Page 1

K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 ŒÙÔ˜ 114ÔÓ

AÓ. ËÏ. 07.20'- ‰. 19.09ã

™·‚‚·ÙÔ 1 √ÎÙˆ‚ÚÈÔ˘ 2011 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

™ÂÏËÓË 4 ∏ÌÂÚˆÓ AÚÈıÌÔÛ º˘ÏÏÔ˘ 34.534

∞Ó·ÓÈÔ˘ ÂÎ ÙˆÓ 70 ∞., ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÙÔ˘ ªÂψ‰Ô˘ 40 ™ÂÏ›‰Â˜

∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙÚfiÈη ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÁÚ›ÊÔ...

∞ÔχÛÂȘ ‹ Âʉڛ· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ú›ÛÈ̘ Â·Ê¤˜ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ›¯·Ó ¯ı˜ ·fi ÙÔ Úˆ› Ù· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÌÂı·‡ÚÈÔ. ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ Î·È ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔ˘ 2012 - ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· - Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ

∫ ™·ÚÎÔ˙›: ¢ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤ÛÂÈ ■ ÛÂÏ. 7

°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ «·fi‚·ÛË» ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ■ ÛÂÏ. 6 √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ √¶∞¢ ■ ÛÂÏ. 18

ªÏfiη ÛÙËÓ ÙÚfiÈη Ì ηٷϋ„ÂȘ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ■ ÛÂÏ. 8

πÛÙÔÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ

¢È·ÁÚ·Ê‹ 100% ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¿ÓÂÚÁ˘ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙· ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ■ ÛÂÏ. 10 ª¤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ∫·È ¤ˆ˜ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

‰fiÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÁ ¯ı˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ Úˆ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ú¤˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ Ù˘. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÙË ‰fiÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 1% ÙÔ Ì‹Ó·. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ - ÚÔÌËı¢ÙÒÓ. ■ ÛÂÏ. 11, 17

■ ÛÂÏ. 13

™ÎÈ¿ıÔ˜: ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Ì Ù˘¯¤˜ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ■ ÛÂÏ. 26 √∂∫: ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÂÈÛ΢‹-·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ■ ÛÂÏ. 10 ∞°ƒ√Δπ∫√™ ¶∞ƒ∞°ø°π∫√™ ™À¡∂Δ∞πƒπ™ª√™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À

2014. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂˘¿Á. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙÔ ¢ËÌ. ƒ¤· η٤ÏËÍ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ŒÙÛÈ Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛˆÓ, ÂÓÒ Ó¤· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÚfiÈη˜ - ˘Ô˘ÚÁÒÓ ı· Á›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ Û˘Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·ıÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ■ ÛÂÏ. 8

“H ¢∏ª∏Δƒ∞” ·fi ÙÔ 1918

∞¡∞∫√π¡ø™∏

¢π∞£∂™∏ ª√À™Δ√À °›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ fiÙÈ ·fi ÙÔ √ÈÓÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ı· ˆÏÂ›Ù·È ªÔ‡ÛÙÔ˜ §Â˘Îfi˜ Ì 90 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·È ∂Ú˘ıÚfi˜ Ì 1 ¢ÚÒ ÙÔ Ï›ÙÚÔ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ΔÚ‡ÁÔ˘. √ ªÔ‡ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ·ÁÓfi˜ ÂÁÁ˘Ë̤ÓÔ˜ Î·È ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÌÂÏÒÓ˜ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Ì ™‡ÛÙËÌ· √ÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘. øƒ∂™ ¢π∞£∂™∏™: ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 07.00-16.00 ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋ 07.00-13.00 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24280-76140-76210-76514

μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘

∫¿ÏÏÈÔ ·ÚÁ¿ ·Ú¿ ÔÙ¤... ŒÓ· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, ԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. •ÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ■ ÛÂÏ. 15

¶·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π ■ ÛÂÏ. 11 π‰Ú‡ÂÙ·È ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹ ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ ■ ÛÂÏ. 11 √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ■ ÛÂÏ. 16

∂›ıÂÛË ¡∂ ¶∞™√∫ ÛÙË ¡√¢∂ ¡¢ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞Ó·ÊÔÚ¿ £. ¡¿ÎÔ˘ ■ ÛÂÏ. 18, 29


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ °πøƒ°√À •À¡√À

xinos@e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

°ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

A¶√æ∂π™

«∞Óı› Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜»

√ Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ΔÔ˘ Δ∞∫∏ £∂√¢øƒ√¶√À§√À √ Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ Â›Ó·È Î¿ˆ˜ Û·Ó ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë. ¢ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·Èًو˜ ÂÍ›ÛÔ˘ ۈ̷Ù҉˘ Î·È ÙfiÛÔ ÚˆÌ·Ï¤Ô˜, ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο ÙÔ ·ı˘ÚfiÛÙÔÌÔ ÊÚfiÓËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ ÌÔ˘ÛÙ¿ÎÈ ÙÔ˘, ÏËÓ fï˜ ÙÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ. ΔÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÁÈ·Ù› ÔÙ¤ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÎÚ‡„ÂÈ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔ˘ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘, fiˆ˜ Ô ¿ÏÏÔ˜ ÙÔ Ô‡ÚÔ ÙÔ˘. ÃÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ì ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘, Ù· ¿ÊıÔÓ· ΢‚Èο, Ù· ÂÍ›ÛÔ˘ ¿ÊıÔÓ· ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈο, ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÙˆÓ ÌÂÙÚËÙÒÓ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÂÚÓ¿ÂÈ ··Ú·Ù‹ÚËÙÔ˜ ·fi ηӤӷÓ. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Ù˘ Â˘Ì¿ÚÂÈ·˜ Ô˘ ÚÔËÁ‹ıËΠ¤ÊÂÚ ٷ ÛËÌ¿‰È· Ù˘ Ê˘Ï‹˜ ÙˆÓ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙˆÓ ˆ˜ Ù›ÙÏÔ ÙÈÌ‹˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ηٷ͛ˆÛ˘. ™ÙÔ ÙÔ˘ÚÏÔ˘ÌÔ‡ÎÈ Ù˘ ÙÒ¯Â˘Û˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÓÙÈ· Á‡Úˆ ÙÔ˘ ÌÂ Û˘Áηٿ‚·ÛË, Û¯ÂÙÈ΋ Û˘Ì¿ıÂÈ· Î·È ÊÈÏÔÛÔÊÈ΋ ‰È¿ıÂÛË. “∞˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó” , ÌÔÓÔÏÔÁ›, “fiˆ˜ ÊÚÔÓÙ›Û·Ì ÎÈ ÂÌ›˜” . ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ·ÙfiËÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ‡ÙÔ ¿ÓÙ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÌÂÚÈÎÔ› ÙÛÈÁÁ¿ÓÔÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔÈ. Ÿˆ˜ ÙÔÓ Î. æˆÌÈ¿‰Ë, ¤ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÙÔÓ Û˘ÏÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔÓ Û˘ÏÏ¿‚Ô˘Ó. ¶fiÙ ÂÈηÏÂ›Ù·È ÙËÓ ·Ó‹ÎÂÛÙÔ ‚Ï¿‚Ë Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ÙÔ˘ Ô˘ ÙË ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÁÈ· Ó· Ê˘Ù¤„ÂÈ Î·Ï·ÌfiÎÈ, fiÙ ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ó ·˘Ùfi. ∞ÏÒ˜ ̤ÓÂÈ ‰˘Ô ÙÚ›· ÂÈÎÔÛÈÙÂÙÚ¿ˆÚ· ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ· Î·È ÌÂÙ¿ ·Ô¯ˆÚ›. ∞Ó ÙÔÓ Í·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ·Ó¿ ¿Û· ÛÙÈÁÌ‹, Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈο, ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ˜ Î·È ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, ÁÈ·Ù› ¿ÓÙ· Ô Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ù‡Ô˘˜. Ÿˆ˜ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜ ‰È·ÚÚËÁÓ‡ÂÈ Ù· ÈÌ¿ÙÈ¿ ÙÔ˘ fiÔÙ οÔÈÔ˜ ÙÔÏÌ‹ÛÂÈ Ó· ÙÔÓ Î·ÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· οÔÈ· ·Ú·ÓÔÌ›·, ¤ÙÛÈ Î·È Ô Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ÛËÎÒÓÂÈ Ù· ÊÚ‡‰È· ÙÔ˘ Î·È Û ÎÔÈÙ¿˙ÂÈ ·˘ÛÙËÚ¿ ·Ó ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ Ó· ÙÔ˘ ÌÈÏ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹. Ÿˆ˜ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ô Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ı‡Ì· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. “¶ÚÔ˜ £ÂÔ‡” , ı· ÛÔ˘ ÂÈ, “ÂÁÒ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÌÔ˘ ÙËÓ ¤ÊÙÈ·Í· ¯ˆÚ›˜ ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ηӤӷÓ. ÕÚ· ‰ÂÓ ¯ÚˆÛÙ¿ˆ Û ηӤӷӔ . ∞˜ ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó, Î·È ¿ÏÈ ı· Û˘ÌÂÚ¿ÓÂÈ, ‰ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ ÊÈÏÔÛÔÊ‹ÛÂȘ Î·È Ï›ÁÔ ı· ÙÚÂÏ·ı›˜, ¤ÙÛÈ Ô˘ ηٷÓÙ‹Û·ÌÂ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ Ô Î. æˆÌÈ¿‰Ë˜, ¤ÙÛÈ Î·È Ô Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ÂÈÙÂÏ› οÔÈÔ ÛÔ‚·Úfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÌ·. ¢ÈfiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ›¯Â˜, ʛϠ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÔÈÔÓ ı· ›¯Â˜ ÁÈ· Ó· Û οÓÂÈ Ó· ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È ·ÏÒ˜ ËÏ›ıÈÔ˜, ‹ Ì¿ÏÏÔÓ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘ Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Ì·˜; ªËÓ Í¯ӿÌ ˆ˜ ·ÎfiÌË Î·È Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â›ÏÂÎÙÔ˘˜, ÚfiÙ˘· Î·È ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÈ· Ó· Û ‚¿˙Ô˘Ó ÛÙË ı¤ÛË ÛÔ˘ fiÔÙ Û È¿ÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·‡Ú˜ ÛÔ˘ Î·È ‚ÔÁο˜, Î·È Ï˜ “‰ÂÓ ¿ÂÈ ¿ÏÏÔ” . ∫·È ÙÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔÈ, Ù¤ÙÔȘ ÂıÓÈΤ˜ Âʉڛ˜ Ì·˜ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ˜. ¢ÈfiÙÈ, ÌË ÁÂÏÈ¤Û·È Î·È ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Ì ÙÔ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ‰ÂÏÙ›Ô Ô Î. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˜ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙÔÓ ‡ÓÔ ÙÔ˘. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤Ô˘˜ Ô˘ „¿¯ÓÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ·Ó‡·ÚÎÙ· ͯӿÓ ˆ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘˜ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊˆÓ›· ·Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·. ΔÈ ‰È¿ÔÏÔ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ı· ’Ù·Ó ·˘Ù‹ ¯ˆÚ›˜ ÌÈ·, ¤ÛÙˆ ÌÈÎÚ‹, ‰È·ÊˆÓ›·...

Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (¿Óˆ ·fi 90%) ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ı‡Ì·Ù· ‹ ı‡Ù˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜. Δ· ·Ú·¿Óˆ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô˘ ‰ÈÂÍ‹Á·Á ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Ì¤Ûˆ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂˆÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿, Û 852 Ì·ıËÙ¤˜ (719 ÁËÁÂÓ›˜ Î·È 133 ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜) ·fi 25 Û¯ÔÏ›· (‰ËÌÔÙÈο Î·È Á˘ÌÓ¿ÛÈ·) Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶¿ÙÚ·˜ Î·È πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. ∏ ¤Ú¢ӷ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “¢¿ÊÓË” Î·È Û ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ 10 Û˘ÓÔÏÈο ¯ÒÚ˜. “μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ (cyber-bullying: ¯Ú‹ÛË ·ÂÈÏËÙÈÎÒÓ - Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ) ·Óı› ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜, Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

π‰È·›ÙÂÚ· ÂӉȷʤÚÔÓÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο Â›Ó·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˘ ¤Ú¢ӷ˜, ηıÒ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ 90% ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ı‡Ì· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ‚›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘. “ªÔÚ› ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ó· ÂÍ¿ÁÂÙ·È ÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ 9 ÛÙ· 10 ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ˘¿ÚÍÂÈ ı‡Ì·Ù· ‹ ı‡Ù˜ ¿ÌÂÛÔ˘ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ì·ıËÙ›·˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÁÒ ı· ¤ÏÂÁ· fiÙÈ ÙÂÏÈο Ô ·ÚÈıÌfi˜ Â›Ó·È 10 ÛÙ· 10 ·È‰È¿”, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “∂˘Ù˘¯Ò˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÚ·›· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ‚›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Û˘ÌÌÔÚÈÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ·ÓËÛ˘¯ËÙÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·”. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ÌÔÚʤ˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ (.¯. ‰È¿‰ÔÛË ÊËÌÒÓ, Â΂ȷÛÌÒÓ, ·ÂÈÏÒÓ, ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ˘, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË), ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Î·È ¤ÓÙ·ÛË ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ·fi fi,ÙÈ Ô ¿ÌÂÛÔ˜ (η‚Á¿˜, ‚ÚÈÛȤ˜, ͢ÏÔ‰·ÚÌÔ›, Û˘ÌÏÔΤ˜, fiÏ·). “¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ ¤ÙÛÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È ·˘Ù¿ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÚÔÌÂÚ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË ÛÙ· ·È‰È¿. ™ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Î˘Ú›·Ú¯Ë ÌÔÚÊ‹ ‚›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Â›Ó·È Ô „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Î·È Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÔÈ Í˘ÏÔ‰·ÚÌÔ› ÛÙ· ·ÁfiÚÈ·, ÂÓÒ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó Ë ‰È¿‰ÔÛË ÊËÌÒÓ Ì¤Ûˆ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ Î·È ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ô ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ (cyber-bullying: ¯Ú‹ÛË ·ÂÈÏËÙÈÎÒÓ Â΂ȷÛÙÈÎÒÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ) ·Óı› ÛÙË Ì·ıËÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, ˆ˜ ÌÔÚÊ‹ ¤ÌÌÂ-

ÛÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Û ÔÛÔÛÙfi ¿Óˆ ÙÔ˘ 60%, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ٷ ·ÁfiÚÈ· Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÛÙÔÓ ¿ÌÂÛÔ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi Û ÔÛÔÛÙfi 80% (ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Â›Ó·È ÛÙÔ 10%). ª¿ÏÈÛÙ·, Ô ¤ÌÌÂÛÔ˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ‰È·Ú΋˜, Â¿Ó ÙÔ ı‡Ì· ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Û¯ÔÏÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ηٿıÏÈ„Ë, ·ÎfiÌË Î·È Û ·fiÂÈÚ˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓ›·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ··ÏÏ·Á› ·fi ÙËÓ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. “ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ· ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋;” ÚˆÙ‹Û·Ì ÙÔÓ Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. “∞˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Â›Ó·È ı· ¤ÏÂÁ· ÈηÓÔÔÈËÙÈο Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÛÔ fiÚÔ ÛÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ‚›·˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ Â›Ì·ÛÙ ηϿ” , ··ÓÙ¿ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚÔ·ÙÂÈ, Â›Û˘, fiÙÈ Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓË ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÙÚÔ·Ï¿, ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜. “√È Ì·ıËÙ¤˜ - ı‡Ì·Ù· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¢·ÈÛıËÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÒÛÙ ӷ ηٷʤÚÔ˘Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔ˘˜ ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· fi,ÙÈ ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Î·È Ó· Ù· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó. ∞Ó ÙÔ ·È‰› ·ÈÛı·Óı› ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÁÔÓ›˜ Î·È ‰·ÛοÏÔ˘˜ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ٷ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· Î·È ı· ÙÔ ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ì” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘.

O ∫∞πƒ√™

∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

[£∂™™∞§π∞] ¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 11...25ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 16...25ÔC.

[∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÚԂϤÔÓÙ·È ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË Î·Ù¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· ÓÂÊÒÛÂȘ, Ì ·ÛıÂÓ›˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £ÂÛÛ·Ï›·, ÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ™ÙÂÚ¿, ÙË ∂‡‚ÔÈ· Î·È ÙË μfiÚÂÈ· ∫Ú‹ÙË. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·Ú¯Èο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜, fï˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ πfiÓÈÔ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ËÂÈÚˆÙÈο ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÓÂÊÒÛÂȘ. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4 ÌÔÊfiÚ Î·È ÙÔÈο ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 5. ™Ù· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 5 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ, Ì ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο.

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜, Ì ÚfiÛηÈÚ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 13...26ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 9...25ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 12...25ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 10...26ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 14..26ÔC.


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

◊Ù·Ó ‰˘Ô, ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ...

∞ÎÚfi·ÛË ˘Ô„ËÊ›ˆÓ

¶¿Óˆ ·fi 700 Â›Ó·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌfiÏȘ 30 ‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÌÂ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÛÙÔ μfiÏÔ. ª¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ‹ ıˆÚÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¯·Ì¤Ó·...

™Ù· ˙ÂÛÙ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛÙË ¡¢ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿‰ÂÈ͢ Èı·ÓÒÓ ˘Ô„ËÊ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∞Ó Î·È Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·ÎÚÔ¿ÛÂˆÓ - Û˘ÓÂÓه͈Ó, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ “ÔÓÙÈÛÈfiÓ” , ÎÔÛÙÔ˘Ì·ÚÈṲ̂ÓÔÈ Î·È ÊÚÂÛÎÔ͢ÚÈṲ̂ÓÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ, ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙË ™˘ÁÁÚÔ‡ ÁÈ· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ ÊÈÏÔ‰Ô͛˜ ÙÔ˘˜, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÌÈ· ı¤ÛË ÛÙÔ “Á·Ï¿˙ÈÔ” „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¤ÓÙ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ‹Ú·Ó Ù· fiÓÂÈÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ηÚȤڷ Î·È ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó Ù· ÎÂÓÙÚÈο Ù˘ ¡¢. √È ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ì›· ı¤ÛË ÛÙÔ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ “ÂÚÈ̤ÓÂÈ” ÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ¢ËÌ. ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ, ÒÛÙ ӷ “ÂÁηٷÏ›„ÂÈ” ÂÓ‰fi͈˜ ÙÔ ıÂÛÌfi Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙËÚ›Ô˘. √È ·ÂÈϤ˜ ÂÍÒÛˆÓ, Ë Ê·ÁÔ˘ÚfiÛÎÔÓË ÛÙËÓ Î·Ú¤ÎÏ· Î·È ÔÈ ·ÌԇϘ ‰˘ÛÔÛÌ›·˜ Ô˘ fiψ˜ Ù˘¯·›ˆ˜ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔÓ Â͈ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Î·È ÛÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË, ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈ˙ËÙÔ‡ÛÂ Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚfiÛÎÏËÛË ∞ÏÂÍfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ, ÂÈο˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ‰È¿ ÛÙfiÌ·ÙÔ˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋...

¢∏ª√.™.

ΔÔ˘ ∫. ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˘

§‡ÛÂȘ ∂˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÔÈ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ƒ·‰ÈÔÊÒÓÔ˘, ηıÒ˜ ÌÂٷٿÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÙÔ˘˜ ÂÈ‚›ˆÛË ÙÂÏ›ˆÛÂ. μ‚·›ˆ˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÌÈÛıÔÏÔÁÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ, ˆ˜ ‰ÔÌ‹, ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û χÛË. Δ· ¯Ú¤Ë Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛˆÚ¢Ù› Â›Ó·È ÔÏÏ¿, ÂÓÒ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Ë ∞ÔÎÂÓÙڈ̤ÓË ¢ÈÔ›ÎËÛË, ‰ÂÓ ›ÛÙËΠfiÙÈ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ·Ó¤ıÂÛ “¤ÚÁÔ” ‡„Ô˘˜ 45.000 ¢ÚÒ ÛÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ Î·È ·¤ÚÚÈ„Â ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ‰È¿ıÂÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÌ‹Ì· ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¯¿ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· Î·È ÙËÓ ÂÊÔÚ›·. §ÔÁÈο, Ë ÂÈÏÔÁ‹ χÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, ı· ÂÈÛ¢ÛÙ› ÁÈ· Ó· “·ÁÒÛÔ˘Ó” Û ¤Ó· Â›Â‰Ô ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ¤ÍÔ‰·. §fiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù›, ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ˙‹ÙËÌ· Û ÔÈÔÓ ·Ú¤ÛÂÈ, ·Ó ·Ú¤ÛÂÈ ‹ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ƒ·‰ÈfiʈÓÔ. ŸÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ Î¿‰ÚÔ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜ Î·È ÛÙÔ Â›Â‰Ô Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫∞Δ. Δ∞™

∫·È ÌÂÚÔο̷ٷ ÂÎÙfi˜ ¶˘Ú Î·È Ì·Ó›· Â›Ó·È ÔÈ ÂÊÔÚÈ·ÎÔ›, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜. •¤ÚÂȘ ÙÈ Â›Ó·È ·fi 2500 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó· Ó· ¤ÛÂȘ ÛÙ· 1500, ÔÏÏÔ› ÛΤÙÔÓÙ·È Ó· οÓÔ˘Ó ÌÂÚÔο̷ٷ ÂÎÙfi˜ ∂ÊÔÚ›·˜... ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ë̤Ú˜ Á›ÓÂÙ·È Ù˘ ηÎÔÌÔ›Ú·˜. ∞fi ÙË ÌÈ· Ë ¤ÎÙ·ÎÙË, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ô º¶∞ Î·È ÔÈ ÎÏÂȉ¿ÚÈıÌÔÈ, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È Ù· Ó¤· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ¢∏ª√.™.

∞ÔÛ‡ÚıËΠ∂Λ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı¤ÏËÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ¢.™. ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÎÈÓËÙ‹˜ ÙËÏÂʈӛ·˜. ΔÂÏÈο, ÌÂÙ¿ ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È Ù· “˘Ú¿” Ô˘ ÂÎÙÔ͇ÙËÎ·Ó Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓË ÂÈÛ‹ÁËÛË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÔÛ‡ÚÂÈ ÙÔ ı¤Ì·. ™Â ¯·ÏÂÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ηÈÚÔ‡˜ ı· Ú¤ÂÈ Î·È ÔÈ ·ÈÚÂÙÔ› Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ÎÈÓËÙ¿ Î·È ¿ÏÏ· ÚÔÓfiÌÈ·... °.•.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ∫·Ú·ÎÔ‡ÛË

¶fiÛÔ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·; ∫·Ù¿ ÙÔÓ ™ÏÔ‚¤ÓÔ ÓÂÔÊÈÏfiÛÔÊÔ ™Ï¿‚Ô˚ ∑›˙ÂÎ ÔÈ ∫ÈÓ¤˙ÔÈ fiÙ·Ó ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷڷÛÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÓ ÙÔ˘ ‡¯ÔÓÙ·È Ó· ˙‹ÛÂÈ Û ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ηÈÚÔ‡˜. ÀÔÓÔÒÓÙ·˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ fiÙÈ ÔÈ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ηÈÚÔ› ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÂÚÈ¤ÙÂȘ, ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Î·È Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ·ÎfiÌË. ¶ÔÏÏÔ›, ÏÔÈfiÓ, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ Î·ÈÚÔ› Ì·˜ Â›Ó·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ˙ԇ̠۠ÂÔ¯‹ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ, ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂˆÓ Î·È ‚‚·›ˆ˜ ÔÏÏÒÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ, Û˘ÛÙËÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏψÓ. √È ÈÛÔÚÚÔ›Â˜ Â›Ó·È Â‡ıÚ·˘ÛÙ˜ ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜, ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁ̤ÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Â›Ó·È ·‚¤‚·ÈÔ, Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÂÈÛʷϤÛÙ·ÙÔ Î·È ÔÈ ÁˆÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÓÙÈı¤ÛÂȘ ÚˆÙÔÊ·Ó›˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ˜ ·fi ÙÔ 1989 Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ. ∂ȉÈÎÒ˜ ‰Ò, ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·ÏÒ˜ Ë Â˘ÛÙ¿ıÂÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Û˘ÓÔ¯‹ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, Ì fi,ÙÈ ‚‚·›ˆ˜ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ù˘¯fiÓ ‰È·Ù·Ú·¯‹ Ù˘. Àfi ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ·, ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ¿Ú· ÂÈΛӉ˘ÓÔÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÔÏÏÔ› ΢ڛˆ˜ Ó¤ÔÈ, ¯ˆÚ›˜ ÔÏϤ˜ ¢ηÈڛ˜, ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ· fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· ˙ÂȘ Î·È Ó· ·È‰Â‡ÂÛ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·›ÚÓÔ˘Ó ‹ ÛΤÙÔÓÙ·È ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÍÂÓÈÙÈ¿˜. øÛÙfiÛÔ, ÛÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆ˜ ÌÈ· ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, Ô˘ÙÔÈ΋ Èı·ÓÒ˜ Î·È ¿ÓÙˆ˜ ·ÈÚÂÙÈ΋, Ô˘ ϤÂÈ fiÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÂÂȉ‹ Â‰Ò ÔÈ Î·ÈÚÔ› Â›Ó·È fiÓÙˆ˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ˜, ·Í›˙ÂÈ Î·Ó›˜ Ó· Ì›ÓÂÈ Û ÙÔ‡ÙË ÙË ÌÔÓ·‰È΋ ÁˆÓÈ¿ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË, fiÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ fiÏÔ˘. ∫·È Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· fiÙÈ ÙÔ‡ÙË Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ˙ÒÓË, Ì fiÏ· Ù· ηο Î·È Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ù˘, ¤¯ÂÈ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÏÈÙÈÎfi, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. ÿÛˆ˜ È· ÙÔ “̤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·” Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ¤Ó· ·Ïfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÛÏfiÁηÓ. ∞fi tovima.gr

∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË °È· ÙËÓ ÂÚÈÛÙÔÏ‹, οÔ˘ Î·È ‰È·ÎÔ‹, Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ·fi ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›·, ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ „˘¯È΋˜ Î·È „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ˘Á›·˜, ¤Î·Ó ‰‹ÏˆÛË Î·È ‰È¤ÓÂÈÌ ÛÙÔÓ Δ‡Ô, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜. ∂‡ÛÙÔ¯· Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ fiÙÈ “Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ‚‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·: ·ÛıÂÓ›˜ ‚Á‹Î·Ó ·fi Ù· ‰ËÌfiÛÈ· „˘¯È·ÙÚ›·, ˙Ô˘Ó Û Û›ÙÈ· Ì ·ÓıÚÒÈÓË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ‚ÂÏÙȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο” . ∂˘ÏfiÁˆ˜ Â›Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ “ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ, ·˘Ù‹ Ë „˘¯È·ÙÚÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ó· ¯·ı› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜” Ì ÙË ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, ÂÓÒ ¤Ú·Ó fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ (ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ ÛÙ· „˘¯È·ÙÚ›·, ˘ÔÙÚÔ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ı¿Ó·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ) Ô Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Û˘ÓÈÛÙ¿ “ηٷ¿ÙËÛË ÙˆÓ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . °È’ ·˘Ùfi Î·È ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ “·˘Ù¤˜ ÔÈ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙˆÓ Û˘Ó·ÓıÚÒˆÓ Ì·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯıÔ‡Ó “¿ÛË ı˘Û›·” . ŸÏÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÂÈÙ¿ÛÛÂÈ Ë ·ÓıÚˆÈ¿ Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ¿ÓÙÔÙ ÙÔ Ï·fi Ì·˜” . ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË Î·È Ë ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ù¤ÙÔÈ·, Ô˘ Ó· Ì·˜ ·Ê‹ÓÂÈ ÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î·È Ë ∂ÎÎÏËÛ›· ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ ÛÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, Ô˘ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È Â›Û˘. ∂§.™.

•ÂΛÓËÛ·Ó ∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ·›ÙËÌ· ÔÏÏÒÓ ÂÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. μ¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012, ·ÊÔ‡ ÍÂÂÚ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· ̇ÚÈ· fiÛ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÊÚ¤Ó·Ú·Ó ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ Î·È ·Ó ÛÙËÓ ÔÚ›· ‰Ô‡ÌÂ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, fiˆ˜ ÙfiÛ· ¿ÏÏ· ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, Ó· ̤ÓÂÈ ÛÙË Ì¤ÛË, ·Ú¿ ÙȘ ÂÚ› ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ °. ª·ÁÎÚÈÒÙË... °.•.

¡¤· ÙÚÔ‹ ªÈÎÚ‹ Ê¿ÓËΠÛÙÔÓ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹ Ë ÂÈı·Ú¯È΋ ÔÈÓ‹ Ô˘ ÂÈ‚Ï‹ıËΠÛÙÔÓ ÚÒËÓ Ù·Ì›· Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÁÈ· ˘ÂÍ·›ÚÂÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙËÓ ÔÔ›· ˆÛÙfiÛÔ Ú¿ÍË, ·Ú·‰¤¯ÙËΠÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ £ˆÌ¿ ¶··Â˘ı˘Ì›Ô˘. ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ˘Ô‚È‚¿ÛÙËΠÌÈÛıÔÏÔÁÈο Î·È ˘ËÚÂÛȷο, ÂÂȉ‹ ¤Ú·ÙÙ fiˆ˜ ÙÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ “·ÏÒÓÈ˙·Ó” ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÂÓÒ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ·Ú·‰¤¯ÙËÎ·Ó ÂÁÁڿʈ˜ fiÙÈ ÂÓı˘Ï¿ÎˆÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 90.000 ¢ÚÒ Î·È ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙË ˙ˆÔ‡Ï· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÛÙ· Ù·Ì›·. ™ÙÔÓ Ù·Ì›· ·Ô‰fiıËÎÂ Ë Â˘ı‡ÓË Ô˘ ÙÔ˘ ·Ó·ÏÔÁÔ‡ÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙÔÓ Î. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈÓ‹. ∂›Ù ÏÔÈfiÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘ ÂÈ‚ÏËı› Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÁÈ· ¤ÍÈ Ì‹Ó˜ , ›Ù ӷ ÙÔÓ ·ÔχÛÔ˘Ó. ∫∞Δ. Δ∞™

∞.º.

ÈÚÈṲ̂ÓÔÈ ∂ÈÒıËΠ¯ı˜ ÛÙÔ ¢Ë̷گ›Ô, ÛÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û˘˙ËÙ‹ıËΠ¢ڤˆ˜ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ·Ó‹Î·Ó ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ıËÎ·Ó Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó Ù· ÌÈÛıÔÏÔÁÈο “ÚÂÙÈÚ¤” , ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· Ô˘ ¤¯·Û·Ó Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ÕÚ¯ÈÛ·Ó Ó· ηٷı¤ÙÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÈÌÔÚʈ٤˜ ÛÙÔ ¢π∂∫. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ›ӷÈ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, Ô˘ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÙÚfiÔ Ó· Ù· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó, ·ÈÙ›· ÔϤÌÔ˘.

¢È¿ÏÔÁÔÈ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó ™˘˙ËÙÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÚÔ‰Ú‡ÂÈ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ Î. μ·˝ÙÛ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜. ∏ Î. ∑‹ÛË ·Ó·Ù‡ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÁÈ· Ó· Ù˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È fiÙ·Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ Ô Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜ ÙËÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ›. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ··ÓÙ¿ Î·È ÙÔ ÏfiÁÔ ·›ÚÓÂÈ Í·Ó¿ Ë Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË fiÔ˘ ··ÚÈıÌ› Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÈηÏÂ›Ù·È Î·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ΛÌÂÓ· ÙÔ˘ ∫Ô¤ÏÈÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ £Ô˘Î˘‰›‰Ë. ª¿ÏÈÛÙ· ·¢ı‡ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ “ÏfiÁÈÔ”. ™˘ÓÂ·Ṳ́ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· Ù˘ Î. ∑‹ÛË, Ô μ·˝ÙÛ˘ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÙÔ˜, ÚÈÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ‚‹Ì·, ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÂΛÓË. “∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ ¿ÏÏ¢ÎÔ ÚÔ‡¯Ô Ô˘ ÊÔÚ¿Ù οÓÂÈ ÙÔ ƒÔ‰Ô‡Ï·” , “∫ÚÈÓÈÒ” Î·È ‰›ÓÂÈ ÂÏ›‰·” Ù˘ ϤÂÈ... ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ Î·È Â›ÛËÌ·, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ› Ó· ÈÛÔ‰ÒÛÂÈ ÙË ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË ÈÛÔ¤‰ˆÛ ÙÔÓ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. “∂ÈÏÈÎÚÈÓ¿ ·ÚÈ Úfi‰Ú ‰˘ÛÎÔχÔÌ·È Ó· Ìˆ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ ‰ÈÎfi Û·˜ ÏfiÁÈÔ ÏfiÁÔ Î·È Û ·˘ÙfiÓ Ù˘ Î. ∑‹ÛË. £· ÂȯÂÈÚ‹Ûˆ Ó· ÙÔ Î¿Óˆ fiÛÔ ÌÔÚÒ Î·Ï‡ÙÂÚ·” ... ‹Ù·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ë ·Ú·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙Ô˘Ó, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ‚·Ú¤· Î·È ·Óı˘ÁÈÂÈÓ¿.

∞Ó·ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi £ÂÙÈΤ˜ - fiÛÔ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ÙfiÛ˜ ·ÏÈÓˆ‰›Â˜ - Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi. ™Â ÂÚÒÙËÛË Ù˘ Î. ∑‹ÛË, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ı· Û˘ÁÎÏËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó¤· Û‡ÛÎÂ„Ë ÂÊfiÛÔÓ Îˆ‰ÈÎÔÔÈËı› - ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ - ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ÊÔÚ›˜. “∂›Ì·ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È ·ÓÔȯÙÔ› ÁÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ™¯¤‰ÈÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ¤ÚıÔ˘Ó” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Î·Ó›˜ Û ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË Ê¿ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Û¯¤‰È· ηٷı¤ÙÂÈ Û ÌÈ· ηχÙÂÚË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ó· ¯ˆÚÔıÂÙËıÔ‡Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ fiˆ˜ .¯. ÛÙÔÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi ÙÔ̤·, ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÚԂϤ„ÂÈ ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏϘ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó. ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ù· Û¯¤‰È· Ô˘ ı· ÚÔˆı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ‰ÂÓ ı· ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ∑ÒÓ˘ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ Ô˘ ÚÔˆı› Ë ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ∫∞Δ. Δ∞™


∞fi„ÂȘ 4

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ Δ∂∂ ··ÓÙ¿ Û ۯfiÏÈÔ √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ¤ÁÎÚÈÙ˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 3 Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ∫∞Δ.Δ∞™. Î·È Ù›ÙÏÔ “Ë Û˘ÓÂÈÎÔ‡ÚËÛË Ù˘ Û˘ÓÂÈÎÔ‡ÚËÛ˘” Û·˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ˆ Ù· ÂÍ‹˜: ΔÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘‰¤ÔÙ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ∂™¶∞ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Î·È Ô‡Ù ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÂÈ Ô‡Ù ıÂÛÌÈο, Ô‡Ù ԢÛÈ·ÛÙÈο. ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ¿ÏψÛÙ ‰ÂÓ ı· ‹Á·ÈÓ ÎfiÓÙÚ· ÛÙ· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÂÏ¢ı¤ÚˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Û¯›˙Ô˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ· Ù· ÚÔ˜ ÙÔ ˙ËÓ. √È ·¢ı›·˜ ÌÂϤÙ˜ Î·È ÙÔ ‚¿ÊÙÈÛÌ¿ ÙÔ˘˜ Û ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÈ· Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÁÂÏı› ηٿ ÎfiÚÔÓ ·fi ÙÔ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” .

ªÈÛıÔ› ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ √ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ù·Ì¿Ù˘ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“¶Ò˜ ¿ÏÏ·Í·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·! ∏ ›‰È· Ë μÔ˘Ï‹ „‹ÊÈÛ ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ, ηٷ‚ÔÏ‹ ÂȉÈ΋˜ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 5%, ηٿÚÁËÛË ‰ÒÚÔ˘ ¶¿Û¯· Î·È ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ Î·È Â›‰ÔÌ· ·‰Â›·˜, Ì›ˆÛË 50% ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÂ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ, ·˘ÙÔΛÓËÙÔ 1400 Î.Â.,1000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ, 104 ·ÂÚÔÔÚÈο ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘˜, 1500 ¢ÚÒ ÁÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÁÚ·Ê›Ԣ, οÙÈ „ÈÏ¿ ÁÈ· 4 ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, 4 ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜, ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË Î·È Ì ÙË ÌËÓÈ·›· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Á‡Úˆ ÛÙ· 6.500 ¢ÚÒ. ¶Ò˜ ı· Ù· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ¤Ú· ÔÈ Î·Ë̤ÓÔÈ; Δ¤ÙÔÈÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ›ӷ˜ Î·È ÚÔÓfiÌÈ· Ìˉ¤Ó Ô‡Ù ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó! ∞ÎÔ‡˜ ÂΛ! ∂, ÚÂ, Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ¿Ï·È ηϤ˜ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ›¯·Ó ÙȘ ÎÔ˘ÚÛ¿Ú˜ ÙÔ˘˜ Î·È ¤ÙÚÂ¯Â Ô ÎÔÛÌ¿Î˘ Ó· ÙÔ˘˜ ·Ú·Î·Ï¤ÛÂÈ ÁÈ· οӷ ÚÔ˘ÛÊÂÙ¿ÎÈ ÂÍ·ÚÁ˘ÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ „‹ÊÔ ÙÔ˘... ΔÂÏÈο Ì fiÏ· ·˘Ù¿ ÎÔÌ̤ӷ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î¿ÔÈÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Û‹ÌÂÚ·! ∞˜ ¿ÂÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·” .

º˘Á‹ √ Î. ∫. Δ·˚Á·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∂Î ÙÔ˘ ·ÔÙÂϤÛÌ·ÙÔ˜ ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ¿ÓÙ·. ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Ò˜ ¤Ó·˜ ηٷÍȈ̤ÓÔ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È Ô˘ ˆ˜ ÚÂfiÚÙÂÚ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi˜ ÛÙÔ ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ, ÂÓÒ ÂÈÛ¿¯ıËΠ‹ Ì‹ÎÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ Í¤Úˆ, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛË ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·, ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÂÏȉÔÊfiÚ· ı· ¤ÏÂÁ·, ̤¯ÚÈ Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁÈÎfi ·Í›ˆÌ· η٤Ϸ‚Â Ô˘Û›· ˆ˜ ÚÂfiÚÙÂÚ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÙ‹˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ÙÔ˘ Âȉ¤ÍÈÔ˘ ÏÂÎÙÈÎÔ‡ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ÂÍȉ·ÓÈÎÂ˘Ì¤Ó·, ·ÁÈÔÔÈËÙÈο Î·È Í·ÊÓÈο Û ̷‡Ú˜ ·Ô¯ÚÒÛÂȘ ÙÔ ÏÂÎÙÈÎfi ÙÔ˘ Ô˘ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈ›. ™Ù· ÂÚ·Á̤ӷ ÙÔ˘ ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ÙˆÓ ¶ÚÂÛÒÓ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, „˘¯‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ›ӷÈ, ÌfiÓÔ „ËÊÔıËÚÈÎfi Î·È È‰ÈÔÙÂϤ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ›, ÁÈ·Ù› ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ‹‰Ë ¤Ó· ÂÙ˘¯Ë̤ÓÔ Î·È ·ÓıÂÎÙÈÎfi ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi, ÂıÓÈ΋˜ ÚÔ¤ÎÙ·Û˘, ÂÙ‹ÛÈÔ Û˘Ì‚¿Ó. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو Û’ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· ÚÔ˘ÛÊÂÙÔÏÔÁÈÎfi, ηٿ ‚¿ÛË, Ë „ËÊÔıËÚ›· Ì ıÂÙÈÎfi ÛÂ Û˘ÏÏÔÁÈÎfi Â›Â‰Ô ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÓÔÌÈÌÔÔÈ›-

K¿ı Úˆ›

πÛÔ‰ˆÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË √ Î. ¶¿ÚȘ ªÔ˘ÙÛÈÓ¿˜, . ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ πˆÏÎÔ‡, ÁÚ¿ÊÂÈ:

“§‡Ë Î·È ÂÚÈÛ˘ÏÏÔÁ‹ ÌÔ˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ë ÈÛÔ‰ˆÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙˆÓ ÚÒËÓ √Δ∞ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÒÓ Î·È ·ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ 2010. ∞˘Ù‹ Ë ·ÊÔÚÈÛÙÈ΋ ÏÔÁÈ΋ ÂÚ› ¯ÚÂÔÎÔËÌ¤ÓˆÓ √Δ∞ Î·È Ë Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ·Ú·Ù˘ÈÒÓ Î·È ·Ú·ÓÔÌÈÒÓ, ·‰ÈΛ ηٿÊÔÚ· ÙËÓ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, Ë ÔÔ›· ·ÔÎÚ‡ÙÂÈ Î·È ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙȘ ηϤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ. øÛÙfiÛÔ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ· Ó· οӈ η̛· ·Ú¤Ì‚·ÛË, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· (fiÔ˘ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÌÈÎÚ‹) Ë ¿ÚÈÛÙË ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ πˆÏÎÔ‡. ⁄ÛÙÂÚ˜ ÛΤ„ÂȘ fï˜ Ì ¤ÂÈÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÛȈ‹Ûˆ ˆ˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙË ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÌÔ˘ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, ÁÓÒÛË Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ˘ËÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ ¢‹ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜. ¶ÚÔηÏÔ‡Ì·È fï˜ Ó· οӈ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË ¯ˆÚ›˜ οÔÈ· ¤·ÚÛË, ·ÊÔ‡ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ „˘¯ÚÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È. ΔÔ 2007 ·ÚfiÙÈ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È ¯ˆÚ›˜ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ì ٷ ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο Ù¤ÏË ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÙÚ·ÂÙ›·˜ (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘) ·Ó·‚·ı̛۷Ì ÙȘ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ˜ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›Û·Ì ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·‰È·ÊÔÚ‹ÛÔ˘Ì ÁÈ· ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ, ÂÓÈÛ¯‡Û·Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Ù· Û¯ÔÏ›· Ì·˜, ÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi Î·È ·Ú·‰ÒÛ·Ì ÙÔ ¢‹ÌÔ, Ù· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· Î·È ÙȘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¯ˆÚ›˜ ÔÊÂÈϤ˜ Î·È ·Ú·Ù˘›Â˜. Δ· ÔÛ¿ ‚¤‚·È· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ÂÓ‰‡ÛˆÓ, ÙȘ ∂˘Ú˘˙ˆÓÈΤ˜ ÀÔ‰Ô̤˜ Î·È ÙÔ˘ “£∏™∂∞” Î.¿. ¤¯Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Î·È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Â˘ı‡ÓË Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ Î·È Ó· ÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ (·’ fiÛÔÓ ‚¤‚·È· ÁÓˆÚ›˙ˆ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷ‚ÏËı› ̤۷ ÛÙÔ 2011). Œ¯ˆ ‰ËÏÒÛÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ fiÙÈ Â›Ì·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, Û˘ÌÌÂÚ›˙ÔÌ·È ÙȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓÒ fï˜ Ì ÙËÓ Î·Ù’ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Â›ÎÏËÛË ÛÙËÓ “η̤ÓË ÁË” Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÈÛÙ¤„ÂÈ Ì ηӤӷ fiÊÂÏÔ˜. ™‹ÌÂÚ· ÂΛÓÔ Ô˘ ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ Î·È ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ·ıÂÚ¿ ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Â›Ó·È Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÈÛÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÂÌÙÔ˘Û›· Ù˘ ·ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ¤Ó· ·fi Ù· ‰Ú·ÛÙÈο “Ê¿Ú̷η” ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘” .

Ù·È Î·È Ì·Î¿ÚÈ Ó· ¤‚ÚÈÛΠÌÈÌËÙ¤˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ·ÏÏÔ‡. ™ÙȘ ¢ÎÔϛ˜, ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÚÔ¯ÒÓ Ì ‰·ÓÂÈο ¿ÓÂÙÔ˜, ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚ· Â·ÈÓÂÙÈÎfi˜, ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢fiÌÂÓÔ˘˜ ˙ËÙÔ‡Û ÙË Û˘ÁÓÒÌË. ŸÛÔ Ô ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ˘ËÚ¤ÙËÛÂ, ÙÔ˘ ÚÔÛ¤ÊÂÚ ¢ηÈڛ˜, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÚÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·Í›ˆÌ·, ·Ó¿‰ÂÈ͢ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó Î·È Â·ÓÂÎÏÔÁ¤˜, Ô˘‰¤Ó Úfi‚ÏËÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ó¤Î˘„ ÛÙ· ‰‡ÛÎÔÏ·, fiÙ·Ó ¤ÚÂ ӷ ‚¿ÏÂÈ Ï¿ÙË, Ì ÚÔÛˆÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜, Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙË ‰ÂÈÓ‹ ı¤ÛË Ô˘ ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘. §ÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ fi¯È ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ÙÔ˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ Û¯¤ÛÂˆÓ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ÂÎÙfi˜ Â¿Ó ÚÔÊËÙÈο ıˆÚ› ·Ó¤ÏÈ‰Ë ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Î·È “‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ Ô˘Ú¿ ÙÔ˘” , ·ÏÏ¿ “·Ó ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂȘ, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÏÌ‹ÛÂȘ fï˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂȘ” , ÂÎÙfi˜ ¿Ó... “ıÔ˘ ·ÚÈÂ Ê˘Ï·Î‹Ó Ùˆ ÛÙfiÌ·ÙÈ ÌÔ˘” . ªÂ ‰È·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ·fi ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ·Ó Ë Û˘ÁÓÒÌË ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË ‹ fiÏÔ ÙÔÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ‚›Ô, ·Ó Î·È ÂÈο˙ÂÙ·È ·fi ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘. √ Ï·fi˜ Ô˘ ÂÈηÏ›ٷÈ, ·ÓÂÍ·Úًو˜ ·Ó Û˘ÌʈÓ› ‹ fi¯È Ì ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÙÔ Ï¤ÂÈ ÁÓˆÌÈο “ÊÙ‡ÛÈÌÔ” Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÚÔ¯·Ï¿ÙÔ. ¢ÂÓ ı˘Ì¿Ì·È ·Ó ˙‹ÙËÛ ‹ ˘¤‰ÂÈÍÂ, ÙËÓ ›‰È· ‚·Ú‡ÙËÙ· ¤¯Ô˘Ó, Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ‰ÂÔÓÙÔÏÔÁÈο Ó· ·¤ÏıÔ˘Ó Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÈ Ë ÌË ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi ·-

Í›ˆÌ·, fiˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ÔÈ Î.Î. ºÏˆÚ›‰Ë˜ Î·È ¡·ÛÈÒη˜ ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜, ·ÏÏ¿ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ÙÔ˘˜, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙËÏÂÔÚ¿Ûˆ˜ ¿ÏÈ ‰‹ÏˆÓ ÂÓ ÔÚÁ‹ fiÙÈ ı· ·Ú·ÈÙËı› ÁÈ· ÙËÓ Â͛ۈÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ΛÓËÛ˘ Î·È ı¤ÚÌ·ÓÛ˘. ΔÒÚ· Ô˘ ¤ÚÂ ÁÈ· ÛÔ‚·ÚfiÙÂÚÔ ÏfiÁÔ Î·Ù¿È ÙË ‰‹ÏˆÛË. √ „fiÁÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ ٷ ‰‡ÛÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ¤Ú·Û ·¤Ó·ÓÙÈ. ™ÙË ‰È·‰Èηۛ· „‹ÊÈÛ˘ ÙÔ˘ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÙË Î·Ó ÛÙË μÔ˘Ï‹ ··ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ‰È·‰Èηۛ· „‹ÊÈÛ˘ ÂÓfi˜ ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂΠηı‹ÎÔÓÙÔ˜ ˆ˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ È· ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜. ∞fi ÙËÓ ˘·ÎÔ‹ ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÚ›ÛÙ·Û˘, ÛÙËÓ ·Ó˘·ÎÔ‹ ·Ó ı˘Ì›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Î·È ·˘Ùfi”.

ÃÚÔÓÈÎfi ÌÓ‹Ì˘ √ Î. μ·Û. ¶·Ï·Ìˉ¿˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

““¶·ÏÈ¿” , Ë ÚÒÙË Î·È ·Ú¯·ÈfiÙÂÚË Û˘ÓÔÈΛ· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŸÙ·Ó ÂÚȉȷ‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ ̤۷ ÛÙ· ÛÙÂÓ¿ Ù˘ Ì ٷ ÁÚ·ÊÈο Ù·‚ÂÚÓ¿ÎÈ· Ù˘, Ù· Ô˘˙ÂÚ› Ù˘ Î·È Ù· ÌÂ˙‰ÔˆÏ›· Ù˘, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· “ÁˆÓÈ¿” Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∞ı‹Ó·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜, ÛÙȘ 2 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 1881, Ë Ó¤· fiÏË ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ·Ó·ÙÔÏÈο Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÚfiÔ‰Ô. ∏ ·ÏÈ¿ fiÏË, ÂΛ ÛÙÔ ÏfiÊÔ, Ô˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·fi ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ Ì ÙÔ˘ÚÎÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi ·ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÙ·È. ŒÍˆ ·fi ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÈ-

‚ÏËÙÈÎfiÙÂÚÔ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ºÚÔ˘Ù·ÁÔÚ¿, Ô˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ·. ŸÏÔ ÙÔ ÂÌfiÚÈÔ, fiϘ ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Á›ÓÔÓÙ·Ó ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ÛÙÂÓÔÛfiηη Î·È ÛÙȘ Ï·Ù›˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜. ΔÈ Ó· ÚˆÙÔı˘ÌËı› ηÓ›˜. Δ· ÂÚ›ÊËÌ· ÿÓÈ· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÍÂÓԉԯ›· ÁÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Î·È ˙Ò·. ΔÔ ¯¿ÓÈ ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ªËÏ›ÓË, ÙÔ˘ ∞ÔÛÙfiÏË μ·ÙÛ·Ú¤· ÙÔ˘ ∫Ô˘ÙÛÔÚ›˙Ô˘. Δ· ·ÓÙÔˆÏ›· ÙÔ˘ ™Ù·˘Ú¿ÎË, ÙÔ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ÙÔ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ÙÔ˘ ¶·¿, ÙÔ˘ ¶··Ê›ÏÈ·, ÙÔ˘ ∂ÚÌ·ÚÈfiÔ˘ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¢ÂÓÂÏ¿‚·, ÙÔ˘ ∑ˆÈfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È ¿ÏψÓ, Ô˘ ‰ÂÓ Û˘ÁÎÚ·Ù› Ë ÌÓ‹ÌË ÌÔ˘. Δ· ÎÚÂÔˆÏ›· ÙÔ˘ ªÚÔ˘˙Ô‡ÎË, ÙÔ˘ ∑‹Î·, ÙÔ˘ Δ·Ê›ÏË, ÙÔ˘ ΔÛ¤ÏÈÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. Δ· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÙÔ˘ μfiÙÛË, ÙÔ˘ ΔÛ¿ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ ∞ÓÙ¿ÌË Î·È ÙÔ˘ °È·ÓÓ¿ÙÔ˘. Δ· ÔˆÚÔˆÏ›·, Ô˘ ‹Ù·Ó Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ¿ÁÎÔ˘˜. Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ˘ μ·˙Ô‡ÎË, ÙÔ˘ ªÂÙ·Í¿, ÙÔ˘ ΔÛÂÚÁ‹, ÙÔ˘ ™·Î·Ï¿ÎË. Δ· Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›· ÙÔ˘ ∫fiÊÊ· Î·È ÙÔ˘ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. Δ· Ì·ÁÂÈÚ›·: ∫·ÙÛ·Ì¤Î·, Δ¿ÎÔ˘, ¡Ù¿ÎË Î·È Δ·Ó¿ÁÈ·. Δ· ÎÔ˘Ú›·: ¶·ÙÛ·ÓÙ¿, °Î·ÓÙ›Ó·, ª·Ï·¯È¿, μÔÏÈÒÙË, ∫·ÙÛÔ‡Ú· Î·È ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË. Δ· ÙÛ·ÁοÚÈη: §¿˙Ô˘ Î·È °·Ï¿ÓË. Δ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ºÈÏÈ¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ª·Ó‰Ú·ÁÔ‡. Δ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘ ™ÌfiÚÁÔ˘ Î·È μ¤ÚÁÔ˘. Δ· ηÊÂÓ›·: ∞ÏÓÙÈÌ·ÚÌ¿ÎË, ¢·Ïԇη, ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË, ™›ÌÔ˘. Δ· Ú·Ê›·: ΔÛÔÔ˘Ú›‰Ë, ¶·Ù·‚¿ÏË, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˘. ΔÔ ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙÂ›Ô “ΔÔ ƒfi‰ÔÓ” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· μÏ¿¯Ô˘. Δ· ÎÚ·ÛÔˆÏ›·: ¡·ÛÈÒη Î·È ªÔ˘ÎÔ˘‚¿Ï·. Δ· ÂÌÔÚÈο Ì ÂÓ‰‡Ì·Ù·: ΔÔ˘ ΔÛ¿ÙÛÔ˘, ÙÔ˘ ∑¤Ú‚·, ÙÔ˘ ∫˘ÙÔ‡‰Ë, ÙÔ˘ ¡ÔÙ·Ú¿, ÙÔ˘ “¶ÂÙÂÈÓÔ‡” . Δ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ì ÂÁ¯ÒÚÈ· ÚÔ˚fiÓÙ·: ΔÔ˘ ÃÚ˘ÛfiÌ·ÏÏÔ˘, ÙÔ˘ ¶·Ï·Ìˉ¿, ÙÔ˘ ∫·Ï·ÓÙ˙‹, ÙÔ˘ ∫ÏÂȉˆÓ¿ÚË, ÙÔ˘ ΔÛÈÌÂÚ›‰Ë, ÙÔ˘ ∫·Îη‚¿. Δ· ÙÚԯ›·: ΔÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Δ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë. Δ· Ô‰ËÏ·Ù¿‰Èη: ¶··¯·Ù˙‹, ∫·ÚԢηӛ‰Ë, ƒ‹Á·. Δ· ‚˘ÚÛԉ„›·: ∫¿·, ªÈ¯·ËÏ›‰Ë-÷Ù˙Ë·Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, §·‰¿ Î·È μ›ÎÔ˘. ΔÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºˆÙ·ÂÚ›Ô˘, Ô˘ ¤‰ÈÓ ʈ˜ ÛÙËÓ fiÏË. ΔËÓ ˘Ê·ÓÙÔ˘ÚÁ›· “Δ˙‹Ì·” Ì ٷ ÂÎÏÂÎÙ¿ Ì¿ÏÏÈÓ· ˘Ê·ÓÙ¿. ΔÔ ÈÏÔÔÈÂ›Ô ÙÔ˘ ª›ÌË ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘. ΔÔ˘˜ ‰‡Ô ÌÈÎÚÔ‡˜ ΢ÏÈÓ‰ÚfiÌ˘ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶··ıÂÔÏfiÁÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ºˆÎÈ·ÓÔ‡, Ô˘ ¿ÏÂı·Ó οı ̤ڷ Ù· ÛÈÙ¿ÚÈ·, Ô˘ ÎÔ˘‚·ÏÔ‡Û·Ó ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ οÌÔ˘. ŒÎ·Ó·Ó ·Ú·ÁˆÁ‹ ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·Ï‡ÚÈ. Δ· Û·Ì·Ú¿‰Èη, Ù· ÂÙ·Ï¿‰Èη, Ù· Á·ÓˆÌ·Ù›‰Èη Ì·Á·˙È¿. ΔÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û οı ̤ڷ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔ˘˜. ΔÔ 9Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi §ÈÌÂӷگ›Ô, fiÔ˘ ¤Ì·ı·Ó Ù· ÚÒÙ· ÙÔ˘˜ ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈ Ó¤ÔÈ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Î·È Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘. ΔÔ 4Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·, Ô˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. ΔÔ ¡·fi ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÏfiÊÔ˘, ʇϷη Î·È ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ. Δ· “¶·ÏÈ¿” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ, Ô˘ ‹ÎÌ·Û ÁÈ· ÔÏϤ˜ ‰ÂηÂٛ˜. ™‹ÌÂÚ· ¤¯ÂÈ ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÁÏË ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï›Ô. √ ÎfiÛÌÔ˜ Ô˘ ÂÈÛÎÂÙfiÙ·Ó ÙË Ì¤Ú· ÙËÓ ÂÌÔÚÈ΋ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ, ¤Ú¯ÂÙ·È ÙË Ó‡¯Ù·, ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÂÈ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Î·È Ï·¯Ù·ÚÈÛÙ¤˜ ÏÈ¯Ô˘‰È¤˜. “¶·ÏÈ¿” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ŒÓ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ fiÏ˘ ÂÚÈÎÏÂÈfiÌÂÓÔ ·fi ÙÔ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi, ÙÔ ª‡ÏÔ §Ô‡ÏË, ÙËÓ ÎψÛÙԸʷÓÙÔ˘ÚÁ›· ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ÙÔ ÎÂÚ·ÌÔÔÈÂ›Ô ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ √ÈÓÔÓ‡̷ÙÔ˜, ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ∞ÍÂÏÔ‡, Ù· „˘Á›· ªÔ˘Ûٷηϋ. ŒÓ·˜ ¯ÒÚÔ˜, Ô˘ ¤ÛÊÈ˙ οı ̤ڷ ·fi ˙ˆ‹ Î·È Î›ÓËÛË, Ô˘ ¤‰ÈÓ·Ó ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ÂÈÛΤÙ˜” .

ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘

°›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 800-11-35000


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶fiÛÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô Â˙fi˜ fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘; ∂ÈÚ‹ÓË √ÚÊ·Ó›‰Ô˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“£· ¤ÏÂÁ· ÌÂÙÚ›ˆ˜. √ Â˙fi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ôχ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Î·È ·ÛÊ·Ï‹˜ fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. √ ÏfiÁÔ˜ Â›Ó·È ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙Ô˘Ó. ¢ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û¯Â‰fiÓ Î·Ó›˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ó οÔÈÔ fi¯ËÌ·” .

∫ÒÛÙ·˜ ºÔ˘ÓÙÔ‡Ï˘ ÁÚ·Ê›ÛÙ·˜

“Ÿ¯È ‚¤‚·È·. √ Â˙fi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·ıfiÏÔ˘ ·ÛÊ·Ï‹˜ fiÙ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. ∞ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓ‹˜ Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ” .

™Ù¿ı˘ ¡Ù¿ÙÛÈÔ˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ Ô Â˙fi˜ ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ÎÈÓÂ›Ù·È ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, ¿Û¯ÂÙ· Â¿Ó ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÌfiÓÔ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛÔ¯‹ ·fi ÙÔÓ Â˙fi ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú·Û˘Úı› ·fi οÔÈÔ fi¯ËÌ·” .

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· °È·ÓÔ˘Û¿ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓË

“Ÿ¯È. ¢ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “ηϿ” Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· Î·È ¿ÓÙ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ¯¿ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· ÛÔ˘. ¢ÈfiÙÈ fiÏÔÈ Î·È Î¿ÔÈÔÈ Ù· ηٷϷ̂¿ÓÔ˘Ó Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ·‰È¿‚·Ù· Î·È ·Ó·Áο˙ÂÛ·È Ó· η٤‚ÂȘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂȘ” .

EÈ̤ÏÂÈ·: £ANA™H™ K. BO°IATZH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

/5

ŸÔ˘ ‰ÂÓ ›ÙÂÈ ÏfiÁÔ˜... “¶ÚfiÛÙÈÌ· Û ȉÈÔÎً٘ ÛÎ‡ÏˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ Î·ı·Ú›˙Ô˘Ó fiÛ· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Ù· ÙÂÙÚ¿Ô‰·” , ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ϤÓÂ, “fiÏÔ˜ Ô ÓÙfiÚÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·‰¤ÛÔÙ· Î·È ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ‰ÂÓ Ï¤Ì ÁÈ· ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ Û΢ÏÈÒÓ Ô˘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜ ̤۷ ÛÙËÓ fiÏË ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÙÔ˘˜” . ∂ÓÙÔ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÙfiÛÔ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ Û˘ÓÔÈ˘, fiÛÔÈ ‚Á¿˙Ô˘Ó Ù· ˙ˆÓÙ·Ó¿ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚fiÏÙ· ηÈ... ÙÔ˘·Ï¤Ù· ÙÔ˘˜ ¤Íˆ, ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, Ó· Ì·˙Â‡Ô˘Ó fi,ÙÈ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ›Ûˆ ÙÔ˘˜. ¶ÔÏÏ¿ ·Ú¿ÔÓ· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ÁÈ· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, fiÔ˘ οı ‚Ú¿‰˘, ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ, Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› Ì ٷ Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÂÌ›˙ÂÈ Ô ¯ÒÚÔ˜ ·Î·ı·Úۛ˜. “™ÙÔ ›‰ÈÔ ¿ÚÎÔ ·›˙Ô˘Ó Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÙË ‚fiÏÙ· Ì·˜. °È·Ù› ‰ÂÓ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÙȘ Ì·˙¤„Ô˘Ó, fiˆ˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÔ‡ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË;” . ∂›Ó·È ·fiÏ˘Ù· ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤ÓË Ë ·Á·Ó¿ÎÙËÛË, fiˆ˜ ¿ÏψÛÙ ۈÛÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ ÔÏÏÔ› Ï›ÁÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ÙȘ ·Î·ı·Úۛ˜ ÙˆÓ ÛÎ‡ÏˆÓ ÙÔ˘˜. ∫È ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÔÏÏÔ›, ›Ûˆ˜ ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Û¯ÂÙÈ΋ ·Ú¿ÁÚ·ÊÔ˜.

∫·È ·fi Á‹Â‰Ô ...¯ˆÚ¿ÊÈ Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜; ∂›Ó·È ÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÚÂÔÚÙ¿˙, ÚÈÓ Î¿ÌÔÛÔ Î·ÈÚfi, ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ Á‹Â‰Ô ¤ÎÏÂÈÛ ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ÏfiÁˆ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. ΔÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜, fiÔ˘ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ù· ÎfiÎÎÈÓ· ηı›ÛÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ÏÈÁÔÛÙ¤˜ ÎÂÚΛ‰Â˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ fï˜, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ È· Á‹‰Ô, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ¤Ó· ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ. §¤Ù ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ó· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È;

∂§.™.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

¶Ú¤ÂÈ Î·È Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ¶ÔÏÏ¿ Ù· ·Ú¿ÔÓ· ‚ÔÏȈÙÒÓ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏÈο ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, ÁÈ· ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙ· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙȘ ÒÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜. ∫·È ΢ڛˆ˜, ‚‚·›ˆ˜, ÙȘ ÌÂÛËÌÂÚÈ·Ó¤˜ ÒÚ˜. √È ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ·fi ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ, ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ Î·È ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘. “Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÌÂÛË̤ÚÈ·, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÏ›ÛÔ˘Ì ̿ÙÈ, ·fi ÙȘ ʈӤ˜ ÙˆÓ Ó·ÚÒÓ - ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›Ó·È ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Ô˘ ·›˙Ô˘Ó Ì¿Ï·. ∫·È fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‚Á‹Î·Ì ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÔ‡ÌÂ, Ô‡Ù ̷˜ ¤‰ˆÛ·Ó ÛËÌ·Û›·. ¶Ô‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡ÌÂ, ÁÈ· Ó· ‚Úԇ̠ÙËÓ ËÛ˘¯›· Ì·˜” , ·Ó·ÚˆÙÈÔ‡ÓÙ·È. Δ· ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó Ù· ‰›ÎÈ· ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ ¯ÒÚÔÈ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ·È¯ÓȉÈÔ‡ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‹ ·Ó‡·ÚÎÙÔÈ. Δ· ÚÔ·‡ÏÈ· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Â›Ó·È ÌÈ· χÛË. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÒÚ˜ ÎÔÈÓ‹˜ ËÛ˘¯›·˜ Â›Ó·È “¿ÁȘ” ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. ∫·È Ë Ù‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, Â›Û˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË fiψÓ. ∞Ó ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ·fi ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ë ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯÙfi Û ·ıÏÔ·È‰È¤˜, ÔÈ ›‰È˜ ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ì ٷ ·È‰È¿ ÙÔ˘˜. ∂§.™.

§ÈÁfiÙÂÚÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∫·Ù¿ 67% ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ı· Â›Ó·È ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ¤Ú˘ÛÈ ‹Ù·Ó 59 Î·È Ê¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È 19, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ 40 ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ. ¶ÔÛÔÛÙÈ·›· Ë Ì›ˆÛË Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 67,80%... √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ‰È‰·Ûηϛ·˜, ˆÛÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÓÙÈÙ›ÓÂÈ ˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ fiÚˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Ú¿ÍË.

¢∏ª√.™.

∞Ó·Ì̤ӷ ÊÒÙ· ∞Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˆ˜ ηٿ ÙȘ ÌÂÙ·ÌÂÛÔÓ‡ÎÙȘ ÒÚ˜ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ fiÏ˘, fiˆ˜ ·˘Ùfi Ù˘ ÚÒËÓ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi

£· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ∫ˆËÏ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ “£· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ÎˆËÏ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ·ÁÒÓ˜. ∞˘Ùfi ÏËÚÔÊÔÚ› ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ πˆ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ: “ªÂ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙÔ˘ πˆ. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛˆÈ΋˜ ·ÚÂÌ‚¿Ûˆ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ‰fiıË ÂÓÙÔÏ‹ Ì ÙÔ ˘’ ·ÚÈıÌ. 6572/27.9.81 ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË °ÂÓÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡, Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ΈËÏ·Ù‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¡·˘ÙÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ μfiÏÔ˘” . ΔÔ ™˘ÌfiÛÈÔ ÁÈ· Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “™˘Ó¯›ÛıËÎ·Ó Î·È ¤ÏËÍ·Ó ¯ı¤˜ ÛÙȘ ·›ıÔ˘Û˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ Û˘ÁÎÏ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ™Ô˘‰ÒÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏËÚÒÛˆ˜ ÂηÙfi ¯ÚfiÓˆÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜” . ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: “¢ÂÓ Ï¤Ì fi¯È ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ˙ËÙԇ̠ÂȉÈ΋ Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ∂√∫” “£ÂÚÌ‹˜ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ¤Ù˘¯Â Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ·fi ÙÔ Ï·fi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ∞Ó‰Ú¤·˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ™ÙÔ ÏfiÁÔ ÙÔ˘ Ô ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·ÓÙ¤ÎÚÔ˘Û fiÛ· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô ƒ¿ÏÏ˘ ÂÚ› ∂√∫ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·. “¢ÂÓ Â›·Ì ÂÌ›˜ ÔÙ¤ fiÙÈ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ì ۯ¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂√∫. ∂›·Ì fiÙÈ Ë ¤ÓÙ·ÍË Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Î·È fiÙÈ ÂÌ›˜ ı¤ÏÔ˘Ì ÂȉÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ô˘ Ó· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó ÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ·ÁÚÔÙÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì·˜. ∏ Û˘Óı‹ÎË ¤ÓÙ·Í˘, fi-

¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ͯ·Ṳ̂ӷ ·Ó·Ì̤ӷ ÊÒÙ· Û ÁÚ·Ê›·. “¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·˘Ùfi ÂÓ Ì¤Ûˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÂÂȉ‹ ÚÔÊ·ÓÒ˜ οÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·Ì¤ÏËÛ·Ó Ó· Û‚‹ÛÔ˘Ó Ù· ÊÒÙ·” , ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∫·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ó· ÌËÓ Â›¯·ÌÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏfiÁÔ˜ Ó· η›Ó ÙÛ¿Ì· Ù· ÊÒÙ· Û ¿‰ÂÈ· ÁÚ·Ê›·, ı· ÚÔÛı¤Ù·Ì ÂÌ›˜. °.•.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ ΔÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÃÒÚÔ˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙˆÓ √Δ∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ, ı· ÚÔηϤÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ú¤ÂÈ ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜ “‰Âη٤ÛÛÂÚ·” . √ ΛӉ˘ÓÔ˜ Ó· “ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó” ·Ú¿ÓÔ̘ ¯ˆÌ·ÙÂÚ¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È Â͢ÁÈ¿ÓıËηÓ, Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 1981

ˆ˜ ¤ÁÈÓÂ, ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ Ï·Ô‡” . ÕÁÚÈÔ ÊÔÓÈÎfi ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· ÌÈ· ·ÚÙ›‰· Ù¿‚ÏÈ “ªÈ· ·Û‹Ì·ÓÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Á‡Úˆ ·fi ÌÈ· ·ÚÙ›‰· Ù¿‚ÏÈ, η٤ÏËÍ ÛÙÔ ÊfiÓÔ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ¿Ú¯Ë. ¢Ú¿ÛÙ˘ 36¯ÚÔÓÔ˜ Ï·ÛȤ ÔÙÒÓ Î·È ı‡Ì· 42¯ÚÔÓÔ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌÒÓ, ¤ÁÁ·ÌÔ˜ Î·È ·Ù¤Ú·˜ ÙÚÈÒÓ ·È‰ÈÒÓ. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÚÙ›‰·˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÊÈÏÔÓÈΛ· ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· η٤ÏËÍ Û ÊÔÓÈÎfi. √ ÊfiÓÔ˜ ‰È·Ú¿¯ıËΠÁ‡Úˆ ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Û‹ÌÂÚ· ¤Íˆ ·fi ηÊÂÓ›Ԕ .

Ù· Á‹‰· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì Ï·ÛÙ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ·. ∂›Ó·È ÔÈ ™.π., ¿ÓÂÚÁÔ˜, ÛÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜, ¡.º. Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È §.ª. Â›Û˘ Ù˘ÔÁÚ¿ÊÔ˜. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· Ù· Ï·ÛÙ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· Û Á‹‰· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ ÙˆÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ Î·È ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿ ›¯·Ó Êı¿ÛÂÈ ÛÙË °ÂÓÈ΋ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ· Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ” .

™ÂÛËÌ·Ṳ̂ÓÔ˜ ηÎÔÔÈfi˜ Á¤ÌÈ˙ ٷ Á‹‰· Ì Ï·ÛÙ¿ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· “∞fi ÙËÓ Àԉȇı˘ÓÛË Ù˘ °ÂÓÈ΋˜ ∞ÛÊ·Ï›·˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ô˘ Á¤ÌÈ˙·Ó

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 331 .Ã... √ ª¤Á·˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ÓÈο ÛÙ· °·˘Á¿ÌËÏ· ÙÔÓ ‚·ÛÈϤ· ÙˆÓ ¶ÂÚÛÒÓ, ¢·ÚÂ›Ô °’. ªÂ ÙË Ó›ÎË ·˘Ù‹, Ô Ì¤Á·˜ ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ ÂÚÛÈ΋˜ ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. √ μÔ˘ÎÂÊ¿Ï·˜ ÙÔ ·Á·Ë̤ÓÔ ¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÏÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘, ÛÎÔÙÒÓÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙË Ì¿¯Ë. 1861... ∫˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Ù· ÚÒÙ· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ·, Ù· ÔÔ›· Ù˘ÒıËÎ·Ó ÛÙË °·ÏÏ›·, Ì ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ∂ÚÌ‹. 1867... √ ∫·ÚÏ ª·ÚÍ ÂΉ›‰ÂÈ ÙÔ “∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ” , Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÙËÓ ÎÔÚˆÓ›‰· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘. 1945... ∫˘ÎÏÔÊÔÚ› ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ËÌÂ-

Ú‹ÛÈ·˜ ·ıÏËÙÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “∞ıÏËÙÈ΋ ∏¯Ò” . 1960... ™ÙËÓ ∫‡ÚÔ, ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ˆ˜ Ë Â›ÛËÌË Ë̤ڷ Ù˘ ∞ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ Ó‹ÛÔ˘. ∏ Â¤ÙÂÈÔ˜ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜, Ë 16Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÏÒ˜ ˆ˜ ËÌÂÚÔÏÔÁȷ΋ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÌÓ‹ÌË. 2003... √È ∏¶∞ Â·ÓÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙËÓ UNESCO. ∂›¯·Ó ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 1984. 2006... ªÂ ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÛÂÚ‚ÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ˘ÈÔıÂÙÂ›Ù·È ÙÔ Ó¤Ô ™‡ÓÙ·ÁÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∫fiÛÔ‚Ô ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6 ΔËÓ ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 100 ÂÙÒÓ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

™ÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ì ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ª¤ÚÎÂÏ ÚÔ˜ ∂∫Δ, ¢¡Δ, √√™∞ Î·È ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ΔÚ¿Â˙·

∂˘Ú›· Û‡ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ

∞£∏¡∞, 30.

°ÂÚÌ·Ó›·: ∂›Ì·ÛÙ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙȘ ÊÈÓÏ·Ó‰ÈΤ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ μ∂ƒ√§π¡√, 30.

√ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È·‚‚·›ˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) fiÙÈ Â›Ó·È “ÎÔÓÙ¿” Ë Â›Ù¢ÍË ÌÈ·˜ χÛ˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ºÈÓÏ·Ó‰›· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. “ª›· χÛË Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿” ‰‹ÏˆÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢Í˘ Δ‡Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¿ÏϘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ∏ ºÈÓÏ·Ó‰›· ›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙË ¯ÒÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·‰˘Ó·Ì›·˜ ·ÔÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜.

ŒÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙȘ 18 ÙÔ˘ Ì‹Ó· μ. ™fiÈÌÏÂ: ∏ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ·ÂÈÏ› ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· μ∂ƒ√§π¡√, 30.

Ҧ

ÏËıˆÚÈÛÌfi˜” Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰È·ÛΤ„ÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ Ù· Â˘Úˆ·˚ο Î·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο Û‡ÓÔÚ·, ı· ÛËÌÂȈı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 30 Ë̤Ú˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô. √ˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· (¯ı˜) Ë ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ηÁÎÂÏ·Ú›· Ë ∞ÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ ı· ˘ԉ¯ı› ÛÙȘ 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂∫Δ Î·È ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛÙ› Ë ‰Ú¿ÛË Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÓˆÛ˘ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó, ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ∑·Ó ∫ÏÔÓÙ ΔÚÈÛ¤ Î·È Ù˘ ∫ÚÈÛÙ›Ó §·ÁοÚÓÙ, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √√™∞ ∞Ó¯ÂÏ °ÎÔ˘Ú›· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ƒÔÌÂÚÙ ∑¤ÏÈÎ. ∂›Û˘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏÂ Î·È °·ÏÏ›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ª·ÚÔ˘¿Ó.

∏ Û‡ÓıÂÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏËÙÒÓ Î·ıÈÛÙ¿ ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ë ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ “‹Ú ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿” ÙȘ Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙˆÓ ∏¶∞ ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ·ÌÂÚÈηÓÔ‡ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Δ›ÌÔıÈ °Î¿ÈÙÓÂÚ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î¿ÏÂÛ·Ó ÙÔ˘˜ ∂˘Úˆ·›Ô˘˜ Ó· ÂÈÛ‡ÛÔ˘Ó ÙË Ï‹„Ë ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ¢ÈfiÙÈ ÌÔÚ› Ô ™fiÈÌÏ ӷ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÂÓÔ¯ÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙȘ “Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ” Ô˘ ÂÎÊÚ¿ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ √˘¿ÛÈÁÎÙÔÓ fï˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi ÙÔ˘˜ ÔÈ Â˘Úˆ·›ÔÈ ËÁ¤Ù˜ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â› ̤ÚÔ˘˜ χÛÂȘ Ì ÙËÓ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË “‰È¿ÛˆÛË” ∂ÏÏ¿‰·˜, πÚÏ·Ó‰›·˜ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰ÈηÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ “∫·ÛÛ¿Ó‰Ú˜” ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó “‰È·Ï˘ÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ” ÛÙÔ˘˜ ÎfiÏÔ˘˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ˘˜ „‡¯Ú·ÈÌÔ˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ “·ÛÈÚ›Ó˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÔÓfi‰ÔÓÙÔ” . ΔËÓ Â˘Ú›· Û‡ÓÔ‰Ô ÙÔ˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¶¤ÌÙË ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë Û‡ÓÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙˆÓ 20 ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ó‹ÙË (G20) ÛÙȘ 14 Î·È 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ™ÙȘ 3 Î·È 4 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ÔÈ ËÁ¤Ù˜ ÙÔ˘ G20 ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÔ˘Ó ÙË ‰Ú¿ÛË ÙÔ˘˜.

™Ù· ÙÚ·¤˙È· ÙˆÓ ·ÏÏÂ¿ÏÏËÏˆÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ Ï‡ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÚÔÙ·ı› ·fi Â›ÛËÌ· ¯Â›ÏË ‹ ·ÏÒ˜ ÂÈÓÔËı› ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÓÛÙÈÙÔ‡Ù· Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Â›Ó·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ Ô˘ ı· ·Ú¿ÍÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ fiÔÈˆÓ Ï‡ÛˆÓ. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ¤ÎÙ·ÎÙË ™‡ÓÔ‰Ô˜ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ›·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜)

ËÁ¤˜ Ì ÁÓÒÛË ÂÚ› ÙÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ Reuters. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, ·ÏÏ¿ ı· ·Ó·¤Ì„Ô˘Ó ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÛÙÔ˘˜ ·Ú¯ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, ÂÓÒ ‹‰Ë Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ∑. ª·Úfi˙Ô ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ·ÓÔȯٿ ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÂÚ› ‰È¢ı˘ÓÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ μfiÏÊÁηÓÁÎ ™fiÈÌÏ ÚÔ-

ÂȉÔÔ›ËÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ó·Ù·Ú·¯‹ Î·È fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋, ηٿ ÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¿Óˆ ‚Ô˘Ï‹˜ ÙÔ˘ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÔ‡ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ - EFSF). ΔËÓ ¶¤ÌÙË ÂÁÎÚ›ıËΠ̠¢Ú›· ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë ‰È‡ڢÓÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Â˘ÚˆÛÙ‹ÚÈ͢ ·fi ÙËÓ Î¿Ùˆ ‚Ô˘Ï‹, Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÏÈÙÈ΋ Ó›ÎË ÁÈ· ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ. √ Î. ™fiÈÌÏ ·ˇı˘Ó ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ¿Óˆ ‚Ô˘Ï‹˜ fiÙÈ Ë Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÂÈÏ› Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ì ·ÚÓËÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÁÈ· ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ Ù˘ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ∞˘Ùfi Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÁÈ· ÙȘ ÏÈ·ÓÈΤ˜ ˆÏ‹ÛÂȘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ, ηıÒ˜ ÛËÌ›ˆÛ·Ó ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÙÒÛË ·fi ÙÔ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2007. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô Î. ™fiÈÌÏ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ·ÓËÛ˘¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚ¯Ú¤ˆÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ë ÔÔ›· ÌÔÚ› Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Ù·¯Â›· ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi Δ·ÌÂ›Ô ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘.

ªπ∞ ·fi ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ʤÚÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Î·È Ë ¤Î‰ÔÛË ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜... 100 ÂÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Reuters Û٤ϯԘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· ›Â Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÁ‹, Ë ÈÛ¯˘Ú‹ ˙‹ÙËÛË Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Û ¤Î‰ÔÛË 100ÂÙÔ‡˜ ÔÌÔÏfiÁÔ˘ ÛÙÔ ªÂÍÈÎfi Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ‚¿ÛË. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ô˘ Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Ë BNP Paribas, Ë Deutsche Bank Î·È Ë HSBC, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ Lazard. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÚÈÓ ÙË Û˘Ìʈӛ· Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Â›¯·Ó ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì ÔÌfiÏÔÁ· ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ¤ˆ˜ Î·È 40 ÂÙÒÓ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ fiÙ·Ó ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ÂÈÙfiÎÈ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛËÌ·›ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÁÈ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰fiÛˆÓ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ Î·È Ù· hedge funds. ∂ÈϤÔÓ, ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ı· ¤ÛÙÂÏÓ ÈÛ¯˘Úfi Ì‹Ó˘Ì· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ fiÙÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·ÙÔÈÛÙ› ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ë ÙÚ·Â˙È΋ ËÁ‹. √ ›‰ÈÔ˜ ÙÚ·Â˙›Ù˘ ·Ó¤ÊÂÚ ˆ˜ ÙÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ı· Â›Ó·È ‰ÔÌË̤ÓÔ, fiˆ˜ Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Brady Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ §·ÙÈÓÈ΋˜ ∞ÌÂÚÈ΋˜ ÙÔ 1980. Δ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·’ ·˘Ù¿ ›¯·Ó ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Ù· ·ÌÂÚÈηÓÈο ÎÚ·ÙÈο ÔÌfiÏÔÁ·. ¶¿ÓÙˆ˜, ‰˘Ô ˘„ËÏfi‚·ıÌÔÈ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ·ÚÓ‹ıËÎ·Ó fiÙÈ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ. “º˘ÛÈο Î·È ‰ÂÓ ÙÔ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ì” , › ¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘˙‹ÙËÛ ӷ ÌËÓ Î·ÙÔÓÔÌ·ÛÙ›, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Reuters.

∂ÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ô ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ

°ÂÚÌ·ÓÈ΋ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋ “·fi‚·ÛË” ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÂÏ›˙ÂÈ fiÙÈ ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ, ı· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ Î·È ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ∞£∏¡∞, 30.

∂¶π∫∂º∞§∏™ ÔÏ˘ÏËıÔ‡˜

ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈ΋˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Êı¿ÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Ô °ÂÚÌ·Ófi˜ ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ. √ Î. ƒ¤ÛÏÂÚ ı· ¤¯ÂÈ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞Ó¿Ù˘Í˘, ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ¡·˘ÙÈÏ›·˜ ªÈ¯¿ÏË ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙËÓ “∏̤ڷ °ÂÚÌ·ÓÈ΋˜ μÈÔÌ˯·Ó›·˜” Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· °ÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ (BDI). ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ Â›Û΄˘ ÙÔ˘ Î. ƒ¤ÛÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· Û˘Óԉ‡ÂÙ·È ·fi °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Ù˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Â›Ó·È Ó· ·ÔÙ˘ˆıÔ‡Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÂÓÒ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› Î·È ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi Û‡ÌʈÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰È·ÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· Û˘-

ÛÙ·ı› ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ·Ú·Û¯Âı› Ù¯ÓÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·, ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· Î.¿. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Â˘ÂÏÈÛÙ› Û ÌÈ· ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›· ÒÛÙ ӷ Ï˘ıÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÍËÁ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ¿„Ô˘Ó ÔÈ ‚ÈÙÚÈÔÏÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ȉ¤· ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ ‰Â›ÓÔ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙËÓ ∫·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ Î. ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ÂÏÏËÓÈΤ˜ ËÁ¤˜ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û˘Ó‰·ÈÙ˘ÌfiÓ˜ Â¤ÌÂÈÓ·Ó Ôχ ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜, Ë ÔÔ›· fiˆ˜ ›·Ó ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ task force ÙÔ˘ Î. ÃÔÚÛÙ ƒ¿È¯ÂÓÌ·¯. “º¤ÚÙ ̷˜ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Ó Î·È ÂÌ›˜ ı· Û·˜ ÛÙ›ÏÔ˘Ì ÂȉÈÎÔ‡˜” , ›·Ó. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰¤·, ηıÒ˜ ÛÙ· ·ÓÒٷٷ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ˆÚÈÌ¿ÛÂÈ Ë È‰¤· Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ˘ Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ·ÔÙÂ-

Ï› ÙÔÓ ÈÔ ÈÛ¯˘Úfi fiÏÔ ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. Ãı˜, ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ·Ó¤ıÂÛ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Î. ∏Ï. ªfiÛÈ·ÏÔ Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·Ó ÚfiÏÔ Û˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î. ƒ¿È¯ÓÂÌ·¯, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. °Ï˘Ófi˜ “£ÂÒÚËÛ· ·Ó·Áη›Ô, fiˆ˜ Î·È Ë Î. ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, Ó· ÂÓÈ-

Û¯‡ÛÔ˘Ì Û ÔÏÏÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ÙË ‰ÈÌÂÚ‹ Ì·˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙË °ÂÚÌ·Ó›·” , ›Â Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “◊ÏÈÔ˜” , ÙÔ ÎÙËÌ·ÙÔÏfiÁÈÔ, Ë ÊÔÚÔÏÔÁ›·, Ë ˘ÚfiÛ‚ÂÛË, Ë ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË fiÔ˘ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÂÈÚ›· ·ÔÎÂÓÙÚˆÌ¤ÓˆÓ ıÂÛÌÒÓ. “∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÁÈ·Ù› ¤¯ÂÈ ÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÎÈ ¿ÏÏ· ÚfiÙ˘· fiˆ˜ Â›Ó·È Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë ∞˘ÛÙÚ›·” , ÚfiÛıÂÛÂ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¤·ÎÚÔ ÙËÓ fiÚÙ· Ô˘ Ù˘ ¿ÓÔÈÍÂ Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ΔȘ ÚÔÛ¯›˜ Ë̤Ú˜, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô Î. ªfiÛÈ·ÏÔ˜ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ ÁÈ· Â·Ê¤˜ Ì ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘ Ô˘ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÈÚÚÔ‹ ÛÙË ¯ÒÚ· ·ÏÏ¿ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ Îϛ̷ ‰ÈÂıÓÒ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜

∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˚‰Ë˜ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙÔ μÂÚÔÏ›ÓÔ Ì ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ‚ÈÔÌ˯¿ÓÔ˘˜, ‹Á ÛÙȘ μڢͤÏϘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·˘Ù‹ ·Ú¢ڤıËÎÂ Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ˜ º›ÏÈ ƒ¤ÛÏÂÚ, Ô ÔÔ›Ô˜ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ÂÈÛÎÂÊı› ÙËÓ ∞ı‹Ó· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi 50 ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Î·È ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Û¤‚ÂÙ·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. “∞Ó ÂÌ›˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì fiÙÈ Î¿ÓÔ˘Ó ·˘ÙÔ› ̤۷ Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, Ó· ’ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Î·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· ı· ›¯·ÌÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÂÓ‰˘Ó·ÌÒÛÔ˘Ì ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. √ Î. ƒ¤ÛÏÂÚ, ·Ó¤ÊÂÚÂ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔÛʤÚÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

™˘ÓÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Ì ÙÔ °¿ÏÏÔ Úfi‰ÚÔ ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ

™·ÚÎÔ˙›: ÃÚ¤Ô˜ Ë ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ “∫˘ÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓË” Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Â›Ï˘ÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ∞£∏¡∞, 30.

“Œ

¯Ô˘Ì ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ‰ÂÓ ı· ÙËÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ӷ ¤ÛÂÈ” ÙfiÓÈÛÂ Ô Á¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Û˘Ó¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ. ∂ÓË̤ڈÛ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ ÁÂÚÌ·Ó›‰· ηÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ª¤ÚÎÂÏ, ÚÔ˜ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ Â›Ï˘Û˘ Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÊfiÓÙÔ “΢ÔÊÔÚÔ‡ÌÂÓË” Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. Δ¤ÏÔ˜, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› Î·È ÙÔÓ Á·ÏÏÈÎfi Ï·fi ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ‰È·¯ÚÔÓÈο ·ÏÏ¿ Î·È Û‹ÌÂÚ· Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ ·Ó¤ÊÂÚ ̤۷ ÛÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙÈ ·ÊÔ‡ ÂÓÂÎÚ›ıË ·fi ÙËÓ ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¢È¿ÛˆÛ˘, Ë °·ÏÏ›· ı· ‰ÒÛÂÈ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ∏ ·ÓËÛ˘¯›· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ˘fi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜, ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÌfiÓÔ ÙËÓ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ Á·ÏÏÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Û ¯Ú¤Ô˜ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ ¡fiÙÔ˘. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ›¯Â ¯ı˜ Ì·Ú¿˙ Â·ÊÒÓ ÌÂ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜, ÛÙÔ ÂÚÈıÒÚÈÔ Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ÙˆÓ ËÁÂÙÒÓ Ù˘ ∂∂ Î·È Ù˘ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ™˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ¤Ï·‚ ¯ÒÚ· ÛÙË μ·ÚÛÔ‚›·. ™˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙËÓ Î·ÁÎÂÏ¿ÚÈÔ ÕÓÁÎÂÏ· ª¤ÚÎÂÏ, ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ºÚ·ÓÛÔ˘¿ ºÈÁÈfiÓ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Â˘Úˆ·›Ô˘˜ ËÁ¤Ù˜.

ΔÔ ∫∫∂

˙› Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›· Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Î¿ÓÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ

Ë ÚfiÙ·ÛË ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÁÈ· ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Â˘Úˆ·˚΋ ¯ÒÚ· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈı˘Ì›· Ó· Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ. “ŒÙÛÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·fiÏ˘ÙË ‰È·Ê¿ÓÂÈ·“˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·È ÔÈ Û‡ÌÌ·¯Ô› Ù˘, Ì fiÛ· ϤÓÂ, ÚÔηÏÔ‡Ó Î·È ÚÔÛ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙÔ Ï·fi. ΔÔ fiÙÈ Ô ™·ÚÎÔ˙›, Ë ª¤ÚÎÂÏ Î·È ¿ÏÏÔÈ Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È ÙË ÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÙÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÂÍfiÓÙˆÛ˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, fiˆ˜ Î·È ÂÈı˘Ì›· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ∫∫∂.

√ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ οÏÂÛ ÙÔÓ Î. ™·ÚÎÔ˙› - Î·È fiÔÈ· ¿ÏÏË ¯ÒÚ· ı¤ÏÂÈ Ó· οÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ - Ó· ÛÙ›ÏÂÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ·. “Œ¯Ô˘Ì ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·ÚÎÔ˙›, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÔÙ˘¯›· ı· Û‹Ì·ÈÓ ·ÔÙ˘¯›· fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi Ù· ̤ÙÚ· ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙËÓ ›ÛÙË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙˆÓ. ÷ÈÚ¤ÙÈÛ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ó· ÛÙ·ÏÔ‡Ó Â˘Úˆ·›ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·Ê¿ÓÂÈ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ¢ÂÓ ·ÔÎ¿Ï˘„ οÙÈ ÁÈ· ÙËÓ “ÚfiÙ·ÛË ÛˆÙËÚ›·˜” - Ì›· Ó¤· Á·ÏÏÔÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ÛηÚÈ¿ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ -, ·Ó¤ÊÂÚ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ı· Û˘Ó·ÓÙËı› Ì ÙËÓ Î. ª¤ÚÎÂÏ ÁÈ· Ó· ÂÈÙ·¯˘ÓıÔ‡Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢ÚÒ. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ › fiÙÈ Â›¯·Ó Ì›· Ôχ ηϋ Û˘˙‹ÙËÛË. “∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÌÔ˘ ÙfiÓÈÛ· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ÙËÚ‹ÛÂÈ ·Ôχو˜ ÙȘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ù˘ Î·È ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û fiϘ ÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È Î¿ÓÂÈ, Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ٛÌËÌ· Î·È Ì fiÔÈÔ ÎfiÛÙÔ˜” ·Ó¤ÊÂÚÂ. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î. ™·ÚÎÔ-

∑ËÙ› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ¯ÒÚ˜ ÂÎÙfi˜ ¢ÚÒ ÛÙȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜

ª·Úfi˙Ô: Ÿ¯È Û ∂˘ÚÒË ‰‡Ô Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ™fiÚÔ˜ ÚÔ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ μƒÀ•∂§§∂™, 30.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜

∂ÈÙÚÔ‹˜ ∑Ô˙¤ ª·ÓÔ˘¤Ï ª·Úfi˙Ô Î¿ÏÂÛ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ÌËÓ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ó ·fi ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÙȘ ¯ÒÚ˜ ÌË Ì¤ÏË Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘. “√È (17) ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ¤ÏıÔ˘Ó ÈÔ ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· Û˘ÓÙÔÓÈÛıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·” , ‰ËÏÒÓÂÈ Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËΠÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Suddeutsche Zeitung, “·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ·ÁÔÚ¿˜” , ÙˆÓ “27” ¯ˆÚÒÓ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. “√Ê›ÏÔ˘Ì ӷ ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ¯¿ÛÌ·ÙÔ˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÒÓ, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔ Â˘ÚÒ ı· ¯¿ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÙÔ˘ ÛÙ‹ÚÈÁÌ·” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ. √È ¯ÒÚ˜ Ù˘ ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÓˆÛ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ·. ¢›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿ÁÎË

Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ Û Â›Â‰Ô ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, Ô ∑Ô˙¤ ª·Úfi˙Ô ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÚÔ˝ÛٷٷÈ, Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ˆ˜ “Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘” ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ ÙˆÓ “27” . ∏ °·ÏÏ›· Î·È Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯Ô˘Ó ‰È·Ù˘ÒÛÂÈ ÎÔÈÓ‹ ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ó¤ˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Û Â›Â‰Ô Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ȉ¤· ÙËÓ ÔÔ›· ·¤ÚÚÈ„Â Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÌÈÏ›·˜ ÙÔ˘ “ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÓˆÛ˘” ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘. “∂›Ó·È „¢‰·›ÛıËÛË Ó· ÈÛÙ‡ԢÌ fiÙÈ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ

Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙȘ ‰‡Ô ÂÙ‹ÛȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ËÁÂÙÒÓ... ΔÔ ı¤Ì· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ì ÛÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂÍÔ˘Û›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ·ÏÒ˜ Â›Ì·È ÂÂÈṲ̂ÓÔ˜ fiÙÈ Ë ∂˘ÚÒË ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ú¿ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È fi¯È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘˜” , ϤÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÚÔ˜ ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·ˇı˘ÓÂ Ô ÌÂÁ·ÏÔÂÂÓ‰˘Ù‹˜ Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜ Û ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ Financial Times. √È ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈΤ˜ ·ÁÔÚ¤˜ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Û ̛· Ó¤·

“ªÂÁ¿ÏË ⁄ÊÂÛË” (Great Depression) Î·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, Ú¤ÂÈ Ó· Â·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Δ˙ÔÚÙ˙ ™fiÚÔ˜. ™ÙÔ ¿ÚıÚÔ, Ì ٛÙÏÔ: “¶Ò˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÌÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ªÂÁ¿ÏË ⁄ÊÂÛË” , Ô Î. ™fiÚÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÎÔÈÓfi Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË Ì ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û˘Óı‹Î˘ Ù˘ Î·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ‰È·Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (∂ΔÙ) Ì ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙· (∂∫Δ). √È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ™˘Óı‹ÎË Ù˘ ∂˘Úˆ˙ÒÓ˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¯ÚfiÓÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÌÂÛԉȿÛÙËÌ· Ô ™fiÚÔ˜ ıˆÚ› fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Ù· ÂÍ‹˜ ‰‡Ô ‚‹Ì·Ù·: ¶ÚÒÙÔÓ, ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ˘fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË Ù˘ ∂∫Δ Ì ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ∂ΔÙ. ∏ ∂∫Δ ı· ‰ÒÛÂÈ Ô‰ËÁ›Â˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·-

ÔÊ¢¯ı› Ë ·ÔÌfi¯ÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È Ì›· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ ÎÚ›Û˘. ∏ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ı· ¿ÚÂÈ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ë ∂∫Δ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÈ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È Â˘¿ÏˆÙ˜, fiˆ˜ Ë πÙ·Ï›· Î·È Ë πÛ·Ó›·, Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÁÈ· ¤Ó· ÚÔÛˆÚÈÓfi ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ì¤Û· ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ fiÚÈ· ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙¤˜ ÙÔ˘˜ - ̤ۈ Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÂÓÙfiÎˆÓ ÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ - Ì ¯·ÌËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ 1%, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ì ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙËÓ ∂∫Δ, ·ÊÔ‡ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÚÔÂÍÔÊÏËÙÈÎfi Ù˘ ÂÈÙfiÎÈÔ Ô˘ Â›Ó·È Û‹ÌÂÚ· 1,5%.

°. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘

Δ· ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ‰ÂÓ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ 20% ∞£∏¡∞, 30.

Δ∏ ‰È·‚‚·›ˆÛË fiÙÈ Ù· ·ÛÊ·-

ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÔ˘Ó Ù· ÔÌfiÏÔÁ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ·Í›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘˜, ·Ú¤Û¯Â ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ∞·ÓÙÒÓÙ·˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘ ·¤ÚÚÈ„Â ÙȘ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙÔ˘ 20%, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ¤Ú· ·fi ÙËÓ ÈÛÙ‹ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ 21˘ πÔ˘Ï›Ô˘, Ô˘ ‚¿˙ÂÈ ÛÙ¤Ú˜ ‚¿ÛÂȘ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¤Ó· ·ÛʷϤ˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· Ó· Ìԇ̠۠ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÚ›·. ∞Ó ¤¯ÂÙ ¿ÏÏË ÚfiÙ·ÛË Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÙ”, ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. “∞fi ÙË ÌÈ· Û‡Ú·Ù ÙȘ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ Ó· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” Ì ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Ô˘ Ï‹ÁÔ˘Ó Û 30 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ÚÔ¯ˆÚ¿ÙÂ Î·È Û ÂÛˆÙÂÚÈÎfi “ÎÔ‡ÚÂÌ·”, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÂȈ̤Ó˜ ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ 80%”, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ΔÛ›Ú·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ fï˜ Ó· ‰È·Ú¿ÍÂÙ ¤Ó· ·ÎfiÌ· ¤ÁÎÏËÌ·. ¡· ÌÂÈÒÛÂÙÂ Î·È ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ”. “™ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ ‰ÂÓ ¯·Ú›˙Ô˘ÌÂ, ·ÏÏ¿ οÓÔ˘Ì ¤ÎÙˆÛË ÛÙ· ÚfiÛıÂÙ· Ù¤ÏË” ·ÓÙ¤ÙÂÈÓÂ Ô Î. ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘. ΔfiÓÈÛ fiÙÈ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·ıÔÏÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ›Ûڷ͢ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Î·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·Ô‰›‰ÂÈ, ηıÒ˜, fiˆ˜ ›Â, ÌÂÁ·ÏÔÔÊÂÈϤÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÚÒÛÂÈ Ù· 10 ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›· ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘˜. “√ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È Â›Ó·È ·fi ÙÔ˘˜ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È fiÛÔ Î·Ó›˜ Î·È ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ô˘ ÔÙ¤ ÛÙË ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ” ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ˘Ì¿Ó˘.

∫·„¿Ï˘ ¢. £Âfi‰ˆÚÔ˜ √ÚıÔ‰ÔÓÙÈÎfi˜ ¶Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ Î·È ÂȉÈ΢ı›˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ Manchester (∞ÁÁÏ›·˜) ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 91 - 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ΔËÏ. 24210-31053, 6988-884083


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ¡¤· «ÌÏfiη ÛÙËÓ ÙÚfiÈη» ·fi ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∏ ÙÚfiÈη ÂÈ̤ÓÂÈ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·ÏÂ›Ù·È Ó· ¿ÚÂÈ Û‹ÌÂÚ·-·‡ÚÈÔ ÎÚ›ÛÈ̘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ

∂ʉڛ· ÁÈ· ‰˘Ó·ÙÔ‡˜ χÙ˜... ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Î·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fi ηٿÚÁËÛË Î·È ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ∞£∏¡∞ 30.

Ú›ÛÈ̘ Â·Ê¤˜ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ›¯·Ó Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙÔ Úˆ› Ù· ˘„ËÏfi‚·ıÌ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜, Ù· ÔÔ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. ŒÙÛÈ, ·fi Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ̤¯ÚÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ (·‡ÚÈÔ) ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÚÈıÔ‡Ó Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ 2011 Î·È ÙÔ˘ 2012 -ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ηٷÙÂı› ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·- Î·È Ó· “ÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó” Ù· ̤ÙÚ· ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2014.

ÛÂȘ Û ˘Ô˘ÚÁ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ “ÌÏfiÎÔ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ηٿ ÙfiÔ˘˜ ÂÊÔڛ˜, Û ¤Ó‰ÂÈÍË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÁÈ· Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ·fi ÙÔ Úˆ›, ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›¯·Ó ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, fiÔ˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. §fiÁˆ ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÙÔ˘ ¿ÚÎÈÓÁÎ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ °. ƒ·ÁÎÔ‡ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó·‚Ï‹ıËΠÁÈ· ÙȘ 18:00. Ãı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÏ˄˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ‰ڛ·˜. ™‹ÌÂÚ· (¯ı˜) Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ë̤ڷ ηٷϋ„ÂˆÓ Û ˘Ô˘ÚÁ›·. ΔËÓ ¶¤ÌÙË Â›¯·Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙ› Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÀÁ›·˜, ∂ÚÁ·Û›·˜, ∞Ó¿Ù˘Í˘, ¶·È‰Â›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜.

·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÔÚ›· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Â›¯Â ‹‰Ë Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ÛÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ù· ÊÔÚÙËÁ¿ Î·È Ù· Ù·Í› Î·È ÙÔ˘˜ ÂÓË̤ڈÛ ÁÈ· ÔÚ›· Â͢Á›·ÓÛ˘ ÙÔ˘ √™∂, Ù˘ Δƒ∞π¡√™∂ Î·È ÙÔ˘ √∞™∞. √È ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ¤ÛÙÂÈÏ ۷ʤ˜ Ì‹Ó˘Ì· Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹. “∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ -ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ËıÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ Ó· ÌËÓ ˘Ô·„Ô˘Ì ÛÂ Û˘ÓÙ¯ÓȷΤ˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÚÔÓÔÌ›ˆÓ ¿ÏÏ˘ ÂÔ¯‹˜” Âʉڛ· Ë ÂfiÌÂÓË ‰fiÛË, ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÚÔ¸fiıÂÛË ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË Ì ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÚ¤˜ ‰Âο‰ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÚÈÓ ÂÎÓ‡ÛÂÈ ÙÔ 2011. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ¶fiÔ˘Ï ΔfiÌÛÂÓ (¢¡Δ), ª·Ù›·˜ ªÔÚ˜ (∫ÔÌÈÛÈfiÓ) Î·È ∫Ï¿Ô˘˜ ª·˙Ô‡¯ (∂∫Δ) Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫˘‚¤ÚÓËÛ˘ Î. ∂˘. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Î. ¢. ƒ¤·. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ “Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ‹Ù·Ó ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ, Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·” . ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ (Û‹ÌÂÚ·) ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ Î. ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÓÒ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È ÙÔ˘ Î. ¢. ƒ¤·. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ› ·ÔÊ¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ô˘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÁÈ· ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ı· Û˘ÌÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ 30.000 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (ÛÙÂÓÔ‡ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ˘) Ô˘ ı· ÌÔ˘Ó ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó Ó· ‰Ô˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ̤ÙÚ· ÙÔ˘ 2012 ‰È·Ù˘ˆÌ¤Ó· Ì ۷ʋÓÂÈ· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ∫√ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÓÙÔÓ˜. ∏ ªÈϤӷ ∞ÔÛÙÔÏ¿ÎË Û ¿ÚıÚÔ Ù˘ ÛÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÛÂ-

Ï›‰· ·ÛΛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ˘‹ÚÍ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÂÓfi˜ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ۯ‰›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ŒÚÂ ‹‰Ë Ó· ‹Ì·ÛÙ·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓÈÎfi‚ÏËÙÔ˘˜ Û ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÚfiˆÚ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘. ∂Ó ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ë ‰È΋ Ì·˜ ·ÓÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ÙÔ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·‰ÈÂÍfi‰Ô˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” ÕÏÏÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù¿ÛÛÔÓÙ·È Â˘ı¤ˆ˜ ηٿ ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ fiˆ˜ Ô ∫ÒÛÙ·˜ °Â›ÙÔÓ·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “°È· ̤ӷ Â›Ó·È ı˘Û›·, ·ÓıÚˆÔı˘Û›·. ¢ÂÓ Â›Ì·È ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÓıÚˆÔı˘ÛÈÒÓ, ηӤӷ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ‚Áԇ̠¤Ú·. ∂›Ì·ÛÙ ÛÙË Ì¤ÛË. £· ‚Ô˘ÏÈ¿ÍÔ˘Ì” ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· ¿ÓÙˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ¿Óˆ ·fi fiÏ· Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ì ÙÔÓ √‰˘ÛÛ¤· μÔ˘‰Ô‡ÚË Ó· ‰ËÏÒÓÂÈ: “£· Â›Ì·È ·Ôχو˜ ÂÈÏÈÎÚÈÓ‹˜. ∞ÎÔ‡ˆ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ fiÙÈ Ë ’ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹’ Â›Ó·È Ë ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ÁÈ· ̤ӷ Ë ’ÎfiÎÎÈÓË ÁÚ·ÌÌ‹’ Â›Ó·È Ë ÛˆÙËÚ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”

ªÂ ƒ·ÁÎÔ‡ÛË ÁÈ· ÎÏÂÈÛÙ¿ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ·ÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· Ù· ÎÏÂÈÛÙ¿ Â-

™ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô Ë ÙÚfiÈη √ÚÁÈṲ̂ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ¢™∞ ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ¤Ó· Ù¯ÓÈÎfi ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÓËÌÂÚˆÓfiÙ·Ó ·fi ÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ‰ÈÎÔÁÚ·ÊÈÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Ù·¯‡ÙÂÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ. ∏ ÙÚfiÈη ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ÙÂψÓÂÈ·ÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ô˘ ÏÈÌÓ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ù¤ıËÎÂ Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ı· ÂÍ·ÈÚÂıÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÙË ÚÒÙË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÛÙÔ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÂ›Ô ÚÔοÏÂÛ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ıËÓÒÓ Ô ÔÔ›Ô˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂͤÏÈÍË ‰ÂÓ ÌÔÚ› ·Ú¿ Ó· ʤÚÓÂÈ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË ÙÔ ÌÂÙÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·fi ÙȘ ÙfiÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ μ·˘·ÚÔ‡ ÓÔÌÔÌ·ıÔ‡˜ ª¿Ô˘ÚÂÚ ˆ˜ ̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∞ÓÙÈ‚·ÛÈÏ›·˜, ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ˘ Ì ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÚÔÛÒÔ˘ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ - Ì ·fiÏ˘ÙË Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ Ó· ÂȉÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ - ÙË ‰È·Ù·Á‹ Û‡ÏÏ˄˘ ÙÔ˘ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË”

∞£∏¡∞ 30.™À¡∂Ãπ™Δ∏∫∞¡ ÔÈ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹-

™ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÎÔÛÙÔÏÔÁË̤Ó˜ fiϘ ÔÈ ÚfiÛıÂÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ÙÔ Â‡ÚÔ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, Ù· Ó¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· Ì ÛÙfi¯Ô Ù· 6,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚË ÙÔ˘ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ˘ Â›Ó·È Ë ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ηıÒ˜ ÌÂÙ¿ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ÙÔÓ ¢ËÌ‹ÙÚË ƒ¤· η٤ÏËÍ Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÚÔÒıËÛ ·Ú¯Èο ÙÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Û Âʉڛ· fiÛÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Û‡ÓÙ·ÍË fï˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ‰··ÓÒÓ. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË fiÏ· Ù· ÂӉ¯fiÌÂÓ· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ (ÛËÌÂÚÈÓ‹) Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ, ‰ËÏ·‰‹ ·˘Ùfi ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔ˘˜ ˘fi ηٿÚÁËÛË Î·È ˘fi Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfiÙÂÚ· ·ÙÂÏ›ˆÙË Â›Ó·È Ë Ï›ÛÙ· ÙˆÓ ÂÎÎÚÂÌÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó·Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ηıÒ˜ ¤Ó· Ì‹Ó· ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ 1 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ‰È·ÈÛÙÒÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ‚·ÛÈο ı¤Ì·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ı¤ÛÂÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ˆ˜ ηıfiÏÔ˘. √È Î˘ÚÈfiÙÂÚ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ Â›Ó·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· Î·È ÙÔ ∂ÓÈ·›Ô ªÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÓÒ ·Ú·Ïϋψ˜ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ Û ‰‡Ô ·ÚÈ· ̤و· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÒÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ¶ÚÒÙÔÓ, ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛıÔ‡Ó Î·È Î·Ù¿ fiÛÔ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ̤ÙÚ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2011. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. ∂ÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓË ‰˘ÛÊÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ϛÛÙ· (·fi ÙÔ˘˜ 151 ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘) Ë ÔÔ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 300 ¿ÙÔÌ· ·ÚfiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ›¯Â ‰ÂÛÌ¢ı› ÁÈ· 3.500 ¿ÙÔÌ·. ΔÔ ·ÁÂʇڈÙÔ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¯¿ÛÌ· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ Î·È Ù· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂͤٷÛË Ù˘ ηٿÚÁËÛ˘ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÙÚfiÈη ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌÔÛı› Ë ‰¤ÛÌ¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ

«°·Ï¿˙È·» ·Ó·‰›ψÛË ∞ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·Ù¿ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ∞£∏¡∞ 30.-

™∏ª∂ƒ∞ (¯ı˜) Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘

¡¢, °È¿ÓÓ˘ ªÈ¯ÂÏ¿Î˘, ‹Ú ÂÓÙÔÏ‹ ·fi ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Ó· ·ÔÛ·ÊËÓ›ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· Â·Ó·ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Á›ÓÂÈ Ë ¡¢ ΢‚¤ÚÓËÛË Î·ıÒ˜ ¯ı˜ (ÚÔ¯ı¤˜) ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙËÓ ÂÍ·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚ› Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢Û˘ Ù˘ Âʉڛ·˜ Î·È Â·Ó·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô Î. ªÈ¯ÂÏ¿Î˘ ‰‹ÏˆÛÂ: “°È· Ó· ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi ÙÔ ı¤Ì·: ŸÛÔÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙfiÙ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ı· ˘·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ı· Û˘ÌʈÓËı› Î·È ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ı· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ·ÔÏ˘ı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ, ·ÊÔ‡ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ·Î¤-

Ú·ÈÔ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ. ™·˜ ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ¿ÁˆÌ· ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ Î·È, ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÌÈ· ÚfiÛÏË„Ë ÁÈ· οı 10 ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ. ∞Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¡¢ Á›ÓÂÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÔÈÔÈ Â›Ó·È, ‹‰Ë, Û ηıÂÛÙÒ˜ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ fi,ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ϤÂÈ Ë ÚfiÙ·Û‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. Ÿ,ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë ÚfiÙ·ÛË Ì·˜, ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ. ∞ÊÔ‡, ‚¤‚·È·, ÙË ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ıԇ̠̠ÙËÓ ÙÚfiÈη” ΔÔ ∫∫∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘: “∞ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ı· ʤÚÔ˘Ó Ë ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓË Âʉڛ· ·ÔχÛÂȘ, Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Î·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÎÚ›ÛÈÌˆÓ ÙÔ̤ˆÓ, ÔÈ È‰ÈˆÙÈ-

ÎÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÏÔ‡ÙÔ˘. √È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ Î·È Ù· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó Ó¤Ô˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌÔ‡˜” √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ÙfiÓÈÛ Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘: “Ÿˆ˜ ÙÔ ’41 ¤Ì·ÈÓ·Ó ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› Û ÌÈ· ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Î·È Í¯ÒÚÈ˙·Ó ÔÈÔ˘˜ ı· ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó, Û‹ÌÂÚ· ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÔÈÔ˘˜ ı· ’ÂÎÙÂϤÛÔ˘Ó’ ÂÚÁ·Ûȷο” √ ™˘Ó·ÛÈÛÌfi˜ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ· ÔÈ ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ ·ÔÁ˘Ìӈ̤ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔȯÂÈÒ‰ÂȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·”


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÌÂı·‡ÚÈÔ ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û’ ·˘Ù‹Ó ÔÈ ·ԉ›ÍÂȘ ·ÁÔÚÒÓ

∞Ú¯›˙ÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÊÔÚÔοÚÙ·˜ ΔÔ ÔÛfi Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ı· Ô‰ËÁ› ÛÙÔ “¯Ù›ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ∞£∏¡∞, 30.

fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È¿ıÂÛË Ù˘ ÊÔÚÔοÚÙ·˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ÒÛÙ ӷ ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó Û’ ·˘Ù‹Ó ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ ·fi ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜. ∏ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÊÔÚÔοÚÙ·˜ ÛÙԯ‡ÂÈ Ó· ··ÏÏ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜ ·fi ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÙˆÓ ·ԉ›ÍˆÓ, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÔÛfi ·ÁÔÚÒÓ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Û ·˘Ù‹Ó ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙÔ “¯Ù›ÛÈÌÔ” ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· Ù· ÂÊÂÙÈÓ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ‰ËψıÔ‡Ó ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ fiÚÈÔ Â›Ó·È 5.000 ¢ÚÒ Î·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· Ó· ˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÍÔ˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙÔ 25% ÙÔ˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ì¤¯ÚÈ 15.000 ¢ÚÒ. ∏ ÊÔÚÔοÚÙ· ı· ¤¯ÂÈ fi„Ë ÈÛÙˆÙÈ΋˜ οÚÙ·˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÚÔÛˆÈο ÛÙÔȯ›·. £· Â›Ó·È Ï¢΋ Î·È ÛÙËÓ ÌÚÔÛÙÈÓ‹ fi„Ë Ù˘ ı· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È “∫¿ÚÙ· ∞ԉ›ÍˆӔ , ÙÔ ÛÏfiÁÎ·Ó “‰›Óˆ ÙËÓ Î¿ÚÙ·, Û˘ÏϤÁˆ ¤ÍÔ‰·” Î·È ¤Ó·˜ 10„‹ÊÈÔ˜ Έ‰ÈÎfi˜. ™ÙËÓ ›Ûˆ fi„Ë ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ì·ÁÓËÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, fiˆ˜ ÛÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜. ∏ οÚÙ· ı· ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È Â›Ù Ì SMS ÛÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 54053 Ù˘ °°¶™ (∞ºª, ÎÂÓfi Î·È Ô Îˆ‰ÈÎfi˜) ›Ù ̤ۈ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://link.minfin.gr/karta Î·È Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ ı· οÓÂÈ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ºª ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ 10„‹ÊÈÔ Îˆ‰ÈÎfi Ù˘ οÚÙ·˜. ŒÙÛÈ, ηÓ›˜ ¿ÏÏÔ˜ ÏËÓ Ù˘ °°¶™ ‰ÂÓ ı· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û ÔÈÔÓ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Ë Î¿ı οÚÙ·. ∂ȉÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ô˘ ı· ··ÓÙ¿ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 211-0007111. ™Â οıÂ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ›ÙÂ Â›Ó·È Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ›Ù Ì ÈÛÙˆÙÈ΋ οÚÙ·, ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· ÂÚÓÔ‡Ó ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· POS (Point of Sales, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜) ÙË ÊÔÚÔοÚÙ·, Ë ÔÔ›· ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙË Û˘Ó·ÏÏ·Á‹. Δ· ÛÙÔȯ›· ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙË °°¶™. √È ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÚÔÛˆÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÚ›‰Â˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. √È ÙÚ¿Â˙˜ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ‚ϤÔ˘Ó ı· Â›Ó·È fiÙÈ Û ÌÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ô ¯Ú‹ÛÙ˘ Ì ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi οÚÙ·˜ ·ÁfiÚ·Û ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ·fi ÌÈ· Âȯ›ÚËÛË. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı Ëμ¤Ú·˜, Ë ÙÚ¿Â˙· ı· ‰›ÓÂÈ ÛÙË °°¶™ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÙȘ ÊÔÚÔοÚÙ˜ Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ‰›-

ƒÈ˙È΋ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ËÙ¿ ÂÎ Ó¤Ô˘ Ô ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿˜ ∞£∏¡∞, 30.

Δ∏¡ ·Ó¿ÁÎË Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÚÈ˙È΋

ÎÙ˘fi Ù˘. ∏ °°¶™, μ ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, ı· ÂÚÓ¿ Ù· ÔÛ¿ ·˘Ù¿ ÛÙÔÓ “ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ·ÊÔÚÔÏÔÁ‹ÙÔ˘” ηıÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ı· μÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Ù˙›ÚÔ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ º¶∞ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È 27 ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ Î·È ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚ›˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔοÚÙ· ÙÔ˘˜: ∂ıÓÈ΋, Eurobank, Alpha, ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ∞ÁÚÔÙÈ΋, T-

BANK, Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, °ÂÓÈ΋, Marfin, Attica Bank, Emporiki, Millenium, ΔÚ¿Â˙· ∫‡ÚÔ˘, Proton, Probank, FBB, ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·, ∞¯·˚΋ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¢˘ÙÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ¢ˆ‰ÂηӋÛÔ˘, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∏›ÚÔ˘, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· §¤Û‚Ô˘ - §‹ÌÓÔ˘, ¶·ÁÎÚ‹ÙÈ· ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙·, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ™ÂÚÚÒÓ, ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÙÈ΋ ΔÚ¿Â˙· ÷ӛˆÓ Hellas Pay ÀËÚÂۛ˜ ¶ÏËÚˆÌÒÓ ∞.∂ Î·È ¡. ¶ÂÙÚ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜ ∞∂μ∂.

Δ· 13 ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ηٿ ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ù· ÔÔ›· ı· ›¯·Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ

·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı›ٷÈ, Â·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ Î·Ù·ÓÔ› Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ Ôϛ٘. ™Â ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙË ı¤ÛË ÎÔÚ˘Ê·›Ô˘ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˆ˜ Ì ٷ ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, “fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÛËÎÒÓÂȘ ÙÔÓ ·ÛıÂÓ‹ ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ Ú›¯ÓÂȘ ÛÙÔ ÊÔÚ›Ԕ ÁÈ· Ó· ˘ÂÓı˘Ì›ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ı¤ÛË ÁÈ· Â·Ó·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È ÚÈ˙È΋ Ì›ˆÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜. “∂ÁÒ ÙÈ ·Ú·¿Óˆ Ó· ˆ; ∞˘Ùfi ‰ÂÓ ÊˆÓ¿˙ˆ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·; º·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ¤Íˆ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¯›ÛÂÈ Î·È Î·Ù·Ï·‚·›ÓÔ˘Ó. ª¤Û· ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ; ∂‰Ò, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·Ó›˜ Ù›ÔÙ·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ϤÔÓ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰ÂÓ Í¤ÚÂÈ ÙÈ ÙÔ˘ ÍËÌÂÚÒÓÂÈ ·‡ÚÈÔ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ ÙÈ ÙÚ·‚¿ÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜”.

ÃÒÚÔÈ Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓ Û η˙›ÓÔ - ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 Ù.Ì.

HSBC: ΔÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤Ê¢Á ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ; ∞£∏¡∞, 30.

∞¡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÔÊ¿ÛÈ˙ ÙËÓ

¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Î¿ÙÈ Ô˘ ı· Û˘ÓÂ·ÁfiÙ·Ó Î·È ÙËÓ ¤ÍÔ‰fi Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ HSBC Bank plc, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Έ‰ÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. ∏ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Í›· ÙÔ˘ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ‡ Î·È ·ıËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Â·Ó˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÔÙÈÌËı› ÙÔ ÓfiÌÈÛÌ·. 2. £· ›¯·Ì ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙfiÛÔ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÚÂ¯Ô˘ÛÒÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ËÌÂÚ‹ÛȘ ·Ó·Ï‹„ÂȘ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ·› Ë Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ϤÔÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙËÓ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ∂∫Δ. 3. ∏ ¯ÚÂÔÎÔ›· ‰ÂÓ ı· ÂÍ¿ÏÂÈÊ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎfi Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÎfiÌ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÏÈÙfiÙËÙ· ·fi ·˘Ù‹Ó Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜.

ÀÔı¤ÙÔÓÙ·˜ ˆ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Â›Ó·È ÔÏÈÙÈο ·Ó¤ÊÈÎÙÔ, Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ÙÚ¿Â˙· ı· ·Ó·Ï¿Ì‚·Ó ÙËÓ ÓÔÌÈÛÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ı· Ù‡ˆÓ ¯Ú‹Ì·. 4. £· ˘‹Ú¯Â ·˘ÍË̤ÓË Èı·ÓfiÙËÙ· ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ô˜ Û ͤÓÔ ÓfiÌÈÛÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ۈÚ›· ÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛÊ˘ÁÒÓ ÛÙȘ ÈÛÙÒÙÚȘ ¯ÒÚ˜. 5. ΔÔ ÛÈÚ¿Ï Ô˘ Èı·Ófiٷٷ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ (ȉȷ›ÙÂÚ· ·Ó Ë ÎÂÓÙÚÈ-

΋ ÙÚ¿Â˙· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Ù˘ÒÓÂÈ ¯Ú‹Ì·) ı· ÂÍ¿ÏÂÈÊ ٷ¯‡Ù·Ù· ÙÔ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi fiÊÂÏÔ˜, ÂÎÙfi˜ Î·È ·Ó Ë ¯ÒÚ· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ̷˙ÈΤ˜ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. 6. £· ‹Ù·Ó Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ë ¯ÒÚ· Ó· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi Ù˘ ÓfiÌÈÛÌ·. 7. Δ· Ù¯ÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ı· ‹Ù·Ó ÙÂÚ¿ÛÙÈ·: ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› Î·È ˘ÔÏÔÁÈÛÙÈÎÔ› ÎÒ‰ÈΘ ı· ¤ÚÂ ӷ Í·Ó·ÁÚ·ÊÙÔ‡Ó, Ù· ATMs Ó· Â·Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ÎÏ.

8. ∏ ¯ÒÚ· ı· ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ Î·È ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤ÏıÂÈ ·ÓÙÈ̤وË Ì ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ‰·ÛÌÒÓ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ ̤ÏË Ù˘ ∂∂. 9. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ Î·È Û ¿ÏϘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÌÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ ·fi ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ı· Ô‰ËÁÔ‡Û Û ¤ÎÚËÍË ÙˆÓ spreads ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ηıÒ˜ ı· ʇÁÔ˘Ó ¿ÚÔÓ-¿ÚÔÓ ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜, ı· ˘¿ÚÍÂÈ Ì·˙È΋ Ê˘Á‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ˘ÔÛÙÔ‡Ó ¤Ó· “ÈÛÙˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜” 10. ∏ ∂∫Δ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· ÚÔ¯ˆÚÒÓÙ·˜ Û ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÚÔ¯‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Î·È Û ·ÁÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ, ηıÒ˜ ÙÔ EFSF ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂΉÒÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÔÌfiÏÔÁ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙȘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ·ÁÔÚ¤˜. 11. ∏ ∂∫Δ Î·È fiÏÔ˜ Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÙÚȘ ¯ÒÚ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·ÁÚ¿„Ô˘Ó ÙÂÏ›ˆ˜ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÔÏËڈ̋ ¯ÚÂÒÓ ·fi ÙËÓ ¯ÒÚ· Ô˘ ı· ÂͤÏıÂÈ

Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ÌfiÓË Èı·Ó‹ ÂÍ·›ÚÂÛË ÙÔ ¢¡Δ. 12. ∏ ÈÛÙˆÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ı· ¤Î·Ó ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ 2008 Ó· ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ôχ ‹È· Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· ¤ÛÂÈ Û ‚·ıÈ¿ ‡ÊÂÛË. 13. √È Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ-ÌÂÏÒÓ ı· ÚÔۤʢÁ·Ó ÛÙË μÚÂÙ·ÓÈ΋ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ÁÈ· Ù· ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ‰È¿ÛˆÛ˘. ∂¿Ó ¿ÏÈ Ê‡ÁÂÈ Ë °ÂÚÌ·Ó›· ·fi ÙÔ Â˘ÚÒ, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ı¤Ì· ÔÏÈÙÈ΋˜ ‰¤ÛÌ¢Û˘, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó·Ù›ÌËÛË Í¤ÓÔ˘ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Ì ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙȘ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂȉfiÛÂȘ , ı· ›¯·Ì ˘ÔÙ›ÌËÛË ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ (assets ) ÙˆÓ ÁÂÚÌ·ÓÈÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Â·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÈËıÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ Ù· ͤӷ assets ÙÔ˘˜ Û ¢ÚÒ ı· ¿ÍÈ˙·Ó ÏÈÁfiÙÂÚÔ, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ı· ¤ÚÂ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ı· ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ·›ı·ÓÔ Ë Â˘Úˆ˙ÒÓË Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘.

∞£∏¡∞, 30.

ª∂ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÀÁ›·˜ & ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ‰›ÓÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙ· η˙›ÓÔ Î·È ÛÙ· ΤÓÙÚ· ‰È·ÛΉ¿Ûˆ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 300 Ù.Ì Ì ÌÔ˘ÛÈ΋, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¯ÒÚÔ Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔ 1/2 ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ ÙˆÓ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ̤ÙÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 45 ÙÔ˘ Ó. 3986/2011, ıÂÛ›ÛÙËΠÂÙ‹ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ¯ÒÚˆÓ Î·ÓÈ˙fiÓÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙˆÓ Î·Ù·ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ fiÛÔ ÙˆÓ 200ú ·Ó¿ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi ̤ÙÚÔ Î·È ˆ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ Ï‹Í˘ Ù˘ ηٷ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È Ë 30Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011. °È· οı ¤ÙÔ˜ ·Ó·Ó¤ˆÛ˘ ÔÚ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ¤ˆ˜ ÙËÓ 31Ë ª·˝Ô˘ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ Ô˘ ·ÊÔÚ¿, ÂÓÒ ÁÈ· ʤÙÔ˜, ÚÒÙÔ ¤ÙÔ˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂȉÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÌfiÓÔ ÛÙȘ ¢√À.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10 √∂∫: ∞Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÂÈÛ΢‹ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜ ∞£∏¡∞, 30.

∞¶√º∞™∏ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó

Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ΢‹ ηÙÔÈÎÈÒÓ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‹ ·Ó¤ÁÂÚÛË Î·ÙÔÈΛ·˜, ‹Ú ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ∂ÚÁ·ÙÈ΋˜ ∫·ÙÔÈΛ·˜ (√∂∫). ΔÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 100 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û 3.500 ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ Ì‹Ó· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰Ôı› ̤ۈ ÙÚ¿Â˙·˜ ·ÎfiÌ· Î·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ô˘ ÔÈ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ˙ËÙÔ‡Ó ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜.

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

πÛÙÔÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛԢ §¿ÚÈÛ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ

¢È·ÁÚ·Ê‹ 100% ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ¿ÓÂÚÁ˘ ∞ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ‰·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ ·fi ÙÚ¿Â˙˜ §∞ƒπ™∞, 30.

ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ fiÙÈ Ë ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙÚÈ· ‰ÂÓ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÈ ·fi “Ô‡” ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ·˘Ù‹˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ù˘, ·Ó Î·È ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ÈÎfiÁÚ·ÊÔ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏËڈ̋˜ Î·È Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¤ÁÁÚ·Ê·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ fiÏÔ Î·È ÏËı·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ∂ÈÚËÓÔ‰ÈΛ· ÁÈ· Ôϛ٘ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ‰ÈηÛÙÈ΋ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÙ˘¯›· Â͈‰ÈηÛÙÈÎÔ‡

Δ√ 100% ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ ¿ÓÂÚÁ˘

‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙÚÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÚ¿Â˙· (26.179,65 ¢ÚÒ), ‰È¤ÁÚ·„ ÙÔ ∂ÈÚËÓÔ‰ÈÎÂ›Ô §¿ÚÈÛ·˜, Ì ÌÈ· “ÈÛÙÔÚÈ΋” ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘, Ë ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ. ∂›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ù¤ÙÔÈ· ·fiÊ·ÛË ·fi ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ηıÒ˜ ·¤ÚÚÈ„Â ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜

Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡. ∂›Ó·È ‰Â, ÛÙË Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ıÂÙÈΤ˜ Î·È ÂÙ˘¯·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·fi 50-60%. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ fï˜ ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÚԂϤÂÈ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔËÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛË Ù˘ ‰·ÓÂÈÔÏ‹ÙÚÈ·˜ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∫›ÓËÛË ¶ÔÏÈÙÒÓ ¢·ÓÂÈÔÏËÙÒÓ §¿ÚÈÛ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ π¡∫∞/°ÂÓÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∫·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰·˜.

ªÂÙ¿ Ù· ¤ÎÙÚÔ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ “ÔÏÈÔÚΛ·” À∂£∞ ªÂÁÏ›Ù˘: Δ¤ÙÔÈÔÈ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ› Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ı· ·Ù·¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ∞£∏¡∞, 30.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ™Δ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ‹ ¯ÈÏÈ¿‰· ‹Ù·Ó Ë: 69. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: ºÔÚÔÏÔÁËÙ¤ÔÈ §·¯ÓÔ›. √ ·ÚÈıÌfi˜ 69110 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 50.000,00 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 69132 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 5.000,00 ¢ÚÒ. √È ·ÚÈıÌÔ› 69097 Î·È 69843 ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ·fi 2.000,00 ¢ÚÒ. ∞ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔÈ §·¯ÓÔ›. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 69026 69071 69075 69195 69705 69729 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 69047 69227 69232 69365 69374 69426 69514 69550 69631 69866 ∞fi 300 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 69005 69009 69013 69021 69044 69054 69072 69077 69102 69118 69125 69138 69140 69150 69166 69191 69209 69235 69242 69253 69254 69259 69263 69264 69271 69277 69281 69284 69300 69313 69329 69330 69337 69359 69360 69380 69384 69385 69415 69429 69442 69462 69511 69512 69541 69542 69551 69562 69598 69601 69611 69616 69618 69645 69649 69664 69671 69673 69698 69701 69710 69741 69744 69752 69760 69788 69803 69805 69856 69867 69880 69889 69895 69897 69900 69925 69936 69944 69945 69977 Δ¤ÏÔ˜, ·fi 80,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› 69000 ¤ˆ˜ 69999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∂¶√ª∂¡∏ ∫§∏ƒø™∏ (μ’) ∞ƒÃπ∑∂π Δ∏¡ 10Ë √∫Δøμƒπ√À 2011.

ÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‰ÈΛԢ ∞ıËÓÒÓ, ÌÂÙ¿ Ù· ¤ÎÙÚÔ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È·‰‹ÏˆÛ˘ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ, ¤‰ˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ı· ‰ÈÂÚ¢ӋÛÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓË Ù¤ÏÂÛË ·ÍÈfiÔÈÓˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘, Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚԂ› ÛÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ Ú¿ÍÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù¤ÏÂÛ˘ Ù˘¯fiÓ ·˘ÙÂ·ÁÁ¤ÏÙˆ˜ ‰ÈˆÎfiÌÂÓˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ.

¡ˆÚ›ÙÂÚ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô “ÔÏÈÔÚ΋ıËΔ ·fi ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÔÓÙ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜. ∞fi ÙË μÔ˘Ï‹ Ô Î. ªÂÁÏ›Ù˘ ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÙÂÏÂÛ›ÁÚ·ÊÔ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó, Âȉ¿Ïψ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÙËÓ ‚›·ÈË ‰›ˆÍË. ªÂÙ¿ ·fi ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ „˘¯Ú·ÈÌfiÙÂÚˆÓ Ù· Ó‡̷ٷ ËÚ¤ÌËÛ·Ó. ∏ ‰È·‰‹ÏˆÛË ¤ÁÈÓ Ì ·›ÙËÌ· Ó· ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÛÙÚ·Ù‡ÙËÎ·Ó Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È Â›Ó·È Î¿Ùˆ ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ˘¤‚·Ï·Ó ·›ÙËÛË ·ÔÛÙÚ·Ù›·˜. ∂›Û˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÙÚ·Ô‡Ó ·fi ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ· ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ‰Èη›Ô˘ Û ȉȈÙÈÎÔ‡. ∞Ú¯ÈÎÒ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÂÚ›Ô˘ 1.000 ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ Î·È Ì›· ÔÌ¿‰· ÂÍ ·˘ÙÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ·ÈÊÓȉȿÛÙËÎÂ. √ ∞/°∂™ ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ºÚ. ºÚ¿ÁÎÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ Â› ÙfiÔ˘ Î·È ¤ÁÈÓ ‰¤ÎÙ˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ ›‰ÈÔ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙÔÓ ∞/°∂∂£∞ ·ÓÙÈÙ¤Ú·Ú¯Ô˜ (π) π. °È¿ÁÎÔ˜. √È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ, ÚÈÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Â¤‰ˆÛ·Ó „‹ÊÈÛÌ· Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÂÍ‹ÁÁÂÈÏ·Ó Ó¤· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¶¤ÌÙË.

∞ÓÙ›‰Ú·ÛË ªÂÁÏ›ÙË √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “·Ù˘¯¤˜ ÁÂÁÔÓfi˜” ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔÓ ÂÓË̤ڈÛÂ Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜, ∫. ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜, fiÙÈ “ÔÌ¿‰· 100 ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÈÎÒÓ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ·ıÏÈfiÙËÙ˜” √ Î. ªÂÁÏ›Ù˘ Û¯ÔÏ›·Û fiÙÈ “Ù¤ÙÔÈÔÈ ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ› Î·È ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÚ·Ù‡ÔÓÙ·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ˘‚Ú›˙Ô˘Ó ı· ·Ù·¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› ÔÈ ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ Ó· Â›Ó·È ÎÚ¿ÙÔ˜ ÂÓ ÎÚ¿ÙÂÈ Ô‡Ù ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ·ÓÙȉËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ” √ ›‰ÈÔ˜ οÏÂÛ ٷ ÎfiÌÌ·Ù· Ó· ηٷ‰ÈοÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¡¢- ÁÈ· ÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ηٿ ηÈÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÁηÏÈ¿˙ÂÈ” Ó· ¤ÚıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÙÔÌ¿گ˜ ÙÔ˘

ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó.

H ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË “∏ ¡¢ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ˘¤Ú Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È Î·Ù·‰Èο˙Ô˘Ì ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÁÂÁÔÓfiÙ· ÙÚ·ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÔ ·ÌfiÎ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·fiÛÙÚ·ÙˆÓ. ¢ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ›‰Ô˘˜ Ë ··ÍȈÙÈ΋ ÙÔÔı¤ÙËÛË ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. √ ÂÏÏËÓÈÎfi˜ Ï·fi˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· οÓÂÈ Û‡ÓÙÔÌ· ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜ Ù· ̤ÏË Ù˘” ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘

Ô ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢, ª·ÓÒÏ˘ ∫ÂÊ·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘. √ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ™‡ÚÔ˜ ÷ς·Ù˙‹˜, ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Î·È ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È, fiˆ˜ ›Â, Î·È ÔÈ ·fiÛÙÚ·ÙÔÈ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·, ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚÔÛÔ¯‹ Î·È Ú¤ÂÈ Ì ÔÏÈÙÈο ̤۷ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂Π̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ §∞√™, Ô ∞ÛÙ¤ÚÈÔ˜ ƒÔÓÙÔ‡Ï˘ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È Û ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ʷÈÓfiÌÂÓÔ ÙÚ·-

ÌÔ˘ÎÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Ù¿Ï˄˘ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â¤ÎÚÈÓ ÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ì˘Ó·˜ fiÙÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ‚›· ·Ó ‰ÂÓ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. √ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞Ϥ͢ ΔÛ›Ú·˜, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È ÚÔÊ·Ó¤˜ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ¤ıÂÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ·ÔÛÙÚ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘ÓÂÈÚÌÔ‡˜, ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ‰ÂÓ ı¤Ïˆ Ó· ‰ÒÛˆ Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ·ÂÈÏÂ›Ù·È Ë ·ÙÚ›‰·, ‰ÂÓ ·ÂÈÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ·fi ÌÈ· ȉÈfiÙ˘Ë Ú·ÍÈÎÔËÌ·ÙÈ΋ ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”.

ª‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÕÌ˘Ó·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÕÁ΢ڷ ∞£∏¡∞, 30.

∫∞Δ∞ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Â›Î·ÈÚ˘ ÂÚÒÙË-

Û˘ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∫√ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, ∞ϤÍË ΔÛ›Ú·, ÁÈ· ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ Î·È ·Ì˘ÓÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ ªÂÛfiÁÂÈÔ, Ô Î. ªÂÁÏ›Ù˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “·Ú·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠Ôχ ÛÙÂÓ¿ Ì ÙËÓ ·Ó·Áη›· „˘¯Ú·ÈÌ›· Î·È ÙËÓ ·Ó·Áη›· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙȘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ÙȘ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÓfiÓˆÓ ÂÓ·¤ÚÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙȘ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ

ÙÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ ÂÓ·¤ÚÈÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ∞ÏÏ¿ ÛÙ¤ÏÓÔ˘ÌÂ Î·È Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈο ÌËӇ̷ٷ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·Ê‹ÛÔ˘Ì ·Ó·¿ÓÙËÙ˜ ÙȘ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ”. ∂·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙÚÂÊfiÌ·ÛÙ ηٿ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜, ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ Û¯¤ÛÂÒÓ Ì·˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ì ÙË Á›ÙÔÓ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘ Î·È fi¯È Ì ÙȘ ÌÔÓÔÌÂÚ›˜ ·ÓÙÈÏ‹„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·.

“¢ÂÓ Â›·Ì ÔÙ¤ fiÙÈ ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÂÚÈ·ÎψÛ˘. £¤ÏÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂÌ¤‰ˆÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÂÈÚ‹Ó˘, Ù˘ ¢ËÌÂÚ›·˜, Ù˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹, Ì ÈÛfiÙÈ̘ Û¯¤ÛÂȘ Ì ÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, Ì ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, Ì ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Ì ÙȘ ∞Ú·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, Ì ÙÔÓ ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi Ï·fi ÎÈ ·‡ÚÈÔ Ì ¤Ó· Ó¤Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ·Ï·ÈÛÙÈÓÈ·Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜”, ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ªÂÁÏ›Ù˘.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 11

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

£· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÏÈÌÂÓÈÎÔ‡˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹

π‰Ú‡ÂÙ·È EÈÎÔ˘ÚÈ΋ AÎÙÔÊ˘Ï·Î‹

¶·Ú¿Ù·ÛË ¤ˆ˜ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ

∞ÔÛÙÔÏ‹ ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ∞£∏¡∞, 30.

Δ

Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂıÂÏÔÓÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ı· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “™‡ÛÙ·ÛË Î·È §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ∞ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜” Ô˘ ηٷ٤ıËΠۋÌÂÚ·, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ı· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘ Â›Ó·È Ë ıÂÛÌÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÎÙÔʇϷη Î·È Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ·ÎÙÔÊ˘Ï·Î‹˜.

°È· ÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÎÙÔʇϷΘ, Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ԉ‰ÂÈÁ̤ÓË ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚÈÂÙ‹ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÁÈ· ηٿٷ͋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ §ÈÌÂÓÈÎfi ™ÒÌ·, ıÂÛ›˙ÔÓÙ·È Â˘ÂÚÁÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ì ÌfiÚÈ·. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ı· Â›Ó·È Ë ·ÚÔ¯‹ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹˜ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È ‰È¿ÛˆÛ˘ ˘fi ÙËÓ ÂÔÙ›· ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ı·Ï¿ÛÛÈ·˜ Ú‡·ÓÛ˘. ÀÔ„‹ÊÈÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ ·ÎÙÔʇϷη˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î¿ı ŒÏÏËÓ·˜ Î·È ∂ÏÏËÓ›‰· ˘‹ÎÔÔ˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜-̤ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂∂ ‹ ˘‹ÎÔÔ˜ ÙÚ›ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ËÏÈΛ·˜ 16 ¤ˆ˜ 60 ÂÙÒÓ, Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηٿ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÚÈÂÙ›·. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ı· ˘¿ÁÔÓÙ·È ‰ÈÔÈÎËÙÈο Î·È ÂȯÂÈÚËÛȷο ÛÙÔÓ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ Ù˘ οı §ÈÌÂÓÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÂÓÒ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Â›Ó·È Ó· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¿ÙÔÌ·. ™ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ·˘Ù¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È È‰ÈÔÎً٘ ÛηÊÒÓ

‹ ȉȈÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÏ¿ÓˆÓ, ·Ó ÙÔ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó. ∂Èı˘ÌËÙ¤˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÍÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È Î˘Ú›ˆ˜, ÔÈ

·ÎfiÏÔ˘ı˜: Ó·˘ÙÈÎfi˜, Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜ ·ÏȤ·˜ ‹ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˘, ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛοÊÔ˘˜, ·fiÊÔÈÙÔ˜

Û¯ÔÏ›ˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ, ÂÎ·È‰Â˘Ù‹˜ Ù·¯‡ÏÔˆÓ ÛηÊÒÓ, ͢ÏÔ˘ÚÁfi˜, ÛȉËÚÔ˘ÚÁfi˜, ÂÈÛ΢·ÛÙ‹˜ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·ÎÒÓ Û˘Û΢ÒÓ, Ì˯·ÓÔÏfiÁÔ˜, Ì˯·ÓÈÎfi˜, ‰‡Ù˘, ·ıÏËÙ‹˜, Ó·˘·ÁÔÛÒÛÙ˘ Î·È È·ÙÚfi˜. √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·ÎÙÔʇϷΘ, Ô˘ ‰‡Ó·ÓÙ·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈο Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙÔÏ‹ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ıˆÚËÙÈ΋ Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË, ı· Ï¿‚Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ §ÈÌÂÓÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÂÓÒ ı· ʤÚÔ˘Ó Î·È ‚·ıÌfi. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ηٿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ‹ ηٿ ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ Û ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ, ı· ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ∏ ȉÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙ‹ ·ÎÙÔʇϷη ·Ê·ÈÚÂ›Ù·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ 65Ô˘ ¤ÙÔ˘˜ Ù˘ ËÏÈΛ·˜ ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ‡ ÓÔÌÔۯ‰›Ô˘, ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ¤¯ÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›· Û ª. μÚÂÙ·Ó›·, ∏¶∞ Î·È ÛηӉÈÓ·‚ÈΤ˜ ¯ÒÚ˜.

∫·Ù·Ï‹„ÂȘ Û 130 ÙÌ‹Ì·Ù· ∞∂π - AÂÈÏÔ‡Ó Ì ÏԢΤÙÔ Ù· Δ¯ÓÔÏÔÁÈο π‰Ú‡Ì·Ù·

¶·Ú·Ù›ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ Û ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π ∞£∏¡∞, 30.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π Ë ÚÔıÂÛÌ›·

ÂÁÁÚ·ÊÒÓ ÙˆÓ ÚˆÙÔÂÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÛÙ· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Ù· Δ∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 14 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· χÓÂÙ·È. ∞˘Ù‹Ó ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηٿÏË„Ë 130 ÙÌ‹Ì·Ù· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ·, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ π‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ∞ıËÓÒÓ, ÙÔ ∂ıÓÈÎfi ªÂÙÛfi‚ÂÈÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô Î·È ÙÔ ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÌËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ Ô‡Ù ٷ Δ¯ÓÔÏÔÁÈο π‰Ú‡Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Î. ∞ÓÓ· ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÔÈ Úfi‰ÚÔÈ ÙˆÓ Δ∂π. √ˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ Ô˘ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ

“μ‹Ì·” , Ë ˘Ô¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ Δ∂π Î·È ÔÈ ÂÏÏ›„ÂȘ ÙÔ˘˜ Û ¤ÎÙ·ÎÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÌÔÚ› Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∫·Ï¿Ó˘,

ª·˙› ÛÙË ˙ˆ‹, Ì·˙› Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ... πø∞¡¡π¡∞, 30.

ª∞∑π ÛÙË ˙ˆ‹, Ì·˙› Î·È ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ... ∞˘Ùfi ·ԉ›¯ÙËΠÁÈ·

¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ˙Ô‡Û·Ó ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ¶ÂÙڿψӷ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ·ÊÔ‡ ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÔˆÚÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û·Ó ÛÙ· °È¿ÓÓÈÓ·. ∏ μ·ÛÈÏÈ΋ ª¤¯ÏË Û ËÏÈΛ· 73 ¯ÚfiÓˆÓ, ¤ı·Ó ͷÊÓÈο Î·È ÌfiÏȘ Ô 75¯ÚÔÓÔ˜ Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ª¤¯Ï˘ ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËÎÂ, Û ϛÁ˜ ÒÚ˜ ¤ı·Ó ÎÈ’ ·˘Ùfi˜. ΔÔ ˙¢Á¿ÚÈ ˙Ô‡Û ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ÛÙ· ¶ÂÙڿψӷ, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·È‰È¿.

¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂.π. ¶¿ÙÚ·˜ , ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¡›ÓÔ˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂.π. ∞ı‹Ó·˜, ¶·‡ÏÔ˜ ∫·Ú·ÎÔÏÙÛ›‰Ë˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂.π. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶ÔÏ›Ù˘ - ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂.π. ªÂÛÔÏÔÁÁ›Ô˘ Î·È °ÚËÁfiÚ˘ °Î›Î·˜, ¶Úfi‰ÚÔ˜ Δ.∂.π. ∏›ÚÔ˘, ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ¿Ï-

ÏˆÓ : “£¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î·È fi¯È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ. ∞ӷ̤ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚfiÛÎÏËÛË Û·˜ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi” . ¶ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ‰Â ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· π‰Ú‡Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û “·ÓÔÈÎÙ¿ Δ∂π Û ÌË -ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·” . ΔÔ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜, ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ı· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·Ó ‰ÂÓ Ï¿‚ÂÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È ‰ÂÓ ÂÁÎÚÈı› Ë ÚfiÛÏË„Ë ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜ Ô Úfi‰Úfi˜ ÙÔ˘, Î. ¢. ¡›ÓÔ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “√ Ù·ÎÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì·˜ ÌÂÈÒıËΠηٿ 60% ÂÚ›Ô˘. ∞fi ÙȘ 400 ÂÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ÛÙ· Δ∂π ‰fiıËÎ·Ó 50, ÂÓÒ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, Ù· ÔÔ›· ‰Â ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·Ó¤Ó· ·Ôχو˜ Úfi‚ÏËÌ·, ‰fiıËÎ·Ó 350 ı¤ÛÂȘ. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔÈ-

¯Â›· ·˘Ù¿ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì¿ Ì·˜ Â›Ó·È ÌfiÏȘ 9” . √ Î. ¡›ÓÔ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÓÒÙ·ÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô fiÙÈ ·Ó ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· “ÙÔ Δ∂π ∞ı‹Ó·˜ ı· ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ·Ó·ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ì ÙÚ·ÁÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙȘ ÎÚ›ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Ô˘ ‰È·Ó‡Ô˘Ì”.

∞£∏¡∞, 30.

¶∞ƒ∞Δ∂π¡∂Δ∞π ̤¯ÚÈ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÈÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ - ÚÔÌËı¢ÙÒÓ, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (¯ı˜) ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶·ÓÙÂÏ‹ √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 18 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë ÚÔıÂÛÌ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÈÛÔ˙˘Á›ˆÓ Ù˘ ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘fi¯ÚÂÔ˘˜ ·ÓÂÍ·Úًو˜ ∞ºª. ∏ ›‰È· ÚÔıÂÛÌ›· ÈÛ¯‡ÂÈ Î·È ÁÈ· Ù· ÈÛÔ˙‡ÁÈ· Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 6 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 20.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Û ·È‰È¿ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ¶ƒøΔ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿,

·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ·Ï‚·ÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ Î·È Ù· ÔÔ›· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ï‚·ÓÒÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ ILIRIA ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋, 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ›, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÃÚ. §Ô‡ÏË Î·È ∂ʤÛÔ˘, ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· ·Ú·‚ÚÂı› Î·È Ô ڤۂ˘ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î. ¡Ù·ÛÓfiÚ ¡ÙÂÚ‚›ÛË.


M·ÁÓËÛ›· 12

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

¶Ô‰ËÏ·ÙÔÛÙ¿ÛÈ· Û ÙÚ›· ÛËÌ›· ̤۷ ÛÙÔ μfiÏÔ

¶ÚÔˆı› ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘

™Δ∏¡ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ı· Û˘˙ËÙËı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙȘ ΢ÎÏÔÊÔÚȷΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ fiÏË. ¶ÚÔ¯ı¤˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÔχˆÚË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ¡›ÎÔ ªfiÛ¯Ô Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÌËÓ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ô ‰·ÎÙ‡ÏÈÔ˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ·ÏÏ¿ Ó· ÂÍÂÙ·Ûı› ·Ú¯Èο Ë ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ ÔÚ›·˜ ¿ÏÏˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó, fiˆ˜ Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Á›ÓÂÈ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ó¤ˆÓ ·ÚÎfiÌÂÙÚˆÓ, ÏfiÁˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ‰ÒÛÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· Ô‰ËÏ·ÙÔÛÙ¿ÛÈ·. ∞Ú¯Èο ı· ÚÔÌËı¢Ù› 100 Ô‰‹Ï·Ù· ·Í›·˜ 150 ¢ÚÒ ÙÔ ¤Ó· Î·È ı· ÔÚ›ÛÂÈ ÙÚ›· ÛËÌ›· Ô˘ ı· Ù· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ. Δ· Ô‰‹Ï·Ù· ı· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙÔ ∫Δ∂§ Î·È ÛÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ πˆÏÎÔ‡. £· ÂΉÔıÔ‡Ó Î¿ÚÙ˜ ‰È·‰ÚÔÌÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ù· Ô‰‹Ï·Ù· ‰ÂÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ·Ú·Ï·‚‹˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÚfiÛÙÈÌÔ.

¡¤Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÎÔÈÓÔ‡ ÛÙË ¢∂∏ ™Δ√ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛ˘ ÙÔ˘ ˆ-

Ú·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ˜ Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ˆÚ¿ÚÈ· ÏÔÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ fiÏ· Ù· ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∂ÌÔÚ›·˜ (Ù·Ì›· - ÂÌÔÚÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË) Î·È Ù· ¶Ú·ÎÙÔÚ›· Ù˘ ¢È·ÓÔÌ‹˜ (Û˘Ó‰¤ÛÂȘ - Ù¯ÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË) ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ 08:15 ¤ˆ˜ ÙȘ 14:15, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹.

•ÂÎÈÓÔ‡Ó Ù· ∫·Ù˯ËÙÈο Ù˘ ªËÙÚfiÔÏ˘ •∂∫π¡√À¡ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ó·ÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ∫·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙȘ ÂÓÔڛ˜ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÎÔfi˜ ÙˆÓ Î·Ù˯ËÙÈÎÒÓ ·˘ÙÒÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Â›Ó·È Ë ÁÓˆÚÈÌ›· Ì ÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, Ì ÙÔ˘˜ ∞Á›Ô˘˜ Ù˘ ›ÛÙˆ˜, Ì ÙËÓ √Úıfi‰ÔÍË ¶·Ú¿‰ÔÛË, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ··Û¯fiÏËÛË Î·È „˘¯·ÁˆÁ›·. √Ì¿‰· Ó¤ˆÓ ∫·Ù˯ËÙÒÓ ı· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î·È ÂʤÙÔ˜ ÙÔ ˘‡ı˘ÓÔ ·˘Ùfi ¤ÚÁÔ, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¡ÂfiÙËÙ·˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. £· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÙÚÂȘ ‚·ıÌ›‰Â˜ ηÙ˯ËÙÈ΋˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ (¢ËÌÔÙÈÎfi - °˘ÌÓ¿ÛÈÔ §‡ÎÂÈÔ). ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂΉfiıËÎÂ Î·È ı· ‰È·ÓÂÌËı› ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÂȉÈÎfi, ηϷ›ÛıËÙÔ Î·Ù˯ËÙÈÎfi ‚Ô‹ıËÌ·, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë Î·Ù˯ËÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ‚Ô‹ıËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ª˘ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Ì·˜ Î·È ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ οı ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ˘ ̤۷ ·fi ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË Î·È ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÂÍ‹ÁËÛË Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘.

¢Ú¿ÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘  ı¤Ì·Ù· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÏË„Ë Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·fi Ô˘Û›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙËÓ Î·Ù¿¯ÚËÛË ÙÔ˘ ¢È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ı· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›, ΢ڛˆ˜, ÙÔ ΔÔÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ¶ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚfiÏ˄˘ ¶·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘.

√ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·È fi¯È Ë ¤Ú¢ӷ ‹ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ˘ÂÓı‡ÌÈÛ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ·fi Ù· ÚÔ˜ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ı¤Ì·Ù· Î·È ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ‰˘ÛÂ›Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔfiÓÈÛÂ, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ ÙÔ ıˆÚËÙÈÎfi ‰›Ô ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ Δ√™¶∞ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰È¢ڇÓÂÙ·È ÔÏÔ¤Ó· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·Ú·‚·ÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÛÙ·ıÂÚÒÓ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘. ∂›Û˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÔÈ ·fi„ÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ¢. ™. Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÓÙÔÈ˙fiÌÂÓË ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Î·ıÔÚ›ÛıËηÓ, Û ¤Ó· ÁÂÓÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, ÔÈ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘, ÂÍ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘, ı· ··Û¯ÔÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ΔÔÓ›ÛÙËΠ·fi fiÏÔ˘˜ Ë ·Ó¿ÁÎË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ‰Ú¿ÛÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë , ÙˆÓ ·˘ÍËÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÓ‰ÔÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ‚›·˜, ηÎÔÔ›ËÛ˘ ·È‰ÈÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ ı˘Ì¿ÙˆÓ ÂıÈÛÌÔ‡ ÛÂ Ô˘Û›Â˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÁÈ· ÎÔÈ-

● √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î. ∞. ¶·ÓÙÛ¿˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÏË„Ë Î·È fi¯È Ë ¤Ú¢ӷ ‹ Ë Î·Ù·ÛÙÔÏ‹

ÓˆÓÈ΋ Â·Ó¤ÓÙ·ÍË ÂÚÈıˆÚÈÔÔÈË̤ӈÓ, Ê˘Ï·ÎÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È “¢·ıÒÓ” ÔÌ¿‰ˆÓ. ∞ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ‰‡Ô ·Ú¯ÈÎÔ› ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› Ë ‚·Ú‡ÙËÙ· Î·È Ë ÚÔÛÔ¯‹ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ Δ√™¶∞ ¤¯ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ ̤ÏË: ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ Î. £ÂÔÏ. ¢È·Ì·ÓÙ¤ÓÈ·, ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. ∞Á·ԇϷ ∫Ô˘ÙÛÔÎÒÛÙ·, ÙÔÓ ¶·ÓÔÛÈÔÏÔÁÈfiÙ·ÙÔ ∞Ú¯ÈÌ·Ó‰Ú›ÙË Ù˘ 㦛 Î. ™Â‚·ÛÙÈ·Ófi, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¡. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, ÙÔÓ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. μ. ª·ÚÎÔÁÈ·ÓÓ¿ÎË, ÙËÓ ÂÎÚfi-

ÛˆÔ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ æ˘¯È΋˜ ÀÁ›·˜ Î. ™ÔÊ›· ¶ÈÙ·Ú¿ÎË, ÙÔÓ ˘‡ı˘ÓÔ ÙÔ˘ ∫∂£∂∞-¶ÈÏfiÙÔ˜ Î. °. ª›ÏÙÔ, ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÔÏfiÁˆÓ Î. ∂ÈÚ‹ÓË ¶ÔÏ·Ù›‰Ô˘ Î·È ÙËÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ÃÚÈÛÙ›Ó· ¶ÚˆÙfiÁÂÚÔ˘. ∂Ì„˘¯ÒÙÚÈ· Ë Î. ∂ÈÚË¿ÓÓ· ¶ÂÎÔÔ‡ÏÔ˘ -°ÎÔϤÙÛÔ˘, æ˘¯ÔÏfiÁÔ˜-∫ÔÈÓ §ÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜, ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ΔÔ Δ√™¶∞ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ÏÈfi˜ ıÂÛÌfi˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô fï˜ Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Î·È ÚfiÏÔ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜,

ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙Ô˘Ó ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi (Ô˘ÛÈÔÂÍ·ÚÙË̤ÓÔÈ, ·ÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ, ¿ÙÔÌ· Ì ‚›·ÈË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ¿ÙÔÌ· Ì ·Ó·ËÚ›·) Î·È ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ϤÁÌ·ÙÔ˜, ÒÛÙ ӷ ·ÔʇÁÂÙ·È Ë ·Ú·‚·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Û˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜, ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Û˘ÓÙÔÓÈÛÙÈÎfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û ı¤Ì·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Â˘·ıÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. ŒÚÁÔ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ Î·È Ë ÌÂϤÙË Ù˘ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Û¯ÂÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ, Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ËÌÂÚ›‰ˆÓ, ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚfiÏË„Ë Û˘Ó·ÊÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÂÓË̤ڈÛ˘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡, ηıÒ˜ Î·È Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Î·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÚˆÙÔ‚Ô˘ÏÈÒÓ, ·fi ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ηٷÏÏ‹ÏˆÓ Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ‹ Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÌÔÚʤ˜ ·Ú·‚·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, Ì ÛÙfi¯Ô ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Îϛ̷ÙÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘.

∫·Ù·‰ÈÒ¯ıËηÓ, ·ÏÏ¿ ‰È¤Ê˘Á·Ó ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜

ŒÎÏ‚·Ó ·fi Ù· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ¶ƒ√˚√¡Δ∞ ·fi ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÛÙȘ ∞Ï˘-

Τ˜ ¤ÎÏ‚·Ó ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÚ›· ¿ÙÔÌ·, Ù· ÔÔ›· ¤ÁÈÓ· ·ÓÙÈÏËÙ¿, ηٷ‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË, ·ÏÏ¿ ÙÂÏÈο ‰È¤Ê˘Á·Ó. ¶ÚÔ¯ı¤˜, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Û ̿ÚÎÂÙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÙÚÂȘ ¿Ó‰Ú˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ÙÚÂȘ ÊȿϘ Ô˘›ÛÎÈ, ‰‡Ô ͢ÚÈÛÙÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ʇÁÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ΔËÓ ÒÚ· ÂÍfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È Î·Ù·‰ÈÒ¯ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ È‰ÈÔÎÙ‹ÙË. ∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó fï˜ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó. ªÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ›¯·Ó ·Ê‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤ÓÔ ÙÔ πà ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ fi¯ËÌ· ·Ó‹ÎÂÈ Û °ÂˆÚÁÈ·Ó‹ ˘‹ÎÔÔ. ∫·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Î·È ·Ô‰fiıËΠÛÙÔ ΔÂψÓ›Ô. ª¤Û· ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È ¿ÏϘ ÊȿϘ Ô˘›ÛÎÈ, Ô˘ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È

ÚÔ˚fiÓÙ· ÎÏÔ‹˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î‡Îψ̷ Î·È ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ¿„ÂÈ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ·ÓÙÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ Î·È Ù· Ï¿Ó· ·fi ÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ù· ›‰È· ¿ÙÔÌ· ›¯·Ó ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Â›¯·Ó ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ÊȿϘ Ô˘›ÛÎÈ. ΔËÓ ¤Ú¢ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ·Ï›·˜ μfiÏÔ˘.

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ÔÚÓ›· ¡¤· Û‡ÏÏË„Ë, Ó·ڋ˜ ·ÏÏÔ‰·‹˜, Ë ÔÔ›· ÂΉ›‰ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ¤ÁÈÓ ÚÔ¯ı¤˜ ÙË Ó‡¯Ù· ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÚÔÛÔÈ‹ıËΠÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ ·ÏÏÔ‰·‹ Á˘Ó·›Î· ÂÚˆÙÈ΋ Û˘Ó‡ÚÂÛË ¤Ó·ÓÙÈ 50 ¢ÚÒ. ™˘ÓÂÏ‹ÊıË Î·È Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì·. ∞ÊÔ‡ ηٷÁÚ¿ÊË-

ΠÙÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi, Ë Á˘Ó·›Î· ·Ê¤ıËÎÂ Î·È ¿ÏÈ ÂχıÂÚË, ηıÒ˜ ÙÔ ·‰›ÎËÌ· Â›Ó·È Ù·›ÛÌ·. ΔÔ‡ÙÔ Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÚ·ÙËı›, Ô‡Ù ·Ú·¤ÌÂÙ·È ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Ì ÙËÓ ·˘ÙfiʈÚË ‰È·‰Èηۛ·. ΔÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰›ÌËÓÔ ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ·ÚÎÂÙÒÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È - Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤Ó·ÓÙÈ ÌÈÎÚ‹˜ ·ÌÔÈ‚‹˜ - ÌÂÙ¿ fï˜ ·fi Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·Ê‹ÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ˜. Ÿˆ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ·Ê› Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ “ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi Â›Ó·È Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜” ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ÓÔÌÔıÂÛ›·. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Â›Û˘ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› Î·È Ë ‰È·‰Èηۛ· ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ·¤Ï·Û˘, ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·˘Ù¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ηıÂÛÙÒ˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ·Û‡ÏÔ˘. Δ. ∫.

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ

ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Ê¤ÙÔ˜ η٤ÛÙÚ„ ÙȘ ‚·Ì‚·ÎÔÊ˘Ù›˜ Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ˙ËÙ› Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÒÓ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ë ÔÔ›· Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. ¢ËÌ. ¶¿Û¯Ô ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·È Ë ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, ·ÊÔ‡ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ë Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ·fi ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Î·È Ë ÔÈÎÔ-

ÓÔÌÈ΋ ·ÈÌÔÚÚ·Á›· ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ηٷÔÏÂÌ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ¤ÓÙÔÌÔ. ŒÙÛÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈÎÔ› ‰··ÓËÚÔ› „ÂηÛÌÔ› ÛÙ· ‚·Ì‚·ÎÔ¯ÒÚ·Ê·. ¶·Ú¿ ÙË Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ηٷÔϤÌËÛË ÙÔ˘ Ú¿ÛÈÓÔ˘ ÛÎÔ˘ÏËÎÈÔ‡ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ πÔ˘Ï›Ô˘ ÛÙ· ·Ú¯Èο ÛÙ¿‰È· ÚÔÛ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÁÂÓÈ¿˜, ‰ÂÓ ÂÈÙ‡¯ıËÎÂ Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘. ¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÂÓÙfiÌÔ˘ ÛÙ· ÂÓÙÔÌÔÎÙfiÓ·

Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËηÓ. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ˙ËÌÈ¿˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ (Û ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÊÙ¿ÓÂÈ 80%-100%), ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·Ú·ÁˆÁ‹ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÁÚÒÓ Ó· Â›Ó·È Û ÌˉÂÓÈο Â›‰·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ·ÒÏÂÈ·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ó· Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ÌÈ· ÔÌÔÏÔÁÔ˘Ì¤Óˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·. ªÂ Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ì·˜, ˙Ë-

Ù‹Û·Ì ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó, ÙÔ˘ ∂§Δ∞, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ, ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È fiϘ ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚ›ÛÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ¤¯ÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛË ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ ‚·Ì‚·ÎÔηÏÏÈÂÚÁËÙÒÓ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ‹‰Ë ÌÂȈ̤ÓÔ˘ ·fi ¤ÚÛÈ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜” .

ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË

¢ÂÛ̇ÛÂȘ À¶∂∫∞ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™À∑∏Δ∏™∏ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ Î·È ÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ Â›Î·ÈÚË ÂÚÒÙËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï·˜ ∑‹ÛË, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ∏ Î. ∑‹ÛË ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ¤ıÂÛ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ Î·È ˙‹ÙËÛ ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯ˆÚÔÙ·ÍÈÎÔ‡ ۯ‰ȷÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ μfiÏÔ˘. ™ÙËÓ ÂÎÙÂÓ‹ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ë Î. ∑‹ÛË, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛ‹ ÙÔ˘ Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô˘ Ë ª·ÁÓËÛ›·, fiˆ˜ Î·È Ë ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·˙ËÙ› ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„Ë, ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi ¿ÏψÛÙÂ, ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÛÙÚ·ÙËÁÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·. øÛÙfiÛÔ, Ë Î. ∑‹ÛË, ¤ıÈÍ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ô˘ η٤ıÂÛ·Ó Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ·, ÙÔ Δ∂∂, ıÂÛÌÔ› Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ “¤ÂÛ·Ó ÛÙÔ ÎÂÓfi” Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ·Ú¿ ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÙÔ˘ ‰¤ÛÌ¢ÛË, ‰ÂÓ ÙȘ ÂÓ¤Ù·Í ÛÙÔ ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ™¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ Î. ∑‹ÛË Î¿ÏÂÛÂ Î·È ¤Ï·‚ ÙË ‰¤ÛÌ¢ÛË ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘˜ Î·È ÊÔÚ›˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó Î·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ·Ó·Ù˘Íȷο ı¤Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·ԉ¯fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ Î. ∑‹ÛË ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ‰È·‚ԇϢÛË ÛÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ÙȘ ÛËÌÂȷΤ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚÈÎÔ‡ ¢È·Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜, fiˆ˜ ·˘Ù¤˜ ηٷ٤ıËÎ·Ó ÂÎ Ó¤Ô˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚÔ ÔÏ›ÁˆÓ ËÌÂÚÒÓ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë Âͤٷۋ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ Ù˘¯fiÓ ÂÓۈ̿وۋ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi ΛÌÂÓÔ. ∂ÈϤÔÓ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÛÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘, Û˘ÌÊÒÓËÛ ·fiÏ˘Ù· Ì ÙËÓ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Î·È ıÂÛÌÒÓ ÛÙÔ ‰È¿ÏÔÁÔ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÔÙ·ÍÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Î·È ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ Û˘Ó·›ÓÂÛ˘ Î·È ‰ÂÓ ·Ú¤ÏÂÈ„Â Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ fiÙÈ Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ˘fi„Ë ÙÔ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹, Ú¤ÂÈ Ó· ‚ϤÂÈ Ù· Û˘ÁÎÚÈÙÈο ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Î·È Ó· ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ú·ÏÈÛÙÈο Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ Î. ∑‹ÛË Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÛÙ· Ú·ÎÙÈο Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙȘ ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ μfiÏÔ˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηıÒ˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙÔ˘ Ù‡Ô˘ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 13

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

∞ÔÎÏÂÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÃÀΔ∞, Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ·

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √Δ∞

Ï›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÃÒÚÔ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ Δ·Ê‹˜ ∞ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ı· ··ÈÙ‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ı¤ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi Ô˘ ı· Ô‰ËÁËı› ÛÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. Ãı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ·Ó ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË, ÂÓÒ Û‹ÌÂÚ· Î·È Ì¤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ› ‰ÂÓ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ˘Âڈڛ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÛÙȘ ÀËÚÂۛ˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ.

∏ ÎÏÈ̿ΈÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙË ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, ÂÓÒ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· “Ï¢΋” ·ÂÚÁ›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ ÌÂÚÔο̷ٷ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·¤¯Ô˘Ó ·fi οı ˘ÂÚˆÚȷ΋ ··Û¯fiÏËÛË ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 7 ÙÔ Úˆ› Ò˜ ÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ‚¿Ú‰È˜ ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÒÚ˜ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÙËÓ ΔÚ›ÙË, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙˆÓ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›ˆÓ (Áηڿ˙) Î·È ÙÔ˘ Ã.À.Δ.∞. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁȷ΋ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÁÁ›ÏÂÈ Ë ∞¢∂¢À Î·È ·ÂÚÁȷ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 11:00 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘. Δ¤ÏÔ˜, ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÌÂÈÔ„ËÊÈÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó fiÙÈ ‰Â ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û η̛· ·fiÊ·ÛË Ô˘ ı· ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ ¤ÓÙ·ÍË ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·. Ãı˜ Û˘ÌʈӋıËΠӷ ÌË ‰ÒÛÂÈ

ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ηӤӷ˜ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜. Δ· ÚÒÙ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ÙˆÓ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙˘ ·¢ı‡ÓÂÈ ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌfiÙ˜ Ó· ÌË ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÛÎÔ˘›‰È· ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ̤۷ ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Û˘ÛÛÒÚ¢Û˘ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ¤Íˆ ·fi ͯÂÈÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ο‰Ô˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ÀËÚÂÛ›· ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ Ë̤Ú˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·ÛÊ·Ï›·˜, ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÎÔÌȉ‹ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÙȘ ∫ÏÈÓÈΤ˜ Î·È ÙÔ √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊÂ›Ô μfiÏÔ˘. “∑ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ¤ÚıÔ˘Ì Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ Û ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ∫ÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÂÚÁ›·˜” , ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘ Î·È ÂÈÙ¤ıËΠÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, ÂÓÒ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÂÈ ϤÔÓ ÛÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÎfiÌÌ·. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ıÔ‡Ó, Ó· ·ÓÙÈÎÚÔ‡ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙËÓ „‹ÊÔ Ô˘ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓÒÛ·˜ ·Ú¿Ù·-

● Ãı˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó Û˘Ì‚ÔÏÈο ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ·

͢ Î·È ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡”, ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ºÒÙÔ˘, ÂÓÒ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÁÂÓÈ΋˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Âӈ̤ÓÔÈ Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÍÔ˘Ó ÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÂÚÈÊÚÔ˘Ú‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÃÀΔ∞ Ô˘ ıˆÚËÙÈο Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ fiÏ· Ù· ·ÔÚÚ›ÌÌ·Ù· ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡, ÂÓÒ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ı· ÙÔ “ÛËÎÒÛÔ˘Ó” ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·. “¶Ú¤ÂÈ fiÏÔÈ Ó· ηٷÁÁ›ÏÔ˘Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, Ó· ‚Áԇ̠Âӈ̤ÓÔÈ ÛÙȘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ” , ›Â.

∏ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. £¿ÏÂÈ· ™Ù¿¯ÙÔ˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ ¢‹Ì·Ú¯ÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Â¿Ó ÛÙ›ÏÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ Ì ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ‰È·Ï‡Ô˘Ó ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ. “Δ· „¤Ì·Ù· ÙÂÏ›ˆÛ·Ó, Ú¤ÂÈ Ó· ›̷ÛÙ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜” , ÙfiÓÈÛÂ. “¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÎÒÛÔ˘Ì ÎÂÊ¿ÏÈ fiÏÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ˘¿ÏÏËÏÔÈ, Î·È ÙÔ Î›ÓËÌ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ú¤ÂÈ Ó· ‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ. ∞Ó ÙÔ Î·Ù·Ê¤ÚÔ˘Ì ı· ʇÁÔ˘Ó Ó‡¯Ù· ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª·˜ ηÙËÁÔÚÔ‡Ó fiÙÈ ÂÌ›˜ Ù·

Ê¿Á·ÌÂ Î·È Î¿Ó·Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· Êı¿ÛÂÈ Û ·˘Ù¿ Ù· ¯¿ÏÈ·. ¡ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ ¤Êı·ÛÂ Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔ ¯Ù¤ÓÈ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÛÔ‚·Ú¿ ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÂʉÚÂÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ. √È ¢‹ÌÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·ıˆڋÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È fiÛÔÈ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ·fi ÂÌ¿˜ Ó· ¿Ó Û›ÙÈ ÙÔ˘˜” , ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ º·Ï·ÁÁ¿Ú˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ȤÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘˜ Ó· ÌË ‰ÒÛÔ˘Ó Î·Ù·ÛÙ¿ÛÂȘ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓÙÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·Ó ÙÔ˘˜ ˙ËÙËı› Î·È ÚÔ¤ÙÚ„ fiÏÔ˘˜ Ó· ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ·. “∂‰Ò ›̷ÛÙÂ Î·È ·˜ ¤ÚıÂÈ fiÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÔÈÔÈ Â›Ì·ÛÙ” , ›Â. √ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜ ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ˙ËÙËı› Û‡ÁÎÏËÛË ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Î·È ¤Î‰ÔÛË „ËÊÈÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. √È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙË “ÁÚ·ÌÌ‹” Ô˘ ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο ÁÚ·Ê›· Î·È ¿ÛÎËÛ·Ó ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Î·Ù·ÁÁ¤ÏıËΠÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ù·‡ÙÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ.

™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ˘

™ÔÚ¿ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ∂Δ√πª√ Ó· ·Ô‰Ôı› Û ¯Ú‹ÛË

·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¤ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ı· Â›Ó·È ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Î·Ù·Û΢¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ΔȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î·È ¯ı˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¯ÒÚÔ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. Ã. ΔÛ·Ì¿˙Ë Î·È ÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ¶. ¶ÂÏÂοÓÔ, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “¶‡Ú·ÛÔ˜” Î. £. ™Ù¿ÌÔ Î·È ¿ÏÏ· ̤ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÂÓfi˜ ¯ÚfiÓÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û “·ÁοıÈ” ÁÈ· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ë ÔÔ›· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÔfiÙ ‰ËÌÔÛȇıËÎ·Ó ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÛfiÚÔ˘ Î·È ˘‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ› ·¤‚ËÛ·Ó ¿Î·ÚÔÈ ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ (ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÛfiÚÔ˘, ˘‰Ú·˘ÏÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Î.Ï.) Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›· Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘, ·Ó‹Ïı ÛÙȘ 13.000 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·-

¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ù· ˘Ôı·Ï¿ÛÛÈ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Î·È ¤¯ÂÈ ·ÔÎÔÏÏËı› ÙÌ‹Ì· ·˘ÙÔ‡. ∏ ÌÂϤÙË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÎÚËȉfiÙÔÈ¯Ô˘ Â›Ó·È ‹‰Ë ¤ÙÔÈÌË Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ Î.Î. ¶ÂÏÂοÓÔ˘ Î·È §·ÌÚÈÓ›‰Ë. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË ÌÂϤÙË, ÚԂϤÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Î·ı·›ÚÂÛË Î·È ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘

● √ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Á‹Â‰Ô ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ۛ˜ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ·Ú‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ó· ÔÙ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô Ù˘ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È fi¯È Ì ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜, fiˆ˜ ÁÈÓfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ·. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ηÙÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Û‹ÌÂÚ· Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÛÔÚ¿ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ı· ··ÈÙËı› ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ¯fiÚÙÔ˘, ÒÛÙ ÙÔ Á‹‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfi È·, Ó· ·Ô‰Ôı› ÁÈ· ¯Ú‹ÛË. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔ-

ÏÈο ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·˘ÙÒÓ Ì ·˘ÙÂÈÛÙ·Û›·.

ŒÙÔÈÌË Ë ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ™ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ 2012 ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÓÙ·¯ı› ÙÔ ¤ÚÁÔ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ·Ó·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 74.600 ¢ÚÒ, Û‡Ìʈӷ Ì Ù¯ÓÈÎÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ Û˘Ó¤Ù·Í·Ó ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÎÚËȉfiÙÔȯԘ Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÛÔ‚·Ú¤˜ ˙ËÌȤ˜ Û ̋ÎÔ˜ ÂÚ›Ô˘ 70 ̤ÙÚˆÓ, ‰ÈfiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô-

ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ÏÈÌÂÓ›ÛÎÔ˘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ηı·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ·ÏÈÔ‡ ηٷÛÙÚ·Ì̤ÓÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÎÛηʤ˜ ˘ı̤ӷ Û ‚¿ıÔ˜ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘ ÂÚ›Ô˘, ηٷÛ΢‹ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜ ÛÂ Û˘Ì·Á›˜ Ù¯ÓËÙÔ‡˜ ÔÁÎfiÏÈıÔ˘˜, ηٷÛ΢‹ ·Ó·ÎÔ˘ÊÈÛÙÈÎÔ‡ Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ fiÈÛıÂÓ ÙÔ˘ ÎÚËȉÒÌ·ÙÔ˜, Â¤Ó‰˘ÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ï·ÎfiÛÙÚˆÛ˘ Î·È Î˘‚ÔÏ›ıˆÓ ÛÙËÓ ÚfiÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÌÔÚÊ‹ Î.Ï.

∂ÂÚÒÙËÛË ∑. ª·ÎÚ‹ ÁÈ· ¢∂À∞ªμ ™Δ∏ƒπ•∏ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ª¿ÈÔ ˙‹ÙËÛ·Ó ÔÏÈÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ §ÂˆÓ›‰· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË, ÁÈ· ÙË ÌË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Û ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÂÚÁ·ÛÙ›, ‰›ÓÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Ù˘ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ô˘ η٤ıÂÛ ÂÂÚÒÙËÛË ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Û ÂÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ 8/4/2011 Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ¢∂À∞ªμ §. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÂÈÛÙÔÏ‹, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÔ‡Û ӷ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ·Ó ÙÔ Â›‰ÔÌ· ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·Ô‰›‰ÂÙ·È ÓfiÌÈÌ· Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏ·‰È΋ ۇ̂·ÛË, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi ÙÔ 2007. “√ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ··Í›ˆÛÂ, fï˜, Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·˘Ù‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Ó· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Î·È ‰Â‡ÙÂÚË ÂÈÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ §. ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË ÛÙȘ 9/5/2011. ªÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¢∂À∞ªμ, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ÂÚÒÙËÛ˘ (6/9/2011) ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÚÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, “ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜”, Ó· ·ÔÎ·Ï˘Êı›, fiˆ˜ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›‰ÔÌ· fiÓÙˆ˜ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜” . ∏ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ÂÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘ ˙ËÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ‰ÂÓ ·¿ÓÙËÛ ÛÙ· ¤ÁÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÁÈ·Ù› ·Ó Î·È ÁÓÒÚÈ˙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜, ‰ÂÓ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÚÔÏËÙÈΤ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÊ¢¯ı› Ë Î·Ù·ÛÙÚ·Ù‹ÁËÛË Ù˘ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ ÙÔ˘ ÂȉfiÌ·ÙÔ˜ Û ÌË ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜. Δ¤ÏÔ˜ Ë ·Ú¿Ù·ÍË ÚˆÙ¿ Ì ÔÈ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‰›ÓÂÙ·È Â›‰ÔÌ· 857 ¢ÚÒ Û 157 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÁÈ· ÚÔ˘¯ÈÛÌfi.


M·ÁÓËÛ›· 14 ŒÍÈ Û¯ÔÏ›· Û ηٿÏË„Ë ∂•π Û¯ÔÏ›· ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ˘fi ηٿÏË„Ë. Δ· Û¯ÔÏ›· ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó: ÙÔ 4Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 4Ô °ÂÓÈÎfi χÎÂÈÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙÔ ∂¶∞§ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙÔ ∂¶∞§ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ™·‚ÂÏ›‰Ë˜ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Û¯ÔÏ›ˆÓ Ù˘ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ›̷ÛÙ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÚÔÛ¯ËÌ·ÙÈÎÔ›” Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “›̷ÛÙ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÓÔÈÎÙÒÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ÛÙË ÁÓÒÛË Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” . ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó‰ڛ·ÛÂ Ë ŒÓˆÛË °ÔÓ¤ˆÓ Î·È ∫ˉÂÌfiÓˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË “ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ÊÔÚ›˜ Î·È ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó ¤ÁηÈÚ·, ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ, Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ï‡ÛÂȘ ÁÈ· Ó· Î˘Ï‹ÛÂÈ ‹ÚÂÌ· Ë Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È Ó· ‰È·ÙËÚËı› Û ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi ‚·ıÌfi ÙÔ Â›Â‰Ô ·Ú¯fiÌÂÓ˘ ÁÓÒÛ˘ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ԕ . ∂›Û˘ η٤ÏËÍ Û ̛· ÛÂÈÚ¿ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔÓ›˙ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË: ¡· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ¿‰ÂÈ·Û·Ó ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Ì ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÌfiÓÈÌˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ, Ó· Êı¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ù· ‚È‚Ï›· Ô˘ ·Ô˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·fi Ù· Û¯ÔÏ›·, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÚÔ˜ ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ (Î·È ·fi ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· ÛÙÔ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·), Ó· ÌËÓ ÙÂı› Í·Ó¿ ı¤Ì· Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ fiÙ·Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·˘ÙfiÓÔÌ·, Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ˘ÂÚ¿ÚÈıÌ· ÙÌ‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ηÙ¢ı‡ÓÛÂˆÓ ÛÙ· §‡ÎÂÈ·, Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, Ó· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÌfiÓÈ̘ ηı·Ú›ÛÙÚȘ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο Ë Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ” .

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

¶·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜

¢¤Î· Ì·ıËÙ¤˜ ‰ÂÓ ¿Ó ۯÔÏ›Ô

Ǧ

fiÙ ı· ¿ˆ Î·È ÂÁÒ Û¯ÔÏ›Ô...;” . ∞˘Ùfi ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ù· 10 ·È‰È¿ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ¤Ó· Ó‹ÈÔ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ Ô˘ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙ¤˜ Ë̤Ú˜ ÌÂÙ¿ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÔÓ¤ˆÓ ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Û˘ÓÔ‰fi˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ Ò˜ ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ ‰È¿ ÙÔ˘ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ¶·ÓÙÛ¿ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ¯ı˜ “ÂÂȉ‹ ·Ó·˙ËÙ¿ Ì›· ÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ηٷı¤ÛÂÈ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ë ÔÔ›· ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· „‹ÊÈÛË ˙ËÙ¿ ÔÈ Û¯ÔÏÈÎÔ› ʇϷΘ Ó· ÂÈÊÔÚÙÈÛıÔ‡Ó Î·È Ì ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ Ù˘ Û˘Óԉ›·˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ·fi ÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 1Ô ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡¤·˜ πˆÓ›·˜” . ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË - ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û¯ÔÏ›Ԣ °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ¤ÚÂ ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜, Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘˜, ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ˘ ˘ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§, ·ÊÔ‡ Ô ÓfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ‰ÂÓ ¤‰ÈÓ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ͯˆÚÈÛÙfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ̤ÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ŸÌˆ˜ ˘‹Ú¯Â Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ˘·ÁfiÚ¢ ÙËÓ ‡·ÚÍË Û˘ÓÔ‰Ô‡. ∞ÊÔ‡ ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÂÚÓ¿ ·fi ÙȘ °Ï·Ê˘Ú¤˜ ÌÂٷ͇ 7.25 Î·È 7.45 ÙÔ Úˆ›, ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ∫ÂÚ·Ì›‰È ∫·Ó¿ÏÈ· Î·È ∫ÂÚ·ÛÈ¿, Â›Ó·È ¿ÓÙ· ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È ·˘Ù¿ Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ ÌfiÓ· ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ӷ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 12,5 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∫¿ÔȘ Ë̤Ú˜ Ù· ·È‰È¿ ‹Á·Ó Û¯ÔÏ›Ô, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÁÔÓ›˜. ŸÌˆ˜ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ Ô˘ „¿¯ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÂÚÁ·Û›·. ŒÙÛÈ, ÌÂÙ¿ ·fi Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ μfiÏÔ˘, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ οÔÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚıËÎ·Ó Ì¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÓÔ‰Ô‡˜. ∞Ï-

● ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔ˘˜ 10 Ì·ıËÙ¤˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË - ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ °Ï·Ê˘ÚÒÓ

Ï¿ ·˘Ù‹ Ë Ï‡ÛË ·ԉ›¯ıËΠÛÙËÓ Ú¿ÍË ıÓËÛÈÁÂÓ‹˜, ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ·ÊÔ‡ ·˘Ù‹ Ë ÂÚÁ·Û›· ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ̤۷ ÛÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. •ÂΛÓËÛ ӤԘ ·ÎÏÔ˜ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂˆÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, fï˜ χÛË ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó, ·ÊÔ‡ ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ “χÛË ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂÈ Ì›· ÌfiÓÈÌË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ ¤Ó·˜ ÁÔÓ¤·˜. ª¿ÏÈÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù·, ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙËÏÂÊÒÓËÛ·Ó Î·È ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·, fï˜ Î·È ·fi ÂΛ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÁÔÓ¤·˜ Ô˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ›·Ó fiÙÈ “ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ‰‹ÌˆÓ”. ŒÙÛÈ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È ÔÈ ÎˉÂÌfiÓ˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÎÚ¿ÙËÛ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙË ‰ÈÂÏ-

΢ÛÙ›Ó‰· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·Ó ÛÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂›Û˘ Î·È Ë ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘ 1Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÂı› χÛË, ·ÊÔ‡ fiÏÔÈ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÁÔÓ¤ˆÓ Î·È Ì·ıËÙÒÓ ÙˆÓ °Ï·Ê˘ÚÒÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ∞. ¶¿ÓÙÛ·˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Ì·ıËÙÒÓ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “fiÓÙˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Û˘ÓÔ‰Ô› ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, fï˜ Ô ÓfiÌÔ˜ Ì·˜ ··ÁÔÚ‡ÂÈ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì Í¯ˆÚÈÛÙfi ÌÂÙ·ÊÔÚÈÎfi ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ·˘ÙÔ‡˜” . ŒÙÛÈ, ÚfiÛıÂÛ “οӷÌ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·›ÙËÛË ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ Ì›· ÌfiÓÈÌË Ï‡ÛË ÛÙÔ ı¤Ì·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÂı› ÂıÂÏÔÓÙ‹˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ”.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª∞™

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 1Ô ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ √§√∫§∏ƒø¡∂Δ∞π

Û‹ÌÂÚ· ÙÔ 1Ô ∂ÓÙ·ÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ 2011 Ô˘ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ªÔ-

Ó¿‰· ∫·ÈÓÔÙÔÌ›·˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ (ª√∫∂) Î·È ÙË ¢ÔÌ‹ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ Î·È ™Ù·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›·˜ (¢∞™Δ∞) ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Ãı˜ ¿ÓÙˆ˜ ˘‹ÚÍ·Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ ·fi ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ªÂÙÒÔ˘ ∞ÁÒÓ· ™Ô˘‰·ÛÙÒÓ, Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, fiÔ˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Î·È ÊÒÓ·Í·Ó Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ Ù˘ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. √ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˜, ÂȉÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘, ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “ÂÂÓ‰‡Ô˘Ì Û ·ÁÎfiÛÌȘ ȉ¤Â˜ Û ̛· ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ì ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ¤Ú·Ó Ù˘ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È Û ̛· Ó¤· ÁÂÓÈ¿ ˘ÁÈÔ‡˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ‚·ÛÈṲ̂Ó˘ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹, ÛÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›· Î·È ÛÙȘ Ӥ˜ Ù¯ÓÔÏÔÁ›Â˜. ∏ Ó¤· ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ¤Íˆ ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Î·È Ó· ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ȉ¤Â˜, ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÛÙ·ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ·ÁÔÚ¿. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÈ Ó¤Â˜

ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ı· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó Ó· Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ˜ Î·È ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙË ‚¿ÛË ÁÈ· Ì›· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÔÈÔÙÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜” . ∂ÈÛËÁ‹ÙÚÈ· ηٿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Ë̤ڷ ‹Ù·Ó Î·È Ë Î. ƒfi˙· ªfiÓÔ˘, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ó¤ˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ·Ó¿Ù˘Í˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ Ï·ÙÊfiÚÌ· Startup Greece. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· „ËÊȷ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ·, Ô˘ ‚·Û›ÛÙËΠ۠ȉ¤· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ª. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, Ô˘ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ¤Ó· ÔÈÎÔÛ‡ÛÙËÌ· on line Î·È Ô˘ ı· ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ Û ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂȯÂÈÚ›Ó. ∏ ›‰È· ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ ÛÎÔfi˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ·˘ÙÔ‡ Â›Ó·È Ó· ÙÔÓˆıÔ‡Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ, ÒÛÙ ӷ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË. ™‹ÌÂÚ·, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Ï¤ÎÙÔÚ·˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ È‰¤Â˜ Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó Î·-

Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ”. ™ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·Ú·‚Ú¤ıËÎÂ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ μÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··‰Ô‡Ï˘.

√È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª∞™ √È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ª∞™ Ô˘ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ÂÎÙfi˜ ÎÙÈÚ›Ô˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘, ‰È¤ÓÂÈÌ·Ó ÚÔ΋ڢÍË, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÔηχÙÂÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÁÈ· ÔÈÔÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ, ÙÈ ÛÙfi¯Ô ¤¯ÂÈ. ΔË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Î·È ‰È·‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ó Ù· ‚¿ÚË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ Ì·˜, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ Ó¤Ô ÓfiÌÔ-Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ÂÓÈÛ¯‡ÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÙˆÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÔÈ ÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ‰È·ÊËÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÙȘ “¤Í˘Ó˜ ȉ¤Â˜” Î·È “·Ù¤ÓÙ˜” ” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

∞ÔÛ¿ÛÂȘ ηıËÁËÙÒÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ∞¶√ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Ë μ’ Ê¿ÛË ·ÔÛ¿ÛÂˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ·fi ¶À™¢∂ Û ¶À™¢∂ (·ÔÛ¿ÛÂȘ, ÙÚÔÔÔÈ‹ÛÂȘ, ·Ó·ÎÏ‹ÛÂȘ) ÁÈ· ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ¤ÙÔ˜ 2011-12. √È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ˘ËÚÂÛ›· ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÛÒÓÙ·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ΔÚ›ÙË, 04/10/2011, ÂÊfiÛÔÓ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ Û¯ÔÏÈ΋˜ ÌÔÓ¿‰·˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ·ÔÛ¿Ù·È Ô ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. ™ÙË ª·ÁÓËÛ›· ·ÔÛÒÓÙ·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ›: Δ™π¡Δ∑∞ μ∞™π§π∫∏, ª¶√Àƒ∞∑∞¡∞ ¢∏ª∏Δƒ∞, ¶∞•πª∞¢∞ ™ª∞ƒ∞°¢∞, ∑ø∫∞ƒ∏™ ªπ§Δπ∞¢∏™, ∫∞§ª¶∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™, ∫∞¡∞ƒπ¢∏ ª∞ƒπ∞, ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏ ∂§∂¡∏, §∞°¢√À πºπ°∂¡∂π∞, ª∂™™∏¡∏™ ™¶Àƒπ¢ø¡, ¶∞¡Δ√™ Ã∏™Δ√™, ¶∞¶∞Δ√§π∞™ °∂øƒ°π√™, ™Δ∂ƒ°πø¡π¢√À ª∞ƒπ¡∞, Δ∂°√À™∏ ¡∞À™π∫∞, Δ√À§π∞ ∂§∂¡∏, Ã∏™Δ√¡∞™∏ ∂§∂¡∏.

™˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÎÚÔÛÒˆÓ Ù˘ ¢∞¶ Ì ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó· Δ∏¡ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË

ÙˆÓ Î·Ù·Ï‹„ÂˆÓ ÛÙȘ Û¯ÔϤ˜ ÙˆÓ ∞∂π fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÂͤÊÚ·Û·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë Î. ∞ÚÁ‡ÚË ∫Ô¿Ó· ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ¢∞¶ - ¡¢º∫ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ¶.£. Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÁÂÓÈÎÒÓ Û˘ÓÂχÛÂˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ, Ù˘ ÈÚÔÙ·Í›·˜ Î·È ÙˆÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ π∞∫∞, ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ ÙȘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·Îfi„ÂÈ. ™ÙËÓ ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘ ¢∞¶ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ô ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∂ÚÚ›ÎÔ˜-ª¿ÚÈÔ˜ ∫˘ÚÈÎÏ›‰Ë˜, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞. ™·Ì·Ù¿˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ °. ªÔ‡ÁÈÔ˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÊÔÈÙËÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ °. ∂ÌÌ·ÓÔ˘ËÏ›‰Ë˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢∞¶ “ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ·Ó ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë fiÙÈ ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·È‰Â›·, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ fï˜ οıÂÙÔ˘˜ ÌˉÂÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÊÔÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÔÈ· ıÂÙÈο ÙÔ˘ ÛËÌ›·.” . ∂›Û˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “¤ÁÈÓ ÂÎÙÂÓ‹˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ηٷϋ„ÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË Î·È ‰È¿ÚÎÂÈ· Û ÙÌ‹Ì·Ù· fiÏ˘ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜ ¿ÎÔ˘Û Ì ÚÔÛÔ¯‹ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Î·È ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “ÔÈ fiÚÙ˜ Ù˘ ·ÈÚÂÙ‹˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Â›Ó·È ·ÓÔȯ٤˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÔÈı‹ÛÂȘ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Ù·Ì¤Ï˜” Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ “Ô ·ÁÒÓ·˜ ˘¤Ú Ù˘ ·Ó·‚¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î·È Ù˘ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Â›Ó·È ÎÔÈÓfi˜ Î·È ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·È ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋˜ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜” . ¶ÚÔ¤ÙÚ„ ‰Â ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ù˘ ¢∞¶ “Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÚfiÔ˘˜ Î·È ÎÒ‰ÈΘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜, ‰È·ÏfiÁÔ˘ Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Î·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ”.


M·ÁÓËÛ›· 15

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012

•ÂΛÓËÛÂ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘

ÂΛÓËÛ·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ΔÔ ¤ÚÁÔ ¤¯ÂÈ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 2,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2012. ∏ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ÂÓÒ Â›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Û˘˙‹ÙËÛ·Ó fiϘ ÙȘ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜.

ŒÓ· ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, ԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ÕÌ˘Ó·˜ Ë ·Ú·¯ÒÚËÛË Ù˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˘ ¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ¤‰Ô˘ 304 ¶∂μ, fiÔ˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È ‹‰Ë ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ì ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÁÈ· ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚ› ¯ÚfiÓÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. √ ·ÓÈÛfi‰Ԙ ÎfiÌ‚Ô˜ Â›Ó·È ¤Ó· ·›ÙËÌ· ¯ÚfiÓˆÓ, ·ÊÔ‡ Ë ·ÚÔ‡Û· ηٿÛÙ·ÛË ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËıÔ‡Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ÙÔÓ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ ºÂÚÒÓ. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ˆ˜ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ÎÈÓËı‹Î·Ì ¿ÌÂÛ· Î·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ˙ËÙ‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÂÓÒ Â›¯·ÌÂ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÙfiÛÔ Ì ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜ Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ, fiÛÔ Î·È Ì ÙÔÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙË. ΔÂÏÈο ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ·˘ÙÒÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ ‚Ú¤ıËΠÎÔÈÓfi ÛËÌÂ›Ô Â·Ê‹˜ Î·È ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ÛËÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ϤÔÓ Ó· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÎfiÌ‚Ô˘” , ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ë ›‰È·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓˆı›

● √ ÎfiÌ‚Ô˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ô˘ Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ, ԉ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â›Ï˘Û‹ ÙÔ˘

̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı· ˘Ô¤ÚÁ·: 1) °¤Ê˘Ú· Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 70 Ì. ÁÈ· ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ·ÏÈ¿ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ï¢ÚË Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚÈ· Ô‰fi. 2) ªÔÓfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ ÚfiÛ‚·Û˘ Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Ì‹ÎÔ˘˜ 455 ̤ÙÚˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ 304 ¶.∂.μ. 3) ÀÂÚ‡„ˆÛË ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ÂÓˆÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 350 ̤ÙÚˆÓ. 4) ΔÔÈ΋ Ô‰fi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 270 ̤ÙÚˆÓ, Ë ÔÔ›·

ηٷÛ΢¿˙ÂÙ·È Â› ˘ÊÈÛٷ̤Ó˘ Ô‰Ô‡. 5) ΔÔ›¯ÔÈ ·ÓÙÈÛÙ‹ÚÈ͢ ÌÂٷ͇ Ù˘ ÂÓˆÙÈ΋˜ Ô‰Ô‡ Î·È Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∂ıÓÈ΋˜ √‰Ô‡, Ì‹ÎÔ˘˜ 140 ̤ÙÚˆÓ. 6) ŒÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ - ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ÎfiÌ‚Ô˘. “∏ ÌÂϤÙË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ·ÓÈÛfi‰Ԣ ÎfiÌ‚Ô˘ ÂÎÔÓ‹ıËΠÚÈÓ ÌÂÚÈο ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ‰ÂÓ ÚÔ‚ÏÂfiÙ·Ó Ë ÚfiÛ‚·ÛË ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ¶∞£∂. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ‰ÂÓ ·-

ÚÂÓ¤‚Ë ÙfiÙ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Ù· ¯ÚÔÓÈο ÂÚÈıÒÚÈ·, ÁÈ· Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Î·È ·˘Ù‹ Ë Ú‡ıÌÈÛË ÛÙË ÌÂϤÙË. ∂Ì›˜ ˆ˜ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì ¿ÌÂÛ· Ì ÙËÓ ∂À¢∂ - ¶∞£∂ Î·È ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙË ÌÂϤÙË, ˆÛÙfiÛÔ Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋, ηıÒ˜ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÌÂϤÙË ÂÓ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·Î‡ÚˆÛ˘ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ë Î. §·˝ÙÛÔ˘.

°ÈÔÚÙ¿˙Ô˘Ó ÔÈ ÓÔÌÈÎÔ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Δ∏ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÙ¿ÙÔ˘ ÙˆÓ

¡ÔÌÈÎÒÓ ∞Á›Ô˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÂÔ·Á›ÙÔ˘ ı· ÂÔÚÙ¿ÛÔ˘Ó Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ¢ÈηÛÙÈÎÔ› §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ¢ÈÎËÁfiÚÔÈ, ™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔÈ Î·È ¢ÈηÛÙÈÎÔ› À¿ÏÏËÏÔÈ. ΔÔÓ ÂÔÚÙ·ÛÌfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È Ô ¢ÈÎËÁÔÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μfiÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 7 Ì.Ì. ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, ı· ÙÂÏÂÛÙ› ª¤Á·˜ ¶·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ∂ÛÂÚÈÓfi˜, ¯ÔÚÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›ÙÔ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ·Ù›Ô˘. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¶Ó. ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ (∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - ∞Óı. °·˙‹), ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÎËÁÔÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ μÔÏÈÒÙ˘. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÔÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ∞. Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡ÔÌÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Î. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜, Ì ı¤Ì· “√ÊÂÈϤ˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” Î·È μ. Ô Â›ÎÔ˘ÚÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ¶ÔÈÓÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÎÚÈÙ›Ԣ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ·ÈÓ·˜, Ì ı¤Ì· “ºÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹” . ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ÂÈÛÊÚ·Á›ÛÂÈ Ô ™Â‚. ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜.


M·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ∏ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Û ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∏ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: “∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì ÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ·ÊÂÓfi˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏfiÁˆ Ù˘ ÁÓˆÛÙ‹˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘. ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ, fiˆ˜ Û·˜ ¤¯ÂÈ ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ Î·È ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÂÛÙ›·Û˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÛÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ¯ÒÚ˜. °·ÏÏ›· ηÓÔÓÈÎfi˜ º¶∞ 19,6%, ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË 5,5%, πÙ·Ï›· 20% Î·È 10% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ πÛ·Ó›· 18% Î·È 8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ 15% Î·È 8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· 18% Î·È 8% ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. ∂ÈϤÔÓ, ·Ó ÚÔÛı¤ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î·È ÙË ¯·ÌËÏ‹ ˙‹ÙËÛË Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, Á›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈÏËÙfi fiÙÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔÛ‰ÔÎÒÌÂÓÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ·Ú·¿Óˆ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ӷ ·Ú·Ì›ÓÂÈ Ô º¶∞ ˆ˜ ¤¯ÂÈ, ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈ΋ ‰Â ÚfiÙ·ÛË ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Î·ıȤڈÛË “∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º¶∞” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ∂Ï‚ÂÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ UBS” .

∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ” Δ√ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒ-

ÓÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂˘Úˆ·˚΋ ∫¿ÚÙ· ¡¤ˆÓ” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‡¯ÚËÛÙË ·ÙÔÌÈ΋ οÚÙ·, Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·fi 13 - 30 ÂÙÒÓ Î·È ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ Ù˘ ÂÎÙÒÛÂȘ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘˜ Û ÂΉËÏÒÛÂȘ, ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜, ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ·ıÏËÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ Î·È Û ¿ÏϘ 37 ¯ÒÚ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∫·Ï› οı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›· Ó· ÂÈÛÎÂÊÙ› ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ www.europeanyouthcard.gr, Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÁÈ· ÙȘ ÂÎÙÒÛÂȘ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ‰ˆÚÂ¿Ó Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ™˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Ù˘ ∫¿ÚÙ·˜ ¡¤ˆÓ. Δ· ÔʤÏË ÌÈ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ ̤۷ ·fi ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ: -¶ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜ Î·È ÛÙ· ̤۷ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (facebook, twitter) Î·È ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂˘ÚÒË: www.eyca.org. -™ÙÔ¯Â˘Ì¤ÓË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ 13 30 ÂÙÒÓ. -∂ȉÈ΋ Û‹Ì·ÓÛË ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ Î·È ÛÙÔ site Ù˘ Ô˘ ÙËÓ ÈÛÙÔÔÈ› ˆ˜ ™˘ÓÂÚÁ¿ÙË. -™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Â˘Úˆ·˚Îfi ‰›ÎÙ˘Ô ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ӤԢ˜. ŸÔÈÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÌÔÚ› ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ∞›ÙËÛ‹ ÛÙÔÓ Â›ÛËÌÔ ‰ÈÎÙ˘·Îfi ÙfiÔ Ù˘ οÚÙ·˜ ‹ Ó· ÂÎÙ˘ÒÛÂÙ ÙË ∞›ÙËÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.c-magnesia.gr Î·È Ó· ÙË ÛÙ›ÏÂi ÌÂ Ê·Í ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ °.°.¡.°.: 210 2531879, ˘fi„Ë Î. ªÔ‡Ú· ∂ϛӷ˜. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 210 2599422 ‹ ÛÙÔ email: e.mpoura@neagenia.gr.

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

M ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

™Ù‹ÚÈÍË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ

ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÔ˘˜ 85 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ·Ú¤¯Ô˘Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘˜ ·fi ¿ÏÏ· ™ˆÌ·Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ÕÚÛÂÏÔÚ

ªÈÙ¿Ï.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ANTø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

“™Â ›ÛÌ· Ù˘ ‰È·Î·Ô‡˜ ÂÈı˘Ì›·˜ Ù˘ Arcelor Mital, Ó· ÍÂÊÔÚÙˆı› ¿ÚÔÓ - ¿ÚÔÓ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· Û¯¤‰È· ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ì ·‰È·Ê·Ó›˜ ‰È·‰Èηۛ˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, “·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ˙ˆÓÙ·ÓÔ›, Î·È ·Ú¿ ÙȘ ÔÈΛϘ ·ÓÙÈÍÔfiÙËÙ˜ ÛÙ¤ÎÔÓÙ·È Ó˘¯ıËÌÂÚfiÓ Ê‡Ï·Î˜ - ¿ÁÁÂÏÔÈ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó (Â› 25 Û˘Ó¯›˜ ̤Ú˜) ·ÙfiËÙÔÈ ÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ÛˆÙËÚ›·˜ ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ÂÈ‚›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ∫È ÂÓÒ Ë ÙÔÈ΋ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ÌÂÙ¤Ú¯ÂÙ·È ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӈÓ, fiˆ˜ ¤Ú·ÍÂ Î·È Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı›۷ ·fi ÙËÓ ›‰È· Î·È ÙË ÓÔÌÈ΋ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›· (Î·È fi¯È ·fi ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·) ÚfiÛÊ·ÙË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ ÂÚ› “ÔÚÈÛÙÈ΋˜ Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ˘ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÏԢΤÙÔ” , ¤Ú¯ÂÙ·È Ù· Ó¤· ÁÂÁÔÓfiÙ· ÁÈ· Ó· ÙËÓ “ÚÔÛÁÂÈÒÛÔ˘Ó” Î·È Ó· ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ó· ÌËÓ... ¯·›ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÌÔ˘ÌԇϷ. ∫·È ·˘Ù‹ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Â›Ó·È ·Ê’ ÂÓfi˜ ÌÂÓ Ù· ··ÓˆÙ¿ ÓÔÌÈο “¯Ù˘‹Ì·Ù· Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ∂Ù·ÈÚ›· (Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÔÔ›·˜, ÁÈ· ÔÌ·‰È΋ ·fiÏ˘ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ·Ù·Áˆ‰Ò˜ ·ÔÚÚ›ÊıËÎ·Ó Ì ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÂÓÒ Î·È ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ˆ˜ ·Ú¿ÓÔ̘), ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰Â Ë

Û‡ÌÚ·ÍË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ÈÛ¯˘ÚÔ‡ Î·È Â˘Ú¤ˆ˜ ÌÂÙÒÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘, ÙË ÊÔÚ¿ ·˘Ù‹ Î·È Ì ÙËÓ ÔÌfiı˘ÌË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·‰ÂÏÊÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁÔÛÙ·Û›ˆÓ Ù˘ ∞rcelor Mital ·Ó¿ ÙËÓ ∂˘ÚÒË (μ¤ÏÁÈÔ, §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, °·ÏÏ›·, ∞ÁÁÏ›·, πÛ·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·), Ì ٷ ÔÔ›· ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·Á·ÛÙ‹ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÎÔÈÓÒÓ ·ÓÙȉڿÛˆÓ, Ô˘ ı· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο fiÚÈ· Î·È ı· ÁÓˆÛÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒ˜. ¶ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ·˘Ù‹, ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÙ·È Î·È Ë Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË Í¤ÓˆÓ ª¤ÛˆÓ ∂ÓË̤ڈÛ˘, fiˆ˜ ÙÔ˘ BBC, Ô˘ ÚÔÛÊ¿Ùˆ˜ ÂÈÛΤÊÙËΠÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘, Ì›ÏËÛ Ì ÙÔ˘˜ Âٷ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, η٤ÁÚ·„ ÙÔ ‰Ú¿Ì· ÙÔ˘˜ Î·È ı· ÙÔ ·Ó·‰Â›ÍÂÈ ·ÓÙÔ‡! ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ™ˆÌ·Ù›Ô, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ¿ÓÙ· Î·È Ì ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, Ô˘ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘, ·Ú¤¯ÔÓÙ·˜ οı ‰˘Ó·Ù‹ ÛÙ‹ÚÈÍË, ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ·ÎÏÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ÙËÓ ËıÈ΋, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 85 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ, ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, fiˆ˜ Ù˘ ∞°∂Δ, Ù˘ Ã·Ï˘‚Ô˘ÚÁ›·˜, Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÙÔ˘ πª∞¡Δ∞, ÚÔ˜ Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ù˘ ∫√-

● ΔËÓ ËıÈ΋ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 85 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ÚÒËÓ ∫√¡Δπ ÂΉËÏÒÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘

¡Δπ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ Î·È ÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË ÙÔ˘” .

∞ÈÌÔ‰ÔÛ›· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ

∞ÔχÛÂȘ ÛÙË ™Δ∞§∫√

∏ ŒÓˆÛË ¶ÚÔÛˆÈÎÔ‡ μÈÔÌ˯·Ó›·˜ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÀÁ›·˜ Î·È ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ÛÙȘ 29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ∏̤ڷ ∞ÈÌÔ‰ÔÛ›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ˘. “H Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË “‹Ù·Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ™˘ÁÎÂÓÙÚÒÛ·Ì 50 ÊȿϘ ·›Ì·ÙÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ·˘Í‹ıËÎÂ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡ÌÂ. ∫·Ù·Ê¤Ú·Ì ۋÌÂÚ· Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÚ›Ô˘ 130 Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˘˜ ÂÓÂÚÁÔ‡˜ ·ÈÌÔ‰fiÙ˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÊÔÚ· ·Á¿˘. ∫·Ïԇ̠fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˘˜ Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó Ì ı¤ÚÌË ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜” .

ΔËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÙÚÂȘ ·ÔχÛÂȘ (ÂÓfi˜ ·ÏÏÔ‰·Ô‡ ʇϷη, ÂÓfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘), ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ ÛÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ™Δ∞§∫√ Ë ‰È‡ı˘ÓÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓË ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È Ù· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÌÂ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, fiˆ˜ Ë ¢∂∏. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÚ›Ô˘ 35 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜, ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ∂∫μ Î·È Ó· ÂȉÈÒÍÂÈ Ó¤Ô ‰È¿ÏÔÁÔ ·ÔÙÚÔ‹˜ ÙˆÓ ·ÔχÛˆÓ.

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

∫·ıȤڈÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ «ΔÂÈÚÂÛ›·» Î·È º¶A Δ∏¡ ηıȤڈÛË ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ º¶∞, ·ÏÏ¿ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ “ΔÂÈÚÂÛ›·” ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÚÔÙ›ÓÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: -°È· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ: -¡· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ Î·ı·ÚÒÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوÓ, Ì fiÔÈ· ÂÙ·ÈÚÈ΋ ÌÔÚÊ‹ ÎÈ ·Ó ·˘Ù¤˜ ·ÛÎÔ‡ÓÙ·È, ›Ù ˆ˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· (√.∂., ∂.∂. Î.Ï.), ›Ù ˆ˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋ (∞.∂., ∂.¶.∂., Î.Ï.), ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÊfiÚÔ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ fi¯È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÔ˘ 15% Â› ÙˆÓ ÎÂÚ‰ÒÓ. °È· Ù· ‰È·ÓÂÌfiÌÂÓ· ÛÙÔ˘˜ ÂÙ·›ÚÔ˘˜ ‹ ÌÂÙfi¯Ô˘˜ Î¤Ú‰Ë Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÊÔÚÔÏÔÁ›· ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 15% Î·È ÂÍ¿ÓÙÏËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘. -∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ηٷگ‹Ó ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÎÏ›„ÂÈ Ë Ï·Óı·Ṳ̂ÓË ıÂÒÚËÛË Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ fiÙÈ fiÏÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·ÓÂÈÏÈÎÚÈÓ›˜ (‰ËÏ·‰‹ ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜) ̤¯ÚȘ ·ԉ›Íˆ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈı¤ÙÔ˘. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ÂÏÂÁÎÙÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È ÂÍ’ ·ÔÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ÂϤÁ¯Ô˘Û·˜ ·Ú¯‹˜ Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÂȉÈΤ˜ Â·ÏËı‡ÛÂȘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛΤ„ÂȘ ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -¡· ηıÈÂÚˆı› Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ Ù‡Ô˜ ÂÓÈ·›·˜ ¤ÎıÂÛ˘ Ù·ÎÙÈÎÔ‡ ‹ ÚÔÛˆÚÈÓÔ‡ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÈ· fiÏ· Ù· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘-

● ΔÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·¤ÛÙÂÈÏ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

ÙfiÌ·ÙÔ˘ Û˘Ì„ËÊÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÊfiÚˆÓ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. -¡· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiÏÔÈ ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ÂÚ·›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ 2010 Î·È Ó· ÌËÓ Â·Ó¤ÏıÂÈ ÔÙ¤ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ù˘ ÂÚ·›ˆÛ˘ ·Ó¤ÏÂÁÎÙˆÓ ¯Ú‹ÛˆÓ. -¡· ÌËÓ Â·Ó¤ÏıÔ˘Ó ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÂÚ› ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ Â› ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ. -∏ οı ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË Ô˘ ı· ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÔÈËÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÔ‚·Ú‹˜ ÌÂϤÙ˘ ÂÈÙÒÛˆÓ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó Û¯ÂÙÈÎfi Û˘ÁÎÚÈÙÈÎfi ÏÂÔÓ¤ÎÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡. -¡· ηٷÚÁËı› Ô Â͈ÏÔÁÈÛÙÈÎfi˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ÂÎÙfi˜ ÛÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜.

-∫·Ù·ÁÚ·Ê‹ - √Ì·‰ÔÔ›ËÛË ÙfiÛÔ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÎ›ÙÔ˘Ó ·fi ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·, fiÛÔ Î·È ·˘ÙÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÂÎ›ÙÔ˘Ó, ÁÈ· Ó· ÙȘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔÓÙ·È ÂÚÌËÓ›˜ Ô˘ ‰›‰ÔÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÔ ‰ÔÎÔ‡Ó. -¡· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ Ë ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ·˘ÙÔÂϤÁ¯Ô˘ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÒÛÙ ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ. -¡· ÌËÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ÙËÚÔ‡Ó ‚È‚Ï›· °’ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.500 ¢ÚÒ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÁÈ·Ù› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ¤¯ÂÈ Ê·Ó› fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ·fi ÌÈÎÚ¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ. -¡· ηٷÚÁËı› Ô Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ·Î›ÓËÙ·

(1,5% ‹ 3% ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜), ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ¯·ÚÙfiÛËÌÔ 3,6% Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙȘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÌÈÛıÒÛÂȘ. -¡· ‰›‰ÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÙË Û˘Á¯ÒÓÂ˘Û‹ ÙÔ˘˜ ‹ ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‚ÈÒÛÈÌˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. -¡· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ‰›‰ÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· Û ӤԢ˜ ̤¯ÚÈ 40 ÂÙÒÓ Ó· ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ÙÚ›· ÚÒÙ· ¤ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ó· ··ÏÏ¿ÛÛÔÓÙ·È Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ Î¤Ú‰Ë Ì¤¯ÚÈ ÔÛÔ‡ 50.000,00ú. °È· ÙÔ º¶∞: -∞˘ÙÔÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ·fi‰ÔÛ˘ º¶∞ Û Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ¯ÚfiÓÔ (real time), ‰ËÏ·‰‹ ÎÔÓÙ¿ ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜. ™Â ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ·Ó‡·ÚÎÙ˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ ÔÈ ªÌ∂ Ó· ·Ô‰›‰Ô˘Ó º¶∞ Û ÌÂÙ·¯ÚÔÓÔÏÔÁË̤Ó˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· Û¯ÂÙÈο ·ÍÈfiÁÚ·Ê· ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÙÔ ÓfiÌÈÌÔ ·Ú·ÛÙ·ÙÈÎfi ÒÏËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. -™ÙȘ ηıÂÙÔÔÈË̤Ó˜ ÂÍ·ÁˆÁÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ó· ÂÈÙÚ·› Ô Û˘Ì„ËÊÈÛÌfi˜ ·ÏÏËÏfi¯ÚÂˆÓ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ. -∂Ê·ÚÌÔÁ‹ ÂÓÈ·›Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º.¶.∞. 19% Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ¯·ÌËÏÔ‡ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º.¶.∞. 9% ÁÈ· Ù· ›‰Ë ÚÒÙ˘ ·Ó¿Á΢ Î·È fiÏ· Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Î·È Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. -™ÙÔ Ó¤Ô ÂıÓÈÎfi ºÔÚÔÏÔÁÈÎfi ¡ÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› ‰È¿Ù·ÍË Ô˘ Ó· ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÏÔ˜ ÛÙËÓ Ù·Ï·ÈˆÚ›· Î·È ÛÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ º¶∞ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ.


M·ÁÓËÛ›· 17

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ªÂ ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ∂∫μ - ∞¢∂¢À

Δ

ÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (11.00 - 15.00) ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË, ΋ڢÍ ÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘, ηÏÒÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ̷˙È΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂ ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ۯÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¯ˆÚ›˜ Ù¤ÏÔ˜ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Î·È Ë ÛÎÏËÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ··ÓˆÙÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ¿ÓÙ· ¿Óˆ ÛÙȘ Ï¿Ù˜ Ì·˜, Ì·˜ Ô‰ËÁ› ÛÙÔ ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¿Ï˘ Î·È ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∞¡Δø¡∏™ ∂. ºø∫π¢∏™

ªÂÙ¿ ÙÔ ¶·Ì‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ, Ë ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂∫μ, ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì·, Ì ÙËÓ Î‹Ú˘ÍË 4ˆÚ˘ ÛÙ¿Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (·fi 11.00 - 15.00), ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ı¤ÏÔÓÙ·˜, ¤ÙÛÈ, Ó· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ Ù· ‰ÈÂΉÈÎËÙÈο ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÛÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ÛÙȘ ¢∂∫√, Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ “ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜” Ì ·fiÏ˘ÛË Î·È ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ηÏ›ÛÙ ӷ ¿ÚÂÙ ̷˙Èο ̤ÚÔ˜ ÛÙËÓ ·ÓÂÚÁ·ÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ Î·È ÛÙËÓ ÔÔ›· ∂∫μ Î·È ∞¢∂¢À ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· Í·Ó·‰ÒÛÔ˘Ó ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÂÓˆÙÈÎfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi “·ÚÒÓ”. °È· Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙÔ Â͈ÊÚÂÓÈÎfi ÂÙÛfiÎÔÌ· ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Ì·˜, ÛÙÔ “ÎÔ‡ÚÂÌ·” ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ÊfiÚÔ˘˜. °È· Ó· ԇ̠“fi¯È” ÛÙËÓ Î·Ù·‰›ÎË Ù˘ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Û ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÌÂÛ·›ˆÓ·, ÛÙȘ Â΂ȷÛÙÈΤ˜ ·ÍÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ. °È· Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì ÛÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ Â΂ȷÛÙÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ. ΔÔ ›‰ÈÔ Ì·˙È΋ Î·È ÂÓˆÙÈ΋ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ÁÂÓÈ΋ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· Ù˘ °™∂∂, ÛÙȘ 19 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

∏ ∞¢∂¢À ¶ÚfiÛÎÏËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ ΋ڢÍÂ Ë ∞¢∂¢À ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·¢ı‡ÓÂÈ ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Î·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “∞ÔχÛÂȘ 30.000 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔÓ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ Î·È ÙÔ ÛÙÂÓfi ¢ËÌfiÛÈÔ ΔÔ̤·, ̤۷ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎfi ıÂÛÌfi Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 1911 Î·È ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË Ù˘ ÌÔÓÈÌfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌfiÓÈÌÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ À¿ÏÏËÏÔÈ ·ÂÈÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·fiÏ˘ÛË, ·Ú¿ ÙȘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ. √È ÂÈÏÔÁ¤˜ ·˘Ù¤˜ ·ÔηχÙÔ˘Ó Ù· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ÂίÒÚËÛË ˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜, Ì ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ¡¤· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ, ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ˙Ô˘Ó Î¿Ùˆ ·fi ÙÔ Â›ÛËÌÔ fiÚÈÔ Ù˘ ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, fiˆ˜ Â›Ó·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ. ∂Λ Ô‰ËÁ› Ë Î·ıȤڈÛË ÙÔ˘ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ 5.000 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011. ¡¤· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·Ù¿ (20% - 40%), Ô˘ ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÙË ÊÙÒ¯ÂÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ÀÂÓı˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ ÔÈ ¢ËÌfiÛÈÔÈ À¿ÏÏËÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ¯¿ÛÂÈ ¤ˆ˜ Î·È 40% ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙÔ˘˜.

¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ¶∞ƒ∞Δ∞™∏ Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜ ηٷ‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÚÒÙ˘ ‰fiÛ˘ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÂÈÙˉ‡̷ÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ÙˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 6 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘. ∏ ÚÔıÂÛÌ›· ¤ÏËÁ ¯ı˜, ¶·Ú·Û΢‹, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·fi ÙÔ Úˆ› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌÂÁ¿Ï˜ Ô˘Ú¤˜ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛ‹ Ù˘. ∏ ·Ú¿Ù·ÛË ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÛÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ‰ÂÓ Î·Ù¤‚·Ï·Ó ÙË ‰fiÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜, Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ Ó¤·˜ ÚÔıÂÛÌ›·˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÈ‚·Ú˘ÓıÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÚÔÛ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ 1% ÙÔ Ì‹Ó·. ŸÛÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Û ̛· ‰fiÛË ¤¯Ô˘Ó ¤ÎÙˆÛË 5%. Ãı˜ ÛÙȘ ∂ÊÔڛ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿Ï˜ “Ô˘Ú¤˜”, fiˆ˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË. ∏ ΛÓËÛË ‹Ù·Ó ÌÂÓ ·˘ÍË̤ÓË, ·ÏÏ¿ ηÓÔÓÈ΋. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¯·Ú¿ÙÛÈ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Ó ÙȘ ‰fiÛÂȘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ 500 ¢ÚÒ, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó ÌÏÔÎ ÂÈÙ·ÁÒÓ. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢ Ô˘ ηٷı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì·˙› Ì ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜. ™ÙËÓ ∞’ ¢.√.À. μfiÏÔ˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ›¯·Ó Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› “Ô˘Ú¤˜”, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÀËÚÂÛ›· ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÁÎÈÛ¤ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ‰ÈÏÔÙ‡ˆÓ ÏËڈ̋˜. ∂›Û˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·È ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÛÙÔ “¿ÓÔÈÁÌ·” ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ ٷ̛˜ Ó· Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÚÔ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·fi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ‹ ¿ÏÏÔ˘˜, ÂÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË Ù˘ ‰‹ÏˆÛ˘ ÚËÙ‹˜ ÂÈʇϷ͢, ÁÈ· ÙËÓ Èı·ÓfiÙËÙ· Ó· ÎÚÈı› ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ, Ú¤ÂÈ Ô ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ ¶ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ Ù˘ ¢.√.À. ÛÙËÓ ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È Î·È ·ÊÔ‡ Ï¿‚ÂÈ ·ÚÈıÌfi, Ó· ÙËÓ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ ∂ÈÛfi‰ËÌ·. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Û ̛·, Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Î·È fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, Ë ÂͤÏÈÍË ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ ÛÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ·ÁÔÚ¿˜ Ó¤Ô˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ server ÁÈ· ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· “Taxis 2”, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ÂÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. ¢∏ª√.™.

¡¤· Ì›ˆÛË Î·Ù¿ 20% ÁÈ· ·ÚȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¿Óˆ ÙˆÓ 1.200 ¢ÚÒ (ηٿ 40%), Û ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ËÏÈΛ·˜ οو ÙˆÓ 55 ÂÙÒÓ. √È ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÌÂÈÒÛÂȘ, ÂȉÈο ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË, ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓ˜ Ì ·Ó‹ÏÈη ·È‰È¿, ÙÚ›ÙÂÎÓ˜ Î·È ÔχÙÂÎÓ˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ó· ˙‹ÛÔ˘Ó Ì “Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ - ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·” . ¡¤· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÊ¿·Í (ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 10% Î·È ·Ó·‰ÚÔÌÈ΋ ÈÛ¯‡), ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› “·Ú·Á‹” ÙˆÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ô˘ η٤‚·Ï·Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fi-

ÌÂÓÔÈ ÁÈ· 35 -Î·È ϤÔÓ- Û˘Ó¯‹ ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ì ÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÈ·ÎÔ‡˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ˜, Ì ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Ì ٷ ¿ÏÏ· Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù·, ÌÔÚԇ̠ӷ ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ‚¿Ú‚·ÚË ÌÓËÌÔÓȷ΋ ÔÏÈÙÈ΋”.

ΔÔ ∂∫μ ÁÈ· ™Δ∞§∫√ ∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂ÚÁ·ÙÔ¸·ÏÏËÏÈÎÔ‡ ∫¤ÓÙÚÔ˘ μfiÏÔ˘ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·

● ΔÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÂÙ¿ÚÙË Î‹Ú˘Í ÙÔ ∂∫μ

ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ™Δ∞§∫√ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, Ì ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ Î·È Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÚÁÔ‰ÔÙÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ·Ó¿ÏÁËÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, Ë ÔÔ›· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ·ÈÙÈÔÏÔÁËı› Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙÚfiÔ, Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‚ÈÒÓÔ˘Ó

ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. ΔÔ ∂∫μ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· fiÙÈ ı· ·ÛÎËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓfiÌÈÌ· ̤۷ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ·fiÊ·Û˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηÌÊıÔ‡Ó Ì ٤ÙÔȘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Î·È ·˘Ù‹ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‰ÂÓ ı· ‰Â¯ı› ¿ÏÏ· ÙÂÙÂÏÂṲ̂ӷ, Ô˘ ÙË ‚˘ı›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·” .


M·ÁÓËÛ›· 18 ∞¿ÓÙËÛË Ù˘ ¡∂ ¶∞™√∫ ÛÙË ¡√¢∂ Ù˘ N¢ ÁÈ· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∞¶∞¡Δ∏™∏ ÛÙË ¡√¢∂ Ù˘ ¡.¢. ª·-

ÁÓËÛ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Ù· stage ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Âͤ‰ˆÛÂ Ô °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ¡.∂. ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °. ºÒÙ˘. ™ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË Î·È ÈÔ ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹ Ù˘ ÌÂÙ·ÔÏÈÙ¢ÙÈ΋˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ. ŸÏÔÈ ‚ÈÒÓÔ˘Ì Ù˘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ÚˆÙfiÁÓˆÚ˘ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Î·È ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È Ì·˙› Ì ·˘Ùfi Î·È ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ ˘Á›·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙÔ “·Ó‹ıÈÎÔ ¿ÚÙÈ” Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó Â› ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ˘Á›·˜. “ŸÙÈ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ì fiÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂΛ ÛÙË ¡¢ ·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ “·ÁÓ¤˜ ·Úı¤Ó˜” . •Â¯ÓÔ‡Ó fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ Â˘ı‡Ó˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ· Û‹ÌÂÚ·. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Í¯ӿÌ fiÙÈ Â› ÂÓÙ¤ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÈ· Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Û·Ó ·Î˘‚¤ÚÓËÙÔ Î·Ú¿‚È ÚÔÛ·Ú·Á̤ÓÔ ÛÙ· ‚Ú¿¯È· ¤ÙÔÈÌÔ Ó· ‚˘ıÈÛÙ›. ø˜ “ÔÓÙÈÎÔ›” Ô˘ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÚÒÙÔÈ ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ ÙËÓ ÎÔ¿ÓËÛ·Ó Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ “∫·ÂÙ¿ÓÈÔ” ÙÔ˘˜, ÙÔÓ “ηٷÏÏËÏfiÙÂÚÔ” , ÙÔÓ “¿ÛÙÔ ÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·” . ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ó· οÓÔ˘Ó ÂÌfiÚÈÔ ÂÏ›‰·˜ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‹‰Ë fiÏÔÈ Ì·˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰›ÓÔ˘Ì ¯ÂÈÚfiÙÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· ·’ fiÙÈ ·Ú·Ï¿‚·Ì ÂÌ›˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜. ¢ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ÁÈ· Ù· stage ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÔ‡ ÌÂÛ·›ˆÓ· Î·È ÔÈÔ˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û Û ·Ó‹ıÈÎË ÔÌËÚ›· ÙfiÛÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ø˜ “χÎÔÈ Ô˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ¿Ú· ¯·›ÚÔÓÙ·È” ÓÔÌ›˙Ô˘Ó ı· ÂˆÊÂÏËıÔ‡Ó ·fi ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ·. ¡ÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ Û˘ÓÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÂÙ˘¯Ë̤Ó˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó fiÙÈ Ë ··Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Û˘ÓÔÏÈ΋ Î·È Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ fiÙÈ ıÂÛÌÈÎfi ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙË ‰ËÌfiÛÈ· ÛÊ·›Ú· (ÎfiÌÌ·Ù· - ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Û˘Ó‰Èοٷ - ªª∂). ¢ÂÓ Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎfiÔ Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó fiÙÈ Û fiϘ ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘ ÚÒÙÔ ÎfiÌÌ· Ì ÌÂÁ¿ÏË ‰È·ÊÔÚ¿ Â›Ó·È Ô “∫∞¡∂¡∞™””.

¢ˆÚÂ¿Ó ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó”, ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰ÂηÂٛ˜ ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ·ÙÚ›‰·˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·¿ÓÙËÛË ÛÙËÓ Î·Ù‹ÊÂÈ· Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ÙÚÈÒÓ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂˆÓ ÛÙË Ê‡ÛË Ì ‰ˆÚÂ¿Ó ÌÂٷΛÓËÛË Ì Ô‡ÏÌ·Ó, Ô‰‹ÁËÛË Î·È ÍÂÓ¿ÁËÛË Û ·Ó¤ÌÔÚÊ· Î·È Â‡ÎÔÏ· ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜Ì¤ÏË Ù˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ ÙÔ˘ ¶·Ófi˜. √È Ó¤ÔÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ËÏÈΛ·˜ ·fi 189 ¤ˆ˜ 35 ¯ÚfiÓˆÓ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›Ó·È Ó· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 23290 Î·È 6976 904236. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: flÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ˘: 9 .Ì., ÙfiÔ˜ ·Ó·¯ÒÚËÛ˘: ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ¶ÂÚ›ÙÂÚÔ ∂√Δ (¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘). - ∫˘Úȷ΋ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ: ∫ÈÛÛfi˜ - ∞Ó‹ÏÈÔ - ¶Ï¿Î· - ¶·Ó·Á›· º·ÓÂڈ̤ÓË, ÒÚ˜ ÔÚ›·˜: 3. - ∫˘Úȷ΋ 6 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ: ¶Ô˘Ú› - ∞Ó¿ÏË„Ë - ÃÔÚ¢Ùfi, ÒÚ˜ ÔÚ›·˜: 3. - ∫˘Úȷ΋ 27 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘: ∞Ó¿‚Ú· ŸıÚ˘Ô˜: ∞Ó¿‚Ú· - ËÁ¤˜ ∂ÓÈ¤· - ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¶¿ÚÎÔ, ÒÚ˜ ÔÚ›·˜: 3.

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

¢ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ηٷ‚ÔÏ‹ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1,5 ÂÎ. ¢ÚÒ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

√È ÁÈ·ÙÚÔ› ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙÔÓ √¶∞¢

ª

Â Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¶ÂÚ›ı·Ï„˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (√¶∞¢) ÛÙÔ μfiÏÔ ÂͤÊÚ·Û·Ó ¯ı˜ ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (π™ª), ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔχÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi. ∂›Û˘, ÂͤÊÚ·Û·Ó ÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÔÚÊ‹ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ô Ó¤Ô˜ ÂÓÈ·›Ô˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜ (∂√¶ÀÀ).

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∞ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ηٿ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢. ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Î·È Ô ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˜ π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜. Ãı˜ Á‡Úˆ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÂÚ›Ô˘ 30 ÁÈ·ÙÚÔ›-̤ÏË ÙÔ˘ π™ª Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √¶∞¢, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ·¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÁÈ· ÂÚ›Ô˘ Ì›· ÒÚ·, ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ó· ÂÈÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ¶¿ÓÙˆ˜ ‰ÂÓ ÚÔÎÏ‹ıËΠ¤ÓÙ·ÛË, ηıÒ˜ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ¤‰ÂÈ¯Ó·Ó Î·Ù·ÓfiËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·Ó‹ÚÙËÛ·Ó ·Ófi ÌÂ Û˘Óı‹Ì·Ù· ηٿ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Î·È ÌÔ›Ú·Û·Ó Ê˘ÏÏ¿‰È· ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Ì ٷ ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ‹˜ ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂȯÂÈÚÔ‡ÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Î·È ‚›·È˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë, Ì ÚÔÊ·Ó‹ ÏfiÁÔ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·. √ ∂√¶ÀÀ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›ٷÈ, ÂÚȤ¯ÂÈ Î·È Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· Ù·Ì›· (√°∞, π∫∞, √¶∞¢, √∞∂∂), ‰È·¯ÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˜ ÙÔ 90% ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. £· ··Û¯ÔÏ› 21.000 ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ·fi 30.000 Ô˘ ‹‰Ë ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ÛÙ· ÂÓ ÏfiÁˆ Ù·Ì›·, Ì ÙÂÙÚ¿ˆÚË ËÌÂÚ‹ÛÈ· ··Û¯fiÏËÛË. ΔÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ; £· ‚ÚÂı› Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Û ·ÙÂÏ›ˆÙ˜ “Ô˘Ú¤˜” , ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙËı›. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ·ÚÈıÌfi ·ÛÊ·ÏÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Û Â›ÛÎÂ„Ë 10 ÏÂÙÒÓ. £· ·Ì›‚ÂÙ·È Ì ÌÈÛıfi 1 ¢ÚÒ ·Ó¿ ·ÛıÂÓ‹, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ Ù· ¿ÁÈ· ¤ÍÔ‰· ÙÔ˘ È·ÙÚ›Ԣ ÙÔ˘. £· Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÂÚÁ·ÛÙ› Â·ÚÎÒ˜ ÛÙÔ 4ˆÚÔ, ÁÈ· Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Ù·Ì›Ԣ ÙÔ˘. ∞˘Ùfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·Ó·ÁοÛÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, Ó· χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÙÔ˘, ÂÈ‚·Ú˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ ÙË ‰·¿ÓË ÂÚ›ı·Ï„˘. √È ÁÈ·ÙÚÔ› ·ÁˆÓÈ˙fiÌ·ÛÙ ӷ ·Ó·-

● ∞fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÛÙÔ μfiÏÔ ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË Û¯Â‰È·˙fiÌÂÓË ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÂÚ›ı·Ï„˘. Ÿ¯È ÛÙÔ ÓfiÌÔ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙ÂÈ ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È Â˘ÙÂÏ›˙ÂÈ ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÁÈ·ÙÚfi. £ÂˆÚԇ̠fiÙÈ ÙÔ ·Á·ıfi Ù˘ ˘Á›·˜ Â›Ó·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ô˘ ÂÓÒÓÂÈ ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÂÛ¤Ó· ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ, Ô˘ Â›Û·È Ô ¯Ú‹ÛÙ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ô ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÚ›ı·Ï„˘” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 𙪠Î. ª. ¢Ú·Ì˘ÙÈÓfi˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ Â‰Ò Î·È ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÚfiÓÔ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·ÈÚfi. ¶Ú·ÎÙÈο Ë ¶ÔÏÈÙ›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘ÌÂ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, Ó· ÌË ‰ÔıÔ‡Ó ÔÙ¤ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÛÙË ‰ÈÂÙ›· ¿Óˆ Ì ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ȉȈÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Ì ÙÔÓ √¶∞¢, ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú·ÁÚ·Ê‹˜. ◊‰Ë Ô π·ÙÚÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÈ È·ÙÚÈÎÔ› Û‡ÏÏÔÁÔÈ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ¤Ó·Ó ·ÁÒÓ·, ηٷı¤ÙÔÓÙ·˜ ÂÍÒ‰Èη ÛÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ÏÂÊÙ¿

ÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. •ÂÎÈÓ¿Ì ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ·ÁˆÁ¤˜ Ì ÙËÓ “ÔÌڤϷ” ÙÔ˘ π™ª, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ٷ ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙÔÓ √¶∞¢” . ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ √¶∞¢ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 200 Û˘Ì‚Â‚ÏË̤ÓÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ 1,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢ ·fi ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ 2010. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Û οı ÁÈ·ÙÚfi Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· 4.000 ¢ÚÒ ·Ó¿ Ì‹Ó·. ™ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫ˆÓ. °È·ÓÓ·ÎfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ “›̷ÛÙ ۋÌÂÚ· ‰Ò, ÁÈ· Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ì ÙË ÊˆÓ‹ Ì·˜ Ì ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ›̷ÛÙ ÌÚÔÛÙ¿ Û ÌÈ· ·Ó¿ÏÁËÙË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ë ÔÔ›· ··ÍÈÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜ ˘Á›·˜. ∂›Ì·ÛÙ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 15 Ì‹Ó˜ ·fi ÙÔÓ √¶∞¢, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏÏ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Ù·Ì›·. ¢ÂÓ Ì·˜ ̤ÓÂÈ ¿ÏÏÔ˜ ‰ÚfiÌÔ˜, Ë ˘ÔÌÔÓ‹ Ì·˜ ¤¯ÂÈ Â-

Í·ÓÙÏËı›, ·Ú¿ ÌfiÓÔÓ Ë ‰ÈηÛÙÈ΋ ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. °È’ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ÊÔÚÔÏÔÁËı›. ∂›Ì·ÛÙ ‰Ò, ÁÈ· Ó· ԇ̠¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ fi¯È ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ÙÛÔ˘‚·ÏÈ¿ÛÂÈ 9,5 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ Û ¤Ó· ·¤Ú·ÓÙÔ ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂ÓÔ π∫∞, fiÔ˘ ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ·ÚÔ¯¤˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ̤۷ ·fi ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È “Ô˘Ú¤˜” , Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. √È Ôϛ٘ ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Ì ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ô‰fiÌËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÂıÓÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ˘Á›·˜, ı· ‚¿˙Ô˘Ó fiÏÔ Î·È ÈÔ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜, ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜”. ™ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô √¶∞¢ ÔÊ›ÏÂÈ 18-20 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈο ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Î·È Ù· ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ 𙪠‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ, ÂÓÒ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÏËÚÔÊfiÚËÛË Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ·fi Ù· ȉȈÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ı· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÌÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹.

™Â ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ™∂ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· η٤گÔÓÙ·È ÔÈ

‰¿ÛηÏÔÈ Î·È ÔÈ ÓËÈ·ÁˆÁÔ› Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, ÂÓÒ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÂÙÚ¿ˆÚË ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ̤¯ÚÈ ÙȘ 3 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ∞fiÊ·ÛË ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙËÓ 24ˆÚË ·ÂÚÁ›· ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ Î·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ηıËÁËÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ÛÙȘ 12 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ. ΔË ‰È΋ ÙÔ˘ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ¶∞-

ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ™ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏfiÁˆÓ ‰·ÛοψÓ- ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÓ¿ÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ Î¿ı ‚·ÛÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Î·È ‰ÔÌ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ηٷχÂÈ ÂÚÁ·Ûȷο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ·ÙÔÌÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ô‰ËÁ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ - Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙË ÓÂÔÏ·›· - Û ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·‰È¤ÍÔ‰Ô. √È ‰¿ÛηÏÔÈ, ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›, ηıÒ˜ Î·È Ù· Û¯ÔÏ›·, Ù· Á˘ÌÓ¿ÛÈ· /χÎÂÈ· Î·È Ù· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ›‰È· ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜, ÂÚÈÎÔ‹˜ ÌÈÛıÒÓ, ηٿÚÁËÛ˘ ‰ÈηȈ̿وÓ, Â-

ÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·ÔχÛˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù¿ ˘·ÁÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û˘Á¯ˆÓ‡ÂÈ Û¯ÔÏ›·, ·Ê‹ÓÂÈ ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿ ‰·ÛÎ¿ÏˆÓ Î·È Î·ıËÁËÙÒÓ, ·‰È·ÊÔÚ› ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·Ó›Î·ÓÔ Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ù· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û¯ÔÏÈο ‚È‚Ï›·, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈÎfiÙÂÈ ÁÈ· ÔÏÏÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂ·Ú΋ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ, ÂÎÌˉÂÓ›˙ÂÈ ÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ̤ÚÈÌÓ·, ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ‰Ú·Ì·ÙÈο ÙȘ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ˜, ηı˘ÛÙÂÚ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ‰ÈÔÚÈÛÌfi ÂÎÏÂÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ - Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ - ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ΔÔ ¶∞ª∂ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ·fi ÙËÓ

ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: “¢ÂÓ ‰Â¯fiÌ·ÛÙ ηÌÈ¿ ÛÙ¿ÛË ÏËÚˆÌÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ηÌÈ¿ ÂÚÈÎÔ‹ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ, ηÌÈ¿ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË-ηٿÚÁËÛË, ηÌÈ¿ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË. ÕÚÓËÛË ÏËÚˆÌÒÓ Û fiÏ· Ù· ¯·Ú¿ÙÛÈ· - Û˘ÏÏÔÁÈο Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó·- ÁÈ·Ù› Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ, ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÏËÚÒÛÔ˘ÌÂ! ∏ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚·Ú‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ù· ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ù¤ÏÔ˜. Δ۷Λ˙Ô˘Ó ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·Ó·ËÚÈΤ˜. ∫fi‚Ô˘Ó Ê¿Ú̷η, È·ÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· ¯ÚfiÓȘ ·ı‹ÛÂȘ. ÀÔÛÈÙ›˙Ô˘Ó Ù· Ó‹È· ÛÙÔ˘˜ ·È‰ÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜, ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ¯ˆÚ›˜ ‚È‚Ï›·. ª·˜ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÎfiÏ·ÛË!” . £. ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


¡›ÎË-¶ÈÂÚÈÎfi˜ Û‹ÌÂÚ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· ÛÂÏ. 21

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™ ¶.

Δ· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙˆÓ ªfiÓ¯Â Î·È ∑·Ú·‰Ô‡Î·

™Δ∏¡ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›· Ì·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ηıÒ˜ ÔÈ μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â Î·È °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ , ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘, Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ Î·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ËÌÂÚÒÓ. Ãı˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙfiÛÔ Ô ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, fiÛÔ Î·È Ô ªfiӯ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙÔ˘ ƒ¤ÓÙË Î·È ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ÙÂÛÙ ÙÔ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ ÂÈÙÂÏ›Ԣ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó Â›Ó·È ˘ÁÈ›˜ ÎÈ Û ÙÈ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È. ∞˘Ùfi Ô˘ ̤ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì·, Â›Ó·È Ó· ÂΉÔıÔ‡Ó Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿. ∞˘Ùfi ÏÔÁÈο ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙfiÛÔ Ô ªfiÓ¯Â, fiÛÔ Î·È Ô ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ‰Èη›ˆÌ· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ 6˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫.

™ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ™Î¤ÌÚÈ Î·È ƒfiη˜ ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÚÈÒÓ ·ÈÎÙÒÓ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ‰‡Ô ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. √ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÚ¤ ™Î¤ÌÚÈ, ™Ù¿ıË ƒfiη Î·È Δ¿ÛÔ ∞˘ÏˆÓ›ÙË. √ ª·ÏÙ¤˙Ô˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘¤ÁÚ·„Â Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô ƒfiη˜ ˘¤ÁÚ·„ ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ “΢·Ó¤Ú˘ıÚÔ˘˜” . °È· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ˘¤ÁÚ·„ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ Î·È Ô ∞˘ÏˆÓ›Ù˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ÍÂΛÓËÛ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Ã·ÏΛ‰· Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ∞ÈÁ¿Ïˆ Î·È ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰Ò‰Âη Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ηÚȤڷ. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ÛÛÂÚȘ Ô˘ ·Ó·Îԛ÷ϛʷ ÓˆÛ ¯ı˜ Î·È Â›ÛËÌ· Ô ÕÚ˘ (à ™·Óηڤ, ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ¡fi ∞ÎfiÛÙ·, ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜), ÙÔ˘˜ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î·, μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ∞ÓÙÚ¤ ™Î¤ÌÚÈ, ™Ù¿ıË ƒfiη, Ô˘ ·ÔÎÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ, Ù· Ù˘Èο ·Ô̤ÓÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÔÈ: ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη (∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘), ¶·‡ÏÔ˜ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È (¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜), ™Ù¤Ê·Ó ¡Ù·ÚÌÈfiÓ (•¿ÓıË). ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘˜ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÔÈ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó, §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙, ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È, ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘, ÷‚Ȥ ΔÔÌ¿˜, ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη Î·È ∞ϯ¿ÓÙÚÔ ∫¿Û¯ÈÔ.

™√À¶∂ƒ §π°∫ ∫∞π ∂¶√ ∂Ã√À¡ ¶ƒ√∞¶√º∞™π™∂π Δ√¡ ∞º∞¡π™ª√ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ.

¢ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó Ô‡Ù ٷ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·

‡Ù ٷ ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ÎÚ·ÙÔ‡Ó ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È ∂¶√, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Î·Ó ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷÙÂı› ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ΔÚ›ÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘. Ÿˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È ·fi Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ·, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Î·È ı· ·ÔÚÚ›„ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, fiÙÈ ÙËÓ ›‰È· ̤ڷ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Â›Ó·È Ë ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÌÂÏÒÓ Î·È Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ·˘ÙÒÓ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ∏ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Î·È ∫·‚¿Ï·˜ ·fi ÙÔÓ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË, ηıÒ˜ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ‰ÂÓ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ë ∂¶√ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‚Á¿ÏÂÈ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ¢’ ∂ıÓÈ΋ (ÊÚfiÓÙÈÛÂ, ˆÛÙfiÛÔ, ¯ı˜ Ó· ÂΉÒÛÂÈ Ù· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ™·Óηڤ, √˘Ì›ÓÙ˜, ∞ÎfiÛÙ· Î·È °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÕÚË) ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘. “∏ ∂¶√ ‰ÂÓ ¤‚Á·Ï ÍÂοı·ÚË ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÔÌ¿‰ˆÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈο, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚¿Ù·È ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÛÙ· ¯ÂÚÈ¿ Ì·˜ Ô˘ Ó· ϤÂÈ Î‡ÚÈÔÈ ·›˙ÂÙ·È Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›·. ∏ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂¶√ Ó’ ·Ê‹ÛÂÈ ÂχıÂÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÔÓÔÌ·Ù›˙ÂÈ ÔȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙ· ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÎÔfi. ¡· ÛÎÔÚ›ÛÂÈ ÙËÓ ‰È¯fiÓÔÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ʇÁÔ˘Ó. ™Ùfi¯Ô˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘” . ¶·ÚfiÙÈ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹

ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏË, Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó Ù· fiÏ·: “∞ӤϷ‚· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÛÎÔfi Ó· ÛÒÛˆ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ô˘ ·Á¿ËÛÂ Ô μfiÏÔ˜. ¢ÂÓ ·Ú·‰›‰Ô˘Ì ٷ fiÏ·. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ¿Ì ÛÙËÓ UEFA, ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ì ÛÙÔ CAS. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ËÏÒÛÂÈ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋. £· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi Ì·˜ ·ÁÒÓ· Î·È ·˜ Â›Ó·È ¿ÓÈÛÔ˜. ¢ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÈ ÚÔÛˆÈο ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ Ì ÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË. ∞˜ ÔÏÂÌ‹ÛÂÈ Î·È ·Ó ¤¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ, Ó· ÙÔ ‚ÚÂÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·ÎfiÌË ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ∂∂∞, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰¤¯ıËΠӷ Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô Î. ªÔÙÛÈ‚¿Ï˘ ›Â: “•¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ·Ú·ÓÔÌÔ‡Ó, ÁÈ’ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‚Á¿˙Ô˘Ó ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi. √È Â¯ıÚÔ› Ì·˜ Â›Ó·È ‰‡Ô. ∏ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Ì·˙› Ì ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙË Ó‡ÊË ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜. ¡· Ì·˜ Ô˘Ó ÔÈ· οı·ÚÛË ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó” . ¶¿ÓÙˆ˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ: “∞ӤϷ‚· ÙȘ Ù‡¯Â˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ˘fi ·›ÚÂÛË. ∞Ó Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙfiÙ ‰ÂÓ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ì ٷ ÔÛ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙÔ¯¤˜ Ô˘ ‹Ú·ÌÂ. ¢ÂÓ ÌÔÚ› οÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ì·Á·˙› Ô˘ ÙÔ ÎÏ›ÓÔ˘Ó Ì ÙÔ ¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ” .

√È Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË (ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·) Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ú¿ÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ·. ∏ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ CAS (¢ÈÂıÓ¤˜ ∞ıÏËÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ) Î·È ÛÙË FIFA Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓË ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ¶∞∂, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙÔÓ ‰ÈηÛÙÈÎfi ·ÁÒÓ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Ó· ÙÔÓ ·Ê·Ó›ÛÂÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ÌÂÙ·‚› ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Ô ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¶∞∂, Î. £·Ó¿Û˘ ÷ÚÌ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ Î. ªÈ¯¿ÏË ªËÙÛÈÎfi ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √À∂º∞, Ë ÔÔ›· ı· Â·ÓÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ·fi ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ™ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ıˆÚÔ‡Ó ˆ˜ ı· Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Ó· ‰ÈηȈı› ·fi ÙËÓ √À∂º∞, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ.

£¤ÏÂÈ ª·ÚÙ›Ó Ë ∞∂∫; ¢˘Ó·ÌÈÎfi Ì¿ÛÈÌÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, οÓÂÈ Ë ∞∂∫ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó. ∏ “ŒÓˆÛË” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi, ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ηٿ fiÛÔ Â›Ó·È ÚfiÛÊÔÚÔ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· onsports, Ô ·›ÎÙ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÛÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ (Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜, ¯ÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘) ˆÛÙfiÛÔ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÌÂÚÈΤ˜ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó Û ÔÚÈÛÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ·. ª›· ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Î·È Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙËÓ ∞∂∫ ÂϤˆ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰˘ÛÎÔÏÈÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ¶∞∂, ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÚÔηٷ‚ÔÏ‹˜ Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ ·›ÎÙË ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ∞fi ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ‚ÚÂı› Ë “¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹” Î·È ı· ÍÂÂÚ·ÛÙ› Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÛÎfiÂÏÔ˜ ,ÙfiÙ (Î·È Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ٷ fiÛ· ÌÂÙ¤ÊÂÚÂ Ô ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘), ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ ı· ÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ‚·Ï›ÙÛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞ı‹Ó· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞∂∫. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ó ÎÈÓ›ٷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ë ¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜, Ë ÔÔ›· ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹, ÂÓ fi„ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÛÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÊÔÚ Û ÚÒÙË Ê¿ÛË ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈΤ˜, ÂȉÈο ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ù˘ Football League. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË.


20

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

¢‡Ô ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ª∂ ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë “·˘Ï·›·” Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜ ÛÙȘ 17.15 ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi, Û’ ¤Ó· ÂӉȷʤÚÔÓ ·È¯Ó›‰È, Ì ÙÔÓ ∫·Ì·Ú¿ Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙÔ ¶ÂÚÈÛÙ¤ÚÈ, ˆ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜ Ù˘ ÚÒËÓ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰·˜. ™ÙȘ 19.30 Ô √º∏ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “£. μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘” , ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∞‡ÚÈÔ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó Ù· ¿ÏÏ· ¤ÓÙ ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ·fi Ù· ÔÔ›· ͯˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÛÙÔ “∫·Ú·˚ÛοÎË” , Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ ¶∞√∫. ∏ ∞∂∫ ı· ¤¯ÂÈ ‰‡ÛÎÔÏÔ ¤ÚÁÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÛÙË ¡. ™Ì‡ÚÓË, ÂÓÒ Ô ÕÚ˘ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ Ó›ÎË ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ™Ù· °È¿ÓÓÈÓ· Ô ÙÔÈÎfi˜ ¶∞™ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ì ÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÂÓÒ ı˘Ì›˙Ô˘Ì ˆ˜ ÔÈ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Î·È ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó, ηıÒ˜ ‚¿ÛÂÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ∞’ Î·È μ’ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, ÔÈ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ÚÔ·„ÂÈ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ 5˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ 19.30 √º∏-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ ∫˘Úȷ΋ 16.00 ÕÚ˘-•¿ÓıË 16.00 ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·-∫¤Ú΢ڷ 18.15 ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜-∞∂∫ 20.30 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜-¶∞√∫

EURO 2013

∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ∂Ï›‰ˆÓ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ™·Ó ª·Ú›ÓÔ Î·È §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ª∂ ¤ÓÙ Ӥ· ÚfiÛˆ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ ÙÔ ™·Ó ª·Ú›ÓÔ Î·È ÙËÓ §Â˘ÎÔÚˆÛ›· ÁÈ· ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi fiÌÈÏÔ ÙÔ˘ EURO 2013. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÔÈ ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘, ™Ù¿ÌÔ˘, μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ Î·È °È¿ÓÓÔ˘ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹: ∫ÒÛÙ·˜ §¿ÌÚÔ˘ (º¤ÁÂÓÔÚÓÙ), °ÈÔ‡ÚÈ §ÔÓÙ›ÁÎÈÓ (•¿ÓıË), ∞Ϥ͢ ∞ÔÛÙÔÏfiÔ˘ÏÔ˜ (¶∞√∫), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫Ô˘ÚÌ¤Ï˘ (∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘), Δ¿ÛÔ˜ §·Áfi˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ¶ÔÙÔ˘Ú›‰Ë˜ (√Ï˘ÌÈ·Îfi˜), ™ÎfiÓ‰Ú·˜ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜), ™Ù¿ÌÔ˘ (¶∞√∫), ∞Ó¿ÎÔÁÏÔ˘ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘ (∞∂∫), μ·ÛÈÏfiÁÈ·ÓÓ˘ (∞fiÏÏˆÓ §ÂÌÂÛÔ‡), ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ (∞ÙÚfiÌËÙÔ˜), ª¿ÓÙ·ÏÔ˜ (•¿ÓıË), ª·˘Ú›·˜ (¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜), ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ (¢fiÍ· ¢Ú¿Ì·˜), ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘ (¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜), ºÔÚÙÔ‡Ó˘ (∫·˚˙ÂÚÛÏ¿Ô˘ÙÂÚÓ), μ¤ÏÏÈÔ˜ (Œ‚ÂÚÙÔÓ), °È¿ÓÓÔ˘. Δ· ·È¯Ó›‰È·: ™·Ó ª·Ú›ÓÔ (6/10, 18:00, ¢ËÌ. ™Ù. ¶ÂÚÈÛÙÂÚ›Ô˘), §Â˘ÎÔÚˆÛ›· (11/10, 19:00, Gorodskoi Stadion-Borisov)

°Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Î·Ï› Δ¤‚˜ ∫∞§∂™ª∞ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÂ... ¿ÙÚÈ· ‰¿ÊË ¤¯ÂÈ Ô ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜. ∏ °Ô˘¤ÛÙ Ã·Ì Ô˘ ÚˆÙÔ¤ÊÂÚ ÙÔ 2006 ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÈıÂÙÈÎfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË, ÚfiÙÂÈÓ ÛÙÔÓ ·ÛÙ¤Ú· Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ˆ˜ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ fiÙ·Ó Î·È ı· ˆÏËı› Û οÔÈ· ÌÂÁ¿ÏË Â˘Úˆ·˚΋ ÔÌ¿‰·. √ Δ¤‚˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ, ·Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Ôϛ٘” , Ó· ÌËÓ Í·Ó·‚ÚÂı› Ô‡Ù Û ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙÔ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ. Δ· “ÛÊ˘ÚÈ¿” ÚfiÙÂÈÓ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ηχ„Ô˘Ó Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÙÔ˘ Δ¤‚˜ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÙÒÚ· ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È Ù˘ ™›ÙÈ.

■ Δ√¡π™∂ √ º∂ƒ¡∞¡Δ√ ™∞¡Δ√™ ∂¡ √æ∂π Δ√À ∞°ø¡∞ Δ∏™ ∂£¡π∫∏™ ª∞™ √ª∞¢∞™ ª∂ Δ∏¡ ∫ƒ√∞Δπ∞

«ªÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ë Ó›ÎË» ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· (7/11) ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜. √ ÔÌÔÛÔӉȷÎfi˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Ó›ÎË Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈÎfi Ì·˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ EURO 2012.

“∞fi ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Â›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ ·˘Ù¿ Ù· ‰‡Ô ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ı· Â›Ó·È Î·È Ù· ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈο ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË Î·È ·Ó ı˘Ì¿ÛÙ ηϿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛÔ·Ï›· ÛÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›· ›¯·Ì ÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ôχ ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Ùfi, ÂÂȉ‹ Ì·˜ ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·, ηÏÒ˜ ¯fiÓÙˆÓ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ı· ÊÙ¿ÛÔ˘ÌÂ Â‰Ò ¤Ú· Ó· Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜ Î·È Ó· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ÌfiÓÔ ·fi ÂÌ¿˜. ™Â η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÂÌ¿˜. ∂›Ó·È ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙÔÓ Â˘Úˆ·˚Îfi ¯ÒÚÔ. ∂Ì›˜ ·›˙Ô˘Ì ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ Ì·˜ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô ı· ÁÂÌ›ÛÂÈ Î·È ı· Ì·˜ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ ÒıËÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙÂ, οÙÈ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› Ôχ ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÂÌ¿˜. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÁÈ· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È Ë Ó›ÎË, fiˆ˜ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ıˆÚÒ fiÙÈ Û οı ·È¯Ó›‰È ·›˙Ô˘Ì ÁÈ· ÙË Ó›ÎË Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÂÍ·›ÚÂÛË. øÛÙfiÛÔ Û ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ë Ó›ÎË ·ÔÎÙ¿ ÙË ÛËÌ·Û›· fiÙÈ ı· ›̷ÛÙ ¿Ú·¿Ú· Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ì ÛÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì·˜ ÛÙfi¯Ô, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÙÈÌ¿Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË °ÂˆÚÁ›·. ∞ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍ·ÚÙÈfiÌ·ÛÙ ӷ ı¤ÏÔ˘Ì ÌfiÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË °ÂˆÚÁ›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÚÒÙ· ÙËÓ ∫ÚÔ·Ù›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ›· ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÌÔ˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ Ϥˆ ¿ÓÙ·. ¡· ¤¯Ô˘Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ì·˜. Œ¯ˆ ÙËÓ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ı· Ù· ‰ÒÛÔ˘Ó fiÏ·, ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi Î·È Ó· ·›ÍÔ˘Ó Ì ËÚÂÌ›·, Ì ÙË Û˘Ó›‰ËÛË fiÙÈ Â›Ó·È ¿Ú· Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜

Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ·ÓÙ›·ÏÔ, ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¤‰Ú· ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙԇ̠ÁÈ· Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÙË Ó›ÎË. ∂Ì›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ì ÙË ‰È΋ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÈ·ÁÚ·Ê‹ÛÂÈ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi. ¢ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ϤÌ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·È¯Ó›‰È ı·Ó¿ÙÔ˘, Ô˘ ηٿ ÙËÓ ¿Ô„‹ ÌÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘ÌÂ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì” . °È· ÙË ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÷ÚÈÛÙ¤·: “Ÿˆ˜ fiÏÔÈ Í¤ÚÂÙÂ Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ‰‡ÛÎÔÏ· Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÁÈ· ¿Ú· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Î·È ‹Ù·Ó Ë ÛËÌ·›·, ÁÈ· οÔÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ‹ ‰ÂÓ ¤·È˙Â, ‹ ‰ÂÓ Â›¯Â Û‡ÏÏÔÁÔ, ‹ ·Ó ›¯Â ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ˙fiÙ·Ó Î·È ÁÈ· ̤ӷ Â›Ó·È Î·ÓfiÓ·˜ Ó· ÌËÓ ·›ÚÓˆ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·, ·›ÎÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÏÏÔÁÔ. ΔÒÚ· ¤¯ÂÈ ÔÌ¿‰· Î·È ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ôχ ηϿ, ÔfiÙÂ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎfi Ó· ÎÏËı› ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·. ªÔÚ› Ó· ·›ÍÂÈ Î·È

ÛÙȘ ÙÚÂȘ ı¤ÛÂȘ Ù˘ Â›ıÂÛ˘, Â›Ó·È Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜, ıˆÚÒ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ·”.

∂¤ÛÙÚÂ„Â Ô Ã·ÚÈÛÙ¤·˜ ™ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ì ∫ÚÔ·Ù›· (ÂÓÙfi˜) Î·È °ÂˆÚÁ›· (ÂÎÙfi˜), ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ Euro 2012 Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËÎÂ Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ÷ÚÈÛÙ¤·˜. √È ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ··Ú·Ù‹ÚËÙ˜ ·fi ÙÔÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ™¿ÓÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛÂ, ÌÂÙ¿ ÙÔÓ º¿ÓË °Î¤Î·, Ó· ÙÔÓ Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÛÙË “Á·Ï·ÓfiÏ¢ÎË” , ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·fi ÙÔ 2010. ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ·fi Ù· ÔÔ›· ı· ÎÚÈı› ·Ó ı· ηٷϿ‚ÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Ù˘ Î·È ·Ú¿ÏÏËÏ· ÙËÓ ·¢ı›·˜ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË

ÙÔ˘ Euro 2012 Û √˘ÎÚ·Ó›· Î·È ¶Ôψӛ· ‹ ı· ηٷٷÁ› ‰Â‡ÙÂÚË Î·È ı· ¿ÂÈ ÛÙ· Ì·Ú¿˙, ·Ó Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÎÚÈı› ˆ˜ ηχÙÂÚË ‰Â‡ÙÂÚË. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô˘ οÏÂÛÂ Ô ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ΔÔÚÔÛ›‰Ë˜, ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ ∞‚Ú·¿Ì, ∫·ÙÛÔ˘Ú¿Ó˘, ∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘, ºˆÙ¿Î˘, ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ë˜, ÷ÚÈÛÙ¤·˜, ™·ÏÈÁÁ›‰Ë˜, ª¿ÎÔ˜, μ‡ÓÙÚ·. ™Â ·˘ÙÔ‡˜ ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó Î·È ÔÈ “ÏÂÁˆӿÚÈÔÈ” Δ˙fiÚ‚·˜, ÃÈÒÙ˘, ¶··ÛÙ·ıfiÔ˘ÏÔ˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, Δ˙ÈfiÏ˘, ™·Ì·Ú¿˜, °Î¤Î·˜, ∫ÔÓ¤ Î·È ¶¤ÙÛÔ˜ Ô˘ ›¯·Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙÔ› ·fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÎfiËÎ·Ó ÔÈ Δ˙·‚¤ÏÏ·˜ Î·È ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì πÛÚ·‹Ï Î·È §ÂÙÔÓ›· ‰ÂÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ª·ÓÈ¿Ù˘, ∫·Ê¤˜, §˘ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ºÂÙÊ·Ù˙›‰Ë˜, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ¡›Ó˘ Î·È ™ËÊ¿Î˘.

ª∂ ∞¶√º∞™∏ Δ∏™ ¶∂π£∞ƒÃπ∫∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ Δ∏™ ™√À¶∂ƒ §π°∫, ¶√À ∞£øø™∂ √º∏ ∫∞π ¶∞™ °π∞¡¡π¡∞

ÀÔ‚È‚¿˙ÂÙ·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ∞™Ã∏ª∞ ‹Ù·Ó Ù· Ì·Óٿٷ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘, ηıÒ˜ Ë ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ÙÈÌÒÚËÛ ÙÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ Ì ˘Ô‚È‚·ÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ì ÛÙË̤ӷ ·È¯Ó›‰È·. ∞ÎfiÌ·, Ë ›‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Â¤‚·Ï ÛÙÔÓ °ÈÒÚÁÔ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ù˘ ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ˘ Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·ıˆˆÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· Î·È ÙÔÓ √º∏. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ı· ¤·È˙ Ì ÌÈ· ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ ∞ Î·È μ, ÔfiÙ ‰Â ÁÂÓÓ¿Ù·È ı¤Ì· ·Ó·‚ÔÏ‹˜. ∂›Û˘ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ‰È·ÎfiÙÂÙ·È ÁÈ· Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì ∫ÚÔ·Ù›· Î·È °ÂˆÚÁ›·, ¿Ú· ÙÔ ÙÔ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙËÓ Â·Ó¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘, ηıÒ˜ ı· ¤¯ÂÈ ‚ÁÂÈ Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¤ÊÂÛ˘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜. ∞ÛÙ¤Ú·˜, √º∏ Î·È ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ· ›¯·Ó ·ÔÏÔÁËı› ¯ı˜ ÂÓÒÈÔÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ∏ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ·ÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È, ÙÔÓ ∞ϤÍË ∫Ô‡ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Ì¿ÚÙ˘Ú·˜, ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· Ó· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÂÈÛÙÔÏ‹ Î·È ÙÔÓ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Â›Û˘ ÙÔ “·ÚÒÓ” . ¶ÚÒÙ· ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÙˆÓ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ÙÔ˘ √º∏, Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ¿ÁÓÔÈ· ÁÈ· ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘. ΔÔ˘˜ ∞Úο‰Â˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ Î·È Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜, Î. ∞˙·ÚÈ¿‰Ë˜. ™Â ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ì¿Ú-

Ù˘Ú·˜ Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜, Ì ÙÔ ÁÓˆÛÙfi ÔÈÓÈÎÔÏfiÁÔ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ ªÔÚÔ‚‹ÏÔ˜ Î·È ª¤Ô˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· Î·È fiÙÈ ÔÙ¤ Ô ¤Ó·˜ ‰ÂÓ ı· ‰ˆÚÔ‰ÔÎÔ‡Û ÙÔÓ ¿ÏÏÔ, ÂÓÒ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÎÔ˘ÙÛÔÌÔÏÈ¿ ÙÔ˘ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë fiÛ· Ô ›‰ÈÔ˜ ϤÂÈ. ∂›Û˘, ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰˘Ô ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı¤Ó·. “ΔÔÓ ª¿ÎÔ ¯·›ÚÂÛ·È Ó· ÙÔÓ ¤¯ÂȘ Ê›ÏÔ, ÙÔÓ ∫·¸ÌÂÓ¿ÎË fiÙ·Ó ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ fiÏË, Â›Ó·È Ó· ʇÁÂȘ ·fi ÙË ¯ÒÚ·” , ›Â Ô Î. ∫Ô‡ÁÈ·˜. ¶·Ú¿ Ù·‡Ù·, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ¤‰ˆÛ·Ó ÎÈ ¤Ó· dvd ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ¤ÛÙÂÈÏ ÂÈÛÙÔÏ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ Ì ÙÔÓ ª¿ÎË æˆÌÈ¿‰Ë Î·È ˆ˜ ¤¯ÂÈ ÂÈ ÛÙÔÓ ·Ó·ÎÚÈ-

Ù‹ ÔÈÔ˜ ›ӷÈ.

∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ë ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ‹Ú ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ·ÔÊ¿ÛÂȘ : ∞) °. ªÔÚÔ‚‹ÏÔ (¶Úfi‰ÚÔ), ¶∞∂ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘: “¢¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ô 1Ô˜ ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ù¤ÏÂÛ (Û ·fiÂÈÚ·) ÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û’ ·˘Ù‹Ó Ú¿ÍË (‰ˆÚÔ‰ÔΛ·) Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂÈı·Ú¯ÈΤ˜ ÔÈÓ¤˜ ·) ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ·’ ·˘ÙfiÓ ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÁÈ· ÙÚ›· (3) ¯ÚfiÓÈ·, ‚) ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯È-

ÏÈ¿‰ˆÓ (30.000,00) ¢ÚÒ Î·È Á) ··ÁfiÚ¢ÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙÚ›· (3) ¯ÚfiÓÈ·. ¢¤¯ÂÙ·È fiÙÈ Ë 2Ë ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË Ù¤ÏÂÛ ÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û’ ·˘Ù‹Ó Ú¿ÍË Î·È ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙËÓ ÔÈÓ‹ ÙÔ˘ ˘Ô‚È‚·ÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ηÙÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ÔÈÓ‹ ÙÚÈ·ÎÔÛ›ˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ (300.000,00) ¢ÚÒ.” μ) ¶∞∂ √º∏, ∏. ¡˘¯Ù¿ÚË (ªÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô Î·È ·Ê·Ó‹ ȉÈÔÎÙ‹ÙË Ù˘ ¶∞∂ √º∏), ¡. ª·¯Ï¿ (¶Úfi‰ÚÔ) : “∫Ú›ÓÂÈ ·ÙÈÌÒÚËÙÔ ÙÔÓ 1Ô ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ ÂÏÏ›„ÂÈ ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›·˜ ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·‰›¯ıË Ë È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˆ˜ ·Ê·ÓÔ‡˜ ÂÙ·›ÚÔ˘ Ù˘ 3˘ ÂÁηÏÔ˘Ì¤Ó˘. ∞·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ 2Ô ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·‰›¯ıË Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ԉȉfiÌÂÓ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ Ú¿ÍÂȘ. ∞·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ 3Ë ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·‰›¯ıË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙȘ ·ԉȉfiÌÂÓ˜ Û’ ·˘Ù‹Ó Ú¿ÍÂȘ”. °) ¶∞∂ ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, °.ÃÚÈÛÙÔ‚·Û›ÏË (¶Úfi‰ÚÔ) : “∫Ú›ÓÂÈ Â·˘Ù‹Ó ·Ó·ÚÌfi‰È· ÚÔ˜ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ 1Ô (∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ Ã·Ú·Ï·Ì›‰Ë), 2Ô (ÃÚ‹ÛÙÔ ∫·ÓÂÏÏ¿ÎË) Î·È 5Ë (¶∞∂ πˆÓÈÎfi˜) Î·È ·Ú·¤ÌÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÛÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Ë 5Ë ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË ¶∞∂. ∞·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙÔÓ 3Ô ÂÁηÏÔ‡ÌÂÓÔ (°. ÃÚÈÛÙÔ‚·Û›ÏË) ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·‰›¯ıË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ԉȉfiÌÂÓ˜ Û’ ·˘ÙfiÓ Ú¿ÍÂȘ. ∞·ÏÏ¿ÛÛÂÈ ÙËÓ 4Ë ÂÁηÏÔ˘Ì¤ÓË (¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·) ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ‰ÂÓ ·‰›¯ıË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙËÓ ·ԉȉfiÌÂÓË Û’ ·˘Ù‹Ó Ú¿ÍË”.


™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ:

∂Δ1 19.00 ∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚·Î›· -∑- (¶ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÏÔ)

NOVASPORTS 1 14.45 Œ‚ÂÚÙÔÓ-§›‚ÂÚÔ˘Ï -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 17.00 ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ °.-¡fiÚÈÙ˜ -∑- (¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ) 22.00 ªÔÚÓÙfi-ªÔÓÂÏȤ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °·ÏÏ›·˜)

NOVASPORTS 2 17.15 ∞ÙÚfiÌËÙÔ˜-¶·Ó·ÈÙˆÏÈÎfi˜ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ) 19.30 √º∏-∂ÚÁÔÙ¤Ï˘ -∑- (™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ)

NOVASPORTS 3 17.00 ªÏ¿ÎÌÂÚÓ-ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ -∑(¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ)

NOVASPORTS 4 18.30 ŒÊ˜-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑- (ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ) 21.00 ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ -∑(ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ)

CONN-X TV SPORT 1 16.30 §Â‚ÂÚÎÔ‡˙ÂÓ-μfiÏÊÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 μÈÁÈ·Ú¿Ï-™·Ú·ÁfiÛ· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 21.00 μ·Ï¤ÓıÈ·-°Ú·Ó¿‰· -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜) 23.00 ª¿Ï·Á·-ÃÂÙ¿Ê -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· πÛ·Ó›·˜)

CONN-X TV SPORT 2 14.00 ∫fiÙÌÔ˘˜-™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ -∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜) 16.30 ÃÔÊÂÓ¯¿ÈÌ-ª¿ÁÂÚÓ -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.30 äÚÙ·-∫Ôψӛ· -∑- (ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 21.45 ÿÓÙÂÚ-¡¿ÔÏÈ -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ)

CONN-X TV SPORT 3 16.30 ¡ÙfiÚÙÌÔ˘ÓÙ-ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ -∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) 19.00 ƒfiÌ·-∞Ù·Ï¿ÓÙ· -∑- (∫·ÌÈÔÓ¿ÙÔ) 23.00 ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ-™ÈοÁÔ -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∏¶∞) 02.30 ΔÔÚfiÓÙÔ-¡¤· ÀfiÚÎË -∑- (¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ∏¶∞)

∂ÎÙfi˜ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ Ô ¶∞√∫

Δ∏¡ ‹ÙÙ· Ì ÛÎÔÚ 77-64 ÁÓÒÚÈÛÂ Ô ¶∞√∫ ·fi ÙË °·Ï·Ù·Û·Ú¿È, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô “¢ÈΤʷÏÔ˜ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” ¤¯·Û ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∫ÔÌ‚ÈÎfi ÙÔ ÙÚ›ÙÔ ‰ÂοÏÂÙÔ, ηıÒ˜ ¤Ó· “ÓÂÎÚfi” ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ™Ô‡ÏË ª·ÚÎfiÔ˘ÏÔ˘, ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿. √ ª¿ÚÎÔ˘˜ °ÎfiÚÈ ¤Î·Ó fiÙÈ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, ·ÏÏ¿ ÔÈ 17 fiÓÙÔÈ Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ·ÚÎÂÙÔ›. Δ· ‰ÂοÏÂÙ·: 18-15, 32-34, 51-60, 64-77. ¶∞√∫: °Î›ÓÙÂÓ˜, ™Ù›ÁÎÂÚ˜ 6 (2), ∞Ú¿˘, °ÎfiÚÈ 17 (6 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ¡ÙÈÎÔ‡‰Ë˜ 10 (8 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), ∫·Ï·Ìfi΢ 16 (4), ∞ÓÙÚÈÔ˘Û΂›ÙÛÈÔ˘˜, ƒ¿ÈÙ 11 (1), °È·ÓӷΛ‰Ë˜, ∫·ÏϤ˜ 4, ∫·Ï·Ì¿Î·˜, Δ۷ηϤÚ˘. °∞§∞Δ∞™∞ƒ∞´: ™È 4, §¿ÎÔ‚ÈÙ˜ 2, ΔÔ¿ÏÔÁÏÔ˘, ™Ô‡ÌÂÚÙ 2, ∞ۛΠ3 (7 ·Û›ÛÙ), ÕÓÙÚÈÙ˜ 15, ™·ÓÏ›, ∞ÏÓÙÂÌ›Ú 11 (9 ÚÈÌ¿Ô˘ÓÙ), §Ô‡Î·˜ 21 (2), ™ÔÓÁοÈÏ· 5, ∞ÚÛÏ¿Ó 14 (2), √˙¤Ú.

¶∞√∫

∞¤ÎÙËÛ ÙÔÓ °È¿ÓÓÔ˘

Δ∏¡ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∞fiÛÙÔÏÔ˘ °È¿ÓÓÔ˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ¶∞∂ ¶∞√∫. √ Ó·Úfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‹Á ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ΔÔ‡Ì·˜ Î·È ˘¤ÁÚ·„ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÚÔÔÓ‹ıËΠ¯ı˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÙÔ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ô °È¿ÓÓÔ˘ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï· ÌÂÙ¿ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ÚfiÛÊ·Ù· Ë ∂¶√. ΔËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂Ï›‰ˆÓ ·›ÎÙ˘ ¤·ÈÍ Û 11 Ì·Ù˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ ÁÎÔÏ.

21

■ ∂¡ø ™∏ª∂ƒ∞ ™Δπ™ 5 ª.ª. √π «∫À∞¡√§∂À∫√π» ∞¡Δπª∂Δø¶π∑√À¡ Δ√¡ ¶π∂ƒπ∫√ ™∂ ºπ§π∫√ ∞°ø¡∞

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ¡›Î˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ™Ù·˘Ú¿Î˘ √ È ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈÎfi ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ¡›Î˘, ÂÓÒ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ™¿‚‚·˜ ªÔ˘‰Ô‡ÚÔÁÏÔ˘. √ÚÈÛÙÈο ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› Ô ¶·‡ÏÔ˜ μ·ÁÁ¤ÏË, ÂÓÒ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ‰È·„‡‰ÂÈ fiÙÈ ı· ʇÁÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·›ÎÙ˜. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 Ì.Ì. ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” Ë ¡›ÎË ı· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ó·Ùfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ÌÂÙ·Áڷʤ˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔ Ì Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ô˘ ̤ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚÔÈ ·fi ÙËÓ ∂¶√ ÂÂȉ‹ ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¢’ ∂ıÓÈ΋ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ‰‡Ô ÂÍ ·˘ÙÒÓ Â›Ó·È Ô ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Î·È Ô ÕÁÁÂÏÔ˜ ™Ù·˘Ú¿Î˘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ Û˘ÌÔÏ›ÙË √Ï˘ÌÈ·Îfi. √ 21¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Â›Ó·È ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· Î·È ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÙÔ˘, ÂÓÒ Â›Ó·È Î¿ÙÔÈÎÔ˜ μfiÏÔ˘ ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ, fiÙ·Ó ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . ∂Λ ›¯Â Ó· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙ› ÈηÓÔ‡˜ Î·È ÈÔ ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ, ·Ú¿ ÌfiÓÔ ÛÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡¤ˆÓ. ¶ÚÈÓ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ¤·ÈÍ ÛÙÔÓ ª·Î‰ÔÓÈÎfi. ΔË ÛÂ˙fiÓ 2009-10 ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠¤ÓÙ ̷٘ Î·È ÛÎfiÚ·Ú ̛· ÊÔÚ¿, ÂÓÒ Ë ÂͤÏÈÍ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ú·Á‰·›· οÙÈ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÌÈÛfi Ù˘ ÂÚÛÈÓ‹˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ˆ˜ ·›ÎÙ˘ ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ ›¯Â ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi ÙÔ˘ 14 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È Ù¤ÛÛÂÚ· ÁÎÔÏ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ™Ù·˘Ú¿ÎË Â›Ó·È 23 ÂÙÒÓ Î·È ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη. ∫·Ù¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔ ∞Ṳ́ÓÈÔ Î·È ÂΛ ¤Î·Ó ٷ ÚÒÙ· ÙÔ˘ Ô‰Ô-

● √ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ª·Î‰ÔÓÈÎÔ‡ Û ·ÁÒÓ· ÛÙÔ “¶. ª·ÁÔ˘Ï¿˜”

ÛÊ·ÈÚÈο ‚‹Ì·Ù·, ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ˘ÂÚ·Û›ÛÙËΠÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ ÿÏ΢. ∞fi ÙÔ 2007 ·Ó‹Î ÛÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi ºÈÏÈÈ¿‰·˜, ÂÓÒ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·›ÎÙ˘ Ù˘ ¡›Î˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚÂ›Ù·È Ô ™¿‚‚·˜ ªÔ˘‰Ô‡ÚÔÁÏÔ˘. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ¿ÚÂÛ ÛÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜, fiÔ˘ ¤Ù˘¯Â Î·È ÙÚ›· ÁÎÔÏ. ŒÙÛÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ∞Ϥ͢ ∞ÏÂ͛Ԣ ¤‰ˆÛ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚÒËÓ ·›ÎÙË ÙÔ˘ ∂ÔÚ‰·˚ÎÔ‡ ¶ÙÔÏÂÌ·˝‰·˜. ∂›Û˘ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ó· ·ÔÎÙËıÔ‡Ó ¤Ó·˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ Î·È ¤Ó·˜ ̤ÛÔ˜. √È ÛÙfi¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛÙ› Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “΢·ÓfiÏ¢Î˘” ¶∞∂ Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ¿ÎÚ· Ì˘ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ·ÔÛ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ, Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ™ÙÔÓ ·ÓÙ›Ô‰· Î·È Ù˘Èο ·ÚÂÏıfiÓ ·ÔÙÂÏ› Ô ¶·‡ÏÔ˜ μ·ÁÁ¤ÏË Ô˘ Û˘˙ËÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ ∫ÔÚ›ÓıÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ™‡ÚÔ ∑¿Áη Î·È ÕÁÁÂÏÔ ∞ÚÁ‡ÚË ÚÔÙ¿ıËΠӷ ¿Ó ÛÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. √È ‰‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ú¯Èο Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÌÂÙ·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË Ó· ¤·ÈÚÓ·Ó ÙËÓ “ÂÏ¢ı¤Ú·˜” ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∫¿Ô˘ ÂΛ “¯¿Ï·Û” Ë Û˘Ìʈӛ·, ηıÒ˜ Ë ¡›ÎË ÙÔ˘˜ ·Ú·¯ˆÚÔ‡ÛÂ

ÌfiÓÔ ˆ˜ ‰·ÓÂÈÎÔ‡˜. ŒÙÛÈ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ” ÚfiÛÙÂÚ. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, Û‡Ìʈӷ Ì ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ÔÈ ∞ÓÙÒÓ˘ μÏ¿¯Ô˜, ªÈ¯¿Ï˘ æˆÌÈ¿‰Ë˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÃÔϤ‚·˜, §˘Ì¤Ú˘ ™ÙÂÚÁ›‰Ë˜, ∞Ó‰Ú¤·˜ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·Ú›Ê˘, ™ˆÙ‹Ú˘ ÷Ù˙ËÙÚ·ÎfiÛÈ·˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∫ÂÊ·Ï¿˜, °È¿ÓÓ˘ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ∑·¯·Ú¿Î˘, °È¿ÓÓ˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜ Î·È ‚¤‚·È· ÔÈ ™‡ÚÔ˜ ∑¿Áη˜ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ∞ÚÁ‡Ú˘ ʤÚÔÓÙ·È Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË “Ì·‡ÚË Ï›ÛÙ·” ÙÔ˘ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ. øÛÙfiÛÔ, Ë Â›ÛËÌË ¶∞∂ ‰È¤„¢Û ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ì ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ fiÛÔÈ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÂÚÈÔ˘Ûȷο ÛÙÔȯ›· Ù˘. Δ· fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ‰È¿ÊÔÚ· blogs ‰È·„‡‰ÔÓÙ·È Î·ÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο” . Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ ηٷϋÁÂÈ Ô ™ÎÔ‡ÚÙ˘, Ô˘ ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ›¯Â Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ Û ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ 19¯ÚÔÓÔ˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë ÛÙ· ÷ÓÈ¿ Î·È ·Ô̤ÓÔ˘Ó Ù· Ù˘Èο ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘.

¢˘Ó·Ùfi ÙÂÛÙ Û‹ÌÂÚ· ΔÔ ÈÔ ‰˘Ó·Ùfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·fi ÙËÓ

¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘ ‰›ÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 5 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ë ¡›ÎË, Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶ÈÂÚÈÎÔ‡. √ Î. ∞ÏÂ͛Ԣ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ‰ÂÈ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· μ’ ∂ıÓÈ΋˜ Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÛˆÔ. ¡· ı˘Ì›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹Â‰Ô Ë ¡›ÎË ı· ÎÔÓÙÚ¿ÚÂÈ ÙË μ¤ÚÔÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (4 Ì.Ì.) Î·È ÙÔÓ Δ‡ÚÓ·‚Ô ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 12 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (3.30 Ì.Ì.). ¶¿ÓÙˆ˜, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÎÏÂÈÛÙ› Î·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÙÂÛÙ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5/10 ÌÈ· Î·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Â›Ó·È ÎÂÓ‹ ÌÂÙ¿ ÙË Ì·Ù·›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi °·˙ÒÚÔ˘. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ë Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ÊÂÙÈÓÒÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜, Ô˘ fiˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÎÔÛÙ›˙Ô˘Ó 200 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÛÎÂ·ÛÙ‹ ÎÂÚΛ‰· Î·È 100 ¢ÚÒ. ÁÈ· ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ù˘ ı‡Ú·˜ 3 Î·È Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘. * ŒÓ· ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ ¤ÊÂÚ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ë Û‡˙˘ÁÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¡›Î˘ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi Ë ¶∞∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· ÂÍ‹˜ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘: “∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÔÈ ·›ÎÙ˜, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘, ‡¯ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ì·˜ μ·ÁÁ¤ÏË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· Î·È ÛÙËÓ Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ¢‹ÌËÙÚ·, Ó· ÙÔ˘˜ ˙‹ÛÂÈ ÙÔ ˘ÁȤÛÙ·ÙÔ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ Ô˘ ¤ÊÂÚ·Ó ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” . °È· ÙÔ ›‰ÈÔ ¯·ÚÌfiÛ˘ÓÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛÂ Î·È ÙÔ Blue Club “¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” : “ΔËÓ ÂÔ¯‹ Ô˘ Ë ¡›ÎË ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ ·Ó·Á¤ÓÓËÛ‹ Ù˘, ¿ÏÏË Ì›· ÓfiÙ· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· ˙ÂÛÙ¿ÓÂÈ ÙȘ ηډȤ˜ Ù˘ ¡ÈÎÈÒÙÈ΢ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ Ì·˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 30 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜, Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·˜, ¤ÁÈÓÂ Ô Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ì·Ì¿˜ ÌÈ·˜ ·Ó¤ÌÔÚÊ˘ ÎÔÚԇϷ˜. ∂Ì›˜ Û·Ó Blue Club “¶. ¡ÙÔÎÔ‡˙˘” ¢¯fiÌ·ÛÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ì·˜, ÛÙÔÓ μ·ÁÁ¤ÏË, ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÓÂÔÁ¤ÓÓËÙÔ ·ÁÁÂÏÔ‡‰È ÙÔ˘˜, οıÂ Â˘Ù˘¯›·. ∫·ÏÒ˜ ‹Úı˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ·Ú¤· Ì·˜ ÎÔ˘ÎÏ›ÙÛ· Î·È Ó· Â›Û·È ¿ÓÙ· ηϿ” .

■ ™Δ∂§∂Ã∏ Δ∏™ ¶∞∂ ∂¶πμ∂μ∞πø¡√À¡ √Δπ ∫∞Δ∞Δ∂£∏∫∂ º∞∫∂§√™ °π∞ Δ∏¡ ∞°√ƒ∞ √§ø¡ Δø¡ ª∂Δ√Ãø¡

¡¤ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ ¶∞√ ∂∫Δ√™ ·fi ÙÔÓ ™·Ô˘‰¿Ú·‚· Ú›ÁÎÈ· Î·È ¿ÏÏË ÌÈ· ÂÙ·ÈÚ›· ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ΔÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” , ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ‰›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· ÛÙËÓ Â›‰ËÛË - ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂȂ‚·›ˆÛË Ù˘ ¶∞∂ - Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ÙËÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ÚÔ ÂÙÒÓ ÌÂÛÔÏ¿‚ËÛ·Ó

- Ì·˙› Ì ¿ÏϘ - ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ȉÈÔÎÙËÛÈ·ÎÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ Ù˘ ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘ Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ABUG). √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ›¯·Ó - Ì˘ÛÙÈο - Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜. ™Â ·˘Ù‹ ·Ú·‰fiıËΠʿÎÂÏÔ˜ ÁÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ΔÔ ı¤Ì· ı· ÙÂı› Â› Ù¿ËÙÔ˜ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¢.™ Ù˘ ¶∞∂. √ ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ¤‰ˆÛ ÙÔ “·ÚÒÓ” ÛÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ٷ ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È, °ÈÒÚÁÔ˜ °ÂˆÚÁ›Ô˘. °È· ÙË ı¤ÏËÛË Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ ÙÔ˘

ÏÂÈÔ„ËÊÈÎÔ‡ ·Î¤ÙÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ ·fi Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘ÂıÓÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ÂÓËÌÂڈ̤ÓÔ˜ Î·È Ô °È¿ÓÓ˘ μ·Ú‰ÈÓÔÁÈ¿ÓÓ˘.

ºÈÏÈÎfi Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ ªÂ ·ÚÎÂÙ¤˜ ·Ô˘Û›Â˜ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÊÈÏÈÎfi Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ ÛÙ· æ·¯Ó¿. √ ∑ÂÛÔ˘¿Ï‰Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ¿ÊËÛ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” ÙÔ˘˜ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ, ΔÔÙÛ¤, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë Î·È ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ. √ ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ı· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·›ÎÙ˜, ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ ˆ˜ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·.

ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ - ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ - Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰ÂÓ ı· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈÔ Â›ÛËÌÔ Ì·Ù˜ Î·È Ô ºÂÚ¤ÈÚ· ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜ ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ·ÙÔÌÈο ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ΔÔÙÛ¤ Î·È ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÔÈ ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ Î·È ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜ ˘Ô‚Ï‹ıËÎ·Ó Û ıÂÚ·›·. ªÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÚÔfiÓËÛ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ Î·È Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÈÏÈÎfi ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ æ·¯ÓÒÓ. ∂ÎÙfi˜ Ù˘ 21ÌÂÏÔ‡˜ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÂÚÈÏ‹ÊıËηÓ

Î·È ÔÈ Δ·Ì¿Î˘, ∫·›ÓÔ, §·Áfi˜ Î·È ª·˘Ú›·˜, ¤ÌÂÈÓ·Ó ÔÈ: ∫·ÚÓ¤˙˘, ™Â˚Ù·Ú›‰Ë˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ƒÔ‡ÓÙÔÏÊ Î·È ΔÔÙÛ¤.


22

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞ƒ∏™

À¤ÁÚ·„·Ó ÔÈ «4» Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∂¡£√À™π∞™ª∂¡√π Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÕÚË Î·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ “ΛÙÚÈÓÔ˘˜” Ó· ÂÈÙ‡¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜, ‰‹ÏˆÛ·Ó ÔÈ √˘Ì›ÓÙ˜, ∞ÎfiÛÙ·, ™·Óηڤ Î·È °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ ηٿ ÙËÓ Â›ÛËÌË ·ÚÔ˘Û›·Û‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ˘˜ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜. ∞Ó·Ï˘ÙÈο fiÛ· ›·Ó: ÷‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜: “ªÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ ı· ‹ıÂÏ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÕÚË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ˆÛ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ΔËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Ô˘ ÌÔ˘ ¤‰ÂÈÍ ı· ÙËÓ ·ÓÙ·Ô‰ÒÛˆ ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Î. ΔÛÈÒÏË Ê˘ÛÈο ‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÁÈ· ̤ӷ. ŸÙ·Ó ˘ÔÁÚ¿ÊÂȘ Û’ ¤Ó· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Û‡ÏÏÔÁÔ Â›Û·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜. Œ¯Ô˘Ì ÊÙÈ¿ÍÂÈ Ì›· Ôχ ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÈÔ „ËÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. £¤ÏÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ, Ó· ¿Ì fiÛÔ ÈÔ „ËÏ¿ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È Ó· ‚Áԇ̠ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË ÁÈ· Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì Ӥ˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∫¿Ó·Ì ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Û Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ì ÙÔÓ μfiÏÔ. ÿÛˆ˜ Ì·˜ Ï›ÂÈ Ï›ÁÔ Ô Ú˘ıÌfi˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙԇ̠ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·” . ¡fi ∞ÎfiÛÙ·: “¡ÈÒıˆ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙÔÓ ÕÚË, ∞Ê‹ÓÔ˘Ì ›Ûˆ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÎÔÈÙ¿Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Î·È Â›Ì·ÛÙ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ηٷʤÚÔ˘Ì ÛËÌ·ÓÙÈο Ú¿ÁÌ·Ù· Ì ٷ Ó¤· Ì·˜ ÔÌ¿‰·” . ÷ϛʷ ™·Óηڤ: “∂›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‹Úı· Û ̛· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· fiˆ˜ Ô ÕÚ˘. •¤Úˆ ÙÔÓ Î. ΔÛÈÒÏË Î·È Ê˘ÛÈο ÁÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ Ô ÕÚ˘ Â›Ó·È ·fi Ù· ÈÔ ÌÂÁ¿Ï· ÎÏ·Ì Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÏfi ˘ÏÈÎfi, ›̷ÛÙ ̛· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Î·È Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹Îˆ Û ̛· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·”. ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜: “√È ÙÂÏÂ˘Ù·›ÔÈ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ‹Ù·Ó ‰‡ÛÎÔÏÔÈ, ·ÏÏ¿ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ΔÒÚ· fiÏ· Â›Ó·È Î·Ï¿. À¤ÁÚ·„· ÛÙÔÓ ÕÚË, ·¤ÎÙËÛ· ÚfiÛÊ·Ù· Ì›· ÎfiÚË Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ¤¯ˆ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÌÔ˘. ΔÒÚ· ÓÈÒıˆ Ôχ fiÌÔÚÊ·. ∂›Ì·È Ôχ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ·Ó‹Îˆ È· Û ̛· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. ◊Úı· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÚÈÓ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È Ôχ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹Ú· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Û ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÎfiÛÌÔ Ì ̛· Ô˘ ÈÛ¯˘Ú‹ ¤‰Ú·. ∂›Ì·È Ôχ ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜” .

√ ¡√μ∞ Û˘Á¯·›ÚÂÈ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó Û ∞∂π Î·È Δ∂π ∞ƒ∫∂Δ√π ‹Ù·Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ÙÔ˘ ¡√μ∞ Ô˘ ¤Ú·Û·Ó ÛÙ· ∞ÓÒٷٷ ∂Î·È‰Â˘ÙÈο π‰Ú‡Ì·Ù·. √ ¡√μ∞ Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “√ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÙÔ ¢.™. ÙÔ˘ ¡√μ∞ ·¢ı‡ÓÔ˘Ó Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· Î·È ÂÁοډȘ ¢¯¤˜ ÛÙÔ˘˜ ÂÈÙ˘¯fiÓÙ˜ ÛÙȘ ÊÂÙÈÓ¤˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ∞∂π Î·È Δ∂π ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ Ô˘ ηٿ ÙÌ‹Ì· Â›Ó·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ: ∫ˆËÏ·Û›· ∫·ÓÙ›ÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ Ì˯·ÓÔÏfiÁˆÓ Ì˯·ÓÈÎÒÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, §Ô˘ÏÔ‡‰Ë˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁ›· Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜. πÛÙÈÔÏÔ˝· ∂˘·ÁÁÂÏÈ¿ ∂ϤÓË Δ∂º∞∞ ∞ıËÓÒÓ À‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛË ª·ÙÛ¿ÁÁÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘: π·ÙÚÈÎfi ™∞™™ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ∫·Ù·‰‡ÛÂȘ ÷گ·Ú‹˜ ¶·Ú·Û΢¿˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Δ∂π ¢˘Ù. ª·Î‰ÔÓ›·˜ ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·È‰È¿ Ì·˜ ¤Î·Ó·Ó ˘ÂÚ‹Ê·ÓÔ˘˜ Ì ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘˜ Î·È ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Î·È ÂÌ›˜ ‚¿Ï·Ì ¤Ó· ÏÈı·Ú¿ÎÈ Ì ÙÔ Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ì ӷ ÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ ·Ï·Èfi ÚËÙfi “ÓÔ˘˜ ˘ÁÈ‹˜ ÂÓ ÛÒÌ·ÙÈ ˘ÁÈ›” .

ÀΔ∂ ¯ı˜ η٤ÛÙË ‰˘Ó·Ùfi Ó· Û˘ÁÎÚÔÙËı› Û ÛÒÌ· ÙÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ., ·ÊÔ‡ ˘‹ÚÍ·Ó Ù¯ÓÈ ÎÔ› ÏfiÁÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Â¤ÙÚ„·Ó. ΔÔ ·ÚÒÓ ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ Î.Î. °È·ÓÓ›ÎÔ˜, ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∂˘·Á Á¤ÏÔ˘, ∫·Ú·ı¿ÓÔ˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ªÔ˘Ï¿˜, ™·¯›Ó˘, ΔÛ·ÎÈÚ›‰Ë˜, ΔÛ·ÎfiÁÈ·˜ Î·È ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜, ÂÓÒ ·Ô˘ Û›·˙·Ó ÔÈ Î.Î. §Â‚ÔÁÈ¿ÓÓ˘, ªÔÚ ÙÛ¤Ï˘, ¶¿Û¯Ô˜, ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜, ÷گ·Ú‹. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú·, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ı¤ÛÂȘ ¢ı‡Ó˘ Ù· Ó¤· ̤ ÏË Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË. ∏ Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ, ÎÚ›ÓÂÙ·È ·Ó·Áη›·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ô ∂Ú·ÛÈÙ¤¯Ó˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ. Ó’ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È Û Ӥ˜ ‚¿ÛÂȘ. μ·ÛÈ΋ ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ fï˜ Â›Ó·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó fiÏ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÓfiÌÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ó· ÌÔÚ¤ ÛÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ‚ÚÂÈ ÙËÓ ËÚÂÌ›· Ô˘ ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Ï›ÂÈ.

øÚ·›· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ·fi ÙËÓ ∂¶√ ã∂™ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ÕÚ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û Â›ÛËÌ· ÙÔ˘˜ ™·Óηڤ, √˘Ì› ÓÙ˜, °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ Î·È ∞ÎfiÛÙ·. ªfiÏȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ·ÚÁfiÙÂÚ·, Ë ∂¶√ Âͤ‰ˆÛ ٷ ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ¤ÙÛÈ ·¤ÎÙËÛ·Ó ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ ÕÚË. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ÚÈÓ Ë ∂¶√ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Â›ÛËÌ· ÙÔÓ ˘Ô‚È‚·ÛÌfi ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. (̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡), ÂÓÒ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÎÎÚÂÌ› Î·È Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∂ʤÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ô˘ η٤ıÂÛ Â›ÛËÌ· Ë ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·. ŸÙ·Ó ÎÈ ·˘Ù¿ ·ÎfiÌË Ù· ...ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ËÁ·›ÓÔ˘Ó ÂÚ›·ÙÔ.

ªÂ ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜ ª∂ ÔÎÙÒ ·›ÎÙ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó ÔÈ ª·ÚÙ›Ó, ÕÏ‚·ÚÂ˙, ¡Ù·ÚÌÈfiÓ, ∫¿Û¯ÈÔ, ΔÔÌ¿˜, ƒfiη, ™Ù·˘Ú¿Î˘, ∑¤Ú˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ó Î·È Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ì ‰È¿ÊÔÚ˜ ÔÌ¿‰Â˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Û˘ÌʈӋÛÂÈ, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ÙÂÏÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰·.

¡· ÙÔ ‰Ô‡Ì ÎÈ ·˘Ùfi... Δ√¡ ÌÂÁ¿ÏÔ ¿ÛÔ ÙÔ˘ ¡μ∞, ∫fiÌ ªÚ¿È·ÓÙ ·ÔÎÙ¿ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÈÙ·ÏÈο ªª∂ Ë μ›ÚÙÔ˘˜ ªÔÏfiÓÈ·, ÏfiÁˆ Î·È ÙÔ˘ ÏÔÎ ¿Ô˘Ù ÛÙÔ ¡μ∞. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ ÁÂÈÙÔÓÈ΋ ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ·fi ÔχˆÚ˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ‹Úı·Ó ÛÂ

∫ÂÚ‰›˙ÂÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ °π∞ ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ Ú·ÁÌ· ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ¢È·‰Ë ÌÔÙÈÎfi ∫ÏÂÈÛÙfi °˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙÔ 3Ô ·ÓÔÈÎÙfi ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÈÓÁÎ ÔÓÁÎ. ∏ √ÌÔ ÛÔÓ‰›· ∂ÈÙÚ·¤˙È·˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì›ÓÂÈ ·fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓË ·fi ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ Ô˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ ÙȘ ‰‡Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ¯ÚÔÓȤ˜ Ì· Î·È ·fi ÙË ÊÈ ÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ÂÈÊ˘Ï¿¯ÙËΠÛÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ·Ó¤ıÂÛÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ ÓˆÛË ÛÙÔ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ ϤÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ, 120 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·’ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔÓ · ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ Ù›ÙÏÔ ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·›‰ˆÓ·Ì·›‰ˆÓ-ÂÊ‹‚ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Î·È · ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î·È πˆÏÎÔ‡ Î. °ÎÔ˘ ÓÙ¤ÏÈ·˜ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜, fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÓÙ·ÙÈο ÁÈ· ÙËÓ Â ÈÙ˘¯›· Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ’ÕÏψÛÙÂ, Û ÌÈ· ÙfiÛÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹, Ô ·ıÏËÙÈÎfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ·ÔÙÂÏ› Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ fi·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È. ∏ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ fiÏÔ ¤Ï͢ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ √ÌÔÛÔÓ‰›Â˜. ∫È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi...

Û˘Ìʈӛ·, Ì ÙÔÓ ªÚ¿È·ÓÙ Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ 3,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÁÈ· 35 Ë̤Ú˜, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫Ï·Ô‡ÓÙÈÔ ™·Ì·Ù›ÓÈ ‰‹ÏˆÛ ·ÓÂ˘Ù˘¯‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈΛÌÂÓË Û˘Ìʈӛ· ÙËÓ ÔÔ›· ıˆÚ› ÙÂÚ¿ÛÙÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. ΔÒÚ·, ÙÈ Â›‰Ô˘˜ Â¤Ó‰˘ÛË Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÁÈ· 35 Ë̤Ú˜ ı· ÎÔÛÙ›ÛÂÈ 3,3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ·, ÌfiÓÔ ÔÈ πÙ·ÏÔ› Ù˘ μ›ÚÙÔ˘˜ ÙÔ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. Ÿˆ˜ Â›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ı· οÓÔ˘Ó ·fiÛ‚ÂÛË Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ Â¤Ó‰˘Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ÙÂÏÈο ·˘Ù‹ ÂÈÙ¢¯ı›...

ŒÏ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ ÌfiÓÔ Ô ¢¤ÏÏ·˜ ª¶√ƒ∂π Ô ΔÚ·˚·Ófi˜ ¢¤ÏÏ·˜ Ó· ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÓÒÌË Î·È Ó· ‹Ú ¿Óˆ ÙÔ˘ ÙËÓ

‹ÙÙ· Ù˘ ∞∂∫ ·fi ÙËÓ ÌÂÙÚÈfiÙ·ÙË ™ÙÔ˘ÚÌ °ÎÚ·Ù˜ ÁÈ· ÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, fï˜ ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰ÂÓ ¤ÊÙ·ÈÁ ÌfiÓÔ Ë ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ¤ÌÂÈÚÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ Ù˘ ∞∂∫. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ÊÂÙÈÓ‹ ∞∂∫ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Ë ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ªÈ· ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›· ÔÌ¿‰· Ì ¤Ó·Ó ÚÔÔÓËÙ‹ Û Ï‹ÚË Û‡Á¯˘ÛË. ªÂ ÁÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Î¿ÔÈÔ ËÁÂÙÈÎfi ÚfiÏÔ, Ì ÎÂÓ¿ Û Ó¢ڷÏÁÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Î·È Ì “¿Î·ÓÔ˘˜” ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÙÔ Ï¿ıÔ˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ· fï˜ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¯ˆÌ¤ÓË ÛÙ· ¯Ú¤Ë, ¯ˆÚ›˜ ÛÙÈ‚·Ú‹ ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ Ó· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜...

∞ÏÏ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› ¶ƒπ¡ ·fi Ï›Á· ¯ÚfiÓÈ· , Ô ÂÏÏËÓÈÎfi˜ ·ıÏËÙÈÛÌfi˜ ÁÓÒÚÈ˙ ̤Ú˜ Ï·ÌÚ‹˜ ‰fiÍ·˜, ÂÓÒ ÙÔ ¯Ú‹Ì· ¤Ú ¿ÊıÔÓÔ. ΔÒÚ· ϤÔÓ Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ¤¯ÂÈ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚÈ˙Èο. √È Ê›ÏÔÈ Ì·˜ ÔÈ ΔÔ‡ÚÎÔÈ ÏÔÈfiÓ ·fi ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, ¤Ú·Û·Ó Û ηχÙÂÚË ÂÔ¯‹ Ì ÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·È Î·È Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ó Ó¤· ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Á‹‰·. ŒÙÛÈ, ÙÔ Ó¤Ô “·Ï¿ÙÈ” Ù˘ ºÂÓÂÚÌ·¯ÙÛ¤ ı· ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È “Ulker Sports Arena” . ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ë AEG Î·È ı· ¯ˆÚ¿ÂÈ 15.000 ÎfiÛÌÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ “ºÂÓ¤Ú” , ı· Â›Ó·È ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ fiÌÔÚÊ· Î·È ˘ÂÚÛ‡Á¯ÚÔÓ· Á‹‰· Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. Œ¯Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÔ› Á˘Ú›ÛÌ·Ù·...

™‹ÌÂÚ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ Blue Angels ª∂Δ∞ ·fi ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÔÈ Blue Angels ·¤ÎÙËÛ·Ó ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÁË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ù· Ó¤· ÁÚ·Ê›· ÙˆÓ √ÚÁ·ÓˆÌ¤ÓˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ¡›Î˘ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È Â›ÛËÌ· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ‚ÔÏÈÒÙÈ΢ ÔÌ¿‰·˜. ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ÏÔÈfiÓ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ô‰fi ∞‚¤ÚˆÊ, ÛÙÔ ·ÏÈfi ÛÈÓÂÌ¿ “∏ ¡›ÎË” ÛÙË ¡. πˆÓ›·, Ù· ̤ÏË ÙˆÓ Blue Angels ηÏÔ‡Ó fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ·Á·Ô‡Ó ÙË ¡›ÎË Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Î·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ÂÁη›ÓÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘. ∂›Û˘, ‡¯ÔÓÙ·È Î·Ï‹ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘˜ ÔÌ¿‰· Î·È Î·Ï‹ ‰‡Ó·ÌË ÛÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘.


™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

ª¿ÛÎÂÙ

23

■ Δ√ ™∞μμ∞Δ√∫Àƒπ∞∫√ ¢π∂•∞°∂Δ∞π ∏ 3∏ ∞°ø¡π™Δπ∫∏ ™∂ ∞’ ∫∞π μ’ ∫∞Δ∏°√ƒπ∞

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·

∞ÌÊ›ÚÚÔÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÛÙËÓ ∂¶™£

∞¶√ ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ¢È·ÈÙËÙÒÓ ∫·Ï·ıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È fiÙÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ı· “ÛÊ˘Ú›ÍÔ˘Ó” ÛÙ· ÂıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÔÈ Î¿ÙˆıÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜: ∞2’ ∞Ó‰ÚÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 01/10 ∫° ∫·ÙÂÚ›Ó˘ 17:00 ¶ÈÂÚÈÎfi˜/∞Ú¯¤Ï·Ô˜ - ∞fiÏÏˆÓ ¶¿ÙÚ·˜: ¢ÂÛÏ‹˜, Δ˙·ÊϤÚ˘, §·˙·Ú›‰Ë˜, ™¿Ì·Ï˘ (ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜). μ’ ∞Ó‰ÚÒÓ ∫˘Úȷ΋ 02/10 ¢∞∫ ∂˘fiÛÌÔ˘ 15:00 ∞›·˜ ∂˘fiÛÌÔ˘ - ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ √∞∞: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, ¶ÈÙÛ›Ïη˜ ª., ∞Ú‚·ÓÈÙ›‰Ë˜(ÎÔÌÈÛ¿ÚÈÔ˜).

 ÙȘ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ 3˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ∂¶™£, ÂÓÒ ÍÂÎÈÓ¿ Î·È Ë °’ ÙÔÈ΋. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ ·ÌÊ›ÚÚÔ· ·È¯Ó›‰È·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Î·È Ë ÒÚ· ÙˆÓ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ϤÔÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó ÛÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

¶ÚÂÌȤڷ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋ ÛÈÔ˜, °ÔÚÁfiÚ˘ (·Ú. ∫Ô˘ÛÎÔ˘Ú›‰·˜). ¢ÈÌËÓ›Ô˘, 16.00, ∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘-∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.: ƒÔ‡Û˘, ª·ÚÌ¿ÎÔ˘, ∫Ô˘‚¿Ù· (·Ú. ∫Ô˘˙¿Î˘). ∞ÁÚÈ¿˜, 16.00, £ËÛ¤·˜-¢‹ÌËÙÚ·: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘ (·Ú. ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜). ™·Ú·ÎËÓÔ‡, 16.00, ™·Ú·ÎËÓfi˜-∞.∂. ºÂÚÒÓ: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, ∑‹ÛÈÔ˜ (·Ú. ƒÔ‡Û˘). ∫˘Úȷ΋ °·Ù˙¤·˜, 11.00, ∞Óı. °·˙‹˜-∞Á. ¶·Ú·Û΢‹: ¢·Ïԇη˜, ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜, ∫fiÎηÏ˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.30, ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜-™ÎÈ¿ıÔ˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ª¤ÏÔ˘, ΔÛ·ÚÙÛ¿Ï˘. ™Ô‡Ú˘, 16.00, ∞›·˜ ™.-∞.∂. 2002: ª·ÙÛԇη˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ∫·ÓÈ¿˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

™ÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ Ì ÙË ™Ô˘fiÓÛÈ Ô ªfiÚ·˜ ™Δ∏¡ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÛÂ˙fiÓ Ô μ·ÁÁ¤Ï˘ ªfiÚ·˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ˘¤ÁÚ·„ ÌÔÓÔÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙË ™Ô˘fiÓÛÈ. √ 30¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÂıÓ‹˜ ¿ÛÔ˜ ¤ÌÂÈÓ ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ ·fi ÙËÓ ªÔÏfiÓÈ· Î·È ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û ·Ó·˙‹ÙËÛË ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ ÙÔ˘. ∂›¯Â ·ÚÎÂÙ¤˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ fï˜ ÙÂÏÈο ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Ù˘ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ Î¤Ú‰ÈÛÂ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ÛÙË ™Ô˘fiÓÛÈ. √ Ô˘·ÏÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ó¤‚ËΠ¤Ú˘ÛÈ ÛÙËÓ ¶Ú¤ÌÈÂÚ §ÈÁÎ ·fi ÙËÓ ΔÛ¿ÌÈÔÓÛÈ Î·È ı· ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ªfiÚ· ÁÈ· ÙËÓ Ô¯‡ÚˆÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. “∂›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ô˘ ÌÔ˘ ‰›ÓÂÙ·È Î·È Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ‰ÒÛˆ ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÌÔ˘ ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ ÙË Ó¤· ÌÔ˘ ÔÌ¿‰· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ù˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ô ªfiÚ·˜ Ô˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÌÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ “·ÎÓˆÓ” ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ™ÙfiÔ˘Î.

∂ÁÁڷʤ˜ ƒ˘ıÌÈ΋˜ ÛÙË °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË μfiÏÔ˘ •∂∫π¡∏™∞¡ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ƒ˘ıÌÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ Ù˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ¿ıÏËÌ· Ù˘ Ú˘ıÌÈ΋˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÎÔÚ›ÙÛÈ· ËÏÈΛ·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ. ªÂ ÙË Ú˘ıÌÈ΋ ÔÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ ·ÔÎÙÔ‡Ó ÛˆÛÙ‹ ÛÙ¿ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜, Ì˘È΋ ‰‡Ó·ÌË, Ê˘ÛÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË, Â˘Ï˘ÁÈÛ›·, ÂÈı·Ú¯›·, ¢ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·. ∞Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì ‹ıÔ˜. ∂ÎÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ·Û΋ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ηÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙÔ Ú˘ıÌfi, ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË, ÙË ¯¿ÚË Î·È ÙËÓ ÔÌÔÚÊÈ¿, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì fiÚÁ·Ó· (Û¯ÔÈÓ¿ÎÈ, ÛÙÂÊ¿ÓÈ, Ì¿Ï·, ÎÔÚ‡Ó˜ Î·È ÎÔÚ‰¤Ï·) Ì ‚¿ÛË ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Ì·Ï¤ÙÔ˘ Î·È Ù˘ ƒ˘ıÌÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ οı ¯ÚÔÓÈ¿˜ Á›ÓÂÙ·È Â›‰ÂÈÍË Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘. ∏ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙ· ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ·ÓÂÏÏ‹ÓȘ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó ¤ÌÂÈÚ˜ ÚÔÔÓ‹ÙÚȘ Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ƒ˘ıÌÈ΋ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ Î·È ‰·ÛοϘ Ì·Ï¤ÙÔ˘. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18.00-21.00 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-56194, 6973496270, 6945413578. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¶¤ÓÙ ·ÁÒÓ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.00 ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂¶™£ Ì ٷ ‚ϤÌÌ·Ù· Ó· ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È ÛÙ· Á‹‰· ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ Î·È Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ô ¶ÚˆÙÂۛϷԘ/∞¯ÈÏϤ·˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘ Û ̛· ¿Ù˘Ë Ú‚¿Ó˜ ÙÔ˘ ÂÚÛÈÓÔ‡ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Áη‚ȤÚÔ˘ ›¯Â ¿ÚÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ù˘. ŒÙÛÈ ı· ¤¯ÂÈ ¤Ó· „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi ·‚·ÓÙ¿˙, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¤‰Ú·˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ͯ¿ÛÂÈ ÂΛÓÔ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯Ô˘Ó ....ÂΉÈÎËÙÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ. ŸÌˆ˜ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ “ÙÚ›ÔÓÙÔ” ÁÈ· Ó· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó Î·È ¿ÏÏÔ ›Ûˆ ‚·ıÌÔÏÔÁÈο, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë ÌÂÙÚÔ‡Ó Ì›· ‹ÙÙ·, ·˘Ù‹ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ. ™ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ô £ËÛ¤·˜ Ì ÙË ¢‹ÌËÙÚ· Ô˘ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ‚·ıÌÒÓ. 줂·È· ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· ·fi ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÒÙÈÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Î·È ıˆÚËÙÈο ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË. øÛÙfiÛÔ, Ë ÔÌ¿‰· Ù˘ ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏ˘ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Î·Ï¿ ÛÙÔȯ›· Î·È ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ÂÈΛӉ˘ÓË. ΔÔ “‰‡Ô ÛÙ· ‰‡Ô” ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î·È Ô ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜ Ô˘ ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ∞fiÏψӷ ∫·Ó·Ï›ˆÓ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ·ÏÈηڛÛÈ· Ó›ÎË Â› Ù˘ ∞.∂. 2002, ·ÊÔ‡ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÂÓÓ¤· ·›ÎÙ˜. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÛÙ· ‡„Ë Î·È ·ÛÊ·ÏÒ˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙË Ó›ÎË ·¤Ó·ÓÙÈ Û ¤Ó· Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ô˘ ·ÎfiÌË “„¿¯ÓÂÈ” ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚·ıÌfi. ∂›Û˘, ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ Ë ÙÔÈ΋ ∞ıÏËÙÈ΋ ŒÓˆÛË ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ∏Ú·ÎÏ‹ μfiÏÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ™·Ú·ÎËÓÔ‡ Ë ÔÌÒÓ˘ÌË ÔÌ¿‰· ı· ˘ԉ¯ı› ÙËÓ ∞.∂. ºÂÚÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ·˘ÚÈ·ÓÔ‡˜ ·ÁÒ-

μ’ ∂¶™£

Ó˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ë ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿. √È Ù˘Èο ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi ÍÂΛÓËÌ· Ì ‰‡Ô ‹ÙÙ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ·fi ÙÔ Î‡ÂÏÏÔ Î·È ı¤ÏÔ˘Ó ÙË Ó›ÎË ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ ·Ó·Î¿ÌÙÔ˘Ó. ŸÌˆ˜, ·¤Ó·ÓÙ› ÙÔ˘˜ ı· ‚ÚÔ˘Ó Ì›· ‰˘Ó·Ù‹ ÔÌ¿‰· Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ‰‡Ô ÂÓÙ˘ˆÛȷΤ˜ ӛΘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚˆÙÂÛÈÏ¿Ô˘ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Î·È ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÛÙÔ ÓËÛ›. √È ™ÎÈ·ı›Ù˜ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û‡ÌÌ·¯Ô ÙËÓ ¿ÚÈÛÙË „˘¯ÔÏÔÁ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó. ™Ù· ¿ÏÏ· ‰‡Ô ΢ÚȷοÙÈη Ì·Ù˜ ı· ÎÔÓÙÚ·ÚÈÛÙÔ‡Ó Ô ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘ Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002 Î·È Ô ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ Ì ÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹.

√È ÌÈÎÚfiÙÂÚ˜ ηÙËÁÔڛ˜ Δ¤ÛÛÂÚȘ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÙ‡¯ÂÈ ‰‡Ô ӛΘ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· Ì·Ù˜ ÛÙË μ’ ∂¶™£. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ 3Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ı· ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙ· ÂÈÙ˘¯Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¢¿ÊÓË Ô˘ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 4 Ì.Ì. ÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜, ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· Ô˘ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ,

ÙÔÓ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ì ÙËÓ ∞ÎÚfiÔÏË, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¡¤Ô˘˜ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘, Ô˘ ·‡ÚÈÔ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÙÚÂȘ ·fi ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÌÈ· Î·È ·fi ÙÔÓ ∞ÛÙ¤Ú· ·Ê·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ‰‡Ô fiÓÙÔÈ Ô˘ Â›Ó·È ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. Δ¤ÏÔ˜, ÚÂÌȤڷ ¤¯Ô˘Ì ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ÛÙË °’ ÙÔÈ΋. £· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ∞ÂÙfi˜ÕıÏÔ˜, ∞¶√μ-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú. Î·È ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ΔÔÍfiÙ˘, ÂÓÒ Ô ∞.™. “¢ËÌËÙÚÈ¿˜” ı· ¤¯ÂÈ ÚÂfi. º¤ÙÔ˜, ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌfiÏȘ ÂÙ¿ ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Û ٤ÛÛÂÚȘ Á‡ÚÔ˘˜. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ÛÙËÓ ∂¶™£, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜:

∞’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ¶ÙÂÏÂÔ‡, 16.00, ¶ÚˆÙÂۛϷԘ∂ıÓÈÎfi˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘, °È·ÓÓ‹˜. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, 16.00, ƒ‹Á·˜ ºÂÚ·›Ô˜∞fiÏÏˆÓ ∫·Ó.: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ∫·¤-

™¿‚‚·ÙÔ ™¤ÛÎÏÔ˘, 16.00, ∞ÎÚfiÔÏË-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÚÁ.: ¶·ÏÈÔ‡Ú·˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 16.00, ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜∞ÛÙ¤Ú·˜ ƒÈ˙.: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, ∫·ÙÛ·Úfi˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜ (·Ú. μڿη˜). ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 16.00, ¢È·ÁfiÚ·˜ÕÚ˘ ªÂÏ.: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, °Î¿Áη˜, μÏ¿¯Ô˜. ¡Â·fiψ˜, 16.00, ¢¿ÊÓË-ªÈÎÚÔı‹‚˜: £ÂÔ¯¿Ú˘, ™·Îο˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜. ∫˘Úȷ΋ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, 13.15, ™ÎfiÂÏÔ˜-ª˘ÚÌȉfiÓ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ™·Îο˜, °·ÚÁ·ÏÈ¿ÓÔ˜. ∞.™. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, 16.00, ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜π¿ÛˆÓ ∞.ª.: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, μÏ¿¯Ô˜. π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 16.00, ¶ËϤ·˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ∫·¤ÛÈÔ˜, ª·ÚÎÔÓ›ÎÔ˜, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 16.00, πˆÏÎfi˜-¡.∞. ¡›Î˘: °Î¿Áη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, μ·˙Ô‡Ú·˜.

°’ ∂¶™£ ∫˘Úȷ΋ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ, 16.00, ∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.-ΔÔÍfiÙ˘: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ª›¯Ô˜, °·‚ÚÈÙfiÔ˘ÏÔ˜. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 16.00, ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.-ÕıÏÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: °ÔÚÁfiÚ˘, ΔÛÈ¿˜, ΔÛ·Ì·‰È¿˜. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 16.00, ∞¶√μ-∞fiÏÏˆÓ ∫Ú.: ∫·ÙÛ·Úfi˜, ™·Ú·Î·ÙÛ¿ÓÔ˜, ¢¿‚ÈÔ˜. ƒÂfi: ¢ËÌËÙÚÈ¿˜

ΔÔÓ ™. °Î¿Áη ·¤ÎÙËÛÂ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ Δ√¡ ¤ÌÂÈÚÔ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ™‡ÚÔ °Î¿Áη ·¤ÎÙËÛ ¯ı˜ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜. √ 33¯ÚÔÓÔ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î Ù· ‚ڋΠ۠fiÏ· Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ £fi‰ˆÚÔ ™Ù¿ÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î·È ¤ÙÛÈ ı· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ¢’ ∂ıÓÈ΋˜. ™ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÔÓÙ¿ÚÔ˘Ó ÛÙȘ ÈηÓfiÙËÙ˜ Î·È ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ °Î¿Áη, Ô˘ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ۠Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜

Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ù˘ ¡›Î˘, ÙÔ˘ £Ú·Û‡‚Ô˘ÏÔ˘, Ù˘ §·Ì›·˜ Î·È Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·˘ÙÔ„›· ÛÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÔÚ¿˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤Î·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘. ¶·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó Â›Û˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, £Âfi‰ˆÚÔ˜ ™Ù¿ÌÔ˜, ÔÈ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î.Î. ΔÛ·Ì¿˙˘, ¶ÂÏÂοÓÔ˜, Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¶Ú·Û›ÓÔ˘ Î. ™Î·Ú‚¤Ï˘. ∏

ÛÔÚ¿ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ¯ı˜ Î·È ϤÔÓ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ¢ı›·. ∂›Û˘, ·ÊÔ‡ ¤ÁÈÓ ÍÂÓ¿ÁËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÛÙȘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘, ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ, ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰Ô˜ Ì·˜, Ó· ·ÔÛÙ·Ï› ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙ· √Ï˘Ìȷο ∞ΛÓËÙ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ ÁÈ· ·Ú·¯ÒÚËÛË ÎÂÚΛ‰ˆÓ ÛÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô.

● √ ™‡ÚÔ˜ °Î¿Áη˜


24

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∞∂∫

¶ÚÒÙÔ Ê·‚ÔÚ› Ô ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÃÈ̤ÓÂı Δ∏¡ÒÚ· Ô˘ Ô ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı ÌÔÈ¿˙ÂÈ ·ÏÒ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙÔ “ÌÔÈÚ·›Ô” (·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ô˘ ı’ ··Ï‡ÓÂÈ ÙÔÓ fiÓÔ ÙÔ˘), Ë ∞∂∫ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÙËÓ (··Ú·›ÙËÙË, fiˆ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ) ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ ∞Ó‰·ÏÔ˘ÛÈ·ÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙÔÓ ¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ÃÈ̤ÓÂı ̤¯ÚÈ Óˆ٤ڷ˜ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ, ·˘Ù‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ˆ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÈÛÙ› (‹ Ó· ÈÂÛÙ›) ÁÈ· ·Ú·›ÙËÛË ÂÎÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È, ·Ú¿ ˆ˜ “ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¢ηÈÚ›·” . ªÔÚ›, ÏÔÈfiÓ, ÙË... ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙÔ˘ ÂÚ›Ô˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ˆ˜ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË Ó· ÌËÓ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ‰È¢ıÂÙ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌ· Ì ÙÔÓ πÛ·Ófi Ë “ŒÓˆÛË” , ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ ÎÔ‡ÚÛ· Ù˘ ‰È·‰Ô¯‹˜ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ηÓÔÓÈο. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙËÓ Â›¯Â ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ “Ê·‚ÔÚ›” Ù˘ (¡›ÎÔ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘) ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ̤Ú˜ -fiÙ·Ó Â›¯Â Â·Ê‹ Ì·˙› ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙȘ Ӥ˜ Ù¤ÙÔȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó, ‰Â, ·fi ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ ÎÈ ¤ÂÈÙ· (Î·È ·Ú¿ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛÂ, ÏfiÁˆ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡, ·fi ÙÔÓ ÕÁÁÂÏÔ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë), Ô ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û οÙÈ ·Ú·¿Óˆ ·fi ÙÔÓ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÃÈ̤ÓÂı, fiÙ·Ó Î·È ·Ó ‚ÚÂı› ÙÚfiÔ˜ ÂΛÓÔ˜ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›. ÕÏψÛÙÂ, Û ·˘Ùfi Û˘ÓËÁÔÚÔ‡Ó ·fiÏ˘Ù· Î·È ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·fi ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙÔÓ ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ Ó· ÙÚÂÓ¿ÚÂÈ... ÛÙ· fiÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙË̷ۛÙÔ˜ ÙȘ Â·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∞ÓfiÚıˆÛË (Ë ÔÔ›· ʤÚÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ·ÔÛ˘Úı› ϤÔÓ), ÏfiÁˆ ÙÔ˘ fiÙÈ ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó’ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ∞∂∫. ∫¿ÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È - ·Ó Û˘Ì‚Â› - Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ Ù˘) Î·È Ô˘ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· “ÎÔÏÏ‹ÛÂÈ” ÛÙË ‰È·ÊˆÓ›· Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ - fi¯È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ (Ô ∫ˆÛÙ¤ÓÔÁÏÔ˘ ı· ‹ıÂÏ “ÎÏÂÈÛÙfi” , Ë ∞∂∫ ÂÈı˘Ì› ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ηÈ... ‚ϤÔ˘ÌÂ).

°∞§§π∞

∂ÎÙfi˜ ÂıÓÈ΋˜ Ô ™ÈÛ¤ Δ∏¡ ÂÏ›‰· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÌ¿‰· Ù˘ °·ÏÏ›·˜ ›¯Â Ô Δ˙ÈÌÚ›Ï ™ÈÛ¤ ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì ∞Ï‚·Ó›· Î·È μÔÓÛ›· ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012, ·ÏÏ¿ Ô §ÔÚ¿Ó ªÏ·Ó Â›¯Â ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ¿Ô„Ë. ¶·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ÚÒËÓ ÊÔÚ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÌÂÙÚ¿ÂÈ ‹‰Ë Ù¤ÛÛÂÚ· Ù¤ÚÌ·Ù· Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ §¿ÙÛÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ÓÙ˘ı› ÛÙ· ÙÚÈÎÔÏfiÚ Î·È ¿ÏÈ, Ì ÙÔÓ °¿ÏÏÔ Ù¯ÓÈÎfi Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ: “Œ¯ˆ ‚ÚÂÈ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ô˘ ı¤Ïˆ” . ∏ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ °·ÏÏ›·˜: ΔÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ: °ÈÔÚ›˜, ª·ÓÙ·ÓÙ¿, ∫·Ú·Ûfi ∞Ì˘ÓÙÈÎÔ›: ∞ÌÈÓÙ¿Ï, ™·ÓÈ¿, ƒ·Ì›, ∂‚Ú¿, ƒÂ‚ÂÁȤÚ, ∫·ÌÔ‡Ï, ∫ÔÛÈÂÏÓ› ª¤ÛÔÈ: ∞. ¡ÙÈ·Ú¿, ª·ÙÔ˘ÈÓÙ›, ∫·Ì¿ÈÁ, ∂Ì‚ÈÏ¿, ª·ÏÔ˘ÓÙ¿, ªÂÓ¤˜, ¡·ÛÚ›, ª·ÚÙ¤Ó, μ·ÏÌÔ˘ÂÓ¿ ∂ÈıÂÙÈÎÔ›: °ÎÔÌ›˜, °Î·ÌÂ˚Úfi, ªÂÓ˙ÂÌ¿, ƒÂÌ›, ƒÈÌÂÚ›

To EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6, 13, 17, 19, 34 Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË 17, 23, 25, 30, 33.

■¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∂πΔ∞π ™Δ√ ∫§∂π™Δ√ °Àª¡∞™Δ∏ƒπ√ ¶√ƒΔ∞ƒπ∞™-ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞™ Δ√ ¶∞¡∂§§∏¡π√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶π¡°∫-¶√¡°∫

∫ÔÚ˘Ê·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ô ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 1Ë Î·È 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ‰È·‰ËÌÔÙÈÎfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi ·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÂÈÙÚ·¤˙È·˜ ·ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ (ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ).

Δ

√È ·ıÏËÙ¤˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ∂Ê‹‚ˆÓ-¶·›‰ˆÓ-¶·Ì·›‰ˆÓ- ¶·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ-∫ÔÚ·Û›‰ˆÓ. √È ·ÁÒÓ˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 ÙÔ Úˆ› Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ì ÙÔ˘˜ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡˜. ™ÙȘ 11.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰È·ÎÔ‹ ÁÈ· ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ÂÓÒ ·‡ÚÈÔ ∫˘Úȷ΋ ı· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÈ΋ ηٿٷÍË ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·fi ÙȘ 9.00-13.30 ÔfiÙÂ Î·È ı· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·ÁÒÓ˜ Ì ÙȘ ·ÔÓÔ̤˜ Î·È ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ Ï‹Í˘. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ¤Ó·Ú͢ ı· ·Ú¢ÚÂı› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÎËÚ‡ÍÂÈ Â›ÛËÌ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍ‹ ÙÔ˘˜. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È Á‡Úˆ ÛÙȘ 120 ÎÈ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙ· ›‰È· Â›‰· Ì ¤Ú˘ÛÈ, fiÙ·Ó ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó 124 ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÏÒÛÂÈ ÛˆÌ·Ù›· ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó·,

ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ÙË ¢Ú¿Ì·, ÙË ºÏÒÚÈÓ·, ÙËÓ ∫·‚¿Ï·, ÙËÓ ∫Ô˙¿ÓË, ÙËÓ ∫ÔÚÈÓı›·, ÙËÓ ¶¿ÙÚ·, ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÙË Ã·ÏΛ‰·, ÙËÓ Œ‰ÂÛÛ· Î·È ÙË §¿ÚÈÛ·. √ ∞.™.∂.∞. ∫·‚¿Ï·˜ Ì¿ÏÈÛÙ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÚÔÛÒËÛË Ì 14 ·ıÏËÙ¤˜ ÎÈ ·ıÏ‹ÙÚȘ, ÂÓÒ 13 Â›Ó·È ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ·fi ÙÚ›· ۈ̷Ù›· Ù˘ ∫ÔÚÈÓı›·˜, ÙËÓ ∂.∞. μfi¯·˜, ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· Î·È ÙÔÓ ÕÛÔ. ™ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ı· ·Ú·‚ÚÂıÔ‡Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂º√∂¶∞ Î. ª·ÓÒÏ˘ ∫ÔÏ˘Ì¿‰Ë˜, Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂º√∂¶∞ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ΔÚÈÁˆÓ¿˜ ηıÒ˜ Î·È Ë Î· ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫ÔÎΛÓÔ˘ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂º√∂¶∞ Î·È ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ μ. ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÈÙÚ·¤˙È·˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘/ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ∂ÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶·È‰ÈÔ‡, ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∏ ΔÔÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹˜ BfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ º›Ï·ıÏ˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÈÙÚ·¤˙È·˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ·fi ÙȘ ‰˘Ô ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ, Â¤ÏÂÍÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÙÔ ÎÏÂÈ-

ÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÁÈ· Ó· ·ÔÏ·‡ÛÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ¤˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÔ‰Ô› ÙÔ˘˜ ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Î·È ÙÔ ¯ÚˆÌ·ÙÈÛÙfi ÊıÈÓÔˆÚÈÓfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ Î·È Û˘Ó¯Ҙ ‚ÂÏÙÈÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ ·ıÏËÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÙÔ 2006 Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·ıÏËÙÈÎfi˜ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ fiÚÔ˜ Ô˘ Ì οı ÙÚfiÔ Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÊÚÔÓÙ›˙ÂÈ Ó· Û˘ÓÙËÚ›, Ó· ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔ‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ηÈ

ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·ıÏËÙÈ΋ ˘Ô‰ÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÓÈ·›Ô˘ ‰‹ÌÔ˘ Ô˘ ÏfiÁˆ Î·È Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ù˘ ı¤Û˘, ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó¯Ҙ, ¯ÂÈÌÒÓ·-ηÏÔη›ÚÈ, ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›· ‰È·ÊfiÚˆÓ ·ıÏËÙÈÎÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛˆÓ, Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Á‡Úˆ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, πˆÏÎÔ‡ Î·È ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ Î. °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜,

ÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ ı· ÌÔÚ› Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÂÈÛ‹ÌÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ηϷıÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ (Ì¿ÛÎÂÙ) ·ÊÔ‡ ÚfiÛÊ·Ù· ·¤ÎÙËÛÂ Î·È ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÂȉÈ΋ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ F.I.BA. ∞ÎfiÌË, Ô Î. °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜ › fiÙÈ Ë 3Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚË ÙÈÌ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·ÊÔ‡ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ¤Ó·Ó ÈÛÙÔÚÈÎfi ·ıÏËÙÈÎfi ÊÔÚ¤·, Ô˘ ʤÙÔ˜ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ Ù· 55 ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘.

∂¡ √æ∂π Δ∏™ ™Àªª∂Δ√Ã∏™ Δ√À ™Δ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ Ã∞¡Δª¶√§ Δ∏™ μ’ ∂£¡π∫∏™ ∞¡¢ƒø¡

∞Ó‚¿˙ÂÈ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∞ÁÚÈ¿˜ ˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜, Ì ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘.

∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ μ·Û›ÏË ™Î·Ó‰¿ÏË, ÂÓÒ ‰›ÓÂÈ Î·È ÚÔÛ‰Ô˘ Û fiÏÔ˘˜ ÁÈ· ÌÈ· ηϋ ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ◊‰Ë ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ï¿Ó· ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Â›Ó·È Ë ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ οÔÈˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·È¯ÓȉÈÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ·Ó‰ÚÒÓ, ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Â›Ó·È ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 12 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·ÁÒÓ· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 19 ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2011, ÛÙȘ 18.00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘. ∞Ó Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ·Ó·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ¤Ó·Ú͢ ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÃÂÈÚÔÛÊ·›ÚÈÛ˘, Ë ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ı· Â·ÓÂÍÂÙ·Ûı› ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ٷ ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ·fi ÙȘ ÔÚÈÛÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °.°. ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Û fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ·fiÊ·ÛË ‹‰Ë ·Ó·‚Ï‹-

● ∞ıÏËÙ¤˜ Î·È ·ıÏ‹ÙÚȘ ·fi ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘

ıËÎÂ Ë ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ∞1 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ Á˘Ó·ÈÎÒÓ (Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË ÁÈ ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ) ηıÒ˜ Î·È ÙÔ˘ ∫˘¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ·Ó‰ÚÒÓ - Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ̤¯ÚȘ fiÙÔ˘ ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Ù·ÎÙÈ΋˜ ÂȯÔÚ‹ÁËÛ˘ Ù˘ √Ã∂ ÙÔ˘ 2011 ·fi ÙËÓ °.°.∞. ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞1 ·Ó‰ÚÒÓ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο fiˆ˜ Î·È Ù· ËÏÈÎȷο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Â›Ó·È ‹‰Ë Û ΢ÎÏÔÊÔÚ›· Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-12 Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ·Ó‰ÚÈ΋˜ Î·È Ù˘ Á˘Ó·ÈΛ·˜ ÔÌ¿‰·˜ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜, fiˆ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ·Ó‰ÚÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÈÓÁÎ-ÔÓÁÎ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ·˘Ùfi ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ÂıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 10 ¢ÚÒ Î·È ·ÔÙÂ-

ÏÔ‡Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤Ó·Ó ÙÚfiÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂ÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· Ó¤· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË 3 ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ (‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ). Δ· Ó¤· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Ù· ÔÔ›· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Â›ÛËÌ· ÙËÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó ÙȘ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ, ÂÓÒ ı· Â›Ó·È Î·È Ô ¯ÒÚÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙˆÓ ·ıÏËÙÒÓ, Ì ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È Â›Û˘ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È ıˆÚËÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù·, Ì ÚÔ‚ÔÏ‹ video, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ıÏËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¯¿-

ÓÙÌÔÏ. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÒÚÔ ı· ÛÙÂÁ·ÛıÔ‡Ó Ù· Ó¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ÌÔÓÙ¤ÚÓÔ˘, Ï¿ÙÈÓ Î·È ÔÚÈÂÓÙ¿Ï ¯ÔÚÔ‡, Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ì·˜ Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡, Á˘ÌÓ·Û›Ô, Ï˘Î›Ԣ Î·È ÂÓ‹ÏÈΘ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· Û ·˘Ù¿ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ Û¯ÔÏ‹ Dance Academy ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Â›Ó·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ó· Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÔÚÔ‡. ŸÔÈÔÈ Î·È fiÔȘ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¿ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 6947309808 Î·È 6973831361. Δ¤ÏÔ˜, ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ¯¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∞˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1996-1997) Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ μ·Û›ÏË ™Î·Ó‰¿ÏË, fiˆ˜ Î·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·Ì·›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1998-1999) Ì ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔÓ °È¿ÓÓË ∞ı·Ó·Û¿Ú·ÎË. ™Ù· Ï¿Ó· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ 1998-1999) ηıÒ˜ Î·È ÙÌËÌ¿ÙˆÓ Ì›ÓÈ ·ÁÔÚÈÒÓ Î·È Ì›ÓÈ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ٷ ‰ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ŸÛ· ·È‰È¿ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙ· ÙÌ‹Ì·Ù· ˘Ô‰ÔÌÒÓ Ã¿ÓÙÌÔÏ ÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6947309808, 693838990, 6974 724618, 6945856862. ¡· ÙÔÓÈÛı› Â›Û˘ fiÙÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ‹‰Ë ·Ó·Óˆ̤ÓË Î·È ÂÌÏÔ˘ÙÈṲ̂ÓË, Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË http://www.kentavros.gr/.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ∫‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ∂ÊÔÚÂÈÒÓ ∫Ï·ÛÈÎÒÓ Î·È μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ

¶ÚÔÛÂÁÁ›ÛÂȘ ·Ú¯·›ˆÓ fiψÓ

£

ÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Û ÌÓËÌ›· ÙÔ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 6 ¤ˆ˜ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·ÓÂÏÏ·‰È΋˜ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2011. ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜” . ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌÂı·‡ÚÈÔ ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ηıÒ˜ Î·È ÂÔÚÙ·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ 2011.

∏ 7Ë ∂ÊÔÚ›· μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙËÓ ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ 2011. ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜” , Ë ÔÔ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ηٿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ 6, 7, 8 Î·È 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ì ÙËÓ ÚÔ‚ÔÏ‹ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Û¯ÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÌÓËÌ›· ·fi ÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÙȘ ºıÈÒÙȉ˜ £‹‚˜ - ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙÔÓ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ÃÒÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ - ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ‰‡Ô ÏÔ˘ÙÚ¿, ¤Ó· ÓfiÙÈ· Ù˘ μ·ÛÈÏÈ΋˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ô˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Á˘ÌÓ·Û›Ô˘ Î·È ·Ï·›ÛÙÚ·˜ Î·È ¤Ó· ‰˘ÙÈο Ù˘ ›‰È·˜ ‚·ÛÈÏÈ΋˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ‰È·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‹ÏÈÓÔÈ ÛˆÏ‹Ó˜ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Î·È ÔÈ ÎÙÈÛÙÔ› ·ÁˆÁÔ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ˘‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘. ™Ù· ·Ú·¿Óˆ ÌÓËÌ›· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ηÙfiÈÓ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘. ™ÙË §¿ÚÈÛ· ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È Ù· ‰‡Ô ·Ï·ÈÔ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈο ÏÔ˘ÙÚ¿, Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ ¡¤·˜ ∞ÁÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ¶Ï·Ù›·˜ §·ÌÚÔ‡ÏË, Î·È Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ù˘ Ô‰Ô‡ ª·ÓˆÏ¿ÎË. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ÔÔ›·˜ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Û ˘fiÁÂÈÔ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·Ù¿ ÙÔ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ë ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÓÔȯً ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 13 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÍÂÓ·Á‹ÛÂȘ ÂÓÒ ÁÈ· Ù· ÏÔ˘ÙÚ¿ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È Û¯ÂÙÈÎfi ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. ∂ÈϤÔÓ, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ ÌÓËÌ›Ô, ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜

● π°’ ∂¶∫∞ ºˆÓ¤˜ ¡ÂÚÔ‡ ª˘ÚÈ¿‰Â˜. ÕÔ„Ë Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÛÙË ¡¤· ¶Ù¤Ú˘Á· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·

ı· ÂÓËÌÂÚÒÓÔÓÙ·È Ì¤Û· ·fi fiÛÙÂÚ, ÁÈ· ÙÔ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Î·È ÚfiÛÊ·ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. °È·ÏÔ‡ÚË ÙËÏ. 2413 508250 (§¿ÚÈÛ·) Î·È Î. ∞. ¡Ù›Ó·, ÙËÏ. 24280 76468 (¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜). ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘, Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ μfiÏÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ì ıÂÌ·ÙÈΤ˜ ÂÚÈËÁ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ™¤ÛÎÏÔ˘, Ù˘ ·Ú¯·›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜, Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÛÙÔ ÏfiÊÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ Î·È ÛÙÔ À‰Ú·ÁˆÁÂ›Ô Î·È ÙÔ §Ô˘ÙÚÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ƒˆÌ·˚ÎÒÓ

¯ÚfiÓˆÓ, Ô˘ ·ÔηχÊıËΠÛÙÔÓ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ¢È·ÙËÚËÙ¤Ô˘ ª‡ÏÔ˘ §Ô‡ÏË, ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ. ∂›Û˘, ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Î·È ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ·È‰È¿ 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ™¤ÛÎÏÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ ¶·Ï·ÈÒÓ, Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È “ªÂ ÓÂÚfi Î·È ¯ÒÌ·...” Î·È “∫¿ÓÔÓÙ·˜ Ì¿ÓÈÔ Û ڈ̷˚ο ÏÔ˘ÙÚ¿” , ÂÓÒ ÛÙÔÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ¯ÒÚÔ Ù˘ À¤ÚÂÈ·˜ ∫Ú‹Ó˘ ºÂÚÒÓ - μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ™¯ÔÏ›· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ÛÙÔ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ì ٛÙÏÔ “Δ· Ù·Í›‰È· Ù˘ ™Ù·Ï›ÙÛ·˜” , ÁÈ· ·È‰È¿ 5 ¤ˆ˜ 7 Î·È 9 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ. ∫·-

Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡, ·fi ÙȘ 6 ¤ˆ˜ ÙȘ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011, Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÂÈÛΤ„ÈÌÔ˘˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ™ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ı· ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÂÓËÌÂÚˆÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î. ∞ÈÌÈÏ›· ∫·ÏÔÁÈ¿ÓÓË, ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ ÛÙËÓ π°’ ∂.¶.∫.∞. μfiÏÔ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 25349 Î·È 24210 76278. Δ· ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ (12 Ì.) ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹˜ Ú¿Â˙·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ∏ÌÂÚÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ∫ÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ 2011. ΔÔ ÊÂÙÈÓfi ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Â›Ó·È “∫Ú›ÛÂȘ: ™˘Ó¤¯ÂȘ Î·È ·Û˘Ó¤¯ÂȘ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›·” . £· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ·Ú¯·ÈÔÏfiÁÔÈ Ù˘ π°’ ∂.¶.∫.∞. Ô˘ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Ì ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÁηٿÏÂȄ˘ ·Ú¯·›ˆÓ fiÏÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘˜ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ› ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ›Û˘ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÛ·Ó ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È Ô‰‹ÁËÛ·Ó, ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË, ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„‹ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ (11 .Ì.) ÛÙËÓ ›‰È· ·›ıÔ˘Û·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ∂ȉÈÎÒÓ ™˘Ó·ÓÙ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏËÏÔÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎÔ‡ Ù˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÙÔ ı¤Ì· “ΔÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ˆ˜ ÎÙÈÚÈ·Îfi˜ Ù‡Ô˜ - ¢È·¯ÚÔÓÈ΋ ¶ÚÔÛ¤ÁÁȘ” Ë ·fi ÙËÓ Î. £. ª·ÎÚ‹-™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ·Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ· Ù˘ π°’ ∂.¶.∫.∞.

™·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ›, Âٷψ٤˜, ÎÔ˘Ú›˜, ÙÛ·ÚÔ˘¯¿‰Â˜, ÎÈÚ·Ù˙‹‰Â˜

∏ ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ ΔÔ˘ μ∞™. ∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À ¡∂√π ηÈÚÔ›, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ Û˘Óı‹Î˜

‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ·Ï·È¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÔÓÙ·È. ∏ ÂͤÏÈÍË, ÔÈ Ó¤Â˜ ‰Ô̤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜, ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹, ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηٿÛÙ·ÛË, Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÔÏÏ¿, Ó¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤Û‚ËÛ ÔÏÏ¿ ¿ÏÏ·, ΢ڛˆ˜ ·Ú·‰ÔÛȷο. ∏ ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔ ÛÎËÓÈÎfi Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¤ÓÙÔÓË Â‰Ò ÛÙËÓ ‡·ÈıÚÔ, fiÔ˘ ÔÏÏ¿ Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛı› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜, ·ÏÏ¿ Ê˘ÙÔ˙ˆÔ‡Ó Î·È ÌÂÚÈο Ó¤· ¤¯Ô˘Ó ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ¿ÏÏË ÌÔÚÊ‹ ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ·Ó·Áη›· ÁÈ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈıԇ̠ÛÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ‰Â›ÁÌ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ Â›Ó·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÂÓÙÂÏÒ˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÎÈÚ·Ù˙‹ (ÌÂÙ·ÊÔÚ¤· Ì ˙Ò·), ÙÔ˘ Âٷψً, ÙÔ˘ Û·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ ÙÛ·ÚÔ˘¯¿, ÙÔ˘ ηÚÊÔÔÈÔ‡, ÙÔ˘ Ì·ÏˆÌ·Ù‹, ÙÔ˘ Á˘ÚÔÏfiÁÔ˘, Ì ÙËÓ ·Ï·È¿ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÌÂ

Ù· ˙Ò·, ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ Á·Ï·Ù¿, ÙÔ˘ Ì˘ÏˆÓ¿, ÙÔ˘ ÓÙÚÈÊÙÂÏȤÚË Î·È ÙfiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó, ·ÏÈfiÙÂÚ·, ÙË Ú·¯ÔÎÔηÏÈ¿ Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ··Û¯ÔÏÔ‡Û·Ó Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ. ΔÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ÙÔ˘ ÎÔ˘Ú¤·, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ, ·ÚfiÏÔ Ô˘ ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ¤Ú·Û ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÎÔÌ̈ÙÒÓ-ÎÔÌ̈ÙÚÈÒÓ, Û ÌÈÎÚ¿ ̤ÚË ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Û·Ó ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÎÔ˘Ú¤·˜, ÂÓÒ ÛÙ· ÚÒÙ· ÌÂÙ·ÔÏÂÌÈο ¯ÚfiÓÈ· ˘‹Ú¯·Ó... 13 ÎÔ˘Ú›˜. ΔÔ ›‰ÈÔ, ·ÏÏ¿ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Îϛ̷η, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ÙÛ·ÁοÚˉ˜, ÙÔ˘˜ Ú·ÊÙ¿‰Â˜, ÙÔ˘˜ Ì·Î¿Ïˉ˜, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ› ÔÏÔÛ¯ÂÚÒ˜ Ô ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ Ì˘ÏˆÓ¿˜. ¡¤ÔÈ Î·ÈÚÔ›, Ó¤· ‹ıË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ› ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ›. ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈÎÔ› Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ηÈÚÔ‡, ·ÏÏ¿ Û˘ÓÂ›˜ Î·È Ù›ÌÈÔÈ ÛÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·, ¤¯Ô˘Ó ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Ì·˜, Û·Ó ÛÙ˘ÏÔ‚¿Ù˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È Û˘Ó¯ÈÛÙ¤˜ ÌÈ·˜ ·Ú¿‰ÔÛ˘ Ô˘ ›¯Â fiÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ó¤ÂÈ·˜ Î·È Â-

ÌÔÚÈ΋˜ ¿ÓıËÛ˘. √ ∞Ó‰Ú. ¶··ÁÈÒÙÔ˘, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¶¿ÓÙÔ˘, Ô ª·Ï·ÌÒÙ˘, Ô ™ÈÌÔڤ΢, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› ¶··ÛÙÂÚÁ›Ô˘, Ô ¶Ôχ˙Ô˜, Ô ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏfiÔ˘ÏÔ˜, Ô Δ›ÙÛÈ·˜, ÔÈ °È·ÙÛ·›ÔÈ, ÔÈ ¶··ÙÔÏ·›ÔÈ, Ô ∫. ∫·Ú·ÛÌ¿ÓÔÁÏÔ˘, Ô ÃÚ. ∫·Ú·‚·Û›Ï˘, Ô ª›Ù˘, Ô ∫·ÏÙÛ¿˜, Ô ¢. °Ô‡Û˘, Ô ∫·Ú·ı·Ó¿Û˘, Ô £. πˆÓ·Ó›‰Ë˜, Ô £. ªÔ‡ÛÈ·˜, Ô Δ۷ηϤ·˜, Ô ¡ÈÎ. ∫·Ó·ÏÈÒÙ˘, Ô ∏Ú. ÷Ù˙¿ÎÔ˜, Ô ºÔ‡Ûη˜, Ô °. ¶·Ó¿ÁÔ˜ Î·È ¤Ó· Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ ÊÔ˘ÚÓ¿Úˉ˜ ¡ÙfiÓÙÔ˜ Î·È ∫Ô˘ÙÛÔÚ‚›ı˘, Ô ÊˆÙÔÁÚ¿ÊÔ˜ ¢. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜, Ô £¿ÓÔ˜, Ô ¡·Û›Î·˜, ÔÈ ·‰ÂÏÊÔ› μ·Ú‰Ô‡ÏË Î.¿., ·ÔÙÂÏÔ‡Û·Ó ÁÈ· 10Âٛ˜ ÙÔÓ ÈÛÙfi Ù˘ ·ÓıËÚ‹˜, ÙfiÙÂ, ·ÁÔÚ¿˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, ¤‚·Ï·Ó Ù· ıÂ̤ÏÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ Ù˘ Î·È ‰È·Ù‹ÚËÛ·Ó ÙÔ ÚÔÊ›Ï ÙÔ˘ Û˘ÓÂÔ‡˜ Î·È Ù›ÌÈÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Ì ÙËÓ ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÙÔ˘˜ Î·È ÙË Ï·ÌÚ‹ ηÚȤڷ Î·È ÔÚ›· ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÛÙ›‚Ô. ∞Ó Û‹ÌÂÚ· ·Ó·ÊÂÚfiÌ·ÛÙ Û Ú¿ÁÌ·Ù· Ù˘ ·Ï·È¿˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Â›Ó·È ÁÈ·Ù› ˙‹Û·Ì ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

ÔÏÏÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ Î·È ÓÔÛÙ·ÏÁ‹Û·Ì ÂÔ¯¤˜, Ì·ÎÚÈÓ¤˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ¤ÓÙÔÓ· ·ÔÙ˘ˆÌ¤Ó˜ Î·È ÛÙË ‰È΋ Ì·˜ ÚÔÛˆÈ΋ ÔÚ›·. ∫·È ÂÓÒ “¤Ê˘Á·Ó” ·Ï·È¿ ·Ú·‰ÔÛȷο Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ¤Î·Ó·Ó ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘˜ Ó¤· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Ó¤Â˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. Δ· “ª¿ÚÎÂÙ” , ηÊÂÙ¤ÚȘ, Ì·Ú, ‚È‚ÏÈÔˆÏ›·, ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ÁÚ·Ê›·, ˘ÔηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÚ·Â˙ÒÓ, ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ¿ÏϘ Ӥ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ Ê¿ÛÌ· Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÓfi˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘ ÂÌÔÚÔ-Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ηÙÂÛÙË̤ÓÔ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ì¤ÏÏÔÓ. ÕÏÏÔÈ Î·ÈÚÔ›, ¿ÏÏ· ‹ıË, fï˜, ÙÔ ·ÁÓfi, ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ı· ʈٛ˙ÂÈ ¿ÓÙ· ÌÈ· ÂÔ¯‹ Î·È ÌÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹, ÛÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏ¿ ÔÊ›ÏÔ˘ÌÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÔÏÏ¿ ÌÔÚ› Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡ÌÂ. °È·Ù› Ô‡Ù ÙfiÙÂ, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÒÚ· Â›Ó·È fiÏ· Ì·‡Ú· Î·È ¿Ú·¯Ï·. À¿Ú¯Ô˘Ó ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú¿‰ÔÛË, ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ÁfiÓÈÌË ÚÔÛÊÔÚ¿, Ô˘ Ô‡Ù ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È, Ô‡Ù ‰È·ÁÚ¿ÊÂÙ·È.

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

25

¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ ¶¿ÙÚ·˜ Δ√ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ¶¿ÙÚ·˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ÙËÓ Â› 13 ¯ÚfiÓÈ· ÔÚ›· ÙÔ˘, ÛÙ·ıÂÚfi ÛÙË ÊÈÏÔÛÔÊ›· Ó· ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÊÔÚ¤· Ù¤¯Ó˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÂÈ‚Ú·‚‡ÂÈ ÙËÓ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂχıÂÚ˘ ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ·fi ÙËÓ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÙƠ̂΢ÛË. ∏ √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ηÏ› fiÏÔ˘˜ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙË 13Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ·fi ÙËÓ 1/10 ¤ˆ˜ ÙȘ 8/10/2011 ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È æ˘¯·ÁˆÁ›·˜ π¡Δ∂∞§ (∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 4, ¶¿ÙÚ·) (www.inteal.gr). ∏ ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 1/10. √È ÚÔ‚ÔϤ˜ ı· ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÛÙȘ 16.00 Î·È Ë Â›ÛÔ‰Ô˜ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ ¯ÒÚ˜: ∞˘ÛÙÚ›·, ∞Ï‚·Ó›·, ∞ÏÁÂÚ›·, ∞ÚÌÂÓ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, μÚ·˙ÈÏ›·, °ÂÚÌ·Ó›·, °·ÏÏ›·, ¢·Ó›·, ∂Ï‚ÂÙ›·, ∏ӈ̤ÓÔ μ·Û›ÏÂÈÔ, ∏.¶.∞., π·ˆÓ›·, πÚ¿Ó, πÚÏ·Ó‰›·, πÙ·Ï›·, πÛ·Ó›·, πÛÚ·‹Ï, ∫·Ó·‰¿˜, ∫ÚÔ·Ù›·, ∫‡ÚÔ˜, §ÂÙÔÓ›·, ¡fiÙÈÔ˜ ∫ÔÚ¤·, √ÏÏ·Ó‰›·, √˘ÁÁ·Ú›·, √˘ÎÚ·Ó›·, ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·, ƒÔ˘Ì·Ó›·, ƒˆÛ›·, ™ÂÚ‚›·, ™ÏÔ‚·Î›·, Δ·˚‚¿Ó, ΔÛ¯›·, ΔÔ˘ÚΛ·, ºÈÏ·Ó‰›·, ºÈÏÈ›Ó˜. ∂ÏÏËÓÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi 81 Ù·Èӛ˜ - ÌÂÁ¿ÏÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ 5 Ù·Èӛ˜, ÌÈÎÚÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 39, ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú 21, animation 4, video clip 1, video art 11. ∂ÓfiÙËÙ˜: “√ÈÎÔ˘ÌÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓˆÓ Ô›ËÛ˘”, “μfiÏÙ· ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ Ì·˜”, “¶ÂÚȉȷ‚·›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ∂˘ÚÒË”, “∂ÈÎfiÓ˜ Ô˘ ·Á·¿ÌÂ, ÂÈÎfiÓ˜ Ô˘ ÔÓÂÈÚ¢fiÌ·ÛÙÂ, ∂ÏÏËÓÈÎfi ÛÈÓÂÌ¿”, “27 Δ˘ ∂˘ÚÒ˘”, “...∞fi Ù· ·È‰Èο (?) fiÓÂÈÚ·, ÛÙËÓ ÔıfiÓË ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·...”, “£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¶¿ÙÚ· ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÚfiÌÔ˜” “∏ ıËÏ˘Î‹ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘”, “ªÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰˘Ô Ï·Ô›, ÌÈ· ÂÏ›‰·”. ∂ȉÈο ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈο ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·: - ™Â ıÂÛÛ·ÏÔÓÈÎÈÔ‡˜ Î·È ·ÙÚÈÓÔ‡˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ì ٛÙÏÔ: “£ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË - ¶¿ÙÚ·, ¤Ó· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï ‰ÚfiÌÔ˜”. - ™Â Á˘Ó·›Î˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡˜ Ì ٛÙÏÔ “∏ ıËÏ˘Î‹ ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÔÓ›ÚÔ˘”. - ™Â ŒÏÏËÓ˜ Î·È ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˜ Ì ٛÙÏÔ “ªÈ· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰‡Ô Ï·Ô›, ÌÈ· ÂÏ›‰·” - ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 3/10 ÛÙȘ 22.00 ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÓÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ÛÙËÓ ÂÎÔÌ‹ Ù˘ ¡∂Δ “27 Δ˘ ∂˘ÚÒ˘” ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∞ÚÁ˘ÚÔ‡ http://27europe.blogspot.com. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÙȘ ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï www.independent.gr.

¶·Û¯¿Ï˘ ∞ÁÁÂÏ›‰Ë˜: ™˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ù· 25 ¯ÚfiÓÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ª∂ ÙË Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÂÈÎÔÛÈ¤ÓÙÂ

¯ÚfiÓˆÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË ∞ÁÁÂÏ›‰Ë ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 13.00 Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ Û›ÙÈ - ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·Û¯¿ÏË, ÛÙÔ ÁÂÈÙÔÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË ·˘Ï‹ ÙÔ˘ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎÔ‡ μ·ÙÛ·Ú¤· - ª·˘Ú¿ÎË, ÛÙÔ Art Cafe.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

— ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Ë ¤ÎıÂÛË Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ - ¯·Ú¿ÎÙÚÈ·˜, ¡fiÚ·˜ ∞ÓÙ·Ìfi. §¿ÙÚ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ‰È·ÌÔÓ¤˜ ÛÙË £¿ÛÔ, ÙË ™·ÓÙÔÚ›ÓË Î·È ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Â›Ó·È ϤÔÓ ‰ËÌfiÙ˘ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ ˙ÂÈ ÌfiÓÈÌ· ÛÙ· ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·. ™ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘, ¤¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ·ÙÔÌÈΤ˜ Î·È ÔÌ·‰ÈΤ˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›·, ÙË °·ÏÏ›· Î·È ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ¤ÎıÂÛ‹ Ù˘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ÓÙ ∫›ÚÈÎÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘, ·fi ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011. — °È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ μfiÏÔ ·ÙÔÌÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤ÚÁˆÓ Ù˘ ∫·ÙÂÚ›Ó·˜ ™·Ì·Ú¿ Ì ı¤Ì· “ª‡ıÔÈ Î·È ÌӋ̘” ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ Δ¤¯Ó˘ Δ˙ÈfiÚÙ˙ÈÔ ¡Ù ∫›ÚÈÎÔ (ÈÛfiÁÂÈÔ-ËÌÈÒÚÔÊÔ˜). ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 15 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

Δ∂á∂™

— ∞fi ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∫.§.∂.ª.) ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ 7.30 Ì.Ì. ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ·ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ÔÌfiÙÈÌÔ˘ ϤÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ ÙÔ˘ Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ Ì ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ÷ڿϷÌÔ˘ ÷¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ ÙÔÓ Î. Ú›ÙÔ˘ Ì ٛÙÏÔ “∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ·fiÚˆÓ ª¿ÌË ªÔ‡ÙÛÂÏÔ. Δ· ¢. ∑Ô‡ÏÈ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Á›ÓÔÓÙ·È ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙȘ Î·È Ê¤ÙÔ˜, ÁÈ· ·Ú¯·Ú›Ô˘˜ 7.30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˘˜, ¯ˆÚÈÔ‡ Ï¿È ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ¯ÔÚÔ‡ £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ √ÚÁ·‚È‚Ï›Ô Î·È ÙÔ Û˘ÁÓÈÛÌÔ‡ ¡. πˆÓ›·˜ (·¤Ó·Áڷʤ· Ë Î. ∞›ÁÏË ÓÙÈ ·fi ÙÔ ∂¶§ - ¿ÚÎÔ ¢ËÌfiÁÏÔ˘, ¢Ú. πÛÙÔ¡. πˆÓ›·˜). Ú›·˜ Î·È Ô ÁÓˆÛÙfi˜ — ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂÎÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ Î·È Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î. ∫Ò·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙ·˜ §È¿˘. £· Ì ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÙË ı·ÙÚÈÚÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ô ·ÚÌfi΋ Ù¤¯ÓË, Ë ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ™ÎËÓ‹ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Î·È °È¿ÓÓ˘ °ÎÔ˘ÓÙ¤ÏÈ·˜. ʤÙÔ˜ ÁÈ· ¤ÌÙË ¯ÚÔÓÈ¿ Ù· ‚Ȉ̷ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ı¿ÙÚÔ˘. √ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ∫ÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞¯›ÏÏÂÈÔ”. ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ÛÎËÓÔı¤ÙË ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹. — ΔÔ ¢.™. ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ∂Ú¢ÓÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ¯ÔÚˆ‰›·˜. ŸÛÔÈ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 2428092095 (Î. ÷ÚÈÙÔ‡‰Ë) Î·È 24280-92412 (Î. ∞‰¿ÌÔ˘). Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ë̤ڷ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È ÒÚ˜: ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋ ¯ÔÚˆ‰›·: 6.00 - 7.30 Ì.Ì., Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÓËϛΈÓ: 7.30 - 9.00 Î·È 9.00 10.30 Ì.Ì., Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ·Ú¯›˙Ô˘Ó 7 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ÒÚ˜ 4.30 - 5.30 Î·È 5.30 - 6.30 Ì.Ì. — ∏ ∏ÂÈÚˆÙÈ΋ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ· ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ Î·È 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È ÒÚ· 19.00 ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›‰Â˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÂÚ‚›ÚÂÈ Í·Ó¿ Ë ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfi“£Ú˘·ÏÏ›‰·” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈÁÔ˘ (ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ ΋˜, Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ 21.30, Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ 168∞, ÙËÏ. 24210 ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÔÚ›· Ù˘. ∏ ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿48713) Î·È Û ̤ÏË ‰· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙ· - ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ Î·È ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ó· Ì·˜ ÎÚ·Ù‹ÙËÏ. 24210 58768 Î. ÛÂÈ Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ì ¿ÊıÔÓÔ Á¤ÏÈÔ. ∑ˆ›‰Ë, 6977 858953 Î. ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓË. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ “ΔÔ ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ” ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ Ù· ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ fiÙÈ Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· ¯ÔÚÔ‡ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 5 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ÂÓËϛΈÓ, ÒÚ· 8 Ì.Ì. Î·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· ·È‰ÈÒÓ Î·È ÒÚ· 9.30 - 11.30 .Ì. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ª·ÁÓËÛ›·˜ 56 Î·È ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210-67790, 61498, 62554. — √ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, ÛÙȘ 11 .Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓÔ ·ÁÈ·ÛÌfi ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Ó¤·˜ Û¯ÔÏÈ΋˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ∂ÁÁڷʤ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È Î¿ı ·fiÁÂ˘Ì· 6-8 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Ì ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. — √ §·ÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μÏ¿¯ˆÓ μfiÏÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÙȘ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ù· ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·Ù·. §ÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰‡Ô ΔÌ‹Ì·Ù· ÂÓËÏ›ÎˆÓ Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· 21.15 ¤ˆ˜ 22.30 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 17.00 ¤ˆ˜ 18.30. ¶·È‰ÈÎfi Î·È ÂÊË‚ÈÎfi οı ™¿‚‚·ÙÔ 11.00 ¤ˆ˜ 14.00. ¢È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ¯ÔÚÔ› ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ˘˜ ‚Ï¿¯ÈÎÔ˘˜.¶ÚÒÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¢Â˘Ù¤Ú· 3 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 (πÛȉÒÚÔ˘ 44 Î·È ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ¡¤· πˆÓ›·). °È· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙËÓ ªÂÏÔ̤ÓË ∂˘ı˘ÌÈ¿‰Ô˘ ÛÙÔ 6937400504.

∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ ·fiÚˆÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿

“ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

¢π∞º√ƒ∞

— ∏ ÔÌ¿‰· Ã∂¡ μfiÏÔ˘ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÈ fiÙÈ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ù˘ ¯ÚÔÓÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2011-2012: 1) ÔÌ¿‰Â˜ ‚È‚Ï›Ô˘, 2) Ô›ËÛ˘, 3) ÔÌ¿‰· “·Ú¯·›· ÙÚ·Áˆ‰›·” , 4) ÈÛÙÔÚ›· Ù¤¯Ó˘, 5) „˘¯ÔÏÔÁ›·˜, 6) ÔÌ¿‰· ÚÔÛˆÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, 7) ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, 8) ·ÁÈÔÁÚ·Ê›·˜, 9) ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, 10) ͤÓ˜ ÁÏÒÛÛ˜, 11) ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ, 12) Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜, 13) ÔÌ¿‰· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, 14) ÎÔÙÈ΋˜ - Ú·ÙÈ΋˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 24210-26062 ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 18.00 - 20.00 ÛÙË Ã∂¡ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122 Ì °ÎÏ·‚¿ÓË (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜). √ ·ÁÈ·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 10 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú·, ÒÚ· 7 Ì.Ì. — √ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË (·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓfi) Â’ ¢ηÈÚ›· Ù˘ Ë̤ڷ˜ 3˘ ∏ÏÈΛ·˜ ÙËÓ 1/10, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÒÚ· 19.00 ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ Park ÛÙÔ μfiÏÔ.

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

™Â ÂͤÏÈÍË ÙÔ °’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ

¶Ù˘¯¤˜ ÙÔ˘ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘

ª

 ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ Ë̤ڷ˜ ÙÔ˘ °’ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ™˘Ó‰ڛԢ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙȘ Ôԛ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ı¤Ì· “¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ˆÓ Î·È ÌÂÙ·ÊÚ·˙fiÌÂÓÔ˜” Ì ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÚÔÛÂÁÁ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ™ÎÈ·ı›ÙË Û˘ÁÁڷʤ·, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ Ù˘¯¤˜ ÛÙÔ Â˘Ú‡ ÎÔÈÓfi. ΔÔ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ì Ӥ˜ ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ •À¡√™

√È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Skiathos Palace, ÛÙȘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ÍÂΛÓËÛ·Ó ÙËÓ ¶¤ÌÙË. √È Û‡Ó‰ÚÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· 12 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡. ™ÙËÓ ÂÓ·ÚÎÙ‹ÚÈ· Û˘Ó‰ڛ· ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ∞ıËÓÒÓ Î. πÂÚÒÓ˘ÌÔ˜, Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ÷ÏΛ‰Ô˜ Î. ÃÚ˘ÛfiÛÙÔÌÔ˜, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ˇı˘Ó·Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ Î·È ·ÚÎÂÙÔ› ·ÎÚÔ·Ù¤˜. √ ∞Ú¯ÈÂ›ÛÎÔÔ˜ ΋ڢÍ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ, ÂÓÒ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹, ·ÊÔ‡ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ οÔȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ, ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ πÂÚ¿ ªÔÓ‹ ∂˘·ÁÁÂÏÈÛÙÚ›·˜, ÙÔ ™›ÙÈ-ªÔ˘ÛÂ›Ô ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, ÙËÓ ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË ™ÎÈ·ıÈÙÒÓ ˙ˆÁÚ¿ÊˆÓ ÛÙË ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· Δ¤¯Ó˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÚÔÛ·ÓËÛ ÙËÓ ÂʤÛÙÈÔ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ∂ÈÎÔÓÈÛÙÚ›·˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ªËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi ¡·fi ÙˆÓ ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ. “∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ·ÚˆÁfi˜ Û fiϘ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ÔχÏ¢ÚÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” , ÙfiÓÈÛ ÛÙÔ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Ô ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ º¤ÙÔ˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È ÂηÙfi ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¶··‰È·-

Ì·ÓÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û ‰‡Ô ·ÎÏÔ˘˜ ÙÔ “°’ ¢ÈÂıÓ¤˜ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô ÚÒÙÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ (29 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ¤ˆ˜ 2 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘) ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔ ¢‹ÌÔ ™ÎÈ¿ıÔ˘, Î·È Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÙȘ 7 Î·È 8 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó 36 Û‡Ó‰ÚÔÈ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÔÈÎ›ÏˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Î‡ÎÏÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó 34 ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi 39 Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜. √È Û‡Ó‰ÚÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÏÂÈÔÓfiÙËÙ· ·fi ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ·Î·‰ËÌ·˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ¤Ó· ̤ÚÔ˜ ·fi ÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. ª¿ÏÈÛÙ· 12 ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤‰ÚÔ˘˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡.

ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: ¢’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú›Ô: °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ - £·Ó¿Û˘ ¡¿Î·˜.

-ª·›ÚË ª·ÚÁ·ÚÒÓË, ªÔÚʤ˜ ∂‚Ú·›ˆÓ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË: ∫ÔÈÓˆÓÈΤ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ÏÔÁÔÙ¯ÓÈΤ˜ ηٷÛ΢¤˜. -ª·Ú›· °Î·Ûԇη - ΔÂڄȯfiÚË °ÎÈfiη, ∞Ó‰ÚÈΤ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ˜ Û Á˘Ó·ÈΛԢ˜ ÎfiÛÌÔ˘˜ ÛÙÔ ··‰È·Ì·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. -ÃÚ›ÛÙÔ˜ ¢¿ÏÎÔ˜, §·Óı¿ÓÔ˘Û˜ (·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) ÌӋ̘ “ÌËÙÚˆÓ˘ÌÈÎÔ‡” ‰Èη›Ô˘ ÛÙÔ ‰È‹ÁËÌ· “£¿Ó·ÙÔ˜ ÎfiÚ˘” . -¢ËÌ‹ÙÚ˘ μÏ·¯Ô‰‹ÌÔ˜, ∏ ıËÏ˘Î‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ “ª˘ÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜” Î·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘. -ÕÓÓ· πˆ¿ÓÓ· °Ô˘‹Ï-ª·‰ÈÂÚÈÙ¿ÎË, ∏ Á˘Ó·ÈΛ· ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÊÔÚÂÛÈ¿ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ ̤۷ ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. -∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ ™Ù¤ÊÔ˜, ∏ ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙË ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË. -™ÔÊ›· ∫·ÓÙ·Ú¿ÎË, ΔÔ Ê˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙˆÓ ‰ÈËÁËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ÛÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ¶ÚfiÙ·ÛË ‰È‰·ÎÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘. -ª¿ÚÎÔ˜ °·ÏÔ‡Ó˘, ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ηÎÔ‡ ÛÙÔ ŒÁÎÏËÌ· Î·È ΔÈ̈ڛ· ÙÔ˘ ¡ÙÔÛÙÔÁȤÊÛÎÈ Î·È ÛÙË “ºfiÓÈÛÛ·” ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË.

-David Weinberg, Strylistic Characterization on “The Murderess” . -∫ˆÓ. ∫Ô˘ÙÔ‡Ì·˜, §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ·Ú¿ÏÏËÏ· ÛÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ªˆÚ·˚Ù›‰Ë. -¶.¢. ª·ÛÙÚÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘, “™ÙÚ›ÁÁÏ· Ì¿ÓÓ·” , “ΔÔ ¶Ó›ÍÈÌÔ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡” , “∏ ºfiÓÈÛÛ·” , “ΔÔ ª˘ÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜” : ¶·Ú·ÏÏËϛ˜ Î·È ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Â˙ÔÁÚ·ÊËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. -¢¤ÛÔÈÓ· ¢Ô‡Î·, “™·˜ ·Û¿˙ÔÌ·È. ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘” : √ ™ÎÈ·ı›Ù˘ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘ ˆ˜ ÂÈÛÙÔÏÔÁÚ¿ÊÔ˜. -™˘˙‹ÙËÛË. ∂’ ™˘Ó‰ڛ· ¶ÚÔ‰Ú›Ô: §¿ÌÚÔ˜ ™È¿ÛÔ˜ ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜. -¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÎÔÚ˘, √ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘ ÙÔ˘ μ¿ÚÓ·ÏË. -™Ù·˘ÚԇϷ ΔÛÔ‡ÚÔ˘, √ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ˆ˜ ÚfiÛˆÔ Î·È ˆ˜ ΛÌÂÓÔ: ›¯ÓË ··‰È·Ì·ÓÙÈο ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ “Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜” ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ Î·È Ù·Ó¿·ÏÈÓ. -ÃÚ˘ÛԇϷ ™˘Ú¤ÏË, ™‡Á¯ÚÔÓ· Û˘ÓÔÌÈÏÔ‡ÓÙ· ÔÈ‹Ì·Ù· Ì ÙÔÓ ∞ϤͷӉÚÔ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË ‹ ¢È·Î›ÌÂÓ· Î·È ÔÈËÙÈÎÔ› “ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ›” Û ÁÏÒÛÛ· ··‰È·Ì·ÓÙÈ΋. -°ÂÒÚÁÈÔ˜ ™·ÚÏ‹˜, ÕÓıË, Ê˘Ù¿ Î·È ‰¤ÓÙÚ· Û ÌÂÚÈο Â˙¿ ÙÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. -™˘˙‹ÙËÛË-æËÊ›ÛÌ·Ù·-§‹ÍË ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ڛԢ. £Â·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË: “√ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˜” , ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙÔ ÔÌfiÙÈÙÏÔ ‰È‹ÁËÌ· ÙÔ˘ ∞ϤͷӉÚÔ˘ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË. ™ÎËÓÔıÂÛ›·-∂ÚÌËÓ›·: £·Ó¿Û˘ ™·Ú¿ÓÙÔ˜. ¶·Ú·ÁˆÁ‹: ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ıËÓÒÓ 2011, ∂Ù·ÈÚ›· “∏ıÈÎfiÓ ∞ÎÌ·ÈfiÙ·ÙÔÓ” . ªÂ ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘.

∞fi ÙË £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂§ª∂ ÛÙËÓ ¶. ∏ÏÂÎÙÚÈ΋

“∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο” ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜,

ÌÂÙ¿ ÙÔ ÚÒÙÔ Ù˘ ÙfiÏÌËÌ·, Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Í·Ó¿ Ù· “∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο, ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÚÒÙË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ù˘ √Ì¿‰·˜ Ì·˜. √È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙȘ 7, 8 Î·È 9 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ¶·ÏÈ¿˜ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÛÙȘ 9.00 ÌÌ, Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi. Δ· ∞ÚÈÛÙÔʈ(Ô)ÓÈο Â›Ó·È ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔ˘˜ “μ·ÙÚ¿¯Ô˘˜” , “™Ê‹Î˜” Î·È “π›˜” ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ¤ÚÁ· ¿ÓÙ· Â›Î·ÈÚ·, Ù· ÔÔ›· ı›ÁÔ˘Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯ÚÔÓÈο: ΔÔ ÚfiÏÔ Î·È ÙË ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ· Ù˘ Ù¤¯Ó˘, ÙË ‰ÈÎÔÌ·Ó›· Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋, ÙË ÛÙ¿ÛË Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿. Δ· ¤ÚÁ· ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË, ÁÚ·Ì̤ӷ ÚÈÓ ÂÚ›Ô˘ 2500 ¯ÚfiÓÈ·, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÌËӇ̷ٷ Û fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Î·È ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ÌÈ· ÂÔ¯‹ ‰‡ÛÎÔÏË, Ë ÔÔ›· ··ÈÙ› ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˜ Ó· ‰È‰·¯ÙÔ‡ÌÂ, Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÙÔ‡ÌÂ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰Ú¿ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘, Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ¤ÁÈÓ ·fi ÙË ÊÈÏfiÏÔÁÔ ª·ÚÁ·Ú›Ù· ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ë ÔÔ›· ¤ÁÚ·„Â Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ›¯Ô˘˜, ÒÛÙ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÔÓ‰˘ÏˆÙfi Î·È ¯ˆÚ›˜ ÓÔËÌ·ÙÈο ÎÂÓ¿. ∏ ÛÎËÓÔıÂÛ›· Î·È Ë ‰È‰·Ûηϛ· ÙˆÓ ÚfiψÓ

¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Î·È ËıÔÔÈfi ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘, Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Û ‹¯Ô˘˜ ·Ú¯·›·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ¤ÁÚ·„Â Î·È ‰›‰·ÍÂ Ë ÌÔ˘ÛÈÎfi˜ ¡ÈÎÔϤٷ ƒÔ‡ÛÛË. °È· Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÂÚÁ¿ÛıËΠfiÏË Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ë ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∫Ô˘ÚÂÓÙ˙‹ Ì ÙË Δ·ÛԇϷ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘. ΔȘ Ì¿ÛΘ ÙˆÓ μ·ÙÚ¿¯ˆÓ ηٷÛ··Û fiÏË Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰·, ÙȘ Ì¿ÛΘ ÙˆÓ ™ÊËÎÒÓ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë §¤Ó· æ·ÚÔ‚·Û›ÏË Î·È ÙȘ Ì¿ÛΘ ÙˆÓ π¤ˆÓ ÂÈÌÂÏ‹ıËÎÂ Ë ÕÚÙÂÌȘ ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘. ŸÏ˜ ÔÈ ¿ÏϘ ηٷÛ΢¤˜ ¤Ú·Û·Ó ·fi Ù· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο ¯¤ÚÈ· Ù˘ ’∂ÚÚÈη˜ ∫ÔÏÔÛÔ‡Û· Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ Î·È Ù˘ §¤Ó·˜ æ·ÚÔ‚·Û›ÏË. ΔÔ ÛÎËÓÈÎfi ÛÙËÚ›¯ıËΠ۠ȉ¤· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘

Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙÔ μ·ÁÁ¤ÏË ¶·Ú·Û΢¿, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ƒ‹Á·, ÙÔ ™Ù·‡ÚÔ ∫·ÙÛÔ‡Ú· Î·È ÙÔÓ °È¿ÓÓË Δ˙·ÓÓÂÙ¿ÎË. √ ʈÙÈÛÌfi˜ ÌÂÏÂÙ‹ıËΠ·fi ÙË ∫È΋ ¢·ÓÈËÏ›‰Ô˘. ΔÔ ÔÙÈÎfi ÓÙÔÎÔ˘Ì¤ÓÙÔ ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ ë∂ÚÈη ∫ÔÏÔÛÔ‡Û· Î·È Ë ÚÔ‚ÔÏ‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∫ÔÏÈ·Ì‹ÙÚ·. ∏ ∞ʛ۷ ۯ‰ȿÛÙËΠ·fi ÙËÓ ŒÚÚÈη ∫ÔÏÔÛÔ‡Û· Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·fi ÙËÓ ∞Ó·ÛÙ·Û›· ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘, ̠ΛÌÂÓ· Ù˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·˜ ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘. √ ¯ÔÚfi˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙȘ ∞ı·Ó·ÛÈ¿‰Ô˘ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, μÂÏÂÙ˙¿ÎÔ˘ μ¤Ú·, ∫·ÙÛ·ÊÔ‡ÚË ∂ϤÓË, ∫ÔÏÔÛÔ‡Û· ŒÚÚÈη, ∫Ô˘ÚÂÓÙ˙‹ ∞Ó·ÛÙ·Û›·, ª·Ù˙Ô‡ÎË ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·, ƒÔ‡ÛÛË ¡ÈÎÔϤÙÙ·, ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ ∞Û·Û›·, ÷Ù˙Ë·ÔÛÙÔÏ›‰Ô˘ ÕÚÙÂÌȘ, æ·ÚÔ‚·Û›ÏË ∂ϤÓË. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ “μ¿ÙÚ·¯ÔÈ” ·›˙Ô˘Ó: ¢ÈfiÓ˘ÛÔ˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘ - •·Óı›·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜, Ô °È¿ÓÓ˘ ºÂÏÂÛ¿Î˘ - ∏Ú·ÎÏ‹˜, Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ - ∞ÈÛ¯‡ÏÔ˜, Ô §ÂˆÓ›‰·˜ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë˜ Î·È ∂˘ÚÈ›‰Ë˜, Ô ∫ÒÛÙ·˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜. ™ÙÔ ¤ÚÁÔ “™Ê‹Î˜” ·›˙Ô˘Ó: ™ˆÛ›·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ªÈÛÛ·ÏÔ‡Ú˘ - •·Óı›·˜ ‰Ô‡ÏÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ºÂÏÂÛ¿Î˘ - ºÈÏÔÎϤˆÓ, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ‹Á·˜ μ‰ÂÏ˘ÎϤˆÓ, Ô ªÈ¯¿Ï˘ ª‡ÚÈÎÓ·˜ - 1Ë ∞˘ÏËÙÚ›‰·, ÕÛ· ™˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ - 2Ë ∞˘ÏËÙÚ›‰· §¤Ó· æ·ÚÔ‚·Û›ÏË ™ÙÔ ¤ÚÁÔ “π›˜” ·›˙Ô˘Ó: ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ¢ËÌÔÛı¤Ó˘, ™Ù·‡ÚÔ˜ ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ - ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ¡ÈΛ·˜, ∫ÒÛÙ·˜ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜ - ∞ÁÔÚ¿ÎÚÈÙÔ˜, °È¿ÓÓ˘ ªÈÛ·ÏÔ‡Ú˘ - ∫ϤˆÓ, ∞ÓÙÒÓ˘ ƒ‹Á·˜.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 30H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

798,42

-0,52

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,1 1,33 13,22 0,93 4,01 2,91 5,39 0,73 3,88 2,48 0,24 0,36 3,38 0,36 1,61 3,35 1,21 6 2,75 1,61 1,46 5,88 2,93 3,27 3,05 0,87 6,48 1,17 5,6 6,14 3,17 10,1 9,03 7,6 3,2 0,47 4,67 2,08 1,92 0,77 1,94 10,09 5,35 0,26

-9,09 128.600 -3,62 1.375.898 -1,27 309.215 -3,13 1.776.001 56.274 2,46 70.144 5,27 6.195 1,39 28.853 -0,26 110.030 -0,8 25.521 1.282.370 5,88 1.595.474 -8,65 12.610 -2,7 225.145 -1,83 20.676 0,9 96.733 -0,82 121.535 -1,15 273.338 -0,72 2.125.314 33.145 5,04 304.684 81.545 -4,87 98.723 0,31 5.880 7,39 41.240 -3,33 85.215 -0,46 43.775 -0,85 1.832.111 0,18 29.523 -0,16 186.814 -1,25 285.279 1,81 6.913 2,5 5.992 0,66 1.273.474 696.857 1.577.508 1,3 90 0,48 7.409 -1,03 12.838 -1,28 398.022 -2,51 21.213 -1,08 63.398 -0,19 400 -3,7 64.309

0,1 1,3 12,86 0,91 3,96 2,85 5,07 0,72 3,8 2,48 0,23 0,33 3,37 0,35 1,56 3,26 1,17 5,88 2,69 1,58 1,38 5,75 2,93 3,17 2,84 0,86 6,4 1,16 5,42 6,09 3,14 9,8 8,8 7,42 3,1 0,45 4,66 2,01 1,92 0,76 1,93 9,98 5,26 0,26

0,11 1,39 13,38 0,96 4,3 3 5,4 0,73 3,88 2,5 0,25 0,36 3,6 0,37 1,65 3,35 1,21 6,09 2,79 1,65 1,46 5,93 3,07 3,3 3,05 0,92 6,5 1,19 5,72 6,15 3,25 10,3 9,06 7,92 3,21 0,48 4,67 2,1 1,96 0,82 1,99 10,22 5,35 0,28

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

3,26 5,84 8,07

-2,10 -1,35 -1,71

4.139 2 2

3,26 5,84 8,07

3,26 5,84 8,07

4

170

0,23

0,26

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FORTHNET (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√)

0,26 0,48 0,38 0,19 1,25 0,1 0,17 0,31 0,17 0,3 0,4 1,06 0,72 0,34 0,46 8,57 0,18 0,78 0,25 0,48 0,88 0,25 0,31 1,53 5,7 0,98 1,64 1,27 2,22 2,4 0,14 0,19 0,12 0,25 0,24 0,53 0,84 0,78 3,4 0,16 1,35 0,13 0,22 0,67 0,05 1,11 0,45

5,56

31.590 2.000 150 139.810 31.217 20 52.543 2.000 43 441.613 6.140 500 500 2.227 24.495

0,35 0,19 1,25 0,1 0,13 0,31 0,17 0,3 0,4 1 0,69 0,34 0,45 8,42 0,18

0,38 0,19 1,27 0,12 0,17 0,31 0,18 0,3 0,4 1,06 0,72 0,34 0,46 8,58 0,19

-3,85 -2,04 2,33

94.019 584 1.000 4.940

0,25 0,47 0,87 0,24

0,27 0,49 0,88 0,26

-8,38 -0,7

144 74

1,51 5,28

1,53 5,7

-3,85 -16,67 6,25 3,33 -10,53 5,26 2,91 2,86

0,82

-0,89

3.405

2,16

2,29

-6,67 -5

43.627 4.850

0,13 0,19

0,15 0,2

-3,85

4.215 199.325

0,24 0,22

0,25 0,24

25.387 8.250 1.310 4.425

0,8 0,68 3,4 0,14

0,84 0,81 3,4 0,17

6,33 4

-1,47

9,76

14.818 800 500

0,2 0,67 0,04

0,24 0,68 0,05

5

0,45

0,45

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

0,28 0,28 0,89 0,13 2 0,6 0,84 0,38 0,3 0,35 0,11 0,81 1,15 0,38 0,1 0,35 0,27 0,27 5,48 1,17 0,61 0,87 0,15 0,29 0,35 0,4 1,06 0,46 0,49 0,46 1,36 17,65 1,44 0,26 0,58 1,59 0,39 0,25 0,48 2,57 0,73 0,28 0,89 0,12 0,51 0,41 0,18 0,44 3,3 1,3 0,65 1,94 1,16 0,91 0,36 0,37 0,25 3,49 0,31 1 0,77 0,22 0,47 0,55 0,57 0,39 0,37 0,25 1,46 0,23 0,4 0,19 0,73 0,56 0,09 0,47 0,53 0,22 0,68 0,42 0,3 0,39 1,97 0,4 3 0,13 0,58 0,04 0,9 0,47 0,6 0,4 0,98 0,91 0,04 1,4 0,41 0,14 0,19 0,73 1 0,05

-7,14

1.500 1 3.920 221.779

0,28 0,28 0,88 0,12

0,28 0,28 0,93 0,14

-3,45 -2,56

50 4.280

0,84 0,37

0,84 0,4

6,06

3.650 45.550

0,3 0,1

0,36 0,11

-4,17 -2,56 -9,09 9,37 3,85

200 64.762 31.300 4.110 6.500

1,15 0,38 0,09 0,3 0,25

1,15 0,4 0,1 0,35 0,27

-3,35 -6,4 1,67

1.275 402 20

5,2 1,17 0,61

5,5 1,25 0,61

7,14

14.838

0,14

0,15

-2,75 -2,13

7.752 3.320

1,06 0,46

1,1 0,48

6,98

11

0,4

0,46

-0,9 -2,04

1.469 10.245 500 250 1.282 8.762 4.538 565

17,5 1,42 0,26 0,58 1,49 0,38 0,25 0,44

18 1,47 0,26 0,58 1,59 0,4 0,27 0,48

46.508 19.851 20.341 9.163 627

0,7 0,27 0,86 0,11 0,51

0,81 0,29 0,93 0,12 0,6

6,71 -2,5 -3,85 4,35 -2,67 -3,45 -4,3 -8,93

2.980 10 1.885 2.350 110 3.400 1.000 4.958

0,4 3,3 1,29 0,6 1,87 1,08 0,91 0,35

0,44 3,3 1,41 0,65 1,94 1,19 0,91 0,36

-2,53 4,76

4.586 1.700 5.730 50 2.360 11.750

0,22 3,4 0,31 1 0,77 0,21

0,26 3,51 0,33 1 0,77 0,22

3,77

1.970

0,55

0,55

-9,09 0,52 6,42 -6,19 2,86 4,17 -0,29 -8,82

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,7

4,48

91

0,61

0,7

0,56 0,14

48 10 4.790

1,81 7,03 0,29

1,81 7,03 0,3

-4,68

290 4.000

2,65 0,31

2,65 0,31

-0,77

11.026

2,46

2,62

1.000

0,09

0,09

5.900

0,11

0,12

-9,62

10

0,47

0,47

-7,69

4.006

0,12

0,12

36.710

0,04

0,04

-7,69 -18,6

26.850 36.998 18.500 7.100 500 10

0,09 0,17 0,13 0,08 0,12 0,35

0,1 0,18 0,14 0,09 0,12 0,35

-1,61

150

4,88

4,88

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

7,53 0,28 13,5 0,55 0,13 0,37 1,81 7,03 0,3 1,76 4,49 2,65 0,31 14 59,01 17,69 2,58 1 0,42 0,19 11,7 6,15

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) ¢√§ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ™π¢ª∞ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√)

0,04 0,07 1,35 0,73 0,09 0,16 0,04 0,09 0,21 0,12 0,35 0,04 0,47 0,09 0,12 0,16 0,04 3,7 0,08 0,28 0,06 0,22 0,72 0,28 0,1 0,29 0,1 0,18 0,14 0,09 0,12 0,35 0,42 0,6 0,27 0,85

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ 8,96

2.790

1,33

1,47

2.400 1.243

0,19 0,72

0,19 0,73

5.400

0,08

0,09

-1,45

26.158

0,67

0,69

3,45

350

0,28

0,3

-0,51 2,56

310 4.250

1,83 0,39

1,97 0,4

-1,69

10.600 9.960 7.936

0,12 0,55 0,04

0,13 0,6 0,04

2,17

500

0,47

0,47

-1,09

88.610 8.200 12.177

0,9 0,04 1,4

0,95 0,04 1,43

1.000

0,14

0,14

28.779

0,72

0,79

18.750

0,04

0,05

-4,11

-1,35

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

0,9 3,65 2,23 0,97 0,6 3 1,09 1,35 1,8 1,88 2,52 1,08 2,86 4,88

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,12 0,08 0,1 0,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,12 0,1 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

K§EI™IMO TH™ 29H™ ™∂¶Δ∂ªμƒπ√À

ENEP°HTIKO

ALLIANZ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.17.700), URL: www.allianz.gr ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.953.248,30 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.912.134,97 ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) 26.174.313,26 ALLIANZ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£E™πªø¡ 4.414.542,22 ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. 7.330.446,91 ALLIANZ A/K ª∂Δ√Ãø¡ ∞¡∞¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ EMEA 2.559.744,63 ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.698.615,97

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

2.745.437,02 1.199.460,55 6.166.593,91 754.206,51 4.245.217,93 440.697,47 1.977.196,52

5,8108 6,5964 4,2445 5,8532 1,7268 5,8084 3,3879

0,11% -0,33% -0,22% 0,06% -0,70% 0,87% -0,55%

5,8980 6,8273 4,4567 5,8532 1,7872 6,0117 3,5065

5,7672 -14,16% 6,5304 -26,36% 4,2021 -32,30% 5,7947 1,63% 1,7095 -33,73% 5,7503 -31,24% 3,3540 -41,02%

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.42.800), URL: www.alphamutual.gr ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 74.368.872,94 13.338.286,93 ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 106.421.991,04 23.634.751,50 ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. 25.979.937,32 3.610.867,64 ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. 6.156.421,47 823.548,79 ALPHA ∞¡ø ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.826.308,46 3.040.441,30 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 21.941.998,03 3.099.448,91 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 8.926.666,72 1.643.976,05 ALPHA BEST OF STRATEGIES ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 19.435.491,85 3.034.796,87 ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 37.155.224,85 7.652.834,16 ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. 13.502.489,22 1.922.908,12 ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 38.536.415,83 3.567.236,96 ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.515.083,51 1.534.567,00 ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒπ™∂ø™ ¢π∞£∂™πªø¡ 153.439.471,37 13.116.255,06 ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 160.606.323,03 27.279.649,72 ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. 8.608.126,74 2.715.182,84 ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.065.200,79 1.479.159,55 ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 18.496.067,47 5.572.795,00 ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.642.232,92 743.385,31 ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 10.979.081,98 1.203.244,91 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 27.177.604,37 2.739.326,25 ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. 9.685.665,00 1.034.347,75 ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. 9.121.202,95 2.671.413,60 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. 20.811.385,17 2.696.848,27 ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. 18.622.062,39 2.883.346,16 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. 21.426.793,37 2.967.500,11 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. 34.397.138,04 4.141.711,41 ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. 47.922.217,88 3.231.829,06

5,5756 4,5028 7,1949 7,4755 7,1787 7,0793 5,4299 6,4042 4,8551 7,0219 10,8029 6,2005 11,6984 5,8874 3,1704 6,1286 3,3190 3,5543 9,1246 9,9213 9,3640 3,4144 7,7169 6,4585 7,2205 8,3051 14,8282

0,31% 5,6035 5,5338 -19,42% 0,33% 4,5253 4,4690 -1,59% 0,08% 7,2309 7,1409 3,04% 0,02% 7,5129 7,4194 1,19% 0,52% 7,5376 7,0351 -8,42% 0,61% 7,2917 6,9377 -11,17% 1,37% 5,5928 5,3213 -23,56% 1,05% 6,5963 6,2761 -12,06% 0,02% 4,9037 4,8065 -29,11% 0,51% 7,0921 6,9517 -24,86% 0,48% 10,9109 10,6949 -0,27% 0,26% 6,2625 6,1385 -10,18% 0,01% 11,6984 11,6984 2,89% -0,43% 5,9463 5,8285 -34,41% -0,88% 3,2021 3,1387 -41,72% -0,79% 6,1899 6,0673 -38,07% -1,51% 3,3223 3,3124 -48,80% 1,22% 3,5898 3,5188 -37,60% 0,76% 9,2158 9,0334 -24,42% 0,56% 10,0205 9,8221 -12,18% 0,30% 9,4576 9,2704 -26,65% 0,01% 3,4485 3,3803 -7,14% -0,42% 7,7941 7,6397 -25,17% -0,63% 6,5231 6,3939 -11,27% -0,29% 7,2927 7,1483 -12,10% -0,07% 8,3882 8,2220 -14,34% 0,46% 14,9765 14,6799 -21,32%

ALPHA TRUST ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-62.89.300), URL: www.alphatrust.gr ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.819.850,77 ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 23.805.709,81 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.276.447,36 ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.893.173,05 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.253.190,62 ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.973.722,69 ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.314.420,86 INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.211.715,94 GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.077.617,64 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND(*) 5.214.152,57 GENIKI EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 6.047.553,92 S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 5.186.443,17

1.152.930,53 3.088.314,25 5.051.885,18 558.512,67 1.864.675,26 1.014.216,08 635.479,19 656.079,75 1.844.267,28 1.459.462,88 1.079.880,92 536.382,99

18,9256 7,7083 3,8157 5,1801 2,2809 6,8760 6,7892 6,4195 4,9221 3,5727 5,6002 9,6693

-0,22% 0,67% 0,14% 0,87% -0,05% 0,44% 0,21% 0,37% 0,38% -0,16% 0,01% -0,70%

19,3041 7,8625 3,8920 5,2837 2,3265 6,9963 6,9080 6,5318 5,0082 3,6352 5,6002 9,8627

18,7363 -30,31% 7,6312 -29,96% 3,7775 -16,22% 5,1283 -14,68% 2,2581 -16,00% 6,8072 -17,07% 6,7213 -11,33% 6,3553 -17,25% 4,8729 -14,76% 3,5370 -8,35% 5,5442 2,12% 9,5726 -13,35%

AMUNDI ∂§§∞™ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.13.900-2), URL: www.amundi.com ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 52.340.979,94 6.861.593,37 ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.367.507,20 3.331.025,72 ∂ƒª∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 28.875.441,46 5.580.296,95 ∂ƒª∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 25.518.653,42 7.628.650,01

7,6281 4,0130 5,1745 3,3451

-0,70% -0,36% 0,02% 0,00%

7,8569 4,1334 5,2262 3,3451

7,5518 -38,46% 3,9729 -28,45% 5,1486 -17,29% 3,3451 1,51%

ATTICA WEALTH MANAGEMENT (ÙËÏ.: 210-33.96.860), URL: www.atticawealth.gr ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.582.957,92 9.645.411,05 ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 475.441,18 148.501,04 ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 893.155,49 125.993,73 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.922.339,35 1.428.482,57 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.371.251,49 764.552,16 ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 1.667.686,80 473.257,51 ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.849.254,22 8.404.032,86 ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.385.375,44 6.627.322,83

0,5788 3,2016 7,0889 3,4459 3,1015 3,5238 2,3619 2,9251

-0,62% -0,57% 1,01% -0,66% -0,48% 0,01% 0,56% -0,56%

0,5875 3,2496 7,1952 3,4666 3,1480 3,5273 2,3973 2,9427

0,5730 -38,95% 3,1696 -33,85% 7,0180 -13,24% 3,4183 -19,88% 3,0705 -37,78% 3,5097 -0,60% 2,3383 -13,61% 2,9017 -2,47%

∞∂¢∞∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ (ÙËÏ.: 210-33.87.900) ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 399.344.147,12 146.435.751,63 ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 236.991.593,69 107.941.823,29

2,7271 2,1955

-0,35% 0,02%

2,7271 2,1955

2,7271 -25,25% 2,1955 -16,90%

∞Δ∂ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.47.793), URL: www.ate.gr ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ EURO ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS

6,5254 2,4647 0,7155 2,3603 5,0028 1,8864 4,9141 7,1614 5,7952 6,9367 3,3333

-0,77% -0,51% -0,12% -0,62% 0,98% 1,42% -0,04% 0,01% 0,74% 0,12% 0,00%

6,5254 2,4647 0,7155 2,3603 5,0028 1,8864 4,9141 7,1614 5,7952 6,9367 3,3333

6,4765 -12,02% 2,4401 -39,03% 0,7083 -18,87% 2,3367 -19,91% 4,9528 -8,89% 1,8675 -16,17% 4,8772 -12,18% 7,1614 2,85% 5,7372 -9,24% 6,8847 -1,11% 3,3000 -14,12%

16.443.791,40 2.519.965,01 34.921.918,90 14.168.922,85 1.336.220,15 1.867.605,39 21.355.300,68 9.047.720,48 7.639.157,95 1.526.973,85 3.675.302,12 1.948.305,90 11.180.641,35 2.275.227,61 5.458.792,72 762.254,85 33.769.122,49 5.827.078,91 11.327.295,51 1.632.955,19 4.270.225,68 1.281.095,23

EUROBANK EFG ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.52.800), URL: www.eurobank.gr EUROBANK WIN-WIN ™À¡£∂Δ√ 45.201.892,93 EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 36.824.940,16 EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.872.678,04 EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 24.130.349,42 EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 68.481.930,49 EUROBANK CLICK ™À¡£∂Δ√ 106.068.794,77 EUROBANK DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 51.267.808,80 INTERAMERICAN DOUBLE CLICK ™À¡£∂Δ√ 12.707.977,02 EUROBANK ALL WEATHER ™À¡£∂Δ√ 44.865.775,60 EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. 2.765.735,61 EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) 24.557.348,21 INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 99.607.984,89 INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. 45.962.677,26 INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 19.020.365,13 INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 72.790.536,97 INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. 25.686.913,66 INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. 10.915.744,62 INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. 11.533.570,64 INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. 32.494.624,79 EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 37.244.318,56 EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 30.546.373,30

5.112.999,59 30.357.041,09 372.288,89 5.497.307,71 21.208.496,32 33.595.525,53 4.936.989,96 1.246.077,15 4.997.074,49 2.069.887,84 2.077.653,70 10.306.959,02 5.936.868,23 2.223.339,56 6.966.271,85 10.176.122,55 369.480,74 932.989,03 3.365.680,10 14.572.039,22 10.163.814,87

EUROBANK EFG FUND MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.A.(ÙËÏ.:0035-22.60.91.51) EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 7.575.497,36 11.805.576,87 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND 2.269.686,08 3.432.521,00 EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 9.979.550,15 12.473.653,12 EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND 12.531.486,93 15.613.123,79 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND 11.262.415,95 55.796.468,37 EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR 711.602,80 3.419.529,98 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 3.160.236,08 298.697,48 EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND 399.595,12 36.739,43 EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ 993.557,89 67.367,11 EUROBANK EFG (LF)- INCOME PLUS $ 20.588.171,42 18.283.937,29 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 32.290.637,83 29.071.295,68 EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR 774.784,57 697.653,95 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 2.709.084,40 348.520,44 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR 594.788,46 73.493,64 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 4.049.977,23 492.511,88 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR 634.734,73 73.757,96 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 1.217.604,93 149.971,57 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR 499.767,60 58.587,46 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 113.280.900,82 15.243.454,82 EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR 617.297,99 78.517,39

8,8406 1,2131 13,0884 4,3895 3,2290 3,1572 10,3844 10,1984 8,9784 1,3362 11,8198 9,6641 7,7419 8,5549 10,4490 2,5242 29,5435 12,3620 9,6547 2,5559 3,0054

0,6417 0,6612 0,8001 0,8026 0,2018 0,2081 10,5801 10,8765 14,7484 1,1260 1,1107 1,1106 7,7731 8,0931 8,2231 8,6056 8,1189 8,5303 7,4314 7,8619

0,44% 1,29% 1,47% -0,89% 0,17% -0,01% 0,01% 0,08% -0,17% -1,51% 0,03% 1,43% 0,07% 0,06% -0,85% -1,24% 0,10% 1,35% 1,48% -0,23% -0,27%

1,36% 1,35% 1,39% 1,39% -0,93% -1,56% 0,94% 0,97% 0,82% 0,08% 0,05% 0,05% 0,49% 0,50% 0,32% 0,32% 0,50% 0,50% -0,15% -0,15%

9,0174 1,2131 13,0884 4,3895 3,2290 3,2361 10,5921 10,4024 8,9784 1,3362 11,8198 9,7124 7,7496 8,6404 10,5535 2,5494 29,6912 12,4856 9,7512 2,5559 3,0054

0,6417 0,6612 0,8001 0,8026 0,2018 0,2081 10,5801 10,8765 14,7484 1,1260 1,1107 1,1106 7,7731 8,0931 8,2231 8,6056 8,1189 8,5303 7,4314 7,8619

8,6638 -5,32% 1,2010 -11,25% 12,9575 -22,91% 4,3456 -42,22% 3,2048 2,07% 3,0941 -2,78% 10,1767 -1,74% 9,9944 -0,87% 8,7988 -2,70% 1,3228 -43,50% 11,8198 0,65% 9,5916 -22,87% 7,7032 0,90% 8,4694 -31,50% 10,3445 -43,06% 2,4990 -40,59% 29,3219 2,25% 12,2384 -11,64% 9,5582 -22,93% 2,5303 -16,19% 2,9753 -7,93%

0,6353 0,6612 0,7921 0,8026 0,1998 0,2060 10,4743 10,8765 14,6009 1,1260 1,1024 1,1106 7,6176 8,0931 8,0586 8,6056 7,9565 8,5303 7,2828 7,8619

-11,39% -10,61% -22,49% -21,80% -42,16% -44,87% -26,19% -25,41% -24,98% 0,99% -1,19% -0,97% -7,33% -6,95% -2,17% -1,77% -4,45% -3,70% -8,60% -8,58%

ENEP°HTIKO

EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 6% EQUITY FORMULA $ EUROBANK EFG (LF)- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN) EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN BANCPOST (LF) SP EQUITY FORMULA BONUS (RON) POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA EUROBANK EFG (LF) S.P.-10%EQUITY FORMULA ? EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-NEW FRONTIERS EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR

34.265.557,43 746.842,17 63.663.230,56 36.504.376,22 32.368.118,77 36.067.910,20 14.169.273,55 490.236,73 29.164.191,52 23.398.127,10 27.475.510,18 3.632.862,32 457.961,35 500.320,41 194.291,11 1.696.391,54 5.734.028,67 764.850,23 182.334,56 221.796,79 1.064.789,09 136.580,62 1.382.317,58 816.160,78 31.013.535,53 23.711.721,51 23.097.164,01 86.018,67 37.156.586,98 7.742,22 25.935.453,85 12.419.782,31 21.032.467,80 644.473,71 814.386,78 303.228,58 36.379.769,35 1.774.297,34

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

5.437.911,96 6,3012 108.820,13 6,8631 9.294.177,89 6,8498 5.823.175,60 6,2688 4.618.606,91 7,0082 3.803.245,46 9,4835 1.469.204,12 9,6442 50.372,92 9,7321 2.961.144,68 9,8490 2.399.626,14 9,7507 25.436.200,48 1,0802 4.632.326,99 0,7842 572.375,25 0,8001 69.399,77 7,2093 26.105,36 7,4426 235.269,51 7,2104 887.562,32 6,4604 116.763,78 6,5504 159.891,66 1,1404 202.847,46 1,0934 441.442,69 2,4121 114.943,34 1,1882 173.725,05 7,9569 101.902,87 8,0092 3.312.046,93 9,3639 2.439.361,12 9,7205 2.431.416,70 9,4995 8.597,75 10,0048 51.172.138,84 0,7261 10.258,38 0,7547 37.358.597,06 0,6942 17.179.456,01 0,7229 30.293.885,11 0,6943 69.312,69 9,2981 64.273,04 12,6707 32.614,81 9,2973 37.697.452,60 0,9650 1.809.521,88 0,9805

∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.diethniki.gr ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ 77.070.641,53 11.873.584,76 6,4909 ¢∏§√™ BLUE CHIPS 66.647.982,72 17.812.416,56 3,7417 ¢∏§√™ TOP-30 10.278.562,31 15.863.657,87 0,6479 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 2.427.690,87 294.878,00 8,2329 ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ 37.133.212,29 4.742.075,68 7,8306 ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ 23.807.022,89 5.799.283,46 4,1052 ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 10.107.260,27 1.257.640,02 8,0367 ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ - ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.716.288,55 937.065,90 7,1674 ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ 14.213.082,93 5.222.754,46 2,7214 ¢∏§√™ EUROBOND - √ª√§√°π∞∫√ 272.088.620,18 49.349.535,75 5,5135 ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ 22.054.963,68 7.880.149,10 2,7988 ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 728.401,34 134.978,48 5,3964 NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.290.200,82 388.550,00 5,8942 ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 33.076.459,11 6.734.521,20 4,9115 ¢∏§√™ DELTA SKY - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 23.719.921,98 2.554.005,95 9,2873 ¢∏§√™ DELTA SMART- ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 31.392.815,91 2.742.575,36 11,4465 ¢∏§√™ DELTA BONUS - ™À¡£∂Δ√ ∞/∫ 89.730.766,22 12.398.814,66 7,2370 ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 34.254.781,06 38.387.616,57 0,8923 ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. 7.438.658,82 3.037.669,62 2,4488 ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. 30.627.758,24 3.278.015,91 9,3434 ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 33.239.754,66 2.816.220,43 11,8030 ¢∏§√™ ¢√§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 9.989.019,58 958.193,40 10,4248 ¢∏§√™ HIGH YIELD CORPORATE BOND √ª√§√°π∞∫√ 5.663.828,95 1.041.239,10 5,4395 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ 7.006.504,98 684.751,87 10,2322 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ 57.654.483,63 6.629.218,16 8,6970 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ 24.982.583,01 3.088.984,73 8,0876 ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ 12.980.060,95 1.748.791,03 7,4223

0,68% 6,3012 0,17% 6,8631 0,17% 6,8498 0,23% 6,2688 0,34% 7,0082 0,58% 9,4835 0,27% 9,6442 0,27% 9,7321 0,52% 9,8490 0,57% 9,7507 0,23% 1,0802 -0,33% 0,7842 -0,32% 0,8001 1,21% 7,2093 1,22% 7,4426 1,21% 7,3546 2,31% 6,4604 2,31% 6,5504 0,27% 1,1404 0,27% 1,0934 -0,12% 2,4121 0,24% 1,1882 -0,37% 7,9569 -0,37% 8,0092 0,13% 9,3639 0,16% 10,0121 0,17% 9,4995 0,00% 10,0048 -0,25% 0,7261 -0,24% 0,7547 -0,26% 0,6942 -0,26% 0,7229 -0,26% 0,7012 -0,61% 9,2981 -0,72% 12,6707 -0,61% 9,3903 -0,31% 0,9650 -0,31% 0,9805

0,26% 6,4909 6,4909 -19,11% -0,38% 3,7417 3,7043 -42,51% -0,80% 0,6479 0,6414 -44,30% -0,88% 8,2329 8,2329 -44,36% -0,29% 7,8306 7,7523 -30,46% -0,15% 4,1052 4,0641 -15,24% -0,48% 8,0367 7,9563 -14,31% 0,64% 7,1674 7,1674 -18,61% 1,73% 2,7214 2,6942 -20,00% 0,49% 5,5135 5,5135 -6,12% 1,46% 2,7988 2,7708 -20,82% -0,08% 5,3964 5,3424 -36,54% 0,52% 5,8942 5,8942 -28,35% 0,22% 4,9115 4,9115 -6,92% -0,45% 9,7517 9,2873 -1,49% -0,79% 12,0188 11,4465 5,44% 0,00% 7,5989 7,2370 -10,20% -0,20% 0,8923 0,8834 -35,96% -0,20% 2,4488 2,4243 -16,73% 0,72% 9,3434 9,2967 -11,54% 0,00% 11,8030 11,8030 0,80% 0,41% 10,4248 10,4248 -6,36% 0,47% 5,4395 5,4395 -6,12% 0,00% 10,2322 10,1299 -0,20% -0,02% 8,6970 8,6100 -5,54% -0,07% 8,0876 8,0067 -9,67% -0,44% 7,4223 7,3481 -15,18%

∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ Δ∏™ ∂§§∞¢√™ ∞.∂. (ÙËÏ.: 210-90.07.400), URL: www.nbg.gr NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) 193.232,60 164,29 NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) 3.926.560,93 3.351,17 NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) 2.248.248,44 2.019,69 NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) 11.573.499,66 10.128,55 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) 333.919,04 331,53 NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) 30.811.816,82 30.072,20 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) 395.876,51 483,79 NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) 33.596.295,67 40.980,16 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) 67.606,25 153,43 NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) 6.039.234,15 13.679,93 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) 35.615,88 43,99 NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) 3.877.172,41 4.779,40 NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) 837.749,54 934,18 NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) 1.285.231,87 1.351,11 NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(6) 862.108,48 831,59

1.176,1700 1.171,7000 1.113,1700 1.142,6600 1.007,2200 1.024,5900 818,2800 819,8200 440,6300 441,4700 809,5800 811,2300 896,7800 951,2400 1.036,7000

-0,37% -0,37% 0,17% 0,17% -1,18% -1,18% -0,81% -0,81% 2,07% 2,07% -0,74% -0,74% 0,10% 0,10% -0,60%

1.176,1700 1.171,7000 1.113,1700 1.142,6600 1.007,2200 1.024,5900 818,2800 819,8200 440,6300 441,4700 809,5800 811,2300 896,7800 951,2400 1.036,7000

∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-61.24.914), URL: www.europisti-aedak.gr ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∞¡∂¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ (EUR) 1.659.988,05 209.444,38 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROBOND ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂§§∞¢∞™ 3.875.348,81 1.482.398,05 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) 4.008.342,28 1.420.991,03 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 3.917.510,59 2.842.472,28 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. 1.298.757,24 611.852,38 ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) 3.735.517,84 1.561.390,75 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. 1.383.300,89 549.219,07 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ INVESTMENT GRADE (EUR) 12.373.383,29 3.538.231,95 ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ HIGH YIELD ∂Δ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ (EUR) 1.906.273,84 657.505,18 ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. 1.866.961,81 1.874.156,12

7,9257 2,6142 2,8208 1,3782 2,1227 2,3924 2,5187 3,4971 2,8993 0,9962

0,26% 0,02% -0,40% 0,75% 1,48% 0,81% 0,96% 0,28% 0,12% -0,03%

8,0446 2,8233 2,9054 1,4195 2,1864 2,4522 2,5943 3,5496 2,9428 1,0759

HSBC (∂§§∞™) ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-36.46.484-91), URL: www.hsbc.gr HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂Àƒø ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ Ãøƒø¡ 5.293.434,10 HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂Àƒø μƒ∞ÃÀÃ√¡π∞™ ¢π∞ƒ∫∂π∞™ 72.063.151,17 HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 34.037.667,36 HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. 12.396.457,61 HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.705.124,84 HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. 11.475.249,56 HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À 3.056.663,13 HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.854.905,92 HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ 3.476.767,81

1.001.876,43 5,2835 36.011.876,74 2,0011 1.496.396,84 22,7464 5.323.883,31 2,3285 2.824.792,98 4,1437 4.369.435,45 2,6263 772.558,51 3,9565 1.650.546,48 6,5766 428.200,76 8,1195

ING ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 801 100 200 300), URL: www.ingim.gr ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 44.902.800,79 10.243.988,92 ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ 8.152.011,78 4.460.761,49 ING ∞/∫ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ 9.097.259,81 1.678.911,70

6,2382 -8,73% 6,7945 -13,66% 6,7813 -13,64% 6,2061 -15,93% 6,9381 -15,03% 9,2938 -6,18% 9,5719 -6,49% 9,7321 -6,34% 9,6520 -7,94% 9,5557 -9,49% 1,0802 -0,09% 0,7764 -33,29% 0,8001 -32,89% 7,0651 -19,28% 7,4426 -18,40% 7,0662 -19,28% 6,4119 -27,86% 6,5504 -27,51% 1,1404 -7,47% 1,0825 -8,20% 2,4121 -8,23% 1,1763 -23,96% 7,9569 -20,03% 8,0092 -19,60% 9,3639 -6,36% 9,5261 -2,80% 9,3095 -5,01% 9,8047 0,00% 0,7188 -16,77% 0,7547 -16,14% 0,6803 -26,43% 0,7229 -25,87% 0,6874 -26,43% 9,1586 -11,32% 12,4806 -9,64% 9,2043 -11,32% 0,9554 -10,31% 0,9805 -9,98%

1.176,1700 1.171,7000 1.113,1700 1.142,6600 1.007,2200 1.024,5900 818,2800 819,8200 440,6300 441,4700 809,5800 811,2300 896,7800 951,2400 1.036,7000

-4,75% -4,73% -3,16% -3,13% -17,86% -17,84% -21,34% -21,32% -42,17% -42,15% -15,47% -15,44% -5,18% -5,16% -8,37%

7,9257 1,39% 2,6142 -12,79% 2,7926 -37,98% 1,3644 -12,63% 2,1015 -26,19% 2,3685 -13,11% 2,4935 -10,28% 3,4971 -1,38% 2,8993 -6,28% 0,9962 -30,89%

-1,98% 5,3495 5,2835 -19,22% 0,00% 2,0111 2,0011 2,28% -0,71% 23,3719 22,7464 -28,50% 0,27% 2,3925 2,3285 -19,27% 0,58% 4,2577 4,1437 -28,37% -1,10% 2,6985 2,6263 -14,40% 0,05% 4,0060 3,9565 0,41% -0,42% 6,7081 6,5766 -19,51% -0,12% 8,2819 8,1195 -9,54%

ENEP°HTIKO

-0,26% -0,17% 0,00%

4,4710 1,8549 5,4185

4,3833 -35,99% 1,8275 -23,89% 5,4185 0,57%

INTERNATIONAL ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.19.000), URL: www.intermf.gr INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. 6.888.613,43 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 4.915.918,11 INTERNATIONAL ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡(*) 1.948.635,31 INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.841.832,53 INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. 1.003.049,79 INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.059.572,17

681.630,97 10,1061 1.639.178,30 2,9990 306.788,85 6,3517 3.641.004,91 1,6045 1.068.281,20 0,9389 334.396,05 3,1686

0,13% 10,3082 10,0050 -16,91% -0,08% 3,1490 2,9690 -25,71% -0,02% 6,3676 6,3199 0,62% 0,08% 1,6847 1,5885 -41,33% -0,28% 0,9858 0,9295 -40,29% 0,10% 3,2953 3,1369 -11,87%

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-77.65.441) ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. 5.572.796,03 ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY ™À¡£∂Δ√ ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ 1.858.164,18 ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 276.479,88 ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. 6.345.008,28 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 2.637.515,03 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. 12.592.237,66 ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. 6.726.204,92 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO 793.862,06 ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO 2.179.556,84

1.488.021,46 606.568,49 97.159,36 1.333.220,81 540.460,06 9.816.340,00 3.313.431,64 283.206,02 755.684,72

0,14% -0,50% 0,44% 0,07% 0,01% -0,67% -0,79% 0,29% 0,25%

3,7451 3,0634 2,8456 4,7592 4,8801 1,2828 2,0300 2,8031 2,8842

3,7451 3,1247 2,8456 4,7592 4,8801 1,2828 2,0300 2,8031 2,8842

3,7264 -16,19% 3,0481 -5,22% 2,8314 -3,47% 4,7354 -1,98% 4,8557 2,18% 1,2764 -39,56% 2,0199 -27,89% 2,7891 -18,61% 2,8698 -9,67%

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

MARFIN GLOBAL ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-81.73.750), URL: www.marfinaedak.gr MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.890.367,28 872.476,86 2,1667 MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.917.342,86 2.210.259,90 2,2248 MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 21.754.947,80 4.115.260,54 5,2864 MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.531.528,26 5.806.490,21 1,1249 MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 15.161.407,02 6.024.096,62 2,5168 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 13.998.293,86 4.249.481,68 3,2941 MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.207.506,70 491.462,62 2,4570 MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 5.704.011,33 4.417.306,88 1,2913 MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. 98.149.854,02 24.264.953,74 4,0449 MARFIN PREMIUM SELECTION FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 7.110.256,54 2.785.005,52 2,5530 MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ/∫πø¡ EURO HEDGED FOFs ª∂Δ. 16.566.984,01 6.596.794,71 2,5114 MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.195.988,29 946.461,78 2,3202 MARFIN EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.620.703,80 570.127,92 2,8427 MARFIN USD GLOBAL BOND FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 2.110.738,80 513.706,54 4,1088

0,30% 0,08% -0,84% -0,72% 0,14% 0,08% 0,47% 0,74% 0,01% 0,13% -0,48% -0,18% 0,06% -0,02%

2,2317 2,2915 5,3393 1,1361 2,5923 3,3929 2,5307 1,3042 4,0651 2,6296 2,5867 2,3898 2,9280 4,2321

2,1017 -17,89% 2,1581 -14,59% 5,1807 -43,33% 1,1024 -32,98% 2,4413 -3,09% 3,1953 -0,40% 2,3833 -19,80% 1,2655 -16,56% 4,0247 3,28% 2,4764 -16,56% 2,4361 -16,29% 2,2506 -24,06% 2,7574 -5,24% 3,9855 -2,85%

METLIFE ALICO ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.12.300), URL: www.alicomfunds.gr ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 82.733.809,51 4.992.763,73 ALICO ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 13.039.382,25 1.004.924,66 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 15.841.312,05 2.089.174,76 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 19.186.343,82 1.642.572,09 ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 16.169.046,99 1.052.269,18 ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 6.299.665,07 577.347,31 ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 4.067.009,18 359.432,59 ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.682.377,53 160.553,99 BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.493.357,45 313.802,30 ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 29.861.022,18 2.409.867,69 ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.381.458,12 211.912,72 ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ 618.664,77 115.889,30 ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 2.360.878,35 574.536,37 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À FTSE-20 INDEX FUND 12.923.221,40 7.105.626,42 CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.312.889,23 231.491,48 ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂°∞§∏™ ∫∞π ª∂™∞π∞™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ 4.936.549,00 5.708.491,35 ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ 1.413.405,89 391.303,05 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 10.526.409,90 3.481.935,45 ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ 4.743.574,28 368.103,36 ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 905.387,04 98.696,71

16,5707 12,9755 7,5826 11,6807 15,3659 10,9114 11,3151 10,4786 4,7589 12,3911 11,2379 5,3384 4,1092 1,8187 5,6714 0,8648 3,6120 3,0231 12,8865 9,1734

0,25% 0,01% -1,02% 0,63% 0,00% 0,12% 0,09% 0,21% -0,14% 0,14% -0,08% -0,70% -0,72% -1,49% 0,04% -0,94% 0,74% -0,25% -0,88% -0,25%

16,9021 13,1053 7,9617 12,2647 16,1342 11,4570 11,8809 11,0025 4,8541 12,6389 11,4627 5,6053 4,3147 1,9096 5,7565 0,8951 3,7926 3,1743 13,5308 9,6321

16,4050 1,91% 12,8457 2,81% 7,5068 -41,46% 11,5639 -14,05% 15,2122 -11,32% 10,6932 -2,09% 11,0888 -1,29% 10,2690 -7,06% 4,7113 -14,78% 12,2672 -0,61% 11,1255 7,25% 5,2850 -35,67% 4,0681 -30,74% 1,8005 -47,89% 5,6714 -11,74% 0,8648 -41,48% 3,5759 -23,34% 2,9929 -17,65% 12,7576 -15,55% 9,0817 -9,30%

MILLENNIUM ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-95.48.866), URL: www.millenniumbank.gr MILLENNIUM EURO PLUS ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 5.456.285,57 632.561,25 MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. 3.414.532,18 1.298.175,83 MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. 9.580.009,69 12.487.660,35 MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.920.241,04 3.064.556,92 MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.902.504,70 7.355.945,24 MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. 4.932.582,90 2.463.765,51 MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.919.751,65 1.092.828,25 MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 11.460.206,69 7.432.871,09 MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. 1.493.182,33 732.067,85

8,6257 2,6303 0,7672 1,6055 0,9384 2,0021 2,6717 1,5418 2,0397

0,01% -0,13% -1,31% 1,36% -1,78% 1,17% 0,11% -0,25% 0,01%

8,7982 2,6829 0,8056 1,6858 0,9853 2,1022 2,8053 1,6189 2,1417

8,4532 2,99% 2,5777 -17,63% 0,7595 -44,91% 1,5734 -20,79% 0,9196 -40,00% 1,9621 -6,48% 2,6183 -28,76% 1,5110 -26,46% 1,9989 -21,63%

PROBANK ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-48.43.591-5), URL: www.probank.gr PROBANK Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ 132.034.683,11 PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 6.909.107,76 PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 5.545.611,13 N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 580.693,48

3,7899 2,9538 1,4584 1,1319

0,02% 0,01% -0,64% -0,49%

3,7899 2,9538 1,4584 1,1376

3,7710 3,80% 2,9316 -13,67% 1,4438 -39,38% 1,1274 -33,92%

PROTON ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-69.70.970), URL: www.proton.gr PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.512.600,90 PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 2.514.233,64 PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.936.309,82 ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 143.252,83

34.838.772,09 2.339.064,00 3.802.453,28 513.013,76

436.172,02 3,4679 241.596,24 10,4068 522.158,44 3,7083 126.614,96 1,1314

-0,39% 3,5719 3,3985 -34,35% 0,02% 10,5629 10,3027 -14,25% -0,65% 3,8566 3,6712 -44,98% -0,78% 1,1767 1,1201 -43,69%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 13.325.914,19 3.714.376,65 3,5877 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ªπ∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 3.097.157,29 8.403.774,52 0,3685 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.343.778,40 4.420.232,92 1,6614 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 9.261.066,38 1.805.431,96 5,1296 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ μƒ∞ÃÀ¶ƒ√£∂™ªø¡ ¢π∞£∂™πªø¡ ™∂ ∂Àƒø 1.200.000,00 120.000,00 10,0000 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 14.626.591,90 2.703.278,16 5,4107 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 467.031,58 120.000,00 3,8919 ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 600.344,39 150.492,23 3,9892 ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ∞ª√πμ∞π√ ∫∂º∞§∞π√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 483.289,29 34.301,56 14,0894 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ 2.795.186,29 336.992,55 8,2945 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ 4.508.326,56 485.258,65 9,2906 ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√ 1.739.383,83 171.070,22 10,1677

-1,27% 3,6505 3,5159 -43,73% -0,70% 0,3749 0,3611 -33,95% -0,31% 1,6780 1,6448 -27,18% 0,49% 5,1296 5,1296 -4,65% 0,00% 10,0000 10,0000 0,00% 2,05% 5,4648 5,3566 -29,74% 1,60% 3,9308 3,8530 -38,33% 1,61% 4,0291 3,9493 -38,17% 0,65% 14,3360 13,8076 -22,48% 0,06% 8,4189 8,2323 -15,44% 0,17% 9,4067 9,2209 -10,28% 0,03% 10,2694 10,0914 -1,49%

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞∂¢∞∫ (∞¡Δπ¶ƒ.) (ÙËÏ.: 210-32.88.222), URL: www.piraeusaedak.gr PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) 3.048.729,24 12.314,41 247,5700 -0,79% 252,5214 247,5700 -15,53% PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) 4.251.801,45 20.832,20 204,1000 -0,11% 205,1205 204,1000 1,09% T FUNDS AE¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-37.27.800), URL: www.tfunds.gr AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 787.243,94 AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. 20.623.709,58 AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. 12.951.376,03 AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. 3.572.174,60

273.895,28 5.715.352,73 1.952.550,56 2.948.893,90

2,8743 3,6085 6,6331 1,2114

0,20% 0,06% 0,03% -0,27%

3,0180 3,6807 6,6464 1,2720

2,8456 -23,17% 3,5363 -14,93% 6,5004 2,05% 1,1872 -36,03%

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞∂¢∞∫ (ÙËÏ.: 210-33.16.644), URL: www.tteltaaedak.gr Δ.Δ. ∂§Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞°√ƒ∞™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ (EUR) 247.155.682,13 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 7.952.138,20 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 10.067.885,06 Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 817.271,58 Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 2.317.770,54 Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À 1.205.785,21 Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À 1.291.379,86

98.471.442,37 5.443.872,21 6.606.009,39 1.591.769,94 700.308,57 333.462,52 252.189,43

2,5099 1,4608 1,5240 0,5134 3,3096 3,6160 5,1207

0,01% 2,30% 0,52% -0,81% 0,01% 0,98% 1,04%

2,5099 1,4608 1,5278 0,5160 3,3179 3,6341 5,1207

2,5099 4,28% 1,4571 -20,47% 1,5202 -24,26% 0,5108 -39,08% 3,3013 2,02% 3,5979 -32,15% 5,1207 -32,21%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH

4,3833 1,8275 5,4185

MEPI¢IA

¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,3503 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .0,86665 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4417 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . .9,258 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .103,79 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . .1,217 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,888 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,4105 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3874

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3706 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87965 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5533 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,3969 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .105,35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,0063 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4082

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,84932 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,2929 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0728 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101,71 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,1927 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3823 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3597

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3512 .........................................................1,3494 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,86726 .......................................................0,86604 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4469 .........................................................7,4365 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,2645 .........................................................9,2515 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103,86 .........................................................103,72 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,2179 .........................................................1,2161 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8935 .........................................................7,8825 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4115 .........................................................1,4095 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3884 .........................................................1,3864

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∂›ÛÎÂ„Ë ∞. ¶··ÙfiÏÈ· ÛÙË ¡. πˆÓ›· Δ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Ù˘

¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Î. °. ºÔ˘ÓÙԢΛ‰Ë, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î. ¡. §ÂÈı·‰ÈÒÙË, ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘ Î. °. ∫·Ô˘Ó¿. ™ÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ƒ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡ ™¯Â‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ (ƒ.™.μ.) Î·È ÙÔ˘ °¶™ ÁÈ· ÙË ¯ˆÚÈ΋ ÂÓfiÙËÙ· Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ηıÒ˜ Î·È ÙȘ ¢Ú›˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ·Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ‰ÈÔÚıˆÙÈÎÒÓ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂˆÓ Â› Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÌÂϤÙ˘ ÙÔ˘ ƒ™μ, Ô˘ ‹‰Ë ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ μfiÏÔ˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘ “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË”, “·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓıËΠÂÎ Ó¤Ô˘ Ë Ì›˙ˆÓ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡ ÙˆÓ ∑√∂ Ô˘ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Û‹ÌÂÚ· Î·È ÂÚÈÔÚ›˙Ô˘Ó ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· ÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ Î·È ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜” Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È: “¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔÓ›ÛÙËΠfiÙÈ Ô ¿ÙÂÁÎÙÔ˜ Î·È ·ÓÂÏ·ÛÙÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Ë ·Ú¯‹ Ù˘ “Û˘Ì·ÁÔ‡˜ fiÏ˘” ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ·˘ı·›ÚÂÙÔ Î·È ÍÂÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· fiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÈÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, ·ÊÂÓfi˜ ·Ú·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ ‹‰Ë ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓË ÔÈÎÈÛÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈο ÁÈ· ÙË ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ‚ÈÒÛÈÌË ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. Δ¤ÏÔ˜, ·fi fiϘ ÙȘ Ï¢ڤ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÙËÎÂ Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ÛÙËÚȯı› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë Ï‹Ú˘ Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ À¶∂∫∞, ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÙÂÏÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¶¢, Ô˘ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÛÙÔ ƒ™μ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ˆ˜ ‚·ÛÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È Ô‰ËÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ̤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘. ™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô Î. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Ë “£ÂÛÛ·ÏÒÓ ¢‡Ó·ÌË” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÛÙÂÓ‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Î·È Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ªfiÛ¯Ô, ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ƒ™μ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙÔ À¶∂∫∞ Ó· ÂÓۈ̷ÙÒÓÂÈ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ηٷ٤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜”.

¶¤ı·ÓÂ Ë μÈÎÙÒÚÈ· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ ¶∂£∞¡∂ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Î·È ÎË-

‰Â‡ÙËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ·fi ÙÔ ÌËÙÚÔÔÏÈÙÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ μfiÏÔ˘, Ë μÈÎÙÒÚÈ· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘, ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ÁÓˆÛÙÔ‡ È·ÙÚÔ‡-Ô˘ÚÔÏfiÁÔ˘ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ªÔÓ¿‰·˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·ıfiÔ˘ÏÔ˘. ∏ μÈÎÙÒÚÈ· ™Ù·ıÔÔ‡ÏÔ˘ “¤Ê˘Á” Û ËÏÈΛ· 88 ¯ÚfiÓˆÓ.

∂ÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Û‹ÌÂÚ· Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ۯ‰›ˆÓ

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ∏ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ı· Û˘Ó‰Ú¿ÌÂÈ Î¿ı ˘Ô„‹ÊÈÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹

ÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ·fi Û‹ÌÂÚ· 1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 Ë ‰È·‰Èηۛ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ÙÔ˘˜ Û¯¤‰È· ÛÙ· ÁÂÓÈο ηıÂÛÙÒÙ· ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ (°ÂÓÈ΋ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘ÓÔ¯‹, Δ¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ∞Ó¿Ù˘ÍË) ̤¯ÚÈ ÙȘ 31 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011 ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÂÂÓ‰˘ÙÈο ΛÓËÙÚ·, fiˆ˜ ÔÈ ÂȯÔÚËÁ‹ÛÂȘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, ÔÈ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜, Ë ÂȉfiÙËÛË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈ΋˜ Ì›ÛıˆÛ˘ (leasing) Î·È Ë Â˘ÓÔ˚΋ ÙÚ·Â˙È΋ ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛË Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∂.Δ.∂.∞¡. ÙÔ˘˜ ÚÔÙ¿ÛˆÓ, ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·È ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ù˘ Ï‹ÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ ÌÈ·˜ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÚfiÙ·Û˘, ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ (·Ó ÏËÚÔ‡ÓÙ·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡), Ù·ÍÈÓfiÌËÛË Î·È ·Ôı‹Î¢ÛË ÙˆÓ Ê·Î¤ÏˆÓ Ì ٷ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο Ô˘ Û˘ÓÔ‰Â‡Ô˘Ó ÌÈ· ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: “√È ˘ËÚÂÛÈ·ÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ οı ˘Ô„‹ÊÈÔ˘ ÂÂÓ‰˘Ù‹ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Ú¿ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ÏËÚ¤ÛÙÂÚË ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Î·È ÙË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË Ù˘ ·›ÙËÛ˘. √È ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ ı· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ‡„Ô˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ô˘ ı· Ï¿‚Ô˘Ó, ÂÊfiÛÔÓ ˘·¯ıÔ‡Ó Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÓÙfi˜ ÂÓfi˜ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘”.

ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙË ÁÂÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ (¿Óˆ ÙˆÓ 50 ÂÎ.), ÚԂϤÂÙ·È Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Î·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÔÊÔÚËıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ˘·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ Â¤Ó‰˘Û‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎfi ¡fiÌÔ Î·È ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ Î·È ¤ÓÙ˘˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÙ·Û˘ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔ‰Ô¯‹˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô ¶¿ÓÙÔ: 2413506362 (n.panto@thessal) Î·È ¶¿Î· ÃÚÈÛÙ›Ó·: 2413506325 (h.paka@thessaly.gov.gr), ·fi ÙȘ 7 .Ì ¤ˆ˜ ÙȘ 3 Ì.Ì. To °Ú·ÊÂ›Ô ÀÔ‰Ô¯‹˜ ∂ÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ ¶ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ Â›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÈ·: ΔËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÓË̤ڈۋ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘Ô‚Ô‹ıËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Ô‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎÒÓ

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜

ΔÔ Î·Ï¿ıÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ £∂ª∞Δ∞ ·ÁÚÔÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈ-

‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∂ȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÚfiÛÊ·Ù·. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ô ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ Î. ∞ÚÁ. ∫Ô¿Ó·˜ Î·È ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ë ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ·fi ÙË Ì›˙ÔÓ· ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î. §ÒÚÂÓ ∫·ÛÛÔÔ‡ÏÔ˘. ™ÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “ηϿıÈ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜” . ™ÙËÓ ›‰È· Ï›ÛÙ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜ ı¤Ì·Ù·: ¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ, Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ÔÙ·Ìfi˜, Ë ÂÎfiÓËÛË ÌÂϤÙ˘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·, Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜

ÛÙ· ÎÙ›ÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÏËÁÌ¤ÓˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË Ï·ÛÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜. ¡· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ë ÂÈÙÚÔ‹ ı· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ› ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÂÈÙÒÛˆÓ, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ı· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Î·È Î·ÓÔÓÈÛÌfi ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ∫Ô¿Ó·˜, “˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ï‹ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔ fiÙÈ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È fi¯È ÏÔÁÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÙË ¯¿Ú·ÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜” . ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÙÚÔ‹ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ: ∞ÓÙ. ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ∫ˆÓ. ¢ÂÛfiÔ˘ÏÔ˜, ¶. ª·Ù˙ȿη˜, ∞ÚÁ. ªÔÙfi˜, °Ú. ¶··¯·Ú·Ï¿ÌÔ˘˜, §Â-

ˆÓ. ƒ›Ó˘, ÃÚ. ™È‰ÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, √˘Ú·Ó›· ™Ù·Ê‡ÏË, ∫ˆÓ. ÷Ϥ‚·˜, ∞ı·Ó. ¶·È‰‹˜, ¡ÈÎ. ∫·ÏÈ·ÎÔ‡‰·˜, ∂˘·ÁÁÂÏ›· §È·ÎÔ‡ÏË, ¢ËÌ. ªÂÚÁÈ·Ï‹˜, ∞ı·Ó. ΔÛÈ¿Ú·˜, ∫ˆÓ. ¶Ô˘Ï¿Î˘ Î·È ¢ËÌ. ∫Ô˘Ú¤Ù·˜. ™ÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ ·fiÊ·ÛË Ë ÂÈÙÚÔ‹ ÁÓˆÌÔ‰fiÙËÛ ıÂÙÈο Î·È ÔÌfiʈӷ “ÁÈ· ÙË ‰È¢ı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ڤ̷ÙÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË “¶fiÚÔ˜” ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ™ÎÈ¿ıÔ˘” .

∞‡ÍËÛË ·Í›·˜ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ∂Í¿ÏÏÔ˘, ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ë 2Ë ∂Ή‹ÏˆÛË ∂ӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ª¤ÙÚÔ˘ 123∞ “∞‡ÍËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” ÙÔ˘

¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 2007-2013 “∞ϤÍ. ª·ÏÙ·Ù˙‹˜” , Ë ÔÔ›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙË ªÂÙ·Ô›ËÛË Î·È ∂ÌÔÚ›· °ÂˆÚÁÈÎÒÓ ¶ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ·Ú·¿Óˆ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ·. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÈÛ¯‡Ô˜ Ù˘ ÚfiÛÎÏËÛ˘ Î·È ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÍÂÎÈÓ¿ ÙËÓ 7-10-2011 Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ë 28-12-2011. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ‹ ·fi ÙË ¢/ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙȘ ηٿ ÙfiÔ˘˜ ¢/ÓÛÂȘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ & ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ ÙˆÓ ¶.∂.

ªÂ ÂÚÒÙËÛË Ô˘ η٤ıÂÛ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘

∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘: ∂›ÁÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·fi ηٷı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ª∂ ÂÚÒÙËÛË ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡

ÂϤÁ¯Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ∂. μÂÓÈ˙¤ÏÔ Î·È ª. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÚÙ¿Ï˘ ı¤ÙÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Ô˘ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi ·‰‹ÏˆÙ˜ ηٷı¤ÛÂȘ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË: “∏ ÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹ Î·È Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‰È·ÚıÚˆÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ô˘ ‰ÈÔÁÎÒÓÂÙ·È Ì ÙËÓ ·˘ÍË̤ÓË ÚÔ‹ ηٷı¤ÛÂˆÓ Û ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ȉ›ˆ˜ Ù˘ ∂Ï‚ÂÙ›·˜ Î·È Ù˘ ∫‡ÚÔ˘, ηıÒ˜ Ë ·fiÎÚ˘„Ë ÙˆÓ

ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÙfiÎÔ˘˜ ηıÈÛÙ¿ ·‰‡Ó·ÙË ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛ‹ ÙÔ˘˜. ªÂ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ·˘Ù‹ ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ˘ÔÏÔÁ›ÛÈÌÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ‰È·Ê‡ÁÂÈ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁËÙ¤·˜ ‡Ï˘ Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÂÚÂ›Ù·È ÔχÙÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ Â͢Á›·ÓÛË ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÚfiÛÊ·ÙË ªÂϤÙË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜, Ë ÂÎÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹Ù·Ó Ë ‚·ÛÈ΋ Û˘ÓÈÛÙÒÛ· (85% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘) Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ 1Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2011. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ ‰È·ÚÚÔ‹˜ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ΢ڛˆ˜ ÛÙËÓ ∂Ï‚ÂÙ›· Î·È ÙËÓ ∫‡ÚÔ, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ì¤Ûˆ ÙÚ·Â˙ÈÎÒÓ ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∏ ¤Ú¢ӷ, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı› ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔηٷı¤Ù˜, ηı˘ÛÙÂÚ›, ηıÒ˜ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ̤ۈ ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. ŸÙ·Ó Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÛÎÏËÚÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ó· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÚÔÎÏËÙÈο Î·È Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜

¿ÏÏÔ˘˜ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ÙËÚÂ›Ù·È Ï‹Úˆ˜ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÈÛfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ηıÈÛÙÒÓÙ·˜ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ Â͢Á›·ÓÛ˘” . √ ∫. ∫·ÚÙ¿Ï˘ ÂÚˆÙ¿ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ ÁÈ· Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ̤ۈ ÂÌ‚·ÛÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ·Ó ı· ÂÂÎÙ·ı› ·Ó·‰ÚÔÌÈο Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Û ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ¤ÙË Î·È Û ÔÈÔ ‡„Ô˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ÙÔ fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ·Ó ηٷÛÙ› Ë fiÏË ¤Ú¢ӷ ·Ô‰ÔÙÈ΋.

∞Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ £·Ó. ¡¿ÎÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô, Û¯ÂÙÈο “Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Î·Ù·ÓfiËÙË Î·È ··Ú¿‰ÂÎÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙ‹, Ô˘ ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ Û˘ÁοÏÂÛ ۇÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ Ù˘ ÓÔÛËÏ¢ÙÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜, Ì ÛÎÔfi Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, “Û ̛· ‰‡ÛÎÔÏË ÂÚ›Ô‰Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚ϤÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂȉÂÈÓÒÓÔÓÙ·È Î·È ÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηٷÚÚ·ÎÒÛÂÈ ÙÔ ËıÈÎfi ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Êfi‚Ô˘ Î·È ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜. √È ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙÔ Ó‡̷ ÙˆÓ ÏÂÁÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ‰ÂÓ Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ¤Ó·Ó ÌÂÙ·ÎÏËÙfi ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ ÌÔÓ¿‰·˜ ˘Á›·˜ Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÌÂÁ¿ÏË ·Ó·ÛٿوÛË Î·È Êfi‚Ô ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. √ ıÂÛÌfi˜ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ Âʉڛ·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÚÔ˚Ûٷ̤ÓÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÁÈ· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∫¿ı ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÂÓËÌÂÚÒÛÔ˘Ó ¤ÓÙÈÌ· Î·È ¤ÁηÈÚ· ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÁÈ· Ù· Û¯¤‰È· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Ûȷ΋ Âʉڛ·, ÒÛÙ fiÏÔÈ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÔÌÈÎfi Ï·›ÛÈÔ, Ù· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Î·È ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô ‰ÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜, ÚÔÙ›ÌËÛ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÙÔ˘ Ó· ÂÎÊÔ‚›ÛÂÈ Î·È Ó· ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÚÔÛˆÈÎfi, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ Â˘·›ÛıËÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÀÁ›·˜, ÛÙÔÓ fiÔÈÔ fiÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Ú· ÔÏϤ˜ ÂÏÏ›„ÂȘ Î·È ÔÚÁ·ÓÈο ÎÂÓ¿” . °È· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ÏfiÁÔ˘˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ› ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi Ó· ηٷ‰ÈοÛÂÈ Ù· fiÛ· ›Â Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙÔ Îϛ̷ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘.


30

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

¢IKA™TIKA ¢HMO™IEYMATA ΑΡΙΘΜΟΣ 3.440 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο υπογεγραμμένος δικαστικός επιμελητής του Πρωτοδικείου Βόλου ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡ. ΜΑΤΣΟΣ κάτοικος Βόλου Αντωνοπούλου αρ. 91 Δηλώνω ότι Την (19η) δεκάτη ενάτη του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του δύο χιλιάδες ένδεκα (2011) έτους ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4ης απογευματινής έως και ώρα 5η απογευματινή στον Αλμυρό του Δήμου Αλμυρού, της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Ειρηνοδικείου Αλμυρού που βρίσκεται στην οδό (Βασ. Κωνσταντίνου αρ. 145), ενώπιον της επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου, συμβολαιογράφου Αλμυρού κ. Ελένης Κακασή - Κουμασοπούλου ή του νομίμου αναπληρωτή της, με επίσπευση της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΒΙΒΕΧΡΩΜ Δρ. Στέφανος Δ. Πατέρας Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε.” που εδρεύει στη Μάνδρα Αττικής, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η παρακάτω ακίνητη περιουσία (οριζόντιες ιδιοκτησίες) του οφειλέτη Ευαγγέλου Κουρεμάδη του Ιωάννη, κατοίκου Αλμυρού Μαγνησίας, που κατασχέθηκαν αναγκαστικά με την με αριθμό 3.409 και από 26-42011 κατασχετήρια έκθεσή μου, δηλαδή πλειστηριάζονται αναγκαστικά οι εξής οριζόντιες ιδιοκτησίες της παρά την οδό Βασιλέως Παύλου κείμενης πολυώροφης οικοδομής που βρίσκεται σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο εκτάσεως χιλίων εξακοσίων δεκαπέντε και 95/100 (1.615,95) τ.μ. μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο της Δημοτικής Κοινότητας Αλμυρού της Δημοτικής Ενότητας Αλμυρού, του Δήμου Αλμυρού, στην κτηματική περιφέρεια του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στη συνοικία “Αγίου Νικολάου” και επί της οδού Βασιλέως Παύλου, χωρίς αριθμό δημοτικής αρίθμησης (παραπλεύρως του αριθ. δημοτικής αρίθμησης “3” ), στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Βασιλέως Παύλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, 17ης Αυγούστου και Βασιλέως Γεωργίου και το οποίο οικόπεδο συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησίες Ευστ. Μαυραντζά και Αποστόλου Αναστασίου, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησίες Δημητρίου Τέλια, Αθανασίου Μπάρδα, Γρηγορίου Φακιόλα και Κων/νου Μπουκουβάλα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την οδό Βασιλέως Παύλου και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με ιδιοκτησία Ρίζου Χριστοδούλου και εν μέρει με ιδιοκτησία Χρήστου και Σταματίας Λαγού, δηλαδή πλειστηριάζονται: Α) Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου μιας (1) αυτοτελούς, ανεξάρτητης διηρημένης και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας (κατάστημα) του πρώτου (Α), πάνω από το ισόγειο ορόφου, της παρά την οδό Βασιλέως Παύλου κείμενης πολυώροφης οικοδομής που εμφαίνεται με τη λέξη “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ” στο άνω αναφερόμενο σχεδιάγραμμα κατόψεως του πρώτου (Α) πάνω από το ισόγειο ορόφου και πίνακα ποσοστών και δαπανών, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, αποτελείται κατά τον τίτλο κτήσεως, από έναν ενιαίο χώρο και W.C. και το δώμα που δημιουργείται πάνω από το “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Β” του ισογείου της οικοδομής, έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας εξακόσια σαράντα εννιά και 32/100 (649,32) τ.μ., ύψος μέτρα τρία και 20/100 (3,20), όγκο ιδιόκτητο δύο χιλιά-

δες εβδομήντα επτά και 82/100 (2.077,82) κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (245,54/1000). Συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησίες Ευστ. Μαυρατζά και Αποστόλου Αναστασίου, ΝΟΤΙΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, κεντρικό κλιμακοστάσιο (1) και με το χώρο του δευτέρου ανελκυστήρα και τον έπροσθεν αυτού κοινόχρηστο διάδρομο, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Βασιλέως Παύλου και εν μέρει με το χώρο του κεντρικού κλιμακοστασίου (1) και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου (κοινόχρηστοι χώροι 2) και εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με “κλιμακοστάσιο 3”. Η οριζόντια αυτή ιδιοκτησία είναι ημιτελής, αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο, πλην του χώρου του κλιμακοστασίου, είναι σοβατισμένη μέσα, έξω το πάτωμα είναι από γκρο μπετό. Η αξία του πλειστηριαζομένου μεριδίου του “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Α’ ορόφου” ορίζεται στο ποσό των (220.000,00 Ε) διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς (146.000,00 Ε) εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής του αξίας. Β) Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου μιας (1) αυτοτελούς, ανεξάρτητης διηρημένης και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ) του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου της παρά την οδό Βασιλέως Παύλου κείμενης πολυώροφης οικοδομής, που εμφαίνεται με τη λέξη “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ” στο σχεδιάγραμμα κατόψεως του δευτέρου (Β) πάνω από το ισόγειο ορόφου και πίνακα ποσοστών και δαπανών, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, καταλαμβάνει ολόκληρο το δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο όροφο, πλην των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων μερών αυτού, εμφαίνεται με τη λέξη “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ” αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και W.C., έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας εξακόσια σαράντα εννιά και 52/100 (649,52) τ.μ., ύψος μέτρα τρία και 20/100 (3,20) όγκο ιδιόκτητο δύο χιλιάδες εβδομήντα οκτώ και 46/100 (2.078,46) κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο (245,61/1000) και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησίες Ευστ. Μαυραντζά και Αποστόλου Αναστασίου, ΝΟΤΙΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, εν μέρει με το χώρο του κεντρικού κλιμακοστασίου (1) και εν μέρει με τον χώρο του δευτέρου ανελκυστήρα και τον έμπροσθεν αυτού κοινόχρηστο διάδρομο (κοινόχρηστοι χώροι 2), ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Βασιλέως Παύλου και εν μέρει με τον χώρο του κεντρικού κλιμακοστασίου (1) και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο ορόφου (κοινόχρηστοι χώροι 2), εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με “κλιμακοστάσιο 3” . Ο όροφος αυτός είναι σε κατάσταση γιαπί, το δάπεδο είναι από γκρο μπετόν και βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής των τοίχων. Η αξία του πλειστηριαζομένου μεριδίου του “ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ - Β ορόφου” ορίζεται στο ποσό των (207.000,00 Ε) διακοσίων επτά χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των (138.000,00 Ε) εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής του αξίας. Γ) Το ένα δεύτερο (1/2) εξ αδιαιρέτου μιας (1) αυτοτελούς, ανεξάρτητης διηρημένης και διακεκριμένης οριζόντιας ιδιοκτησίας,

διαμέρισμα, με τα στοιχεία “ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α” του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου της παρά την οδό Βασιλέως Παύλου κείμενης πολυώροφης οικοδομής, που εμφαίνεται με τα στοιχεία “ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α” στο σχεδιάγραμμα κατόψεως του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου και πίνακα ποσοστών και δαπανών της οικοδομής, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, αποτελείται, κατά τον τίτλο κτήσεως, από σαλόνι - τραπεζαρία- κουζίνα, τρία (3) υπνοδωμάτια, διάδρομο και λουτρό, με ημιυπαίθριους χώρους προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την οδό Βασιλέως Παύλου και ημιυπαίθριο χώρο προς το αίθριο που βρίσκεται βορείως και δυτικά αυτού, έχει εμβαδόν κύριας ιδιοκτησίας εκατόν εννιά και 04/100 (109,04) τ.μ., ύψος μέτρα τρία και 05/100 (3,05) όγκο ιδιόκτητο τρακόσια τριάντα δύο και 57/100 (332,57) κ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο και γενικότερα στην οικοδομή σαράντα χιλιοστά και 06/100 του χιλιοστού (40,06/1000) εξ αδιαιρέτου και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει με ιδιοκτησία Ευστ. Μαυραντζά και εν μέρει με το αίθριο της οικοδομής, ΝΟΤΙΑ εν μέρει με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου και το χώρο του κλιμακοστασίου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με την οδό Βασιλέως Παύλου και ΔΥΤΙΚΑ εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου και εν μέρει με το αίθριο της οικοδομής. Ολόκληρος ο όροφος είναι ενιαίος σε κατάσταση γιαπί, το δάπεδο είναι από γκρο μπετόν και βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής της εξωτερικής τοιχοποιίας και εσωτερικών διαιρέσεων. Η αξία του πλειστηριαζομένου μεριδίου του άνω διαμερίσματος ορίστηκε στο ποσό των (42.000,00 Ε) σαράντα δύο χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των (28.000,00 Ε) είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ, η οποία είναι μεγαλύτερη της αντικειμενικής του αξίας. Δ) Μια (1) αυτοτελή, ανεξάρτητη, διηρημένη και διακεκριμένη οριζόντια ιδιοκτησία, διαμέρισμα, με τα στοιχεία “ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β” του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο ορόφου της παρά την οδό Βασιλέως Παύλου κείμενης πολυώροφης οικοδομής, που εμφαίνεται με τα στοιχεία “ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β” στο σχεδιάγραμμα κατόψεως του τρίτου (Γ) πάνω από το ισόγειο, ορόφου και πίνακα ποσοστών και δαπανών της οικοδομής, διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3741/1929 “περί ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους” και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα, αποτελείται, σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως από σαλόνι-τραπεζαρία -κουζίνα, τρία υπνοδωμάτια διάδρομο και λουτρό, με ημιυπαίθριο χώρο και αίθριο προς τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου δυτικά αυτού και αίθριο ανατολικά αυτού, έχει εμβαδόν κυρίας ιδιοκτησίας εκατόν δώδεκα και 62/100 (112,62) τ.μ., ύψος μέτρα τρία και 05/100 (3,05) όγκο ιδιόκτητο τριακόσια σαράντα τρία και 49/100 (343,49) κ.μ. αναλογία όγκου κοινοχρήστων μέτρα κυβικά τριάντα εννιά και 56/100 (39,56), ποσοστό συνιδιοκτησίας στο προπεριγραφόμενο οικόπεδο και σε όλους γενικά τους κοινόκτητους και κοινόχρηστους χώρους της οικοδομής σαράντα ένα χιλιοστά και 46/100 του χιλιοστού (41,46/1000) εξ αδιαιρέτου. Συνορεύει: ΒΟΡΕΙΑ με ιδιοκτησία Αποστόλου Αναστασίου, ΝΟΤΙΑ με το “Διαμέρισμα Γ” του ιδίου ορόφου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ εν μέρει με αίθριο της οικοδομής και εν μέρει με κοινόχρηστο διάδρομο του ορόφου και ΔΥΤΙΚΑ με ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Ολόκληρος ο όροφος είναι ενιαίος σε κατάσταση γιαπί, το δάπεδο είναι από γκρο μπετόν και βρίσκεται στο στάδιο κατασκευής της εξωτερικής τοιχοποιΐας και εσωτερικών διαιρέσεων. Εκτιμήθηκε κατά την κατάσχεση η άνω οριζόντια ιδιοκτησία (ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β - Γ’ ορόφου) στο ποσό των (72.000,00 Ε) εβδομήντα δύο χιλιάδων ευρώ. Τιμή πρώτης προσφοράς ποσό των (48.000,00 Ε) σαράντα οκτώ

χιλιάδων ευρώ, που είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής του αξίας. Οι παραπάνω πλειστηριαζόμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες βαρύνονται με: Α. Επί του “Καταστήματος” του α’ορόφου εμβαδού 649,32 τ.μ. α) 3 Προσημειώσεις υπέρ Τράπεζας E.F.G. Eurobank - Ergasias. β) Προσημείωση υποθήκης υπέρ Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος. Β. Επί του “Καταστήματος” του β’ ορόφου εμβαδού 649,52 τ.μ.: α) 3 Προσημειώσεις υποθήκης υπέρ Τράπεζας E.F.G. EurobankErgasias. β) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος. Γ. Επί του “Διαμερίσματος Α’” του γ’ορόφου εμβαδού 109,04 τ.μ.: α) 2 Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ Τράπεζας E.F.G. Eurobank Ergasias. β) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος. Δ) Επί του “Διαμερίσματος Β’” του γ’ορόφου εμβαδού 112,62 τ.μ.: α) 2 Προσημειώσεις Υποθήκης υπέρ Τράπεζας E.F.G. EurobankErgasias. β) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ Εμπορικής Τράπεζας Ελλάδος. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και πλειοδοτήσουν συμμορφούμενοι με τους όρους που αναφέρονται στην άνω κατασχετήρια έκθεση και τη σχετική με αριθμό 3.426/2011 Α’ επαναληπτική περίληψη αυτής όπου λεπτομερώς περιγράφονται οι άνω οριζόντιες ιδιοκτησίες και με τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δικονομίας. Διαβάστηκε, βεβαιώθηκε, υπογράφεται. Βόλος 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΣΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις (19) Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Μηλεών, και συγκεκριμένα στην αίθουσα συνεδριάσεων αυτού, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Μηλεών κ. Αγνής Σαχινίδου - Σταυρίδου, που εδρεύει στις Μηλιές Πηλίου, ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά η ακίνητη περιουσία ιδιοκτησίας του οφειλέτη κ. Γεωργίου Βόντζου του Χρήστου, κατοίκου Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, με επίσπευση του δανειστή Ηλία Καρασταμάτη του Δημητρίου, κατοίκου Ανηλίου Δήμου Μουρεσίου Ν. Μαγνησίας, δηλαδή: Οικόπεδο με την υπάρχουσα σ’ αυτό διώροφη οικοδομή αποτελούμενη (σύμφωνα με την με αριθμό 350/2011 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου {διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων}) από υπόγειο εμβαδού 118 τετρ. μέτρων και δύο ορόφους εμβαδού 100,80 τετρ. μέτρων ο καθένας, που βρίσκεται μέσα στον οικισμό Μουρεσίου Μαγνησίας του ομώνυμου Δήμου, Υποθηκοφυλακείου Μηλεών, στη θέση ΑΖΑΠΑΤΕΣ, έχει έκταση 1.202,39 τ.μ., και συνορεύει γύρω βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Στιβαχτή και μερικά με ιδιοκτησία I. Ζακολίκου, βορειοανατολικά με τσιμενταύλακα και πέραν αυτού με ιδιοκτησία Αναστασίου, νοτιοανατολικά με δημοτική οδό (τσιμεντόδρομο) και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία I. Ζακολίκου. Η ως άνω διώροφη οικοδομή που λειτουργεί ως ξενώνας με την ονομασία “Μυρέσιον” , αποτελείται από έξι (6) δωμάτια συνολικά, που το κάθε ένα έχει το δικό του τζάκι, θέρμανση και κλιματισμό και υπάρχει κοινό καθιστικό με δικό του τζάκι. Η αυλή του ως άνω ξενώνα αποτελείται από δύο επίπεδα. Το κάτω επίπεδο είναι στρωμένο με πλάκες Πηλίου, ενώ στο επάνω επίπεδο υπάρχει μεγάλη θερμαινόμενη πισίνα και μια μικρότερη με υδρομασάζ. Η πισίνα είναι 60 τετραγωνικά μέτρα, ενώ γύρω από την πισίνα υπάρχει διάδρομος με ξύλο και στο υπόλοιπο μέρος της αυλής αυτής υπάρχει πλακάκι εξωτερικού χώρου. Ο ξενώνας αυτός είναι κτισμένος από πέτρα και η σκεπή του ξενώνα αυτού είναι από πέτρα Πηλίου. Τιμή της

πρώτης προσφοράς για το ξεκίνημα του πλειστηριασμού ορίστηκε το ποσό των τριακοσίων εξήντα χιλιάδων (360.000,00) ευρώ. Στο παραπάνω ακίνητο του οφειλέτη Γεωργίου Βόντζου, του Χρήστου και της Σταμάτης, υπάρχουν τα κάτωθι βάρη: 1) Τρεις (3) Υποθήκες υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ” . 2) Μία (1) προσημείωση υποθήκης υπέρ της “ΤΡΑΠΕΖΑΣ E.F.G. EUROBANK ERGASIAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ”. 3) Μία (1) Υποθήκη υπέρ της “ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.” . Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 23564/21-10-2005 συμβολαιογραφική πράξη του συμβολαιογράφου Βόλου Θανάση Ρήγα Μπαντέκα, νόμιμα μεταγεγραμμένη στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Μηλεών στον τόμο 51 και αριθμό 214 ο οφειλέτης Γεώργιος Βόντζος του Χρήστου, ως εκμισθωτής μίσθωσε το παραπάνω ακίνητο στην ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία “Βόντζος Γεώργιος και Σία Ε.Ε.” και παραχώρησε σ’ αυτήν τη χρήση και εκμετάλλευσή του για είκοσι (20) χρόνια, άρχισε από τις 30-11-2004 και θα λήξει στις 20 Νοεμβρίου 2024, μπορεί δε να παραταθεί με γραπτή συναίνεση του εκμισθωτή, με τους ίδιους ή και με νέους όρους. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Ο Δικαστικός Επιμελητής Γιάννης Κ. Καραμποτάκης, κάτοικος Βόλου, Ιωλκού 35, σας κάνω γνωστό ότι στις (19) Οκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 4 έως τις 5 το απόγευμα της ίδιας μέρας στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Βόλου, με την παρουσία της Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Σουζάνας Ψαρογιώργου, που εδρεύει στο Βόλο (Ρ. Φεραίου 119), ή του νομίμου αναπληρωτή της, πλειστηριάζεται αναγκαστικά ακίνητη περιουσία του οφειλέτη Μιχαήλ Χρυσού του Ελευθερίου, κατοίκου Βόλου, οδός Σταθά αριθμ. 17, με επίσπευση του Κωνσταντίνου Κωστούλα του Γρηγορίου, κατοίκου Βόλου, οδός Ιωλκού αριθ. 43, δηλαδή: Η με στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ-1) διώροφη μετά υπογείου οικοδομή (μεζονέτα) με τα συστατικά και τα παραρτήματά της, ενός συγκροτήματος οικοδομών που βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της πόλης του Βόλου, του ομωνύμου Δήμου και Υποθηκοφυλακείου, στο Οικοδομικό Τετράγωνο 166, στη συνοικία “Νέες Παγασές” και στη διασταύρωση των οδών Ευτέρπης, Εκαταίου και ανώνυμης δημοτικής οδού (πεζόδρομο), κτισμένης σε οικόπεδο συνολικής εκτάσεως (1364,10) τετραγωνικών μέτρων, συνορεύει δε γύρω βορειοανατολικά με την οδό Εκαταίου, με ιδιοκτησία Αγγέλου Δενελάβα και με ιδιοκτησία αγνώστου, βορειοδυτικά με ιδιοκτησία Αγγέλου Δενελάβα και με την οδό Ευτέρπης, νοτιοδυτικά με ανώνυμη δημοτική οδό (πεζόδρομο) και νοτιοανατολικά με ιδιοκτησία κληρ. Άννας Μεντισοπούλου, με ιδιοκτησία αγνώστου και ιδιοκτησία Λάζαρου Κολαξή. Η παραπάνω με στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ-1) διώροφη μετά υπογείου οικοδομή (μεζονέτα), αποτελείται από τρία (3) τμήματα, από τα οποία ένα βρίσκεται στο υπόγειο, το ένα στο ισόγειο και ένα στο πρώτο (Α’) πάνω από το ισόγειο όροφο, οι οποίοι όροφοι συνδέονται μεταξύ τους με εσωτερική σκάλα και αποτελούν λειτουργικά μία κατοικία και τυπικά μία διηρημένη ιδιοκτησία (διαμέρισμα - μεζονέτα), η οποία διώροφη οικοδομή έχει συνολικό εμβαδόν εκατόν τριάντα οκτώ τετραγωνικά μέτρα και 89/100 (138,89), περιγράφονται δε τα τμήματα αυτά ως εξής: ΥΠΟΓΕΙΟ: Αποτελείται από έναν ενιαίο αποθηκευτικό χώρο εμβαδού (49,83) τ.μ., όπου και το κλιμακοστάσιο προς το ισόγειο της οικοδομής και συνορεύει γύρω βόρεια, νότια και ανατολικά με τον προαύλειο χώρο της οικοδομής

και δυτικά με το υπόγειο της με στοιχεία Κ-2 κατοικίας. ΙΣΟΓΕΙΟ: Αποτελείται από χώρο εισόδου, σαλόνι - καθιστικό όπου και κλιμακοστάσιο προς τον πρώτο όροφο της οικοδομής, κουζίνα και W.C., έχει εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα (49,84) και συνορεύει γύρω βόρεια, νότια και ανατολικά με τον προαύλειο χώρο της οικοδομής και δυτικά με το ισόγειο της με στοιχεία Κ-2 κατοικίας. ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΟΡΟΦΟΣ: Aποτελείται από ένα χώρο όπου και η σκάλα καθόδου προς το ισόγειο της οικοδομής, δύο (2) υπνοδωμάτια, λουτρό, W.C., διάδρομο και δύο εξώστες, έχει εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα (39,22) και συνορεύει γύρω βόρεια, νότια και ανατολικά με τον προαύλειο χώρο της οικοδομής και δυτικά με τον πρώτο όροφο της με στοιχεία Κ-2 κατοικίας. Στην πιο πάνω οικοδομή (Κ-1) ανήκουν κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης: α) το τμήμα του όλου οικοπέδου, που έχει έκταση τετραγωνικά μέτρα (59,07) και συνορεύει γύρω βόρεια με κοινόχρηστο διάδρομο και με το ισόγειο της οικοδομής, νότια με πεζόδρομο και με το ισόγειο της οικοδομής, ανατολικά με κοινόχρηστο διάδρομο και δυτικά με το ισόγειο της οικοδομής, με τον προαύλειο χώρο της με στοιχεία Κ-2 κατοικίας και επίσης με τον προαύλειο χώρο της με στοιχεία Κ-2 κατοικίας και β) ο με στοιχεία ΚΑΠΑ ΕΝΑ (Κ-1) χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου, που βρίσκεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου προς την οδό Ευτέρπης, έχει εμβαδόν τετραγωνικά μέτρα (10,35) και συνορεύει γύρω βόρεια με τον Κ-2 χώρο στάθμευσης, νότια με ανώνυμη δημοτική οδό (πεζόδρομο), ανατολικά με τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου και πέραν αυτού με τον προαύλειο χώρο της με στοιχεία Κ-3 κατοικίας και δυτικά με την οδός Ευτέρπης. Το παραπάνω ακίνητο απέκτησε ο οφειλέτης με το με αριθμό 28.808/2009 συμβόλαιο του Συμβολαιογράφου Βόλου κ. Ιωάννη Ζούμπου, που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 539 και με αύξοντα αριθμό 229, σε συνδυασμό με την με αριθμό 26.144/2007 πράξη του ιδίου παραπάνω Συμβολαιογράφου, που μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Βόλου στον τόμο 513 και με αύξοντα αριθμό 487. Το παραπάνω ακίνητο (μέχρι 19-10-2010) βαρύνεται με τρεις (3) Προσημειώσεις Υποθήκης. Εκτός από αυτές υπήρχαν κατά του προκτήτορος Ανδρέα Ευφραμίδη του Αριστομένη και της Κωνσταντίας οι πιο κάτω εγγραφές: 1) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., σε οικόπεδο 425,07 τ.μ., στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 21-4-2008 η με αριθμ. 1317/15-4-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία μεταρρυθμίζει την με αριθμ. 2428/26-6-2006 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και εκχωρεί τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 2) Προσημείωση Υποθήκης υπέρ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., στο περιθώριο της οποίας σημειώθηκε στις 21-42008 η με αριθμ. 1317/15-4-2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου, η οποία μεταρρυθμίζει την με αριθμ. 3212/23-72007 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Βόλου και εκχωρεί τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις της ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Το παραπάνω ακίνητο εκτίθεται στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης προσφοράς για ν’ αρχίσει ο πλειστηριασμός το ποσό των εκατόν τριάντα τριών χιλιάδων τριακοσίων τριάντα τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (133.333,33) ευρώ. Ο πλειστηριασμός θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Πολ.Δ. Καλούνται λοιπόν όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν. Βόλος 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ο Δικαστικός Επιμελητής ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΜΠΟΤΑΚΗΣ


31

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ 3˘ ∏§π∫π∞™ Στο πλαίσιο του εορτασμού της παγκόσμιας ημέρας της 3ης ηλικίας οι ηλικιωμένοι που φιλοξενούνται στο Ίδρυμα, εορτάζουν και δέχονται επισκέψεις. Το Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” και το Φιλανθρωπικό Σωματείο διοργανώνουν τις εξής εκδηλώσεις: 1. Σάββατο 1η Οκτωβρίου και ώρα 7.30 π.μ. - 9.30 π.μ. θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Δωρητών και Ευεργετών του Ιδρύματος. Το απόγευμα και ώρα 6.30μμ η Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου θα παιανίσει στον αύλειο χώρο του Γηροκομείου. 2. Κυριακή στις 2 Οκτωβρίου και ώρα 10.30 π.μ. η πολιτιστική εστία Μικρασιατών “ΙΩΝΕΣ” θα παρουσιάσει χορευτικό πρόγραμμα, η δε χορωδία των Ηλικιωμένων θα τραγουδήσει επίκαιρα τραγούδια με τη φιλική συμμετοχή των μαθητών και καθηγητών του Ωδείου Παλάσκα υπό τη διεύθυνση της κ. Γεωργίας Παλάσκα.

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ∞ ™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÔÏÏ¿ ÛÙÔ Ê›ÏÔ ÌÔ˘ ∞¶√™Δ√§√ ª. ¶∞¶∞´ø∞¡¡√À ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ηıËÁËÙ‹ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ÙÔ˘ §›‚ÂÚÔ˘Ï ∞ÁÁÏ›·˜. ¡ÒÓÙ·˜ ∫·Ú‰ÔÁÈ¿ÓÓ˘

Βόλος, 28-09-2011 Αρ. Πρωτ.: 104959/ΤΥ4035

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφ.: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 19-9-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4413/106816

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 547/4-8-2011 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20422/8-7-2011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ως εξής: ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (Τηλ. Γραμμ. 26510-07405 και 07185) ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - Μια (1) θέση ΔΕΠ στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Νεότερη και Σύγχρονη Φιλοσοφία” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στα τηλέφωνα 26510-07405 και 07185 (Διεύθυνση Παν/πολη Ιωαννίνων - 451 10). Ιωάννινα 30-8-2011 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡ ¶ƒÀΔ∞¡∂π∞ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Στο ΦΕΚ 599/25-8-2011 (τ.Γ’) δημοσιεύτηκε η αριθμ. 20518/15-72011 Προκήρυξη πλήρωσης της παρακάτω θέσης ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ως εξής: ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (τηλ. Γραμματ. 26510-07924 και 07201). ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ - Μία (1) θέση ΔΕΠ του Παθολογικού Τομέα στη βαθμίδα του Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Καρδιολογία” . Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και δικαιολογητικών λήγει στις 31-10-2011. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα τυπικά προσόντα, να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Για περισσότερες πληροφορίες οι υποψήφιοι να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής στα τηλέφωνα 26510-07924 και 07201 (Διεύθυνση: Παν/πολη Ιωαννίνων - 451 10). Ιωάννινα 31-8-2011 Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¡√ª√™ ª∞°¡∏™π∞™ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ Δ∂áπ∫ø¡ À¶∏ƒ∂™πø¡

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Δέσποινας Ι. Γραμμενοπούλου κατοίκου Μπασδέκη 19 Βόλος, εκδόθηκε η με αριθμ. 4413/106816/19-9-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 7905,30 τ.μ. στη θέση “Χούργια ή Ανδραγασιά” Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡. ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ ∫∞π ∞°ƒ. À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ.: 38333 Τ.Θ.: 311 Πληροφ.: Ζαχαρίας Χάνος Τηλ.: 24210-26271 - 39163 Fax: 24210-39162 E-mail: dasavol@thessalia.gov.gr

Βόλος 20-9-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 4444/107426

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης Πράξης Χαρακτηρισμού) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα του Αλέξανδρου Σχοινά κατοίκου Μετοχίου Αργαλαστής, εκδόθηκε η με αριθμ. 4444/107426/20-9-2011 ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση συνολικού εμβαδού 2010,97 τ.μ. στη θέση “Σταυρός” Τοπικής Κοινότητας Μετοχίου του Δήμου Νοτίου Πηλίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική της παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79 όπως ισχύει, μη υπαγόμενη στις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας. Η πράξη χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

THΣ ΔEYTEPAΣ

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 1. Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύττει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα προσφοράς με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) άρθρο 6, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 1 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ” ” με προϋπολογισμό 396.626,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οικοδομικών, με προϋπολογισμό 219.793,47 Ε, β) κατηγορία ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολογισμό 13.090,00 Ε, γ) ΓΕ και ΟΕ 41.919,02 Ε, δ) απρόβλεπτα 41.220,37 Ε και ε) αναθεώρηση 6.437,30 Ε. 2. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους που ανέρχεται σε δεκαπέντε (15) Ε στο ταμείο του Δήμου (ώρες λειτουργίας ταμείου 8:00 - 14:00). Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βόλου (Μικρασιατών 81 - κτίριο Σπίρερ) στο Βόλο τηλ. 24210 97504. Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και την Πέμπτη 13/10/2011. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου B. 3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις δεκαοκτώ (18) Οκτωβρίου 2011 ημέρα Τρίτη με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες κατά ομάδες εργασιών (παρ. 4β του άρθρου 4 του Ν. 1418/84 και άρθρο 7 του Π.Δ. 609/85). 4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν α) στην Α2 έως 2η (ή 3η για έδρα εντός Νομού) τάξη για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, και β) στην Α1 έως 1η τάξη για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.Ε.Π. γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β’ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργ. Επ. των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ). Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στην τάξη Α2 έως 2η (ή 3η για έδρα εντός Νομού) του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, συγχρόνως στην Α1 τάξη για έργα κατηγορίας του Μ.Ε.Ε.Π. (κοινοπραξία για αναβάθμιση του ορίου) για έργα κατηγορίας ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑ με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ) (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08 (“κύρια κατηγορία” ). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 6.320,46 ΕΥΡΩ και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και τριάντα (30) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Οι εγγυητικές επιστολές απευθύνονται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της. 6. Όλα τα παραστατικά συμμετοχής υποβάλλονται αριθμημένα, με ενιαία συνεχή αρίθμηση ανά σελίδα (κάτω δεξιά) και υπογραφή και σφράγισμα της τελευταίας σελίδας. 7. Το έργο είναι χρηματοδοτούμενο από πόρους του “Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ- ΗΠΕΙΡΟΥ 2007-2013” (ΣΑΕΠ 006/8) του ΕΣΠΑ και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6 τοις χιλίοις του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (Φ.Ε.Κ. 137 Α’/24-8-93). Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 80,19% από πόρους της Ε.Ε. και 19,81% από εθνικούς πόρους. 8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βόλου. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΤΙΝΙΩΤΗΣ


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 32 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 38 τ.μ. στον Α’ όροφο 4ώροφης οικοδομής. Ελάχιστα κοινόχρηστα, αυτονομία θέρμανσης, οδός Ανθέων 1 και Μικρασιατών 10, Βόλος. Τηλ. 6974073565, 24210-31455. (042) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 21 τ.μ., στην οδό Τσακάλωφ και Καλλέργη 22, αυτόνομη (νερό+ΔΕΗ), λιγοστά κοινόχρηστα, προνομιακή τιμή. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6976-266509, 6973-756726. (082) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ. στην οδό Σπυρίδη, 2ος όροφος, σε άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6977083275. (211)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΧΩΡΟΣ καταστήματος 70 τ.μ. ισόγειο και 70 υπόγειο κατάλληλος και για αποθήκες επί της οδού Ελλησπόντου με έξοδο και από τη Ρεδαιστού. Πληρ. τηλ. 6977-895959. (327)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα σε άριστη κατάσταση στο κέντρο του Βόλου. Πληρ. τηλ. 24210-69661, 6970-818536. (210)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ΑΝΑΥΡΟΣ, οροφοδιαμέρισμα (σαλόνι και δύο υπνοδωμάτια), επί προσόψεως, αυτονομία θέρμανσης, πάρκιν, μία γωνία από πλαζ. Πληροφορίες κιν. 6937-162850, 2421038924. (209)

¶ÂÚÈÏËÙÈο Ù· ·Î›ÓËÙ¿ Ì·˜... ∂ ÀÂÚÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-∂ÚÌÔ‡. ∂ ¶ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÚÂÙÈÚ¤ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì 3 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ·, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹. ∂ ∂ÓÂÚÁÂȷο ÁÚ·Ê›· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ™˘Ú›‰Ë-°·˙‹. ∂ ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ì 1 ‹ 2 ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· Î·È Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ (ª·È¿Ó‰ÚÔ˘-∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡). ∂ ∂ÍÔ¯Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Î·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 40-150 Ù.Ì., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ¶‹ÏÈÔ, Ì ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞Ê‹ÛÛÔ˘. (130) ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜-¶ˆÏ‹ÛÂȘ:

24210 25 505 - www.entasis.com.gr

¶∞ƒ√À™π∞™∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞™ Τα τελευταία ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα χωρίς Φ.Π.Α. ΒΟΛΟΣ 4άρι, 111 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ 3άρι, 77 μ2. Ν. ΙΩΝΙΑ Γκαρσονιέρες 36,53 μ2. & 33,80 μ2. Πληροφορίες: ∫ÒÛÙ·˜ μËÛÛ·Ú¿ÎÔ˜ Αρχιτέκτονας - Μηχανικός Τηλ. 24210-29211 κιν. 6973-225414. (287)

¶ø§∂πΔ∞π επαγγελματικός εξοπλισμός καφέ-εστιατόριο σε λογικές τιμές ΠΑΝΘΕΟΝ Μακρινίτσας. Πληρ. τηλ. 6936803325, 6936-803326. (080)

¶ø§∂πΔ∞π κεντρικότατο οικόπεδο 370 τ.μ. στο Βόλο σε καλή τιμή. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210-31321 6936-747540 (212)

Πωλείται μεζονέτα ανατολική με 3 υ/δ, μπάνιο και wc, καινούργια, γωνιακή, ιταλική κουζίνα, θαυμάσια θέα Πήλιο. Τιμή 215.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (049)

στην πανέμορφη Μακρινίτσα παραδοσιακό διώροφο 98 τ.μ., πλήρως ανακαινισμένο με επιπλέον ανεξάρτητο ξενώνα 74 τ.μ. σε οικόπεδο 402 τ.μ. Όλες οι σύγχρονες ανέσεις, τζάκι, δάπεδα και κουφώματα ξύλινα, πλακόστρωτη αυλή με πέργκολες, μπάρμπεκιου - εξωτερική κουζίνα και απεριόριστη θέα στον Παγασητικό, εύκολη πρόσβαση. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (118)

™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) Μονοκατοικία 130 τ.μ., εντός οικοπέδου 1.000 τ.μ. 2) Χωράφι 10 στρεμμάτων. Πληρ. τηλ. 6977336039. (050)

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 379 τ.μ., με ιδανικές διαστάσεις στις Αλυκές. Το οικόπεδο βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την παραλία και είναι ιδανικό για κατοικία ή κατοικίες που θα προσφέρουν μοναδική θέα στη θάλασσα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (114)

ª∂∑√¡∂Δ∞ πωλείται 220 τ.μ. στα Πλατανίδια με πολλά έξτρα και εξαιρετικής κατασκευής μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 350 τ.μ. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210-31321 6936-747540 (214)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες 176 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Παρμενίδη), από 220.000 Ε. Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (266)

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ §·Ú›Û˘ 214 μ

¶ø§√À¡Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο εμβαδού 3.568,85 τ.μ., άρτιο και οικοδομήσιμο. Εντός σχεδίου πόλεως Βόλου. ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210-31321 6936-747540 (215)

καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Πληρ. τηλ. 6972-030140, 6974-531311. (635)

¶ƒ√Δ∞™∂π™ ∂μ¢√ª∞¢∞™ ∞§À∫∂™ (ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘)). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 33ÙÌ, 8ÂÙ›·˜, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000 (μ√202538) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√-213034) μ√§√™(∞‰Ì‹ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 64ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, º/∞, ¿ÚÎÈÓ 2 πÃ, ·Ôı‹ÎË 9ÙÌ ˘ÔÁ›Ԣ. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√-211656) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ. , ÎÙ›˙ÂÈ 200ÙÌ, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√212324)

¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ√π∫πø¡

¶ø§∂πΔ∞π

∞§À∫∂™ πωλείται καινούργιο διαμέρισμα 101 τ.μ., με πολλά έξτρα και θέα στη θάλασσα. ΙΟΝΙΚΗ Α.Ε. 24210-31321 6936-747540 (213)

πρόσωπο στη θάλασσα διαμπερές 3άρι 85 τ.μ., 2ου ορόφου, σωστής διαρρύθμισης με ανεξάρτητη κουζίνα, άνετο καθιστικό, 2 μεγάλα υ/δ με ξύλινα πατώματα. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (115)

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§OYNTAI ¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, 1ος όροφος, πεζόδρομος Τ. Οικονομάκη και Αντωνοπούλου. Τηλέφωνα 6947-302966, 6972-839730, 6932221749. (278)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§∂πΔ∞π σε άριστο σημείο και ιδιαίτερα χαμηλής όχλησης της περιοχής Οξυγόνου μονοκατοικία 215 τ.μ. σε οικόπεδο 160 τ.μ. με ευρύχωρο καθιστικό, open plan κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 3 υ/δ, 2 μπάνια, βοηθητικοί χώροι, θέση στάθμευσης, μεγάλη αυλή. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (117)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται δυάρι 48+20=68 τ.μ., ρετιρέ 5ετίας, σχεδόν καινούργιο, με αποθήκη και πάρκιν. Θέα μοναδική. Τιμή ευκαιρίας 78.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (047)

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος κεντρικά. Καινούργιο τεσσάρι διαμ/μα με 3 υ/δ, 2 wc, ρετιρέ, υπέροχη θέα, τζάκι, πάρκιν, άριστη ποιότητα κατασκευής, εξαιρετική τιμή. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (048)

∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 64ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ı¤· ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1 ÌÂÁ¿ÏÔ ˘/‰, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, Û¿Ô˘Ó· ÛÙÔ Ì¿ÓÈÔ Î·È ÌÂÁ¿ÏË ‚ÂÚ¿ÓÙ·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-203365) ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÚÔÛfi„ˆ˜ 98ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ‹ 3 ˘/‰, º/∞, ·Ôı‹ÎË ÂÓÙfi˜, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ •ÂÓ›·. ΔÈÌ‹ 150.000 ∞°π√™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 108ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¿ÚÎÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√200331) ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 295ÙÌ, Ù˙¿ÎÈ, 2wc, ¿ÚÎÈÓ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹. ΔÈÌ‹ 170.000 (μ√202977) ∞°ƒπ∞ (™ ™√ÀΔƒ∞§π). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 116, 10ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙË, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, º/∞, ‚ϤÂÈ ı¿Ï·ÛÛ·, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√208175) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 123ÙÌ ‰‡Ô ÂÈ¤‰ˆÓ + ˘fiÁÂÈÔ, ÁˆÓȷ΋ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì οÔȘ ÂÏÏ›„ÂȘ, ı¤·, ¿ÚÎÈÓ, Û Ôχ ηÏfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ΔÈÌ‹ 235.000 (μ√211858) ∞°ƒπ∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ·˘ÙfiÓÔÌË , ÓÂfiÎÙÈÛÙË, 155ÙÌ, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 2 ˘/‰, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· 3Ô˘, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ΋Ô˜, 200Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 155.000 (μ√-204170) ∞°ƒπ∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ, 3 ˘/‰, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 50ÙÌ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-204169) ∞¡ø μ√§√™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ηٷÛ΢‹˜ ’06, 3 ˘/‰, 2 w/c, ÎÏÂÈÙfi ˘fiÁÂÈÔ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 100ÙÌ. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√-211299) ∞§À∫∂™ (∫˘·Ó‹ ∞ÎÙ‹)). √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 80ÙÌ, 2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Â›ÛÔ‰Ô, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 135.000∂ (μ√200044) ∞§À∫∂™. (¶ÏËÛ›ÔÓ ·Ú·Ï›·˜) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ÓÂfiÎÙÈÛÙË ÁˆÓȷ΋ , ·˘ÙfiÓÔÌË 135ÙÌ, 4˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, 2 Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ΋Ô Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175ÙÌ. ΔÈÌ‹ 280.000∂(μ√199429) ∞¡∞§∏æ∏ (¶ÏËÛ›ÔÓ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘). °Î·ÚÛÔÓȤڷ 10ÂÙ›·˜, 31ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË Î·È Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 41.000 (μ√211828) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-207012) ∞¡∞§∏æ∏. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 82ÙÌ, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì ·ÂÚÔϤ‚ËÙ· Î·È ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi Î·È ·˘Ï‹ Ì ٤ÓÙ˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 105ÙÌ. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√-209381) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 72ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√-208288) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 134ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-208380) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ÂÓÂÚÁÂÈ·Îfi Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· Û Ï·Ù›·. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-207012) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73, 20ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-208289) ∞¡∞§∏æ∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52, 20, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 92.000 (μ√-208287) μ√§√™ (¶ÏËÛ›ÔÓ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 42ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¤ÙÔÈÌÔ, 1 ˘/‰, º/∞, Áηڿ˙. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-211822) μ√§√™ (μÏ·¯¿‚·). ªÂ˙ÔÓ¤Ù·-ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙË 3Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 113ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ȉÈfi¯ÚËÛË Ù·Ú¿ÙÛ·˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 225.000 (μ√-212674) μ√§√™(¶§∏™π√¡ μ∞™π§√¶√À§√À). ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, 2Ì¿ÓÈ·, ÂÓÙÔȯÈṲ̂Ó˜ fiϘ ÔÈ ËÏÂÎÙÚÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, Áηڿ˙, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√202700) ∫∞ƒ∞°∞Δ™ (¶ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 153ÙÌ ÓÂfi‰ÌËÙË, 3 ÂÈ¤‰ˆÓ, 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, ÛÙÔ playroom ÎÔ˘˙›Ó·, Ì¿ÓÈÔ, 1 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√-212592) ∫∞§§π£∂∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 100ÙÌ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì 3˘/‰, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Û ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Ì ı¤· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 195.000 (μ√200827) ∫∞§§π£∂∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ 90ÙÌ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, 2 ˘/‰, ·˘Ï‹ A/C, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 147.000 (μ√-207442) ∫∞§§π£∂∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 143ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 160ÙÌ. ™. ¢ 2, 1, ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√-206182) ∫∞ƒ∞°∞Δ™. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 210ÙÌ, 3 ˘/‰, 2 ÎÔ˘˙›Ó˜, 3 Ì¿ÓÈ·, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÌÂÎÈÔ˘,

Û˘Ó·ÁÂÚÌfi˜, ˘¤ÚÔ¯Ë ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Î·È ·˘Ï‹, ηٷÛ΢‹˜ ’08. ΔÈÌ‹ 370.000 (μ√-206634) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2À/¢, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó· Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 73.000∂ (BO197269) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 156ÙÌ, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Û·ÏfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√-207385) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√203480) ∫∂¡Δƒ√. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20ÙÌ, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ÎÔ˘˙›Ó·, ı¤·. ΔÈÌ‹ 20.000 (μ√-205782) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 47ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, 1 ˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 65.000 (μ√-212601) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 73ÙÌ, 1˘/‰, ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜. ΔÈÌ‹ 60.000 (μ√-210790) ∫∂¡Δƒ√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 89ÙÌ, 2 ˘/‰, Ì ·Ôı‹ÎË, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√-207366) ∫∂¡Δƒ√: ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 90ÙÌ, 2À/¢, ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘˙›Ó·, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 1978. ΔÈÌ‹ 92.000∂ (μ√-205924) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ, 2À/¢, ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ì ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘ Î·È ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (μ√191496) ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110, 75ÙÌ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË ÂÙÚÂÏ·›Ô˘, ηٷÛ΢‹˜ ’91, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√-212420) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 38ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 7ÂÙ›·˜, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, º/∞. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√-205473) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√209047) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 157ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤·, ηٷÛ΢‹˜ 2011. ΔÈÌ‹ 230.000 (μ√-209055) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√209048) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 118, 5ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 4 ˘/‰, Ì ı¤·, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·Ôı‹ÎË, ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fiÔ Î·Ù·Û΢‹. ΔÈÌ‹ 210.000 (μ√-209053) ¡∂∞ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 55ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ·Ôı‹ÎË & parking Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√209046) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 145.000 (μ√202803) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√202804) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 91ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√202805) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2 ˘/‰, Û ÓÂÔ·ÓÂÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹, ·ÙÔÌÈÎfi º/∞, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 135.000 (μ√202807) ¡∂∞ πø¡π∞. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 96ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì ӢÎÙÂÚÈÓfi Ú‡̷ Î·È Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 55.000∂ (μ√-203445) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 78ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 2˘/‰, ‰È·ÌÂÚ¤˜, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi η˘ÛÙ‹Ú·, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË 20ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜ ÙÔ˘ 2006. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-203879) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 79ÙÌ, 2 ˘/‰, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ηٷÛ΢‹˜ 2010. ΔÈÌ‹ 100.000 (μ√194822) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢˘¿ÚÈ 40ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì º/∞ ·˘ÙfiÓÔÌÔ, ı¤·, ·Ôı‹ÎË 12ÙÌ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ΔÈÌ‹ 48.000 (μ√210677) ¡∂∞ πø¡π∞ (∫∞§§π£∂∞). ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ, ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, 3 ˘/‰, 1 Ì¿ÓÈÔ, 2 wc, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÂÚ·ÌÔÛÎÂ‹, 2 ÂÈ¤‰ˆÓ Î·È ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ΔÈÌ‹ 220.000 (μ√-204137) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, 2˘/‰, ∫/£, Ì ·˘Ï‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ. ΔÈÌ‹ 110.000 (μ√-205083) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 107ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, wc, ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·ÙÔÌÈÎfi, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜ Ì ٤ÓÙ˜, parking, ηٷÛ΢‹˜ 2007. ΔÈÌ‹ 150.000 (μ√206281) ¡∂∞ πø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ·-ªÂ˙ÔÓ¤Ù·, 114ÙÌ, 3˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ·, ·˘ÙfiÓÔÌË ÎÔ˘˙›Ó·, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ı¤·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 72, 5ÙÌ Ì ˘fiÏÔÈÔ ‰fiÌËÛ˘ 14ÙÌ. ΔÈÌ‹ 200.000 (μ√207367) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114, 80ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√208181) ¡∂∞ πø¡π∞. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 115, 40ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3 ˘/‰, ΢ڛˆ˜ Ì¿ÓÈÔ, wc, Ù˙¿ÎÈ, º/∞ ·˘ÙÔÓÔÌ›·. ΔÈÌ‹ 175.000 (μ√208182) √•À°√¡√. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηٷÛ΢‹˜ 2010, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ΔÈÌ‹ 152.000 (μ√191765) √•À°√¡√. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 109ÙÌ, 2 ˘/‰, ‰È·-

ÌÂÚ¤˜, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ı¤· Û ¿ÚÎÔ. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-205930) √•À°√¡√. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115, 5ÙÌ, 2 ˘/‰, º/∞, ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi, ΋Ô. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√-211655)

¶ø§∏™∂π™ √π∫√¶∂¢ø¡ ∞°π√™ ¡∂∫Δ∞ƒπ√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 753ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ º˘ÙfiÎÔ, ™.¢ 0,8, ¯Ù›˙ÂÈ 600ÙÌ. ΔÈÌ‹ 185.000∂ (μ√-198517) ∞°ƒπ∞ . √ÈÎfiÂ‰Ô 336ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1,1 Î·È Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ Î¿Ï˘„˘ 0,6. ∂›Ó·È Â›Â‰Ô ¤¯ÂÈ ı¤· ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÈÌ‹ 85.000∂ (BO190942) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 197ÙÌ, ™. ¢ 0, 8, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂ÓÔ, ÏËÛ›ÔÓ ∂√Δ. ΔÈÌ‹ 70.000 (μ√206981) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 494ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÔÓÙ¿ Û Ï·Ù›· Î·È ·Ú·Ï›·, ™. ¢ 0,8. ΔÈÌ‹ 190.000 (μ√202545) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 1150ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢ 0,8, 1Ô ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÔÈΛ· ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜. ΔÈÌ‹ 350.000 (μ√202818) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 557ÙÌ ™.¢ 0,4 Â›‰Ô, ÛÙÔ 2fi ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ. ΔÈÌ‹ 105.000 (μ√201045) ∞§À∫∂™ (™øƒ√™). √ÈÎfiÂ‰Ô 630ÙÌ, ÛÙÔ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ, ™.¢ 0,4, Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 68.000 (μ√202131) ∞§À∫∂™. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4000ÙÌ Â›Â‰Ô Ì ÓÂÚfi, Ú‡̷, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. ΔÈÌ‹ 150.000∂ (μ√200496) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô 377ÙÌ, ™.¢ 0,8, Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ı¤·. ΔÈÌ‹ 130.000 (μ√202814) ∞§À∫∂™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 520ÙÌ , Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ™.¢ 0,8, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‚›Ï· ‹ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜. ΔÈÌ‹ 140.000 (μ√-207930) ∞¡∞Àƒ√™ (∂¶π Δ∏™ ¶√§Àª∂ƒ∏). √ÈÎfiÂ‰Ô 129ÙÌ, Û ¿ÚÈÛÙË ı¤ÛË, ™.¢ 2,1, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 160.000 (μ√-208335) μ√§√™ ¢∏ª∞ƒÃ∂π√. √ÈÎfiÂ‰Ô 460ÙÌ, Â›‰Ô, ™.¢ 2,7, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 420.000 (μ√-204380) ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 569ÙÌ , ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, Â›‰Ô. ·¤¯ÂÈ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (BO189950) ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 707ÙÌ , ÂÓÙÔ˜ ۯ‰›Ô˘, Ì ı¤· ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ·fiÛÙ·ÛË 20Ì ·fi ÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ (BO190143) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 250ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 229ÙÌ, ™¢ 1,2 , ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 75.000∂ (μ√199880) ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞ ¡∂∞™ ∞°Ãπ∞§√À. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 755ÙÌ, ™.¢ 0,4, ÎÙ›˙ÂÈ 310ÙÌ, ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√211926) ª∞ƒ∞£√™. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Ì ‰¤ÓÙÚ·, ÁÂÒÙÚËÛË, ¿ÚÈÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ Ô‰Ô‡. ¢È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÔÈΛ· 100ÙÌ ·Ï·ÈfiÙËÙÔ˜ ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ΔÈÌ‹ 150.000∂(μ√199554) ª∏§π¡∞. √ÈÎfiÂ‰Ô 695 ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45.000∂(μ√199759) ™√Àƒ¶∏. √ÈÎfiÂ‰Ô 1. 077ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Î·È ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ôı‹ÎË 30ÙÌ. ΔÈÌ‹ 30.000 (μ√-211112) ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ ¶∞¡∞°π∞™. √ÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓÈ·Îfi 296ÙÌ ™. ¢ 0, 8 Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·, ÏËÛ›ÔÓ ·ÎÙ‹˜. ΔÈÌ‹ 50.000 (μ√-201159)

¶ø§∏™∂π™ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫ø¡ Ãøƒø¡ ∞¡∞§∏æ∏. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 40ÙÌ, Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ΔÈÌ‹ 80.000 (μ√205945) ∂.√ μ√§√À ªπ∫ƒ√£∏μø¡. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 450ÙÌ, Ì 35ÙÌ ·Ù¿ÚÈ Û ¤ÎÙ·ÛË 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ. ΔÈÌ‹ 600.000 (μ√-210072) ¡∂∞¶√§∏(¶§∏™π√¡ §∞ƒπ™∏™). ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ·Î›ÓËÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ 250ÙÌ, ‡„Ô˜ 5Ì, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 250.000 (μ√201834) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 51,47ÙÌ, ‡„Ô˜ 4Ì. ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 127.000 (μ√212756) ¡∂∞ πø¡π∞. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÓÂfiÎÙÈÛÙÔ 32ÙÌ, ‡„Ô˜ 4Ì ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË. ΔÈÌ‹ 90.000 (μ√212756) √•À°√¡√. ∞¤Ú·˜ Âȯ›ÚËÛ˘ „ËÙÔˆÏ›Ô, Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ, fiÏ· ·ÓÔÍ›‰ˆÙ·, ÁˆÓÈ·Îfi, ÙÚ·Â˙Ôηı›ÛÌ·Ù· Û Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ù¤ÓÙ˜, ʈÙÂÈÓ¤˜ ÂÈÁڷʤ˜. ΔÈÌ‹ 45.000 (μ√212850) √•À°√¡√. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 104ÙÌ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ΔÈÌ‹ 120.000 (μ√-207694)

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 103ÙÌ, 2 ‹ 3 ˘/‰, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ΋Ô˜, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 263ÙÌ, ˘fiÏÔÈÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙÒÓ ÁÈ· ¤Ó·Ó fiÚÔÊÔ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· Û ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 125.000 (μ√-213083) §∞À∫√™. √ÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ 100ÙÌ Ì ·˘Ï‹. μÚ›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, ¤¯ÂÈ ı¤· Î·È Â›Ó·È È‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ·. ΔÈÌ‹ 90.000∂ (μ√-198130) §∞À∫√™. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ, ηٷÛ΢‹s 1995, 1 Y/¢, Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ, Ì ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 200ÙÌ. ΔÈÌ‹ 70.000∂ (BO190137) ¡∂∞ ∞°Ãπ∞§√™ (¶ÂÚÈÔ¯‹ ™ÙÔ˘›, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘). ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÓÂfiÎÙÈÛÙË 190ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ‰˘Ô ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ·˘ÙÔÓÔÌ›· ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, Ù˙¿Î, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1200ÙÌ, Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˜ ΋Ô˜. ΔÈÌ‹ 250.000 (μ√211927) (269)


™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 33


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 ¶ø§∂πΔ∞π σπάνια μονοκατοικία - μεζονέτα διετίας στην περιοχή Φυτόκου, 3 επιπέδων και συνολικής επιφάνειας 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ. με ανεμπόδιστη θέα την πόλη και το λιμάνι της τόσο από τις εκτεταμένες περιμετρικές βεράντες, όσο και από το εσωτερικό της οικίας, κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, 2 μπάνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE √.∂. Kτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (116)

∂À∫∞πƒπ∞ Πωλείται καινούργιο δυάρι διαμέρισμα, 42 τ.μ., με ένα υπνοδωμάτιο, κουζίνα, λουτρό, θέση στάθμευσης. Τιμή 65.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (046)

∂À∫∞πƒπ∞ ∂¶∂¡¢À™∏™ Πωλείται 3άρι διαμέρισμα 90 τ.μ., με 2 υ/δ σχεδόν καινούργιο, αποθήκη, πάρκιν, αναμονή για τζάκι, τέντες, άριστη ποιότητα κατασκευής με 400 ευρώ ενοίκιο. Τιμή ευκαιρίας 107.000 ευρώ. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 1 ΒΟΛΟΣ Τηλ. 2421026032 6977615627, 6947518019 www.euroktima.gr (045)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (143)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (144)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 70 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 135.000 ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì., 70.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. 110.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì., 135.000 ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì., 170.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì. Û 80 Ù.Ì., 63.000 ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì., 140.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 45 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì., 40.000 μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 140.000 ∞Ï˘Î¤˜ 80 Ù.Ì. Û 160 Ù.Ì., 120.000 ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì., 300.000 ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì., 135.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 135 Ù.Ì., 75.000 ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË 100 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì., 105.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì. Û 60 Ù.Ì, 55.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 67 Ù.Ì. ηÈ

ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 67 Ù.Ì. 110.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì., 70.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 80 Ù.Ì., ÔÈÎ. 142 Ù.Ì. 80.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· 40 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 68.000 ∞¯ÈÏϤˆ˜ 65 Ù.Ì., ÔÈÎ. 110 Ù.Ì. 55.000 √π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000 ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ 150 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈÎ. 85.000 μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ 400 Ù.Ì., 80.000 ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¶ÚfiÓÔÈ· 130 Ù.Ì., 65.000 §‡ÎÂÈÔ ¡. πˆÓ›· 120 Ù.Ì. ·Ï. ÔÈΛ· 70.000 ª·Ìȉ¿Î˘ 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ¶ÈӷοÙ˜ 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 35.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 200 Ù.Ì., 75.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 510 Ù.Ì., 140.000 ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 140 Ù.Ì., 55.000 ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜ 19 ÛÙÚ., 200.000 ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚ. 50.000 ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. 190.000 ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 3,2 ÛÙÚ. 40.000 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ 120 Ù.Ì., 120.000 £Ú¿Î˘ ÈÛfiÁ. ÔÚʉ. 70 Ù.Ì., 65.000 °‹Â‰Ô ¡›Î˘ ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì., 75.000 ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 185.000 μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›· ÔÚʉ. 90 Ù.Ì., 120.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 95 Ù.Ì., 95.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏÂ›Ô 78 Ù.Ì., 75.000 ∂˘·ÁÁ/ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000 μ˘˙·ÓÙ›Ô˘ ·ÂÚÔÁ¤Ê. 105 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ Ãøƒ√™ ¶¤ÙÚÔ˘ Î’ ¶·‡ÏÔ˘ ηٿÛÙ. 31 Ù.Ì., 40.000 ¡. πˆÓ›· 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 150 Ù.Ì., 200.000 ¶ÚfiÓÔÈ· ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì. 45.000 ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000 (145)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846 FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π

∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 258 Ù.Ì. ÁˆÓ›· μ∂¡π∑∂§√À¢∏ª∞∫∏ ÛÙË ¡. πø¡π∞. 2. √π∫√¶∂¢√ ÛÙËÓ ∞¡∞∫∞™π∞ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. 3. √π∫√¶∂¢√ 800 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∞°. °∂øƒ°π√™ ª¶∞•∂¢ø¡ (ÃÀ™√Ã√´¢∏). 4. √π∫√¶∂¢√ ™Δ√ ∫ƒ√∫π√ ∞§ªÀƒ√À 2 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √π∫√¶∂¢√ 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞. 3. √π∫√¶∂¢√ 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞§∏°∞ƒπ∂™ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). 4. √π∫√¶∂¢√ 180 Ù.Ì. ÛÙȘ ∞§À∫∂™. °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∞ 27 Ù.Ì., Ã∞Δ∑∏∞ƒ°Àƒ∏ 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πø¡π∞ (∂§§∏™¶√¡Δ√À). ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √π∫√¶∂¢√ 12 ÛÙÚ¤Ì. ∞Á. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 2. √π∫√¶∂¢√ 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫∏¶π∞. 3. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 8 ÛÙÚ¤Ì., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •∏ƒ√∫∞ª¶√. 4. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ª∂§π∞ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μ√§√À-§∞ƒπ™∞™ 83 Ì. 5. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ√ 10 ÛÙÚ¤Ì. ™Δ√ ¢πª∏¡π. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √π∫√¶∂¢√ 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫∞Δ∏Ãøƒπ. 3. √π∫√¶∂¢√ ÛÙ· ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (∑∂ƒμ√Ãπ∞) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ¢πøƒ√º√™ 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃƒÀ™∏ ∞∫Δ∏ ÛÙÔ ∫Àª∞. 5. ÃÀ™∏ ∞∫Δ∏ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì £∂∞. 6. √π∫√¶∂¢√ Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. 7. √π∫√¶∂¢√ Ì ·Ï·Èfi Û›ÙÈ ÛÙȘ ª∏§π∂™ ¶∏§π√À. 8. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 60 Ù.Ì., 85 Ù.Ì. Î·È 110 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞°π√ πø∞¡¡∏ ¶∏§π√À. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÛÙÔÓ ∞°. °∂øƒ°π√ μ∂§∂™Δπ¡√À Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢∏ª∞ƒÃ√À °∂øƒ°π∞¢√À. 3. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂¶Δ∞ ¶§∞Δ∞¡π∞. 4. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏. 5. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∞ ‰ÈÒÚÔÊË (140 Ù.Ì.+140 Ù.Ì.), ÛÙȘ ∞§À∫∂™. (149)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π Βόλος-Ν. Δημητριάδα διαμέρισμα 85 τ.μ. διαμπερές καινούργιο με θέα. Αγ. Στέφανος - τριώροφη οικία 280 τ.μ. σε 570 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αλυκές-μεζονέτα καινούργια 140 τ.μ.+70 τ.μ. υπόγειο σε 225 τ.μ. οικόπεδο. Βόλος-Οξυγόνο όροφος 1.000 τ.μ., ανεξάρτητος (πρώην βιοτεχνία ρούχων). Άνω Βόλος-Προφ. Ηλίας-οικόπεδο 380 τ.μ. με φανταστική θέα. Άναυρος-οροφοδιαμέρισμα 115 τ.μ., μπροστά στη θάλασσα. Βόλος Κοραή 26 τ.μ., 3ος όροφος 25.000 Ε. Βόλος Αγ. Στέφανος οικόπεδο 567 τ.μ. (41γ). Ν. Ιωνία, Ικάρων, διαμέρισμα καινούργιο 30 τ.μ. 37.000 Ε. Αγριά-Ρήγα Φεραίου διώροφη οικία 180 τ.μ. σε 200 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 400 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-οροφοδιαμέρισμα 3ος όροφος 80 τ.μ. Αγριά-διώροφη οικία καινούργια με ημιυπόγειο σύνολο 200 τ.μ. σε 120 τ.μ. οικόπεδο.

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

Αγριά-μονοκατοικία 100 τ.μ. σε 250 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 130 τ.μ. σε 210 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-μονοκατοικία 75 τ.μ. σε 140 τ.μ. οικόπεδο. Αγριά-Βαρκά διώροφο καραγιαπί 200 τ.μ. σε οικόπεδο 320 τ.μ. Αγριά μεζονέτα 120 τ.μ. με 80 τ.μ. υπόγειο σε 290 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Αγριά κτήμα 8 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά κτήμα 2,3 στρεμμ., οικοδομήσιμο με θέα (λιβάδι τραγάνα). Αγριά κτήμα 5 στρεμμ. οικοδομήσιμο+οικία 30 τ.μ. με θέα (δρόμο Δράκειας). Αγριά κτήμα 6 στρεμμ., οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αγριά οικόπεδα 320 τ.μ. και 430 τ.μ., στο κέντρο (12 Αποστόλους). Αγριά οικόπεδα από 350 έως 700 τ.μ. στο κέντρο Αγριά οικόπεδα από 200, 350, 400 και 700 τ.μ. (Αγ. Γεώργιος, περιοχή 4). Κ. Λεχώνια-Βροχιά 4 στρεμμ. με θέα. Κ. Λεχώνια κτήμα 4.000 τ.μ. οικοδομήσιμο θέση Αχλαδίτσα 50 μ. από θάλασσα. Κ. Λεχώνια οικία 100 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο. Κ. Λεχώνια οικόπεδο 1.000 τ.μ. 120.000 Ε. Κ. Νερά οικόπεδο 380 τ.μ. γωνιακό κοντά στη θάλασσα. Α. Γατζέα, μεζονέτα 150 τ.μ.+υπόγειο σε 380 τ.μ. οικόπεδο και πέτρινη οικία 60 τ.μ. Κ. Γατζέα κτήμα 3 στρεμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Αφέτες διώροφη ανακαινισμένη οικία 100 τ.μ. σε 350 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Άφησσος καινούργια οικία 60 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με φανταστική θέα. Άφησσος-κτήμα 4.300 τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα πριν το δέλτα της Αφήσσου. Μηλιές πέτρινη οικία 100 τ.μ. με θέα. Μηλιές οικόπεδο 600 τ.μ. εντός σχεδίου με θέα. Μηλιές, διώρ. οικία 236 τ.μ. σε οικοπ. 510 τ.μ. με θέα. Αγ. Ιωάννης-εξοχική κατοικία 100 τ.μ. με φανταστική θέα. Μικρό - κτήμα 5 στρέμμ. οικοδομήσιμο με φανταστική θέα. Τσαγκαράδα-Αγ. Δημήτριος παλαιά οικία στο κέντρο. Ξουρίχτι οικία 100 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο με θέα. Λεφόκαστρο κτήμα 5.300 τ.μ. κοντά στη θάλασσα με θέα. Λεφόκαστρο θέση Ραζή κτήμα 16 στρεμμ. με θέα. Βυζίτσα-οικόπεδο 2 στρεμ. κέντρο. Τρίκερι-διώροφη οικία μπροστά στη θάλασσα (κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ Βυζίτσα - παραδοσιακός ξενώνας 7 δωματίων σε 250 τ.μ. οικόπεδο. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π Αγριά - διαμερίσματα 70 τ.μ., 60 τ.μ. Ευξεινούπολη-Νηες παραθαλάσσια οικία 140 τ.μ. σε 500 τ.μ. οικόπεδο. (150)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ. 6937435222 Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr

√π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Î·È Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ. ™.™˘Ú›‰Ë 133 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 43ÙÌ. ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 76ÙÌ, ÔÈÎ 120ÙÌ, ∫·ÏÏÈı¤· √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔ. 230ÙÌ, ÕÓˆ μfiÏÔ˜ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 110ÙÌ, ÔÈÎÔ. 150ÙÌ. ¡Â¿ÔÏË ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ , ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ, ¡. πˆÓ›· °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 80ÙÌ, ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ΔÂÛÛ¿ÚÈ 125ÙÌ, Ô‰fi˜ ∑¿¯Ô˘ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ & 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ √ÈÎfi‰· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 85ÙÌ, 170ÙÌ, 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ Î·È 860ÙÌ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ, Ô‰fi˜ º˘ÙfiÎÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, ¢ÈÌ‹ÓÈ √ÈÎfiÂ‰Ô 223ÙÌ, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ √ÈÎfi‰· 136 & 270ÙÌ, ∞ÏÈ‚¤ÚÈ √ÈÎfi‰· 530ÙÌ,540 & 490ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 181ÙÌ, ∫·Ó¿ÏÈ· ª·ÁÓËÛ›·˜ √ÈÎfi‰· 1212ÙÌ,1408 & 1650ÙÌ, ∫·Ú·Á¿Ù˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 3 & 4,7 ÛÙÚ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π °Ú·ÊÂ›Ô 50ÙÌ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ °Ú·ÊÂ›Ô 38ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 52ÙÌ , ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 78ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ΤÓÙÚÔ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 50ÙÌ, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4700ÙÌ, Ì ÎÙ›ÚÈ· 480ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜-μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞ μπ.¶∂. ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. √ÈÎfiÂ‰Ô 1774ÙÌ, μπ√¶∞

∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ,300ÙÌ, 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ¶∏§π√ ∫·ÙÔÈΛ· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 135ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ, ÔÈÎfi. 825ÙÌ, ÿÓÈ· √ÈΛ· 60ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Û ÔÈΟ. 25ÛÙÚ ™˘Î‹ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ, ªËÏȤ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 270ÙÌ, ÕÓˆ °·Ù˙¤· √ÈΛ· 220ÙÌ, ËÌÈÙÂÏ‹˜, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶¤ÙÚ. ÔÈΛ· 60 & 40ÙÌ, ÔÈÎÔ. 680ÙÌ, ™˘Î‹ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 70ÙÌ, §ÂÊfiηÛÙÚÔ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 8ÛÙÚ , ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21ÛÙÚ, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ, ¶ÔÙÈÛÙÈο ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3ÛÙÚ (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı·Ï.) ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· 170ÙÌ & 2770ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∫ÔÚfiË √ÈÎfiÂ‰Ô 5900ÙÌ. ™˘Î‹ (ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡) √ÈÎfi‰· 1650ÙÌ & 2770ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 1ÛÙÚ & 1,5ÛÙÚ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ, Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ, ı¤·, §·‡ÎÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ , ªËÏȤ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 4480ÙÌ, ¢Ú¿ÎÂÈ· √ÈÎfiÂ‰Ô 1177ÙÌ, ¶·¿ ¡ÂÚfi/∞Á.πˆ¿ÓÓ˘ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· √È˘ ,75ÙÌ,80ÙÌ,120ÙÌ,200ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 122ÙÌ, ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √È˘ 40ÙÌ, 110ÙÌ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶‡ÚÁÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 60ÙÌ.& 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ √È˘ 80ÙÌ & 100ÙÌ, ÔÈÎ 4ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ & 12,5ÛÙÚ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,2 ÛÙÚ, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfi‰· 600ÙÌ & 740ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ, ı¤·, ÕÁ. ƒËÁ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 Î·È 5,2ÛÙÚ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ , Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· , μ·ı˘¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4ÛÙÚ & 13 ÛÙÚ, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ, ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 6ÛÙÚ, °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 6,7ÛÙÚ & 7ÛÙÚ, ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ ∞Á.ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ3,8 ÛÙÚ, ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,8ÛÙÚ & 12.5 ÛÙÚ, ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,5 ÛÙÚ, ∫Ï‹Ì· ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ Ì ¿‰ÂȘ ÔÈÎÔ‰. ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5200ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ, ÕÁ. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ Δ·‚¤ÚÓ· - ∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. (154)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. √ÈΛ·: ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∑ÂÚ‚fi¯È· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 2. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 9. √ÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. 300 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÈψ̤ÓË ÛÙË ªËϛӷ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 120 Ù.Ì., 80 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ™˘Ú›‰Ë-∂ÚÌÔ‡. OIKO¶E¢A 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜.

2. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈÎfi‰Ô, 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤·, ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 9. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΟ 300-500 τ.μ., στις περιοχές Ιωλκού, Αναλήψεως ή Αναύρου. Δάνεια μέσω τραπέζης °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (155)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267

Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (161)

-----------------------------------∫∞ƒ∞∫∞™Δ∞¡π∞™ ¡π∫√§∞√™ ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫√ÀΔ∞ƒ∂§π∞ 96-μ√§√™ Δ∏§. 24210 51589 ∫ÈÓ. 6972 915553

¶ø§√À¡Δ∞π μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. 75.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ·’ fiÚÔÊÔ˜ 106,5 Ù.Ì. 107.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜, 75 Ù.Ì. 78.000,00∂. - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰’ fiÚÔÊÔ˜ ÁηÚÛÔÓȤڷ 28 Ù.Ì. 30.000,00∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - πÛfiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 24 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 48 Ù.Ì. 150.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. 200.000,00∂. - πÛfiÁÂÈÔ 61 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 30 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 73 Ù.Ì. 200.000,00∂. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π - μ√§√™, ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ 260 Ù.Ì. - ∞£∏¡∞, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛÔÁ›Ԣ, ÂÚÈÔ¯‹ ª∂Δ™, 55 Ù.Ì., Ì ·˘ÙÔÓÔÌ›· ·ÂÚ›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙ· 400,00∂. (163)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942-400653, 6947-302966, FAX: 24210-21538

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ °. ∫·ÚÙ¿ÏË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÂÈψ̤ÓË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 30 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. μÏ·¯¿‚· 33 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. ¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. ™˘Ú›‰Ë ÎÂÓÙÚÈÎfi ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ., 58 Ù.Ì., ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 58 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ., ÁˆÓÈ·Îfi. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 81 Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚ., 3ÂÙ›·˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú· 69 Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 100 Ù.Ì., 4ÂÙ›·˜, 3Ô˘ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ·Ôı‹ÎË Î·È parking. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·Ï·È¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. √π∫√¶∂¢∞ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 165 ÙڛʷÙÛÔ Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ª·‚›ÏË (∫·Ú·Á¿Ù˜) 278 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ™.¢. 1,8 ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÕÁ. ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ 212 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∞Ï˘Î¤˜ 500 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 200 Ù.Ì. ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. §·Ú›Û˘ ÏËÛ›ÔÓ PEUGEOT 4 ÛÙÚ. ÚfiÛ‚·ÛË ·fi ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶∏§π√ ªËÏȤ˜ ÌÔÓ/Λ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 260

Ù.Ì., Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ÚÔ˜ §ÂÊfiηÛÙÚÔ 70 Ù.Ì. Û 540 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.700 Ù.Ì. Î·È 404 Ì ‰ÈÒÚÔÊÔ Û›ÙÈ, ÎÂÓÙÚÈο. ∞ʤÙ˜ 3 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 8,7 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 450 ¤ˆ˜ 630 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· 1,5 ÛÙÚ. ÙÔ Î·ı¤Ó· ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 78 Ù.Ì. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 130 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜ 110 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ. •∂¡√¢√Ã∂π∞ - •∂¡ø¡∂™ ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Û Ôχ ÁÓˆÛÙ‹ ·Ú·Ï›· 65 ‰ˆÌ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÍÂÓÒÓ·˜ 9 ‰ˆÌ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 140 Ù.Ì. ¤ÙÚÈÓÔ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÛÔÔÙÔ‡ studio 30 ÈÛfiÁÂÈÔ Ì ËÏÂÎÙ. Û˘Û΢¤˜ Î·È º/∞ ·˘ÙfiÓÔÌÔ. ∞‰Ì‹ÙÔ˘ 2¿ÚÈ, 54Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 61 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ. ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 61 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 35 Ù.Ì. ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ™˘Ú›‰Ë 28 Ù.Ì., ÁηÚÛÔÓȤڷ ËÌȈÚfiÊÔ˘. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ - ÒÏËÛË - ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (164)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. 24210-31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 www.kkyritsis.gr e-mail: kkyritsis@hol.gr

°È· ÌÈ· ÛˆÛÙfiÙÂÚË ÚÔ‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ Û·˜, ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¡ÔÌÔ‡. ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙ Ì ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ¤¯ÂÙ ÌÈ· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ Û·˜. ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞°ƒπ∞ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 76 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÏÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∂˘Î·ÈÚ›· 30% οو Ù˘ ·Ú¯È΋˜ ÙÈÌ‹˜. 2. ª∞ƒ∞£√™ ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘, ÔÈΛ· 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. ªÂ ı¤·. 3. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÔÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÔÏÏ¿ ÏÂÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù·. 4. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 3ÒÚÔÊË, 350 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 5. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰‡Ô ÔÚfiʈÓ, ÌÔÓ·‰Èο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 115 Ù.Ì., ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. Î·È ÎÏÂÈÛÙfi ¯ÒÚÔ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ªÂ ΋Ô ‹ Ì ı¤· ÚÔ˜ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfi‰Ô, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 500 Ù.Ì., ÂÊ¿ÙÂÙ·È ÙÔ˘ Â˙fi‰ÚÔÌÔ˘, ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Î·È Â˘Î·ÈÚ›·. 7. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 350 Ù.Ì. 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105 Ù.Ì., ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì·. 9. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ∂ÈÛÎÔ‹˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 87 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ı¤· ÌÔÓ·‰È΋. 10. √ÈÎfi‰Ô, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ï˘Î¤˜, ı¤ÛË ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 440 Ù.Ì. μϤÂÈ Û ÙÚÂȘ ‰ÚfiÌÔ˘˜. 11. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ, 86 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÂÈψ̤ÓÔ Ï‹Úˆ˜, Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 11 Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘. 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi, ™. ™˘Ú›‰Ë Ì π¿ÛÔÓÔ˜. μϤÂÈ ·Ú·Ï›·. 3. ¢˘¿ÚÈ· ™. ™˘Ú›‰Ë ÛÙÔÓ 2Ô Î·È 3Ô fiÚÔÊÔ. (167)

AYTOKINHTA

∂À∫∞πƒπ∞ ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό αυτοκίνητο ενός τόνου, 1.600 κυβικά. Τιμή 1.500 Ε. Πληρ. τηλ. 6942234611. (051)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ√À¡Δ∞π

κοπέλες για service, για καφέποτό. Προτιμούνται φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 6932655414. (043)

∑∏Δ∂πΔ∞π

επαγγελματίας μάγειρας Α’ για μεζεδοπωλείο στην ΑΘΗΝΑ. Βασική προϋπόθεση: εμπειρία τουλάχιστον δέκα χρόνια σε μεζεδοπωλείο, τσιπουράδικο ως μάγειρας. Ηλικία 35-45. Αποστείλατε βιογραφικό στο email: olympiaplc@otenet.gr, ή στο Fax 210-6930587. (321)


35

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π άτομο έως 30 ετών πολύ καλός στις δημόσιες σχέσεις και στην επικοινωνία, καθώς επίσης και πολύ καλός στο χειρισμό του facebook, για μερική ή πλήρη απασχόληση. Εισάγετε τα στοιχεία σας στο www.jobinfo.gr. (099) ∑∏Δ∂πΔ∞π μηχανολόγος μηχανικός με γνώσεις πωλήσεων, για απασχόληση στη Θεσσαλία. Αποστολή βιογραφικού: c.v.photovoltaic@gmail.com. (100)

∑∏Δ∂πΔ∞π º∞ƒª∞∫√¶√π√™ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ Ê·Ú̷ΛԢ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 250-350 ∂), ¢. μfiÏÔ˘, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, 31 ¯ÚfiÓÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, Ï‹Ú˜ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Û 20 ̤ÙÚ· ·fi ¿ÏÏÔ Ê·Ú̷ΛÔ. ΔËÏ. 6974-033394. (217)

Καινοτόμος επαγγελματική πρόταση.

∑∏Δ√À¡Δ∞π

άτομα χωρίς προϋπηρεσία για την ανάπτυξη & το συντονισμό ομάδας συνεργατών, την εξυπηρέτηση και υποστήριξη καταναλωτών. Ημιαπασχόληση ή πλήρης απασχόληση, ευέλικτο ωράριο, δυνατότητα υψηλών αποδοχών, εκτενής εκπαίδευση. Πληρ. τηλ. 6942679719. (216)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Εχέμυθα, αποτελεσματικά. 32χρονη δημοσίου, ψηλή, εντυπωσιακή, κοινωνική, ευκατάστατη. 36χρονη πτυχιούχος ΤΕΙ, μελαχρινή, πολύ ευπαρουσίαστη, συγκροτημένη, ακίνητα. 35χρονη ιδιωτική υπάλληλος, πτυχίο ΤΕΙ, καλλιεργημένη, ελκυστικότατη, ακίνητα. 36χρονη επιχειρηματίας, πανέμορφη, ψηλή, καλής οικογενείας, εξαιρετικά ευκατάστατη. 39χρονη τραπεζικός, γοητευτική, εκλεπτυσμένη, ευχάριστη, υψηλό οικονομικό επίπεδο. Επιθυμούν γνωριμία γάμου. Τηλ. 2410-549797. (329)

MA£HMATA ºπ§√§√°π∫∞: Αρχαία, Έκθεση, Λατινικά, Κείμενα, παραδίδονται από αριστούχο Απόφοιτη Κλασικής Φιλολογίας Α.Π.Θ. Τάξεις Γυμνασίου - Λυκείου, τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6975-737227. (322)

ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ Ε.Μ.Π. με μεταπτυχιακό παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές και φοιτητές. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977-796455. (219)

ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου. Τιμές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6973566992. (172)

ºπ§√§√°√™ καθηγητής με μεγάλη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει όλα τα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές πολύ λογικές. Τηλ. 6972 338024, 6972 701539. (009)

∫∞£∏°∏Δ∏™ Φυσικός με πολυετή πείρα παραδίδει μαθήματα Φυσικής Χημείας σε μαθητές Γυμνασίου, Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία, προετοιμασία για σχολείο και εξετάσεις, τακτικά test. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6943-538079. (218)

ºπ§√§√°√™ παραδίδει μαθήματα σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6979224483. (064) ∫·ıËÁ‹ÙÚÈ· ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού - Γυμνασίου - Λυκείου. Πλήθος ασκήσεων, συχνά επαναληπτικά τεστ, υψηλά ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις. Τηλ. επικ.: 6974-663880. (916) ª∞£∏ª∞Δπ∫√™ με πολύχρονη φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει μαθήματα Μαθηματικών σε μαθητές Γυμνασίου - Λυκείου, κατευθύνσεις και σε φοιτητές είτε ιδιαίτερα είτε σε γκρουπ. Τιμές λογικές. Τηλ κιν. 6972-853903, σταθερό 24210-55960. (044) ∫∞£∏°∏Δƒπ∞ παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου. Πληρ. τηλ. 6942-011442. (062) ∫∞£∏°∏Δ∏™ ΑΓΓΛΙΚΩΝ με εμπειρία στη διδασκαλία παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Αναλαμβάνονται και μεταφράσεις. Πληρ. τηλ. 6942-036755. (063) °∂ƒª∞¡π∫∞ παραδίδονται από έμπειρη καθηγήτρια με σπουδές στη Γερμανία. Προετοιμασία σε πτυχία του Goethe και κρατικού. Τιμές οικονομικές. Τηλ. 6974-692672. (819) Δ∂§∂π√º√πΔ∏ φοιτήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος αναλαμβάνει προετοιμασία παιδιών του Δημοτικού. Πληρ. τηλ. 6973-956888. (220) √π∫√¡√ª√§√°√™ καθηγήτρια με εμπειρία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Λυκείου. Προετοιμασία για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Τιμές προσιτές. Πληρ. τηλ. 24210-41307 και 6979-223729. (221) ºπ§√§√°√™ καθηγήτρια, έμπειρη, αναλαμβάνει υπεύθυνα μαθητές Γυμνασίου-Λυκείου. Μεθοδική διδασκαλία και σωστή προετοιμασία για το σχολείο και τις εξετάσεις. Τιμές οικονομικές. Πληρ. στο τηλ. 24210 47882. (224)

∫Ï·ÛÈ΋ ºπ§√§√°√™ αριστούχος απόφοιτος Α.Π.Θ. (βαθμός πτυχίου 9,04), αναλαμβάνει υπεύθυνα την προετοιμασία μαθητών Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου. Τιμές από 6 Ε/ώρα. Τηλέφωνο 6976505112. (283)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È παλιά κοσμήματα

Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (262)

∞°√ƒ∞∑ø

παλαιά κοσμήματα ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977-233409, 6977-071554. (328)

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

η ∂πƒ∏¡∏ - η ƒπ¡∞

Χαρτομαντεία: 25 ευρώ Αστρολογία: 25 ευρώ Καφεμαντεία: 15 ευρώ Κρυσταλλομαντεία: 35 ευρώ Ενόραση-διόραση: 55 ευρώ Οραματισμός: 35 ευρώ Για τα ραντεβού σας: 6989-176612. (326)

∞°√ƒ∞∑ø

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (260)

μ√§√™ ∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Ì ÎÚ·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ· Ενέχυρα χρυσαφικών και χρυσών νομισμάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών παλαιών και καινούργιων σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Κατάλη 195 Β’ με Ρ. Φεραίου. Ωράριο καταστημάτων Βόλου. Τηλ. 24210-42905. (171)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ú ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6971-636641, 6971-636251, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (282)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡¤·˜ πˆÓ›·˜

Αρμόδιος: Κ. Καραγιαννοπούλου Τηλ. 24210-91191

Νέα Ιωνία 22-9-2011 Αριθ. Πρωτ. 1570

ΘΕΜΑ: Διόρθωση της 1/89 Πράξης Εφαρμογής στο Ο.Τ. Γ403 στη συνοικία Αγίου Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

°∞§§π∫∞ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Γαλλικής Φιλολογίας, πτυχιούχος Γαλλικού Πανεπιστημίου (Paul Valery III Montpellier) και με πολυετή διαμονή στη Γαλλία, παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα όλων των επιπέδων. Τηλ. 6947446157, 24210-35146. (285)

¢IAºOPA ¢∞¡∂π∞ - ™À°∫∂¡Δƒø™∏ √º∂π§ø¡. Χορηγήσεις νέων δανείων (όλων των κατηγοριών). Συγκέντρωση υπαρχόντων με κέρδος 45-50%. Ειδικά προγράμματα για δημοσίους υπαλλήλους, δημοτικούς και στρατιωτικούς. Γραφεία: Σόλωνος 2, όροφος 2ος, γραφείο Β10, Βόλος. Τηλέφωνα 24210-20237, κιν. 6932-528388. (271)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη. (267)

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους - Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (265)

Προτείνεται η διόρθωση της 1/89 Πράξης Εφαρμογής στη συνοικία Αγίου Σπυρίδωνα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου, στην ιδιοκτησία με κ.α. 020104 στο Ο.Τ. Γ403, για να αναγραφούν στη θέση του άγνωστου φερόμενου ιδιοκτήτη, ο Ψαρρής Γεράσιμος του Δημητρίου και η Δημοπούλου Ευαγγελία του Αποστόλου, συζ. Ψαρρή Γερ., να συμπληρωθούν τα στοιχεία τους, καθώς και τα στοιχεία των τίτλων ιδιοκτησίας. Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Διεύθυνσης Πολεοδομίας της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Μικρασιατών - Βασσάνη (κτίριο Σπίρερ - 2ος όροφος), για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διόρθωσης των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ Δª∏ª∞ μπ√Ã∏ª∂π∞™ ∫∞π μπ√Δ∂á√§√°π∞™ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ª∂Δ∞¶ΔÀÃπ∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡ “μπ√Δ∂á√§√°π∞ - ¶√π√Δ∏Δ∞ ¢π∞Δƒ√º∏™ ∫∞π ¶∂ƒπμ∞§§√¡Δ√™” ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ Το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν υποψηφιότητα για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) υπό το γενικό τίτλο “Βιοτεχνολογία - Ποιότητα Διατροφής και Περιβάλλοντος” για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, που οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης. Η χρονική διάρκεια ανάπτυξης των δραστηριοτήτων αυτών εκτείνεται σε 3 εξάμηνα. Τα δίδακτρα του ΠΜΣ ανέρχονται σε 4.500 ευρώ (1.500 ευρώ/εξάμηνο). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Σχολών Επιστημών Υγείας, Θετικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών, Kτηνιατρικής και Πολυτεχνικών Σχολών των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων της αλλοδαπής, με την αντίστοιχη αναγνώριση του τίτλου σπουδών από το ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και πτυχιούχοι λοιπών συναφών με το αντικείμενο του Προγράμματος τμημάτων πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι ενδιαφερόμενοι-ες θα πρέπει να υποβάλλουν από 3 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου 2011 (σφραγίδα ταχυδρομείου, σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής) στη Γραμματεία του ΠΜΣ τα παρακάτω δικαιολογητικά: 1. Έντυπη αίτηση (υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ). 2. Βιογραφικό Σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές και την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψήφιου (σχέδιο υπάρχει στην ιστοσελίδα ΠΜΣ) 3. Επικυρωμένο αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου ή βεβαίωση ότι αναμένεται η αποφοίτησή τους μέχρι την 30 Νοεμβρίου 2011, καθώς και βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ όταν απαιτείται. 4. Επικυρωμένη αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων. 5. Αποδεικτικό γνώσης ξένων Γλωσσών (η γνώση μιας ξένης γλώσσας, και ειδικότερα της αγγλικής είναι προαπαιτούμενο). Για τους αλλοδαπούς απαιτείται και η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, οι υποψήφιοι θα εξετάζονται γραπτώς και προφορικώς από επιτροπή που ορίζεται από τη ΓΣΕΣ ώστε να διαπιστώνεται η ικανότητα κατανόησης και έγγραφης διατύπωσης στην αγγλική γλώσσα. 6. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές από Πανεπιστημιακούς δασκάλους, ερευνητές ή εξέχουσες προσωπικότητες. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το βιογραφικό σημείωμα και η αίτηση θα πρέπει, αφενός μεν να συμπληρωθούν από τους υποψήφιους και να αποσταλούν σε έντυπη μορφή μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά του φακέλου υποψηφιότητας, αφετέρου δε (υποχρεωτικά) να αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση stroulia@bio.uth.gr συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.bio.uth.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.bio.uth.gr ή στα τηλ. 2410-565298, 579310, κα Στρούλια Ιωάννα, καθημερινά 11.00 13.00, Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας, Πλούτωνος 26 & Αιόλου, 41221, Λάρισα, fax: 2410-565290. Ο Διευθυντής του ΠΜΣ Καθηγητής Ζήσης Μαμούρης

∫√π¡øº∂§∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶ƒ√™Δ∞™π∞™ - ∞§§∏§∂°°À∏™ ¢∏ª√Δπ∫√ π¡™ΔπΔ√ÀΔ√ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞ƒΔπ™∏™ ¢∏ª√À μ√§√À (∫∂∫¶∞-¢π∂∫)

Βόλος 30/9/11 Αρ. Πρωτ. 792

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢π∂À£À¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ¢∏ª√Δπ∫∏ ∂¡√Δ∏Δ∞ μ√§√À Δª∏ª∞ ™Ã∂¢π√À ¶√§∏™

Βόλος 28-9-2011, Αρ. Πρωτ. Π’ 4958

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθ. 518/2011 απόφασή του προτείνει τροποποίηση σχεδίου πόλης στα Ο.Τ. 1192 (Ανδρούτσου - Ολυμπίου - Χατζημιχάλη - Νοταρά) στη συνοικία “Νεάπολη” και Ο.Τ. 1097 (Άγγελου Σικελιανού - Τσούντα - Πινδάρου - Ανώνυμη οδός) στη συνοικία “Χιλιαδού” και συγκεκριμένα: 1) την αναγνώριση υφισταμένης παρόδου (Μιχαήλ Ποττουμπνή) που βρίσκεται στο Ο.Τ. 1097 με έξοδο από την οδό Σικελιανού. 2) τη μετατόπιση της οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 1192, από την πλευρά της οδού Ανδρούτσου, έτσι ώστε να μειωθεί το πλάτος της από 12,50 μέτρα σε 10,30 μέτρα. Η μείωση του κοινόχρηστου χώρου που προκύπτει από τη μετατόπιση αυτή καλύπτεται από την αύξηση του κοινόχρηστου χώρου που προκύπτει από την αναγνώριση της Μιχαήλ Ποττουμπνή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να περάσουν από τα γραφεία της υπηρεσίας, που στεγάζονται στο κτίριο Σπίρερ επί της οδού Μικρασιατών 81 στον 2ο όροφο, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις τους σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την τελευταία δημοσίευση και επίδοση της ανακοίνωσης αυτής. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ του Δήμου Βόλου, σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 184336/112518 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος, ζητεί να απασχολήσει προσωπικό συνολικού αριθμού δεκαεννέα (19) ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου, οκτώ (8) μηνών με ωριαία αντιμισθία σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες του χειμερινού και εαρινού εξαμήνου 2011-2012 του ΔΙΕΚ, με τις εξής ειδικότητες: 1 Διακοσμητή ΤΕ 2 Γραφίστες ΔΕ 1 Γραφίστας ΤΕ 1 Φωτογράφος ΔΕ 1 Σχεδιαστή Ενδυμάτων-Ενδυματολόγο 1 Σχεδιαστή Δομικών Έργων 1 Ζωγράφο 1 Ιστορικό Ελληνικού Πολιτισμού ΠΕ 1 Γερμανικής Φιλολογίας ΠΕ 1 Γαλλικής Φιλολογίας ΠΕ 2 Αγγλικής Φιλολογίας ΠΕ 2 Τουριστικών Επαγγελμάτων ΤΕ 1 Οικονομολόγο ΠΕ 1 Γεωπόνο-Τεχνολόγο Τροφίμων ΠΕ 1 Ζαχαροπλάστη ΔΕ 1 Εκπ/τη Κεντητικής ΔΕ Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο κτίριο του Ι.Ε.Κ Δήμου Βόλου (Ρ. Φεραίου 1 & Χείρωνος) έως 06/10/11 τα εξής δικαιολογητικά: Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία). Βιογραφικό σημείωμα. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Πιστοποιητικό οικείου Δήμου ότι ο υποψήφιος/α είναι εγγεγραμμένος/η στο δημοτολόγιο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ Βασίλειος Κοντορίζος


36

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

MNHMO™YNA Τελούμε αύριο 2 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Ερέτριας ετήσιο μνημόσυνο, για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπημένου μας πατέρα, γιου, αδελφού, παππού και θείου

∞£∞¡∞™π√À ¢. °∂øƒ°√¶√À§√À

Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Ερέτρια Φαρσάλων 1 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Eυσταθία, Δημήτρης Η μητέρα: Eυσταθία Γεωργοπούλου Τα αδέλφια: Aχιλλέας - Φανή Γεωργοπούλου, Κων/νος - Γεωργία Γεωργοπούλου, Νικόλαος - Λίνα Γεωργοπούλου, Κων/νος - Ελένη Κολούντζου Η εγγονή Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές και το γεύμα θα δοθούν στο καφενείο του χωριού “Ράπτης” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

πø∞¡¡√À ¶∞¡Δ√™Δ√¶√À§√À

ιατρού γυναικολόγου τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Βούλα Τα παιδιά: Χαρά και Βαγγέλης, Τάσος και Μαρία Τα εγγόνια: Λευτέρης, Βίβιαν Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα “Καστέλι” Ανακασιάς.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού και θείου

∫πªø¡∞ ™Δ∞ª√°πøƒ°√À τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Οι κόρες: Δήμητρα Σταμογιώργου, Ειρήνη Σταμογιώργου Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του “Χασιώτη” .

Τελούμε 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¶∞¡∞°πøΔ∏ μ∂¡∂Δ™∞¡√À

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας και αλησμόνητου συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ¶∞ƒ∞§π¢∏

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Αλμυρού μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αλμυρός 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Σοφία Τα παιδιά: Σολομονή Παραλίδου, Βικτώρια και Απόστολος Μπουλαμάτσης Τα εγγόνια: Χρήστος και Σοφία Τα αδέλφια: Ηλίας και Σταυρούλα Παραλίδου, Καλλιρρόη Κυτίδη, Δάφνη και Ιωάννης Αγγελής Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∞¶√™Δ√§√À £∞¡√À

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Καναλίων, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς, φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κανάλια 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Γεωργία Τα παιδιά: Παγώνα - Γιώργος, Ευαγγελία Τα εγγόνια: Αναστασία - Αποστολία Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας και αλησμόνητης κόρης, αδελφής, ανιψιάς και εξαδέλφης

∂À™Δ∞£π∞™ Ã√À§π∞ƒ∞

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Ã∏™Δ√À ¡π∫√§∞∫√¶√À§√À

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό και συμπροσευχηθούν μαζί μας. Νέα Ιωνία 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Κωνσταντίνα Τα παιδιά: Aριστομένης - Αθηνά Νικολακοπούλου Τα αδέλφια Τα εγγόνια: Κωνσταντίνα, Χρήστος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στους Αγίους Θεοδώρους, ετήσιο μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της. Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Άγιοι Θεόδωροι 1 Οκτωβρίου 2011 Οι γονείς: Ιάκωβος και Αικατερίνη Χουλιάρα Τα αδέλφια: Γεώργιος και Ευγενία Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

¶∞¡∞°πøΔ∏ ¶√À§π√À τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Τσαγκαράδας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Τσαγκαράδα 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Σταματία Τα παιδιά: Eλένη - Βασίλης Καραγκούνης, Γεώργιος - Μάτα Πούλιου Τα εγγόνια: Χρήστος, Ματίνα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο της πλατείας.

Τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

Ãπ™Δπ¡∞™ ™¶. ª∞¡ø§∏

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

°∂øƒ°π√À ª¶∞ƒΔ∑√À

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα αδέλφια: Μαρία χα Νικ. Χριστοδούλου, Χρήστος Μπάρτζος, Μιλτιάδης - Ασπασία Μπάρτζου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Γεώργιος και Μαρία Μανώλη, Ασημούλα και Νίκος Ζαφειρίου Τα αδέλφια Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού.

Μετά το πέρασμα ενός έτους από το θάνατο της λατρευτής μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª∞ƒπ∞™ ™√À™√Àƒ∏

∂À™Δ∞£π√À ª∂™∞§√Àƒ∏ τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αργαλαστής μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Αργαλαστή 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Ολυμπία Τα παιδιά: Μαρία και Νικόλαος Λαμπαδάρης, Απόστολος και Αφροδίτη Δελή Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Γαρυφαλιά Μεσαλούρη, Μαρία χα Γεωργ. Ξυνογαλά, Τερέζα χα Δημ. Καραδέμητρου, Αικατερίνη Καραδέμητρου, Στυλιανός και Πηνελόπη Καλόγνωμου, Ευθύμιος και Νίκη Αγγελοπούλου Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος, Ευστάθιος, Χαράλαμπος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως Ζαγοράς. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν σ’ αυτό. Τα παιδιά Τα εγγόνια Τα αδέλφια Τα ανίψια

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας αδελφού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ™Δ∞ª√À

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Τα αδέλφια Τα ανίψια Ο καφές θα δοθεί στον Αποστόλη (έναντι Ιερού Ναού).

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Χριστού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι την γνώρισαν και την αγάπησαν, θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη της, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Απόστολος - Κυριακή Σουσουρή, Ανθούλα - Δημήτριος Τσιαμαντάνης Τα αδέλφια: Γεωργία χα Αλέξ. Παπαγγελή, Σταμούλης - Χαρούλα Μαμμά, Γεώργιος - Γεωργία Σουσουρή Τα εγγόνια Το δισέγγονο Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο Σπίτι Γαλήνης.

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∂§∂¡∏™ Δ™πΔ™πƒπ∫√À

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου στον Ιερό Ναό Αγίων Αποστόλων Αγριάς και μετά τη Θεία Λειτουργία μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Καλούμε συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αγριά 1 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Νικόλαος - Μαρία Τσιτσιρίκου, Αναστασία χήρα Ιωάννη Οικονόμου, Παρησία - Θεόδωρος Κραβαρίτης, Αλίκη - Θεμιστοκλής Παναγιώτου, Βασίλειος Τσιτσιρίκος Τα αδέλφια: Aντώνης - Ευπραξία Κωνσταντέλου, Κερασία χήρα Κλεομένη Κωνσταντέλου, Αρετή χήρα Σπύρου Ρηγάκη Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στα “Παιδιά” στην Αγριά.


37

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας υιού, εγγονού, ανιψιού και εξαδέλφου

¶∞¡∞°πøΔ∏ ¡π∫. ∫√ÀΔ™∂§π¡∏

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ν. Ιωνία 1 Οκτωβρίου 2011 Ο πατέρας: Νικόλαος Η γιαγιά: Λουκία Ευσταθ. Κουτσελίνη Οι θείοι Τα εξαδέλφια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Η παρέα” , Μυτιλήνης 58, έναντι Βασδέκειο.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, αδελφού και θείου

§∞∑∞ƒ√À ª¶√°π∞Δ∑π∞¡

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθολικό Ναό Αμιάντου Συλλήψεως της Θεοτόκου (Ρ. Φεραίου - Γαμβέτα) μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Aικατερίνη Τα αδέλφια: Άγκοπ και Νίτσα Μπογιατζιάν, Ζακελίν Μπογιατζιάν Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο “Διατηρητέο” Αγριάς.

Τελούμε αύριο 2 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Κισσού 40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού

¢∏ª∏Δƒπ√À ∞§Δπ¡∏

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Κισσός 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Eλένη Τα παιδιά: Μαρία, Γεωργία, Παναγιώτης και Αντώνης Τα εγγόνια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο του Κωνσταντίνου Καρκαλά “Η Συνάντηση” .

Τελούμε αύριο 2 τρέχοντος, ημέρα Κυριακή και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ν. Παγασών ετήσιο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και παππού

Δ∞•π∞ƒÃ∏ ¡Δ√Δ™π∞

Παρακαλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του να προσέλθουν σ’ αυτό και να προσευχηθούν μαζί μας. Αλυκές 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Xαρίκλεια Ο γιος: Σεραφείμ Ο αδελφός: π. Κωνσταντίνος Ντότσιας Τα εγγόνια: Kωνσταντίνος και Χαρίκλεια Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

Ã∏™Δ√À °ƒ∏°. ¶∞§¶∞¡∞

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ασπρόγεια Φαρσάλων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ασπρόγεια Φαρσάλων 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Eλένη Τα παιδιά: Γρηγόριος - Ζωή Παλπανά, Αγγελική - Γεώργιος Προσμίτης, Αθανάσιος - Φωτεινή Παλπανά Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

μ∞™π§π∫∏™ ∞°°∂§. μ∞ƒ∞§∏

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Ανακασιάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Ανακασιά 1 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Ευτυχία - Γεώργιος Στραπάτσας, Σπυρίδων - Ντίνα Βαραλή Τα εγγόνια: Άγγελος, Νικολίνα, Κωνσταντίνος Τα αδέλφια: Hλίας Βαϊνάς, Ευαγγελία Χρησ. Βαϊνά Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο Δασάκη.

§∂À∫∞ ÃÀ™∞¡£∂ª∞ Ειρήνη Παναγιωτίδου, του Αδάμ και της Μαρίας Θεοδωρίδη (πατρώνυμο), το γένος εκ μητρός Ξανθοπούλου, σ’ ευχαριστώ που ήσουν ΕΣΥ η μάνα μου. Σ’ ευχαριστώ, για όσα μου έδωσες. Σ’ ευχαριστώ για εκείνα που ποτέ σου δεν μου ζήτησες. Σ’ ευχαριστώ για όσα έκανες για μένα. Σ’ ευχαριστώ που πάντα συγχωρούσες τα μικρά και τα μεγάλα λάθη μου. Σ’ ευχαριστώ για όσα μου έμαθες. Και τέλος σ’ ευχαριστώ για την περπατησιά σου στη ζωή αυτή, που μ’ έκανε υπερήφανο. Μια περπατησιά απλή, διακριτική, θρησκευτική, ανιδιοτελής. Μια περπατησιά που στο δύσκολο διάβα της είχε ένα ξεριζωμό και ένα πόλεμο. Η περπατησιά της εργάτριας της ζωής και όχι μόνο της εργάτριας του υφασματάδικου και της καπναποθήκης. Γεννήθηκε στις 24-10-1919. Η αυλαία έπεσε εκείνη την Κυριακή του Αυγούστου του 2011 που ο μήνας είχε συμπληρώσει 21 ημέρες. Ήταν 10 η ώρα το βράδυ. Την προηγούμενη μέρα (Σάββατο) σε είδαμε για τελευταία φορά, εγώ και ο αδελφός μου. Σαν ένα σημάδι, την Κυριακή που πάντα πήγαινες στην εκκλησία διάλεξε ο Θεός να του αφιερώσεις και την τελευταία σου μέρα. Το ταξίδι σου στην αιωνιότητα μόλις είχε ξεκινήσει... Εμείς απλά σ’ αγαπήσαμε. Εσύ μας λάτρεψες. Θα σ’ αγαπώ και θα σ’ ευχαριστώ διά βίου. Μακάρι ο Θεός να τα φέρει έτσι ώστε εσύ και τα παιδιά μου να είστε η τελευταία μου αναπνοή, η τελευταία μου σκέψη. Τα χρυσάνθεμα από μικρό παιδί μου άρεσε να τα βλέπω όλα λευκά. Εκείνη τη φορά στην εκκλησία που στολίζανε το “νεκροκρέβατό” σου, ήταν τόσο λευκά, τόσο ωραία. Θεέ μου όμως, όταν τα καλοκοίταξα, είχαν την απόχρωση του κίτρινου... Με τα μάτια του μικρού παιδιού α) Αν στο δάκρυ μου υπάρχει το χάδι σου θέλω να κλαίω συνέχεια Αν στα μάτια μου, υπάρχει απόχρωση της ψυχής σου θέλω να “βλέπω” μόνο εσένα Αν στο σώμα μου, υπάρχει το αίμα σου θέλω να είσαι ωκεανός αστείρευτος. β) Η ψυχούλα σου ένα μικρό κεράκι που φώτιζε η ματιά σου το καθαρό κρυστάλλινο νεράκι της πηγής Η ζωή σου όλη, ένα ορθάνοιχτο, καλογραμμένο καλοπροσεγμένο και καλοδιατηρημένο βιβλίο... Αντί επιλόγου: Να πεις στον μπαμπά ότι είμαστε καλούτσικα.

√∫Δøμƒπ√™

1

∞Ó·Ó›Ô˘ ·., ƒˆÌ·ÓÔ‡ ÌÂψ‰Ô‡, πˆ¿ÓÓÔ˘ ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË “∂¿Ó ·Ê‹Ù ÙÔȘ ·ÓıÚÒÔȘ Ù· ·Ú·ÙÒÌ·Ù· ·˘ÙÒÓ, ·Ê‹ÛÂÈ Î·È ˘Ì›Ó Ô ¶·Ù‹Ú ˘ÌÒÓ Ô Ô˘Ú¿ÓÈÔ˜” (ª·Ùı. ÛÙ’ 14). Ο φιλάνθρωπος Θεός θέλει να γίνωμεν και ημείς φιλάνθρωποι. Ζητεί λοιπόν να συγχωρώμεν εκείνους που μας πταίουν οπωσδήποτε, μας αδικούν, μας βλάπτουν, μας λυπούν. Εις όλους αυτούς πρέπει να δείξωμεν επιείκειαν. Πρέπει να είμεθα μακρόθυμοι, ανεκτικοί, μεγαλόψυχοι, χωρίς να κρατώμεν πάθος και να ζητώμεν εκδίκησιν, και χωρίς να τους πληρώνωμεν με το ίδιον νόμισμα. Με την στάσιν δε αυτήν έχομεν πολλά να κερδήσωμεν. Διότι ίσως θα φέρωμεν εις συναίσθησιν εκείνον που μας εφέρθη με τρόπον κακόν. Ίσως θα τον κάμωμεν να εντραπή διά την διαγωγήν του, να μετανοήση, να διορθωθή και να μας οφείλη ευγνωμοσύνην. Και αν δεν γίνη αυτό, εμείς θα κρατήσωμεν την ειρήνην μας και θα έχωμεν την ικανοποίησιν, ότι εδείξαμεν παράδειγμα χριστιανικόν. Επί πλέον όμως θα έχωμεν ανταμοιβήν από τον Θεόν ανεκτίμητον. Ο Θεός του ελέους, που είναι έτοιμος να συγχωρή, θα μας περιβάλη με την αγάπην του και θα δώση βραβείον αιώνιον την συγχώρησιν των αμαρτιών μας.

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

ºπ§∞¡£ƒø¶π∫√ ™øª∞Δ∂π√ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À”

1Ë √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ¶∞°∫√™ªπ∞ ∏ª∂ƒ∞ ΔƒπΔ∏™ ∏§π∫π∞™

√È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó

∞°∞¶∏ - ™Δ√ƒ°∏ - ºƒ√¡Δπ¢∞

MNHMO™YNA Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À Δ™∂∫√Àƒ∞

Συν/χου δασοφύλακα τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Κάτω Λεχωνίων μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη του όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Κάτω Λεχώνια 1 Οκτωβρίου 2011 Τα παιδιά: Βίκυ Τσεκούρα - Χρήστος Σταμούλης, Γεωργία Τσεκούρα - Γιάννης Καμινάρης Τα εγγόνια: Κων/νος, Χριστόφορος, Βασιλική Τα αδέλφια: Παναγιώτης - Παναγιώτα Τσεκούρα, Ηλίας - Αντωνία Τσεκούρα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

Δ∂áπ∫√ ∂¶πª∂§∏Δ∏ƒπ√ ∂§§∞¢√™ æ∏ºπ™ª∞ Με αφορμή το άγγελμα του θανάτου του μέλους του ΤΕΕ Μαγνησίας Αρχιτέκτονα Μηχανικού

μ·ÛÈÏÈ΋˜ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ Μαγνησίας συνεδρίασε εκτάκτως και αποφάσισε τα εξής: 1. Να εκφράσει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της και να επιδώσει το παρόν ψήφισμα στην οικογένειά της. 2. Να παραστεί και να καταθέσει στεφάνι στη νεκρώσιμη ακολουθία της. 3. Να εκδώσει το παρόν ψήφισμα και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο.

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

¢∏ª∏Δƒπ√À ∫ø¡. °∫√À¡Δ∂§π∞

τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Άλλης Μεριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Άλλη Μεριά 1 Οκτωβρίου 2011 Η σύζυγος: Παρασκευή Τα παιδιά: Τερψιθέα Γκουντέλια, Βασιλική - Νικόλαος Φράγκος Τα εγγόνια: Μαρία, Δημήτρης, Σπήλιος Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο παραδοσιακό καφενείο και στο κέντρο “Μακρή” .

Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συντρόφου, μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας

ª∞ƒπ∞™ £∂√À τελούμε αύριο Κυριακή 2 Οκτωβρίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Ο σύντροφος: Πολύβιος Γκέλης Τα παιδιά: Ευτυχία - Πέτρος Μουστάκας, Αργύρης - Αποστολία Θέου Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια: Θεόδωρος - Δέσποινα Παχή, Περικλής - Ελένη Παχή, Δημήτριος -Αικατερίνη Θέου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Για τη Διοικούσα Επιτροπή Ο Πρόεδρος Σωκράτης Αναγνώστου

Η Γ. Γραμματέας Βίκυ Μήτρου

KH¢EI∞ Την αγαπημένη μας κόρη, αδελφή και θεία

μ∞™ø ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏

(Αρχιτέκτων - Μηχανικός) θα κηδεύσουμε σήμερα Σάββατο 1 Οκτωβρίου και ώρα 9.30 π.μ. από το σπίτι της Γατζοπούλου 23 στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Προσκαλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο του Προφήτη Ηλία στις Αλυκές. Βόλος 1 Οκτωβρίου 2011 Η μητέρα: Eυφροσύνη Τα αδέλφια: Ιωάννης - Τριανταφυλλιά Καραγιάννη, Αναστάσιος Μαρία Καραγιάννη Τα ανίψια: Eυφροσύνη - Μάριος Περιβολιώτης, Ελευθέριος - Μαίρη Καραγιάννη, Ευφροσύνη - Στέργιος Γκιντίκας, Ελευθέριος - Ρόνια Καραγιάννη Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο “Σουΐπας Παλλάς” Αντί στεφάνων τα χρήματα να δοθούν στο Ορφανοτροφείο και στις Άσπρες Πεταλούδες Βόλου.


38/ °È· οı ÒÚ· ™∞μμ∞Δ√ 1 O∫Δøμƒπ√À 2011

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ Ë ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ¶·ıÔÏÔÁÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ ∂§¶π™.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi ∫·ÚÙ¿ÏË ¤ˆ˜ ∫‡ÚÔ˘. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ™Δ√ ¢∏ª√ μ√§√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶··ÓÈÎÔÏ¿Ô˘ ∞ÊÔ› πˆÏÎÔ‡ 363, ÃÚÈÛÙÔ‰Ô‡ÏÔ˘ ∞Ó··‡Ûˆ˜, ¶·Ó·ÁȈٷÎfiÔ˘ÏÔ˜ ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 124, ∑·Ì¤ÙÔÁÏÔ˘ §·ÌÚ¿ÎË 34, º·ÙÛ‹˜ ∂. & ˘Èfi˜ √∂ ∞Ï˘Î¤˜, ∂ƒª∏™ §·Ú›Û˘ 170, ÷ς·Ù˙˘ ∞. §Â¯ÒÓÈ·, ∞ÏÂ͛Ԣ ª¿Ú·ıÔ˜, ∞ÔÎÚÂÌÈÒÙ˘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ƒ∏°∞ º∂ƒ∞π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ¶Ú·ÛÛ¿ ∫˘ÚÈ·ÎԇϷ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∑¿Ú·˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ ¯·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ª·ÎÚ‹˜ - ∫·Ï·Ì·Ï›Î˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ ¢ËÌ. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. ™Δ√ ¢∏ª√ ∞§ªÀƒ√À (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-00.30): ™·Ì·Ú¿˜ °. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ¶ÂÙÚ¿Î˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ªÔÛ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÏÔ‚Ô‡ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫¿Ì·ÚË £. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ΔÛÈ‚ÈÓ›ÎÔ˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ∫ÚfiÎÈÔ, ¶·ÏÈ¿˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜ ™Ô‡ÚË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂. ™Ô‡ÚË, ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜ - °Ô‡Ï· ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ª¤ÏÏÈÔ˜ ¶ÙÂÏÂfi˜. ™Δ√ ¢∏ª√ ∑∞°√ƒ∞™ - ª√Àƒ∂™π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ª·ÚÔ‡Ù·˜ ∑·ÁÔÚ¿, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ, ΔÛÈÚÔÁÈ¿ÓÓ˘ •ÔÚ›¯ÙÈ. ™Δ√ ¢∏ª√ ¡√Δπ√À ¶∏§π√À (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-00.30): ∂˘·ÁÁÂÏÈÓfi˜ °·Ù˙¤·, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ¶ÏÈ¿ÁÎÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÚÔ̇ÚÈ.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30

™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 10.45 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 10.45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 12.00, 13.55, 19.30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:45, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*50, 06.*30, 07.*00 15/30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15,09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.*15, 13.35, 13.55, 14.*15, 14.35, 14.55, 15.*15, 15.35, 16.00, 16.25, 16.50, 17.*15, 17.35, 17.55, 18.*15, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 20.55, 21.*15, 21.35, 21.55, 22.*20, 22.40, 23.00, 23.30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.*35, 07.00, 07.30, 07.55, 08.*15, 08.35, 08.55, 09.*15, 09.35, 09.55, 10.*15, 10.35, 10.55, 11.*15, 11.35, 11.55, 12.*15, 12.35, 12.55, 13.20, 13.45, 14.*10, 14.35, 15.00, 15.*25, 15.50, 16.*20, 16.50, 17.*20, 17.45, 18.*10, 18.35, 18.55, 19.*15, 19.35, 19.55, 20.*15, 20.35, 21.00, 21.30, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∫˘Úȷ΋˜: 07.*00, 07.30, 08.10, 08.50, 09.30, 10.05, 10.35, 11.05, 11.35, 12.05, 12.35, 13.05, 13.35, 14.05, 14.35, 15.10, 15.50, 16.30, 17.10, 17.50, 18.30, 19.05, 19.35, 20.05, 20.35, 21.05, 21.35, 22.00, 22.*30, 23.00, 23.30. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ™Ù·ıÌfi ∫Δ∂§ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 05.*20, 06.*00, 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40, 13.00, 13.20, 13.*40, 14.00, 14.20, 14.*40, 15.00, 15.25, 15.*50, 16.15, 16.*40, 17.00, 17.20, 17.*40, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.20, 20.*40/20.*48, 21.00, 21.20, 21.*45, 22.10, 22.30, 23.00. ™·‚‚¿ÙÔ˘: 06.30, 07.00, 07.20, 07.*40, 08.00, 08.20, 08.*40, 09.00, 09.20, 09.*40, 10.00, 10.20, 10.*40, 11.00, 11.20, 11.*40, 12.00, 12.20, 12.*40/50, 13.10, 13.*35, 14.00, 14.25, 14.*50, 15.15, 15.*45, 16.15, 16.*45, 17.10, 17.*35, 18.00, 18.20, 18.*40, 19.00, 19.20, 19.*40, 20.00, 20.25, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ∫˘Úȷ΋˜: 07.00, 07.40, 08.20, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 12.*45, 13.00, 13.30, 14.00, 14.40, 15.20, 16.00, 16.40, 17.20, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 20.*45, 21.00, 21.30, 22.*00, 22.30, 23.00. ™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì (*) ÚÔ˜ Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· Î·È ·fi Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:30, 12:00, 12.30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.40, 16.20, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19:00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11.30, 12:00, 12.30, 13:00, 13.30, 14:00, 14.30, 15:00, 15.40, 16.20, 17:00, 17.30, 18:00, 18.30, 19.00, 19.30, 20:00, 20.40, 21:20, 22:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00 (AӷηÛÈ¿), 11.30 (AӷηÛÈ¿), 13.45 A.M.-AӷηÛÈ¿, 14.36 AӷηÛÈ¿, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 AӷηÛÈ¿ ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19.00, 21.15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:45, 10:30, 12:30, 14.00, 19:00, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 18:45, 20:45 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30*, 10:30*, 11:30*, 17:30#, 18:45@ °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.25-23.25.

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ

§∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.18-22.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.20-11.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.24-19.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.1923.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14-I.C. 18.04-18.37-20.4521.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.2600.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15-I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/4-30/10 ™¿‚‚·ÙÔ, ∫˘Úȷ΋ & ·ÚÁ›Â˜. ¶ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: 16/7-4/9 ηıËÌÂÚÈÓ¿. §∂Ãø¡π∞-ª∏§π∂™: 10.00. ª∏§π∂™-§∂Ãø¡π∞: 15.00. ¶ƒ√¶ø§∏™∏ ∂π™πΔ∏ƒπø¡-¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ °ƒ∞º∂π√ Δƒ∞π¡√™∂: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, ÙËÏ. 24210-39723, ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 7.30-14.30

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À (12/9/11 - 17/6/12) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.30, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ:01.30, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 01.30, 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ·

(∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00, (KYPIAKH): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞-ΔƒπΔ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ºÔÚÙËÁ¿: ª¤¯ÚÈ 10 Ì. & 25-26 ÙfiÓÔ˘˜. ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™ ¢Â˘Ù¤Ú· 5/9/2011 ̤¯ÚÈ ¢Â˘Ù¤Ú· 31/10/2011 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987

¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ΔËÏ. 6974456215

∫∞£∂Δ∞ 1. ¶fiÏË Ù˘ πÛ·Ó›·˜ - ∂ıÓÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ. 2. π·ÙÚÈ΋ ıÂÚ·›· - ∏ “Ì¿ÛÙÈÁ· ÙÔ˘ £ÂÔ‡” . 3. μÚ›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË... ™‡ÌË - ºÙÂÚˆÙfi˜ ıÂfi˜ Ù˘ Ì˘ıÔÏÔÁ›·˜ Ì·˜ - ƒ·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù¿ Ù˘ (·Ú¯Èο).

4. Δ‡Ô˜ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ - ΔÚfiÔ˜ ‰È¿ÚÚË͢. 5. Δ¤ÙÔÈÔ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ - Δ· ÌÈÎÚ¿ Ù˘ ηÙۛη˜. 6. ∞Ó·ÊÔÚÈÎfi Â›ÚÚËÌ· - ¢È¿‚·ÛË (Ô˘‰.). 7. Δ· ¤¯ÂÈ Ô... ¿ÈÛÙÔ˜ - ΔÚÂÏ·›ÓÔÌ·È, Ù· ¯¿Óˆ (ÌÙÊ.) - ™˘Ó¯fiÌÂÓ· ÛÙËÓ... ¿ÛÎËÛË. 8. ™ÙËÓ ∞›ÁÈÓ· Ô Ó·fi˜ Ù˘ - ∂Ì‚¤Ú...: Ô ÚÒÙÔ˜ ÎÔÌÔ˘ÓÈÛÙ‹˜ ËÁ¤Ù˘ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜. 9. ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈο ·Ú¯Èο - ŒÏÏË...: ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ - ...™Ó¿ÈÓÙÂÚ: ·ÏÈ¿ ËıÔÔÈfi˜. 10. ¢ÂÓ ¿Û¯ÂÈ ·fi Ù›ÔÙ· - ∏ÌÈÛÊ·ÈÚÈÎfi ·ÂÏÏÔ. 11. ◊Úı·Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó... Ù· ‹ÌÂÚ· - ¶·ÏÈ¿ ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ∫.∞.Δ.∂.∂. (·Ú¯Èο) - ...μ¤Áη˜: η˙ÈÓÔ‡ÔÏË ÙˆÓ ∏¶∞. 12. £‹Ú·Ì· Û·ÚÎÔ‚fiÚˆÓ - º¤ÚÓˆ ‚fiÏÙ˜. 13. •·Ó·‚Ú›ÛΈ οÙÈ Ô˘ ›¯· ¯¿ÛÂÈ - ºÚ¿ÁÌ· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ™∫ÀºΔ√π-∂•∞§∞ 2. ∞√ª∞-¶™∞¶°∂¡ 3. ƒÀ-¡Δ√-º√Àƒπ∞ 4. ∞ƒ∂Δ√À™∞-°π∞∫ 5. °∞ƒ√™-∞π™π∞ 6. øª√¶§∞Δ∏-°ø 7. ™∞Δ-™∂Δ-∞™ΔÀ 8. ∞Δ∞ƒ-ƒ∞Ã∏-∂ƒ∞ 9. Δ™π°∞ƒ√-∫π√™ 10. ∂π-ºπªøΔƒ√μ√ 11. ∫§∂π¢∞-∑√À§√À 12. ∫∞ƒºπ-∫∞ª¶∞§∞ 13. ∂™Δπ∞™∏-π∞™ø¡. ∫∞£∂Δ∞: 1. ™∞ƒ∞°√™∞-∂∫∫∂ 2. ∫√Àƒ∞-∞ΔΔπ§∞™ 3. Àª-∂ƒøΔ∞™-∂ƒΔ 4. º∞¡Δ√ª-ƒπºπºπ 5. Δ√™√™°π¢π∞ 6. √¶√À-¶∂ƒ∞ª∞ 7. π™-™∞§Δ∞ƒø-∫∏ 8. ∞º∞π∞-Ã√Δ∑∞ 9. ∂¶√-™Δ∞∏-ƒ√ªπ 10. À°π∏™-∫√À¶∞ 11. ∞°ƒπ∞-Δ∂π-§∞™ 12. §∂π∞-°Àƒ√μ√§ø 13. ∞¡∞∫Δø-∞™√À∞¡.

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡

¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538

ANIE§

√ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. °ÂṲ́ÓÔÈ ÚÔ˜ Ù· ÌÚÔ˜ - ª¤ÚË ÙÔ˘ ÏÔ›Ô˘. 2. πÂÚfi Ê˘Ùfi ÙˆÓ ˙ˆÚÔ·ÛÙÚÒÓ - Δ· ·Ú¯Èο Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙÒÓ Ì·˜ - °ÂÓÈÎfi ∂ÈÙÂÏÂ›Ô ¡·˘ÙÈÎÔ‡. 3. ∞Ú¯‹... Ú‡·ÓÛ˘ -ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ· - μÈ·Û‡ÓË, ÛÔ˘‰‹. 4. ∏Úˆ›‰· ÙÔ˘ “∂ÚˆÙfiÎÚÈÙÔ˘” - ªÂÁ·ÏfiÛˆÌÔ ˙ÒÔ ÙÔ˘ £È‚¤Ù. 5. ∂›‰Ô˜ Û¿ÏÙÛ·˜ ·fi ÂÓÙfiÛıÈ· „·ÚÈÒÓ - ∫·ÏfiÙ˘¯·, ÁÔ˘ÚÏ›‰Èη. 6. ∏ Û¿Ï· - ¶ÚÒÙ· ÛÙË... ÁˆÓ›·. 7. ...·Ï ∞Ú¿Ì: Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Δ›ÁÚË Ì ÙÔÓ ∂˘ÊÚ¿ÙË - ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ - ∏ fiÏË ˆ˜ ÔÈÎÈÛÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· (·Ú¯.). 8. ∑ˆÚÔ·ÛÙÚÈ΋ ıÂfiÙËÙ· - ∏ ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË - ∂ÏÏËÓÈ΋ ƒ·‰ÈÔʈӛ·. 9. μÏ¿ÙÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ˘Á›· - ∏ “¡¤·” ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÏ›‰·. 10. ÀÔıÂÙÈÎfi ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ - ª¤ÛÔ ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ (ÌÙÊ.) - ∂Ï‚ÂÙÈÎfi ηÓÙfiÓÈ. 11. ∫fiηÏÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔÓ ÙÚ¿¯ËÏÔ Î·È ÙÔÓ ÒÌÔ - º˘Ï‹ Ù˘ ¡. ∞ÊÚÈ΋˜. 12. ŸÚÔ˜ ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ - ∏ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ √˘ÁοÓÙ·˜. 13. ¶·Ú¿ıÂÛË Á‡̷ÙÔ˜ - ∫˘‚¤ÚÓËÛ ÙËÓ ∞ÚÁÒ.

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ·fi 5-30/9/2011 ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. Δ∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ £∞ ∂∫Δ∂§√À¡Δ∞π ª∂ Δ√ ™À™Δ∏ª∞ ∂¡∞§§∞°∏™ ∞¶√ Δ∞ FLYINGCAT 5, FLYINGCAT 6 ∫∞π FLYING DOLPHIN XV.

øÚÔÛÎfiÈÔ

∫ƒπ√™ ŸÛÔ Î·È ·Ó Ë ·Ï‹ıÂÈ· ÔÓ¿ÂÈ, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ, ÌfiÓÔ ¤ÙÛÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ı· ·Ê‹ÛÂÙ ÙÔ „¤Ì· Î·È ÙÔ˘˜ „‡ÙÈÎÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 34-20-11-23-4-5. Δ∞Àƒ√™ ¢Â›ÍÙ ˘ÔÌÔÓ‹ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ· Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Î·È Ù· Ó‡ڷ ‰ÂÓ ı· ÂÙ‡¯ÂÙ οÙÈ, ·Ï¿ ı· ·Á¯ˆı›ÙÂ Î·È ı· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚËı›ÙÂ, ÌÈÏ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ‹ÚÂÌ· Î·È ›Ù ÙÔ˘˜ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙ ·fi ·˘ÙÔ‡˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-6-3-55-47-3. ¢π¢Àª√π ¶ÚÈÓ Î·Ù·Ï‹ÍÂÙ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜, Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ÙÔ Ì ¿ÙÔÌ· Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Û·˜ Î·È ¿ÚÙ ̷˙› ÎÔÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 12-30-5-44-78-3. ∫∞ƒ∫π¡√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂÙÂ Î·È Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂÙÂ Î·È Ó· ·Û¯ÔÏËı›Ù Ì fi,ÙÈ Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ›, ÌfiÏȘ ËÚÂÌ‹ÛÂÙ ڛÍÙÂ Î·È ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 45-6-3-55-14-10. §∂ø¡ ∏ ηϋ ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ı· ¤¯ÂÙ ۋÌÂÚ· ·Ó‚¿˙ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ Á‡Úˆ Û·˜ Î·È fiÏÔÈ Ì·˙› ÂÚÓ¿Ù ÌÈ· ˘¤ÚÔ¯Ë ∫˘Úȷ΋, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·˘Ù‹ ÌÈÏ‹ÛÙÂ Î·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ Û·˜ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-3-66-5478-33. ¶∞ƒ£∂¡√™ ∫¿ÔȘ ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Ô˘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· Ì ÙÔ Ù·›ÚÈ Û·˜ ı· Û·˜ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Î·È ÙË Ì¤Ú· Û·˜, ηχÙÂÚ· Ó· ›ÛÙ ¯ˆÚÈÛÙ¿. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-5-55-63-20-9. ∑À°√™ ªÂ Ôχ ‰È¿ıÂÛË ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Î·È ÂÛ›˜ ¤¯ÂÙ fiÚÂÍË ÁÈ· Ó· οÓÂÙ ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, ÌfiÓÔ Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÙ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ¿‰Èη. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 10-6-33-24-57-6. ™∫√ƒ¶π√™ ™ÙÔ ¯¤ÚÈ Û·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛÙÂ, ÌfiÓÔ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-20-3-55-47-5. Δ√•√Δ∏™ ∏ ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÙ ۈÛÙ¿ fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ı¤ÏÂÙ ӷ οÓÂÙ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÎÔ˘Ú·ÛÙ›Ù ¿ÛÎÔ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 55-2-12-10-23-8. ∞π°√∫∂ƒø™ °È· ·‰È¢ÎÚ›ÓÈÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ ı· ÎÏÂÈÛÙ›Ù ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ‰ÒÛÙ ¿ÌÂÛ˜ χÛÂȘ Û fi,ÙÈ Û·˜ ··Û¯ÔÏ›, fiÛÔ ÙÔ ·Ê‹ÓÂÙ ÙfiÛÔ ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ›ӷÈ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 78-5-33-21-20-9. À¢ƒ√Ã√√™ ∂˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÙÔÏÌ‹Ì·Ù· ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ÚÔÛˆÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜, ·ÚΛ Ó· ÌËÓ ÙÚ·›Ù ÛÂ Ê˘Á‹ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÌfi‰ÈÔ Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ›. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 11-23-30-44-56-7. πãÀ∂™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ʤÚÓÂÈ ·ÓÙÈ̤وÔ˘˜ Ì ·Ï‹ıÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜, Ó· ›ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÙ ‹ÚÂÌÔÈ ÁÈ· fi,ÙÈ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÛÂÙÂ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-5-6-99-87-53.

A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745813 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948475814 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 80483, 2421060301 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™2410 237811 ¶I§OTO™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . . . . . . . . . . . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 76886

μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 24210-43333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 24210-40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978-655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 2422023214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 24270-21748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

™Î¿ÎÈ EÈ̤ÏÂÈ·: AÓ‰ÚÈÒÙ˘ E. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

√ Ã√¡√™ ™Δ√ ™∫∞∫π

°È· ÔÏÏÔ‡˜ Â›Ó·È ‚¿ÏÛ·ÌÔ, ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ıÚfi˜, Ì· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ Û‡ÌÌ·¯Ô˜. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ ˆ˜ Â›Ó·È Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÌfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ. ∏ ÛÙÈÁÌ‹ fï˜ fiÙ·Ó ·ÍÈÔÔÈÂ›Ù·È Î·È ÔÚÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ, ÙfiÙ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÚԉȷÁÚ¿ÊÂÙ·È Úfi‰ÈÓÔ. ™ÙÔ ÛοÎÈ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ì‹Î ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ ’30 fiÙ·Ó ¤ÁÈÓ·Ó Â˘Ú¤ˆ˜ ‰È·‰Â‰Ô̤ӷ Ù· Ì˯·ÓÈο ÚÔÏfiÁÈ·. ΔfiÙÂ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÈ· ·ÚÙ›‰· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰È·ÚΤÛÂÈ ¿Óˆ ·fi 6 ÒÚ˜, ÌÈ·˜ Î·È ÙÔ ÂȉÈο ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛηÎÈÛÙÈÎfi ÚÔÏfiÈ ÌÂÙÚ¿ ÙÔÓ ÂÓ·fiÌÂÈÓ· ¯ÚfiÓÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊ·. ™‹ÌÂÚ· ÛÙ· ‰ÈÂıÓ‹ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ º›ÛÂÚ. O ¯ÚfiÓÔ˜ ‰ÂÓ ÂÍ·ÓÙÏÂ›Ù·È ıˆÚËÙÈÎÒ˜ ÔÙ¤, ÌÈ·˜ Î·È ÚÔÛÙ›ıÂÓÙ·È 5 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· οı ÊÔÚ¿ Ô˘ Ô ·›¯Ù˘ οÓÂÈ ÙËÓ Î›ÓËÛ‹ ÙÔ˘.

™ÔÊ¿ ÛηÎÈÛÙÈο “ªÔÚ›˜ Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÙËÓ Î›ÓËÛË, fi¯È ÙÔ ÛοÎÈ” °Î¿ÚÈ ∫›ÌÔ‚ÈÙ˜ ∫·Û¿ÚÔ‚ 1963√ ·‰È·ÊÈÏÔÓ›ÎËÙÔ˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ ÛοÎÈ

∞§∏™ª√¡∏Δ∏ ¶∞ƒΔπ¢∞

∏ ˘¤ÚÙ·ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋ ·ÚÙ›‰· ÙÔ˘ ∫·Û¿ÚÔ‚ °Î¿Ú˘ (2740) - ∫¿ÚÔ‚ ∞Ó·ÙfiÏÈ (2705) 33Ô ·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÛοÎÈ ∞Á›· ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË 15.09.1986 ∫ÏÂÈÛÙ‹ ƒ¿È §Ô¤˙ 1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6 4.Ba4 Nf6 5.0-0 Be7 6.Re1 b5 7.Bb3 d6 8.c3 0-0 9.h3 Bb7 10.d4 Re8 11.Nbd2 Bf8 12.a4 h6 13.Bc2 exd4 14.cxd4 Nb4 15.Bb1 c5 16.d5 Nd7 17.Ra3 c4 18.Nd4 Qf6 19.N2f3 Nc5 20.axb5 axb5 21.Nxb5 Rxa3 22.Nxa3 Ba6 23.Re3 Rb8 24.e5 dxe5 25.Nxe5 Nbd3 26.Ng4 Qb6 27.Rg3 g6 28.Bxh6 last book move 28...Qxb2 29.Qf3 Nd7 30.Bxf8 Kxf8 31.Kh2 Rb3 32.Bxd3 cxd3 33.Qf4 Qxa3?? 34.Nh6+- Qe7 35.Rxg6 Qe5 36.Rg8+ Ke7 (‰È¿ÁÚ·ÌÌ·)

ΔÈ ·›˙Ô˘Ó Ù· ÏÂ˘Î¿; μ·ıÌfi˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜ 4/5

§Y™H 37.d6+! 37...Ke6 [37...Qxd6 38.Nf5+ 37...Kxd6 38.Nxf7+ (38.Nxf7+) ] 38.Re8+ Kd5 39.Rxe5+ Nxe5 40.d7 Rb8 41.Nxf7 [41.Nxf7 Nxf7 42.Qxf7+ Kc6 43.Qe8 Rxe8 44.dxe8Q+ (44.dxe8N?? d2 45.Nf6 d1Q-+; 44.dxe8B+?! Kc5±) 44...Kc5 45.Qe5+ Kb6 46.Qd6+ Kb7 47.h4+-] 1-0

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ™¿‚‚·ÙÔ 1 √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÙÂÊ·Ó¿ÎË ¢‹ÌËÙÚ·˜ ΔÔ¿ÏË 61 - ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÙËÏ. 24210-31432, ÃÔ˘ÚÌ¿ ¶ÂÚÈÛÙ¤Ú·˜ ∞Óı. °·˙‹ - ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË ÙËÏ. 24210-34240 Î·È °ÂÚÔ‚·Û›ÏË ∞fiÛÙÔÏÔ˘ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË - °È¿ÓÓË ¢‹ÌÔ˘ ÙËÏ. 24210-42822. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫·Ú·Î¿Ó· πˆ¿ÓÓË μÚ. £ÂÔ‰ˆÚ›ÙÔ˘ 20 - ªfiÙÛ·ÚË - ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÙËÏ. 24210-61456. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ªÂ˚ÎfiÔ˘ÏÔ˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 90 ÙËÏ. 24210-66644. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

™∞μμ∞Δ√ 1 √∫Δøμƒπ√À 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

Õ‰ÂÈ· Á¿ÌÔ˘ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF 08.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00 16.00 17.30 18.00 19.00

∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ¶Ú¿Ô˘ÓÙ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ Ã¿Ó· ªÔÓÙ¿Ó· “Bolt” Mediterraneo (∂) “ÕÓıÚˆÔ˜ ÁÈ· fiϘ ÙȘ ‰Ô˘ÏÂȤ˜” “√È ÌfiÌÈÚ˜ ÛÙ· ¯ÈfiÓÈ·” ∞ÈÁ·›Ô Ó˘Ó Î·È ·Â› (∂) ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) ∂ÏÏ¿‰·-™ÏÔ‚·Î›· ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶fiÏÔ ∞Ó‰ÚÒÓ. 20.15 ªÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó 21.00 “∏ √ÓÙ¤Ù ÛÙ· ¿ÛÙÚ·” 23.00 ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ƒ¿ÏÈ 23.30 ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Δ¤¯Ó˘ 24.00 ∏ ÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÈÎfiÓˆÓ (∂) 01.00 “Δ· ·ÁÚÈfi¯ÔÚÙ·” 02.45 ªÈÎÚ¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ·Í›˙Ô˘Ó (∂) 03.15 ∂ÈÎfiÓ· ÛÔ˘ Â›Ì·È (∂) 04.15 12 Ì‹Ó˜: √ÎÙÒ‚ÚÈÔ˜ (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF 07.00 ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙË ¡∂Δ 10.00 ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ·È¯Ì‹˜ 11.00 §˘Î›· (∂) 12.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 12.30 ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋ ÚfiÎÏËÛË (∂) 13.00 “Motocrossed” 15.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 16.00 ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ (∂) 17.00 ∞ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ 18.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 18.15 ∫·Ï·Ì¿Ù·-ÃÔÚfi˜ Î·È fiÏË 19.15 “™ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ·” 21.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 22.00 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (∂) 24.00 ∂ȉ‹ÛÂȘ 00.30 ™ÙËÓ ˘ÁÂÈ¿ Ì·˜ (™) 01.30 “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ë̤ڷ ÂÓfi˜ ÂÚÁ¤ÓË” 03.30 ªÈ· ÎÔÈÓˆÓ›·... ¤Ó· fiÓÂÈÚÔ (∂) 04.30 §˘Î›· (∂) * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

06.00 07.00 10.00 11.00 12.00 12.50 14.00 14.50 16.48 16.50 19.00 20.00 21.00 21.40 00.30 00.45 02.45 03.40 04.25 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› MEGA ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÕÏÌ· Ï›ÌÚ °ÔÚÁfiÓ˜ ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “Δ·ÍȉÈÒÙ˜ Ù˘ Û˘ÌÊÔÚ¿˜” ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÔ ÎfiÎÎÈÓÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ 50-50 ∂ȉ‹ÛÂȘ ™’ ·Á·Ò, Ì’ ·Á·¿˜ “™¿ÈÓÙÂÚÌ·Ó” ∂ȉ‹ÛÂȘ “√È ÏÔ‡ÛȘ ÎÔÏÏËÙ¤˜ ÌÔ˘” ∫fiÎÎÈÓÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ∞¤ÚÈÓ˜ ÛȈ¤˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF 06.15 07.00 08.00 09.00 10.00 12.00 13.00 13.30 15.10 17.50 18.00 20.00 21.00 23.00 01.20 01.30 02.30 03.30 04.30 05.10 05.20

¶¿ÙÂÚ ËÌÒÓ °È· ÌÈ· Á˘Ó·›Î· ÎÈ ¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙÔ √È ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰ÂÓ ¢ÂÏËÁÈ¿ÓÓÂÈÔ ¶·ÚıÂÓ·ÁˆÁÂ›Ô “ŒÓ·˜ ¿ÊÚ·ÁÎÔ˜ øÓ¿Û˘” Δ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÙÔ˘ Ì·Ì¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ “ΔÚÂϤ˜ ÛÊ·›Ú˜” ¶ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “√ ÙÚÂÏÔÂÓËÓÙ¿Ú˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ The X-Factor USA “∂Ù¿ ̤Ú˜ Ê·ÁÔ‡Ú·” ∂ȉ‹ÛÂȘ Thief §fiÏ· ª·‡ÚÔ˜ ˆÎ·Ófi˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÔbile fun °¿ÌÔ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF 111111111111111111111111111 ¶H§IO 48 UHF 06.00 07.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.00 17.05 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 05.15

06.00 07.00 08.00 09.30 11.00 12.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 24.00 00.30 02.00 07.00

18.00 19.00 20.45 21.00 22.00 00.40

∞Ó Ì’ ·Á·¿˜ ÕÏϷͤ ÙÔ (∂) ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ (∂) ªÂ˜ ÛÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ ∂ȉ‹ÛÂȘ How clean is your house? Impact ∂ȉ‹ÛÂȘ Impact (™) ∂ȉ‹ÛÂȘ Mr Bean “Dirty dancing” “The rage: Carrie 2” 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ Fashion fever ∫fiÎÎÈÓÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ Patras aller tour (∂) ∂ÈÎfiÓ˜ (∂)

111111111111111111111111111 ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ª·ÁÂÈڤ̷ٷ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹ Travel guide ∞ıÏËÙÈ΋ ÂÎÔÌ‹ ∂ȉ‹ÛÂȘ Black & White ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

¶ ΔÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙˆÓ ÙÛ¿ÚˆÓ ¢ÔÓ ∫ȯÒÙ˘ ª·Ï¤ÙÔ. ∞ÏÂÍ¿Ó‰ÚÂÈ·˜ ·Ó¿ÌÓËÛË ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ªÔÓÙ¤ÚÓ·˜ Δ¤¯Ó˘ “ÕÏ·ÌÔ” ΔÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ ÙˆÓ ÙÛ¿ÚˆÓ (∂)

06.45 07.55 09.00 10.00 10.30 11.00 12.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 03.30 04.30 05.30

The World at War Moto GP ¢ÔÎÈÌ·ÛÙÈο: π·ˆÓ›· (∑) Δ·ÍȉȈÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› ¶·Ú¿ ÙÚ›¯· Eco News Eco engineering °ÎÔÏ ¯ˆÚ›˜ Û‡ÓÔÚ· American Chopper ™·ÛÔ‡ÎÈ ª‡ıÔ˜ ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ ƒÔÌ¤Ó ÙˆÓ ¢·ÛÒÓ Brainiac Deadliest catch Δ· ÈÔ ·ÛÙ›· ‚›ÓÙÂÔ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ South Pacific CSI Las Vegas: ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Californication Crime and Punishment Dexter Newlywed, nearly dead? ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙË ™ÂÏ‹ÓË º˘Ï¤˜ ˘fi ÂÍ·Ê¿ÓÈÛË •ÂÓ¿ÁËÛË ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ‚·Û›ÏÂÈÔ

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF 07.30

¡Â·ÚÔ› ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚÈ΋

08.30

∏ ‰È¿ÛˆÛË Ù˘ ·ÊÚÈηÓÈ΋˜ ÙÛ›Ù·

09.00

∫·Ï‹ „·ÚÈ¿

10.00

¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË

12.00

∂ÏÏ‹ÓˆÓ ‰ÚÒÌÂÓ· (∂)

13.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

13.30

¢È·ÛÔÚ¿

15.00

√ ÙfiÔ˜ Î·È ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ (∂)

16.00

∂ÓÓ¤· Û˘Ó Ì›· ÌÔ‡Û˜

17.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

17.05

“¢ÂÛÔÈÓ›˜ ÂÙÒÓ 39”

18.45

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘

19.30

¶·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓË ·fi ·Á¿Ë

21.00

√Ó›ÚÔ˘ ∂ÏÏ¿˜ (∂)

22.00

∂ȉ‹ÛÂȘ

23.00

“ƒÂ‚¤Îη”

01.30

√È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ fiÏÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ (∂)

02.30

ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· (∂)

03.30

∫·Ï‹ „·ÚÈ¿ (∂)

05.00

¢Â‡ÙÂÚË ·Ó¿ÁÓˆÛË (∂)

£E™™A§IA TV 07.00 08.05 08.40 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 16.00 17.00 18.00 19.00 21.00 21.25 23.00 24.00 01.25 03.00 04.40 05.05

111111111111111111111111111 °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂‰Ò £ÂÛÛ·Ï›· - ∂‰Ò ∂ÏÏ¿‰· (∂) ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ∂Ó ÙÔ‡Ùˆ Á¤Ï· °ÂÁÔÓfiÙ· “∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Î·È ∫ÏÂÔ¿ÙÚ·” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ “√È ÔÈËÙ¤˜ ÌÈ·˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜” °ÂÁÔÓfiÙ· “∂Ή›ÎËÛË” ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “The king” ªË ÌÔ˘ ÂȘ (∂) ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF 05.00 07.00 07.45 09.45 10.15 12.00 13.00 15.00 16.30 17.00 18.00 18.30 20.30 21.00 21.30 23.00 23.30 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ∫·ÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ¶¿Ì ٷÌÂ›Ô Outdoor & Sports ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ÕÓˆ οو ¶·È‰Èο ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞¯ ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘ ÁÏ˘ÎÈ¿! ∂ȉ‹ÛÂȘ Celebrities (∂) ¶¿Óˆ ·’ Ù· fiÚÈ· (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

¶fiÎÂÌÔÓ 8 ∫·ÂÙ¿Ó ºÏ·Ì›ÓÁÎÔ Powerpuff girls Z √ §¿˙ÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË Peppa: ΔÔ ÁÔ˘ÚÔ˘Ó¿ÎÈ ¡ÙfiÚ·, Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÍÂÚ¢ӋÙÚÈ· ¶·Ó‰ÒÚ· Î·È ¶Ï¿ÙˆÓ·˜: Ù· ÊÚ·Ô˘ÏfiÔ˘Ï· Lazy Town Teen days Ben 10 ultimate alien Beyblade ªÔÌ ÛÊÔ˘ÁÁ·Ú¿Î˘ √È ÈÁÎÔ˘˝ÓÔÈ Ù˘ ª·‰·Á·ÛοÚ˘ √ ‰·›ÌˆÓ Ù˘ Δ·˙Ì·Ó›·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÂΉ›ÎËÛË Ù˘ Í·ÓıÈ¿˜” Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ· The big bang theory ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Hellcats Star ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ “∏ ÙÚÈÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘: ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÙÔ˘ μÔÚÚ¿” “Õ‰ÂÈ· Á¿ÌÔ˘” “√ ¿ÁÚ·ÊÔ˜ ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ¢‡Û˘” Medium

06.30 07.00 07.30 08.00 08.30 08.45 09.00 10.45 11.30 12.00 12.30 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 01.00 03.00 05.00

§¿Û˘ Gormiti ÃÂψÓÔÓÈÙ˙¿ÎÈ· ª¿ÚÓÈ ¡fiÓÙÈ ¶›Ó΢ Î·È ¶¤Ú΢ “ª¿ÚÌÈ £·ÌÂϛӷ” Kid songs Spiderman √ °Ô‡Ï‚ÂÚÈÓ Î·È ÔÈ X-Men Fantastic four ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· (∂) 30 Rock The Office Psych Mad men Friday night lights Lipstick jungle Heroes “∂ÈΛӉ˘ÓË ·ÔÛÙÔÏ‹” “Δ˘ Ó‡¯Ù·˜ Ù· ηÌÒÌ·Ù·” •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Witness Genius

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿

∫ÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë , www.exoraistiki.gr Δ∏§. 24210 30303

EYKO§O

¢Y™KO§O

§À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

¢Y™KO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË.

√ ªÂÓ Î·È Ë ™¿ÓÙÈ Â›Ó·È ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·Ṳ̂ÓÔÈ Î·È Û‡ÓÙÔÌ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÂÛÌ¿ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘. ∂ÓÒ ÂΛÓÔÈ ·Ó˘ÔÌÔÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÒÚ·, Ô È‰ÈfiÙÚÔÔ˜ ÂÊË̤ÚÈÔ˜ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ Ô˘ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÙÂÏÂÙ‹ ¤¯ÂÈ ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙÔ Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ. √ ·È‰ÂÛÈÌfiÙ·ÙÔ˜ ºÚ·ÓÎ, ÚÈÓ Â˘ÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¤ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·fi ÂÚ›ÂÚÁ˜ ‰ÔÎÈ̷ۛ˜. STAR 23.15

∏ √ÓÙ¤Ù ÛÙ· ¿ÛÙÚ· ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2006, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∂Ú›Î-∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ™ÌÈÙ. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫·ÙÚ›Ó ºÚÔ, ∞ÏÌ¤Ú ¡ÙÈÔÓÙ¤Ï, ∑·Î μÂÌ¤Ú.

∏ √ÓÙ¤Ù ΔÔ˘ÏÌfiÓÙ, ÌÈ· ηıËÌÂÚÈÓ‹ Á˘Ó·›Î· ÛÙ· 40, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·È ÔÏÏÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË, ·ÏÏ¿ ›ӷÈ. √ ÁÔËÙ¢ÙÈÎfi˜ Î·È ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ª·ÏÛ¿Ó, ¤¯ÂÈ Î¿ı ÏfiÁÔ Ó· Â›Ó·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È. ∏ √ÓÙ¤Ù Â›Ó·È ¯‹Ú·. ∑ÂÈ Û ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÙÔ ÁÈÔ Ù˘ Î·È ÙËÓ ÎfiÚË Ù˘, Ë ÔÔ›· ÚÔÛ·ı› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÂÓËÏÈΛˆÛ‹˜ Ù˘ Î·È ¤¯ÂÈ ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙË ‰˘ÛÙ˘¯›· Ù˘. ∂Δ1 21.00

™ÙËÓ ËÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚˆÙ· ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2003, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª·ÚΠäÚÌ·Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫fiÏÈÓ ºÂÚı, ª›ÓÈ ¡ÙÚ¿È‚ÂÚ, ä‰ÂÚ °ÎÚ¿¯·Ì. ŸÙ·Ó Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ∫fiÏÈÓ °Ô˘¤Ú ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ fiÙÈ Ë ·ÚÚ·‚ˆÓÈ·ÛÙÈÎÈ¿ ÙÔ˘, μ¤Ú·, ÌÈ· Û¤ÍÈ, ·ÏÏ¿ ÔÏ›ÁÔÓ ÛÙÚ›ÁÎÏ·, ·ÓÙÚ‡ÂÙ·È ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ ¿ÓÙÚ·, ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ Î·È ËÁ·›ÓÂÈ Û ¤Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Ṳ̂ÓÔ Î·È Í¯·Ṳ̂ÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, ÙÔ ÃfiÔ˘. ∂Λ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ÂÔ˘ÏÒÛÂÈ ÙȘ ÏËÁ¤˜ ÙÔ˘. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· fï˜ ı· ‚ÚÂÈ ¤Ó· Ó¤Ô ¤ÚˆÙ·. ¡∂Δ 19.15

ΔÚÂϤ˜ ÛÊ·›Ú˜ ∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1994, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¶›ÙÂÚ ™›ÁηÏ. ¶·›˙Ô˘Ó: §¤ÛÏÈ ¡›ÏÛÂÓ, ¶ÈÚۛϷ ¶Ú›ÛÏÂ˚, ∞Ó ¡ÈÎfiÏ ™ÌÈı.

√ ‰·ÈÌfiÓÈÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ºÚ·ÓÎ ¡ÙÚ¤ÌÈÓ, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ ϤÔÓ, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁfi ‰Ú¿ÛË ÁÈ· Ó· ÍÂÛÎÂ¿ÛÂÈ Ù· Û·Ù·ÓÈο Û¯¤‰È· ÙÔ˘ ƒfiÎÔ, ÂÓfi˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙË Ô˘ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÙÈÓ¿ÍÂÈ ÛÙÔÓ ·¤Ú· ÙÔ §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ. ŸÌˆ˜, Ô ºÚ·ÓÎ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜, ηıÒ˜ Î·È ·˘Ùfi˜ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›ÂÈ Ó· ÛÎÔÚ›˙ÂÈ ÙÔÓ ·ÓÈÎfi Î·È ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹... fiÔ˘ ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È! ∞¡Δ1 13.30

£Â¿Ì·Ù· “Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” ∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

Su - Doku

EYKO§O

06.00 07.20 07.45 08.10 08.30 08.45 09.15 09.45 10.15 10.45 11.10 11.40 12.10 12.30 13.00 13.45 15.45 16.50 17.45 18.00 19.45 20.00 21.00 23.15 01.30 04.15

ƒÔÌ·ÓÙÈ΋ ÎÔÌÂÓÙ›, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÂÓ ∫Ô˘¿Ș. ¶·›˙Ô˘Ó: ƒfiÌÈÓ °Ô˘›Ïȷ̘, ª¿ÓÙÈ ªÔ˘Ú, Δ˙ÔÓ ∫Ú·Û›ÓÛÎÈ.

∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠Ôχ ÙÔ ÊÈÏÔı¿ÌÔÓ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ Ì·˜ ÛÙ‹ÚÈÍÂ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ Ì·˜, Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ë “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . ¢›ÓÔ˘Ì ڷÓÙ‚ԇ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¿ÏÈ Â‰Ò, Ì ٷÈӛ˜ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Î·È ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘.

∫∞§√ Ã∂πªø¡∞

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 29/9 - 5/10/2011 ∞π£√À™∞ 1 JOHNNY ENGLISH ∏ ∂¶π™Δƒ√º∏ ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.00, 21.15, 23.30 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ (ª∂Δ/¡√) ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.00 ∞π£√À™∞ 2 √Ãπ ª√¡√ ºπ§√π ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.45, 22.00, 00.15 ™Δƒ√Àªº∞∫π∞ 3D (ª∂Δ/¡√)¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.45 AI£√À™∞ 3 ¡π∫√™Δƒ∞Δ√™ - ∂¡∞ •∂Ãøƒπ™Δ√ ∫∞§√∫∞πƒπ ¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 18.15 ∞BDUCTION¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 22.30 MIA MEƒ∞¶∂ª¶Δ∏ - Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 20.15 AI£√À™∞ 4 BARBIE (ª∂Δ/¡√)¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 17.30 ∫√§√ª¶π∞¡∞ ¶∂ª¶Δ∏-Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 19.30, 21.45, 00.00


40

¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

™¿‚‚·ÙÔ 1 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 2011

M NÔ˘ ¶Ó‡̷ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË

∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ΔÚ›Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Ï›Á˜ ¯ÒÚ˜. ™Â ÌÈ· ∂˘ÚÒË, fiÔ˘ ÙÔ ÚÔÛ‰fiÎÈÌÔ ˙ˆ‹˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ˘„ËÏ¿ Â›‰·, Û˘ÁηٷϤÁÂÙ·È ÛÙ· ÎÚ¿ÙË, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ·fi Ù· ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi

ÏËı˘ÛÌfi ÙÔ˘˜. ∫·ıÒ˜ Ë ËÏÈÎȷ΋ ‰ÔÌ‹ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÙ·È, ÂΛÓÔ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÌËÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙfiÛÔ Â‡ÎÔÏ· Â›Ó·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ ÌÂٷ͇ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜ ÔÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ, fi¯È ÌfiÓÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ “‰Â‡ÙÂÚ˘” ËÏÈΛ·˜, ·Ó ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ, ·ÏÏ¿ Ú›¯ÓÔ˘Ó Á¤Ê˘Ú˜ Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÚÒÙË ËÏÈΛ·, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∂›Ó·È ÔÏÏ¿ Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· fiÛˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·ÊÔÛȈ̤ÓÔÈ ÛÙ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ ÙÔ˘˜. ¶·ÏÂ‡Ô˘Ó Ó· Ù· ʤÚÔ˘Ó ‚fiÏÙ· Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÌÂÚÈÌÓÔ‡Ó Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ™˘Ì·Ú›ÛÙ·ÓÙ·È ÛÙ· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜, ÌÂÁ·ÏÒÓÔ˘Ó Ù· ÂÁÁfiÓÈ· ÙÔ˘˜. ªÂ ÙȘ ÂıÂÏÔÓÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, ‰È·ÎÚÈÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙËÓ ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¶·ÚfiÙÈ Ì ٷ ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ ÛÒÌ· ÂÍ·ÛıÂÓ›, ÙÔ Ó‡̷ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Úfiı˘ÌÔ. °È· ÙË Û˘ÓÂÈÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ fiÔÈˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹. ¢ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÌfiÓÔ Ó· ¿ÚÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó. ¢ÂÓ ‚ϤÔ˘Ó ÌfiÓÔ ÙËÓ ÒÚ· Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó, ·ÊÔ‡ ¿ÓÙ· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, ·fi ÙËÓ ÔχÙÈÌË ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘˜ ‹ ·Ï¿ ÙÔÓ ÂχıÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔ˘˜. ŸÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔÈ Î·È ·ÎÌ·›ÔÈ ÙfiÛÔ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ Î·È ¿Û¯Ë̘ ‰È·ı¤ÛÂȘ. ™˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚ›Á˘Úfi ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi fiÊÂÏÔ˜, ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ ÚÔÛˆÈ΋ ¢¯·Ú›ÛÙËÛË. ªÂ ÙËÓ ·ÓȉÈÔÙ¤ÏÂÈ·, Ì ÙÔ ÊÈÏfiÙÈÌÔ Ó· ÙÔ˘˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ. ∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÎÚ·ÙÔ‡Ó Î·È ÙȘ ÂÏ›‰Â˜ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜. ÕÏψÛÙ ÛÙË ÌÓ‹ÌË Î¿ÔÈˆÓ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Â›Ó·È ¯·Ú·Á̤Ó˜ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ·fi ÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ, ¯ˆÚ›˜ ›Ûˆ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó, ÙË Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔ˘ ª·Ï˙¿Î: ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÌËÓ ·ÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ú‰È¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ú˘Ù›‰Â˜ ÙÔ˘ ÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘˜. rallis@e-thessalia.gr

¢È¿‚·˙· ¯ı˜ ÌfiÏȘ, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ, ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿, ÂÏÏËÓfiÔ˘Ï·, Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ı‡Ì·Ù· ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ·fi Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∫·È ı˘Ì‹ıËη ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·Ó·ÁÓÒÛÙË, ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˘ ·Ù¤Ú· ·ÁÔÚÈÔ‡ ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô, Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÚÈÓ, Ô˘ ›¯Â ÙËÓ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘ Ò˜ Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ϤÂÈ ÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘, Ô˘ ‚ÈÒÓÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÙȘ Û¯fiϘ. ÕÌÂÛÔ˜ Î·È ¤ÌÌÂÛÔ˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ (Â‰Ò ¤¯Ô˘Ó ‰›Ô Ï·ÌÚfi Ù· ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ·), ‰È·‰ÈÎÙ˘·Îfi˜ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ (Ó¿Ù· ¿ÏÈ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó Ù· ÚˆÙ›·) Â΂ȷÛÌÔ›, ‰È¿‰ÔÛË ÊËÌÒÓ, ·ÂÈϤ˜, ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ›ÂÛË Â›Ó·È Ù· Â˘Ú‹Ì·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∫È ·fi ›Ûˆ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÌÈÎÚÔÛ˘ÌÏÔΤ˜, Ì·ÏÏÈÔÙÚ·‚‹ÁÌ·Ù· Î·È ÌÔ˘ÓȤ˜ ·ÎfiÌË Î·È fiÏ·... ª¿ÏÈÛÙ·, ÛÙ· Û¯ÔÏ›· Ì·˜. “¶ÔÏÏÔ› ·fi ÙÔ˘˜ ı‡Ù˜ Ê·›ÓÔÓÙ·È Ó· ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ‡ÔÚ˜ Î·È ÌÔÚʈ̤Ó˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ, ˆÛÙfiÛÔ, ¤¯Ô˘Ó Ì›· ˘ÂÚÊ›·ÏË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜, ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ “ηÙÒÙÂÚÔ˘˜” Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜” , ›Â Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ͤڷÌÂ, fiÙ·Ó Ï¤Á·Ì fiÙÈ ı‡Ù˜ Â›Ó·È ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‚ÈÒÛÂÈ ÙË ‚›· ̤۷ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ÙÌ‹Ì· ÌfiÓÔ Ù˘ Û˘ÓÔÏÈ΋˜ ÂÈÎfiÓ·˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ù· ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂȈ̤ÓË ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, Â›Ó·È Û˘Ó‹ıˆ˜ ÓÙÚÔ·Ï¿, ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙȘ Û˘Ó·Ó·ÛÙÚÔʤ˜ ÙÔ˘˜, Î·È ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÂÙÂÚfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û οÔÈ· ۈ̷ÙÈ΋ ·ÓˆÌ·Ï›· ‹ ·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ÌÂÈÔÓÔÙÈ΋ ÔÌ¿‰·. ¶·È‰È¿ ÌÂ-

Ù·Ó·ÛÙÒÓ ‰ËÏ·‰‹, Ô˘ ·Ó Â›Ó·È ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÂÚÓÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔϘ ̤Ú˜. ∞Ó fï˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 50% ‹ ÙÔ 70% Ù˘ Ù¿Í˘, ÙfiÙÂ, ϤÓ ÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜, ÔÌ·‰ÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Î·Ù¿ Ù˘ ΢ڛ·Ú¯Ë˜ ÁËÁÂÓÔ‡˜ ÔÌ¿‰·˜ Ì·ıËÙÒÓ. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı‡Ì·Ù· ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· Û˘˙ËÙÔ‡Ó Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û¯ÔÏÈÎÔ‡ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ ÛÙÔ Û›ÙÈ, ÁÈ· ·˘Ùfi ÔÈ ÁÔÓ›˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÚÔÛ¯ÙÈÎÔ› Î·È ·Ú·ÙËÚËÙÈÎÔ› Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· Î·È ÂӉ›ÍÂȘ fiˆ˜ ÌÒψ˜, ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡˜, ÚÔÊ¿ÛÂȘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Ï›„Ô˘Ó ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ¤ÏÏÂÈ„Ë Û¯¤ÛÂˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘˜, ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·, Â·ÓÂÌÊ¿ÓÈÛË ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ ÂÓÔ‡ÚËÛ˘, ϤÓ ÔÈ ÂȉÈÎÔ›. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È Ï›ÁÔ... ·ÌÂÚÈηÓȤ˜ fiÏ· ·˘Ù¿, ·ÏÏ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ‰Â¯Ùԇ̠ˆ˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· Û¯ÔÏÂÈ¿ Ì·˜. £· ›ÙÂ, Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘ÌÂ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜, ÒÛÙÂ Û·Ó ¿ÏÏÔÈ Ú¿ÌÔ Ó· Ì·›ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ·Ï¿Ó·, ¤ÙÔÈÌÔÈ ÁÈ· fiÏ·, fiˆ˜ ·Ó·ÚˆÙÈfiÙ·Ó ÎÈ Ô Î·Ïfi˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘; π‰›ˆ˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ù· ·ÁfiÚÈ·; ª¿ÏÏÔÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì ӷ ͯˆÚ›˙Ô˘Ó ÓˆÚ›˜ ÙËÓ ‹Ú· ·fi ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ. ∫·È Ó· ÌË ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó. ¡· ÌË ÓÈÒıÔ˘Ó Î·ÙÒÙÂÚÔÈ. ¡¿Ó·È ÂÚ‹Ê·ÓÔÈ ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô˘ ›ӷÈ, ÁÈ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· fiÛ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó. ¶¿ÓÙ· ˘‹Ú¯·Ó ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÔÈ... ηԢÌfiˉ˜ Î·È Ù· ·Ï¿ÓÈ·. Ÿˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Î·È ÔÈ ÙÛÔ‡¯ÙÚ˜ Î·È Î·ÎȤ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. ∂È‚ÈÒÛ·Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ÂÌ›˜, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ›̷ÛÙ ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·È‰È¿, ÛÙËÓ ËÏÈΛ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜. ∫È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηÏfi, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË...

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∂ÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ ÔÈ Î·Ù·Ï‹„ÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·” ✒∞À°∏: “™Ù· ... οÁÎÂÏ· ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜” ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “Δ· Ï·ÛÌ·ÙÈο Û π∫∞, ¢∂∫√, ΔÚ¿Â˙˜” ✒∂£¡√™: “¢ÈÏ‹ ıËÏÈ¿ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜” ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “∞ÔχÛÂȘ Â‰Ò Î·È ÙÒÚ· ··ÈÙ› Ë ÙÚfiÈη” ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: “5 ÓÔÌÈο ÂÌfi‰È· ÁÈ· ÙËÓ Âʉڛ·” ∏ °ÔÚ›ÙÛ· „˘¯ÔÌ·¯¿ÂÈ, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ... ™Ô‚·Ú‹ ·Ûı¤ÓÂÈ· ηٷÙÚÒÁÂÈ Ù· ‡η Ù˘ - ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ı· ͤÚÔ˘Ó ÁÈ· ÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È - Î·È Ù· ‰¤ÓÙÚ· Û ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË Â›Ó·È Û·Ó Î·Ì¤Ó·, Û·Ó Ù· ηٷÙÚÒÁÂÈ ‰È·Ú΋˜ ʈÙÈ¿... √ ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ó‡ÌÔÓ·˜ Ù˘ fiÏ˘, ÙÔ ·Ó¿¯ˆÌ¿ Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ηÌÈÓ¿‰Â˜ Ù˘ ∞°∂Δ, ·ÚÁÔÂı·›ÓÂÈ. ª‹ˆ˜ Â›Ó·È Î·ÈÚfi˜, οÔÈÔÈ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó;

ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ΔÔ˘ ∫ÒÛÙ· °È·ÓӷΛ‰Ë

ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¯¿ıËÎÂ, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›· ÌÂÚÈο „›¯Ô˘Ï· ·fi ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ ‰È·›Ù˘. ∂›¯Â ÊÙÈ·¯Ù› ·fi ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÏËÓ fï˜ Ë Î·ı·Ú›ÛÙÚÈ· ‰ÂÓ ÂÎÙ›ÌËÛ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·Ó‰Úfi˜, Ì‹Ù ‰È¤ÎÚÈÓ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ. ◊Ù·Ó Ì›· ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù· ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ô ÙÔÏÌËÚfi˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÈÛ ¤Ó· ÛÈÙ¿ÎÈ Î·È ‰‡Ô ·È‰È¿ οو ·fi ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi ‹ÏÈÔ. ∫ڛ̷. √ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ¯·ÚÙÔÂÙÛ¤Ù· Î·È Ó· ÛÔ˘ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Ï·ÙÊfiÚÌ·. °È· ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó· ÛÙÔ Î¿ÓÂÈ Î·È Ì ÙË Ï¢΋ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ Ù˘. ŸÌˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ›¯·Ó ·Í›· ÛÙÔ ·ÏÈfi Û‡Ì·Ó, ÚÈÓ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· Û˘ÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ì·˙› Ì ÙÔ ˙ˆÙÈÎfi Ì·˜ ¯ÒÚÔ. ∂Λ Ó·È, Ô μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ›‰Ô˜ ·ÓıÚÒÔ˘ Ô˘ ¿ÓÔÈÁ ÙÔ ÛÙfiÌ· Î·È ¤Ù·Á ‚È‚ÏÈÔ‰ÂÙË̤Ó˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ΔÒÚ· Â›Ó·È ·ÏÒ˜ ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˜, Û ۇÁ¯˘ÛË, ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ·ÓÂ¿ÚÎÂÈ·. ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È

Ù›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿, ¤ÙÛÈ ‰Â›¯ÓÂÈ. ªfiÓÔ ÙȘ ‰‡Ô ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÛÎÔÓÙ¿ÊÙÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔ Ï·‚‡ÚÈÓıÔ Ô˘ Ë ›‰È· ¤ÊÙÈ·ÍÂ. ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ı· ›Ù fiÙÈ Ë Áοʷ Â›Ó·È Ë Ófiı· ı˘Á·Ù¤Ú· Ù˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘. ∞ÏÏ¿ Â‰Ò ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ, ·ÏÒ˜, Ì Áοʘ. Œ¯ÂȘ Ó· ÛÙ‹ÛÂȘ ÔÏfiÎÏËÚ˜ ÂÍÈÛÒÛÂȘ ¿Óˆ Û ¯·ÔÙÈΤ˜ ·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. ∫ÔÈÓÒ˜ Â›Ó·È ·ÛʷϤÛÙÂÚÔ Ó· ·›˙ÂȘ Ì·ÚÔ‡ÙÈ, ·Ú¿ Ó· οÓÂȘ ÔÏÈÙÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË. √‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ Î·È ÂΛÓÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì ٷ ˙¿ÚÈ· ÛÙ· ¯¤ÚÈ·. ¶ÚÔÛ¤ÍÙ ÙÔ ÌÈÎÚfi ÏÔ‡Ó· ·ÚÎ Ô˘ ÛÙ‹ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙȘ ·ԉ›ÍÂȘ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ˙¢Á·ÚÒÓÔ˘Ó Ì ʋ̘, Û ΢ÎÏÒÓÔ˘Ó, ʇÁÔ˘Ó Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÊÒÙ· Û ÛÙÚ·‚ÒÓÔ˘Ó. ¡·È, ·fi ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔ˘ 2012 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù· ¿ÓÙ·. £· ÍÂϤÓÂȘ ¢ÚÒ Ì ‚·ÛÈÏfiÈÙ˜ Î·È Âٷ̤Ó˜ ·ԉ›ÍÂȘ ‹ ÌÈÎÚ¿ ¯·Ù›ÚÈ· ÂÚÈÙÂÚ¿‰ˆÓ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· Ï·›ÛÈÔ Ô˘ ıˆÚËÙÈο ÛÙ¤ÎÂÈ, ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Ú¿ÍË Î·ı›ÛÙ·Ù·È ÁÂÏÔ›Ô, ‰È¿ÙÚËÙÔ, ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙȘ ·Ú˘Ê¤˜ Ù˘ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜. ∂›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ·Ó Ífi‰Â„·Ó ¿Óˆ ·fi ‰‡Ô ÂÚÁ¿ÛÈ̘ (Ì ηÓÔÓÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ) ÁÈ· ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘. ŸÏÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠÁÈ· Ó· ˘ÏÔÔÈËı›, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ›. ∞‡ÚÈÔ Ô μÂÓÈ-

✒∂™Δπ∞: “√È ËÁ¤Ù˜ ı˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔÓ Û˘ÌʤÚÔÓ” ✒∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “√ÚÔÊ‹ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ù· 2700ú”

˙¤ÏÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‰ˆÚ¿ ÔÚÁ¿ÓˆÓ ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÛÎÏ¿‚ˆÓ ÛÙȘ Ê¿ÌÚÈΘ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ Î·È ÙÔ˘ μÂÏÁ›Ô˘ ÙȘ ÛÙÔ¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÙÔÓ ¿ÚÂȘ ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿. ΔÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Âʉڛ·˜ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∞ÔÛ‡ÚıËÎÂ. ŸÌˆ˜ ÙÔ Úˆ›, ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡, ›‰·Ì fiÙÈ ÙÔ ı¤Ì· ı· ·Ó·Ù˘¯ı› Ì ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÚÌÔ‰›Ô˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜. ™˘˙ËÙ‹ıËΠÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË Û˘˙ËÙËı›. £· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÙËÓ ∫˘Úȷ΋. ∞ÎfiÌ· Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·ÓÂÈۋ̈˜ fiÙÈ Ë Âʉڛ· Î·È ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î¿Ùˆ ·fi Ì›· ˘Ú·Ì›‰· ÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ. ¢ÂÓ Ù· ÁÓÒÚÈ˙Â Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÙ·Ó „‹ÊÈ˙ ÙÔ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ; ∞ÛÊ·ÏÒ˜. Δ· ‰È¤ÎÚÈÓÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ fiÙ·Ó ¤Î·Ó ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ; ¡·È, ·ÏÏ¿ ¤Î·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤‚ÏÂÂ. ΔÈ Ì·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÏ· ·˘Ù¿; ª· ÙÔ ÚÔÊ·Ó¤˜! ∞ÎfiÌ· Î·È ·Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÙ·È ·fi ·ÓÈÎfi, Ù· ·ÓÙ·Ó·ÎÏ·ÛÙÈο Ù˘ Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ·Û˘Ó¿ÚÙËÙ·. ∫ψÙÛ¿ÂÈ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, ‚Á¿˙ÂÈ ÎÚ·˘Á¤˜, ÁÔ˘ÚÏÒÓÂÈ Ù· Ì¿ÙÈ·. ™Â Ï›ÁÔ ı· ‚¿ÏÂÈ Ù· ÎÏ¿Ì·Ù·. ∞fi ÙÔ protagon.gr

01-10-2011  

h theta toy savatoy