Page 1

∏ £∂™™∞§π∞ online

∞fi ÙÔ 1898 K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ AÓ. ËÏ. 06.28'- ‰. 20.34’

ŒÙÔ˜ 116ÔÓ

™ÂÏ‹ÓË 25 ∏ÌÂÚÒÓ

AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 35.082

www.e-thessalia.gr

¶ÂÌÙË 1 ∞˘ÁÔ˘ÛÙÔ˘ 2013 ◆ TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1 ú

40 ™ÂÏ›‰Â˜

¶ÚfiÔ‰Ô˜ Δ. ™Ù·˘ÚÔ‡. ΔˆÓ 70 ª·Îη‚·›ˆÓ

¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ÙˆÓ ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Î·È Δ∏™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞™ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰‡ÛÎÔÏˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘Á΢ÚÈÒÓ √§∂™ ÔÈ ‰ËÌÔÛȇÛÂȘ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ¡¶¢¢ ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙˆÓ 20

∂Àƒø + º¶∞.

1.500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· 62 ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

«ª¿¯Ë» ÂÈ‚›ˆÛ˘ §‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ 40 ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ £· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ ª·Ú¿˙ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛˆÓ

¢¡Δ: ¶ÚfiÔ‰Ô˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ... ª‹Ó˘Ì· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÌÈÛıÒÓ ■ ÛÂÏ. 7

‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ 40 ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· 62 ¿ÙÔÌ·. ◊ÙÔÈ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 39 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, 8 ÂÚÁ¿Ù˜ Ù·ÊÒÓ-ÂÎÙ·ÊÒÓ, ηıÒ˜ Î·È 15 Ô‰ËÁÔ› Î·È Ù¯ӛÙ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ “ÎfiÎÎÈÓÔ”, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ÔÎÙ¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ 1.500 ¿ÙÔÌ·. ∫·È ·˘Ùfi ·ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÚ·ÓÙ·¯Ù‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ■ ÛÂÏ. 11

§

√ÎÙÒ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ

■ ÛÂÏ. 11

¢È¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜, Ï‹ÛÙ„·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓË Î·È ¤ÎÏ‚·Ó ‰›Î˘ÎÏ·

º›‰È Û Û›ÙÈ, ·‰¤ÛÔÙÔ Û ÁÚ·ÊÂ›Ô ∂¤Ì‚·ÛË Ù˘ ¶.À. ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 13 ∞ÏÌ˘Úfi˜ ™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë 182.000 ú ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ■ ÛÂÏ. 12

∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË Δ¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ʤÚÂ-

Ù·È Ó· Ï‹ÛÙ„·Ó ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Î·È Ó· ¤Î·Ó·Ó ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ (ʈÙfi) Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËηÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì›· ÏËÛÙ›·, ¤ÍÈ ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜ ÎÏÔÒÓ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ë̉·Ô›, ¤Ó·˜ 17¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÙÚÂȘ 15¯ÚÔÓÔÈ. ■ ÛÂÏ. 12

¶ÚÔ˜ ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ∂ÎÌ›ÛıˆÛË ∂∞∫ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ■ ÛÂÏ. 32

¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘

∑ËÙ› ÂÓ›Û¯˘ÛË ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ∂√¶ÀÀ ■ ÛÂÏ. 18 √È 42 ηıËÁËÙ¤˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ■ ÛÂÏ. 17

¶ÔÛfi 1 ÂÎ. ¢ÚÒ Û ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ■ ÛÂÏ. 12 °Ú›ÊÔ˜ Ô Ó¤Ô˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˜ º¶∞ ÁÈ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· ■ ÛÂÏ. 14


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

Δ˘ Δ√À§∞™ ∫∂∫∞Δ√À

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

A¶√æ∂π™

¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜, ̤ÏÔ˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞

«¡· ‰È·ÁÚ·ÊÔ‡Ó fiÛÔÈ ‰ÚÔ˘Ó ‰È·Û·ÛÙÈο»

√ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ Ù˘ ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·˜ ΔÔ˘ ¡π∫√À ∫ø¡™Δ∞¡Δ∞ƒ∞ ¶ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈÎÔ‡˜ Ì‹Ó˜ ÊÔ‡ÓÙˆÛ ÌÂÁ¿ÏË ÎÔ˘‚¤ÓÙ· Á‡Úˆ ·fi ÙËÓ ·Ú·‰Ô¯‹ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ fiÙÈ ÔÈ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ›¯·Ó ¤ÛÂÈ ¤Íˆ. ∂›¯Â ˘ÔÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙÔ “‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹” , ‰ËÏ·‰‹, ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÎÔÒÓ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ªÂ ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·, Ë ‡ÊÂÛË ‹Ù·Ó Ôχ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ Úfi‚Ï„·Ó ÔÈ ·˘ıÂÓٛ˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ. √ “ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜” , ÏÔÈfiÓ, ¤ÁÈÓ ·›ÊÓ˘, fiˆ˜ ÙfiÛ· Ó¤· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜, ÛËÌ·›·, ¿ÏÏÔıÈ Î·È Âȯ›ÚËÌ·. ∫·È ÌÂÙ¿ ͯ¿ÛÙËÎÂ. ∏ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÂÈÙÒÛÂˆÓ Î¿ÔÈ·˜ Ú¿Í˘, fï˜, ı· ‹Ù·Ó ÔχÙÈÌÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÔÏϤ˜ ¿ÏϘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜, ΢ڛˆ˜ ˆ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ Úfi¯ÂÈÚˆÓ ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ŸÙ·Ó Ô ·Ó›‰ÂÔ˜ ·fi ˘‰Ú·˘ÏÈο ηٷÈ·ÛÙ› ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ Ì ¤Ó· ۈϋӷ Î·È ÏËÌÌ˘Ú›ÛÂÈ Ë ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, ÔÈÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ı· ÂÈηÏÂÛÙ› - Ù˘ ÂÈÔÏ·ÈfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ó· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ï›Á· ¯Ú‹Ì·Ù·; ŸÙ·Ó ¤Ó·˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ˘fiÛ¯ÂÙ·È Ù· ·Ó¤ÊÈÎÙ·, ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹ ÙÔ˘ ΢ÓÈÛÌÔ‡, Ù˘ ·Ó¢ı˘ÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ù˘ Û˘Ó‹ıÂÈ·˜; ¶Ô˘ıÂÓ¿, fï˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÚ·Ùfi˜ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÙˆÓ fi¯È Î·È ÙfiÛÔ ·Úfi‚ÏÂÙˆÓ Û˘ÓÂÂÈÒÓ ÌÈ·˜ Ú¿Í˘, fiÛÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ÛÙ¿ıÌ¢ÛË ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. ∂Λ Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙfiÛ· ¯ÚfiÓÈ· ¯¿Ô˘˜ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û ٿÍË, Ë fiÏË ‚˘ı›˙ÂÙ·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÂÁηٿÏÂÈ„Ë. √ οı ·Û˘Ó›‰ËÙÔ˜ ‹ ·ÂÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÛÙ·ı̇ÂÈ fiÔ˘ ÙÔÓ ‚ÔχÂÈ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÔÁ·ÚÈ¿˙ÂÈ ·Ó Ë ı¤ÛË Â›Ó·È ÓfiÌÈÌË, ·Ó ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÌfiÓÈÌÔ˘˜ οÙÔÈÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ·Ó Â›Ó·È ÁÈ· ‰›Î˘ÎÏ·. ∂Ï¿¯ÈÛÙÔÈ ·ÁÔÚ¿˙Ô˘Ó Î¿ÚÙ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ - ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÂϤÁ¯ÂÈ. ∏ ηٿÛÙ·ÛË ·˘Ù‹ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙËÓ ·ÈÊÓ›‰È· ·fiÊ·ÛË Ó· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÔÈ ‰ËÌÔÙÈÎÔ› ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ÌÂٷ͇ ÌÂÚÈÎÒÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È ·ÓÙÈÏËÙfi˜ Ô ·ÓÈÎfi˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ‚ÚÂÈ Ì ̛· ΛÓËÛË ·ÚÎÂÙ¿ “ÎÂÊ¿ÏÈ·” ÒÛÙ ӷ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜ fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘- Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È Ë “·ÛÊ¿ÏÂÈ·” Ô˘ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È ÔÈ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙ˜ fiÙ·Ó ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÚÈ˙fiÓÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ·ÓÙ› Ó· ı¤ÙÔ˘Ó ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ∂›Ó·È Èı·Ófi ÔÈ Ôϛ٘ Ó· ÌË Û˘ÁÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ fiÛÔ ı· ÙÔ˘˜ Êfi‚È˙ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÂÓfi˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi fiÙÈ Ë Î·Ù¿ÚÁËÛ‹ Ù˘, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·ÓÙÈηٿÛÙ·Û‹ Ù˘ ·fi ¿ÏÏ· fiÚÁ·Ó·, ‹Ù·Ó Úfi¯ÂÈÚË Î·È ÂÈfiÏ·ÈË. ΔÔ Ï¿ıÔ˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ·ÊÔ‡ ÔÈ 1.027 ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› “¤ÎÔ‚·Ó” ¿Óˆ ·fi ÌÈÛfi ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ÎÏ‹ÛÂȘ ÂÙËÛ›ˆ˜ (Ì ·Í›· ·fi 40 ¤ˆ˜ 150 ¢ÚÒ ¤Î·ÛÙË) Î·È ÔÈ ÂÈÛÚ¿ÍÂȘ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË Î·ÚÙÒÓ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 4,5 Ì 5 ÂηÙ. ÙÔ ¯ÚfiÓÔ- Ì fiϘ ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Î¿Ï˘Ù·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¿ÊËÓ·Ó ÂÚ›Ô˘ ¿ÏÏ· 8 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, Â›Ó·È ˙‹ÙËÌ· ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡. ∂ÓÒ Ë ∞ı‹Ó· ›¯Â ÂÙ‡¯ÂÈ ¤Ó· ÈηÓÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ÓfiÌÈÌ˘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ÙÒÚ· ÂÈÎÚ·Ù› ÙÔ ¯¿Ô˜. ŸÏÔÈ ¯¿ÓÔ˘Ó. ¶ÔÈÔ˜ ÔÏÏ·Ï·ÛÈ·ÛÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ÂÍËÁ‹ÛÂÈ, Ó· ÚԂϤ„ÂÈ, Ó· ·ÔÙÚ¤„ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·; (∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”)

ÔÏÏ¿ Â›Ó·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ٷ ÔÔ›· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÓÙÈ̤وÔÈ fiÛÔÈ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi, ÂȉÈο ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ ÂÔ¯¤˜. ™Â fiϘ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ·Ó·ÙÚÔ¤˜. ∫¿ÔȘ fï˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ “ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ” Û˘Ó¯Ҙ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â‰Ò Î·È Ì‹Ó˜ ·ÁˆÓÈÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜.

∂Ó¤ÚÁÂȘ fï˜ Î·È Ú¿ÍÂȘ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ·ÓÙȉڿÛÂȘ, Û¯fiÏÈ·, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. √È ÂÓ¤ÚÁÂȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· ‡ÛÙԯ˜, Ô‡Ù ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Û‡ÌʈÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂ȉ¤¯ÔÓÙ·È fï˜ ÎÚÈÙÈ΋˜ Î·È Û¯ÔÏÈ·ÛÌÔ‡. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ¤Ó· Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ‰È·Û·ÛÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛË È‰›ˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ - fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο. “°È· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ÛÙÔ μfiÏÔ. Œ¯ÂÈ Á›ÓÂÈ fï˜ Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ, fiˆ˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ΋ §¿ÚÈÛ·. ∏ ‰È¿Û·ÛË ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÁ΢ÌÔÓ› ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÎÚÔÛˆԇ̔ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¢ÈÔÓ‡Û˘ ª¿ÏÏ·˜. “√ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÙÚ·. ¡· ·ÔÌÔÓÒÛÂÈ fiÛÔ˘˜ ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ‰È·Û·ÛÙÈο” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË, Â›ÛËÌ·, ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È fï˜ Ó· Á›ÓÂÈ Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. √ Î. ª¿ÏÏ·˜ ‰È·Ù˘ÒÓÂÈ ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ fi¯È ÌfiÓÔ Ú¤ÂÈ Ó· Û˘˙ËÙËı› ÙÔ ı¤Ì·, ·ÏÏ¿ Ó· ÚÔÙ·ı› ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ fiÛˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·Û·ÛÙÈο Î·È Ó· ÏËÊı› ·fiÊ·ÛË ·fi ÙË ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË. “ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ ÔÈÎÔ‰fïÓ, ÂÍ·Ê·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÔÈÎÔ‰fiÌÔÈ. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ Û˘Ó‰ÈοÙÔ Î¿ı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ù· ÏÔÁÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÂÎÚÔÛˆÔ‡Û” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. ∞ӷʤÚÂÈ ˆ˜ ‹‰Ë Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› Â›Ó·È ÔÏÏ¿ Î·È ÛÔ‚·Ú¿. °›ÓÂÙ·È Ì›· η΋ ÚÔ·Á¿Ó‰· Î·È Ì·›-

O ∫∞πƒ√™ [∂§§∞¢∞] °È· Û‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ÚԂϤÂÙ·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ ηÈÚfi˜. ΔȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·-

ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο Î·È Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ÂΉËψıÔ‡Ó ÚfiÛηÈÚÔÈ fiÌ‚ÚÔÈ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ÛÙ· ‰˘ÙÈο ÌÂÙ·‚ÏËÙÔ› 3 Ì 4

∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ 143 (ŒÓ·ÓÙÈ ∂.æ.∞.) ÎÈÓ.: 6972012615 & 6944903392, ÙËÏ.: 2428097127

™ÙÔ www.e-thessalia.gr Î·È ÛÙÔ www.perivolos.gr

ÓÔ˘Ó “·Ó·¯ÒÌ·Ù·” Û ÏÔÁÈΤ˜ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÂÈÎÚ·Ù› ·Ó·‚Ú·ÛÌfi˜. ∏ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Î·È ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó. √È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ¤ÚÁ·, ηıÒ˜ Ë ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Â›Ó·È - ÛÙËÓ Î˘ÚÈÔÏÂÍ›· Ì ÙÔ ÛÙ·ÁÔÓfiÌÂÙÚÔ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚ϤÔ˘Ó Û˘Ó¯Ҙ Ó· ¯¿ÓÔ˘Ó ÎÂÎÙË̤ӷ Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Ì ·fiÏ˘ÛË, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÛÔ‚·Ú¤˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ. ∏ √ÌÔÛÔÓ‰›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÏÏ¿ Ï¿ıË ·Ú·‰¤¯ÂÙ·È Ô Î. ª¿ÏÏ·˜. “√ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Î·È ·Ú·Ì¿Á·˙·. ∏ ¶ÔÏÈÙ›·, fï˜, ·‰Ú¿ÓËÛÂ Î·È ·‰È·ÊfiÚËÛÂ. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Â›ÔÚÎˆÓ ‹ “η·Ó·Ù˙‹‰ˆÓ” ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. ¡ÔÌÔıÂÛ›· ˘¿Ú¯ÂÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È. ΔÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ›. ŸÏ· ÙÂÏÈο Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜. ∂›Ó·È „¤Ì· Î·È Û˘ÎÔÊ·ÓÙ›· ·˘Ùfi Ô˘ ϤÁÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â›ÔÚÎÔ˘˜: ŸÙÈ ÛÙ· ÂÈı·Ú¯Èο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ È-

Û¯‡ÂÈ ÂÂȉ‹ ÔÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙ· Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·. ∏ ·Ó·ÏÔÁ›· ‹Ù·Ó ÙÚÂȘ ¤Ó·ÓÙÈ ‰‡Ô. ªÂ ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ - Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ - fiÔ˘ ‰ÂÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ‹˜, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜;” ÙÔÓ›˙ÂÈ. ∫·È Û‡‰ÂÈ Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ ˆ˜ ÚÒÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ·Ú¿و̷ Î·È fiÙ Ú¤ÂÈ ¤Ó·˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·ÚÁ›·. “¢ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÌϷΛ οÔÈÔ˜ Û ÙÚÔ¯·›Ô ·Ù‡¯ËÌ· Î·È Ó· Ù›ıÂÙ·È Û ·ÚÁ›·...” ϤÂÈ Ôχ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο. √ Î. ª¿ÏÏ·˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙ· ¡ÔÌÈο ¶ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Â‰Ò Î·È 10 ¯ÚfiÓÈ·. ∂›Ó·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ıËÙ›· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ √Δ∞. ª›·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ “ÚˆÙÔÛ¤ÏȉԔ Î·È ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Û¯ÔÏ›ˆÓ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·ÊˆÓ›Â˜, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÔÏÈÙÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ·. “ÕÏÏÔ Ô Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Î·È ¿ÏÏÔ Ë ÂÚÁ·Û›·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Î·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ˘˜, ÛÙËÓ Ú¿ÍË, ·ÎfiÌË - ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ÙfiÛ˜ ·Ó·ÙÚÔ¤˜ - ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ÂÌ‰ˆı›...

ÌÔÊfiÚ, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 4 Ì 6 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 7 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙÒÛË Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·.


3

™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ªÂ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜

∞‡ÚÈÔ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹;

°È· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ “ÙÚ¤¯ÂÈ” Î·È ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜, fiÔ˘ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. 줂·È· Û ۯ¤ÛË Ì ÚÈÓ, fiÙ·Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÔÈ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜. øÛÙfiÛÔ Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ “·Ó¿Û·” .

∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, fiÙÈ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ŒÙÛÈ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ô Î. ∫·Ú·Ì¿ÙÛ·˜ Ó· ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” , ·Û¯¤Ùˆ˜, ·Ó ı· ‚ÁÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È ÙÔ º∂∫. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ı¤Ì·Ù· Ô˘ ηı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó ‰Ú·Ì·ÙÈο, fiˆ˜ Ì ٷ ˘ÏÈο ÁÈ· Ù· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·. º.™.

º.™.

¶ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·

“Õ‰ÂÈ·ÛÌ·” ¢ÂÓ ÂÛÙ¿ÏË ÚfiÛÎÏËÛË ΔÂÏÈο ‰ÂÓ Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ Ë ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ∂ÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiÔ˘ ÂÚfiÎÂÈÙÔ Ó· Û˘˙ËÙËıÔ‡Ó ÛÔ‚·Ú¿ ı¤Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÛÙ· ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ‰ÂÓ ·ÂÛÙ¿ÏË Î·È ¤ÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙ› Û˘Ó‰ڛ·ÛË ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ¿Ì ·fi ‚‰ÔÌ¿‰·... ∞ÏÏ¿ fiÏ· Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ Û¤ÚÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ∂μ∂ οı ¿ÏÏÔ ·Ú¿ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔÈ Â›Ó·È ·fi ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·.

¶ÂÚ› Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ∞ÓÙ› Ô Î¿ı ÔÈÎÔÏfiÁÔ˜ Ó· ϤÂÈ fi,ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·‡ÛË Ù˘ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ ·fi ÙËÓ ∞°∂Δ, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ·˜ ʤÚÔ˘Ó ‰˘Ô-ÙÚÂȘ ηıËÁËÙ¤˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ¯ËÌÈÎÔ‡˜, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ï‡ÛÔ˘Ó Û ÌÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ η‡Û˘ Ù˘ Ï˘Ì·ÙÔÏ¿Û˘ Î·È Ù˘ η‡Û˘ ÙˆÓ ˘ÔÏÔ›ˆÓ η˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› Û‹ÌÂÚ· Ë ÙÛÈÌÂÓÙÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·. ŒÙÛÈ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÂÈ Ë Û‡ÁÎÚÈÛË Î·È Ó· ÂÍ·¯ıÔ‡Ó Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. °È·Ù› Û‹ÌÂÚ· ·ÎfiÌË Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔÈ ¤ÁÈÓ·Ó... ¯ËÌÈÎÔ›!

“¡¤· §¿ÚÈÛ·” Ô ¡Ù›ÓÔ˜, Ô ™ˆÎÚ¿Ù˘; ¢ËÌÔÙÈ΋ ΛÓËÛË Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “¡¤· §¿ÚÈÛ·” ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ∫ÂÓÙÚÔ‰˘ÙÈ΋˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¡Ù›ÓÔ˜ ¢È·Ì¿ÓÙÔ˜ Î·È Î·Ù¤Ú¯ÂÙ·È ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∫ÒÛÙ· Δ˙·Ó·ÎÔ‡ÏË. ª¤ÓÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ı· ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ËÏÒÓÂÈ, ˆ˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘.

™ÙË ˙ËÙÈ·ÓÈ¿ ™Â ¿Û¯ËÌË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·È Ë ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ù˘ ¡¢. √ Úfi‰ÚÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ∫›ÙÛÈÔ˜ ‚¿˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰· Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ - Î·È fiÛ· Ó· ‚¿ÏÂÈ Ô ¿ÓıÚˆÔ˜. ∫·È ˙ËÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ·ÈÚÂÙÔ‡˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Û fiÔÈ· ı¤ÛË ÎÈ ·Ó ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È, Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó. ∞ÏÏ¿ ·˘ÙÔ› ·ÓÙ› Ó· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÔ˘Ó Î·Ó¤Ó· ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÎfiÌÌ·, Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ˘ÔÁڷʤ˜ ÁÈ· ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜... ¢∏ª√.™.

“∫·Ï‹ ÂÈÎfiÓ·” ΔËÓ ·fiÏ˘ÙË ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi ÚÒÙÔ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2011 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ηϋ ÂÈÎfiÓ·” ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÓÔÈÎÔ·ÚÂÌ·. øÛÙfiÛÔ, ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‡„Ô˘˜ 6,5 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Ì·›ÓÂÈ Û ٿÍË, ·ÏÏ¿ Ë “‚·ÚÈ¿ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿” ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Î·È ··ÈÙÂ›Ù·È Ó· ‰È¢ıÂÙËı›, Ì ÙÔ Ò˜ Ó· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ... μ.∫.

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, ÂͤٷÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ¤ÓÙ ˘Ôı¤ÛÂȘ “ÎÔ·Ó·Ù˙‹‰ˆÓ” ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜, ÌÈ·˜ Î·È Ì ÙȘ ·Ú·ÔÌ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ¶ÂÈı·Ú¯Èο ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È Ë ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ “ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓË” ˘¿ÏÏËÏÔ˜ , ̤ۈ ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ Ù˘, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯·Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ , ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÔÌ‹ Ù˘, Â›Ó·È ÂÏÏÈ›˜, ηıÒ˜ Ë ›‰È· ›¯Â ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜ Ù˘ Ì ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘ π∫∞, Ù· ÔÔ›· ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜ Ù˘. ™ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÚÔ‹‰ÚÂ˘Â Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Î·È Ô ¡. ªfiÛ¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ Ù˘ “ηÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓ˘” Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Ù· ¯·ÚÙÈ¿, Ô˘ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÙȘ ·Ô˘Û›Â˜. √ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù· ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Ô˘ Ù· ˙‹ÙËÛÂ Î·È fiÏÔÈ ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎ·Ó ÁÈ·Ù› Ù· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¤ÁÁÚ·Ê· ·Ô˘Û›·˙·Ó ·fi ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ·Ú·ÔÌ‹˜. √ ¡. ªfiÛ¯Ô˜ ˙‹ÙËÛ ӷ “ÎÚ·ÙËı›” Ë ˘fiıÂÛË Ì¤¯ÚÈ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ¤ÁÁÚ·Ê· Ô˘ ›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ, ¯ˆÚ›˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ì ÙËÓ Âͤٷۋ ÙÔ˘˜, ı· ··ÏÏ·ÛÛfiÙ·Ó Ë ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÈı·Ú¯È΋ ‰È·‰Èηۛ·. ∏ ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰È·ÊÒÓËÛ Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·‰Èηۛ·, Ô˘ ı· ÚԤ΢Ù ·fi ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ÙˆÓ ÂÁÁڿʈÓ, Ù· ÔÔ›· ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Î·È ¤ıÂÛ ÙÔ ı¤Ì· Û „ËÊÔÊÔÚ›·. ŸÏÔÈ, ÏËÓ ÙÔ˘ ∞. ¶·ÓÙÛ¿, „‹ÊÈÛ·Ó ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ªfiÛ¯Ô˘, Ô˘ ıÂÒÚËÛ·Ó ˆ˜ ÏÔÁÈ΋ Î·È ·˘ÙÔÓfiËÙË, ηıÒ˜ ηÓ›˜ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ ‰Â¯ı› ÌËÓ‡ÛÂȘ Î·È Ó· ‰ÒÛÂÈ “Ú·ÓÙ‚ԇ” ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÁÈ·Ù› ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ η٤ıÂÛ·Ó ‰È¿ÙÚËÙ˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ. ∂ÈÏÔÁ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ ¿ÏψÛÙÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔfiÛÔ ·Ï¿. ∫·È Ë ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, ˘¤Ú ªfiÛ¯Ô˘ Ù¿¯ıËÎÂ. ∏ ˘fiıÂÛË ÌÔÈÚ·›· ·Ó·‚Ï‹ıËÎÂ Î·È ı· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Û ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË. ∫∞Δ. Δ∞™

ºfi‚Ô˜ Δ˘ ƒ√À§∞™ °∂øƒ°∞∫√¶√À§√À

º¶∞ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· ¢ÂÓ ¤¯ˆ ÛÎÔfi Ó· ·Û·ÛıÒ ÙÔÓ Î·ıÔÏÈÎÈÛÌfi, ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ fï˜ ı· ·Û·˙fiÌÔ˘Ó ÙË ‰ÂÍÈ¿ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙ›ÓÔ˘ ¶¿·, ·˘Ù‹ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÚÈÍ ÌÈ· ‰·¯Ù˘Ï‹ıÚ· ÓÂÚfi Î·È ¤Û‚ËÛ ÌÈ· ˘ÚηÁÈ¿ ·ÈÒÓˆÓ. ∏ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ “ÔÈÔ˜ Â›Ì·È ÂÁÒ Ô˘ ı· ÎÚ›Óˆ ÙÔ˘˜ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜” ·ÊÂÓfi˜ ·Ó·ÎÔ‡ÊÈÛ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ „·Ï›‰ÈÛ ϛÁÔ ÙȘ ÁψÛÛ›ÙÛ˜ ÂÎÂ›ÓˆÓ Ô˘ ÂÓÙÔ›˙Ô˘Ó ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Û˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜ ÛÙÔ ÛÒÌ· Ù˘ ∫·ıÔÏÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. ªÂ ¤Ó· ÛÌ¿ÚÔ, ‰˘Ô ÙÚ˘ÁfiÓÈ·. Δ· ˘fiÏÔÈ· Â›Ó·È πÛÙÔÚ›·, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÁÚ¿ÊÂÙ·È fiÛÔ ÔÈ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÂÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Â›ÁÂÈÔ ÙÛ·ÌÔ˘Î¿. ∂˘Ù˘¯Ò˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ô˘ ÙÔ ·˘ÙÔΤʷÏÔ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ¤·„ ӷ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· “ÎÔ˘ÛÔ‡ÚÈ·” , ·ÓÙ·ÔÎÚÈÓfiÌÂÓÔ ›Ûˆ˜ ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ¶fiÛÔ ˙fiÚÈ Ó· ·ÓÙ¤ÍÂÈ È· Ô ÎfiÛÌÔ˜; ∞Ó ÙÔ ÛÂÍ Â›¯Â º¶∞, Û·˜ ¿ˆ ÛÙÔ›¯ËÌ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ì·˜ ›¯Â ÊÙÔ˘Ú‹ÛÂÈ ·Ôχو˜ η̛· ΢‚¤ÚÓËÛË. √‡Ù ·˘Ù‹ Ô˘ ¤¯Ô˘ÌÂ, Ô‡ÙÂ Ë ¿ÏÏË Ô˘ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘ÌÂ. ªÂ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÌ·È Ó· ÚÔ¸·ÓÙ‹Ûˆ ·‡ÚÈÔ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ºfiÚÔ˘ ¶ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ∞Í›·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÂÛÙ›·Û˘. ¡· Í·Ó·‰Ò Ì·Á·˙¿ÙÔÚ˜ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˘˜, ÁηÚÛfiÓÈ·-ÈÛÔÚÚÔÈÛÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‰›ÛÎÔ˘˜ ÁÂÌ¿ÙÔ˘˜, ÂÏ¿Ù˜ ÎÈÌ¿Úˉ˜ Î·È ÌÈ· ηڷ‚È¿ ·ÔÊ¿ÁÈ· ÛÙË Ï·‰fiÎÔÏÏ·. ¡· ‰ˆ Á‡Úˆ ·fi Ù· ÙÚ·¤˙È· Î·È Ù· Á·ÙfiÓÈ· ÙÂÙÚ¿·¯· Ó· ÂÚÈÊÚÔÓÔ‡Ó fi,ÙÈ Ò˜ ÙÒÚ· ¿Ú·˙·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·. ¡· ÙÔ ‰ˆ Î·È Ó· ÙÔ ÈÛÙ¤„ˆ. (∞fi “Δ∞ ¡∂∞”)

™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È Ì‹ˆ˜ ÙÂÏÈο ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÂÂÎÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ˆ˜ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ‰·¿ÓË, fiˆ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ηٿ 90.000.000 ¢ÚÒ. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Î·È ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó ÔÏÏÔ› ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ, ·Ú¿ÏÏËÏ· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ. ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ˘Ô‚·ıÌ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÛÔ˘‰ÒÓ. º.™.

ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ù˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘, Ô˘ ·Ó·‚Ï‹ıËΠ̤¯ÚÈ ÔÈ ÀËÚÂۛ˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó Ù· ¯·Ì¤Ó· ¤ÁÁÚ·Ê· ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ·Ô˘Û›·˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘, ‹Ù·Ó ·Ïfi, ·ÏÏ¿ Ë ›‰È· Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ∞̤ۈ˜ ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜, ·Ì¤ÚÈÌÓÔ˜ Î·È ·Ó˘Ô„›·ÛÙÔ˜ Ô ¢. ¢ÂÚ‚¤Ó˘ ¤Û¢Û ӷ Ù˘ ‰Â›ÍÂÈ Ù· ¤ÁÁÚ·Ê·, Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ù˘ ηÙËÁÔÚÔ˘Ì¤Ó˘, ÁÈ· ÙË ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Ù˘ Î·È ÂΛÓË Ó¢ÚÈ·Ṳ̂ÓË ÙÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎÂ Î·È Ù· ¤Ù·Í ÛÙÔ ¿ÙˆÌ·. ∞̤ۈ˜ fiÏÔÈ ÔÈ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·Ù¿Ï·‚·Ó ÙÈ Â›¯Â Û˘Ì‚Â› Î·È ÙÈ Â›¯Â ÛÎÂÊÙ› Ë ·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ·, ·ÏÏ¿ ·Ï¿... ·‰È·ÊfiÚËÛ·Ó. ŸÏÔÈ ıÂÒÚËÛ·Ó, ÌÂÙ¿ Î·È ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, fiÙÈ Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¤Ï·‚ ÙËÓ Î·Ù·„‹ÊÈÛË Ù˘ ÚfiÙ·Û‹˜ Ù˘ ˆ˜ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·, ˆ˜ ˘ÔÓfiÌ¢ÛË. ∞Ó ÈÛ¯‡ÂÈ fï˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ, Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ıˆÚ› fiÙÈ fiÏÔÈ, Ì· fiÏÔÈ, Â›Ó·È ˘ÔÓÔÌÂ˘Ù¤˜ Ù˘. ΔÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ÁÂÁÔÓfi˜ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÌfiÓÔ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È “Û˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋” ‰ÂÓ ‹Ù·Ó, ¤ÁÈÓ·Ó Î·È ÔÈ ÂÚÌËÓ›˜ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È Ë ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ Û¯¤ÛˆÓ, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘... ∫·Ù¿ ÙË ÁÓÒÌË Ì·˜, Â¿Ó Ë ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ¤Ï·‚ ˆ˜ “Ì‹Ó˘Ì·” ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜, ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È . ªÂ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯Ô˘˜, ÏËÓ ÙÔ˘ ∏Ï›· •ËÚ·ÎÈ¿, ‰È·ÙËÚ› Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Îϛ̷η “ηΤ˜ - „˘¯Ú¤˜ - ·‰È¿ÊÔÚ˜” . ¢ÂÓ Â›Ó·È Ì˘ÛÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÁÓˆÛÙfi Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Î·ÙÔÈÎÔ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ‹ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È “‰ÔÚ˘ÊÔÚÈο” Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ‰Ë̷گ›Ô. ∏ ÁÂÓÈ΋ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÛÙȘ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Û¯¤ÛÂȘ, ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ó›˜, Ì· ηÓ›˜ ϤÔÓ, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÈ. ∫·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ, ‰ÂÓ ÎÚ‡‚ÂÙ·È Ô‡Ù οو ·fi ÙÔ “¯·Ï›” , fiˆ˜ Û˘Ó¤‚·ÈÓ ̤¯ÚÈ ÚfiÛÊ·Ù·. ∂¿Ó ÔÈ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÂÚÌËÓ›˜ ÙˆÓ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÒÓ, Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó Î¿ı ̤ڷ ‰È¿ÊÔÚ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÈÛ¯‡Ô˘Ó Î·È Ë ›‰È· ıÂÒÚËÛ fiÙÈ ÙËÓ ˘ÔÓfiÌÂ˘Û·Ó ÁÈ·Ù› ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÙË ÊıÔÓÔ‡Ó, ÙfiÙ ·˘Ùfi ı· Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÏfiÁˆ... ·ÌÓËÛ›·˜. ∏ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ı· ͤ¯·Û ˆ˜ ÔÈ “‡ÔÙÔÈ” ˘ÔÓÔÌÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ù˘ Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÛÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ, ‰ÂÓ ı· ‚¿ÏÔ˘Ó Î·Ó ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. √fiÙ ·ÊÂÓfi˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Ù· “ÚˆÙ›·” , ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÙË ÊıÔÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË Ù˘ ıËÙ›·, ÌÈ·˜ Î·È ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ ·ÓÙȉËÌ¿Ú¯ˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ; “æËʛ۷Ì ÙÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ, ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÌÈ· ˘fiıÂÛË ÁÂÌ¿ÙË “ÎÂÓ¿” . ∞Ó Ë ›‰È· ıÂÒÚËÛ ۈÛÙfi Ó· ·ÓÙȉڿÛÂÈ Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ, ηӤӷ Úfi‚ÏËÌ·, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ì›· ¤ÎÏËÍË” Â›Ó·È ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÛÎÂÙÈÎfi.

∞Ó¿‰ÚÔÌÔ˜ ∂ÚÌ‹˜ ΔÔ ÎÏ·‰ÈÎfi Û˘Ó‰ÈοÙÔ √Δ∞ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ¢∞™ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ“·¤Ó·ÓÙÈ” ÛÙËÓ ¶√∂-√Δ∞, Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¶·‡ÏÔ ª·‚›‰Ë. ∞ÓÙÈÁÚ¿ÊÔ˘Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·fi ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘: “™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Û˘˙‹ÙËÛ˘ Û˘Ó·ÓÙ‹Û·Ì ÙËÓ ¿ÚÓËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ‰È·Ì¤ÛÔ˘ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Î. ª·‚›‰Ë Ó· ÌË Û˘Ó·ÈÓ› ÛÙÔ Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ Ù· ‰›Î·È· ·ÈÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ¡fiÌÔ˘˜ Î·È ¢È·Ù¿ÍÂȘ” . ∫·ÎÒ˜ ÂÈηϤÛÙËΠ¡fiÌÔ˘˜ Î·È ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ô Î. ª·‚›‰Ë˜. ŒÚÂ ӷ ÂÈηÏÂÛÙ› ÙÔÓ øÚÔÛÎfiÔ πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ù· ¿ÛÙÚ· Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜... ∫∞Δ. Δ∞™

✃ ¢ηÈÚÈ· ‰È·ÎÔˆÓ ™Δ∏¡ ∂§§∞¢∞

∞ÔχÛÂȘ Â›ÔÚÎˆÓ ¶ÂÚ›Ô˘ 200 Â›ÔÚÎÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Â›‰·Ó ÙËÓ fiÚÙ· Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì¤Û· ÛÙÔ 2012. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ¿ÏÏÔÈ 700 ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·˘ÙÔ‰›Î·ÈË ·ÚÁ›·. ŒÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Â›ÔÚÎˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÔÈÓÒÓ. ∫·È Û ·˘Ùfi ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ. º.™.

ªÂÁ¿ÏË ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜

¯ˆÚ›˜ ÎÏ‹ÚˆÛË ªÂ 5 ÎÔ˘fiÓÈ·

¢È·ÎÔ¤˜ Ì 48 ú ÂȘ ‡Û ÁÈ· 4 ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂËÛ›ˆ˜ ÂÚ ËÌ ú 0 -2 10 Î·È ÁÈ· ËÌȉȷÙÚÔÊ‹

ÌÔÚ›Ù ӷ ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÙÔ ‰ÂÏÙ›Ô Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Û·˜ ·fi Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙË ■ ÛÂÏ. 10


∞fi„ÂȘ 4

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

ΔÔ Î·Îfi ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜ √ Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ¡ÈÎ. ™·Ú›Î·˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“™·Ó Ó· ’x·Ó ÔÙ¤ ÙÂÏÂȈÌfi Ù· ¿ıÈ· ÎÈ ÔÈ Î·ËÌÔ› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘” ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¶··‰È·Ì¿ÓÙ˘: “ΔÔ ÌÔÈÚÔÏfiÁÈ Ù˘ ÊÒÎÈ·˜”

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“√ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ·ÁÒÓ·˜ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙˆÓ ‰ÈÏÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ Ù˘ 6˘ ª·˝Ô˘ Î·È Ù˘ 17˘ πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ 2012, fi¯È ÌfiÓÔ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È ·Ì›ˆÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô͇ÙÂÚÔ˜. ™ÊÔ‰Úfiٷ٘ ÔÈ ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÌÂÙˆÈΤ˜ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ. Δ· ¿ıË ıÂÚȇԢÓ. √͇ٷÙÔÈ ÔÈ ‰È¿ÏÔÁÔÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, Ì ÂÓÙÂÏÒ˜ ··ÍȈÙÈÎÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡˜ Î·È ·Ï‹ÙÈΘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. ∫·È Á‡Úˆ ·fi ÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ë Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂıÓÔ·Ù¤ÚˆÓ Î·È ÂıÓÔÌËÙ¤ÚˆÓ; ª‹ˆ˜ Á›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi Ù· ȉ·ÓÈο ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜; °›ÓÂÙ·È Á‡Úˆ ·fi ¤ÛÙˆ ÎÈ ¤Ó· ȉ·ÓÈÎfi; Ÿ¯È! °È· ηӤӷ ȉ·ÓÈÎfi ‰ÂÓ Ì¿¯ÔÓÙ·È ÔÈ Ì·ÓÈÎÒÙ·ÙÔÈ ÂÚ·ÛÙ¤˜ Ù˘ ÂÍÔ˘Û›·˜. ¶ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ‰Ëψ̤ÓÔÈ ¿ıÂÔÈ. ∫·È ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ı¤ÙÂÈ ı¤Ì·Ù· ›ÛÙ˘, η›ÙÔÈ Ë ›ÛÙË ÙˆÓ ÚÔÁfiÓˆÓ Ì·˜ ‹Ù·Ó ·˘Ù‹ Ô˘ ·Ó¤ÛÙËÛ ÙÔ ¤ıÓÔ˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ıÂÔ˘˜ fiÙÈ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¤ıÓÔ˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ‰ÂÈ ÚÔÎÔ‹, fiˆ˜ ‰ÂÓ Â›‰Â ÚÔÎÔ‹ Ë ÚÒËÓ ™Ô‚ÈÂÙÈ΋ ŒÓˆÛË. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ÔÏÏ¿ ‰ÂÈÓ¿ ı· ¤ÛÔ˘Ó ¿Óˆ ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋, ÏfiÁˆ Ù˘ ˘ÔÎÚÈÛ›·˜ Ù˘, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·Îfi. ¶ÔÏÏÔ› Â›Û˘ Â›Ó·È ·ÌÔÚ·ÏÈÛÙ¤˜. ¢ÂÓ ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Û η̛· ËıÈ΋, ›ÙÂ Ê˘ÛÈ΋ Â›Ó·È ·˘Ù‹, ›ÙÂ, Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Â›Ó·È ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋. ™ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· μÔ˘Ï‹ Â›Ó·È “·ÚÒÓ” Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜ ·ÈÛ¯ÚfiÙ·ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ Ì·˜. ∂›Ó·È Â›Û˘ “·ÚÒÓ” Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘, ̤¯ÚÈ ÚÈÓ Ï›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ÙÔ Î‡ÚÈÔ ·›ÙÈÔ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Ì·˜. ΔÒÚ· ÙÔÓ ‚ϤÂȘ Ó· η٤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙË ı¤ÛË ÛÙË Û˘Á΢‚¤ÚÓËÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, fiÙ·Ó ÚÔ ÂÙÒÓ, ˆ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ·ÁfiÚ·ÛÂ Î·È ·Ó¿ÚÙËÛ Û ·›ıÔ˘Û· ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ¤ÎıÂÛ˘ ·ÈÛ¯ÚfiÙ·ÙÔ ›Ó·Î·, Ô˘ ÚfiÛ‚·Ï ÙÔÓ ∫‡ÚÈfi Ì·˜ Î·È ÙÔÓ Δ›ÌÈÔ ™Ù·˘Úfi. ∫È fiÏ· ·˘Ù¿ ̤۷ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ù˘ Ù¤¯Ó˘! “¶¿Û· ·Ú¿‚·ÛȘ Î·È ·Ú·ÎÔ‹ ¤Ï·‚ÂÓ ¤Ó‰ÈÎÔÓ ÌÈÛı·Ô‰ÔÛ›·Ó” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ·fiÛÙÔÏÔ˜ ¶·‡ÏÔ˜ (∂‚Ú.2, 2). Δ›ÔÙ· ÏÔÈfiÓ ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÍÂÎÔÌ̤ÓÔ ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ Û˘Ó¤‚·ÈÓ·Ó ¯ı˜. ŸÏ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙË ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰È¿ÛÙ·ÛË. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÌÔ˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÓÔ˘ Ô ÏfiÁÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ‹ÙË ∏Û·˝·, Ô˘ ÚÔÂȉÔÔÈËÙÈο ·¢ı‡ÓÂÙ·È Î·È Û ̷˜: “√˘·› ÔÈ Ï¤ÁÔÓÙ˜ ÙÔ ÔÓËÚfiÓ Î·ÏfiÓ Î·È ÙÔ Î·ÏfiÓ ÔÓËÚfiÓ, ÔÈ ÙÈı¤ÓÙ˜ ÙÔ ÛÎfiÙÔ˜ ʈ˜ Î·È ÙÔ Êˆ˜ ÛÎfiÙÔ˜, ÔÈ ÙÈı¤ÓÙ˜ ÙÔ ÈÎÚfiÓ ÁÏ˘Î‡ Î·È ÙÔ ÁÏ˘Î‡ ÈÎÚfiÓ” (∏Û. 5, 20). ∏ Ô͇ٷÙË ÔÏÈÙÈ΋ Ì¿¯Ë Á›ÓÂÙ·È ÚÔ¿ÓÙˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. °È· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ, ÁÈ· Ù· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÈο ̤ÙÚ·, ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÁÈ· ÙËÓ ˘ÂÚÊÔÚÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÁÈ· ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ÁÈ· ÙȘ ·ÔχÛÂȘ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘·ÏϋψÓ. °È· Ӥ˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó, ÁÈ·... ΔÔ ¯Ú‹Ì· Â›Ó·È ÙÔ ·Ó! 줂·È· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¿ÁΘ ˘ÏÈΤ˜ Î·È ÂÔ̤ӈ˜ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ¤¯ÂÈ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÛËÌ·Û›· ÛÙÔ˘˜ ηıËÌÂÚÈÓÔ‡˜ ۯ‰fiÓ Î·˘Á¿‰Â˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ. ¶ÔÏÏÔ› ÂÈÓÔ‡Ó, ÔÏÏÔ› ¤¯·Û·Ó Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜, ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·˘ÙÔÎÙÔÓÔ‡Ó ·fi ·ÂÏÈÛ›·. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÊϤÁÂÙ·È, ÔÈ Ôϛ٘ ·Ú·ÌÈÏÔ‡Ó, ÔÏÏÔ› ÂÚ·ÙÔ‡Ó Û ·Ó·Ì̤ӷ Î¿Ú‚Ô˘Ó·, Û˘ÏÏÔÁÈ˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Ô˘ Ù›ÔÙ ηÏfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÂÈ. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ï·fi, Î·È ‰ÂÓ ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ˆ˜ ηÏÔ› ÔÈÎÔÓfiÌÔÈ, Ì ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË, ·ÏÏ¿, fiˆ˜ ϤÓ ÔÏÏÔ›, Ù· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÙËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÏÔ˘ÙÈÛÌfi, ÁÈ· Ó· ıËÛ·˘Ú›ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ÔÈ

·Ú·ÙÚ¯¿ÌÂÓÔ› ÙÔ˘˜, ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜ Î.Ï. ∫·È Ì ÙËÓ ¿‰ÈÎË Î·È Û¿Ù·ÏË ‰È·¯Â›ÚÈÛ‹ ÙÔ˘˜, Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙË ¯ÒÚ· Î·È ÙÔ Ï·fi ÛÙËÓ ÙÒ¯ÂÈ·, ÛÙË ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ÙËÓ ˘ԉԇψۋ ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ͤÓÔ˘˜ ‰·ÓÂÈÛÙ¤˜. ∫·È ‚¤‚·È· ÔÈ ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰ÂÓ ·Ú¤¯Ô˘Ó ¯¤ÁÁ˘· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Ú¿ÍÔ˘Ó ÔÌÔ›ˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. §›ÁÔÈ ¤¯Ô˘Ó οÔÈ· ȉÂÔÏÔÁ›· Î·È Ú¤ÂÈ Ô Ï·fi˜ Ó· ÙÔ˘˜ „ËÊ›ÛÂÈ. √È ˘fiÏÔÈÔÈ, ÔÈ ÔÏÏÔ›, ÔÈ ¿ÈÛÙÔÈ, ÔÈ ˘ÏÈÛÙ¤˜, ı· Ô‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ηٷÛÙÚÔʤ˜. ∞fi ÙȘ Ôԛ˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ÔÙ¤ Ó· ÍÂʇÁÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È, ÏÔÈfiÓ, ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ¿ÂÈ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ÌÚÔÛÙ¿; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜, fi¯È! °È’ ·˘Ùfi Î·È ‰ÂÓ ·Ô‰›‰Ô˘Ó Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ ·›ÚÓÔÓÙ·È. ΔÔ Î·Îfi ΢Úȷگ› ÛÙË ˙ˆ‹ Ì·˜. ∫·È ÔÏ˘ÏfiηÌÔ Î·ıÒ˜ Â›Ó·È ‰ÂÓ ÍÂÚÈ˙ÒÓÂÙ·È, ‰ÂÓ Î·Ù·ÔÏÂÌÂ›Ù·È Ì ¢ÎÔÏ›·. ªfiÓÔ ÌÈ· Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ £ÂÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. √ £Âfi˜ ·˜ ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” .

√ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ Î·È Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ (∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·) √ Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ªÂÚηٿ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¿ÊËÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ Ô ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ Â›Ó·È ÈÔ Â›Î·ÈÚÔ ·fi ÔÙ¤, ȉȷ›ÙÂÚ· Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ Ï·Ô› ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù·Ï·Ó›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, Ë ÔÔ›·, fiˆ˜ Â›Ó·È Ê·ÓÂÚfi, ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔ Ï·fi, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. √ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ ̤۷ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ·ÛΛ ÔÍ›· ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙÔ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi, ÔÏÈÁ·Ú¯ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ÂÓÒ Î·Ù·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ì ÈηÓfiÙËÙ· Î·È È‰È·›ÙÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ô͢‰¤ÚÎÂÈ· Ù· „ÂÁ¿‰È· Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋˜ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜. ∏ ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· (̤ۈ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÛÌÔ‡) ÁÈ· ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÙÔ¯·ÛÙ‹ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ȉÈfiÙ˘Ô ÔÏ›ÙÂ˘Ì· Ì›·˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Âϛ٠(Ì›· ‰ËÏ·‰‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÁ·Ú¯›·). ∏ ÔÏÈÁ·Ú¯›· ·˘Ù‹ ÁÈ· ÙÔÓ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë, ̤ۈ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ÈÂÚ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ù˘ ÌÔÓÙ¤ÏÔ˘ (‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜, ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ÂÚÁ·Û›·) Ô‰ËÁ› Ì ̷ıËÌ·ÙÈÎfi ÙÚfiÔ ÛÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi-ÔÏÈÙÈÎfi-ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi “Á›ÁÓÂÛı·È” , ÂÓÒ Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ·ÔÎÙ¿ Ì›· ·fiÌ·ÎÚË ˘Ê‹ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÛÔ ÔÏ›ÙË Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÎÔÈÙ¿ ·Ó‹ÌÔÚÔ˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÛÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘. ªÂ ÈÔ ·Ï¿ ÏfiÁÈ·, Ô ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ì›· ·ÓÙÈÚÔÛˆ¢ÙÈ΋ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÔÙ¤ Ó· ·Û΋ÛÂÈ ÙÔÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ Ì›·˜ “ÛˆÛÙ‹˜” ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ Î·Ó¤Ó·˜ ¤Ó·Ó ÔÏ›ÙË Î·Ï‡ÙÂÚ· ·fi ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ›‰ÈÔ. ∫¿Ô˘ ÂΛ, ‰ËÏ·‰‹ οÔ˘ ηٿ ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ·ÓÙÈÚÔÛÒ¢Û˘ (.¯. ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ì›·˜ fiÏ˘) ¯¿ÓÂÙ·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÁÂÓÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ¯¿ÓÂÙ·È ·ÓÙÂÏÒ˜ Î·È Ë Èı·Ó‹ ÁÓÒÌË Ì›·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜, ·ÊÔ‡ Ë ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiˆ˜ Ì·˜ ÙË Ì¿ı·Ó ·fi Ù· ·È‰Èο Ì·˜ ¯ÚfiÓÈ·, ‰ÂÓ ÚÔ¿ÁÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ì›· ˆÊ¤ÏÈÌ˘ Û‡ÓıÂÛ˘, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ ·fi Ì›· Û˘Ì‚·ÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·, Ë ÔÔ›· ·ÎfiÌ· Î·È ·Ó Â›Ó·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ÔÚȷ΋, ·›˙ÂÈ ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘. °ÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜ Ù¿ÛÛÂÙ·È ˘¤Ú Ì›·˜ ¿ÌÂÛ˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ú¯·ÈÔÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ù‡Ô˘ (∞ıËÓ·˚΋ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·), Ë ÔÔ›· ı· ÛÙËÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÌÂÛË ‚Ô‡ÏËÛË Î¿ı ÔÏ›ÙË Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÛÙË ÁÂÓÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ fï˜ ·˘Ùfi Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙËÓ “ÂÍÔ-

™›ÙÈ ·fi ¿‰ÂÈ· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì›Ú·˜ Á›ÓÂÙ·È ·ÍÈÔı¤·ÙÔ ÛÙÔ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ ¶Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ˘ÂÚı¤·Ì· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Û ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÙÔ˘ ÃÈÔ‡ÛÙÔÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ‰È·ÎÔÛÌË̤ÓÔ Ì ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì›Ú·˜. ∏ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ Â›Ó·È ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋. ¶›Ûˆ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1930, ÛÙ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÎÚ·¯, Ô È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ Δ˙ÔÓ ª›ÏÎÔ‚ÈÙ˜, ÎÚ·ÙÔ‡Û οı ¤Ó· ·fi Ù· ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Ì›Ú·˜ Ô˘ ηٷӿψÓ ÛÙË ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ·Ú¤· Ì ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘. ∫·È fiÙ·Ó ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜, ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó· ÛÙË ÛÔʛٷ, Ù· “›ÛȈÛ” Î·È ¿Ú¯ÈÛ ÙË ‰È·ÎfiÛÌËÛË. √ ª›ÏÎÔ‚ÈÙ˜ ¤ı·Ó ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1980, fï˜ Ë Á˘Ó·›Î· Î·È Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ˙Ô˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ Î·È Ó· ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙË

ÏfiıÚ¢ÛË” Ù˘ ¿Ԅ˘ Î·È Ù˘ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∞Ó Î·È Ë ¿Ô„Ë ·˘Ù‹ Ê·›ÓÂÙ·È Î¿ˆ˜ ÂÎÎÂÓÙÚÈ΋, ÌÔÚԇ̠ӷ ԇ̠fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Î·È ÛÙ· Û‡Á¯ÚÔÓ· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ÔÏÈÙ‡̷ٷ ÙÔ˘ ‰˘ÙÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜, fiÔ˘ Ë ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·ÌÂÛfiÙÂÚË, ·Ó ˘¿ÚÍÂÈ ·ÏËıÈÓ‹ ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË. ™Â Ì›· ÂÔ¯‹ Ù˘ ·ÌÂÛfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ Î·È Ù˘ ÁÓÒÛ˘, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ˙ԇ̠ۋÌÂÚ·, Ë ¿Ô„Ë ÂÚ› ¿ÌÂÛˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ Û Â›Â‰Ô Ï‹„˘ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂ ӷ “ÍÂÓ›˙ÂÈ” , Ô‡Ù ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘, ·ÏÏ¿ Ô‡ÙÂ Î·È ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜. ¢ÂÓ ı· ¤ÚÂ Â›Û˘ Ó· “ÍÂÓ›˙ÂÈ” Ë È‰¤· Ù˘ Û‡ÓıÂÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·fi„ˆÓ, Ú¿ÁÌ· Ô˘ ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ ÙËÓ ··ÁΛÛÙÚˆÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙË ÓÔÔÙÚÔ›· Ù˘ Ù˘È΋˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì·˜ “Ï‹ÁˆÛ” (.¯. ÔÈ „ËÊÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÌÓËÌÔÓ›ˆÓ). ∞˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜, ‹ ¤ÛÙˆ Ù˘ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ì fiÛÔ ÈÔ ¿ÌÂÛÔ ÙÚfiÔ Á›ÓÂÙ·È, fiˆ˜ ÙÔÓ ÔÚ·Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÛÙÔ¯·ÛÙ¤˜ fiˆ˜ Ô ∫ÔÚÓ‹ÏÈÔ˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿‰Ë˜” .

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ √ Î. ¡›ÎÔ˜ ™fiÎÔÏÔ˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ηٿ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÙÚfiÔ˘˜, fiˆ˜ ̤ۈ ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÎÔfi ̤ۈ Ù˘ ηıȤڈÛ˘ Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ηٿ ÙÔ˘ ∫·Ó›ÛÌ·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÛËÌÂÚÈÓÒÓ Î·È ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÁÂÓÂÒÓ, fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ηٷÛÙÚÔÊÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ÚÔηÏ› ÙfiÛÔ ÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ·. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›·, ·Ó ·Ó·ÏÔÁ› ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Â›Ó·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÂȉËÌ›· Ô˘ ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÂÚ›Ô˘ 6 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ οı ¯ÚfiÓÔ, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 600.000 Â›Ó·È ÌË Î·ÓÈÛÙ¤˜ Ô˘ Âı·›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ·ıËÙÈÎfi οÓÈÛÌ·. ∞Ó ‰ÂÓ Ï¿‚Ô˘Ì ̤ÙÚ· Ë ÂȉËÌ›· ı· ÛÎÔÙÒÓÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ¤ˆ˜ ÙÔ 2030. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ 80% ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ı·Ó¿ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÏËÊıÔ‡Ó, ı· Â›Ó·È ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ˙Ô˘Ó Û ¯·ÌËÏÔ‡ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ¯ÒÚ˜. ¶·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î¿ÔÈ· Ì›ˆÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Û ÌÂÚÈΤ˜ ·Ó·Ù˘Á̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ ÂÓ ÙÔ‡ÙÔȘ Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ηٷӿψÛË ·˘Í¿ÓÂÙ·È. √È ÂȉÈÎfiÙÂÚÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Î·È Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ ̤ۈ Ù˘ ÂÎÛÙÚ·Ù›·˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ 2013 ›ӷÈ: ∞. ¡· ˆı‹ÛÂÈ ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙÔ ¿ÚıÚÔ 13 Ù˘ ۇ̂·Û˘-Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¶√À, ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ηÓÔ‡ Î·È ÙȘ ηÙ¢ı˘ÓÙ‹ÚȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ fiÏÔ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ·Ú¯›˙Ô˘Ó ‹ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηÓ›˙Ô˘Ó. μ. ¡· Û˘ÓÙÔÓ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Û ÙÔÈÎfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô, ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ó· ˘ÔÓÔ̇ÛÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙȘ ·fiÂÈÚ¤˜ Ù˘ Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ‹ Ó·

‰È·ÎfiÛÌËÛË. ∞ÓÙÈηıÈÛÙÔ‡Ó Î¿ı ÙfiÛÔ Ù· ÛÎÔ˘ÚÈ·Ṳ̂ӷ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ·, ηı·Ú›˙Ô˘Ó Ì ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÙÔ ÊÚ¿ÎÙË, Ù· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο... ΔÂÏÈο, ÌÈ· ÙÔÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì fiÚ·Ì· Û ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù¤¯Ó˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Û›ÙÈ, ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· Î·È Ó· ÙÔ ÌÂÙ·ÙÚ¤„ÂÈ Û ¤Ó· ›‰Ô˜ ÌÔ˘Û›Ԣ. ∫·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ¿ÏÏ·Í ÚÈ˙Èο ·fi ÂΛӷ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔ Û›ÙÈ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜.

§¿ıÔ˜ Û›ÙÈ Î·Ù¿Û¯ÂÛ ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ √¯¿ÈÔ ∫·Ù¿Û¯ÂÛË Û ϿıÔ˜ Û›ÙÈ ¤Î·Ó ̛· ÙÚ¿Â˙· ÛÙÔ √¯¿ÈÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ Î·È ÙÒÚ· Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ¿ ÙÔ˘ ˙ËÙ› Ó· ·Ô˙ËÌȈı›. ∏ ÙÚ¿Â˙· ·Ú·‰¤¯ıËΠÙÔ Ï¿ıÔ˜ Î·È ÙÔ ·¤‰ˆÛ Û Â-

·ÔÙÚ¤„ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË ··ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Î·È ¿ÏÏˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÚÔËıËÙÈÎÒÓ ÂÓÂÚÁÂÈÒÓ. Δ· ̤ÙÚ· ·˘Ù¿ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ Ì ÙÔ ·ÎÚˆÓ‡ÌÈÔ ¶∞√À∂ƒ Î·È Î·ı¤Ó· ·fi ·˘Ù¿ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› Û ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ¿ÚıÚÔ Ù˘ ۇ̂·Û˘-Ï·›ÛÈÔ. ·. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚfiÏ˄˘. ‚. ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÔÏÈÙÒÓ ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ· Û ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ Î·È È‰ÈˆÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. Á. ¶ÚÔÛÊÔÚ¿ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ‰. ∂ÓË̤ڈÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘Á›· ·fi ÙÔ Î¿ÓÈÛÌ·. Â. ∂Ó›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ··ÁÔÚ‡ÛÂˆÓ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, Ù˘ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÔÚËÁÈÒÓ. ˙. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ηÓÔ‡. Ë. ∞·ÁfiÚ¢ÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ηÓÔ‡ Û ¯ÒÚ˜ Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔÓ Î·Ófi, Ì ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ηÏÏȤÚÁÂÈ·˜ Û ¿ÏÏ· ÈÔ ˆÊ¤ÏÈÌ· ›‰Ë ÁÈ· ÙÔÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi Î·È Ì ÂȉfiÙËÛË ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, Ô˘ ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰Ë ÊÚÔ‡ÙˆÓ, ÔˆÚÔÎË¢ÙÈÎÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ˆÊ¤ÏÈÌ· ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞ÎfiÌ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Û ÂÓ·ÚÌfiÓÈÛË Ì ÙËÓ ÎÔÈÓÔÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡, ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË, Ì ÙËÓ ÔÔ›·: ·. ∞·ÁÔÚ‡ÂÈ Î¿ı ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ ÛÙ· ªª∂, ÛÙÔÓ Δ‡Ô Î·È Û ¿ÏÏ· ¤ÓÙ˘· ̤۷. ‚. ∫¿ı ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ‹ Û ¿ÙÔÌ· Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ‹ ¤ÌÌÂÛË ÚÔÒıËÛË ÂÓfi˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ηÓÔ‡. ∂ÈϤÔÓ ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰È·Ê‹ÌÈÛË Î·È ÚÔÒıËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ Î·È ˘·›ıÚÔ˘˜ Î·È ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, ¢È¿ μ›Ô˘ ª¿ıËÛ˘, £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ, ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ÂÎÔÓ› ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÁ‹˜ ˘Á›·˜ ÛÙ· Û¯ÔÏ›·, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ Ó·ÓÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ì ÙȘ ‚Ï·‚ÂÚ¤˜ Û˘Ó¤ÂȘ ÙÔ˘ ηÓ›ÛÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÙÂÎÌËÚȈ̤ÓË ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ù˘ Ï‹ÚÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÁÈ· fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·, Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ ÙËÓ ··ÁfiÚ¢ÛË. ªfiÓÔ ÙÔ 6% ÙÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ ÚÔÛٷ٢fiÙ·Ó Ï‹Úˆ˜ ·fi ÙȘ ‰È·ÊËÌ›ÛÂȘ Ù˘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ηÓÔ‡ Î·È ÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ Î·ÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙË ¯ÔÚËÁ›· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¢ı‡Ó˘, ÁÈ· Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È Ó· ÙËÓ Î¿ÓÂÈ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ·ÍÈÔÈÛÙ›· Ù˘ Î·È ÙȘ ηϤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ, ÂÓÒ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÁÈ· Ó· ·Ú·‚È¿ÛÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. Δ¤ÏÔ˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ¯Ú‹Û˘ ηÓÔ‡ ‹ Ï‹ÚÔ˘˜ ··ÁfiÚ¢Û˘ Ù˘ ‰È·Ê‹ÌÈÛ˘ Î·È ÚÔÒıËÛ˘ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ: 1. ΔËÓ ··ÙËÏ‹ Î·È ·Ú·Ï·ÓËÙÈ΋ ʇÛË ÙˆÓ ÂÎÛÙÚ·ÙÂÈÒÓ ÚÔÒıËÛ˘ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·ÓÔ‡. 2. ΔËÓ ·Ó·fiÊ¢ÎÙË ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÓÂÔÏ·›·˜ ÛÙȘ Ù·ÎÙÈΤ˜ ÚÔÒıËÛ˘. 3. ΔËÓ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ηÓÔ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·˘ÙÔÚÚ‡ıÌÈÛË. 4. ΔËÓ ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÂÚÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎÒÓ ··ÁÔÚ‡ÛˆӔ .

ÛÊ·Ï̤Ó˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÏÔ‹ÁËÛ˘ GPS. Ÿˆ˜ ‰‹ÏˆÛÂ Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ∫¤ÈÙÈ ª·ÚÓ¤Ù, fiÏ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÚÈÓ ¤Ó· Ì‹Ó· fiÙ·Ó ÂΛÓË Î·È Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ Ù˘ ·Ô˘Û›·˙·Ó. ŸÙ·Ó Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎ·Ó fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ›¯Â ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÎÏÂȉ·ÚȤ˜ Î·È ˆ˜ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ˘¿Ú¯ÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÈ·Ó. ∏ ∫¤ÈÙÈ ª·ÚÓ¤Ù ˙ËÙ› ·fi ÙËÓ ÙÚ¿Â˙· First National Bank Ó· Ù˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË 18.000 ‰ÔÏ·Ú›ˆÓ. √ ‰È¢ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Û˘ÌʈÓ› Ì ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ Ì›·˜ “‰›Î·È˘ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘” , fï˜ ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ ª·ÚÓ¤Ù fiÙÈ ‰ÈÂΉÈΛ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÓÙÈΛÌÂÓ· Ù· ÔÔ›· ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ù˘ ÙÚ¿Â˙·˜ Ô˘‰¤ÔÙ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN §·Ì‚¿ÓÂÙ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË; ∫ÔÌÓËÓfi˜ Δ۷ΛÚ˘ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi ‹ ·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·. ∂›Û˘, ·ÔʇÁˆ ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ. ¶ÚÔÛ·ıÒ Ó· ÌËÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚÒ Ôχ Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ÂÎÙfi˜ ·Ó Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ·Ó¿ÁÎË” .

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

/5

√ ηı·ÚÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔ¤‰ˆÓ ÀÔ¯Ú¤ˆÛË ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Â›Ó·È Ó· ηı·Ú›˙Ô˘Ó Ù· ÔÈÎfi‰¿ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¤ÍÔ‰· Ù· ÍÂÚ¿ ¯fiÚÙ·, ÙÔ˘˜ ı¿ÌÓÔ˘˜ Î·È Ù· ÎÏ·‰È¿ ÛÙÔ ÃÀΔ∞. ∞˘Ùfi ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ¡·Ù¿Û· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ʈÙÔÛ¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ı·ÚÈÛÌfi ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ∫˘ÓËÁÒÓ. ∞Ï›ÌÔÓÔ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ·Ó Ô ¢‹ÌÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ηı·Ú›˙ÂÈ fiÏ· Ù· ȉȈÙÈο ÔÈÎfi‰·, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Î·È fi¯È ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ. ¢∏ª√.™.

∞ÍÈÔı¤·ÙÔ Ë ÛÎÈṲ̂ÓË ÛËÌ·›·

μ·Û›Ï˘ ¢Ô˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜

“∫·Ù·Ó·ÏÒÓˆ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ÙË ˙¤ÛÙË, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÙÔ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎfi fiÛÔ ÌÔÚÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È ÂÈÛΤÙÔÌ·È ÈÔ Ù·ÎÙÈο ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂›Û˘, ·ÔʇÁˆ Ó· ΢ÎÏÔÊÔÚÒ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ” .

μ·Û›Ï˘ ¢Ô‡Î·˜ ˆÏËÙ‹˜

“¢ÂÓ Ï·Ì‚¿Óˆ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢ ·fi ÙË ˙¤ÛÙË. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Ë ˙¤ÛÙË Î·È ÔÈ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜ ‰ÂÓ Ì ÂËÚ¿˙Ô˘Ó Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ï·Ì‚¿Óˆ ̤ÙÚ· ÚÔʇϷ͢” .

ÃÚÈÛÙ›Ó· ™ÈÓ·Ï›‰Ô˘ Úfi‰ÚÔ˜ √˘Ó¤ÛÎÔ §¿ÚÈÛ·˜

“¶ËÁ·›Óˆ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∂›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ χÛË ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ˙¤ÛÙ˘. ªfiÏȘ È¿ÛÂÈ Ë ˙¤ÛÙË ÂÈϤÁˆ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi. ∏ ‰ÚÔÛÈ¿ ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË Ï‡ÛË Ì ÙË ˙¤ÛÙË” .

™ÎÈṲ̂ÓË Â›Ó·È Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÂÚ›·Ùfi ÙÔ˘˜ ÂΛ ÙË... ʈÙÔÁÚ¿ÊÈ˙·Ó! ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ·Ó Ë ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÛËÌ·›·˜ Â›Ó·È ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹ ÙÔ˘ √§μ, ˆÛÙfiÛÔ Î¿ÔÈÔ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÌÈ· ÛËÌ·›· Î·È Ó· ÙËÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÈÛÙfi, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂΛ, ÌfiÓÔ ÛËÌ·›· ‰ÂÓ Â›Ó·È... ¢∏ª√.™.

∂ÈÎfiÓ· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ∫Ú¿Û‰· Ô˘ Â›Ó·È Êı·Ṳ́ӷ Î·È ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙÔÓ Â˙fi, ÌÂÙ·ÏÏÈο ÊÚ¿ÙÈ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ê·ÈÚÂı› ·fi ÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷, ‰È¿ÊÔÚ· ÛÎÔ˘›‰È·, fiˆ˜ Ï·ÛÙÈο ÌÔ˘Î¿ÏÈ·, ¯·ÚÙÈ¿, ·ÔÎfiÌÌ·Ù· ·fi ÎÔ‡Ù˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÂΛ, Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ¤Ó· ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ §·¯·Ó¿ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË Ì ÙËÓ Ô‰fi ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë fiÔÈ· ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ fiÌÔÚÊË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÒÓ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó Ù‡¯ÂÈ Î·È ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ·fi ÂΛÓÔ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ÙÔ˘˜ ı¤ÏÔ˘ÌÂ, ÔÈ· ÂÓÙ‡ˆÛË ı· ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜; º.™.

•ÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ∫·Î‹ Û˘Ó‹ıÂÈ· ¤¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙÔ› Ôϛ٘ Ó· ÂÓ·Ôı¤ÙÔ˘Ó ‰›Ï· ·fi ÙÔ˘˜ ο‰Ô˘˜ ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ Ô˘ Îfi‚Ô˘Ó ·fi Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÙˆÓ Î‹ˆÓ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÌËÓ ÂȉÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘˜. ∞ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÚ›ÙˆÛË, Û‡Ìʈӷ Ì ÂÚÈÔ›ÎÔ˘˜, ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ Î¿‰Ô ·ÔÚÚÈÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞Á›·˜ μ·Ú‚¿Ú·˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, Ì ٷ ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ‰¤ÓÙÚÔ˘ Ô˘ ÂÓ·fiıÂÛ ÔÏ›Ù˘ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÛˆÚfi. ∫·ÏfiÓ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ

∞Ó Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÎÏ‹ÛÂȘ ÚÔÛÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˆÙÔÁÚ·Ê›·-·fi‰ÂÈÍË, ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˙·ÚÓÙÈÓȤڷ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ù˘ fiÏ˘. ¢È·ÛÊ·Ï›˙Ô˘Ó ·ÓÔȯٿ Ù· Â˙Ô‰ÚfiÌÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Â˙Ô‡˜, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ Ù· ÙÚÔ¯ÔÊfiÚ·, ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ ¤¯ÂÈ ·Ù‹ÛÂÈ ÙÔ fi‰È ÙÔ˘ ÙÚÔ¯ÔÓfiÌÔ˜. ∞Ó ‹Ù·Ó ÈηӤ˜ Ó· Îfi‚Ô˘Ó Î·È ÎÏ‹ÛÂȘ, ÙfiÙÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ·Ó·ÓÙÈηٿÛÙ·ÙË. ∞˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛËÌ·Û›· ¿ÏψÛÙÂ, Â›Ó·È ÔÈÔ˜ ÁÂÌ›˙ÂÈ Ù· Ù·Ì›·...

º

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙˆÓ ÎÏ·‰ÈÒÓ ·fi ÙÔ ÛËÌ›Ô. √È Ôϛ٘ Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ù· ÍÂÚ¿ ÎÏ·‰È¿ ‰ÂÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔÓÙ·È Ì ÙË Ì˯·ÓÈ΋ ·ÔÎÔÌȉ‹ Î·È ÙÔ ·ÔÚÚÈÌÌ·ÙÔÊfiÚÔ. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ¤Ó· ·Ïfi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓıÔ‡Ó Ì ÊÔÚÙËÁfi. ∏ ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ fiÏË Â›Ó·È ˘fiıÂÛË fiÏˆÓ Ì·˜. ∞Ó ÙÔ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ, ›Ûˆ˜ οÔÈ· ÛÙÚ·‚¿ Ó· ‰ÈÔÚıˆıÔ‡Ó. μ.∫.

∞ÈÙ‹Ì·Ù· ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ¯ı˜ Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ∞ÛÙÈÎÔ‡ ∫Δ∂§ Î·È Î·Ù¤ıÂÛ ÙÔ Â‡ÏÔÁÔ ·›ÙËÌ·, Ó· ÌË ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó ÛÙȘ 10.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÏÏ¿ ÛÙȘ 11 Ì.Ì. ∂›Û˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ·

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: BA°°E§H™ KAPAMANH™ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E.

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™

I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 24210 95753 fax: 24210 32828, 23470

°πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™ ¢∏ª∏Δƒ∏™ Ã. ¶∂§∂∫√À¢∞™

∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95753, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜ 15, ·ÏÏ¿ Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì ̛ÓÈ-Ì·˜ ̤۷ ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. ∫∞Δ. Δ∞™

π¯ı˘fiÛηϷ ÛÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ȯı˘fiÛηϷ˜ ˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÈÎfi §ÂÊfiηÛÙÚÔ. √È ›‰ÈÔÈ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ οı ηÏÔη›ÚÈ, ÔÏÏÔ› ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÚÔÛÂÁÁ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ‰È¿ ı·Ï¿ÛÛ˘, Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ÛοÊË, ·ÏÏ¿, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Â͢ËÚÂÙËıÔ‡Ó. ∏ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Î·È Ó· ÙÔ ÚÔˆı‹ÛÂÈ, ηıÒ˜ ÙÔ §ÂÊfiηÛÙÚÔ Â›Ó·È ÌÈ· ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÎÂÚ‰›˙ÂÈ Ì ÙË Ê˘ÛÈ΋ ÔÌÔÚÊÈ¿ ÙÔ˘ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜. º.™.

1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 1983

¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiψ˜ ¡. πˆÓ›·˜ “ΔËÓ ¤ÓÙ·ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiψ˜, ÚÔÙ›ÓÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ™¯Â‰›Ô˘ ¶fiψ˜ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: £ÂˆÚ› Û·Ó ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi ı¤Ì· ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ fiÏ˘ ÙˆÓ ·˘ı·ÈÚ¤ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÚÈÌÂÙÚÈο ÙÔ˘ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘. ™ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ·˘Ù‹ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ Î·È ¿ÏÏÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ ÁÈ· ÌÈ· ÛˆÛÙ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Ó· ÚԂϤÔÓÙ·È ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· ·Ú·¤Ú· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ fiÏ˘” .

∂ȯÔÚËÁÂ›Ù·È Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË μ·ÏηÓÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË “∞fi ÙÔÓ ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÔÛfi 500.000 ‰Ú¯. ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· ¤ÍÔ‰· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ù˘ 2˘ μ·ÏηÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ˘·›ıÚÈÔ ı¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘, ·fi 17 ¤ˆ˜ 27 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” .

∏ ŒÓˆÛË ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ‚Ú¿‚¢Û 42 ·ÚÈÛÙÔ‡¯· ·È‰È¿ ÌÂÏÒÓ Ù˘ “ŒÁÈÓ·Ó ¯ı˜ Î·È ÚÔ¯ı¤˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹˜ ÙˆÓ ÂÙ¿ ·‰ÂÏÊÒÓ ª·Îη‚·›ˆÓ ÚÔÛÙ·ÙÒÓ ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™ÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ¤ÁÈÓ ÛÙËÓ ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ·ÓËÁ˘ÚÈÎfi˜ ÂÛÂÚÈÓfi˜ Î·È ·ÚÙÔÎÏ·Û›·. ™ÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ÛÙË ÌÂÁ¿ÏË ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ “•ÂÓ›·” μfiÏÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·ÚÈÛÙÔ‡¯ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÔχÙÂÎÓˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ. Ãı˜ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ ·Ú¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ˘fiÌÓËÌ· Ì ٷ ‚·ÛÈο ¿Ï˘Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏ˘Ù¤ÎÓˆÓ Ì ÙËÓ ·Ú¿ÎÏËÛË Ó· ÙÔ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË” .

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ ÛÙË ¡. πˆÓ›· “√ ¢‹ÌÔ˜ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ·ÊÔ‡ ¤Ï·‚ ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ

1.200.000 ‰Ú¯. ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi “Δ˘¯ÂÚfi˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ 75968 ÙÔ˘ §·˚ÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ Ô˘ ΤډÈÛ·Ó 1.200.000 ‰Ú¯. √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘Ï‹ıËΠÔÌ·‰Èο Û 15 ÙÂÙÚ¿‰Â˜ Î·È Ë Î¿ı ÙÂÙÚ¿‰· ΤډÈÛ 80.000 ‰Ú¯. (Û˘ÓÔÏÈο 1.200.000)” .

Î·È ¢·Ó›ˆÓ ¿Ú¯ÈÛ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Ó¤Ô˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ԣ. ∏ ¤ÎÙ·ÛË, ÛÙËÓ ÔÔ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ Ó¤Ô ÓÂÎÚÔÙ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÚÈÒÓ Î·È ‰ÂηÔÎÙÒ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ º˘ÙfiÎÔ. √ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 15.000.000 ‰Ú¯. ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË, ‰ËÏ·‰‹ ÂÚ›ÊÚ·ÍË Î·È ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Û ‰Â‡ÙÂÚË Ê¿ÛË ÔÈ ÎÙÈÚȷΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ” .

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ 1492... √È ∂‚Ú·›ÔÈ ÂΉÈÒÎÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·, Ì ‰È¿Ù·ÁÌ· ÙˆÓ ‚·ÛÈϤˆÓ ºÂÚ‰ÈÓ¿Ó‰Ô˘ Î·È πÛ·‚¤ÏÏ·˜. 1774... √È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ∫·ÚÏ μ›Ï¯ÂÏÌ Î·È Δ˙fi˙ÂÊ ¶Ú›ÛÙÏÂ˚ ·ÔÌÔÓÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ·¤Ú·.1804: √ ∫·ÚÏ ª·Ú›· ÊÔÓ μ¤ÌÂÚ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ ÛÙÔ ªÚÂÛÏ¿Ô˘ Ì ÙËÓ fiÂÚ· ÙÔ˘ μfiÏÊÁηÓÁÎ ∞Ì·ÓÙ¤Ô˘˜ ªfi-

ÙÛ·ÚÙ “∏ ÌÂÁ·ÏÔ„˘¯›· ÙÔ˘ Δ›ÙÔ˘” . 1831... ∂ÌʇÏÈÔ˜ Û·Ú·ÁÌfi˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. √ ∞Ó‰Ú¤·˜ ªÈ·Ô‡Ï˘ ηٷÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÚ‚¤Ù· ⁄‰Ú· Î·È ÙË ÊÚÂÁ¿Ù· ∂ÏÏ¿˜. 1909... √ ∫ˆÛÙ‹˜ ¶·Ï·Ì¿˜ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ “∏ ÊÏÔÁ¤Ú· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿” , Ô˘ ÂÎÙ›ÓÂÙ·È Û ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 4.000 ηÏÔ‰Ô˘ÏÂ̤ÓÔ˘˜ ‰ÂηÂÓÙ·Û‡ÏÏ·‚Ô˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

∏ ¯ÒÚ· Ì·˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· η٤¯ÂÈ ÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙËÓ ∂∂

Δ· ıÏÈ‚ÂÚ¿ ÚˆÙ›· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ™˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 26,9% Î·È 58,7% ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013 ∂ÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ §∂À∫ø™π∞, 31.

√ ∫‡ÚÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔ-

ÌÈÎÒÓ, ÿÚ˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÚÒÙ˘ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ·fi ÙËÓ ÙÚfi˚η Î·È ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈËı› ÙÔ ÂÈηÈÚÔÔÈË̤ÓÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô, fiˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÒÛÙ ӷ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó¤Ô ÌÓËÌfiÓÈÔ. √ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ë ÚÒÙË ‰È·‰Èηۛ· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠ̠ÛËÌ·ÓÙÈο ‚‹Ì·Ù·, Ù· ÔÔ›· ηٷÁÚ¿ÊËηÓ. øÛÙfiÛÔ, ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÍ‹ÁËÛ fiÙÈ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ı· ηٷÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌfiÛÈˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ù· ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·Ú¯ÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ, ‰ËÏ·‰‹ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ Ï·ÈÛ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜” . °È· ÙÔÓ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Ô Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë ÔÚ›· ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ë ÔÔ›· Û˘Ì›ÙÂÈ Ì ÙËÓ ÔÚ›· Â͢Á›·ÓÛ˘ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ∫‡ÚÔ˘, ·ÔÙÂÏ› ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Î·È ı· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó¤· ̤ÙÚ· ÁÈ· Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ÙÔ 2013. °È· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÈÛÌÔ‡ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ fiÙÈ ı· ÛÙËÚȯÙ› Î·È ı· ·Ó·ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔÈËı› ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù›ıÂÙ·È ı¤Ì· “ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜” ηٷı¤ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Ì ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì·, ‰ËÏ·‰‹ Ì ÔÛfi Ô˘ ı· Ï¿‚ÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Â› ÁÈ· ‰¿ÓÂÈÔ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÙfiÎÔ, ·ÏÏ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Û ÔÛÔÛÙfi 99%. ΔÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÂÍ‹ÁËÛÂ, ı· ÂˆÊÂÏÂ›Ù·È ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ· Î¤Ú‰Ë Î·È ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È ·fi ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ ˙ËÌȤ˜, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÁÁ˘Ë̤ÓË ·fi‰ÔÛË” .

∞£∏¡∞, 31.

Δ

ÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ‰Â›ÎÙË ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂∂ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· η٤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰·, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛÔÛÙfi 26,9% Î·È 58,7% ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ οو ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ, ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓË ·fi ÙËÓ πÛ·Ó›·. ™ÙÔ 12,1% ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎÂ Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ πÙ·Ï›· fiÔ˘ ¿Óˆ ·fi ÙÔ 39% ÙˆÓ Ó¤ˆÓ Â›Ó·È ¿ÓÂÚÁÔÈ.

™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂urostat ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂∂ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013, ÂÓÒ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Eurostat, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013, Ë ·ÓÂÚÁ›· ÛÙËÓ ∂˘Úˆ˙ÒÓË ·Ú¤ÌÂÈÓ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÛÙÔ 12,1% ÁÈ· ٤ٷÚÙÔ Û˘Ó¯‹ Ì‹Ó·, ÂÓÒ ÛÙËÓ “∂∂ ÙˆÓ 27” Ë ·ÓÂÚÁ›· ÌÂÈÒıËΠÂÏ·ÊÚÒ˜ ÛÙÔ 10,9% ·fi 11% ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ∂ÈϤÔÓ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜, Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË Î·Ù¿ 24.000 ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ª¿ÈÔ. ™ÙËÓ “∂∂ ÙˆÓ 27” , Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ÌÂÈÒıËΠηٿ 32.000 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ª¿ÈÔ. ™˘ÓÔÏÈο, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 26,424 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È 19,266 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂∂ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (26,9% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ), ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (26,3%) Î·È ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· (17,4%). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· (4,6%), ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (5,4%), ÛÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ (5,7%) ηÈ

ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (6,8%). ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ̤۷ Û ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ (·fi 11,7% Û 17,3%)

Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (·fi 23,6% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2012 Û 26,9% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013). ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ο-

™ÙÔȯ›· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜

√ÊÂÈϤ˜ 4 ‰ÈÛ. ú ÚÔ˜ ȉÈÒÙ˜ Ï‹ÚˆÛ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ∞£∏¡∞, 31.

§∏•π¶ƒ√£∂™ª∂™ ÔÊÂÈϤ˜ ‡-

„Ô˘˜ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÏËÚˆı› ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜, ÂÓÒ ¤¯Ô˘Ó ÂÁÎÚÈı› ·ÈÙ‹Ì·Ù· ·ÔÏËڈ̋˜ ‡„Ô˘˜ 5,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ·ÔÏËڈ̋˜ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ Ù· ÔÔ›· ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÁÎÚ›ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ fiÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÌÂÙ·‚È‚·Ûı› ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó ÛÙÔ 68% ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔ‡ Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ, ÂÓÒ ÔÈ ÙÂÏÈΤ˜ ÏËڈ̤˜ ÛÙÔ 50%. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ ÛÙ· fiÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔÙ·ı› χÛÂȘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰ÚÔÌÔÏÔÁËı› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛı› ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÊÈ-

ÎÙÔ‡ Ë Èı·ÓfiÙËÙ· ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Ú˘ıÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı›. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, fiˆ˜ ÚÔ·ÙÂÈ ·fi Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ÙÔ 1Ô ÂÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› 16.342 ÂÊ¿·Í ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı› ÙÔ 89% ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÙÔ˘ ¡πªΔ™ Î·È ÙˆÓ ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ

¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ 77% ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÙÔ˘ ∂™À (890 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi Û˘ÓÔÏÈΤ˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ 1,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ Ë ÔÚ›· ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÏËڈ̋ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ Â›Ó·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË: - ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, Î·È ÂȉÈ-

∫ÂÚ·ÌÈο ¢·¤‰Ô˘ñ § Ô ˘ Ù Ú Ô ‡ñ ∂›‰Ë ÀÁÈÂÈÓ‹˜

¶∞π¢π∞Δƒ√™

6947616399/ÎÈÓ. 2421105999/ÙËÏ.

ŒÙÛÈ, ¯ÚËÌ·ÙÈο ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Ô˘ ›¯·Ó ÂΉÔı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÚÔ˜ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÎÏÈÓÈΤ˜ Î·È ‰È·ÁÓˆÛÙÈο ΤÓÙÚ·, È·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÏÔÈÔ‡˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ˘Á›·˜ Â·ÓÂΉfiıËÎ·Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘. ∞fi ·˘Ù¿ ıˆÚË̤ӷ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 190 ÂηÙ. ¢ÚÒ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÁÈ· ¿ÌÂÛË ÂÍfiÊÏËÛË. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ πÔ˘Ï›Ô˘ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· ‡„Ô˘˜ 50 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔˆıËı› ÁÈ· ıÂÒÚËÛË. - ™ÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiÔ˘ Â›Û˘ Ù¤ıËΠ۠ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÌÈ· ÂȉÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È, ˘‹ÚÍ ÂÈ‚Ú¿‰˘ÓÛË Ù˘ ·ÔÏËڈ̋˜ ÏfiÁˆ, ΢ڛˆ˜, ÙˆÓ ·ÂÚÁÈ·ÎÒÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘.

ªÓËÌ›·

¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ∫·Ï·Ìԇη˜ ∂ȉÈ΢ı›˜ ÛÙËÓ ∞’ ¶·È‰. ∫ÏÈÓÈ΋ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ¶·›‰ˆÓ «∞Á›· ™ÔÊ›·» ∞fiÊÔÈÙÔ˜ π·ÙÚÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ

ÎfiÙÂÚ· ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∂™À ÙÔÓ Ì‹Ó· πÔ‡ÓÈÔ ¤Ï·‚·Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰fiÛË Ù˘ ÂȉÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘, Ë ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËı› ̤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ, Ù· ÓÔÛËÏ¢ÙÈο ȉڇ̷ٷ ı· ¤¯Ô˘Ó ÂÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Ï‹Úˆ˜ fiϘ ÙȘ ·Ï·È¤˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘˜. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∂√¶ÀÀ Î·È ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙˆÓ ·Ï·ÈÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘, Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË Â›Ï˘Û ٷ ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÂÎÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Úfi¯Ô˘˜ ˘Á›·˜ Î·È ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙË ‰È·‰Èηۛ· ÂÎηı¿ÚÈÛ˘ Î·È ıÂÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ··ÈÙ‹ıËÎÂ Ë Â›Ï˘ÛË Ù¯ÓÈÎÒÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓ·ÚÌÔÓÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÏËÚÔÊÔÚȷο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÛÙȘ Ӥ˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ.

ª¿ÚÌ·Ú· ñ °Ú·Ó›Ù˜

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

™. ™˘Ú›‰Ë 89, μfiÏÔ˜ nik.kalaboukas@gmail.com

Ùˆ ÙˆÓ 25 ÂÙÒÓ, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ Û Â›‰· ÚÂÎfiÚ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂∂, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ∂urostat, ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2013 Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 23,2% ÛÙËÓ ∂∂ Î·È ÛÙÔ 23,9% ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. ™˘ÓÔÏÈο, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È 5,512 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¿ÓÂÚÁÔÈ Ó¤ÔÈ ÛÙËÓ ∂∂ Î·È 3,526 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË. Δ· ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰· ·ÓÂÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ÛÙËÓ ∂∂, ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· (58,7% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2013), ÛÙËÓ πÛ·Ó›· (56,1%), ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·(41%) Î·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· (39,1%). Δ· ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ÔÛÔÛÙ¿ ηٷÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙË °ÂÚÌ·Ó›· (7,5%), ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· (9,3%) Î·È ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›· (11%). Δ¤ÏÔ˜, ·Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛËÌ›ˆÛ ÌÈÎÚ‹ ¿ÓÔ‰Ô ·fi 26,8% ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ Û 26,9% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ. ™˘ÓÔÏÈο, ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ ¤ÊÙ·Û ٷ 1,338 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. ΔÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ¿Ó‰Ú˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠÛÙÔ 24,2% ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Î·È ÛÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÛÙÔ 30,5%.

™Δ∞ºÀ§∞™ ¶∞∫∂Δ√ ™Δ√ ™¶πΔπ ∂§∞Ãπ™Δ∏ ¶∞ƒ∞°°∂§π∞ 5ú ∞¶√ 12.30 ¤ˆ˜ 22.30 Δ∏§. 24210 38402 ñ ¢∏ª∏Δƒπ∞¢√™ 49 ñ μ√§√™

Δ¤ÚÌ· Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ΔËÏ. & fax: 24210 59359 ñ ΔËÏ.: 24210 62896 ñ ∫ÈÓ.: 6972 832295


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

¶ÚÔ·Ó·ÁÁÂÏ›· Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÚÈÓ ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙÔ 2014

¢¡Δ: ¶ÚfiÔ‰Ô˜ ÌÂÓ, ·ÏÏ¿... ...∫·È ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “‚ϤÂÈ” Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ √À∞™π°∫Δ√¡, 31.

∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ “ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚfiÔ‰Ô” ÛÙË ‰ÈfiÚıˆÛË ·ÓÈÛÔÚÚÔÈÒÓ (Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó) ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ fï˜ fiÙÈ “˘‹ÚÍ·Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ” Î·È “Ë ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Â›Ó·È Ôχ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·” . ™ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ‹˜ ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ¶ÔÏ ΔfiÌÛÂÓ, Û ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ¤˜ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ. ªÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÚˆÙÔÊ·Ó‹ Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ‰ÈÂıÓ‹ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÛÙ·ıÂÚ‹ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ·fi ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ∞Ú¯¤˜, Ë ¯ÒÚ· Â›Ó·È ÙÒÚ· ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ Ù˘ Â›Ù¢Í˘ ÚˆÙÔÁÂÓÔ‡˜ ÈÛÔ˙˘Á›Ô˘, ¤Ó· “·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙÔ Â›Ù¢ÁÌ·” Î·È “ÔÈ Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ·ÓÈÛÔÚÚÔ›Â˜ ¤¯Ô˘Ó Â›Û˘ ÌÂȈı› ÛËÌ·ÓÙÈο” , fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÎÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¿ÏÏ·, fiÙÈ Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ (∞∂¶) ¤¯ÂÈ ÌÂȈı› ۯ‰fiÓ Î·Ù¿ 25%, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÔڇʈۋ Ù˘ ÙÔ 2007, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·ÓÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 27% Î·È Ë ·ÓÂÚÁ›· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ÙÔ 57%.

∂›Û˘, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È fiÙÈ “ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ Û ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘, ‰ÈÛÙ·ÎÙÈ΋ Î·È ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈ΋ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹

ÙˆÓ ‰È·ÚıÚˆÙÈÎÒÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈӔ . ∂›Û˘, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ ÚÔÛÎÚÔ‡Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi “Â·Ó·Ï·Ì‚·ÓfiÌÂÓ˜

ÔÏÈÙÈΤ˜ ÎÚ›ÛÂȘ” , Û “Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” , ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÂÂÓ‰˘ÙÈÎfi Îϛ̷ ηÈ, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È, Ë Â˘ı‡ÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ, ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ì ٷ¯‡ÙËÙ·, ÁÈ· Ó· “ÍÂÎÏÂȉÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜” . ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο Ù· Û˘ÌʈÓËı¤ÓÙ· ̤ÙÚ· ÌÂٷ͇ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ∞Ú¯ÒÓ Î·È ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÚfiÛÊ·Ù˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È fiÙÈ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Û˘ÓÂ‹ Ì ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ∞Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ÁÈ· ̤ÙÚ· Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÏÔÔÈËı›, ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ Ô˘ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó, ηÙÔ-

¶ÚÔ˜ ·fiÏ˘ÛË Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· √À∞™π°∫Δ√¡, 31.

“∏ ΢‚¤ÚÓËÛË Û˘ÌÊÒÓËÛ Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÓfi˜ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ Ó· ÙÂıÔ‡Ó 12.500 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Û ηıÂÛÙÒ˜ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Û˘ÓÔÏÈο 25.000 ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜. ∂›Û˘ ‰ÂÛ̇ıËÎ·Ó Ó· ı¤ÛÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔÓ πÔ‡ÏÈÔ 4.000 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜.... ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ¤Ó·˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ (2.000) ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ¤ÎıÂÛË.

¶ƒ√™ ·fiÏ˘ÛË Ô‰Â‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Ê¤ÙÔ˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·ÔηχÙÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰È·„‡‰ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ fiÙÈ ÙÔ 80% Ì 90% ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÌfiÙËÙ· ÛÙÔ ·’ ·̷ ı· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó Û ¿ÏϘ ı¤ÛÂȘ.

¶ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ... √À∞™π°∫Δ√¡, 31.

°π∞ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘

·Ó¿Î·Ì„˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ΔÔ ¢¡Δ ‰È·ÙËÚ› - Ì ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ˘˜ ˆÛÙfiÛÔ ÙËÓ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ‡ÊÂÛË 4,5% ÙÔ˘ ∞∂¶ ʤÙÔ˜ Î·È ·Ó¿Ù˘ÍË 0,6% ÙÔ 2014 ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ ÙfiÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ¯¿ÚË ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. øÛÙfiÛÔ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË, ȉȈÙÈ΋ Î·È ‰ËÌfiÛÈ·, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ˘Ô¯ˆÚ› ÛËÌ·ÓÙÈο ΢ڛˆ˜ ÏfiÁˆ Ù˘ Û˘Ó¤¯È-

Û˘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÈÛÔ‰ËÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÁÈ· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ·Ú·¿Óˆ Úfi‚ÏÂ„Ë ÁÈ· ÙÔ ∞∂¶, ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ıˆÚ› fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈıÔ‡Ó ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È Ù· ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈ· ηٿ 7% ʤÙÔ˜ Î·È Î·Ù¿ 1,5% ÙÔ 2014 ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë Û˘ÓÔÏÈ΋ Ì›ˆÛË ·’ ÙÔ 2010 ˆ˜ ÙÔ 2014 Ó· Êı¿ÛÂÈ ÙÔ 20%. °È· ÙÔ 2015 ı¤ÏÂÈ ÔÈ ÌÈÛıÔ› Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ÛÙ¿ÛÈÌÔÈ Î·È ·fi ÙÔ 2016 Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ì›· ÌÈÎÚ‹ ·‡ÍËÛË Á‡Úˆ ÛÙÔ 2%. ΔÔ ¢¡Δ ÚÔÂȉÔÔÈ› ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ ÔÈ Î›Ó‰˘ÓÔÈ ÁÈ ·˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿-

°∂¡π∫√ ™À¡∂ƒ°∂π√ ∞ÀΔ√∫π¡∏Δø¡ ™∂ƒμπ™ - ∂¶π™∫∂À∂™ - ¢π∞°¡ø™∂π™ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ ∫∞π ∏§∂∫Δƒπ∫ø¡ μ§∞μø¡ - ™À¡Δ∏ƒ∏™∏ ∫§πª∞Δπ™ª√À ∫ø¡. ™Δ∞ª√À§∏™ ªË¯/ÁÔ˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ.∂.

™Δƒ∞Δ√™ æ∞ƒƒ√™ ªË¯/Îfi˜ ∞˘Ù/ÙˆÓ (ÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ˜ Û ȷˆÓÈο ·˘Ù/Ù·)

¢ÂÚ‚ÂӷΛˆÓ 9 μfiÏÔ˜ ñ TËÏ. 24210 63425 - 63387

ÏÔÈ, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ı· ··ÈÙ‹ÛÂÈ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÂÈ ÂÎÙÚԯȷÛÌfi˜. ∫·È ΢ڛˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜, ·ÊÔ‡ ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο ÔÈ ‰ÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Î·È Ë ÚÔ˜ Ù· οو ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ, ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· Û˘ÓÂÈÛʤÚÂÈ ÂÚ›Ô˘ 10% ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÛÔÚfiıÂÛÌ·. √ÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÛÙÔ¯›· “ı· ¤¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·Ó¿Î·Ì„˘ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÛÙÔ ‰˘ÓËÙÈÎfi ∞∂¶” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ë ¤ÎıÂÛË.

∂›Û˘ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ÛÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÙˆÓ ¯Ú¤Ô˘˜, ȉȈÙÈÎÔ‡ Î·È ‰ËÌÔÛ›Ô˘. ™Â fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ Ù· ¯Ú¤Ë ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ù· ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ “ȉȷ›ÙÂÚ· ÂÈΛӉ˘Ó·” ΔÔ ¢¡Δ ÊÔ‚¿Ù·È Â›Û˘ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ·ÛÙ¿ıÂÈ· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÎÏËı› ÛÙË ¯ÒÚ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ›ÂÛ˘ Î·È Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÓÂÚÁ›·˜. √ ٤ٷÚÙÔ˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È Â͈ÁÂÓ‹˜ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ∂˘Úˆ-

∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¡. •∏ƒ√ª∂ƒπΔ∏™ MD, PhD, MSc AÁÁÂÈÔ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi˜

ñ ªÂÙÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂȘ Klinik fur Gefa‚chirurgie, Technische Universitat Munchen ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞ÁÁÂȷ΋˜ & ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋˜ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋˜ ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ European Society for Vascular Surgery ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Deutsche Gesellschaft fur Phlebologie ñ ª¤ÏÔ˜ Ù˘ Hellenic Society for Ultrasound in Medicine and Biology ñ ªaster in Endovascular Techniques ñ À‡ı˘ÓÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¢È¿ÁÓˆÛ˘ & £ÂÚ·›·˜ ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛÂˆÓ μÈÔÎÏÈÓÈ΋˜ ∞ıËÓÒÓ Website: www.vasculartreatment.gr ¢È‡ı˘ÓÛË π·ÙÚ›Ԣ: ñ ™ÂÌÈÙ¤ÏÔ˘ 2∞, ∞ı‹Ó· - ÙËÏ. 6932403597 Î·È 2107474888 ñ ΔÔ¿ÏË 56, μfiÏÔ˜ - ÙËÏ. 2421025235

ÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙÈÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· Î·È Û ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÛÙÔÓ Ì˯·ÓÈÛÌfi ›Ûڷ͢ ÊfiÚˆÓ. ∂›Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ∞ıËÓ·˚ÎÔ‡ ¶Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ ∂ȉ‹ÛˆÓ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÂÓ¿ Ô˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ Ì ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ ı· Â·Ó·ÍÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2014, ηٿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ·Ó·ıÂÒÚËÛ˘. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ οÔÈ· ÚfiÔ‰Ô˜ ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ ¤¯Ô˘Ó ÚÔ·„ÂÈ Ó¤· ÂÌfi‰È·, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¿ÏÏËÏ· fiÙÈ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ÂÓ›Û¯˘Û·Ó ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Î·È fiÙÈ Ë Â›ÛÚ·ÍË ¯ÚÂÒÓ ¤¯ÂÈ Â›Û˘ Ì›ÓÂÈ ›Ûˆ, ·Ú¿ ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜. ∞Ó·ÊÔÚ¿ Á›ÓÂÙ·È Î·È ÁÈ· ÙȘ “ÂÍfi‰Ô˘˜” ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ, ÁÈ· “·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË” ÙˆÓ ·ÔÏ˘ı¤ÓÙˆÓ ÌÂ Ó¤Ô ÚÔÛˆÈÎfi, Ì ٷ “··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·” , ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ∞Ú¯¤˜ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÙËÓ ∂ƒΔ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ Î·È fiÙÈ “·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ, ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi ÛÙ·ıÌfi” Î·È fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Â·Ó·ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ ¤Ó· ·ÚÈıÌfi ÚÒËÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Ù˘ ∂ƒΔ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË.

EFSF

∂ÎÙ·ÌȇÙËÎÂ Ë ‰fiÛË ÙˆÓ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ μƒÀ•∂§§∂™, 31.

∂∫Δ∞ªπ∂À£∏∫∂ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Ë ‰fiÛË ÙˆÓ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛ ·fi ÙÔ §Ô˘ÍÂÌ‚Ô‡ÚÁÔ, Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (EFSF). ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÂÎÙ·ÌȇıËÎ·Ó 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ EFSF Î·È 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÔÌÔÏfiÁˆÓ (SMP). √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ESM Î·È EFSF ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÙÈ “Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ 1,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi Ù· Î¤Ú‰Ë ÙˆÓ ÎÂÓÙÚÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ̤ۈ SMP, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ÂÈÚfiÛıÂÙË ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ÛÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Ï·fi Ô˘ ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” . ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙˆÓ 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔÓ EFSF, Ô ∫Ï¿Ô˘˜ ƒ¤ÁÎÏÈÓÁÎ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÈηÓÔÔ›ËÛÂ Î·È ÙȘ 22 ÚÔ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ Î·È ˆ˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘ ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ EFSF ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ÂÎÙ·Ì›Â˘ÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÛÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ EFSF ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ·ÎfiÌ· Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· 0,5 ‰ÈÛ. ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ (Û˘ÓÔÏÈο 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Â›Ó·È Ë ¤ÌÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜). ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, Ù¤ÏÔ˜, fiÙÈ Ù· 2,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ÂÎÙ·ÌȇıËηÓ, ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ΔÔ ÔÛfi ÂÎÙ·ÌȇıËΠ۠ÌÂÙÚËÙ¿ Î·È ÙÔ ‰¿ÓÂÈÔ ¤¯ÂÈ ˆÚ›Ì·ÓÛË 35 ÂÙÒÓ (¤ˆ˜ ÙÔ 2048). ª¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔÓ EFSF 133,04 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 144,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÎÙ·ÌÈ¢ı› Û˘ÓÔÏÈο.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8 ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘

¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

∑ËÙÔ‡Ó Ì ȉÂÔÏËÙÈ΋ ÂÌÌÔÓ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ˘Ô˙‡ÁÈ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ

∞ÌÂÙ·ÓfiËÙÔ˜ ıÈ·ÛÒÙ˘ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ô ™Àƒπ∑∞ ∞£∏¡∞, 31.

“∞ª∂Δ∞¡√∏Δ√™ ıÈ·ÛÒÙ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ

‰··ÓÒÓ ¯ˆÚ›˜ ÔÚÔÊ‹ Î·È ÙˆÓ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙˆÓ ÚÔÛÏ‹„ÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, Ô ™Àƒπ∑∞ ·ÚÓÂ›Ù·È Î¿ı ·ÏÏ·Á‹, οı ÚfiÔ‰Ô Î·È ÂÈ̤ÓÂÈ ÛÙ· Ï¿ıË ÙÔ˘ ¯ı˜” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î˘‚Â4ÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™ÈÌ. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›Ó·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ì ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ” .

√ÚÈÛÙÈ΋ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ·fi ÙËÓ ∂™∏∂∞ ∂ÎÙfi˜ ∂™∏∂∞ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Î. ™›ÌÔ˜ ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘ ·ÊÔ‡ ÎÚ›ıËΠÂÈı·Ú¯Èο ÂÏÂÁÎÙ¤Ô˜ ·fi ÙÔ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÓÒÛˆ˜ ÁÈ· “·ÓÙÈÛ˘Ó·‰ÂÏÊÈ΋ Î·È ·ÓÙȉÂÔÓÙÔÏÔÁÈ΋ (·ÓÙÈÛ˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋) Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿, ηْ ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛË” Î·È ÙÔ˘ ÂÈ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ÔÈÓ‹ Ù˘ ÔÚÈÛÙÈ΋˜ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜ ·fi Ù· ÌËÙÚÒ· Ù˘ ∂™∏∂∞ Ì „‹ÊÔ˘˜ 4 ¤Ó·ÓÙÈ 1 - Ë ÌÂÈÔ„ËÊ›· ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ‰È·ÁÚ·Ê‹ ÂÓfi˜ ÌËÓfi˜. ΔÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙȘ 13.6.2013 ›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÛÎËÛË ·˘ÙÂ¿ÁÁÂÏÙ˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ‰›ˆÍ˘ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ “Ô Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, Ô˘ ·Ó¤Ï·‚ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ ÂÎÚÔÛÒÔ˘, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁÔ‡, ˘‡ı˘ÓÔ˘ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ªª∂, ÂÎÒÊ¢ÛÂ, ·ÔʇÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·Ó fi¯È ÂÍ¿ÏÂÈ„Ë ÙˆÓ ·ÚÓËÙÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ηٷÁÁ¤ÏÔÓÙ·Ó ·fi ÙÔ ŸÚÁ·ÓÔ ¢ÂÔÓÙÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ ∂™∏∂∞, οÙÈ Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È Î·ı‹ÎÔÓ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ı¤ÛË Ô˘ ηÙ›¯Â. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, fiˆ˜ ηٷÁÁ¤ÏÂÙ·È, ıÂÒÚËÛ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ “·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ” ÊÈÏÈÎÒÓ ÙÔ˘ ·ÙfïÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÁÁÂÓÒÓ, ÎÔ˘Ì¿ÚˆÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ, Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·Ó Î·È ·fi ¿ÏÏÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜. ∞ÊÔ‡ ÏÔÈfiÓ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë ·ÚÓËÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·ÈÊÓ›‰È· ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ ∂ƒΔ Î·È ÙȘ ·ÔχÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . √ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ ÙÔ˘ Î. ∫‰›ÎÔÁÏÔ˘, ηıËÁËÙ‹˜ Î. º›ÏÈÔ˜ ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, η٤ıÂÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ “ÂͤÊÚ·Û ÔÏÈÙÈÎfi ÏfiÁÔ, Ô ÔÔ›Ô˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¤ÎÊÚ·ÛË fiÏ˘ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜. ø˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜, ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó ÎÏ¿‰Ô Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi, Ô‡ÙÂ Î·Ó ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ·fi ÙÔÓ ÔÔ›Ô ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È. √Ê›ÏÂÈ Ó· ·ÛΛ ÔÏÈÙÈ΋, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ·fi„ÂȘ ÙÔ˘ Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Û˘ÌʤÚÔÓ” .

™Àƒπ∑∞: √È ÂÎı¤ÛÂȘ ¢¡Δ ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó... ...ΔÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ∞£∏¡∞, 31.

“√

È ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÎı¤ÛÂȘ ¢¡Δ Î·È ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ‹Úı·Ó Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ϤÔÓ ÂÚ›ÙÚ·ÓÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ·ÛÎÔ‡ÌÂÓ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÙÔ˘ Ì·ÚÙ˘Ú›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ‰ÔÎÈÌ·ÛÈÒÓ Ô˘ ˘Ô̤ÓÂÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ™Àƒπ∑∞, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Ó¤· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞, “ÔÈ “ΛӉ˘ÓÔÈ” ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÈÎfi ÎÂÓfi 10,9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi “¿ÓÔÈÁÌ·” 4,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Û˘Óı¤ÙÔ˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ·, ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ ÔÚÈÛÙÈο ÙË Ì˘ıÈÛÙÔÚËÌ·ÙÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡ success story, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙË Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ Î·È Â¤ÎÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ·Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙË ˙ËÌÈ¿ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·. Δ· ÚÒÙ· Ó¤· ̤ÙÚ· ¤ÁÈÓ·Ó ‹‰Ë ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ “¤ÎÙ·ÎÙ˘” ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ̤¯ÚÈ ÙÔ 2016, ÂÓÒ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È Ë ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ “¯·Ú·ÙÛÈÔ‡” ̤ۈ Ù˘ ¢∂∏ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ™Àƒπ∑∞, Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË Ë Ù·ÍÈ΋ ÚÔۋψÛË Î·È ÛÙfi¯Â˘ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ηıÒ˜, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ “ÔÈ ∂Îı¤ÛÂȘ ¢¡Δ Î·È ∫ÔÌÈÛÈfiÓ ˙ËÙÔ‡Ó Ì ȉÂÔÏËÙÈ΋ ÂÌÌÔ-

Ó‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ ÛÙ· ÁÓˆÛÙ¿ ˘Ô˙‡ÁÈ· (ÌÈÛıˆÙÔ‡˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜, Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜, ÌÈÎÚÔÂȯÂÈÚË̷ٛ˜) Ì ٷ˘Ùfi¯ÚÔÓË ÂÏ¿ÊÚ˘ÓÛË ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·fi ÙȘ ∂Îı¤ÛÂȘ ‰È·Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·ı·Ú¿: - Ӥ˜ ÌÂÈÒÛÂȘ ÛÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›·, Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ηٿ 10% Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÏËÚˆÌÒÓ, ÛÂ Ù˘¯fiÓ ˘ÂÚ‚¿ÛÂȘ ÙˆÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌ¤ÓˆÓ ‰··ÓÒÓ,

- ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ̤ۈ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜, ˙ËÙÒÓÙ·˜ 12.500 ÔÓfiÌ·Ù· ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÂÈϤÔÓ 12.500 ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, - ÔÚÔʤ˜ ‰··ÓÒÓ ·Ó¿ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, - ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÍÂÔ˘Ï‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ̤ۈ ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔÈ‹ÛˆÓ, - ÙÈÙÏÔÔ›ËÛË ‹/Î·È ÒÏËÛË Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘, - ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ,

ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË: ¢È·‰Èηۛ· ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ∞£∏¡∞, 31.

“¢π∞¢π∫∞™π∞ - ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜” ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ

ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. ∏ Ï‹Ú˘ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Δ· ˘Ô˘ÚÁ›· Î·È ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ÊÔÚ›˜ ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ Î. ªËÙÛÔÙ¿ÎË ÙȘ Ï›ÛÙ˜ Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹-

ÏˆÓ ·fi fiÔ˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÌÈ·˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ - ‰Ú¿Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ ÂÎÌˉ¤ÓÈÛË, ÛÙÔÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÎÏÂÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂÚÈıˆÚÈÔÔ›ËÛË ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ ·Ôχو˜ ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ Î·È Ì ÌfiÓÔ ÁÓÒÌÔÓ· ÙËÓ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙ· ÎÂχÛÌ·Ù· ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ”

- ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÏ·ÛÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÙˆÓ ÔÌ·‰ÈÎÒÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ηÙÒÙ·ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡, - ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ Î‡ÚÈˆÓ Î·È ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÒÓ Û˘Óٿ͈Ó, - Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Î·Ù¿ 3,9% ˆ˜ ÙÔ 2016 Î·È Â‡ÚÂÛË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÈÛÔ‰˘Ó¿ÌˆÓ ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ÔÛÒÓ, - ÓÔÌÔıÂÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, fiˆ˜ Ë ·ÚÔ¯‹ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ›ÛÚ·ÍË ÔÊÂÈÏÒÓ Î·Ù¢ı›·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ȉȈÙÈÎÔ‡˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, - ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ∞¢ª∏∂ Î·È ¢∂∏ Î·È ÚÔÒıËÛË Ù˘ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÛÌÔ‡, - ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ·ÛÎÒÓÙ·˜ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ “ÔÏÈÙÈ΋ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÛÙË ¯·ÌËÏ‹ Ù¿ÛË” , - ¿ÓÔÈÁÌ· ‰Âο‰ˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, - ··ÏÏ·Á‹ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ·fi ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ÂÙ‹ÛÈÔ˘ ÙfiÎÔ˘ 10% ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜, - ‰È¿ıÂÛË ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ÌÂÚȉ›Ô˘ Ù˘ Eurobank ÌfiÓÔ Û ͤÓÔ ÂÂÓ‰˘Ù‹, - ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ‰·Ó›ˆÓ” Î·È ¿ÚÛË ÙÔ˘ “·ÁÒÌ·ÙÔ˜” ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌÒÓ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2014” .

∫∫∂: √ Ï·fi˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó¤Ô Á‡ÚÔ Â›ıÂÛ˘ ∞£∏¡∞, 31.

Δ√ ∫∫∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ˆ˜ “fiÙ·Ó ÙÔ ¢¡Δ, Ë ∂∂ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÚfiÔ‰Ô, ÂÓÓÔÔ‡Ó fiÙÈ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ÙÛ¿ÎÈÛÌ· ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÈÎÒÓ Ï·˚ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ·ıÂÚÔÔÈËı› Î·È Ó· ·Ó·Î¿Ì„ÂÈ Ë ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘” Î·È “fiÙ·Ó ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ Î·È ·Ó¿ÁÎË ÂÈÙ¿¯˘ÓÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ı̛ۈÓ, Ô Ï·fi˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó¤Ô Á‡ÚÔ Â›ıÂÛ˘ ÛÙ· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ÛÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË, ÛÙËÓ ˘Á›·, ÛÙËÓ ·È‰Â›·” ΔÔ ∫∫∂ ηÏ› ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ï·˚ο ÛÙÚÒÌ·Ù· “Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÔ˘Ó ¿ÏÏÔ ¯ÚfiÓÔ, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Û ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘˜ fiÙ·Ó ¤ÚıÂÈ Ë Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË” Î·È “Ì ÙËÓ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ Û˘ÌÌ·¯›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ù˘ ¿Ï˘ ÙÔ˘˜, Ì·˙› Ì ÙÔ ∫∫∂, Ó· ‚·‰›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ, ÁÈ· Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜ Û˘ÌʤÚÔÓÙ·” .

∏ ∂∫¢ƒ√ª∏ Δ√À ∫∞§√∫∞πƒπ√À 27/7 (8ËÌ.) ∞¡¢∞§√À™π∞ - ª∞¢ƒπΔ∏ (·Ó·¯. ·fi μfiÏÔ) ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ ñ ƒ√¢√ (air) ñ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏ (air) ñ Ã∞¡π∞ (air) ñ Δ∏¡√ ñ ¶∞ƒ√ ñ ª∏§√ ñ ªÀ∫√¡√ ñ ™Àƒ√ ñ ∞¡¢ƒ√ ñ π√ ñ ™∞ª√ ñ ∑∞∫À¡£√ Δ∏¡√™: (3ËÌ.) (4ËÌ.) οı ‚‰ÔÌ¿‰· ∫ƒ√À∞∑π∂ƒ∂™: ñ (3ËÌ.) (4ËÌ.) ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ & Δ√Àƒ∫π∞ ñ (9ËÌ.) ª∞Àƒ∏ £∞§∞™™∞ (25/7) ñ (8ËÌ.) ∂§§∏¡π∫∞ ¡∏™π∞ & ™ªÀƒ¡∏ ñ (11ËÌ.) ¶ƒøΔ∂À√À™∂™ μ∞§Δπ∫∏™ (22/8) ∂Àƒø¶∏ ñ (4ËÌ.) μ∂§π°ƒ∞¢π ñ (4ËÌ.) μ√À∫√Àƒ∂™Δπ ñ (8ËÌ.) SPECIAL πΔ∞§. ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ñ (7ËÌ.) ¢∞§ª∞Δπ∫∂™ ∞∫Δ∂™ ñ ∂§μ∂Δπ∫√ ¶∞¡√ƒ∞ª∞ ñ μπ∂¡¡∏-μ√À¢∞¶∂™Δ∏-¶ƒ∞°∞ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∫∂™ ∂∫¢ƒ√ª∂™ ñ (4ËÌ.) μ√À¢∞¶∂™Δ∏ ñ (5Óı.) ƒøª∏ ñ (5Óı.) μ∞ƒ∫∂§ø¡∏ ñ (6ËÌ.) GARDLAND ñ (7ËÌ.) ¢∞§ª∞Δπ∫∂™ ∞∫Δ∂™ ñ (8ËÌ.) ª√™Ã∞-∞°. ¶∂Δƒ√À¶√§∏ ñ (10ËÌ.) μπ∂¡¡∏-¶ƒ∞°∞-μ√À¢∞¶∂™Δ∏ ñ (7ËÌ.) ¶∞ƒπ™π - Ù‹ÛË ·fi ¡. ∞Á¯›·ÏÔ ∂π¢π∫∏ ∞¡∞Ãøƒ∏™∏ ∞¶√ μ√§√ 14/8 8 ̤Ú˜ ¶∞ƒπ™π - §√¡¢π¡√ ∂ȉÈΤ˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ·È‰È¿ ¤ˆ˜ 16 ¯ÚfiÓˆÓ!!!

∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ∂∫¶ΔøΔπ∫∂™ Δπª∂™/DISCOUNT PRICES ∞¶√ 5/7/2013 ∂ø™ 8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ 08.15

ΔƒπΔ∏ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ ¶∂ª¶Δ∏ 12.45 08.15 13.00

™∫π∞£√ ™∫π∞£√ ™∫π∞£√ °§ø™™∞ 15.30 ™∫π∞£√ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

15.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√

™∫π∞£√ °§ø™™∞

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 08.15 ™∫π∞£√

™∞μμ∞Δ√ ∫Àƒπ∞∫∏ 12.00 08.15 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

™∫π∞£√ °§ø™™∞

15.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞ ™∫√¶∂§√ ∞§√¡¡∏™√

∞Δ√ª√/PERSON∂. 19ú 20ú 22ú

16.30 ™∫π∞£√ °§ø™™∞

π.Ã./CAR 47-59ú 49-62ú 51-64ú

5-8/8 ∫∞μ∂πƒπ∞ ™Δ∏ ™∞ª√£ƒ∞∫∏

KANETE E°KAIPA TI™ KPATH™EI™ ™A™ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (MÂٷ͇ ·Ú·Ï›·˜ Î·È I¿ÛÔÓÔ˜)

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™: VIS TRAVEL ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 - μfiÏÔ˜ - ΔËÏ. 24210 31059-60

¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ - ∫ƒ∞Δ∏™∂π™ - EI™ITHPIA ΔËÏ. 24210 31059-60, Fax. (24210) 34835


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

™Â ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂

T· ÂÈÎÚ·Ù¤ÛÙÂÚ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ

∞£∏¡∞, 31.

∞£∏¡∞, 31.

ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 2.122 ÎÏ›‰ˆÛ ÙÂÏÈο Ë Ï›ÛÙ· Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ‰È·ÈÛÙˆÙÈ΋ Ú¿ÍË Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ù˘ ¢È·‡ÁÂÈ·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÚÙ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÔÈ Ï›ÛÙ˜ ÙˆÓ 302 ηıËÁËÙÒÓ Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙˆÓ 25 Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ™È‚ÈÙ·Ó›‰ÂÈÔ ™¯ÔÏ‹ Ô˘ ÂÍ·ÈÚ¤ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÂÓÒ ÔÈ Î¿ÙÔ¯ÔÈ ÌÂÙ·Ù˘¯È·ÎÒÓ Î·È ‰È‰·ÎÙÔÚÈÎÒÓ Ù›ÙÏˆÓ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÂÍ·ÈÚ¤ÛÂȘ.

Δ∏¡ ¶¤ÌÙË (Û‹ÌÂÚ·) ÔÚÈÛÙÈ-

™ÙË ¢È·‡ÁÂÈ· ÔÈ Ï›ÛÙ˜ Ì ÙÔ˘˜ 2.122 ηıËÁËÙ¤˜ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘

ΔÔ 60% ÙˆÓ 2.122 ηıËÁËÙÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ∞Ú‚·ÓÈÙfiÔ˘ÏÔ˘, ı· ηχ„Ô˘Ó Ù· ÎÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ 40% ı· ÛÙÂϯÒÛÂÈ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·ÏÏ¿ ı· ÂÚÁ·Ûı› Î·È ˆ˜ ˆÚÔÌ›ÛıÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÛÙ· ∂¶∞§ Î·È ÙȘ ∂¶∞™ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÛÔ˘‰¤˜ ÙÔ˘˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙˆÓ ˘fi ηٿÚÁËÛË ÂȉÈÎÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ °’ ∂¶∞§ Î·È Ù˘ μ’ ∂¶∞™.

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂

● √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂ £¤Ì˘ ∫ÔÙÛÈÊ¿Î˘ (ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ), Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Î·È Ì¤ÏË Ù˘ √§ª∂ ÛÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ

ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ô˘ Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Ù˘Á¯¿ÓÂÈ Ó· Â›Ó·È Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ §ÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ª¤Û˘ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î. £¤ÌȘ ∫ÔÙÛÈÊ¿Î˘. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √§ª∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “2.122 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ - ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Ì·›ÓÔ˘Ì ۋÌÂÚ· Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· Î·È ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ Ù˘ ·fiÏ˘Û˘, ÂϤˆ ÌÈ·˜ ·ÓËÏÂÔ‡˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Ù˘

ÙÚfiÈη˜. 302 ¤ÌÂÈÚÔÈ Î·È ÚÔÛÔÓÙÔ‡¯ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÌÂÙ·ÙÚ¤ÔÓÙ·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ΔÔ 33% ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ (¿Óˆ ·fi 20.000 ·Ó¿ ¤ÙÔ˜) ÛÙ· ∂¶∞§ Î·È ÛÙȘ ∂¶∞™ ‰ÂÓ ı· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Û¯ÔÏ›Ô. ∂ÓÓÈ¿ ÔÏ˘‰¿·Ó· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ÛÙ· Ù¯ÓÈο Û¯ÔÏ›· ı· ·¯ÚËÛÙ¢ÙÔ‡Ó. √È È‰ÈÒÙ˜ Û¯ÔϿگ˜ ıÚÈ·Ì‚ÔÏÔÁÔ‡Ó. ¢ÂÓ ı· ͯÓÔ‡Ó Ó· ηÏÔ‡Ó Û fiÏ· Ù· ÂÁη›ÓÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ¶·È‰Â›·˜. ÿÛˆ˜ ÙÔÓ ·Ó·ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó Î·È Â›ÙÈÌÔ Â˘ÂÚÁ¤ÙË ÙÔ˘˜. 153 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï›Ô˘ ·fi ÙË ¡¢ Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ ¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÛÙÔ ¤ÁÎÏËÌ·. ∫·Ù¿ ÙˆÓ 2122 ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ (·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ 302), ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰È·Ï‡ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·Ûȷ΋ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹. ∫·Ù¿ ÙˆÓ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ÕÏψÛÙ ÔÈÔ˜ ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· Ù· ÊÙˆ¯¿ ·È‰È¿ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜; Δ· ‰Èο ÙÔ˘˜ ·È‰È¿ ‰ÂÓ ÛÔ˘‰¿˙Ô˘Ó ÛÙ· ∂¶∞§ Î·È ÙȘ ∂¶∞™... ◊‰Ë ÌÂÙÚ¿Ì ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· Ù˘ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˘ Ì·˜ ·fi ÙË §¿ÚÈÛ·, Ô˘ Â›Ó·È ı‡Ì· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‚¿Ú‚·Ú˘ ÔÏÈÙÈ΋˜”.

flÚ· Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÁÈ· 9.800 ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 31. ∂∫¶¡∂∂π Û‹ÌÂÚ· Ë ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ Ù· ˘Ô˘ÚÁ›· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ηٷÏfiÁÔ˘˜ Ì ÙÔ ÏÂÔÓ¿˙ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi (¿Óˆ ·fi 9.800 ˘¿ÏÏËÏÔÈ) Ù˘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÌÂÈ ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ 12.500 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ô˘ ı· ˘·¯ıÔ‡Ó Û ηıÂÛÙÒ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ò˜ ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. Ÿˆ˜ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠÛÂ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ÛÙËÓ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ 12.500 ı· ÌÔ˘Ó ˘¿ÏÏËÏÔÈ ·fi fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·, Ì ÙË ÌÂÚ›‰· ÙÔ˘ ϤÔÓÙÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ¶·È‰Â›·˜ Î·È ÙÔ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ‹‰Ë Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· 1.342 ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙÔ˘ ŒıÓÔ˘˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÏÂÔÓ·˙fiÓÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Â›Ó·È

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ: 400 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘: 50 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¡·˘ÙÈÏ›·˜: 50 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡: 500 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ: 750 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘: 130 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ 20 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞Ó¿Ù˘Í˘: 100

9.820 Î·È ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, Ë ÔÔ›· ‰ÈÂÍ‹¯ıË ·fi ÙÔÓ °° ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ¢. ™ÙÂÊ¿ÓÔ˘ Î·È Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ·fi fiÏ· Ù· ˘Ô˘ÚÁ›·. ΔÔ ŒıÓÔ˜ ‰ËÌÔÛ›Â˘Û Â›Û˘ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ı· ‚ÁÔ˘Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ï˘Î›ˆÓ.

● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡: 100 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜: 1.500 ●

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ (¢. ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·): 3.000

● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜:

ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜: 100 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ª·Î‰ÔÓ›·˜ Î·È £Ú¿Î˘: 20

Ù›ıÂÙ·È ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÚÔˆı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜ Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη. ™Â Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ÚÔ‰Ú›Ԣ Ù˘ ∞¢∂¢À Ì ÙÔ˘˜ ÚÔ¤‰ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÌÔÛÔÓ‰ÈÒÓ - ÌÂÏÒÓ Ù˘ ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ: ¶·Ó·ÙÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 11:00 ¤ˆ˜ ÙË ÏËÍË ÙÔ˘ ˆÚ·Ú›Ô˘. ™ÙȘ 12:00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ∫Ï·˘ıÌÒÓÔ˜ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÔÚ›· ÚÔ˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÓÔÌÈÎÒÓ. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› 24ˆÚË ·Ó·ÙÙÈ΋ ·ÂÚÁ›· Î·È Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÛÙȘ 10:30 ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘

ÎÔÔÈÂ›Ù·È Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ı· ÙÂıÔ‡Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· 8.290 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙÔ ŒıÓÔ˜ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Ë ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚfiÔ˘ ÚfiÛÏ˄˘ Î·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ Ù˘ÈÎÒÓ ÚÔÛfiÓÙˆÓ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÚÔ¸ËÚÂÛ›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ‰‡Ô ‚·ÛÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÂÈ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ™‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ ›‰È·˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜, ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛÂÓ¿ÚÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÚԂϤÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· fiÛÔ˘˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Ì ∞™∂¶ ‹ Ì ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ Ì ÌfiÚÈ· ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ ∞™∂¶. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ı¤ÛË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› Ì ¿ÏϘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÚÈÓ ·fi ÙÔ 1994. £· ηıÔÚÈÛÙ› Â›Û˘ ‰È·‚¿ıÌÈÛË ÛÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÌÔÚ›ˆÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ÔÈÓ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚ÏËı› ÛÙÔÓ ˘¿ÏÏËÏÔ. ∞˘ÍË̤ÓË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ÁÈ· Ù· ¿ÙÔÌ· Ì ÂȉÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ, Ô˘ ÚÔÛÂÏ‹ÊıËÛ·Ó Ì ‚¿ÛË ÂȉÈÎfi ÓfiÌÔ. Δ· ÂÈϤÔÓ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ô˘ ı· ÌÔÚÈÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·, ÚÔ¸ËÚÂÛ›·, ˘ËÚÂÛȷ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË, Ë̤Ú˜ ÈÛÙÔÔÈË̤Ó˘ ÂÈÌfiÚʈÛ˘, ·ÚÈıÌfi˜ ·È‰ÈÒÓ ÎÏ. ªÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ÙÔ˘ ∞¡Δ1, Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÔÈ ‰ËÌfiÛÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ Ì‹Î·Ó Ì ÚÔÛfiÓÙ· Î·È ·ÍÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô Î. ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ˘¤ÁÚ·„ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË ÙˆÓ ÂÈı·Ú¯ÈÎÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË Èı·ÓfiÓ ·ÈÙÈÒÓ ·Î˘ÚfiÙËÙ·˜ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Ù· ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯Èο ™˘Ì‚Ô‡ÏÈ· ÔÊ›ÏÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó ÛÙÔ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ¶ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ï‹ÚÂȘ ÙÔ˘˜ ʷΤÏÔ˘˜ ÙˆÓ ˘Ôı¤ÛˆÓ, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ·fi ηٿÏÔÁÔ ÂÚȯÔÌ¤ÓˆÓ ÂÁÁڿʈÓ.

500

● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜: 1.500 ● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘:

500

● ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜: 600

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞¢∂¢À ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ) ÂÍ‹ÁÁÂÈÏÂ Ë ∞¢∂¢À, Ô˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ·ÓÙÈ-

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

¡π∫√§∞√À °. ∞Ãπ§§∂∞™ MD, MSc ∞°°∂π√Ã∂πƒ√Àƒ°√™

Master Of Endovascular Techniques ¶ÚfiÙ˘Ô π·ÙÚÂ›Ô ∞ÚÙËÚÈ·ÎÒÓ Î·È ºÏ‚ÈÎÒÓ ¶·ı‹ÛˆÓ

ñ ∞ÁÁÂȷ΋ Î·È ∂Ó‰·ÁÁÂȷ΋ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ñ æËÊÈ·Îfi˜ ∞ÁÁÂÈÔÁÚ·ÊÈÎfi˜ ŒÏÂÁ¯Ô˜ ñ Triplex ∞ÁÁ›ˆÓ ñ ∫ÔÈÏȷ΋ Î·È ıˆÚ·ÎÈ΋ ·ÔÚÙ‹-·Ó¢ڇÛÌ·Ù· ñ ∫·ÚˆÙ›‰Â˜ ñ ¶ÂÚÈÊÂÚÈ΋ ·ÔÊÚ·ÎÙÈ΋ ·ÚÙËÚÈÔ¿ıÂÈ· ñ √ȉ‹Ì·Ù· οو ¿ÎÚˆÓ - ÎÈÚÛÔ› - ¢ڢ·ÁÁ›˜ μ√§√™ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 122-°ÎÏ·‚¿ÓË Δ.∫. 38221 ΔËÏ.: 24210 76265, Fax: 24210 76245 ∫ÈÓ.: 6974007056 e-mail: nikolaouax@gmail.com

∫∂ƒ¢√™ √.∂. °πøƒ°√™ ∫. Δ∞∫∏™ - ∞§. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À - Ã. ¶∞¶∞Ã∏™Δ√À §√°π™Δπ∫√ º√ƒ√Δ∂áπ∫√ °ƒ∞º∂π√ (∞¢∂π∞ ∞’ Δ∞•∏™) •∂¡√ºø¡Δ√™ 15 Δ∏§. 24210 34770 ∫π¡. 6977982996 - 6977321561 ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ‰ËÏÒÛˆÓ. ➢ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ - ·ÔÊ˘Á‹ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ (‰··ÓÒÓ ‰È·‚›ˆÛ˘ -

·fiÎÙËÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ). ➢ ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÌ·ÙÔ˜ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ÚÈÓ ·ÔÛÙ·Ï› ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ¢.√.À. ➢ ™‡ÓÙ·ÍË ‰ËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ∂9-∂Δ∞∫. ➢ §ÔÁÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜.

§√°π∫∂™ - ¶ƒ√™πΔ∂™ Δπª∂™ °π∞ √§√À™ - √π∫√°∂¡∂π∞∫∞ ¶∞∫∂Δ∞


¶ÔÏÈÙÈ΋ 10

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ªÂÙ¿ ·fi ÛÎÏËÚ‹ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ “Ù· Ì¿˙„” Ì ÙÔ Êfi‚Ô Ù˘ ‰È·ÁÚ·Ê‹˜

√ÏÈÁfiˆÚË Ë... Â·Ó¿ÛÙ·ÛË Ù˘ Δ˙¿ÎÚË ∞£∏¡∞ , 31.

 Ӥ· ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ‰‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ηٿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ „ËÊÔÊÔÚ›· ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ∂À¢∞¶, ÚÔ¤‚Ë Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, £. Δ˙¿ÎÚË. ™ÙË ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘, Ô˘ ‰È·Ó¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Ë Î. Δ˙¿ÎÚË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ “Ë Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡ÛÂ Î·È ÛÙËÓ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂À¢∞¶ fiÔ˘ ›¯· ÁÚ·ÊÙ› ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ, ‰ÈÂÎfiË ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋˜ „ËÊÔÊÔÚ›·˜.¢È·ÊˆÓÒ Ì ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÏfiÁÔ „‹ÊÈÛ· “·ÚÔ‡Û·” “.

™ ∫Ô˘‚¤Ï˘

¢ÂÓ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¶∞™√∫ °È· ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ fiÏÔ˘ ∞£∏¡∞, 31.

“√Ãπ, ‰ÂÓ ·¢ı˘ÓfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ

ÎfiÌÌ· ÙÔ˘ ¶∞™√∫. ∞˘Ùfi, Ì ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘, ¤Î·Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌÔ‡, ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ fiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ “‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ Û˘ÌÙ‡ÍÂȘ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ÎÔÚ˘Ê‹˜” , fiˆ˜ ›Â. √ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ˆ˜ ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÏÔ ‰ÂÓ ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ¶∞™√∫ Î·È ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘, Î·È ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ Û˘Á΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ∂ƒΔ, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Ô Î. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ó· οÓÂÈ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Ì ÙË ¢∏ª∞ƒ, ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ∂ƒΔ” .

¡ˆÚ›ÙÂÚ· Ë Î· Δ˙¿ÎÚË ¤Î·Ó ÌÈ· ȉȷ˙fiÓÙˆ˜ ÛÎÏËÚ‹ ‰‹ÏˆÛË - ÚÔÛˆÈ΋ Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ·ÈÙÈÔÏÔÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÌË „‹ÊÈÛË Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂À¢∞¶, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÒÎÂÈ Ó· ‚ÂÏÙȈı› Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏË Ë ÒÏËÛË Ù˘. ∞̤ۈ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‚·Ú‡ Îϛ̷ ÛÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÂÓÒ ˘‹ÚÍ ¤ÓÙÔÓË ÊËÌÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÂÈΛÌÂÓË ‰È·ÁÚ·Ê‹ Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÚÒÙË ‰‹ÏˆÛË Ù˘ η Δ˙¿ÎÚË ‹Ù·Ó Ë ÂÍ‹˜: “∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÌÔ˘ ÛÙ¿ÛË Â›Ó·È Ë ·˘ÙÔÓfiËÙË ·¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ÚÔԉ¢ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ ÍÂÔ‡ÏËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂȉÔı› Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜, ‚·ÊÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ success story. ∏ ·fiÊ·ÛË ÌÔ˘ ·˘Ù‹ Â›Ó·È ·ÎfiÌ· ¤Ó· Ì‹Ó˘Ì· ÚÔ˜ ÙËÓ ÙÚfiÈη fiÙÈ ‰ÂÓ ÍÂÔ˘Ï¿ÌÂ, ‰Â ¯·Ú›˙Ô˘Ì ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ï¿Ô˘. ΔȘ ÊÔ‚¤Ú˜ ·Ó·Ù˘ÍȷΤ˜ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÙȘ ÂÊ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÚÒÙ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛÂ Ë Î˘Ú›· Δ˙¿ÎÚË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ¤Ú¯ÂÙ·È ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·, Ô˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Â›-

Ó·È ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·Ó Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ı· ·ÓÙ¤ÍÂÈ ÙÔ “Ì·Ú·ıÒÓÈÔ” Ô˘ ¤¯ÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ Ù˘. ™Â Û¯¤ÛË Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÙÚÔÔÏÔÁ›·, Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜ Â¤ÌÂÈÓ ˆ˜ ÛÎÔfi ¤¯ÂÈ ÌÔÓ¿¯· ÙËÓ ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ·ÔÏËڈ̋˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÌË ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂À¢∞¶ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÊÔÚ¿ Â›Û˘ ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË “¿ÚÛË ‰È·ÛÙÚÂ-

‚ÏÒÛˆÓ, ˘ÂÚ‚ÔÏÒÓ Î·È È‰È·ÈÙ¤ÚˆÓ ÚÔÓÔÌ›ˆÓ” (Î¿Ï˘„Ë ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÂÊ¿·Í ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ). “¶·Ú¤¯ÂÙ·È Ë ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ì ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, ÔÈ ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂À¢∞¶ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙËÓ 30Ë πÔ˘Ó›Ô˘, ÁÈ· ¤ÚÁ· ˘Ô‰ÔÌ‹˜, ÁÈ· ηٷÛ΢‹ ¤ÚÁˆÓ ‡‰Ú¢Û˘, ηٷÛ΢‹ Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ¤ÚÁˆÓ ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î.Ô.Î.” , ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ Ô Î. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, Û˘ÌÏË-

ÚÒÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ “ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ηıÔÚ›˙Ô˘Ì Ï‹Úˆ˜ Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÏËÚÒÛÔ˘Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ ÛÙËÓ ∂À¢∞¶ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ” . ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, Ë ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ÂÎÙ›ÌËÛ ˆ˜ Ë ÙÚÔÔÏÔÁ›· ·ÔÛÎÔ› ·ÏÒ˜ ÛÙÔ Ó· ‰Ôı› ÚÔ˜ ÂÎÔ›ËÛË Ë ∂À¢∞¶, ‰›¯ˆ˜ ¯Ú¤Ë Î·È ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. “∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ηıÔÚ›ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ, ÙÔ ÙÈ ¯ÚˆÛÙ¿ÂÈ;” , ·Ó·ÚˆÙ‹ıËÎÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ §·Ê·˙¿Ó˘. “¢ÂÓ Ï¤Ù ÌfiÓÔÓ fiÙÈ ı· ÔÚ›ÛÂÙ ÙÔ ¯Ú¤Ô˜, ·ÏÏ¿ ı· ··ÁÔÚ‡ÛÂÙÂ Î·È Û’ ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÙÔ˘ ¯ÚˆÛٿ٠ӷ ÚÔÛʇÁÂÈ Û ¤Ó‰Èη ̤۷ ÁÈ· Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ‰›ÎÈÔ ÙÔ˘” , Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ. “™ÙËÓ ∫˘„¤ÏË ÎfiËÎ·Ó ÔÈ Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 120 Ï·˚ÎÒÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ -Î·È ÙÔ˘˜ ‹Ú·ÓÂ Î·È ÙÔ ÚÔÏfiÈ” , ηًÁÁÂÈÏÂ Î·È Ô ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡Ï˘. “¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ù ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ, ηıÒ˜ ·˘Ù¿ Ô˘ ηٷÚÁ›ÙÂ, ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·Ó ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÂȉÈ΋˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ›¯·Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ” , ηÙËÁfiÚËÛ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜ (∫∫∂). “¢ÂÓ Î·Ù·ÚÁԇ̠ÙȘ Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. ÿÛ·-›Û·, ÂÌ›˜

ÚÈÓ ·fi ‰¤Î· Ë̤Ú˜ ‹Úı·ÌÂ Î·È ÏËÚÒÛ·Ì ÙÔ ÂÊ¿·Í ·˘Ùfi, ·fi ÙÔ Ì¤ÚÈÛÌ·” , ·¿ÓÙËÛÂ Ô Ã. ™Ù·˚ÎÔ‡Ú·˜, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜: “∞˘Ùfi, fï˜, Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· οÓÂÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ·fi Â‰Ò Î·È ¤Ú·, Â›Ó·È Ó· ÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Î·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·˘Ù¿ Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù·“ “¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›ÙÂ, ·ÚÈÔÈ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞. ∂Û›˜ ϤÙ fiÙÈ ı· ·Î˘ÚÒÛÂÙ ÙȘ ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ΔÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ̤ÓÂÈ, ÂÔ̤ӈ˜, Â›Ó·È Ó· ›ÛÂÙ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘ ∂À¢∞¶ fiÙÈ ı· ÙÔ˘˜ Í·Ó·ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂÙÂ, ·Ó Ô˘ÏËıÔ‡Ó” , ›Â Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¢ ™ÔÊ›· μÔ‡ÏÙ„Ë, ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ∂À¢∞¶ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ˘·¯ı› ÛÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ∞ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∞π¶∂¢). ∏ ÙÚÔÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂À¢∞¶, ˘ÂÚ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Î·È ÙÔ ¶∞™√∫ (ÏËÓ Ù˘ £. Δ˙¿ÎÚË Ô˘ ‰‹ÏˆÛ ” ·ÚÒӓηٷ„ËÊ›ÛÙËΠ·fi Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È ÙËÓ ¢∏ª∞ƒ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î.Î. ªfiÏ·ÚË Î·È ∫Ô˘Ú¿ÎÔ. ŒÙÛÈ, ˘¤Ú Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ù¿¯ıËÎ·Ó 51 ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ηٿ „‹ÊÈÛ·Ó 44, ÂÓÒ ˘‹ÚÍÂ Î·È ¤Ó· ” ·ÚÒÓ“.

∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜: ¢ÂÓ ÂÚÓ¿ÂÈ Ô ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·’ ηÙÔÈΛ·˜ ¢˘ÛÊÔÚ›· Î·È ÛÙËÓ ∫√ Ù˘ ¡¢ ÁÈ· ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ∞£∏¡∞, 31.

μ∞ƒ∞π¡∂π Ë ÔÏÈÙÈ΋ ·ÙÌfiÛÊ·È-

ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 - π¿ÛÔÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-23303

Ú· ÌÂÙ¿ ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ·ÈÙÈ¿ÛÂȘ Î·È ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰·ÓÂÈÛÙÒÓ ÁÈ· Â›Û¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ÙË Û·Ê‹ ÚÔÂȉoÔ›ËÛË ÁÈ· Ó¤· ̤ÙÚ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÙ˘¯›·˜ ÂÓÒ Ï¿‰È ÛÙË ÊˆÙÈ¿ ¤ÚÈÍÂ Î·È Ë ‰‹ÏˆÛË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÚ› ÎfiˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÌÂÙ¿ ÙÔ Í¤Û·ÛÌ· Ù˘ ‚Ô˘Ï¢ÙÔ‡ £. Δ˙¿ÎÚË Ë ÔÔ›· Û ·Ú¯È΋ Ù˘ ‰‹ÏˆÛË -˘‹ÚÍÂ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓÈÛÙÈ΋ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·- Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ηÙËÁÔÚÔ‡Û ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÁÈ· ÍÂÔ‡ÏËÌ· Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜. §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÓÙÔÓ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ¶¿ÚȘ ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜, οÓÔÓÙ·˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜ ·fi ıÂÛÌÈο ÚfiÛˆ· ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙË μÔ˘Ï‹. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙÔ ∞’ £ÂÚÈÓfi ΔÌ‹Ì· Ù˘ √ÏÔ̤ÏÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, Ô Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ ¤Î·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÛÙÔ¯›Â˜ Ô˘ ‚·Ú·›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∏ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ı˘Ì›˙ÂÈ ¤ÓÙÔÓ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ú·ÓÙ‚ԇ ÛÙ· Ù˘ÊÏ¿. ªfiÓÔ Ô˘ ·ÓÙ› Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÙÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ ›Ûˆ ·fi ÙÔ ·Ú·‚¿Ó ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ” . √ Î. ∫Ô˘ÎÔ˘ÏfiÔ˘ÏÔ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛÂ

ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Îϛ̷ ‚·Ú·›ÓÂÈ Î·È ·fi “··Ú¿‰ÂÎÙÔ˘˜ ÏÂÔÓÙ·ÚÈÛÌÔ‡˜” Ô˘ ÌÈÏ¿Ó ÁÈ· ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ô˘ ÂÎÔÚ‡ÔÓÙ·È ·fi ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ·, Ù· ÔÔ›· fiˆ˜ ›Â, “Ô ıÂÛÌÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚfiÏÔ˜ ı· ¤ÚÂ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ó· Ù· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ” . √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ì›ÏËÛÂ Î·È ÁÈ· “ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔ˘˜ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÓÔ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛÙÔÈ Ù¯ÓÔÎÚ¿Ù˜ fiÙÈ Î·Ó¤Ó·˜ ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜ ‰ÂÓ Á›ÓÂÈ ·Ô‰ÂÎÙfi˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ μÔ˘Ï‹” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ‰˘ÛÊÔÚ›· ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ¡¢ ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °È¿ÓÓË ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ÂÚ› ÎfiˆÛ˘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘. ™Â ÚfiÏÔ Î˘Ì·ÙÔıÚ·‡ÛÙË Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ Ô ÔÔ›Ô˜ Âȯ›ÚËÛ ӷ ËÚÂÌ‹ÛÂÈ Ù· Ó‡̷ٷ Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÙÔ˘˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢

Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚÒÙÔ ıÂÚÈÓfi ÙÌ‹Ì·, ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ ÎÚ›ÛÈÌ˘ „ËÊÔÊÔÚ›·˜ Ù˘ ÙÚÔÔÏÔÁ›·˜ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ¶ÚÔ‰ÚÈο ¢È·Ù¿ÁÌ·Ù· Î·È fi¯È ÓÔÌÔÛ¯¤‰È·. ∂Λ ‹Úı ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ÙȘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ. √ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ ∫√ £·Ó¿Û˘ ªÔ‡Ú·˜ ·Ó¤ÊÂÚ “ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ¡¢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔÈ, Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔÈ Î·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔÈ” . √ °ÈÒÚÁÔ˜ μÏ¿¯Ô˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “·˘Ùfi Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂ Â›Ó·È Û‚·ÛÌfi˜ Î·È ÂÓË̤ڈÛË” ÂÓÒ Ô Î. ª¿Î˘ μÔÚ›‰Ë˜ ÛËÌ›ˆÛ “ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ÌÈ· “ÒÚÈÌË” ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡” . ™ÙÔÓ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú· ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Ë ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù‡Ô˘ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÕÓÓ·-ªÈÛ¤Ï ∞ÛËÌ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ë ÔÔ›· Û ڷ‰ÈÔʈÓÈ΋ Ù˘ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË (™∫∞π) ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ “ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ·Í›˙Ô˘Ó Ù· ‡ÛËÌ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ οÓÔ˘Ó Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı› ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙˆÓ ÂÚÈÛÙ¿ÛÂˆÓ Û fiϘ ÙȘ „ËÊÔÊÔڛ˜” . ∏ ÛÎÏËÚfiÙÂÚË ·¿ÓÙËÛË ‹ÚıÂ, fï˜, ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ÂÎÚfiÛˆÔ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ™ÔÊ›· μÔ‡ÏÙÂ„Ë Ë ÔÔ›· ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙÔÓ REAL FM ‰‹ÏˆÛÂ: “∂Ì›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÎÔ˘Ú·ÛÙ›, ›̷ÛÙ ÌÈ· ¯·Ú¿. ªÔ˘ ¤Î·Ó ÂÓÙ‡ˆÛË Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ Î. ™ÙÔ˘ÚÓ¿Ú·. ∫Ô˘Ú·˙fiÌ·ÛÙ ÌfiÓÔ fiÙ·Ó Á›ÓÔÓÙ·È Û·¯Ï·Ì¿Ú˜” .


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

∫·Ù·Ù¤ıËÎ·Ó 1.500 ·ÈÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· 62 ı¤ÛÂȘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘

ΔÚ·Ó‹ ·fi‰ÂÈÍË ·ÓÂÚÁ›·˜... §‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ 40 ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Ì ԯٿÌËÓ˜

√ÎÙÒ Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ √∫Δø

¿ÙÔÌ· Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ Ì ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ηÙÔ¯‹˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ˘ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. √È Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÌÂÙ¿ ·fi ÂÎÙÂٷ̤Ó˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ μfiÏÔ˘. ∫ÏÈÌ¿ÎÈÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ÓËÛ› Î·È ¯ı˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ. ™˘ÓÔÏÈο ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ÔÛfiÙËÙ˜ ¯·Û›˜ ‚¿ÚÔ˘˜ 700 ÂÚ›Ô˘ ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ Î·È ¿ÏϘ ÌÈÎÚÔÔÛfiÙËÙ˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Âȯ›ÚËÛË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·Ó ¤ˆ˜ ·ÚÁ¿ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘. ™‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·. ∞Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ·fi ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·.

ºˆÙÈ¿ Û ·ÁÚÔÙÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙ· ∫·Ó¿ÏÈ·

§

‹ÁÔ˘Ó ·‡ÚÈÔ ÔÈ 40 ‰›ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ÀËÚÂÛ›· ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ì ԯٿÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ· 62 ¿ÙÔÌ·. ◊ÙÔÈ ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 39 ÂÚÁ¿Ù˜ ηı·ÚÈfiÙËÙ·˜, 8 ÂÚÁ¿Ù˜ Ù·ÊÒÓ-ÂÎÙ·ÊÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È 15 Ô‰ËÁÔ› Î·È Ù¯ӛÙ˜. ªÂ ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ, ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ Ô¯Ù¿ÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ó ηٷı¤ÛÂÈ ·ÈÙ‹ÛÂȘ 1500 ¿ÙÔÌ·. ∫·È ·˘Ùfi ·-

ÎÚÈ‚Ò˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÎfiÌË ÙÚ·ÓÙ·¯Ù‹ ·fi‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚›ˆÛ˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î·È Û˘ÌÔϛ٘ Ì·˜. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· , Ô˘ ÁÈ· ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ Î·ı·ÚÈfiÙËÙ· ‰›ÓÂÙ·È ·ÁÒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ó¤ÚÁÔ˘˜, Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ¯ÔÚËÁ› ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÛ‹ÁËÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·¢ı›·˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÌÈÎÚ¤˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ, Ô˘ Û η̛· ÂÚ›-

ÙˆÛË ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÍÂÂÚÓÔ‡Ó Ù· 200 ¢ÚÒ, Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÙÔ˘˜. ΔÔ 2012 ¯ÔÚËÁ‹ıËÎÂ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 5.000 ¢ÚÒ. “£¤Ï·Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÂÌ›˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÛÔ ÛÙÂÓ¿ Â›Ó·È Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο Ì·˜. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ٷ Û˘Á¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓ· ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË Î·È ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È ÌÔÚÔ‡ÌÂ Î·È ÎÚ·-

Ù¿Ì fiÚıȘ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ Í¤Úˆ ÙÈ ı· ÁÈÓfiÙ·Ó, ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ȯ›ÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ·˘ÍËıÔ‡Ó Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÔÛ¿ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÛÎÔfi Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÎÔ‡ÂÈ, Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ª·Ú·ıÒÓÈÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ÂÙ·Èڛ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ.

¡ÂfiÙÂÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô ÁÈ· ÙȘ ·˘ÍÔÌÂÈÒÛÂȘ

∞ÓÙ›ÛÙÚÔÊË Ì¤ÙÚËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ 19.000 ÌfiÚÈ·. ∏ π·ÙÚÈ΋ ∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› ·fi Ù· 18.000-18.200 ÌfiÚÈ·. ™Ù· ›‰È· ÂÚ›Ô˘ Â›‰· ı· Â›Ó·È Ë ÙÒÛË Î·È Û ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈΤ˜, √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈΤ˜ Î·È º·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜. 5Ô ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ¶∂¢π√

∞£∏¡∞, 31.

∂∫¶§∏•∂π™ ÚԂϤÔÓÙ·È Î·Ù¿

ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ 2013 ÂÈÛ·ÁˆÁ‹˜ Û ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È Δ∂π Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ηıÒ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÓÂÒÙÂÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Û¯ÔϤ˜ fiˆ˜ ÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÒÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 300 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ ¿Óˆ ·fi 800 ÌfiÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û¯ÔϤ˜ ¯·ÌËÏ‹˜ ˙‹ÙËÛ˘. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·Ó¿ ‰›Ô: 1Ô ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ¶∂¢π√ ¶ÙÒÛË Ì¤¯ÚÈ Î·È 300 ÌfiÚÈ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó ÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ Ù˘ ıˆÚËÙÈ΋˜ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÛÙÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰‡Ô ¡ÔÌÈΤ˜ Û¯ÔϤ˜ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ Â›‰ÔÛË ÛÙÔ Ì¿ıËÌ· ÙˆÓ ∞Ú¯·›ˆÓ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ ·ÔÙÂÏ› ÙÔÓ ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· Ô˘ ı· Û˘ÌȤÛÂÈ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÚÔ˜ Ù· οو. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ºÈÏÔÏÔÁÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜ ı· ÛËÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÒÛË ·fi 100 ¤ˆ˜ 300 ÌfiÚÈ·, ÂÓÒ Ù· ¶·È‰·ÁˆÁÈο ÙÌ‹Ì·Ù· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¿ÌÂÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ô˘ ˘fiÛ¯ÔÓÙ·Ó ·ÏÈ¿, fï˜, Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÚÔÛÂÏÎ‡Ô˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ı¤ÛÂȘ ÂÈÛ·ÎÙ¤ˆÓ ÌÂÈÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û¯ÔϤ˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙ› ·ÓÔ‰ÈΤ˜ Ù¿ÛÂȘ ΢ڛˆ˜ ÁÈ· Ù· Â·Ú¯È·Î¿ ÙÌ‹Ì·Ù·. 2Ô Î·È 4Ô ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ¶∂¢π√ √È Ôχ ¯·ÌËϤ˜ ÂȉfiÛÂȘ ÛÙ· ª·ıËÌ·ÙÈο ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË º˘ÛÈ΋ ∫·Ù‡ı˘ÓÛ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú›ÍÔ˘Ó Î·Ù¿ Ôχ ÙȘ ‚¿ÛÂȘ 2013. ∫·Ù¿ 300 ÌfiÚÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ Û ۯÔϤ˜ ÙÔ˘ ∂.ª.¶. √È Ê˘ÛÈÎÔÌ·ıËÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ fiÏÂȘ ı· ¤ÛÔ˘Ó 200 ¤ˆ˜ 400 ÌfiÚÈ· ÂÓÒ Û οÔȘ Â·Ú¯È·Î¤˜ fiÏÂȘ, ÌÔÚ› Ó· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 600 ÌfiÚÈ·. ™‡Ìʈӷ Ì ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ˆ˜

ªÂÁ¿ÏË ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ 2013, Ô˘ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 300 ÌfiÚÈ·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÁÚ·Ê› Î·È ÛÙÔ 5Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ‰›Ô. ∞ÎfiÌ· Î·È ¿Óˆ ·fi 400 ÌfiÚÈ· ı· ¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜.

¶√Àƒ¡∞ƒπ∞ Î·È ‰¤Ó‰Ú· Û ¤ÎÙ·ÛË 200 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î¿ËÎ·Ó ·fi ʈÙÈ¿ Ô˘ ÂΉËÏÒıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ 304 ¶∂μ ÚÔ˜ ÙÔ ‚Ô˘Ófi Î·È ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ∫·Ó·Ï›ˆÓ. ∞fi ÙË ÊˆÙÈ¿ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰‡Ó„ ηÙÔÈÎË̤ÓË ÂÚÈÔ¯‹. ∏ ·ÈÙ›· Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ıˆÚÂ›Ù·È ¿ÁÓˆÛÙË. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È fï˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î¿ÔÈÔÈ Ó· ¿Ó·„·Ó ʈÙÈ¿ ÁÈ· Ó· ο„Ô˘Ó ÍËÚ¿ ¯fiÚÙ· Î·È Ó· ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂΛÓË ÂÚÈÔ¯‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈ·. ÕÌÂÛË ‹Ù·Ó Ë ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÙÔ˘ ÛÙ·ıÌÔ‡ Ù˘ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔÓ ÙfiÔ Ù˘ ʈÙÈ¿˜ ÌÂÙ¤‚ËÛ·Ó ¤ÍÈ Ô¯‹Ì·Ù· Ì ٷ ÏËÚÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ Â˙ÔfiÚÔ ÙÌ‹Ì·. ∏ ʈÙÈ¿ Ù¤ıËΠ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙȘ 8 Ì.Ì.. ÀÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Î¿ËÎ·Ó ‰¤Ó‰Ú· Û ¤ÎÙ·ÛË 50 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ Î·È Ô˘ÚÓ¿ÚÈ· Û ¤ÎÙ·ÛË 150 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ.

¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ› ¶√§ÀÃøƒ√™ ∂∫¶∞π¢∂À™∏™ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ (∫¢∞¶) °π∞ ¶∞π¢π∞ 5 ∂ø™ 12 ∂Δø¡ª√¡∞¢∞ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ ¡∏¶πø¡ °π∞ ¶∞π¢π∞ 2,5 ∂ø™ 5 ∂Δø¡

ÛÙÔ Ì·ıËÌ·ÙÈÎfi Ù˘ ™¿ÌÔ˘ ÔÈ ‡Ï˜ Ù˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· 12.000 ÌfiÚÈ·. 3Ô ∂¶π™Δ∏ª√¡π∫√ ¶∂¢π√

∏ ÙÒÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ ıˆÚÂ›Ù·È ‰Â‰Ô̤ÓË ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ Î·È £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ∏ π·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ÙÔ˘ ∫·Ô‰ÈÛÙÚÈ·ÎÔ‡ ı· ÎÈÓËı› ÎÔÓÙ¿ ÛÙ·

∂¡∞ƒ•∏ π∞Δƒ∂π√À

∫∞ƒ¢π√§√°π∫√ ∫∂¡Δƒ√ ∫∞ƒ¢π√¢π∞°¡ø™∏ ∂¶∂

∞™Δ∂ƒπ√™ ¢∂§∏°π∞¡¡∏™, ∫∞ƒ¢π√§√°√™, ∫∞£∏°∏Δ∏™ ∞¶£

À¶∂ƒ∏Ã√π, Δ∂™Δ ∫√¶ø™∏™, HOLTER ∞¡∏§π√ (∞¶∂¡∞¡Δ𠶃∞Δ∏ƒπ√À μ∂¡∑π¡∏™) Δ∏§. 24260 32053, 6985019944 ∏ª∂ƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¶∂ª¶Δ∏ 5-9, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 9-1 & 5-9, ™∞μμ∞Δ√ 9-2.

°È· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜ ÙÔ ∫∂¡Δƒ√ ¢∏ªπ√Àƒ°π∫∏™ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ› Î·È ‰›ÓÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 5 ¤ˆ˜ 12 ÂÙÒÓ Ó· ‚ÈÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÛÙȘ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 12, ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ› ¤¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÙ› ·fi ÔÌ¿‰· ¤ÌÂÈÚˆÓ ·È‰·ÁˆÁÒÓ, ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈ΋˜ Î·È Î·Ï‡ÙÂÈ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜: ªÔ˘ÛÈ΋ - ªÔ˘ÛÈο ™‡ÓÔÏ· - ƒ˘ıÌÈ΋ - ª·Ï¤ÙÔ - ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ› ÃÔÚÔ› - ºÈÏ·Ó·ÁÓˆÛ›· - ¶·È‰È΋ §ÔÁÔÙ¯ӛ· - ∂ÎÌ¿ıËÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ - ∂ÈηÛÙÈο - ∫Ô˘ÎÏÔı¤·ÙÚÔ - ∞ÛÙÚÔÓÔÌ›· - ª·ÁÂÈÚÈ΋. °È· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ 2013-2014 ÂÈϤÔÓ ı· ·Ú¤¯ÂÈ ÛÙ· ·È‰È¿: 1)) ª·ı‹Ì·Ù· ÎÔχ̂ËÛ˘ Ì ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÚÔÛˆÈÎfi, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘, ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓË ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ÈÛ›Ó·. 2) ªÂϤÙË (ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Ë̤ڷ˜). 3) ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ ¶ÚÔÊÔÚÈÎÔ‡ §fiÁÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏÈ΋ °ÏÒÛÛ·. °È· ÙË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ 2013-2014 ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Â›Û˘ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ›, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ª√¡∞¢∞ ∞¶∞™Ã√§∏™∏™ ¡∏¶πø¡, ÁÈ· ·È‰È¿ ËÏÈΛ·˜ 2,5 ¤ˆ˜ 5 ÂÙÒÓ. √È ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó Î·È ÂȉÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∑ˆ‹˜” ∂™¶∞ 2013-2014. √È ÂÁÁڷʤ˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘:

∞§§∏ ª∂ƒπ∞, ∫∞Δ∏Ãøƒπ, ∞¡∞∫∞™π∞, ∞¡ø μ√§√™, ∞∏¢√¡√ºø§π∂™, °∏ƒ√∫√ª∂π√, ∞°π∞ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏, ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, ∫∞ƒ∞°∞Δ™, ¡. πø¡π∞, μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√), ∞°. ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™, ∞¡∞Àƒ√™, ¶∞§∞π∞, ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π, ¡∂∞¶√§∏, ∞§À∫∂™, ∞°ƒπ∞. À¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÌÂٷΛÓËÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô ¢Ô̤˜ Ì ۯÔÏÈÎfi ψÊÔÚ›Ô. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· ˘Ô‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Â›Ó·È 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013.

μ√À§∫∞¡π∑∞Δ∂ƒ ∂ª¶√ƒπ√ & SERVICE ∂§∞™Δπ∫ø¡ & ª¶∞Δ∞ƒπ∂™ “§√À∫∞™ & Àπ√™”

μ§∞™∏™ §√À∫∞™

™ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ó·ÚÌfiÓÈÛË √ÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Î·È ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∑ˆ‹˜” ∂™¶∞ 2013-2014 ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÌËÙ¤Ú˜: ÕÓÂÚÁ˜, ÌÈÛıˆÙ¤˜, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÛÙÔÓ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÎÙfi˜ ÚˆÙÔÁÂÓ‹ ÙÔ̤·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Û˜ Û ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¡.£.∂., ¡.∂.∂., ∫∂∫ Î·È STAGE. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÂÁÁÚ¿ÊˆÓ ·¢ı˘Óı›Ù ÛÙ· ÙËϤʈӷ: 6976683134 ‹ 2421027767, ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›· 12 ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ μfiÏÔ˘. 6944413665 ‹ ÛÙÔ 2421027761, ∞Ó. °·˙‹ 72∞, μfiÏÔ˜. ΔÔ ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ› Û·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÙȘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ıˆÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ˆ˜ ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘.

Δ∏§. 24210 91300, ∫π¡. 6976 928131 ∂§§∏™¶√¡Δ√À 160, ¡∂∞ πø¡π∞ (√¶π™£∂¡ À¶/ª√À ¢∂∏ ∞§πμ∂ƒπ)

www.axionesti.gr Î·È ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ì·˜ ÛÙÔ facebook: ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ›. ªÂ ÂÎÙ›ÌËÛË ¿ÍÈÔÓ ÂÛÙ›, ∞ÛÙÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ÌË ∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·


ª·ÁÓËÛ›· 12 ™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ¯Ú¤Ë ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ™À¡∂§∏º£∏, ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ·fi

·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤Ó·˜ 38¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô 38¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ·ÙÔÌÈΤ˜ ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 182.570,03 ¢ÚÒ. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÙÔ Úˆ›, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 52¯ÚÔÓË Ë̉·‹, ÁÈ· ÔÊÂÈϤ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ë 52¯ÚÔÓË, ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯Â ηٷ‚¿ÏÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÔÊÂÈϤ˜ ‡„Ô˘˜ 507.844,97 ¢ÚÒ. ∏ Û˘ÏÏËÊı›۷ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 25 ÙÔ˘ ¡. 1882/90, fiˆ˜ ϤÔÓ ÈÛ¯‡ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÙÚÔÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 3 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¡. 3943/11 “ªË ηٷ‚ÔÏ‹ ¯ÚÂÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” .

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· Ó·ÚΈÙÈο ™˘ÓÂÏ‹ÊıË ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ·fi ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, 25¯ÚÔÓÔ˜ Ë̉·fi˜, ÁÈ· ‰È·Î›ÓËÛË Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ηٿÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ô Û˘ÏÏËÊı›˜ ‰È·ÎÈÓ› Ó·ÚΈÙÈο, ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠÓÔÌfiÙ˘Ë ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ÔÈΛ· ÙÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ: ¢‡Ô Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì ËÚˆ›ÓË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 7,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ‰‡Ô Û˘Û΢·Û›Â˜ Ì οÓÓ·‚Ë Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 4,9 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, Ì›· Û˘Û΢·Û›· Ì ‚Ô˘ÚÂÓÔÚÊ›ÓË ‚¿ÚÔ˘˜ 1,5 ÁÚ·ÌÌ·Ú›Ô˘, ‰Âη¤ÓÙ ӷÚΈÙÈο ‰ÈÛΛ·, ηıÒ˜ Î·È ¤Ó· ÎÈÓËÙfi ÙËϤʈÓÔ. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ô ‰Ú¿ÛÙ˘ ÚÔfiÚÈ˙ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ηٷۯÂı›Û˜ ÔÛfiÙËÙ˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ ÁÈ· ÂÌÔÚ›·. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ Ô‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔÓ Î. ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜, ÂÓÒ ÙËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ §¿ÚÈÛ·˜.

¡. ªfiÛ¯Ô˜

√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ˘‡ı˘Ó· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ∞°∂Δ √™√¡ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·Ï-

ÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ, Ô˘ ÚfiÛÊ·Ù· ÂÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÔÈfiÙËÙ·˜ ∑ˆ‹˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ªfiÛ¯Ô˜ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ì ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ Ù˘ ∞°∂Δ Ô˘‰¤ÔÙ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÁÓˆÌÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ Û¯ÂÙÈο. Ÿˆ˜ Î·È Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì ·fi ÙÔÓ ÙÔÈÎfi Δ‡Ô ÙËÓ ‡·ÚÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘, fiˆ˜ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ŒÂÈÙ· ·’ ·˘Ùfi, ˙ËÙ‹Û·Ì ÂÁÁڿʈ˜ ÙfiÛÔ ÙË ÌÂϤÙË, fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi Ù· ·ÚÌfi‰È· ÛÙÂϤ¯Ë Î·È ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙ› ˘‡ı˘Ó· Î·È ÙÂÎÌËÚȈ̤ӷ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·˘Ùfi ı¤Ì·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı›, ÂÍ¿ÏÏÔ˘, fiÙÈ Ë fiÔÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ fiÏ˘ Û ‰ËÌfiÛȘ ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Ô˘ Û˘¯Ó¿ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ∞°∂Δ, ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Î·È Ô˘‰¤ÔÙ ˘‹ÚÍ ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂϤÙË ÛÙËÓ ÔÔ›· Ó· Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ì” .

¶∞™∂μ∂

∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÂÈ ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ √∞∂∂ ÁÈ· ηٷۯ¤ÛÂȘ Û ÔÊÂÈϤÙ˜ ÂÈÛÊÔÚÒÓ ∏ ¶∞™∂μ∂ ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ Ô˘ Â¤ÏÂÍÂ Ô √∞∂∂, ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ “Â΂ȷÛÙÈο” Ú·‚·Û¿ÎÈ· Û ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ·ÔÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ı· ÎÈÓ› ‰È·‰Èηۛ· ηٿۯÂÛ˘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ, ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Ì·Á·˙ÈÒÓ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈÒÓ ÙÔ˘˜. ¶ÚÔÎÏËÙÈ΋ Î·È ıÚ·Û‡Ù·ÙË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ì ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù۷Λ˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› Ì·˜, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ.

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

¢È¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜, Ï‹ÛÙ„·Ó ËÏÈÎȈ̤ÓË Î·È ¤ÎÏ‚·Ó Ì˯·Ó¿ÎÈ·

∞Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰Ú¿ÛË fiÓÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌfi˜ ÙÂÏÈο ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘, ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ¶ÔÏÈÙ›· - ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ÂÓ ÚÔÎÂÈ̤ӈ - ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Ú¤Ô˘Û· ÛËÌ·Û›· Î·È ·˘Ùfi ηıÒ˜ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¤˜ - Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· - Â›Ó·È ÔÈ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·È ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó Û ÎÏÔ¤˜ - ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ Î·È ¿ÏϘ ÔÈÓÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∏ ·fi‰Ú·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ‚·ÛÈ΋ ÛΤ„Ë ÔÏÏÒÓ ·ÓËÏ›ÎˆÓ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Î·È È‰È·›ÙÂÚ· Ó· ÙÔ Ú¿ÍÔ˘Ó ·ÊÔ‡ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÙË ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

Δ¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Ô‰Ú¿ÛÂÈ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì·, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ˆ˜ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ Ì›· ÏËÛÙ›·˜, ¤ÍÈ ÎÏÔÒÓ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ·fiÂÈÚ·˜ ‰È¿ÚÚË͢ ‰‡Ô ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·. ªfiÏȘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Ë ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ‰›ÓÂÙ·È ÂÓÙÔÏ‹ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∞Ú¯›˙Ô˘Ó ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂȘ. ™Â ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi “ƒ√ª∞” ÙˆÓ ™ÔÊ¿‰ˆÓ, Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ‹ Ó· ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù‡ÍÂÈ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›ÙˆÛË, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ ‰Ú·¤Ù˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ʤÚÂÙ·È Ó· Ï‹ÛÙ„·Ó ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Î·È Ó· ¤Î·Ó·Ó ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ‰‡Ô ËÌÂÚÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËηÓ, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ Ù˘ Àԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì›· ÏËÛÙ›·, ¤ÍÈ ÎÏÔ¤˜ ‰È·ÎÏˆÓ Î·È ‰‡Ô ·fiÂÈÚ˜ ÎÏÔÒÓ ·fi ηٷÛÙ‹Ì·Ù·. ™˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·, ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˜ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ, Ù¤ÛÛÂÚȘ ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ë̉·Ô›, ¤Ó·˜ 17¯ÚÔÓÔ˜ Î·È ÙÚÂȘ 15¯ÚÔÓÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ›¯·Ó ‰È·Ê‡ÁÂÈ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ∞ÁˆÁ‹˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ ∞ÚÚ¤ÓˆÓ ™ÙÔȯÂÈÒ‰Ô˘˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ (π.∞.∞.∞.™.∂.) μfiÏÔ˘. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËΠ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ηÎÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÈ· Ù· ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ·‰È΋̷ٷ Ù˘ ÏËÛÙ›-

● ∫·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤ÓÙ ‰›Î˘ÎϘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Î·È ¤Ó· ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ

·˜, ÙˆÓ ‰È·ÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÎÏÔÒÓ Î·È Ù˘ ·Ú·‚›·Û˘ ÂÚÈÔÚÈÛÌÒÓ ‰È·ÌÔÓ‹˜. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ηٿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È‹ÌÂÚÔ (29/30-72013) ‰È¤Ú·Í·Ó ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÏËÛÙÂÈÒÓ Î·È ÎÏÔÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ¡¤· πˆÓ›·: ∫·Ù¿ ÙË Ó‡¯Ù· Ù˘ 29˘/7̤¯ÚÈ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÚÔ¯ı¤˜ ·Ê·›ÚÂÛ·Ó ·fi ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›· ¤ÓÙ ‰›Î˘ÎϘ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Î·È ¤Ó· ‰›Î˘ÎÏÔ ÌÔÙÔÔ‰‹Ï·ÙÔ. ¶ÚÔ¯ı¤˜, ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·, ·ÔÂÈÚ¿ıËÎ·Ó Ó· ‰È·ÚÚ‹ÍÔ˘Ó ‰‡Ô ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ¤Ó· ηı·ÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤Ó· Ô‚ÂÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ȉÈÔÎÙËÛ›·˜ ‰‡Ô 48¯ÚÔÓˆÓ Ë̉·ÒÓ, Û¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù˙·Ì·Ú›Â˜ ÙˆÓ ÔÚÙÒÓ ÙÔ˘˜, fï˜ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› ·fi ÂÚ›ÔÈÎÔ˘˜ Î·È ÙÚ¿ËÎ·Ó ÛÂ Ê˘Á‹. ¶ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ‰È¤Ú·Í·Ó ÏËÛÙ›· Û ‚¿ÚÔ˜ 70¯ÚÔÓ˘ Ë̉·‹˜, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ Ì ¯Ú‹ÛË ÛˆÌ·ÙÈ΋˜ ‚›·˜ ÙËÓ ÙÛ¿ÓÙ· Ù˘ Ô˘ ÂÚÈ›¯Â ÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ ‚Ú¤ıËÎÂ Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎÂ Ë ·Ê·ÈÚÂı›۷ ÙÛ¿ÓÙ·, Ë ÔÔ›·

·Ô‰fiıËΠÛÙËÓ 70¯ÚÔÓË. ∂ÈϤÔÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤Ó˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·fi ÙȘ ÎÏÂÌ̤Ó˜ ÌÔÙÔÛÈÎϤÙ˜ Î·È ·Ô‰fiıËÎ·Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙÔ˘˜. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÁÈ· Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ¶ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ‰ÈÂÓÂÚÁ› Ë Àԉȇı˘ÓÛË ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ μfiÏÔ˘. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Ì fiÛ· - Û ȉȷ›ÙÂÚ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÓÙ·ÛË - Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜, ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ·ıÔÁ¤ÓÂȘ Î·È ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi.

√È “˘ÏÒÓ˜” Ù˘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ √ ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛÈÁÎÚ‹˜ Â›Ó·È ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÔÏÔÁ›·˜ Î·È ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô ¶ÚfiÏ˄˘ Ù˘ ∂ÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∂ Î·È ÛÙË ªfiÓÈÌË ∞ÓÙÈÚÔÛˆ›· ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë ÙÔ˘ ∂ÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ¶ÔÈÓÈ΋ ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Î·È Ù· fiÛ· Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ΔÚÈοψÓ, Û ¿ÚıÚÔ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· “Bloko” , ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜: “√È Û˘Ó¯›˜ ·Ô‰Ú¿ÛÂȘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÔÈ ÙÚÈÙÔÎÔÛÌÈΤ˜ Û˘Óı‹-

Θ ÎÚ¿ÙËÛ˘, ÔÈ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ηٷ‰›Î˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜ ·fi ‰ÈÂıÓ›˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, Ô ·Ó·¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÊÈÏÔÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÁÈ· Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Û‹„˘ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÂÈ‚·Ú˘ÓÙÈΤ˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. °È· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ ÙÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎfi Ì·˜ Û‡ÛÙËÌ· Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ Ì·˜ ˆ˜ ÙfiÔÈ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Â·Ó¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·, Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Ë ÛÙ·‰È·Î‹ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ȉÂÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡, ·fi ̤ÛÔ ¿ÛÎËÛ˘ ÂÍÔ˘Û›·˜, Û ̤ÛÔ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È Â·Ó·ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ. ªÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ˘˜ ˘ÏÒÓ˜: - ™ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ¤ÓÓÔÈ·˜ Ù˘ ÂÍ·ÙÔÌ›Î¢Û˘ Ù˘ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ıÂÛÌÒÓ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Î·È ·ÓÈÛfiÙËÙ˜. - ™ÙËÓ Ù·ÍÈÓfiÌËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·Ù¿ ÔÌÔÂȉ›˜ ηÙËÁÔڛ˜, fi¯È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ê˘Ï·Î‹˜, ·ÏÏ¿ Ì ηٷÓÔÌ‹ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ·˘ÙÒÓ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÁÈ· οı ̛· ηٿÛÙËÌ·. - ™ÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ Ê˘Ï·Î‹˜ ·fi ÙfiÔ ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Û ÙfiÔ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓ˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ó· ÌËÓ ·ÔÎfiÙÂÙ·È ÔÚÈÛÙÈο Î·È ·ÌÂÙ¿ÎÏËÙ· ·fi ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. - ™ÙËÓ Î·ıȤڈÛË Ù˘ ÛˆÊÚÔÓÈÛÙÈ΋˜ ÓÔÌÈÌfiÙËÙ·˜, Ì ۷ʋ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÓÙ·Á-

™‡Ìʈӷ Ì ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ›¯Â Ë ∑. ª·ÎÚ‹ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂§°∞

¶ÔÛfi 1 ÂÎ. ú Û ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞¶√ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ ˘Ê˘-

Ô˘ÚÁÔ‡ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó Ù· ÂÍ‹˜: “ªÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ù˘ ˘Ê˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. ∑¤ÙÙ·˜ ª·ÎÚ‹ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ∂§°∞ Î. μ·Û›ÏË ŒÍ·Ú¯Ô, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠfiÙÈ ÛÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÏËڈ̋, ‡„Ô˘˜ ÂÓfi˜ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ, ÂÚ›Ô˘, ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ù‹ÛÈÔ 2009” , ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜, ÔÈÎÈÏ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ - ∞ÌÊ›ÛÛ˘. ∏ ÏËڈ̋ ·ÊÔÚ¿, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ 23 ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· ÈÛÙˆıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ÎÚ›ıËÎ·Ó ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙˆÓ Î¿ÙˆıÈ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ¢È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ: μfiÏÔ˘, ∞ÁÚÈ¿˜, ¢ÈÌËÓ›Ô˘, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜, °Ï·Ê˘ÚÒÓ, ∞Á. §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜, μ˘˙›ÙÛ·˜, ªËÏÂÒÓ, ¶ÈӷηÙÒÓ, ¶ÂÚȂϤÙÔ˘, ∫·Ó·Ï›ˆÓ, ¶Ô˘Ú›Ô˘, ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜, ∞ÓËÏ›-

● ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “∂Ù‹ÛÈÔ 2009”, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ·ÒÏÂÈ·˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Û ηÏÏȤÚÁÂȘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜, ÔÈÎÈÏ›·˜ ¶ËÏ›Ô˘ - ∞ÌÊ›ÛÛ˘ Î·È Ë ÏËڈ̋ ·ÊÔÚ¿, ΢ڛˆ˜, ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ 23 ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡

Ô˘, ªÂÙÔ¯›Ô˘, ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘, ∞Á. ΔÚÈ¿‰Ô˜, ¢Ú˘ÌÒÓ·, ™Ô‡Ú˘, Î·È ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏ˘. ∏ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ›¯Â, Â›Û˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔÓ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ª¿ÍÈÌÔ Ã·Ú·ÎfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ë ÔÔ›· ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÛÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË

Ù˘ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ˘ÔÁÚ¿ÊËΠ·fi Ù· Û˘Ó·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁ›· ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜ ÎÔÈÓ‹ ˘Ô˘ÚÁÈ΋ ·fiÊ·ÛË, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÈ ÙȘ ÚfiÙ˘˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ (¶¶¢) ÁÈ· ÙȘ ÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ. ªÂ ÙËÓ ∫ÔÈÓ‹ ÀÔ˘ÚÁÈ΋ ∞fiÊ·ÛË Ë ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈÎÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ı· ›ӷÈ, ϤÔÓ, ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË Î·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› ˆ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ÚԤ΢„ ÌÂÙ¿ ·fi ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË ∫ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ (¶∂∫), ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∫ÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ (™∂∫) Î·È ÙËÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ŒÓˆÛË √ÚÁ·ÓÒÛÂˆÓ ¶ÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ ¶·Ú·ÁˆÁÒÓ (¶.∂.√.¶.¶.). Δ¤ÏÔ˜, Ë Î. ª·ÎÚ‹ ÂͤÊÚ·Û ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛ‹ Ù˘, ηıÒ˜ Ë ·fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ Ú˘ıÌ›˙ÂÈ ¿ÁÈÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ÎÙËÓÔÙÚfiÊˆÓ Î·È ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙË ‰¤ÛÌË Ì¤ÙÚˆÓ, Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·˜ Î·È ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ¿˜ Ù˘”.

Ì·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÂÏ¢ıÂÚÈÒÓ, ÏËÓ ·˘ÙÒÓ Ô˘ Ë ¿ÛÎËÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰Â Û˘Ì‚È‚¿˙ÂÙ·È Ì ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘. - ™ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Û fiÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ·ÛʷϛۈÓ. - ™ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ - ·ÓÂÓÂÚÁÒÓ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· - ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ™ˆÊÚÔÓÈÛÙÈÎÔ‡ Ì·˜ ∫Ò‰Èη ÂÚ› ÂÈÙÚÔÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ·ÔÊ˘Ï·ÎÈ˙ÔÌ¤ÓˆÓ (¿ÚıÚÔ 81), ËÌÈÂχıÂÚ˘ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ (¿ÚıÚÔ 59), ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘ (¿ÚıÚÔ 42), ÙÌËÌ·ÙÈ΋˜ ¤ÎÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÔÈÓÒÓ (¿ÚıÚÔ 63) Î·È ·ÚÔ¯‹˜ ÎÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (¿ÚıÚÔ 64). - ™ÙËÓ ·ÏÏ·Á‹ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜ ·‰ÂÈÒÓ ÂÍfi‰Ô˘ Î·È ÙË ı¤ÛÈÛË ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ÙȘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘ ı· Ú¤ÂÈ ¿ÌÂÛ· Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÌÈ· ÔχÏ¢ÚË ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ΤÓÙÚ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡ ÛˆÊÚÔÓÈÛÌÔ‡ Î·È fi¯È ÙÈ̈ڛ·˜. ™¯ÔÏ›· ÌÈ·˜ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ¢ηÈÚ›·˜ ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Î·È fi¯È ÂÛٛ˜ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, fiˆ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·. ∞Ó·ÌÔÚʈًÚÈ· Ì ÙËÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· ÙÔ˘ fiÚÔ˘ Î·È fi¯È ÎÔÏ·ÛÙ‹ÚÈ·. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ùfi Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ηٿÚÙÈÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÎÚ¿ÙËÛ˘. ªÂ ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ·ÏÏ·Á¤˜, ·Ó ÔÈ Ê˘Ï·Î¤˜ ‰ÂÓ Á›ÓÔ˘Ó ÎÔÈÓˆÓÈο ˆÊ¤ÏÈ̘, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· Â›Ó·È ‚Ï·ÙÈΤ˜ ÛÙËÓ ¤ÎÙ·ÛË Ô˘ ‹Ù·Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·” .

∂ÚÒÙËÛË Ã. ∑¿¯Ô˘ ÁÈ· ÙÔ Ô‰ÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ª∂ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, Ô Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. Ã. ∑¿¯Ô˜ ˙ËÙ› Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ÔȘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· Ï¿‚ÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∏ ÂÚÒÙËÛ‹ ÙÔ˘ ηٷ٤ıËÎÂ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ú¤Ì‚ÂÈ. ™ÙËÓ ÂÚÒÙËÛË, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È: “∫·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÈÓ ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂æ∞ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·‰˘ı› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏÏ¿ ‰›Î˘ÎÏ·, ·ÏÏ¿ Î·È ·˘ÙÔΛÓËÙ· Ó· ÂÎÙÚ¤ÔÓÙ·È Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙÔ˘˜. ∂Âȉ‹ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ·Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È ÛÔ‚·Úfi˜ ÂÚˆÙ¿Ù·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜: ª‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ ÔÈ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÛÔ‚·ÚÔ‡ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜; ™ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ∂æ∞ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÊˆÙÂÈÓ‹ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÔÈ Î·Ù¿ÏÏËϘ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ‰˘ÛÎÔχÂÈ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÙˆÓ Â˙ÒÓ Ô˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Â›Ó·È ·‰‡Ó·ÙË” .


ª·ÁÓËÛ›· 13

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔÓ ¿Ù˘¯Ô §¿ÌÚÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·

£Ú‹ÓÔ˜ ÛÙËÓ Îˉ›· ÙÔ˘ 34¯ÚÔÓÔ˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË “ ◊Ù·Ó ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ı˘Û›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜...” ϤÓÂ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘

ª

ÚÔÛÙ¿ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ μfiÏÔ˘ ¤Ú·ÛÂ Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ §¿ÌÚÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, Ô ÔÔ›Ô˜ “¤Û‚ËÛ” ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ‹Á·ÈÓ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ¤ÊÙÔÓÙ·˜ ı‡Ì· ÙÚÔ¯·›Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜. “ƒ¿ÁÈÛ·Ó” Î·È ÔÈ ¤ÙÚ˜ ·fi ÙËÓ Ô‰‡ÓË, ÙÔ ıÚ‹ÓÔ Î·È ÙÔÓ Ô‰˘ÚÌfi. √È ÁÔÓ›˜, Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ Ô ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ Î·È ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ˜ §¿ÌÚÔ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ.

μÔ˘‚fi ÎÏ¿Ì· ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. Ãı˜ ÙÔ Úˆ› ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÂÏÂÙÒÓ Ì ÙË ÛÔÚfi ÙÔ˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. √È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔÓ ·Ô¯·ÈÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›·, ÙÔ˘ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ÙËÓ ·Á¿Ë ÙÔ˘˜ Ó· ÙÔÓ Û˘Óԉ‡ÂÈ ÁÈ· ¿ÓÙ·... ∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ‹¯Ô ÙˆÓ ÛÂÈÚ‹ÓˆÓ ÔÈ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¯·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ÙÔ §¿ÌÚÔ, ÙÔ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi Ô˘ ‰ÂÓ ı· Í·Ó·‰Ô‡Ó ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ηϤ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰‡ÛÎÔϘ ÛÙÈÁ̤˜. “◊Ù·Ó ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÁÈÓfiÙ·Ó ı˘Û›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜” ϤÓÂ. “¶ÚÒÙÔ˜ ÛÙË “Ì¿¯Ë” Ì ÙȘ ÊÏfiÁ˜. ¶ÚÒÙÔ˜ Û οı οÏÂÛÌ·, Û οıÂ Û˘Ì‚¿Ó. ™˘ÓÂ‹˜, Úfiı˘ÌÔ˜, ¿ÓÙ· ¯·ÌÔÁÂÏ·ÛÙfi˜ Î·È Â˘ÁÂÓÈÎfi˜. ∂›¯Â ÁÂÓÓËı› ÁÈ· ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘” ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó. ªfiÓÔ Î·Ï¿ ÏfiÁÈ· ¿ÏψÛÙ ·ÎÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔÓ 34¯ÚÔÓÔ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎÂ, fiˆ˜ ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜. ŸÏÔÈ ıÚËÓÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔÓ ¿‰ÈÎÔ Î·È ÙfiÛÔ ÚfiˆÚÔ ¯·Ìfi ÙÔ˘. °Ú¿ÊÂÈ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ §¿ÌÚÔ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘: “™Â Îϛ̷ ‚·ıÈ¿˜ Ô‰‡Ó˘ ÙÂϤÛÙËΠ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› Ë ÂÍfi‰ÈÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ·‰ÈÎÔ¯·-

● ¶Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Û˘Ófi‰Â˘Û ÙÔ §¿ÌÚÔ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·

● Àfi ÙÔÓ ÂÎΈʷÓÙÈÎfi ‹¯Ô ÙˆÓ ÛÂÈÚ‹ÓˆÓ, Ë ÛÔÚfi˜ ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ §¿-

̤ÓÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, ·fi ÙÔÓ π. ¡. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·˜ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, ·ÚÔ˘Û›· Û˘ÁÁÂÓÒÓ, Û˘Ó·‰¤ÏʈÓ, Ê›ÏˆÓ Î·È Ï‹ıÔ˘˜ ÎfiÛÌÔ˘, Ô˘ ¤Û¢Û ӷ Û˘Óԉ‡ÛÂÈ ÙÔ ·ÍÈ·Á¿ËÙÔ ·ÏÈοÚÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·. ΔÚ·ÁÈΤ˜ ÊÈÁÔ‡Ú˜ ÔÈ ÁÔÓ›˜ Î·È Ù· ·‰¤ÏÊÈ· ÙÔ˘, Û˘ÁÎÏÔÓÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ÙÔ ÁÂÏ·ÛÙfi ·È‰› ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È È· ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜. ∫·Ó›˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› ÙÔ ¿Û¯ËÌÔ ·È¯Ó›‰È Ô˘ ¤·ÈÍÂ Ë ÌÔ›Ú·, ÛÙÔÓ ·‰ÈÎÔ¯·Ì¤ÓÔ §¿ÌÚÔ, ηıÒ˜ ·ÚfiÙÈ ÊÔÚÔ‡Û ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi ÎÚ¿ÓÔ˜ (ÙÔ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ ·˘Ùfi) ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó· ·‰›¯ıË ı·Ó¿ÛÈÌÔ.

ÏÔ˘, ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ §·ı‡Ú˘, ·ÚfiÓÙ˜ ‹Ù·Ó

ΔÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶˘-

ÌÚÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋ ÀËÚÂÛ›· μfiÏÔ˘, ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi

● ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·, Ì ÙȘ ÛÙÔ-

Ϥ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô˘ ¿ÍÈ˙Â Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘˜

ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ∞η‰ËÌÈÒÓ Î·È ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶.À. μfi-

Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶. ¢.¶.À. £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜

¶.À. μfiÏÔ˘ ·Ú¯È‡Ú·Ú¯Ô˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ªÈ¯·Ï¿Î˘, Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Î·È ˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ¶.À. μfiÏÔ˘ Î.Î. ÷ڿÏÌÔ˜ ¶fi˙ÔÁÏÔ˘ Î·È ÕÁÁÂÏÔ˜ ∫˘Ú›ÙÛ˘, ηıÒ˜ ÎÈ Ô Â›ÙÈÌÔ˜ ·Ú¯ËÁfi˜ ¶.™. Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ì¤Ù˘ ÎÈ Ô ÚÒËÓ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚÒËÓ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ¶.À. μfiÏÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °¿ÙÔ˜” . ∏ Îˉ›· ÙÔ˘ ÙÂϤÛÙËΠ¯ı˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓ ÌfiÓÈÌ· ÛÙÔ ·ÙÚÈÎfi ÙÔ˘ Û›ÙÈ, Ì ÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ΔÔ Ê¤ÚÂÙÚÔ ‹Ù·Ó ÛÎÂ·Ṳ̂ÓÔ Ì ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÛËÌ·›·. ΔÔ ÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘. ŸÏÔÈ fiÛÔÈ ÙÔÓ Û˘Ófi‰Â˘Û·Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ηÙÔÈΛ·, Ì ÙȘ ÛÙÔϤ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ¤‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ÙÈÌ‹ Î·È ÙËÓ ÂÈÛËÌfiÙËÙ· Ô˘ ¿ÍÈ˙Â Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘˜. ΔÔÓ ÂÈ΋‰ÂÈÔ ÂÎ-

ÊÒÓËÛÂ Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ °. ∫Ô‡ÚÁÈ·˜. ¶Ôχ Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ·Ú¤‰ˆÛ·Ó ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ §¿ÌÚÔ˘ ÙÔ ˘ËÚÂÛÈ·Îfi ÙÔ˘ η¤ÏÔ Î·È ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ ·ÓÙÈΛÌÂÓ·... √ ¿Ù˘¯Ô˜ ¿ÓÙÚ·˜ ÛÎÔÙÒıËΠfiÙ·Ó ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÛÂ Î·È Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡Ù·Ó ·fi ÙÔ Û›ÙÈ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘, Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËΠÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘, ÛÙȘ 7 .Ì., ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔÓ ÈÂÚfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘. ŒÂÛ Ì ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· ¿Óˆ Û πÃ, Ô 44¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ - Ì ηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ Ù· §Â¯ÒÓÈ· ÚÔÛ·ıÔ‡Û ӷ ÛÙÚ›„ÂÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ™Â˚Ù·Ó›‰Ë. ™ÙËÓ Ô˘Û›· ¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔÓ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË, ÙÔ ‰›Î˘ÎÏÔ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¤ÂÛ ¿Óˆ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ª¿ÚÙ˘Ú˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ Ô 34¯ÚÔÓÔ˜ ÊÔÚÔ‡Û ÎÚ¿ÓÔ˜, Ô˘ fï˜ Ú¤ÂÈ Ó· ¤Û·Û ·fi ÙË ÛÊÔ‰ÚfiÙËÙ· Ù˘ ÚfiÛÎÚÔ˘Û˘. “◊Ù·Ó Ôχ Ù˘ÈÎfi˜ Î·È ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó Î·È Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔ› ÙÔ˘ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ΔÔ ÎÚ¿ÓÔ˜, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ‚Ú¤ıËΠÛ·Ṳ̂ÓÔ, Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙË, ÛÙËÓ ¿ÛÊ·ÏÙÔ. ΔËÓ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÁÈ· ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜ ‰ÈÂÓÂÚÁ› ÙÔ ΔÌ‹Ì· ΔÚÔ¯·›·˜ μfiÏÔ˘. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

∂›¯·Ó ÙÚ˘ÒÛÂÈ Û Û›ÙÈ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Î·È ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔ μfiÏÔ

¶˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ‰ÈÒÍÔ˘Ó Ê›‰È Î·È ·‰¤ÛÔÙÔ Û·ÏÔ ÂÚÈÛÙ·ÙÈο, fi¯È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ·, ·ÏÏ¿ fi¯È ηıËÌÂÚÈÓ¿, ··Û¯fiÏËÛ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ‚¿Ú‰È·. ÕÓÙÚ˜ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Û ÎÏ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ - ·Ó·Ê¤ÚıËΠ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο - ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹. ŒÓ· Ê›‰È ›¯Â ÌÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÈ·˜ ËÏÈÎȈ̤Ó˘ Á˘Ó·›Î·˜ ÛÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ Î·È ¤Ó· ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÎ˘Ï› ›¯Â ÙÚ˘ÒÛÂÈ Û ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ Ô‰fi ™˘Ú›‰Ë. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÚÈÓ ÙȘ 10 ÙÔ Úˆ›, ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î·, ·fi ÙÔÓ ÕÓˆ μfiÏÔ, ÁÈ· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¤ÓÙÚÔÌË ˆ˜ ¤Ó· Ê›‰È ›¯Â ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘. Ÿ¯ËÌ· Ì ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ÌÂÙ¤‚Ë ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙÔ Ê›‰È. ¶·Ú¿ fï˜ ÙȘ ¢À√

● ΔÔ ÌÂÛÈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÔ˘ Ì‹ÎÂ Ô ·‰¤ÛÔÙÔ˜ Û·ÏÔ˜ Î·È ¯ÚÂÈ¿-

ÛÙËÎÂ Ë Â¤Ì‚·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔÌ·ÎÚ˘Óı›

ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÙÔ Ê›‰È ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ̤۷ ÛÙÔ Û›ÙÈ. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Ë Á‡Úˆ ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎÔ‡ÚÂ˘Ù· ¯fiÚÙ·, fiÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ê›‰È·, Ô˘ ÌfiÏȘ ‚ÚÔ˘Ó Â˘Î·ÈÚ›· ÙÚ˘ÒÓÔ˘Ó ÛÂ

Û›ÙÈ. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ¤Î·Ó·Ó fi,ÙÈ ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ê›‰È Î·È Ó· ηıËÛ˘¯¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ ËÏÈÎȈ̤ÓË ¤ÓÔÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÂÚÂÙfi ‹Ù·Ó ¿Ê·ÓÙÔ... §›ÁË ÒÚ· ·ÚÁfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ οÏÂÛ ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ·

ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ ÁÈ· Ó· ˙ËÙ‹ÛÂÈ Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÚÔÎÂÈ̤ӈ Ó· ‚ÁÂÈ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ Ù˘ ¤Ó· ·‰¤ÛÔÙÔ ÛÎ˘Ï›, Ì ÂÈıÂÙÈ΋ Ì¿ÏÈÛÙ· Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÁÈ· fiÔÈÔÓ ÙÔ ÏËÛ›·˙Â. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, Ë ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›ÙÚÈ·, ¿ÊËÛ ÁÈ· Ï›Á· ÏÂÙ¿ ·ÓÔÈÎÙ‹ ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ Î·È ÂÓÒ ÂΛÓË ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜ ηʤ, ÙÔ ÛÎ˘Ï› ÂÈÛ‹Ïı ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙÔ ‰ÈÒÍÂÈ, fï˜ ‰ÂÓ Ù· ηٿÊÂÚÂ. Δ˘ ¤‰ÂÈÍ ̿ÏÈÛÙ· Ù· ‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘. ŒÙÛÈ Ë Á˘Ó·›Î· οÏÂÛ Û ‚Ô‹ıÂÈ· Á›ÙÔÓ˜. “∂› ÌÈ¿ÌÈÛË ÒÚ·, 10 ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Û·Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï› ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Î·È ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ¤‚Á·ÈÓÂ. ◊Ù·Ó ÂÈıÂÙÈÎfi...” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÛÙË “£” Ë È‰ÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ÎÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎÔ‡ ÁÚ·Ê›Ԣ. “∂Âȉ‹ ·-

ÂÏ›ÛÙËη, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ηϤۈ ÙÔ˘˜ ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜. ∫·Ù·ÓÔÒ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›¯· ¿ÏϘ ÂÈÏÔÁ¤˜. √È ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˜ ‹Úı·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È ÙÂÏÈο ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÙÔ ÛÎ˘Ï›” ÚÔÛı¤ÙÂÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙË-

ÚÈÛÙÈο fiÙÈ ÚÈÓ Î·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋, οÏÂÛ ÙË ºÈÏÔ˙ˆÈ΋, fï˜ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û ηÓ›˜. ∞ӷʤÚÂÈ Â›Û˘ fiÙÈ ÙÔ ÛÎ˘Ï› ‹Ù·Ó ÌÂÓ ·‰¤ÛÔÙÔ, ‹Ù·Ó fï˜ ÂÌÊ·ÓÒ˜ ηÏÔ˙ˆÈṲ̂ÓÔ Î·È ¤‰ÈÓ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ηÙÔÈΛ‰ÈÔ˘, Ô˘ ÂΉÈÒ¯ıËΠÚfiÛÊ·Ù· ·fi Û›ÙÈ. Δ. ∫.


ª·ÁÓËÛ›· 14

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

¢È·ÓÔÌ‹ ÛËÌ¿ÙˆÓ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ ∞Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ

Γρίφος ο νέος μειωμένος ΦΠΑ για τα ξενοδοχεία ™

Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›·, ÂÓÒ ÛÙ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ê·ÁËÙÔ‡ Ù‡Ô˘ ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ÈÔ ·Ï‹. °È· Ê·ÁËÙfi Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, Ô º¶∞ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 13%, ÂÓÒ ÁÈ· ηٷӿψÛË ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ ·fi ÙÔ Ì›ÓÈ Ì·Ú ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ Î·È ÁÈ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ô º¶∞ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙÔ 23%...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

● ™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ Â›Ó·È Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ù· ÍÂÓԉԯ›·

ÈÙfiÈ· ηٷӿψÛË ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙˆÓ ÂÏ·ÙÒÓ (Ï‹„Ë ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ÛÂÚ‚ÈÙfiÚÔ˘˜ ‹ self service)” .

√È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ¢È·ÎfiÛÈ· Û‹Ì·Ù· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ı· ‰È·Ó›ÌÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ ∞Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ ª·Ú Î·È ∂ÛÙ›·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Î. °. °ÚËÁÔÚ›Ô˘, Ë ‰È·ÓÔÌ‹ ı· Á›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· “∞¯›ÏÏÂÈÔ” , ÙËÏ. 6948 521155. √È Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÚÔÛÎÔÌ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ ·ÏÈfi Î·È ÙÔ Ó¤Ô ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÙË ÛÊÚ·Á›‰· ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ·ÏÈfi ∑ Ù˘ Ù·ÌÂȷ΋˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó‹˜. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ηٷÛÙË̷ٿگ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË ·Ôڛ˜ Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ›· Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ º¶∞,

ηıÒ˜ Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ (ηʤ‰Â˜, ¯˘ÌÔ› Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο) Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È, ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 13%, ·ÏÏ¿ ·Ó Ù· ¿ÚÂÈ Î·Ó›˜ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì ÓÙÂÏ›‚ÂÚÈ, ı· ÂÈ‚·Ú˘Óı› Ì 23%. ∂›Û˘, Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ 13% ‰ÂÓ ı· ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, Ô˘ ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÁÈ· ηٷӿψÛË ÂÎÙfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË Î·ÊÂÓ›ˆÓ, ηÊÂÙÂÚÈÒÓ, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›ˆÓ, ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›ˆÓ, „ËÙÔˆÏ›ˆÓ, ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›ˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ Û˘Ó·ÊÒÓ ÚÔ˜ ·˘Ù¤˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 13%, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË ÙˆÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÙÒÓ Ô˘ ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÔÈÓfiÓÂ˘Ì· Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·Ó·ÏÔÁ›·, Ô˘ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 23%. ∂›Û˘, Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿, fiˆ˜ ÓÂÚfi (·ÂÚÈÔ‡¯Ô ‹ ÌË), ¤ÙÔÈÌ· ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘-

ÌÔ› Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο ÁÂÓÈο, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞. √ Î. ∫. ª›Û‰Ú·˜, ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ∫·ÊÂÙÂÚÈÒÓ ∞Ó·„˘ÎÙËÚ›ˆÓ ª·Ú Î·È ∂ÛÙ›·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙÚÔ ıÂÙÈÎfi, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙˆ˜ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ›¯·Ó ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ÂȉÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Â›Ó·È ÚÔ·ÈÚÂÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜. ∂›Û˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Î¿ı ηٿÛÙËÌ· ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÌÔÚ› Ó· Ô˘Ï¿ÂÈ ÔÌÔÂȉ‹ ÚÔ˚fiÓÙ· ¯ˆÚ›˜ ˘¤Ú‚·ÛË Ù˘ ·‰Â›·˜ ÙÔ˘ ϤÔÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ, Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ¤ÙÔÈÌÔ˘ Ê·ÁËÙÔ‡ ‹ ÏÔÈÒÓ ÂȉÒÓ ˆ˜ “·Î¤ÙÔ” ÁÈ· ηٷӿψÛË ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ Â¿Ó ÙÔ “·Î¤ÙÔ” ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË (take away) ‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÔÓ ˘Ô‰ÂÈÎÓ˘fiÌÂÓÔ ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙfiÔ (delivery), ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ú¿ÍË ·Ú¿‰ÔÛ˘ ·Á·ıÒÓ Î·È fi¯È ÁÈ· ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ·fi ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÂÈÙfiÈ· ηٷӿψۋ ÙÔ˘˜. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ º¶∞ Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ ÁÈ· οı ›‰Ô˜. ¶·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÛÙ›·Û˘ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· (catering), ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Û˘Ó›ÛÙ·Ù·È Û ·Ï‹ ·Ú¿‰ÔÛË Ê·ÁËÙÔ‡, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓ· ›‰Ë ‰ÂÓ Î·Ù·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ¿ÌÂÛ· ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ù˘ ÔÈΛ·˜ Âȯ›ÚËÛ˘, ·ÏÏ¿ Û ¯ÒÚÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË. ∏ ‰È¿ıÂÛË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ÔÙÒÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ Û οı ÂÚ›ÙˆÛË, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ·Ó ·ÔÙÂÏ› ·Ú¿‰ÔÛË ·Á·ıÔ‡ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜.

¶Úfi‚ÏËÌ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ù· ÌÂÁ¿Ï· ΢ڛˆ˜ ÍÂÓԉԯ›· (Resort) ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ 13% ·fi 23% ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο. Δ· ÍÂÓԉԯ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿ ÙÌ‹Ì·Ù·, ı· ¤¯Ô˘Ó Úfi‚ÏËÌ·, ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞Ó‰Ú. ¢È·ÎÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘, ˘‡ı˘ÓÔ˜ ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. °È· ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ηıÈÂÚÒÓÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› º¶∞. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ë ˘ËÚÂÛ›· ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ¯ÚÂÒÓÂÙ·È Ì ÌÂȈ̤ÓÔ º¶∞ 6,5%, fiÙ·Ó ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ˘ËÚÂۛ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜, ÙfiÙ ı· ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ÂÍ‹˜: ¢È·ÌÔÓ‹ Ì ÚˆÈÓfi: ΔÔ 5% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÚˆÈÓfi. ¢È·ÌÔÓ‹ Ì ËÌȉȷÙÚÔÊ‹: ΔÔ 15% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÈÓfi Î·È ÙÔ Á‡̷. ¢È·ÌÔÓ‹ Ì Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ (full bord): ΔÔ 25% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ ÁÈ· ÚˆÈÓfi Î·È ‰‡Ô Á‡̷ٷ. ∞ÎfiÌË ÈÔ ÂÚ›ÏÔÎÔ Â›Ó·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÁÈ· ‰È·ÌÔÓ‹ Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· all inclusive (Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ï‹ÚË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤Ó˘ Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÔÙÒÓ Î·È Ù˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÏÔÈÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Ô˘ Û˘ÁηٷϤÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÓÈ·›· ÙÈÌ‹, fiˆ˜ ÙËÏÂʈÓÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, ¯Ú‹ÛË ÔÌÚÂÏÒÓ, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ··Û¯fiÏËÛË ·È‰ÈÒÓ, ·ıÏËÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Î.¿.). ™ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜: ΔÔ 65% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 6,5% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙË ‰È·ÌÔÓ‹.

ΔÔ 25% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 13% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘. ∫·È ÙÔ 10% Ù˘ ÂÓÈ·›·˜ ÙÈÌ‹˜ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ 23% ˆ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηٷӷÏÒÛÂȘ ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯ˆÓ ‹ ÌË ÔÙÒÓ Î·È ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ¢È·ÎÔ‰ËÌ‹ÙÚ˘, “ÙÔ Ê·ÁËÙfi ÛÙÔ ÚÔ˘Ì Û¤Ú‚È˜ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ÛÙÔ 13%, ÂÓÒ ·Ó ¿ÚÂȘ ÙÔ ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ·fi ÙÔ Ì›ÓÈ Ì·Ú ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, ÙfiÙÂ Ô º¶∞ Â›Ó·È ÛÙÔ 23%. ™ÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È ÛÙÔ 13%. ∂˘¯‹˜ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È Ó· ÌÂȈı› Ô º¶∞ Î·È ÛÙ· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿. ΔÔ ·ÏÎÔfiÏ Â›Ó·È Ôχ ·ÎÚÈ‚fi Ì ÙÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈ‚¿ÏÂÈ. ΔÔ ÌÂÈÎÙfi ÂÚÈıÒÚÈÔ Î¤Ú‰Ô˘˜ ‹Ù·Ó ÂÚ›Ô˘ 40% Î·È Û‹ÌÂÚ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%” . ™ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ º¶∞ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ˘¿ÁÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÏÔÈ¿ ηٷχ̷ٷ ÛÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó, ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ˆ˜ ˘ËÚÂÛ›· Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ (room service). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì›ÓÈ Ì·Ú Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú·‰fiÛÂȘ ·Á·ıÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯ÚÂÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ÔÈÎÂ›Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ οı ·Á·ıÔ‡. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ (ηʤ‰Â˜, ·Ó·„˘ÎÙÈο Î.Ï.), Ù· ›‰Ë ·˘Ù¿ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ˆ˜ ·Á·ı¿ ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜. ∞ÓÙÈı¤Ùˆ˜, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ fiÙ·Ó ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÛÙ›·Û˘, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ‹ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· Â-

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∫¿ı ∂›‰Ô˘˜ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜

¢ÂÓ Â›Ó·È ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÏfiÁˆ º¶∞ ∞¶√ ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∫·Ù·ÛÙËÌ·-

● ŸÛÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì›ˆÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ º¶∞ (10%) ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 8,1%

Ù·Ú¯ÒÓ ∫¿ı ∂›‰Ô˘˜ ∂ÛÙ›·Û˘ Î·È ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ ·fi 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Î·È Ù· Û˘Ó·Ê‹ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∫Ï¿‰Ô˘ ·fi 23% Û 13%. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÈÛ¯‡ÂÈ Ì¤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 (‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Î·È ‰ÂÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë, Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ˘„ËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23%). ∞ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ º¶∞ ÙÔ 16% Á›ÓÂÙ·È 9% (Ù· ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÒ‰Ë ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 16%). √È ÙÈ̤˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È ÂχıÂÚ· Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˘Ô¯ÚˆÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ. ŸÛÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙË Ì›ˆÛË ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ‰È·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘ º¶∞ (10%) ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙÔ˘˜ ÌÂÙ¿

ÙËÓ ·ÔÊÔÚÔÏfiÁËÛË, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ Î·Ù¿ 8,1%. ŸÛÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ÂÈı˘ÌÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì›ˆÛ˘ ÙÈÌÒÓ: ∏ ¶√∂™∂ ˘¤ÁÚ·„ Ì ٷ ˘Ô˘ÚÁ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘-√ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ “Û˘ÌʈÓËÙÈÎfi Ì›ˆÛ˘ ÙÈÌ‹˜” Ì ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÂÎÛÙÚ·Ù›· Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5% ÛÙ· 3/4 ÙˆÓ ÂȉÒÓ ÙÔ˘ ηٷÏfiÁÔ˘, ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì·. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ·ÓÙ·Ô‰ÔÙÈο ÔʤÏË ÁÈ· ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ fiˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Û ÛÂÈÚ¿ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ Î·È ÂıÓÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘, ÂÈÎÔÈÓˆ-

Óȷ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Ì ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î.Ï. ÁÈ· fiÛÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‰È·ÚΛ Ë Û˘Ìʈӛ·. ¢È·‰Èηۛ· ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™‹Ì·ÙÔ˜ ªÂ›ˆÛ˘ ΔÈÌÒÓ: ΔÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· ı· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÈÙÛ·Ú›· ΔÔÚfiÓÙÔ, ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 2421039857, ÒÚ˜ 10.0014.00. ΔÔ ÂȉÈÎfi Û‹Ì· ʤÚÂÈ ÌÔÓ·‰È΋ ·Ú›ıÌËÛË ÁÈ· οı Âȯ›ÚËÛË. °È· ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÔÈ Î·Ù·ÛÙË̷ٿگ˜ ı· Ú¤ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó: 1. ¶·Ï·Èfi ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Ô˘ ı· ʤÚÂÈ ÙË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. 2. ¡¤Ô ÙÈÌÔηٿÏÔÁÔ Ì ÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ º¶∞ Î·È ÌÂȈ̤Ó˜ ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙ· 3/4 ÙˆÓ ÂȉÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 5% fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂ-

Ù·È ·Ú·¿Óˆ (.¯. ·Ó Ô Î·Ù¿ÏÔÁÔ˜ ¤¯ÂÈ 20 ›‰Ë Ë Ì›ˆÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙ· 15 ›‰Ë) Û 2 ÛًϘ, ÌÈ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì º¶∞ 23% Î·È ÌÈ· Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ Ì º¶∞ 13%. 3. ÀÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ÊÔÚ¤· Î·È Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘ fiÙÈ ·Ô‰¤¯ÂÙ·È ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ¯ÔÚ‹ÁËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ȉÈÎÔ‡ ™‹Ì·ÙÔ˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ·Ú¯Â›· ÙÔ˘ ÊÔÚ¤·. 4. ΔË ÛÊÚ·Á›‰· Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘. ∏ ¶√∂™∂ Î·È Ô ÙÔÈÎfi˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ Û˘Ìʈӛ·˜. ∏ Û˘Ìʈӛ· ·Ú¯›˙ÂÈ ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ï‹ÁÂÈ ÙËÓ 31Ë ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ∞ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·, ¤Ú·Ó Ù˘ ¶√∂™∂, Â›Ó·È Ù· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ (.¯. ™¢√∂, ÀËÚÂÛ›· ∂ÔÙ›·˜ ∞ÁÔÚ¿˜, ∂ÏÂÁÎÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ÙˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î.Ï.).


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ŒÏÂÁ¯ÔÈ ·fi ™¢√∂, ∂ÊÔڛ˜ ÁÈ· º¶∞ Î·È ™∂¶∂ ÁÈ· “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›·

£· “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó” ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ·ÎfiÌË Î·È “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÁÈ· ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ

¢

Âο‰Â˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó ÙȘ ÌÂÈÒÛÂȘ º¶∞ ÛÙ· ›‰Ë ÂÛÙ›·Û˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÌÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ (™∂¶∂), Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ (∂À¶∂∞) ÙÔ˘ π∫∞ Î·È Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ı· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙË “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›·.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™

∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ˘’ ·ÚÈıÌfiÓ ¤Ó· ÛÙfi¯Ô ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÙˆÓ ÂÊÔÚÈ·ÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ͯ˘ıÔ‡Ó ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Û fiϘ ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ. ◊‰Ë fiˆ˜ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Ë “£” ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘ÓÂÚÁ›· ÙÔ˘ ™¢√∂ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂÈ ÈηÓfi ·ÚÈıÌfi ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ ·fi Ù·‚¤ÚÓ˜, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ÙÛÈÔ˘Ú¿‰Èη, Ê·ÛÙ ÊÔ˘ÓÙ, ÛÔ˘‚Ï·Ù˙›‰Èη Î·È Î·ÊÂÙ¤ÚȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙ· Ì‹Ó· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÂÎÛÙÚ·Ù›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó Ù˘¯fiÓ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ·ԉ›ÍÂˆÓ Î·È ÙËÓ ·fi‰ÔÛË º¶∞ ·fi ÙÔ˘˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙË “£” Û٤ϯԘ ÙÔ˘ ™¢√∂, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ÓÂÎÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ, ̤¯ÚÈ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ó· ÚÔÛ·ÚÌfiÛÔ˘Ó ÙȘ Ù·ÌÂȷΤ˜ ÙÔ˘˜ Ì˯·Ó¤˜ Î·È Ù· ÍÂÓԉԯ›· Ó· ͯˆÚ›ÛÔ˘Ó Û ÔÈ· ÚÔ˚fiÓÙ· ı· ÂΉ›‰Ô˘Ó ·ԉ›ÍÂȘ Ì º¶∞ 23% Î·È Û ÔÈ· Ì 13%. ™‡Ìʈӷ Ì ËÁ¤˜ ·fi ÙÔ ™¢√∂, ı· Ì·›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌË Î·È “ÏÔ˘Î¤Ù·” ÂÈÙfiÔ˘ ÛÙ· Ó˘¯ÙÂÚÈÓ¿ ΤÓÙÚ·, Ì·Ú, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ì Ú¿ÍË ÙˆÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡Ó ¤ÏÂÁ¯Ô Î·È ÂÊfiÛÔÓ ·˘Ùfi ··ÈÙ›ٷÈ, Ë Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ı· ÛÊÚ·Á›˙ÂÙ·È Î·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ·Ú¯‹˜. ŒÍˆ ·fi ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ı· Ì·›ÓÂÈ È-

● ¢Âο‰Â˜ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ™¢√∂, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ÍÂÛÎÔÓ›ÛÔ˘Ó” ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÚÔÛ¯ÒÓ ËÌÂÚÒÓ

ӷΛ‰· Ì ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË “∫ÏÂÈÛÙfiÓ ÏfiÁˆ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜” . ∂¿Ó Ë ÂÓ ÏfiÁˆ Âȯ›ÚËÛË Â›Ó·È ˘fiÙÚÔË ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ·Ú¿‚·ÛË Ì¤Û· ÛÙËÓ ›‰È· ¯Ú‹ÛË, ÙfiÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÙÔ ÏԢΤÙÔ ı· ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ 48 ÒÚ˜ ÛÙÔÓ ¤Ó· Ì‹Ó·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fiÙ·Ó ÙÔ Ï‹ıÔ˜ ÙˆÓ ·ԉ›ÍÂˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı›, ÍÂÂÚÓ¿ ÙȘ 10 ‹ ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û ·Í›· Ù· 500 ¢ÚÒ, ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘ ı· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó ÌËÓ˘Ù‹ÚÈ· ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ı· ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÙËÓ Î·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘ Ì ‚¿ÛË Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Î·È ÁÈ· ÙȘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ÛÙÔȯ›·, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÔÈÓ‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 4 ÌËÓÒÓ Î·È Û ˘ÔÙÚÔ‹ ÔÈ-

Ó‹ Ê˘Ï¿ÎÈÛ˘ 6 ÌËÓÒÓ. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È ÙˆÓ ∂ÊÔÚÈÒÓ ı· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÂÈÙfiÔ˘ ÚfiÛÙÈÌ· Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜ Î·È ÂχıÂÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰ÂÓ Îfi‚Ô˘Ó ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È ·ԉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó Ì ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜. ∞Ó ·ÚÓËıÔ‡Ó Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ Ú¿ÍÂȘ, ÙfiÙ ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÂÈ‚ÔÏ‹˜ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ ı· ı˘ÚÔÎÔÏÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÏÂÁ¯fiÌÂÓÔ˘. ∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÈÌÔηٷÏfiÁˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ™¢√∂, ·ÔÛÎÔ› ÛÙÔ Ó· Á›ÓÂÈ Û‡ÁÎÚÈÛË ÙÈÌÒÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÌÂȈ̤ÓÔ˘ º¶∞ ·fi Û‹ÌÂÚ·. ∏ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ¤ÙÔÈÌÔ Ê·ÁËÙfi Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, Ù·¯˘Ê·Á›·, ¯˘ÌÔ‡˜ ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ,

ÚÔÊ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ηʤ˜, ÙÛ¿È, ÛÔÎÔÏ¿Ù· Î.¿., ·Ó·„˘ÎÙÈο, ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿ Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·fi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ù·¯˘Ê·Á›·, ÔÙ¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈ˙fiÌÂÓ·, ˘ËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Û ηÊÂÓ›·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, „ËÙÔˆÏ›·, ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›·, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ·, ÛÓ·Î Ì·Ú, Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ ΤÙÂÚÈÓÁÎ, Ê·ÁËÙfi Û ·Î¤ÙÔ, ÁÏ˘Î¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈ˙fiÌÂÓ· Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ·Î¤Ù· ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Û ÍÂÓԉԯ›·. √ º¶∞ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 23% Û 13%, ÂÓÒ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÂÎÙfi˜ Ù˘ ∫Ú‹Ù˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi 16% ÛÙÔ 9%. ΔÔ ™¢√∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Ó· ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ˘˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜, ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› ÙfiÛÔ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ º¶∞ ·fi ÙÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙËÓ 1Ë ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013 Ù· ÚÔ˚fiÓÙ· ÛÙ· ÔÔ›· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÌÂȈı› Ô º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË Â›Ó·È Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: -ŒÙÔÈÌÔ Ê·ÁËÙfi Ô˘ ·ÁÔÚ¿˙ÂÙ·È ‹ ÛÂÚ‚›ÚÂÙ·È Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·‚¤ÚÓ˜, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î.¿. -Ã˘ÌÔ› ÊÚÔ‡ÙˆÓ Î·È Ï·¯·ÓÈÎÒÓ, ÚÔÊ‹Ì·Ù· fiˆ˜ ηʤ˜, ÙÛ¿È ‹ ÛÔÎÔÏ¿Ù·, ·Ó·„˘ÎÙÈο Î·È ÂÌÊȷψ̤ӷ ÓÂÚ¿, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÒÏËÛ˘ (‰ËÏ·‰‹ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÚ›ÙÂÚ·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, Ù·¯˘Ê·Á›· Î.Ï.). -ÀËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Û ηÊÂÓ›·, ηÊÂÙ¤ÚȘ, ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·, ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, „ËÙÔˆÏ›·, ÔÈÓÔÌ·ÁÂÈÚ›·, ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈ·, ÛÓ·Î Ì·Ú, Á·Ï·ÎÙÔˆÏ›· Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È¿ıÂÛ˘ ΤÙÂÚÈÓÁÎ. -º·ÁËÙ¿ Û ·Î¤ÙÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ê·ÁËÙ¿

∞fi ÙÔ Á.Á. ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ã. £ÂÔ¯¿ÚË

¢È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ ÌÂÙ¿ ÙË Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ º¶∞ ∞£∏¡∞, 31. ª∂™ø Twitter ı¤ÏËÛ ӷ Ú›ÍÂÈ

ʈ˜ ÛÙË Û‡Á¯˘ÛË Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠ̠ÙËÓ ÂÁ·ÎÏÈÔ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË, Ô °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÿÚ˘ £ÂÔ¯¿Ú˘, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Â›Ó·È “13% ·ÓÂÍ·Úًو˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È” ÙÔ ÚÔ˚fiÓ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ hashtag #misinformation (·Ú·ÏËÚÔÊfiÚËÛË) Ô Î. £ÂÔ¯¿Ú˘ ·Ê‹ÓÂÈ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ÂÁ΢ÎÏ›Ô˘ ·fi Ù· ªª∂, ηıÒ˜ ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÂÊËÌÂÚ›‰ˆÓ Û‹ÌÂÚ· ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· “·Ï·Ïԇ̔ Î·È “ÚÔ¯ÂÈÚfiÙËÙ·” ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ‰È¢ÎÚ›ÓËÛË, ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ‰È·Ê¤ÚÂÈ ÌfiÓÔ ÛÙ· ·Ó·„˘ÎÙÈο ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‹ fi¯È. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Á¯˘ÛË ÁÈ· ÙÔ Ô˘ ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ô º¶∞ ÛÙËÓ ÂÛÙ›·ÛË ·fi 23% ÛÙÔ 13% ·fi 1˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì›· Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÈÂΉÈΛ ¤Ó·ÓÙÈ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ, ÚÔοÏÂÛÂ Ô ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÙ·È ÙÔ ÚÔ˚fiÓ.

● √ ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ã¿Ú˘ £ÂÔ¯¿Ú˘

°È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÂÓÒ ÙÔ Ê·ÁËÙfi ›Ù ÙÚÒÁÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ›Ù ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13%, Ù· ÌË ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ Ô˘ ·Ú·‰›‰ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û›ÙÈ (ÓÂÚfi, ÚÔÊ‹Ì·Ù·, ¯˘ÌÔ› Î.·.), ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 23%. ∞Ó Ù· ηٷӷÏÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13%. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ Ù· ·ÏÎÔÔÏÔ‡¯· ÔÙ¿ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙÔ 23% ›Ù ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜, ›Ù ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

¶ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Î·È ÙÔ Ù› ÈÛ¯‡ÂÈ Ì ٷ ÍÂÓԉԯ›· ηıÒ˜ ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙÔ Ì›ÓÈ Ì·Ú ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹, ÂÓÒ ·Ó Ù· ·Ú·ÁÁ›ÏÂÈ Ô ÂÏ¿Ù˘ Î·È ¤ÚıÔ˘Ó ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹. ™Â ÓÂfiÙÂÚË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ º¶∞ (23%) Û fiϘ ÙȘ Ú¿ÍÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ·Ï˘Û›‰· ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘˜ (ÂÈÛ·ÁˆÁ‹, ·Ú·ÁˆÁ‹, ¯ÔÓ‰ÚÈ΋ ÒÏËÛË, ÏÈ·ÓÈ΋ ÒÏËÛË) ·fi ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÌÔÚÊ‹˜ Âȯ›ÚËÛË (¯ ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ, Ì›ÓÈ Ì¿ÚÎÂÙ, ÂÚ›ÙÂÚ·, ΢ÏÈΛ·, ÎÏ). √ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ·˘Ùfi˜ ÈÛ¯‡ÂÈ ·fi 1.9.2011, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 34 ÙÔ˘ Ó. 3986/2011. ∏ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÛÙ›·Û˘, Î·È Û˘ÓÂÒ˜ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ·Ó·„˘ÎÙÈÎÒÓ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰È¿Ù·ÍË ˘¿ÁÂÙ·È ·fi 1.8.13 ¤ˆ˜ 31.12.13 ÛÙÔÓ ÌÂȈ̤ÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ (13%). ∫·Ù¿ ¿ÁÈ· ÓÔÌÔÏÔÁ›· ÙÔ˘

¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ·ÚÌfi‰ÈÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·˘ıÂÓÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›· ÙˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘, ˆ˜ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÂÛÙ›·Û˘ ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÂÈÙfiÈ· ηٷӿψÛË ÂÓÙfi˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ (‰È¿ıÂÛË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ, ÂÈÙÚ·¤˙ÈˆÓ Û΢ÒÓ, ÛÂÚ‚›ÚÈÛÌ·, ηı·ÚÈÛÌfi˜ ¯ÒÚˆÓ, ÎÏ), ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ‰ÂÓ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ÚfiÛıÂÙ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ˆ˜ ·ÓˆÙ¤Úˆ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·Ú¿‰ÔÛË ·Á·ıÒÓ, Ë ÔÔ›· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ ·Á·ıfi (∞fiÊ·ÛË Ù˘ 10.3.2011 ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂΉÈη˙fiÌÂÓ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ C-497/09, C- 499/09, C501/09 Î·È C-502/09)”. Ÿˆ˜ ηٷϋÁÂÈ Ë ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: ” ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù¤ÏÔ˜ ·ÎÚÈ‚¤˜ fiÙÈ Ô Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ÙˆÓ ¤ÙÔÈÌˆÓ Ê·ÁËÙÒÓ ‰È·ÊÔÚÔÔÈÂ›Ù·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ‹ ÂÎÙfi˜ (.¯. Ì ·Ú¿‰ÔÛË Î·Ù’ Ô›ÎÔÓ). ™ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÓ ÏfiÁˆ ·Á·ıÒÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Û οı ÂÚ›ÙˆÛË Ô ÌÂȈ̤ÓÔ˜ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ (13%.)”.

Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi ηÓÙ›Ó˜, ΢ÏÈΛ· Û Á‹‰·, Ì·Ú ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È ı¿ÙÚˆÓ, ÈÙ۷ڛ˜, ÎÈÓ¤˙Èη, Á‡̷ٷ ‰È·›Ù˘ ‹ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ ‰È·ÙÚÔÊ‹˜. ∂›Û˘, ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Ô˘ ˆÏÔ‡Ó Ì·ÁÂÈÚÂ̤ÓÔ Ê·ÁËÙfi Î·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ˆÏÔ‡Ó Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜, Ù˘ÚfiÈÙ˜, Û·Ï¿Ù˜ Î·È ÏÔÈ¿ ·ÚfiÌÔÈ· ‹ ÛÓ·Î. -°Ï˘Î¿ ÛÂÚ‚ÈÚÈ˙fiÌÂÓ· Û ˙·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›·. Δ· ÁÏ˘Î¿ Ô˘ ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ηٷӿψÛË ÂÎÙfi˜ ηٷÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 13%. -ÀËÚÂۛ˜ ÂÛÙ›·Û˘ Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, ηÊÂÙ¤ÚȘ ‹ Ì·Ú ÍÂÓԉԯ›ˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ·Î¤Ù· ‰È·ÌÔÓ‹˜ Î·È ‰È·ÙÚÔÊ‹˜ Û ÍÂÓԉԯ›· (‰È·ÌÔÓ‹ Ì ÚˆÈÓfi, ‰È·ÌÔÓ‹ Ì ÚˆÈÓfi Î·È Á‡̷ ‹ all inclusive).

ŒÏÂÁ¯ÔÈ Î·È ÁÈ· “Ì·‡ÚË” ÂÚÁ·Û›· ∂ÓÈÛ¯˘Ì¤Ó· ÌÂÈÎÙ¿ ÎÏÈÌ¿ÎÈ· ÙÔ˘ ™∂¶∂, Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∂ϤÁ¯Ô˘ ∞ÛÊ¿ÏÈÛ˘ ÙÔ˘ π∫∞ (∂À¶∂∞) Î·È Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ı· Û·ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ‰›ÌËÓÔ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ - ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∫·Ù¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ı· ÂÏÂÁ¯ıÔ‡Ó 106 ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ë ™ÎÈ¿ıÔ˜, Ë ™ÎfiÂÏÔ˜, Ë ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ Î·È Ô μfiÏÔ˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ™∂¶∂ ÙÔ ÚÒÙÔ 6ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Ë “Ì·‡ÚË ÂÚÁ·Û›·” ‹Ù·Ó 26,8%, ÙÔ ›‰ÈÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ 2011 ¤ÊÙ·Û ÙÔ 29,9%, ¤Ú˘ÛÈ ÂÎÙÔ͇ıËΠÛÙÔ 35,9% Î·È Ê¤ÙÔ˜ Ë ·ÓÔ‰È΋ Ù˘ ÔÚ›· Û˘Ó¯›ÛÙËΠ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ 38,4%. ¢ËÏ·‰‹, Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ 10 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ¯ˆÚ›˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

“¶˘Ú¿” ª. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô Ó/Û ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ™Δ∏¡ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›ˆÓ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô‰ËÁ› ÙÔ Ó¤Ô ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ Û ‰‹ÏˆÛ‹ Ù˘ Ë ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ª·Ú›Ó· ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË. “ªÂ ÙÔ ·ÚfiÓ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ Â˘ÓÔÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ·ÚÈÔ ÏfiÁÔ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∂ÓÒ ÛÙfi¯Ô˜ ˘ÔÙ›ıÂÙ·È fiÙÈ Â›Ó·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·È ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙȘ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ. ™ÙÔ˘˜ ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ Â›Ó·È ÂȂ‚ÏË̤ÓÔ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ì ¢ÂÏÈÍ›· Î·È ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹. ªÂ χË ÌÔ˘ ‰È·›ÛÙˆÛ· fiÙÈ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ·‰˘Ó·Ù› Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› οÙÈ ÙfiÛÔ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÂÓ‹ÚÁËÛ ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Â·Ó·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Ù˘ ηٿÛÙ·Û˘, ·ÏÏ¿ ÚÔ‚·›ÓÂÈ Î·È Û Â-

Ó¤ÚÁÂȘ Ô˘ Ï‹ÙÙÔ˘Ó ÙȘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜ Ì·˜ ˘Ô‰Ô̤˜. √È fiÚÔÈ ˘ÂÚÔ¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜ Î·È ‰ÂÓ ÌÈÏÒ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›·, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙË ¯ÒÚ· ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÛÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ ÁÈ· ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ‚ÈÔÌ˯·Ó›·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Î·È ÔÈ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÂÂͤÏıÔ˘Ó Û ٤ÙÔȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ·›ÚÓÔ˘Ó Î·È Ì¤ÙÚ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ·ÚÂÓ¤ÚÁÂȘ. ∂͢ËÚÂÙÒÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÒÓ Î·È ·Ô‰˘Ó·ÌÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ÌÂÛ·›·˜ Ù¿Í˘ Î·È ÌÈÎÚ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ηٷχ̷ٷ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ∂.√.Δ. Î·È ·‰È·ÊÔÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÚÔ˜ ÙË Ï¿ıÔ˜ ηÙ‡ı˘ÓÛË” ‰‹ÏˆÛÂ Ë Î. ÃÚ˘ÛÔ‚ÂÏÒÓË.

∂∫¶ΔøΔπ∫√ ∫√À¶√¡π

10 ¢ÚÒ

·fi ÙÔ 1971

∞Ó‰ÚÈ΋ Ìfi‰· ™·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙË ¡∂∞ Ì·˜ ¢π∂À£À¡™∏ ΔÔ¿ÏË 22


ª·ÁÓËÛ›· 16 ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙÔ μÈÔÏÔÁÈÎfi ∫·ı·ÚÈÛÌfi μfiÏÔ˘ ™∂ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™ÙÔ Ê‡ÏÏÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Û·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28/7/2013, Ë ˘‡ı˘ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ οÓÂÈ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ÂÓË̤ڈÛË ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. ∞Ù˘¯Ò˜, fï˜, ‰ÂÓ ·ÔʇÁÂÈ ÙȘ ·È¯Ì¤˜ ηٿ ÙˆÓ “ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ” (ÔÈˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜;) ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ηÙËÁÔÚ› ÁÈ· “˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋ ¢·ÈÛıËÛ›·” Î·È “fiÙÈ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ··Í›ˆÛË Ù˘ ¢∂À∞ªμ...”. ∏ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ª·ÁÓËÛ›·˜ ‹‰Ë ‰È·Ó‡ÂÈ ÙÔ 17Ô ¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Î·È ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi ¤¯ÂÈ ·ԉ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ªÂ ÙËÓ ›‰È· ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· ¤¯ÂÈ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙË ¢∂À∞ªμ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ Ù· ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·, Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ÛÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‚ÔËıÒÓÙ·˜ fiÔ˘ ÌÔÚ›. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ¤ÓÙ·Í˘ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ô˘ ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, ‰Â¯fiÌÂÓË ÙȘ ¢¯·ÚÈÛٛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘. ∞ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ¤ÚÁ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ·, ıÂÙÈ΋ ‹Ù·Ó Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ̤ÏÔ˘˜ Ì·˜ ∫. μÔÏÈÒÙË, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÎÚÔÛˆ› ÙȘ ÔÈÎÔÏÔÁÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿ Ë ¶¶ª ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· Ï˘ı›, fiˆ˜ ‰È·Ù›ÓÂÙ·È Ë Î. ¢ÈÔÌ‹, fiÙ·Ó ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ ÌÂÙÒÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û‡ÛÙËÌ· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ηı·ÚÈÛÌÔ‡. ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ë ¶¶ª Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÁÁ›ÏÂÈ Î·È Ó· ÌËÓ Î·Ù·‰ÈοÛÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜, fiˆ˜ ÙÔ fiÙÈ Ë ¢È·‰ËÌÔÙÈ΋ ÙfiÙ Âȯ›ÚËÛË, ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ˘ÔÙ›ıÂÙ·È ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ô˘‰¤ÔÙ ·¿ÓÙËÛ Û ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·¢ı‡ÓÂÈ Î·È ÔÚÈṲ̂ӷ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi˜ ηı·ÚÈÛÌfi˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠Â›Û˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ì ӷ Û¤ÚÓÔÓÙ·È Â› Ì‹Ó˜ ¤ÚÁ· Î·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ì·˜. √‡Ù Â›Û˘ fiÙÈ Â› 4 Î·È ϤÔÓ Ì‹Ó˜ Ó· ¤ÂÊÙ·Ó Û¯Â‰fiÓ ·ÓÂÂͤÚÁ·ÛÙ· χ̷ٷ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Û ·Ú·Î›ÌÂÓÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ Î·È ‰ÂÓ Â›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÙÔÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. °È· fiÏ· ·˘Ù¿ ÌÔÚ› Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ Â˘ı‡ÓË Ë Î. ¢ÈÔÌ‹, ·ÏÏ¿ Ë ÂοÛÙÔÙ ‰ÈÔ›ÎËÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› fï˜ Ó· ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ·˘Ùfi Ë ¶¶ª. ∂Ì›˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ÙË Û˘Ì‚ÔÏ‹ Ù˘ Î. ¢ÈÔÌ‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi, ÛÙËÓ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, fiˆ˜ Î·È ÙË ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË ·ÏÏ·Á‹ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›·. ∞˘Ùfi ‚¤‚·È· ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È ÔÙ¤ Ó· Ì·˜ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ·. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô ÚfiÏÔ˜ Ì·˜” .

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

∞›ÙËÌ· ÚfiÛÏ˄˘ 172 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜

ΔÂÚ¿ÛÙÈ· ÎÂÓ¿ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶.∂. ª·ÁÓËÛ›·˜ ™Â ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ıËÎ·Ó 200 ˘¿ÏÏËÏÔÈ

ÙÔ˘˜ 172 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ÔÈ ÂÓÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ Ô˘ ˙ËÙ› Ó· ÚÔÛÏ¿‚ÂÈ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ̤۷ Û 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÙÔ 40% Î·È ϤÔÓ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ.

Δ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎÂÓ¿ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ÛÙȘ Δ¯ÓÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ. ΔÔ ÚÔÛˆÈÎfi Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›, fiÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·˘Í¿ÓÔ˘Ó Î·È Ó¤Â˜ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÍÂË‰Ô‡Ó ‰È·ÚÎÒ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘ Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¤Ó·˜ “˙ˆÓÙ·Ófi˜” ÔÚÁ·ÓÈÛÌfi˜, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· Â͢ËÚÂÙÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰ËÌfiÙ˜, Ó· ÂÎÔÓÔ‡ÓÙ·È ÌÂϤÙ˜, Ó· ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜ Î·È ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜. ™Â ·˘Ù‹ ÙË Û˘Óı‹ÎË, Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ˆ˜ Û·Ó›‰· ÛˆÙËÚ›·˜. 줂·È· ÛÙËÓ ∞ÓÙÈÂÚÈʤÚÂÈ· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÔÈ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰Âο‰ˆÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 2,5 ¯ÚfiÓÈ·, ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Ì οÔȘ ÔÏÈÁfiÌËÓ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ. °È·Ù› fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ı¤ÏËÛË Î·È ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ ÁÈ· Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ·Ó·ÌÊ›‚ÔÏ· ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›·, ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰ÈηÈÔ‰ÔÛ›· (.¯. οÔȘ ˘ÔÁڷʤ˜), ÒÛÙ ӷ ηχ„Ô˘Ó Ì Â¿ÚÎÂÈ· ÎÚ›ÛÈÌ· ÁÚ·Ó¿˙È· Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ. √ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì·˜ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ ÛÔ‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ¶ÂÚÈ-

·fi ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ™ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ Ô˘ ˙ËÙ¿ÌÂ, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™ÙËÓ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋ ı¤ÏÔ˘Ì 44 ¿ÙÔÌ·, ÛÙȘ ¢ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÀËÚÂۛ˜ ¤ÓÙÂη ¿ÙÔÌ·, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ™˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÂÓÓÈ¿ ¿ÙÔÌ·, ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ÂÓÒ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ ı¤ÏÔ˘Ì ÁÈ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÚfiÓÔÈ·˜.

¢È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ

● ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ηıÒ˜ ̤۷ Û 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ¯·ı› ÙÔ 40% Î·È ϤÔÓ Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ

ÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √È ˘¿ÏÏËÏÔÈ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ, ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ Î·È Ó· ÚÔˆıËıÔ‡Ó Ù‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘, ÌÂϤÙ˜ Î·È ÂÚÁÔÏ·‚›Â˜. ª¤Û· Û 2,5 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯Ô˘Ì ¯¿ÛÂÈ 170 Î·È ϤÔÓ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÏfiÁˆ ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛˆÓ. ŒÙÛÈ ÛÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÙÔ˘˜ 380 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ 200” . √ ›‰ÈÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Ì·˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·ÔÛÙ›ÏÔ˘Ì ٷ

·ÈÙ‹Ì·Ù¿ Ì·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó. ∞̤ۈ˜ ÔÈ ¤ÍÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ η٤ÁÚ·„·Ó Ù· ·ÈÙ‹Ì·Ù· Î·È ¯ı˜ Ù· ·ÔÛÙ›ϷÌÂ. ™˘ÓÔÏÈο ˙ËÙ¿Ì 172 Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˘˜ Ô˘ ı· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È ÙËÓ ÚÒÙË ÊÔÚ¿. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ı¤ÛˆÓ, Á‡Úˆ ÛÙȘ 67, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∞Ó·ÁÎÒÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ¤¯ÂÈ “·Ô‰ÂηÙÈÛÙ›”

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‹ÌÂÚ· Û˘Ó‰ÚÈ¿˙ÂÈ Ë √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ ı· Â›Ó·È Î·È Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÙˆÓ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ï¢ÎÔ‡ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ÂȉÈÎÒÓ ÚԉȷÁÚ·ÊÒÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙȘ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘, Ë È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÈ ‰È·ÁÚ·ÌÌ›ÛÂȘ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ÏfiÁˆ ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ë ˘ËÚÂÛ›· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Û Ӥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‰È·ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘. ∏ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ·ÁÁ›˙ÂÈ Ù· 74.000 ¢ÚÒ Ì·˙› Ì ÙÔ º¶∞. ◊‰Ë ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÁÚ·ÌÌÈÛÙ› ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· οÔÈ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ Â·Ú¯È·ÎÔ‡ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, fiˆ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-∞Ó¿‚Ú·˜, μfiÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÓË̤ڈÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ ÁÈ· Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó·

ÃÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜ ˙ËÙ› Ô √§μ Δ∏¡ Ï‹ÚˆÛË 13 ı¤ÛÂˆÓ ˘-

·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Ô √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ §È̤ӷ μfiÏÔ˘ (√§μ) ̤ۈ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ™Ù·‰È·Î¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó 14 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ˙‹ÙËÛ ÙËÓ Ï‹ÚˆÛË 13 ı¤ÛÂˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁˆÓ. ™˘ÓÔÏÈο Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ˘ËÚÂÙÔ‡Ó 47 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ 15·‡ÁÔ˘ÛÙÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Ó¤·˜ ÎÏ·‰È΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙ· ÂÚÈÊÂÚÂȷο ÏÈÌ¿ÓÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ¯ı˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î. π. ¶Ú›ÁÎÔ˜, ˙ËÙÂ›Ù·È ÂÓË̤ڈÛË ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÔ˘Ó ˘‰ÚÔÏ¿Ó· ·fi μfiÏÔ˜ ÚÔ˜ ∞ı‹Ó·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ™ÔÚ¿-

● ™Ù·‰È·Î¿ Ù· ÂfiÌÂÓ· ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó 14 ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÏÏ›„ÂȘ Û ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÁÂÚ·ÓÒÓ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘˜

‰Â˜. ™ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ¤¯ÂÈ ·ÔÛÙ·Ï› Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· “Hellenic Seaplanes” , ÛÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Ó ÂÓË̤ڈÛË, ÁÈ· ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ˆ˜ ÛÙ·ıÌfi ÛÙȘ Ù‹ÛÂȘ ˘‰ÚÔ-

Ï¿ÓˆÓ. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √§μ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ıÂÙÈ΋ ÛÙËÓ Â¤Ó‰˘ÛË. £ÂÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ Δ·ÌÂ›Ô ∞ÍÈÔÔ›ËÛ˘ π‰ÈˆÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ (Δ∞π¶∂¢), ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÂÚȤÏıÂÈ Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙÔ˘ √§μ. °È· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ‡·ÚÍË ¯Ò-

ÚÔ˘ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ÂÈ‚·ÙÒÓ ÛÙË ÛÙÂÚÈ¿, fiˆ˜ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ¯ÒÚÔ˜ ψً˜ Âͤ‰Ú·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ‰¤ÓÔ˘Ó Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó·, fiˆ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÚÔ‚Ï‹Ù· ÙÔ˘ ÏÈÌ·ÓÈÔ‡ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Â›Û˘, ‰›Ô ı·Ï·ÛÛÔ‰ÚfiÌËÛ˘ Ì ̋ÎÔ˜ 200 ̤ÙÚˆÓ, fiÔ˘ Ù· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηٿÏÏËÏÔ˘˜ ÂÏÈÁÌÔ‡˜, ‰È¿‰ÚÔÌÔ˜ ·fi Î·È ÚÔÛı·Ï¿ÛÛˆÛ˘ 100-120 ̤ÙÚˆÓ ÁÈ· ˘‰ÚÔÏ¿Ó· 20 ı¤ÛˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· “Hellenic Seaplanes” ÛÙԯ‡ÂÈ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÂÈ‚·ÙÒÓ ¿Ó¢ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜, ÂÈÛÎÂÙÒÓ ÌÓËÌ›ˆÓ, ÔÌ¿‰ˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Î·È ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ ÙÛ¿ÚÙÂÚ, ÂÈ‚·ÙÒÓ “¿ÁÔÓ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜” , ηıÒ˜ Î·È ÛÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ. ∂ȉÈÒÎÂÈ Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó· Twin Otter Series 400 Î·È Ó· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÈ ‚¿ÛÂȘ Û ∫¤Ú΢ڷ, πˆ¿ÓÓÈÓ·, ∫ÂÊ·ÏÔÓÈ¿, ¶¿ÙÚ·, ∞ı‹Ó·, μfiÏÔ, ™ÎÈ¿ıÔ, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, §‹ÌÓÔ, §¤Û‚Ô, ÛÔ, ™‡ÚÔ, ∫¿Ï˘ÌÓÔ, ™·ÓÙÔÚ›ÓË,

ƒfi‰Ô, ÷ÓÈ¿, ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ∏Ú¿ÎÏÂÈÔ. ª¿ÏÈÛÙ·, ˘fiÛ¯ÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÙˆÓ ˘‰ÚÔÏ¿ÓˆÓ ı· Â›Ó·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ÏÔ›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Î·È Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ “K2 Smart Jets” Î·È “∂ÏÏËÓÈο À‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·” . ™Ùfi¯Ô˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Â›Ó·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2014 Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ˘‰ÚÔÏ¿Ó·. ∏ “∂ÏÏËÓÈο À‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·” , ÌÂÙ¿ ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· Ù· À‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈ·, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Î·È ¿ÏÏˆÓ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈˆÓ Û ∫Ú‹ÙË, ∫˘ÎÏ¿‰Â˜, ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·, ∞ÚÁÔÛ·ÚˆÓÈÎfi˜, ™ÔÚ¿‰Â˜ Î.Ï. ΔÔ ˘‰·ÙÔ‰ÚfiÌÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯ˆÚÔıÂÙËı› ‹‰Ë ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ √§μ, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ·Ó·ÙÔÏÈÎfi ÎÚË›‰ˆÌ· Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÚÔ‚Ï‹Ù·˜. ¢∏ª√.™.


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ÕÌÂÛÔÈ ·Ô‰¤ÎÙ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘ - 12 ÙÔÌ›˜ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË

™·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·ÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi Î·È ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2013 ̤۷ ·fi Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. Δ· ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎÒ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ·fi Ù· ¤ÍÈ ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ·, ÂÓÒ ÏÈÁÔÛÙÂ‡Ô˘Ó Î·È Ù· ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ÛÙ· ÙÚ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ·ÔÛ˘Ó‰¤ÂÙ·È ÂÓÙÂÏÒ˜ ·fi ÙȘ ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. ∂›Û˘ ÛÙÔ Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰Ò‰Âη ÙÔÌ›˜, Ë ÊÔ›ÙËÛË ı· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜ Î·È ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· οÓÔ˘Ó Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

ƒÈ˙ÈΤ˜ Â›Ó·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÙË Ï˘ÎÂȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ηٷٛıÂÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Î·È ÂÈʤÚÂÈ ÂÓÙÂÏÒ˜ Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ Ô˘ ÙÔ ÈÔ Èı·Ófi Â›Ó·È Ó· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ˚fiÓ Û˘˙‹ÙËÛ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓˆÓ. °È· ÙÔ °ÂÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ Ë Ê˘ÛÈÔÁӈ̛· Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÛ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Â›Ó·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Û ÏÈÁfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·, Ó· ÂÈÛ·¯ıÔ‡Ó Ó¤· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÌÔÚʈÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ·ÔÏ˘ÙËÚ›Ô˘ §˘Î›Ԣ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ‰›ÓÔ˘Ó ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ·fi ¤ÍÈ ¤ˆ˜ ÔÎÙÒ Ì·ı‹Ì·Ù·, ÂÓÒ fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ·ÓÂÏÏ·‰ÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ı· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Û ٤ÛÛÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·. √È ÙÚÂȘ ıÂÌ·ÙÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: √ ÚÒÙÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 1Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶Â‰›Ô ÙˆÓ ∞ÓıÚˆÈÛÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, Ù·

∞Ú¯·›·, ÙËÓ πÛÙÔÚ›· Î·È Ù· §·ÙÈÓÈο. √ ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙ· 2Ô, 3Ô Î·È 4Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈο ¶Â‰›· ˆ˜ £ÂÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙË ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, Ù· ª·ıËÌ·ÙÈο, ÙË º˘ÛÈ΋, ÙË ÃËÌ›· ‹ ·ÓÙ› ÁÈ· ª·ıËÌ·ÙÈο ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë μÈÔÏÔÁ›· ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ÛÙÔ¯Â‡Ô˘Ó Û π·ÙÚÈΤ˜ ™¯ÔϤ˜. Δ¤ÏÔ˜ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ıÂÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÎÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÓÔÌ·Û›· √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙÔ 5Ô ∂ÈÛÙËÌÔÓÈÎfi ¶Â‰›Ô Î·È Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ 1Ô˘ ¶Â‰›Ô˘, Ù· ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· ›ӷÈ: ¡ÂÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÏÒÛÛ·, ª·ıËÌ·ÙÈο Î·È ™ÙÔȯ›· ™Ù·ÙÈÛÙÈ΋˜, √ÈÎÔÓÔÌ›·, πÛÙÔÚ›· ‹ º˘ÛÈ΋. ∂›Û˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ˘Ô-

„‹ÊÈÔÈ Ó· ‰È·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ ٤ٷÚÙÔ Ì¿ıËÌ· ÛÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜.

ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ™ËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Δ¯ÓÈÎfi §‡ÎÂÈÔ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ‰Ò‰Âη ÙÔÌ›˜. ∏ ÊÔ›ÙËÛË ı· Â›Ó·È ÙÚÈÂÙ‹˜, ÂÓÒ ÛÙÔ ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Î·È Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. √È Ì·ıËÙ¤˜ ı· ÂÈϤÁÔ˘Ó ÙÔ̤· ·fi ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË §˘Î›Ԣ. √È ‰Ò‰Âη ÙÔÌ›˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ªË¯·ÓÔÏÔÁ›·˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁ›·˜, ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜, ¢ÔÌÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ, ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ∂ÎÌÂÙ·ÏχۈÓ, ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È ¢È·ÙÚÔÊ‹˜, ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È º˘ÛÈÎÒÓ ¶fiÚˆÓ, ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ªÔ-

Ó¿‰ˆÓ, ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ Î·È ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È √ÈÎÔÓÔÌ›·˜, ¡·˘ÙÈÎÒÓ¶ÏÔÈ¿Ú¯ˆÓ, ¡·˘ÙÈÎÒÓ-ªË¯·ÓÈÎÒÓ. ™ÙËÓ ∞’ Ù¿ÍË ÔÈ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ı· Â›Ó·È 26 Î·È ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÂÓÓÈ¿ ÒÚ˜. ™ÙË μ’ Ù¿ÍË §˘Î›Ԣ ÔÈ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Â˜ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ı· Â›Ó·È 18 Î·È ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ̤· 17, ÂÓÒ ÛÙË °’ Δ¿ÍË §˘Î›Ԣ ÔÈ ÒÚ˜ ‰È‰·Ûηϛ·˜ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜ ı· Â›Ó·È ‰Âη٤ÛÛÂÚȘ, ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ̤· ‰Âη¤ÓÙ ÒÚ˜, ÂÓÒ ¤ÍÈ ÒÚ˜ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ ¿ÛÎËÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÁÂÓÈ΋˜ ·È‰Â›·˜, ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· Ë °ÏÒÛÛ· Î·È Ù·

ª·ıËÌ·ÙÈο, ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Ë º˘ÛÈ΋ Î·È Ë ÃËÌ›·, Â›Û˘ ·fi ‰‡Ô ÒÚ˜ Ë ∞ÁÁÏÈ΋ °ÏÒÛÛ· Î·È ·fi ¤ÍÈ ÒÚ˜ Ë ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋. √È ·fiÊÔÈÙÔÈ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ ı· ·ÔÎÙÔ‡Ó ·ÔÏ˘Ù‹ÚÈÔ ÈÛfiÙÈÌÔ Ì ·˘Ùfi ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ Î·È Δ›ÙÏÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÛÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ÂÍÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÙÔ̤· Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·Ù¿ Ù· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÛÔ˘‰ÒÓ ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ı· ÈÛÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ÔÈÎÂ›Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. ¢ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Û¯ÔÏÈ΋ ¯ÚÔÓÈ¿ Î·È ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ ∞’ Ù¿Í˘. √È Ì·ıËÙ¤˜ Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ °’ Ù¿Í˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈο Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Ì ÙÔ ÈÛ¯‡ÔÓ Û‡ÛÙËÌ·. ∞fi ÙËÓ ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÓfiÌÔ˘ Â›Ó·È ıÔÏfi Î·È ‰ÂÓ Ï‡ÓÂÈ Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘, ÂÓÒ Ù›ıÂÙ·È Î·È ˙‹ÙËÌ· ·fiÎÙËÛ˘ Â·ÚÎÒÓ ÁÓÒÛˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Â›Ó·È ‰˘Û¿ÚÂÛÙÔ Ô˘ ·ÔÎÏ›ÔÓÙ·È ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ÀÁ›·˜-¶ÚfiÓÔÈ·˜, √¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÙÔ̤·˜ ∂Ê·ÚÌÔÛÌ¤ÓˆÓ Δ¯ÓÒÓ, ·ÏÏ¿ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Ô˘ ‰›‰·Í·Ó ̤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÁÂÈ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·.

∞ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ·ÔχÛÂȘ, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÂÏÒÓ ¢∂¶

∞ÓÙ›ıÂÙÔÈ ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ º√μ√À™ fiÙÈ ı· Â›Ó·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î‡Ì· ·ÔχÛÂˆÓ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÂͤÏÈÍË Ô˘ ·Ó ˘ÏÔÔÈËı› ı· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ Û ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ÛÔ˘‰ÒÓ. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ ÙÔÈÎfi ∞η‰ËÌ·˚Îfi ÿ‰Ú˘Ì· 40-50 ÌfiÓÈÌÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÂÏÒÓ ¢∂¶. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ó· ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó, ÙÂÏÈο ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂΛ ÂÚÁ·Û›·. ∞fi ÙË ÌÈ· ÔÈ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË Ë ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ˘˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ¤Ó· ÂÎÚËÎÙÈÎfi ÙÔ›Ô ·fi ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ۯ‰ȿ-

˙ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ·fi ÙȘ ¤ÍÈ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙȘ ÔÎÙÒ ‹ ÛÙȘ ÂÓÓÈ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ› ·ÓÙÈÙ›ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÂÙÚÈ¤Ù·È Ì ‰È‰·ÎÙÈΤ˜ ÒÚ˜ Â›Ó·È ¿ÌÂÛ· Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË Ì ÙË ‰È‰·Ûηϛ·, Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ·È, fiˆ˜ Ô ·ÓÙ›ÛÙÔȯԘ ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ Î·È ÙÔ §‡ÎÂÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜ ·Î·Óı҉˜ Â›Ó·È ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È ÛÙ· ∞∂π Ô˘ ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Â¤Ú¯ÔÓÙ·È. ™ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰È‰¿ÛÎÔ˘Ó Á‡Úˆ ÛÙ· 400 ̤ÏË ¢∂¶. ª¤¯ÚÈ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ πÔ˘Ó›Ô˘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ∞∂𠉛‰·ÛÎ·Ó 9.299 ̤ÏË ¢∂¶. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈ-

ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜, ̤۷ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË ¤Ó·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ‡˜. ∂›Û˘ ÔÈ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ¢∂¶ ÛÙ· ∞∂π ı· Â›Ó·È 100-150, ÂÓÒ Ï›Á˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ÁÈ· ÚfiÛÏË„Ë Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯ˆÓ ηıËÁËÙÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ÛÎÂÙfiÙ·Ó Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ ËÏÈÎÈ·Îfi fiÚÈÔ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ ·fi Ù· 67 ÛÙ· 70 ¤ÙË. √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¢È‰·ÛÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡.

◊‰Ë ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó 40-50 ‰ÈÔÚÈÛÌÔ› ÌÂÏÒÓ ¢∂¶, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ı˘ÛÙÂÚÔ‡Ó Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ÔÏÏÔ› ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ¤¯Ô˘Ó ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¿ÏÏÔ. ∂ÎÙfi˜, fï˜ ·fi ÙȘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌ›˜ ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓÔ˜ Ô Êfi‚Ô˜ fiÙÈ ı· Â¤ÏıÔ˘Ó ·ÔχÛÂȘ Î·È ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· Δ∂π. °È·Ù› ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ·ÌÔÈ‚ÒÓ ÛÙËÓ ΔÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·Ù¿ 90.000.000 ¢ÚÒ Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Â¤Ú¯ÂÙ·È Ì›ˆÛË ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∫·È ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ ‚ÔËıËÙÈÎfi ÂÚÁ·ÛÙËÚÈ·Îfi ÚÔÛˆÈÎfi,

ηıÒ˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˆÚ·Ú›Ô˘ ηٿ ‰‡Ô Ì ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ô Î. ™Ù·ÌÔ˘Ï‹˜ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È §‡ÎÂÈÔ ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ. °È·Ù› Ô ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Î·È ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ÁÓÒÛË Î·È Ó· ·Ó·‚·ıÌ›˙ÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘. ∫·È ̤۷ ·fi ÙË Û˘Ó¯‹ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ¤¯Ô˘Ó ηٷʤÚÂÈ Ù· ÂÏÏËÓÈο ∞∂π Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„ËÏfi Â›Â‰Ô ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ¤˜ ·Î·‰ËÌ·˚Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

42 ηıËÁËÙ¤˜ Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· ™Δ√À™ 42 ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‚Á‹Î·Ó ÛÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. Δ· ÔÓfiÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Ë ∂§ª∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ۈ̷Ù›·, ÁÔÓ›˜, Ì·ıËÙ¤˜ Î·È Î·ıËÁËÙ¤˜ ÛÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ·ÔχÛÂȘ. √È Î·ıËÁËÙ¤˜ ·fi ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô˘ ‚Á‹Î·Ó Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ∞°°∂§√À™√¶√À§√À ∑ø∏ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ∞¡Δø¡π√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, μ∞§∞ª√ÀΔ√¶√À§√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, μ∂∏ ºøΔ∂π¡∏-πºπ°∂¡∂π∞ ¶∂14.02 √¢√¡Δπ∞Δƒ√π, μ∂§∂Δ∑∞∫√À ∫∞∫√¡π∫√À μ∞ƒμ∞ƒ∞ ¶∂18.07 π∞Δƒπ∫ø¡ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡, °∂ƒ√¶√À§√À ∂À°∂¡π∞ ¶∂18.04 ∞π™£∏Δπ∫∏™, °ø°√À ∂À¢√•π∞ ¶∂14.01 π∞Δƒ√π, ¢∂§∏°π∞¡¡∏™ ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ¢∏ª∞ƒ∞∫∏ •∞¡£√À§∞ ¶∂18.33 μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√π, ∑∞ƒ∫∞¢∞™ ÃÀ™√™Δ√ª√™ ¶∂18.27 ¢π∞∫√™ª∏Δπ∫∏™, πø∞∫∂πªπ¢√À ∞¡∞™Δ∞™π∞ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, πø∞¡¡π¢√À ™√ºπ∞ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ∫∞§∞¡Δ∑∏ ª∂ƒª∏°∫∞ μ∞™π§π∫∏ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ∫∞§Δ™∞ ∞ƒπ™Δ∂∞ ¶∂18.25 ºÀ™π√£∂ƒ∞¶∂π∞, ∫∞ª¶√Àƒ∏ ∞°°∂§π∫∏ ¶∂18.26 °ƒ∞ºπ™Δπ∫∏™, ∫∞¡∞§πøΔ∏ ª∞ƒ°∞ƒπΔ∞ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ∫∞ƒ∞μ∞™π§∏ ∂§∂¡∏ ¶∂18.07 π∞Δƒπ∫ø¡ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡, ∫∞ƒ∞√À§∞¡∏™ ∞¡Δø¡π√™ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ∫§∂¡¢ƒ√À ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂18.26 °ƒ∞ºπ™Δπ∫∏™, ∫√ÀΔ™√∫ø™Δ∞ ∞°∞¶√À§∞ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, §∞¶¶∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂18.37 ¢∏ª√™π∞™ À°π∂π¡∏™, §π∞¶∏ ∂§π™™∞μ∂Δ ¢∂01.17 ∫√ªªøΔπ∫∏™, ª∞ƒ∂¢∏™ πø∞¡¡∏™ ¢∂01.01 ∏§∂∫Δƒ√Δ∂áπΔ∂™, ª√¡√μ∞™π√À ÃÀ™√À§∞ ¶∂18.04 ∞π™£∏Δπ∫∏™, ª√À§§∞ ™√À§Δ∞¡∞ ¶∂18.09 ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∂ƒ°∞™π∞™, ª¶∞ƒª¶∞Δ™∞§√À ∂À∞°°∂§π∞ ¶∂18.04 ∞π™£∏Δπ∫∏™, ª¶∂∏ ∂À∞¡£π∞ ¶∂14.06 ¡√™∏§∂ÀΔ∂™, ª¶∂¡∂Δ√À ∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¶∂18.04 ∞π™£∏Δπ∫∏™, ª¶√™∫√™ °∂øƒ°π√™ ¶∂18.33 μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√π, √π∫√¡√ª√À ∞°√ƒø ¶∂14.06 ¡√™∏§∂ÀΔ∂™, ¶πΔ™∞μ∞™ ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢∂01.01 ∏§∂∫Δƒ√Δ∂áπΔ∂™, ¶√À§√™ Ã∏™Δ√™ ¢∂01.01 ∏§∂∫Δƒ√Δ∂áπΔ∂™, ƒ∞¶Δ∏™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂18.25 ºÀ™π√£∂ƒ∞¶∂π∞, ™∫√À§π∫∏ ¢∏ª∏Δƒ∞ ¶∂14.02 √¢√¡Δπ∞Δƒ√π, ™Δ∞ª√À ¶∏¡∂§√¶∏ ¶∂18.07 π∞Δƒπ∫ø¡ ∂ƒ°∞™Δ∏ƒπø¡, ™Δ∂ƒ°π√À§∞™ ¢∏ª∏Δƒπ√™ ¶∂18.10 ¡√™∏§∂ÀΔπ∫∏, ™Δ∂º∞¡√¶√À§√™ ™Δ∂º∞¡√™ ¶∂18.25 ºÀ™π√£∂ƒ∞¶∂π∞, Δ∞ª¶∞∫∏ ∂À°∂¡π∞ ¶∂18.21 ƒ∞¢π√§√°π∞ - ∞∫Δπ¡√§√°π∞, Δ∑∏∫∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂18.33 μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√π, Δ√§π√¶√À§√™ ™ΔÀ§π∞¡√™ ¢∂01.02 ª∏Ã∞¡√Δ∂áπΔ∂™, Δ™√À°∫ƒ∞ ª∞ƒπ∞ ¶∂18.33 μƒ∂º√¡∏¶π√∫√ª√π, Ã∞ƒÃ∞ƒ∏ ™Δ∞Àƒ√À§∞ ¶∂18.04 ∞π™£∏Δπ∫∏™. ∞fi ÙËÓ ∂§ª∂ ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ˆ˜ ÙÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÓÙÔ¯¤˜ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÌÂȈı› ·fi Ù· ··ÓˆÙ¿ ̤ÙÚ·, ÙÔ˘˜ ÈÛ¯ÓÔ‡˜ ÌÈÛıÔ‡˜ fiÛˆÓ ·ÎfiÌ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ÙȘ ÊÔÚÔÂȉÚÔ̤˜, ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ·ÓÂÚÁ›·, ‹ÚıÂ Î·È Ë ÒÚ·, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙȘ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ‰Ô̤˜, ÙËÓ ·È‰Â›·, ÙËÓ ˘Á›·, ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË. ∞Ó Ì›ÓÔ˘ÌÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘, ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘, ·Ó·˙ËÙÒÓÙ·˜ ÙÔ “‚fiÏÂÌ·” ̤۷ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ó· ͤÚÔ˘Ì fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ê‹ÓÔ˘Ì ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔ˘˜ ÌfiÓÔ ÂÌ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿ Ì·˜. ∂›Ó·È Ë ÒÚ· Ù˘ ¤ÓˆÛ‹˜ Ì·˜. ¡· ηٷÚÁ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ÌÂٷ͇ Ì·˜ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡˜”.


M·ÁÓËÛ›· 18 ∂Ó›Û¯˘ÛË ·fi ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ∂√¶ÀÀ ˙ËÙ› ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Δ∏ ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ ·fi Ù· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ Ù˘ fiÏ˘ ÛÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ ˙‹ÙËÛ ԢÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ Ë ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. ª¤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Ôı› ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô. ¶¿ÓÙˆ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ó¤· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ·ÎÔ˘ÛÙ› Í·Ó¿ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÚÔÔÙÈ΋, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ì ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. 줂·È·, fiˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·˘Ùfi ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›, ‰ËÏ·‰‹ ÁÈ·ÙÚÔ› ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó Û ∫ÏÈÓÈΤ˜ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, fiˆ˜ ™ÈÁÌ·ÓfiÁÏÂÈÔ, ∫∞Δ, fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 5,5 ÒÚ˜ ÙËÓ Ë̤ڷ, οÓÔ˘Ó ÙȘ ÂÊËÌÂڛ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÚÔˆıÔ‡ÓÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙËÓ ÈÂÚ·Ú¯›·. ΔÔ ·›ÙËÌ· ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Â›¯Â Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙË ÌÔÚÊ‹ ÂÚˆÙ‹Ì·ÙÔ˜, ‰ËÏ·‰‹ ·Ó ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÌÂٷΛÓËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ. ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, fï˜, ÂÈÛ¿ÁÂÈ ÌÈ· Ó¤· ·ÓÙ›ÏË„Ë, ÛÙË ÏÔÁÈ΋ fiÙÈ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ Û˘Óı‹Î˜ Î·È ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÚÔÌ·ÎÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Û ¤ÏÏÂÈ„Ë ÁÈ·ÙÚÒÓ, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰Â¯ı› ‚Ô‹ıÂÈ· ·fi ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ‹ ·ÎfiÌË Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. ∂ÈÚfiÛıÂÙ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ˆ˜ Ô ∂√¶ÀÀ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¿ÌÂÛË Û‡Ó‰ÂÛË Ì ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Î·È ·Ó ÙÔ˘ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ›, Ó· ÙÔ ÂÓÈÛ¯‡Ô˘Ó. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. §¿˙·ÚÔ˜ ª·ÎÚ‹˜ › ˆ˜ Â›Ó·È Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ ÁÈ· ÙÔ ·Ó ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› ·fi ÙÔÓ ∂√¶ÀÀ. ¶¿ÓÙˆ˜ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÙÔ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ” ‰ÂÓ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ªÂÙ¿ ·fi Ì‹Ó˜ ÚÔÛ·ıÂÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ÌfiÓÔ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎÔ› ÁÈ·ÙÚÔ›, ˘ÔÏ›ÔÓÙ·È Ó· ¤ÚıÔ˘Ó ¿ÏÏÔÈ ¤ÍÈ, ÂÓÒ ÂÎÎÚÂÌ› ÙÔ ·›ÙËÌ· Ì ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë ÌfiÓÈÌˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. ŒÙÛÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ È·ÙÚÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” Ó· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ÂÎÙ¿ÎÙˆ˜ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi, ·ÎfiÌË Î·È ·fi Ù· ÔÏ˘È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ∂√¶ÀÀ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÁÈ· ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÂÓÙfiÓˆ˜ fiÙÈ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Î. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Ù˘ Ó¤·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

Èڛ˜ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

∞Û›‰· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÛÙ· ÎÔ˘ÓÔ‡È·

Ì·Ï¿ ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÓÙÔÈÛÙ› οÔÈÔ ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘, ÂÓÒ Ë ‡·ÚÍË ÔÏÏÒÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ ¤Ú· ·fi οÔȘ ԯϋÛÂȘ, ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÓÔÛ‹ÛÂȘ ÛÙÔÓ ÏËı˘ÛÌfi, fiˆ˜ ÂÏÔÓÔÛ›·.

∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÔı› ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Ù· ÎÔ˘ÓÔ‡È·, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÙÔÌÈ΋˜, ÔÈÎȷ΋˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ó ηٷÁÚ·Ê› ¤ÍÈ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ·fi ÙÔÓ Èfi ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ∫∂∂§¶¡√, “‹‰Ë ‰È·Ó‡Ô˘Ì ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤Í·ÚÛË Ù˘ Ïԛ̈͢, Ë ÔÔ›· ı· ÎÔÚ˘Êˆı› ÛÙ· ̤۷ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÌfiÏ˘ÓÛË ÌfiÓÔ fiÛÔÈ Ê¤ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ˘ÔΛÌÂÓÔ ÓfiÛËÌ·, ¤¯Ô˘Ó ·‰‡Ó·ÌÔ ·ÓÔÛÔÔÈËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‹ Â›Ó·È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ Û˘ÌÙÒÌ·Ù·. ΔÔ 90% ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Ê¤ÚÂÈ ÙÔÓ Èfi Î·È ÙÔÓ ÌÂÙ·‰›‰Ô˘Ó Ì ÙÔ ÙÛ›ÌËÌ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÔÈ ˘ÁÈ›˜ ¿ÓıÚˆÔÈ, fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È ·Ó ÙÛÈÌËıÔ‡Ó, ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙË Ïԛ̈ÍË ‹ ÛÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ÂÚ›ÙˆÛË ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ‰¤Î·Ù· ˘ÚÂÙÔ‡, ÔÓÔΤʷÏÔ, Ì˘·ÏÁ›Â˜ Î·È ÎfiˆÛË Ô˘ ÌÔÈ¿˙Ô˘Ó Ì ‹ÈÔ ÎÚ˘ÔÏfiÁËÌ·. √ ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ÀÁ›·˜ Î. ∑·Ú›Ê˘ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÁÚ·Ê› ÎÚÔ‡ÛÌ· ÙÔ˘ ÈÔ‡ ÙÔ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ¡Â›ÏÔ˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ‰È·Ó‡ÛÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Ë ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ η-

Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¡ÔÌfi ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È ÔÌ·Ï¿. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Ô˘ ʤÙÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏË ·‡ÍËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙËÓ fi¯ÏËÛË, ‰ÂÓ ÚÔηÏÔ‡Ó ÓÔÛ‹Ì·Ù·. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â ˆ˜ ‰È¿ÊÔÚÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ÏfiÁÔÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ, fiˆ˜ ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜, Ù· ‡‰·Ù· ÛÙÔ˘˜ ¯Â›Ì·ÚÚÔ˘˜, ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ ÛÙËÓ fiÏË. ∫¿ÔȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ÙÔ ÙÛ›ÌËÌ·

ÙˆÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ÈÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ÃÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ۋÙ˜ ÛÙ· ·Ú¿ı˘Ú· ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ, ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ì ٷ ÏÈÌÓ¿˙ÔÓÙ· ‡‰·Ù· ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ·fi ΋Ô˘˜ Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÂÓÙÔÌÔ·ˆıËÙÈο ¯ÒÚÔ˘ Î·È ÛÒÌ·ÙÔ˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÛÙ· ÎÚ‚¿ÙÈ· ÙˆÓ ‚ÚÂÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÎÔ˘ÓÔ˘ȤÚ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡, ÂÓÒ Á›ÓÂÙ·È ¤ÎÎÏËÛË ÛÙÔ˘˜ ÔÏ›-

Ù˜ Ó· ÌËÓ Î¿ÓÔ˘Ó ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ, ηıÒ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ. ∞Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙÔ˘˜ ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘ÙÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÏfiÁˆ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ Î·È ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÌÂÙ¿ ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ. ¶¿ÓÙˆ˜ ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙˆÓ Û˘ÌÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ˙ËÙÔ‡Ó Ó· ÂÌ‚ÔÏÈ·ÛÙÔ‡Ó. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∞fi ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘

ŒÌÊ·ÛË Û ·È‰È·ÙÚÈο - ηډÈÔÏÔÁÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ∞¶√ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂȯÂÈÚËı› Ó· Á›ÓÂÈ ¤Ó·˜ Â·Ó·Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙÔ Î·Ú‰ÈÔÏÔÁÈÎfi Î·È ·È‰È·ÙÚÈÎfi È·ÙÚ›Ô. ∞fi ÙÔÓ π·ÙÚÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÈηÓÔÔ›ËÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÙ¿ÌËÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÓÂÚÁÔÔÈËı› ÂıÂÏÔÓÙÈο ‰Âο‰Â˜ ÁÈ·ÙÚÔ› ·fi ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 500 ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ª·Ùı·›Ô˜ ¢Ú·ÌËÙÈÓfi˜ ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÚÈÓ ÌÂÚÈΤ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ÌÂÙ¿ ÙȘ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÁÈ·ÙÚÔ› Î·È ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ‚Ô‹ıËÛ·Ó. ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· Ó· ‚ÔËıËıÔ‡Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È ·Ó‹ÏÈÎÔÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¿ÏÏË ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ™˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÔÏϤ˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ‰È·ÎÔÌ›ÛÔ˘Ì ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô, ÁÈ·Ù› Ë ˘Á›· ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ·˘ÙÒÓ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Û Ôχ ¿Û¯ËÌÔ ÛËÌ›Ô. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ̤۷ Û ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿-

ÛÙËÌ· ı· ‰Ôı› Ë Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ͷӿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ, Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÔËıÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÍÂÙ¿ÛÔ˘Ì ÔÈ· È·ÙÚ›· Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ì ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ. ∞fi Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘ÌÂ, ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ÔÈ ·Ó·ÛÊ¿ÏÈÛÙÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ·È‰È·ÙÚÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ηډÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ È·ÙÚ›Ԣ. ÕÚ· ›Ûˆ˜ ÙÔÓÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰‡Ô ÂȉÈÎfiÙËÙ˜. 줂·È· ÌÂÁ¿ÏË Â›Ó·È Ë ÚÔۤϢÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ıÔÏfiÁÔ˘˜. ΔÔ π·ÙÚÂ›Ô ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ (ΔÔ¿ÏË

54) Ì ›ÛÔ‰Ô ·fi ÙË ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË ÛÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·Ú·¯ˆÚ‹ıËΠ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠηٿÏÏËÏ·. •ÂΛÓËÛ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ 2013, ÂÓÒ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ Â›Ó·È ÙÔ 24210-20646. ΔÔ “π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜” ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› οı ¢Â˘Ù¤Ú· - ΔÂÙ¿ÚÙË - ¶·Ú·Û΢‹ ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ¶·ıÔÏfiÁÔ˘ ‹ ÁÂÓÈÎÔ‡ È·ÙÚÔ‡, ·È‰È¿ÙÚÔ˘ Î·È ÂȉÈÎfiÙËÙ· ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÂÓÒ Î¿ı ¶¤ÌÙË ·fi ÙȘ 3 ¤ˆ˜ ÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜: ∫·Ú‰ÈÔÏfiÁÔ˘ Î·È „˘¯›·ÙÚÔ˘. 줂·È· ÁÈ· ÙË Ó¤· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi Ù· Ù¤ÏË ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË ÛÙÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜. øÛÙfiÛÔ ÁÈ· οı ·ÏÏ·Á‹ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ÂÓË̤ڈÛË. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› οÔÈÔ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ·fi ÁÈ·ÙÚfi ˘ÔÂȉÈÎfiÙËÙ·˜, fiˆ˜, Ô˘ÚÔÏfiÁÔ, øƒ§, ÔÊı·ÏÌ›·ÙÚÔ, ηډÈÔÏfiÁÔ, ÚÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ, ‰ÂÚÌ·ÙÔÏfiÁÔ, Á˘Ó·ÈÎÔÏfiÁÔ, ÂÓ‰ÔÎÚÈÓÔÏfiÁÔ Î.Ù.Ï. ‹ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ˘Ô‚ÏËı› Û ·Ú·ÎÏÈÓÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÎÙÈÓÔÁڷʛ˜ ‹ ÌÈÎÚÔ‚ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ·Ú·¤ÌÂÙ·È ·fi ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi ÙÔ˘ π·ÙÚ›Ԣ ÁÈ· ÂͤٷÛË. ™ÙÔ π·ÙÚÂ›Ô ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ 383 ÂÓ‹ÏÈΘ Î·È 164 ·È‰È¿ ¤¯Ô˘Ó ·¢ı˘Óı› ÂΛ Î·È ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÙ·ÛÙ›. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂ÎÛÙÚ·Ù›· ηٿ Ù˘ ‚›·˜ Û ·È‰È¿ ∏ μπ∞ ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Û˘-

¯Ó¿ Â›Ó·È ·fiÚ·ÙË, ÛȈËÏ‹ Î·È Û¿ÓÈ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÙ·È, ‰‹ÏˆÛÂ Ë UNICEF ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘, ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔı¤Ù˜ Î·È ÙȘ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÈÔ ‰˘Ó·ÌÈο ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·˘Í·ÓfiÌÂÓË ‰ËÌfiÛÈ· ÔÚÁ‹ Ô˘ ͤÛ·Û ÌÂÙ¿ ·fi ÊÚÈÎÙ¤˜ ÂÈı¤ÛÂȘ ηٿ ·È‰ÈÒÓ, fiˆ˜ Ë ‰ÔÏÔÊÔÓÈ΋ Â›ıÂÛË ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ 14¯ÚÔÓ˘ Malala Yousafzai ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, Ë ı·Ó¿ÛÈÌË Â›ıÂÛË Û 26 Ì·ıËÙ¤˜ Î·È ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜ ÛÙÔ Newtown ÙÔ˘ ∫ÔÓ¤ÎÙÈη٠ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Î·È ÔÈ ÔÌ·‰ÈÎÔ› ‚È·ÛÌÔ› ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ ÛÙËÓ πÓ‰›· Î·È ÙË ¡fiÙÈ· ∞ÊÚÈ΋ ʤÙÔ˜. “™Â οı ¯ÒÚ·, Û οı ÔÏÈÙÈÛÌfi, ˘¿Ú¯ÂÈ ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ” ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÙÂÏÂÛÙÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ UNICEF Anthony Lake. “ŸÔÙÂ Î·È fiÔ˘ Ù· ·È‰È¿ Ï‹ÙÙÔÓÙ·È, Ë ÔÚÁ‹ Î·È Ô ı˘Ìfi˜ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· Ê·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ÔÚ·Ùfi” . ∞˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ ‚·ÛÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÁηÈÓÈ¿˙ÂÈ Ë UNICEF ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· “Δ¤ÏÔ˜ ÛÙË μ›· ηٿ ÙˆÓ ¶·È‰ÈÒÓ” . ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û ·ÁÎfiÛÌÈ·, ÂıÓÈο ‹ ÙÔÈο ÎÈÓ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Ó¤Â˜ ȉ¤Â˜ ÁÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ‰Ú¿ÛË Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ì ¤Ó· ‰˘Ó·Ùfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ÛÔÙ Ì ·ÊËÁËÙ‹ ÙÔÓ ÚÂÛ‚Â˘Ù‹ ∫·Ï‹˜ £¤ÏËÛ˘ Ù˘ UNICEF Liam Neeson, Ô˘ Ô‰ËÁ› ÙÔ ı·ً ̤۷ ·fi ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ÛÎËÓ¤˜ ·fiÚ·Ù˘ ‚›·˜. “∂Âȉ‹ ‰ÂÓ ÌÔÚ›Ù ӷ ‰Â›Ù ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ‰ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂΛ” ϤÂÈ Ô Neeson. “∫¿ÓÙ ÙÔ ·fiÚ·ÙÔ ÔÚ·Ùfi. μÔËı‹ÛÙ ̷˜ Ó· οÓÔ˘Ì ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ó· ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙ›. ∂Ï¿Ù ̷˙› Ì·˜. ªÈÏ‹ÛÙ” . ∏ ‚›· ‰ÂÓ ÚÔηÏ› ÌfiÓÔ ÛˆÌ·ÙÈο ÙÚ·‡Ì·Ù·, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·‰Â‡ÂÈ Â›Û˘ ‚·ıÈ¿ ÙËÓ „˘¯‹ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ∂ËÚ¿˙ÂÈ ÙË ÛˆÌ·ÙÈ΋ Î·È „˘¯È΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·, ı¤ÙÂÈ Û ΛӉ˘ÓÔ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Î·È Ó· ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔÈËıÔ‡Ó Î·È ˘ÔÓÔ̇ÂÈ ÙËÓ ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÂÎÛÙÚ·Ù›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ı· ͉Èψı› Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Ô˘ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ÛÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ë UNICEF ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÙÔÔ›ËÛË ÌÈÎÚÒÓ Î·È ÌÂÁ¿ÏˆÓ ̤۷ Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÚÔÒıËÛË Ì¤ÙÚˆÓ ÚfiÏ˄˘ Î·È Î·Ù·ÔϤÌËÛ˘ ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ‚›·˜ ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜. ¢Â›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙË ‚›· ηٿ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Î·È ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ UNICEF ÛÙÔ www.unicef.gr/news/2013/ vac2013.php.


ª·ÁÓËÛ›· 19

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

°ÓˆÚÈÌ›· ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ·fi ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ Ì ÙËÓ ËÏÈÔÚ›ÙÈÎË ·Ú¿‰ÔÛË

∞ÌÂÚÈηÓÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ √

Ì¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ·fi ÙÔ ¶ÔÏÈÙÂÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ˘ ÙÔ˘ ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ¶ÔÏÈÙÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 28 πÔ˘Ï›Ô˘.

•ÂÓ·Á‹ıËΠÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ Î·È ÁÓÒÚÈÛ·Ó fiϘ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÂÏ·ÈÒÓ·, Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜, ‰È·ÏÔÁ‹˜ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘ ÂÏÈ¿˜. ¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙȘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· Ù˘ ‚ÚÒÛÈÌ˘ ÂÏÈ¿˜, ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Û·Ô˘ÓÈÔ‡, ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ·fi ηÙÒÈ Û ÂÎıÂÛÈ·Îfi Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·Û΢‹˜ Ù˘ ο‰Ë˜. ΔÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Û˘Ófi‰Â˘Â Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘˜ Thomas W. Gallant, Ô ÔÔ›Ô˜ η٤¯ÂÈ ÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ ™‡Á¯ÚÔÓ˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ πÛÙÔÚ›·˜ Î·È ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ·ÌÂÚÈηÓÈÎfi ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∏ Â›ÛÎÂ„Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Î·ÏÔηÈÚÈÓÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ (summer school) Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜ Í¤ÓˆÓ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È Â›Ó·È ·ÓÔÈÎÙfi ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ ÛÙ·ı̇ÛÂÈ Ô “ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘” ÛÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÁÈ· ªËÏȤ˜ Î·È ·fi ªËÏȤ˜. ∂ȉÈο ʤÙÔ˜ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÂ-

ÙÂÈ·Îfi ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ (ÁÈ· Ù· 110 ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ μfiÏÔ˘ - ªËÏÂÒÓ) ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 5:30 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, Ì ·Ê‹ÁËÛË ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Î·Ù¿ ÙËÓ ‰È·‰ÚÔÌ‹. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∂ÎΛÓËÛË ·fi ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi

™Ù·ıÌfi ÕÓˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹. ™ÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÔÚÙ·ÛÙÈ΋˜ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜ ÙÔ˘ ÙÚ¤ÓÔ˘ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·: ∞Ê‹ÁËÛË-ηψÛfiÚÈÛÌ·: ∫ÒÛÙ· §È¿˘-Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ì ı¤Ì·

“∂˘ÙÚ¿ÂϘ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË”. ™ÙȘ ¶ÈӷοÙ˜-ªËÏȤ˜: ∞Ê‹ÁËÛË: ÀÊ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·fi ÙȘ ª·ÚÔ‡Û· ∞ÂÈÚ·Óı›ÙÔ˘ Î·È §Ô˘Î›· ™Ô˘ÁÈ¿. “¶¤ÓÙ ™Ù·ıÌÔ› Î·È ÙÚ›· Ú‚‡-

ıÈ· ηÈ... ‰˘Ô ‚·ÁfiÓÈ· ·Ú·Ì‡ıÈ·!” . ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë “§¤Û¯Ë ™È‰ËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ” Ì ÍÂÓ¿ÁËÛË Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜. ∂ȉÈ΋ ÂÂÙÂȷ΋ ¤ÎÙˆÛË ÛÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Ì ÂÈÛÙÚÔÊ‹ (ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜) ÏfiÁˆ ÙÈÌËÙÈ΋˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡ÚË ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞Ê‹ÁËÛ˘. §fiÁˆ ÂÚÈÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ··Ú·›ÙËÙË Ë ÚÔ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ. ™ËÌÂ›Ô ¶ÒÏËÛ˘: °Ú·ÊÂ›Ô Δƒ∞π¡√™∂, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186 & ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 24210-39723 e-mail: grafeio.volou@trainose.gr. ∞fi 6 πÔ˘Ï›Ô˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ - ηÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ÂÈηÛÙÈο ÁÂÁÔÓfiÙ·, ÂÎı¤ÛÂȘ, ÌÔ˘ÛÈΤ˜, ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù· Î.Ï.), Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÌÔÚ›Ù ӷ ‚Ú›Ù ÛÙÔ www.mouseioelias.gr Î·È http://mouseioelias.wordpress. com Î·È ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24230 22009.

∞ӷ̤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚfiÛÏË„‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

™·Ú¿ÓÙ· ı¤ÛÂȘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ™Δ∏¡ ÚfiÛÏË„Ë 40 ÂÚÁ·˙Ô̤-

ÓˆÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ô ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿. ™˘ÓÔÏÈο ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜. ø˜ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ “·Ó¿Û·” ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ÎÂÓÒÓ Û ı¤ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÙˆÓ 40 ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙ¿ÌËÓ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. ∏ ÂͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ¤Ú¯ÂÙ·È Û ÌÈ· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ‰Ú·Ì·ÙÈο, ÂÓÒ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Ì ÁÔÚÁÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÔÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

‰È·ÊfiÚˆÓ ÙÔ̤ˆÓ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ¶·ÓÂÏÏ·‰Èο ı· ÚÔÛÏËÊıÔ‡Ó 40.000 ¿ÙÔÌ· ÁÈ· ÂÓÙ¿ÌËÓË ÂÚÁ·Û›·. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÔÈ ı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 40. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ Ï›ÛÙ· Ì ÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙËÓ ∫∂¢∂, Ë ÔÔ›· Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘ ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ›¯Â Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ Î·È ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, fiÔ˘ Û˘ÓÔÏÈο ›¯·Ó ÚÔÛÏËÊı› ÛÙÔ ¢‹ÌÔ Á‡Úˆ ÛÙ· 60 ¿ÙÔÌ·. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ‹Ù·Ó Ôχ ıÂÙÈΤ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔÛ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÛÙÔ Îϛ̷ ÙˆÓ ··ÈÙ‹ÛÂˆÓ Î·È ÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì Ó‡̷ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ¤ÓÙÔ-

Ó˘ ‰È¿ıÂÛ˘ ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ·Ú¯fiÌÂÓˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘, Ë ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ Î·È Ë ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘, Ë ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ıˆÚ¿ÎÈÛË ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ‰ÔÌÒÓ. ∏ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ “Â›Ó·È Ôχ ıÂÙÈ΋ ÂͤÏÈÍË Ô˘ ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜. √ ¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ÂÓËÌÂÚÒıËÎÂ

ÚÈÓ Ï›Á˜ Ë̤Ú˜ ÁÈ· ÙËÓ ¤ÁÎÚÈÛË 40 ı¤ÛˆÓ. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ 40 ¿ÓÂÚÁÔÈ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ¤ÓÙ ̋Ó˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ‰›ÓÂÙ·È “·Ó¿Û·” ÛÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ηχ„ÂÈ ÎÂÓ¤˜ ı¤ÛÂȘ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ë ÚfiÛÏË„Ë ÌÔÓ›ÌˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Â‰Ò Î·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÚ›·-Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÔÈ ÌfiÓ˜ ÚÔÛÏ‹„ÂȘ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ̤ۈ ÔÏÈÁfiÌËÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËΠÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜, Ë ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘

EÎÙÒÛÂȘ ·fi 10% ¤ˆ˜ 30%

∫¿ı ¶¤ÌÙË ‚Ú¿‰˘ ÂÏ¿Ù ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì Ϸ˚ο & ÚÂÌ¤ÙÈη Ì ÙÔÓ ™Ù¿ıË ªÈÏ¿ÓÔ Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÌÂÚfiÔ˘ÏÔ, fiˆ˜ ·ÏÈ¿... Δ¤ÚÌ· ∞Ó·‡ÚÔ˘

ΔËÏ.: 2421023383 ∞Àƒ∞ SNACK BAR-CAFETERIA

‰¤¯ÙËÎÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‹Ù·Ó ÌÂÁ¿ÏË, ·ÊÔ‡ ηٿÊÂÚ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ÎÔÚÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ·” . √È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ ∂ÚÁ·Û›·˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜: ¶.∂., Δ.∂., ¢.∂. Î·È π∂∫ ∫·Ù‡ı˘ÓÛË ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜, ¶∂, Δ∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›, ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ, ÏÔÁÈÛÙ¤˜, ηıÒ˜ Î·È ¢∂ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ›. ∂›Û˘ ¶∂, Δ∂, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ›, ‚ÚÂÊÔÎfiÌÔÈ ÂȉÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜, Ê˘ÛÈÔıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ¢∂ μÔËıÔ› ‚ÚÂÊÔÎfiÌÔÈ, ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ηıÒ˜ Î·È À∂ ÁÂÓÈÎÒÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ.

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ æ·ÏÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘ ∏ πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌË-

ÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡Ó‰ÂÛÌÔ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘ “πˆ¿ÓÓ˘ Ô ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤Ï˘” , ·ÁˆÓÈÒÓÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë Î·È ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ ηٿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙ·‰È·Î‹˜ ¤ÏÏÂȄ˘ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙË ı¤ÛÈÛË ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ıÂÛÌÔ‡. °È· ÙÚ›ÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜, Ô ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ æ·ÏÙÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘, ›¯Â ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ÈÂÍ‹¯ıË ‰Â, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 13 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ÛÙÔ ÊÂÙÈÓfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‹Ù·Ó ‰ÈÏ¿ÛȘ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ÌÓˆ‰ÒÓ ÙÔ˘ À„›ÛÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Ë Ì ·Á¿Ë ÃÚÈÛÙÔ‡ ¿ÛÎËÛË Î·È ‰È·ÎÔÓ›· Ù˘ ∂ÎÎÏËÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ªÔ˘ÛÈ΋˜ Δ¤¯Ó˘. ™Ùfi¯ÔÈ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ›ӷÈ: - ∏ ÚÔ‚ÔÏ‹ Ù˘ ÁÓ‹ÛÈ·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ Î·È ªÂÙ·‚˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ æ·ÏÙÈ΋˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜. - ∏ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ËıÈÎÔ‡ ÊÚÔÓ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÈÂÚÔ„·ÏÙÒÓ. - ∏ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÚÔ˜ ·˘ÙÔ‡˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÌÂϤÙË Î·È ÚfiÔ‰Ô. - ∏ ÁÓˆÚÈÌ›· ÙˆÓ ÛÔ˘‰·ÛÙÒÓ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. - ∏ ηÏÏȤÚÁÂÈ· ¢ÁÂÓÔ‡˜ ¿ÌÈÏÏ·˜ Î·È ·‰ÂÏÊÈ΋˜ ·Á¿˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈ˙Ô̤ӈÓ. ΔË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ¢™ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ πÂÚÔ„·ÏÙÒÓ μfiÏÔ˘, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜.


M·ÁÓËÛ›· 20 ∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ 304 ¶∂μ

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÁÈ· ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Î·È ÂÍ·ÁˆÁ¤˜

∞Ó¿‰ÂÈÍË ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘

Δ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙȘ ÎÈÓË-

ÙÔÔÈ‹ÛÂȘ Î·È ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔÎËÚ‡ÍÂÈ Ë ¶√∂/À∂£∞ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ Î·È Ù¯ÓÈÎÒÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ 304 ¶∂μ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÛˆÌ·Ù›Ô, “ÔÈ ·ÔχÛÂȘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·ÊÔÚÔ‡Ó fiÏÔ˘˜” , ÂÓÒ Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙȘ ¢ı‡Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ó· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÍ·ÁÁÂÏı›. ∏ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÛÙÔ À¶∂£∞, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ·˘ÍË̤ÓÔ ·ÚÈıÌfi Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÌÂȈ̤Ó˘ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆÓ, ‰ÂÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·ÓÙ›ıÂÙ· ÌÂÙ·ÙÚ¤ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜ Û ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ™ÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Û η̛· Û‡Á¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ¯ÒÚ·. ∏ ¶√∂/À∂£∞ ϤÂÈ fi¯È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜ Î·È ·ÔχÛÂȘ, fi¯È ÛÙËÓ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ‰ÔÌ‹˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ì ÌÂٷٿÍÂȘ Î·È ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÛÙ·ıÂÚ‹˜ Î·È ÌfiÓÈÌ˘ ÂÚÁ·Û›·˜. £· ·ÓÙÈÛÙ·ı› Û οı ·fiÏ˘ÛË Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙË ‰È·Ù¿Ú·ÍË Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘ ÛÙÔ À¶∂£∞” .

À. ηٿÛÙËÌ·: ∞ÈÌÈÏ›· °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë

24210 29616 6984866138

ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘ ı· ÂȉȈ¯Ù› Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÚÔ˚fiÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ı· ‰È·Ù›ıÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ›Ù ˆ˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰· Î·È ÎÔÌfiÛÙ· ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ›Ù ˆ˜ ÊÚÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ.

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË Ê·Î¤ÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘, Ë ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙˆÓ Ê·Ú̷΢ÙÈÎÒÓ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ȉÈÔًوÓ. ™¯ÂÙÈΤ˜ ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÌÂٷ͇ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫˘Ú›·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Î·È Ë ÚÔÒıËÛË ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡, ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÛÎÔÂÏ›ÙÈÎÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Û‹-

ÌÂÚ· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ›. ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Â›Ó·È Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ›ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÎÔÂÏ›ÙÈÎÔ˘

ªËÙÚfiÔÏË

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¶·Ú·ÎÏ‹ÛÂˆÓ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘ ∫∞Δ∞ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÂÊÂÙÈÓÔ‡ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ˘, Ô Û‚. ÌËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ı· ÚÔÂÍ¿Ú¯ÂÈ ÙˆÓ πÂÚÒÓ ¶·Ú·ÎÏ‹ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ, ηٿ ÙÔ ·ÎfiÏÔ˘ıÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·: ∫˘Úȷ΋ 4/8 ÂȘ π. ¡. ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰Ô˜ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÚ›ÙË 6/8 ÂȘ π. ¡·fiÓ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∫·Ó·-

Ï›ˆÓ. ΔÂÙ¿ÚÙË 7/8 ÂȘ π. ªÔÓ‹Ó ΔÈÌ›Ô˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ™˘Î‹˜. ¶¤ÌÙË 8/8 ÂȘ π. ¡·fiÓ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ ™Ô‡Ú˘. ∫˘Úȷ΋ 11/8 ÂȘ π. ¡·fiÓ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¢Â˘Ù¤Ú· 12/8 ÂȘ π. ¡·fiÓ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ §fiÊÔ˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜. ΔÚ›ÙË 13/8 ÂȘ π. ¡·fiÓ ∫ÔÈÌ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ.

‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘, ηıÒ˜ Ë ÌÈÎÚ‹ ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ Î·È Ë ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË ÛÔ‰ÂÈ¿ ηıÈÛÙÔ‡Ó ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·‡ÍËÛ˘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ÔÔ›ËÛ˘ Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜. ∂ȉ›ˆÍË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È ÙˆÓ ·Ú·ÁˆÁÒÓ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ Â›Ó·È Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ Î·È Ó· ÙÔ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ›Ù ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ˆ˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰· Î·È ÎÔÌfiÛÙ· ›Ù ˆ˜ ÊÚÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ˘˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜ ı· ηٷÚÙÈÛÙ› Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ÙÔ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ˆ˜ ÚÔ˚fiÓ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∂ÈϤÔÓ, ¢‹ÌÔ˜, ·Ú·ÁˆÁÔ› Î·È ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ı· ÂȉÈÒ-

ÍÔ˘Ó Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛË ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÙËÓ ÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔÈÎÔ‡ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Ë ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌfiÚÔ˘˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜. ™ÙËÓ ›‰È· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· ·Ó·‰Â›ÍÔ˘Ó ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÙÔÓÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÛÙfi¯ˆÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ÂÓ·Û¯fiÏËÛË fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ‰ÈfiÙÈ Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ÂÏ¿¯ÈÛÙË Î·È ‰ÂÓ Â·ÚΛ.

“™Â Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Î·È Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË Î·ıËÁËÙÒÓ ÙˆÓ Δ∂π §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ∫·Ï·Ì¿Ù·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î. °. ªÈ¯ÂÏ‹˜ “·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡, ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡ ÙÔÈÎÔ‡ Ì·˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜, ÙÔ˘ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ÙËÓ Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÙË ÌÂÙ·Ô›ËÛ‹ ÙÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙˆÓ ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·ÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Ì ÙÔ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ˆ˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙÔÈÎfi ÚÔ˚fiÓ Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ›Ù ˆ˜ Ì·ÚÌÂÏ¿‰· Î·È ÎÔÌfiÛÙ· ÛÙÔ ÚˆÈÓfi ›Ù ˆ˜ ÊÚÔ‡ÙÔ ÌÂÙ¿ ÙÔ Á‡̷ Î·È ÙÔ ‰Â›ÓÔ. ΔÔ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÌÔÚ› Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÈ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜, ·ÚΛ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ›ıÔÓÙ·˜ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ı· ηٷÚÙ›ÛÔ˘Ì ʿÎÂÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÙÔ ‰·Ì¿ÛÎËÓÔ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÂÍ·ÁˆÁÒÓ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ÊÚÔ‡ÙÔ Ì ʷÚ̷΢ÙÈΤ˜ Î·È ıÂÚ·¢ÙÈΤ˜ ȉÈfiÙËÙ˜. À¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÚÔÒıËÛ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. øÛÙfiÛÔ, Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ÙÔ˘ ÂÚ›Ô‰Ô˜ Â›Ó·È ÌÈÎÚ‹ Î·È Ë ÛÔ‰ÂÈ¿ ÂÏ¿¯ÈÛÙË, ‰ÈfiÙÈ ÛÙË ™ÎfiÂÏÔ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È ϤÔÓ Ì ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘. ∞·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, Ù˘ÔÔ›ËÛË Î·È ÌÂÙ·Ô›ËÛË” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘.


M·ÁÓËÛ›· 21

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

™ÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ÂÈϤÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ˙ËÙ› Ô ¢‹ÌÔ˜

™ÒÌ· ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ÛÙÔ ∞Ó. ¶‹ÏÈÔ Ô ™ÒÌ· ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ì ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ‚’ Ù¿Í˘ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ı· ηχÙÂÈ ϤÔÓ ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙÔ ∞Ó·ÙÔÏÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ì ¯Ú‹Ì·Ù· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜. ™¯ÂÙÈΤ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÔ‚Ú·‰ÈÓ‹˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, fiÔ˘ ÁÓˆÛÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ì ÙÔ ∂ıÂÏÔÓÙÈÎfi ™ÒÌ· ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∞Ó·‰·ÛˆÙÒÓ (∂™∂¶∞). ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ˙‹ÙËÛ ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ÂÈϤÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘.

Δ

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

™Â Û˘˙‹ÙËÛË ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ ÂÓË̤ڈÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ∂™∂¶∞ Î·È ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ó¤·˜ Ì ÙÔ ™ÒÌ· ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. “∞ÔÊ·Û›Û·Ì” ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Ó· ÈηÓÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÔÛÔ‡ 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ʤÙÔ˜. ∑ËÙ‹Û·Ì ÙË ‰È¿ıÂÛË ÂÓfi˜ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ∑·ÁÔÚ¿˜. ∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ∂™∂¶∞ ·ÚÓ‹ıËÎÂ Î·È ˙‹ÙËÛ ÂÈϤÔÓ 12.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ∑·ÁÔÚ¿. ∂›Û˘, ˙‹ÙËÛ ӷ ÚÔÏËÚˆı› ÁÈ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î·È Ìfi-

ÓÔ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿. ¢ÂÓ Ù· Û˘˙ËÙ¿Ì fiÏ· ·˘Ù¿. ∏ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì·˜ Ì ÙÔ ∂™∂¶∞ ¤ÏËÍÂ. ¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ϤÔÓ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ ™ÒÌ· ∂ıÂÏÔÓÙÒÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÒÓ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Î. ª. ΔÛÔ˘ÁÎÚ‹˜ ‰ÂÛ̇ÂÙ·È ÁÈ· ÙË ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ÛÙ·ıÌÔ‡ ‚’ Ù¿Í˘ Î·È ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ∞Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Î·È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. ∂›Û˘, Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· ‰È·ı¤ÛÂÈ

¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ‰‡Ô Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·” ÙfiÓÈÛ ηٿ ÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ™ÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Â›Û˘ ÂÎÙfi˜ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ Û˘˙ËÙ‹ıËΠÛÙÔ ™ÒÌ· Ë ·Ó¿ÁÎË ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Ì ÂÈϤÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘. “√È ÂÏÏ›„ÂȘ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜” ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ Ô Î. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ - ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Â›Ó·È ÔÏϤ˜ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·. ∞·ÈÙÂ›Ù·È ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ÀÁ›·˜ Ì ÂÈϤÔÓ È·ÙÚÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi Î·È Ô‰ËÁÔ‡˜ ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘, fiˆ˜ ¤¯Ô˘Ì ‹‰Ë ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜. ªÂÙ¿ Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ì ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ·-

ÛıÂÓÔÊfiÚÔ˘ ‚ϤÔ˘Ì fiÙÈ Ë ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ ·Ó¤Ï·‚ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜. ∂Ï›˙Ô˘Ì fiÙÈ ı· ¤¯Ô˘Ó ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È ÔÈ Ï‡ÛÂȘ ı· ‰ÔıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ·” ÛËÌ›ˆÛÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘. ∂›Û˘, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ËÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓ ÙȘ ÌÂϤÙ˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ·Ú·Ï›· ∞Ó¿ÏË„Ë Î·È ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ∑·ÁÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È ÙËÓ ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁˆÏÔÁÈ΋˜ ηٷÏÏËÏfiÙËÙ·˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ™Ã√√∞¶ ÛÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

πÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ¶ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 411.000 ¢ÚÒ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 2011 ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Ì ٷ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÛÙÔȯ›·

£· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜

¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ÛÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ ™Δ∏¡ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ Û ÂÈÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Ô ¢‹ÌÔ˜ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜. √È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ÛÙfi¯ÔÈ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Â›Ó·È Ë ¿ÌÂÛË Â¤Ì‚·ÛË Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ηٿۂÂÛ˘. ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÙÔ-

̤· Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Î·È ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹. √È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û fiϘ ÙȘ ¢ËÌÔÙÈΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜, Û οı ¯ˆÚÈfi Î·È ÔÈÎÈÛÌfi, Û ÛËÌ›· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÈϤÍÂÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÈ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È ¿ÌÂÛ· Ó· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰Ú¿Û˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÔÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÓÙ¿ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ÛËÌ›·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙ› ·fi ÙÔ ¶˘-

¶ƒ∞Δ∏ƒπ√

ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ· ˆ˜ ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜. ∂ÈϤÔÓ, ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ, ÂÓÒ Û¯ÂÙÈο ı· ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Î·È ‰ËÌfiÙ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. √ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË Û‡Ó‰ÂÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ οı ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È Û˘Ó¯Ҙ Ì ÓÂÚfi Î·È Ó· ÌËÓ ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙË ÏÂÈ-

ÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ ÂȉÈο ÙËÓ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô Î·È ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÂÁηٷÛÙ·ı› Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Î·È ÙÔ ÓËÛ› ¤ÁÈÓ ·fi ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ Â›Ó·È Î·ıÔÚÈÛÙÈ΋, ηıÒ˜ ÔÈ ˘Ô‰Ô̤˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ó ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘. ΔÔ Ï¿ÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë Ù¤ˆ˜

ª∂ ∫∞£ ∂ 8 Δ∂ª. ‹ ¶πΔ™∞ 16 Δ ¢ ø ƒ ∂ª. 2 ª¶πƒ √ ∂™ Pils !

À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ §π¶∞¡Δπ∫∞ - ∞•∂™√À∞ƒ

°Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘

x §. ∞ıËÓÒÓ 17, μfiÏÔ˜ 24210 63904

∞¡∞§∏æ∂ø™ 170 μ√§√™ Δ∏§.: 24210 55085 - 24210 48858

¢π∞¡√ª∏ ¶∂Δƒ∂§∞π√À £∂ƒª∞¡™∏™

www.telecanto.gr

∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ϤÔÓ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ΢ڛ·Ú¯Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘, fiÔÙ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È, ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ. “¶ÚÔ¯ˆÚԇ̠ÛÙË ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË Î·È ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ Û fiÏ· Ù· ¢ËÌÔÙÈο ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ¡›Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ “Û ÌÈ· ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÙË “ıˆÚ·Î›ÛÔ˘Ì” ηٿÏÏËÏ· ·fi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ. √È ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ› ÎÚÔ˘ÓÔ› ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó Û ÂÈ-

Ó· ÂÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÂȉÈ΋˜ Û˘Ó‰ڛ·Û˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. μ¿ÛÂÈ ÙˆÓ ›‰ÈˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ Ô˘ “ÎÏËÚÔÓfiÌËÛ” Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙÔ˘˜ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ Î·È ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ÙˆÓ 6,5 ÂÚ›Ô˘ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, ÂÓÒ ¯Ú¤Ô˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ 900.000 ¢ÚÒ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂÎηı¿ÚÈÛË ∂ȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÔÊÂÈϤ˜ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘. “√ ÚÒÙÔ˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ Ì·˜ ÙÔ 2011” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘ Î. °. ∞ÓÙÒÓÔÁÏÔ˘ ñ ∫·ÛÛ·‚¤Ù˘ “Â›Ó·È ÏÂÔÓ·ÛÌ·ÙÈÎfi˜ Ì ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 411.000 ¢ÚÒ. ∂›Ó·È ηϋ Ë ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ˆÛÙfiÛÔ ¤¯Ô˘Ì ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ì ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÊÂÈϤ˜ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ¢‹ÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Û ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘” ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎÂ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ - ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘.

ÏÂÁ̤ӷ ÛËÌ›· Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ Î·È ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È ı· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó Ì ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ‡‰Ú¢Û˘ Ù˘ οı ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ∏ ÂÌÂÈÚ›· Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·fi ÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰È‰¿ÍÂÈ ÔÏÏ¿. ™ÙËÓ Ù¤ˆ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Î·È ÚÔ¯ˆÚ‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÒÓ ÎÚÔ˘ÓÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ÓËÛ›. ∏ ¯ÚËÛÈÌfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË, ηıÒ˜ ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ˘ÚηÁÈ¿˜ Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· Î·È Ó· ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ Ó· ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ, ÏÔÈfiÓ, ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÚfiÏ˄˘ Î·È ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Î·Ù¿Û‚ÂÛ˘ ˘ÚηÁÈÒÓ ı· ÂÁηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ì ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡˜ ÎÚÔ˘ÓÔ‡˜ Û οı ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ·. ∏ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ı· Á›ÓÂÈ Û ÛËÌ›· ÂÈÏÂÁ̤ӷ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Ô˘ ı· ÂÈÏÂÁÔ‡Ó Û‡ÓÙÔÌ· ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ Î·È ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ÙÔ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi ™ÒÌ·. ªÂ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÔÈ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ˘ÚfiÛ‚ÂÛ˘ Î·È Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚfiÏ˄˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÂÂÌ‚·›ÓÔ˘Ì ¿ÌÂÛ· fiÙ·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È” ηٷϋÁÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘.

μ·ÁÁ¤Ï˘ ∫·Ú·Ì¿Ó˘


∂√™ μ√§√À

¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÛÂÏ. 27

Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

∂¶™£

“Ÿ¯È” ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· Á‹‰· ÛÂÏ. 23

¶ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ë ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÛÂÏ. 25

¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™

ª·Ù·ÈÒÓÂÙ·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ª·˘Ú›· ÛÂÏ. 26

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

∂˘Úˆ·˚΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. Î·È •¿ÓıË ÛÂÏ. 26

∫Ú›ÛÈÌË Ë̤ڷ ÁÈ· ™Ô˚Ϥ‰Ë ÛÙË ¡›ÎË, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÛÂÏ. 24


¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

23

™ÙÈÁÌÈfiÙ˘· ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ ∂¶™£

™∂ ¢À√ √ªπ§√À™ º∂Δ√™ ∏ μ’ Δ√¶π∫∏, ∂¡ø ∏ °.™. Δ∏™ ∂¶™£ °π∞ Δ∏¡ ∞¡∞¢π∞ƒ£ƒø™∏ £∞ ™À¡∂Ãπ™Δ∂π ™Δπ™ 19/8

“Ÿ¯È” ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ¯È” ÛÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· Á‹‰· „‹ÊÈÛ·Ó ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ¤ÎÙ·ÎÙË ÁÂÓÈ΋ ÙÔ˘˜ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù· ۈ̷Ù›·-̤ÏË Ù˘ ∂¶™£ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›·. ¶ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ı· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó Û ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ô˘ ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ Ë ŒÓˆÛË. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, Ë μ’ ÙÔÈ΋ ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ Ù· ¤ÍÈ ÛˆÌ·Ù›· Ù˘ °’ Î·È ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ʤÙÔ˜ Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2014-15 Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ·Úı› ÛÙȘ 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ fiÔ˘ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

“Ÿ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √È ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘ ‰ÂÓ ¤ÏÂÈ„·Ó ·fi ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ∂¶™£ ÌÈ· Î·È Û fiÙÈ ¤ÏÂÁ·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢.™., ·ÓÙȉÚÔ‡Û·Ó Ù· ̤ÏË Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î·È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ŒÙÛÈ, Ì¿ÏÏÔÓ ‰›Î·È· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ™Ù¿ÌÔ Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ì ÓfiËÌ·: “∂ÈÙ¤ÏÔ˘˜, ·˜ ηٷϿ‚Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÌÂÓ Î·È ÔÈ ‰Â fiÙÈ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÂÏ›ˆÛ·Ó” . °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ Ù˘ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ÔÚ›ÛÙËΠÔÌfiʈӷ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ¶·‹˜, ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ª·ÁÓËÛÈ·ÎÔ‡, ÂÓÒ Û ·˘Ù‹ ÌÂÙ›¯Â ηÓÔÓÈο Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ Ù˘ ∂¶™£ Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, Ô˘ ÚÔÛ¤Ê˘Á ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯Â ÂÈ‚ÏËı› ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË ÁÈ· ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ˆ˜ ‰˘ÛÊËÌÈÛÙÈΤ˜. ∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂¶√

Û˘Ó‰ڛ·Û ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ˘fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ ·ÚÂÔ·Á›ÙË Î. °ÈÒÚÁÔ˘ §ÂÔÓÙ‹, Ô˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÈı·Ú¯ÈÎfi ‰›Î·ÈÔ Û ÂÚ›ÙˆÛË ·Ú·ÙÒÌ·ÙÔ˜ ·fi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ∂¶™ ·ÚÌfi‰È· ÁÈ· Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ù˘¯fiÓ ÙÈ̈ڛ· ÙÔ˘ Â›Ó·È Ë ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√ Î·È fi¯È ÙÔ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ. ŒÙÛÈ, ‰ÂÓ ÂÍÂÙ¿ÛÙËÎÂ Ë Ô˘Û›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ‰ÈfiÙÈ ·˘Ù‹ ·Ú·¤ÌÊıËΠÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜. ŸÌˆ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˜ ÌÈ· Î·È Ë ÔÈÓ‹ Ô˘ ÙÔ˘ Â¤‚·ÏÂ Ë ∂¶™£ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ ÛÙËÓ ÂΉ›Î·ÛË Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‰ÈÎËÁfiÚÔ ÙÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ· ª¿ÈÌ·, ÂÓÒ ÙËÓ ∂¶™£ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ÓÔÌÈÎfi˜ Î. μ·Û›Ï˘ ∫ÔÓÙÔ‚·˙·ÈÓ›Ù˘, Ô˘ ·Ú¯Èο ˙‹ÙËÛ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Ó· Á›ÓÂÈ ‰ÂÎÙfi. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ‰ËÌÔÛȇÙËÎÂ Î·È ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ∂¶√ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 97/31-7-2013 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÂÎηÏÔ‡ÓÙÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘, ηٿ Ù˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 8/25.7.2013 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∂Í·Ê·Ó›˙ÂÈ ÙËÓ ÂÎηÏÔ˘Ì¤ÓË ·fiÊ·ÛË. ¶·Ú·¤ÌÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÁÈ· Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ¶ÂÈı·Ú¯È΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ ∂¶√” .

¶ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ÔÈ ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ΔÔ ÚÒÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ Û˘Ó¤Ï¢Û˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ‹ fi¯È ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙ· Á‹‰·. ∞Ú¯Èο ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¶™£ Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜ Ô˘ ›Â: “√ ∫∞¶ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Î·Ïfi Â›Ó·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ·ÙÚÔ› ÛÙ· Á‹‰·, ¯ˆÚ›˜ fï˜ Ó· ˘Ô¯ÚÂÒÓÂÈ ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÎÙfi˜ ·Ó ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÛÙË °’ ∂ıÓÈ΋ ‹ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈÎÙ¤˜. ∂Û›˜ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÙ ·Ó ÁÈ· Ù· ‰Èο Ì·˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·-

Ù· ı· Ú¤ÂÈ ‚¿ÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÁÈ·ÙÚÒÓ. ŸÌˆ˜ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ó ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ô ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙfiÙ ı· ÙÈ̈ÚËı› Ë ÁË‰ԇ¯Ô˜ ÔÌ¿‰·. £¤Ïˆ Ó· ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ·˘Ùfi. ∏ ÙÈ̈ڛ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ∫∞¶ Â›Ó·È ÌˉÂÓÈÛÌfi˜ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·Ê·›ÚÂÛË ‰‡Ô ‚·ıÌÒÓ ·fi ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Î·È ¿ÏÏˆÓ ‰‡Ô ·fi ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ, ηıÒ˜ Î·È ÚfiÛÙÈÌÔ 2.500 ¢ÚÒ. ∂›Û˘, Ó· ͤÚÂÙ fiÙÈ Ë ∂¶™£ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ۈ̷Ù›· Ó· ‚ÚÔ˘Ó fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÁÈ·ÙÚfi ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÍÔ‰ÔÏÔÁ›Ô˘ ÙˆÓ ‰È·ÈÙËÙÒÓ” . ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Ì¤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂¶™£. √ Î. ª·ÚÌ·Ú¿˜ Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÚÒÙËÛ ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ·Ó ·¢ı‡ÓıËΠÛÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÂÓÒ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ Ù· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙËÓ Â˘ı‡ÓË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÚfiÙÂÈÓ ӷ Á›ÓÔ˘Ó ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Û 2-3 ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ۈ̷Ù›ˆÓ Ì ̤ÚÈÌÓ· Ù˘ ∂¶™£, ÒÛÙ ӷ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Û οÔÈ· ¤ÎÙ·ÎÙË ·Ó¿ÁÎË. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ Î. μÏ·¯¿‚·˜ Ù¿¯ıËΠ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ÛÙ· Á‹‰·, ÂÓÒ Ô Î. ª¿ÎÚ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÛ›Ï·Ô ÂͤÊÚ·Û ÙÔÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ‰ÈfiÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶ÙÂÏÂÔ‡ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ ¤Ó·˜ ·ÁÚÔÙÈÎfi˜ ÁÈ·ÙÚfi˜, Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηχ„ÂÈ Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Û ∞¯›ÏÏÂÈÔ Î·È ∞Á›Ô˘˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘˜. √ Î. ¶· ·˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ·fi ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ fiϘ ÔÈ ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Ù˘ ∂¶™£ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì·, ÂÓÒ Ô Î. μ·Ú‰¿Î˘ Ù˘ ∞.∂. 2002 ˙‹ÙËÛ ·fi ÙËÓ ŒÓˆÛË Ó· ηχ„ÂÈ ·˘Ù‹ Ù· ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÁÈ·ÙÚÒÓ. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶˘Ú¿ÛÔ˘, ı‡ÌÈÛ fiÙÈ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ¤ÂÛ ı‡Ì· Ù˘ ÌË ·ÚÔ˘Û›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ÂÂȉ‹ ·˘Ùfi˜ ÎÔÈÌ‹ıËΠ·Ú·¿Óˆ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ù· ۈ̷Ù›· Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÁÈ·ÙÚfi. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜

ÙÔ˘ ÕıÏÔ˘ Î. ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛË Ù˘ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÂÓÒ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢¿ÊÓ˘ Î. ∫·ÙÛÔ‡Ú·˜ Û˘ÓÙ¿¯ıËΠ̠ÙÔÓ Î. ª·ÚÌ·Ú¿ ÁÈ· Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ. ∫·ÙfiÈÓ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ¢.™. Î. ∫ÒÛÙ·˜ £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “°È· ̤ӷ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚÔ. §¤Ì “Ó·È” Û ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ ‹ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜ Ô˘ ı· ÏËÚÒÓÂÈ Ë ∂¶™£, ·ÊÔ‡ ÚÒÙ· ¤ÏıÂÈ Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ” . ™ÙÔ ›‰ÈÔ Ì‹ÎÔ˜ Î˘Ì¿ÓıËÎÂ Î·È Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜, Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ·Ú¿Ù·ÍË, ÂÓÒ Ô ›‰ÈÔ˜ ÚÔοÏÂÛ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Û˘ÏÏfiÁˆÓ fiÙ·Ó Î·Ù‹ÁÁÂÈÏ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙ· Á‹‰· È·ÙÚÈÎÔ‡˜ Û¿ÎÔ˘˜, Ô˘ Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔÈ. ™ÙÔÓ Î. Δ˙Ô‚¿Ú· ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î. ¶¿Û¯Ô˜ Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “·Ù˘¯‹” Ù· fiÛ· ›Â. Δ¤ÏÔ˜, Ì›· ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚfiÙ·ÛË ¤Î·ÓÂ Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ Î·È ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ Ù·Ì›·˜ Ù˘ ∂¶™£ Î. ∞ÎÙÛÈ·Ï‹˜, ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ηχ„ÂÈ È·ÙÚÈο Ù· ·È¯Ó›‰È· οı ‚‰ÔÌ¿‰·, ·ÚΛ Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Ù· Ô‰ÔÈÔÚÈο ÙÔ˘˜. ™ÙË ‰Â˘ÙÂÚÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ ›Â: “Œ¯Ô˘Ì ÛÙ›ÏÂÈ ¤ÁÁÚ·Ê· ÙfiÛÔ ÛÙÔÓ È·ÙÚÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù¤˜, ·ÏÏ¿ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ··ÓÙ‹ÛÂÈ. ∏ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‹‰Ë ‰‡Ô ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ ‹Ù·Ó ÌÈÎÚ‹. ŸÌˆ˜ ı· οÓÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÏ·. ¢‡Ô Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ·˘Ù¿ Ù· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ΔÔ ˆ˜ ı· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ·Ó Û οÔÈÔÓ ·›ÎÙË Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ÁÏÒÛÛ· Î·È ÙÔ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÓ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÛÙË ÛÔÓ‰˘ÏÈ΋ ÛÙ‹ÏË. Δ¤ÏÔ˜, ˆ˜ ŒÓˆÛË ı· οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· Í·Ó·ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Ô ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎfi˜ ÛÙ·ıÌfi˜ Î·È Ó· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ. °È’ ·˘Ùfi Î·È ˙‹ÙËÛ· ·fi ÙËÓ ∂¶√ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘ÌÂ

ÙÔÓ ˘¤ÚË¯Ô Î·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÁÈ· ÙÔ Î·Ú‰ÈÔÁÚ¿ÊËÌ·” . Ÿˆ˜ Ê¿ÓËΠ·fi ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ù· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ÌˉÂÓÈÛÙÔ‡Ó Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË ·ÚÔ˘Û›·˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÏfiÁÔ Î·È ÛÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ›·Ó “fi¯È” ÌÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈ΋ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙÔ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ·ÙÚfi˜ ˘Ô¯ÚˆÙÈο. ªfiÓÔÓ Ô ∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ „‹ÊÈÛ ˘¤Ú, ÂÓÒ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ÙÚ›· “·ÚÒÓ” .

™Â ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ʤÙÔ˜ Ë μ’ ÙÔÈ΋ ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ı¤Ì· Û˘˙‹ÙËÛ˘ Ù˘ °.™. ‹Ù·Ó Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ. √È Î.Î. ¶·‹˜ Î·È ∫·Ó¿‚·˜ (̤ÏË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜) ·Ó¤Ï˘Û·Ó ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÎfiÓËÛ·Ó Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: ∏ ÊÂÙÈÓ‹ ∞’ ηÙËÁÔÚ›· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì 16 ÔÌ¿‰Â˜, fiˆ˜ ¤Ú˘ÛÈ, ÂÓÒ Ë μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· ı· ·ÔÚÚÔÊ‹ÛÂÈ ÙȘ ¤ÍÈ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ °’. ŒÙÛÈ, ı· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ 22 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 11 Ì ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁˆÁÚ·ÊÈο Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜. °È· ÙÔ 2014-15 ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô 10 ÔÌ¿‰ˆÓ (¤ÓÙ ·fi οı fiÌÈÏÔ) ·fi ÙË μ’ ÙÔÈ΋ Î·È ÙËÓ ÙÒÛË ÌfiÓÔ ‰‡Ô ·fi ÙËÓ ∞’, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ·˘Ù‹ Ó·... ÁÈÁ·ÓÙˆı› Î·È Ó· ¤¯ÂÈ 24 ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ı· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ‰‡Ô ÁÎÚÔ˘ ÙˆÓ 12. ŒÙÛÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Î. ∫·Ó¿‚·, Ù· ·È¯Ó›‰È· ı· Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ·, οÙÈ Ô˘ Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ¶ÏËÓ ÙÔ˘ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ¿ÏÏÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÔÔ›ËÛË ·fi ʤÙÔ˜ Ù˘ μ’ Î·È Ù˘ °’ ηÙËÁÔÚ›·˜, Ë ÔÔ›· Î·È ı· Á›ÓÂÈ. øÛÙfiÛÔ, ·ÚÎÂÙ¤˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È·ÊˆÓ›Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ·fi ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √ Î. ™Ù¿ÌÔ˜, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏfiÁÔ, ‰‹ÏˆÛ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹ ˆ˜ “ÈÛˆÁ‡ÚÈÛÌ·” , ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ ı· ¤ÛÂÈ Ë ÔÈfiÙËÙ· Ù˘ ηÙËÁÔÚ›·˜. ª·˙› ÙÔ˘ Û˘ÌÊÒÓË-

ÛÂ Ô Î. ™˘ÊÓÈÒÙ˘ ÙÔ˘ ∞Óı›ÌÔ˘ °·˙‹, Ô˘ ÚfiÙÂÈÓÂ Ë ∞’ Î·È Ë μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ·fi 14 ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ÛÙË °’ ηÙËÁÔÚ›·. ΔÔ ›‰ÈÔ ˙‹ÙËÛ·Ó Î·È Ô Î. ª·ÚÌ·Ú¿˜ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ £ËÛ¤· Î. ∞ÏÈ¿ÙË. ΔË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ ÂͤÊÚ·ÛÂ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∞.™. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Î. ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ¤¯ÂÈ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ë ∞’ Î·È ¤Ó·Ó Ë μ’ ÙÔÈ΋. ∂ÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ¢È·ÁfiÚ· ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ Ô Î. ¶··˚ˆ¿Ó ÓÔ˘ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‰È·ÊˆÓ›· ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ·fi ʤÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ù˘ °’ ÙÔÈ΋˜, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ··ÓÙ‹ÛÂÈ Ô Î. ª·Ù˙ȿη˜ fiÙÈ Ë Î·ÙËÁÔÚ›· ·˘Ù‹ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› ›¯Â Ì›ÓÂÈ Ì ÌfiÓÔ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜, ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ ∂¶√. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. £ÂÔ‰ÒÚÔ˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ·ÎÔ‡ÛÔ˘Ó fiÏÔÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. Δ˙Ô‚¿Ú·, Ô˘ ‹Ù·Ó Î·È ·˘Ùfi˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ·fi ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ·Ú¿Ù·ÍË. ª¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ˆ˜ “ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋” ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ·˘Ù‹. øÛÙfiÛÔ, fiÙ·Ó ·Ó¤‚ËΠÛÙÔ ‚‹Ì· Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜ ‰ÂÓ ¤Î·Ó ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ ÙÔ˘ ۯ‰›Ô˘, ηÙËÁÔÚÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË ‹Úı ·fi ÙÔÓ Î. ¶¿Û¯Ô Ô˘ ·¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÏ·Ï‹Û·ÓÙ· ›Â: “¢ÂÓ Ì·˜ ›˜ ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Û¯¤‰ÈÔ ‰ÈfiÙÈ Î·È ·˘Ùfi ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÛÙËÓ ∞’ ηÙËÁÔÚ›·” . “∂›Û·È „‡Ù˘” ·ÓÙ·¿ÓÙËÛÂ Ô Î. Δ˙Ô‚¿Ú·˜ Î·È ÚÔ˜ ÛÙÈÁÌ‹Ó Ó· ·›Ì·Ù· ¿Ó·„·Ó. ¶¿ÓÙˆ˜, ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ οÔÈÔ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÌÂÏÂÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ô ·Ó¿ÏÔÁÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi. ΔÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·ÎÔ‹ Ù˘ °.™. Î·È Ë Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔ‹˜ ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Î.Î. ¶·‹, ∫·Ó¿‚·, ΔÛÔ‚¿Ú·, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ, ∫·ÙÛÔ‡Ú·, ™Ù¿ÌÔ, μ·ÏηÓÈÒÙË Î·È ª·ÚÌ·Ú¿ Ô˘ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ Î·È ¿ÏϘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ. ∏ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 19 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÙfiÙ ÔÈ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ı· ÙÂı› Â› Ù¿ËÙÔ˜.


24

¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

¶∞¡∞ƒ∫∞¢π∫√™

™˘ÌÊÒÓËÛ Ì ™ÎԇʷÏË Δ∞ ¯ÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶·Ó·Úη‰ÈÎÔ‡ ÚÔ‚¿ÚÂÈ Ô ª·ÓÒÏ˘ ™ÎԇʷÏ˘. √ 35¯ÚÔÓÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘, Û˘ÌÊÒÓËÛ Û fiÏ· Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” . √ ·›ÎÙ˘ Ì›ÏËÛ ÛÙÔ “arcadiasports” Î·È ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∂›Ì·È Ôχ ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ Ì ÚÔÛ¤ÁÁÈÛÂ Ô ¶·Ó·Úη‰ÈÎfi˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË ÙÔ˘ Î. ¶·˘Ï‹ ‹Ù·Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ¤Úıˆ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË ÁÈ· Ó· ˘ÔÁÚ¿„ˆ. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ Ô Û‡ÏÏÔÁÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ÛÂÈ Î·È ı· οӈ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ‚ÔËı‹Ûˆ. £¤Ïˆ Ó· ÍÂÎÈÓ‹Ûˆ ·Ì¤Ûˆ˜ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔ˘˜ Û˘Ì·›ÎÙ˜ ÌÔ˘! ∞‡ÚÈÔ ı· ¿ˆ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ÁÈ· Ó· ‰ˆ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ƒ·›ÓÙ. √ °È¿ÓÓ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ Â›Ó·È ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˜ ÌÔ˘, ÔfiÙ ı· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙÒ ·ÎfiÌ· ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË” .

ª¶∂™π∫Δ∞™

¶Ôχ ÎÔÓÙ¿ Û ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ ªπ∞ ÚÔÛÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ÔÔ›· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ fi¯È η٤ıÂÛ ÛÙÔÓ ƒÔÓ·ÏÓÙ›ÓÈÔ Ë ªÂÛ›ÎÙ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ Δ‡Ô Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ΋˜ ¯ÒÚ·˜, Ë ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ÔÌ¿‰· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔÓ μÚ·˙ÈÏÈ¿ÓÔ ÛÔ‡ÂÚ ÛÙ·Ú 21.500.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÚÈÂÙ¤˜ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ª¿ÏÈÛÙ· Á›ÓÂÙ·È ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÚÔ¯ˆÚË̤Ó˜ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ‹‰Ë Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ∞Û›˜, Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ Î·È ·‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Ù˘ ∞ÙϤÙÈÎÔ ªÈÓ¤ÈÚÔ. ∏ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô˘ -ÂÊfiÛÔÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›- ı· Ù·Ú¿ÍÂÈ Ù· “ÓÂÚ¿” ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ¯ÔÚËÁÒÓ Ô˘ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Î·È Ì ÙËÓ ·Ó¤ÁÂÚÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÁË¤‰Ô˘ Ù˘ ªÂÛ›ÎÙ·˜.

Ã∞¡Δª¶√§

¢ÂÓ ı· Á›ÓÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

™Δ√ μ√§√ ™∏ª∂ƒ∞ √ ™√´§∂¢∏™ °π∞ Δ∏¡ Δ∂§π∫∏ ∂¶∞º∏ ª∂ Δ∏ ¢π√π∫∏™∏ Δ∏™ ¶∞∂ ¡π∫∏

∫·ıÔÚÈÛÙÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ... * ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 14/8, ı· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÛÙÔ ∞ÈÁ›ÓÈÔ. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 19/8 Ë ¡›ÎË ı· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ ÙÔÓ ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 25/8 ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ. ∞ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‰‡Ô ·ÎfiÌË ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÙËÓ 1Ë ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË Î·È Ì ÙÔÓ ¶ÈÂÚÈÎfi ÛÙËÓ ∫·ÙÂÚ›ÓË ÛÙȘ 7/9” . Δ¤ÏÔ˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ ∞ÂÙfi ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÔÓËı› Ë ÔÌ¿‰·. “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ¢¯·ÚÈÛÙ› ÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ Î·È ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛ‹ ÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¯ıÂÛÈÓ‹ (Û.Û. ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹) ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿„ÔÁË ÊÈÏÔÍÂÓ›· Ô˘ ·Ú›¯·Ó ÛÙÔ Ù¯ÓÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ì·˜” .

ÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Ô ÕÚ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¶∞∂ ¡›ÎË ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ·ÔÎÙËı› Ó· Â›Ó·È ÔÏϤ˜. ¢ÔÎÈÌ¿˙ÂÙ·È Ô 21¯ÚÔÓÔ˜ ∫‡ÚÈÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, ÂÓÒ ·ÚÂÏıfiÓ ·fi ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· ·ÔÙÂÏ› Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ÿÌÔ˜. ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” .

ƒÂÔÚÙ¿˙: μ∞™π§∏™ ∫ƒπ™π§∞™ ™ËÌ·ÓÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ë̤ڷ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ÕÚË ™Ô˚Ϥ‰Ë. √ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Â·Ê‹ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. √ 22¯ÚÔÓÔ˜ ÂÍÙÚ¤Ì ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ Ì ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· ¶¿ÙÛË, Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ë ¡›ÎË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ÛÔ˘‰·›·˜ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜. ™Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î¿ÔÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ‰È¢ıÂÙËıÔ‡Ó. ∞˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Ô ÕÚ˘ ™Ô˚Ϥ‰Ë˜ ı· ‚ÚÂı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ fiÏË Ì·˜, Ì ÙȘ Èı·ÓfiÙËÙ˜ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ· ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Â›Ó·È ¿Ú· ÔÏϤ˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ¡›ÎË ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙÔÓ Ó·Úfi ‰ÈÂıÓ‹ Ì ÙȘ ∂Ï›‰Â˜ ı· ¤¯ÂÈ ıˆÚ·Î›ÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ¯·ÚÔÔÈÒÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú·, Ô˘ ÂÈı˘Ì› ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ÂÓ ÏfiÁˆ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Ù˘ ¡›Î˘ ÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·È ¤Ó·˜ ∫‡ÚÈÔ˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÈÌ›ÏÈÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙȘ 22 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1992 Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔÓ ∞¶√∂§. ∞ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È ¤ÚÛÈ ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi §Â˘ÎˆÛ›·˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›¯Â 15 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ¤Ó· ÁÎÔÏ. √ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ √ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ¯ÚÈÛÙ› ‰ÈÂıÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ∂Ï›‰ˆÓ Ù˘ ∫‡-

Δ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ‰È·ÚΛ·˜

√ ∫‡ÚÈÔ˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜ ∞ÈÌ›ÏÈÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ ÚÔ˘, ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙ› ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, ÛÙË ™·Ô˘ı¿ÌÙÔÓ Î·È ÛÙËÓ ∞˚ÓÙ¯fi‚ÂÓ, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· ·ÔÎÙËı›. ∏ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡›Î˘ ı· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙÔ˘ Î·È ÂÊfiÛÔÓ ÈηÓÔÔÈ‹ÛÂÈ ı· ÂÈÛËÁËı› ÙËÓ ·fiÎÙËÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙË ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¡›ÎË Ô ™ˆÙ‹Ú˘ ÿÌÔ˜. √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ‚ϤÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ÁÈÒÙË Δ˙·Ó·‚¿Ú· ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ˘¤‚·Ï ·›ÙËÌ· Ó· Ì›ÓÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. ªÂÙ¿ ·fi Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ¶∞∂ ‚Ú¤ıËΠÙÂÏÈο Ë “¯Ú˘Û‹” ÙÔÌ‹ Î·È Ï‡ıËΠÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·Èfi ÙÔ˘. √ ÿÌÔ˜ ÂÈı˘Ì› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, Ë ÔÔ›· ʤÙÔ˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙË Football League 2 Î·È ·˘Ùfi˜ ‹Ù·Ó Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ˙‹ÙËÛ ӷ ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¡›ÎË. £˘Ì›˙Ô˘Ì fiÙÈ Ô 20¯ÚÔÓÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ‹Úı ¤ÚÛÈ ·fi ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ·, ·ÏÏ¿ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ ‰fiıËΠ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙÔÓ ΔËÏ˘ÎÚ¿ÙË ÁÈ· Ó· ¿ÚÂÈ ·È¯Ó›‰È· ÛÙ· fi‰È· ÙÔ˘. ΔÂÏÈο ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ ÛÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ηÈ

¯ı˜ Ë ¶∞∂ ¡›ÎË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ ÂÍ‹˜ ÊÚ¿ÛË: “∏ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Ù˘, Ì ÙÔÓ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ ÿÌÔ ™ˆÙ‹ÚË” .

Δ· ÊÈÏÈο Ù˘ ¡›Î˘ ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô˘ ı· ‰ÒÛÂÈ Ë ¡›ÎË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ¯ı˜ Ë ¶∞∂. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Î·È Â›ÛËÌ· Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· ·Ó·¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· ΔÚ›· ¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ 14 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ΔÔ ÚÒÙÔ ÊÈÏÈÎfi ı· ‰Ôı› ÛÙË ¡¿Ô˘Û· Ì ÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi, ÂÓÒ ÛÙȘ 14/8 ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi. ∫·ÙfiÈÓ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ù· ·È¯Ó›‰È· Ì ¶·ÓÂÏ¢ÛÈÓÈ·Îfi (19/8), ∞∂∫ (25/8), ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ (1/9) Î·È ¶ÈÂÚÈÎfi (7/9). ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “∞Ó·¯ˆÚ› ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ (3/8) ÁÈ· Ù· ΔÚ›·-¶¤ÓÙ ¶ËÁ¿‰È· Ù˘ ¡¿Ô˘Û·˜ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ¡›Î˘ fiÔ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ‚·ÛÈÎfi ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ Ù˘. ∫·Ù¿ ÙË ‰È·ÌÔÓ‹ Ù˘ ÂΛ, Ë ÔÌ¿‰· ı· ‰ÒÛÂÈ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ∞¯·ÚÓ·˚Îfi ÂÓÒ

™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014 Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ¶∞∂ ηÏ› ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ó· Ù· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó ¤ÁηÈÚ· Ì fiÏ· Ù· ÚÔÓfiÌÈ· Î·È ÙȘ ÂÎÏ‹ÍÂȘ Ô˘ ·˘Ù¿ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Î·È ÂΛÓÔÈ ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ ‰È·ÚΛ·˜. √ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ·Ó Â›Ó·È 1.500 Î·È ¤¯Ô˘Ó ¯ˆÚÈÛÙ› Û ÂÙ¿ ηÙËÁÔڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˆ˜ ÂÍ‹˜: 1. Gold VIP - ∂ÂÙÂÈ·Îfi: 200 ı¤ÛÂȘ 400 ¢ÚÒ 2. Silver -¶ÚÔÓÔÌÈ·Îfi: 400 ı¤ÛÂȘ 200 ¢ÚÒ 3. Blue - Economy: 400 ı¤ÛÂȘ 150 ¢ÚÒ 4. ™˘Ó‰ÂÛÌȷο: 200 ı¤ÛÂȘ 90 ¢ÚÒ 5. ∞Ó¤ÚÁˆÓ: 100 ı¤ÛÂȘ 80 ¢ÚÒ 6. √ÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi: 200 ı¤ÛÂȘ 250 ¢ÚÒ 7. ª·ıËÙÈÎfi ¤ˆ˜ 17 ÂÙÒÓ: 20 ¢ÚÒ ∏ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î·ÚÙÒÓ ‰È·ÚΛ·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ intered μfiÏÔ˘, ΔÔ¿ÏË 32 - ∂ÚÌÔ‡, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ΔÔ ˆÚ¿ÚÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Â›Ó·È: 10:00 - 21:00 ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ 10:00 - 14:00 ™¿‚‚·ÙÔ ΔËϤʈӷ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 24210 35060 Î·È 24210 35039 º·Í: 24210 35069 E-mail: marketing@nikivoloufc.gr

∞¢À¡∞ªπ∞ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Û ‰‡Ô ·ÈÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞°∂μ ∞ÁÚÈ¿˜ “∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2008” ‰‹ÏˆÛ ÙÔ ¡¶¢¢ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ “¢È‡ı˘ÓÛË ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡” . ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ηٷÛ΢¿ÛÂÈ ·ÓÔÈÎÙfi Á‹Â‰Ô ¯¿ÓÙÌÔÏ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ Î·È fiÙÈ ·‰˘Ó·Ù› Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Street μeach Handball, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ› fiÚÔÈ. “ªÂÙ¿ ·fi Û¯ÂÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∞ıÏËÙÈ΋˜ °˘ÌÓ·ÛÙÈ΋˜ ŒÓˆÛ˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ñ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 2008 ·ÚÈıÌ. 38/2907-13 ÁÈ· ÙË Î·Ù·Û΢‹ ·ÓÔȯÙÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ ¯¿ÓÙÌˆÏ ÎfiÛÙÔ˘˜ 12.135.00 ú, Î·È ÙËÓ Ù¤ÏÂÛË ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Street μeach Handball ÎfiÛÙÔ˘˜ 4.370 ú, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢√∂¶∞¶-¢∏¶∂£∂ .

ΔÔ §√ΔΔ√ √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ §√ΔΔ√: 3, 26, 36, 37, 39, 47. Bonus: 1

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› Ù˘ ÚÒÙ˘ ÎÏ‹ÚˆÛ˘ ÙÔ˘ EXTRA 5 Â›Ó·È 12, 14, 15, 22, 27 Î·È Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ 3, 7, 17, 26, 30.

¢∏§ø¡∂π √ π™¶∞¡√™ Δ∂ƒª∞Δ√ºÀ§∞∫∞™ ƒ√ª¶∂ƒΔ√ Ãπª∂¡∂£

“∂ÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‹Úı· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi” ∞

fiÏ˘Ù· ÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·’ ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ô ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÃÈ̤ÓÂı fiˆ˜ ÙfiÓÈÛ ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ÈÛ·ÓÈ΋ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· elperiodicodearagon.com. ∞Ó¤ÊÂÚ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô πÛ·Ófi˜ ÁÎÔÏΛÂÚ: “∂›Ì·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ·fi ÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÌÔ˘ ÛÙÔ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ηıÒ˜ ¤¯ˆ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ˆ ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ. Œ¯ˆ, ¿ÓÙˆ˜ Î·È ÌÈ· ÁÏ˘ÎfiÈÎÚË Á‡ÛË ·fi ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ. ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤Ê˘Á· ·fi ÙË ™·Ú·ÁfiÛ· ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ Û ηӤӷÓ. ªÂ ÏËÁÒÓÂÈ” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÏfiÁÔ Ô˘ ‰¤¯ıËΠÌÈ· ÌÂٷΛÓËÛË Ì ‰·ÓÂÈÛÌfi ·¿ÓÙËÛÂ: “∞˘Ùfi Ô˘ ı· ÌÂ Û˘Ó¤ÊÂÚ ı· ‹Ù·Ó Ó· Ì›ӈ ÛÙËÓ ∞ÙϤÙÈÎÔ, ·ÏÏ¿ ·fi ı¤Ì· Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÁÈ· Ó· Û˘Ó¯›Ûˆ Ó· ¤¯ˆ Ú˘ıÌfi, ‹Úı· ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ¢Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÛÎÏËÚ¿ Â‰Ò Î·È ¤¯Ô˘Ó ¿ıÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô Ì‹Ó·˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‡ÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ηӤӷÓ. ∂›¯· ¿Û¯Ë̘ ÛÙÈÁ̤˜ ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Î·È ÛÙÔ Û›ÙÈ ÌÔ˘. ◊Ù·Ó ÛÙÈÁ̤˜ ¤ÓÙ·Û˘” . Δ· Ó¤· ÙÔ˘ ÛÔ˘‰·›· ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈο ·ÔÎÙ‹Ì·Ù· ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÙËÓ

ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ƒÔÌ¤ÚÙÔ ÃÈ̤ÓÂı, Δ˙fiÂÏ ∫¿ÌÂÏ, ∫·ÚÏ ªÂÙ˙·Ó›, ÂÓÒ ÙËÓ ΔÚ›ÙË (6/8) ÛÂÈÚ¿ ı· ¿ÚÂÈ Ô Ã·‚Ȥ ™·‚ÈfiÏ·, Ë ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ¿Ù·ÁÔ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ·ÓÔȯÙfi Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ Î·ÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï, Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ó· ·›ÚÓÂÈ ÙÔ 10% ·fi ÙËÓ Èı·Ó‹ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÛÙfiÂÚ. À¿Ú¯Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó ÙË ™¿ÏΠӷ ·›ÚÓÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 16 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡. ¶ÚÈÓ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ›¯·Ó Ô˘Ï‹ÛÂÈ ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ ¤Ó·ÓÙÈ 2,5 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔÓ Ó·Úfi ¿ÛÔ Î·È ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Â›¯Â ÌÂÈ fiÚÔ˜ ÁÈ· ÔÛÔÛÙfi ÌÂÙ·ÒÏËÛ˘ 10% ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘. ∂ÊfiÛÔÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÁÈ· Ù· 16 ÂηÙ. ¢ÚÒ, ÙfiÙÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ÔÛfi ÙÔ˘ 1,6 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘.

Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ∫¶ƒ ÁÈ· ™ÈÛÔÎfi ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê Â›Ó·È Ô ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ™ÈÛÔÎfi Ù˘ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ

“France Football” , ÛÙÔ “·È¯Ó›‰È” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÈÂıÓ‹ Ì ÙÔ ª¿ÏÈ Ì‹Î·Ó ÔÈ Œ‚ÂÚÙÔÓ Î·È ∫¶ƒ. √ ™ÈÛÔÎfi ¤¯ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 2014 Ì ÙËÓ ¶·Ú› ™ÂÓ ∑ÂṲ́Ó, ·ÏÏ¿ „¿¯ÓÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘, ηıÒ˜ Ô §ÔÚ¿Ó ªÏ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÛÂ˙fiÓ. ª¿ÏÈÛÙ·, ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÂı› Ë ÔÌ¿‰· Ô˘ Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ··ÈÙ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ 28¯ÚÔÓÔ˘ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ ¯·Ê, ÔÈ ÚˆÙ¢ԢÛÈ¿ÓÔÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÍÈÒÛÔ˘Ó ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·Ê‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚÔ.

∞ÏÏ·Á‹ ÒÚ·˜ Ì §›‚ÂÚÔ˘Ï ™ÙȘ 14:45 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜) Î·È fi¯È ÛÙȘ 16:00, fiˆ˜ ›¯Â ·Ú¯Èο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ›, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë ÊÈÏÈ΋ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ªÈ· ÒÚ· ÎÈ ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ ÓˆÚ›ÙÂÚ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÔ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï Î·È ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi, ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ™Ù›‚ÂÓ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ, ÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ “ÕÓÊÈÏÓÙ” , ·ÊÔ‡ Ë ÒÚ· Ù˘ ÚÒÙ˘ Û¤ÓÙÚ·˜ ÔÚ›ÛÙËΠÛÙȘ 14:45 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜), ·ÓÙ› ÁÈ· ÙȘ 16:00. ∞Ú¯Èο, Ë ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ÂÌ‚ÏËÌ·ÙÈÎÔ‡ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÙÔ˘

Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙÔ˘ ª¤ÚÛÂ˚Û·˚ÓÙ, ›¯Â ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ÁÈ· ÙȘ 16:00 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜). ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, fï˜, ·˘Ùfi ¿ÏÏ·ÍÂ Î·È ÙÂÏÈο ÙÔ Ì·Ù˜ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙȘ 14:45 (ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜). ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È ˆ˜ fiÏ· Ù· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÔÚÙ·ÛÌÔ‡ Ù˘ “¯ÚÔÓÈ¿˜ Δ˙¤Ú·ÚÓÙ” ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ÛÙÔ ÊÈÏ·ÓıÚˆÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ÙÔ˘ ÕÁÁÏÔ˘ ¿ÛÔ˘ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÙÔ˘ 2011 Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÔËı¿ÂÈ Ù· ·È‰È¿ Î·È ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˘Á›·˜ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ.


¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

™Δ∏ §π™Δ∞ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À μ. √π ª∞ƒ∞°∫√À¢∞∫∏™, ™Δ∂º∞¡π¢∏™ ∫∞π ∂¡∞™ π™¶∞¡√™

ºÔ˘Ï¿ÚÂÈ ÁÈ· ÂÈıÂÙÈÎfi ›· ·ÎfiÌË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· οÓÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÎÏ›ÛÂÈ ÙÔ ÚfiÛÙÂÚ ÁÈ· ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 201314. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¤Ó· Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤Ó·Ó πÛ·Ófi Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹, ÂÓÒ ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÈ ª¿ÚÎÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ Î·È ¡¤ÛÙˆÚ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜. ŒÓ·Ó √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì “fiÏÔ” ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ı¤ÏÂÈ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜.

ª

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ¢‡Ô Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÈÛ¿ÍÈÔ˘˜ ÁÈ· οı ı¤ÛË Ù˘ ÂÓ‰Âο‰·˜ ı¤ÏÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜. ∞˘Ùfi Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ÂÈÙ¢¯ı› Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ˆ˜ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ Ï›ÂÈ ¤Ó· ·ÎfiÌË ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÁÈ· Ó· Û˘ÌÏËÚˆı› ÙÔ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ” ·˙Ï. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÓfi˜ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÌÈ· Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ı¤ÛË ˘¿Ú¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ô °È¿ÓÓ˘ °Î¤ÛÈÔ˜. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ª·ÓÔ‡ ªÔ‡ÛÙÔ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ Î·È fi¯È ÊÔÚ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÂÓÒ Ô ΔÚ¤‚ÔÚ ªÔ˘Ù¤ÚÔ, Ô˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÙÔȯ›· ˆ˜ ÙÒÚ·, ·›˙ÂÈ Î˘Ú›ˆ˜ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰‡Ô ·›ÎÙ˜ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ, ·ÏÏ¿ ÏÔÁÈο Û‡ÓÙÔÌ· ı· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ó. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·fiÎÙËÛ˘ Û¤ÓÙÂÚ ÊÔÚ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÂÓfi˜ πÛ·ÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. √È ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Î·È ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Ù›ÔÙ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û›ÁÔ˘Ú·. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì›ÓÔ˘Ó... ÍÂÎڤ̷ÛÙÔÈ ·Ó ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÂÚ›ÙˆÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¤¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ÔÓfiÌ·Ù· ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙÔ˘˜. ™Â ÂÚ›ÔÙË ı¤ÛË Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙÔ˘ ª¿ÚÎÔ˘ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿ÎË Î·È ÙÔ˘ ¡¤ÛÙÔÚ· ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë. √ ÚÒÙÔ˜ Â›Ó·È 31 ÂÙÒÓ Î·È ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ‰ÈÂÙ‹ ıËÙ›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿ (51 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 14 ÁÎÔÏ), ÂÓÒ ¤¯ÂÈ ·Áˆ-

√ ª¿ÚÎÔ˜ ª·Ú·ÁÎÔ˘‰¿Î˘ ÓÈÛÙ› Î·È ÛÙÔ˘˜ ∂ıÓÈÎfi ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, ¶∞™ °È¿ÓÓÈÓ·, ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ, ºˆÛÙ‹Ú·, ¶∞√ ƒÔ˘Ê Î·È ƒfi‰Ô. ŸÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ 29¯ÚÔÓÔ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë ¤¯ÂÈ ÊÔÚ¤ÛÂÈ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ∫ÈÏÎÈÛÈ·ÎÔ‡, ∞ÎÚ¿ÙËÙÔ˘, ¶ÔÏ˘Î¿ÛÙÚÔ˘, ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∞ÁÚÔÙÈÎÔ‡ ∞ÛÙ¤Ú·, ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡ Î·È ∏Ú·ÎÏ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ï˘Û ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘.

“ŸÏÔ” Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ¢‡Ô ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ΔÔ Úˆ› ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ¤ÙÚÂÍ·Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· Î·È ¤Î·Ó·Ó ·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ Ê˘ÛÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Î·È ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋. ΔÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· ·ÎÔ‡ÂÈ ÛÙÔ fiÓÔÌ· §Â˘Ù¤Ú˘ °È·ÏÔ‡Û˘,

Ô˘ ‰ÂÓ Á˘ÌÓ¿ÛÙËΠ‰ÈfiÙÈ ˘ÔʤÚÂÈ ·fi ›ˆÛË. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ô °ÈÒÚÁÔ˜ μ·˙¿Î·˜ Â›Ó·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ì›· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ·›˙ÂÈ ÁÚ‹ÁÔÚÔ Î·È ÈÂÛÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. ¶Ô˘ ı· ÌÔÚ› Ó· ‚Á·›ÓÂÈ Ù·¯‡Ù·Ù· ÛÙËÓ Â›ıÂÛË, ›Ù ·fi Ù· ¿ÎÚ· Ì ÙÔ˘˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ, ›Ù ·fi ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ˘˜ ÔÈÔÙÈÎÔ‡˜ ̤ÛÔ˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ë ÔÌ¿‰·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ·ÚÎÂÙ¿ ‰˘Ó·Ùfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈο Ì ·›ÎÙ˜ fiˆ˜ ÔÈ °Î¤ÛÈÔ˜, ªÚ¤Ûη, °ÂÓÁο, ¢ÂÈÓfi··˜, ¶fiÓÛÂ, ªÔ‡ÛÙÔ, ªÔ˘Ù¤ÚÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ÊÔÚ Ô˘ ı· ·ÔÎÙËı›. μÂÏÙȈ̤ÓÔ˜, fï˜, ı· Â›Ó·È Î·È ·Ì˘ÓÙÈο Ì ÙȘ ÚÔÛı‹Î˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó. ø˜ ÁÓˆ-

ÛÙfiÓ ·ÔÎÙ‹ıËÎÂ Ô ‰ÂÍÈfi˜ Ì·Î §Â˘Ù¤Ú˘ °È·ÏÔ‡Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÊfiÚÂÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ ∂ÚÁÔÙ¤ÏË Î·È ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ›ÔÏ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¶ÂÙοÎË. ∂¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·ÚÔ˘Û›·˜ ÛÙÔÓ ¶·ÓÈÒÓÈÔ ÔÏ˘Û‡ÓıÂÙÔ˜ ™Ù¿ı˘ ƒfiη˜, Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÙfiÛÔ ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜, fiÛÔ Î·È ˆ˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi ¯·Ê, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹Ïı·Ó Î·È ÔÈ ¤ÌÂÈÚÔÈ ÎÂÓÙÚÈÎÔ› ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÏ›ÛÛ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∞Ú‚·Ó›Ù˘, ·ÓÙ› ÙˆÓ °fiÁÔÏÔ˘ Î·È ¶·Ï·ÈÔÏfiÁÔ˘. ¡¤Ô ÚfiÛˆÔ Â›Ó·È Î·È Ô Ó·Úfi˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜ ∞ϤͷӉÚÔ˜ ∑¤Ú˘, Ô˘ Î·È ·˘Ùfi˜ Â¤ÛÙÚ„ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı· ÂÚÈ̤ÓÂÈ Ó· ÙÔ˘ ‰ÔıÔ‡Ó Â˘Î·Èڛ˜. ∞fi ÙÔ ÂÚÛÈÓfi ÚfiÛÙÂÚ ‰È·ÙËÚ‹ıËÎ·Ó ÔÈ £·Ó¿Û˘ ∫ˆÛÙԇϷ˜, μ·ÁÁ¤Ï˘ °ÎfiÙÔ‚Ô˜ (ÛÙfiÂÚ) Î·È ÔÈ ·ÎÚ·›ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘, ∫·ÙÛÈ·Úfi˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫fiÌÓÔ˜ Î·È ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫·ÚÚ¿˜, Ì ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÒÙÔ˘˜ Ó· ·›˙Ô˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Î·È ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·fi Ù· ‰ÂÍÈ¿. ∂›Û˘, ʤÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰· ı· ¤¯ÂÈ ÙÚÂȘ ŒÏÏËÓ˜ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ, ÙÔ˘˜ °Î›ÙÎÔ, ™Ù·˘Ú¿ÎË Î·È ÙÔÓ ÓÂÔ·ÔÎÙËı¤ÓÙ· °ÂˆÚÁ›Ô˘, Ô˘ ·›ÚÓÂÈ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη, Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È ‚ÔËıfi˜ ÙÔ˘ Î. μ·˙¿Î·. √ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË Î¿Ùˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Í¤ÓÔ˜ ÁÎÔÏΛÂÚ, Ô˘ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‰ÂÓ ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó, ‰ÈfiÙÈ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ “¯·Ú·Ì›ÛÂÈ” Ì›· ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ¤ÓÙ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ ¤Ú˘ÛÈ Ô ª·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη ‰ÂÓ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠηıfiÏÔ˘, ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ˜ Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ› fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‚ÔËı‹ÛÂÈ.

ºÈÏÈο Ì ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi Î·È ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫. ªfiÓÔ ¤Ó· ÊÈÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Î·È Â›Ó·È ·˘Ùfi Ì ÙËÓ ∫20 ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙȘ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. øÛÙfiÛÔ, ÊÈÏÈο Ì ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” ¤ÎÏÂÈÛ·Ó Ô ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi˜ Î·È Ë ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÔÈ ‰‡Ô Û‡ÏÏÔÁÔÈ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∞ÈÁÈÓÈ·Îfi ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È Ì›· ‚‰ÔÌ¿‰· ·ÚÁfiÙÂÚ· (25/8) ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· ÁÈ· Ó· ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙËÓ ÙÔÈ΋ ∞Ó·Á¤ÓÓËÛË.

¡π∫∏™∂ 12-8 Δ√¡ ∫∞¡∞¢∞ ∫∞π £∞ ¢π∂∫¢π∫∏™∂π Δ∏¡ 5∏ £∂™∏ ™Δ√ ¶∞°∫√™ªπ√ ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞ ¶√§√

ÕÓÂÙË Ó›ÎË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ °˘Ó·ÈÎÒÓ ˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ‰ÂÓ ÙËÓ “¿ÙËÛ” Ë ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ °˘Ó·ÈÎÒÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ∫·Ó·‰¿. ¡›ÎËÛ ηı·Ú¿ Î·È ¿ÓÂÙ· 12-8, ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÈÛÔ·Ï›· (8-8) ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ ı¤Ì· Û˘Á΢ڛ·˜. £· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ ¤ÙÛÈ ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË ÛÙÔ 15Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ (21.45), Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ∏¶∞. ªÂ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ›ÛÙË ÛÙËÓ ·ÓˆÙÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘˜ Ì‹Î·Ó ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÔÈ ‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜ Ô˘ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 5 ÏÂÙÒÓ ¤Ù˘¯·Ó ÈÛ¿ÚÈıÌ· ÁÎÔÏ Î·È ÚÔËÁ‹ıËÎ·Ó 5-1. ∏ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∞ÛËÌ¿ÎË ÎÚ¿ÙËÛ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· (62), ¤ˆ˜ fiÙÔ˘ Ô ∫·Ó·‰¿˜ Ì ÛÂÚ› 3-0 ÌÂÈÒÛÂÈ ·Ú¯Èο Û 6-5 Ì ÁÎÔÏ Ù˘ ªfiÓÈη ŒÁÎÂÓ˜ Ì¿ÏÏÔÓ ÂÎÚfiıÂÛÌÔ Î·È ¤ÂÈÙ· Û 6-5 Ì ÙËÓ ƒ¿ÈÙ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÎٷϤÙÔ˘. ΔfiÙ ·Ó¤Ï·‚ ‰Ú¿ÛË ÙÔ ... ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi Ì·˜ (6 ÁÎÔÏ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ· ¯ı˜), ·Ú¯Èο Ì ÙËÓ μ·ÛÈÏÈ΋ ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ Ô˘ ¯Ú›ÛÙËΠÛÎfiÚÂÚ, ÙËÓ ÕÏÎËÛÙË ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ (¤Ó·ÏÙÈ) Î·È ÙËÓ ÃÚÈÛÙ›Ó· ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (3 ··ÓˆÙ¿ ÁÎÔÏ), ÂÎÙÈÓ¿ÛÛÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰È·ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +6 (11-5).

(..), 4-6 ŒÁÎÂÓ˜ ª. (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 5-6 ƒ¿ÈÙ (..), 5-7 ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ. (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 5-8 ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ (¤Ó·ÏÙÈ), 5-10 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 5-11 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (..), 6-11 ªÂο˙È (..), 7-11 μ¿ÏÈÓ (ÎfiÓÙÚ·), 7-12 ƒÔ˘Ì¤ÛË (..), 8-12 ƒ¿ÈÙ (..). ∫∞¡∞¢∞™: (°Î¿È ª¤ÈÎÂÚ): ƒ›ÏÙÔÓ, ∞ÏfiÁÎÌÔ, ªÔÓÙfiÓ, ƒ¿ÈÙ 2, ŒÁÎÂÓ˜ ª. 2, ª·ÚfiÓ, ªÂο˙È 1, ¶ÂÚ¿ÏÙ, ŒÁÎÂÓ˜ ∫., ƒfiÌÈÓÛÔÓ 1, μ¿ÏÈÓ 1, ƒ¿ÓÙÔ˘ 1, ∫fiÏÙÂÚÙ˙ÔÓ. ∂§§∞¢∞ (°ÈÒÚÁÔ˜ ªÔÚʤÛ˘): ∫Ô‡‚‰Ô˘, ΔÛÔ˘Î·Ï¿ 4, ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ μ. 1, æÔ‡ÓË, ¶Ï¢ڛÙÔ˘ ª·ÚÁ., ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ 2, ∞ÛËÌ¿ÎË 2, ƒÔ˘Ì¤ÛË 2, ∫fiÙÛÈ·, ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË 1, ¶Ï¢ڛÙÔ˘ ∂Ï., ªÂÓ¤ÎÔ˘ ÕÏÎ., ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÚ.

ªÂ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÕÓ‰Ú˜ ∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂÚ›Ô‰Ô˜ ·ԉ›¯ıËΠ‰È·‰ÈηÛÙÈ΋, Ì ÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ Ó· ‚¿˙ÂÈ ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· 1.44’’ ·fi ÙÔ ÊÈÓ¿Ï Ì ٤ÚÌ· Ù˘ ∞ÓÙÈÁfiÓ˘ ƒÔ˘Ì¤ÛË. ™Ù· ·ÍÈÔÛËÌ›ˆÙ· ¿ÓÙˆ˜ Ë ·ÛÙÔ¯›· Ì·˜ ÛÙËÓ ·›ÎÙÚÈ· ·Ú·¿Óˆ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ô˘ ‹Ú·Ó Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚ˜

‰ÈÂıÓ›˜ Ì·˜. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ›¯Â 4/11 .., 1/1 ¤Ó·ÏÙÈ, ¤Ó· ÁÎÔÏ ·fi ÙÔÓ ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi Î·È ¤ÍÈ ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·, ÂÓÒ Ô ∫·Ó·‰¿˜ 5/9 .., ‰‡Ô ÁÎÔÏ ÛÙËÓ ÎfiÓÙÚ· Î·È ¤Ó· ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °Î¤ÚÌ·Ó ªfiÏÂÚ (∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹)-ª·ÓfiÏ Δ·˚Ï¿Ó (ΔÔ˘ÚΛ·).

Δ· ÔÎÙ¿ÏÂÙ· (Ì ÚÒÙÔ ÙÔÓ ∫·Ó·‰¿): 1-5, 3-1, 1-5, 3-1 ∏ ‰È·Î‡Ì·ÓÛË: 0-1 ∞ÛËÌ¿ÎË (..), 0-2 ∞‚Ú·Ì›‰Ô˘ (..), 1-2 ƒ¿ÓÙÔ˘ (..), 1-3 ª·ÓˆÏÈÔ˘‰¿ÎË (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 1-4 ΔÛÔ˘Î·Ï¿ (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 1-5 ƒÔ˘Ì¤ÛË (ÂÚÈʤÚÂÈ·), 2-5 ƒfiÌÈÓÛÔÓ (ÎfiÓÙÚ·), 2-6 ∞ÛËÌ¿ÎË (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙfi˜), 3-6 ŒÁÎÂÓ˜ ª.

∏ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ ·Ó‰ÚÒÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 16.30 ÙËÓ ∞˘ÛÙÚ·Ï›· Û ·ÁÒÓ· ηٿٷ͢ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ 5-8. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ó›Î˘ ı· ÎÏËı› Ó· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ÓÈÎËÙ‹ ÙÔ˘ ·È¯ÓȉÈÔ‡ πÛ·Ó›·-™ÂÚ‚›· ÁÈ· ÙËÓ 5Ë ı¤ÛË, ÂÓÒ ·Ó ËÙÙËı› ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ¯·Ì¤ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ 7Ë ı¤ÛË.

25

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: NOVASPORTS 1 21.30 •¿ÓıË-™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ -∑- (°’ ÚÔÎÚ. °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) NOVASPORTS 2 21.30 ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ.-ƒ·›ÓÙ μȤÓÓ˘ ∑- (°’ ÚÔÎÚ. °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ) √Δ∂ SPORT 2 19.15 ªÈÎÚfi˜ ÙÂÏÈÎfi˜ Audi cup -Z21.30 ΔÂÏÈÎfi˜ Audi cup -ZOTE SPORT 3 02.30 ∫ÔÌÚÂÏfi·-¶ÂÓÈ·ÚfiÏ -∑(∫fi· ™Ô˘ÓÙ·ÌÂÚÈοӷ) EUROSPORT 11.00 ∫Ôχ̂ËÛË -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘) 19.00 ∫·Ù·‰‡ÛÂȘ -∑- (¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ˘ÁÚÔ‡ ÛÙ›‚Ô˘) 21.45 °·ÏÏ›·-™ÂÚ‚›· (ΔÂÏÈÎfi˜ Euro ∫19)

∂¶√

™ÙË μ’ ∂ıÓÈ΋ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜, ∑¿Î˘ÓıÔ˜, μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜ Î·È °Ï˘Ê¿‰· ΔÔ ‰Èη›ˆÌ· Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ÛÙË ı¤ÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›·, ·¤ÎÙËÛ·Ó ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜, ∑¿Î˘ÓıÔ˜ Î·È μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜, ÂÓÒ ·Ó‚·›ÓÂÈ Î·È Ë °Ï˘Ê¿‰·. √È ÙÚÂȘ ÚÒÙÔÈ ‰ÈηÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ∂¶√ (›¯·Ó ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙËÓ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈÙÚÔ‹) Î·È ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ Football League, ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ô˘ ‰‹ÏˆÛ·Ó ·‰˘Ó·Ì›· (∞∂∫, ∞∂§ Î·È Ë Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ∫¤Ú΢ڷ˜-∫·ÛÛÈfi˘). ∞·Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Ê˘ÛÈο ·ÔÙÂÏ› Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÌÂÙÔ¯ÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ 500.000 ¢ÚÒ. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ·Ó ‰ÂÓ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ì ‰‡Ô ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ 14 ÔÌ¿‰ˆÓ Î·È ÛÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙË Ù¿ÍÂÈ Î·ÙËÁÔÚ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂı› Î·È Ë °Ï˘Ê¿‰·, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓË ÙË ÌË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¶·ÓÛÂÚÚ·˚ÎÔ‡. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂¶√: “∏ ∂ÈÙÚÔ‹ ∂ʤÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ηٿ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ¤Ï·‚ ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. 1. ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 98/31-7-2013 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÂÎηÏÔ‡ÓÙÔ˜ (Δ∞¶ μ·Ù·ÓÈ·Îfi˜). ∞΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2/26.7.2013 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fi 22.2.2013 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÚ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÈÎÔÛÈÔÎÙÒ (28) ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014 Î·È ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÎÔÛÈÔÎÙÒ (28) Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 4 ·Ú. 2, 7 ·Ú. 3 ÂÚ. ·’Î·È 27 ·Ú. 4 ÂÚ. ‚’ ÙÔ˘ ∫∞¶ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. 2. ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 99/31-7-2013 ·fiÊ·Û‹ Ù˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ù˘Èο Î·È Î·Ù’ Ô˘Û›· ÙËÓ ¤ÊÂÛË ÙÔ˘ ÂÎηÏÔ‡ÓÙÔ˜ (Δ∞¶ ¶·ÓËÏÂÈ·Îfi˜ ∞√). ∞΢ÚÒÓÂÈ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 2/26.7.2013 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ŒÓˆÛ˘ μ’-°’ ∂ıÓÈ΋˜. ¢È·Ù¿ÛÛÂÈ ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·fi 22.2.2013 ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ¢.™. Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÂÚ› Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÂÈÎÔÛÈÔÎÙÒ (28) ÔÌ¿‰ˆÓ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ μ’ ∂ıÓÈ΋˜ ∫·ÙËÁÔÚ›·˜ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2013-2014 Î·È ÙËÓ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ˘ÔÏÂÈÔÌ¤ÓˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÎÔÛÈÔÎÙÒ (28) Ì ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ¿ÚıÚˆÓ 4 ·Ú. 2, 7 ·Ú. 3 ÂÚ. ·’Î·È 27 ·Ú. 4 ÂÚ. ‚’ ÙÔ˘ ∫∞¶ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ¶ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ.


26

¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

°π√Àƒ√¶∞ §π°∫

¶ÚÒÙÔ˜ ·ÁÒÓ·˜ Ì ƒ·›ÓÙ μȤÓÓ˘ ÁÈ· ∞ÛÙ¤Ú· ΔÚ. ª∂Δ∞ ÙËÓ ·ÚıÂÓÈ΋ ÙÔ˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ·ÂÏÏ· ∂˘ÚÒ˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Î·È Ê¤ÙÔ˜ ·›˙ÔÓÙ·˜ ·Ú¯Èο ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ Ì ÙË ƒ·›ÓÙ μȤÓÓ˘, ÙËÓ ÔÔ›· ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È ·fi„ (21.30 Novasports 2) ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎfi Á‡ÚÔ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∏ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË Î·Ù·ÚÚ›ÙÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÚÂÎfiÚ. ∞ÊÔ‡ ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ÔÌ¿‰· ·’ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ô˘ ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Û ÙÂÏÈÎfi ΢¤ÏÏÔ˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· Ó· ηٷÚÚ›„ÂÈ Î·È ¤Ó· Â˘Úˆ·˚Îfi ÚÂÎfiÚ! ∞ÊÔ‡ ¤ÚÛÈ ¤ÁÈÓÂ Ë ÙÚ›ÙË ÔÌ¿‰· ·’ ÙËÓ ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÂ Â˘Úˆ·˚Îfi ·ÂÏÏÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¶·Ó·¯·˚΋ Î·È ÙËÓ ∫fiÚÈÓıÔ, ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ Ë ÚÒÙË Ô˘ ı· ÙÔ Î¿ÓÂÈ ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿! ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÏ‹ÚˆÛË Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ ƒ·›ÓÙ μȤÓÓ˘ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ· ÛηӷڛÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘. ∞ÔÎÔڇʈ̷ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞˘ÛÙÚ›· ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙË ƒ·›ÓÙ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË μ›ÓÂÚ ¡fiÈÛÙ·ÓÙ. ∂Λ ›‰Â ÙË ƒ·›ÓÙ Ó· ıÚȷ̂‡ÂÈ Ì 4-0 Ì ÛÎfiÚÂÚ ÙÔ˘˜ ª¤ÚÁÎÛÙ¿ÏÂÚ Î·È ªfiÈÓÙ Ô˘ ÛÎfiÚ·Ú·Ó ·fi ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜. √ ŒÏÏËÓ·˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ‰Ô‡Ï„ ÛÙȘ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ∞Úο‰ˆÓ ΢ڛˆ˜ Û ı¤Ì·Ù· Ù·ÎÙÈ΋˜, ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÈÔ ÚÔÂÙÔÈÌ·Ṳ̂ÓË ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ÙËÓ ÂÚÛÈÓ‹ ÛÂ˙fiÓ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙËÓ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ¯ˆÚ›˜ Ó· ηٷʤÚÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ‹ÙÙ·. ∞Ú¯Èο ·¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÿÓÙÂÚ ª·ÎÔ‡ ÌÂÙ¿ ·fi ‰‡Ô ÈÛÔ·Ï›Â˜ Ì 1-1 ÂÓÙfi˜ Î·È ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜. ΔÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ΔÚ›ÔÏ˘ ‹Á ÛÙ· ¤Ó·ÏÙÈ Î·È Ô ∞ÛÙ¤Ú·˜ ‹Ú ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË Ì 4-2 ÛÙËÓ „˘¯ÔÊıfiÚÔ ‰È·‰Èηۛ· Ì ÙÔÓ ¶ÂÚfiÓ ӷ ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ ·Ï¿... ¶·Ó¤Óη ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯Ù‡ËÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ ÙË ª·Ú›ÙÈÌÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ 1-1 ÛÙÔ “£Âfi‰ˆÚÔ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓ˘” ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ 0-0 Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ ÎÈ ¤ÙÛÈ ‹ÚıÂ Ô ·ÔÎÏÂÈÛÌfi˜. √ ∞ÛÙ¤Ú·˜ ΔÚ›ÔÏ˘ ›‰Â ÔÏÏ¿ ‚·ÛÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ Ó· ·Ô¯ˆÚÔ‡Ó, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ‰ÂÓ Î¿ıÈÛ·Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙ·˘ÚˆÌ¤Ó· Î·È ÚÔ¤‚ËÛ·Ó Û ÛÔ˘‰·›Â˜ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈΤ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì fiÏÔ ÙÔ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ ÙÌ‹Ì· ÛÎ¿Ô˘ÙÈÓÁÎ, ÂÓÒ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÈÓÂÏȤ˜ ÛÙÔ ÚfiÛÙÂÚ Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓ˜. øÛÙfiÛÔ ÚÈÓ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›ÛËÌÔ ÙÂÛÙ ÏÔÁÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÌËÓ Â›Ó·È fiÏÔÈ ÔÈ ÓÂÔÊÂṲ́ÓÔÈ ¤ÙÔÈÌÔÈ. √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ fiˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ı· ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÛÙÔ˘˜ “Ó¤Ô˘˜” ∑ËÛfiÔ˘ÏÔ, §ÈÛÁ¿Ú·, ªÔ˘Ó¿ÊÔ, ∑·Ú·‰Ô‡Î·, °ÎÔ˚·Ó, ª·Ú¿Ï˜, ÃÔ˘¿ÓÌ· Î·È Èı·Ófiٷٷ Î·È ÛÙÔÓ °ÎÚ·ÙÛ›ÓÈ. ŒÙÛÈ ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ∞ÛÙ¤Ú· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ï›ÁÔ ·ÎfiÌ· ÁÈ· Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ ∫·Ú¿ÛÎÔ Î·È ÙÔÓ ∂ÚÓ¿ÓÙÂ˙ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤· ·fi ÙËÓ ÚÔfiÓËÛË ·Ô˘Û›·˙·Ó ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙÔ¤˜ Î·È ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ª·ÚÙÔÏ›ÓÈ, Ì ÙÔÓ ÚÒÙÔ Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ·ÙÔÌÈÎfi ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ó· Ú¿ÙÙÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘.

∏ ™∞¡Δ∂ƒ§∞¡Δ ∂∫∞¡∂ ¶π™ø ∫∞π √ ¡∂∞ƒ√™ ∞™√™ ¶∞ƒ∞ª∂¡∂π ™Δ√¡ ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√

“¡·˘·Á›” ÙÔ˘ ª·˘Ú›·  “Ó·˘¿ÁÈÔ” ηٷϋÁÂÈ Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÿÚË ª·˘Ú›· ÛÙË ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ. ∂Ȃ‚·ÈÒÓÔÓÙ·˜ Ù· ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÛÙËÓ ∞ÁÁÏ›·, ÔÈ “Ì·‡Ú˜ Á¿Ù˜” ¤Î·Ó·Ó ›Ûˆ Î·È Ë ˘fiıÂÛË ‰ÂÓ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ. ∫·È Ë ¡ÈԇηÛÙÏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ ªÂ¯ÓÙ› ∞Ì½ÓÙ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” .

ηÚȤڷ ÙÔ˘ ÛÙËÓ πÛ·Ó›·, ¯ˆÚ›˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÔÌ¿‰· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ›. “∂Ï›˙ˆ Ó· ¤ÚıÂÈ Î¿ÔÈ· Â›ÛËÌË ÚÔÛÊÔÚ¿, ÂÂȉ‹ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì οÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ” , ·Ó¤ÊÂÚ ·Ú¯Èο Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “¢ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì›ÓÂÈ ÂΛ Ô˘ Â›Ó·È ÙÒÚ· (Û.Û: ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi). ∞Ô̤ÓÂÈ ¤Ó·˜ Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ·ÔÎÏ›ÛÔ˘Ì ٛÔÙ·” .

∞˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚fiÙ·Ó Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ˘ ÿÚË ª·˘Ú›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” (Ô˘ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ò˜ Î·È Ò˜ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ·) ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “Chronicle Live” , Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· οÓÂÈ ›Ûˆ ÛÙË ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹, ·ԉ›¯ıËΠ·ÏËıÈÓfi. ∫È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ı¤ÏÔ˘Ó ÙȘ “Ì·‡Ú˜ Á¿Ù˜” Ó’ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÛ˘ÚÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ‰›ÓÂÈ ¿ÏÏË ÂΉԯ‹, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ÙÔ˘ ˙ËÙ‹ıËΠӤ· ·Ú¿Ù·ÛË ·fi ÙÔÓ ·ÁÁÏÈÎfi Û‡ÏÏÔÁÔ, ÙËÓ ÔÔ›· Î·È ‰ÂÓ ‰¤¯ıËÎÂ. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÕÁÁÏÔÈ ÂȉÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ·›ÛÙÂ˘Ù· ˘ÔÙÈÌËÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡, ˙‹ÙËÛ·Ó Ó¤· ÚÔıÂÛÌ›·, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ ¶∞∂ η٤ÛÙËÛ ۷Ê›˜ ÙȘ ‰ÈΤ˜ Ù˘ ÚÔı¤ÛÂȘ Î·È ÍÂηı¿ÚÈÛ fiÙÈ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È ÙÔ ·›ÙËÌ· ·Ô‰ÂÎÙfi. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ, Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ӷ˘¿ÁÈÔ, Ô ·›ÎÙ˘ ı· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ Ì ÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” ÎÈ ÂΛÓÔ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ϤÔÓ ÛÙ· 3 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Ô˘ ı· ÂÈÛ¤Ú·ÙÙ (ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· ÌÈÛ¿ ÌÚÔÛÙ¿). ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÔÈ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ›¯·Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ Û fiÏ· Ì Â›ÛËÌ·, Ì¿ÏÈÛÙ·, ¤ÁÁÚ·Ê· Â‰Ò Î·È Î·ÈÚfi Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ·¤ÌÂÓ ‹Ù·Ó Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ë ™¿ÓÙÂÚÏ·ÓÙ ·fi ÙÔ ÃÔÓÁÎ ∫ÔÓÁÎ Ô˘ ¤Î·Ó ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ·›ÎÙË Î·È Ë ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. ∞˘Ùfi, ¿ÏψÛÙÂ, ÚÔ¤‚·ÏÏ·Ó Î·È ˆ˜ ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ª·˘Ú›· Ó· ·ÔıÂÚ·¢Ù› Ï‹Úˆ˜,

∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛ §ÂˆÊfiÚÔ Ô ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜

·ÊÔ‡ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÍÂ¤Ú·Û ÙÔÓ ¤Ó·Ó Ì‹Ó·. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ Ì›· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ¡ÈԇηÛÙÏ Ó· ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂÈ ÙÔÓ ÌÔÓÔÂÙ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ªÂ¯ÓÙ› ∞Ì½ÓÙ ÛÙÔ “ÙÚÈʇÏÏÈ” . √ Ó·Úfi˜ ̤ÛÔ˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘ ÚÔfiÓËÛË Ì ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙˆÓ “Ú·Û›ÓˆÓ” Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÒÛÂÈ ÔχÙÈ̘ ‚Ô‹ıÂȘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÛÂ˙fiÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ·ÁÁÏÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜: “√ Ó·Úfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ Ù˘ ¡ÈԇηÛÙÏ ªÂ¯ÓÙ› ∞Ì½ÓÙ ‹Á ÛÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Ì ÌÔÓÔÂÙ‹ ‰·ÓÂÈÛÌfi. Δ· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈο ı¤Ì·Ù· ÔÏÔÎÏËÚÒıËÎ·Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È Ô Ì¤ÛÔ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ

2013/14, ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ̤ۈ Ù˘ Super League. √ 20¯ÚÔÓÔ˜ ∞Ì½ÓÙ ‹Úı ÛÙË ¡ÈԇηÛÙÏ ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË §·Ó˜ Î·È ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ¤ÓÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ ·›˙ÔÓÙ·˜ Û °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ, ∫‡ÂÏÏÔ Î·È §ÈÁÎ ∫·. ∂›Û˘, ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÍ¿ÌËÓÔ Â›¯Â ‰Ôı› ‰·ÓÂÈÎfi˜ ÛÙË ™ÂÓ Δ˙fiÓÛÙÔÓ, ¤¯ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ˘˜ “·Á›Ô˘˜” 13 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜” .

¢ÂÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ô μÂÏ¿ÛΘ ΔÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ÛÙ·ıÌfi Ù˘ ηÚȤڷ˜ ÙÔ˘ „¿¯ÓÂÈ Ô ™¤Ì· μÂÏ¿ÛΘ, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ‰‹ÏˆÛÂ Ô ¶¿ÌÏÔ ª·ÚÙ›ÓÂ˙ (Ì¿Ó·Ù˙¤Ú ÙÔ˘) Û ª¤ÛÔ Ù˘ μÂÓÂ˙Ô˘¤Ï·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ÛÙfiÂÚ ÚÔÛ·ı› Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ

ΔÔ “∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜” ·ÓÔ›ÁÂÈ Í·Ó¿ ÙȘ ‡Ï˜ ÙÔ˘. ∞Ó Î·È ÙÔÓ ÚfiÏ·‚Â Ë §¿ÙÛÈÔ ÁÈ·... ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜, Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÊÈÏÈÎfi Ì ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ÔÌ¿‰·. ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋, ÛÙȘ 21:00, ÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Á‹Â‰Ô Ù˘ §ÂˆÊfiÚÔ˘ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ Î·È ı· ˘ԉ¯Ù› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” . √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙÔ “∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡ÈÎÔÏ·˝‰Ë˜” ̤¯ÚÈ ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ¶∞∂ Ó· ηÏ› ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ... ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘! ∞Ó·Ï˘ÙÈο Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “ΔËÓ ÚÔÛ¯‹ ∫˘Úȷ΋ (4/8) Ë §ÂˆÊfiÚÔ˜ Ì·˜ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙȘ ‡Ï˜ Ù˘ ÁÈ· Ó· ˘ԉ¯Ù› ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛÙȘ 21:00 Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ §¿ÙÛÈÔ Î·È Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì fiÏÔ˘˜ ÂΛ. ™ÙÔ ™›ÙÈ Ì·˜” . ∂Í¿ÏÏÔ˘ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô, ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙË ÛÂ˙fiÓ 2013-2014 ¤‰ˆÛ ÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· Ë ÂÙ·ÈÚ›· ¤Ó‰˘Û˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÚÒÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ô˘ ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ηÈ... ÚÔÂÙԛ̷Û ԢÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ -ÂӉ¯Ô̤ӈ˜- ÁÈ· ÌÈ· ÚÈÁ¤ ʷӤϷ, Ë Adidas ·ÔÎ¿Ï˘„ ·ÎfiÌ· ¤Ó· ÛÙÔȯ›Ô. ∏ ‰Â‡ÙÂÚË Ê·Ó¤Ï· ı· Â›Ó·È Û ÌÏ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘. ΔÔ Ó¤Ô ÛÏfiÁηÓ, Â›Ó·È ÙÔ “Ë ÂÌÊ¿ÓÈÛË ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ·ÏÏ¿ Ë ·Á¿Ë ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· ̤ÓÂÈ ¿ÓÙ· ›‰È·” . ∂Ó ·Ó·ÌÔÓ‹ ÏÔÈfiÓ Ù˘ Â›ÛËÌ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014, ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹.

∂π¡∞π Δ√ ™∏ª∂ƒπ¡√ ª∂ Δ∏¡ ™Δ∞¡Δ∞ƒ §π∂°∏™ °π∞ Δ√ °π√Àƒ√¶∞ §π°∫, ™Àªºø¡∞ ª∂ Δ√ ¡. ∫∞ƒ∞°∂øƒ°π√À

“ªÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ •¿ÓıË” Δ ÔÓ ÙÚ›ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi Ù˘ ·ÁÒÓ· ‰›ÓÂÈ ·fi„ (21.30) Ë •¿ÓıË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ˘ ÙÔ˘ 3Ô˘ ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈÎÔ‡ Á‡ÚÔ˘ ÛÙÔ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ. ªÂÙ¿ ÙË §›ÓÊÈÏÓÙ ÔÈ £Ú·ÎÈÒÙ˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙË ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘ ÛÙ· ¶ËÁ¿‰È· Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ¤Ó· ηÏfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ Ú‚¿Ó˜ ÛÙÔ μ¤ÏÁÈÔ.

∞Ô˘ÙÛ¿ÈÓÙÂÚ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ ÙËÓ •¿ÓıË Ô ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·ÁˆÚÁ›Ô˘, ÛÙËÓ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÚÈÓ ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú, fï˜ fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ı· Ù· ‰ÒÛÂÈ fiÏ· ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË. √ Î. ∫·Ú·ÁˆÚÁ›o˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∂›Ó·È ¤Ó· ÂÍ›ÛÔ˘ ÌÂÁ¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì·˜, ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ŒÓ· ·È¯Ó›‰È Ô˘ fiÏÔÈ ÛÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ ÙÔ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì Ì ·Ó˘ÔÌÔÓËÛ›· ηıÒ˜ ÙÔ Î›ÓËÙÚÔ Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ô˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. √È Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Â›Ó·È ÏÈÁfiÙÂÚ˜ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜ ·ÏÏ¿ ÂÌ›˜ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ·È¯Ó›‰È ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ Ó· ÙȘ ÌÂÁ·ÏÒÛÔ˘ÌÂ. ∂Ï›˙ˆ fiÙÈ ÙÔ ¿ıÔ˜ Î·È Ë ‰È¿ıÂÛË Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó Ù· ·È‰È¿ ÛÙÔ ‚’ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ §›ÓÊÈÏÓÙ ı· Â›Ó·È Ô Ô‰ËÁfi˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi ÙÔ ·È¯Ó›‰È.” °È· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ

11¿‰·: “ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ ™ÔÏÙ¿ÓÈ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ. ÕÏÏ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. Δ· ·È‰È¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌ· ÎÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· ÁÈ· Ì·˜.” °È· Ù˘¯fiÓ ‰È·ÊÔÚÔÔ›ËÛË Ï¿ÓˆÓ ·fi Ù·ÎÙÈ΋˜ ¿Ԅ˘: “ŒÙÛÈ fiˆ˜ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Ì·˜ -Ì ÙÔÓ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ Ô˘ ›¯·ÌÂ- ·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁˆÓÈÛÙ› ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤¯Ô˘Ó Î·È ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÏfiÁÔ Ó· ·›ÍÔ˘Ó ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó Î·È Î·Ï‡ÙÂ-

ÚÔ Ú˘ıÌfi.” °È· Ù· ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· Ô˘ ‹Ù·Ó ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÙÔ 2002 ÛÙÔ ÚÒÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ •¿Óı˘ Î·È ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·, Ì ÙËÓ ÚÒÙË Â˘Úˆ·˚΋ ÚfiÎÚÈÛË: “∫·Ù·Ú¯‹Ó Â›Ì·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÌ·È ÛÙËÓ •¿ÓıË. ΔÔ Â›¯· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÎÈ ¿ÏϘ ÊÔÚ¤˜ fiÙ·Ó ÂÚ¯fiÌÔ˘Ó Û·Ó ·ÓÙ›·ÏÔ˜. À‹ÚÍ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· Û·Ó ·ıÏËÙ‹˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ Î·È ÙÔ ‰¤ÛÈÌÔ Â›Ó·È ‰Â‰Ô̤ÓÔ. √ˆÛ‰‹ÔÙ ·˘Ù¤˜

ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Â›Ó·È ÈÛÙÔÚÈΤ˜ Î·È Û οÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ Ì›· Û˘ÁΛÓËÛË, ÌÈ· ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·. π‰È·›ÙÂÚ· fiÙ·Ó ÛÔ˘ ÌÈÏ¿Ó ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ ÁÈ’ ·˘Ù¿. ∂›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÛÙÈÁ̤˜ Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ¿·ÓÙ˜. Œ¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ì ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÌÂÙÚ¿ÂÈ Â›Ó·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Î·È Ë ÂÈÙ˘¯›·.” °È· ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ Ì‹Ó˘Ì· ÛÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜: “¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˆ οÙÈ ÂÁÒ. √È Ê›Ï·ıÏÔÈ ÛÙ· ·È¯Ó›‰È· Ì ÙËÓ §›ÓÊÈÏÓÙ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ›‰·Ó Ì›· ÂÈÎfiÓ· ÌÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ Ô˘ ›¯Â ı¤ÏËÛË Î·È ›ÛÌ· Î·È ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙËÓ Â›‰Â Ô ÎfiÛÌÔ˜. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂÏ›˙ˆ Ó· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÔ˘Ì ¯·Ú¿ Î·È ÈηÓÔÔ›ËÛË.” ΔÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ù˘ •¿Óı˘ ÂÎÚÔÛÒËÛÂ Ô ª·ÚÛÂÏ›ÓÈÔ §¤ÈÙÂ, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ: “£¤Ïˆ Ó· ˆ fiÙÈ Û‚fiÌ·ÛÙ Ôχ ÙËÓ ™Ù·ÓÙ¿Ú §È¤Á˘. ∂›Ó·È Ì›· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰·. °È· ÂÌ¿˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Î·È ÛÙÔ Á‹‰fi Ì·˜ ¤¯Ô˘Ì ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÔÌ¿‰Â˜ fiˆ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, Ë ∞∂∫. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏfiÁÔ Ó· ÌËÓ ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ì ÙÔ ·È¯Ó›‰È. ∞fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ı· Ìԇ̠‰˘Ó·Ù¿ Î·È ÔÌ·‰Èο. ªÂ ÙËÓ fiÌÔÚÊË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ì ‰Ò, ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ı· ÂÙ‡¯Ô˘Ì οÙÈ Î·Ïfi. °È·Ù› Â›Ó·È ¤Ó· ÂÓÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È. ∏ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ì ÙËÓ §›ÓÊÈÏÓÙ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È ÙÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ‰È·‚¿ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÙÔÓ ·˘ÚÈ·Ófi ·ÓÙ›·ÏÔ. ª·Î¿ÚÈ Ó· ʇÁÔ˘Ì ÓÈÎËÙ¤˜” .


¶∂ª¶Δ∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2013

27

ª∂ ª∂°∞§∏ ™Àªª∂Δ√Ã∏ ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ ∏ 73∏ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ √ƒ∂πμ∞Δπ∫∏ ™À¡∞¡Δ∏™∏

ªÂ ÙÔÓ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÊÂÙÈÓ‹ 73Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ∫˘Úȷ΋, 20-21 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, ›¯Â οÔÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÈÛÙÔÚÈ΋ ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÂÈ‚·Û›·. °ÈÔÚÙ¿ÛÙËÎ·Ó Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· (1913-2013) ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·Ó¿‚·ÛË ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, ÙÔ ª‡ÙÈη (˘„. 2.917 Ì.), ·fi ÙÔ ÃÚ‹ÛÙÔ ∫¿Î·ÏÔ, Ô˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ §ÈÙfi¯ˆÚÔ Î·È ÙÔ˘˜ ∂Ï‚ÂÙÔ‡˜ Frederic Boissona (ºÚÂÓÙÂڛΠªÔ˘·ÛÔÓ¿) Î·È Baud-Bovy (ªÔ-ªÔ‚›) ÙÔ 1913.

°È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ë ÛÂÈÚ¿ Ó· ÔÚÁ·Óˆı› ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Î¿ı 10 ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â›¯Â Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙÔ 2010 Ë 70Ë ¶.√.™., ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ 2013, Ô˘ Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·Ó Ù· 100 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ÚÒÙË Î·Ù¿ÎÙËÛË Ù˘ „ËÏfiÙÂÚ˘ ÎÔÚ˘Ê‹˜, ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠӷ ÁÈÔÚÙ·Ûı› ÂΛ ¿Óˆ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ÛÔ˘‰·›Ô ÁÂÁÔÓfi˜. ªÂ ¤ÓıÂÚÌË ÚfiÛÎÏËÛË Ë Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ ŒÏÏË Δ˙Èԇη οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ ·˘Ù‹, ÙËÓ ÔÔ›· ÔÚÁ¿ÓˆÛ·Ó Ë ∂ÏÏËÓÈ΋ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ √ÌÔÛÔÓ‰›· Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ¢›Ô˘-√χÌÔ˘ Î·È Î·Ù¿ÚÙÈÛ·Ó Û¯ÂÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. ∫·È Ú·ÁÌ·ÙÈο 45 ÔÚÂÈ‚·ÙÈο ۈ̷Ù›· Î·È ¿Ú· ÔÏÏÔ› ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, Û‡Ìʈӷ Ì ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ °.°. ÙÔ˘ ∂.√.™. §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘, ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤‰ˆÛ·Ó ¤Ó· “·ÚÒÓ” ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÂΛ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ Î·È ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙÔ˘ √χÌÔ˘. ŒÙÛÈ, ·fi ÙÔÓ √ÚÂÈ‚·ÙÈÎfi μfiÏÔ˘ ÌÈ· ÔÌ¿‰· ·fi 15 ¿ÙÔÌ· Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ∫ÒÛÙ· §·Ô‡‰Ë, ŒÊÔÚÔ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ Î·È ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ™Ù·ı¿ÎË, ŒÊÔÚÔ Δ‡Ô˘ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛˆÓ, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ (ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ Î·È ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜) Ô˘

Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ ÛÙÔÓ ŸÏ˘ÌÔ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ “£ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ¢›·” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÈÛÙÔÚÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ¶.√.™. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÙÔ Úˆ› ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ÛÙË ‰ÔÍÔÏÔÁ›·, Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÂÈÛ‹ÌˆÓ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ Î·È Ù˘ √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜, Ô˘ ÙÂϤÛÙËΠÛÙËÓ ·Ï·È¿ ÈÛÙÔÚÈ΋ ªÔÓ‹, Ô˘ ȉڇıËΠ·fi ÙÔÓ ŸÛÈÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ ÙÔÓ ÂÓ √χÌˆ, Á‡Úˆ ÛÙ· 1530-1546 Î·È ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ï›ÁÔ ÈÔ Î¿Ùˆ ·fi Ù· ¶ÚÈfiÓÈ· (˘„. 830 Ì), ¯ˆÌ¤ÓË Ì¤Û· ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÓÈ¤·, fiÔ˘ ̤¯ÚÈ ÂΛ ËÁ·›ÓÂÈ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿‚·ÛË ·fi Ù· ¶ÚÈfiÓ· (˘„. 1.000 Ì.) Ì ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ (˘„.2.670 ̤ÙÚ·), ‰ËÏ. Ì ‰Èο Ì·˜ ̤ÙÚ· Ó’ ·Ó‚›˜ Â˙ÔÔÚ›· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÔ˘ ∞Ó·‡ÚÔ˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ “ ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜ ™Ù·˘Úfi˜” ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ( ˘„. 1.610 ̤ÙÚ· ). ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹, Ô˘ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÔ ·ÓËÊÔÚÈÎfi ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· ÙÔ˘ ∂ÓÈ¤·, ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi 3ˆÚË ÔÚ›· ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ÛÙ·ıÌfi ·Ó¿·˘Û˘, ÛÙÔ Î·Ù·Ê‡-

ÁÈÔ “™‹ÏÈÔ˜ ∞Á·ËÙfi˜” (˘„. 2100 Ì.). ™ÙÔ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Û·Ó ÌÂÚÌËÁοÎÈ·, ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, Ô Î·ı¤Ó·˜ ÊÔÚو̤ÓÔ˜ ÙÔÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎfi ÙÔ˘ Û¿ÎÔ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘ ·Ó¤‚·ÈÓÂ. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ¤Î·Ó·Ó ÌÈ· ÛÙ¿ÛË ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ “™‹ÏÈÔ˜ ∞Á·ËÙfi˜” , Ô˘ Û’ ·˘Ùfi ˘‹Ú¯Â Û˘ÓˆÛÙÈÛÌfi˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ Î·È ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ¿ÏÌ·, ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ (√ÚÔ¤‰ÈÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ), ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÂÈÎÏÈÓ¤˜ ÌÔÓÔ¿ÙÈ, Ù· ÏÂÁfiÌÂÓ· “∑ˆÓ¿ÚÈ·” , οو ·fi ÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ∫·ÎÈ¿ ™Î¿Ï·, ª‡ÙÈη Î·È ÙÔ £ÚfiÓÔ ÙÔ˘ ¢›·, ¿ÏϘ ÙÚÂȘ ÒÚ˜ ÂÚ›Ô˘. ∫·È ÂΛ, ÛÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ, ‹Ù·Ó ÙÔ ·ÓËÁ‡ÚÈ. ΔÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ηٷʇÁÈ· ÙÔ˘ ™.∂.√. £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, “°ÈfiÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜” (˘„.2.700 Ì.) Î·È “ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¿Î·ÏÔ˜” (˘„. 2.650 Ì.) ‹Ù·Ó ηٿÛ·ÚÙÔ ·fi Ôχ¯ÚˆÌ˜ ÔÚÂÈ‚·ÙÈΤ˜ ÛÎËÓԇϘ, Ô˘ ›¯·Ó ÛÙ‹ÛÂÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ¤ÏıÂÈ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ Î·È Ù· ‰‡Ô ÚÔ·Ó·ÊÂÚı¤ÓÙ· ηٷʇÁÈ· ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿Ù·. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ·Ú¿ ÙȘ

ÚԂϤ„ÂȘ ÙÔ˘ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ “ÂÚ› ‚ÚÔ¯ÒÓ Î·È Î·Ù·ÈÁ›‰ˆÓ” , ‰Â Û˘Ó¤‚Ë Ù›ÔÙ· Î·È ¤Ó·˜ Ï·ÌÚfi˜ ‹ÏÈÔ˜, fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ (20 πÔ˘Ï›Ô˘, ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ÚÔÛÙ¿ÙË ÙˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ, ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·), Û˘ÓÙÚfiÊ¢ ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜. ∏ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ¤ÛÙËÛ ÙȘ ÛÎËÓԇϘ Ù˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰Âο‰Â˜ ¿ÏÏˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÏÔÈ ÓÙ‡ıËÎ·Ó ·Ó¿ÏÔÁ·, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÎÚ‡Ô ÛÙ· 2.670 ̤ÙÚ· ¿Ú¯ÈÛ ӷ Á›ÓÂÙ·È ·ÈÛıËÙfi, ·ÚfiÙÈ Ë Ë̤ڷ ›¯Â ¤Ó· Ï·ÌÚfi ‹ÏÈÔ, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ÛÙȘ ‰˘ÙÈ΋ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ √χÌÔ˘, “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” . ∂Λ ÛÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ, Ï›ÁÔ ÚÈÓ ‰‡ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜, ‰›Ï· ·fi ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ “ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¿Î·ÏÔ˜” , fiÔ˘ Ë °Ú·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∂.√.™. §ÈÙÔ¯ÒÚÔ˘ ›¯Â ÛÙ‹ÛÂÈ ÌÈ· ¢ڇ¯ˆÚË ÛÎËÓ‹ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÁÈ· ΤڷÛÌ· ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ÏÔ˘ÎÔ‡ÌÈ, ÌÈ· ÔÌ¿‰· ¯ÔÚ¢ÙÒÓ Ì ÙË Û˘Óԉ›· ›È˙·˜ Î·È ÓÙ·Ô˘ÏÈÔ‡, fiˆ˜ ÚÔ¤‚ÏÂ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ¯fiÚ„ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜, οو ·fi ÙÔ

·˘ÛÙËÚfi ‚ϤÌÌ· ÙÔ˘ ¢›· Ô˘ ηıfiÙ·Ó ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÔÂȉ‹ fiÁÎÔ Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ ÎÔÚ˘Ê‹˜ ÛÙÔ “™ÙÂÊ¿ÓÈ” . ªfiÏȘ, fï˜, ¤ÂÛÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÙÔ ÎÚ‡Ô ¤ÁÈÓ ‰È·ÂÚ·ÛÙÈÎfi Î·È ÔÈ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ·ÔÛ‡ÚıËÎ·Ó ÛÙȘ ÛÎËÓԇϘ ÙÔ˘˜ ‹ Î·Ù¤Ê˘Á·Ó ÛÙ· ‰‡Ô ηٷʇÁÈ· “°ÈfiÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜” Î·È “ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫¿ÎηÏÔ˜” ÁÈ· Ê·ÁËÙfi ‹ ÁÈ· ¤Ó· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi. ∏ Ó‡¯Ù· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ¤ÊÙÂÈ ÁÏ˘Î¿ Î·È ˘ÎÓ‹ ÔÌ›¯ÏË Ó· ÛÎÂ¿˙ÂÈ ÙȘ Á‡Úˆ ÎÔÚ˘Ê¤˜, ÂÓÒ ¤Ó· ÔÏfiÏ·ÌÚÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ (fi¯È ·ÓÛ¤ÏËÓÔ˜) ·fi ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¶¤Ï·ÁÔ˜ ¿Ú¯È˙ ӷ ʈٛ˙ÂÈ ÙÔ ÂÎÏËÎÙÈÎfi ÙÔ›Ô ÙÔ˘ √χÌÔ˘. §ÈÁÔÛÙÔ› ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ÓÙ˘Ì¤ÓÔÈ Ì ˙ÂÛÙ¤˜ ÊfiÚ̘ Î·È ÛÎÔ‡ÊÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ηٷʇÁÈ·, ̤¯ÚÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ·fiÏ˘ÙË ËÛ˘¯›· Î·È Á·Ï‹ÓË ÛÙËÓ ∫ÔÈÏ¿‰· ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ ªÔ‡Û˜ Î·È ‰›ÓÔ˘Ó ÁÏ˘Îfi ‡ÓÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ ̤۷ ÛÙȘ ÛÎËÓԇϘ ÙÔ˘˜, Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ˘ÓfiÛ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ ÙÔ Úˆ›, 21 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ë 73Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙ· “100 ¯ÚfiÓÈ· ηٿÎÙËÛ˘ ÙÔ˘ √χÌÔ˘” , ¿Ú¯ÈÛ Ì ·ÁÈ·ÛÌfi Â¿Óˆ ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ “¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜” (˘„. 2.789 Ì.) Î·È ÙÔ˘˜ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Î·È ÙË ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ ∞Ó·ÚÚ›¯ËÛ˘ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÔÚÂÈ‚·ÙÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηÈ, ‚¤‚·È·, ÙÂÏ›ˆÛ Ì ÙÔ „¿ÏÛÈÌÔ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ì·˜ ⁄ÌÓÔ˘ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÈÓË̤ÓÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜. ∞fi ÙÔÓ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ·ˇı˘Ó ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ô ŒÊÔÚÔ˜ √ÚÂÈ‚·Û›·˜ ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÔÚÂÈ‚¿Ù˜ Ó· ÂÈÛÎÂÊıÔ‡Ó ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÛÙË 2Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙ· ÿÓÈ· ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙȘ 27-28 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ 2013. ∂›Û˘ Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÁÈ· ÙËÓ ÂÓ ˙ˆ‹ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ μfiÏÔ (¤¯ÂÈ Û›ÙÈ ÛÙË §·ÌËÓÔ‡) ÙÔ˘ ÂÁÁÔÓÔ‡ ÙÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÔ‡ ÔÚÂÈ‚¿ÙË BaudBovy (ªÔ-ªÔ‚›), Ô˘ “¿ÙË-

Û” ÙÔ 1913 ÙÔ ª‡ÙÈη Ì·˙› Ì ÙÔÓ ∫¿Î·ÏÔ Î·È ÙÔÓ Frederic Boissona (ºÚÂÓÙÂڛΠªÔ˘·ÛÔÓ¿ ). ΔÔ Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂΉ‹ÏˆÛË ‹Ù·Ó fiÙÈ ·Ú·‚Ú¤ıËÎ·Ó ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ∫¿Î·ÏÔ˘, Ô˘ ÚÒÙÔ˜ ¿ÙËÛ ÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ “ª‡ÙÈη˜” , ÂÓÒ ÂÈÒıËΠfiÙÈ ÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹, ¿ÏÈ ‰ÈÛ¤ÁÁÔÓ· ÙÔ˘ ∂Ï‚ÂÙÔ‡ ÔÚÂÈ‚¿ÙË ¡Ù·ÓÈ¤Ï ªÔ-ªÔ‚›, Ô˘ Ì·˙› ·Ó¤‚ËηÓ, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ “ª‡ÙÈη˜” . ΔÈ Û˘Á΢ڛ· Î·È ÙÈ Û˘ÁΛÓËÛË... ∏ ÔÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘, ηٿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹, ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÎÏ·ÛÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·fi ÙÔ √ÚÔ¤‰ÈÔ ÙˆÓ ªÔ˘ÛÒÓ-¶¤Ú·ÛÌ· °ÈfiÛÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë-™ÎÔ‡ÚÙ·-¶ÂÙÚfiÛÙÚÔ˘Áη—∫fiÎη-ª¿ÚÌ· Î·È Ù¤ÏÔ˜ °ÎÔÚÙÛÈ¿ ( ˘„.980 Ì.).∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ï›ÁÔ Ì·ÎÚ‡ÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙË ™ÎÔ‡ÚÙ· (˘„.2.475 Ì.), ÙÔÓ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÚ·Ù¿˜ οو ·fi ‡η, ÁÈÁ¿ÓÙÈ· ÚfiÌÔÏ· Î·È ·Ó‡„ËϘ ÔÍȤ˜, Ô˘ ı˘Ì›˙Ô˘Ó Ù· ‰Èο Ì·˜ ÿÓÈ·. √ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· ¤Ó·Ó ̤ÛÔ ÔÚÂÈ‚¿ÙË Â›Ó·È ÂÚ›Ô˘ 6-7 ÒÚ˜, ·ÊÔ‡ ÎÈ ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ-‰‡Û‚·ÙÔ ÛËÌ›Ô, ÙÔ “¶¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ °ÈfiÛÔ˘ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë” . ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ Â‰Ò Î·È ‰˘Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙË ı¤ÛË “¶ÂÙÚfiÛÙÚÔ˘Áη” , ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ Ì¤ÛÔ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηٷʇÁÈÔ, Ô˘ ÙÔ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë √Ì¿‰· ¢È¿ÛˆÛ˘. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘ ∫ÒÛÙ·˜ §·Ô‡‰Ë˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ™Ù·ı¿Î˘, º›ÏÈÔ˜ ∞Ó·ÛÙ·ÛÈ¿‰Ë˜ Ì ÙÔ 10¯ÚÔÓÔ ÁÈÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· Î·È ÙÔ 12¯ÚÔÓÔ Ê›ÏÔ ÙÔ˘ ∞Ó‰Ú¤· ∫fiË, ™Ù·‡ÚÔ˜ μ·ÛÈÏÂÈ¿‰Ë˜, ¡›ÎÔ˜ °Î·ÓÙ›Ó·˜ Ì ÙË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘ ∫·›ÙË, ª·Ú›· ¢¿ÚÏ·, ¶¤ÙÚÔ˜ ∫·ÛÛ·Ó‰ÚÈÓfi˜, °È¿ÓÓ˘ ∫ÔÓÙ·Í‹˜, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫Ú˘‚ÔÛ›‰Ë˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶¤ÙÚÔ˘, ÷ڛϷԘ ÷ÌÔÁÂÒÚÁÔ˜ Î·È Ô ˘ÔÁÚ¿ÊˆÓ ÙÔ ÛËÌ›ˆÌ· ·˘Ùfi, ‹Ú·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜, ·ÓÂ˘Ù˘¯Â›˜ Î·È ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓÔÈ, Ô˘ ·ÍÈÒıËÎ·Ó Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ 73Ë ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· √ÚÂÈ‚·ÙÈ΋ ™˘Ó¿ÓÙËÛË. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜™Ù·ı·Ú¿˜

ª¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ∂.√.™. μfiÏÔ˘

√π °∂ƒª∞¡√π À¶√™Δ∏ƒπ∑√À¡ √Δπ ∏ §πμ∂ƒ¶√À§ ¢∂¡ ∂Ã∂π ∫∞Δ∞£∂™∂𠶃√Δ∞™∏ °π∞ Δ√¡ E§§∏¡∞ ∞ªÀ¡Δπ∫√

¢È·„‡‰ÂÈ Ë ™¿ÏΠÁÈ· ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ∏ ™¿ÏΠ̤ۈ ÙÔ˘ ÁÂÓÈÎÔ‡ Ù˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹, ÃÔÚÛÙ ÃÂÏÓÙ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Î·Ì›· ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘.

ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ÙfiÛÔ Ù· ª¤Û· Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ∞ÁÁÏ›·˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· Û˘Ìʈӛ· ·Ó¿ÌÂÛ· Û ™¿ÏÎÂ Î·È §›‚ÂÚÔ˘Ï ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˘, ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 16 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. ¶·ÚfiÏ· ·˘Ù¿, Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ “ÌÏ” , ÃÔÚÛÙ ÃÂÏÓÙ ÍÂηı¿ÚÈÛ ˆ˜ Ù›ÔÙ· ·fi fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡ÂÈ. “ŸÏ· Â›Ó·È Ê‹Ì˜. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ

Ù›ÔÙ·. ∂›Ì·ÛÙ ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˘ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛÂˆÓ Î·È Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÁÈ· ÙË Ó¤· ÛÂ˙fiÓ” , ›Â. ¶¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÎÙËı› Ô ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, ·Ú¯Èο Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ÎÈ ¤ÂÈÙ· Ì ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï. √ ªÚ¤ÓÙ·Ó ƒfiÙ˙ÂÚ˜ ·ÓËÛ˘¯Â› ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ŒÏÏËÓ· ·Ì˘ÓÙÈÎÔ‡ Ô˘ ÌfiÏȘ ÙËÓ ΔÚ›ÙË Â¤ÛÙÚ„ Û ηÓÔÓÈÎfi Ú˘ıÌfi ÚÔÔÓ‹ÛˆÓ, ¤ÂÈÙ· ·fi ÙÔÓ ÛÔ‚·Úfi ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi Ô˘ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ÛÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ Î·È ÙÔÓ ÎÚ¿ÙËÛ ÂÎÙfi˜ ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· Ô¯ÙÒ Ì‹Ó˜. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ÙÔ˘ ª¤ÚÛÂ˚Û·˚Ó٠ʤÚÔÓÙ·Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌʈӋÛÂÈ

Ì ÙË ™¿ÏΠÛÙ· 12 ÂηÙ. ϛژ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ 21¯ÚÔÓÔ˘ ¿ÛÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ, ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ‰ÂÓ ÙÔ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó. ™ÙËÓ ∞ÁÁÏ›· Ë “Mirror” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÛÙË §›‚ÂÚÔ˘Ï ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó ϤÔÓ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ·Ú¯Èο ‰·ÓÂÈÎfi ÙÔÓ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ ¶··‰fiÔ˘ÏÔ ÎÈ ÂÊfiÛÔÓ Ô ‰ÈÂıÓ‹˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ·ԉ›ÍÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ê‹ÛÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡, ı· ·ÔÎÙËı› Ì ηÓÔÓÈ΋ ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹. √ ·ÁÁÏÈÎfi˜ Δ‡Ô˜ ÂÈ̤ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈΤ˜, ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ô ª¿ÚÙÈÓ ™ÎÚÙÂÏ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¿ÔÏÈ, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú·¯ˆÚËı› Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ·fi ÙÔ˘˜

“ÎfiÎÎÈÓÔ˘˜” .

¶‹Ú ªÂÏÁηڤ¯Ô Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï ™Â Û˘Ìʈӛ· Ì ÙËÓ ªÂÓʛη ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ¶·Ú·ÁÔ˘·ÓÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ì·Î §ÔÚ¤ÓÛÔ ªÂÏÁηڤ¯Ô ‹ÚıÂ Ë §›‚ÂÚÔ˘Ï. √È “ÎfiÎÎÈÓÔÈ” ÙÔÓ ·¤ÎÙËÛ·Ó ÁÈ· ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Î·È Ô„ÈfiÓ ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ÙËÓ ªÂÓʛη. √ 23¯ÚÔÓÔ˜ ¶·Ú·ÁÔ˘·Ófi˜ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î Î·È ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ÂÈϤÔÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÁÈ· ÙË ı¤ÛË, ‰›Ï· ·fi ÙÔÓ ÃÔÛ¤ ∂ÓÚ›ÎÂ. √ ªÂÏÁηڤ¯Ô ·Ó‹ÎÂÈ ·fi ÙÔ 2011 ÛÙËÓ ªÂÓʛη Î·È ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ÛÂ˙fiÓ Â›¯Â 39 Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È 2 ÁÎÔÏ Û fiϘ ÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ “·ÂÙÔ‡˜” Ù˘ §ÈÛ·‚fiÓ·˜.


28

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

EΉËÏÒÛÂȘ ∂∫£∂™∂π™

—∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ, ÙÔ ∫ÔÈÓˆÊÂϤ˜ ÿ‰Ú˘Ì· “°. ∞ÁÁÂÏ›Ó˘ - ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘” Î·È Ô ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÃfiÚÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ¤ÎıÂÛË Ù˘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· Â›ÛËÌ˘ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹. Δ· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 19:00, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô §·˚΋˜ Δ¤¯Ó˘ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ “°. ∞ÁÁÂÏ›Ó˘ - ¶›· ÷Ù˙ËÓ›ÎÔ˘” ÛÙÔ ÃfiÚÙÔ. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ 18 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ÂÈÛΤ„ÈÌË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙȘ 18:00 ¤ˆ˜ ÙȘ 20:00. —ΔÔ ΔÔÈÎfi ªÔ˘ÛÂ›Ô ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ¤ÎıÂÛË Ì ı¤Ì· ÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÈ΋ ∂ÎÛÙÚ·Ù›·, ÛÙÔ ∂˘‰fiÍÂÈÔ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ªÔ˘Û›Ô. ∂Áη›ÓÈ· ∫˘Úȷ΋ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 9 Ì.Ì. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘: 2 ¤ˆ˜ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜: ∫¿ı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ Î·È ΔÚ›Ù˘ 7 - 9 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. —∫·Ú¿‚È· Ô˘ Ì·˜ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó... Â›Ó·È Ë Ó¤· ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ‰È΋ ¤ÎıÂÛË Ô˘ ηψÛÔÚ›˙ÂÈ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ ÛÙȘ ªËÏȤ˜. ¢È¿ÚÎÂÈ· ¤ÎıÂÛ˘ ¤ˆ˜ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ¶ÏËÚ. 24230 86602. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. — ŒÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∞ÁÁÂÏ›‰Ë ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È ÛÙÔ Art Cafe ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜ ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ 20 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 ÛÙȘ ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ Art Cafe ηıËÌÂÚÈÓ¿. —∏ π°’ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙËÓ ¶ÂÚÈÔ‰È΋ ŒÎıÂÛË Ì ٛÙÏÔ “¶ÂÚ› ˘Ê·ÓÙÈ΋˜...” , Ì ¤ÚÁ· ˘Ê·ÓÙÈ΋˜ Î·È Î·Ù·Û΢¤˜ Ù˘ πˆ¿ÓÓ·˜ ΔÂÚÏ›‰Ô˘, ÛÙËÓ ∞›ıÔ˘Û· ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎÒÓ ∂Îı¤ÛÂˆÓ ÙÔ˘ “∞ı·Ó·Û¿ÎÂÈÔ˘” ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙȘ ̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ªÔ˘Û›Ԣ μfiÏÔ˘. —∏ ªÈÎÚ‹ ∞›ıÔ˘Û· ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ʈÙÔÁڷʛ˜ Î·È video Ù˘ ™ÂϤӷ˜ Î·È ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ∫ÔÊÈÓ¿. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ‰È·ÚΤÛÂÈ ¤ˆ˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ı· Â›Ó·È ·ÓÔȯٿ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô ·fi ÙȘ 7.30 Ì.Ì. ¤ˆ˜ ÙȘ 10.00 Ì.Ì. οı ̤ڷ ÂÎÙfi˜ ∫˘Úȷ΋˜.

™π¡∂ª∞

—ªÂ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· “ÿӷ ÕÚÂÓÙ” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÚÔ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜ ÛÙÔ ıÂÚÈÓfi ÛÈÓÂÌ¿ “∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋” . —∏ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›· Ì ٛÙÏÔ “Deadville” , ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∫·ÏÔη›ÚÈ 2013 ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ԕ .

£∂∞Δƒ√

—√ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ “√ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤Ï˘” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Ì ÙË ‚ÔÏÈÒÙÈÎË ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·” , Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË Ì·‡ÚË ÎˆÌˆ‰›· ÙˆÓ ƒ¤· - ¶··ı·Ó·Û›Ô˘ “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” . ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙȘ 9 Ì.Ì. ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Ù· ·È‰Èο ¯ÔÚ¢ÙÈο ÙÌ‹Ì·Ù·. —∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· μfiÏÔ˘ “∞Ó¿(ÌÂ)Û·” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙË ı·ÙÚÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “Spoon River” ÙÔ˘ Edgar Lee Masters οı ¢Â˘Ù¤Ú·, ÛÙȘ 5, 12, 19 Î·È 26 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 10 Ì.Ì. ÛÙÔ §˘¯Ó¿ÚÈ - ªÔ˘ÛÈÎfi˜ ∫‹Ô˜ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿. —∏ £Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· “∂› ™ÎËÓ‹˜” ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ù· ‰‡Ô ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓ ΔÛ¤¯ˆÊ “∏ ∞ÚÎÔ‡‰·” Î·È “¶ÚfiÙ·ÛË °¿ÌÔ˘” , Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “∂ÚˆÙÈΤ˜ ∞„ÈÌ·¯›Â˜” ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3/8 ÛÙȘ 9:30 Ì.Ì. ÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¶·ÏÈfi ™¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ •ÈÓfi‚Ú˘Û˘.

ª√À™π∫∏

—Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∏ ™ÎÈ¿ıÔ˜” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·, ÛÙȘ 9.30 Ì.Ì., ÛÙÔ ∞ÓÔȯÙfi £¤·ÙÚÔ ªÔ‡ÚÙ˙È ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∫Èı·Úˆ‰›·” . —ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ Human Touch ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô - §˘¯Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.30. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÛÙÔ 6971.924660. —√È ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ “°ÏÒÛÛ· 2013” Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÛÙË °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Ì ÙËÓ ∂Ï¢ıÂÚ›· ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË ·‡ÚÈÔ 2/8 Î·È ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ª·Î‰fiÓ· ÛÙȘ 5/8. —∏ ∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ √Ì¿‰· ÁÈ· ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi, ÙÔ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë Î·È ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ √ÈÎÔÓÔÌ›· “∞π√§π™” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “To ·ÛÙ¤ÚÈ ÎÈ Ë Â˘¯‹” , Ì ÙËÓ ∂˘·Óı›· ƒÂÌÔ‡ÙÛÈη, ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔ ∫¿ÛÙÚÔ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜. —√ ÁÓˆÛÙfi˜ Ï˘Ú¿Ú˘ æ·Ú·ÓÙÒÓ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 21.00, ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∞ÏÒÓÈ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ (ÕÁÈÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜).

¢π∞º√ƒ∞

—∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹ 2 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8.15 Ì.Ì. ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ı¤Ì·: “ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¡È¿Ô˘ - ∞ÊÂÙÒÓ, ...·fi ÙÔ ¯ı˜ ÛÙÔ Û‹ÌÂÚ·...” . —Δ· ıÚ˘ÏÈο “¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·” , ÁÈ· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙȘ 3 Î·È 4/8 ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ “∞·ÓÙ·¯Ô‡ ª·ÎÚ˘Ú·¯ÈˆÙÒÓ °. ∫·ÓÈÛΤÚ˘” ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉ‹ÏˆÛË ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013, ÛÙȘ 21.30, ÛÙËÓ Ï·Ù›· Ù˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜ Ì ı¤Ì·: “ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜” . —ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 7.30 . Ì - 9.30 .Ì. ı· ÙÂÏÂÛı› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” , £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. —∏ ∂ÏÏËÓÈ΋ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Û˘ÓÂÛÙ›·ÛË ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 21/9 Î·È ÒÚ· 9 Ì.Ì. ÛÙÔ ∂Ó˘‰Ú›Ô. ΔÈÌ‹ οÚÙ·˜ 15 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË Î·ÚÙÒÓ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ™. ™˘Ú›‰Ë 30, ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ÙËÏ. 2421023935, ηıËÌÂÚÈÓ¿ 10-12 .Ì.

∂∫¢ƒ√ª∂™

—√ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶∞¡” ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ÂΉÚÔ̤˜: ¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. 16-17-18/8: ªfiÚÔ‚ÂÙ˜ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜-ÔÚÂÈÓ‹ Â˙ÔÔÚ›· / ÔÚÂÈ‚·Û›·: ∞Ó¿‚·ÛË (‡ÎÔÏË) ÛÙËÓ „ËÏfiÙÂÚË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙˆÓ μ·ÏηӛˆÓ, ªÔ˘Û¿Ï· (˘„. 2.925 Ì.), ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ì ÙÂÏÂÊÂڛΠ̤¯ÚÈ Ù· 2.340 Ì. - ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜ Û ηٷÚ¿ÛÈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ-‰È·ÌÔÓ‹ Û ÔÏ˘ÙÂϤ˜ ÔÚÂÈÓfi ı¤ÚÂÙÚÔ-ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÁÈ· ̤ÙÚÈÔ˘˜ Â˙ÔfiÚÔ˘˜. ¶·Ú.-™¿‚.-∫˘Ú. 30-31/8-1/9: ™Î‡ÚÔ˜ ∂˘‚Ô›·˜-Â˙ÔÔÚÈ΋ / ÂÚÈËÁËÙÈ΋. °ÓˆÚÈÌ›· Ì ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÓËÛ› ÙˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ‹Ș Â˙ÔÔڛ˜, Ì¿ÓÈÔ Û ÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÎÚÔÁÈ·ÏȤ˜, ÂÈÛΤ„ÂȘ Û οÛÙÚÔ, Ï·ÔÁÚ·ÊÈÎfi ÌÔ˘Û›Ô, ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜: ™fiψÓÔ˜ 2, (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290, 6976 904236, ¢Â˘Ù¤Ú· Ò˜ ¶·Ú·Û΢‹: 10.00-12.00 Î·È ¢Â˘Ù¤Ú·-ΔÂÙ¿ÚÙË-¶·Ú·Û΢‹: 18.00-20.00. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ÌfiÚˆÓ √∞∂∂-Δ∞∂ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂÓı‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ·fi 12 ¤ˆ˜ 16 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ȉ˄fi Ì ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓԉԯ›Ô. ΔÈÌ‹ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 130 ¢ÚÒ/¿ÙÔÌÔ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ıÂÚÌ¿ ÏÔ˘ÙÚ¿, ÚˆÈÓfi Û ÌÔ˘Ê¤ ÎÈ ¤Ó· Á‡̷. ¶ÏËÚ. Î·È ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ 2421038663, 6973311783. —√ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ªÂÏÂÁÚ›ÓÔ˘ ∫ÔÚfi˘ ªËÏÂÒÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÎÚÔ˘·˙Ȥڷ ÛÙȘ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ∫˘Úȷ΋, ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ-∫Ô˘ÎÔ˘Ó·ÚȤ˜. ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ 25 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤ˆ˜ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 33062, 24210 33972, 24230 22836, 6973-404380 Î·È 698-9868142. —√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ΔÛÈ̤ÓÙˆÓ μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉÚÔ̤˜ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ ÕÓ‰ÚÔ˘. √È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Ì ÙËÓ ·˘ÙÔÚfiÛˆË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘ Î·È ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9 .Ì. —√ ºÈÏÔÚfiÔ‰Ô˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ 7‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙȘ ¢·ÏÌ·ÙÈΤ˜ ·ÎÙ¤˜ ·fi 2 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘. ΔÈÌ‹ 300 ¢ÚÒ. ¢È·ÌÔÓ‹ Û ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ÍÂÓԉԯ›· Î·È ËÌȉȷÙÚÔÊ‹. ∫Ú·Ù‹ÛÂȘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙ· ÙËÏ. 2428300417, 2428076904, 2428078130 Î·È 2428078131. — √È “º›ÏÔÈ Ù˘ πÂÚ¿˜ ªÔÓ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜ °ÔÚÁÔ¸ËÎfiÔ˘ μfiÏÔ˘” Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÙÔ ‰È‹ÌÂÚÔ ΔÚ›ÙË 20 Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 21 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÚÔÛ΢ÓËÌ·ÙÈ΋ ÂΉÚÔÌ‹ Û ÌÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘. ¶ÔÛfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ 45 ¢ÚÒ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ÒÚ· 7 .Ì. ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÙËÏ. 6948487550, Î. ªÈ¯ÂÏ‹ Î·È ÛÙÔ ÙËÏ. 24210 57228.

¶EM¶TH 1 AY°OY™T√À 2013

E¶IME§EIA Y§H™: ™TAYPO™ ¢HMO¶OY§O™

¢È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ¶·È‰È΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ - §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ - ¶Ô›ËÛ˘

“¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù· 2013” Ì ÙË §¤Ó· §È‚·Ófi˜ T · ıÚ˘ÏÈο “¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·” , Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÛÙÔ Â›‰Ô˜ Ù˘ ÁÈÔÚÙ‹ Δ¤¯Ó˘ Ô˘ ·Á·‹ıËΠ·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ·fi ·È‰È¿ Î·È ÁÔÓ›˜, ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÁÈ· 8Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ʤÙÔ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ÙË ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ ÙËÏÂ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙÚÈ·˜, ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤˆ˜ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘ §¤Ó·˜ §È‚·Ófi˜.

¶·È‰È¿-ٷϤÓÙ·, ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÁÂÌ¿Ù· fiÚÂÍË Î·È Ê·ÓÙ·Û›· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Í·Ó¿ ÌÈÎÚ¿ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù·, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙ· “¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·” ÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ϤÔÓ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi ¶·È‰È΋˜ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, §ÔÁÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ¶Ô›ËÛ˘ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Î·È 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ ÊÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ∫ÏÂÈÛÙÔ‡ °˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜, ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ı· Á›ÓÂÈ Ë ·ÔÓÔÌ‹

ÙˆÓ ‚Ú·‚›ˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·›ÓˆÓ Ô˘ ı· ·ÔÓÂÌËıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ÓÈÎËÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ÙˆÓ °Ú·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Δ¯ÓÒÓ ·fi ÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ Î·È Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Î·È Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ¿ÓÙ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ΢ڛ· §¤Ó· §È‚·Ófi˜. ∫·Ù·ÏËÎÙÈο ‚Ú·‚›· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ù· ÂÏȉÔÊfiÚ· Ó¤· ٷϤÓÙ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∞’ μÚ·‚Â›Ô ¢ˆÚÂ¿Ó ÊÔ›ÙËÛË Û ™¯ÔÏ‹ ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ‰È’ ·ÏÏËÏÔÁÚ·Ê›·˜ ÁÈ· 3 ¯ÚfiÓÈ·, ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘¯›Ô˘, ÚÔÛÊÔÚ¿ ʤÙÔ˜ Ù˘ ȉ›·˜ Ù˘ Î. §È‚·Ófi˜), ˘ÏÈο ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ‚È‚Ï›·, ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂȘ, ÈÛÙÔÚÈο ËÌÂÚÔÏfiÁÈ· Î·È ¿ÌÔÏÏ· ‰ÒÚ·, Û·Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÂÈ‚Ú¿‚¢ÛË Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ¤ÌÊ˘ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ, ÎÚ˘Êfi Ë Ê·ÓÂÚfi ÙˆÓ ¿ÍÈˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÁÂÓÈ¿˜ Ô˘ ‰È„¿ ÁÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Î·È Â˘ÁÂÓ‹ ¿ÌÈÏÏ·. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi “¶·È‰Ô¯ÚÒÌ·Ù·” , Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·È‰È¿ ·fi οı ÁˆÓÈ¿ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ·fi ∞ı‹Ó·, μfiÏÔ, §¿ÚÈÛ·, ∫·Ú‰›ÙÛ·, £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ∫Ô˙¿ÓË ÎÈ ·ÎfiÌ· ¶ÂÏÔfiÓÓËÛÔ, ∫Ú‹ÙË Î·È ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÎÈ

¤Ó· ÛˆÚfi ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘, οı ¯ÚÔÓÈ¿ Á›ÓÔÓÙ·È ·ÎfiÌ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜, ·fi‰ÂÈÍË fiÙÈ Ù· ·È‰È¿ ·Á·Ô‡Ó ÙËÓ Δ¤¯ÓË Î·È ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â›Ó·È ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È ÌÈ· ÌÈÎÚ‹ ‚Ô‹ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ οÓÔ˘Ó ÙËÓ ˘¤Ú‚·ÛË, ÁÈ· Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ¤Ó·Ó ·˘ÚÈ·Ófi ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ Ì ÙËÓ Â˘·ÈÛıËÛ›· Î·È Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÂÓfi˜ ηÏÏÈÙ¤¯ÓË.

∞ÁÈÔÚ›ÙÈΘ ·ÓËÁ‡ÚÂȘ √Û›ˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹ÙÔÚÔ˜ Î·È ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ∫ÙËÙfiÚˆÓ Ù˘ π. ™Î‹Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ΔÔ˘ °π∞¡¡∏ ¢. ¶∞Δƒπ∫√À ∞•πø£∏∫∞ ÎÈ ÂʤÙÔ˜ ¯¿ÚÈÙÈ £ÂÔ‡ Ó· ·-

Ú¢ÚÂıÒ ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ·Ó‹Á˘ÚË Ù˘ π. ™Î‹Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙˆÓ ÎÙËÙfiÚˆÓ Î·È ÚÔÛÙ·ÙÒÓ ·˘Ù‹˜ ∞Á›ˆÓ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ ÙÔ˘ ƒ‹ÙÔÚÔ˜ Î·È ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡, ÙÂÏÔ‡ÌÂÓË ÙËÓ 9/22 πÔ˘Ï›Ô˘. ∏ ªÈÎÚ¿ ∞Á›· ÕÓÓ· ¢ڛÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ π. ™Î‹ÙË Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ Î·È ÛÙ· ∫·ÙÔ˘Ó¿ÎÈ· ÛÙË ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ Ê·Ú·ÁÁÒ‰Ë ˘ÒÚÂÈ· ÙÔ˘ ˘„ÈÙÂÓÔ‡˜ Õıˆ. ¢ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÔÌ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·Ù·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ Ô fiÛÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ‹Ù·Ó οÙÔ¯Ô˜ ¢Ú›·˜ ı›·˜ Î·È ıfiÚ·ıÂÓ ÛÔÊ›·˜ Î·È ·ÚÓËı›˜ οı ÂÁÎfiÛÌÈÔ ‰fiÍ· ÚÔÛ‹ÏıÂ Î·È ÂÓ‰‡ıËΠÙÔ ÌÔÓ·¯ÈÎfi Û¯‹Ì· ÛÙËÓ ÂÚÈÒÓ˘ÌË ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÈfiÙËÙ· π. ªÔÓ‹ ÙÔ˘ ™ÙÔ˘‰›Ô˘ ÛÙËÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, fiÔ˘ Î·È ·Û΋ıËΠÛÙËÓ Î·Ù¿ ÃÚÈÛÙfiÓ ‚Ȉً. ∂È˙ËÙÒÓÙ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ËÛ˘¯›· ÌÂÙ¤‚Ë ÎÈ ÂÁηٷ‚›ˆÛ ·Ú¯Èο ÛÙȘ ∫·Ú˘¤˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ŸÚÔ˘˜ ηٷÛÙ¿˜ ÂÚÈ‚fiËÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÂÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È ıÂfiÓ¢ÛÙÔ˜ Ô‰ËÁfi˜ ÙˆÓ ÂΛ ·ÛÎÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÎÈ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÂÏÂÈfiÙÂÚË ËÛ˘¯›· Î·Ù¤Ê˘Á Û Û‹Ï·ÈÔ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ π. ™Î‹Ù˘ ªÈÎÚ¿˜ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘, Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÂ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎfi π. ¡·fi. ∂‰Ò ¤ÛÙËÛ ÙËÓ ·ÛÎËÙÈ΋ ÙÔ˘ ·Ï·›ÛÙÚ· Î·È ÛοÌÌ· ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Ì·˙› Ì ÙÔÓ £Â›Ô ªËÙÚÔÊ¿ÓË, Ô˘ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ·ÚÓËÛ¿ÌÂÓÔ˜ ÙË Ì·Ù·ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚfiÛηÈÚˆÓ ÂÁÎÔÛÌ›ˆÓ ÚÔÛ‹ÏıÂ Î·È ˘ÔÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ. ŒÙÛÈ ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ·ÊÔ‡ ·Û΋ıËÎ·Ó Ì ¿ÎÚ· ÔÛÈfiÙËÙ·, ÛˆÊÚÔÛ‡ÓË, ÂÁÎÚ¿ÙÂÈ· Î·È Î·ı¿ÚÈÛ·Ó ÙÔÓ ¤Ûˆ ÎfiÛÌÔ ÙÔ˘˜, η٤ÛÙËÛ·Ó ÙËÏ·˘Á›˜ χ¯ÓÔÈ Ù˘ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ÙÂÏÂÈfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ¤ÚËÌÔ ÙÔ˘ Õıˆ Î·È ÌÂÙ¤ÛÙËÛ·Ó ÂÎ Ù˘ Á˘ ÛÙ· Ô˘Ú¿ÓÈ· ÛÎËÓÒÌ·Ù·. √ ŸÛÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ÂÎÔÈÌ‹ıË ÛÙȘ 9 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ 1606. °È· ÙÔÓ ŸÛÈÔ ªËÙÚÔÊ¿ÓË Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ ¤ÙÔ˜ Ù˘ ÂÓ ÃÚÈÛÙÒ ÙÂÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘. √ ŸÛÈÔ˜ ¢ÈÔÓ‡ÛÈÔ˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÁÈÔÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÛÔÊ›· ÌÂϤÙËÛ ÙȘ ı›˜ Áڷʤ˜ Î·È Ù· ∞ÁÈÔ·ÙÂÚÈο ·ÛÎËÙÈο Û˘ÁÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ÔÏÏ¿ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÌÂıÂÚÌ‹Ó¢Û ÛÙËÓ ·Ï‹ ÁÏÒÛÛ·. ŒÙÛÈ Û ∞ÁÈÔÚ›ÙÈΘ μÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ Î·È ÛÙËÓ Ù˘ ∞Á›·˜ ÕÓÓ˘ Â›Ó·È ·ÔıËÛ·˘ÚÈṲ̂ÓÔ È‰ÈfiÁÚ·ÊÔ ·fi ÙÔÓ ÕÁÈÔ ‚È‚Ï›Ô ÔÈΛÏ˘ ·ÛÎËÙÈ΋˜ ‡Ï˘ ηÏÔ‡ÌÂÓÔ “∫Ô˘‚·Ú¿˜” . À¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ÎÒ‰ÈΘ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ ȉ›Ô˘. √È Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜ Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜

Ù˘ ™ÙÚ·ÙÔӛ΢, Ô˘ ηÏÔ‡ÓÙ·Ó ÿÛ‚ÔÚÔ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 16Ô˘ ·È. ˙‹ÙËÛ·Ó ·fi ÙÔÓ ¶ÚˆÙÂÈÛÙ¿ÙË ÙÔ˘ ∞Á. ŸÚÔ˘˜ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi ·Ù¤Ú· “‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÓ ¤ÚÁˆ Î·È ÏfiÁˆ” Î·È ˆ˜ ηٿÏÏËÏÔ˜ ÂÛÙ¿ÏË Ô ŸÛÈÔ˜ ªËÙÚÔÊ¿Ó˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÚÈ‹Ïı ÙËÓ ÔÏ˘¿ÓıÚˆÔ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ πÛ‚fiÚÔ˘ Î·È ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÎËÚ‡ÛÛÔÓÙ·˜ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, ÃÚÈÛÙfi ÎÈ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÈÛ¯‡ÔÓÙ·˜ ÙȘ Ù·Ï·›ˆÚ˜ „˘¯¤˜ ÙˆÓ ˘Ô‰Ô‡ÏˆÓ ÛÙÔ˘˜ ΔÔ‡ÚÎÔ˘˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ, ÔÏÏÔ› ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÂÍÈÛÏ·Ì›˙ÔÓÙ·Ó. ŒÙÛÈ Ô ŸÛÈÔ˜ ªËÙÚÔÊ¿Ó˘, fiˆ˜ Î·È Ô ŸÛÈÔ˜ ™˘ÌÂÒÓ Ô ∞Ó˘fi‰ËÙÔ˜ Î·È ªÔÓÔ¯›ÙˆÓ, ÎÙ‹ÙˆÚ Ù˘ π. ªÔÓ‹˜ ºÏ·ÌÔ˘Ú›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, η٤ÛÙË Úfi‰ÚÔÌÔ˜ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ÔÛÌ¿ ÙÔ˘ ∞ÈÙˆÏÔ‡ Î·È ÙˆÓ ¢È‰·ÛÎ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ °¤ÓÔ˘˜. ªÂÁ¿ÏÔÈ, fiÓÙˆ˜, ·˘ÙÔ› ÔÈ ÕÁÈÔÈ Î·È ‰ÈηÈÔÏÔÁÂ›Ù·È Ë Ï·ÌÚfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÂÏÂ›Ù·È Î·Ù’ ¤ÙÔ˜ Ë ·Ó‹Á˘ÚË ÛÙËÓ ÈÂÚ‹ ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘˜, Ë ÔÔ›· ηٿ ÙÔ ∞ÁÈÔÚ›ÙÈÎÔ Δ˘ÈÎfi Â›Ó·È ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ˜. ŒÙÛÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ‚Ú¿‰˘ 7/20 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ∂ÛÂÚÈÓfi˜ Ì ·Ó·ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘˜ Î·È ÚÔÂfiÚÙÈÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ Úˆ› ŸÚıÚÔ˜ Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·fi ÙȘ 8.00 ̤¯ÚÈ ÙȘ 8.00 .Ì. Ù˘ ¢Â˘Ù¤Ú·˜ 9/22 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ·ÁÚ˘Ó›· Ì ªÂÁ¿ÏÔ ∂ÛÂÚÈÓfi, ·ÚÙÔÎÏ·Û›·, ŸÚıÚÔ, ∞ÁÈ·ÛÌfi Î·È £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ΔˆÓ ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ ÚÔ¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ªËÙÚÔÔϛ٘

μÂÚÔ›·˜ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, •¿Óı˘ ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ∫ÂÓÙÚÒ·˜ ∞ÊÚÈ΋˜ ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ªÈÎÚ·ÁÈ·ÓÓ·Ó›Ù˘ Î·È ¡·ı·Ó·‹Ï ∂›ÛÎÔÔ˜ ΔÈÚ¿ÓˆÓ, μÔËıfi˜ ∞Ú¯ÈÂÈÛÎfiÔ˘ ∞Ï‚·Ó›·˜ ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘. ¶·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ Î·ıËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ π.ª. ªÂÁ›ÛÙ˘ §·‡Ú·˜ ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È ™Ù·˘ÚÔÓÈ΋ٷ Δ‡¯ˆÓ. ¶·Ó·ÚÌfiÓÈÔ˜ ¯ÔÚfi˜ Ô˘ ·¿ÚÙÈ˙·Ó ηÏϛʈÓÔÈ ·ÁÈÔÚ›Ù˜ ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜: ¢·ÓÈËÏ·›ÔÈ, £ˆÌ¿‰Â˜, ¡ÂÔÛÎËÙÈÒÙ˜, ∫·ÙÔ˘Ó·ÎÈÒÙ˜, ∞ÁÈ·ÓÓ·Ó›Ù˜, Ô πÂÚÔÌfiÓ·¯Ô˜ ∞ÓÙ‡·˜ π‚ËÚÔÛÎËÙÈÒÙ˘, π‚ËÚ›Ù˜, Ô ¶ÚˆÙÔ„¿ÏÙ˘ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ ¢ÂÍÈ¿˜ £ÂÛ/ӛ΢, ÃÚ›ÛÙÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜, ÌÂÁ¿ÏÔ ÈÂÚÔ„·ÏÙÈÎfi ٷϤÓÙÔ, ÎÈ ¿ÏÏÔÈ Ï·˚ÎÔ› ÈÂÚÔ„¿ÏÙ˜ ·¤‰ˆÛ·Ó ¿ÎÚˆ˜ ÂÈÙ˘¯Ò˜ ÙÔ˘˜ ˉ‡ÌÔÏÔ˘˜ Î·Ù·Ó˘ÎÙÈÎÔ‡˜ ÂÁΈÌÈ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ. ÃÚ¤Ë ÂÈÛÙËÌÔÓ¿Ú¯Ë - Ù˘ÈοÚË, Ú˘ıÌÈÛÙ‹ ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ fiÏ˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ π. ∞ÎÔÏÔ˘ıÈÒÓ Ù˘ ·ÁÚ˘Ó›·˜ ›¯Â ÎÈ ÂʤÙÔ˜ Ô ∞ÁÈÔ·˘Ï›Ù˘ ÌÔÓ·¯fi˜ Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÏÔ‡ÛÈ· ΔÚ¿Â˙·. ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÙÂϤÛıËΠÙÔ È. ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÙˆÓ ÎÙËÙfiÚˆÓ Ù˘ ™Î‹Ù˘ ÎÈ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ë ΔÚ¿Â˙· ÙˆÓ ÎÙËÙÔÚÈÎÒÓ Û ¯·ÚÔ‡ÌÂÓË ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·. ∂„¿ÏËÛ·Ó ‡ÌÓÔÈ Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜, Ô ÃÚ. ÷ÏÎÈ¿˜ ÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ ‰ËÌÔÙÈο ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Î·È ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ù˘ ÔÓÂ̤Ó˘ ƒˆÌÈÔÛ‡Ó˘, Ù˘ ¶fiÏ˘, Ù˘ ™Ì‡ÚÓ˘, ÙÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘, Ù˘ £Ú¿Î˘. ΔÔ Úˆ› Ù˘ ΔÚ›Ù˘ 10/23 πÔ˘Ï›Ô˘ ÙÂϤÛıËΠ£Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ Î¤Ú·ÛÌ· ÔÈ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜, ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ Â˘ÏÔÁ›· ·fi ÙÔÓ °¤ÚÔÓÙ· Ù˘ π. ™Î‹Ù˘ ™˘Ú›‰ˆÓ·, ·Ó¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· ÙȘ fiÏÂȘ ÙÔ˘˜. √ . ™˘Ú›‰ˆÓ, ¤Ó·˜ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙÔ˜, Â˘Ê˘‹˜, ¢‰›ÓËÙÔ˜ ÓÔ˘˜, ·ÂÈΛÓËÙÔ˜ Ì ‰·„ÈÏ‹ „˘¯È΋ ·Ú¯ÔÓÙÈ¿ ¿ÓıÚˆÔ˜ Î·È Ë ÔÛ›· Û˘Óԉ›· ÙÔ˘, Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ πÂÚÔÌfiÓ·¯ÔÈ . ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˜ Î·È £ÂÔ‰fiÛÈÔ˜, Î·È ÔÈ ªÔÓ·¯Ô› ∂˘ı‡ÌÈÔ˜, ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ¶·ÓÙÂÏ‹̈Ó, ¶Úfi‰ÚÔÌÔ˜, °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜, °ÚËÁfiÚÈÔ˜, ·Ó·ÏÒıËÎ·Ó ÎÔÈÒÓÙ˜, ÁÈ· Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÛÔ˘Ó Î·È Â͢ËÚÂÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÏ˘ÏËı›˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜. ŸÏÔÈ ÙÔ˘˜ ʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛˆÓ˘Ì›· “°ÂÚ·ÛÈÌ·›ÔÈ” , ·fi ÙÔÓ Ì·Î·ÚÈÛÙfi °¤ÚÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ . °ÂÚ¿ÛÈÌÔ, ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘ÌÓÔÁÚ¿ÊÔ Ù˘ ∞Á›·˜ √ÚıÔ‰fiÍÔ˘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ ÙˆÓ ÓÂˆÙ¤ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ. ¡· Â›Ó·È fiÏÔÈ ÙÔ˘˜ ˘ÁÈ›˜ ηْ ¿Ìʈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ¯·ÚÈÙÒÓÂÈ Ô £Âfi˜ ÛÙÔÓ ·ÛÎËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ· Ì ÙȘ ÚÂۂ›˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ ¶ÚÔÛÙ·ÙÒÓ ÙÔ˘˜ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘ Î·È ªËÙÚÔÊ¿ÓÔ˘˜.


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ √È Human Touch ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô - §˘¯Ó¿ÚÈ O

¶ΔÀÃ∂™ Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘

È Human Touch, ÌÂÙ¿ ·fi ‰Âη¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ϤÔÓ ¤Ó· ·fi Ù· ÈÔ ÁÓˆÛÙ¿ Î·È ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂ӷ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜.

ÎÙ‹Ú· ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÏ¢ıÂÚ›·˜ Ô˘ ÓÈÒıÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Ó· Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ÙÔÓ ·˘ıÔÚÌËÙÈÛÌfi... Î·È Í¤ÚÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó. √È Human Touch fiÓÙˆ˜ Â›Ó·È ¤Ó· “·ÓıÚÒÈÓÔ ¿ÁÁÈÁÌ·” . ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÔÈ Human Touch ı· “·ÁÁ›ÍÔ˘Ó” ÌÔ˘ÛÈο fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎfiÊÈÏÔ˘˜ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÈÎfi ∫‹Ô - §˘¯Ó¿ÚÈ, ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ μfiÏÔ˘. ª›· ȉȷ›ÙÂÚË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ô˘ ηÓ›˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ, ÛÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ÛÙ¤ÎÈ Ù˘ fiÏ˘ Ô˘ ·Á·¿ ÙËÓ Î·Ï‹ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÙÔ ‰Â›¯ÓÂÈ! ∂›ÛÔ‰Ô˜ ÂχıÂÚË. ŒÓ·ÚÍË ÛÙȘ 22.30. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÙËÏÂʈӋÛÙ ÛÙÔ 6971.924660.

∂Ù·‹ÌÂÚÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ∞ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Ì ·Ú¿ÏÏËϘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

“¶·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ª‡ıÔÈ ÛÙÔ˘ ∫ÂÓÙ·‡ÚÔ˘ ÙË Ú¿¯Ë-2013” ¶∞¡∂Δ√πª√™ Ó· ÛÂÚÁÈ·Ó›ÛÂÈ ÛÙ· ÌÔ-

ÓÔ¿ÙÈ· ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Ì‡ıˆÓ Â›Ó·È Ô ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜, ·Ó˘ÔÌÔÓÒÓÙ·˜ Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÍÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‚¿ÚÈ ÙˆÓ ÂÙ·‹ÌÂÚˆÓ ·ÊËÁ‹ÛÂˆÓ Î·È ÙˆÓ ÏÔ‡ÛÈˆÓ ·Ú¿ÏÏËÏˆÓ ÂΉËÏÒÛˆÓ. º¤ÙÔ˜ ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ Î·È ·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÕÓˆ Î·È ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞˘Ï¤˜ ÌÔ˘Û›ˆÓ, ÊÈÏfiÍÂÓˆÓ ÔÈÎÈÒÓ Î·È ·Ú¯ÔÓÙÈÎÒÓ, Ï·ÙÒÌ·Ù· ηÏÓÙÂÚÈÌÈÒÓ, ·˘ÏfiÁ˘ÚÔÈ ÂÎÎÏËÛÈÒÓ, ÁˆÓȤ˜ ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÓ, ·ÏÈ¿ Û¯ÔϷگ›·, Î·È ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÛÙ·ıÌÒÓ ı· ·ÓÙ˯‹ÛÔ˘Ó ÈÛÙÔڛ˜ ÔÏ˘Ù·ÍȉÂ̤Ó˜ ÁÓˆÛÙ¤˜ Î·È ¿ÁÓˆÛÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 5-11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ŒÂÈÙ· ·fi ÙȘ ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤Ó˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2011 Î·È 2012 ÔÈ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜-∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡ËÏ›·˜ “√ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜” Î·È Ë ¶∏§π√¡ √ƒ√™ ÂÌÏÔ˘Ù›˙Ô˘Ó ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì Ӥ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Û ·ÏÈÔ‡˜ ‰ÔÎÈÌ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ¤¯ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ·ÚÈÔ ¿ÍÔÓ· ¿ÓÙ· ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ 2013 ‰È·Óı›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜, ∫‡ÚÔ˘, ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜ Ì ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ·ÊËÁ‹ÙÚȘ (ª. §¤ÓÂÚ, ∂. ∞¯ÈÏϤˆ˜, ¡. ¡¿ÂÛ¯·˚Ì), ÂÓÒ ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ·ÊËÁËÙÒÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ Ì ÈÛÙÔڛ˜ Ë ™¿Û· μÔ‡ÏÁ·ÚË, Ô ∞˚ÁȈÚÁ›Ù˘ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ μ. ¶ÚÔ‡Û·Ï˘, Ë √Ì¿‰· ∞Ê‹ÁËÛ˘ “ÀÊ¿ÓÙÚ˜ ÙˆÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ” (ª. ∞ÂÈÚ·Óı›ÙÔ˘, §. ™Ô˘ÁÈ¿), Ë Δ. §˘Á‰ÔÔ‡ÏÔ˘, Ë §. ΔÚÈ·ÓÙ¿ÚË, Ë μ. ∞ÈÛÒÔ˘, Ô ∞. ƒ·˘ÙfiÔ˘ÏÔ˜, Ë Ã. ¶ÔÚ›¯Ë, Î·È ÔÈ Ì·ıËÙ¢fiÌÂÓ˜ ∫. ªÔ˘Ï¿, ∂. ªÔ‡˙ÙÔ˘, ∫. ∫ÏÒÓÙ˙·,

∞. °ÂˆÚÁ›ÙÛË Î·È Ô ¢. ª¿ÏÏ˘. ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂÎÚÔÛˆ› Ô ™. ¶ÂÙÚÔ˘Ï¿Î˘. ∞ÊËÁ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ μ›Ô˘˜ ÙˆÓ ∞Á›ˆÓ Î·È Ù· ª·ÚÙ˘ÚÔÏfiÁÈ· Ù˘ √Úıfi‰Ô͢ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋˜ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘ “™˘Ó·Í¿ÚÈ· Û·Ó ·Ú·Ì‡ıÈ·” ı· οÓÔ˘Ó ÔÈ . ¢. ∫·Ô‰›ÛÙÚÈ·˜, Ô . π. ∫·Ì·Î¿˜ Î·È Ô ¡. μ·Ú·Ï‹˜. °È· ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ ÙÔ £ÂÚÈÓfi ™¯ÔÏÂ›Ô ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈÎÔ ÎÔÈÓfi Ì ÂӉȷʤÚÔ˘Û˜ ‰È·Ï¤ÍÂȘ ·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ, ÂȉÈÎÒÓ Î·È ÌÂÏÂÙËÙÒÓ ·fi ÙȘ ∞. ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ∞. ªÚÔ‡ÛÎÔ˘ Î·È ∂. ∫·-

29

ΔÈÌ‹ Î·È ÌÓ‹ÌË ∫. ¶·ÙÚ›ÎÔ˘ ÛÙȘ ∞ʤÙ˜

MÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿

√ David Lynch,Ô ™Ù·‡ÚÔ˜ §¿ÓÙÛÈ·˜ ÎÈ Ô °ÈÒÙ˘ ∫ÈÔ˘ÚÙÛfiÁÏÔ˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ͯˆÚÈÛÙ‹ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û’ ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· Ú˘ıÌÒÓ Î·È Ë¯Ô¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÙÔ˘˜, ̤۷ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÈÏ›· ÔÚÁ¿ÓˆÓ Ô˘ ·›˙ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜, ¿ÌÂÛË Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, Û˘Ì·Ú·Û‡ÚÂÈ ÙÔÓ ·ÎÚÔ·Ù‹ ÁÂÌ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔÓ ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù·. √È Human Touch ¤¯Ô˘Ó ·›ÍÂÈ ÛÙ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ÂÓıÔ˘ÛÈ҉˜ ÎÔÈÓfi ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· group Ì ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙÈÏ. ∏ οı ÙÔ˘˜ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ¤¯ÂÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi ¯·Ú·-

¶EM¶TH 1 AY°OY™T√À 2013

ÙÚÈÓ¿ÎË. ™ÙȘ ¶·Ú¿ÏÏËϘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈΤ˜ ∂Îı¤ÛÂȘ Â˘Ê¿ÓÙ·ÛÙÔÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› Û˘ÓÔÌÈÏËÙ¤˜ Ù˘ Δ¤¯Ó˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó Ì ÙÔ Ï·Ù‡ ÊÈÏfiÙ¯ÓÔ ÎÔÈÓfi ÙȘ ÂÌÓ‡ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÈÛ·Ó Ù· Ï·˚ο ·Ú·Ì‡ıÈ· Î·È ÔÈ Ì‡ıÔÈ Ì¤Û· ·fi Ù· ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜: ª. ∫·Ú·ı·Ó¿ÛË-§˘¯Ó·Ú¿ (¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ Û ̤ٷÏÏÔ), μ. ¶·ÙÛ¤·˜ (∫ÂÚ·ÌÈο), §. ¶Ï·‚fi˜ (ºˆÙÔÁÚ·Ê›·), ∞. Δ˙·Ê¤ÛÙ· (∑ˆÁÚ·ÊÈ΋), ¡. ¶¤·-ΔÚÈ·ÓÙ¿ÚË (ÃÂÈÚÔÔ›ËÙË ÎÔ‡ÎÏ·). ΔÈÌËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÏϤ˜ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÊÂÙÈÓÔ‡ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï, ηıÒ˜ ÚÔ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡ Ù· ̤ÏË Ù˘ Û˘ÓÙ·ÎÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫·Ù·ÏfiÁÔ˘ ª·ÁÈÎÒÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÈÙÔÌ‹˜ ÙˆÓ ª·ÁÈÎÒÓ ·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. √ ªÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘, ÙÔ ıÚ˘ÏÈÎfi ÙÚÂÓ¿ÎÈ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘, ·›ÚÓÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÊÂÛÙÈ‚¿Ï Ì ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Ù˘ ‰È·‰ÚÔÌ‹˜ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ·-ªËÏȤ˜ Ì ÂȉÈ΋ ÙÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘ ÁÈ· Ù· 110 ¯ÚfiÓÈ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ÙˆÓ ∫ÂÓÙ·‡ÚˆÓ. Δ· 20¯ÚÔÓ· ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ê‹ÁËÛË Ù˘ ™¿Û·˜ μÔ‡ÏÁ·ÚË ÙÈÌÒÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ £ÂÛÛ·Ï‹˜ ·ÊËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ. Δ¤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ‚Ȉ̷ÙÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙˆÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ (ÁÔÓ›˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡˜, ıÂÚ·Â˘Ù¤˜, ÊÔÈÙËÙ¤˜, „˘¯ÔÏfiÁÔ˘˜, ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡˜, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜) Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó Ù· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ·Ê‹ÁËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ·ÊËÁËÙ¤˜ (¡. ¡¿ÂÛ¯·˚Ì, ™.

μÔ‡ÏÁ·ÚË, ∂. ∞¯ÈÏϤˆ˜, ¢. μ. ¶ÚÔ‡Û·ÏË). √ ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ Û·˜ ÚÔÛηÏ› Û ¤Ó· ÂÙ·‹ÌÂÚÔ Ù·Í›‰È ̤۷ ·fi ÙÔ ‚·ı‡ ·ÓıÚÒÈÓÔ ÏfiÁÔ, Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Û˘ÁÎÈÓ› fiϘ ÙȘ ËÏÈ˘ ¯ˆÚ›˜ ‰È¿ÎÚÈÛË, ·ÔÙÂÏÒÓÙ·˜ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ·Ó¿ÁÎË ¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È ·˘ıÂÓÙÈÎfi Û˘ÛÙ·ÙÈÎfi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· Ó· ·ÓȯÓ‡ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏÈ ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ÔÈfiÙËÙ˜ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ó‡ÚÂÛ˘ Û ÙfiÔ ¿ÙÔÔ Î·È ¯ÚfiÓÔ ¿¯ÚÔÓÔ. √È ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ› ıËÛ·˘ÚÔ› Ù˘ ÛÔÊ›·˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ı· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó ·Ïfi¯ÂÚ· Î·È ÔÈ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ ÙÔ˘ ∞˚ °ÈÒÚÁË ı· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÓÙ·ÍȉÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ÓÔ˘ Î·È Ù˘ ηډȿ˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ Û fiϘ ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ (·ÊËÁ‹ÛÂȘ, ÂÎı¤ÛÂȘ, ‰È·Ï¤ÍÂȘ, ·ÊÈÂÚÒÌ·Ù·) Â›Ó·È ÂχıÂÚË, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Á›ÓÂÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 6945906008. £· ‰ÔıÔ‡Ó ‚‚·ÈÒÛÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙȘ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÔÙÂÏ› Ë ÚÔ·ÁÔÚ¿ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô Δƒ∞π¡√™∂ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 186 & ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-ÙËÏ. 24210-39723 e-mail: grafeio.volou@trainose.gr. ¶ÔχÙÈÌÔÈ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ¤˜ Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ë Δƒ∞π¡√™∂, Ë μ·ÛÈÏÈ΋ ¶ÚÂۂ›· Ù˘ ¡ÔÚ‚ËÁ›·˜, ÙÔ ¡ÔÚ‚ËÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, Ë ¶ÚÂۂ›· Ù˘ ∞˘ÛÙÚ›·˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. ÃÔÚËÁfi˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ £∂™™∞§π∞” . ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙÔ ÈÛÙÔÏfiÁÈÔ: http://paramythiakaimythoitoukentavr ou.blogspot.com.

£Â·ÙÚÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∂ÎÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™Ô‡Ú˘ “¡∏∂™”

“¶ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘” Î·È “∞ÚÎÔ‡‰·” ∏ £∂∞Δƒπ∫∏ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ªÔÚʈÙÈÎÔ‡ Î·È ∂Î-

ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶ÂÚÈÔ¯‹˜ ™Ô‡Ú˘ “¡∏∂™” ÁÈ· 7Ë ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ 2 ÌÔÓfiÚ·ÎÙ· ÙÔ˘ ÕÓÙÔÓ ΔÛ¤¯ÔÊ, ÙËÓ “¶ÚfiÙ·ÛË Á¿ÌÔ˘” Î·È ÙËÓ “∞ÚÎÔ‡‰·”. Δ· ¤ÚÁ· Â›Ó·È ÎˆÌˆ‰›Â˜ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈο ‰ÔÌË̤Ó˜ Ì ÙÔÓ ÌÂÛÙfi ÏfiÁÔ ÙÔ˘ ΔÛ¤¯ÔÊ Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ: “π‰Ô‡ Ô Ó˘ÌʛԘ ¤Ú¯ÂÙ·È... ̈ڤ!” . ∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÈÛÙ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘, ¤¯ÔÓÙ·˜ Û·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· “Û˘ÛÙ‹ÓÂÈ” οı ÊÔÚ¿ ÛÙÔ˘˜ ı·٤˜ Ù˘ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û˘ÁÁڷʤ· Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ¤ÚÁ·-ÛÙ·ıÌÔ‡˜ ÛÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· πÛÙÔÚ›· £Â¿ÙÚÔ˘. ΔÔ Á¤ÏÈÔ, ÙÔ ÌfiÓÔ ·ÓÙ›‰ÔÙÔ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÂÔ¯‹

Ì·˜, ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·Ïfi¯ÂÚ· ·fi 12 ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ Ì ÔÏÏ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Î·È ÌÂÚ¿ÎÈ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó ÁÈ· ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∏ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË Â›Ó·È ÙÔ˘ §˘ÎÔ‡ÚÁÔ˘ ∫·ÏϤÚÁË Î·È Ë ÛÎËÓÔıÂÛ›· Ù˘ §¤Ó·˜ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó Ì ·ÏÊ·‚ËÙÈ΋ ÛÂÈÚ¿: ¢ËÌËÙÚfi‚· μ¿Ûˆ, ∫·Ï·Ù˙‹˜ °È¿ÓÓ˘, ∫·Ú˘ÒÙË μ·Ï¿ÓÙÈ·, ∫Ô˘ÚÎÔ˘‚¤Ï·˜ °ÈÒÚÁÔ˜, ∫Ô˘ÙÌ¿Ó˘ £·Ó¿Û˘, ª·ÎÚ‹˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˜, ª·˘Ú›Î˘ ™Ù¿ı˘, ¡Ùԇη˜ ¢ËÌ‹ÙÚ˘, ¡ÙÔ‡Ú· ∂Ï¢ıÂÚ›·, ¶··ÓÈÎÔÏÔÔ‡ÏÔ˘ ª·ÚȷϤӷ, ™·Ì·Ú¿ ∂‡Ë Î·È ™·Ófi˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜. √È ‰‡Ô ÚÒÙ˜ ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ™Ô‡Ú˘ 10 Î·È 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 9:00 Ì.Ì. ∂›ÛÔ‰Ô˜ Ì ÙÔ Û˘Ì‚ÔÏÈÎfi ÔÛfi 2ú.

∫ÒÛÙ· ¶·ÙÚ›ÎÔ˘ ı· ͉ÈÏÒÛÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ¿ÛÙËÎ·Ó Ì·˙› ÙÔ˘ ÛÙÔ ‚Ú·‰ÈÓfi ÙÈÌ‹˜ Î·È ÌÓ‹Ì˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÔÈ “∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙȘ ∞ʤÙ˜. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜, Û˘ÁÁڷʤ·˜, ÚÔÛˆÈÎfi˜ ÙÔ˘ Ê›ÏÔ˜, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ΔÛÔÏ¿Î˘, ÓÔÌÈÎfi˜-ÏfiÁÈÔ˜, Ô˘ ÙÈÌ¿ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘, Î·È Ë Ã·ÚԇϷ ºÚ¿ÁÎÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·, Ô˘ ÁÓÒÚÈÛÂ Î·È ÂÎÙ›ÌËÛ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi. ™˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Â›Ó·È Î·È Ë ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘, ÙˆÓ Û˘ÌÌ·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘, fiÛÔÈ ÌfiÚÂÛ·Ó Ó· ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ¿ Ì·˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ë Úfi‰ÚÔ˜ Î. §›ÙÛ· ¶·ÚÈÛ¿ÎË. ªÂ ¤Ó·Ó ȉÈfiÌÔÚÊÔ ÙÚfiÔ ı· ÎÏ›ÛÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÙÈÌËÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÁÈ· ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· ¶·ÙÚ›ÎÔ. ¢¿ÛηÏÔÈ Î·È Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ¶·Ï¿Ûη ·fi ÙÔ μfiÏÔ ı· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ¤ÓÙ¯ÓË Î·È ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋, ‰Â›ÁÌ· ·Á¿˘ Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ Î·È ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÏÈÙÈÛÌfi Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ˆ˜ ¿ÍÈÔ˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜.

∂ΉËÏÒÛÂȘ ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· ¢π∏ª∂ƒ∂™ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·-

ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ Ï·Ù›· ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ÂÔÚÙ‹˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ - ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ÙËÓ ΔÔÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ™‡ÏÏÔÁÔ ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ. ªÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·ÓËÁ‡ÚÈ Ì ÙËÓ √Ú¯‹ÛÙÚ· ÙÔ˘ ¢. ¶ÂÙÚ‹, ÂÓÒ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 4 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ì¿ÛÎÂÙ ÙˆÓ ∫¿Ùˆ §Â¯ˆÓ›ˆÓ Ë ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· “£Ú˘·ÏÏ›‰·” ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ “ª·Ì¿‰Â˜ Ì ÚÔ‡ÌÈ” ÙˆÓ ª. ƒ¤· Î·È £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘. ∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ·Ó‚·›ÓÂÈ Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ™Ù¤Ê·ÓÔ˘ §¿· Ì ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ù· ̤ÏË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ “£Ú˘·ÏÏ›‰·” : ¢ËÌ. ÷Ù˙ËΈÙԇϷ, ª·Ï·Ì›ÙÛ· §Èı·‰ÈÒÙË, ∂Ï¢ıÂÚ›· ™·‚‚¿ÎË, ¡ÈÎÔϤٷ μ·˝ÙÛË, ™Ù¤Ê·ÓÔ §¿· Î·È ™ÔÊ›· ª·ÓÔ‡ÛÔ˘. ∏ ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ˘ º¿ÓË ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú‹ Î·È Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‹¯ˆÓ Ù˘ ∂ÌÌ·ÓÔ˘¤Ï·˜ ª·ÓÔ‡ÛÔ˘. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÈÓfi ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚË.

¶ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤· ∏ ∫π¡∏ª∞Δ√°ƒ∞ºπ∫∏ Ù·ÈÓ›· Ì ٛÙÏÔ “Deadville” ı· ÚÔ‚ÏËı› ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÌÂı·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ “∫·ÏÔη›ÚÈ 2013 ÛÙÔ ªÔ˘Û›Ԕ . ªÈ· Ù·ÈÓ›· Á˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙËÓ ¿Ù˘Ë ÔÌ¿‰· Ë “¶·Ú¤· Ù˘ °·Ù˙¤·˜” . ∂›Ó·È ÌÈ· ηÙÂÍÔ¯‹Ó Ó¤· Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ·ÊÈ΋ Ù·ÈÓ›·, Ô˘ Á˘Ú›ÛÙËΠÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙÔ ÁÓˆÛÙfi ·Ú·ÏÈ·Îfi ÔÈÎÈÛÌfi - ı¤ÚÂÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ “¶·Ú¤· Ù˘ °·Ù˙¤·˜” . ªÈ· ÔÌ¿‰· Ó¤ˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‹ Ì¿ÏÏÔÓ ·È‰ÈÒÓ ‹ οÙÈ ¿ÏÏÔ... Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ̤۷ ·fi ÙËÓ ¤‚‰ÔÌË Ù¤¯ÓË. ™ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙÔ ™Ù·ıÌfi Ù˘ ÕÓˆ °·Ù˙¤·˜, ÒÚ· 10:00 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÂχıÂÚË Â›ÛÔ‰Ô.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 30

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 31∏™ π√À§π√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

°ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

884,60

2,04

0,328 0,45 0,241 0,196 2,18 0,046 0,46 0,227 0,18 0,51 0,00 0,072 6,91 0,50 3,96 17,63 2,53 4,78 1,30 0,441 0,77 1,66 8,00 1,49 3,90 0,50 0,289 4,01 1,37 1,26 0,776 2,91 2,24 0,701 1,02 0,18 1,05 0,98 0,50 2,19 0,757 0,229 0,155 3,02 1,00 0,26 0,385 0,608 21,50 0,22 0,312 0,673 4,40 0,75 1,11 0,304 0,041 0,333 2,18 0,361 3,90 7,79 0,441 0,257 2,63 0,31 0,484 0,894 0,70 2,04 0,537 0,50 1,30 12,40 2,20 1,52 7,40 6,08 1,15 1,35 0,325 0,41 5,84 5,95 1,30 0,983 0,617 1,47 0,539 0,724 0,22 0,113 0,314 1,73 1,62 1,30 4,73 1,99 0,639 0,353 0,22 3,19 0,63 1,85 0,28 0,207

0,00 2,97 -1,63 0,00 3,32 0,00 0,00 -2,58 0,00 0,00 0,00 4,35 -1,14 0,00 0,00 0,17 2,02 3,02 0,00 0,23 -1,03 2,47 0,76 2,05 -1,02 0,00 1,76 -9,68 0,00 -10,00 0,00 0,00 0,00 0,14 -1,92 0,00 0,00 -0,61 -1,19 0,00 3,42 0,00 0,00 -0,98 -0,99 30,00 9,69 1,33 0,00 0,00 0,00 0,00 1,62 8,70 8,82 0,00 -8,89 -4,86 0,00 0,00 9,86 6,86 1,61 -9,82 -0,75 -5,20 -1,22 -1,11 6,06 -0,49 0,00 -16,67 0,00 0,00 1,38 2,01 2,35 0,83 -3,36 -3,57 0,00 1,23 -1,02 1,19 1,56 2,61 0,00 0,00 7,80 -3,47 0,00 0,00 0,00 4,22 -6,90 0,00 3,73 0,51 0,16 6,97 7,84 -1,85 0,48 2,78 7,69 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

∫Àƒπ∞ ∞°√ƒ∞ A.S. COMPANY (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) CPI (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) CYPRUS POPULAR BANK (∫√) DIONIC (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) FOLLI-FOLLIE (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) KLEEMAN HELLAS (KO) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) LOGISMOS (∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PAPERPACK (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) SPACE HELLAS (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) UNIBIOS (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§μ∂ ∞.μ.∂.∂. (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) π∞™ø (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√)

0 4.853.633 429.076 0 107.660 0 100 21.850 0 7.059 0 39.650 10.391 0 0 11.023 35.649 18.836 2.304 69.927 2.229 2.000 34.858 2.370 2.282 0 491.981 339 0 215 0 5.832 1.020 3.858 1.800 0 0 1.520 1.250 0 13.002 0 0 2.810 445 110 2.830 2.127 0 0 0 0 131.296 418 1 0 1.000 1.030 84.078 0 20 659.996 6.003 20 1.555.331 1.500 330 1.565 8.903 3.842 0 1.120 0 1.943 97.527 4.487 60.877 114.324 5.592 2.551 1.065 762 18.658 15.135 5.200 3.843 60.660 2.754 10 273 0 0 0 345.335 5.180 0 5.448 154 248 347 4.000 767 4.119 2.750 10 0

0,00 0,436 0,241 0,00 2,11 0,00 0,46 0,22 0,00 0,496 0,00 0,069 6,86 0,00 0,00 17,40 2,46 4,66 1,27 0,422 0,768 1,64 7,82 1,46 3,77 0,00 0,28 4,01 0,00 1,26 0,00 2,85 2,24 0,65 1,02 0,00 0,00 0,97 0,50 0,00 0,755 0,00 0,00 3,01 0,962 0,211 0,327 0,597 0,00 0,00 0,00 0,00 4,21 0,75 1,11 0,00 0,041 0,333 2,15 0,00 3,90 7,22 0,391 0,257 2,62 0,30 0,40 0,88 0,613 1,98 0,00 0,50 0,00 12,30 2,13 1,45 7,10 6,01 1,13 1,35 0,232 0,41 5,75 5,86 1,27 0,903 0,599 1,44 0,539 0,675 0,00 0,00 0,00 1,63 1,57 0,00 4,40 1,72 0,639 0,232 0,22 3,12 0,59 1,82 0,28 0,00

0,00 0,45 0,247 0,00 2,19 0,00 0,46 0,231 0,00 0,537 0,00 0,074 7,00 0,00 0,00 17,63 2,53 4,78 1,30 0,448 0,796 1,66 8,14 1,49 3,90 0,00 0,29 4,03 0,00 1,27 0,00 2,91 2,29 0,72 1,06 0,00 0,00 0,98 0,50 0,00 0,766 0,00 0,00 3,06 1,00 0,26 0,416 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 4,40 0,759 1,11 0,00 0,041 0,35 2,20 0,00 3,90 7,79 0,442 0,257 2,68 0,31 0,484 0,894 0,70 2,05 0,00 0,50 0,00 12,60 2,20 1,53 7,40 6,10 1,17 1,40 0,334 0,41 5,99 6,03 1,30 1,00 0,629 1,47 0,539 0,75 0,00 0,00 0,00 1,73 1,79 0,00 4,74 1,99 0,639 0,358 0,22 3,25 0,635 1,85 0,28 0,00

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶∞) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ BANK (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) Δƒ∞¶∂∑∞ EUROBANK ERGASIAS (∫√) À°∂π∞ (∫√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√)

0,845 1,02 0,589 0,329 0,428 0,183 2,90 0,279 11,10 0,382 7,63 0,16 1,84 0,587 4,35 1,04 0,20 0,468 1,40 24,89 16,00 6,75 6,80 0,30 0,682 0,381 0,965 1,45 5,25 1,40 4,97 0,155 5,10 1,00 1,66 0,314 2,22 0,048 0,168 3,15 1,41 1,05 13,70 6,40 0,598 0,389 0,137 0,42 0,78 0,163

-0,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,09 0,18 -8,61 0,13 4,58 3,95 0,00 2,84 0,00 1,52 -1,89 0,00 5,47 0,00 4,98 3,98 0,67 0,29 -4,51 -0,10 -3,97 -0,94 6,06 -1,58 3,33 6,69 0,00 2,47 0,00 2,30 0,00 0,00 1,61 3,68 0,00 2,93 0,00 0,50 0,78 -9,87 0,00 -0,13 0,00

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

2.000 0 0 0 0 0 5.035 3.938 11.974 3.685 43.437 670 1.932 0 159.429 0 5.000 38.635 0 826 12.303 625.570 1.501.729 510 7.754 5.007 1.775.860 2.800 40 35.205 589 10.000 28.419 0 30.823 200 60.787 0 0 83.869 141 0 31.587 750 525.564 73.888 1.150 0 16.100 0

0,845 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,89 0,25 10,86 0,377 7,48 0,138 1,70 0,00 4,19 0,00 0,20 0,451 0,00 24,00 15,70 6,41 6,52 0,272 0,62 0,379 0,953 1,37 5,25 1,30 4,97 0,149 4,78 0,00 1,61 0,314 2,12 0,00 0,00 3,05 1,28 0,00 13,16 6,40 0,596 0,389 0,137 0,00 0,773 0,00

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 0,279 11,10 0,399 7,63 0,16 1,89 0,00 4,35 0,00 0,20 0,483 0,00 24,89 16,25 6,75 6,80 0,30 0,723 0,399 0,967 1,46 5,25 1,40 5,10 0,155 5,10 0,00 1,68 0,314 2,23 0,00 0,00 3,16 1,41 0,00 13,70 6,40 0,604 0,394 0,147 0,00 0,787 0,00

3,008 7,73 9,81

2,31 -1,28 1,34

10 2 2

3,008 7,73 9,81

3,008 7,73 9,81

6,86 0,43 0,00 0,00 0,00 0,258 3,54 0,52 6,70 2,15 1,40 10,50 0,699 172,00 1,03 17,55 2,00 0,103

-1,58 0,00 0,00 0,00 0,00 17,27 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -4,25 9,55 0,00 1,45 0,00 0,00

349 0 0 0 0 2.499 1.098 960 0 10 700 0 821 120 0 550 600 0

6,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,258 3,52 0,52 0,00 2,15 1,40 0,00 0,584 157,00 0,00 17,00 2,00 0,00

6,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,262 3,60 0,52 0,00 2,15 1,40 0,00 0,70 175,00 0,00 17,60 2,00 0,00

0,041 0,038 0,096 0,08 0,396 1,30 1,08 0,37 0,14 0,60 0,64 0,049 0,151 0,097 0,032 0,081 0,036 0,031 0,135 0,098 0,168 0,089 1,78 0,30 0,12 0,031 0,792 0,081 0,167 0,052

0,00 18,75 0,00 0,00 -0,25 0,00 -16,92 -1,07 -10,26 0,00 0,00 0,00 4,14 0,00 0,00 15,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,25 0,00 0,00 0,00 -13,89 0,00 0,00 0,00 0,00

0 11.407 0 0 100 0 5.600 600 7.219 0 0 0 10.000 0 0 1.229 15.000 0 0 1.168 0 58.612 0 0 0 30.620 0 0 0 0

0,00 0,038 0,00 0,00 0,396 0,00 1,05 0,37 0,14 0,00 0,00 0,00 0,146 0,00 0,00 0,07 0,036 0,00 0,00 0,097 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,029 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,038 0,00 0,00 0,396 0,00 1,20 0,37 0,14 0,00 0,00 0,00 0,174 0,00 0,00 0,083 0,036 0,00 0,00 0,098 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,035 0,00 0,00 0,00 0,00

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALAPIS (∫√) ALTEC (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) COMPUCON (∫O) EUROMEDICA (KO) FASHION BOX (∫√) FORTHNET (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) LAVIPHARM (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) NUTRIART (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) RIDENCO (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) SPRIDER STORES (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡∂∫ (∫√) ∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√)

0,839 0,64 0,474 0,97 0,15 0,072 3,00 0,131 0,241 0,08 0,14 0,05 2,64 0,48 0,026 0,14 0,088 0,04 0,08 0,132 0,156 0,072 0,10 0,114 0,097 0,081 0,049 0,029 0,033 0,125 0,268 0,26 0,281 0,39 0,54 0,02 0,78 0,126 0,145 0,718 0,637 0,038 0,08 0,006 0,28 0,328 0,12 0,026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -13,33 -7,69 0,00 0,00 0,00 5,19 0,00 0,00 13,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,87 -4,93 0,00 0,00 0,00 -19,77 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 700 0 0 11.680 700 100 0 33.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 5 345 0 0 0 90 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,155 0,072 0,00 0,00 0,094 0,08 0,049 0,00 0,025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,145 0,718 0,55 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,072 0,00 0,00 0,099 0,082 0,049 0,00 0,033 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,145 0,718 0,67 0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,00 0,00

ALSINCO (KO) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√)

0,014 3,51 1,93

0,00 0,00 0,00

0 0 0

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0

0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 3,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 0,00

™∂ ∞¡∞™Δ√§∏

Ã∞ª∏§∏ ¢π∞™¶√ƒ∞ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EURODRIP (∫O) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√)

¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§§∏¡π∫∂™ πãÀ√∫∞§/ƒ°∂π∂™ (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∞√™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√) Ã∞Δ∑∏πø∞¡¡√À (∫√)

O°KO™ ∂§∞à ª∂°.

¶ƒ√™ ¢π∞°ƒ∞º∏

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. EYPø

BETANET (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) DIVERSA (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) VIVERE (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

0,06 13,50 2,86 1,41 1,12 0,64 0,99 2,19 1,20 0,67 0,12 0,08 0,01 0,10 0,76 1,76 0,08 0,14 0,05 0,14 0,04 0,08 0,03 0,12 0,10 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞ ALPHA TRUST (∫√) DIVERSA (∫√) ENVITEC (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) MEDITERRA (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) VIDAVO (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√) A.S. COMPANY (∫√)

0,989 2,29 1,50 0,51 3,01 0,88 2,52 3,01 1,80 1,60 1,05 1,36 1,34 3,50 0,328


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 31

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

K§EI™IMO TH™ 30∏™ π√À§π√À

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ALLIANZ ∞.∂.¢.∞.∫. ALLIANZ ∞/∫ ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALLIANZ ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ EMEA ALLIANZ ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. (Unit Linked) ALLIANZ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALLIANZ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

4372222,45 9320329,21 1616474,3 7916986,28 26246789,86 8330769,18 12788868,66

682668,24 4055905,79 250796,12 1949301,66 6598600,47 1055597,16 2556239,06

6,4046 2,298 6,4454 4,0614 3,9776 7,892 5,003

0,01 -0,84 0,29 -0,73 -0,56 -0,76 0,02

6,4046 2,3784 6,671 4,2035 4,1765 8,1682 5,078

6,3406 2,275 6,3809 4,0208 3,9378 7,8131 4,9655

2,26 3,53 -5,71 6,89 4,91 8,69 6,97

ALPHA ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA Bancassurance EE100 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Bancassurance EE101 ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA Best of Strategies ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ALPHA Blue Chips A/K ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Energy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ETF FTSE Athex Large Cap ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALPHA FoFs Cosmos Stars Commodities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars BRIC ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars Silk Route Asia ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Fund of Funds Cosmos Stars USA ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global Allocation ªÈÎÙfi ALPHA Global Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA Global ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈Ù. ALPHA Select ¡ÔÙÈÔ-∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∞¡ø ™‡ÓıÂÙÔ ∞∫ ALPHA ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALPHA ∂ÈıÂÙÈ΋˜ ™ÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ.∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ∂˘Ú/ÎÒÓ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ √ÌÔÏ. ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA ¡·˘ÙÈÏ›· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

25379971,04 13513223,88 21527397,28 198014293,5 8741515,74 17195333,25 9137976,17 14023202,39 33498119,14 36293803,63 23009050,89 37757106,97 26373506,92 4077560,89 14729210,01 26760348,86 150068448 30703145,05 83881112,3 21963542,49 50305189,42 6355575,62 78286993,45

2637171,68 1464095,19 2194841,36 25368785,07 851955,11 5848618 1564800,61 1733750,53 2921645,84 2149455,49 2265128,81 2964354,25 2265637,64 496008,28 1584492,64 2739629,75 11799116,57 3454600,4 15868442,56 2818768,35 8156919,35 1410090,19 12542120,23

9,6239 9,2297 9,8082 7,8054 10,2605 2,9401 5,8397 8,0884 11,4655 16,8851 10,1579 12,737 11,6407 8,2208 9,2959 9,7679 12,7186 8,8876 5,286 7,7919 6,1672 4,5072 6,2419

0,07 0,15 0,01 -0,69 -0,49 -0,67 -0,55 -0,7 0,1 -0,61 -0,13 0 -0,3 -0,18 -0,08 0,07 0,01 -0,9 0,05 0,07 -0,36 -0,38 0

9,9126 9,5066 10,1024 7,8835 10,3631 2,943 5,8981 8,1693 11,5802 17,054 10,2595 12,8644 11,7571 8,2619 9,3889 10,2563 12,7186 8,9765 5,3124 7,8309 6,2289 4,5523 6,2731

9,5758 9,0451 9,7101 7,7273 10,1579 2,9342 5,7813 8,0075 11,3508 16,7162 10,0563 12,6096 11,5243 8,1591 9,2029 9,5725 12,7186 8,7987 5,2464 7,7335 6,1055 4,4621 6,1951

15,13 16,3 9,14 8,87 3,09 -4,88 -8,36 -8,43 10,34 -4,06 16,71 5,41 4,16 -5,27 -11,44 6,85 2,39 7,79 1,31 1,22 15,35 7,08 17,12

ALPHA TRUST ∞.∂.¢.∞.∫. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST EUROSTAR ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Alpha Trust Global Leaders ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST Hellenic Equity Fund ALPHA TRUST New Strategy ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND GENIKI Euro Money Market Fund - Short Term GENIKI √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERLIFE ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ Global Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi TEA INTERAMERICAN Global Balanced Fund of Funds ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

1638134,87 8913374,91 3864005,77 65865888,36 23591123,2 5144237,59 4330997,95 18024847,92 7256256,26 8173275,38 7986759,01 9618934,41

321061,77 904573,63 1397120,09 6103523,36 4531505,56 1130590,45 762827,29 2641433,15 778776,13 681554,85 797634,64 850682,91

5,1022 9,8537 2,7657 10,7915 5,206 4,55 5,6776 6,8239 9,3175 11,9921 10,0131 11,3073

-0,48 -0,57 0,12 -0,78 -0,61 0,04 0 0,04 -0,47 -0,27 -0,05 -0,2

5,2042 9,9769 2,821 11,0073 5,3101 4,6069 5,6776 6,8751 9,434 12,2319 10,0131 11,4486

5,0512 9,7552 2,738 10,6836 5,1539 4,5045 5,6208 6,7557 9,2243 11,8722 10,0131 11,1942

-8,54 10,73 3,79 2,44 9,13 2,58 0,7 17,74 12,07 6,57 0 12,56

AMUNDI ∂§§∞™ ∞.∂.¢.∞.∫. ∂ƒª∏™ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ƒª∏™ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢ÈÂıÓ¤˜ (∂˘ÚÒ)

8447245,93 52056238,65 26400839,67

2482216,01 6256604,54 8093014,96

3,4031 8,3202 3,2622

0 -0,77 -0,05

3,4031 8,5698 3,2948

3,4031 8,237 3,2459

0,83 2,3 5,56

ATTICA WEALTH MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. Attica Dynamic Asset Allocation Fund of Funds MÈÎÙfi Attica Real Estate ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Attica ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Attica √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞ΔΔπ∫∏™ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

2037896,76 1192636,47 2176357,41 22554377,56 19161056,3 8250499,16 6298840,24

814312,34 131694,44 603426,88 8296249,5 6627322,83 11216603,68 1791364,79

2,5026 9,0561 3,6067 2,7186 2,8912 0,7356 3,5162

0,23 -0,29 0,01 0,09 -0,01 -0,78 0,03

2,5401 9,1919 3,6103 2,7594 2,9085 0,7466 3,5373

2,4776 8,9655 3,5923 2,6914 2,8681 0,7282 3,4881

0,59 0,98 2,09 1,96 -0,3 2,41 16,89

CPB ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. MARFIN Emerging EMEA ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Euro Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN Global Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN Global ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Premium Selection Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN Smart Cash ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ MARFIN Universal Strategy Fund of Funds ªÈÎÙfi MARFIN USD Global Bond Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi MARFIN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi MARFIN £ÂÛÌÈÎÒÓ Ã·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

831745,63 4574740,09 758470,95 3258608,59 3816428,18 36073771,55 1002993,41 225621,4 34492610,27 4238919,15

342838,77 1397333,97 4050426 2005426,13 1206361,9 8256947,21 5697180 65466,76 20350440,87 1142119,34

2,4261 3,2739 0,1873 1,6249 3,1636 4,3689 0,1761 3,4464 1,6949 3,7115

0,41 -0,03 0,16 0,29 0,14 0,01 -0,23 -0,2 -0,95 0,04

2,4989 3,3721 0,1929 1,6736 3,2585 4,3907 0,1814 3,5498 1,7457 3,8228

2,3533 3,1757 0,1817 1,5762 3,0687 4,3471 0,1708 3,343 1,6441 3,6002

-13,09 2,65 -0,32 3,52 7,24 1,89 -2,22 -1,69 6,97 2,3

EUROBANK ASSET MANAGEMENT A.∂.¢.∞.∫. BANCPOST (LF) SPECIAL PURPOSE EQUITY FORMULA BONUS (RON) FUND EUROBANK (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK (LF) CASH FUND (EUR) EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC POLISH FUND EUROBANK (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUROBANK (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE $ EUROBANK (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK (LF) GLOBAL BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK (LF) INCOME PLUS $ FUND EUROBANK (LF) Money Market Fund - Reserve EUROBANK (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 6% Equity Formula $ Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - 8% Equity Formula ? Fund EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUROBANK (LF) Special Purpose Equity Formula Bonus I EUROBANK (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50

7630010,52 35565994,18 56407625,51 151424,32 112838,63 11938004,14 1554603,09 354998,74 6906471,04 9025936,24 13515997,84 1229791,13 11775,17 37832821,06 17567152,18 5782860,17 3247688,65 1123400,03 37879923,37 1730241,11 2485652,98 15174603,06 26293615,75 60457979,28 1564916,21 111037,9 5232949,23 24656141,4 50438659,42 99444332,96 3490559,44 12599302,46 597708,69

3062161,46 28377021,09 41221844,86 104320,83 87566,66 9267464,85 117830,6 26237,96 7953921,9 10703055,13 49815969,68 4346061,61 1023,43 32681139,85 24697955,53 463834,41 257038,94 88826,79 40797708,43 167184,48 242329,88 1223955,78 29267427,16 6018729,17 167270,39 11959,05 566031,24 3051211,05 4628047,32 8897350,14 385118,68 1305955,9 59491,74

2,4917 1,2533 1,3684 1,4515 1,2886 1,2882 13,1935 13,53 0,8683 0,8433 0,2713 0,283 11,5056 1,1576 0,7113 12,4675 12,635 12,6471 0,9285 10,3493 10,2573 12,398 0,8984 10,045 9,3556 9,2848 9,245 8,0808 10,8985 11,1768 9,0636 9,6476 10,0469

0,46 -0,03 0,01 0,54 0,36 -1,17 1,79 1,79 0,14 0,2 -1,17 -1,19 0,59 -0,07 -0,56 0,24 -0,16 -0,16 0 -0,01 -0,05 -0,11 -0,09 0 0,09 0,09 0,03 -0,09 0,03 0,05 0,01 -0,05 0

2,4917 1,2533 1,3684 1,4515 1,2886 1,2882 13,1935 13,53 0,8683 0,8433 0,2713 0,283 11,5056 1,1576 0,7113 12,4675 12,635 12,6471 0,9285 10,3493 10,2573 12,398 0,8984 10,0952 9,3556 9,2848 9,245 8,0808 10,8985 11,1768 9,0636 9,6476 10,0469

2,4917 1,2439 1,3684 1,437 1,2757 1,2753 13,0616 13,3947 0,8596 0,8349 0,2686 0,2802 11,2755 1,146 0,6971 12,2182 12,4455 12,4574 0,9192 10,2717 10,1804 12,305 0,8984 10,045 9,1685 9,192 9,0601 7,9192 10,6805 10,9533 8,8823 9,4546 9,846

7 3,03 4,45 -4,52 2,26 8,29 -14,39 -14,39 -9,67 9,22 5,48 6,95 14,38 4,37 -9,72 11,27 2,98 2,99 10,26 1,08 0 17,83 0,5 -0,03 2,58 2,38 1,49 2,67 3,98 3,11 4,47 1,53 -0,14

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 EUROBANK (USD) (LF) EQUITY - GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - EQUITY BLEND EUROBANK (USD) (LF) FUND OF FUNDS - NEW FRONTIERS EUROBANK All Weather ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Balanced Blend Fund of Funds ªÈÎÙfi EUROBANK Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Dollar Plus ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ EUROBANK Double Click ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK Emerging Europe ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Equity Blend Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi EUROBANK Global Bond √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Global Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK Greek Equities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ EUROBANK I (LF) - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK I (LF) - SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUROBANK I (LF) ABSOLUTE RETURN EUROBANK I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE FUND EUROBANK I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK I (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE EUROBANK I (LF) EQUITY-GLOBAL EQUITIES EUROBANK I (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES EUROBANK I (LF) Equity-Middle East North Africa Fund EUROBANK I (LF) FoF - Dynamic Fixed Income EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BALANCED BLEND EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS - BRIC EUROBANK I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUROBANK I (LF) GREEK CORPORATE BOND FUND EUROBANK I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK I (LF) SP Best Performers EUROBANK I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUROBANK I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE - ALL WEATHER PLUS EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE BLUE CHIPS PROTECT III EUROBANK I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK Win-Win ™‡ÓıÂÙÔ EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) FUNDS OF FUNDS BRIC Interamerican ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ∞Ó·Ù˘Û. ∂Ù·ÈÚÈÒÓ ªÂÙÔ¯. ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN (LF) Equity - Emerging Europe Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Global Equities Fund INTERAMERICAN (LF) Equity - Turkish Equity Fund INTERAMERICAN (LF) Fund of Funds - New Frontiers INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS - REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) Money Market Fund - Reserve INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN Double Click ™‡ÓıÂÙÔ INTERAMERICAN ¢È·¯ÂÈÚ›Ûˆ˜ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERAMERICAN ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi INTERAMERICAN ¢˘Ó·ÌÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ. INTERAMERICAN ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÈÎÙfi Interamerican ¡¤· ∂˘ÚÒË ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ INTERAMERICAN ™Ù·ıÂÚfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ POLBANK (LF) SPECIAL PURPOSE-EUR/PLN-FX FORMULA FUND PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

316306,27 3400464,38 369947,02 466036,65 1088187,46 34592265,95 19728231,13 101986062,6 9866684,94 47061423,95 2644421,09 27193906,79 52397833,2 33348594,06 28562972,55 329350,73 39916497,77 3477296,34 1613827,3 184473,25 10247968,12 2674516,5 1347745,86 613826,22 1317448,41 2148994 7474723,08 14069,35 2861228,99 5078422,38 24421144,22 12214457,62 16299706,84 585048,25 55614,17 24514587,55 260453,59 35082425,16 3676666,1 14525252,77 9706453,59 32977585,9 1417169,77 2998424,1 1018908,95 2250797,54 1666911,33 12510806,7 2009066,33 13600779,9 40677833,69 8260641,77 82367141,88 22514542,93 21610778,14 119871753,9 458899,91 1975816,15 1139218,13

374726,22 2937956,07 520133,64 501931 87320,14 3089458,34 5296286,33 25401889,57 1039459,68 3651309,71 190500,45 8272429,96 14274876,96 20928753,92 4892829,07 240384,71 4312015,1 2765027,21 1211413,21 13974,95 11539451,23 3011480,63 4922861,19 53930,37 131839,09 1810654,58 9904954,3 14335,12 278802,5 406728,62 2287778,7 1361073,88 1758050,07 58587,46 4698,62 2690079,16 24447,05 3019149,34 1926372,04 20419755,48 592465,04 9099479,45 1632210,33 3556114,39 77987,98 180484,94 131931,54 1245414,54 199936,07 1107290,49 4425265,72 275249,86 6230266,1 1765798,55 2116528,99 7297830,01 200997,7 221487,17 124753,76

0,8441 1,1574 0,7112 0,9285 12,4621 11,1969 3,7249 4,0149 9,4921 12,8889 13,8814 3,2873 3,6706 1,5934 5,8377 1,3701 9,257 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,6746 8,9741 9,2715 9,9859 11,8363 9,113 10,6538 11,62 1,9086 0,7113 16,3832 3,6241 0,8683 0,8432 13,0649 12,4708 12,6347 10,0455 10,0485 12,2829 9,1922 30,0114 13,2205 12,7503 10,2105 16,4257 2,2831 8,9207 9,1317

0,2 -0,08 -0,57 0 0,24 0,09 -0,05 0 -0,1 0,03 0,17 0 -0,02 0,19 -1,16 0,37 -0,02 -0,02 -1,16 1,81 0,14 0,2 -1,12 0,59 -0,15 -0,07 -0,58 0 -0,05 -0,1 0,23 0,09 0,1 0,1 0,05 0 0 0,08 -1,22 -0,57 0,23 -1,02 0,14 0,2 1,79 0,24 -0,16 0 0 0,03 0,01 -0,13 -1,26 -0,69 0,14 -0,04 0,1 -0,09 -0,08

0,8441 1,1574 0,7112 0,9285 12,4621 11,1969 3,7249 4,1153 9,4921 13,1467 13,8814 3,2873 3,6706 1,5934 5,8377 1,3701 9,257 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,6746 8,9741 9,2715 9,9859 11,8363 9,113 10,6538 11,8524 1,9086 0,7184 16,547 3,6603 0,877 0,8516 13,1955 12,5955 12,761 10,0455 10,2495 12,5286 9,2014 30,1615 13,3527 12,8778 10,3126 16,5078 2,3516 8,9207 9,1317

0,8272 1,14 0,697 0,9146 12,2128 10,973 3,6877 3,9346 9,4921 12,6311 13,7426 3,2544 3,6431 1,5775 5,7793 1,3701 9,1644 1,2576 1,3322 13,2003 0,8881 0,8881 0,2738 11,3818 9,9929 1,1869 0,7546 0,9815 10,2626 12,486 10,4611 8,8844 9,1788 9,9859 11,8363 9,0219 10,6538 11,3876 1,8895 0,7042 16,2194 3,5879 0,8683 0,8432 13,0649 12,4708 12,5084 10,0455 9,8475 12,0372 9,1462 29,7863 13,0883 12,6228 10,1084 16,3025 2,2375 8,9207 9,1317

9,23 4,37 -9,73 10,25 11,26 3,36 5,26 5,33 0,61 2,91 -11,24 10,13 1,77 9,68 6,91 2,88 2,85 3,16 8,66 0 -9,13 9,98 6,12 13,6 -0,01 4,67 -9,2 10,84 0 18,47 6,9 -1,08 2,4 2,84 3,16 0,34 0,71 3,98 7,93 -9,73 10,03 6,2 -9,66 9,24 -14,42 11,27 2,98 -0,03 -0,14 2,34 2,65 -1,98 5,33 13,31 -10,88 18,18 -4,03 0,48 1,04

ING ∞.∂.¢.∞.∫. ING ∞/∫ ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ING ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ING ∞/∫ ªÈÎÙfi

4523459,68 55540199 7864765,58

842340,96 9059866,13 3519317,4

5,3701 6,1304 2,2347

0 -0,96 -0,55

5,3701 6,253 2,2682

5,3701 6,1304 2,2347

-0,38 9,6 7,59

INTERNATIONAL ∞.∂.¢.∞.∫. INTERNATIONAL ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ INTERNATIONAL ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi INTERNATIONAL ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ INTERNATIONAL ªÈÎÙfi

891880,1 7353797,34 4116273,19 3578579,32

129760,54 4349116,74 855058,93 1726378,23

6,8733 1,6909 4,814 2,0729

0,01 -0,59 -0,11 -0,27

6,8733 1,7754 4,9103 2,1765

6,8733 1,674 4,7659 2,0522

1,35 -6,44 -10,74 -7,39

MetLife Alico ∞.∂.¢.∞.∫. ALICO Fund of Funds ∂ÌÔÚÂ˘Ì·ÙÈÎÒÓ ∞ÍÈÒÓ ALICO Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ALICO ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Alico ∂˘Úˆ·˚Îfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ALICO ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Ó·‰˘ÔÌ¤ÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ ALICO ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÛ·›·˜ & ªÈÎÚ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ALICO ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ALICO √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi BETA GLOBAL ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ CitiFund √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ MetLife Alico ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢Â›ÎÙË À„ËÏ‹˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÃÚËÌ·Ù. ∞ıËÓÒÓ PROTON Greek Recovery Fund ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROTON √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ªÂÁ¿Ï˘ & ªÂÛ·›·˜ ∫ÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ∞∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

1252601,67 10747800,31 8082679,66 22847176,75 3733453,77 39183517,57 7042044,61 1121013,02 23952809,75 15885402,67 3640263,21 2759656,83 1111737,75 15807311 2286554 1435895,4 130449,15 6342038 135624,9 4484022,38

110985,26 2722603,13 592078,27 1650890,86 1062011,2 2254599,86 466570,2 327534,6 3334596,51 901995,58 321096,53 443474,17 152817,74 9023043,95 455495,42 149064,24 10504,81 5787746,82 95606,5 359432,59

11,2862 3,9476 13,6514 13,8393 3,5155 17,3794 15,0932 3,4226 7,1831 17,6114 11,337 6,2228 7,2749 1,7519 5,0199 9,6327 12,418 1,0958 1,4186 12,4753

-0,57 0,19 0,01 -0,04 0 -0,06 -0,13 -0,49 -0,86 0,07 -0,12 -0,22 0,02 -0,81 -0,92 0,02 -0,19 -0,65 -0,75 -0,05

11,8505 4,145 13,7879 14,1161 3,5507 17,727 15,8479 3,5937 7,5423 18,492 11,5637 6,3473 7,4204 1,8395 5,2207 9,7772 13,0389 1,1506 1,4753 13,0991

11,1733 3,9081 13,5149 13,7009 3,4803 17,2056 14,9423 3,3884 7,1113 17,4353 11,2236 6,1606 7,1658 1,7344 4,9697 9,5364 12,1696 1,041 1,4044 12,2258

-9,8 11,86 2,09 0,37 -0,01 -1,68 12,79 -15,08 10,23 2,17 -3,43 1,04 14,94 -0,69 8,11 18,07 3,6 7,56 9,6 1,67

MILLENNIUM ∞.∂.¢.∞.∫. Millennium America US ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Blue Chips ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium China Growth ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Euro Plus ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Millennium Eurozone ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Millennium Fund of Funds ªÈÎÙfi Millennium Mid Cap ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi Millennium Value Plus ∂ÏÏËÓÈÎfi √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi Millennium ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ∞ÁÔÚÒÓ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi

3644823,94 10729812,09 1721805,34 2479586,81 5321879,37 11228224,86 10311752,98 2118353,28 943435,18

1344571 12294081,79 608016,27 279560 2763527,67 4777664,52 6856915,98 827691,02 445018,28

2,7108 0,8728 2,8318 8,8696 1,9258 2,3501 1,5038 2,5594 2,12

-0,08 -1,1 0,16 0,01 0,52 -0,35 -1,25 -0,05 -0,61

2,8463 0,9164 2,9734 9,047 2,0221 2,4676 1,579 2,6106 2,226

2,6566 0,8641 2,7752 8,6922 1,8873 2,3031 1,4737 2,5082 2,0776

15,1 3,88 -15,42 1,96 5,22 6,72 7,13 18,95 -11,29

ENEP°HTIKO MEPI¢IA KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/13 ∂£¡π∫∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/EUROPEAN ALLSTARS/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/GLOBAL EQUITY/B NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/A NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV/INCOME PLUS/B NBGAM ETF Greece & Turkey 30 - ªÂÙÔ¯ÈÎfi NBGAM ETF °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ Ã.∞. - ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ Small Cap (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (Blue Chips ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏ. ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ.) ¢∏§√™ DELTA Bonus - ™‡ÓıÂÙÔ ∞ÌÔÈ‚·›Ô ∫ÂÊ¿Ï·ÈÔ ¢∏§√™ Eurobond - √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ GLOBAL TITANS (ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ MONEY PLUS - ¢È·¯.¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Blue Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Green Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Red Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¢∏§√™ SYNTHESIS Best Yellow Fund of Funds ªÈÎÙfi ¢∏§√™ USD Bond (√ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡) ¢∏§√™ ¢ÔÏ·ÚÈ·Îfi (USD) √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ∂ÈÎÔ˘ÚÈ΋˜ ™‡ÓÙ·Í˘-ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙ. ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ¶Ú¿ÛÈÓË ∂Ó¤ÚÁÂÈ· ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÈÎÒÓ ΔÔÔıÂÙ‹ÛˆÓ- ªÈÎÙfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢∏§√™ ™˘ÏÏÔÁÈÎfi (ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡)

487209,29 33847950,85 391929,09 55068933,36 2014476,56 25297392,89 3049978,67 2845226,97 46946711,44 86710940,96 97820224,92 45566821,67 421059226,7 301871490,7 26106910,38 20352732,01 7130782,69 64814910,11 21663793,76 27999503,94 43552824,42 5508180,46 13954084,1 8624182,99 878587,55 30169327,23 33944932,83

459 31807,29 283,99 39199,64 1662,28 20323,56 388550 294878 37313413,36 19537642,9 9780729,51 4809468,58 46751947,65 44720929,37 8666268,1 1637567,7 654911,77 6533331,67 2123156,21 2884216,18 7501655,18 615371,75 1257640,02 3018568,09 150728,13 2613219,85 5908493,26

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2582 4,4381 10,0013 9,4744 9,0062 6,7501 3,0125 12,4286 10,8882 9,9207 10,2036 9,7078 5,8058 8,951 11,0955 2,857 5,829 11,5449 5,7451

0 0 -0,37 -0,37 0,01 0,01 1,47 -0,85 -0,95 -0,76 0,02 -0,33 0,03 0,02 0,04 0,01 0,01 0,03 0,06 0,04 -0,16 -0,1 -0,16 -0,1 1,26 0,34 -0,18

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2582 4,4381 10,0013 9,4744 9,4565 6,7501 3,0125 12,4286 10,8882 9,9207 10,2036 9,7078 5,8058 8,951 11,0955 2,857 5,829 11,5449 5,7451

1061,47 1064,16 1380,1 1404,83 1211,88 1244,73 7,8496 9,6488 1,2456 4,3937 10,0013 9,3797 9,0062 6,7501 2,9824 12,4286 10,7793 9,8215 10,1016 9,6107 5,8058 8,951 10,9845 2,8284 5,7707 11,4872 5,6876

6,49 6,5 12,74 12,76 1,6 1,62 -6,5 2,44 4,71 3,14 17,94 9,12 5,71 4,52 7 2,06 1,01 4,62 13,75 6,67 -0,29 0,34 8,14 5,78 27,83 5,22 8,33

∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙ.) ∂˘Úˆ·˚΋ ¶›ÛÙË Eurobond ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞Ó·Ù. ÈÚÒÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EUROINVEST ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ European Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ Global Opportunities ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ High Yield ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∂Ù·ÈÚÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ Investment Grade Û EUR ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ ∫Ú·ÙÈÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞ÓÂÙ˘ÁÌ¤ÓˆÓ ¯ˆÚÒÓ Û EUR

7395124,89 1583782,84 2529858,19 6470737,02 9175377,24 3140280,22 14016009,92 1434704,65

1609364,2 1125699,72 1904098,02 3304266,96 2709726,55 861436,89 3437921,54 171391,21

4,5951 1,4069 1,3286 1,9583 3,3861 3,6454 4,0769 8,3709

-0,86 0,01 -0,37 0,33 0,14 -0,03 0,01 0,01

4,733 1,5195 1,4349 2,017 3,4708 3,7001 4,1381 8,4965

4,5491 1,4069 1,3286 1,9387 3,3522 3,6454 4,0769 8,3709

14,46 -0,65 16,43 11,18 13,73 2,96 1,07 -0,14

∫À¶ƒ√À ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. ∫À¶ƒ√À Euro Balanced Premium ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À Euro Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À Euro Equity Premium ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∫À¶ƒ√À Fund of Funds ªÈÎÙfi ∫À¶ƒ√À USD Bond Premium √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∫À¶ƒ√À ∂ÏÏËÓÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

3608811,38 3595075,6 1919804,39 1335029,99 1971240,74 1043107,59 13604769,01

2331312,79 1764857,16 564499,78 380777,01 509729,18 201635,03 8481929,92

1,548 2,037 3,4009 3,5061 3,8672 5,1732 1,604

0,27 0,05 0,51 0,09 -0,12 0,01 -0,72

1,548 2,037 3,4009 3,5061 3,8672 5,1732 1,604

1,5403 2,0268 3,3839 3,4886 3,8479 5,1473 1,596

2,79 1,19 5,47 4,84 -0,76 1,99 6,4

¶∂πƒ∞πø™ ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. PIRAEUS INVEST - EUROPEAN BOND PIRAEUS INVEST - EUROPEAN EQUITY ∞Δ∂ EUROZONE ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ Euro ∞Δ∂ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§√°πø¡ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ (ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§.) ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªÂÙÔ¯ÈÎfi Global Fund of Funds ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ∞Δ∂ ªÈÎÙfi ∂˘Úˆ·˚Îfi ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ A/K √ÌÔÏfiÁˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÂÙÔ¯ÈÎfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds ªÈÎÙfi ¶∂πƒ∞πø™ Fund of Funds √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ¶∂πƒ∞πø™ ∞.∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ μÚ·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (∂Àƒø) ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ºÔÚ¤ˆÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢˘Ó·ÌÈÎÒÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

5301276,3 2941260,36 4470572,61 9838602,93 3108151,7 9548296,35 6240567,67 1770751,84 5030884,88 40037275,88 39513732,39 19090127,92 11658861,25 12130571,68 2999850,29 3332487,67 1651503,42 15098596,18 607177,57 3526225,27 4594725,15 485331,5 14813141,72 5198193,22

26461,76 9706,96 1958668,18 1470840,02 408054,04 2238040,72 2042941,54 1859127,69 1266203,82 13471243,66 5767851,15 8504938,29 1573182,66 1938433,64 274921,26 297212,7 148642,52 1403214,41 150492,23 734551,58 8163916,93 120000 3384645,85 3011012,23

200,34 303,01 2,2825 6,6891 7,617 4,2664 3,0547 0,9525 3,9732 2,9721 6,8507 2,2446 7,411 6,2579 10,9117 11,2125 11,1106 10,76 4,0346 4,8005 0,5628 4,0444 4,3766 1,7264

-0,01 0,1 0,53 -0,28 0,01 0,02 -0,14 -0,8 -0,26 -0,64 0,05 -0,13 -0,02 -0,03 0,22 0,1 -0,02 0,01 -0,33 0,01 -0,82 -0,35 -0,79 -0,47

201,3417 306,0401 2,3224 6,8062 7,617 4,3091 3,0852 0,9692 4,0328 3,0241 6,9192 2,267 7,4851 6,3205 11,0754 11,3527 11,2217 10,76 4,0749 4,8005 0,5726 4,0848 4,4532 1,7437

200,34 303,01 2,2597 6,6222 7,617 4,2237 3,0242 0,943 3,9434 2,9424 6,7822 2,2223 7,3369 6,1954 10,8299 11,1284 11,0273 10,76 3,9943 4,8005 0,5515 4,004 4,2891 1,7091

-1,51 5,45 5,13 10,27 1,79 1,54 -0,52 -3,94 7,25 3,64 4,55 1,65 0,6 11,71 12,8 6,14 0,29 2,21 6,04 1,95 3,84 6,09 2,66 3,45

Δ.Δ. ∂§Δ∞ ∞.∂.¢.∞.∫. Δ.Δ. - ∂§Δ∞ Europlus √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ High Yield √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ¢ÔÏ·Ú›Ô˘ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (USD) Δ.Δ. - ∂§Δ∞ £ÂÛÌÈÎÒÓ ∂ÂÓ‰˘ÙÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÈÎÔÏÔÁÈÎfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Δ.Δ. - ∂§Δ∞ ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ (EUR)

3775372,95 20893312,15 3899238,44 838295,56 5750605,24 14024053,35 1388416,7 14137594,08 294507190,2

1019105,81 5741219,36 706032,75 120000 9341251,9 7071037,9 319088,49 5559537,23 103873987,4

3,7046 3,6392 5,5227 6,9858 0,6156 1,9833 4,3512 2,5429 2,8352

0,04 0,01 -0,1 -0,47 -0,79 -0,42 0,02 -0,04 0,01

3,7139 3,6519 5,5227 6,9858 0,6187 1,9883 4,373 2,5429 2,8352

3,6953 3,6301 5,5227 6,9858 0,6125 1,9783 4,3294 2,5365 2,8352

0,37 6,21 0 11,31 1,82 6,91 17,01 12,28 3,53

ΔÈ̤˜ ™˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Û ∂˘ÚÒ ∏ª∂ƒ√ª∏¡π∞ 31 / 07 / 2013 A°OPA

¶ø§H™H

¢√§§∞ƒπ√ ∏¶∞ (USD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,35500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,30180 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ (GBP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,88470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,85000 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ (CHF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,20880

PROBANK ∞.∂.¢.∞.∫. N.P. Insurance, ¡¤Ô˜ ¶ÔÛÂȉÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ∂§§∞™ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK √ÌÔÏÔÁÈ·Îfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ PROBANK ÃÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¿˜ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢È·ıÂۛ̈Ó

857832,75 7721889,6 8219284,55 153189475,8

508671,65 4204510,34 1969975,53 37089660,95

1,6864 1,8366 4,1723 4,1302

-0,79 -0,99 -0,27 0,01

1,6948 1,8366 4,1723 4,1302

1,6797 1,8182 4,141 4,1095

14,32 4,36 16,42 2,22

¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ (AUD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,49100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,43260 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ (CAD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,39020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,33560 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ (SEK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,85540 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50820 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ (DKK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,60400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,30580

TRITON ASSET MANAGEMENT ∞.∂.¢.∞.∫. Triton American ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·‰˘fiÌÂÓˆÓ ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ∞Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ªÂÙÔ¯ÒÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ Triton ¢È·ıÂÛ›ÌˆÓ ∂˘ÚÒ μÚ·¯˘¯ÚfiÓÈ·˜ ¢È¿ÚÎÂÈ·˜ Triton ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂˘ÚÒ ∞Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ XˆÚÒÓ Triton ªÈÎÙfi Triton √ÌÔÏÔÁÈÒÓ ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ¢ÔÏÏ·Ú›Ô˘ Triton ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚Îfi ªÂÙÔ¯ÈÎfi ∂͈ÙÂÚÈÎÔ‡

∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ (NOK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,02940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,71460 9616507,17 6200443,14 34839261,75 34893296,76 6380015,69 11566774,59 3807905,66 7688908,95

2927133,53 1472164,8 1406326,36 17032908,85 1081839,65 1627262,76 907002,39 2255569,36

3,2853 4,2118 24,7732 2,0486 5,8974 7,1081 4,1983 3,4089

-0,2 -0,34 -1,05 0,01 0,04 0,19 -0,09 0,5

3,3756 4,3276 25,4545 2,0588 5,9711 7,2503 4,2508 3,5026

3,2853 4,2118 24,7732 2,0486 5,8974 7,1081 4,1983 3,4089

19,65 -15,17 1,4 1,47 1,15 6,55 -2,23 13,42

°π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ (JPY) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132,59000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127,39000 ƒ∞¡Δ ¡. ∞ºƒπ∫∏™ (ZAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,76820 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,45700 ¢√§§∞ƒπ√ HONG KONG (HKD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,81740 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,78720 ¢√§§∞ƒπ√ ™π°∫∞¶√Àƒ∏™ (SGD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .∑§√ΔÀ ¶√§ø¡π∞™ (PLN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,43650 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,01390 ∫√ƒø¡∞ Δ™∂Ãπ∞™ (CZK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,14900 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,56300

∞.∂.¢.∞.∫. ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ √ÌÔÏfiÁˆÓ ∞/∫ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ªÈÎÙfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÔ‡

175717111,1 495055878,3

107941823,3 146435751,6

1,6279 3,3807

-0,04 -0,4

1,6279 3,3807

1,6279 3,3807

6,37 13,93

◗ OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 32 ¶ÚÔ˜ ‰È¿ıÂÛË ÙÔ Û‹Ì· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ “¶ƒ√™√Ã∏ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ‰È·ı¤ÛÔ˘Ó

Û‹Ì· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ º¶∞ Ì ·ÌÔÈ‚‹ 50 ¢ÚÒ!” ÙÔÓ›˙ÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ Ë ŒÓˆÛË ∂ÛÙ›·Û˘ ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. “ªÂÙ¿ ·fi ηٷÁÁÂϛ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì¿ı·Ì fiÙÈ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ Î·È ˙ËÙÔ‡Ó 50,00 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ Û‹Ì· Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ º.¶.∞. ∂ÓËÌÂÚÒÓÔ˘Ì ٷ ̤ÏË Ì·˜ fiÙÈ ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ Û‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ º¶∞ ÙËÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÁÈ· ÙË ª·ÁÓËÛ›· Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∫·Ù·ÛÙËÌ·Ù·Ú¯ÒÓ ∂ÛÙ›·Û˘ & ¢È·ÛΤ‰·Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ¶.√.∂.™.∂. Î·È Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó. ∏ ‰È·‰Èηۛ· ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ™‹Ì·ÙÔ˜ ı· ·Ú¯›ÛÂÈ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÙÔ Úˆ› ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ÛÙËÓ ÈÙÛ·Ú›· ΔÔÚfiÓÙÔ ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ (∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 50) ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi 10 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 2 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ.

“∞ʤÙÂÈ·”

∫ÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÔÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Δ∞ “∞ʤÙÂÈ· 2013” ÎÔÚ˘ÊÒÓÔÓÙ·È ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ

Ì ÂΉËÏÒÛÂȘ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÂÈÌÔÚʈÙÈΤ˜, Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ °˘Ó·ÈÎÒÓ “√È ∞ʤÓÙÚ˜ ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ” ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜ Ì ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ Ì‹Ó· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ˆ˜ ÂÍ‹˜: ™¿‚‚·ÙÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘: ºÈÏÔÏÔÁÈÎfi ‚Ú·‰ÈÓfi ÛÙË ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ΔÚÈÎÂÚÈÒÙË ‰·ÛοÏÔ˘ ∫ÒÛÙ· ¶·ÙÚ›ÎÔ˘. √ÌÈÏËÙ¤˜: √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ §È¿˘, Ï·ÔÁÚ¿ÊÔ˜-Û˘ÁÁڷʤ·˜, Ô Î. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ΔÛÔÏ¿Î˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜-‰ÈÎËÁfiÚÔ˜, Ë Î. ÷ÚԇϷ ºÚ¿ÁÎÔ˘, Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î·È ÔÈ‹ÙÚÈ·. ª·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ê›ÏÔÈ ı· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ∞ʤÙ˜ Î·È ı· ÚÔ‚ÏËıÔ‡Ó Û¯ÂÙÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ¯ÔÚˆ‰›· Î·È ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ø‰Â›Ô˘ ¶·Ï¿Ûη. ∫˘Úȷ΋ 11 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘: √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∞ÔÛÙfiÏË ∑Ô˘·ÓÈÒÙË, ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘, ÂΉfiÙË Ù˘ ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Greek News” ÛÙË ¡. ÀfiÚÎË Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “ΔÔ ∫ÔÈÓfiÓ ÙˆÓ ª·ÁÓËÙÒÓ” , ηٷÁˆÁ‹˜ ∞ÊÂÙÒÓ. £¤Ì·: “∞fi‰ËÌÔ˜ ÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ Î·È ÂÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ” . ™ÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ. ™¿‚‚·ÙÔ 17 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ √ÌÈÏ›· Ù˘ Î. Δ¤ÓÈ·˜ ª·ÎÚ‹, ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ Î·È Û˘ÁÁڷʤ·˜-ÂȉÈ΋˜ Û ı¤Ì·Ù· Û¯¤ÛÂˆÓ (ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·-·È‰› Î.Ï.), Ì ÛÔ˘‰¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∞ÌÂÚÈ΋. ∏ ÔÌÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ΔÚ›ÎÂÚÈ Î·È ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Û˘˙‹ÙËÛË. ∫˘Úȷ΋ 25 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÒÚ· 8.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘: √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘ ∂Ì‚·ÏˆÙ‹, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ηıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ. £¤Ì·Ù·: “∂ÈÛÙ‹ÌË-Δ¯ÓÔÏÔÁ›·” , “∫ÔÈÓˆÓ›·: π¯ÓËÏ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÙÔ ÚÔ·‡ÏÈÔ Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘ ¶ÚÔ‰ÚfiÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ. 24-31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘: “ŒÎıÂÛË ∑ˆÁÚ·ÊÈ΋˜-ÃÂÈÚÔÙ¯ӛ·˜ Î·È ∫ÂÓÙ‹Ì·ÙÔ˜” ÁÈ· Ù· ·È‰È¿. £· ‰È‰·¯ıÔ‡Ó: - ΔËÓ Ù¤¯ÓË Ù˘ ʈÙÔÁÚ·Ê›·˜ ·fi ÙË ºˆÙÔÁÚ·ÊÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘. - ΔË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ¤ÚÁˆÓ ·fi ÙËÓ Î. ∂ϤÓË ¢·fiÓÙ· Î·È ÙÔÓ Î. ¶¿ÓÔ ΔÛÈÚÔ‡ÓË, ÌÂ Û˘ÏÏÔÁ‹ ˘ÏÈÎÒÓ ·fi ÙË Ê‡ÛË. - ΔË ¯¿Ú·ÍË Î·È ÙËÓ Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ ÎÔÛÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ Î. μ¿Ûˆ μÔ‡ÏÁ·ÚË, ·fiÊÔÈÙË Ù˘ ∞η‰ËÌ›·˜ ∫·ÏÒÓ Δ¯ÓÒÓ Ù˘ ºÏˆÚÂÓÙ›·˜. ŸÏ· Ù· ˘ÏÈο ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ·fi ÙÔ Û‡ÏÏÔÁÔ. Δ· Ì·ı‹Ì·Ù· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ∞ʤÙ˜ ÙȘ ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙȘ 31 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· ÎÏ›ÛÂÈ Ë ÂΉ‹ÏˆÛË Ì ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ Â·›ÓˆÓ Î·È ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙ· ·È‰È¿ Ô˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó.

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ŒÁÎÚÈÛË fiÚˆÓ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ·‡ÚÈÔ ·fi ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘

∂ÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜

Δ

Ô˘˜ fiÚÔ˘˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ∂∞∫ ÛÙËÓ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ÛÂ Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· ÁÈ· ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ·ÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ·Î›ÓËÙÔ ı· ÌÈÛıˆı› ÁÈ· 2.083 ¢ÚÒ ÌËÓÈ·›ˆ˜ Î·È Ô ¢‹ÌÔ˜ ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÔÛÔÛÙ¿ Â› ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ‰È·ÊË̛ۈÓ.

√ ÚÔ˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÒÚÔ˜ Â›Ó·È ÔÈ Î‡ÚÈÔÈ Î·È ‚ÔËıËÙÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ Î·È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘. ªÂٷ͇ ÙˆÓ Î˘Ú›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, Ô ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (Á‹‰Ô) ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ·, ¯ÒÚÔÈ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ (ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ Î.Ï.), ·›ıÔ˘Û· Ï˘ÓÙËÚ›Ô˘ ÚÔ‡¯ˆÓ, ·›ıÔ˘Û· Δ‡Ô˘, ÁÈ· ÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Î·È ÌfiÓÔ, ·›ıÔ˘Û· ΢ÏÈΛԢ - VIP, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛˆÓ, ·›ıÔ˘Û· Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ Ì fiÚÁ·Ó·, Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ‡ ÂÙ¿ÏÔ˘, ÁÚ·ÊÂ›Ô (‰›Ï· ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁË‰ԇ¯ˆÓ) ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ ηٿ ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ·›ıÔ˘Û· ÈÌ·ÙÈÛÌÔ‡, ·›ıÔ˘Û· ·ÔıÂÚ·›·˜ - È·ÙÚÂ›Ô ·ÁÒÓˆÓ (‰›Ï· ÛÙË ı‡Ú· 2 ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘), ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÁË‰ԇ¯ˆÓ, ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÌÂÓˆÓ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÊÈÏÈÎÒÓ Î·È Â›ÛËÌˆÓ ·ÁÒÓˆÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ ÙˆÓ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ™ËÌÂȈ٤ÔÓ fiÙÈ ÂÍ·ÈÚÔ‡ÓÙ·È Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ Ù· °Ú·Ê›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ Î·È ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÚÔ˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÒÚÔÈ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ·Ó·ÁÎÒÓ Ù˘ ¶∞∂, ··ÁÔÚ¢Ô̤Ó˘ ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ¿ÏÏ˘ ¯Ú‹Û˘ .¯. ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ ¶∞∂. ∏ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ó· ¤ÙÔ˜ (·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014) Î·È ·Ú¯›˙ÂÈ ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ Û˘ÌʈÓËÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙ‹, Ï‹ÁÂÈ ‰Â ·˘ÙÔ‰›Î·È· Î·È ¿Ó¢ ¿ÏÏÔ˘ ÙÈÓfi˜ Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ÌÈÛıˆÙ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2013-2014, Û οı ‰Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30.06.2014, ÔfiÙÂ Ô ÌÈÛıˆÙ‹˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ Ì›ÛıÈÔ Î·È Ó· ·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘ ›¯·Ó ·Ú·‰Ôı› ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË Ì ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì›ÛıˆÛ˘. √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ı· ¤¯ÂÈ ‰Èη›ˆÌ· ·Ú¿Ù·Û˘, ÂÊfiÛÔÓ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ·ÔÚÚ¤Ô˘Û˜ ·fi ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì›ÛıˆÛ˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘ ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ۇ̂·Û˘, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ¿ ÙÔ˘ Î·È Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË Î·È ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î·È Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ›‰È· ‹ Û ·ÓÒÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›·. ∞ÔÎÏ›ÂÙ·È ·Í›ˆÛË ÙÔ˘ ÏÂÈÔ‰fiÙË ÁÈ· ·Ô˙ËÌ›ˆÛË, ÏfiÁˆ ÌË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ¡.¶.¢.¢. ‹ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û‹˜ ÙÔ˘, Ô˘ ı· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi οÔÈÔ ÓÔÌÈÎfi ‹ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi ÎÒÏ˘Ì·, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È Ë ÌÔÓÔÌÂÚ‹˜ χÛË Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi. √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ‰ÂÓ ··ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ù˘ ÏËڈ̋˜ ÙÔ˘ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜ Â¿Ó ‰ÂÓ ¤Î·Ó ¯Ú‹ÛË ·˘ÙÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘.

ø˜ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Ù˘ ·Ú·¿Óˆ ÌÈÛıˆÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘ Ô˘ Ï‹ÁÂÈ ÛÙȘ 30/6/2014 ÔÚ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 25.000ú (‰ËÏ. 2.083,33ú ÌËÓÈ·›ˆ˜) Ô˘ ı· ·ÔÙÂÏ› Î·È ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÂÎΛÓËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌÔÚ·Û›·˜. ΔÔ Ì›ÛıˆÌ· ı· ÚÔηٷ‚¿ÏÏÂÙ·È ÙȘ ¤ÓÙ ÚÒÙ˜ Ë̤Ú˜ οı ̋ӷ ÛÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ˘ËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘. ∂›Û˘ Ë ÌÈÛıÒÙÚÈ· ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ÂÎÌ›ÛıˆÛË ¯ÒÚˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™Ù·‰›Ô˘ μfiÏÔ˘ ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈϤÔÓ ÙÔ˘ ηıÔÚÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÌÈÛıÒÌ·ÙÔ˜, ·/ÔÛÔÛÙfi 15% Â› ÙˆÓ ÂÙËÛ›ˆÓ ÂÈÛÚ¿ÍÂˆÓ ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ (ÎÔÈÓÒÓ Î·È ‰È·ÚΛ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó - ÏËÓ ÙˆÓ ÊÈÏÈÎÒÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¢È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜, ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ˘fi„Ë Ë ÙÈÌ‹ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹˜ ÙˆÓ ÚÔÛÂÚ¯fiÌÂÓˆÓ ÂÈÛÈÙËÚ›ˆÓ ‰È·ÚΛ·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÎηı¿ÚÈÛË Î·È ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÓfiÌÔ. ∏ ÂÎηı¿ÚÈÛË ı· Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ‚¿ÛÂÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÈ Ë ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ·Ú¯‹. ∏ ÌÈÛıÒÙÚÈ· ı· ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÂÈÚÔÛı¤Ùˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ· ÛÙÔ ¿ÚıÚÔ 56 ÙÔ˘ Ó. 2725/99, ÔÛÔÛÙfi 15% Â› ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÙÈÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ, Ô˘ ı· Û˘Ó¿„ÂÈ Ì ÙÚ›Ù· Ê˘ÛÈο ‹ ÓÔÌÈο ÚfiÛˆ·, ηı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘, ÙȘ Ôԛ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ÎÔÈÓÔÔÈ› ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙˆÓ Û˘Ì‚·ÏÏÔÌ¤ÓˆÓ ÂÓÙfi˜ ÙÚÈÒÓ ÂÚÁ¿ÛÈÌˆÓ ËÌÂÚÒÓ ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛË Î¿ı ۇ̂·Û˘, ÙÔ ‰Â ÔÛÔÛÙfi (15%) Â› ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ı· ·Ô‰›‰ÂÙ·È ·fi ÙÔ ‰È·ÊËÌÈ˙fiÌÂÓÔ ·¢ı›·˜ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ÂÓÙfi˜ ‰¤Î· ËÌÂÚÔÏÔÁÈ·ÎÒÓ ËÌÂÚÒÓ. ∏ ¶∞∂ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Ù˘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ fiˆ˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ·˜ ·Ú¯‹˜

Î·È ÁÈ· ÊÈÏÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ Î·È Ù˘¯fiÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜. √ ÌÈÛıˆÙ‹˜ ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÙ·È Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›·, ·Ô¯¤Ù¢ÛË, ËÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·¤ÚÈÔ, ʈÙÈÛÌfi, ÙËÏÂʈÓÈ΋˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ÚԂ› ÛÙȘ ··Ú·›ÙËÙ˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ˘ËÚÂۛ˜ ÁÈ· Ó· Û˘Ó‰Âı› Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ‰›ÎÙ˘Ô. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ: ∏ ‰·¿ÓË Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ˆ˜ ÚÔ˜ ¿Óˆ ÂÎÌÈÛıÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‚·Ú‡ÓÂÈ, ÙËÓ ›‰È· ÙË ÌÈÛıÒÙÚÈ·. °È’ ·˘Ùfi ı· ÙÔÔıÂÙËı› Ì ‰·¿ÓË Ù˘ ÌÈÛıÒÙÚÈ·˜ ¯ˆÚÈÛÙfi˜ ÌÂÙÚËÙ‹˜ ‹ fiÔÈÔ ¿ÏÏÔ Ù¯ÓÔÏÔÁÈÎfi ̤ÛÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙË Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ù˘ “ÂÁηٿÛÙ·Û˘” .

∞Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙȘ ˘Ô‰Ô̤˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ¿‰ÂÈ· √˘ÛÈ҉˘ Î·È ‚·ÛÈ΋ ÚÔ¸fiıÂÛË ÁÈ· ÙË Ì›ÛıˆÛË Â›Ó·È Ë ÂÓÙfi˜ ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·fi ÙËÓ ¶∞∂ ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ, ÂÈ‚·ÏÏfiÌÂÓˆÓ Î·È ‰··ÓËÚÒÓ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È·, ÁÈ· ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ¿‰ÂÈ·˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘, ·Ú¯‹ Î·È ·fi ÙË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÙÚÈ· ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ÛÙ·ÙÈ΋˜ Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÎÂÚΛ‰ˆÓ Î·È ÈÛÙÒÓ ËÏÂÎÙÚÔʈÙÈÛÌÔ‡, ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¯ÏÔÔÙ¿ËÙ· Î·È fiÏ˘ Ù˘ ·Ó·Áη›·˜ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜, Ë ·Ó·Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛ˘ ˘‰¿ÙˆÓ ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜ Î·È ÂÈÛ΢¤˜ ÛÙȘ ÂÈÛfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÛÙ· È·ÙÚ›· ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘, ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ (ηı›ÛÌ·Ù· Î.Ï.), Ë Û˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·ÌÂÚÒÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıψÓ, Ë Ì¤ÚÈÌÓ· ¤Î‰ÔÛ˘ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ ˘Ú·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È fiÏ· ÂΛӷ Ù· ̤ÙÚ· Ô˘

··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ÂΉÔı› Ë ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™Ù·‰›Ô˘ Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ¯Ú‹Û˘ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ·fi ÙËÓ ÂȉÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ Î·È fiÏ· fiÛ· ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·Ï‹ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ·ÁÒÓ· Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È ¿ÏϘ ÚԉȷÁڷʤ˜ Ù˘ √À∂º∞ ‹ Ù˘ Super League. ΔËÓ ÂÔÙ›· Î·È Â˘ı‡ÓË ÂÎÙ¤ÏÂÛ˘ ÙˆÓ ·ÓˆÙ¤Úˆ ¤ÚÁˆÓ ˘Ô‰ÔÌ‹˜ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ Ë ÌÈÛıÒÙÚÈ· ˘fi ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÎÚÈÛË Î·È Â›‚ÏÂ„Ë Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ŒÚÁˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √ ¢‹ÌÔ˜ ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ, Ì ‰ÈΤ˜ Ù˘ ‰·¿Ó˜, ‚ÂÏÙÈÒÛÂȘ ÛÙÔ ∂ıÓÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Û fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‚ÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ, Ë ÌÈÛıÒÙÚÈ· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· Û¤‚ÂÙ·È ·Ôχو˜ ÙËÓ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ Î·È Â͈ÙÂÚÈ΋ ‰È·ÌfiÚʈÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ó· ÌËÓ ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ù˘ Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, ··ÁÔÚ‡ÂÙ·È ‰Â οı ‰È·Û΢‹, ‰È·ÚÚ‡ıÌÈÛË, ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ‹ ¿ÏÏË Â¤Ì‚·ÛË Û’ ·˘Ù‹, ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¤ÁÁÚ·ÊË Û˘Ó·›ÓÂÛË ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ··Ú·›ÙËÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ÚÔ˜ ÙÔ‡ÙÔ ˘ËÚÂۛ˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ (™Ù·‰›Ô˘) ·‰ÂÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Ù· ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ¤ÍÔ‰·, ‰·¿Ó˜ Î.Ï. Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ÁÈ· fiϘ ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÌÂÓ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÙË ÌÈÛıÒÙÚÈ· ¶.∞.∂., Ë ÔÔ›· ˘Ô¯ÚÂÔ‡Ù·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ ÛÙÔ ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Ô˘ ı· ˘ÏÔÔÈ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ “·ıÏËÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË” -¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ οı ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜, Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ‰Â ·˘Ù‹ ı· ·ÔÙÂÏ› ·Ó·fiÛ·ÛÙÔ ·Ú¿ÚÙËÌ· Ù˘ ۇ̂·Û˘ Ì›ÛıˆÛ˘ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê›. ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ μfiÏÔ˘ ı· Â›Ó·È ÂχıÂÚÔ ÚÔ˜ ¯Ú‹ÛË ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÁÈ· ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ¿ıÏËÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙ· ÎÔ˘ÏÔ˘¿Ú (Ù·ÚÙ¿Ó) Î·È ÛÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÎÏ·ÛÛÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ (Ûο̷ Î.Ï.).


M·ÁÓËÛ›· 33

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

°È· Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜ ·fi ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË

¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ΔÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏*

ΔÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ πÙ·Ï›· ÔÏϤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ù¤¯Ó˘, ı¿ÙÚÔ˘, ÌÔ˘ÛÈ΋˜, ¯ÔÚÔ‡, ÂÈÛÙËÌÔÓÈο Û˘Ó¤‰ÚÈ· Î.Ï. Û ‰È¿ÊÔÚ˜ fiÏÂȘ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ›¯Â ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜. ¶ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Ú‡Ù·ÓË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Padova (fiÔ˘ ÛÔ‡‰·ÛÂ Î·È ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·Îfi˜) ·Ú¤ÛÙË ÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÂÔÚÙ·ÛÙÈΤ˜ - ıÚËÛ΢ÙÈΤ˜, Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÁÈ· ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÙˆÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ¶·Ï·Èfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ·Ó·ÙÔÌ›·˜ (Amfiteatro Anatomico di Aquapetente 1495), ¤Ó· ÂÓÙ·ÒÚÔÊÔ Î˘ÎÏÈÎfi ͇ÏÈÓÔ ı·‡Ì· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜, fiÔ˘ ¤ÁÈÓÂ Ë ·ÔÓÔÌ‹ ‚Ú·‚›ˆÓ ÛÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÔ‡¯Ô˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔÓ Î·ı‰ÚÈÎfi Ó·fi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ∞ÓÙˆÓ›Ô˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙË ªËÙÚfiÔÏË Î·È ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Padova. ¶·Ú¤ÛÙËÛ·Ó ÔÈ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ fiÏ˘, Ô Â›ÛÎÔÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙˆÓ ÎÏËÚÈÎÒÓ Î·È ÙȘ ÌÔÓ·¯¤˜ ÙÔ˘ Ù¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ San Antonio, Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜” . ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÂÏ¿Ì‚·Ó ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÔÌÈϛ˜ ÙÔ˘ ÂÈÛÎfiÔ˘ Î·È ÙÔ˘ Ú‡Ù·ÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi ̤ÚÔ˜, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÈ ÌÔÓ·¯¤˜ ¤„·Ï·Ó ıÚËÛ΢ÙÈÎÔ‡˜ ‡ÌÓÔ˘˜ ÁÓˆÛÙÒÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÌÔ˘ÛÔ˘ÚÁÒÓ, ηÙfiÈÓ ÙÔ ÌÔ˘ÛÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÂÍÂÙ¤ÏÂÛ ¤ÚÁ· ÎÏ·ÛÈ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ◊Ù·Ó ÌÈ· ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂΉ‹ÏˆÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È ¶·ÓÂÈÛÙËÌȷ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ªÈÂÓ¿Ï Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ Paolo Baratta ·Ú¤ÛÙË Î·Ù¿ Ù· ÂÁη›ÓÈ· Ù˘ ¢ÈÂ-

ıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ Δ¤¯Ó˘ (Biennale de Venezia) Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙÔÓ ÔÏ˘¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ·Ï·ÈÔ‡ ¡·˘ÛÙ¿ıÌÔ˘ (Arsenale) Î·È ÙÔ˘˜ ΋Ô˘˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ (Giardini). ™ÙÔ ∞ÚÛÂÓ¿Ï ÂÎı¤ÙÔ˘Ó ÌÂÌÔӈ̤ÓÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÌÔÚÊÒÓ Ù¤¯Ó˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, ÁÏ˘ÙÈ΋˜, Û‡ÓıÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜, „ËÊȉˆÙ¿, ʈÙÈÛÙÈο, video Î.Ï. ™ÙÔ˘˜ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ˜ ΋Ô˘˜ Ù˘ μÂÓÂÙ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ηٷÛ΢·ÛÙ› ÂÚ›ÙÂÚ· Î·È Î·ı¤Ó· ·Ó‹ÎÂÈ Û οı ÎÚ¿ÙÔ˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ô˘ ʤÙÔ˜ Ô ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ΔÛÈ‚fiÔ˘ÏÔ˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÌÈ· ÚˆÙfiÙ˘Ë ÂÈηÛÙÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ì ٛÙÏÔ “πÛÙÔÚ›· ªË‰¤Ó” . ¶·Ú¿ÏÏËϘ ÂÎı¤ÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ¿ÏÏ· ÎÙ›ÚÈ·, ȉڇ̷ٷ Î·È ÌÔ˘Û›·. ªÂ ÙÔÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎfi ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ πÙ·Ïfi ª·ÛÈÌÈÏÈ¿ÓÔ Δ˙fiÙÈ, Û˘˙ËÙ‹ıËΠ̛· ÂӉ¯fiÌÂÓË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ Â›Ó·È ÔÈ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙË μÂÓÂÙ›·: √È Virtussi de Venezia - Concerto Antonio

Vivaldi ÛÙÔ Ateneo San Basso, ÔÈ Moucicci Veneziani ÛÙÔ Teatro San Teodoro - Opera e Concerto, ÛÙÔ Teatro San Gallo - Venezia Show, ÛÙÔ Opera House ÙÔ˘ San Giovanni Evangelista, ÛÙÔ Teatro dei Carmini Baccetto Opera, ÙÔ Teatro Fenice Â›Ó·È ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘˜ ıÂÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙË ƒ·‚¤Ó·, Ô˘ ˘‹ÚÍ ÙÔÓ ¤ÌÙÔ ·ÈÒÓ· ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ μ˘˙·ÓÙÈÓ‹˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜. ∞ÍÈfiÏÔÁ˜ ÔÈ ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÎÎÏËۛ˜, Ù· ‚·ÙÈÛÙ‹ÚÈ· Ì ı·˘Ì¿ÛÈ· ̈۷˚ο, fiˆ˜ ÙÔ˘ πÔ˘ÛÙÈÓÈ·ÓÔ‡ Î·È Ù˘ £ÂÔ‰ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· San Vitale (6Ô˘ ·ÈÒÓ·), Ô˘ Â›Ó·È ÌÈÎÚÔÁÚ·Ê›· Ù˘ ∞Á›·˜ ™ÔÊ›·˜ Ù˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏ˘, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÙÔ ∂ÈÛÎÔÈÎfi ªÔ˘Û›Ô, ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙÔ‡ ˘‹ÚÍÂ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ™ÙÔ ªÈÏ¿ÓÔ ‰›Ï· ÛÙÔ Duomo ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ Castello Sforcesco, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó 12 ªÔ˘Û›· Î·È ¶ÈÓ·ÎÔı‹Î˜. ∞ÍÈfiÏÔÁË Â›Ó·È Ë ¤ÎıÂÛË Û¯Â‰›ˆÓ ÙÔ˘ Leonardo da Vinci “Δ· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜” Î·È Ë “Pietta” ÙÔ˘ Rondanini ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ËÌÈÙÂϤ˜ ¤ÚÁÔ

ÙÔ˘ ªÈ¯·‹Ï ∞ÁÁ¤ÏÔ˘. ™ÙÔ ƒ›ÌÈÓÈ Ì·˜ ‰¤¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ∂ÈÛÎÔ‹ ÙÔ˘ ƒ›ÌÈÓÈ, Ô˘ ‰ÒÚÈÛ ÙÔ Ï›„·ÓÔ ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ™˘˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛË Ù˘ ÛΤ„˘ ÿ‰Ú˘Û˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ™˘ÌÊÈÏ›ˆÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÒÓ Ù˘ ÔÈÎÔ˘Ì¤Ó˘ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙÔ ƒ›ÌÈÓÈ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ‰‡Ô ªËÙÚÔfiÏÂˆÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁË Î·È Î·ÙfiÈÓ ÚÔÛÎ˘Ó‹Û·Ì ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· San Nicolo del Porto ÙÔ˘ ƒ›ÌÈÓÈ. ™Â ¤Ó· ·ÚÂÎÎÏ‹ÛÈÔ (capela) ÙÔ˘ Ó·Ô‡ ¢ڛÛÎÂÙ·È Ë ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, Ô˘ ‰ÒÚÈÛÂ Ë πÂÚ¿ ªËÙÚfiÔÏË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î·È ·Ó·ÌÓËÛÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ Ù˘ Ù¤ÏÂÛ˘ ‰ˆÚ¿˜ ÙÔ˘ ÏÂÈ„¿ÓÔ˘. ΔÂÏÂ˘Ù·›Ô˜ ÛÙ·ıÌfi˜ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Ù·ÍȉÈÔ‡ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ƒÒÌË Î·È ÂÈÛÎÂÊًηÌ ÙÔ ÿ‰Ú˘Ì· Giorgio de Chirico. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ Piazza Spania, Ì ‰‡Ô ÔÚfiÊÔ˘˜. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ fiÚÔÊÔ Â›Ó·È Ë ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘ ηÙÔÈΛ·˜ ÙÔ˘, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ¿Óˆ fiÚÔÊÔ Â›Ó·È Ë ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ Î·È ÙÔ studio ÙÔ˘. ∂ÎÙ›ıÂÓÙ·È ÁÏ˘Ù¿ Î·È ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜

ÎÏ·ÛÈ΋˜ Î·È ·ÊËÚË̤Ó˘ Ù¤¯Ó˘. ∂ÓÙ˘ˆÛ›·Û·Ó Ù· ÎÏ·ÛÈο ¤ÚÁ· ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ Ì ı¤Ì· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Û‡˙˘Áfi ÙÔ˘, Ô˘ ‹Ù·Ó ¶ÔψÓÔ‚ڷ›·. √ Giorgio de Chirico ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ ÙÔ 1888. √ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ∂‚·Ú›ÛÙÔ ‹Ù·Ó ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜ Ù˘ ÈÙ·ÏÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ô˘ ηٷÛ··Û ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô ÙˆÓ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™È‰ËÚÔ‰ÚfïÓ. ™ÙÔ μfiÏÔ ¤Î·Ó ÙȘ Á˘ÌÓ·ÛȷΤ˜ ÙÔ˘ ÛÔ˘‰¤˜, ÂÓÒ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ÛÔ‡‰·Û ÛÙËÓ ∞™∫Δ Î·È ÌÂÙ¿ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙËÓ πÙ·Ï›·. ∂›Ó·È ÂÊ¢ڤÙ˘ Ù˘ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜, fiˆ˜ ÙËÓ ÔÓfiÌ·ÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜, Ë ÔÔ›· ·ÔηχÙÂÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·ÈÓ›ÁÌ·Ù· Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ Ì·˜ ÂÚÈ‚¿ÏÏÂÈ. √È Î·ÓfiÓ˜ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙË ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ‰ÂȘ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ˆ˜ ¤Ó· ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ ÌÔ˘ÛÂ›Ô ·ÏÏfiÎÔÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ·˘Ùfi˜ ÎÈÓ› Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ·˘Ùfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ›Ûˆ ·fi ÙËÓ ‡ÏË Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚ›Ô‰ÔÈ, ÔÈ Ôԛ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ‡ÊÔ˜ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù· Û˘Ì‚ÔÏÈο ¤ÚÁ· (1909), Ù· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ· Ù¤¯Ó˘, Ë ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋˜ (1910 - 19), Ë ÎÏ·ÛÈ΋ ÂÔ¯‹ (1920 - ’22), Ô Ó¤Ô˜ ÚÔÌ·ÓÙÈÛÌfi˜ (1923 - ’24), ÔÈ ÌÔÓÙ¤ÚÓÔÈ Ì‡ıÔÈ (1925 - ’29), Ë ÌÂÙ·Ê˘ÛÈ΋ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜ (1934 - ’37), Ô ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ ÙˆÓ Âı›ÌˆÓ (1939 - ’54) Î·È Ù¤ÏÔ˜ Ì ÙËÓ ÂÈÚˆÓÈ΋ ·Úˆ‰›· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ (1968 ’74). ∫·Ù¿ ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’50, fiÙ·Ó ÛÔ‡‰·˙· ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Ù˘ Padova, Ô˘ Â›Ó·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙË μÂÓÂÙ›·, ›¯· ÙËÓ Ù‡¯Ë Ó· ÁÓˆÚ›Ûˆ ÙÔÓ Giorgio de Chirico ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË ªÈÂÓ¿Ï ̷˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Û˘ÌÊÔÈÙËÙ¤˜. √ÌÈÏÔ‡Û ¿Ù·ÈÛÙ· ηı·ÚÂ‡Ô˘Û· Î·È ¯¿ÚËΠÔχ fiÙ·Ó ÙÔ˘ ›· fiÙÈ Â›Ì·È μÔÏÈÒÙ˘. ∞‚›ˆÛ ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1978 ÛÙË ƒÒÌË.

* √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ‰È‰¿ÎÙˆÚ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÎfi˜, Ù. ηıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜

™Â ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ ˙ËÙÂ›Ù·È ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÎÏËÛË ·ÔχÛˆÓ

ΔÔ ∫∫∂ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ μfiÏÔ˘ √π ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ °ÈÒÚÁÔ˜ §·ÌÚÔ‡Ï˘, ∂ϤÓË °ÂÚ·ÛÈÌ›‰Ô˘, £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ì ı¤Ì·: “ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ” ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙Ô˘Ó Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∏ ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ Î·È ™˘ÁÁÂÓÒÓ ¢È·Ù·Ú·¯ÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ Â›Ó·È ¡ÔÌÈÎfi ¶ÚfiÛˆÔ π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ¢Èη›Ô˘ Î·È ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏËÓÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ, Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÌË ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÙÔ

2005 Ì ÎÔÈÓÔÙÈ΋ ÂȯÔÚ‹ÁËÛË ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ “æ˘¯·ÚÁÒ” , fiÔ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ò˜ Û‹ÌÂÚ· ÂȯÔÚËÁÂ›Ù·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜, ÂÓÒ ·fi ‰ÈÌ‹ÓÔ˘ ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÙËΠ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ì ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙÔ ∂™¶∞ Ò˜ ÙÔ 2015. ™ÙË ªÔÓ¿‰· ··Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È 25 ¿ÙÔÌ·. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ‹Ù·Ó ÁÈ· ‰¤Î· Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÂÈ‚›ˆÛ˘. ∞Ú¯Èο ÔÈ ÙÚÂȘ ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ÚÔÛ¤Ê˘Á·Ó Û ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο ̤ÙÚ·, ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘-

ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜ Î·È ‰ÈηÈÒıËηÓ, ¤ÂÈÙ· ÙËÓ ›‰È· ‰È·‰Èηۛ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ 16. ªÂ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·È Î¿Ùˆ ·fi ÙȘ ȤÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ÂÍfiÊÏËÛ ÙÂÏÈο ÛÙȘ 11/7/2013 Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ªÂÙ¿, fï˜, ·fi ¤ÓÙ Ë̤Ú˜ (ÛÙȘ 16/7/2013) ÂÓÙÂÏÒ˜ ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ· Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ·¤Ï˘Û ‰‡Ô ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ÚˆÙÔÛÙ¿ÙËÛ·Ó ÛÙË ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔÌ¤ÓˆÓ (ÌÈ·˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÂÓfi˜ ÓÔÛËÏÂ˘Ù‹). ¶¤Ú· ·fi ¿‰ÈΘ, ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤-

Ó˜ ·ÔχÛÂȘ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, ¤ÁÈÓ·Ó Ì ÂΉÈÎËÙÈ΋ ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ˆ˜ ̤ÙÚÔ ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÚÔÌÔÎÚ¿ÙËÛ˘ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ™ËÌÂÈÒÓÔ˘Ì ˆ˜ ÔÈ ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‹Ù·Ó ··Ú·›ÙËÙÔÈ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜, ·ÊÔ‡ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ·ÛıÂÓ›˜ Û˘Ó¯Ҙ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·È ‹‰Ë ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ÚÔÛˆÈÎfi ‰ÂÓ Â·ÚΛ. £ÂˆÚԇ̠ˆ˜ ÔÈ ªÔÓ¿‰Â˜ ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘ ÎÚ¿-

ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ù˘ ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÒÛÙ ӷ ηχÙÔÓÙ·È Ï‹Úˆ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ·ÛıÂÓÒÓ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ‰ˆÚ¿Ó. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÙÈ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ı· ÚԂ› ÒÛÙÂ: - ¡· ·Ó·ÎÏËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ·ÔχÛÂȘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ªÔÓ¿‰· ¡fiÛÔ˘ ∞ÏÙÛ¯¿ÈÌÂÚ ÛÙÔ μfiÏÔ. - ΔÈ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ ı· ·Ó·Ù‡ÍÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂϯˆıÔ‡Ó Î·È Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÔÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ªÔÓ¿‰Â˜” .

∫·Ù·ÁÁÂϛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ª.∫.√. √π ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ˘fi ÙÔ ÁÂÓÈÎfi Ù›ÙÏÔ “¶ÚÔÒıËÛË ∂ÓÂÚÁËÙÈÎÒÓ ¶ÔÏÈÙÈÎÒÓ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ÛÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÌfi” Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ˘Ô¤ÚÁ·: ∞. “μÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÌÓËÌ›·” ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ π°’ ∂¶∫∞, μ. “∞ÔηٿÛÙ·ÛË ∞Ú¯·›Ô˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ ª·ÁÓËÛ›·˜” Ì ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î·È °. “∞Ó¿‰ÂÈÍË Î·È ·ÔηٿÛÙ·ÛË ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ªÓËÌ›ˆÓ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ™ÎÈ¿ıÔ˘” ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ·˜ 7˘ ∂ÊÔÚ›·˜ μ˘˙·ÓÙÈÓÒÓ ∞Ú¯·ÈÔًوÓ. Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ۯ‰fiÓ 4 Ì‹Ó˜ ÂÚÁ·Û›·˜ (8.04.2013-25.7.2013), ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó: “ªÂÙ¿ ·fi ÛˆÚ›· ÂÌ·ÈÁÌÒÓ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ ·Ó¿‰Ô¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ (ª.∫.√. “∂Ó ¢Ú¿ÛÂÈ” , Û˘ÌÚ¿ÙÙÔÓÙ˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁ›·˜ Î·È ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡) fiÙÈ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ì ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ··ÈÙԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ì·˜. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘ÙÔ‡, Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË, Ë ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ ¿ÁÈˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ Î·È ÂÍfi‰ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜, ηıËÌÂÚÈÓ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÊıÔÚ¿ Î·È ‰È·Ù¿Ú·ÍË ÙˆÓ ‰È·ÚÔÛˆÈÎÒÓ Û¯¤ÛˆÓ. ∏ ·ÚÔ‡Û· ۇ̂·ÛË, ·Ó Î·È Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ, ÛÙËÓ Ô˘Û›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÏËıÒÚ· ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓˆÓ Ó¤ˆÓ, ·ÊÔ‡ ÂÚȤ¯ÂÈ fiÚÔ˘˜ Ô˘ ı›ÁÔ˘Ó ıÂÌÂÏÈÒ‰Ë ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù· (ηٷ‚ÔÏ‹ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÌËÓÈ·›ˆ˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ·Ó·ÚÚˆÙÈÎÒÓ ·‰ÂÈÒÓ, ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ, ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆÓ, ηÓfiÓˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ Û ÂÚÁÔÙ¿ÍÈ·), ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ· Î·È ÙË ‰›Î·ÈË ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∏ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›· Î·È Ë ·Ó·‚ÏËÙÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ÂȉÂÈÎÓ‡ÂÈ Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô (ËÁÂÛ›· Î·È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ), Ë ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·, Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Û‡Ìڷ͢ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·‰˘Ó·Ì›· ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛ˘ ÙˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ÙË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ∂›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÂˆÌ›˙ÔÓÙ·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÈÓÒÓ, fiÓÙ·˜ ¿ÌÈÛıÔÈ ÛÎÏ¿‚ÔÈ ‰›¯ˆ˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ∏ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· 2Ë Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁ› ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë Ï·ıÒÓ Î·È ÙËÓ ÂÎÙÂٷ̤ÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ∫·Ù·ÁÁ¤ÏÏÔ˘Ì ÙËÓ ·‰È·ÊÔÚ›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ fi¯È ÌfiÓÔ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ 75 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ ÂÓ ÏfiÁˆ ۇ̂·Û˘, ·ÏÏ¿ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞·ÈÙԇ̠ÙËÓ ¿ÌÂÛË ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ Û˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÚÔ¯ˆÚԇ̠¿ÌÂÛ· Û ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ì οı ̤ÛÔ Ù· ¤ÛÙˆ Î·È ÏÂÈ„¿ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· Ô˘ ÚԂϤÔÓÙ·È” .


¢ÈÂıÓ‹ 34

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

∂˘ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ·˘ı·›ÚÂÙ˜ Ê˘Ï·Î›ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ

Αναβιώνει η μυστική υπηρεσία του Μουμπάρακ ∫∞´ƒ√, 31.

ÎÚ·ÙÈ΋ Ì˘ÛÙÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· Ù˘ ∞ÈÁ‡ÙÔ˘ Ô˘ ÁÈÁ·ÓÙÒıËΠ۠¤Ó· ÔÏ˘Î¤Ê·ÏÔ Î·È ·Ó›Û¯˘ÚÔ Ù¤Ú·˜ Ì ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ ÛÙÔÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi “¯ıÚfi” ÌÈÛ‹ıËΠfiÛÔ Ï›Á˜ Î·È ˘‹ÚÍ ۇ̂ÔÏÔ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ηٷ›ÂÛ˘. ¶·Ú¿ ÙÔ Ê·ÈÓÔÌÂÓÈο ¯·Ï·Úfi Îϛ̷ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ - “‚ÈÙÚ›Ó·” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ -, Ë ª·Ì·¯›ı ∞ÌÓ ∞ÓÙ ∞Ô˘Ï· ·ÚÈıÌÔ‡Û ›Ûˆ˜ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi 100.000 Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ¿ÁÚ˘Ó· οı ÙÔ̤· Ù˘ ·ÈÁ˘Ùȷ΋˜ ˙ˆ‹˜, ·ÎfiÌË Î·È ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜ fiˆ˜ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›·, Î·È ÙÔ Ó· ‚ÚÂı› ηÓ›˜ ÛÙË “Ï¿ıÔ˜” ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Ê¿ÛÌ·ÙÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÙÔÓ ÛËÌ·‰¤„ÂÈ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚÈο ‰È¿ ‚›Ô˘.

•Â¯¿ÛÙËΠ4 ̤Ú˜ Û ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Î·È ¤ÁÈÓ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔ˜ ηٿ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ √À∞™π°∫Δ√¡, 31.

∞Ô˙ËÌ›ˆÛË ÂÚ›Ô˘ 3 ÂηÙ. ¢ÚÒ ı· Ï¿‚ÂÈ ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ·ÌÂÚÈηÓfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ “ͯ¿ÛÙËΔ Â› Ù¤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ Û ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¢›ˆÍ˘ ¡·ÚΈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ∏¶∞ (DEA). √ ¡Ù¿ÓÈÂÏ ΔÛÔÓÁÎ, ÊÔÈÙËÙ‹˜ ·fi ÙÔ ™·Ó ¡ÙȤÁÎÔ, Û˘ÓÂÏ‹ÊıË ÙÔ 2012 ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÂÊfi‰Ô˘ Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Û Û›ÙÈ. √‰ËÁ‹ıËΠÛÙÔ ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó¿ÎÚÈÛË, ÙÔ‡ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ı· ·ÛÎËı› ‰›ˆÍË. “£· ¤ÚıÔ˘Ì Û ϛÁÔ Ó· Û ¿ÚÔ˘Ì” ÙÔ˘ › ¤Ó·˜ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜. ∫·È ÂÓÒ ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ·ÊÂı› ÂχıÂÚÔ˜, οÔÈÔ˜ ÙÔÓ Í¤¯·ÛÂ. ¶¤Ú·Û ٤ÛÛÂÚȘ ̤Ú˜ ÛÙÔ ÎÂÏ› ¯ˆÚ›˜ Ê·ÁËÙfi Î·È ÓÂÚfi, ÂÓÒ ·Ó·ÁοÛÙËΠӷ ÈÂÈ ·ÎfiÌ· Î·È Ù· Ô‡Ú· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ™ˆÙ‹ÚÈÔ ·ԉ›¯ıËΠÙÔ ÎÔÚ‰fiÓÈ ÙÔ˘ ·Ô˘ÙÛÈÔ‡ ÙÔ˘: ÙÔ ¤Ú·Û οو ·fi ÙËÓ fiÚÙ· Ì ÙËÓ ÂÏ›‰· οÔÈÔ˜ Ó· ÙÔ ÚÔÛ¤ÍÂÈ. ¢ÈηÈÒıËÎÂ Î·È ÌÂٷʤÚıËΠÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ·Ê˘‰·ÙˆÌ¤ÓÔ˜, Ì ÎÚ¿Ì˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙ· ÓÂÊÚ¿ Î·È ÙÔÓ ÔÈÛÔÊ¿ÁÔ. ∂›¯Â Â›Û˘ ¯¿ÛÂÈ 7 ÎÈÏ¿. ∏ ÀËÚÂÛ›· ˙‹ÙËÛÂ Û˘ÁÁÓÒÌË ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜, ÂÓÒ ÍÂΛÓËÛ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ ÌÔÈÚ·›Ô Û˘Ì‚¿Ó. ŒÎÙÔÙÂ Ë DEA ÙÔÔı¤ÙËÛ ·Ú¿ı˘Ú· Î·È Î¿ÌÂÚ˜ ÛÙ· ÎÚ·ÙËÙ‹ÚÈ·, ÂÓÒ Î·ıÈÂÚÒıËΠηıËÌÂÚÈÓfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜.

√Ù·Ó ÏÔÈfiÓ “¤ÎÏÂÈÛ” ıˆÚËÙÈο ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011, Ì·˙› Ì ÌÂÚÈΤ˜ ÂÛˆÙÂÚÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Î·È ·ÎÙÈ‚ÈÛÙ¤˜ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÈÁ˘Ùȷ΋ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË, ÔÏÏÔ› ¤ÛÂ˘Û·Ó Ó· ¯·ÚÔ‡Ó. ∏ NSS, ÌÈ· Ó¤· ÂıÓÈ΋ ˘ËÚÂÛ›· ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙËÓ ·ÓÙÈη٤ÛÙËÛÂ Î·È ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›ÁÔÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ›ÛÙ„·Ó fiÙÈ ÔÈ ·ÏȤ˜, ηΤ˜ ̤Ú˜ ·˘ı·›ÚÂÙˆÓ ··ÁˆÁÒÓ, Ê˘Ï·Î›ÛˆÓ, ‚·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È ÂÍ·Ê·Ó›ÛÂˆÓ Â›¯·Ó ·Ú¤ÏıÂÈ. ªÂÙ¿ fï˜ ÙË ÛÊ·Á‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 83 ÈÛÏ·ÌÈÛÙÒÓ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ πÌÚ·‹Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·Ó·‚›ˆÛË ÙˆÓ ·ÌÊÈÏÂÁfiÌÂÓˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ NSS Ì ÙÔ ·ÏÈfi Ù˘ fiÓÔÌ·. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ÔÈ “¤ÌÂÈÚÔÈ” ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ô˘ ›¯·Ó ·Ú·ÁΈÓÈÛÙ› ÌÂÙ¿ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ 2011 ı· Â·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ·˘ı·ÈÚÂÛ›· Î·È ‚È·ÈfiÙËÙ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÃfiÛÓÈ ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û ӷ ÌË ÛÙËÏÈÙ‡ÂÙ·È ˘fi ÙÔÓ ÈÛÏ·ÌÈÛÙ‹ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ ªÔ¯¿ÌÂÓÙ ªfiÚÛÈ. øÛÙfiÛÔ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ Î·È Ë ·ÎfiÏÔ˘ıË ·‡ÍËÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯¿Ô˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ÚÔ¤Ù·ÛÌ· ηÓÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔÂ·Ó·ÛÙ·ÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ πÌÚ·‹Ì ‹Úı ÌfiÏȘ Ï›Á˜ ÒÚ˜ ÚÔÙÔ‡ ÙÔ˘ ‰Ôı› Ë ÂÍÔ˘Û›· Ó· ÌÔÚ› Ó· ı¤ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ηٿÛÙ·ÛË ÂÎÙ¿ÎÙÔ˘ ·Ó¿Á΢ - ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ Ú·ÎÙÈ΋ Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ô ªÔ˘Ì¿Ú·Î ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙË ¯ÒÚ· ˘fi

ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ηıÂÛÙÒ˜. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ fiÛÔ Ï›Á· ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÂÏÈο ·fi ÙËÓ ¿Ô„Ë ÙˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Ô˘ ÛÙÂϯÒÓÔ˘Ó Ù· ˘„ËÏ¿ ·ÈÁ˘Ùȷο ·ÍÈÒÌ·Ù·, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÏfiÁÔ ÁÈ· ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ªÔ˘Ì¿Ú·Î - ÂÚ›Ô‰Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÈÔ ÊÚȯ٤˜ ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ηÓ›˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÏÔÁÔ‰fiÙËÛÂ. ΔÔ Ì›ÛÔ˜ Î·È Ë ÔÚÁ‹ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ˘‹ÚÍ ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ·Èٛ˜ Ù˘ Â·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ 2011, ÂÓÒ Ë ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙˆÓ ÛˆÌ¿ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Û ÌÈ· ·fi ÙȘ ·ÚȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ ÙˆÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. øÛÙfiÛÔ Ô ÚÔÊ·Ó‹˜ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜

Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛË ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤Î·Ó οÔȘ ·ÛıÂÓÈΤ˜ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘, ‚Ô‹ıËÛ ÛÙÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÔÏÏÒÓ. ∂ÓÛÙÔÏÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó ˘ÏÈÎfi ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ ªfiÚÛÈ ÚÈÓ ·fi ÙÔ Ú·ÍÈÎfiËÌ· Ô˘ ÙÔÓ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ “·ÔÙ‡Á¯·Ó·Ó” Ó· ÚÔÛٷ٤„Ô˘Ó ·fi ÙÔÓ fi¯ÏÔ Ù· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ªÔ˘ÛÔ˘ÏÌ·ÓÈ΋˜ ∞‰ÂÏÊfiÙËÙ·˜. ∞ÊfiÙÔ˘ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ ·ÈÁ˘ÙÈ·ÎÔ‡ ÛÙÚ·ÙÔ‡ ÛÙÚ·ÙËÁfi˜ ∞ÌÓÙ¤Ï º·Ù¿¯ ·Ï ™›ÛÈ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘Ó ÙÔÓ ªfiÚÛÈ ÛÙȘ 3 πÔ˘Ï›Ô˘, ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ ÁÈ· ÙË Ì¿¯Ë ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ·˘Ùfi Ô˘ ÂΛÓÔ˜ ·ÔοÏÂÛ ÙÚÔ-

ÌÔÎÚ·Ù›·, ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ Á¤ÌÈ˙·Ó ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÛÙÚ·Ùfi Î·È ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· - Î·È ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ·ÛÎfi ÙÔ˘ ∞ÈfiÏÔ˘ ÁÈ· ÔÏÔ¤Ó· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·Ú·ÎÚ·ÙÈΤ˜ Ú·ÎÙÈΤ˜ Î·È ·Ú·‚È¿ÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ. √ÛÔÈ ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ› ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎ·Ó ·fi Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó ‰ÚÈ̇ÙÂÚÔÈ, ÂÓÒ fiÛÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó ·ÌÂٷΛÓËÙÔÈ ÛÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó Ì ·Ó·Óˆ̤ÓË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË Ó· ‰ÚÔ˘Ó Ì ÙÔ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ ÛÎÂÙÈÎfi fiÙÈ ÙÔ 99% ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘ ¤ÊÙÔ˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯· Î·È Û˘ÓÂÒ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÏfiÁÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÊÂÚı› ηÓ›˜ ·ÓıÚÒÈÓ· ‹ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ÔÚ›˙ÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·. ΔÔ Û‡ÓıËÌ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› Â›Ó·È fiÙÈ fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÔÙȉ‹ÔÙ ηÎfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ù›ÔÙ ӷ ÊÔ‚Ëı›, fï˜ ÔÈ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ·ÓıÚˆ›ÓˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ó· Ô˘Ó: Ù· ‚·Û·ÓÈÛÙ‹ÚÈ· ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Î·È Ë ·ÙÈ̈ÚËÛ›· ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Â›Ó·È Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ Ì ·ԉ›ÍÂȘ Û ÔÏ˘¿ÚÈı̘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ. ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ∞›Á˘ÙÔ˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ ÈÔ Ôψ̤ÓË Î·È ›Ûˆ˜ ÈÔ ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂ÓË ·fi ÔÙ¤, Ë ¯Ô‡ÓÙ· ‚ڋΠ¿ÏÈ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÔ˘Û›Â˜ Ù˘ ¯ˆÚ›˜ Î·Ó Ó· ÙËÚ› Ù· ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·, ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË Ì›· ÊÔÚ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ Ô˘ Â͢ËÚÂÙÔ‡Û ·Ó¤Î·ıÂÓ ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÓfi˜ ÓÔÛËÚÔ‡ ηıÂÛÙÒÙÔ˜. √ˆ˜ ÙÔÓ›˙Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂȉÈÎÔ›, ÙÔ ÙˆÚÈÓfi ηıÂÛÙÒ˜ Â›Ó·È ·ÏÒ˜ Ë ¿ÏÏË fi„Ë ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÓÔÌ›ÛÌ·ÙÔ˜, ·˘ÙÔ‡ Ô˘ ÚÔÛ¿ıËÛ·Ó Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ó ÙÔ 2011 ÔÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ.

™‹ÌÂÚ· Ë ÙÂÏÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ

ª¤Û· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯Â‰›ˆÓ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘

ƒøª∏, 31.

∏ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ Á·ÏÏÈÎÔ‡ ·ÂÚÔÌÂÙ·ÊÔÚ¤· Air France ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ¿ÏÏˆÓ 2.500-2.600 ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ¤ˆ˜ ÙÔ 2014, Û‡Ìʈӷ ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ËÁ¤˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ¡ÙÈÓÙȤ ºÔ‚¤ÚÙ, ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ CGT ÛÙËÓ Á·ÏÏÈ΋ ·ÂÚÔÔÚÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÂÓË̤ڈÛ ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ fiÙÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ̤۷ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÂÓfi˜ ‹ ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘. ∂ÚˆÙËı›۷ Û¯ÂÙÈο, Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ Air France ·ÚÓ‹ıËΠ“Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÛÂÈ Ù· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿”. ª¤Û· ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ÈÂÙ›·, Ë ÂÙ·ÈÚ›· ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂÈ 5.600 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜, Ì ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi Ù˘ Ó· ÌÂÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ 106.300 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ 100.700, Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÔ¯ÈÎÒÓ. ™Ùfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ë ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ‰‡Ô ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Û ̛· ÙÚÈÂÙ›·.

ªÂ ÙËÓ ·ÁfiÚ¢ÛË ÙˆÓ Û˘ÓËÁfiÚˆÓ ˘ÂÚ¿ÛÈÛ˘ Û˘Ó¯›ÛÙËΠÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) ÛÙËÓ ƒÒÌË Ë ‰›ÎË ÙÔ˘ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ™›Ï‚ÈÔ ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ, Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ÂÓÒÈÔÓ ÙÔ˘ ∞ÓÒÙ·ÙÔ˘ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ fiÙÈ “Ô ÂÏ¿Ù˘ ÙÔ˘˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ıˆˆı› ·Ì¤Ûˆ˜ ·fi ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ·¿Ù˘ ηٿ ÙËÓ ·ÁÔÚ·ˆÏËÛ›· ÙËÏÂÔÙÈÎÒÓ ‰ÈηȈ̿وӔ . √ ºÚ¿ÓÎÔ ∫fiÈ, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ÙÔ˘ ∫·‚·ÏȤÚÂ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “ÏfiÁˆ ÙÔ˘ Û¿ÏÔ˘ Ô˘ ÚÔÎÏ‹ıËΠÁ‡Úˆ ·fi ÙËÓ ‰›ÎË ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙÂÏÈÎÒ˜ Ó· ÌËÓ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·Ó·‚ÔÏ‹” , ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÔÓÙ·˜ Â›Û˘ fiÙÈ “Ô ªÂÚÏÔ˘ÛÎfiÓÈ ı· ¤ÚÂ ӷ ¤¯ÂÈ ·ıˆˆı› ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹” . “∑ËÙԇ̠ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÙÔ˘ ÂÊÂÙ›Ԣ, ‰ÈfiÙÈ Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÂÏ¿ÙË Ì·˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË ·‰›ÎËÌ·” ÚfiÛıÂÛÂ. ¡ˆÚ›ÙÂÚ·, Ô Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi˜ ÙÔ˘ ¡ÈÎÔÏfi °ÎÂÓÙ›ÓÈ Â›¯Â ÂÎÌ˘ÛÙËÚ¢Ù› fiÙÈ “·˘Ù‹ Ë ‰›ÎË ¤¯ÂÈ ÌÂÙ·ÙÚ·› Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ÙÔ˘ ÂÊÈ¿ÏÙË” Î·È fiÙÈ “‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi ·Ô‰ÂÈÎÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ԕ . √È ·ÓÒÙ·ÙÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ‰È·Îfi„Ô˘Ó ÙËÓ ·ÎÚÔ·Ì·ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “·‡ÚÈÔ [¶¤ÌÙË] ÛÙȘ ‰Ò‰Âη” (ÒÚ· πÙ·Ï›·˜, Ì›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) ı· Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ηٷϋÍÔ˘Ó ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ÙÔ˘˜ ·fiÊ·ÛË.

∫·Ù·ÚÁ› ÂÈϤÔÓ 2.600 ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ë Air France ¶∞ƒπ™π, 31.

∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ‹˜ ‚ڋΠÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚÈÒÓ Δ·˚Ï·Ó‰ÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ

™ÎfiÙˆÛ·Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ· ÁÈ·Ù›... ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û ∫ƒ∞ª¶π, 31.

ŒÓ·˜ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ‹˜ ‚ڋΠÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÚÈÒÓ Δ·˚Ï·Ó‰ÒÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘Û ÛÙȘ ·Ú·ÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ ÛÙÔ Ì·Ú ÂÓfi˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ıÂÚ¤ÙÚÔ˘ ÛÙ· ÓfiÙÈ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜, ËÏÈΛ·˜ 51 ÂÙÒÓ, ‰¤¯ıËΠ‰‡Ô Ï‹ÁÌ·Ù· ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜ ·fi Ì·¯·›ÚÈ, ÂÓÒ Ô 27¯ÚÔÓÔ˜ ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛıËΠÛÙÔ ¯¤ÚÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ‰È¤ÓÂ͢ ¯ı˜ ‚Ú¿‰˘ Ì ٷ ̤ÏË Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜

ÙÔ˘ Ì·Ú ÛÙÔ ÕÔ ¡·ÓÁÎ, ÛÙËÓ Â·Ú¯›· ∫Ú¿ÌÈ. ∏ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ

ˆ˜ ÔÈ ÙÚÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ› Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÛÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÔÌÔÏfiÁËÛ·Ó ÙËÓ

Ú¿ÍË ÙÔ˘˜. ΔÔ ı‡Ì· ›¯Â ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙËÓ ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Ì·Ú, ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ·Ú·ÎÈÓ› ÙÔ˘˜ ı·ÌÒÓ˜ Ó· ÌË ‰ÈÛÙ¿ÛÔ˘Ó “Ó· οÓÔ˘Ó ¤Ó· ÓÔ‡ÌÂÚÔ Ì ÙËÓ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·” . “∞˘Ùfi˜ (ÙÔ ı‡Ì·) ÎÈ Ô ÁÈfi˜ ÙÔ˘ ÏÔÁÔÌ¿¯ËÛ·Ó Ì ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ fiÙ·Ó Ë ÔÚ¯‹ÛÙÚ· ¤Î·Ó ‰È¿ÏÂÈÌÌ·”, ÂÍ‹ÁËÛ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “ΔfiÙ ÂΛÓÔ˜ ˙‹ÙËÛ ӷ ÙÔ˘ ÂÈÛÙÚ·ÊÔ‡Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ˆ˜ ÊÈÏÔ‰ÒÚËÌ·. ŸÌˆ˜ Ë Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Û‡ÁÎÚÔ˘ÛË Í¤Û·Û ¤Íˆ ·fi ÙÔ

Ì·Ú. ΔÔ ı‡Ì· Ì·¯·ÈÚÒıËΠ‰‡Ô ÊÔÚ¤˜ Î·È ¿ÊËÛ ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ˘ ÓÔ‹ ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԕ, ÚfiÛıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜. ∏ Δ·˚Ï¿Ó‰Ë ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·ıÂÚÈÛÙ¤˜ ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙȘ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛËÌÂȈı› Ì ı‡Ì·Ù· ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ÛÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ ÙÔÔıÂۛ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ë ÔÔ›· ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÚfiÓÔ Â›¯Â ˘ԉ¯ı› ¿Óˆ ·fi 22 ÂηÙ. ÂÈÛΤÙ˜.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

ENOIKIAZONTAI

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π μ√§√™ - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 58 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ÚÔÛfi„ˆ˜, Ì ‚ÂÚ¿ÓÙ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÚÂȘ Ì·ÏÎÔÓfiÔÚÙ˜, A/C, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˘, ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 6, ÙÈÌ‹ 350 ∂. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-76900, 6976-292001. (947)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÁηÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. ‰Â˘Ù¤ÚÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÓÂfi‰ÌËÙ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, Ô‰fi˜ ¡ÈÎ. °¿ÙÛÔ˘ Î·È √ÚÊ·ÓÔÙÚÔÊ›Ԣ, μfiÏÔ˜, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÊÔÈÙËÙÈ΋ ϤۯË, Ì ÎÏÈÌ·ÙÈÛÌfi Î·È ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ΔËÏ. 6974-830448. (907)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ, ΔÛÔÔÙÔ‡ 16 Ì ºÈÏ›Ô˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ, ‰˘¿ÚÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ʈÙÂÈÓfi, ‹Û˘¯Ô, ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·ÔıË΢ÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ Î·È ÌfiÈÏÂÚ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-34924, 6974948833. (999)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ™ÙËÓ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· ™·Ú¿ÙÛË 17, μfiÏÔ˜ (¤Ó·ÓÙÈ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘): ·) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ, ‚’ ÔÚfiÊÔ˘, ¯ÔÏ, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, WC, ÏÔ˘ÙÚfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 62 Ù.Ì., ‚) ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ‰˘¿ÚÈ, ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛÔÁ›Ԣ, ¯ÔÏ, Û·ÏfiÓÈ, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, WC, ÏÔ˘ÙÚfi, ÎÔ˘˙›Ó·, 59 Ù.Ì. £¤ÚÌ·ÓÛË Î·È ÛÙ· ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ·˘ÙfiÓÔÌË (·ÙÔÌÈ΋) Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-87878 Î·È 6946-682621. (938)

¶ø§OYNTAI ¶∏°∞¢π ¶Δ∂§∂√À ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÙÚÂȘ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂Ó˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ·fi 22 ¤ˆ˜ 32 Ù.Ì. Û ·fiÛÙ·ÛË 35 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û ‰ÂÏ·ÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947600070. (931) ¶∏°∞¢π ¶Δ∂§∂√À ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 86 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿Ï˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 2 ˘/‰, Û·ÏfiÓÈ-ÙÚ·Â˙·Ú›·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¿ÓÈÔ, ÎÔ˘˙›Ó·. ªÂ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ·fiÛÙ·ÛË 35 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›·, Û ‰ÂÏ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6947600070. (932)

¶∂ƒπ√Ã∏ ¢πª∏¡π√À ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ¤Î·ÛÙÔ, ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ô¯·Ú·ÎÙËÚÈṲ̂ӷ Ù˘ ‰·ÛÈ΋˜ ¤ÎÙ·Û˘, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÔ ¤Ó· ‰È·ı¤ÙÂÈ 75 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ· (2 ÂÙÒÓ) Î·È ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÏËÛ›ÔÓ ÔÈÎÈÛÙÈ΋˜ ˙ÒÓ˘. ΔËϤʈÓÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 6983-702467. (125)

¶ø§√À¡Δ∞π: 1) ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 150 Ù.Ì., 2+2 À/¢, 2 Ì¿ÓÈ·, 1WC, ·ÙÔÌÈÎfi ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ó·ÙÔÏÈ΋, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 147.000 ∂. 2) ΔÚÈ¿ÚÈ, ÔÚ/Ì·, 85 Ù.Ì., 2Ô˜, ·ÙÔÌ. ·¤ÚÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, 6ÂÙ›·˜, 98.000 ∂. 3) ¢˘¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 6ÂÙ›·˜, ¿ÚÎÈÓ, 53.000 ∂. 4) °Î·ÚÛÔÓȤڷ, 28 Ù.Ì., 5 ÂÙ›·˜, ÚÔÛfi„ˆ˜, 33.000 ∂. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ∞•π√¶√π∏™∏™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø§∫√À 136, μ√§√™ Δ∏§. 6977-615627, 6947-518019 www.euroktima.com (919)

¶ø§∂πΔ∞π ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ª¿Ú·ıÔ˜ (ª∞ªπ¢∞∫∏) 300 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ Ë ı¿Ï·ÛÛ·. ∫·Ù·ÏËÎÙÈÎfi ÔÈÎfi‰Ô. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6988 974983. (584)

¶ø§∂πΔ∞π Âȯ›ÚËÛË ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ - ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ - ηÊÂÙ¤ÚÈ· ÛÙÔ μfiÏÔ, ÔÏfiÎÏËÚË ‹ ͯˆÚÈÛÙ¿ Ô ÂÍÔÏÈÛÌfi˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6987-456363, 6946-068416. (934)

¶ø§∂πΔ∞π ËÌ›‰ÈÏÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Ì ÛÙÚÒÌ·, ÁÚ·Ê›Ô, Û˘ÚÙ·ÚȤڷ Î·È ÓÙÔ˘Ï¿· ÂÓfi˜ ʇÏÏÔ˘, fiÏ· ÁÎÚÈ-¿ÛÚË ÌÂÏ·Ì›ÓË, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 250 ¢ÚÒ. ∫·Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· ÊÔÈÙËÙ¤˜. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6977-350508. (915)

∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ πø∞¡¡∏™ ¶∞™∞∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ RE/MAX ¢√ª∏ ∫π¡∂π Δ∞... ∞∫π¡∏Δ∞ WWW.IOANNISPASAKOS.GR Δ∏§. 2421020008 (823)

BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. 2 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 40.000 ∂. 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË, 100 Ù.Ì. Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ¶ÈӷοÙ˜ (70.000 ∂) 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì 100 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ı¤·, ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ (160.000 ∂) 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4 ÛÙÚÂÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ (42.000 ∂). 5. •ÂÓÒÓ·˜ 20 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, 100Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ (220.000 ∂) 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 27.500 ∂ 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‹ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Î·ÊÂÙ¤ÚÈ· 50 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞. BI§E™-OIKIE™ 2. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 3. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. 4. ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., 1 ÛÙÚ. ÔÈÎfi. 65.000∂-¡ÂÔ¯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ·, 150 Ù.Ì., ˘ÂÚÏÔ‡Í Ì 300 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ª∏§π∂™. OIKO¶E¢A 1. 5 ÛÙÚ¤Ì. Ì ÔÌfiÓ·, 300Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 2. 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 3. √π∫√¶∂¢√ 600 Ù.Ì., Ì ı¤·, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ∞Á. °ÂˆÚÁ›Ô˘ ¡∏§∂π∞™. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 1/2 ‹ 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∫√ƒ√¶∏, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 6. 500Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ μ˘˙›ÙÛ·˜ 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì 200 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫. ¡ÂÚ¿. 9. ∂§∞π√¶∂ƒπμ√§√ 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·, 550 ‰¤ÓÙÚ·, ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·, 75.000∂. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (977)

------------------------------------

¢øƒ∂∞¡ ∂¶π¢∂π•∏ ∞∫π¡∏Δ√À

OPEN HOUSE

ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 9/8/2013 ÒÚ· 11:00 ¤ˆ˜ 14:00, ¶ÂÏÂÁÚ›ÓÔ ¶¿ÚÔ‰Ô˜ 5 ∫√ƒ√¶∏. ¡Âfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 101 Ù.Ì., Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 100 ̤ÙÚ· ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. √ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹˜ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÂÈ ÌÂÛÈÙÈ΋ ·ÌÔÈ‚‹!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 2421020008, ¶·Û¿ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓ˘. ∫ÈÓ› Ù· ·Î›ÓËÙ·!!! RE/MAX ¢√ª∏. (795)

¶ø§√À¡Δ∞π ÛÙËÓ ˆÚ·›· ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ ¤Ó· Û›ÙÈ Î·È ¤Ó· ÔÈÎfi‰Ô. ™ÙËÓ ¶¿ÏÙÛË ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 8 ÂÚ›Ô˘ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 80 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙË ı¤ÛË ∫Ô˘ÎÔ‡ÚÈ §·‡ÎÔ˘ ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 6 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì 50 ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú· Î·È ¤Ó· ÁÎÚÂÌÈṲ̂ÓÔ, ÂÙÚfiÎÙÈÛÙÔ ÎÙ›ÛÌ·. ™ÙË ı¤ÛË ¶·Á·ÓÈ¿ ÃfiÚÙÔ˘ ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ ·Ì·Ífi‰ÚÔÌÔ 1 ÛÙÚ., Ì ÙÔÔÁÚ·ÊÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÙ·È. ™ÙÔ ˆÚ·›Ô ªÂÙfi¯È, ‚Ô˘Ófi Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ˆÏÔ‡ÓÙ·È: 1) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·, Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·. 2) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÎÙ›ÛÌ· Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË. 3) ŒÓ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1/2 ̤۷ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi. 4) ¶ˆÏÂ›Ù·È ¤Ó· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ Ì 50 ÂÚ›Ô˘ ÂÏ·Èfi‰ÂÓ‰Ú·, 7 ÂÚ. ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 5) ŒÓ· ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ ÛÙË ı¤ÛË ÃfiÚÙÔ 8 ÛÙÚ., Ì 120 ‰¤ÓÙÚ·, Û˘ÓÔÚ‡ÂÈ Ì ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24230 54282 Î·È 24230 54011. (591)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ·ÓÙfi˜ ›‰Ô˘˜ ·Î›ÓËÙ·: ªÔÓÔηÙÔÈ˘, ÔÈÎfi‰·, ‰È·Ì/·Ù·, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈÎfi‰·/ηÙÔÈ˘/ÂÍÔ¯Èο, ·ÍÈfiÏÔÁ· ÎÙËÌ·ÙÔ-ÔÈÎfi‰· Î·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·... À‡ı˘ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˙‹ÏÔ, ·Á¿Ë Î·È ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. (979)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ μ√§√™ 24210 22142, 24210 28777 6937775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, ‰ÒÌ·, 10.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 26 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 13.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘, ¢ηÈÚ›·, ‰‡Ô ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜, ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘, 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô 20.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 18.000 ∂. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 33 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ôχ ηϋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, 31.000 ∂. °·ÏÏ›·˜, 40 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 30.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, 30 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 32.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 4Ô˜ ÔÚ., 46 Ù.Ì., 35.000 ∂. ¶·Ú·Ï›·, ¿ÚÎÔ, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 55.000 ∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 75 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ∂ıÓÈÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, 80 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 47.000 ∂. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘, 65 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ. ÌfiÓÔ 36.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ¢ηÈÚ›· ‰‡Ô ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ 33 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 20.000∂. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 55 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ, 55.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜, 55 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000 ∂.

ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, 55 Ù.Ì., 7ÂÙ›·˜, 3Ô˜ ÔÚ., 55.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 42.000 ∂. ¶·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘, 75 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·, 120.000 ∂. °ÎÏ·‚¿ÓË, 81 Ù.Ì., ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ, 60.000 ∂. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·, 105 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 70.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 82 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi, 117.000 ∂. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 75 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 5Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ , ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 100.000 ∂. °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 81 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 116.000 ∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘, 74 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, 95.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 90 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÈÛÙ˘ ηٷÛ΢‹˜, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ·Ôı‹ÎË, ¢ηÈÚ›· 110.000 ∂. £ÂÈÚÒÓ, 110 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., ·Ôı. Î·È ¿ÚÎÈÓ, 115.000 ∂. μÔ˘ÙÛ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 90.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ, 80 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., 15ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 47.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ∫·Ú·Ì·Ù˙¿ÎË, 75 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ. 42.000 ∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ¶·Ú·Ï›·, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜, 135 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ¿ÚÎÈÓ, 15ÂÙ›·˜, 300.000 ∂. ¶·Ú·Ï›·, ÕÓ·˘ÚÔ˜, 118 Ù.Ì., ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÎÈÓ, 330.000 ∂. ∑¿¯Ô˘, 5Ô˜ ÔÚ., 4 ÂÙÒÓ, ÚÔÛÂÁ̤ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ·Ôı. 150.000 ∂. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 106 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi Î·È ·Ôı. 150.000 ∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 130 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ¿ÎÚÈÓ 90.000 ∂. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 100 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 137.000 ∂. £ÂÈÚÒÓ, 110 Ù.Ì., 12ÂÙ›·˜, 1Ô˜ ÔÚ., ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË, 115.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘, 100 Ù.Ì. Û 240 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 140.000 ∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë Û ¿ÚÎÔ, 85 Ù.Ì. Û 145 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 60.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 75 Ù.Ì. Ì ·˘Ï‹, 37.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, ¤ÙÚÈÓË Ôχ ηϋ ηٷÛ΢‹, 80 Ù.Ì. Û 185 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 67.000 ∂. μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›·, 120 Ù.Ì. Û 170 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηٷÛ΢‹ 1990, Ì ÚÔÔÙÈ΋ +2 fiÚÔÊÔÈ, 135.000, Û˘˙ËÙ‹ÛÈÌÔ. ¡. πˆÓ›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ˘fiψ˜, 80 Ù.Ì Û 128 Ù.Ì., 56.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 85 Ù.Ì., 3 ÂÙÒÓ Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 100.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 93 Ù.Ì., 115.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 195.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 80 Ù.Ì. Û 4.000 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô, 85.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›·. ÕÊËÛÛÔ˜, ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û 3.000 Ù.Ì. ÎÙ‹Ì· Ì ı¤·, 35.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 80 Ù.Ì. Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Û 2.700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 600Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 55.000 ∂. ªËϛӷ, 94 Ù.Ì., 3 ÂÙÒÓ Û 700 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 140.000 ∂. ªËϛӷ, 65 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 55.000 ∂. §·‡ÎÔ˜, 50 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, 60.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ °·Ì‚¤Ù·, 200 Ù.Ì. ™¢ 2,1 85.000 ∂. ∞Á›Ô˘ μ·ÛÈÏ›Ԣ, 250 Ù.Ì., 15Ì. ÚfiÛÔ„Ë, ™¢ 2,1 90.000 ∂. μÏ·¯¿‚·, 220 Ù.Ì., ™¢ 2,4 190.000 ∂. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜, 8.800 Ù.Ì., ı¤· μfiÏÔ, 90.000 ∂. ª¿Ú·ıÔ˜, 500 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜. ∞Ï˘Î¤˜, 160 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi ÛÙÔ ¿ÚÎÔ, 30.000 ∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 135 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, 25.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿, 300 Ù.Ì., 50.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 1.030 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, ™¢ 2,1 570.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, 670 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 68.000 ∂. ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη, 6.800 Ù.Ì. Ì ı¤·, 75.000 ∂. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 500 Ù.Ì., 25.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, 157 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ °Ë¤‰Ô˘ ¡›Î˘, 45.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, 350 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘, 110.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 15.000 Ù.Ì., 175.000 ∂. ªËϛӷ, 7.700 Ù.Ì., ÛÙÔ Î‡Ì·, 210.000 ∂. ªËϛӷ, 200 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, 35.000 ∂. ªËϛӷ, 800 Ù.Ì., 50.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 630 Ù.Ì., ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÛÙË °ÂˆÔÓÈ΋ Ì ÓÂÚfi, 15.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË, 360 Ù.Ì., 12.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, §Ô˘˙›ÓÎÔ, 4.000 Ù.Ì., 27.000 ∂. º˘ÙfiÎÔ, §Ô˘˙›ÓÎÔ, Û ¿ÛÊ·ÏÙÔ Ì ı¤·, 35.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ·, 640 Ù.Ì., 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 25.000 ∂. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, 2.000 Ù.Ì., 5.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 1.000 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫‹È· ∞ӷηÛÈ¿˜, 230 Ù.Ì., 23.000 ∂. ÕÊËÛÛÔ˜, 3.000 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ÚÔÛÂÁ̤ÓË ÔÈΛ·, ı¤·, ÌfiÓÔ 35.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 2.700 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 80 Ù.Ì. ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ‰È΋ ÙÔ˘ ÁÂÒÙÚËÛË, 55.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, 5.000 Ù.Ì. Ì ÂÚ›ÊÚ·ÍË, 22.000 ∂. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, 250 Ù.Ì., 30Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·, 16.000 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, ηÊÂÙ¤ÚÈ·, 85 Ù.Ì. Ì 150 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, ‚ϤÂÈ Û ¿ÚÎÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 500 ∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜, 130.000 ∂.

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr (954)

(955)

∞ıËÓÒÓ, 200 Ù.Ì., 190.000 ∂. §·Ú›Û˘, 85 Ù.Ì., 120.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 85 Ù.Ì. Î·È ¿ÚÎÈÓ, 105.000 ∂. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 42 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 250 ∂, 55.000 ∂. °·˙‹, 87 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ù¿ÚÈ, 55.000 ∂. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, 90 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 35 Ù.Ì. 35.000 ∂. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘, ˘fiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ·, 70 Ù.Ì., 27.000 ∂. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 45 Ù.Ì., 55.000 ∂. °ƒ∞º∂π∞ ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 35 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 25.000 ∂. ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 43.000 ∂. (980)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡ °∞§§π∞™ 10 / 1Ô˜ ∫π¡. 6977 639025 Δ∏§. & FAX: 24210 23742 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 31 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 22.500! 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 32 Ù.Ì., ËÌÈ˘. ÌfiÓÔ 9.500! 3. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 25 Ù.Ì., 3Ô˜, 26.500. ¢À∞ƒπ∞ 1. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 40 Ù.Ì., ‰È·Ì., ·Ó·Î·ÈÓ., 29.800! 2. ∞. ∑¿¯Ô˘, 50 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ. 49.000. 3. ÕÓ·˘ÚÔ˜, 41,5 Ù.Ì., ËÌÈÒÚ. ·Ú¯È΋ 45.000. Δƒπ∞ƒπ 1. §. μ‡ÚˆÓÔ˜, 90 Ù.Ì., 5Ô˜ (7) ÎÔÌϤ 113.000! 2. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 83 Ù.Ì., 5Ô˜, 90.000. 3. ¶Ú›ÁÎÔ˘, 80 Ù.Ì., ÈÛfiÁ., ÁˆÓ., 89.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 100 Ù.Ì., 3Ô˜, ·Ú¯È΋ 115.000. 5. ¡. πˆÓ›· (ÁÚ·Ì̤˜), 95 Ù.Ì., 5Ô˜, ηÈÓ., 99.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. √ÚÌÈÓ›Ô˘, 120 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÔÚÔÊ. ÎÔÌϤ, 150.000! 2. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 126 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 165.000. 3. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 129 Ù.Ì. ,1Ô˜, Áηڿ˙, 145.000. 4. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ·Ú¯È΋ 125.000. 5. ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 106 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ú¯È΋ 140.000. 6. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ, 173 Ù.Ì., 1Ô˜, ·Ó·Î·ÈÓ., 480.000. 7. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·, 125 Ù.Ì., 2Ô˜, ÁˆÓ., 95.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË, 34 Ù.Ì. + ·Ù¿ÚÈ, 63.000. 2. ∞. °·˙‹, ËÌÈÈÛfiÁ., 160 Ù.Ì., (ÂÓÔ›Î. 380) 65.000! 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓ. 133.000. 4. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË, 44 Ù.Ì.+23 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, 80.000. 5. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, 42 Ù.Ì. ·Ú¯È΋ 75.000. √π∫√¶∂¢∞ 1. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη, 126 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 25.000. 2. ∞ÛÙ¤ÚÈ· ∞ÁÚÈ¿, 600 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÌfiÓÔ 58.000. 3. πˆÏÎÔ‡, 740 Ù.Ì., ‰È·Ì., 250.000 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 3.200 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 175 Ù.Ì. ¿‰ÂÈ· 2013) Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ηٿÛÙËÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 5. º˘ÙfiÎÔ, 680 Ù.Ì., ı¤·! 89.000. 6. ∞ÁÚÈ¿, 471 Ù.Ì. ∞°ƒ√Δ/Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜, 611 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 15.000. 2. ª·Ï¿ÎÈ, 310 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· Î·È ‰È·ÌÂÚ¤˜+12 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ·, ÌfiÓÔ 30.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜, (¶ÚÔÊ. ∏Ï›·), 430 Ù.Ì., ÌfiÓÔ 78.000. 4. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ., 85.000. 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰·, 21 ÛÙÚ¤ÌÌ., ÌfiÓÔ 55.000. 6. ªËϛӷ, 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηٷÏËÎÙÈÎfi) 585.000. 7. ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙ˘, 1 ÛÙÚ¤ÌÌ. (ηÛÙ·ÓȤ˜) 14.000. 8. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 5 ÛÙÚ¤ÌÌ. 24.000. 9. ∫fiÌ‚Ô˜ (Ó¤Ô˜) μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, 20 ÛÙÚ¤ÌÌ. 95.000. •∂¡√¢√Ã∂π∞ 1. ™ÎÈ¿ıÔ˜, 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 2.200.000 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜, Û 25 ÛÙÚ¤ÌÌ., 3 ÎÙ›ÚÈ·, 1.000 Ù.Ì., Ù·‚¤ÚÓ·, 2 ÈÛ›Ó˜, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, ÈÛfiÁ. 50 Ù.Ì.+50 Ù.Ì. ·Ù. 295 ∂. 2. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜, ÈÛfiÁ. 65 Ù.Ì.+40 ·Ù. 295 ∂. 3. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 25 Ù.Ì., 240 ∂. 4. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, 80 Ù.Ì., 4Ô˜, air cool, 285 ∂. 5. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙), 80 Ù.Ì., 1Ô˜ (5 ÂÙÒÓ), ÎÔÌϤ, 280 ∂. 6. ∫‡ÚÔ˘, 70 Ù.Ì., 2Ô˜, ·˘ÙfiÓ. ı¤ÚÌ. 230 ∂. 7. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, 190 Ù.Ì., 2Ô˜, Ôχ ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ Î·È Â·ÁÁ/΋ ÛÙ¤ÁË, 690 ∂. 8. °¿ÙÛÔ˘, ÈÛfiÁ., 70 Ù.Ì., 240 ∂. 9. π¿ÛÔÓÔ˜, 65 Ù.Ì., ÁˆÓ., 550 ∂. 10. π¿ÛÔÓÔ˜, 125 Ù.Ì., ÁˆÓ., 1.200 ∂. 11. °Ï¿‰ÛÙˆÓÔ˜, 58 Ù.Ì., ËÌÈfiÚ., ÂÚÈÔÈË̤ÓÔ, 200 ∂. 12. ÷Ù˙/ÚÁ‡ÚË, 90 Ù.Ì., 5Ô˜, 340 ∂. ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶ÈÔ ¿Óˆ ·fi ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 135 Ù.Ì., 1Ô˜/ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, ÌfiÓÔ 45.000!!! ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÌfiÓÔ ÚÔÛˆÈο. (983)

-----------------------------------∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ “ÔÈÎÔ-‰ÔÌ‹” ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 54-μ√§√™ ΔËÏ. 6980321766 ¶ø§√À¡Δ∞π: - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì., Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘. - •ÂÓÒÓ·˜ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙ· ÿÓÈ· ¶ËÏ›Ô˘. - ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Â› Ù˘ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡, 57.000∂. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 168 Ù.Ì., Â› Ù˘ ™Ù·ı¿, 125.000∂. - ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ· Û ÓÂÔ·Ó·ÁÂÈÚfiÌÂÓË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ ¤ÎÏËÍË! - ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘, ∞/£ º/∞, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. - ΔÚÈ¿ÚÈ 8ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ √ÚÌÈÓ›Ô˘ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·/ı Ê/·, ·Ôı‹ÎË, parking. - ¢˘¿ÚÈ 5ÂÙ›·˜ Â› Ù˘ §. μ‡ÚˆÓÔ˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 42 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂.√., ÂÚÈÔ¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

- ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì., ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙËÓ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰ÈÒÚÔÊË ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔ §fiÊÔ Ù˘ ∂ÈÛÎÔ‹˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ¶ˆÏÂ›Ù·È 3¿ÚÈ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔÓ ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ. - ¶ˆÏÂ›Ù·È ¯ˆÚ¿ÊÈ 28 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: - ¢‡Ô (2) ÁÚ·Ê›· 55 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, πˆÏÎÔ‡∞Óı. °·˙‹. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÙÚÈ¿ÚÈ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. - 4¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ ∞/£, A/C, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - 3¿ÚÈ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫‡ÚÔ˘ A/C, ∞/£ º/∞, Ù˙¿ÎÈ, ¯ÒÚÔ˜ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘, ·Ôı‹ÎË. - °Î·ÚÛÔÓȤڷ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·È ÂÈψ̤ÓË, ∞/£ º/∞, ∞/C, internet, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. - 3¿ÚÈ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, º/∞, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜. - ¢˘¿ÚÈ· Î·È ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ Â› Ù˘ §·Ú›Û˘ (‰›Ï· ÛÙË ¢∂∏) ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ·/ı Ê/·, a/c, fiÚÙ· ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË. - ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ·Ôı‹Î˜ Û ‰È¿ÊÔÚ· ÛËÌ›· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. (984)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ Email: info@stefanatos.gr ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ.: 6937435222 ∫ÈÓ.: 6980675844 μ√§√™ - ¶∏§π√ - ¡∏™π∞ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜, ·Ï·È¤˜ Î·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁȘ ÔÈ˘, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· Î·È ÔÈÎfi‰· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ, ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È Ù· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÂÈÛÎÂÊÙ›Ù ÙË ™ÂÏ›‰· Ì·˜ www.realestate.stefanatos.gr, ‹ Ù· ÁÚ·Ê›· Ì·˜ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ 9 .Ì. - 5 Ì.Ì. Â› Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32. ∞Ó·Ï˘ÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∂ÊËÌÂÚ›‰· “∏ £ÂÛÛ·Ï›·” οı ¶·Ú·Û΢‹. (986)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ μ∞§∞∫∏™ £∂√¢øƒ√™ ™. ™˘Ú›‰Ë 120 ° ΔËÏ. 24210-38016 ∫ÈÓ.: 6946-568438 Î·È 6981-568628 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1) μfiÏÔ˜, 72 Ù.Ì., 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120.000 ¢ÚÒ, Û Ôχ ηϋ ηٿÛÙ·ÛË (ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·. 2) μfiÏÔ˜ (∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜), ·Ú·Ï›·, 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 60.000 ¢ÚÒ. 3) μfiÏÔ˜, 95 Ù.Ì., Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, 65.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 4) μfiÏÔ˜, ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 90 Ù.Ì., Ì ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ, 125.000 ¢ÚÒ. 5) μfiÏÔ˜ 103 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì Ù˙¿ÎÈ, 2 Ì¿ÓÈ· Î·È 3 ¿ÚÎÈÓ, Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 100.000 ¢ÚÒ. 6) μfiÏÔ˜, 110 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈ·, Ì Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. 7) ¡¤· πˆÓ›·, 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÈÔ. √π∫√¶∂¢∞ 1) ∞Ï˘Î¤˜, 400 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ÚfiÛÔ„Ë, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∞Ï˘Î¤˜, 190 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) μfiÏÔ˜, 225 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÎÂÓÙÚÈÎfi. 4) ª¿Ú·ıÔ˜, 319 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ‰Â‡ÙÂÚÔ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 45.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 5) ª¿Ú·ıÔ˜, 432 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 6) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 1962 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤· (ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ‹ ÍÂÓԉԯ›Ô), 60.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 7) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, 785 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ, 50.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! 8) ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘, 226 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ Ï·Ù›·, 30.000 ¢ÚÒ, ¢ηÈÚ›·! √π∫π∂™ 1) ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈΛ· (ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·) 200 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (‰Â ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·). 2) ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., Û 110 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ¤ÙÚÈÓË 95 Ù.Ì., Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, Ì ı¤·, 80.000 ¢ÚÒ. 4) ¡¤· πˆÓ›·, ÔÈΛ· 60 Ù.Ì., Û 167 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ÁˆÓÈ·Îfi, 80.000 ¢ÚÒ. 5) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 65 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. 6) ÕÏÏË ªÂÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì. Ì 130 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 3.300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1) μfiÏÔ˜ (π¿ÛÔÓÔ˜), Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË, 150 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 104 Ù.Ì. (¶·Á·ÛÒÓ), Û ηϋ ÙÈÌ‹. 3) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 25 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·ÊÂ›Ô 28.000 ¢ÚÒ. 4) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· 124 Ù.Ì., ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 5) μfiÏÔ˜, ηٿÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Î·È ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. 6) μfiÏÔ˜ (¡Â¿ÔÏË), 180 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û 442 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (Ì ¿‰ÂÈ· Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ) 120.000 ¢ÚÒ. (970)


36

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

AYTOKINHTA

¶ø§∂πΔ∞π ·˘ÙÔΛÓËÙÔ NISSAN ALMERA, ÌÔÓÙ¤ÏÔ 2007, 1.500 c.c., 5 fiÚÙ˜, ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ·ÛËÌ›. ΔÈÌ‹ 3.900∂. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: 6944 796050. (624)

∞°√ƒ∞∑ø ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿, ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· ™Δ∞Àƒ√™ ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™, πˆÏÎÔ‡ 17 (¤Ó·ÓÙÈ √Δ∂). ∞·Ú·›ÙËÙ· ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-36355. (941)

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - ∞ÁÔÚ¿˙ÔÓÙ·È ·ÏÈ¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·

∑∏Δ∂πΔ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Renault Clio 1.2 Turbo, ÌÔÓÙ¤ÏÔ ’09 ‹ ÓÂfiÙÂÚÔ, 5-ı˘ÚÔ, ¤ˆ˜ 60.000 ¯ÏÌ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÏËڈ̋˜ ÌÂÙÚËÙ¿ ¿ÌÂÛ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ 6977-048125. (929)

ZHTOYNTAI

∑∏Δ∂πΔ∞π ÎÔ¤Ï· Ì ÁÓÒÛÂȘ ÁÈ· ÌÔ˘Ê¤ Î·È service Û ηÊÂÙ¤ÚÈ·. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6975-306949. (994)

™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 43 μ - ΔÔ¿ÏË μfiÏÔ˜ Î·È §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 73 - ¶ÚÔ‡ÛÛ˘ (ÁˆÓ›·) ¡. πˆÓ›· ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6980-380461. Î·È 6981072274 (942)

∞°√ƒ∞∑ø ·Ï·È¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· πø∞¡¡∏™ £. ¶∂ƒ∂¡Δπ¢∏™ ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 10 (πˆÏÎÔ‡). (∞·Ú·›ÙËÙË ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ·) ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-25961 6977-233409, 6977-071554. (945)

À¢ƒ∞À§π∫∂™ ∂ƒ°∞™π∂™: MA£HMATA ¶∞ƒ∞¢π¢√¡Δ∞π ȉȷ›ÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù· ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™ Û ̷ıËÙ¤˜ °’ Ù¿Í˘ ∂ÓÈ·›Ô˘ §˘Î›Ԣ Î·È °’ Ù¿Í˘ ∂¶∞§. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙËÏ.: 6977 478836. (678)

ªÂϤÙ˜ - ηٷÛ΢¤˜, ÂÌfiÚÈÔ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ı¤ÚÌ·ÓÛ˘, ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‡‰Ú¢Û˘, ‰›ÎÙ˘· Ê˘ÛÈÎÔ‡ ·ÂÚ›Ô˘. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 24210-60673, ÎÈÓ. 6945796990. (910)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ ∫∂¡Δƒπ∫∏™ ∂§§∞¢∞™. ™¯¤ÛË-Û˘Ì‚›ˆÛË-Á¿ÌÔ˜. ∂¯¤Ì˘ı·, ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο. 54¯ÚÔÓË Û˘Ó/¯Ô˜, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜ ∞∂π, ¢ÁÂÓÈ΋, Û˘ÁÎÚÔÙË̤ÓË, Ôχ ÂÌÊ·Ó›ÛÈÌË. 60¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÁÔËÙ¢ÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 49¯ÚÔÓË ‰ËÌÔÛ›Ô˘, ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙ·ÙË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÎÔÈÓˆÓÈ΋, ·Î›ÓËÙ·. 48¯ÚÔÓË ÂÏ. Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·˜, ¿„ÔÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi, ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ·Î›ÓËÙ·. 50¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, ·Ó¤ÌÔÚÊË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 36¯ÚÔÓË È‰. ˘¿ÏÏËÏÔ˜, ‰È·˙/ÓË, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ¢·ÚÔ˘Û›·ÛÙË. 53¯ÚÔÓË ÂÈÛÔ‰ËÌ·Ù›·˜, „ËÏ‹, ÂÓÙ˘ˆÛȷ΋, ¿Ó¢ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ù˘¯ÈÔ‡¯Ô˜, ·Î›ÓËÙ·. ∂Èı˘ÌÔ‡Ó ÁÓˆÚÈÌ›· Á¿ÌÔ˘. ΔËÏ. 2410-549797, 6944518366. (364)

¢IAºOPA

π¢ƒÀ™∏ §∂™Ã∏™ ∂§§∏¡ø¡ ∞§∂•π¶ΔøΔπ™Δø¡ ª∞°¡∏™π∞™ °›ÓÔÓÙ·È ÂÁÁڷʤ˜ ÌÂÏÒÓ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ™. ™˘Ú›‰Ë 66. ΔËÏ. 6981-867882. (363)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À

°¡ø™Δ√¶√π∏™∂π™ °∞ªø¡

∞°√ƒ∞∑ø ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ ·ÏÈ¿ ¯Ú˘Û¿ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ÙÈÌ·ÏÊ‹. ∫Ú·ÙÈ΋ ¿‰ÂÈ·. BIG-BEN ¡Δ∂§∂¢∏ª√™ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 79, (ÌÂٷ͇ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ - ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜) μ√§√™. ΔËÏ. 24210-27705 Î·È ÎÈÓËÙfi 6972-002809. (943)

∞™Δƒ√§√°√™ª∂¡Δπ√Àª-ª∞¡Δ∏™ ∞™Δƒ√§√°π∫∂™ & ¶¡∂Àª∞Δπ∫∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ˙ˆ‹ ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È Î·Ó¤Ó· Úfi‚ÏËÌ· ¯ˆÚ›˜ χÛË...濯ÓÂÙÂ Â‰Ò Î·È Ôχ ηÈÚfi ÌÈ· χÛË ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Û·˜; √ ÎÔ˜ ALHAGIE ‰Ô˘Ï‡ÂÈ ˘‡ı˘Ó·, Ì ٷ¯‡ÙËÙ· Î·È 100% ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ∂ÁÁ˘Ë̤ӷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Û 48 ÒÚ˜. ¶ÚԂϤÂÈ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ·. μfiÏÔ˜, ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. flÚ˜ ÂÚÁ·Û›·˜: 7 .Ì .- 9 Ì.Ì. ΔËÏ.: 6989-415457, 2421105711, 6943-726481, 6933-254915. (786)

°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫√∫∫∞§∏™ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ¡ÈÎÔϤÙÙ·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ™Ù¤ÏÏÔ˘, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Ë ¢∏ª∏Δƒ∞-ª∞ƒπ∞ μ∞™π§∂π√À ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ù˘ °·Ú˘Ê·ÏÏÈ¿˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ °ÂˆÚÁÔ‡‰Ë, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙÔ μfiÏÔ Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ μfiÏÔ, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙË ∑·ÁÔÚ¿. -----------------°ÓˆÛÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ¿ÚıÚÔ 1369 ÙÔ˘ ∞.∫. fiÙÈ Ô ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√™ ¢π¶§∞ƒ∏™ ÙÔ˘ ∞ÎÚ›‚Ô˘ Î·È Ù˘ ÃÚ˘ÛԇϷ˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ª¿ÓÙÚ·, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È Ë ∂§∂¡∏ ¢√À∫∞¡Δ∑∏ ÙÔ˘ ™˘Ú›‰ˆÓ· Î·È Ù˘ ∞ÔÛÙÔÏ›·˜, ÙÔ Á¤ÓÔ˜ ∫·Ú·Î˘Ú›ÙÛË, Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËΠÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È Î·ÙÔÈΛ ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢ÙÔ‡Ó ÛÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ ¢‹ÌÔ˘ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À μfiÏÔ˜ 31/7/2013 ∞ÚÈıÌ. ÚˆÙ.: 94157 ¶∂ƒπ§∏¶Δπ∫∏ ¢π∞∫∏ƒÀ•∏ ∂∫ªπ™£ø™∏™ ∞∫π¡∏Δ√À √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¢È·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ fiÙÈ: ∂ÎÙ›ıÂÙ·È Û ÏÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Ê·ÓÂÚ‹ Î·È ÚÔÊÔÚÈ΋ ‰ËÌÔÚ·Û›· Ë ÂÎÌ›ÛıˆÛË ÙÔ˘ ‚ÔËıËÙÈÎÔ‡ ÁË¤‰Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ fiÚÈÔ ÚÒÙ˘ ÚÔÛÊÔÚ¿˜ (ηÙÒÙÂÚÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ·) 2.000 ¢ÚÒ ϤÔÓ ¯·ÚÙÔÛ‹ÌÔ˘. ∏ ‰ËÌÔÚ·Û›· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙÔ ÚÒËÓ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ¡. πˆÓ›·˜ ÛÙȘ 12/8/2013, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ÒÚ· 12.00 Ì. ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ·ÚÌfi‰È·˜ ÂÈÙÚÔ‹˜. ™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë ‰ËÌÔÚ·Û›· Â›Ó·È ¿ÁÔÓË, ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Â·Ó·ÏËÙÈ΋ ÛÙȘ 19/8/2013, Ë̤ڷ ¢Â˘Ù¤Ú· ÙËÓ ›‰È· ÒÚ·, Ì ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ¯ÒÚÔ. ∏ ηٿıÂÛË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ı· Á›ÓÂÈ ¤ˆ˜ ÙȘ 11.00 .Ì. Ù˘ ȉ›·˜ Ë̤ڷ˜. ™ÙË ‰ËÌÔÚ·Û›· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙÔ› ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ·ÊÔ‡ ÚÔÛÎÔÌ›ÛÔ˘Ó ˆ˜ ÂÁÁ‡ËÛË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi, ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈṲ̂Ó˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ‹ μ‚·›ˆÛË ÙÔ˘ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ ÁÈ· ·Ú·Î·Ù¿ıÂÛË Û’ ·˘Ùfi, ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ÂÈı˘Ì› Ó· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË ‰ËÌÔÚ·Û›·, ÔÛÔ‡ 200 ¢ÚÒ ˘¤Ú ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È fiÚÔÈ Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·Ù¿ ÙȘ ÂÚÁ¿ÛÈ̘ Ë̤Ú˜ Î·È ÒÚ˜, ÙËÏ. 24213 53149 - 155 (‰È‡ı˘ÓÛË: §ÂˆÊ. ∂ÈÚ‹Ó˘ 131, ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ¡. πˆÓ›·˜). √ ¢∏ª∞ƒÃ√™ μ√§√À ¶∞¡√™ Δƒ. ™∫√Δπ¡πøΔ∏™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ. ∫.: 38333 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: I. ∫Ô˘ÙÛÔ‡ÎÔ˜ ΔËÏ.: 24210-39163-26271 FAX: 24210-39162 μfiÏÔ˜ 29-7-2013 ∞ÚÈı. ¶ÚˆÙ.: 2848/97679 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔ ·fi 24-5-2013 ·›ÙËÌ· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ ¶··ÎÒÛÙ·, ηÙÔ›ÎÔ˘ ƒÒÌ˘ πÙ·Ï›·˜, ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 6579/12-11-1977 ‚‚·›ˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì·˜, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË ÂÌ‚·‰Ô‡ 4,200 ÛÙÚÂÌ. ÛÙË ı¤ÛË “™ÙÔ‡È” , ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‚‚·ÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË “...‰ÂÓ Â›Ó·È ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛȘ ˆ˜ ÌË ÂÌ›ÙÔ˘Û· ÂȘ Ù·˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 1 ÙÔ˘ ¡.¢. 86/69 ÂÚ› ¢·ÛÈÎÔ‡ ∫Ò‰ÈÎÔ˜” . ∏ ‚‚·›ˆÛË ·˘Ù‹, Ô˘ Â¤¯ÂÈ ı¤ÛË Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79 Î·È ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘, ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÂÓÙfi˜ ‰‡Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢Ú. ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜

μfiÏÔ˜, 31/08/2013 ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ∏™ ∞ƒπ£. 554/15-7-2013 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À (¿ÚıÚÔ 79 ·Ú. 4 ‰1 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006) ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 15˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ¤Ï·‚ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 554/2013 ·fiÊ·ÛË Ì ı¤Ì· “§‹„Ë ·fiÊ·Û˘ ηıÔÚÈÛÌÔ‡ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË ·‰ÂÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ, ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 2734/99, ÌÂÙ¿ ÙȘ Ì ·Ú. 1069/65756/31.5.13, 1070/65760/31.5.13, 1071/65766/31.5.2013, 1072/65767/31.5.2013 Î·È 1073/65773/31.5.13 ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ °.°. ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ™Ù. ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙËÓ ·Î‡ÚˆÛË Ù˘ Ì ·Ú. 190/1103-13 ·fiÊ·Û˘ ¢.™. (˘’ ·ÚÈı. 314 ∂.¶.∑.)” Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜: 1. ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ, Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÙÔ ¡. 2734/1999 (·Ú. 3 ·Ú. 3), ηıÒ˜ Î·È Ù· ¢ڇÙÂÚ· ¯ˆÚÔÙ·ÍÈο Î·È ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μfiÏÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. πˆÓ›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÈÛˆÓ›·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÁÚÈ¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘

: (6) : (2) ::: (1) : (1) : (1) ::-

2. ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ÂÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ú˘ÌÔÙÔÌÈÎÒÓ Û¯Â‰›ˆÓ, ›Ù ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÚÔ ÙÔ˘ 1923, ›Ù ÔÚ›ˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 2000 ηÙԛΈÓ, ÛÙ· ÔÔ›· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¯Ú‹ÛË Î·ÙÔÈΛ·. 3. ¡· ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ÂÁηٿÛÙ·ÛË Î·È ¯Ú‹ÛË ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ Î·È Û ÂÚÈÔ¯¤˜ ÂÓÙfi˜ ∑ˆÓÒÓ √ÈÎÈÛÙÈÎÔ‡ ∂ϤÁ¯Ô˘ (∑.√.∂.), ÔÈ·Û‰‹ÔÙ ηÙËÁÔÚ›·˜. 4. ¡· ÌËÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ¤Î‰ÔÛË ·‰ÂÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ¯Ú‹Û˘ ·ÚfiÌÔÈˆÓ ÔÈÎËÌ¿ÙˆÓ Û ÔÈÎÔ‰Ô̤˜ ‹ ÎÙ›ÚÈ·, Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛÔ„Ë (›ÛÔ‰Ô) ÛÙËÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ √‰fi, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ §·Ú›Û˘, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ - ∞ıËÓÒÓ, ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ - ªËÏÂÒÓ Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ √‰fi μfiÏÔ˘ - ÷ӛˆÓ. °È· ÙȘ ‹‰Ë ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ˜ ÓƠ̂̈˜ Û ÈÛ¯‡ ¿‰ÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË Ù˘ ÈÛ¯‡Ô˜ ÙÔ˘˜, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Û˘ÓÔÏÈÎfi ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÎÙÒ (8) ÌËÓÒÓ, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ fiÏ· ·ÓÂÍ·ÈÚ¤Ùˆ˜ Ù· ÔÈ΋̷ٷ ÂΉȉÔÌ¤ÓˆÓ Â’ ·ÌÔÈ‚‹ ÚÔÛÒˆÓ (˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓ· ‹ Ó¤·) Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÂÁηÙÂÛÙË̤ӷ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘˜ 1. Î·È 2. ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ó¤Ô Î·ıÂÛÙÒ˜ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηٿ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Î·È Î·Ù¿ ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Û¯ÂÙÈÎÔ‡ ÓfiÌÔ˘, ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÔÈ ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓ˜ ΢ÚÒÛÂȘ οı ʇÛˆ˜. ∫·Ù¿ ÙÔ ˆ˜ ¿Óˆ ÌÂÙ·‚·ÙÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÙˆÓ ÔÎÙÒ (8) ÌËÓÒÓ ÔÈ ÂÓ ÈÛ¯‡ ¿‰ÂȘ ‹ Î·È ÔÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇ ·Ó·ÓÂÔ‡ÌÂÓ˜ (ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·˘Ùfi) ı· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÈÛ¯‡ÔÓ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ÚÔ¸Ôı¤ÛˆӔ . ªÂ ÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ·fiÊ·ÛË ‰ÂÓ ÚÔηÏÂ›Ù·È ‰·¿ÓË ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. ∫·È ·Ó·ı¤ÙÂÈ ÙȘ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÛÙÔÓ Î. ¢‹Ì·Ú¯Ô. ∏ ∞fiÊ·ÛË ·˘Ù‹ ‹Ú ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi 554/2013. √ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÀÔÁÚ·Ê‹

∞∫ƒπμ∂™ ∞¶√™¶∞™ª∞ μfiÏÔ˜ 17 πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™

Δ· ª¤ÏË ÀÔÁڷʤ˜

∞¶√™Δ√§√™ º√π¡π∫√¶√À§√™

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À Δ·¯. ¢/ÓÛË: •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 Δ.∫.: 383 33 Δ.£.: 311 ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÃÚ. ¶·ÚÓ·‚¤Ï· ΔËÏ.: 2421026271-39162-39163 FAX: 2421039163-2 E-mail: dasavol@apdthest.gov.gr μfiÏÔ˜ 25-7-2013 ∞Ú. ¶ÚˆÙ. 4399/139021 ∞¡∞∫√π¡ø™∏ (Ù·˘Ù¿ÚÈıÌ˘ Ú¿Í˘ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ ÂÎÙ¿Ûˆ˜) √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ, ÌÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∂Ú˘Ê›Ï˘ ∞ÁÁÂÏÔÔ‡ÏÔ˘, ηÙÔ›ÎÔ˘ μfiÏÔ˘, ÂΉfiıËΠٷ˘Ù¿ÚÈıÌË Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 14 ÙÔ˘ ¡. 998/79, ÁÈ· ¤ÎÙ·ÛË Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÂÌ‚·‰Ô‡ 17608,03 Ù.Ì., ÛÙË ı¤ÛË “ª·ÙÛԇη” , ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÃfiÚÙÔ˘, ΔÔÈ΋˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ì ÙËÓ ÔÔ›· Ë ·Ú·¿Óˆ ¤ÎÙ·ÛË ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ÌË ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 3 ·Ú¿Á. 6· ÙÔ˘ ¡. 998/79, fiˆ˜ ÙÚÔÔÔÈ‹ıËÎÂ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ, ÌË ˘·ÁfiÌÂÓË ÛÙȘ ‰/ÍÂȘ ·˘ÙÔ‡. ∏ Ú¿ÍË ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌÔ‡ Î·È ÙÔ Û¯Â‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ¤ÎÙ·Û˘ ı· ÂÎÙ›ıÂÓÙ·È Â› ¤Ó· Ì‹Ó· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ÁÓÒÛË Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ·ÓÙ›ÚÚËÛË ÂÓÙfi˜ ‰˘Ô (2) ÌËÓÒÓ ·fi ÙË ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ·ÚÔ‡Û˘. √ ¢·Û¿Ú¯Ë˜ μfiÏÔ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¡Ù›ÙÔÚ·˜ ¢·ÛÔÏfiÁÔ˜


37

¶∂ª¶Δ∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2013

∞ÈÌ·ÙËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋ Û ηٷ˘ÏÈÛÌfi ƒÔÌ¿ Ì ٤ÛÛÂÚȘ ÓÂÎÚÔ‡˜ ∞£∏¡∞ 31.

Δ¤ÛÛÂÚȘ ÓÂÎÚÔ› Î·È ¤Ó·˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ ›ӷÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·, Ô ÙÚ·ÁÈÎfi˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË (¯ı˜) Û ηٷ˘ÏÈÛÌfi ƒÔÌ¿ ÛÙËÓ °·ÛÙÔ‡ÓË Ù˘ ∏Ï›·˜. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ¤ÂÈÙ· ·fi ÙȘ ¤Ú¢Ó˜ Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi„ ÙÚÂȘ

ƒÔÌ¿, Ô˘ ʤÚÔÓÙ·È ˆ˜ ˘·›ÙÈÔÈ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÛÈÌÔ˘ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ. ¢‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÎÔÌÈÛÙ› Î·È ÓÔÛËχÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ô, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙËÓ Û˘ÌÏÔ΋ ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙËÛ·Ó Ì¤ÏË ‰‡Ô ÔÈÎÔ-

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ¢∏ª√™ μ√§√À √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À ¢∏ª√™π∂À™∏ Δ∏™ ∞ƒπ£. 570/15-7-2013 ∞¶√º∞™∏™ Δ√À ¢∏ª√Δπ∫√À ™Àªμ√À§π√À (¿ÚıÚÔ 79 ·Ú. 4 ÙÔ˘ ¡. 3463/2006) ΔÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ μfiÏÔ˘ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 15˘ πÔ˘Ï›Ô˘ 2013 ¤Ï·‚ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 570/2013 ·fiÊ·ÛË Î·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ ηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù· ÂÍ‹˜: ∂ÁÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈı. 159/2013 ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ¡ÔÌÈÎÔ‡ ¶ÚÔÛÒÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ “¢.√.∂.¶.∞.¶.-¢∏.¶∂.£∂.” Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë 3Ë ·Ó·ÌfiÚʈÛË ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ·˘ÙÔ‡, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¤ÙÔ˘˜ 2013, fiˆ˜ ·Ó·Ï˘ÙÈο ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ÛÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÂÈÛËÁËÙÈÎÔ‡ ̤ÚÔ˘˜ Ù˘ ·ÚÔ‡Û·˜ ·fiÊ·Û˘, ˆ˜ ÂÍ‹˜: ∞) ∂™√¢∞ ™ÙÔÓ ∫∞ 0434.502 “ŒÛÔ‰· ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ø‰Â›ˆÓ” ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 16.200,00 ∂ ÁÈ·Ù› ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ‚‚·Èˆı› 46.200,00 ∂ Î·È ¤¯Ô˘Ì ˘Âڂ› ηٿ 16.200,00 ∂ ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi Ì·˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÂÛfi‰ˆÓ Ô˘ ‹Ù·Ó 30.000,00 ∂. πÛfiÔÛË ›ÛÙˆÛË ı· ÂÁÁÚ·Ê› ÚÔ˜ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ∫.∞. 9111. μ) ∂•√¢∞ ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6114.501 “∞ÌÔÈ‚¤˜ ηÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 15.000,00 ∂, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û· ›ÛÙˆÛË Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÊıËÎÂ, ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6471.500 “ŒÍÔ‰· ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔًوӔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 3.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6162.501 “¶·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¢∏.¶∂.£∂.” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 15.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6162.502 “§ÔÈ¤˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ¢∏.¶∂.£∂.” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 4.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6662.400 “ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÏÔÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 8.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6262.400 “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÏÔÈÒÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÏËÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ)” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 11.500,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 10-6661.100 “ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÎÙÈÚ›ˆÓ” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 20.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 10-6261.100 “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 10.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 00-6433 “ΔÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ, ·Ó·ÌÓËÛÙÈο ‰ÒÚ· Î·È ¤ÍÔ‰· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜ Ê˘ÛÈÎÒÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ·ÓÙÈÚÔÛˆÂÈÒÓ” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 100,00 ∂, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û· ›ÛÙˆÛË Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒ-

ÁÂÓÂÈÒÓ, ÂÓÒ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÈÙ›·, ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ ˘ԉȇı˘ÓÛ˘ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ¶‡ÚÁÔ˘ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Î·Ù·ı¤ÛÂȘ. ΔfiÛÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÀÁ›·˜ Ù˘ °·ÛÙÔ‡Ó˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÙÚ¤„Ô˘Ó Èı·Ó‹ Ó¤· Û˘ÌÏÔ΋.

ÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÊıËÎÂ, ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6262.200 “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÏÔÈÒÓ ÌÔÓ›ÌˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (ÏËÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ ¤ÚÁˆÓ)” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 3.000,00 ∂ ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6662.200 “ÀÏÈο Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ Î·È ÂÈÛ΢‹˜ ÏÔÈÒÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆӔ ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 2.000,00 ∂, ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 15-6261.200 “™˘ÓÙ‹ÚËÛË Î·È ÂÈÛ΢‹ ÎÙÈÚ›ˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 15.000,00 ∂, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û· ›ÛÙˆÛË Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÊıËÎÂ, ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Ô ∫∞ 00-6331 “§ÔÈÔ› ÊfiÚÔÈ Î·È Ù¤ÏË” Î·È ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 100,00 ∂, ÏfiÁˆ ÌË Úfi‚Ï„˘ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ÛÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 00-6221 “Δ·¯˘‰ÚÔÌÈο Ù¤ÏË” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 2.000,00 ∂, ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 10-6274.100 “¢·¿Ó˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÁÚ·Ê›ˆÓ” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË 25.400,00 ∂, ÏfiÁˆ ÌË Â¿ÚÎÂÈ·˜ ÙÔ˘ ·Ú¯Èο ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛı¤ÓÙÔ˜ ÔÛÔ‡, ·fi ÙÔ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎfi Ì ∫.∞. 9111. ™ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÛÙÔÓ ∫∞ 00-6117 “§ÔÈ¤˜ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÏÔÈÒÓ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙˆÓ ÂȉÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·” ÌÂٷʤÚÂÙ·È ›ÛÙˆÛË ÔÛÔ‡ 10.000,00 ∂, ‰ÈfiÙÈ Ë ÂÓ·Ô̤ÓÔ˘Û· ›ÛÙˆÛË Â·ÚΛ ÁÈ· Ó· ÂÎÏËÚÒÛÂÈ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ÚԂϤÊıËÎÂ, ÚÔ˜ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙÔ˘ ·ÔıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÛÙÔÓ ∫.∞. 9111.

K¿ı Úˆ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÔ˘ °›ÓÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ‹˜ Ù˘ ñ TËÏ. 2 4 2 1 0 9 5 7 5 3

∞À°√À™Δ√™

1

ΔˆÓ 7 ª·Îη‚·›ˆÓ, Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÒÓ ™ÔÏÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ·˘ÙÒÓ ∂Ï·˙¿ÚÔ˘ “ªË ÊÔ‚Ëı‹Ù ·fi ÙˆÓ ·ÔÎÙÂÓÓfiÓÙˆÓ ÙÔ ÛÒÌ·, ÙËÓ ‰Â „˘¯‹Ó ÌË ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ ·ÔÎÙ›ӷȔ (ª·Ùı. È’ 28).

∏ ›ÛÙȘ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‰ÔÎÈÌ·Ûı‹ Î·È Ì ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘. ¢ÈfiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó ¿ÓÙÔÙÂ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ıÚÔ› Ù˘ ·ÏËı›·˜, ÔϤÌÈÔÈ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù·‰ÈÒÎÔ˘Ó Ì χÛÛ·Ó Î·È Ì¤¯ÚÈ ı·Ó¿ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ Ô·‰Ô‡˜ ÙÔ˘ ∂ÛÙ·˘ÚˆÌ¤ÓÔ˘. √ ∫‡ÚÈÔ˜ ›¯ÂÓ ˘’ fi„ÈÓ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔÓ ·˘ÙfiÓ. ∂ÁÓÒÚÈ˙ÂÓ fiÙÈ ÔÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Î·È Ì ÙÔ ·›Ì· ÙˆÓ ÙËÓ ÚÔ˜ ·˘ÙfiÓ ·ÊÔÛ›ˆÛ›Ó ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ ‰È’ ·˘Ùfi Ì·˜ ÔÏ›˙ÂÈ Ì ÊÚfiÓËÌ· ËÚˆÈÎfiÓ Î·È ÁÂÓÓ·›ÔÓ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÈ, fiÙÈ ‰ÂÓ Â›ÌÂı· ÌfiÓÔÓ ÛÒÌ·, Ô˘ ˘fiÎÂÈÙ·È ÂȘ ÙÔÓ ı¿Ó·ÙÔÓ, ·ÏÏ¿ Î·È „˘¯‹, Ë ÔÔ›· ¿ÓÙÔÙ ˙Ë. ªË ÊÔ‚Ëı‹ÙÂ, ÏÔÈfiÓ, ϤÁÂÈ, ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ÊÔÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ÛÒÌ·, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ËÌÔÚÔ‡Ó Ó· ı·Ó·ÙÒÛÔ˘Ó Î·È ÙËÓ „˘¯‹Ó. ∏ „˘¯‹ Â›Ó·È ·ı¿Ó·ÙÔ˜. ∫·ÌÌ›· ‰‡Ó·ÌȘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ı·Ó·ÙÒÛË ÙËÓ „˘¯‹Ó, Ó· ÙËÓ ÛÙ›ÏË ÂȘ ÙËÓ ·Ó˘·ÚÍ›·Ó, Ô‡Ù ӷ ÙËÓ ¯ˆÚ›ÛË ·fi ÙÔÓ ∫‡ÚÈÔÓ, ÙËÓ ËÁ‹Ó Ù˘ ˙ˆ‹˜. ∂¿Ó ‰Â ÙÔ ÛÒÌ· ı·Ó·Ùˆı‹ ‰È¿ ÙËÓ ›ÛÙÈÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜ ·˘Ùfi˜ ı· οÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÓ Ì·Î·Ú›·Ó Î·È ¤Ó‰ÔÍÔÓ ÙËÓ ·ÈÒÓÈÔÓ ˙ˆ‹Ó ‰È¿ ÙËÓ „˘¯‹Ó.

ª¡∏ª√™À¡√ ΔÂÏԇ̠ÌÂı·‡ÚÈÔ 3 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, Ë̤ڷ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË £Â›· §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ 40‹ÌÂÚÔ ÌÓËÌfiÛ˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿·˘ÛË Ù˘ „˘¯‹˜ Ù˘ ·Á·Ë̤Ó˘ Ì·˜ ·‰ÂÏÊ‹˜ Î·È ı›·˜

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ∫∞¡∂§§√¶√À§√À ¶·Ú·Î·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ ÙÈÌÔ‡Ó ÙË ÌÓ‹ÌË Ù˘ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi Î·È Ó· ÚÔÛ¢¯ËıÔ‡Ó Ì·˙› Ì·˜. μfiÏÔ˜ 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ª·›ÚË - Δ¿ÛÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ Δ· ·Ó›„È·: §˘‰›· - °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ô˘ÚÓÈÒÙ˘ √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙÔ ™›ÙÈ °·Ï‹Ó˘ ÙÔ˘ πÂÚÔ‡ ¡·Ô‡ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜.

KH¢EIE™ ΔÔ Ï·ÙÚ¢Ùfi Ì·˜ Û‡˙˘ÁÔ, ·Ù¤Ú·, ·‰ÂÏÊfi, ·Ô‡ Î·È ı›Ô

∞¡Δø¡π√ ¶∂ƒ∞¡Δ∑∞∫∏ ∂ÙÒÓ 79 Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì. ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °·Ì‚¤Ù· 159 ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. ∫·ÏÔ‡ÌÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ ÙÔ˘. μfiÏÔ˜ 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 ∏ Û‡˙˘ÁÔ˜: ∂ϤÓË Δ· ·È‰È¿: ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ - ∞ÁÁÂÏÈ΋ ∫·ÙÛÈÎÔÔ‡ÏÔ˘, ª·ÚÈ¿ÓıË - ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ÷ÏÎÈ¿˜ Δ· ·‰¤ÏÊÈ·: ªÈ¯¿Ï˘ - ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿ÎË, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· - ¡ÈÎfiÏ·Ô˜ ¢fiÙÛÈÔ˜, ª·Ú›· ¯· ∞Ó·ÛÙ. ¶ÂÚ·ÓÙ˙¿ÎË, ¶ÔÏ˘Í¤ÓË ¯· ∂˘ÛÙ. ∞ÍÂÓÙfiÔ˘ÏÔ˘, ∞ÓıԇϷ ¯· ¡. ™·ÓÔ‡, ∂˘ÊÚÔÛ‡ÓË ¯· μÏ·Û›Ô˘ ∞ÚÎÔ˘‰ÔÁÈ¿ÓÓË Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∂˘·Óı›·, ™ˆÎÚ¿Ù˘, πˆ¿ÓÓ˘, ∞ÓÙÒÓÈÔ˜ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡¤Ô˘ ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.

ΔËÓ ·Á·Ë̤ÓË Ì·˜ ÌËÙ¤Ú·, ÁÈ·ÁÈ¿ Î·È ı›·

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏ ¡Δπ¡√À Ô˘ ¤ı·ÓÂ, Îˉ‡ԢÌ ۋÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 10 .Ì., ·fi ÙÔ Û›ÙÈ Ì·˜ Ô˘ Â›Ó·È ÛÙËÓ Ô‰fi ∞¯ÈÏϤˆ˜-∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ·Ú. 11, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∫ÔÛÌ¿ & ∞ÈÙˆÏÔ‡. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜ Ó· Û˘Óԉ‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÊÔÚ¿ Ù˘. μfiÏÔ˜ 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013 Δ· ·È‰È¿: μ·ÛÈÏÈ΋ ∞ÏÂÍ. ª·ÓÈ¿Ú·, ¢‹ÌËÙÚ· ¡Ù›ÓÔ˘, ∂˘·ÁÁÂÏ›·-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∑·ÓÙ¤ÚÔÁÏÔ˘ Δ· ÂÁÁfiÓÈ·: ∫·ÏÏÈfiË-¶·Ú·Û΢¿˜ ¡ÔÌÈÎfi˜, ∞ÚÈÛÙ¤·-μ·Û›Ï˘ ª·ÁÈfiÁÏÔ˘, ∞ÈηÙÂÚ›ÓË-ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ªÂÚ¤Ù˘ Δ· ·Ó›„È· √È ÏÔÈÔ› Û˘ÁÁÂÓ›˜ √ ηʤ˜ ı· ‰Ôı› ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙÔ˘ ¡. ∫ÔÈÌËÙËÚ›Ô˘.


38 / °È· οı ÒÚ· ¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ¢ÚÈοÎË ∫ÔÓ‰˘Ï›·˜ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ - °ÎÏ·‚¿ÓË ÙËÏ. 2421033121, ∫Ô˘ÎÔ˘˙¤ÏË πÊÈÁ¤ÓÂÈ·˜ - °È·ÓÓԇϷ˜ £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 18 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞) ÙËÏ. 24210-31690, ∫ˆÛÙ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ÕÚÙÂÌȘ ∞Óı. °·˙‹ 147 ∞ (¿Óˆ ·fi ÙËÓ Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ÙËÏ. 24210-32224 Î·È ∫ÂÛÌÂÙ˙‹ ºˆÙÂÈÓ‹˜ ∂Ï¢ı. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 147 μ (οو ·fi °. ¢‹ÌÔ˘) ÙËÏ. 2421046866. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: μ¤ÙÛÈÎÔ˘ °Ï˘ÎÂÚ›·˜ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 4ÛÙ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÙËÏ. 24210-31849. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ΔÛ·Ï·‚Ô‡ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ Ã›Ô˘ 61 - μ °ÎÏ·‚¿ÓË (μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· ¡. πˆÓ›·) ÙËÏ. 24210-64130.TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘.

T∏§∂ºø¡∞ EO¶YY °IA P∞¡Δ∂μ√À 14884 Î·È 14900

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 1535 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶¤ÌÙË: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ºÈÏ·‰¤ÏÊÂÈ·˜ ·fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ̤¯ÚÈ ¢·‚¿ÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ ¤ˆ˜ ΔÚÔ›·˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Â› Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·fi μÚ˘Ô‡ÏˆÓ ¤ˆ˜ ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ˘fiψ˜. ∞‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ·fi √ÁÏ-°·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∫·Ú·˚ÛοÎË ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ¤ˆ˜ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ Δ√ øƒ∞ƒπ√ Δø¡ ¶ƒ∞Δ∏ƒπø¡ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ∂π¡∞π ∂§∂À£∂ƒ√.

¢ƒ√ª√§√°π∞ «∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.» ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025535 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢/ÓÛË: astvolou@otenet.gr °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:45 ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 7:00, ·Ó¿ 15Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:20 ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:45, ·Ó¿ 12Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00, ·Ó¿ 20Ï., Ï‹ÍË 22:30. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË: 5:45, ·Ó¿ 10Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30, ·Ó¿ 10 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË: 7:10, ·Ó¿ 15 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:30, 13:55. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00. ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:03, 12:03, 13:15, 13:45, 14:48, 16:45, 18:00, 19:36, 21:04. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 10:00, 12:00, 13:12, 13:48, 14:48, 16:45, 18:00, 19:30. ∫˘Úȷ΋: 8:30, 12:05, 20:05. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi Δ. §Â¯ÒÓÈ·-¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:20, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:05, ·Ó¿ 20 Ï., Ï‹ÍË 23:00. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 30 Ï., Ï‹ÍË 23:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00*, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00*, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00.

∫˘Úȷ΋: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:40, 21:15, 22:00. (™ËÌ›ˆÛË: Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· Ì * ÚÔ˜ ÕÁÈÔ ™Ù¤Ê·ÓÔ). °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 8:45,11:35, 13:45, 16:30, 21:14. ™¿‚‚·ÙÔ: 8:45, 11:35, 14:40. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:45, 10:00, 12:40, 14:10, 16:45, 19:00, 21:15. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:45, 10:00, 12:40, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿) 7:15, 8:30, 11:00, 14:10, 16:15, 18:15, 21:10. ™¿‚‚·ÙÔ: 7:15, 11:30, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10 (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:20, 9:20, 12:15, 14:10. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·: 8:30*, 9:30*, 10:30*, 17:30@, 18:45§. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 8:45*, 9:45*, 10:45*, 18:15@, 19:10§. ™ËÌ›ˆÛË:* ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ -∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. @ ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - π¿ÛÔÓÔ˜ - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ™Ù·‰›Ô˘ - £ËÛ¤ˆ˜ - ∞fiÏψÓÔ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ¶·Á·ÛÒÓ - 7¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - πÎ¿ÚˆÓ - ¢ÈÛÙfiÌÔ˘ - ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ - ∫ÔÚ‰ÂÏÈÔ‡ - ¶··Ú‹Á· - ªfiÙÛ·ÚË - §·Ú›Û˘ - ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ¡. ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. § ªÂÙ¿‚·ÛË: ∫. ∞ÊÂÙËÚ›· - §·Ú›Û˘ -∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ - §·Ú›Û˘ - ªfiÙÛ·ÚË - ¶··Ú‹Á· -ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ - ∞Ó··‡Ûˆ˜ - 7 ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ - ¶·Á·ÛÒÓ - ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ - ∞fiÏψÓÔ˜ - £ËÛ¤ˆ˜ - ™Ù·‰›Ô˘ - ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË - ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ §. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ - ∫. ∞ÊÂÙËÚ›·. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - °. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 12 Ï., Ï‹ÍË 22:30. ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË: 6:30 (·fi ¶·Ï·È¿), ·Ó¿ 14Ï., Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:30 (·fi ÕÓ·˘ÚÔ), ·Ó¿ 18Ï., Ï‹ÍË 22:30.

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡ EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÚ¤ÓˆÓ μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 5.30-7.30-10.25-12.25-15.25-17.25-19.25-21.2523.25. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 4.37-6.37-8.37-11.30-14.30-16.30-18.30-20.1822.30. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏: 6.00-7.20-8.30-9.41-10.46-I.C. 11.2011.50-12.52-I.C. 14.20-14.50-IC 16.19-16.45-17.38-I.C. 18.2419.00-I.C. 20.09-21.09-I.C. 22.19-23.34-4.18. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: I.C. 5.11-5.37-6.40-I.C. 7.04-8.00-9.20-I.C. 10.04-10.22-I.C. 12.04-12.58-14.25-I.C. 15.04-15.37-16.17-17.14I.C. 18.04-18.37-20.45-21.47-23.00. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 5.20-I.C. 6.33-I.C. 8.26-I.C. 11.26-I.C. 13.26-I.C. 16.26-I.C. 19.26-00.43. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: I.C. 7.18-I.C. 10.18-I.C. 12.18-I.C. 14.18-I.C. 16.15I.C. 18.18-I.C. 19.17-23.55. §∞ƒπ™∞-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 4.24-6.50-18.01. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 8.19-20.58. §∞ƒπ™∞-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 4.18-14.50 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-§∞ƒπ™∞: 7.25-15.43 Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ £EPINH™ ¶∂ƒπ√¢√À 22/6/2013-10/9/2013 °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 02.00*, 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. °Ú·ÌÌ‹ ∞ıËÓÒÓ ·fi μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 04.45, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó·:

07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.30, 18.00, 20.00, 22.00. ™∏ª∂πø™∂π™: 1. ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 02.00 μ√§√™-∞£∏¡∞ ∂∫Δ∂§∂πΔ∞π ª√¡√ ∫Àƒπ∞∫∏ μƒ∞¢À (ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ¢Â˘Ù¤Ú·˜). 2. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 04.45, 09.00, 12.00, 15.00 & 18.00 express. 3. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· BfiÏÔ˘-AıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.30 & 21.00 ̤ۈ AÏÌ˘ÚÔ‡. 4. T· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30 Aı‹Ó·-BfiÏÔ˜ & 13.30 BfiÏÔ˜-Aı‹Ó· ̤ۈ AÁ›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ¶·Ú·Û΢‹ & K˘Úȷ΋. °Ú·ÌÌ‹ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ·fi μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 05.45, 08.00, 10.15, 12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 20.30. ∞fi £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË: 08.15, 11.00, 13.15, 15.15, 17.15, 19.15, 21.15, 23.00. * ŸÏ· Ù· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μ√§√À-£∂™™∞§√¡π∫∏™-μ√§√À EXPRESS. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞, ™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.00, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√ & ∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 16.00, 18.00, 19.30, 21.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 12.45 (ÂÎÙfi˜ Δ∂Δ∞ƒΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00 (ÂÎÙfi˜ ΔƒπΔ∏™ & ™∞μμ∞Δ√À). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∫Àƒπ∞∫∏: 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.15, 15.00. ™∞μμ∞Δ√: 09.15. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30 (ÂÎÙfi˜ TÚ›Ù˘ & TÂÙ¿ÚÙ˘). ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 15.30. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ÙÔ˘ ™∞μμ∞Δ√À £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡∂π ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶Δ.-™∞μ.): 14.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 14.15, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∂ƒπ√¢√À 21/6-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏ & Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.45 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 07.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 18.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° ¶ƒøΔ∂À™ ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: VIS TRAVEL 24210 31059, 31060 FAX: 24210-34835 e-mail: vistravel@otenet.gr ∞¶√ 25/6/2013-8/9/2013 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: 10.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∂ª¶Δ∏: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ & 15.30: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: 08.15: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & 16.30: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “¶ƒøΔ∂À™” ∞¶√ 5/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.45, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

¢ƒ√ª√§√°π∞ HELLENIC SEAWAYS 1/7-31/8/2013 ∞¡∞Ãøƒ∏™∂π™ ∞¶√ μ√§√ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜™ÎfiÂÏÔ˜. 16.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. ΔƒπΔ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 09.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 14.30: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 17.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. ¶∂ª¶Δ∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 11.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 19.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 14.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜. 16.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. ™∞μμ∞Δ√: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 11.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 19.00: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: 07.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 12.00: FlyingCat 5: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜. 15.30: Artemis: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. 18.45: Express Skiathos: ™ÎÈ¿ıÔ˜-°ÏÒÛÛ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ - ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ - ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ∫ÂÓÙÚÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô HELLENIC SEAWAYS SPORADES SHIPPING & TRAVEL AGENCY ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ 33-38221 - μfiÏÔ˜ Δ.+302421023415, +302421035846, +302421023400 F.+302421020404 email: sporades2008@yahoo.com. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ FLYINGCAT 5 ¢ƒ√ª√§√°π∞ ¶∂ƒπ√¢√À 1/7-1/9/2013 ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢∂ÀΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-¶∞ƒ∞™∫.-™∞μ.-∫Àƒ.: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ KÚ·Ù‹ÛÂȘ: SPORADES TRAVEL 24210 23400-24210 35846

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ £∂™™∞§π∞™ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∂™ ∂¡√Δ∏Δ∂™ ª∞°¡∏™π∞™ ∫∞𠙶√ƒ∞¢ø¡ Δ∏§∂ºø¡π∫√ ∫∂¡Δƒ√ 24213 52405 °ƒ∞º∂π√ ∞¡Δπ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞ƒÃ∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 52712 24213 52713 °ƒ∞º∂π√ ¡√ªπ∫√À ™Àªμ√À§√À . . . . . . . . . . . . . .24213 52525 °ƒ∞º∂π√ ΔÀ¶√À & ¢∏ª. ™Ã∂™∂ø¡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 70927 24213 52538 TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100 TH§EºøNIKO KENTPO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076968

TM. TOYP. A™TYN. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . .2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199 EKAB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064931 ¢EH BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421055555 OTE BÏ¿‚˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13888 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10400 EXPRESS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1154 HELLAS SERVICE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6944121288 X¿ÓÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 TÛ·Áηڿ‰· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6980174172 MËϛ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™ . . . . . . . . . . . . . . . 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24213 54817 I¢IøTIKO KTEO . . . . . . . . . . .2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ A‰¤ÛÔÙˆÓ ZÒˆÓ N. IˆÓ›·˜ . . . . . . . . . .2428073111 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2428073702 ºπ§√∑øI∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞: . . . . . . . . . . . .24280 99973, 6938060539 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ. . . . . . . . . . . . . . . . .2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™ . . . . . . . . . . . . . . . .8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) ∫¤ÓÙÚÔ £ÂÚ·›·˜ ∂Í·ÚÙËÌ¤ÓˆÓ ∞ÙfiÌˆÓ ∫∂£∂∞ ¶π§√Δ√™: ...........................................24210 80246 - 23430 ∫∂£∂∞ ∂•√¢√™: ........................................2410 2545597 - 251853 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ . . . .24210 24628 KPATIKO™ AEPO§IMENA™ NEA™ A°XIA§OY .........................................................24280 76886

TA•I PA¢IOTA•I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24210 61000 A°PIA™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 92502 BE§E™TINOY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24250 22725 ANø §EXøNIøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ N. MA°¡∏™π∞™ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “∞ÁÁÂϤÙÔ˜” , ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50μ, ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚·Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË, §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50 & ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210 61114, °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89 & ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ÙËÏ. 24210 52702, ∫·Ï·ÓÙ˙‹ ∂ϤÓË, ∞Ó··‡Ûˆ˜ 69, ÙËÏ. 24210 81524, ∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” , ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210 69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· ÙÔ˘ πˆ¿ÓÓÔ˘, “∫Ô˘Ù›Ó·” , 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35, ÙËÏ. 24210 24070, §È‚ÔÁÈ¿ÓÓË £ÂÔÊ·Ó›·, “μÔ‡ÏÁ·ÚË” , ¶·Á·ÛÒÓ 76 & ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ, ÙËÏ. 24210 33022, §˘Ú›ÙÛË √.∂. “∏ °·Ï‹ÓË” , ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 & μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210 44444, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™.∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £. √.∂. “∏ ∞Ó¿ÛÙ·ÛȘ” , πˆÏÎÔ‡ 285, ÙËÏ. 24210 41000, ª¿ÏÏ·˜ ∞fiÛÙÔÏÔ˜, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210 20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” , ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞ & ƒÔ˙Ô‡, ÙËÏ. 24210 28341, ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ £Âfi‰ˆÚÔ˜, ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 10, ÙËÏ. 24210 51222, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ πˆ¿ÓÓ˘ & ™π∞ √.∂., 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 53, ÙËÏ. 24210 28555, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “ΔÂÏÂ˘Ù·›· ºÚÔÓÙ›‰·” , πˆÏÎÔ‡ 323, ÙËÏ. 24210 40179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223 & ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙËÏ. 24210 48600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” , πˆÏÎÔ‡ 98∞ & §. μ‡ÚˆÓÔ˜, ÙËÏ. 24210 51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 & º. πˆ¿ÓÓÔ˘, ÙËÏ. 24210 34552, ΔÛԇη˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ “¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ΔÛԇη” , ¶·Á·ÛÒÓ 88∞, ÙËÏ. 24210 76119. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: (ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” , ∞¯ÈÏϤˆ˜ 97, ÙËÏ. 24220 23332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜, μfiÏÔ˘ 22, ÙËÏ. 24220 23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘”, ∞ıËÓÒÓ 33, ÙËÏ. 24220 23214. ∑·ÁÔÚ¿: ∫Ô˘Ú¤Ï·˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ÙËÏ. 24260 23255. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “∏ °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ ∞ÁÁ¤ÏˆÓ” , ÙËÏ. 24270 21748. ª∏ ª∂§∏ Δ√À ™øª∞Δ∂π√À 1. ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295 & ΔÚÈÎÔ‡Ë, ÙËÏ. 24210 43333. 2. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210 44954. 3. ΔÚfiÌ·ÓÙ˙˘ ª·ÓÒÏ˘, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 251, ÙËÏ. 24210 49561.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. μÈÔ·Ï·ÈÛÙ¤˜ ˘·›ıÚÈÔ˘ Ï·Ófi‰ÈÔ˘ ‹ ÛÙ¿ÛÈÌÔ˘ ÂÌÔÚ›Ô˘. 2. ¢È¿ÛËÌË ∞ÁÁÏ›‰· Û˘ÁÁڷʤ·˜ Ù˘ “ŒÌÌ·” - Œ¯Ô˘Ó οÙÈ ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓÔ ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙÔ˘˜. 3. ™˘ÛÙ·ÙÈο ÙÔ˘... Ï›Ô˘˜ - À‰Ú·›Ô˜ Ó·˘Ì¿¯Ô˜ ÙÔ˘ 1821. 4. ΔÌ‹Ì· ¤Á¯ÔÚ‰ˆÓ ÌÔ˘ÛÈÎÒÓ ÔÚÁ¿ÓˆÓ. 5. ∫·Ù¿ÏËÍË ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎÒÓ ÔÓÔÌ¿ÙˆÓ - ∏ ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ ÛÙËÓ... ·ÚÁÎfi. 6. ◊Ù·Ó ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ∑·˝ÌË - ™˘Ó¤ıÂÛ ÙÔÓ ‡ÌÓÔ “∫˘‚¤ÚÓ· μÚÂÙ·Ó›·” . 7. °¿ÏÏÔ˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ ÊÈÏfiÛÔÊÔ˜, Âͤ¯Ô˘Û· ÌÔÚÊ‹ ÙÔ˘ ¢È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. 8. ∞·ÓÙ¿ÂÈ ÛÙÔ fiÛÔÈ - ÿ‰È· Î·È ...ÂÚ˘ıÚ¿. 9. ŒÓÈÍ ÛÙÔ ·›Ì· ÙËÓ Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋ ·fiÂÈÚ· Ù˘ “¶·ÚÈÛÈÓ‹˜ ∫ÔÌÔ‡Ó·˜” - ºÔÚÈ¤Ù·È Û ϷÈÌfi Á˘Ó·ÈΛÔ. 10. ¶fiÏË Ù˘ √ÏÏ·Ó‰›·˜ - ∫Ú·Ù›‰ÈÔ Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜. ∫∞£∂Δ∞ 1. ™˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤Ó· ÔÚ˘ÎÙ¿ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ Á˘ ηٿÏÏËÏ· ÁÈ· ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢ÛË. 2. ∫È ·˘Ùfi ÙÔ ¯ˆÚ¿ÊÈ ı· ÏËÚÒÓÂÈ... ¯·Ú¿ÙÛÈ - ∂›Ó·È Û ÛÂÈÚ¿ ÛÙË... ÛÂÈÚ¿. 3. Δ· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ ÔϤÌÔ˘ - ∂ÈÊ·Ó‹˜ °¿ÏÏÔ˜ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˜ Ì ÙȘ Ì·ÁÂ̤Ó˜ “ÓÂÎÚ¤˜ ʇÛÂȘ” ÙÔ˘. 4. ∞ÔÙÂÏ› ̤ÛÔ ÂϤÁ¯Ô˘ ÁÓÒÛÂˆÓ - ∞ÓÙÚÈÎfi ÈÙ·ÏÈÎfi fiÓÔÌ·. 5. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈ΋ ‚¿ÛË ·˘Ù¤˜. 6. °ÂÚÌ·Ófi˜ ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ÙÔ˘ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ˘. 7. ŸÓÔÌ· ÙÔ˘ °È·ˆÓ¤˙Ô˘ ÛÎËÓÔı¤ÙË ∫Ô˘ÚÔÛ¿‚· - ∏ ¡¤· Â›Ó·È ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∞ÚÁÔÏ›‰·˜. 8. ªÔÚÒ, ¤¯ˆ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ڿ͈ οÙÈ - ªÔ˘ÛÈ΋ ÓfiÙ·. 9. ÷˚‰Â˘ÙÈÎfi Á˘Ó·ÈΛԢ ÔÓfiÌ·ÙÔ˜ - √ÚÈ˙fiÓÙÈ· ‰ÔοÚÈ· ¿Óˆ ·fi fiÚÙ˜ Î·È ·Ú¿ı˘Ú·.

Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 13.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 15.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 12.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 08.15 & 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∂/°-√/° “∞ƒΔ∂ªπ™” ∞¶√ 4/7-8/9/13 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.40, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ Î·È °ÏÒÛÛ·. Δ∂Δ∞ƒΔ∏ & ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ· & ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 11.00 & 19.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 16.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·.

10. ¢ÂÓ Ï›ÂÈ ·fi ηӤӷ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ (ÍÂÓ.) - ¶ÚˆÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÛÙËÓ Ù·ÈÓ›· “∫‚Ô μ¿ÓÙȘ” . ∏ §À™∏ Δ√À ™Δ∞Àƒ√§∂•√À √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1. ∫∞™Δ∞¡∞¢∂™ 2. √™Δ∂¡ - ∫Àº∞ 3. π¶ ™∞Ãπ¡∏™ 4. Δ∞™Δπ∂ƒ∞ 5. ∞ƒ∞ - Δƒ∞ª¶∞ 6. ™Δƒ∂πΔ - ∞ƒ¡ 7. ª√¡Δ∂™∫π∂ 8. Δ√™√π - ∫∫ 9. Δπ∂ƒ - ∫√§π∂ 10. ∞ƒ¡∂ª - ™∞∞ƒ. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∫√πΔ∞™ª∞Δ∞ 2. ∞™¶∞ƒΔ√ - πƒ 3. ™Δ - ™∞ƒ¡Δ∂¡ 4. Δ∂™Δ - ∂Δ√ƒ∂ 5. ∞¡∞πΔπ∂™ 6. Ã∂ƒΔ™√∫ 7. ∞∫πƒ∞ - ∫π√™ 8. ¢À¡∞ª∞π - §∞ 9. ∂º∏ - ¶ƒ∂∫π∞ 10. ™∞™ª∞¡ ∫∂ƒ.

∫ƒπ√™ ™‹ÌÂÚ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ ·˘ÍË̤ÓÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· Ù· ˘ÏÈο ·Á·ı¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·Û˘Úı›Ù Û Û·Ù¿Ï˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 7-44-32-34-5-2. Δ∞Àƒ√™ £· ·ÎÔ‡ÛÂÙ οÔÈ· ηϿ Ó¤· Û‹ÌÂÚ· ›Ù ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi ›ÛÙ ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 64-30-33-23-4-9. ¢π¢Àª√π ∞ÚÔÛ‰fiÎËÙ˜ Î·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ÚÔ·„ÂÈ ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ÎÂÚ·˘ÓÔ‚fiÏÔ˜ ¤ÚˆÙ·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 4-3-22-12-34-9. ∫∞ƒ∫π¡√™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· ÂÚ¿ÛÂÙ ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ ÛÙÈÁ̤˜ Ì ÙËÓ ·Ú¤· Û·˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi Û·˜ Û‡ÓÙÚÔÊÔ. ∏ „˘¯ÚfiÙËÙ¿ Û·˜ ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ οÏÔ ÛÙË Û¯¤ÛË Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 76-3920-22-12-3. §∂ø¡ £· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ ÁÈ· ÂÛ¿˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î·È ı· Ӥ˜ ÚÔÔÙÈΤ˜ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó ÌÚÔÛÙ¿ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-33-23-4-39-2. ¶∞ƒ£∂¡√™ Δ·ÎÙÔÔÈ‹ÛÙ ¿ÌÂÛ· Ù· ¯Ú¤Ë Û·˜ Î·È ÌËÓ ·ÓÔ›ÁÂÛÙ ·ÎfiÌË Î·È ·Ó Û·˜ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8739-20-22-12-3.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ Ù‡¯Ë Â›Ó·È Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Û·˜ Û‹ÌÂÚ·, ÙÒÚ· È· Î·È Û‡ÓÙÔÌ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, ı· Â›Ó·È ÈÔ Â˘ÓÔ˚ο ÛÙÔÓ ÂÚˆÙÈÎfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi ÙÔ̤·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 15-39-20-33-23-4. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Î·Ï‹, ·ÚΛ Ó· Â›Ó·È Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈ΋ Î·È ÂÛ›˜ Ó· ÙËÓ ¿ÚÂÙ ÛÔ‚·Ú¿. ∂˘Î·Èڛ˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ʇÛ˘ ÌÔÚ› Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 8-4-33-23-45-6. Δ√•√Δ∏™ £· ˙‹ÛÂÙ ¤ÓÙÔÓ˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ·ÔʇÁÂÙ ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÛÙÂÓÒÓ Û¯¤ÛÂˆÓ Ì ÚfiÛˆ· ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 14-39-20-44-34-5. ∞π°√∫∂ƒø™ ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ÛÙȘ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 85-40-33-45-6-22. À¢ƒ√Ã√√™ £· Ú¤ÂÈ Ó· ›ÛÙ ˘ÔÌÔÓÂÙÈÎÔ› Î·È Ó· ‰Â¯Ù›Ù ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Ì ıÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙÂ Î·È Û ¿ÏÏ· ‚‹Ì·Ù·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 74-30-44-34-5-6. πãÀ∂™ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ÛÙË Û‡Ó·„Ë Û˘ÌʈÓÈÒÓ Î·È ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚΋. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 63-20-33-28-2-11.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∂ª¶Δ∏ 1 AY°OY™T√À 2013

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ ¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF ¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.00 06.20 08.20 08.45 09.10 09.40 10.20 10.45 11.10 11.40 12.10 12.40 13.00 13.30 14.00 14.30 15.30 16.30 17.30 17.45 18.45 19.45 20.00 20.50 20.55 21.00 22.00 23.45 00.45 01.45

Office: An American workplace ºª live (∂) Duck dodgers Tom and Jerry kids Lazy town Baby looney tunes Xiaolin showdown ¶fiÎÂÌÔÓ ŒÓ·˜ Û·ÏÔ˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ·Ó Scooby Doo ª¿ÙÌ·Ó: ¡¤Â˜ ÂÚÈ¤ÙÂȘ Sylvester and Tweety mysteries Ben 10: Alien force Generator rex Road runner show ∂ȉ‹ÛÂȘ Suburgatory The secret circle Mike & Molly ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Christine Joey ∂ÍÂÏ›ÍÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ıÏËÙÈΤ˜ Âȉ‹ÛÂȘ ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ Without a trace “ŒÓ·˜ ·ÍÈfiÙÈÌÔ˜ ·ÚÈÔ˜” Cold case The vampire diaries “∫Ô›Ù· ÙÈ ¤ÁÈÓ”

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

06.00 07.45 09.45 10.00 11.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.30 23.00 00.15 02.30

Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ÃÚÒÌ·Ù· ∂ÏÏ¿‰·˜ ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· Δ·Íȉ‡ÔÓÙ·˜ Ì ÙÔ £‡ÌÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ Doctors live (∂) ÛÏÈ· Ì›ÏÈ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ √˘‰¤Ó ÎÚ˘ÙfiÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

06.00 07.00 11.00 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 18.00 18.10 19.10 20.00 21.15 22.15 23.15 24.00 01.00 02.00 04.00 05.00 05.20

∂ÏÏ¿˜ ÙÔ ÌÂÁ·ÏÂ›Ô ÛÔ˘ ¶ÚˆÈÓfi ∞¡Δ1 FTHIS TV ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ Karadayi ∂ȉ‹ÛÂȘ Blind date ∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∂ȉ‹ÛÂȘ °È¿ÓÓ˘ Ô fiÌÔÚÊÔ˜ ∏ Úfi‚· ÙÔ˘ Ó˘ÊÈÎÔ‡ The X-Factor audition √§∞ hot Criminal minds Ezel ΔÔ ∫·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ∑¢Á¿ÚÈ·

05.45 06.45 10.00 12.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.15 22.30 23.40 00.50 01.00

Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ¶ÚˆÈÓfi MEGA ¶ÚˆÈÓfi mou ∏ ÒÚ· Ë Î·Ï‹ ªÈÎÚÔÌÂÛ·›ÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ √È ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó È· ∞Û˘Ó‹ıÂȘ ‡ÔÙÔÈ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞˘ı·›ÚÂÙÔÈ ◊Úı ÎÈ ¤‰ÂÛ ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ÁÂÓÓÈ¤Ù·È ∂ȉ‹ÛÂȘ £·Ó¿ÛÈÌË ÔÌÔÚÊÈ¿ 50-50 Justified ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞›ÛÙÂ˘Ù· Î·È fï˜ ÂÏÏËÓÈο

¶H§IO 48 UHF

06.00 07.00 07.45 08.00 09.45 10.00 11.00 12.00 12.50 14.00 15.00 17.25 17.30 18.30 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00

111111111111111111111111111

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 14.45 17.00 17.50 18.45 20.55 21.55 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15

¶ÚÒÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ΔÒÚ· The “F” word It’s me or the dog Life ª·ÁÂÈÚ‡ˆ ÔÈÎÔÓÔÌÈο Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ ÛÙȘ 7 ∂ȉ‹ÛÂȘ ECO news The defenders NCIS §Ô˜ ÕÓÙ˙ÂϘ A gifted man Primeval Last man standing America’s next top model

07.00 08.00 10.30 11.30 14.50 15.00 17.00 17.05 18.00 19.30 20.30 21.10 22.30 00.50 00.55 01.00 01.05 03.00 05.00

∂ȉ‹ÛÂȘ ¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ¶Â˜ ÙÔ ÛÙÔÓ ASTRA ASTRA market ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¶¿Ì ÛÙÔ›¯ËÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÓËÌÂÚˆÙÈÎfi Ì·Áη˙›ÓÔ ∫Ò‰Èη˜ Ì˘ÛÙËÚ›ˆÓ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ı¤·ÙÔ˜ ÎfiÛÌÔ˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ªÂÙ·Ê˘ÛÈο Î·È ·ÓÂÍ‹ÁËÙ· ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· Night zone ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂)

01.00 02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

£E™™A§IA TV 111111111111111111111111111

07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.30 14.40 16.00

09.30 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 20.30 21.00 22.00 22.10 23.30 01.00

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ªÔ˘ÛÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª·ÁÈÎfi˜ Ê·Ófi˜ ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò· º˘Ù¿ Î·È ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈΤ˜ ıÂÚ·›˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ¶ÚfiÛˆ· Î·È ¤ÚÁ· √ ̇ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË ∏ ·Ï‹ıÂÈ· ÁÈ· ÙȘ ÛÙ·˘ÚÔÊÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ Δ·Ó˙·Ó›·-Living room ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋: ¶ÚfiÛˆ· Î·È ¤ÚÁ· (∂) √ ̇ıÔ˜ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË (∂)

111111111111111111111111111

06.20 07.15 08.30 12.35 13.15 13.55 14.00 18.00 18.40 18.45 19.45 20.50 22.00 23.00 24.00 03.30 04.00

∂Èı˘Ì›Â˜ 3-2-1 ¢ËÌÔڷۛ˜ ∞ÏËıÈÓ‹ ·Á¿Ë ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢ËÌÔڷۛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÚˆÈÓfi˜ ηʤ˜ Ciao ∫ÏÂÌ̤ÓË ˙ˆ‹ ∂Èı˘Ì›Â˜ ŒÚˆÙ·˜ ÎϤÊÙ˘ ¢ËÌÔڷۛ˜ Birth stories ÕÁÁÈÁÌ· „˘¯‹˜ (∂)

American idol Macqyver £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ Õηٷ ̿ηٷ Ì ٷ ∑Ô˘˙Ô‡ÓÈ· £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ La patrona Avenida Brazil ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔÈ ı· Ê¿Ì ۋÌÂÚ· Ì·Ì¿; (∂) Glee ¶¤‰Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ Avenida Brasil Two and a half men Glee À¤ÚÔ¯· Ï¿ÛÌ·Ù· √È ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓfiÌÔ˘ ª¤Î· 10Ë ÂÓÙÔÏ‹ CSI Miami ÕÏϷͤ ÙÔ Patras aller retour £˘Ú›‰· ÙËÏÂÒÏËÛ˘ ∂ÈÎfiÓ˜

16.10 17.10 17.15 18.00 19.00 19.05 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 01.30 03.00 04.30

√‰ÔÈÔÚÈÎfi ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ªË ÌÔ˘ ÂȘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ §·Û‹ıÈ ·’ Î·È ‚’ ̤ÚÔ˜ “√ ‰È¿‚ÔÏÔ˜ Î·È Ë Ô˘Ú¿ ÙÔ˘” ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ∞ÛÙÚÔÂϤÎÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “∞‰¤Î·ÚÔÈ ÂÚˆÙÂ˘Ì¤ÓÔÈ” °ÂÁÔÓfiÙ· “The last ride” ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ™‡ÓÙÔÌÔ ‰ÂÏÙ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ “Timer rider” “The killing kind” ªË ÌÔ˘ ÂȘ

∫ˆÌÈÎÔÙÚ·ÁÈΤ˜ ÛÎËÓ¤˜ ÂÎÙ˘Ï›ÛÛÔÓÙ·È, fiÙ·Ó, ¤Ó· ‚Ú¿‰˘, Ë Î·ÎÔÌ·ıË̤ÓË ÎfiÚË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¢ËÌfiÛÈ·˜ Δ¿Í˘, ¤Ó·˜ ËıÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÌÈ· Û›ڷ ηÎÔÔÈÒÓ Î·È ¤Ó·... ÙÒÌ·, ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ù˘¯·›· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÛËÌ›Ô! ∂ΛÓË, ·Û˘Ó‹ı˘ ‡ÔÙË ÁÈ· ÊfiÓÔ, ÂΛÓÔ˜ ·Û˘Ó‹ıÈÛÙ· ·Ó‡ÔÙÔ˜ ÛÙÔÓ ¤ÚˆÙ· Î·È ÙÔ ÙÒÌ· ÂÍ·Ê·Ó›˙ÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ·’ Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜...

MEGA 16.00

∂ÁÎÏ‹Ì·Ù· ∫ˆÌˆ‰›· ηٷÛÙ¿ÛˆÓ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1998, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÓÙÒÓË Δ¤ÌÔ˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙Ë·Ó·ÁÈÒÙ˘, ÀÚÒ ª·Ó¤, ª·Ú›· ∫·‚ÔÁÈ¿ÓÓË, ∫ÒÛÙ·˜ ∫fiÎÏ·˜, ºˆÙÂÈÓ‹ ª·Í‚¿ÓË.

√ ∞¯ÈÏϤ·˜ ·Ó·Î·Ï‡ÙÂÈ ÙË ¯·Ì¤ÓË ÙÔ˘ ·‰ÂÏÊ‹, ∫ÔÚ›Ó·, ̤۷ ·fi ÌÈ· ÂÎÔÌ‹ ·Ó·˙‹ÙËÛ˘ ¯·Ì¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. √ ÊÈÏ¿ÛıÂÓÔ˜ ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘˜, ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜, ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓÔ˜ Ô˘ ‚ڋΠÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹ ı· Â›Ó·È È· ηχÙÂÚË ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ. ŸÌˆ˜ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ∫ÔÚ›Ó·˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì˘ÛÙÈÎfi, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó. ∏ Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ·, Ë ºÏfiÚ·, Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓË ·fi ÙÔ Á¿ÌÔ Ù˘ Î·È ı˘Ì¿Ù·È Ì ÓÔÛÙ·ÏÁ›· ÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi Ù˘ ÊÏÂÚÙ Ì ÙÔÓ ∞ϤÎÔ.

∞¡Δ1 19.10

ŒÓ·˜ ·ÍÈfiÙÈÌÔ˜ ·ÚÈÔ˜ ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2009, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ªÚ¿È·Ó ∫fiÂÏÌ·Ó, ¡Ù¤È‚ÈÓÙ §Â‚ȤÓ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÈÎÏ ¡Ù¿ÁÎÏ·˜, ™Ô‡˙·Ó ™·Ú¿ÓÙÔÓ, ¡Ù¿ÓÈ ¡Ù μ›ÙÔ.

√ ªÂÓ ∫¿ÏÌÂÓ Â›¯Â fiÛ· ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈı˘Ì‹ÛÂÈ ¤Ó·˜ ¿-

ÓÙÚ·˜: ªÈ· ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË, ÌÈ· fiÌÔÚÊË Î·È ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Û‡˙˘ÁÔ, ÌÈ· ÁÏ˘ÎÈ¿ ÎfiÚË Î·È ¤Ó· ˘¤ÚÔ¯Ô ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ ª·Ó¯¿Ù·Ó. ŸÏ· ·˘Ù¿ ϤÔÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ì·ÎÚÈÓ‹ ·Ó¿ÌÓËÛË. √ ªÂÓ ¯¿ÓÂÈ Ù· ¿ÓÙ· ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·‰˘Ó·Ì›·˜ ÙÔ˘ Ó· ·ÓÙÈÛÙ·ı› ÛÙȘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ ÙÔ˘! ¢ÂÓ ÂÁηٷÏ›ÂÈ ÙË Ì¿¯Ë, ÁÈ·Ù› ͤÚÂÈ Ó· ÂÏ›ÛÛÂÙ·È.

STAR 22.00

£Â¿Ì·Ù·

Su - Doku §À™∏ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘

EYKO§O

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„ÈÓ Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

¢Y™KO§O

EYKO§O

∫ˆÌˆ‰›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1996, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∫ÒÛÙ· ∫ÈÌÔ‡ÏË. ¶·›˙Ô˘Ó: μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜, ∂Ï¢ıÂÚ›· ƒ‹ÁÔ˘, Δ˙¤Û˘ ¶·Ô˘ÙÛ‹, ∂‚Âϛӷ ¶·Ô‡ÏÈ·.

£∂ƒπ¡√ ™ÈÓÂÌ¿ Cine ªÂÛfiÁÂÈÔ˜

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

∂•øƒ∞´™Δπ∫∏

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: ∞¶√ 1-7/8/13

TËÏ.:24210 30303

∞I£√À™∞ 1

www.exoraistiki.gr www.facebook.com/exoraistiki

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

Δ√Àƒª¶√: ( ª∂Δ/¡√-∫π¡/¡∞ ™Ã∂¢π∞): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:30.

“HANNA ARENDT”

°√À§μ∂ƒπ¡: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 20:20-23:00.

“√È È‰¤Â˜ Ù˘ ¿ÏÏ·Í·Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ”

∞π£√À™∞ 2

∏̤Ú˜ ¶ÚÔ‚ÔÏÒÓ 30, 31 πÔ˘Ï›Ô˘ Î·È 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌfiÓÔ Ì›· ÚÔ‚ÔÏ‹ ÛÙȘ 22.00.

°√À§μ∂ƒπ¡ 3D: ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21:00. √π ª∂°∞§√π ¡Ô 2:¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18:50-23:30. √π ∞π£√À™∂™ 3 & 4 £∞ ¶∞ƒ∞ª∂π¡√À¡ ∫§∂π™Δ∂™ ∂ø™ 22/8/13


40

¢Â›ÁÌ·Ù·ÁÚ·Ê‹˜

¶¤ÌÙË 1 A˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2013

ΔÂÏÈο Ë ¢∏ª∞ƒ ¤Ê˘Á ‹ ÂΉÈÒ¯ıËÎÂ; ΔÔ˘ ¶∞¡∞°πøΔ∏ ¢. ¶∞¡∞°πøΔ√À

√ ·Ó·ÛÙÔ¯·ÛÌfi˜ ¿Óˆ ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ÁÂÁÔÓfiÙ· - Ù¤ÏÔ˜ ÙÚÈÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î·È Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ó¤·˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ - Ì ‚¿ÛË Î·È ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ›Ûˆ˜ ‚ÔËı¿ÂÈ Ó· Í·Ó·ÙÂıÔ‡Ó ÔÚÈṲ̂ӷ ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. §fiÁÔ˘ ¯¿ÚË, Ë ¢∏ª∞ƒ “¤Ê˘Á” ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ‹ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· “ÂΉÈÒ¯ıËΔ , ÌÈ· Î·È Ô ™·Ì·Ú¿˜ Î·È Ë ÂÈÙÂÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÎÙ›ÌËÛ·Ó fiÙÈ ·ÔÙÂÏ› ÂÓÙ¤ÏÂÈ ÔÏÈÙÈÎfi ÂÌfi‰ÈÔ ÛÙÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘, ÂÓfi„ÂÈ ÙˆÓ ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓˆÓ ÂÍÂϛ͈Ó. ∂¿Ó ˘Ôı¤ÛÔ˘Ì fiÙÈ Ë ¢∏ª∞ƒ ‰ÂÓ ¤Ê¢Á ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ı· ÌÔÚÔ‡Û .¯. Ó· ‰Â¯ı› ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË ÛÙÔ “¯·Ú¿ÙÛÈ Ù˘ ¢∂∏” Î·È ÁÈ· ÙÔ 2014; ΔËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ÂÈÛÊÔÚ¿˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ̤¯ÚÈ Î·È ÙÔ... 2016; ΔËÓ ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÔÚ›Ô˘ ÛÙȘ... ÔÌ·‰ÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ; ΔËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ¶Ú¿ÍË ¡ÔÌÔıÂÙÈÎÔ‡ ¶ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ˘ÔÁÚ·ÊfiÌÂÓË ·fi... ÙÚÂȘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜; ΔÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ‹ ÙËÓ È‰ÈˆÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, Ô˘ ›¯·Ó... ·ÔÎÏ›ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Û˘Ìʈӛ· Î.Ï.; ™‡ÌʈÓÔÈ: ªÈ· Û‡Á¯ÚÔÓË ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË, Â˘Úˆ·˚΋ Î·È ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋. ∞ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ‰›Î·ÈË Î·È ıÂÛÌÈο ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋. ∞Ó ·Ó·ÈÚ¤ÛÂÈ Î·È ÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÙÔ˘ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ù˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ë ›‰È· Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È ·˘ÙÔηٷÚÁ›ٷÈ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÛˆÙËÚ›·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Â¿Ó Ì·˙› Ì ÙȘ “Ù·˘ÙfiÙËÙ˜” ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÂÙ·›ÚˆÓ ‰ÂÓ “Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ” Î·È Ë ‰È΋ Ù˘. ∞˘Ù‹ ı· ‹Ù·Ó Ë ˘‡ı˘ÓË ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘... Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÓÙ‡ˆÛË fiÙÈ ·fi ¤Ó· ÛËÌÂ›Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ ›‰Â ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ¢∏ª∞ƒ Û·Ó “‚·Ú›‰È” ... ¶ÚÔ·ÙÂÈ Î·È ·fi ÙË ÛÙ¿ÛË ÂÈÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, Ï.¯. ÛÙÔ “·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙÈÎfi” Î·È Û ¿ÏÏ· ı¤Ì·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÎÏËÚfi “ÌÓËÌÔÓÈ·Îfi ˘Ú‹Ó·” . ŒÙÛÈ ÂÍÒıËÛ ÙË ¢∏ª∞ƒ Ó· “·Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ” , ¤¯ÔÓÙ·˜ ΢ڛˆ˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙȘ “·Û‡Ì‚·Ù˜” Ì ÙË ¢∏ª∞ƒ ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÌÂıfi‰Ô˘˜ Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó... ∏ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë “ÎÔڇʈÛË” ÙÔ˘ ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ı· ÂȂ‚·ÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘ “ÏfiÁÔ˘ ÙÔ ·ÏËı¤˜” . ∂›Ó·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ Ë Ó¤· ΢‚¤ÚÓËÛË, ·Ú¿ ÙȘ “Ù˘Ì·ÓÔÎÚÔ˘Û›Â˜” ÂÚ› “Ó¤·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜” , ·¤Ê˘Á ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ - fi¯È Ù˘¯·›· - Ó· ÙËÓ ÂÌÊ·Ó›ÛÂÈ... (∞fi ÙÔ “∂£¡√™” )

TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË, rallis@e-thessalia.gr

μÔÏÈÒÙ˜ Ì ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÂÚÁ·ÌËÓ¤˜ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÛÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜. Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ó· Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· Ó· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙȘ ·Ó·Î·Ï‡„ÂȘ Î·È ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÙÔ˘˜. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì ÙÔ ‚ÈÔÏfiÁÔ ¢. ∏ÏÈfiÔ˘ÏÔ, Ì ·ÚÔ˘Û›· ÛÙËÓ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ·, Ô˘ ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÛËÌ·ÓÙÈο ÂÈÙ‡ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ηÚΛÓÔ˘. ™ÙÔÓ ÙÔ̤· ÙˆÓ ÂÈÛÙËÌÒÓ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ›¯·Ó ¿ÓÙÔÙ ÌÂÁ¿Ï˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜. ∏ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·fi ÙȘ ÈÔ ÛÔ˘‰·›Â˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫¤Ú‰È˙·Ó ÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË, ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ¿ÏψÓ. ¢È¤ÚÂ·Ó. ΔȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰ÂηÂٛ˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó. ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿ ‹Ú ÌÂÁ¿ÏË ‰‡Ó·ÌË Û ‚·ıÌfi Ô˘ Ô Î¿ı ¤Ó·˜ ¤Î·Ó fi,ÙÈ ‹ıÂÏÂ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ fiÊÂÏfi˜ ÙÔ˘. ∏ Ì›˙· ‰˘Ó¿ÌˆÛÂ. ΔÔ ÚÔ˘ÛʤÙÈ Î˘ÚÈ¿Ú¯ËÛÂ. ∏ ÎÔÈÓˆÓ›· ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· Û ·˘Ù¿ Î·È ÏÈÁfiÙÂÚ· ÛÙ· ÚfiÙ˘· ˙ˆ‹˜ Ô˘ ‰È·ÌfiÚÊˆÓ·Ó Ì ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘˜ ηٷÍȈ̤ÓÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ¿ÏÏ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·, ÌÂÚÈο ·fi Ù· ÔÔ›· ·ԉ›¯ÙËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÚ‚Ͽ. √ ÙfiÔ˜ fï˜ ¤¯ÂÈ ¿ÏÈ ·Ó¿ÁÎË ·fi ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Ì˘·Ï¿. Ÿˆ˜ Î·È ·fi ÙË Ì·ÙÈ¿ ÂÎÂ›ÓˆÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤Ê˘Á·Ó ÁÈ· ÛÔ˘‰¤˜ ‹ ÁÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ó· ¿ÓÔÈÍ·Ó Ù· ÊÙÂÚ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·ÏÏÔ‡ ›Ù ·fi ·Ó¿ÁÎË Â›Ù Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó Î·È ‚ϤÔ˘Ó ÙË ¯ÒÚ· ˆ˜ ŒÏÏËÓ˜ Î·È ∂˘Úˆ·›ÔÈ, ηıÒ˜ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙˆÓ ÈÔ ·Ó·Ù˘ÁÌ¤ÓˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ. ΔÔ È‰·ÓÈÎfi ‚¤‚·È· ı· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ô Â˘ÏÔÁË̤ÓÔ˜ ηٿ Ù· ¿ÏÏ· ÙfiÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ¿ÊËÓ ӷ οÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Â‰Ò ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·Ó·ÓÂÒÛÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÙÔ˘˜ Ù· ·ÙÙ·Ú· Ù˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤Ó˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜.

√È ÂÈıÂÙÈΤ˜ ·Ù¿Î˜ ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ƒ¤ÌÔ˘, Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠˆ˜ ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ̤ÛÔ˘ ŒÏÏËÓ·, ·¤Ó·ÓÙÈ Û °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜, Ì ÙË ‰È¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ‹Ú·Ó ÛÂ Â˘Úˆ·˚ο ª¤Û·, ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÏϤ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜. ∞ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ï›Á˜ ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi Ù· Û‡ÓÔÚ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÂÓÙÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË ª‡ÎÔÓÔ ·fi fiÔ˘ ‰fiıËÎÂ Ë ·ÊÔÚÌ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÚfiÛˆÔ. ¶¿ÚÙÈ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó Ó· Á›ÓÔÓÙ·È Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰È·ÛΉ·ÛÙ¤˜ ı· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ·ÚÂÏ·‡ÓÔ˘Ó. ÕÓÙ fï˜ Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ Ôχ·ı˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¯ÒÚ·˜, fiÙ·Ó ·Ú¿ ÙȘ ı˘Û›Â˜ ÔÏÏÒÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ, fi¯È ‚¤‚·È· ‰È·ÛËÌfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ ηıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ¿ÏÏË ‰È¿ÛÙ·ÛË. ∂›Ù ÂÂȉ‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “¯ÔÚËÁÔ›” , ›Ù ÂÂȉ‹ ·fi οÔ˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÏÂÊÙ¿, Ô-

ÚÈṲ̂ÓÔÈ ˙Ô˘Ó Û·Ó Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‰ÂηÂÙ›· Ô˘ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· “ÁÈÓfiÙ·Ó fi·” . ªÔ-

Ú› Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ì ‰˘ÛÈÛÙ›· fiÙ·Ó Û‹ÌÂÚ· ·˘ÙÔ› ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›·.

ʈÙfi: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °È¿ÓÓ·ÚÔ˜

T‡Ô˜

ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÁË ‹ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ÙÂÓÙˆıÔ‡Ó ÚÔ˜ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛ‹ ÙÔ˘; ¶·È¯Ó›‰È· ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi Ô˘ ı· Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘Ùfi ÙÔ Ì‹Ó· Ì ÙËÓ ¶·ÓÛ¤ÏËÓÔ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘.

∏ ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È ¶‹ÏÈÔ Δ˘ ÕÓÓ·˜ ¢·ÌÈ·Ó›‰Ë

™ÙÔ ‰›ÏËÌÌ· ‚Ô˘Ófi ‹ ı¿Ï·ÛÛ· Ë ·¿ÓÙËÛË, ‚¤‚·È·, Â›Ó·È ¶‹ÏÈÔ. Δ· ¤¯ÂÈ Î·È Ù· ‰‡Ô, ·ÏÏ¿ ‚¿˙ÂÈ ¿ÏÏÔ ‰›ÏËÌÌ·: ¡· ̤ÓÂȘ Û ¯ˆÚÈfi ÙÔ˘ ‚Ô˘ÓÔ‡ ‹ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜; ¡· ÌÔÚ›˜ Ó· ËÁ·›ÓÂȘ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ٷ Ô‰·Ú¿ÎÈ· ÛÔ˘ ‹ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ·˘ÙÔΛÓËÙÔ; °È· ̤ӷ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ ˘‹ÚÍ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜. ÕÎÔ˘Á· ÁÈ’ ·˘Ùfi, Ë ÌÈ· ÁÈ·ÁÈ¿ ›¯Â ʇÁÂÈ ·fi ÙË ¢Ú¿ÎÂÈ·, ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î¿Ùˆ ·’ Ù· ÿÓÈ· Î·È ¿Óˆ ·’ ÙËÓ ∞ÁÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Í·Ó·Á‡ÚÈÛ ÔÙ¤, Î·È ‰ÂÓ ÙËÓ ÚfiÏ·‚· Ó· Ù’ ·ÎÔ‡ˆ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ·fi ÚÒÙÔ ¯¤ÚÈ. °È· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÔÈ fiÏÂÌÔÈ ÎÈ ÔÈ Û˘ÌÊÔÚ¤˜ ÎÈ ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÙÔ˘ Ù·ÍȉÈÔ‡ ‰ÂÓ ¿ÊËÓ·Ó Î·Ó¤Ó·Ó ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· οÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË. ∏ ÌËÙ¤Ú· ÌÔ˘ ÚˆÙÔÁÓÒÚÈÛ ÙÔ ¯ˆÚÈfi Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÛÙ· Û·Ú¿ÓÙ· ¤ÓÙ Ù˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÙfiÙ ·ÍÈÒıËÎÂ. ¢ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’70, ÙfiÙ Ô˘ ¯·Ï¿ÚˆÛ·Ó Ï›ÁÔ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ. ∫·Ù¿ÊÂÚ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó’ ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÛÈÙ¿ÎÈ, Ó· ÙÔ ÊÙÈ¿ÍÂÈ. ∫È ¿ÏÏÔÈ ∞ıËÓ·›ÔÈ ·ÁfiÚ·Û·Ó Û›ÙÈ·, Ù· ¤ÊÙÈ·Í·Ó fiÏ· ÎÈ Â›Ó·È Ôχ ηχÙÂÚ· ·fi ÙˆÓ ÓÙfiȈÓ. ∞˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˙ԇ̠۠fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ ·Ú·‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ. ªÂÚÈÎÔ› ·Ó·ÛÙ‹ÏˆÛ·Ó ·ÏÈ¿ ·Ú¯ÔÓÙÈο, ÙÔ ¯ˆÚÈfi ›¯Â ÁÎÚÂÌÈÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ÛÂÈÛÌÔ‡˜ Î·È ‰ÂÓ Â›¯·Ó ·ÔÌ›ÓÂÈ ÌÂÁ¿Ï· Û›ÙÈ·. ¶Ôχ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ ¯ˆÚÈfi, ÛÙËÓ ∫·ÙÔ¯‹ ÔÈ °ÂÚÌ·ÓÔ› ›¯·Ó οÓÂÈ ÔÌ·‰È΋ ÂÎÙ¤ÏÂÛË 120 ·ÓÙÚÒÓ ÁÈ· ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÛÙÔ ÊfiÓÔ ‰˘Ô ‰ÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ·fi ·ÓÙ¿ÚÙ˜. ¢ÂÓ ÔÚıÔfi‰ËÛ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË

·˘Ù‹ ÎÈ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi ÙÔ˘ ’55, ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ Ӓ ·ÓÔȯÙ› ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. øÛÙfiÛÔ, Ë ˙ˆ‹ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ‚ÂÏÙÈÒıËÎÂ. ∏ ÔÌÔÚÊÈ¿ Ù˘ ʇÛ˘ Â‰Ò ¿Óˆ Â›Ó·È Î¿ÙÈ ÙÔ ·Û‡ÏÏËÙÔ. ªfiÏȘ ÊÙ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î‹Ô ÌÔ˘, οı ÊÔÚ¿ ̤ӈ ¿Ó·˘‰Ë, Û· Ó· ÌËÓ ÙÔÓ ¤¯ˆ Í·Ó·‰Â›. ∞Ú¯›˙ˆ Ó· ÙËÏÂʈÓÒ ÛÂ Û˘ÁÁÂÓ›˜ Î·È Ê›ÏÔ˘˜, ·Ó·ÁÁ¤Ïψ fiÙÈ ÁÓÒÚÈÛ· ÙË Á‡ÛË ÙÔ˘ ·Ú·‰Â›ÛÔ˘. ∫¿ı ¯ÚfiÓÔ Ù· ›‰È·. ∞ÏÏ¿ ÔÈ ÓÙfiÈÔÈ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÙÈ ıËÛ·˘Úfi ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜, ·Ê‹ÓÔ˘Ó Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ú¿ÁÌ·Ù·, Û˘¯Ó¿ ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ·ÓÂÎÙ›ÌËÙ· ÌÓËÌ›·, ‹ ͤڈ ëÁˆ Ô √Δ∂ ÂÚÓ¿ÂÈ Ù· ηÏ҉ȷ ·fi ÙÔ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi ÛÙÔ ¿ÏÏÔ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÂÈ Ì ¿ÓÂÛË ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ ÌÔÓ·‰È΋˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜, Ô˘ ÚfiÏ·‚· Ó· ÙÔ ÂÚ·Ù‹Ûˆ Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ·ÎfiÌ· fiÙÈ ÍÂ¿ÙˆÛ·Ó ÙÚ›· ͇ÏÈÓ· ÁÂÊ˘Ú¿ÎÈ· Î·È Î·ÏÓÙÂÚ›ÌÈ. ∞˘Ùfi ›¯Â Á›ÓÂÈ ÛÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ë80 ÎÈ Â›¯· ¿ÂÈ ÛÙÔÓ √Δ∂ ÙfiÙ ӷ ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚËıÒ, fiÔ˘ Ì ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ··ı›˜ fiÙÈ Â›¯·Ó ‰ÒÛÂÈ Î·È ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÌÔÓÔ·ÙÈÒÓ. ¶ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÙÈ ·¤ÁÈÓ ÂΛÓÔ ÙÔ ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ. ∞ÏÏ¿ ÛÎÂÊÙ›ÙÂ Î·È ÙË ÏÔÁÈ΋, “ηٷÛÙڤʈ ¤Ó· ÌÔÓÔ¿ÙÈ Î·È ‚Á¿˙ˆ ÎÔÓ‰‡ÏÈÔ ÁÈ· ·ÔηٿÛÙ·ÛË” . ¶ÔÈÔ˜ ÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ 1985 ÌÔÚÔ‡Û ӷ οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙˆÓ Ì·ÛÙfiÚˆÓ Î·È ÎÔÈÓÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ· Ô˘ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó ˘Ô¯ÚˆÙÈο fiÔÈ· ˘ÏÈο ‰È¤ıÂÙ·Ó; Δ¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ, Ù· ¤¯ˆ ÁÚ¿„ÂÈ Î·È Í·Ó·ÁÚ¿„ÂÈ ·˘Ù¿, Î·È Ì fiϘ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ ÙÔ›Ô ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Û‡ÁÎÚÈÙÔ Î·È Û˘Ó¯›˙ˆ Ó· ̤ӈ ÂÚȉ‹˜ οı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÊÙ¿Óˆ ‰Ò. ∞ÎfiÌ· Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ÂÎÎÏËÛ›·˜ ·ÎÔ‡ˆ ¢¯·Ú›ÛÙˆ˜ ·fi Ù· ÌÂÁ¿ÊˆÓ·, ÁÈ·Ù› ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÎÈ ÂÁÒ Î¿ÔÈÔÓ Ó· ˘ÌÓ‹Ûˆ, Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÙÔ ıÂfi ÁÈ· ÙË ¯¿ÚË Ô˘ Ì ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÈ. ÷›ÚÂ Î·È ‰fiÍ·.

✒¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞: Δ· ÎÏÂȉȿ Ù˘ ÀÁ›·˜ Ù˘ ª¤ÚÎÂÏ. ✒∂£¡√™: Δ· ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙË ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞: ™Ù· fiÚıÈ· 23%, ηıÈÛÙfi 13%. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: ¶ÔÈ· ·Î›ÓËÙ· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ì ÏÂÈÛÙËÚÈ·ÛÌfi. ✒∂™Δπ∞: ™Â ÙÚ·ÁÈ΋ Ï¿ÓË ÔÈ „ËÊÔÊfiÚÔÈ. ✒H AÀ°∏: √È ·ÔχÛÂȘ ÙÔ˘ ∫·Ú¿ÌÂÏ·... ✒∏ ∂º∏ª∂ƒπ¢∞ Δø¡ ™À¡Δ∞∫Δø¡: ™ÙÔ ÛÊ˘Ú› Ë ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: ∂›Û¢ÛË ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÁÈ· Â›ÔÚÎÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: ∞ÂÈϤ˜ ηٷۯ¤ÛÂˆÓ Û ÊÙˆ¯Ô‡˜ ÂÌfiÚÔ˘˜ Î·È Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜.

£· ÌÔÚÔ‡Û· Ó· ÂÚÓ¿ˆ ÙË Ì¤Ú· ÌÔ˘ ÛÙÔÓ Î‹Ô Ù· ηÏÔη›ÚÈ·, ˆÛÙfiÛÔ ·›ÚÓˆ ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Î·È Î·Ù‚·›Óˆ ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÁÈ· ¤Ó· Ì¿ÓÈÔ (Ë ∞ÁÚÈ¿ ·¤ÎÙËÛ ηı·Ú‹ ı¿Ï·ÛÛ· ·ÊfiÙÔ˘ ·ÁfiÚ·Û·Ó πÙ·ÏÔ› ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÛÈ̤ÓÙˆÓ, ÙÔ Ô‡Ó· Ê¿ÙÛ·-Ô‡Ó· Ú¿ÙÛ· Â›Ó·È Ì‡ıÔ˜). ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, ÚÈÓ ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜, Î·È Ì ٷ ·È‰È¿ ÌÈÎÚ¿, ÊÙ¿Ó·Ì ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÕÊËÛÛÔ ÁÈ· ηı·Ú¿ ÓÂÚ¿ Î·È ·È¯Ó›‰È·. ™Â Ì·ÎÚÈÓfiÙÂÚ˜ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ ¤¯Ô˘Ì ¿ÂÈ ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈ̘ ·Ú·Ï›Â˜ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘. ∫·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÔÚÂÈÓ¿ ÌÔÓÔ¿ÙÈ· Ù· ÂÚ·Ù‹Û·ÌÂ, Î·È ÛηÚÊ·ÏÒÛ·Ì Û ÚÂÌ·ÙȤ˜. ΔÒÚ· Ô˘ ÁÂÚÓ¿ˆ, Ë ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙÔÓ Î‹Ô Â›Ó·È ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ. ¡· ·ÙÂÓ›˙ˆ ·fi Ì·ÎÚÈ¿ ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ó· ÂÍ·¯ÓÒÓÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÁÚ·Ì̤˜ ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ. ∂›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi˜ Ô ·¤Ú·˜ Â‰Ò ¿Óˆ, ÛÙ· 600 ̤ÙÚ·, ÈÔ ÂÏ·ÊÚ‡˜. £· ‹Ù·Ó ˆÚ·›· Ó· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÎÔÏ˘Ì¿Ì Û οÔÈ· ÔÚÂÈÓ‹ Ï›ÌÓË, ÛÙȘ ÁÔ‡ÚÓ˜ ÙˆÓ ÚÂÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ¤¯ˆ ‚ÚÂÈ Î·ÌÈ¿ ηٿÏÏËÏË ·ÎfiÌ· ÎÈ ·˜ ϤÂÈ Ô Á›ÙÔÓ·˜ fiÙÈ ÙȘ ‹ÍÂÚ ÌÈÎÚfi˜. ◊ Ó· ËÁ·›ÓÔ˘Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÙÛÔ˘Ï‹ıÚ·! ∫·È Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì Ì ÙÂÏÂÊÂÚ›Î. ™Ô‚·Ú¿, ÙÔ ÙÂÏÂÊÂڛΠı· ‹Ù·Ó ÛˆÙ‹ÚÈÔ, fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› ÔÈ ‰ÚfiÌÔÈ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙÔ ·ÂÈÏÔ‡Ó, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ Ì·Ï·Î¿ ¯ÒÌ·Ù· Î·È Û˘Ó¯Ҙ ηÙÔÏÈÛı·›ÓÂÈ. º¤ÙÔ˜ ·Ú·ÔÓÈÔ‡ÓÙ·È Â‰Ò fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÌfi. ÿÛˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ÙÔ˘ÚÈÛÌfi˜ ÙÔ˘˜ ÂӉȷʤÚÂÈ. fl˜ ÙÒÚ· ÌfiÓÔ ·fi ›ÛÌ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó Î·È ·Á·¿Ó ÙÔ ¯ˆÚÈfi. ∞Ó ·Ï‹ıÂÈ· ÙÔ ¿ÚÔ˘Ó ÛÔ‚·Ú¿ ·˜ ÂÏ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ı· ÙÔÓ ÂȉÈÒÍÔ˘Ó Û‚fiÌÂÓÔÈ ÙË Ê‡ÛË Î·È ÙËÓ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿ ÙÔ˘˜. (∞fi ÙÔ protagon.gr)

01-08-13  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you