% 0,05% 2,4281 2,4281 0,88%

46.820.081,92 28.403.096,93 21.955.566,34 10.959.657,61 1.172.571,56

3.994.212,31 11,7220 2.409.188,92 11,7895 19.625.285,76 1,1187 10.041.026,85 1,0915 441.442,69 2,6562

0,00% 11,7220 11,7220 0,11% 0,03% 11,7895 11,7895 0,39% 0,02% 1,1187 1,1187 0,33% 0,02% 1,0915 1,0915 0,95% 0,42% 2,6562 2,6562 1,06%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.033.505,83 10.727.219,70 2.988.592,09 2.654.614,06 830.446,00 14.439.113,18 2.010.672,34

150.492,23 3.589.908,77 1.077.699,40 458.690,70 451.026,80 6.779.135,33 252.189,43

6,8675 2,9882 2,7731 5,7874 1,8412 2,1299 7,9729

-0,46% -0,28% -0,08% -0,42% -0,42% -0,56% -0,50%

6,9362 2,9882 2,8563 5,9610 1,8504 2,1299 7,9729

6,7988 2,9733 2,6899 5,6717 1,8338 2,1246 7,9729

6,44% 6,14% 5,09% 9,55% 7,50% 5,86% 5,54%

18.947.293,36 6.545.744,42 4.192.548,94 2.769.039,03 1.830.409,87 12.153.145,90 49.745.493,70 38.328.974,56 23.773.490,45 38.005.513,57 1.805.849,95 9.713.969,44 1.458.727,80 712.337,10

1.078.764,73 577.347,31 359.432,59 240.428,08 324.778,46 1.650.431,50 4.553.509,49 5.948.701,14 8.407.150,08 3.449.187,31 478.948,13 3.618.221,19 141.615,72 69.089,35

17,5639 11,3376 11,6644 11,5171 5,6359 7,3636 10,9246 6,4433 2,8278 11,0187 3,7704 2,6847 10,3006 10,3104

0,11% -0,06% 0,01% 0,16% 0,30% 1,83% 0,09% 0,05% 0,53% 0,44% 0,16% 0,11% -0,06% -0,05%

18,4421 11,9045 12,2476 12,0930 5,7486 7,4372 11,0338 6,4433 2,8702 11,0187 3,9212 2,7115 10,3006 10,3104

17,3883 11,1108 11,4311 11,2868 5,5795 7,2900 10,8154 6,3789 2,7995 10,9636 3,7327 2,6579 10,3006 10,3104

1,37% 1,73% 1,75% 2,15% 0,93% 6,67% 0,86% 0,91% 3,43% 4,32% 4,87% 3,07% 3,53% 3,50%

19.705.508,77 5.345.318,39 3,6865 4.507.011,13 290.283,80 15,5262 29.484.391,90 3.078.867,15 9,5764 31.679.623,78 3.826.349,50 8,2793 53.772.364,29 5.396.014,56 9,9652 21.360.157,22 2.858.207,69 7,4733 71.826.854,72 4.243.238,41 16,9274 6.386.948,33 576.118,28 11,0862 4.906.027,31 1.284.209,09 3,8203 17.823.544,51 2.005.537,98 8,8872 50.183.703,39 16.466.408,24 3,0476 49.716.944,37 57.127.233,85 0,8703 55.445,53 61.643,52 0,8995 35.669.786,61 40.915.615,43 0,8718 16.496.225,27 18.278.894,03 0,9025 30.392.600,22 34.859.727,89 0,8719 883.512,00 83.380,77 10,5961 1.065.455,94 100.000,00 10,6546 496.608,05 33.846,78 14,6722 214.314,17 20.227,01 10,5954 1.080.387,92 317.423,74 3,4036 48.237.070,17 15.790.806,72 3,0548 3.840.839,15 1.358.347,91 2,8276 3.621.744,30 374.906,87 9,6604

0,09% 0,75% 0,39% 0,27% 0,85% 0,66% -0,02% 0,37% 0,69% 0,45% 0,66% 0,57% 0,58% 0,48% 0,50% 0,48% 1,20% 1,20% 1,72% 1,19% 0,27% 0,01% 0,01% 0,48%

3,8708 16,3025 9,6722 8,3621 10,0649 7,5480 17,0967 11,3079 3,8203 8,8872 3,0476 0,8703 0,8995 0,8718 0,9025 0,8806 10,5961 10,6546 14,6722 10,7014 3,4036 3,2075 2,9690 9,8053

3,6496 15,3709 9,4806 8,1965 9,8655 7,3986 16,7581 10,9753 3,7821 8,7983 3,0171 0,8616 0,8995 0,8544 0,9025 0,8632 10,4372 10,6546 14,4521 10,4894 3,3866 2,9021 2,6862 9,5879

0,42% 1,75% -7,14% 0,79% 2,79% 2,67% -10,18% -0,66% -1,57% 1,56% -0,07% -0,24% -0,06% -7,61% -7,46% -7,61% 1,06% 1,19% 4,64% 1,06% -1,17% -0,15% -7,45% -1,51%

13.869.770,73 1.523.384,52 71.497.719,27 29.772.578,50 41.085.982,78 47.453.557,67 2.028.131,58 5.148.351,22 3.813.968,93 20.495.385,89 2.434.130,23 5.553.223,17

3.785.129,08 3,6643 152.921,64 9,9619 7.680.511,33 9,3090 3.284.948,34 9,0633 12.624.644,51 3,2544 44.007.579,87 1,0783 1.856.441,98 1,0925 582.202,50 8,8429 1.197.674,08 3,1845 9.333.176,15 2,1960 934.231,90 2,6055 542.151,91 10,2429

0,29% 3,7009 3,6277 -0,02% 10,4600 9,8623 0,17% 9,3090 9,2159 0,25% 9,0633 8,9727 0,36% 3,2544 3,2219 0,47% 1,0783 1,0675 0,47% 1,0925 1,0925 0,09% 9,0198 8,8429 0,24% 3,1845 3,1686 -0,18% 2,3058 2,1521 0,24% 2,7358 2,5534 0,18% 10,3709 10,1661

-0,34% -1,50% 1,10% 1,23% -0,30% 0,22% 0,30% -1,48% -0,27% 4,75% 2,25% -1,08%

7.585.196,22 1.877.637,52

741.232,05 10,2332 182.237,01 10,3033

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.195.003,93 303.479,50 3,9377 1.387.511,81 152.512,32 9,0977 11.680.117,70 1.262.974,09 9,2481 39.987.337,22 6.103.013,01 6,5521 62.234.890,19 8.424.131,14 7,3877 21.698.195,39 2.184.005,27 9,9350 10.676.873,02 1.187.464,51 8,9913 4.617.657,96 568.141,68 8,1277 5.505.873,50 656.079,31 8,3921 572.540.752,12 146.435.751,63 3,9098 28.031.794,95 9.107.339,62 3,0779 4.188.275,51 791.665,12 5,2905 59.110.748,05 4.898.024,87 12,0683 28.047.565,51 5.582.606,69 5,0241 12.171.829,94 1.257.640,02 9,6783 9.563.965,49 1.044.669,87 9,1550 9.171.492,51 2.998.367,44 3,0588 21.563.437,66 3.605.399,21 5,9809 3.108.830,02 2.003.145,53 1,5520 32.264.920,92 2.440.647,42 13,2198 6.677.188,00 1.572.204,14 4,2470 21.739.402,48 2.616.379,99 8,3090 12.194.203,31 4.754.810,55 2,5646 11.757.871,85 4.716.322,16 2,4930 808.316,04 120.000,00 6,7360

-0,24% 4,1346 3,8983 5,25% -0,57% 9,5526 9,0067 9,62% -1,00% 9,5718 9,1556 3,24% -0,79% 6,8797 6,4866 4,51% -0,08% 7,4616 7,3138 7,88% 0,00% 10,0344 9,8357 6,31% 0,02% 9,1486 8,9014 8,45% 0,00% 8,2699 8,0464 6,16% 0,00% 8,4970 8,3082 8,18% -0,32% 3,9098 3,9098 7,16% 0,02% 3,0779 3,0471 4,45% -0,66% 5,3699 5,2376 6,14% -0,26% 12,0683 11,9476 7,17% -0,15% 5,0241 4,9739 3,73% -0,17% 9,6783 9,5815 3,19% -0,27% 9,1550 9,1550 3,97% -0,03% 3,0588 3,0282 4,02% -0,22% 6,1603 5,9211 6,63% -0,15% 1,6762 1,5520 7,67% -0,24% 13,3520 13,0876 5,86% -0,62% 4,4594 4,2045 5,20% -0,15% 8,4752 8,3090 1,70% -0,17% 2,6031 2,5646 6,81% -0,28% 2,5179 2,4681 9,27% -0,56% 6,8034 6,6686 6,73%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,02% 10,2332 10,1309 -0,19% -0,04% 10,4063 10,2260 -0,17%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) 6.397,62 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) 1.086.754,22 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 49.849.910,79 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND 895.472,54 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR 76.595.720,60 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR 45.145.635,24 EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT 40.069.529,22 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND 610.646,77 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 244.480,68 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 2.340.413,11 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 3.023.611,88 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 646.086,55 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 3.569.923,06 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 652.414,14 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.189.265,07 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 518.469,63 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 131.850.372,68 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 687.441,43 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR 39.022.027,73 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR 28.843.007,30 EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $ 22.543.360,41

5,64 960,57 4.832.562,80 112.636,04 9.655.365,19 6.037.633,53 4.847.833,70 67.087,13 26.239,55 257.084,51 356.961,28 73.493,64 421.020,37 73.757,96 140.331,22 58.587,46 15.956.956,34 78.658,55 5.725.197,68 2.666.304,50 2.071.380,40

1.134,9300 1.131,3700 10,3154 7,9501 7,9330 7,4774 8,2655 9,1023 9,3173 9,1037 8,4704 8,7911 8,4792 8,8453 8,4747 8,8495 8,2629 8,7396 6,8158 10,8176 10,8833

-3,14% -3,14% 0,12% -0,01% -0,01% 0,00% -0,03% -0,22% -0,21% -0,22% 0,12% 0,12% 0,11% 0,11% 0,22% 0,23% 0,23% 0,24% -0,28% 0,09% 0,08%

1.134,9300 1.131,3700 10,3154 7,9501 7,9330 7,4774 8,2655 9,1023 9,3173 9,1037 8,4704 8,7911 8,4792 8,8453 8,4747 8,8495 8,2629 8,7396 6,8158 10,8176 10,8833

1.134,9300 1.131,3700 10,1091 7,8706 7,8537 7,4774 8,2655 8,9203 9,3173 8,9216 8,3010 8,7911 8,3096 8,8453 8,3052 8,8495 8,0976 8,7396 6,7476 10,6012 10,6656

-1,60% -1,68% 2,05% 0,01% 0,02% 0,28% 0,21% 1,92% 2,16% 1,92% 0,98% 1,07% 0,88% 0,97% -0,26% -0,09% 1,62% 1,63% -1,28% 1,12% 1,02%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3825 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8494 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4559 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .8,709 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .113,39 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,2849 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,712 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3408 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3572

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3936 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8562 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7787 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114,3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2952 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7737 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3681

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3618 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,83666 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3441 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5784 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111,69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2656 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5963 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3368

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3853 .........................................................1,3687 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8511 .......................................................0,84091 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4708 .........................................................7,3813 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7264 .........................................................8,6219 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113,62 .........................................................112,26 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2875 .........................................................1,2721 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7274 .........................................................7,6349 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3435 .........................................................1,3274 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3599 .........................................................1,3436

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

∏ “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ·¿ÓÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

∑ËÙÔ‡Ó Î·È Ó¤· ·‡ÍËÛË ÛÙ· ‰Èfi‰È·, ÂÓÒ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı¤ÏÂÈ Ì›ˆÛË ™  ·Ó·ÌÔÓ‹ ·¿ÓÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙË Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ª·ÚÙ›Ô˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙÔ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ Ù˘ ∞ÔÎÚÈ¿˜, ÔfiÙÂ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË ÔÏÈÙÒÓ. ∏ Ó¤· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 33% Î·È fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë ˘‡ı˘ÓË ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ∑·‚Ú›‰Ô˘, ÚԂϤÂÙ·È ÛÙË Û‡Ì‚·ÛË ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ηıÒ˜ ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ·fi ÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ∫ÏÂȉ› ∏Ì·ı›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤۷ ÛÙȘ Û‹Ú·ÁÁ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ, Â›Ó·È ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˜ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ” ʈ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ù· fiÛ· ÚԂϤÔÓÙ·È. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Û ÂÚ›ÙˆÛË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÔÈ ÙÈ̤˜ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÂȉÈο ÛÙÔ ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ Î·È ÙË §ÂÙÔηڢ¿, “ÂÎÙÔ͇ÔÓÙ·È” ÛÙ· ‡„Ë. ™ÙÔ ªÔÛ¯Ô¯ÒÚÈ Ô ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ·fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ı· ÎÏËı› Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÎÙÒ Â˘ÚÒ (7,70) Î·È ÛÙË §ÂÙÔηڢ¿ (ÁÈ· ‹Á·ÈÓÂ Î·È ¤Ï·) ۯ‰fiÓ 10 ¢ÚÒ (9,6).

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ŸÌˆ˜ Ë ÂÙ·ÈÚ›· “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜”, Ë ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ·ÛΛ Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ª·ÏÈ·Îfi˜ - ∫ÏÂȉ› Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘” , ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ηٿ 33% ·fi ÙȘ 5 ª·ÚÙ›Ô˘. ∞˘Ùfi ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ¤ÁÈÓ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, fiÔ˘ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ºÈÏ. ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ·ÚÎÂÙ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ı¤ÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜” Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋ ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ. √ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·È-

Ú›· “∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜” Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·‡ÍËÛË ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÌË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ Ù˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¯ÒÚ·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. °È¿Ó. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ì ÙÈ ¤ÓÙ ÎÔÈÓÔڷ͛˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È - Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË - Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛÙ· ˘fi ηٷÛ΢‹ ÙÌ‹Ì·Ù·, ‰È¢ÎÔχÓÛÂȘ Ì ÂÎÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Ôχ Û˘¯Ó¿ ‰È·‰ÚÔ̤˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Îfi-

ÛÙÔ˘˜ ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, ̤۷ ·fi Ù· ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÌÂÏÏÔÓÙÈο ¤ÛÔ‰¿ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔ̈Ó.

™Ù·ıÌÔ› ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· Ô‰fi ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘, Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÂÙ¿ ÛÙ·ıÌÔ› ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÛÙËÓ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔÎËÚ˘¯ı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Ù˘ ∂ÁÓ·Ù›·˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Û 60 - 70 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Î·È Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÔÛfi ·˘Ùfi Ó· ÂÍ¢ÚÂı› ·fi Ù· ‰Èfi‰È·. ∏ ∂ÁÓ·Ù›· √‰fi˜, fiˆ˜ ›Â, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙË ‚fiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ◊ÂÈÚÔ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹

Ù˘, ·fi ÙËÓ ∏ÁÔ˘ÌÂÓ›ÙÛ· ÛÙÔ˘˜ ∫‹Ô˘˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ‰È·Ó‡ÛÂÈ 820 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·, οÓÔÓÙ·˜ 12 ÒÚ˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÂÓÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó 80-90 ÓÂÎÚÔ›. ™‹ÌÂÚ·, Ë ‰È·‰ÚÔÌ‹ ηχÙÂÙ·È Û 6 ÒÚ˜ Î·È ¤¯Ô˘Ì 6 Ì 8 ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ Î›ÓËÌ· “¢ÂÓ ÏËÚÒÓˆ” , Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ › fiÙÈ fiÛÔÈ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ‰Èfi‰È· ·˜ ‚ÁÔ˘Ó Ó· Ô˘Ó ÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ 43 ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÚ›· ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ÙÔ ÙÌ‹Ì· ª·ÏÈ·Îfi˜-∫ÏÂȉ› Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “∞˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˜ ∞ÈÁ·›Ô” . ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¤Ú¢ӷ Ù˘ “ªetron Analysis” Î·È Ù˘ “Invision” ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ,

Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ۠‰Â›ÁÌ· 1503 Ô‰ËÁÒÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 28 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ ÙȘ 8 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÙÔ 96% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ıˆÚ› ÂȂ‚ÏË̤ÓË ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ Î·È ÙÔ 83% ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ó¤ˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔ‰ÚfïÓ. ∏ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ÔÛÔÛÙfi 87,1% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·ÚÓ‹ıËΠ- Ô‡Ù ̛· ÊÔÚ¿- Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ‰Èfi‰È· - ÂÓÒ ÙÔ 2% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ϤÔÓ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο. ΔÔ 85% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ıˆÚ› ˆ˜ ÔÈ Ó¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÂÓÒ ÔÈ 7 ÛÙÔ˘˜ 10 ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ıÂÙÈο ÛÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ¿ÓÙˆ˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Ôχ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ÙÈÌ‹˜ Ù˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘.

°ÓˆÌÔ‰fiÙËÛË √Ì¿‰·˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙË μ2 Ê¿ÛË ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶ ¶ÙÂÏÂÔ‡

Δ∂∂: ¡· ÌËÓ ÔÏÂÔ‰ÔÌËı› Ë §Âȯԇڷ Δ∏ ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘Ú-

Á›· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË §Âȯԇڷ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙË μ2’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶ ¶ÙÂÏÂÔ‡. ΔÔ Δ∂∂ ·¤ÛÙÂÈÏ ۯÂÙÈ΋ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÏËÊı› ·fi ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, “Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §Âȯԇڷ˜ Â›Ó·È “¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ‚ÈfiÙÔÔ˜ Î·È ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˙ÒÓ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ §Âȯԇڷ˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ˘‰ÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˜, Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¿ÚÎÔ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ·ÊÔ‡ ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ·fi fiÏ· Ù· ̤ÚË Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÔÚÓÈıÔÏfiÁÔ˘˜. ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ fiˆ˜ „¿ÚÂÌ·, ΢ӋÁÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó (ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù›). ∂ÓÒ ÁÈ· ÙÔ „¿ÚÂÌ· Ó· ··ÁÔÚ¢Ù› Û ·fiÛÙ·ÛË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 2000 ̤ÙÚˆÓ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο fiÚÈ· Ù˘ ÏÈÌÓÔı¿Ï·ÛÛ·˜ ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Á›ÓÂÈ ÂȉÈ΋ ÌÂϤÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘ÁÚÔ‚ÈfiÙÔÔ˘, Ô˘ ı· ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ Î·È ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ Â·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù· fiÚÈ· Î·È ÙȘ ÂÈÙÚÂfiÌÂ-

Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ∂›Û˘ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ÎÈÓËı› ¿ÌÂÛ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·Ú¿ÎÙÈÔ˘ ·˘ÙÔ‡ ÔÈÎÔÙfiÔ˘ Ù˘ §Âȯԇڷ˜ ˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ȤÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ‰¤¯ÂÙ·È, Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿Ï˜” . ™ÙȘ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Δ∂∂ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÂÍ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ™Ã√√∞¶ ¶ÙÂÏÂÔ‡: -“¢Â Á›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋ ıˆÚ¿ÎÈÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î·È ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Ù˘ ÎÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ·ÏÏ·Á‹˜” . -“∏ Úfi‚ÏÂ„Ë ÙÔ˘ ÌfiÓÈÌÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠Ú·ÁÌ·ÙÈο-Ú·ÏÈÛÙÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, ·ÏÏ¿ Û ˘ÂÚÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘

Ì¿ÏÏÔÓ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ÂȉÈÒÍÂȘ ‹ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÈÙÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÙˆÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ ··ÈÙ‹ÛˆӔ . -“¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ‹ ·Ó¿Ï˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÓ’ ÂÍÂÏ›ÍÂÈ Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘. -∂›Û˘, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ì·Ú›ÓˆÓ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘ ∞¯›ÏÏÂÈÔ˘. -∞Ó Î·È ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ Â·ÚΤ˜, ·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË (ÏËı˘ÛÌȷ΋) ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÎÚ›ÓÂÙ·È Â·ÚΤ˜. £· ¤ÚÂ fï˜ ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÂȉfiÌ·Ù· ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ∞¡∏™ÀÃπ∞ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÔÏfiÁˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Â˘Ú˘Ù¤ÚÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ̤· ÚÔοÏÂÛÂ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ (fiÚÔ˜) Ô˘ ÙÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ı ‰›ÌËÓÔ ·fi Ù· ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ÁÈ· Ù·

Ó· ÚÔÛÂÁÁ›˙ÂÈ Ù· ‰›ÎÙ˘· Ì ÙË ‰¤Ô˘Û· ÛËÌ·Û›·, ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ì ÙÂÎÌËÚȈ̤Ó˜ Î·È Â·ÚΛ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ì ÙȘ ·ÎÙÔÏÔ˚Τ˜ Û˘ÁÎÔÈӈӛ˜. -∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ. ∂›Û˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ, ÙÔ ÌÂÏÂÙËÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ηٷÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ¯ˆÚÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÏÏ›„ÂȘ” .

‰ËÌfiÛÈ· ¤ÚÁ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ª¢À¢∞™ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÓÈ·›·˜ ∞Ú¯‹˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ËÁ¤˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÔÌ¤ÓˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ÂÓ ÏfiÁˆ ÂȉfiÌ·Ù· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ Ë ÙÚfiÈη ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÎÔÔ‡Ó.

-“£· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÏÂfiÓ·ÛÌ· (·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ) Î·È fi¯È Ó· ÚÔÙ·ı› ÌÈ· ¿ÛÎÔË Î·È ›Ûˆ˜ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Â¤ÎÙ·ÛË” . °È· ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ‰fiÌËÛË Ë √Ì¿‰· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “Ë ªÂϤÙË ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶∂¶ π-°ÂˆÚÁÈ΋ °Ë, ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Î·Ù¿ÙÌËÛ˘ Ù· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶∂¶ ππ- ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ηٿÙÌËÛË Î·È Ù· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶. °È· ÙËÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ˆ˜ ηÙÒÙÂÚÔ fiÚÈÔ Î·Ù¿ÙÌËÛ˘ Ù· 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Î·È Ù· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÁÈ· Ù· ÚÔ¸¿Ú¯ÔÓÙ· Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶. ∏ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˙ˆÓÒÓ ‰ÂÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Â·ÚÎÒ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ÛÙË ÁˆÚÁÈ΋ ÁË ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ù· (4) ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Ë ˙ÒÓË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Á˘ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î˘Ú›ˆ˜ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, Î·È fi¯È ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ηÙÔÈÎÈÒÓ, ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ú¤ÂÈ Î·È Û ·˘Ù‹ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÙˆÓ ÔÎÙÒ (8) ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ” .

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ηٷÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ÛÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ù˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¶ƒ√μ§∏ª∞ ÂÈ‚›ˆÛ˘ ·ÓÙÈÌÂ-

Ùˆ›˙Ô˘Ó Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ··ÈÙÔ‡Ó Ó¤Â˜ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ηıÒ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ηٷÎfiÚ˘ÊË Ì›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi 60%. √È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Î·È ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ‹‰Ë ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î·È ‰ËÏÒÓÔ˘Ó fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ϤÔÓ Ì “ÏԢΤÙÔ” ·ÎfiÌË Î·È Ù· ÂÚ›ÙÂÚ·. ΔÔ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· Î·È Ë “ηډȿ” Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ‰È¿ÏÔÁÔ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Ì ÙË Ó¤· ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Î·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Û ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜. “ªÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ï·ÛË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ Ï·Ù›·˜ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ë Î›ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ·fiÁÓˆÛË” ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙÔÓ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ¤¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢Ù› Ë Î›ÓËÛË Î¿ı ›‰Ô˘˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ··ÁÔÚ¢ÙÈÎfi ÂÈÛfi‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi. ∏ Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚfiÓÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÂÈ‚›ˆÛ˘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. Δ· ·Ú¿ÓÔÌ· ·ÚηڛÛÌ·Ù· Â› Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·ı›. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Â›Ó·È ÚˆÙfiÁÓˆÚË, Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ¤¯ÂÈ “ÁÔÓ·Ù›ÛÂÈ” Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ ÛÙ· ÔÔ›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∏ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ú¤ÂÈ Ó· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ‰ÂÈ ÎÔÓÙfiÊı·ÏÌ· Û ÂÔ¯¤˜ ÎÚ›ÛÈ̘ Ô˘ ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ ‚Á·›ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ·. ¢ÂÓ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó Ï¤ÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÈÓ ÙÔ ÏԢΤÙÔ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ·Ï‹ıÂÈ·” , ÛËÌÂÈÒÓÔ˘Ó. ◊‰Ë ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÛÙÂÁ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Â˙Ô‰ÚÔÌË̤ÓË Ô‰fi, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÎfiÌË Î·È ÂÚ›ÙÂÚ·. “¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó Î·È Ù· ηÊÂÓ›· ·ÚfiÙÈ ı· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏË. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ Û ‹È·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú¿ÏÔÁÔ Î·È fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ıÂÙÈο ÁÈ·Ù› ÌfiÓÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÌÔÚ› Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ “˙ˆ‹” Ë ÂÚÈÔ¯‹”, ‰ËÏÒÓÔ˘Ó. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ 70 ˘ÔÁڷʤ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› ÛÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÂÈ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·, fiÔ˘ ı· ÙÂı› ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ·Ó ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·› Ë Ï·Ù›· Ù˘ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Û ‰ÚfiÌÔ.


M·ÁÓËÛ›· 30 ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ª∂ ÙÔÓ ÂȉÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ À-

Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Î. ™Î·Ó‰¿ÏË Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î.Î. °È¿ÓÓ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È °ÈÒÚÁÔ˜ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘, fiÔ˘ ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. √ Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏfiÁËÛÂ, ÁÈ·Ù› ÚfiÙÂÈÓ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ¤ÍÈ ÔÏÈÁÔı¤ÛÈˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÂÓÒ Ô Î. ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿Î˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ÚfiÙÂÈÓ η̛· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. ™ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·, ·Ó ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ¤‰ÂÈÍ οÔȘ ‰È·ı¤ÛÂȘ ÁÈ· Û¯ÔÏ›· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂÈ, Ë ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÂÎ·›‰Â˘Û˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ¶Ú¿ÓÙ˙Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈÔ Û¯fiÏÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ “ÎfiÎÎÈÓÔ” ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ªËÏÂÒÓ, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ-§‡ÎÂÈÔ ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ÔÈ Ï˘ÎÂȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ™Ô‡Ú˘. √È Ï˘ÎÂȷΤ˜ Ù¿ÍÂȘ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ οı ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ·ÓÔÈÎÙfi. ΔȘ ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ·È‰Â›·˜ ı· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ Ì‹Ó·, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ı· ¤¯ÂÈ ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· ·fi οı ۯÔÏÂ›Ô Ô˘ ¿ÏψÛÙ ‹‰Ë ‰È·ı¤ÙÂÈ. Ãı˜ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¤Î·Ó·Ó ÂÓË̤ڈÛË Î·È ÔÈ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

™˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Δ∏¡ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∞¡∂μ√ ∞∂, Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ô˘ ÛÙfi¯Ô Ù˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÂÚ‚¤Ó˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙ˘, ÂÓÒ Â›Û˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∫ÂÚ·Û›· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ∫ÒÛÙ·˜ ªˆ˘Û›‰Ë˜, Δ¤Ï˘ ª·Û‰¿Ó˘ Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡ÙfiÎÔ˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÓfiÙËÙ·˜ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ôϛ٘. ∏ ∞¡∂μ√ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ∏ Ó¤· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ô˘ Û˘ÛÙ¿ıËΠ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ì ÙËÓ ÚÒËÓ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ÓË ·fi ÙȘ ·ÏȤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ¢∂ª∂∫∞μ. ΔÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 350.000 ¢ÚÒ Î·È ··Û¯ÔÏ› ÂÓÓ¤· ¿ÙÔÌ· ÚÔÛˆÈÎfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ¢∂ª∂∫∞μ, Ô Î. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘, ÙˆÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁËı› Û χÛË, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÏȤ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ Î·È Û ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ΔÔ ÔÏ˘ÒÚÔÊÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÛÙËÓ Ô‰fi §·¯·Ó¿, ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ·ÓÙ› 700.000 ¢ÚÒ Î·È Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÏËÚˆı› ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ÙˆÓ 400.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ¿ÏϘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘, ÂÓÒ ÔÈ 10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ∞ÌÂ∞ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ.

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

∑ËÙ› ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜

ΔÔ ™Ù∂ ‰ÂÓ “ÍÂ¿ÁˆÛ” Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘

√ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ‰ÂÎÙfi ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› ÙÔ “¿ÁˆÌ·” ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ÛÙÔÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎfi οÌÔ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ (Úfi‰ÚÔ˜ Ô ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ˜ Î·È ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ë Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘) ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ì¤Û· Û ¤Ó·Ó Ì‹Ó· Ó· ˘ԉ›ÍÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ÂΛӷ ̤ÙÚ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Î·È ·ÓÙÏ‹Ûˆ˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™Ù∂ “¿ÁˆÛ” ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÈ· ·ÎfiÌË Ì›· ÊÔÚ¿ Ù· ¤ÚÁ· ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· fiÛˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È, fiÙÈ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓˆÙ¿ÙÔ˘ ∞Î˘ÚˆÙÈÎÔ‡ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Î˘ÚÒÛÂÈ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ ηٿ Ù· ¤ÙË 1994, 2000 Î·È 2005. √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ı· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ Ì ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘, ·ÊÔ‡ Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· 14 ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ (¢∂∫). ΔÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ó·ÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ ™Ù∂, ˘fi ÙÔÓ Úfi‰Úfi Ù˘ ¶. ¶ÈÎÚ·Ì̤ÓÔ, ¤Î·Ó ‰ÂÎÙ‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË Ù˘ WWF - ∂ÏÏ¿˜ (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙË º‡ÛË), ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ›¯·Ó Ù·¯ı› ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÔÈ ¡Ô̷گȷΤ˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ∂ÓÒÛÂȘ ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ΔÚÈοψÓ, §¿ÚÈÛ·˜, ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Ë ¢∂∏. ∏ WWF - ∂ÏÏ¿˜ ˙ËÙÔ‡Û ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ Ù· ¤ÚÁ· ·ÔÂÚ¿ÙˆÛ˘ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÂȉÈο ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ™˘ÎÈ¿˜, Ë Û‹Ú·ÁÁ· ÂÎÙÚÔ‹˜ Î·È Ù· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο ¤ÚÁ· Ù˘ ¢∂∏.

√È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¤ÙÔ˜ ›¯·Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ·ÓÂÎÙ¤ÏÂÛÙÔ, “Ë ‰Â Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È Ë Ù˘¯fiÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù·Û΢·Ûı¤ÓÙˆÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ¤ÚÁˆÓ ı· ÂÈʤÚÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Âȉ›ӈÛË ÙÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÏÏÔ›ˆÛË Ù˘ ÌÔÚÊ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ›Ô˘, ÎÏÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÙ·Ì›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÔÙ·Ì›ˆÓ ÔÈÎÔÛ˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Î·È ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË ÙÔ˘ ˘‰·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿ÎÏ˘ÛË ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªÂÛÔ¯ÒÚ·˜” . ∂ȉ›ӈÛË, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· Â·ÓÔÚıˆı› Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢∂∫ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ú¿ÓÔÌË ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ, Â·Ó‹Ïı ÛÙÔ ı¤Ì· Ì Ӥ· ·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¯Èο ›¯Â ηٷÙÂı› ÎÔÈÓ‹ ·›ÙËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘Ô‚Ï‹ıËΠ·Ú·›ÙËÛË ·fi ÙËÓ ·›ÙËÛË ·˘Ù‹ Î·È Â·Ó·Ï‹ÊıËΠ̠ÙÔ ›‰ÈÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·›ÙËÛË Î·Ù¤ıÂÛ·Ó Î·È ÔÈ ÓÔ̷گȷΤ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ¤ÚÈÍ Ù˘ ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ªÂ ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜

ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÔÈ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·ÛÙ·Ï› Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. 141/2010 ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ™Ù∂ Ô˘ “¿ÁˆÛ” ÙËÓ ÂÎÙÚÔ‹. ∑ËÙÔ‡Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÙÚ·› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 17.415 ̤ÙÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ú¤ÂÈ ÂÂÈÁfiÓÙˆ˜ Ó· ÂÈÙÚ·› Ë Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔ˜ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛÔ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ‰ÈfiÙÈ, Â¿Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÂÈÙÚ·› Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘, ı· ··ÈÙËı› Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ Ó¤ˆÓ ÂÎÛηÊÒÓ Î·È ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷ¤ÛÂÈ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ·. ª¿ÏÈÛÙ·, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÂÎı¤ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂÌÂÈÚÔÁÓˆÌfiÓˆÓ Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏfiÁˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÒÓ, ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ “Ë ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙ‹ ÌfiÓÔ Î·Ù¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹, ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰È-

Λ·˜, ¢ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜” . ∫·È ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜: “¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ ‰Â fiÙÈ Î·Ù¿ Ù· ‰È·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ· ÛÙËÓ ÚÒÙË ¤ÎıÂÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÁÓˆÌÔÛ‡Ó˘ Ù· ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ· ̤ÙÚ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ¤¯Ô˘Ó Êı·Ú› ·fi ÙËÓ ¿ÚÔ‰Ô ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘ ‡‰·ÙÔ˜ ÂÓfi˜ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™Ù∂ ηÏ› ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË (Û.Û. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ) fiˆ˜, ÂÓÙfi˜ 30 ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·fiÊ·Û˘, ˘ԉ›ÍÂÈ Ù· ·Ôχو˜ ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ ‹ ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂˆÓ Î·È ·ÓÙÏ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ¤ˆ˜ Ù˘ Ï‹ÍË Ù˘ ÂÎÎÚÂÌÔ‰ÈΛ·˜” .

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ªÈÚÌ›ÏË Î·È ƒ¤· ˙ËÙ› Ô ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ η Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ¢. ƒ¤· ˙ËÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜

ÛÙËÓ ·›ÙËÛË ·Ó¿ÎÏËÛ˘ Ô˘ ›¯Â ηٷÙÂı› ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ÒÛÙ ӷ ·Úı› Ë ·fiÊ·ÛË 141/2010 Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· Â¤Ó‰˘Û˘ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· ÂÎÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı›˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ Ì›˙ÔÓ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ‰ÈÁψÛÛ›·. ∞fi ÙË Ì›· ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ıÂÙ· ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÎfiÌË Î·È ÛÙË ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ú·ÎÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÚÈÛÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ¢¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì ÏÂÙÔÌÂÚÒ˜ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Î·ıÒ˜ Î·È ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıԇ̠·Ó·Ï˘ÙÈο. ∂͢·ÎÔ‡ÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ì ˘‡ı˘ÓË ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÛÎfiÌÈÛ ÛÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ. ∂Âȉ‹ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È ÈÂÛÙÈΤ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ· Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÀÔ˘ÚÁÔ‡˜ Î·È ˙‹ÙËÛ· Ó· Û˘Ó·ÓÙËıԇ̠ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi. °È· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛˆ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘, ÂÓÒ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Û˘ÁηÏÒ ÙËÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ ™˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ (¶∞™∂) ÁÈ· Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ. £¤Ïˆ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÙÔÓ›Ûˆ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ∞¯ÂÏÒÔ˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÛËÌ·Û›·˜ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” .

™‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÁÈ· ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË

™˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ √ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞Δπ™ª√™ ÚÔ-

ÛÏ‹„ÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ 2011, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ™˘Ì·Ú·ÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ηıÒ˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÈηÈÚfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ™Ù∂ ÁÈ· ÙÔÓ ∞¯ÂÏÒÔ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÙËΠοıÂÙË ·ÓÙ›ıÂÛË, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 2 Ì.Ì. ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚfiÎÂÈÙ·È ÛÙËÓ Ô˘Û›· ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ 24˘ ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘. ∞fi Ù· ı¤Ì·Ù· ȉȷ›ÙÂÚÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ͯˆÚ›˙ÂÈ Ë ÂÈÛ‹ÁËÛË Â› Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜, √ÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ πÛ¯‡Ô˜ 5,496MWp, ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “HELLENIC SUN SOLUTION ∞.∂.” , Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙËÓ ÎÙËÌ·ÙÈ΋ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ “∞ÂÚÈÓÔ‡” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÂÈÛËÁËÙ‹ ÙÔÓ ∞ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ.

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ηٷ‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ

¡· ÂÈÙÚ·› Ë ˘Ô‚Ú‡¯È· ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ ı·Ï¿ÛÛÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ ˙ËÙ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î. ¶·‡ÏÔ °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ Ê˘ÛÈο ÌÂÌÔÓˆÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ ÂÓ¿ÏÈÔÈ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Ì ·ÏÈfiÙÂÚ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ Ó‹ÛÔ˘ ∫˘Ú¿ ¶·Ó·ÁÈ¿˜. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÁÔÚ¿ ηٷ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ¤ÎÚ˘ıÌ˘ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙȘ ∞Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ›¯·Ó ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ· ÛÙÔÓ Î·Ù·‰˘ÙÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÌfi.

“¢ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô‡Ù ÁÈ·... ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ”

ªÂ ‰Âο‰Â˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓˆÛÙ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ √∞∂¢ §¿ÚÈÛ·˜ Û˘˙‹ÙËÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘

£ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÂÓË̤ڈÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Ú·ÁÌ·ÙÈο Û˘Ì‚·›ÓÂÈ. “∂›Ì·È Û ·fiÁÓˆÛË. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Ô˘ıÂÓ¿, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ÌÂÚÔο̷ÙÔ. ¶Ï¤ÔÓ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ô‡Ù ÁÈ·... ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ” , › ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∞ÁÔÚ·ÛÙfi, ÂÓÒ ¿ÏÏÔ˜ ¿ÓÂÚÁÔ˜ ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÔÏÏÒÓ §·ÚÈÛ·›ˆÓ Ó· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ‡ÛÔ˘Ó ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂÈ¿. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·˘ÍËı› Ô fiÁÎÔ˜ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÌÂ Û˘ÓÂ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· ·˘ÙÒÓ Ô˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. μ·ÛÈΤ˜ ·Èٛ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ë ÂÎÙ›Ó·ÍË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÏfiÁˆ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ 31 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. √ Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¢È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ η ∞Ó·ÛÙ·Û›· °ÂÚ¿ÎË Î·È ÙËÓ ¢È¢ı‡-

ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÒıËÛ˘ Ù˘ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ η √Ï˘Ì›· ∑‹ÛÔ˘. ∂ÓËÌÂÚÒıËΠ‰ÈÂÍÔ‰Èο ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÚÔˆı› Ô ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÙËΠӷ ·Ú¤Ì‚ÂÈ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔÓ ¢ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ √∞∂¢ Î. ∏Ï›· ∫ÈΛÏÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ. “∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓfi ̤ÏËÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. °È· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ·

ÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó Ï¿ıË ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ‰È·Ê¿ÓÂÈ·, ηÏÏȤÚÁÂÈ· Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ôı› ‚·Ú‡ÙËÙ· Û ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›· ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ¿Ú· ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·” , ›Â Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜.

48ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙË μªΔ∂ Δ∏¡ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË 48ˆÚ˘ ·ÂÚÁ›·˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ, ·-

ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÔÈ 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· μªΔ∂, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂȉÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·‚ÏËı› ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô 25% ÙÔ˘ ¢ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ÔÈ ÌËÓÈ·›Â˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ‡Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, ·¤ÚÚÈ„·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÔÛÔÛÙÔ‡ 80% ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó ÂÍfiÊÏËÛË ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÂÙ¿ÚÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¢ÒÚÔ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 31

TETAPTH 2 MAPTI√À 2011

¶·Ú¿ÓÔÌÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ∂ª¶

«¶ÂÈÚ·Á̤Ó˜» ·ÓÙϛ˜ Û 700 Ú·Ù‹ÚÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ™ÙÔ 1,646 ¢ÚÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜, ÛÙ· 84,5 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ∞£∏¡∞, 1.

Ù· 700 ÂÎÙÈÌ¿ Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Ì “ÂÈÚ·Á̤Ó˜” ·ÓÙϛ˜ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ, ‚¿ÛÂÈ Û¯ÂÙÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ (∂ª¶) Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·. ™ÙÔ 1,646 ¢ÚÒ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Û‹ÌÂÚ·, ۯ‰fiÓ 6 ÏÂÙ¿ ¿Óˆ ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.

™Â ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË Ë ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ÁÈ· Ù· Ú·Ù‹ÚÈ· Ì “ÂÈÚ·Á̤Ó˜” ·ÓÙϛ˜ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ 700 Ú·Ù‹ÚÈ· ·Ó¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û ۇÓÔÏÔ 7.000, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÎϤ‚Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ¶Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ - ∂ÌfiÚˆÓ ∫·˘Û›ÌˆÓ Û ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙ¿ Â›Û˘ Ó· ‰Ôı› Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏËÚÔÊÔÚËı› ˘‡ı˘Ó· Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘ Î·È Ó· ·Ô‰ÔıÔ‡Ó “Ù· ÙÔ˘ ∫·›Û·ÚÔ˜ Ùˆ ∫·›Û·ÚÈ”. ∏ ¶√¶∂∫ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ¤Í·ÚÛË ÙˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·˘Û›ÌÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ·Ú¿ÓÔÌˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ ·ÏÏÔÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ. ∑ËÙ¿ Â›Û˘ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· “Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÈ̈ڋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Ô˘ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó Î·È Ù· ΢ÎÏÒÌ·Ù· Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ì ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ù˘ ηٷ‰ÔÏ›Â˘Û˘ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÒÓ” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ Ú·ÙËÚ›Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÁÈ· ·ÓËÁ˘ÚÈÛÌÔ‡˜. “∏ ηٿÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ÌÂÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·ı¤ÌÈÙÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÔÈ ‰Â ηٷӷψ٤˜ ¤Ú· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÏËÚÒÓÔ˘Ó Î·È “η¤Ï·” ÛÙȘ ÙÈ̤˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ”, ηٷϋÁÂÈ Ë ¶√¶∂∫.

™Ù· ‡„Ë Ë ·ÌfiÏ˘‚‰Ë ∫·Ù¿ 130 ‰ÔÏ¿ÚÈ· ·Ó¿ ÌÂÙÚÈÎfi ÙfiÓÔ ¤¯ÂÈ ·ÎÚÈ‚‡ÓÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ‰›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙȘ ∞Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· 967,5 ‰ÔÏ¿ÚÈ· / Ì.Ù. ·fi 841,75 ÛÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010. ΔÔ Ú¿ÏÈ ÙˆÓ ‰ÈÂ-

ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÂÛı ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ¿Ì ÛÙÔÓ ‚ÂÓ˙ÈÓ¿ Î·È Ó· ÙÔ˘ ԇ̠fiÙÈ ÂÛ‡ ı· ÌÂÈÒÛÂȘ, ‰ÈfiÙÈ ı· ÙÔÓ ÎÏ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞˘Ùfi fï˜ Ô˘ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘ÌÂ, Â›Ó·È Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ì ʷÈÓfiÌÂÓ· ÎÂÚ‰ÔÛÎÔ›·˜ Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜. ¢ËÏ·‰‹, Ì ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹ fiÙÈ ·ÎÚÈ‚·›ÓÔ˘Ó ‰ÈÂıÓÒ˜ Ù· η‡ÛÈÌ·, Í·ÊÓÈο Ó· ‰Â›Ù ӷ ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÔÈ ÙÈ̤˜ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›ٷȔ ›Â Ô Î. ƒfi‚ÏÈ·˜. ™Â ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Â¿Ó ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ï·ÊfiÓ ·¿ÓÙËÛÂ:” ΔÔ Ï·ÊfiÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·Ú·‚·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ì ·ÈÛ¯ÚÔΤډÂÈ· Î·È ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂Ó˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÙÈÌÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È”.

∑ËÙÔ‡Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ıÓÒÓ ÙÈÌÒÓ, ·Ú¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ‰ÔÏ·Ú›Ô˘ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· (·fi 1,3 Û 1,37 ‰ÔÏ¿ÚÈ·), ¤¯ÂÈ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÏÈ·ÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ηٿ 4.4 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·ıÒ˜ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ۠1,637 ¢ÚÒ ·fi 1,62 ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È 1,593 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010. ºıËÓfiÙÂÚÔÈ ÓÔÌÔ› Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÙÈÌÔÏË„›Â˜ Â›Ó·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∏Ì·ı›·, ∞ÙÙÈ΋, ¢Ú¿Ì· Î·È •¿ÓıË Ì ÙÈ̤˜ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 1,603 ¢ÚÒ Î·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔÈ Ã›Ô˜, ™¿ÌÔ˜, ƒ¤ı˘ÌÓÔ, §·Û›ıÈ Î·È ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ Â›Ó·È 1,755 ¢ÚÒ. ™‹ÌÂÚ· Ë Ì¤ÛË ÙÈÌ‹ Ù˘ ·ÌfiÏ˘‚‰Ë˜ ÍÂ¤Ú·Û ÂÏ·ÊÚÒ˜ ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚÂÎfiÚ,

ηıÒ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û 1,646 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ, ·fi 1,64 ¯ı˜. ™¯Â‰fiÓ ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ ·˘Í‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È (·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi˜ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜) ÛÙ· 84,5 ÏÂÙ¿, ·fi 78,6 ÚÈÓ ‰˘Ô Ì‹Ó˜. √È ÙÈ̤˜ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi 82,5 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ 89,9 ÏÂÙ¿ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¡Ù. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ¡∂Δ 105,8. √ Î. ƒfi‚ÏÈ·˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ , Ë Ì¤ÁÈÛÙË ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ۋÌÂÚ· ÛÙË ‚ÂÓ˙›ÓË Â›Ó·È 1,837. ∏ ÂÏ¿¯ÈÛÙË, Â›Ó·È 1,548. ª¤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ 1,646 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ. ’’ŸÙ·Ó ·ÎÚÈ‚·›ÓÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÙÈÌ‹, ·-

ΔËÓ ¿ÌÂÛË Î·È ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·˜ ÁÈ· Â͛ۈÛË, ·fi 15/10/2011, ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ì ÙÔ ÂÙڤϷÈÔ Î›ÓËÛ˘ ˙ËÙ¿ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Ë Ó¤· ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. “™Â ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô ‚·ıÈ¿˜ ÎÚ›Û˘ Î·È ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈ΋˜ ·Ê·›Ì·Í˘ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, Â›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÊfiÚÔÈ Û Â›‰· Ô˘ οÓÔ˘Ó Ù· η‡ÛÈÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·ÏËÛ›·ÛÙ· Î·È Ù· ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚ· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë √μ∂. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË Ú·ÙËÚ›Ô˘ Ì “ÂÈÚ·Á̤Ó˜ ·ÓÙϛ˜” ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ë √μ∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ù·¯ıÔ‡Ó Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì ϋ„Ë ÚÈ˙ÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ.

ªÈ· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ 2011

«ºÏÂÚÙ¿ÚÔ˘Ó» Ì ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 1.

™ÎÂÙÈÎÈÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ 59%, ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó Ì‹ˆ˜ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ‹ Ï‹ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∂ÈÏÔÁ‹˜ ™ÙÂϯÒÓ People for Business Ì ı¤Ì·, “∏ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011” . øÛÙfiÛÔ Ì›· ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ̤۷ ÛÙÔ 2011 ÂÓÒ ÙÔ 13% ·ÔʇÁÂÈ Ó· ÙÔÔıÂÙËı›. ¶·Ú’ fiÙÈ fï˜ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ ÛÎÔÂ‡Ô˘Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, ÙÔ 45,4% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Î·ıȤڈۋ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ 40,9% ÙȘ ıˆÚ› ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ∞ÎfiÌË, ÙÔ 77,2% ıˆÚ› fiÙÈ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÌÈ·˜ ÂȯÂÈÚËÛȷ΋˜ ۇ̂·Û˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 22,8% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó. ΔÔ 22,7% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Á›ÓÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È ÙÔ 8,7% ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Û ÌÂÚÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘.

ΔÔ 27,7% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó fiÙ·Ó ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ë Âȯ›ÚËÛË Ì ÙÒ¯Â˘ÛË. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ (˘„ËϤ˜, ÌÂÛ·›Â˜, ¯·ÌËϤ˜) ÙÔ 51% ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ηÙËÁÔڛ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û fiÏÔ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÂÓÒ ÙÔ 49%, ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ΔÔ 28% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011. ΔÔ 62,3% ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ıÂÙÈο ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ΔÔ 45,4% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚËÛÈ·-

Τ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÙÔ 36% fiÙÈ Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ ÎÂÓ¿. ΔÔ 14% ıˆÚ› ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔ 3% ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓËÛ˘¯›·, ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË. ΔÔ 54,54% ıˆÚ› fiÙÈ ı· ·˘ÍËı› Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙÔ 40,9% fiÙÈ ı· ÏËÁ› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ∞ÎfiÌË, ÙÔ 54,51% ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ı· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∏ ¤Ú¢ӷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi 10 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 10 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Û ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· 145 ÂÙ·ÈÚÈÒÓ. ΔÔ 72% ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ‹Ù·Ó ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ 28% ÔÏ˘ÂıÓÈΤ˜, ÂÓÒ Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ··ÓÙ‹ÛÂȘ ‹Ù·Ó: 68,18% °ÂÓÈÎÔ› ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜, 29,5% ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È 2,32% Line Managers. √ ÛÎÔfi˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰ÈÂÚ¢ÓËıÔ‡Ó Ë ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ - ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÓfiÌÔ˘ - ÁÈ· ÙËÓ ˘ÈÔı¤ÙËÛË ‹ fi¯È ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ 2011 Î·È ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ı· Ï¿Ì‚·Ó·Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÙ·Èڛ˜, ÚÈÓ ÚÔ‚Ô‡Ó Û ̛· Ù¤ÙÔÈ· ÂÓ¤ÚÁÂÈ·.

ªÂ›ˆÛË 21,2% ÛÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ ÙÔ 2010 ∞£∏¡∞, 1.

ªÂ›ˆÛË 21,2% ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ 2010 Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ 2009, ÌÂÙ¿ Î·È ÙË Ó¤· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË Î·Ù¿ 33,7% ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∏ “ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË” ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ¤Ú˘ÛÈ, ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ, Ì ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ηٷӷψÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ·fi ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ- ·Ê›ÍˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 2.717,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 3.091,0 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 12,1%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ- ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 1.418,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.132,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 25,3%. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010 ·Ó‹Ïı Û 1.298,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 1.958,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 33,7%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁˆÁÒÓ- ·Ê›ÍˆÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 33.786,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 37.822,9 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 10,7%. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ·Í›· ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ- ·ÔÛÙÔÏÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘- ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·Ó‹Ïı ÛÙÔ ÔÛfi ηٿ 14.529,0 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 13.389,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ·‡ÍËÛË 8,5%. ΔÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ ÂÌÔÚÈÎÔ‡ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ù· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉ‹, ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ - ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ·Ó‹Ïı Û 19.257,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤Ó·ÓÙÈ 24.433,4 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2009, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ì›ˆÛË 21,2%.

«∫·ı›˙ËÛË» 19,2% ÛÙÔ ÏÈ·ÓÂÌfiÚÈÔ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 1.

™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÙÒÛË, ηٿ 19,2%, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ (Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ) ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ÂÓÒ Û ̤۷ Â›‰· ÙÔ 2010 Ô fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 6,2%. ∏ ÙÒÛË Î·Ù¿ 19,2% ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙ·, ŒÈÏ· ËÏÂÎÙÚÈο ›‰Ë - ÔÈÎÈ·Îfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ (-34,6%), ∫·‡ÛÈÌ· Î·È ÏÈ·ÓÙÈο ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (-20,7%), μÈ‚Ï›· - ¯·ÚÙÈο- ÏÔÈ¿ ›‰Ë (-16,7%), ªÂÁ¿Ï· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚÔÊ›ÌˆÓ (-14,4%) Î·È º·Ú̷΢ÙÈο- ηÏÏ˘ÓÙÈο (-9,5%). ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (∂§™Δ∞Δ), Ô ‰Â›ÎÙ˘ fiÁÎÔ˘ (·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Û ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜), Ì ٷ η‡ÛÈÌ·, ÛÙÔ ÏÈ·ÓÈÎfi ÂÌfiÚÈÔ ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 19,2% ¤Ó·ÓÙÈ Ì›ˆÛ˘ 0,2% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008. √ ‰Â›ÎÙ˘ ·ÎÏÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ (Û ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÙÈ̤˜), Ì ٷ η‡ÛÈÌ·, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ 2010, Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛËÌ›ˆÛ Ì›ˆÛË 13,2% ¤Ó·ÓÙÈ ·‡ÍËÛ˘ 2,6% Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËΠηٿ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÔ˘ 2009 ÚÔ˜ ÙÔ 2008.

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ 31 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ ∞£∏¡∞, 1.

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë ª·ÚÙ›Ô˘ 2011, Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÌË ÂÁηÙÂÛÙËÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ̤ÏÔ˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ˘Ô‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ‡Ï˘ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2009.∞˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È Û ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘ÛÂÏ¿ Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡ ·fi 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2010.


32

@

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


33

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ∞£∏¡∞, 1.

“EηÙfi ¯ÚfiÓÈ· Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂʤÙÔ˜ ·fi ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ¡›ÎÔ˘ °Î¿ÙÛÔ˘ Î·È ™ÙÚ·Ù‹ ΔÛ›Úη. ∏ ¯ÚÔÓÈ΋ Û‡ÌÙˆÛË ÙˆÓ ÂÂÙ›ˆÓ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ì·˜ Ë ·ÊÔÚÌ‹ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÛÙËÓ Ú¿ÍË ÙÔ ı¤Ì· Δ¤¯Ó˜ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙÔ ™¯ÔÏ›Ԕ , ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶·È‰Â›·˜, ∞Ó. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Î·È ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÈ ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â Ë ›‰È· “Ë ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÛÙȘ Ù¤¯Ó˜ Î·È Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·”. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ ‰È·¯ÚÔÓÈΤ˜ ·Í›Â˜ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ Ì·˜ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ, ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÚÔˆı›, ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ Î·È ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ÔÈΛÏÏˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο (∂χÙ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘), °˘ÌÓ¿ÛÈ·, Î·È ÛÙȘ ∞’Î·È μ’Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ §˘Î›Ԣ Ì ٛÙÏÔ: “¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ - ∂χÙ˘ - °Î¿ÙÛÔ˜ - ΔÛ›Ú-

η˜: 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÂÌÓ¢ÛÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ùfi, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘ÏÏÔÁÈο ‹ ·ÙÔÌÈο ηÏÏÈÙ¯ÓÈο ¤ÚÁ· οı ÌÔÚÊ‹˜ Î·È Ó· Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·fi Ì›· Ù¿ÍË, ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ‹ ‰›ÎÙ˘Ô Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÈÎÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜, ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Î.Ï. ™ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ· ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ë Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ËıÔÔÈÔ‡ §. ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ÔÈËÙ‹ Î·È ÂΉfiÙË ÙÔ˘ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ “§¤ÍË” , ∞ÓÙ. ºˆÛÙȤÚË, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ï‡ÎÂÈÔ. “√È Ì·ıËÙ¤˜” , ›Â Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ÂÌÓ¤ÔÓÙ·È, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙË Á¤ÓÓËÛË ÙˆÓ ∂-

χÙË, °Î¿ÙÛÔ˘, ΔÛ›Úη” . ™ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· www.i-create.gr ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó‚¿˙Ô˘Ó ÙȘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¿Óˆ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ Î·È ÔÈËÙÒÓ. Δ· ¤ÚÁ· ı· ·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ·fi ÂÈÙÚÔ‹ ÂȉÈÎÒÓ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ §˘‰›·˜ ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˘, ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚË Ã·Ù˙¿ÎË, Ù˘ ÕÏ΢ ∑¤Ë Î·È ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ºˆÛÙȤÚË Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó fiÏ· Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÂÂÙÂȷ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, Ë §˘‰›· ∫ÔÓÈfiÚ‰Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ Ù¤¯Ó˘ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ∞Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “Â›Ó·È ÌÈ· ÂÈÙ·ÎÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·Ê˘Ó›ÛÔ˘Ì ÙȘ Û˘ÓÂȉ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ËÚˆÈο ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ¿ÎÚ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” .

æ‹ÊÈÛÌ· ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ΔËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ú·ÎÚ·ÙËı› ·fi Ù· ¢ÒÚ· Î·È ÙÔ §∞º∫∞, ˙ËÙ¿ÂÈ Ì „‹ÊÈÛÌ¿ Ù˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÏÈÙÂȷ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, ÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Ù· ·ÓÂÏÏ·‰Èο ÂÚÈÊÂÚÂȷο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Î·È Ù· ªª∂ Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ÙÔ „‹ÊÈÛÌ· Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜” ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “°È· ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ·˘Ù‹˜ ›ÛÙ ÂÛ›˜ Î·È ÔÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ˘‡ı˘ÓÔÈ, ·ÏÏ¿ fi¯È ˘fiÏÔÁÔÈ, ‰ÈfiÙÈ ÊÚÔÓÙ›Û·Ù ӷ ‚Á·›ÓÂÙ Ͽ‰È Û fiϘ ÙȘ ÚÂÌԇϘ Ô˘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ οÓÂÙÂ. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ‚¿Ï·Ù ÛÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ·Û˘Ï›· ÁÈ· Ó· ‚Á·›ÓÂÙ Ͽ‰È. ¶¿ÓÙˆ˜ Û·˜ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙÂ, ‰ÈfiÙÈ ‚ڋηÙ ¿ÏÈ ÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË, ÙÔ˘˜ ÌÈÛıˆÙÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, ÙȘ ‰‡Ô ·˘Ù¤˜ Û¿Ù·Ï˜ Ù¿ÍÂȘ. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ı¤Ï·Ù ӷ ηχ„ÂÙ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙȘ ‰ÈΤ˜ Û·˜ ·Ù·Ûı·Ï›Â˜ Î·È Ì›˙˜ Î·È Ô‡Ù ¤Ó·˜ ·fi Û·˜ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ. ∫¿ı ̤ڷ ‚Á·›ÓÂÙ ÛÙ· ªª∂ Î·È Ï·ÛÔÏÔÁ›Ù ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û¿Ù·Ï˜ Ù¿ÍÂȘ. ∑ËÙ¿Ì ӷ Ì·˜ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Ù· ‰ÒÚ· Î·È ÙÔ §∞º∫∞ ·Ó·‰ÚÔÌÈο, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÎϤ„·Ì ηӤӷ Î·È ‰ÂÓ Î¿Ó·Ì η̛· ÚÂÌԇϷ. ™Ù·Ì·Ù‹ÛÙ ÙÔ ¯¿È Ù˘ Δƒ√´∫∞™, ‰ÈfiÙÈ ÂÛ›˜ ÙË Ê¤Ú·Ù ÁÈ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ ÛÙÔ §∞√ ÌÂ۷ȈÓÈÎÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”.


¢ÈÂıÓ‹ 34 ¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘. ÕÌ˘Ó·˜ ∞£∏¡∞, 1.

√ À¶√Àƒ°√™ ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ °ÂÚ-

Ì·Ó›·˜ ∫·ÚÏ Δ¤ÔÓÙÔÚ ÙÛÔ˘ °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ (CSU) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛηӉ¿ÏÔ˘ ÏÔÁÔÎÏÔ‹˜ ÛÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜. “∂›Ó·È ÙÔ Ô‰˘ÓËÚfiÙÂÚÔ ‚‹Ì· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÌÔ˘” ›Â Ô Î. °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi fiÏ· Ù· ÔÏÈÙÈο ÙÔ˘ ·ÍÈÒÌ·Ù·. ¶‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ˙ËÌ›·” ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÏÔÁÔÎÏÔ‹˜. ¶·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ù· Ï¿ıË Î·È ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘ Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‰È·ÙÚÈ‚‹˜ ÙÔ˘. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÕÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Â›¯Â ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ Ù˘ ÛÙÔÓ Î. °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ. “§˘¿Ì·È Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, fï˜ ηٷÓÔÒ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ª¤ÚÎÂÏ. ∏ ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó ¿ÏψÛÙ fiÙÈ “‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÒÚ· Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÒÚ·” Ó· ‰ÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔÓ ‰È¿‰Ô¯Ô ÙÔ˘ ÙÛÔ˘ °ÎÔ‡ÙÂÓÌÂÚÁÎ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ÔÚÈÛÙ› Ó¤Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜.

ŒÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ì 5 ÓÂÎÚÔ‡˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ¶√À§- ∂§- ∞§∞ª, 1.

Δ∂™™∂ƒπ™ ∞ÊÁ·ÓÔ› ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ‚Ú‹Î·Ó ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ, ¯ı˜ ·fi ¤ÎÚËÍË ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘ ‚ÔÌ‚ÈÛÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ÎÈ ¤Ó·˜ ÔÏ›Ù˘ ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ¤¯·Û ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ· ·fi Â›ıÂÛË ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Î·È ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô Ù˘ ÔÏ˘ÂıÓÔ‡˜ ‰‡Ó·Ì˘. √È ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ “ÂÚÈÔÏÔ‡Û·Ó Û ·ÁÔÚ¿” Ù˘ Â·Ú¯›· §ÔÁÎ¿Ú ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ∫·ÌÔ‡Ï, “fiÙ·Ó ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÎÚ˘Ì̤ÓÔ˜ Û ηٿÛÙËÌ· ÂÍÂÚÚ¿ÁË” , ÛÎÔÙÒÓÔÓÙ·˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ Î·È ¤Ó·Ó ‰ÈÂÚÌËÓ¤· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· Û˘ÓÂÓÓÔÔ‡ÓÙ·È Ì ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÙfiÓÈÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÔÓfiÌ·ÙÈ ªÔ¯¿Ì·ÓÙ ¡ÙÂÚ‚›˜.

∂›ıÂÛË Δ·ÏÈÌ¿Ó Û ۯÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ¶∂™∞μ∞ƒ, 1.

¢∂∫∞¶∂¡Δ∂ Ì·ı‹ÙÚȘ, ËÏÈΛ·˜

18 ¤ˆ˜ 20 ÂÙÒÓ, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤ÂÈÙ· ·fi Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠ·fi Ì·¯ËÙ¤˜ Δ·ÏÈÌ¿Ó ÙÔ Ï‡ÎÂÈfi ÙÔ˘˜, ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ì ·˘ÙfiÌ·Ù· fiÏ· Î·È ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ÙȘ Ì·ı‹ÙÚȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÙfiÓÈÛ Û ÙËÏÂʈÓÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÙÔ˘ ª·ÚÓÙ¿Ó, ÿÏÈÓÙ ¡·Û›Ì. √È ÎÔ¤Ï˜ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÛÙÔ ª·ÚÓÙ¿Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ·¤¯ÂÈ Ôχ ·fi ÙË ˙ÒÓË ÙˆÓ Ê˘ÏÒÓ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·.

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ

¶ÚÔ˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÛÙË §È‚‡Ë ∞ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô Ì 800 Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ §√¡¢π¡√, 1.

ÏÈÌ·ÎÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ ȤÛÂȘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ì ÙȘ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙË μÚÂÙ·Ó›· Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó¿Ï˄˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, Â¿Ó ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ ηٷÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘. ¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Â›Ó·È Ë ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·, η̛· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ¯ˆÚ›˜ ηı·Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë °·ÏÏ›·.

ΔÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ÔÏÂÌÈÎfi ÏÔ›Ô, USS Kearsarge, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË §È‚‡Ë, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ‰‡Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, Û ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ¢˘ÙÈÎÔ› ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ›ÂÛË ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ΔÔ USS Kearsarge, ¤Ó· ÂÏÈÎÔÙÂÚÔÊfiÚÔ Ô˘ ÌÂٷʤÚÂÈ Î·È ·Ô‚·ÙÈο ÛοÊË, Î·È ‰˘Ô ÏÔ›· Û˘Óԉ›·˜, ÂÙÔÈÌ·˙fiÙ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙË ¢ÈÒÚ˘Á· ÙÔ˘ ™Ô˘¤˙ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∂Ú˘ıÚ¿ £¿Ï·ÛÛ·, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ ·˘ÙÔ› ˘fi ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ·ÓˆÓ˘Ì›·˜. “ªÂÙ·ÎÈÓԇ̠ٷ ÏÔ›· ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó” ÛÙË §È‚‡Ë, ‰‹ÏˆÛ ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. ∏ ÌÔÓ¿‰· ·ÌÊ›‚ÈˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ Kearsarge, Ì ÂÚ›Ô˘ 800 Â˙ÔÓ·‡Ù˜, ÛÙfiÏÔ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ·Ú¿Û¯ÂÈ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÓıÚˆÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜. ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË “˘ÚÂÙfi˜” ‰ÈÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ¿ÚÓËÛË ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙȘ ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ Ô Ï·fi˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÙÔÓ Ï·ÙÚ‡ÂÈ Î·È ı· ı˘ÛÈ·ÛÙ› ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ∏ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙË §È‚‡Ë Î·È ÙË ‚fiÚÂÈ· ∞ÊÚÈ΋.

™Â ı¤ÛË Ì¿¯Ë˜

∞ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ› Î·È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ı¤ÛÂȘ Ì¿¯Ë˜. √È ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÙÚÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, Î·È Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ‰È·ÙËÚ› ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ÙˆÓ Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ù˘. ™˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ‰˘ÙÈο, ηıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·-

ÚÔ‡ÚÁÈÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘. ΔÔ ¶·Ú›ÛÈ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·.

™ÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë

ÓÙ¿ÊÈ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ fiÏ˘ ∞Ï ∑·Ô˘›ÁÈ·. À¿Ú¯Ô˘Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍ·ÔχÛÂÈ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ Â›ıÂÛË ÛÙËÓ fiÏË, fï˜ ÔÈ Ôϛ٘ Ù˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÙËÓ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó. ÕÚÌ·Ù· Ì¿¯Ë˜ Î·È ÏËÚÒÌ·Ù· ·ÓÙÈ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û fiϘ ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. √È ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó, Â›Û˘, Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ¡·ÏÔ‡Ù, ‰˘ÙÈο Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ·, ÔÈ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë, ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ §È‚‡Ë, ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÁÈ· Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÔ‡Ó ÙËÓ fiÏË ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÈÛÙ¤˜ ÛÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î¿ÙÔÈÎÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì·›ÓÂÙ·È, ÂÓ Ùˆ ÌÂٷ͇, ÛÙ· ‰˘ÙÈο Û‡ÓÔÚ· Ù˘ §È‚‡Ë˜ Ì ÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. Œˆ˜ Î·È 140.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Û¯›ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ Ù· Û‡ÓÔÚ·, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

ªfiÓÔ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÚ›Ô˘ 14.000 ¤Ú·Û·Ó ÛÙËÓ Δ˘ÓËÛ›·. Δ· ÙÚfiÊÈÌ· ‰ÂÓ Â·ÚÎÔ‡Ó, ÔÈ ÚfiÛÊ˘Á˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁÎË ÛÙ¤Á·Û˘ Î·È ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ Δ˘ÓËÛ›·˜ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙË Ì·˙È΋ ÚÔ‹ ÚÔÛʇÁˆÓ.

ºˆÓ¤˜ ÁÈ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË

∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÎÏÈÌ·ÎÒÓÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜, ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÈÙ·ÎÙÈο ÙËÓ “¤ÍÔ‰Ô” ÛÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ˙ËÙ¿ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ‚›·˜. ¶¤Ú·Ó ÙˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙȘ ∏¶∞, ÙËÓ ∂∂ Î·È ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ÔÈ ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ Î·È ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ϤÔÓ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. “™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ԢÌ ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó¯ıԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘Ùfi ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋ ‚›· ηٿ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÙÔ˘” ‰‹-

ψÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. ∏ §È‚‡Ë ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‹ Ó· Û˘Úı› Â› ¯ÚfiÓÈ· Û ¤Ó·Ó ÂÌʇÏÈÔ fiÏÂÌÔ, ·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Ë Ã›Ï·ÚÈ ∫Ï›ÓÙÔÓ. ™Â ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ Ì›·˜ ˙ÒÓ˘ ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë. √È ∏ӈ̤Ó˜ ¶ÔÏÈÙ›˜ ·Ó·‰È·Ù¿ÛÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ Î·È Ó·˘ÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Á‡Úˆ ·fi ÙË §È‚‡Ë. “μ‚·›ˆ˜, Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈıԇ̠̠ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ¤Ó· ۯ‰ȷÛÌfi ÙÒÚ· ÁÈ·Ù› ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÙÈ ı· οÓÂÈ Ô Û˘ÓÙ·Á̷ٿگ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÛÙÔ Ï·fi ÙÔ˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ∫¿ÌÂÚÔÓ. ∏ Á·ÏÏÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ÛÙ›ÏÂÈ ‰‡Ô ·ÂÚÔÏ¿Ó· Ì ȷÙÚÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ μÂÁÁ¿˙˘ ÛÙËÓ ·Ó·ÙÔÏ‹ §È‚‡Ë, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ

∏ ÏÈ‚˘Î‹ ÂͤÁÂÚÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë, ¤Ì‚Ú˘Ô ÂÓfi˜ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ Ô˘ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·Ï‡ÂÈ ·ÎfiÌË Ó· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, ÛÙ· ‰˘ÙÈο Î·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο, ÙȘ Ôԛ˜ ÂϤÁ¯ÂÈ. “ŒÓ· ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘” ‰‹ÏˆÛÂ Ë ™¿ÏÔ˘· ªÔ˘Á¿ÈÁÈ, ÌÈ· ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë. √ ηٿÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Î·ıÔÚÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜, ·ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ÕÌÓÙÔ˘Ï º¿Ù·¯ °ÈÔ‡ÓȘ, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÚÔÛ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ·˘ÙfiÓ. ΔÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ú¤ÂÈ ÙÂÏÈο Ó· οÓÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È Û ¿ÏϘ “·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜” fiÏÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ΔÈÚÌ›Ï º¿ıÈ, ¤Ó·Ó Û‚·ÛÙfi ‰ÈÎËÁfiÚÔ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, “ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì οÔÈ· ÔÓfiÌ·Ù·” “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹” ÛËÌ›ˆÛÂ. √È ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ô˘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ηٿ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ ̤Ú˜ ÌÈ· ÔÚ›· ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÊÚÔÓÔ‡ÓÙ˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘. ∞ÏÏ¿ Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞¯ÌÂÓÙ ∫·ÙÚ¿ÓÈ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙË μÂÁÁ¿˙Ë, ·¤ÎÏÂÈÛ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ȉ¤·.

™ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘ Ë ÚÒÙË „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜

™ÊȯÙfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ∫∞´ƒ√, 1.

√π ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘

ηıfiÚÈÛ·Ó ÌÈ· „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÁÈ· ÙȘ 19 ª·ÚÙ›Ô˘, ˆ˜ ÚÔÔ›ÌÈÔ ÁÈ· ÙȘ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıËıÔ‡Ó ·fi ÚÔ‰ÚÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ‰‹ÏˆÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ΔÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ∂ÓfiÏˆÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, Ô˘ ΢‚ÂÚÓ¿ ÙÔ ÔÏ˘ÏËı¤ÛÙÂÚÔ ¤ıÓÔ˜ ÙÔ˘ ∞Ú·‚ÈÎÔ‡ ∫fiÛÌÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÛÙȘ 11 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘, ÂÈ̤ÓÂÈ Û ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ·ÈÁ˘Ùȷ΋ ÈÛÙÔÚ›·. “ΔÔ ¯ÚÔÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ÓÂÔÏ·›ÔÈ Â›Ó·È ¤Ó· ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· Ù· ‚·ÛÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ÌËÓÒÓ” ‰‹ÏˆÛ ÌÈ· ËÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡ fiÙ·Ó ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· Ù· Û¯fiÏÈ· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Ë-

Á¤Ù˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·-

ÔÎ¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ù˘ 19˘ ª·ÚÙ›Ô˘. √È ËÁ¤Ù˜ Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ÔÈ ‚Ô˘Ï¢ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ, Î·È ÔÈ ÚÔ‰ÚÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·. À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ÂÈηۛ· ÛÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. Õ¯ÌÂÓÙ ™·Ê›Î ÌÔÚ› Ó· ·Ú·ÈÙËı›. ¢ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÙÔ˘ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘. √È ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ, Ù· ÎÈÓ‹Ì·Ù· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Î·È ¿ÏϘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ‚·ÛÈο ˘Ô˘ÚÁ›· Ù˘ ÕÌ˘Ó·˜, ÙˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ô-

ÏÈÙÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ú·Î. ∏ ˙ˆ‹ ÛÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈο Ù˘ Â›‰·, Î·È Ó¤Â˜ ÛÎËÓ¤˜ ÛÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·‰Ëψ٤˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Δ·¯Ú›Ú, Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘ ηٿ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, Ù· Û¯ÔÏ›· ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Î·È ÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Û‹ÌÂÚ·, ηı˘ÛÙÂÚ› ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. Δ· ‚‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÚÔ˜ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¤ÁÈÓ·Ó Â˘ÚfiÛ‰ÂÎÙ· ‰ÈÂıÓÒ˜ Î·È ·fi ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Û ·˘Ù‹ ÙË Û‡ÌÌ·¯Ô-ÎÏÂȉ› ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙË ª¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ Û˘Ó¿„ÂÈ Û˘Óı‹ÎË ÂÈÚ‹Ó˘ Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï. ∏ ·ÓÒÙ·ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ı¤ÏÂÈ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û ηÓÔÓÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚ·. √È ∞‰ÂÏÊÔ› ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ÔÌ¿‰· Ô˘ Â͢ËÚÂÙÂ›Ù·È ·fi ÌÈ· ÁÚ‹ÁÔÚË „ËÊÔÊÔÚ›·.

ªÈ· ¤ÌÂÈÚË ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È fï˜ Ì η¯˘Ô„›· ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Û ‚‰ÔÌ¿‰Â˜, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ı· ÂȉÈÒÍÂÈ ÙË ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ô‡Ù ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔ‰ڛ·. ª·˙› Ì ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜, ÔÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÛÙÔ ∫¿ÈÚÔ ÂÛÙÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ı¤ÚÂÙÚÔ Ù˘ ∂Ú˘ıÚ¿˜ £¿Ï·ÛÛ·˜ ™·ÚÌ ÂÏ™¤È¯. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Â¤‚·Ï ٷÍȉȈÙÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÛÙÔÓ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÊËÌÔÏÔÁ›·, Ô˘ ‰È·„‡ÛÙËΠ·fi ·ÍȈ̷ÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, fiÙÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙË ™·Ô˘‰È΋ ∞Ú·‚›·. ∏ ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘ ªÔ˘Ì¿Ú·Î Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ·fi ÙË ¯ÒÚ· Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Î·È Ù· ·Ú¿ÔÓ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ ÙÔ˘˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π οροφοδιαμέρισμα 2ος όροφος με αυτόνομη θέρμανση 3άρι με 2 κρεβατοκάμαρες στην οδό Χρηστομάνου 4 με Μαυροκορδάτου. Πληρ. τηλ. 2421050747, κιν. 6940771143. (924)

Στον ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟ Πηλίου, ¶ø§∂πΔ∞π κτήμα κεντρικό 3 στρεμμάτων εντός οικισμού, με μικρό οίκημα, κοντά στον κεντρικό δρόμο του χωριού. Πληρ. τηλ. 24280-94335. (335) ¶ø§∂πΔ∞π ισόγειο κεντρικό κατάστημα μισθωμένο με 3.500 Ε το μήνα. Πληρ. τηλ. 6945-332616. (345)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

διαμέρισμα 80 τ.μ., ισόγειο τριάρι, πλήρες ανακαινισμένο, Δαβάκη 50 - Χρυσοχοΐδη, Άνω Βόλος. Τηλ. 6974 857796 και 24210 83638. (085)

οικόπεδο 3 στρέμματα 500 μ. από τη διασταύρωση του δρόμου του αεροδρομίου της Ν. Αγχιάλου με νερό (πομώνας) και ρεύμα. Πληρ. τηλ. 2310307100. (134)

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με πατάρι επί της Αναλήψεως, στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση À¶√°∂π√ 120 Ù.Ì. με φυσικό φωτισμό αερισμό και πάρκιν. Πληρ. τηλ. 6974469410. (933)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην οδό Λώρη, μεταξύ Ερμού και Δημητριάδος, ανεξάρτητο, διώροφο νεοκλασικό κτίριο, πρόσφατα ανακαινισμένο, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη, συνολικά 220 τ.μ. Τηλ. 6945 191585, 6932 447867. (281)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 5ετίας περίπου 80 τ.μ., στον 4ο όροφο, διαμπερές, με 2 υ/δ, τζάκι, θωρακισμένη πόρτα, πάρκιν και αποθήκη στο υπόγειο, Βλαχάβα 69 στον Άγ. Κωνσταντίνο. (284)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜

www.athanasiourealestate.com

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 1ου ορόφου 104 τ.μ., διαμπερές πλήρως επιπλωμένο, τζάκι, θερμομονωτικά κουφώματα, κοινόχρηστους χώρους, πάρκιν. Αναλήψεως 282 - Κανάρη. Τηλ. 24210-51102, 6977-597754. (333)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50 τ.μ. ΣπυρίδηΑλεξάνδρας. Πληρ. τηλ. 6973739624. (230)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα στο 2ο όροφο, σαλονοτραπεζαρία, καθιστικό, δύο κρεβατοκάμαρες, μπάνιο, κουζίνα. Διαθέτει τέντες, αυτόνομη θέρμανση, πρόσφατα ανακαινισμένο. Πληρ. τηλ. 6976-349436, 6975-717096. (348)

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π ή ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π η βιοτεχνία ζαχαροπλαστικής “ΘΕΟΔΩΡΟΥ” λόγω συνταξιοδότησης. Δεκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6982252170. (283)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

∂À∫∞πƒ∞ πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (344)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα, σε 161 τ.μ. οικόπεδο, τιμή 270.000 Ε. Πληρ. τηλ. 6972296846, 24210-81151, mail: mpaganas.gr. (987)

οικόπεδο τεσσάρων όψεων 1.403 τ.μ. στην περιοχή Καραγάτς (Βλαχάβα-Χατζηαργύρη), άρτιο και οικοδομήσιμο. Τηλ. επικοινωνίας: 6976349436, 697-5717096, 2103822995, 6977-275849, 6942476098. (334)

¶ø§√À¡Δ∞π στο Μετόχι Αργαλαστής μέσα στον οικισμό τρία (3) οικόπεδα. Το 1ο οικόπεδο είναι 1,5 στρέμμα, το 2ο οικόπεδο με κτίριο μέσα, περίπου μισό στρέμμα και το 3ο οικόπεδο είναι περίπου μισό στρέμμα. Πωλούνται και άλλα διάφορα οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 2423054282 και 2423054011. (861)

¶ø§∂πΔ∞π με πανοραμική θέα τον Παγασητικό στο Δήμο Ιωλκού, μονοκατοικία 270 τ.μ., 3 υ/δ (1 master), κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, μεγάλος ενιαίος χώρος με τζάκι, ενδοδαπέδια θέρμανση, α/c, διαμορφωμένοι εξωτερικοί χώροι με μπάρμπεκιου, ξενώνας, κλειστός χώρος στάθμευσης 2 αυτοκινήτων. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (262)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (275)

¶ø§∂πΔ∞π ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45m φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (249)

¶ø§∂πΔ∞π στην περιοχή Καλλιθέας Ν. Ιωνίας, πρόσωπο σε πάρκο, προσεγμένης κατασκευής νεόδμητη μεζονέτα 183 τ.μ., με θέα το Πήλιο και την πόλη, 4 υ/δ, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, κλειστό parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (263)

¶ø§∂πΔ∞π περιοχή Παλαιών αυτόνομο γωνιακό κατάστημα 230 τ.μ., ιδανικό για χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (264)

¶ø§∂πΔ∞π σε ένα από τα καλύτερα σημεία της Ν. Ιωνίας και σε δρόμο χαμηλής όχλησης, οικόπεδο 170 τ.μ. με Σ.Δ. 2,1 χτίζει 357 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (265)

¶ˆÏ›ٷÈ

¶ø§∂πΔ∞π

τεσσάρι διαμέρισμα 130 τ.μ., με 3 υ/δ, 2 W.C., κλειστή κουζίνα, τζάκι, αποθήκη, υπόγειο πάρκιν, διαμπερές, φωτεινό, σχεδόν καινούργιο. Τιμή εξαιρετική. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (250)

πλησίον Παγασών και 2ας Νοεμβρίου, διαμπερές διαμέρισμα 1ου ορόφου, 3άρι, 81 τ.μ. με αυτόνομη κουζίνα, χώρος υποδοχής, 2 υ/δ, αποθηκευτικοί χώροι, σε πολύ λογική τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ.: 24210 22744 6972318618 www.kapaikia.gr (266)

SOFIA HALKIA Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax +30 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∂À∫∞πƒπ∞ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰›Ï· ÛÙËÓ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 115 Ù.Ì., 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ù¤ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË & parking. 190.000∂ ¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ μ√§√™ ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 96 Ù.Ì., 2 Ì¿ÓÈ·, WC. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô 87 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 3Ô 51 Ù.Ì., Ì¿ÓÈo & WC. £¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ÕÓ·˘ÚÔ˜: ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Î·È 88 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. ªÂ parking & ·Ôı‹ÎË. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈ΋ ÙÈÌ‹. ñ •ÂÓ›· - ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·: ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 2 ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, WC & Ì¿ÓÈÔ. Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ¶·Ú·Ï›· 153 Ù.Ì. Ì ·›ıÚÈÔ 150 Ì. 250.000∂ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¢›Ï· ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 47 Ù.Ì. ÛÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË (Â› ∞ı·Ó·Û›Ô˘ ¢È¿ÎÔ˘) Ì ·Ù¿ÚÈ 23 Ù.Ì., ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ· Ì 6% ·fi‰ÔÛË. ñ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 32 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ. ñ °Ú·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ 53 Ù.Ì. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ñ ∞ΛÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. 80.000∂ ∞°. Δƒπ∞¢∞ - ∞¡ø μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 125 Ù.Ì. 3 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ ·Ôı‹ÎË & parking. ¶ÚÔÂÁηٿÛÙ·ÛË Û˘Ó·ÁÂÚÌÔ‡ η˘ÛÙ‹Ú·. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 220.000∂ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ∂π™√¢∏ª∞ μ√§√™ ñ ™˘Ú›‰Ë - ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ οو ·fi ÙËÓ ∂ÚÌÔ‡ 51 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË 7% ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ 60 Ù.Ì. Ì ·fi‰ÔÛË 5%, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô. ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 77,50 Ù.Ì. Ì WC Î·È ·Ù¿ÚÈ. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· 30 Ù.Ì. Ì WC. ∞fi‰ÔÛË 5% ñ πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì. Ì WC. 88.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. Ì 1 wc & ˘fiÁÂÈÔ 58 Ù.Ì. 238.000∂ ¶ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ 2 ÂÙÒÓ ÌÈÛıÒÌ·Ù·. ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛfi‰ËÌ·. ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 82 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. ªÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 75.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. ™∫π∞£√™ - ∫∂¡Δƒ√: ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 37 Ù.Ì. 110.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 73 Ù.Ì. - 230.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 400.000∂ Èڛ˜ º.¶.∞. ñ ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 113 Ù.Ì. 310.000∂. Èڛ˜ º.¶.∞. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ μ√§√™ ñ √ÈÎfiÂ‰Ô 155 Ù.Ì. Â› Ù˘ °·Ì‚¤Ù· Ì ™.¢. 2,1%. ñ ¡Â¿ÔÏË: √ÈÎfiÂ‰Ô 475 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô ¶·Ú¿ÏÏËÏÔ Ù˘ §·Ú›Û˘ Ì ™.¢. 1,6 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi & ™.¢. 1,2 ∫·ÙÔÈΛ·. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ·Í›·: 135.000∂ ª¶√Àº∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 360 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 150Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 152 Ù.Ì. 57.000∂ ∞§À∫∂™: √ÈÎfiÂ‰Ô 304 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8 & ÚfiÛÔ„Ë Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ Ï·˙. 120.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ∞¡∞∫∞™π∞: √ÈÎfi‰· 1300 Ù.Ì. & 1389 Ù.Ì. ∂ÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 1000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 100.000∂ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4534 Ù.Ì. 130.000∂ ª∏§π¡∞: √ÈÎfi‰· ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∞Ó‰Ú¤· Û ·fiÛÙ·ÛË 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ÌÈÎÚfi ÎÙ›ÛÌ·, ÂÚÈÔÈË̤ӷ & ÂÚÈÊÚ·Á̤ӷ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4650 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ μ√§√™ ñ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ñ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂Èψ̤ÓË Û ËÌÈÒÚÔÊÔ. ñ ƒÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 116 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ, Ù˙¿ÎÈ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ· Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. ñ ∫¤ÓÙÚÔ: ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 95

Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰, 1 wc, Ì¿ÓÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking & ·Ôı‹ÎË. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. 96.000∂ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 71 Ù.Ì. Ì parking. 156.000∂ ñ °ˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 4Ô, 85,5 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi & ¶‹ÏÈÔ. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 105 Ù.Ì. Â› Ù˘ √ÁÏ Ì ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ı¤ÛË parking. 115.000∂ ¡.πø¡π∞: ñ ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô & 5Ô Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Û·ÏfiÓÈ - ÎÔ˘˙›Ó· ·Ôı‹ÎË & ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ. 140.000∂ ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 59 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 3Ô Ì 1 ˘/‰, ı¤ÛË ¿ÚÎÈÓ 80.000∂ ∞§À∫∂™: ¢˘¿ÚÈ 47 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô. 150 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 70.000∂ ¶ø§√À¡Δ∞π ∂•√Ãπ∫∞ ∞¡ø °∞Δ∑∂∞: √ÈÎfiÂ‰Ô 4070 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 164 Ù.Ì. ı¤ÛË ª·Ú¿ıË. 110.000∂ ∞°ƒπ∞: ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞°ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 51 Ù.Ì. 85.000∂ °∞Δ∑∂∞: ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 42 Ù.Ì., 50 Ì. ·’ ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞fi 100.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ∫·ÙÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. & ˘fiÏÔÈÔ ™.¢., Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂ ∞ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. ª∏§π∂™: √È˘ 106 & 129 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·˘Ï‹. ∫√À∫√Àƒ∞μ∞: √ÈÎfi. 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50% ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∞°ƒπ∞: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 45 Ù.Ì. 300∂ ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ - ™øƒ√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰, air - condition Î·È ¯Ú‹ÛË ÈÛ›Ó·˜. 600∂ μ√§√™ ñ ¡Âfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 52 Ù.Ì. Ì fiÏÔ ÙÔ Û‡Á¯ÚÔÓÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi Ì ı¤ÛË parking. ¢›Ï· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·. 330∂ ñ ƒÂÙÈÚ¤ 55 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 5Ô Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ & ¶·Á·ÛËÙÈÎfi Ì ȉÈfiÎÙËÙË ÂÚÈÌÂÙÚÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ·, Ê/·, Ï›Á· ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ·. ¢›Ï· ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô. ñ ¢È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ π.∫·ÚÙ¿ÏË 86 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì 2 ˘/‰. ñ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì 2 ˘/‰ & Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ñ °ˆÓÈ·Îfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ π¿ÛÔÓÔ˜ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì 120 Ù.Ì. Ì WC, ÎÔ˘˙›Ó·, 2 A/C, ı¤ÚÌ·ÓÛË. ñ °Ú·ÊÂ›Ô 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ & ™. ™˘Ú›‰Ë ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. ñ ∞ μπ.¶∂. 8 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ÎÙ›ÚÈÔ 2400 Ù.Ì. (312)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr

¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ NÔÌÔ‡. EÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. E¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ∫∞£∂ ∂π¢√À™ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ Δπª∂™ ¶√À ¡∞ ¶ƒ√™∂°°π∑√À¡ Δπ™ ∞¡Δπ∫∂πª∂¡π∫∂™ ∞•π∂™. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Ì ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 240 Ù.Ì. Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 350 Ù.Ì. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ‰›Ï· ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 465 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘ÎÒÓ, ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ›Ûˆ. ªÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô Â¤Ó‰˘Û˘ ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. ·fi ȉÈÒÙË. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ Ì °·Ì‚¤Ù·, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ Û 8 ÂÙÒÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·. 5.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì.

ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ÚÔ˜ ÙÔ μfiÏÔ. 6. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 235 Ù.Ì. ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi ÈÛfiÁÂÈÔ, 1Ô Î·È 2Ô fiÚÔÊÔ, ÂηÙfi ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ Ì ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 150 Ù.Ì. ‚ϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ (‰È·ÌÂÚ¤˜), ·fi Ù· ÌÔÓ·‰Èο Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∫Ù›˙ÂÙ·È ÙÂÙÚ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. 8. √π∫√¶∂¢√, ∞§À∫∂™ 470 Ù.Ì. ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢È·ÌÂÚ¤˜, ÎÙ›˙ÂÈ 376 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 850 ¢ÚÒ ÙÔ Ù.Ì. 8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 120 Ù.Ì. Û ÛÙ˘Ï ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·˜ Ì ·˘Ï‹, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ·. 10. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜, 34 Ù.Ì. Î·È 16 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 11. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 12. ¢πª∏¡π ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÙÚÈÒÓ ÔÚfiÊˆÓ Ì ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· 300 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¶ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 13. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ∂À∫∞πƒπ∞ ¢π¶§√∫∞Δ√π∫π∞ 180 Δ.ª. ∫∞Δ∞§§∏§√ ∫∞π °π∞ ¢À√ √π∫√°∂¡∂π∂™. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 50.000∂. 14. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.050 Ù.Ì.. ÌfiÓÔ 37.000 ∂, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. 15. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·˜ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 96 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ ÂÏ΢ÛÙÈ΋. 16. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Ì ∂ÚÌÔ‡ 29 Ù.Ì. 17. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ËÌÈ˘fiÁÂÈ· ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 32 Ù.Ì. ªfiÓÔ 14.000 ∂. 18. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ ∂ÚÌÔ‡ Ì √ÁÏ 107 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔʘ, ÁˆÓÈ·Îfi. 19. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, 72 τ.μ., Βουτσά, 1ος όροφος, με ατομικό φ/α, πάρκιν, σεπολυκατοικία 9 ετών. 20. ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ μονοκατοικία 5 ετών, 170 τ.μ. και Ξενώνας 50 τ.μ. σε 700 τ.μ. οικόπεδο. 21. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2007, ªÈÎÚ¿˜ ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, ·Ú·ÏÈ·Îfi ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ (ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ù˘ ·ÌÌÔ˘‰È¿˜) 17.000 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ì 85 Ù.Ì. ÔÈΛ· ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ÙÔ 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ˆ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ. ENOIKIA™EI™ 1. ¢À∞ƒπ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ¶·Á·Û·›. 2. Δƒπ∞ƒπ ™˘Ú›‰Ë 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‚ϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 1Ô˜, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘, ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (318)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (321)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ÷Ù˙Ë˙ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., ËÌȈÚfiÊÔ˘ 30ÂÙ›·˜. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 42 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/ÎË ÛÙ¤ÁË. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·˜ 130 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì parking ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 90 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 78 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/ÎÈ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6942400653- 6947302966 FAX: 24210-21538

¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/ÎÈ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 .Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 82 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 310 Ù.Ì. Ì 20Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ‰›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ì ™.¢. 1,8. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ 147 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ¶·Ó·ÁÈ¿˜ 4,3 ÛÙÚ. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∫·Ó¿ÏÈ· 10 ÛÙÚ. Î·È 20 ÛÙÚ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ √Ï˘ÌÈ¿‰Ô˜ 81 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤ÛË parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË º/∞. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ· ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹ Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ· ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8.

∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (323)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 23.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 117 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ ÛÙË ™Ù·ı¿-°·ÏÏ›·˜. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160 Ù.Ì. ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·. (303)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 30 ̤¯ÚÈ 37 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜, 5ÂÙ›·˜. 2. ¢˘¿ÚÈ· 45-55 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi 45 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢˘¿ÚÈ· 40-50 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈο, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. 5. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ηÈÓ. Û Ï·Ù›·. 6. ¢˘¿ÚÈ 60 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ™Ù·ı¿. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, ηÈÓ. 8. ΔÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 12ÂÙ›·˜, 4Ô˜ ÔÚ., ∫·Ó¿ÚË. 9. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì., 5ÂÙ›·˜, 2Ô˜ ÔÚ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 10. ΔÚÈ¿ÚÈ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 74 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., §. μ‡ÚˆÓÔ˜. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi, ∞‰Ì‹ÙÔ˘, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ηÈÓ. 15. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ÁˆÓ›·, ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË. 16. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 80 Ù.Ì., 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÔÚ., ƒÔ˙Ô‡. 17. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 90 Ù.Ì., 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈ΋. 18. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 260 Ù.Ì. (Ì ÛÔʛٷ) ÏÔ˘Í, ∫·Ó¿ÚË. 19. ªÔÓ·‰ÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi 170 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ.+¿ÚÎÈÓ, 425∂, ηÈÓ. 2. ¢˘¿ÚÈ 64 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 3. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ, 8ÂÙ›·˜. 4. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘. 5. ¢˘¿ÚÈ 58 Ù.Ì., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 2Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 130 Ù.Ì. 7. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 56 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. 8. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 130 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏÔ˘Í, ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË. √π∫√¶∂¢∞ 1. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 116 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 2. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 3. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2. 4. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 5. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,8. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì. 7. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 8. √ÁÏ 126 Ù.Ì. Û.‰. 2,1. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 435 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 10. ¡. πˆÓ›·, °ÂÛıËÌ·Ó‹˜, 190 Ù.Ì. 11. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 107 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈο. 12. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡.

2. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 2.300 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 110.000∂. 3. ª·Ï¿ÎÈ 4.600 Ù.Ì., ÂÏ·ÈÒÓ·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÎÂÓÙÚÈÎfi 65.000∂. 5. ÕÊËÛÔ˜ 37 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ. 6. ÕÁÈÔ˜ μÏ¿Û˘ 760 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·. 7. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, 80.000∂. 8. ¡Ë˜ ‰ÈÒÚÔÊË ‚›Ï·, 135 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 9. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.450 Ù.Ì., ÂÏ·ÊÚ‹ ÎÏ›ÛË, 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 10. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 11. μ˘˙›ÙÛ·, ·ÏÈfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi Ì ÎÙ›ÛÌ· ‰ÈÒÚÔÊÔ 47.000∂. 12. ª¿Ú·ıÔ˜ ÎÙ‹Ì·, 75 ÛÙÚ., ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ›ÛË, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, 80.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 65 Ù.Ì. Û 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 60.000∂. 2. ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 100 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, 110.000∂. 3. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 78 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ∞ÁÚÈ¿ 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 6. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 60 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 7. ∫·Ú·˚ÛοÎË 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·. (305)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (306)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢˘¿ÚÈ 45ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/fiÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.105 ÙÌ, ∞Á.

∫ˆÓ/ÓÔ˜. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ. √ÈΛ· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· 112ÙÌ, ∞ÛÙ˘¿Ï·È·. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜. √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ, ÷ÏÎȉÈ΋ ¶Â˘ÎÔ¯ÒÚÈ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜. ΔÚÈ¿ÚÈ 86ÙÌ, ∫ÔψӿÎÈ ∞ı‹Ó·. ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï›. √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜. √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 38 ÛÙÚ., ÁÂÒÙÚËÛË, ÚfiÛÔ„Ë Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜, ∞ÏÌ˘Úfi˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 6500ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ∫Ô˘ÊÔÓ‹ÛÈ· ∫˘ÎÏ¿‰Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 1440ÙÌ Ì ÔÈΛ· 75ÙÌ, £·˘Ì·Îfi˜ ºıÈÒÙȉ·˜. √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 460ÛÙ. & 73ÛÙÚ., ÕÚ·ÍÔ˜ ∞¯·˝·. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜. ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ·. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜). μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ·. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜. ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1000ÙÌ, ªÔ‡ÚÂÛÈ. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ªËϛӷ. √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi. ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜. ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ. ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È·. √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ. Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË. √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹. √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚfiË. √ÈÎfiÂ‰Ô 2ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·. √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ. Î·È 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰·. √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·). ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1,5ÛÙÚ., ™˘Î‹. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 11,5ÛÙÚ. Î·È 20ÛÙÚ., ™˘Î‹.

√ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜. ¡. ™∫√¶∂§√™ - ¡. ™∫π∞£√™ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ·. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜. √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. √È˘ 56ÙÌ Î·È 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ. ·Ú›ÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ∞Ó·Ó›·˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ·. √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ. ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ·. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì·. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜110ÙÌ, ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ., 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜. ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜. ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ. ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜. √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ·fi 1.000 ¤ˆ˜ 4.000ÙÌ, °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ·. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ·. √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜. ∞∫π¡∏Δ∞ ™Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√ √ÈÎfiÂ‰Ô 9 ÛÙÚ. ‰›Ï· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜ Ì ı¤· ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, μ¿ÚÓ· μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜. ŒÎÙ·ÛË 500ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌ. ÂÚÈÔ¯‹, Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. ŒÎÙ·ÛË 200ÛÙÚ. ÔÏfiÎÏËÚË ‹ Û ÔÈÎfi‰·, ‰›Ï· ÛÙË Ï›ÌÓË Mihailesti ƒÔ˘Ì·Ó›·˜. (308)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ª·Á·˙› 135 Ù.Ì. ·Ú·Ï›· ∫. °·Ù˙¤·

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 37

∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (645)


37

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ª∞ƒΔπ√À 2011

A¶O ™E§I¢A 36 ➡ ™YNEXEIA BRUSALIS K. NERA

International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. 4 ÔÈÎfi‰· 450 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π έμπειρος/η εξωτερικός/ή πωλητής/τρια με προϋπηρεσία, δίπλωμα οδήγησης απαραίτητο. Παρέχονται βασικός μισθός, ποσοστά, bonus, ασφάλιση, έξοδα αυτοκινήτου. Πληρ. 10.00-16.00, τηλ. 2410-555570. (207) Μεγάλη εταιρεία Φωτοβολταϊκών με έδρα το Βόλο, ∑∏Δ∂π °Ú·ÌÌ·Ù¤· Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης Πωλήσεων. Η ιδανική υποψήφια πρέπει να έχει άριστη γνώση Αγγλικών και χειρισμού Η/Υ (microsof office, intertnet κ.λπ.). Αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια θέση να συνεκτιμηθεί. Αποστολή βιογραφικών e-mail: eftychia.katopodi@sunrisepv.gr. (347)

∑∏Δ∂πΔ∞π

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

“ΕΚΤΑΣΗ” 1.500 στρεμμάτων με πρόσωπο τη θάλασσα σε μεγίστη απόσταση 50 χιλ. από το αεροδρόμιο της Ν. Αγχιάλου, για κατασκευή μαρίνας, γηπέδου γκολφ, ξενοδοχειακής μονάδας υψηλών προδιαγραφών. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (346)

Ã∞£∏∫∂ φάκελος με διάφορα χαρτιά και ένα δίπλωμα τρακτέρ στο όνομα ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ. Παρακαλείται όποιος το βρει να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα: 24210-87509 και 6976-880017. (349)

¢IAºOPA ∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271) Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 2421020237, 6932-528388. (274)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ¶·›ÚÓÂÙ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÂÙÚ¿ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 48 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· & ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÙËÏ. 6988888850-6988888804. (643)

∞°√ƒ∞∑ø παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (715)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÙËÏ. 6980260800, 6983709760. ∂Ú¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (754)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√

¢π∞¡√ª∏

λειτουργεί με κρατική άδεια

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000 - 100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË Ë ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·, ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. °ÈÒÚÁÔ˜, ÙËÏ. 6984558843-6970403804. ƒ·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (760)

--------------------------

Γνωστοποιείται σύμφωνα με.. το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΕΝΙΣ ΡΟΥΣΛΕΡ (DENIS ROSSLER), του Αντρέα (Andreas) και της Ιλούνας (Ilona), που γεννήθηκε στο Ουεκεμούντε Γερμανίας (Ueckermunde) και κατοικεί στη Νυρεμβέργη Γερμανίας και η ΜΑΝΟΥΕΛΑ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ του Δημητρίου και της Σαλώμης, το γένος Αμανατίδου, που γεννήθηκε στη Νυρεμβέργη Γερμανίας και κατοικεί στη Νυρεμβέργη Γερμανίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νυρεμβέργη Γερμανίας.

¢∏ª√™ μ√§√À

™YNOIKE™IA 46χρονος εκπαιδευτικός, κοινωνικός, ευχάριστος, καλλιεργημένος, ιδιαίτερα ελκυστικός, ακίνητα. 55χρονος δημοσίου, εξαιρετικά εμφανίσιμος, εκλεπτυσμένος, χαμηλών τόνων, ευκατάστατος. 47χρονος, στρατιωτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, καλαίσθητος, συγκροτημένος. 33χρονος στρατιωτικός, ιδιαίτερα εμφανίσιμος, ψηλός, δυναμικός, ζητούν γνωριμία γάμου. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Τηλ. 2410-549797. (755)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΕΡΕΤΗΣ της Στυλιανής, το γένος Σερέτη, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας και η ΠΗΓΗ - ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Θεοδώρου και της Ευανθίας, το γένος Αναστασίου, που γεννήθηκε στην Κόρινθο και κατοικεί στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας πρόκειται να παντρευτούν στη Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας.

Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (756)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά κοσμήματα. Στάμος Νίκος Κ. Καρτάλη 45 μεταξύ Ερμού - Δημητριάδος, Βόλος. Πληρ. τηλ. 2421034784, 6946-212012. (758)

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)

¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À Δª∏ª∞ ∫À∫§√º√ƒπ∞∫√À ™Ã∂¢π∞™ª√À Βόλος 1 Μαρτίου 2011 Αρ. Πρωτ. Π. 948

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται σύμφωνα με το άρθρο 79, παράγραφος 4 του Ν. 3463/2006, ότι σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 109 & 110 του 2011 Κανονιστικές Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βόλου: * Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχημάτων παρά το κράσπεδο του νοτίου πεζοδρομίου στην οδό 28ης Οκτωβρίου (από Μακεδονομάχων έως Παύλου Μελά). * Καθορίζεται μία (1) θέση στάσης για την εξυπηρέτηση του σχολικού λεωφορείου του Παιδικού Σταθμού Ν. Δημητριάδας στην οδό Ρέας 10. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Πολεοδομίας και Διαφάνειας ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ª∞ƒΔπ√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.30-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ ΔΡΥΜΩΝΑΣ - ΓΑΒΡΙΑΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΥΝΑΙΝΑΣ - ΚΟΝΤΑΡΟΛΑΚΑΣ - ΚΙΛΕΡΙΑ. ΑΠΟ ΩΡΑ 12.00-15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ: Δ.Δ. ΠΛΑΤΑΝΟΥ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (280)

¢∂À∞ªμ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ À¢ƒ∂À™∏™ - ∞¶√Ã∂Δ∂À™∏™ ª∂π∑√¡√™ ¶∂ƒπ√Ã∏™ μ√§√À ΔΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2/3/2011 από 09.00 έως 12.00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού, στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς: ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ - °·ÏÏ›·˜ και ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης. ΕΚ ΤΗΣ ΔΕΥΑΜΒ

M∞ƒTπ√™

2

∏Û˘¯›Ô˘, ∂˘ı·Ï›·˜, ∞Ó‰ÚÔÓ›ÎÔ˘ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ “°›ÓÂÛı ÊÚfiÓÈÌÔÈ ˆ˜ ÔÈ fiÊÂȘ Î·È ·Î¤Ú·ÈÔÈ ˆ˜ ·È ÂÚÈÛÙÂÚ·›” (ª·Ùı. È’ 16). Και τα ζώα παρουσιάζουν φυσικά προσόντα φρονήσεως, που είναι διδακτικά διά τους ανθρώπους. Το φίδι παρουσιάζει αξιοζήλευτον φρόνησιν. Όταν κινδυνεύη, προσπαθεί να φυλάξη ιδιαιτέρως την κεφαλήν του. Διότι εννοεί ότι, αν πάθη η κεφαλή, όλον το σώμα είναι καταδικασμένον εις θάνατον. Το παράδειγμα αυτό χρησιμοποιεί ο Κύριος, διά να διδάξη ότι ο Χριστιανός πρέπει να γίνεται φρόνιμος, να μη εκθέτη εις κίνδυνον το σώμα, αλλά περισσότερον την ψυχήν του. Εάν αποθάνη το σώμα, η ζημία δεν είναι ανεπανόρθωτος, διότι περιμένομεν μίαν ημέραν “ανάστασιν νεκρών” . Εάν δε φυλάττωμεν την ψυχήν μας από την θανατηφόρον αμαρτίαν, αυτό είναι η μεγάλη ασφάλεια και η πνευματική σωτηρία. Ο βίος της αμαρτίας είναι βίος παραφροσύνης εις την πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να φυλάττωμεν την ψυχήν μας καθαράν και λευκήν, όπως είναι τα περιστέρια, με μίαν ζωήν δικαιοσύνης και αγάπης και ηθικής καθαρότητος, διά να είμεθα πράγματι φρόνιμοι και ευάρεστοι ενώπιον του Θεού.

√È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·Ú‰ÈÔ·ı›˜ ˙Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ∞£∏¡∞, 1.

√È ¿Û¯ÔÓÙ˜ ·fi ηډÈÔ¿ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ÂÈ˙‹ÛÔ˘Ó Â¿Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ·fi ÙÔ π·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Duke. √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤‰ˆÛ·Ó Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 2.800 ηډÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ·ÛıÂÓ›˜ ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ¤Î·Ó·Ó Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÛÔ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ÚÚÒÛÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ŒÂÈÙ· ·fi 15 ¯ÚfiÓÈ·, ÔÈ 1.637 ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛıÂÓ›˜ ›¯·Ó Âı¿ÓÂÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi 54% ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙËÓ Î·Ú‰ÈÔ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ‹Ù·Ó ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Â›¯·Ó 30% ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Âı¿ÓÂÈ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰ÂηÂÓÙ·ÂÙ›·˜. √ ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ··ÈÛÈfi‰ÔÍˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Â¤ÌÂÈÓÂ, ·ÎfiÌ· Î·È fiÙ·Ó ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ Û˘Ó˘ÔÏfiÁÈÛ·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Ë ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÚÒÛÙÈ·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ Ê‡ÏÔ, Ë ËÏÈΛ·, ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, Ë Î·Ù¿ıÏÈ„Ë Î·È Ë ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË.

KH¢EIE™ Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία

™√ºπ∞ Ã∞™∞¶∏

Ετών 79 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η σορός θα βρίσκεται εντός του Ιερού Ναού από τις 10.30 π.μ. Τα παιδιά: Αγγέλα - Απόστολος Σκρουμπέλος Τα εγγόνια: Ευγενία, Σοφία - Ελευθερία, Χριστίνα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα τελετών του Κοιμητηρίου.

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√ ™∞§∞°∞

Ετών 81 κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 12η μεσημβρινή από το σπίτι μας στο Στεφανοβίκειο και στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά του. Στεφανοβίκειο 2 Μαρτίου 2011 Η σύζυγος: Βασιλική Τα παιδιά: Βασίλης - Μαρία Σαλαγά, Αλεξάνδρα - Γεώργιος Καραπλιάγκος Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Βασιλική, Νικόλαος, Βαλεντίνα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας σύζυγο, μητέρα, αδελφή και θεία

∞¡∞™Δ∞™π∞ ª¶∞¡Δπ¢∏

Ετών 92 που πέθανε χθες, κηδεύουμε σήμερα Τετάρτη 2 Μαρτίου και ώρα 10 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 9.30 π.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 2 Μαρτίου 2011 Ο σύζυγος: Θεόδωρος Τα παιδιά: Νικόλαος - Μαρία Μπαντίδη Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Νέου Κοιμητηρίου.


38/ °È· οı ÒÚ·

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ “∫ÔϤÙÛÔ˘” .

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200-204 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421351000

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ·fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂§∞™. ∞‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ª˘ÙÈÏ‹Ó˘ (¯ÒÚÔ˜ ¿ÚÎÈÓ μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·˜).

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· √.∂. π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, §˘ÎÔ‡Ú˘ ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ - ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ ∞ÓÙÒÓ˘ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00

∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 06.00, 7.15, 08.00, 10.02, 12.00, 14.00, 15.10, 15.53, 17.56, 20.00, 21.03. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 8.08, 9.45, 12.15, 13.20, 14.10, 16.00, 17.34, 19.45, 21.45. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.24 I.C., 9.00 I.C., 10.58, 12.57, 14.56 I.C., 16.57. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 10.24, 13.31, 14.03, 17.36, 18.22 I.C., 21.00, 21.50. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 9.00 I.C., 14.56, 21.49 I.C. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∞¶√ 1/11/10 ∂ø™ 31/3/11 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi μfiÏÔ ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..........................................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. .......................................................2421070931 - 2421071022 ............................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ..............................................2421070931 - 2421075319 ...........................................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. .......................2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ...................................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì............................. 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜..................................... 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ........................................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜.................................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ. ....................................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ....................................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .........................................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .............................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ..........................................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ ...........................................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. .................................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..................................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..............................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...........................................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ.................................................. 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ........................................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ................................................. 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú........................................... 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜ ................................................. 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ ..........................................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .................................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..........................................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ............................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜........................................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .......................................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. ........................... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ........................................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘.................................. 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘................................................. 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ............................................. 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ............................................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘....................................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ....................................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ..............................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ............................................................................24210 29400.

øÚÔÛÎfiÈÔ ANIE§

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ªÂÁ¿ÏË Ë ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó. 2. ŒÓ· ·fi Ù· È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË ÙÔ˘ ¡∞Δ√. - ∏ ·Ó·‰˘fiÌÂÓË ˘ÂÚ‰‡Ó·ÌË (Ì ¿ÚıÚÔ). 3. ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - ª›· ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘... Û˘¯Ó¿ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È. 4. ¢ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘’ fi„ÈÓ (ÁÂÓ.). 5. £· Ù· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ... Ù‡¯Ë.- ∞Ú¯ËÁfi˜ ÁÓˆÛÙ‹˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜. 6. ∂Ï΢ÛÙÈÎfi˜ ‹ ¢¯¿ÚÈÛÙÔ˜. - ÕÚıÚÔ. 7. ∫·Ù¿ ηÓfiÓ· ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ. - °È· Ó· ÙËÓ ¿ıÂÈ Û˘Ó‹ÚÁËÛÂ Î·È Ë ƒÂ‚¤Îη. 8. ŒÏÏËÓ·˜ ÓËÛÈÒÙ˘ (Ì ¿ÚıÚÔ). 9. ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ‹Ú ÌÈ· ‰È·ÛÙÚÔÊ‹. - ΔÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÌÂ Û˘¯Ó¿ fiÙ·Ó ·Ó·ÚˆÙÈfiÌ·ÛÙÂ. - ∂ÒÓ˘ÌÔ ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ Ù˘ ∑·Î‡ÓıÔ˘, Â› ∂ÓÂÙÔÎÚ·Ù›·˜. 10. ¢ËÏÒÓÂÈ Î˘ÚÈfiÙËÙ· (ÁÂÓ.). - ÷ڷÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÛÎÔÙÂÈÓ¿. 11. ∂·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓÔ... ÂÈÛ‡‰ÂÈ. - Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘... ∫ÚÔ˘˙. - Ÿ,ÙÈ Î·È ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. 12. ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ (Ì ¿ÚıÚÔ). - °Ú‹ÁÔÚË ÛÙÔ... ÙÚ¤ÍÈÌÔ. ∫∞£∂Δ∞ 1. ÀÔ‰ËÏÒÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋. 2. ∞fi Ù· ¤ÓÙÂ... ‰‡Ô. - ∞Ó‹ÎÂÈ ÛÙ· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·. - ÷ڷÎÙËÚÈÛÌfi˜ Î·È ·ÌÔÈ‚‹˜. 3. ªÔÚÊ‹ Û˘Ó·ÚÌÔÁ‹˜. - ◊Ù·Ó Ô ·Ú¯·›Ô˜ ÛÔÊfi˜ ∫ÏÂfi‚Ô˘ÏÔ˜ (Ì ¿ÚıÚÔ).

4. °ÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÙÔ ¶¿Û¯· (Ì ¿ÚıÚÔ). - ∂›‰Ô˜ ÂÚ˘ıÚfiÍ·Óı˘ ‚·Ê‹˜. 5. μ˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. - ΔËÓ È¿ÓÔ˘Ì ·fi ÙÔ... Ï·ÈÌfi. 6. ∞Ú¯·›· ÔÓÔÌ·Û›· ÙÔ˘ μfiÏÁ·. - “∫·Ù¿ ÙÔ... Î·È Ù’ ¿ÚÌ·Ù·” (·ÚÔÈÌ›·). - °ÂÌ¿ÙË ‹ ÒÚÈÌË. 7. ¶ÔÏϤ˜ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜. 8. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. - ÃÚÔÓÈÎfi˜ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜. 9. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ÙÚÈ‚‹. 10. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÓÔÌÔ‡ Â›Ó·È Ë §·Ó. - ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÔÏÏÔ‡˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. 11. ¶¿ÓÙÔÙ ÂÓÔ¯ÏËÙÈ΋. - ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙÔÓ ¿ÛÙÔ¯Ô ‹ ¿ÙÔÔ. 12. ŸÌÔÈ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·. - ∏ ÁÂÓÈ΋ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜. - ΔÔ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÔÈ Ô‰ËÁÔ›. ∏ §À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫π∞ÃΔƒ√ - ƒ∞™, 2. ∫√¡Δ∞ƒπ - ¢√ƒÀ, 3. √ª∞ƒ - ∞° - ∂∫∞™, 4. ¶√ - ∂§À∞ƒ, 5. §π∞™Δ√ - ∏ ¡√Δ∞, 6. ™∏ª - ª√™Δ∞ƒ, 7. ¡∞ÀΔ∏™ - §∏, 8. Ã∏ƒ∂™ - ™∏ª, 9. ∂∞ - ∞μ∞¡∞™, 10. ∏ º∞ƒ∞ ∞ªÀ¡Δ∞, 11. ª∂§∞ - ∞ƒ∞á∂™, 12. ∞™ π™¶∞¡π∞™. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∫√¶√™ - Ã∏ª∞, 2. ∫√ª√Δ∏¡∏ º∂∑, 3. π¡∞ - ™ª - ƒ∂∞§, 4. ∞Δƒ∂∞ - ¡∂∞ƒ∞π, 5. Ã∞ - §πª∞™, 6. Δƒ∞À§√À - ∞¶, 7. ƒπ°∞ - ™Δπμ∞ƒ∞, 8. ƒ∏Δ∏ - ∞ª∞¡, 9. ¢∂ - ¡∞™ - ¡ÀÃπ, 10. ƒ√∫º√ƒ - ª∞¡¡∞, 11. ∞ƒ∞ - §∏™Δ∂™, 12. ™À™Δ∞™∏™ - ∞™.

∫ƒπ√™ ∏ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Ô˘ Û·˜ È¿ÓÂÈ Î¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜, Û·˜ ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 19-22-34-26-1-2. Δ∞Àƒ√™ ªË ¯·Ï¿ÛÂÙ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ¿ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· η‚Á·‰›˙ÔÓÙ·˜ ÁÈ· ·Û‹Ì·ÓÙ· ÌÈÎÚÔÚ¿ÁÌ·Ù·, ¤¯ÂÙ ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 52-10-3-2345-6. ¢π¢Àª√π ∞ÔÏ·‡ÛÙ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ‰Â›Ù ÙȘ ¯·Ú¤˜ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Î·È ÌËÓ ÎÔÏÏ¿Ù ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-20-18-33-27-1. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ̤ڷ ‚ÔËı¿ fi,ÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ οÓÂÙ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ Û·˜, Ôχ ηϋ ̤ڷ Â›Û˘ ÁÈ· Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-2212-34-5-9. §∂ø¡ ª¤Ú· ȉ·ÓÈ΋ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÁÈ· Ó· ‚¿ÏÂÙ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Û¯¤‰È¿ Û·˜ Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 28-1044-32-12-7. ¶∞ƒ£∂¡√™ √˘‰¤ÙÂÚË Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì ÙÔ Û›ÙÈ Û·˜, Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙ ٷ Û˘ÚÙ¿ÚÈ· Û·˜ Î·È ‚¿ÏÙ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ÙȘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-3-22-12-34-11. ∑À°√™ ∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÚıÂÙ ÎÔÓÙ¿ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÙ ̷˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 20-16-3-23-44-14. ™∫√ƒ¶π√™ ªÂ ÔÏÏ‹ fiÚÂÍË Í˘Ó¿Ù ۋÌÂÚ·, ı· ¤¯ÂÙ ¤ÓÙÔÓ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷΤ˜ Ù¿ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ÔÏÏ‹ ıÂÙÈ΋ Ë̤ڷ ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÙ fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 17-32-13-28-7-6. Δ√•√Δ∏™ ªÂ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ, ÂÚÓ¿Ù ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜ Î·È Ù· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 9-211-28-4-3. ∞π°√∫∂ƒø™ Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÚ¿Û·Ù ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, Ë Û¯¤ÛË Û·˜ Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ ‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È Î·È ÂÛ›˜ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ËÚÂÌ›ÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 31-20-43-23-45-2. À¢ƒ√Ã√√™ ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙ Ì ı¿ÚÚÔ˜ οı ‰˘ÛÎÔÏ›· Î·È Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÙ fiÙÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ οÔȘ ‚·ı‡ÙÂÚ˜ ·Í›Â˜ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-12-45-6. πãÀ∂™ ™‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Ë̤ڷ˜ ı· ÂÚÈ̤ÓÂÙ ӷ ¤ÚıÂÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂı›Ù Ì ÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂÙ ٷ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 37-12-34-25-49-3.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H ........................................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ................................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ................................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ......................................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY...............................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ...........................................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ..........................................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ..................................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ ......................................................................................199 EKAB: .....................................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ......................................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜...................................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ ........................................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜............................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..........................................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...............................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .........................................................................10400 EXPRESS SERVICE.................................................................................1154 HELLAS SERVICE ..................................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ........................................................................................6944121288 X¿ÓÈ· .........................................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...............................................................................6948475814 MËϛ˜.......................................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY....................................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™............................................... 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY ............................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO........................................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ........................................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ .................................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .................................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...........................................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ................................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ................................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .........................................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ .................................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ .......2410 237811 ¶I§OTO™ ..................................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ..........................24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..............................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™........................................................... 24210 61000 A°PIA™ .....................................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.............................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ........................................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

μπ√™ ∫∞π ™∫∞∫π

“∏ ÈÔ ÛÎÔÙÂÈÓ‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜ Â›Ó·È Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙÔ ÍË̤ڈ̷” . ΔÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ı¿Ó·Ùfi ÙÔ˘, Ô ƒfiÌÂÚÙ Δ˙¤Ë̘ º›ÛÂÚ 1943-2008 Â›Ó·È ·ÎfiÌË Â‰Ò. ∂Í·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û˘Ó·Ú¿˙ÂÈ Ù· Ï‹ıË fiˆ˜ ¤Ó·˜ ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˜ ÛÙËÓ ·Ú¤Ó·. √È ·ÚÙ›‰Â˜ Ì· Î·È Ë ˙ˆ‹ ÙÔ˘ Ì·ÁÓËÙ›˙Ô˘Ó fiÛÔ Ù›ÔÙ· ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ÛηÎÈÛÙ¤˜. μϤÔ˘Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ‚›ÓÙÂÔ ·fi ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÚÙ›‰Â˜ ·fi ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÙÔ˘ 1972. √ º›ÛÂÚ Â›¯Â ÌÈ· ˙ˆ‹ Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙÔ ÛοÎÈ. ∞fi ÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ 5 ÂÙÒÓ ÎÔÈÌfiÙ·Ó Î·È Í˘ÓÔ‡Û Ì ÌÈ· ÛηÎȤڷ ÛÈÌ¿ ÙÔ˘. √È ÂÈÙ˘¯›Â˜ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û ¤Ó· ÛηÎÈÛÙ‹ Ô˘ ÌÈÛÔ‡Û fiÛÔ Ù›ÔÙ· ÙËÓ ‹ÙÙ·. ◊Ù·Ó Ô ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜ ÛοÎÈ. √ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜. √ ÓÂfiÙÂÚÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ. √ º›ÛÂÚ ¤Ú·Û ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ƒ¤ÈÎÈ·‚ÈÎ, ÛÂ Û˘Óı‹Î˜ Ï‹ÚÔ˘˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 2004 ·Û˘Ï›·, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÈÛÏ·Ó‰È΋ ˘ËÎÔfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· Û›ÙÈ Ì ı¤· ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ·ÁˆÌ¤ÓÔ ·ÙÏ·ÓÙÈÎfi ˆÎ·Ófi. Œ‚Á·ÈÓ Û¿ÓÈ· ÛÙÔÓ ¤Íˆ ÎfiÛÌÔ, ›¯Â ÎÏÂÈÛÙ› ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, Ì ÌÈ· ÛηÎȤڷ, ¿ÂÈÚ· ÛηÎÈÛÙÈο ‚È‚Ï›· Î·È È‰Èfi¯ÂÈÚ˜ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ. ™Â ËÏÈΛ· 64 ÂÙÒÓ, Ô º›ÛÂÚ ‰ÂÓ Â›¯Â ¿ÏÏ· ÈfiÓÈ·, ÂÁη٤ÏÂÈ„Â. ∞ÏÏ¿ Ô‡ ͤÚÂȘ; ªÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÎfiÌ· ÂΛ, Ì ÙË ÊÏfiÁ· ·fi ÙË Ï¿Ì· ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Ó· ʈٛ˙ÂÈ ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘. ΔÔ ÈfiÓÈ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ‰‡Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· ÌÚÔÛÙ¿. ∏ ·ÚÙ›‰· ÌfiÏȘ ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ªfiÌÈ... ™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο

“ΔÔ ÛοÎÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÌÓËÛË” μ·Û›ÏÈ μ·Û›Ï‚ÈÙ˜ ™Ì‡ÛÏÔ‚ 1921-2010 ƒÒÛÔ˜ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ 1957

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

∏ ∞£∞¡∞Δ∏ ¶∞ƒΔπ™ ÕÓÙÂÚÛÂÓ ÕÓÙÔÏÊ - §·˚ÔÓ¤Ï ∫È˙ÂÚ›ÙÛÎÈ §ÔÓ‰›ÓÔ 1851°Î·Ì› ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ·Ô‰ÂÎÙfi 1.Â4 Â5 2.˙4 Âx˙4 3.∞Á4 μı4+ 4.ƒ˙1 ‚5 5.∞x‚5 π˙6 6.π˙3 μı6 7.‰3 πı5 8.πı4 μË5 9.π˙5 Á6 10.Ë4 π˙6 11.¶Ë1 Áx‚5 12.ı4 μË6 13.ı5 μË5 14.μ˙3 πË8 15.∞x˙4 μ˙6 16.πÁ3 ∞Á5 17.π‰5 μx‚2 18.∞‰6 ∞xË1 19.Â5 μx·1+ 20.ƒÂ2 π·6;; 21.πxË7+ ƒ‰8 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 5/5

§Y™H

22.μ˙6+!! πx˙6 23.∞Â7# 1ñ0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ƒ·ÙÔ‰‹ÌÔ˘ πˆ¿ÓÓË (∫ÏËÚÔÓfiÌÔÈ), ™ÎÔ˘Ê¿ 1 - ¡Â¿ÔÏË, ÙËÏ. 2421066936, ÷Ù˙ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›·˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 97·’ (ÌÂٷ͇ ∞. °·˙‹ Î·È ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿), ÙËÏ. 2421025533, ∞ÓÙ¿ÌË ∞ÁÁÂÏÈ΋˜, ∂ÚÌÔ‡ 224 - ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 2421033133. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¶·¯‡ ∏Ï›·, πˆÏÎÔ‡ 247 - ÷˚‰·Ú›Ô˘ (ÛÙ¿ÛË ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿), ÙËÏ. 2421052600. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ¡ÙÔÎÔ‡˙Ë ¶·ÓÙÂÏ‹, ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 32 - §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ (ÚÒËÓ ∞ı. ΔÚÈÁÎÒÓË), ÙËÏ. 2421060306. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

TA ™KAKI™TIKA NEA KONTA ™A™ KA£E TETAPTH KAI ™ABBATO


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

TETAPTH 2 MAPTπOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

ƒÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜ η‚·Ï¿Ú˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 09.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 13.45 14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ™Ù¿ÓÏÂ˚ √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ∏ ·È‰È΋ Ì·˜ fiÏË æ¤Ì·Ù· Î·È ·Ï‹ıÂÈ· ¤ÙÛÈ ÏÂÓ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ∂ÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ¢‡ÛË ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “∏ ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ £ÂÔ‡” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ŸÏ· ÁÈ· ÙÔÓ Î‹Ô √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √ §fiÈÓÙ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ¡ÔÈÎÔ΢ڤ˜ Û ·fiÁÓˆÛË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ∞ÁÒÓ·˜ ‚fiÏÂ˚ ∞Ó‰ÚÒÓ. ÃÚ˘Û¿ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ∞ÛıÂÓ›˜ Î·È Ô‰ÔÈfiÚÔÈ ∂Ô¯¤˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ¶·Ú·Û΋ÓÈÔ “Atomik circus” * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.00 20.45 21.00 22.00

24.00 00.15

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ “ƒÈ„ÔΛӉ˘ÓÔ˜ η‚·Ï¿Ú˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÈÏÌ¿Ô: ªÔ˘ÛÂ›Ô °ÎÔ‡ÁÎÂÓ¯¿ÈÌ “Δ˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ μÚ·‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ 56Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Eurovision ∂ȉ‹ÛÂȘ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ¤Ú¢ӷ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

¶H§IO 48 UHF

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È °È· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Û·˜ ™›ÙÈ ·’ ÙËÓ ·Ú¯‹ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Sex and the city °È· ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÂÓfi˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘ ∂ÈÎfiÓ˜ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 22.50 24.00 01.15 01.30 03.00 04.00 05.00

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ Chefs: ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ NCIS: §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ Δ· ÈÔ „ËÏ¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó· CSI, ªÈ¿ÌÈ: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ πÛÙÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∂ÓÙ·ÙÈ΋ Trace evidence ∑Ô˘Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ The Oprah Winfrey show

14.00 15.00 15.45 16.55 17.00

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.30

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

18.00 18.45 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ∂Ù¿ ı·Ó¿ÛÈ̘ ÂıÂÚ¤˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÂÓ‹ÓÙ· ÂÓ‹ÓÙ· ∫Ô‡ÎϘ ŒÚ¢ӷ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜ ŒÓÔ¯Ë ·Á¿Ë ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

07.30 08.00 09.00 09.50 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.30 17.00 17.55 18.30 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

∂ÚÁ·˙fiÌÂÓ· ˙Ò· ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ∞ÚÎÙÈ΋ √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ∞ÎÚ·›ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ÌfiÛ¯Ô˘ ™˘ÓÙ·Á¤˜ Ì 5 ˘ÏÈο ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈο ÕÁÚÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ˙ˆ‹˜ √È ÊÙÂÚˆÙÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ∞ÚÌÂÓ›·, Ë ÁË ÙÔ˘ ¡Ò ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÓȯÓ‡ÛÂȘ ¶·Ú¿ÛÈÙ· ∞Ú·ÎÙÈο ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ∞ÏËıÈÓ¿ ÛÂÓ¿ÚÈ· ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

ΔÔ ÈÔ ÁÏ˘Îfi ÌÔ˘ „¤Ì· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Deal ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› Steps ƒ¿‰ÈÔ ·Ú‚‡Ï· Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost European poker tour ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.15

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super Star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡” The Mentalist ∞ÓÂÍȯӛ·ÛÙ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Nip Tuck “∞ÓıÚÒÈÓÔ ı‹Ú·Ì·” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë. ¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

06.00 10.30 12.30 16.00 17.30 17.45 18.45 20.00 21.00 21.30 21.45 22.45 02.00 02.15 03.15 04.15 05.15

“∫·ÏË̤ڷ” Ì ÙÔ °ÈÒÚÁÔ ∞˘ÙÈ¿ ∂‰Ò Î·È ÙÒÚ· ¶Ôχ ÌÏ· ÌÏ· ŸÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ That’s life ™‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ÕÎË ¶·˘ÏfiÔ˘ÏÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ À‰ÚfiÁÂÈÔ˜ Auto ALTER ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ (∂) ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË Auto ALTER Psych ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∑›Ó· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ËÌ›ˆÚÔ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “Emile” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ∂Ó §Â˘ÎÒ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “Half Nelson”

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∞ÛÙÚÔÏÔÁÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Celebrities ∂ȉ‹ÛÂȘ Art Uber Alles ¶·È‰Èο £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞fi„ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ƒ¿ÏÈ ∞Ó¿‚·Û˘ ΔËÏÂ·È¯Ó›‰È ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 22.00 22.10 00.30

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ÔÙ¿ÌÈ” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 24.00 00.30 01.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∞ÛÙÚÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ì ÙËÓ ∞ÓÈ¤Ï ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢Â‰Ô̤ÓÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶fiÎÂÚ bonus ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù· √DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 24/2-2/3/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 24/2-2/3/11

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1

“√ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞” ¶ƒ√μ.: 7.30 & 10.00 ∞π£√À™∞ 2

“BIUTIFUL” ª∂ Δ√¡ Ã∞μπ∂ ª¶∞ƒ¢∂ª ¶ƒ√μ.: 7 & 9.45 ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∞ ∫∞π ª√¡√ ™Δ√ ODEON §π¡Δ√

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞ π £ √ À ™ ∞ 1 : Δ √ ∂ Δ ∂ ƒ √ ¡ ∏ ª π ™ À ( Â Ï Ï Ë Ó È Î ‹ Î ˆ Ì ˆ ‰ › · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45 1 2 7 ø ƒ ∂ ™ (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 21.45, 23.45. ∞ π £ √ À ™ ∞ 2 : ∑ √ À ª ¶ ∞ π √ ™ ∫ ∞ π π √ À § π ∂ Δ ∞ ( Î È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù · Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) 3 D : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.45, ∫˘Úȷ΋: 15.45, 17.45. ∏ Δ ∂ § ∂ Δ ∏ ( ı Ú › Ï Â Ú ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45, 22.15, 00.30. ∞ π £ √ À ™ ∞ 3 : ∞ § ∏ £ π ¡ √ £ ƒ ∞ ™ √ ™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 23.45. ª √ ¡ √ Δ √ ™ ∂ • ¢ ∂ ¡ º Δ ∞ ¡ ∂ π ( Î ˆ Ì ˆ ‰ › · ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, 19.15, 21.30. ∞ π £ √ À ™ ∞ 4 : √ π ∏ ƒ ø ∂ ™ Δ √ À ¢ ∞ ™ √ À ™ : ¶ ∂ ƒ π ¶ ∂ Δ ∂ π ∂ ™ ™ Δ √ Δ ™ π ƒ ∫ √ ( Î È Ó Ô ‡ Ì Â Ó · Û ¯ ¤ ‰ È · - Ì Â Ù · Á Ï ˆ Ù Ù È Û Ì ¤ Ó Ô ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.00, ∫˘Úȷ΋: 16.00, 18.00. Δ √ ∞ ¢ À Δ √ (  Â Ú È  ¤ Ù Â È · 3 D ) : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 22.00, 00.15 ∞ § ∏ £ π ¡ √ £ ƒ ∞ ™ √ ™ : ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.45

ƒÔÓÙ¤Ô movie, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1972, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™·Ì ¶¤ÎÈÓ·. ¶·›˙Ô˘Ó: ™ÙÈ‚ ª·Î ∫Ô˘›Ó, ƒfiÌÂÚÙ ¶Ú¤ÛÙÔÓ, ÿÓÙ· §Ô˘›ÓÔ.

√ Δ˙Ô‡ÓÈÔÚ ªfiÓÂÚ, ÚÒËÓ Î·Ô˘ÌfiÈ ÙÔ˘ ÚÔÓÙ¤Ô, ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Ú¿ÓÙÛÔ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÊÈÏȈı› Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· ‰ÂÈ ¯ÚfiÓÈ·. ŸÌˆ˜, ÛÔοÚÂÙ·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÎÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ‰È·Ï˘Ì¤ÓË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. √È ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚ›ÛÂÈ Î·È Ô ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ∫¤ÚÏÈ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› Û ÌÂÁ·ÏÔÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ô˘ ÛÎÔÚ¿ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘, Ì ÛÎÔfi Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·. √ ªfiÓÂÚ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÌ›ÓÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ô˘ıÂÓ¿ È· Ó· ÛÙÚ·Ê›, ÚÔÛ·ı› Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘, ‰È·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÓÙ¤Ô ÛÙÔ ¶Ú¤ÛÎÔÙ Ù˘ ∞ÚÈ˙fiÓ· ÙËÓ 4Ë πÔ˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰·Ì¿ÛÂÈ ¤Ó·Ó ¿ÁÚÈÔ Ù·‡ÚÔ.

¡∂Δ 16.00

∏ ÎfiÚË ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1999, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™¿ÈÌÔÓ °Ô˘¤ÛÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙ÔÓ ΔÚ·‚fiÏÙ·, ª¿ÓÙÏÈÓ ™ÙfiÔ˘, Δ˙¤È̘ ∫ÚfiÌÁÔ˘ÂÏ.

∏ ∂Ï›˙·ÌÂı ∫¿ÌÂÏ, ÎfiÚË ÙÔ˘ Δ˙fi˙ÂÊ ∫¿ÌÂÏ, ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙ‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‚¿Û˘ ª·Î ∫¿ÏÔ˘Ì, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÊÚÈÎÙ¿ ‰ÔÏÔÊÔÓË̤ÓË. √ ¶ÔÏ ªÚ¤ÓÂÚ Î·È Ë ™¿Ú· ™¿Ó¯ÈÏ, ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ÚÒËÓ ÂÚ·ÛÙ¤˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Î·È ÌϤÎÔ˘Ó Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÛÎÔÙÂÈÓÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ... ∏ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙË ‰È·Ï‡ηÓÛË Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ Ù˘ ÎfiÚ˘ ÂÓfi˜ ÛÙÚ·ÙËÁÔ‡ Ô‰ËÁ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Û ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡. ∏ Ù·ÈÓ›· ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛË ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÕÌ˘Ó·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Ù˘ ·ÚÓ‹ıËΠÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ Û˘Ó‹ıˆ˜ Û ٷÈӛ˜ ÔÏÂÌÈÎÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘.

STAR 21.00

μÚ·‰È¿ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔÓ 56Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi Ù˘ Eurovision ™Â ·¢ı›·˜ ÌÂÙ¿‰ÔÛË ·fi ÙÔ ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ Ù˘ ∂ƒΔ ÛÙËÓ ∫·Ù¯¿ÎË, Û ·ÚÔ˘Û›·ÛË §¤Ó·˜ ∞ÚÒÓË.

√ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Ù˘ Eurovision, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÈÏÂÁ› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÂÙ·‰Ôı› ·¢ı›·˜ ·fi ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ¡∂Δ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ¤Ó· ÌÔ˘ÛÈÎfi Ù·Í›‰È ÛÙËÓ Eurovision, Ì ÔÏϤ˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ, ÂÓÒ ı· ÂÚÌËÓ‡ÛÔ˘Ó Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÙÔ˘˜ ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ ı· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó Ô ÃÚ›ÛÙÔ˜ ª˘ÏfiÚ‰Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô Amaury Vasssilli ÁÈ· ÙË °·ÏÏ›· Î·È Ë Emmy ÁÈ· ÙËÓ ∞ÚÌÂÓ›·.

¡∂Δ 22.00

¶ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó·: ΔÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

™ÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1997, ÛÙȘ 12.23 ÙË Ó‡¯Ù·, ÌÈ· Ì·‡ÚË ªÂÚÛÂÓÙ¤˜ ÚÔÛÎÚÔ‡ÂÈ Ì ‰‡Ó·ÌË Û ¤Ó· ÛÙ‡ÏÔ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ˘fiÁÂÈ·˜ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ΔfiÛÔ ÔÈ ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜, Ë ÚÈÁΛÈÛÛ· ¡Ù·˚¿Ó· Î·È Ô ·Á·Ë̤ÓÔ˜ Ù˘ Dodi Fayed, fiÛÔ Î·È Ô Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘, Ô Henri Paul, ¯¿ÓÔ˘Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ª¤Û· Û ÙÚÈ¿ÓÙ· ÏÂÙ¿, Ë Û‹Ú·ÁÁ· ÁÂÌ›˙ÂÈ ··Ú¿ÙÛÈ, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜, ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Î·È ÂÚ›ÂÚÁÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜. ™ÙÔ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ı· ‰Ô‡Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ï¿Ó· ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·. £· Ì¿ıÔ˘Ì ÔÈÔÈ Ì‹Î·Ó ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· Î·È ÁÈ·Ù›, ÔÈÔÈ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó ÊˆÙÔÁڷʛ˜ Î·È fiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙȘ ÙÚ¿‚ËÍ·Ó. ¶Ô‡ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ÙÈ ·¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ·fi ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜; ŸÏ˜ ÔÈ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú.

™∫∞´ 24.00

Atomik circus ∫ˆÌˆ‰›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2004, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÈÓÙȤ Î·È ΔÈÂÚ› ¶Ô˘·Úfi. ¶·›˙Ô˘Ó: μ·Ó¤Û· ¶·Ú·ÓÙ›, Δ˙¤ÈÛÔÓ ºÏ¤ÌÈÓÁÎ, ∑·Ó-¶È¤Ú ª·Ú¤ÈÁ.

ΔÔ ™ÎfiÙÏÂÙ Â›Ó·È ÌÈ· Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË ÌÈÎÚ‹, ÊÈÏ‹Û˘¯Ë fiÏË. ∂Λ ˙ÂÈ Î·È Ô Δ˙¤È̘ ª·Ù¿ÈÁ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ‰ÂÓ ı· οÙÛÂÈ Ì¤Û·. ∂›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‰Ú·ÂÙ‡ÛÂÈ Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘, μÔÛÓÈ¿, Ë ÔÔ›· ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ‰È¿ÛËÌË ÙÚ·ÁÔ˘‰›ÛÙÚÈ·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÂÈ fï˜ ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ›: ΔÂÚ·ÙfiÌÔÚÊ· Ï¿ÛÌ·Ù· ÂÈÛ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË Î·È ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ηٷÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ù· ¿ÓÙ·!

∂Δ1 24.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

TÂÙ¿ÚÙË 2 M·ÚÙ›Ô˘ 2011

“ƒÂÙÈÚ¤” Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ Το πρώτο βήμα για την αλλαγή του μισθολογίου στο δημόσιο αποτελεί η έκθεση, η οποία καταγράφει τις αμοιβές εργαζομένων στην κεντρική διοίκηση. Στόχος είναι η σύγκλιση TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË των εισοδημάτων των P¿ÏÏË “ρετιρέ” με χαμηλόμισθους, όπως και η εξομάλυνση των ανισοτήτων μεταξύ υπαλλήλων, που έχουν διαφορετικό επίπεδο εκπαίδευσης. Καθώς αναζητείται η νέα πηγή περικοπής δαπανών αρκετών δισ. ευρώ με βάση το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι τα περιθώρια εξοικονόμησης του κόστους λειτουργίας του δημοσίου είναι μεγάλα. Η κυβερνητική πολιτική, που ακολουθήθηκε για τον περιορισμό των δημόσιων δαπανών, βασίστηκε αρχικά στις οριζόντιες μειώσεις μισθών και συντάξεων. Οι αδιάκριτες μειώσεις προσφέρουν προσωρινή μόνο λύση. Μια συνταγή περιστασιακής μείωσης των δαπανών δεν επιλύει το πρόβλημα. Στην άχαρη συζήτηση για τις περικοπές σε μισθούς δημόσιων υπαλλήλων το ζητούμενο θα έπρεπε να είναι η παραγωγικότητα και η διοικητική αποτελεσματικότητα του δημόσιου τομέα. Όμως, αντί για τον περιορισμό του διογκωμένου κράτους, η ανεξέλεγκτη μείωση των αποδοχών των λειτουργών του δεν προσφέρει κίνητρα: Για την αύξηση της παραγωγικότητας σε όσους επιμένουν να εργάζονται σκληρά, να προσφέρουν, ακόμη και κάτω από δύσκολες συνθήκες ή να ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις, με τα λιγοστά μέσα, που κάποτε διαθέτουν. Σε αυτούς μάλλον εκδικητική συμπεριφορά απέναντι στο σύστημα μπορούν να προκαλέσουν οι ισοπεδωτικές περικοπές, όταν αυτές προκρίνονται, ανεξάρτητα από το έργο που οι υπάλληλοι προσφέρουν και τη χρησιμότητα που αυτό έχει. Βασική άλλωστε αρχή για τη βελτίωση της απόδοσης κάθε εργαζόμενου είναι να αισθάνεται ότι υπάρχει εκείνο το κίνητρο για την αύξηση της παραγωγικότητάς του, το οποίο ουσιαστικά περνά από τις οικονομικές απολαβές. Αντί λοιπόν να περικοπεί ακόμη περισσότερο ο μισθός την επόμενη φορά, που θα είναι πάλι πιεστικές οι συνθήκες και να τιμωρούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο οι πιο αποδοτικοί, θα ήταν προτιμότερο να προηγηθεί ο απαραίτητος έλεγχος: Για τη λειτουργία φορέων ή υπηρεσιών, που ο σκοπός της δημιουργίας τους δεν επιτυγχάνεται ή επιτελείται μερικώς. rallis@e-thessalia.gr

√ ¶ÚÔÌËı¤·˜, Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È· Î·È Ë ¶›˙· ΔÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ªÔ˘Î¿Ï·

Μια φορά κι έναν καιρό (όχι πολύ παλιά δηλαδή, από τη δεκαετία του ’80 και έπειτα), όσοι επέμεναν ότι οι αμυντικές δαπάνες της χώρας, που αμιλλώνται τα επίπεδα του Ισραήλ, υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγματικές ανάγκες, καταγγέλλονταν στην καλύτερη περίπτωση σαν αιθεροβάμονες και ειρηνιστάκηδες και στη χειρότερη, και συνηθέστερη, σαν απάτριδες κοσμοπολίτες και σαν εθνικοί μειοδότες. Δεν ήταν ωστόσο μόνο το υπέρμετρο κόστος των εξοπλισμών αυτό που έπειθε τους δια-

∫·Ï¤˜ ÔÈ ϿΘ, αλλά όταν παίρνουν σβάρνα με τη φόρα τους, ανθρώπους πονεμένους, με αρρώστιες, ηλικιωμένους με πολλά προβλήματα, τότε αλλιώς λέγονται, ξέρω πώς, αλλά κρατιέμαι... Το τι έγινε προχθές το μεσημέρι στο ΙΚΑ, με τη φάρσα του “βομβιστή” δεν περιγράφεται, παρά μόνο από ανθρώπους που το έζησαν και χρειάστηκε να το αντιμετωπίσουν. Όχι σαν πλάκα που έκανε ένα σαχλοκούδουνο σε μια υπηρεσία που στεγάζονται και γιατροί, άρα θα είναι γεμάτη με ασθενείς, αλλά σαν πραγματικό γεγονός, σαν “συμβαίνει τώρα” που λένε και οι τηλεορασάκηδες... Την ώρα εκείνη λοιπόν, που ειδοποιήθηκε το ΙΚΑ για τη βόμβα (από πίσω ΔΕΗ και Εφορία), υπήρχαν στο κτίριο δεκάδες ασφαλισμένων που περίμεναν να εξεταστούν από γιατρό. Μωρομάνες με τα παιδιά στην αγκαλιά, ηλικιωμένοι με κινητικά προβλήματα, ορθοπεδικά περιστατικά, κόσμος καταπονημένος από διάφορες αρρώστιες, που έπρεπε να κατέβει από τις σκάλες δυο και τριών ορόφων, άμεσα, γρήγορα, με την απειλή κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε τι συνέβη... Αντιλαμβανόμαστε όλοι, τι θα μπορούσε επιπλέον να συμβεί, σε τέτοιες συνθήκες. Αναγνώστρια που είχε αφήσει τη μητέρα της στο ΙΚΑ, με πατερίτσες, μέχρι να παρκάρει το αυτοκίνητό της, τη βρήκε καθισμένη καταγής, να μην μπορεί να κινηθεί, σε κατάσταση πανικού και κόσμο να τρέχει γύρω της και χρειάστηκε να την πάει στο Νοσοκομείο, γιατί η πίεσή της, είχε φτάσει 22... Πέστε μου ποιο διεστραμμένο μυαλό, θα μπορούσε να διασκεδάσει με αυτές τις εικόνες; Και όμως...

Πώς να μην το πω; Άμεση ήταν η αντίδραση του αρμόδιου αντιδημάρχου Βόλου για πολεοδομικά θέματα, σε χθεσινό δημοσίευμα της στήλης. Χθες το πρωί, από το γραφείο του αντιδημάρχου Νίκου Μόσχου, ζητήθηκαν τα στοιχεία που έθεσαν στη διάθεση της εφημερίδας δημότες, για αυθαίρετο κτίσμα στην περιοχή Αλυκών. Η Πολεοδομία του δήμου Βόλου, τους ζητούσε να κάνουν επώνυμη καταγγελία για να πάει να ελέγξει το κτίσμα. Τους ζητούσε δηλαδή να ανοίξουν πόλεμο, πέντε-έξι οικογένειες που τους χωρίζει μια πόρτα και λένε μια καλημέρα. Ο αντιδήμαρχος, προς τιμή του και για το έγκαιρο και για το άμεσο, παρακάμπτοντας αγκυλώσεις και παρωχημένες νοοτροπίες υπηρεσιακών, ενδιαφέρθηκε και θα το χειριστεί προσωπικά. Μακάρι χωρίς απώλειες για κανέναν και με γνώμονα και το νόμιμο και το ηθικό, χωριστά το καθένα και τα δυο μαζί...

T‡Ô˜

ºøTO: ¶AN. °IANNAPO™

MÂ NÔ˘

∂ÈÎfiÓ· ¯ˆÚÈÔ‡, ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË. ªÈ· ·˘Ï‹ Ï·ÎfiÛÙÚˆÙË, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÎÈ ·Ïfi ÛÈÙ¿ÎÈ, ÓÂÚ·Ù˙Ȥ˜ Î·È ÙÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏȤ˜ ÛÙ· ·ÚÙ¤ÚÈ·, ÙÔ ÙÚ·Â˙¿ÎÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ‚Ú·‰È¤˜ Ì ηÚÔ‡˙È, ÙÔ Ì·ÓÙ·Ï¿ÎÈ ÛÙÔ Û¯ÔÈÓ› ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓÔ Ó· ‰Â¯Ù› ÙË ÊÚÂÛη‰Ô‡Ú·. ΔÈ ÎÈ ·Ó ‰˘Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ, Ë ¡¤· πˆÓ›· ‚ÔÁοÂÈ ·fi ÙÔ ÙÛÈ̤ÓÙÔ; Δ· Δ˙·Ì·ÏÈÒÙÈη, ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È...

μαρτυρομένους να συνεχίσουν να διαμαρτύρονται, παρά τις βολές που δέχονταν. Ήταν και η πίστη τους, δικαιωμένη από τα γεγονότα, πως τα όπλα που αγοράζονταν δεν ανταποκρίνονταν σε υπαρκτά προβλήματα και δεν τα επέλυαν. Ήταν και η διπλή βεβαιότητα ότι, αφενός, οι αλλεπάλληλες αγορές επιβάλλονταν στην Ελλάδα από τις φίλες πλην λαίμαργες χώρες και, αφετέρου, ότι με τόσο χρήμα να ρέει θα έπρεπε όλοι οι εμπλεκόμενοι, για να μη σκανδαλιστούν, να διαθέτουν την αντιπειρασμική ασπίδα του Αγίου Αντωνίου - αλλά ο Άγιος Αντώνιος, ως γνωστόν, ασκήτεψε και πολέμησε τον πειρασμό στην Αίγυπτο, όχι στα μέρη μας. Και δεν υπήρξε ούτε υπουργός ούτε επιτελάρχης. Πόσο μεγάλο είναι το μερίδιο των αμυντικών δαπανών (που μάλλον δεν δικαιούνται αυτόν τον αθωωτικό χαρακτηρισμό) στο

έλλειμμα και στο χρέος, στην κρίση δηλαδή που εξουθενώνει τη χώρα, δεν είναι εξακριβωμένο - σίγουρα πάντως ξεπερνά το μερίδιο των σπάταλων Ολυμπιακών. Διότι, όπως πιστοποιεί και η υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων (“επιτομή ενός πρωτοφανούς σκανδάλου διασπάθισης δημοσίου χρήματος και παράνομων πληρωμών, σύμφωνα με το πόρισμα του ΣΔΟΕ που αποκάλυψε η κυριακάτικη “Καθημερινή”), πρόκειται για σκάνδαλο διαρκείας, διαχρονικό και δικομματικό: μια δεκαετία (1996-2006) με μακρά προϊστορία, τρεις κατηγορούμενοι υπουργοί (δύο του ΠΑΣΟΚ, ένας της Ν.Δ., σε μια αναλογία σχετιζόμενη μάλλον με το χρόνο που άσκησαν την εξουσία τα δύο κόμματα παρά με τις ηθικοσυνειδησιακές διαφορές τους), περί τους εκατό οι εμπλεκόμενοι που, δικαιώνοντας τον κ. Πάγκαλο, “μαζί τα φάγανε”- δηλαδή μαζί τα

✒ ∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “10ˆÚË ÂÚÁ·Û›· ¯ˆÚ›˜ ˘Âڈڛ˜!.. ...Î·È ¯ˆÚ›˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ”. ✒ ∂£¡√™: “™ÙÔÓ ·¤Ú· fiÏ· Ù· ÂȉÈο ÌÈÛıÔÏfiÁÈ·”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “ŸÚÁÈÔ Û·Ù¿Ï˘ ·fi ¶∞™√∫ - ¡.¢.”. ✒ ∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¶ÚfiˆÚ˜ οÏ˜ ÛÙ‹ÓÔ˘Ó Î·È ÔÈ Financial Times”. ✒ ∏ ∞À°∏: “∞Ôı‹Î˜ ·È‰ÈÒÓ Ù· Û¯ÔÏ›·”. ✒ ∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “™‡Á¯˘ÛË ÛÙÔ ÂÈÙÂÏÂ›Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘”. ✒ ∏ ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏: “∏ ∂˘ÚÒË ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Û˘Ì‚È‚·ÛÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ”. ✒ ª∞∫∂¢√¡π∞: “ºˆÙÈ¿ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ” . ✒ ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “√ϤıÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi ÙÔ “™‡ÌʈÓÔ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜” Ù˘ ∂∂”. ✒ Δ∞ ¡∂∞: “∏ ÒÚ· ÙˆÓ ¢∂∫√. ÕÚ¯ÈÛ ÓÙfiÌÈÓÔ ÂÚÈÎÔÒÓ”. ✒ City Press: “¢ÈÔÏ›ÛıËÛË Û ÚfiˆÚ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜”.

στέρησαν, για “εθνικούς” πάντοτε λόγους, από τα κονδύλια της παιδείας και της υγείας, μαζί τα έστειλαν να ασφαλιστούν στις ξένες τράπεζες, μαζί τα απόλαυσαν εις υγείαν των αγαθών αυτού του κόσμου. Δεν είναι τα υποβρύχια αυτά που γέρνουν. Οι εν εξουσία συνειδήσεις είναι, που κάποια στιγμή μιμούνται τον πύργο της Πίζας, ώσπου να κλονιστούν εκ θεμελίων και να συντριβούν. Οι συνειδήσεις όσων πρωταγωνίστησαν στα σκάνδαλα, όσων τα εξέθρεψαν κι όσων τα ανέχτηκαν ή τα συγκάλυψαν. Αλλά το ένδοξο παρελθόν μας φταίει και η γλώσσα μας με τις παγιδευτικές αμφισημίες της. Όλοι απαιτούσαν να φέρονται οι πολιτικοί σαν Προμηθείς. Ε, κάποιοι καημένοι λάθεψαν και πίστεψαν πως εννοούνταν οι προμήθειες. Από την «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ»

2-3-11  

h theta ths tetarths

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you