Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 112√¡ ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.22 - ¢. 17.06’ ™∂§∏¡∏ 15 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 33.992 ¡·Ô‡Ì ÚÔÊ‹ÙÔ˘, £ÂÔÎÏ‹ÙÔ˘, ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ÔÛ›Ô˘

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 48 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

£ÚÈ·Ì‚Â˘ÙÈ΋ ÂÎÏÔÁ‹ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿

¡.¢.: ¡¤· ÂÔ¯‹ ™‹ÌÂÚ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜

¡¤Ô Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô ¶ƒ√£∂™∏ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙÔ “·ÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ò˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯ˆÓ, ›Â Ô Î. ∞Ó. §Ô‚¤Ú‰Ô˜.

˘Ì‚ÔÏÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ηٷϷÁÈ¿ÛÔ˘Ó Ù· ÚÔÂÎÏÔÁÈο ¿ıË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜ Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¢. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¯ı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÚÔοÙÔ¯fi ÙÔ˘ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì›ÏËÛ ÁÈ· “ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·”, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ “ÚˆÙÔÊ·Ó‹” Î·È ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ‰È¿‰Ô¯fi ÙÔ˘, ÙÔÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ “fiÏÔÈ Ì·˜ ı· ›̷ÛÙ ‰›Ï· ÛÔ˘ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” . ™‹ÌÂÚ· ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ÂȉÈÒÎÂÈ ÙË ÌÂÙÂÎÏÔÁÈ΋ ËÚÂÌ›· Î·È ÙËÓ ÂÓˆÙÈ΋ ÔÚ›·. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ì ÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ı· ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÚԂ‚ÏË̤ӷ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÔÈ Î.Î. ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ªÈ¯·ÏÔÏÈ¿ÎÔ˜, ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÷ڷÎfiÔ˘ÏÔ˜, °ÎÈÔ˘Ï¤Î·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÏÂ˘Ú¿˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· οÓÂÈ Ú¿ÍË ÙËÓ ÂÈÓ›ÎÈ· ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ “fiÏÔÈ Ì·˙›”. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘. √È ‰˘Ô ¿Ó‰Ú˜ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Ì ÛÙÂÓ‹ ÊÈÏ›· ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÈ·. ■ ÛÂÏ. 6

¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ŸÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜

™ÎÈ¿ıÔ˜:

“∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘. ª¤Û· Û 50 Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ̤و· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì‹Ó˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÍ·¤Ï˘Û ‚ÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ “ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜” ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ̤و· ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Û ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi, ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ Î.¿. ■ ÛÂÏ. 38, 39

™Ô‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 14

ŒÚ¯ÂÙ·È ÛÎÏËÚ‹ ÏÈÙfiÙËÙ·

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ-ÛÔÎ ·fi ÙÔÓ π√μ∂ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ‰··ÓÒÓ ■ ÛÂÏ. 38

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: £· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ì ÌÂÁ¿Ï· ̤و· ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ

■ ÛÂÏ. 37

Δ∞ ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ-

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›, ·fi Û‹ÌÂÚ· ÁÂÓÈÎfi˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜

ªfiÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙ· Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÚ›˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ª√¡√ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ‰ÈÂÍ·ÁfiÙ·Ó Î·È ¯ı˜ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ·fi ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ. ∏ Â›Û¯ÂÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ¤’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈο. √ÊÂÈϤ˜ ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘, ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È fï˜ Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ̤Ú˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· (ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ), Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 15

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ™∂ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ fi-

ÏÔÈ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ YÈÔÈ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¢∞¶∂¢∞: ª·Û›Ê-Laminate-ÚÔÏÔ˘ÛÙÚ·ÚÈṲ̂ӷ ÊÂÏÏÔ‡. £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ & Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ¶ÔÈfiÙËÙ· - ™˘Ó¤ÂÈ· - ∞ÈÛıËÙÈ΋ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. √È ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó (I™O°EIO) ¯ı˜ Ì ÂÓÙ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ 24210-23125 ,6977 207420 ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ■ ÛÂÏ. 17

EK£E™H •Y§OY-¶APKETøN

ºPA°Kπ™∫√À KA¶OT™H

ŒÎıÂÛË: ™. ™˘Ú›‰Ë 24

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô „¿ÚÂÌ· ÁÈ· 72¯ÚÔÓÔ... ■ ÛÂÏ. 10 ¡¤· πˆÓ›·:

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ “·Ó¿Û·” ÁÈ· 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ■ ÛÂÏ. 10

™. •˘Ó›‰Ë˜:

ÀfiıÂÛË øÓ¿ÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ·fi ÙÔ °. ª·ÓÙ›‰Ë

∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “ŸÙ·Ó Ô øÓ¿Û˘ Û˘ÁÁ¤Ó¢ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. √È ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ·ÓÈ„È¿˜ ÙÔ˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”. ■ ÛÂÏ. 19

º›ÏÔÈ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓÙ›·ÏÔÈ

¡¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ■ ÛÂÏ. 20 ∂∫μ:

™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ■ ÛÂÏ. 18 ™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 13

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ ■ ÛÂÏ. 13


ΔÔ˘ μ∞°°∂§∏ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏

karamanis@e-thessalia.gr

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

“∏ Δ¤¯ÓË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”

°Ú¿ÊÂÈ Ë ∂πƒ∏¡∏ ∫∞ƒ∞¡∞™√¶√À§√À

∏ ÌÈÛ‹ ∂ÏÏ¿‰· ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜ ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡.¢. - Î·È ÛÙÔ ÙÈ ı· ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ Î·È ÙÔ˘ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÏfiÁÔ˘. √ÏfiÎÏËÚË Ë ¯ÒÚ· fï˜ ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Ú˘ıÌfi ÙˆÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ - ηÈ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ÌÈ·˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

◆◆◆ Δ· ÚÒÙ·... ˘ÔÓÔÔ‡ÌÂÓ· ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Â›ÎÂÈÓÙ·È ¿ÊËÛ ¯ı˜ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ ·ÏÏ·Á‹˜ Î·È fi¯È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘” , Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, ‰Â, ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ “Ì ÛÂÈÚ¿ ·fi ÓÔÔÙÚÔ›Â˜” Î·È “̤و· ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ” .

◆◆◆ ™ÙËÓ Ú¿ÍË fiÏ· ·˘Ù¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘: ∞fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ (Û.Û. Ë ÚÒÙË ¯ÒÚ· Ù˘ √¡∂ Ô˘ “ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ” ·˘Ùfi ÙÔ ÚÂÎfiÚ). μ¿ÛÂÈ ·˘ÙÔ‡, Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ·ÔÎÙ¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· fiÙ·Ó Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÙËÚ› Ù· ˘ÂÛ¯Ë̤ӷ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. ∞˘Ùfi ‹Ù·Ó Î·È ÙÔ “Ì‹Ó˘Ì·” ÙˆÓ Î.Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ·, °ÈÔ‡ÓÎÂÚ Î·È ΔÚÈÛ¤, fiÙ·Ó ‰È·‚‚·›ˆÓ·Ó ˆ˜ Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ¯ÚÂÔÎÔ›· - ·Ú¿ Ù· ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙÒÚ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ŒÓˆÛË ı· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ - ·ÏÏ¿ Ù· ̤ÙÚ· ı· Â›Ó·È “ÎÔ‹˜” ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ (fiˆ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ).

◆◆◆ √ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢., ÙÒÚ·, ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ·Ú¤Ï·‚ ٷ ηı‹ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ Û Îϛ̷ Û˘ÁΛÓËÛ˘ Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ‰¤¯ÙËΠÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰ÚÂfi˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Î·È ÙÔÓ ÚÔÛÂοÏÂÛ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ª·Í›ÌÔ˘. ™ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ¤Î·Ó ۷ʤ˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È “¯¿‰È” ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË - ·ÏÏ¿ fiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¤˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ - Ô˘ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ “‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘” ·ÓıÚÒˆÓ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ-ÎÏÂȉȿ.

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “chocolates and more”, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 128, Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ Î. ª¿ÚÌ·Ú· ∫¿ÚÏÈ-°·ÓˆÙ‹, Ì ı¤Ì· “∏ °˘Ó·›Î· ™ÔÎÔÏ¿Ù·”. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË Á‡Û˘ Î·È Ù¤¯Ó˘. √È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ Ë Î. ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, Û μ¤ÏÁÈÔ, πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ë Î·ÏÏÈÙ¤¯Óȉ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ¶ÔÚÙÚ¤Ù· Û η̂¿‰Â˜ ·fi Ï¿‰È Î·È ·ÎÚ˘ÏÈÎfi, ÁÔ˘ÛÙfi˙ÈΘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Û‡ÚÌ·, ·ÚÈ˙È¿ÓÈη ‚ÈÓÙ¿˙ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ‚ÂÓÂÙÛÈ¿ÓÈΘ ¯¿ÓÙÚ˜ ÌÔ˘Ú¿ÓÔ, ÎÔÚ¿ÏÏÈ· ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ Î·È ÙÈÚÎÔ˘¿˙ ¤ÙÚ˜ ·fi ÙÔ ¡Â¿Ï. ∏ ¤ÎıÂÛË Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰·. “∏ Δ¤¯ÓË ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜.

O ∫∞πƒ√™

∏ ›‰È· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘, Ù· ÔÔ›· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 128. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÔÚÙÚ¤Ù· Á˘Ó·ÈÎÒÓ” ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Î. ª¿ÚÌ·Ú· ∫¿ÚÏÈ - °·ÓˆÙ‹ “Ì ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ó· Â›Ó·È ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ “§· Ê·Ì ÛÔÎÔÏ¿” , Ë Á˘Ó·›Î· ÛÔÎÔÏ¿Ù· Û ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙËÓ Î. ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÙ· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ì·˜ ÊÈÏ›· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ÂÎı¤Ùˆ Ù· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ¿ Ù˘, fiÔ˘ Î·È ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ì›· ÂÚ›Ô˘ ‚‰ÔÌ¿‰·. ∂Ï›˙ˆ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ¤ÎıÂÛË Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‚‹Ì· ÁÈ· ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ÂÈÛΤÙÂÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ÁηÏÂÚ› ÁÈ· Ó· ı·˘Ì¿ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· Δ¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Ó· ÌÔÚ› Î·È ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë Δ¤¯ÓË Ó· ¤ÚıÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. √È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Î·È ¿ÌÂÛË Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˆÏÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ·ÓÙÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÈ ÛÙȘ ÁηÏÂÚ›. ∏ Δ¤¯ÓË Â›Ó·È ·ÓÙÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜, Ë Â·Ê‹ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ì ÙÔ ÎÔÈÓfi Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë Î. ∫¿ÚÏÈ - °·ÓˆÙ‹, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È πÙ·Ï›‰· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁˆÁ‹, ·ÓÙÚÂ̤ÓË Ì ŒÏÏËÓ·, Î·È ˙ÂÈ Î·È ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙȘ μڢͤÏϘ ˆ˜ ‰ÈÂÚÌËÓ¤·˜. ∏ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÈÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¤ÚÁ· Ù˘. “Δ· ¤ÚÁ· ÌÔ˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡ÓÙ·È

[£∂™™∞§π∞]

·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ·fi ÚfiÛˆ· Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Δ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÚÙÚ¤Ù· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ¤ÚÁˆÓ ÌÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÂÈÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ÙÔ›· ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ú·ÏÈÛÙÈο Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ÔÙ˘ÒÓˆ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ÌÔ˘ ·fi ÙË Ó˘¯ÙÂÚÈÓ‹ fi„Ë ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ·ÏÔ˘fiψÓ, fiÙ·Ó ÙȘ ‚Ϥˆ ·fi Ì·ÎÚÈ¿. ™ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¤˜ ÌÔ˘, ÏÔÈfiÓ, Â›Ó·È Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì›·˜ ·ÎfiÌË ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ Ì ٷ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÚÁ· ÌÔ˘, Ë ÔÔ›· ı· Á›ÓÂÈ Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ı¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ηٷÛÙÚÒÓÂÈ ‹‰Ë Ù· ÂfiÌÂÓ· Û¯¤‰È¿ Ù˘. “¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ˆ ‹‰Ë ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¤ÚÁˆÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÌÓ¢Ṳ̂ӷ ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ΔÚÈΤڈÓ, fiÔ˘ ˙ˆ ÛÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÌÔ˘, fiÙ·Ó ÌÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ê˘ÛÈο ÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÌÔ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ. £· Â›Ó·È ¤ÚÁ·, Ù· ÔÔ›· ı· ¤¯Ô˘Ó ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ Ù˘ ∞Á›·˜ ∫˘Úȷ΋˜ ΔÚÈΤڈÓ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ˙ˆÁÚ·Ê›˙ˆ ÙÔ›· Î·È ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÎÔ˘·Ú¤Ï·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ôχ ¯ÚfiÓÔ Î·È ‰ÂÓ Ì·›Óˆ Û ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ. ∂›Û˘, ÛÙ· Ï¿Ó· ÌÔ˘ Â›Ó·È Ó· ˙ˆÁڷʛۈ ÚfiÛˆ· ËÏÈÎȈ̤ӈÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi” ηٷϋÁÂÈ Ë Î. ∫¿ÚÏÈ - °·ÓˆÙ‹.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚÔ›. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...16ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 7...16ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ΢ڛˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 2...14ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 5...14ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 4...13ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÓfiÙÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...13ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 5...13ÔC.

°È· Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÓÂÊÒÛÂȘ Ì ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙ· ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈο ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·Ù·ÈÁ›‰Â˜, ÙË Ó‡¯Ù· Èı·ÓfiÓ ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ú·È¤˜ ÓÂÊÒÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙ· ‚fiÚÂÈ· Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ∞ÈÁ·›Ô˘ ı· Â›Ó·È ˘ÎÓfiÙÂÚ˜ Î·È Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ‚ÚÔ¯¤˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ÓfiÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 Î·È ÙÔÈο ÛÙÔ πfiÓÈÔ 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ¿ÓÔ‰Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÙÈ̤˜.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ TËÏ. 800-11-35000


3 ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÂÁ·ÏÒÓÂÈ Ë Ï›ÛÙ·

∞ÚÔÎ¿Ï˘Ù· ∫‡ÚÈ ¢È¢ı˘ÓÙ¿ ∞Ó ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ›ÛÙ¢ fiÙÈ Ô ∞. ™·Ì·Ú¿˜ ı· ÂÎÏÂÁfiÙ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡.¢. ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙË Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ·fi ·˘Ù‹ ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜. √. ∞. ™·Ì·Ú¿˜. ™˘ÏÏÔÁÈ΋ Ê˘Á‹ ÚÔ˜ Ù· ÂÌÚfi˜ ‹ ›Ûˆ ÔÏÔÙ·¯Ò˜; √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ‰Â›ÍÂÈ. √ ¯ˆÚÈÎfi˜

ÕÁÓˆÛÙÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ fiÙ ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ó¤Ô˜ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÌÂÁ·ÏÒÓÂÈ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ™. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë Î·È ∞. √˘˙Ô˘Ó›‰Ë ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Ô Î.§ˆÙ›‰Ë˜ Ù. ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜ Î·È ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ÓÔÌ·Ú¯›·˜ ∏Ï›·˜. ∫∞Δ. Δ∞™

“ª‹Ó˘Ì·” ÛÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë... √ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‹ÁÂ Î·È „‹ÊÈÛ ΔÔ ‹ÍÂÚ·Ó ŸÏÔÈ, fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È, Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ, ÛÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È Û˘Ó¿Ì· ÂÈΛӉ˘ÓÔ ÙÚfiÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›ÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ÙÔ˘ ¢√À∫, ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˆÏÔ‡Ó ÙȘ ηٷÛ΢¤˜ ÙÔ˘˜ Ù· ∞ÌÂ∞. Δ· Âη٤ڈıÂÓ “˘Ú¿” Ô˘ ·ÓÙ¿ÏÏ·Í·Ó Û ÔÏÈÙÈÎfi Â›‰Ô, ¯ı˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ™Ù¿ÌÔ˜ Î·È Ë ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√À∫ ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË, Ï›ÁË ÛËÌ·Û›· ¤¯Ô˘Ó. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÛËÌ·Û›·, ¤Ú· ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷, Â›Ó·È ˆ˜ fiÏÔÈ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó, ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. ∫·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Ú‹ÛË ˆ˜ “ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiÏ· ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·È” , Ó˘Ó Î·È ÚÒËÓ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. °È·Ù› ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ·ÓıÚÒÈÓ˜ ˙ˆ¤˜...

“∫ÔÚÒÓ˜”

“Δ˘ÊÒÓ·˜”

ΔÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ “‚·ÁÔÓÈÔ‡” ÙÔ˘ ¢√À∫ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, fiÏÔ Î·È ı· ·Ó·ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (3Ì.Ì.) Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. ∞ÚΛ ÔÈ “ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ” Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË Ï‡ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, Î·È fi¯È Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó Ù˘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ “ÎÔÚÒÓ˜” , Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Û οıÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÙ˘ÒÛÂˆÓ Î·È ÌfiÓÔ. §›Á· ÏfiÁÈ· Î·È Î·Ï¿...

ªÂ ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¶Ôχ ηϋ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ô Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î·È Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷. ŒÛÙˆ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ ‰˘Ô Ì·ı‹ÙÚȘ ÂÈ‚Ú·‚‡ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Û·ÎÔ˘ÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜, Ì ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜. ∂ÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›·, ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· Î·È ÛÙËÓ ™Ô˘Ë‰›· °.•.

⁄ÊÂÛË ΔËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ∞ÈÙ›· Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘. ∏ ‰˘ÛÌÂÓ‹˜, ˆÛÙfiÛÔ, Û˘Á΢ڛ· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڷ›ÔÈ, fiÛÔÈ ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜ Ì ۈÛÙ‹ Î·È Û˘ÓÂÙ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ó· ÌËÓ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ. ªÂ ÚfiÛ¯ËÌ·, Û˘ÓÂÒ˜, ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ fiÛ˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈΤ˜ √ÚÁ·ÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÛˆÛÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Û‹ÌÂÚ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÓ. ÕÏψÛÙÂ, Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Û ÌÈ· Ù¿ÍË, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ fiÔÈÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ ¡¢ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ „ËÊÈÛ¿ÓÙˆÓ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ™Ù· 1.415 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Â› Û˘ÓfiÏÔ˘ 1.648 ÙÌËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ 86,28% ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ „‹ÊÈÛ·Ó 662.354 Ôϛ٘ Î·È ¤Ï·‚·Ó Ë Î· ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 257.901 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 39,45%, Ô Ó¤Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, 328.721 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 50,28% Î·È Ô Î. ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 67.162 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 10,27%. ÀÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ·ÚÁ¿ ¯ı˜ fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ 750.000...

“μ·ÚfiÓÔÈ” , ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, Ì˯·ÓÈÛÌÔ› fiˆ˜ ÙÔ˘˜ ÁÓˆÚ›˙·Ì ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ì¿ÏÏÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ¯ı˜ ÛÙË ¡¢. √ “Ù˘ÊÒÓ·˜” Ô˘ Â›Ó·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‹Ú ÙÔ fiÏÔ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë „‹ÊÔ˜ Ù˘ Î·È ¤ÛÙÂÈÏ fi,ÙÈ ¤‚Ï·„ ÙË ¡¢ ÛÙ· 5,5 ¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ÂÎÙfi˜ ÛÎËÓ‹˜. ∞Ó¤‰ÂÈÍ ¿ÏÏÔ˘˜ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ μ’ ∞ı‹Ó·˜, fiÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ 11 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢, ÌfiÏȘ ¤Ó·˜ ÛÙ‹ÚÈÍ ™·Ì·Ú¿ Î·È ¤Ó·˜ ‹Ù·Ó Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜. √È ÂÓÓ¤· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÛÙË μ’ ∞ı‹Ó·˜, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË Ó›ÎË Ì ¢Ú›· ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¶∞™√∫, Ô ™·Ì·Ú¿˜ Û¿ÚˆÛÂ.

√ ¶·Ó›Î·˜ ΔÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ æˆÌÈ¿‰Ë, Ô˘ ¤Ï·‚ 10%, ÂÍËÁÂ›Ù·È Â‡ÎÔÏ·. ŸÛÔÈ ÙÔÓ „‹ÊÈÛ·Ó, ‰ÂÓ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÌfiÓÔÓ ÁÈ· fiÛ· ÈÛÙ‡ÂÈ Î·È Ï¤ÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ‹ ™·Ì·Ú¿. ΔÔÓ ıÂÒÚËÛ·Ó Û· ÌÈ· ÙÚ›ÙË Ï‡ÛË, ÂÓˆÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ï¤Ó ÛÙË ¡¢, fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô æˆÌÈ¿‰Ë˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ™·Ì·Ú¿ ›Ûˆ˜ Î·È Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Û ÙÔ 60%.

∂˘ı·ÚÛÒ˜ ªÔÚ› Ë ÂÎÏÂÎÙ‹ ÙÔ˘ Ó· ÌËÓ ÂÍÂϤÁË ÛÙËÓ ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ¡¢, ˆÛÙfiÛÔ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ ›¯Â Ù›ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi. ¢‹ÏˆÛ ÂÍ·Ú¯‹˜ ¡ÙfiÚ·. ∞fi ¯ı˜ ¿ÓÙˆ˜ ÛÙÚ·Ù‡ÙËΠ̠ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi. ¢∏ª.™.

ΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

™∂ √,Δπ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ∞ÏÈ›·˜, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‹ıÂÏ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ πÛ·ÓÔ‡˜, ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ μfiÚÂÈÔ˘˜ ȯı˘Ô·Ú·ÁˆÁÔ‡˜- ¿Ú·, Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ‰‡Ó·ÌË. ª¿ÏÈÛÙ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ‰È¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ¡·˘ÙÈÏ›·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. øÛÙfiÛÔ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË ˆ˜ ÔÈ μڢͤÏϘ Â›Ó·È ÎÚ‡Ô˜ ÙfiÔ˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË. √ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÔÈ Û˘Ó ·˘ÙÒ ‰ÂÓ ¤‚·Ï·Ó Ï¿ÙË ÛÙËÓ Â·ÓÂÎÏÔÁ‹ ª·Úfi˙Ô- Ô˘, ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜, ‹Ù·Ó ÎÔÏÏËÙfi˜ ÙÔ˘ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ô˘ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ· Â›Ó·È ÁÎÚ¿ÓÙ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ Î·È Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘. Δ∂§√™ ¶∞¡Δø¡. ŸÙ·Ó ¤¯ÂȘ ÏÂÌfiÓÈ· οÓÂȘ ÏÂÌÔÓ¿‰· Î·È fiÙ·Ó ÛÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó „¿ÚÈ· ÛΤÊÙÂÛ·È Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÁÈ· „·ÚfiÛÔ˘·. ∏ ¢·Ì·Ó¿ÎË ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Â›Ó·È ·fi ÙËÓ fiÏË ÈÛÙÔÚ›·. ΔËÓ ÂÔ̤ÓË ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙËÏÂÊÒÓËÌ·- fi¯È ·fi ÙÔÓ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘- ÁÈ· Ó· Ù˘ ÚÔÛÊÂÚı› ı¤ÛË ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË. ∞ÚÓ‹ıËΠ·˘ıÔÚÌ‹Ùˆ˜, ÙÔ „ÈÏÔÌÂÙ¿ÓȈÛ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ÂÍÂϤÁË Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ηÈ- Ï›ÁÔ ÔÈ Î·Ú·ÌfiϘ ·ÏÏ¿, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ÙÔ ÚÔÊ›Ï Ù˘- ¿ÂÈ ÙÂÏÈο μڢͤÏϘ. ¢ÂÓ Â›Ó·È fi,ÙÈ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ù˘ Û˘Ì‚Â›. (Δ∞ ¡∂∞)

∂ÓfiÙËÙ· ΔÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ ϤÔÓ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ ÛÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ∏ ÂÓfiÙËÙ·, ˆÛÙfiÛÔ, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ÔÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. Δ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· “ÛÙÚ·ÙËÁ›·” , ÙÔ ÎfiÌÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ‚¿ÛË ÙÔ˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ù· ͯ¿ÛÔ˘Ó, ¯·Ú¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÈ· Ó¤· ÔÚ›·. Δ· Ì·¯·›ÚÈ·, fï˜, ‚Á‹Î·Ó ·fi Ù· ıËοÚÈ· Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· Í·Ó·ÌÔ‡Ó... μ.∫.

μfiÏÔ˜ Î·È ¡∞ª ı· ¤ÚıÔ˘Ó Û ۇÁÎÚÔ˘ÛË Ì ÊfiÓÙÔ ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ...ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔηı‰ڛ·. ΔËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ “ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ” ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ¯ı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞ϤÎÔ˜ μÔ‡ÏÁ·Ú˘. “Δ· ·Ó·Ù˘Íȷο ı¤Ì·Ù· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi ·fi fiÏÔ˘˜...” , Ì·˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. μÔ‡ÏÁ·Ú˘, Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ›Ûˆ ·fi ÙȘ ÂÌÏÔΤ˜ Ô˘ ‰›ÓÔ˘Ó “ÚfiÏÔ” ÛÙË ¡∞ª ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √§μ Î.¶. ™Ô‡ÚÏ·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ¤Ó· “Ì‹Ó˘Ì·” ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë Î·È ÂÌ̤ۈ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ¿ Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ ·ıfiÚ˘‚· Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ̤۷ ·fi ÌÈ· ·Ï‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›, ¯ˆÚ›˜ ÔÏÏ¿ ÏfiÁÈ· Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ “ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” . ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆÛÙfiÛÔ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ÌËÓ ÏËÊı›.

∞ÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Ãı˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÓfi¯ÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¡∞ª ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, Ì·˜ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ‰fiıËÎÂ Ì‹Ó˘Ì· Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ô˘ ı· ηٷÛ΢·ÛÙÔ‡Ó. ™ÙÔ ‰È· Ù·‡Ù·, ÛÔ‚·Ú¿ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ΈËÏ·ÙÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜. ∏ Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔÓ ÏfiÁÔ, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ϛÌÓË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ Á›ÓÔ˘Ó ·ÁÒÓ˜ ΈËÏ·ÙÈÎÔ›, ¤Íˆ ·fi ·˘Ù‹Ó, Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤Ô˘ ·Ó·¯ÒÌ·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·Ù› Ó· ‰··ÓËıÔ‡Ó 15 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÁÈ· ÌfiÓÈ̘ ηٷÛ΢¤˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÂÚÒÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤‰ˆÛ ·¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ÌËÓ ıˆÚËı› fiÙÈ “˘ÔÓÔ̇ÂÈ” ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÙȘ ›‰È˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·Ôڛ˜. ∞ÂÏ¢ıÂڈ̤ÓÔ˜ È· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¡.¢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ‰Â¯ı› ȤÛÂȘ ·fi ÙÔÈÎÔ‡˜ ÚÒËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ÔÚ¢Ù› Ì ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤Ì· Â›Ó·È Ôχ ÛÔ‚·Úfi Î·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó, ¿Ú· Ì· ¿Ú· ÔÏÏ¿.

¢Â¯fiÙ·Ó ȤÛÂȘ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ì ÙÔ ÎˆËÏ·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·Û΋ÓÈÔ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ›Â˙·Ó Î·È Ȥ˙Ô˘Ó Ó· ·Ó·ÏËÊıÔ‡Ó ÙÒÚ· ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Û‡ÛÙ·ÛË ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ÊÔÚ¤·˜ Â›Ó·È ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ηٷÛ΢‹˜. ¶È¤ÛÂȘ ·Û΋ıËÎ·Ó Â› ¡.¢ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ “·È¯Ó›‰È” ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Î·È Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÚfiÏÔ ÛÙÔÓ ÊÔÚ¤· , Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ‰··ÓÔ‡Ó Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ë ı¤ÏËÛË ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ Ó· ÙÔÓ Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ¯¤ÁÁ˘Ô ÁÈ· ηӤӷÓ. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÈÂÛÙ› ·ÊfiÚËÙ· Ó· Û˘ÌʈӋÛÂÈ Î·È Û ÌÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ Î. °ÈÒÚÁÔ˘ ™Ô‡ÚÏ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ, ›¯Â ÂÈ ÌÈÛfi “Ó·È” ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÊÔÚ¤·. ΔÒÚ· fï˜ fiÏ· Â›Ó·È ·ÏÏÈÒ˜.

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ Î·›ÚȘ ı¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÊÔÚ¤· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ›¯·Ó ‹‰Ë “η·Úˆı›” . ∫¿ÔÈÔÈ ¤‚ÏÂ·Ó Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ˆ˜ ÙËÓ “ÎfiÙ· Ì ٷ ¯Ú˘Û¿ ·˘Á¿” Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó Î·Ù·Û΢¤˜ ¤ÚÁˆÓ, ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ Û˘ÁÁÂÓÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘. √ ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î.πˆ·ÓÓ›‰Ë˜ ‹ÍÂÚ ÔÏÏ¿ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È ·ÓÙȉÚÔ‡Û ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘. √ ›‰ÈÔ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙ fiÙÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎfiÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ¤¯ÂÈ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. ∏ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÛÔ‚·Ú¤˜ ˘Ô‰Ô̤˜, fi¯È ·fi ¤ÚÁ· Ô˘ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ÎÔ˘Ê¿ÚÈ· Î·È Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÂÈ ·Ó¿ÎÚÈ‚· Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÎÔÚ‚·Ó¿˜. £˘Ì›˙Ô˘Ì ·Ï¿ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ¤Ó·Ó “™¯ÔÈÓÈ¿” ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰··Ó‹ıËÎ·Ó 130 ÂΠ¢ÚÒ Î·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ¯ˆÌ·ÙÂÚ‹. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂ÏÏÈ‹˜ ÏËÚÔÊfiÚËÛË √ Î. ∫ˆÓ. °. ∑ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™Â ÙÔ‡ÙË ÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÂÏÏÈ‹˜ ‹ ÛÙÚ‚ϋ ÂÓË̤ڈÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ›Ù ·fi Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ›Ù ÂÛÎÂÌ̤ӷ ·fi ÙȘ ÂοÛÙÔÙ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Î·È ÁÂÓÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, ›Ù ·fi ÙÔÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. £· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ·Ó·ÊÂÚıÒ Û ÏËıÒÚ· Ù¤ÙÔÈˆÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ, ÛÎfiÈÌ˘ ‹ ÌË ·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘, ‰ÈfiÙÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÌÔÚ› Ó· ÂÓԯϋÛÂÈ ÌÂÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÔÏÈÙÒÓ Ì ÎÔÈÓ¿ Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Î·È ÙÔ‡ÙÔ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ŒÙÛÈ Î·Ó›˜ ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÛ· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó· ¤Ó·˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜. ¢ÈfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ÌÈÛıfi˜ Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È Î·È ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ οı ¯ÚfiÓÔ Î·È ÌÂÙ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ‰È¿ÊÔÚ· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÌÈÛıfi ·fi 30% ̤¯ÚÈ 100%. ∞ÎfiÌË ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÎÚ¿ÙËÛË ÁÈ· ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÂÈÛfi‰ËÌ· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê·ÈÚ›ٷÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∞ÏÏ¿ Î·È Ù· ‰ÒÚ· ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È ¶¿Û¯·, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜ Î·È ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ (ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜) Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ô‰Ô¯¤˜ Î·È Ó· ÚÔÛ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ηٿ 17%. ŒÙÛÈ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÌËÓÈ·›Ô ÌÈÛıfi ÂÓfi˜ ŒÏÏËÓ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ÌÈÛıfi ÂÓfi˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚Ô˘Ì ˘fi„Ë fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ. ∂Λ fï˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¿ÁÓÔÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. °ÂÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÏÂÔÓ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÌÈÎÚÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ. ŒÓ·˜ Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÌÈÎÚ‹ Û‡ÓÙ·ÍË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ¯·ÌËÏÔÛ˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜. ∂›Ó·È fï˜ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ; ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ˘fi„Ë Û fiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û fiÛ˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹. ŒÙÛÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ì·˜ ÂȉÔÙ› Ì ∂∫∞™ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ .¯. 15 ¯ÚfiÓÈ· ÌfiÓÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú›¯Â Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·˘Ùfi˜ Î·È Ô ÂÚÁÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ·˘Ùfi˜ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì 15 ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ·›ÚÓÂÈ Ì·˙› Ì ÙÔ ∂∫∞™ Û‡ÓÙ·ÍË, fiÛË ·›ÚÓÂÈ ¤Ó·˜ Ô˘ ‰Ô‡Ï„ 23 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ï‹ÚˆÛ ηÓÔÓÈο ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘! ¶ÚÈÌÔ‰ÔÙ› ÏÔÈfiÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÙË Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ∂∫∞™ Î·È ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÙ·È ¤ÙÛÈ Ë Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. ª·˜ Ù· ϤÓ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜; Δ· ͤÚÂÈ ·˘Ù¿ Ô Ôχ˜ ÎfiÛÌÔ˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÙÔ˘ Ù· › ηÓ›˜; 줂·È· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› Î·È ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÙ¤ Ó· Ù· Ô˘Ó, ‰ÈfiÙÈ ı· ‰˘Û·ÚÂÛÙ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÏ·Ù›·˜. ªÂ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ôχ˜ ÏfiÁÔ˜ ¤ÁÈÓÂ, ·Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Û ÔÛÔÛÙfi ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·’ fi,ÙÈ ı· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ¤ÛÔ‰·. ΔÔ ÚÒÙÔ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ë ∂.∂. Î·È Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ú¿ÙÙÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∫·Ó›˜ fï˜, Ô‡ÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô‡ÙÂ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ô‡Ù ٷ ªª∂ Ì·˜ ›·Ó fiÙÈ ÂȉÈο ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜, ‰ÈfiÙÈ Â›Ó·È “·ÓÂÏ·ÛÙÈΤ˜” . ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘

ªÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ ∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ·‰¤ÛÔÙˆÓ ˙ÒˆÓ √ Î. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∞ÛÎËÙ‹˜, Ì·ıËÙ‹˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ ¡. πˆÓ›·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì fiÙÈ ı· ËÁ·›Ó·Ì ÂΉÚÔÌ‹. ΔË Ì¤Ú· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Û ÌÈ· ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ì·˜. •¤ÚÂÙ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ̿ıÂÈ Ô‡ ı· ‹Ù·Ó Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì·˜. ªfiÏȘ ›‰·Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·Ù·Ï¿‚·Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·Ïfi˜ ÂÚ›·ÙÔ˜! ∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ì·˜ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÊÔ˘ÓÙÒÓÂÈ... ª¿ı·Ì ÙÂÏÈο fiÙÈ Ô ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ Ì·˜ ı· ‹Ù·Ó ÙÔ Î˘ÓÔÎÔÌ›Ô! ∂ÓıÔ˘ÛÈ·ÛًηÌÂ, ηıÒ˜ Û fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û·ÏÔÈ. ºÙ¿Û·ÌÂ. ∏ Ù·Ì¤Ï· ¤ÁÚ·Ê “∫·Ù·Ê‡ÁÈÔ ∞‰¤ÛÔÙˆÓ ∑ÒˆÓ - ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜” . ∞fi ̤ÙÚ· Ì·ÎÚÈ¿ ·ÎÔ‡Á·Ì ٷ ·Ó˘fiÌÔÓ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Ô˘ ηٷϿ‚·Ó fiÙÈ ‹Úı·Ó ÂÈÛΤÙ˜! ªfiÏȘ Ì‹Î·Ì ̤۷, ·ÓÙÈÎÚ›Û·Ì ¤Ó· ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ ı¤·Ì·. ∂›‰·Ì ·ÚÎÂÙ¿ Û΢ÏÈ¿, Ôχ ηϿ ÂÚÈÔÈË̤ӷ Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔÚÁ‹, ·Á¿Ë, ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·. ΔfiÙ ηٷϿ‚·Ì fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈο Â›Ó·È Ù· ΢ÓÔÎÔÌ›· ·Ú’ fiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÁÓˆÛÙÔ› ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ›. ªÂÚÈÎÔ› Ì¿ÏÈÛÙ· ·fi ÂÌ¿˜ ‹Úı·Ì Û Â·Ê‹ Ì ٷ Û΢ÏÈ¿. √È Û·ÏÔÈ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο Ù· ¯¿‰È· Î·È Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì·˜. Œ‰ÂÈ¯Ó·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ì·˜, Ô˘ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˜ ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Úfiı˘ÌË Ó· ·Ú¤¯ÂÈ. Δ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· ‹Ù·Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·Ṳ̂ӷ Î·È ÛÙÂÈڈ̤ӷ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰··ÓËÚfi. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈ̤ÏÂÈ· Ì·˜ ¤‰ÂÈÍ Ò˜ Ó· Û˘ÌÂÚÈÊÂÚfiÌ·ÛÙ ۈÛÙ¿ ÛÙ· ˙Ò·, Ì·˜ ÌÔ›Ú·Û·Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈο Ê˘ÏÏ¿‰È· Î·È Ì¿ı·Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜. ΔÔ Î˘ÓÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ Â›Ó·È ÌÈ· ÛÔ˘‰·›· ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ì ¢·ÈÛıËÙÔÔÈË̤ÓÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË. Δ· ÛÎ˘Ï¿ÎÈ· Â›Ó·È ÊÈÏÈο Î·È ÂÍÔÈÎÂȈ̤ӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∂›Ó·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛÎÂÊı›ÙÂ Î·È ÈÛÙ¤„Ù Ì ‰ÂÓ ı· ¯¿ÛÂÙÂ!”

‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ¿Ì˘Ó· Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·. °È· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ·˘Ù‹ ÂÚ›ÙˆÛË, ÙÚ›· ÓÔ‡ÌÂÚ· Ô˘ ‹Úı·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·, Ì·˜ Á¤ÌÈÛ·Ó ·ÂÏÈÛ›·. ∏ ¤Á΢ÚË ÂÊËÌÂÚ›‰· “¡·˘ÙÂÌÔÚÈ΋” ¤ÁÚ·„ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÚÂȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÏËı˘ÛÌfi, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· 750.000 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ë ÚÒÙË, 300.000 Ë ‰Â‡ÙÂÚË Î·È 100.000 Ë ÙÚ›ÙË! °È· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ¤Ï·‚ ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. ¡· ÏÔÈfiÓ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È Ô ÂοÛÙÔÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙËÓ ¤ÌÌÂÛË, Ô˘ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ ¿‰ÈÎË. ∞Ó Ì ڈًÛÂÙ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÁÈ· Ó· Ûˆı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜, ı· Û·˜ ··ÓÙ‹Ûˆ fiÙÈ Î·Ù¿ ÙËÓ Ù·ÂÈÓ‹ ÌÔ˘ ÁÓÒÌË, Ú¤ÂÈ ÚÒÙÔÓ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È Ó· ÌË ‰ÈÂΉÈÎÔ‡ÌÂ Û˘Ó¯Ҙ ÔÈ ¿ÓÙ˜, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÎÚ·ÙÈÎfi Ù·ÌÂ›Ô Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ¿ÓÙ˜ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· ÌËÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÔÈÔ˜ ¤¯ÂÈ Ú¿ÁÌ·ÙÈ ·Ó¿ÁÎË. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ú¤ÂÈ Î¿ÔÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Â·Ó›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, Ì ¤ÚÁ· Î·È fi¯È ÏfiÁÈ·, ·ÁÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ∂Λ Ô˘ ÊÙ¿Û·ÌÂ, ÎÚ‡‚ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ· ·fi ÙÔ ECOFIN Î·È ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ‰ÂÓ Ì·˜ ÛÒ˙ÂÈ Ù›ÔÙ ¿ÏÏÔ. ∞˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Î·È Ù· ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, fiÙÈ Î·È Ë ÛȈËÏ‹ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ù‹ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·!” .

∏ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ’21 ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“Δ· 24 ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ‰ÂÓ ÁÓÒÚÈ˙·Ó ÙËÓ ΔÔ˘ÚÎÈ΋ ÛÎÏ·‚È¿, ÛÙ· 1821. ∞ÔÏ¿Ì‚·Ó·Ó

∞·ÁÔÚ‡ÂÙ·È ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÙˆÓ Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ‰È΢ÎÏÈÛÙÒÓ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó ∏ Δ·˚‚¿Ó ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙËÓ ÔÔ›· ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ‰È·ÎψÓ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜. √ °Ô˘¿ÓÁÎ ΔÛÔ˘Ó °Ô˘¿Ó, ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô Ù˘ Ó· ÂÚÈÎfi„ÂÈ ÙË Û˘ÛÛÒÚ¢ÛË ÛÎÔ˘ȉÈÒÓ Ô˘ ÚÔηÏÂ›Ù·È ·fi Ù· ·ÔÙÛ›Á·Ú· Î·È Ó· ÚÔÛٷ٤„ÂÈ Ù· ·È‰È¿ ·fi Ù· ÂÁη‡Ì·Ù· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ·fi Ù· ¯¤ÚÈ· ÙˆÓ Î·ÓÈÛÙÒÓ. “ ŸÙ·Ó Ë ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÂı› Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó ÂÓfiÛˆ ÂÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ‹ fiÙ·Ó ÂÈ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·Ù·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ·ÔÌÔӈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÁÈ· Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó” ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Sanli. ∏ §ÈÓ ΔÛÈÓÁÎ §È, ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Δ˙ÔÓ Δ·ÓÁÎ, Ô˘ ËÁ‹ıËÎ Ù˘ ·ÓÙÈηÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÛÙËÓ Δ·˚‚¿Ó, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÚfiÙÂÈÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙËÓ

ۯ‰fiÓ Ï‹ÚË ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ηÚÒÓÔÓÙ·Ó ÙËÓ ÏÔ‡ÛÈ· Á˘ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó¤Ù˘ÛÛ·Ó ÂχıÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. √‡Ù ÛΤ„Ë ÁÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·¤Ê¢Á·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÙȉ‹ÔÙ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÓԯϋÛÂÈ ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜. ª¿Ù·È· ÚÔÛ·ıÔ‡ÛÂ Ô ºÈÏÈÎfi˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ (17581828) Ó· ÙÔ˘˜ ÍÂÛËÎÒÛÂÈ, ‰ÚÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ªËÏȤ˜. ∏ ¢ηÈÚ›· Ô˘ ‰fiıËΠÛÙȘ 4 ª·˝Ô˘ 1821. ΔËÓ Ë̤ڷ ÂΛÓË, ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô À‰Ú·›Ô˜ ÏÔ›·Ú¯Ô˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∫ÚÈÂ˙‹˜ (Û˘ÁÁÂÓ‹˜) ÙÔ˘ ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÓÙÒÓË ∫ÚÈÂ˙‹. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔÓ ÍÂÛËΈÌfi ÛÙËÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ∂‡‚ÔÈ·. ⁄„ˆÛ ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ Ô¯˘ÚÔ‡ ÛÙÔ •ËÚÔ¯ÒÚÈ, ÛËÌÂÚÈÓ‹ πÛÙÈ·›·. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË, 5 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ¿ÏÏ· ÂÙ¿ ˘‰Ú·›Èη Î·È ÛÂÙÛÈÒÙÈη ÏÔ›·, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÏÔ›·Ú¯Ô ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ ΔÛ·Ì·‰fi, Ì‹Î·Ó ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¤È·Û·Ó Ù· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ¤Î·Ó·Ó ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ÎÚ˘ÊÙÔ‡Ó ÛÙ· οÛÙÚ·. √ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Î·È Ô ÔÏ·Ú¯ËÁfi˜ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·Û‰¤Î˘ Û˘ÁοÏÂÛ·Ó ÛÙȘ ªËÏȤ˜, Ï·˚΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ŒÁÈÓ ÛÙȘ 7 ª·˝Ô˘ 1821 Ì ηٿÏËÍË ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË Ù˘ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. £¤ÏÔÓÙ·˜ Î·È ÌË ÔÈ ÚfiÎÚÈÙÔÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. √ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¿Ó‰Ú˜ ·fi Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙȘ ªËÏȤ˜, Ò˜ ÙȘ 9 ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÔfiÙ η٤‚ËÎ·Ó Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó ÙÔ Î¿ÛÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Â›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·ÔÎÚÔ‡ÛÙËÎÂ, ÂÓÒ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ª·Û‰¤Î˘, Ô ÌfiÓÔ˜ ÂÌÂÈÚÔfiÏÂÌÔ˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ Î·È ·Ô¯ÒÚËÛÂ. Δ· Ó¤· ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ·, fiÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Â˘ÛÂ Ô ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ¶·Û¿˜ ¢Ú¿Ì·Ï˘. Èڛ˜ ¯ÚÔÓÔÙÚÈ‚‹ Ì¿˙„ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÂÎÛÙÚ¿Ù¢Û ÛÙÔ μfiÏÔ, ÂÚÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, fiÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜, ¤Ï˘Û·Ó ÙËÓ ÔÏÈÔÚΛ· Î·È ¤¯·Û·Ó Î·È ÂÍ‹ÓÙ· ¿ÓÙÚ˜ ηıÒ˜ ÔÈ ÂΛ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ¤ÍÔ‰Ô. ∏ ÔÏÈÔÚΛ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ χıËΠ¯ˆÚ›˜ ı‡Ì·Ù·. √È ÍÂÛËΈ̤ÓÔÈ ¤-

π·ˆÓ›·. “¶ÚÈÓ ·fi 5 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙË ÃÂÚÛfiÓËÛÔ ÙÔ˘ ΔfiÎÈÔ ··ÁÔÚ‡ÙËΠÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· ÛÙ· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· 23 ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ ÁÈ·Ù› ÙÔ ΔfiÎÈÔ Â›Ó·È ˘ÎÓÔηÙÔÈÎË̤ÓÔ Î·È Ù· ·È‰È¿ ˘Ê›ÛÙ·ÓÙÔ ÂÁη‡Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜. ™Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ, Û οı 100 ̤ÙÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹, Û ̤ÁÂıÔ˜ ψÊÔÚ›Ԣ, fiÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ηÓ›ÛÔ˘Ó”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô §ÈÓ. ™¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰È΢ÎÏÈÛÙ¤˜ Ë §ÈÓ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔÙÚ·Ô‡Ó Î·È Ù· ÙÚÔ¯·›· ·Ù˘¯‹Ì·Ù·.

™Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· ·fi ÙÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô √È ÁÔÓ›˜ ÛÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ ·Ó·Áο˙Ô˘Ó Ù· Ó‹È· ËÏÈΛ·˜ 3 ¯ÚfiÓˆÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰˘Ô ÓËÈ·ÁˆÁ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 10 ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜ Û ۯÔÏÈΤ˜ ·›ıÔ˘Û˜. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ Â›Ó·È ÁÚ·Ì̤ӷ Û ‰˘Ô ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· “Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜” ÛÙȘ 8 ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÓˆÚ›ÙÂÚÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ·Û›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È

ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ ·fi fiÔ˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿. √ ¢Ú¿Ì·Ï˘ ¤ÊÙ·Û Ҙ ÙÔ μfiÏÔ, ‰›¯ˆ˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì¿¯Ë. ∞fi ÂΛ, ÍÂΛÓËÛ ÁÈ· ÙËÓ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, fiÔ˘ ¤Î·„ ٷ Û›ÙÈ· ÙˆÓ ºÈÏÈÎÒÓ. ∂Âȉ‹ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ Ô˘ ¤Ì·ÈÓÂ, ¤Î·„ ÌfiÓÔ Ù· Û›ÙÈ· ÙˆÓ ºÈÏÈÎÒÓ, Î·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜” .

∂·›Ù˜ ÂÍ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ! √ Î. £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶ÂÚÚ¿Î˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

™ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ “√ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÂÏ¿” , Ô μ› ÎÙˆÚ √˘ÁÎÒ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÔÈ ÎÔÌ·ÚÛ›ÎÔ˜ ÙÔÓ 17Ô ·ÈÒÓ· ÚÔÍÂÓÔ‡Û·Ó Î·ÎÒÛÂȘ Û ·È‰È¿, ÒÛÙ ӷ Ù· ηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Û·Î¿ÙÈη, ÚÔÎÂÈ̤ ÓÔ˘ Ó· Ù· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÚÔ˜ Â·ÈÙ›·! ∏ È ÛÙÔÚ›· Â·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ·ÎfiÌË, Ì ·ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏÏÔ› Û˘Ó¿ÓıÚˆÔ› Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙ· fiÚÈ· Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜ Î·È ÂÍ ·Ó¿Á΢ ˙ËÙÔ‡Ó “ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·” ·fi ÙÔ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì¿ Ì·˜. ¶Ò˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÙÔ ·ÚÓËı›˜; À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÎÚ·›Â˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ, ¿ÓıÚˆÔÈ Û ÂÍ·ıÏȈ̤ÓË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Ô˘ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È Ó· Âı¿ÓÔ˘Ó Û ¤Ó· ·ÁοÎÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ˆ˜ ¤Û¯·ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙËÓ Â·ÈÙ›·. ÕÏÏÔÈ, ¿ÏÈ, Ì ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ fiÓÔ˘ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È ‚Ô˘‚Ô› Û ÌÈ· ÁˆÓÈ¿, ¿ÓÙ· ÛÙËÓ ›‰È·, Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Î¿ÔÙ ı· ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÍÂȘ. ŒÓ·Ó Ù¤ÙÔÈÔ Û˘Ó·ÓÙÒ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ΔÔ¿ÏË Î·È ∂ÚÌÔ‡. ŒÓ· Ó¤Ô ·ÏÈοÚÈ Ì ÎÔÌ̤ӷ Î·È Ù· ‰˘Ô fi‰È·, ·fi ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ·, fiˆ˜ ÌÔ˘ ›Â. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜! ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ̤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È... ŸÌˆ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë, ·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ, ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔÈË̤ÓË Â·ÈÙ›·. ŸÛÔ Î·È Ó· ÌËÓ ÙÔ ÈÛÙ‡ÂÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÓıÚˆÔÂȉ‹ Ô˘ ÂÎÌÂÙ·ÏχÔÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ó·ÍÈÔ·ı›˜ Î·È ÙÔ˘˜ Â͈ıÔ‡Ó ÛÙËÓ Â·ÈÙ›· ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ Î¿ÔÈ·˜ ·ÚÔ¯‹˜, (ÛÙ¤ÁË, Ï›ÁÔ Ê·ÁËÙfi Î.Ï.). ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Î·È “Ù· ·È‰È¿ ÙˆÓ Ê·Ó·ÚÈÒÓ” Ô˘ ڷΤӉ˘Ù· Î·È Í˘fiÏ˘Ù·, ‰È·ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Î·È ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·ÎfiÌË. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ηÏfi Â›Ó·È Ó· Ù· ÊÈχԢÌ Û ›‰Ô˜, (Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, ÌÈ· ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ÔÙ¤ Û ¯Ú‹Ì·! ¤ÙÛÈ Î·Ù·ÔÏÂÌԇ̠ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÔÔÈË̤ÓË Â·ÈÙ›·, ·˜ ÙËÓ Ô‡ÌÂ. ÕÏÏÔÈ ¿ÏÈ, ·fi ·ÚÚˆÛÙË̤ÓË ÓÔÔÙÚÔ›· Î·È ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·, ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙËÓ Â·ÈÙ›· Î·È ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ÊÈÏ·ÓıÚˆ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ¿ÓÙ ÌÂÙ¿ Ó· ÙÔ˘˜ ͯˆÚ›ÛÂȘ, ∞ÎfiÌË Î·È Á˘Ó·›Î˜ Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙Ô˘Ó ÌˆÚ¿ Î·È Ù· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ÎÚ‡Ô, (οı ÊÔÚ¿ ÙȘ ‚ϤÂȘ Î·È Ì ¿ÏÏÔ ÌˆÚfi Î·È ·˘Ùfi Û ‚¿˙ÂÈ Û ˘Ô„›Â˜), ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎ̷ȇÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˘˜, Ô˘ Â˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ Ï›Ô˘Ó Î·È Â› ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì·˜. ŸÌˆ˜ ¤ÙÛÈ Î¿ÓÔ˘Ó Î·Îfi ÛÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜, ÂÊfiÛÔÓ Ì ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ Ì·˜ οÓÔ˘Ó Î·¯‡ÔÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÌÂÚÈÎÔ› ÚÔÛÂÚÓ¿Ì ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈο ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙ˜. ∞˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë ÔÏÈÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· ÙȘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ. ª¤Ú˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÙÒÚ·

Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÁÚ¿ÊÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· South China Morning Post. ∏ Ù¿ÛË ·˘Ù‹ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÌÂÛÔ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÌÂÁ·ÏÔ·ÛÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÔÌ·ÓÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ, Ì ÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi ÙˆÓ 7 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ, ÚÔÎÏ‹ıËΠÌÂÙ¿ ÙÔ 2007 fiÙ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ ٷ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο ‰·¿Ó˘ ·fi ÛÈÓÔ-ʈӷ ÓËÈ·ÁˆÁ›·. ∂ÙÛÈ ÔÈ “ηÏÔ›” ÁÔÓ›˜ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Û ¤Ó· ÛÈÓfi-ʈÓÔ ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Û ¤Ó· ȉȈÙÈÎfi ·ÁÁÏfiʈÓÔ. ¶ÔÏÏ¿ ÓËÈ·ÁˆÁ›· ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¿‰ÂÈ Ì ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÔηÏÔ‡ÌÂÓˆÓ “ ‰ÈÏÔÁÚ·Ì̤ӈӔ ÓË›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ÙÚ¤¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ ¤Ó· ÓËÈ·ÁˆÁÂ›Ô ÛÙÔ ¿ÏÏÔ, ÌfiÏȘ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÈÓ¿ Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¿. ∏ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ÌÈ·˜ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ¤Ó· ÙfiÛÔ ‚·Ú‡ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 3 ¤ˆ˜ 6 ¯ÚfiÓˆÓ. “ Δ· ·È‰È¿ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·›˙Ô˘Ó Î·È Ó· ¯·Ï·ÚÒÓÔ˘Ó” , ÙfiÓÈÛÂ Ë ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ·.


ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶Ò˜ ‚ϤÂÙ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· ÛÙË ¡.¢. ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿; ÕÚÁ˘ £¿ÓÔ˘, ¤ÌÔÚÔ˜

“¢ÂÓ Í¤Úˆ ·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ‹ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∞˘Ùfi ı· Ê·Ó› ÛÙËÓ ÔÚ›·, ηıÒ˜ ıˆÚÒ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙ· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” .

/5

∑ËÙÔ‡Ó Áη˙fiÓ ΔË Ê‡Ù¢ÛË Áη˙fiÓ ÛÙËÓ ·È‰È΋ ¯·Ú¿ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÁÔÓ›˜. Ÿˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó Ù· ·È‰¿ÎÈ· ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓË ÙÒÛË ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛÔ˜. ∂ÈϤÔÓ, ·fi ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÛÙÔ ¯ÒÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È “Û‡ÓÓÂÊ·” ÛÎfiÓ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ı·ÌÒÓ˜ ÙˆÓ Á‡Úˆ ηÊÂÙÂÚÈÒÓ Î·È ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ó· ·Ó·Ó¤Ô˘Ó. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Ê‡Ù¢ÛË Áη˙fiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰· Î·È ˘¤ÚÔÁÎÔ. Δ· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›˙Ô˘Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÌ·, Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ Ó· ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ Ó· ·ÓÙÈÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·È Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÙÔ ‰›Î·ÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ, ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. μ.∫.

¶.Δ., ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Â›Ó·È Ôχ ‰˘ÛÔ›ˆÓË. ∫·È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ô Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÙ¤ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·” .

°ÂÒÚÁÈÔ˜ ∏Ï›·˜, ȉ. ˘¿ÏÏËÏÔ˜

“∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ηٿÊÂÚ ‹Ù·Ó Ó· ÂÎϤÍÂÈ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi ÁÈ· οÔÈ· ¯ÚfiÓÈ·. ΔÒÚ· ηٿ fiÛÔ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ı· οÓÂÈ Î·Ïfi ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË, Â›Ó·È Î¿ÙÈ Ô˘ ı· ÙÔ ‰Â›ÍÂÈ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” .

°ÈÒÚÁÔ˜ Δ¿ÙÛ˘, ÊÔÈÙËÙ‹˜

“¢ÂÓ ıˆÚÒ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∞Ï¿ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Ù· ÚfiÛˆ· ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù·, ·ÏÏ¿ fi¯È Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜” .

∏ ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ô Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ °ÔÏÁÔı¿˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∏ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÌÂÈÚ›· ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙ÂÈ Î·È ‚·ÛÈχÂÈ. ∫·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó, ‰ÂÓ ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ›. ¶·Ú¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ Ë ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË ‚·Û·Ó›˙ÂÈ ·›ÛÙÂ˘Ù· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ∏ ÎÔÈÓ‹ ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ¢ËÌfiÛÈ· ¢ÈÔ›ÎËÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηٷÓÔËı› fiÙÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ ÙËÓ ¯ÒÚ· Û ÔÏÏ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·. ∞fi Ô‡ Ó’ ·Ú¯›ÛÂÈ Î·Ó›˜; ∞fi ÙËÓ ·›ı·ÓË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó·˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ ÁÈ· Ó· ÚԂ› Û Â¤Ó‰˘ÛË; ∞fi ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Î·È ·Ú¿ÏÔÁË ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· ÁÈ· Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÂÈ Ì›· ˘fiıÂÛ‹ ÙÔ˘, fiˆ˜ Ë ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ‹ ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ Ì ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ; ªÂÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ Ë ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›· ‹ Ë ¢·ÛÈ΋ ÀËÚÂÛ›·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÂÚ‚ÔÏ‹. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈ΋ ‹Ù·Ó ¯ı˜ Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ πˆÏÎÔ‡ Î. ªÔ˘ÙÛÈÓ¿ fiÙÈ ÁÈ· “ÙËÓ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¯ÒÚÔ˘ Ï›ÁˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ÛÎÔÓ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, Â‰Ò Î·È ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜” . °È· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹ÙÚÔ˘ ·fi ÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ·Ï·ÈÔ‡ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ Ô ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi “Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ” Î·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ 150 ¯·ÚÙÈ¿.. ΔÈ Ó· ÚˆÙԷӷʤÚÂÈ Î·Ó›˜... ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÚÒÙËÌ· Â›Ó·È ϤÔÓ fiÙ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ fiϘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ. ÿÛˆ˜ ÔÙ¤... ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜...∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ӷ οÓÔ˘Ì ÌfiÓÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂȘ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï‡ÛË. Δ. ∫.

μÚÔ¯‹ ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔ¯‹ ¤ÊÙÔ˘Ó ÔÈ ÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Ô‰fi ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ·fi ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ̤¯ÚÈ ÙË ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ. ¶ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·È Ó· ÙË ...ÁÏÈÙÒÓÔ˘Ó, ÙËÓ ...¿ÙËÛ·Ó. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ì¿˜ ϤÂÈ ˆ˜ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ΢ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ ı· ÂÓÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·Ú·‚¿Ù˜ Ô‰ËÁÔ› ı· ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰Â‡ÙÂÚË ÛΤ„Ë. ™˘¯ÓfiÙÂÚ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ΔÚÔ¯·›·, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÏfi Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤¯Ô˘ÌÂ...

μ

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

∂ÈΛӉ˘ÓË Ô‰‹ÁËÛË ÀÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜- Ô‰ËÁÔ› ‰È·ÎÏˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·fi Ù· Û¯ÔÏÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫‡ÚÔ˘, οÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜ ‹ ·ÏÏÈÒ˜ ÛÔ‡˙˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ Ô‰ËÁÔ› Î·È Û˘ÓÔ‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ‚¿˙Ô˘Ó Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ·Ó Ë ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË ı· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Èı·ÓfiÓ Ó· Û˘ÓÂÙ›ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜... °.•.

√È Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ √È Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

fiÏ˘, fiÔ˘ Ô Â˙fi˜ ÌÔÚ› Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚ› ÂχıÂÚÔ˜ Î·È Í¤ÓÔÈ·ÛÙÔ˜, ¯ˆÚ›˜ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ·Ú·Û˘Úı› ·fi οÔÈÔ fi¯ËÌ·. ŸÌˆ˜, Ë Î›ÓËÛË ‰È·ÎÏˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓÔ. ŒÙÛÈ, Ô Â˙fi˜ ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Â›Ó·È ·ÚÔÛٿ٢ÙÔ˜ Î·È Â˘¿ÏˆÙÔ˜, Ó· ·Ú·Û˘Úı› ·fi οÔÈÔ fi¯ËÌ·. ¢›Î˘ÎÏ· Î·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ “Ô˘ıÂÓ¿” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÚ¤Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘˜...Û ·˘ÙÔÎÈÓËÙfi‰ÚÔÌÔ˘˜ ‹ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi Ù· οıÂÙ· ÛÙÂÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜...Î·È ·Ï›ÌÔÓfi ÙÔ˘˜. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ì›· ηıËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ŸÌˆ˜ ÙȘ ̤Ú˜ ·˘Ù¤˜, ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ, Ô˘ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â˙Ô› ı· η٤‚Ô˘Ó ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” . £. ∫. μ.

1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 1979 EÈ̤ÏÂÈ·: °IøP°O™ •YNO™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ™‡ÓÙ·Í˘

Aƒ°Àƒ∏™ °IANNAKO¶OY§O™ AÚ¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˘

Kø™TA™ T™AM¶AZH™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

¡¤· ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜

£· ÌˉÂÓÈÛÙ› Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·

“¡¤Â˜ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ 1980, ÂÓÒ Î·Ì›· ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ 1979. ™ÙËÓ ÂÈÛËÁËÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ¿ÚÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈο Î·È ¤¯Ô˘Ó Û·Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, ÂÓÒ ÂÂÎÙ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÙÂÎÌ·ÚÙ¿ Î·È Ù· ÌÈÎÚ¿ π.Ã. ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó Ë ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ·fi ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘” .

“ΔËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰˘Û¯ÂÚ‹ ı¤ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ηٷÛ΢·ÛÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó¤Ù˘Í ¯ı¤˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, Û ÂȉÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ.

£· ‰Ô‡Ì ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ÙÔ˘ ∂χÙË Ì ÙÔ ¡fiÌÂÏ; “∂Ó¤ÚÁÂȘ ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ∂ƒΔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ô‡Ì ·fi ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÔıfiÓ˜ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ù˘ ‚Ú·‚‡Ûˆ˜ ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË Ì ÙÔ ¡fiÌÂÏ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙË ™ÙÔίfiÏÌË. ∂›Û˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· ¤Á¯ÚˆÌÔ ·ÊȤڈ̷ ÁÈ· ÙÔÓ ÌÂÁ¿ÏÔ ŒÏÏËÓ· ÔÈËÙ‹ Ô˘ ı· ÚÔ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË, ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÌÂÏ” .

∫·ÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÚÔ˜ ÛÙÚ¿Ù¢ÛË “∫·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ηٷٷÁÔ‡Ó ÛÙÔ ™ÙÚ·Ùfi •ËÚ¿˜ ÔÈ ÂÏÏËÓ›‰Â˜ ÎÏËÚˆÙÔ› ÚfiÙ·ÎÙÔÈ 4˘ ÛÂÈÚ¿˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂȉÔÔÈËı› ‹‰Ë ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. ™ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ∞̇Ó˘ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿Ù·Í‹ ÙÔ˘˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ∂Î·È‰Â‡Ûˆ˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ÛÙÔ °Ô˘‰›” .

∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ˘Ú·‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “∞fi ¤Á΢ÚË ËÁ‹ Â·Ó·Ï‹ÊıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·Êfi˜ Ù˘ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ Ù‡Ô˘ “¶¤ÚÛÈÓÁÎ 2” Î·È “∫ÚÔ‡˙” . ÕÏψÛÙÂ, fiˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 50 ¯ÚfiÓÈ·... 12 ¤ıÓË ˘¤ÁÚ·„·Ó ۇ̂·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ∞ÓÙ·ÚÎÙÈ΋ ‹ÂÈÚÔ˜ ηıÈÂÚÒıËΠˆ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ ÁÈ· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ªÈ¯·‹Ï °ÎÔÚÌ·ÙÛfiÊ ¤ÁÈÓÂ Ô ÚÒÙÔ˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∂™™¢ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎÂ

ÙÔ μ·ÙÈηÓfi Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ ¶¿·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ÂÓ¤ÎÚÈÓ·Ó ÔÌfiʈӷ Â›ÁÔ˘Û· ··ÁfiÚ¢ÛË ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ·fi Ï·ÛÙÈÎfi, Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó Êı·ÏÈο ¿Ï·Ù· Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

√ Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¤Ï·‚ ¯ı˜ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ·fi ÙÔÓ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹

∞ӤϷ‚ ηı‹ÎÔÓÙ· Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ∞£∏¡∞ ,30.

§

›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ¤ÊÙ·Û ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ Úfi‰ÚÔ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ΔÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÎfiÛÌÔ˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ¢¯Ëı› ÁÈ· Ù· Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·. ∫·ıÒ˜ ÙÔÓ ˘ԉ¯fiÙ·Ó, ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘, Ô Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ › ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿: “ªÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ÁÈ· fi,ÙÈ ¯ÚÂÈ·ÛÙ›˜ ı· Â›Ì·È ‰›Ï· ÛÔ˘” .√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Î. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹. ¢ËÏÒÛÂȘ “¡È΋۷Ì fiÏÔÈ, ‰ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ·ÓÙ›·ÏÔÈ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Í¯ӿ ÙÈ „‹ÊÈÛ·Ó Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ˆ˜ Û‚‹ÓÂÈ Ì ÛÊÔ˘ÁÁ¿ÚÈ Ù· fiÛ· ÂÈÒıËÎ·Ó ÚÔÂÎÏÔÁÈο. ¶ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ó¯Ù› ÙËÓ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: ªÂ ÂÓÙÔÏ‹ ÙˆÓ „ËÊÔÊfiÚˆÓ Ù˘ ¡¢, ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ó· Ô‰ËÁ‹Ûˆ ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË Û ӤԢ˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ ÂÏ›‰·˜, ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ÚÔÔÙÈ΋ Ù˘ ¡¢ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË. Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Û Ӥ˜ ӛΘ, ÔÚÁ·ÓˆÙÈο ·Ó·Óˆ̤ÓË Î·È È‰ÂÔÏÔÁÈο ΢ڛ·Ú¯Ë. ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛ˜ Î·È ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, Ô Ï·fi˜ Ì›ÏËÛÂ. ∏ ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô „ËÊÔÊfiÚÔ˜ Ì›ÏËÛÂ. ∏ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë¯ËÚ‹ Î·È ·‰È·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙË. ¶ÚÈÓ ÂÓ¿ÌÈÛË Ì‹Ó·, Û ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Û·˜ Ì›ÏËÛ· ÁÈ· ÂÏ›‰· Î·È ÂÛ›˜ ‹Ú·Ù ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Î·È ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„·Ù Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÚˆÙÔÊ·Ó‹, ÂÈÚËÓÈ΋, ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. ™·˜ ˙‹ÙËÛ· Ù· Ú˘¿ÎÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÙ¿ÌÈ Î·È ÂÛ›˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ù ·ÏËıÈÓ‹ Ï·Ôı¿Ï·ÛÛ·, Ô˘ Û¿ÚˆÛ fiÏ· fiÛ· Ì·˜ ÎÚ¿Ù·Á·Ó ›Ûˆ, Ì·˜ ‹Á·ÈÓ·Ó ›Ûˆ Î·È Ì·˜ Ï‹-

ÁˆÓ·Ó. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÚˆÙfiÁÓˆÚÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ‚¿ÛË, ÍÂ¤Ú·Û οı ÚÔÛ‰ÔΛ·. ∫·È ÙÒÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÔ¯‹ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·. ™‹ÌÂÚ· ʛϘ Î·È Ê›ÏÔÈ, ÓÈ΋۷Ì fiÏÔÈ. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ËÙÙË̤ÓÔÈ. ¢ÂÓ ‹Ì·ÛÙ·Ó ¿ÏψÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÙÔ ‰È·Î‹Ú˘Í· ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÒÚ˜ Ù˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ΔÔ Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ô˘ Ì›ÏËÛÂ Ô Ï·fi˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜. £·

ÌÈÏ‹Ûˆ ·fi ·‡ÚÈÔ Ì ÙËÓ ¡ÙfiÚ·, ÙËÓ ÔÔ›·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ¢¯·ÚÈÛÙÒ ÁÈ· ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· Ù˘. £· ÌÈÏ‹Ûˆ Î·È Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË, ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â‡¯ÔÌ·È ÂÚ·ÛÙÈο, ÁÈ· ÙËÓ ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘. £· ÌÈÏ‹Ûˆ ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Ì ÙÔÓ ¶Úfi‰Úfi Ì·˜ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ›̷ÛÙ ̷˙› Û fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È. £· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›. ¢Â Ì·˜ ¯ˆÚ›˙ÂÈ ϤÔÓ Ù›ÔÙ·, Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ. ΔÔ ›‰ÈÔ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì fiÏ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë. ¢ÂÓ Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÙÈ „‹ÊÈÛ·Ó, ‰Â Ì ÓÔÈ¿˙ÂÈ ÔÈÔÓ ‹ ÔÈ· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó, ·fi ·fi„ ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ Ì·˙›. ŸÛ· ÂÈ-

ÒıËÎ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, Ù· ¤¯ˆ fiÏ· ͯ¿ÛÂÈ.∞ÏÏ¿ ·fi ‰ˆ Î·È ÌÚÔ˜ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹Ûˆ ·fiÏ˘Ù· ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ‚¿Û˘. ∏ ‚¿ÛË, ·˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ, ‰Â ı· ·Ó¯ı› ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜. £¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ fiÛÔ˘˜ ÌÔ˘ ÛÙ¿ıËηÓ, ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘, Ô˘ Ì ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. π‰È·›ÙÂÚ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ¢. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÛÙËÓ ‚¿ÛË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ˘ ÙÔ ¯ÚˆÛÙ¿Ì fiÏÔÈ. ŒÓ· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Â˘¯·ÚÈÛÙÒ Î·È ÁÈ· Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÌÔ˘ ΢ڛˆ˜, Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ‰›Ï· ÌÔ˘. ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿ÙÈÛ˜ Î·È ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜, ‹‰Ë ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó· ¿Ì Û ™˘Ó¤‰ÚÈÔ £¤ÛÂˆÓ Î·È ∞Ú¯ÒÓ Ù˘ ¡¢ ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, fiÔ˘ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Î·È ı· ηٷϋÍÔ˘Ì Û ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ Ì·˜. ∑ËÙÒ ·fi fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ ¡ÂÔ‰ËÌÔÎÚ¿Ù˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ì „‹ÊÈÛ·Ó Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰Â Ì „‹ÊÈÛ·Ó, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∑ËÙÒ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘ Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Ì·˜. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, Ô˘

¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÂΛÓÔ˘˜. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ‹‰Ë Ë ÚÒÙË ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹. ΔÒÚ· ¿Ì ÁÈ· ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·Ó·ÙÚÔ‹. ¡· οÓÔ˘Ì ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÙË ÌÂÁ¿ÏË, ÙËÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, Û‡Á¯ÚÔÓË, ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË. ¡· ·Û΋ÛÔ˘Ì ‰˘Ó·ÌÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·fi ·‡ÚÈÔ Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ͷӿ ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, fi¯È ÁÈ· Ó· ·Ó·Ïˆıԇ̠۠ÛÙ›ڷ ‰È·¯Â›ÚÈÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ù˘ ·Í›˙ÂÈ. ΔÔ ÚÒÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ¤ÁÈÓÂ. ΔÒÚ· ¿Ì ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·. ¡· οÓÔ˘Ì ÙË ¡¢ ÙËÓ ÂÏ›‰· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÒÛÙ ӷ ÊÙÈ¿ÍÔ˘Ì ̷˙› ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ù˘ ÂÏ›‰·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛËÌ›ˆÛÂ: ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÂͤÏÂÍÂ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi. ∏ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È ·Ôχو˜ Û‚·ÛÙ‹. •ÂÎÈÓ¿ ¤Ó· Ó¤Ô ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ÁÈ· ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· ›̷ÛÙ fiÏÔÈ ·ÚfiÓÙ˜. “∏ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ΤډÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË Ì¿¯Ë ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, Ô˘ ÓÔÛËχÂÙ·È ÌÂ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Ó¢ÌÔÓ›·˜ ÛÙÔ π·ÙÚÈÎfi ¢È·‚·ÏηÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ˘Á›·˜ ÙÔ˘ ÂÍÂ-

Ï›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚˆÈÓfi È·ÙÚÈÎfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó, Ô ÓÔ̿گ˘ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ıÂÚ·›·, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û 24 ÒÚ˜ Ù· ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤ÌÌÂÛ˘ ÂͤٷÛ˘ ÁÈ· ÙÔÓ Èfi Ù˘ ÁÚ›˘ ∏1¡. Δ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ Â˘ÚËÌ¿ÙˆÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ú¯È΋ ‰È¿ÁÓˆÛË ÁÈ· ÙÚ·¯ÂÈÔ‚ÚÔÁ¯›Ùȉ· ÌÂ Û˘ÓÔ‰¿ ÛÙÔȯ›· ÊÏÂÁÌÔÓ‹˜ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ÏÔ‚Ô‡ ÙÔ˘ Ó‡ÌÔÓ·. √ ÓÔ̿گ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·›ÚÓÂÈ ·ÓÙÈ‚›ˆÛË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙÈÈÎfi tamiflu ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÂÛÙ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi.

¢‹ÏˆÛË ™Èԇʷ ™‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ™Èԇʷ Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙȘ 8 Ì.Ì.Ù· ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: Œ¯Ô˘Ó ÂÈÛ·¯ı› 1.554 ÂÎÏÔÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· Â› 1.648, ‰ËÏ·‰‹, ÔÛÔÛÙfi 94,76%. æ‹ÊÈÛ·Ó 747.107 Ôϛ٘. ŒÏ·‚·Ó Ë Î· ¡Ù. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 290.107 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 39,34%. √ Ó¤Ô˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜, Ô Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜, 370.995 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 50,31%. √ Î. ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 76.256 „‹ÊÔ˘˜ ‹ ÔÛÔÛÙfi 10,34%.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÌÂٷ͇ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ñ ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿

“º›ÏÔÈ ÌÂÓ ÔÏÈÙÈο ·ÓÙ›·ÏÔÈ ‰Â” ∞£∏¡∞ 30.-

™∂ ÂÁοډÈÔ Îϛ̷ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ

ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÙÂÈ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. Àԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘, ÙÔÓ Û˘Ó¯¿ÚË ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¢¯‹ıËΠηϋ ÂÈÙ˘¯›· ÛÙ· Ó¤· ÙÔ˘ ηı‹ÎÔÓÙ·, ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ù˘

·ÙÚ›‰·˜. ΔÔÓ Û˘Ó¯¿ÚË Â›Û˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÔȯ٤˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜. “§fiÁˆ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ, ÚÔۂϤÔ˘Ì ÛÂ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ Î·È Û ‰È¿ÏÔÁÔ. ∂›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ™˘Ó·ÈÓÂÙÈÎfi˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È È‰ÂÔÏÔÁÈο “·¤Ó·ÓÙÈ” “™Â ¿ÏÏ· ı· ›̷ÛÙ ̷˙› Î·È Û ¿ÏÏ· ·¤Ó·ÓÙ›” ‰‹ÏˆÛ ηٿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi ÙÔ˘

·fi ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢. “ª·˙› ı· ›̷ÛÙ ÁÈ·Ù› ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ˘ËÚÂÛ›· ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Î·È ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÈ΋ ÙÔ˘ Û¯¤ÛË - ˘‹ÚÍ·Ó Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙȘ ∏¶∞ - Ì ÙÔÓ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·¿ÓÙËÛÂ: “ΔÔ Ó· Â›Û·È Ê›ÏÔ˜ Ì οÔÈÔÓ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Â›Û·È ÔÏÈÙÈο ·ÓÙ›·ÏÔ˜. ŸÙ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ı· ›̷ÛÙ Ôχ ÛÎÏËÚÔ› ·¤Ó·ÓÙ› ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË”

∏ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÛÙÂϯÒÓ ·fi ÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ Î·È ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÚÔ˜ ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜

™ÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ÛÎÈÒ‰Ô˘˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ∞£∏¡∞, 30.

ª∂°∞§∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙË Ó›-

ÎË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ÙÔ˘ ªÂÛÛ‹ÓÈÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∂ӉȷʤÚÔÓ ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ò˜ ı· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ Ù· ÚfiÛˆ· Ù· ÔÔ›· ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ ˘Ô„Ë-

ÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÂΛӷ Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ù˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÈÛ¯˘Ú‹ ÒıËÛË. ∞˘Ùfi Ô˘ ϤÓ ÔÈ Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÚÎÂÛÙ› ÛÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÌfiÓÔ ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÙÔÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó Ê·ÓÂÚ¿ Î·È Ì ‰ËÌfiÛȘ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÚÔÂÎÏÔÁÈÎÔ‡ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ ı· οÓÂÈ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Î·È Û ÚfiÛˆ· Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙËÓ Î.

ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ÛÙ‹ÚÈÍË, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È Ë È‰È·›ÙÂÚË ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÈÓ›ÎÈ· ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘ÚÔ‡Ó ÙÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ô Î. ∞‚Ú·ÌfiÔ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Â›Ó·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· “ÛÎÈÒ‰Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” fiÔ˘ ı· ηٷÓÂÌËıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔÈ ÚfiÏÔÈ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚfiÛˆ·, ÂÓÒ Ôχ ÈÛ¯˘Úfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·‚Ô˘Ï‡ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ‹Á·Ó Ô ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ë ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ·, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·fi ÙȘ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ ›¯·Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ŸÏÔÈ ÚÔ¤Ù·Í·Ó ÙËÓ ÂÓfi-

ÙËÙ· Î·È ÙË Û‡ÓıÂÛË. √ ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ “ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ηْ ·Ú¯‹Ó ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È Ù˘ ¡¢” ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi Ì‹Ó˘Ì·” ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ‹Ïı·Ó “Èı·ÓfiÓ ¿Óˆ ·fi 700.000, ¿ÓÙÚ˜ Î·È Á˘Ó·›Î˜, οı ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰È·ÛÙڈ̿وÛ˘” “¶ÔÏÏÔ› Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËηÓ, ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Û˘ÁÓÒÌË, ·Û¯¤Ùˆ˜ ·Ó ÊÙ·›ÂÈ ‹ ·Ó ‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ù· ‰È·‰ÈηÛÙÈο, ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‹Á·Ó ÛÙȘ Ô˘Ú¤˜ ÙÚÂȘ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ Î·È ¤ÓÙ ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Û˘Ó‰È·ÌÔÚʈ٤˜ ÙˆÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÛÙË ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ë ÂÎÏÔÁ‹ ™·Ì·Ú¿ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÂÎÏÔ-

Á‹ ·fi ÙË ‚¿ÛË, Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Î·È ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·Ó¤ˆÛË ÁÈ· ÌÈ· ÂÍfiÚÌËÛË Ù˘ ¡¢, Ì ‚¿ÛË ÙË ‰‡Ó·ÌË Ô˘ ¤‰ˆÛ ÛÙÔ Úfi‰ÚÔ Ë ‚¿ÛË Î·È ÔÈ Ôϛ٘” “∏ ÂfiÌÂÓË Ì¤Ú· -Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô Î. ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜- ÛËÌ·›ÓÂÈ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÍÂΛÓËÌ· ÁÈ· ÙË ·Ú¿Ù·ÍË. ∏ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ¶∞™√∫ ·ÊÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó ¤¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ·fi ÌfiÓÔ ÙÔ˘. ∫·È ‚¤‚·È·, Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÌÈ·˜ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜ ·ÓÙ›Ï˄˘ ÂÓfi˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË ¡¢” ∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ¶··ÎÒÛÙ· ¤ıÂÛ Ì ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ 4 ˘ÏÒÓ˜: ∂ÓfiÙËÙ·, ÔÚÁ¿ÓˆÛË, ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË.

™ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË

Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ “ÛÙÚ·Ùfi‰Ԕ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË. ∏ ›‰È· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ Á‡Úˆ ÛÙȘ 11.30 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) Î·È ‰ÂÓ ı¤ÏËÛ ӷ οÓÂÈ Î¿ÔÈ· ‰‹ÏˆÛË. º¤ÚÂÙ·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ› ·fi ÙÔ Úˆ› ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ·’ fiÏË ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÂÎÏÔÁÈÎfi Ù˘ ·ÁÒÓ·, ÂÓÒ Ì·˙› Ù˘ Â›Ó·È Ô Â˘Úˆ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢ £fi‰ˆÚÔ˜ ™Î˘Ï·Î¿Î˘, ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ÛÙÂÓÔ‡˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ™˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙËÚÔ‡Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜. ¶ÔÏÏÔ› ˘ÂÓı‡ÌÈ˙·Ó fiÙÈ ÚÒÙË Î·È ·fi Ôχ ÓˆÚ›˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ÙËÓ ¤ÊÂÚ ˆ˜ ËÙÙË̤ÓË ÚÈÓ Î·Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹, ΛÓËÛË Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÔÏÏÔ‡˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÓÓ·›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΔËÓ ÂfiÌÂÓË ‚‰ÔÌ¿‰· ·Ú¯›˙ÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Û ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ... ∞ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÙÔ̤˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ΋ ÂÚÒÙËÛË Ô Î. ¶Âٷψً˜.

∞£∏¡∞ 30.-

Δ

ËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÁÈ· fiÏ· Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ΋ڢÍÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ¿Ù˘Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜). ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Û˘Ó˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ·fi ÙË Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi fiÏÔ˘˜, ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰‹ÏˆÛ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¢ηÈڛ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ. “Œ¯Ô˘Ì ÙȘ ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Ì·˜ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÏÏ¿ ı¤ÏÔ˘Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È Û˘Ó˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË Î·È Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ·fi fiÏÔ˘˜” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È Û˘ÌÌ·¯›Â˜. ∞Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· “ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓË ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈÎfi ÙÔÓ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ 50 ËÌÂÚÒÓ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛÂ Î·È Ù· ÔÔ›· ¤ÚÂ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ Â›Û˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¶∞™√∫ ÛÙȘ 50 Ë̤Ú˜, ÔÏÏ·Ï¿ÛÈÔ ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Û ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ·.

√ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶Âٷψً˜, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ “Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ¤Ó·

∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜

Ï·›ÛÈÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ‰È¿ÏÔÁÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÂÚÁ·ÏÂÈ·Îfi˜, Â›Ó·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Û˘˙ËÙ¿Ì ÌfiÓÔ Ì ÊÔÚ›˜, ·ÏÏ¿ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÂıÓÈÎfi˜ ÁÈ·Ù› Û˘˙ËÙ¿Ì fiÏ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¿Óˆ ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ï·›ÛÈ· ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ‰ÂÛÌ¢ı‹Î·ÌÂ Î·È Ì·˜ ÂͤÏÂÍÂ Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜” √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ·Ù› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Í·Ó·‚¿˙ÂÈ Û ‰È¿ÏÔÁÔ ¤Ó· ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÔÔ›Ô ‹Ú ÈÛ¯˘Ú‹ ÂÓÙÔÏ‹ ÚÈÓ ·fi 50 Ë̤Ú˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‚¿˙Ô˘Ì ÙÔ Ï·›ÛÈfi Ì·˜, ·ÏÏ¿ ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï·Ô‡. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Â›Ó·È ÚԉȷÁÂÁÚ·Ì̤ÓÔ, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ, fï˜, ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÌ›˜ ¯·Ú¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” ∫ÏËı›˜ Ó· Û¯ÔÏÈ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ “‹Ú·Ù 45%, ÙÈ ¿ÏÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ı¤ÏÂÙ ·fi ÙÔÓ ÔÏ›ÙË” Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÂÎÏÔÁÈΛÛÙÈÎË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÔÈ È‰¤Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ”

°È· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ¶∞™√∫ Î·È Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ “À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ÛˆÛÙ‹ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·fi ÙÔ ÎfiÌÌ·” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °. ¶Âٷψً˜, ÂÚˆÙËı›˜ ·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙÔ ∫›ÓËÌ·, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ôχ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ ÙËÓ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. “√È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÒÓ ı· ηıÔÚÈÛÙÔ‡Ó Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜” ·¿ÓÙËÛ ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο, ÂÓÒ ·ÚÓ‹ıËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‡Á¯˘ÛË Ì ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “Ô ÓfiÌÔ˜ ϤÂÈ ÔÈÔ˜ ηٷӤÌÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡˜” ∞˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ¤¯Ô˘Ì ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, fï˜ ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È fiˆ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È, ‰ËÏ·‰‹ ı¤Ì· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›Ó·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ˜, ÔÚ›˙Ô˘Ì ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÁÈ· ÌÈ· ÙÂÙÚ·ÂÙ›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔ Ó· ϤÌ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË” ·¿ÓÙËÛ Û ۯÂÙÈ-

“∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, fiÏÔÈ ÙÔ Í¤ÚÔ˘ÌÂ, ·ÏÒ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜ ÙȘ Û·Ù·Ï‹Û·ÌÂ Î·È ÙȘ ··ÍÈÒÛ·Ì” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·Îԇ̠ÙÔ ·›ÛıËÌ· ·ÓÈÎÔ‡, Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜” . Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÊÒÓËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ¶·ÙÚ¤ˆÓ ∞Ó‰Ú¤· ºÔ‡Ú·, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÂÏÂÙ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÛËÌÂÚÈÓfi ÂÔÚÙ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤·, “··ÍÈÒÛ·Ì ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi, ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ” . “¢ÂÓ ˙ËÙÒ ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ ˙ËÙÒ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, ‰ÈfiÙÈ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ı· οÓÔ˘Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·ÙÚ¤ˆÓ, ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Â›Û΄Ë, ÙÔ‡ ÂÚȤÁÚ·„ ̛· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ÙËÓ ¶¿ÙÚ· Î·È ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰·. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ηٿ ÎÂÊ·Ï‹ ∞∂¶, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi Ë ÂÈÛ΢‹ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔ˜ ∞Ó‰Ú¤·˜” Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈÛÙfi ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Ù˘ 8˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2008. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰ÂÛ̇ıËΠfiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì›· ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡ÌÂ, fiˆ˜ › ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ fiÙÈ “ÔÏÏ¿ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ Ù· χÛÔ˘Ì” . ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ ‰ÔÍÔÏÔÁ›· Ô˘ „¿ÏË ÛÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ¯ÔÚÔÛÙ¿ÙËÛÂ Ô ·Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î·È ¿Û˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÏÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ Ù›ÌÈ·˜ ∫¿Ú·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞Ó‰Ú¤· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ fiÏ˘.

æËÊ›ÛÙËΠ¯ı˜ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ Î·È Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹

“¡·È” ÛÙÔ Û.Ó. ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ı˘Ì¿ÙˆÓ ‚›·˜ ∞£∏¡∞, 30.

æ∏ºπ™Δ∏∫∂ Â› Ù˘ ·Ú¯‹˜ ηÈ

Â› ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÂıÓÈÎfi Ì·˜ ‰›Î·ÈÔ Ë ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ı˘Ì¿ÙˆÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ‚›·˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ∞ÓıÚˆ›ÓˆÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Ã¿Ú˘ ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ ‰È‡ڢÓ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· ˙ËÙËı› ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË Ì ÚfiıÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÂÈÏ‹ ¯Ú‹Û˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚›·˜, Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ‹ ÙË ‚·ÚÈ¿ ۈ̷ÙÈ΋ ‹ ÓÔËÙÈ΋ ¿ıËÛË ÙÔ˘ ı‡Ì·ÙÔ˜. √È ÙÚÔÔÏÔÁ›Â˜ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ¶ÔÈÓÈ΋˜ ¢ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›· ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Î·È ¿Ú· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ (ÏËÓ

ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞) Ô˘ ÂÍ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ηÙ„‹ÊÈÛ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ. ø˜ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙȘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛÂ Ë ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ μ·ÛÈÏÈ΋ ΔÛfiÓÔÁÏÔ˘, ÂÓÒ Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ Ù˘ ¡¢ ∫ÒÛÙ·˜ Δ˙·‚¿Ú·˜ ¤ÎÚÈÓ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ¿ÏÏÔÈ ÙÚfiÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, ·ÓÙ›

Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ù· ·‰È΋̷ٷ Ô˘ ÂÈÛ‡ÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÎÚ¿ÙËÛË” . ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ÂÈÛËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ fiÙÈ ı· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·Ó ¿ÏÏ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË ÙˆÓ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fï˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ›ıÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÈ ‰Èη-

ÛÙ¤˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ·ıÚfi˜ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÔÈÓ‹˜” . ΔfiÛÔ Ô ›‰ÈÔ˜, fiÛÔ Î·È Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ¡›ÎÔ˜ ¢¤Ó‰È·˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ˘ÂÚ„ËÊ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Î¿ÔÙ ı· Ú¤ÂÈ Ó· η٤ÏıÂÈ ·fi ÙÔ 18ÌËÓÔ ÛÙÔ 12ÌËÓÔ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÍÂȘ ÂͤÊÚ·Û ·fi ÙÔ ∫∫∂ Ô πˆ¿ÓÓ˘ °ÎÈfiη˜. ∞fi ÙÔÓ §∞√™ Ô ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ·˘Ù¤˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË Ù˘ ·ÙÈ̈ÚËÛ›·˜ ‹ Î·È Ù˘ ·‰ÈΛ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ ·˘ÙÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÎÙ›ÛÂÈ ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙȘ ÔÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÙÚÔÔÏÔÁÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ‰Ú¿ÛÙ˜ ÛÔ‚·ÚÒÓ ÂÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó ¤ÌÔÚÔÈ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¢, ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÁ¿Î˘.

∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Ô Î. ∫·ÛÙ·Ó›‰Ë˜ › fiÙÈ Ë Â˘Úˆ·˚΋ Ù¿ÛË, fiˆ˜ ÂÎÊÚ¿ÛıËÎÂ Î·È ÂÏ‹ÊıË Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Ë fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ì›ˆÛË ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ Ì ¿ÏÏ· ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ̤ÙÚ·. ™ËÌ›ˆÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·fi ‰ÈηÛÙ¤˜ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯ı˜ Î·È Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜.

ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ™‡ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ √∞™∂ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∞£∏¡∞ ,30.

Δ∏¡ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘

17˘ ÀÔ˘ÚÁÈ΋˜ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ™˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË (√∞™∂) ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙȘ 10:00 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ (Û‹ÌÂÚ·) Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫¿ÚÔÏÔ˜ ¶·Ô‡ÏÈ·˜ ·fi ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ •ÈÊ·ÛΛ·˜. ΔÔ ·ÚfiÓ ÛÙË Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ √∞™∂ ı· ‰ÒÛÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª, ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÈÏfiÛÔÛÎÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¶°¢ª, Ô Î.ªÈÏfiÛÔÛÎÈ ı· ·¢ı˘Óı› ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ¿ÏÏˆÓ ¯ˆÚÒÓ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘ √∞™∂ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú‡ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ √∞™∂, Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ∑Ô¿Ô ™Ô¿Ú˜, ÙÔ˘ ÁÁ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¡Ù ªÚÈÛ·Ìfi Î·È ÙˆÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ-ÌÂÏÒÓ. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (·‡ÚÈÔ).

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË ¢ÚÔ‡ÙÛ· ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ¶ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ √∞™∂ ÚÔÛ‰Ôο Ù· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ· ÎÚ¿ÙË Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ԢÛÈ·ÛÙÈÎfi Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÙfiÓÈÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ÌÔÚ› Ó· ‰Ôı› ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ÛÙËÓ ¢È·‰Èηۛ· Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÂÓfi˜ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ù· ı¤Ì·Ù· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·Ó¤ÊÂÚÂ. “√ √∞™∂ Â›Ó·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ∫·Ó·‰¿˜, ÔÈ ∏¶∞ Î·È Ë ∂˘ÚÒË, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ƒˆÛÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ÚÒËÓ ∂™™¢ Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi ÊfiÚÔ˘Ì ÁÈ· ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ‰È¿ÏÔÁÔ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ª·Ú¿˙ ÂÌÚËÛÙÈÎÒÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË £∂™™∞§√¡π∫∏ 30.

™ÂÈÚ¿ ÂÎÚ‹ÍÂˆÓ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ (¯ı˜) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ۯ‰fiÓ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ˘ÚÔ‰fiÙËÛ·Ó ÙÚÂȘ ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ˘˜ ÂÌÚËÛÙÈÎÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ Ì Áη˙¿ÎÈ·, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ™Â Ì›· ·ÎfiÌË ÂÚ›ÙˆÛË, Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÚÚ¿ÁË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÈÏÂÁ̤ÓÔÈ Î·È È‰È·›ÙÂÚÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏÈÛÌÔ‡. ∞Ó¿ÌÂÛ· Û ·˘ÙÔ‡˜, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚËÛ›ˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜-£Ú¿Î˘ (∂™∏∂ª-£), ªfiÛ¯Ô˘ μÔ˚ÙÛ›‰Ë Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (¢™£), ª·ÓfiÏË §·ÌÙ˙›‰Ë. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂™∏∂ª-£, ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ·Ó Ù· Áη˙¿ÎÈ· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ, ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ÎÙÈÚ›Ô˘ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ™·Ï·Ì›ÓÔ˜ 10. √ ÂÌÚËÛÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ ÂÍÂÚÚ¿ÁË, ηıÒ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂÁη›Úˆ˜ ·fi ÙÔÓ ı˘ÚˆÚfi Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢™£, Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∂ÁÓ·Ù›·˜ 74. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙfi¯Ô˜ ÂÌÚËÛÙÒÓ ‹Ù·Ó ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∂¢√∂∞¶), ¶·Ó·ÁÈÒÙË ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë, Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙËÓ Ô‰fi ªÈ·Ô‡ÏË 56. ∞fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÌÈÎÚ¤˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÂÌÚËÛÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂÍÂÚÚ¿ÁË Û ÁÚ·Ê›· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi ΔÛÈÌÈÛ΋ 11.

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ “∞fiÂÈÚ· ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘” ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÈÎÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘, ÙȘ ÂÌÚËÛÙÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ªfiÛ¯Ô˘ μÔ˚ÙÛ›‰Ë, Î·È Ù˘ ÔÈΛ·˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂¢√∂∞¶, ¶. ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë, Ô˘ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂™∏∂ª-£ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ ∏ÌÂÚ‹ÛÈˆÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰ˆÓ ª·Î‰ÔÓ›·˜ - £Ú¿Î˘, ª¿ÎË μÔ˚ÙÛ›‰Ë, Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ∂¢√∂∞¶, ¶. ¡ÂÛÙÔÚ›‰Ë, ‰fiıËΠۋÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ‚›·ÈˆÓ ÂÈı¤ÛÂˆÓ Ì ÛÙfi¯Ô ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎfiÛÌÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∏ ∂™∏∂ª-£ Ì ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Î·È ÔÚÁ‹ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË fiÛˆÓ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË.√È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ÔÈ ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔ› ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ·ÓÂËÚ¤·ÛÙÔÈ ·fi ·fiÂÈÚ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ηٷ‰Èο˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙË ‚›· ·’ fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. √È ·Ú¯¤˜ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛٷهÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÎfiÛÌÔ ·fi ·ÚfiÌÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ ÙÔ˘ Δ‡Ô˘”.

TPITH 1 ¢EK∂ªBPIOY 2009

∫·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘

∂ÈϤÔÓ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 1.000 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∂™À ̤۷ ÛÙÔ 2010 ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ª·ÚÈÏ›˙·˜ •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ∞£∏¡∞ 30.

ÈϤÔÓ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ 1.000 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∂™À ̤۷ ÛÙÔ 2010 Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜, ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘. ∞fi ÙËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·), ÍÂÎÈÓ¿ Ë Ó¤· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·fi 6 ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 49 ÂÙÒÓ.

∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ 1.000 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ∞™∂¶ Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ¤Í·ÚÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘, Ë Î.•ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÔÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‡ıÌÈÛË ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë ¿ÏÏˆÓ 1.000 ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙÔ ∂™À ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010.™˘ÓÔÏÈο 250 ı· Â›Ó·È ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔÈ, 606 ı· ηχ„Ô˘Ó ÔÚÁ·ÓÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ, 35 ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ∂∫∞μ Î·È 150 ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜.∂Í¿ÏÏÔ˘, ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ Ï·ÊfiÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Ì·˙› Ì ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È ·fi 5.150 ¢ÚÒ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Û 6.500 ¢ÚÒ. ΔÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ï·ÊfiÓ. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÙfiÓÈÛ ÂÈϤÔÓ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ·fi 354 Û 527 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ηıÒ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Û ·˘Ù¿ Î·È Ù· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÙˆÓ ÓÔÌ·Ú¯ÈÒÓ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ë Î.•ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ¿Óˆ ·fi 80.000 ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó οÓÂÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈ· ηٿ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ (ÚÔ¯ı¤˜).™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·, ̤¯ÚÈ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ›¯·Ó ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙ› 75.658 ¿ÙÔÌ·.∞Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ì¿ÏÈÛÙ·, fiÙÈ Ô ÙÂÙÚ·-

„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ 1135, Ô ÔÔ›Ô˜ ηٷÎχ˙ÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÏ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, ı· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÂÈϤÔÓ 15 ÁÚ·Ì̤˜.

∞fi Û‹ÌÂÚ· Ë Ó¤· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ·Ú·¯ˆÚ› ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ ·Ú¯›˙ÂÈ Ë Ó¤· Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ËÏÈÎȷ΋ ÔÌ¿‰· ·fi 6 ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 49 ÂÙÒÓ. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Ú·Á‰·›· ·‡ÍËÛË ÛÔ‚·ÚÒÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘

Ó¤·˜ ÁÚ›˘. ◊‰Ë, ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 18 ¿ÙÔÌ·, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚ›˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·. ∞ÎfiÌË 33 ·ÛıÂÓ›˜ ÓÔÛËχÔÓÙ·È Û ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ∂Í ·˘ÙÒÓ, ÔÈ 13 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ· ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó 57¯ÚÔÓÔ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓ˘ ÓfiÛÔ˘ (·˘ÙÔ¿ÓÔÛË ÓfiÛÔ˜), Ì›· ¤ÁÎ˘Ô Á˘Ó·›Î· 22 ÂÙÒÓ ÛÙÔ 3Ô ÙÚ›ÌËÓÔ Ù˘ ·ËÛ˘ Î·È Ì›· 47¯ÚÔÓË Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓ˘ ÓfiÛÔ˘ Î·È ·¯˘Û·ÚΛ·. √È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ› Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· 77 ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· Û ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È È·ÙÚ›· ÙÔ˘ π∫∞ (Â-

∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜... ∞£∏¡∞, 30.

∞ÎfiÌË ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜ ηÙÂÁÚ¿ÊË ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ·fi ÙÔÓ Èfi ∏1¡1. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· Á˘Ó·›Î· 37 ÂÙÒÓ, ·¯‡Û·ÚÎË, Ô˘ ÓÔÛËÏ¢fiÙ·Ó ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓË Û ªÔÓ¿‰· ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, Û ÌÔÓ¿‰Â˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ıÂÚ·›·˜ ÂÈÛ‹¯ıËÛ·Ó ‰È·ÛˆÏËӈ̤ÓÔÈ ·ÎfiÌË Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÛıÂÓ›˜. ª›· ·¯‡Û·ÚÎË Á˘Ó·›Î· 52 ÂÙÒÓ, Ì›· 69¯ÚÔÓË Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓ˘ ÓfiÛÔ˘ (¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ó¢ÛÙÈ΋ ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·), ¤Ó·˜ 28¯ÚÔÓÔ˜ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓ˘ ÓfiÛÔ˘ (·˘ÙÔ¿ÓÔÛÔ ÓfiÛËÌ·) Î·È Ì›· Á˘Ó·›Î· 29 ÂÙÒÓ Ì ÈÛÙÔÚÈÎfi ˘ÔΛÌÂÓ˘ ÓfiÛÔ˘ (¿ÛıÌ· - ˘¤Ú‚·ÚË).

ÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ 1135 Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∫∂∂§¶¡√). À¤Ú ÙÔ˘ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ÔÌfiʈӷ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ó¢ÌÔÓÔÏfiÁÔÈ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÙÚˆÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜, ÙfiÛÔ Û ·ÁÎfiÛÌÈÔ, fiÛÔ Î·È Û ÂıÓÈÎfi Â›‰Ô. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ 18Ô˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ¡ÔÛËÌ¿ÙˆÓ £ÒÚ·ÎÔ˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ‰ÈÂÍÔ‰È΋ Û˘˙‹ÙËÛË ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ ÎÔÚ˘Ê·›ˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ, ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ: - Ë ·Ó‰ËÌ›· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ Ì ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ¤ÓÙ·ÛË - ÔÈ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ Û ·ÒÏÂȘ ˘Á›·˜ Î·È ˙ˆÒÓ Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì¤Û· Û ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ· fiÚÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó fï˜ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛıÔ‡Ó ˆ˜ ·ÌÂÏË٤˜, - ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤ÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Â¤Ï·Û˘ ÌÈ·˜ ·Ó‰ËÌ›·˜ ‹Ù·Ó Î·È Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÁÚÈÈÎfi˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Î·È Ô Ì·˙ÈÎfi˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· Êı¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·Ó·Áη›Ô ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Â›Â‰Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Ú˘ıÌfi Â¤ÎÙ·Û˘, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ‚·Ú‡ÙËÙ· ÙˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÓfiÛÔ˘.

ΔËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

√Ú›ÛÙËÎ·Ó 4 Ó¤ÔÈ °ÂÓÈÎÔ› - ∂ȉÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ ∞£∏¡∞, 30.

ΔËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÁÂÓÈÎÒÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ªÂ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ó¤ÔÈ °ÂÓÈÎÔ› Î·È ∂ȉÈÎÔ› °Ú·ÌÌ·Ù›˜ : -°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ºÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·È ΔÂψÓÂÈ·ÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ -∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿Î˘ °ÈÒÚÁÔ˜, ∞Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ Manchester Business School ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester -∂ȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ & √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ

∫Ô˘ÙÔ‡˘ ∞Ó‰Ú¤·˜, ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ -°ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÂÓÙ¿˙Ô˜ ∏Ï›·˜, √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜, MSc ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ √ÍÊfiډ˘, M.Phil Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Loughborough

μÈÔÁÚ·ÊÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· °ÂˆÚÁ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1948. ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Ù˘ º˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ∞ıËÓÒÓ. μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ·fi ÙÔ 1981 ¤ˆ˜ ÙÔ 2007. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ªÂÙ›¯Â ÛÙȘ ¢È·ÚΛ˜ ∂ÈÙÚÔ¤˜ ¶·Ú·Áˆ-

Á‹˜- ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÙˆÓ ∂ÈÙÚÔÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛˆÓ, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘, ¶ÚÔÛʇÁˆÓ, ¢ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ∂ÈÛÙËÌÒÓ- Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘. ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï¿ÎË °ÈÒÚÁÔ˘ °ÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1968. Â›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙÔ Manchester Business School ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester, ª. μÚÂÙ·Ó›·. K¿ÙÔ¯Ô˜ PhD Î·È MSc ÛÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·fi ÙÔ Birkbeck College ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È MSc Î·È Ù˘¯›Ô˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÈÛÙ‹Ì˘ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÂÙÚ›·˜ ·fi ÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙËÓ ÔÛÔÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË, Úfi‚ÏÂ„Ë Î·È ·ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ Î·È ÙË Û˘ÛÙËÌÈ΋ ¢ÛÙ¿ıÂÈ· Î·È Ú‡ıÌÈÛË. Œ¯ÂÈ ÂÚÁ·ÛÙ› ˆ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ˆ˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi˜ ÛÙÔ Cass Business School ÙÔ˘ City University ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ Exeter, ª. μÚÂÙ·Ó›·. ∫Ô˘ÙÔ‡Ë ∞Ó‰Ú¤· ∞ÓÒÙÂÚÔ˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ (Senior Manager) ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ Pricewaterhouse Coopers ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Î·È ¢È‰¿ÛÎˆÓ §ÔÁÈÛÙÈ΋˜

Î·È ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÛÙÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î·È ∂ÏÂÁÎÙÈ΋˜ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫¿ÙÔ¯Ô˜ Ù˘¯›Ô˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ (¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ), ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô (City University Business School, London-UK), ¢È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ù·ÈÚÈ΋ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÔÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi ŒÏÂÁ¯Ô (¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ) Î·È ÈÛÙÔÔÈË̤ÓÔ˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ∂ÏÂÁÎÙ‹˜ (MIIA, PIIA, CIA, CCSA). ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ (∂π∂∂), ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ, ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ∂ÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ˘ Hӈ̤ÓÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ Î·È Ù˘ πÚÏ·Ó‰›·˜, ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ηٿ Ù˘ ∞¿Ù˘ (ACFE), ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ηٿ Ù˘ ∞¿Ù˘ (HACFE) Î·È ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (̤ÏÔ˜ Ù˘ ™˘Ó¤Ï¢Û˘ ÙˆÓ ∞ÓÙÈÚÔÛÒˆÓ), ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∂π∂∂ ÛÙÔÓ ºÔÚ¤· ¢È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÔ •¤Ï˘Ì· ÃÚ‹Ì·ÙÔ˜. ¶ÂÓÙ¿˙Ô˘ ∏Ï›· √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ì ÌÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ Û ¢ÈÂıÓ›˜ √ÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ™¯¤ÛÂȘ (ª.Sc ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ √ÍÊfiډ˘) Î·È ∂˘Úˆ·˚΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ¶ÔÏÈÙÈ΋

(ª.ƒhil ÙÔ˘ Δ¯ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Loughborough). ¢È·ı¤ÙÂÈ Ì·ÎÚfi¯ÚÔÓË ÂÌÂÈÚ›· ÛÙ· ∂˘Úˆ·˚ο ı¤Ì·Ù· Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· Û ª·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ¢ËÌfiÛÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, ∂ÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË. ∂ÚÁ¿ÛıËΠÛÙȘ μڢͤÏϘ Û η›ÚȘ ı¤ÛÂȘ Â› 15 ¯ÚfiÓÈ·, ˆ˜ Û٤ϯԘ Ù˘ ∂˘Ú. ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È Ù˘ ªfiÓÈÌ˘ ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙËÓ ∂˘Ú. ŒÓˆÛË. Œ¯ÂÈ ÚÔ‰Ú‡ÛÂÈ Û ÂÈÙÚÔ¤˜ Î·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ¶ÚÔ‰ڛ˜ ÛÙËÓ ∂.∂, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Û ‰ÈÂıÓ›˜ ¢È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ™˘Ó¤‰ÚÈ·, ¢È˘Ô˘ÚÁÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Î·È ∂˘Úˆ·˚ο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÎÔÚ˘Ê‹˜. ◊Ù·Ó Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ª∞ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÛÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ECOFIN Û fiÏË ÙË ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ √¡∂ Î·È ÙË ˙ÒÓË ∂˘ÚÒ. Œ¯ÂÈ ÂÚÁ·Ûı› Â›Û˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ˆ˜ ∂ȉÈÎfi˜ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÁÈ· Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂˘Ú. ŒÓˆÛË, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ ˆ˜ °ÂÓÈÎfi˜ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÁÈ· ¢ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ∞Ì˘ÓÙÈ΋ μÈÔÌ˯·Ó›· Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ˆ˜ ÌÂÏÂÙËÙ‹˜ Î·È ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ¢ÈÂÙ¤ÏÂÛ ̤ÏÔ˜ ¢™ Û √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο πÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Î·È ΔÚ¿Â˙˜.ªÈÏ¿ÂÈ ∞ÁÁÏÈο, °·ÏÏÈο Î·È πÛ·ÓÈο.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Û ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ - ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ªÂ ·Ófi Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ∞£∏¡∞ 30.-

Δ

Ú›ˆÚ˜ ÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, ηٿ ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·, Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛÂ Ë √§ª∂, Ë ÔÔ›· ·ÓÙȉڿ ÛÙÔ Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Á‡Úˆ ÛÙȘ 12:30 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

ªÂ ·Ófi Î·È Û˘Óı‹Ì·Ù· ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ô ıÂÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Î·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ì·˙ÈΤ˜, ÌfiÓÈ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·ÙfiÈÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞™∂¶, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› fiÙÈ ÔÈ ›Ó·Î˜ ÙˆÓ ·Ó·ÏËÚˆÙÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸ËÚÂÛ›· ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Á›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜. ∂ÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜, °È¿ÓÓË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ Î·È ÙÔ˘ ÂͤıÂÛ·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô

∞£∏¡∞ 30.-

π£∞°∂¡∂π∞ ÛÙ· ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂ-

Ú˘ ÁÂÓÈ¿˜, ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¿‰ÂÈ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜, Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, ¢ÓÔ˚ÎfiÙÂÚË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ Ì·ÎÚ¿˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ™Â ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ ¿Û˘ÏÔ, ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÙ·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Â›Ó·È ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó “·Ó¿Û·” ˙ˆ‹˜. ∏ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÚÔÙÂÚ·ÈÔًوÓ. ∏ ÂÍ·ÁÁÂÏ›·-‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ÛÙ· ·È‰È¿ ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÂÚÁ·Ï›· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ¯ÒÚ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ ÙÔ ÌfiÓÔ. ™ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÙÚ·¤˙È ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ̤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ‚·ıÈ¿˜ ·Ú·ÓÔÌ›·˜ ‰Âο‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜, ‰›ÓÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ·Ó¿Û· ˙ˆ‹˜, ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜. ∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ ¿‰ÂÈ·˜ Û fiÛÔ˘˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÂÏ·ıÔ‡Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÁ‹ıËÎÂ Ô ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °. ∫·Ì›Ó˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÂÏÂÙ¿Ù·È ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÚfiÙ·Û˘ ·˘Ù‹˜, ıˆÚÂ›Ù·È ÛÎÔÈÌfiÙÂÚÔ Ó· ηٷÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÏÔÈ fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·Ú¿ Ó· ÛÙÔÈ‚¿˙ÔÓÙ·È Û ÛÙÚ·Ùfi‰· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘ οو ·fi ·¿ÓıÚˆ˜ Û˘Óı‹Î˜. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓfi, ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ fï˜ Û ¤Ó·Ó ÌÂÁ¿ÏÔ fiÁÎÔ ·ÓıÚÒˆÓ-Ê·ÓÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ó· ‚ÁÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ.

Î·È Ë ÔÔ›· Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. √ Î. ¶·Ó¿ÚÂÙÔ˜, Â·Ó¤Ï·‚ ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ˆı› ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÓÓ· ¢È·Ì·-

ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·‚Ô‡Ï¢Û˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ÛÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÂÏÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ

¶·È‰Â›·˜. ΔËÓ ΔÚ›ÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ √§ª∂ ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜ £Ú¿Î˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ Ì ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ∂§ª∂ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ Î‹Ú˘Í·Ó ÙÚ›ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (11-2 ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È· Î·È 2-5 ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹). √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ, η̛· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔÚÈÛÌÒÓ Î·È Ì·˙ÈΤ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·È‰Â›· ÛÙÔ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶. •Â¯ˆÚÈÛÙ‹ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·-

Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ ∫·Ì¿Ú· Î·È ÔÚ›· ÛÙÔ ÚÒËÓ Àª∞£ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ·Ô¯‹ ·fi Ù· ‰È‰·ÎÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ· ¤Î·Ó·Ó, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜), ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â›ıÂÛË ·ÁÓÒÛÙˆÓ Û ‚¿ÚÔ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË. §Ô˘Î¤ÙÔ ‚¿˙ÂÈ, Û‹ÌÂÚ·, Î·È Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∫Ú‹Ù˘. ™˘Ì·Ú›ÛÙ·Ù·È Û ηıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Û ·ÔÏÔÁ›·, ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·‰È΋̷ٷ Û¯ÂÙÈο Ì ÎÔÓ‰‡ÏÈ· ¤Ú¢ӷ˜. ™Â ¤Ó‰ÂÈÍË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÎÏ›ÓÂÈ Î·È Ë ¶Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢.

√È Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ÛÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ

ÂÓÂÚÁ¿ ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ (‰ËÌÔÙÈΤ˜ÂÚÈÂÊÂÚÂȷΤ˜) ÂÎÏÔÁ¤˜ ›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ‡ ÂÎϤÁÂÈÓ Â›Ù Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÙÔ‡ ÂÎϤÁÂÛı·È. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ̤ÙÚÔ ÂÓۈ̿وÛ˘ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ‹‰Ë Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙË ÛÊÔ‰Ú‹ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÎÚ·›ˆÓ, Ï·˚ÎÈÛÙÈÎÒÓ ‰ÂÍÈÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ·ÓÙÈÏ‹„ÂˆÓ (ÔÈ Ôԛ˜ ‰È·ÂÚÓÔ‡Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ¡.¢.). ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ì ÓfiÌÈÌ· ¯·ÚÙÈ¿, Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÂÚ› ÙÔ˘˜ 600.000 ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜. ∞fi ·˘ÙÔ‡˜ ·ÚÎÂÙÔ› ˙Ô˘Ó Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ¿Óˆ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ë√̈˜, Ô Â˘Úˆ·˚Îfi˜ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÂȉÈ΋˜ ¿‰ÂÈ·˜ ÛÙÔ˘˜ Â› Ì·ÎÚfiÓ ‰È·Ì¤ÓÔÓÙ˜, Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂȉÈο ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÙÔ˘˜ ·ÓÙ·Ì›‚ÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ, ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ

∂π∫√™πΔ∂Δƒ∞øƒ∏ ·ÂÚ-

Á›· ΋ڢÍ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Ë ¶√∂-√Δ∞. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆıÔ˘Ó ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· οÓÔ˘Ó ÔÚ›· ¤ˆ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∑ËÙÔ‡Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ó¤Ô ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

™‹ÌÂÚ· Ë ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·È‰È΋ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›· ∞¶√§√°∂πΔ∞π ÙËÓ ΔÚ›ÙË

πı·Á¤ÓÂÈ· ÛÙ· ·È‰È¿ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ÁÂÓÈ¿˜

ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·Ú¿ÓÔÌÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› (ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ˘ÂÚ‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÙȘ 100.000) ı· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó, ¤ÛÙˆ ÁÈ· ÙÔ ÌÈÎÚfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ù˘ ÚÔÛˆÚÈÓ‹˜ Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÚfiÛ‚·ÛË Û ȷÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë, ‰Èη›ˆÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ΔÔ ÚfiÛˆÔ Ù˘ ıÂÛÌÈ΋˜ ·ÓÔ¯‹˜ ı· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Â›Û˘ Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÌÔÚ›·˜ ÚÔÛÒˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙË ª·ÓˆÏ¿‰· Î·È ·ÏÏÔ‡. ∂›Û˘, ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·›ÚÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Î·È ·ÎfiÌË Ì›· ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÁÈ· ÛÙ·‰È·Î‹ ¤ÓÙ·ÍË ÙˆÓ ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ, Ô˘ ˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÛÙȘ ÙÚ¤¯Ô˘Û˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ. ∏ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Û ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Î·ÙËÁÔÚ›· ÓfiÌÈÌˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó

∞£∏¡∞, 30.

∞£∏¡∞ ,30.

ΔÈ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜

·fi ÙÔ 2006, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô ıÂÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜, ‰fiıËÎ·Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·fi 150 ¿‰ÂȘ Ì·ÎÚ¿˜ ·Ú·ÌÔÓ‹˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ¤¯ÂÈ ÂÈÏÂÁ› Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ù˘ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ·‰ÂÈÒÓ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˆÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ô˘ ›¯·Ó ÓfiÌÈ̘ ¿‰ÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο ÏfiÁˆ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ (.¯. ·ÒÏÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË) ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ, ηıÒ˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, ÛÙ· ÔÔ›· Ù·ÎÙÔÔ›ËÛ·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜, Á›ÓÔÓÙ·È Í·ÊÓÈο ·Ú¿ÓÔÌÔÈ! √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÛÙ·ıÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ·ÊÔÚ¿ Â›Û˘ Î·È Ù· 170.000 ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÊÔÈÙÔ‡Ó ˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜ Û fiÏ· Ù· Û¯ÔÏ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ı¤ÛÈÛË ÛÙ·ıÂÚÒÓ ÔÚ›ˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ÙfiÛÔ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Èı·Á¤ÓÂÈ·˜ ·fi fiÏ· Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎ·Ó Â‰Ò ·fi ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· (.¯. ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ), ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ ·Ù¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ΔÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Û¯Â‰È¿˙ÂÈ ¿ÓÙˆ˜ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ηıÒ˜ Ë ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈÎÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·È Â˘·›ÛıËÙÔ ı¤Ì·. √È ·fi„ÂȘ Ô˘ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È ˘¤Ú ÌÈ·˜ ÌÂÙÚÈÔ·ıÔ‡˜ ·Ú¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ô‰Ô¯‹ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó. °È· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ë ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ, Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ì ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ó

¡¤· 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ΋ڢÍÂ Ë ¶√∂-√Δ∞ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ

ÛÙÔ˘˜ ηٷÙÚÂÁ̤ÓÔ˘˜ “Ï·ıÚÔÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜” ¯·Ì¤Ó· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·, ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ Û˘ÓfiÚˆÓ. Δ· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô. ∏ ÂÎÏÔÁÈ΋ Ó›ÎË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ë Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË °. ∫·Ì›ÓË ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Î·È ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ·Ó ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹. √ Ó¤Ô˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ Δ¿Î˘, ‚ÔËıfi˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Û ı¤Ì·Ù· ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ë∂¯ÂÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÔÏϤ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, Ì χÛÂȘ Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔÓ ÚfiÏÔ Ù˘ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÊÈÏfi‰Ô͢ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

(Û‹ÌÂÚ·) ÛÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ·Ó·ÎÚ›ÙÚÈ· ∫·‚¿Ï·˜ Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ, Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÌϤÎÂÙ·È Û ·Îψ̷ ·È‰È΋˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜. √ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ÛÙËÓ Î·ÙÔÈΛ· ÙÔ˘, ÛÙË ÃÚ˘ÛÔ‡ÔÏË ∫·‚¿Ï·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÚÈ‹Ïı·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·fi ÙËÓ Interpol. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ¤Ú¢ӷ fiÔ˘ ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ÙÚÂȘ ÛÎÏËÚÔ› ‰›ÛÎÔÈ, ¤Ó·˜ ÔÙÈÎfi˜ ‰›ÛÎÔ˜ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ·ÔıËÎÂ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ˘ÂÚÛ˘Ó‰¤ÛÌÔ˘˜ (URLs) ÚÔ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÔÚÓÔÁÚ·Ê›·˜ ·ÓËϛΈÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÛfiÙËÙ· οÓÓ·‚˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û˘Ó‹ÁÔÚfi ÙÔ˘, Ë ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÚÓÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ οÓÓ·‚˘ ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ÁÈ· “ÚÔÛˆÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË” .

¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛÔ˘Î¿Ï˘ æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-æ˘¯ÔıÂÚ·Â˘Ù‹˜ Msc ¶·È‰Ô„˘¯ÔÏÔÁ›· Msc À·ÚÍȷ΋ æ˘¯ÔıÂÚ·›· °Ú·Ê›Ô: ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 13 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ.: 24210 28131. ∫ÈÓ.: 6946 226453


M·ÁÓËÛ›· 10 ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô „¿ÚÂÌ· ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· 72¯ÚÔÓÔ ™ÎÈ·ı›ÙË. ∂›¯Â ‚ÁÂÈ Ì ÙË ‚¿Úη ÙÔ˘, Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, ÁÈ· „¿ÚÂÌ·, fï˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹, ¿ÁÓˆÛÙÔ ÁÈ·Ù›, Ë ‚¿Úη ·Ó·Ô‰ÔÁ‡ÚÈÛÂ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ ¿Ù˘¯Ô˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˜ Ó›ÁËÎÂ, ÂÓÒ Ë Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‚ÁÂÈ ÎÔÏ˘ÌÒÓÙ·˜ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 30.

™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 3Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 95 Î·È 153. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ∫·ı·Ú¿ Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 10% √ ·ÚÈıÌfi˜ 153503 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 36.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 95958 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 9.000,00 ¢ÚÒ. ∞fi 4.500,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 95980 Î·È 153525 ¢ÚÒ. ∞fi 1.800,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 95691 95945 153236 153490. ∞fi 900 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 95043 95553 95577 95874 95919 95923 153098 153122 153419 153464 153468 153588 ∞fi 450 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 95039 95075 95080 95083 95101 95102 95107 95111 95112 95119 95125 95129 95148 95161 95177 95178 95185 95208 95213 95222 95228 95232 95263 95274 95277 95290 95310 95360 95362 95389 95398 95446 95449 95459 95479 95497 95512 95519 95521 95546 95549 95558 95592 95600 95636 95651 95653 95704 95714 95728 95737 95743 95745 95784 95792 95793 95825 95853 95857 95861 95869 95892 95895 95920 95925 95950 95966 95986 95988 95998 153004 153024 153042 153057 153064 153066 153091 153094 153103 153137 153145 153181 153196 153198 153249 153259 153273 153282 153288 153290 153329 153337 153338 153370 153398 153402 153406 153414 153437 153440 153465 153470 153495 153511 153531 153533 153543 153584 153620 153625 153628 153646 153647 153652 153656 153657 153664 153670 153674 153693 153706 153722 153723 153730 153753 153758 153767 153773 153777 153808 153819 153822 153835 153855 153905 153907 153934 153943 153991 153994 Δ¤ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÊfiÚÔ˘ 10%, ·fi 216,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 95000 ¤ˆ˜ 95999 Î·È ·fi 153000 ¤ˆ˜ 153999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

§ËÛÙ‹˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÚ·ÛÙÈÎÒÓ ¶∞Δƒ∞, 30.

§›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ηٷϋÍÂÈ Û ÙÚ·Áˆ‰›· Ì ·ıÒ· ı‡Ì·Ù· Ë ¤ÓÔÏË ÏËÛÙ›· Û Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ √¶∞¶ ÛÙ· æËÏ¿ ∞ÏÒÓÈ· Ù˘ ¶¿ÙÚ·˜, fiÙ·Ó Ô Â›‰ÔÍÔ˜ ÏËÛÙ‹˜ ¿ÓÔÈÍ ˘Ú Ì ÛÙfi¯Ô ·ıÒÔ˘˜ Ôϛ٘ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó! ∞fi Ù‡¯Ë Î·È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËΠοÔÈÔ˜, fiÙ·Ó Ô ¿ÁÓˆÛÙÔ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ÂÈÛ¤‚·Ï ÛÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ù˘ Ô‰Ô‡ ÛψÓÔ˜ ¶·ÙÚ¤ˆ˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 Î·È ÌÈÛ‹ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë 62¯ÚÔÓË È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ¤ÎÏÂÈÓÂ. √ ηÎÔÔÈfi˜ ˙‹ÙËÛ ٷ ¯Ú‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÙÔ˘ Ù· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÂΛÓÔ˜ ˘ÚÔ‚fiÏËÛ ÂÓ „˘¯ÚÒ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘!∏ ÛÊ·›Ú· ¤Ú·Û ͢ÛÙ¿ ·fi ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘ 62¯ÚÔÓ˘ Î·È Î·ÚÊÒıËΠ۠¤Ó· ·fi Ù· ÓÙÔ˘Ï¿È· Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·! ºÔ‚ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÙÚ¿ËΠÛÂ Ê˘Á‹ ˘ÚÔ‚ÔÏÒÓÙ·˜...

∫fiÓÙÚ˜ ¯ı˜ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ‰È·ÚÚÔ¤˜ ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›·

¡¤· πˆÓ›·: ∞fiÊ·ÛË Ï‹„˘ ‰·Ó›Ԣ ‡„Ô˘˜ 850.000 ¢ÚÒ ∫¿Ï˘„Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ¢ÒÚˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ 2010

·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ‰·Ó›Ԣ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 850.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ¢ÒÚˆÓ, ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÔ 2010, ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓ˘ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Ì ‰È·ÚÚÔ¤˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ηıÒ˜ ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó ÔÈ Î.Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ Î·È ª·ÎÏ·Ù˙‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÂÈÎÂÓÙÚÒıËÎÂ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ Î·È ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 16 ·ÙfiÌˆÓ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ·Ó·ÁÎÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÏÈÙÈ΋ ¶ÚÔÛÙ·Û›·, Ù· ÔÔ›· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÔÛÔ‡. °È· “ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, Ì ÙȘ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ Ó· ηÙËÁÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “Û˘Ó¯‹ Ù·ÎÙÈ΋ Ï‹„˘ ‰·Ó›ˆÓ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

°È· “ÌÂÚ‰Â̤ÓË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ 16 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ”, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ ı¤Ì· “ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È Í·ÊÓÈο ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÁÈ· ·Ó·Ó¤ˆÛË Û˘Ì‚¿ÛˆӔ. √ °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· “¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ˆÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Ó· οÓÔ˘Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌÔӛ̈Ӕ , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. “§Â˘Îfi” ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÛÏ˄˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, „‹ÊÈÛÂ Ô μ·Û. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÔÈ ÂÔ¯ÈÎÔ› ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰È·Ú΋ ÔÌËÚ›· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÌfiÓÈ̘ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ”. “∞˘Ù‹ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·Ê‹˜. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ÏÔÁÈ΋ ÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, Ì ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰›ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÂÏÈο ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¤Ó·Ó Ô‰ËÁfi ÊÔÚÙËÁÔ‡, ÂÙ¿ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÈ· ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ÔÎÙÒ ÂÚÁ¿Ù˜ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ.

ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÙˆÓ 850.000 ¢ÚÒ, Ô Î. ª·‚›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “∞˘Ù‹ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢Ù› fiÙÈ Ù· ‰¿ÓÂÈ· ı· ¤¯Ô˘Ó Êı›ÓÔ˘Û· ÚÔÔÙÈ΋. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ‰¿ÓÂÈÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ fiÔ˘ ·Ó·ÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È Ù· ‰¿ÓÂÈ· ÏfiÁˆ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ ‰¿ÓÂÈÔ ı’ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ·ÔÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2011 Î·È ÙÔ ˙ËÙ¿Ì ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ˙ËÙ¿Ì ·fi Δ¢ ·ÊÔ‡ Û˘ÌʈÓ› Î·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∞fi ÙfiÙ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ·ÔÏËڈ̋ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÔÎÔ¯ÚˆχÛÈ· ÁÈ· ¿ÏÏ· ‰¿ÓÂÈ· ηıÒ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ı· ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ̤۷ ÛÙÔ 2010. ∂›Ì·ÛÙ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¢‹ÌÔ˘˜ Ì ÙËÓ

¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Î. ¡ÈÙÛ¿ÎÔ˜, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ “ÂÂȉ‹ Ù· ‰¿ÓÂÈ· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· ȉȷ›ÙÂÚÔ”, ÂÓÒ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ 2011 Ô ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ı· ÏËÚÒÓÂÈ 400.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙfiÎÔ˘˜ Î·È ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ì·˙›. ÃÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÔÛ¿ ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ì ÙȘ ÌÈÛıÔ‰Ôۛ˜. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈΤ˜. ∂Ì›˜ Û·Ó ˘ËÚÂۛ˜ ‰ÂÓ ÂÈÛËÁԇ̷ÛÙ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ∂ÍËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ·fi 700.000 ¢ÚÒ ·˘Í‹ıËΠ۠850.000 ¢ÚÒ ˙‹ÙËÛÂ Ô ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜, ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ› ˆ˜ ·˘Ùfi Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊÙ› Î·È Ë ‰·¿ÓË ÁÈ· ÙȘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ ‰›ÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. “ΔÔ Â›¯·Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ¤ÊÙ·Ó ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ï‹„Ë Ó¤Ô˘ ‰·Ó›Ԣ, Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ë ÂfiÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜. ∏ ÂÈÛ‹ÁËÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·” , ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ÷Ϥ‚·˜, Ô˘ ÙÂÏÈο ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔ ı¤Ì·.

∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÚÔ¸ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ÊÔÚÙÒÓÂÙ ٷ ‰Èο Û·˜ ‰¿ÓÂÈ· ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ™ËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ fiÙÈ ÙÔ “Ì¿ÚÌ·ÚÔ” ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ Ôϛ٘, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ.√ μ·Û. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ηٷ„‹ÊÈÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ Ì ÙËÓ ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ ÙËÓ ÂÈÛ‹ÁËÛË ÁÈ· ÙËÓ Ï‹„Ë ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ˙‹ÙËÌ·”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËΠÙÔ ı¤Ì· ηٷ„‹ÊÈÛ·Ó Î·È ÔÈ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.Î. ∫·Ô˘Ó¿˜ Î·È ª·ÎÏ·Ù˙‹, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈËı› Î·È Û ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹. ¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÚfiÛÏ˄˘ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ 2010 Î·È ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌÈÛıÔ‰ÔÛÈÒÓ, ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ™Ù. §ËÌÓÈfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ ıÔÏfi Î·È ·fiÚÈÛÙÔ ÛÙÔ ı¤Ì·”.∫Ï›ÓÔÓÙ·˜ Ô ¶. ª·‚›‰Ë˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ οÓÂÈ ÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË”, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ “ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ‰ÂÓ ÌÂÙ·Î˘Ï›ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. £· ÎÚÈıԇ̠ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜. μÔχÂÈ ÙËÓ ÌÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·”, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜.

ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô „¿ÚÂÌ· ÁÈ· 72¯ÚÔÓÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ...

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

ΔÔ «¯ÚÒÌ·» ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹ ∂ȯ›ÚËÛË

√ÈÎÔÓÔÌÈ΋ «·Ó¿Û·» ÁÈ· 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ «πˆÓ›·» ΔÔ “¯ÚÒÌ·” ÙÔ˘ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ ı· ‰Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ 150 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜, ÂΉfiıËÎ·Ó ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÙ·Á¤˜, ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙȘ 400.000 ¢ÚÒ. ΔÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Úı ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤ÊÙ·Û Û ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ª·‚›‰Ë˜ ·ÊÔ‡ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Î. ∫ˆÓ.÷Ϥ‚·, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ:“◊Ïı ÚÔ˜ Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ ¤¯ÂÙ ˙‹ÛÂÈ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤Ûٷٷ, fiÙ·Ó Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È΋˜ ıËÙ›·˜ Û·˜ ˘‹Ú¯·Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ÂÓÓ¤· Ì‹Ó˜. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ¤¯ÂÈ ÌÈ· ÔÚ›· Û˘ÌÌ·˙¤Ì·ÙÔ˜ ÎÈ ·ÎfiÌË Î· È ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ‰¤¯ÂÛÙ ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Â›Ó·È ÌÈ· Ú·Á-

Ì·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ΤډԘ Ó· ¤¯Ô˘Ì ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ∏ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈ· ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ· ‰È·‰Èηۛ· Î·È Êı¿Û·Ì ۋÌÂÚ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘˜”. ™ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ô ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜ ÙfiÓÈÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ó ÙÔ ı¤Ì· ›¯Â Û˘˙ËÙËı› ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ‰ÂÓ ı· ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ ÙÔ˘ Î·È ÚÔÛ¤ıÂÛÂ: “£· ›¯·Ó ÙfiÙ ·ÓÙÈÏËÊı› Î·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Û·Ó ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È ı· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ¢‹Ì·Ú¯Ô, ÒÛÙ ӷ ʇÁÂÈ Ë “Ï¿ÛË” Î·È ÔÈ Û˘ÎÔÊ·Óٛ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜. £ÂˆÚԇ̠ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È”. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô °. ªÔÏÔ¯›‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “ÔÈ ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ·ÚÁ¿ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. £· Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔʇÁÔÓÙ·È ·˘Ù¿ Î·È Ó· ÌËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. £· ·Ú·Î·ÏÔ‡Û·Ì fiÙ·Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· Ê·ÓÂÚ¿, ÁÈ·Ù› fiÏÔÈ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‚ÔËı‹ÛÔ˘ÌÂ

Ì ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÛΤ„ÂȘ”.√ μ·Û. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ “‚Ú¤ıËΠ۠‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË fiÙ·Ó Î·Ù·„‹ÊÈÛ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ı¤Ì· ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ‰Ú¿Û˘ Ù˘ “πˆÓ›·”, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔÓ ıˆÚÔ‡Û·Ó ˘·›ÙÈÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤‚·Ï ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ı¤ÛË ÙÔ˘˜”, ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ “πˆÓ›·” ™Ù. §¿˙Ô˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ÛÎÔÈÌfiÙËÙ· ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÛÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ˙ËÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·Ï‹ÚˆÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚˆıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·. °È· “Ï‹ÁÌ· ÛÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜” ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Î. ªˆ˘Û›‰Ë˜, ϤÁÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ŒÂÛ ϿÛË ÛÙ· ¿ÙÔÌ· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ·fi οÔÈÔ˘˜ ÂÛÎÂÌ̤ӷ. £· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ÍÂηı·ÚÈÛÙ› Î·È Ó· ›¯Â Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘ ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ·”. °πøƒ°√™ •À¡√™


TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

¶ÔÏÈÙÈ΋ 11

™Â ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜ Û ·fiÏ˘ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ¡ÔÌfi

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· „‹ÊÈÛ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ

ÙȘ οÏ˜ ÚÔÛ‹Ïı ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÂÚ›Ô˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ Ù˘ ¡¢ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÎϤÍÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™˘ÓÔÏÈο „‹ÊÈÛ·Ó 14.088 ̤ÏË Ù˘ ¡¢, fiÙ·Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙËÓ Â›¯·Ó ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÂÈ 45.802. ∏ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÈηÓÔÔ›ËÛ ·fiÏ˘Ù· ÙË ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ˘˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ Úfi‰ÚÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, ηıÒ˜ ‰Èη›ˆÛ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ·Ó ÂÎÏÔÁ‹ ·fi ÙË ‚¿ÛË, ÂÓÒ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

√ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â, Â›ÛËÌ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, Î·Ó¤Ó·Ó ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Û Â›Â‰Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È ÔÏÈÙ¢ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ¤Ù˘¯Â Ì ÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ô˘ ›¯Â ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Ì ÔÛÔÛÙfi 48%. À„ËÏfi ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ η٤ÎÙËÛÂ Ô Î. ¶·Ó. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 10%, ÂÓÒ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·’ fiÙÈ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ˘fiÏÔÈ˘ ¯ÒÚ·˜ ‹ÁÂ Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 42%. ™Â ·fiÏ˘ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛÂ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· 6661 „‹ÊÔ˘˜, ¤Ó·ÓÙÈ 5823 Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È 1388 ÙÔ˘ Î. æˆÌÈ¿‰Ë. ¶Ôχ ÌÂÁ¿ÏË, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¡¢ ÛÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂÎÏÔÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ηıÒ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi „‹ÊÈÛ·Ó 14.088 ̤ÏË ‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË ‰È·ÏÔÁ‹ 13872 ¤Á΢ڷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· (162 ¿Î˘Ú· Î·È 54 ÏÂ˘Î¿). √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙÔ 544 ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ¡. πˆÓ›·˜ 799, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜ Û ·fiÏ˘ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ ÓÔÌfi, 422 (ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÌ‹Ì· Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤Ï·‚ 301). ∏ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜ Û ·fiÏ˘ÙÔ ·ÚÈıÌfi ÛÙÔ 529 ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÛÙÔ ∂ÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ 339 (ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ ÙÌ‹Ì· Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ¤Ï·‚ 360 „‹ÊÔ˘˜). √ Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ¤Ï·‚ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ 538 ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫¿ÚÏ·˜ 76 (ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ·˘Ùfi Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ¤Ï·‚ 196 Î·È Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ 191 „‹ÊÔ˘˜). ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÙˆ˜ Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰È·ÊÔÚ¿ Û „‹ÊÔ˘˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚˆÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ™ËÈ¿‰·˜, fiÔ˘ Ô Ó¤Ô˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ¤Ï·‚ 96 Î·È Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 40 „‹ÊÔ˘˜, ÂÓÒ ˘¤Ú Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎ¤ÚˆÓ fiÔ˘ ¤Ï·‚ 55 „‹ÊÔ˘˜ ¤Ó·ÓÙÈ 22 ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÌÈ· Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 4˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 12»»»»»


¶ÔÏÈÙÈ΋ 12

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ô˘ ¤‰ˆÛÂ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¡¢ ηٿ ¢‹ÌÔ »»»»»™YNEXEIA A¶O TH ™E§I¢A 11 ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∂ÊÔÚ¢ÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¡¢, ¤Ï·‚·Ó: -¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 535 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 169, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 305, ¶·Ó·Á. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 53, ÏÂ˘Î¿ 5 Î·È ¿Î˘Ú· 3. ™ÙȘ 4 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ 1512 „‹ÊÔ˘˜ (Á›ÓÂÙ·È Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ·Ó Î·È Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÚÈ„ÔÎÈÓ‰˘ÓÂ˘Ì¤ÓÔ, ηıÒ˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ¡¢ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÔÔ˘‰‹ÔÙ ÛÙË ¯ÒÚ·). -¢‹ÌÔ˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 377 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 175, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 159, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 35, ÏÂ˘Î¿ 1 Î·È ¿Î˘Ú· 7 (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 1110 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (1Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·): æ‹ÊÈÛ·Ó 624, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 249, ™·Ì·Ú¿˜ 303, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 66, ¿Î˘Ú· 5, Ï¢Îfi 1. -¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ (2Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·): æ‹ÊÈÛ·Ó 746 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 309, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 363, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 62, 5 ÏÂ˘Î¿ Î·È 7 ¿Î˘Ú· (∏ ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 3439 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘: æ‹ÊÈÛ·Ó: 126 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 60, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 44, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 21, ¤Ó· Ï¢Îfi (Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 394 „‹ÊÔ˘˜). - ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∞Ó¿‚Ú·˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 143 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 70, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 56, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 15, ¿Î˘Ú· 2 (Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 348 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 179 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 61, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 86, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 24, ‰‡Ô ÏÂ˘Î¿ Î·È ¤ÍÈ ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 564 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 522 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 266, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 207, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 42, ‰‡Ô ÏÂ˘Î¿ Î·È ¤ÓÙ ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 1298 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ: æ‹ÊÈÛ·Ó 108 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 46, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 47, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 15 (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 656 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘: 1Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: „‹ÊÈÛ·Ó 767, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 339, ™·Ì·Ú¿˜ 360, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 53, ¿Î˘Ú· 15. 2Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: „‹ÊÈÛ·Ó 651, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 266, ™·Ì·Ú¿˜ 310, æˆÌÈ¿‰Ë˜61, ¿Î˘Ú· 11, ÏÂ˘Î¿ 3. 3Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: „‹ÊÈÛ·Ó 668, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 257, ™·Ì·Ú¿˜ 347, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 61, ÏÂ˘Î¿ 3. 4Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: „‹ÊÈÛ·Ó 719, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 329, ™·Ì·Ú¿˜ 315, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 68, ¿Î˘Ú· 2 ÏÂ˘Î¿ 5. 5Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 545, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 244, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 249, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 49, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È ‰‡Ô ¿Î˘Ú·. 6Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 666, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 286, ™·Ì·Ú¿˜ 318, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 53, ¿Î˘Ú· 5, ÏÂ˘Î¿ 4. 7Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 565, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 241, ™·Ì·Ú¿˜ 262, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 54, ¿Î˘Ú· 7, Ï¢Îfi 1. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ 13.327 „‹ÊÔ˘˜. -¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 193 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 86, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 81, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 21, ‰‡Ô ÏÂ˘Î¿ Î·È ÙÚ›· ¿Î˘Ú· (Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 1019 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ πˆÏÎÔ‡: æ‹ÊÈÛ·Ó 188 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 93, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 83, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 12 (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â ¿ÚÂÈ 626 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 469 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 196, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 191, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 76, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È ¤ÓÙ ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¡¢ 1969 „‹ÊÔÈ). -∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 72 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 22, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 44, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 5, ¤Ó· Ï¢Îfi (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¡¢ 338 „‹ÊÔÈ). - ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ: æ‹ÊÈÛ·Ó 210 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 84, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 99, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 25, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È ¤Ó· ¿Î˘ÚÔ (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 1111 „‹ÊÔ˘˜ Ë ¡¢). - ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 208 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 67, ∞ÓÙ.

ÂÚ·ÛÙ› ηÙfiÈÓ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· Á›ÓÂÈ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ‰ÈÏÔ„Ëʛ˜. ∏ „ËÊÔÊÔÚ›· Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Ù¿ıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, Ì›· ÛÙȘ 8Ì.Ì. Î·È Ì›· ̤¯ÚÈ ÙȘ 9.30 Ì.Ì. ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, “ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÂÚ›ÌÂÓ ٤ÙÔÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ·ÎfiÌË Î·È Ô ÈÔ ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˘ Ê›ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘”, ·ÊÔ‡ fiÛÔ ÂÚÓÔ‡ÛÂ Ë ÒÚ·, Ë ÚÔۤϢÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. ™ÙÔ ÂÎıÂÛÈ·Îfi ∫¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÎÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, „‹ÊÈÛ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 4381 ̤ÏË Ù˘ ¡¢, ÂÓÒ ÛÙË ¡. πˆÓ›· 1451, ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 1370 Î·È ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ 939. ∏ÏÈÎȈ̤ÓÔÈ, ¿ÓıÚˆÔÈ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·ËÚ›·˜, ¤Á΢ÔÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ˘ÔÌÔÓÂÙÈο “ÛÙËÓ Ô˘Ú¿”, ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô ÒÚ˜ ÁÈ· Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó.

¢‹ÏˆÛË ¡¿ÎÔ˘ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢: “£¤Ïˆ Ó· ÂÎÊÚ¿Ûˆ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ì·˜. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÔ¯‹˜, ÙfiÛÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÌÈ·˜ Ó¤·˜, Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ÓÔÔÙÚÔ›·˜. √ Ï·fi˜ Ù˘ ¡¢ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤‰ˆÛ ̛· ۷ʤÛÙ·ÙË ÂÓÙÔÏ‹. ∞Ô̤ÓÂÈ Û fiÏÔ˘˜ ÂÌ¿˜ Î·È ÚÒÙ· Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏÔ˘˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi Ì·˜, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿, Ó· ÌÂÙÔ˘ÛÈÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÏ‹ Û ÔÏÈÙÈ΋ Ú¿ÍË. ∏ ÚÒÙË ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘, ÂÓˆÙÈ΋, Ì ÍÂοı·ÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ¡¢ Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË, Û‡Á¯ÚÔÓË, Â˘Úˆ·˚΋ ÎÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿ ·Ú¿Ù·ÍË, ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÈηÓÔÔÈ› ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ Ô·‰ÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·Ùfi˜ Ì·˜, ÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ ·ÁÒÓ·. ™’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛÎÏËÙ‹ÚÈÔ Ê˘ÛÈο ı· Â›Ì·È ·ÚÒÓ”.

¢‹ÏˆÛË ™Ô‡ÚÏ·

™·Ì·Ú¿˜ 122, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 15 Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 1004 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 645 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 286, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 281, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 62, ¤ÍÈ ÏÂ˘Î¿ Î·È 10 ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ 1900 „‹ÊÔÈ ÁÈ· ÙË ¡¢). -¢‹ÌÔ˜ ¡. πˆÓ›·˜: 1Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 652, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 280, ™·Ì·Ú¿˜ 304, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 63, ¿Î˘Ú· 4, ÏÂ˘Î¿ 1. 2Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 799, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 301, ™·Ì·Ú¿˜ 422, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 70, ¿Î˘Ú· 5, ÏÂ˘Î¿ 1. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 4.604 „‹ÊÔ˘˜. - ¢‹ÌÔ˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (Ì·˙› Î·È Ë ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜): æ‹ÊÈÛ·Ó: 177 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 65, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 82, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 29, 1 ¿Î˘ÚÔ (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ÂÏ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 681 „‹ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ Î·È 185 ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·) . - ¢‹ÌÔ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡: æ‹ÊÈÛ·Ó 315 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 157, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 114, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 28,¿Î˘Ú· 12, ÏÂ˘Î¿ 4 (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ 1053 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ™ËÈ¿‰Ô˜: æ‹ÊÈÛ·Ó 159 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 40, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 96, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 20, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È ‰‡Ô ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¡¢ 624 „‹ÊÔ˘˜). -¢‹ÌÔ˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 393, ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 179, ™·Ì·Ú¿˜ 167, æˆÌÈ¿‰Ë˜ 44, ¿Î˘Ú· 3 (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ë ¡¢ ›¯Â

Ï¿‚ÂÈ 1201 „‹ÊÔ˘˜). - ¢‹ÌÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 256 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 96, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 133, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 24, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È ‰‡Ô ¿Î˘Ú· (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¡¢ 1137 „‹ÊÔ˘˜) . - ¢‹ÌÔ˜ ™Ô‡Ú˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 387 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 122, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 196, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 62, 5 ¿Î˘Ú·, 2 ÏÂ˘Î¿ (ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ¡¢ 1104 „‹ÊÔ˘˜). - ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘: æ‹ÊÈÛ·Ó 85 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 55, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 22, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 6, ¿Î˘Ú· 2 (ÛÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ¡¢ 399 „‹ÊÔÈ). ¢‹ÌÔ˜ ºÂÚÒÓ: 1Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 416 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 125, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 236, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 51, ¿Î˘Ú· 4. 2Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÙÌ‹Ì·: æ‹ÊÈÛ·Ó 523 Î·È ‹Ú·Ó: ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË 202, ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ 257, ¶. æˆÌÈ¿‰Ë˜ 43, ¤Ó· Ï¢Îfi Î·È 20 ¿Î˘Ú·. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ªÂ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¤‰ÈˆÍ·Ó „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ·fi ÙȘ οÏ˜, ‰ÈÂÍ‹¯ıË Ë ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤Ô˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. ∏ ÔχˆÚË ·Ó·ÌÔÓ‹ ÏfiÁˆ “ÙÒÛ˘” ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ on line , ÚÔοÏÂÛ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi, ·ÎfiÌË Î·È ˘Ô„›Â˜ ÁÈ· ÓÔı›·, ηıÒ˜ Ë ‰È·‰Èηۛ· ‹Ù·Ó ÚˆÙfiÁÓˆÚË ÁÈ· ÙË ¡¢. ΔÂÏÈο ÂÈÛÙÚ·Ù‡ÙËΠÙÔ Û‡ÛÙËÌ· out of line, ‰ËÏ·‰‹ Ë ¯ÂÈÚfiÁÚ·ÊË ·Ó·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ „ËÊÔÊfiÚÔ˘ ÒÛÙ ӷ

√ ÚÒËÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î. °. ™Ô‡ÚÏ·˜ ¤Î·Ó ÙËÓ ·ÎfiÏÔ˘ıË ‰‹ÏˆÛË: “∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙË ‚¿ÛË Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÈÛÙÔÚÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜, fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˙ˆ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ·˘Ù‹, Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ì’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ·, ÙÔ˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Âͤ¯Ô˘Û· ÙÈÌ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ¢ı‡Ó˜. ∂˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ Û˘ÓÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·Ù·Ú·¯ı› ȉȷ›ÙÂÚ· ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜. ∂˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘, Ô˘ ›¯Â ÙÚˆı› ηٿ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ∂ÓÙÔÏ‹ Ù˘ ‚¿Û˘ Â›Ó·È Î·È Ë ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ÒÛÙ ٷ ̤ÏË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙËÓ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ÔÚ›·˜, ˆ˜ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ΢‚¤ÚÓËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·fi fiÏÔ˘˜ ηٷÓÔËÙfi, fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÍ·ÚÙ‹ÛÂȘ ·fi Â͈ıÂÛÌÈο ΤÓÙÚ·, Ô‡Ù ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ÛÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÁÈ· ·˘ÙÔοı·ÚÛË. √ Ó¤Ô˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜ ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ Î·È ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ Ù˘ ‚¿Û˘, fiˆ˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ‰Ôı¤ÓÙÔ˜ Ì¿ÏÈÛÙ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ‰Â‰Ëψ̤ÓË ·fiÊ·ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ Û˘Ó˘Ô„‹ÊÈ¿˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ËÁ›· ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙËÓ ÁÂÓÓ·ÈfiÊÚÔÓË Î·È ˘‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ ηٿ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁ‹˜.∂Ì›˜ fiÏÔÈ, ÛÙÂϤ¯Ë Î·È Ô·‰Ô›, ¤¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ó¤Ô ·Ú¯ËÁfi, Û ̛· ·fi ÙȘ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÎÈ Ë ¯ÒÚ·. ΔÂÏÈο ÂÎÙÈÌÒ ÚÔÛˆÈο fiÙÈ, Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È Ì ÌÈ· ÂÎÏÔÁÈ΋ ‚¿ÛË, Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ‰Ú¿ÛÂÈ Û ٤ÙÔÈÔ ‚·ıÌfi, Ô˘ Ó· Û˘ÓÈÛÙ¿ ÂÈÚËÓÈ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ì¤ÏÏÔÓ Â˘Ô›ˆÓÔ” .

∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙË Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË °È· ÙË Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·‡Û˘ Ù˘ ·fi ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ ··ÓÙ¿ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜: “£· ıˆÚÔ‡Û·Ì ıÂÙÈÎfi ·Ó ›¯·ÙÂ Û˘ÁηϤÛÂÈ ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· η›ÂÈ Ë ∞°∂Δ ÌfiÓÔ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ (Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ıÂÚÌÔÁfiÓÔ ‰‡Ó·ÌË) Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ ÙˆÓ ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÙfiÓˆÓ Î¿Ú‚Ô˘ÓÔ˘, ÂÙ ÎÔÎ, ‚ÈÔÌ¿˙·˜ Î·È Ì·˙Ô‡Ù Ô˘ η›ÂÈ ÙÒÚ· Î·È ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ù˘ fiÏ˘, Ï·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ ˘fi„Ë Î·È Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì ·˘Ù‹. ∂ÍÂÙ¿Û·Ù ¿Ú·ÁÂ Â¿Ó ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ η›ÁÂÙ·È ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË Û ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È Ô‡; ¶ÚÈÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ À¶∂Ãø¢∂ (¶∂ƒ¶∞), ÙÔ ∂ª¶ Î.¿. Î·È ÙÔÓ ÏËÚÔÊÔÚ‹ÛÂÙ fiÙÈ Ë Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË ‰ÂÓ ÂÚȤ¯ÂÈ ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·, ˙ËÙ‹Û·Ù ÙËÓ Âͤٷۋ Ù˘ ·fi ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ ‰È·ÈÛÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Î·È fi¯È ·fi ÙËÓ ›‰È· ÙË ¢∂À∞ªμ, Ô˘ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË; °ÓˆÚ›˙ÂÙ ¿Ú·Á fiÙÈ ÔÈ (ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÛËÌÂȈ٤ÔÓ) ÔÛfiÙËÙ˜ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ Ù˘ æ˘Ù¿ÏÏÂÈ·˜ ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ηӤӷ ÙÛÈÌÂÓÙ¿‰ÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Â›Û˘ ·ÔıË·ÔÓÙ·È Î¿Ô˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÊÔ‡ ·ÔÍËÚ·ÓıÔ‡Ó; ∂ÍÂÙ¿Û·Ù Ì ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È fi¯È ‚·ÛÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∞°∂Δ, Â¿Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ η‡Û˘ Ù˘ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ÛÙËÓ ∞°∂Δ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ 2.000Ô C; ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ, Î·È Î·Ù¿ ÙÔ ¢ËÌfiÎÚÈÙÔ, η̛· ÛËÌ·Û›· ·Ó Ë Ï˘Ì·ÙÔÏ¿ÛË ÂÚȤ¯ÂÈ ‚·Ú¤· ̤ٷÏÏ·. ∫· ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘, ¢ÂÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÙȘ ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·Ú¯‹˜, ·ÏÏ¿ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ù˘ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·˜ ·fi Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ıˆÚԇ̠fiÙÈ Ë Û¯ÂÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·ÂÓÔ¯ÔÔÈ› ÙËÓ ∞°∂Δ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ‰È΋ Ì·˜ ¿Ô„Ë. ø˜ Ôϛ٘ ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ··›ÙËÛË Ó· ÂÓËÌÂÚˆÓfiÌ·ÛÙ fiÙ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ Ú‡Ô˘˜ Î·È ·Ó Ë ¡∞ª ‰ÂÓ Â›ÛÙ Û ı¤ÛË ·ÎfiÌ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ó· ÌÔÚԇ̠ÌÂÌÔӈ̤ӷ Î·È ·ÙÔÌÈο ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ì ÁÈ· Ù· ̤ÙÚ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ Ì·˜. ∂ÓÒ ÏÔÈfiÓ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ online ÙȘ ÙÈ̤˜ Ú‡·ÓÛ˘ ·fi Ù· ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓ· ۈ̷ٛ‰È·, Ë ¡∞ª ·ÚÓÂ›Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·Ú¿ ÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ô˘ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ˘ËÚÂÙ›. ŸÌˆ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÔÈ Ôϛ٘ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ·˘ÙÔÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘˜.∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· Ï¿‚ÂÙ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ Û χÛÂȘ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·fi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ Ú‡·ÓÛ˘” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∑ËÙÔ‡Ó ¤ÓÙ·ÍË Û ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ ÁÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÒÏËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ·fi ÙËÓ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘

À

Ô‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 100% ÙˆÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Î·Ï˘ÊÙ› ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ·fi ÙÔ ™ÒÌ· Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2008, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ó· ˙ËÙ› ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ì ȉ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ Î·È ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ (∂∞™) ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠۯÂÙÈο ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ™Â ÚÒÙË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ê¿ÛË ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 6.275 ÛÙ· 12.550, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηٷÛÙ› ÂÊÈÎÙ‹ Ë Î¿Ï˘„Ë Ì¤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ·fi ȉ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ ÒÏËÛË ÛÙË ¢∂∏ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Â¤Ó‰˘ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔÂÎÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ 600.000 ¢ÚÒ. ªÂ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ·Ú·ÁˆÁ‹ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ı· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ 99,75 ÎÈÏÔ‚·ÙÒÚ˜ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ÛÙ· 85.000 Ì 90.000 ¢ÚÒ. √ Û¯ÂÙÈÎfi˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÂÁÎÚ›ıËΠ‹‰Ë ·fi ÙË ƒ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (ƒ∞∂) Î·È ·Ô̤ÓÂÈ Ë ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘

ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û˘ ı· Î·Ï˘ÊÙ› ·fi ȉ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ì ÙÔ ‰ÈÏ·ÛÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ÌÂÚȉ›ˆÓ ÙˆÓ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘, Ì ÙË Û‡Ó·„Ë ‰·Ó›Ԣ Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ Ì¤Ûˆ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™ÙÚ·ÙËÁÈÎfi ¶Ï·›ÛÈÔ ∞Ó·ÊÔÚ¿˜ (∂™¶∞). ∂ÈϤÔÓ, ÛÙ· Ï¿Ó· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∂∞™ Û ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈη-

Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÛÙ¤Á˘ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂÒÓ Ù˘ Ì ʈÙÔ‚ÔÏÙ·Èο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ȉ›· ¯Ú‹ÛË Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. “∂ÎÙÈÌԇ̔ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î. Δ. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “fiÙÈ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÙÔ˘ ʷΤÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Î·È Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÈÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡” ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋˜ √ÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÂÁÎÚ›-

ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂÙ‹ÛÈ·˜ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2008 Ù˘ ŒÓˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Â›Ó·È ıÂÙÈο, ˆÛÙfiÛÔ ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙˆÓ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÊÂÙÈÓ¿ Î·È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÛÔ‰ÂÈ¿˜ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘. √È ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·. “ΔÔ 2008” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜ “¤ÎÏÂÈÛ Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ŒÓˆÛË. ∏ ηٿÛÙ·ÛË, ˆÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ¯ÂÈÚfiÙÂÚË, ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ı· Ô͢Óı› ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙÔ 2010. √ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi˜ Î·È Ë ·ÓËÛ˘¯›· ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÏÈ¿˜ Î·È ÂÏ·ÈÔÏ¿‰Ô˘. ∂›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ·Ó Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ Ì·˜ ÂÍfi‰ˆÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ™˘ÓÂÒ˜, Ë ¶ÔÏÈÙ›· ÔÊ›ÏÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ̤ÙÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÒÛˆӔ ÛËÌ›ˆÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ô Î. æÔÊÔÁÈÒÚÁÔ˜.

∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· Ù˘ Á›ÙÔÓÔ˜ ‰Â Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ·ÚfiÙÈ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ·fi ‰‹Ì·Ú¯Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘

™‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ïȷ΋ Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙË ª·ÁÓËÛ›· ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· §¿ÚÈÛ·˜ ·ÚÓ‹ıËΠӷ ÂÎÚÔÛˆËı› ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ó· ¯·Ú·¯ı› Ó¤· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Î·È Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ Â·ÓÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ·ÔÚÚÈÊı› Î·È ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙȘ ηϤӉ˜, ÂÓÒ Û ۇÛÎÂ„Ë Ô˘ Û˘ÁοÏÂÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ŒÓˆÛË ¢‹ÌˆÓ Î·È ∫ÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ Û˘ÁÎÚÔÙËı› ÂÈÙÚÔ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ó· ˙ËÙËı› Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ·fi ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ ÁÈ· Â·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë, ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÙˆÓ ¡ÔÌÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ª·ÁÓËÛ›·˜ -“ƒ·ÎÔfiÙ·ÌÔ˜ - ∫ÂÚ·Ì›‰È” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ §¿ÚÈÛ·, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ Δ∂¢∫, Û‡ÛÎÂ„Ë Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓË °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔÛÎÏ‹ıËηÓ

∞fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ·

Î·È Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Î. ∫. §Â‚¤ÓÙ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜, η ∞ÊÚÔ‰›ÙË ª·Ó›ÓË, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∫ÂÚ·Ìȉ›Ô˘, Î. μ. ∫˘ÚÈ·˙‹˜ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ ™ÎÏ‹ıÚÔ˘ Î. μ. ™·Î·Ú¤ÏÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ŒÚÁˆÓ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÙË ‰˘ÛÌÂÓ‹ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ Ô-

‰È΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ™ÎÏ‹ıÚÔ - ∫ÂÚ·Ì›‰È Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ··ÈÙÂ›Ù·È Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ. √ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ ÂÓfi˜ ¿ÁÈÔ˘ Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÛÙfi¯Ô˘ ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÌÒÓ Î·È ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÎÔÈÓ‹˜ ‰‹ÏˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÌÒÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÔÔ›·˜ ı· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Ë ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ Û‡Ó‰Â-

Û˘ ÙˆÓ ·Ú·ÏÈ·ÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÌÒÓ. ∂›Û˘ ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë ¿ÌÂÛË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ë ÔÔ›· ı· ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Î·È ı· ÚÔˆı› ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ηıÒ˜ Î·È Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Û‡Û΄˘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ı· ˙ËÙËı›, ̤ۈ Ù˘ ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û·˜ ÀËÚÂÛ›·˜, Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ë ·Ó·Û‡ÓÙ·ÍË Ù˘ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋˜ ÌÂϤÙË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û‡Û΄˘ Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÙËÓ ·ÚÓËÙÈ΋ ·ÚÓËÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ “Ó· ÌËÓ ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚÈ΋ ‰È¿ıÂÛË ·ÏÏ¿ ˆ˜ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ì ÙË ‰È·‰ËÌÔÙÈ΋ Î·È ‰È·ÓÔ̷گȷ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÌÒÓ, ÁÈ· Ó· ÚÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È Ó· ·›ÚÔ˘Ì ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· ̤۷ ·fi ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªÂÏÈ‚Ô›·˜ Î. °ÎÔ˘ÓÙ¿Ú·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ.

“£· ÙÔ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì Ì οı ÙÚfiÔ ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· ¤ÚÁÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÚÔÔÙÈ΋ ÛÙ· ·Ú¿ÏÈ· ÙˆÓ ‰‡Ô ¡ÔÌÒÓ Î·È Ì·˜ ‚Á¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÔÌfiÓˆÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Î·È ¡Ô̷گȷÎÒÓ Ô‰ÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ. Δ¤ÏÔ˜, ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Î·È ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë ∂∫¢∏§ø™∏ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë

Ì ı¤Ì· Ù· ÓÂfiÙÂÚ· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÒÚ· 19.00, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™·Ú¿ÙÛË, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¢ÂÏÌÔ‡˙Ô˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Ú‡Ù·Ó˘ Î. ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ Î·È ı· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Ã. ÷Ù˙˯ÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ªÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∂. ¶ÂÙÂÈÓ¿ÎË ÁÈ· Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÈÔ‡ Ù˘ Ó¤·˜ ÁÚ›˘ Î·È Ë Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ· ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›·˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∑. ¢·ÓÈ‹Ï ÁÈ· Ù· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Î·È ÙË ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÓÔÌ¿Ú¯ËȉÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› ¡∂∞ “‰È·‚ԇϢÛË” Ì ÙÔ˘˜

‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Ù·Í› ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ÔÈ ¿‰ÂȘ Î·È Ì ÙÔÓ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Ù·Í› μfiÏÔ˘, ı· ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 10.30 ÙÔ Úˆ˚ Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ÒÛÙ ӷ ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.

∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi Û˘ÌfiÛÈÔ ÛÙËÓ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿ √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ 9Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ™˘ÌfiÛÈÔ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜ Ì ı¤Ì· “∫ÙÈṲ̂ÓË ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ - ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÔÈÎÈÛÙÈ΋, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÛÙË ÓÂfiÙÂÚË ÂÔ¯‹: ¶·Ú¿‰ÔÛË Î·È ªÔÓÙÂÚÓÈÛÌfi˜” Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› 4-6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ÚÁÔÛÙfiÏÈ Ù˘ ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿˜, Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÚÔÙ·Í›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘ÌfiÛÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ó ÌÈ· ·Ï‹ ‰‹ÏˆÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· Fax: 26710-25550, 2103644238 ‹ ÛÙÔ e-mail: cephaloniansymposia@gmail.c om, ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.


ª·ÁÓËÛ›· 14 •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ™∂πƒ∞ Ï·ÙÚ¢ÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒ-

ÛÂˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ¯ı˜ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔÓ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ª˘ÚÒÓ Ù˘ §˘Î›·˜ ÙÔ˘ £·˘Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡. √È Ï·ÙÚ¢ÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Î·È ·ÔÛÎÔÔ‡Ó ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ ÈÛÙÒÓ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Â·Ê‹ Î·È ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔÓ ˘ÌÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÏÔ‡ÙÔ, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ¤¯ÂÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ȉȷ›ÙÂÚÔ Ï·ÔÊÈÏÔ‡˜ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰Â ·˘Ù¤˜, ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ı· ÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÎÏËÚÈÎÔ› ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÓÔÚÈÒÓ Ù˘ fiψ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηٿ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ΔÚ›ÙË 1-12-2009: 07.30-9.30 ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 17.00-18.30 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ¶ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜: . ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ∫·ÙÔ‡Ó˘, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ π.¡. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÃÚÈÛÙÔ‡ μfiÏÔ˘, 20.30 ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÈÎÚÔ‡ ∞fi‰ÂÈÓÔ˘ Î·È Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. ΔÂÙ¿ÚÙË 2-12-2009: 07.309.30 ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 17.00-18.30 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ª˘ÛÙ‹ÚÈÔÓ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ∂˘¯ÂÏ·›Ô˘. ¶ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ. . ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π.¡. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ μfiÏÔ˘. ¶¤ÌÙË 3-12-2009: 07.30-9.30 ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 17.00-18.30 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ¶·Ú·ÎÏËÙÈÎfi˜ ∫·ÓfiÓ·˜ ÂȘ ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ¶ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜: . ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÙfiÎÔ˜, ÂÊË̤ÚÈÔ˜ π.¡. ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜ ¡. πˆÓ›·˜, 20.30 ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÈÎÚÔ‡ ∞fi‰ÂÈÓÔ˘ Î·È Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. ¶·Ú·Û΢‹ 4-12-2009: 07.309.30 ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 17.00-18.30 ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô. ¶ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ ™ÂÚ·Ê›Ì ∫ÔÓÙ·ÎÙÛ‹˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π.¡. ∞Á›·˜ ∞ÈηÙÂÚ›Ó˘ μfiÏÔ˘. ™¿‚‚·ÙÔ 5-12-2009: 07.309.30 ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 18.30-20.30 ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ Ú. ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘, 23.00-01.30 πÂÚ¿ ∞ÁÚ˘Ó›· Î·È ∂ÁÎÒÌÈ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫˘Úȷ΋ 6-12-2009: 07.3011.00 ŸÚıÚÔ˜ Î·È ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ¶ÔÏ˘·Ú¯ÈÂÚ·ÙÈ΋ £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 11.00 §ÈÙ¿Ó¢ÛË Ù˘ πÂÚ¿˜ ∂ÈÎfiÓÔ˜ Î·È ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ §ÂÈ„¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∞ÚÙÔÎÏ·Û›·, 18.00-19.30 ªÂıÂfiÚÙÈÔ˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜ ÌÂÙ’ ·ÚÙÔÎÏ·Û›·˜. ¶ÚÔÂÍ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÔÌÈÏËÙ‹˜: ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›Ù˘ . ∞ϤÍÈÔ˜ ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˜, ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ π.¡. ∞Á›Ô˘ ªÔ‰¤ÛÙÔ˘ ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, 20.30 ∞ÎÔÏÔ˘ı›· ªÈÎÚÔ‡ ∞fi‰ÂÈÓÔ˘ Î·È Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô.

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞Ó·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È fiÚÔÈ ‡„Ô˘˜ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Ô˘ ··ÈÙ› Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘

™Ô‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙÔ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘

Δ

· ÛÔ‚·Ú¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘, ··Û¯ÔÏÔ‡Ó ¤ÓÙÔÓ· ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ô˘ ·Ó·˙ËÙ¿ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∞˘ÛÙÚÈ·ÎÔ› ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi, Â¿Ó ‰ÂÓ ‚ÚÂıÔ‡Ó ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ› fiÚÔÈ Î·È Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘, ‡„Ô˘˜ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ ı· ·Ú·‰Ôı› ÛÙÔ Ó¤Ô Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂√Δ Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡.

ΔÔ 2010 ıˆÚÂ›Ù·È ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ı· ÎÚÈı› ·fi ÙËÓ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ô˘ ı· ‰Â›ÍÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ °ÂÓÈÎfi ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ™¯¤‰ÈÔ Master Plan ÙÔ˘ ÃÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ (·ÊÔÚ¿ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Î·È ÙË ÌÂϤÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÂÓfi˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙˆÓ 4.500 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·¯ˆÚËı› ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞.∂.” . ¶·Ú¿ Ù· Ê˘ÛÈο ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ·. ∫·Ù¿ ÙÔ 2008, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ·Ó·Ù¤ıËΠÛÙËÓ “¶‹ÏÈÔ ŸÚÔ˜ ∞.∂.” , ÌÂÙ¤ÂÈÙ· “∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ ŸÚÔ˜ ∞.∂.” , ÌÈ· ·ÓÒÓ˘ÌË ÂÙ·ÈÚ›· √Δ∞ ÛÙ˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÙÚÂȘ ¢‹ÌÔÈ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È ∞ÁÚÈ¿˜, Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ¯ˆÚÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. “∏ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÛÙfi¯ˆÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ·˜ ηı’ fiÏË Ù˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ÌÂÙ¿ ·fi ÂͤٷÛË ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ï‡ÛˆÓ, ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ¤Ó· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 6 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Ì ·ÚÈ· ÛÙÔȯ›· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÎÙÈÚÈ·ÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÈÛÙÒÓ, ÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Ó¤Ô˘ ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ˘ ·Ó·‚·Ù‹Ú·” , ÙÔÓ›˙ÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÓÔ̷گȷ΋ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Î. Δ˙Ô‡ÏÈ· ΔÛ·Ï›ÎË. ∏ Â¤Ó‰˘ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈο Ì ¿ÏϘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ (‰ËÌfiÛȘ Î·È È‰ÈˆÙÈΤ˜) ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ·Ô‰fiÛÂȘ Ù˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÂÁÈÛÙÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Ôʤ-

˘Ô‰Ô¯‹˜, ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¯ÒÚÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È Î·ÚÙÒÓ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ ·Ó·‚·Ù‹Ú·, ¯ÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (È·ÙÚ›Ô, Û¯ÔÏ‹ ÛÎÈ) ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚԂϤÂÙ·È Ë ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÂÓÙfi˜ Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ΢ڛˆ˜ ıÂÚÈÓÒÓ ‰Ú¿ÛˆÓ. √È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ı· ÂÈʤÚÔ˘Ó ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÂΉÚÔ̤ˆÓ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ÏË ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ̤ۈ ˆÏ‹ÛÂˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÙÔÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Â˘Î·ÈÚÈÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi Î·È ÙÔÓ ÂÓ Á¤ÓÂÈ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi ÙˆÓ ÙÔÈο ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ.

ÈÚÔı¤ÙËÛË ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ ∏ Â¤Ó‰˘ÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Î. ΔÛ·Ï›ÎË, ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌ›·˜ Î·È ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÈÎÔÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. √È ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Ì˯·ÓÔÏÔÁÈΤ˜ , ÎÙÈÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ‰È·ÌfiÚʈÛË ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘, ÂÏ·ÊÚȤ˜ ηٷÛ΢¤˜, ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ˙ˆÓÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. ∂ÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Â›Û˘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È ÙË ¯ˆÚÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó·‚·Ù‹ÚˆÓ,

Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÛÙÚÈ·ÎÔ‡˜ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ϤÔÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó. ™ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ˜ χÛÂȘ ı· ÂÍÂÙ·ÛıÔ‡Ó Û ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË. √È ÎÙÈÚȷΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈ΋ Î·È ·ÈÛıËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ ÒÛÙ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ¤Ó·˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ˆ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ˘ËÚÂۛ˜. £· ‰È·ı¤ÙÂÈ Â›Û˘ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ηÊÂÙÂÚ›· Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·Ó·„˘¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ÓË ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ΤÓÙÚÔ ‰ÈË̤Ú¢Û˘. ΔÔ Î¤ÓÙÚÔ ·˘Ùfi Ì ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ÂÏ¿ÁÔ˘˜ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó fiÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ϤÔÓ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ê¤ ‹ ÙÔ ÔÙfi ÙÔ˘˜

Û ¤Ó· ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÙÔ›Ô. ª›· ¿ÏÏË ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ∏ ‰È‡ڢÓÛË ·˘Ù‹ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙËÓ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ, ·ÊÔ‡ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Î·È ÔÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔÈ ı· ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ ÙËÓ ·ÊÂÙËÚ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ·Ó·‚·Ù‹Ú· (οÙÈ Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ), ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ÌÂÓ ÂÈÛΤÙ˜ ·Ó‚·›ÓÔ˘Ó ·ÚÔÂÙԛ̷ÛÙÔÈ ¤Ó·Ó ·ÓËÊÔÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ÁÂÌ¿ÙÔ ¯ÈfiÓÈ ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ̤¯ÚÈ ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, ÔÈ ‰Â ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ¯ÈÔÓÔ‰ÚfiÌÔÈ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ôχ ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÛÙÂÓfi ‰ÚfiÌÔ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ‰Èı¤ÛÈÔ˘ Ï›ÊÙ ‹ ÛÙË ‚¿ÛË ÙÔ˘ ÌÔÓÔı¤ÛÈÔ˘ Ù˘ ›ÛÙ·˜ “º·ÏÎÔÓ¤Ú·” . ∂›Û˘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÂÏ·ÊÚÈÒÓ Î·Ù·Û΢ÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó: ªÈÎÚ¿ ͇ÏÈÓ· ÎÈfiÛÎÈ· (Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›·) ÚÔÛ·ÚÌÔṲ̂ӷ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ·Ó¿·˘ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚÔ˘

...Î·È Î¿ÌÈÓÁÎ ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ÛÙȘ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó Ë ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ì ԯ‹Ì·Ù· ‹ ÙÚÂÓ¿ÎÈ Î·ıÒ˜ Î·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ οÌÈÓÁÎ. Δ¤ÏÔ˜, Ë Ó¤· ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ·Ú¿Î·Ì„˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛΤÏÔ˘˜ ∫ÈÛÛfi˜ ñ ÿÓÈ·, ·ÓÔ›ÁÂÈ Ó¤Â˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ fiÔ˘ ‰‡Ó·Ù·È Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó ˙ÒÓ˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘. Δ· ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓ· ¤ÚÁ·, ı· Â›Ó·È Ì›ÁÌ· ‰ËÌÔÛ›ˆÓ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ ÌÔÚÊÒÓ ·Ó·„˘¯‹˜ Î·È Ù˘ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛ˘ Î·È ‰È‡ڢÓÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Û ̷ÎÚÔ¯ÚfiÓÈ· ‚¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˙‹ÙËÛ˘ Û ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÈÛ΄ÈÌfiÙËÙ· ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∫·ÙÂÚ›Ó· Δ·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘

°›ÓÂÙ·È ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηًÁÁÂÈÏÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜

ƒËÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙˆÓ... ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÛÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ ΔËÓ ··›ÙËÛË Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, Ô˘ ··ÍÈÒÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ‰È·Ù‡ˆÛ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË, Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¿ÚÏ·˜ Î.£. ¶··‰‹ÌÔ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ Î·È ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ·fi ¿ÏÏ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ·Ô‰ÂÛ̇ÙËηÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÓÒ Ô ‰‹ÌÔ˜ ˙ËÙ¿ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹ÚÈÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙÔ 2013. ∏ Î. ∞‰·Ì¿ÎË ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Î. ¶··‰‹Ì· Â›Ó·È ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË ·ÊÔ‡ ÙÔ ÛÎÔÂ˘Ù‹-

ÚÈÔ ÚËÌ¿˙ÂÈ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ı¤ÛÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡, ·ÚfiÙÈ Ë ÓÔÌ·Ú¯›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·, ·fi ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜. √ Î. ¶··‰‹Ì·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ηٷÚÚ¤Ô˘Ó Î·È Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ϤÔÓ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ÏÈ¿ÙÛÈÎÔ. “ŒÁÈÓ ÎÏÔ‹ Ù˘ ΢ڛ·˜ fiÚÙ·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ· ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ Î. •ËÚ·ÎÈ¿, ÔfiÙ ̷˜ ¤Ú·Û·Ó Ó¤·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ‹Ú·Ó Ù· ʈÙÈÛÙÈο . ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ì·›ÓÂÈ, Â›Ó·È ·Ê‡Ï·ÎÙÔ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ‚·Ó‰·ÏÈÛÌÔ›. ª¿ÏÈÛÙ· ›¯·Ó ‚¿ÏÂÈ Î·È ÊˆÙÈ¿ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÏÏ¿ Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙËÓ ÚÔÏ¿‚·ÌÂ Î·È ‰ÂÓ

η‹Î·Ó Ù· ÎÙ›ÚÈ·. ∞Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·ÎfiÌË ‰Â ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ù›ÔÙ·. ΔÔ ÎÙ›ÚÈÔ Â›Ó·È ÊÙÈ·Á̤ÓÔ Û‡Ìʈӷ ÌÂ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ˙ËÙ¿Ì ÙÒÚ· ÂÍÔÏÈÛÌfi Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ΔÔ ¤ÚÁÔ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ˙ËÙ¿Ó ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÙÈ ¤ÁÈÓ·Ó ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ‡„Ô˘˜ 1 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ Ô˘ ›¯·Ó ‰ÂÛÌ¢Ù› ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘, ÁÈ· Ó· ÙÔÓ›ÛÂÈ Ë ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ fiÙÈ ϤÔÓ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÓÙ¿¯ıËΠÛÙÔ˘˜ ÌÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜, Ì Ӥ˜ ÈÛÙÒÛÂȘ. √ ‰‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ

ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤ÎÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “›ÛÙ·˜ ÂÍÂÙ¿ÛˆӔ ˘Ô„‹ÊÈˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. “Œ¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· οÓÔ˘Ì ›ÛÙ· ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ Ô‰ËÁÒÓ. ∂›¯·Ì ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÔ‡˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ó· Ì·˜ ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó ¤Ó· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ. √ ¢‹ÌÔ˜ ∫¿ÚÏ·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ̛̠· ¤ÎÙ·ÛË 15ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ì·˜ ÙËÓ ·Ú·¯ˆÚ› ‰ˆÚÂ¿Ó Û ηÏfi Â›Â‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™ÂÊÚÈÙ˙¿ÏË ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË ı· Ì·˜ ‰È·ÙÂı› ÁÈ· 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÌ›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ fiÔ˘ Ë ÁÚ·-

ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË. 濯ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ 4√ ∫¶™” , ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ∞‰·Ì¿ÎË. ∏ ›‰È· ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. “μڋηÌ ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ·fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ı· Á›ÓÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÙÔÔÁÚ·ÊÈο ı· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô˘ οÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ›ÛÙ˜ Î·È ı· ‰Ô‡Ì ·Ó ÏËÚÔ› fiϘ ÙȘ ÚԉȷÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì” , η٤ÏËÍÂ.


M·ÁÓËÛ›· 15

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Â’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Â›Ó·È ·fi ¯ı˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂™À ª·ÁÓËÛ›·˜

ªfiÓÔ ¤ÎÙ·ÎÙ· Î·È ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÁÚ›˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ∞Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù·ÎÙÈο Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

ª

fiÓÔ Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ›. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· ¤ÎÙ·ÎÙ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Î·È ÂΛӷ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, ÂÓÒ Î·ÓÔÓÈο ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó Î·È ¯ı˜ Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∞fi Û‹ÌÂÚ· ·Ú¯›˙ÂÈ Î·È Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡. ΔÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¿ÙÔÌ· ËÏÈΛ·˜ ·fi ¤ÍÈ ÌËÓÒÓ ¤ˆ˜ 50 ÂÙÒÓ. ∏ Â›Û¯ÂÛË ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ Â›Ó·È ¤’ ·fiÚÈÛÙÔÓ Î·È Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Â›Ó·È Î·Ù¿ ‚¿ÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈο. √ÊÂÈϤ˜ ·fi ÂÊËÌÂڛ˜ Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈο. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ı˜, ÚÒÙË Ë̤ڷ Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘, ‹Ù·Ó ·˘ÍË̤ÓË. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ ÛÔ‚·Ú¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËÎ·Ó ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ. Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ê·ÓÔ‡Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ¢ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· (ÙËÏÂʈÓÈο Ú·ÓÙ‚ԇ), Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· Î·È Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ù·ÎÙÈΤ˜ ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. √È ·Ó¿ÁΘ ηχÙÔÓÙ·È -fiÛÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ- ·fi ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

∞fi ÙÔ˘˜ 170 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ Â›Û¯ÂÛË 124. ™Ù· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ, ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â›Û¯ÂÛË “ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ¯ÚÂÈ·ÛÙ›” ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ fiˆ˜ ÂÈÒıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎ¿Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Î·È ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙÈ “Ë ‰ËÌfiÛÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·È fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂™À ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó ·ÍÈÔÚÂ‹ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÁÈ· fiÏÔ ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘Á›·˜”. Ãı˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜, ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ËÚÂÌ›·. ™Ù· Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›· ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÎfiÛÌÔ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ‰Ôı› Ú·ÓÙ‚ԇ ·fi ÙËÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÈΛÌÂÓ˘ Â›Û¯ÂÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∫›ÓËÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÁÚ›Ë. ¶ÂÚ›Ô˘ 200 ¿ÙÔÌ· ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ ¤Î·Ó·Ó 1200 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙȘ ¢·ı›˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ù· ¿ÙÔÌ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡ ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛٷ٢ÙÈ-

● ™ÙËÓ ·Ó·ÌÔÓ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÌ‚fiÏÈÔ Ô˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ı· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Î·È Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜

Τ˜ Ì¿ÛΘ. ∏ Û˘ÓËıÈṲ̂ÓË, fiˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ‹Ù·Ó Ë Î›ÓËÛË ¯ı˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ™ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÌÔÈÚ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÚÔÛٷ٢ÙÈΤ˜ Ì¿ÛΘ. ™ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Û ·Ó·ÌÔÓ‹ ÚÔ˜ ÂͤٷÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ 20 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ·. √ ̤ÛÔ˜ fiÚÔ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ -·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÙÚÔ‡- ‹Ù·Ó ÙÚ›· ٤ٷÚÙ· Ù˘ ÒÚ·˜. À‹Ú¯·Ó fï˜ Î·È ·ÛıÂÓ›˜, fiˆ˜ ›·Ó, Ô˘ Â͢ËÚÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· Û ÌÈÛ‹ ÒÚ·. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

ۈ̷Ù›Ԣ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ μfiÏÔ˘ Î. ¶·Ó·Á. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ “ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Â›Û¯ÂÛ˘, Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ fiÛÔ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ›̷ÛÙ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ‰È·ÎÔÌ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂∫∞μ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â›ÁÔÓ ·Ú·ÂÌÙÈÎfi ·fi ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘, Ù· ÛÔ‚·Ú¿ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘. ∂›Û˘ ÔÈ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ȉȷ›ÙÂÚ· fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜. ∫·ÓÔÓÈο ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÈ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÓÂÊÚÔ‡”.

ÃÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜

¢È·Ï˘Ì¤ÓÔÈ ·ÁÚÔÙÈÎÔ› ‰ÚfiÌÔÈ ÛÙȘ ºÂÚ¤˜ ΔË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ¤ÚÁÔ˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ºÂÚÒÓ Î. ∫·Ó¿Ú˘. ◊‰Ë ¤¯ÂÈ ˘Ô‚ÏËı› ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÌÂϤÙË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∞ϤͷӉÚÔ˜ ª·ÏÙ·Ù˙‹˜”. ∏ ÌÂϤÙË ÚԂϤÂÈ ·ÁÚÔÙÈ΋ Ô‰ÔÔÈ›· Û ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 20.810 ̤ÙÚˆÓ ÛÙÔ˘˜ 11 ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞ÂÚÈÓfi, ÕÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, ∂Ï¢ıÂÚÔ¯ÒÚÈ, ∫ÔÎΛӷ, ªÈÎÚfi ¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ¶·ÏÈÔ‡ÚÈ, ∫ÔÎÎÈÓfi‚Ú·¯Ô˜ Î·È ÃÏfiË). ΔÔ ·›ÙËÌ· ı¤ÙÂÈ Ô Î. ∫·Ó¿Ú˘ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î. ª·Ù˙ÂÏ‹ (ÙËÓ ÎÔÈÓÔÔÈ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡). ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ “fiÛÔ ÔÙ¤ ¿ÏÏÔÙÂ, Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó’ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÚ˘Ê·›· ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜. °È·Ù› ¤ÙÛÈ Î·È ÌfiÓÔÓ ı· ‰Ôı› ÛÙ‹ÚÈÍË

ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ˘·›ıÚÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ·ÓÙÈÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÌÂÓ›˜ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÛÙÔ ·ÂÈÏÔ‡ÌÂÓÔ Ê¿ÛÌ· Ù˘ ÂÚËÌÔÔ›ËÛ˘ ·˘Ù‹˜”. √ Î. ∫·Ó¿Ú˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfiÌˆÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Î·ıÒ˜ Â͢ËÚÂÙ› ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘

¢‹ÌÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ôԛ˜ Û‹ÌÂÚ· ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÔÓÙ·È ÂÍ ·ÈÙ›·˜ Ù˘ η΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ¿Ï˜ ˙ËÌȤ˜ Î·È Ë ‚·ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Û˘ÓÂ›· ÏËÌÌ˘ÚÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ·ÎÚ·›ˆÓ ηÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ.

Δ· Ù·ÎÙÈο Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ӷ Â͈ÙÂÚÈο È·ÙÚ›·, ÂÚÁ·ÛÙËÚȷΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Î·È Ù·ÎÙÈο ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁ›· ·Ó·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· fiÛÔ ‰È·ÚΛ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È 20 ÂÚ›Ô˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈΤ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙË “£” Ô Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÔÎÙ¿ ϤÔÓ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÚ›Û˘. ∏ ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜ ÛÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ·Ó¿ÁΘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ ÁÚ›˘, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÛÙËÚȯı› ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Î·È ÛÙËÓ Î·Ï‹ ÚfiıÂÛË ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ

● “∏ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Î·È Û fiÏ· Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÔÎÙ¿ ϤÔÓ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÎÚ›Û˘”, ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÒÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ μfiÏÔ˘ ¶·Ó·Á. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜

ÙÔ˘”. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂ÊËÌÂڛ˜ ·fi ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÂÊËÌÂÚÈÒÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi ¤Ú˘ÛÈ Ù¤ÙÔÈ· ÂÔ¯‹. ∞Ï‹ÚˆÙ· Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ù· ·Ó·‰ÚÔÌÈο ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È Ù· ˆÚ¿ÚÈ· ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÌÂÛ·›ˆÓ·”. √ Î. ªÔÛ¯ÔÙ˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÈ-

ÎÔ‡ ÚÔÛˆÈο Î·È Ù· ÎÂÓ¿ Â›Ó·È ÔÏÏ¿. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ Î. ¡¤ÏË ÃÔÓ‰ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û·Ê‹˜ ÂÈÎfiÓ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· ¤ÍÈ ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Î·È 11 ÂÚÈÊÂÚÂȷο È·ÙÚ›· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˆÛÙfiÛÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚıËηÓ. Δ· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi”. ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ π·ÙÚÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È ∫¤ÓÙÚˆÓ ÀÁ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ë Î·Ù·ÓfiËÛË Î·È Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È “fiÙÈ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÓÙȉÚÔ‡Ó Û ̛· ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ¢ı‡ÓÔÓÙ·È Ë ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ë ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ·Ó·ÍÈÔÈÛÙ›· ÙˆÓ ÂÓÙÂÙ·ÏÌ¤ÓˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ù˘. √È ÓÔÛÔÎÔÌÂÈ·ÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙË Ó¤· ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ ÌfiÓÔ “ηϤ˜ ÚÔı¤ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ”, ηıÒ˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· Ô˘ ı· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏËÊı› ·ÎfiÌË”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Î·È ÛÙ· ∫¤ÓÙÚ· ÀÁ›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ÁÚ›Ë. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ 20 ÂÚ›Ô˘ ¿ÙÔÌ· -ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ- ÂÌ‚ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·È Û οı ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜. ∏ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ª·Ú›· ∫·Ú¿ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È Î¿ı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â fiÙÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ.


ª·ÁÓËÛ›· 16 ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™Δ√ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¡.

¶·Á·ÛÒÓ ÙÔ˘ ¢√À∫ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙˆÓ Ô‰ÒÓ μ¿Î¯Ô˘ Ì ∏ÚÒˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ë̤ڷ ΔÚ›ÙË Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÂÁη›ÓÈ· ÌÈ·˜ ͯˆÚÈÛÙ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Â¤Ó‰˘ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 20 ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο ¿ÓÂÏ, Ù· ÔÔ›· ÌÂÙ¿ ·fi ÌÂϤÙË, ÂÓۈ̷ÙÒıËÎ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Î·Ù¿ ÙÚfiÔ Ô˘ “‰¤ÓÔ˘Ó” ·ÈÛıËÙÈο Ì ÙËÓ fiÏË Î·Ù·Û΢‹ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ì ۈÛÙfi ¿ÓÙ· ۯ‰ȷÛÌfi, Ë ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Ó· Á›ÓÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ™Â ÌÈ· ¯ÒÚ· fiˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ËÏÈÔÊ¿ÓÂÈ·˜ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÛÔÛÙÔ‡ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ∞¶∂ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ Ï‹ÚË ·ÓÙ›ÏË„Ë ÙÔ˘ ÚfiÏÔ˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›ÛÂÈ Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ÂÓÙ¿ÛÛÂÈ ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Â¤Ó‰˘ÛË ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi ÁÈ· ÌÈ· fiÏË ÈÔ ·ÓıÚÒÈÓË, ÈÔ ˘ÁÈ‹, ÈÔ Ú¿ÛÈÓË. ΔÔ ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚Îfi Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÂÁηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¢√À∫ ı· ·Ú¿ÁÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·fi 2.600 KWh ÂÙËÛ›ˆ˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ 2.3 ÙfiÓÔ˘˜ ÂÎÔÌÒÓ ‰ÈÔÍÂȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ¿Óıڷη ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. ™Â ÚÒÙË Ê¿ÛË Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ı· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ÚÔ˜ ηٷӿψÛË ÛÙȘ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ¢∂∏.

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÁÈ· ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË ‰˘Ô Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ

«SOS» ·fi Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË

“S

OS ÁÈ· ÙÔÓ ¶Ï·Ó‹ÙË” ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ, ¯ı˜, ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ì·ı‹ÙÚȘ §‹‰· ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ¢·Ó¿Ë ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Ù˘ ‚’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷. “ΔÔ Îϛ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ, ηıÒ˜ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜ Î·È Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ë Ï‹„Ë ‰¤ÛÌ˘ ̤ÙÚˆÓ” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘. ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙˆÓ ‰˘Ô Ì·ıËÙÚÈÒÓ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎ·Ó ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ™Ô˘Ë‰›· Î·È Â›¯·Ó ˆ˜ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ï·ÛÙÈÎÒÓ Û·ÎÔ˘ÏÒÓ Ì ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜. ∏ §‹‰· ∞‰·Ì¿ÎË ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ ·fi ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÂ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ §Ô˘ÓÙ Ù˘ ™Ô˘Ë‰›·˜ Î·È ÙË ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙfiÓÈÛÂ: “ªÂ ÌÂÁ¿ÏË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛË Î·È ¯·Ú¿ ‰È·ÎÚÈı‹Î·ÌÂ. £¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì·˜ Î·È Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ì·˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ı· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ì·Á·˙ÈÒÓ Û οı fiÏË Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ‚ÈԉȷÛÒÌÂÓ˜ ¯¿ÚÙÈÓ˜ ‹ ˘Ê·ÛÌ¿ÙÈÓ˜ ÙÛ¿ÓÙ˜. ΔÔ 92% ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙÔ §Ô˘ÓÙ Û˘ÌʈÓԇ̘۠ ÙËÓ È‰¤· Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ 8% ‰È·ÊˆÓÔ‡Û ÁÈ·Ù› ›¯Â ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Ô˘ ı· ÂÙ¿ÂÈ Ù· ÛÎÔ˘›‰È·” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢·Ó¿Ë ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ “ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÛÙ·Ï›, Â›Ó·È ˆ˜ fiÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË ·fi ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ŒÚÂÂ Î·È ÂÌ›˜ ˆ˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·fi οÔ˘ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Ó· ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ Ó· ÌËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ï·ÛÙÈΤ˜ Û·ÎԇϘ” .

● √È Ì·ı‹ÙÚȘ §‹‰· ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ¢·Ó¿Ë ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Ù˘ ‚’ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5Ô˘ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ Ì ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ı· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ™‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ∫ϛ̷

∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ªfiÓÈÌ˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∫ˆÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “√È ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ Ì·ÎÚÈÓfi. ∞ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ô˘ ÔÈ ˘‰·ÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙȘ ηÏÏȤÚÁÂȘ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›Ó·È ·ÊÈÂڈ̤ÓË Û ӤԢ˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Â›Ó·È ÙÔ 5Ô

§‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘ Ô˘ ηٿÊÂÚ ӷ ‰È·ÎÚÈı› Ì ̛· ÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙȘ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó‰È¿Û΄˘ Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘. ∞ÊÈÂÚÒÓÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÁÈ·Ù› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Û ÌÈ· ¤ÎÎÏËÛË ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ, ÒÛÙ ӷ ÏËÊıÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ Î·È Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÏÒ˜ Ì›· ÔÏÈÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Ì ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜. ΔÔ Îϛ̷ Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛٷ٢ٛ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÁÂÓȤ˜, Â›Ó·È ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiÏˆÓ Ì·˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ fiÏˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚË, ÌÂ

ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜” . ∂ÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ·ÈˆÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛˆÌ·Ùȉ›ˆÓ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô Î. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ·¤ÚÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. “∏ ·¤ÚÈ· Ú‡·ÓÛË ÛÙÔ μfiÏÔ ‰Â ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·Ó ‰ÂÓ ÏËÊıÔ‡Ó ·˘ÛÙËÚ¿ ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ·fi ÙËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·, ·Ó ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ÌÂȈı› Ë Â›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. ªÂ ÁÂÓÈÎfiÏÔÁ˜ ¢¯¤˜ ‰Â χÓÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·” , ÙfiÓÈÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ∞Ï. μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÌfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÙÔÓ Î. ∫·ÚÙ¿ÏË, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È¿Û΄˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚË ÛÙË ∫ÔÂÁ¯¿ÁË Ì ÙÔ˘˜ ËÁ¤Ù˜ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ì›· Ó¤· Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ·ÂÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ıÂÚÌÔÎË›Ô˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˘Ì· ̤۷ ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ site Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÁÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÛÎÔfi, ÒÛÙÂ Î·È ÂÌ›˜ Ì ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·” . Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ηχ„ÂÈ Ù· ¤ÍÔ‰· ÌÂÙ¿‚·Û˘ ÙˆÓ ‰˘Ô Ì·ıËÙÚÈÒÓ Î·È Ù˘ ηıËÁ‹ÙÚÈ¿˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ™Ô‡Ï· ª·ÚÙ˙ÈÒη, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ, “Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¿ÓÙ· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ› ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÌÔϛ٘ Û ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ηıÒ˜ Á›ÓÔÓÙ·È ÎÔÈÓˆÓÔ› ÂÓfi˜ ηχÙÂÚÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” .

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË

Δ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Δ∏¡ ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ μÔ˘-

Ï‹˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÂÈÛΤÊıËÎÂ Ô Î. π. ∫Ô˘ÚÙ›Ó·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ºÔÚ¤ˆÓ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ (º√¢π™∞) Î·È ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ º√¢π™∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÛÙÂÚÂÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ó. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ÙˆÓ 5 ÃÀΔ∞, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ™Ù·ıÌÔ‡ ªÂÙ·ÊfiÚÙˆÛ˘ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ (™ª∞) ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∫·Ù¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ó·Ù‡¯ıËΠÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î‡„ÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì›ÛıˆÛ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ™ÙÂÚÂÒÓ ∞Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Î· ∑‹ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô.

ΔÔ ÂÎıÂÙ‹ÚÈÔ Ì ¤ÚÁ· ∞ÌÂ∞ ¤ÌÂÈÓ ¯ˆÚ›˜ Ú‡̷, ηıÒ˜ Ë Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ·Ú¿ÓÔÌË

∞ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË ÁÈ· ÙÔ «‚·ÁfiÓÈ» ÙÔ˘ ¢√À∫ ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô ÃˆÚ›˜ Ú‡̷ ·Ú¤ÌÂÈÓÂ Î·È ¯ı˜, ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÒÏËÛË ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Ù· ÕÙÔÌ· Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÓÙÔÓË ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. “∞˘ÙÔ› Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÁηÏÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ °. ™Ù¿ÌÔ˜, ··ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÚÒËÓ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¢√À∫. ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË. “ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÚfiıÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” , ··ÓÙ¿ Ë ›‰È·. Èڛ˜ Ú‡̷ Â›Ó·È ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜, fiÔ˘ Á›ÓÂÙ·È Ë ÒÏËÛË ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Ù· ÕÙÔÌ·

Ì ∂ȉÈΤ˜ ∞Ó¿ÁΘ. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ˘·ÎÔ‡ÛÂÈ ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘ ¢∂∏ Î·È Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Ú‡̷, ηıÒ˜ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Ë ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ‚·ÁÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ô “ÂӉ‰ÂÈÁ̤ÓÔ˜” . °È· “·ÏÈfi Úfi‚ÏËÌ·” , ¤Î·ÓÂ

¯ı˜, ÏfiÁÔ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ °. ™Ù¿ÌÔ˜, ÂÚˆÙËı›˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â͇ÚÂÛË Ï‡Û˘, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ‰È¿ÛÙËÌ· ‰˘Ô- ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· Ó· ‰È¢ıÂÙËı›. Ÿˆ˜ ›Â, ÁÈ· Ó· “ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰ÔÙËı› Í·Ó¿ ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ÓfiÌÈÌ· ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Û¯ÂÙÈ΋ ·fi-

Ê·ÛË Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ” , ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ºˆÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜. Δ· ·È‰È¿ ÎÈÓ‰‡Ó¢·Ó Ó· ÙÈÓ·¯ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ “·¤Ú·” Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ. ◊Ù·Ó ·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÂÓÒ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÏÈfi. ∞˘ÙÔ› Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó ı· ¤ÚÂ ӷ ÓÙÚ¤ÔÓÙ·È Î·È Ó· ÂÁηÏÔ‡Ó ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜” , ÚÔÛ¤ıÂÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√À∫, ··ÓÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· “˘Ú¿” ÙÔ˘ °. ™Ù¿ÌÔ˘, ÙfiÓÈÛ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ŸÓÙˆ˜ ˘‹Ú¯Â Î·È Â› ıËÙ›·˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ ˙‹ÙËÌ·. ∂›¯·Ì ‚ÚÂÈ ÊfiÚÌÔ˘Ï· ÁÈ· Ó· ËÏÂÎÙÚÔ‰ÔÙÂ›Ù·È ÙÔ “‚·ÁfiÓÈ” ·fi ÙÔÓ ‰ËÌÔÙÈÎfi ʈÙÈÛÌfi, ÛÙËÓ Ï·-

Ù›· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ◊Ù·Ó ÌÈ· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·‰Èηۛ· Î·È Î·ÏÒ˜ Ë ¢∂∏ ¤Î·Ó ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Î·È ÎfiËΠÙÔ Ú‡̷, ηıÒ˜ ‹Ù·Ó ÂÈΛӉ˘ÓÔ. øÛÙfiÛÔ, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ¤ÚÂ ӷ ‚ÚÂÈ ¿ÌÂÛ· χÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ “‚·ÁÔÓÈÔ‡” , ̤ۈ ¿ÏÏ˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ì ÙËÓ ¢∂∏. ΔÒÚ· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ù›ÔÙ·, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÃÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ· Î·È Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˆÏ‹ÛÔ˘Ó Ù· ›‰Ë Ô˘ ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ï‡ÛË Ì ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË, ·ÏÏ¿ Ù¤ÙÔÈ· ÚfiıÂÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢√À∫ ¡Ù›Ó· ¶··ÛÙÂÊ¿ÓÔ˘, ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜, fiÙÈ “ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂Ó˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” . °πøƒ°√™ •À¡√™


M·ÁÓËÛ›· 17

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Î·È ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ∞Ï. °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ™  ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ fiÏÔÈ ÔÈ Û‡ÏÏÔÁÔÈ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ı· ηٷÙÂıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ̤¯ÚÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜. °È· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ∞ϤÍË °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

√˘ÛÈ·ÛÙÈο ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ¯ı˜ Ì ÂÓÙ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯Â ÎËÚ‡ÍÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ “ÛÙȘ ‰ÈÒÍÂȘ ηٿ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ‰·ÛοψÓ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫Ú‹Ù˘”. ∏ ¶√™¢∂¶, Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ›¯Â ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ ¯ı˜ “·Ô¯‹ ·fi οı ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¤ÚÁÔ”, fï˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶.£. ÙË ÌÂÙ¤ÙÚ„ Û ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ ∞∂π ·ÓÙȉÚÔ‡Ó, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È “ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·Ù¿Ï˘Û˘ ‹ Î·È Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ ÙÔ˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÙÔ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¿ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, Ì ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÈÒÍÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ”. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ Û ‰È¿ÊÔÚ· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Î·È §‡ÎÂÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È 1Ô §‡ÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, 2Ô- 7Ô- 8Ô §‡ÎÂÈ· μfiÏÔ˘, ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜, ÙÔ 1Ô- 2Ô Î·È 4Ô ∂¶∞§, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ∂¶∞™. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÒÚ· ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ηٿÏË„Ë ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ë ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Û¯ÔÏ‹ Î·È Û‹ÌÂÚ· Á›ÓÂÙ·È Ó¤· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÍÂÎÈÓÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ Û¯ÔϤ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ fiÔ˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘˜, ̤¯ÚÈ ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÙˆÓ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ, ÔfiÙÂ Î·È ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Î·È Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ∂∞∞∫ Î. °È¿ÓÓ˘ ªÔÏfi¯·˜ “ÂÌ›˜ ÛÙȘ Û˘ÓÂχÛÂȘ ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì , Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ ‰Ú¿Û˘ Ì ÂÚÁ·ÙÈο ۈ̷Ù›·, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·” . √ ›‰ÈÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “ı· ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎËÚ˘¯ı› ÁÈ· ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·fi √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ·”.

∏ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ™˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔÓ £fiÏÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÔ˘ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ë ÓÂÔÏ·›· ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› “οı ÊÔÈÙËÙÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, 15ÌÂϤ˜ Û¯ÔÏ›Ԣ, Û˘Ó‰ÈοÙÔ, √ÌÔÛÔÓ‰›·, ۈ̷Ù›Ô, Û‡ÏÏÔÁÔ, ÎfiÌÌ·Ù· Î·È ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Û ÔÚ›· Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ”. ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÚÔÛÙ›-

● °È¿ÓÓ˘ ªÔÏfi¯·˜, §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘

ıÂÓÙ·È: “™ËÌ·ÓÙÈ΋ ı¤ÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÓÂÔÏ·È˝ÛÙÈÎÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ÂÙÒÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·ÔÙÂÏ› Ë ÂÚÈÛ˘Ó‹ ÂͤÁÂÚÛË ÙÔ˘ ¢ÂΤ̂ÚË. ∞˘Ù‹ ·Ó¤‰ÂÈÍ ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜, ·ÏÏ¿ Ê·Ó¤ÚˆÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ˆ˜ ·¿ÓÙËÛË. ™ÙȘ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÎÏ›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ °ÚËÁÔÚfiÔ˘ÏÔ˘. ™‹ÌÂÚ·, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, Ù· ·‰È¤ÍÔ‰· ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô͇ÓÔÓÙ·È, Ë ÎÚ›ÛË ‚·ı·›ÓÂÈ. ™‹ÌÂÚ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙ¤, Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Ì·˙ÈÎÔ› ·ÁÒÓ˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ì οı ÙÚfiÔ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚË. ∂ȯÂÈÚ› Ó· Ù·˘Ù›ÛÂÈ Ù· ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈο ¯Ù˘‹Ì·Ù· Ì ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·È Ó· ÌÂÙ·ÙÔ›ÛÂÈ ÚÔηٷ‚ÔÏÈο ÙËÓ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Ô˘ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ·‰È¤ÍÔ‰· Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ Î·È Ó· οÓÂÈ ÚÒÙÔ ı¤Ì· ÙË ‚›· Î·È Ù· ÂÂÈÛfi‰È·. Δ· ªª∂ Âȉ›‰ÔÓÙ·È Û ¤Ó· fiÚÁÈÔ Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›·˜ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ∏ ¡¢ ¤¯ÂÈ ÂίˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¶∞™√∫, ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Û·Ó ÈÛÙfi Û˘Ó¯ÈÛÙ‹ Ù˘ ›‰È·˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ηٷÛÙÔÏ‹˜, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ÂÚÈÛÙÔÏ‹˜ ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ Î·È ‰ÈηȈ̿وӔ. ∂›Û˘, Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ë ÊÔÈÙËÙÈ΋ ·Ú¿Ù·ÍË ƒˆÁÌ‹ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ∂ÓfiÙËÙ· ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì· : “ΔÔ Û‡ÛÙËÌ¿ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ï¿ıË, Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜”. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. Ã. ™·‚‚›‰Ë˜ ‰È‰¿ÛÎˆÓ ÛÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiˆ˜ ηÈ

ÁÈ· ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·Ù¤ıÂÛÂ Î·È Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

ΔÔ ºÔÈÙËÙÈÎfi ª¤ÙˆÔ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ª¤ÙˆÔ ·ÁÒÓ· ÊÔÈÙËÙÒÓ fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÎÚfiÛˆfi˜ ÙÔ˘ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ª·ÚÌ·ÁÈ¿ÓÓ˘ “ı· ÚÔÙ›ÓÂÈ ÛÙȘ ÁÂÓÈΤ˜ Û˘ÓÂχÛÂȘ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiˆ˜ Î·È ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· Ô˘ ÚÔÎ‹Ú˘Í·Ó √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜, ™˘Ó‰Èοٷ Î·È ∂ÚÁ·ÙÈο ∫¤ÓÙÚ· Ô˘ Â›Ó·È ÂÓÙ·Á̤ӷ ÛÙÔ ¶∞ª∂ ÁÈ· ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ”. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶·Ú·Û΢‹ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ ª¤ÙˆÔ ·ÁÒÓ· ÊÔÈÙËÙÒÓ ı· οÓÔ˘Ì ̷˙È΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ Ù˘ ™˘ÁÎÏ‹ÙÔ˘ Î·È ı· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁÔÏ·‚ÈÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡”. ΔÔ ·ÓÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 10 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ·fi ÙÔ ¶∞ª∂ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ. ΔÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ Â›Ó·È ÙÔ ·Ú·Î¿Ùˆ: “∫¿Ï˘„Ë fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Ì ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÒÚ·. ™Ù·ıÂÚ‹ Î·È ÌfiÓÈÌË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· fiÏÔ˘˜, ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∞™∂¶. ¡· ηٷÚÁËı› οı ÌÔÚÊ‹ Â-

Ï·ÛÙÈ΋˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ (stage, ˆÚÔÌ›ÛıÈÔÈ, ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜), ÌÔÓÈÌÔÔ›ËÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ¯ˆÚ›˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, 1800 ¢ÚÒ ÛÙÔ ÓÂÔ‰ÈfiÚÈÛÙÔ, ÁÓ‹ÛȘ ™˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ™˘Ì‚¿ÛÂȘ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, Ó· ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÛÙ· 65 ¯ÚfiÓÈ· ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ÿ¯È ÛÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô-Âȯ›ÚËÛË, Ù˘ ·Ó·ÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙˆÓ ˆÚÔÌÈÛı›ˆÓ ÛÙËÓ ¶¢™ Î·È ÙËÓ ÂÓÈÛ¯˘ÙÈ΋, ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë, Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÙÒÚ· ηı·Ú›ÛÙÚȘ, Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ Î·È ÚÔÛˆÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·ÙÂȷ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·”. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙË ÛÎ˘Ù¿ÏË ·fi ÙË ¡.¢., ˘ÏÔÔÈ› ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΛ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘, ·fi 5 ¤ˆ˜ 17 ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÛÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ ÈÛfiÙËÙ·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Î·È ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì ÙË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ (ηٿÚÙÈÛË, ·ÚÔ¯‹ ‰ÂÍÈÔًوÓ, ˙ÒÓ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜, ¢¤ÏÈÎÙË ˙ÒÓË, ÂıÓÈÎfi ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ), ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¶ÚÔˆı› ÙÔ ·ÔÎÂÓÙڈ̤ÓÔ-‰È·ÊÔÚÔÔÈË̤ÓÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ∞.∂., Ë ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë ·Ú¿‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘ Û ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜” .

ŒÓ·ÚÍË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¯ı˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·

∂ΉÈο˙ÂÙ·È ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ë ˘fiıÂÛË ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ Δ∞∂ ªÂ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ Ù˘ ¤ÓÛÙ·Û˘ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜ Ë ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˘ÂÍ·›ÚÂÛ˘ ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂ÌfiÚˆÓ (Δ∞∂). ΔÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·›ÙËÛË Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ. £‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· ¤ÂÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 150 ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi, ÙÔ ÔÔ›Ô Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ˘ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎÂ, Ó· ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 14 Û˘ÓÔÏÈο ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. •ÂΛÓËÛ ¯ı˜ ÛÙÔ ∂ÊÂÙÂ›Ô Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ë ÂΉ›Î·Û˘ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ· ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ∂ÌfiÚˆÓ (Δ∞∂). ∏ ‰È·‰Èηۛ· ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤ÓÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·›ÙËÛ˘ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÙËÁÔÚËÙËÚ›Ô˘, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ.√ ÚÒËÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ‰ÈÒÎÂÙ·È Û ‚·ı-

Ìfi ηÎÔ˘ÚÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ì ȉȷ›ÙÂÚ· Ù¯ӿÛÌ·Ù· ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË, Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù¿¯ÚËÛË ÂÓÛ‹ÌˆÓ Î·Ù’ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿Ï˘ ·Í›·˜ Î·È Ë ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ·Ú¿ÓÔÌ˘ ·˘Ù‹˜ Ú¿Í˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·.ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ˘fiıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. £‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ¤¯Ô˘Ó ¤ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 150 ¤ÌÔÚÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ˘ÂÍ·ÈÚ¤ıËΠÊÙ¿ÓÂÈ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 14 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ∏ ·Ú·ÎÚ¿ÙËÛË ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi Ù· ¤ÓÛËÌ· ÙˆÓ ÂÌfiÚˆÓ Ê¤ÚÂÙ·È Ó· ÁÈÓfiÙ·Ó ÁÈ· 16 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·, ÂÓÒ Ô ÚÒËÓ ÂÈÛÚ¿ÎÙÔÚ·˜ ·ÔχıËÎÂ.√ ›‰ÈÔ˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ Ì ÂÚÈÔÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÏfiÁˆ ·Ó‹ÎÂÛÙ˘ ‚Ï¿‚˘ ÛÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ.

∞Ô¯‹ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ §¿ÚÈÛ·˜ ΔËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·fi οı ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋ Ú¿ÍË ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋ ·Ô¯‹ ÁÈ· ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË ·ÔηٿÛÙ·ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ fiÏ˘, fiˆ˜ ‰ÈÂΉÈΛ Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ §¿ÚÈÛ·˜.™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√È ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ μfiÏÔ˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙȘ ÚÔ·ÙÔ˘Û˜ Û˘Ó¤ÂȘ - ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÂÏÏ›„ÂˆÓ Î·È Ù˘ ÏËÌÌÂÏÔ‡˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ ϤÔÓ fiÙÈ Î·Ï‡ÙÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ÔÚȷο ÙÔ ‰ÈÏfi ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ˆ˜ ·ÚÈÔ ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ ÙÔ˘ ¡. §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ∂ÊÂÙÂÈ·Îfi ª¤Á·ÚÔ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘: ∂ÓÛÙÂÚÓ›˙ÂÙ·È Î·È ˘ÈÔıÂÙ› ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ fiÙÈ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ¿ÌÂÛ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ - Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ Ù˘ fiÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÈηÓÔÔÈËÙÈο ÛÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ ˆ˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂÈ·Îfi Î·È ∂ÊÂÙÂÈ·Îfi ¢ÈηÛÙÈÎfi ª¤Á·ÚÔ.™˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈ΋˜ ·Ô¯‹˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ 3/12/2009 Î·È ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ô¯‹ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· οı ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋˜ Ú¿Í˘ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙÈÎÔ‡ ªÂÁ¿ÚÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ηٿ ÙËÓ ›‰È· ËÌÂÚÔÌËÓ›·” .

¶¤ı·Ó 48¯ÚÔÓÔ˜ ÃÙ˘Ë̤ÓÔ˜ ·fi ·Ûı¤ÓÂÈ· ¤¯·Û ÙÂÏÈο ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Ô 48¯ÚÔÓÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘, Ô˘ Îˉ‡ÙËΠ¯ı˜ ·fi ÙÔÓ Ó·fi ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘.√ ÂÎÏÈÒÓ Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËΠÁÈ· ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ·Ûı¤ÓÂÈ·.◊Ù·Ó ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÌÈ·˜ ÎfiÚ˘.

¶·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ Ù·¯‡ÙËÙ· Èڛ˜ ·Ù˘¯‹Ì·Ù· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ·ÏËÛÂ Ë ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó 535 ÙÚÔ¯ÔÓÔÌÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Û ԉËÁÔ‡˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î·È ‚‚·ÈÒıËÎ·Ó 23 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ̤ıË, 259 ÁÈ· ˘¤Ú‚·ÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ Î·È 38 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ˙ˆÓÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜. ∂ÈϤÔÓ, ÔÈ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔÈ ‰ÈÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó 628 ÂϤÁ¯Ô˘˜ Û ԉËÁÔ‡˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‚‚·›ˆÛ·Ó ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ 35 ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙ¤ÚËÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ô‰‹ÁËÛ˘, 95 ÁÈ· ÌË ¯Ú‹ÛË ÚÔÛٷ٢ÙÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÓÔ˘˜ ·fi Ô‰ËÁfi Î·È Û˘ÓÂÈ‚¿ÙË, ‰‡Ô ÁÈ· ·Ú·‚›·ÛË ÂÚ˘ıÚÔ‡ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙË, Ì›· ÁÈ· ̤ıË Î·È ÙÚÂȘ ÁÈ· ÚfiÎÏËÛË ıÔÚ‡‚Ô˘.


M·ÁÓËÛ›· 18 ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ΔÔ ∫∫∂ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ì ı¤Ì· “°È· ÙËÓ „ËÊÔÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∞Ó Î·È Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÂÌ·¯›ˆÓ ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÙÔ 2008 Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ Ï‹ÚˆÛ·Ó, Ì·˙› Ì ÙȘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÛÙÔ √ÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ™‡ÛÙËÌ· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ∂ȉÔÙ‹ÛÂˆÓ (√™¢∂) Î·È ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË, ·Ó Î·È Ë Û¯ÂÙÈ΋ ‰·¿ÓË Â›¯Â Î·Ï˘Êı› ·fi ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ¿ÚÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ: - √È ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÚ‡ÛÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Û fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· Ê˘ÙÈο Î·È ˙ˆÔÎÔÌÈο ÚÔ˚fiÓÙ·. - ŒÓ· ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ̤ÓÂÈ ·Ô‡ÏËÙÔ Î·È Û·›˙ÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ó·Ïˆı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¯Ú‹Ì·. - √È ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Û¯Â‰fiÓ ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ÌËÓ ÙȘ ¿ÚÔ˘Ó. √È ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÂȉÈο ÔÈ ÌÈÎÚÔ› Î·È ÊÙˆ¯ÔÌÂÛ·›ÔÈ Â›Ó·È Î·Ù·¯Úˆ̤ÓÔÈ Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ‰ÂÈÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÈ Ì¤ÙÚ· ı· ¿ÚÂÈ ÒÛÙÂ: - ¡· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÁηÈÚ· fiϘ ÔÈ ÂȉÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ë „ËÊÈÔÔ›ËÛË ‹ fi¯È. - ¡· ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ·Ú·Ófï˜ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ „ËÊÈÔÔ›ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ·ÊÔ‡ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” .

μ¿ÚΘ Û ÂÁηٿÏÂÈ„Ë ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ∞ÁÚÈ¿˜ ∏ ¡¤· ŒÓˆÛË π‰ÈÔÎÙ. ∂ȯ/ÙÈˆÓ ΔÔ˘ÚÈÛÙ. ∫·Ù·Ï˘Ì¿ÙˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÚÔ˜ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ı¤Ì· “∞ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ·fi ÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ·Ú·Ï›· ÙˆÓ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌÌ¤ÓˆÓ ‚·ÚÎÒÓ Î.Ï.” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È ÛÙÔÓ ·ÈÁÈ·Ïfi Î·È ·Ú·Ï›· “·fi ÙÔÓ ¶ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi ™˘ÓÔÈÎÈÛÌfi ̤¯ÚÈ Î·È Ù· fiÚÈ· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜μfiÏÔ˘ / ÂÙ·ÈÚ›· ÂÙÚÂÏ·ÈÔÂȉÒÓ” , Â›Ó·È ·fi Ôχ ηÈÚfi ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ ‚¿ÚΘ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· Ú˘·›ÓÂÙÂ Î·È Ë ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ∂›ÌÂı· ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÙ ¿ÌÂÛ·, ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ Ú‡·ÓÛ˘ ÙfiÛÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¶ÚÔÛ¤ÙÈ ‰Â, Û·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘ÌÂ, fiÙÈ Ô ·ÈÁÈ·Ïfi˜ Î·È Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡ ™˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “¯ˆÌ·ÙÂÚ‹” ·fi Ì¿˙· Î·È ÏÔÈ¿ ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ˘ÏÈο”.

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

ŒÓ·ÚÍË Î·Ù¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍˆÓ

∂∫μ: ™ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘

Õ

Ú¯ÈÛ ·fi ¯ı˜ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ·Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÔÈ Ôԛ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 7 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ¤¯Ô˘Ó 121 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏÂÁ› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi Ù· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘˜. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∂›Û˘, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ·˘ÙÔ› ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË Ó¤· 21ÌÂÏ‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘, ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ∂∫μ ÁÈ· ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ °™∂∂ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ª¿ÚÙÈÔ fiˆ˜ Î·È ÙË Ó¤· ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ “ÔÈ ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· „ËÊ›ÛÔ˘Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜” . ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÍÂΛÓËÛ ·fi ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ›¯·Ó ηٷı¤ÛÂÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ, ·ÊÔ‡ ¯ı˜ ·fi ÙËÓ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ‰fiıËΠ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙˆÓ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙȘ 9.30 ÙÔ Úˆ›. ™ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ η٤گÔÓÙ·È ¤ÍÈ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ·. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, fï˜ Ù· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ ∞˘ÙfiÓÔÌ˘ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘, Ù˘ ∞™∫∂ Î·È Ù˘ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∞˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ °™∂∂. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: - ¶∞™∫∂: ÀÔ„‹ÊÈÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ: ¶¤Ë ∞ÁÚ·ÊÈÒÙË, ™ˆÙ. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, πˆ·Ó. μ·Ú·Ï‹˜, ¢ËÌ. μ·ÚÔ‡ÙÛÈÎÔ˜, πˆ·Ó °ÎÈ¿ÛÙ·˜, ∫ˆÓ. ¢‹ÌÙÛ·˜, ÃÚ. ∑·¯·Úfi˜, ÃÚÈÛÙÔÊ. ∑ÈÔ‡ÙÔ˜, ¢ËÌ. £ÂÔ¯¿Ú˘, ∫ˆÓ. ∫·ÏÙÛ¿˜, ¶·Ó·Á. ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫ˆÓ. ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ∞. ∫·ÛÛ›‰Ë˜, ™ÙÂÊ. ∫ÔÚÒÓ˘, ∂˘·ÁÁ. ∫ÔÛÎÈÓÈÒÙ˘, μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘, ∞ÓÙ. ∫Ô˘ÙÛÔ˘Úfi˜, ∫ˆÓ. ∫ÚÔÌ̇‰·˜, ∫ˆÓ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, μ. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘, πˆ·Ó. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓ˘, £ÂÔ‰. ª·Ï·Î·ÛÈÒÙ˘, ∞. ª¿ÙÛÔ˜, πˆ·Ó. ªˆÚ·˚Ù˘, ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ƒÔ‰›Ô˘- ¶·ÓÙ·˙ÔÔ‡ÏÔ˘, ∞ı·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, μ·Û. ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, ∫ˆÓ. ™È¿Ú·˜, ∞ı·Ó. ™È¿Ê·˜, ∞Ó‰Ú. ™Ù·˚ÎÔ‡‰Ë˜, ∏Ï. Δ·Ì¿Î˘, πˆ·Ó. ΔÛÈÒÏ˘, ∂˘·ÁÁ. ÷Ù˙È¿Ú·˜. °È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ : πˆ·Ó. ∫·Ú¿ÙÛ·ÏÔ˜, ∂˘·ÁÁ. ™Ù·ı·Ú¿ÎÔ˜, ∏Ï. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘. -°È· ÙËÓ °™∂∂: ÃÚÈÛÙÔÊ. ∑ÈÔ‡ÙÔ˜, μ. ∫Ô˘ÎÏÔ˘Ì¤Ú˘, ∞ı·Ó. ¶··‰ËÌfiÔ˘ÏÔ˜. -¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™˘ÓÂÚÁ·Û›· (¢∞™) : °È· ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ μ·Û. μÏ·¯¿Î˘, °ÂˆÚÁ. °ÈÒÙ·˜, ª·Ú›· °ÎÚÈÙ˙¿ÓË, ¢¤ÛÔÈÓ· ∫Ô˘ÚÙ¤ÛË, °ÂˆÚÁ. ∫ˆÛÙԇϷ˜, μ·Û. §ÈÓ¿Ú‰Ô˜, °ÂˆÚÁ. ƒÔ‡ÛÛ·˜, ¢ËÌ. ™È·Ê¿Î·˜, ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ªÈ¯. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜, ªÈ¯. ÷Ù˙‹˜.

● ∫·Ù¿ıÂÛË „ËÊÔ‰ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘

°È· ÙËÓ ÂÍÂÏÂÁÎÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ : ∞ÏÂÍ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜. -°È· ÙËÓ °™∂∂: °ÂˆÚÁ. ƒÔ‡ÛÛ·˜, ∫ˆÓ. ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ªÈ¯. ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë˜. -∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂∫μ : ¢ËÌ. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ¶·Û¯¿Ï˘ ªˆÚ·˚Ù˘ Î·È ÃÚ. ∫fiÊÊ·˜. - ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ∫›ÓËÛË ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂∫μ: ™ˆÙ‹Ú˘ ª·Ú›ÓÔ˜ -∂ÚÁ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ∂∫μ: ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. æËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∂∫μ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ·ÓÙÈÚÔÛÒÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ °™∂∂ ı· ηٷı¤ÛÂÈ Î·È Ë ¢∞∫∂ Ì 24 ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ Ë Î·Ù¿ıÂÛË ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ›˚. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô ÛËÌÂÚÈÓfi˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌfi˜ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ·Ú·Ù¿ÍÂˆÓ Â›Ó·È: ¶∞™∫∂ 8 ¤‰Ú˜, ¢∞∫∂ 6 ¤‰Ú˜, ∂™∞∫ 4 ¤‰Ú˜, ∞˘ÙfiÓÔÌË ¶·Ú¤Ì‚·ÛË 2 ¤‰Ú˜ Î·È ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ¶·Ú¿Ù·ÍË Ì›· ¤‰Ú·. ™Â „‹ÊÔ˘˜ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ›¯·Ó ¿ÚÂÈ: ¶∞™∫∂ 46 „‹ÊÔÈ Î·È ÔÎÙÒ ¤‰Ú˜, ¢∞∫∂ 32 „‹ÊÔÈ Î·È ¤ÍÈ ¤‰Ú˜, ¢∞™ 23 „‹ÊÔÈ Î·È Ù¤ÛÛÂÚȘ ¤‰Ú˜, ∞Δ∂ 11 „‹ÊÔÈ Î·È ‰‡Ô ¤‰Ú˜ Î·È Ë ∞™∫∂ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¤ÓÙ „‹ÊÔÈ Î·È Ì›· ¤‰Ú·.

ΔÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ∞¢∂¢À ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ∞¢∂¢À ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ›. ™ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó 255 ·ÓÙÈÚfiÛˆÔÈ Ô˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó 30 ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜ : ∂ÎÏÔÁ‹ ÂÊÔÚ¢ÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜, ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜. √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›·˜) ÙÔ˘ ÓÔ̷گȷÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘.

∏ÌÂÚ›‰· ¶√∂ª ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ¶√∂ª ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ∏ÌÂÚ›‰· ÁÈ· ‰‡Ô ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· “ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ÏÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô Δ∞¶∂ª”. ∏ ∏ÌÂÚ›‰· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ºfiÚÔ˘Ì.

∏ ÚÒÙË ÚÔÛÁ›ˆÛË ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÛÙÔ ÂÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ™ÙȘ 22 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 11.00, ÛÙÔ ªÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔ §·‡ÎÔ, ÚÔÛÁÂÈÒıËΠÙÔ ÚÒÙÔ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÂÙÚ·ı¤ÛÈÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·. √È ÂÈ‚·›ÓÔÓÙ˜ ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ ÂÈÛΤÙ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂÎÔÌ‹˜ “4 Δƒ√Ã√π” ∫ÒÛÙ·˜ ∫·‚·ı¿˜, ÂÚÈËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ §·‡ÎÔ. ∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ ·fi ÙË ÁÚ·ÊÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ʤÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜. ∏ ·Ó·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙËÓ ∞ı‹Ó· ¤ÁÈÓ ÛÙȘ 16:00 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ΔÔ ªÔÓÙÂÏÔ‰ÚfiÌÈÔ ™ËÈ¿‰Ô˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜, 1.500 ̤ÙÚ· ‚fiÚÂÈ· ÙÔ˘ §·‡ÎÔ˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÙ·Á̤Ó˜ ¡ 39Ô 11’’ 792 ∂ 23Ô 14’’ 892 Altitude 1310 FEET. ∂›Û˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÛÊ¿ÏÙÈÓÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ì‹ÎÔ˘˜ 100 ̤ÙÚˆÓ, Ï¿ÙÔ˘˜ 11 ̤ÙÚˆÓ Î·È Û‹Ì·ÓÛË ÂÏÈÎÔ‰ÚÔÌ›Ô˘.

∫ÏÂÈÛÙ¿ ÙÌ‹Ì·Ù· Û¯ÔÏ›ˆÓ ÏfiÁˆ ÁÚ›˘ ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∂‡Ë˜ ∞‰·Ì¿ÎË Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·Ó‰ËÌ›·˜ Ù˘ ÁÚ›˘ “ÙËÓ ·‡ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË Î·È ÁÈ· ÂÙ¿ Ë̤Ú˜” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ù· Û¯ÔÏ›· Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ô˘ ·‡Ô˘Ó Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜ : ™ÙÔ μfiÏÔ, Ù· ¡ËÈ·ÁˆÁ›· 30Ô Î·È 32Ô. Δ· ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·: ÙÔ ÙÌ‹Ì· ∞1 ÙÔ˘ 12Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ °2 ÙÔ˘ 13Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. Δ· °˘ÌÓ¿ÛÈ·: ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ 3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ. §‡ÎÂÈ·: ÙÔ ÙÌ‹Ì· °2 ÙÔ˘ 3Ô˘ §˘Î›Ԣ, ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ, ÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· °4 ÙÔ˘ 3Ô˘ ∂¶∞§. ™ÙË ¡¤· πˆÓ›·: ÙÔ 1Ô ¡ËÈ·ÁˆÁ›Ô, ÙÔ ÙÌ‹Ì· ™Δ2 ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ 5Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏ›Ô, Ë ∞’ Ù¿ÍË ÙÔ˘ 11Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ™Δ2 ÙÔ˘ 2Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ. ™Â ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜: ΔÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂›Û˘ ÙÔ ÙÌ‹Ì· °2 ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ πˆÏÎÔ‡.

∂ÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· √ª∂ƒ ÛÙÔ μfiÏÔ ∞fi ÙËÓ √ª∂ƒ (¶·ÁÎfiÛÌÈ· √ÚÁ¿ÓˆÛË ¶ÚÔÛ¯ÔÏÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ - ¶·Ú¿ÚÙËÌ· μfiÏÔ˘) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, fiÙÈ ÛÙȘ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÈÂÙ›·˜. “°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Û·˜ ηÏԇ̠۠ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÛÙÔ 2Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô μfiÏÔ˘ (ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 23) ·fi ÙȘ 11 .Ì. ¤ˆ˜ 1 Ì.Ì., ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ Ô ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Î·È ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ) Î·È Ó· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·) ÁÈ· ÙË ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ (5ÌÂÏ‹˜) Î·È ‚) ÁÈ· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ (7ÌÂϤ˜). ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ˆ˜ ̤ÏË Ù˘ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û·˜ ‹ Ù˘ ∂ÍÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ √ª∂ƒ, ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ¤ÁÁÚ·ÊË ·›ÙËÛË Î·È ¤Ó· Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· (¤ˆ˜ 250 ϤÍÂȘ) ÛÙÔ e-mail: tempridou@axd.forthnet.gr. ™ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ e-mail Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó: “∫·Ù¿ıÂÛË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹” Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘˜. Δ¤ÏÔ˜, Ú¤ÂÈ Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ó ÂÈÛÙÔÏ‹ ‚‚·›ˆÛ˘ Ù˘ Ï‹„˘ Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙË ¡Ù›· ΔÂÌÚ›‰Ô˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945 996405. °È· ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ Ò˜ Î·È ÙËÓ Ë̤ڷ ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ‰ËÏ·‰‹ Ò˜ ÙȘ 5/12 ÛÙË °ÂˆÚÁ›· ¶·Ù¤ÚË, ÙËÏ. 24241039596, ÒÚ˜ Û¯ÔÏ›Ԣ” .


M·ÁÓËÛ›· 19

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™‡ÏÏË„Ë 30¯ÚÔÓÔ˘ ÁÈ· ËÚˆ›ÓË

ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔ

ÀfiıÂÛË øÓ¿ÛË ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Δ

™Δ∏ Û‡ÏÏË„Ë ÂÓfi˜ 30¯ÚÔÓÔ˘

ËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ª·ÓÙ›‰Ë “ŸÙ·Ó Ô øÓ¿Û˘ Û˘ÁÁ¤Ó¢ Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. √È ‰˘Ô ˙ˆ¤˜ Ù˘ ¿ÁÓˆÛÙ˘ ·ÓÈ„È¿˜ ÙÔ˘” (·fi ÙÔÓ ÂΉÔÙÈÎfi Ô›ÎÔ ∞ÊÒÓ ∫˘ÚȷΛ‰Ë ∞∂) ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ” ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ΔÂÎÌËÚ›ˆÛ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ªÔÚʈÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó „‡ÙÈÎË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™

“∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜ “·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ Û‡˙¢ÍË ‰˘Ô ·Û‡Ì‚·ÙˆÓ ÎfiÛÌˆÓ Î·È ÙË ‚›·ÈË ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚfiÛˆ· ‰˘Ô Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ, ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ Î·Ù·‚ÔÏÒÓ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋˜ ÓÔÔÙÚÔ›·˜, ÙÔ˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘ ¶·ÓÙÂÏ‹ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, ı›Ԣ ÌÔ˘, Î·È Ù˘ ÕÚÙÂÌ˘ øÓ¿ÛË, ·‰ÂÏÊ‹˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË, ˘fi ÙÔ Êˆ˜ Î·È ÙȘ ÊÏfiÁ˜ ÈÛÙÔÚÈÎÒÓ ÛÙÈÁÌÒÓ ÂıÓÈÎÔ‡ ÌÂÁ·Ï›Ԣ (μ·ÏηÓÈÎÔ› ¶fiÏÂÌÔÈ) Î·È ÂıÓÈ΋˜ ÙÚ·Áˆ‰›·˜ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈ΋ ∫·Ù·ÛÙÚÔÊ‹). ¶·Ú¿Ï¢ÚË ·ÒÏÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ Û‡ÁÎÚÔ˘Û˘ ˘‹ÚÍÂ Ë ÎfiÚË ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ù·›ÚÈ·ÛÙˆÓ, Ë ÔÔ›· ¤ı·Ó ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ù· ÙÚÈ¿ÓÙ· Ù˘ Û „˘¯È·ÙÚÂ›Ô Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜. £· ÚfiÛıÂÙ· Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‚¿ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÔ›Ú· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·È Ô ˘fiÙÈÙÏfi˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÁÈ· ÌÈ· ˘fiıÂÛË øÓ¿ÛË Ô˘ ‚Á·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ÏËıÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Û·Ó „‡ÙÈÎË Î·È ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÂÓfi˜ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÁڷʤ· Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Ù˘

ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ì·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË “‚ÈÔÁÚ·Ê›·” ÌÈ·˜ ÂÔ¯‹˜ Î·È ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ô˘ ·¯ÓÔÊ·›ÓÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘. ŒÙÛÈ, ̤۷ ·fi ÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ó·‰‡ÂÙ·È, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë ÓÔÛÙ·ÏÁÈ΋ ÌÓ‹ÌË ÌÈ·˜ ¯·Ì¤Ó˘ ÔÏÈÙ›·˜, Ù˘ ȈÓÈ΋˜ ™Ì‡ÚÓ˘. ∞ӷχÔÓÙ·˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜ ÛÙÔ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î. £·Ó. ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ·ÔÙÂÏ› ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ Ì·ÚÙ˘Ú›·, ¤Ó· ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ, ÁÈ·Ù› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ øÓ¿ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· Ù˘ ªÈ-

ÎÚ¿˜ ∞Û›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, fiÔ˘ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ·È Ô Ì‡ıÔ˜ ÙˆÓ øÓ¿ÛˉˆÓ. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ Ì‡ıÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÈÎÚ‹ Î·È ÔÓÂ̤ÓË ·˘Ù‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÈÏfiÏÔÁÔ˘ ηıËÁËÙ‹ ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛ ˆ˜ Ì˘ÛÙÈÎfi Î·È ÙËÓ ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÈ ÙÒÚ· Ô Î. ª·ÓÙ›‰Ë˜” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ Û˘Û¯ÂÙÈÛÌÔ‡˜ ›¯Â Ë ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ “£” Î. £·Ó. ™·Ì·Ú¿. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ª·ÓÙ›‰Ë˜ ÛÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙË ¯·Ú¿ Ù˘ ·Ó¿ÁÓˆÛ˘, fiˆ˜ Î·È Ô ‚Ú·˙ÈÏÈ¿ÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ °Î·Ú›ÓÙÛ· ÙËÓ ·fiÏ·˘ÛË Ó· ÙÔÓ ‚ϤÂȘ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Ì ÙËÓ Ì¿Ï·, Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ,

Ó· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ¿ÏÈ, Ó· ÓÙÚÈÏ¿ÚÂÈ Î·È Ó· ·Û¿ÚÂÈ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙËÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÔÙ¤. ∫·È ÁÈ·Ù› Ô ª·ÓÙ›‰Ë˜, fiˆ˜ Î·È Ë μÚ·˙ÈÏ›· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, ‰ÂÓ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ·. Àfi ÌÈ· ¤ÓÓÔÈ· Â›Ó·È ¤Ó·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi˜ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ. ªÂ ÙË ÏÔÁÈ΋ ‰ÂÓ ı· ηٷϿ‚ÂȘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ù›ÔÙ· ·Ôχو˜. ªÂ ÙÔ Û˘Ó·›ÛıËÌ· ÊÙ¿ÓÂȘ Î·È ÛÙËÓ ¤ÎÛÙ·ÛË. ªfiÓÔ Ô ª·ÓÙ›‰Ë˜ ı· ηٿÊÂÚÓ ӷ οÓÂÈ Û˘Ì·ı‹ Î·È Û ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ ÙÔ ıÂ›Ô ÙÔ˘ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “√È Ê›ÏÔÈ Ù˘ ÈÚÔÊ˘Ï·Î‹˜” , ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔÏ·. √ °È¿ÓÓ˘ Ì¿˜ ÙÔÓ ·Ú·‰›‰ÂÈ ·ÁˆÓÈÛÙ‹,

ÔÓÂ̤ÓÔ, ¤ÌÂÈÚÔ. ΔÔÓ ÙÔÔıÂÙ› ÛÙË ÌÈÎÚ‹ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ‚ϤÔ˘Ì ˆ˜ ÌÈ· ÚÔ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ °È¿ÓÓË. ΔÔÓ Î¿ÓÂÈ ‰ÈÎfi Ì·˜” . °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ì›ÏËÛ Â›Û˘ Î·È Ô ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ª. ª·ÏÏ‹˜, ÂÓÒ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ºÔÈÓÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ™˘ÓÙ·ÎÙÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ∂‡‚ÔÈ·˜ Î. ¢ËÌ. ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·˜ Î·È Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∂ÛÙ›·˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ÿˆÓ˜” Î. ÕÓÓ· ∞˚‚·˙fiÁÏÔ˘. ™˘ÓÙfiÓÈÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ‰È¿‚·ÛÂ Ô ÛÎËÓÔı¤Ù˘ - ËıÔÔÈfi˜ Î. °. ΔÚ¿ÓÙ·˜.

∫·Ì›· ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ηٷ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÂÙ¿ ÌËÓÒÓ

™Â ·fiÁÓˆÛË ÔÈ ‰¤Î· Ó·˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ “Sea Duende” ∞¶√°¡ø™∏, ·ÂÏÈÛ›·, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË. ∞˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ϤÔÓ ÔÈ ‰¤Î· Ó·˘ÙÈÎÔ› ÙÔ˘ ÊÔÚÙËÁÔ‡ ÏÔ›Ô˘ “Sea Duende” , ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÔÌËÚ›·, ηıÒ˜ ÙÔ ÛοÊÔ˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ‰È·‰Èηۛ· ··ÁfiÚ¢Û˘ ·fiÏÔ˘, ÏfiÁˆ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë. ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ¤Ú·Û ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÂͤÏÈÍË ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· of shore ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÔÈ Ó·˘ÙÈÎÔ› Ì·˙› Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ηÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ Ó· οÓÔ˘Ó. √È ‰¤Î· Ó·˘ÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÔ˘Ó Ì ٷ Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÓÓ¤· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ÂÈ‚ÈÒÓÔ˘Ó ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ), ÙˆÓ ÏÈÌÂÓÂÚÁ·ÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡. √È ‰¤Î· Ó·˘ÙÈÎÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· Î·È ¤ÌÂÏÏ ӷ ÂÁηٷÏÂÈÊıÔ‡Ó Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο, ·fi ÙË Ó·˘ÙÈÏȷ΋ ÂÙ·È-

ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ ÔÛfiÙËÙ·˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂϤÁ¯Ô˘ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ˆ˜ ‡ÔÙÔ ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ÂÓÙÔ›ÛÙËΠӷ η٤¯ÂÈ 19 Ó¿ÈÏÔÓ Û˘Û΢·Û›Â˜ ËÚˆ›Ó˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 8,4 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, 14 Ó·ÚΈÙÈο ¯¿È· Î·È ÙÚ›· Ù˘ÛÛfiÌÂÓ· Ì·¯·›ÚÈ·. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË, ÂÓÒ Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÔÈ ÔÛfiÙËÙ˜ ÙˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ, ‰‡Ô ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ÔÛfi 300 ¢ÚÒ Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹ ˆ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ·fi ·ÁÔÚ¿ Î·È ÒÏËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ¿Ùȉ· ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· ∏ §∂™Ã∏ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ

μfiÏÔ˘ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘, Ó· ÙÈÌ‹ÛÔ˘Ó Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ ÚÔÛÙ¿ÙȉԘ ÙˆÓ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ∞Á›· μ·Ú‚¿Ú·. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi Ó·fi Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∂›Û˘ ÛÙȘ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ √Û›Ô˘ ¶·ÙÚfi˜ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¢·Ì·ÛÎËÓÔ‡ Î·È Ù˘ ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜, ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÊÂÚÒÓ˘ÌÔ Ó·fi ¢ÔÍÔÏÔÁ›·.

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÛÙÔ Δ∂∂

Ú›· ÛÙËÓ ÔÔ›· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó·Ó ŒÏÏËÓ·, Ô˘ Â›Ó·È Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ Δ·Ó˙·ÓÔ‡˜, Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ Î·È ¤Ó·Ó πÓ‰fi, Ô˘ Ù· ÂÚÓÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏ·, ̤Ú˜ ÙÒÚ·, ¯ˆÚ›˜ ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜ Ï›Á˜ ÌfiÏȘ ÒÚ˜ Î·È Ì ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. “ΔÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘ Â›Ó·È ÕÌÔÚ. ¢Ô˘Ï‡ˆ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔ ÏÔ›Ô, ·ÏÏ¿ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ” , ‰ËÏÒÓÂÈ ¤Ó·˜ Δ·Ó˙·Ófi˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜ Û Û·ÛÙ¿ ·ÁÁÏÈο. “Œ¯ˆ ¤Ó· ·È‰› Î·È ı¤Ïˆ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÁÈ· Ó· ʇÁˆ, Ó· ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ΔÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÛÙ›ÏÂÈ ÏÂÊÙ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. Ãı˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ·ÓÂÊÔ‰›·Û ÙÔ ÏÔ›Ô Ì ÂÙڤϷÈÔ, ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙÔ˘ √§μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ı¤ÚÌ·ÓÛË Î·È Ê·ÁËÙfi.

√ Â›Û˘ Δ·Ó˙·Ófi˜ √˘¤ÌÔ, Ì ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤Ï·ÛÛ·, ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÓÂÚfi ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ, Ô‡Ù ηÏfi Ê·ÁËÙfi, ÂÓÒ ÛÙÔ ÏÔ›Ô Î¿ÓÂÈ ÎÚ‡Ô Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ӷ ˙ÂÛÙ·ıԇ̔ . “ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ›· ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ Δ·Ó˙·Ófi˜ Ó·˘ÙÈÎfi˜. “¶ÂÚÈ̤ӈ Ù· ÏÂÊÙ¿ ÌÔ˘, ÙÔ ÌÈÛıfi ÌÔ˘ ÂÙ¿ Ì‹Ó˜, ÁÈ· Ó· ʇÁˆ, Ó· ¿ˆ Û›ÙÈ ÌÔ˘. £· ʇÁˆ ·fi ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘. ªÔ˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó 7.000 ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô πÛÌ·‹Ï. ¶·ÚËÁÔÚÈ¿ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ Î·È Ô Î·ÂÙ¿ÓÈÔ˜ ÷Ú. ∫Ô˘‚Ô˘ÙÛ¿Î˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÂÈ fi,ÙÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ, ÁÈ· ÌÈÎÚÔ¤ÍÔ‰·. ΔÔ Ì ·Ó·Ì·˚΋ ÛËÌ·›· ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô “Sea Duende” , ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÂÏÏÈÌÂÓÈṲ̂ÓÔ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙȘ 17 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ ÈÛو٤˜ Ù˘ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·˜ Â-

Ù·ÈÚ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ηٿıÂÛË ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ¯Ú¤Ë. Δ· ›‰È· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ ∞ÈÁ‡ÙÈÔ˘˜ Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ ·fi ÏÂÊÙ¿ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó, ÌfiÏȘ ÏËÚˆıÔ‡Ó, Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙÔ ÏÔ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜ Â›Û˘. ΔÔ “£·Ï·ÛÛÈÓ‹ ·‡Ú·” ‹ “£·Ï·ÛÛÈÓ‹ ÓÂڿȉ·” , fiˆ˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Á΢ÚÔ‚ÔÏË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÚÔ‚Ï‹Ù· 1 ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡, ‰›Ï· ÛÙÔ ™ÈÏfi, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘. √È ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙÚÈ·˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÙÔ˘ ÛοÊÔ˘˜, ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› Î·È ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Ó Ô‡Ù ÛÙ· ÙËÏÂʈӋ̷ٷ. ΔÔ ÊÔÚÙËÁfi ÏÔ›Ô, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó·˘ËÁËı› ÙÔ 1969, ÌÂٷʤÚÂÈ ÁÂÓÈο ÊÔÚÙ›· Î·È ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿-

ÛÙËÌ· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÎÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ. ™˘ÓÔÏÈο Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ‡˜ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÚ›Ô˘ 90.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Î·È Ô Ó·˘ÙÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ô˘ ›¯Â ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÔ˘˜ Â͢ËÚÂÙ›. ∞Ó Î·È ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ 10 Ó·˘ÙÈÎÔ‡˜, ÙÔ Î¿ÓÂÈ ϤÔÓ ÌfiÓÔÓ ·ÓıÚÒÈÓ·. ™Ù. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜

∂∫¢∏§ø™∏ Ì ı¤Ì· “∏ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ ÁÈ· ÙËÓ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈ΋ ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ÓÔ̷گȷ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∫∫∂. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ™ÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ÌÈÏËÙ‹˜ ı· Â›Ó·È Ô Î. ∫‡ÚÈÏÏÔ˜ ¶··ÛÙ·‡ÚÔ˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ π‰ÂÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜.

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

™Δ∂ƒ°π√™ ∞¡. ¶π™¶∞™ ∂ȉÈÎfi˜ æ˘¯›·ÙÚÔ˜ ∞fiÊÔÈÙÔ˜ ¶. ∞ıËÓÒÓ ¢∂Ã∂Δ∞π ª∂ ƒ∞¡Δ∂μ√À ™. ™˘Ú›‰Ë 3 (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221 μfiÏÔ˜

ΔËÏ./Fax: 24210 22029 ∫π¡. 693 66 58 788


EÈηÈÚfiÙËÙ· 20 ∞‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ AIDS ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ÈÔ‡ HIV (AIDS) ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȉËÌÈÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›·, ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∂ȉËÌÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ™ÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ 2009, ¤ÁÈÓ·Ó 462 Ӥ˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ AIDS. ΔÔ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ÔÛÔÛÙfi ·ÊÔÚ¿ ¿Ó‰Ú˜ (83,3%) Ô˘ ÌÔχÓıËηÓ, ηٿ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ̤ۈ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏÈ΋˜ ΢ڛˆ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÙÂÚÔÊ˘ÏÈ΋˜ Â·Ê‹˜. √È ËÏÈ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ 25 Î·È 44 ÂÙÒÓ. √È Ó¤Â˜ ‰È·ÁÓÒÛÂȘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ¿Ó‰Ú˜ 30 Ì 34 ÂÙÒÓ Î·È Á˘Ó·›Î˜ 25 Ì 29 ÂÙÒÓ. ∂Óı·ÚÚ˘ÓÙÈÎfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ·ÚÈıÌÔ‡ Ó¤ˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ AIDS, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÂÓ‰ÔÊÏ‚›ˆÓ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ’Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛ·Ó ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, ÂÓfi„ÂÈ Î·È Ù˘ ·˘ÚÈ·Ó‹˜, ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ηٿ ÙÔ˘ AIDS, ·Ú·ÙËÚÔ‡Ó ¤Ú· ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÛÙÔÓ Èfi HIV, ·‡ÍËÛË Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÂÙ·‰ÔÙÈÎÒÓ ÓÔÛËÌ¿ÙˆÓ, ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, fiˆ˜ Ë Û‡ÊÈÏË. ΔÔ 2008 ‹Ù·Ó ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ 1998 ¤ÙÔ˜ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊËÎ·Ó Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ Ó¤ˆÓ ‰È·ÁÓÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ AIDS (·‡ÍËÛË 51,8%) ·Ó¿ ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÏËı˘ÛÌÔ‡.

¢ËÏÒÛÂȘ À. ÀÁ›·˜ ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ª·ÚÈÏ›˙· •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, › fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÛÙ·ı› ¿ÌÂÛ· ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ aids ¿ÌÈÛıˆÓ ÂÈÛÙËÌfiÓˆÓ Ô˘ ı· ·Û¯ÔÏËı› ÛÔ‚·Ú¿ Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ·, ΢ڛˆ˜ Û ÚÔÏËÙÈÎfi Â›Â‰Ô Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÂıÓÈ΋˜ Ë̤ڷ˜ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ aids, Ë ÔÔ›· ı· ηıÔÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ∫∂§¶¡√ ·ÊÔ‡ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ºÒÊË °ÂÓÓËÌ·Ù¿, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÂÓË̤ڈÛË Î·È Ë ÚfiÏË„Ë ÁÈ· ÙÔ aids ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ. ŒÎ·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÚÔ˘ÛÌ¿ÙˆÓ Ù· ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙÔ aids Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÙÔ 2007, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·.

∫·Ú‰›ÙÛ·: ¶ÚÔÒıËÛË ·Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ËÁÒÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙËÏÂı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ˘ ÛÙË ‚ÈÔÌ¿˙·, Ë ¯Ú‹ÛË Ï‚‹ÙˆÓ ‚ÈÔÌ¿˙·˜ ÛÙȘ ÔÈ˘ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÔ‡ ¶¿ÚÎÔ˘ Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ “¶ÚÔÒıËÛË ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ (∞¶∂) Î·È ∂ÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (∂•∂¡) Û ÔÚÂÈÓ¤˜ - ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Mountain RES/RUE” , ÁÈ· ÙÔ ÓÔÌfi ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ∞¶∂ Î·È ∂•∂¡ ÛÙȘ ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ Ë ∫·Ú‰›ÙÛ·, Ù· fiÚË ÙˆÓ ∞Ú‰ÂÓÓÒÓ (°·ÏÏ›·), ÙÔ ªÈÚ¿Ô˘ (∞˘ÛÙÚ›·), Ô ‰‹ÌÔ˜ ÙÔ˘ ƒÔ‡ÁΠ(∂ÛıÔÓ›·), ηıÒ˜ Î·È ÎÔÈÓfiÙËÙ˜ ·fi ÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· Î·È ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. √È Ù¯ÓÔÏÔÁÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÔÎÔÌÈÛı›۷ Â˘Úˆ·˚΋ ÂÌÂÈÚ›·, ¤Ú· ÙˆÓ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ Ô˘ ‹‰Ë ÚÔ¿ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ˘‰ÚÔËÏÂÎÙÚÈο, ·ÈÔÏÈο Î·È ÊˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο, ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·ÈÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ- ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÂÓfi˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÙËÏÂı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ‚·ÛÈṲ̂ÓÔ ÛÙË ‚ÈÔÌ¿˙·.

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

∂ÓÒ Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ™. •˘Ó›‰Ë˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘

¡¤Ô˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÓÙfi˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ «∞

ÔÏÔÁËÙÈÎfi˜» ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¯ı˜ Û ۇÛÎÂ„Ë ÛÙ· ΔڛηϷ, Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. •˘Ó›‰Ë˜. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ı· ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiˆ˜ ı· Û˘Ì‚Â› Û fiϘ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂȘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ·Ú·‰¤¯ÙËΠfiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÎÂÓfi ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ˆÛÙfiÛÔ ı· Î·Ï˘Êı› ¿ÌÂÛ· “Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì ¿ÍÈÔ˘˜ Î·È ÈηÓÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜” . √ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ı· ÛÙÂϯÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, Â›Ó·È ¤Ó· ÛÙÔ›¯ËÌ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ı· “ͯ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó ‰Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘”. ∏ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤ˆÓ ÙˆÓ ÓÔ̷گȷÎÒÓ ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÙË ÌË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ‹Ù·Ó ¤ÓÙÔÓË Î·È Ô Î. •˘Ó›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο fiÙÈ Û ϛÁ˜ Ë̤Ú˜ fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· ı· ¤¯Ô˘Ó Ï˘ı›.∂ÈÙ·ÎÙÈο Ù¤ıËΠÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ∞¯ÂÏÒÔ˘ Ì ÙÔ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Î·È Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÌϤÎÂÙ·È ÙÔ ÎfiÌÌ· ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛ‹ ÙÔ˘.√ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ºÒÙ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ Î. •˘Ó›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹Ù·Ó ÍÂ- O ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ οı·Ú· ıÂÙÈ΋, ÂÓÒ ¯ı˜ ¤ÁÈÓ ¶∞™√∫ Î. ™. •˘Ó›‰Ë˜ Û˘˙‹ÙËÛË Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË. ÛÙȘ ¡Ô̷گȷΤ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÊÂ√ Î. •˘Ó›‰Ë˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ fiÏ· ÚÔ¯ˆ- ÚÂȷ΋ √ÚÁ¿ÓˆÛË Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔ‡Ó Î·ÓÔÓÈο Î·È ı· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÚfiÛˆ·

Ô˘ ı· ËÁËıÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÛˆÔ Ô˘ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜.•Âηı¿ÚÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ·fi ÌˉÂÓÈ΋ ‚¿ÛË Î·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ÙÔ˘˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ηıÒ˜ fiϘ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÓÙÏËı›.

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙÔ ŒÈÙ˙ ™‹ÌÂÚ·, ·ÁÎfiÛÌÈ· Ë̤ڷ ηٿ ÙÔ˘ ŒÈÙ˙, Ë ¡ÂÔÏ·›· ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô ÙÔ̤·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙÔ AIDS ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÍfiÚÌËÛË ÛÙ· ηʤ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. “ŸÏÔÈ Ì·˙›, Ô ΔÔ̤·˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ ÎÈ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ô ΔÔ̤·˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∫ÈÓËÌ¿ÙˆÓ, ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ª.∫.√. Ù˘ ¡ÂÔÏ·›·˜ ¶∞.™√.∫, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ª.∫.√. “Act Up” Î·È PRAKSIS ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÊÔÚ›˜, ÙËÓ 1Ë ¢ÂΤ̂ÚË ‚Á·›ÓÔ˘Ì ÌÚÔÛÙ¿”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜.

ª¤Û· ·fi ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰È·ÙÔÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ıÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ Á‡ÛÂˆÓ Δƒπ∫∞§∞, 30.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, Û ¿ÌÂÛË Û˘Û¯¤ÙÈÛË Ì’ ·˘Ùfi, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ - ÙÛ›Ô˘ÚÔ, ªÂÛÂÓÈÎfiÏ·˜ - ÚÂÙ˙¤ÏÈ·, ƒ·„¿ÓË - ÎÚ·Û›, μÔ‡˙È - ʷΤ˜, ¢ÔÌÔÎfi˜ - ηٛÎÈ, ∞Ó¿‚Ú· ª·ÁÓËÛ›·˜ - ‚fiÂÈÔ ÎÚ¤·˜, º¿ÚÛ·Ï· - ¯·Ï‚¿˜, ∫·Ï·Ì¿Î· ̤ÏÈ, ¶‹ÏÈÔ (∑·ÁÔÚ¿) - Ì‹Ï·, ¤Ù˘¯Â Ë ‰È·ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· “ÔÈ Á‡ÛÂȘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÈ· ¢ηÈÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘” , ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader+, ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, Û٤ϯԘ Ù˘ ∫∂¡∞∫∞¶ ∞.∂., Ì›·˜ ÂÎ ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ Ô˘ Û˘ÓÙfiÓÈ˙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜, Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ô ÔÏÈÙÈÛÌfi˜, Ë Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÎÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË Â›Ó·È ¿ÚÚËÎÙ· Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì’ ¤Ó· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚÔ˚fiÓ. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÂÛÙÈ¿ÛÙËΠÙfiÛÔ ÛÙ· ‚ÚÒÛÈÌ· ÚÔ˚fiÓÙ·, fiÛÔ Î·È ÛÙ· fiÛÈÌ·, Ì ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ, ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰›ÎÙ˘·, fiˆ˜ ÔÈ ¢ÚfiÌÔÈ ÙÔ˘ ∫Ú·ÛÈÔ‡ (ƒ·„¿ÓË - ∫Ú·ÓÈ¿) ‹ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÙÔÈΤ˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ Ô›ÓÔ˘ ‹ ÙÛ›Ô˘ÚÔ˘ (ªÂÛÂÓÈÎfiÏ·˜ -

Δ‡ÚÓ·‚Ô˜). ª¤Û· ·’ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¤ÁÈÓ ηٷÁÚ·Ê‹, ‰ÈÎÙ‡ˆÛË, Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ (¤ÓÙ˘Ë Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋) ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È¿Û·ÚÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ·fi ÙËÓ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ‹ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ·Ú·ÁˆÁÒÓ, Ì ı¤Ì· ‰È¿ÊÔÚ· ÚÔ˚fiÓÙ·. π‰È·›ÙÂÚË ÛÙ‹ÚÈÍË ‰fiıËΠÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÚÔ‚ÔÏ‹ ÁÈÔÚÙÒÓ ÂıÓÈ΋˜ ÂÌ‚¤ÏÂÈ·˜, Ô˘ ‹‰Ë ÍÂΛÓËÛ·Ó Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (°ÈÔÚÙ‹ º¤Ù·˜ ÛÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, °ÈÔÚÙ‹ ªÂÏÈÔ‡ ÛÙo ¶ÂÚÙÔ‡ÏÈ). √È ÁÈÔÚÙ¤˜ ·˘Ù¤˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‚·ıÌÈÛÙÔ‡Ó Û Ì›˙ÔÓ· ÂÌÔÚÈο Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. ∂›Û˘, Ë ‰È·ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÓÙ‡ˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Ì ÙÔÈο ÚÔ˚fiÓÙ·, Û˘ÓÙ·Á¤˜ (Î·È ÊˆÙÔÁڷʛ˜) ·fi Ê·ÁËÙ¿ Î·È Â‰¤ÛÌ·Ù· Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÈÎÔ‡˜ Ô›ÓÔ˘˜ ‹ Ô›ÓÔ˘˜ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ·ÔÛÙ¿ÁÌ·Ù· ÁÈ· fiÛ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù· ·Ú¿ÁÔ˘Ó (ªÂÛÂÓÈÎfiÏ·˜, ƒ·„¿ÓË, °fiÓÓÔÈ, ∫Ú·ÓÈ¿, Δ‡ÚÓ·‚Ô˜, ΔڛηϷ, ÎÏ). ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ ‹Ù·Ó, Â›Û˘, Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È ‰ÈÎÙ‡ˆÛË ÙˆÓ Á˘Ó·ÈΛˆÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÂÔÚÙ·ÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜

̤ۈ ·˘ÙÒÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚÔˆı‹ıËÎ·Ó ‰Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÙÔÈο ·Ú·ÁÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, fiˆ˜ Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÎÔÌ‚ÈÎÒÓ ÛËÌ›ˆÓ ÒÏËÛ˘ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ Î·È ÚÔÒıËÛË ·˘ÙÒÓ. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ¤ÁÈÓ ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ì·ÁÂÈÚÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ (culinary heritage), fiˆ˜ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛË ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ ı¤Ì· (culinary heritage). ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ÌÈ· ‚·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È- ¿ÌÂÛ· ‹ ¤ÌÌÂÛ·- ÛÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹. ∏ Á‡ÛË Î·È Ë ·Ú·‰ÔÛȷ΋ Ì·ÁÂÈÚÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ‚¿ÛË, ÂÓÒ ÔÈ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ˚fiÓÙ·, ÙȘ ÂÔ¯¤˜ Î·È ÙȘ ·Ú·ÁˆÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‹Ù·Ó (Î·È Â›Ó·È) Ë ·ÊÔÚÌ‹ ÁÈ· ÙÔ ·Óٿ̷̈ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ. ªÂ ·˘Ù‹ ÙË ‰È·ÙÔÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· Û˘ÁÎÂÚ·ÛÙÔ‡Ó fiÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·, ̤۷ ·fi ÙȘ ÁÈÔÚÙ¤˜ Î·È ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ˆ˜ ¤Ó· ‚·ıÌfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ù˘.

ªÂÈÒÓÂÙ·È Ë ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ¶ÙÒÛË 9% ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Î·È 8% ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ ·fi fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘˜ ηÚΛÓÔ˘˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ 1990-94 Î·È 2000-04, Û‡Ìʈӷ Ì ÌÈ· Ó¤· ÈÙ·ÏÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ¤Ú¢ӷ. ∏ ÌÂϤÙË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ∫¿ÚÏÔ §· μ¤ÎÈ· Ù˘ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ªÈÏ¿ÓÔ˘ Î·È º¿ÌÈÔ §¤‚È ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ §Ô˙¿Ó˘ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ‰ËÌÔÛȇÙËΠÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi ÔÁÎÔÏÔÁ›·˜ “Annals of Oncology” . √È ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ‚Ú‹Î·Ó fiÙÈ ˘‹Ú¯·Ó ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ 168 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 100.000 ¿Ó‰Ú˜ ÛÙ· 27 ÎÚ¿ÙË-̤ÏË Ù˘ (ÛËÌÂÚÈÓ‹˜) ∂.∂. ηٿ Ù· ¤ÙË 2000-04 ¤Ó·ÓÙÈ 185,2 ı·Ó¿ÙˆÓ ηٿ Ù· ¤ÙË 1990-94. ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÔÈ ı¿Ó·ÙÔÈ, ·fi 104,8 ·Ó¿ 100.000 ¿ÙÔÌ· ηٿ ̤ÛÔ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 1990-94, ¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ 96,9 ÙÔ 200004. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÈÙ·ÏÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÙˆÙÈ΋ Ù¿ÛË ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ηÚΛÓÔ ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÛÙ·ıÂÚ‹ Â›Ó·È Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ÛÙÔÌ¿¯Ô˘. √È ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ Î·È Ë ¤ÁηÈÚË ‰È¿ÁÓˆÛË, ηıÒ˜ Î·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ıÂÚ·›·˜, ¤¯Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ·¯‹ÏÔ˘ Ù˘ Ì‹ÙÚ·˜ Î·È ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡. √È Î·Ï‡ÙÂÚ˜ ıÂÚ·›˜ ¤¯Ô˘Ó ‚ÔËı‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÛÙËÓ Ì›ˆÛË Ù˘ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ηÚΛÓÔ˘˜ ÙˆÓ ·Ó‰ÚÈÎÒÓ ÁÂÓÓËÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ, ÙÔ˘ ÏÂÌÊÒÌ·ÙÔ˜ ÃfiÙ˙ÎÈÓ Î·È Ù˘ Ï¢¯·ÈÌ›·˜. ∏ ÂÈÎfiÓ· ¿ÓÙˆ˜ ÔÈΛÏÏÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ·fi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·, ηıÒ˜ Î·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ʇϷ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙ· ÎÚ¿ÙË fiÔ˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ·‡ÍËÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ ‹ ηÓÔ‡ (‹ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô), ȉ›ˆ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜, ¤¯ÂÈ ÛËÌÂȈı› ·‡ÍËÛË ÛÙÔ˘˜ ı·Ó¿ÙÔ˘˜ ·fi ηÚΛÓÔ ÙÔ˘ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘ Ê¿Ú˘ÁÁ·, ÙÔ˘ ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ˘ Î·È ÙˆÓ Ó¢ÌfiÓˆÓ. ™ÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ·fi ηÚΛÓÔ, ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2000-04, ηٷÁÚ¿ÊËÎ·Ó ÛÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›·, ÙËÓ ΔÛ¯›· Î·È ÙËÓ ¶Ôψӛ·, ÂÓÒ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙË ™Ô˘Ë‰›·, ÙËÓ ºÈÓÏ·Ó‰›· Î·È ÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ™ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ıÓËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ˘‹Ú¯·Ó ÛÙË ¢·Ó›·, ÙËÓ √˘ÁÁ·Ú›· Î·È ÙË ™ÎˆÙ›·, ÂÓÒ Ù· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (79,7 ı¿Ó·ÙÔÈ ·Ó¿ 100.000 ¿ÙÔÌ·) Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, οÙÈ Ô˘, ηٿ ÙÔ˘˜ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ·ÓÙ·Ó·ÎÏÔ‡Û ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÍ¿ψÛË ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ê‡ÏˆÓ ÛÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ¯ÒÚ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÌÂϤÙË, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ηÓÔ‡ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë Î˘ÚÈfiÙÂÚË ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ÕÏÏÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ıÓËÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÛÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·ÏÎÔfiÏ, Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜, Ë Ì›ˆÛË Ù˘ ·¯˘Û·ÚΛ·˜, Ë ÂÍ¿ψÛË ÙˆÓ ¤ÁηÈÚˆÓ ‰È·ÁÓˆÛÙÈÎÒÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Î·È ÔÈ Ó¤Â˜ È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ˘˜ ıÂÚ·‡ÛÈÌÔ˘˜ ηÚΛÓÔ˘˜.


°ÎÚ›ÓÈ· ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ÛÂÏ. 28

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞‹ÙÙËÙÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÂÏ. 25

√ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·Ó·ÎfiÙÂÈ Ì ٿÎÏÈÓ ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·Ïfi ÙÔ˘ (ʈÙfi ¶. °È¿ÓÓ·ÚÔ˜)

∏ ¡π∫∏ ¢∂¡ ¶∞¡∏°Àƒπ™∂ Δ∏¡ ΔƒπΔ∏ ™À¡∂Ã√ª∂¡∏ ∂¶πΔÀÃπ∞ ¶∞ƒ∞Ãøƒø¡Δ∞™ 0-0 ™Δ∞ °π∞¡¡πΔ™∞

™Ù·Ì¿ÙËÛ ÙÔ ÛÂÚ› ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

“ÕÛÙÚ·„Â Î·È ‚ÚfiÓÙËÍ” Ô ¶·Ù¤Ú·˜ ÛÂÏ. 24

£ƒÀ§√™

T· ηχÙÂÚ· ¤Ú¯ÔÓÙ·È... ÛÂÏ. 24

¢

ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙÔ ÛÂÚ› ÙˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ Ù˘ Ë ¡›ÎË. ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ӛΘ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó·ÙË ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔÓ μfiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ª¤ÙÚÈÔ ·È¯Ó›‰È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ÙÔ 0-0 ‹Úı ÌÔÈÚ·›·. ¡›ÎË Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‹Ù·Ó ÈÛÔ‰‡Ó·Ì˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ Î·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ì¿ÏÏÔÓ ‹Ù·Ó ÙÔ ÈÔ ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. √ Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ÁÓˆÛÙ‹ Û˘ÓÙ·Á‹, Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û ‰‡Ô ÛÂÚ› ÂÈÙ˘¯›Â˜. ΔÔ Û‡ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÙÔ 4-4-2 Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙÔ ÁÓÒÚÈÌÔ fiÛÙÔ ÙÔ˘ ‰›Ï· ÛÙÔÓ ∂ÚÓ¤ÛÙÔ °Îfi̘ ™¿ÓÙÛ˜. øÛÙfiÛÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ‰ÂÓ Û˘Ó‰˘¿ÛÙËÎ·Ó fiˆ˜ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È·. √ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ªÔÚÌfi΢ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ“‰È·‚·Ṳ̂ÓÔ˜” ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¶··ÁÂÚ›‰Ë ¿Óˆ ÛÙÔÓ ™¿ÓÙÛ˜. √ Û¤ÓÙÂÚ Ì·Î Ù˘ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛ˘ ÂÚÈfiÚÈÛ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔÓ πÛ·Ófi Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Ô˘ ‰ÂÓ ‚ڋΠ‰›Ô ‰Ú¿Û˘ ÙÔ˘. ™ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ô ∞ÓÙfiÓÈÔ ªÔηٛÓÔÊ ‹Ù·Ó ̤ÙÚÈÔ˜. ªÂ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 21’, fiÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ, ‰ÂÓ Ê¿ÓËΠηıfiÏÔ˘ Î·È ÔÚıÒ˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËÎÂ. ªˆ˘Û›‰Ë˜ Î·È ª¿ÁÁÔ˜ “ηٿÈ·Ó” ÔÏÏ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·È ‚Ô‹ıËÛ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙÔÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈÎfi ÙÔ̤·, fiˆ˜ Î·È Ô ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á·. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ηٿÏÏËϘ ¿Û˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ê¿ÓËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ·. ∏ ηχÙÂÚË ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ¡›Î˘ ‹Ù·Ó Ë ·Ì˘ÓÙÈ΋. ∏ ÙÂÙÚ¿‰· ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Ú˘ÒÙ˘, ™ˆÙÚ›Ó˘ Î·È ™Ù¿ÌÔ˜ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· “‰¤ÓÂÈ” ·ÚÌÔÓÈο. ¶ÏËÓ ÌÈ·˜ Ê¿Û˘, ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ Ôχ ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷ-

ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ηڤ ÙÔ˘ ª·Ô˘Ú›ÙÛÈÔ ¡¿ÓÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠ›¯Â ¤ÁηÈÚ˜ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ “·Ó·Î¿Ù„ ÙËÓ ÙÚ¿Ô˘Ï·”. ¶¤Ú·Û ÙÔÓ ™··Ï›‰Ë ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ªÔηٛÓÔÊ, Ì ÙÔÓ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ó· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÙ·È Û ·ÚÈÛÙÂÚfi ¯·Ê. √‡Ù ¤ÙÛÈ fï˜ Ë ¡›ÎË ÌfiÚÂÛ ӷ ‚ÚÂÈ Ï‡ÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ÊÈÏÔÍÂÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ˘‰‹ ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ 4-3-3, Ì ÙÔÓ ™¿ÓÙÛ˜ Ó· ÂÚÓ¿ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ‰È·‰ÚfiÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ô πÛ·Ófi˜ ÛÙÚ¿ÈÎÂÚ ‚ڋΠ¯ÒÚÔ Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËı› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ “ÔÓÔΤʷÏÔ” ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ÙˆÓ °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ‹Ù·Ó ÂΛÓÔ˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ù˘ ¡›Î˘ ÛÙ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏÂÙ¿, ÔÈ Ôԛ˜ fï˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤ÏËÍ·Ó Û ÁÎÔÏ. ŒÙÛÈ ÌÔÈÚ·›· ‹ÚıÂ Ë “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›·, ·Ó Î·È ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó ¤Ó· ¤Ó·ÏÙÈ ÛÙÔ 73’ Û ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÂÓÙfi˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ª¿ÁÁÔ˘. ¡π∫∏: ¡¿ÓÈ, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫·Ú˘ÒÙ˘, ™ˆÙÚ›Ó˘, ™Ù¿ÌÔ˜, ª¿ÁÁÔ˜, ªˆ˘Û›‰Ë˜ (83’ §È¿ÚÔ˜), ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ (80’ ª·˘ÚÔ˘‰‹˜), ªÔηٛÓÔÊ (46’ ™··Ï›‰Ë˜), °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ™¿ÓÙÛ˜ °π∞¡¡πΔ™∞: §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜, °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÃÈÓÙ˙›‰Ë˜, ¶··ÁÂÚ›‰Ë˜, ∫·ÙÛfiÁÏÔ˘, ΔÛÈÏÈÁÎÂÚ›‰Ë˜, ªÔÁÎÓÙ¿Ó, °. πÔÚ‰·Ó›‰Ë˜ (78’ ∫·Ú·Î¿ÛÔÁÏÔ˘), ™Ô˘Ì¿¯ÂÚ, ∫ÚfiÓ¯·ÚÓÙ (74’ ∑·ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘), ∫ËÏ›Î˘ (62’ ∫·Ú˘ÔʇÏÏ˘).

¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘: ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ Ë Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡ √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ‰ÔηÚÈÔ‡ Ô˘ ›¯Â Ë ¡›ÎË ÛÙÔ

21Ô ÏÂÙfi: “£ÂˆÚÒ fiÙÈ ¤ÁÈÓ ¤Ó· ηÏfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ηϤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ¢ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ÛÙ·ıÒ ÛÙË ‰È·ÈÙËÛ›·. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó Ï›ÁÔ ¿Ù˘¯ÔÈ. ∫·ıÔÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó Ê¿ÛË Ô˘ ›¯·Ì ‰ÔοÚÈ Ì ÙÔÓ ªÔηٛÓÔÊ Î·È ÛÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë. ∞Ó ¤Ì·ÈÓ ·˘Ùfi ÙÔ ÁÎÔÏ, Ë ÂͤÏÈÍË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ı· ‹Ù·Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ηϿ ÙÔ Ì·Ù˜. ™ÙÔ ÚÒÙÔ 20ÏÂÙÔ Ȥ۷Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿, ›¯·Ì ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Û·Ì οÔȘ Ê¿ÛÂȘ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ·fi‰ÔÛ‹ Ì·˜ ¤ÂÛ ηٿ οÔÈÔ ÙÚfiÔ, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ °È·ÓÓÈÙÛ¿ ·Ó¤‚ËÎ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ì¤ÙÚ· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ”. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ¤Î·Ó fi,ÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÔÚÔ‡ÛÂ: “ΔfiÛÔ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·, fiÛÔ Î·È ÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÚÔÛ·ı‹Û·Ì Ôχ. ¢ÒÛ·Ì ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi Ì·˜ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ·ÊÔ‡ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ÛÎÔfi˜ ‹Ù·Ó Ë Ó›ÎË” ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ: “¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı¤Ï·Ì ‰ÂÓ ‹ÚıÂ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜ Î·È ‚ϤÔ˘Ì ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· Ì ٷ ΔڛηϷ”.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Blue Club ∞fi ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” Ï¿‚·ÌÂ Î·È ‰ËÌÔÛȇԢÌ ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∂ÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙ· ΔڛηϷ. ΔÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 6/12 ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ΔڛηϷ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¡Èοڷ˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ ∞√Δ. Ÿ,ÙÈ Î·È Ó· Á›ÓÂÈ, fiÔ˘ Î·È Ó· ·›˙ÂÈ Ë “·ÚÚÒÛÙÈ·” Ì·˜, ÂÌ›˜ ı· ›̷ÛÙ ‰›Ï· Ù˘. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ¶·Ú·Û΢‹ ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ (¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ - ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘) Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 2421080969 ·fi 18:00 ¤ˆ˜ 22:00”.


22 √È ‚·ıÌÔÏÔÁ›Â˜ Ù˘ ∂¶™£

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

°.™. ∞§ªÀƒ√À ∫∞π ƒ∏°∞™ º∂ƒ∞π√™ ∞¡∞¢∂πã∏∫∞¡ π™√¶∞§√π Ãøƒπ™ Δ∂ƒª∞Δ∞ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂¶™£

∫fiÏÏËÛ·Ó ÛÙÔ ...Ìˉ¤Ó

∞’ ∂¶™£ (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ 22-6 25 2. £ËÛ¤·˜ . . . . . .23-10 25 3. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹24-13 20 4. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ . .18-8 19 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ . . . . .18-14 17 6. ¶ÚˆÙÂۛϷԘ 14-11 16 7. ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . .13-16 14 8. ∞›·˜ ™. . . . . . .24-25 12 9. ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ 13-14 12 10. ∞ÎÚfiÔÏË . .12-14 12 11. π¿ÛˆÓ ∞.ª. .16-18 11 12. §Â¯ÒÓÈ· . . . .13-16 11 13. ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ . .14-20 11 14. ¡.∞. ¡›Î˘ .22-20 10 15. √ÚÌ›ÓÈÔ . . . .17-23 10 16. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó. 7-14 9 17. ∞ÂÙfi˜ . . . . . . .20-34 9 18. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . .11-25 4

μ’ ∂¶™£ (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞.∂. 2002 . . . . .19-7 24 2. ÃÏfiË . . . . . . . . .16-6 23 3. ™·Ú·ÎËÓfi˜ . .26-14 21 4. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙. .21-13 21 5. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . .18-7 19 6. ¢¿ÊÓË . . . . . .24-16 19 7. ¢‹ÌËÙÚ· . . . .21-13 17 8. ÕÚ˘ ªÂÏ. . .13-15 16 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· .14-12 15 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ . .21-16 14 11. ¢fiÍ· . . . . . . .14-11 14 12. ∞. °·˙‹˜ . . .15-21 10 15. ¶ËϤ·˜ . . . .11-17 10 13. ªÈÎÚÔı‹‚˜ . .8-13 9 14. ª˘ÚÌˉfiÓ˜ . .9-23 8 16. ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . .13-20 7 17. πˆÏÎfi˜ . . . . . .11-23 4 18. ∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . .8-35 0

°’ ∂¶™£ (8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. 26-3 22 2. ∞¶√μ . . . . . . . .22-7 16 3. ∞›·˜ ΔÚ. . . . . .20-13 15 4. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . .22-10 13 5. ÕÚ˘ ∞Óı. . . .16-20 12 6. ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . .15-8 11 7. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ . .12-10 11 8. ∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . .9-11 10 9. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ .16-23 9 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . .13-14 7 11. ∑·ÁÔÚ¿ . . . . .17-25 7 12. ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. .9-20 4 13. °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ 3-36 1 * ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú., ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£., °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜, ÕÚ˘ ∞Óı. Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜.

Ã∞¡Δª¶√§

•ÂÎÔ‡Ú·ÛÙ˜ ӛΘ ÁÈ· ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ Î·È ∂‡Ú˘ÙÔ ÃˆÚ›˜ ÎfiÔ ‹Ú·Ó ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‚·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ӛ΢ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÈ· Î·È ÔÈ ·ÓÙ›·ÏÔ› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚ËÎ·Ó Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó. ŒÛÙˆ, ÏÔÈfiÓ Î·È Ì ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ÙfiÛÔ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ (Ô˘ ı· ˘ԉ¯fiÙ·Ó ÙÔÓ ¶∞™ ™ÔÊ¿‰Â˜), fiÛÔ Î·È Ô ∂‡Ú˘ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ (ı· ¤·È˙ Ì ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô) ¤Î·Ó·Ó ÙÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

¡¤· Ó›ÎË Ù˘ ∞.∂. 2002 ÛÙË μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·

ÂÓ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 10˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£. °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ ¯ˆÚ›˜ ÁÎÔÏ, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ÛÙÔ “ÚÂÙÈÚ¤” ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·. øÛÙfiÛÔ, ·¤ÎÙËÛ ͷӿ Û˘ÁοÙÔÈÎÔ ÙÔÓ £ËÛ¤·, Ô˘ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ 2-1 ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ. ΔÔ Ì·Ù˜ ·˘Ùfi ›¯Â Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó 1-1 ÛÙÔ 91’ Ì ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÈÒÙ˜ Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ‡ ÛÙÔ 95’.

¢

∏ ∞.∂. 2002 Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· Ô‰ËÁ› ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· ÛÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó›ÎË Ù˘ Â› ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹ Ì 2-1 ÁÈ· ÙËÓ 10Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™Â ·fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ë ÃÏfiË, Ô˘ ΤډÈÛ 3-2 ÙË ¢‹ÌËÙÚ·, ÂÓÒ Ì ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ӛΘ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘ (3-1 ÙÔÓ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ) Î·È Ô ™·Ú·ÎËÓfi˜ (41 ÙËÓ πˆÏÎfi). ∞fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ ÚˆÙÔfiÚˆÓ ÌfiÓÔ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ “ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÛ” , ηıÒ˜ ¤ÊÂÚ 1-1 Ì ÙË ™ÎfiÂÏÔ. ŒÙÛÈ ÔÈÛıÔ¯ÒÚËÛ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ›Ó·Î·. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ∞. °·˙‹˜-∞.∂. 2002 . . . . . . . . . . .1-2 (62’ ¶ÈÙ›‰Ë˜ - 6’ ∫Ô˘‚·Ú¿˜, 88’ ∫·ÙÛ·Úfi˜) ÃÏfiË-¢‹ÌËÙÚ· . . . . . . . . . . . . . .3-2 (9’ ™Ù·Ì¿ÙÔÁÏÔ˘, 12’ ¶··Ó›ÎÔ˜, 73’ ∫·ÙÛ·Úfi˜ - 29’ ª¤Ë˜, 58’ ÷Ù˙¤Ï·˜) πˆÏÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜ . . . . . . . . . . .1-4 (33’ ΔÛÂϤ˘ - 1’, 70’, 75’ ªÂÏ›ÛÛ˘, 80’ ∞ÁÁÂÏ‹˜) ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . .1-3 (22’ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ - 34’ ÂÓ., 78’ §·ÌÚÔÁÈÒÚÁÔ˜, 61’ ∫·ÏfiÁËÚÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜-™ÎfiÂÏÔ˜ . . . . . . . . . . .1-1 (89’ §Ô˘Î¿˜ - 94’ ¶. ÃÚ˘ÛÔÊfi˜) ¢¿ÊÓË-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· . . . . . . . . . .4-3 (40’ ∞˘ÏÔÁÈ¿Ú˘, 61’ ª. °ÈÔ‡Úη˜, 70’ ∫·Ú·Ì›¯·ÏÔ˜, 94’ ÂÓ. °·Ï·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ 5’ ·˘Ù. ¶¤ÙÚÔ˘, 30’ °¿ÎÈ·˜, 78’ ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜) ª˘ÚÌˉfiÓ˜-¶ËϤ·˜ . . . . . . . . .0-2 (41’ ΔÔ¿ÓÙ˙·, 90’ ª·Ùı·›Ô˘) ªÈÎÚÔı‹‚˜-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ. . . . . . .0-0 ¢fiÍ·-∫ÈÛÛfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 (49’ ÂÓ., 78’ ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜, 70’ ¢È·ÓÂÏfiÔ˘ÏÔ˜)

∂È̤ÏÂÈ·: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜, Ë ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÈÛÙÔÔ›ËÛ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ù˘ ¿ÓÔ‰Ô, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Î·È ÙÔÓ ∞›·ÓÙ· ™Ô‡Ú˘ Ì 2-1. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ô ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi˜ ηًÊÔÚÔ˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎÂ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ”, Ô˘ ›¯·Ó ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ¡Ù¤ÓË ∫Ô˘ÎÔ˘‚›ÓÔ, ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ÛÂÚ› ‹ÙÙ· ÙÔ˘˜, ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂۛϷÔ/∞¯ÈÏϤ· Ì 2-0. ∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ¤ÛÙˆ Î·È ·ıfiÚ˘‚· ·Ó‚·›ÓÂÈ. ¡›ÎËÛ 2-1 ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜ Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ϤÔÓ ÌfiÓË ÛÙËÓ 5Ë ı¤ÛË. ™ÙÔ ∂Δμ∞ Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ3-1 Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∂›Û˘, Ì ÂÈÙ˘¯›· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘˜ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ Î·È √ÚÌ›ÓÈÔ, Ô˘ ΤډÈÛ·Ó Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ÛÎÔÚ, 4-2, ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘ Î·È ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. Δ¤ÏÔ˜, “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›· ›¯·Ì ÛÙÔ “∫ÈÔ‡È” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ÙËÓ ∞.∂. §Â¯ˆÓ›ˆÓ/¡ËϤ·. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ƒ‹Á·˜ . . . . . . . . . .0-0 ∞fiÏÏˆÓ ∫.-£ËÛ¤·˜ . . . . . . . . .1-2 (91’ ∫ÒÛÙ·˜ - 37’ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿Û˘, 95’ ª·Ú·ÁÎfi˜) ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-∞›·˜ . . . . . . . . .2-1 (33’ ¶fiÙÛÔ˘ÙÛ·, 65’ ÂÓ. ∫·ÚÙ¿Ï˘ - 85’ ¡ÈÎËÊÔÚ¿Î˘) ™ÎÈ¿ıÔ˜-π¿ÛˆÓ ∞.ª. . . . . . . . . . .2-1 (4’ ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi˜, 81’ ™Î¤ÌÈ - 28’ §. ¢ÂÓÂÏ¿‚·˜) ¶ÚˆÙÂۛϷԘ-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ . . . . .2-0 (20’ Ã. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, 79’ ¶Ï·ÛÙ·Ú¿˜) ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-§Â¯ÒÓÈ· . . . . . . .0-0 ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜-¡.∞. ¡›Î˘ . . . . . . . .4-2 (32’ °Îfi‚·Ú˘, 69’, 72’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 75’ ∂Ï¢ıÂÚ›Ô˘ - 25’ ∑¤Ú˘, 62’ ∫fiÊÊ·˜) √ÚÌ›ÓÈÔ-∞ÂÙfi˜ . . . . . . . . . . . . . .4-2 (12’ ΔÛ›ÚÔ˜, 51’ ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, 62’ ∫·ÏÔ›Ù·˜, 75’ ΔÚȯȿ˜ - 35’ §˘Ú›ÙÛ˘, 88’ §¿ÛÎÔ˜) ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞ÎÚfiÔÏË . . . . . . . . .3-1 (24’, 36’ ∞ÓÙ˙Ô‡Ú˘, 81’ ∫·ÙÛ·Ï‹˜ - 77’ ∫·Ú·Ì›Ó˘)

■ √ ªÂÏ›ÛÛ˘ Ô˘ Ì ¯·Ù ÙÚÈÎ Ô‰‹ÁËÛ Û ӛÎË ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡, Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ °Ú¿ÓÙ·˜ Ô˘ Ì ÙȘ ÂÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ‚Ô‹ıËÛ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓ‹ Ó›ÎË ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË Î·È Ô ∫·ÙÛ·Úfi˜ Ù˘ ∞.∂. 2002, Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞. °·˙‹ ›Ûˆ˜ Ó· ¤Ù˘¯Â ÙÔ ˆÚ·ÈfiÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘, Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰›Î·È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÂÓ‰Âο‰·. ∂ÈϤͷÌ ·ÎfiÌË ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ™Ù·Ì¿ÙÔÁÏÔ˘ (ÃÏfiË) Î·È ªÂÏ·¯ÚÔÈÓfi (™ÎÈ¿ıÔ˜), ÙÔÓ ∫ÔÙ˙·ı·Ó¿ÛË ÙÔ˘ £ËÛ¤·, ÙÔÓ ∫ÔÓÙÔ‚¿ ÙÔ˘ ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡, ÙÔÓ °. ¡ÙÂÏ¿ÎÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú·, ÙÔÓ ÃÚ. ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘, ÙÔÓ ∫·Ó·Ú¿ ÙÔ˘ ¶ËϤ· Î·È ÙÔÓ §Ô‡Ì·Ú‰Ô Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜.

∫π™™√™

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ô ¶. ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜ ¶·Ú·ÈÙ‹ıËΠ¯ı˜ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ∫ÈÛÛÔ‡ Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∑ÔÚ‰ÔÌ¿˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔ “ÙÈÌfiÓÈ” Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙfiÛÔ ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °È¿ÓÓË ªÔ‡ÙÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜.

“¶ÔÏ˘‚fiÏÔ” Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ √ ÚˆÙÔfiÚÔ˜ Ù˘ °’ ∂¶™£ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£. ı‡ÌÈÛ “ÔÏ˘‚fiÏÔ” ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Áfi °∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 7-0 ÁÈ· ÙËÓ 8Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋. ¶¿ÓÙˆ˜, Ë ¤ÎÏËÍË ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, fiÔ˘ Ô ÙÔÈÎfi˜ ¢È·ÁfiÚ·˜ ¤¯·Û 10 ·fi ÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ: ¢È·ÁfiÚ·˜-∞Á¯›·ÏÔ˜ . . . . . . . . . .0-1 (80’ ¡ÈÎÏ¿Ô˘˜) ∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.-ÕÚ˘ ∞Óı. . . . . . .0-1 (24’ •˘Ófi˜) ∑·ÁÔÚ¿-¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ . . . . . . . .3-4 (10’, 75’ μÔ˘˙·Ú¿˜, 32’ §¿ÛÎÔ˜ - 26’ ¡ÈÎfiÔ˘ÏÔ˜, 51’, 80’ ªÂÙ·Í¿˜, 63’ ºÒÙÔ˘) ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-°∞™ ™ËÈ¿‰Ô˜ . .7-0 (15’, 34’ ∫.μ. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 53’ ∞ÚÁ˘Ú›Ô˘, 65’ ∫.¡. ª·ÏÏÈ·Úfi˜, 70, 78’, 84’ ¢. ∫·ÏÙÛ¿˜) ∞¶√μ-¢ËÌËÙÚÈ¿˜ . . . . . . . . . . . .1-0 (90’ ª·ÓˆÏfiÔ˘ÏÔ˜) ∞›·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘-ΔÔÍfiÙ˘ . . . . . .2-0 (30’ ∞ÎÚ›‚Ô˜, 73’ •ÂÚÔ¯ÂÈÌÒÓ·˜) ƒÂfi: ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹

■ ¢π∞§∂•∏ ™À¡¢π√ƒ°∞¡ø¡√À¡ ∞√¢μ ∫∞π ™¢Àμ

“ÕÛÎËÛË Î·È ÚfiÏË„Ë ·ÛıÂÓÂÈÒÓ” √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ¢ÚÔ̤ˆÓ ÀÁ›·˜ μfiÏÔ˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ‰È¿ÏÂÍË Ì ı¤Ì· “¿ÛÎËÛË Î·È ÚfiÏË„Ë ·ÛıÂÓÂÈÒÓ” Ì ÔÌÈÏËÙ‹ ÙÔÓ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ·, ηıËÁËÙ‹ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫Ô˘Ú¤Ù·. ∏ ÔÌÈÏ›·-‰È¿ÏÂÍË ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ¤Ó· ¢ڇ ÎÔÈÓfi, Á˘ÌÓ·ÛÙÒÓ, ÚÔÔÓËÙÒÓ, ·ıÏËÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÂÈ ÁÈ· Ù· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÔʤÏË Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹ Ì·˜ Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ˘ÔÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙˆÓ ·ı‹ÛÂˆÓ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÔÓÙ·È ·˘Ù‹˜.∏ ·ÓÔÈ-

¯Ù‹ ·˘Ù‹ ÔÌÈÏ›·, Ô˘ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î·È Î›ÓËÙÚÔ ÁÈ· ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù·, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 19.00. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÔÌÈÏËÙ‹ Î. ∫Ô˘Ú¤Ù· ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÔ˘. √ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘Ú¤Ù·˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ¶¿ÙÚ·. ™Ô‡‰·Û º·Ú̷΢ÙÈ΋ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú ÙÔ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙË μÈÔ¯ËÌ›· ·fi ÙÔ ÃËÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∞¶£. ∞fi ÙÔ 1990-1992 ÂÚÁ¿ÛÙËΠˆ˜ ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯Ô-

Ï‹ ÙÔ˘ Harvard ÛÙË μÔÛÙÒÓË. ™‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ∫·ıËÁËÙ‹˜ º˘ÛÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔ¯ËÌ›·˜-μÈÔÙ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Ú¢ÓËÙÈο ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ ·ÏÏËÏÂȉڿÛÂˆÓ ‰È·ÙÚÔÊÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Û ÌÔÚÈ·Îfi Â›‰Ô, ÂȉÈο Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ¿ÛÎËÛ˘. Œ¯ÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 60 ¿ÚıÚ· Û ‰ÈÂıÓ‹ ¤Á΢ڷ ÂÚÈÔ‰Èο .∂›Ó·È ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ·˜ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ· “Food for life” ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2007-2013.


TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

23

√ ∞.™. “μ√§√™ 2004” ™À¡∂Δƒπæ∂ 5-0 Δ√¡ ºπ§Àƒπ∞∫√ °π∞ Δ∏¡ ∞’ ∂£¡π∫∏ °À¡∞π∫ø¡

¢’ ∂£¡π∫∏

ŒÎ·Ó ÙÔ “ÙÚ›· ÛÙ· ÙÚ›·”

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÚÒÙÔ˜ Ô ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜

ËÓ ÙÚ›ÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ΔÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 50 ÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ Î·È Ê˘ÛÈο ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÚÔÔÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ. ∏ ·Ú¯ËÁfi˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË ¤Ù˘¯Â ‰‡Ô ÁÎÔÏ, ÂÓÒ ·fi Ì›· ÊÔÚ¿ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ÔÈ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∑‹ÁÚ·, ∫ÔƯ̂ӷ ¡ÙÔ‡Û· Î·È Δ·Ì¿Ú· °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ∫·Ì›· ‰˘ÛÎÔÏ›· ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛÂ Ô ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” -Mastic Spa ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi ºÏÒÚÈÓ·˜. ∏ ÔÈÔÙÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Î·È ·ÔÙ˘ÒıËΠ̠ÙÔ Â˘Ú‡ ÛÎÔÚ 5-0 ˘¤Ú ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ª¿ÏÈÛÙ· ·˘Ùfi ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â›Ó·È Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·Ó ÔÈ ·›ÎÙÚȘ ÙÔ˘ £ˆÌ¿ ª·ÎÚ‹ ‹Ù·Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. √ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· 4-5-1. ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ ‹Ù·Ó Ë ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË, ‰ÂÍ› Î·È ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì·Î ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È °Ô˘ÁÔ‡ÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ë ¶ÂÏÂÎÔ‡‰· Î·È Ë ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÛÈÚ‰¿ÓË Î·È ™¿ÚÁΠÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ ÙË ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ‰ÂÍÈ¿ ¤·È˙Â Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ë ∑‹ÁÚ·, ÂÓÒ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ‹Ù·Ó Ë ¡ÙÔ‡Û·. ª¤Û· Û 13 ÏÂÙ¿ ÍÂηı¿ÚÈÛ ÙÔ ÔÈ· ÔÌ¿‰· ı· ΤډÈ˙ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·ÊÔ‡ ·fi ÙÔ 32’ ̤¯ÚÈ ÙÔ 45’ ÔÈ ÁË‰ԇ¯Â˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù·. ™ÙÔ 32’, ÏÔÈfiÓ, Ë

∏ ∫·ÙÂÚ›Ó· ΔÛÈÚ‰¿ÓË ÛËÌ›ˆÛ ٷ ‰‡Ô ÚÒÙ· ÁÎÔÏ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜ ΔÛÈÚ‰¿ÓË ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È Ì ÛÔ˘Ù ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙ· ‰›¯Ù˘· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ 1-0. ∏ ›‰È· ·›ÎÙÚÈ· ‰ÈÏ·Û›·Û ٷ Ù¤ÚÌ·Ù¿ Ù˘ ÛÙÔ 42’ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û¤ÓÙÚ· Ù˘ °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ∏ ™¤Ú‚· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÁÎÔÏ fiÙ·Ó ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÏÂÙfi ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÔ‡Ù·ÚÂ Î·È ·Ó¿ÁηÛ ÙËÓ ™ÈÒÌÔ˘ Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ·ÛıÂÓÒ˜. ∏ Ì¿Ï· ¤ÊÙ·Û ÛÙËÓ ∑‹ÁÚ· Ô˘ Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ ¯Ú›ÛÙËΠÛÎfiÚÂÚ. ™ÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ›¯·Ì ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÁÎÔÏ ÁÈ· ÙÔÓ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” . Δ· ÛËÌ›ˆÛ·Ó Ë ¡ÙÔ‡Û· Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÛÙÔ 66’ Î·È Ë °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜ Ì ÛÔ˘Ù ÛÙÔ 81’. ŒÙÛÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ 50.

∞.™. “μ√§√™ 2004” : ∞Ó·ÛÙ·Û¿ÎË (70’ ∫·Óȿη), ™Ù·ÌÔÔ‡ÏÔ˘ (60’ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë), °Ô˘ÁÔ‡ÛË, ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·, ™¿ÚÁÎÂ, ΔÛÈÚ‰¿ÓË, ∑‹ÁÚ· (65’ §·‚‰ÔÁÈ¿ÓÓË), °ÈÔ‚¿ÓÔ‚ÈÙ˜. ª·ÏÈÛÈÒÚ·, ¡ÙÔ‡Û·. ºπ§Àƒπ∞∫√™: ™ÈÒÌÔ˘, ª·Û‰¿ÚË, ∫·Ù‹, ΔÛ·Ì¿˙Ë, ∂. μÚ¿ÁÎÔ˘, ∑‹ÎÔ˘ (40’ ∞. μÚ¿ÁÎÔ˘, 82’ Ï.Ù. ¶ÂÙÚÔÔ‡ÏÔ˘), ª¿ÈÓÔ˘, μ·ÛÈÏ›Ԣ, ∫·Ú·Ù˙¿, §ÈÌ›Ùη, ¶¤ÙÎÔ˘ (63’ ¡Ù·ÙÛÔ‡ÚË).

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ ∞’ ∂ıÓÈ΋˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜:

∂Ï›‰Â˜ ∫·Ú‰.-∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . .1-2

μfiÏÔ˜ 2004-ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . 5-0 ∫·‚¿Ï·-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . 0-3 ƒÂfi: ÕÚ˘ £ÂÛ.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞Ì·˙fiÓ˜ ¢Ú. . . . . . . . . 15-1 2. μfiÏÔ˜ 2004 . . . . . . . . . .14-2 3. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . . . . 9-0 4. ∂Ï›‰Â˜ . . . . . . . . . . . . . .3-8 5. ∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . . . . .2-9 6. ºÈÏ˘ÚÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .0-10 7. ÕÚ˘ £. . . . . . . . . . . . . .0-13

...9 ...9 . . .6 ...3 ...0 ...0 ...0

* ¶∞√∫, ∫·‚¿Ï· Î·È ÕÚ˘ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ù· ÚÂfi ÙÔ˘˜.

∏ √ª∞¢∞ Δ∏™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À ∞¶∂™¶∞™∂ “§∂À∫∏” π™√¶∞§π∞ ∞¶√ Δ∞ ª∂Δ∂øƒ∞ °π∞ Δ∏ ¢’ ∂£¡π∫∏

“ŸÚıÈÔ˜” Î·È ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋)

* ¡¤· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ù·˜), μ. ΔÛԇη˜, °Î·ÚÓ¿Ú·˜. ¶Àƒ∞™√™: ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ™‡ÚÔ˘, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, °Î¿Áη˜, ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, ª·Û‰¿Ó˘, ¢·ÓfiÔ˘ÏÔ˜ (68’ ¡Ô‡ÛÈ·˜), ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ºÏ¿ÌÔ˜ (82’ ΔÛ¿È), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ∫. ∫›ÙÛÔ˜ (90’ ∑¿Áη˜).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ›· ·ÎfiÌË ÂÈÙ˘¯›· ÚÔÛ¤ıÂÛ ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 10˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ·¤Û·Û ÈÛÔ·Ï›· Ì 0-0 ·fi Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∫·Ï·Ì¿Î·˜. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰·, Ì›· ·ÎfiÌË ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Ì 2-0.

ª

∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ 0-2

ªÂÙ¤ˆÚ·¶‡Ú·ÛÔ˜ 0-0 °È· ¤ÎÙË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¤ÌÂÈÓ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Ô˘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÎÌÂÙ·ÏχÂÙ·È ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘, “ÙÛÈÌ¿” ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ·˘Ù‹Ó. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ηٿÊÂÚÂ Î·È ¤ÌÂÈÓ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· ÙˆÓ ªÂÙÂÒÚˆÓ ∫·Ï·Ì¿Î·˜, ·ÔÛÒÓÙ·˜ “Ï¢΋” ÈÛÔ·Ï›·, ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi ÙÔÓ ¤ÊÂÚ ÛÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÎË ª·Î¿ÏË ÍÂΛÓËÛ ÈÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Î·È ÛÙÔ 9’ ›¯Â ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ï‹ ÛÙÈÁÌ‹ Ì ÙËÓ Î·Úʈً ÎÂÊ·-

¶ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÛ¤ÓÔ˘ Ô˘ ¤Ê˘Á ÌfiÏȘ ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙÔ 18’ Ô ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ ‚Ú¤ıËΠ۠ÏÂÔÓÂÎÙÈ΋ ı¤ÛË Î·È ·Ó·ÎfiËΠÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÈÓ ÛÔ˘Ù¿ÚÂÈ. ™ÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ›¯·Ó Î·È Ë ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÁÎÔÏ. ◊Ù·Ó ÛÙÔ 33’ fiÙ·Ó Ô ∞. ΔÛԇη˜ Âȯ›ÚËÛ ÙÔ Á˘ÚÈÛÙfi ÛÔ˘Ù Î·È Ë Ì¿Ï· ÚÔÛ¤ÎÚÔ˘Û ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˘.

™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ù· ªÂÙ¤ˆÚ· ·›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ 50’ Ì ÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °Î·ÚÓ·Ú¿ Ô˘ ¤Ú·Û ¿Ô˘Ù, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ›¯Â ηϤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙÔÓ ºÏ¿ÌÔ ÛÙÔ 68’, ÙÔÓ ¡Ô‡ÛÈ· ÛÙÔ 75’ Î·È ÙÔÓ ΔÛ¿È ÛÙÔ 83’. ª∂Δ∂øƒ∞: ∫Ô˘ÙÏ‹˜, °Îfi‚·Ú˘, ∑‹ÓˆÓÔ˜, ∞Ó‰. ΔÛԇη˜, ™ÎfiÓ‰Ú·˜, ∫ˆÛÙ‹˜, ÷˚οÏ˘ (65’ º·ÛԇϷ˜), º¤Îη˜ (78’ ∞Ó‰Ú¤Ô˘), ∫¯·ÁÈ¿˜ (81’ ª¿-

∏ 10Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 4Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ›¯Â ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È Δ‡ÚÓ·‚Ô. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ ¤Ú·Û ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ πÙ¤· Ì ÙÔ Â˘Ú‡ ÛÎÔÚ 4-0 Î·È ‰È·ÙËÚ‹ıËΠÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË, ÂÓÒ ÌfiÓÔ˜ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ¤Ú·ÛÂ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” Â› Ù˘ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ Ì 2-0. ™ÙËÓ 3Ë ı¤ÛË ‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜, Ô˘ ‹Ú ·ÎfiÌË ¤Ó· ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ (0-0 Ì ٷ ªÂÙ¤ˆÚ· ÛÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Î·). √È ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ÈÛÔ‚·ıÌÔ‡Ó Ì ÙË §·Ì›· Ô˘ ¤ÊÂÚ ÈÛÔ·Ï›· 1-1 ÛÙÔ ªÔ˘˙¿ÎÈ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¿ÏÏ· Ì·Ù˜, ·›ÛıËÛË ÚÔοÏÂÛÂ Ë ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ¶˘ÚÁÂÙÔ‡ §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚfiÙË §È·ÓÔÎÏ·‰›Ô˘ Ì 2-0, ÂÓÒ ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ‹ÚÂ Î·È Ô ∞fiÏÏˆÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÓÈÎÒÓÙ·˜ 1-0 ÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ. Δ¤ÏÔ˜, ÈÛfi·ÏÔ 1-1 ¤ÏËÍ ÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ μÂÏÔ˘¯›Ô˘ Ì ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ, fiÔ˘ ÔÈ ∞Á¯È·Ï›Ù˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ·‹ÙÙËÙÔÈ ÁÈ· ¤‚‰ÔÌÔ ÛÂÚ› ·È¯Ó›‰È. ŸÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘, ˘ԉ¯fiÌÂÓË ÙÔÓ ∞fiÏψӷ §¿ÚÈÛ·˜. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ÚÔ¯ıÂÛÈÓ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . . . . . . . . . 0-4 ªÂÙ¤ˆÚ·-¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . .0-0 ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó.-¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . 2-0 ªÔ˘˙¿ÎÈ-§·Ì›· . . . . . . . . . . . . 1-1 μÂÏÔ‡¯È-∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . .1-1 ∞fiÏÏˆÓ §.- ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . . .1-0 ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . .0-2 ƒÂfi: ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™ÂÚ¯ÂÈ¿‰·˜

™ÙËÓ ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ...Û˘Ó‹ıÂÈ· ÔÈ ‹ÙÙ˜ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÂÚ›Ô‰Ô. ∞˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ¤¯·Û 2-0 ÛÙÔ Á‹‰fi Ù˘ ·fi ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô Î·È Ê˘ÛÈο ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜. ¶Ï¤ÔÓ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÈÛˆÓ›·˜ ÌÂÙÚ¿ ¤ÓÙ ‹ÙÙ˜ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜, ÂÓÒ Û˘ÓÔÏÈο ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÂÈ Ì›· Ó›ÎË (̤۷ ÛÙÔ ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ) Î·È ÂÓÓ¤· ‹ÙÙ˜. §›Á˜ ‹Ù·Ó ÔÈ Î·Ï¤˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔ˘˜ Û·ÊÒ˜ ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ηٷÎÙÔ‡Ó ÙË Ó›ÎË ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ËÌȯÚfiÓˆÓ. ™ÙÔ 4’ ¤ÁÈÓ ÙÔ 0-1 Û ̛· Ê¿ÛË Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ‚·ıÈ¿ Ì·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ∫Ô˘‚ÂÏ¿. √È ·Ì˘ÓfiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó·Ó Î·È Ô ∫fiÎÎÈÓÔ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ οÙÔ¯Ô˜ Ù˘ Ì¿Ï·˜ ÙËÓ ¿Û·Ú ÁÈ· ÙÔÓ °ÚËÁÔÚ›Ô˘,

Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÓÔÈÍ ÙÔ ÛÎÔÚ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó fiÙÈ Ô ÛÎfiÚÂÚ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ ¯¤ÚÈ, ·ÏÏ¿ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ¤‰ÂÈÍ ۤÓÙÚ·. ∂›Û˘ ÊÒÓ·Í·Ó Î·È ÛÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 24Ô˘ ÏÂÙÔ‡ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ·Ô‚Ï‹ıËΠ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘ Ô˘ ·Ó¤ÙÚ„ ÙÔÓ ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ. ÀÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Û ÚÔÊ·Ó‹ ı¤ÛË ÁÈ· ÁÎÔÏ. ™ÙÔ 48’ Ô Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ “ÛÊÚ¿ÁÈÛ” ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ™È¿ÙÚ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠ·‰Ú¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ·Ì˘ÓÔ̤ӈÓ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ ÚÔÛ¿ıËÛ ÁÈ· ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÙÈÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ Ô ¡¿ÓÔ˜ ÛÙÔ 85’, fiÛÔ Î·È Ô ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜ ÛÙÔ 90’ ·¤Ù˘¯·Ó Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÔ˘Ó. ∞.∂. ¢πª∏¡π√À: ªÈ¯·ÏfiÔ˘ÏÔ˜, °. ÃÔÓ‰Úfi˜ (30’ ¡¿ÓÔ˜), °Î¤ÚÙÛÔ˜, °ÂˆÚÁԇϷ˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶·Ú›Û˘ (46’ ¡ÙÔ˘ÎÒÏ˘), ÷ÚÈÙ›‰Ë˜, ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜, ∫fiÊÊ·˜, ™ÎÔ‡Ú·˜ (70’ ¶·Ó·ÁȈٛ‰Ë˜), ∫fiÙÛη. ΔÀƒ¡∞μ√™: ∫·Ú·Ó·ÛÙ¿Û˘, ∞ı·Ó·ÛÔ‡Ï˘, ∫·‚‚·‰›·˜, ™È¿ÙÚ·˜, Δ˙ÔÚÌ·Ù˙›‰Ë˜, ∫Ô˘Ú‰‹˜, ∫fiÎÎÈÓÔ˜, ª¿ÁÁÔ˜ (68’ ™ÎÔ‡Ú·˜), ∫ÔÓÙÔı·Ó¿Û˘, °ÚËÁÔÚ›Ô˘, ∫Ô˘‚ÂÏ¿˜ (66’ °ÂˆÚÁ·ÓÙ˙È¿˜).

1. ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ . . . . 19-5 . . 23 2. Δ‡ÚÓ·‚Ô˜ . . . . . . . . . 17-7 . . 21 3. ¶‡Ú·ÛÔ˜ . . . . . . . . . .16-5 . . 20 4. §·Ì›· . . . . . . . . . . . . . 16-8 . .20 5. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . .12-7 . .15 6. ¶˘ÚÁÂÙfi˜ . . . . . . . .14-11 . .15 7. ªÂÙ¤ˆÚ· . . . . . . . .17-12 . .13 8. ∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. . . . . .11-7 . .13 9. ∞fiÏÏˆÓ §. . . . . . . . . 9-10 . . 12 10. μÂÏÔ‡¯È . . . . . . . . . .9-13 . . 11 11. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. . . .10-13 . . . 9 12. ªÔ˘˙¿ÎÈ . . . . . . . . .5-10 . . . 9 13. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ . . . . . . . . .3-10 . . .5 14. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ . . . . .6-24 . . .3 15. ∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ . . . .4-25 . . .2 ƒÂfi ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÔÈ: ªÔ˘˙¿ÎÈ, ªÂÙ¤ˆÚ·, ¶‡Ú·ÛÔ˜, §·Ì›·, ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∞.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-¶‡Ú·ÛÔ˜ ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ πÙ¤·˜ §·Ì›·-ªÂÙ¤ˆÚ· ∂Ï·ÛÛfiÓ·-∞ÁÚfiÙ˘ §È·Ó. ∫·ÛÙÚ¿ÎÈ-μÂÏÔ‡¯È Δ‡ÚÓ·‚Ô˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ™. ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∞fiÏÏˆÓ §·Ú. ƒÂfi: ªÔ˘˙¿ÎÈ


24

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

™√À¶∂ƒ §π°∫∞

√π “∂ƒÀ£ƒ√§∂À∫√π”

¶¤Ú·Û ÚÒÙÔ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi

ª∂ ÛÎfiÚÂÚ ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “·ÈˆÓ›ˆÓ” , ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-0 ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ÌÔÓ·‰È΋ ·‹ÙÙËÙË ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §›Áη, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 12 ·È¯Ó›‰È·. ªÂ ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ·˘Ù‹ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤Ú·Û ÌfiÓÔ˜ ÚÒÙÔ˜ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î·, ¤Ó· ‚·ıÌfi ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· Î·È ÙÔ ·‹ÙÙËÙÔ ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙˆÓ “¢ÈÎÂʿψӔ Ë ∞∂∫ ¤Î·Ì„ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶∞√∫ Ì 1-0 ¯¿ÚË Û ٤ÚÌ· ÙÔ˘ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô ª·ÓÙԇη ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ›¯·Ì ÈÛÔ·Ï›· ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÙÔ˘ ÕÚË Ì ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, fiÔ˘ ÔÈ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ·Ó ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ Ë ∫·‚¿Ï· ¤¯·Û 1-0 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ™Ô˘‰·›· “‰ÈÏ¿” ÁÈ· ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË (2-0 ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹) Î·È ÙÔÓ §Â‚·‰ÂÈ·Îfi (2-0 ÙÔÓ ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi, ÂÓÒ ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ˘ÂÚ·Û›ÛÙËÎÂ Ô ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ (2-1 ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÂÓ·). Δ¤ÏÔ˜, Ï¢΋ ÈÛÔ·Ï›· ›¯·Ì ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ ÛÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §›Áη˜: ∞∂∫-¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . 1-0 (48’ ª·ÓÙԇη) ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-•¿ÓıË . . . . . . 0-0 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . . . . . 0-2 (50’ √ÚÊ·Ófi˜, 85’ ªÔ‡ÓÙÈÌÈÚ) §¿ÚÈÛ·-∫·‚¿Ï· . . . . . . . . . . 1-0 (60’ ∫¿Û·˜) ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 0-2 (24’, 55’ ¡·ÔÏÂfiÓÈ) ÕÚ˘-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . 1-1 (82’ ¡¤ÙÔ - 93’ ∫Ô˘ÌÔÚÙ˙›) √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 2-0 (45’+1, 54’ ª‹ÙÚÔÁÏÔ˘) ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 2-1 (57’ ªÚ›ÙÔ, 64’ ¶ÂÚfiÓ - 77’ ¡ÙÈÌ·Ï¿)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (12Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ . .21-6 . 30 2. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ 21-8 . 29 3. ¶∞√∫ . . . . . . . 16-8 . 21 4. ∫·‚¿Ï· . . . . .13-10 . . 18 5. ∞∂∫ . . . . . . . .15-13 . . 18 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . .16-13 . . 18 7. ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ . .17-12 . . 17 8. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. . 14-14 . . 16 9. ÕÚ˘ . . . . . . .12-13 . . 16 10. •¿ÓıË . . . . . .7-10 . . 14 11. §¿ÚÈÛ· . . . .12-16 . . 13 12. ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ . 13-13 . . 13 13. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . .10-15 . . 12 14. ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· 11-17 . . 11 15. §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜ 8-18 . . 11 16. ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜ 7-27 . . 1

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ™¿‚‚·ÙÔ 5/12 §Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜-ÕÚ˘ 16.45 •¿ÓıË-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ 19.00 ¶∞√∫-§¿ÚÈÛ· 19.00 ∫˘Úȷ΋ 6/12 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∏Ú·ÎÏ‹˜ 14.30 ¶·ÓıÚ·ÎÈÎfi˜-∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ. 14.30 ∂ÚÁÔÙ¤Ï˘-∫·‚¿Ï· 16.45 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜-∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ 16.45 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ 19.00

∂§¶π∑√À¡ ™∂ ∞∫√ª∏ ∫∞§ÀΔ∂ƒ∏ ™À¡∂Ã∂π∞ ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞

ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ˆ˜ Ë Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÌfiÓÔ ÙËÓ ··Ú¯‹ ÁÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ÓÈÎÒÓ Î·È Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. ΔËÓ ·›ÛıËÛË ·˘Ù‹ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÔÌ·ÏÔÔÈ›ٷÈ, ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó, ÂÓÒ ¤Ú¯ÔÓÙ·È... ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘.

√ ∑›ÎÔ Î·È ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â›Ó·È ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Ì ÙË Û˘ÁÎÔÌȉ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ·ÊÔ‡ ·Ú¿ Ù· Û˘Ó¯‹ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ Î·È ÙȘ ÔÏϤ˜ ·Ô˘Û›Â˜ ÛÙÔ ‹‰Ë ÂÏÏÈ¤˜ ÚfiÛÙÂÚ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ÚˆÙÔfiÚÔÈ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¤¯ÔÓÙ·˜ “‚Á¿ÏÂÈ” ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì›· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ “16” ÙÔ˘ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ, Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÛÙÔ ∫‡ÂÏÏÔ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÌÂÏ·Ófi ÛËÌ›Ô. ∏̤ڷ ÍÂÎÔ‡Ú·Û˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ë ¢Â˘Ù¤Ú·, ·ÏÏ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Skoda •¿ÓıË ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· (19:00), fiÔ˘ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· Ó· ÌËÓ... ¯·Ú·ÌÈÛÙ› Ô ıÚ›·Ì‚Ô˜ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, ÂÓÒ ·ÎÔÏÔ˘ı› Ô “ÙÂÏÈÎfi˜” Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙËÓ ÕÚÛÂÓ·Ï ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” ÁÈ· ÙÔ ΔÛ¿ÌÈÔÓ˜ §ÈÁÎ. √ ∑›ÎÔ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ‰‡Ô ÂÈϤÔÓ fiÏ·, ηıÒ˜ °Î·Ï¤ÙÈ Î·È ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‰È·ı¤ÛÈÌÔÈ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ ™ÙÔÏÙ›‰Ë. ΔÔ ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ ÁÈ· ÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÚÔÔÓËÙ‹ Â›Ó·È ˆ˜ ÚԤ΢„·Ó ÙÚ›· Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ƒ·Ô‡Ï ªÚ¿‚Ô ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÌËÚfi, Ô §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ Â›¯Â Û·ÛÌÔ‡˜ ÛÙË Á¿Ì· Î·È Ô ∑Â-

‚Ï¿ÎÔÊ ˘¤ÛÙË ÙÚ¿‚ËÁÌ· ÛÙÔÓ ÚÔÛ·ÁˆÁfi. ∏ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ı· ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ Á›ÓÔ˘Ó. ∂ÎÙfi˜ Ì¿¯Ë˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó §ÂÓÙ¤ÛÌ·, ¡Ù¿ÚÌÈÛ·˚Ú Î·È ¡ÙÈfiÁÎÔ.

ªÒÚ·Ï˘: ∫·Ó¤Ó· ·ÂÚÔ‚fiÏÔ ¢È¤„¢Û ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·ÂÚÔ‚fiÏÔ˘ ·fi Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÓÙ¤ÚÌÈ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, °È¿ÓÓ˘ ªÒÚ·Ï˘. “¢ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ·ÂÚÔ‚fiÏ· Î·È ÂÂȉ‹ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙËÓ ƒÈ˙Ô‡ÔÏË, ÙÔ ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Ô Î. Δ˙fiÚ‚·˜, ı¤Ïˆ Ó· ˆ ˆ˜ ÙfiÙ ‹Ù·Ó Ôχ ÌÈÎÚfi˜ ÁÈ· Ó· ı˘Ì¿Ù·È. ΔÔ ıˆÚÒ ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ϤÂÈ Ô Î. Δ˙fiÚ‚·˜ fiÙÈ ¯Ù˘ÈfiÙ·Ó Ì ·ÂÚÔ‚fiÏÔ. ¢ÂÓ ˘‹Ú¯Â ηӤӷ ·ÂÚÔ‚fiÏÔ. ∂›Ó·È ·‰È·ÓfiËÙÔ Ó· ·›˙ÂÈ ÁÈ· ÙfiÛË ÒÚ· Î·È Ó· ‰¤¯ÂÙ·È ˘Ú¿ fiˆ˜ ϤÂÈ.

∫·È Â›Ó·È „¤Ì·Ù· ·˘Ù¿ Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ÙÔ Î·Ù‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ η̛· ηٷÁÁÂÏ›·. ◊ÌÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿. ¢‡Ô ÒÚ˜ ÌÂÙ¿ ·Ó·Î·Ï‡„·Ì ·ÂÚÔ‚fiÏ·. ∂›Ó·È ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ó· ϤÂÈ fiÙÈ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·ÂÚÔ‚fiÏÔ ÛÙÔ Á‹‰Ô. ¡· Ì·˜ ÂÈ ·fi ÔÈÔÓ ‰fiıËΠÂÓÙÔÏ‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÎÏËı› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÍËÁ‹ÛÂȘ” , ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ‰ÂÓ Ê¤ÚÂÈ Â˘ı‡ÓË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ “ÂÚÈ¤ÙÂÈ·” ÙÔ˘ Ô‡ÏÌ·Ó ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹‰Ô. “ΔÔ ÙÈ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÏÂηÓÔ¤‰ÈÔ, Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂Ì›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ΢ÓËÁ¿Ì 50 ·ÓÂÁΤʷÏÔ˘˜ Û fiÏË ÙËÓ ∞ı‹Ó·. ∂›Ì·ÛÙ ˘‡ı˘ÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ʤÚÂÈ Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÌÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ Á‹‰Ô. £· ¤ÚÂ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜” . ∂›Û˘ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔ-

Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ì ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÒÓ ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÌÂ... ̤ÙÚÔ. “∂›Ó·È Úfi¯ÂÈÚÔ Ó· ˆ fiÛ˜ ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ı· οÓÔ˘ÌÂ. ŸÌˆ˜ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· οÓÔ˘Ì ٤ÛÛÂÚȘ, ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ì η̛·. £· ÂÍ·ÚÙËı› Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÙȘ ÂÈÛÙÚÔʤ˜”. * √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 1-0 ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ οو ÙˆÓ 21 ÂÙÒÓ Ù˘ Superleague. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ¤Ù˘¯Â Ô ™Ô‡Ï˘ Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÎfiÚÓÂÚ ÙÔ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î·, ¤¯ÔÓÙ·˜ 33 ‚·ıÌÔ‡˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ Ù¤Ù·ÚÙË ı¤ÛË Ì 20 fiÓÙÔ˘˜.

√ ¡π∫√§∞™ ¶∞Δ∂ƒ∞™ ∂£∂™∂ Δ√À™ ¶√¢√™º∞πƒπ™Δ∂™ Δ√À ¶∞√ ¶ƒ√ Δø¡ ∂À£À¡ø¡ Δ√À™

“ÕÛÙÚ·„Â Î·È ‚ÚfiÓÙËÍ” ¶ ÔÈÔ˜ ÙÔÓ Â›‰Â Î·È ‰ÂÓ ÙÔÓ ÊÔ‚‹ıËÎÂ. √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚˆÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÚÔ ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. “∫·Ù¤‚Ëη Ì·˙› Û·˜ ÁÈ· Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛÙ fiÙÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È ‰›Ï· Û·˜, ÁÈ· Ó· Û·˜ ·Ó‚¿Ûˆ Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Û·˜ ÚÔÛٷهۈ. ∂›ÛÙ ··Ú¿‰ÂÎÙÔÈ. ªÂÙ¿ ÙÔ ÁÎÔÏ ‹Û·ÛÙ·Ó ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ. Δ· °È¿ÓÓÂÓ· ¤¯·Ó·Ó 2-0 ÛÙÔ 80’ Î·È Á‡ÚÈÛ·Ó ÙÔ Ì·Ù˜ ÁÈ·Ù› ›¯·Ó ¿ıÔ˜ Î·È Î·Ú‰È¿ Ô˘ ÂÛ›˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ù” , ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο, ÂÍ·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ™ÈÛ¤, ™ÈÌ¿Ô Î·È Δ˙fiÚ‚·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ηٿ οÔÈˆÓ ·ÈÎÙÒÓ: “¶ÂÚÈ̤ӈ ·fi οÔÈÔ˘˜ Ó· Á›ÓÂÙ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Î·È Ó· ÙÔ ·›ÚÓÂÙ Â¿Óˆ Û·˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁ›Â˜, ›ÛÙ ÔÈ ÈÔ Î·ÏÔÏËڈ̤ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¤¯ÂÙ ÌÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Û·˜ ÚÔ-

Û¤¯ÂÈ” , ÚfiÛıÂÛÂ. “∞ÓÙ·Ô‰ÒÛ·ÙÂ Î·È Û ÂÌ¿˜ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ›ÎÚ·. ÿ۷ÙÂ

ÔχÙÈÌÔ˘˜ ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È ¯ı˜ Î·È Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ™Ù· ÂfiÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· ı¤Ïˆ

ÌfiÓÔ Ó›Î˜. ŸÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿ Ó· ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÒÚ·. ™˘˙ËÙ›ÛÙ Ì ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ Ù· Ï¿ıË Î·È ‚Ú›Ù χÛË. ¢ÂÓ Û·˜ ·›ÚÓÂÈ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÙ ԇÙ Â̤ӷ Ô‡Ù ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜” , η٤ÏËÍÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ÃÂÓÎ ΔÂÓ ∫¿Ù ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ °·Ï·Ù¿Û·Ú¿È ÁÈ· Ùo Europa League Ù¤ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ۠ηÓÔÓÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· ·fi ÙË Ó¤· ÁÚ›Ë. ŸÛÔÈ ·›ÎÙ˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¤Î·Ó·Ó ¯ı˜ ·ÔıÂÚ·›·. ªÂ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÓ ÚÔÔÓ‹ıËÎÂ Ô §¤ÙÔ. √ ·ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ‰¿ÎÙ˘ÏÔ ÙÔ˘ Ô‰ÈÔ‡ ÙÔ˘, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘- Î·È ¤ÙÛÈ ¤Î·Ó ıÂÚ·›·.

∞Ô¯ˆÚ› Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·Ó·ÁÁ¤ÏÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ Ù˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË, ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. ªÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŸÙ·Ó, ÚÈÓ ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ·, ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ¶∞∂ ∏Ú·ÎÏ‹˜, ·Ú·Ï¿‚·Ì ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ηıÒ˜ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤ÌÔÈ·˙ ‰˘Ó·Ù‹. ∞fi ÙfiÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·, ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô˘ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛÂ, ÌÔÚ› Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÌËÓ ‹Ù·Ó ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤Ï·ÌÂ, fï˜ Ô ∏Ú·ÎÏ‹˜ ·fiÎÙËÛ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È ¤Î·Ó ‚‹Ì·Ù· ÌÚÔÛÙ¿. ÿÛˆ˜ οӷÌ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· οÓÔ˘Ì ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ: ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ì·˜ Ó· Á›ÓÂÈ ·ÈÙ›· ‰È¯·ÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ∫·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ì ÙËÓ ›ÎÚ· fiÛˆÓ, ·ÓÔȯٿ ϤÔÓ, Ì·˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ‹˜ Ì·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ. ¶Èı·Ófiٷٷ, ·Ó Ì›ÓÔ˘ÌÂ, Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Á›ÓÂÙ·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ·ÈÙ›· ÁÈ· ·Ô‰ÔÎÈ̷ۛ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Û ¤Ó· Ó¤Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û¯‹Ì·, ÙÔ ÔÔ›Ô, ¢¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÂÏ›˙Ô˘Ì ӷ ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·fi Ì·˜ Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂÈ ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹, Ô˘ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘ ÔÓÂÈÚ‡ÂÙ·È” .

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∞.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ∞.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÙËÓ ÔÔ›· ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰Úfi˜ Ù˘ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·Ó¿‚·˜. ™Â ·˘Ù‹ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ‰ÂÓ Ì·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ó·Áη˙fiÌ·ÛÙ ·fi Ù· “¤ÚÁ· Î·È Ë̤Ú˜” Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ô˘ ÂÓÒ ÔÏÔ¤Ó· “‚ÂÏÙÈÒÓÂÙ·È” fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜, Û˘Ó¯Ҙ ‚˘ı›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ·Ó˘ÔÏË„›·˜ Î·È Ù˘ “¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜” Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜ Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Ù· ÙÔÈο ·È¯Ó›‰È·. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó· ·È¯Ó›‰È, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ٷϤÓÙÔ, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜, ›Ù ÁÈ·Ù› ηÙ¢ı‡ÓÔÓÙ·È, ›Ù ÁÈ·Ù› ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È, ›Ù ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏ· ΛÓËÙÚ·, ›Ù ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÂÈÚ›·. ™Ù·ı‹Î·Ì fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ·ÚˆÁÔ› ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ‰È·ÈÙËÛ›·˜, ‰Â›Í·Ì ·ÓÔ¯‹ ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ÂÎÏ‹ÊıËΠˆ˜ ·‰˘Ó·Ì›· ∫·Ïԇ̠ÏÔÈfiÓ ÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Ó· ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘ Î·È Ó· Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. ΔËÓ Î·Ïԇ̠ӷ ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È ÙËÓ ¯·Ì¤ÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Ù˘ ‰È·ÈÙËÛ›·˜ Î·È fi¯È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· οÓÂÈ Î·ÚȤڷ ‹ ÙÔ ÔÈÔ˜ ı· ÌÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜. ΔËÓ Î·Ïԇ̠٤ÏÔ˜ Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ô˘ ÁÈ· ‰ÈÎÔ‡˜ Ù˘ ÏfiÁÔ˘˜-Ô˘ ÂÌ¿˜ ‰Â Ì·˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó-ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ÂÎÙfi˜. ÀÛÙÂÚfiÁÚ·ÊÔ Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ Î. ∫·ÓÔ‡ÏË: °ÓˆÚ›˙ÂÙ ̋ˆ˜- fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÌÂ- ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË “ÂÎÙ¤ÏÂÛË” Ù˘ ∞.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ Ì ÙÔÓ ∞.√. ¢¿ÊÓË (Ô˘ ÙÔÓ Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·) fiÙÈ Ô ‰È·ÈÙËÙ‹˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ¤¯Ô˘Ó ÎÔ˘Ì·ÚÈ¿ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ ÔÚÈÛÌÔ‡; ∞Ó ÙÔ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ·ÔÙÂÏ› ÛοӉ·ÏÔ ÔÏ΋˜ Î·È Û·Ó ∞.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·ÔÛ˘Úıԇ̠·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·!” .


TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

¶∞ƒ∞ª∂¡∂π √ √§Àª¶π∞∫√™ ª∂Δ∞ Δ∏¡ ¶ƒ√ã∂™π¡∏ π™√¶∞§π∞ ™Δ√ ∏ƒ∞∫§∂π√ ª∂ Δ√¡ √º∏

∞‹ÙÙËÙÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ £

ÌÈ·ÎÔ‡. √ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È Ô ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜ ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê. ªÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÊÚÂÛοÚÈÛ ÙËÓ Â›ıÂÛË, Ú›¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔÓ ∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÙȘ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ÷ÓÈÒÙË, ÂÓÒ Ï›Á· ÏÂÙ¿ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ô ¶ÏÈ¿Áη˜ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ æ˘¯ÔÁÈÔ‡. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ú·¯ÒÚËÛ Á‹Â‰Ô ÛÙÔÓ √º∏, Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ‡ÛÈ· ˘ÂÚÔ¯‹ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·›ÍÂÈ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Â›ıÂÛË Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ªfiÓ¯Â Î·È ¶ÏÈ¿Áη. ™Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Á‹Î·Ó Ì ·ÍÈÒÛÂȘ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, fï˜ Ë ÙÂÏÈ΋ ¿Û· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηϋ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ó· ÌË ÌÔÚ› Ë ÔÌ¿‰· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙȘ Ê¿ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÙÔ ÙÂÏÈÎfi 1-1 ÎÚ›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·‹ÙÙËÙÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· ...ÏËÚÒÓÂÈ ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜. √º∏: μÂ˙˘Ú›‰Ë˜, ¶ÂÙÚ¿˜, ¶›ÙÛÔ˜ (82’ ∑ÔÚÌ¿˜), ¡·ÙÛÔ‡Ú·˜, ªÂÚÙ›Ó, ∫ÔÎÎÈÓ¿Î˘, ∫È¿ÛÛÔ˜, ª·ÓÔ‡ÛÔ˜ (70’¶ÂÚÔÁ·Ì‚Ú¿Î˘), ∞ÁÚ›Ù˘, μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ (88’ ¶¤ÛÈÙ˜), ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. √§Àª¶π∞∫√™ μ. ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ∫ÔÙ›ÙÛ·˜, ∫·Î·Ú¿˜, ªfiÓ¯Â, ™ˆÙ‹Ú¯Ô˜, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ªÔ˘ÏÔ‡Ù, ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ, ∞Ú‚·Ó›Ù˘ (84’ ∫ÔÓÙ¤ˆÓ), ÷ÓÈÒÙ˘ (54’ ¶ÏÈ¿Áη˜), æ˘¯ÔÁÈfi˜ (58’∞ÌÚ¿ÌÔ‚ÈÙ˜).

ÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È Ë ÈÛÔ·Ï›· Ô˘ ·¤Û·Û ·fi ÙÔÓ √º∏ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË, Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ¤‰Ú· Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ·fi ‰‡Ô ӛΘ, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË Â› ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰‡Ô ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‹ÙÙ˜ ¤ÚÂ ¿ÛË ı˘Û›· Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û ÙÚԯȿ ·Ófi‰Ô˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ë ¯·Ì¤ÓË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Û·ÊÒ˜ ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔÈ, Û ۯ¤ÛË Ì ٷ ·È¯Ó›‰È· Ì ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Î·È ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú· Î·È ·Ó ÛÙ¤ÎÔÓÙ·Ó Ï›ÁÔ ÈÔ Ù˘¯ÂÚÔ› ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ›¯·Ó ʇÁÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ “£. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ʤÙÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ μfiÏÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÂÈıÂÙÈο, ΢ӋÁËÛ ÙË Ó›ÎË Î·È ¤‰ÂÈÍ Ôχ ηϿ ÛÙÔȯ›·. ¢Â ‰˘ÛÎÔχÙËΠӷ ¿ÚÂÈ ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛ ٷ ÂÈıÂÙÈο ·ÙÔ‡ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ Δ¿ÛÔ ∞ÁÚ›ÙË. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜ Ô √º∏ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯·Û οÔÈ· ÎÏ·ÛÈ΋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÁÎÔÏ Î·È ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙÔ Ù¤ÚÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÏ›ÙÛÈ ·fi ÛÙË̤Ó˜ Ê¿ÛÂȘ (ÂÎÙÂϤÛÂȘ Ê¿Ô˘Ï Î·È ÎfiÚÓÂÚ). ™ÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ ΤډÈÛ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·ÁˆÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ÂÊ¿ÚÌÔÛÂ. √ ªÔ˘ÏÔ‡Ù ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È fi¯È ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ fiˆ˜ ÛÙ· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ·È¯Ó›‰È· Î·È ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘, ·›˙ÔÓÙ·˜ fiÙ ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Î·È fiÙ ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ (¿ÏÏ·˙ ı¤ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ªfiÓ¯Â). √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜, ‹Ù·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ı· ÌÔÚÔ‡Û ˆÛÙfiÛÔ, Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ηÈ

Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √º∏, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÊËÌ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ¿ Ù˘. ∞fi ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿, Ô ¡›ÎÔ˜ æ˘¯ÔÁÈfi˜ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˜ Û ÚfiÏÔ ‰ÂÍÈÔ‡ ̤ÛÔ˘ Î·È ·fi Ù· fi‰È· ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÏϤ˜ ÂÈıÂÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ı¤ÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Î·È ·Ó·¯·›ÙÈÛ ÔÏϤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. √ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ‚ÂÏÙȈ̤ÓÔ˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘, ÂÓÒ Ô Ã·ÓÈÒÙ˘ Û ¤Ó· ·ÎfiÌË ·È¯Ó›‰È ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›·ÏË ¿Ì˘Ó· Î·È Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ Ù· ‰›¯Ù˘·. ∏ ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô √º∏ ‰Â ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ʿÛÂȘ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∫ÔÏ›ÙÛÈ, ˆÛÙfiÛÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰¤¯ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÁÎÔÏ. ∞fi Ù· 10 ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ë ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ë ÂÛÙ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¤¯ÂÈ ·Ú·‚È·ÛÙ› ÛÙ· ÂÓÓ¤· ·fi ·˘Ù¿ Î·È ÌfiÓÔ Ì ÙÔÓ

£Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ ÛÙË º˘Ï‹ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÙÔ Ìˉ¤Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÚÔËÁËı› ÛÙÔ ÛÎÔÚ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡, ÛÙÔ 11’, Ì ¯Ù‡ËÌ· ¤Ó·ÏÙÈ ÙÔ˘ ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ (ÙÔ ¤Ó·ÏÙÈ Î¤Ú‰ÈÛÂ Ô ªfiӯ fiÙ·Ó ·Ó·ÙÚ¿ËΠ̤۷ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ ¶ÂÙÚ¿) Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ó· “ηı·Ú›ÛÂÈ” ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ¢ÂÓ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √º∏ ÂËÚ¿ÛÙËÎ·Ó „˘¯ÔÏÔÁÈο ·fi ÙÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ‰¤¯ıËηÓ, ηıÒ˜ ÁÈ· 20 ÏÂÙ¿ ÔÈ ∫ÚËÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó. ΔÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ÈÛÔÊ¿ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √º∏ ·fi ÙÔÓ μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ ÛÙÔ 30’ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·‰˘Ó·ÙÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ 45’ fiÔ˘ Ô ∞ÁÚ›Ù˘ ¤ÊÙ·Û ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÁÎÔÏ, Ì ÙÔÓ ∫ÔÏ›ÙÛÈ Ó· ÂÓÂÚÁ› ıÂÙÈο ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √º∏. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¿ÏÏ·Í οÔÈ· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÙÔ˘ √Ï˘-

◊ÙÙ· Ì 3-0 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ·fi ÙÔÓ √º∏

Δ

ªÂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ıËΠÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙÔÓ √º∏. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ·ÂÚ›ÊÚ·ÛÙ· ÙËÓ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÙËΠÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì ¤ÙÚ˜ Î·È ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √º∏, ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ ∫Ú‹Ù˘. ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ 30 ·Ï‹Ù˜ fiÙÈ Û·ÊÒ˜ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆÂ‡Ô˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ ÙÔ˘ √º∏, ÂÓÒ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÓÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ô˘‰ÂÌ›· Ê˘ÛÈο Û¯¤ÛË ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi. ∫·Ï¿ ı· οÓÔ˘Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √º∏ Î·È Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ∏Ú·ÎÏ›Ԣ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó fiÏ· Ù· ·Ó·Áη›· Î·È ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· ÒÛÙÂ, Û ÂfiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ·, Ó· ÌËÓ Â·Ó·ÏËÊÙÔ‡Ó ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ” .

ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ¢È·ÁfiÚ·

μ’ ∂£¡π∫∏ ¡∂ø¡

ËÓ ‹ÙÙ· Ì 3-0 ·fi ÙÔÓ √º∏ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ÔÌ¿‰· ¡¤ˆÓ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ó· ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· ÁÈ· ÙÔ ÛÎÏËÚfi Î·È ·ÓÙÈ·ıÏËÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ √º∏, ˘fi ÙËÓ ·ÓÔ¯‹ ÙÔ˘ ‰È·ÈÙËÙ‹. ΔÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÈÊÓȉȿÛÙËΠÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·, ηıÒ˜ ÚÈÓ Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ ÚÒÙÔ 15ÏÂÙÔ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‹‰Ë Ì 2-0 ›Ûˆ ÛÙÔ ÛÎÔÚ. ™ÙÔ 7’ Ô ∫ÂÂÙ·Ó¿Î˘ Ì Ï·Û¤ ¤Î·Ó ÙÔ 1-0 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∫ÚËÙÈÎÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÈÁˆÚ›· Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÛÙÔ 12’ ¤Ù˘¯·Ó Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ·, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ì Ï·Û¤ ÙÔ˘ ¡ÈÎÙ¿ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËÎÂ Ó¤Ô Ï¿ıÔ˜ Ù˘ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢Î˘” ÔÈÛıÔÊ˘Ï·Î‹˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·Ó¤‚·Û ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙȉڿÛÂÈ Î·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÎÔÏ Ô˘ ı· ÙÔÓ ¤‚·˙ ͷӿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, ˆ-

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¶∞∂

ÛÙfiÛÔ, ÛÙ¿ıËΠ¿Ù˘¯Ô˜. ™ÙÔ 20’ Ô §ÈfiÏÈÔ˜ ÂÎÙ¤ÏÂÛÂ Ê¿Ô˘Ï Ì ÙË Ì¿Ï· Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ ÛÙÔ ‰ÔοÚÈ ÙÔ˘ √º∏, ÂÓÒ ›‰È· ηٿÏËÍË Â›¯Â ÛÙÔ 50’ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ·Ó¤‚·Û·Ó ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ Û 3-0 ÛÙÔ 60’ Ì ÙÔÓ ¡Ù¤ÏÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ‰›¯Ù˘· Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÙË Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. ™ÙÔ 85’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ›¯Â Ó¤Ô ‰ÔοÚÈ Û ÎÂÊ·ÏÈ¿ ÙÔ˘ ΔÛ›È, ÂÓÒ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Ô ∑·¯·Ú¿Î˘ ‚Ú¤ıËΠÌfiÓÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔÓ ¶ÚfiÎÔ, ÁÈ· Ó· ÓÈÎËı› ·fi ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ √º∏. √º∏: ¶ÚfiÎÔ˜, ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜, °È·ÎÔ˘Ì¿Î˘, ∑·¯·Ú¿Î˘, Δ˙ÈÚ¿Î˘, ™·ÌÈÒÙ˘ (85’ ∫Èο΢), ™ÎÔ˘Ù¤Ï˘ (65’ ™Ù·ı¿Î˘), ∫·ÂÙ·Ó¿Î˘, ¡ÈÎÙ¿Ú˘ (73’ ™Ù·˘Ú·Î¿Î˘), ªÈ·Ô‡Ï˘, ¡Ù¤ÏÈ·. √§Àª¶π∞∫√™ μ√§√À: ™Ù·Ì¤ÏÔ˜, °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ (72’ §¤ÙÛÔ˜), §ÈfiÏÈÔ˜, ∞Ó‰Ú›ÎÔ˜, ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ (22’ Ï.Ù. ™ÎÏ·¿Ó˘), •ËÚÔÎÒÛÙ·˜ (46’ Ï.Ù. ∞ÎÚÈ‚Ô‡Û˘), ∫¤ÚÈ, ΔÛ›È, ∑·¯·Ú¿Î˘, ™Ê¿Î·˜, ¡·Ô˘Ì›‰Ë˜

√ ¢È·ÁfiÚ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¯ı˜ ËÙÙ‹ıËΠ̠2-1 ÛÙË ƒfi‰Ô ·fi ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi, Â›Ó·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. M¿ÏÈÛÙ·, ÌÂÙ¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ‹ÙÙ· Ô ¶·‡ÏÔ˜ ¢ÂÚÌÈÙ˙¿Î˘ ·ÔÙÂÏ› ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÁÈ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‚·ıÌÔÏÔÁÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÈÔ ¿Óˆ ÛÙÔ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎfi ›Ó·Î· (∫¤Ú΢ڷ, ∂ıÓÈÎfi˜, ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜). ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÍÂÎÈÓ¿ ·fi Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ Â›Ó·È ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·.

25

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: ∂Δ1: 21.00 ÕÚ˘-ÿÔÂÏ πÂÚ. -∑- (Eurocup) NOVASPORTS 1: 22.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-ΔfiÙÂÓ·Ì -∑(¶ÚÔËÌÈÙÂÏÈÎfi˜ §ÈÁΠη ∞ÁÁÏ›·˜) EUROSPORT 2: 22.30 °ÎÚ·Ó ∫·Ó¿ÚÈ·-ΔÔ‡ÚÔ‚ (Eurocup)

μ’ ∂£¡π∫∏

™Ô˘‰·›Ô “‰ÈÏfi” Ô ¶ÈÂÚÈÎfi˜ Ì ¢È·ÁfiÚ· √ ¶ÈÂÚÈÎfi˜ “¯Ù‡ËÛ” ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ì ٤ÚÌ· ÙÔ˘ ŸÏÁÎÈÓ ¤Ê˘Á Ì ÙÔ “‰ÈÏfi” ¯ı˜ ·fi ÙË ƒfi‰Ô, ÂÈÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì 2-1 ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ·, ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤ÚÈÍ ÙËÓ ·˘Ï·›· Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ‹Ù·Ó Ë ∫¤Ú΢ڷ, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â Ì 4-0 ÙÔÓ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙÔ ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, Ô˘ ÙËÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ÛÙË 2Ë ı¤ÛË. ŒÙÛÈ, ÔÈ “º·›·Î˜” , Í¤Ê˘Á·Ó ¤ÍÈ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤Î·Ó·Ó ¿ÏÏÔ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ™ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∏ ¤ÎÏËÍË Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∫·ÈÛ·ÚÈ·Ó‹ fiÔ˘ Ô πˆÓÈÎfi˜ ¤ÎÔ„Â ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú· “ÙÛÈÌÒÓÙ·˜” ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ‚·ıÌfi, 1-1, Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ÈÛÔÊ·Ú›˙Ô˘Ó ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. πÛfi·ÏË Ë “Ì¿¯Ë” ÛÙÔ “°ÂÓÙ› ∫Ô˘Ï¤” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ √º∏ Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· “ÎÏÂȉÒÓÂÈ” ÛÙÔ ÚÒÙÔ ËÌ›ˆÚÔ (1-1). “ÕÏÏË” ÔÌ¿‰· Ô £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜, Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ º˘Ï‹˜ Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ·ÚÎÂÙ¿, ·ÏÏ¿ Ó· οÌÙÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÈÁ¿Ïˆ ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 2-0. °Î¤Ï· ÁÈ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ 0-0 Ì ÙËÓ ∫·Ï·Ì¿Ù·, Ì ÙÔÓ ∑Ô˘ÚÔ‡‰Ë Ó· ·ÛÙԯ› Û ¤Ó·ÏÙÈ. ªÂ ‰‡Ô... ·˘ÙÔÁÎfiÏ Ë ∏ÏÈÔ‡ÔÏË Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ∞ÛÙ¤Ú·. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ Ó›ÎËÛ Ì 2-0 ÙË ƒfi‰Ô, ÂÓÒ ¢fiÍ· ¢Ú. Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ·Ó·‰Â›¯ıËÎ·Ó ÈÛfi·ÏÔÈ 0-0 ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙË ¢Ú¿Ì·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÔÈ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ 11˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ μ’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∂ıÓÈÎfi˜-ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 (45’ ™Ô˘Ì›ÓÈÔ, 72’ ƒÔÓÙÚ›ÁÎÔ) ¢fiÍ· ¢Ú.-∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 AÈÁ¿Ïˆ - £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 0-2 (70’ ∫fiÌÔ, 75’ ÷Ù˙Ë·ÓÙÂÏ›‰Ë˜) ∫¤Ú΢ڷ - ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . .4-0 (12’ °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô, 47’ ÂÓ. ΔÛ›Áη˜, 49’ §Ô˘Ú¤ÓÛÔ, 87’ §·ÌÚfiÔ˘ÏÔ˜) ∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ - πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (91’ ™ÈηÏfiÔ˘ÏÔ˜ - 14’ °ÂˆÚÁ›Ô˘) ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ - ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . 0-0 √º∏ - √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 (30’ μÏfiÓÙ·ÚÙÛÈÎ - 11’ ÂÓ. ƒÔÙ˙¤ÚÈÔ) ∏ÏÈÔ‡ÔÏË - ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .2-1 (39’ ·˘Ù. ÷ÛÈÒÙ˘, 52’ ·˘Ù. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ -85’ °¤‚Ù˙Ô‚ÈÙ˜) ¢È·ÁfiÚ·˜-¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-2 (66’ ™¿ÚÙ·Ï˘-28’ ·˘Ù. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, 90’ √ÏÁΛÓ)

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 11 ·ÁÒÓ˜) 1. ∫¤Ú΢ڷ . . . . . . . . . . . . . . . . .24-9 . . . . . . . . . 27 2. ∂ıÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-6 . . . . . . . . . 21 3. ∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . . . .15-9 . . . . . . . . . 21 4. ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ . . . . . . . . . . . .16-13 . . . . . . . . . . 19 5. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . . . . 15-14 . . . . . . . . . . 17 6. ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . .13-15 . . . . . . . . . . 16 7. ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . 14-15 . . . . . . . . . . 16 8. √º∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-13 . . . . . . . . . . 16 9. ∏ÏÈÔ‡ÔÏË . . . . . . . . . . . . . . . 11-10 . . . . . . . . . . 16 10. ¶ÈÂÚÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .19-17 . . . . . . . . . . . 15 11. ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. . . . . . . . . . .10-12 . . . . . . . . . . 14 12. £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜ . . . . . . . . . . .14-15 . . . . . . . . . . 12 13. ¢È·ÁfiÚ·˜ . . . . . . . . . . . . . . .13-16 . . . . . . . . . . 11 14. ƒfi‰Ô˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-13 . . . . . . . . . . 10 15. ∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ . . . . . . . . . . .11-15 . . . . . . . . . . 10 16. πˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . 11-14 . . . . . . . . . . 10 17. ∫·Ï·Ì¿Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . 5-9 . . . . . . . . . . 8 18. ∞ÈÁ¿Ïˆ . . . . . . . . . . . . . . . . . 6-18 . . . . . . . . . . 3 ™ËÌ: ∂ÎÎÚÂÌ› Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È ∞ÈÁ¿Ïˆ-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ∂ıÓÈÎfi˜-¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫.-∞ÈÁ¿Ïˆ ƒfi‰Ô˜-∫¤Ú΢ڷ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˜-∂ıÓ. ∞ÛÙ¤Ú·˜ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ πˆÓÈÎfi˜-√º∏ ∫·Ï·Ì¿Ù·-∏ÏÈÔ‡ÔÏË √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¢È·ÁfiÚ·˜ ¶ÈÂÚÈÎfi˜-∞ÁÚ. ∞ÛÙ¤Ú·˜


26

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞1 ª¶∞™∫∂Δ

¡π∫∏ ∫∞π ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ∫∂ƒ¢π™∞¡ §∞™™∞¡∏ (76-51) ∫∞π ∞ ƒ°√™ √ƒ. (86-71) ™Δ∏ °’ ∂£¡π∫∏

∫ÔÚ˘Ê·›Ô˜ Ù˘ 5˘ Ë̤ڷ˜ Ô ¶··ÏÔ˘Î¿˜

÷ÌÔÁ¤Ï·Û·Ó Î·È ÔÈ ‰‡Ô

√ £√¢øƒ∏™ ¶··ÏÔ˘Î¿˜ ·Ó·‰Â›¯ıËΠÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ù˘ ∞1. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÛÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì 87-76 ¤¯ÔÓÙ·˜ 20 fiÓÙÔ˘˜ (2/2 ‚ÔϤ˜, 3/6 ‰›ÔÓÙ·, 4/4 ÙÚ›ÔÓÙ·), 4 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ Î·È 1 ·Û›ÛÙ. √ “ΔÂfi” Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ 83 ‚·ıÌÔ‡˜ ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›·, ›ÎÔÛÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ì·Ù˜ ›¯Â 19 fiÓÙÔ˘˜ Î·È 10 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ, ÂÓÒ ÙÚ›ÙÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ∫ÚȘ ª¿ÛÈ Ù˘ √χÌÈ·˜ §¿ÚÈÛ·˜ Ì 30. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ȉȷ›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ›¯Â Ë Ó›ÎË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Â› ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ ÁÈ· ÙÔÓ Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ¤¯·Û ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ·ÏÏ¿ Â¤ÏÂÍ ӷ Ì›ÓÂÈ Î·È Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜. “ΔÒÚ· ı· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÂÌ¿˜” , ÙfiÓÈÛ ñÊ·ÓÂÚ¿ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˜- ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘. “£¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘, ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, Ô˘ Û ·˘Ù‹ ÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔ˘, ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ï¿È ÌÔ˘. ªÔ˘ Û˘Ì·Ú·ÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È Ì ¤Î·Ó·Ó Ó· ·ÈÛı·ÓıÒ fiÌÔÚÊ·” , ÙfiÓÈÛÂ Ô Δ˙Ô˜ ΔÛ›ÏÓÙÚ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. “∂›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÌÔ˘ ı· ¯·ÌÔÁÂÏ¿ ÙÒÚ· ÁÈ· Â̤ӷ Î·È ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÌÔ˘” , η٤ÏËÍÂ.

EUROCUP

¶·›˙Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÕÚ˘ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ “ª∞Ã∏” ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ‰›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÕÚ˘ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 2˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, Ô ÕÚ˘ ÊÈÏÔÍÂÓ› ÙË Ã¿ÔÂÏ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì ÛÙȘ 21:00 ÛÙÔ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ 3Ô fiÌÈÏÔ, ÂÓÒ ÛÙË °·ÏÏ›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ¡·ÓÛ› ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ (21:00), ÁÈ· ÙÔÓ 7Ô fiÌÈÏÔ. ∏ ÔÌ¿‰· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË ∑·ÓÙ¿Ú, ÂÓÒ Ë ·˘ÚÈ·Ó‹ ·ÓÙ›·Ïfi˜ ÙÔ˘ ÷Ô¤Ï Â›¯Â ÓÈ΋ÛÂÈ ¿ÓÂÙ· ÙË ÏÈıÔ˘·ÓÈ΋ ™È·Ô˘ÏÈ¿È ÛÙËÓ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì. √ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ °ÎÚ·Ó ∫·Ó¿ÚÈ·, ÂÓÒ Ë ¡·ÓÛ› ›¯Â ÂÚ¿ÛÂÈ ÓÈÎËÊfiÚ· ·fi ÙËÓ ¶Ôψӛ· Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ΔÔ˘Úfi‚.

∞∂∫

™Î¤„ÂȘ ÁÈ· ™¿ÎÔÙ· ¢À™∫√§∞ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ù˘ ∞∂∫ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ‚·Ú¿Î˘. ΔÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ Ù˘ “ŒÓˆÛ˘” ÛÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ∫ÔÏÔÛÛfi ÛÙË ƒfi‰Ô ‹Ù·Ó οÎÈÛÙÔ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∫∞∂, ª¿ÌË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· “ËÏÂÎÙÚÔÛfiΔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¤ÏıÔ˘Ó ÔÈ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” ÚÈÓ Ó· Â›Ó·È ·ÚÁ¿. º‹Ì˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ê› ÛÙÔÓ ¡ÙÚ¿ÁÎ·Ó ™¿ÎÔÙ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜. √ ™¤Ú‚Ô˜ ÎfiÔ˘Ù˜, Ô˘ ›¯Â Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙÔ 2002 ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û·Ê›˜ ÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó ÛÙËÓ “ŒÓˆÛË” Î·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ì ÙËÓ √χÌÈ· §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi Â›Ó·È ÎÚ›ÛÈÌË, ·ÊÔ‡ Û ÂÚ›ÙˆÛË ‹ÙÙ·˜ Ë ∞∂∫ ı· ÌÂÈ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.

(ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 65-53, 86-71 (ÙÂÏÈÎfi) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ (μÏÈÒÚ·˜¢¤ÏÏÈÔ˜): ∞. £ÂÔ¯¿Ú˘ 3 (1), ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜ 4, ΔÛ·Ú·˝Ï˘ 16 (4), ™ÂṲ́Ù˘, ¡Ù›Î·˜ 10 (2), ΔÔÔ‡˙˘ 13, ∫·Ú·ÁÂÒÚÁÔ˜ 20 (5), ™ÙÂÓfi˜, ÀÊ·ÓÙfiÔ˘ÏÔ˜ 14 (4), ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ˜ 6 ∞ƒ°√™ √ƒ. (•·ÓıfiÔ˘ÏÔ˜): ¶·ÙÛÒÓ·˜ 14 (2), ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ 12 (2), ¢·Ú·‚›Áη˜ 14 (3), ¶Ô˘ÏÈÒÓ˘, °ÎfiÁÎÔ˜ 13, ∫fiÙÙ·˜ 10 (1), °ÂˆÚÁ·Ó¿Î˘ 2.

˘¯¿ÚÈÛÙ· ‹Ù·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ Ì¿ÛÎÂÙ. °È· ÙËÓ 7Ë Ë̤ڷ ÛÙÔÓ 1Ô fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿ Ë ¡›ÎË Û˘Ó¤ÙÚÈ„Â ÙÔÓ §·ÛÛ¿ÓË ∫Ô˙¿Ó˘ Ì 7651 Î·È Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ˘ ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ Ì 86-71.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ¡›Î˧·ÛÛ¿Ó˘ 76-51 ∏ ¡›ÎË ÂȂ‚·›ˆÛ ٷ ÚÔÁÓˆÛÙÈο Î·È “Û¿ÚˆÛ” ÙÔÓ §·ÛÛ¿ÓË ∫Ô˙¿Ó˘ Ì 86-71 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi. ™ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ‚Ú¤ıËÎ·Ó ›Ûˆ Ì 17-20, Ì ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ó· ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ̤¯ÚÈ ÙÔ 13’ (22-26). ΔfiÙ ‹Ú ÙÔ “fiÏÔ” ÙÔ˘ Ô £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘Ù›Ó·˜, Ô˘ ËÁ‹ıËΠÙÔ˘ ÛÎÔÚ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‚ÔËıÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ó· “ÍÂÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” . ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ë ¡›ÎË ÚÔËÁÔ‡Ù·Ó 43-32 Î·È ϤÔÓ ÙÔ “ÓÂÚfi ›¯Â Î˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ” . ™ÙÔ 30’ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ›¯Â ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ 20 fiÓÙˆÓ (63-42), Ì ÙÔ˘˜ ÁË‰ԇ¯Ô˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ¿Ì˘Ó·. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ Ì·Ù˜ ÌÂÙ·-

ÂÁ¿ÏË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ “·Ó¿Û·” ‹ÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞1 Ì¿ÛÎÂÙ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ηٿÊÂÚ ӷ ο̄ÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Ì 86-83 Î·È Ó· ‚¿ÏÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ ·ÚÓËÙÈÎfi ÛÂÚ›. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÁÓÒÚÈÛ ÌÈ· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· Ì 104-41 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi.

ª

O K˘ÏÂÚÈÒÙ˘ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÂχıÂÚÔ Û˘Ì·›ÎÙË ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· N›Î˘§·ÛÛ¿ÓË ÙÚ¿ËΠÛÂ Ù˘È΋ ‰È·‰Èηۛ· ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë, fï˜, Ë Ôº›ÏÔ˜ 4, ∫·Ú·ÁÈ·ÓÓ›‰Ë˜ 7, Ì¿‰· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ μÏÈÒÚ· ¤μÏ¿¯Ô˜ 14 (2), °ÎÈ·Ô‡Ú˘ Ì ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ª˘ÚÈÓÙ˙‹ Ó· ‰ÂÈÍ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ù˘ ‰˘¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›Ó·ÙfiÙËÙ˜. ªÂ ÙÔÓ £ˆÌ¿ ∫·ÎÙ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛËÚ·ÁÂÒÚÁÔ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙËÓ Â·ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 76-51 ÕÚÁÔ˜ √Ú. 86-71 Ê‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ Î·Ï¿ıÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È· ...ÂÚÈ¿ÙÔ˘. ¢Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÛËΔÔÔ‡˙Ë Î·È ¢ÚÔÛfiÔ˘ÏÔ Ó· Δ· ‰ÂοÏÂÙ·:17-20, 43-32 (ËÌ›ˆÛÂ Ë ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË Î·Î˘ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ì¤Û· ÛÙȘ ‰‡Ô Ú·Ì›¯ÚÔÓÔ), 63-42, 76-51 (ÙÂÏÈıÒ˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠86-71 ÙÔ˘ ΤÙ˜. Îfi). ÕÚÁÔ˘˜ √ÚÂÛÙÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÎÏÂȶϤÔÓ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¿Ú¯ÈÛ ӷ Ì¡π∫∏ (ª˘ÚÈÓÙ˙‹˜): √ÚÓÈıfiÛÙfi “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘Á·ÏÒÓÂÈ ÁÈ· ÙË ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, Ô˘ÏÔ˜ 5 (1), ¶·Ô‡ÏÈ·˜ 8, ™·ÏÔ˜” . √È ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔË ÔÔ›· ÛÙÔ 30’ ÚÔÔÚ¢fiÙ·Ó Ì·Ú¿˜ 5, ÃÚÈÛÙÔÌ¿ÓÔ˜ 2, ª·˘¤‚·Ï·Ó ÛıÂÓ·Ú‹ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË Ì 65-53 ÛÙÔ 30’. ™ÙËÓ ÙÂÏ¢ÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ 10 (1), ∫Ô˘Ù›Ó·˜ 13 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ¿Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ‰ÂÓ (1), ΔÛÒÏ˘ 13 (1), ∫˘ÏÂÚÈÒÙ˘ ÊËÓ·Ó ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ¿ÊËÛ·Ó Î·Ó¤Ó· ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙÔ 2, ∞ÁÎÚ‹˜, ™Ù¿ÌÔ˜, ™Ù˘ÏÈ·Ó›Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÔÚ (20-19 ÕÚÁÔ˜ √ÚÂÛÙÈÎfi. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ·‰Ë˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜ 9 (1). ÛÙÔ 10’. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÚÒÙÔ ËÂÏ¢ıÂڈ̤ӷ ÛÙËÓ Â›ıÂÛË §∞™™∞¡∏™ (∫¿Ó·˜): ∫·Ú·‚›Ì›¯ÚÔÓÔ ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ·‡ÍËÛ·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÊÙ¿ÓÔÛÔÁÏÔ˘, ¡Ù¿ÓÔ˜ 12 (2), £ÂÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi 86-71. “ÌÔÓÔÌ¿¯Ô˘˜” ÈÛfi·ÏÔ˘˜ ‰ˆÚfiÔ˘ÏÔ˜ 5, ∫·ÎÏ›‰Ë˜, ∫·Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 20-19, 39-39 ÛÙÔ˘˜ 39 fiÓÙÔ˘˜. Ï·Ìԇη˜ 9, ª·˘ÚÔÌ·Ù›‰Ë˜,

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 7 ·ÁÒÓ˜) 1. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . . .14 2. ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ. . . . . . . . . .13 3. ¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . .12 4. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . .11 5. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË . . . . . .11 6. ∞ÂÙfi˜ ∫ . . . . . . . . . . .. 11 7. ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . .11 8. Ã∞¡£ . . . . . . . . . . . . .11 9. ºÔ›ÓÈη˜ . . . . . . . . . . .11 10. §·ÛÛ¿Ó˘ . . . . . . . . . . 9 11. ÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . . 9 12. μÂÏ‚ÂÓÙfi . . . . . . . . . .8 13. °Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· . . . . . . . .8 14. Œ‰ÂÛÛ· . . . . . . . . . . . 8

∫∞Δ∂μ∞§∂ Δ∏¡ ∞¡Δπ™Δ∞™∏ Δ∏™ ∫∞§∞ª∞ƒπ∞™ ª∂ 86-83 °π∞ Δ∏¡ ∞1 °À¡∞π∫ø¡

¡›ÎË “Ô͢ÁfiÓÔ” ÁÈ· √Ï˘ÌÈ·Îfi 6. ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . 9 7. ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù. . . . . . . . . . .9 8. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. . . . . . . . . 9 9. ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . .9 10. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . . . 11. º.∂.∞ . . . . . . . . . . . . . . .8 13. √Ï˘ÌÈ¿‰· §. . . . . . . . . 7 14. ÷ÓÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . * ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ., ∞fiÏÏˆÓ ¶Ù., √Ï˘ÌÈ¿‰· §. Î·È º.∂.∞ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÚÂfi ÂÓÒ ∞ıËÓ·˚Îfi˜ Î·È ∂ÛÂÚ›‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ·fi ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ. Δ· ÷ÓÈ¿ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-∫·Ï·Ì·ÚÈ¿ 86-83 ΔÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ÛËÌ·Û›·˜ Ó›ÎË ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. √È “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ÂÈ‚Ï‹ıËÎ·Ó ÙÔ˘ ∞fiÏψӷ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜ Ì 8683, ÌÈ· ÂÈÙ˘¯›· Ô˘ ·ÔÙ¤ÏÂÛ “Ô͢ÁfiÓÔ” ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜. ŒÁÈÓ ¤Ó· Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ô˘ ÙÔ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó. ΔÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫ÔÛÌ¿ÙÔ˘ Ì‹Î ‰˘Ó·Ù¿ ÛÙÔ ·ÚΤ Î·È Â¤‚·Ï ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘. ™ÙÔ 7’ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠178 ÂÓÒ ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Ì 27-21, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›Ô‰Ô ÔÈ μÔÏÈÒÙÈÛÛ˜ ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙËÓ “„·Ï›‰·” ¿Óˆ ·fi ÙÔ˘˜ 10 fiÓÙÔ˘˜ Ì ÙÔ 45-34 Ó· Â›Ó·È ÙÔ ÛÎÔÚ ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Â·Ó··‡ÙËÎÂ

ºÔ›ÓÈη˜-°Ô˘Ì¤ÓÈÛÛ· 86-60 Œ‰ÂÛÛ·º›ÏÈÔ˜ μÂÚ. . . . . . .50-65 ¡›ÎË-§·ÛÛ¿Ó˘ . . . . 76-51 μÂÏ‚ÂÓÙfi¶ÚˆÙ¤·˜ °Ú. . . . . . . .78-83 ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜-Ã∞¡£ . . .64-62 ∞›ÔÏÔ˜ ΔÚ.-∞ÂÙfi˜ ∫. 87-64 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛËÕÚÁÔ˜ √Ú. . . . . . . . . .86-71

Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Î·È Ï›ÁÔ ¤ÏÂÈ„Â Ó· ÙÔ ÏËÚÒÛÂÈ. √ ∞fiÏÏˆÓ Ì›ˆÛ Û 58-57 ÛÙÔ 30’, ÂÓÒ 33 ÚÔÛ¤Ú·Û Ì 6265. ™ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ÛËÌ›Ô, fï˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” ¤‰ÂÈÍ·Ó ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ Ô˘ ͤÚÔ˘Ó ·Ó¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ Ì 86-83. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 27-21, 45-34 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 58-57, 86-83 (ÙÂÏÈÎfi) √§Àª¶π∞∫√™ (∫ÔÛÌ¿ÙÔ˜): §˘ÌÂÚ›‰Ô˘, ª·ÎÏ›Ó 20 (2), ª·Á·ÏÈÔ‡ 9 (1), ÿÚȘ 19 (2), ∫Ô˘ÙÛÔ˘ÓÔ‡ÚË 2, ∑¤Ú‚· 17, ª›ÏÎÔ‚· 19 ∞¶√§§ø¡ ∫∞§. (¶ÔÏ˘Ì¤Ó˘): ¡ÙÚ¤‚ÁÈ·ÓÈÎ 16 (1), ΔÂÏ›‰Ô˘ 12 (1), ™·Ó›‰Ô˘ 8, °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 12 (4), μÚÓÙfiÏÈ·Î, ªÈÌÈÚ‹ 11 (2), ∫ÂÚ 24.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· √Ï˘ÌÈ·Îfi˜∞fiÏÏˆÓ ∫·Ï. . . . . . . . 86-83 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-ÕÚ˘ . . . . .64-82 ∞ıËÓ·˚Îfi˜∂ÛÂÚ›‰Â˜ ¢È·ÎÔ‹ ¢∞™∞§-¶.º¿ÏËÚÔ . . . 64-77 ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜√Ï˘ÌÈ¿‰· . . . . . . . . .72-50 ÷ÓÈ¿-∞fiÏÏˆÓ ¶Ù. 0-20 ·.·. ƒÂfi: º.∂.∞

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞ıËÓ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . .12 2. ¶. º¿ÏËÚÔ . . . . . . . . . . 12 3. ∂ÛÂÚ›‰Â˜ . . . . . . . . . .11 4. ¢∞™∞§ . . . . . . . . . . . . . 11 5. ÕÚ˘ . . . . . . . . . . . . . . .11

¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜∞Ó¿ÏË„Ë 104-41 ªÈ· ·ÎfiÌË ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞Ó¿ÏË„Ë ÛÙËÓ ∞2 Á˘Ó·ÈÎÒÓ. Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ £·Ó¿ÛË ºÏ‚¿ÚË ¤¯·Û·Ó 104-41 ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË. √È ÁË‰ԇ¯Â˜ ‹Ù·Ó ·ÓÒÙÂÚ˜ Î·È “ηı¿ÚÈÛ·Ó” ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ó›ÎË. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 28-8, 45-17 (ËÌ›¯ÚÔÓÔ), 75-29, 104-41 (ÙÂÏÈÎfi). ¶∞¡∞£§∏Δπ∫√™ (™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜): ∑¯›ÚË 12, ¢¤ÏÏÈÔ˘ 5 (1), ¢ËÌËÙÚ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ 8, ¶··‰¿ÎË 5 (1), ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ 11, ΔÛ·ÌÔ‡ÚË 6 (1), ¡ÈÎÔÏ·˚‰Ô˘ 8 (1), ªÈ¯·ÏÈ¿ 14, ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘ 8, °È·Ú¤ÓË 8, ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘ 19 ∞¡∞§∏æ∏ (ºÏ‚¿Ú˘): ∞ÏÂ-

͛Ԣ 10, ¶··Á·Î‹ 7, ∫·Ï··Ó·ÁÈÒÙÔ˘ 7, ª·ÎÚ·ÙÛ¿ 3, Δ˙Ô‡ÓË 6, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË 8 (1), •ÂÓÔÎÒÛÙ·, ¶ÚÔÛÈÓÔ‡‰Ë, ºÔ˘ÚÙÔ˘Ï¿ÎË, °ÂÚÌÂÓ‹.

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . 104-41 ∞∂ ¶˘Ï·›·˜-ƒ‡ÛÈÔ . . . 58-46 ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú.∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . .56-46 ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ.∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . . 60-67 ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜-¶∞√∫ 50-74 ∏Ú·ÎÏ‹˜-∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . 66-52 º›ÏÈÔ˜ μÂÚ.∞fiÏÏˆÓ ∫. . . . . . . . . . 44-69

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋) 1. ∞√ ™ÂÚÚÒÓ . . . . . . . . .14 2. ¶∞√∫ . . . . . . . . . . . . . .14 3. ¶·Ó·ıÏËÙÈÎfi˜ . . . . . . . 13 4. ΔÈÙ¿Ó˜ ¢Ú. . . . . . . . . . .13 5. ∞∂ ¶˘Ï·›·˜ . . . . . . . . . . . 6. ∞Ú›ˆÓ ¶ÙÔÏ. . . . . . . . . .12 7. ∏Ú·ÎÏ‹˜ . . . . . . . . . . . .11 8. ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ . . . . . . . 10 9. ƒ‡ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10. ª. ∞ϤͷӉÚÔ˜ . . . . . . 9 11. ∞fiÏÏˆÓ ∫·Ú‰. . . . . . . .8 12. ∫ÔÌÔÙËÓ‹ . . . . . . . . . . . 7 13. º›ÏÈÔ˜ μÂÚ . . . . . . .. 7 14. ∞Ó¿ÏË„Ë . . . . . . . . . . . .7


27

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

°Ú¿ÊÂÈ Ë E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY

∞fiÏ˘ÙË Î˘ÚÈ·Ú¯›· ¶√π√™ ÌÔÚ› Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÂÈ ˆ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ ‹Ù·Ó Ë Ì¤Ú· ÙÔ˘ “£Ú‡ÏÔ˘” . ¢ÈÏfi ıÚ›·Ì‚Ô ÏÔÈfiÓ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Û Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È Ì¿ÛÎÂÙ Â› ÙÔ˘ “·ÈˆÓ›Ô˘” ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡. ∏ Ó›ÎË ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ·Ú¿ Ù· ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Â›Ó·È ‚·ıÈ¿ ÌÔÏÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ì ÙÔ “ÌÈÎÚfi‚ÈÔ” ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÎÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ, fiÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·, ÛËÌ›ˆÛ ÌÈ· ηı·Ú‹, fiÛÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË Ó›ÎË, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê·›· ∂˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¢‡Ô ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜, Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·.

“ª·ÁÈ΋” ÂÓ¤ÚÁÂÈ·

¶ÔχÙÈÌÔ˜ ‚·ıÌfi˜ ¶√§ÀΔπª√ ‚·ıÌfi ‹ÚÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. Èڛ˜ Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÂÈ, ¤ÌÂÈÓ “fiÚıÈÔ˜” ÛÙÔ ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ Î·È ÛÙËÓ “η˘Ù‹” ¤‰Ú· ÙÔ˘ √º∏. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓÙ· ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §›Áη. ∞ÚΛ ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· Ó· ÌËÓ Â·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ›‰È· Ï¿ıË. ¢ËÏ·‰‹; ¢ËÏ·‰‹ Ó· ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌfi ÙÔÓ ·Ú¿ÁÔÓÙ· ¤‰Ú·, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ÛÙÔ ∂∞∫.

ΔÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ª∂Δ∞ ·fi ÙÚÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‹ÙÙ˜ Â¤ÛÙÚ„ ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Ë Á˘Ó·ÈΛ· ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ∏ Ó›ÎË Â› Ù˘ ∫·Ï·Ì·ÚÈ¿˜, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓˆÙÈ΋ ¤ÓÂÛË ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ‰‡ÛÎÔÏ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiϢΘ” , ¤È·Û·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ηϋ ·fi‰ÔÛË, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·¤Ê˘Á·Ó Ù· Ï¿ıË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·ÚÔ˘Û›·, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó¤‚ËΠÛÙËÓ 8Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Î·È ÂÏ›˙ÂÈ Û ηχÙÂÚË Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

™∏∫ø™∂ “ÎÂÊ¿ÏÈ” ÌÂÙ¿ ·fi Ôχ ηÈÚfi Ë ∞∂∫. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÊÚfiÓÙÈÛÂ Ô ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ì ̷ÁÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ó›ÎËÛ ÙÔÓ ¶∞√∫ Î·È ·Ó¤Ó¢Û ‚·ıÌÔÏÔÁÈο. √ ™ÎfiÎÔ ·ÔÙÂÏ› Ì ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ÈÔ ÔÈÔÙÈÎfi ·›ÎÙË ÙˆÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚˆÓ” .∞ÔÙÂÏ› “‚·ÚfiÌÂÙÚÔ” ÁÈ· ÙËÓ ∞∂∫, ÂÓÒ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÙÈ ·ÚÎÂÙÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ √∞∫∞, ˘‹Ú¯·Ó ·ÚÎÂÙÔ› ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi Ô˘ ÊÚfiÓÙÈÛ ӷ ÙÔ˘˜ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ·fi‰ÔÛ‹ ÙÔ˘

ª¤ÙÚÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË

•·Ó¿È·Û ÎÔÚ˘Ê‹

∞º∏¡√¡Δ∞™ ۷ʤÛٷ٘ ·È¯Ì¤˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ‰È·ÈÙ˪∂Δ∞ ·fi Û˘Ó·Ú·ÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ·, Ô £ËÛ¤·˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ηٿÊÂÚ ӷ “·Ô‰Ú¿ÛÂÈ” Ì ÙÔ ‰ÈÏfi ·fi Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·, ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÓÈÎËÙ‹ÚÈÔ ÁÎÔÏ ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. √È ∞ÁÚÈÒÙ˜ Ì ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÙÔ˘˜ Ó›ÎË, ¤È·Û·Ó ÎÈ ¿ÏÈ ÙÔÓ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì 25 ‚·ıÌÔ‡˜. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ §¿ÎË ™ÈÒÌÔ˘ Û˘Ó‰˘¿˙ÂÈ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi. ÃÙ˘¿ fiÏ· Ù· Ì·Ù˜ Î·È ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· ÚÔÛ·ı› ̤¯ÚÈ ÙÔ ÛʇÚÈÁÌ· Ù˘ Ï‹Í˘. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi.

∂Ófi˜ ηÎÔ‡...

£¤Ì· ÓÔÔÙÚÔ›·˜

∏ ‹ÙÙ· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ·fi ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË

¶∏°∂ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ “°. ∫·Ú·˚Ûο΢”

̤۷ ÛÙÔ ∫·˘Ù·ÓÙ˙fiÁÏÂÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ “ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ ͯ›ÏÈÛ” . ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÏÔÁË ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ·Ô‰ÔÎ›Ì·Û·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Î·È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Î·È Ë ¤ÎÚËÍË Â‹ÏıÂ. √ ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ¤ÌÔ˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ¯ı˜ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂. √ ∏Ú·ÎÏ‹˜ Ì·›ÓÂÈ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Û Ӥ˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ.

ˆ˜ ÚˆÙÔfiÚÔ˜. ŸÌˆ˜, Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙË ‚·ıÌÔÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÛÙ·ÛË. ∞·Ú¿‰ÂÎÙÔ˜ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ , ¤¯·Û ‰›Î·È· ·fi ÙÔÓ ÂÏÏÈ¤ÛÙ·ÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ·ÊÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ̠¿ıÏÈ· „˘¯ÔÏÔÁ›· Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÓÙÂÊÔṲ́ ÙÔÓ ΔÂÓ ∫¿ÙÂ. ∫·ÏfiÓ Â›Ó·È ÏÔÈfiÓ Ó· „¿ÍÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ Ù· ·›ÙÈ· Ù˘ ÔÈÎÙÚ‹˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Î·È Ó· ÌËÓ Ù· Ú›ÍÂÈ fiÏ· ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÙÔ˘ Ô‡ÏÌ·Ó, ·fi ÙÔ˘˜ “οÊÚÔ˘˜” Ô˘ “¤·È˙·Ó” Ô‰ÔÌ·¯›Â˜ Ì ٷ MAT.

Û›·˜, Ô Ãfiگ ª¿ÚÈÔ˜ ‰‹ÏˆÛ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË °È·ÓÓÈÙÛÒÓ. ∏ ¡›ÎË Ì ̤ÙÚÈ· ·fi‰ÔÛË ‹Ú ÙÔ ‚·ıÌfi Ù˘ ÈÛÔ·Ï›·˜ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ 9Ë ı¤ÛË ÙÔ˘ ‚·ıÌÔÏÔÁÈÎÔ‡ ›Ó·Î· Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¿ÓÔ‰Ô Î·È ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› ‚¿ÛÈÌ· ÁÈ· οÙÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ.

™˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÔÁÔËÙ‡ÂÈ

∏ ‚›· ‚Á‹Î ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜...

∞§§∏ ÌÈ· ‹ÙÙ· ÁÓÒÚÈÛÂ Ë ∞.∂. ¢È-

¢À√ ÂÚ›Ô˘ ÒÚ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·-

ÌËÓ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ̤۷ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Ù˘ ÙÔ Û›ÙÈ, fiÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Ô‡Ù ¤Ó· ‚·ıÌfi ÌÂÙ¿ ·fi ¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜. √È ¢ÈÌËÓÈÒÙ˜ Û 10 ·ÁÒÓ˜, ÌÂÙÚÔ‡Ó ÂÓÓ¤· ‹ÙÙ˜. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ ÛÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Û ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· Î·È ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÔχÙÈÌÔ ¤‰·ÊÔ˜ Ô˘ Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÏËÚˆı›.

ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ó· ¿Ó ·fi ÙËÓ ¶·È·Ó›· ÛÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿ ÁÈ· ÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÔÈ ·Ï‹Ù˜ ÙˆÓ ÁË¤‰ˆÓ, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó Î·È ¿ÏÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÎÙfi˜ ·˘ÙÒÓ. “¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ıÂÛ›ÛÔ˘Ì ӤԢ˜ ÓfiÌÔ˘˜. ∞ÚΛ Ó· ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‹‰Ë ˘¿Ú¯ÔÓÙ˜” › ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÏÔÈfiÓ Ó· ÙÔ˘˜ ‰Ô‡Ì ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ÙËÚÔ‡ÓÙ·È, Ì‹ˆ˜ Î·È ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙ· Ì ÙË ‚›· Ô˘ ‚Á‹Î ÁÈ· Ù· ηϿ ϤÔÓ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ¶fiÛÔ ı· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ¿Ú·ÁÂ;


28

TƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞¡ ∫∞π √ ¶ƒ√À¶√§√°π™ª√™ °π∞ Δ√ √π∫√¡√ªπ∫√ ∂Δ√™ 2010 æ∏ºπ™Δ∏∫∂ ª∂ ª∂°∞§∏ ¶§∂π√æ∏ºπ∞ °’ ∂£¡π∫∏

¡¤· Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ∂·ÓÔÌ‹ ∞fi Ó›ÎË Û ӛÎË ‚·‰›˙ÂÈ Ë ∂·ÓÔÌ‹ ÛÙÔÓ ‚fiÚÂÈÔ fiÌÈÏÔ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. ¡›ÎËÛÂ Î·È ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ¤ÓÙ ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈÒÎÙ˜ Ù˘, ∂ÔÚ‰·˚Îfi Î·È ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ™ÙÔ ÓfiÙÈÔ fiÌÈÏÔ Ë ¶·Ó·¯·˚΋ ÁÓÒÚÈÛ ÙËÓ ÚÒÙË ÊÂÙÈÓ‹ ‹ÙÙ· ·fi ÙÔÓ ™·ÚˆÓÈÎfi. ™˘ÓÔÙÈο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ 12˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

™·ÚˆÓÈÎfi˜-¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 ÷˚‰¿ÚÈ-∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4 ∫·ÏÏÈı¤·-∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 ∞›·˜ ™·Ï.-¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜-¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2 ∫fiÚÈÓıÔ˜-∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1 ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜-¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹-√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. . . . . . . . . .2-0 ƒÂfi: μ‡˙·˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 12 ·ÁÒÓ˜)

1. ¶·Ó·¯·˚΋ . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-10 . . . . . .27 2. μ‡˙·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-5 . . . . . .25 3. ∑¿Î˘ÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23-13 . . . . . .24 4. ∫·ÏÏÈı¤· . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-11 . . . . . .21 5. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ . . . . . . . . . . . . . . .14-7 . . . . . .18 6. √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÃÂÚÛ. . . . . . . . . . . . . .8-8 . . . . . .17 7. ∫ÂÚ·˘Ófi˜ ∫ÂÚ. . . . . . . . . . . . . . . .11-10 . . . . . .16 8. ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .9-12 . . . . . .16 9. ∫fiÚÈÓıÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-10 . . . . . .15 10. ¶∞√ ƒÔ˘Ê . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-8 . . . . . .14 11. ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .9-10 . . . . . .14 12. ¶·Ó·ÈÁÈ¿ÏÂÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . .10-15 . . . . . .12 13. ∞Ù۷ϤÓÈÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . .10-16 . . . . . .11 14. ∞›·˜ ™·Ï. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-11 . . . . . .11 15. ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-17 . . . . . .10 16. ™·ÚˆÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-17 . . . . . . .8 17. ÷˚‰¿ÚÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-29 . . . . . . .6 * ¶·Ó·¯·˚΋, ∑¿Î˘ÓıÔ˜, ¶·Ó·ÚÁÂÈ·Îfi˜, ∞›·˜ ™·Ï·Ì›Ó·˜ Î·È Ã·˚‰¿ÚÈ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. 2Ô˜ fiÌÈÏÔ˜

∂ÔÚ‰·˚Îfi˜-μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 ºˆÎÈÎfi˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 ¡›ÎË μ.-°È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0 ¢fiÍ· ∫Ú.-¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜-ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ.-¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 ∂·ÓÔÌ‹-∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 £ÂÚÌ·˚Îfi˜-μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 * ƒÂfi: √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· (Û 12 ·ÁÒÓ˜)

1. ∂·ÓÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-7 . . . . . .27 2. ∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-8 . . . . . .22 3. ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . .11-7 . . . . . .22 4. μ¤ÚÔÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3 . . . . . .20 5. ΔڛηϷ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-3 . . . . . .20 6. °È·ÓÓÈÙÛ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-11 . . . . . .18 7. ºˆÎÈÎfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-8 . . . . . .17 8. ∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-12 . . . . . .15 9. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-10 . . . . . 14 10. ¡›ÎË μ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-11 . . . . . .14 11. √‰˘ÛÛ¤·˜ ∞Ó. . . . . . . . . . . . . . .14-12 . . . . . .13 12. ∫Ô˙¿ÓË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9 . . . . . .12 13. ¶∞√¡∂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-12 . . . . . .12 14. μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . .10-13 . . . . . .11 15. ¢fiÍ· ∫Ú. . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-13 . . . . . .10 16. £ÂÚÌ·˚Îfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-18 . . . . . . .7 17. ∫·ÛÙÔÚÈ¿ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-20 . . . . . . . 4 * ∂·ÓÔÌ‹, ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜, ¶∞√¡∂ Î·È £ÂÚÌ·˚Îfi˜ ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· Ì·Ù˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ. * ∏ μ¤ÚÔÈ· ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì -2 ‚·ıÌÔ‡˜ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ.

∏ ÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ μÈÛ·ÏÙÈ·Îfi˜-∫·ÛÙÔÚÈ¿ √‰˘ÛÛ¤·˜-∂ÔÚ‰·˚Îfi˜ °È·ÓÓÈÙÛ¿-ºˆÎÈÎfi˜ ΔڛηϷ-¡›ÎË μ. ¶˘ÚÛfi˜ °Ú.-¢fiÍ· ∫Ú. ∫Ô˙¿ÓË-ª·Î‰ÔÓÈÎfi˜ £ÂÚÌ·˚Îfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ºÈÏÈ. μ¤ÚÔÈ·- ∂·ÓÔÌ‹ ƒÂfi: ¶∞√¡∂

ΔÔ EXTRA 5 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 7, 16, 18, 22, 27

ΔÔ SUPER 3 √È Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 4 7 0 ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 8 8 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 1 4 1.

ÕÓ·„·Ó Ù· ·›Ì·Ù· ÛÙË Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂¶™£ ÓÙ¿ÛÂȘ ›¯·Ì ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ı¤Ì·: “¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010”. √ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ η٤ıÂÛ ¤ÓÛÙ·ÛË ·ÌÊÈÛ‚ËÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ °.™., ÂÓÒ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ›¯·ÌÂ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ıËÎÂ. ¶¿ÓÙˆ˜, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ „ËÊ›ÛÙËΠ̠ÌÂÁ¿ÏË ÏÂÈÔ„ËÊ›· (43 ˘¤Ú Î·È ‰‡Ô ηٿ).

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ∂¶™£ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ¯ı˜ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· Ï›Ô˘Ó ÔÈ ·ÓÙÂÁÎÏ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ‰È·-

Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜, ÂÓÒ Î·Ù·Ù¤ıËÎÂ Î·È ¤ÓÛÙ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ· Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ı¤Ì· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ 2010. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ‰ÂÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙËÓ ÚÔηıÔÚÈṲ̂ÓË ÒÚ·, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì.,, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 8.30 Ì.Ì. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ó¤‚Ë ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ··ÚÙ›· (ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηٷ̤ÙÚËÛË ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì.), ·ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· 80 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “¶·ÚΔ . ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Â¤ÊÂÚ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi Û ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÁÔÔÚ›·. ¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ˙‹ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. øÛÙfiÛÔ, Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡. ∞Ó¤ÊÂÚ fï˜ fiÙÈ ·Ó Ù· ۈ̷Ù›· ÂÈı˘ÌÔ‡Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ Î·È Ó· ·ÈÙËıÔ‡Ó Â›ÛËÌ· Ó· Á›ÓÂÈ Ì›· ¿ÏÏË Û˘Ó¤Ï¢ÛË. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÎϤ¯ıËΠÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ °.™. Ô Î. μ·Û›Ï˘ ∑ËÓ¤Ï˘, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ΔÔÍfiÙË, ·ÏÏ¿ ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹Ú ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˝ÙÛ˘, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÂÈ „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ °.™. ‰ÈfiÙÈ Ù· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÓ‹ÌÂÚ· Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÛ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡: “ŒÚÂ ̷˙› Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Ô˘ Ì·˜ ÛÙ›ϷÙ ӷ ›¯·Ù ÛÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ Ì·˜ ‰ÒÛ·Ù ÌfiÏȘ ÙÒÚ·. ŒÙÛÈ ı· ›¯·Ì ÚÔÏ¿‚ÂÈ Ó· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ì” ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ì›· ·ÔÚ›·: “∂ÈϤÔÓ ÙÔ ¯·ÚÙ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜

Â›Ó·È ·Ó˘fiÁÚ·ÊÔ. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ ÙÔ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ‹ Ô Ù·Ì›·˜;” . √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ·Ú·‰¤¯ıËΠfiÙÈ ÏfiÁˆ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ fiÏ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚ›ÓÂÈ. √È ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙÔÓ Î. ∫·ÚÙ·¿ÓË, ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ, Ó· Û˘ÌʈÓ› Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ Ì ÙÔÓ Î. μ·˝ÙÛË, ÂÓÒ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·‹˜, ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ÚÔ¯ÒÚËÛ ·ÎfiÌË ÈÔ ¤Ú· ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ Ù˘ ÂÁ΢ÚfiÙËÙ·˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. √ ›‰ÈÔ˜ › ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘: “∂ÈηÏÔ‡Ì·È ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 ÙÔ˘ ηٷÛÙ·ÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂¶™£ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚÔ-

Ù¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂχÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙ· ۈ̷Ù›· ÔÎÙÒ Ë̤Ú˜ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘. ø˜ ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜ ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ì ¤ÓÛÙ·ÛË Î·È Ó· ›ÛÙ ‚¤‚·ÈÔÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ì ‰Ò. £· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·” .ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Î·È ·ÊÔ‡ “¤ÂÛ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È” Î·È ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ °.™. ÁÈ· Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ‹Ú ¿ÏÈ ÙÔÓ ÏfiÁÔ Î·È Â›Â: “∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ Î¿ÔÈ· ۈ̷Ù›· ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú¿ÔÓ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· Ù· ÌϤÎÔ˘Ó Ì ÙËÓ ŒÓˆÛË. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Ì·˜ ‚ϤÂÙ ˆ˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ì·ÛÙÂ. ∂ÈϤÔÓ Â›Ó·È ÛÙȘ ÚÔı¤ÛÂȘ Ì·˜ Ó· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏË °.™. ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ̷˙› Û·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘” .™Â ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù· ·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó fiÙ·Ó Ô Î. μ·˝ÙÛ˘ ¤‰ÂÈÍ ‰˘ÛÊÔÚ›· ÛÙ· ÏÂÁfiÌÂÓ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂¶™£ Î·È ÙÔ˘ ›Â: “¿Û ̷˜ ̈ڤ” . ∞˘Ùfi ÂÍfiÚÁÈÛ ÙÔÓ Î. ª·Ù˙ȿη, Ô˘ ·Ó¤‚·ÛÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÓÔ˘˜: “¢ÂÓ ÛÔ˘ ÂÈÙÚ¤ˆ. ∂̤ӷ ı· ÌÔ˘ ÌÈÏ¿˜ ηχÙÂÚ·” . ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ë ¤ÓÙ·ÛË ·˘Ù‹ ¤ÏËÍ Û ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∑ԇη˜ ‰È¿‚·Û ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2010, fiÔ˘ ¤ÛÔ‰· Î·È ¤ÍÔ‰· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 675.000 ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘, ·ÓÙ› 646.000 ¢ÚÒ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤Ú˘ÛÈ. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ì ÙÔÓ Î. ∞ÎÙÛÈ·Ï‹ Ó· ‰ÈÂÚˆÙ¿Ù·È ÁÈ·Ù› Ë ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÙËϤʈӷ Î·È ·Ó Ú¤ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ‰‡Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ÂÓÒ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙË “‚Á¿˙ÂÈ” ¤Ó·˜, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ·Ôڛ˜ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ™‡ÚÔ˜ ∞ÁÁÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫·Ó¿‚·˜. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ˘Âڷ̇ÓıËΠÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È Ë Û˘Ó¤Ï¢ÛË ¤ÎÏÂÈÛ Ì ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›·, fiÔ˘ Ì 43 ˘¤Ú Î·È ‰‡Ô ηٿ (·fi ª·ÁÓËÛÈ·Îfi Î·È ™·Ú·ÎËÓfi) ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ô Î·Ù·ÙÂı›˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜.

■ ∫π¡¢À¡√™ ¶ƒ√™ºÀ°ø¡ ∂∞¡ ¢∂¡ ∫∞Δ∞μ§∏£√À¡ ™Δ√À™ ¶∞π∫Δ∂™ Δ∞ ¢∂¢√À§∂Àª∂¡∞

°ÎÚ›ÓÈ· ÛÙËÓ ∞∂∫ ÁÈ· ÙȘ ÏËڈ̤˜ ΔË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È ‰fiÛÂˆÓ Û˘Ì‚ÔÏ·›ˆÓ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·›ÎÙ˜ Ù˘ ∞∂∫ ÛÙÔÓ ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜. ∏ ÚÔfiÓËÛË ·Ó·ÏÒıËΠÛÂ Û˘˙‹ÙËÛË Ì ÙÔÓ ™ÂÚ‚Ô¤ÏÏËÓ· ÚÔÔÓËÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Û· ηٿÛÙ·ÛË, ·ÊÔ‡ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¤ÊÙ·Û ÛÙ· fiÚÈ¿ Ù˘. ª¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ï¤ÁÂÙ·È ˆ˜ Ù¤ıËÎÂ Î·È ı¤Ì· ·Ô¯‹˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ, ˆÛÙfiÛÔ fiÏÔÈ ‰È·›ÛÙˆÛ·Ó ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ı· ‹Ù·Ó Ï¿ıÔ˜. “™·˜ ηٷϷ‚·›Óˆ, ¤¯ÂÙ ‰›ÎÈÔ”, ›Â Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ηÏÒÓÙ·˜ Ó· οÓÔ˘Ó ˘ÔÌÔÓ‹ Î·È Ó· ÌËÓ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙÔ˘˜ ηı‹ÎÔÓÙ·. øÛÙfiÛÔ Ô ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi˜ ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ˜, ηıÒ˜ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÒÏËÛ˘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ ÛÙÔÓ Ã·Ú¿Ï·ÌÔ ∫Ô˙ÒÓË Ó· ηı˘ÛÙÂÚ›. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· ·ÚÎÂÙÔ› ·›ÎÙ˜ Ó· ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙË Ï‡ÛË Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ∏ ∞∂∫ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 20.00 ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, Ì ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ó· ıˆÚÂ›Ù·È “ÙÂÏÈÎfi˜”, ηıÒ˜ ÌfiÓÔ Ì ӛÎË ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ Ù˘ ÁÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √ πÛÌ·¤Ï ªÏ¿ÓÎÔ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰·

Ù˘ √À∂º∞ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ. “∞ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· ÔÏÏ¿ ÁÎÔÏ (4-0) Ô˘ ¤Ù˘¯·Ó ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È. £· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ì·Ù˜ ÁÈ· Ì·˜, οÙÈ Û·Ó ÙÂÏÈÎfi˜ ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ó· ¯¿ÛÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÁÒÓ· “fiÏ· ‹ Ù›ÔÙ·”, ÂÂȉ‹ ¯¿Û·Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÓÈ΋ÛÔ˘Ì ÙËÓ ª¶∞Δ∂ ªÔÚ›ÛÔÊ ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ì·˜. ∏ ÛÂ˙fiÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÍÂÏȯı› ηϿ ÁÈ· Ì·˜ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ Ì¿ÏÏÔÓ ¤¯Ô˘Ì Ì›ÓÂÈ Ôχ ›Ûˆ ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, Û˘ÓÂÒ˜ ÙÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Europa League Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÊÔÚ.

ŒÙÔÈÌÔ˜ Ô °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ √ ™¿‚‚·˜ °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ Ô›ÛıÈÔ ÌËÚÈ·›Ô (‰È¿Ù·ÛË), ÚÔÔÓ‹ıËΠηÓÔÓÈο Î·È Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ÙÔÓ Û˘ÌÂÚȤϷ‚ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ô ∫Ú›ÛÙÈ·Ó ¡¤ÌÂı ‰ÂÓ ÍÂ¤Ú·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ Î·È Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ™¿ÓÂÏ °È¿¯ÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ ƒfiÙ˙ÂÚ °ÎÂÚ¤ÈÚÔ , Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜. √È 20 ·›ÎÙ˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÎfiÏÔ˘ıÔÈ: ™¿¯·, ∞Ú·Ì·Ù˙‹˜, ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜, §ÂÔÓ¿ÚÓÙÔ, ∞Ú·Ô‡¯Ô,

°ÂˆÚÁ¤·˜, ∑ÂÚ¿ÏÓÙÔ, ∫·Ú¿ÌÂÏ·˜, ∫·Ê¤˜, ª¿ÎÔ˜, Δ·¯ÙÛ›‰Ë˜, äÚÛÈ, ÃÔ˘·ÓÊÚ¿Ó, ÕÚÙÛÂ, ªÏ¿ÓÎÔ, ª·ÓÙԇη, ™ÎfiÎÔ, ¶·˘Ï‹˜, °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘, °È·¯¿ÁÈ·. ∏ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ∞∂∫ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì ÚÔfiÓËÛË Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ £Ú·ÎÔ̷ΉfiÓ˜ (ÎÈ fi¯È ÛÙÔ √∞∫∞) ÛÙȘ 15:00, ÂÓÒ ÛÙȘ 17:30 Ô ¡ÙÔ‡Û·Ó ª¿Á‚ÈÙ˜ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘. ª›· ÒÚ· ÌÂÙ¿ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ Œ‚ÂÚÙÔÓ, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ ªfiÁ˜. * ∞Á·Ë̤ÓÔ˜ ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÛÎ¿Ô˘ÙÂÚ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÙÔ √∞∫∞. ÕÓıÚˆÔÈ Ù˘ °ÈÔ˘‚¤ÓÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ Œ‚ÂÚÙÔÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙÔ› ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙÚ·Ì̤ÓË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜. √ ¡¿ÙÛÔ ™ÎfiÎÔ ¿ÓÙˆ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› ÌfiÓÈÌÔ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷÛÎfiÔ˘˜. * ¶ÚfiÙ·ÛË ‡„Ô˘˜ 1,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ª·˚ÛÙfiÚÔ‚ÈÙ˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë Ã¤ÚÙ· μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ÛԢˉÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Expressen”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ºÚ›ÓÙ¯ÂÏÌ ºÔ‡ÓÎÂÏ, ¤¯ÂÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi Ù˘ ∞∂∫ Î·È ıˆÚ› ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· χÛÂÈ ÙÔ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ Ô˘Ú·ÁÒÓ Ù˘ ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη. √ 31¯ÚÔÓÔ˜ ™Ô˘Ë‰fi˜ ¿ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ “ŒÓˆÛË” ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2011.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂π∫∞™Δπ∫∞, ™À¡∞À§π∂™, √ªπ§π∂™ — “¢ÒÛ ·Û‹ÌÈ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ...” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÎÔÛÌËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢π∂∫ μfiÏÔ˘ Ì ¤ÚÁ· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ·ÔÊÔ›ÙˆÓ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∫ÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ π∂∫ μfiÏÔ˘. ∂Áη›ÓÈ·: ¶·Ú·Û΢‹ 4 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ∂ÏÏËÓ›‰ˆÓ μfiÏÔ˘ (∫ÔÚ·‹ 79). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10.00-13.00 Î·È 18.00-20.30) O ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ (∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜-¢∏¶∂£∂), ÙÔ °ÂÓÈÎfi ¶ÚÔÍÂÓÂ›Ô °·ÏÏ›·˜ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙÔ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞ıËÓÒÓ (¶·Ú¿ÚÙËÌ· £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÚÂÛÈÙ¿Ï È¿ÓÔ˘, Ì ÙÔÓ ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓÔ °¿ÏÏÔ È·Ó›ÛÙ· Julien Duchoud, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ø‰Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. E›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ÂχıÂÚË. — ™ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· “chocolates and more” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 128, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ Barbara Carli-°·ÓˆÙ‹, Ì ı¤Ì· “∏ °˘Ó·›Î· ™ÔÎÔÏ¿Ù·” . √È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÛÔÎÔÏ¿Ù˜ Ô˘ ‰È¿ÏÂÍÂ Ë ª·Ú›· ƒÔ‡ÛÙ· ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÛÔÎÔÏ·ÙÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘, μ¤ÏÁÈÔ, πÙ·Ï›·, °·ÏÏ›·, ·ÓÙ·ÌÒÓÔ˘Ó ·ÚÌÔÓÈο Ù· Á˘Ó·ÈΛ· ÚfiÛˆ· Ô˘ ÂÌÓ‡ÛÙËÎÂ Ë Barbara Carli-°·ÓˆÙ‹ ÛÙȘ μڢͤÏϘ: ÔÚÙÚ¤Ù· Û η̂¿‰Â˜ ·fi Ï¿‰È Î·È ·ÎÚ˘ÏÈÎfi, ÁÔ˘ÛÙfi˙ÈΘ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÊÙÈ·Á̤Ó˜ ·fi ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ Û‡ÚÌ·, ·ÚÈ˙È¿ÓÈη vintage ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·. — ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 9 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ªÂ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÓ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” μfi‰È·Ê¤ÚÔÓ ·Ó·Ì¤ÏÔ˘ ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 30 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ “ŸÏ· ÛÔ˘ Ù· ?Ì·ı· Ì· ͤÛÙȘ 20:00 Ë Âί·Û· ÌÈ· ϤÍË” (best seller ‰‹ÏˆÛË Ô˘ ÙÔ˘ 2009) ÙÔ˘ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ªÔ˘Ú·ÓÙ¿, ηıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ §¤Û¯Ë ª¿Ó·Ù˙ÌÂÓÙ Î·È Ù˘ ∏ÁÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ( πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫·ÚÙ¿ÏË 1) Ì ÔÌÈÏ‹ÙÚÈ· ÙËÓ ‰ÈÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ÎËÁfiÚÔ ∂ϤÓË ∫Ô˘ÙÛÔ˘‚¤ÏË Î·È ı¤Ì· “Ù·Íȉ‡ԗ ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›ÓÙ·˜ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Î·È ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÂıÂÔ˘ 2009 ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙÔ ÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘˜ ∫·Ï¿˜, ÌÈ· Ê˘Ï‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ª‡‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô ñ ηÊÂÓÂ›Ô ıÔ” . ŒÓ· Ù·Í›‰È ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ã∞ƒΔ∞ (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16∞-μ, “ŒÏÏËÓ˜ ∂ıÂÏÔÓÙ¤˜ - º›ÏÔÈ ÙˆÓ ∫·Ï¿˜” Î·È ÛÙËÓ μfiÏÔ˜, ÙËÏ: 2421033250), ÔÚÔÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ πÓ‰ÈÎÔ‡ ∫·˘Î¿ÛÔ˘, ÛÙ· Û‡ÓÔÚ· Ì ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó Î·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ 2.500 Ì. ÂÚ›Ô˘ ì¡ÂÔ-ÔıˆÌ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ï¿˜. ∂χıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô˜. ÂÏÏËÓÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·î, ΛÌÂÓÔ ñ ÂÈ̤ÏÂÈ· °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜. £· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ú·ÌÂÏÈ¿˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ï¢ÚÔÌ¿ÁÂÈÚÔ˜, ∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ Â.Ù. ™˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞. ªÔÚ¿ÚÔ˜. — ™ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (‚’ fiÚÔÊÔ) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫·Ú‰¤ÏË. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ¤ÚÁ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘1960 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·. ¢È¿ÚÎÂÈ· Ò˜ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. — ∏ √Ì¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 7 Ì.Ì., ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ “∫·ÏÏÈfiψ˜ 29” Ù˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜ °ÂˆÚÁ›·˜ ∫·Ú·Î·ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘ - ÷˚‰Ô‡ÏË. °È· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Î. ∂˘Ú˘‰›ÎË μÂÚÁ‹-ƒÔÌÊ·›·, ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ ηıËÁ‹ÙÚÈ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 44944 Î·È 26062 Î·È 6977 619917. — ™ÙË ÛÔʛٷ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ™›ÚÂÚ (ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ & μ·ÛÛ¿ÓË) ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ë ¤ÎıÂÛË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ı¤Ì·: “∏ Ù¤¯ÓË ÌÔÚ›...” , Ì ¤ÚÁ· ÌÂÏÒÓ Ù˘ ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ §¤Û¯Ë˜ μfiÏÔ˘ (·ÊÔÚÌ‹ ¤Ó· ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫·˙·ÓÙ˙¿ÎË). ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: ¤ˆ˜ 6 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿: 18:00 ñ 22:00, ™¿‚‚·ÙÔ & ∫˘Úȷ΋ 10:00 ñ 14:00 & 18:00 ñ 22:00 — ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È Í¤ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È ¤ÎıÂÛË ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ (∞ÁÈÔÚ›ÙÈ΢ Δ¤¯Ó˘) ·fi ÙË Gallery ’EL GRECO ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ¶. ªÂÏ¿ 25-∂ÚÌÔ‡. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 5 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘. flÚ˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 10:00-13:00 & 17:00-22:00 — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” , ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 13 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 1 Ì. ÁÈ· Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË Ì ˙ˆÓÙ·Ó‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “§Ô˘Î¿ÓÙ·” ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ Î·È º›ÏˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÙ‹ÛÈÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi, ·‡ÚÈÔ 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ “∫·Ó·Ú¿ÎÈ” (Ù¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘). £· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ ÙÔ ÎÔÈÓfi Ë ˘¤ÚÔ¯Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ Ì·Á·˙ÈÔ‡. — √ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÒÚ· 7ÌÌ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi Ì ηʤ Î·È ÙÛ¿È ÛÙÔ ‚È‚ÏÈÔˆÏÂ›Ô - ηʤ “ÿÚÙ·” (™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË 16 ∞-μ). ∏ ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂȘ Ì ı¤Ì· “Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ÛÙË ™˘Ú›·, fiÔ˘ οÔÙ ‹ÎÌ·˙Â Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” . ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6972-307506 Î·È 6946-345533. — √ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ £Ú·ÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· ·Ó·‚ÈÒÛÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ¤ıÈÌÔ Ù˘ “μ·Ú‚¿Ú·˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ £ÂfiÊÈÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘) ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00. £· ÚÔÛÊÂÚı› ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚfiÊËÌ· Ù˘ μ·Ú‚¿Ú·˜. ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜. — ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ™Ù¤Á˘ “√ ∞. ¶·‡ÏÔ˜” , (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË) ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Ù·ÎÙÈ΋ ÌËÓÈ·›· ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÚÒËÓ ∫·ıËÁËÙÔ‡ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ∞η‰ËÌ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ∞ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· “∂ÚÂ˘Ó¿Ù ٷ˜ ÁÚ·Ê¿˜” . ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7.15 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ (¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180 - √ÁÏ). ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÔ‡ÓÙ·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û›Ï. ∫ÔÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÁÔ˜ Î. πˆ¿ÓÓ˘ ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. — ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 22.00, Ë ƒ›Ù· ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ‰ÈÛÎÔÁڷʛ˜ Ù˘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, Ì ÙËÓ È‰È·›ÙÂÚË ÊˆÓ‹ Ù˘ ÛÙÔ “μ¿ÌÌ· ¡˘ÎÙfi˜” Û ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ Û˘Ó·˘Ï›·. — √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÛÙÔ Public μfiÏÔ˘ ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Î. πˆ¿ÓÓË ∫›˙Ë Û ÌÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ·fi ÙËÓ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √ÈÎÔ‰ÔÌ›· ÛÙË μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÌÂı·‡ÚÈÔ 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ÒÚ· 19.00.

∫·Ï¿˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ì‡ıÔ

O

μfiÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ·Ú¿‰ÔÛË ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘ ÎÈ ·Ó¤‰ÂÈÍ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›· Î·È Ôχ ¤Ú·Ó ÙˆÓ Û˘ÓfiÚˆÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ‰È··È‰·ÁÒÁËÛ ¤Ó· ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi, ηÏÏȤÚÁËÛ ÙȘ ÂÈηÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ¢·ÈÛıËۛ˜ Î·È ÙÔ Î·Ù¤ÛÙËÛ ÈηÓfi Ó· ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙÈ΋ ·fiÏ·˘ÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ù¤¯Ó˘. ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ª√À°√°π∞¡¡∏

∏ Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ, Ì ٷ ÂÊfi‰È· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ú¤¯ÂÈ Î·È Ë ÂÁ·ÎÏÈ· Î·È ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜, ·Ó·˙ËÙ› ÂÓ·ÁÒÓÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ηÏÏÈÙ¯ÓÈο, Ì ÁÓÒÛË fi,ÙÈ ÚÔËÁ‹ıËΠÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È Ì ÔÚ¿Ì·Ù· ÁÈ· fi,ÙÈ ı· Â·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ. ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË Â›Ó·È ÌÈ· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ·˘Ù‹˜ ÁÂÓÈ¿˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ Ì ÛÙ¤Ú· Î·È ÔχÙ˘¯Ë ÌfiÚʈÛË Î·È Ì ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Ô˘ ÂÓ‰ÔÛÎÔÔ‡Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ÙÔÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ˘ÔΛÌÂÓÔ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ÙÔ˘ ·Ó›¯Ó¢Û˘ ·fi ÙË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ ÈÓ¿ÎˆÓ Ù˘, ·fi ÙË ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË. ∞ÏÏ¿ ‰˘Ô ÏfiÁÈ· ÚÒÙ· ÁÈ· ÙËÓ ›‰È·. °ÂÓÓ‹ıËÎÂ, ÌÂÁ¿ÏˆÛ ÛÙÔ μfiÏÔ fiÔ˘ Î·È Î·ÙÔÈΛ. ™ËÌ·ÓÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘ ¤·ÈÍ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Ù˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ô˘ ÙÔ ‰È¤ÎÚÈÓÂ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ·ÓËÛ˘¯›·. √ ·Ù¤Ú·˜ Ù˘, Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ÂÈηÛÙÈÎfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿Î˘, ¿ÓıÚˆÔ˜ Ì ÔÏÏ·Ï¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ÌËÙ¤Ú· Ù˘ Ì ¢·›ÛıËÙ˜ ÂÎÏÂÎÙÈÛÙÈΤ˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Î·È Ë ›‰È· Ë ¢¤ÛÔÈÓ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂÎÊ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. √ ·Ù¤Ú·˜ Ô ÚÒÙÔ˜ ‰¿ÛηÏÔ˜. ∂˘Ù˘¯‹˜ Û˘Á΢ڛ· ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË ˘‹ÚÍÂ Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ù˘ Ì ÙÔÓ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∫Ò-

— ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞Ï‚·Ó›· ÛÙȘ 18 19 Î·È 20 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009. ∫ÔÚ˘ÙÛ¿, ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜, √¯Ú›‰· Î·È ∫·ÛÙÔÚÈ¿. ™ÙÔ ¶fiÁÚ·‰ÂÙ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ “°π√ƒΔ∏ ∫ƒ∞™π√À, ∞¡√π°ª∞ Δø¡ μ∞ƒ∂§πø¡” . ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÂΉÚÔÌ‹˜ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜. ∞·Ú·›ÙËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Û ÈÛ¯‡. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 14Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009

ÛÙ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ë ‚·ıÈ¿ ıˆÚËÙÈ΋ ÙÔ˘ ηٿÚÙÈÛË ÛÙ· ı¤Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ··Ú¿ÌÈÏÏÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‹ıÔ˜, Ô˘ Û¿ÓÈ· Û˘Ó·ÓÙ¿Ù·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜, ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ Î·È ÙËÓ ÒıËÛ·Ó ÛÙȘ ·ÓÒÙÂÚ˜ ÛÔ˘‰¤˜. ∏ ÊÔ›ÙËÛË, Ë ÛÔ˘‰‹ Î·È Ë ·ÔÊÔ›ÙËÛ‹ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∞ÓÒÙ·ÙË ™¯ÔÏ‹ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜, ÙËÓ ÂÍfiÏÈÛ·Ó Ì fiÏ· ÂΛӷ Ù· ÂÊfi‰È· ıˆÚËÙÈ΋˜ Î·È Ú·ÎÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘, ¿Óˆ ÛÙ· ÔÔ›· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· Ù˘ Î·È Ù· ÔÔ›· ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó Î·È ÙÔ ¤ÌÊ˘ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Ù˘. ∏ ‰Èψ̷ÙÈ΋ Ù˘ ÂÚÁ·Û›· ÂÎÔÓ‹ıËΠÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ πÛÙÔÚ›·˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ Î·È Ù˘ Δ¯ÓÔÎÚÈÙÈ΋˜, ÙÔÌ›˜ Ô˘ ˘ËÚÂÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·. ∏ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ÂÁηÈÓÈ¿ÛÙËΠ̠ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Ï‹ıÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ıÂÌ·ÙÈ΋ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ Ù˘, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ‰È·Ù‡ˆÛË ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛˆÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· 40 ›Ó·Î˜ ÂÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÈ ÌÈÛÔ› ÂÚ›Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ. ¶ÚfiÛˆ· Û΢Ì̤ӷ, ¯ˆÚ›˜ Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘˜, Ô˘ ÛÙÔ¯¿˙ÔÓÙ·È ÙË ÌÔ›Ú· ÙÔ˘˜. ∞Ôη̤̈Ó˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ Î·È ÂÈÛ̷و̤Ó˜ ·fiÚ·Ù˜ ÌÔÚʤ˜, Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÔ ı·ً Î·È ÙÔÓ ÚÔηÏÔ‡Ó Ó· ÌÂı¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ·ÂÏÈ-

Û›· ÙÔ˘˜. ™ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ Ì ·ÓıÚˆÔÎÂÓÙÚÈÎfi ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ‰ÂÓ ı· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÚfiÛˆÔ Ì ٷ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ ÌËӇ̷ٷ. ∏ ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â·Ê‹˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ù· ¿ıË, ÙËÓ ·ÁˆÓ›·, ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ·‰ÈfiÚ·ÙË ÂÏ›‰· Ù˘ χÙÚˆÛ˘. ŸÙ·Ó ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ù¿ ÙÔ ÛÒÌ·, ÒÛÙ ӷ ·ÔηχÙÂÙ·È Ô ÂÛˆÙÂÚÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜, ÙfiÙ ÙÔ Û΢ÊÙfi Î·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ ÚfiÛˆÔ ·›ÚÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Î·È Î¿ÔÙ ·ÔηχÙÂÙ·È ÁÈ· Ó· Í·Ó·‚˘ıÈÛÙ› Î·È ¿ÏÈ ÛÙÔ˘˜ ÛÙÔ¯·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. √È ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ¿ÏÏË Ù˘¯‹ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË, Ô˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ ·Ï¿ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, Ù· ‰›ÓÂÈ ˘fiÛÙ·ÛË Î·È Ù· ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ·ÚÌÔÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, οÔÙÂ Î·È Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ·ÓıÚÒÈÓ˘ ÊÈÁÔ‡Ú·˜. ªÂ ·‰Ú¤˜ ÈÓÂÏȤ˜ Î·È Ì ¢·›ÛıËÙ· ÛÙËÓ fiÚ·ÛË ¯ÚÒÌ·Ù·, Ì·˙› Î·È Ì ÙËÓ ·Î·Ù·Ó›ÎËÙË ÁÔËÙ›· ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ Ù˘, Ë ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ, ·Ó·‚ÈÒÓÂÈ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÊÈÁÔ‡Ú· ÛÙËÓ ÂÎÊÚ·ÛÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ë ›‰È· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ Ù˘. ∏ ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË ÌÔÚ› οÏÏÈÛÙ· Ó· ıˆÚËı› Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ÂÚ¢ӋÙÚÈ· Ù˘ ·ÓıÚÒÈÓ˘ „˘¯‹˜ Î·È ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó ·fi ·˘Ù‹Ó, fiˆ˜ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ›Ó·Î¤˜ Ù˘ Ôχ ÂӉȷʤÚÔ˘Û·˜ ·˘Ù‹˜ ¤ÎıÂÛ˘, Ô˘ Â›Ó·È Ë Ù¤Ù·ÚÙË ·ÙÔÌÈ΋ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ Ù˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜, ¤Ú·Ó ·fi ÙȘ ÂÙ¿ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ. Δ·Ï¤ÓÙÔ Ì ÌÂÁ¿ÏË ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË Ô˘ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Ï·ÌÚfi. ∫·È ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Ï·ÌÚfi ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÓ‹ÛÈ·, ·ÏËıÈÓ‹, ÛÂÌÓ‹ Î·È Â˘·ÁÁÂÏ›˙ÂÙ·È ÌÈ· Ù¤¯ÓË Ô˘ ‰ÂÓ ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ú·Ï·Ó¿ ÙÔ ı·ً.

∂ΉÚÔ̤˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ÛÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6932222440. — “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 11 Ë ÒÚ· ÙÔ Úˆ›. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘. ∏ ÒÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ı· Á›-

ÓÂÈ ÛÙȘ 05.00-05.30Ì ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜. ΔËϤʈӷ 24230 33215 Î·È 24210 21695. — √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÁÈ· Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Î·È ÌfiÓÔ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Úȷ΋ 6/12: ¢˘ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ-Â˙ÔÔÚÈ΋, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·-º˘ÙfiÎÔ, ø.¶.: 4-μ.¢.: 1/5, ∫˘Úȷ΋ 13/12: ∫¿Ùˆ ŸÏ˘-

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. EYKO§O

¢Y™KO§O

ÌÔ˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›·, ∫·ÏÏÈ‡ÎË-™Ô˘‚¿Ï· ∫·Ù‹-∫·ÏÏÈ‡ÎË. ø.¶.: 6-μ.¢.: 1/5. ∫˘Úȷ΋ 27/12: ∞ÁÚÈ¿ - ÕÁÈÔ˜ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ - ÕÁÈÔ˜ μÏ¿ÛÈÔ˜ - §Â¯ÒÓÈ·. ø.¶.: 4-μ.¢>: 1/5. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.0012.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976904236. §À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 16 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ “ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈο 2009” , ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ §Â‡ÎˆÌ· “¡¤· πˆÓ›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ñ ¶ÚÔÛʇÁˆÓ fiÏȘ” , Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ë ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ∂ÛÙ›· ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ “πø¡∂™” . ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ªÂÙ·ÍÔ˘ÚÁ›Ô. °È· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·˘Ù‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ πÒÓˆÓ, ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë ª·Ú›· °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ, ¢È‰¿ÎÙˆÚ ∞ÓıÚˆÔÏÔÁ›·˜ Î·È Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Saint Louis ÛÙÔ ªÈÛÔ‡ÚÈ. ΔËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ Ï¢ÎÒÌ·ÙÔ˜ ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ Î·È ∫˘Úȷ΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘, Ô˘ ›¯·Ó Î·È ÙËÓ Û˘ÓÔÏÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘. ∏ ™Â̛ڷÌȘ •˘‰È¿, ÚfiÛÊ˘Á·˜ 1˘ ÁÂÓÈ¿˜, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÚÔÛˆÈΤ˜ Ù˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜. £· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘. ∏ fiÏË ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÌÔ˘ÛÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ÚÔÛʇÁˆÓ.

∏ ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ¢¤ÛÔÈÓ·˜ ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË

¢Y™KO§O

ΔÔ Ï‡Έ̷ ÙˆÓ “πÒÓˆÓ”

29

ªÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó›¯Ó¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘

Su-Doku

EΉËÏÒÛÂȘ

TPITH 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009


30

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

°ÈÔÚÙ‹ ÛÙ· ∫¢∞¶ ¡. πˆÓ›·˜ Δ∞ ·È‰È¿ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘

∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ¶·È‰ÈÒÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜ (∫¢∞¶ ª∂∞) Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ∞ÙfiÌˆÓ Ì ∞Ó·Ëڛ˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂı·‡ÚÈÔ ¶¤ÌÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 6 Ì.Ì. ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ (∫·ÈÛ·Ú›·˜ 27 ¡¤· πˆÓ›·). Δ· ∫¢∞¶ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡Ó ÙÔÓ Î. ¶·Ó. ºÈÏÈ›‰Ë, Ô˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¯ÚÈÛÙÔ˘ÁÂÓÓÈ¿ÙÈÎÔ ·Ú·Ì‡ıÈ Ì ı¤Ì· “√ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ì˘ÏˆÓ¿˜ Î·È ÔÈ Î·ÏÈοÓÙ˙·ÚÔÈ” , ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ Î. £ÂÔ¯¿ÚË Ô˘ ÂÈÌÂÏÂ›Ù·È ÙÔÓ ‹¯Ô.

√Ì·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ aRTe LiBRe GalleRia Δ√ aRTe LiBRe GalleRia ÛÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ΔÛ·Ï·¿Ù· ÊÈÏÔÍÂÓ› ÁÈ· ÙÔÓ Ì‹Ó· ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÌÈ· ÌÔÓ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “image complex” . ∏ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È ÔÌ·‰È΋ Î·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Â›Ó·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÌÈ· Ôχ ˆÚ·›· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ Ù·Íȉ‡ÛÂÈ Ì ÙËÓ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÔÈ ÁÓˆÛÙÔ› ʈÙÔÁÚ¿ÊÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú¿˜ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È 10/1/2010. Δ· ÂÁη›ÓÈ· ı· Á›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 7 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 20:30Ì.Ì. ΔÔ aRTe LiBRe GalleRia ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ ·fi ÙÔ Úˆ› 08:00 .Ì. ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Â›Ó·È ÂχıÂÚË. O ∞Á·Ì¤ÌÓˆÓ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È 16 ¯ÚfiÓÈ· Ì ÙËÓ ·ÊËÚË̤ÓË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ‰È¿ÊÔÚ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙȘ ∏.¶.∞. ηٿ ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÛÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁ›·. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÊËÚË̤ÓÔ ÂÍÚÂÛÈÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ Jackson Pollock, Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ Wassily Kandinsky Î·È Ù¤ÏÔ˜ ÙÔÓ Willem De Koonig. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÓÒ Ë ÚÒÙË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÙÔ 2002 ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ¡Â‚¿‰· ÙˆÓ ∏.¶.∞. √ °ÂÒÚÁÈÔ˜ §ÂÔÓÙ·Ú¿˜ ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙÔ ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ÙÔ 1966, ‰¤¯ıËΠÔÏϤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ fiÔ˘ ÌÂÁ¿ÏˆÛ Ì ȉȷ›ÙÂÚ˜ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ Â·Ó··ÙÚÈÛÌfi ÙÔ˘ fiÔ˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÂÚÈÔ‰ÈÎÔ‡ JPG Magazine www.jpgmag.com. O ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÏÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÙÔ 1986. ª¤Û· ÛÙȘ ÂÊË‚ÈΤ˜ ÙÔ˘ ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Ì·Á›· Ù˘ ʈÙÔÁÚ¿ÊÈÛ˘ Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ Ó· ·Ú·ÙËÚ› ÙË ˙ˆ‹ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ Ê·Îfi. ™ÙË ÊˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ٷ ʈÙÔÁÚ·ÊÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÙÔ˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢π∞À§√™” ÂÓÒ ·ÔÙÂÏ› ̤ÏÔ˜ Ù˘ ʈÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ Ϥۯ˘ μfiÏÔ˘.

TPITH 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂Ή‹ÏˆÛË ÙÈÌ‹˜ ÁÈ· ÙÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ì ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡. πˆÓ›·˜

ΔÔ ¤ÚÁÔ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÈÌÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Î·Ù·ÍȈ̤ÓÔ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ Ù˘ fiÏ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ £ÂÔÏfiÁÔ˘, Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÁηÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009, ÛÙȘ 7.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ∫˘Úȷ΋ 10-2Ì Î·È 7-9 Ì.Ì.

T

∂›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÛÙË ÛÂÈÚ¿ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÙËÓ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶ˆÏ ™Ô˘ÏÈÎÈ¿, Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶··ÙfiÏÈ·. ∏ ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ñ ΔÈÌËÙÈ΋ ŒÎıÂÛË, ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË - ·ÓıÚÒÔ˘ Î·È Ó· ‰Â›ÍÂÈ Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ηıÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¡ÔÌfi Ì·˜ ÈÏfiÙÔ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔÈÎÔ‡˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ , ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ·ÓıÚÒÈÓ˜ ·Í›Â˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ÓÔ̿گ˘ Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜. °È· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÙÈÌÒÌÂÓÔ˘ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË Ô ·Â›ÌÓËÛÙÔ˜ ∫›ÙÛÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÁηÈÓ›ˆÓ ¤ÎıÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÙÔ ¡Ô¤Ì‚ÚË ÙÔ˘

1980: “÷ÈÚÂÙ›˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο, ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘: ·Ó·ÊÒÓËÛ·: ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ª¤Û· ÛÙËÓ ·ÓÈ·Ú‹ ·Ú¤Ï·ÛË ·˘Ù¿ÚÂÛÎˆÓ Ì·Î·ÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÏËÌÌ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÂÎı¤ÛˆÓ, ·ÎÔ‡ÛÙËΠÌÈ· ÁÓ‹ÛÈ· ʈӋ, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ¤Ó·˜ ·Ó‹Û˘¯Ô˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· ÌËÓ Â›¯Â ‚ÚÂÈ ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·, fiˆ˜ ¤‰ÂȯÓÂ, fï˜ ¤‰ÂȯÓ ˆ˜ Ì ÎfiÔ Î·È fiÓÔ ı· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙÔ‡ÛÂ. ◊Ù·Ó ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤Ó·˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó· ·Ó·Ï‡ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔÏ˘‰È¿ÛÙ·ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì¤Û· ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ ¯ÚÔÓÈο fiÚÈ· ÌÈ·˜ Û‡ÓÙÔÌ˘ ÂÈÛËÁËÙÈ΋˜ ÔÌÈÏ›·˜. √‡Ù ¿ÏψÛÙÂ, Î·È Â›Ó·È ÚfiıÂÛ‹ ÌÔ˘ Ó· ÚÔηٷ‚¿Ïˆ ÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜. ΔÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¤ÚÁÔ ‹ ÌÈÏ¿ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÂÍ·Ú¯‹˜ ‹ ̤ÓÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ· ‚Ô˘‚fi, ÔÔÈÔÛ‰‹ÔÙ ÔÙ·Ìfi˜ ϤÍÂˆÓ Î·È ·Ó ÙÔ Û˘Óԉ‡ÂÈ. £¤Ïˆ ·Ï¿, ÙÔ‡ÙË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û·˜ ÂÍÔÌÔÏÔÁËıÒ ˆ˜ ÏÂÈÙÔ‡ÚÁË-

Û·Ó Ì¤Û· ÌÔ˘ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘. £· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·fi οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Û·Ó ÏÂÙÔÌÂÚÂÈ·Îfi Î·È ‰Â‡ÙÂÚÔÓ, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÎfiÎÎÈÓ˜ ÎԢΛ‰Â˜ Ô˘ Û˘Ó·ÓÙԇ̠۠ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·˘Ù‹. ∂›Ó·È Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈ΋ Ë Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÊfiÚÙÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÎԢΛ‰ˆÓ. ªÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ˘ÚÔ‚ÔÏÈÛÌfi ¿Óˆ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηډȿ˜ ÌÈ·˜ ÎÔ¤Ï·˜. ∂‰Ò ‚¤‚·È·, Ë ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÛË Â›Ó·È Ê·ÓÂÚ‹. ªÔÚ›, fï˜ Ó· Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÈÓfi Ì·ÏfiÓÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÂÓfi˜ ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡...” ŸÓÙ·˜ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÈÔ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ¶. £ÂÔÏfiÁÔ˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ˜, ÁÈ· ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› Û ÔÏϤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË

¡¤· πˆÓ›·, ÛÙÔ ¢‹ÌÔ πˆÏÎÔ‡ Î·È ÛÙËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ∏ ÙˆÚÈÓ‹ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ù· ¤ÚÁ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ηÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ıÂÌ·ÙÈ΋ Ô˘ Ù· ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó, ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ ·fi Ù· ÚÒÙ· ¤ÚÁ· ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’60, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÛÙ· ¤ÚÁ· Ù˘ ÂÍÔÚ›·˜ Î·È ÛÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ “ ª·ÚÙ˘Ú›Â˜” Î·È “ªÓ‹Ì˜” ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ ë70, Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ¤ÚÁ· fiÔ˘ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Û ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË Ù˘ ÙÔÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ì ÙȘ ÛÂÈÚ¤˜ “Ú¿ÛÈÓ· ÙÔ›·” , “ÙÔ›· Ù˘ fiÏ˘” , Î·È Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘ “ÏÂ˘Î¿ ÙÔ›·” . ∏ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ì ٷ ¤ÚÁ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛÙ›¯Ô ÙÔ˘ ∫. ∫·‚¿ÊË “...ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙfiÛÔ Ôχ ·Ù¤ÓÈÛ· Ô˘ Ï‹Ú˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë fiÚ·Û›˜ ÌÔ˘...” . ™˘ÓÔÏÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÔÓ¤ÂÈ ÙȘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙË Ê‡ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ÔÓÙÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, Ô˘ ·Ô‰›‰ÂÈ Ì Ôχ ÚÔÛˆÈÎfi, Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi Î·È ÛÙÔ¯·ÛÙÈÎfi ‡ÊÔ˜. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶. £ÂÔÏfiÁÔ˘, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍÔÚ›· ¤ÚÁ·, ¤¯Ô˘Ó ÁÚ¿„ÂÈ ÔÏÏÔ› ÁÓˆÛÙÔ› ŒÏÏËÓ˜ Ù¯ÓÔÎÚÈÙÈÎÔ› Î·È Î¿ÔÈÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ Û ÁÓˆÛÙ¤˜ ÁηÏÂÚ› Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ÔÌ·‰ÈΤ˜ Ì·˙› Ì ÌÂÁ¿Ï· ÔÓfiÌ·Ù· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Û ÔÏϤ˜ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ∂Îı¤ÛÂȘ Î·È Û ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ Ó¤ˆÓ ηÏÏÈÙ¯ÓÒÓ. √ ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˜ £ÂÔÏfiÁÔ˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÛÎËÓ‹ ÙÔ 1960 Ì ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ¤ÎıÂÛË.

™ÙÔ ∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË

¤ÚÁ· Ù˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ÙËÓ ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË Ó¤ˆÓ Ù¯ÓÔÙÚÔÈÒÓ. ∞ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÁÈ· ÂΛÓË Ì¤ÛÔ ‰ÈÔ¯¤Ù¢Û˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÒÓ Ù˘ ÂÎڋ͈Ó. √ ™‡ÚÔ˜ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›¯Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ¤Ï·‚ ̷ı‹Ì·Ù· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÛÙË ™¯ÔÏ‹ ABC ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ·fi ÙË ‰È·ÎÂÎÚÈ̤ÓË ˙ˆÁÚ¿ÊÔ ∂ϤÓË ¢ÂÏÔ-

Ô‡ÏÔ˘. ∂›Û˘, ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ΔÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, Â›Û˘ ¤¯ÂÈ ·Û¯ÔÏËı› Ì ÙËÓ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›· μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ™¯ÔÏ‹˜. ∏ ÕÚÙÂÌȘ ¶¤ÙÛË ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞fi ÌÈÎÚ‹ Ë ÌÂÁ¿ÏË Ù˘ ·Á¿Ë ‹Ù·Ó Ë ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ˙ˆÁÚ·-

¶∞ƒ∞§§∏§∞ Ì ÙȘ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜ ‰ÔÎÈ̤˜ ÁÈ· ÙË “¢È·ı‹ÎË” ÙÔ˘ ª¿ÚÈÔ˘ ¶ÔÓٛη, Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” ·fi ÙȘ 22 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÔÏÔÎÏËÚˆÙÈ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” . ªÂ ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∫ÒÛÙ· Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË, ÔÈ Ù¯ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ “£ÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘” ∫ÒÛÙ· ΔÛÈ¿ÓÔ ·Ó·ÓÂÒÓÔ˘Ó ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È Â͈ÙÂÚÈÎfi ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” . ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÙ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ §·ÚÈÛ·›ˆÓ, Ú·Û›ÓÈÛ Ì ÔÏÏ¿ ›‰Ë ı¿ÌÓˆÓ ÙËÓ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁȘ fiÚÙ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÛÙ¤Á·ÛÙÚ·, Û‡Á¯ÚÔÓ˜ Ù·Ì¤Ï˜ ı· ˘ԉ¯ıÔ‡Ó ÙÔ ı·ÙÚfiÊÈÏÔ ÎÔÈÓfi. ∂ÛˆÙÂÚÈο fiÏÔ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ‚¿ÊÙËÎÂ Î·È ¤¯Ô˘Ó ·ÏÏ¿ÍÂÈ fiÏ· Ù· ηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Ù·Ï·ÈˆÚ‹ıËÎ·Ó Î·È Ê˘ÛÈο ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈηٷÛÙ·ı› ÔÈ ÌÔΤÙ˜ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ, ÙȘ ÛοϘ, ÛÙ· η̷ڛÓÈ· Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙË Î‡ÚÈ· ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘. °ÂÓÈο ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·›ÛıËÛË, fiÙÈ ÌÈ· Ó¤· ÂÔ¯‹ ·Ú¯›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ “£ÂÛÛ·ÏÈÎfi £¤·ÙÚÔ” Ô˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙȘ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ “¢È·ı‹Î˘” ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ “£¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ ª‡ÏÔ˘” ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ.

“∂Î ‚·ı¤ˆÓ” ·fi ÙËÓ ŒÚÚÈη ¶·ÙÚÈΛԢ ÛÙËÓ ¶·ÏÈ¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ™À¡∞¡Δ∏™∏ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÏÏ‹-

ŒÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ μÔÏȈÙÒÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ∂°∫∞π¡π∞∑∂Δ∞π Û‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 1Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì., Ë ¤ÎıÂÛË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Î·È ˘ÚÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÒÓ μÔÏȈÙÒÓ ¢‹ÌËÙÚ·˜ ¶ÈÏ¿ÙÔ˘, ™‡ÚÔ˘ ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÕÚÙÂÌȘ ¶¤ÙÛË, ª·Ú›·˜ ª¤ÏÏÔ˘ Î·È ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˘, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Ù¤¯Ó˘ “∏Ï›Ô˘ ª¤Ï·ıÚÔÓ” , ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “∞ÊÒÓ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË” (°ÎÏ·‚¿ÓË 37-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). ∏ ¢‹ÌËÙÚ· ¶ÈÏ¿ÙÔ˘ ηٿÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜, ·fi Ó¤· ËÏÈΛ· ›¯Â ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Î·È ¤Ï·‚ ̷ı‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ªÈ¯¿ÏË μ·Ì‚·Î¿ÚË, Ô˘ ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·ÂÈÎfiÓÈÛË Ù˘ ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÙ‡ˆÛË Ù˘ ÛΤ„˘ Ù˘. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÎÂÙfi ¯ÚfiÓÔ ·Ô¯‹˜ Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÌÂ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ϤÔÓ ˆÚ›Ì·ÓÛË Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ Ì ¿ıÔ˜ Î·È ·ÊÔÛ›ˆÛË. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔڇʈÛË Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË, ÛÙ·

∞ӷηÈÓ›˙ÂÙ·È ÙÔ £¤·ÙÚÔ ª‡ÏÔ˘ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜

ÊÈ΋, ·ÔÙ˘ÒÓÂÈ ı¿Ï·ÛÛ˜, ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ Î.Ï. ¶‹Ú Â›Û˘ Ì·ı‹Ì·Ù· ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙË ™¯ÔÏ‹ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ·Ê›·. ∏ ª·Ú›· ª¤ÏÏÔ˘ Â›Ó·È μÔÏÈÒÙÈÛÛ· ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜. Œ¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË, ÛÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋, ÙËÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋ Î·È ÙËÓ ∞ÁÈÔÁÚ·Ê›·. ∏ ÃÚ˘ÛÔ‚·Ï¿ÓÙÔ˘ ∫·ÓÙ›ÎÔ˘ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ÂÈηÛÙÈ΋ Ù¤¯ÓË Î·È ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ˘ÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÙËÓ Á˘„ÒÓ·-·ÌÌÔ‚ÔÏ¿˜. ªÂ ¿ÏÏ· ˘ÏÈο, fiˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ, Ô Á‡„Ô˜, Ë ¿ÌÌÔ˜ ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ˆ˜ ÌÔÚʤ˜ ∞Á›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηıËÌÂÚÈÓ‹˜ ˙ˆ‹˜. ∞fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¿Ô„Ë ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Ù˘ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙˆÓ ÂÓÔÚ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘. ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘

ÓˆÓ Û˘ÓıÂÙÒÓ ·ÔÙÂÏ› Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ŒÚÚÈη˜ ¶·ÙÚÈΛԢ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·Ï·È¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜. ª. ÷Ù˙ȉ¿ÎȘ, ª. §Ô›˙Ô˜, ª. £ÂÔ‰ˆÚ¿Î˘, ™. •·Ú¯¿ÎÔ˜, ™. ∫Ú·Ô˘Ó¿Î˘, ¡. ª·˘ÚÔ˘‰‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ª. ÃÈÒÙ˘ Î·È μ.ΔÛÈÙÛ¿Ó˘,Â›Ó·È ÌÂÚÈÎÔ› ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Óı¤Ù˜ Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜. ΔÔ ÚÒÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÏÔ‡ÛÈÔ Û ÔÈËÙ¤˜. ΔÔ “·Ú¿ÔÓÔ” ÙÔ˘ ¢. ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ “ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡” (ÁÂÈ¿ ÛÔ˘ ·ÚÈ ÌÂÓÂͤ) Û Ô›ËÛË ÙÔ˘ √‰˘ÛÛ¤· ∂χÙË, ∂ƒƒπ∫∞ ¶∞Δƒπ∫π√À: •ÂΛÓËÛ È¿ÓÔ Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û ÌÈÎÚ‹ ËÏÈΛ·. ∞ÚÁfiÙÂÚ· ÍÂΛÓËÛ ıˆÚËÙÈο Ì ÙÔ Ì·¤ÛÙÚÔ °. ∫·ÚοϷ Î·È ÎÏ·ÛÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙË ‰È¿ÛËÌË Ì¤Ù˙Ô ÛÔÚ¿ÓÔ ∫. ¢·Ì·ÛÈÒÙË. √È ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢. ø‰Â›Ô μfiÏÔ˘ Ì ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ ¡. ¶·Úı¤ÓË. ∂›Ó·È οÙÔ¯Ô˜ ÙˆÓ Ù˘¯›ˆÓ ∞ÚÌÔÓ›·˜, ∞ÓÙ›ÛÙÈ͢, ºÔ‡Áη˜, ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡, ∂Ï·ÊÚÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ¢ÈÏÒÌ·ÙÔ˜ ªÔÓˆ‰›·˜. ∂¯ÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ËıÔÔÈÒÓ fiÂÚ·˜ Î·È ÌÂÏÔ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Û˘Ó·˘Ï›Â˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∫Ï·ÛÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÛÙÔ “∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ” ÙÔ˘ ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘

¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

31

™π¡∂ ª∂™√°∂π√™

ŒÓ· Ù·Í›‰È, Ì›· ÌÓ‹ÌË

“∂π¡∞π ¤-

Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ï›ÁÔ˘˜ Ù˘¯ÂÚÔ‡˜, Ô˘ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÂÈÙ˘¯›· ÛÙËÓ ∞ÔÙ˘¯›·” , ϤÓ ÔÈ ∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÁÈ· ÙÔÓ Δ¤ÓÂÛ˘ √˘›ÏÏȷ̘. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙˆÓ ÔÓ›ڈÓ, ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·fiÚÚÈ„Ë. ªÈ· ÙÚ·ÁÈ΋ ‰È¿„¢ÛË ÂÏ›‰ˆÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “•·ÊÓÈο ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” (1958), fiÔ˘ “ıÚ·ÛÔÌ·ÓÔ‡Ó Ë ÔÌÔÊ˘ÏÔÊÈÏ›· Î·È Ô Î·ÓÈ‚·ÏÈÛÌfi˜” , fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Â‡ÛÙÔ¯· Ô ª¿ÚÈÔ˜ ¶ÏˆÚ›Ù˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙÔ “∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ οı ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 19.00 Î·È ·fi ¶¤ÌÙË ˆ˜ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 21.00. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ Â›Ó·È 90 ÏÂÙ¿. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¿ÙÛ·˜ Î·È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ô °È¿ÓÓ˘ ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ∫·ÙÂÚ›Ó· äÏÌË, ª·Ú›Ó· ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘, £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÚÏ·Ì¿˜, ∑ˆ‹ ƒËÁÔÔ‡ÏÔ˘, ¶fiË §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘, §Â˘Ù¤Ú˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘ Î·È ª·ÚÈ¿ÓıË ∫˘Ú›Ô˘. ™Ù· ̤۷ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ó¤‚ÂÈ Ë Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ “ŒÓÙ· °Î¿ÌÏÂÚ” (1890) ÙÔ˘ ∂ÚÚ›ÎÔ˘ ÿ„ÂÓ. ΔÔ ÎÏ·ÛÈÎfi ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ· ÙÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¡ÔÚ‚ËÁÔ‡ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÔ‡, fiÔ˘ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÌ‚ÚÈı¤ÛÙÂÚ˜ „˘¯ÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙÔ˘ Á˘Ó·ÈΛԢ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì¤Û· ·fi ÌÈ· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÔÙÈ΋, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™‡ÚÔ˘ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› ŸÏÁ· ΔÔ˘ÚÓ¿ÎË (£Â›· °ÈÔ‡ÏÂ), ª·Ú›Ó· ∞ÛÏ¿ÓÔÁÏÔ˘ (ŒÓÙ·), £·Ó¿Û˘ ∫Ô˘ÚÏ·Ì¿˜ (Δ¤ÛÛÌ·Ó), ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘ (§¤‚ÌÔÚÁÎ), ™ˆÙ‹Ú˘ ΔÛ·ÎÔÌ›‰Ë˜ (ªÚ·Î), ª·ÚÈ¿ÓıË ∫˘Ú›Ô˘ (ŒÏ‚ÛÙÂÓÙ) Î·È ¶fiË §˘ÌÂÚÔÔ‡ÏÔ˘ (ª¤ÚÙÂ). ΔÔÏÌËÚfi Î·È ·ÈÌÔÛÙ·Á¤˜, ¤¯ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∂ÏÈÛ·‚ÂÙÈ·ÓÔ‡ ΔfiÌ·˜ ∫˘ÓÙ “πÛ·ÓÈ΋ ÙÚ·Áˆ‰›·” (1587), Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙË ÛÎËÓ‹ “∂›ÛÔ‰Ô˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘” ÙÔ˘ “∞ÌÊÈı¿ÙÚÔ˘” . ∏ ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Â›Ó·È Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ∂˘·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ Î·È Ë ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ΔÛ·Ì·‰È¿. ∂ÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó Ù· ̤ÏË ÂÓfi˜ ıÈ¿ÛÔ˘ Ó¤ˆÓ ËıÔÔÈÒÓ: √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓ˘, Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ΔÛ·ÎÔÌ›‰Ë˜, Ô ∫ˆÛÙ‹˜ ∫·ÏÏÈ‚ÚÂÙ¿Î˘, Ô §Â˘Ù¤Ú˘ ¶ÔÏ˘¯ÚfiÓ˘, Ô ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ë ™Âڷʛٷ °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ô˘ Î.¿. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· “‰Ú¿Ì· ÂΉ›ÎËÛ˘” , ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÈÌ‹˜, ·ÏÏ¿ ÛÙÔ ÔÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎfi, ·ÓıÚÒÈÓÔ ¿ıÔ˜ Ù˘ “·ÓÙ·fi‰ÔÛ˘” ÂÓfi˜ ·Ù¤Ú·, Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÂΉ›ÎËÛË ÁÈ· ÙËÓ ¿ÁÚÈ· Î·È ¿Ó·Ó‰ÚË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÁÈÔ‡ ÙÔ˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ ÚfiÙ˘Ô ÁÈ· ÔÏϤ˜ ·Ó¿ÏÔÁ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏÈÛ·‚ÂÙÈ·ÓÔ‡ ı¿ÙÚÔ˘, fiˆ˜ Ô Û·ÈÍËÚÈÎfi˜ “ÕÌÏÂÙ” . ¶ÔÏÏÔ›, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Ô ∫˘Ó٠›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “ÕÌÏÂÙ” , ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ “∏̤ڈ̷ Ù˘ ÛÙÚ›ÁÁÏ·˜” , ÚfiÏ·ÛÌ· Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ Έ̈‰›·˜ ÙÔ˘ ™·›ÍËÚ.

TPITH 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΔÈÌ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢ ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘

∂Ή‹ÏˆÛË ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÏÂÍ. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË NEA À√ƒ∫∏, 1.

M

 ̛· ÛÂÌÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ ·Ì›ˆÙË ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÎÚÔ·ÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó, ÙËÓ ÚÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ∫˘Úȷ΋, ÛÙÔ ™Ù·ı¿ÎÂÈÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ, Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù›ÌËÛ ÙÔÓ ∞ÁÈÔ ÙˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ, ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ªÂ›˙ÔÓÔ˜ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢, ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ‰ÈËÁ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË ÏÔÁÔÙ¤¯ÓË ‰È¿‚·ÛÂ Ô £·Ó¿Û˘ ΔÛÔ‡‚ÂÏ˘, Ì ÌÔ˘ÛÈ΋ ˘fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ™ÂÚ·ÊÂ›Ì §¿˙Ô˘ Ô˘ Û˘Ófi‰Â˘Â Ì ÙËÓ ÎÈı¿Ú· ÙÔ˘. “∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ÙˆÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙԇ̠ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Ô˘ ¯¿ÓÂÙ·È. ∫È ¤Ó· ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·ı› Ë ÁÏÒÛÛ· Ì·˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ›Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫Ô˘›Ó˜ ∫fiÏÂÙ˙, ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ, οÓÔÓÙ·˜ Ì›· Û‡ÓÙÔÌË ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ˙ˆ‹ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘ ∂χÙË ÁÈ· ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, › ˆ˜ “ηٷʤÚÓÂÈ Ó· ÂÚ-

Ó¿ ·fi ÙÔ Ï›ÁÔ Î·È Ó· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì¤ÁÈÛÙÔ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˘·›ıÚÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ù˘, Ô˘ ëƯ̂τ·Ó ÔÈ ·Ó¤ÌÔÈ’” , ›Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ∞ÏÂ͛Ԣ. °È· ÙÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Ô ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜, › ˆ˜ ¤¯ÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÁÈ·Ù› ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¯¿ıËηÓ. “√È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô (̤۷ ÚÔ˜ Ù¤ÏË 19Ô˘ ·ÈÒÓ·) ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙȘ ÌÂÛÔ‰˘ÙÈΤ˜ ÔÏÈÙ›·˜ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ Î·È ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›·.

ΔÔ ‰È‹ÁËÌ· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi, ÁÈ· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜”. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ˇı˘Ó·Ó, Ô ÚfiÍÂÓÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¡¤· ÀfiÚÎË, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ∫˘ÚÈ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ÎÈ Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ ÚÔÍÂÓÂ›Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, °ÂÒÚÁÈÔ˜ μÏËΛ‰Ë˜, ÔÈ ÔÔ›Ô˜ Û˘Ó¯¿ÚËÛ·Ó ÙÔ˘˜ “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜” ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Î·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ù‹ÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ȉȷ›ÙÂÚ˘ ·ÙÚ›‰·˜ ÙÔ˘˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi Â›Û˘ ·ˇı˘Ó ÎÈ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ μÔ˘ÚÓ¿˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌËÙÚ· ™·‚‚ÂÏ›‰Ë, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Û˘Ó¯¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ “∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ” ÛÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÙÔ˘˜. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¯›˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ™ÙȘ 23 π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë 4Ë ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÓ‹Ì˘ ÁÈ· ÙÔ Â‚Ú·˚Îfi ÔÏÔη‡ÙˆÌ· Î·È ÛÙȘ 27 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ô ÂÙ‹ÛÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜, Ì ÙÈÌÒÌÂÓÔ ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜, ∞fiÛÙÔÏÔ ¶·-

·ÙfiÏÈ·. ∂ÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÓÔÌ¿Ú¯Ë ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÁÈ· Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÙË ª·ÁÓËÛ›· ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Δ¿È̘ Ù˘ ¡¤·˜ ÀfiÚ΢” . ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜, ı· Á›ÓÔ˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ 2013 Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ı¤Ì· ÙÔ ƒ‹Á· μÂÏÂÛÙÈÓÏ‹, ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ √ÌÔÁ¤ÓÂÈ·˜, Ì ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ Î·Ï‡ÙÂÚˆÓ. ΔËÓ Â˘ı‡ÓË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¶·È‰Â›·˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎÔ‹˜, Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ‹˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔÍÂÓ›Ԣ, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È ‰‡Ô ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÓÒ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙ› ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ‰›ÁψÛÛÔ ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á· ÎÈ ¿ÏÏÔ ˘ÏÈÎfi. √ Ì·ıËÙ‹˜ Ô˘ ı· ·ÚÈÛÙ‡ÛÂÈ ı· Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ‹Á·.

∏ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ·fi ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢È‰·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ Û √‰‡ÛÛÂÈ· Î·È §ÔÁÔÙ¯ӛ· √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ºÈÏÔÏfiÁˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÈÌÔÚʈÙÈÎfi ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 Î·È ÒÚ· 7.00 Ì.Ì. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛˆÓ

ÙÔ˘ ™¯ÔÏ›Ԣ ¢Â‡ÙÂÚ˘ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ (™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ªÔ˘ÚÙ˙Ô‡ÎÔ˘, ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ÛڈÓÔ˜, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ). ΔÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ ÙȘ ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ Ó¤Ô ‚È‚Ï›Ô Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ì ÙËÓ Â˘-

PUBLIC

“μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ” ΔO Public ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 3 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· πˆ¿ÓÓË ∫›˙Ë ÁÈ· ÌÈ· ·ÓÔȯً Û˘˙‹ÙËÛË Ì ı¤Ì· ì∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ·fi ÙËÓ ¶ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË √ÈÎÔ‰ÔÌ›· ÛÙË μÈÔÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋î. ΔË Û˘˙‹ÙËÛË ı· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. √ °È¿ÓÓ˘ ∫›˙˘ ÛÔ‡‰·Û ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô, fiÔ˘ Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘ ÙÔ 1971. ŒÏ·‚ ÌÂÙ·Ù˘¯È·Îfi ‰›ψ̷ ÛÙȘ ·Ó·ÛÙËÏÒÛÂȘ, ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ York, ÙÔ 1977 Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎfi ‰›ψ̷ ·fi ÙÔ ∂.ª.¶. ÙÔ 1987. Œ¯ÂÈ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ Û ÈÛÙÔÚÈÎfi Â-

ÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ηٷÛ΢‹˜ Î·È ·Ó·ÛÙËψÙÈ΋˜ Ù¤¯Ó˘. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ ‚È‚Ï›· Ì ı¤Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ £Ú¿Î˘, ÛÙË Ó‹ÛÔ ™·ÌÔıÚ¿ÎË Î·È ÛÙÔ μfiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÌÂÏÂÙÒÓ “∫›˙˘ Î·È ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜” Ô˘ ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ì ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÂȉÈÎÒÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ Û˘Óı¤ÛˆÓ, ¤ÓÙ·Í˘ Ó¤ˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Û ÈÛÙÔÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Î·È ·ÔηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÌÓËÌÂÈ·ÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Î·È Û˘ÓfiψÓ. ΔÈÌ‹ıËΠÂ·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ Ì ÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ‚Ú·‚Â›Ô “Europa Nostra” 1984,1992,1999). ∂›Ó·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ.

ηÈÚ›· ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Ó¤·˜ ‡Ï˘ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜. TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ª¤ÚÔ˜ ∞’ ÁÈ· ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ (7Ì.Ì.-8Ì.Ì.) ΔÔ Ó¤Ô ‰È‰·ÎÙÈÎfi ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ù˘ √‰‡ÛÛÂÈ·˜ ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË Î·È ‰È‰·ÎÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ª¤ÚÔ˜ μ’ ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ (8.10Ì.Ì.-9 Ì.Ì.) °ÈÒÚÁÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ªÂ˜ ÛÙÔ˘˜ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ™ÙÔ˘ ∫ÂÌ¿Ï ÙÔ Û›ÙÈ ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· °’ §˘Î›Ԣ £ÂˆÚËÙÈ΋˜ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘): ¢È‰·ÎÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË. ªÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÈÛËÁ‹ÛÂˆÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË, fiÔ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ηٷÙÂıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·fi fiÛÔ˘˜ ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ı· Â›Ó·È Ë Î. ∞Á¿ıË °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘, ™¯ÔÏÈ΋ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜, Ë ÔÔ›· ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∫‡ÚÔ Î·È ÛÔ‡‰·Û ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ. ∂ÎfiÓËÛ ‰È‰·ÎÙÔÚÈ΋ ‰È·ÙÚÈ‚‹ ÛÙËÓ ∫Ï·ÛÈ΋ ÊÈÏÔÏÔÁ›· ÛÙÔ King’s College ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ §ÔÓ‰›ÓÔ˘ (1988). ™˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜, Ë ÔÔ›· Û˘Ó¤ÁÚ·„ ٷ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰È· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙ· ÊÈÏÔÏÔÁÈο Ì·ı‹Ì·Ù·. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·Â-

ÙÔ‡˜ ·fiÛ·Û‹˜ Ù˘ ÛÙÔ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ, ‹Ù·Ó ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· Ó¤· ‰È‰·ÎÙÈο ‚È‚Ï›· ∏Úfi‰ÔÙÔ˜ Î·È √‰‡ÛÛÂÈ· ∞’ °˘ÌÓ·Û›Ô˘, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙË §ÔÁÔÙ¯ӛ· §˘Î›Ԣ. ™ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û˘ÁÁÚ·ÊÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ‚È‚Ï›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÏfiÁÔ˘˜ Î·È ¿ÚıÚ· ÛÙËÓ ·Ú¯·›·, ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Î·È Â˘Úˆ·˚΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ·. Œ¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ù· ‚È‚Ï›·: ¢È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ ∫È΋ ¢ËÌÔ˘Ï¿ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· (∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 2001), §ÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ¢È·‰ÚÔ̤˜. ¢ÔΛÌÈ· ÛÙËÓ ·Ú¯·›· Î·È Û‡Á¯ÚÔÓË §ÔÁÔÙ¯ӛ· (∂ÏÏËÓÈο °Ú¿ÌÌ·Ù·, 2005), π‰·ÓÈΤ˜ ʈӤ˜ ÎÈ ·Á·Ë̤Ó˜... ™ËÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰È·‚¿˙Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ÔÈËÙ¤˜, ÙfiÌÔ˜ π, ππ, πππ (ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2006) Î·È ∏ ÔÈËÙÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·: ªÈ· ÂÚȉȿ‚·ÛË ÛÙË ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋ Ô›ËÛË Ì¤Û· ·fi ÙÔ˘˜ ΢ÚÈfiÙÂÚÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È Ù· ÏÔÁÔÙ¯ÓÈο Ú‡̷ٷ (ªÂÙ·›¯ÌÈÔ, 2006).

Ãøƒ∞: ∂ÏÏ¿‰· (1989) ™ÎËÓÔıÂÛ›·-™ÂÓ¿ÚÈÔ: ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿ÎÔ˜ ªÔ˘ÛÈ΋: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ §ÂÔÓÙ‹˜ ∏ıÔÔÈÔ›: μ¿ÛÔ˜ ∞Ó‰ÚÔÓ›‰Ë˜, ∞ÓÙÒÓ˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘, ∞ÓÙÒÓ˘ μÏËÛÛ›‰Ë˜, μ·Û›Ï˘ ∫ÔÏÔ‚fi˜, Δ¿Î˘ ªfiÛ¯Ô˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÓÈfi˜, Δ›ÌÔ˜ ¶ÂÚϤÁη˜, ∂‡· ™¤¯·, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, ¡È΋ٷ˜ Δ۷ΛÚÔÁÏÔ˘, °ÈÒÙ· º¤ÛÙ·, ¶¤ÙÚÔ˜ º˘ÛÛÔ‡Ó, ªËÓ¿˜ ÷Ù˙ËÛ¿‚‚·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·: 120’ (ΔÚ›· μÚ·‚›· ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: ∞` ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘, μ` ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘: °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÓÈfi˜, ª·ÎÈÁÈ¿˙: ™Ù¤ÏÏ· μfiÙÛÔ˘, μÚ·‚Â›Ô ∞’ ∞Ó‰ÚÈÎÔ‡ ƒfiÏÔ˘ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Valencia: °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ ™ÎÈ·‰·Ú¤Û˘). ¶ÚÔ‚ÔÏ‹: ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, 9.30ÌÌ ÛÙÔ ∞¯›ÏÏÂÈÔÓ.

£∂∞Δƒ√ “Ãøƒ∞”

√È 30Úˉ˜ ·ÔÌ˘ıÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ

¢À√ ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó

·Ú¿ÏÏËÏ· Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ¡ÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Â›Ó·È ¤Ó· “‚·Ú›‰È” ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó. ŸÙ·Ó ı· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ó, Ë ˙ˆ‹ ̤۷ ·fi Û˘ÌÙÒÛÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ı· ʤÚÂÈ ·ÓÙÈ̤و˜ ÙË Ì›· ÚÔ˜ ÙËÓ ¿ÏÏË. ∞ÚÁfiÙÂÚ·, Ӥ˜ Á˘Ó·›Î˜ È·, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÌfiÓ˜, ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏÔÁ› ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â‡ıÚ·˘ÛÙË Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ¿ÍÔÓ· ‚·Û›˙ÂÈ Ë °È¿ÓÓ· ∫·Ê¤ ÙÔ ı·ÙÚÈÎfi Ù˘ ¤ÚÁÔ “∞Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÌÔ˘” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “ªÈÎÚ‹ ¯ÒÚ·” οı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÚ›ÙË. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÈ Ì ¢ı˘‚ÔÏ›· ÙË ÁÂÓÈ¿ ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ ÙÚÈ·ÓÙ¿ÚˉˆÓ, Ô˘ ·ÓÙÈÎÚ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ¯ˆÚ›˜ η̛· ‰È¿ıÂÛË ˆÚ·ÈÔÔ›ËÛ˘, ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó fï˜ Ó· ·Ú·ÈÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÚÎÂÙ¿ ÛÔηÚÈÛÙÈÎfi ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜, ÙÔ ¤ÚÁÔ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì ¤Ó· “ÁÏ˘ÎfiÈÎÚÔ ·Ú·Ì‡ıÈ” , Ô˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ÂÊ·ÏÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÛΤ„Ë Î·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi. Δ· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Â›Ó·È Ù˘ ª·ÚȷϤӷ˜ §··Ù¿ Î·È Ë ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ª¿ÎË º¿ÚÔ˘. ΔÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ۯ‰›·ÛÂ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ™ÙÚ¿ÓÙ˙·Ï˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ËıÔÔÈÔ› °È¿ÓÓ˘ ∞‰Ú›Ì˘, ¢¤ÛÔÈÓ· ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË, √Ï˘Ì›· μ·ÁÁÂÏ¿ÙÔ˘ Î·È ™ÔÊ›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 60 ÏÂÙÒÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 21.00. ¢. ª·Ú›ÙÛ·


32

¢È‹ÁËÌ· ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ·Ó ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ TPITH 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË °ÎfiÏÙÛÔ˘

ª¤ÚÔ˜ 4Ô

πV. ∏ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ¿ÚÎÔ Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÙÒÚ· ÛÙÂÁÓ¤˜. ΔÔ Úˆ› Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ı· ÓÔ›ÎÈ·˙ Ì ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· ¤Ó· ‚·Ó Ô˘ ı· ÙÔ Â›¯·Ó ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. ∫¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‚·Ó, ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÚ·Ê›Ô. £· ¤‰ÈÓ „‡ÙÈη ÛÙÔȯ›·, Ë ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· ‹Ù·Ó ÈÛ›Ó· ¿¯ÚËÛÙˆÓ, ͯ·ÛÌ¤ÓˆÓ ‹ ÎÔÏ¿ÛÈÌˆÓ ‰È·‚·ÙËÚ›ˆÓ, ‡ÎÔÏÔ Ó· ‰È·Ï¤ÍÂÈ ¤Ó· Ì ʈÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ Ó· ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ, ¶‡ÚÔ˜ μ·ÏÏ›‰Ë˜, ÌÂÙ·ÊÔÚ¤·˜, ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ ‚ÔÚÚ¿, ÙÔ Ï¿Ì‰· ÙÔ˘ ηÙfi¯Ô˘ ·„¢‰‹˜ Ì·ÚÙ˘Ú›·. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¤Ú·Û ·fi ÙËÓ ÀËÚÂÛ›·, ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, ÙÒÚ· ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Î·È Ì¤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Áηڿ˙ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜, fiÔ˘ ›¯Â ·ÚοÚÂÈ ÙÔ ‚·Ó, fiÏÔ ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ¡¤ÛÙÔÚ·-∞Ú›ÛÙÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË “ÕÔÊȘ” . ∂›ÎÔÛÈ ‰‡Ô ÓÙÔÛȤ, ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ÂÎı¤ÛÂȘ, ·ÔÎfiÌÌ·Ù·, ʈÙÔÁڷʛ˜, ‰ÈÛΤÙ˜, fiÏ· ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ· ¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤ӷ Î·È Î·Ù·¯ˆÚÈṲ̂ӷ, Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·Ú¿ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÙÔ ˘ÛÙÂÚÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ∞Ú›ÛÙÈÔ˘. Δ· ÓÙÔ˘Ï¿È· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂÙÈΤÙ˜ “ÕÔÊȘ” , ÎÂÓ¿ ʷΤψÓ, ı· ¤ÌÂÓ·Ó ÎÏÂȉˆÌ¤Ó·, Ù· ÎÏÂȉȿ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ, Ó· ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙËÓ Ë̤ڷ. ™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ë ·ÁÔÚ¿ ÂÓfi˜ Ï¿ÙÔ Î·È ÂÓfi˜ ÂÎÙ˘ˆÙ‹, Ô ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ı· ÂÚÓÔ‡Û Û ‰ÈÛΤÙ˜, ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, fi,ÙÈ ÂÚÈ›¯Â Ô ÛÎÏËÚfi˜ ÛÙ· ·Ú¯Â›· “ÕÔÊȘ” , ı· ÙÔ˘ ¤·ÈÚÓ ‰˘Ô ÙÚÂȘ ̤Ú˜. ¢‡Ô Ï˘fiÌÂÓ· ÙÚ·¤˙È·, ‰‡Ô ηڤÎϘ ÁÚ·Ê›Ԣ, Ì›· ÌÈÎÚ‹ ÁÂÓÓ‹ÙÚÈ·, ηÊÂÙȤڷ Î·È ÎÔ‡˜ ı· Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ·Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ·. “flÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ” , Ô¯ÙÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‰‡Ô ÙÔ Úˆ›. ¢Â˘Ù¤Ú· Ì ¢Â˘Ù¤Ú·. Δ· ÚˆÈÓ¿ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÁÈ· ÛΤ„Ë, Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· Î·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi. ΔÔ ‚·Ó ·ÚηÚÈṲ̂ÓÔ ·fi ÙȘ ÙÚÂȘ ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÚÈÓ ·fi ÙȘ Ô¯ÙÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, fi¯È Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ μ·ÏÙ¿Û·Ú, Û ¤Ó· Ê˘Ï·ÛÛfiÌÂÓÔ ˘fiÁÂÈÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘, ·ÏÈfi˜ „ÈÏÈηÙ˙‹˜ ·Ó·‚ÔÏÈÎÒÓ, ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ ÛÙÔÓ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ· ̤¯ÚÈ Ù’ ·˘ÙÈ¿. √‰ËÁÔ‡ÛÂ Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú, ı· ·Ú·Ï¿Ì‚·Ó οı ̤ڷ ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ ·fi ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÛËÌ›Ô, ı· Û˘ÛΤÙÔÓÙ·Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ ηÈ, ηÓfiÓ·˜ ··Ú¿‚·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÛÛ·Ó ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÙÚ›ÙˆÓ. ΔÔ Ô‡ ı· ‰Ô‡Ï¢·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·ÔÊ·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÌfiÏȘ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ·Ó¤‚·ÈÓ ÛÙÔ ‚·Ó Î·È ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ù˘ ÂÔ̤Ó˘ ÔÚÈ˙fiÙ·Ó ÚÈÓ ¯ˆÚ›ÛÔ˘Ó. ŒÙÛÈ ‹Á ¤ÍÈ Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜. ∏ ηٷÓÔÌ‹: Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ Î·È Ô ÕÔÊȘ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜, Ô ÕÔÊȘ ÂΉfiÙ˘ Î·È Ô ÕÔÊȘ ÔÏÈÙÈÎfi˜, Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú Î·È Ô ÕÔÊȘ ÂÊÔÏÈÛÙ‹˜, Ô ÕÔÊȘ Û˘ÏϤÎÙ˘ ηÈ, ÙÔ ¯¿Ô˜, Ô ÕÔÊȘ ȉÈÒÙ˘. °Ú‹ÁÔÚ· ηٿϷ‚·Ó fiÙÈ Ù· ¤¯·Ó·Ó. ∫·È fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó ‚Ô‹ıÂÈ·. √‡ÙÂ Û˘˙‹ÙËÛË ‚¤‚·È·. √ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ‹Ù·Ó ·fiÏ˘ÙÔ˜: “√È ‰‡Ô Ì·˜ Î·È ÂÚÈÛÛ‡ԢÌ” . ∂ΛÓÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ·Î˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ· - ‹Ù·Ó Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿. “ÀÂÚÎfiˆÛË” ‰È¤ÁÓˆÛÂ Ë ƒ›Ù· Î·È ¤ÚÂ ÙÒÚ· ·˘Ùfi˜ Ó· ˘ÔÛÙ› ÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ, Ô˘ Ë ƒ›Ù· ÙÔ ÂÚÓÔ‡Û ·fi ¤ÏÂÁ¯Ô ÔÈfiÙËÙ·˜ ÚÈÓ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰›ÛÎÔ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ·Ú·Ì›ÓÂÈ ‰È·ÎÚÈÙÈο ‰›Ï· ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÎÈ¿. ™ÙÈÁ̤˜ ËÚÂÌ›·˜ Ì ÙÔÓ ∂ÚÚ›ÎÔ ¿Óˆ ÛÙË Ô˘Ú¿ ÙÔ˘ Î·È ÛÙË ÓÔËÙ‹ ÁÚ·ÌÌ‹ Ù˘ ο۷˜. ΔÔ ÙËϤʈÓÔ ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ, Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÂÓÓÈ¿. “√ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ” , Ë ƒ›Ù·, ¿ÓÙ· ·ÓfiÚ¯ٷ. √ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜, ‚È·ÛÙÈÎfi˜ Î·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜.

“μϤÂȘ ÙÔ ¤ÎÙ·ÎÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô;” “¢ÂÓ ‚Ϥˆ ÙËÏÂfiÚ·ÛË” “∂›Ó·È fiÏ· ÂΛ, fiÏ· Ù· Á·ÌË̤ӷ Â›Ó·È ÂΛ!...” “ŸÏ·;” , Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú ·Ó·Î¿ıÂÙ·È. “ŸÏ·! ∫·È fiÏÔÈ! ∂ÁÒ! ∂Û‡! Δ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ÕÔÊÈ! ΔÔ ‚·Ó! ΔÔ ¿ÚÎÈÓÁÎ! Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó·! Δ· ÛËÌ›· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘! ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ˘ ÏÔ¯›· Ì ÙÔÓ ∞Ú›ÛÙÈÔ! ∏ ‰ÈÎÈ¿ Ì·˜ ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÛÙË Ù·‚¤ÚÓ·! ŸÏ·! ŸÏ· Ù· ηٷڷ̤ӷ, fiÏ·!...” “...” “∫·È Û fiÏ· Ù· ηӿÏÈ·! Œ¯Ô˘Ó Ï˘ÛÛ¿ÍÂÈ!... ∂ÙÔÈÌ¿ÛÔ˘ Ó· Û οÓÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ·, Ó· Ì·˜ οÓÔ˘Ó ÎÔÌÌ¿ÙÈ·!” “∫·È ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜;” “ΔÈ ÔÈ ËÁ¤˜ ÙÔ˘˜;” “£· Ú¤ÂÈ...” ¢È·ÎÔ‹. “ªÂ ÂȉÔÔÈÔ‡Ó, Ô ∞Ú¯ËÁfi˜, Û ·Ê‹Óˆ, ÙÔ Úˆ› ÛÙȘ ÂÊÙ¿, ‰Ҕ . ª· fiÏ· ÛÙÚ·‚¿; ∫·ÓÔÓÈο ı· ›¯Â ÙÈÓ·¯Ù› ÛÙËÓ fiÚÙ· Î·È ·fi ÎÂÈ ÛÙËÓ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÎÔ˘Ó‹ÛÂÈ, Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ÌÔχ‚È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· „ËÓfiÙ·Ó, ¤Ûڈ͠·‰‡Ó·Ì· ÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· ›Ûˆ Î·È ¿ÊËÛ ٷ fi‰È· ÙÔ˘ Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ¿Ó·„ ÙÛÈÁ¿ÚÔ, Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Û‹ÎˆÛ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔ ÌÔÚ, ÙÔ ¿ÙˆÌ· ¿ÏÈ ÛÂ Î˘Ì·ÙÈÛÌfi, ¤Ó· ˙ÂÛÙfi ·̷ ȉÚÒÙ·, Ë Ó‡¯Ù· ÍÂÎÈÓÔ‡Û ¿Û¯ËÌ·. ÿÛˆ˜ Ó· ÙÔÓ ‹ÚÂ Ô ‡ÓÔ˜. ª¤Û· ·fi ÙË Û¯ÈÛÌ‹ ÙˆÓ Ì·ÙÈÒÓ ÙÔ˘, Û·Ó Ì¤Û· ·fi Ì¿Ûη, Û·Ó Ì¤Û· ·fi Ï‹ı·ÚÁÔ, ‚ϤÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÚ›ÎÔ Ó· ÙÔÓ ·Ú·ÙËÚ› ηıÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘, ÛÙËÓ fiÚÙ·, ‹Ù·Ó ÚÔÊ·Ó¤˜, ‹Ù·Ó Ë ÒÚ· ÙÔ˘ ÙÂÛÙ, ÙÔ˘ ¯·ÌËÏfiʈÓÔ˘ ·Ú·ÏËÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÌÔÓfiÏÔÁÔ˘. “ΔËÓ ·Ù‹Û·ÌÂ, οÔ˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜, οÙÈ Î¿Ô˘ Ì·˜ Í¤Ê˘ÁÂ, ÎÈ fï˜, ›¯·Ì ÚÔÊ˘Ï·¯Ù›, ̤¯ÚÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ·” „Èı˘Ú›˙ÂÈ. √ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ Î·È ÙÔ ÛËΈ̤ÓÔ ÙÔ˘ ÊÚ‡‰È, ‰È·ÊˆÓ› -‰È·ÊˆÓ›;- ‰È·ÊˆÓ›, Ó· ÙÔ˜, ‰È·ÊˆÓ›, Á·ÌÒÙÔ!, ¢È·ÊˆÓ› Ì ÙÔ fiÙÈ Â›¯·Ó ÚÔÊ˘Ï·¯Ù› ̤¯ÚÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ·; ◊ Ì ÙÔ fiÙÈ Î¿Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙÔ Ï¿ıÔ˜; √ ηٷڷ̤ÓÔ˜ ‡ıÈÔ˜ ∂ÚÚ›ÎÔ˜..., Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È, ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÙÔ Ï¿ıÔ˜, fi¯È ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁÈÛÌÔ› Ì·˙›, ¤Ó·˜ ¤Ó·˜, Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú Ó· Û¿˙ÂÈ Ù· ıÂÚÌfiÌÂÙÚ·, ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ „›ı˘ÚÔ˜ “›¯·Ì ÚÔÊ˘Ï·¯Ù›, ̤¯ÚÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ·” , ¯·ÛÌÔ˘ÚËÙfi, Ô ∂ÚÚ›ÎÔ˜ Û˘ÌʈÓ›, ıÚ›·Ì‚Ô˜, ›¯·Ó ÏÔÈfiÓ ÚÔÊ˘Ï·¯Ù› ̤¯ÚÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ·, ÙÚ›ÙÔ˜ „›ı˘ÚÔ˜, “¤ÁÈÓ οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜” , ÙÔ ÊÚ‡‰È Ô˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È, ıÚ›·Ì‚Ô˜ Î·È ¿ÏÈ, ‰ÂÓ ¤Î·Ó·Ó οÔÈÔ Ï¿ıÔ˜, Ó·È! ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ÂΛ! ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó ηٷڷ̤ӷ ÂΛ! √ ¯·Ìfi˜ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›·, Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ Û ÓÙÂÏ›ÚÈÔ, Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·, fiÏ· ÛÙÔÓ ·¤Ú·... ΔÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó οÓÂÈ Ï¿ıÔ˜, ÙÈ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ›¯·Ó ÚÔÛ¤ÍÂÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ·, Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ fiÏÔÈ ÙÔ‡˜ ΢ÓËÁ¿Ó ÙÒÚ·; Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ „›ı˘ÚÔ˜, “Ì‹ˆ˜ Ô ∞Ú›ÛÙÈÔ˜ ›¯Â οÓÂÈ ÎÔÈÏÈ¿;” , ÙÔ ÊÚ‡‰È Ô˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È, ·ıÒÔ˜ Ô ∞Ú›ÛÙÈÔ˜, Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜, “Ì‹ˆ˜ Ô ∞Ú¯ËÁfi˜ ¤Î·Ó ÎÔÈÏÈ¿;” , ÙÔ ÊÚ‡‰È Ô˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È, ·ıÒÔ˜ Ô ∞Ú¯ËÁfi˜, ¤ÎÙÔ˜ „›ı˘ÚÔ˜, “Ì‹ˆ˜ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ¤Î·Ó ÎÔÈÏÈ¿;” , ÙÔ ÊÚ‡‰È Ô˘ ÛËÎÒÓÂÙ·È - ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο, ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠ- ·ıÒÔ˜ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ, ¤‚‰ÔÌÔ˜ „›ı˘ÚÔ˜... √ ∂ÚÚ›ÎÔ˜ ·ÎÔ˘Ì¿ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, Ù· Ì¿ÙÈ· ÎÏ›ÓÔ˘Ó, Ë ¶˘ı›· ÎÔ˘Ú¿ÛÙËÎÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÁÈ· ¯fiÚÙ·ÛË..., ̤¯ÚÈ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¶‡ıÈ·... ŒÌÂÈÓ ÛÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ·, fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·Î›ÓËÙÔ˜, Û ‚‡ıÔ˜, Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈÔ˜ ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÓÂÚfi, Û›ÁÔ˘Ú· οÔÈ-

Ô˜ ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ÓÂÚfi, Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ·ÏÏfiÊÚˆÓ Ó· ÙÚ¤¯ÂÈ Û ¤Ó·Ó ·ÁÚfi ÌÂÁ¿ÏÔ fiÛÔ ¿ÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ, ÛÙÔ Î·ÙfiÈ ·fi ÙÂÚ¿ÛÙȘ, ÙÂÚ·ÙÒ‰ÂȘ ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂÈ ÔÏÂÌÈΤ˜ È·¯¤˜ ÎÏÔÙÛÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ì¿Ï· ÂÚ›ÂÚÁË, Ì ٷ ÎÔÚ‰fiÓÈ· Ù˘ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÏËÛÈ¿ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÎÔÚ‰fiÓÈ· ·ÏÏ¿ Ì·ÏÏÈ¿, Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ·, Î·È Ô ∞Ú›ÛÙÈÔ˜ ÛÙË-

ÚÈÁ̤ÓÔ˜ ÛÙÔ Í·Óıfi ÙÔ˘ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ, ÛÙË Ì¤ÛË ÙÔ˘ ·ÁÚÔ‡, ÔÏÈÔÚÎË̤ÓÔ˜ ·fi ÌÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ÏÔ˘ÏÔ˘‰ÈÒÓ, ΛÙÚÈÓˆÓ Û·Ó ÙÔ Ì·ÛÙÔ‡ÓÈ ÙÔ˘, ¿„ÔÁÔ˜ ÛÙÔ Ì·‡ÚÔ ÙÔ˘ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ Î·È ÛÙÔ ¿ÏÏ¢ÎÔ Ô˘Î¿ÌÈÛfi ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ·Í‡ÚÈÛÙÔ˜, Ù· ÏÂ˘Î¿ ÙÔ˘ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÒÚ· Ì·ÎÚÈ¿, Ó· ·ÓÂÌ›˙Ô˘Ó ÛÙÔ Êˆ˜ ÙȘ ‰‡Û˘ Ô˘ ¤Î·Ó ÙË ÛÎfiÓË Î·È ÙË Á‡ÚË Ó· ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó ÚÈÓ›ÛÌ·Ù· ÙÂÚfiÂÓÙÔ˜ ¯Ú˘ÛÔ‡. ∫¿ÔÈÔ˜ ÙÔÓ ÎÔ˘Ó¿ÂÈ, Ë ÊˆÓ‹ Ù˘ ƒ›Ù·˜ “Â›Ó·È ¤ÍÈ” . Œ¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ ÂΛ fiÏÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, “‚Á¿˙ˆ ¤Íˆ ÙÔÓ ∂ÚÚ›ÎÔ” Û˘Ó¯›˙ÂÈ. ™ËÎÒÓÂÙ·È. ¡· ÙÚ›˙ÂÈ ÂÚ›Ô˘ fiÛÔ Î·È Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ·, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ, Á‰‡ÓÂÙ·È, οو ·fi ÙÔ ÓÂÚfi, ÚÔÂÁη˘Ì·ÙÈο ˙ÂÛÙfi, ¤ÙÛÈ Î·Ï‡ÙÂÚ·, Ó· ͢ÚÈÛÙ›, ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·ıÚ¤ÊÙË, ·‰È·Ê·Ó‹˜ ·¯Ófi˜, ͢ڛ˙ÂÙ·È Ì˯·ÓÈο, ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, Ó· ¿ÚÂÈ ÌÈ·Ó ¿ÏÏË ÚÂÔ‡ÌÏÈη, Ë ‚Ú·‰ÈÓ‹ Ì ÙÔ ÌÔÚ Û ‰‡Ô ‰¿¯Ù˘Ï· ȉÚÒÙ·, Ó· ÊÔÚ¤ÛÂÈ ‰˘ÛΛÓËÙ· ÙÔ ·ÏÙfi ÙÔ˘, Ó· ÈÂÈ ¤Ó· ıÂfiÚ·ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÓÂÚfi Ì fi,ÙÈ ¯¿È· ›¯Â ·Ê‹ÛÂÈ Ë ƒ›Ù· Ï¿È ÙÔ˘, Î·È ÌÈ· ÁÔ˘ÏÈ¿ ηʤ, ·fi ·˘ÙfiÓ Ù˘ ›ÎÚ·˜ Ô˘ ÙÔ˘ ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ Ï·ÌÚ·ÓÙfiÚ, Î·È Ó· ‚ÁÂÈ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ. ∞fi ÙȘ ÛοϘ. √ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÛÙÔ ÂÚÈÔÏÈÎfi, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ΔÌ‹Ì·, οıÔÓÙ·È ›Ûˆ, Û˘ÓÔ‰ËÁfi˜ Ô ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ¿ÎÔ˜ Ì fiϘ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜, “Ô‡ ËÁ·›ÓÔ˘ÌÂ;” - “ÛÙÔÓ ∫‹Ú˘Î·, ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο” , Ë ·ÊfiÚËÙË ÚˆÈÓ‹ ΛÓËÛË Ù˘ ·Ú·Ïȷ΋˜, Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ Ô‰ËÁfi Ó· ÌË ‚¿ÏÂÈ ÙË ÛÂÈÚ‹Ó·, ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÚÔ‹, fiÔÈ· Î·È ·Ó ‹Ù·Ó. ª·›ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÔÙ¿ÌÈ. §¤ÍË. ∫·Ó›˙ÂÈ Î·È ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ Ù˙¿ÌÈ. ¶Ô˘ ıÔÏÒÓÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ·. √ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ ÛÏÈÓ ÙÔ˘ ‚fiÚÂÈÔ˘. “ΔÈ Î¿ÓÔ˘Ì ÂΛ;” ÙÔÏÌ¿ Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú. “ªÈÏ¿Ì Ì ∫¿ÛÈÔ*, ÙÔÓ ¢È¢ı˘ÓÙ‹ ™‡ÓÙ·Í˘. ∫·È Ì ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ” “ΔÔÓ ›‰ÈÔ;”

“¡·È, ÙÔÓ ƒfiÌÈ, ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË” “ΔÈ Ù‡Ô˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜!” “∫¿ÔÈÔ˜ Ê›ÏÔ˜ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ÌÔ‡ ¤ÏÂÁ fiÙÈ ı· ¤‚ÚÈÛΠοÔÙ ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ÌÂÏ·ÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÙÔ˘” “°È·Ù› ·˘Ùfi;” “°È·Ù› Ë È¿ÙÛ· ‚Ô¿ fiÙÈ ‚Ô˘Ù¿ÂÈ ÙËÓ ¤Ó· ÙÔ˘ ÛÙÔ ·›Ì·...” “¶ÔÈÔ˜ ˙‹ÙËÛ ÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ;” “∂ÁÒ, ·fi ÙÔÓ ∫¿ÛÈÔ, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ Ì ÂȉÔÔ›ËÛ·Ó fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ‰ÂÈ Î·È Ô ƒfiÌÈ” . ¶Â˙fi˜ ‰ÚÔÌ·›Ô˜ Û ̷›·Ó‰ÚÔ, ·fiÙÔÌÔ ÊÚÂÓ¿ÚÈÛÌ·. “ΔÔ ÌÔ‡ÛÙË” , Ô Ô‰ËÁfi˜ Û·Ê‹˜. “ΔÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ˙ËÙ¿ÌÂ;” “ΔËÓ Â·Ê‹ Ì ٷ ÛÙÔȯ›·. ¶Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Û’ ·˘ÙÔ‡˜, ÙÒÚ· Î·È ·ÏÈfiÙÂÚ·. £· ‚·ÚÂıÔ‡Ó ӷ ÌÈÏ¿ÓÂ, Ù· ¤¯Ô˘Ó ¯ÈÏÈÔÌ·Ù·› ÛÙÔÓ ¡¤ÛÙÔÚ·, Î·È Ê˘ÛÈο ÛÙÔÓ ∞Ú›ÛÙÈÔ, ‰ÂÓ ÂÈÚ¿˙ÂÈ, ı· ÌÈÏ¿Ó ÒÛÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ˆ Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ÛηÛÌfi” “¡ÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ı· ‚ÁÂÈ Î¿ÙÈ ·fi ·˘Ùfi;” “Ÿ¯È” , Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ¯ÔÏÂÚÈο. ∞Ú¯›˙ÂÈ ¿ÏÈ Ó· ȉÚÒÓÂÈ. Δ· ·ÓÙÈ˘ÚÂÙÈο Ù˘ ƒ›Ù·˜. ∞Ó‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¤‚‰ÔÌÔ. √ ÎÏËÙ‹Ú·˜ ÙÔ‡˜ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Û˘ÛΤ„ˆÓ, ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ı· ¤Î·ÓÂ, ·ÏÏ¿ Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ‹Ù·Ó ¿ÓÙ· ·˘Ùfi Ô˘ ϤÌ “ÁÎÚ·ÓÙ” , ›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÈÓ ·fi ÌÈÛfi ·ÈÒÓ· ˆ˜ ‚ÔËıfi˜ ÏÈÓÔÙ‡Ë Û’ ¤Ó· Â·Ú¯È·Îfi ʇÏÏÔ Ô˘ ÌfiÓÔ ÛÙ· ηÊÂÓ›· Ù˘ Ï·Ù›·˜ ÙÔ ı˘ÌÔ‡ÓÙ·È, ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ, fi¯È ¯ˆÚ›˜ ÎfiÛÙÔ˜ -¿ıÏÈ· ˘Á›· -, Ó· ‰È·ÊÂÓÙ‡ÂÈ Ù‡Ô Î·È ÎfiÌÌ·Ù·. Õ‰ÂÈ· ·›ıÔ˘Û·, Ì·‡ÚÔ ÙÚ·¤˙È -Á˘·ÏÈṲ̂ÓÔ Î¿ÙÔÙÚÔ - ÁÈ· ›ÎÔÛÈ Ì ›ÎÔÛÈ ¤ÓÙÂ, Ï›Á· ÓÙÔÛȤ Î·È ¤Ó· ÓÙÂÎ CD ÛÙË ÌÈ· ÙÔ˘ ¿ÎÚË, ‰ÂÚÌ¿ÙÈÓ˜ ηڤÎϘ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ÔÏ˘ıÚfiÓ· Ù˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ·Ó‡„ËÏË Ï¿ÙË - ‹ Â›Ó·È Ë ÔÏ˘ıÚfiÓ· Û ·Ó·‚·ıÌfi;- Ô Û˘ÓÔ‰fi˜ ÙÔ‡˜ ·Ú·Î·Ï› Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó, ÙÔ˘˜ ÚˆÙ¿ ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÈÔ˘Ó Î¿ÙÈ, “ηʤ” Ì’ ¤Ó· ÛÙfiÌ·, ̤ÓÔ˘Ó fiÚıÈÔÈ, Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ Ó· ‰È·ÙÚ¤¯ÂÈ ·ÚÁ¿ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙȘ ÙÛ¤˜ ÙÔ˘ ۷ηÎÈÔ‡, ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ¯·ÌËÏ¿ Û ÂÚ›Û΄Ë, Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú ·Î›ÓËÙÔ˜, Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰Â›ÎÙË Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ›¯ÂÈÚ· ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È, ÙÔ ‰ÂÍ› ¯¤ÚÈ ÛÙË Ì¤ÛË, Ë Ì‡ÙË ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· ÛÙ·˘ÚˆÙ¿ Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi, Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÛÎÂÊÙÈÎfi˜ Ù· ηڿ‚È· Ó· ÛΛ˙Ô˘Ó ÙÔ ÌÔÏ˘‚› Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ·¤Ó·ÓÙÈ, ËÛ˘¯›· ·fiÏ˘ÙË. ∫¿ÔÈÔ ÙÚ›ÏÂÙÔ ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë fiÚÙ· Û·Ó ÊÂÏÏfi˜ ·ÊÚÒ‰Ô˘˜, Ë ÙÚÈ·Ó‰Ú›· ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜, ∫¿ÛÈÔ˜ Î·È Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ‚ϤÂÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Ó· Ì·›ÓÂÈ ÔÚÌËÙÈο, Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, ¯¤ÚÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË. “∞ÛÙ˘ÓfiÌÂ, ÌÂÁ¿ÏË ÌÔ˘ ¯·Ú¿, ¿ÂÈ ÙfiÛÔ˜ ηÈÚfi˜, Ô ¡¤ÛÙˆÚ, ÙÈ ·ÒÏÂÈ·, £Â¤ ÌÔ˘!” , ÎÔ˘‚¤ÓÙ˜ Ô˘ ÙÔÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ·, Û‡ÓÙÔÌÔ ‚ϤÌÌ· ¤ÎÏË͢ ÛÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÂÔ‡ÌÏÈη˜ Ô˘ Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ·ÁÓÔ›. “√ ·ÚÈÔ˜;” Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ı˘ÌËı›. “μ·ÏÙ¿Û·Ú” Û‡‰ÂÈ Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ. “μ·ÏÙ¿Û·Ú, Ù˘ “μ·ÏÙ¿Û·Ú, °¿Û·Ú, £ˆÚ & ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜. ŒÚ¢Ó˜” , Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ Ë ÚÂÔ‡ÌÏÈη. “∫¿ÛÈÔ˜, Ô ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÌÔ˘, ¢Ú¿ÎˆÓ, Ô ¡ÔÌÈÎfi˜ ÌÔ˘ ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜” . ™Ê›ÁÁÔ˘Ó

Ù· ¯¤ÚÈ· Ì ÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ, ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ó· ¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ μ·ÏÙ¿Û·Ú, Ô ›‰ÈÔ˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÎÏfiÓËÙ· ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ˜ Û ·ÚÈÛÙÂÚfi ‰Â›ÎÙË Î·È ·ÓÙ›¯ÂÈÚ·. ¡· ηı›ÛÔ˘Ó, ÚÔÛ¤ÍÙÂ, Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹, Ô ∫¿ÛÈÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˘ Ô ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ˜, Ï¿È ÙÔ˘ Ô μ·ÏÙ¿Û·Ú, Î·È ‰‡Ô ηڤÎϘ ÈÔ ÂΛ, ÛÙËÓ ›‰È· ÏÂ˘Ú¿, Ô ¢Ú¿ÎˆÓ. ™ÔÊ‹ Ë ¯ÔÚÔÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˘, fiÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔÈ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, Ô˘ ‰ÂÓ ‚Á¿˙ÂÈ ÎÔ˘‚¤ÓÙ·, ·ÏÏ¿, fiÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ÔÙÈÎfi ¿ÍÔÓ· ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜, Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘ Ì ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡. “§ÔÈfiÓ, Û ÙÈ ÌÔÚÒ Ó· Ê·ÓÒ ¯Ú‹ÛÈÌÔ˜;” Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ Î·È ÙÔ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈÔ Ï¿ÎÙÈÛÌ·. £· ÌÂÈ Ô ÎÏËÙ‹Ú·˜. £· ·Ê‹ÛÂÈ Î·Ê¤ Î·È ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜. √ μ·ÏÙ¿Û·Ú ·ÏÏÔ‡. “¶Ò˜ ÂȉÔÔÈËı‹Î·ÙÂ;” Ô ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ Ï›Ô˘˜. √ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙÔÓ ∫¿ÛÈÔ. “Ÿˆ˜ fiÏÔÈ. ∫¿ÔÈÔ˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙȘ ÂÊÙ¿. ŸÏÔÈ, ¤ÍÈ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ηӿÏÈ·, ‹Ú·Ì ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹Ó˘Ì·. ª·ÁÓËÙÔʈÓË̤ÓÔ, Ì¿ÏÏÔÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ʈӋ, Ì¿ÏÏÔÓ ÓÙfiÈÔ˜, Ì¿ÏÏÔÓ fi¯È Ó·Úfi˜. Œ¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê›. ∂Ì¿˜ Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ÁˆÓ›· ÕÓÔÈ͢ Î·È £¤ÚÔ˘˜, ‰Ò, ÛÙÔÓ ›Ûˆ ‰ÚfiÌÔ. ŒÓ·˜ ÎÔÈÓfi˜ ¿ÛÚÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜. ¢¤Î· ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙÚ›· ʇÏÏ· ∞4 Ì ηٷÁÚ·Ì̤Ó˜ fiϘ Û·˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ” . ∫ÔÈÙ¿˙ÂÈ ÚÔ˜ ÙÔÓ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ, ÂΛÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ ¢Ú¿ÎÔÓÙ·, Ô ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ ¯·Ï·Úfi˜, Ô ∫¿ÛÈÔ˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ. “Œ¯Ô˘Ì ÏÔÈfiÓ Â‰Ò ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ Ì ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Û·˜. °È· Û·˜ Ù· ÚˆÙfiÙ˘·. ∂Ì›˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÎfiȘ. ∂›Û˘ ÙÔ CD Ì ÙÔ Î·Ù·ÁÚ·Ì̤ÓÔ Ì‹Ó˘Ì·” . ™ÚÒ¯ÓÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙÔÓ ƒÔ‚ÂÛȤÚÔ Î·È ÂΛÓÔ˜ ÛÙÔÓ ∞ÛÙ˘ÓfiÌÔ. √ ¶·ÚÌÂÓ›ˆÓ ‰ÂÓ Û‡‰ÂÈ Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, ÌfiÓÔ ÙÔÓ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ÛΤÊÙÂÙ·È. ŒÂÈÙ·, Û·Ó Ó· ÙÔ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ, ·›ÚÓÂÈ ÙÔÓ Ê¿ÎÂÏÔ, ÙÔÓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ˘Ô¯fiÓ‰ÚÈ· ÚÔÛÂÎÙÈο, Ϙ Î·È ı· ÙÔ˘ ¤ÂÊÙ·Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÎÔÌÌ¿ÙÈ· Ù›ÌÈÔ˘ ͇ÏÔ˘, ‰È·‚¿˙ÂÈ ÚÒÙ· Ù· ∞4, ÙÔ˘ ·›ÚÓÂÈ Î¿Ô˘ ¤ÓÙ ÏÂÙ¿, Û·Ó Ó· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÔÛÙËı›ÛÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, ¤ÂÈÙ· ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÛÙÔÓ μ·ÏÙ¿Û·Ú, ‰ÂÓ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÒÛÔ˘ ÂΛÓÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÂͤٷÛË, Ù¤ÏÔ˜ ʤÚÓÂÈ ÙȘ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘. ™ÙÚ¤ÊÂÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ μ·ÏÙ¿Û·Ú Î·È ÙȘ ȯÓÔÛÎÔÔ‡Ó Ì·˙›. °È· οÔ˘ ‰¤Î· ÏÂÙ¿. ¢Â›¯ÓÔ˘Ó Ó· Ù¤ÏÂȈ۷Ó. √ ∫¿ÛÈÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ÙÔ CD Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ÓÙÂÎ, ʈӋ Û „ËÊȷ΋ ·Ú·ÌfiÚʈÛË. “Ÿ,ÙÈ Î¿ÓÂÙÂ Â›Ó·È ¿¯ÚËÛÙÔ. ¡· ÂÈÌ›ÓÂÙÂ. ∞Ó Ô ÕÔÊȘ Î·È Ô ¡¤ÛÙÔÚ·˜ ‰ÂÓ Û·˜ ¤Ì·ı·Ó οÙÈ” . * √ ∞ÓÙÒÓ˘ °ÎfiÏÙÛÔ˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÙÔ 1945. ∞fiÊÔÈÙÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ. ªÂÙ·Ù˘¯È·Î¤˜ ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ ∂‰ÈÌ‚Ô‡ÚÁÔ˘. ∂ÚÁ¿ÛÙËΠÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2007, Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ ÙË §¤Û¯Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ ÙÔ˘ ª∂Δ∞πêπ√. ∂ÈÌÂÏ‹ıËΠÙÔÓ ·ÚfiÓÙ· ÙfiÌÔ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ “¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÛÈ, ·Ó ¤ÙÛÈ ÓÔÌ›˙ÂÙ” Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË.

(∏ ÈÛÙÔÚ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‚È‚Ï›Ô “ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Ù·Í›‰È, ŒÓÙÂη ÓÔ˘¿Ú ÈÛÙÔڛ˜” Û ÂÈ̤ÏÂÈ· ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË °ÎfiÏÙÛÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ ª∂Δ∞πêπ√ ̤۷ ÛÙÔÓ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ).


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 33

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 30H™ N√∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

2.263,27

0,26

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ AEGEAN ∞∂ ALAPIS ∞μ∂∂(∫√) ALPHA BANK ∞∂(∫√) COCA COLA EEE (∫√) EUROBANK PROPERTIES FOLLI - FOLLIE ∞.μ.∂.∂.(∫O) FORTHNET AE(∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞∂(∫√) FRIGOGLASS ∞.∂.(∫√) GENIKI BANK (∫√) INTRALOT (∫√) J&P ∞μ∞• ∞∂ ∂ƒ°√§∏¶Δπ∫∏ Δ√Àƒ.∂ª¶.μπ√ª.√π∫. À§π∫.(∫√) JUMBO AM JUMBO ∞.∂.(∫√) LAMDA DEVELOPMENT S.A.(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD S & B μπ√ª∏Ã∞¡π∫∞ √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(∫√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞¡∂∫ ∞∂(¶√) ∞Δ∂ μ∞¡∫ μπ√Ã∞§∫√ ∂μ.Ã∞§∫√À & ∞§√Àª(∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ °ƒ. ™∞ƒ∞¡Δ∏™ ∞μ∂∂(∫√) ¢/∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §∞ª¶ƒ∞∫∏(∫√) ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂ ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) ∂§μ∞§ ∞∂(∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ ∞∂(∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ ∞∂ (∫√) ∂Δ. À¢ƒ∂À™∂ø™ & ∞¶√Ã∂ÀΔ.(∫√) ∂Δ∞πƒ∂π∞ À¢ƒ∂À™∂ø™ ∫∞π ∞¶√Ã∂Δ∂À™∂ø™ £∂™/¡π∫∏™ ∞∂ π∞™ø ∞.∂.(∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ ∂∞∂(∫√) π¡Δƒ∞∫√ª ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫∞Δ. ∞º√ƒ√§√°∏Δø¡ ∂π¢ø¡ ∞∂(∫√) ª∂Δ∫∞ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ ∞∂(¶√) ª√Δ√ƒ √π§ ∂§§∞™ ª¶∞ª¶∏™ μøμ√™ ¢π∂£¡∏™ Δ∂áπ∫∏ ªÀΔπ§∏¡∞π√™ ∞∂ √ªπ§√™ ∂¶πÃ(∫√) √¶∞¶ ∞∂ √ƒ°.Δ∏§∂/¡πø¡ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ (∫√) √ƒ°∞¡π™ª√™ §πª∂¡√™ £∂™™∞§√¡π∫∏™ ¶§∞π™π√ COMPUTERS A.E.(∫√) ™π¢∂¡√ƒ ∞.∂.(∫√) ™ø§∏¡√Àƒ°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√À ∞∂(∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ ∞Δ∂ Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ ∞μ∂Δ∂ ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(∫√) ΔπΔ∞¡ ∞¡.∂Δ.Δ™πª∂¡Δø¡(¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂FG EUROBANK A.E.(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∫À¶ƒ√À (∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∂(∫√) À°∂π∞ ¢π∞°¡ø™Δπ∫√ £∂ƒ∞¶∂ÀΔπ∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∞£∏¡ø¡ AE

3,24 0,46 9,15 14,74 7,7 15,35 1,08 8,9 7,13 0,76 3,68 2,87 8 8,6 7,49 2,1 2,28 4,7 0,7 2,6 1,5 1,62 3,91 5,74 4,44 1,86 13,44 19,6 1,69 5,35 7,81 8,3 5,5 4,31 3,48 1,3 1,07 5,7 9,2 1,23 0,91 10,51 3,93 5,03 15,97 10,29 12,62 4,7 5,1 1,44 4,05 5,8 19,44 13,4 8,83 4,75 9,7 1,7

-5,81 0,00 5,17 3,80 -1,28 -3,46 -1,82 -2,63 0,85 1,33 0,00 -2,05 -5,88 2,38 4,17 -0,47 1,79 -2,08 1,45 0,00 0,00 10,96 -6,46 -2,71 -0,23 -2,11 1,05 -2,54 4,97 1,91 -1,26 2,22 -0,18 1,41 1,16 0,00 1,91 1,24 -1,60 0,82 -7,14 -0,85 6,22 0,80 -0,19 -3,83 0,72 -1,47 0,79 -2,70 1,76 2,84 -0,77 -4,97 2,67 5,56 1,15 -0,59

51329 7436556 2726558 486574 18003 134168 363981 28538 28813 759046 217216 16215 92 242460 219075 1684035 3716129 15540 301929 0 0 1231056 98151 381430 20978 35094 552251 4210244 38955 123277 142274 235937 43868 19493 9135 69986 307014 10071 16248 171431 128498 179058 358731 168761 1123962 933353 4077 382 21126 88479 386988 69442 144310 352 1732206 2549265 1010342 85761

3,24 0,45 8,57 14 7,6 15,35 1,06 8,85 6,86 0,74 3,58 2,82 8 8,27 7,17 2,03 2,2 4,6 0,68 2,6 1,5 1,48 3,9 5,7 4,42 1,86 13,08 19,41 1,62 5,23 7,72 8,04 5,37 4,15 3,45 1,28 1,05 5,6 9,01 1,2 0,91 10,34 3,83 4,93 15,5 10,29 12,25 4,7 4,95 1,44 3,99 5,7 19 13,4 8,5 4,56 9,37 1,67

3,5 0,47 9,15 14,74 7,8 15,79 1,14 9,45 7,15 0,79 3,75 2,97 8 8,65 7,49 2,16 2,35 4,76 0,72 2,6 1,5 1,65 4,16 5,99 4,54 1,94 13,44 20,77 1,72 5,37 8,05 8,3 5,53 4,31 3,58 1,33 1,12 5,74 9,54 1,24 1 10,6 4,18 5,18 16,16 10,7 12,8 4,78 5,19 1,5 4,2 5,9 19,7 13,4 9,08 4,75 9,94 1,74

-2,44 0,00 2,35 0,54 -1,10 1,25 1,45 7,32 1,35 0,00 -0,85 0,00 -1,19 1,31 0,25 -0,70 -1,43 9,68 -4,29 0,00 2,00 0,00 1,51 -3,75 -2,73 0,00 -1,47 0,40 6,52 0,81 0,00 0,00 -1,53 1,10 -3,24 0,00 1,54 -1,92 5,74 -1,55 0,00

22774 0 56650 9825 1286 43980 2909 153920 9039 0 4161 1075 12620 141 4500 12757 6150 362 89090 6294 110576 40 289 1034 695 19032 11000 3420 400 6156 13991 332153 4115 10250 2917 98146 34570 8220 55169 4346 84767

1,18 0,79 0,85 1,87 0,86 0,79 0,69 0,41 0,74 1,19 4,3 1,18 0,82 1,51 7,75 1,39 1,37 0,3 0,67 2,3 1,01 0,42 3,08 3,85 1,06 2,05 0,67 2,5 0,49 1,24 0,8 1,66 1,29 0,9 3,27 0,38 0,62 0,48 1,18 1,27 0,68

1,22 0,79 0,88 1,91 0,9 0,83 0,7 0,45 0,8 1,19 4,73 1,18 0,9 1,55 7,93 1,45 1,4 0,34 0,72 2,38 1,04 0,46 3,36 4,18 1,1 2,09 0,69 2,52 0,49 1,27 0,86 1,75 1,3 0,92 3,48 0,41 0,66 0,53 1,29 1,29 0,74

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALPHA TRUST ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à ALSINCO A.E ∂π¢ø¡ ∂¡¢À™∏™ -À¶√¢∏™∏™ (∫√) ASPIS BANK ∞¡.Δƒ∞¶∂∑π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ AUTOHELLAS ∞.∂.(∫√) BYTE COMPUTER ∞μ∂∂(∫√) CENTRIC MULTIMEDIA ∞∂ CYCLON ∂§§∞™ ∞∂ DIONIC ∞∂μ∂ EURODRIP ∞.μ.∂.°.∂.(∫√) EUROLINE AEEX (KO) EUROMEDICA ∞.∂.¶∞ƒ√Ã∏™ π∞Δƒπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡ F.G EUROPE ∞∂ (∫√) F.H.L ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ª&° ∞μ∂∂(∫√) FASHION BOX ∂§§∞™ ∞∂ FLEXOPACK AEBEP(∫√) INFOQUEST ∞∂μ∂(∫√) INFORM ¶.§À∫√™(∫√) INTERFISH πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ∞∂ ∫√ INTRAKAT ∞∂ KLEEMAN HELLAS A.B.E.E(∫√) LAVIPHARM ∞∂(∫√) LOGISMOS ∞∂ MEDICON HELLAS ∞.∂. MERMEREN KOMBINAT AD PRILEP MEVACO ª∂Δ∞§§√Àƒ°π∫∏ (∫√) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ NEWSPHONE HELLAS SA NEXANS ∂§§∞™ ∞¡.μπ√ª.∂Δ.(∫√) NUTRIART A.B.E.E. PASAL ∞.∂. ∞¡∞¶ΔÀ•∂ø™ ∞∫π¡∏Δø¡ PROFILE ∞∂μ∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂ REDS AE (KO) REVOIL ∞∂ RILKEN μπ√ª. ∫∞§§À¡Δπ∫ø¡(∫√) SATO ∞∂(∫O) SCIENS ¢π∂£¡∏™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ ∞.∂∫O) SPACE ∂§§∞™ ∞.∂.(∫√) SPRIDER STORES ∞.∂. TRASTOR ∞∂∂¶ VELL GROUP ∞.∂

1,2 0,79 0,87 1,88 0,9 0,81 0,7 0,44 0,75 1,19 4,69 1,18 0,83 1,55 7,89 1,42 1,38 0,34 0,67 2,37 1,02 0,46 3,36 3,85 1,07 2,09 0,67 2,51 0,49 1,25 0,85 1,69 1,29 0,92 3,29 0,4 0,66 0,51 1,29 1,27 0,74

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø YALCO-∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À ∞∂(∫∞) ∞. S COMPANY ∂ª¶√ƒπ∫∏ -μπ√ª. ∂Δ.-∏/À (∫√) ∞°ƒ.√π∫√™ ™¶Àƒ√À(∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂Ã(∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ μπ√ª. •À§√À ∞.∂.(∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ ∞μ∂∂(∫√) ∞§√ÀªÀ§ μπ√ª. ∞§√Àªπ¡π√À (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂ ∞ƒΔ√μπ√ª/¡π∞ ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™(∫O) ∞Δ∂ ∞™º∞§π™Δπ∫∏ ∞∂ ∞Δ§∞¡Δπ∫ ™√À¶∂ƒª∞ƒ∫∂Δ ∞.∂. (KO) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) ∞º√π Ã.∫√ƒ¢∂§§√À ∞∂μ∂(∫∞) ∞Ã√¡ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ ∞μ∂¶∂ ∞∂(∫√) μ∞ƒ¢∞™ ∞∂μ∂∂ μπ√∫∞ƒ¶∂Δ ∞.∂ (∫√) μπ√Δ∂ƒ ∞∂(∫√) μπ™ ∞∂(∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS A.E.(KO) °∞§∞•π¢π £∞§∞™™π∂™ ∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ (KO) °∂¡.∂ª¶√ƒπ√À & μπ√ª/¡π∞™(∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ ª∂™πΔ∂™ ∞™º∞§π™∂ø¡ ∞∂ ¢∞´√™ ¶§∞™Δπ∫∞ ∞μ∂∂(∫√) ¢π∞™ ∞∂∂Ã(∫O) ¢π∞™ πãÀ√∫∞§§π∂ƒ°∂π∂™ ABEE(∫√) ¢π∂£¡∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∞∂∂Ã(∫O) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.∂.(∫√) ¢√Àƒ√™ ∞∂(∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ ¶∞¶∞¶∞¡∞°πøΔ√À ∞μ∂∂∞ (∫√) ∂.¶∞πƒ∏™ ∞μ∂∂ ¶§∞™Δπ∫ø¡(∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ ∞μ∂∂(∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - Ã.æ∞§§π¢∞™ ∞Δ∂(∫√) ∂∫¢√Δπ∫√™ √ƒ°∞¡π™ª√™ §πμ∞¡∏ ∂∫Δ∂ƒ ∞∂(∫√) ∂§. ¢. ª√À∑∞∫∏™(∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ ∞∂μ∂(∫√) ∂§μ∂ - ∂¡¢Àª∞Δø¡ ∞∂(∫√) ∂§°∂∫∞ ∞.∂.(∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ ∞.∂.(∫√) ∂§π¡√π§ ∂§§∏¡π∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ ¶∂Δƒ∂§∞πø¡ ∞∂ ∂§§.μπ√ª.∑∞Ã∞ƒ∏™ ∞∂(∫∞) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞(∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞(∫O) ∂§Δ√¡ ∞∂μ∂.(∫O) ∂§Δƒ∞∫ ∞∂(∫O) ∂§ºπ∫√(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∂π™∞°.¢πΔƒ√Ãø¡ & ª∏Ã∞¡ø¡ £∞§∞™™∏™ ∞.∂.∂ ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∏Ã√À ∫∞π ∂π∫√¡∞™ ∞∂ ∂Δ∂ª ∞∂(∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂°∞(∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π ™Àªμ√À§√π Δ∂á√§√°π∞™ ∫∞π ∞¡∞¶ΔÀ•∏™ ∞∂ ∑∞ª¶∞ ∞∂(∫∞) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ ∞.∂. (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ ∞.∂-μπ√ª.ª∞ƒ(∫√) π§À¢∞ ∞∂ πª¶∂ƒπ√ ∞ƒ°ø ∞.M.∂(∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ ∞∂(∫√) πãÀ√Δƒ√ºπ∞ ™∂§√¡Δ∞ ∞∂°∂(∫√) ∫.∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ & Àπ√π ∞∂μ∂(∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ∞.∂. ∂∫¢√™∂π™(∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ BIOM.& •∂¡√¢/∫∂™ ∂¶πÃ.∞.∂. (∫√) ∫§ª ∞∂ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À ∞μ∂∂ (∫∞) ∫√ƒƒ∂™ ∞.∂ ∫ƒ∂.∫∞ ∞∂(∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª ∞μ∂∂(∫√) ∫ƒπ ∫ƒπ ∞μ∂∂ ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ ∞.∂.(∫√) ∫À§π¡¢ƒ√ª. ∫.™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√À(∫O) ∫À§π¡¢ƒ√ªÀ§√™ §√À§∏(∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ ª.∫.¡. ∞.∂.(∫√) §∞¡∞∫∞ª ∞∂(∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ ∞∂(∫O) ª∞ƒ∞∫ ∞μ∂∂ ªπG R∂∞L ∂SΔ∞Δ∂ ∞.∂. ªπ¡∂ƒμ∞ ∞º√π π&μ §∞¢∂¡∏™ (∫∞) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ ∞∂(∫√) ªÀ§√π ∫∂¶∂¡√À ¡.μ∞ƒμ∂ƒ∏™ -MODA BAGNO ∞∂(∫√) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(∫A) ¡.§∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ∞∂(¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¡∂øƒπ√¡ ∞.∂. (∫√) ¡∏ƒ∂À™ πã/°∂π∂™ Ãπ√À ∞∂.(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(∫√) •À§∂ª¶√ƒπ∞ ∞∂(¶√) √§¶ ∞∂ √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(∫√) ¶. ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ∞∂μ∂(∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ ∞μ∂(∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂.(∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ ∞μ∂∂(∫O) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) ƒπ¡Δ∂¡∫√ ∞∂ (∫√) ™∂§ª∞¡(∫√) ™π¢∏ƒ∂ª¶√ƒπ∫∏ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ∞∂ ™Δ∂§π√™ ∫∞¡∞∫∏™ ∞μ∂∂ ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ ∞∂μ∂(∫√) ™ø§.§.Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒ√ºπ§ ∞E(∫∞) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ ∞.∂.(∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ ∞∂(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∞ΔΔπ∫∏™(∫√) Δƒ∞¶∂∑∞ ∂§§∞¢√™(∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ(∫√) Ã.ª¶∂¡ƒ√Àª¶∏ & Àπ√™ ∞∂(∫√) Ã∞π¢∂ª∂¡√™(∫√)

0,52 0,76 0,63 1,71 0,71 0,44 0,96 1,18 1,04 1,37 0,79 0,46 1,72 0,48 0,74 0,86 0,59 0,81 0,3 1,37 1,83 0,39 0,37 1,15 6,7 0,64 1,49 0,97 1,18 1,35 0,5 0,78 0,7 0,26 0,54 0,67 0,47 0,54 0,91 0,76 2,14 2,18 1,09 1,34 0,39 0,59 2,76 0,56 1,82 0,36 0,63 0,65 0,56 2,36 9,94 2,72 0,64 0,79 0,63 0,75 0,57 0,39 4,88 1,3 2,48 0,31 6,98 0,83 7,01 1,35 0,8 3,73 1,99 0,46 0,72 0,75 0,39 4,05 1,57 0,85 0,9 0,62 0,61 0,58 1,65 0,69 0,9 0,66 0,61 0,67 15 0,85 3,41 1,44 2,6 0,77 3,59 0,32 0,52 1,6 1,34 1,06 0,5 0,43 3,98 1,59 46,24 0,39 3,29 1,17

8,33 1,33 0,00 1,18 2,90 0,00 2,13 -3,28 4,00 3,79 -1,25 0,00 6,83 0,00 0,00 -2,27 -1,67 0,00 0,00 1,48 0,00 -2,50 0,00 -0,86 -1,03 -3,03 0,00 2,11 4,43 0,00 -3,85 0,00 0,00 -7,14 -1,82 -1,47 -4,08 0,00 -3,19 -2,56 0,00 0,93 3,81 0,00 -11,36 1,72 0,00 0,00 2,25 -5,26 -3,08 -1,52 5,66 -2,88 -7,45 0,00 0,00 1,28 -1,56 -2,60 0,00 -9,30 0,00 -7,80 -2,75 -3,13 0,29 5,06 -0,57 -2,88 -3,61 0,00 0,00 0,00 4,35 0,00 0,00 0,75 3,29 -1,16 0,00 0,00 -4,69 0,00 0,00 -8,00 -9,09 4,76 3,39 8,07 0,20 0,00 -1,16 0,00 1,56 2,67 0,00 0,00 4,00 -4,76 0,00 3,92 8,70 0,00 -2,69 -0,63 -0,41 2,63 3,14 -1,68

1805 16564 0 1130 25 9700 8336 1450 1789 4251 8920 32583 309 0 26669 1450 3425 18857 19881 190 0 3010 96849 1022888 300 114026 5572 60008 13052 0 33100 1957 2670 29839 6800 1690 1442 17951 2010 4390 607 1476 38809 9005 55670 5343 400 0 225 12050 36170 8029 6319 8739 950 90 15212 23500 14060 4091 41289 124985 705 10387 8847 8152 20870 560 2180 2917 1044 0 24521 5960 110 9295 200 815 2 7570 0 2600 85 0 952 8534 7163 176869 20 10 12372 165 410 37406 31860 21819 1057 1350 73787 6911 1880 4950 1015 0 784 63825 7544 1100 1800 30

0,49 0,68 0,63 1,62 0,66 0,44 0,95 1,13 0,95 1,3 0,73 0,45 1,62 0,48 0,72 0,8 0,59 0,79 0,29 1,22 1,83 0,37 0,36 1,05 6,6 0,62 1,43 0,94 1,14 1,35 0,49 0,71 0,7 0,26 0,52 0,66 0,45 0,53 0,91 0,75 2 2,15 1,02 1,27 0,37 0,54 2,76 0,56 1,74 0,36 0,59 0,64 0,55 2,3 9,88 2,72 0,6 0,75 0,63 0,75 0,56 0,39 4,8 1,27 2,46 0,3 6,42 0,83 6,48 1,35 0,8 3,73 1,89 0,44 0,72 0,72 0,36 4,02 1,57 0,82 0,9 0,61 0,61 0,58 1,65 0,68 0,9 0,62 0,61 0,67 14,4 0,85 3,36 1,39 2,51 0,75 3,59 0,32 0,5 1,53 1,34 1,02 0,43 0,43 3,97 1,56 45,7 0,38 3,2 1,13

0,52 0,8 0,63 1,72 0,71 0,44 0,99 1,26 1,05 1,39 0,83 0,47 1,75 0,48 0,75 0,86 0,61 0,81 0,3 1,37 1,83 0,4 0,38 1,21 6,9 0,67 1,5 0,97 1,24 1,35 0,54 0,82 0,74 0,28 0,55 0,67 0,48 0,55 0,94 0,8 2,14 2,2 1,11 1,34 0,42 0,6 2,76 0,56 1,83 0,4 0,66 0,66 0,58 2,44 9,95 2,75 0,66 0,79 0,65 0,78 0,59 0,42 4,88 1,49 2,63 0,33 7,08 0,83 7,03 1,38 0,8 3,73 1,99 0,47 0,73 0,76 0,39 4,05 1,57 0,89 0,9 0,62 0,64 0,58 1,65 0,72 0,96 0,66 0,61 0,67 15,29 0,85 3,45 1,5 2,6 0,77 3,59 0,32 0,55 1,76 1,37 1,12 0,5 0,43 4,04 1,65 47 0,39 3,29 1,17

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞§∫√ƒ ∞∂ (¶ƒø∏¡ μ∂∫Δøƒ)(∫∞) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À ∞μ∂∂ (∫√) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∞§∂Àƒ/¡π∞(∫√)

1,37 0,37 0,5

-1,44 5,71 0,00

42094 88931 0

1,35 0,35 0,5

1,42 0,37 0,5

7,52 0,26 8,48 0,51 1,6 4,42 0,36 1,82 1,46 0,23 0,21 1,46 3,08 0,25 0,2 20,68 0,64 0,91 36 3,8 0,88 0,13 7,8 0,17 0,43 5,96 0,21 0,31 1,17 13,9 60 3,53 20,5 3,29 0,18 0,58 1,41 0,28 0,21 13,2 12,1 0,24 0,4

0,00 -3,70 -0,12 0,00 0,00 0,68 0,00 2,25 -2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 -3,85 -4,76 3,14 -9,86 0,00 0,00 0,80 0,00 -7,14 0,00 0,00 4,88 0,68 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,73 -0,29 -3,24 0,00 -3,33 0,00 3,70 -8,70 0,00 0,00 -4,00 0,00

152 1000 100 0 0 21482 0 4365 152 0 5730 5940 7154 19335 58000 5 1923 0 0 680 26835 1007 15 0 7 1413 34700 0 500 0 404 1710 500 11845 53775 1570 0 11728 4969 0 0 828 2600

7,52 0,26 8,48 0,51 1,6 4,39 0,36 1,8 1,37 0,23 0,21 1,46 3,08 0,25 0,2 20,68 0,64 0,91 36 3,73 0,85 0,13 7,8 0,17 0,43 5,87 0,2 0,31 1,17 13,9 60 3,36 20,1 3,24 0,17 0,57 1,41 0,27 0,21 13,2 12,1 0,23 0,39

7,52 0,26 8,48 0,51 1,6 4,46 0,36 1,92 1,5 0,23 0,21 1,46 3,08 0,28 0,21 20,68 0,65 0,91 36 3,84 0,9 0,13 7,8 0,17 0,43 6 0,21 0,31 1,17 13,9 60 3,8 20,94 3,33 0,18 0,6 1,41 0,28 0,22 13,2 12,1 0,25 0,41

0,18 0,12 1,22 0,12 1,48 0,15 2,2 0,13 0,1 0,14 0,06 0,22 1,35 0,32 0,83 0,09 0,09 0,4 0,35 0,1 8,26 0,94 0,4 0,69 0,6 0,29 0,18 0,36

20,00 0,00 -0,81 0,00 7,25 0,00 10,00 8,33 0,00 0,00 0,00 4,76 2,27 0,00 0,00 12,50 12,50 -2,44 0,00 0,00 0,00 0,00 -9,09 0,00 0,00 7,41 0,00 16,13

232168 4110 422 4901 75392 1206 10 33505 5400 0 39365 700 17448 0 0 7000 1000 11740 34002 7570 0 0 14207 0 0 41050 0 355771

0,16 0,11 1,2 0,12 1,38 0,14 2,2 0,12 0,09 0,14 0,06 0,21 1,21 0,32 0,83 0,09 0,08 0,4 0,34 0,09 8,26 0,94 0,38 0,69 0,6 0,28 0,18 0,34

0,18 0,12 1,25 0,13 1,51 0,15 2,2 0,13 0,1 0,14 0,06 0,22 1,36 0,32 0,83 0,09 0,09 0,41 0,37 0,11 8,26 0,94 0,45 0,69 0,6 0,29 0,18 0,37

1,01 4,4 2,17 3,79 2,52 2,47 1,4 1,05 2,2 2,66 2,7 2,15

0,00 0,00 -2,69 3,27 0,00 -0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 75 2070 0 3500 0 3000 0 0 0 0

1,01 4,4 2,17 3,31 2,52 2,24 1,4 1,05 2,2 2,66 2,7 2,15

1,01 4,4 2,28 3,8 2,52 2,47 1,4 1,05 2,2 2,66 2,7 2,15

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

1,07 0,06 0,62 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,12 0,48 0,78 0,12 0,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™. ∞∫π¡∏Δ∞ ∞.∂.(∫√) CPI A.E. ∏§∂∫Δƒ√¡π∫ø¡ ∏/À (∫√) CROWN HELLAS CAN ∞∂(∫√) ELBISCO AE ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫∞) ELMEC SPORT ∞μ∂Δ∂(∫√) EMPORIKI BANK S.A(∫√) INFORMER ∞∂(∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ OLYMPIC CATERING A.E.(∫√) PAPERPACK-Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ ∞.μ.∂.∂.(∫√) QUALITY & RELIABILITY ABEE(∫√) RAINBOW AE ¶ƒ√π√¡Δø¡ ¶ƒ√∏°ª∂¡∏™ Δ∂á√§√°π∞™ SINGULARLOGIC S.A. SPIDER ª∂Δ∞§/Ã∞¡π∞(∫√) UNIBIOS ∞∂ ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) VIVARTIA ∞μ∂∂ (∫O) VIVERE AE ∫√ ∞£∏¡∞ ∞Δ∂(∫√) ∞§º∞ - μ∏Δ∞ μ∞™π§√¶√À§√™(∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ μ√À§π∞°ª. ∞•∂(∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ ∞∂ (∫O) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ ∞.∂. (∫∞) °∂∫∂ ∞.∂(∫∞) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ ∞.∂.∂.(∫√) ∂∫¢√™∂π™ §Àª¶∂ƒ∏ ∞.∂.(∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ (∞¡.°∂¡.∂Δ.Δ™πª∂¡)(∫√) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(∫∞) π.ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ & Àπ√™ HOLDING(¶A) πª∞∫√ MEDIA SA.(∫√) π√¡π∫∏ (•∂¡√¢√Ã.∂¶πÃ.)(∫√) ∫∞¶¡√μπ√ª∏Ã∞¡π∞ ∫∞ƒ∂§π∞ ∞∂(∫A) ∫∂∫ƒ√æ •∂¡√¢.Δ√Àƒ.√π∫.§∞Δ.(∫√) §∞ªæ∞ (∞¡.∂Δ.∂§§.•∂¡√¢√Ã.)(∫O) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞.¡.∂.(∫√) ª√ç√™ ∞∂(∫√) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ ∞∂μ∂ DFH SA (∫√) ¶.°.¡π∫∞™ ∞μ∂∂(∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ ∞∂μ∂(∫O) ™À™Δ. ªπ∫ƒ√À¶√§√°π™Δø¡ ∞∂(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞(¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• ∞º√π ∞¡∂∑√À§∞∫∏(∫√) Ã.∫.Δ∂°√¶√À§√™ ∂∫¢√™∂π™ ∞∂(∫√)

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC ∞μ∂∂(∫√) COMPUCON ∂º∞ƒª√°∂™ À¶√§√°π™Δø¡ ∞μ∂∂ HELLAS ONLINE ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ PLIAS ∞¡/ª∏ μπ√ª/∫∏ &∂ª/∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ∫∞Δ/∫ø¡ ∞°∞£ø¡ (KA) ∞∂°∂∫ ∞∂(∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ ∞.∂(∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ ∞.∂ ∂§§.πãÀ√∫∞§§. ∞μ∂∂(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™(¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ ∞.∂(∫O) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ ∫∂º∞§∞π√À & ∂¶∂¡¢À™∂ø¡ ∞∂ ∑∏¡ø¡ ∞∂ ƒ√ª¶√Δπ∫∏™ ∫∞𠶧∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ π¶¶√Δ√Àƒ ∞∂(∫A) ∫∂ƒ∞ª∂π∞ ∞§§∞Δπ¡∏ AE ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• √ªπ§. ∂¶πÃ∂πƒ. AE(¶O) ∫√Àª¶∞™ ∞.∂. ™Àªª∂Δ√Ãø¡(∫√) ª.π.ª∞π§∏™ ∞∂μ∂(∫√) ª∞•πª - ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ ∞∂(∫∞) √ªπ§. π¡Δ∂∞§ ∞μ∂∂ ¢∂ & ™π∞(¶√) ¶∂ƒ™∂À™ ¶ƒ√π√¡Δ∞ ∂π¢π∫∏™ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∞μ∂∂ -∫√ ¶∂Δ∑∂Δ∞∫∏™ ∞∂(∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞.∂. ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ ∞∂ (¶√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ ∞Δ∂(∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ ∞∂(∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ ∞∂(∫√)

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST ∞.∂.¶.∂.À. ENVITEC AE EPSILON NET AE EUROXX Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∫∞∫∏ ∞.∂.¶.∂.À. PERFORMANCE TECHNOLOGIES ∞.∂ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ ∞∂ ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ ∞.∂.μ.∂ ª∂¡ΔπΔ∂ƒƒ∞ ∞μ∂E ¡Δ√¶§∂ƒ ∞μ∂∂ √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™ ∞μ∂Δ∂ º√À¡Δ§π¡∫ ∞μ∂∂

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂∂à KO BETANET ABEE HITECH SNT ∞∂ MICROLAND COMPUTERS(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(∫√) ∞§À™π¢∞ ∞μ∂∂(¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ ∞∂°∞(∫√) ∞º√π ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞Δ∂(∫√) ¢π∂∫∞Δ ∞Δ∂(∫√) §∞¡ ¡∂Δ ∞.∂ (∫√) ¡∞ÀΔπ§π∞∫∏ ∂Δ∞πƒπ∞ §∂™μ√À (∫√) ™∞√™ º∂ƒƒÀ™ Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡(∫√) øª∂°∞ ∞∂∂à (∫√)


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 34

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

K§EI™IMO TH™ 27H™ N√∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUR INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. π√¡π∫∏ ∑ø∏™ ™À¡Δ.¶ƒ√°ƒ.√ª√§.∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

27.108.595,72 25.799.504,37 140.146.994,43 16.285.170,50 396.011.344,17 31.348.774,30 19.579.482,42 7.897.884,13 13.652.506,91 118.362.815,62 59.140.764,05 5.935.196,62 22.941.924,01 4.471.742,52 229.445.389,19 14.175.945,43 3.957.023,21 11.021.141,89 6.714.426,30 8.514.958,79 17.189.966,15 38.907.729,92 10.787.833,95 4.406.714,32

5.245.128,04 3.043.448,68 15.111.518,21 2.285.894,52 107.941.823,29 3.428.115,57 2.696.681,29 1.461.727,32 1.749.312,06 13.132.007,10 7.261.525,99 1.452.221,10 2.152.404,61 418.275,34 14.754.371,08 832.644,26 659.551,34 2.050.500,07 1.720.107,05 2.282.814,66 2.219.256,59 3.878.211,86 5.465.354,16 297.314,22

5,1683 8,4771 9,2742 7,1242 3,6687 9,1446 7,2606 5,4031 7,8045 9,0133 8,1444 4,0870 10,6587 10,6909 15,5510 17,0252 5,9996 5,3749 3,9035 3,7300 7,7458 10,0324 1,9739 14,8217

-0,19% -0,27% -0,12% -0,26% -0,28% -0,20% -0,25% -0,29% -0,29% -0,46% -0,31% -0,35% -0,16% -0,16% -0,27% -1,02% -0,21% -0,19% -0,20% -0,14% -0,14% -0,71% -0,32% -0,24%

5,2717 8,6043 9,2742 7,2489 3,6687 9,1446 7,2606 5,4355 7,9216 9,0133 8,2258 4,4140 10,6587 10,6909 15,6288 17,3657 6,1196 5,3749 3,9816 3,7300 7,8233 10,1327 1,9739 15,0440

84.064.748,47 23.969.417,48 1.128.116,87 3.848.826,06 174.674.993,80 36.493.931,44 2.012.275,13 30.282.029,77 37.823.522,09 2.050.292,96 8.100.581,67 34.932.636,50 1.663.312,79 11.011.056,05 21.034.240,58 28.730.899,34 311.682.904,18 5.518.834,36 29.343.779,87 62.444.981,60 138.257.193,63 57.728.576,59 1.302.945,15 17.907.263,44 79.292,28 6.428.021,49 675.081,51 15.648.858,61 1.386.217,61 1.414.592,72 34.205.607,35 14.521.835,97 4.838.385,44 13.224.459,49 3.626.335,02 3.365.403,94 128.710.223,74 61.874.608,88 15.052.897,04 59.067.832,49 110.627.997,42 59.616.413,72 9.523.931,23 59.733.280,94 114.444.703,43 49.368.788,99 9.754.268,90 696.418,45 8.494.812,00 71.697.336,14 15.790.273,73 2.586.272,85 4.599.768,78 5.348.984,96

5.146.344,15 1.958.428,16 122.111,38 767.787,46 38.691.731,87 5.254.867,73 304.948,94 3.548.980,27 3.723.368,89 200.000,00 2.049.249,98 4.247.895,04 433.766,78 1.617.574,82 6.627.322,83 6.425.083,92 54.439.185,34 958.155,35 3.114.703,23 5.802.262,38 15.603.362,74 5.729.765,05 120.000,00 1.663.583,53 65,66 5.347,36 579,38 13.094,15 1.403,44 1.351,11 33.313,44 14.100,00 1.071.899,90 3.727.974,78 1.152.522,61 413.736,98 39.005.185,68 5.704.326,41 1.413.299,99 6.069.783,19 35.166.772,26 6.137.233,34 366.024,95 6.041.685,72 101.184.080,77 4.558.247,05 2.923.366,92 233.477,35 1.751.297,34 24.760.703,45 4.714.345,80 721.878,77 21.724,04 1.625.669,07

16,3348 12,2391 9,2384 5,0129 4,5145 6,9448 6,5987 8,5326 10,1584 10,2515 3,9529 8,2235 3,8346 6,8071 3,1739 4,4717 5,7253 5,7599 9,4211 10,7622 8,8607 10,0752 10,8579 10,7643 1.207,5600 1.202,0900 1.165,1800 1.195,1000 987,7300 1.046,9800 1.026,7800 1.029,9200 4,5138 3,5474 3,1464 8,1342 3,2998 10,8470 10,6509 9,7315 3,1458 9,7139 26,0199 9,8869 1,1311 10,8307 3,3367 2,9828 4,8506 2,8956 3,3494 3,5827 211,7400 3,2903

-0,04% -0,04% 1,47% 1,24% -0,06% -0,05% -0,31% -0,15% 0,61% -0,14% -0,26% -0,01% 1,09% -0,02% -0,14% 0,66% -0,32% -0,27% -0,25% 0,88% -0,75% -0,03% -0,03% -0,14% 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,07% -0,07% -0,07% -0,16% -0,03% -0,05% -0,24% -0,06% -0,08% -0,25% 0,12% 0,21% 1,10% -0,08% -0,14% -0,40% 0,25% -0,25% -0,03% -0,15% -0,05% 0,96% 0,18% -0,03%

16,6615 12,4839 9,4232 5,0129 4,5145 6,9448 6,5987 8,9592 10,4632 10,2515 4,0221 8,4702 3,9017 6,8071 3,1929 4,4717 5,7253 5,7599 9,8922 11,3003 9,3037 10,5790 11,4008 10,7643 1.207,5600 1.202,0900 1.165,1800 1.195,1000 987,7300 1.046,9800 1.026,7800 1.029,9200 4,5364 3,6006 3,1936 8,2562 3,3823 11,0639 10,8639 9,7315 3,1458 9,9082 26,1500 9,8869 1,1311 10,8307 3,4034 2,9828 4,8506 2,9246 3,4499 3,6185 212,7987 3,3890

5,0649 3,23% 8,4135 5,34% 9,2046 10,64% 7,0530 5,61% 3,6687 8,07% 9,0760 3,71% 7,2061 5,78% 5,3599 3,40% 7,8045 5,18% 9,0133 7,95% 8,1037 3,76% 4,0870 4,89% 10,5788 6,59% 10,6909 6,91% 15,4344 6,44% 16,8549 10,62% 5,9396 4,32% 5,3480 7,75% 3,8254 5,33% 3,7020 6,60% 7,7458 5,61% 9,9321 4,53% 1,9690 1,97% 14,6735 3,49%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢√§§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST DOLLAR BOND √ª√§. ∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA CLICK I √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) NBG SYN GROWTH STRATEGY II /A (EUR)(3) NBG SYN GROWTH STRATEGY II / B (EUR)(3) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN INCOME √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

16,1715 12,1167 9,1460 4,9753 4,4806 6,8927 6,5492 8,3619 9,9552 10,0465 3,9134 7,9768 3,7963 6,7560 3,1485 4,4717 5,7253 5,7599 9,3740 10,7084 8,8164 10,0248 10,8579 10,7643 1.207,5600 1.202,0900 1.165,1800 1.195,1000 987,7300 1.046,9800 1.026,7800 1.029,9200 4,4799 3,5474 3,1464 8,1342 3,2338 10,6301 10,4379 9,5369 3,1222 9,5196 25,8248 9,8869 1,1226 10,7495 3,3033 2,9679 4,8263 2,8666 3,2489 3,5827 211,7400 3,2245

5,11% 13,00% 1,54% -6,17% 3,98% 5,10% 14,14% 2,42% 10,79% 1,45% 20,77% 0,02% -3,34% 9,10% 3,88% 10,12% 16,23% 9,58% 5,83% 6,08% 8,26% 6,71% 8,54% 12,99% 13,25% 13,29% 6,14% 6,18% 8,39% 8,43% 7,10% 7,14% 14,95% 13,82% 11,02% 4,53% 5,92% 6,25% 5,52% -7,58% 3,32% 0,64% -7,17% -1,13% 6,46% 5,96% 10,53% 6,38% 11,00% 7,80% 7,61% -5,97% 1,70% 7,94%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ª∂Δ√Ãπ∫O ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. GENIKI ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ. ∂™øΔ. ALPHA TRUST OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂™øΔ. INTERLIFE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂ƒª∏™ ¶ƒøΔ√¶√ƒ√™ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

10.830.987,36 5.186.462,90 26.828.278,27 43.141.363,88 18.408.392,26 17.809.236,95 207.209.074,52 198.870.241,37 22.425.317,47 23.770.745,49 69.953.871,97 47.434.897,98 47.853.047,64 35.106.657,85 1.407.608,73 2.420.294,55 18.159.167,14 81.307.723,21 1.548.314,37 12.171.741,84 854.106,62 82.128.916,23 189.260.187,66 29.464.716,57 6.354.857,37 245.677,00 20.868.814,50 1.575.009,31 128.839.507,65 10.875.676,61 9.678.542,23 63.603.409,12

3.639.437,60 2,9760 566.662,09 9,1527 4.523.097,07 5,9314 2.215.104,74 19,4760 5.298.223,13 3,4744 2.114.215,12 8,4236 16.020.027,56 12,9344 15.254.678,37 13,0367 2.685.885,82 8,3493 1.686.398,32 14,0956 5.956.041,00 11,7450 1.186.889,34 39,9657 3.415.009,33 14,0126 5.863.107,02 5,9877 219.292,59 6,4189 342.416,04 7,0683 8.178.892,98 2,2202 14.539.213,36 5,5923 1.340.852,10 1,1547 9.336.873,53 1,3036 130.138,05 6,5631 41.641.898,32 1,9723 19.154.997,29 9,8805 17.087.740,18 1,7243 279.525,00 22,7345 218,85 1.122,5800 18.567,30 1.123,9600 373.729,42 4,2143 7.010.054,37 18,3792 4.291.500,13 2,5342 1.443.869,30 6,7032 6.068.924,61 10,4802

1,13% 3,1248 2,9165 10,39% 1,25% 9,6103 9,0612 34,45% 1,70% 6,2280 5,8721 27,55% 1,22% 20,4498 19,2812 31,95% 1,69% 3,5960 3,4397 24,90% 1,76% 8,7184 8,3394 30,27% 1,23% 13,0637 12,8051 24,06% 1,32% 13,1671 12,9063 24,81% 1,43% 8,4328 8,2658 28,22% 2,00% 14,2366 13,9546 26,45% 1,78% 11,8037 11,6510 29,07% 0,81% 40,7650 39,5660 17,04% 1,13% 14,2929 13,8725 9,52% 0,96% 6,1075 5,9278 21,34% 1,32% 6,5473 6,3547 14,87% 0,79% 7,2097 6,9976 22,47% 1,24% 2,2979 2,2202 32,10% 0,98% 5,5923 5,5364 15,94% 0,96% 1,1547 1,1432 25,57% 1,11% 1,3232 1,2906 13,51% 0,85% 6,6615 6,4975 17,56% 1,04% 1,9723 1,9526 21,99% 1,77% 9,8805 9,7817 22,80% 1,95% 1,7243 1,7071 32,07% 1,43% 22,7345 22,7345 5,19% -5,66% 1.122,5800 1.122,5800 20,33% -5,66% 1.123,9600 1.123,9600 20,37% 1,23% 4,2564 4,1300 33,01% 1,51% 18,9306 18,1954 19,44% 1,37% 2,6102 2,5089 28,61% 1,03% 6,9043 6,6362 23,36% 1,40% 10,4802 10,3754 16,82%

EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS P II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUR INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC TOP 20 ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. HSBC ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§.ª∂Δ.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

7.937.486,78 207.973.807,28 71.731.325,37 29.778.389,40 1.554.263,30 90.259.564,60 56.124.933,50 49.355.891,42 4.077.086,48 871.596,32 3.114.077,96 13.989.484,46 2.522.325,42 21.695.288,51 11.585.354,42 61.284.295,01 14.826.099,84 84.500.970,47 5.498.525,11 8.127.865,90 15.392.234,98 54.212.386,89 8.309.372,19 40.912.102,99 8.125.975,09 27.612.194,68 18.972.391,69 958.914,73 627.510,69 5.778.642,10

2.358.650,23 8.155.620,55 12.380.420,79 62.087.299,62 2.885.406,17 10.426.193,56 6.464.660,06 5.299.214,26 2.767.872,42 76.575,38 273.566,51 3.479.641,83 1.103.653,91 7.296.983,22 5.347.072,10 4.362.257,10 6.496.028,02 1.797.744,95 557.800,12 1.917.377,39 17.716.791,25 5.227.298,18 9.955.581,13 4.102.692,13 2.476.880,10 12.946.138,79 7.876.288,20 820.372,91 216.255,27 606.930,84

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09 3,3653 25,5007 5,7939 0,4796 0,5387 8,6570 8,6818 9,3138 1,4730 11,3822 11,3833 4,0204 2,2854 2,9732 2,1667 14,0488 2,2823 47,0039 9,8575 4,2391 0,8688 10,3710 0,8346 9,9720 3,2807 2,1329 2,4088 1,1689 2,9017 9,5211

1,65% 1,50% 1,19% 1,46% 1,89% 0,02% -0,08% 0,06% 1,80% 0,15% 0,15% 1,43% 1,75% 1,47% 1,47% 1,56% 1,06% 1,31% 1,62% 1,28% 1,60% 1,54% 1,36% 1,89% 1,62% 1,51% 1,00% 1,12% 1,60% 1,66%

3,3653 25,7557 5,8518 0,4796 0,5387 8,6570 8,6818 9,3138 1,4730 11,3822 11,3833 4,2214 2,3997 2,9732 2,1667 14,1893 2,3051 48,1790 10,1039 4,3451 0,8862 10,5784 0,8492 10,1465 3,2807 2,2395 2,5292 1,1923 3,0178 9,9019

3,3316 25,2457 5,7360 0,4748 0,5333 8,5704 8,6818 9,3138 1,4583 11,1546 11,1556 3,9802 2,2625 2,9583 2,1559 13,7678 2,2367 47,0039 9,8575 4,2391 0,8688 10,3710 0,8179 9,7726 3,2479 2,1116 2,3606 1,1572 2,8727 9,4259

23,79% 27,06% 31,52% 12,14% 26,07% 7,55% 9,40% 10,78% 56,37% 15,52% 15,52% 14,45% 14,22% 22,66% 25,69% 23,11% 30,79% 20,13% 15,18% 22,51% 24,08% 26,95% 27,21% 23,61% 23,65% 11,41% 29,14% 22,03% 23,96% 23,32%

ENEP°HTIKO

ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA £Àƒ∂√™ ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/09

51.381.973,13 111.058.848,15 7.987.402,25 26.629.734,57 14.121.200,89 3.762.918,47 3.385.582,64 688.803.250,45 33.618.632,01 5.750.241,47 80.493.456,41 28.198.763,87 13.511.288,74 18.267.777,64 9.760.816,04 27.624.610,23 4.849.097,60 52.022.112,36 9.040.507,42 55.188.147,39 18.280.479,96 16.872.052,03 1.044.333,43 1.341.188,34 15.433.837,41 3.974.118,07 1.018.323,64 16.898.785,68 2.218.716,77

5.758.191,29 11.848.492,40 697.776,36 2.840.239,72 1.304.946,20 370.765,27 331.599,30 142.781.682,12 9.152.587,89 849.072,08 5.162.787,80 5.148.319,46 1.268.307,93 1.759.373,90 2.906.419,60 3.555.423,74 2.392.364,55 3.044.469,78 1.608.519,51 6.164.699,65 5.177.702,30 5.000.049,30 120.000,00 150.492,23 4.201.874,26 530.283,23 427.337,95 7.016.115,95 220.377,20

8,9233 9,3732 11,4469 9,3759 10,8213 10,1491 10,2099 4,8242 3,6731 6,7724 15,5911 5,4773 10,6530 10,3831 3,3584 7,7697 2,0269 17,0874 5,6204 8,9523 3,5306 3,3744 8,7028 8,9120 3,6731 7,4943 2,3829 2,4086 10,0678

1,07% 0,43% -0,18% -0,29% 0,43% 0,11% 0,45% 0,36% 0,22% 0,74% 0,29% 0,23% 0,23% 0,11% 0,22% 0,72% 0,11% 0,82% 0,45% 0,17% 0,54% 0,74% 0,65% 0,69% 0,71% 0,67% 0,80% 0,58% 0,29%

9,3695 9,4669 11,5614 9,5634 11,0107 10,3267 10,3375 4,8242 3,6731 6,8740 15,5911 5,4773 10,6530 10,3831 3,3584 8,0028 2,1891 17,2583 5,9014 9,1090 3,5836 3,4081 8,7898 9,0011 3,6731 7,7191 2,3948 2,4086 10,0678

8,8341 9,2795 11,3324 9,3759 10,7131 10,0476 10,1078 4,8242 3,6364 6,7047 15,4352 5,4225 10,5465 10,3831 3,3248 7,6920 2,0269 16,9165 5,5642 8,9523 3,5306 3,3407 8,6158 8,8229 3,6547 7,3444 2,3734 2,4026 10,0678

8,71% 15,23% 5,05% -0,75% 17,67% 7,66% 21,65% 12,40% 10,05% 7,46% 12,85% 8,96% 6,86% 7,53% 8,16% 14,46% 12,56% 14,72% 4,56% 6,70% 17,78% 11,94% 10,09% 9,28% 13,75% 13,86% 15,07% 12,94% 0,68%

22.418.289,19 6.421.655,55 3.009.947,09 2.639.831,11 1.762.250,55 13.779.025,12 62.896.008,61 3.319.997,42 35.794.181,01 23.238.800,67 38.260.973,01 1.824.879,47 21.104.386,86

1.293.318,32 577.347,31 266.471,99 249.151,73 335.662,00 2.143.615,82 6.044.434,90 291.334,60 5.945.792,65 8.430.216,69 3.857.351,13 580.781,18 7.599.891,09

17,3339 11,1227 11,2955 10,5953 5,2501 6,4279 10,4056 11,3958 6,0201 2,7566 9,9190 3,1421 2,7769

0,28% 0,25% 0,20% 0,23% 0,22% -0,52% -0,01% 0,01% 0,25% 0,48% 0,13% 0,41% 0,02%

18,2006 11,6788 11,8603 11,1251 5,3551 6,4922 10,6137 11,5098 6,0201 2,7979 9,9190 3,2678 2,8047

17,1606 10,9002 11,0696 10,3834 5,1976 6,3636 10,4056 11,2818 5,9599 2,7290 9,8694 3,1107 2,7491

35,11% 26,12% 28,82% 36,20% 18,41% 37,80% -0,02% 39,31% 9,20% 10,59% 10,40% 22,32% 9,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ∫À¶ƒπ∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ. ∂§§∏¡π∫∏ TRUST ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ USD MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. OXYGEN BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

13.543.147,17 2.332.069,47 2.074.982,13 13.155.424,40 2.795.787,11 7.134.675,61 3.951.192,01 909.506,25 21.230.586,12 35.095.486,88 630.247,61 32.793.704,36 738.866,14 44.791.827,50 42.004,14 4.569.316,78 4.657.886,68 2.021.863,65 4.032.558,71 1.473.171,21 3.540.570,35 1.363.106,62 55.838.439,34 8.520.770,94 15.042.138,01 39.500.509,91 10.102.705,04 10.234.801,25 3.983.582,06 4.157.374,20 1.329.984,86 166.445.234,85 50.530.162,77 1.372.069,60 29.320.673,70 4.936.286,94 2.786.133,77 8.296.163,34 12.740.785,14 19.190.346,17 12.110.430,63 30.476.572,46 518.260,06 4.030.214,56 1.634.150,81

1.175.638,58 393.977,89 485.279,23 1.138.891,18 528.656,70 1.529.633,35 1.750.696,63 128.610,64 6.386.450,62 9.498.665,08 592,53 30.330,03 701,57 42.480,16 43,99 4.779,40 1.171.893,44 435.564,69 2.866.805,15 685.309,09 1.567.798,46 596.297,77 46.521.622,89 686.729,00 1.201.582,82 4.297.543,08 15.981.405,69 13.249.143,83 422.005,74 438.371,23 144.736,90 17.970.777,17 6.256.964,51 462.109,85 2.816.621,50 2.294.648,92 1.521.313,48 6.116.750,60 5.317.139,82 4.208.723,97 4.549.038,20 15.369.943,77 38.204,60 15.220,32 318.345,05

11,5198 5,9193 4,2759 11,5511 5,2885 4,6643 2,2569 7,0718 3,3243 3,6948 1.063,6500 1.081,2300 1.053,1600 1.054,4200 954,7900 956,0400 3,9747 4,6419 1,4066 2,1496 2,2583 2,2859 1,2003 12,4078 12,5186 9,1914 0,6322 0,7725 9,4396 9,4837 9,1890 9,2620 8,0758 2,9691 10,4099 2,1512 1,8314 1,3563 2,3962 4,5597 2,6622 1,9829 13,5654 264,7900 5,1333

-0,08% 0,55% -1,78% 0,89% -0,41% -0,11% 0,80% -0,09% 0,64% 1,03% -1,67% -1,67% -3,12% -3,12% -3,24% -3,25% 1,92% 0,75% 0,75% -1,11% 0,16% -0,60% 0,28% 0,23% 0,30% 0,20% 0,30% 0,16% -0,41% -0,22% -0,31% -0,25% -0,37% -0,28% -0,37% 0,86% -0,93% 0,09% -0,33% -1,51% 1,00% -0,04% 0,13% -2,70% -0,14%

12,0958 6,1265 4,3614 11,6666 5,3943 4,6643 2,2569 7,1779 3,3243 3,6948 1.063,6500 1.081,2300 1.053,1600 1.054,4200 954,7900 956,0400 4,0144 4,6883 1,4488 2,2141 2,3148 2,3545 1,2003 12,4078 12,6438 9,2833 0,6322 0,7725 9,4396 9,4837 9,1890 9,2620 8,0758 2,9691 10,5140 2,2588 1,9230 1,3699 2,4561 4,6737 2,7288 2,0226 13,7011 270,0858 5,2873

11,4046 5,8601 4,2331 11,4356 5,2356 4,6177 2,2343 7,0011 3,2911 3,6579 1.063,6500 1.081,2300 1.053,1600 1.054,4200 954,7900 956,0400 3,8952 4,5491 1,3925 2,1281 2,2357 2,2630 1,1883 12,2837 12,3934 9,0995 0,6259 0,7648 9,2508 9,2940 9,0052 9,0768 7,9950 2,9543 10,2017 2,1082 1,7948 1,3292 2,3962 4,5597 2,6622 1,9829 13,2941 264,7900 5,0306

15,20% 36,24% 8,48% 47,66% 28,93% 4,52% 11,63% 18,00% 15,40% 12,51% 16,42% 16,46% 15,47% 15,51% 16,87% 16,91% 7,52% 34,62% 14,48% 35,60% 21,76% 21,42% 9,96% 49,95% 10,57% 47,25% 11,82% 59,11% 7,53% 8,30% -5,92% -3,18% 9,92% -1,03% 27,42% 8,77% 5,99% 13,72% 8,49% 42,64% 10,49% 8,65% 36,47% 14,44% 13,66%

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ CITI FUND ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MILLENNIUM VALUE ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£. ∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

14.642.342,49 30.061.193,12 7.981.518,62 84.002.649,95 12.664.558,98 10.349.944,21 4.737.875,73 10.930.794,78 65.715.515,09 3.485.725,44 111.200.286,76 473.062.573,39 300.893.772,81 8.003.096,02 13.322.732,04 38.026.173,67 4.322.667,39 11.170.014,73 299.977,20 75.436.863,89

2.232.551,54 2.445.163,20 1.358.192,38 7.622.757,72 1.834.195,45 2.864.028,86 705.922,36 1.974.136,18 8.902.055,24 602.328,93 34.048.943,41 121.314.475,97 158.971.318,79 1.727.333,01 2.497.794,21 7.129.800,59 1.217.101,63 1.369.408,98 79.568,78 32.768.112,06

6,5586 12,2941 5,8766 11,0200 6,9047 3,6138 6,7116 5,5370 7,3821 5,7871 3,2659 3,8995 1,8928 4,6332 5,3338 5,3334 3,5516 8,1568 3,7700 2,3021

0,03% -0,02% -0,07% 0,00% -0,18% -0,02% 0,00% -0,03% 0,01% -0,06% 0,00% -0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,11% -0,01% -0,02% 0,00%

6,5717 12,4170 5,8766 11,0200 6,9047 3,6174 6,7116 5,5370 7,3895 5,8016 3,2659 3,9190 1,8928 4,6332 5,3338 5,3334 3,5516 8,3199 3,8077 2,3021

6,4274 12,1712 5,8178 11,0200 6,9047 3,5993 6,7116 5,4816 7,3452 5,7582 3,2659 3,8800 1,8928 4,6100 5,3338 5,3334 3,5338 7,9937 3,5815 2,3021

2,17% 3,08% 3,57% 1,27% 2,09% 1,30% 2,88% 2,16% 0,18% 5,79% 0,65% 4,21% 2,76% 2,45% 2,26% 1,41% 2,70% 3,01% 1,90% 3,17%

264.913.886,15 286.328.813,98 39.781.259,24 67.786.786,60 5.005.169,39 361.204.673,50

37.460.402,81 24.613.783,57 3.433.463,47 61.544.197,45 4.543.802,25 343.183.459,28

7,0718 11,6329 11,5863 1,1014 1,1015 1,0525

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

7,0718 11,6329 11,5863 1,1014 1,1015 1,0525

7,0718 11,6329 11,5863 1,1014 1,1015 1,0525

1,85% 0,50% 1,47% 1,84% 1,82% 3,56%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂•. ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS$ USD EUROBANK EFG I(LF) MONEY MARKET INCOME PLUS $ USD EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR

ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA Δ√Àƒ∫π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ABSOLUTE RETURN ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. ALPHA TRUST EUROPEAN FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO

421.144,70 161.766,95 120.000,00 1.361.716,11

3,2797 12,3616 8,1505 6,2875 8,1834 5,8061 13,6011 2,5671 3,2470 7,6862 2,3827 0,6870 0,7178 0,7179 2,9691 2,5116

-0,15% -0,14% -1,40% -0,53% -0,34% -0,16% -1,67% -1,60% -0,74% -0,26% -0,20% -0,36% -1,25% -1,25% -0,28% -0,71%

3,4437 12,9797 8,2320 6,3504 8,2652 5,8642 13,7371 2,6184 3,2470 7,6862 2,3827 0,6870 0,7178 0,7251 2,9691 2,6372

3,2469 12,2380 8,0690 6,2246 8,1016 5,7480 13,4651 2,5414 3,2145 7,6093 2,3589 0,6801 0,7034 0,7107 2,9543 2,3860

24,60% 23,62% 17,80% 13,88% 19,56% 0,12% 52,73% 18,64% 18,18% 16,57% 19,69% 20,13% 68,70% 68,72% -1,03% 15,71%

∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ ∂ƒª∏™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ MILLENNIUM ∞ªÀ¡Δ. ™Δƒ∞Δ∏°. FUND OF FUNDS MIKTO ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ∂¶π£∂Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL π™√ƒƒ√¶∏ª∂¡√ FOF ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ UNIVERSAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ FOF ªπ∫Δ√

15.751.559,63 1.805.059,64 73.017.617,87 31.231.506,23 6.420.432,43 59.765.246,31 62.878.253,28 10.352.369,35 2.339.677,09 38.539.411,79 5.731.596,77 3.532.739,84 5.123.902,97 1.900.798,94

5.048.069,34 201.829,61 8.101.612,26 3.642.747,68 1.112.022,43 20.435.344,02 65.682.708,52 1.116.704,03 784.870,54 15.553.270,97 2.046.430,65 440.648,37 583.359,02 207.531,52

3,1203 8,9435 9,0127 8,5736 5,7737 2,9246 0,9573 9,2705 2,9810 2,4779 2,8008 8,0171 8,7834 9,1591

-0,29% -0,12% -0,16% -0,22% -1,23% -0,17% -0,44% 0,20% -0,05% 0,30% 0,16% -0,79% -0,58% -0,32%

3,1515 9,3907 9,0127 8,5736 5,9469 2,9246 0,9573 9,4559 2,9810 2,6018 2,9408 8,0772 8,8493 9,2278

3,0891 8,8541 8,9226 8,4879 5,6005 2,8954 0,9477 9,2705 2,9661 2,4283 2,7448 7,9570 8,7175 9,0904

8,63% 19,90% 10,50% 12,28% 13,65% 8,46% 8,85% 3,19% -0,63% 2,77% 1,54% 11,76% 10,10% 7,83%

-0,20% 9,6289 9,5808 0,03% 10,3112 10,2081 - 1.149,0000 1.149,0000 - 1.146,2100 1.146,2100

4,06% 4,17% 8,47% 2,08%

√ª√§√°π∞∫∞ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ √ª. ∂•. ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9)

12.755.243,48 10.274.718,33 24.467,89 2.693.088,42

1.324.683,94 9,6289 996.461,65 10,3112 21,30 1.149,0000 2.349,57 1.146,2100

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,5023 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,91155 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4424 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . .10,4533 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .129,77 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,5071 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . .8,5125 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,5882 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,6452

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5143 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,91884 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,5369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130,81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5806 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6009 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6584

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4798 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3308 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,2965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127,82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4845 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,3848 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5644 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6205

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø)

∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.711.125,79 2.059.345,90 1.177.208,20 16.125.139,88

4.607.253,02 210.469,19 812.785,72 2.529.976,26 5.987.828,58 471.264,28 4.739.467,64 2.255.919,48 1.274.487,45 2.079.861,83 21.297.879,30 75.487.118,85 34.984.808,79 24.404.578,20 462.109,85 17.604.764,92

ªπ∫Δ∞

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ SOLIDUS MID RISK GREEK MUTUAL FUND-∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

15.110.437,67 2.601.726,55 6.624.609,49 15.907.272,79 49.000.915,59 2.736.184,55 64.462.030,45 5.791.063,99 4.138.323,60 15.986.322,02 50.746.710,33 51.861.062,35 25.111.975,46 17.518.906,36 1.372.069,60 44.216.544,98

6,4375 12,7303 9,8101 11,8418

-2,06% 0,60% 0,10% 0,89%

6,7594 13,3668 10,0063 12,2563

6,3731 9,63% 12,6030 18,35% 9,7120 -1,90% 11,7234 12,66%

A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5034 .........................................................1,5012 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,91219 .......................................................0,91091 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4476 .........................................................7,4372 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,4606 .........................................................10,446 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129,86 .........................................................129,68 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5082 ...........................................................1,506 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,5185 .........................................................8,5065 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,5893 .........................................................1,5871 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,6464 ...........................................................1,644

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


¢ÈÂıÓ‹ 35

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

∂ÓÒ ¤ÓÙÔÓ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜

√È ∂˘Úˆ·›ÔÈ ÂÈÎÚ›ÓÔ˘Ó ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· ··ÁfiÚ¢ÛË ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ

°∂¡∂À∏, 30.

°∂¡∂À∏, 30.

È ∂˘Úˆ·›ÔÈ Â¤ÎÚÈÓ·Ó ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ì›·˜ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÏËÊı› ·fi ÙÔÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ÛÙÈÁÌ·ÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì. ∏ Ó›ÎË ÙˆÓ ·ÓÙÈÙÈı¤ÌÂÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÓ·Ú¤‰Â˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Â›Ó·È Ë ¤ÎÊÚ·ÛË Ì›·˜ “ÚÔηٿÏ˄˘” ÂÎÙÈÌ¿ Ô ÛԢˉfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ∫·ÚÏ ªÈÏÓÙ. √ Á¿ÏÏÔ˜ ÔÌfiÏÔÁfi˜ ÙÔ˘ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ‰‹ÏˆÛ “Ï›ÁÔ ÛηӉ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜” ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ, Ô˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÂΛÓÔÓ, Â›Ó·È Ì›· “¤ÎÊÚ·ÛË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·˜” Î·È ÛËÌ¿‰È “ηٷ›ÂÛ˘ ÚÔ˜ Ì›· ıÚËÛΛ·”. ∞Ó¿ÏÔÁË ÛÙ¿ÛË ÎÚ¿ÙËÛÂ Î·È Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ·ÔηχÙÂÈ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÈÛÏ·ÌÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÛÙËÓ °ÂÚÌ·Ó›· Î·È Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· “ÏËÊı› ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë”. √ ÈÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ “·ÓËÛ˘¯›·” ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ πÙ·Ï›· “˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ Ù˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙ·˘Úfi ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Î·È ¿Ú· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì Ì ·ÓËÛ˘¯›· οÔÈ· ÌËӇ̷ٷ η¯˘Ô„›·˜ ‹ ·ÎfiÌ· ··ÁfiÚ¢Û˘ ÚÔ˜ Ì›· ¿ÏÏË ıÚËÛΛ·”, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ. “∫·Ù·Ê·Ó‹ ‰È¿ÎÚÈÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·” ·ÔÙÂÏ› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ó¤ÁÂÚÛ˘ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ·, ‰‹ÏˆÛÂ Ë ÂȉÈ΋ ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ· ÕÛÌ· Δ˙·¯·ÓÁΛÚ. “∞ÓËÛ˘¯Ò ‚·ı‡Ù·Ù· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÍÈıÚËÛΛ· Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ù¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ıÚËÛ΢ÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÁÈ· Ù· ̤ÏË Ù˘ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘. “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ÛÙÈÁÌ·Ù›˙Ô˘Ì ̛· ıÚËÛΛ·, ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ ÙÔ πÛÏ¿Ì”, ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∂ڛΠªÂÛfiÓ ·fi ÙȘ μڢͤÏϘ.∏ ÛԢˉÈ΋ ÚÔ‰ڛ· ¤ÎÚÈÓ “·ÚÔÛ‰fiÎËÙË” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂı› ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ı¤Ì· Û ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·. “™ÙËÓ ™Ô˘Ë‰›· ·˘Ùfi Â›Ó·È ı¤Ì· Ù˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ΔÔÌ›·˜ ª›ÏÛÙÚÔÌ.“¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ Î·È ∂˘Úˆ·›ˆÓ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. √È ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔÈ Â›Ó·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ”, ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ Ë ÛԢˉ‹, ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜, ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Óۈ̿وÛ˘ ¡È¿ÌÎÔ ™·ÌÔ‡ÌÈ. “¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÔÈÔ Úfi‚ÏËÌ· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ∂Ï‚ÂÙÔ› fiÙÈ ı· χÛÔ˘Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ·” , ÚfiÛıÂÛÂ.∏ ÂÏ‚ÂÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∂‚ÂÏ›Ó μ›ÓÙÌÂÚ-™ÏÔ˘ÌÊ ‰ÂÓ ¤ÎÚ˘„ ÙËÓ ·Ì˯·Ó›· Ù˘ fiÙ·Ó ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “£· ÂÍËÁ‹Ûˆ ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ì·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ıÚËÛΛ·˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÌfiÓÔ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ” , ‰‹ÏˆÛÂ. ∏ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ™˘Ó¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ‰‹ÏˆÛ “Ôχ ·-

¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚÂÎfiÚ ÂÓÂÚÁÂȷ΋˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ CERN

ÙËÛ ӷ Ù˘ˆı› Ë ··ÁfiÚ¢ÛË Î·È ÛÙ· ·Ú·‚Èο Î·È Ó· ·Ó·ÚÙËı› Û ÂȉÈΤ˜ Ù·Ì¤Ï˜, ›‰È˜ Ì ·˘Ù¤˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ÎÒ‰Èη Ô‰È΋˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜.

√ÚÁ‹ ÛÙÔ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ÎfiÛÌÔ

Ó‹Û˘¯Ë” ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ·˘Ù‹Ó “ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Î·È ‚·ı·›ÓÂÈ ÙÔ ¯¿ÛÌ·” ÛÙȘ ÎÔÈӈӛ˜ Ì·˜. √ ‚ÂÏÁÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ “„‹ÊÔ Êfi‚Ô˘” Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ·Ó ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó¿ÏÔÁÔ ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ôχ Èı·Ófi Ó· ‹Ù·Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜.

πηÓÔÔ›ËÛË ÛÙËÓ ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿ ªfiÓÔ Ë ¿ÎÚ· ‰ÂÍÈ¿ ‰ËÏÒÓÂÈ Â˘¯·ÚÈÛÙË̤ÓË ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏‰Ë ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÛÙË °·ÏÏ›· Ë ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÒÔ˘ ª·Ú›Ó §Â ¶ÂÓ Î¿ÏÂÛ ÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ “Âϛٔ Ó· “ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ··ÚÓÂ›Ù·È ÙÔ˘˜ fiıÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙˆÓ Ï·ÒÓ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·, ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó Ù· ÂȉÂÈÎÙÈο ÛËÌ¿‰È· Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ıÚËÛ΢ÙÈÎÔÔÏÈÙÈΤ˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜”.ΔÔ Ï·˚ÎÈÛÙÈÎfi ∫fiÌÌ· ÙÔ˘ §·Ô‡ Ù˘ ¢·Ó›·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜. ∏ ¶›· ∫Á¤ÚÛÁη·ÚÓÙ, ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ §·Ô‡, ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙË ¢·Ó›· Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. √ ·ÎÚÔ‰ÂÍÈfi˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °Î¤ÚÙ μ›ÏÓÙÂÚ˜ ˙‹ÙËÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ‰ÈÂÍ·¯ı› Î·È ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· ‰ËÌÔ„‹ÊÈÛÌ· ÁÈ· ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤-

‰ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∫fiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· (PVV) ÙÔ˘ √ÏÏ·Ó‰Ô‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡.

∏ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ΔÔ μ·ÙÈηÓfi ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ‚ÂÙÔ‡˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜” Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ fiÙÈ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ÂÏ‚ÂÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È ¤Ó· “‰˘Ó·Ùfi ¯Ù‡ËÌ· ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·” . Œ¯Ô˘Ì “ÙËÓ ›‰È· ÁÚ·ÌÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ‚ÂÙÔ‡˜ ÂÈÛÎfiÔ˘˜” ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚfiÛÊ˘Á˜ ∞ÓÙfiÓÈÔ ª·Ú›· ™‚¤ÁÏÈÔ, fiÙ·Ó ÂÚˆÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ÈÙ·ÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ansa. “¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ò˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ì ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›· Ì›·˜ ÌÂÈÔÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ó· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Û ̛· ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘˜” , ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ô ™‚¤ÁÏÈÔ. “™›ÁÔ˘Ú· ·Ú·ÙËÚԇ̠¤Ó· ·›ÛıËÌ· ·ÓÙÈ¿ıÂÈ·˜ Î·È Êfi‚Ô˘ ·ÓÙÔ‡, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ¯ÚÈÛÙÈ·Ófi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ.O ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙÔ˘ μ·Ú¿ÏÏÔ, ÌÈ· ΈÌfiÔÏË 7.500 ηÙÔ›ÎˆÓ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ΔÔÚ›ÓÔ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜. ªÂ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ Ô Δ˙·ÓÏԇη ªÔ˘ÔÓ¿ÓÓÔ, ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ §¤Áη˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿, ··ÁfiÚ¢Û ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÌÔ‡Úη˜ Î·È ÙÔ˘ ÓÈοÌ, Û fiÏË ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·. °È· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘ ¿ÌÂÛ· ηٷÓÔËÙ‹, Ô Î. ªÔ˘ÔÓ¿ÓÓÔ ˙‹-

√ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ¢È¿Û΄˘ ∂ÎÌÂÏÂÓÙ›Ó π¯Û¿ÓÔÁÏÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ۋÌÂÚ· “·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Î·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜” ·fi ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›·. ΔÔ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ ηٷ‰›Î·Û ˆ˜ “ÙÚ·ÁÈ΋ Î·È Ï˘ËÚ‹” ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ.√ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Δ˙·Ì·¿Ù  πÛÏ·Ì›, ¤Ó· ÚÈ˙ÔÛ·ÛÙÈÎfi ÈÛÏ·ÌÈÎfi ÎfiÌÌ·, ÃÔ˘ÚÛ›ÓÙ ∞¯Ì¿ÓÙ, ‰‹ÏˆÛ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÙÈ “·ÓÙÈηÙÔÙÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÎÚ·›· ÈÛÏ·ÌÔÊÔ‚›· ÙˆÓ ¢˘ÙÈÎÒÓ” Î·È fiÙÈ “ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Û·ÊÒ˜ ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓˆÓ”. H ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ πÓ‰ÔÓËÛ›·˜ Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ô˘ ··ÁÔÚ‡ÂÈ ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÌÈÓ·Ú¤‰ˆÓ, ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ “Ì›ÛÔ˜” Î·È “ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›·” ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ πÛÏ¿Ì.“∂›Ó·È ÌÈ· ¤Ó‰ÂÈÍË Ì›ÛÔ˘˜ ÙˆÓ ∂Ï‚ÂÙÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó ÌÈ· ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ πÛÏ¿Ì ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ∏ ·fiÚÚÈ„Ë ·˘Ù‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÙË ÌÈÛ·ÏÏÔ‰ÔÍ›· ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È Ú¿ÁÌ·ÙÈ Ï˘ËÚfi”, ›Â Ô ª·ÛÎÔ‡ÚÈ ∞ÌÓÙÈÏ¿¯, ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ¡·¯ÓÙÏ·ÙÔ‡Ï √˘Ï¿Ì· (NU), Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÙÔ˘ Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙËÓ “·ÓÔ¯‹ Î·È ÙËÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·” .√ ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÌÔ˘ÊÙ‹˜ Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ ∞Ï› °ÎfiÌ· Â¤ÎÚÈÓ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌÔ„ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ Û˘ÓÈÛÙ¿ “ÚÔÛ‚ÔÏ‹” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ ·ÈÁ˘ÙÈ·Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ª∂¡∞, Ô °ÎfiÌ· › fiÙÈ Ë ˘ÂÚ„‹ÊÈÛË Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ∞ÏˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· “Â›ıÂÛË” ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÂÏ¢ıÂÚ›·. √ ÌÔ˘ÊÙ‹˜ ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ ÌÔ˘ÛÔ˘ÏÌ¿ÓÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ ÁÈ· Ó· ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÛÙË ¯ÒÚ·.

∞fi 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó

∫·Ù·ÚÁ› ÙË ‚›˙· ÁÈ· ¶°¢ª, ™ÂÚ‚›·, ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Ë ∂∂ μƒÀ•∂§§∂™, 30.

√È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂∂ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙË ıÂÒÚËÛË Û‡ÓÙÔÌ˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ (‚›˙·) ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, Ù˘ ¶°¢ª Î·È ÙÔ˘ ª·˘ÚÔ‚Ô˘Ó›Ô˘ Ô˘ ı· ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂∂.“÷ÈÚÂÙ›˙ˆ ıÂÚÌ¿ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ‚‹Ì· ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ì ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·Ó¿ÛÙ¢Û˘ ∂ڛΠªÂÛfiÓ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ¤ÂÈÙ· ·fi Û‡ÓÔ‰Ô Ì ÙÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘.¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ· ÙË ™ÂÚ‚›·, ÙÔ ª·˘ÚÔ‚Ô‡ÓÈÔ Î·È ÙËÓ ¶°¢ª ı· ÙÂı› Û ÈÛ¯‡ ÛÙȘ 19 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009.∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‚›˙·˜ ÁÈ’ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ›¯Â Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·fi ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È, ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌfi Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ·fi ÙÔ ¡∞Δ√ Î·È ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ¤Ó· ÌÏÔοÚÈÛÌ· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ¤ÓÙ·Í‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ∂∂ ηÙfiÈÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜. ∏ ÿÁË ˙ËÙ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚfiÔ‰Ô˜ fi-

ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ù˘ μÔÛÓ›·˜ ƒ¿ÙÎÔ ªÏ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ù˘ ∫ÚÔ·Ù›·˜ °ÎfiÚ·Ó Ã¿Ù˙ÈÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·˙ËÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¶ÔÈÓÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ÔϤÌÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒËÓ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·.√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ ¯·ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ıˆڋÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۋÌÂÚ· ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ (∂∂). “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜, ‰ÈfiÙÈ ÌÂÙ¿ ·fi 20 ¯ÚfiÓÈ· ·ÔÌfiÓˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó Í·Ó¿ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó ÂχıÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. Δ¿ÓÙÈÙ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Â›ÙÚÔÔ˘˜ ŸÏÈ ƒÂÓ Î·È ∑·Î ª·Úfi, ÛÙȘ μڢͤÏϘ. √ Î. Δ¿ÓÙÈÙ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ıˆڋÛˆÓ, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÏ›‰· fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ë μÔÛÓ›·-∂Ú˙ÂÁÔ‚›ÓË Î·È Ë ∞Ï‚·Ó›·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘

‚›˙·˜, Ô Î. Δ¿ÓÙÈÙ˜, ·ÊÔ‡ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ·ÔÙÂÏ› ÛÂÚ‚È΋ Â·Ú¯›·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “Ù¯ÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” ÙËÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙˆÓ ∫ÔÛÔ‚¿ÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂∂ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ›. ™Â ÂÚÒÙËÛË ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ·fi Ù· ™ÎfiÈ· ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ¶°¢ª Ì ÙÔ fiÓÔÌ· “ª·Î‰ÔÓ›·” Ô Î. Δ¿ÓÙÈÙ˜ ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ ı¤ÛË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË, ÂÌ›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË ª·Î‰ÔÓ›· Ì ÙÔ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi Ù˘ fiÓÔÌ· Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜”. ∂ÚÒÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· Ï¿‚ÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· Ë ¶°¢ª ËÌÂÚÔÌËÓ›· ¤Ó·Ú͢ ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ŸÏÈ ƒÂÓ. √ ∂˘Úˆ·›Ô˜ ∂›ÙÚÔÔ˜ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ıÂÙÈÎfi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ¶Ú¤Û˜ ÔÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È Ù˘ ¶°¢ª ¡›ÎÔÏ· °ÎÚÔ‡ÂÊÛÎÈ Î·È ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÂÏ›‰· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ˆÚÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ÂÓÙ·ÍÈ·ÎÒÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ Ô Î. ƒÂÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÔÈ· ·ÎÚÈ‚‹ ËÌÂÚÔÌËÓ›·, ÂÎÙ›ÌËÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ “Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” .

O ªÂÁ¿ÏÔ˜ ∂ÈÙ·¯˘ÓÙ‹˜ ∞‰ÚÔÓ›ˆÓ η٤ÚÚÈ„Â Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ÙÔ ÚÂÎfiÚ ÈÛ¯‡Ô˜ Ô˘ ηÙ›¯Â ·fi ÙÔ 2001 ÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Fermilab, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ŒÚ¢ӷ˜ -Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ™‡Ì·ÓÙÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· ·ÔηχÙÔÓÙ·È ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ.“√ LHC ¤ÁÈÓ ۋÌÂÚ· Ô ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹˜ ۈ̷Ùȉ›ˆÓ Ì ÙËÓ ˘„ËÏfiÙÂÚË ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰›‰˘Ì˜ ‰¤Û̘ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ ÛÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ 1,8 TeV ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜” ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ CERN. ΔÔ ÚÂÎfiÚ ÙÔ˘ ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹ Tevatron ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi Fermilab, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ™ÈοÁÔ, ‹Ù·Ó 0,98 TeV (ÙÚÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÔ‚fiÏÙ). ŒÓ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈÔ‚fiÏÙ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ¯ÔÓÙÚÈο ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓfi˜ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÔ‡ Û Ù‹ÛË. √ LHC, ÌÈ· ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· Á·ÏÏÔ-ÂÏ‚ÂÙÈο Û‡ÓÔÚ·, ۯ‰ȿÛÙËΠӷ ÊÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ 7 TeV ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010. “£· ÎÚ·Ù‹Ûˆ ÙË Û·Ì¿ÓÈ· ÌÔ˘ ÛÙÔÓ ¿ÁÔ Ì¤¯ÚÈ ÙfiÙ” Û¯ÔÏ›·ÛÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ CERN ƒÔÏÊ ÃfiÈÂÚ. ΔÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÁÂÓÈο ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfi Ì ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË ‚Ï¿‚Ë Ô˘ ¤ıÂÛ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ ÙÔ ™Âڤ̂ÚÈÔ, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ¿ ÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÙȘ ÂÈÛ΢¤˜ Î·È ÙË ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ Ê¿ÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, Ô ÂÈÙ·¯˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ 10 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó··Ú¿ÁÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ·Ó ÌÂÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ªÂÁ¿ÏË ŒÎÚËÍË. ª¤Û· ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ Î˘ÎÏÈÎfi ÙÔ‡ÓÂÏ ÙˆÓ 27 ¯ÏÌ, ‰¤Û̘ ÚˆÙÔÓ›ˆÓ Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ·ÓÙ›ıÂÙ˜ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ ı· Û˘ÁÎÚÔ‡ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Ì ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ʈÙfi˜. Δ· ˘Ô·ÙÔÌÈο Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ ı· ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙË Ê‡ÛË Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ‡Ï˘ Î·È Ù˘ ÛÎÔÙÂÈÓ‹˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ÏÂÁfiÌÂÓË ˘ÂÚÛ˘ÌÌÂÙÚ›·, Î·È ›Ûˆ˜ ·Ôηχ„Ô˘Ó ÙÔ ÔÏ˘Û˘˙ËÙË̤ÓÔ ÛˆÌ·Ù›‰ÈÔ ÙÔ˘ ÃÈÁΘ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÍËÁÔ‡Û Ò˜ Ë ‡ÏË ·ÔÎÙ¿ ÙË Ì¿˙· Ù˘.

ŒÍÈ ÓÂÎÚÔ› ÛÂ Û˘ÓÙÚÈ‚‹ ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿ ¡∂∞ À√ƒ∫∏, 30.

Δ· ÙÒÌ·Ù· ¤ÍÈ ·ÓıÚÒˆÓ,ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÓfi˜ ·È‰ÈÔ‡,·Ó·Î·Ï‡ÊıËÛ·Ó Û‹ÌÂÚ· fiÙ·Ó ¤Ó· ˘‰ÚÔÏ¿ÓÔ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë Ï›ÁË ÒÚ· ·ÊfiÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Ù‹ÛÙË ÙÔ˘ ,¯ı˜ ∫˘Úȷ΋,·fi ÓËÛ› ÙÔ˘ ∫·Ó·‰¿. §›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘ÓÙÚÈ‚‹, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ› ÛÙ· ·ÁˆÌ¤Ó· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÈÎÔ‡ Ì›· Á˘Ó·›Î· ÂÈ‚¿Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ ÈÏfiÙÔ˜ Î·È ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÛÙËÓ μÈÎÙfiÚÈ· fiÔ˘ Ë Î·Ù¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚ‹. Δ· ÙÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÌÔÓÔÎÈÓËÙ‹ÚÈÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ,ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ¤Ú¢Ó˜ Ô˘ ‰È‹ÚÎÂÛ·Ó ÔÎÙÒ ÒÚ˜. Δ· ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙ›.ΔÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ Î·Ù¢ı˘ÓfiÙ·Ó ÛÙÔ μ·ÓÎÔ‡‚ÂÚ fiÙ·Ó Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë


¢ÈÂıÓ‹ 36 ™˘Ìʈӛ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂∂-∫›Ó·˜ ¶∂∫π¡√, 30.

∫π¡∂∑√π ËÁ¤Ù˜ Î·È ËÁ¤Ù˜ ¯ˆ-

ÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÂÓfiÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙˆÓ ÎÏÈÌ·ÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Û ¿ÏϘ ·ÁÎfiÛÌȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ·ÔηÏÒÓÙ·˜ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ‰ÈÂıÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· “fiÏÔ Î·È ÈÔ Â›ÁÔ˘Û·” . “√È ËÁ¤Ù˜ Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ··ÈÙÔ‡Ó ·ÁÎfiÛÌÈ· ·¿ÓÙËÛË” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓfi ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó Ô˘ ÂΉfiıËΠÌÂÙ¿ ÙË ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ∫›Ó·˜-∂∂ Û Â›Â‰Ô ·Ú¯ËÁÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ÛÙËÓ fiÏË ¡·ÓΛÓ. Δ˘ ‰È¿Û΄˘ ÚÔ‹‰ÚÂ˘Û·Ó Ô ∫ÈÓ¤˙Ô˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ √˘¤Ó Δ˙È·Ì¿Ô, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô Î·È Ô ™Ô˘Ë‰fi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ºÚ¤ÓÙÚÈÎ ƒ¿ÈÓÊÂÏÓÙ, Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÛΛ ÙËÓ ÂÓ·ÏÏ·ÛÛfiÌÂÓË ÚÔ‰ڛ· Ù˘ ∂∂ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÂÍ¿ÌËÓÔ. “¶·ÁÎfiÛÌÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÙˆÓ Ê˘ÛÈÎÒÓ fiÚˆÓ, Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÙÚÔʛ̈Ó, ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ˘Á›·˜ Â›Ó·È ÚÔÂͤ¯ÔÓÙ· ı¤Ì·Ù·” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √È ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Â›Û˘ ÛÙȘ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ˜ ·ÂÈϤ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÛÙȘ ΢ÚÈfiÙÂÚ˜ ÌÂÙ·‰ÔÙÈΤ˜ ÓfiÛÔ˘˜ ˆ˜ ·˘Í·ÓfiÌÂÓ˜ “·ÂÈϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂÈÚ‹ÓË Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË” . “∫·ı›ÛÙ·Ù·È fiÏÔ Î·È ÈÔ Â›ÁÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Ó· ÂÌ‚·ı‡ÓÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù¤ÙÔÈˆÓ ÚÔÎÏ‹ÛˆӔ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. ∏ ÎÔÈÓ‹ ‰È·Î‹Ú˘ÍË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Ë ∫›Ó· Î·È Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó ˆ˜ ÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â›Ó·È Ì›· “·fi ÙȘ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜” . ∞ӷʤÚÂÈ fiÙÈ (ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜) ı· “Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ÁÈ· ¤Ó· Â·ÎÚÈ‚¤˜, ‰›Î·ÈÔ Î·È ÊÈÏfi‰ÔÍÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·” , ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙÔ Îϛ̷ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó·, ÛÙËÓ ∫ÔÂÁ¯¿ÁË. ∫¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÛÙË ‰È¿ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∫ÔÂÁ¯¿Á˘ Ó· Û˘ÌʈӋÛÔ˘Ó Û ̛· “Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·˘ÍË̤ÓË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙȘ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Î·È Û ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ù˘ ‰È¿‰ÔÛ˘ Ù˘ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙȘ ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˜ ¯ÒÚ˜” . ∏ ∂∂ ÎÚ›ÓÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∫›Ó·˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ηٿ Ù˘ ˘ÂÚı¤ÚÌ·ÓÛ˘ ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜, ηÏÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿Ì· fiÏÔÓ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÚÔ˜ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË. “∏ ÚfiÎÏËÛË ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÏ˘ı› ¯ˆÚ›˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫›Ó· ¤Ó·Ó ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ Î·È Ó· ·ԉ¯ı› ÙȘ ¢ı‡Ó˜ Ù˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ÛԢˉfi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚÔ‰Ú‡ˆÓ Ù˘ ∂∂, ºÚ¤ÓÙÚÈÎ ƒ¿ÈÓÊÂÏÓÙ, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ 12˘ ™ÈÓÔ-Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰È¿Û΄˘ ÛÙË ¡·ÓΛÓ.

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∞ÓÙȉڿÛÂȘ ÁÈ· Ù· ÈÚ·ÓÈο Û¯¤‰È· Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÈÎÔ‡ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ¢‡ÛË ª√™Ã∞, 30.

ƒ

ˆÛ›· Î·È °ÂÚÌ·Ó›· ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ù· ÈÚ·ÓÈο Û¯¤‰È· Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. §·Óı·Ṳ̂ÓË Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ϤÂÈ Î·È Ô ™ÔÏ¿Ó·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë Δ¯ÂÚ¿ÓË Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ¢‡Û˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙ· Û¯¤‰È· Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ 10 Ó¤· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘. “∏ ƒˆÛ›· ·ÓËÛ˘¯Â› ÛÔ‚·Ú¿ ·fi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ ÈÚ·ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜” , ÙfiÓÈÛ ËÁ‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ƒˆÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› ·ÓÙÈ̤وË Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ΢ÚÒÛÂȘ Â¿Ó ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙË ¢ÈÂıÓ‹ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞). “∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ πÚ¿Ó ÁÈ· Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ ԉ‡ÂÈ ÚÔ˜ ÙË Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, °ÎÔ˘›ÓÙÔ μÂÛÙÂÚ‚¤Ï Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ πÚ¿Ó Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ˘ÔÌÔÓ‹ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÙÂÏ›ˆÙË” ÚfiÛıÂÛÂ, ηÏÒÓÙ·˜ ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÙËÓ π∞∂∞. “∂›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ fiÙÈ Â¿Ó ÙÔ πÚ¿Ó ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙÔ ·ψ̤ÓÔ ¯¤ÚÈ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÈ Ó¤Â˜ ΢ÚÒÛÂȘ” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ôı› ÌÈ· “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·” ÛÙÔ πÚ¿Ó ÛÙȘ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ, ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô °¿ÏÏÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÂÚÓ¿Ú ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÂÙ·È ÛÙË Á·ÏÏÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Le Figaro. ™Â ÂÚÒÙËÛË Â¿Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ÂÈ‚ÔÏ‹ ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚˆÓ Î˘ÚÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔÓ √∏∂ ÛÙÔ πÚ¿Ó ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ·ÔÙÚÂÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË, Ô ∫Ô˘ÛÓ¤Ú ·¿ÓÙËÛÂ:” ∞˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›· Î·È ÙÔ ··Ú·›ÙËÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÛÙËÓ ∂∂, Ë ÔÔ›· ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 2010 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÓÔÓÈο” . √ ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰Èψ̷ٛ·˜ Î·È ‰È·Ú·ÁÌ·ÙÂ˘Ù‹˜ ÙˆÓ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ πÚ·ÓÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ·, ÷‚Ȥ ™ÔÏ¿Ó·, ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ۋÌÂÚ· “Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ·fiÊ·ÛË” ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Ó· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÂÈ Ó¤Â˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ô˘Ú·Ó›Ô˘. “¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Â›Ó·È ÌÈ· η΋ ·fiÊ·ÛË” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙȘ μڢͤÏϘ. “∂Í·ÎÔÏÔ˘ıÒ Ó· ÂÏ›˙ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÁÓÒÌË” , ‰‹ÏˆÛ ۯÂÙÈ-

ο Ì ÙÔ˘˜ πÚ·ÓÔ‡˜. ΔÔ πÚ¿Ó ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۯ¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰¤Î· Ó¤ˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ ÙÔ˘ ·fiÊ·ÛË Ù˘ π∞∂∞. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ πÚ¿Ó, ∞Ï› ∞ÎÌ¿Ú ™·Ï¤¯È, ηÙËÁfiÚËÛ ÙË ¢‡ÛË fiÙÈ Ë ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‹Ù·Ó Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÙÔ πÚ¿Ó Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ‰¤Î· Ó¤· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘. √ ∞ÎÌ¿Ú ™·Ï¤¯È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ πÚ¿Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ÎÚ˘Ê‹ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, “Ô‰‹ÁËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ” Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. “Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë ¢‡ÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂÈ ÙÔ ÂÈÚËÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ πÚ¿Ó” ‰‹ÏˆÛ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞Ï› §·ÚÈÙ˙·Ó› ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ˙‹ÙËÌ· ÌÔÚ› ·ÎfiÌ· Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ‰È¿ Ù˘ ‰Èψ̷ÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÈ· ‰Èψ̷ÙÈ΋ ¢ηÈÚ›· Î·È Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ Û˘ÌʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ Ó· ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó. ΔÔ πÚ¿Ó ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ˘fi ÙËÓ Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ π∞∂∞. ∂›Ó·È ÂχıÂÚÔÈ Ó· ÂÈϤÍÔ˘Ó Î·È ÙÔ πÚ¿Ó ı· ¿ÚÂÈ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘” , Ùfi-

ÓÈÛÂ Ô §·ÚÈÙ˙·Ó›. “ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ºfiÚÓÙÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤ÙÔÈÌÔ Î·È ÙÔ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÈıˆڋÛÂÈ Ë π∞∂∞. ™˘ÓÂÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·Ú¿ ÌfiÓÔ ˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ù˘¯Ô‰ÈˆÎÙÈÛÌfi˜” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô §·ÚÈÙ˙·Ó›. ΔÔ πÚ¿Ó ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÙÔ˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ó· ηٷʤÚÂÙ·È ‚›·È· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ (π∞∂∞.. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ π∞∂∞ Â›Ó·È “Ì›· Ú¿ÍË Ù˘Ú·ÓÓ›·˜” Î·È Û‡ÌʈÓË Ì “ÙÔ ÓfiÌÔ Ù˘ ˙Ô‡ÁÎÏ·˜” , ÂÎÙ›ÌËÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÙÔ˘ πÚ¿Ó ª·ÓÔ˘Û¤Ú ªÔٷΛ. ∏ π∞∂∞ Ì ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ηٷ‰›Î·Û ÙÔ πÚ¿Ó Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘ Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË. “Δ¤ÙÔÈ· ̤ÙÚ· ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ Î·È Ù˘ π∞∂∞” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ªÔٷΛ ‰È·‚‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Î·È ¿ÏÈ fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ‰ÂÓ ı· ··ÚÓËı› ÔÙ¤ Ù· “ÓfiÌÈÌ·” ‰ÈηÈÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ÁÈ· ÂÈÚËÓÈÎÔ‡˜ ÛÎÔÔ‡˜. “¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‰Â¯ıԇ̠ÙȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ Û¯¤ÛÂȘ. ∂›Ù ˘¿Ú-

¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ›Ù ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó” , Û˘Ó¤¯ÈÛÂ Ô ªÔٷΛ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ πÚ¿Ó ¤¯ÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÂÌÏÔ˘Ù›˙ÂÈ Ô˘Ú¿ÓÈÔ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ™˘Óı‹ÎË ÁÈ· ÙË ªË ¢È¿‰ÔÛË ÙˆÓ ¶˘ÚËÓÈÎÒÓ √ÏÒÓ (Non Proliferation Treaty). ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ë ƒˆÛ›· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÛÙÔÓ ÈÚ·ÓÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ªÔ˘Û¤Ú ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· Ó· Û˘Ì¤ÛÂÈ Ì ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ¡¤Ô ŒÙÔ˜, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÚÔ˜ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ƒfiÈÙÂÚ ‰‡Ô ËÁ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. √È ËÁ¤˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¢·ÈÛıËÛ›·˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó fiÙÈ Ë ƒˆÛ›· ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ó· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ¡¤Ô ∂ŒÔ˜,ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ô˘. “ª·˜ ·Ó·Ù¤ıËÎÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÈÚ·ÓÈÎfi ¡¤Ô ŒÙÔ˘˜. À¿Ú¯ÂÈ ·ÎfiÌË Ôχ ÂÚÁ·Û›· Ó· Á›ÓÂÈ” ,› ̛· ·fi ÙȘ ËÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ‰Èψ̿Ù˜, Ë ƒˆÛ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ªÔ˘Û¤Ú - Î·È ÌÂÁ¿Ï· Û˘Ì‚fiÏ·È· ÒÏËÛ˘ fiψÓ-ˆ˜ ÌÔ¯Ïfi ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ Δ¯ÂÚ¿ÓË ÙËÓ ÔÔ›· ÔÈ ∏¶∞ Î·È ¿ÏϘ ‰˘ÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜ ˘ÔÙ‡ÔÓÙ·È fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ˘ÚËÓÈο fiÏ·. ∏ ƒˆÛ›· ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ˆ˜ Ù¯ÓÈο ı¤Ì·Ù· ı· ÂÌÔ‰›ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ÚÒÛÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Â›¯·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ÙÔ 2009. √ ÚÒÛÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ™ÂÚÁÎ¤È ™Ì¿ÙÎÔ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÈÛÎÂÊı› ÙÔÓ ˘ÚËÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ªÔ˘Û¤Ú Û‹ÌÂÚ·, Ì›· Ë̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ ˆ˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ‰¤Î· ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘Ú·Ó›Ô˘. ∏ ªfiÛ¯· Û˘ÌÊÒÓËÛ ӷ ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ÙÔÓ ÛÙ·ıÌfi ÙÔ 1995 ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÓfi˜ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1970 Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Siemens. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 1979 Î·È ÙÔ˘ ÈÚ·ÓÔ-ÈÚ·ÎÈÓÔ‡ ÔϤÌÔ˘ (1980-88).ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÚ·ÙÈÎfi ·fiÚÚËÙÔ ·ÚfiÙÈ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

™˘Ó‰ÚÔÌ‹ ·fi μÚÂÙ·Ó›· Î·È ¶°¢ª Ì ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙË ¯ÒÚ·

∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ÙÒÚ·, ·fiÛ˘ÚÛË ·ÚÁfiÙÂÚ· ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ √Ì¿Ì· √À∞™π°∫Δ√¡, 30.

°π∞ ÙËÓ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙÔ ∞Ê-

Á·ÓÈÛÙ¿Ó ÂÓË̤ڈÛ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ ªÚ¿Ô˘Ó, ™·ÚÎÔ˙› Î·È ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·, Ë ÔÔ›· ÚԂϤÂÈ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÚ›Ô˘ 30.000 ÂÈϤÔÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÒÓ ÛÙËÓ ·ÛÈ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ· Û ‰È¿ÛÙËÌ· 12 Ì 18 ÌËÓÒÓ, ·ԂϤÔÓÙ·˜ fï˜ ÛÙËÓ “ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·” Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. √ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ, Ó· ·Ó·¯·ÈÙÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Â·ÚÎÒ˜ ÔÈ ·ÊÁ·ÓÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙ·‰È·Î¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ∏ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛˆÓ, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ó· ÂÎÙÂÏÂÛÙ› ‚·ıÌÈ·›· ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ 12 Ì 18 Ì‹Ó˜, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ, ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ◊‰Ë ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÂÓÒ ÂÈÎÔÈÓÒÓËÛ ÙËÏÂʈÓÈο ÌÂ Î·È Ì ÙÔÓ μÚÂÙ·Ófi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, °ÎfiÚÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó, ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ, ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔÓ ƒÒÛÔ Úfi‰ÚÔ, ¡ÙÌ›ÙÚÈ ªÂÓÙ‚¤ÓÙÂÊ Î·È ˘Ô‰¤¯ıËÎÂ Î·È ÙÔÓ ∞˘ÛÙÚ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ∫¤‚ÈÓ ƒÔ˘ÓÙ ÛÙÔ √‚¿Ï °Ú·Ê›Ô. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ πÙ·Ïfi Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ‰È¿ÁÁÂÏÌ¿ ÙÔ˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters, ‰ÂÓ Â›Ó·È “·fiÚÈÛÙ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜” Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘. “À¿Ú¯ÂÈ Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÂÏ·ÙÙÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜” ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ËÁ¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì·. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·-

ÙÔ˜, ΢ڛˆ˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ∏¶∞: Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂˆÓ ··ÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÛÙÚ·ÙËÁÒÓ Î·È ƒÂÔ˘ÌÏÈηÓÒÓ, ÂÓÒ Ë ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·fiÛ˘ÚÛË ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙÔÓ “ÂÍ¢ÌÂÓÈÛÌfi” ÙˆÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÔÏÏÒÓ ∞ÌÂÚÈηÓÒÓ Ô˘ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙÔ ·ÈÌ·ÙËÚfi ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.

∂ÓÈÛ¯‡ÛÂȘ Î·È ·fi ÙË μÚÂÙ·Ó›· ¶ÂÚ›Ô˘ 500 ÂÈϤÔÓ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÛÙ›ÏÂÈ ÙÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÙȘ 9.500. “√È ÂÈϤÔÓ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÃÂÏÌ¿ÓÙ” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ Ô °ÎfiÚÓÙÔÓ ªÚ¿Ô˘Ó. √ μÚÂÙ·Ófi˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ›¯Â ÂÌÊ·ÓÈ-

ÛÙ› ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·fi ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙfiÙ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘: ¤ÚÂ ӷ Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Î·È ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜, Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ Î·È Ó· ÂÈÙ·¯˘Óı› Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·ÊÁ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ. ***√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶°¢ª, °ÎÈfiÚÎÈ π‚¿ÓÔÊ, ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔÓ °° ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ÕÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ, fiÙÈ Ë ¶°¢ª, ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010, ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó, ηٿ 80 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜. ™‹ÌÂÚ·, Ë ¶°¢ª ‰È·ı¤ÙÂÈ 163 ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ISAF, ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó. ∏ ·‡ÍËÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ Ù˘ ¶°¢ª ÛÙÔ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó ı· Á›ÓÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ºÚÔ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÙÔ˘ μ¤ÚÌÔÓÙ ÙˆÓ ∏¶∞, ÒÛÙ ӷ ÂÎ·È‰Â‡ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ∞ÊÁ·ÓÈÛÙ¿Ó.


OÈÎÔÓÔÌ›· 37

TPITH 1 ¢EKEMBPI√À 2009

√ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˘Ô˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ∂∂

∫¤Ú‰Ë 0,26%

∞Ó‰. §Ô‚¤Ú‰Ô˜: ¡¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ·ÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ›Ô ∂ÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010 μƒÀ•∂§§∂™, 30.

ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ··Û¯fiÏËÛ˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ Û˘ÓÔ¯‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ··Û¯fiÏËÛ·Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙˆÓ ÀÔ˘ÚÁÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Ù˘ ∂.∂. Ô˘ Û˘Ó‰ڛ·Û ۋÌÂÚ· ÛÙȘ μڢͤÏϘ. ™ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘, ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ fiÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙȘ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘.

∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Â·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÈ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙˆÓ Î·Ù¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ı¤ÙÔÓÙ·˜ Û ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ̤ÙÚ·: ·)∂ȉfiÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ÁÈ· 4 ¤ÙË, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Î·È ÂȉÈο ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ‚) ∂Óı¿ÚÚ˘ÓÛË Ù˘ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Á) ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÚfiıÂÛË Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÛÙÔ “·ÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓÔ” ÙÔ›Ô ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ˆ˜ ÙÔÓ ÚÔÛ¯‹ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ıÂÛÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ Î·È ¤Ó·˜ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÂϤÁ¯ˆÓ. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ô ‚·ÛÈÎfi˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Â›Ó·È Ë ·‰‹ÏˆÙË ÂÚÁ·Û›·” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ÔÈ ¤ÏÂÁ¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ·‰‹ÏˆÙ˘ Ì·‡Ú˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·ÛÊ˘ÎÙÈÎÔ›, ÂÓÒ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÂÈıÂÒÚËÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜.

°È· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÏfi-

ÁÔ˘˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiıÂÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2010, ÙË ‰ÔÌÈ΋ ·ÏÏ·Á‹ Î·È ÙÔÓ ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘. “∏ Ó¿ÚÎË ÂÍÂÚÚ¿ÁË. ΔËÓ ¿ÙËÛÂ Ë ¯ÒÚ·” ·Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Δ‡Ô. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, Ù· ÔÛ¿ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰ÒÚˆÓ ÙˆÓ ÂÔÚÙÒÓ

¤¯Ô˘Ó ÙÚÈÏ·ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ 2009. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÂÓÒ ÙÔ 2008 ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó 850 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ʤÙÔ˜ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÙÔ 2010 ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ı· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙ· 3,8 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Û˘ÓÔ¯‹ Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ÙËÓ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Â-

ȉfiÌ·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ̤ۈ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ Î·ÙˆÙ¤ÚˆÓ Û˘Óٿ͈Ó. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 9,5%, ÂÓÒ Ë ÌÂÚÈ΋ ·ÓÂÚÁ›·, ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ 6%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô Ë ÌÂÚÈ΋ ·ÓÂÚÁ›· ÎÚ‡‚ÂÈ ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ··Û¯fiÏËÛ˘ Ô˘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·. øÛÙfiÛÔ, ÙÔ 80% ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ··Û¯ÔÏÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ë Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒ˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ, ÂÈı˘Ì› ÙËÓ Ï‹ÚË Î·È ÔÈÔÙÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠۠·˘Ù¤˜ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘” . Δ¤ÏÔ˜, Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ù˘ Ì·˙È΋˜ ·ÓÂÚÁ›·˜ Û˘ÓÈÛÙ¿ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ. ∫ÔÈÓ‹ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ·¿ÓÙËÛË Î·È ÛÙȘ ¿ÏϘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ, fiˆ˜ Ë Á‹Ú·ÓÛË ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ë ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË, ÔÈ ÌÂÙ·Ó·ÛÙ¢ÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ, ÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ˜ Î·È Ë ÎÏÈÌ·ÙÈ΋ ·ÏÏ·Á‹, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜, Ô ∞. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔ·Ú·Û΢¿ÛÂÈ ÙË Ó¤· ÂÔ¯‹, ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ·Ó¿Ù˘ÍË ÊÈÏÈ΋ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Ï‹ÚË ··Û¯fiÏËÛË Î·È ÔÈfiÙËÙ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ Û˘ÓÔ¯‹.

«ΔÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ٷϤÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·»

∂˘¤ÏÈÎÙË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÙ›ÓÂÈ Ô ¡Ù. ™¤Î¯·ÚÙ ∞£∏¡∞, 30.

√È ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â˘¤ÏÈÎÙ˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ڤۂ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ÛÙËÓ ∞£‹Ó·, ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¤Î¯·ÚÓÙ, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ 20Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ì ı¤Ì· “∏ flÚ· Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜”. “ÃÒÚ˜ Ì ·Î·Ì„›· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜, ·ÎfiÌË Î·È Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚÔÛÙ·Û›·, ‚¿˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·”, ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ڤۂ˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ô˘ οÔȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÁÁ˘ËıÔ‡Ó ÙË ‰È· ‚›Ô˘ ··Û¯fiÏËÛË, ·˘Ùfi Û˘¯Ó¿ ·Ô‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ‚¿ÚÔ˜”.∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ™¤Î¯·ÚÓÙ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È ÈÛÔÚÚÔ›· Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “∂ÚÁÔ‰fiÙ˜ Î·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ Ó‡̷ ÙÔ˘ win-win Î·È fi¯È ÙÔ˘ ÌˉÂÓÈÎÔ‡ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜”, ÂÂÛ‹Ì·Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÔÈ ¯ÒÚ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Û¤‚ÔÓÙ·È Ù· ÚfiÙ˘· ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ °Ú·Ê›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ, ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, ÙËÓ ÈÛfiÙÈÌË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›·.ø˜ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Â˘ÂÏÈÍ›·˜, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ‰Èψ̿Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· η٤¯Ô˘Ó ÔÏÏ·Ϥ˜ ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ ÒÛÙ ӷ ηχÙÔ˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ··Û¯fiÏËÛ˘ - ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ô˘ ÚÔ··ÈÙ› ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ‰È·‚›Ô˘ ηٿÚÙÈÛË.ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ô Î. ™¤Î¯·ÚÓÙ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ù· Û˘ÛÙ·ÙÈο Â›Ó·È ÚfiÛ‚·ÛË Û ÎÂÊ¿Ï·È·, ÛÙ·ıÂÚfi Î·È ÚԂϤ„ÈÌÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ‰È·Ê·Ó›˜ ‰ËÌfiÛȘ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Î˘‚¤Ú-

ÓËÛË Ô˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·. “∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË”, ÚfiÛıÂÛÂ, “¤¯ÂÈ ‰ËÏÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· ... √È ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ „¿¯ÓÔ˘Ó Â›Û˘ Ù· ηÈÓÔÙfiÌ· Ì˘·Ï¿. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ıÂÈ ·fi Ï·ÌÚ¿ Ì˘·Ï¿ Î·È ÔÈ ı‡Ï·Î˜ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÂÈÛ¿ÁÔ˘Ó Ó¤Â˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ··ÈÙÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ”. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ٷ Û¯ÂÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›ˆÓ, ÂÓÒ ıÂÒÚËÛ ¢ÎÙ·›Ô Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó Î¤ÓÙÚ· ηÈÓÔÙÔÌ›·˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ Microsoft ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÚÈηÓfi Ú¤Û‚Ë, “˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ٷϤÓÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ÁÈ· ÙȘ ∏¶∞, ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙË ¡∞ ∂˘ÚÒË”. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, Ô ¡Ù¿ÓÈÂÏ ™¤Î¯·ÚÓÙ Û˘Ó¯¿ÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙˆÓ ∞Ó·ÓÂÒÛÈÌˆÓ ¶ËÁÒÓ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ ·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ˆ˜ ÙÔ 2020, “ı· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÙ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ‰›Ô ·˘Ùfi, Ì ÔÏÏ¿ ÔʤÏË, ‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰È΋ Û·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ∂.∂.”. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ڤۂ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂ›Û˘ ÛÙÔ ÙÚ›Ù˘¯Ô “‰ÈÂıÓ‹˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ¢¤ÏÈÎÙË ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆӔˆ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ·ÁÎÔÛÌÈÔÔÈË̤ÓÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. “∂›Ó·È Ù· ÙÚ›· Ì·ı‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ Î·È ·ÔÙ˘¯›Â˜ Ì·˜, ·Ú·Ù‹ÚËÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο.“√È ··ÈÙËÙÈÎÔ› ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› ηÈÚÔ› Ô˘ ˙ԇ̷̠˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ‚ÈÒÛÈÌË, Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌË ·Ó¿Ù˘ÍË. °È· Ó· ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË Â˘¤ÏÈÎÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ˘„ËϤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¤Ï΢ÛË Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÔÓÙ·˜ Ôχ ηϿ ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi Î·È ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË, ·Ó ¿ÚÂÈ Ù· ·Ó·Áη›· ̤ÙÚ· ı· ‚ÚÂı› Û Ôχ ηϋ ı¤ÛË”, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ڤۂ˘, Û˘ÓÔ„›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘, ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ-∞ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ÂÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

∫∫∂: ¶ÂÚÈÙÙ¤˜ ÔÈ «Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜» ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Ú¤Û‚Ë “∂ÓÙÂÏÒ˜ ÂÚÈÙÙ¤˜ Â›Ó·È ÔÈ “Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜” ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ Ú¤Û‚Ë ˘¤Ú Ù˘ ÂÏ·ÛÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á‹˜ ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÊÔ‡ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È Ì ȉȷ›ÙÂÚÔ ˙‹ÏÔ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ fiˆ˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· Î·È ·˘Ù‹ Ù˘ ¡¢”, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ ∫∫∂ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ™¤Î¯·ÚÓÙ. “ÕÏψÛÙ”, ÚÔÛı¤ÙÂÈ, “ÔÈ Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ ÂÚ› ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂÚ› ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ›ÏˆÓ ÁÈ· ˘„ËÏfiÙÂÚË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÊıËÓfiÙÂÚË ·fi ÙËÓ ‹‰Ë ÊıËÓ‹ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË. “∏ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙȘ ∏¶∞, ÛÙËÓ ∂∂ Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‚·ıÂÈ¿ ÎÚ›ÛË Ô˘ Ï‹ÙÙÂÈ ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi, ·ÔηχÙÔ˘Ó fiÛÔ ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˜ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ˜ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜”.

√Úȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ¢Â›ÎÙË ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 30.

ªÂ ÌÈÎÚ¿ Î¤Ú‰Ë ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿ ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰Ô˜. √ °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.263,27 ÌÔÓ¿‰Â˜ ¤Ó·ÓÙÈ 2.257,44 ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Ó˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ¿ÓÔ‰Ô 5,84 ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ‹ Û ÔÛÔÛÙfi 0,26%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 20 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.178,28 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,37%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE 40 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.575,85 ÌÔÓ¿‰Â˜ Ì ÔÚȷ΋ ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,04%. √ ‰Â›ÎÙ˘ FTSE/ASE SMALLCAP 80 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 412,37 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 01,5%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ FTSE 140 ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 2.644,19 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô Û ÔÛÔÛÙfi 0,33%. √ ‰Â›ÎÙ˘ Ftse/Athex International ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 3.096,85 ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ¿ÓÔ‰Ô 0,35%. √ÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ë Alpha ÂÓÈÛ¯‡ıËΠηٿ 5,17%, Ë Eurobank +2,67%, Ë ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ 1,15%, Ë ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘ +5,56%, Ë Marfin Popular +1,79% Î·È ΔΔ +1,76%. ¶ÙÒÛË 2,54% ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ∂ıÓÈ΋. πÛ¯˘Ú¤˜ ȤÛÂȘ ‰¤¯ÙËÎÂ Î·È Ô √Δ∂ (3,83%). √È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞ÛÊ¿ÏÂȘ: 1.570,93 +3,79%, μÈÔÌ˯·ÓÈο ¶ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ÀËÚÂۛ˜: 3.305,98 -2,79%, ∂ÌfiÚÈÔ: 3.102,73 +2,55%, ∫·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÀÏÈο: 3.327,48 -0,42%, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘: 2.948,73 2,00%, ¶ÂÙڤϷÈÔ Î·È ∞¤ÚÈÔ: 3.064,76 -1,13%, ¶ÚÔÛˆÈο Î·È √ÈÎȷο ¶ÚÔ˚fiÓÙ·: 3.974,46 0,29%, ¶ÚÒÙ˜ ‡Ï˜: 3.019,85 +0,16%, Δ·Í›‰È· Î·È ·Ó·„˘¯‹: 2.866,79 0,26%, Δ¯ÓÔÏÔÁ›·: 1.141,46 -0,17%, ΔËÏÂÈÎÔÈӈӛ˜: 2.832,39 3,83%, ΔÚ¿Â˙˜: 2.864,01 +0,97%, ΔÚfiÊÈÌ· Î·È ¶ÔÙ¿: 5.380,53 +3,54%, ÀÁ›·: 4.218,88 +0,10%, ÀËÚÂۛ˜ ∫ÔÈÓ‹˜ øʤÏÂÈ·˜: 3.902,26 +1,17%, ÃËÌÈο: 7.542,38 +1,91%, ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜: 4.139,32 +0,49%∞fi ÙȘ 257 ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‰È·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË, 99 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ·ÓÔ‰Èο, 101 ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÙˆÙÈο, ÂÓÒ Ë ÙÈÌ‹ 57 ÌÂÙÔ¯ÒÓ ·Ú¤ÌÂÈÓ ·ÌÂÙ¿‚ÏËÙË. ΔË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÛÔÛÙÈ·›· ¿ÓÔ‰Ô ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: Altec +20,00%, Δ¯ÓÈ΋ √Ï˘Ìȷ΋ +16,13%, ∫ÏˆÓ·Ù¤Í (Ô) +12,50%, ∫ψӷ٤Í(ÎÔ) +12,50% Î·È ∞ÁÚÔÙÈ΋ +10,96%. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÒÏÂȘ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÔÈ ÌÂÙÔ¯¤˜ ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ: ∂ÏÏËÓÈ΋ ÀÊ·ÓÙÔ˘ÚÁ›· 11,36%, Vivere -9,86%, Cardico-9,30% Î·È ¡ÂÒÚÈÔ -9,09%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 241,523 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 16,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÚÔÛ˘ÌʈÓË̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜.


OÈÎÔÓÔÌ›· 38

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘

¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ “ÌÂÁ¿Ï· ̤و· ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ” ∞£∏¡∞, 30.

“Δ

Ș ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈο ·È¯Ó›‰È· Î·È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ·‰ÈÎÔ‡Ó ÙË ¯ÒÚ·. ∞‰ÈÎÔ‡Ó ÙÔÓ ·Ú·ÁˆÁÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· ·ÏÏ¿ Î·È Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË 50 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜” , ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ Ì ı¤Ì· “∏ ÒÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ › fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ·˘ÚÔ‰ÚfiÌÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Â›Ó·È ·ÓÂÎÙ¤˜ ÔÈ “ÂÚ›ÂÚÁ˜ Û¯¤ÛÂȘ ¶ÔÏÈÙ›·˜, ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ª¤ÛˆÓ” .

√ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ̤و· ÙÔÌÒÓ Î·È ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Û ·˘Ù¿ Û˘ÌÂÚȤϷ‚Â: * ΔËÓ ÂÎ ‚¿ıÚˆÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÛÙË μÔ˘Ï‹. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ··Ú¿‰ÂÎÙÔ Ù· ‰ËÌfiÛÈ· ¤ÛÔ‰· Ó· Â›Ó·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ 5%˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂ Î·È Â› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜ Î·È ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂˆÓ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜. * ΔËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÛÔ fiÚÔ Ù˘ ∂∂, ·ÏÏ¿ ·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ÙÂÏ›ˆ˜ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈΤ˜. ŒÓ·˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ·˘Ùfi ı· Â›Ó·È Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. * ªÂ ÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ·Ù› ÂÓ¤¯ÂÈ “ÌÂÁ¿Ï˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ” . √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ ˆ˜ “‚fiÌ‚·” fi¯È ÌfiÓÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ‡ÊÂÛË ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·‰˘-

Ì·ÓÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÙfiÓÈÛÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ & ¡·˘ÙÈÏ›·˜ η §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË, Û ÔÌÈÏ›· Ù˘ ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘.

“∂›Ì·ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ”

ӷ̛˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ô˘ ÎÚ‡‚ÔÓÙ·Ó Â› ÛÂÈÚ¿ ÂÙÒÓ. “∞˘Ù¤˜ Â›Ó·È ¤Ó· Û¿Ù·ÏÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â͢ËÚÂÙ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ÌÈ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ¤Ó·˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜ ÈÛÙfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘” ÛËÌ›ˆÛÂ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi, ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ fiÚˆÓ ÛÙËÓ “Ú¿ÛÈÓË” ·Ó¿Ù˘ÍË Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ¯¿ÓÂÈ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∫‡ÚÈ· ÎÈ-

ÓËÙ‹ÚÈ· ‰‡Ó·ÌË, ›Â Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÙ˘Ô ·Ó¿Ù˘Í˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, η٤ÏËÍ ‰›ÓÂÈ ¤Ó· ۷ʤ˜ ÛÙ›ÁÌ· ·ÏÏ·ÁÒÓ Î·È Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È Ì ÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ˘Ô‚ÏËı› ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Î·È ı· Â›Ó·È Ô “√‰ÈÎfi˜ ÿÚÙ˘” ÁÈ· ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›·” ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó·ı¤Ú-

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Wall Street Journal, Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·” . √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¯ÚfiÓÔ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ Ë ” ’·Ó·ÛًψÛË’ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Û ̛· Ó‡ÎÙ·” , ηıÒ˜ “ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ı· ·Ú¿ÁÔ˘Ó ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ.” “ºÚ¤ÓÔ” ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ‰˘ÛÈÛÙ›· ÂȯÂÈÚ› Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ΔÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ √ Ô˘Ú·Ófi˜ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙË Wall Street Journal ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙË Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ “‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وË Ì ̛· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ‡ÊÂÛË, Ì ̛· ÓÔÛËÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔ-

ÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È ¤Ó· ‚·ı‡ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ” . ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ‰Â “‰˘ÛÌÂÓ‹” ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ∞∂¶, “Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ˘ÁÈ‹ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 5% Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” . ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, › fiÙÈ “ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 110% ÙÔ˘ ∞∂¶” . ∂ÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ, “Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛÙ·ÙÈÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ· ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜, ηıÒ˜ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÌÈÛfi ·˘ÙÔ‡ fiÔ˘ ÙÂÏÈο ›ӷȔ . ∫¿ÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ‚Ô‡ÏËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û “ÛÎÏËÚ¤˜ ÂÈÏÔÁ¤˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ·˘Ù¤˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ (ηٿ 25% ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘), ÙÔ ¿ÁˆÌ· ÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ÙÔ 2010 Î·È Ë ÛÙ·‰È·Î‹ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Î·È ı· Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Î·È Û‡ÓÙÔÌ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ÚÔÛı¤ÙÂÈ “‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜” . √

°. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ÎÏÂȉ›” ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Û ÂÏ΢ÛÙÈ΋ ¯ÒÚ· ÁÈ· ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÙfiÛÔ ·fi ͤÓÔ˘˜ fiÛÔ Î·È ·fi ÂÁ¯ÒÚÈÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÛÙÚÔÊ‹ Û Ӥ˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Î·È ·ÁÔÚ¤˜.∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· “¿ÚÛË Ù˘ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜” ·fi ÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ Ù˘.

™À¡: ∫ϛ̷ ηٷÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË

“¶ÚÈÓ Ï›Á˜ ̤Ú˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì›ÏËÛ ÚÒÙÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ [...] ™‹ÌÂÚ· ‰È· ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÚÔÛ·ı› Ó· ·Ó·Û΢¿ÛÂÈ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™À¡ ¶. ™ÎÔ˘ÚϤÙ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ À¶√π∫. ∫·ÙËÁfiÚËÛ ̿ÏÈÛÙ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ˆ˜ “Ì ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ÙË ‰‹ÏˆÛË Û˘Ó¤‚·Ï ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó¿ÏÔÁÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÂΉËψı› ÌÈ· ‰ÈÂıÓ‹˜ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ Â›ıÂÛË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” . “∏ ·Ï‹ıÂÈ· ›ӷÈ, fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·ÓÙÈÎÔÈÓˆÓÈ΋ Î·È Î·Ù’ Ô˘Û›·Ó ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· Îϛ̷ ηٷÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ο̄ÂÈ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘” , ‰‹ÏˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ

π√μ∂: ¡· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÌÈÛıÔ› Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 30.

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ηÈ

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙÔ π√μ∂. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÙ›ÓÂÈ ‰ÈÂÙ¤˜ ¿ÁˆÌ· ÌÈÛıÒÓ Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÛÙ·‰È·Î‹ ÂÍÔÌÔ›ˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÙˆÓ ¢∂∫√ Ì ·˘Ù‹ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ηٿÚÁËÛË ÂηÙÔÓÙ¿‰ˆÓ “¿¯ÚËÛÙˆÓ” ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó·ÚÍË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ Ì ‚¿ÛË Ù· ‚È‚Ï›· ÂÛfi‰ˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ. √È ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Û’ ¤Ó· ‰ÂηÂÙ¤˜ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û fiÊÂÏÔ˜ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ ÂÚ›Ô˘ 24 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, fiˆ˜ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√μ∂ °. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙË ÌÂϤÙË, Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠ·fi ÙÔ π√μ∂ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ “∏ ÒÚ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜” ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ı· Â›Ó·È Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 1% ÙÔ˘ ∞∂¶ ‹ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ÌÂϤÙ˘, Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ 25% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ 20 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë Ì›ˆÛË Ù˘ Èη-

ÓfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ (ÛÙÔ 12,5% ·fi 13,8% Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ·) Ô‰ËÁ› Û ·ÒÏÂÈ· ÂÛfi‰ˆÓ ÂÈϤÔÓ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ¤¯ÂÈ ˘Ô‚·ıÌÈÛÙ› ηٿ 32 ı¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ 2003 Î·È 2008, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ¤¯ÂÈ ÂÎÙÔÍ¢ı› ÛÙÔ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ·ÓÂÚÁ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 10% Î·È ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜ ÍÂÂÚÓ¿ ÙÔ 100% ÙÔ˘ ∞∂¶.

™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ (π√μ∂), Δ¿Î˘ ¶ÔÏ›Ù˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ Û ÚÔÛ˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ μ. ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (™μμ∂) Î·È Ù˘ Eurobank , Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍËμÈÔÌ˯·Ó›·” ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÔÏÈÙÈ΋, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Î·Ù’ ·Ó¿ÁÎË ÛÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ‚¿ÛÈ̘ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ›ÓÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Û˘ÛÛˆÚ‡ÛÂÈ Ë ‡ÊÂÛË, .¯. Ì›ˆÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ÙÒÛË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ·ÒÏÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜.

“°È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ·‡ÍËÛË ÂÛfi‰ˆÓ Î·È fi¯È Ì ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ· Ì fiϘ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ∂.∂., ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, Ì ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û ÚÔÛÊÔÚ¿/˙‹ÙËÛË” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ. √ Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ÚfiÙÂÈÓ “ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” , ˙ËÙÒÓÙ·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·/Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÙÂÏ› Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÔÚıÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÈÛËÁ‹ıËΠΈ‰ÈÎÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ıÂÛÌÈÎÔ‡ Ï·ÈÛ›Ô˘, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ ÛÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ (¤ˆ˜ Î·È 7% ∞∂¶). ∑‹ÙËÛ ·ÎfiÌË ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ΤÓÙÚˆÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÛÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ∫∂¶ ∂ÂÛ‹Ì·Ó ·ÎfiÌË fiÙÈ ·Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ÔÚ›· ·Ô‚ÈÔÌ˯¿ÓÈÛ˘, ÙfiÙ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ì·˜ Á›ÓÔÓÙ·È ·˘ÙÔÌ¿Ùˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› (¯, Ì ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÏ¿‰ˆÓ Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ). ∞Ó, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ıˆڋÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ·Ï¿ ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‰ÈÂıÓ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓı·ÚÚ˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Áη›Â˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜. “¶ÚÔÛˆÈο ˘ÔÛÙËÚ›˙ˆ fiÙÈ ÌfiÓÔ Ë

‰Â‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹, Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‰ËÏ·‰‹ Î·È Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ì ٷ¯Â›˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ·” , ÛËÌ›ˆÛÂ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “™‹ÌÂÚ· ·˘Ùfi ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÌÂÙ·Ô›ËÛË Â›Ó·È ÂÛˆÛÙÚÂÊ‹˜. ªfiÓÔ ÙÔ 30% Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ¤Íˆ” . ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜, ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ π√μ∂, ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÂıfi‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ‰È‡ڢÓÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ó¤ˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ηٿÚÙÈÛË Û Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜, ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ Û ·Ú·ÁˆÁ‹/‰ÈÔ›ÎËÛË, ·Ó¿Ù˘ÍË Ù¯ÓÔÏÔÁ›·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›·, ¤Ú¢Ó˜ ·ÁÔÚ¿˜/‰È·ÊËÌÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›˜, ·Ó¿Ù˘ÍË Î¤ÓÙÚˆÓ/‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ Î·È ÛÙÚ·ÙËÁÈΤ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ Ì ¿ÏϘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. °È· ÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶ÔÏ›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· (ÛÙȘ ÙÚÂȘ ÂÚÈʤÚÂȤ˜ Ù˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È ÙÔ 24% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜). “∫ÏÂȉ› ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ Ô˘ ı· ·Ó·‚·ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Â͈ÛÙÚ¤ÊÂÈ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆӔ , ·Ó¤ÊÂÚÂ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘

∂ÌÔÚÔ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜, ÂÂÛ‹Ì·Ó ٷ ·›ÙÈ· Ù˘ ¯·ÌËÏ‹˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ÌË ÊÈÏÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· Î·È ÙȘ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋/ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·. √ Î. ª·Î·ÙÛ¤ÏÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٷٿÛÛÂÙ·È 109Ë ÌÂٷ͇ 183 ¯ˆÚÒÓ ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ‰Â›ÎÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛ˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ IFC, ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË “Doing Business 2010” Î·È 140‹ ÛÙÔ ‰Â›ÎÙË Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ¤Ó·ÚÍË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÁÈ· ÙË ‰ÈηÛÙÈ΋ Â›Ï˘ÛË ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰È·ÊÔÚÒÓ, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È 819 Ë̤Ú˜, ¤Ó·ÓÙÈ 462,4 ËÌÂÚÒÓ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ (√√™∞). ∂·Ó¤Ï·‚ ‰Â fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ˘Ô‰ÔÌÒÓ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ì›· ÛÙȘ ÂÙ¿ ‚ÔÚÂÈÔÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ó· “ηÙËÊÔÚ›˙Ô˘Ó” ÚÔ˜ ∞ı‹Ó· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ÊÔÚ¤˜ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈÂÎÂÚ·ÈÒÛÔ˘Ó ˘Ôı¤ÛÂȘ. ΔfiÓÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÔ˘ÛÙ‡ÛÂÈ ‰È·‰Èηۛ˜, Ó· ·ÔÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ˘ËÚÂۛ˜ Î·È Ó· ·Ù¿ÍÂÈ ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. “ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰‡ÛÎÔϘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜. ΔÒÚ· ‹ ÔÙ¤” , η٤ÏËÍÂ.


OÈÎÔÓÔÌ›· 39

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

“∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘” , ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ

°. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ŸÏÔÈ ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ∞£∏¡∞, 30.

“∏

¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘. ª¤Û· Û 50 Ë̤Ú˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÔ›ÍÂÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ̤و· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Î·È Ì‹Ó˜ ı· ¤¯Ô˘Ì ٷ ÚÒÙ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ¢ڇ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· “η˘Ù¿” ı¤Ì·Ù·, ÂÓÒ ÂÍ·¤Ï˘Û ‚ÔϤ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ “ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜” ‰ÂÓ ‚ÔËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ‡ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÚÈ˙ÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘fiıÂÛË Ô‡Ù ÂÓ‹ÓÙ·, Ô‡Ù ÂηÙfi ËÌÂÚÒÓ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÌfiÓÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó Â˘Ú‡ÙÂÚ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÂȘ. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ı· ηϤÛÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ̤۷ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ù· ÔÏÈÙÈο ÎfiÌÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Û ¤Ó· ¢ڇ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Ë ¯ÒÚ·, ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÛÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÙ˘Ô, ÛÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ÛÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÛÙË Ó¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋, ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÛÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÛÙËÓ ·È‰Â›· Î·È ÙËÓ ˘Á›·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ï·›ÛÈÔ ‰È·ÏfiÁÔ˘, ¿Óˆ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÎÏËıÔ‡Ó fiÏÔÈ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Â˘ı‡Ó˜ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ÚÒÙ·

·fi fiÏ· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ηٷϋÍÔ˘ÌÂ, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ı· ÂÎÙÂÏÂÛÙÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ë ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯ÂÈ ¿ÏÏÔ ¯¿ÛÈÌÔ ¯ÚfiÓÔ˘ ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ fiÏ· ۯ‰fiÓ Ù· ̤و· ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ∫·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ fiÛÔÈ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÎÔÏÔ˘ı› ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ‹ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, Ô‡Ù ÙË Ï‡ÛË Ô˘ ÚÔˆı›ٷÈ. ∫·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÂÈÎÚÈÙÈο Û fiÛÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ ÌfiÏȘ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈ· ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È, ÙfiÓÈÛÂ, ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó¤¯ıËÎ·Ó Î·È Û˘ÁÎ¿Ï˘„·Ó ÙȘ ·Ï¯ËÌ›˜, ÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÙȘ Û·Ù¿Ï˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ

˙ËÙÔ‡Ó ÙÒÚ· ·fi ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÓÔ¯‹˜. ∞˘Ùfi, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ. ∫·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÎÔÓÙfiÊı·Ï̘ ÏÔÁÈΤ˜ Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‚‡ıÈÛ·Ó ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· Û ÎÚ›ÛË ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·Î‡Ï˘Û·Ó Û ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· Ôϛ٘ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ Ê¤ÚÔ˘Ó Î·Ì›· ¢ı‡ÓË. ¢ÂÓ ı· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘ÌÂ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô˘ ı· ›¯·Ó, Â›Ó·È Ó· ‚˘ı›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜ Û ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‡ÊÂÛË Î·È ÎÚ›ÛË. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Â›Û˘, fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÚˆÙÔÊ·Ó‹ ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È ‰ÔÎÈÌ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì¤Ûˆ Ù˘

¶Ú¿ÛÈÓ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘, Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË. ∞ÚÁ¿ ‹ ÁÚ‹ÁÔÚ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÙ› ÚÔ˜ Ù· ÂΛ Î·È ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ ı· Â›Ó·È fiÛÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙËÓ ÚˆÙÔÔÚ›·. ¶ÚÔ¤‚Ï„ fiÙÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Â¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ ÛηӉ·Ïˆ‰Ò˜ ‰ÂÓ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ·ÚfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ¢ı‡ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·Ú¿ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ¶Ú¿ÛÈÓË ∞Ó¿Ù˘ÍË, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È fiÚÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ¯Ú˘Û‹ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ¯ÒÚ· ÌÂ

Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ™ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ›Â, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ Ô˘ ·ÍÈÔÔÈÔ‡Ó ÙȘ ·Ó·ÓÂÒÛÈ̘ ËÁ¤˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ηÏÂ›Ù·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Ù· ÔÔ›·, fiˆ˜ ›Â, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÒÛÂÈ Ì ÙËÓ ÚËÙÔÚ›· Ù˘ Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË. ΔÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 12,7% ÙÔ˘ ∞∂¶, ›Â, Â›Ó·È ˘ÂÚ‰ÈÏ¿ÛÈÔ ·fi ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛ¯˘ÚÈ˙fiÙ·Ó Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ó· ¯¿ÛÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Ù·¯‡ÙËÙ· ¤Ó· ÔχÙÈÌÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Î·È ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜. Δ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ·‰È¤ÍÔ‰·, ÚfiÛıÂÛÂ, Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Ì ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ˘ËÚÂÙÔ‡Û·Ó ÙÔ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë ¯ÒÚ· Ô‰ËÁ‹ıËΠ·Ó·fiÊ¢ÎÙ· ÛÙȘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ÌÈ· ÚˆÙfiÁÓˆÚË Î·È ÔÏÏ·Ï‹ ÎÚ›ÛË. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì›ÏËÛ ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÂÎÙÚԯȷÛÌfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ÂÈÙ‹ÚËÛË Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û‹ÌÂÚ· Û ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÈÔ ·˘ÛÙËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË. ∞˘Ùfi˜ Ô ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ ‚¿˙ÂÈ ÙË ¯ÒÚ· ÛÙË Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ Ô›ÎˆÓ Î·È ÙËÓ Ô‰ËÁ› Û ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ ˙ËÙÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÙfiÎÈ· ÁÈ· Ó· Ì·˜ ‰·Ó›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ·˘Ùfi˜ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜ Ô‡Ù ÌÔÚ›, Ô‡Ù Ú¤ÂÈ Ó· ÎÚ˘ÊÙ› ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó· ¿„ÂÈ Ó· ˘ÔıË·ÂÙ·È ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÂÓÈÒÓ Î·È ÙÔ˘ Ùfi-

Ô˘ ·fi Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Î·È Ù· ¯Ú¤Ë. √ ›‰ÈÔ˜, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ¤¯ÂÈ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË Ó· ‰ÂÈ Î·Ù¿Ì·Ù· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ó· Û˘ÁÎÚÔ˘Ûı› Ì ·˘Ù¿ Î·È Ó· Ù· χÛÂÈ. ∞ÏÏ¿, fiˆ˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï˘ıÔ‡Ó ÌfiÓÔ Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ fiÏˆÓ Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Î·È ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ̤˜ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÙȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· Î·È ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏË Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏ›Ù¢Û˘, ·ÏÏ¿ Ì›· ΢‚¤ÚÓËÛË ·Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ Î·È Ú‹Í˘ Ì ÙÔ Î·Îfi ·ÚÂÏıfiÓ. ◊‰Ë, ÙfiÓÈÛÂ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙȘ ÚÒÙ˜ 57 Ë̤Ú˜ Ù˘ ıËÙ›·˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Û·Ê‹ ‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ. ∫¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÚfiÛıÂÛÂ, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ ›̷ÛÙ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ÙȘ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ·˘Ùfi˜ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÔÚ›· Ë ÔÔ›· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ˘ËÚÂÙËıÔ‡Ó ÙÚÂȘ ÛÙfi¯ÔÈ: Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙÔ ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ‰Ú·ÛÙÈÎfi ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ Û·Ù¿Ï˘ Î·È Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ·‰˘Ó¿ÌˆÓ Î·È ÙË ‰›Î·ÈË ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ 2010 Ì ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù·ÍË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË.

√ÈÎÔÓÔÌ›·: ∫Ú›ÛÈÌÔ ÙÂÛÙ ÛÙÔ Ecofin ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010

ŒÚ¯ÂÙ·È ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∞£∏¡∞, 30.

Δ√ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔ-

ÁÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÂÈϤÔÓ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ¶··ÎˆÓÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÛÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Eurogroup/Ecofin, ÛÙȘ μڢͤÏϘ, ÛÙȘ 1-2 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, fiÔ˘ ı· ÂÈÎ˘Úˆı› Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÈÔ ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌË ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ̤ÙÚ· √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜. √ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ı· ÙÔÓ›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË, fiˆ˜ Ë ÚÈ˙È΋ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Î·È Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜, fiˆ˜ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ ¿ÓÔÈÁ-

Ì· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ∏ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ›Ûˆ˜ Ù· ¤ÛÔ‰· ÙÔ˘ 2010 ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi ÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ÛÙfi¯Ô (ηıÒ˜ fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È ˘ÔÂÎÙÈÌË̤ӷ), ÂÓÒ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ηٷÓÔ› fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ·Ó·˙ËÙ› ÙÚÈÂÙ‹ÙÂÙÚ·ÂÙ‹ ÚÔıÂÛÌ›· ÁÈ· ÙËÓ Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶ Î·È ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙÚÈÂÙ¤˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ Î·È ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ. ΔÔ Ecofin ı· ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8, Ù˘ ™˘Óı‹Î˘. ΔÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È Ù˘ÈÎfi, ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô Ì‹Ó˜, ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, Ë ¯ÒÚ· ı· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9, Ô˘ ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ ÙËÓ -Ù˘È΋, ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ- ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÛÎÏËÚ‹˜ ÎÔÈÓÔÙÈ΋˜ ÂÈÙ‹ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ™ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·-

ӷʤÚÂÙ·È fiÙÈ Ë ÈÛ¯˘Ú‹ Âȉ›ӈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ı¤Û˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÙÔ 2009 ÔÊ›ÏÂÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ “·ÓÂ·Ú΋ ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ” . Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È, Ë ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂȉÂÈÓÒıËÎÂ, ÂÂȉ‹ Ù· ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ 2009 ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ÔÙ¤. ∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ô˘ ˘¿ÁÂÙ·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 8, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ·Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹ÚÍ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û˘ÛÙ¿ÛÂˆÓ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, ÂÓÙfi˜ ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙ ÌÔÚ› Ó· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ‰ËÌÔÛ›ˆ˜. ∂Ó Û˘Ó¯›· (¿ÚıÚÔ 104, ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜ 9), ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÌÔÚ› Ó· ηϤÛÂÈ ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜-̤ÏÔ˜ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÂÓÙfi˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó·Áη›· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜, Ù· ÔÔ›· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ı· Ù· ηıÔÚ›˙ÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ∫Ô-

ÌÈÛÈfiÓ ı· ÂϤÁ¯ÂÈ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›¯Â ÚÔıÂÛÌ›· ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010 ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ οو ·fi ÙÔ 3% ÙÔ˘ ∞∂¶. ∫·ıÒ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ›˙ÂÈ Û ·Ú¿Ù·ÛË, ¤ˆ˜ Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2013 (‹ ·ÎfiÌ· ηχÙÂÚ· ÙÔ˘ 2014), οÙÈ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙÔÓ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ - Ù˘È΋ - ˘·ÁˆÁ‹ ·fi ÙÔ 104,8 ÛÙÔ 104,9.

ª‹Ó˘Ì· ÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ∂∂ ™ÙËÓ ∞ı‹Ó· ı· ¤ÚıÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢¡Δ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ ·fi ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ·˘ÛÙËÚfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2010. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÂÙ‹ÛÈ· Â›ÛÎÂ„Ë ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È fi¯È ÁÈ· ·ÈÊÓȉȷÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ·fi ·ÚÌfi‰È˜ ËÁ¤˜, ÂÓÒ ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ¢¡Δ ʤÚÂÙ·È Ó· ˙‹ÙËÛ ӷ

Ù· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ó· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁ›· ÂÚ› ·‰˘Ó·Ì›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘. ΔÔ ÌÈÎÙfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ı› ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ™ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ı· ‚ÚÂı› Ë ÏÂÁfiÌÂÓË “¿ÛÚË ÙÚ‡·” (ÏÂÔÓ¿ÛÌ·Ù·) ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÙËÓ ∫˘Úȷ΋, ·fi ÙËÓ ∫›Ó· fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, ÙfiÛÔ Ô Â›ÙÚÔÔ˜ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· fiÛÔ Î·È Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup, ∑·Ó∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÙÔ Ecofin ÂÈ΢ÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙË ÛÎÏËÚ‹ ÂÈÙ‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Î. ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ ÔÙ¤ ‰ÈfiÙÈ ¤¯ÂÈ ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘” , ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿-

‰· ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ‰·ÓÂÈÛÙ›, ·ÏÏ¿ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÎfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ∂∂” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. °ÈÔ‡ÓÎÂÚ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ‚Ϥˆ ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË” .

∫·È Ó¤· ηٷÛÙÚÔÊÔÏÔÁÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ·fi ÙÔ˘˜ Financial Times ∂È̤ÓÔ˘Ó ÔÈ Financial Times ÛÙ· ·ÚÓËÙÈο ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ·ÔοÏÂÛ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· “πÛÏ·Ó‰›· ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘” , Û‹ÌÂÚ· ÙË Û˘ÁÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¡ÙÔ˘Ì¿È. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Û˘ÓÙ¿ÎÙË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘, Ë ∂.∂. ·ÎÔÏÔ˘ı› ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ¤ÓÙ·Û˘ ÙˆÓ ȤÛÂˆÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘ÚÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÔÚʈı› ÛÙȘ ˘ԉ›ÍÂȘ Ù˘.


40

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

§.∫·ÙÛ¤ÏË: ∞ÏÏ¿˙ÂÈ Ô ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ∞£∏¡∞, 30.

∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Â¤ÚÚÈ„Â Â˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÙfiÓÈÛÂ: “¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÔÏÈÁˆÚ›· ‹ ·‰Ú¿ÓÂÈ·. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ÂıÓÈÎfi. √Ê›ÏÔ˘Ì Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë Î· ∫·ÙÛ¤ÏË Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ‰ÈÔ¯¤Ù¢ÛË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ (Ú‡ıÌÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È “ΔÂÈÚÂÛ›·˜” ), ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ, ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2010, ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈ-

Îfi ÓfiÌÔ Î·È Û ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÎÔÈÓÔÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ, ·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÒÙˆÓ ÌËÓÒÓ ÙÔ˘ 2010. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ÛËÌ·Û›· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™¶∞ Î·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘ “Ô˘ ı· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘˜ 2010 ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÙÔÓ ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ì Û ÎÔÚ˘Ê·›Ô ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·Ï›Ô. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ fiÙÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ÈÛ¯‡ÔÓÙ· ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ηٷٛıÂÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2009. √ Ó¤Ô˜ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÓfiÌÔ˜ ı· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·, ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. £· ÚԂϤÂÙ·È Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂͤٷÛ˘ ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔÓ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÓfiÌÔ Î·È Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÛÙÔ¯Ôı¤ÙËÛË ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ™¢πΔ Î·È ÔÈ

∫¿Ùˆ ·fi ÙÔ 1,80% ˘Ô¯ˆÚ› ÙÔ spread ÛÙ· ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ· ∞£∏¡∞, 30.

∫¿Ùˆ ·fi ÙȘ 180 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ÂÈÙÔΛˆÓ ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î·È ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ spread ˘Ô¯ÒÚËÛ ̤¯ÚÈ ÙȘ 177 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ (1,77%) ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙÔÓ Â›ÙÚÔÔ ∞ÏÌÔ‡ÓÈ· Î·È ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ Eurogroup ∑·Ó-∫ÏÔÓÙ °ÈÔ‡ÓÎÂÚ, ηıÒ˜ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓË Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù¿ Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙËÓ Wall Street Journal. ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÎÔÚ˘ÊÒıËÎ·Ó ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÔÌfiÏÔÁ· ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì·Ú¿˙ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛÈÂ˘Ì¿ÙˆÓ Î·È Ù· ÎÈÓ‰˘ÓÔÏÔÁÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÂÚ› “ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜” Ë “ÂÈÙÚÔ›·˜” ˘fi ÙÔ ¢¡Δ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙÔ spread ÂÎÙÈÓ¿¯ıËΠ̤¯ÚÈ ÙȘ 220 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ˘„ËÏfiÙÂÚÔ Â›Â‰Ô ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ™Ù‹ÚÈÍË ÚÔÛʤÚÂÈ Î·È Ë ÊËÌÔÏÔÁ›· ÂÚ› Â·ÊÒÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ÎÈÓÂ˙ÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÂΉfiÛÂˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ‡„Ô˘˜ 25 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ̤۷ ÛÙÔ 2010. ∏ Societe Generale Û¯ÔÏ›·Û ˆ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Û˘Ìʈӛ·˜ “Â›Ó·È Î·Ïfi ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” , ÂÓÒ Ë UniCredit ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Ì ÙÔ spread ÛÙȘ 190/200 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘, ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÈÔ ÊıËÓ¿”.

ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÚÔÌ‹ıÂȘ ÂÓÒ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ΔÚ¿Â˙· ∂ÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ªª∂ , ÁÈ· ÂȉÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ηÈÓÔÙÔÌ›·˜, ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ·Ó·Ï¿ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤ۈ ÌÈÎÚÔÈÛÙÒÛˆӔ η٤ÏËÍÂ Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›ˆÛ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ÂıÓÈÎfi. √Ê›ÏÔ˘Ì Û ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ¡· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË. ¡· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ

ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ¡· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ·ÏÏ¿ ÙÔÏÌËÚfi Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ Ì·˜ ‚¿Û˘ Ì ·È¯Ì‹ ÙËÓ Ú¿ÛÈÓË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Ì·˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ∏ ÚfiÎÏËÛË ÂÔ̤ӈ˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙›, ‰ËÌfiÛÈÔ˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜. ¡· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ÙÚÈÏfi ÛÙÔ›¯ËÌ· Ù˘ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘ Î·È Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ·. ∞˘Ù‹ ‹Ù·Ó Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Ë ‰¤ÛÌÂ˘Û‹ Ì·˜” .

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞™ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 - Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφορίες: Ζαχαρίας Χάνος Τηλέφωνα: 24210 26271 - 39163 FAX: 24210 39162

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Αναστασίου Χατζηγεωργίου κατοίκου Δημοκρατίας 99 Ν. Ιωνία εκδόθηκε η με αριθμ. 6998/26-11-09 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 1.664,00 στη θέση “Ξηρόκαμπος” Δημοτικού Διαμερίσματος Ν. Παγασών του Δήμου Βόλου, με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παράγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3208/2003. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Κουτσούκος Ιωάννης Δασολόγος

∂ƒ°∞Δ√Ω¶∞§§∏§π∫√ ∫∂¡Δƒ√ μ√§√À Δª∏ª∞ °™∂∂ Μακρινίτσης 38 - Αριστοτέλους - 38333 ΒΟΛΟΣ Τηλ.: 24210-25006, 24210-24735 - Fax: 39400

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι εκλεγμένοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων της δύναμης του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου να προσέλθουν στις εκλογές ανάδειξης νέας Διοίκησης, Εξελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου, και από ώρας 10.00 - 19.00, στο Ε.Κ.Β. (Μακρινίτσης 38). Οι υποψηφιότητες για τα Όργανα (Διοίκηση, Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους στη ΓΣΕΕ) θα γίνονται δεκτές από την Εφορευτική Επιτροπή τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου (18.00 - 20.00) και την Τρίτη 1η Δεκεμβρίου (08.30 - 09.30), στο Εργατικό Κέντρο Βόλου (Μακρινίτσης 38). Οι αντιπρόσωποι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το ατομικό Βιβλιάριο Υγείας. ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΤΡΥΦΩΝ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ Δª∏ª∞ ™Ã∂¢π√À ¶√§∏™ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 503/2009 απόφασή του προτείνει την τροποποίηση σχεδίου πόλης στο Ο.Τ. 867 (Θερμοπυλών - Ζωοδόχου Πηγής - Αίαντος - Ορμινίου) στη συνοικία “Νέα Δημητριάδα) και συγκεκριμένα την κατάργηση στοάς πλάτους τριών (3,0) μέτρων επί της οδού Θερμοπυλών. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από τα γραφεία της υπηρεσίας, που στεγάζονται στην οδό Τοπάλη 12 με Δημητριάδος στον 3ο όροφο (τηλ.: 21697), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και επίδοση της ανακοίνωσης αυτής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ Χωροταξικού Σχεδιασμού και Πολεοδομίας Γιώργος Δανηλόπουλος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À¶√¢√ªø¡, ª∂Δ∞º√ƒø¡ ∫∞π ¢π∫ΔÀø¡ °∂¡π∫∏ °ƒ∞ªª∞Δ∂π∞ ¢∏ª√™πø¡ ∂ƒ°ø¡ ∂À¢∂ ™À¡Δ∏ƒ∏™∏™ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δ√¢ƒ√ªø¡

Ταχ. Δ/νση: Φειδιππίδου και Σεβαστουπόλεως 1 Τ.Κ.: 11526 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Ν. Μάντζαρης Τηλέφωνο: 210-7710067 - FAX: 210-7481685

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Η ΕΥΔΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε., προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Εφαρμογή του προγράμματος αποχιονισμού, περιόδου 2009-2010, στις παράπλευρες οδούς (S.R.) του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα Αθηνών - Θεσσαλονίκης από χ.θ. 272+700 (Α.Κ. Σούρπης) έως χ.θ. 375+200 (Ευαγγελισμός)” , με προϋπολογισμό 400.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 19%. 1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της Υπηρεσίας οδός Φειδιππίδου & Σεβαστουπόλεως 1 - Αθήνα, μέχρι τις 17-12-2009. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-7710097, fax επικοινωνίας 2107481685, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Σωτήρης Καρατάσος. 2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 22-12-2009 ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 3. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία εγγεγραμμένοι στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξεις 1η και 2η στην κατηγορία έργων Οδοποιίας ανεξάρτητα από την έδρα τους και 3η τάξη στην κατηγορία έργων Οδοποιίας που έχουν έδρα έναν από τους Νομούς εκτέλεσης του έργου (Ν. Μαγνησίας και Ν. Λαρίσης) ή έχουν δηλώσει τον έναν από τους Νομούς αυτούς, ως δεύτερο Νομό στην Υπηρεσία Τήρησης του Μ.Ε.ΕΠ. και αναγράφεται στην βεβαίωση εγγραφής, β) αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι κατά την τελευταία πενταετία έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 4. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.722,69 ευρώ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 5. Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της ΣΑΕ 071. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την ΕΥΔΕ Συντήρησης Αυτοκινητοδρόμων του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Δ.Ε. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΤΖΗΑΡΓΥΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕ Α’ β.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 41

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Γωνιακό κατάστημα επί της οδού Αναλήψεως και Φιλιππίδου 47. Πληρ. τηλ.: 24210-54939 (673) ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες, επιπλωμένες με αυτόνομη θέρμανση, a/c, με κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210-87051 και 6947/528143. (730) ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È κατάστημα 206 τ.μ. Κ. Καρτάλη Γ. Δήμου. Τηλ.: 6972335269. (748) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 75 τ.μ., Λαχανά με Σαραντάπορου, έναντι ΚΤΕΛ. Πληρ. 6932-853141. (789) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΟΡΟΦΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.μ., 3ου ορόφου, διαμπερές, στην Πολυμέρη 127, περιοχή Νοσοκομείου, με δύο κρεβατοκάμαρες, μεγάλο σαλόνι, κουζίνα, αυτόνομη θέρμανση μπόιλερ. Τηλ. 24210 57014 και 6944 205801. (799)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π και πωλείται κατάστημα υπόγειο, ισόγειο και όροφος, 300 τ.μ. Τηλ. 24210 20196, 20357, 6974-877171. (798)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα στο κέντρο 100 τ.μ. ισόγειο με 80 τ.μ. πατάρι (εκθεσιακός χώρος) επί της Δημητριάδος με Μαυροκορδάτου. Πληρ. στο τηλ. 6976808999. (617)

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικό κατάστημα στο Αγρίνιο, υπόγειο, ισόγειο, πατάρι, 1000,0 τ.μ. Τηλ. 24210 20196 20357, 6974-877171. (800)

¶ø§∂πΔ∞π εξοχική οικία 80 τ.μ. στο Δέλτα Αγ. Δημητρίου Κισσού, 2 υπνοδωμάτια, 2 wc, σαλονοτραπεζαρία, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση. Πληρ. τηλ. 2421040007. (716)

¶ø§∂πΔ∞π γνωστή εμπορική επιχείρηση λόγω συνταξιοδότησης, στεγαζόμενη σε νεόδμητο γωνιακό κατάστημα 100 τ.μ. επί της οδού Ερμού. Τηλ. 24210-21311 (952)

¶ø§∂πΔ∞π πρόσωπο σε πάρκο στην περιοχή Καλλιθέας της Ν. Ιωνίας μεζονέτα 165 τ.μ., ιδανικής διαρρύθμισης, 3 υ/δ, θέση parking, βοηθητικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (963)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 300 τ.μ. στην οδό Ολύμπου με Ανδρούτσου. Κατάλληλος και για αποθηκευτικός χώρος. Πληροφορίες τηλ.: 24210-63157. (749)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π επαγγελματικός χώρος 700 τ.μ. σε καινούργια κατασκευή σε πολύ καλό σημείο του Περιφερειακού Βόλου, με άνετο πάρκινγκ, κατάλληλος για εκθεσιακό χώρο. Τηλ.: 6932701118, 2421053028. (774)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Διαμέρισμα πολυκατοικίας Τρικούπη 39 (Κάτω Ανθίμου Γαζή). Σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, δύο υπνοδωμάτια, w.c., λουτρό, αυτόνομη θέρμανση, 3ος όροφος. Πληρ. τηλ. 24210 87878 και 6946682621. (797)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 50 τ.μ. με πατάρι 45 τ.μ. και υπόγειο 50 τ.μ. πλήρως ανακαινισμένο στο κέντρο του Βόλου επί της Σπυρίδη. (971)

¶ø§OYNTAI

¶ø§√À¡Δ∞π σε μόλις αποπερατωμένες οικοδομές: 1. Τριάρι 81 τ.μ. με αποθήκη και parking στην Μαγνήτων με Κοραή γωνία. 2. Τεσσάρι 107 τ.μ. με αποθήκη και parking στην Κοραή 89. 3. Κατάστημα 16 τ.μ. στο ισόγειο. Γλάδστωνος 17 (κοντά στην 2ας Νοεμβρίου). Πληρ. τηλ. 6936856653 και 24210-24113. (665)

¶ø§∂πΔ∞π σε προνομιακή θέση στο κέντρο της πόλης, περιοχή Αγ. Νικολάου σπάνια πέτρινη μονοκατοικία 191 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (964)

¶ø§∂πΔ∞π ισόγειο κατάστημα μεγάλης προβολής 298 τ.μ. + πατάρι, με δυνατότητα κατάτμησης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (965)

¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα 120 τ.μ. διπλοκατοικίας στην περιοχή Πέτρου και Παύλου της Ν. Ιωνίας, 3 υ/δ, μεγάλο σαλόνιτραπεζαρία, το 1/3 του οικοπέδου σε πολύ καλή τιμή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (966)

¶ø§∂πΔ∞π σπάνιο υπερπολυτελές ακίνητο 6 km από το Βόλο με πανοραμική θέα τη θάλασσα, αποτελούμενο από ισόγειο ανεξάρτητο διαμέρισμα και μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφων, σύνολο επιφανείας 350 τ.μ., άριστης αρχιτεκτονικής, διαθέτει όλες τις σύγχρονες ανέσεις και όμορφο περιβάλλοντα χώρο. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 (967)

¶ø§∂πΔ∞π

επικερδής επιχείρηση κομμωτηρίου, λόγω αλλαγής επαγγέλματος, πλήρως εξοπλισμένο, εξασφαλισμένη πελατεία, σε καλή τοποθεσία δίπλα σε στάση αστικών λεωφορείων. Τιμή πολύ προσιτή!! Τηλ. επικοινωνίας 6946373361. (452)

¶ø§√À¡Δ∞π 1) Ενιαίος επαγγελματικός χώρος 2,3 ορόφου συνολικού εμβαδού 200 τ.μ. και 2) Διαμέρισμα 4ου ορόφου εμβαδού 100 τ.μ. στη διασταύρωση των οδών 2ας Νοεμβρίου 64 και Γάτσου στο Βόλο. Τηλ. επικοινωνίας 6976 677351. (953)

¶‹ÏÈÔ Πωλείται: Μεζονέτα, τελείως ανεξάρτητη, στο κέντρο της Τσαγκαράδας σε συγκρότημα, επάνω στον κεντρικό δρόμο, 120 τ.μ., τριώροφη, καινούργια, με εξαιρετική κατασκευή, δικό της κήπο με απίστευτη θέα σε όλο το Αιγαίο, από ιδιώτη. Τηλ.: 6973381991. (639)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 (ÒÚ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ) ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Ãøƒπ™ º¶∞ Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής 1-2-3 υπνοδωματίων - γκαρσονιέρες - καταστήματα - θέσεις στάθμευσης - αποθήκες. Φιλίππου Ιωάννου 120 με Μαγνήτων, Κρίτσκη με Λ. Βύρωνος, 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 41 με 28ης Οκτωβρίου και Ζαγοράς 31 με 28ης Οκτωβρίου. Δεκτές ανταλλαγές των ανωτέρω με ακίνητα οικόπεδα.

∑∏Δ∂πΔ∞π:

Οικόπεδο για αγορά ή αντιπαροχή. (969)

∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 185 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο.150 μ. από τη θάλασσα, 235.000 Ε. Ταπεινός ΕΕ. Τηλ. 6973-694651. (621)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞

ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ∫∞π ™π∞ ∂.∂. π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

∞§À∫∂™ ª∂∑√¡∂Δ∂™ Παραθαλάσσιες μεζονέτες τριών επιπέδων πωλούνται δίπλα στην Αγ. Ειρήνη, με δικό τους οικόπεδο, parking, τζάκι, αποθήκες, θέα, πολυτελείας. (395)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

σε τιμή ευκαιρίας: α) μονοκατοικία 105 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικοπ. ανατολική με αυλή φ/α 135.000 Ε. β) οικόπεδο στον Αγ. Στέφανο 600 τ.μ. 59.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 Τηλ. 24210-28944 6977-615627 (993)

¶ø§∂πΔ∞π ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ μονοκατοικία Αγ. Παρασκευή 110 τ.μ., με 3 Υ/Δ, 2 W.C., σε 150 τ.μ. οικόπεδο, τιμή ευκαιρίας 158.000Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (990)

¶ø§√À¡Δ∞π

σε τιμή ευκαιρίας: α) 79 τ.μ. 1ος ορ. 2 υ/δ, τριετίας 98.000 Ε. β) 76 τ.μ. 2ος ορ. 2 υ/δ, κλειστό πάρκιν 108.000 Ε. γ) 97 τ.μ. 3ος, 3 υ/δ, 25ετίας 85.000 Ε. ΕΥΡΩΚΤΗΜΑ ΕΛΛΑΣ ΑΚΙΝΗΤΑ Ξενοφώντος 1 τηλ. 24210 28944 κιν. 6977/615 627 (085)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (76 τ.μ.), 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση με 2 υ/δ, μπάνιο, ενιαίος χώρος σαλόνι με τζάκι και κουζίνα, διαμπερές με αυτόνομο καυστήρα φ/α και πάρκιν στην Ι. Καρτάλη πάνω από Αναλήψεως. (972)

παραδοσιακός ξενώνας αποτελούμενος από δύο ανεξάρτητα διώροφα κτίρια, επιφάνειας 300 & 204 τ.μ., στη Μακρινίτσα Ν. Μαγνησίας (120 μ. από την κεντρική πλατεία), Ε 1.300.00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3367982 κα Καραθανάση, 210-3367941 κος Χατζόπουλος, και 2103367983 κος Μποϊλές. (141)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

√π∫√¶∂¢√

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (54 τ.μ.), 1ος όροφος σε 1έτους οικοδομή με αποθήκη και πάρκιν στη Ρ. Φεραίου στο ύψος της Περραιβού. Μισθωμένο μέχρι 15 Δεκεμβρίου. (973)

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Α (άνωθεν αντιπροσωπείας αυτοκινήτων SEAT)

¶ø§√À¡Δ∞π κατάστημα 32 τ.μ και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174, με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (344)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα (60 τ.μ.), 3ος όροφος, σε οικοδομή 2ετίας με τζάκι και μεγάλη βεράντα με θέα το Πήλιο στην περιοχή Νοσοκομείου. Έχει αποθήκη στο υπόγειο και πάρκιν πιλοτή. (974)

Πορταριά-Άνω Κατηχώρι 400 τ.μ., πανοραμικό, επίπεδο, παραπλεύρως πλατείας, πωλείται σε τιμή ευκαιρίας, 85.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977 200723. (940)

¶ø§∂πΔ∞π Û˘ÏÏÔÁ‹ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¡È΋ٷ °Ú‡ÛÔ˘ Û ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÏfiÁˆ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫ÈÓ. 6944635449. ∞ÔÁ. ÒÚ˜ 5-8 Ì.Ì. (767)

¶ø§∂πΔ∞π επιχείρηση ετοίμων ενδυμάτων στο κέντρο του Αλμυρού. Τηλ. 24210 20196, 20357, 6974-877171. (801)

¶ˆÏÂ›Ù·È ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα (126 τ.μ.), 1ος όροφος με χρήση πιλοτής για 2 θέσεις πάρκιν στα Παλιά κοντά στην εκκλησία των Αγ. Θεοδώρων. Το διαμέρισμα αποτελείται από σαλόνι, τραπεζαρία με τζάκι, 2/υ, χωριστή μεγάλη κουζίνα και μπάνιο. Είναι διαμπερές με θέα το πάρκο. (979)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

¶ø§√À¡Δ∞π

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π στην Άλλη Μεριά δύο οικόπεδα εντός οικισμού (500 τ.μ. και 2.200 τ.μ.), περιοχή Νηπιαγωγείου, θέα μεγάλη δόμηση. (980)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

κατάστημα στην οδό Δημητριάδος, ποσοστό 60%, 33 τ.μ. Πληρ. τηλ.: 6973-553550. (705)

¶ø§∂πΔ∞π διώροφη μεζονέτα με κατοικήσιμο ημιυπόγειο (140 τ.μ.) σε μικρό συγκρότημα στην Αγ. Τριάδα - Άνω Βόλο με αυλή διαμορφωμένη, μπάρμπεκιου και απεριόριστη θέα. Άνετη πρόσβαση με πάρκιν. (975)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33, Βόλος Τηλ./φαξ: 2421039341 κιν. 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οροφοδιαμέρισμα (117 τ.μ.), υπό κατασκευή, άριστη διαρρύθμιση με πάρκιν και αποθήκη στον 1ο όροφο στην περιοχή Οξυγόνου. (976)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες (170 τ.μ.) με ημιυπόγειο κατοικήσιμο υπό κατασκευή στους πρόποδες της Γορίτσας. Ανεπανάληπτο design με roof garden με θέα όλο το Βόλο και το Πήλιο. (981)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο (852 τ.μ.) στο Λαύκο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εφαπτόμενο στο δρόμο προς Κατηγιώργη. Τιμή 30.000 Ε. (977)

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

ª·Ù›Ó· ª·˘ÚÈ¿

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§∂πΔ∞π δυάρι (50 τ.μ.), 4ος όροφος, ανακαινισμένο, φ/α, θέα Πήλιο στην περιοχή Νομαρχίας. (984)

Συμβουλευτική Ακίνητης Περιουσίας Πολυμέρη 33 - Βόλος Τηλ./Φαξ: 24210-39341 Κιν.: 6976-272574 ¶ø§√À¡Δ∞π δύο συνεχόμενα οικόπεδα (355 τ.μ.) έκαστο) στο Μάραθο με μεγάλη δόμηση και απεριόριστη θέα τη θάλασσα, μόλις 100 μ,. από το λιμανάκι. (978)

προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development. Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (991)

PROTO KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂ Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (988)

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶◊§π√ 1, √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 21 Ù.Ì., °ÎÏ·‚¿ÓË - °·˙‹. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 42


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 42 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 41

KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX. 24210-20267

4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 5. ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 6. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔÓ 3Ô fiÚÔÊÔ 33 Ù.Ì., ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ 10 ÛÙÚÂÌ. Ì ·Ì˘Á‰·ÏȤ˜ ‰›Ï· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô μ’ ∑√∂ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 6. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ· Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. ™ÙÔ ™ˆÚfi (∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ) ‰‡Ô (2) ÔÈÎfi‰·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. £. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË Ì „ËÊȷΤ˜ ÂÎÙ˘ÒÛÂȘ, Ì ¤ÈÏ· Î.Ï. 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ‚È‚ÏÈÔˆÏ›Ԣ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜. (027)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. μfiÏÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜ , ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰‡Ô ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 530 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 2¿ÚÈ 44 Ù.Ì. μfiÏÔ˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., 40.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.250 Ù.Ì. 100.000 ∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· - ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ·. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 120 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 55 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160, Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÎÙ‹Ì· 2 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 848 Î·È 1.500 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 2.150 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· 1.288, 400 Î·È 500 Ù.Ì. ∫. ¡ÂÚ¿ ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∞. °·Ù˙¤· ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 90 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¢Ú¿ÎÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÊËÛÔ˜, ¤ÙÚÈÓË Î·ÙÔÈΛ· 80 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘È Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËϛӷ, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfi. 700 Ù.Ì. Ì ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿-

Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μfiÏÔ˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, Ì ∫·ÚÙ¿ÏË (ÁÚ·Ê›Ô) 29 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. (030)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶·Ú·Û΢‹ π. ΔÛÔ˘ÎÓ›‰· §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850 6944882096 6932301850 e-mail: ultratsok@yahoo.gr

¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 487 Ù.Ì., ∫ÈÛÛfi˜ (∞Ó. ¶‹ÏÈÔ). 38.000 ∂ 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 6. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 757 Ù.Ì., ∫¿Ï·ÌÔ˜. 40.000 ∂ 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 174 Ù.Ì., ¢Ú¿ÎÂÈ·. 25.000 ∂ 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 100 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 35.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 418 Ù.Ì., μ˘˙›ÙÛ·. 60.000 ∂ 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 2.000 Ù.Ì., ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 130.000 ∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ¶ÂÓÙ¿ÚÈ,150Ù.Ì., 1Ô‡ ÔÚ., ‰È·ÌÂÚ¤˜, 12ÂÙ›·˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË. 150.000 ∂ 3. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì. 2. 87 Ù.Ì. 3. 79 Ù.Ì. 4. 95 Ù.Ì. 5. 93 Ù.Ì. 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·, 160Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., °Ï·Ê˘Ú·›. 70.000 ∂ 3. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· Ì 2 ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 68 Ù.Ì. & ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ÂÚÈÔ¯‹ πˆÏÎÔ‡. 190.000 ∂ 4. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 76 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 235 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 95.000 ∂ 5. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 6. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 7. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 168 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ∞. °·˙‹. 70.000 ∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 36 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¡. πˆÓ›·˜ (§. ∂ÈÚ‹Ó˘). 45.000 ∂ 5. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (033)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 46.000 ∂. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ΔÛ·Ï·¿Ù· 3ÂÙ›·˜ 30 Ù.Ì. 44.000 ∂. ∑¿¯Ô˘ ÚÔÛfi„ˆ˜ 30 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 42.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ 26 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 48.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 54 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Â˘Î·ÈÚ›· 67.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 53 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2Ô˜ ÔÚ. 86.000 ∂. ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. 2 ÎÚ‚/Ú˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 45 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. π. Δ˙¿ÓÔ˘ 70 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 68.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË 53 Ù.Ì. 78.000 ∂ Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. πˆÓ›· ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜ 2 ÎÚ‚/Ú˜, 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ƒ+·Ôı. ¢ηÈÚ›·, 86.000 ∂. ¡. πˆÓ›· 64 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 2 ÎÚ‚/Ú˜ Ì ·Ôı. 95.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫‡ÚÔ˘ 68 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÁˆÓÈ·Îfi 102.000 ∂. ¶·¿ÁÔ˘ 87 Ù.Ì. 10ÂÙ›·˜, ·Ú›ÛÙ˘ ηٿÛÙ·-

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

Û˘ 3Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı., ¢ηÈÚ›· 86.000 ∂. ∫Ú›ÙÛÎË 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ƒ Î·È Ù˙¿ÎÈ, 125.000 ∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 81 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 83 Ù.Ì. 170.000 ∂. Ì ¿ÚÎÈÓ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 85 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì ƒ+·Ôı. 127.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ Ï·Ù›·˜ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 86 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Ì ƒ+·Ôı. 146.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÚÂÙÈÚ¤ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 86 Ù.Ì. 130.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 4Ô˘ Î·È 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 79 Ù.Ì. Ì ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· Ì·ÏÎfiÓÈ 100 Ù.Ì. Î·È ı¤·, 113.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 1Ô˜ ÔÚ. 77 Ù.Ì., 112.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 133 Ù.Ì. 4Ô fiÚ. ı¿ ı¿Ï·ÛÛ· 270.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ 1Ô˜, 120 Ù.Ì. 200.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105,5 Ù.Ì., ÙÂÚ¿ÛÙȘ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·. 188.000 ∂. ¢È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 160 Ù.Ì.+60 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Ì ı¤· 215.000 ∂. ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 100 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ 225.000 Â. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ ÓÂÔ·ÓÂÁÂÚı›۷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 133 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 240.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 245.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·ÏÏ›·˜ - μÏ·¯¿‚·, 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,4 105.000 ∂. √͢ÁfiÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi 115 Ù.Ì., ™.¢. 2,4 120.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., ™.¢. 1,8 ÚfiÛÔ„Ë 15 Ì. 125.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 225 Ù.Ì. 240.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ 410 Ù.Ì. Ì 25 Ì. ÚfiÛÔ„Ë 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ∂√Δ 107 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì. 58.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 420 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ¡¤Ô Û¯¤‰ÈÔ 220.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.100 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 460.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› - ∞ÁÚÈ¿ 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 130.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ∂æ∞ 220 Ù.Ì. 70.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì., ™.¢. 0,7 95.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 305 Ù.Ì. 107.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ 600 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈ·Îfi ÙڛʷÙÛÔ 220.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 150 Ù.Ì. 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 130 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ¡. ¢¤ÏÙ· 300 Ù.Ì. 40.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ 2.100 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ô‰fi 170.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 545 Ù.Ì. Ì ı¤· ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË 260.000 ∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.750 Ù.Ì. 1.000.000 ∂. ª·Ï¿ÎÈ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ‰›‰ÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ‹ ˆÏÂ›Ù·È 460.000 ∂. §·‡ÎÔ - ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ - ªËϛӷ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÔÏÏ¿ Î·È ÊıËÓ¿ ÔÈÎfi‰·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 85 Ù.Ì. 1.700.000 ∂. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 114 Ù.Ì. ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ Ì 90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ·, ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 700 ∂. 155.000 ∂. (034)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com

EYKAIPIE™ 1. Γραφείο 32 τ.μ., πρόσοψης 1ου ορόφου. Αλεξάνδρας - Αντ/λου 42.000Ε 2. Πλησίον Αλεξάνδρας (ΟΤΕ) 2άρι, όροφος 2ος 50 τ.μ., ΑΤ. Φ.Α. χωρίς ασανσέρ 45.000Ε 3. Ανεξάρτητο ισόγειο διπλοκατοικίας και για επαγ. χρήση (πλησίον Εξωραϊστικής) 105 τ.μ., οικόπεδο 155 τ.μ., καλοριφέρ 110.000 Ε. 4. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 59.000Ε. 5. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,4), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 59.000Ε. 6. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. Άναυρος (Ρ. Φεραίου) 52 τ.μ., όροφος 2ος, πρόσοψης θέα, πάρκιν (πιλοτή) Φ.Α., 104.000Ε. 2. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 3. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και ισόγειο (διαμπερές) 81.000Ε. 4. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 5. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 160.000Ε. 6. 3άρια με PARKING και αποθήκη α) Μαγνήτων 82 τ.μ., πλησίον Κανάρη, 1ος όροφος, 137.000Ε. β) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. γ) Μεταμόρφωση 85 τ.μ., όροφος 2ος, 133.000Ε. 7. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 8. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρια, 110 και 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, από 1.650Ε 9. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.900 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. Άνωθεν Αγίου Νικολάου (Γαζή) 3άρι, 76 τ.μ., όροφος 2ος, Φ.Α., 80.000Ε. 2. 3άρι Περραιβού-Αλεξάνδρας, όροφος 4ος, 98 τ.μ., ανατολικό, φ.α., με 40 τ.μ. αποθήκη, 100.000Ε. 3. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμερίσματα, 2ου ορόφου, ανατολικά, 101 τ.μ., αντί 120.000, 135 τ.μ., αντί 145.000Ε. 4. Πλησίον Παν/μίου - Πάρκου με θέα, 4άρι 115 τ.μ., όροφος 3ος φ.α. 128.000 Ε. 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε.

√π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Οικία διώροφη (135 τ.μ.), κατασκ. ’93, Ν. Δημητριάδα (Ν. Σχέδιο), καλοριφέρ, τζάκι, 3 Υ/Δ, υπόγειο 70 τ.μ., 205.000Ε. 3. Μεζονέτα, διώροφη, 142 τ.μ., Καραγάτς, τζάκι, κήπο, 90 τ.μ. υπόγειο, 3μ. ύψος, κλειστό πάρκιν, 275.000Ε. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 105.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές 300 τ.μ., πλησίον θαλάσσης, 12μετρος δρόμος 13 μ. φάτσα, 125.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. μόνο 105.000 Ε. 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 125.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Χατζηαργύρη-Γαζή 94 τ.μ., πατάρι 47 ενοίκιο, 670Ε, αντί 195.000. 2. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 900.000Ε. 3. Λαρίσης (κέντρο) 300 τ.μ., πατάρι 150 φάτσα 17μ., αντί 900.000 και 75 τ.μ., φάτσα 4,30 και τα δύο αντί 1.070.000 4. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3 καταστήματα 118 τ.μ., οικόπεδο 137, τα 2 μισθωμένα 500Ε, με προοπτική ορόφου (Σ.Δ. 2,4) αντί 160.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Αλυκές 272 τ.μ., δημόσιο δρόμο (πλαζ) ανατολικό, 17μ. φάτσα, διαμπερές, τιμή ΦΙΞ 100.000Ε. 2. Αλυκές 10 στρεμ., δίπλα δημόσιο δρόμο, 295.000. 3. Πλατανίδια οικόπεδο 1.245 τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 140.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 210.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (035)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

¢IAMEPI™MATA 1. 3 μεζονέτες 95 τ.μ. έκαστος με οικόπεδο 220 τ.μ. έκαστος, ανεξάρτητες 50 μέτρα από τη θάλασσα ÕÊËÛÛÔ˜ ∞ÌÔ‚fi. 2. 2 μεζονέτες 98 και 190 τ.μ. καινούριες 1700 Ε το τ.μ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3.Μεζονέτα 127 τ.μ. σε οικόπεδο 300 τ.μ. υπέρ λουξ, 120 μ. από τη θάλασσα, ¶Ï·Ù·Ó›‰È·. 4.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.Διώροφη πέτρινη παραδοσιακή οικία 180 τ.μ., με οικόπεδο 500 τ.μ., με απεριόριστη θέα, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 2. Βίλα 143 τ.μ. με οικόπεδο 800 τ.μ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα στο ÃÔÚ¢Ùfi. 3. Μονοκατοικία διώροφη 250 τ.μ. 1ος όροφος 4 στούντιο ενοίκιο 12.000 Ε την σεζόν 2ος όροφος 125 τ.μ. υπερ λουξ με απεριόριστη θέα, 100 μ. από τη θάλασσα, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. Τριώροφη οικία παραδοσιακή 360 τ.μ. με οικόπεδο 350 τ.μ. στο κέντρο του ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 6. Διώροφη οικία 130 τ.μ. με οικόπεδο 6 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα, με απεριόριστη θέα, §ÂÊfiηÛÙÚÔ. 7. Οικία 100 τ.μ., με οικόπεδο 6.500 τ.μ., και αποθήκες 100 τ.μ., γκαράζ, πομόνα, κατοικήσιμη, ∫ÔÚfiË, 230.000 Ε, ευκαιρία. 8. (Ευκαιρία) Οικία ανακαινισμένη 70 τ.μ. με οικόπεδο 1στρ. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ (40.000Ε) 9. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 10.ΕΥΚΑΙΡΙΑ 2 πέτρινες οικίες ημιτελείς σε οικόπεδο 800 τ.μ. με θέα 90.000 Ε, ∞Á. μÏ¿ÛÈÔ˜. 11. Διώροφη οικία 185 τ.μ. σε οικόπεδο 250 τ.μ. καινούργια, 100μ. από τη θάλασσα, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 12. Γραφείο 50 τ.μ., καινούργιο, κοντά στην Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. OIKO¶E¢A 1.Οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισμού με παλαιά κτίσματα, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. Οικόπεδο 400 τ.μ. 100μ. από τη θάλασσα, δίνεται αντιπαροχή, στα ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÛÙËÓ ÕÊËÛÔ. 5. Οικόπεδο 1 στρ. με απεριόριστη θέα, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 6. Οικόπεδο 4.700 τ.μ. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 7. Οικόπεδο 3.300 τ.μ. πάνω στο κύμα εντός οικισμού ∫ÔÚÒÈ. 8. Οικόπεδο 1 στρ. εντός οικισμού ªËϛӷ. 9. Οικόπεδο 250 τ.μ. (35.000 Ε) ∫. §Â¯ÒÓÈ·. 10. Οικόπεδο 2 στρ. με απεριόριστη θέα, ªËÏȤ˜. 11. Οικόπεδο 2 στρ. πάνω στο κύμα μεταξύ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤·, ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÛÙȘ ªËÏȤ˜. 13. Οικόπεδο 4 στρ. 200 μ. από τη θάλασσα στην Κρυψάνα ∫. °·Ù˙¤·. 14. Οικόπεδο 4 στρ. 100 μ. από τη θάλασσα με απεριόριστη θέα, ÕÊËÛÛÔ 15. Οικόπεδο 500 τ.μ. 50 μ. από τη θάλασσα, ∫. °·Ù˙¤·. 16. Οικόπεδο 4 στρ. με απεριόριστη θέα στις ¶ÈӷοÙ˜. 17. Οικόπεδο 500 τ.μ. με απεριόριστη θέα στη μ˘˙›ÙÛ·

18.√ÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (036)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE Δ™√À∫¡π¢∞™ §∞ª¶ƒ√™ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 KIN. 6947302966 FAX: 24210-21538 WEB SITE www.volosrealestate.gr e-mail: ltsouknidas@mail.gr

√π∫√¶∂¢∞ K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì.ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â› Ù˘ §. ∞ıËÓÒÓ. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì· 2.300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÛ·Áηڿ‰· 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 12 ÛÙÚ. Î·È 2 ÛÙÚ. Ì ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) ªÂ Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ∫·ÏÏÈı¤· 90 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ™·Ì¿Ó·Á· ÌÔÓ/Λ· 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 85 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 168 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶Ô˘Ú› ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Î·È ÚfiÛ‚·ÛË. ∞. §Â¯ÒÓÈ· ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛ΢‹ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞ - Δ∂™™∞ƒπ∞ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫ÔÚ·‹ 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ 85 Ù.Ì. Î·È 150 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 110 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 30ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÔÚ·‹ 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¶. ÕÚˆ˜ 4 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ fiÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi. ∫Ù›ÚÈÔ 25 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (038)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È Fax 2428093680 ∫ÈÓ.6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu

∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) ∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 5.500ÙÌ. ΔÈÌ‹ 20.000 ¢ÚÒ. ∞°π√™ §∞Àƒ∂¡Δπ√™ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 815,75ÙÌ ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÚÔ˜ ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÎÙ›˙ÂÈ 105ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 22.000 ¢ÚÒ. ∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) ¶¤ÙÚÈÓË ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 170ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ. 3) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 4) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 190.000 ¢ÚÒ. 2) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 65ÙÌ Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 335ÙÌ. 3) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰· 301ÙÌ - 335ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤·. 4) ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·, 4,000 ÙÌ 16,000ÙÌ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. 5) ¡¤· πˆÓ›· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 54.75ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 76,45ÙÌ. ΔÈÌ‹ 40.000 ¢ÚÒ. 6) ¡Â¿ÔÏË Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË ÙÔ˘ 2003 ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚Úԇ̠ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Î·È ‰˘¿ÚÈ· ·fi 30.000 ¢ÚÒ ¤ˆ˜ 60.000 ¢ÚÒ. 7) ¡Â¿ÔÏË 6 ÂÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 160,24ÙÌ ËÌÈÙÂÏ‹˜ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 8) ∫¤ÓÙÚÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÈÌ‹ 105.000 ¢ÚÒ. 9) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. ΔÈÌ‹

130.000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 65ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 140.000 ¢ÚÒ. 2) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÙÔÈÎÈÒÓ 82,70ÙÌ Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 44ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Â› Ù˘ ∂.√. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 700ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ª∞§∞∫π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 32ÙÌ. ΔÈÌ‹ 35.000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5.500ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 180,000 ¢ÚÒ. 2) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 68ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 150,000 ¢ÚÒ. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ·. ΔÈÌ‹ 150.000 ¢ÚÒ. 2) ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1400ÙÌ. 3) ª·Ï¿ÎÈ ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.000ÙÌ. 4) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ™¤ÛÎÏÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi 711ÙÌ Â›Ó·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,020ÙÌ ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2003. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. (040)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. ¶ø§∂πΔ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 100 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 2. 106 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË. 3. 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ & ·Ôı‹ÎË Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 100 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 5. 129 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 6. 108 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ. 7. 137 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 91 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 4Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 96 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ¿ÚÎÈÓ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 10. 87 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 5Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 11. 85 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 12. 81 Ù.Ì., ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 123 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰ Ì¿ÓÈÔ, w/c, 7ÂÙ›·˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 14. 144 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w.c., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 15. 90 Ù.Ì., 3Ô˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜, 3 ˘/‰, Ê/·, ·/ı, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, 20ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 16. 75 Ù.Ì. 4Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 73 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 18. 72 Ù.Ì. 1Ô˜ 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 19. 54 Ù.Ì. 2Ô˜ 1 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 20. 125 Ù.Ì. 2Ô˜ 2 ˘/‰ ÁˆÓÈ·Îfi, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. 21. 160 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ Ì ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È Ì ı¤·. 22. 67 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ‰ÒÌ· 6 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 23. 90 Ù.Ì. 4Ô˜ 2 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 24. 108 Ù.Ì. 3Ô˜ ˘/‰, ÏÔ˘Í, 10ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ™¶πƒ∂ƒ. 25. 110 Ù.Ì. 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ˘/‰ ¿ÚÎÈÓ ·Ôı‹ÎË, ·Ú·‰ÔÙ¤Ô ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ 7 ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 26. 67 Ù.Ì. 5Ô˜ ÚÂÙÈÚ¤ 5ÂÙ›·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ π∫∞ μfiÏÔ˘. 27. 45 Ù.Ì. 5Ô˜ Ì Ù˙¿ÎÈ ¿ÚÎÈÓ Ì ı¤· ÛÙËÓ ¶·Á·ÛÒÓ. 28. 98 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi 2 ˘/‰ ·Ôı‹ÎË 25ÂÙ›·˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, ÛÙË ™˘Ú›‰Ë. 29. 60,50 Ù.Ì. 3¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi, ÔÚԉȷ̤ÚÈÛÌ· ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 30. 50 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 31. 102 Ù.Ì. 3Ô˜ ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 175 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÔ¯‹ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 2. ¢‡Ô ÌÔÓÔηÙÔÈ˘ Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 3. 2ÒÚÔÊË ·fi 86 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 131 Ù.Ì. ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 4. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 160 Ù.Ì. Û 152 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 5. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 115 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜. 6. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÙˆÓ 139 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Û 227 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 7. 100 Ù.Ì. ÁˆÓȷ΋ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 8. 150 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 9. 82,50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 108 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ·Ï·È¿ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 10. 105 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 168 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 11. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164 Ù.Ì. Û 127 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ËÌÈÙÂÏ‹ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 12. 3ÒÚÔÊË 145 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Î·È 79 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 43


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 43

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 42

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8- μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824

∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390

mesitiko.iason@gmail.com 13. 290 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Û 156 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 14. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 156 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÂÚÈÔ¯‹ ∫·ÏÏÈı¤·. 15. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ Î·È 70 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ¤ÙÔÈÌÔ Û 360 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 85 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 17. ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 290 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÈψ̤ÓÔ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 18. 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 250 Ù.Ì. Û 730 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÂÈψ̤ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 19. 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. 20. 2ÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÁˆÓȷ΋ ÔÈΛ· 114 Ù.Ì. Û 90 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫¿Ô˘ÚÓ·. 21. 110 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ· 100 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 314 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 22. 90 Ù.Ì. ÔÈΛ· Î·È Ù·‚¤ÚÓ· Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¤Ó·ÓÙÈ Ï·˙ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰·-ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 171 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 2. 175 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 3. 97 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 4. 180 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. 525 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. 108,52 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 7. 4.150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿. 8. 660 Ù.Ì. ÛÙ· ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη. 9. 184 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 10. 655 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘. 11. 1.525 Ù.Ì. ÛÙË §·Ú›Û˘ ÁˆÓÈ·Îfi. 12. 15 ÛÙÚ. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. 427 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 14. 180 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁˆÓÈ·Îfi. 15. 200 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. 16. 250 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜. 17. 370 Ù.Ì. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 18. 370 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi. 19. 400 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ Û 220 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. 20. 3,5 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË §·Ú›Û˘. 21. 568 Ù.Ì. ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 22. 5 ÛÙÚ. Ì 100 ‰¤ÓÙÚ·, ÓÂÚfi, ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. μÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ 1. 32 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 2. 10 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 3. 4 ÛÙÚ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘. 4. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ Ì 12Ì. ‰ÚfiÌÔ. 5. 110 ÛÙÚ. ÏËÛ›ÔÓ §·Ú›Û˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ʈÙÔ‚ÔÏÙ·˚ο Î·È ·ÈÔÏÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. 6. 65 ÛÙÚ. Ì 1.800 Ù.Ì. ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙË μπ.¶∂. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. (042)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ¶∞¶∞∫ø™Δ∞ - ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 1 - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-33100 Î·È 21666 ¶ø§√À¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 32 Ù.Ì. 57.000 ∂ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 85 Ù.Ì., 155.000 ∂ ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 35 Ù.Ì., 52.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 58 Ù.Ì., 95.000∂ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 24 Ù.Ì. 27.000 ∂ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏÔ˘˜ 75 Ù.Ì., 80.000∂ μÏ·¯¿‚· 95 Ù.Ì., 110.000∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 90 Ù.Ì., 105.000 ∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 34 Ù.Ì., 50.000∂ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 110.000 ∂ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓ. 126 Ù.Ì. 130.000 ∂ ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 75 Ù.Ì., 65.000∂. ∫·ÏÏÈÓ›ÎÔ˘ 95 Ù.Ì., 120.000∂ ∫·ÙÛÒÓË 77 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 75 Ù.Ì., 68.000∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 135 Ù.Ì., 180.000∂ ª·Ï¿ÎÈ 105 Ù.Ì., 27.000∂ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 114 Ù.Ì. 155.000 ∂ ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ 125 Ù.Ì. 80.000 ∂ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 115 Ù.Ì., 175.000 ∂ MÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 90 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì., 70.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 150 Ù.Ì. 200.000∂ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 85 Ù.Ì., 110.000 ∂ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ 80 Ù.Ì., 150.000∂ √Úʤˆ˜ 66 Ù.Ì., 155.000 ∂ ¶·Ï·Ì¿ 69 Ù.Ì., 55.000∂ ¶·Ú·Ï. 160 Ù.Ì., 330.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 95 Ù.Ì., 115.000 ∂ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 73 Ù.Ì. 100.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 29 Ù.Ì., 50.000∂ ™·ÁÁ·Ú›Ô˘ 80 Ù.Ì., 120.000∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 104 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 280.000∂ ™˘Ú›‰Ë 172 Ù.Ì. 330.000 ∂ ™˘Ú›‰Ë 88 Ù.Ì., 90.000 ∂ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 146 Ù.Ì., 220.000 ∂ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 31 Ù.Ì., 51.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 121 Ù.Ì., 180.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 73 Ù.Ì., 85.000∂ ÃÚ. ™Ì‡ÚÓ˘ 73 Ù.Ì., 75.000∂ OIKO¶E¢A ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 560 Ù.Ì. 165.000 ∂ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ πˆÏÎÔ‡ 500 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 600 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∞ıËÓÒÓ 300 Ù.Ì., 250.000∂ ∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 3.450 Ù.Ì. 35.000 ∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4.020 Ù.Ì., 320.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 276 Ù.Ì., 100.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 175 Ù.Ì., 70.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 135.000 ∂ ∞Ï˘Î¤˜ 311 Ù.Ì., 110.000∂ ∞Ï˘Î¤˜ 478 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 240 Ù.Ì., 120.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 331 Ù.Ì., 100.000∂ ∞ӷηÛÈ¿ 370 Ù.Ì., 130.000∂ ∞ӈ̷ÏÈ¿ 507 Ù.Ì., 165.000 ∂ μ˘˙›ÙÛ· 1.600 Ù.Ì. 100.000 ∂ °ÎÔ‡Ú· 655 Ù.Ì., 530.000∂ ¢·‚¿ÎË 440 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 560 Ù.Ì., 100.000∂ ∫·ÓÈÛΤÚË 138 Ù.Ì., 140.000∂ ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.430 Ù.Ì., 250.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 1.345 Ù.Ì., 150.000 ∂ ∫‹È· 674 Ù.Ì., 380.000 ∂ ∫ÔÚÒË 4.100 Ù.Ì., 320.000∂

∫ÔÚÒÈ 5333 Ù.Ì. 270.000 ∂ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘ 390 Ù.Ì., 300.000 ∂ ∫Ú˘ÛÙ¿ÏË 192 Ù.Ì., 123.000 ∂ §. ∞ıËÓÒÓ 2.500 Ù.Ì., 1.250.000 ∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 150 Ù.Ì., 65.000∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 327 Ù.Ì., 229.000 ∂ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 695 Ù.Ì. 500.000 ∂ •ËÚfiηÌÔ˜ 362 Ù.Ì. 160.000 ∂ √ÁÏ (¿ÚÔ‰Ô˜) 181 Ù.Ì., 140.000∂ ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 755 Ù.Ì., 180.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 590 Ù.Ì. 120.000 ∂ ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 150.000 ∂ ÿÓÈ· 456 Ù.Ì., 70.000∂ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 270 Ù.Ì. 200.000 ∂ MONOKATOIKIE™ ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ 57 Ù.Ì., 85.000∂ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 3.000 Ù.Ì., 170.000 ∂ ∞ӷηÛÈ¿ 208 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2.700 Ù.Ì., 430.000∂ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 190 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4.000 Ù.Ì. 550.000 ∂ ÕÊËÛÔ˜ 250 Ù.Ì. (‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Î·È 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ) 500.000∂ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 325 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ. ÔÈÎfi. 490 Ù.Ì. 250.000 ∂ °È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ 50 Ù.Ì. 55.000 ∂ ∫. §Â¯ÒÓÈ· 220 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 2000 Ù.Ì. 500.000 ∂ ∫·ÈÛ·Ú›·˜ 113 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 145 Ù.Ì. ÁˆÓ. 130.000 ∂ ∫·Ù˯ÒÚÈ 480 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 4000 520.000 ∂ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 402 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÙÚÈÒÚ. ÔÈÎÔ‰. 220 Ù.Ì., 250.000∂ ªÔÛ¯¿ÙÔ 68 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 280 Ù.Ì. 150.000∂ ¡·˘¿Ú¯Ô˘ ∞ÔÛÙfiÏË 70 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 90.000∂ ¡ÔÙ·Ú¿ (¡Â¿ÔÏË), 86 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 121 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¶Ú. ∏Ï›·˜ ÕÓˆ μfiÏÔ˘ 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 530 Ù.Ì. 150.000 ∂ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 110 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 185.000 ∂ ºÂÚÚ·›Ô˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÙÚÈÒÓ ‰È·Ì. 250 Ù.Ì., 430.000 ∂ (044)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¡π∫√§∞√™ ™. ∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96 μ√§√™ Δ∏§. 24210-51589 ∫π¡. 6972-915553

¶ø§√À¡Δ∞π ∞. ∫∂¡Δƒπ∫∞ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 127.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 75 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 90.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 28,40 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 35.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 79,10 Ù.Ì., 95.000 ∂. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 86,75 Ù.Ì., 104.500 ∂. μ. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ πÛÔÁ›Ԣ 47,60 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 23,80, ·Ôı‹ÎË 47,60, ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,40, ·Ôı‹ÎË 60,40, ÙÈÌ‹ 229.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 60,32 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 30,25, ·Ôı‹ÎË 72,70, ÙÈÌ‹ 234.000 ∂. πÛÔÁ›Ԣ 110 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÙÈÌ‹ 180.000 ∂. °. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ πÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÈÌ‹ 165.000 ∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π √ÈÎfiÂ‰Ô 260 Ù.Ì., Ù¤ÚÌ· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË. √π∫√¶∂¢∞ ∫∞π ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ™∂ √§√ Δ√ ¶∏§π√ ∞ƒΔπ∞ ∫∞π √π∫√¢√ª∏™πª∞ (045)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 89ÙÌ. + ·Ù¿ÚÈ Î·È ˘fiÁÂÈÔ Û ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ ÛËÌÂ›Ô (ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ) ∫51 2. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤ Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡. πˆÓ›· ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 206ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢40 7. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 8. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfi Â‰Ô ∏20 10. °·Ù˙¤· 4 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Û 300ÙÌ. ÔÈÎ. º50 11. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ·˘ÙfiÓÔ̘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 135ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ Û 250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º50 12. ¶·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 85ÙÌ. Û 402ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂51 13. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ. Û 347ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫88 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 15. •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 2ÒÚÔÊÔ 180ÙÌ. Û 315ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £66 16. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 17. ™ˆÚfi˜ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 85ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏41 18. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 19. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 20. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 265ÙÌ. Û 600ÙÌ. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· ∂60 21. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2À/¢, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. ƒ.ºÂÚ·›Ô˘ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 60ÙÌ. 2Ô˘

ÔÚfiÊÔ˘ ¢30 4. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 115ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •4 5. √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 78ÙÌ. 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ , ÔÚfiÊÔ˘ ∂40 6. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 150ÙÌ. 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ø95 7. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 114ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∑98 9. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 9. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfi ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 12. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 15. º˘ÙfiÎÔ 1.800ÙÌ. Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ ∏99 16. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 278ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞87 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ∞ıËÓÒÓ 73ÙÌ. Û 207ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ15 4. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 5. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. · Ù¿ÚÈ ∂44 6. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· (ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ) 150ÙÌ. +150ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞8 7. ∞ıËÓÒÓ ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ. Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 8. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 196ÙÌ. Û 198ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞89 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 100ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ôı‹ÎË μ18 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 1.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯Ò ÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 900ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000ÙÌ. £15 3. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 4. À„ËÏ¿ÓÙÔ˘ ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. ∑2 5. ¡. πˆÓ›· ÁηÚÛÔÓȤڷ 40ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ •2 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 650ÙÌ. Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞10 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 84ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∂40 8. 54Ô˘ ™˘ÓÙ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂45 9. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 10. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 85ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ∂40 12. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 13. π¿ÛÔÓÔ˜ ηٿÛÙËÌ· 250ÙÌ. + 200ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ∞99 14. ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ 150ÙÌ,. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ∞8 15. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 16. §·Ú›Û˘ 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 50ÙÌ. Î·È 60ÙÌ. μ87 17. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 18. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 19. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈ· Û 200ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô •15 21. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 89ÙÌ.+ 81ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ+ 40ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∫51 22. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 23. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 65ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ17 24. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 145ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞92 25. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (012)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (014)

™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725, ∫π¡. 6972-672426 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì. Ì 30 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ 195.000 √ÈÓfiÓÂ˘Ì·, 190 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ 90.000 ¢ËÌ·Ú¯. ¡. πˆÓ›· 36 Ù.Ì. ËÌ/ÁÂÈÔ 30.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, ÔÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì. 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 85 Ù.Ì. 95.000 Αχιλλοπούλου-Γυμναστήριο 98 τ.μ., 85.000. Ευαγγελίστρια Ταχυδρομείο 50 τ.μ. 55.000. Φιλαδελφείας τέρμα, ρετιρέ 80 τ.μ., 130.000. √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ Μάραθος, 310 τ.μ. 100.000 Γκιώνη, 8 στρ. με 60 τ.μ. κτίσμα 110.000 ∂ÊÔÚ›·, ¡. πˆÓ›· 600 Ù.Ì. 250.000 ª¿Ú·ıÔ˜, 420 Ù.Ì. 100.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 7 ÛÙÚ. 50.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000 ¡. πˆÓ›· ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì. 65.000 Ν. Ιωνία Λύκειο, 120 τ.μ. με παλαιά οικία 70.000 Ν. Ιωνία Στρατόπεδο 517 τ.μ 200.000 ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000 §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ· 280.000 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 140.000 ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì. 70.000 ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 1.000 Ù.Ì. 300.000 ∫·Ï·Ì¿ÎÈ, ¶Úfi·Ó 3.850 Ù.Ì. 80.000 §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 Αγ. Αικατερίνη 4 στρ. 320.000 ΒΙΟΣΚΥΡ πρώην 135 τ.μ. 50.000 Αγ. Βαρβάρα 200 τ.μ. 85000 Ν. Ιωνία τέννις 140 τ.μ. 50000 Νεάπολη 245 τ.μ. 100.000 Λαρίσης περιφ/κός 550 τ.μ. 25.000 Μελισσάτικα Σπαρτιάς 19 στρέμ. 200.000 Λουζίνικο 23 στρ. 240000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ Πρόνοια, 45 τ.μ., οικόπ. 70 τ.μ. 40.000 Βαμβακουργία, 70 τ.μ., οικόπ. 140 τ.μ. 120.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ, 70 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 130 Ù.Ì. 135.000 ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›·, 180 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 170.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Û ·ÚοÎÈ, ¿ÎÚÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË, 205.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. 250.000 ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ Ì ‰ÒÌ· 63.000 Φιλαδελφείας 80 τ.μ., οικοπ. 160 τ.μ., 135.000 Ε Κουφόβουνο, 50 τ.μ. οικοπ. 85 τ.μ., 80.000 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ §·Ú›Û˘ ÂÍÚ¤˜ ۤڂȘ, 16 ÛÙÚ. 180.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì. 200.000 ¡. ¢¤ÏÙ· 150 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. ËÌÈÙÂÏ‹˜ Ûȉ/Û΢‹, ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 130.000 Μεταμόρφωση όροφος 250 τ.μ. 250.000 (016)

-----------------------------------ME™ITIKO °PAºEIO KøN/NOY £. KYPIT™H ™¶YPI¢H 58, 2Ô˜ OPOºO™ TH§. - FAX 24210 31036 KINHTO: 6944-285802 Για μια σωστότερη προβολή των ακινήτων σας, εντός και εκτός Nομού. Eπικοινωνήστε με το γραφείο μας. Eάν θέλετε και εσείς να έχετε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική προώθηση του ακινήτου σας. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ. ¶ø§OYNTAI 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· με θέα στο λιμάνι. Μεζονέτα 240 τ.μ. με εσωτερικό ανελκυστήρα σε οικόπεδο 350 τ.μ. 2. ™Ù·ı¿, 3άρι με Κωνσταντά, 75 τ.μ., με Φ/Α. Διαμπερές, ανακαινισμένο. 3. ∞ÏÌ˘Úfi˜ μεζονέτα 120 τ.μ. από ιδιώτη. 4. ΔÔ ÈÛfiÁÂÈÔ διπλοκατοικίας 100 τ.μ. με αυλή μπροστά - πίσω περιοχή Γκρην Παρκ σε οικόπεδο 160 τ.μ. 5. Διαμέρισμα 3άρι, 86 τ.μ. 4ος όροφος, Δημ. Γεωργιάδου με Γαμβέτα, με αποθήκη και πάρκιν σε 8 ετών πολυκατοικία. 6.∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ™ˆÚÔ‡, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 τ.μ. κοντά στην εκκλησία, θέα απεριόριστη προς το Βόλο. 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· αρχοντικό 235 τ.μ. αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο, εκατό μέτρα από την κεντρική πλατεία, απεριόριστη θέα Βόλο - Παγασητικό, άριστη κατάσταση κατάλληλο και για επαγγελματική στέγη. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 τ.μ. 1ος όροφος σε αυτόνομη οικοδομή ενός ορόφου με κλειστό πάρκινγκ. Αποθήκη 20 τ.μ. και θέα στην παραλία, καινούριο. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô Κουμουνδούρου με Αχιλλοπούλου 150 τ.μ. βλέπει σε δύο δρόμους (διαμπερές), από τα μοναδικά της περιοχής. Κτίζεται τετραώροφη οικοδομή. 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ οικόπεδο 500 τ.μ., με μικρή οικία, 65 τ.μ., κεντρικό. 11. ∫·Ú·Á¿Ù˜, οικόπεδο γωνιακό, 220 τ.μ. Βρίσκεται επί της οδού Γ. Τέντζερη και Παν. Σελιανού. 12. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· διαμερίσματα 120 τ.μ. σε στυλ μεζονέτας με αυλή, πάρκινγκ και αποθήκη καινούρια. 13. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ Πηλίου, γκαρσονιέρες, 34 τ.μ. και 16 τ.μ., κοντά στην παραλία. 14. ∞ÏÌ˘Úfi˜ οικόπεδο 620 τ.μ. 15. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 127 τ.μ., επί της Σταθά, σε 230 τ.μ. οικόπεδο. 16. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ οικία 85 τ.μ. σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. 150 μέτρα από την Ακτή Χατζηβαγγέλλη. 17. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ μεζονέτα παραθαλάσσια 120 τ.μ. καινούρια. 18. ¢πª∏¡π μεζονέτα τριών ορόφων με ανελκυστήρα 300 τ.μ., απεριόριστη θέα τον Παγασητικό. Πολλά πλεονεκτήματα. 19. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΥΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ. 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ οικία 55 τ.μ. με μεγάλη αυλή, θέα και στο κέντρο. 21. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ οικόπεδο 1.050 τ.μ.. μόνο 37.000 Ε, εφαπτόμενο του κεντρικού δρόμου. 22. √π∫√¶∂¢√ 355 τ.μ. περιοχή Πευκάκια

Ν. Παγασαί, αμφιθεατρικό, με πανοραμική θέα. Τιμή λογική. 23. ¶Â˘Î¿ÎÈ· οικία 102 τ.μ. παλαιά σε οικόπεδο 350 τ.μ., θέα απεριόριστη. 24. ¡. πˆÓ›· περιοχή Αγ. Βαρβάρας 1ος όροφος διπλοκατοικίας 96 τ.μ. Τιμή ελκυστική. 25. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Αγ. Νικολάου με Ερμού 29 τ.μ. 26. °Î·ÚÛÔÓȤڷ ημιυπόγεια Ρήγα Φεραίου 32 τ.μ. Μόνο 14.000 Ε. A•IO§O°E™ E¶EN¢Y™EI™ 1. ∫¿Ï·ÌÔ˜, παραλιακό αγροτεμάχιο (εφάπτεται της αμμουδιάς) 17.000 τ.μ. Βλέπει σε δύο δρόμους, με 85 τ.μ. οικία κατασκευασμένη το 1985. 2. ∞§√¡¡∏™√™ μονοκατοικία πάνω στο κύμα η οποία είναι διαμορφωμένη ως επαγγελματική στέγη. Περιοχή Πατητήρι. 3. Παραθαλάσσιο οικόπεδο 450 τ.μ. στις Αλυκές Βόλου εφάπτεται σε παιζόδρομο. Μοναδική ευκαιρία. ENOIKIA™EI™ 1. 3¿ÚÈ 87 τ.μ., 1ος, Νικοτσάρα-Κων/ντα διαμπερές, ατομικό φ/α. 2. ¢˘¿ÚÈ 57 τ.μ., Ν. Γάτσου με Γαζή. 3. ΔΥΑΡΙ Μαγνήτων 55 τ.μ., διαμπερές. 4. ΤΡΙΑΡΙ Μαγνήτων, Γαμβέτα, 1ος όροφος. 5. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· αυτόνομο με δική του είσοδο 107 τ.μ. Κωνσταντά με Κ. Μακρή. 6. ¢˘¿ÚÈ με Α/Θ, 55 τ.μ., Θράκης. 7. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ με πατάρι 70 τ.μ., περιοχή Νεαπόλεως (Βελτετσίου). 8. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› χώροι σε ορόφους από 70 τ.μ. έως 345 στο κέντρο της πόλης. °Nø™H KAI ™YNE¶EIA. (017)

-----------------------------------∏§π∞™ ∫√∫ª√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 24210-38556 ∫π¡. 6978-393556 ¶ø§√À¡Δ∞π: √π∫√¶∂¢∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 150 Ù.Ì. 62.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 130 Ù.Ì. 45.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 125 Ù.Ì. 65.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 145 Ù.Ì. 80.000∂. ∂ÛÊÈÁÌÂÓ›ÙÔ˘ 220 Ù.Ì. 120.000∂. §Â‡Î· 280Ù.Ì. 144.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 300 Ù.Ì. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 180-400 Ù.Ì. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 216 Ù.Ì. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 230 Ù.Ì. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 310 Ù.Ì. 120.000∂. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 300 Ù.Ì. ∞Ë-°ÈÒÚÁË 480 Ù.Ì. 125.000∂. °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 3.500Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 150.000∂. ∞ıËÓÒÓ 1.000 Ù.Ì. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 280 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ 360 Ù.Ì. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 22.000 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 75.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 150.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 3 ‰. 120.000∂. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ÁÈ·›. ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. •ÂÓ›· 3 ‰ˆÌ. 95.000∂. ∫ÔÚ·‹ ÙÚÈÒÚÔÊË Î·Ú·ÁÈ·›. °·˙‹ ‰ÈÒÚÔÊË 120.000∂. ∞Û‚ÂÛÙ·ÚÈ¿ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ., ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ÁˆÓȷ΋. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 110.000∂. ¡. πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 60.000∂. ¶&¶·‡ÏÔ˘ 3 ‰ˆÌ. 92.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3 ‰ˆÌ. 90.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ·. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 34.000∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 28.000∂. ∫ÔÚ·‹ 29 Ù.Ì. Ó¤·. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 32 Ù.Ì. Ó¤·. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 294 Ù.Ì. 36.000∂. ¢À∞ƒπ∞ √ÁÏ 55 Ù.Ì. 57.000∂. °·ÏÏ›·˜ 56 Ù.Ì. 60.000∂. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 60 Ù.Ì. 58.000∂. °·˙‹ ÚÂÙÈÚ¤ 60.000∂. ∫·ÚÙ¿ÏË 62 Ù.Ì. 65.000∂. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 50 Ù.Ì. Ó¤Ô, 82.000∂. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 54 Ù.Ì. Ó¤Ô 70.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ú·˚ÛοÎË 66 Ù.Ì. 67.000∂. ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 85.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 82 Ù.Ì. 82.000∂. ¶·Ú·Ï›· 70 Ù.Ì. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 93 Ù.Ì. 95.000∂. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82 Ù.Ì. Ó¤Ô 118.000∂. ºÂÚ·›Ô˘ 98 Ù.Ì. Ó¤Ô. ™Ù·ı¿ 90 Ù.Ì. Ó¤Ô. ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 85 Ù.Ì. 110.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ™Ù·ı¿ 92 Ù.Ì. 105.000∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 115 Ù.Ì. 125.000∂. °·˙‹ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô. °·ÏÏ›·˜ 108 Ù.Ì. Ó¤Ô 153.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 125.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 170 Ù.Ì. ¶¿ÚÎÔ 115 Ù.Ì. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ 135 Ù.Ì. 145.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 170 Ù.Ì. ¶·Ú·Ï›· 110 Ù.Ì. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 136 Ù.Ì. 155.000∂. °ƒ∞º∂π∞ ∫·ÚÙ¿ÏË 34 & 35 Ù.Ì., 45.000∂. ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›· 85 Ù.Ì. 110.000∂. ÕÁ. ¡ÈÎfiÏ·Ô 75 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 40 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 75 Ù.Ì. ª∞°∞∑π∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 85 Ù.Ì. 92.000∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 70 Ù.Ì. °·˙‹ 50 Ù.Ì. 86.000∂. ∂ÚÌÔ‡ 120 Ù.Ì. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 30 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 33 Ù.Ì. ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 82 Ù.Ì. πˆÏÎÔ‡ 40 Ù.Ì. ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 105 Ù.Ì. ÁˆÓ›·. ∞ıËÓÒÓ 2.600 Ù.Ì. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 70 Ù.Ì. ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 150 Ù.Ì. ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ & √π∫√¶∂¢∞ ™∂ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™-√π∫√¶∂¢∞ & •∂¡√¢√Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ª∂ ™À°∫ƒπΔπ∫∞ ™Δ√πÃ∂π∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ & ª∞°∞∑π∞ (018)

°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoxarg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1·. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÈÛfiÁÂÈ· ʈÙÂÈÓ‹ 35.000∂. 1. ™˘Ú›‰Ë 24 Ù.Ì. 5 ÂÙÒÓ, 34.000. 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 27 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 29.000. 3. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 31 Ù.Ì., 2Ô˜, 44.000. 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 90.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 2. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. 3. °·ÏÏ›·˜ 55 Ù.Ì., 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, 8 ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 125.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1‚. ¶ÂÚÈÔ¯‹ (π∫∞) 74 Ù.Ì., 5Ô˜ (4ÂÙ›·˜) 105.000∂. 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 89 Ù.Ì., 1Ô˜, 81.000. 2. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 80.000. 3. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., 168.000. 4. ∞. °·˙‹ ÁˆÓ., 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000 5. °·ÏÏ›·˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ÎÔÌϤ, 199.000. 6. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì., 4Ô˜, ‰È·Ì., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 2 ÂÙÒÓ, ı¤·, 140.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ ËÌÈ˘., 96 Ù.Ì., ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘, 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 80.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 70.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.1·. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜ ·Ó·ÙÔÏ. ÔÏ˘ÙÂÏ. ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı. ηÈÓ. 185.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 Ù.Ì., 1Ô˜ ËÌÈÙÂÏ. 76.000. 1. ∞ÁÚÈ¿ 121 Ù.Ì., 1Ô˜, 121 Ù.Ì., ηÈÓ., ÎÔÌϤ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 170.000. 2. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì., 1Ô˜ (1991)+25 Ù.Ì. ÔÛÔÛÙfi ÔÈÎÔ. 153.000. 3. ∞. °·˙‹ 116 Ù.Ì., 5Ô˜, 115.000. 4. ∫. ¶·Ï·Ì¿ ÌÂ˙ÔÓ. 170 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜, Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰. 150.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 169 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ., 4Ô˜-5Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 290.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., 170.000. 7. ¡. πˆÓ›· 128 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., ÁˆÓ., 128.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. πˆÏÎÔ‡ 855 Ù.Ì., ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 560 Ù.Ì.) ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 580.000. 1·. ∞Ï˘Î¤˜ 307 Ù.Ì., ÁˆÓ., 105.000∂. 1β: ΑΛΥΚΕΣ 366 τ.μ. γων. 105.000Ε 1γ: Ν. ΙΩΝΙΑ 180 τ.μ. γων. (Σ.Δ. 2,4) 100.000Ε 2. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì. 83.000 (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.). 3. πˆÏÎÔ‡ 235 Ù.Ì. 185.000∂ (ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì.). 4. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 740 Ù.Ì. (¢π™/°ø¡) Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ı¤·, fiÏÔ ‹ 1/2. 5. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 1.480 Ù.Ì. (ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ), Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi, ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘. 6. ∞Ï˘Î¤˜ 85 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 102 Ù.Ì.) 43.000. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 522 Ù.Ì., 339.000. 8. ¡. πˆÓ›· 370 Ù.Ì. (™.¢. 2,4) 275.000. 9. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ï·˙) 170 Ù.Ì. 80.000, 156 Ù.Ì. 90.000, 156 Ù.Ì., ÁˆÓ. 110.000, 246 Ù.Ì. ÁˆÓ. 150.000, 490 Ù.Ì. ÁˆÓ. 280.000. 10. πˆÏÎÔ‡ 1.150 ÁˆÓ. (™.¢. 2,4) 3.400.000. 11. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚÂÌ. (50 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ·) 190.000. 12. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) 10 ÛÙÚÂÌ. 88.000 (2,4,6,15 ÛÙÚÂÌ. ·fi 3.000 ¤ˆ˜40.000 ·Ó¿ ÛÙÚÂÌ.). 13. §·‡ÎÔ˜ (ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÃfiÚÙÔ, ªËϛӷ) 13 ÛÙÚÂÌ. Â›‰Ô, 320.000. 14. ™˘Î‹ (¶ÔÙfiÎÈ) ·ÁÚÔÙ/¯È· 11,6,7,6 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·, ηٷÏËÎÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. 15. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ 430 Ù.Ì. 80.000. 16. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. (ÁˆÓ. ™.¢. 1,8) 135.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1·. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 262.000. 1‚. ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘., 127 Ù.Ì., 1Ô;+121 Ù.Ì. 2Ô˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 600.000∂. 1Á. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) ÌÂ˙. ÔÏ˘ÙÂÏ. 132 Ù.Ì.+·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì.+Ù·Ú¿ÙÛ· μ∞Δ∏ Û ÔÈÎfi. 160 ÙÌ. ˘fi ηٷÛ΢‹, ·Ú¿‰ÔÛË 9/10. 1. ¡. πˆÓ›· (Ù¤ÓȘ) ÌÂ˙ÔÓ. 3 ÂÈ. 47 Ù.Ì. ηı¤Ó·, ·˘Ï‹ 70 Ù.Ì. ÁˆÓ., ηÈÓ., 200.000. 2. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 2000) ı¤·, 290.000. 3. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì., 59.000. 4. ™¿ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 85.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., 195.000. 6. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990) Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 175.000. 7. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚÔÊÔ (90+70) Ù.Ì. ·ÏÈfi ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 8. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ. 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 820 Ù.Ì., ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤·, 465.000. 9. ªËÏȤ˜ (Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·) 82 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 170 Ù.Ì., ÏÔ˘Í, ı¤·, 295.000. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. / 350 Ù.Ì. ı¤· 170.000. 11. ªÂÙfi¯È ‰ÈÒÚÔÊÔ ·ÏÈfi 40.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1·. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2Ô˜, 31 Ù.Ì., 44.000∂. 1‚. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 1. ª·Á·˙› πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì., 42.000. 2. ¡. πˆÓ›· (Ô˘˙ÂÚ›) ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 75 Ù.Ì. + (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·) (ÂÓÔÈÎ. 700∂) 195.000. 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛÔÁ. 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ 360.000. 4. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (ÍÂÓÒÓ·˜) 2 ‰˘¿ÚÈ· ÙˆÓ 45 Ù.Ì. ηı¤Ó·+2 ÁηÚÛÔÓ. ÙˆÓ 35 Ù.Ì. ηıÂÌÈ¿+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË/ ÂÚ›Ô˘ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 385 Ù.Ì. 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 390.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓ. (ÂÓÔÈÎ. 500∂) 80.000. 6. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 52 Ù.Ì. ÁˆÓ. ÈÛ. 135.000. 7. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 4 ÈÛÔÁ. ÎÙ›ÛÌ· Û‡ÓÔÏÔ 420 Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. (™.¢. 1,2), 520.000. 8. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 25 Ù.Ì. ηÈÓ. 115.000. 9. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ· Û ÔÈÎfi. 340 Ù.Ì. (1998) 550.000∂. ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ˘fi ηٷÛÎ. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÔÏfiÎÏËÚÔ ‹ Î·È ÙÔ ÌÈÛfi. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ. ¿‰ÂÈ· (2006): 2Ô˜ 105, 3Ô˜ 75, 4Ô˜ 42, 200.000. 3. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ Ì·Á·˙È¿ 250 Ù.Ì. Î·È ∞’ ÔÚÔÊ. ‰È·Ì. 115 Ù.Ì. ËÌÈÙÂϤ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. ΔÈÌ‹ 280.000. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô (™ÎfiÂÏÔ˜) 21 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÈÛ›Ó·, ηʤ Ì·Ú, Û·ÏfiÓÈ, ¿ÚÎÈÓ, 550.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÔÚÔÊ. 130 ÙÌ., 1Ô˜, ‰È·Ì., 10ÂÙ›·˜, 2ÏÔ ¿ÚÎÈÓ, 520∂. 2. ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ Ì·Á·˙›, ÁˆÓÈ·Îfi, 32 Ù.Ì.+32 Ù.Ì. ˘ÔÁ., ηÈÓ., 350∂. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (020)

ÛÙÔ Internet:

www.e-thessalia.gr


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 44 ∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (015)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6943756537 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com

√π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ∫ÚÈı·ÚÈ¿, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 500 Ù.Ì. Û ‰ÚfiÌÔ 4 Ì. ÙÈÌ‹ 160.000 ∂. 2. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤ÌȉԘ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 3. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ μ˘˙›ÙÛ·, ÚfiÛÔ„Ë ÎÔÈÓÔÙÈÎfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 418 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 55.000 ∂. 4. ¶‹ÏÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜ - ÷ӛˆÓ 4,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 65.000 ∂. 5. ¶‹ÏÈÔ (¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘) ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ 350 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 6. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 7. ™˘Î‹ 1 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 30.000 ∂. 8. ™˘Î‹ 550 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 20.000 ∂. 9. ¶ÙÂÏÂfi˜ 3.000 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 250.000 ∂ 10. ¶ÙÂÏÂfi˜ 4.150 Ù.Ì. ÙÈÌ‹. 140.000 ∂. 11. ¶ÙÂÏÂfi˜ 17.000 Ù.Ì. 150.000 ∂/ 12. ¶ÙÂÏÂfi˜ 2.300 Ù.Ì. ÙÈÌ‹ 60.000 ∂ 13. ªԇʷ ∫ÔÚfiË 3 ÔÈÎfi‰· 500 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 14. ¢‹ÌÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÚÈÔ¯‹ ¢Ú¿ÎÂÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 5.250 Ù.Ì. 50.000 ∂. 15. μfiÏÔ˜, ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜ 2.300 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 50.000 ∂. 16. μfiÏÔ˜, ª·Ï¿ÎÈ 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÙÈÌ‹ 130.000 ∂. 17. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 12.000 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 100.000 ∂. 18. ¶‹ÏÈÔ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ 5.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 19. ¶‹ÏÈÔ, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 600 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 20. ∑·ÁÔÚ¿ ÛÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÛÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ∑·ÁÔÚ¿˜-¶Ô˘Ú›Ô˘ (ÚfiÛˆÔ 90 Ù.Ì. ÙÔ fiÏÔ ÔÈÎfi‰Ô) 300 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 85 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 80.000 ∂. 21. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi 650 Ù.Ì. ÙÔ Î¿ı ¤Ó· ‹ ¤Ó· ÙˆÓ 1.300 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ 85.000 ÙÔ ¤Ó· ‹ 160.000 Ù· ‰‡Ô. 22. ªËϛӷ, ÂÚÈÔ¯‹ “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 1.000 Ù.Ì. 170.000. 23. ¢Ú¿ÎÂÈ·, ∞Á. ∞ÈηÙÂÚ›ÓË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi˜ ·fi ‰·ÛÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· 500 Ì. ·fi ¢Ú¿ÎÂÈ· 5.000 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 120.000 ∂. 24. ÿÓÈ· 500 Ì. ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ∑·ÁÔÚ¿ 4.250 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 90.000 ∂. 25. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40-45 Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 9.620 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 200.000 ∂. 26. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÚfiÛÔ„Ë 40 Ì. ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ·ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ, 1090 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 60.000 ∂. 27. ¢‹ÌÔ˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÂÚÈÔ¯‹ §ÈÌÓÈÒÓ·˜ 1.500 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 45.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1·. ™Â ÂÓÙ·ÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Â› ÈÏÔÙ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ∫ÔÚ·‹ 110 - °·˙‹, ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 67, 47, 71 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ ˘fi ηٷÛ΢‹. 1. μfiÏÔ˜, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ Ì ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤ÚÌ·ÓÛË ·ÙÔÌÈ΋ ÙÈÌ‹ 85.000 ∂. 2. ¢‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ÛÙÔ ¶·ÙËÙ‹ÚÈ Û ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. 3. μfiÏÔ˜, ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200 Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì. (4¿ÚÈ), 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, 10ÂÙ›·˜ Ì ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÙÈÌ‹ 138.000 ∂. 4. μfiÏÔ˜, ΔÛ·Áηڿ‰·˜ 3, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›· μfiÏÔ˘ 78 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì parking, 20ÂÙ›·˜, Ì ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÙÈÌ‹ 102.000 ∂. 5. μfiÏÔ˜, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ∫·ÚÙ¿ÏË 50 Ù.Ì. (2¿ÚÈ) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 30ÂÙ›·˜, ÙÈÌ‹ 72.000 ∂. 6. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, ‰˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., ÂÈψ̤ÓÔ, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÙÈÌ‹ 84.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 7. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹ 89, 4¿ÚÈ 107 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÙÈÌ‹ 193.000 ∂. 8. μfiÏÔ˜, ª·ÓÁ‹ÙˆÓ 110, 1Ô˜, 3Ô˜, Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 84 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓ, ÂÈψ̤ӷ, Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 141.000 ∂ Î·È 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 147.000 ∂, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·.. 9. μfiÏÔ˜, ÁηÚÛÔÓȤڷ, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ 2, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÙÈÌ‹ 53.000 ∂. 10. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 11. ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ ∞Úη‰›Ô˘ 3, 50 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, ÙÈÌ‹ 42.000 ∂. 12. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 96 Ù.Ì. ÛÙÔ ¡ÂÔ¯ÒÚÈ Ì·˙› Ì ÔÈÎfi‰Ô, ÙÈÌ‹ 150.000 ∂. 13. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 210 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 230.000 ∂. 14. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· Ì ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 310 Ù.Ì. (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 450.000 ∂. 15. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ (ÁÈ·›) Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 185. Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ 1.750 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓË Â› Ù˘ Â·Ú¯È·Î‹˜ Ô‰Ô‡ ™ÎÈ¿ıÔ˘ - ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (Ï·˙

ΔÚÔ‡ÏÔ˘) Î·È 2 ¯ÈÏ. ·fi ÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ ηٿÏÏËÏË ÁÈ· ηÙÔÈΛ· ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË (ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ·), ÙÈÌ‹ 350.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, °Ï·‡ÛÙˆÓÔ˜ 17, 15 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 26.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 34, ÈÛfiÁÂÈÔ 47 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏÔ ·Ù¿ÚÈ. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. 2. ¡Â¿ÔÏË, μ·ÏÙÂÙÛ›Ô˘ 10, ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 400 ∂. μπ§∂™ - ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË cafe-bar ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË, ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, 55 Ù.Ì. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È Û˘ÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. (021)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ∫¤ÓÙÚÔ, ηÈÓÔ‡ÚÈ· 4¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. 4. °Ú·ÊÂ›Ô 54 Ù.Ì. Î·È 22 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ 5. ΔÚÈÎÔ‡Ë 80 Ù.Ì. Ì parking 3Ô˜ 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000∂. 8. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 150 Ù.Ì. 9. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 160 Ù.Ì. 20 ÂÙÒÓ. 10. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000∂. 11. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 12. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, ÚÂÙÈÚ¤ 100 Ù.Ì., 78 Ù.Ì. 13. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 10 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 14. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ. 15. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ). √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ∞Ï˘Î¤˜ 180 Ù.Ì. 7. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 105 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. 8. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ 80 Ù.Ì. (·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ). 9. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 10. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85+80 Ù.Ì. (∫·ÏÏÈı¤·). 11. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 12. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ (ÓÂfi‰ÌËÙÔ) ÏÔ˘Í. 13. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 14. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 140 Ù.Ì. 3. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 4. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 5. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 6. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 7. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 8. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 9. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 10. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì. 11. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 12. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 13. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 14. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. ¶·Ú·Ï›· ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 117 Ù.Ì. 6. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 7. ¶·ÏÈ¿, 240 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (023)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894, 24210 28944 www.euroktima.com

∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ∫∂¡Δƒπ∫√ ‰˘¿ÚÈ 56 Ù.Ì. 4Ô˜ 58.000∂ 2. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. 58.000 ¯ÈÏ. ∂. 3. ∫√ƒø¶∏ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, 125.000∂. 4. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 170.000∂. 5. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ ηÈÓ., ÙÚÈ¿ÚÈ 76 Ù.Ì., 1Ô˜, Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,98.000∂. 6. ∞°. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ Ó¤· ÌÂ˙ÔÓ. 110 Ù.Ì., Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi., 3 À/¢, 2 W.C., 150.000∂. 7. ¡. πø¡π∞ 2¿ÚÈ 49 Ù.Ì., 4Ô˜, 73.000∂. 8. ∞°. ™Δ∂º∞¡√™ 600 Ù.Ì., 85.000∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ 1. 103 Ù.Ì.+15 Ù.Ì., Ì 3 ˘/‰, 2wc ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 183.000∂. 2. 94 Ù.Ì., 2 ˘/‰ Ì ÔÏÏ¿ extra, ¿ÚÎÈÓ, 3Ô˜, 182.000∂. 3. 80 Ù.Ì. 2 ˘/‰ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 121.000∂. 4. ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 76 Ù.Ì., 2Ô˜, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ,105.000∂. 5. 103 Ù.Ì., 2 À/¢, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 3Ô˜ ÔÚ., ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ı¤·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 153.000∂. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. ¶§∏™π√¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 2¿ÚÈ, 50 Ù.Ì., 3¿ÚÈ, 85 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, 130 Ù.Ì. 3. ∑∞Ã√À ÙÚÈ¿ÚÈ 84 Ù.Ì., 3Ô˜, 2 À/¢, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ. 4. ºπ§∞ƒ∂Δ√À 105 Ù.Ì., ÙÚÈ¿ÚÈ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¶‹ÏÈÔ, 2 À/¢, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 28, 30, 38 Ù.Ì. 6. 2¿ÚÈ· 45, 54, 58, 65 Ù.Ì.

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 √π∫√¶∂¢∞ 1. μ√§√™ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000Â. 3. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞°ƒπ∞ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ∞§À∫∂™ 489 Ù.Ì., 270.000∂, 560 Ù.Ì. 160.000∂, 107 Ù.Ì. 60.000∂, 4 ÛÙÚ. Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤· 165.000∂. 6. ¡. ∂£¡π∫∏ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 164.000 Ù.Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. 7. §∞ƒπ™∏™ 50 ÛÙÚ. 70Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ∂£¡π∫∏. ¶∞°∞™∏Δπ∫√™ 8. 170.000 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 9. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 10. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì. 700 Ù.Ì. 11. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 12. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 13. Ã∞¡π∞ ¶∏§π√ 1.200 Ù.Ì. Ì 90 Ù.Ì. ÔÈΛ·. 14. ª∏§π∂™ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 15. ª∏§π¡∞ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 16. ª¶√Àº∞ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 17. ∞π°∞π√ 15 ÛÙÚ. 20.000/ÛÙÚ. 18. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì. 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 19. §∂º√∫∞™Δƒ√ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ∞°π√™ μ∞™π§∂π√™ 100 Ù.Ì., Û 140 ÔÈÎ. Ì ·˘Ï‹ ·Ó·ÙÔÏÈ΋, 135.000 ∂. 2. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 3. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì., 90.000 ∂. 3·) ¶ÚÔ˜ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÂÍÔ¯ÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 135.000 Â.. 3‚) °∞∑∏ 120 Ù.Ì., 165.000 ∂. 4. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ÔÈΛ· 80 Ù.Ì., 135.000. 5. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞ 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c, Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000 ∂ ¡∂∞. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ £∂∞ 320.000 ∂. 7. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 8. ∞°ƒπ∞ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 135 Ù.Ì. 205.000 ∂. 9. ∫. °∞Δ∑∂∞ ÌÂ˙ÔÓ. 95 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ó¤· 195.000 ∂ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË. 10. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 11. ª∏§π∂™ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 12. ª√ÀƒΔπ∞™ ¶∏§π√À 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. 13. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∞§À∫∂™ ηٿÛÙËÌ· 145 Ù.Ì.+87 Ù.Ì., ·˘Ï‹ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. Δ·‚¤ÚÓ· Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 800∂ ÙÔ Ì‹Ó·. 3. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 450∂. (024)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 100 Ù.Ì. 140.000 ∂ °1 2. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 3. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 4. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 5. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 6. °. ¢‹ÌÔ˘ 80 Ù.Ì. 130.000 ∂ °10 7. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 8. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 9. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 10. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 11. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ¿Óˆ ·fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 91 Ù.Ì. 110.000 ∂ °24 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 117 Ù.Ì. 360.000 ∂ ¢1 2. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 3. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 4. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 6. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 7. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 147,40 Ù.Ì. 200.000 ∂ ¢12 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35

16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 70 Ù.Ì. 190.000 ∂ ∑39 19. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 20. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 429,16 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏54 21. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ 1.168 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏55 22. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂™∏ (026)

AYTOKINHTA

¶ˆÏÂ›Ù·È Σκαραβαίος, αυτοκίνητο μοντ. ’72, τιμή 2.000,00. Τηλ. 24210 20196, 20357. (796)

ZHTOYNTAI ∑ËÙÔ‡ÓÙ·È: Συνεργάτες σε γερμανική εταιρεία με προϊόντα υγείας, ευεξίας και ομορφιάς. Κέρδος 40% και μηνιαίο bonus έως 21%. Πολύ καλό μηνιαίο εισόδημα και υπό προϋποθέσεις Ι.Χ. Πληρ. τηλ.: 6978441555 κ. Δημήτρη. (596)

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔ˜ ÂÓÔÈΛ·ÛË

επιπλωμένο διαμέρισμα γκαρσονιέρα 50-60 τ.μ. για υπάλληλο μεγάλης εταιρείας στην περιοχή του Βόλου. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-96507 ÎÈÓ. 6948110163

(725)

Η Φαρμακευτική Εταιρεία, ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε., ζητεί:

∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË για το τμήμα Φαρμάκων με έδρα το Βόλο. Απαιτούμενα προσόντα: Ηλικία έως 30 ετών, Πτυχίο Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής, Προϋπηρεσία θα ληφθεί υπ’ όψιν. Προσφέρονται: Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας, ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών, δυνατότητα επαγγελματικής εξέλιξης, αυτοκίνητο εταιρείας, κινητό τηλέφωνο, ομαδική ασφάλιση. Παρακαλούμε αποστείλατε βιογραφικό σημείωμα στο fax: 210-5788791 ή στο e-mail: Farmasyn@otenet.gr. Υπ’ όψιν: Υπεύθυνου Προσωπικού. (632)

∑∏Δ∂πΔ∞π πεπειραμένο άτομο για κρεοπωλείο. Πληρ. τηλ. 2428094500 και 6946-189737. (465)

Η ΜΕΪΔΑΝΗΣ Α.Ε. (όμιλος Electroinvest) ζητά εξωτερικό

ˆÏËÙ‹ για το τμήμα χονδρικής με έδρα το Βόλο και περιοχή ευθύνης την Θεσσαλία. Απαραίτητα προσόντα: α) Πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης σχολής επιθυμητό. β) 3ετή εμπειρία σε χονδρικές πωλήσεις (προϊόντα οικοδομής) γ) γνώση Η/Υ δ) Ηλικία έως 35 ετών Παρέχουμε ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών bonus- εταιρικό αυτοκίνητο - εταιρικό κινητό. Αποστολή βιογραφικών και πληροφορίες στο e-mail: N.DASOPOULOS@electroinve st.gr fax: 2104834547. Υπόψιν κ. Δασόπουλο Νίκο, τηλ. επικοινωνίας 2104834050. (621)

™YNOIKE™IA ∂§∞ ¡∞ βρούμε μαζί αυτό που αναζητάς!!! Για σχέση - συμβίωση - γάμο, η μόνη αξιόπιστη επιλογή. Γραφείο γνωριμιών ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα. Πληρ. τηλ. 2410-549797. (642)

∞ª∂™∏ Ã∏ª∞Δ√¢√Δ∏™∏ έως 25.000 Ε, σε δημόσιους - δημοτικούς υπαλλήλους, σε συνταξιούχους δημοσίου - ΙΚΑ ανεξάρτητα από ηλικία, υπερδανεισμό και Τειρεσία σε 6 εργάσιμες ημέρες. Σε ιδιώτες - επαγγελματίες - αγρότες. Άμεσα 10.000 Ε σε 4 ημέρες. Εκταμίευση σε τράπεζα της πόλης σας. Πληρ. τηλ. 2310554514, fax: 2310554517, κιν. 6972886998. website: www.moneycashgram. gr. (726) ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (987)

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα διαθέσιμα μετρητά σας δίνουμε αν έχετε πιστωτικές κάρτες σε πολλές δόσεις από 1.000 έως 100.000 Ε. Άμεση εξυπηρέτηση - εχεμύθεια και ασφάλεια, άσχετα αν έχουν υπόλοιπο μετρητών. 09.0022.00 και Σάββατο - Κυριακή. Ραντεβού στο χώρο σας. Κος Αντώνης, τηλ. 2118501414, 6945-040777. (433)

∞¡ ∂Ã∂Δ∂ Eurobank-Alfa-Eθνική-Γενική ή άλλες πιστωτικές κάρτες παίρνετε σε 5’ μετρητά σε 12-36 τραπεζικές δόσεις. Μόνο σοβαρές προτάσεις, εξυπηρέτηση αυθημερόν σε όλη τη Θεσσαλία, έχουν δεν έχουν υπόλοιπο. Κα Ελπίδα 6974533556. (434)

¢IAºOPA

∞¡∞§∞ªμ∞¡ø

¢∞¡∂π∞ - μεταφορές δανείων Το γραφείο μας - παρά τις κακές συγκυρίες - συνεχίζει με συνέπεια την εξυπηρέτηση παλαιών και νέων πελατών. Διαμεσολαβούμε για την χορήγηση: Νέων δανείων, μεταφορά παλαιών και μεταφορά υπολοίπων πιστωτικών καρτών με επιτόκιο μόνο 5,90%. Συμβουλή: Δάνεια μόνο από τράπεζες. Πληροφορίες: 6932-528388. (961)

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ επίπλων παντός είδους. Επίσης, κατασκευές και συναρμολογήσεις. Πληρ. τηλ. 6993-098552, κ. Απόστολος. (996)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

¢∞¡∂π∞ ∞ª∂™∞ ρυθμίσεις χρεών τραπεζών (δανείων-καρτών κ.λπ.) και με τα νέα μέτρα από έμπειρους νομικούς οικονομολόγους. Δάνεια σε δημοσίους υπαλλήλους συνταξιούχους. Πληρ. τηλ. 210-4828033, και 2104821713. (525)

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞ª∂™ø™ ∞fi fiϘ ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ Û·˜ οÚÙ˜, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ ‹ ¤¯ÂÙ ˘¤Ú‚·ÛË Û ÔÏϤ˜ ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ, ·fi 1.000-100.000∂. ∂͢ËÚ¤ÙËÛË ·˘ıËÌÂÚfiÓ, Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ∞ÁÁ¤ÏÔ˘, ÙËÏ. 6989 111708, 6988 888820. (795)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (989)

∞μ∞¢π™Δ∞ άμεσα παίρνετε μετρητά από τις πιστωτικές κάρτες από 1.000-100.000. Ακόμα και με υπέρβαση ορίου - με ή χωρίς διαθέσιμο υπολοίπου. Γίνονται πολλές άτοκες δόσεις. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6908-594121. Λευτέρης. (300)

∫Àƒπ∞ ƒπ¡∞

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ αστρολόγος παραψυχολόγος - μελλοντολόγος Dr. ΜΕΤΑΦΥΣΙΚΟΣ, με κληρονομικό χάρισμα ΜΑΝΤΕΙΑΣ ισχυρή διαίσθηση, ενόραση, διόραση. Για τα ραντεβού σας στο κινητό: 6976295709. (618)


45

ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ ¢ÀΔπ∫∏™ ª∞∫∂¢√¡π∞™ ¢π√π∫√À™∞ ∂¶πΔƒ√¶∏ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει την προκήρυξη των παρακάτω θέσεων Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) 1) Μία (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο “Εξειδικευμένη τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη εφαρμογών Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογιών Πληροφορίας (Τ&ΤΠ) στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, με συνδρομή στη λειτουργία του Δικτύου, της Τεχνικής Υπηρεσίας και του Κέντρου Τηλεπικοινωνιών” . Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα: 1. Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού με κατεύθυνση τις Τηλεπικοινωνίες και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή ισότιμο Δίπλωμα Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής Σχολής ή Πτυχίο Συναφών Τμημάτων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της αλλοδαπής. 2. Γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. 3. Εξειδείκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται είτε από τις σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Θα συνεκτιμηθούν: α) Γνώσεις και εμπειρία σε διαδικτυακά περιβάλλοντα και διαχείριση / υποστήριξη δικτυακών τόπων. Αποδεδειγμένη εξειδίκευση σε εφαρμογές εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, με έμφαση στις τεχνολογίες διαδικτύου η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. β) Άλλη εμπειρία σε Λειτουργικά Συστήματα, διαχείριση, εγκατάσταση και διαχείριση υπηρεσιών TCP/IP, ασφάλεια συστημάτων και δικτύων, εμπειρία με διαδικασίες εγκατάστασης δομημένης καλωδίωσης και γνώσεις προγραμματισμού θα συνεκτιμηθούν. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 501.00 Κοζάνη, τηλέφωνο 24610-56280 και 24610-56200) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr . Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 931/19-11-2009 τ.Γ’. Β) Μια (1) θέση Ε.Τ.Ε.Π., κατηγορίας ΤΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ με αντικείμενο “Υποστήριξη Ερευνητικών, Ευρωπαϊκών και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διεθνών Συμβάσεων Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης, επεξεργασία και καταχώρηση στοιχείων και υποβοήθηση εργαστηριακού ελέγχου” . Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσεως αυτών θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι τυπικά προσόντα: 1. Κατοχή πτυχίου Τ.Ε.Ι. Τμήματος Διοικητικής Τεχνολογίας της ημεδαπής ομοταγών της αλλοδαπής. 2. Καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας. 3. Αναγνωρισμένη επαγγελματική εμπειρία και εξειδίκευση τουλάχιστον δύο ετών στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Επιθυμητή είναι η κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Πληροφορικής. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Επιπλέον προσόντα π.χ. πιστοποιημένη γνώση η/υ κ.λπ., θα συνεκτιμηθούν. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 501.00, Κοζάνη, τηλέφωνο 24610-56280 και 24610-56200) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr . Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 934/23-11-2009 τ. Γ’. Γ) Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγικό βαθμό Δ’, για την “Ερευνητική και Εργαστηριακή Υλοποίηση - Υποστήριξη των Επιστημονικών Υπολογισμών Μεγάλης Κλίμακας και της Υπολογιστικής Πλέγματος του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας” . Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της παραπάνω θέσης θα πρέπει να διαθέτουν τα κάτωθι προσόντα: 1. Κατοχή πτυχίου Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ομοταγών της αλλοδαπής. 2. Γνώση μιας ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής. 3. Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται από τις σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Επιπλέον προσόντα όπως: α) Μεταπτυχιακές σπουδές, β) Διδακτορικό Δίπλωμα, γ) Εργασίες στην επιστημονική περιοχή της προκήρυξης θα συνεκτιμηθούν. Επιθυμητή είναι η τριετής τουλάχιστον αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική ή εκπαιδευτική (εργαστηριακή) εμπειρία και εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες - τεχνολογίες. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (διεύθυνση: Κ. Καραμανλή και Λυγερής, 501.00 Κοζάνη, τηλέφωνο 24610-56503) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 931/19-11-2009 τ. Γ’. Δ) Μια (1) θέση Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) κατηγορίας ΠΕ, με εισαγωγική βαθμίδα Δ’ και αντικείμενο: “Εξειδικευμένη τεχνική και εργαστηριακή υποστήριξη Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Κατασκευών και χρήση προγραμμάτων Η/Υ στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες του Ιδρύματος, με συνδρομή στη λειτουργία της Τεχνικής Υπηρεσίας” . Απαραίτητα προσόντα για την κάλυψη της θέσης είναι: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ειδικότητας Αρχιτέκτονα Μηχανικού ή αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής και άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού. 2. Καλή γνώση μιας (1) ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση της αγγλικής. 3. Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, η οποία αποδεικνύεται είτε από τις σχετικές σπουδές είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική ερευνητική πείρα ή από συνδυασμό αυτών. Θα συνεκτιμηθούν: 1. Γνώσεις και εμπειρία σε θέματα εκτέλεσης δημοσίων έργων και στην εφαρμογή της νομοθεσίας δημοσίων έργων. Εξειδίκευση στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με χρήση Η/Υ και στην χρήση σχεδιαστικών προγραμμάτων, η οποία θα προκύπτει είτε από σχετικές σπουδές, είτε από ανάλογη επιμόρφωση ή από επαγγελματική πείρα ή από συνδυασμό αυτών.

2. Κατοχή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών και άλλη εμπειρία θα συνεκτιμηθούν. Η διαπίστωση των προσόντων θα γίνει με συνεκτίμηση της αξιολόγησης των βεβαιώσεων και την αυτοπρόσωπη παρουσία τους ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διοίκησης και Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (διεύθυνση: Πάρκο Αγίου Δημητρίου, 501.00 Κοζάνη, τηλέφωνο 24610-56280 και 24610-56200) ή στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας www.uowm.gr . Η παραπάνω προκήρυξη δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 943/24-11-2009 τ.Γ’. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών για τις παραπάνω θέσεις λήγει στις 07-01-2010 (η προθεσμία ορίζεται σε 30 ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της προκήρυξης στον Τύπο. Η τελευταία ημέρα της προθεσμίας μεταφέρεται στις 07/01/2010 διότι το Ίδρυμα θα είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου). Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος το οποίο προκηρύσσει κάθε θέση και εντός της προθεσμίας που αναγράφεται παραπάνω, τα παρακάτω δικαιολογητικά (τα οποία θα υποβληθούν σε ειδικό φάκελο και θα φέρουν αρίθμηση): 1. Αίτηση, στην οποία θα αναφέρεται αναλυτικά η θέση και η βαθμίδα για την οποία υποβάλουν την υποψηφιότητά τους. 2. Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των πτυχίων και των τίτλων σπουδών (αν οι τίτλοι σπουδών προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής θα πρέπει να είναι μεταφρασμένοι από Προξενείο ή το Υπουργείο Εξωτερικών και αναγνωρισμένοι ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία τους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). 3. Πλήρες βιογραφικό σημείωμα σε τέσσερα (4) αντίτυπα, που θα περιέχει συνοπτική ανάλυση των προσόντων των ενδιαφερομένων, καθώς και τυχόν επιστημονικό ή συγγραφικό έργο ή δημοσιεύσεις. Στην τελευταία περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν και τα σχετικά αντίτυπα ή φύλλα δημοσίευσης. 4. Κάθε πρόσθετο στοιχείο αποδεικτικό της εμπειρίας τους. 5. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. 6. Πιστοποιητικό Υγείας και Φυσικής Καταλληλότητας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (θα κατατεθεί από τον υποψήφιο που θα επιλεγεί). Επίσης θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της πράξης διορισμού: * Πιστοποιητικό του αρμόδιου Δημάρχου ή Προέδρου Κοινότητας, στο οποίο θα αναγράφεται ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγένειας. Προκειμένου για πολίτες κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. * Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Δικαστικής Χρήσης. * Πιστοποιητικό Στρατολογικής Κατάστασης (τύπου Α’). Οι άρρενες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέωση γι’ αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές κατά το χρόνος έκδοσης της πρυτανικής πράξεως διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού. Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής γλώσσας. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Καθηγητής ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΜΑΣΣΑΛΑΣ

¶EN£H - EYXAPI™THPIA Τον αγαπημένο μας υιό, σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

¢∂∫∂ªμƒπ√™

1

¡·Ô‡Ì ÚÔÊ‹ÙÔ˘, ºÈÏ·Ú¤ÙÔ˘ ÔÛ., ∞Ó·Ó›Ô˘ Ì. ÙÔ˘ ¶¤ÚÛÔ˘ “∂ÁÒ ÂÈÌÈ Ô ÔÈÌ‹Ó Ô Î·Ïfi˜, Î·È ÙËÓ „˘¯‹Ó ÌÔ˘ Ù›ıËÌÈ ˘¤Ú ÙˆÓ ÚÔ‚¿ÙˆÓ” (πˆ¿Ó. È’ 14, 15). Τα πρόβατα έχουν πάντοτε τον ποιμένα των, που τα οδηγεί εις την βοσκήν και τα προστατεύει από κινδύνους. Αλλά και οι άνθρωποι έχουν τον ποιμένα των, ο οποίος τους οδηγεί εις την αλήθειαν και την αρετήν, και χορηγεί την τροφήν την πνευματικήν και προστατεύει από τους κινδύνους της αμαρτίας. Εάν κατά καιρούς παρουσιάζωνται άνθρωποι, που θέλουν να γίνουν αρχηγοί και οδηγοί, ο πραγματικός όμως ποιμήν και διδάσκαλος και σωτήρ των ανθρώπων είναι μόνον ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού. Αυτός μας ηγάπησε με τελείαν αγάπην. Αυτός έγινεν άνθρωπος, διά να μας δείξη τον δρόμον της σωτηρίας. Αυτός δεν εδίστασε και την ζωήν του να θυσιάση διά να μας απαλλάξη από το βάρος της αμαρτίας. Αυτός μας διδάσκει με το Ευαγγέλιόν του. Αυτός μας τρέφει με το Σώμα του και το Αίμα του. Αυτός μας βοηθεί εις τον δρόμον της αρετής. Αυτός μας έχει ετοιμάσει βασιλείαν αιώνιον. Εις αυτόν λοιπόν ανήκει ολόκληρος η εμπιστοσύνη και η αγάπη μας.

KH¢EIE™ Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο

πø∞¡¡∏ ∫√¶Δ™∞§∏

Ετών 75 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 12.00 μεσημβρινή, εις τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πινακατών. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 9.00 Π.Μ. Πινακάτες 1 Δεκεμβρίου 2009 Η σύζυγος: Ελένη Τα παιδιά: Κωνσταντίνος Κοπτσαλής, Δήμητρα - Γεώργιος Σταθοκώστας, Αγλαΐα Κοπτσαλή Τα αδέλφια: Νικόλαος - Αλεξάνδρα Βέργου Τα εγγόνια: Θεοδώρα, Μαρία Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Τη λατρευτή μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∂§¶π¡π∫∏ ¶∞¡Δ∞∑∏

Ετών 90 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Τρίτη 1 Δεκεμβρίου και ώρα 12 από το σπίτι μας στην οδό Αλκίστιδος 53 στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Τα παιδιά: Δημήτριος - Μαίρη Πανταζή, Γεώργιος - Ελένη Πανταζή Η αδελφή: Κατίνα Φάρου Τα εγγόνια: Κωστής, Κωνσταντίνα, Έλπι Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Νέο Κοιμητήριο.

Ã∏™Δ√ ∞ƒ°Àƒ∏

Ετών 48 που πέθανε, κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ. από το σπίτι μας στην οδό 28ης Οκτωβρίου 227 - Νικοτσάρα στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου. Ευχαριστούμε θερμά τους συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Η σύζυγος: Αλεξάνδρα Η μητέρα: Μαγδαληνή Οι γονείς: Παύλος - Ελευθερία Βασιλείου Η κόρη: Μάγδα Τα αδέλφια: Ηλίας - Χρυσούλα Αργύρη, Αλέξανδρος - Μαρία Βασιλείου, Ευαγγελία - Μάκης Μαρσουβανίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ºøΔ∂π¡∏ μ∂¡π∂ƒ∏

Ετών 81 που πέθανε, κηδεύσαμε την Κυριακή 29 Νοεμβρίου και ώρα 12η μεσημβρινή στον Ιερό Ναό Αγίου Στεφάνου Τσαγκαράδας. Ευχαριστούμε θερμά συγγενείς και φίλους που μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τσαγκαράδα 1 Δεκεμβρίου 2009 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Περικλής - Βικτώρια Βενιέρη, Μαρία - Γεώργιος Αγγελής Τα εγγόνια: Φωτεινή, Δημήτριος, Ευαγγελία, Γεώργιος, Αλέξανδρος Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Ελεονώρα Διακουμή, Γεώργιος - Δέσποινα Διακουμή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία

∂πƒ∏¡∏ πø∞¡¡π¢√À

Ετών 98 κηδεύσαμε χθες Δευτέρα 30 Νοεμβρίου και ώρα 3.30 μ.μ., από το σπίτι μας στην οδό Μυκάλης 1 με Σάμου, στον Ιερό Ναό Αγίων Πέτρου και Παύλου στη Νέα Ιωνία. Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας. Τα παιδιά: Κωνσταντίνος - Αθανασία, Όλγα - Ιωάννης Τα εγγόνια: Ειρήνη, Νικόλαος, Μαρία - Βασιλική Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεσθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 11.00 ΔΗΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ: ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΕΣ - ΜΑΡΑΘΑ - ΑΣΕΛΙΝΟΣ - ΖΟΡΜΠΑΔΕΣ - ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ - ΦΤΕΛΙΑ - ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ - ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΑΓ. ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΞΑΝΕΜΟΣ - ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΟΥΝΤΑ

¶∂ª¶Δ∏ 3 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΛΑΣ: ΡΙΖΟΜΥΛΟΣ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ) - ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΡΙΖΟΜΥΛΟΥ ΚΑΙ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 4 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΑΣ: ΑΓΡΙΑ - ΔΡΑΚΕΙΑ - ΑΣΤΕΡΙΑ 2. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΕΩΝ: ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΗΛΕΙΑΣ 3. ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00 - 15.00 ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ: ΑΝΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ - ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΓ. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΒΑΝΑΤΕΣ Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏


46/ °È· οı ÒÚ· ΔƒπΔ∏ 1 ¢∂∫∂ªμƒπ√À 2009

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË 1 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ƒÔ‡ÛÛÔ˘ ∂ÚÈʇÏ˘, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 139 - π·ÙÚÔ‡ Δ˙¿ÓÔ˘, ÙËÏ.: 24210-24904, ªÂÊÛÔ‡Ù ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 16, ÙËÏ.: 2421053870, ª˘ÏÈfiÚ‰Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ª. ªfiÙÛ·ÚË 36 - ÕÛÙÚÔ˘˜, ÙËÏ.: 24210-80781.∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-16.30 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿ÙÛÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ - ΔÛ¿ÙÛÔ˘ °ÂˆÚÁ›· ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 102 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (Ú. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜), ÙËÏ.: 24210-29947. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ¿Ï·‚Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, Ã›Ô˘ 61 - °ÎÏ·‚¿ÓË (μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ¡. πˆÓ›·), ÙËÏ.: 24210-64130. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∞∫∂™ø.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421060041, 2421081383, 2421081327

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 24210 94200 Î·È 77500 TH§EºøNO °IA PANTEBOY:1535 E•øΔ∂ƒπ∫∞ π∞Δƒ∂π∞ NEOY KTIPIOY: 2421094221 Î·È 94222

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ΔÚ›ÙË: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞Ï. ª¤ÚÔ˘ Î·È ·ÓÒÓ˘Ì˘ ·Úfi‰Ô˘ ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙËÓ Ô‰fi ÷˚‰·Ú›Ô˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ∑. ¶ËÁ‹˜ ·fi ∏Ê·›ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ ¢. ¶ÔÏÈÔÚÎËÙÔ‡. ∞‡ÚÈÔ ΔÂÙ¿ÚÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi πˆÏÎÔ‡-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¤ˆ˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ™ÙÚ. ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ·fi ∞Ú. ∑¿¯Ô˘ ¤ˆ˜ 54Ô˘ ™À¡Δ. ∂§∞™.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¢¤Ú˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 315, ∫Ô˙¿ÓË §·Ú›Û˘ 200, ∫ˆÛÙ·Ú¿˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §·Ú›Û˘ 181, ÷ÚÈÛÌ·›‰Ë˜ ∫ÔÛÌ¿˜ §. ∞ıËÓÒÓ 354, °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∞ıËÓÒÓ 17, ÷Ù˙‹˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡¤ÁÚË 6, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 1, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177, ∫·È ·fi ÙȘ 00.30-06.00: ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 177. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): μ·Ú‰¿Î˘ ∞ÁÚÈ¿, ¶·ÏËÎÒÛÙ·˜ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, μÔÏÈÒÙ˘ ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ∞ÏÙ›Ó˘ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ¸ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ¢‡¯Ù·˜ ΔÚ›ÎÂÚÈ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∏ÏÈ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔ˘ÙÔ‡Ú˘ ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¡ÙÔ‡Ú· ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶·Ï·Ì›Ù˘ ™Ô‡ÚË, ∫ÔÓÙÈÓfi˜ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª·ÎÚË √ÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.0000.30): ∫·Ú·ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ªfiÏÈ·˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··‰‹Ì·˜ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫·Ú·‰‹ÌÔ˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ™˘ÚÙ·‰ÈÒÙ˘ ÃÏfiË, ªÔ‡ÛÈÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ, ΔÛÈÒÏ˘ ∞ÂÚÈÓfi, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∞ÊÔ› °Î·Ú·ÁοÓË 10Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ∫Ô„È·Ï‹˜ 9Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E IA™ONO™ - POZOY A¶O 07.30 - 14.30

ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421028.555 - 2421024.056 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 20.33, 22.44. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 7.10, 11.06, 13.52, 16.02, 18.41, 19.38, 21.43. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.15, 9.28, 12.27, 14.57, 17.10, 22.44. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 6.50, 7.54, 09.21, 10.51, 13.21, 14.53, 15.23. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.15, 09.28, 12.27, 14.55, 17.10, 20.33, 22.42. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 6.08, 8.08, 12.15, 14.10, 16.33, 17.34, 19.45. μ√§√™-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 9.28, 12.27, 17.10. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-μ√§√™: 07.44, 19.36. μ√§√™-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 09.28, 20.33, 22.44. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 06.42, 15.22, 20.32, 00.29

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∞ıËÓÒÓ & £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ πÛ¯‡Ô˘Ó ·fi ª. ¢Â˘Ù¤Ú· 21/4/2008 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (™∞μμ∞Δ√): 04.30, 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· £ÂÛ/Ó›ÎË (∫Àƒπ∞∫∏): 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi £ÂÛ/Ó›ÎË ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-£ÂÛ/ӛ΢-μfiÏÔ˘ express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 04.30 μfiÏÔ˜-£ÂÛ/Ó›ÎË ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 07.00 £ÂÛ/Ó›ÎË-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00,

10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.15, 15.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 12.30. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 12.30, 15.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 09.10, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ “¶∞¡∞°π∞ £∞§∞™™π¡∏” ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ & §∏ª¡√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 12.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√-§∏ª¡√ (¿ÊÈÍË ÛÙË §‹ÌÓÔ 19.20). ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 15.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ™∞μμ∞Δ√ 09.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ∫Àƒπ∞∫∏ 14.00: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-™∫π∞£√-μ√§√ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060 ¢ƒ√ª√§√°π∞ SPEED CAT 1 ∞¶√ μ√§√ °π∞ ™¶√ƒ∞¢∂™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ΔƒπΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∂ª¶Δ∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ™∞μμ∞Δ√ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∫Àƒπ∞∫∏ 08.30: ™∫π∞£√-™∫√¶∂§√-∞§√¡¡∏™√ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ∫˘Úȷ΋ 1/11/09 ̤¯ÚÈ ΔÂÙ¿ÚÙË 31/3/10 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ· 09.00 ·fi μfiÏÔ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CAT 5 ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ™∞μμ∞Δ√, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 16.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS-SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ - ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33 Δ∏§. 24210 23400, 23415, 35846 ∂μ¢√ª∞¢π∞π∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ√À ∂/° ∂•¶ƒ∂™ ∂Àμ√π∞ 1: ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ¶∂ª¶Δ∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 12.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 12.55, μfiÏÔ˜ 14.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 15.20, ¶Â˘Î› 16.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 17.00-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ....................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ..................................2421070931 - 2421071022 .......................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. ........................2421070931 - 2421075319 ......................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ........................2421070950 - 2421075318 ............................................................................-2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. .............2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì. ............................ 2421070976 - 2421075528 ...........................................................................- 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ .............. 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. .................................... 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜ ............. 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ..............2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ...................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .......................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ....................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ......................................2421075521 ¢/N™H ¶PO°. & AN. ......................2421070946 - 2421075301 ............................................................................-2421075514 TÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ..............................2421075309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚¿Ï., XˆÚÔÙ. Î·È ¶.E............................2421047623 ¢È‡ı. T¯Ó. YËÚÂÛÈÒÓ ...............2421070974 -24210 75256 ¢È‡ı. MÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È EÈÎÔÈÓ..............................2421083767 ¢È‡ı˘ÓÛË KTEO ..................................................2421095395 ¢È‡ı. BÈÔÌ. - EÓ¤ÚÁ. Î·È T¯ÓÔÏ. ..........................2421034080 ¢È‡ı. EÌ. Î·È TÔ˘Ú. ...................2421070943 - 2421075336 ¢È‡ı. EÚÁ·Û›·˜ ............................2421070967 - 2421075369 ¢È‡ı. AÁÚÔÙ. AÓ¿Ù˘Í˘ ......................................2421075200 ¢È‡ı˘ÓÛË KÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜....................................... 2421045207 TÌ‹Ì· AÏÈ›·˜ ...............................2421033230 - 2421022861 ¢ÈÔ›ÎËÛË AÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜ ........................................2421070923 ¢È‡ı˘ÓÛË YÁ›·˜ ................................................ 2421020452 ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚfiÓÔÈ·˜ .........................................2421075233-4 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ. .....2421070964 - 2421075325 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. EÎ·›‰Â˘Û˘ ..............2421039077-2421039085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. EÎ·›‰Â˘Û˘ ............................2421047387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. YËÚ ..........................2421070921- 2421075323 ¢È‡ı. OÈÎÔÓ. YËÚ ....................... 2421070944 - 2421075363 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H....................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO ..........................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY ..........................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ ................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY.........................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY .....................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY ....................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY ............................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏..................................................................199 EKAB: .................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY ................................2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜...................................2421063666 - 2421063667

¢EYAMB BÏ¿‚˜...................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ....................................................................... 121 ¢‹ÌÔ˜ BfiÏÔ˘ (Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜)....................................195 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜.....................................................2421086815 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ..........................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) ....................................................10400 EXPRESS SERVICE............................................................1154 HELLAS SERVICE .............................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ...................................................................6944121288 X¿ÓÈ·.....................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ..........................................................6948475814 MËϛ˜..................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY..............................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™......................... 2421080865 I¢IøTIKO KTEO..................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ...................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ............................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ ............................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ......................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP. ..........................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. ..........................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). .............................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™............................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ ............................................................................2410 237811 ¶I§OTO™ .............................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ ....24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I .........................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ ..................................... 24210 61000 A°PIA™.................................................................24280 92502 BE§E™TINOY........................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ...................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 24210-48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. AÁÚÈ¿: ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 15 ∞ÁÚÈ¿ ÙËÏ. 24280-92443 BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360. 3.K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.2421081524

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ŒÏÏËÓ·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜. 2. “...‰ÂÓ ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÎÔÚÌ› Ù· ÊÙ·›ÂÈ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ” , ϤÂÈ ÌÈ· ·ÚÔÈÌ›· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). §¤ÍË ÁÓˆÛÙÔ‡ ÚËÙÔ‡ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ - ∞ÔÚÈÛÙ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ. 3. μÈÔÌ˯·Ó›· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ› ÙËÓ ÔÙÔÔÈ›· - ™‡Ì‚ÔÏfi ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. 4. ∏ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ∞‚Ú·¿Ì (·ÓÙ›ÛÙÚ.) ∑¿ÏË... ·ÙÂÏ›ˆÙË - ¢ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ ÙÔ ˙ÂÌ¿ÙÈÛÌ·. 5. §¤ÍË Ô˘ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘ °Î·›Ù - ™’ ·˘Ù‹ ÁÚ¿ÊÔ˘Ì ϛÁ· (·ÓÙ›ÛÙÚ.). 6. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔÓ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. 7. °ÂÈÙÔÓÈο ÛÙÔ ·ÏÊ¿‚ËÙÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· - ∏ ¤ÓÓÔÈ¿ Ù˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¢›Î·ÈÔ - ∞ӷʤÚÂÙ·È Ë Û˘˙˘Á›· ÙÔ˘. 8. ¢›ÊıÔÁÁÔ˜ - ¶ÚÔÛÙ·ÎÙÈ΋ Ô˘... ·Ó·‚¿ÏÏÂÈ - ÕÚıÚÔ - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 9. ¢ËÏÒÓÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· - ªÔÚÊ‹ Ù˘ Ë ‰·ÎÙ˘ÏÔÛÎÔ›·. 10. ŒÎÊÚ·ÛË ÂÈÙ˘¯›·˜ ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 11. Δ·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÙÔ˘... ¡ÙÂ·ÚÓÙȤ (·ÓÙ›ÛÙÚ.) - ƒ‹Ì· Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ìfi¯ıÔ ‹ ˙¤ÛÙË. 12. ∞Ú¿‚ÈÎË ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· - ∞ÚÓËÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ ÙˆÓ Ï·ÙÈÓÈÎÒÓ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÌÈ·˜ ÌÔÚÊ‹˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›· - ƒ‹Ì·... ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi. 2. °È· Ó· ÙËÓ ¿ıÂÈ Û˘Ó›ÚÁËÛÂ Î·È Ë ƒÂ‚¤Îη ™¿ÓÈ· ÔÌÔÏÔÁ›ٷÈ. 3. ÈÚÈfi Ù˘ Â·Ú¯›·˜ ¡·˘Ï›·˜ - ¶ËÁ¿˙ÂÈ ·fi ÙȘ μÂÚÓÈΤ˜ ÕÏÂȘ. 4. √ÁÎÒ‰Ë ıËÏ·ÛÙÈο. 5. ¶ÔÏÏÔ› ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∫›Ó· - Δ›ÙÏÔ˜ ‰ËÌÔÁ¤ÚÔÓÙ· Â› ÙÔ˘ÚÎÔÎÚ·Ù›·˜ (·ÈÙ.). 6. °È’ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ›ӷÈ... ÌÈÎÚ¤˜. 7. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÚfiıÂÛ˘ - ∏ ÚÒÙË Ï¤ÍË ·ÏÈÒÓ ·ÏÊ·‚ËÙ·Ú›ˆÓ - ∏ ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜. 8. ∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ 2 Á’ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· - Œ¯ÂÈ Ù· ̤ÏË Ù˘. 9. ¶ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÓÔÌÔ‡ (Ì ¿ÚıÚÔ). 10. √ÌÔȈ̷ÙÈÎfi ÌfiÚÈÔ - ™ËÌ·›ÓÂÈ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË - ΔÔ˘˜ ÎÔÛÌÔ‡Ó Î·ÏÏÈÙ¯Ӌ̷ٷ (ÁÂÓ.). 11. ∞ÚÈıÌËÙÈÎfi - Δ›ÙÏÔ˜ Ù·ÈÓ›·˜ ÙÔ˘ ƒ. ŸÏÙÌ·Ó - •¤ÓÔ ı¤·ÙÚÔ Ì ̿ÛΘ. 12. ¶·ÙÚ›‰· Ù˘ ª‹‰ÂÈ·˜ - ∂˘Ú‡ÛÙÔÌ· ·Ú¯·›· ·ÁÁ›· (ÁÂÓ.).

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏ ·fi: ¶Â˘Î› 06.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 06.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 06.55, μfiÏÔ˜ 08.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 08.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 09.20, ¶Â˘Î› 10.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.00, ¶Â˘Î› 12.00, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 13.00, ¶Â˘Î› 14.00, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 14.30, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 14.55, μfiÏÔ˜ 16.00, ¡. ΔÚ›ÎÂÚÈ 16.55, ∞Á. ∫˘Úȷ΋ 17.20, ¶Â˘Î› 17.50, ™ÎÈ¿ıÔ˜ 18.50-ÚÔÔÚÈÛÌfi˜ ¶Â˘Î›. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, ÌÂٷ͇ π¿ÛÔÓÔ˜ & ·Ú·Ï›·˜), ΔËÏ. 24210 22501 - 25666 - 31059 31060

§À™∏ Δ√À ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ªøƒ√§√°π∂™ 2. øª∂°∞-ƒ∂º∂¡∂ 3. ™√ª∞§π∞-∏ƒ∞™ 4. ∞¶√-∞™ª∞-§π√ 5. π§À™-√ªπ§√ 6. ∫∞π™¶∞¡π∫∏ 7. √ Δ∞°ª∞Δ∞ƒÃ∏™ 8. ∏¢∏-§√-∞√ 9. ¶√™∞ §π§ 10. ƒ∞ªπ-ª∂ƒ∏ 11. ∞¡∞£∂ƒª∞¡™∏™ 12. ªπ™π°∫∞¡-¡∞ ∫∞£∂Δ∞: 1. ªø™∞´∫√-∞ƒ∞ª 2. øª√¶§∞Δ∏-π¡∞ 3. ƒ∂ª√À-∞¢∞ª∞™ 4. √°∞-™π°∏-π£π 5. §∞§∞-™ª-∂° 6. π™√¶∞§√ - ƒ∫ 7. °ƒ∞ªª∞Δ√™∏ª∞ 8. π∂-∞¡π∞-∞ƒ∞¡ 9. ∂º∏§πƒ∞-∂¡ 10. ™∂ƒ§√∫ Ã√§ª™ 11. ¡∞π-∏∏-∏¡ 12. ª∂™√™™∞§Δ™∞

∫ƒπ√™ ªË ‰¤¯ÂÛÙ ȤÛÂȘ ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û·˜ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-1022-39-8-20. Δ∞Àƒ√™ ªÂ Ú·ÏÈÛÌfi fiÏ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù·ÎÙÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ