Page 1

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË ™‹ÌÂÚ· Ì·˙› Ì ÙË «£»

ÛÙË ŒÙÔ˜ 113ÔÓ K·ıËÌÂÚÈÓ‹ ¶ÚˆÈÓ‹ EÊËÌÂÚ›‰· ·fi ÙÔ 1898 AÚÈıÌfi˜ º‡ÏÏÔ˘ 34.186 TÈÌ‹ º‡ÏÏÔ˘ 1ú ∫˘Úȷ΋ 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ 2010 AÓ. ËÏ. 06.28'- ‰. 20.34' ™∂§∏¡∏ 21 ∏ª∂ƒø¡ † ¶ÚfiÔ‰Ô˜ ΔÈÌ›Ô˘ ™Ù·˘ÚÔ‡ (·Ú¯‹ ÓËÛÙ›·˜)

56 ™ÂÏ›‰Â˜

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, ȉȈÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ·Á̤ӷ

ÕÚ¯ÈÛÂ Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì η‡ÛÈÌ· ™Â ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Â›Ù·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜

ÛÂÏ. 11, 20

™Â ·fiÁÓˆÛË ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi

μÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· ªÂ›ˆÛË ¤ˆ˜ 30% ÛÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜ ™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ 3Ë ‰fiÛË ‰·Ó›Ԣ

∂¡∞ Ó¤Ô Ì›ÓÈ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ - ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ - Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ■ ÛÂÏ. 8

∫. ∞°√ƒ∞™Δ√™

¢ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞¡√π∫Δ√ ¿ÊËÛ ¯ı˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜. ■ ÛÂÏ. 21

ÚÔÛÙ¿ Û “ÎÚ·¯” ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›·, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi, ÂÓÒ ‰ÂÓ ·Ú·Ï›Ô˘Ó Ó· ·ÛÎÔ‡Ó ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘. ŒÙÛÈ Ì ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÛÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÏËÚfiÙËÙ˜, Ô˘ ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 50%, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ ¤ÊÙ·Ó·Ó Û Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. °È· ÙÒÛË ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÙˆÓ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·. √È ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÌÈÏÔ‡Ó Ì ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÒÏÂÈ· ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó . ■ ÛÂÏ. 16

ª

™À¡∂¡Δ∂À•∂π™ ™Δ∏ «£» ¶∞¡. ∫√ƒ§πƒ∞™

«ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜» ∏ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ∞Δ∂ Î·È Δ.Δ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηٷıÂÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶. ∫ÔÚϛڷ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫∂¶∂. ■ ÛÂÏ. 5

¡. ¡π∫√§√¶√À§√™

«∞ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ» ∂¡Δ√¡∞ ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢. ■

ÛÂÏ. 6

Ã∞ƒ. ∞£∞¡∞™π√À

«∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË» ■

™Â ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ‰È·ÎÔ‹

«°ÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜» Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ™∂ Û‡Á¯ÚÔÓÔ “ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜” ÂÍÂÏ›ÛÛÂÙ·È Ô ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ‰È·ÎÔ‹ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ·ÁˆÓ›· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 300 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÓËÛ˘¯›· ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, Ô˘ ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ χÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹ ÙÔ˘. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Á·Ï·Ú›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ “∞ÛÙÂÚÈÒÓ” ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” ̤¯ÚÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. √ ¡Ô̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ∞. ¶··ÙfiÏÈ·˜ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ›Ù Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, ›Ù Ì ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›·. ■ ÛÂÏ. 17

ºÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ: ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ· ¤Ú·Û «·fi Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ»

∞ӷηٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ

∞¶√ ÙÔ 1981 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” , ÂÓfi˜ ·fi Ù· ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ï¤„Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ “ÌÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ” . ■ ÛÂÏ. 9 ªfiÏȘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· Ì‹∂¡¢π∞º∂ƒ√À™∞ ∞¡∞∫√π¡ø™∏ Ó· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ÓÂÚfi, ·Ú›¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÚÔ˜ ÒÏËÛË ·ÍÈfiÏÔÁ· ÛÙ˘ ÔÈfiηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ȉÈfiÎÙËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÙËÙ·˜, ¤ÊÙ·ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-ÂÓÙ¿ÚÈ-ÙÂÛÛ¿ÚÈ-ÙÚÈ¿ÚÈ, Û ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÛÈÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ‹ ˘fi ηٷÛ΢‹. ÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¡Ô∂ÊfiÛÔÓ ‰È·ı¤ÙÂÙ ÙÔ ÌÈÛfi ÔÛfi Ù˘ ·Í›·˜ ÙÔ˘˜, ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ù›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ó· Û·˜ ‰È¢ÎÔχÓÔ˘Ì ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘˜, Ì ÏËڈ̋ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›·ÊÔ‡ ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÌÈÛÔ‡ ÂÓÙfi˜ ÂÓÙ·ÂÙ›·˜, ¯ˆÚ›˜ ÙfiÎÔ˘˜ ‹ ¿ÏϘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹(‰·ÓÂȷΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÚÔÛËÌÂÈÒÛÂȘ, ·ÛÊ¿ÏÂȘ Î.Ï.). Ì·Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ ¡. ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙˆÓ-∫·Ù·Û΢·ÛÙ‹˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Â› 30 ÔÏfi°·ÏÏ›·˜ 58, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 39508, 24210 38617 - ÎÈÓ.: 6944 442529 ÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·.

800-11-35000

∏ ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ Ì ڢıÌÔ‡˜ ¯ÂÏÒÓ·˜, ·ÔηχÙÂÈ ·Á΢ÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡, η΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ■

ÛÂÏ. 14, 15

ÛÂÏ. 7

¡√™√∫√ª∂π√

∞‡ÍËÛË 25% Û „˘¯È·ÙÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο ■ ÛÂÏ. 18 ¶ÚÔÛÊ˘Á¤˜ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÈÌ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ■ ÛÂÏ. 19 ∏ ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μ. Ì ÙË ªÔÓ·Îfi ■ ÛÂÏ. 34


A¶√æ∂π™

2

KYPIAKH 1 AY°OY™TOY 2010

¢EI°MATA °PAºH™ Ô Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ë ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›Ô‰Ô˜ Ó· ‰È·Δ ÛΉ¿ÛÂÈ ÙËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ÂÔ¯‹˜. ¶·ÚfiÙÈ Ë ¿ÓÔÈÍË ÂÌÓ¤ÂÈ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, Ì ÙȘ ‰Ú·Ì·ÙÈΤ˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ·˘Ù‹ ÌÂTÔ˘ ¢HMHTPH ٷ٤ıËΠÁÈ· ·ÚÁfiÙÂÚ·. ƒ∞§§∏ ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔÈ ÙfiÓÔÈ ·fi fiÛÔ˘˜ Ë ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ı· ‹Ù·Ó ‚¤‚·È· ·Ù·›ÚÈ·ÛÙÔÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË. øÛÙfiÛÔ, ÔÈ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÔ› ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÔÈ ÔÓÔΤʷÏÔÈ ÁÈ· Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿. ŸÛÔÈ ˙Ô˘Ó ·Á¯Ò‰ÂȘ ‹ ÔÏ˘¿Û¯ÔϘ ˙ˆ¤˜ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ∏ ηÙÂÍÔ¯‹Ó ÂÚ›Ô‰Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›·, ÒÛÙ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙËÓ È‰ÈˆÙÈ΋ ˙ˆ‹, Ó· Â¤ÏıÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÈÛÔÚÚÔ›·, √È Â˘ÓÔ˚Τ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ, Ì ÈÔ ·ÂÏ¢ıÂڈ̤Ó˜ ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÏÒÓ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰ÈÂÍfi‰Ô˘˜, ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Î·Ù·ÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ ·Ú·ÌÂÏÔ‡ÓÙ·È ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ÂÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ˘Á›·˜. À¿Ú¯ÂÈ ¿ÏψÛÙ ÎÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÁÈ· ÈÔ ÔÏÏ‹ ¿ÛÎËÛË. ŸÙ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÙÔ ÊÂÙÈÓfi ηÏÔη›ÚÈ, ¤Ú· ·fi ÌÂÌÔӈ̤ӷ ¿ÙÔÌ·, ÂÚÓÔ‡Ó ·fi ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ŒÓ· Ù¤ÙÔÈÔ ÙÛÂÎ ·, ÙfiÛÔ ÂÎÙÂٷ̤ÓÔ, ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙˆÓ Ú˘ıÌÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ó· ÌÂÙÚÈ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Êfi‚Ô˘˜ ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙË ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ. ªÂ ·Ú·ÙÂÙ·Ì̤ÓË ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, fiˆ˜ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÓfiÙÔ˘ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· ÈηÓÔÔÈÂ›Ù·È ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ÂÚȤÚÁÂÈ· ÙˆÓ ·ÁÔÚÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ˘Á›· ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·Ó Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ›-

Ó·È ÔÚÈÛÙÈο ‹ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÈÔ ÏÂÙÔÌÂÚ‹, ·Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ “ÛÙÚ˜ ÙÂÛÙ” ı· Â›Ó·È ÈÔ ·Á¯ˆÙÈÎfi ‹ Ë ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋, ÙÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ˆ˜ Ô ÌÂÁÂı˘ÓÙÈÎfi˜ Ê·Îfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÒÓ Â¿Óˆ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‚·Û›˙ÔÓÙ·È. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ·Á·ıÔ‡ Ù˘ ˘Á›·˜ ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ¿ÏÏ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ŒÙÛÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Á›ÓÂÙ·È Ë ÂÔ¯‹ Ù˘ ÂÍÂÚ‡ÓËÛ˘, ·ÎfiÌË Î·È Ù˘ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·˜. ∞Ó Î·È ÙÔ Ù·Í›‰È Û ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ ‰ÂÓ ÂÁÁ˘¿Ù·È ¿ÓÙ· ÙÔ ÓfiËÌ·, Ô˘ ÔÈ ‰È·ÎÔ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Î·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ Ó· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Ì·ÎÚÈ¿ ÁÈ· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÔÏÏ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÎÔÓÙ¿. ¶fiÛÔ Ì¿ÏÏÔÓ

·Ó ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ¤¯ÂÈ ÍÂÌ›ÓÂÈ ÎÈ ·fi η‡ÛÈÌ·.

*

 ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ÂÓ ÚԤ΢„ ÌfiÓÔ Ë ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛˆÓ, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ô˘ ÔÈ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÔ› ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› ÚÔÔÚÈÛÌÔ› Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ·fi ÙËÓ ‰ÈÂıÓ‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. À‹ÚÍ·Ó ·ÎfiÌË Ô‰ËÁÔ› Ô˘ ÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·Ó Î·Ù¿ Ú·ÙËÚÈÔ‡¯ˆÓ, ηıÒ˜ ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ Ë ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙËÓ Â͇ÚÂÛË ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙËÓ ÎÔڇʈÛË ÙÔ˘ ·˘ÁÔ˘ÛÙÈ¿ÙÈÎÔ˘ ·̷ÙÔ˜ ÂÍfi‰Ô˘ ·fi Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ·. ™ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· Èı·Ófiٷٷ ı· ÚÔ·„ÂÈ

ª

Ó¤· ÎfiÓÙÚ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ, fiˆ˜ Û˘Ó¤‚Ë Î·È Ì ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÛÙ· ÌÏfiη ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂›Ó·È ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓ˜ ÔÈ ·ÂÚÁȷΤ˜ ‹ ¿ÏϘ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÎÚ›Û˘. Ÿˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Ë Ï‹ÍË ÙÔ˘˜, ÁÈ·Ù› ·ÊÂÓfi˜ Ù· Â›Ì·¯· ̤ÙÚ·, fiˆ˜ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ, Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ·Î˘ÚˆıÔ‡Ó, Ì ‰Â‰Ô̤ÓÔ Î·È ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi Ù˘ ¯ÒÚ·˜. AÊÂÙ¤ÚÔ˘, ÁÈ·Ù› Û ‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜, ΢ڛˆ˜ ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÈÔ ·‰‡Ó·ÙÔÈ, Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ·ÓÔȯً Û ‰È·ÊˆÓ›Â˜ Î·È Û ·ÓÙÈ·Ú·ı¤ÛÂȘ. øÛÙfiÛÔ, ÛÙȘ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ˜, Ô˘ ÍÂʇÁÔ˘Ó, Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·Ú·ÌÔÓ‡ÂÈ, Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¯·Ì¤ÓÔÈ Î·È Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÈÔ Ï›ÁÔÈ ÎÂÚ‰ÈṲ̂ÓÔÈ. ªÂ Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ˆ˜ “‰È·ÊÔÚ¤˜” ÌÂٷ͇ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ ÎÏ¿‰ˆÓ, fiÙ·Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Â˘ÎÔÏ›· Á›ÓÂÙ·È ÎÚÈÙÈ΋ ·’ fi,ÙÈ ·˘ÙÔÎÚÈÙÈ΋, fiÙ·Ó ÂÈϤÔÓ ÂÍ·ÔχÔÓÙ·È Ì‡‰ÚÔÈ Â› ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ, Ù· Ú‹ÁÌ·Ù· ‚·ı·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÈÛÙfi. ◊Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› Îϛ̷ ‰˘ÛÈÛÙ›·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ·ÏÏ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÌÂٷ͇ ÔÏÈÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó. √ ŒÏÏËÓ·˜, ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˙ˆ‹, ¤¯ÂÈ ÊÙ¿ÛÂÈ Ó· ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ·‰ÈΛ· ·fi ÙÔÓ ÏËÛ›ÔÓ. ∞Ó ÔÈ Ôϛ٘ ‰ÂÓ ÈÛÙ¤„Ô˘Ó fiÙÈ ÌÈ· ÈÔ ‰›Î·ÈË ÎÔÈÓˆÓ›· ÌÔÚ› Ó· ‚ÁÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ı· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ‰‡ÛÎÔÏË Ë ÈÛÔÚÚÔ›·. ªÂ ·ÎfiÌË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¯Ú¤Ë Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÏÈÁfiÙÂÚË ÂÏ›‰·. ΔÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi Á›ÓÂÙ·È Ê·ÓÂÚfi, ¤ÛÙˆ Î·È Ì ÂÒ‰˘ÓÔ ÙÚfiÔ, fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË Ó· ˙‹ÛÔ˘Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÎÈ ·˘Ùfi ÚÔ¸Ôı¤ÙÂÈ Ó· ÛÎÂÊÙԇ̠̠‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiÔ. ΔÔ ‰›ÏËÌÌ· Â›Ó·È ÔÈÔÓ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô ‰ÚfiÌÔ˘˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙËÓ ÔÚ›·. ∞˘ÙfiÓ ÙˆÓ ·ÏÏËÏÔηÙËÁÔÚÈÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂˆÓ Ì¤Û· ·fi ÙË ¯¿Ú·ÍË “ÎfiÎÎÈÓˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ” ‹ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ Ù˘ ·Ó¿ÎÙËÛ˘ Ù˘ ·ÌÔÈ‚·›·˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ Î·È Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ Û˘Ì‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔ Á›ÁÓÂÛı·È ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ;

O ∫∞πƒ√™

rallis@e-thessalia.gr

[£E™™A§IA]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 20...33ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 24...33ÔC.

TH™ ¢EYTEPA™

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...34ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 21...34ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 18...34ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 21...34ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Ô Î·ÈÚfi˜ ı· Â›Ó·È ·›ıÚÈÔ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 17...33ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 20...33ÔC.

O ∫∞πƒ√™ [E§§A¢A]

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË

°È· Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙË ª·Î‰ÔÓ›·, ÙË £Ú¿ÎË Î·È ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ∞ÈÁ·›Ô Ì ÓÂÊÒÛÂȘ ·ÚÔ‰Èο ·˘ÍË̤Ó˜ Î·È ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈο ·›ıÚÈÔ˜ Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο ËÂÈÚˆÙÈο. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ·fi ‚fiÚÂȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ 3 Ì 5 ÌÔÊfiÚ Î·È ÛÙ· ÂÏ¿ÁË ÙÔÈο 6 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ‰ÂÓ ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ·ÍÈfiÏÔÁË ÌÂÙ·‚ÔÏ‹.


A¶√æ∂π™

3

KYPIAKH 1 AY°OY™T√À 2010

∫·Ï‹ ȉ¤·, ·ÏÏ¿... ΔÔ˘ °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

·Ú¿ ÙȘ Û¿ÏÙÛ˜ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÛÂÚ‚›ÚÔÓÙ·È Û˘Ó‹ıˆ˜, ‰‡Ô Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÂÓ ¯ˆÓ‡ÔÓÙ·È Â‡ÎÔÏ· ÛÙ· Ú¿ÛÈÓ· ÙÚ·¤˙È·: ¤Ó· Â›Ó·È ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Î·È Ë ÙÚfiÈη. ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ, ÙÔ ‰È·‚fiËÙÔ Ôpen gov. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ΢‚ÂÚÓÒÓÙÔ˜ ‚·Ú˘ÛÙÔÌ·¯È¿˙Ô˘Ó fiÙ·Ó Ë Û˘˙‹ÙËÛË ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ Ù˘ “∞ÓÔȯً˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘”, Ì ÙȘ Ôԛ˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·Ù·Ê¤ÚÓÂÈ ÂÓÓÈ¿ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÎÏÔÁ‹ Ù˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ‰ÈÔÈ΋ÛÂȘ Û ‰Âο‰Â˜ ‰ËÌfiÛÈÔ˘˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜.

¢ËÌÔÛ›ˆ˜ Ôχ Û¿ÓÈ· ÌÈÏ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔ˘˜ ˘„ËÏfi‚·ıÌÔ˘˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÁÈ’ ·˘Ù¿ Ù· ı¤Ì·Ù·- ÁÈ· ¢ÓfiËÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜. ∞ÏÏ¿ fiÙ·Ó ÙÔ Î¿ÓÂÈ, ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ÙÔ˘ ·Ó¿‚Ô˘Ó Î·ÓÙ‹ÏÈ. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÔÏÏÔ› ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙ‹ıËÎ·Ó fiÙ·Ó ¿ÎÔ˘Û·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÙÔÓ ∞fiÛÙÔÏÔ ∫·ÎÏ·Ì¿ÓË Î·È ÙÔÓ ∞Ó‰Ú¤· §Ô‚¤Ú‰Ô Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó Â˘ı¤ˆ˜ ÙË ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÛÙÂÏÂ-

¯ÒÓ. “¡· ·ÁÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘˜”, ¤ÏÂÁ·Ó ÔÈ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘Ì‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó Ì ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. •¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ˘ÂÚ·Û›˙ÂÙ·È Â›ÌÔÓ· Î·È ‰ÂÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÂÙ·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙȘ ÎÏ·ÛÈΤ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜. ∞ÏÏ¿ ͤÚÔ˘Ó Î·È fiÙÈ Â›Ó·È ¿ÁÓˆÛÙÔ ÔÈÔ˜ ÎÈÓ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ·˘Ù‹Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ·. ∞Ú· Î·È ÔÈÔ˜ ¢ı‡ÓÂÙ·È ÁÈ· ÙȘ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ÙȘ ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙȘ Áοʘ. ∞ÏÏÔÈ ÙȘ ¯ÚÂÒÓÔ˘Ó ÛÙË ÌÈÎÚ‹ μ·‚˘ÏˆÓ›· ÙÔ˘ ªÂÁ¿ÚÔ˘ ª·Í›ÌÔ˘, ¿ÏÏÔÈ Ù· ‚¿˙Ô˘Ó Ì ÙÔÓ °È¿ÓÓË ¶·Ó¿ÚÂÙÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ·Ô‰›‰ÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ Î·È ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ Ì ÙÔÓ £fi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ, Ô˘ ¤ÙÛÈ ÎÈ ·ÏÏÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ‚·Ú‡ÓÔ˘Û· ÁÓÒÌË. ∞˘Ùfi ÌÈÎÚ‹ ÛËÌ·Û›· ¤¯ÂÈ, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ. ∏ Ô˘Û›· Â›Ó·È fiÙÈ ÌÈ· ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÚˆÙÔÙ˘›· ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ ·¤‰ˆÛÂ. ∞ÏψÛÙÂ Û˘¯Ó¿ ·Ú·‚È¿˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Û ÔÏϤ˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ Ë “ÚÔ΋ڢÍË” ÌÈ· ı¤Û˘ ‹Ù·Ó ÁÈ· Ù· Ì¿ÙÈ·. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ›¯·Ó ‹‰Ë ÏËÊı›. ™Â ¿ÏϘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ÂÎÏÈ·ÚÔ‡Û·Ó. “™Ù›ÏÙ ÌÔ˘ οÔÈÔÓ, fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂÙÂ, ÁÈ· Ó· οӈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÌÔ˘”. √ÚÈṲ̂ÓÔÈ ·ÎfiÌË

ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó. ªfiÏȘ ÚÔ¯ı¤˜ ÔÚ›ÛÙËΠ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÛÙÔ π∫∞- ¿ÏÏÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ı· ‹ıÂÏÂ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. ΔËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ¤Ê¢ÁÂ Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ∂ƒΔ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ¤ÍÈ Ì‹Ó˜. √È ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ¤˜ Ù˘ ÌÂıfi‰Ô˘ ϤÓ fiÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi, ·fi ÙË ‚Ô‡ÏËÛË ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜ ¤ÊÂÚ ٤ÏÌ·. √‡Ù ÔÈÔÙÈο ·Ó·‚¿ıÌÈÛ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎfi Ì˯·ÓÈÛÌfi Ô‡Ù ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ. ∫·È Û˘¯Ó¿, ·ÓÙ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ·È‰·ÁˆÁÈο, ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó· ÚÔ¤Ù·ÛÌ· ηÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÌÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ›Ûˆ fiÚÙ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÍÔ˘Û›·˜ οÔÈ· ÚfiÛˆ·. ¢ËÏ·‰‹ ·Ó··Ú‹Á ·˘Ùfi Ô˘ ı· ηٷÚÁÔ‡ÛÂ. ∏ ÚfiıÂÛË ÌÔÚ› Ó· ‹Ù·Ó ηϋ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÌÂÙÚ¿ÂÈ. ÀÛÙÂÚ· ·fi ÙËÓ ·Ú·ÙÂٷ̤ÓË ‰ÔÎÈÌ‹ ÙÔ˘, ÙÔ open gov ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÂÈ‚¿Ú˘Ó ·Ú¿ ‰È¢ÎfiÏ˘Ó ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ΔÔ ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ηٷϋÁÂÈ Û ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÏÂÁ ÁÈ· ÙÔÓ ÎÔÌÌÔ˘ÓÈÛÌfi Ô ·ÌÂÚÈηÓfi˜ ËıÔÔÈfi˜ °Ô˘Ï ƒfiÙ˙ÂÚ˜: “∂›Ó·È Û·Ó ÙËÓ ÔÙÔ··ÁfiÚ¢ÛË: ηϋ ȉ¤·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ”.

∫·È ÂÓÒ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÂȯÂÈÚÂ›Ù·È Ó· ÌÂÈ ÌÈ· Ù¿ÍË ÛÙ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ‰ÂÓ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ٷ ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔÛÔÎÔÌ›·. ŒÓ·˜ Ì‹Ó·˜ ÂÚ›Ô˘ ¤Ú·Û ·fi ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ô˘ ¤ÁÈÓ ÁÈ· ·ÏÈ¿ ¯Ú¤Ë ‡„Ô˘˜ 6 ‰ÈÛ. ∂˘ÚÒ Î·È Ù· Ó¤· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Â›Ó·È ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο. ¶·Ú¿ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ, ·fi 1˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ¤¯Ô˘Ó Û˘ÛÛˆÚ¢Ù› Ó¤· ¯Ú¤Ë ÚÔ˜ ÙȘ ÚÔÌËı‡ÙÚȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, ‡„Ô˘˜ 1,3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ! Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Â͢Á›·ÓÛË ÛÙÔ ∂™À Ì¿ÏÏÔÓ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ Ôχ.... tsiglifisis@e-thessalia.gr

(∞fi ΔÔ μ∏ª∞)

(∞fi Δ· ¡¤·)

¡· ÌË Ì›ÓÔ˘Ó ‰È·ÎËÚ‡ÍÂȘ

ÙÔ˘ Û ÎÂÓÙÚÈο ÛËÌ›· Ù˘ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜ Ì ÙÚ›· ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi, ÂÓÒ fiÙ·Ó ·˘Ùfi ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ÎÙ›ÚÈ· ·ÎfiÌË Î·È Û ˘Ô‚·ıÌÈṲ̂Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÏËÚÒÓÂÈ ¿Óˆ ·fi 11 ¢ÚÒ ÙÔ ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎfi. ∞Ó·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÙ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ›Ûˆ˜ ı· ¤ÚÂ ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ¢Ú›·˜ ¤Ú¢ӷ˜, ÌÈ·˜ Î·È Ë ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ, ·ÔÙÂÏ› ÂÚÈÔ˘Û›· ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӈÓ, Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· Û·Ṳ̂ӷ ÌÈ·˜ Ï·Óı·Ṳ̂Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ô˘ ‰È·ÚΛ ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Â›Ó·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó-Ì·˚ÌÔ‡. ΔÔ ı¤Ì· ÙÔ ¤ıÈÍÂ Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·Û‹ ÙÔ˘ ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜. √ Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„ fiÙÈ ·fi ¤Ó·Ó ÚÒÙÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÚԤ΢„ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¿Óˆ ·fi 8.500 ÂÚÈÙÒÛÂȘ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈˆÓ ¿Óˆ ÙˆÓ 105 ÂÙÒÓ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Û‡ÓÙ·ÍË! ª·Î¿ÚÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ó· ˙Ô˘Ó, ·ÏÏ¿ Â¿Ó Â›¯·Ì ÙfiÛÔ˘˜ ˘ÂڷȈÓfi‚ÈÔ˘˜ Û›ÁÔ˘Ú· ı· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Û·Ì ˆ˜ ¯ÒÚ· ¤Ó· ·›ÛÙ¢ÙÔ ÚÂÎfiÚ. ΔÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ fï˜ Â›Ó·È Ó· ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ-Ì·˚ÌÔ‡, Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Î¿ÔÈÔÈ ÛÙÔ ¤ÏÂÔ˜ Ù˘ ·ÓÔÚÁ·ÓˆÛÈ¿˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∫·È Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÈ ÌfiÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È. ÕÏψÛÙ ÔÏÏ¿ ϤÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ·fi ÙË ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ ’80, ·ÏÏ¿-ÂÎÙfi˜ ÌÂÚÈÎÒÓ ÂÚÈÙÒÛˆÓ- ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÚ¢ÓËı› ÙÔ fiÏÔ ÙÔ ı¤Ì·. ∞ÔÙÂÏ›, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ ı¤Ì· Ï·ÌÚfi ‰›Ô ‰fi͢ ÁÈ· ÙË Ó¤· ‰ÈÔ›ÎËÛË, fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ˘ π∫∞, ·ÏÏ¿ Î·È fiÏˆÓ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈ-

ΔÔ˘ ¢∏ª∏Δƒ∏ ∫∞™ΔƒπøΔ∏

È ‰ÔÎÈ̷ۛ˜ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÙˆÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Â›¯·Ó ÛÙfi¯Ô Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜- Î·È ·˘Ùfi Û οÔÈÔ ‚·ıÌfi ÙÔ ¤Ù˘¯·Ó. ΔfiÛÔ fï˜ ÔÈ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÂÚ› ·ÓÙÔ¯‹˜ fiÛÔ Î·È ÔÈ ·Ú·ÈÓ¤ÛÂȘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ú·ÌÂÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· ÙÔ˘ ÚfiÛÊ·ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË. ™ÙÔ... ·ÏËıÈÓfi “stress test”, Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ Lehman Î·È Ù· Â·ÎfiÏÔ˘ı¿ Ù˘, ›‰·Ì fiÙÈ Ï‹ıÔ˜ ÙÚ¿Â˙˜, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Î·È ÎÔÏÔÛÛÔ›, ‰ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó Î·È ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÂÛ¢Ṳ̂ÓË ÂÓ›Û¯˘ÛË ‹ Î·È Â˘ı›· ‰È¿ÛˆÛË ·fi ÎÚ·ÙÈο ¯Ú‹Ì·Ù·. ∏ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒıËΠ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÂΛÓË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÂÚ·ÛÙ›, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÏϤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fi¯È ÌfiÓÔ Ì ‰ÚÈ̇ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÎÔÒÓ ·ÏÏ¿ Î·È ¯¿ÚË ÛÙËÓ ÎÚ·ÙÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Î·È ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ·fi ÙȘ ∫ÂÓÙÚÈΤ˜ ΔÚ¿Â˙˜ (ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ù˘ ∂∫Δ). ∂Ó·˜ ‰Â ·fi ÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ¿ÓÙÂÍ·Ó ÛÙ· “ÙÂÛÙ” , Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÎÚ·ÙÈο ÎÂÊ¿Ï·È· Ì ٷ ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÓÈÛ¯˘ı› Û˘Ó˘ÔÏÔÁ›ÛÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï·ÈÔ˘¯È΋ ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Û·Ó Ó· ‹Ù·Ó ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙˆÓ “ηÓÔÓÈÎÒÓ” ÌÂÙfi¯ˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ›, fiˆ˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ, ÂÏÏËÓÈÎfi Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ∏ πÛ·Ó›· ¤¯ÂÈ ‰È·ı¤ÛÂÈ ÎÂÊ¿Ï·È· 10,6 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙¤˜ Ù˘, Ë °ÂÚÌ·Ó›· ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÛÂÈ Û Ú¢ÛÙfi 7,7 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÛÙËÓ Â› Ù˘ Ô˘Û›·˜ ÎÚ·ÙÈÎÔÔÈËı›۷ ∏ypo Real ∂state, ÛÙË ‰Â μÚÂÙ·Ó›· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÌÂÙÚÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÙÒÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ˙ËÌȤ˜ 8,7 ‰ÈÛ. ÛÙÂÚÏÈÓÒÓ ·fi ÙȘ ÂÓÈÛ¯‡ÛÂȘ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ù˘ Royal μank of Scotland Î·È Ù˘ Loyds. ™ÙȘ ‰Â ∏¶∞, “ÛËÌ·‰Â̤Ó˜” ·fi ÙÔ Ó·˘¿ÁÈÔ Î·È ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ Citibank, ‰È·‚¿Û·Ì ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË fiÙÈ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 100 ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÎÏ›ÛÂÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. √È ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ “ȉȈÙÈ΋” Â˘ÚˆÛÙ›· Î·È ‰·ÓÂÈÔ‰ÔÙÈ΋ Â·ÓÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ∏ Goldman Sachs ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙË °ÂÚÌ·Ó›· (Ì·˙› Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙËÓ πÛ·Ó›·) ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ì ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÙÔ̤·, ÔÈ ‰Â ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Ù˘ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· Ó¤· ÎÂÊ¿Ï·È· Ô˘ ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó ı· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó Î·Ù¿ 51% ·fi ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Î·È Î·Ù¿ 49% ·fi ȉÈÒÙ˜. ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ÂȉÈÎfi˜ Ù˘ Deutsche μank ÛËÌ›ˆÓ fiÙÈ Ù· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ˆ˜ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó “Â› ·ÚÎÂÙ¿ ·ÎfiÌË ÙÚ›ÌËÓ·” Ó· ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË “·Ó¿Á΢” ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ∞fi Ù· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ Û˘Ó¿ÁÂÙ·È fiÙÈ Ù· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ‹Ù·Ó ÂÚÈÙÙ¿ ‹ ¿Ó¢ ÓÔ‹Ì·ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ fiÙÈ ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ̤ÏÏÔÓ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Â‡ÏÔÁË Ë ÚÔÛ‰ÔΛ· Ó· “˙ˆÓÙ·Ó¤„ÂÈ” Ô ÙÚ·Â˙ÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ¯ˆÚ›˜ ÎÚ·ÙÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ¶Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û˘ÁÎÏ›ÓÂÈ Ì ÙË ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ÂÎÙ›ÌËÛË ·ÌÂÚÈηÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁˆÓ fiÙÈ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Ê¿ÛË Ô È‰ÈˆÙÈÎfi˜ ÙÔ̤·˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÙË ˙ËÙÔ‡ÌÂÓË Ù·¯Â›· ·Ó¿Î·Ì„Ë. °È· ·˘Ù‹Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰ËÌfiÛÈ· ÓÔ‹ ·˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ô˘ ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· Ô‡Ù ӷ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë ÙÚfiÈη...

∞NTI§O°O™

¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÚ¿ÛÂÈ Ôχ˜ ηÈÚfi˜ ·fi ÙËÓ „‹ÊÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌË Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ∏ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ΔÔ˘ °IøP°OY Î·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÔÚ›ˆÓ ËÏÈΔ™π°∫§πºÀ™∏ Λ·˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛ˘ Â›Ó·È ÌÂÓ Ì¤ÙÚ· Ô˘ ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ, ‰ÂÓ Ï‡ÓÔ˘Ó fï˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ¿ÁÈ· ÏËÁ‹ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ·ÔÙÂÏ› Ë ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ÂÈÛÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹. ΔË ıÂÚ·›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÏËÁ‹˜ ¤ıÂÛ ˆ˜ ÚÒÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ÁÓÒÛÙ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™‹ÌÂÚ· Ë ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 30% Î·È Ô Ó¤Ô˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ π∫∞ ‚¿˙ÂÈ ˆ˜ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÍ·ÂÙ›·, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· ÂÊÈÎÙfi ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ηٿ 5% ÂÙËÛ›ˆ˜. “H Ì›ˆÛË -›Â- ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ·Ì¤Ûˆ˜. ¢ÂÓ ÙËÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ÎÈ ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÂÈÛÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó. AÓ fï˜ ηٷʤÚÓ·Ì ̤¯ÚÈ ÙÔ 2015 Ó· ÙËÓ Ê¤ÚÔ˘Ì Û ·Ô‰ÂÎÙ¿ fiÚÈ·, ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜” . ªÂ ÛÎÏËÚ¿ ̤ÙÚ· ηٿ fiÛˆÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈο Δ·Ì›· ÚÔÂȉÔÔ›ËÛÂ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜. “£· ›̷ÛÙ ÛÎÏËÚÔ› ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ì ӷ ÎÏ›ÓÔ˘Ì ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ” , ›Â Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÍ·›ÚÂÛË ·fi ÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô‡ÙÂ Î·È ÙȘ ¢∂∫√. ÀÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ¢ÓÔ˚Τ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÓfiÌÔ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜, ÚfiÛıÂÛÂ: “πÛÔ‰ÒÛ·Ì ٷ ¿ÓÙ·. √‡Ù ÚÔηٷ‚ÔϤ˜ ‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó fiϘ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ¯ÚˆÛÙ¿Ó ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÈÛÊÔÚ¤˜. ∂›Ì·ÛÙ ÂÈÂÈΛ˜ Ì ÙȘ ÂÙ·ÈÚ›˜ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ó ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ‚›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜, ı· Ú¤ÂÈ fï˜ Ó· ›̷ÛÙÂ Î·È Ôχ ·˘ÛÙËÚÔ› Ì ÙÔ˘˜ ηÎÔÏËÚˆÙ¤˜” , ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ·ÔʇÁÔ˘Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÙȘ ÂÈÛÊÔÚ¤˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 800 ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÛÙȘ Ôԛ˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜-ÂÈÛÊÔÚÔ·ÔÊ˘Á‹˜ Â›Ó·È ÙÔ ¤Ó· - Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ Ì¤ÙˆÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÎÈÓËı› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙË ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ. ΔÔ ¿ÏÏÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÙÂÚ¿ÛÙÈ·˜ ·Î›ÓËÙ˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ π∫∞ ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 2,2 ‰ÈÛ. ∂˘ÚÒ Î·È Ë ÔÔ›· ÂÓÒ ı· ¤ÚÂ ӷ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 200 ÂηÙ. ∂˘ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ·Ô‰›‰ÂÈ ÌfiÏȘ 10 ÂηÙ. ∂. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·˘Ù¿ Ô˘ ›Â Ô Î. ™˘ÚfiÔ˘ÏÔ˜. ΔÔ π∫∞ ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÈ ÙȘ ȉÈÔÎÙËۛ˜

π‰ÈˆÙÈ΋ ·ÓÙÔ¯‹, ‰ËÌfiÛÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË

ÛÙÈÎÒÓ Ù·Ì›ˆÓ. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ ·ÔÙÂÏ› Î·È Ë Ì›ˆÛË Ù˘ È·ÙÚÔÊ·Ú̷΢ÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, ÙÔ̤·˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù· ÚÒÙ· ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·. ªÂ ‚¿ÛË Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·ÛÂ Ë ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÔÈ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÁÈ· Ê¿Ú̷η ÌÂÈÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ 25,8% Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔÓ ÂÚ˘ÛÈÓfi πÔ‡ÏÈÔ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ √∞∂∂ Ë Ì›ˆÛË ·˘Ù‹ ¤Êı·Û ÙÔ 13,94%. ΔÔ Î·Îfi fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ë ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ ¤ÁÈÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ‰Èη›ˆÓ Î·È ·‰›ÎˆÓ. ∏ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÈÛÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ÙˆÓ Δ·Ì›ˆÓ Î·È ¿Ù·ÍË ÙÔ˘ Ê·ÈÓÔ̤ÓÔ˘ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó-Ì·˚ÌÔ‡ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÚ›· ̤ÙÚ·, Ô˘ ı· ʤÚÔ˘Ó Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞ÚΛ Ó· ÌËÓ ÂÍ·ÓÙÏËıÔ‡Ó Û Â›Â‰Ô ‰È·Î‹Ú˘Í˘ ÚÔı¤ÛˆÓ....

***

O


A¶√æ∂π™

4

KYPIAKH 1 AY°OY™TOY 2010

∞ÔÎ·Ï˘Ù‹ÚÈ·... Ù·Ó ¿Ú·ÁÂ Ô ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Ë ·ÈÙ›· Ù˘ Â¤Ï·Û˘ ˆ˜ ‰‡Ó·Ì˘ ηÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜; ∞Ê‹Óˆ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÙˆÓ ˆ˜ ÙÒÚ· ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ Ô˘ °Ú¿ÊÂÈ Ô ¿ÓÔÈÍ·Ó ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙËÓ Â¤Ï·N.£.™øTHPIOY ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ - ÔÏÈÙÈÎÒÓ È‰ÂÔÏÔÁÈο ÚÔηıÔÚÈÛÌ¤ÓˆÓ Î·È Ú·ÎÙÈο ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ¤ÁÚ·Ê·Ó, ·Ó Î·È Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÚ·Ê‹, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜. ∂Âȉ‹ ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ·ÓÈηÓfiÙËÙ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ Î·È ˘Ô˘ÚÁÒÓ ‹ ·fi ÙË ‰È·ÊıÔÚ¿ ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÙÔ̤· ‰Â ÊÙ¿Û·Ì ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ηٿÓÙËÌ·, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·Ó ÛÎÂÊıԇ̠fiÙÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· ·ÚÔ˘ÛÈ·˙fiÙ·Ó ˆ˜.... “Ë ÌÂÁ¿ÏË ¢‡Ó·ÌË(!!!!) ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·” Î·È Ë Â›ÛËÌË ÚÔ·Á¿Ó‰· ·ÔÎÔ›ÌÈ˙ ÙȘ Ì¿˙˜ Ì ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·ÏÔÚÂ›˜ “√Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜” ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÙÔ˘ 2004.... ¢ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ηϿ- ηϿ ¤ÓÙ ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙÔ ÂÎı·Ì‚ˆÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜ (Ô˘ Ù· ·Ú·¯ÙÈο ÌÂÙ·Ú·ÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· ÌÂÙ¤ÙÚ„·Ó Û ¿ÊıÔÓÔ ¯Ú‹Ì· Ì ¿¯ÚËÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· ¤ÚÁ·), Î·È Ë ı‡ÂÏÏ· ÂÓ¤ÛÎË„Â Î·È ·¤‰ÂÈÍ ÂÚ›ÙÚ·Ó· fiÙÈ ÙÔ ÂÚÈηÏϤ˜ ÔÈÎÔ‰fiÌËÌ· Ù˘... “ÈÛ¯˘Ú‹˜(!!!) ∂ÏÏ¿‰·˜” ‹Ù·Ó ¯ÙÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ ¿ÌÌÔ, Î·È Ì ÙÔ ÚÒÙÔ Ê‡ÛËÌ·, ·˘Ùfi η٤ÚÚ¢ÛÂ! ∞Ê‹Óˆ ηٿ ̤ÚÔ˜ ÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ Ô˘ Ì·˜ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ Î·ÙÒÊÏÈ ÙÔ˘ ¢¡Δ- ÔÏÈÙÈΤ˜, ÙÔ Í·Ó·Áڿʈ, ‚·ı‡Ù·Ù·, ¤Ú· ·fi ȉÂÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÙÈΤÙ˜, ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˜ - Î·È Í·Ó·È¿Óˆ ÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: ‹Ù·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ Ô ÏfiÁÔ˜ Â¤Ï·Û˘ ÙÔ˘ ¢¡Δ; ∫·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÚÒÙÔ, ‰‡Ô ˘ÔÂÚˆÙ‹Ì·Ù·, ‰È·ÊˆÙÈÛÙÈο: ÁÈ·Ù› Ë Â¤Ï·ÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ ˆ˜ ‰‡Ó·Ì˘ ηÙÔ¯‹˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ÙÔÓ ÔÚ˘Ì·Á‰fi ··Í›ˆÛ˘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Û ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›Â‰Ô Î·È ‰È·ÊıÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ù· ‰‡Ô ˘ÔÂÚˆÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜: ÁÈ· Ó· ÂȯÂÈÚËı› Ë ÙÂÏÈ΋ ÂÊfiÚÌËÛË ÙÔ˘ ¢¡Δ, ¤ÚÂÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÂÚȤÏıÂÈ ÛÙËÓ ¤Û¯·ÙË Ù·›ӈÛË Î·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ̤۷ ÛÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·! ∞˘Ùfi ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ÌfiÓÔÓ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ·ÓÂϤËÙ˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÙˆÓ ÁÓˆÛÙÒÓ Moody’s ÎÏ, ÙˆÓ Î·ÏÔÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·È “·Ó·Ï˘ÙÒÓ” Ù˘ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÓÔÌÂÓÎÏ·ÙÔ‡Ú·˜. ªfiÓÔÓ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰Â¯fiÙ·Ó ··ÓˆÙ¿ η›ÚÈ· Ï‹ÁÌ·Ù·, Î·È Ì ڢıÌfi ηٷÈÁÈÛÙÈÎfi, ı· ¤ÊÙ·Ó ӷ ·Ú·‰Ôı› ÛÙËÓ.... “·ÁοÏË” ÙÔ˘... “ÛˆÛÙÈÎÔ‡” ¢¡Δ! ∫·È: ÌfiÓÔÓ Â¿Ó ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ÍÂÛÔ‡Û ̛· ·›ÛÙ¢ÙË ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›·, ÌfiÓÔÓ ·Ó ‰È·‚·ÏÏfiÙ·Ó ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ¿ Ù˘ ˆ˜ ÚÈ˙Èο Î·È Ù¤ÏÂÈ· ‰ÈÂÊı·Ṳ́ÓÔ, ı· ÂÈ‚¿ÏÏÔÓÙ·Ó ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ Ë ... ·‰È¿ÊıÔÚË Ù¿ÍË ÙÔ˘ ¢¡Δ!! ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜, ηٷÈÁÈÛÙÈο ··ÍȈÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ·ÚıÚÔÁÚ·Ê›· Î·È ÔÈ ÂÈı¤ÛÂȘ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ (ÙˆÓ Â˘Úˆ·›ˆÓ ÚˆÙÔÛÙ·ÙÔ‡ÓÙˆÓ...) ¤·ÈÍ·Ó ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ηٷÈÁÈÛÙÈÎÔ‡ ˘Úfi˜ ‚·Ú¤Ô˜ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎÔ‡. ∫·È ÌfiÓÔÓ ·ÊÔ‡ ÙÔ Î·Ù·ÈÁÈÛÙÈÎfi ˘Ú Î·È ÔÈ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÔ› Î·È “·ÍÈÔÏÔÁÈÎÔ›” ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ› ¤Î·Ì„·Ó ÙË ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓÒÓÙˆÓ ÁÈ· ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË, ÙfiÙ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎÂ Ë ‰È·‚fiËÙË ÙÚfi˚η, Ô Ì·ÌԇϷ˜ οı ... “·Ó·È‰Ô‡˜” ··›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·‡ÍËÛË ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, Ô “È·ÙÚfi˜” οı ...ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÓÈÛfiÙËÙ·˜( Â‰Ò ÁÂÏÔ‡ÌÂ), Ô “ıÂÚ·Â˘Ù‹˜” fiÏˆÓ ÙˆÓ ‰ÂÈÓÒÓ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∫Ú¿ÙÔ˘˜ ·fi Ù˘ Û˘ÛÙ¿ÛÂÒ˜ ÙÔ˘( Â‰Ò Î·Á¯·ÛÌfi˜...) Î·È ÂÓÙ‡ıÂÓ, ÙÔ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ fiψÓ

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

•∂Ãøƒπ∑√¡Δ∞™ Δ∞ ¶ƒ∞°ª∞Δπ∫∞ ∞¶√ Δ∞ ∫ƒ√∫√¢∂π§π∞ ¢∞∫ƒÀ∞ ÙˆÓ ıˆÚËÙÈÎÒÓ fiÙÈ “ÔÈ ÌÈÛıÔ› Î·È ÔÈ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ ·ÈÙ›· Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÎÚ›Û˘, Î·È ÂÔ̤ӈ˜ Ë ÂÚÈÎÔ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ‰˘Ó·Ùfi Â›Ó·È Ë ÌfiÓË ‰˘Ó·Ù‹ ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË” ·ÊÔ‡ ÙÔ Â›Â‰Ô Ù˘ ηٷӿψÛ˘ ÙˆÓ ·Ú·ÛÈÙÈÎÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ (Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙËÙÒÓ ÙÔ˘... ¢·ÁÔ‡˜(!) ¢¡Δ) ÂÓÈÛ¯˘ı› Ì ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÛÊÂÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ·fi Ù· ΤډË!!! ø˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È·ÊıÔÚÔÏÔÁ›·: ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·Ùfi˜ Ì·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Ù·›ӈÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÂηÙfi, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ¯ÚfiÓÈ· ·fi ·˘Ù‹ Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜, Ù·›ӈÛË Ô˘ ÙÔ Î·ıÈÛÙ¿ ¢¿ÏˆÙÔ ÛÙȘ ÔÚ¤ÍÂȘ ÙÔ˘ ¢¡Δ! •·Ó¿ ÛÙÔ ÂÚÒÙËÌ·: °È·Ù› ÙÔ ¢¡Δ; ∏ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÚfiÛ¯ËÌ·, Ù· ‚·ı‡ÙÂÚ· ·›ÙÈ·: 1. ¡· ÂÈÛÚ·¯ıÔ‡Ó Ù· ÂÏÏËÓÈο ¯Ú¤Ë ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÎÚ›Û˘, Î·È Ë Â›ÛÚ·ÍË Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÈÛ¯˘ÚÔ‡˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÂÔÙ›·˜ ( ÚÔÊ·ÓÒ˜ ÔÈ ÂÈ΢ڛ·Ú¯ÔÈ ‰ÂÓ ÂȉÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ›¯ÓÔ˜ Û‚·ÛÌÔ‡ ÛÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ΢‚ÂÚÓ‹ÛÂȘ). 2. ∂‰Ò Â›Ó·È Ë Ô˘Û›·: Ó· ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚÔ˘˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ΢ڛˆ˜: Ó· ·‰Ú·ÓÔÔÈËı› ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÔÁÎÔ‡ÌÂÓË ··›ÙËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÌÂÚȉ›Ô˘ ÙˆÓ ÌÈÛıÒÓ ÛÙÔ ∞∂¶! ΔÔ ›‰ÈÔ Ó· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Î·È Ì ÙȘ Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ! ∏ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ·Ó·ÏÁËÛ›· ÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘! 3. ¡· ÂÍ·Ó·ÁηÛÙ› Ë “·›ı·Ú¯Ë” ∂ÏÏ¿‰· Ó· “Û˘ÓÂÙÈÛÙ›” ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∫˘ÚÈ·ÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ [Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ‰ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛÛfi‚Ô˘ Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ Ò˜ ÌÂıԉ‡ÂÙ·È Î·È ÂÈÙ˘Á¯¿ÓÂÙ·È Ô Â‰·ÊÈÎfi˜ ·ÎÚˆÙËÚÈ·ÛÌfi˜ ·ÂÈı¿Ú¯ˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ .¯. ™ÂÚ‚›·˜]. ∫·È Ù· ÎÚÔ‡ÛÌ·Ù· ‰È·ÊıÔÚ¿˜; ∞˘Ù¿ Â›Ó·È Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ӷ; ∫·È Ô Ï·ÛÙÈÎfi˜ ηٷӷψÙÈÛÌfi˜ Ô˘ η٤Ϸ‚ ˆ˜ ÂȉËÌ›· ÌÂÁ¿ÏÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡; ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜; ∫·È Ë ÁÂÓÈÎfiÙÂÚË ··Í›ˆÛË ∞Ú¯ÒÓ Î·È ∞ÍÈÒÓ; ∫·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË ÎÈ ·˘Ù‹; ª‹ˆ˜ ¿Ú·ÁÂ, ¤Ú· ·fi ÙË ‚ÈÙÚ›Ó·, ›̷ÛÙ ˆ˜ ∂ÏÏ¿‰·, ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·, ‚Ô˘ÙËÁ̤ÓÔÈ Û ·ÓÂ·ÓfiÚıˆÙË ‰È·ÊıÔÚ¿; ∏ ‰È·ÊıÔÚ¿, Ô ˘ÚÂÙfi˜ ÙÔ˘ ηٷӷψÙÈÛÌÔ‡, Ô ·ÌÔÚ·ÏÈÛÌfi˜, Ù· ¤ÓÙÔÓ· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ıÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ı¤Ì·Ù· Ô˘ Ì·˜ ¤¯Ô˘Ó ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓ·, Î·È Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯ÔÏÈ·ÛÙ› ÔÈÎÈÏÔÙÚfiˆ˜ ·fi ÛÔ‚·ÚÔ‡˜ ·Ó·Ï˘Ù¤˜, fiÏ· ·˘Ù¿ ¢∂¡ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È Í·ÊÓÈο, ¢∂¡ ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì›· ̤ڷ ÛÙËÓ ¿ÏÏË! √È ¿ÓıÚˆÔÈ ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È •∞º¡π∫∞ ¿Ú·Á˜, ·ÌÔÚ·ÏÈÛÙ¤˜, ÂÈıÂÙÈÎÔ›, ÊÈÏÔ¯Ú‹Ì·ÙÔÈ, ‚›·ÈÔÈ, ÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ ¢∂¡ ‰È·Êı›ÚÔÓÙ·È •∞º¡π∫∞... ŸÏ· fiÛ· ηٷÁÁ¤ÏÏÔ˘Ó Î¿ı ‚Ú¿‰˘ ÛÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙˆÓ 8 ηÏÔÛ˘Ó¿ÙÔÈ Î·È ÛÔ˘‰·ÈÔÊ·Ó›˜ “·Ó·Ï˘Ù¤˜” Â›Ó·È ÛˆÛÙ¿, ·ÏÏ¿ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ¢∂¡ Ì·˜ ϤÓ ¶√π√π, ¶ø™, Û ÔÈÔ ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘, Î·È Ì ¶√π∂™ ¢π∞¢π∫∞™π∂™ Ù· ÚÔοÏÂÛ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿! ¢∂¡ Ì·˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ¶ø™ Î·È °π∞Δπ Ù· ‹ıË ÂÎÙÚ·¯‡ÓıËηÓ, ÔÈ ÂÈÛÙËÌÔÓÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ··ÍÈÒıËηÓ, ¶ø™... Í·ÊÓÈο(;) ÏËÌ̇ÚÈÛÂ Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó·ÚΈÙÈο, ¶ø™ ··ÍÈÒıËÎÂ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÎÏ, ÎÏ... ŸÏ· Ù· ·Ú·¿Óˆ Û˘ÓÙÂϤÛÙËÎ·Ó Û ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘... ∫È ·Ó, ¤ÛÙˆ ÙÒÚ·, ÙËÓ ‡ÛÙ·ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ∂À£À¡∂™ Ì·˜, Ú¤ÂÈ Ó· ∞¡Δπ¢ƒ∞™√Àª∂...

∞˜ Á›ÓÔ˘Ì ϛÁÔ °ÂÚÌ·ÓÔ›

£∞¡∞™∏™ X. ™AMAPA™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

T˘ ÃÚÈÛÙ›Ó·˜ ∫Ô„›ÓË

ΔÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈ ÔÏÏ¿ ÎÈ ¤¯Ô˘Ì ÛÎÂÊÙ› ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡˜. ŸÌˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ Í¤ÚÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ‰È·ÎÔ¤˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ˜ Î·È ·Ó·ÛÙÔϤ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙË μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ ™˘ÓıËÎÒÓ ∑ˆ‹˜ Î·È ∂ÚÁ·Û›·˜, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ ‰È·ÎÔÒÓ. ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ¤ˆ˜ Î·È 40,5 Ë̤Ú˜ οı ¯ÚfiÓÔ. ΔË ÌÈÎÚfiÙÂÚË ·Ó¿·˘Ï· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ √‡ÁÁÚÔÈ, Ì 28 Ë̤Ú˜, ·ÚÁ›Â˜ Î·È ‰È·ÎÔ¤˜. ™ÙËÓ ›‰È· ¤Ú¢ӷ, ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÚ›Ô˘ 33 Ë̤Ú˜ ¿‰ÂÈ· (23 ÂÚÁ¿ÛÈ-

√ ̇ıÔ˜ ÙÔ˘ ºÔ‡ÊÔ˘ÙÔ˘ T˘ AϤÍË K·ÏÔηÈÚÈÓÔ‡

ԇ̠ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜, ·›ÚÓÔ˘Ì ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ, ›̷ÛÙ ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰·», ‰‹ÏˆÓ ÚÔ¯ı¤˜ Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜. ªÂ ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ Ë ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ Â›Ó·È “ÈÛÙÔÚÈ΋” Ì¿ÏÏÔÓ Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ·Û¯ÔÏËı›, ¤Ú· ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ Û ·˘Ù‹Ó,. ŸÌˆ˜, ÙȘ “ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ÛÙÈÁ̤˜” ÙȘ ˙ԇ̠fiÏÔÈ. ∫·È ÙȘ “ÈÛÙÔÚÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ” ÙȘ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. ∏ πÛÙÔÚ›· Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÂÍ¿ÚÛÂȘ Î·È ‰Ú¿Ì·Ù·. Œ¯ÂÈ, Â›Û˘, ÙȘ ÂÈÚˆÓ›˜ Ù˘. ŸÛÔÈ ·ÈÛı¿ÓÔÓÙ·È fiÙÈ “ÁÚ¿ÊÔ˘Ó πÛÙÔÚ›·”, ‰ËÏ·‰‹ Ù· ÔÏÈÙÈο ˘ÔΛÌÂÓ·, ‰ÂÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡Ó ÌÈ· ȉ·ً ÂχıÂÚË ‚Ô‡ÏËÛË. ∫·È Û˘¯Ó¿, Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·ÔÎÏ›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. ŸÌˆ˜, ÁÈ· ÌÈ· ΢‚¤ÚÓËÛË Û ÂÚ›Ô‰Ô ÎÚ›Û˘ ¤¯ÂÈ ˙ˆÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·, ÔÈ ÛÎÔÔ› Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÓÙ·È Ì ۷ʋÓÂÈ· Î·È Ó· ÂȉÈÒÎÂÙ·È Ë Ì¤ÁÈÛÙË Û˘ÓÔ¯‹ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ÛÙ· ¤ÚÁ·. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÌÈ· ÎÚ›ÛÈÌË Î·Ì‹. ª·˙› Ù˘ Î·È Ë ¯ÒÚ·. ∂›Ó·È ηÈÚfi˜ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ¢ı‡ÓË Ù˘. ∏ Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙȘ ¤ÍˆıÂÓ ÂÈ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Â›Ó·È ¿ÁÔÓË Î·È ·ÚÂÏ΢ÛÙÈ΋. ∞Ó ¤¯Ô˘Ì ΢‚¤ÚÓËÛË, ÙfiÙ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. ªÂ ·˘Ù¿ Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ, Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ó· Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÙË ¯ÒÚ· Û ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ. ∫·È Ë Â˘ı‡ÓË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÂÙ·È. ∞˘ÙÔÓfiËÙÔ; ÿÛˆ˜ fi¯È fiÛÔ ı· fiÊÂÈÏÂ. ΔÔ˘˜ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ Ì‹Ó˜, ·fi ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ̤¯ÚÈ Î·È ¯ı˜, ˙‹Û·Ì ÌÈ· ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ·Ó·‰È·ÓÔÌ‹ ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜. ™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙÂ, ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ·›ÛıËÛË ÌÂÁ¿Ï˘ ·‰ÈΛ·˜: ∫fiËÎ·Ó ÌÈÛıÔ› Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ. ΔÔ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi. ŸÌˆ˜, ÛÙÔ “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·Ó··˘ı› ηÌÈ¿ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÎÂÊ·Ï‹. ∞Ó Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·˘Ùfi, ı· ‹Ù·Ó Û·Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÂÊ¿ÚÌÔ˙ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “ÎÚ¤·˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ï›Ô˘˜”. ¢ËÏ·‰‹, ‰›ÓÔ˘Ì ÙȘ Û¿ÚΘ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ï›Ô˜ Ì·˜. ∞˘Ùfi Ì·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Î·Ù¿Ù˘ÛÙÔÈ “¯·ÌËÏfi‚·ıÌÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ” Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‹ “ÊÔÓ ºÔ‡ÊÔ˘ÙÔÈ”, ηٿ ÌÈ· ¿ÏÏË (΢‚ÂÚÓËÙÈ΋) ÂΉԯ‹. ™ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÛÙÂȇÔÓÙ·È Î·È Ï›ÁÔ, ÁÈ· Ó· ÂÎÙÔÓˆıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ›ÂÛË. ŸÌˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ó· Û˘ÓÂȉËÙÔÔÈÔ‡Ó fiÙÈ Ë ›ÂÛË ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ·ÛÎÂ›Ù·È ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη, ·ÏÏ¿ ·fi ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ΔËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·.

«∑

̘ Û˘Ó 10,5 ·ÚÁ›Â˜) Î·È Ó· ·¤¯Ô˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ·fi ÙË ™ÏÔ‚ÂÓ›·, ÙË §ÈıÔ˘·Ó›·, ÙË ƒÔ˘Ì·Ó›· Î·È ÙË §ÂÙÙÔÓ›·, fiÔ˘ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 30 ¤ˆ˜ 31 Ë̤Ú˜. ŸÌˆ˜ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÛÔÙÈÎfi. ÕÏÏ· Ì·˜ Ï›Ô˘Ó ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ì ηϤ˜ ‰È·ÎÔ¤˜. ∫È ·˘Ù¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ¿ÓÙ· Û˘Ó¿ÚÙËÛË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, fiÛÔ ÎÈ ·Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ - Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÊÙÂÈ Ô‡Ù ÂÓ Ì¤Ûˆ ÎÚ›Û˘ (80 ¢ÚÒ ÙÔ ‰›ÎÏÈÓÔ ÛÙËÓ ∞›ÁÈÓ·!) - ·ÔÙÂÏ› ÊÚ¤ÓÔ ÁÈ· ÌÈ· ÙÚÈÌÂÏ‹ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·. ¢È·ÎÔ¤˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È ¯ÒÚÔ˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔÓ Î‡ÎÏÔ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. ∫È fï˜, fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ÊÔÚÙÒÓÔ˘Ì ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ Ì ٷ ˘fiÏÔÈ· Ì·Áο˙È· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ. ¶fiÛÔ Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ Ù·˘Ù›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ Ì ÙȘ ‰ËÌfiÛȘ Û¯¤ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó, Ì ÙȘ ÂÚÈÙÙ¤˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ Û·Ù·ÏÔ‡Ó, Ì ÙËÓ ·Ù˙¤ÓÙ· ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Î·-

∞Ó ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ë ÙÚfiÈη, ı· ¤ÚÂ ӷ ÙËÓ ÂʇÚÔ˘ÌÂ. ÿÛˆ˜ Ó· ÙËÓ ÂÊ¢ڛÛηÌ Ôχ ηχÙÂÚË, ·ÏÏ¿ ·˘Ù¿ Â›Ó·È ıˆڛ˜. °È·Ù› ÛÙËÓ Ú¿ÍË ·ԉ›¯ıËΠfiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ÙËÓ ÂʇÚÔ˘Ì ηıfiÏÔ˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÈÛÙÔÚÈ΋ ·ÔÙ˘¯›·. ŸÌˆ˜, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ¿ÏÏ· ıˆÚËÙÈο ‰¿ÎÚ˘·, ¤Ú· ·fi ÂΛӷ - Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο - ÙˆÓ ·Ó¤ÚÁˆÓ Î·È fiÛˆÓ ¿ÏÏˆÓ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È Û ·‰È¤ÍÔ‰Ô. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¤ÍÔ‰Ô˜. ªÂ Ù· ÂÈΛÌÂÓ· ‰È·ÚıÚˆÙÈο ̤ÙÚ· Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ‹Ú ·fiÊ·ÛË. √ ·‚Ô˜ ÂÚÚ›ÊıË - ·Ó Î·È Ù· ˙¿ÚÈ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ¤ÛÂÈ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ΔÔ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÙÈÎfi ÂÁ¯Â›ÚËÌ· ÙÔ˘ ™ËÌ›ÙË, fiÛÔ ÂȯÂÈÚ‹ıËÎÂ, ¤ÌÂÈÓ ËÌÈÙÂϤ˜ Î·È ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ·Ó·ÛÙÚ¿ÊËÎÂ. ΔÒÚ· Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÂÍ ·Ó¿Á΢ ÛÙÔÓ ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜, ¤ÛÙˆ Î·È ¯ˆÚ›˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ Ù˘. ™Ù· “¡∂∞ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, Ô °È¿ÓÓ˘ μÔ‡ÏÁ·Ú˘ ÂÚȤÁÚ·Ê ˆ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÌÈ·˜ “Ó¤·˜ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜” ·Ê’ ÂÓfi˜ ÙËÓ “·Ó·‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔÓ Ó¤Ô ‰ÈÂıÓ‹ ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜” Î·È ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ “ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÚfiÓÔÈ·˜ ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ¯·ÌËÏÒÓ ÛÙÚˆÌ¿ÙˆÓ Î·È Ù˘ ÂÈÛÊ·ÏÔ‡˜ ÂÚÁ·Û›·˜”. √È ÛÙfi¯ÔÈ ·˘ÙÔ› Â›Ó·È Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎÔ›. ¢ÈfiÙÈ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙÔÓ “‰ÈÂıÓ‹ ηٷÌÂÚÈÛÌfi ÂÚÁ·Û›·˜” ‰ÂÓ ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ Î·ÌÈ¿ ı¤ÛË ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ. π‰È·›ÙÂÚ· Ë “·Ï·È¿” ∂˘ÚÒË Ȥ˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÂÚÁ·Û›·˜ (Ô˘ ϤÔÓ ‚·ÊÙ›˙ÂÙ·È “··Û¯fiÏËÛË”). Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ‰›¯Ù˘ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌ›˙ÂÈ ÙȘ ȤÛÂȘ ·Ó·Áο˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·ÈÒÛÂÈ. ŸÌˆ˜, ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙÔ ·Ï¤„Ô˘ÌÂ, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙË Ê¿ÛË ·˘Ù‹ Ó· Û˘Á¯ÚÔÓ›ÛÔ˘Ì ÙÔ ‚‹Ì· Ì·˜ Ì ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰˘ÓËÙÈÎÔ‡˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ Ì·˜. ¡· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜. ¡· ·›˙Ô˘Ì ÛÙÔ ›‰ÈÔ Á‹‰Ô. °È·Ù› ÌfiÓÔÈ Ì·˜ ÛÙÔÓ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ ‰ÂÓ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ·Ó Ô‡Ù ÚÈÓ. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·˘Ùfi Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ “ÂÏÏËÓÈ΋˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜” Ô˘ ÌÂÙ·Î˘ÏÈfiÙ·Ó ‰È·ÚÎÒ˜, ÒÛÔ˘ ·ÏËÛ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ì·˜. ΔÔ ÙÔ›Ô Â›Ó·È Ú¢ÛÙfi, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÌȯÏ҉˜ - ÂÎÙfi˜ ·Ó ¤¯Ô˘Ó ıÔÏÒÛÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜. Èڛ˜ ·Ó·‚ÔϤ˜ Î·È ÚÔÛ¯‹Ì·Ù· ÂÚ› Ù¿ÈÌÈÓÁÎ, Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Ôχ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù· - ÙÒÚ·. ∫·È ·˘Ù¿ Û˘ÓÈÛÙÔ‡Ó ÂıÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋. √È “ÊÔÓ ºÔ‡ÊÔ˘ÙÔÈ” Â›Ó·È ·Ô΢‹Ì·Ù· ÔÏÈÙÈ΋˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜. ÕÏψÛÙ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiÔ˘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ù›ÙÏÔÈ Î·È ‰È·ÎÚÈÙÈο ¢ÁÂÓ›·˜, ÌÔÚ› ηÓ›˜ Ó· Â›Ó·È “ºÔ‡ÊÔ˘ÙÔ˜”, ¯ˆÚ›˜ Ó· Â›Ó·È “ÊÔÓ”. ∂›Ó·È, fï˜, ‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Î·Ó¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì·˜ ËÁÂÛ›·˜ ‰ÂÓ ı· ‹ıÂÏ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ πÛÙÔÚ›· Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÔÛˆÓ‡ÌÈÔ. (∞fi Δ∞ ¡∂∞)

Ù·Ï¿‚Ô˘Ì ̷˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ʇÛ˘. √ ŒÏÏËÓ·˜ Û·Ó›ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Ì›ÓÂÈ ÌfiÓÔ˜ ÛÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜. ¡· ·ÔÛ·ÛÙ› ·fi ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ, ÙËÓ ÔÌ¿‰· ‹ ÙËÓ ·Ú¤·. ¡· Ù· ‚ÚÂÈ ¤ÛÙˆ Î·È Ï›ÁÔ Ì ÙÔÓ Û˘ÏÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ÛÙËÓ Ôχ‚Ô˘Ë ·Ú·Ï›· ÙÔ ‰È·‚¿˙ÂÈ. ∞˘Ùfi˜ Ô ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ˜ Â›Ó·È ÌÈ· ¢ηÈÚ›· Ó· ı˘ÌËıԇ̠ϛÁÔ ÌÈ· ÂÏ¢ıÂÚ›· ·ÓÙÈÛ˘Ì‚·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Í¯¿ÛÂÈ. ¡· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÈÓËÙfi. ¡· ·ÊÂıԇ̠۠‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¤Ó· ÌÔÓÙ¤ÏÔ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∞ÏÏ¿ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó Ì·˜ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·˜ ÙȘ οÓÔ˘Ì Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Ó· ·ÓÙÏԇ̠·fiÏ·˘ÛË. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ›̷ÛÙ ¿ÓÙ· ÛÙÔ˘˜ ÚԂϤ„ÈÌÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ‰È·ÎÔÒÓ. ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ, ·˜ Á›ÓÔ˘Ì ϛÁÔ °ÂÚÌ·ÓÔ›. (∞fi ÙËÓ ∫·ıËÌÂÚÈÓ‹)


™À¡∂¡Δ∂À•∏

5

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Ì ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ Î·È ÙÔ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎfi Δ·ÌÈÂ˘Ù‹ÚÈÔ, Â¿Ó Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜, ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· Ó¤· ηٷıÂÙÈ΋ ‚¿ÛË Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ∫ÔÚϛڷ˜, Úfi‰ÚÔ˜ Î·È ÂÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂Ú¢ÓÒÓ(∫∂¶∂), ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ÚfiÙ·ÛË ™¿ÏÏ· Ì¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁ› Û ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯Ô˘ÛÒÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ ÛÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿ fiÙÈ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ÚÔÔÙÈ΋ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. ™ËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, ÒÛÙ ٷ ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ó· Í·Ó·¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜.

¶∞¡∞°πøΔ∏™ ∫√ƒ§πƒ∞™ “ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™ Δ¿Ú·Í ٷ ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÚfiÛÊ·ÙË ÚfiÙ·ÛË ™¿ÏÏ· ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ Î·È ÙÔ˘ Δ·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ Δ·ÌÈ¢ÙËÚ›Ô˘. ∫·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ·˘Ù‹ ÂÊÈÎÙ‹ ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ Û˘Á΢ڛ·; ΔÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÚÔÎÏ‹ÛÂȘ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·ÓıÂÎÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË - ·Ó ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÂÈÙ˘¯‹˜ - ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯‹Ì· ÌÈ· ¢ڇÙÂÚË Î·Ù·ıÂÙÈ΋ ‚¿ÛË, ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ·ÁÔÚ¿˜ Î·È ÌÈ· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. øÛÙfiÛÔ, ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ› ΛӉ˘ÓÔÈ ÂÏÏÔ¯Â‡Ô˘Ó ÛÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ·˘ÙÔ‡ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ ÔÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ·ÎfiÌË ÎÈ ·Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ· Ù˘ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÌÈÎÚfi ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· Û˘Á΢ڛ·. ™Â ¤Ó· ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ Ì·ÎÚÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Â·ÚÎÒ˜ ÎÔÛÙÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙfiÛÔ ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ӥ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘˜ Û ·ÚfiÛÌÂÓ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÂÚ›ÂÚÁÔ Ô˘ Ì›· ÙÚ¿Â˙·, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ù˘ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÏËÚÒÛÂÈ, ÂȯÂÈÚ› Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜; ∂ͤÏÈÍË ·˘Ù‹ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÎÚ·ÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ È‰ÈˆÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ‹ ÚÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ; ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ¤¯ÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ı· Â›Ó·È ÚÔÛˆÚÈÓ‹. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ ¤¯ÂÈ ÛÎÔfi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓfi˜ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ fiÔ˘ Ô ÂÍ·ÁÔÚ¿˙ˆÓ, Ô ÔÔ›Ô˜ Â›Ó·È ÌÈ· ·ÌÈÁÒ˜ ȉȈÙÈ΋ ÙÚ¿Â˙·, ı· ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ˘˜ fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙËÓ ∞Δ∂bank Î·È ÙÔ ΔΔ. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ·, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË Ì¿ÏÏÔÓ Ô‰ËÁ› ÚÔ˜ ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ˘·Ú¯fiÓÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ì ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË ‚¤‚·È· fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·ÚÂÌ‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ (.¯. Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ù˘ ∞Δ∂bank ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÓÙ›ÓÂÈ ÛÙËÓ ˘ÁÈ‹ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ Ù˘, ‡ÛÙÂÚ· Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ ·ÓÙÔ¯‹˜, Î·È fi¯È ÛÙËÓ “·Ú¤Ì‚·ÛË” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ÛÙË ÌÂÙÔ¯È΋ Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ˘ Û¯‹Ì·ÙÔ˜).

√È ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ڢıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ‹ Ì·˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó Í·Ó¿ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜ fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜

∫·Ù¿ÊÂÚ·Ó Î·È ¤Ú·Û·Ó ÂÈÙ˘¯Ò˜ Ù· ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË ÙËÓ ∞Δ∂Bank. ∞fi Â‰Ò Î·È ¤Ú· ÙÈ ¿ÏϘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂȘ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ Ù· “stress tests” ; ∞fi Ù· ÚfiÛÊ·Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÛÂÓ·Ú›ˆÓ ÚÔÛÔÌÔ›ˆÛ˘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ (stress tests) ÁÈ· ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· 91 ∂˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ, ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·ÓıÂÎÙÈÎfi Î·È ˘ÁȤ˜. ∏ ATEBank ‹Ù·Ó Ë ÌfiÓË ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ·˙fiÌÂÓ˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤ÛÙÂÚÔ (ۯ‰fiÓ ·›ı·ÓÔ) ·fi Ù· ÙÚ›· ÛÂÓ¿ÚÈ·. ΔÔ ÁÂÁÔÓfi˜ ·˘Ùfi ‰ÂÓ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ··Ú·›ÙËÙ· ÌË ‰È·¯ÂÈÚ›ÛËÌÔ Û˘ÛÙËÌÈÎfi ΛӉ˘ÓÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÁÈ· ÙËÓ ATEbank ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÂΛӘ ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÚ¿ÛÂÈ ÔÚȷο Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ·ÓÙÔ¯‹˜, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÌÂÛ· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ È‰›ˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙˆÓ ‰·ÓÂÈ·ÎÒÓ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›ˆÓ ÙÔ˘˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÔÈ Û¯ËÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ˜ ÚԂϤ„ÂȘ Ó· ηχÙÔ˘Ó Û Â·Ú΋ ÔÛÔÛÙfi Ù· ηı˘ÛÙÂÚÔ‡ÌÂÓ· ‰¿ÓÂÈ· ·Ó¿ ηÙËÁÔÚ›· ‰·Ó›ˆÓ. ∞ÎfiÌË ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ

ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ‰··ÓÒÓ. øÛÙfiÛÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘, Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË ÂÈÌ‹Î˘ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· fiÛÔ Î·È ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋˜ Î·È ∞Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓ˘ ∂˘ÚÒ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ¯Ú¤Ô˜ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÙfiÛÔ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· fiÛÔ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡. °È· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ̤ÙÚ· Ô˘ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ·fi ÙËÓ ‡ÊÂÛË Î·È ÙËÓ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ. ™ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜ 2010, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·˘Í‹ÛÔ˘Ó Ù· ›‰È· ÎÂÊ¿Ï·È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙÔ ‰›¯Ù˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÃÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ Δ·Ì›Ԣ ™Ù·ıÂÚfiÙËÙ·˜ (ú10 ‰È˜) ÙÔ˘ ¢¡Δ. ª¤¯ÚÈ Î·È ÚfiÛÊ·Ù· ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÓÙÏÔ‡Ó ÊıËÓ‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ·fi ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ∂∫Δ. ŸÌˆ˜ ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ ÙÔ˘ ÁÂÁÔÓfiÙÔ˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ï‹ÁÂÈ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ÚÔ‚Ô‡Ó Û ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ·ÔÛ‚¤-

™Â ¤Ó· ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔfiÛÔ ÔÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È Ë ΔÙ∂ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ

ÛÔ˘Ó ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙˆÓ ú95 ‰È˜, ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂∫Δ, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ÂÈÛÙÚ¤„Ô˘Ó Ì¤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ÙÔ˘ ÂfiÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÛÙ‹ÚÈÍË Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ (ÚfiÁÚ·ÌÌ· ú28 ‰È˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜). ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÂÙÔ¯ÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ / ÂÍ·ÁÔÚ¤˜ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÁÈ· Ù· ÂÏÏËÓÈο ÙÚ·Â˙Èο ȉڇ̷ٷ Ì ¯·ÌËÏ‹ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· ÛÙ· ÚfiÛÊ·Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÚÔÛÔÌÔÈÒÛÂȘ ·ÎÚ·›ˆÓ ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜. ¶fiÛÔ ÔÚ·Ùfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ô Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÏfiÁˆ ÂÍ·ÁÔÚ¿˜ ·fi ¿ÏϘ ÙÔ˘ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡; ¢È·ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· Ù¤ÙÔÈ· ÎÈÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË; ™Â ¤Ó· ‰ÈÂıÓÔÔÈË̤ÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ì·˜ ÊÔ‚›˙Ô˘Ó ÔÈ Í¤Ó˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ΔfiÛÔ ÔÈ Î˘‚¤ÚÓËÛË fiÛÔ Î·È Ë ΔÙ∂ Â›Ó·È ˘¤Ú ÙˆÓ Í¤ÓˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤· ÔÈ Ôԛ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È fiÙÈ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÛÙËÓ ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›·˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. øÛÙfiÛÔ, ÂÎ ÙˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È ·ÊÂÏÏËÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÛÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∞ÊÂÓfi˜, ÔÈ Í¤ÓÔÈ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È Ù· ͤӷ ÂÂÓ‰˘ÙÈο Û¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÂÂÈṲ̂ӷ fiÙÈ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ Â›Ó·È Â˘ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÔ‰fi ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÁÔÚ¿. ∞ÊÂÙ¤ÚÔ˘, Ë ∂ÏÏ¿‰· ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ ÂÁ¯ÒÚÈ· Û¯‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÎÚ·Ù‹ÛÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÂÁ¯ÒÚÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙ· μ·ÏοÓÈ· Î·È ÙËÓ ¡ÔÙÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ∂˘ÚÒË, Ù· ÔÔ›· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Î·Ï¿ ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÛÙ· ͤӷ ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ. ∏ ÚÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÁÈ· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ̤ۈ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ; ∞Ó·ÌÊ›‚ÔÏ·, ÔÈ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙Ô˘Ó ‚·ÛÈÎfi ÚfiÏÔ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfi Á›ÁÓÂÛı·È Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Â›Ó·È Ë Â¿ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Û ڢıÌfi ·Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË Ì·˜ Ì ·Ú¿ÏÏËÏË ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ™Â ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ ÔÊ›ÏÔ˘Ó Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó

ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó

Í·Ó¿ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜. ∂›Ó·È ÂÌÊ·Ó¤˜, fiÙÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÔÈ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, Ù· ÂÏÏËÓÈο ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Î·È Î¿ı ›‰Ô˘˜ ‰·ÓÂÈÔÏ‹Ù˜ ‰˘ÛÎÔχÔÓÙ·È Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ·˘ÍË̤Ó˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ ÙÔ˘˜. Δ· ÂÏÏËÓÈο ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ “ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È” , ÏfiÁˆ Ù˘ ·˘ÛÙËÚfiÙËÙ¿˜ ÙÔ˘˜ Ó· ¯ÔÚËÁÔ‡Ó ‰¿ÓÂÈ·, ·ÏÏ¿ Î·È fiÙÈ fiÙ·Ó ÙÔ ÂȯÂÈÚÔ‡Ó ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi. √È ÙÚ¿Â˙˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙËÓ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÂÂȉ‹ ÊÔ‚Ô‡ÓÙ·È ÌÂÏÏÔÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÈÛÊ·ÏÂÈÒÓ ÛÙÔ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈfi ÙÔ˘˜, ÙË ‰˘ÛÎÔÏ›· Ó· ·ÓÙÏ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ›‰È˜ ÊıËÓ‹ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÏfiÁˆ Ù˘ η¯˘Ô„›·˜ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ¯Ú‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ÓÔÌÔۯ‰›ˆÓ, Ú˘ıÌ›ÛÂˆÓ Î·È ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ηٿÏÏËϘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ÒÛÙ ٷ ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ Ó· Í·Ó·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÙȘ οÓÔ˘Ï˜ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ ηٷӷψ٤˜. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2011 ‹ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2012 Ó· Ì·˜ ÂÌÈÛÙ¢ÙÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ÙÔ ¯Ú¤Ô˜ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ 150% ÙÔ˘ ∞∂¶, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ¢¡Δ; ΔÔ ‚·ÛÈÎfi Â›Ó·È Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÙ·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Îϛ̷ÙÔ˜ ˘¤Ú Ù˘ ·ÍÈÔÈÛÙ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∂ÊfiÛÔÓ ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó Î·Ù¿ ÁÚ¿ÌÌ· ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÏËÊıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ··Ú·›ÙËÙ· ̤ÙÚ· Ù· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÂÏÙÈÒÛÔ˘Ó ÙÔ ˘¿Ú¯ÔÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ·, ÙfiÙ ÔÈ ·ÁÔÚ¤˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÈÛÙÔ‡Ó. ™ÙÔ ∫∂¶∂ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·ÛÙ› ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ÙËÓ ÏÂÁfiÌÂÓË “‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜” , Ì ÛÎÔfi Ó· ÚÔÛ‰ÈÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ¯ÚÔÓÈÎfi ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÊÂÓfi˜ Ù˘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘ ¯Ú¤Ô˜ ÚÔ˜ ∞∂¶, Î·È ÌÂÙ¤ÂÈÙ· Ù˘ ÛÙ·‰È·-

΋˜ Ì›ˆÛ‹˜ ÙÔ˘ Û ¤Ó· Ì·ÎÚÔÚfiıÂÛÌ· ‰È·ÙËÚ‹ÛÈÌÔ ÔÛÔÛÙfi. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ê·ÈÚÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Â͢ËÚ¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÊÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ë ÚÔÔÙÈ΋ ‰È·ÙËÚËÛÈÌfiÙËÙ·˜ ‰ڿ˙ÂÙ·È Û ‰‡Ô ··ÈÙ‹ÛÂȘ: ¶ÚÒÙÔÓ, fiÙÈ ı· ··ÈÙËı› ÁÈ· ·ÚÎÂÙfi ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Ë Â›Ù¢ÍË “ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ” ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Û ÛÙ·ıÂÚ‹ ÂÙ‹ÛÈ· ‚¿ÛË, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› ÌÈ· ‰È·Ú΋ ÂÚÈÔÚÈÛÙÈ΋ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋, ·ÁÁ›˙ÔÓÙ·˜ Ù· fiÚÈ· ·ÓÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓ›·˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ÛÙÔ Ì¤ÙÚÔ Ô˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙˆÓ ÂÊÈÎÙÒÓ ÚˆÙÔÁÂÓÒÓ ÏÂÔÓ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ Â·ÚΛ, ‹ Ô˘ ÂÈÌË·ÓÂÈ ÂÈΛӉ˘Ó· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜, ı· ··ÈÙËıÔ‡Ó Ì¤ÙÚ· ·¢ı›·˜ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘ÔÏÔ›Ô˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ¯Ú¤Ô˘˜, Ì ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ sale of assets’, ‰ËÏ·‰‹ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ. ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ “·Ú¯ÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜” , Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ-¯Ú¤Ô˘˜ ··ÈÙ› ¢ÚËÌ·ÙÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ıˆÚÒ fiÙÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Â›Ó·È ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÔÏÈÙÈÎfi. ∂¿Ó ‰ÂÓ ˘Âڂԇ̠·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Ê·‡ÏÔ Î‡ÎÏÔ, οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·Ó·Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎÔ‡ ÈÛÙÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ı· ˘ÔÓÔ̇ÂÙ·È ·fi ÙȘ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È ÙÔ ˘„ËÏfi ÎfiÛÙÔ˜ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıfi Ù˘. °È· Ó· Û¿ÛÂÈ ·˘Ùfi˜ Ô Ê·‡ÏÔ˜ ·ÎÏÔ˜, ı· Ú¤ÂÈ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ Û˘ÌÌ¿˙ÂÌ· ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤·, Ó· ˘ÈÔıÂÙËıÔ‡Ó “ηÓfiÓ˜ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜” (fiscal rules) Ô˘ Ó· ‰ÂÛÌÂ‡Ô˘Ó ÙËÓ ÂοÛÙÔÙ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ ··Ú¤ÁÎÏÈÙË Ù‹ÚËÛË Î·È ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜. °È· ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÛÎÔfi, Â›Ó·È ÛÎfiÈÌÔ Î·È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ Î·È Û ¿ÏϘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÒÚ˜, Ó· ıÂÛÈÛÙ› ÌÈ· “∞Ú¯‹ ∂ÔÙ›·˜” Ù˘ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ÌÂÁÂıÒÓ, ¤Ó· ›‰Ô˜ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ (Fiscal Council).


™À¡∂¡Δ∂À•∏

6

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

Œ

ÓÙÔÓ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ ÚÔ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ·˘Ùfi ÎÈÓÂ›Ù·È ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· Â›Ó·È Ô Î. ¡›ÎÔ˜ ¡ÈÎÔÏfiÔ˘ÏÔ˜, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡.¢ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ·, ϤÁÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÂÓÒ ÛÈÏÒıËÎ·Ó ˘ÔÏ‹„ÂȘ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ. ∑ËÙ¿ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “ FOREST DOVE” Î·È ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, fiÙÈ Ë ¡¢ ı¤ÏÂÈ Ó· ÚÔÊ˘Ï¿ÍÂÈ ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· Ù· ÔÌfiÏÔÁ· fiÛÔ Î·È ÙÔ˘˜ ıÂÛÌÔ‡˜. ∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙË Ï·˚΋ ı¤ÏËÛË. ™¯ÔÏÈ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË ÛÙ¿ÛË ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÈ fiÛ· ¤¯ÂÈ Ó· ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ.

¡π∫√™ ¡π∫√§√¶√À§√™ “∞ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi ÙÔ ÛÙ‹ÛÈÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

Œ¯ÂÙ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È ÙÔ ¶∞™√∫ ÛÙËÓ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙˆÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ. ¶ÈÛÙ‡ÂÙ ‚¿ÛÈÌ· fiÙÈ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓfiÓ ÎfiÌÌ· Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔ Ó· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ¤Ó· “ÚÔÂÈÏËÌ̤ÓÔ fiÚÈÛÌ·”; ∞˘Ùfi Â›Ó·È ËÏ›Ô˘ Ê·ÂÈÓfiÙÂÚÔÓ. ∂‰Ò ›¯·Ì ̷ÚÙ˘Ú›· Ì ‚¿ÛË ¤Ó· ·ÓÒÓ˘ÌÔ ¯·ÚÙ›, Ì οÔÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ô˘, fiˆ˜ ϤÓ ÂȉÈÎÔ› ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ ÛÙÔ “ÌÔÓÙ¤ÏÔ” ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÔÌÔÏfiÁÔ˘. ™Â ηÌÈ¿ ÂÈÙÚÔ‹ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·Ó ‰ÂÎÙ¿ ·ÓÒÓ˘Ì· ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·. ∫È fï˜, ›¯·Ì ÂȉÔÎÈÌ·Û›·. •¤ÚÂÙÂ, fiÛÔ ÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ Ì¤Ú˜ Î·È Ì·›ÓÔ˘Ì ‚·ı‡ÙÂÚ· ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, ÌÔÚԇ̠ӷ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ì ÙÔ ·ÚÈÛÙÔÙ¯ÓÈÎfi “ÛÙ‹ÛÈÌfi” Ù˘. ∂‰Ò ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÚfiÛˆ· Î·È Ì˯·ÓÈÛÌÔ›, ÛÈÏÒıËÎ·Ó ˘ÔÏ‹„ÂȘ Î·È ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȘ Î·È Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡ÓÙ·È ¿ÓıÚˆÔÈ ·ÎfiÌË Î·È...ÂÂȉ‹ ΤډÈÛ·Ó Ù· Ù·Ì›· ÙÔ˘˜! ¢ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ ·Ó Û·˜ ¤ÏÂÁ· fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÔÓÈÔÚÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ fiÁÎÔ Ù˘ ·ÛÔÎÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· “Û·¿ÎÈ·” Î·È ÁÈ· ˘ÂÚÙÈÌË̤ӷ ÔÌfiÏÔÁ·. ºÙ¿ÓÂÈ Ó· Û·˜ ˆ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË ÂÓfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‚·ÛÈÎÔ‡˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. “ª·, ÙÈ Ï¤ÙÂ; ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ÎÔÚÔ˚‰Â‡ÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ;” Œ¯ˆ Â›Û˘ Ì›ÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Ì ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô, Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ ÂÈÏÂÎÙÈÎÒÓ ‰È·ÚÚÔÒÓ, Ì ÙȘ Ôԛ˜ ·ÏÏÔȈÓfiÙ·Ó-fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È- Ë Ô˘Û›· Ù˘ ˘fiıÂÛ˘, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2007 ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ˙ÔÊÂÚ‹ ·ÙÌfiÛÊ·ÈÚ·, Ë ÔÔ›· Û˘ÌÏËÚÒıËΠ̠ÂΛӘ ÙȘ ÊÔ‚ÂÚ¤˜ ˘ÚηÁȤ˜. ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚Ô˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ fiÙÈ Ô ÛÎÔfi˜ ‰ÂÓ ·ÁÈ¿˙ÂÈ Ù· fiÔÈ· ̤۷. ΔÈ ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ·ÍÈfiÈÛÙÔ ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ· ̤۷ ·fi ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ; ¶Ú¤ÂÈ ‹ fi¯È Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ÔÈ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ› Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “FOREST DOVE” fiˆ˜ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¶∞™√∫;

•¤ÚÂÙÂ, ÔÈ ıÂÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË ‹ ÙÔÓ ÌË Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ¤Ó·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ë ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î.·., Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÛÙËÓ “ÚÂÌÔ‡Ú·” Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ Û‚fiÌ·ÛÙ ٷ ·ÙÔÌÈο Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ÙË “‚Ú¿Ûˆ” Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ÙË ı¤Ïˆ Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Û ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ÎÏËÙ‡ԢӔ

¡· ·ÓÔ›ÍÔ˘Ó ‰È¿Ï·Ù·. √˘‰Â›˜ ÙÔ ·ÚÓ›ٷÈ. ∞ÏÏ¿ Ó· ·ÓÔ›ÍÔ˘ÌÂ Î·È Ù· Ì¿ÙÈ· Ì·˜ Î·È Ó· ‚ϤÔ˘ÌÂ Î·È Ù’ ·˘ÙÈ¿ Ì·˜ Î·È Ó’ ·ÎÔ‡ÌÂ. ∫È fi¯È Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙԇ̠ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ· ÂÓfi˜ Ì¿ÚÙ˘Ú· ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Ï¤ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÔ˘ÌÂ. ∂›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ÙÔ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. ∂Âȉ‹ Ô Ì¿ÚÙ˘˜ ‰ÂÓ ¤Î·ÓÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ¯·Ù›ÚÈ· Î·È ‰ÂÓ ¤ÏÂÁ ·˘Ù¿ Ô˘ Âȯ›ÚËÛ·Ó Ó· ÙÔ˘ ‚¿ÏÔ˘Ó ÛÙÔ ÛÙfiÌ·, ÙÔ˘ ¤Ù·Í·Ó fiÙÈ ı· Á›ÓÂÈ ...ÂÚÒÙËÛË ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ Â¿ÚÎÂÈ¿ ÙÔ˘. ∂›Ì·ÛÙ ηϿ; ∫·ÙËÁÔÚ› ÙÔ ¶∞™√∫ ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË fiÙÈ ÚÔÛ·ı› Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Îϛ̷ ÎˆÏ˘ÛÈÂÚÁ›·˜. ∫·È fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÛÙ ÁÈ· ÔÚÈÛÙÈ΋ ·Ô¯ÒÚËÛË ·fi ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜. À¿Ú¯ÂÈ ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ; ª‹ˆ˜ ÙÔ ¶∞™√∫ Â›Ó·È ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ô¯ˆÚ› ηıËÌÂÚÈÓ¿ ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ÌÈ· ÙfiÛÔ ÛÔ‚·Ú‹ ÂÚÁ·Û›· fiˆ˜ ÌÈ·˜ ÂÍÂÙ·ÛÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜; ΔÔ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ‹Û·Ì ·fi ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó ÂÂȉ‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÊ˘Ï¿ÍÔ˘Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÙˆÓ ıÂÛÌÒÓ. •¤ÚÂÙÂ, ÔÈ ıÂÛÌÔ› ¤¯Ô˘Ó ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È fi¯È ÙËÓ ˘ÔÙ›ÌËÛË ‹ ÙÔÓ ÌË Û‚·ÛÌfi ÙˆÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘˜. °È· ¤Ó·Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ¿Óˆ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ë ÙÈÌ‹ Î·È Ë ˘fiÏË„Ë ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË, ÙËÓ

ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ‚·ÛÈÎÒÓ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ì·ÚÙ‡ÚˆÓ Î.·., Î·È ÙËÓ ÔÔ›· ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Û¤‚ÂÙ·È Î·È Ó· ‰È·Ê˘Ï¿ÛÛÂÈ. ∞Ï›ÌÔÓÔ ·Ó ÛÙËÓ “ÚÂÌÔ‡Ú·” Ì·˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÈı˘ÌËÙfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ Û‚fiÌ·ÛÙ ٷ ·ÙÔÌÈο ηÈ

ªÔÚ› Ó· Û˘Ì‚Â› Û ¤Ó· ÙfiÛÔ ÔÏ˘¿ÚÈıÌÔ ¿ıÚÔÈÛÌ· ·ÓıÚÒˆÓ; ªÔÚ› fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·fi fiÏ· Ù· ÎfiÌÌ·Ù·; ªÔÚ› fiÙ·Ó Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ; Δ· Δ·Ì›·, ÂÎ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, Â›Ó·È ıÂÛÌÈÎÔ› ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Î·È ÂÂÓ‰‡Ô˘Ó Ì ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ÙÔ˘˜. √È ¡fiÌÔÈ Â›Ó·È Û·Ê›˜ Î·È ‰ÂÓ Âȉ¤¯ÔÓÙ·È ‰È·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÂÚÌËÓ›·. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ Ï¤ÌÂ Î·È fi¯È Ó· ϤÌ ·˘Ùfi Ô˘ ı· ‚ÔχÂÈ ‹ ı· ı¤Ï·ÌÂ. §¤ÙÂ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó ›¯Â ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜; ∞ÏÏ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì “Û¯¤ÛË ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ·” ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙ -Î·È ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜- Û˘Ó˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯·Ò‰Ë˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔηÏÔ‡Ó Á¤ÏˆÙ· Ì ٷ ηÌÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë

¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ· ‰È·˙‡ÁÈ·” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Δ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿. ∫·È ÙÔ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÓÔÌ›˙ˆ. ∏ ¡.¢ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ∏ ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‹Ù·Ó ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿, ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ›Ûˆ. ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›·. ΔÔ ·ÈÁÓ›‰È Ù˘ Û›ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÂÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„ÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ (ηÓfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Û·Ó ·˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÙÈÛÌ·) ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÈÛÙÔÚÈο fiÙÈ “‰ÂÓ È¿ÓÂÈ” . ∫·È Ë ¯ÒÚ· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿

‰ËÌÔÎÚ·ÙÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ¡· ÙË “‚Ú¿Ûˆ” Ù¤ÙÔÈ· ÂÍÔ˘Û›·, ‰ÂÓ ÙË ı¤Ïˆ Δ¤ÏÔ˜, ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ¯ˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ Û ÂÈı˘ÌËÙÔ‡˜ Î·È ·ÓÂÈı‡ÌËÙÔ˘˜ Î·È Ó· ·Ó·ÏfiÁˆ˜ Ó· ÎÏËÙ‡ԢÓ. ∫·Ù¿ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ 13 Ù·Ì›· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ Û ¤Ó· Î·È ÌfiÓÔ ÔÌfiÏÔÁÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓˆıÂÓ ÔÏÈÙÈ΋ ηıÔ‰‹ÁËÛË;

‰È΋ Ì·˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó “¯·Ù›ÚÈ·” ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÔÊ›ÙÛÈ· Î·È ÂÍÔ˘Û›·. Δ· “‚·Ú›‰È·” ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· Ù˘ ¡.¢ ›ÛÙ ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ Ó· Ù· ·Ô‚¿ÏÂÙÂ; ∫·È Ò˜; ªÂ “‚ÂÏÔ‡‰ÈÓÔ ‰È·˙‡ÁÈÔ” ‹ ÛÙ¤ÏÓÔÓÙ·˜ ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi fiÛÔ˘˜ ÂÓ¤¯ÔÓÙ·È Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÛηӉ¿ÏˆÓ ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·; ¢ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó “‚ÂÏÔ‡‰ÈÓ·

‰È·˙‡ÁÈ·” ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. Δ· ÛÊ¿ÏÌ·Ù· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ·ÎÚÈ‚¿. ∫·È ÙÔ ¤¯ÂÙ ‰ÂÈ Î·ı·Ú¿ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜, ÓÔÌ›˙ˆ. ∏ ¡.¢ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ‹‰Ë ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘. ∏ ı¤ÛË

ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Ó· Û¿ÛÂÈ ÙËÓ ÛȈ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó Â› Ù˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘; ¶ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ë ÛȈ‹ ›ӷÈ

§¤ÙÂ Ë ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË, Ô˘ ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙfiÛÔ Î·ÈÚfi, Ó· ÌËÓ Â›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÙË μÔ˘Ï‹ ·Ó ›¯Â ÚÔÛÎÚÔ‡ÛÂÈ Û ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ‹ ÔÏÈÙÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜; ∞ÏÏ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì¤¯ÚÈ Ó· ηٷÛ΢¿˙Ô˘Ì “Û¯¤ÛË ·fi Ù· ÊÔÈÙËÙÈο ¯ÚfiÓÈ·” ·ÓıÚÒˆÓ Ô˘ Ô˘‰¤ÔÙÂ Î·È ÏfiÁˆ ËÏÈΛ·˜- Û˘Ó˘‹ÚÍ·Ó ÛÔ˘‰·ÛÙ¤˜, ˘¿Ú¯ÂÈ ¯·Ò‰Ë˜ ‰È·ÊÔÚ¿. ∫¿ÔÈÔÈ ÚÔηÏÔ‡Ó Á¤ÏˆÙ· Ì ٷ ηÌÒÌ·Ù¿ ÙÔ˘˜. ∫·È, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜, Ë ‰È΋ Ì·˜ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘˜ ¤Î·Ó “¯·Ù›ÚÈ·” ÙÔ˘˜ ¤‰ˆÛ ÔÊ›ÙÛÈ· Î·È ÂÍÔ˘Û›·

ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ ‹Ù·Ó ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓË. ¶ÚÔ¯ˆÚ¿Ì ÌÚÔÛÙ¿, ‰ÂÓ ÎÔÈÙ¿˙Ô˘Ì ›Ûˆ. ∏ ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÔÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ·ÏÏ¿ ÛÙ·ıÂÚ‹ ÔÚ›·. ΔÔ ·ÈÁÓ›‰È Ù˘ Û›ÏˆÛ˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘ ÛÔ˘ Î·È Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÚÔÂÙ¿ÛÌ·ÙÔ˜ ηÓÔ‡ ÁÈ· Ó· ÎÚ‡„ÂȘ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ (ηÓfi˜ Â›Ó·È ÔÈ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ Ô˘ ÛÙ‹ÓÔÓÙ·È Û·Ó ·˘ÙfiÌ·ÙÔ fiÙÈÛÌ·) ¤¯ÂÈ ·Ô‰Âȯı› ÈÛÙÔÚÈο fiÙÈ “‰ÂÓ È¿ÓÂÈ” . ∫·È Ë ¯ÒÚ· ÙÔ ¤¯ÂÈ ÏËÚÒÛÂÈ ·ÎÚÈ‚¿. ∏ ¡.¢, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, Â·Ó·Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·. ∏ ÂÎÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ·fi ÙË ‚¿ÛË ‹Ù·Ó Ë-ηϋ- ·Ú¯‹. ∞ԉ›¯ıËΠ̠ÙËÓ ÚÔۤϢÛË ÙˆÓ 800.000 ÓÂÔ‰ËÌÔÎÚ·ÙÒÓ, fiÙÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ, ¤¯ÂÈ „‹ÊÔ, Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È ϤÔÓ Ë ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹. ∫·È Ù¤ÏÔ˜, ÎÔÈÙ¿ÍÙ ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ì·˜ Ì ÙÔÓ Ï·fi. ŸÏ˜ ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ∞. ™·Ì·Ú¿ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ “ÌÓËÌfiÓÈÔ” Â›Ó·È Û‡ÌʈÓË Ì ÙË Ï·˚΋ ı¤ÏËÛË. √ ÚÒËÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∫. ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ¤ÚÂ ο-

ÈÔ ‰˘Ó·Ù‹ ·fi Ù· ÏfiÁÈ·. ∫·È ÛÙÔ Î¿Ùˆ-οو ÔÈÔ˜ ÛÔ‚·Úfi˜ ÔÏÈÙÈÎfi˜ Û‡ÛÂÈ Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÂÂȉ‹ ÙÔ ˙ËÙÔ‡Ó Î¿ÔÈÔÈ; ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÛÙ·ıÌ›ÛÂÈ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·, Ó· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÓËÊ¿ÏÈ· Î·È fi¯È ˘fi ÙËÓ ›ÂÛË ÙˆÓ ñÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ Ù¯ÓËÙÒÓ- ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ; ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·Ú·Ì·ÓÏ‹˜ ı· ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ÂÈ ·˘Ù¿ Ô˘ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÈ. ∫·È Â›Ì·È ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ı· ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰È¯¿˙Ô˘Ó, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ·Ê·ÈÚÔ‡Ó ·ÏÏ¿ ı· ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó ÛÙËÓ ‰‡Ó·ÌË Î·È ÛÙËÓ ˘ÂÚÔ¯È΋ ·Í›· Î·È ı¤ÛË ÙÔ˘ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿. ∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ù˘ ¡.¢ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÔÚ·Ù‹ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ÂÍ·ÓÂÌÈÛÙ› Ë ·Ú¯È΋ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿; ∂ÁÒ Â›‰· ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ʤÚÓÔ˘Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Û Â›‰· Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· ·fi ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜. °È·Ù› ‚È¿˙ÂÛÙÂ; ∞Ê‹ÛÙ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. ∞˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ϛÁÔ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, fiˆ˜ ϤÓ ÔÈ πÙ·ÏÔ›, ÔÈ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Â›Ó·È Û·Ó Ù· ̷ηÚfiÓÈ·. ŸÙ·Ó ‚Ú¿˙Ô˘Ó Ôχ Ï·ÛÒÓÔ˘Ó!


™À¡∂¡Δ∂À•∏

7

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

È ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÓfiÌÈ· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô Î. ÷ڿϷÌÔ˜ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¢ÈηÛÙÒÓ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÚfiÛÊ·Ù˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û ۯ¤ÛË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜. ∂ÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ Êfi‚Ô ÁÈ· ÌÈ· ÂÈΛÌÂÓË ˘·ÏÏËÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ, fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Î·Ù¿ÚÁËÛ˘ Ù˘ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›·˜ Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∂ÈÎÚ›ÓÂÈ ÙËÓ ¶ÔÏÈÙ›· ÂÂȉ‹ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ Î·È ‰ÂÓ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ Î·Ù¿ÏÏËÏˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ, ÂÓÒ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ˘„ËÏfi ÔÈÔÙÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÛÒÌ·.

Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™ ∞£∞¡∞™π√À “∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘” ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:

™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

™Ô‚·Ú¤˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Û·˜ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ˘·ÁˆÁ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙÒÓ Î·È ÂÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÛÙÔ π∫∞. ∏ ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·ÌÂ Û˘ÓËı›ÛÂÈ ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Û·˜ Ó· ÂΉËÏÒÓÂÈ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›ıÂÛË... √È Î˘‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜, ·ÓÙ›ÎÂÈÓÙ·È ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û‡ÓÙ·ÁÌ· Ù· ÔÔ›· ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔ˘Ó ÌÈ· ȉȷ›ÙÂÚË ÌÈÛıÔÏÔÁÈ΋ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË ÛÙÔ ‰ÈηÛÙÈÎfi ÛÒÌ·. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÊÔÚ›˜ Ù˘ ÂÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ Î·È ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. √ ‰ÈηÛÙ‹˜ ÂÔ̤ӈ˜ ˆ˜ ¿ÌÂÛÔ fiÚÁ·ÓÔ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ì ۯ¤ÛË È‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ‰Èη›Ô˘ ‹ ÂÍËÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘·¯ı› ÛÙÔ π∫∞. ¢ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ηÙ‰·Ê›˙ÔÓÙ·È fiϘ ÂΛӘ ÔÈ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂȘ, Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË Î·È ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ °·ÏÏÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘. ™Â ÌÈ· ÂÔ¯‹ fï˜ fiÔ˘ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓˆÓ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓË Ó· ·ÔϤÛÂÈ Î¿ÔÈ· ·fi Ù· ÎÂÎÙË̤ӷ Ù˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Î·È Ô ‰ÈηÛÙÈÎfi˜ ÎÏ¿‰Ô˜ Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· ÚÔÓfiÌÈ· ÙÔ˘; √È ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÓfiÌÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂ÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ 20%, ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Ë Ì›ˆÛË ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 28%. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘; °È·Ù› ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜; ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ıÂÛÌÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ·ÒÙÂÚÔ˜ ÛÎÔfi˜ Ô ÂÎÊÔ‚ÈÛÌfi˜ Î·È Ë ˘·ÏÏËÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‰È-

√È ‰ÈηÛÙ¤˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÚÔÓfiÌÈ· Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ηÙËÁÔڛ˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √È ‰ÈηÛÙ¤˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ∂ÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î˘Ì¿ÓıËΠ¤ˆ˜ ÙÔ 20%, ÁÈ· ÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô Ì·˜ Ë Ì›ˆÛË ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 28%. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È fiÙÈ Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË Ù˘ ‰È¿ÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ. £¤ÏÔ˘Ó Ó· ηٷÚÁËı› Ë ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘; °È·Ù› ÔÈ ˘fiÏÔÈÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ó· Û˘ÁÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙÈÎÔ‡˜; ¶Ôχ ÊÔ‚¿Ì·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ì ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Ë ıÂÛÌÈ΋ ı¤ÛË ÙÔ˘ ‰ÈηÛÙ‹ Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ıÂÛÌÈ΋ ı¤ÛË ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÒÓ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜

ηÛÙ‹, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·˘Ùfi˜ ÙȘ ·ÓÙÈÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ÙÔ ™‡ÓÙ·ÁÌ· ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ Û ÂӉ¯fiÌÂÓ˜ Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÙÚÔ¤˜. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ˘¿ÚÍÔ˘Ó ÚÔÛÊ˘Á¤˜ ·fi ·ÏÔ‡˜ Ôϛ٘ ‹ ηٿ ÙˆÓ ÚfiÛÊ·ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‹ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ Ò˜ ı· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ Ë ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË; Δ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ı· ÎÚ›ÓÔ˘Ó Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÓfiÌÔ Î·È fi¯È Ì ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ›‰Ô˜ ·ÓÙÈ·ÏfiÙËÙ·˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ¯ˆÚ›˜ Ó· ıˆÚԇ̠fiÙÈ ¤ÙÛÈ Ú¤ÂÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ì ÌfiÓÔ Î·È ÌfiÓÔ ÂÂȉ‹ ıÈÁfiÌ·ÛÙ ·fi ÙȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. ¢ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì Û ηÌÈ¿ ÂÚ›ÙˆÛË Ô ‰ÈηÛÙ‹˜ Ó· ·ÚÂÎÙÚ·› ·fi ÙËÓ ÛˆÛÙ‹ Î·È ‰›Î·ÈË ¿ÛÎËÛË ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ ÙÔ˘. Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È ‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfi ı· ÎÚ›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi Ì ÓËÊ·ÏÈfiÙËÙ·. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È Û 500 ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜ Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ· Û‡Ìʈӷ Ì ηٷÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈıˆÚËÙ‹ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘. ¶Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘; ΔÔ Îϛ̷ Ù˘ ÂÔ¯‹˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙËÓ ·›ÛıËÛË, fiÙÈ Ù¿¯· ÎÚ‡‚ÔÓÙ·È ›Ûˆ ·fi ÔÏϤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ› ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ·Ú·ÛÎËÓȷο. ∞˘Ù¿ Â›Ó·È ·ÛÙ›· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÈÛÙ‡-

Ô˘ÌÂ. ∫·ÏÏÈÂÚÁÂ›Ù·È ÛÎfiÈÌ· fi,ÙÈ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Î·È ‰ÈÂÁ›ÚÂÈ ÙËÓ Ê·ÓÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¢¤¯ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ· Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÔÏϤ˜ ·ÓÂÍ·ÎÚ›‚ˆÙ˜ ηٷÁÁÂϛ˜. ∫·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Ôχ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›·. ŒıÂÛ· ÚÔÛˆÈο ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· ÛÙÔÓ Î. ƒ·ÎÈÓÙ˙‹, Â¿Ó ¤¯ÂÈ Ù¤ÙÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Ù· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ› ÛÙȘ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈΤ˜ ·Ú¯¤˜. √ ÂÈıˆÚËÙ‹˜ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈÔ ‹ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ηÙfiÈÓ ÂÓ‰›ÎÔ˘ ̤ÛÔ˘ Î·È Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ fiÙ·Ó ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜. ∫·È ÂÍ¿ÏÏÔ˘ Â›Ó·È ÛˆÛÙfi Ó· ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ù¤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ ÙÔ ÙÂÎÌ‹ÚÈÔ Ù˘ ·ıˆfiÙËÙ·˜ Î·È Ó· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·È ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÌÂÓÔÈ; ∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÔÓÔÌ‹˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÂȉ‹ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ “ÙÛ¤Ë” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ Û ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô. ™·˜ ·Ó·Ê¤Úˆ Î·È ÙÔ ÂÍ‹˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: ŒÁÈÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌfiÓÔ 55 ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛÂˆÓ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ·fi ÙȘ 139 ÎÂÓ¤˜, ÂÓÒ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó 800

ÎÂÓ¿ ‰ÈηÛÙÈÎÒÓ ˘·ÏϋψÓ. ¶Ò˜ ÏÔÈfiÓ ÂÔ̤ӈ˜ Ó· ÌËÓ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Î·ı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ; √ ÎfiÛÌÔ˜ ÔÊ›ÏÂÈ Ó· ͤÚÂÈ ÔÈ· Â›Ó·È Ë Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ Ù· ‚¿˙ÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜. ¢ÂÓ ÊÙ·›Ì ÂÌ›˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÈηÈÔÛ‡Ó˘. ∏ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›· Ï‹ÙÙÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ë ÎÔÈÓˆÓ›· ÂÈ˙ËÙ› ÙËÓ Î¿ı·ÚÛË... μ‚·›ˆ˜ Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛοӉ·Ï·. ∫·È ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· fï˜ ÂÓfi˜ Îϛ̷ÙÔ˜ ÛηӉ·ÏÔÏÔÁ›·˜ Â›Ó·È ‚Ï·ÙÈ΋. μϤÔ˘Ì fiÙÈ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈ-

∏ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˘ÔÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ· ·ÔÓÔÌ‹˜, ÂÓÒ ·ÓÙÈı¤Ùˆ˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ ¤Ì„˘¯Ô ˘ÏÈÎfi. ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ˆ˜ ÙËÓ ¤ÁηÈÚË ‰ÈÂÎÂÚ·›ˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ù˘ ÂÂȉ‹ Ë ¶ÔÏÈÙ›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ˆ˜ ·ÓÙÈ·Ú·ÁˆÁÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¢ÂÓ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ‚·ıÈ¿ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÛÙËÓ “ÙÛ¤Ë” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ηٿÏÏËϘ ˘Ô‰Ô̤˜, ÙȘ Ôԛ˜ ÚÔÙ›ÓÔ˘Ì ÙfiÛÔ Û ÓÔÌÔıÂÙÈÎfi fiÛÔ Î·È Û ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Â›‰Ô

ÙÒÛÂȘ, ÔÏÏÔ› ·fi ÂΛÓÔ˘˜ Ô˘ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ‰ÈηÛÙ‹ÚÈÔ ··ÏÏ¿¯ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ·ÌÊÈ‚ÔÏÈÒÓ. ∂›Ó·È ¿ÏÏÔ Ú¿ÁÌ· ÙÔ ÙÈ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ ‰È·ÌÔÚ-

ÊÒÓÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË Î·È ¿ÏÏÔ ·˘Ùfi, Ô˘ ÙÂÏÈο ÚÔ·ÙÂÈ Ì¤Û· ·fi ÙËÓ ÂÓ‰Âϯ‹ ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘ ·fi ÙËÓ ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË.


¶√§πΔπ∫∏

8

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

ºıÈÓÔˆÚÈÓfi ÙÂÛÙ ·ÓÙÔ¯‹˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜

£· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ

∞£∏¡∞, 31. °π∞ Ù· ÙÂÛÙ ÎÔÒÛˆ˜ ÙÔ˘

∞£∏¡∞, 31.

Ó· Ó¤Ô Ì›ÓÈ ªÓËÌfiÓÈÔ ı· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ -ηٿ ÙÔ ÚfiÙ˘Ô ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ ªÓËÌÔÓ›Ô˘- Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °.¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ô ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ °.¶ÚÔ‚fiÔ˘ÏÔ˜, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ Â›Û΄˘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ·ÚfiÛÎÔÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜.

™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤· ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ” , ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ¤ÎıÂÛË Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘, ÙËÓ ÔÔ›· ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÂÓÙ·ÙÈο Ë ·ÓÙÈÚÔÛˆ›· Ù˘, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ·ÏÏ¿ Î·È ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Ô˘ ‰È·›ÛÙˆÛÂ Î·È ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜, ÂÓ Â›‰ÂÈ “ÂÓÙÔÏÒÓ” , Ù· ÂfiÌÂÓ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó. ∏ Â›Ì·¯Ë ȉȈÙÈÎÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢∂∏, Ë Â͢Á›·ÓÛË √™∂ Î·È Û˘ÁÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ Î·È ÌÈ· Ï‹Ú˘ ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Â›Ó·È ÌÂÚÈΤ˜ ·fi ÙȘ “ÂÓÙÔϤ˜” Ô˘ ‰È·Ù˘ÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ¤ÎıÂÛË, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Û˘Ó˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÒÛÙ ӷ ¤¯ÂÈ ‰ÂÛÌ¢ÙÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÔ Ó¤Ô ·˘Ùfi Ì›ÓÈ ªÓËÌfiÓÈÔ, Ó·È ÌÂÓ ‰ÂÓ ˙ËÙ¿ ÚfiÛıÂÙ· ̤ÙÚ·, ·ÏÏ¿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌÂÓÔÔÈ› ÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁÂÓÈΤ˜ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÎÔ‡ Ì ÙÚfiÔ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ, ÂÓÒ ı¤ÙÂÈ Î·È Ó¤· ¯ÚÔÓԉȷÁÚ¿ÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ. ΔÔ Ì›ÓÈ ªÓËÌfiÓÈÔ ‰›ÓÂÈ Î·Ù‡ı˘ÓÛË ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÈÓËı› ÁÈ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÙËÓ ÙÚ›ÙË ‰fiÛË ÙÔ˘ ‰·Ó›Ԣ, 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ∫È ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË Ù˘ 2˘ ‰fiÛ˘, Â›Û˘ 9 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ Â›Ó·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ‰ËÌÔÛȇ̷, Ë ÙÚfiÈη ˙ËÙ¿:

1. √˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÈ· Ó· Á›ÓÔ˘Ó È‰ÈˆÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ∫·Ù¿ ÙËÓ ÙÚfiÈη Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Â›Ó·È Ì ÙËÓ ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, οÙÈ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÓ Û˘ÌʈÓ›. 2. μÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Â›Ûڷ͢ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ∑ËÙÂ›Ù·È Ë Û‡ÛÙ·ÛË ¤ÍÈ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤ÚÁÔ˘. 3. ¶Ï‹ÚË ·Ó·ÏÔÁÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· Ù· ÂÈÎÔ˘ÚÈο Ù·Ì›·, ÒÛÙ ӷ ÂÍÂÙ·ÛÙ› Â¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ó¤ˆÓ ̤ÙÚˆÓ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi. 4. ∂›Û¢ÛË ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÎÏÂÈÛÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ¿ÙˆÓ. 5. ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Û ÓÔÛÔÎÔÌ›·, ¢∂∫√, √Δ∞, ηıÒ˜ ÔÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÂÚÈÎÏÂ›Ô˘Ó ÈÛ¯˘Úfi ΛӉ˘ÓÔ Î·Ù·ÙÒÛÂˆÓ Î·È ÔÈ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ı· ÂÁÁÚ·ÊÔ‡Ó ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú¤Ô˜, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·˘ÍËı› ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ηٿ 5% ÙÔ˘ ∞∂¶. 6. ∞‡ÍËÛË Ù˘ ·ÔÚÚfiÊËÛ˘ ÙÔ˘ ∂™¶∞, ÁÈ· Ó· ÛÙËÚȯı› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË. 7. ª¤ÙÚ· ÁÈ· ÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ËÁ‹ ·ÓËÛ˘¯›·˜, ηıÒ˜ ‰Â›¯ÓÂÈ fiÙÈ Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ·ÓÂ·Ú΋˜. 8. ¡· ‚ÚÂı› χÛË ÁÈ· ÙËÓ ∞Δ∂ Î·È Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë ÛÙÂÓ‹ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ. 9. ¡· ÚÔˆıËı› Ô ÓfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ √™∂. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ‰ÂÛ̇ıËΠÁÈ· „‹ÊÈÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ - √-

‚Ú›Ô˘ Ù· 9 ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ·. √ ÂfiÌÂÓÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÚÔÛ‰ÈÔÚ›˙ÂÙ·È ¯ÚÔÓÈο ÁÈ· Ù· Ù¤ÏË √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™ÙË Ó¤· Â›Û΄‹ ÙÔ˘˜, ı· ¤¯Ô˘Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜.

ÎÙˆ‚Ú›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ÙÚfiÈη ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·ÔχÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡. 10. ∫·Ï‡ÙÂÚÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ §∞.√.™, Î. ∫ˆÛÙ‹˜ ∞˚‚·ÏÈÒÙ˘ ¤Î·Ó ÙËÓ ÂÍ‹˜ ‰‹ÏˆÛË: “ŸÛÔ ‚·ÛÈ˙fiÌ·ÛÙ ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ÛÙ· ÏÂÊÙ¿ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ÙfiÛÔ ÔÈ fiÚÔÈ ÂίÒÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯ÙÔÈ. ¶Ú¤ÂÈ ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ‚ÚÂı› ‰È¤ÍÔ‰Ô˜ ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ‰Â›¯ÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË” .

∏ ÙÚfiÈη ÂÁÎÚ›ÓÂÈ ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË ŒÓ· ÚÒÙÔ ·ÔÏÔÁÈÛÙÈÎfi ΛÌÂÓÔ ı· ÂȉÒÛÂÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· Ë ÙÚfiÈη ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÛÙ· ̤۷ Ù˘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ı· Û˘ÓÙ·¯ı› Ë ¤ÎıÂÛË ÚÔfi‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰Ôı› Ë ‰Â‡ÙÂÚË ‰fiÛË, ‡„Ô˘˜ 9 ‰ÈÛ.

¢ÚÒ, ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ ›¯·Ó, ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ Î·È ÊÔÚ›˜, Î·È Û˘Ó¤ÏÂÍ·Ó ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙÔ Î·Ù¿ fiÛÔÓ ˘ÏÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ Ô˘ Û˘ÌʈӋıËÎ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ª¿ÈÔ. ∞ӷ̤ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ Ù˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ı· Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi, ηıÒ˜ fiϘ ÔÈ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ·Ó·Ï¿‚ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 ¤¯Ô˘Ó ÔÏÔÎÏËÚˆı› ‹ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ ÛÙ¿‰ÈÔ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘. ∏ ¤ÎıÂÛË ı· ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙȘ μڢͤÏϘ (∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹), ÛÙË ºÚ·ÓÎÊÔ‡ÚÙË (∂∫Δ) Î·È ÛÙËÓ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ (¢¡Δ). ªÂ ‚¿ÛË ·˘Ù‹ Î·È Ù· ÔÚ›ÛÌ·Ù·, Ô˘ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¢¡Δ Î·È ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰Ôı› ÛÙȘ 13 ™ÂÙÂÌ-

∫·È ·‡ÍËÛË Ù˘ ÙÈÌ‹˜ ÙÔ˘ Ú‡̷ÙÔ˜ Ÿ¯È ÌfiÓÔ ÒÏËÛË ÌÔÓ¿‰ˆÓ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÔÚ˘¯Â›ˆÓ Ù˘ ¢∂∏, ·ÏÏ¿ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ··ÈÙ› Ë ÙÚfiÈη ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ë ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , Ë Û¯ÂÙÈ΋ ··›ÙËÛË ı· ÂÓۈ̷وı› ÛÙÔ Ó¤Ô MÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ı· ˘ÔÁÚ·Ê› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. √È ÂÏÂÁÎÙ¤˜ Ù˘ ÙÚfiÈη˜, ˘ÈÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ï‹Úˆ˜ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ˘¤‚·Ï·Ó Î·È ÂÈۋ̈˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÚÔ˜ ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, ¯ı˜. ª¿ÏÈÛÙ· ¤ıÂÛ·Ó ¤Ó· ·ÛÊ˘ÎÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙË Ï‹„Ë ÙˆÓ Û¯ÂÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ÙˆÓ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÒÓ ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ¤ˆ˜ ÙÔÓ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2011.

ÊıÈÓÔÒÚÔ˘ ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜, Ù· ÔÔ›· ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (ΔÙ∂) Î·È ÙËÓ ÙÚfiÈη. ΔÔ ÙÂÛÙ ı· ‰ÈÂÓÂÚÁËı› Û fiϘ ÙȘ ÂÁ¯ÒÚȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È Ë ‚·ÛÈ΋ ‰È·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ Â˘Úˆ·˚Îfi stress test Â›Ó·È fiÙÈ ÔÈ ˘Ôı¤ÛÂȘ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÁÂÓÈΤ˜, ·ÏÏ¿ ÎÔÌ̤Ó˜ Î·È Ú·Ì̤Ó˜ ÛÙȘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ οı ÙÚ¿Â˙·˜. £· ÙÂıÔ‡Ó ÂȉÈΤ˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ Û οı ÙÚ¿Â˙· Û‡Ìʈӷ Ì ÙË ‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯·ÚÙÔÊ˘Ï·Î›Ô˘ ‰·Ó›ˆÓ (¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÛÙÈο, ¿ÏϘ ÁÈ· ηٷӷψÙÈο, ¿ÏϘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜) ·ÏÏ¿ Î·È Ù˘ ÁˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘Û›·˜. √È ˘Ôı¤ÛÂȘ Û fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ‡ÊÂÛË Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ ı· Â›Ó·È ·Ó¿ÏÔÁ˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÙÂÛÙ, ÙÔ ÔÔ›Ô ˘¤ıÂÙ (ÙÔ ‰˘ÛÌÂÓ¤˜ ÛÂÓ¿ÚÈÔ) ÂÓÙÔÓfiÙÂÚË ‡ÊÂÛË ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011 (ÛËÌ·ÓÙÈο ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·fi ÙȘ ÚԂϤ„ÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ), ηıÒ˜ Î·È ÂÈÙfiÎÈ· Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ·Ú·‰Ô¯¤˜ ÁÈ· ÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÚԂϤÔ˘Ó Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ηٿ 4,6% ÙÔ 2010 Î·È 4,3% ÙÔ 2011, ·ÓÂÚÁ›· 11,8% ÁÈ· ʤÙÔ˜ Î·È 14,8% ÙÔ 2011, ÂÓÒ ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ ¤ÁÚ·„·Ó ˙ËÌ›· 23,1% ·fi ÔÌfiÏÔÁ· ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ¯·ÚÙÔÊ˘Ï¿ÎÈÔ. Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓÔ‡ stress test, ÙÔ ÔÔ›Ô Èı·Ófiٷٷ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Â›Ó·È Èı·Ófi Ó· ·Ôηχ„Ô˘Ó Ó¤Â˜ ·‰˘Ó·Ì›Â˜, ÂȉÈο Û ÌÈÎÚ¤˜ ÙÚ¿Â˙˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜, ÂÓÙ›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ȤÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ÎÂʷϷȷ΋˜ ÙÔ˘˜ ‚¿Û˘ ̤ۈ ·˘Í‹ÛÂˆÓ ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ. ∏ ÔÌ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ÔÈÎÔÓƠ̂˜ Î·È Ë ‰È·Ê·ÈÓfiÌÂÓË Ù¿ÛË ·Ó¿Î·Ì„˘ Â›Û˘ ı· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙȘ ȤÛÂȘ ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ÛÙ·‰È·Î‹ ·fiÛ˘ÚÛË ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ·Î¤ÙˆÓ ÛÙ‹ÚÈ͢ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¯ÔÚËÁËı› ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ΔÚ¿Â˙·. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û˘ÓÔÏÈο ÔÈ ¤ÍÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜ ¤¯Ô˘Ó ÂΉÒÛÂÈ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Â˜ ÌÂÙÔ¯¤˜ ·Í›·˜ 3,5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÂÓÒ ·fi ÙÔ Â˘ÚˆÛ‡ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó ·ÓÙÏ‹ÛÂÈ Ú¢ÛÙfiÙËÙ· Ô˘ ÍÂÂÚÓ¿ÂÈ Ù· 90 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ∏ ÌÂÁ¿ÏË ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ı· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ Î·È ¿ÏÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙˆÓ ‰ÈÂıÓÒÓ ·ÁÔÚÒÓ. OÙ·Ó Á›ÓÂÈ ·˘Ùfi, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Ë̤ڷ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiϘ ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ÙÚ¿Â˙˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ÊÔ‚›˙ÂÈ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ó· ·ÚÁ‹ÛÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔÓ ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘, ÂÓÒ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë ·Ó¿Î·Ì„Ë ÛÙËÓ ∂. ∂. ı· ·ÁȈı›.

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi Ì›ÓÈ ÌÓËÌfiÓÈÔ

∏ ¤ÎıÂÛË ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÒÓ ı· ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

ΔÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔÓ ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌfi ∞£∏¡∞, 31. Δ√ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· Û˘ÓÙ¿ÍÂÈ Ë

ÙÚfiÈη Û ۯ¤ÛË Ì ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô Î·È ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó Î·È ÙȘ ÊıÈÓÔˆÚÈÓ¤˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ·ÏÏ·Á¤˜ ‹ ‰ÈÔÚıÒÛÂȘ Ô˘ ··ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û¯‹Ì·. Ÿˆ˜ ¤ÏÂÁ·Ó ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ËÁ¤˜, ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ô˘ ı· ·Ú¯›ÛÔ˘Ó Ó· Û˘ÓÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ì¤Û· ÛÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ÙÔ˘ ¢¡Δ Î·È Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ÙÔ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚÔ Ó‡̷ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ıÂÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. øÛÙfiÛÔ, fiˆ˜ ÛËÌ›ˆÓÂ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” , ı· ·ÔÙ˘ÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ÁÏ˘Ê· ÙfiÛÔ ÔÈ ·‰˘Ó·Ì›Â˜ Î¿Ï˘„˘ ÙˆÓ ÂÏÏÂÈÌÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È Û ÔÚÈṲ̂ӷ ˘Ô˘ÚÁ›· fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂȉfiÛÂȘ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·. √È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‹‰Ë ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· Ì›· ÛÂÈÚ¿ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜.

∞fi ÙȘ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÂÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ Ù˘ ÙÚfiÈη˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È ˘ÛÙ¤ÚËÛË ÂÛfi‰ˆÓ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÌˉÂÓÈο ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ ηıÒ˜ Î·È ·Ó·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ “¯·Ì¤ÓÔ˘ º¶∞” . øÛÙfiÛÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÚ›Ô˘ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏ›Ô, ηıÒ˜ ı· ÂıˆÚ›ÙÔ Ú›ÛÎÔ Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È º›ÏÈÔ˜ ™·¯ÈÓ›‰Ë˜ Ô˘ “ÙÚ¤¯Ô˘Ó” ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÙÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ¯·ÌËÏ‹ ·ÔÚÚfiÊËÛË ÙÔ˘ ∂™¶∞ Û ÔÛÔÛÙfi ÌfiÓÔ 10-11%, ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ §Ô‡Î· ∫·ÙÛ¤ÏË. ™Â Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ Î·È ÙÔÓ ÏËıˆÚÈÛÌfi Ô˘ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Û ˘ÂÙÚÈÏ¿ÛÈ· Â›‰· Û˘ÁÎÚÈÙÈο Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎfi ̤ÛÔ fiÚÔ Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ¯·ÌËÏ‹ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·, ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ë Î. ∫·ÙÛ¤ÏË Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ ˘Ô˘Ú-

ÁÂ›Ô ‹ Ó· ‚ÚÂı› ·ÎfiÌË Î·È ÂÎÙfi˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. ™’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÌÔÚÔ‡Û ÙË ı¤ÛË Ù˘ Ó· ¿ÚÂÈ Ô ªÈ¯¿Ï˘ ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÌÂٷΛÓËÛË ı· ÂÁη٤ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ‹ Ô ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¶·Ô˘ÙÛ‹˜ ÌÂÙ·ˉÒÓÙ·˜ ·fi ÙË μÔ˘Ï‹ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË. ª·‡Ú˜ ÙÚ‡˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› Î·È ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜, fiÔ˘ Ë Δ›Ó· ªÈÚÌ›ÏË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ Ì›· ‰ÈÛÙ·ÎÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ·ÓÙÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ÒÏËÛË ÙÔ˘ 40% Ù˘ ¢∂∏. ∂ÈϤÔÓ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ ı· ÙËÓ ÂӉȤÊÂÚ ӷ “ÛÚÒÍÂÈ” ÙËÓ Î. ªÈÚÌ›ÏË Î·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ù˘¯·›Ô fiÙÈ ÙÔ ¶∞™√∫ ¤¯ÂÈ Û˘ÌÂÚÈÏ¿‚ÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ Ù˘ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ˘„ËÏ‹ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, fiˆ˜ Â›Û˘ Î·È ÛÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜.

™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ù˘ ˘Á›·˜ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ Ù· ÔÔ›· ηÏÂ›Ù·È Ó· ηχ„ÂÈ Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ- ÙÔ ÔÔ›Ô Â› ÙÔ˘ ·ÚfiÓÙÔ˜ ËÁ·›ÓÂÈ Î·Ï¿ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ∫ÔÌÈÛÈfiÓÓ· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ì ÂÎÙÚԯȷÛÌfi. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë ·ÚÌfi‰È· ˘Ô˘ÚÁfi˜ ª. •ÂÓÔÁÈ·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ù˘ Î·È ÂÈϤÔÓ Î·Ó¤Ó· ÎÔÚ˘Ê·›Ô ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û٤ϯԘ ‰ÂÓ ÂӉȷʤÚÂÙ·È Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¤Ó· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Ì ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÌÔÚ› Ë ÙÚfiÈη Ó· “ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ” ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û ȉȈÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÏÏÂÈÌÌ·ÙÈÎÒÓ ¢∂∫√ Î·È ·ÔÎÏ›ÛÂȘ ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙÔÓ √™∂, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ› Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓÔÈ. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÚÁ·Û›·˜ ıˆÚËÙÈ-

ο ‰ÂÓ ı· ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ÙÚfiÈη˜. √̈˜ ÙÔ ∂ÚÁ·ÛÈ·Îfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ù˘ ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ ÂÈıˆÚËÙÒÓ ı· ·Ó·ıˆÚËı› Û‡ÓÙÔÌ·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿, Ù¤ÏÔ˜, Ù· ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· ÙˆÓ √Δ∞ Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ Ë ÙÚfiÈη, ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÂËÚ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÙËÓ ÎÚ›ÛË ÙÔ˘ ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙˆÓ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·ıÒ˜ Ô °È¿ÓÓ˘ ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ‹‰Ë ÙÔÓ Ó¤Ô ÂÎÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ Î·È Ú·ÎÙÈο ı· Â›Ó·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ÙȘ ÚÒÙ˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ì ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ∞ÏψÛÙ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÈ ÛÙËÓ ¶¿ÚÔ, ÛÙÔ ÓËÛ› fiÔ˘ Ù· ÙÚ›· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ÛÙÂÓfi Û˘ÓÂÚÁ¿ÙË ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¿ÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ÔÏÈÙÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ. O °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, fiˆ˜ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·, Û οı ÂÚ›ÙˆÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ·ÏÏ·Á¤˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘.


¶√§πΔπ∫∏

9

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

∂ÓÒ Î·È Ô ÂfiÌÂÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ‰‡ÛÎÔÏÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·

∫ÔÈÓˆÓÈÎfi Ì‹Ó˘Ì· ÂÓ fi„ÂÈ ¢∂£ ·Ó·˙ËÙ› Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘: ∫¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 31.

¡

¤· ÔÏÈÙÈ΋ ·Ù˙¤ÓÙ· ·Ó·˙ËÙ› ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ 3˘ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Î·È Ù˘ ¢∂£, ηıÒ˜ Ù· ‰‡ÛÎÔÏ· Â›Ó·È ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÁÈ· ÙÔ 2011. ™ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Â›Ó·È ϤÔÓ ÎÔÈÓ‹ ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ “Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ·ÓÙ›ÌÂÙÚ·” ÁÈ· ÙȘ ÈÔ Â˘¿ÏˆÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó, ·Ó Î·È fiÏÔ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ˘‹Ú¯·Ó Î·È Ì ‰ËÌfiÛȘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂȘ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ÛÙÂϯÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔÛ‰ÔΛ· fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÛÙË ¢ÈÂıÓ‹ ŒÎıÂÛË £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∏ÌÂÚËÛ›·”, ·fi ÙȘ ηıËÌÂÚÈÓ¤˜ Û˘ÛΤ„ÂȘ ÛÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÙÔ “ηϿıÈ” ÁÈ· ÙË ¢∂£ Â›Ó·È “ÌÈÎÚfi” Î·È ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· “ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜”.

ΔÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ¤¯ÂÈ ‰È·ÌËÓ‡ÛÂÈ ÚÔ˜ ¿Û· ηÙ‡ı˘ÓÛË Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ˘Ô˘ÚÁÔ‡˜ fiÙÈ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ê¤ÙÔ˜. ΔÔ “Ì‹Ó˘Ì·” ·˘Ùfi ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙȘ Ù˘¯fiÓ ·ÚÔ¯¤˜, ¤ÛÙˆ Î·È “ÌÈÎÚ¤˜” . ŸÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÏÔÈfiÓ fiÙÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙË ¢∂£ ı· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÈ Ó· Â›Ó·È “ÔÚ·Ì·ÙÈÎfi˜” , ‰›ÓÔÓÙ·˜ ¤Ó·Ó ÙfiÓÔ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È fiÙÈ ÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÛÙÔ ÙÔ‡ÓÂÏ ˘¿Ú¯ÂÈ Êˆ˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ - ÚÈÓ ·fi ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ - Ô Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Âȯ›ÚËÛ ӷ ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù·ÎÙÈ΋ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó Ï›Á· Ù· ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙·Ó fiÙÈ “Â›Ó·È Ï¿ıÔ˜ Ó· ϤÌ fiÙÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ì·˜ ·Ó·Áο˙ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ̤ÙÚ·” , ϤÁÔÓÙ·˜ Ù· ÂÍ‹˜: “ªÔÚ› ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ Ó· ¤¯ÂÈ Ù˘¯¤˜ Ô˘ ÂÚÈfiÚÈÛ·Ó ÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì·˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ fï˜ ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ì ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁˆ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘” . ª¿ÏÈÛÙ· ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÛÔ˘˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙËÓ ¤ÎÊÚ·ÛË “ÂÊfiÛÔÓ ÙÔ Ï¤ÂÈ ÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ, ·˘Ùfi οÓÔ˘Ì” . ™ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷϋÍÂÈ fiÙÈ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÌÈ· ÈÔ ÂÈıÂÙÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓȷ΋ Ù·ÎÙÈ΋ - ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ fiÛÔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÚ˘ı̛˜

Î·È ÂÏÏ›ÌÌ·Ù· Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙÔ̤· - Ë ÔÔ›· ı· ·ÊÔÚ¿ Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË ÙˆÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘. ™ÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì·˜ ÂÂÛ‹Ì·Ó fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÔÚ› ÎfiÌÌ·Ù· Ù· ÔÔ›· ·˘ÙÔ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈο ‹ ÊÈÏÔÏ·˚ο - ˘ÔÓÔÒÓÙ·˜ Û·ÊÒ˜ ÙfiÛÔ ÙË ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·, fiÛÔ Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ - Ó· Û˘ÁÎÚÔÙÔ‡Ó ¤Ó· ¿Ù˘Ô Ì¤ÙˆÔ ÎfiÓÙÚ· Û οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” . ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¯·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ ÂÈÎÔÈÓˆÓÈ·Îfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È “Ó· ÌËÓ ÌÔ˘Ó Û ÌÈ· ¢ı›· Î·È ÛÎÏËÚ‹ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË Ì ٷ ÎfiÌÌ· Ù˘ ·ÍȈ̷ÙÈ΋˜ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘” , ηıÒ˜ Ë ƒËÁ›ÏÏ˘ ¤¯ÂÈ ÂÈϤÍÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiψÛË Î·È Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙȘ ÂÍÂÙ·ÛÙÈΤ˜ ÂÈÙÚÔ¤˜. “£ÂÛÌÈο ı· ··ÓÙ¿Ì” , ϤÓ ٷ ΢‚ÂÚÓËÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë, “˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ ˆ˜ ‚ÚÂı‹Î·ÌÂ Â‰Ò ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÓÙ¿¯ÚÔÓ˘ ‰È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜” . ΔÔ Û¯¤‰ÈÔ “ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÌÚÔÛÙ¿ - ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Û˘ÓıËÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔÌ·ÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ª¤Á·ÚÔ ª·Í›ÌÔ˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ôχ ηϿ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘, fiÙÈ Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ø˜ ÂÎ ÙÔ‡ÙÔ˘, ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó Ó· ‚ÁÔ˘Ó ÔÏÏ¿ fiÏ· ·fi ÙË Ê·Ú¤-

ÙÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ οı “ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË” Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ·. ÕÏψÛÙ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿ ·Ú¯¤˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ - Î·È ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ‰È·Î‡‚Â˘Ì· ÌÂÁ¿ÏÔ ÁÈ· ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË, ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ Î·È Â› Ù˘ οÏ˘ ̤ÙÚËÛË Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÁÓÒÌ˘.

“∫¿ÓÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” “™‹ÌÂÚ· ηÏԇ̷ÛÙÂ, Î·È ·˘Ùfi οÓÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· οÓÔ˘Ì ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” , ÙfiÓÈÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÙÔ

‚Ú¿‰˘ ·fi ÙÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ¶·ÁÎÔÛÌ›Ô˘ ™˘Ó‰ڛԢ ∫ÚËÙÒÓ Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÚȤÁÚ·„ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ·fi ÙËÓ ÎÚ›ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ̤ÙÚ· Ô˘ Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û fiÏ· Ù· Â›‰· ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ‰È·Ê¿ÓÂÈ· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ ∫Ú‹Ù˜ Ó· ÛÙ›ÏÔ˘Ó ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÌÔÚ› Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÒÛÙÂ Ë ∫Ú‹ÙË Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ÚfiÙ˘Ë ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Ô˘ ÂÚÓ¿ Ô ÙfiÔ˜, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÁÈ· Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ·

ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È Ó¤Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ Ê¤ÚÓÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜

∞ӷηٷٿÍÂȘ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ∞£∏¡∞, 31. ∂Àƒ∂π∂™ ·Ó·Î·Ù·Ù¿ÍÂȘ ÛÙÔ

ÛÙÂÓfi ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, Ì ̷˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡, Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ‹ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂȘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Î·È ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È ı¤ÛÈÛË Ó¤Ô˘ ÌÈÛıÔÏÔÁ›Ô˘, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙ› Ë ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ∞˘Ùfi ¿ÊËÛ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› ÔÈ ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ °. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ Î·È °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ ÛÙË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ 768.009 ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , Ô Î. ƒ·ÁÎÔ‡Û˘ ÂȂ‚·›ˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜, Ô˘ ÚԂϤÂÈ, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, ÙË ÌÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁ›ˆÓ, ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË

fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛË ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ı¤Ì· ηٿÚÁËÛ˘ ı¤ÛÂˆÓ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ” ‰È·‚‚·›ˆÛ ˆÛÙfiÛÔ, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙÂı› Ô‡Ù ·fi ÙËÓ ÙÚfiÈη. ŒÎ·Ó fï˜ ÏfiÁÔ ÁÈ· ηχÙÂÚË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Î·È Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Î·È Î·Ù·ÚÁ‹ÛÂˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË. O ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙfiÓÈÛÂ, ‰Â, fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤· ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, fiˆ˜ ›Â, ı· ηٷ‚ÏËı› ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ·ÌÔÈ‚¤˜ Ô˘ Â›Ó·È ·Û‡Ì‚·Ù˜ Ì ÙËÓ Î›ÌÂÓË ÓÔÌÔıÂÛ›· Î·È ‰È·‚‚·›ˆÛ fiÙÈ ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ ·fi οıÂ

ÊÔÚ¤· ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ (·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘) Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi ÙËÓ ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ. “£· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ ÏÔÁÔ‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Íԉ‡ÔÓÙ·È Ù· ¯Ú‹Ì·Ù·” η٤ÏËÍÂ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÚÔÙ›ıÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û ·ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ÙÔ̤· Î·È ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¢∂∫√ Ô˘ Â›Ó·È ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÛÙÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ. ∏ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ·˘Ù‹ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÛ·ÊËÓÈÛÙ› Ï‹Úˆ˜ Ô ·ÎÚÈ‚‹˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ - ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÌÂÓˆÓ ‹ ÌË ·fi ÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi. √ ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ı· ÚÔ·„ÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÛÊ·Ï›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙÔÓ Û˘ÓÔÏÈÎfi ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ·fi 950.000 ¤ˆ˜ Î·È 1 ÂηÙ. ¿ÙÔÌ·.

Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ë ∂ÓÈ·›· ∞Ú¯‹ ¶ÏËÚˆÌÒÓ, Ô˘ ı· ˘¿ÁÂÙ·È ÛÙÔ °ÂÓÈÎfi §ÔÁÈÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙȘ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ηٷÛÙ› ‰˘Ó·ÙfiÓ ·fi ÙËÓ 1Ë ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 fiÏÔÈ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ó· ÌÈÛıÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ¤Ó·Ó ÎÔÈÓfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. ∞fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÍÂΛÓËÛ ‹‰Ë Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙÔ˘ ÌËÙÚÒÔ˘ ÙˆÓ ˘·ÏϋψÓ, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó, Ù· ¯ÚfiÓÈ· ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ ÛÔ˘‰ÒÓ Î·È, ÂÓ Á¤ÓÂÈ, ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ··Û¯fiÏËÛ‹ ÙÔ˘˜. Δ· ÛÙÔȯ›· ·˘Ù¿ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÒÛÙ ӷ ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó, ÂÎÙfi˜ ÙˆÓ ¿ÏψÓ, Î·È Ì·˙ÈΤ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·fi ÙËÓ ÌÈ· ˘ËÚÂÛ›· ÛÙËÓ ¿ÏÏË ÂÓÙfi˜ ‚‚·›ˆ˜ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.

·fi ·˘Ù‹Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÚÔÛ¿ıÂÈ·. ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ “‰ÈÏ¿ ŒÏÏËÓ˜” ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜, ÂÓÒ ÂÍ‹Ú ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·Ô‰‹ÌˆÓ ∫ÚËÙÒÓ. “∂›Ó·È Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ë ·ÚÔ˘Û›· Û·˜ ‰Ò, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÌÈ· „‹ÊÔ˜ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜” ›Â Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÂÍËÁÒÓÙ·˜ fiÙÈ ·˘Ù‹ Ë ·ÚÔ˘Û›· ÛÙ¤ÏÓÂÈ ÙÔ Ì‹Ó˘Ì· “fiÙÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÌÔÚ›” Î·È ÛËÌ›ˆÛ “ͤÚÂÙ Ôχ ηϿ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡” . ÷ڷÎÙ‹ÚÈÛ ¿‰ÈÎË ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ οÔÈÔÈ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Î·È ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ù˘ ‰È·ÛÔÚ¿˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ˙ˆÓÙ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÛÌÔ‡. √ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ¿ÛÎËÛ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ì›ÏËÛ ÁÈ· ¤ÏÏÂÈ„Ë ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Î·È ·ÙÈ̈ÚËÛ›·, Ô˘ fiˆ˜ › ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ¯Â›ÏÔ˜ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜: “μÚÂı‹Î·Ì ӷ ·Ï‡ԢÌ ΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÈ· ÙË ÛˆÙËÚ›· Ì·˜. ¡· ·Ì˘ÓfiÌ·ÛÙ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÎÂÚ‰ÔÛÎÔÈΤ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ, ÔÈÎÔÓÔÌÈο Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ ÛÙÔȯËÌ¿ÙÈ˙·Ó ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÌËÓ Ì·Û¿Ì ٷ ÏfiÁÈ· Ì·˜ ∂ÈÛ‹Ì·Ó fï˜ fiÙÈ ‹ÚıÂ Ë ÒÚ· οÙÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ, Ó· οÓÔ˘Ì ÌÈ· Â·Ó¿ÛÙ·ÛË. “ΔËÓ ÔÓÔÌ¿˙ˆ ÙËÓ Â·Ó¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ·˘ÙÔÓfiËÙÔ˘” ÙfiÓÈÛÂ.√ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÙÔ “·˘ÙÔÓfiËÙÔ” Ì›ÏËÛ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ·ÏÏ·ÁÒÓ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜. °È· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·Ù·¯ı› Ë ‰È·ÊıÔÚ¿ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ.

ŸÏ· 30ú

ªÂ ÙÔÓ Ã.£¿ÙÛÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ô ¢. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· μ∂§π°ƒ∞¢π, 31. ∏ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙËÓ Â˘Úˆ-

·˚΋ ÚÔÔÙÈ΋ ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ, ‰ÈÂÌ‹Ó˘ÛÂ Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ηٿ ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ›¯Â ÛÙËÓ ¶Ú›ÛÙÈÓ· Ì ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ Î·È ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ º·ÙÌ›Ú ™Â˚ÓÙ›Ô˘. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ì ÙÔÓ Î. £¿ÙÛÈ, ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Î·È ÌÂÙ¤ÊÂÚ ÙËÓ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û· ¿Ô„Ë ÛÙËÓ ∂∂ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Â˘Úˆ·˚Îfi ̤ÏÏÔÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë ∂ÏÏ¿‰·, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜, Ì ÙËÓ “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢” , ÙÔ 2003, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ “∞Ù˙¤ÓÙ· 2014” , ¤‰ˆÛÂ Ó¤Ô ‰˘Ó·ÌÈÛÌfi ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓۈ̿وÛ˘ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ μ·ÏηӛˆÓ. √ Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ Î·È ÛÙȘ ÊÈÏÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Ì ÙÔÓ ™¤Ú‚Ô Úfi‰ÚÔ ªfiÚȘ Δ¿ÓÙÈÙ˜ Î·È ÙÔÓ Î. £¿ÙÛÈ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ë Û¯¤ÛË ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÌÂٷ͇ μÂÏÈÁÚ·‰›Ô˘ Î·È ¶Ú›ÛÙÈÓ·˜. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘ Ã·Û›Ì £¿ÙÛÈ, ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ì ÙË ™ÂÚ‚›·, η٤ÛÙËÛ ۷ʤ˜ fiÙÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÍÂοı·ÚË ÁÓˆÌÔ‰ÔÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢ÈηÛÙËÚ›Ô˘ Ù˘ ÿÁ˘ Ô˘ ÓÔÌÈÌÔÔÈ› ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘, Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Ó· ·ÊÔÚ¿ ˙ËÙ‹Ì·Ù· ‰‡Ô ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÎÚ·ÙÒÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ ÙÔ˘ ∫ÔÛfi‚Ô˘. ∂ÚˆÙËı›˜ Ô Î. ¢ÚÔ‡ÙÛ·˜ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÔÓÔÌ·Û›·˜ Ì ÙËÓ ¶°¢ª ·Ó¤ÊÂÚÂ: “∏ ı¤ÛË Ì·˜ Â›Ó·È ÍÂοı·ÚË, ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ‰Ô‡Ì χÛË. ∫¿Ó·Ì ‚‹Ì·Ù· Î·È ·ÓÙ·ÔÎÚÈı‹Î·Ì ÛÙȘ ·¢ı›·˜ Â·Ê¤˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁÒÓ, ÙÔ˘ Î. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ Î·È ÙÔ˘ Î. °ÎÚÔ˘¤ÊÛÎÈ. ¶ÚÔÛηÏԇ̠ٷ ™ÎfiÈ· Ó· Âȉ›ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÓÔȯÙfi Ó‡̷, Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó Ó· ηı›ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙˆÓ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂˆÓ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ √∏∂, ÒÛÙ ӷ ‰Ô‡Ì Ôχ Û‡ÓÙÔÌ· ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ó· ÂÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ∂∂”.


¶√§πΔπ∫∏

10

KYPIAKH 1 AY°OY™TOY 2010

ªÂ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ‰‹ÌˆÓ ÙÔ ∫∫∂

¢‡ÛÎÔÏË ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢

∞£∏¡∞, 31.

∏ƒ∞∫§∂π√, 31.

ΔÔ “‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi” Ú›¯ÓÂÈ Ô ¶ÂÚÈÛÛfi˜ ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ Î·È ÙÔÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÚÒÙ˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜. μÔ˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ Î·È Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÌÂ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, ÂÈϤ¯ıËÎ·Ó ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜, ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ· Ì ٷ „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” Ô˘ ÛÙËÚ›˙ÂÈ ÙÔ ∫∫∂, ÙÔ ÔÔ›Ô ı¤ÏÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÁÂÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ì¿¯Ë˜ “ηٿ Ù˘ ·ÓÙÈÏ·˚΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜” ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” , ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ∞ÙÙÈ΋˜ Ù¤ıËΠÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞’∞ı‹Ó·˜ Î·È ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î. ∞ı. ¶·Ê›Ï˘. ¢ÂÓ Â›Ó·È fï˜ Ô ÌfiÓÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ∫∫∂ Ô˘ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙË Ì¿¯Ë ÙˆÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ. À¿Ú¯Ô˘Ó ¿ÏÏÔÈ ÔÎÙÒ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ‰‡Ô ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› Â›Û˘ ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜. ™ÙË ¢˘ÙÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· Ô 47¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∞¯·˝·˜ Î. ¡. ∫·Ú·ı·Ó·ÛfiÔ˘ÏÔ˜, ÂÓÒ ÛÙË ™ÙÂÚ¿ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∂‡‚ÔÈ· Ô 56¯ÚÔÓÔ˜ Ó·˘ÙÂÚÁ¿Ù˘ Î. °. ª·Ú›ÓÔ˜ , ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶° Ù˘ ∫∂ ÙÔ˘ ∫∫∂ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ∂‡‚ÔÈ·˜. ∂›Û˘, ÙÚÂȘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜ Â›Ó·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˜: ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜ Ô 30¯ÚÔÓÔ˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Î. °. °ÎÈfiη˜, ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ∫™ Ù˘ ∫¡∂, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÃËÌ›·˜ ∞¶£ Î. π.∑ÈÒÁ·˜, ÷ÏÎȉÈ΋˜ Ô 59¯ÚÔÓÔ˜ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Î. ∞ÁÁ. Δ˙¤Î˘. ∞fi ÙËÓ ∫ÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ √Ì¿‰· ÙÔ˘ ∫∫∂ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î·È ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” . ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ 50¯ÚÔÓÔ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞. ¡¿ÓÔ (˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘), ÙË ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î·È Úfi‰ÚÔ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ÌÔÚÔ¸·ÏÏ‹ÏˆÓ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ ΢ڛ· ™ÔÊ›· ∫·Ï·ÓÙ›‰Ô˘ ( ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¶·‡ÏÔ˘ ªÂÏ¿ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢) Î·È ÙÔÓ 61¯ÚÔÓÔ È·ÙÚfi-¯ÂÈÚÔ˘ÚÁfi ÙÔ˘ ∂™À Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ Î. ª. ÷ڷϿÌÔ˘˜ (˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∫¤Ú΢ڷ˜). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜ Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È 16 ÎÔÚ˘Ê·›· ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÛÛÔ‡, ̤ÏË Ù˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ‡ °Ú·Ê›Ԣ: ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ı‹Ó·˜ Ô Î. ¡. ™ÔÊÈ·Ófi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÙÂϤÛÂÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜(1991-2001) Î·È ˆ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ª·Î‰ÔÓ›·˜ Ô Î. £ÂÔ‰fiÛ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓ›‰Ë˜. ∂ÈϤÔÓ, ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Ô˘ ÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙ· „ËÊÔ‰¤ÏÙÈ· Ù˘ “§·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘” Â›Ó·È Ô 58¯ÚÔÓÔ˜ ÍÂÓÔ‰Ô¯Ô¸¿ÏÏËÏÔ˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂ Î. ÃÚ. ∫·ÙÛÒÙ˘ (·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ΔÔ̤· ∞ı‹Ó·˜), Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ ÂÌÔÚÔ¸¿ÏÏËÏÔ˜ Î. °. ¶¤ÚÚÔ˜ (·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢˘ÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤· ∞ıËÓÒÓ) Î·È Ô 50¯ÚÔÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ π∫∞ Î. ¢.∫Ô˘ÌÔ‡Ú˘ (·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∞ÙÙÈ΋˜).

ÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ¤Êı·Û ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¿ÊÈÍ‹ ÙÔ˘ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔ ƒ¤ı˘ÌÓÔ fiÔ˘ ı· ·Ú¢ÚÂı› Û ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÓÒ ı· ¤¯ÂÈ Î·È ÛÂÈÚ¿ Â·ÊÒÓ Ì ÊÔÚ›˜ Î·È ÎÔÌÌ·ÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë. √È Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ, ÙÔ˘ ¶Úfi‰ÚÔ˘ Ù˘ ¡¢ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó ÙÔ Úˆ› Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜, ÔfiÙÂ Î·È ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ ÓÔÌfi ƒÂı‡ÌÓÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ù· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡√¢∂ ƒÂı‡ÌÓÔ˘. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·˘Ù‹ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “∞¯›ÏÏÂÈÔÓ” .

™ÙÚ·ÙËÁÈ΋ «·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ» ·fi ∞. ™·Ì·Ú¿

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∫·ıËÌÂÚÈÓ‹” , Â›ıÂÛË ÊÈÏ›·˜ ÚÔ˜ ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÂÓÂÚÁ¿ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· Ù˘ Î. ¡ÙfiÚ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î¿ÓÂÈ ÂÛ¯¿Ùˆ˜ Ô ·Ú¯ËÁfi˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î. ∞ÓÙÒÓ˘ ™·Ì·Ú¿˜, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ì ÙËÓ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ı· ·Ô‰˘Ó·ÌÒÛÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ Âȯ›ÚËÛË ÛÙÂϤ¯ˆÛ˘ ÙÔ˘ ˘fi ›‰Ú˘ÛË ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘ ·ÓÙ›·ÏÔ Î·È ı· ‰È¢ÎÔχÓÂÈ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË Û˘ÓÔ¯‹˜ ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ù˘ ·Ú¿Ù·Í˘. ∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙÔ˘ Ó˘Ó ÓÔÌ¿Ú¯Ë §¤Û‚Ô˘ Î. ¶. μÔÁÈ·Ù˙‹ -Ô ÔÔ›Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ 50 ÛÙÂϯÒÓ Ô˘ ˘¤ÁÚ·„·Ó ˘¤Ú Ù˘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜- ˆ˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ∞ÈÁ·›Ô˘ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ù˘ Ó¤·˜ Ù·ÎÙÈ΋˜ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘. ™ÙËÓ ›‰È· ÏÔÁÈ΋, Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ¤¯ÂÈ “ÎÏÂȉÒÛÂÈ” Ë ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ §¿ÚÈÛ·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙÔ‡ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ‰˘Ó·ÌÈ΋ ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ÓÙ·È. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ıˆÚÔ‡Ó ÂÍ·ÈÚÂÙÈο Èı·Ófi Ó· ˙ËÙËı› ·fi ÙÔÓ Ó˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ∏Ï›·˜ Î. °. ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË -Ô ÔÔ›Ô˜ ıˆÚÂ›Ù·È ÂÎ ÙˆÓ ÈÔ ÛÙÂÓÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ê›ÏˆÓ Ù˘ ΢ڛ·˜ ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Î·È Â›Û˘ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙȘ ‰ËÌÔÛÎÔ‹ÛÂȘ- Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ÙË ÛËÌ·›· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ÎÚ›ÛÈÌË ÂÚÈʤÚÂÈ· ¢˘ÙÈ΋˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ÚfiÛˆÔ ÙÔ ÔÔ›Ô ÛÙȘ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ›¯Â ‰ÒÛÂÈ ÙË Ì¿¯Ë ˘¤Ú Ù˘ Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË Â›Ó·È Ô ÓÔ̿گ˘ ºıÈÒÙȉ·˜ Î. ∞ı. ÃÂÈÌ¿Ú·˜, Ô ÔÔ›Ô˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ‰‡Ó·Ù·È Ó· ‰ÒÛÂÈ Ì ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ Èı·ÓfiÙËÙ˜ ÂÈÙ˘¯›·˜ ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜. ∏ ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿ ÛÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÛÙÂϯÒÓ Ì ٷ ·Ú·¿Óˆ ¯·Ú·ÎÙËÚÈ-

ÛÙÈο ·ÔÙ˘ÒıËΠÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, Ì ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ó· ˘ÔÛÙËÚȯı› Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ Î. ¡. ∫·ÎÏ·Ì¿Ó˘. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ·˘Ù‹ ›¯Â ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›ÛÂÈ ·ÚÎÂÙÔ‡˜ ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ Î. ™·Ì·Ú¿, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó Ì η¯˘Ô„›· ÙÔÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô ∞ıËÓ·›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ÛÙ¿Û˘ Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∏ η¯˘Ô„›· ·˘Ù‹ Â·Ó‹Ïı ‰ÚÈ̇ÙÂÚË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ ∞ıËÓ·›ˆÓ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ §∞√™ °. ∫·Ú·Ù˙·Ê¤ÚË, Ô ÔÔ›Ô˜ οÓÂÈ ÙȘ ‰ÈΤ˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÛÙË ÛηÎȤڷ Ù˘ ∫ÂÓÙÚÔ‰ÂÍÈ¿˜, fiˆ˜ Ê¿ÓËÎÂ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Î. ¶. Δ·ÙÔ‡ÏË ÁÈ· ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¶ÂÏÔÔÓÓ‹ÛÔ˘, ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ Ó· ÛÙË-

Ú›ÍÂÈ ÙËÓ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó˘Ó ÓÔÌ¿Ú¯Ë ªÂÛÛËÓ›·˜ Î. ¢ËÌ. ¢Ú¿ÎÔ˘. ΔȘ ·Ú·¿Óˆ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ηٿ fi‰·˜ Î·È Ë Î. ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ƒËÁ›ÏÏ˘ ·ÓÙȉڿ Ì ÌÈ· ÌÂÈÎÙ‹ Ù·ÎÙÈ΋, ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ηٿ ÂÚ›ÙˆÛË ÛÙÂϤ¯Ë Ô˘ ı· ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú›ÛÌ· ·fi ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘. ∂Ó‰ÂÈÎÙÈο, Ë Î. ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠ‰È·ÙÂıÂÈ̤ÓË Ó· ÛÙËÚ›ÍÂÈ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÂÓÒ ¤ÙÂÈÓ ¯Â›Ú· ÊÈÏ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Î. °. μÔ˘ÏÁ·Ú¿ÎË Î·È £. ƒÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ ÁÈ· ÙË ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ μ·ÙÔ‰›Ô˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌÈ· ‰‡ÛÎÔÏË ÔÏÈÙÈ΋ ‰ÔÎÈÌ·Û›· ÁÈ· ÙÔÓ

Úfi‰ÚÔ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ. ™·Ì·Ú¿ , ηıÒ˜ ı· Â›Ó·È Ë ÚÒÙË ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ÎÚÈıÔ‡Ó ·fi ÙÔ˘˜ „ËÊÔÊfiÚÔ˘˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘. ∞Ó ÁÈ· ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È- ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¤ÓÙ·Û˘ ÁÈ· ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Î·È ÙȘ Û˘Ó¤ÂȤ˜ ÙÔ˘- Ë Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, ÁÈ· ÙËÓ ·ÍȈ̷ÙÈ΋ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÎÏÔÁ¤˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È È‰È·›ÙÂÚ· ÎÚ›ÛÈ̘. ∫·È ·˘Ùfi ‰ÈfiÙÈ ÂÏ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ı· ‰Ôı› ÛÙÔÓ Î. ™·Ì·Ú¿ Ë Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ·Ó¿Î·Ì„˘, ̤ۈ Ù˘ ·Ô‰ÔÎÈÌ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶·™Ô∫, ÏfiÁˆ Ù˘ ÂÌÏÔ΋˜ ÙÔ˘ ¢¡Δ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÛÎËÓ‹. ΔËÓ ›‰È· ÛÙÈÁÌ‹ ‚‚·›ˆ˜ ¿ÛÔÓ‰ÔÈ Ê›ÏÔÈ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎfiÌÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔ˘Ó, ·Ó ‰ÂÓ ÂÏ›˙Ô˘Ó- ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ÂÍ ·˘ÙÒÓ -, Û ¤Ó· ÛÙÚ·‚Ô¿ÙËÌ· ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈÙÂıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó Û˘Óı‹Î˜ ÂÛˆÎÔÌÌ·ÙÈ΋˜ fiψÛ˘. ™ÙË ƒËÁ›ÏÏ˘ ‰›ÓÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÛËÌ·Û›· Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¡¢ Î. ∞ÓÙ.™·Ì·Ú¿˜ ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ ÌËÓ˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ οÏ˘ ı· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘. ™ÙËÓ ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ô Î. ™·Ì·Ú¿˜ Â¤‚·Ï ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ Î·È ÛÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÙˆÓ ÂÚÈÙÒÛÂˆÓ ÙÔ˘˜ ‰ÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜. ŒÙÛÈ ÙÔ fiÔÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ¯Úˆı› ‹ ı· ÈÛÙˆı› ÛÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ë ÔÔ›· ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ı· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· Û ›ÛÌ· ÙˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ù˘. √ Î. ™·Ì·Ú¿˜ Ì¿ÏÈÛÙ· ¤¯ÂÈ ·fi ÙÒÚ· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ò˜ ı· ÎÏÈÌ·ÎÒÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙÈÔÏÈÙ¢ÙÈ΋ Ù·ÎÙÈ΋ ÙÔ˘ ÂÊfiÛÔÓ Ù· ÂÎÏÔÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó. ∂ÂÓ‰‡ÂÈ Û ÌÈ· ηϋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, Ë ÔÔ›· ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈ ÛÈÁ¿ ÛÈÁ¿ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙÔ ÔÏÈÙÈÎfi ÛÎËÓÈÎfi Î·È ı· ÛËÌ¿ÓÂÈ fi¯È ÌfiÓÔ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ Ù˘ ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛ˘ Î·È Ù˘ ÂÏ›‰·˜ Û ʛÏÔ˘˜, ̤ÏË Î·È ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ¡¢, ‡ÛÙÂÚ· ·fi Ì·ÎÚ¿ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÈ˙¤ÚÈ·˜ Î·È ËÙÙÔ¿ıÂÈ·˜.

™Â ƒ¤ÓÙË Î·È §·Ì›· ÙÂϤÛÙËÎ·Ó ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÔÈ ÓÂÎÚÒÛÈ̘ ·ÎÔÏÔ˘ı›Â˜

∫ˉ‡ÙËÎ·Ó ÔÈ ¿Ù˘¯ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ «∞¿ÙÛÈ» ∞£∏¡∞, 31.

ΔÂϤÛÙËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Îˉ›˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ¿Ù˘¯ˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ¯ı˜, ηٿ ÙËÓ ÙÒÛË ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ AH-64 DHA, ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¶¿¯Ë˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙȘ 2 ÌÂÙ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÂϤÛÙËÎÂ Ë ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· ÙÔ˘ ·Ú¯ÈÏÔ¯›· (∞™) ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ °ÎÈÒη, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË ÛÙÔÓ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ °’ ¡ÂÎÚÔÙ·Ê›Ô. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ¶¿ÓÔ˜ ªÂÁÏ›Ù˘, Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ (°∂∂£∞), Ù¤Ú·Ú¯Ô˜ πˆ¿ÓÓ˘ °È¿ÁÎÔ˜, Î·È Ô ¢ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ ∞ÓÒÙ·Ù˘ ™ÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÀÔÛÙ‹ÚÈ͢ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (∞™¢À™), ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ £ÂÔÊ·Ó›‰Ë˜. ∏ ÓÂÎÚÒÛÈÌÔ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı›· Î·È Ë Ù·Ê‹ ÙÔ˘ Ù·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë (∞™) ∞Ó‰Ú¤· ¢ÂÚÌ¿ÚË ÙÂϤÛÙËΠÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ÛÙ· ∫·Ï‡‚È· §·Ì›·˜. ™ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·Ú¤ÛÙËÛ·Ó Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˜, Î·È Ô ·Ú¯ËÁfi˜ ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ ∂ÈÙÂÏ›Ԣ ™ÙÚ·ÙÔ‡ (°∂™), ·ÓÙÈÛÙÚ¿ÙËÁÔ˜ ºÚ·ÁÎÔ‡Ï˘ ºÚ¿ÁÎÔ˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙÚÈ‹ÌÂÚÔ ¤ÓıÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÙˆÓ ‰‡Ô ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÔ‡ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ Ô˘ η٤ÂÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ·ÓÂÊϤÁË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¶¿¯Ë˜ ªÂÁ¿ÚˆÓ, ÎËÚ‡¯ıËΠÛÙȘ ŒÓÔϘ ¢˘Ó¿ÌÂȘ, Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˘ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì “ΔÔ μ‹Ì·” , ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ Ù‡Ô˘ ∞¿ÙÛÈ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ Ù‹ÛË Î·È ÔÈ ÚÒÙ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ ·Ó¤ÊÂÚ·Ó Ì˯·ÓÈ΋ ‚Ï¿‚Ë,

ÂÓÒ ÂÙÔ‡Û·Ó ÛÙ· 3.000 fi‰È· Î·È Âȯ›ÚËÛ·Ó ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË. ∞˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ· “¡¤·” , ˆ˜ ηٿ ÙËÓ ·ÔÁ›ˆÛ‹ ÙÔ˘ ·ÔÎÔÏÏ‹ıËΠÙÔ ›Ûˆ ÛÙÚÔÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘. øÛÙfiÛÔ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·” , ¤ÂÈÙ· ·fi ÂÓ‰Âϯ‹ ¤Ú¢ӷ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ fiÛÔ Î·È ÙˆÓ fiÛˆÓ ‰È·Ì›ÊıËÎ·Ó ÌÂٷ͇ ÈÏfiÙÔ˘ η ‡ÚÁÔ˘ ÂϤÁ¯Ô˘, Ë ÂÈÎfiÓ· Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÍÂηı·Ú›˙ÂÈ Î·È ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· fiÙÈ ÙÔ ÌÔÈÚ·›Ô Û˘Ì‚¿Ó ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ϿıÔ˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ˘ enet.gr, ÙÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÌfiÏȘ ›¯Â ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Â›¯Â ‚ÁÂÈ ÁÈ· ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈ΋ Ù‹ÛË.

ŸÏ· ¤‚·ÈÓ·Ó Î·ÏÒ˜ Î·È Î·Ù¿ ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ÛÙË ‚¿ÛË Ô Î˘‚ÂÚÓ‹Ù˘ ˙‹ÙËÛ ӷ οÓÂÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋ ÚÔÛÁ›ˆÛË. ∞˘Ùfi ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÙˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÙÒÓ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È auto rotation. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ·Ï‹ ‰È·‰Èηۛ· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÏÏԯ‡ÂÈ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜ ÂÊfiÛÔÓ fï˜ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› ηٿ ÁÚ¿ÌÌ·. ΔÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ ÙÔ Ê¤ÚÓÂÈ Ô ¯ÂÈÚÈÛÙ‹˜ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÚÔÛÁ›ˆÛ˘ ÌÂÈÒÓÂÈ ÙËÓ Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Î·Ù‚¿˙ÂÈ ˘fi Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·ÁηÛÙÈ΋˜ ÚÔÛÁ›ˆÛ˘. ∞˘Ùfi Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë Â›Ó·È fiÙÈ Ë Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘ ÌÂÈÒıËΠÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi fiÙÈ ¤ÚÂÂ, ¤ÂÛ Û ·ÒÏÂÈ· ÛÙËڛ͈˜ Î·È Î¿ÚʈÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÚÈÓ ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·Ó·ÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô. √È ‰‡Ô ¿Ù˘¯ÔÈ ¯ÂÈÚÈÛÙ¤˜, ‚Ú¤ıËÎ·Ó ··ÓıڷΈ̤ÓÔÈ ·fi ÙÔ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÎÏ‹ıË ÁÈ· ÙÔÓ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÏÈÎfiÙÂÚÔ (∞∏-64∞-Longbow) ‹Ù·Ó ·fi Ù· ÓÂfiÙÂÚ· Ô˘ ‰È¤ıÂÙÂ Ë ∞ÂÚÔÔÚ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡ Î·È Â›¯Â ·Ú·ÏËÊı› ÚfiÛÊ·Ù·. ¶ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙˆÓ 12 Ó¤ˆÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ “∞¿ÙÛÈ” Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·Ú·Ï·‚‹ ÙÔ˘˜ ÙÔ 2007 ‰È·ÈÛÙÒıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó Â› ‰‡Ô ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Û ·ÎÈÓËÛ›· Î·È ·¯ÚËÛÙ›·, ·ÊÔ‡ Ô˘‰Â›˜ Ù· ·ÚÂÏ¿Ì‚·ÓÂ. ¶ÚfiÛÊ·Ù· fï˜ ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó ÛÙËÓ ∞ÂÚÔÔÚ›· ™ÙÚ·ÙÔ‡. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi Â¿Ó Ë ËÁÂÛ›· Ù˘ ∞ÂÚÔÔÚ›·˜ ™ÙÚ·ÙÔ‡ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ÙÚ·ÁÈÎfi ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· Ó· ÂϤÁÍÂÈ Î·È ¿ÏÈ Ì˯·ÓÈο Î·È Ù· 11 ÂÓ·ÔÌ›ӷÓÙ· ÂÏÈÎfiÙÂÚ·, ηıËÏÒÓÔÓÙ¿˜ Ù· ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜. ∂ÌÂÈÚÔÁÓÒÌÔÓ˜, ¿ÓÙˆ˜, ÙÔ˘ °∂™ ÂÍÂÙ¿˙Ô˘Ó Ù· Û˘ÓÙÚ›ÌÌÈ· ÙÔ˘ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚÔ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·Ï¢ηÓıÔ‡Ó Ù· ·ÎÚÈ‚‹ ·›ÙÈ· ÙÔ˘ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·ÙÔ˜.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

11

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

™ÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ™ÙÚ·ÙÔ‡, ȉȈÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈÙ·Á̤ӷ

∂Êԉȿ˙ÂÙ·È Ë ·ÁÔÚ¿ Ì η‡ÛÈÌ· ™Â ÂͤÏÈÍË Ë ‰È·‰Èηۛ· Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ Â›Ù·Í˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜ ∞£∏¡∞, 31.

ÙË Ì¿¯Ë ÂÊԉȷÛÌÔ‡ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì η‡ÛÈÌ· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÈ ·fi Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ Ù· ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ÙÔ˘ ÛÙÚ·ÙÔ‡, Ù· ÔÔ›· Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· ·fi ÂÚÈÔÏÈο Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È Ù˙È, ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÊԉȿ˙Ô˘Ó, Û ÚÒÙË Ê¿ÛË, ÎÚ›ÛÈÌÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiˆ˜ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ·, ÏÔ›· Î·È ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ Ô˘ ¤Ï·‚Â Ë ¢È˘Ô˘ÚÁÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÏ·¯ÈÛÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó¤ÂȘ ·fi ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ȉȈÙÈο ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Â› 24ÒÚÔ˘ ‚¿Ûˆ˜ ÁÈ· Ó· ÔÌ·ÏÔÔÈËı› Ë ·ÁÔÚ¿ η˘Û›ÌˆÓ ÛÙË ¯ÒÚ· ÛË 7 ÂÈÙ·Á̤ӷ ÊÔÚÙËÁ¿ ÍÂΛÓËÛ·Ó ·fi ÙÔ μfiÏÔ ÚÔ˜ ·ÓÂÊԉȷÛÌfi Ù˘ ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ fiÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÙÔ ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ·. ™Ù· ÷ÓÈ¿, Ô ÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙˆÓ Ú·ÙËÚ›ˆÓ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¤ÁÈÓ Ì ‰fiÛÂȘ. ΔÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÈÛÙÒÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Û˘ ·Ô‰¤¯ÙËΠ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‚ÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ó· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÂ›Ù·È Ë ·ÁÔÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ Ì 10 ‚˘Ù›· ȉȈÙÈ΋˜ ¯Ú‹Ûˆ˜. ∏ ¡ÔÌ·Ú¯›· ÷ӛˆÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛÂ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â›Ù·Í˘ ÁÈ· Û˘ÓÔÏÈο 1.156 ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Î·È ÊÔÚÙËÁÒÓ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÈÛ¿ÚÈıÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ Â›Ù·Í˘ ÛÙÔ˘˜ Ô‰ËÁÔ‡˜ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë Â›‰ÔÛË ÙˆÓ Ú¿ÍÂˆÓ Â›Ù·Í˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ Ê‡ÏÏˆÓ ÔÚ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË. ∏ ‰È·‰Èηۛ· Â›‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂÚ›Ô˘ 30 ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ʇÏψÓ, ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ·‡ÚÈÔ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ‹ ÙÔ ·ÚÁfiÙÂÚÔ ¤ˆ˜ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÙÔ Úˆ›. √È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ Ô‰ËÁÔ› ‰ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·È Ù· ʇÏÏ· Â›Ù·Í˘ Î·È ·˘Ù¿ ı˘ÚÔÎÔÏÏÔ‡ÓÙ·È, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÊÔÚÙËÁÔ‡ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ, Ô˘ ¤¯ÂÈ Ï¿‚ÂÈ Ê‡ÏÏÔ Â›Ù·Í˘, Ô Êfi‚Ô˜ ÁÈ· ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘, ‰ÂÓ ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó·

‚ÁÂÈ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ·ÎfiÌ· Î·È ÌÂ Û˘Óԉ›· ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, ·Ú·ÙËÚÒÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚȂ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔηÏ› Î·È Ô ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎÚȂ›˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ·fi ÙȘ ¡ÔÌ·Ú¯›Â˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ ·ÎÚÈ‚¤˜ ¤ÚÁÔ ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ΔÚÔ¯·›· ηÏ› ÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘-Ô‰ËÁÔ‡˜ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Ó· ·Ú·Ï¿‚Ô˘Ó ¿ÌÂÛ· Ù· Ô¯‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘˜, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙ·ı̇ÛÂÈ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ÂıÓÈÎÒÓ, Â·Ú¯È·ÎÒÓ, ÓÔ̷گȷÎÒÓ, ‰ËÌÔÙÈÎÒÓ ‰ÚfïÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È Î˘ÎÏÔÊÔÚȷο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ˘-

¿Ú¯ÂÈ ÛÔ‚·Úfi˜ ΛӉ˘ÓÔ˜ ÚfiÎÏËÛ˘ ÙÚÔ¯·›ˆÓ ·Ù˘¯ËÌ¿ÙˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ∂§.∞™., “¤Ú·Ó ÙˆÓ ·Ú·¿Óˆ ÎÈÓ‰‡ÓˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Ô‰È΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÚԂϤÔÓÙ·È ÔÈÓÈΤ˜ Î·È ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ΢ÚÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∫Ò‰Èη √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÙÔÓ ¶ÔÈÓÈÎfi ∫Ò‰Èη (·Ú. 34 ·Ú. 12 ÙÔ˘ ¡. 2696/99 ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ·Ú. 292 ·Ú. 1 ÙÔ˘ ¶.∫. - ÏËÌ̤ÏËÌ·)” .

∫ÚÈÙÈ΋ ·fi ¡.¢. Î·È §∞√™ ∂˘ı‡Ó˜ ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ÃÚ‹Û˘ ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Ë ¡¢, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ “Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·

‰ÂÓ ı· ›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙ· ¿ÎÚ· Â¿Ó Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ›¯Â οÓÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÛˆÛÙ¿ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ù˘” . “™ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÊÙ¿Û·ÓÂ, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÏÏË Ï‡ÛË ·fi ÙÔ Ó· ÂÍÔÌ·Ï˘Óı› ¿ÌÂÛ· Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, ÁÈ· Ó· ıÂÚ·‡ÛÔ˘Ì ÙÔ Ù·¯‡ÙÂÚÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ÙȘ ÏËÁ¤˜ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ¶¿ÓÔ˜ ¶·Ó·ÁȈÙfiÔ˘ÏÔ˜, Î·È ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ì‚¿ÏÔ˘Ì fiÏÔÈ, Ì ·fiÏ˘ÙË Û˘Ó·›ÛıËÛË Ù˘ ¢ı‡Ó˘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ, ·˘Ùfi ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ Î·ÏÔη›ÚÈ” . “™˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÛÙÔ˘˜ ’’ÛÎÏËÚÔ‡˜’’ ȉÈÔÎً٘ ÊÔÚÙËÁÒÓ” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô §∞√™, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ. Ÿˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, “ÔÈ ·Î˘ÚÒÛÂȘ ÙˆÓ ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙ· ÍÂÓԉԯ›· ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ·ÎfiÌ· Î·È ·fi ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙȘ Ù¤ÛÛÂÚȘ ‰ÔÏÔÊÔӛ˜ ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙· Marfin” . “ŸÛÔ ÛÙÂÚÔ‡ÌÂı· ÂıÓÈÎÔ‡˜ fiÚÔ˘˜, ÙfiÛÔ ı· ÚÔÛÙÚ¤¯Ô˘Ì ÛÙËÓ ÙÚfiÈη ÁÈ· ‰·ÓÂÈο Î·È ÙfiÛÔ ·˘Ù‹, Ì ÙË ÛÂÈÚ¿ Ù˘, ı· Ì·˜ ˘·ÁÔÚ‡ÂÈ ÛÎÏËÚfiÙÂÚÔ˘˜ Î·È ·˘ÛÙËÚfiÙÂÚÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ªÚ¿‚Ô Û fiÏÔ˘˜!” , ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ §∞√™.

™‡Ìʈӷ Ì ٷ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÛÙÔȯ›·, 250 Ú·Ù‹ÚÈ· ÛÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚfiÙËÙ· Û η‡ÛÈÌ·. ™ÙÔÓ ∞ÛÚfi˘ÚÁÔ, Ô ·ÓÂÊԉȷÛÌfi˜ ÙÔÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Á›ÓÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο, fiˆ˜ Î·È ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÛÙÔ ÓÔÌfi £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÌÂÙ¿ ÙȘ ¯ıÂÛÈÓ¤˜ ÂÓÙ¿ÛÂȘ. ¢È·ÎÚÈÙÈ΋ Â›Ó·È Ë ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ ¤Íˆ ·fi Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ù˘¯fiÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË ÂÈÛfi‰Ô˘ Î·È ÂÍfi‰Ô˘ ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ, fiˆ˜ ¯ı˜ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙ· ‰È¸ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, fiÔ˘ ÔÌ¿‰· ·ÂÚÁÒÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤ˆÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛ·Ó ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· Ó· ÚÔÌËı¢ÙÔ‡Ó Ì η‡ÛÈÌ· Î·È Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘, ÂÈÙ·Á̤ӷ ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ·Ó·¯ÒÚËÛ·Ó ÁÈ· £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ·fi Ù· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ∫·ÏÔ¯ˆÚ›Ô˘, ÌÂ Û˘Óԉ›· ÂÚÈÔÏÈÎÒÓ, ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˘˜ ·ÂÚÁÔ‡˜, ·Ú·ÈÙ‹ıËÎ·Ó ‰‡Ô ̤ÏË ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ ÃÂÚÛ·›ˆÓ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ. ŒÓÙÔÓ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÔÌfi ÷ÏÎȉÈ΋˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÍ¿ÓÙÏËÛË ÙˆÓ ·ÔıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·. ŒÓÙ·ÛË ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙ· ‰Èfi‰È· ∂ÏÂ˘Û›Ó·˜, fiÙ·Ó ÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ Ô‰ËÁÔ›, ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Û ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈο ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Û¿Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›·. √Ì¿‰· ÙˆÓ ª∞Δ, ¤Û¢Û ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ηٷÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·˜ ÙȘ ÌÈÎÚÔÂÓÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËηÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ì ÈÛ¯˘Ú‹ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢-

¡¤· Ù·ÍȉȈÙÈ΋ Ô‰ËÁ›· ·fi ÙÔ μÚÂÙ·ÓÈÎfi ºfiÚÂÈÓ ŸÊȘ ∞¡∞¡∂ø™∂ ÙËÓ Ù·ÍȉȈÙÈ΋ ÙÔ˘ Ô‰ËÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÙÔ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ, ÚÔÂȉÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ μÚÂÙ·ÓÔ‡˜ ÂÈÛΤÙ˜ fiÙÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÏÏ›„ÂȘ Û η‡ÛÈÌ·. ™˘ÛÙ‹ÓÂÙ·È fiÛÔÈ ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Ì ԯ‹Ì·Ù· Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ Ù· η‡ÛÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Â·ÚÎÔ‡Ó ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ∏ Ô‰ËÁ›· ¤Ú¯ÂÙ·È Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‚‰ÔÌ¿‰· Ù· ͤӷ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›·. ∫·ı’ fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Ù· ͤӷ ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÌÈÏÔ‡Ó ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ Ë ·ÂÚÁ›· ÛÙËÓ Ê‹ÌË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Û ÌÈ· ÂÔ¯‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ΛÓËÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ˙ÂÓ›ı Ù˘. ª›· ÛÂÈÚ¿ ‰ÈÂıÓÒÓ ÂȉËÛÈÔÁÚ·ÊÈÎÒÓ Ú·ÎÙÔÚ›ˆÓ ÚÔ‚¿ÏÏÔ˘Ó Û ÚÒÙÔ ı¤Ì· ‹ Û ¤ÎÙ·ÎÙ· ‰ÂÏÙ›· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÁÈ· Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛˆÓ. Δ· ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈη ªª∂ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ηχÙÔ˘Ó ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË, ·Ú¿ ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ Â›Ù·ÍË, ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ

‰ËÌfiÛÈ·˜ ¯Ú‹Û˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ·ÂÚÁ›·˜ Â›Ó·È ÂηÙfi ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ͤÓÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, ΢ڛˆ˜ ·fi ÁÂÈÙÔÓÈο ÎÚ¿ÙË Ó· ·Ú·Ù›ÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÒÓ ªª∂, Ô˘ ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Í¤Ó· ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈο Ú·ÎÙÔÚ›· Î·È ÚÂÔÚÙ¿˙ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Δ‡Ô˘. Δ· Ú·‰ÈÔÙËÏÂÔÙÈο ̤۷ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ÂÓËÌ¤ÚˆÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Ì ˘ÁÚ¿ η‡ÛÈÌ· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÏÔ›·, ÂÂȉ‹ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ “ÂˆÊÂÏÔ‡ÓÙ·È Ù· ÌÂÈÔÓÂÎÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ‰È·‰Èηۛ·˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Â›Ù·Í˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Û˘ÌÌÔÚÊÒÓÔÓÙ·È” , Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¤ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÒÓ Ú·ÎÙfiÚˆÓ °ÈÒÚÁÔ˘ ΔÂÏÒÓË, Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ù· ÔÔ›· ‰ËÌÔÛȇÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ªfiÓÈÙÔÚ” . ™Â ÂȉÈÎfi ·ÊȤڈ̷ ÛÙÔ ı¤Ì·, Ë ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÂÊËÌÂÚȉ· Ù˘ ™fiÊÈ·˜ ‰ËÌÔÛȇÂÈ ÙËÓ ÚÔÂȉÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ô˘ ʇÁÔ˘Ó Ù·Í›‰È ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÂ

Ù· πà ÙÔ˘˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË ÁÈ· Ó· Á˘Ú›ÛÔ˘Ó ›Ûˆ “ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·ÂÚÁ›·˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ˘ÁÚÒÓ Î·˘Û›ÌˆÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ÚÔ·„Ô˘Ó ÚÔÛˆÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ì η‡ÛÈÌ·” , fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÁ·ÚÈÎÔ‡ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÛÙÔȯ›· ÁÈ· μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ô˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó Î¿ÔȘ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, fiˆ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. “ΔÒÚ· ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙȘ Âȉ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ Úˆ› Û‡‰Ô˘Ó Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÎÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” , ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó ÛÙË “ªfiÓÈÙÔÚ” ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì È· ÁÈ· “ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ú‡̷” ÚÔ˜ Ù· ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ı¤ÚÂÙÚ· ÙˆÓ ÁÂÈÙfiÓˆÓ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÛÔÚ·‰ÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÌfiÓÔ Û ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÏ΢ÛÙÈÎÒÓ ÚÔÛÊÔÚÒÓ, ϤÓ ÂÎÚfiÛˆÔ ·fi ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi ÎÏ¿‰Ô. ¢ÂÓ ·Î˘ÚÒÓÔ˘Ó ÙȘ ÎÚ·Ù‹ÛÂȘ ÌfiÓÔ ÂΛÓÔÈ ÔÈ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÏËÚÒÛÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÔ˘Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ Û ÍÂÓԉԯ›· ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Ì Ôχ ηϤ˜ ÙÈ-

̤˜. ∞ÏÏ¿ ÔÈ Ù·ÍȉÈÒÙ˜ Â›Ó·È ÂÓ‹ÌÂÚÔÈ, fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÏÈÁfiÙÂÚ˜ ·ÔÛ΢¤˜ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ‰Ô¯Â›ˆÓ Ì ‚ÂÓ˙›ÓË Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ψÊÔÚ›· Ô˘ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ù· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÁÎÚÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜, Ô˘ Ù·ÍÈ‰Â‡Ô˘Ó Ì ٷ πà ÙÔ˘˜, ÂΛÓÔÈ ÚÔÂȉÔÔÈÔ‡ÓÙ·È (·fi ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ Ú¿ÎÙÔÚ˜ Û.Û.) fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó fiÏÔ ÙÔ ÓÙÂfi˙ÈÙÔ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ ÙÔ˘˜ ÚÔÙÔ‡ ÌÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÚfiÛıÂÙ· ‰Ô¯Â›· Ì ‚ÂÓ˙›ÓË, ·ÏÏ¿ Î·È Ó· Ù· ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÙÔ˘˜ Ù· ÎϤ„Ô˘Ó ·fi ÙÔ ÔÚÙÌ·Áο˙, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·, ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÔÈ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔ˘˜ ÙÚÈ¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÓ¿Ó ÙȘ ‰È·ÎÔ¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È ·ÏÏÔ‡ ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·. øÛÙfiÛÔ, Ë ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ‚ÈÔÌ˯·Ó›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ‰Â›¯ÓÂÈ Î·Ïfi‚Ô˘ÏË, ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ ·ÚÓËÙÈΤ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô, ÂÍËÁÔ‡Ó ÔÈ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ Ù·ÍȉȈÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜, fiˆ˜ ÚÔÛÙ›ıÂÙ·È ÛÙÔ ÚÂÔÚÙ¿˙.

∫·Ù¿ Ù· ‚Ô˘ÏÁ¿ÚÈη ̤۷, ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ̤Ú˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÂÈÛΤ„ÂˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ μfiÚÂÈ·˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ fiÏÂȘ ™·ÓÙ¿ÓÛÎÈ, ¶¤ÙÚÈÙ˜, °ÎfiÙÛ ¡Ù¤ÏÙÛÂÊ, ∑Ï·ÙÔÁÚ¿ÓÙ Î·È ¿ÏϘ ·Ú·ÌÂıfiÚȘ fiÏÂȘ Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÁÈ· ‚ÂÓ˙›ÓË Î·È ÁÈ· „ÒÓÈ·. “™‡Ìʈӷ Ì ŒÏÏËÓ˜ ÍÂÓÔ‰fi¯Ô˘˜, Ë ·ÂÚÁ›· ¤¯ÂÈ ·›ÍÂÈ ÌÔÈÚ·›Ô ÚfiÏÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi ÛÙË μfiÚÂÈ· ∂ÏÏ¿‰·, ÂÂȉ‹ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· οÓÔ˘Ó ·Ú¿Ù·ÛË ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÙÔ˘˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ‚ÂÓ˙›Ó˘ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ·”, ÁÚ¿ÊÂÈ Ë ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÚÔ˘ÓÙ” (∂ÚÁ·Û›·).

√ ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘ ˘¤Ú Ù˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÛ˘ ∞£∏¡∞, 31. £∂Δπ∫∞ ˘Ô‰¤¯ÙËÎÂ Ô ÙÔÌÂ-

¿Ú¯Ë˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ªËÙÛÔÙ¿Î˘, ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ Ù˘ Δ›Ó·˜ ªÈÚÌ›ÏË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÂÙ·È Ë ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ÂÙÚÂÏ·ÈÔΛÓËÙˆÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. “∂›Ó·È ¤Ó· ‚‹Ì· ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛË” , ›Â. “∂›¯· ÚÔÙ›ÓÂÈ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ Â·ÓÂͤٷÛË Ù˘ Û¯ÂÙÈ΋˜ ··ÁfiÚ¢Û˘, Ô˘ ÈÛ¯‡ÂÈ Â‰Ò Î·È 20 ¯ÚfiÓÈ· Î·È ¯·›ÚÔÌ·È Ô˘, ¤ÛÙˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚË̤ӷ, Ë ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÈ ÚfiÛÊÔÚÔ ¤‰·ÊÔ˜” , ÛËÌ›ˆÛÂ. ∂ÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ Ë ¿ÚÛË Ù˘ ··ÁfiÚ¢Û˘ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÏ·Ï¿ ÔʤÏË Î·È ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ·fi ÌÈÎÚÔۈ̷ٛ‰È· ·ÊÔÚ¿ Û ÎÈÓËÙ‹Ú˜ ·Ï·È¿˜ ÁÂÓÈ¿˜ Î·È fi¯È ÛÙÔ˘˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔ˘˜. ¶ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ı· ÙÔÓÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘. √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ fiÙÈ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ ̤ÙÚÔ˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Óԉ¢Ù› ·fi ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë ‰Ú¿Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÂÎÙÂٷ̤Ó˘ ÓÔı›·˜ ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Î·È Ù˘ η΋˜ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. “Ÿˆ˜ Î·È Ó· ¤¯ÂÈ, Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ô˘ ·ÓÔ›ÁÂÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÁÈ· ¤Ó· ÙfiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ˙‹ÙËÌ· Ì ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ™Â ·˘ÙfiÓ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌË Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ı¤ÛÂȘ”, η٤ÏËÍÂ Ë ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ∫˘Ú. ªËÙÛÔÙ¿ÎË.

∫ÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÚÔ‰·Î›ÓˆÓ μ∂ƒ√π∞, 31. ™∂ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ

ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·, ÔÈ ÚÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜, ‰È·Ì·ÚÙ˘ÚfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙȘ ÙÈ̤˜ ÛÙÔ Û˘Ì‡ÚËÓÔ ÚÔ‰¿ÎÈÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙËÓ “·‰È·ÏÏ·Í›· ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙË ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ Ì ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜” . ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ·fi ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· ÔÈ ÚÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÔ› ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÒÓ, ·ÔÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ÊÔÚÙËÁ¿ ÁÂÌ¿Ù· Ì ÚÔ‰¿ÎÈÓ·. √È ·Ú·ÁˆÁÔ› Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ ÚÔ‰·ÎÈÓÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ ÓÔÌÔ‡ ¶¤ÏÏ·˜, ÂÓÒ ·˘ÙÔ› Û ∏Ì·ı›· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÎfiÌ· ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙÔ ÙÈ Ì¤ÏÏÂÈ ÁÂÓ¤Ûı·È.


∂¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

12

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

ΔËÏÂÊÒÓËÌ· - Ê¿ÚÛ· ÁÈ· ‚fiÌ‚· Û ÙÚ¤ÓÔ ∞£∏¡∞, 31.

ªÂ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ¿Óˆ ·fi ÌÈ· ÒÚ· ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘˜ ÔÈ ÂÈ‚¿Ù˜ Ù˘ ·Ì·ÍÔÛÙÔȯ›·˜ ÙÔ˘ √™∂ 884, Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Û ÙÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ ∞ı‹Ó· ¶·Ï·ÈÔÊ¿ÚÛ·ÏÔ, Ë ÔÔ›· ·ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËΠÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ÛȉËÚÔ‰ÚÔÌÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ √ÈÓfi˘, ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·ÁÓÒÛÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË ‚fiÌ‚·˜. ªÂÙ¿ ÙÔÓ ÂÍÔÓ˘¯ÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÂȉÈο ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓÔÈ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ›, ‰ÂÓ ‚Ú¤ıËΠοÙÈ ÙÔ ‡ÔÙÔ, ÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ· ·ԉ›¯ıËΠÌÈ· ηÎfiÁÔ˘ÛÙË Ê¿ÚÛ· Î·È ¤ÙÛÈ ÛÙȘ 11:15 ÙÔ ÙÚ¤ÓÔ ·Ó·¯ÒÚËÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋ ÛÙÔ ¢È·‚·Ùfi ∏Ì·ı›·˜ £∂™™∞§√¡π∫∏, 31. ™ÙË Û‡ÏÏË„Ë ÙÚÈÒÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙËÓ ·ÈÌ·ÙËÚ‹ Û˘ÌÏÔ΋ ÌÂٷ͇ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙÔ ¢È·‚·Ùfi ∏Ì·ı›·˜, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Ù˘ μ¤ÚÔÈ·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ ‰‡Ô ·fi ÙÔ˘˜ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Â›Ó·È ·‰¤ÏÊÈ· Î·È Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÂÎÎÚÂÌÔ‡Ó ‰‡Ô ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Û‡ÏÏ˄˘ ·fi ÙÔ 2001, ÁÈ· ·fiÂÈÚ· ·ÓıÚˆÔÎÙÔÓ›·˜ ·fi ÎÔÈÓÔ‡ Î·È ÂÈϤÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ¤Ó·Ó ÂÍ ·˘ÙÒÓ ÌÈ· ηٷ‰ÈηÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›· Î·È ÔÏÔ¯ÚËÛ›·. √È ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ‰‡Ô Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÚÔ¯ı¤˜, Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÏËÌÌÂÏÂÈÔ‰ÈÎÒÓ μ¤ÚÔÈ·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÛÎËÛ ÔÈÓÈ΋ ‰›ˆÍË ÁÈ· Ù· ·‰È΋̷ٷ Ù˘ Û˘ÌÏÔ΋˜, Ù˘ ‚·ÚÈ¿˜ ÛÎÔÔ‡ÌÂÓ˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ‚Ï¿‚˘ Î·È ÁÈ· ÂÈΛӉ˘Ó˜ ۈ̷ÙÈΤ˜ ‚Ï¿‚˜ ηٿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· Î·È Î·Ù¿ Û˘ÚÚÔ‹, ηıÒ˜ Î·È ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÔÏÔÊÔÚ›·.

ªÂ ÎÔÈÓfi ÊÔÚÙÈÛÙ‹ fiÏ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ μƒÀ•∂§§∂™, 31. Δ· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ô˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂∂ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2011 ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó fiÏ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi ÊÔÚÙÈÛÙ‹, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹. “∏ ÂͤÏÈÍË ÛÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë Û˘Ì‚·ÙfiÙËÙ· Î·È Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÎÔÈÓÒÓ ÊÔÚÙÈÛÙÒÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ÂÈ Î·Ï¿” , ·Ó¤ÊÂÚ ۯÂÙÈο ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ·ÎfiÌ· fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ·fi ÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ “Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi ÊÔÚÙÈÛÙ‹ ÁÈ· Ù· ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Ô˘ ı· ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∂∂ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011” .

∑ËÙ› Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Û ·ÔÏÔÁ›· ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ Âȯ›ÚËÛ˘

∂˘ı‡Ó˜ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔÓ μ·ÚÓ¿‚· «‚ϤÂÈ» Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ∞£∏¡∞, 31.

¡· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔ μ·ÚÓ¿‚· ∞ÙÙÈ΋˜ ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ∂ÌÚËÛÌÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi Ê¿ÎÂÏÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ Ô˘ ¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ÙËÓ ˘fiıÂÛË Ù˘ ˘ÚηÁÈ¿˜ ÛÙÔÓ μ·ÚÓ¿‚· Â¤ÛÙÚ„ ÙË ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ ∂ÌÚËÛÌÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜, ηıÒ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÔ˘Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ· ÙË ¢∂∏. √ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ˙ËÙ¿ Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙ› ÂÎ Ó¤Ô˘ Ë ˘fiıÂÛË Î·È Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Û ·ÔÏÔÁ›· ÔÈ ˘‡ı˘ÓÔÈ Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Â¿Ó ÚÔ·ÙÔ˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Û ٤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÛÎËıÔ‡Ó ÔÈÓÈΤ˜ ‰ÈÒÍÂȘ. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ·˘ÙÔ„›· Ô˘ ›¯Â ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ô ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ÁÈ· ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Î‡˙˘, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÙÔ˘, ›¯Â ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÛÙÔȯ›· Ô˘ Û˘Ó¤ÙÂÈÓ·Ó ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÔÈ ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ μ·ÚÓ¿‚· Ó· ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÏËÌÌÂÏ‹ Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ˘ÏÒÓˆÓ Ù˘ ¢∂∏, οÙÈ Ô˘ Ë ∂ȯ›ÚËÛË Â›¯Â ·ÚÓËı›.

™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· ʈÙÈ¿ ÛÙË ™¿ÌÔ ™ÙÔÓ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ, ÔÈ ÙÚÂȘ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ô˘ Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÁ¿ÏË ˘ÚηÁÈ¿ ÛÙÔ ∫ÔÎοÚÈ Ù˘ ™¿ÌÔ˘. √ ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ ÙÔ˘˜. ™‡Ìʈӷ ÌÂ

ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ë ·ÈÙ›· ÙÔ˘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ Â›Ó·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ›¯Â Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Ó·ÚÒÓ, ¿ÓÙˆ˜, ‰Âο‰Â˜ Ê¿ÎÂÏÔÈ ·Ï·ÈfiÙÂÚˆÓ ÂÌÚËÛÌÒÓ ÛÙË ™¿ÌÔ ·ÓÔ›ÁÔ˘Ó ÂÎ Ó¤Ô˘. √È ÙÚÂȘ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ËÏÈΛ·˜ 27, 29 Î·È 31 ÂÙÒÓ, ηÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÂÌÚËÛÌfi ·fi ÚfiıÂÛË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô 31¯ÚÔÓÔ˜ ¤¯ÂÈ ··Û¯ÔÏ‹ÛÂÈ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Î·È ÁÈ· ¿ÏϘ ˘Ôı¤ÛÂȘ ÂÌÚËÛÌÔ‡ Î·È ‰Âο‰Â˜ ˘Ôı¤ÛÂȘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÂÎ Ó¤Ô˘ ˘fi Ó¤Ô Ú›ÛÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ fiÛ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÁÓˆÛÙ¿, Ô ¤Ó·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙˆÓ Â›¯Â ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ‰È·ÊÔÚ¤˜ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, ÔÈ ÙÚÂȘ Ê›ÏÔÈ Â›¯·Ó ‚ÁÂÈ Û Ӣ¯ÙÂÚÈÓfi ΤÓÙÚÔ, fiÔ˘ - Èı·Ófiٷٷ ¤¯ÔÓÙ·˜ ηٷӷÏÒÛÂÈ ·ÏÎÔfiÏ - Ê·›-

ÓÂÙ·È fiÙÈ Û˘˙‹ÙËÛ·Ó ÙËÓ È‰¤· Ó· ο„Ô˘Ó ÙÔ ÔÈÌÓÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÙÔ˘ ¿ÓÙÚ· ÁÈ· ÂΉ›ÎËÛË. ∏ ˘ÚηÁÈ¿ ͤÛ·Û ÂÚ›Ô˘ Ù· ÌÂÛ¿Ó˘¯Ù· Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÛËÌ›· Î·È Ì·ÈÓfiÙ·Ó Â› ۯ‰fiÓ ‰‡Ô Ë̤Ú˜, ηٷη›ÁÔÓÙ·˜ ‰·ÛÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË ÛÙÔ ∫ÔÎοÚÈ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μ·ı¤ˆ˜. ∏ ʈÙÈ¿ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË ÌÂÁ¿ÏË Ô˘ ͤÛ·Û ʤÙÔ˜ ÛÙË ™¿ÌÔ. ΔÔ ÓËÛ› ¤¯ÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÌÂÈ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÂÌÚËÛÙÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ·fiÛÙÚ·ÙÔ˘ ˘ÔÛÙÚ¿ÙËÁÔ˘ ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜, ∞Ó‰ÚÈ·ÓÔ‡ °ÎÔ˘ÚÌ¿ÙÛË, Ë ™¿ÌÔ˜ ηٷٿÛÛÂÙ·È ÛÙËÓ ÚÒÙË ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÓÓÈ¿ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÓËÛÈÒÓ, ÛÙȘ η̤Ó˜ ·ÁÚÔÙÔ‰·ÛÈΤ˜ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 2000-2010. ™˘ÓÔÏÈο, ÛÙË ™¿ÌÔ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙ¿¯ÙË 161.896 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ·ÁÚÔÙÔ‰·ÛÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛˆÓ.

ªÂ ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· °ÎÈfiÏÈ·

™ÙÔ ÌÈÎÚÔÛÎfiÈÔ ÙÚÂȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Ù˘ «™¤¯Ù·˜» ∞£∏¡∞, 31.

™ÙȘ ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Ë ÚÔ΋ڢÍË Ù˘ ™¤¯Ù·˜ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ó¤Ï·‚ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË °ÎÈfiÏÈ· ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÂÙ·È ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ, Ô˘ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·Ó¿Ï˘ÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È ÙËÓ ·ÓÙÈ·Ú·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Ì ٷ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ÂȯÂÈÚÔ‡Ó Ó· ‚Á¿ÏÔ˘Ó ÎÚ›ÛÈÌ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÁÈ· ÙË ‰ÔÌ‹ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. √È ·Ó·Ï˘Ù¤˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δ· ¡¤·” ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ ÙÚ›· ‚·ÛÈο ÛËÌ›· ÛÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÙÔ˘ ÎÂÈÌÂÓÔÁÚ¿ÊÔ˘ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û ·ÓٛʷÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÈÛ¯˘ÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË. ∏ ÚÒÙË ·ÓٛʷÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÂÓÒ ÍÂηı·Ú›˙Ô˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÂȉÈÒÎÔ˘Ó “·Ú¿Ï¢Ú˜ ·ÒÏÂȘ” , Ì ÙËÓ ¤ÓÓÔÈ· fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ÚÈÛοÚÔ˘Ó Ó· ¿ıÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi οÔÈÔ˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛÙfi¯Ô ÙÔ˘˜, ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Û ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ·ÂÈÏ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ Èı·ÓÔ‡˜ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜ ÂÈı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜: “¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÂÌÏ·ÎÔ‡Ó Î·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ÛÔ˘Ó ·fi Â›ıÂÛ‹ Ì·˜ ¿ÙÔÌ· ÙÔ˘ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡ Î·È Û˘ÁÁÂÓÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÂÓfi˜ ÛÙfi¯Ô˘ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Î·È Ù· ‚ÚÒÌÈη Û˘ÌʤÚÔÓÙ¿ ÙÔ˘, ·ÎfiÌË Î·È ·Ó ·˘Ùfi Ì·˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂÈ Ó· ·Î˘ÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ Û¯Â‰È·ÛÌfi Ì·˜” , ϤÓÂ. §›Á˜ ÁÚ·Ì̤˜ ·Ú·Î¿Ùˆ, ˆÛÙfiÛÔ,

¤Ú¯ÂÙ·È Ë Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜- ÛÙË ÏÔÁÈ΋ Ù‹˜ ÔÌÂÚÙ¿- “Ë ·¿ÓÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ Û οı ÂÚÒÙËÌ· Ó· Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì›·: ì¢ÂÓ Í¤Úˆ, ‰ÂÓ Â›‰·, ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘Û·...î, ÔÙȉ‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ı· ÂÎÏËÊı› ˆ˜ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· Î·È ·˘Ùfi ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ô‰ÂÎÙfi” . ∞ÓÙÈÊ·ÙÈ΋ ÎÚ›ÓÂÙ·È fï˜ Î·È Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÔÏÔÁ›· ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘. √ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˘ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢, ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÛÎÂÙÈÎfi Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, ÂȯÂÈÚ› Ó· ›ÛÂÈ fiÙÈ ÙÔ ı‡Ì· ‹Ù·Ó ·˘Ùfi Ô˘ ¤ÊÙ·ÈÁ ÏfiÁˆ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÂÈÏÔÁÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ÙÚfiÔ˘ ˙ˆ‹˜. øÛÙfiÛÔ, Û ¿ÏÏÔ ÛËÌ›Ô, Ë ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ÛÙfi¯Ô˘ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û˘Ì‚ÔÏÈ΋: “∂Ó·˜ ·ÓÙ¿ÚÙ˘ fiÏ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È „˘¯Úfi˜ ÂÎÙÂÏÂÛÙ‹˜. √Ù·Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ˘ÚÔ‚ÔÏ‹ÛÂÈ ‰ÂÓ ¯Ù˘¿ ÙÔ ÚfiÛˆÔ ·˘Ùfi ηı·˘Ùfi, ·ÏÏ¿ ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ ·Í›ˆÌ· Ô˘ η٤¯ÂÈ, ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ, Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ô˘ Â͢ËÚÂÙ›” . £¤Ì· ÂÈÏÔÁÒÓ Â›¯Â ı¤ÛÂÈ Î·È ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Î·È Ë ∞ÓÙÈÎÚ·ÙÈ΋ ¶¿ÏË Û ÚÔ΋ڢÍË Ô˘ ›¯Â ÛÙ›ÏÂÈ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÁÈ· ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· °. £ÂÔÊ·ÓfiÔ˘ÏÔ˘: “∏ ÂÎÙ¤ÏÂÛ‹ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ ÙÔ ıÏÈ‚ÂÚfi Ù¤ÏÔ˜ ÌÈ·˜ ·ÎfiÌË ÈÔ ıÏÈ‚ÂÚ‹˜ Î·È Â·›Û¯˘ÓÙ˘ ÂÈÏÔÁ‹˜, Ô˘ Ô ›‰ÈÔ˜ ›¯Â οÓÂÈ, ·ÔÊ·Û›˙ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ Î·È ÁÈ· ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘” . Δ· ̤ÏË Ù˘ ™¤-

¯Ù·˜, Ì¿ÏÈÛÙ·, ›¯·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ·˘Ù‹ ÙË ÊÚ¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ “·ÈÙÈÔÏfiÁËÛË” Ù˘ ÂÓ „˘¯ÚÒ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ¡ÂÎÙ¿ÚÈÔ˘ ™¿‚‚·. ∞Û¿ÊÂÈ· Î·È ·ÓÙÈÊ¿ÛÂȘ ¿ÓÙˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ Ù˘ ÚÔ΋ڢ͢ Î·È ÛÙÔ È‰ÂÔÏÔÁÈÎfi ‰›Ô. “∂›Ó·È Û·Ê›˜ ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÂÈı¤ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È ·Û·Ê›˜ ÛÙȘ ÔÏÈÙÈΤ˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Ô˘ÙÔÈο Û¯‹Ì·Ù· Î·È ÌÈ· ìÂÈÎÔÓÈ΋ ì ÔÏÈÙÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·” . ∫·Ù¿ ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË ÙˆÓ ‰ÈˆÎÙÈÎÒÓ ·Ú¯ÒÓ ¿ÓÙˆ˜, Ù· fiÏ· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· Ë ÔÔ›· Û˘Ófi‰Â˘Â ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· ÌfiÓ· Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ Ù˘ ™¤¯Ù·˜ ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ. £ÂˆÚÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË ı¤ÏËÛ ӷ ‰ÒÛÂÈ ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ˘Úfi˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ‰ÂÓ ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙Ô˘Ó Ù˘¯·›Ô ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ÛÙË ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯ÂÈÚÔ‚ÔÌ‚›‰Â˜: Ë ÔÚÁ¿ÓˆÛË Â›¯Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÈ·ÓÂÈÙ˘¯Ò˜- Ì›·, ÛÙËÓ ÚÒÙË Ù˘ Â›ıÂÛË ÛÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ Î·È ÎÚ›ÓÂÙ·È ·›ı·ÓÔ Ó· ›¯·Ó ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ·˘Ù‹ ÙË Ì›· Î·È ÌÔÓ·‰È΋. ∂›Ó·È ÂÂÈṲ̂ÓÔÈ ˆ˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙË ™¤¯Ù·˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÚ›ÊËÌÔ “Â·Ó·ÛÙ·ÙÈÎfi Ù·Ì›Ԕ , ÙÔÓ “ÎÔ˘Ì·Ú¿” ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·È ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ÏËÛÙ›˜ Î·È ¿ÏϘ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË ‰È·‚›ˆÛË ÌÂÏÒÓ fiÛÔ Î·È ÁÈ·

ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÏÈÛÌÔ‡ ·fi ÙȘ ‰È·‰ÚÔ̤˜ ÙˆÓ Ï·ıÚÂÌfiÚˆÓ.

«ŒÏÏËÓ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜» “ŒÏÏËÓ˜ ÙÚÔÌÔÎÚ¿Ù˜ ·ÂÈÏÔ‡Ó Ó· ÛÎÔÙÒÛÔ˘Ó ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜” Â›Ó·È Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÚÂÔÚÙ¿˙ Ô˘ ‰ËÌÔÛȇıËΠ¯ı˜ ÛÙË ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· “Δimes”. ∏ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· ™¤¯Ù· ∂·Ó·ÛÙ·ÙÒÓ ÚÔÂȉÔÔÈ› ÛÙËÓ ÚÔ΋ڢ͋ Ù˘, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì·, Ó· Ì›ÓÔ˘Ó Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÚÔÂȉÔÔÈ› fiÙÈ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Î·È Û Ӥ˜ ÂÈı¤ÛÂȘ. ¶·Ú·Ù›ıÂÙ·È Ì¿ÏÈÛÙ· Î·È ·fiÛ·ÛÌ· ·fi ÙËÓ ÚÔ΋ڢÍË: “√È ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ó fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ϤÔÓ Î·Ù·Ê‡ÁÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÌfi... £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÙË ÌÂÙ·ÙÚ¤„Ô˘Ì Û ÔÏÂÌÈ΋ ˙ÒÓË” . √ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ÙÔÓ›˙ÂÈ fiÙÈ Ë ·ÂÈÏ‹ ·˘Ù‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÔ‚·Ú¿ ˘’ fi„ÈÓ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ·fi ÙË ™¤¯Ù· ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘ ™ˆÎÚ¿ÙË °ÎÈfiÏÈ·. ™ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÂÎÙÂÓ‹˜ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÎÏËı› ·fi ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ¢.Ã. Î·È ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË. “ª¤Û· Û ·˘Ùfi ÙÔ Îϛ̷” , ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, “¤Ú¯ÂÙ·È Î·È Ë ‰È·Ù‡ˆÛË ¿ÏÏ˘ ÌÈ·˜ ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ·ÂÈÏ‹˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¯ÒÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ¤Ó· ÛÎÏËÚfi ·Î¤ÙÔ Ì¤ÙÚˆÓ ¤ÂÈÙ· ·fi ÙË Û˘Ìʈӛ· ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈÎfi Δ·ÌÂ›Ô Î·È ÙËÓ ∂.∂.” .

∫·Ú·‚¿ÓÈ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ ÛÙÔÓ ¶fiÓÙÔ ÁÈ· ÙËÓ ¶·Ó·Á›· £∂™™∞§√¡π∫∏, 31. ŒÓ· ·Ù¤ÏÂȈÙÔ Î·Ú·‚¿ÓÈ ÚÔÛ΢ÓËÙÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· “ηٷÎχÛÂÈ” ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ 15 Ë̤Ú˜ ÙȘ ·ÎÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ÃÈÏÈ¿‰Â˜ ¶fiÓÙÈÔÈ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ƒˆÛ›· Ì ·ÂÚÔÏ¿Ó·, ÏÔ›· Î·È ÏˆÊÔÚ›· ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ÚÒÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ô˘ ı· ÙÂÏÂÛÙ› ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ ÚÔÂÍ¿Ú¯ÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔ˘ÌÂÓÈÎÔ‡ ¶·ÙÚÈ¿Ú¯Ë Î.Î. μ·ÚıÔÏÔÌ·›Ô˘ , ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË μÔÏÔÎÔÏ¿ÌÛÎ Î. πÏ·Ú›ˆÓ· ·fi ÙÔ ¶·ÙÚÈ·Ú¯Â›Ô ƒˆÛ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ªËÙÚÔÔÏ›ÙË ¢Ú¿Ì·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˘ ·fi ÙËÓ ∂ÎÎÏËÛ›· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÛÙÔÓ ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡ ÌÔÓ·ÛÙËÚÈÔ‡ Á›ÓÔÓÙ·È ÂȉÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜, ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ù¤ÓÙ˜ ÁÈ· Ó· ÙÂÏÂÛÙ› ˘·›ıÚÈ· Ë ı›· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÂÓÒ Û ÔÏÏ¿ ÛËÌ›· ı· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈÁ·ÓÙÔÔıfiÓ˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÔÈ ÈÛÙÔ› Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙËÓ Î¿ı ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ Ì˘ÛÙ·ÁˆÁ›·˜. ∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙË μfiÚÂÈÔ ∂ÏÏ¿‰·, Ì Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó Ì ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÙÔ ÔχˆÚÔ Ù·Í›‰È ÚÔ˜ Ù· ·Ú¿ÏÈ· ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. √È ÚÒÙÔÈ ı· Êı¿ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 10 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· “ΔÔ μ‹Ì·” ȉÈÔÎÙ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡ Ú·ÎÙÔÚ›Ԣ, “ ·Ú¿ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ Ì·˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÍÂÓԉԯ›ˆÓ Û’ fiÏË ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ·Ú·Ï›ˆÓ ÙÔ˘ ∂˘Í›ÓÔ˘ ¶fiÓÙÔ˘. ™ÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·, ÛÙË ™·Ì„Ô‡ÓÙ· Î·È ÛÙËÓ √ÚÓÙÔ‡ fiÏ· Ù· ÍÂÓԉԯ›· Â›Ó·È ÎÏÂÈṲ̂ӷ ·fi ÙÔ˘˜ ÂΉÚÔÌ› ˜” . ΔÚÂȘ Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ó· ÚÔÛÁÂȈıÔ‡Ó ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ·˜, ÙËÓ ÎÔÓÙÈÓfiÙÂÚË fiÏË ÚÔ˜ ÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ. ∏ ÚÒÙË Ù‹ÛË ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ·fi ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Î·È ÙÔÓ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ¤¯ÂÈ Ô ÔÓÙȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î. ¶·‡ÏÔ˜. √ˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ, ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ ı· ÂÈ‚È‚·ÛÙÔ‡Ó ÚÔÛ΢ÓËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¢Ú¿Ì·˜ Î·È Ù˘ ¡Â¿ÔÏ˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢. √È ¿ÏϘ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ ı· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó ·fi ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈ· Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ˘fi ÙËÓ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ “∂ÓÈ·›· ƒˆÛ›·” ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ, Î. π‚¿Ó ™·‚‚›‰Ë. √ ÔÓÙȷ΋˜ ηٷÁˆÁ‹˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÍÂȉÈ·ÂÙ·È ÛÙÔ ÂÌfiÚÈÔ Î·ÓÔ‡, ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙȘ ‚‰ÔÌ¿‰·˜ ‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ ΔÚ·Â˙Ô‡ÓÙ· fiÔ˘ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ÚfiÍÂÓÔ Ù˘ ƒˆÛ›·˜ ›¯Â Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì fiϘ ÙȘ ∞Ú¯¤˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ªÂ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ ƒÔÛÙfi‚ fiÔ˘ ˙ÂÈ Ô Î. ™·‚‚›‰Ë˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ 600 ¿ÙÔÌ· Î·È ÁÈ· ÙÔÓ ÛÎÔfi ·˘ÙfiÓ ¤¯ÂÈ Ó·˘ÏÒÛÂÈ ‰‡Ô Ù‹ÛÂȘ ÙÛ¿ÚÙÂÚ Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· Ó·˘ÏÒÛÂÈ Î·È ÏÔ›Ô ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· ™Ô˘ÌÂÏ¿ ¶ÔÓÙ›Ô˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙË ƒˆÛ›·.


E¶π∫∞πƒ√Δ∏Δ∞

13

KYPIAKH 1 AY°OY™T√À 2010

∞fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ÔÛÔÛÙfi 30%

∫ÔÚ˘ÊÒÓÂÙ·È Ë ¤ÍÔ‰Ô˜ ÙˆÓ ∞ıËÓ·›ˆÓ

∞‡ÍËÛË ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ

∞£∏¡∞, 31.

‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·Ù¿ 30% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. ªÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ÔÈ Ôԛ˜ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó “·ÁˆÌ¤Ó˜” ·fi ÙÔ ª¿ÚÙÈÔ ÙÔ˘ 2007 Î·È ÙÔ ÓÙfiÌÈÓÔ Ô˘ ı· ÚÔηϤÛÔ˘Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÙÈ̤˜ Û ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏË Ô˘ ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ·Î›ÓËÙ· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÚÔÛ‰Ôο Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÙÔ 2011.

∏ ÚÔÂÚÁ·Û›· ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙËÓ Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ, ÂÓÒ ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÚԂϤÂÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ‰‡Ô “Ù·¯˘Ù‹ÙˆÓ” . √È ·˘Í‹ÛÂȘ ı· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ˜ ‹ Î·È ÌˉÂÓÈΤ˜ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ÏÂÁfiÌÂÓ˜ ·ÎÚÈ‚¤˜ Ô˘ ÔÈ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈΤ˜ ¤¯Ô˘Ó ÏËÛÈ¿ÛÂÈ ÙȘ ÂÌÔÚÈΤ˜. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈο Ë „·Ï›‰· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÈÌÒÓ. ∞˘Ùfi ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙȘ “ÊÙËÓ¤˜” ÂÚÈÔ¯¤˜. ∏ Û‡ÁÎÚÈÛË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÌÔÚÈÎÒÓ Î·È ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ Î·Ù¿ ÂÚÈÔ¯‹ ‰Â›¯ÓÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÔÎÏ›ÛÂȘ Ô˘ Û ·ÚÎÂÙ¤˜ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ 200%. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô ÂȉÈÒÎÂÈ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ Ù˘ “„·Ï›‰·˜” ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÛÙÚ‚ÏÒÛÂȘ Î·È Ë ÌÂÁ¿ÏË ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·›Â˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ʤÚÂÈ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· “Ì·‡Ú·” ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ‰È·Ê‡ÁÔ˘Ó ÙË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ·Ôχو˜ ÓfiÌÈÌË Ô‰fi Ù˘ ·Ó·ÁÚ·Ê‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÛÙ· Û˘Ì‚fiÏ·È·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi, ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁ›Ô, ηٷÛ΢·ÛÙ¤˜ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÌÂÁ¿Ï· ÔÛ¿ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋ ÙÈÌ‹ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Î·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋ ·Í›· ÒÏËÛ˘ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. ªÂÙ¿ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ Û ‰‡Ô ‰fiÛÂȘ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â͛ۈÛË, ı· ηıÈÂÚˆı› ¤Ó· ËÏÂ-

ÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ÙÈÌÒÓ ÛÙȘ ·ÁÔÚ·›Â˜ ·Ó¿ Ù·ÎÙ¿ ¯ÚÔÓÈο ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙËÓ ÎÙËÌ·Ù·ÁÔÚ¿.

·ÁÔÚ·›Â˜ ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: 1. ΔÔ Ó¤Ô ºfiÚÔ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜, Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È Û ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ η٤¯Ô˘Ó ·ÙÔÌÈ΋ ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· ¿Óˆ ·fi 400.000 ¢ÚÒ. 2. ΔÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÎÏËÚÔÓÔÌÈÒÓ, ‰ˆÚÂÒÓ Î·È ÁÔÓÈÎÒÓ ·ÚÔ¯ÒÓ. √È ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ı· οÓÔ˘Ó ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚË Î·È ÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙÔÈΛ·, Ë ÔÔ›· Û‹ÌÂÚ· Â›Ó·È ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙË ¤ˆ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÙˆÓ 200.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¿Á·ÌÔ Î·È ÙˆÓ 250.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔÓ ¤ÁÁ·ÌÔ Ì ÚÔÛ·‡ÍËÛË Î·Ù¿ 25.000 ¢ÚÒ ÁÈ· οı ¤Ó· ·fi Ù· ‰‡Ô ÚÒÙ· ·È‰È¿ Î·È 30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙÔ ÙÚ›ÙÔ Î·È Î¿ı ÂfiÌÂÓÔ Ù¤ÎÓÔ. ªÂÙ¿ ÙÔ ·ÊÔÚÔÏfiÁËÙÔ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ÊfiÚÔ˜ ÌÂÙ·‚›‚·Û˘ ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 9%. 3. Δ· Û˘Ì‚fiÏ·È· Î·È ÌÂÙÂÁÁڷʤ˜. ªÂ ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·˘Í¿ÓÔÓÙ·È Î·È Ù· Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ·ÊÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘, Ë ÂÁÁÚ·Ê‹ ‰ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÛÙÔ ÀÔıËÎÔÊ˘Ï·Î›Ô. 4. ΔÔ º¶∞ ÛÙȘ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ‰Â˘ÙÂÚ‡ԢÛ˜ ‹ ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘. 5. Δ· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ªÂ ‚¿ÛË ÙȘ Ӥ˜ ·˘ÍË̤Ó˜ ÙÈ̤˜ ˙ÒÓ˘ ı· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ‰È·‚›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙȘ ηÙÔÈ˘ (·ÚÈ·, ‰Â˘ÙÂÚÂ‡Ô˘Û·, ÂÍÔ¯È΋). 6. ΔÔ ÊfiÚÔ ·fi ÂÓÔ›ÎÈ· Î·È Δ∞¶. ∞ÓÔ‰Èο ı· ÎÈÓËıÔ‡Ó Ô ÊfiÚÔ˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ Â› ÙˆÓ ÂÓÔÈΛˆÓ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ˜ ·fi ÙÔ 3,5% Ù˘ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ηıÒ˜ Î·È Ô Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi˜ ÊfiÚÔ˜ 1,5%-3% Â› ÙˆÓ ÌÈÛıˆÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ Δ¤ÏÔ˜ ∞ΛÓËÙ˘ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Ô˘ ÏËÚÒÓÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢∂∏.

∏ Ó¤· ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÓÙfiÌÈÓÔ ·˘Í‹ÛˆÓ, Û ÊfiÚÔ˘˜ Î·È Ù¤ÏË Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓÔ˘Ó Ù· ·Î›ÓËÙ·. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ë ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ Ì ÙȘ

K·ıÒ˜ ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ

N¤· ÊÔÚÔÏÔÁÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011 ªÂ ÙËÓ ÂÈ‚ÔÏ‹ Ó¤ˆÓ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÛÙÔÈ¯Ô‡Ó Û ÂÚ›Ô˘ 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011. ΔÔ Ó¤Ô ÊÔÚÔ-·Î¤ÙÔ Ô˘ ÂÚÈÁÚ¿ÊÂÙ·È Û ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ ÛÙÔ ªÓËÌfiÓÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÔÚÈÛÙÈÎÔÔÈËı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ηıÒ˜ ̤¯ÚÈ ÙfiÙ ı· Ú¤ÂÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ó· ¤¯ÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ ÙÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ¡¤· ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ º¶∞ ̤۷ ·fi ÙË ÌÂٿٷÍË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·fi ÙÔÓ ¯·ÌËÏfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 11% ÛÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÎfi Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ 23%, ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ ÙˆÓ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÈ‚ÔÏ‹ “Ú¿ÛÈÓˆÓ ÊfiÚˆÓ” Â›Ó·È ÔÚÈṲ̂ӷ ·fi Ù· Ó¤· ̤ÙÚ· Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ Ì ÙȘ ÂÈÙ·Á¤˜ ÙÔ˘ ªÓËÌÔÓ›Ô˘. ΔÔ ÚÔÛ¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ 2011 ı· ÚԂϤÂÈ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· 5 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Î·È ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÚÈÎÔ¤˜ ‰··ÓÒÓ ‡„Ô˘˜ 1,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. ™Ù‹ÚÈÍË ÛÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011 ı· ÚÔÛʤÚÂÈ Ë Ó¤· ·ÓÔ‰È΋ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ∞∂¶, Èı·Ófiٷٷ ηٿ 10% Ë ÔÔ›· ı· ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ı· ÈÛ¯‡-

ÛÂÈ ÙÔ 2011. ∏ Ó¤· ·Ó·ıÂÒÚËÛË ı· ¤¯ÂÈ Â˘ÓÔ˚΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ˆ˜ ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ ∞∂¶ ÂÈÛ‡‰ÔÓÙ·˜ ÙË ‰ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈ΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ‰È¢ÎÔχÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜ ›Ûˆ˜ Î·È ÙÔ 2011. √ ÊÂÙÈÓfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ “ÛÒ˙ÂÙ·È” ·fi ÙË ‰Ú·ÛÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÛÙȘ ‰·¿Ó˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ Î·È Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ΔÔ “Ì·¯·›ÚÈ” ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ‰·¿Ó˜ ¤¯ÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ¤Ó· “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” ·ÛÊ·Ï›·˜ 4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ Ô˘ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·ÛÙÔ¯›Â˜ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ŸÌˆ˜ ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Û˘Ì‚Â› ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÙÔ˘ 2011. ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÎÙÈÌÔ‡Ó fiÙÈ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ ı· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ·Ó¿ÏÔÁÔ “Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ” , ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· οÓÂÈ ·ÎfiÌ· ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ 7,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi 8,1% ʤÙÔ˜. ª¿ÏÈÛÙ· fiˆ˜ ϤÓ ‰ÂÓ ·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ̤ÙÚ· ·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ÚԂϤÂÈ ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ ÁÈ· ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. º¤ÙÔ˜ Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ, fiˆ˜ ˘ÔÛÙËÚ›-

˙Ô˘Ó ÛÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §ÔÁÈÛÙËÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ‹Ù·Ó ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ·’ fi,ÙÈ ·Ú¯Èο ˘ÔÏÔÁÈ˙fiÙ·Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ˘ fiÙÈ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ‹Ù·Ó ÂÎÙfi˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Î·È ·˘Í¿ÓÔÓÙ·Ó Ì ·ÓÂͤÏÂÁÎÙÔ Ú˘ıÌfi. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜ Ù· ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Â›Ó·È ÂÚÈÔÚÈṲ̂ӷ ÂÓÒ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÊÈÎÙfi Ó· Â·Ó·ÏËÊı› ·ÚfiÌÔÈ· Ì›ˆÛË ÛÙȘ ‰ËÌfiÛȘ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÌÔÈÚ·›· ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ·Ï‹ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ¤ÊÙÂÈ ÛÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ. ΔÔ ÛÙÔ›¯ËÌ· ÁÈ· ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Â›Ó·È Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÙfi¯Ô ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, Û ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ·Ô‰Âȯı› ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·fi ʤÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Ë ‡ÊÂÛË ÛÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ٷ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ Èı·ÓfiÓ ·fi ÙÔ Ó¤Ô ¤ÙÔ˜ Ó· ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜. ∂›Û˘, ÙÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ı· “¤ÛÂÈ” ÏÈÁfiÙÂÚÔ ¯Ú‹Ì· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙÔ˘ ‰ÒÚÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ˘Á¤ÓÓˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛ›Ô˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÁοıÈ· Î·È ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·fi‰ÔÛË Î¿ÔÈˆÓ ÊfiÚˆÓ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¤ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿-

‰ÂÈÁÌ·, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 500 ÂηÙ. ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ·ÓÙÈÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÍÈÒÓ, ηıÒ˜ Ë ·ÁÔÚ¿ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Ú·Ì¤ÓÂÈ “·ÁˆÌ¤ÓË”. ∂›Û˘, ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 600 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ·fi ÙȘ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ıˆÚÂ›Ù·È ϤÔÓ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi. √È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÙÔ ÙÚ¤¯ÔÓ ¤ÙÔ˜ ‹‰Ë ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ˙ËÌȤ˜ ‹ ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î¤Ú‰Ë Û ۯ¤ÛË ÌÂ

¤Ú˘ÛÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô ÛÙ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙÔ ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ÂÓÒ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¤ÎÙ·ÎÙË ÂÈÛÊÔÚ¿. √È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ı· ÂÛÙÈ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ·Ó·‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘-

∞¶√£∏∫∏ ∂Δ√πªø¡ ∂¡¢Àª∞Δø¡ ™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 4 (3Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-34477

∞¡¢ƒπ∫∞

∫√™Δ√Àªπ ∞¶√ 90 ¶∞¡Δ∂§√¡π ∞¶√ 20 ¶√À∫∞ªπ™√ ∞¶√ 15 ª¶§√À∑∞ ∞¶√ 10

°À¡∞π∫∂π∞

™∞∫∞∫π º√À™Δ∞ ¶∞¡Δ∂§√¡π ª¶§√À∑∞

∞¶√ 30 ∞¶√ 20 ∞¶√ 20 ∞¶√ 10

øƒ∂™ §∂πΔ√Àƒ°π∞™: ¢Â˘Ù.-ΔÂÙ.-™·‚. (10:30-14:00) ΔÚ›ÙË-¶¤ÌÙË-¶·Ú·Û΢‹ (10:30-13:30, 18:00-21:00)

(∏ ¶ƒ√™º√ƒ∞ π™ÃÀ∂π ∂ø™ 15/8/2010)

ªÂ οı ÙÚfiÔ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó Ù· ·ÛÙÈο ΤÓÙÚ· ÔÈ ÚÒÙÔÈ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ÙȘ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ ÙÔ˘˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ. ΔÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó 34 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙÔÓ ¶ÂÈÚ·È¿, 18 ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ·fi ÙË ƒ·Ê‹Ó· Î·È 10 ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ §·˘Ú›Ô˘. ∞˘ÍË̤ÓË Â›Ó·È Ë Î›ÓËÛË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ™¿‚‚·ÙÔ, ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ ¶ÂÈÚ·È¿, Ô˘ ηٿ ηÓfiÓ· ‰¤¯ÂÙ·È ÙÔÓ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ fiÁÎÔ ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ó ÏÒÚË ÁÈ· Ù· ÓËÛÈ¿. ªÂÁ¿ÏË ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È Ë ‰È·Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Ì ∫Δ∂§, √™∂ ·ÏÏ¿ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ÂΛÓÔÈ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó ÙÂÏÈο Ó· Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Ô‰ÈÎÒ˜ Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊÔÚ¤ˆÓ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÂÚÁ›· ÙÔ˘˜, ·ÚÎÂÙ¿ Ú·Ù‹ÚÈ· ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ‚ÂÓ˙›ÓË, ηıÒ˜ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È ·fi ȉȈÙÈο ‚˘ÙÈÔÊfiÚ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÔÈ ·‰ÂÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÂÊԉȷÛÙ› Ì ٷ ··Ú·›ÙËÙ· η‡ÛÈÌ· ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜.

™˘ÏÏ‹„ÂȘ 47 ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÁÈ· ÎÏÔ¤˜ Î·È ÏËÛÙ›˜ ∞£∏¡∞, 31.

™·Ú¿ÓÙ· ÂÙ¿ ·ÏÏÔ‰·Ô›, ˘‹ÎÔÔÈ ∞ÏÁÂÚ›·˜, Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· “ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË” , “‰È·ÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÎÏÔ¤˜, ÏËÛÙ›˜ ηٿ Û˘ÚÚÔ‹ Î·È Î·Ù¿ Û˘Ó·˘ÙÔ˘ÚÁ›· ·fi ¿ÙÔÌ· Ô˘ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó Î·ı’ ¤ÍË Î·È Î·Ù’ Â¿ÁÁÂÏÌ·”, “Ï·ÛÙÔÁÚ·Ê›·” Î·È ·Ú¿‚·ÛË ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ ÂÚ› ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, ÂÚ› fiÏˆÓ Î·È ÂÚ› Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·, ÔÈ Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ·fi ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ, ›¯·Ó Û˘ÛÙ‹ÛÂÈ ÂÁÎÏËÌ·ÙÈ΋ ÔÌ¿‰· Ô˘ ‰È¤Ú·ÙÙ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ΤÓÙÚÔ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜, ÏËÛÙ›˜-ÎÏÔ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Â˙ÒÓ ·ÙfïÓ, ·fi Ù· ÔÔ›· ·Ê·ÈÚÔ‡Û·Ó ÙÛ¿ÓÙ˜, ÔÚÙÔÊfiÏÈ· Î·È ¯Ú˘Û¤˜ ·Ï˘Û›‰Â˜ Ï·ÈÌÔ‡ ηıÒ˜ Î·È ÎÏÔ¤˜-‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∞fi ÙËÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¤Ú¢ӷ-ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛË ÂÍȯÓÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÙ¿ ÏËÛÙ›˜-ÎÏÔ¤˜ Û ‚¿ÚÔ˜ Â˙ÒÓ Î·È ÂηÙfiÓ Â›ÎÔÛÈ Ì›· ‰È·ÚÚ‹ÍÂȘ π.Ã. ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ™Â ¤Ú¢ӷ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËΠ۠٤ÛÛÂÚ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜, ÛÙËÓ Ô‰fi ™·¯ÙÔ‡ÚË, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Û·Ó Û·Ó ÎÚ‡ÙË ÙˆÓ ÎÏÔÈÌ·›ˆÓ, ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó Ï‹ıÔ˜ ·fi ÎÔÛÌ‹Ì·Ù·, ÙÛ¿ÓÙ˜, ÚÔÏfiÁÈ· ¯ÂÈÚfi˜, Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘, ÔÚÙÔÊfiÏÈ·, ʈÙÔÁÚ·ÊÈΤ˜ Ì˯·Ó¤˜, ‰È¿ÊÔÚ˜ ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜, ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ, ‰È·‚·Ù‹ÚÈ·, ‰ÂÏÙ›· Ù·˘ÙÔًوÓ, ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ Î·È ‰È·ÚÚËÎÙÈο ÂÚÁ·Ï›·. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ Ô‰ËÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

14

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

AÏÌ˘Úfi˜: ∞˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞¶√ ÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ “¶ÔÏÈÙ›· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡” ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·È, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “∂›Ì·ÛÙ Ôϛ٘ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ √Δ∞ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ™Ô‡Ú˘, ¶ÙÂÏÂÔ‡, ∞Ó¿‚Ú·˜. ªÔÚԇ̠ӷ ·Ó‹ÎÔ˘Ì ‹ Ó· ÌËÓ ·Ó‹ÎÔ˘Ì Û οÔÈÔÓ ÔÏÈÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. √ Û˘ÓÂÎÙÈÎfi˜ ‰ÂÛÌfi˜ Ì·˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÈÏÈÎÚÈÓ¤˜ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Œ¯Ô˘ÌÂ Û˘Ó·ÓÙËı› Û ·ÁÒÓ˜ Î·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÁÈ· ÌÈÎÚ¿ Î·È ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ÁÈ· ÌÈ· ηχÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓ›·. ΔÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙÔÓ Î¿ı ÔÏ›ÙË Â›Ó·È: ªÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·˘Ù¿ ·fi ÙËÓ Ó¤· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Ô˘ ı· ÂÎÏÂÁ› ·fi ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘; ∏ ·¿ÓÙËÛ‹ Â›Ó·È Û·Ê‹˜. ∂¿Ó Û˘Ó¯ÈÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÎϤÁÔÓÙ·È ÔÈ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Î·È Ù· ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ· Ì ‚¿ÛË Ù· ÎÔÌÌ·ÙÈο “¯Ú›ÛÌ·Ù·”, Ë ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È √Ãπ, ‹ ηχÙÂÚ· Ó· ԇ̠fiÙÈ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÌÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi ÙËÓ Î·Ï‹ ÚÔ·›ÚÂÛË ÙÔ˘ ÂÎÏÂÁ̤ÓÔ˘ ‰ËÌ¿Ú¯Ô˘ Î·È ÙˆÓ Û˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ. ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ì ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÍÂÏȯı› Û ÌÈ· ¿ÁÔÓË ÎÔÌÌ·ÙÈ΋ ·ÓÙÈ·Ú¿ıÂÛË. Δ· Ú·ÁÌ·ÙÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂı› Û ‰Â‡ÙÂÚË ÌÔ›Ú·. ∞ÎfiÌË Î·È Â¿Ó ÚÔ·„Ô˘Ó Î¿ÔÈ· Èηӿ Î·È ·‰È¿ÊıÔÚ· ÔÏÈÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙÔ ¢‹ÌÔ, Ô˘ ·ÛÊ·ÏÒ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡˜ ¯ÒÚÔ˘˜, Â›Ó·È ëηٷ‰ÈηṲ̂ӷ’ Ó· ·ÔÙ‡¯Ô˘Ó, ‹ Ó· οÓÔ˘Ó ÂÏ¿¯ÈÛÙ· Ú¿ÁÌ·Ù·, ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Ù· ÛËÌÂÚÈÓ¿ ‰ËÌÔÙÈο Û˘Ì‚Ô‡ÏÈ·. ∫·ÌÈ¿ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË, ηÌÈ¿ Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ·, ηÌÈ¿ Û˘Ó˘¢ı˘ÓfiÙËÙ·. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÏÂÈÔ„Ëʛ˜ Î·È ÌÂÈÔ„Ëʛ˜ ÛÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ï˘ıÔ‡Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ fiÏÂÒÓ Ì·˜. ∏ Û˘Ó¤¯ÈÛË ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ú·ÎÙÈÎÒÓ Â›Ó·È ÌÈ· ·‰È¤ÍÔ‰Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫·È ÙÔ ÂÚÒÙËÌ· Ô˘ Ù›ıÂÙ·È Â›Ó·È: ∂›Ì·ÛÙ ۋÌÂÚ· Û ı¤ÛË ˆ˜ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜ ÙˆÓ fiÏÂˆÓ Ô˘ Û˘Ó··ÚÙ›˙Ô˘Ì ÙÔÓ Ó¤Ô ¢‹ÌÔ, Ó· Ô‡ÌÂ, Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ı· ıÂÏ‹ÛÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÂÁÎψ‚›ÛÔ˘Ó Î·È ¿ÏÈ Û ¤Ó·Ó ·ÎfiÌË ¿ÁÔÓÔ ÎÔÌÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi, √Ãπ ¢¯·ÚÈÛÙÔ‡ÌÂ, ‰ÂÓ ı· ¿ÚÔ˘ÌÂ; ∂ÎÙÈÌԇ̠fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ۋÌÂÚ· Ó· ԇ̠¡∞π, ÛÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÌÈ·˜ ·˘ıÂÓÙÈ΋˜, Ú·ÁÌ·ÙÈο ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˘ ΛÓËÛ˘ ÁÈ· ÌÈ· ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ªÂ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘. ª¤Û· ·fi ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÔȯÙ› Û fiÏ· Ù· ¯ˆÚÈ¿ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È ÙȘ χÛÂȘ ÙÔ˘˜, Ë Î›ÓËÛ‹ Ì·˜ ı· ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔÓ ÚÒÙÔ Î‡ÎÏÔ Ì ÌÈ· ·ÓÔÈÎÙ‹ Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÔ˘ Î·È ı· ·ÔÊ·Û›ÛÔ˘Ì ÁÈ· fiÏ· Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙËÓ ·ÊÔÚÔ‡Ó, ÁÈ· ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ ¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ¶ÔÏÈÙÒÓ, Î·È Ë Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ οı ÔÏ›ÙË Û’ ·˘Ù‹Ó, Â›Ó·È Ë ıÂÙÈ΋ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛË, ·˜ ÙÔ ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì”.

∏ ÔÚ›· ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ·

ºÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ: ΔÚÈ¿ÓÙ· ¯ÚfiÓÈ·

ª

fiÏȘ ÚÈÓ ·fi ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ Ì‹Ó· ÙÔ ÓÂÚfi, ·Ú›ÛÙ˘ Ì¿ÏÈÛÙ· ÔÈfiÙËÙ·˜, ¤ÊÙ·Û ÛÙȘ ‚Ú‡Û˜ ÙˆÓ ÛÈÙÈÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È ·ÊÔ‡ ··ÈÙ‹ıËÎ·Ó ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó· ÍÂÂÚ·ÛÙÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Â› 30 ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ·. °È· οÔÈÔ˘˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ì „¤Ì·. ∂›Ó·È fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ÂÚ›ÙÚ·Ó· ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ¯ÂÏÒÓ·˜ ÂÓfi˜ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Ì ÙÂÚ¿ÛÙȘ ·Á΢ÏÒÛÂȘ, ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Î·Î‹ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰È·¯Â›ÚÈÛË. ∞fi ÙÔ 1981 ·Ú¯›˙ÂÈ Ë ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ˘, Ô˘ ‰›Î·È· ıˆÚÂ›Ù·È ¤Ó· ·fi Ù· ϤÔÓ ÛËÌ·ÓÙÈο ¤ÚÁ· Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙË ª·ÁÓËÛ›· Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ·. ¶ÔÏÏÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ, ˘¿ÏÏËÏÔÈ, ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ› ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ ·Ï¤„Ô˘Ó ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “ÌÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ”. ƒÂÔÚÙ¿˙:

Δ√À§∞ ∫∂∫∞Δ√À

ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ÙÔÔıÂÛ›· “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ. Œ¯ÂÈ ‡„Ô˜ 38 ̤ÙÚ·, ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ï›ÌÓ˘ 132.000 Ù.Ì. Ì ÏÂοÓË ·ÔÚÚÔ‹˜ 14 Ù.Ì. ∏ ˆÊ¤ÏÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ÂÙËÛ›ˆ˜ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 1.650.000 ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. ΔÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi Ì‹ÎÔ˜ ÙˆÓ ·ÁˆÁÒÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È 110 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ·. ∏ ȉ¤· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ‹Úı ÙÔ 1979. ΔÔ 1981 ¤ÁÈÓÂ Ë ÚÒÙË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ·fi ÙËÓ ÙfiÙ ËÁÂÛ›· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜. √ Î. ¡›ÎÔ˜ ª·ÓÔ‡‰Ë˜, Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜ Û‹ÌÂÚ·, ˘ËÚÂÙÔ‡Û ÙfiÙ ÛÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜. ∂›Ó·È ÁˆfiÓÔ˜ Î·È Ô ¿ÓıÚˆÔ˜ Ô˘ ÁÈ· Ì›· ÔÏfiÎÏËÚË... ˘ËÚÂÛȷ΋ ˙ˆ‹, ·Û¯ÔÏ‹ıËΠ̠ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” . “∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ ›¯·Ì ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÛÔ˘‰·ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∏ ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ηٷÏÏËÏfiÙÂÚË ÔÚȷο - ÂÚÈÔ¯‹ ÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÁÈ· ÔÛÔÙÈÎfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi ÓÂÚfi. ∞fi ÙfiÙ ›¯·Ì ηٷϋÍÂÈ ÛÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ χÛÂÈ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ‡‰Ú¢Û˘ Î·È ¿Ú‰Â˘Û˘ fiÏÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, ÙfiÛÔ ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ÔÚÂÈÓÔ‡” ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙË “£” Ô Î. ª·ÓÔ‡‰Ë˜. ∂ÙÛÈ ¿Ú¯ÈÛÂ Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì ٷ ÀÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙȘ ÎÚ·ÙÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜. “ΔÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ¤ÁÈÓ fiˆ˜ ÙÔ Ê·ÓÙ·˙fiÌ·ÛÙ·Ó” ϤÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·ÓÔ‡‰Ë˜ Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ ˆ˜ Ë Úfi‚ÏÂ„Ë ‹Ù·Ó ˆ˜ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ¤¯ÂÈ ˆÊ¤ÏÈÌË ÔÛfiÙËÙ· ÓÂÚÔ‡ ‰ÈÏ¿ÛÈ·, ‰ËÏ·‰‹ 3.000.000 ΢‚Èο. ŸÙ·Ó ¤ÁÈÓ fï˜ Ë ˘‰ÚÔÏÔÁÈ΋ ÌÂϤÙË, ÂÍËÁ›, ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· -‹Ù·Ó ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÁÈ· ÂΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹- ÒÛÙ ӷ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÚÔ‚ÏÂÊı› Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ˆ˜ Ë ·fi‰ÔÛË ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙ· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ΢‚Èο ̤ÙÚ· ÓÂÚÔ‡. “ÿıËÎÂ Ë ÌÈÛ‹ ÔÛfiÙËÙ· Î·È ·˘Ùfi Â›Ó·È Îڛ̷” ·Ú·ÙËÚ›. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛΤ„Ë, ‹Ù·Ó Ë ‡‰Ú¢ÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙˆÓ ¢‹ÌˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ Î·È ªËÏÂÒÓ. ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· Û‹ÌÂÚ· ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ô ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ ¢‹ÌˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ¶Úfi‰ÚÔ˜ Â›Ó·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÊÂÙÒÓ Î. £. ∫Ô˘ÙÛÔÊÏ›Ó˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î. ™Ù·Ì. μ·ÎԇϷ˜, ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î.

ª·ı‹Ì·Ù· Computer; www.hutton.gr

√ Î. ¡ÈÎ. ª·ÓÔ‡‰Ë˜, ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÂÌÓ¢ÛÙ¤˜ ÙÔ˘, ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ·

ªÈÏÙ. °·˚Ù·Ó¿˜ Î·È Ì¤ÏË Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ªËÏÂÒÓ Î. ∞ÔÛÙ. ∞Ú¤ı·˜ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘ Î. ¡ÈÎ. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜.

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜: 1981: ¶ÚÒÙË ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙÈ΋ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÏÏËÏfiÙËÙ· Ù˘ ı¤Û˘ ·fi ÙËÓ ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÁÁ›ˆÓ μÂÏÙÈÒÛÂˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜. ™ËÌ·ÓÙÈ΋ ˘‹ÚÍÂ Ë Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙˆÓ Ù¤ˆ˜ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙÔ˘ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘ Δ¿ÛÔ˘ ΔÛ·Ì·ÛʇÚË Î·È ª·Ú›·˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ. 1982-1994: ™ÂÈÚ¿ ÌÂÏÂÙÒÓ ·fi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ Î·È È‰ÈˆÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ÎÔÈÓfiÙËÙ·˜ ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘. 1995: √ÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ·fi ȉȈÙÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô ÌÂÏÂÙÒÓ Ì ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô °ÂˆÚÁ›·˜. 1999-2001: ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛË Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ∫fiÛÙÔ˜: 3.000.000.000 ‰Ú¯. °È· ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ·¯ı› ÌÂϤÙË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÏÔÈÒÓ ¤ÚÁˆÓ, ‡„Ô˘˜ 17.000.000 ‰Ú¯.

ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2010 ΔÔ ÓÂÚfi ·fi ÙÔ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ¤ÙÚÂÍ Û §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·È ΔÚ›ÎÂÚÈ! ΔÔ ¤ÚÁÔ, ·ÊÔ‡ ¤Ú·Û ·fi Û·Ú¿ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·̷ٷ, ÙÂÏÈο ÏÂÈÙÔ‡ÚÁËÛÂ. ∏ ¢È‡ı˘ÓÛË ÀÁ›·˜, ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÛÙËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·Ï‡ÛÂȘ, Â¤ÙÚ„ ÛÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Î·È Â›ÛËÌ· Ó· ‰ÒÛÂÈ ÓÂÚfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ·Ú›ÛÙ˘ ÔÈfi-

ÙËÙ·˜, fiˆ˜ ›¯Â ÚÔ‚ÏÂÊı›. ∏ ÌÂϤÙË ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ “¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ” ÚÔ¤‚ÏÂ ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË Î·È ‡‰Ú¢ÛË Ì‹ÎÔ˘˜ ·ÚÎÂÙÒÓ ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∏ ÌÂϤÙË, fiˆ˜ ÙËÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ Ô ∞ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ŒÚÁˆÓ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi: ∞. ÙËÓ ˘‰Ú·˘ÏÈ΋ ÌÂϤÙË Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1. ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ 2. ΔȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÙÔÔÁÚ·ÊÈΤ˜ ·ÔÙ˘ÒÛÂȘ 3. √ÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË 4. Δ‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ μ. ΔËÓ ÌÂϤÙË ÁÈ· ÙËÓ ¶.Ã. Î·È ÙË ªÂϤÙË ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛˆÓ. ¶ÔχÏÔΘ fï˜ Î·È ¯ÚÔÓÔ‚fiÚ˜ ‹Ù·Ó Î·È ÔÈ ‰È·‰Èηۛ˜ ¤ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó ·fi ÙÔ 2000:

¢È·‰Èηۛ˜ ¤ÓÙ·Í˘ * ÀÔ‚ÔÏ‹ ∞Ú¯ÈÎÒÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ¢ÂÏÙ›ˆÓ ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ (469/25.4.2000 Î·È 809/26.7.2000) ·fi ÙË ¢/ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡. * ¶ÚÔ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ·fi ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 22.5.2001. * ¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË, Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜, ÛÙË ™∞¡∞/3 (5670 ¶.∂.¶./27.12.2000). * ŒÁÎÚÈÛË ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ ¶.¢.∂. 2001 ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙÔ˘ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ (725 ¶.∂.¶./28.2.2001) * ∂ÁÁÚ·Ê‹ Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÛÙÔ ¶.¢.∂. Ì ÙË ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ÚÔ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙȘ 27.12.2001 ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ∫.∞. 1334500. * √ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ªÂϤÙ˘ ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì-

‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ 8.3.2002. * 30.8.2001 ÂΉfiıËΠ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ù˘ ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ÙÔ˘ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ˘Ô‚ÔÏ‹ ÚÔÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ª¤ÙÚÔ 2.∞.7 ÙÔ˘ ∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜. * ™‡ÓÙ·ÍË Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¢ÂÏÙ›Ô˘ ’∂ÚÁÔ˘ ·fi ÙË ¢/ÓÛË ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ 27.2.2002 * ÀÔ‚ÔÏ‹ ·›ÙËÛ˘ ˘’ ·ÚÈıÌ. 292/4.3.2002 ·fi ÙÔÓ Î. ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ÚÔ˜ ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÛÙÔ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜. * ∞fiÊ·ÛË ¤ÓÙ·Í˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ ¶.∂.¶. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ·fi ÙÔÓ °ÂÓÈÎfi °Ú·ÌÌ·Ù¤· Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ ˘. ·ÚÈıÌ. 1037 °’ ¶.∂.¶./ 2.5.2002, Ì ∫ˆ‰ÈÎfi ÛÙÔ √.¶.™. 70085 * √ÚÈÛÙÈ΋ ¤ÓÙ·ÍË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ÛÙÔ ¶.¢.∂. ·fi ÙÔ À¶∂£√ ÛÙȘ 31.12.2001, Ì ∫.∞. 2001 ¡∞03430000.

ÀÏÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂϤÙ˘ * ∂ȂϤˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ¢.Δ.À.: ∞ÏÂÍ. ¡ÈÎÔÏȉ¿Î˘. * ªÂ ÙËÓ 9970/29.10.1999 ∞fiÊ·ÛË ¢.Δ.À. ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó Ù· ™˘Ì‚·ÙÈο Δ‡¯Ë ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ Î·È Î·ıÔÚ›ÛıËÎÂ Ô ÙÚfiÔ˜ ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. * 29.10.1999 ¶ÚfiÛÎÏËÛË ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂӉȷÊÂÚÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘. * 24.3.2000 Ú·ÎÙÈÎfi ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÏË„Ë Ù˘ ªÂϤÙ˘. * ∞fiÊ·ÛË ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ 61/29.3.2000 (∞Ó¿ıÂÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ªÂϤÙ˘ ÛÙË Û‡ÌÚ·ÍË Δ∂ª. ∂.¶.∂. -

ª¤Î·˜ ∏Ï›·˜ - ∫ˆÏϤÙ˘ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ Ú·ÎÙÈÎÔ‡ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙˆÓ ·ÈÙ‹ÛÂˆÓ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜). * ÀÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ 26.7.2000 * ™˘Ì‚·ÙÈÎfi ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ÚÔÂÎÙÈÌÔ‡ÌÂÓË ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÎfiÓËÛË Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ªÂϤÙ˘ &Ù˘ ªÂϤÙ˘ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ∂ÈÙÒÛÂˆÓ (ª.¶.∂.) Î·È ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ 76.700.000 ‰Ú¯. ‹ 225.092 ú. * ∂ÁÎÚ›ıËΠ·fi ÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ™˘ÁÎÚÈÙÈÎfi˜ ¶›Ó·Î·˜ ÁÈ· ÔÛfi 315.128 ú Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÓÙ¿¯ıËΠÔÚÈÛÙÈο Ë ªÂϤÙË ÛÙË ™∞¡∞/3. * √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ªÂϤÙË Î·È ÂÁÎÚ›ıËΠ̠ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË 42/14.3.2001 Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜. * √ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ªÂϤÙË ¶ÚÔ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÈÚÔı¤ÙËÛ˘. * ∂ΉfiıËÎÂ Ë ∞fiÊ·ÛË ¶ÚÔ¤ÁÎÚÈÛ˘ ÈÚÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (106418/20.12.2001 À¶∂Ãø¢∂). * ÀÔ‚Ï‹ıËÎÂ Ë ª.¶.∂. ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË ÛÙÔ À¶∂Ãø¢∂, ·fi fiÔ˘ Î·È ˙ËÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔÓ ÌÂÏÂÙËÙ‹ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈο ÛÙÔȯ›·. * 28.3.2003 ˘Ô‚Ï‹ıËΠÛÙÔ ¡.™. ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË Ë ª.¶.∂. * ¢fiıËΠ·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÎfiÓËÛ˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ̤¯ÚÈ 9.3.2003 (∞fiÊ·ÛË 23/2003 Ù˘ ¡.∂.). * ∏ √ÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ·Ú·‰fiıËΠÛÙË ¢.Δ.À. ÛÙȘ 5.3.2003. * ∂ÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ª.¶.∂. ·fi ÙÔ ¡Ô̷گȷÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ì ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË 83/28.5.03 * ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 123708/2.3.2004 ∫.À.∞., ÂÁÎÚ›ıËÎ·Ó ÔÈ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎÔ› fiÚÔÈ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. * ªÂ ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 132/16.6.2004 ∞fiÊ·ÛË ¡.∂. ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë √ÚÈÛÙÈ΋ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÏËڈ̤˜ ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2004: 315.123 ú (ΔÂÏÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ªÂϤÙ˘) ¢‹ÏˆÛË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ˘ Ú¿Í˘ ÛÙȘ 3.11.2004. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó ÙÌËÌ·ÙÈο Î·È Ë ∞’ Ê¿ÛË ·ÊÔÚÔ‡Û ÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô ̤¯ÚÈ ÙËÓ ªËϛӷ.

∏ ηٷÛ΢‹ - ∫·Ù·Û΢‹ ÚˆÙ‡ÔÓÙÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡ Ì ‚·Ú‡ÙËÙ· ·fi ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ - ∫ÔÚÒË - ÕÊËÛÛÔ˜ - §ÂÊfiηÛÙÚÔ - ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¿Ô˘ - ÃfiÚÙÔ Î·È ªËϛӷ (̤¯ÚÈ ÂÚÈÔ¯‹ •ËÚfiηÌÔ˜), ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ˘ ·fi ˘fiÁÂÈÔ˘˜ ·ÁˆÁÔ‡˜ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ Ì‹ÎÔ˘˜ 37 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. ∂›Û˘ ı· ηٷÛ΢·Ûı› Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ·ÁˆÁfi˜ ¿Ú‰Â˘Û˘ ·fi ÙËÓ ˘‰ÚÔÏË„›· ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙˆÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÚÒ˘,


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

15

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

¤ÚÁ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ̤¯ÚÈ Ó· ÌÂÈ “ÙÔ ÓÂÚfi ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ”

ªÔ˘ÛÈÎÔ¯ÔÚ¢ÙÈ΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·

¤Ú·Û “·fi Û·Ú¿ÓÙ· ·̷ٷ” Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1,3 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. - ∫·Ù·Û΢‹ ¤ÍÈ (6) ‰ÂÍ·ÌÂÓÒÓ ‡‰Ú¢Û˘ ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÕÊËÛÔ˜, §ÂÊfiηÛÙÚÔ, ∫¿Ï·ÌÔ˜, ¶¿Ô˘, ÃfiÚÙÔ Î·È ªËϛӷ. - ∫·Ù·Û΢‹ ·ÌÌÔ¯·ÏÈÎÔÛÙڈ̤ÓÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘ ÛÙË ¯·Ú¿‰Ú· ηٿÓÙÈ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜, Ì‹ÎÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1,8 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ. - ¢È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ηٿÓÙÈ ÙÔ˘ ºÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ˘. - ∫·Ù·Û΢‹ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡, Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ¤ÓÙ (5) ÌÔÓ¿‰Â˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ‡‰Ú¢ÛË ÓÂÚÔ‡ (Ù·¯˘‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ·) Ì ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ· ·ÚÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ 120 m3/h ¤Î·ÛÙË. √È ÙÚÂȘ ÌÔÓ¿‰Â˜ ı· ‰È˘Ï›˙Ô˘Ó ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔÓ “·Ú·ÏÈ·Îfi ÎÏ¿‰Ô” , ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ‰‡Ô ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÙÔ ·ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‡‰Ú¢ÛË ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ˘„fiÌÂÙÚÔ.

¡ÂÚfi ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· 40 ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¯ÚfiÓÈ· ΔÔ ÊÚ¿ÁÌ· ηχÙÂÈ ϤÔÓ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ Û ÓÂÚfi ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙·Ó ÛÔ‚·Ú‹ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÓÂÚÔ‡. ªÂ ÙÔ ¤ÚÁÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÌÂٷʤÚÔÓÙ·È ÂÙËÛ›ˆ˜ 1.234.000 Ì3 ÓÂÚÔ‡ ·fi ÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ¶·Ó·ÁÈÒÙÈÎÔ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ªÂ ÙËÓ ÔÛfiÙËÙ· ·˘Ù‹ ı· ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ÌÂÙ¿ 40 ¤ÙË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÔÈ ÛËÌÂÚÈÓ¤˜ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ Â›Ó·È 648.000 Ì3, ÔÈ ÂÙ‹ÛȘ ·Ó¿ÁΘ Ù˘ 20ÂÙ›·˜ Â›Ó·È 942.000 Ì3 Î·È Ë Ì¤ÛË ÂÙ‹ÛÈ· ·ÔÚÚÔ‹ ÛÙÔ ºÚ¿ÁÌ· ÚԂϤÂÙ·È ›ÛË Ì 2.330.000 Ì3. √È ˘ÔÏÂÈfiÌÂÓ˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ÓÂÚÔ‡ ı· ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË. ÀÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÓÂÚÔ‡ ÛÙÔ ºÚ¿ÁÌ·, ÚÔ·ÙÂÈ ÂÚ›ÛÛÂ˘Ì· ÓÂÚÔ‡ ÁÈ· ¿Ú‰Â˘ÛË ÂÎÙ¿ÛˆÓ, ·Ó·ÏfiÁˆ˜ ÙˆÓ Âο-

ÛÙÔÙ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ªÂ Ù· ¤ÚÁ· Ù˘ ∞’ Ê¿Û˘ ı· ·Ú‰Â˘ÙÔ‡Ó 4.000 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ‰ÂÓ‰Úˆ‰ÒÓ Î·ÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫ÔÚÒ˘ Î·È ı· ˘‰ÚÔ‰ÔÙËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÈÎÈÛÌÔ› ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Ù˘ ÌÂϤÙ˘ ̤¯ÚÈ ÙÔ˘ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ù˘ ªËϛӷ˜. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·Ô‚·›ÓÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ‰ÈfiÙÈ ·ÍÈÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙÔ ÓÂÚfi Ô˘ ı· Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·, ı· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ¿ÓÙÏËÛË ·fi ÔÏϤ˜ ÁˆÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Î·È ı· ÚÔÛٷ٢ٛ Ô ˘fiÁÂÈÔ˜ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ‹‰Ë Â›Ó·È Ôχ ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˜ ÔÛÔÙÈο Î·È ÔÈÔÙÈο. ø˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ô ÌfiÓÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ Ù˘ ÏÂÈ„˘‰Ú›·˜ Î·È ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊÔÚ¤·, Â›Ó·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ÊÚ·ÁÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙˆÓ ·ÔÚÚÂfiÓÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜. ’∞ÏψÛÙ ·˘Ù‹ Â›Ó·È Î·È Ë ÔÏÈÙÈ΋ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ˘‰·ÙÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· (ÔÛÔÙÈÎfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi) Î·È ÙÔ˘ ‰ÈÎÔ‡ Ì·˜ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Ì ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ °ÂˆÚÁ›·˜.

∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ∏ ηٷÛ΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ (∞’ ÂÚÁÔÏ·‚›·) ¿Ú¯ÈÛ ÙÔ 2005 Î·È ·ÊÔÚÔ‡Û ٷ ‰›ÎÙ˘· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÓÂÚÔ‡. ∂›¯Â ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi ÌÂϤÙ˘ 5.664.000 ¢ÚÒ Î·È ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËΠÛÙȘ 28/11/2005. ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜ ·Ó·‰Â›¯ıËÎÂ Ë ÎÔÈÓÔÚ·Í›· “∫√¡™Δƒ√ÀΔ∂∫Δ π∞™ø¡” (¤ÎÙˆÛË 40,39%) ŒÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘: ∞fiÊ·ÛË ¡.∂. 331/19-12-2005 (·ÔÚÚ›ÊıËÎÂ Î·È Ë ·fi 1-12-05 ¤ÓÛÙ·ÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ∞§º∞Δ∂∫ ∞.∂.) ¶ÔÛfi ۇ̂·Û˘: 3.376.265,72 ú ∞ÔÛÙÔÏ‹ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô: 822/23-12006 ¢.Δ.À. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ʷΤÏÔ˘ ‰ËÌÔÚ·-

Û›·˜ ÛÙÔ ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË 20-1-2006 ¢.Δ.À. ¶ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜: 650 °’ ¶∂¶/17-3-2006 ÀÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘: 12-52006 ™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚ·›ˆÛ˘: 12-11-2007 ¶·Ú¿Ù·ÛË ÚÔıÂÛÌ›·˜ ÂÚ·›ˆÛ˘ ̤¯ÚÈ 11-4-2008. ¶ÏËڈ̤˜ ̤¯ÚÈ 31-12-2007: 2.734.362 ú 2Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÓÂÚÔ‡) ∂ȂϤˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ∞ϤÍ. ¡ÈÎÔÏȉ¿Î˘ ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂϤÙ˘: 2.380.000 ú ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛË: 266-2007 ªÂ ÙËÓ ∞fiÊ·ÛË 221/9-82007 Ù˘ ¡.∂. ·Ó·Î·ÏÂ›Ù·È Ë ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ & ·ÔÊ·Û›˙ÂÙ·È Ë Â·Ó·ÚÔ΋ڢ͋ ÙÔ˘ ŒÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ·Û›·˜:304/2210-2007 ∞ӷηÏÂ›Ù·È Ë 300/12-10-2007 ∞fiÊ·ÛË ¡.∂., ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Ù˘ ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ & ·Ó·ÎËÚ‡ÛÛÂÈ ÌÂÈÔ‰fiÙË ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· ∞¡∂§π•∏∂ƒªø¡ ∞.∂. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ۯ‰›Ô˘ ۇ̂·Û˘ ÛÙË ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË:14014/7-11-07. ∞ÔÛÙÔÏ‹ ۯ‰›Ô˘ ۇ̂·Û˘ ·fi ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ: 14018/711-07. 3Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 10.000 ú 4Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ÂÚÁ·Û›Â˜ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 35.000 ú

∂Î·›‰Â˘ÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ ·fi ÙÔ ∂∫∞μ ∏ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌˆÓ

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯ԇ˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ Î·È ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÙˆÓ ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ù˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ·fi ÙÔ ∂∫∞μ. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ‹Ù·Ó Ë ∫·Ú‰ÈÔ-¶Ó¢ÌÔÓÈ΋ ∞Ó·˙ˆÔÁfiÓËÛË (∫∞ƒ¶∞). √È ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ ÌÂÙ¿ ÙË ıˆÚËÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ¤Î·Ó·Ó Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË Û ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔ‡ÎÏ·, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ ÂÌÂÈÚ›· Î·È ÁÓÒÛË, Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ˘˜ Ê·ÓÔ‡Ó ˆÊ¤ÏÈ̘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ‹ ·ÎfiÌ· Ó· ÛÒÛÔ˘Ó ÌÈ· ˙ˆ‹. ∂ÈϤÔÓ, ÂÎ·È‰Â‡ÙËÎ·Ó ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÊÔÚËÙÔ‡ ·ÈÓȉˆÙ‹ Ù˘ §¤Û¯Ë˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· Ôχ ¯Ú‹ÛÈÌÔ È·ÙÚÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ‡ÎÔÏÔ ÛÙË ¯Ú‹ÛË ·fi Ôϛ٘, ÙÔ ÔÔ›Ô ·ÔÎÙ‹ıËΠ·fi ‰ˆÚ¿ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚÔ˜ ÙË §¤Û¯Ë, ·fi ÙË Ê›ÏË-̤ÏÔ˜ Î. ∫·ÙÂÚ›Ó· ª·ÚÌÔ˘‰¿ÎË-ª·ÁÔÔ‡ÏÔ˘.

∏ §¤Û¯Ë ∂ȉÈÎÒÓ ¢˘Ó¿ÌÂˆÓ Â˘¯·ÚÈÛÙ› ÙÔ ∂∫∞μ μfiÏÔ˘ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘Ù‹ ‰È·ÛÒÛÙË Î. °È¿ÓÓË ¡¤ÛÙˆÚ·, ÁÈ· ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛ¤ÊÂÚÂ Î·È ÙË ‰È¿ıÂÛË Ó· χÛÂÈ ÙȘ ·Ôڛ˜ ÙˆÓ 25 ÂıÂÏÔÓÙÒÓ Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙËÓ ÂÎ·›-

‰Â˘ÛË. ∏ §¤Û¯Ë ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙȘ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ó· ·Ú¤¯ÂÈ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ÂıÂÏÔÓÙ¤˜ Ù˘, ÒÛÙ ӷ Â›Ó·È fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Û ¤ÎÙ·ÎÙ˜ ·Ó¿ÁΘ.

™∏ª∂ƒ∞ ∫˘Úȷ΋ 1Ë ∞˘-

¶ÏËڈ̤˜ ̤¯ÚÈ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2007: 35.000 ú

¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 15.000 ú

¢È·‰Èηۛ· ·Ó¿ıÂÛ˘ Î·È Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘

¶ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙË ¢∂À∞ªμ

1Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ηٷÛ΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ) ∂ȂϤˆÓ Ì˯·ÓÈÎfi˜: ∞ϤͷӉÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏȉ¿Î˘ ÀÔ‚ÔÏ‹ Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ¤ÁÎÚÈÛË: ¶ÚÔ¤ÁÎÚÈÛË Ù¢¯ÒÓ ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘: 10427 °’ ¶∂¶/22-11-06 Î·È 13813 °’ ¶∂¶ /25 -1 -2007 ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÌÂϤÙ˘: 1.666.000 ú ¢ËÌÔÚ¿ÙËÛË: 24 -4 -2007 ŒÁÎÚÈÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛ˘: 147/11-6-2007 ∞fiÊ·ÛË ¡.∂. ∞Ó¿‰Ô¯Ô˜: ∂ƒ°∞∫ ∞.Δ.∂. (¤ÎÙˆÛË 5,18%) ∞ÔÛÙÔÏ‹ ۯ‰›Ô˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô:8450/29-6-07 ∂ÏÂÁÎÙÈÎfi ™˘Ó¤‰ÚÈÔ: 577/1-807/∂.™.ƒ : 9393/31-7-07 ÀÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘:18-102007 ¶ÔÛfi ۇ̂·Û˘:1.579.746,63 ú ™˘Ì‚·ÙÈÎfi˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÚ·›ˆÛ˘:14 Ì‹Ó˜ ·fi ˘ÔÁÚ·Ê‹ ۇ̂·Û˘ (18-12-2008) ¶ÏËڈ̤˜ ̤¯ÚÈ 31-12-2007: 199.920 ú 2Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ËÏÂÎÙÚÔ‰fiÙËÛË ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ) ¶ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜: 71.400 ú 3Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· (ÂÚÁ·Û›Â˜ ∞Ú-

√ Î. ª·ÓÔ‡‰Ë˜ Û˘Ó¯›˙ÂÈ fï˜ Î·È ÙÒÚ· Ó· ·Û¯ÔÏÂ›Ù·È Ì ÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· η٤ıÂÛ ÚfiÙ·ÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ˘‰ÚÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi ÙÔ ÊÚ¿ÁÌ·. ¶ÚÔÙ›ÓÂÈ ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·ÁˆÁ‹ ·fi ÙËÓ ∞ÊËÛÔ Ì¤¯ÚÈ ÙȘ ‰ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ Ù˘ Û˘ÓÔÈΛ·˜ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ¤ÚıÂÈ ÙÔ ÓÂÚfi ÙÔ˘ ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Â¿ÚÎÂÈ· ÔÛfiÙËÙ·˜ Ô˘ ÙÒÚ· ¯¿ÓÂÙ·È. °È· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ··ÈÙÂ›Ù·È ·ÁˆÁfi˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 22 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ Ì ÎfiÛÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. “ΔÔ ÓÂÚfi Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋˜ ÔÈfiÙËÙ·˜ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂȘ ÛÙÔ ÌÔ˘Î¿ÏÈ” ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ª·ÓÔ‡‰Ë˜. ∏ ÚfiÙ·Û‹ ÙÔ˘ ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË ·fi ÙËÓ ¢∂À∞ªμ ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÚÔÌÔÏfiÁËÛË ˘ÏÔÔ›ËÛ‹˜ Ù˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ¯ÚfiÓÔ˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ¯Ú‹Ì·. ∏ ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ Ù˘ fï˜ ı· ¤Ï˘ÓÂ, fiˆ˜ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Î·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ¤ÏÏÂȄ˘ ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·Ó·˙‹ÙËÛË Û ¿ÏϘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ‹ Ë ·ÓfiÚ˘ÍË ÁˆÙÚ‹ÛˆÓ.

6 ¢ˆÌ¿ÙÈ· ÊÈÏÔÍÂÓ›·˜, 1 ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ÎÔ˘˙›Ó·˜, 1 ·ÌÌÔ˘‰È¿. ∏ ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¿ÂÈÚ· ·ÛÙ¤ÚÈ·.... ∫·ÏÒ˜ ‹Úı·Ù ÛÙ· “6 ÎÏÂȉȿ” ∂‰Ò Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó ÔÈ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ, ÁÈ· Ó· ÈÔ˘Ó ÓÂÚfi ÚÈÓ Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫Ôϯ›‰·, Ï›Á· ÌfiÏȘ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ÛÙË Ì·Á¢ÙÈ΋ ·Ú·Ï›· ∫·ÏÏÈÊÙ¤ÚË ∞Ê‹ÛÛÔ˘, ÌfiÏȘ 500 ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¯ˆÚÈfi, Ì ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Ó· ‰ÂÛfi˙ÂÈ ÛÙËÓ ›Ûˆ ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÌ·ÙÔ˜, ÂÓÒ Ù· Á·Ï·˙ÔÚ¿ÛÈÓ· ÓÂÚ¿ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ò˜ Î·È Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ ÙˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ seaside lodge 6 ÎÏÂȉȿ. ΔÔ ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ÓÔ ·ÏÈfi ηÚÓ¿ÁÈÔ ÂÓfi˜ °ÂÚÌ·ÓÔ‡ Ó·˘ËÁÔ‡ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒıËΠ۠ÍÂÓÒÓ· Ì ‰È·ÎfiÛÌËÛË ÂÌÓ¢Ṳ̂ÓË ·fi ÙËÓ provence Ë ÔÔ›· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ù· ·Ú·‰ÔÛȷο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘, ÂÓÒ ÔÈ ÔÈÔÙÈΤ˜ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ (¯ÂÈÚÔÔ›ËÙ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÚÒÌ·Ù· Cocomat Î·È Jacuzzi Û ÔÚÈṲ̂ӷ ‰ˆÌ¿ÙÈ·) ÚÔÛı¤ÙÔ˘Ó fiÓÙÔ˘˜. ¶ÚÔÛˆÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÒÛÙ ӷ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙȘ ÈÔ ··ÈÙËÙÈΤ˜ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ. ™ÙÔ cafe- restaurant Lockal ÙÔ ÙÈÌfiÓÈ È¿ÓÔ˘Ó Ô °È¿ÓÓ˘ ª·Í‚¿Ó˘ Î·È Ô ∏Ï›·˜ °ÒÁÔ˜ ÁÈ· Ó· Û·˜ Ù·Íȉ¤„Ô˘Ó Û ÌÈ· ÎÔ˘˙›Ó· Ô˘ ÌÔÛ¯Ô‚ÔÏ¿ÂÈ ∂ÏÏ¿‰·, ηıÒ˜ ÙÔ ‚ϤÌÌ· Ï·Ó¿Ù·È Ì¤Û· ·fi ÙË ÌÂÁ¿ÏË Ù˙·Ì·Ú›· ÛÙËÓ ·ÌÌÔ˘‰È¿, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ÈÔ hot spot Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ beach bar restaurant ÙÔ˘ ÍÂÓÒÓ·. ¢π∂À£À¡™∏: ¶·Ú·Ï›· ∫·ÏÏÈÊÙ¤ÚË ÕÊËÛÛÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÊÂÙÒÓ, ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Δ∏§.: 24230 33720-1, 210 7510078 FAX: 24230 33043 Δ∏§.: ∫ƒ∞Δ∏™∂ø¡ 24230 33720 210 7510087 Email info@6klidia.gr WEBSITE www. 6klidia.gr <http://6klidia.gr/>

ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ μ˘˙›ÙÛ·˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÌÔ˘ÛÈ΋ ‚Ú·‰È¿ Ì ٷ “¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ” Î·È ¯ÔÚ¢ÙÈο Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù·. º¤ÙÔ˜ ÙËÓ Î·ıÈÂڈ̤ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ı· Ï·ÈÛÈÒÛÔ˘Ó Ô ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂·Ú¯›·˜ º·ÚۿψÓ, ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ª·ÎÚ˘Ú¿¯Ë˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË: “™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÓËÛÈÒÙÈÎÔ ÁϤÓÙÈ Ì ٷ “¶·È‰È¿ ·fi ÙËÓ ÕÓ‰ÚÔ” . √È £. ªÔ˘Ûٿη˜, £. °Ï˘Ófi˜ Î·È °. ¢ÂÛ‡Ú˘ ı· Â›Ó·È Ì·˙› Ì·˜ ÁÈ· 3Ë ¯ÚÔÓÈ¿ ÁÈ· Ó· ‰È·ÛΉ¿ÛÔ˘Ì ̤¯ÚÈ ÙȘ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∫·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ‚Ú·‰È¿˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ï·¯ÂÈÔÊfiÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿ Ì ÏÔ‡ÛÈ· ‰ÒÚ·. £· ¯·Úԇ̠ӷ Ì·˜ ÙÈÌ‹ÛÂÙ Ì ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›· Û·˜! ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÙˆÓ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Â›Û˘ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi ·fi ÙÔ˘˜ ∞Ï̈¤˜ ∞Úȉ·›·˜ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÒÓ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ... ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ 1˘ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÙËÓ ›‰È· Ë̤ڷ ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

16

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

¢ÈÂıÓ‹˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Δ√ 1Ô ∂˘Úˆ·˚Îfi ºfiÚÔ˘Ì -

¢ÈÂıÓ¤˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙȘ 1012/9/2010 ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ. √È ÂΉËÏÒÛÂȘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó: - ¢ÈÂıÓ¤˜ ™ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ - ∞Ó·ÁˆÁ‹, ƒ·ÎÔ‡ Î.Ï. - ∏ÌÂÚ›‰· ı¤Ì·Ù· ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ceramica - 10Ë ¢ÈÂıÓ‹˜ ŒÎıÂÛË ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ - ŒÎıÂÛË: ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο £¤·ÙÚ· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ (¢. ªÔ˘ÓÙÈÎÔ‡Ï˘). ŸÏ˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ÂΉËÏÒÛÂȘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ. ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘ ÛÙÔ ª·Ï¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘. ¢ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜: - ¢ÈÂıÓ¤˜ ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜, ªÔ˘ÛÂ›Ô - ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· - ∂Î·›‰Â˘ÛË ª·Ï¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ √ÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ μ·ÛÈÏ›Ԣ ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˘. - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ceramica “Ceramics and Crafts Industries Increased Cooperation” . - √ÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ “μfiÏÔ˜ 2013”. ™˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È: ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ¢‹ÌÔ˜ ªËÏÂÒÓ, ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ¢‹ÌÔ˜ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ ª·ÁÓËÛ›·˜, ∂∫¶√§ ª·ÁÓËÛ›·˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: ¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ceramica, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¶··‰¤Ï˘ °. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ ÛÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ - ¶·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿Á. ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Î·È ·ÁÁÂÈÔÏ·ÛÙÈ΋˜ Û ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ceramica, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∞ÁÚÈÁÈ¿ÓÓ˘ °. ∏ ÎÂÚ·ÌÈ΋ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË £ÂÛÛ·Ï›· - πÛÙÔÚ›·, ÚÔÔÙÈ΋ Î·È Î·Ï¤˜, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ª. ΔÔ fiÚ·Ì· Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ∂˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ºÔÚ¤· ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜, ÔÌÈÏËÙ‹˜ ¶··‰¤Ï˘ °. ŒÓ·ÚÍË ™ÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì ı¤Ì·Ù·: - æ‹ÛÈÌÔ Û ·Ú¯·›Ô˘ Ù‡Ô˘ η̛ÓÈ Ì ͇Ϸ. ∞Ó·ÁˆÁ‹. - æ‹ÛÈÌÔ Û ÌÂÁ¿ÏÔ Î·Ì›ÓÈ Ì ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. Ì ͇Ϸ (Δ¤Ú· ΔÛÈÓÙÈÏ¿Ù·). - ∫·Ì›ÓÈ ƒ·ÎÔ‡. - £ÂˆÚËÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘ÍË ıÂÌ¿ÙˆÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜. ¢È‰¿ÛÎÔ˘Ó: ∫ÂÚ·ÛÈÒÙË ª·Ú›·, ™ÎÏ·‚ÂÓ›Ù˘ ¡›ÎÔ˜, ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù¤ÏÈÔ˜, ∞ÓÂÙfiÔ˘ÏÔ˜ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜, ªÈ¯ÔÔ‡ÏÔ˘ ª·Ú›Ó·, ∫ÔÛÌ¿ πˆÛËʛӷ. ∏̤ڷ 2Ë, 11/9 ™˘Ó¤¯ÈÛË ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ ÎÂÚ·ÌÈ΋˜ Ì Ú·ÎÙÈ΋ ÂÍ¿ÛÎËÛË. ∏̤ڷ 3Ë, 12/09 ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ Âȉ›ÍÂȘ. ∂Áη›ÓÈ· Ù˘ 10˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ŒÎıÂÛ˘ ∫ÂÚ·ÌÈ΋˜ - ∞Ú¯·›· ∂ÏÏËÓÈο ÛÙ¿‰È· ÛÙË ªÂÛfiÁÂÈÔ. ™˘Ó¤¯ÈÛË Î·È ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘. ∏ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÎÂÚ·ÌÈÛÙÒÓ ı· Â›Ó·È ‰ˆÚ¿Ó, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ ÚÒÙÔÈ 15 Ô˘ ı· ÙËÏÂʈӋÛÔ˘Ó ÛÙÔ 24280 93042 ηٿ ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ı· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÔ˘Ó ‰ˆÚÂ¿Ó Û ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ÍÂÓÒÓ˜ ÛÙ· ¯ˆÚÈ¿ ªËÏȤ˜ Î·È ¶ÈӷοÙ˜ ¶ËÏ›Ô˘.

ªÂ›ˆÛË ¤ˆ˜ 30% ÛÙȘ ÏËÚfiÙËÙ˜ Û ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜

μÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·

ª

ÚÔÛÙ¿ Û “ÎÚ·¯” ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ ÛÙÔ ¡ÔÌfi. π‰È·›ÙÂÚ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ η˘Û›ÌˆÓ Î·È ÔÈ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÂÎÓ¢ÚÈÛÌfi, ÂÓÒ ·ÛÎÔ‡Ó ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ Û fiÏÔ˘˜ fiÛÔÈ Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ªÂ ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Û ÂÚ›Ô‰Ô ·È¯Ì‹˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÔ˘ÚÈÛÌfi Ë ŒÓˆÛË •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ Ô˘ ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ 50%, ÂÓÒ ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ ¤ÊÙ·Ó·Ó Û ˘„ËÏfiÙÂÚ· Â›‰·. °È· ÙÒÛË ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ ÌÈÏÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

π‰È·›ÙÂÚ· ÂÈÎÚÈÙÈÎfi˜ Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ •ÂÓÔ‰fi¯ˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. §Â‚¤ÓÙ˘, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο fiÙÈ “Â›Ó·È ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÁÈ’ ·˘ÙfiÓ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ·, Ô˘ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÙÒÛË Î·È Ì ÙÔ˘˜ ΢‚ÂÚÓÒÓÙ˜ ÂÚ› ¿ÏÏˆÓ Ó· Ù˘Ú‚¿˙Ô˘Ó”. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Î·È Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· Ù˘ ŒÓˆÛ˘ “Ë ª·ÁÓËÛ›· ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔÓ ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Ì ̛· ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 50%” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “ŸÏÔÈ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ì ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ Î·È Î·Ó›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ Î·Ù·Ï¿‚ÂÈ. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ì›· ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË. •ÂÎÈÓ‹Û·Ì ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ̛· ÏËÚfiÙËÙ· Á‡Úˆ ÛÙÔ 20%, ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ·Ó‚‹Î·Ì ÛÙÔ 6070%, fï˜ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ÙÒÛË. ªÔÚ› ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÔÈ ÏËÚfiÙËÙ˜ οˆ˜ Ó· ·Ó¤‚ËÎ·Ó fï˜ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú·,

ı· ¤¯Ô˘Ì ̛· ÏËÚfiÙËÙ· Ô˘ ÌfiÏȘ Î·È ÌÂÙ¿ ‚›·˜ ı· Êı¿ÓÂÈ ÙÔ 50%”. ∂›Û˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “·fi ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË fiÏÔ ÙÔ Î‡Îψ̷ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¯¿ÓÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù·. ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó οÔÈÔÈ Â˘Û˘Ó›‰ËÙÔÈ ‚ÂÓ˙ÈÓÔÒϘ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì·˜ ÚÔÌËıÂ‡Ô˘Ó Ì η‡ÛÈÌ· Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÈÓԇ̠ٷ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂÒÓ Ì·˜, ‰ÈfiÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ οÓÔ˘Ì ԇÙ ÙȘ ÈÔ ·Ϥ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ”. ΔÔ ›‰ÈÔ ·ÔÁÔËÙ¢ÙÈο Â›Ó·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Î·È ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ∂ÓÔÈ·ÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÚfiÂ-

‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÓÔÈÎÈ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Î. ∫ÏÂÈÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ “Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Â›Ó·È Î·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ Á‡Úˆ ÛÙÔ 30% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ” Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “Δ· Ú¿ÁÌ·Ù· οˆ˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙËÓ ÂÚÈÛ˘Ó‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, ÙÔ˘ ∫·ÙËÁÈÒÚÁË, Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘. ŸÌˆ˜ ÛÙËÓ ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· Ë ÙÒÛË ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Î·È Á‡Úˆ ÛÙÔ 60% Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ̋ˆ˜ Î·È ‚ÂÏÙȈıÔ‡Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Î·È ÙÔ ‰Âη‹ÌÂÚÔ Ì¤¯ÚÈ ÙÔÓ ¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È

΢ڛˆ˜ Â¿Ó ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ÎÚ·Ù‹ÛÔ˘Ì ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙȘ 15 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘. ÿÛˆ˜ ÙfiÙ ӷ ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ԇ̠fiÙÈ Î¿ÙÈ ‹Á ηχÙÂÚ·...”.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ Ë ΔÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ŒÓˆÛË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙË ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔ ÓÔÌ¿Ú¯Ë Î. ∞. ¶··ÙfiÏÈ·, ÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ·Ó¿Ù˘Í˘, ÙËÓ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ∂√Δ, ÙÔ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ÙËÓ μ’ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÊÔÚ›· μfiÏÔ˘ Î·È Ô˘ ˘ÔÁÚ¿-

ÊÂÙ·È ·fi Ù· ∫¿ÌÈÓÁÎ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·˜, ∫·ÛÙÚ› ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, §Ô˚˙· ¶Ï·Ù·ÓÈ¿, √Ú›˙ÔÓ ªËϛӷ˜, ™˘ÎÈ¿˜ °·Ù˙¤·˜, ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á›Ô˘ πˆ¿ÓÓË, Ô˘ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È “ÁÈ· ÙÔ ÂχıÂÚÔ Î¿ÌÈÓÁΔ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó ‰Ú·ÛÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙËÓ ·ÔÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ οÌÈÓÁÎ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î¿ÌÈÓÁÎ Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ. ¶Â›Ù ̷˜ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘Ì ÂÌ›˜ ÔÈ ÓÔÌÔÙ·Á›˜ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ì ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Î·È ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ì”.

To ÚÔÛÎÔÈÎfi ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· pemagnisias@sep.org.gr √ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ¤Ó· ÌÂ-

Á¿ÏÔ ·È¯Ó›‰È, ÛÙÔ ÔÔ›Ô fiÛÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ·›˙Ô˘Ó. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ·˘Ùfi; ™ÙÔÓ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi Ù· ·È‰È¿ ‰ÂÓ ·›˙Ô˘Ó ·Ï¿ ÁÈ· ηÏÔ¤Ú·ÛË, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ó· ÂÎ·È‰Â˘ÙÔ‡Ó, Ì ıÂÙÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·ÁˆÁ‹ Î·È ÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÙÔ˘˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ٷ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜.

∂ıÂÏÔÓÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∫‡ÚÈÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ÂÓ‹ÏÈη Î·È ·Ó‹ÏÈη ̤ÏË ÙÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÂıÂÏÔÓÙÈο. ∞˘Ùfi ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰¿ÛηÏÔÈ (μ·ıÌÔÊfiÚÔÈ) Î·È Ì·ıËÙ¤˜ (¶ÚfiÛÎÔÔÈ) ‰ÂÓ ÂÈÙÂÏÔ‡Ó Î·Ì›· ·ÁÁ·Ú›·. ªÂÙ·‰›‰Ô˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ì·ı·›ÓÔ˘Ó, ·ÌÊfiÙÂÚÔÈ, ÁÈ·Ù› ÙÔ˘˜ ·Ú¤ÛÂÈ.

∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ™Ùfi¯ÔÈ OÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ÛÙfi¯ÔÈ Î·ıÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, Ì ÙË Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙˆÓ μ·ıÌÔ-

ÊfiÚˆÓ ÙÔ˘˜, ÚÔÙ›ÓÔ˘Ó, ÂÈϤÁÔ˘Ó, ˘ÏÔÔÈÔ‡Ó Î·È ·ÍÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤ıÂÛ·Ó Î·È ¿Ú· ÙËÓ ÚfiÔ‰fi ÙÔ˘˜.

¢È¿ μ›Ô˘ ∂Î·›‰Â˘ÛË √È ¶ÚfiÛÎÔÔÈ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿Ó Ó· Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÏfiÁÔ: ∏ ÂÓ·Û¯fiÏËÛË Ì ٷ ·È‰È¿ Î·È ÙË Ê‡ÛË Â›Ó·È ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ô˘ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ó· Ì·˜ ÂÎÏ‹ÛÛÂÈ Î·È Ó· Ì·˜ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÂÈ fiÛ· Ï›Á· ͤÚÔ˘ÌÂ.

μȈ̷ÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ∏ ıˆÚËÙÈ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Û˘Ó‹ıˆ˜ ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ. ∏ ÌÂÙ¿‰ÔÛË Î·È Ë ÂÌ¤‰ˆÛË ÙˆÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁfi Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ·È‰ÈÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ‚·ıÌÔÊfiÚˆÓ, Û οı ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜.

∂Î·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ∂Î·È‰Â˘ÙÒÓ

¢È·ÛΉ·ÛÙÈ΋ ∂Î·›‰Â˘ÛË ¶ÚˆÙ·Ú¯ÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌÔ‡ Â›Ó·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ÂÚÓ¿Ó ηϿ, ¿Ú· Ó· ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó, ·ÊÔ‡ ¤ÙÛÈ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÂÙ˘¯·›ÓÂÈ Â˘ÎÔÏfiÙÂÚ· ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ó· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ÛˆÌ·ÙÈο, ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÎÔÈÓˆÓÈο Î·È ËıÈο.

¶ÚˆÙfiÙ˘· ∂Î·È‰Â˘ÙÈο ª¤Û· ∏ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ··ÈÙ› ÙË ¯Ú‹ÛË ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ Ì¤ÛˆÓ, ÂÓÙ·ÁÌ¤ÓˆÓ ˆÛÙfiÛÔ Û ¤Ó· ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓÔ ϤÁÌ· ·ÏÏËÏÔÛ˘ÌÏËÚÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∫˘Ú›·Ú¯Ô ÚfiÏÔ ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÈ Ë º‡ÛË, Ë ÔÔ›· ÂÌÓ¤ÂÈ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙȘ ηٿÏÏËϘ Û˘Óı‹Î˜ ÁÈ· ‰˘Ó·Ù¤˜ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ.

∂Î·›‰Â˘ÛË ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο Ù˘ ∏ÏÈΛ·˜ ΔÔ ¶ÚÔÛÎÔÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¯ˆÚ›˙ÂÙ·È Û ÙÚÂȘ ËÏÈÎȷΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜ (§˘ÎfiÔ˘Ï· 7-10 ÂÙÒÓ, ¶ÚfiÛÎÔÔÈ 11-15 ÂÙÒÓ Î·È ∞ÓȯÓÂ˘Ù¤˜ 16-18 ÂÙÒÓ), fiÔ˘ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·È‰È¿ οı ηÙËÁÔÚ›·˜ ÂÓÂÚÁÔ‡Ó ˆ˜ ËÁ¤Ù˜-ηıÔ‰ËÁËÙ¤˜ ÁÈ· Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ·.

™˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfiÙËÙ· √ ¶ÚÔÛÎÔÈÛÌfi˜ Û˘ÌÏËÚÒÓÂÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ηχÙÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÁΘ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·È

·fi ·˘Ù¿, ·ÊÔ‡ ÔÏÏ¿ ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ‚·ÛÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ ÎÔÚÌÔ‡ ‰ÂÓ ··ÓÙÒÓÙ·È Û ηӤӷ ¿ÏÏÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· Û˘Ó·‰¤ÏʈÛË, Ô ·ÏÙÚÔ˘ÈÛÌfi˜, Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÛÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, Î.Ï.

Ÿ¯È ÛÙ· ¢›‰·ÎÙÚ· Î·È ÙȘ ∂ÍÂÙ¿ÛÂȘ ŸÏË Ë ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ‰È·‰Èηۛ· Á›ÓÂÙ·È ¯ˆÚ›˜ ‰›‰·ÎÙÚ·, ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÌÈ· Û˘Ì‚ÔÏÈ΋ ÂÙ‹ÛÈ· Û˘Ó‰ÚÔÌ‹. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ù· ·È‰È¿ Â›Ó·È ··ÏÏ·Á̤ӷ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÙÔ˘ ‰È·‚¿ÛÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ, ·ÊÔ‡ Ôχ ·Ï¿ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó.

∏ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Â›Ó·È ÌÈ· ÚfiÎÏËÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈÎÔ˘˜ ¶ÚÔÛÎfiÔ˘˜. √È ‚·ıÌÔÊfiÚÔÈ ÂÎ·È‰Â‡ÔÓÙ·È ·fi ¤ÌÂÈÚÔ˘˜ ÂÎ·È‰Â˘Ù¤˜ Û Â›ÛË̘ Û¯ÔϤ˜ (‰È¿ÚÎÂÈ·˜ ‰‡Ô ¤ˆ˜ ¤ÓÙ ËÌÂÚÒÓ), fiÔ˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ì ·ÚfiÌÔÈÔ ÙÚfiÔ (Ì·ı·›Óˆ οÓÔÓÙ·˜) ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·È‰·ÁˆÁÈ΋ ̤ıÔ‰Ô ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÁÓÒÛÂȘ Î·È ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙ· ·È‰È¿. ™›ÁÔ˘Ú· Ë Î·Ù¿ÎÙËÛË ¶ÚÔÛÎÔÈÎÒÓ ÁÓÒÛÂˆÓ Î·È ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ï·ÌÚÔ‡ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ¶ÚÔÛÎÔÈÎÔ‡ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Â›Ó·È Ë ÔÈÎÔ‰fiÌËÛË ÂÓfi˜ ˘ÁÈÔ‡˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·, Ì ·Í›Â˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ÙÔ˘ ÛÙ·‰ÈÔ‰ÚÔÌ›· ηÈ, Ì ÙËÓ Â›ÁÓˆÛË Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜. ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÊÔÚ›· ¶ÚÔÛÎfiˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

17

KYPIAKH 1 AY°OY™T√À 2010

™Â ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙË Ó¤· ‰È·ÎÔ‹

«°ÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜» Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜

ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜. ŒÓ· Û‡Á¯ÚÔÓÔ “°ÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜”, Ô˘ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÂÌÊ·Ó›˙ÂÈ Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ ÙËÓ ›‰È· ÈÛÙÔÚ›·. ŒÓ·Ó ÂÚÁÔÏ¿‚Ô, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ ‹ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘, ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· ÛÙ·Ì·Ù¿, ·Ê‹ÓÂÈ ·Ï‹ÚˆÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ Í·Ó·Ú¯›˙ÂÈ. ŸÌˆ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿, Ë ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ÚÔοÏÂÛ ·ÁˆÓ›· Î·È Û‡Á¯˘ÛË, fi¯È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È 300.000 ¢ÚÒ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ì ÙË Ó¤· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ô˘ ‚ϤÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó·˙ËÙÔ‡Ó ÚÈ˙ÈΤ˜ χÛÂȘ.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

£∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™ μÚÂı‹Î·Ì ̛· ·fi ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜, fiÔ˘ ÙÔ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÍÂÏÈÛÛfiÙ·Ó ÂΛ ÙÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙ·ÙÔ ¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘. ª›· ·¤Ú·ÓÙË ÛȈ‹ ÛÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ Î·È fiÏ· ÛÙ·Ì·ÙË̤ӷ. ºÔÚÙËÁ¿ Î·È ¿ÏÏ· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Û Ï‹ÚË ·Ú·Í›·. §›ÁÔ ÈÔ ¤Ú· ηıÈṲ̂ÓÔÈ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô˘ ‹‰Ë ›¯·Ó ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ŸÏ· ÍÂΛÓËÛ·Ó Í·ÊÓÈο, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 23 πÔ˘Ï›Ô˘, fiÙ·Ó Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ fiÙÈ “Ù›ıÂÓÙ·È Û ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·...”. º˘ÛÈο ÙÔ Âȯ›ÚËÌ· ·˘Ùfi ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ıËÎÂ, ·ÊÔ‡ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, fiˆ˜ Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∏Ï›·˜ •ËÚ·ÎÈ¿˜ “ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¤ÚÁ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ...”. ◊Ù·Ó ‰È·ÎÔ‹ ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ Î·È ¯ˆÚ›˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÊÔÚ¿ fiˆ˜ ÙÔÓ›ÛÙËÎÂ Î·È ·fi ÙÔ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ ¶··ÙfiÏÈ· “Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ¯Ú¤Ë ›Ù ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ›Ù Ù˘ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔ˜ ÙÔÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô” Î·È fiˆ˜ ÚfiÛıÂÛ “Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ ÂÍˆÛ˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜”. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È Â‰Ò fiÙÈ Ë ›‰È· ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ηٷÛ΢¿˙ÂÈ ÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ, ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÈ Î·È ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ Ã·Ó›ˆÓ - ∫ÈÛÛÔ‡, Ô˘ Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ. √ ¡Ô̿گ˘ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ‰Ú¿ÛË ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÛÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜, ›Ù Ì ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· Ù˘ ¤ÎÙˆÛ˘ ÙÔ˘ ·Ó·‰fi¯Ô˘, ›Ù Ì ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÒÛÙ ӷ ˘¿ÚÍÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚË ‰È·‰Èηۛ· ÁÈ· ÙË Ó¤· ÂÚÁÔÏ·‚›·. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ οıÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Î·È Ô Î. μ¿ÈÔ˜ §·ÁÔ‰fiÓÙ˘, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰ÈοÙÔ˘ √ÈÎÔ‰fiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ·˘Ùfi. §¤ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο: “Ÿˆ˜ ‚ϤÔ˘Ì ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·ÎfiÌË Î·È ·˘Ùfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ı¤ÏÂÈ ·ÚÎÂÙ‹ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ·ÎfiÌË. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ‰ÂÓ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ۯ‰fiÓ Ù›ÔÙ·. ŒÍˆ ·fi ÙËÓ Á·Ï·Ú›· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÛ΢·Ûı› ·ÎfiÌË Ì›· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ÂÓÒ ÛÙÔ Ô‰fiÛÙڈ̷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Â›ÛÙÚˆÛË Ì ›ÛÛ·. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Á·Ï·Ú›·˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Ô ÎfiÌ‚Ô˜ ̤¯ÚÈ Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·”. ∂ÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Á·Ï·Ú›·˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ “∞ÛÙÂÚÈÒÓ” ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ·ÎfiÌË ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ. ∂›Û˘, ·Ô̤ÓÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÙÌ‹Ì· ·fi Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” ̤¯ÚÈ ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ∫·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ù¯ÓÈ-

ÎÔ‡˜ fiÙÈ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ·ÎfiÌË ¤Ó·˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÂÓÙ·ÙÈ΋˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∂›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÛÙË Û‹Ú·ÁÁ· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·ÎfiÌË Ù· ÏÔ‡ÎÈ·, ¤ÓıÂÓ Î·È ¤ÓıÂÓ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, fiÔ˘ ̤۷ ı· ÌÔ˘Ó Î·Ï҉ȷ ÁÈ· ÙÔÓ ÊˆÙÈÛÌfi Ù˘. ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· “¤ÛÔ˘Ó” οÔȘ ÚfiϷΘ, fiˆ˜ ϤÁÔÓÙ·È, Ó· Á›ÓÂÈ Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ˜ ʈÙÈÛÌfi˜, Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈο ÛÒÌ·Ù·. Ÿˆ˜ ¿Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· ÙÒÚ·, ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ‰ÂÓ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ̤۷ ÛÙËÓ Û‹Ú·ÁÁ·. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ· Ô˘ Â›Ó·È ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ, ·Û¯ÔÏ‹ıËÎ·Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ, ·fi ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛËÌÂÚÈÓÔ‡ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ô˘ ÛÙÚ›‚ÂÈ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜. ∫·È ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ÂÓ¿ÌÈÛÈ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚÔ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ·ÎfiÌË”. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™ˆÎÚ¿Ù˘ ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙȘ ·Èٛ˜ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “™‡Á¯ÚÔÓÔ ÁÂʇÚÈ Ù˘ ÕÚÙ·˜ ·ÔÙÂÏ› Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘ Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ÔÈ ÈÛÙÔÚÈÎÔ› ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜ ı· ˘Ô‰ÂÈÎÓ‡Ô˘Ó ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¤ÚÁÔ ˆ˜ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó. ¶ÔÏϤ˜ ÔÈ ·Èٛ˜ Ù˘ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ‹˜ ÙÔ˘, ÔÈ Ôԛ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ˆÚÈÛÙÔ‡Ó Û ·Úfi‚ÏÂÙ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÚԂϤ„È̘ Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ·ÔÊ¢¯ıÔ‡Ó. ∏ ÌÂϤÙË ÙÔ˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ Ì¤ÛÔÓ Ù˘ ‰ÂηÂÙ›·˜ ÙÔ˘ 90’ Î·È ÂΛ ¤ÁÈÓ·Ó Ù· ÚÒÙ· ÛÔ‚·Úfiٷٷ ÛÊ¿ÏÌ·Ù·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÚԂϤÊÙËÎ·Ó ·ÓÈÛfi‰ÔÈ ÎfiÌ‚ÔÈ Û ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÛÂȘ. ∏ ˘¤ÚÔÁÎË ·Í›· Ù˘ Á˘ Ô˘ ηıfiÚÈÛ·Ó ·Ó·›ÙÈ· Ù· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙȘ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ ÚÔοÏÂÛ ·ÊÂÓfi˜ ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙÔ ¤ÚÁÔ (·ÊÔ‡ ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ ‹Ù·Ó ηıÔÚÈṲ̂Ó˜) Î·È Á¤ÓÓËÛ ÔÏÏ¿ ·Ó·¿ÓÙËÙ· ÂÚˆÙ‹Ì·Ù·. ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ (ª·Ï¿Ê·) ·fi ÙÔÓ ·ÓÈÛfiÂ‰Ô ÎfiÌ‚Ô §·Ú›-

Û˘ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·, ‰ÂÓ Â›¯Â ÔÌ·Ï‹ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Û fiÏË ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ Ô‰Ô‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ √Ï˘ÌÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2004, ÔÈ Ú˘ıÌÔ› ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎ·Ó È‰È·›ÙÂÚ· Ì ٷ ÁÓˆÛÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ηÎÔÙ¯ÓÈÒÓ Î·È ·Ú·Ï›„ÂˆÓ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ô˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ “ÛÎÔ‡·”. ∏ ·Ó‡ÚÂÛË ÙÔ˘ ıÔψÙÔ‡ Ù¿ÊÔ˘ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÌÏÔ΋ Ù˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ¤ÊÂÚ Ӥ˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ. £˘ÌfiÌ·ÛÙ fiÏÔÈ ÙȘ ·Ù¤ÚÌÔÓ˜ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë ÙÔ˘ Ù¿ÊÔ˘ Ì Á¤Ê˘Ú· ‹ ·ÏÏ·Á‹ ¯¿Ú·Í˘. ∫·È ÌÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi Ë ‰˘ÛÙÔΛ· ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ı· Ï˘ı› Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· ª·Ï¿Ê· Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔ¯ˆÚÔ‡ÛÂ. ŸÙ·Ó Ì ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ ÂÙÒÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓıËÎÂ Ë ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ‰ËÌÔÚ·Ù‹ıËÎÂ Ë ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·”, Ó¤· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚԤ΢„·Ó Ì ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· ¡Δπ - ∂™ Î·È ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙÌ‹Ì· ·fi ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¡Ô¤Ì‚ÚÈÔ, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠÙËÓ ¿ÌÂÛË ‰ËÌÔÚ¿ÙËÛË ÙÔ˘, ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ˘¿Ú¯ÂÈ Ï‹Ú˘ ·Ú·Í›·”.

∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ∏ ÂÚÁÔÏ·‚›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ Ì ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ Ù˘ °ÔÚ›ÙÛ·˜ ÍÂΛÓËÛ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ÙÔ˘ 2006. ◊Ù·Ó ¤Ó· ¤ÚÁÔ, ÒÛÙÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ‰ÚfiÌÔ˜ Ó· ¿„ÂÈ Ó· Â›Ó·È “Ù˘ÊÏfi˜” Î·È Ó· ÌÔÚ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È Ì¤Ûˆ Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜ ·˘Ù‹˜, ÂÚÈÊÂÚÂȷο Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ó· ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ÂÙ·È ·Ú·Ïȷο ÚÔ˜ ÙÔ ¡fiÙÈÔ ¶‹ÏÈÔ. ŒÙÛÈ Ó· ··ÏÏ·Á› Î·È Ë Û˘ÓÔÈΛ· Ù˘ ¡¤·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ Î·È ÔÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ οÙÔÈÎÔ› Ù˘, ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· Î·È Ô˘ ÚÔηÏ› ÔÏÏ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜ Î·È Û ·˘Ù‹ ÙË ÌÂϤÙË, ·fi ÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ¯Â›Ì·ÚÚÔ

μÚ‡¯ˆÓ·, ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÌÂÁ¿ÏË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË. ∏ Û‹Ú·ÁÁ· ¿ÓÔÈÍÂ, fï˜ ̤¯ÚÈ ÂΛ. ΔȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ ÚÈÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. §·ÁÔ‰fiÓÙ˘ “ÔÈ ÂÚÁ·Û›Â˜ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·Ó Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙˆÓ “∞ÛÙÂÚÈÒÓ” Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ οÔÈˆÓ ÙÔȯ›ˆÓ. ∞Ï¿ ÂΛ ˘¿Ú¯ÂÈ Ì›· ¯¿Ú·ÍË Î·È Ù›ÔÙ· ¿ÏÏÔ”. ∂ÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ì¿ÏÈÛÙ·, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È Û fi¯ÏËÛË ÚÔ˜ ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ÀËÚÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÁÈ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· ÙÔ˘˜. ªÂÙÚÒÓÙ·˜ ÙȘ ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó Û Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Êı¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙÚ›·. ∫¿ı ÊÔÚ¿ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, οÙÈ ¤·ÈÚÓ·Ó ·fi Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó· Î·È Â·Ó¿Ú¯È˙·Ó ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜. ∞˘Ùfi ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û‹ÌÂÚ·, ÔÈ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ˜ ·Ô‰Ô¯¤˜ Ó· ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙȘ 300.000 ¢ÚÒ. ∂ȉÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “ΔÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ· ̤¯ÚÈ °ÔÚ›ÙÛ· ÔÏÔÎÏËÚÒıËΠۯÂÙÈο Û‡ÓÙÔÌ·, ¯ˆÚ›˜ ȉȷ›ÙÂÚ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ΔÔ ¤ÚÁÔ ÂÈ‚ÏÂfiÙ·Ó ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ì ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÌ‹Ì· ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ∞Ú¯‹ Î·È Ë ¢È¢ı‡ÓÔ˘Û· ÀËÚÂÛ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·ÚΛ˜ Î·È ¤ÓÙÔÓ˜ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ Ì·˜. ΔÔ ÙÚ›ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ·fi °ÔÚ›ÙÛ· ̤¯ÚÈ ∞ÁÚÈ¿, Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚÔ Î·Ù·Û΢·ÛÙÈο, ·ÊÔ‡ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙÔ‡ÓÂÏ Î·È ÎÔÈÏ·‰ÔÁ¤Ê˘Ú·, Ë Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ÍÂΛÓËÛ Ì ٷ ÈÔ ÂÏȉÔÊfiÚ· ÌËӇ̷ٷ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ¤‰ÂÈÍ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ‰Â›ÁÌ·Ù· Û˘Ó¤ÂÈ·˜, ·ÏÏ¿ ÙÔ ∂ÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ Ú·ÁÌ·ÙÈο ÙÚÔ¯Ô¤‰Ë. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙˆÓ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÌÂÙ¿ ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Ù˘ ∞°∂Δ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Â›¯·Ó ·Úı› ·Ó·›ÙÈ· ÙÔ 2005 Î·È ÂÓÒ ¤ÚÂ ӷ Â·Ó·ÚÔÎËÚ˘¯ıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ

Ó· ·Ó·Ù˘¯ı› Ï‹Ú˜ ̤وÔ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛ·Ó ÙËÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÂÙ·ÈÚ›· ª∂§∫∞ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. Δ· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔÓ ·Ó¿‰Ô¯Ô ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· Â›Ó·È ¤Ó· ·ÎfiÌË ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÌfi‰ÈÔ. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ‰Â ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ÌÈ· Ï‹ÚË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ·ÊÔ‡ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙË ÂÚÁÔÏ·‚›· “ÛÎÔ‡·” Ô˘ ‰ÂÓ ÚÔÎËÚ‡¯ÙËÎÂ, ÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· Ù˘ ª∂§∫∞ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ, ÁÈ· ‰‡Ô ÌÂϤÙ˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û¯Â‰fiÓ Ù›ÔÙ· ̤۷ ÛÙÔ 2010. ∞ӷʤÚÔÌ·È ÙË Û˘Ó¤¯ÈÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔ ™ˆÚfi, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ú¿Î·Ì„Ë Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ΔÔ Û˘Ì¤Ú·ÛÌ· Â›Ó·È ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¯›· ȤÛÂȘ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ (·Ï·ÈfiÙÂÚ· ›¯Â ÛÙÔ¯ÔÔÈËı› Ô ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ™Ô˘ÊÏÈ¿˜, ÙÒÚ· ÁÈ·Ù› Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ Î. ƒ¤·˜, Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÚÔˆı‹ÛÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Â›Ó·È ÛÙÔ ·˘Úfi‚ÏËÙÔ;) ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ÙËÓ Ï‹ÚË Â˘ı‡ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ οÔÈˆÓ ÂÈÛÙÔÏÒÓ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜, ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·”. ¶ÚÈÓ ÙÚÂȘ Ë̤Ú˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙË ÓÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜ Û‡ÛÎÂ„Ë fiÔ˘ ÙÂÏÈο ·ÔÊ·Û›ÛıËΠӷ Á›ÓÔ˘Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ, ÒÛÙ ӷ ÍÂÌÏÔηÚÈÛı› ÙÔ ¤ÚÁÔ. ∞ÊÔ‡ Ë Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‰ÂÓ ·Ú·-

ÙËÚÂ›Ù·È ÌfiÓÔÓ ÛÙÔÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ Û‹Ú·ÁÁ·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· “™ÎÔ‡·” Û fiÏÔ ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‹‰Ë ηٷÛ΢·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì ‚·ÛÈÎfi ¤ÚÁÔ ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ Ë¯ÔÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÚfiÌÔ˘, ÒÛÙ ÔÈ ÂÚ›ÔÈÎÔÈ Ó· ··ÏÏ·ÁÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ΛÓËÛ˘ ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÔÈ ÙÔÈÎÔ› ÊÔÚ›˜ ˙ËÙÔ‡Ó Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi Î·È ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi Î.Î. ¢. ƒ¤· Î·È °. ª·ÁÎÚÈÒÙË. √È ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ˘ÈÔıÂÙ‹ıËÎ·Ó ÙÂÏÈο Â›Ó·È ÔÈ ÂÍ‹˜ : “¡· ·ÔÛÙ·Ï› ¿ÌÂÛ·, ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ÙÔ ÎÔÈÓfi ÀfiÌÓËÌ· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ Î·È Ó· ÂȉȈ¯ı› Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi Î·È ÙÔÓ ÀÊ˘Ô˘ÚÁfi Î. Î. ƒ¤· Î·È ª·ÁÎÚÈÒÙË Ì ·ÈÙ‹Ì·Ù·: ¡· ‰Ôı› ¿ÌÂÛ· χÛË ÛÙËÓ ÂÚÁÔÏ·‚›· ª∂§∫∞, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÍfi‰Ô˘ ÛÙÔÓ ·Ú·ÏÈ·Îfi Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜. ¡· ‰ËÌÔÚ·ÙËı› ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÚÁÔÏ·‚›·˜ ÛÎÔ‡· (∞/∫ §·Ú›Û˘ ̤¯ÚÈ °ÔÚ›ÙÛ·) Ì ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÂÙ·ÛÌ¿ÙˆÓ Ë¯ÔÚÔÛÙ·Û›·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¶£. ªÂÙ¿ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙË ÌÂϤÙË ·Ú¿Î·Ì„Ë ∞ÁÚÈ¿˜, Ó· ÂÈÛ¢Ûı› Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·fi Á‹Â‰Ô ∞ÁÚÈ¿˜ ̤¯ÚÈ ¯Â›Ì·ÚÚÔ μÚ‡¯ˆÓ· ÒÛÙ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ó· ‰ËÌÔÚ·ÙËı›”.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

18

KYPIAKH 1 AY°OY™TOY 2010

ƒ. ∑∏™∏

¶·Ú¤Ì‚·ÛË ÁÈ· ÂÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Î·È μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ∫·Ù¿ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙËÓ √ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ÙÔ˘ ™¯Â‰›Ô˘ ¡fiÌÔ˘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛË Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ “∂ÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÒÓ Î·È ˘Ô„ËÊ›ˆÓ Î·È ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·˘ÙÒÓ, ηٿ ÙȘ ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ Î·È ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ÂÎÏÔÁ¤˜”, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È μÔ˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË, ÛÙËÓ ·Ú¤Ì‚·Û‹ Ù˘, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙfiÓÈÛ ٷ ÂÍ‹˜: “∂ÎÏÔÁÈΤ˜ ‰·¿Ó˜, ÚÔ‚ÔÏ‹, ‰È·Ê‹ÌÈÛË, ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÈÌfiÙËÙ·, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ÂÈÎfiÓ·˜ Î·È ÂÈÊ¿ÓÂÈ·˜, ª¤Û· ∂ÓË̤ڈÛ˘, ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ô˘ ÙȘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó Î·È Ù· ÎfiÌÌ·Ù·. ŒÓ· ÔÏfiÎÏËÚÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û˘Ó¯Ҙ ÛÙËÓ ·Ú¤ÎÎÏÈÛË Î·È ÛÙËÓ ›ÂÛË, ÛÙÔÓ Â΂ȷÛÌfi ·ÎÔ‡ÛÙËΠ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ∫∫∂, ÌÔÚ› Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚˆı› ÂÂȉ‹ οÔÈÔÈ ı· ÊÔ‚ËıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜; ∂›Ó·È ¤Ó· ÊÈÏÔÛÔÊÈÎfi ÂÚÒÙËÌ·, ·ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤. ΔÔ Ï¤ˆ ÁÈ· ÙÔÓ ∞ÚÈÛÙÔÙ¤ÏË. ¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÌÔÚԇ̠̠·˘Ùfi ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÙÔÌÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ Ê¤ÚÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ì ηÙËÁÔÚËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ˆ˜ Ù›ÔÙ ÛÔ˘‰·›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈÙ¢¯ı› ¯ˆÚ›˜ ›ÛÙË, ¿ıÔ˜, ÂÈÏÈÎÚ›ÓÂÈ·, Û˘Ó·›ÓÂÛË Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ∏ ·Ú·ÔÏÈÙÈ΋, Ë ·Ú·ÊÈÏÔÏÔÁ›·, Ë ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ë ·‰È·Ê¿ÓÂÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë ·ÌÔÈ‚·›· Û¯¤ÛË Ô˘ ¤¯Ô˘Ì Ì ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ‹ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜. £¤Ïˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù· 1.000 ¢ÚÒ ‹ Ù· ÎÔ˘fiÓÈ· ‹ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ù¯ÓÈο ÌÈÎÚ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ ϤÌÂ. ∂›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ¤‰ˆÛÂ Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ Ô˘ ‰È¿‚·Û· ÛÙ· ¶Ú·ÎÙÈο Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ·˘Ùfi Ô˘ ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ Ë ∫˘‚¤ÚÓËÛË, ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜, ÙËÓ ¤ÌÓ¢ÛË, ÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi, ÙÔ Ó· ˘ËÚÂÙ‹Ûˆ ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË, ÙȘ ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜, fiÏË ÙË ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Ù˘ Ú¿ÛÈÓ˘ Î·È ‚ÈÒÛÈÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘. £¤Ïˆ Ó· Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ, ·ÚÈ ÀÔ˘ÚÁ¤, ÁÈ·Ù› Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ÓfiÌÔ Ê¤ÚÓÂÙ ÌÈ· ÙÚÔÔÔ›ËÛË Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÔÈ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÓÙfiÙËÙ· ÓËÛȈÙÈ΋, ÔÓÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ó· ÂÎÊÚ·ÛÙÔ‡Ó ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ŸÌˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÓÂÒÙÂÚ·, ‰ËÏ·‰‹ fiÙÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÂÎÌËÚ›ˆÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‰‹ÌˆÓ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ô ÓÔ̿گ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÌfiÏȘ Û ¯ıÂÛÈÓfi „‹ÊÈÛÌ· ˙ËÙÔ‡Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÎÚÔÛÒËÛË ÛÙÔ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ıÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Â›Ó·È ÛÙË ‰È΋ Û·˜ ¢¯¤ÚÂÈ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÛÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ·Ó·ÏÔÁÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ÔÌ‹˜ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË. ŸÌˆ˜, ÂÂȉ‹ ÂÌ›˜ ÛÙÔ ¶∞.™√.∫. ϤÌ ÚÒÙ· Ô ÔÏ›Ù˘ Î·È ÂÂȉ‹ Ë ‰È·‚ԇϢÛË Î·È Ô ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ Â›Ó·È ÛÙÔ DNA Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ Ì·˜, Â¿Ó Á›ÓÂÙ·È ÓÔÌÈο, -ÔÏÈÙÈο ͤڈ fiÙÈ ¤¯ÂÙ ÙË ‚Ô‡ÏËÛË- Ó· ‰Ôı› ·˘Ù‹ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û ¤Ó· ÓËÛȈÙÈÎfi Û‡ÌÏÂÁÌ· Ô˘ ÙÔ˘ ‰›ÓÂÙ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙ› Ë ÓËÛȈÙÈÎfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ÙÔ˘ ̤۷ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Î·È ÙÔ ¯ÚfiÓÔ, ÁÈ·Ù› Ù· ËÌ›ÌÂÙÚ· ÁÈ· ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓË ·Í›·”.

™Â ÔÛÔÛÙfi 25% ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿, ÂÓÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ÂȉڿÛÂȘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘

¡ÔÛÔÎÔÌ›Ô: A˘ÍË̤ӷ Ù· „˘¯È·ÙÚÈο ÂÚÈÛÙ·ÙÈο

·Ù¿ 25% ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÙÔ ÚÒÙÔ ÂÙ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010 Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÂÚ˘ÛÈÓfi ÔÈ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔÈ ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘, ηıÒ˜ Î·È Ë ·ÚÔ¯‹ „˘¯È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ Û Ôϛ٘. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Â›Ó·È Ë Î‡ÚÈ· ·ÈÙ›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ¿Á¯Ô˜, ηٿıÏÈ„Ë Î·È Ó¢ÚÒÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “Ó›ÁÔÓÙ·È” ÛÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜. √È ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ „˘¯ˆÙÈο ·ÛıÂÓ›˜ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. §fiÁˆ Ù˘ ÎÚ›Û˘ fï˜ ‰˘Û¯ÂÚ·›ÓÂÙ·È Î·È ÙÔ Û˘ÁÁÂÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ „˘¯ÈÎÒ˜ ¿Û¯ÔÓÙ· Ó· ÙÔÓ ÂÚÈı¿Ï„ÂÈ ÈηÓÔÔÈËÙÈο. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ¯ÂÈÚÔÙÂÚ‡ÂÈ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ÔÏÈÙÒÓ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó fiÙÈ ¯¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘˜. ™Â ¤Ó· Ù¤ÙÔÈÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ fiÛÔ Â‡ÎÔÏÔ Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÂÈ Î·Ï‹ Ë „˘¯È΋ ÙÔ˘˜ ˘Á›·; ƒÂÔÚÙ¿˙:

ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™ √ ·ÓÙ›ÎÙ˘Ô˜ Ù˘ Â›‰Ú·Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ Î·ıÚÂÊÙ›˙ÂÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘, fiÔ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋, ÂÓÒ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÂÊËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó Î·ÓÔÓÈο „˘¯›·ÙÚÔÈ. ΔËÓ ··ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·, ÙËÓ ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ ·Á·Ó¿ÎÙËÛË Ô˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÏfiÁˆ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, ÙËÓ ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ó Ì ÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÙÚfiÔ ÔÈ „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‹ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚·ıÌfi. ∂›Û˘ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ¿ÌÂÛˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Î·È ·Ó·ÁÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó “ıËÏÈ¿” Ô‰ËÁÒÓÙ·˜ Û ʷÈÓfiÌÂÓ· ηٿıÏȄ˘, ÎÚ›Û˘ ¿Á¯Ô˘˜. ™ÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï›ÁÔÈ ÔÈ Û˘ÌÔϛ٘ Ô˘ ηٷʇÁÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‰Â¯ÙÔ‡Ó ÌÈ· „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙfiÓˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÁÈ·ÙÚÔ‡˜. Δ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÛÙÔȯ›· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙȘ „˘¯È·ÙÚÈΤ˜ ‰Ô̤˜ ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” ̤۷ ÛÙÔ 2010, ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› Û ۯ¤ÛË Ì ¤Ú˘ÛÈ Î·Ù¿ 25%. °È·Ù› fï˜ Ô‰ËÁԇ̷ÛÙ Û ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË; ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘; “∏ ηϋ Ê˘ÛÈ΋ ˘Á›· ÔÚ›˙ÂÙ·È Â‡ÎÔÏ·, ·ÏÏ¿ ÙÈ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ ηϋ „˘¯È΋ ˘Á›·; ™›ÁÔ˘Ú· Ë ‡·ÚÍË ÛÙ·ıÂÚ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ʛψÓ, „˘¯·ÁˆÁ›·˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈο ·Ô‰ÂÎÙ‹˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Â·Ú΋ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· ηϋ˜ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜, Ô˘ fï˜ οÔȘ ıˆڋÛÂȘ ÔÏÈÙÈÎÔ-ÊÈÏÔÛÔÊÈΤ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ù· ·ÌÊÈÛ‚ËÙ‹ÛÔ˘Ó” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ∂ÈÌÂÏËÙ‹˜ ∞’ Ù˘ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ∫ÏÈÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÛÚ·‰¿Î˘.°È· Ó· ÚÔÛı¤ÛÂÈ fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÔÚÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ÀÁ›·˜ Ë Ô˘Û›· Ù˘ „˘¯È΋˜ ˘Á›·˜ ÔÚ›˙ÂÙ·È ˆ˜ “Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÈÓÔ˘ “›ӷȔ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, Ì ÙÔ Ì¤ÁÈÛÙÔ Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ Â˘Ù˘¯›·˜ ÁÈ· ÙÔ Î·ı¤Ó· ¯ˆÚÈÛÙ¿. ∞ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙÔÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÚfiÏÔ, ·ÏÏ¿ Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Î·È ÚÔÛÔÚÈÛÌfi˜ Â˘Ù˘¯›·˜ ·fi ·˘ÙfiÓ”.

∏ Â›‰Ú·ÛË Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ™ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ fï˜ Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÂÚ›Ô˘ Î·È ÏfiÁˆ ÙˆÓ ¤ÎÙ·ÎÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ Ô ÔÏ›Ù˘ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi ÌfiÓÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Ó· ÌËÓ ÓÈÒıÂÈ ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘. “∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ¤ÓÙÔÓ˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÎÚ›Û˘, Ô ÔÏ›Ù˘ ‰ÂÓ ‚ÈÒÓÂÈ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ¿ ÙÔ˘, Ô‡Ù ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ÙËÓ ··Ú·›ÙËÙË ÁÈ· ÙËÓ „˘¯È΋ ÙÔ˘ ÔÌÔÈfiÛÙ·ÛË, „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ¢ÂÍ›·, Û˘ÓÂÒ˜ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ¯·ÌËÏ‹ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·Î‹ „˘¯È΋ ˘Á›·. ∏ ÔÈfiÙËÙ· ˙ˆ‹˜ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹, fiÙ·Ó fiϘ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı› Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ‹, fiÙ·Ó ÌfiÓÔ Ï›Á˜ ·Ó¿ÁΘ ¤¯Ô˘Ó Î·Ï˘Êı›. ™ÙȘ “·Ó¿ÁΘ” Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÙÔÌ›˜ fiˆ˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·, ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ı¤ÛË, ·˘ÙÔÂÎÙ›ÌËÛË, ÛÙÔÚÁ‹, ·Á¿Ë, ·ÛÊ¿ÏÂÈ·, ‰È·ÛΤ‰·ÛË, ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ·, ÙÚÔÊ‹, ‡ÓÔ˜, ·ÔÊ˘Á‹ fiÓÔ˘, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Î·È ¿ÏÏÔÈ ·Ú¿ÌÂÙÚÔÈ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÂ›Ù·È Û ÂÚÈfi‰Ô˘˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜

ÎÚ›Û˘, ÔfiÙÂ Î·È ÌÂÈÒÓÂÙ·È Ë ÚÔÛˆÈ΋ ¢ÂÍ›· Î·È Ë ÈηÓÔÔ›ËÛË ·fi ÙË ˙ˆ‹. ∏ Â›ÙˆÛË Ù˘ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜ Û ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜, Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈÎÔ‡˜, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎÔ‡˜ ÙÔÌ›˜ ‰›ÓÂÈ ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ Ù˘¯‹ Ù˘ „˘¯È΋˜ ·Ûı¤ÓÂÈ·˜” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô Î. ∞ÛÚ·‰¿Î˘. ∏ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓˆÓ ÛÙËÓ æ˘¯È·ÙÚÈ΋ ∫ÏÈÓÈ΋ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÙÔ Ê˘ÛÈÎfi Â·ÎfiÏÔ˘ıÔ Ù˘ fiÏ˘ ηٿÛÙ·Û˘. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ∞ÛÚ·‰¿Î˘ “∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ˆ˜ ÛÙÚÂÛÔÁfiÓÔ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› Û˘Óı‹Î˜ ·Ó·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Û ·ÙÔÌÈÎfi, ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Â›‰Ô. ∞ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ·˘Í¿ÓÂÙ·È ÙÔ ¿Á¯Ô˜ Î·È Ë „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ ÙÚˆÛÈÌfiÙËÙ· ‹‰Ë ¢·›ÛıËÙˆÓ Î·È Â˘¿ÏˆÙˆÓ Û ÛÙÚÂÛÔÁfiÓ· ÂÚÂı›ÛÌ·Ù· ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ, Ô˘ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó ÙÔÓ „˘¯È·ÙÚÈÎfi ÏËı˘ÛÌfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜. ŒÙÛÈ ‰È·ÚÎÔ‡ÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ (2010) ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÌÈ· ·‡ÍËÛË Û ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 25% ÙˆÓ ¯ÚËÛÙÒÓ „˘¯È·ÙÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘Á›·˜, ÙfiÛÔ Û Â›Â‰Ô ÂÂÈÁfiÓÙˆÓ ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ∂ÂÈÁfiÓÙˆÓ ¶ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Ì·˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ ¢È·Û˘Ó‰ÂÙÈ΋˜ æ˘¯È·ÙÚÈ΋˜ Ì ÙȘ ÏÔÈ¤˜ ÎÏÈÓÈΤ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ, ÂÓÒ ‰È·ÈÛÙÒÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ÓÔÛËÏ¢ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ÎÏÈÓÈ΋ Ì·˜, Ì ̤ÛÔ fiÚÔ ÓÔÛËÏ›·˜ ÙÔ˘˜ ÙȘ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜. √È ÓÔÛËÏ¢fiÌÂÓÔÈ ·˘Í‹ıËÎ·Ó Î·Ù¿ 25%”. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ ÔÈ ¯ÚfiÓÈÔÈ „˘¯ˆÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›·˜, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙËÓ Î‡ÚÈ· ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ „˘¯È·ÙÚÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡, Ô˘ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂Í ÔÚÈÛÌÔ‡, ˆ˜ ¯ÚfiÓÈÔÈ „˘¯ˆÙÈÎÔ›, ÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÂΛÓÔÈ ÔÈ „˘¯Èο ¿ÚÚˆÛÙÔÈ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó ‰‡Ô ÎÚÈÙ‹ÚÈ·: ∂ΛÓÔ Ù˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ÓÔÛÔ‡Ó ·fi Û¯È˙ÔÊÚÂÓÈΤ˜ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈΤ˜ ‰È·Ù·Ú·¯¤˜ Î·È ÂΛÓÔ Ù˘ ÂÍ¿ÚÙËÛ˘ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹ ÙËÓ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋ ¶ÚfiÓÔÈ·. √È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ËÏÈΛ·˜ „˘¯ˆÙÈο ¿ÚÚˆÛÙÔÈ Ô˘ ϤÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÛÙÂÚËı›, ÏfiÁˆ Î·È Ê˘ÛÈ΋˜ ÂÈÏÔÁ‹˜, ÙÔ ÛÙÂÓfi ÔÈÎÂ›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔ˘˜ ÓÂfiÙÂÚÔ˘˜ „˘¯Èο ·ÚÚÒÛÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ˘ÏÈο Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ ÂÓ

˙ˆ‹ ÔÈΛԢ˜ ÙÔ˘˜. ∂›Ó·È ‡ÏÔÁÔ fiÙÈ Î·È ÔÈ ÓÂfiÙÂÚÔÈ „˘¯ˆÙÈÎÔ› ·ÛıÂÓ›˜, ·ÊÔ‡ ˆ˜ ÂÎ Ù˘ „‡¯ˆÛ‹˜ ÙÔ˘˜ Â›Ó·È ·Ó›Î·ÓÔÈ ÚÔ˜ “ÌË ÚÔÛÙ·ÙÂ˘Ì¤ÓË Ù˘È΋ ÂÚÁ·Û›·” ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ·˘ÙÔ› ÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË”.

∏ ·ÚÔ¯‹ ÊÚÔÓÙ›‰·˜ ∞fi ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÚ›ı·Ï„Ë ÙˆÓ „˘¯ÈÎÒ˜ ·Û¯fiÓÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ÂËÚ¿˙ÔÓÙ·È ÙfiÛÔ ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Û‡ÓÔÏÔ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜. ∏ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ·‰˘Ó·Ì›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È ÙfiÛÔ Û ·‰˘Ó·Ì›· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ ·ÙfiÌˆÓ ·˘ÙÒÓ ·fi ÙȘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜ fiÛÔ Î·È Û ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔÓÔÈ·ÎÒÓ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ. √ Î. ∞ÛÚ·‰¿Î˘ ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ „˘¯È·ÙÚÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙȘ ·ÚÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ›̷ÛÙ Û ı¤ÛË Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘ÌÂ, ηıÒ˜ Î·È ·fi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ·˘ÙÒÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÁÈ· ÙÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙˆÓ „˘¯Èο ÓÔÛÔ‡ÓÙˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ·ÎfiÌ· Û‹ÌÂÚ· ηٷÁÚ·ÊfiÌÂÓÔ˘ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ “ÛÙ›ÁÌ·ÙÔ˜” Â›Ó·È ÂÈÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔÈ ‰È¿ ‚›Ô˘ Î·È Ì ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÛÊ·ÈÚÈο Ù˘ ‡·Ú͢ ÙˆÓ ·ÚÚÒÛÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ÌÔÚʤ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘, fiˆ˜ ¢ıÚ·˘ÛÙfiÙËÙ· Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·Ó·Û‡ÓıÂÛË ÙÔ˘ ˙‡ÁÔ˘˜ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜, ·‡ÍËÛË Ù˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·ÔÌfiÓˆÛ˘, ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ·ÁÎÔÛÌÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË, ÌÂÈÒÓÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈο ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË, ˘ÏÈ΋ Î·È Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ ÚfiÛ‚·Û‹ ÙÔ˘˜ Û fiÚÔ˘˜ Î·È ÙȘ ¢ηÈڛ˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ‰È·ı¤ÛÈÌÔ˘˜ fiÚÔ˘˜. ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È Ó· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ “ÂÎÊÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·ÙÔ˜” ÙˆÓ ÔÈΛˆÓ ÚÔ˜ Ù· „˘¯Èο ¿Û¯ÔÓÙ· ̤ÏË ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋˜ ÂÌÏÔ΋˜ Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ „˘¯Èο ÌÂÈÔÓÂÎÙÔ‡ÓÙ˜ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÙÔ˘˜, ·Ú¿ÌÂÙÚÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·ÚÓËÙÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ÚfiÁÓˆÛË ÛÙË ÌÂÙ¤ÂÈÙ· ÂͤÏÈÍË Î·È ÔÚ›· Û˘Ìو̷ÙÔÏÔÁ›·˜ ÙˆÓ „˘¯Èο ·Û¯fiÓÙˆÓ Û˘ÁÁÂÓÒÓ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ·Ó·ÁηÛÙÈο Ù· ÚÔÓÔȷο ÂȉfiÌ·Ù· Î·È ÏÔÈ¤˜ ·ÚÔ¯¤˜ Ù˘ ÔÏÈÙ›·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ¢·›ÛıËÙ˜ ÎÔÈÓˆÓÈο ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È.

ΔÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ «∫ÈÔϽ‰Ë˜» ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Âͤ‰ˆÛ ÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ ªÂÙ¿ÏÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ∫ÈÔϽ‰Ë˜, fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∏ ‰È‡ı˘ÓÛË ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ∫π√§∂´¢∏™ ÚÔ¯ÒÚËÛ (¯Ù˜) Û Ú¿ÍÂȘ Ô˘ Ì·˜ ı˘Ì›˙Ô˘Ó ÙȘ Ì·‡Ú˜ ÛÂÏ›‰Â˜ Ù˘ Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÈÛÙÔÚ›·˜, ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ ¯Ô‡ÓÙ·˜, Ô˘ ηٿÚÁËÛ ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚ›· Î·È ÙË ‰ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ΔfiÛÔ ·Ï¿, ÂÊ¿ÚÌÔÛ ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÁÈ· 3 ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ Û˘Ó·›ÓÂÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, Ô˘ ÛÙËÓ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘˜, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÙȘ ηÓÔÓÈΤ˜ ¿‰ÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Ï‹ÚË ÂÍ·ıÏ›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÍfiÓÙˆÛË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›· Î·È ÂÍ·Ó·ÁηÛÙÈΤ˜ ¿‰ÂȘ ¿Ó¢ ·Ô‰Ô¯ÒÓ. ™ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ¿¯Ô˘˜ ÙÔ˘˜ ( ∂.∂., ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË , Ù· ÎfiÌÌ·Ù· ÙÔ˘ Â˘ÚˆÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˘, ÙËÓ ÍÂÔ˘ÏË̤ÓË ËÁÂÛ›· Ù˘ °.™.∂.∂. Î·È ÙÔ˘ ∂.∫. μfiÏÔ˘ Ô˘ ÂÈÎÚÔÙÔ‡Ó Ì ÙË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ “Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ”) Ô˘ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÚÒÓÔ˘Ó Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó fiÛÔ ÌÔÚÔ‡Ó ÈÔ ÊÙËÓ‹ ÂÚÁ·ÙÈ΋ ‰‡Ó·ÌË Î·È Ó· “ÎϤ„Ô˘Ó” ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì ÂÌ›˜. ∏ ·¿ÓÙËÛË Ô˘ ı· ‰Ôı› ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· ı· Â›Ó·È Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˜ ·ÁÒÓ·˜, ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜ ·fi ÙÔ Ù·ÍÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎfi ΛÓËÌ· , ̤¯ÚÈ Ó· ·Ó·ÙÚ¤„Ô˘Ì ÙË ‚¿Ú‚·ÚË Â›ıÂÛË Ô˘ ‰Â¯fiÌ·ÛÙÂ, Û˘ÛÂÈڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔ ™˘Ó‰ÈοÙÔ Î·È ÙËÓ ∂ÚÁÔÛÙ·Ûȷ΋ ∂ÈÙÚÔ‹”.

«¢ÈÏÔÂÓȤ˜» ÛÙËÓ Ï·Ù›· ¡Â¿ÔÏ˘ ™ÙËÓ Ï·Ù›· ¡Â·fiψ˜ Û‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 21.00 ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û˘Ó·˘Ï›· ·fi ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· “¢ÈÏÔÂÓȤ˜” fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ªÂÛÔÁÂȷ΋˜ ¶fiÏ˘ ÙÔ˘ ∫·ÏÏÈÙ¯ÓÈÎÔ‡ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡-¢Ë.¶Â.£Â. ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘. √È Û˘Óı¤ÛÂȘ ÂÚÌËÓ‡ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ˘˜: ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °Î·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘ Ì¿ÛÔ, ™ˆÙ‹Ú˘ ƒ¿Ù˘ Δ‡Ì·Ó·-∫ÚÔ˘ÛÙ¿, ∫ÒÛÙ·˜ ∑¿Ú·˜ ¶Ï‹ÎÙÚ·, ¡›ÎÔ˜ ∞ÏÂ͛Ԣ ∫Èı¿Ú·-ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ °Î·ÏÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∑ˆ‹ Δ˙·Ï·‚Ú¤Ù· Î·È £ˆÌ¿˜ ™ÎÔÙ›‰·˜ ΔÚ·ÁÔ‡‰È, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™Ù·ÌÔ‡Ï˘ ªÔ˘˙Ô‡ÎÈ Î·È Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË. ΔȘ “¢ÈÏÔÂÓȤ˜” ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ Ë ·Á¿Ë Î·È Ô Û‚·ÛÌfi˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÂÏÏËÓÈÎfi ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÔÏ˘Ô›ÎÈÏÔ ÚÂÂÚÙfiÚÈÔ (Ï·˚ο, ÚÂÌ¤ÙÈη, ¤ÓÙ¯ӷ, ÚÂÙÚfi) Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÛÔÏ›ÛÙ˜ Î·È ÂÚÌËÓÂ˘Ù¤˜ Ù˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋˜ Ì·˜ ÌÔ˘ÛÈ΋˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ “ªÔ˘ÛÈ΋ ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Ù˘ fiÏ˘” Â›Ó·È ÂχıÂÚË.


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

19

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

“∞Ó¤ÊÈÎÙË” ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘

™ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË ÚÔÛʇÁÔ˘Ó Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÂȈ̤ÓÔ ÚÈÌ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ‹‰Ë Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·ÓÙȉÚÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50% Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· “ÂÌ·ÈÁÌfi” ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÔ ÔÛfi ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÈÎfiÙÂÙ·È, ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÙ› ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘˜ Û Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎfi ΢ڛˆ˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ·Ó¤ÊÈÎÙË ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ë ¤ÓÙ·Í‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, Ù· ÔÔ›· ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÁÈ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì ηıÔÚÈṲ̂ӷ ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ·.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

μ∞°°∂§∏™ ∫∞ƒ∞ª∞¡∏™ karamanis@e-thessalia.gr

ΔË ‰ÈηÛÙÈ΋ Ô‰fi Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ‹‰Ë ·ÚÎÂÙÔ› Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‰Ú¿Û˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ηıÂÛÙÒ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ì›ˆÛ˘ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. ∏ ŒÓˆÛË ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ (∂¡∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Û¯ÂÙÈ΋˜ ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ŒÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ (¶∂¡∞), ηÏ› ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ó·ıˆÚËÌ¤ÓˆÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ, Ì Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÔÛÔÛÙÔ‡ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÛÙÔ 50%. √È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·ÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙȘ Ӥ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÙËÓ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛË fiÙÈ ‰ÂÓ ÂÁηٷÏ›Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ¿ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Ì›ˆÛË ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Ó¤·, ·Ó·ıˆÚË̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó ÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË ÌÔÚÈÔ‰fiÙËÛË Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Ù˘ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ÙÔ˘˜ ÂˆÓ˘Ì›·˜ ˆ˜ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ·Ú¯È΋˜ Î·È fi¯È Ù˘ ·Ó·ıˆÚË̤Ó˘ Ó¤·˜ ۇ̂·Û˘, ̤ۈ Ù˘ ÚÔÛÊ˘Á‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÙÔ˘˜ ÂÌ·›˙ÂÈ, ηıÒ˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÛÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹

√ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¡¤ˆÓ ∞ÁÚÔÙÒÓ (∂¡∞) ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ƒÔ‡ÛÛ·˜

ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Î·È ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ¯ˆÚ›˜ ÙË Ì›ˆÛË Û ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%, fiˆ˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ۯÂÙÈο ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. √È Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡, Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ Î·Ï‡ÙÔÓÙ·È ·fi ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ ÂȉfiÙËÛ˘ Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÛÙÔ ÌÈÛfi. “∞ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ì ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÚÈÌ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›Î. ƒÔ‡ÛÛ·˜ “‰ÈfiÙÈ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÌË Ï¿‚ÂÈ ˘fi„Ë Ù˘ ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙȘ Ôԛ˜ ˘¤ÁÚ·„·Ó 2.500 Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Û ÔÏfiÎÏËÚË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ™Â ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ, ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ¤ÎÚÈÓÂ Î·È ¤ıÂÛ Û Ï‹ÚË ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. √È ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ¿ÏÏË ÂÈÏÔÁ‹ ·fi ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË. ¶ÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ Î·ÏÔ‡ÓÙ·È ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ fiÏÔÈ ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ ÚÈÌ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Ó¤·, ·Ó·ıˆ-

ÚË̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È, ÎÔÓÙÔÏÔÁ›˜, Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ó Ó· ηÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È Ó· ·Ú¿ÁÔ˘Ó Ì ÏÈÁfiÙÂÚ· ¯Ú‹Ì·Ù·, ˘ÔÁÚ¿ÊÔÓÙ·˜ Ù· Û¯¤‰È· ‰Ú¿Û˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ. ∂Ì›˜ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ì·˜ ˆ˜ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·˜ ·fiÏ˘Ù· Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶∂¡∞, ηÏԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó ÙË Ó¤·, ·Ó·ıˆÚË̤ÓË Û‡Ì‚·ÛË, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌË ¯¿ÛÔ˘Ó Ù· ÌfiÚÈ· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÂˆÓ˘Ì›· ˆ˜ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, ˙ËÙԇ̠·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Ó· ·Ó·ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ¤ÁÁÚ·ÊÔ, Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙÔ˘˜, fiÙÈ ‰ÂÓ ·Ú·ÈÙÔ‡ÓÙ·È ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒÌ·Ùfi˜ ÙÔ˘˜ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙÔ ·Î¤Ú·ÈÔ. Δ· ¯Ú‹Ì·Ù· ı· Ù· ÂÍ·ÛÊ·Ï›ÛÔ˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ¢ÈηÈÔÛ‡Ó˘, ı· Ù· Ï¿‚Ô˘Ó Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ¢ÈηÛÙËÚ›ˆÓ. £¤ÛË Ù˘ ¶∂¡∞ Î·È Î·Ù’ Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ù˘ ∂¡∞ Â›Ó·È fiÙÈ ‚·ÛÈÎfi ÓÔÌÈÎfi ¤ÚÂÈÛÌ· ¤¯Ô˘Ó ÔÈ 2.500 ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙȘ ·Ú¯ÈΤ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ì ÙÔ ·ÏÈfi ηıÂÛÙÒ˜ Î·È fi¯È Ì ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô ÈÛ¯‡ÔÓ. ∏ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ó· ·ÓÙÈÏËÊı› fiÙÈ ˆ˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ‰ÂÓ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ ÙÔ ÚÈÌ, οı ¿ÏÏÔ. ª·˜ ÂӉȷʤÚÂÈ Ë ÎÔÚÔ˚‰›·, ÙËÓ ÔÔ›· ‚ÈÒÓÔ˘Ì ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ Î·È Î·Ïԇ̷ÛÙ Ì ÙËÓ ÚÔÛÊ˘Á‹ Ì·˜ ÛÙË ¢ÈηÈÔÛ‡ÓË Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘ÌÂ. ∞Í›˙ÂÈ, ÂÎÙÈÌÒ, Ó· ÙÔÓÈÛÙ› fiÙÈ ÂÌ›˜ ˆ˜

¶∂¡∞ ‹Ì·ÛÙ·Ó ÔÈ ÚÒÙÔÈ Ô˘ ÂÎÊÚ¿Û·Ì ÙË ı¤ÛË Ì·˜, ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÔÔ›·˜ ÙÔ ÚÈÌ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔ Î˘Ú›·Ú¯Ô. ¢ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÌÂ, fï˜, Ó· ‰Â¯Ùԇ̠fiÙÈ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ¤Î·Ó·Ó ¤ÍÔ‰· ÁÈ· Ó· ηχ„Ô˘Ó ÙË ‰·¿ÓË Ù˘ ÚÒÙ˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· ‰ÂÛ̇ÙËÎ·Ó ÁÈ· ‰¤Î· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Í·ÊÓÈο Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ ÙȘ ‹‰Ë ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ó· ÙȘ ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ó Ì Ì›ˆÛË Ù˘ ÂȉfiÙËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, ÙÔ˘ ÚÈÌ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË ÙÔ˘˜ ÂÁηٿÛÙ·ÛË, ÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘ 50%. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· Ù· ÔÔ›· ›¯·Ó ÚÔ¸ÔÏÔÁ›ÛÂÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ, ÁÂÁÔÓfi˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ÔÊ›ÏÂÈ Ó· Ï¿‚ÂÈ ÛÔ‚·Ú¿ ˘fi„Ë Ù˘ Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ӕ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜.

“∞Ó¤ÊÈÎÙÔ” ΔËÓ ¤ÓÙÔÓË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÁÚÔÙÒÓ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÚÔηÏ› Ë ÂÍ·›ÚÂÛ‹ ÙÔ˘˜ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·fi ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ Ó¤Â˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ηıÈÛÙÔ‡Ó ·Ó¤ÊÈÎÙË ÙËÓ ¤ÓÙ·-

ÍË ÙˆÓ ‰ÈηÈÔ‡¯ˆÓ Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙ· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘, ÏfiÁˆ ÙÔÈÎÒÓ Î·È ÏËı˘ÛÌÈ·ÎÒÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ. “ŒÙÛÈ fiˆ˜ ¤ÁÈÓÂ Ô Î·ıÔÚÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù¿ÚÙÈÛË ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ӕ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂¡∞ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ¡›Î. ƒÔ‡ÛÛ·˜ “Â›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, fiˆ˜ Î·È Û ÔÏfiÎÏËÚË Û¯Â‰fiÓ ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ∂ÏÏ¿‰·. ™Ù· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔÓ ÔÈ Û˘Ó¿‰ÂÏÊÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Ó Î·È ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙÔ˘ μÔÚ›Ԣ ΢ڛˆ˜ ∞ÈÁ·›Ô˘, Ù· ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙȘ ÌÔÓ·‰ÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ÏËÚÔ‡Ó Ù· ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· fiˆ˜ ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi Ù· Û¯¤‰È· ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ Î·È ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔʛ̈Ó. √ ¡ÔÌfi˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰ÂÓ ÏËÚÔ› Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÏËı˘ÛÌȷο ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Î·È ÔÈ ‰ÈηÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ Ù›ıÂÓÙ·È ÂÎÙfi˜. ∂›Ó·È ·Ó¤ÊÈÎÙË, ÏÔÈfiÓ, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜” ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ¡›Î. ƒÔ‡ÛÛ·˜.

∞‡Ú· ...∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë! À¶∞ƒÃ√À¡ ÔÏϤ˜ ÌÔÚ-

ʤ˜ ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈÎÔ‡ Ë ÂÍ‹˜ Ì›·: ŸÙ·Ó ÙÔ ÚÔÛÊÂÚfiÌÂÓÔ ÚÔ˚fiÓ Û „˘¯·ÁˆÁ› Î·È Û ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ. ∫·È Ù¤ÙÔȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·˜ Î·È ÙÒÚ·, ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ, Ô˘ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂȘ Ó· ·Ú·Û˘Úı›˜ ·’ ÙÔ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi “ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ”! “∞‡Ú· ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ ÛÙËÓ ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·”, ‰È¿‚·Û· ÛÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈΤ˜ ÛÂÏ›‰Â˜. ∞˘Ùfi˜ Ô §È¿˘ ÙÂÏÈο ËÛ˘¯·ÛÌfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ. ªÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ·˘Á·Ï¤· ·Ô˘Û›· ÙÔ˘ ÙËÓ “∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi” ÙÔ˘, ‚¿ÏıËΠӷ οÓÂÈ ÙÔ °·Ù˙ÂÒÙÈÎÔ ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ ÙÔ˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÎÈ ·’ ÙÔÓ “ªÂÁ¿ÏÔ ÕË-°ÈÒÚÁË! ∫·È ·ÔÊ¿ÛÈÛ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ ÙȘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂Ó˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ó Î·È Ë ÚÂÌȤڷ ÙÔ˘˜ Ì “£¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ” ‰ÂÓ ı· ˆ fiÙÈ Ì ÙÚ·‚Ô‡ÛÂ. ª¿ÏÈÛÙ·, ‡ÛÙÂÚ· ÎÈ ·’ ÙÔ ¿ÚıÚÔ ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ª·Ú›ÓÔ˘, Ì ٛÙÏÔ “ŒıÓÔ˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ˉˆÓ”, ÛÙÔ “μ‹Ì·” Ù˘ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ∫˘Úȷ΋˜, ›· Ó· ÌËÓ ¿ˆ. ∫·È ‹Á·. Ÿˆ˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÚıÚÔÁÚ¿ÊÔ˜, Ô ‹Úˆ·˜ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ” “¤¯ÂÈ ·Ó·‰Âȯı› Û ÚfiÙ˘Ô ÙˆÓ ÓÂÔÂÏÏ‹ÓˆÓ”. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÌÈÛ‹ ·Ï‹ıÂÈ·. ∏ ¿ÏÏË ÌÈÛ‹ Â›Ó·È fiÙÈ ÙÔ ÚfiÙ˘fi ÙÔ˘ Â›Ó·È Ì¿ÏÏÔÓ ÚÔ˜ ·ÔÊ˘Á‹Ó. ∏ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û‹ÌÂÚ· ‚ÚÈÛÈ¿ Â›Ó·È Ó· Û Ô‡Ó ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ∞ÏÏ¿ ÎÈ fiÙ·Ó ·˘Ùfi˜, Ô Î·ÎÔÌÔ‡ÙÛÔ˘ÓÔ˜ ηÌÔ‡Ú˘, Ì ÙËÓ ÔÓËÚÈ¿ Î·È Ù· ÎfiÏ· ÙÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Û·Ó ÚfiÙ˘Ô...ÂÌÓ¤ÂÈ ÌfiÓÔ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜! √È ÈÙÛÈÚÈο‰Â˜ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ Ì·Û¿ÓÂ. √ ˙ˆÓÙ·Ófi˜ ‰È¿ÏÔÁÔ˜ Ì ٷ ·È‰È¿ ·’ ÙË ÌÈ· Î·È Ì ÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë ·’ ÙËÓ ¿ÏÏË (Ô ª¿Î˘ ÿÚÌ·˜ Ì ÙËÓ ÎfiÚË ÙÔ˘ ›Ûˆ ·’ ÙÔÓ ÌÂÚÓÙ¤) ‹Ù·Ó ÌÈ· ¤ÎÏËÍË ·ÔÏ·˘ÛÙÈ΋: “¶ÚfiÛÂÍ ηڷÁÎÈfi˙Ë, ÌËÓ ÙË Ê¿˜, Â›Ó·È ÌÂÙ·ÏÏ·Á̤ÓË”! ÙÔ˘ ÊÒÓ·˙·Ó ÔÌ·‰Èο, fiÙ·Ó ÙÔ˘ ’‰ÈÓÂ Ô ¶·Û¿˜ ÁÈ· ÎÔÏ·ÙÛÈfi ÌÈ· ¯·Ï·Ṳ̂ÓË ÎÔÓÛ¤Ú‚·... √ ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ “£Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ”, ·›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÈÎËÁfiÚÔ, ÙÔ ÁÈ·ÙÚfi, ÙÔ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ ÎÈ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÓÂÔÂÏÏËÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘, ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ù›ÔÙ’ ¿ÏÏÔ ·Ú¿ Ó· ÎÚ¿˙ÂÈ Î·È Ó· Û·ÙÈÚ›˙ÂÈ Ù· Ê·ÈÓfiÌÂÓ·, ·˘ÙÔÛ·Úη˙fiÌÂÓÔ˜ ÎÈ Ô ›‰ÈÔ˜. ªÂ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ fiÙÈ Ô ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, Û·Ó ÂÎÊÚ·ÛÙ‹˜ ÙÔ˘ ¿ÓÙ· ÂÍ··ÙË̤ÓÔ˘ ÎÈ ·Ó˘ÂÚ¿ÛÈÛÙÔ˘ Ï·Ô‡, ÔÙ¤ ‰ÂÓ ı· ëÊÙ·Ó ÛÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ Ù‡ˆÓ Ô˘ ˘Ô‰‡ÂÙ·È Î·È ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ. √ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘, ·Ó Û‹ÌÂÚ· ¤·È˙ .¯. ÙÔÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹, ÙÔ Ôχ - Ôχ Ó· ‰ÈfiÚÈ˙ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ÛÙË μÔ˘Ï‹ ÌfiÓÔ Ù’ ¿ÓÂÚÁ· ÎÔÏÏËÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÎÈ fi¯È ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÛfiÈ, Û·Ó ¿ÏÏÔ˘˜ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙ˉ˜ Ô˘ ÙÔ ·›˙Ô˘Ó ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ù ÙËÓ ·ÓıÚˆÈ¿, Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ÙÔ˘ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓÔ˘, ¿Î·ÎÔ˘ Î·È ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë... °È¿ÓÓ˘ ª·ÓÙ›‰Ë˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

20

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

ºÂÛÙÈ‚¿Ï §ÈÌÓÒÓ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ™ÌÔÎfi‚Ô˘ Ì ÛÂÈÚ¿ Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ª∂ ˯ËÚ¿ ÔÓfiÌ·Ù· ÙÔ˘

ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÂÓÙ·ÁÚ¿ÌÌÔ˘ Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È, ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌË ¯ÚÔÓÈ¿, ÙÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï §ÈÌÓÒÓ ¡. ¶Ï·ÛÙ‹Ú· Î·È ™ÌÔÎfi‚Ô˘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÛÙȘ ÌÔ˘ÛÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ë ¡Ô̷گȷ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Â›Ó·È ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· fiÏÔ˘˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ∫‹Ô ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ §¿ÌÚÔ˘ ∫·ÚÂÏ¿, ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶Ï·ÎÈ¿ Î·È Ù˘ ™›Û˘ ¶··ÁÈ·ÓÓÔ‡ÏË, Û ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÂÚˆÙÈο, ·ÈÛıËÌ·ÙÈο, ÚÔÌ·ÓÙÈο, ·ÛÙ›·, ·È¯ÓȉȿÚÈη ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· ÁÂÌ¿Ù· ¿ıÔ˜. ª·Ï¿ÓÙ˜, ¤ÓÙ¯ӷ, Ï·˚ο, ÚÂÌ¤ÙÈη Î·È ·Ú·‰ÔÛȷο, fiÏ· ̤۷ ·fi ÙË ‰ÔÌ‹ ÂÓfi˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Ô˘ Ì·˜ ÚÔÛηÏ› Ó· ÙÚ·ÁÔ˘‰‹ÛÔ˘Ì ̷˙› ÙÔ˘˜ ·fi ηډȿ˜. ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∫ÙË̤Ó˘ ÛÙË §›ÌÓË ™ÌÔÎfi‚Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη Î·È ÙÔ˘ ª‡ÚˆÓ· ™ÙÚ·Ù‹. º¤ÙÔ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ô º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ Í·Ó·Û˘Ó·ÓÙ¿ÂÈ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ∫‡ÚÔ ¤¯ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ÙÔÓ ª‡ÚˆÓ· ™ÙÚ·Ù‹ Î·È ÙÔÓ Mc Yinka. √ ª‡ÚˆÓ·˜ ™ÙÚ·Ù‹˜, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚÔ˘˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈÔ‡˜ Ù˘ ÁÂÓÈ¿˜ ÙÔ˘. √ Mc Yinka ÛÙÂÓfi˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÙÔ˘ º›ÏÈÔ˘ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη, ¤Ó·˜ ȉȷ›ÙÂÚÔ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÔÔÈfi˜ Ì ¤ÓÙÔÓË ÛÎËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›·. √ º›ÏÈÔ˜ ¶ÏÈ¿ÙÛÈη˜ ı· Ì·˜ ı˘Ì›ÛÂÈ Ù· ÙÚ·ÁÔ‡‰È· Ô˘ ·Á·‹Û·Ì ·fi ÙÔ˘˜ 4 ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ‰›ÛÎÔ˘˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÌÔ˘ÛÈο ÛÙÈÁÌÈfiÙ˘· Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÙÔ˘ ÔÚ›·˜ Ì ÙÔ˘˜ ¶À• §∞•. ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ μÔÙ·ÓÈÎfi ∫‹Ô ¡ÂÔ¯ˆÚ›Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë Û˘Ó·˘Ï›· Ù˘ ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ ∞Ú‚·ÓÈÙ¿ÎË Î·È Ù˘ Δ¿ÓÈ·˜ ΔÛ·Ó·ÎÏ›‰Ô˘. ΔË ¢Â˘Ù¤Ú· 9 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙȘ 9.30 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙÔ £¤·ÙÚÔ ∫ÙË̤Ó˘ ÛÙË §›ÌÓË ™ÌÔÎfi‚Ô˘, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ƒÔÎ ™˘Ó·˘Ï›· Ì ÙËÓ “∫ÂÚ‰ÔÛÎÔÈ΋ ™˘ÌÌÔÚ›·” . ŒÓ· ÁÎÚÔ˘ Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È Î·È ˙ÂÈ ÚÔÎ. ΔÔ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô μ·Û›Ï˘ ¶·Ù¤˜, Ô˘ ·›˙ÂÈ ÎÈı¿Ú·, Û˘Óı¤ÙÂÈ ÌÔ˘ÛÈ΋ Î·È ÁÚ¿ÊÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙ›¯Ô˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÒÓ, Ô ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫·ÙÛ·Ó¿˜ ÛÙ· ÓÙڷ̘ Î·È Ù· ʈÓËÙÈο Î·È Ë §›· ∫Ô‡Ù˜ ÛÙ· Ï‹ÎÙÚ·, ÙÔ Ì¿ÛÔ Î·È Ù· ʈÓËÙÈο.

∂ÓÒ Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ı· ·ÔÛÙ¤ÏÏÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ

√ÏÔÎÏËÚÒıËÎÂ Ë ¤Î‰ÔÛË ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Â›Ù·Í˘

ÏÔÎÏËÚÒıËΠӈڛ˜ ¯ı˜ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ë ¤Î‰ÔÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Â›Ù·Í˘ ·fi ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ ‰È‡ı˘ÓÛ˘ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜.

Ÿˆ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·ÚÌfi‰È· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË “ÌÂÙ¿ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ô˘ ‰fiıËΠ̠ÂÈϤÔÓ 10 ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ù˘; ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô˘ ‹Á·Ó ÛÙËÓ ‰È‡ı˘ÓÛË ªÂÙ·ÊÔÚÒÓÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ·fi ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, ¤ÁÈÓ ‰˘Ó·Ù‹ Ë ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Â›Ù·Í˘” . Δ· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Â›Ù·Í˘ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‰fiıËÎ·Ó ÛÙȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó Î·È Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ ȉÈÔÎً٘ ÙˆÓ ¢.Ã. ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Û fiÏÔ ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶¿ÓÙˆ˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂȉÔÔÈËÙËÚ›ˆÓ Â›Ù·Í˘ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› ̤¯ÚÈ ·ÚÁ¿ Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ·ÊÔ‡ ȉÈÔÎً٘ ¢.Ã. ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi, ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ÙËÓ ∑·ÁÔÚ¿, ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ¶ÈÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÂΉfiıËÎ·Ó Û˘ÓÔÏÈο 1086 ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Â›Ù·Í˘ ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ù· 643 ·ÊÔÚÔ‡Ó ¢.Ã. ÊÔÚÙËÁ¿ ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ù· 443 ηÚfiÙÛ˜, Ú˘ÌÔ˘Ïο Î·È Ú˘ÌÔÏÎÔ‡ÌÂÓ·. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘˜ ÔÈ È‰ÈÔÎً٘ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜ “Ù· ·Ú·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ù· ÂȉÔÔÈËÙ‹ÚÈ· Â›Ù·Í˘, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ Ù· ÂÎÙÂÏÔ‡Ó” . √È ·ÂÚÁÔ› ˙ËÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î·È ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ·ÚÌÔ‰›Ô˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ, ÀÔ‰ÔÌÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ô˙ËÌ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ Î·ıÔÚÈÛÌfi ÌˉÂÓÈ΋˜ ·Í›·˜ ÙˆÓ ·‰ÂÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÓÂÔÂÈÛÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÎÏ¿‰Ô. “™˘Ó¯›˙Ô˘Ì ÙËÓ ·ÂÚÁȷ΋ Ì·˜ ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È ÎÏÈÌ·ÎÒÓÔ˘Ì” ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ π‰ÈÔÎÙËÙÒÓ ºÔÚÙËÁÒÓ ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ ¢ËÌÔÛ›·˜ ÃÚ‹Ûˆ˜ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∑. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜

“‰ÈÂΉÈÎÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÈηÓÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜. ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Ì·˜ ÂÈÛÙÚ¿Ù¢ÛË Î·È ÙËÓ Â›Ù·ÍË ÙˆÓ Ô¯ËÌ¿ÙˆÓ Ì·˜ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· Ì·˜ ο̄ÂÈ. ™ÙËÓ ∫˘‚¤ÚÓËÛË Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘˜ Î·È ÂÌ›˜ ÙË ‰È΋ Ì·˜. £· ÚÔÛ‚¿ÏÔ˘Ì ÓÔÌÈο ÙËÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Î·È ı· ‰ÈηȈıÔ‡ÌÂ. ™ÎÏËÚ·›ÓÔ˘Ì ÙË ÛÙ¿ÛË Ì·˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÍË ÂÚÈÛÛÔÙ¤ÚˆÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ ÛÙ· ÛËÌ›· Û˘ÁΤÓÙÚˆÛ˘. ÕÏψÛÙÂ, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÈÙ·Á̤ӷ ÊÔÚÙËÁ¿ Ô˘ ÂÎÙÂÏÔ‡Ó ‹‰Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. ¡ÙÂÏfiÔ˘ÏÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô͇ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÙˆÓ È‰ÈÔÎÙËÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Ô‰ËÁÒÓ ÊÔÚÙËÁÒÓ Î·È

‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ ‰ËÌÔÛ›·˜ ¯Ú‹Ûˆ˜ ÛÙÔ ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ·Ú¤ÌÂÈÓ·Ó Î·È ¯ı˜ Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔÈ ÛÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô Ù˘ ÚÒÙ˘ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∂›Û˘ ÊÔÚÙËÁ¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ӷ ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, ÙÔÓ ÎfiÌ‚Ô ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Î·È ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘ fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ μÂÓ˙ÈÓÔˆÏÒÓ Î. ÕÁÁÂÏÔ˜ ΔÛ·‚¤˜ “Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Î·È ¯ı˜ ÛÙ· Ú·Ù‹ÚÈ· Â›Ó·È ›‰È· fiˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜” Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “À¿Ú¯Ô˘Ó Ù¤ÛÛÂÚ·-¤ÓÙ Ú·Ù‹ÚÈ· Ô˘ ÂÊԉȿ˙ÔÓÙ·È Î·È ¤ÙÛÈ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È Â͢ËÚÂÙÔ‡Ó ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ” .

To ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ∑√À¶∞¡πøΔ∏* Δ√ “∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ”, ¤Ó·˜ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ Ô˘ Û˘ÛÂÈÚÒÓÂÈ ÙÔ˘˜ ·Ó¿ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ª¿ÁÓËÙ˜ Ì ÛÎÔfi Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi ÙÔ˘ ÙfiÔ˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ¶·Ú·Û΢‹, 5 Î·È 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ∫ÔÚ‰¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ 3Ô ÙÔ˘ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, Ô˘ ¤Ú·Ó ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓˆÙÈÎÒÓ ˙ËÙËÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∞fi‰ËÌÔ ∂ÏÏËÓÈÛÌfi Î·È ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ Î·È ÙËÓ ÂıÓÈ΋ ÙÔ˘ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÂÈ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘˜ ‰ÂÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ Ì ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÙË ª·ÁÓËÛ›·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ı· ·Ó·Ù˘¯ıÔ‡Ó ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi Î·È ˆ˜ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ì‚¿ÏÏÔ˘Ó ÔÈ ∞fi‰ËÌÔÈ ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛ‹

ÙÔ˘˜, Ì·˙› Î·È ÛÙËÓ ÚÔÒıËÛË ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ Ì·˜ ıÂÌ¿ÙˆÓ ÛÙ· ΤÓÙÚ· ·ÔÊ¿ÛˆÓ. ™Â Ì›· ÂÚ›Ô‰Ô Ô˘ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÂÚÓ¿ ÌÂÁ¿ÏË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ë ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ı· ¤ÏÂÁ ηÓ›˜ fiÙÈ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ·˘Ùfi Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ¯ÒÚ· ÛÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Û˘Á΢ڛ·, ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÚfiÌÔȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¢È·ÛÔÚ¿˜ - fiˆ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓfi ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ - ı· ›¯·Ó ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›·. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ˆÛÙfiÛÔ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ “∫ÔÈÓfi” ·ÎfiÌË ·Ó·˙ËÙ› Î·È ÚÔÛˆÈÎfiÙËÙ· Î·È ÔÚÁ·ÓˆÙÈ΋ ÌÔÚÊ‹, ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤ÏË. ŸÙ·Ó Â‰Ò Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ·Ó·Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ, ¯¿ÚË ÛÙË ‚Ô‹ıÂÈ· Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÔÏÏÔ› ›Ûˆ˜ ¤ÓÔÈˆÛ·Ó Î·ıËÛ˘¯·Ṳ̂ÓÔÈ ˆ˜ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ı· ‹Ù·Ó ·fi ·˘Ùfi Î·È ÌfiÓÔ ‰È·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË Î·È ‰ÂÓ ÊÚfiÓÙÈÛ·Ó ÙËÓ ·˘ÙfiʈÙË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘. ŸÌˆ˜, ·ÊÂÓfi˜ Ù· ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙ· Û¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤ÏÏÔÓ ÎÈ ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÔÈ ·ÏÏ·Á¤˜ Ô˘ ı·

ÂÈʤÚÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ÂÈÙ¿ÛÛÔ˘Ó Ó¤· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ˆ˜ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ¡ÔÌ¿Ú¯Ë ª·ÁÓËÛ›·˜ ÎÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ Úfi‰ÚÔ ÙÔÓ ÂοÛÙÔÙ ·ÚÌfi‰ÈÔ ·ÓÙÈÓÔÌ¿Ú¯Ë Ì ¢ı‡ÓË ÙÔ˘˜ ∞fi‰ËÌÔ˘˜. ¶¿Óˆ ·’ fiÏ·, fï˜, ÙÔ ∫ÔÈÓfi ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁηÏÈ·ÛÙ› ·fi ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ∞fi‰ËÌÔ˘˜ ª¿ÁÓËÙ˜, ÁÈ·Ù› ¯ˆÚ›˜ ·˘ÙÔ‡˜ ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÏfiÁÔ˘˜ ‡·Ú͢. ¶·Ú¿ ÙȘ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÔÚÁ·ÓˆÙÈΤ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜ ‰ÈÂÙ›·˜, Ù· ·ÈÛÈfi‰ÔÍ· ÌËӇ̷ٷ Â›Ó·È ·ÚÎÂÙ¿, ∫˘Ú›ˆ˜ ÁÈ·Ù› ¤Ú·Ó Ù˘ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ - Ô˘ Û ϛÁÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ÙËÓ ÙÔÈ΋ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙÔ ∫ÔÈÓfi ηÙfiÚıˆÛ ӷ ·Ó·Ù‡ÍÂÈ ‰ÂÛÌÔ‡˜ Ì ıÂÛÌÈÎÔ‡˜ ÊÔÚ›˜ ÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘, fiˆ˜ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ÙÔ ∂ÈÌÂÏËÙ‹ÚÈÔ, ÙË ªËÙÚfiÔÏË Î.·. ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ôχ ÈÔ ÂÓÂÚÁ¿ ·fi ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ. ™’ ·˘Ù‹ ÙË Û¯¤ÛË Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚·ı‡ÓÂÈ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ Ì ·ÌÂÛfiÙÂÚË Û˘ÓÂÚÁ·-

¢À√ ·ÏÏÔ‰·Ô› Î·È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜, ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô ¤Ó·˜ ·Ú¯ÈʇϷη˜ Ù˘ ∂§.∞™., Û˘ÓÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜ Û ÂÚÈÔ¯‹ ÔÏ˘Î·Ù·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ ª·ÚÔ‡ÛÈ, ÁÈ· ηÙÔ¯‹ Î·È ‰È·Î›ÓËÛË ÌÂÁ¿ÏˆÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘ ·fi ÙËÓ ∞Ï‚·Ó›·. √È ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô›, ËÏÈΛ·˜ 31 Î·È 32 ÂÙÒÓ, Â›Ó·È ˘‹ÎÔÔÈ ∞Ï‚·Ó›·˜ Î·È Ê¤ÚÔÓÙ·È ˆ˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜. √È ‰‡Ô ŒÏÏËÓ˜, 39 Î·È 44 ÂÙÒÓ, ÌÂÛÔÏ·‚Ô‡Û·Ó ÁÈ· ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË ·ÁÔÚ·ÛÙÒÓ ÛËÌ·ÓÙÈÎÒÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ Ù˘ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘, Ô˘ ÂÈÛ‹Á·Á·Ó ÔÈ ‰‡Ô ·ÏÏÔ‰·Ô›. √ Û˘ÏÏËÊı›˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ Ù¤ıËΠ۠‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ·, ÂÓÒ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·Ù¿¯ıËÎÂ Ë ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ∂.¢.∂. ∏ Û‡ÏÏË„‹ ÙÔ˘˜ ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛ ˆ˜ ‰‹ıÂÓ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ °∞¢∞, ηٷۯ¤ıËÎ·Ó ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙË Î¿ÓÓ·‚Ë, ÌÈÎÙÔ‡ ‚¿ÚÔ˘˜ 203 ÎÈÏÒÓ Î·È 150 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ, ¤Ó· π.Ã.º. ·˘ÙÔΛÓËÙÔ ˆ˜ ̤ÛÔ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Ó·ÚΈÙÈÎÒÓ Ô˘ÛÈÒÓ, ¤Ó· ÂÚ›ÛÙÚÔÊÔ 0,38” Ì ¤ÍÈ Ê˘Û›ÁÁÈ·, ÙÚÈ¿ÓÙ· ‰‡Ô Ê˘Û›ÁÁÈ·, ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·ÌÂÙÚËÌ¿ÙˆÓ, ¤ÍÈ ÎÈÓËÙ¿ ÙËϤʈӷ Î·È ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÔÛfi 680 ¢ÚÒ. √È Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ· ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ ∞ıËÓÒÓ.

£. ∫. μ.

™Î¤„ÂȘ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ‰È‹ÌÂÚ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜

ΔÔ˘ ∞¶√™Δ√§∏

™˘ÏÏ‹„ÂȘ ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ÔÛfiÙËÙ˜ ·Î·Ù¤ÚÁ·ÛÙ˘ οÓÓ·‚˘

Û›· Î·È Û ·Ó·Ù˘Íȷο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ˘ÚÈÛÌfi, ÚÔÒıËÛË Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛÙÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜ ‰È·ÌÔÓ‹˜ ÙˆÓ ∞Ô‰‹ÌˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Û ·Î·‰ËÌ·˚Τ˜ Î·È ¿ÏϘ Û˘ÓÂÚÁ·Û›Â˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡. ∞ÏÏ¿, fiÏ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi οÔÈÔ˘˜ “ÂʈÙÈṲ̂ÓÔ˘˜”, ·ÏÏ¿ ·fi fiÏÔ˘˜ Ì·˙› ÙÔ˘˜ ·fi‰ËÌÔ˘˜ ª¿ÁÓËÙ˜. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ï›Á˜ ÛΤ„ÂȘ, Û·˜ ηÏÒ fiÏÔ˘˜ Ó· ‰ÒÛÂÙ ÙÔ ·ÚÒÓ ÛÙÔ 3Ô ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ. √ ÙfiÔ˜ Ì·˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÙÔ˘˜ ∞fi‰ËÌÔ˘˜, fiˆ˜ ÎÈ ÂÌ›˜ ¯ÚÂÈ·˙fiÌ·ÛÙ fiˆ˜ Ô Á›Á·ÓÙ·˜ ÕÙÏ·˜ ÙË ÁÂÓ¤ÙÂÈÚ· ÁË, ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì·˜ ÁÈ· ‰È·Ù‹ÚËÛË Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. * √ ∞ÔÛÙfiÏ˘ ∑Ô˘·ÓÈÒÙ˘ Â›Ó·È ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ∫ÔÈÓÔ‡ ÙˆÓ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·È ÂΉfiÙ˘/‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Greek Neews

™‡ÏÏË„Ë ÁÈ· ηÏÏȤÚÁÂÈ· οÓÓ·‚˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ Δ∂π ∏Ú·ÎÏ›Ԣ ∂¡∞™ 24¯ÚÔÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹-

ÊıË ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÂÂȉ‹ ›¯Â Ê˘Ù‡ÛÂÈ Î·È Î·ÏÏÈÂÚÁÔ‡Û ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘ ÂÓÙfi˜ ·˘Ï›Ԣ ¯ÒÚÔ˘ ÙˆÓ Δ∂π ∏Ú·ÎÏ›Ԣ. ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÛÙËÓ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ Δ∂π ∏Ú·ÎÏ›Ԣ, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ‰‡Ô ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÏÈ· οÓÓ·‚˘ Ù· ÔÔ›· ¤ıÂÛ·Ó ˘fi ‰È·ÎÚÈÙÈ΋ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË. √ 24 ¯ÚfiÓÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË fiÙ·Ó ÚÔÛ‹Ïı ÛÙÔ ÛËÌ›Ô, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ï·ÛÙÈÎfi ‰Ô¯Â›Ô ÁÂÌ¿ÙÔ ÓÂÚfi, Ì ÛÎÔfi Ó· Ù· ÔÙ›ÛÂÈ. Δ· ‰ÂÓ‰Ú‡ÏÈ· ÂÎÚÈ˙ÒıËÎ·Ó ÂÓÒ ÛÙÔ ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ÙÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËÎ·Ó ¤Ó· Ù˘ÛÛfiÌÂÓÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÁÎÏÔÌ, ¤Ó· ·˘ÙÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÎÏÔÌ, 2 Ï‹ÚË Ê˘Û›ÁÁÈ· ˘ÚÔ‚fiÏÔ˘ fiÏÔ˘ ÙˆÓ 7,6 mm, 1 Ï‹Ú˜ Ê˘Û›ÁÁÈÔ ÙˆÓ 9 mm Î·È 1 Î¿Ï˘Î·˜ Ê˘ÛÈÁÁ›Ô˘ ÙˆÓ 45 mm.


2 / EK¢H§ø™EI™

¶EPIEXOMENA - ªÔ˘ÛÈ΋ Ì ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ÔÈ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ó¿ÎÙÔÚÔ ∞Ú¯·›·˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·˜ - E‚‰ÔÌ¿‰· Û˘Ó·˘ÏÈÒÓ ÛÙÔ “ªÔ˘ÛÈÎfi ÈÚÈfi”

ªÂ¡Ô˘

3

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: °È¿ÓÓ˘ μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜

4

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: μÏ·‰›ÌËÚÔ˜ ∫˘ÚȷΛ‰Ë˜ - √ ◊Ù·˘ÚÔ˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ Û ÂÚÈԉ›· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ

5

- ∞ÓÙÈÔÏÂÌÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÛÙÔ “™ÈÓ¤ ªÂÛfiÁÂÈÔ˜” - “√ Ê›ÏÔ˜ ÌÔ˘ Ô §Â˘ÙÂÚ¿Î˘” ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ ™·ÎÂÏÏ¿ÚÈÔ˘ ÛÙÔ μfiÏÔ

6

∞ºπ∂ƒøª∞: OI μƒÀ™∂™ Δø¡ ¶∏§π√ƒ∂πΔπ∫ø¡ Ãøƒπø¡ - ΔÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Û ‰È·ÎÚÈÙÈο ¯Ù›ÛÌ·Ù· - ¶ËÁ‹ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÁÈ· ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ

Γύρω γύρω όλοι Όσοι δεν καταφέρουν να κάνουν στάση στις Μηλιές για την έκθεση με εικόνες παραδοσιακού παιχνιδιού από την Ελλάδα και τον κόσμο, μπορούν εύκολα να διακρίνουν εκεί έξω, σε δρόμους, σε πλατείες, στην ύπαιθρο ότι το παιΔÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË χνίδι εξακολουθεί το καλοκαίƒ¿ÏÏË ρι να αποτελεί βασικό στόχο. Για τις μικρότερες κυρίως ηλικίες, που χαίρονται την ελευθερία τους. Με τα χρόνια άλλαξαν οι γονείς και είναι επόμενο να συμβαίνει κάτι ανάλογο με τα παιδιά, που αποτελούν καθρέφτη τους. Πόσο μάλλον με το παιχνίδι που είναι τρόπος έκφρασής τους. Τα παιδιά έχουν πιο πολλά, απότι παλιότερα, ερεθίσματα. Απόκτησαν περισσότερα αγαθά. Οι νεώτερες γενιές είχαν τη δυνατότητα να αγοράσουν πιο ακριβά παιχνίδια. Όμως πάντα υπάρχει ο κίνδυνος να έχουν μια άλλη απώλεια, βασική για την ψυχοσωματική τους ανάπτυξη: να χάσουν την ικανότητα τους να παίζουν με περισσότερες επινοήσεις, με πιο ευφάνταστο τρόπο. Έτσι μπορεί να μην παίζουν πια με πέτρες, αλλά στις παραλίες θα υπάρχουν πολλά ακόμη άσπρα βότσαλα να ζωγραφίσουν.

ºˆÙfi: ¡·Ù¿Û· ∫·Ú·Î·ÙÛ¿ÓË

Δεν παίζουν όπως άλλοτε με ξύλα, αλλά η φύση εξακολουθεί να προσφέρει όλα εκείνα τα υλικά που οξύνουν τη φαντασία. Δεν φτιάχνουν αερόστατα, δεν υπάρχουν τα δεντρόσπιτα άλλων εποχών. Σε κατασκηνώσεις και εξοχές συνεχίζουν ωστόσο να ανακαλύπτουν τις ανεξάντλητες δυνατότητές τους. Περιπλανιούνται, τριγυρίζουν, βρίσκουν έκπληκτα πόσα πράγματα μπορούν να περάσουν με επιτυχία από τα χέρια τους. Το “γύρω γύρω όλοι” ως παιχνίδι ανήκει στο παρελθόν, αλλά όλο και κάποιο χέρι είναι σε θέση να τους δώσει ώθηση στη δημιουργική απασχόληση. Ήδη από την περιφέρεια της οικογενειακής ζωής τα παιδιά έρχονται στο επίκεντρό της, τις μέρες των διακοπών που οι υποχρεώσεις των γονιών μειώνονται, ενώ αυξάνονται οι ευκαιρίες μεγαλύτερης, ουσιαστικότερης επαφής. Όσο πιο γεμάτα είναι τα καλοκαίρια των παιδιών τόσο πιο πολύ οι μνήμες τους αντέχουν στο χρόνο. Στο μεταξύ, στη μικρή θερινή διαδρομή ανακαλύπτουν, μέσα από το παιχνίδι, έναν κόσμο όπου επικοινωνούν πιο άμεσα, ένα σύμπαν όπου νιώθουν άνετα. Βρίσκουν άλλα ενδιαφέροντα, από όσα οι οθόνες και οι ηλεκτρονικές συσκευές προσφέρουν τον υπόλοιπο χρόνο. Μαθαίνουν να εμπιστεύονται πιο λίγο τις γνώσεις που διαθέτουν και πιο πολύ το ένστικτο που έχουν.

7

- ∏ ¿ÓÙÏËÛË ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË

8-9

- μÚ‡Û˜ Ì ÔÓfiÌ·Ù· ·ÓÙÚÒÓ, Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÂÏÏ‹ÓˆÓ Î·È ÙÔ‡ÚΈÓ

10

- T· ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡ ÛÙ· ͈ÎÏ‹ÛÈ· ÙˆÓ ∞ÊÂÙÒÓ

11

- ¢È¿ÏÔÁÔ˜ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∞ϤÍË ∞ÎÚÈı¿ÎË Ì ÙËÓ Ô›ËÛË ª›ÏÙÔ˘ ™·¯ÙÔ‡ÚË - °È·ÓÓÔ‡Ï˘ ÷ÏÂ¿˜: ª·ÚÙ˘Ú›Â˜ ÙÔ˘ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ ÎfiÛÌÔ˘ ÛÙ· ¤ÚÁ· ÙÔ˘

12

- ŒÎıÂÛË ¯·Ú·ÎÙÈ΋˜ Û ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏÔ Ì ¤ÚÁ· ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ Δ·‚¤ÏË - °ÓˆÚÈÌ›· Ì ·Ú·‰ÔÛȷο ·È¯Ó›‰È· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î·È ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ - √È “„ËÊÈ·ÎÔ›” ›Ó·Î˜ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ª·ÓÒÏË Ã¿ÚÔ˘

13

- √È ÂÚÈ¤ÙÂȘ ÙÔ˘ K·Ú·ÁÎÈfi˙Ë Ì¿ÁÂÈÚ· ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ·

14

- ∞ÔÏ·˘ÛÙÈ΋ ÈÛÙÔÚ›· ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ·fi π·ˆÓ›·

¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

15

- ™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ƒ¤· °·Ï·Ó¿ÎË

16

E¶IME§EIA: ¢HMHTPH™ PA§§H™ KA§§ITEXNIKH E¶IME§EIA: °IANNH™ M¶I™¢PA™

ŒÎıÂÛË “ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÔ‡ Î·È Ù˘ ·˘Ï‹˜” ÛÙË μ˘˙›ÙÛ·

Φως του Παγασητικού σε έργα ζωγραφικής από την Έλλη Μέλη TÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ΔÛԇη Ήταν Απρίλης του 2006 , όταν μετά από αναμονή πέντε χρόνων , μας παρουσίασε δουλειά της η Έλλη Μέλη , στη Σοφίτα του κτιρίου Σπίρερ με τίτλο, “terra sigillata”. Ήταν μια εκδήλωση του Πολιτιστικού Οργανισμού του Δήμου Βόλου , όπου εκτός της έκθεσης Ζωγραφικής, παρουσιάστηκε και η ομότιτλη ποιητική της συλλογή με δεκαεπτά ποιήματα. Τότε είδαμε την προσέγγιση της ποιήτριας και ζωγράφου Έλλης Μέλη με την κεραμική. Τον θαυμασμό της προς τα αρχαία αγγεία και το κεραμικό δημιούργημα, η σχέση των ανθρώπινων χεριών με την ίδια τη γη, η μορφοπλαστική τους επικοινωνία με το πιο σάρκινο ανόργανο υλικό της, προσδιόρισε την αλλαγή στη χρωματική γκάμα της ζωγράφου , προτίμηση προς το γεώδες • ώχρα, χονδροκόκκινο, μαύρο, σαν από επίδραση ψημένου πηλού. Και τώρα , τέσσερα χρόνια από εκείνη την πανδαισία χρωμάτων , αισθημάτων και στοίχων, δεκαπέντε χρόνια από την πρώτη παρουσία της στα πολιτιστικά δρώμενα της Μαγνησίας , Μακρινίτσα , Μηλιές , Βόλος , επανεμφανίζεται , στη Βυζίτσα τούτη τη φορά, με μια κάπως διαφορετική εικαστική έκφραση. “Του γιαλού και της αυλής” είναι ο τίτλος της Έκθεσης Ζωγραφικής που παρουσιάζεται στη Βιβλιοθήκη της Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στη Βυζίτσα Πηλίου στα πλαίσια των φετινών καλοκαιρινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυζίτσας. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 6 Αυγούστου, στις 8.30 το βράδυ και η διάρκειά της θα είναι μέχρι 16 Αυγούστου 2010. Η καινούργια αυτή δουλειά της Έλλης Μέλη , που μοιράζεται τον χρόνο της ανάμεσα στο Πήλιο και στην Αθήνα, έχει κάπως ποιο έντονα χαρακτηριστικά , από προηγούμενες συλλογές της και προ πάντων περισσότερα και ποιο έντονα χρώματα. Ανοίγει το κλειστό συρτάρι, σ’ εκείνο που με τόση αγάπη έχει τοποθετήσει προσεκτικά σκέψεις, αναμνήσεις και αναπολήσεις μικρές και μας αποκαλύπτει σημεία “του γιαλού και της αυλής” της , στη Βυζίτσα. Η Έλλη Μέλη είναι από τις περιπτώσεις εκείνες των καλλιτεχνών που το έργο τους ανταποκρίνεται απόλυτα στον τρόπο ζωής τους. Έχει το χάρισμα του αυθορμητισμού, την άκρα ευαισθησία των αισθήσεων και του πνεύματος , στην επικοινωνία με τους ανθρώπους του χωριού , τη φύση και το περιβάλλον. Η συνέπεια αυτή προσδίδει ένα ξεχωριστό ειδικό βάρος στις δημιουργίες της, που κι αυτές με τη σειρά τους υποτάσσονται στη νομοτέλεια του περιβάλλοντος όπου ζει και αναπνέει η ποιήτρια • ζωγράφος. Και πρέπει να γνωρίσουμε στο σημείο αυτό στους φίλους αναγνώστες πως την τελευταία δεκα-

πενταετία η Έλλη Μέλη “Ζει” μονάχα στο Πήλιο. Εκεί στο καταφύγιό της στην Βυζίτσα ανάμεσα στο πράσινο του βουνού των Κενταύρων και στο γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας του Παγασητικού. Η Έλλη Μέλη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Σπούδασε στη Σχολή Δοξιάδη με καθηγητές τους Αγήνορα Αστεριάδη , Ηλία Δεσκουλάκο ,Α.Τάσο, Π.Γράβαλο, Π. Ζουμπουλάκη. Ζωγραφική στην Ecole des Arts Decoratifs et du Batiment της Grenoble, Αγιογραφία στο Ίδρυμα Γουλανδρή - Χορν στην Αθήνα, με δάσκαλο τον π. Σταμάτιο Σκλήρη και κεραμική με δασκάλα την Μαρία Καρακατσάνη. Είναι μέλος του Εικαστικού Επιμελητηρίου.Έχει πραγματοποιήσει 12 ατομικές εκθέσεις ζωγραφικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και έχει μετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις. Το 1994 από τις εκδόσεις “Δωδώνη” , κυκλοφόρησε την πρώτη της ποιητική συλλογή με τίτλο , “του έρωτα, της σιωπής, της μοναξιάς” με έντονα αποτυπωμένη την επιρροή της από το Πήλιο και το γαλάζιο του Παγασητικού.Το 2005 κυκλοφορεί και η δεύτερη ποιητική της συλλογή , με τίτλο: “Terra sigillata”. Ένα μέρος της δεύτερης αυτής συλλογής είναι αφιερωμένο στον τόπο καταγωγής της, στην Πόλη. Διαπιστώνουμε να συνυπάρχουν η λατρεία για το φως του Παγασητικού και το δέος για την Πόλη.Αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τη νέα εικαστική απεικόνιση της Έλλης Μέλη , σε έναν νέο χώρο, αυτόν της Βιβλιοθήκης της Μονής Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, στη Βυζίτσα.

Φιλαρμονική: Μουσικός Αύγουστος σε γειτονιές του Βόλου Η Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου επεκτείνει το πρόγραμμά της καθώς και τον τόπο τον εξορμήσεών της. Με δροσερές και πασίγνωστες μελωδίες, με ήχους από ένα ευρύ φάσμα ελληνικού και ξένου ρεπερτορίου πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων τον Αύγουστο σε γειτονιές του Βόλου. Το πρώτο μέρος του φετινού προγράμματος είναι αφιέρωμα στην ξένη δισκογραφία με μουσική ντίσκο και άλλες γνωστές χορευτικές επιτυχίες, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει αξέχαστα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου που έγραψε ο Μίμης Πλέσσας. Για τον Αύγουστο έχουν προγραμματιστεί μουσικές βραδιές: Τετάρτη 4/8 στον Άγιο Κωνσταντίνο (πλατεία Ραδιοφωνικού σταθμού), Παρασκευή 6/8 στην πλατεία Χρυσοχοΐδη, Τετάρτη 11/8 στο πάρκο των Αγίων Αναργύρων, Τετάρτη 18/8 στην Παραλία μπροστά από την Τράπεζα της Ελλάδος. Όλες οι συναυλίες έχουν ώρα έναρξης 9.15 μμ. Στις φετινές συναυλίες συνεργάζεται για μία ακόμη χρονιά ο γνωστός και καταξιωμένος μουσικός Γιάννης Πολίτης (μπουζούκι) ως σολίστ . Οι ενορχηστρώσεις των κομματιών είναι έργο του αεικίνητου μαέστρου της Φιλαρμονικής Γιώργου Καρυδάκη και των μουσικών της Βασίλη Τασούδη και Άγγελου Μαντζαφλέρη (Magic) .Το φωνητικό μέρος ανοίγει ο καταξιωμένος τραγουδιστής Θωμάς Σκοτίδας ο οποίος κλείνει φέτος 13 χρόνια συνεργασίας με τη Φιλαρμονική του Δήμου Βόλου. Ο καρπός της συνεργασίας τους ήταν το cd με τίτλο “Τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια απ’ τον κόσμο”. Τραγουδούν επίσης οι εξαιρετικοί και καταξιωμένοι στο είδος τους καλλιτέχνες Γιάννης Μπαλιάκος, ο οποίος συμπράττει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα για τρίτη χρονιά και η Χριστίνα Ιωαννίδη που συμπράττει με την Φιλαρμονική Ορχήστρα.


MOY™IKH / 3 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

“ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ Î·È Ù· ÂÚ›È·” ÛÙËÓ ·˘ÚÈ·Ó‹ ÂΉ‹ÏˆÛË

Μουσική με ιστορίες και ποιήματα στο ανάκτορο Αρχαίας Δημητριάδας ύριο Δευτέρα 2 Αυγούστου και ώρα 9.00 μ.μ. για πρώτη φορά στον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου της Αρχαίας Δημητριάδας θα πραγματοποιηθεί μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση λόγου και μουσικής, αφιερωμένη στο φεγγάρι. Πρόκειται για την αναβληθείσα την προηγούμενη Δευτέρα λόγω καιρικών συνθηκών εκδήλωση, ένα ενδιαφέρον μουσικό - λογοτεχνικό αναλόγιο που περιλαμβάνει μουσική, ιστορίες και ποιήματα από έναν παραμυθά, τέσσερα παιδιά και τρεις μουσικούς. Την επιμέλεια έχει ο Στέλιος Πελασγός και θα παίξει το μουσικό σύνολο “Ίαμβος”, αποτελούμενο από τους: Κωνσταντίνο Γράβο τρομπέτα, Σέβη Μαζέρα - Μάμαλη πιάνο, Ζαφειρούλα Χαντή βιολοντσέλο.

Α

Η εκδήλωση είναι ενταγμένη στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Μεσογειακής πόλης 2010, που για πρώτη φορά πραγματοποιείται φέτος στο Βόλο με τη φροντίδα της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και διοργανώνεται με τη συνεργασία του Δήμου Βόλου, του Δημοτικού Κέντρου Ιστορίας και Τεκμηρίωσης και της ΙΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Είναι η πρώτη φορά που ο αρχαιολογικός χώρος του Ανακτόρου της Αρχαίας Δημητριάδας ανοίγει με αυτό τον τρόπο στο ευρύ κοινό. Θα ακολουθήσει μάλιστα και δεύτερη εκδήλωση από τους ίδιους φορείς, που θα πραγματοποιηθεί με την Πανσέληνο του Αυγούστου, στις 24 Αυγούστου στην αυλή του Αθανασάκειου Αρχαιολογικού Μουσείου Βόλου. Το μουσικό - λογοτεχνικό αναλόγιο “Το φεγγάρι και τα ερείπια” είναι μια δημιουργία του Στέλιου Πελασγού σε συνεργασία με το μουσικό σύνολο “Ίαμβος” και αναλυτικά περιλαμβάνει: 1η σουίτα για τσέλο, J.S.Bach, Ορφικός ύμνος στην Εκάτη (μεταφορά Σ. Πελασγός), Το φεγγάρι και τα ερείπια, Λαϊκός ονειροκρίτης, Canzone di Gabrielle, Ennio Moriconne, Χάρτινο το φεγγαράκι, Μάνος Χατζιδάκις, Ποσειδωνιάται, ανέκδοτο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, Πάμε μια βόλτα στο φεγγάρι, Μάνος Χατζι-

Συναυλίες στο Κάστρο Πτελεού

δάκις, Το παλάτι μου, Φώτιος Κόντογλου, Λάμψη στο Βόσπορο, Ευανθία Ρεμπούτσικα, Το σπίτι του Αστέριου, Jorhe Louis Borges, Hijo de la luna, J.M.Cano, Η γάτα και το φεγγάρι, William Butler Yeats, Το φεγγάρι είναι κόκκινο, Μάνος Χατζιδάκις, Το σπίτι της ψυχής, ανέκδοτο ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη, Liber tango, Astor Piazzolla, Το φεγγάρι, Jorhe Louis Borges, The heart asks pleasure first, Michael Nyman, Το φεγγάρι, Δημήτρης Παπαδίτσας, Tango, Astor Piazzolla. Του καλλιτεχνικού προγράμματος θα προηγηθεί ξενάγηση στο αρχαίο Θέατρο της Δημητριάδας (ώρα: 19.30) και στον αρχαιολογικό χώρο του Ανακτόρου (ώρα 20.30) από αρχαιολόγους της ΙΓ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί πως το αρχαίο θέατρο Δημητριάδος θα κλείσει το επόμενο διάστημα για το κοινό, καθώς εργασίες αναστήλωσης και αποκατάστασης του μνημείου, όπως και βελτίωσης και ανάδειξής του και του περιβάλλοντος χώρου του, εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ 2010-2013. Ο δημιουργός της βραδιάς Δρ. Στέλιος Πελασγός είναι ο πρώτος έλληνας “ιστορητής” (επαγγελματίας προφορικός αφηγητής), παιδαγωγός και συγ-

γραφέας. Αναβίωσε την τέχνη του παραμυθά και του ραψωδού στην Ελλάδα εδώ και είκοσι χρόνια. Καλλιτεχνικός διευθυντής δύο διεθνών φεστιβάλ αφήγησης και τεχνών του λόγου (Κοζάνη και Τσαγκαράδα), δίνει παραστάσεις αφήγησης και διδάσκει την τέχνη του στα ελληνικά, γαλλικά και αγγλικά ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Το Μουσικό Σύνολο ΙΑΜΒΟΣ δημιουργήθηκε πριν από ακριβώς 18 χρόνια και έχει δώσει συναυλίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας και του εξωτερικού. Τα μέλη του έχουν ατομικά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, συμπράξεις σαν σολίστ με ορχήστρες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, αλλά και με διάφορα σύνολα Μουσικής Δωματίου, κάποιων από τα οποία είναι ιδρυτικά μέλη. Η είσοδος στην εκδήλωση αλλά και στις ξεναγήσεις που θα προηγηθούν είναι ελεύθερη. Το κοινό θα εξυπηρετηθεί με πρόνοια της Δημοτικής Αστυνομίας Βόλου, ενώ σε κάθε περίπτωση προτείνεται η μικρή πεζοπορία προς τον χώρο της εκδήλωσης (Αρχαιολογικός χώρος Ανακτόρου Αρχαίας Δημητριάδας, στα Πευκάκια Βόλου. Στα 500 περίπου μέτρα από τον κόμβο Μπουρμπουλήθρας στην οδό Πευκακίων, δεξιά).

∞ÓÔ›ÁÂÈ ·‡ÚÈÔ Ô Î‡ÎÏÔ˜ ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ §·˘Ú¤ÓÙÈÔ

Eβδομάδα συναυλιών στο “Μουσικό Χωριό” Το Μουσικό Χωριό διοργανώνεται τον Αύγουστο από την αστική, μη κερδοσκοπική εταιρία arTree, σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του νομού Μαγνησίας, την Ε.Κ.ΠΟΛ, τον Δήμο Αρτέμιδος και το Ίδρυμα “Σταύρος Σ. Νιάρχος”. Οι φετινές περίοδοι εκπαιδευτικών και συναυλιακών δραστηριοτήτων, είναι: 1η περίοδος (2 - 8 Αυγούστου), 2η περίοδος (17 - 23 Αυγούστου), 3η περίοδος (25 - 31 Aυγούστου). Φέτος, μετά από τέσσερις θερινούς και έναν χειμερινό κύκλο δραστηριοτήτων, το Μουσικό Χωριό γιορτάζει πέντε χρόνια από την ίδρυσή του. Μέσα στα καλλιτεχνικά δρώμενα και project επετειακού χαρακτήρα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην αντιπροσώπευση των μουσικών παραδόσεων της Μεσογείου, εν όψει των Μεσογειακών Αγώνων 2013 που διοργανώνονται στην Μαγνησία. Ειδικότερα η εκπαιδευτική δράση του Μουσικού Χωριού εκφράζεται θεματικά μέσα από 15 κατευθύνσεις, οι οποίες στεγάζουν 42 μουσικά εργαστήρια/masterclasses ομαδικής δράσης. Συντονιστές των δράσεων αυτών είναι, φέτος, 60 προσκεκλημένοι διεθνείς μουσικοί/ εκπαιδευτικοί, καθώς και άνθρωποι με δράση στο χώρο της ζωντανής δημιουργίας, του χορού, του θεάτρου, του λόγου, της ειδικής αγωγής και της καλλιέργειας του σώματος. Οι φετινές κατευθύνσεις επικεντρώνονται στις εξής θεματικές: Μεσόγειος - Βαλκάνια - Λαϊκός πολιτισμός - Παλαιά μουσική - Μουσική δωματίου - Ήχος & Λόγος - Αυτοσχεδιασμός - Σύγχρονη μουσική - Χορός - Θέατρο - Μουσικοπαιδαγωγικά - Διεύθυνση μουσικών συνόλων - Performance Μουσική τεχνολογία - Το σώμα του μουσικού. Όπως κάθε χρόνο, θα πραγματοποιούνται καθημερινά συναυλίες και αυθόρμητα μουσικά δρώμενα σε κάθε γωνιά του Αγίου Λαυρεντίου. Μεταξύ αυτών, συναυλία με τους Χειμερινούς Κολυμβητές, στις 20 Αυγούστου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της διοργάνωσης www.musicvillage.gr και στην τηλεφωνική γραμμή 6973 57 84 22

(Δευτέρα - Παρασκευή, 18:00 - 20:00). Το πρόγραμμα των συναυλιών της εβδομάδας: - Δευτέρα 2 Αυγούστου / 20:00 / Σχολείο Συναυλία μουσικής δωματίου με τους: Δανάη Παπαματθαίου - Μάτσκε (βιολί) Ούβε Μάτσκε (πιάνο) Έργα των J. S. Bach, L. v. Beethoven και C. Franck - Τρίτη 3 Αυγούστου / ώρα 21:00 / σχολείο Συναυλία παλαιάς μουσικής - Αφιέρωμα στους Vivaldi και Haendel Romina Basso (τραγούδι). Δημήτρης Κούντουρας (φλάουτο με ράμφος, μπαρόκ φλάουτο), Μάρκελλος Χρυσικόπουλος (τσέμπαλο), Ιάσων Ιωάννου (μπαρόκ τσέλο) και Θοδωρής Κίτσος (μπαρόκ κιθάρα, λαούτο, θεόρβη). - Τετάρτη 4 Αυγούστου / ώρα 21:00 / σχολείο Συναυλία με τους Petar Ralchev (ακορντεόν) και Κώστα Αναστασιάδη (τύμπανα). - Πέμπτη 5 Αυγούστου/ ώρα 21:00 / σχολείο Συναυλία: O T.S. Eliot μελοποιημένος Humphrey Searl: Two practical cats Γιάννης Χρήστου: Six T.S. Eliot Songs Παίζουν οι: Αγγελική Καθαρίου (φωνή), Αχιλλέας Αναστασιάδης (αφήγηση), Γιάννης Ανισέγκος (πίκολο,

φλάουτο), Μαρία Ανισέγκου (τσέλο), Κώστας Μακρυγιαννάκης (κιθάρα), Θοδωρής Τζοβανάκης (πιάνο). - Παρασκευή 6 Αυγούστου / ώρα 21:00 / σχολείο Συναυλία μουσικής δωματίου Παίζουν οι: Μαρία Αστεριάδου (πιάνο), Χαρά Σειρά (βιόλα), Δημήτρης Χανδράκης (βιολί), Χρήστος Γρίμπας (τσέλλο), Γιώργος Λαζαρίδης (πιάνο) και οι “Senza Quartetto” (Γκρέτα Παππά, Γιώργος Κουγιουμτζόγλου, Ρόζα Τερζιάν, Μαρία Ανισέγκου). - Σάββατο 7 Αυγούστου / ώρα 20:30 / πλατεία Χατζίνη “Ένας γάτος... μια φορά!” Οι ομάδες των εργαστηρίων “παιδικό τραγούδι και μουσικό παιχνίδι” και “ενάντια στη μέθοδο ΙΙ” , μαζί με τους εισηγητές, θα παρουσιάσουν το παραμύθι του Κώστα Μάγου και της Γεωργίας Γκανάτσιου “Ένας γάτος... μια φορά!” σε μουσική και στίχους της Τατιάνας Ζωγράφου και εικονογράφηση του Βασίλη Παπατσαρούχα (εκδόσεις “Εν πλω” ). Η ομάδα αυτή θα συνεργαστεί με το παιδικό εργαστήρι αξιοποιώντας την διάθεση και το μεράκι των μικρών παιδιών. “Λεκτική παρτιτούρα / Συλλογική μουσική” To εργαστήριο “Λεκτική Παρτιτούρα / Συλλογική Μουσική” θα κατασκευάσει και θα εκτελέσει τις δικές του λεκτικές παρτιτούρες (prose scores) και παρτιτούρες δράσης (action scores), καθώς και ιστορικές συνθέσεις από τους Christian Wolff, Cornelius Cardew, κ.α., οι οποίες θα παρουσιαστούν σε συνεργασία με το μουσικοπαιδαγωγικό εργαστήρι “Ενάντια στη Μέθοδο”. “Ενορχηστρώνοντας τη φύση”: Ακουστική Οικολογία και σύνθεση ηχοτοπίου. Η ομάδα του εργαστηρίου θα συμπράξει σε μια συναυλία Soundscape Laptop Orchestra με συνθέσεις ηχοτοπίων από τους ήχους του Μουσικού Χωριού. Ακολουθώντας τα χνάρια ενός “ακουστικού χάρτη” ο περίπατος θα ηχογραφηθεί και θα χρησιμοποιηθεί ως υλικό για περαιτέρω ανάλυση και για τη σύνθεση ενός εικονικού Ηχητικού Τοπίου σε πραγματικό χρόνο από μια ορχήστρα φορητών υπολογιστών και κινητών τηλεφώνων.

Στο ενετικό κάστρο του Πτελεού, στο λόφο πάνω από τον παραθαλάσσιο οικισμό Πηγάδι διοργανώνονται μέσα στην εβδομάδα μουσικές βραδιές. Αύριο εμφανίζονται οι Χειμερινοί Κολυμβητές. Μια πολύ δυνατή διαχρονική παρέα αφοσιωμένων μουσικών, γεμίζουν με τις όμορφες μελωδίες τους και την χαρακτηριστική φωνή του Αργύρη Μπακιρτζή τις “σκιές της νύχτας”. Συνδέουν χρόνους και τόπους μακρινούς με το σήμερα, με αγάπη που γίνεται μουσική. Στην πλατεία του Πτελεού, την Τετάρτη 4 Αυγούστου προβάλλεται η ταινία του Σταύρου Τσιώλη “Ας περιμένουν οι Γυναίκες”. Μια φρέσκια καλοκαιρινή κωμωδία, κεφάτη κριτική στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Πολύ καλές ερμηνείες και ακόμη καλύτεροι σπαρταριστοί διάλογοι, με ατάκες που μπορούν να ακουστούν σαν σύνθημα. Μια από τις ομορφότερες ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Στο Πηγάδι Πτελεού στο λιμενοβραχίονα το Σάββατο 8 Αυγούστου έρχεται η “Μαντολινάτα Αλμυρού”. Μια ομάδα εραστών της καλής ελληνικής μουσικής που έχουν βάλει στόχο τη μελέτη και την απόδοσή της. Ερασιτέχνες μουσικοί από την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοδυτικής Μαγνησίας που έχουν εκπλήξει ευχάριστα με τη συνεπή και εμπνευσμένη μουσική τους παρουσία. Όλες οι βραδιές πραγματοποιούνται με την πρωτοβουλία της Δημοκρατικής Παρέμβασης Πολιτών Πτελεού, με εθελοντική συνεργασία πολλών μελών της τοπικής κοινωνίας. Η χρηματοδότηση γίνεται με τις αποζημιώσεις των τριών δημοτικών συμβούλων της “Παρέμβασης” και με οικονομική ενίσχυση από επαγγελματίες και φιλότεχνους της ευρύτερης περιοχής.

Κιθαριστικές μελωδίες στο Λαύκο Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λαυκιωτών “Η Δράση” διοργανώνει την Τετάρτη 4 Αυγούστου και ώρα 8.30μ.μ. μια Βραδιά Κιθάρας υπό το φως των αστεριών και των κεριών στον τόπο που γέννησε τον μεγάλο κιθαρίστα Δημήτρη Φάμπα, στο Λαύκο του Ν. Πηλίου. Η συναυλία θα γίνει στο Αρχοντικό Παρίση. Παίρνουν μέρος το ντούο των Μηνά Μπόγρη (κιθάρα) και Ντόρας Αθανασίου (φωνή) και η Εύα Φάμπα (κιθάρα). Ανέκδοτα ποιήματα του Τίτου Πατρίκιου απαγγέλλει ο Μιχάλης Μητρούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη σε μια εκδήλωση με καλλιτέχνες που διαθέτουν ταλέντο αδιαμφισβήτητο.


4 / £EATPO ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

√ °È¿ÓÓ˘ μÔ˘ÏÙÛ›‰Ë˜ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ Ӥ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· Î·È ÙËÓ ∞ÚÁÒ

“Ο Καραγκιόζης είναι η λαϊκή μας αριστοκρατία, όχι αρπαχτή...”

Π

∂È̤ÏÂÈ·: ∫. ∞. ªÔÚ¿ÚÔ˜

αραστάσεις Θεάτρου Σκιών από το “Θρακικό Θέατρο Σκιών” του καραγκιοζοπαίχτη Γιάννη Βουλτσίδη και της ζωγράφου - μουσικού Γεωργίας Γιαννοπούλου, πραγματοποιήθηκαν από τις 18 - 22 Ιουλίου, στον Αη-Γιάννη, τα Καλά Νερά, την Μηλίνα, την Τσαγκαράδα και την Αγριά, με το έργο “ο Καραγκιόζης μάγειρας στην Αργώ του Ιάσονα”. Ο Μύθος της Αργούς, προσφέρεται πέρα από αυθεντική διασκέδαση, για γνώση του μυθικού και ιστορικού πλαισίου που κινούμαστε σήμερα, γνώση της μικρο-ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. “...Ένας τόπος δεν είναι μόνο φύση αλλά και μνήμη, κάτι συνέβηκε σ’ αυτό τον τόπο εδώ και αιώνες. Πώς; Τί; Δεν έχει ενδιαφέρον; Έχει και παραέχει, πολλές τοποθεσίες, πολλά τοπωνύμια μιλάνε γι’ αυτά που κάποτε συνέβησαν...”. Η διαπραγμάτευσή τους έξω από το φολκλορικό πλαίσιο βοήθησε την σημερινή ζωή, την κατανόησή της και την σωστή εξέλιξη στο μέλλον. Όσο για τα παιδιά, φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της επαναφοράς των σωστών αξιών. Οι παραστάσεις υποστηρίχτηΔÔ £Ú·ÎÈÎfi £¤·ÙÚÔ ™ÎÈÒÓ ·Ó‚¿˙ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ ¤ÚÁÔ “Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Ì¿ÁÂÈÚ·˜ ÛÙËÓ ∞ÚÁÒ ÙÔ˘ π¿ÛÔÓ· ‹ ·ÏϤˆ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¯Ú˘ÛfiÌ·ÏÏÔ ÂÙڤϷÈÔ”. °È·Ù› ·˘Ù¤˜ ÔÈ ÂÈÏÔÁ¤˜ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ Î·È Â¿Ó ÔÈ Ó¤Â˜ ÈÛÙÔڛ˜ Â›Ó·È Û˘Ì‚·Ù¤˜ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË ÙÔ˘ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë; Λέω συχνά μια κουβέντα: Τον παππού μου τον σέβομαι, αλλά δεν τον κάνω καπέλο. Να το πω και αλλιώς, ο παππούς σου ή ο πατέρας σου πραγματικά σε χαίρονται, σε εκτιμούν, όταν δεν είσαι δουλικό αντίγραφό τους. Η ζωή φέρνει μπροστά μας νέα θέματα, τα οποία βέβαια έχουν συγγένειες με τα παλιά - π.χ. ο Τρωικός πόλεμος ή ο πόλεμος του Ιράκ σήμερα και οι δύο είναι πόλεμοι. Μην νομίζετε ότι προχώρησε πολύ η ανθρωπότητα, τα ίδια βάσανα την ταλανίζουν και παλιά και τώρα. Γι’ αυτό ο Αισχύλος είναι πάντα επίκαιρος. Απλά εμείς οι σημερινοί πρέπει να προσθέσουμε τη νότα μας κι όταν υπάρχει ειλικρίνεια και τέχνη στην προσπάθειά μας αυτό συγκινεί και βρίσκει ανταπόκριση. Ο Καραγκιόζης εξ’ άλλου ξέρει να προσαρμόζεται, είναι λαός και πρέπει να επιβιώσει.

¢È‰·ÎÙÈÎfi˜, ·È‰·ÁˆÁÈÎfi˜, ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi˜, Ù¤¯ÓË... ΔÈ ·’ fiÏ· Â›Ó·È Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘; ∫ÔÌ›˙ÂÈ Î¿ÙÈ Ó¤Ô; Ο Καραγκιόζης κατέχει την παλαιά τέχνη των παραμυθάδων, νάναι διδαχτικοί χωρίς να είναι ξεροί, να είναι ηθικοί χωρίς να ηθικολογούν, να είναι επαναστατικοί, αλλά χωρίς ρητορικό στόμφο, οικείοι και υψηλοί ταυτόχρονα. Η πραγματική αλήθεια πάντα, εξάλλου, είναι αντινομική και η κρυφή αρμονία, καλύτερη της φανερής, γι’ αυτό ο Καραγκιόζης δεν κραυγάζει, αλλά συνομιλεί. Για τον Καραγκιόζη δεν υπάρχει η έννοια του θεατή, απλά κόσμος και κοσμάκης σαν τον ίδιον. Ο Καραγκιόζης δεν κατεβαίνει για ν’ ανέβει, είναι πάντα κάτω αλλά με το κεφάλι ψηλά. Αν φέρνει κάτι καινούριο ο Καραγκιόζης; Το κανάτι παλιό, το νεράκι μέσα φρέσκο ή η παλιά μας κιθάρα, νέα βάσανα διηγείται. Τι είναι παλιό και τι νέο φίλε μου Μοράρε; Πολλές φορές αυτό που προβάλλεται για καινούριο δεν είναι μόνο παλαιό, άλλα ανύπαρκτο! Κάτι που πρέπει να προσέξει ο “αγαπητητός” του Καραγκιόζη σήμερα, είναι ότι η τέχνη μας μαστίζεται από ψευδοαντίγραφα, επώνυμους και μη καραγκιοζοπαίχτες, που όχι μόνο δε συνθέτουν καινούρια έργα, αλλά παίζουν από κασετόφωνο! Αυτοί είναι οι εχθροί της τέχνης μας. Απογοητεύουν τον κόσμο και ο κόσμος βλέποντας αυτούς νομίζει ότι ο Καραγκιόζης έχει λήξει. Ο Καραγκιόζης είναι ο Καραγκιοζοπαίχτης του, αν ο τελευταίος έχει ποιότητα τότε και ο Καραγκιόζης του έχει γούστο. Πάμε να δούμε τον Καραγκιόζη του τάδε, όχι γενικά... Εδώ ακόμα και παλιοί καραγκιοζοπαίχτες π.χ. όπως ο Σπυρόπουλος παίζουν

με κασετόφωνο, φανταστείτε τα μαθητούδια τους...Εμείς ακόμα και τη μουσική σ’ όλες τις παραστάσεις, την έχουμε με ζωντανή ορχήστρα. Ο Καραγκιόζης είναι η λαϊκή μας αριστοκρατία, όχι αρπαχτή... Να προσέχετε λοιπόν, κάτω από το φωτισμένο τελάρο, τι γράφει η ούγια.

¶fiÛÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ıˆÚ›Ù ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î·È fiÙÈ ÂÛ›˜ ¤Ó·˜ £Ú·ÎÈÒÙ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›˜ ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ; Κατ’ αρχάς αυτό το βιβλίο “ο Καραγκιόζης μάγειρας στην Αργώ του Ιάσωνα” είναι παραγγελία του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου στην Άνω Γατζέα. Ένας τόπος πρέπει νάχει γόνιμο διάλογο με το παρελθόν του, αν θέλει να έχει μέλλον. “Το υλικό της νέας οικοδομής είναι οι αρχαίες πέτρες”, που μας λέει ο Σεφέρης. Όποιος αγνοεί αυτά τα λεπτά πραγματάκια είναι χοντράνθρωπος. Εγώ μπορεί νάμαι Θρακιώτης, αλλά είμαι Έλληνας και η ελληνική μυθολογία είναι παγκόσμια κληρονομιά, είτε για την Οδύσσεια μιλάμε είτε για τα Αργοναυτικά. Το σημαντικό μ’ αυτό το βιβλίο είναι ότι πίσω έχουμε χαρτονένιες φιγούρες για να κατασκευάζει ο αναγνώστης - το παιδί τις δικές του. Ο Καραγκιόζης είναι τέχνη λαϊκή και στον λαό αρέσει να παίζει Καραγκιόζη, αλλά συνήθως δεν βρίσκει ευκαιρίες. Στο βιβλίο επίσης υπάρχει και ένα κεφάλαιο για την ιστορία του θεσσαλικού Θεάτρου Σκιών.

™˘¯Ó¿ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÔÏÈÙÈο Û¯fiÏÈ· Î·È Û¯fiÏÈ· Û ÂıÓÈο ı¤Ì·Ù·. ΔÔ ıˆÚ›Ù ··Ú·›ÙËÙÔ; Εδώ ένας Αλκιβιάδης, παρέσυρε τον Αθηναϊκό λαό, να κάνει κείνη τη θλιβερή εκστρατεία στην Σικελία και να καταστραφούνε... Η πολιτική έχει άμεση σχέση με τη ζωή. Είδες με το Κυπριακό τι πάθαμε! Δεν μπορεί να μην έχει ο καραγκιόζης αγωνία γι’ αυτά τα θέματα, όπως παλαιότερα είχε και ο Αριστοφάνης. Όσον αφορά τα εθνικά θέματα, και τι σημαίνει εθνικό, νομίζω ότι απάντησε ο Σολωμός για πάρτη μας πριν αρκετά χρόνια. Εθνικό θεωρείται ότι είναι αληθινό. Είναι μια μεγαλειώδης ερμηνεία αξεπέραστη και συνδυάζει υπέροχα τοπικότητα και διεθνικότητα.Ο λαός μας έχει ένα χωράφι, ένα αμπέλι, ένα αλώνι, μια αυλή, όταν ο άλλος σου τα επιβουλεύεται, δε θα κάτσει να παίζει την παρθένα, αλλά και οπουδήποτε αλλού καταπιέζεται ο άνθρωπος μας αφορά.

ΔÈ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Û‹ÌÂÚ· ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜ Î·È ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ï·˚Îfi˜ ÔÏÈÙÈÛÌfi˜ ÛÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜; Λαϊκό δεν είναι το γραφικό. Είναι το ουσιώδες, που καταφέρνει να είναι μεταδόσιμο. Είναι ο Αισχύλος, ο Σαίξπηρ, ο Μολιέρος. Τον Αισχύλο τον

καν μουσικά από ζωντανή ορχήστρα (σαντούρι - τζουράς - τραγούδι). Το Θρακικό Θέατρο Σκιών είναι από τα σημαντικότερα σχήματα πάνω στο θέατρο σκιών στον κόσμο. Η Θεσσαλία ειδικά γνωρίζει την ποιότητα της δουλειάς. Συμμετείχε στο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικού Θεάτρου Βόλου - συνεργασίες με τον Δήμο Βόλου πολλές φορές, με παραστάσεις σε γειτονιές της πόλης και διαμερίσματα. Συνεργάστηκε με τον Δήμο Λάρισας, συμμετέχοντας στο Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου σκιών, που διοργάνωσε ο Δήμος Λάρισας προ ετών και έλαβε το πρώτο βραβείο. Έχει εκδώσει πολλά βιβλία, έχει συμμετάσχει σε συμπαραγωγές με την ΕΡΤ. Ένα σχήμα της περιφέρειας που ζηλεύει το Κέντρο. Έχει ως μότο “πολιτική μας η ηθική της αποκέντρωσης”. Οι παραστάσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία και υπήρχε ιδιαίτερη ανταπόκριση από τον κόσμο μικρούς και μεγάλους, ντόπιους και επισκέπτες Έλληνες και αλλοδαπούς. Μετά το τέλος αυτής της σειράς παραστάσεων, έπονται και άλλες το φθινόπωρο στην περιοχή. Στο μεταξύ, έγινε μια συζήτηση με τον Γιάννη Βουλτίδη, απ’ όπου παραθέτουμε τα κύρια σημεία. παρακολουθούσε λαός και λαός για μένα είναι και ο Κολωνός και το Κολωνάκι. Ας πάψουμε νάχουμε αυτή την απλοϊκή αρχαιο-μαρξιστική άποψη ότι το Κολωνάκι δεν είναι λαός. Και ο πλούσιος και ο φτωχός είναι λαός. Αλλά για να έχει πολιτισμό ένας λαός, δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε πλούσιοι με τεράστια περιουσία, ούτε φτωχοί που να μην μπορούν να ζήσουν σαν άνθρωποι. Εδώ μπαίνει ο παράγοντας πολιτική, αλλά τα λαμόγια που μας κυβερνάνε, η χούντα της μεταπολίτευσης, κατάφερε να κάνει έναν περήφανο λαό έρμαιο των ΔοΝοΤούδων! Όποτε λαϊκός πολιτισμός δεν είναι το απλοϊκό και το γραφικό, που άντε το πολύ, νάναι τουριστικά εκμεταλλεύσιμο ή πατριδοκαπηλικό... Δείτε π.χ. πως κάποιοι σύλλογοι μεταχειρίζονται το δημοτικό χορό και τη μουσική. Άθλια επετειακά, δεν είναι μέσα στην καθημερινή ζωή.Τώρα όσον αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού, ως τα τώρα ήταν το δευτερεύον υπουργείο, αυτό που δεν το ήθελε κανένας... Ο ρόλος του ήταν να συμμετέχει ως τώρα στο πολιτιστικό οικονομικό έγκλημα της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η κωλοπετινίτσα μας βρακί δεν είχε για τον κώλο της, το παράγγειλε και μεταξωτό. Πως θ’ αλλάξει αυτό; Από τους ανθρώπους εξαρτάται να ξέρουν πως θα υποστηρίξουν τον πραγματικό πολιτισμό, όχι φιέστες, αλλά με εργαστήρια...

Καραγκιόζη, αυτών των τεράστιων προσωπικοτήτων που ανέφερα. Όσο για τον Μάνο Χατζηδάκι, συνέθεσε ολόκληρο μουσικό έργο για το Θέατρο Σκιών. Αλλά, αν παρόλα αυτά, είναι τόσο εγωιστής όσο φαίνεται από τις δηλώσεις του, του τα λέω όλα αυτά με μια κουβέντα. “Ο Καραγκιόζης είναι το αρχέτυπο της διάλυσης κάθε παγερής σύμβασης - παγωμένε Βαρώτσε”!

¶ˆ˜ ÌÔÚ› Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ë Ù¤¯ÓË ÙÔ˘ £Â¿ÙÚÔ˘ ÛÎÈÒÓ Ì ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË; ∂›Ó·È ÌfiÓÔ ·È‰ÈÎfi ı¤·ÙÚÔ;

ΔÈ ¤¯ÂÙ ӷ ›Ù ÁÈ· ÙÔÓ ıfiÚ˘‚Ô, fiÙÈ Ô ∫·Ú·ÁÎÈfi˙˘ Â›Ó·È ÙÔ˘ÚÎÈÎfi˜ Î·È Ì ÙË ‚ԇϷ Ù˘ √˘Ó¤ÛÎÔ;

Εγώ παίζω Καραγκιόζη από τα μπαράκια μέσα, μέχρι την προσχολική εκπαίδευση. Διότι παίζεις αναλόγως με τον κόσμο που έχεις κάτω στο κοινό. Δεν παίζεις ούτε το κασετόφωνο, αλλά ούτε για το εαυτό σου. Τώρα όσον αφορά την Εκπαίδευση, έχουμε δημιουργήσει παραστάσεις στα σχολεία •διότι έχουμε την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας. Έχουμε δημιουργήσει θεατρικές ομάδες σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, που παίζουν τα ίδια τα παιδιά καραγκιόζη και μαθαίνουν να κατασκευάζουν φιγούρες. Αν υπάρχουν εμπνευσμένοι δάσκαλοι καταφέρνονται υπέροχα αποτελέσματα, διότι το ποιοτικό Θέατρο Σκιών πάντα ενθουσιάζει τα παιδιά.

√ ÁÓˆÛÙfi˜ ÁχÙ˘ μ·ÚÒÙÛÔ˜ Û ÌÈ· Û˘Ó¤ÓÙ¢͋ ÙÔ˘ ¤¯Â ÂÈ: ÂÁÒ ÙÔ ·È‰› ÌÔ˘ ‰ÂÓ ı· ÙÔ ¿ˆ ÛÙÔÓ ∫·Ú·ÁÎÈfi˙Ë. ¶ˆ˜ ÙÔ Û¯ÔÏÈ¿˙ÂÙÂ; Α! είναι αυτός που κατασκεύασε το γυάλινο αχυράνθρωπο έξω από το Χίλτον στην Αθήνα. Σ’ αυτόν τον κύριο έχει απαντήσει πολύ πριν από μένα ο Γιάννης Τσαρούχης, ο Τζούλιο Καϊμι και ο Κάρολος Κουν... Αν ανοίγει που και που κανένα βιβλίο, πέρα από το να οδηγεί ακριβό αυτοκίνητο, τον συμβουλεύω ν’ ανατρέξει στις γνώμες για τον

ΔÈ Û·˜ ÂÓÙ˘ˆÛ›·Û ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô; Το Πήλιο είναι οι σύγχρονοι Δελφοί. Το καλοκαίρι μαζεύει όλη την Ελλάδα. Εμείς δώσαμε παραστάσεις στον Αη-Γιάννη Κισσού, τη Τσαγκαράδα, την Αγριά, τα Καλά Νερά και τη Μηλίνα. Ιδίως στη Μηλίνα που παίξαμε στο προαύλιο του δημοτικού σχολείου, το οποίο είναι εκατό σκαλιά πάνω στο ύψωμα, ήταν συγκινητικό - να βλέπεις μεγάλους ανθρώπους αργά, αλλά σταθερά, να ανέρχονται τα σκαλιά να κόψουν εισιτήριο για να δούνε ποιοτικό Καραγκιόζη. Ερχόταν μόνοι τους πολλοί, βέβαια είχαμε και οικογένειες με παιδιά, παιδιά μόνα τους και αρκετούς αλλοδαπούς. Στο τέλος πολλά χειροκροτήματα και όλη η κατάσταση θύμιζε “ελεύθερη Ελλάδα” γιορτή αντίστασης, ενάντια στο σκουπιδαριό των χουντοκάναλων και των σικέ εκδηλώσεων. Τι να πώ, ο Κένταυρος Χείρων, ήταν μες στην τρελή χαρά, κι έκανε σούζες με τα μπροστινά!

Πραγματικά είναι θόρυβος, δεν είναι ομιλία. Το Θέατρο Σκιών σαν Καραγκιόζης - γιατί υπάρχει και Θέατρο Σκιών πέρα από τον Καραγκιόζη - παίχτηκε για πρώτη φορά στην Αίγυπτο, από τον Πέρση ποιητή Σεΐχη Κιουστερή, τον οποίο είδε ο Σελήμ ο Α’ο Οθωμανός αυτοκράτορας και γοητεύτηκε, τον πήρε στην Κωνσταντινούπολη να διασκεδάζει το Σεράι. Από κει την τέχνη την πήραν όλα τα Μιλιέτ της Πόλης. Έλληνες, Εβραίοι, Τούρκοι, Ατσίγγανοι και ο καθένας είχε τον Καραγκιόζη του. Αυτά τα αναφέρει ο τούρκος μελετητής του Θεάτρου Σκιών Μεντίντ Εντ, ο οποίος διετέλεσε και πρύτανις του Πανεπιστημίου της Άγκυρας. Άρα οι Τούρκοι ξέρουν την αλήθεια. Γιατί τώρα το Υπουργείο εξωτερικών τους εξάγει το ψέμα, δεν είναι δύσκολο να το φανταστούμε. Αντιμετωπίζει τον Καραγκιόζη, λες και είναι βοδινό κρέας και όποιος προλάβει και το μαρκάρει. Οι δικοί μας βέβαια κοιμότανε, συν ότι είναι αστοιχείωτοι, κι έτσι οι τούρκοι βρήκαν την ευκαιρία να περάσουν την άποψή τους στην Ουνέσκο. Σιγά την άποψη εδώ που τα λέμε. Στα χαρτιά τον κάνουν Τούρκο, ας έρθουν να τον κάνουν και στην πράξη. Αν οι έλληνες πιστεύαμε στα χαρτιά και στα σουλτανικά φιρμάνια, ακόμα σκλαβωμένοι θάμασταν.


£EATPO / 5 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

√ “Caveman” ÛÙÔ μfiÏÔ ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙȘ Û¯¤ÛÂȘ ÙˆÓ Ê‡ÏˆÓ, ÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ

Βλαδίμηρος Κυριακίδης: Οι άντρες ασχολούνται με την εικόνα. Οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον κόσμο με το συναίσθημα

Ο

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË:™√ºπ∞ ª∞Àƒ∞¡Δ∑∞

Caveman αρχίζει τη λεπτομερή αποκάλυψη της γυναικείας ψυχής, ενώ μετά προσπαθεί να τη συγκρίνει με αυτή του άνδρα, με αναδρομή στην ιστορία, από την εποχή του ανθρώπου των σπηλαίων. Σε έναν από τους πιο πετυχημένους του ρόλους ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης επισκέπτεται την πόλη του Βόλου και μας εξομολογείται την άποψή του για το ταλέντο, το θέατρο, αλλά και τη σχέση ανδρών- γυναικών. ªÂ ÔÈ· ·ÊÔÚÌ‹ ·Û¯ÔÏËı‹Î·Ù Ì ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ Ù¤¯ÓË;

∏ ·Ú¿ÛÙ·ÛË Caveman ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÙËÓ ¶¤ÌÙË 5 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ÛÙÔ £ÂÚÈÓfi ¢ËÌÔÙÈÎfi £¤·ÙÚÔ μfiÏÔ˘ “ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË” ÛÙȘ 21.30. ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ∞Ó·ÛÙ·Û›· ¶··ÛÙ¿ıË, ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: ∂Ú·ÙÒ Δ¿ÙÙË ¶·Ú·ÁˆÁ‹: £¤·ÙÚÔ Coronet & Mogul Theater.ΔÈÌ‹ ÂÈÛÈÙËÚ›Ô˘: 20 ú

Αφορμή στάθηκε ένας φίλος του αδερφού μου στη Θεσσαλονίκη, αλλά και μία τυχαία επίσκεψή μου στην Πειραματική Σκηνή της Τέχνης το 1979. Από τότε άρχισα να πηγαίνω σε κάθε πρόβα, μέχρι που έμαθα την παράσταση απέξω και άρχισα να τους βοηθάω στα ηχητικά μέρη της παράστασης. Ένα χρόνο μετά, το 1980, παράλληλα με τις σπουδές μου, έγινα κι εγώ μέλος της Πειραματικής Σκηνής της Τέχνης παίζοντας το πρώτο μου ρόλο.

¶fiÙ ·Ó·Î·Ï‡„·Ù ˆ˜ ¤¯ÂÙ ٷϤÓÙÔ; Ταλέντο δεν πιστεύω ακόμη πως έχω. Κάθε βράδυ κάνω τον απολογισμό μου και προσπαθώ να πείσω τον εαυτό μου πως δεν είμαι αρκετά καλός. Το ταλέντο θέλει έρευνα και προσπάθεια, αν

σταματήσεις την έρευνα και την προσπάθεια δεν υπάρχει ταλέντο. Υπάρχουν πολλοί ταλαντούχοι ηθοποιοί στις μέρες μας. Νέοι και παλαιότεροι. Σημασία έχει να καταλάβεις πως έχεις κάτι χρήσιμο και να το γυμνάζεις με το μυαλό και την αντίληψη.

∞fi ÛÙÈÁÌ‹ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Û·˜ ÈÛÙ‡ÂÙ fiÙÈ Á›Ó·Ù ¢ڇÙÂÚ· ÁÓˆÛÙfi˜; Δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά τοποθετείται σχεδόν στο ξεκίνημά μου. Δεν έχει να κάνει με το έργο, αλλά με το αν αρέσεις ή όχι. Και να μην είσαι νάρκισσος.

¶ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ Ó· ·›˙ÂÙÂ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊÔ ‹ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ; Πρόκειται για δύο διαφορετικές δουλειές, αλλά και τεχνικές. Μου αρέσουν και τα δύο και τα κάνω με κέφι εξίσου. Το ζητούμενο είναι πως αντιλαμβάνεσαι αυτή τη δουλειά, το ένα βοηθάει το άλλο, αλλά είναι και θέμα τεχνικής. Είναι ευτυχής συγκυρία να μπορείς να συνδυάσεις και τα δύο. Με πήχη τους συγγραφείς προτιμώ το θέατρο που είναι σαφώς ογκόλιθοι. Ο κινηματογράφος είναι η αναπαράσταση της ζωής, ενώ το θέατρο είναι η ίδια η ζωή. Η διαφορά είναι μικρή, αλλά δεν παύουν να είναι δύο διαφορετικές προσεγγίσεις του χαρακτήρα.

∏ıÔÔÈfi˜, ÛÎËÓÔı¤Ù˘ ‹ Û˘ÁÁڷʤ·˜; ¶ÔÈÔ ÚÔÙÈÌ¿ÙÂ; Υπήρξε μία εποχή που η δουλειά του ηθοποιού με σαγήνευε. Έπειτα με γοήτευσε αφάνταστα η σκηνοθεσία. Μετά κατάλαβα πως η δουλειά του σκηνοθέτη είναι αρκετά σοβαροφανής και προτίμησα την αφέλεια και τη σοβαρότητα του ηθοποιού. Ο ηθοποιός λειτουργεί παρορμητικά προς τον κόσμο, λειτουργεί με τις αισθήσεις, όχι με τη λογική. Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να τελειοποιήσεις τις τεχνικές του ηθοποιού. Βέβαια, όσο περνούν τα χρόνια αφουγκράζομαι πως με ενδιαφέρει και η συγγραφή.

™·˜ ÊÔ‚›˙ÂÈ Ë ÂӉ¯fiÌÂÓË Û‡ÁÎÚÈÛË Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ËıÔÔÈÔ‡˜ Ô˘ ÂÚÌ‹ÓÂ˘Û·Ó ÙÔÓ Caveman; Καθόλου. Αλλιώς δεν θα είχα δεχτεί να υποδυθώ το συγκεκριμένο ρόλο. Το έργο όλα αυτά τα χρόνια είχε τέτοια επιτυχία που θα ήμουν αφελής αν δεν ήθελα και εγώ να την καρπωθώ. Το έργο είναι εξαιρετικό και ο συγγραφέας πανέξυπνος. Η διαφορά έγκειται στο πως αφουγκράζεται ο καθένας το ρόλο. Μέσα από αυτό το έργο μου δίνεται η ευκαιρία να δείξω όλη τη δουλειά μου, που είναι τεχνικές δουλεμένες επί σειρά ετών. Το συγκεκριμένο έργο είναι πάρα πολύ δύσκολο, υπάρχει μελέτη, υπάρχει πρόγραμμα και τηρείται αυστηρά. Απο-

φεύγω να αυτοσχεδιάζω πέραν δύοτριών αυτοσχεδιασμών.

ΔÈ Û·˜ ÂÍÈÙ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Û ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÚfiÏÔ; Η αμεσότητα. Η άμεση επαφή μου με το κοινό. Ενώ στη σκηνή είμαι μόνος μου, στην ουσία δεν είμαι. Με το κοινό γινόμαστε ένα στα πρώτα τρία λεπτά της παράστασης. Όλοι οι θεατές παίζουν μαζί μου, έχω καταφέρει να σπάσω τον τέταρτο τοίχο.

À¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙËÓ Â·Ê‹ ·Ó‰ÚÒÓ Î·È Á˘Ó·ÈÎÒÓ Û‹ÌÂÚ·; Εννοείται. Η προσωπική μου εκτίμηση είναι πως υπάρχει μία βασική διαφορά βέβαια. Οι μεν άντρες είναι κοινωνικά όντα, οι δε γυναίκες είναι συναισθηματικά όντα. Οι άντρες ασχολούνται πολύ με την εικόνα τους, ενώ οι γυναίκες αντιλαμβάνονται τον κόσμο με το συναίσθημα και όχι με τη λογική. Έχουν λοιπόν δύο διαφορετικές αντιλήψεις και αυτή η διαφορά τους γεφυρώνεται με πολύ δουλειά. Με σεβασμό στο χώρο και το χρόνο του άλλου. Δεν πρέπει να παραμερίζουμε τους εγωισμούς μας, ούτε να καταπιεζόμαστε. Πρέπει όμως να αποδεχόμαστε το σύντροφό μας και να του δίνουμε χρόνο και χώρο.

∞Ó ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ Â›Ó·È “ηÏfi”, fiÛÔ ÂËÚ¿˙ÂÙ·È Ô ÌÔÓfiÏÔÁfi˜ Û·˜; Απλώς δεν αυτοσχεδιάζω τόσο πολύ. Η ενέργεια άλλες φορές είναι ανεβασμένη και άλλες όχι. Όχι ότι δεν περνάνε καλά! Πάντοτε γελάνε! Απλώς η δική μου ενέργεια πρέπει να παντρεύεται με τη δική τους και όχι η μία να ξεπερνάει την άλλη.

™·˜ ¤¯ÂÈ Ù‡¯ÂÈ Ó· ı¤ÏÂÙ ӷ ‰È·Îfi„ÂÙ ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË, Ó· ÛËΈı›Ù ӷ ʇÁÂÙ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔ “ηÏfi”; Ποτέ. Ακόμη και στο πιο “σκληρό” κοινό καταβάλλω τη διπλάσια προσπάθεια. Πηγαίνω με σιγουριά και καταβάλλω όλες μου τις δυνάμεις. Τους ιντριγκάρω λίγο για να μιλήσουν, γιατί μάλλον φοβούνται. Βέβαια, στο τέλος το αποτέλεσμα με δικαιώνει. Δύο ώρες ακατάπαυστο γέλιο!

™Â ·Ï·ÈfiÙÂÚË Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Û·˜ ¤¯Ô˘Ì ·ÎÔ‡ÛÂÈ Ó· ϤÙ ˆ˜ ¤¯ÂÙ ˘¿ÚÍÂÈ “„ÒÓÈÔ”. ΔÒÚ· Ô˘ ÙÔ ‚ϤÂÙ ·’ ¤Íˆ, ÈÛÙ‡ÂÙ ˆ˜ Â›Ó·È ı¤Ì· ËÏÈΛ·˜ ‹ Û˘ÓıËÎÒÓ; Συνθηκών χωρίς αμφιβολία. Ξαφνικά όλοι οι προβολείς πέφτουν πάνω σου και όλοι χειροκροτούν. Είναι τέτοια η φιλαυτία σου τότε, που νομίζεις πως είσαι θεός. Πρέπει να προσγειωθείς με ενδοσκόπηση, εάν θελήσεις βέβαια να την κάνεις. Εμένα με ισορρόπησε πολύ η οικογένειά μου. Δυστυχώς η επιτυχία είναι κακός σύμβουλος, καμία φορά ξεφεύγεις. Το θέμα είναι να το καταλάβεις και να το “μαζέψεις”.

¶ÔÈ· ¿ÏÏ· Û¯¤‰È· ¤¯ÂÙ ÁÈ· ÙÔ ¿ÌÂÛÔ Ì¤ÏÏÔÓ; Το χειμώνα θα συνεχίσω με το “Caveman” στο θέατρο Coronet, ενώ κάθε Δευτέρα και Τρίτη θα παίζουμε με την Έφη Μουρίκη και την Κατερίνα Παπουτσάκη το “Κεκλεισμένων των θυρών” στο θέατρο Αρμένιου. Θα συμμετέχω και σε μία ταινία, το “Έτερον ήμισυ” με συμπρωταγωνιστές τον Κρατερό Κατσούλη, τη Δάφνη Λαμπρόγιαννη και την Κατερίνα Παπουτσάκη.

Θρακικό Θέατρο Σκιών: Παραστάσεις Καραγκιόζη και εκπαιδευτικά εργαστήρια Με μεγάλη επιτυχία στέφθηκαν οι παραστάσεις Καραγκιόζη του Θρακικού Θεάτρου Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη (Δον Σάντσο Βουλτίδη), στην περιοδεία σε χωριά και παραλίες του Νομού Μαγνησίας. Σε κάθε παράσταση προσήλθε πολύς κόσμος κάθε ηλικίας, μικροί - μεγάλοι, Ελληνες, αλλοδαποί και με μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα, το θέαμα και την τέχνη. Παράλληλα κυκλοφόρησε και το βιβλίο με το περιεχόμενο της παράστασης, που περιλαμβάνει ένα ένθετο με πρόσθετες φιγούρες, για να μπορεί να παίξει το παιδί την δική του παράσταση. Η μεγάλη ανταπόκριση του απλού λαού στο ποιοτικό θέατρο σκιών και το θέμα που έχει τοπικό χαρακτήρα, έδωσε έναυσμα στους οργανωτές, το Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου, να προγραμματίζουν για το φθινόπωρο, παρουσίαση του βιβλίου “ο Καραγκιόζης μάγειρας στην Αργώ του Ιάσωνα, ή αλλέως άλλος για το χρυσόμαλλο ...πετρέλαιο...!”, στην πόλη του Βόλου και παράλληλα οργάνωση εργαστηρίων κατασκευής φιγούρας. Τα εργαστήρια κατασκευής φιγούρας, που θα ακολουθούν τις παραστάσεις ή θα προηγούνται, προσφέρουν γνώση αυτής της σημαντικής τέχνης και η επιλογή του θέματος γνώση της μικρο-ιστορίας και της τοπικής ιστορίας. Παράλληλα σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με φοιτητές των παιδαγωγικών και άλλων τμημάτων, καθώς και με άλλους ενήλικες, θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια για την εκμάθηση της “καραγκιοζοπλεκτικής τέχνης”, όπως την ονομάζει ο Δον Σάντσο Βουλτίδης. “Τα εργαστήρια είναι κύτταρα πολιτισμού... τ’ άλλα δημιουργούν το “ναρκωτικό” της κατανάλωσης, διότι ένας άνθρωπος που μαθαίνει να συνεργάζεται παιδιόθεν μέσα σ’ ένα θίασο, μπορεί να ελπίζει βάσιμα”. Έχοντας αυτό ως πιστεύω και θέλοντας ανιδιοτελώς να βοηθηθεί πολιτιστικά ο τόπος, σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση σε χώρο που θα υποδειχθεί, θα εγκατασταθεί για ένα διάστημα το Θρακικό Θέατρο Σκιών, ο Γιάννης Βουλτσίδης και η Γεωργία Γιαννοπούλου, όπου θα διδάσκουν πολιτισμό, μέσα από την τέχνη του Καραγκιόζη, την τέχνη της κατασκευής και ζωγραφικής της φιγούρας και από την ίδια την παράσταση.

Θεατρικό εργαστήρι στην Πάου Αργαλαστής Η πρωτοβουλία Καλλιτεχνών Βόλου πραγματοποιεί το δεύτερο θερινό σεμινάριο - εργαστήρι με θέμα “Η αίσθηση των πέντε αισθήσεων”. Είναι σίγουρο ότι έχουμε την αίσθηση των πέντε αισθήσεων και της λειτουργίας τους στην καθημερινή ζωή, στην θεατρική πράξη, στο θεατρικό παιχνίδι; Το εργαστήρι περιλαμβάνει αισθητική εξερεύνηση και πειραματισμούς, προχωρημένες τεχνικές και ασκήσεις, θεωρητική και βιωματική προσέγγιση. Απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, θεατρολόγους, ηθοποιούς και σε όσους άλλους ενδιαφέρονται να λειτουργήσουν με επάρκεια και να καλλιεργήσουν τις πέντε αισθήσεις τους, την συναισθηματική τους λογική καθώς και την συγκινησιακή τους νοημοσύνη. Το εργαστήρι θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη συνεχή χρονιά στο Πολιτιστικό-Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην Πάου Αργαλαστής από 16 έως 21 Αυγούστου (σε 30 ώρες) και αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση του θεατρικού φαινομένου μέσω της αισθητηριακής μνήμης, Κύριος εμψυχωτής του σεμιναρίου θα είναι ο κ. Λάκης Κουρετζής, σκηνοθέτηςψυχολόγος-συγγραφέας, ειδικός σε θέματα αισθητικής παιδείας. Με την λήξη του σεμιναρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης και θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας, λόγω του περιορισμένου αριθμού των θέσεων. Πληροφορίες-εγγραφές: Στην κ. Όλγα Σταροπούλου τηλ. 6937649140 και 24210-35650 & στον κ. Κων/νο Κομνηνό τηλ. 6946992408


6 / TEXNE™ ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

“∏ fiÏË Ù˘ ˙ˆ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘” ÛÙȘ ÚÔ‚ÔϤ˜ Ù˘ ∂͈ڷ˚ÛÙÈ΋˜

Αντιπολεμικό δράμα στο “Σινέ Μεσόγειος” ο κινέζικο αντιπολεμικό δράμα “Η πόλη της ζωής και του θανάτου” προβάλλεται μεθαύριο Τρίτη 3 Αυγούστου και την Πέμπτη 5 Αυγούστου για το “Σινέ Μεσόγειος” στην Εξωραϊστική. (Κίνα, Χονγκ Κονγκ 2009. Σενάριο: Λου Τσουάν Πρωταγωνιστούν: Λιου Γιέ, Φαν Γουέι, Χιντέο Νακαϊζούμι). Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο Φεστιβάλ του Σαν Σεμπαστιάν.

Τ

Ο Ήταυρος της Κάρλας σε περιοδεία στο Πήλιο Το κοινό τόσο των παρακάρλιων περιοχών όσο και της πόλης του Βόλου αγκάλιασε με θέρμη το θεατρικό έργο “Ήταυρος, στο υγρό μάτι της θεσσαλικής γης” του Κάβουρα Ευάγγελου σε σκηνοθεσία Θανάση Ζέρβα και παραγωγής του Κέντρου για τη Μελέτη και Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς στη λίμνη Βοιβηίδα - Κάρλα (ΚΕ.ΜΕ.ΒΟ.) με τις παραστάσεις που δόθηκαν αντίστοιχα στο Μουσείο Λιμναίου Πολιτισμού στα Κανάλια τον Μάιο και στην Παλιά Ηλεκτρική τον Ιούνιο. Ακολουθούν τις επόμενες μέρες παραστάσεις στο Πήλιο με ελεύθερη είσοδο και συγκεκριμένα: - Κυριακή 8 Αυγούστου, ώρα 8.30μμ στην Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Άνω Γατζέας (Μουσείο Ελιάς & Λαδιού, τηλ. 24230-22009 & 210-6033160, ιστοσελίδα: www.mouseioelias.gr) - Παρασκευή 13 Αυγούστου, ώρα 9μμ στο υπαίθριο θέατρο Αλώνι του Αγ.Γεωργίου Νηλείας (τηλ. 210-2231624, 6973339142, 24230-86204/86895, ιστοσελίδα: www.theatroaloni.com). Οι συντελεστές της παράστασης, που έχει πλέον χαρακτηριστεί ως ένα θεατρικό ντοκιμαντέρ στη συνείδηση του κοινού, καβαλικεύουν τον Ήταυρό τους και με στόχο την προβολή του Κάρλιου Λιμναίου Πολιτισμού θα παρουσιάσουν στους Πηλιορείτες και τους επισκέπτες τους μια βαθιά ανθρώπινη ιστορία αγάπης, η μοίρα της οποίας ακολούθησε τη μοίρα της λίμνης, αποκοιμήθηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και ξαναγεννήθηκε στη συνέχεια. Παρούσα σ’ όλη την εξέλιξη του έργου η Νηρηίδα της Κάρλας, ο Ήταυρος, ένας ζωντανός θρύλος της περιοχής που αναγεννιέται στο νεοσύστατο πια “υγρό μάτι της Θεσσαλικής γης”, τη νεο-Βοιβηίδα. Παίζουν: Έλενα Γλυνή, Λίτσα Ησαϊάδου, Ράνια Θεοχαροπούλου, Ευάγγελος Κάβουρας, Γιάννης Καλογριάς, Γεωργία Κορεντίου, Θανάσης Μελάκος, Έλενα Μπακίρη, Ειρήνη Μυλωνά, Ηλίας Παπαγιάννης, Ευαγγελία Σουλτάνη, Σταυρούλα Χαρχαρή. Σενάριο - βοηθός σκηνοθέτη - φροντιστής: Ευάγγελος Κάβουρας. Φωτισμοί videoart - ηχοληψία: Γιώργος Χανιάς. Ενδυματολόγος: Έλενα Γλυνή. Ψιμυθιολόγος: Σταυρούλα Χαρχαρή. Φιλολογικές επισημάνσεις: Σταματία Μωραΐτη. Συνεργασία στους διαλόγους: Κατερίνα Κάβουρα-Γαλάνη. Τραγούδι: Άννα Κέκια. Παραδοσιακό μουσικό όργανο: Λεωνίδας Χατζηζήσης. Χορεύουν μέλη του Εκπολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου ΑϊΓιώργη Νηλείας Ο Κένταυρος. Νονός του τίτλου του έργου είναι ο Σωτ.Γκανάτσιος που κατέχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα για το λεκτικό Ήταυρος και την απεικόνισή του.

Δεκέμβρης 1937. Ο Αυτοκρατορικός Στρατός της Ιαπωνίας εισβάλει στη Ναντζίνγκ, τότε πρωτεύουσα της Κίνας. Για ένα μήνα η πόλη βυθίζεται στην καταστροφή και το θάνατο. Η φρίκη αυτού του μήνα έμεινε στην ιστορία ως “Ο βιασμός της Ναντζίνγκ” και χαρακτηρίστηκε μια από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρώπινης συμπεριφοράς, ένα από τα χειρότερα εγκλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου: Η Κίνα αναφέρει 3000.000 θανάτους (τον μισό πληθυσμό της πόλης). Άμαχοι θάφτηκαν ζωντανοί σε μαζικούς τάφους, ηλικιωμένοι εξευτελίστηκαν, γυναίκες βιάστηκαν, βρέφη σφαγιάστηκαν. Η πόλη σημαδεύτηκε για πάντα, το ολοκαύτωμά της όμως παραμένει ακόμη άγνωστο. Αριστουργηματικό αντιπολεμικό δράμα, εμπλουτισμένο με στοιχεία ιστορικού έπους και δραματοποιημένου ντοκιμαντέρ. Ο σκηνοθέτης παραθέτει ένα στιβαρό ιστορικό ντοκουμέντο, μια συγκλονιστική καταγραφή της αγριότητας και του ευτελισμού της ανθρώπινης ύπαρξης εν καιρώ πολέμου, ένα αμάλγαμα ωμότητας και φρίκης, μια απελπισμένη κραυγή καταγγελίας. Η εναρκτήρια σκηνή εντυπωσιάζει. Ο σκηνοθέτης αποδομεί και ανασυντάσσει τη μακραίωνη παράδοση του εκφραστικού μοντάζ και τα ευφυή mis en scene τεχνάσματα των Ιαπώνων συναδέλφων του. Αναθεωρεί ριζοσπαστικά το πολεμικό δράμα και του προσδίδει ένα μυστηριακό, σχεδόν μεταφυσικό χαρακτήρα. Ακραιφνής ρεαλισμός, ελάχιστα σπαράγματα κινηματογραφικής δράσης και ελεγειακοί τόνοι μιας ποιητικής γραφής συνδυάζονται αρμονικά σε μια αυθεντική κινηματογραφική τελετουργία. Φορμαλιστική κινηματογράφηση με χρωματικό κοντράστ λευκού και μαύρου, ογκομετρική ισορροπία του κάδρου, πνευματικότητα μέσα από καθαρές και λεπτές γραμμές αναδεικνύει τις θεμελιώδεις δραματουργικές αντιθέσεις: Ζωή και θάνατος. Κατακτητές και κατακτημένοι. Αγώνας και παραίτηση. Ευτυχία και εξαθλίωση. Ο σκηνοθέτης δομεί και κατανέμει ισομερώς ομοκεντρικά σύμπαντα, με άμεσες σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης. Το κέντρο αυτού του κύκλου είναι η ερειπωμένη και απονεκρωμένη πόλη, με την κλαγγή των όπλων και τον απόηχο των οβίδων, που εισβάλλει και κυριαρχεί επί των ηρώων, μέχρι που και οι ίδιοι απεμπολούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και μεταβάλλονται σε συντρίμμια του πρότερου εαυτού τους.

“∞fi„ ÙÚÒÌ ÛÙ˘ πÔοÛÙ˘” Û ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ

∏ ÎÏ·ÛÈ΋ Έ̈‰›· ·fi ÙÔ˘˜ ª. ƒ¤· - £. ¶··ı·Ó·Û›Ô˘

Kωμικό “δείπνο” με Σταμάτη Φασούλη

“Ο φίλος μου ο Λευτεράκης” του Αλέκου Σακελλάριου στο Βόλο

Η κωμωδία του Άκη Δήμου “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης” σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή που κέρδισε το θεατρικό βραβείο καλύτερου νεοελληνικού έργου του Αθηνοράματος και το αθηναϊκό κοινό για δυο χρονιές, θα προσφέρει στο θεατρόφιλο κοινό όλης της χώρας ένα απολαυστικά κωμικό δείπνο αλλιώτικο από κάθε άλλο που έχει γευτεί. Το “Απόψε τρώμε στης Ιοκάστης”, που θα παρουσιαστεί αύριο Δευτέρα 2 και την Τρίτη 3 Αυγούστου στις 9.30 μ.μ. στο Ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο “Μελίνα” είναι ένα έργο για ένα σύζυγο που ζωντανεύει, μια ζωντανή που όλοι τη νομίζουν πεθαμένη, έναν από μηχανής αλλοδαπό “μπάτλερ”, έναν εραστή με πολιτικές φιλοδοξίες, μια ανικανοποίητη μαγείρισσα με ισχυρό μητρικό ένστικτο κι έναν αμαρτωλό πιανίστα με αδυναμία στα παιδιά από το εξωτερικό. Είναι, επίσης, ένα έργο για ένα δείπνο, όπου κανείς δεν τρώει, γιατί κανείς δε μπορεί να καταλάβει ποιος είναι και πού βρίσκεται, όπως όλοι μας. Ποια είναι η οικογένεια, ποια είναι η δουλειά μας, ποια είναι τα αισθήματά μας, ποια τα οικονομικά μας, ποια είναι η πατρίδα μας, εδώ πρώην Ελλάς.Κυρίως, όμως, είναι ένα έργο για την Ιοκάστη Παπαδάμου, μια γυναίκα που θα μπορούσε να είναι μια χαριτωμένη εκκεντρική αν δεν ήταν τόσο απελπισμένη, κι αν η τρικυμία αυτής της κολασμένης νύχτας δεν την ξέβραζε ναυαγό σ’ έναν κόσμο μια ιδέα αλλιώτικο απ’ αυτόν που είχε στο κεφάλι της. Η σκηνοθεσία είναι του Σταμάτη Φασουλή, τα σκηνικά της Mαργαρίτας Χατζηιωάννου, τα κοστούμια της Ντένης Βαχλιώτη, οι φωτισμοί της Μελίνας Μάσχα. Στο ρόλο της Ιοκάστης Παπαδάμου, η Σοφία Φιλιππίδου. Παίζουν (με αλφαβητική σειρά) οι ηθοποιοί: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Αλέξανδρος Καλπακίδης, Βάλια Καράγιωργα, Νάντια Κοντογεώργη, Κώστας Τριανταφυλλόπουλος. Τιμές εισιτηρίων: Κανονικό 22€, Φοιτητικό 17€, Παιδικό 12€. Προπώληση εισιτηρίων: Κινηματογράφος Αχίλλειον.Ώρες: 11.00 - 13.00 & 18.00 - 21.00 καθημερινά.

“Ο φίλος μου ο Λευτεράκης” του Αλέκου Σακελλάριου παρουσιάζεται την Πέμπτη 26 Αυγούστου (9.30 μ.μ.) στο ανοιχτό θέατρο Βόλου. Πρόκειται για διασκευή της κεφάτης ελληνικής κωμωδίας από τους Μιχάλη Ρέππα - Θανάση Παπαθανασίου. Πρωταγωνιστούν με αλφαβητική σειρά: Τάσος Αλατζάς: Τόλης, Βασιλική Ανδρίτσου: Φωφώ, Σοφία Βογιατζάκη: Ελένη, Βάσω Λασκαράκη: Ντόλυ, Πέτρος Μπουσουλόπουλος: Λευτεράκης, Φώτης Σπύρος: Θανάσης, Γιάννης Τσιμιτσέλης: Θοδωράκης. Διασκευή - σκηνοθεσία: Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου. Σκηνικά: Αντώνης Δαγκλίδης.Κοστούμια: Εβελυν Σιούπη. Μουσική Επιμέλεια: Μιχάλης Ρέππας - Θανάσης Παπαθανασίου. Ο Θανάσης Παπαθανασίου και ο Μιχάλης Ρέππας, αυτό το καλοκαίρι τιμάνε τον μεγάλο δάσκαλο του ελληνικού γέλιου! Τον Αλέκο Σακελλάριο. Ανεβάζουν την θρυλική κωμωδία του “Ο φίλος μου Λευτεράκης” που τόσο αγάπησαν οι Έλληνες από την ταινία με τους Ντίνο Ηλιόπουλο, Μάρω Κοντού, Κώστα Βουτσά, Γιώργο Κωσταντίνου και Καίτη Πάνου. Οι Ρέππας και Παπαθανασίου ανανεώνουν το έργο προσαρμόζοντας το σε μια παρέα νέων ηθοποιών από τους καλύτερους της καινούργιας γενιάς: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Βασιλική Ανδρίτσου, Πέτρος Μπουσουλόπουλος, Σοφία Βογιατζάκη, Βάσω Λασκαράκη, Φώτης Σπύρος, Σταύρος Καραγιαννόπουλος. Με απόλυτο σεβασμό στο χιούμορ του αξεπέραστου Σακελλάριου, προσθέτουν την δική τους ματιά στο έργο του πιο κεφάτου δημιουργού της ελληνικής κωμωδίας και φτιάχνουν μια παράσταση για τον έρωτα και τη χαρά της ζωής. Το έργο θα περιοδεύσει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Καλοκαιρινές βραδιές λοιπόν με φεγγαράδα και Αλέκο Σακελλάριο! Αλλά και επιστροφή σε μια δεκαετία όπου οι γυναίκες φορούσαν φουρό, οι άντρες λινά κοστούμια και γραβατούλα και ο έρωτας ήταν ένα παιχνίδι με κρυφές ματιές, μυστικά ραντεβού και πονηρά χαμόγελα.


OI BPY™E™ TøN ¶H§IOPEITIKøN XøPIøN / 7 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

Το τραγούδι των νερών σε διακριτικά χτίσματα

ρόνια τώρα στις ερευνητικές περιηγήσεις μου στο Πήλιο, σκόνταφτα πάνω σε χτίσματα βρυσών και αφουγκραζόμουν το τραγούδι των νερών. Είναι ένα τραγούδι ευάρεστο για τον στρατοκόπο, σαν να βγαίνει από κάποιο ζωντανό πρόσωπο, οικείο αλλά και απόκοσμο. Είναι ακόμα και τα χτίσματα των βρυσών σε ποικίλες μορφές και σχέδια. Σκόρπια κι ανάκατα στα χωριά και στους εξοχικούς οικισμούς, σε ρέματα και σε πλάγια, σε κορφές, σε περιγιάλια και σε δάση ακόμα μέσα, εκατοντάδες τέτοια χτίσμα - “μικροί ναΐσκοι του νερού” τα αποκαλεί ο Δημ. Σ. Λουκάτος - δημιουργούν μια διακριτική παρουσία στο Πήλιο - συνήθως δίπλα στο δρόμο ή σε ένα μονοπάτι. Ο παλιός δηλαδή Πηλιορείτης τιθάσεψε το νερό, υψώνοντας τις βρύσες, όπου ήθελε να εξυπηρετηθεί και τον ευνοούσε βέβαια η πηγή του νερού. Να εξυπηρετηθεί, αλλά και να εξοφλήσει ένα υποσυνείδητο χρέος -ευγνωμοσύνη προς το “ζων ύδωρ”, το “θεϊκό” νερό. Γιατί ήταν πάντα βαθύς ο αντίχτυπός του στον άνθρωπο - απ’ τους πανάρχαιους, τους αρχέγονους ακόμα καιρούς. Είτε σαν θάλασσα συναντιόταν το νερό, είτε σαν λίμνη, ποτάμι ή πηγή, ασκούσε πολυποίκιλη επιρροή στους θνητούς, τόσον ώστε να θεωρηθεί ως πηγή της ζωής (Ιλιάδα Ξ. 246). Το νερό είναι η “πηγή κάθε πράγματος και κάθε ύπαρξης”, βεβαιώνει κάποιο ινδικό κείμενο, στηριγμένο στη Βεδική παράδοση. Είναι τα “θεμέλια του κόσμου ολόκληρου, η ουσία της βλάστησης, που προσδίδει νέα γέννηση”. Είναι λοιπόν η έκφραση μιας βαριάς σημασίας το νερό όπως συνειδητοποιήθηκε στη διαδρομή των αιώνων σε ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους. Αλλά αυτή η συνειδητοποίηση έφερε και την αποθέωσή του. Ακόμα περισσότερο: Προκάλεσε τη θεοποίησή του. “Είναι γεμάτον θεούς το νερόν” παραδέχεται ο Θαλής. Συντηρεί στα σωθικά του ζωές και δίνει ζωή στα ζωντανά. Κρύβει επομένως - για τη λαϊκή αντίληψη - δυνάμεις υπερφυσικές, πολύ περισσότερο επειδή πηγάζει από τη γη, την ανεξιχνίαστη τούτη πηγή κάθε βλάστησης, και σαν τέτοιο ανεβαίνει ένα επίπεδο λατρείας και σεβασμού για το λαό όπως βέβαια και τους λαούς του κόσμου. Αυτή τη στάση του λαϊκού ανθρώπου θα την επισημάνουμε και στις πολύμορφες εκδηλώσεις μπροστά στα νερά, κι ακόμα σε κύκλους θρύλων και παραδόσεων σχετικά με τις πηγές και τα νερά. Θα τη δούμε επιπλέον και στις πέτρινες κατασκευές, τις βρύσες. Ο άνθρωπος χαίρεται το νερό να περνάει μέσα από ένα κατασκεύασμά του. Για να “ενώνεται” - μπορεί να πει κανείς -μαζί του, και να γίνεται αυτό το νερό προσιτότερο στα χείλη του. Με υπόγειο αυλάκι ή αγωγό, το φέρνει επίσης και δίπλα στο δρόμο, το κατευθύνει στο κεντρικότερο μέρος, το περνάει στην αυλή, στο προαύλιο ενός μοναστηριού. Όπου κι αν βρίσκεται πάντως η βρύση, ο περαστικός δεν αντέχει στην... πρόκληση. Σκύβει και πίνει, έστω κι αν δεν διψάει. “Ο πεζοπόρος που θα προσπεράσει αδιάφορος μια βρύση που τραγουδάει -σημειώνει ο Δημ. Σ. Λουκάτος (όπ. π.) - θα αισθανθεί τύψεις, αν δεν σταματήσει να πιει ή αν δεν γυρίσει πίσω στον κρουνό της”. Θα πιει και θα συνεχίσει την πορεία του με ανανεωμένες δυνάμεις τώρα. Γενικά, “υπάρχει κάτι το ζωντανό στη βρύση - παρατηρεί ο Κίτσος Μακρής. Αυτή η αέναη ροή, αυτός ο σιγανός ήχος, δίνουν ζωή στο μικρό χτίσμα. Καθώς σκύβεις να πιείς, είναι σαν να προσκυνάς”. Τέλος και ο Ησίοδος (“Έργα και Ημέραι”, 595) προτιμάει “ύδωρ Κρήνης αέναον και απόρρυτον (= με συνεχή ροή)”. Σε τελευταία εξέταση η βρύση αποτελεί, μπορεί να πει κανείς, την έκφραση της αντιπροσφοράς του ανθρώπου στο ζωντανό και “θεϊκό” νερό. Αυτές τις βρύσες του Πηλίου με την τέχνη τους, με τις επιγραφές τους, με την ιστορική και λαογραφική τους πλαισίωση που μπόρεσα να επισημάνω, αλλά και με την προσφορά τους στην κοινωνική ζωή του χωριού, προσπαθώ να παρουσιάσω σε τούτη τη μελέτη.

Χ

¶ÚÒÙÔ˜ ÙfiÔ˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓ

Πηγή κοινωνικής ζωής για τις γυναίκες των χωριών ν το καφενείο του χωριού αποτελούσε κατάκτηση των αντρών - ένας χώρος επικοινωνίας του αρσενικού πληθυσμού, η βρύση αντίθετα ήταν τόπος των γυναικών, μια κοινωνία του γυναικόκοσμου. Οι βρύσες λοιπόν, κυρίως οι κεντρικές, ήταν ο ευάρεστος χώρος σύναξης αυτού του κόσμου, κι εδώ η κοινωνικότητα έπαιρνε, μπορεί να πει κανείς, μια υλική υπόσταση. Ιδιαίτερα τις βραδινές ώρες του καλοκαιριού, του φθινοπώρου και της άνοιξης, τη βρύση είχαν οι γυναίκες για ξέσκασμα και αμοιβαία επικοινωνία όταν επέστρεφαν απ’ τα καλύβια τους ή τα αγροκτήματά τους. Να τρέξουν έως εκεί με τα κανάτια και τα λαΐνια ή τα γκιούμια για το απαραίτητο νερό αλλά και για κουβέντα με τις άλλες συγχωριανές. Όλα τα νέα του χωριού, οι προκλητικές περιπτώσεις της πεζής καθημερινότητας, από τα συνοικέσια που πρωτακούγονταν έως τα “γλυκά μάτια” που έκανε ο άλφα στη βήτα κι από τις σοβαρές ευθύνες μπροστά στις κόρες της παντρειάς και τις συνεννοήσεις για κοινές προσπάθειες ως τους αναπόφευκτους θανάτους και τα βάσανα της γυναικείας βιοπάλης, στη βρύση ανακινιόνταν και σχολιάζονταν στη βάση των προσωπικών επαφών ή των μικροομάδων, πάντα σχεδόν σε κλίμα συναισθηματικής κάλυψης. Ήταν στ’ αλήθεια μια πραϋντική εκτόνωση κι ένα ψυχολογικό αντίβαρο στη δεσμευτική καταπίεση του χωριού, αλλά και μια οντολογική ανάγκη για επαφή αυτές οι συχνές συναντήσεις των γυναικών στο δικό τους στέ-

Α

κι που τις “έδενε” περισσότερο και, μπορεί να πει κανείς, τις έκανε ομάδα. Πουθενά αλλού δεν μπορούσαν να έχουν αυτή την ελευθερία της κίνησης και του λόγου, αλλά και την ευκαιρία μιας στενότερης επαφής και ανακοινωτικής ικανοποίησης σε ευρύ κύκλο, όπως στη βρύση του χωριού. Εδώ χτυπούσε δυνατά τα ήσυχα βράδια έως αργά τη νύχτα - ιδιαίτερα τα Σαββατόβραδα και τις παραμονές των μεγάλων γιορτών - η γυναικεία καρδιά του χωριού, σ’ αυτή και διαμορφωνόταν μια πλευρά της κοινής γνώμης, ενώ η οχλοβοή απ’ το υπαίθριο τούτο “καφενείο” των γυναικών έφτανε μακριά. Όσες Πηλιορείτισσες έζησαν αυτή την ατμόσφαιρα της βρύσης θυμούνταν με νοσταλγία τούτα τα βραδινά κι αναφέρονταν σ’ αυτό το ραβαΐσι μπροστά στο χτίσμα του νερού. Αλλά και κάτι άλλο επιπλέον: Με τον καημό της βρύσης νανούριζαν τα τρυφερά τους όνειρα οι κοπελιές του χωριού. Να βγουν από το σπίτι, και με τα κανάτια στο χέρι, να λικνιστούν στα καλντρίμια, να περάσουν - γιατί όχι κι από το δρόμο του καφενείου ή και κάποιας κουτσοταβέρνας, με κατάληξη τη βρύση. Ήταν ανύπαντρες κι είχαν δικαιώματα στα αναζητητικά μάτια των παλικαριών, γιατί όχι για κάποια ερωτικά συναπαντήματα, όπως δηλώνουν κάποια λιανοτράγουδα:

“∏ ∫·ÎÔ˘Ó¿ ηÏfi ¯ˆÚÈfi, ÎÈ ÔÈ ‚Ú‡Û˜ ̤ے ÛÙÔ˘ ڤ̷, ¿Ó’ Ù· ÎÔ˘Ú›ÙÛÈ· ÁÈ· ÓÈÚfi, Á˘Ú›˙Ô˘Ó ÊÈÏË̤ӷ”. Αλλά και η παρουσία κοριτσιών στη

βρύση γινόταν επιθυμητή στον αντρικό πληθυσμό όπως φανερώνει το τετράστιχο απ’ τις Μηλιές, γνωστό και στα 1897:

“Δ˘ ª·ÓÔÏ¿ÎË ÙÔ ÓÂÚfi ÌÔ˘ ’·Ó ˆ˜ ¤¯ÂÈ ·‚‰¤ÏϘ. ª· ÂÁÒ ÙÔ Î·ÏÔͤٷ۷: ÎÈ ¤¯ÂÈ fiÌÔÚʘ ÎÔ¤Ï˜”. Άλλοτε πάλι γίνεται επίκληση στο μάρμαρο της βρύσης για την επιθυμητή παρομοίωση, όπως π.χ. στη Ζαγορά:

“ÕÛÚË ÎÔÏfiÓ· ÙÔ˘ ÁÈ·ÏÈÔ‡ Î·È Ì¿ÚÌ·ÚÔ Ù˘ ‚Ú‡Û˘, ÎÔÚÌ¿ÎÈ ÌÔ˘ ·ÁÁÂÏÈÎfi ‚Á·›Î· Ó· Ì ÌÈÏ‹ÛÂȘ”. Ακόμα, δημιουργούνταν στους άντρες κι ένα αίσθημα ζήλειας για το νερό της βρύσης που “αγγίζει με το πλύσιμο τα ποθητά μέλη του κορμιού της αγαπημένης”. Τέλος, η βρύση επιτελούσε και μια άλλη λειτουργία. Ταυτισμένη όπως ήταν με την έννοια της γειτονιάς, έφερνε τα κοριτσόπουλα κοντά στην ευρύτερη ομάδα του φύλου τους αποκτώντας έτσι δυνατότητες κοινωνικοποίησης και συλλογικής αυτοσυνείδησης. Ήταν και γι’ αυτά διέξοδος και αναπνοή ο χώρος της βρύσης μέσα στο κλίμα των καταναγκασμών και της αυστηρής πραγματικότητας στο χωριό. Σήμερα τέτοιες εικόνες σύναξης στις πηλιορείτικες βρύσες δεν θα συναντήσουμε σε κανένα χωριό, αλλά ούτε και σε εξοχικό οικισμό. Το νερό βρίσκει πια τη γυναίκα στο σπίτι και στην αυλή. Έτσι το υδραγωγείο αφάνισε τη βασιλεία της βρύσης, που έμεινε ασυντρόφευτη να τραγουδάει το τραγούδι της μοναξιάς...

● T· Λ-

ÌÂÓ· ÙÔ˘ ·ÊÈÂÚÒÌ·ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÁÚ¿„ÂÈ Ô Î. °ÈÒÚÁÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÂÓÒ ÔÈ ÊˆÙÔÁڷʛ˜ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ·Ú¯Â›Ô˘ ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘. ΔÔ ·ÊȤڈ̷ ·ÔÙÂÏ› ÚÔ‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË Ù˘ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ “√È §·˚Τ˜ μÚ‡Û˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ - πÛÙÔÚ›· - ¶·Ú¿‰ÔÛË”.


8 / OI BPY™E™ TøN ¶H§IOPEITIKøN XøPIøN ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

Γ

ια να κατασκευαστεί μια βρύση, προηγούταν η εκπόνηση κάποιου σχεδίου απ’ τον τεχνίτη (με την έγκριση βέβαια του ιδρυτή), ενταγμένου στο πλαίσιο της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Δεν αποτελούσε δηλαδή το σχέδιο αυτό “λόγιο” ας πούμε και αυθαίρετο στοιχείο επιβαλλόμενο από τα πάνω. Επομένως οι βρύσες στο Πήλιο δεν αποτελούν κατασκευές αυθαίρετες, αλλά διατυπώσεις συλλογικού χαρακτήρα, κι επομένως αντανακλούν την ταύτιση του δημιουργού τους με τη γύρω κοινωνία. Ο δημιουργός αντλεί τα αρχιτεκτονικά στοιχεία απ’ την παράδοση, κι αυτά αναπαράγει στο ορισμένο πρότυπο χωρίς συζητήσεις και επιτηδεύσεις, έτσι ώστε η φυσιογνωμία του χτίσματος και τις πραγματικές ανάγκες να ικανοποιεί, και τις αισθητικές αξίες να τονίζει. Ποτέ όμως η αισθητική δεν γίνεται αυτοσκοπός, αφού περνάει στη σκοπιμότητα της πρακτικής λειτουργίας. Την κατασκευή των απλών βρυσών αναλάβαιναν ντόπιοι τεχνίτες, αυτοί που είχαν εξοικειωθεί με την οικοδομική τέχνη. Τις άλλες όμως, τις μεγάλες και σύνθετες, έπαιρναν απάνω τους Ζουπανιώτες, κυρίως, μάστοροι που έρχονταν και δούλευαν στο Πήλιο - εποχή Τουρκοκρατίας - κι έχτιζαν εκκλησίες, γεφύρια και μεγάλα σπίτια. Τα κανάλια όμως των βρυσών, τις “χούφτες” όπως τις έλεγαν κι αλλιώς, πελεκούσαν κι ετοίμαζαν ντόπιοι μάστοροι οι “μαρμαράδες”.

∞fi ÙËÓ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÙˆÓ ÎÙÈÛÌ¿ÙˆÓ ÙˆÓ Ï·˚ÎÒÓ

Η άντληση των αρχιτεκτονικών Ίσως έχτιζε βρύσες στο Πήλιο και η συντεχνία των Ψωμάδων της Λάρισας, η οποία το 1769 ανεγείρει βρύση μέσα στο μοναστήρι του Προδρόμου Σελίτσανης (Ανατολή). Ένας, πάλι, Νικολός του Γ(ι)ώργου έχτισε βρύση στις Μηλιές του Πηλίου. Από τα πρώτα, πάντως, μετεπαναστατικά χρόνια γίνονται γνωστοί οι Πηλιορείτες μαστρο-Γιώργος από τη Δράκεια, που έχτισε τα κελιά του μοναστηριού της Παναγίας στο νησί Τρίκερι, και τ’ αδέρφια του Γ. και Π. Κοσμάδες οι οποίοι ανεγείρουν τη σχολή της Βιζίτσας στα 1865. Πάντως κομπανία με γενική αναγνώριση των ικανοτήτων της στο Πήλιο, ήταν οι Καρκαλέοι στο Ανήλιο, που έως τα 1910-1915 έκαναν χρυσές δουλειές στην Τσαγκαράδα κυρίως. Στο Λαύκο εργάζονταν οι κομπανίες των Νικολέρηδων και των Ντακέων, ενώ στο Τρίκερι, οι Κουλιαμπέοι. Χτίστες βρυσών, αλλά και άλλων χτισμάτων, ήταν και οι Δριβέοι του Προμιριού απ’ τις αρχές του 20ού αιώνα και πέρα. Απ’ αυτούς ο μπαρμπα-Γιώργης Δρίβας, 88 χρονώ το 1987, κατασκεύασε μόνος του μια εντυπωσιακή βρύση στην αγροικία του στον “Μουρτιά” του Προμιριού, όπως είδαμε και σε προηγούμενη σελίδα. Το χτίσιμο γινόταν με πέτρες της περιοχής ή φερμένες με ζώα από τα πιο μακριά. Άλλες πελεκούσαν, κυρίως για να τις χρησιμοποιήσουν στα αγκωνάρια και στο τόξο, κι άλλες τις τοποθετούσαν όπως ήταν. Για συνδετική ύλη χρησιμοποιούσαν λάσπη (στις πιο απλές και πρόχειρες) και ασβέστη από γειτονική ασβεσταριά. Το χτίσιμο σε πολλές βρύσες είναι ισοδομικό. Στις πολύ περισσότερες όμως δημιουργείται έμπλεχτη τοιχοποιία. Η χτυπητότερη πάντως ισοδομία με τετράγωνες και ορθογώνιες μαρμαρόπετρες, (πέρα από τις νεοκλασικές), απαντιέται στις Τσαγκαραδιώτικες “Τρεις βρύσες”, του Σαμαρά, της Αγίας Παρασκευής και του Φοινικόπουλου, τη βρύση του Σταθμού Πορταριάς, τη βρύση του Καραγιάννη στον Άγιο Βλάσιο κ.ά. Η κατάληξη του χτίσματος είναι στις περισσότερες οριζόντια, στις άλλες είναι αετωματική. Η πρόσοψη, τώρα, απ’ όπου θα έβγαινε το νερό, ήθελε βέβαια περισσότερη τέχνη και φροντίδα - στις πιο απλές ωστόσο δεν γινόταν διαμόρφωση. Έπρεπε λοιπόν εδώ να δημιουργηθεί τυφλή αιγίδα ή - σε λιγότερες περιπτώσεις - παραλληλόγραμμη τυφλή εσοχή από 12 έως 30, το πολύ εκατοστά βάθος. Η εσοχή άλλοτε (σπάνια όμως) κλείνει από πάνω με προεξοχή του τοίχου ή με γείσο από τις πλακόπετρες της επίστεψης (βρύση Σαμαρά Τσαγκαράδας, Ξούδη στην αγροτική περιοχή του Αγίου Προκοπίου Ζαγοράς, βρύση “Κοντούτσικη” στο Κατηχώρι (το γείσο εδώ σχηματίζεται από μονοκόμματη πλακόπετρα), βρύση της Λίρης του Προμιριού κ.ά. Άλλοτε όμως η εσοχή παραμένει ανοιχτή, όπως: βρύση στο Πουρί πάνω απ’ το Δημοτικό Σχολείο, βρύση της πλατείας στο ίδιο χωριό, της Καμάρας στο Ανήλιο, του Βαρσάμη στη Λαμπινού, την Κουστακέικη στη Νιάου (Αφέτες), του Αγίου Αθανασίου (1886) Ξινόβρυσης κ.ά. Τα δύο αυτά στοιχεία - τυφλή αψίδα ή παραλληλόγραμμη εσοχή - είναι χαρακτηριστικά σε πάμπολλες πηλιορείτικες βρύσες. Εντυπωσιακότερη πάντως είναι μια βρύση με τυφλή αψίδα και τόξο βέβαια, η οποία και διατηρεί - θα ’λεγε κανείς - και μιαν ανταπόκριση προς τις καμπυλωτές γραμμές του Πηλίου και τον ουράνιο θόλο. Τη μεγαλύτερη πάντως τυφλή αψίδα τη βρίσκουμε στην “Τρανή Βρύση”, μέσα στο Προμίρι, από τα 1796 (ύψους 3,02 μ. με πλάτος 1,70 μ.) και τη μικρότερη στη βρύση Κολοκοτσάνη της Αργαλαστής. Βρίσκουμε όμως και βρύσες πρόχειρες (συνήθως αυτές έχουν θέση αναλημματικού τοίχου ή βρίσκο-

νται ενσωματωμένες σε πεζούλα), καθώς και κάποιες νεοκλασικές, που η πρόσοψή τους παραμένει επίπεδη χωρίς εσοχή. Το αξιοπαρατήρητο είναι ότι καμιά βρύση δεν μοιάζει απόλυτα με την άλλη. Η καθεμιά διατηρεί τη φυσιογνωμία της, αλλά όλες κρατούν κοινά σημεία επαφής. Παρ’ όλη όμως αυτή την πολυμορφία, μπορούσε να εντάξουμε τις βρύσες τού Πηλίου σε δυο βασικούς αρχιτεκτονικούς τύπους: την ανοιχτή και τη σκεπαστή. Η πρώτη είναι χωρίς σκέπαστρο- η δεύτερη έχει σκεπή. Αλλά και πάλι την πρώτη μπορούμε να διακρίνουμε σε δυο μορφές: Αυτή που διαμορφώνεται σε αναλημματικό τοίχο, κι αυτή που αποτελεί περίοπτο χτίσμα. Στις ανοιχτές βρύσες υπάγονται και όλες οι νεοκλασικές εξόν από κείνη στην πλατεία του χωριού “Πινακάτες”, που διαθέτει στέγη έστω και μικρή. Χαρακτηριστική πάντως και στις δύο περιπτώσεις - περισσότερο όμως στις πρώτες - είναι η φροντίδα της επίστεψης. Η πιο εύκολη ήταν η οριζόντια επίστεψη και δυσκολότερη η τριγωνική. Έτσι η πρώτη προτιμιόταν συνήθως σε βρύσες απομακρυσμένες κι η δεύτερη σε κεντρικές βρύσες με εξαιρέσεις βέβαια. Η επίστεψη αυτή γινόταν πολλές φορές, κυρίες στις κεντρικές, με βαριές πλακόπετρες πελεκημένες με φροντίδα. Στις άλλες με τις συνηθισμένες πέτρες χτισμένες με ασβέστη. Θα φρόντιζαν όμως συνήθως να δημιουργούν, και στις δύο περιπτώσεις, ένα ευδιάκριτο γείσο, αλλά πιο πολύ θα φρόντιζαν την πρόσοψη, όπου δημιουργούσαν συνήθως τυφλή αψίδα, κάποτε και τριγωνική. Στο κάτω μέρος της αψίδας στερέωναν τη χούφτα για τη ροή του νερού. Μέσα στην τυφλή αψίδα ή έξω απ’ αυτή, άνοιγαν συνήθως μια παραθύρα για να ακουμπούν ένα ποτήρι ή ένα κομμάτι σαπούνι.

∞ÓÔȯً ‚Ú‡ÛË 1. ™Â ·Ó·ÏËÌÌ·ÙÈÎfi ÙÔ›¯Ô Το επικλινές έδαφος του Πηλίου είχε ευνοήσει την κατασκευή βρυσών σε αναλημματικούς τοίχους ή πεζούλια καμωμένα να συγκρατούν τα χώματα κάποιας κατηφοριάς. Εκεί που κατασκευάζονταν δηλαδή η πεζούλα σε μεγαλύτερο ή μικρότερο μήκος, οι μάστορες διαμόρφωναν και την πρόσοψη της βρύσης, άλλοτε να εξέχει από το πρόσωπο της πεζούλας κι άλλοτε να βρίσκεται στην ίδια επιφάνεια. Κάποιες φορές όμως ο αναλημματικός τοίχος περιορίζεται στο χτίσμα της βρύσης, κι έτσι τα χώματα του κατήφορου συγκρατιόνται μόνο απ’ αυτό το χτίσμα. Μια τέτοια κατασκευή είναι εκτεθειμένη στον κίνδυνο καταστροφής της καθώς πιέζεται πίσω της από το χώμα. Η πίεση γίνεται μεγαλύτερη όσο πιο κατηφορικό είναι το έδαφος. Η βρύση τότε μοιραία θα περιορίσει τη “ζωή” της, όπως έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια με εκείνη του Καπότου στον απάνω μαχαλά του Αϊ - Βλάση, και του Κολοτσάρη στον κάτω μαχαλά των Αφετών. Οι βρύσες, πάντως, που εξέχουν μπροστά στον αναλημματικό τοίχο, διαμορφώνοντας μια χτυπητή μορφή χτίσματος, είναι πολλές. Ενδεικτικά σημειώνω μερικές: Μπράνη και Αϊ - Γιάννη Μακρινίτσας, Γκούνη Δράκειας, Γρηγορίου Κωνσταντά στις Μηλιές, πλατείας Βιζίτσας, Κουστακέικη Αφετών, του Καλόγερου στο Μετόχι, Καναλάκης στο Προμίρι, Σούγια στην Πρόπαν (Καλαμάκι), μοναστηριού Λαμπηδόνας στη Λαμπινού, Βαϊνά σε ρεματιά της Τσαγκαράδας κ.ά. Από τις βρύσες πάλι, που παίρνουν θέση αναλημματικού τοίχου χωρίς να εξέχουν, θα σημειώσω: του Γραμμένου, των Αγίων Αναργύρων, του καπετάν Γαρέφη και

το Κεφαλόβρυσο στις Μηλιές, του Κακλή στην Πρόπαν (Καλαμάκι), του Παπαγιάννη στο Ανήλιο, της Διδασκάλισσας στη Ζαγορά, του μοναστηριού Προδρόμου Πορταριάς, της Ραντ’ Προμιριού κ.ά. Τέλος, υπάρχει και η βρύση, η ενσωματωμένη στον τοίχο της πρόσοψης από το “Σκολειό του Ρήγα Φεραίου” στη Ζαγορά, άγνωστης χρονολογικής ηλικίας. Δεν φαίνεται όμως να κατασκευάστηκε μαζί με το χτίσμα, ένα έργο του 1777. Πρέπει να είναι μεταγενέστερη προσθήκη. Το νερό πάντως έρχετ6αι με κρυφό σωλήνα απ’ έξω.

2. ¶ÂÚ›ÔÙÔ ¯Ù›ÛÌ· Εντυπωσιακότερα είναι τα ελεύθερα χτίσματα των βρυσών, που έχουν εμφανείς όλες τις επιφάνειές τους, τα περίοπτα, όπως τα λένε. Είναι κατασκευές που δεσπόζουν στο χώρο τους, προσανατολισμένες σ’ οποιαδήποτε κατεύθυνση, όπως βέβαια κι όλες οι πηλιορείτικες βρύσες. Η διαμόρφωση του εδάφους, η φορά του νερού και η πρακτική εξυπηρέτηση του ανθρώπου υπαγόρευαν πάντοτε τον προσανατολισμό του χτίσματος. Τα περίοπτα χτίσματα των βρυσών είναι τα περισσότερα, σε σχέση με τις βρύσες σε αναλημματικούς τοίχους, στο Πήλιο, και τα συναντούμε σε όλα, χωρίς εξαίρεση, τα χωριά. Ήταν νομίζω, και μια βαθύτερη ικανοποίηση για τον τεχνίτη η κατασκευή μιας τέτοιας βρύσης, αφού υπήρχε η δυνατότητα κατάθεσης της μαστοριάς σε κάθε πλευρά, και επομένως χρειαζόταν η επιμέλεια και στις τέσσερις πλευρές. Ας δούμε λοιπόν και τέτοιες βρύσες στο Πήλιο: Κρύα Βρύση (Σταγιάτες), Βρύση ρεματιάς (Ανακασιά), Βρύση πλατείας ή “Αθάνατο Νερό” (Μακρινίτσα), Καινούργια βρύση, Βρύση Χατζηγιώργη και Βρύση Αγίου Νικολάου (Μακρινίτσα), Βρύση του Βενέτη (Βένετο), Βρύση Αλεξάκη, Αϊ - Νικόλα, Κασσαβέτη και μοναστηριού Σωτήρας (Ζαγορά), Βρύση “Καμάρα” (Ανήλιο), του Καμπανά (Άγιο Βλάση), του Ιοσμάν αγά (1777) (Λεφόκαστρο Αργαλαστής), του Αχμέτ αγά (1778) (Αργαλαστή), του μοναστηριού “Αγία Τριάδα” (Μετόχι), Παλιόβρυση (Λαύκος), Βρύση στο “Μοναστηράκι” (Λαύκος), Κάμαρη, Σαρδελή και Βρυσίτσα (Προμίρι) κ.λπ. Παραλλαγή εξελιγμένη, μπορεί να πει κανείς, αποτελούν οι δίπλευρες και τρίπλευρες βρύσες, όπου συναντούμε κάμποσες στο Πήλιο. Στο βασικό δηλαδή τοίχο, απ’ όπου βγαίνει το νερό, χτίζεται στη μια του άκρη κι άλλος ένας, ώστε η κάτοψη να δημιουργεί το σχήμα κεφαλαίου Γ (δίπλευρη) ή, σπανιότερα, χτίζονται στις δύο άκρες κι άλλοι δύο οπότε η κάτοψη παίρνει το σχήμα του ανοιχτού Π (τρίπλευρη). Κάποιες φορές είναι ισοϋψείς και οι τρεις ή οι δύο πλευρές. Κάποιες άλλες όχι. Στην τελευταία περίπτωση ο βασικός τοίχος είναι ψηλότερος. Άλλοτε πάλι - τις περισσότερες φορές - όλοι οι τοίχοι είναι αναλημματικοί, άλλοτε όμως μόνο ο ένας (στις δίπλευρες) ή μόνο οι δύο (στις τρίπλευρες). Πάντως σ’ όλες τις περιπτώσεις αυτές το δάπεδο ανάμεσα στους τοίχους στρώνεται με χοντρές πλάκες, για να μη λασπίζει. Χαρακτηριστικό είναι ακόμα, πως το δάπεδο αυτό τόσο στις δίπλευρες όσο και στις μονόπλευρες, δεν βρίσκεται πάντα στο επίπεδο της γήινης επιφάνειας. Υπάρχουν βρύσες που το έχουν ψηλότερα κι άλλες που το κρατούν χαμηλότερα, οπότε και στις δύο περιπτώσεις η πρόσβαση γίνεται με δύο ή τρία ή και σπανιότερα - παραπάνω σκαλοπάτια προς τα άνω ή προς τα κάτω. (Στη βρύση Γραμμένου Μηλεών ανεβαίνει έξι σκαλιά από το καλντρίμι που περνάει δίπλα. Στην Καινούργια Βρύση της πλατείας στο Πουρί άλλα έξι, κι άλλα τόσα στη νεοκλασική βρύση της πλατείας στην Πρόπαν (Καλαμάκι). Στις μονόπλευ-

ρες εξάλλου του Φοινικόπουλου Αγίας Κυριακής Τσαγκαράδας, της Αδάμαινας Πορταριάς, της Παλιόβρυσης Λαύκου και της Κάμαρης Προμιριού κατεβαίνεις δυο - τρία σκαλοπάτια. Οι βρύσες αυτές, έτσι όπως ορίζουν και οργανώνουν το χώρο, παίρνουν μια άλλη εντυπωσιακότερη, θάλεγα και κάποια αυθύπαρκτη μορφή κι επιβάλλονται περισσότερο στα μάτια του περαστικού. Από τις δίπλευρες, πάντως, οι πιο εμφανίσιμες και “ολοκληρωμένες” είναι του Γραμμένου και το Κεφαλόβρυσο στις Μηλιές, του Καπετανάκη στη Ζαγορά, του Τσαλίκη λίγο έξω από το Ανήλιο, του Κακλή στην Πρόπαν (Καλαμάκι), της Μυγδάλως στη Νιάου (Αφέτες) κ.ά. Από τις τρίπλευρες, η βρύση “Λάι” στην ομώνυμη εξοχική τοποθεσία του Νεοχωρίου, η Κρύα Βρύση έξω από τις Μηλιές, του (Οι)κονόμου στο ίδιο χωριό, τ’ Αϊ - Γιαννιού στη Βιζίτσα (1778 με ανακαίνιση το 1867). Εντύπωση προκαλεί η Βρύση “Μπράνη” (1814) της Μακρινίτσας. Εδώ το περίγραμμα της τυφλής αψίδας είναι κοιλόκυρτο (μονοκόμματο μάρμαρο) κι αποτελεί μίμηση εισόδου σε παλιό αρχοντικό του Πηλίου. Μοιάζει με υπέρθυρο σπιτιού με πλάτος 1,50 μ. και ύψος 0,84 μ., ενώ το ύψος του χτίσματος είναι 2,66 μ. Προς το κοιλόκυρτο έρχεται και το περίγραμμα της πρόσοψης στη Βρύση “Κουρουμπλά” στη συνοικία Κακουνά του ίδιου χωριού, όπως και στη βρύση του μοναστηριού των Αγίων Ταξιαρχών του Αϊ Γιώργη Νηλείας. Από μονοκόμματο επίσης μάρμαρο αποτελείται και το απάνω μέρος της βρύσης στο ναό της Σωτήρας Ζαγοράς. Όλες οι επιφάνειες του τυφλού αψιδώματος είναι επίπεδες, εξόν από ’κείνη της Αδάμαινας λίγο έξω από την Πορταριά στη δημοσιά προς τη Μακρινίτσα. Εδώ η επιφάνεια καμπυλώνεται, παίρνοντας τη μορφή τυφλού τυμπάνου. Η βρύση έγινε με πέτρες ακατέργαστες, που δεν έχουν ασβεστωθεί. Ενώνονται όμως με ασβεστοκονίαμα, ενώ ως παραστάδες έχουν στηθεί δύο μακρόστενα μάρμαρα. Στο δεξιό μας διαβάζουμε και τ’ όνομα του κτίτορα με τη χρονολογία κατασκευής: “ΔΑΠΑΝΑΙΣ / ΔΗΜΟΥ Π. ΖΟΥΛΙΑ / 1927”. Κάτω από την πρώτη λέξη έχει σκαλιστεί με ακατάστατα γράμματα η λέξη “ΤΣΙΟΥΟΙΛΙΣ”. Ο χώρος μπροστά στη βρύση, σκιαζόμενος από δύο πανύψηλα πλατάνια, έχει διαμορφωθεί σε ωραία και ρομαντική πλατεία με ξύλινα και πετρόχτιστα παγκάκια. Το τόξο της τυφλής αψίδας γίνεται με σφηνωτές λαξευμένες πέτρες, που σε μερικές βρύσες διακρίνονται καθαρά γιατί δεν έχουν σοβατιστεί, όπως, για παράδειγμα στη βρύση του μοναστηριού “Λαμπηδόνα” της Λαμπινούς (1780) στην οποία οι σφηνωτές και απελέκητες πέτρες ξεχωρίζουν πολύ καλά όσο σε καμία άλλη, καθώς και στη βρύση των Αγίων Αναργύρων, 300 περίπου μέτρα πέρ’ απ’ το ομώνυμο ξωκλήσι των Μηλεών. Οι πέτρες αυτές σ’ όλα σχεδόν τα χτίσματα είναι του ίδιου ύψους και πελεκημένες, εξόν από λιγοστές περιπτώσεις, έτσι ώστε η από πάνω κατάληξή τους δημιουργεί ημιπεριφέρεια, που τονίζεται, πάμπολλες φορές, με άλλη προεξέχουσα ημιπεριφέρεια, από άλλες ισόπαχες μακρόστενες πέτρες, που εξέχουν κι αυτές. Έχουμε λοιπόν μ’ αυτό τον τρόπο μια ημικυκλική ζώνη, που κάποιες φορές βρίσκεται σε εσοχή δύο - τριών δακτύλων στην επιφάνεια του άλλου τοίχου. Ζώνη που τα δύο άκρα τους “πατούνε”, σε πολλές περιπτώσεις, σε ένθετες παραστάδες (χτιστές κολόνες ενσωματωμένες δεξιά κι αριστερά της τυφλής αψίδας, ενώ δημιουργείται μια προεξέχουσα πέτρινη ζώνη - σε πολλές βρύσες από πλάκες, η οποία συνεχίζεται και μέσα στην εσοχή. Σε μερικές βρύσες, αντί για μονή, παρατηρούμε δι-


OI BPY™E™ TøN ¶H§IOPEITIKøN XøPIøN / 9 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

∂ÓÙ˘ˆÛÈ·ÎfiÙÂÚ· Â›Ó·È Ù· ÂχıÂÚ· ¯Ù›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÌÊ·Ó›˜ fiϘ ÙȘ ÂÈÊ¿ÓÂȤ˜ ÙÔ˘˜, Ù· ÂÚ›ÔÙ·, fiˆ˜ Ù· ϤÓÂ. ∂›Ó·È ηٷÛ΢¤˜ Ô˘ ‰ÂÛfi˙Ô˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘˜, ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈṲ̂Ó˜ Û’ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ηÙ‡ı˘ÓÛË, fiˆ˜ ‚¤‚·È· ÎÈ fiϘ ÔÈ ËÏÈÔÚ›ÙÈΘ ‚Ú‡Û˜. ∏ ‰È·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜, Ë ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È Ë Ú·ÎÙÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ·ÓıÚÒÔ˘ ˘·ÁfiÚ¢·Ó ¿ÓÙÔÙ ÙÔÓ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯Ù›ÛÌ·ÙÔ˜. Δ· ÂÚ›ÔÙ· ¯Ù›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ‚Ú˘ÛÒÓ Â›Ó·È Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ·, Û ۯ¤ÛË Ì ÙȘ ‚Ú‡Û˜ Û ·Ó·ÏËÌÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ÙÔ›¯Ô˘˜, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ, Î·È Ù· Û˘Ó·ÓÙԇ̠۠fiÏ·, ¯ˆÚ›˜ ÂÍ·›ÚÂÛË, Ù· ¯ˆÚÈ¿.

‚Ú˘ÛÒÓ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÛÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘

στοιχείων από την παράδοση πλή τυφλή αψίδα, η οποία όμως από ένα σημείο και κάτω εξαφανίζεται, για να μείνει ελεύθερος ο χώρος ώστε να τοποθετηθεί το κανάλι. Βρύσες με τέτοια ιδιόμορφη τυφλή αψίδα, συναντούμε στην “Τρανή Βρύση” του Προμιριού, όπου υπάρχει κι ένα επιπλέον στοιχείο άγνωστο στις άλλες βρύσες του Πηλίου: Τα δύο τόξα των τυφλών αψίδων, σχηματισμένα από ισάριθμα μονοκόμματα μάρμαρα, επιστρέφονται από μεγαλύτερο τόξο με εμφανείς σφηνωτές πέτρες πελεκημένες. Πρόκειται, όπως υπογραμμίζω και παραπάνω, για την πιο ψηλή και την πιο πλατιά τυφλή αψίδα στο Πήλιο, η οποία δίνει μια μεγαλοπρέπεια στο χτίσμα. Μοναδική επίσης μορφή εμφανίζει και μια βρύση στο συνοικισμό Κουκουράβα Μακρινίτσας με τα δύο επάλληλα τόξα, που βρίσκονται σε διαφορετικά επίπεδα. Τέσσερις ακόμα βρύσες έχουν διπλό τυφλό αψίδωμα. Η μια (18...) βρίσκεται μέσα στον περίβολο του ερειπωμένου σήμερα μοναστηριού της Παναγίας έξω από το Μετόχι, αλλά έχει στερέψει επειδή διοχέτεψαν αλλού το νερό οι κάτοικοι. Η δεύτερη είναι του Ιοσμάν αγά στο Λεφόκαστρο της Αργαλαστής, η Τρίτη, η Παλιόβρυση του Λαύκου και η τέταρτη το Κεφαλόβρυσο στις Μηλιές. Μια μορφή διπλής τυφλής αψίδας παρατηρούμε και στη βρύση της Λεύκας έξω απ’ την Μπίρ (σήμερα: Καλλιθέα), με τη διαφορά πως η βάση της κλείνει με προεξέχουσα ζώνη από ισομεγέθεις πελεκημένες πέτρες. Ο τύπος αυτός χρησιμοποιούνταν κάποιες φορές εκεί όπου έπρεπε να μπουν δύο υδροροές, επειδή το νερό ήταν πολύ ή και τρεις - σπάνια όμως - όπου δεν έφταναν οι δύο. Έτσι οι δύο αψίδες άνοιγαν για να δεχτούν χαμηλά τις υδροροές, όπως στην Τρανή Βρύση του Προμιριού ή και τρεις, μια μόνο περίπτωση στο Κεφαλόβρυσο στις Μηλιές. Η ιδιότυπη αυτή μορφή των βρυσών ίσως είναι μίμηση των διπλών τυφλών αψίδων, που βλέπουμε σε κόγχες πηλιορείτικων ναών και ξωκλησιών, όπως στο “Μοναστηράκι” του Λαύκου, στο ναό του Αϊ - Γιάννη του Προδρόμου (1806) στη Μακρινίτσα κ.ά. Απαραίτητο στοιχείο αυτών των χτισμάτων και η παραθύρα (κάπου και δύο ή και τρεις), μια βαθιά τετράπλευρη (παραλληλόγραμμη συνήθως) εσοχή, άλλοτε πάνω ακριβώς απ’ το κανάλι και μέσα στην τυφλή αψίδα, άλλοτε δεξιά ή αριστερά πάλι μέσα ή έξω απ’ την αψίδα. Εξαίρεση αποτελεί, η παραθύρα της βρύσης του Χατζηγιαννακού στην κεντρική συνοικία της Ζαγοράς. Εδώ το περίγραμμα του ανοίγματος είναι κοιλόκυρτο - μια σμικρογραφία θυρώματος παλιού πηλιορείτικου σπιτιού. Σε αρκετές βρύσες συνατούμε δύο παραθύρες (τρεις στη βρύση Κατζιένη της ομώνυμης εξοχικής περιοχής του Προμιριού) και σε μερικές άλλες, καμία. Η ύπαρξη αυτών των εσοχών, που πολλές έχουν επενδυθεί εσωτερικά με πλάκες, είχε πρακτική, νομίζω, σημασία. Τοποθετούσαν μέσα διάφορα μικροαντικείμενα: Ένα ποτήρι, σαπούνι, κάποια χτένα, λυχνάρι αναμμένο παλιότερα, για να βλέπουν όσες γυναίκες πήγαιναν αποβραδίς για νερό κ.λπ. Εδώ αφήναν επίσης και τα γλυκά οι γυναίκες, όταν αξημέρωτα της πρωτοχρονιάς πήγαιναν για το αμίλητο νερό- για να γλυκάνουν (και επομένως να καλοπιάσουν) το στοιχειό του νερού, όπως θα δούμε σε άλλες σελίδες. Η παραθύρα, μπορεί να πει κανείς ότι είναι αρχαία κατασκευή σε τοίχους, απ’ όπου έβγαινε νερό και προοριζόταν να δέχεται τα δώρα, που προσκόμιζαν για να εξευμενίζουν τη θεότητα. Τέτοια ανοίγματα σώζονται ως τώρα στον κοφτό βράχο της Κασταλίας πηγής στους Δελφούς. Στο κάτω μέρος της τυφλής αψίδας, και σε ένα ορισμένο ύψος που ποικίλλει από 1,70 μ. (βρύση Παπαγιάν-

νη στο Ανήλιο) έως πολύ χαμηλά, στερεώνεται το πέτρινο ή μαρμάρινο κανάλι (το λένε και “κάναλο” ή “χούφτα”) που σε μερικές βρύσες - τις πολύ λιγότερες - αντικαταστάθηκε αργότερα από σιδηροσωλήνα. Ξεχωρίζουμε όμως και βρύσες με δύο κανάλια, όπως: Αγίου Νικολάου Μακρινίτσας, Καμάρα στο Κατηχώρι, της πλατείας του Αγίου Λαυρεντίου, Καμπανά Αγίου Βλασίου, Βοϊβόδα στο Λεφόκαστρο, Αγια Μαρίνας Κισσού, Κρύα Βρύση της συνοικίας “Αγία Κυριακή” Ζαγοράς (εδώ τα κανάλια βρίσκονται το ένα κολλητά σχεδόν με το άλλο). Τέλος υπάρχουν και λιγοστές βρύσες με τρία κανάλια: Κεφαλόβρυσο στις Μηλιές, “Τρεις Βρύσες” στον Άγιο Στέφανο Τσαγκαράδας κ.ά. Διπλούς σωλήνες εκροής του νερού συναντούμε σήμερα στις βρύσες “Βάπτισις” (1735) Μηλεών, μοναστηριού Αϊ Γιάννη Βιζίτσας (18ος αιώνας), Παναγίας Νεοχωρίου, Μεγάλη βρύση Μετοχίου κ.ά. Τρεις τέλος, σωλήνες, που τρέχουν όλοι νερό, βρίσκουμε στη βρύση του Παζαριού Λαμπινούς. Το νερό, άλλοτε πολύ κι άλλοτε λίγο, πέφτει συνήθως σε παραλληλόγραμμη λεκάνη ή “παχνάκι”, όπως αποκαλείται στις Μηλιές, το Κατηχώρι κ.ά. Η λεκάνη αυτή σχηματίζεται τις περισσότερες φορές από το βασικό τοίχο της βρύσης στο βάθος, από τα δύο πεζουλάκια που χτίζονται δεξιά κι αριστερά του τοίχου για ν’ ακουμπούν κιόλας απάνω οι γυναίκες τα κανάτια και από μια μονοκόμματη - πολλές φορές - χοντρή, πλακόπετρα, που ενώνει μπροστά και κλείνει στα δύο πεζουλάκια (βρύσες Σαρδελή και Κάμαρης Προμιριού, Παναϊάς Αργαλαστής, καπετάν Γαρέφη και Γραμμένου Μηλεών, Μοναστηριού Αγίου Λαυρεντίου στο ομώνυμο χωριό, Μοναστηριού Προδρόμου Πορταριάς, “Καινούργια Βρύση” Μακρινίτσας, Κορδελή (1888) στην αγροτική περιοχή “Λέστιανη” Μακρινίτσας και πολλές άλλες). Σε κάποιες βρύσες η πλακόπετρα τούτη φτάνει τα 1,90 ως 2 μέτρα μήκος, όπως στην “Τρανή Βρύση” και τη βρύση Κατζιένη Προμιριού, στη “Μεγάλη Βρύση” της Μπιρ (σήμερα: Καλλιθέα) κ.λπ. Αλλού όμως, αντί για μια, βρίσκουμε δύο συνεχόμενες πλακόπετρες (βρύσες: Ράχης Πορταριάς, Χατζηγιώργη (1769) Μακρινίτσας, Κανελή (1842) και Διδασκάλισσας Ζαγοράς, Βαϊνά δίπλα στο καλντρίμι Τσαγκαράδας - Νταμούχαρη κ.ά., κι αλλού λεπτό χτιστό τοίχο. Τέλος στη βρύση της Αδάμαινας Πορταριάς η λεκάνη κλείνει με καμπυλωτή μονοκόμματη πλάκα, και στην άλλη του σταθμού της ίδιας πολίχνης με καμπυλωτό χτιστό τοίχο, ενώ η βρύση του Ρήγα (1891) στο Ανήλιο διαθέτει, αντί για λεκάνη, τετράγωνη δεξαμενή, προφανώς για το πλύσιμο ρούχων και σκεπασμάτων. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια κάμποσες τέτοιες πέτρινες λεκάνες έχουν πέσει θύματα της ανακαινιστικής μανίας κι αντικαταστάθηκαν με τσιμεντένιες. Άλλες πάλι εξαρθρώθηκαν απ’ την τέλεια εγκατάλειψη. Υπάρχουν ωστόσο και βρύσες, κυρίως σε απόμερες περιοχές, που δεν έχουν καθόλου λεκάνη, και το νερό πέφτει στο χώμα ή σε καμιά πέτρα, βαλμένη επίτηδες, και κυλάει στο ρέμα σε κάποιο μονοπάτι. Η λεκάνη της βρύσης ενδιαφέρει περισσότερο το ζώο, αν και κάποια πίνουν νερό από τη χούφτα. Είναι έκδηλη η πρόνοια του χωρικού για το πότισμα των ειρηνικών συντρόφων του. Για τη διατήρηση μάλιστα μιας υψηλής στάθμης νερού στη λεκάνη φρόντισαν σε μερικές βρύσες να κάνουν στενή την έξοδό του, ώστε να φεύγει λιγότερο νερό απ’ όσο θα έπεφτε από τον κάναλο. Όπου πάλι η λεκάνη δεν μπορεί να κρατήσει νερό, μπουλώνεται η τρύπα διεξόδου, οπότε γεμίζει σιγά - σιγά να πιει το ζώο. Μονάχα στην “Τρανή Βρύση” του Προμιριού είναι αδύνατο να ζυγώσει ζώο. Στην κύ-

ρια είσοδο (πρόκειται για σκεπαστή βρύση) έχουν στερεώσει σιδερένιο κιγκλίδωμα. Ωστόσο, έχουν προβλέψει και για τα τετράποδα. Στο πλάτωμα έξω απ’ το δάπεδο έχουν χτίσει από παλιά μια δεξαμενούλα με νερό, που τρέχει από μικρή σωλήνα. Η κατάληξη του βασικοί τοίχου απαντάται σε δύο μορφές, όπως έχω υπογραμμίσει και πιο πάνω. Στις πιο πολλές περιπτώσεις, είναι οριζόντια και καλύπτεται με λεπτές ή συνήθως με χοντρές πλάκες που εξέχουν και σχηματίζουν γείσο. Στην Καινούργια Βρύση της Μακρινίτσας η οριζόντια επίστεψη αποτελείται από μονοκόμματη βαριά και σκουρόχρωμη πλακόπετρα μήκους 3,5 μ. περίπου, όσο δηλαδή και η κάτοψη του χτίσματος. Το ίδιο και στη βρύση Κοντούτσικη Κατηχωρίου, αλλ’ εδώ το πλάτος του χτίσματος (νεότερο και με τούβλα) είναι μόνο 1 μέτρο. Είναι από τις λίγες βρύσες στο Πήλιο με επίστεψη από μονοκόμματη πλάκα. Τρεις εξάλλου βαριές πλακόπετρες επιστέφουν τη βρύση στο Μοναστήρι του Αγίου Λαυρεντίου στο ομώνυμο χωριό και τέσσερις τη Βρύση Σαρδελή, λίγο έξω από το Προμίρι. Εδώ όμως οι πέτρες αυτές είναι τόσο βαριές, ώστε καμιά δεν μπορεί να μετακινηθεί από έναν άνθρωπο. Άλλες τόσες επίσης, αλλά πιο ελαφρές πλακόπετρες, βλέπουμε στη βρύση τ’ Αϊ - Γιάννη στη συνοικία “Κακουνά” Μακρινίτσας κι από πέντε στις βρύσες του Σταθμού Πορταριάς, του Δεσπότη (1765) Ζαγοράς, του Μοναστηριού της Αγίας Τριάδας στο Μετόχι, του εξοχικού οικισμού “Βάτη” (1820) του Προμιριού και αλλού. Γενικά οι πλάκες μπαίνουν περισσότερο στα περίοπτα χτίσματα με σκοπό να δένουν το χτίσμα και να εμποδίζουν το ξέφτισμά του. Κάπου - κάπου αυτό πετυχαίνεται με ένα στρώμα από ασβεστοκονίαμα, όπως στις βρύσες Χατζηγιώργη (1765) Μακρινίτσας, Γραμμένου Μηλεών, Κωλοκοτσάνη Αργαλαστής κ.ά. Σε μια όμως περίπτωση (ανώνυμη βρύση στο Πουρί, 100 μέτρα στα βόρεια του Δημοτικού Σχολείου) το αέτωμα δημιουργείται βασικά από βαρύ τριγωνικό ογκόλιθο. Βαριές πέτρες επίσης και εντελώς απελέκητες διακρίνουμε και σε άλλα σημεία της πρόσοψης, έτσι ώστε το χτίσμα να παίρνει μιαν άγρια και πρωτόγονη μορφή, τέτοια που δεν παρατηρούμε σε άλλη βρύση του Πηλίου. Ιδιότυπη είναι η κατασκευή της “Βρυσίτσας”, δύο χιλιόμετρα περίπου έξω από το Προμίρι, από τα 1938. Η βρύση υψώθηκε δίπλα σε γιδόστρατα με έξοδα της Κοινότητας απ’ το μάστορα Γιώργο Δ. Βαλτά σ’ αντικατάσταση μιας άλλης στην αντίθετη πλευρά της στράτας. Πρόκειται για μακρόστενο περίοπτο τοίχο (3,03 Χ 2,15 μ.) χτισμένο ισοδομικά σ’ όλο σχεδόν το τμήμα του και στις δύο όψεις, με πελεκημένες πέτρες και εντυπωσιακά αγκωνάρια. Στη μέση της πρόσοψης προβάλλεται μια ένθετη απομίμηση βρύσης (2,13 Χ 1,53 μ.) που διατηρεί όλα τα γνωστά χαρακτηριστικά: Τυφλή αψίδα, τόξο με επεξεργασμένες πέτρες και τριγωνικό αέτωμα, πέτρινο κανάλι, παράθυρα, λεκάνη, πεζούλια δεξιά κι αριστερά κ.λπ. Είναι προφανές ότι ο τεχνίτης δεν έχει υπόψη του κανένα πρότυπο, και το κατασκεύασμά του αποτελούσε δική του έμπνευση. Στα σίγουρα τον μακρύ τοίχο κατασκεύασε για να προφυλάγει τους περαστικούς από τους βόρειους ανέμους, που επηρεάζουν το τοπίο. Χαριτωμένες στη μικρότητά τους (1-1, 15 Χ 1-1,20 μ.) είναι και οι βρύσες α) του εξοχικού οικισμού Προμιρίου “Λίρη”, του Ξούδη και του Καουνά στις εξοχικές θέσεις της Ζαγοράς “Σωτήρα” και “Άγιος Προκόπιος”. Η βρύση της “Σωτήρας”, παρόλη τη μικρότητά της, προβάλλει μια πολύ επιμελημένη τυφλή αψίδα, την πιο μικρή απ’ όλα τα πηλιορείτικα χτίσματα των βρυσών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα πέτρινα ή μαρμάρινα

κανάλια, που διευκολύνουν την έξοδο του νερού. Τα κατασκεύαζαν οι μαρμαράδες των χωριών στο νταμάρι ή στο σπίτι τους, όπου και μεταφέρανε την κατάλληλη πέτρα. Πρώτα διαμόρφωναν το σχήμα τους, έτσι ώστε το κάτω μέρος να πάρει καμπύλη μορφή (ποτέ επίπεδη) και το πάνω να κοιλανθεί στη μέση και να γίνουν οι δύο εμφανείς αυλακιές πίσω και μπρος στο μήκος του καναλιού για την είσοδο και την έξοδο του νερού. Ο περαστικός λοιπόν δεν έχει παρά να μπουλώσει με το χέρι του την μπροστινή αυλακιά για να αυξηθεί η ποσότητα του νερού στο κοίλο της χούφτας, όπως λέγεται κι αλλιώς το κανάλι, ώστε να πιεί κι αυτός αλλά και κάποια ζώα - όπως οι γίδες - που σιχαίνονται το νερό της λεκάνης. Τα περισσότερα κανάλια είναι καμωμένα με κοινές, χοντρές και ανοιχτόχρωμες πέτρες. Βαρύτερα και πιο χοντρά είναι τα παλιά, που έχουν μάλιστα φαγωθεί από την πολύχρονη ροή του νερού κι άλλα είναι πνιγμένα στα βρύα. Αλλού πάλι, ιδιαίτερα στις αχρησιμοποίητες σήμερα βρύσες, τα βρύα, ενώ θρασομανούν στο κανάλι, συνεχίζουν και “πνίγουν” το μέρος του χτίσματος, όπου σε μερικές βρύσες κυριαρχεί και το ασβεστούχο επίστρωμα (πουρί). Στην εγκαταλειμμένη βρύση Κατζιένη του Προμιριού (1810), για παράδειγμα, το επίστρωμα τούτο έχει δημιουργήσει σώμα 0,40 Χ 0,40 μ. απ’ το κανάλι ως κάτω, σκεπασμένο με μούσκλα. Τα σχέδια και οι περιγραφές απάνω στα κανάλια αποφεύγονται. Μονάχα σε δύο τέτοια έχουμε μικροσκαλίσματα: α) της βρύσης “Βάτ(η)” στον ομώνυμο εξοχικό οικισμό του Προμιριού όπου έχει σκαλιστεί μέσα σε πλαίσιο η χρονολογία (με εξώγλυφο τον αριθμό) 1820. β) της βρύσης του Σταθμού Πορταριάς (1865) που θα γνωρίσουμε και πιο κάτω, στο κανάλι της οποίας ξεχωρίζει παράσταση μαργαρίτας καθώς και δύο σειρές από στίγματα καμωμένα περιφερειακά στην ίδια επιφάνεια. Το κανάλι όμως τούτο διαφοροποιείται από τα άλλα του Πηλίου και ως προς το σχήμα του - είναι ημικυκλικό - και ως προς την περιορισμένη κοιλότητά του. Ενώ δηλαδή στα άλλα κανάλια το περισσότερο μέρος της απάνω επιφάνειας πιάνει το κοίλωμα, στο κανάλι της βρύσης αυτής συμβαίνει το αντίθετο: Το κοίλωμα είναι μικρότερο από τον άλλο χώρο, που είναι και επίπεδος (όχι κυρτός όπως σε άλλα τέτοια). Ίσως για να υπάρχει η δυνατότητα διακόσμησής του με τη μαργαρίτα και τη ζώνη των στιγμάτων. Γενικά τα κανάλια τούτα παρουσιάζουν μια ποικιλία μορφών και “φανερώνουν - όπως γράφει ο Κίτσος Μακρής - την αστείρευτη μορφοπλαστική ικανότητα του λαού” . Πολλά βέβαια απ’ αυτά είναι νεότερα και παρουσιάζουν μια κρύα γυαλιστερή επιφάνεια, όπως εκείνα της βρύσης στην κεντρική πλατεία του Αγίου Λαυρεντίου. Ωστόσο, δέκα περίπου τέτοια αντικατέστησαν στα χρόνια της δικτατορίας του ’67, ισάριθμα παλιά πέτρινα κανάλια σε βρύσες της Μακρινίτσας, κι ένα τέτοιο κανάλι πάλι μπήκε στη θέση του παλιού στη βρύση “Μπράνη” της ίδιας Πολίχνης. Έτσι συνεχίζεται η αταίριαστη συνύπαρξή τους με τους παλιούς τοίχους, όπου έχουν τοποθετηθεί. Τέλος, έχουμε και ένα “ριζιμιό” κανάλι στη βρύση του ρημοκλησιού της Παναγίας στο Κατηχώρι. Εδώ μια προεξοχή ριζωμένου βράχου διαμορφώθηκε σε υποτυπώδες κανάλι από πολύ παλιά, ίσως από τα τέλη του 17ου αιώνα, όταν υψώθηκε το εκκλησάκι. Από χρόνια όμως εγκαταλείφθηκε η βρύση, που τρέχει τώρα σταγόνα - σταγόνα το νερό και χάθηκε το κανάλι μέσα στα βρύα και τα χορτάρια. Όταν επισκεπτόμουν το χώρο τα έκοβα όλα κι αποκάλυπτα το κανάλι.


10 / OI BPY™E™ TøN ¶H§IOPEITIKøN XøPIøN ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

Βρύσες με ονόματα αντρών, γυναικών, Eλλήνων και Tούρκων λες σχεδόν οι βρύσες του Πηλίου έχουν το όνομά τους. Ένα όνομα που περνάει φυσιολογικά από γενιά σε γενιά, και δεν σβήνει. Είναι δηλαδή σαν τα τοπωνύμια, που διατηρούν το κύρος της διάρκειας. Υπάρχουν βέβαια και βρύσες χωρίς όνομα - είναι όμως λιγοστές. Ήταν και η ανάγκη του προσανατολισμού ντόπιων και ξένων στην απλωσιά της εξοχής, το βασικό στοιχείο της ονοματοθεσίας των βρυσών. Οι συντελεστικοί, πάντως, παράγοντες για την ονοματοθεσία μιας βρύσης είναι αρκετοί.

Ό

Πρώτα - πρώτα υπολογίζεται ο κτήτορας (κτίτορας), έστω κι αν ήταν Τούρκος ή - σε λιγοστές περιπτώσεις - γυναίκα. Έτσι η βρύση παίρνει το ανάλογο όνομα: Του Στεφανή (Κεραμίδι), του Κυριαζάρα (Κανάλια), του Παπά και του Βενέτη (Βένετο), του Κριαρά (Κερασιά), του Μαχαιρά (κοντά στο Πλιασίδι), του Κορδελή (Λέστιανη Μακρινίτσας), Βαρακτσή και Βλαχόβρυση (δασική περιοχή Μακρινίτσας), του Κριάση και του Κουρουμπλά (Μακρινίτσα), του Κουρέα (Κουκουράβα Μακρινίτσας), του Τσοποτού και του Παπαδιαμάντη (Πορταριά), Παπαζαφείρη (Ανακασιά), του Αλεξάκη, του Δεσπότη, του Καουνά, του Καπετανάκη, του Κρυώνη, του Ξούδη και του καπετάν Μπασδέκη (Ζαγορά), του Τσαγκάρη (Πουρί), του Μαχαιρά (κοντά στο Πλιασίδι του Πηλίου), του Παπαγιάννη, του Ρήγα και του Τσαλίκη (Ανήλιο), του Νταϊμάκη, του Μπεχλιβάνη, του Βουγιουκλή, του Νικολού και του Κόγια (Κισσός), του Καραγιάννη, του Κατρακά, του Κακούρη και του Μουγκογιάννη (Άγιος Δημήτριος Κισσού), του Βαϊνά (μεταξύ Τσαγκαράδας και παραλίας Νταμούχαρη), του Κοπανάρη και του Φοινικόπουλου (Τσαγκαράδα), του Κακλή, του Καρτάλη και του Σούγια (Πρόπαν), του Γαζή (του Άνθιμου Γαζή δηλαδή), του Κωνσταντά (του Γρηγορίου Κωνσταντά), του Γαρέφη (του Μακεδονομάχου Κώστα Γαρέφη), του Γραμμένου, του Μπέλα, του Μανωλάκη, του Οικονόμου και του Παππού στις Μηλιές, του Κουντζούρη στον Αϊ - Γιώργη Νηλείας, του Γκούνη (Δράκεια), του Καραγιάννη (Καραμπάσι, σήμερα: Άγιος Βλάσης), Παπαγιάννη (έξω από τη Δράκεια), Μουρογιάννη (Άνω Λεχώνια), του Γιωργαδή, του Ξιώνη και του Τσέλιου (Αϊ - Λαυρέντης), του Καρκαντέλου και η Κωστακέικη (Νιάου, σήμερα: Αφέτες), του Νανάκη (Χόρτο Αργαλαστής), του Καλόγερου (Μετόχι Αργαλαστής), του Σαρδελή και του Ντάμτσα (Δάμτσα) (Προμίρι), του Χατζή ή Χατζόβρυση (Λαύκος) κ.ά. Αλλά και ονόματα καπεταναίων αγωνιστών δέθηκαν με κάποιες βρύσες όπως: Βρύση του καπετάν Μπασδέκη (1796), στην αγροτική τοποθεσία “Σιρβάν” ή “Σιρβανάτες” της Αργαλαστής, Βρύση του καπετάν Θανάση Μπασδέκη (1803) στην Άνω Κερασιά και Βρύση του καπετάν Μήτρου Μπασδέκη (1826) στη Ζαγορά, που είδαμε σε προηγούμενη σελίδα. Μια βρύση εξάλλου στην εξοχική τοποθεσία της Ξινόβρυσης “Τυμπανάρη”, λεγόταν έως το 1980, τουλάχιστον, που τη χάλασαν, του Ρμπά. Σύμφωνα με μια παράδοση χωριού που κυκλοφορούσε κι έως τη δεκαετία του 1980, την έχτισε ο Προμιριώτης οπλαρχηγός του 1821 Γιώργης Ζορμπάς, γι’ αυτό και πήρε τ’ όνομά του, απ’ όπου όμως έπεσε η πρώτη συλλαβή “Ζο”. Κοντά στα αντρικά ονόματα των βρυσών, υπάρχουν και γυναικεία. Φαίνεται πως κάποιες δυναμικές Πηλιορείτισσες χρηματοδότησαν τέτοια χτίσματα ή έπαιξαν κάποιο σχετικό ρόλο, με αποτέλεσμα η κοινωνία του χωριού, αν και ήταν πατριαρχική πάντα στο Πήλιο, να δώσει το όνομά τους. Να μερικές τέτοιες περιπτώσεις: Βρύση της Χατζηνικολίνας της Αδάμαινας (Πορταριά), Βρύση της Καρνίταινας (Κουκουράβα Μακρινίτσας), Βρύση της Μυγδάλως (Νιάου, σήμερα: Αφέτες), Βρύση της Παγώνας (Βιζίτσα), Βρύση της Καλογριάς (Νεοχώρι), Βρύση της Διδασκάλισσας (Ζαγορά), Βρύση της Παπαδιάς (Πουρί), τέσσερις βρύσες: της Μηλιώς, της Ζέζαινας ή Στέγαινας, της Γρηγόραινας και της Μαρούδας στην Παλιά Μιτζέλα, όπου υπήρχε και της Θεοχάραινας το νερό. Δύο ακόμα βρύσες με θηλυκό όνομα, που δεν μας δίνουν καμία εξήγηση, ούτε και σχετική παράδοση υπάρχει, είναι η “Ζεματισμένη” μέσα στο Κατηχώρι, και η “Πουρνόβρυση” σε ερημική θέση ανάμεσα στο μοναστήρι “Ράσουβα” Ζαγοράς και το Πουρί. Πέρα από τους Πηλιορείτες, χτίσματα βρυσών χρηματοδοτούσαν και Τούρκοι αξιωματούχοι που κατοικούσαν στο Πήλιο. Γενικά οι Τούρκοι, όπως

είναι γνωστό, παροτρυνόμενοι κι από το Κοράνιο, καλλιεργούσαν ιδιαίτερη αγάπη στα νερά- αγάπη που εκφράζονταν και σε κατασκευές βρυσών. Τα έργα τούτα τα έλεγαν οι μουσουλμάνοι “σεμπάτ” (=συχωροψύχια). Σύμφωνα πάντως με τον Γερμανό A. D. Mortmannoy, οι Τούρκοι έφκιαναν τις βρύσες για να πλύνονται και να εξαγνίζονται. Γενικά “η κρήνη ήταν ιερό μέρος για τους Τούρκους. Πιο ονομαστός απ’ τους Οθωμανούς κτίτορες βρυσών στο Πήλιο, είναι ο Αχμέτ αγάς, που έμενε στην Αργαλαστή, πίσω - μπρος του 1778. Αυτός λοιπόν χρηματοδότησε τη βρύση που σώζεται ακόμα (φέρνει και το όνομά του) λίγο έξω απ’ την Αργαλαστή, στα δεξιά του δρόμου κατεβαίνοντας προς τη Μηλίνα. Διατηρείται μάλιστα και το μάρμαρο πάνω απ’ τον κρουνό, με την εξώγλυφη επιγραφή: “ΑΧΜΕΤ ΑΓΑ ΚΡ(Η)ΤΗΚΟC ΑΓΑC ΑΡΓΑΛΑΣΤΙ ΕΤΟC 1778”. Ο ίδιος έφκιασε κι άλλες βρύσες στην περιοχή καθώς και στο Νεοχώρι, το Λαύκο και άλλα γειτονοχώρια. Η μνήμη του μάλιστα διατηρήθηκε κι έως τη δεκαετία του 1970 στα χωριά, περισσότερο στο Λαύκο και στο Χόρτο της Αργαλαστής. Στην περιοχή του πρώτου μάλιστα σώζεται άλλη βρύση του. Τη λένε όμως “Βρύση στο Μοναστηράκι” Μια τρίτη βρύση του σώζεται στο Χόρτο ανακαινισμένη σήμερα - και με διατηρημένο το όνομά του στην εντοιχισμένη πλάκα, μαζί με τη χρονολογία της ανέγερσης (1778). Τις βρύσες αυτές - σύμφωνα με μια παράδοση που κατέγραψα το 1975 στο Λαύκο από την ενενηντάχρονη τότε Αριστή Κυριακού - τις έφκιανε ο Τούρκος αγάς, αφού επιστράτευε με το ζόρι τους κατοίκους για να κουβαλούνε πέτρες. Έριχνε, μάλιστα, και ξύλο αν αντιδρούσε κανείς, κι είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των κατοίκων, ιδιαίτερα των μικρών παιδιών, που τα φοβέριζαν άμα δυστροπούσαν: “Καθ’σι καλά, γιατί θα έρθ’ι Αχμέτς να σι πάρ’...”. Άλλος Τούρκος πάλι, ο Βοϊβόντας της Αργαλαστής Ιοσμάν αγάς χρηματοδότησε ένα χρόνο πιο πριν (1777) βρύση στο Λεφόκαστρο, που σώζεται κι αυτή με την εξώγλυφη επιγραφή ψηλά σε εντοιχισμένη πλάκα: “ΑΡΓΑΛΑCΤΙ ΒΟΥΙΒΟΝΤΑC ΙΟC|ΜΑΝ ΑΓΑ -1777”. Τέλος η βρύση του Αντωβίτου “που είν’ απ’ όλαις ταις βρύσαις του Πλασιδιού η πλιο ψηλότερη” κατά τον Ν. Πολίτη, έχει το όνομα παλιού βασιλιά στο Μαυροβούνι. Αλλά και άλλοι Τούρκοι αξιωματούχοι κατασκεύασαν βρύσες στο Πήλιο, όπως στους Σταγιάτες για παράδειγμα, κι άφησαν το όνομά τους σ’ αυτές. Στις Πινακάτες μάλιστα, ολόκληρη συνοικία ονομαζότνα “Μπαϊράμ Βρύση”, από τον Τούρκο αστυνομικό που την κατασκεύασε, “για να συχωρεθούν τα κρίματά του”. Αλλά και κάποιος Δούκας, ίσως από την εποχή της Βενετοκρατίας στο Πήλιο, έδωσε το όνομά του σε βρύση στη Ζαγορά. Εξάλλου κι ένα νερό που όριζε κι αυτό τα σύνορα Μακρυράχης και Ανηλίου, αποκαλούνταν “Χαβουγλού” ή “Χαβουζλού”. Δεύτερο στοιχείο που δίνει όνομα στη βρύση, είναι η τοποθεσία ή κάποιο χαρακτηριστικό σημάδι του χώρου (πλατεία, μοναστήρι, ναός, ξωκλήσι, δέντρο, κ.λπ.), οπότε έχουμε: Του Ροδιά η βρύση και βρύση της Λίρης (1899), στους ομώνυμους εξοχικούς οικισμούς του Προμιριού, της Ρεματιάς στην Ξινόβρτυση, Κοντόρεμα βρύση έξω απ’ τη Συκή, Κουτσοροδέικια βρύση (1940) στην ομώνυμη περιοχή “Κάλαμος” Αργαλαστής, Ρέμα βρύση (λέγεται και του Βαρσάμη) κάτω από τη Λαμπινού, Βρύση Μαυρούτσας στον ομώνυμο οικισμό του Κισσού, “Έξω βρύση” και “Μέσα βρύση”, στη Συκή, βρύση της πλατείας στη Ζαγορά (1864), και τις Σταγιάτες, “Παζαρίσια” βρύση στον Αϊ - Γιώργη Νηλείας, τον Άγιο Βλάση, τις Πινακάτες και την Ξινόβρυση, του Παζαριού η βρύση στη Βιζίτσα και τη Λαμπινού, Πλατανόβρυση Ζαγοράς και βρύση του πλατανιού στην Ξινόβρυση (την κατέστρεψαν το 1977 για να χαράξουν α-

γροτικό δρόμο), βρύση της λεύκας έξω από την Μπιρ (Καλλιθέα), Καστανόβρυση σε ένα άγριο τοπίο έξω από το Λαύκο, Τρανή Βρύση στο Μετόχι. Άμα υπάρχει όμως κοντά στη βρύση κάποιο θρησκευτικό καθίδρυμα ή ένα χαρακτηριστικό οίκημα, τότε θα επικρατήσει το όνομα του σχετικού αγίου ή του οικήματος: Τ’ Αγιαντωνιού, της Παναγίας Ράσουβας, των Ταξιαρχών και τ’ Αϊ - Νικόλα στη Ζαγορά, τ’ Αϊγιαννιού στο συνοικισμό “Κακουνά” Μακρινίτσας, του Αγίου Νικολάου στο κάτω μαχαλά του χωριού και της Μεταμόρφωσης με της Αγίας Τριάδας, του Μοναστηριού (Προδρόμου) στην Πορταριά, των Αγίων Αποστο’λων στην Άλλη Μεριά, της Παναγίας “Μεγαλογένη” στο Κατηχώρι, του Αγίου (Σταματίου) στον Αϊ - Γιώργη Νηλείας, της Αγια - Μαρίνας στον Κισσό, του Μοναστηριού (Λαμπηδόνας) στη Λαμπινού, τ’ Αϊ - Αθανασιού στον Αϊ - Λαυρέντη, των Αγίων Αναργύρων στις Μηλιές, τ’ Αϊ - Γιαννιού στη Βιζίτσα, της Παναγίας στο Νεοχώρι, της Παναϊάς δίπλα στο ομώνυμο ξωκλήσι της Αργαλαστής, τ’ Αϊ - Λια στην ομώνυμη αγροτική τοποθεσία του Προμιριού, βρύση Παρθεναγωγείου στη Ζαγορά, βρύση του Σχολείου στα Κανάλια και πολλές άλλες ακόμα. Κάποιες φορές έχει τόση δύναμη στη λαϊκή ψυχή το όνομα μιας βρύσης, ώστε το τελευταίο να γίνεται τοπωνύμιο στην περιοχή (Ξινόβρυση Αργαλαστής), Καναλάκης Προμιριού, “Μεγάλη Βρύση”, το νέο τοπωνύμιο του αγροτικού οικισμού Γιούρτσα στο Νεοχώρι, “Νεράκι” - παραθαλάσσια τοποθεσία στον Κατηγιώργη, του “Παπά το Νερό” παραθαλάσσια θέση στο Μούρεσι κ.ά. Η ιδιότητα του νερού επίσης είναι δυνατό να καθορίσει κάποιες φορές, την ονοματοθεσία της βρύσης ή του ίδιου του νερού. Ας δούμε τέτοιες περιπτώσεις: Κρύα Βρύση (εξοχική περιφέρεια Τσαγκαράδας και Κισσού), Ζαγορά (συνοικία Αγίας Κυριακής), Σταγιάτες, Πορταριά από το 1927 ακόμα, Μηλιές, Βυζίτσα, Λαμπινού, Παλιά Μιτζέλα, Κρυόβρυση (αγροτική έκταση Προμιριού), Κρυαρά Βρύση (1803) (Άνω Κερασιά), Ξινόβρυση στο ομώνυμο χωριό, Γλυφονέρι (εξοχική περιοχή Αγίου Αθανασίου Μούρεσι) και πάλι “Γλυφονέρι”στο ακρωτήρι Σηπιάδας άκρας, Βρωμονέρι (παραθαλάσσια περιοχή Προμιριού, αλλά και στις Μηλιές και στη Μακρινίτσα), Τσιρλονέρι (Συκή και αμμουδιά Καστρί Προμιριού), το ίδιο ή “Σιδηροσοδούχο νερό” λίγο πάνω από το Χόρτο, Βρωμόβρυση (Λεφόκαστρο Αργαλαστής), Θεραπευτικό νερό (ρίχνει την πέτρα) πιστεύουν στο Ανήλιο, είναι και το νερό της βρύσης του Τσαλίκη λίγο έξω από το χωριό κατά τη ρεματιά, όπου και το μοναστήρι τις Αγια - Τριάδας, “Αλαφρονέρι” (Μακρινίτσα) και τέλος νερό για παθήσεις στη σπλήνα και “Σιδηροσοδούχον ύδωρ” στο Χόρτο (όπ. π.). Σε τέσσερις ακόμα περιπτώσεις έπαιξε ρόλο για την εκλογή του ονόματος βρυσών, και η ποσότητα του νερού, μεγαλύτερη ή μικρότερη. Έτσι ένα πλούσιο νερό λίγο έξω από την Παλιά Μιτζέλα κι ένα τέτοιο στις Μηλιές, τα αποκαλούν “Κεφαλόβρυσο” . Μια κεντρική βρύση μέσα στο χωριό Κανάλια του Βόλου, η οποία τρέχει λίγο νερό, φέρνει το όνομα “Κατούρω” (από το “κατουρώ”),

και μια άλλη στη Νιάου (Αφέτες) “Κα(ρ)τέρου” ή “Καρτέρι” , όνομα που δόθηκε από τη... δοκιμασία των γυναικών να “καρτερούν”, ώρα για να γεμίσουν. Τόσο λίγο είναι το νερό της. Άμα, τέλος, η βρύση στερέψει, θα πάρει το όνομα “Ξηρόβρυση” (Κισσός, Μηλιές κ.ά.). Επίδραση έχει και το μέγεθος όπως και το σχήμα του χτίσματος της βρύσης, η ποσότητα του νερού αλλά και η χρονολογική τους ηλικία, ώστε να ονοματιστούν έτσι ανάλογα κάποιες απ’ αυτές: “Βρυσούλι” (Μακρινίτσα), Βρυσούλα (Κισσός), “Βρυσίτσα” (Συκή), “Τρανή Βρύση” (Μετόχι), “Μεγάλη Βρύση” στην Μπιρ (Καλλιθέα) Αργαλαστής, “Τρανή Βρύση” και “Βρυσίτσα” και “Καναλάκης” και “Παλιόβρυση”στο Λαύκο, “Καινούργια Βρύση” στο Ανήλιο και στο Πουρί και στη Μακρινίτσα, “Καναλάκια” στη Ζαγορά, “Κοντούτσικη” και “Καμάρα” στο Κατηχώρι, “Μικρή Βρύση” στο Λεφόκαστρο κ.λπ., αλλά και “Τρεις βρύσες” στην Τσαγκαράδα (από τον αριθμό των τριών κρουνών της). Τρεις εξάλλου πηγές στο Πήλιο, με υποτυπώδη κανάλια (σε παλιότερους χρόνους), φέρνουν το όνομα “Κλεφτόβρυση”, ενδεικτικό της διέλευσης ή και της παραμονής κλεφτών σε παλιότερους χρόνους. Η μια βρίσκεται στο Νεοχώρι, η άλλη σε άγρια δασική περιοχή του Λαύκου (λέγεται και “Κλεφτονέρι”) και η Τρίτη, σε άγρια επίσης έκταση δάσους στο “Μαυρονόρος” του Προμιριού. Ένα “Κρυφονέρι” όπως υπάρχει και στη Ζαγορά, όπως είδαμε και πιο πάνω. Μια άλλη βρύση, πάλι, ανακαινισμένη όμως, σώζεται μέσα σε ρεματιά στο κάτω μέρος του κάτω μέρους του Προμιριού κι αποκαλείται “Νίκα”, αλλά κανένα κείμενο και καμία παράδοση δεν έρχεται να αιτιολογήσει την ονομασία. Κοντά σ’ αυτές έχουμε και δύο βρύσες, που καθιέρωσαν το όνομά τους από ιδιότυπες χρήσεις. Η βρύση “ΒΑΠΤΙΣΙΣ” (1735) μέσα στις Μηλιές και η βρύση “Χορεύτρα” στην Κουκουράβα Μακρινίτσας. Αποκαλείται έτσι η πρώτη, επειδή στο νερό της βάφτιζαν παιδιά παλιότερα, μια παράδοση ολοζώντανη στις Μηλιές έως τη δεκαετία του 1970. Η “Χορεύτρα” έχει το όνομα απ’ τους χορούς που στήνονταν στο χώρο της. Οι Βδέλλες επίσης που υπήρχαν σε λιγοστές βρύσες, μπορούσαν να δώσουν και το όνομα: “Βδελλόβρυση”, όπως στον Άνω Βόλο. Τέλος, η “Τρανή βρύση” του Προμιριού αποκαλούνταν και “Αρσενικόνερο” και “Αρσενικονέρι” έως την Κατοχή ακόμα, επειδή το νερό της συντελούσε στη γέννηση αρσενικών παιδιών, όπως πίστευαν, κι επιπλέον η βρύση της πλατείας Μακρινίτσας (1809), το “Αθάνατο Νερό” , που όποιος πίνει γιατρεύεται από ασθένειες και γίνεται “αθάνατος”. Νερό, πάλι, με χωνευτικές και θεραπευτικές ιδιότητες βρίσκουμε κοντά στο ξωκλήσι του Αϊ - Νικόλα στη Ζαγορά, χωρίς να γίνεται σήμερα εκμετάλλευση αυτών των ιδιοτήτων. Η μεγαλύτερη, πάντως, εκμετάλλευση της ονομαστής ποιότητας νερού στο Πήλιο, γίνεται στην “Τρανή Βρύση”, της ρεματιάς στο Μετόχι, όπως έχω σημειώσει και παραπάνω. Εκεί σταθμεύουν μέρα - νύχτα αυτοκίνητα περαστικών για το Βόλο ή άλλα γύρω χωριά και γεμίζουν δοχεία (και βαρέλια ακόμα). Πουθενά στο Πήλιο δεν παρατηρείται τέτοια εκμετάλλευση νερού βρύσης.


EK¢H§ø™EI™ / 11 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

Tα πανηγύρια του καλοκαιριού στα ξωκλήσια των Αφετών

Ξ

T˘ §πΔ™∞™ ¶∞ƒπ™∞∫∏

ωκλήσια, μικρά εκκλησάκια έξω από την πόλη, έξω από το χωριό. Το Πήλιο, το βουνό των Θεών και των ημίθεων, είναι γεμάτο από τέτοια ξωκλήσια, κτισμένα πάντοτε με τη σοφία των ανθρώπων πάνω στο βουνό, στις ραχούλες, κοντά στη θάλασσα. Με το πέρασμα των χρόνων όλο και κάποιο καινούργιο ξωκλήσι θα φυτρώσει, δείγμα της θρησκευτικής τους συνείδησης να ζούνε πιο κοντά στο Θεό και η θρησκευτική αυτή συνείδηση καθρεφτίζεται και στην ίδρυση ή ανακαίνιση πολλών μοναστηριών στο Πήλιο κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. Ο κλήρος δε στο Πήλιο από τότε απέπνεε σεβασμό και ο παπάς του χωριού για τη λαϊκή ψυχή αποτελούσε και αποτελεί μέχρι σήμερα μεγάλο στήριγμα ελπίδας και παρηγοριάς. Στο Πήλιο με το μοναδικό συνδυασμό βουνού και θάλασσας, με τα 24 χωριά του σκαρφαλωμένα σε πλαγιές, με τα παλιά αρχοντικά ή τα νεοκλασικά σπίτια ή τα απλά αγροτόσπιτα, κατάφυτο από δάση και πανύψηλες οξιές, βαλανιδιές, πλατάνια, αγριοκαστανιές, με τα άφθονα νερά, τους μικρούς καταρράκτες, τις ρεματιές, τις γραφικές βραχώδεις ακτές και τους πανέμορφους όρμους με τις μικρές ή μεγάλες ακρογιαλιές στην Ανατολική πλευρά του Πηλίου, και με τις φυσικές και απαλές πλαγιές της δυτικής και νότιας πλευράς που καταλήγουν στον Παγασητικό Κόλπο με τις ήρεμες και γαλήνιες παραλίες, εκεί ανάμεσα στα πανέμορφα αυτά χωριά θα συναντήσεις και τους Αφέτες. Σε υψόμετρο 300 μέτρα περίπου από τη θάλασσα, στη μέση της κεντρικής οδικής αρτηρίας που συνδέει το Βόλο με τα χωριά του Πηλίου σε απόσταση 27 χιλιομέτρων.Ένα πανέμορφο χωριό που τα σπίτια του είναι απλωμένα αμφιθεατρικά στις δύο πλαγιές του και με υπέροχα θέα προς τη θάλασσα και τον Παγασητικό κόλπο. Το χαρακτηριστικό του χωριού είναι τα πέτρινα τοξωτά γεφύρια που καταλήγουν στο επίνειό του την Άφησσο. Ένα ήσυχο χωριό οι Αφέτες. Ο Μύθος λέει πως το όνομά του το πήρε από τη λέξη αφετηρία, αφού κάτω στην παραλία της Αφήσου, ξεκίνησε ο δεύτερος απόπλους της Αργοναυτικής εκστρατείας. Σχετικά με το όνομα ΝΙΑΟΥ που λέγονταν παλιά το χωριό, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι πρώτοι κάτοικοι ήταν βοσκοί από τη Μακεδονία που έμεναν σε στάνες. To όνομα ΝΙΑΟΥ προέρχεται από σλαβική λέξη που σημαίνει στάνη. Τα 1955 με βασιλικό διάταγμα ξαναπήρε το όνομα ΑΦΕΤΑΙ, αφού από το 1881 μέχρι και το 1912 μαζί με το Νεοχώρι και τον οικισμό της Αφήσου αποτελούσε το Δήμο Αφετών - ήταν ένας από τους πέντε Δήμους τότε της Μαγνησίας. Έτσι με το Καποδιστριακό Δήμο και τη συνένωση των έξι χωριών έγινε Καποδιστριακός Δήμος Αφετών με έδρα όπως και τότε το Νεοχώρι.Αξίζει πραγματικά να επισκεφτεί κανείς αυτό το χωριό. Στην πλατεία του, την πλατεία “Αγάπης” με τα πέντε πλατάνια δεσπόζει η εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Ένα κτίσμα του 1755 από τον Ηπειρώτη μάστορα Ζουπανιώτη, που ολοκληρώθηκε το 1803. Στο βορινό τμήμα της - που ανακαινίστηκε το 1993 - εκκλησίας που είναι κτισμένο με νησιώτικη πλάκα συνεχόμενη υπάρχουν μαρμάρινες πλάκες, με παραστάσεις από το φυτικό και ζωικό βασίλειο, το θερινό και χειμερινό ηλιοστάσιο, η πεντάλφα, καθώς και ένα πρόσωπο σκίτσο που αναφέρεται στην επιγραφή του κτίστη. Υπήρχαν βέβαια και πιάτα με διάφορα σχήματα, τα οποία δυστυχώς καταστράφηκαν. Στο κομμάτι αυτό της εκκλησίας και στο μέσο περίπου διακρίνεται εμφανέστατα πελεκημένο κομποσκήνι. Το τέμπλο εσωτερικά είναι επίχρυσο ξυλόγλυπτο με αγιογραφίες άγνωστου λαϊκού αγιογράφου. Γιορτάζει στις 29 Αυγούστου. Την παραμονή γίνεται ο Μέγας Εσπερινός με αρτοκλασίες, τάματα των πιστών και την ημέρα της γιορτής μετά το πέρας της λειτουργίας, το πρωί μοιράζεται σε όλους τους προσκυνητές το φαγητό του Αγίου - χταπόδι με ρύζι - λόγω της νηστείας εκείνης της ημέρας, που και αυτό είναι τάμα και προσφορά ορισμένων οικογενειών.

¶ÔÚÙ·ÚÈ¿

“Παιδοχρώματα” ζωγραφικής, λογοτεχνίας και ποίησης

Την παραμονή και ανήμερα γίνεται το πανηγύρι που συμμετέχουν όλοι σχεδόν με μουσική και χορό. Στο προαύλιο της εκκλησίας και γύρω από το πλατάνι είναι κτισμένη εδώ και αρκετά χρόνια μια πέτρινη βρύση από τις Αφέντρες των Αφετών για να δροσίζονται οι προσκυνητές με μια πολύ ενδιαφέρουσα επιγραφή (“Όν τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τας πηγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς Σε ο Θεός” ψαλμός ΜΑ’). Αλλά και σε άλλα σημεία του χωριού θα συναντήσεις παλιές και καινούργιες βρύσες. Θα επανέλθουμε όμως στα ξωκλήσια του χωριού. Ένα εκκλησάκι που ανακαινίστηκε πριν τέσσερα χρόνια είναι του Προφήτη Ηλία. Βρίσκεται σ’ ένα πετρώδες ύψωμα, μέχρι εκεί έφθανε η θάλασσα, μετά την παραλία του Αμποβού, κτίστηκε το 1903. Με τη σημερινή του μορφή αποτελεί ένα κόσμημα για την περιοχή αφού και μέσα και έξω βγήκε η ομορφιά της πέτρας που ήταν αρχικά φτιαγμένο. Γιορτάζει στις 20 Ιουλίου. Ο Μέγας Εσπερινός γίνεται στις 19 στο χωριό Αφέτες και ακολουθείτο το πανηγύρι. Την ημέρα της γιορτής, 20/7, η λειτουργία γίνεται στο εξωκλήσι. Στην είσοδο του χωριού καθώς ανηφορίζεις το δημόσιο δρόμο, αριστερά συναντάς ένα κάτασπρο εξωκλήσι. Είναι ο Άγιος Παντελεήμονας, που κτίστηκε το 1956. Γιορτάζει στις 26 Ιουλίου, το βράδυ διαβάζεται ο Μέγας Εσπερινός και την επομένη 27/7, η Λειτουργία. Συγκεντρώνεται πολύς κόσμος. Το ξωκλήσι αυτό κάηκε εσωτερικά ολόκληρο πριν δύο χρόνια, αλλά η προθυμία των ανθρώπων στάθηκε πολύ συγκινητική αφού ξαναφτιάχτηκε αμέσως. Το ξωκλήσι της Αγίας Ειρήνης της Χρυσοβαλάντου (1999), ένα γραφικότατο ξωκλήσι σε μια πλαγιά, μέσα στις ελιές, πάνω στην παραλία του Αμποβού στην Άφησο.Έγινε το 1992 με το μεράκι των κατοίκων της εκεί περιοχής και με την παρουσία του Ιερέα Σταμάτη Σταθαράκου, καθώς και με τη στήριξη πολλών προσκυνητών. Γιορτάζει στις 28 Ιουλίου. Την παραμονή το βράδυ 27/7, ανήμερα του Αγίου Παντελεήμονα - διαβάζεται ο Μέγας Εσπερινός. Οι Αφέντρες των Αφετών μαζί με την αρτοκλασία φτιάχνουν το φαγητό της Αγίας κρέας με ρύζι - και το μοιράζουν εκείνο το βράδυ σε όλους, καθώς και το μήλο που θεωρείται σημαντικό για την υγεία. Το ξωκλήσι έχει θέα στον Παγασητικό και είναι γραφικότατο. Μέσα σε μια ρεματιά τις “Μούσζες” κτίστηκε το 1955 το ξωκλήσι του Αγίου Κωνσταντίνου. Κάθε χρόνο όλο και ανανεώνεται ο χώρος του με πέ-

τρα Πηλίου και την ημέρα της γιορτής του συγκεντρώνει πολύ κόσμο και από βραδύς κυρίως και την άλλη Ημέρα - 21 Μαΐου. Δυο ξωκλήσια που είναι πολύ παλιά είναι του Αγίου Ιωάννη στη θέση Καλύβια λίγα χιλιόμετρα πριν φθάσεις στο χωριό. Το παλιό κτίσμα ήταν του 1910 περίπου. Αργότερα γκρεμίστηκε και ξανακτίστηκε. Οι κάτοικοι των Αφετών το γιορτάζουν την Πρωτομαγιά. Πολύ παλιά μετά τη Λειτουργία ακολουθούσε γλέντι, αλλά με το πέρασμα του χρόνου αυτό καταργήθηκε. Έγινε μια προσπάθεια πριν δύο χρόνια να αναβιώσει και πάλι αυτό το έθιμο, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση από τους ανθρώπους. Και έτσι γίνεται μόνο το πρωί η Λειτουργία. Ένα ξωκλήσι που αποτελεί και αυτό μέρος της ιστορίας του χωριού είναι το ξωκλήσι της Παναγίας, κτισμένο σ’ ένα λόφο μέσα στο χωριό. Το βλέπεις ανηφορίζοντας το δημόσιο δρόμο. Αυτό το ξωκλήσι έχει μια ιστορία όπως μου την αφηγήθηκε η μητέρα μου, ο Παπασταμάτης, αλλά και άλλοι πολύ μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Ένας κάτοικος του χωριού ο Αγιάννης τον οποίο δεν έδιναν οι κάτοικοι του χωριού και πολύ εμπιστοσύνη, συνεχώς όταν πήγαινε στην πλατεία του χωριού εκμυστηρεύονταν το όνειρο που έβλεπε συνέχεια. “Έβλεπε την Παναγία” κρυμμένη κάτω από ένα πουρνάρι, στο λοφίσκο που έβλεπε κάθε μέρα απέναντι από το σπίτι του. Το έλεγε και το ξανάλεγε στους συγχωριανούς του οι οποίοι μια φορά για να τον ξεφορτωθούν αποφάσισαν να τον πάρουν στα σοβαρά. Πήγαν στο χώρο αυτό, έσκαψαν στο πουρνάρι και πραγματικά βρήκαν την εικόνα της Παναγίας η οποία μάλιστα αποδείχτηκε και θαυματουργή. Σε εκείνο το σημείο κτίστηκε το 1910 το εκκλησάκι που γιορτάζει την ημέρα της Ζωοδόχου Πηγής. (Την εβδομάδα μετά την Κυριακή του Πάσχα). Έχει επισκευαστεί σήμερα και αποτελεί ένα σημείο αξιόλογο για τον προσκυνητή και τον τουρίστα, αφού από κείνο το σημείο βλέπει να απλώνεται η θάλασσα του Παγασητικού και ατενίζει το όμορφο ηλιοβασίλεμα. Αυτή η χαρακτηριστική εμμονή των Πηλιορειτών στην Ορθοδοξία όχι μονάχα στο καιρό της Τουρκοκρατίας, αλλά και στο διάστημα της Φραγκοκρατίας, καθρεφτίζει τη θρησκευτική συνείδηση να διατηρήσουν με κάθε τρόπο μέχρι σήμερα τις αμέτρητες παραδόσεις γύρω από τα θαύματα των αγίων και να προστεθεί εδώ πως και οι Πηλιορείτες “έμειναν πιστοί σ’ όλες τις τελετές και τις νηστείες”.

Στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου 7 Αυγούστου, η ζωγράφος, λογοτέχνης, τηλεπαρουσιάστρια Λένα Λιβανός και τα “Παιδοχρώματα” περιμένουν ξανά όλα τα παιδιά που λατρεύουν την Τέχνη, να έρθουν και να δημιουργήσουν με φαντασία και μεράκι τα δικά τους μικρά αριστουργήματα, εξοπλισμένα με όλα τα απαραίτητα σύνεργα των ζωγράφων, χρώματα κάθε είδους και μπλοκ ζωγραφικής, διαγωνιζόμενα για 5η χρονιά φέτος, στο πλαίσιο αυτού του μοναδικού στο είδος του Διαγωνισμού Ζωγραφικής, Λογοτεχνίας και Ποίησης, που έγινε πια θεσμός και σημάδεψε τα καλοκαίρια όχι μόνο των ντόπιων λιλιπούτειων δημιουργών από το Βόλο και το Πήλιο, αλλά και παιδιών από όλη την Ελλάδα, όπως την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, τα Τρίκαλα, την Καρδίτσα, την Κοζάνη, την Κόρινθο... μέχρι και την Κρήτη! Το Σάββατο 7 Αυγούστου τα παιδιά θα διαγωνιστούν στη Ζωγραφική και την Κυριακή 8/8 στις 11.00 το πρωί, στη Λογοτεχνία και την Ποίηση. Το βράδυ της Κυριακής στις 8.00 θα γίνει, όπως κάθε φορά, η απονομή των βραβείων και των επαίνων στους νικητές του Διαγωνισμού. Για πρώτη φορά φέτος θα συμμετέχουν στον Διαγωνισμό και παιδιά με ειδικές δεξιότητες, αφού ακλόνητη πεποίθηση της διοργανώτριας και των συνεργατών της είναι ότι η Τέχνη είναι για όλους το καλύτερο μέσο έκφρασης του ψυχικού τους κόσμου και ο ιδανικότερος τρόπος επικοινωνίας των ανθρώπων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Την κριτική επιτροπή του Διαγωνισμού θα αποτελούν οι: Κίμων Μακρής Κριτικός Τέχνης, Θανάσης Νικολάου Συγγραφέας, Πάνος Αξιομάκαρος - Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Σκέψης και Συμπεριφοράς, Χρήστος Κατσαρός Συγγραφέας/ Πατέρας παιδιού με ειδικές δεξιότητες, Αλεξάνδρα Καραβιζινιά - Εθελόντρια με κοινωνική προσφορά σε θέματα παιδιών με ειδικές δεξιότητες και Κωνσταντίνος Αρλάρης - Αγιογράφος. Το 1ο Βραβείο του Διαγωνισμού Ζωγραφικής που είναι δωρεάν φοίτηση δι’ αλληλογραφίας για 3 χρόνια μέχρι την απόκτηση πτυχίου στη Σχολή Ζωγραφικής ABC, είναι ευγενική προσφορά του συγγραφέως Κου Toni Breidel - Χατζηδημητρίου, εκπροσώπου στην Ελλάδα του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Οργανισμού ALBERT SCHWEITZER. Το 1ο Βραβείο του Διαγωνισμού Λογοτεχνίας - Ποίησης, είναι ευγενική προσφορά του Συγγραφέως Κυρίου Θανάση Νικολάου, ενώ το 2ο και το 3ο είναι ευγενική προσφορά του Κυρίου Νικολάου Φιδέλη- Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου “ΑΘΗΝΑ”. Θα απονεμηθούν επίσης έπαινοι και τιμητικές διακρίσεις, ενώ σε όλα τα παιδιά θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής και ένα αναμνηστικό δώρο. Όσα παιδιά επιθυμούν, θα μπορούν να δηλώσουν ακόμη και τώρα συμμετοχή στο Διαγωνισμό καλώντας στο τηλ. 6977124796. Τέλος, είναι ευπρόσδεκτοι όλοι όσοι αγαπούν τα παιδιά και την Τέχνη, να παρακολουθήσουν από κοντά τον Διαγωνισμό και να νιώσουν την καρδιά της Ελλάδας να χτυπά ξανά στην Πορταριά, ανάμεσα στα χαμόγελα των ταλαντούχων δημιουργών που θα προετοιμάσουν το μέλλον της.


12 / EK£E™EI™ ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

™ÙËÓ ·Ú¿ÏÏËÏË ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ πÛÙÔÚÈÎÔ‡ ∞Ú¯Â›Ô˘ - ªÔ˘Û›Ԣ ⁄‰Ú·˜

Διάλογος ζωγραφικής του Αλέξη Ακριθάκη με ποίηση Μίλτου Σαχτούρη

Ε

TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À

ίναι το 2010 μια χρονιά - ορόσημο για πολλά γεγονότα στο χώρο της Τέχνης. Μεταξύ άλλων αξίζει να σταθούμε και στο ότι φέτος συμπληρώνονται 16 χρόνια από τον θάνατο του σημαντικού - όσο και πρωτοπόρου ζωγράφου - Αλέξη Ακριθάκη όσο και πέντε χρόνια από το θάνατο του ποιητή Μίλτου Σαχτούρη. Η διπλή αυτή επέτειος προσφέρει την αφορμή για τη διοργάνωση στο Ιστορικό Αρχείο - Μουσείο Ύδρας, μίας παράλληλης αφιερωματικής έκθεσης, με τον αινιγματικό τίτλο: “Ακριθάκης Σαχτούρης: ποιος είναι ο τρελός λαγός;” Η έκθεση θ’ αποτελείται από δύο μεγάλες εκθεσιακές ενότητες, όπου επιλεγμένα ποιήματα του Σαχτούρη και χαρακτηριστικά έργα απ’ όλες τις περιόδους της ζωγραφικής του Ακριθάκη, θα συνυπάρχουν και θ’ αντιπαρατίθενται σ’ ένα γόνιμο και εποικοδομητικό διάλογο, αναδεικνύοντας τις ομοιότητες και τις αντιστοιχίες που εντοπίζονται στο έργο τους μέσα από ποικίλες και αναπάντεχες αναφορές. Διερευνώντας όλες τις διαστάσεις αυτής της αντιπαράθεσης, από την υποφώσκουσα ειρωνεία και το σαρκασμό, μέχρι την τραγικότητα και την αυστηρή εσωτερικότητα που διέπουν το έργο τους, η έκθεση θα συμβάλλει - όπως πιστεύουμε - σε μια διεύρυνση των εκφραστικών δυνατοτήτων εικόνας και λόγου, προσφέροντας στο κοινό την εμπει-

ρία μιας πρωτότυπης και πιο σύνθετης ερμηνευτικής προσέγγισης. Η ενδιαφέρουσα αυτή παρουσίαση στο Μουσείο της Ύδρας θα διαρκέσει έως το τέλος Ιουλίου. Για να προβληθεί όσο το δυνατόν πληρέστερα η προβληματική και ο ερευνητικός χαρακτήρας αυτού του σκεπτικού, έχουν προγραμματιστεί και θα λάβουν χώρα κατά τη διάρκεια της έκθεσης διάφορες δραστηριότητες, όπως ξεναγήσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, αναγνώσεις ποιημάτων από γνωστούς ηθοποιούς, καθώς και η προβολή δυο μοναδικών ντοκυμαντέρ του γνωστού σκηνοθέτη Λευτέρη Ξανθόπουλου για τον ποιητή Μίλτο Σαχτούρη. Την επιμέλεια του όλου προγράμματος έχει αναλάβει η ιστορικός τέχνης Μαρία Κοτζαμάνη.

Ο Μίλτος Σαχτούρης γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Ιουλίου 1919, αλλά θεωρούσε σαν πραγματική γενέτειρά του την Ύδρα, τόπο καταγωγής του προπάππου του, ναυάρχου της επανάστασης του 1821, καπετάν - Γιώργη Σαχτούρη. Ξεκίνησε σπουδές στα Νομικά αλλά σύντομα πέταξε και έκαψε τα βιβλία

του Πανεπιστημίου για να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην ποίηση, που δεν την είδε ποτέ σαν επάγγελμα αλλά σαν ένα είδος αποστολής. Δεν είχε ταξιδέψει καθόλου στο εξωτερικό και ελάχιστα μέσα στην Ελλάδα. Ακόμα και στην Αθήνα κυκλοφορούσε σπάνια και σχεδόν αποκλειστικά στη γειτονιά του - στην Κυψέλη, τις περισσότερες φορές μόνος ή παρέα με την σύντροφό του Γιάννα Περσάκη. Ο ίδιος είχε εκδώσει 14 ποιητικές συλλογές (1945-1998) ενώ αργότερα το σύνολο του έργου του κυκλοφόρησε σε δύο συγκεντρωτικούς τόμους από τις εκδόσεις “Κέδρος” το 1971 και το 2001. Πέθανε στις 29 Μαρτίου 2005. Ο ζωγράφος Αλέξης Ακριθάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και πέθανε το 1994. Έζησε στο Παρίσι από το 1957 έως το 1960. Από το 1968 έως το 1984 μοίραζε το χρόνο του ανάμεσα σε Βερολίνο και Αθήνα. Πραγματοποίησε πολλές ατομικές εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό. Στην πρώτη ατομική του έκθεση, το 1965 στην Αθήνα, ο Νάνος Βαλαωρίτης είχε εκφραστεί με εγκωμιαστικά σχόλια για το ταλέντο του: “Ένας αληθινός και λυρικός ζωγράφος, με έργα βγαλμένα από μια περιπέτεια μαγική και απίστευτη στο τέρμα του εαυτού του(...) Τα έργα του ένα αληθινό πανηγύρι για τα μάτια που μεταμορφώνει το παν σε ένα προσωπικό μύθο”.

™ÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ Ì ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÁχÙË

Γιαννούλης Χαλεπάς: Μαρτυρίες του εσωτερικού κόσμου στα έργα του ΔÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏* Πραγματοποιήθηκε στην Kalfayan Galleries η έκθεση έργων του διάσημου γλύπτη Γιαννούλη Χαλεπά. Ο Χαλεπάς Γιαννούλης γεννήθηκε στον Πύργο της Τήνου το 1851 και απεβίωσε στην Αθήνα το 1938. Ο πατέρας του Ιωάννης Χαλεπάς διατηρούσε μία από τις πιο σημαντικές επιχειρήσεις μαρμαρογλυπτικής, με υποκαταστήματα σε Τήνο, Σύρο, Σμύρνη, Βουκουρέστι, Γαλάτσι (Ρουμανίας) και Πειραιά. Το 1869 η οικογένειά του εγκαθίσταται στην Αθήνα, όπου ο Γιαννούλης σπούδασε γλυπτική στη Σχολή Καλών Τεχνών (1869-1872). Το 1873 πήρε υποτροφία από το Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας Τήνου για σπουδές στο Μόναχο στην Ακαδημία Καλών Τεχνών. Το 1874 πήρε Α’ Βραβείο στην Ακαδημία για το έργο του Παραμύθι της πεντάμορφης, επίσης την ίδια χρονιά βραβεύτηκε με χρυσό μετάλλιο σε έκθεση του Μονάχου για το έργο του ο Σάτυρος που παίζει με τον Έρωτα.

* √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova-πÙ·Ï›·˜.

Το 1876 άνοιξε δικό του εργαστήρι στην Αθήνα και το 1977 τέλειωσε στο μάρμαρο το σύμπλεγμα Σάτυρος και Έρωτας, ακολούθησε την ίδια χρονιά το επιτύμβιο της Σοφίας Αφεντάκη η Κοιμωμένη στο Α’ Νεκροταφείο, το πιο διάσημο της νεοελληνικής γλυπτικής, που έδωσε αμέσως στο γλύπτη γενική αναγνώριση. Από την ίδια εποχή είναι η Κεφαλή Σατύρου (γύψος) και η προτομή της αδελφής του Κατερίνας (γύψος). Το 1978 εμφανίστηκαν τα πρώτα συμπτώματα της αρρώστιας του και συνοδευόμενος από τον αδελφό του ταξίδεψε στην Ιταλία. Ώς το 1988 φαίνεται ότι έζησε στην Τήνο, όπου η κατάστασή του χειροτέρευσε και μετά κλείστηκε στο Ψυχιατρείο της Κέρκυρας ως πάσχων από άνοια και βγήκε το 1902 και εγκαταστάθηκε στην Τήνο, όπου έμενε με τη μητέρα του, αλλά δεν δούλεψε παρά μόνο μετά το θάνατο της μητέρας του το 1916 και από τις αρχές του 1918 έξι έργα χρονολογημένα τους πρώτους μήνες αυτής της χρονιάς. Στη συνέχεια η παραγωγή του αυξήθηκε, ενώ ο αθηναϊκός Τύπος άρχισε να ενδιαφέρεται γι’ αυτόν όλο και περισσότερο. Τον επισκέφτηκαν λόγιοι της εποχής, που θεωρούσαν υποχρέωσή τους να συναντήσουν τον απόμακρο καλλιτέχνη της Τήνου. Το 1920 από το υπόγειο του Πύργου μεταφέρθηκε στη Χώρα της Τήνου το ανάγλυφο Φιλοστοργία (έργο Μονάχου) και δωρήθηκε από τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο Ιερό Ίδρυμα της Ευαγγελίστριας. Το 1922 ήρθε στην Τήνο ο Θ. Θωμόπουλος και πέρασε στο γύψο ορισμένα έργα του σε πηλό και με αυτά τα έργα έγινε το 1925 έκθεση στην Ακαδημία Αθηνών. Το 1927 σε αναγνώριση του έργου του η Ακαδημία Αθηνών του απένειμε το Αριστείο των Τεχνών και το 1928 έγινε έκθεση σχεδίων και γλυπτών του στο Άσυλο Τέχνης. Στις 24 Αυγούστου 1930 η ανιψιά του Ειρήνη Β.

Χαλεπά, τον έφερε στην Αθήνα, στο σπίτι της, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ζεστό, οικογενειακό περιβάλλον, δουλεύοντας με άνεση και έχοντας κερδίσει τη γενική αναγνώριση. Το έργο του χωρίζεται σε τρεις περιόδους, που χαρακτηρίζονται από κρίσιμες καμπές της ζωής του. Η πρώτη περίοδος (18701878) καλύπτει τα νεανικά του χρόνια μέχρι την εμφάνιση της αρρώστιας του. Η δεύτερη περίοδος (1902-1930) καλύπτει τα χρόνια που έζησε και εργάστηκε στην Τήνο, μετά την επάνοδό του από το Ψυχιατρείο της Κέρκυρας. Η τρίτη περίοδος (1930-1938) ταυτίζεται με την εποχή που έζησε και δημιούργησε στην Αθήνα. Στην πρώτη περίοδο το έργο του χαρακτηρίζεται από ρεαλιστική απόδοση των θεμάτων, είναι επηρεασμένο από τον ακαδημαϊσμό της Σχολής του Μονάχου και εντάσσεται μέσα στον κλασικισμό του 19ου αιώνα. Ωστόσο στα έργα του (Κοιμωμένη, Σάτυρος και Έρωτας Ι) ξεπερνά τα καθιερωμένα κλασικιστικά πρότυπα, τονίζοντας τις πλαστικές κυρίως αξίες του γλυπτού, όπου η τέλεια συγκροτημένη σύνθεση συνοδεύεται από μια άψογη τεχνική, μια εξαιρετική δεξιοτεχνία στην επεξεργασία του μαρμάρου. Πάντως, ορισμένα έργα του, που θεωρούνται έργα της μαθητείας του Χαλεπά, Κεφάλι του Αποξυομένου (1870), Γυναικείος κορμός (1871), το Μικρό κεφάλι κόρης (1875), έχουν επηρεαστεί από αρχαία εκμαγεία, τα οποία είχε στην κατοχή του και επηρέασαν συχνά τυπολογικά πολλά μεταγενέστερα έργα του. Η αρρώστια του είχε καταλυτική σημασία για το έργο του, αφού γίνεται σαφέστερη η ουσιαστική τομή ανάμεσα στην πρώτη και δεύτερη περίοδο, ενώ η διαφορά μεταξύ δεύτερης και τρίτης περιόδου είναι λιγότερο αισθητή. Από τη δεύτερη περίοδο σώζονται 58 έργα και από την

τρίτη περίοδο 49 έργα, όλα είναι πήλινα προπλάσματα ή μεταφορά των προπλασμάτων από τον πηλό σε γύψο. Κύρια στοιχεία για τη Β’ περίοδο είναι ότι εμφανίζεται εντελώς ανανεωμένος, τελείως αποδεσμευμένος από τα διδάγματα της Σχολής Μονάχου, με ένα καινούργιο πλαστικό ιδίωμα, το μόνο που τον συνδέει η θεματολογία, που τον απασχολεί και μετά και επιχειρεί να πραγματοποιήσει με δικό του προσωπικό τρόπο, όπως ο Σάτυρος και Έρωτας, Μήδεια, Παραμύθι της πεντάμορφης κ.λπ. Στη Β’ περίοδο δίνει σημασία σε καθαρά πλαστικές αξίες, τον ενδιαφέρει η περίοπτη σύνθεση, τον απασχολεί επίσης το σύμπλεγμα, όπου φτάνει σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση. Το ενδιαφέρει κυρίως η δομή του έργου, η σύνθεση, όπου όλα τα επιμέρους μοτίβα κτίζονται, συνδυάζονται, με λιτότητα έκφρασης. Οι λεπτομέρειες της τέλειας δουλεμένης επιφάνειας υποχωρούν στην εκφραστικότητα της δουλεμένης μάζας. Τελείως διαφορετικό από τη σύνθεση της πρώτης περιόδου είναι ένα από τα πιο ευφάνταστα και πρωτότυπα έργα του “Το Παραμύθι της Πεντάμορφης” (1918), σε μια σύνθεση χωρίς κενά συνδυάζονται ασυνήθιστες στάσεις μορφών, διαφορετικές κλίμακες και χρονικές στιγμές, με ονειρικά στοιχεία που αγγίζουν τα όρια του σουρεαλισμού. Η Ηρωδιάς, η Μοντέρνα Κυρία, είναι έργα με έντονα εξπρεσιονιστικό χαρακτήρα με τονισμένη γραμμική απόδοση και παραμορφώσεις στις αναλογίες. Επιμένει στην ίδια θεματολογία και στις ίδιες συνθετικές αρχές, στην τρίτη περίοδο, μόνο που τα έργα του χαρακτηρίζονται από μια λιτότερη έκφραση, με κάποια μνημειακή διάθεση και μικρότερη ανάλυση σε επιμέρους μοτίβα. Σημαντικές δημιουργίες ο Οιδίπους και η Αντιγόνη (1930), η Μήδεια ΙΙ (1931) και η Μήδεια ΙΙΙ (1933), το Ειδύλλιο (1931), η Μεγάλη Αναπαυόμενη (1931), που το θεωρούσε το πιο σημαντικό έργο του, η Αμφιτρίτη (1932), ο Πήγασος, ο Ερμής, η Αφροδίτη (1933). Επανέρχεται στο θέμα του Σάτυρου και Έρωτας, στο Παραμύθι της Πεντάμορφης, ενώ δεν λείπουν τα θρησκευτικά θέματα, τα επιτύμβια, οι προσωπογραφίες και από την καθημερινή ζωή. Οι λύσεις που επιλέγει είναι προσωπικές, αν και φαίνεται να αγγίζει συχνά πρωτοποριακές, π.χ. στον κυβισμό, στον εξ-

πρεσιονισμό ή στο σουρεαλισμό. Σώζονται από τη δεύτερη και τρίτη περίοδο, εκτός από τα γλυπτά και μεγάλος αριθμός σχεδίων, δεν ευρέθησαν σχέδια της πρώτης περιόδου. Τα σχέδια της δεύτερης περιόδου έγιναν σε εννιά καταστήματα λογαριασμών της επιχείρησης του πατέρα του, είναι χαρακτηριστικά σχέδια δοκιμών γλυπτών με ιδιομορφίες, που είναι δύσκολη η ανάγνωσή τους. Τα σχέδια της τρίτης περιόδου, που έγιναν στην Αθήνα, είναι εύκολο να τα ξεχωρίσει κανείς, όπου το σχέδιο είναι πιο συγκεκριμένο, η γραμμή πιο σταθερή, η σύνθεση καθαρότερη, τα θέματα πιο κατανοητά. Τα σχέδιά του βοηθούν στην προσέγγιση και κατανόηση των γλυπτών του. Σε σειρές σχεδίων του διακρίνει κανείς την προετοιμασία του έργου μέχρι την ολοκλήρωση και ακόμη λύσεις που απέρριψε, από αυτά μαθαίνουμε για έργα που δεν βρίσκονται ή για έργα γλυπτά που δεν πραγματοποίησε. Τα σχέδιά του αποκαλύπτουν την τεράστια οπτική μνήμη, παρά την ηλικία του, όπου αναφέρεται σχεδιαστικά σε έργα που είχε δει στη νιότη του στην Ιταλία. Στα σχέδιά του, της καθημερινής ζωής, διακρίνει κανείς, το χιούμορ, την ειρωνεία, την ευχάριστη διάθεση του δημιουργού, ενώ συγκλονιστικές μαρτυρίες του εσωτερικού του κόσμου είναι οι αυτοπροσωπογραφίες. Εκείνο που τον χαρακτηρίζει γενικά είναι η πλούσια φαντασία, η τόλμη να αποδεσμευτεί από την κλασικιστική παράδοση και να προχωρήσει σε νέους εκφραστικούς δρόμους, ακόμη και στην απεικόνιση της ελληνικής μεθοδολογίας, συνδυάζοντας διδάγματα και εμπειρίες με ιδιαίτερα πρωτότυπο, προσωπικό τρόπο. Στην έκθεση εκτίθενται σχέδια, γλυπτά και οκτώ περίφημα αδημοσίευτα τετράδια του καλλιτέχνη. Δίνει την ευκαιρία στο κοινό να γνωρίσει καλύτερα το πολυδιάστατο έργο του καλλιτέχνη, τον λαβυρινθώδη κόσμο της φαντασίας του. Διακρίνουμε τα γλυπτά από πηλό την Αθηνά Βοσκοπούλα, τη Μοντέρνα Κυρία, τον Κερδώο Ερμή, σχέδια το Ορφεύς και Ευριδίκη κ.ά. Μετά το θάνατό του έργα του παρουσιάστηκαν σε αρκετές αναδρομικές εκθέσεις. Έργα του βρίσκονται στην ΕΠΜΑΣ, στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών του Ιερού Ιδρύματος Ευαγγελίστριας Τήνου, στο Μουσείο Γιαννούλη Χαλεπά και στο Μουσείο Τηνίων Καλλιτεχνών Πύργου Τήνου κ.ά.


EK£E™EI™ / 13 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

∞fi ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ Î·È §·‰ÈÔ‡ ÛÙËÓ ÕÓˆ °·Ù˙¤·

Έκθεση χαρακτικής σε κρύσταλλο με έργα του Γιώργου Ταβέλη ια ασυνήθιστη έκθεση θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Ελιάς και Λαδιού Πηλίου στην Άνω Γατζέα. Πρόκειται για πρωτότυπα χαρακτικά σχέδια σε μια αρκετά μεγάλη ποικιλία πάνω σε γυαλί και κρύσταλλο. Τα αντικείμενα είναι σε διάφορα μεγέθη και αφορούν χρηστικά και διακοσμητικά είδη. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν στις 6 Αυγούστου, ώρα 8 το βράδυ και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Αυγούστου. Δράστης είναι ο Γιώργος Ταβέλης, που μέχρι τώρα τον γνωρίζαμε να διαπρέπει στην φωτογραφική τέχνη.

Μ

Σήμερα ο καλλιτέχνης Γιώργος Ταβέλης, ο οποίος είναι αυτοδίδακτος, με πολύ αγάπη και μεράκι, γι’ αυτό που δημιουργεί, χρησιμοποιεί οδοντιατρικά εργαλεία, τροχό και ακίδες διαφόρων μεγεθών από διαμάντι για να χαράξει πάνω στο γυαλί ή το κρύσταλλο. Τα θέματα που έχει επιλέξει είναι φυτά, φρούτα, ζώα, μουσικά όργανα, φιγούρες θεάτρου σκιών, πρόσωπα και μοντέρνα χαρακτικά. H έκθεση θα παραμένει ανοικτή κάθε μέρα τις ώρες του τραίνου και τα βράδια. Το γυαλί ως υλικό υπήρχε ανέκαθεν στην φύση, σχηματισμένο από το λιώσιμο συγκεκριμένων πετρωμάτων, σε συνθήκες πολύ υψηλών θερμοκρασιών (κυρίως μετά από ηφαιστειακές εκρήξεις). Πρόκειται για τον οψιδιανό (obsidian), ένα σκούρο αδιαφανές πέτρωμα, που χρησιμοποιήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια για την κατασκευή κοσμημάτων, αγγείων, εργαλείων και όπλων. Μέχρι σήμερα δεν έχει προσδιοριστεί πότε και πού ξεκίνησε η παραγωγή γυαλιού από τον άνθρωπο. Αρχαιολογικά ευρήματα στην Αίγυπτο δείχνουν ότι εκεί ήδη έλιωναν γυαλί πριν από 7.000 χρόνια, πιθανολογείται όμως ότι οι πρώτοι που κατασκεύασαν γυαλί πρέπει να ήταν οι Βαβυλώνιοι. Κατά τον αρχαίο Ρωμαίο ιστορικό Πλίνιο τον πρεσβύτερο, ο άνθρωπος έγινε μάρτυρας της παραγωγής γυαλιού από ένα τυχαίο περιστατικό. Εκεί γύρω στα 5.000 π.Χ. στις ακτές της ανατολικής Μεσογείου, Φοίνικες ναυτικοί, ενδεχομένως και ναυαγοί, έστησαν ένα βράδυ στην παραλία ένα πρόχειρο τζάκι από πέτρες “νάτρου” δηλαδή ορυκτής σόδας και στερέωσαν το τσουκάλι τους ε-

πάνω, για να ετοιμάσουν το φαγητό τους. Η δυνατή φωτιά φαίνεται πως σιγά-σιγά έλιωσε το νάτριο των πετρωμάτων και καθώς το τήγμα ανακατεύτηκε με την άμμο, σχηματίστηκε ένα παχύρευστο ημιδιαφανές υγρό, που το πρωί ήταν σκληρό γυαλί. Είναι η πρώτη ιστορική αναφορά παραγωγής γυαλιού από ανθρώπινη δραστηριότητα. Στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου (Αίγυπτο, Μεσοποταμία) έχουν βρεθεί γυάλινα αντικείμενα (πιθανόν γυάλινες χάντρες), τα οποία πιστεύεται ότι χρονολογούνται από το 3.500 π.Χ. περίπου. Στην ίδια περιοχή ανήκουν και θραύσματα γυάλινων βάζων χρονολογούμενα από τον 16ο π..Χ. αιώνα, ενώ την ίδια περίοδο έχουν κατασκευαστεί τα τρία σωζόμενα βάζα που φέρουν το όνομα του Φαραώ Θούτμοσις του τρίτου (1504-1450 π.Χ.). Στην Ελλάδα το γυαλί πρωτοεμφανίζεται κατά τον 14ο π.Χ. αιώνα, στα νησιά του Αιγαίου και τις Μυκήνες. Το γυαλί αναφέρεται σαφώς για πρώτη φορά από τον Πλάτωνα (Τιμαίος 61c). Πάντως στον ελλαδικό χώρο δεν είναι γνωστό κανένα αξιόλογο κέντρο παρασκευής γυαλιού, πιθανώς επειδή δεν υπήρχε η πρώτη ύλη (πυριτική άμμος). Κατά την πρώτη π.Χ. χιλιετία, η υαλουργία έγινε ευρύτερα γνωστή στον κόσμο και συντελέστηκαν αρκετές βελτιώσεις. Οι υαλουργοί έμαθαν να παράγουν διάφανο ή χρωματιστό γυαλί και να βελτιώνουν την αντοχή του γυαλιού προσθέτοντας διάφορα υλικά. Παρ’ όλα αυτά, η παραγωγή του γυαλιού συνέχισε να είναι μια δύσκολη διαδικασία και τα προϊόντα από γυαλί χρησιμοποιού-

νταν κυρίως από τις βασιλικές οικογένειες ή σε θρησκευτικές τελετές. Το πρώτο εγχειρίδιο παραγωγής γυαλιού, χρονολογείται από το 650 π.Χ. περίπου. Οδηγίες, σε σφηνοειδή γραφή, για το πώς μπορεί να παραχθεί γυαλί, περιλαμβάνονται σε πήλινες πλάκες της βιβλιοθήκης του βασιλιά των Ασσυρίων Ασουρμπανιπάλ (669626 π.Χ.) “Ανακατέψτε 60 μέρη άμμο, 180 μέρη στάχτες από θαλασσινά φυτά και 5 μέρη κιμωλία, βάλτε τα στο καμίνι και θα πάρετε γυαλί”. Σταθμό στην παραγωγή γυάλινων αντικειμένων απετέλεσε η ανακάλυψη του φυσήματος, κάπου ανάμεσα στο 27 π.Χ. και στο 14 μ.Χ. το οποίο αποδίδεται σε Σύριο υαλουργό από την

περιοχή της Σιδώνας. Ο μακρύς λεπτός μεταλλικός σωλήνας που χρησιμοποιείται για την διαδικασία του φυσήματος, ελάχιστα έχει αλλάξει από τότε. Το γυαλί, μόνο τότε μπορεί να είναι διαφανές, όταν δεν έρχεται σε επαφή με άλλα πιο ψυχρά σώματα κατά την φάση της στερεοποίησής του. Η τεχνική του φυσητού γυαλιού επέτρεψε ακριβώς την αποφυγή αυτής της επαφής με αποτέλεσμα τα προϊόντα γυαλιού αυτής της περιόδου να είναι διαφανή. Στα τέλη του τελευταίου π.Χ. αιώνα οι αρχαίοι Ρωμαίοι άρχισαν να φυσούν γυαλί μέσα σε καλούπια, αυξάνοντας σημαντικά την ποικιλία των σχημάτων που μπορούσαν να παραχθούν σε κοίλο γυαλί.

“∂ÛÙ¿Ì˜”, Ë Ó¤· ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÔ˘ Î·È ¯·Ú¿ÎÙË

Οι “ψηφιακοί” πίνακες στο έργο Μανώλη Χάρου TÔ˘ ™øΔ∏ƒ∏ §∂Δ™π√À Ξαφνιάζει για άλλη μια φορά ευχάριστα το εικαστικό κοινό ο γνωστός ζωγράφος Μανώλης Χάρος. Και την αίσθηση αυτή αποκομίζει ο επισκέπτης καθώς διαβαίνει την αίθουσα στην Γκαλλερί “Εικαστικός Κύκλος” , όπου παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες οι “εστάμπες” (estampes), η νέα δουλειά του Μανώλη Χάρου. Πρόκειται για διαφορετικούς “ψηφιακούς” πίνακες που τυπώνονται, μετά από αλλεπάλληλες μεγεθύνσεις και μέσα από επεξεργασία και χρωματικές παραλλαγές που δημιουργούνται ψηφιακά. Ο Μανώλης Χάρος γεννήθηκε στα Κύθηρα το 1960. Σπούδασε ζωγραφική και χαρακτική στο Παρίσι στην περίφημη Εθνική Σχολή Καλών Τεχνών, ενώ το μεταπτυχιακό του έγινε πάνω στην “επικοινωνία της εικόνας”. Έχει κερδίσει το εθνικό βραβείο “prix des foundations” στον τομέα της λιθογραφίας. Σχέδια καθώς και αντικείμενα εκτίθενται σε ειδικές εκθέσεις στο Μιλάνο, το Παρίσι και την Φρανκφούρτη. Έχει επίσης εικονογραφήσει επτά βιβλία με χαλκογραφίες, εκδόσεις ελληνικές και γαλλικές. Έχει συμμετάσχει σε 22 ατομικές και ομαδικές εκθέσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Παρίσι, Λονδίνο, Λευκωσία, Μαδρίτη. Βαρκελώνη, Βρυξέλλες, Στρασβούργο. Για το έργο του η κ. Ελένη Αθανασίου, ιστορικός τέχνης,

αναφέρει μεταξύ άλλων: “Οι εικόνες του δεν αποτελούν συνθέσεις. Μπορεί ν’ αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου έργου. Τα επεισόδια της αφήγησής του εμπνέονται από το κυρίως θέμα και αξιοποιούν τα μελωδικά και ρυθμικά μοτίβα του έτσι ώστε να μην διασπάται η συνέχεια της ροής του έργου. Αναμιγνύει και μεταχειρίζεται διαφορετικές τεχνικές μέσα στο ίδιο έργο(λάδι, ακουαρέλα, κολάζ, σχέδιο, λιθογραφία). Συγχωνεύει δηλαδή διαφορετικές εκτελέσεις μέσα στην ίδια σύνθεση(...). Ο Μανώλης

Χάρος μέσα από ένα επαναστατικό ρομαντισμό ρίχνει στα έργα του εκείνη την σταγόνα , που θα αναταράξει τον μονότονο κυματισμό της ζωής μας και θα δημιουργήσει δομές και σχήματα, πραγματικά έργα τέχνης”. Στον κατάλογο της έκθεσης “ΠΟΛΛΑΚΙΣ” , Εικαστικός Κύκλος) η κ. Ειρήνη Οράτη διαπιστώνει από την πλευρά της: “ Ο Μανώλης Χάρος ενδιαφέρεται από πολύ νωρίς για την περιπέτεια της αναπαραγωγής και της ισότιμης λειτουργίας του έργου τέχνης. Οι σπουδές του στη χαρακτική στο Παρίσι και η θητεία του στο εργαστήριο - τυπογραφείο του Φρανκ Μπόρντας, του προσφέρουν την άριστη γνώση των παραδοσιακών τεχνικών κυρίως της λιθογραφίας πάνω σε πέτρα. Επιπλέον, οι μεταπτυχιακές σπουδές του στην επικοινωνία της εικόνας θεμελιώνουν μέσα του το θεωρητικό πλαίσιο έτσι ώστε να αναδείξει ο ίδιος το “πολλαπλό έργο” ξεπερνώντας το δόγμα της “μοναδικής εικαστικής δημιουργίας”. Η στάση του απέναντι στη μοναδικότητα και την αυθεντικότητα του έργου τέχνης δεν προϋποθέτει για τον ίδιο την ύπαρξη ενός μόνο έργου. Όπως πιστεύει και ο ίδιος, η χαρακτική του 21ου αιώνα, όχι μόνο δεν κινδυνεύει, αλλά με τις δυνατότητες που δίνει και θα δίνει πλέον η ψηφιακή αναπαραγωγή, δημιουργεί εντελώς νέα πεδία σε όλους ανεξαιρέτως τους καλλιτέχνες, προσφέροντας ατελείωτες δυνατότητες δημιουργίας ανεπανάληπτων τυπωμάτων”.

ŒÎıÂÛË ÛÙȘ ªËÏȤ˜

Γνωριμία με παραδοσιακά παιχνίδια της Ελλάδας και του κόσμου Έκθεση με θέμα “Το παιδί και το παιχνίδι. Εικόνες του κόσμου” διοργανώνεται από το Δημοτικό Τοπικό Μουσείο Μηλεών στο Ευδόξιο Πνευματικό Κέντρο (πλατεία Μηλεών). Η έκθεση εγκαινιάζεται σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι τις 29 του μηνός. Η ιδέα για την έκθεση αυτή ξεκίνησε μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε η έκθεση του Δημοτικού Μουσείου Μηλεών Το παιδί και το παιχνίδι - από τη σβούρα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή’ τον περσινό Αύγουστο. Στόχος της νέας έκθεσης είναι να ταξιδέψει ο επισκέπτης σε διάφορα μέρη του κόσμου - Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία, χώρες Αφρικής και Ελλάδα για να έχει μία πρώτη γνωριμία με παιχνίδια ατομικά και ομαδικά που παίζονται εκεί. Όπως και στο παρελθόν, η έκθεση αυτή απευθύνεται κυρίως στα παιδιά, είναι όμως θαυμάσια ευκαιρία να τη χαρούν μαζί όλες οι γενιές. Φωτογραφικό υλικό για την έκθεση παραχώρησαν το Τμήμα Παιχνιδιού και Παιδικής Ηλικίας του Μουσείου Μπενάκη και ο Νίκος Αδαμακόπουλος, ο οποίος έχει μία σπάνια συλλογή εικόνων με παραδοσιακά παιχνίδια της Ελλάδας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι φωτογραφίες από το δρώμενο που οργάνωσε ο εκπαιδευτικός και Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μηλεών Μιχάλης Γιαννιός με παιδιά του χωριού με αφορμή την περσινή έκθεση. Σημειώνεται επίσης ότι στα πλαίσια συνεργασίας ΜουσείουΣχολείου παιδιά Νηπιαγωγείου και μαθητές Δημοτικού στις Μηλιές ασχολήθηκαν με το θέμα της έκθεσης και οι εργασίες τους την εμπλουτίζουν. Έκπληξη θα είναι τα αυθεντικά παιχνίδια παιδιών της Αφρικής από τις συλλογές του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, ευγενική προσφορά για τη διάρκεια της έκθεσης και ακόμα, τα παιχνίδια που θα δημιουργήσουν μικροί και μεγάλοι επισκέπτες. Η έκθεση διοργανώνεται από το Τοπικό Μουσείο σε συνεργασία με το Δήμο Μηλεών που στηρίζει εδώ και χρόνια δραστηριότητες του Μουσείου ιδιαίτερα αυτές που απευθύνονται σε παιδιά, προσφέροντας φιλοξενία στο χώρο του Ευδόξειου Πολιτιστικού Κέντρου Μηλεών, προσφορά προσωπικού για το στήσιμο της έκθεσης, την καθημερινή φύλαξη και ξενάγηση. Η έκθεση θα λειτουργεί καθημερινά εκτός Δευτέρας και Τρίτης 11.00 2.00 και 7.μμ - 9.μμ. Επίσης, θα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικό φυλλάδιο για παιδιά και κάθε Παρασκευή απόγευμα θα λειτουργεί εικαστικό εργαστήριο. Περισσότερες πληροφορίες από το Δημοτικό Τοπικό Μουσείο στο τηλ. 24230 86 602.


14 / EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

¡¤· ¤Î‰ÔÛË ·fi ÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ∂ÏÈ¿˜ ̠ΛÌÂÓÔ Ù˘ ·Ú¿ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ £Ú·ÎÈÎÔ‡ £Â¿ÙÚÔ˘ ™ÎÈÒÓ Καραγκιόζης μάγειρας στην Αργώ του Ιάσωνα, ή αλλέως άλλος για το χρυσόμαλλο ...πετρέλαιο...!” είναι ο πλήρης τίτλος του βιβλίου του Δον Σάντσο Βουλτσίδη, έκδοση του Μουσείου Ελιάς και Λαδιού Πηλίου.Το βιβλίο περιλαμβάνει όλο το κείμενο του κορμού της παράστασης του Θρακικού Θεάτρου Σκιών του Γιάννη Βουλτίδη, με τον ομώνυμο τίτλο. Αναφέρεται ο κορμός της παράστασης, διότι κάθε παράσταση διαφοροποιείται ανάλογα με το κοινό, την εποχή, το τόπο κλπ.

“Ο

Περιέχει ακόμα ένα κείμενο με τίτλο “Καινούρια γραφή για το Θεσσαλικό Θέατρο Σκιών -Ιούλιος 2010”, ένα κείμενο για την ιστορία του Καραγκιόζη στη Θεσσαλία “Ο Καραγκιόζης στη Θεσσαλία”, μια εκτενή αναφορά για το “Διεθνές Φεστιβάλ Σκιών στην Λάρισα το 1998”, όπου να σημειωθεί το Θρακικό Θέατρο Σκιών του Γιάννη Βουλτσίδη απέσπασε πρώτο Βραβείο και ένα κείμενο - θέση του συγγραφέα με τίτλο, “το χθές και το αύριο του Καραγκιόζη”. Διακοσμείται από τις φιγούρες της παράστασης και πολλές άλλες ακόμα επεξηγηματικές, που τις έχει ιχνογραφήσει η ζωγράφος Γεωργία Γιαννοπούλου, με πολλές ιστορικές φωτογραφίες και βέβαια περιλαμβάνει 8 χάρτινες φιγούρες “φτιάξε και παίξε”, για να κάνεις την δι-

Οι περιπέτειες του Kαραγκιόζη μάγειρα στην Αργώ του Ιάσονα κή σου παράσταση καραγκιόζη. Το τελευταίο είναι πολύ σημαντικό, χρηστικό, παιδαγωγικό, εκπαιδευτικό, διασκεδαστικό και μπορεί να συνδυαστεί με δι-

δασκαλία κατασκευής φιγούρας ή/και τέχνης του θεάτρου σκιών. Θα γίνει προσπάθεια εξήγησης για την επιλογή του

θέματος. Ζούμε στην Μαγνησία, στο Πήλιο, στα ερείπια της αρχαία Ιωλκού, στις Παγασσές, ιστορικές τοποθεσίες όπως η Σηπιάδα, η Γορίτσα, η Νηλεία κλπ. Ο κάθε τόπος δεν είναι μόνο φύση αλλά και μνήμη, κάτι συνέβηκε σ’ αυτό τον τόπο εδώ και αιώνες. Μας ενδιαφέρει να μάθουμε για τις πολλές τοποθεσίες, τα πολλά τοπωνύμια που μιλάνε γι’ αυτά που κάποτε συνέβησαν. Ο Μύθος της Αργούς, προσφέρετε για γνώση του μυθικού και ιστορικού πλαισίου που κινούμαστε σήμερα, γνώση της μικρο-ιστορίας και της τοπικής ιστορίας καθώς και γιά αυθεντική διασκέδαση. Η διαπραγμάτευσή τους έξω από το φολκλορικό πλαίσιο βοηθάει την ζωή σήμερα, την κατανόησή της και την σωστή εξέλιξη στο μέλλον. Όσο για τα παιδιά, φέρνει στο προσκήνιο την αναγκαιότητα της επαναφοράς των σωστών αξιών. Στον πρόλογο το Μουσείο Ελίας και Λαδιού Πηλίου, που έχει παραγγείλει την συγγραφή της παραγωγής, αναφέρει χαρακτηριστικά: παρουσιάζοντας την εκδοτική τριλογία: “Ο Καραγκιόζης μάγειρας στην Αργώ του Ιάσωνα, άλλως για το χρυσόμαλλο πετρέλαιο”, “Η επιστροφή της Αργούς”, “Η ιερογαμεία του Στάφυλλου με την Ελαία με κουμπάρο το Σίτο” (τα δυό τελευταία θα εκδοθούν στο άμεσο μέλλον) με τον θρυλικό Καραγκιοζοπαίχτη Δον Σάντσο Βουλτσίδη και την ζωγράφο-μουσικό Γεωργία Γιαννοπούλου επιδιώκουμε δύο στόχους: Πρώτον, η ονοματολογία της περιοχής μας, Ιωλκός, Πήλιο, Κένταυρος Χείρων, Αργώ, Ιάσωνας κ.α. να μη στερείται δρώντος περιεχομένου, τουτέστιν, να ξέρουμε που αναφέρεται και δεύτερο, την τόνωση της ντόπιας παραγωγής και το ανέβασμα του γοήτρου του καλλιεργητή με τη χρήση Αισώπιων αγροτικών μύθων.Το βιβλίο αποτελείται από 136 σελίδες, τιμάται 10 ευρώ, υπάρχει στα κεντρικά βιβλιοπωλεία του Βόλου, ενώ το φθινόπωρο θα γίνει επίσημη παρουσίαση του.

ŒÎÊÚ·ÛË Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÏÏËÓÔÏ·ÙÚ›·˜ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‚È‚Ï›Ô

Λογοτεχνική εξερεύνηση στο Πήλιο του Αλφόνς από τον Κώστα Ακρίβο T˘ ΔπΔπ∫∞™ ¢∏ª∏Δƒ√À§π∞ Στις αρχές του 20ού αιώνα, ένας δεκαεξάχρονος Αυστριακός, ο Αλφόνς Χοχάουζερ, ασφυκτιά στο συντηρητικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον του. Ονειρεύεται δρόμους και πελάγη, μια ζωή χωρίς δεσμεύσεις και καταναγκασμούς, μια χωρίς τέλος ελευθερία. Φεύγει λοιπόν για να γνωρίσει τον κόσμο, με μοναδική περιουσία του το πείσμα και τις τρομακτικές αντοχές του. Ελέγχει το σώμα και τις ανάγκες του, την πείνα, το κρύο, τις κακουχίες. Γυρίζει τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Εμπιστεύεται τους ανθρώπους και χάνει ή κερδίζει, αναλόγως. Καταλήγει στο Πήλιο, “αιχμάλωτος” αρχικά ενός ψαρά που ψαρεύει με δυναμίτη και τον χρειάζεται για βοηθό. Μαγεμένος από τον τόπο, θα μείνει για πάντα στις εσχατιές του Πηλίου, στο δύσβατο Κουλούρι, πλάι στις σπηλιές όπου γνωρίστηκαν και γιόρτασαν τους γάμους τους η Θέτις και ο Πηλέας, αλλά και καταστράφηκε το στόλος του Ξέρξη - μέσα στα δάση και τα ρουμάνια που διέτρεχε ο Χείρωνας με τους υπόλοιπους Κενταύρους και τους μαθητές του. Με κάποια διαλείμματα: μια επιχείρηση στο νησί Τρίκερι, θαλάσσιες εξερευνήσεις, ειδικά στον πόλεμο, όταν ο Αλφόνς βρίσκεται στην Ελλάδα ως στρατιώτης των δυνάμεων κατοχής, μια φυλάκιση, κάποια ταξίδια στον γενέθλιο τόπο. Η πραγματική πατρίδα όμως του Αλφόνς είναι το Πήλιο, όπου κυνηγάει το δικό του απόλυτο, ασκητής χωρίς να είναι θρησκευόμενος, άνθρωπος φυσικός σαν τον βοσκό στο “Όνειρο στο κύμα”, που φυτεύει δέντρα εκεί όπου οι ντόπιοι τα ξεπατώνουν, ρίχνει πέστροφες στα ποτάμια, καλεί τους άλλους να μοιραστούν τις ιδέες του για τα καλά της φυσικής ζωής, εκτός του πολιτισμού που αλλοτριώνει, που απομακρύνει τον άνθρωπο από τον εαυτό του, από το όνειρο να ξεπεράσει τον εαυτό του, να γίνει ένας από τους αρχαιοελληνικούς θεούς που κατοικούσαν στα δάση και στις θάλασσες. Γνωρίζοντας πολύ καλά ωστόσο ότι κρύβει μέσα του το κακό, την εμμονή, τη μα-

νία, τη βία, την αχαλίνωτη επιθυμία. Ο Κώστας Ακρίβος μας αφηγείται την ιστορία του Αλφόνς με πολύ σασπένς. Ο πρωταγωνιστής, ένας συγγραφέας που αποκτά εμμονή με τον αμφιλεγόμενο Αλφόνς, αναζητά εναγωνίως απαντήσεις μέσα από αφηγήσεις μαρτύρων και κάθε λογής ντοκουμέντα. Ενταγμένη στη ζωή του συγγραφέα-αφηγητή, στις οινοποσίες και στα ταξίδια του, στους προβληματισμούς και στις ανησυχίες του, η έρευνα αυτή συμπορεύεται από ένα σημείο και εξής με την αυτοανάλυση: η εμμονή οδηγεί στην αναψηλάφηση των προσωπικών επιλογών του αφηγητή, που προσπαθεί να καταλάβει τι τον γοητεύει στον Αλφόνς για να καταλάβει τις ίδιες τις επιθυμίες του. Έτσι υφαίνει προοδευτικά το κείμενο που αποκαλύπτει -;- το πρόσωπο του Αλφόνς, αλλά και του Στέργιου, συνδυάζοντας τα τεκμήρια με τον εσωτερικό μονόλογο αλλά και με την τεχνική των κατόπτρων και των πολλαπλών ειδώλων: ο Αλφόνς καθρεφτίζεται στον Στέργιο, τον συγγραφέα - αφηγητή (μέχρις υπερβολής, στη σκηνή με τις αλεπούδες λόγου χάρη), αλλά και στη Φρίντα, τη Γερμανίδα που αναλαμβάνει να τον βοηθήσει μεταφράζοντας τα ημερολόγιά του και η οποία επίσης χαρακτηρίζεται από “αειφυγία”, και στην κόρη της που

νοσταλγεί τη Γερμανία και καταλήγει στο Πήλιο, ακόμα και στον μικρό βοσκό στην Πίνδο. Ο Ακρίβος υπογραμμίζει την αληθοφάνεια, εναλλάσσοντας το κείμενο με τις φωτογραφίες. Το πρόσωπο

του Αλφόνς επανέρχεται σε διάφορα στιγμιότυπα που πλαισιώνουν τις αφηγήσεις για τα κατορθώματά του, όπως η ανάσυρση του Ποσειδώνα/Δία του Αρτεμισίου, ή τα κενά, όπως ο πνιγμός της Γερμανίδας στην

πανσιόν που είχε στήσει στο μοναστήρι στο Τρίκερι ή η εμπλοκή του με τους ναζί, ή η σχέση του με τους αρχαιοκάπηλους. Κι ενώ το κείμενο προσπαθεί να πείσει, να κλείσει την ιστορία του Αλφόνς, οι φωτογραφίες δρουν ανατρεπτικά, τονίζουν τις αμφισημίες, τα εκτός κειμένου και πλάνου, το σκοτεινό και απροσδιόριστο της ύπαρξης και της αφήγησης καθαυτήν. Ο Ακρίβος οικονομεί το υλικό του με τέχνη και θέτει μια πληθώρα ζητημάτων χωρίς να βαραίνει τον αναγνώστη: την υφή της ευρωπαϊκής ελληνολατρίας στον 20ό και στον 21ο αιώνα, την άκρως ρομαντική αναζήτηση του απόλυτου, την οποία ορίζει και η πορτογαλική λέξη saudade περισσότερο ίσως από ό,τι την αειφυγία, την αντίθεση φύση-πολιτισμός για έναν Ευρωπαίο (που στιγμές στιγμές θυμίζει και λίγο Σικελιανό) σε μια εποχή που η Ελλάδα έδινε τη δική της εκδοχή με τον Παπαδιαμάντη, την αναμέτρηση του ανθρώπου με την ατέλειά του, τα φαντάσματα και τις φαντασιώσεις του, με τον ίδιο το θάνατο, την αντιπαράθεση ανάμεσα στο ατομικό και το ατομικό, την παρηγορητική λειτουργία της γραφής. Προσωπικά θεωρώ ότι σε κάποια σημεία ο τόνος ξεφεύγει λίγο, πάντα στην έκφραση των συναισθημάτων του συγγραφέα. Το μυθιστόρημα όμως, το αρτιότερο έργο νομίζω του Ακρίβου έως σήμερα, απορροφά τους κραδασμούς αυτούς με την έξυπνη δέση της πλοκής, που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον, σχολιάζοντας τη νομοτελειακή μας άγνοια για τον κόσμο και τους άλλους, αλλά και το οργανικό μας δέσιμο μαζί τους. (Από την “Καθημερινή”)


EK¢O™EI™ / 15 ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

¶·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙÔ˘ manga “Her Majesty’s Dog”

Απολαυστική ιστορία κοριτσιού από Ιαπωνία

Η

Αμανέ δεν είναι όπως όλα τα υπόλοιπα κορίτσια. Είναι εσωστρεφής και αφελής. Αξιαγάπητη από το πρώτο καρέ και πέρα για πέρα αστεία. Ένα κορίτσι που πηγάζει χιούμορ και η δημιουργός της δεν φοβάται να τσαλακώσει την εικόνα της, γιατί η Αμανέ χαρακτηρίζεται μοναδική και από την ικανότητά της να καταστρέφει την θηλυκή της εικόνα προκειμένου να κάνει τους αναγνώστες να ξεκαρδιστούν στα γέλια. Ένα τέτοιο κορίτσι αξίζει έναν φύλακα. Όχι μόνο γιατί είναι διάδοχος του θρόνου της κοινότητας του χωριού της, όχι γιατί είναι η πιο δυνατή “πλανεύτρα”, ούτε γιατί ο καθένας της φυλής της έχει έναν φύλακα. Αλλά ακριβώς γιατί είναι τόσο αφελής. Κι ο δικός της είναι σκύλος.

T˘ EÏÈÛ¿‚ÂÙ ∂. ™·ÓÙȉ¿ÎË lylle.spantidaki @gmail.com

(Δ›ÙÏÔ˜ ¶ÚˆÙfiÙ˘Ô˘: Her Majesty’s Dog, Joosama no Inu. ∞ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi 11 Ù‡¯Ë. Mangaka: Mick Takeuchi Takeuchi Miku ∂ΉfiÛÂȘ: Akita Shoten ™Ù· ·ÁÁÏÈο ΢ÎÏÔÊÔÚ› ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Go! Comi).

Ο Χούγιε, με την σειρά του, δεν είναι ένας απλός σκύλος. Είναι ένας πανίσχυρος δαίμονας, άρρηκτα δεμένος με την αφέντρα του. Η υποταγή του σε αυτήν μοναδική και πρώτιστο καθήκον του η προστασίας της. Μοναδικό του αντάλλαγμα, η θέρμη της σωματικής επαφής. Αυτή είναι η τροφή του. Ένα σκούντημα, ένα άγγιγμα, μια απλή κίνηση της Αμανέ, είναι ικανή να τον θρέψει για μέρες. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι ο “σκύλος” αυτός, έχει την μορφή ανθρώπου. Περπατάει μαζί της, συζητάει μαζί της και πηγαίνει σχολείο μαζί της. Ο Χούγιε είναι ερωτευμένος με την Αμανέ. Της Αμανέ της διαφεύγει πλήρως το γεγονός. Μετά τον θάνατο των γονιών της, στέλνεται στο Τόκυο για να πάρει μία σωστή εκπαίδευση. Δεν έχει λόγο, φαίνεται άβουλη και έρμαιο των προσδοκιών των γύρω της ανθρώπων. Ο Χούγιε την προστατεύει και απ’ αυτά. Γιατί η Αμανέ δεν κινδυνεύει μόνο από τους δαίμονες με τις κακές προθέσεις, ή και χειρότερα από τους αφέντες τους, αλλά κινδυνεύει να γίνει ένα παιχνίδι στα χέρια επίδοξων συμμαθητών τους, να γίνει το θύμα που θα κατηγορηθεί για την ατυχία των άλλων και τέλος, να σωπάσει αντί να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Όλη η πλοκή είναι απλή. Σε ένα Λύκειο στο Τόκυο, η ζωή αφέντη και “σκύλου” κυλάει ήρεμα, όπως σε κάθε σχολείο σε κάθε γωνία του πλανήτη, με τα “μικροδράματα” της ηλικίας, τις πλάκες, τους φίλους και τις βόλτες. Η Αμανέ και ο Χούγιε είναι συμμέτοχη σε κάθε υπερφυσικό φαινόμενο, αποκρύπτοντας επιμελώς την αλήθεια από τους υπόλοιπους. Η δυσκολία θα έρθει όταν η Αμανέ θα πρέπει να αναλάβει τα καθήκοντά της σαν Βασίλισσα της φυλής της. Θα μάθει αλήθειες για την οικογένειά της που δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί, θα εναντιωθεί σε πρόσωπα που οφείλει την αφοσίωσή της και θα χάσει τον Χούγιε. Για να τον ξαναβρεί όμως, πρέπει να μάθει την δύναμη και τα όρια του εαυτού της. Θα μάθει τι είναι η βούληση, η πρωτοβουλία και η πυγμή. Το τέλος της ιστορίας δεν είναι αναμενόμενο, αλλά δεν θα το πρόδιδα ποτέ. Ουσία είναι η απόλαυση της ιστοριούλας όταν τα μάτια του αναγνώστη έχουν κουραστεί από τα συνηθισμένα και τα καθημερινά. Το manga αυτό αποσκοπεί στη χαλάρωση, το γέλιο και το διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Γι’ αυτό άλλωστε η ιστορία είναι τόσο επιτυχής, γιατί έχει την μορφή του manga. H Takeuchi σχεδιάζει απλά, αλλά η κωμικότητά της είναι μοναδική. Ο τρόπος της μέσα από κείμενο και σχέδιο να προκαλεί πραγματικό, δυνατό γέλιο, ακόμα και στην πιο αγωνιώδη σκηνή, είναι αν μη τι άλλο, πανέξυπνος. Προκαλεί τον αναγνώστη να διαβάσει παρακάτω, μόνο και μόνο για να δει την επόμενη ατάκα, να γελάσει με το ύφος των ηρώων σε απρόσμενες καταστάσεις και να απο-

Αφήγηση παραμυθιού για τους ξένους επισκέπτες του Πηλίου Αφήγηση παραμυθιού από τον γνωστό αφηγητή Δημήτρη Προύσαλης θα γίνει την Δευτέρα 9 Αυγούστου 8:30 το βράδυ, στην αγγλική γλώσσα, για τους αλλοδαπούς επισκέπτες του Πηλίου. Ο Δ. Προύσαλης γεννήθηκε στην Ολλανδία από Αγιωργίτες γονείς. Μεγάλωσε στην Αθήνα και την Κάτω Γατζέα (Κρυψάνα). Σπούδασε Παιδαγωγικά, Βιβλιοθηκονομία και Ειδική Αγωγή. Εργάζεται ως δάσκαλος. Έχει μαθητεύσει στη μυθοπλασία και την τέχνη της αφήγησης, την παιδαγωγική και θεραπευτική προσέγγιση του παραμυθιού και την αξιοποίησή του μέσα στην σχολική τάξη και σε χώρους θεραπευτικής παρέμβασης. Έχει πραγματοποιήσει δημοσιεύσεις σε περιοδικά και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε διεθνή συνέδρια και συμπόσια για τη δυναμική της αφήγησης του λαϊκού παραμυθιού και τη σχέση συνομιλίας του αφηγητή με το “σώμα” των ιστοριών. Συντόνισε εργαστήρια μετά από προσκλήσεις σχολικών συμβούλων, μορφωτικών οργανισμών, επιστημονικών συλλόγων και Δραματικών Σχολών. Στο ρεπερτόριό του έχει μέχρι σήμερα 100 λαϊκά παραμύθια και ιστορίες από όλες τις γωνιές του κόσμου. Έχει εκδώσει τις συλλογές “Παραμύθια του Κάτω Κόσμου” (2007) και “Ελληνόφωνα Παραμύθια από την Κάτω Ιταλία”. (2008), Εκδόσεις ΑΠΟΠΕΙΡΑ και το Ημερολόγιο τσέπης του 2010 “Λαϊκά Παραμύθια από τις άκρες της γής”, Εκδόσεις Α/συνέχεια και τα πρακτικά της Διημερίδας με θέμα: “Κουβεντιάζοντας ... για τα Παραμύθια” (2000) και το παιδικό “Ο Γαϊδαράκος των Χριστουγέννων” Εκδόσεις Αρμός (2009).

Ιστορίες για μάγισσες και φαντάσματα

λαύσει την εκκεντρικότητά της. Η πίστη στη βασίλισσα είναι κάτι που πάντα εκπλήσσει. Ιδιαίτερα στην εποχή μας. Αυτή η υποταγή, η πλήρη παράδοση της ανθρώπινης ζωής σε έναν άλλον άνθρωπο είναι μεγαλειώδης και συνάμα, μία από τις ταπεινότερες πράξεις. Μιας βασίλισσας που άλλοτε είναι σκληρόκαρδη σαν την Βασίλισσα Κούπα στην “Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων”, άλλοτε ευαίσθητη σαν την Γκουίνεβιρ. Μια βασίλισσα που μπορεί να μην είναι πάντα το κυβερνητικό πρόσωπο μιας χώρας, αλλά μιας καρδιάς, όπως η Βικτώρια στην “Αστερόσκονη” .Ο Λάνσελοτ, ο Αντώνιος, ο Κουασιμόδος, ο Ρωμαίος, ο Τζαμάλ (Slumdog Millionaire), ο Έντουαρντ και ο Τζέικομπ (Twilight) και πόσοι ακόμα που κυκλοφορούν μέσα στα βιβλία δεν είναι αυτό που με πολύ κυριολεκτικό τρόπο αντιπρο-

σωπεύει ο Χούγιε, ένας απλός “υπηρέτης” της γυναίκας που αγαπά. Τα manga έχουν αυτή την άνεση. Μπορούν αν είναι επιθυμία του/της Mangaka να προβληματίσουν, να στεναχωρήσουν και να διακωμωδήσουν με όποιο τρόπο θέλουν πρόσωπα και καταστάσεις. Είτε μέσω κειμένου, είτε μέσω σχεδίου. Κι αν κάποιος είναι αρκετά προικισμένος να το πετύχει ταυτόχρονα με σχέδιο και κείμενο όπως η Takeuchi, το αποτέλεσμα είναι επιτυχές και διαχρονικό. Δεν θα ξεχαστεί μόλις τελειώσει η ανάγνωσή του. Ο αναγνώστης θα το βάλει στην άκρη, αλλά στο νου του θα είναι εντυπωμένο για τις στιγμές που θα επιθυμεί κάτι να τον κάνει να γελάσει. Και συνήθως το γέλιο είναι αυτό που βρίσκεται πιο δύσκολα. Her Majesty’s Dog, λοιπόν. Γιατί, μεταξύ μας, δεν χρειάζεται να είμαστε πάντα και τόσο σοβαροφανείς.

Τα καλοκαιρινά βράδια μικροί μεγάλοι μαζεύονταν κάτω από τα άστρα, στην βραδινή δροσιά και τα τριζόνια και λέγαν ιστορίες. Θυμόσαστε; Ιστορίες για στοιχειωμένα σπίτια, για φαντάσματα και ξωτικά. Αναμνήσεις από περασμένα καλοκαίρια, μύθους για τον τόπο και τα κτίσματα, ιστορίες ζωής. Που και που φώναζε κι η κουκουβάγια ή έφερνε κανένας γείτονας το ακορντεόν και την φυσαρμόνικα. Αυτές οι αυθόρμητες και τακτικές συναντήσεις ήταν οι “πολιτιστικές εκδηλώσεις” του χωριού ή της γειτονιάς και πολλές φορές ήταν πολύ καλύτερες και σίγουρα γνησιότερες από τις σημερινές. Ήταν οι ψυχές που μιλούσαν στο σκοτάδι, οι λέξεις που διαλέγονταν με προσοχή και προφέρονταν με δραματική ένταση, ψιθύρους και μικρές κραυγές κι ο λαϊκός πολιτισμός ανθούσε κι έδινε καρπούς. Ο Στέλιος Πελασγός συνεχίζει αυτή την παράδοση με τις παραστάσεις αφήγησης που δίνει σε όλη την Ελλάδα και την Ευρώπη. Στην αρχή του Αυγούστου θα τον ακούσουμε δίπλα στην θάλασσα στην Άφησσο, στο μπαράκι Μαραμπού την Τετάρτη 4 Αυγούστου στις 21.00 να μας διηγείται “Ιστορίες για μάγισσες και φαντάσματα” και το Σάββατο 7 Αυγούστου την ίδια ώρα “Φωνές Ασώματες, φωνές απόκοσμες” στο Μουσείο ραδιοφώνου στον Λαύκο. Οι παραστάσεις θα συνοδεύονται με τους ανατολίτικους νοσταλγικούς ήχους από το κανονάκι της Δομνίκης Μαυρίδου.


16 /EK¢O™EI™ ¢IA¢POME™ / 1 AY°OY™TOY 2010

∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ηٷı¤ÙÂÈ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ ÛÙ›ÁÌ· ÙˆÓ ÏÔÁÔÙ¯ÓÒÓ ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË Û˘Á΢ڛ·

Ρέα Γαλανάκη: Η Ευρώπη είναι σκληρή με την ελληνική πνευματική παραγωγή

Σ

™˘Ó¤ÓÙ¢ÍË: ™øΔ∏ƒ∏™ §∂Δ™π√™

υγγραφέας που συνέβαλε σημαντικά στην ανανέωση του ιστορικού μυθιστορήματος, η Ρέα Γαλανάκη, αποτελεί ένα από τα πιο αξιόλογα ονόματα στο χώρο της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Έχει τιμηθεί δύο φορές με το Κρατικό Βραβείο: Το 1999 για το μυθιστόρημα “Ελένη ή ο Κανένας” και το 2005 για τη συλλογή διηγημάτων “Ένα σχεδόν γαλάζιο χέρι”. Άλλα γνωστά της βιβλία “Ο Αιώνας των λαβυρίνθων”, το χρονικό “Αμίλητα, βαθιά νερά”, που απέσπασε το βραβείο αναγνωστών του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου(2006). Το μυθιστόρημά της “Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ Πασά” εντάχθηκε από την Ουνέσκο στην Συλλογή των αντιπροσωπευτικότερων έργων το 1994, ενώ το βιβλίο της “Ελένη ή ο Κανένας” διεκδίκησε το 1999 το Ευρωπαικό Βραβείο “Αριστείον” μπαίνοντας στην τελική τριάδα των υποψήφιων έργων.

Παιδικό βιβλίο και θεατρικό έργο Φωτεινής Βασιλείου (“Το μυστικό της βασιλοπούλας” Φωτεινή Βασιλείου / Εικονογράφηση: Βασίλης Γρίβας Έμμετρο παραμυθάκι - Θεατρικά παιχνίδια Σελίδες ζωγραφικής) Ευφάνταστοι στίχοι που μαθαίνουν στους μικρούς αναγνώστες πώς να αντιμετωπίζουν τη ζωή με αισιοδοξία κι ότι, ακόμα και τα προβλήματα που φαντάζουν άλυτα, έχουν κι αυτά τη λύση τους. Όταν μιλάει η μικρή βασιλοπούλα, οι ήρωες του παραμυθιού βουλώνουν τ’ αυτάκια τους με βαμβάκι, σφουγγαράκια κι ό,τι άλλο βρουν. Τα λουλούδια στον κήπο μαραίνονται. Η φωνή της βασιλοπούλας τρομάζει ακόμα και το δράκο του παλατιού. Θέλετε να βρούμε όλοι μαζί μια λύση στο πρόβλημά της; Αρκεί να μάθουμε το μυστικό της! Η συγγραφέας Φωτεινή Βασιλείου έζησε στην Αμερική, σπούδασε ψυχολογία στην Αθήνα, συνέχισε την εκπαίδευσή της στο Λονδίνο και έγινε εκπαιδεύτρια νευρογλωσσικού προγραμματισμού και ύπνωσης. Ζει ευτυχισμένη στον Βόλο , ενώ αγαπημένες τις ασχολίες είναι να ζωγραφίζει τουβλάκια στους τοίχους του σπιτιού της στον Πυργετό και να κανονίζει κρυφά ραντεβού τα βράδια του καλοκαιριού με τις αλεπουδίτσες της Ξηρονομής. Η Φωτεινή αφηγείται από παιδί παραμύθια σε μικρούς και μεγάλους! “Το Μυστικό της Βασιλοπούλας” είναι μαζί και θεατρικό έργο για παιδιά έως 7 ετών. Πρόκειται για ένα από 15 παιδικά βιβλία των εκδόσεων Τετράγωνο του Νίκου Μουρατίδη με υπέροχες εικονογραφήσεις. Στις παράλληλες δραστηριότητες οι εκδόσεις Τετράγωνο προωθούν πέρα από βιβλιοπαρουσιάσεις εργαστήρια ζωγραφικής, μουσικής, κατασκευής, βιβλιοφιλίας, ενώ υλοποιούν βιβλιοπαιχνίδια με διάφορες μορφές, όπως για παράδειγμα παραστατικές αφηγήσεις, θεατροποιημένα παραμύθια, κουκλοθέατρα, διαδραστικά παιχνίδια.

™Ù· ‚È‚Ï›· Û·˜ ¤Ó· ·fi Ù· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ô˘ Û·˜ ··Û¯ÔÏÔ‡Ó Â›Ó·È Î·È Ë ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË ÙÔ˘ ̇ıÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Ò˜ ·˘Ùfi˜ ÂÈ‚ÈÒÓÂÈ ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ˙ˆ‹. ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· Û˘Ó¯›˙ÂÈ Ó· ˙ÂÈ ˘fi ÙËÓ “ÎˉÂÌÔÓ›·” ̇ıˆÓ Î·È ‰ÔÍ·ÛÈÒÓ; Ιδιαίτερα στο τελευταίο μου βιβλίο με απασχολεί πολύ η επιβίωση των μύθων στη σημερινή εποχή. Στο “Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα” από τη μια μεριά αναφέρομαι στον εικοστό πρώτο αιώνα και στην κοινωνία ενός ορεινού χωριού στην Κρήτη, όπως αυτά που έγιναν γνωστά πριν από λίγα χρόνια για διάφορες παράνομες ενέργειες, ενώ από την άλλη προσπαθώ να δω πώς επιβιώνουν διάφοροι μύθοι. Ξέρετε, ο μύθος είναι κάτι άχρονο σε αντίθεση με ένα ιστορικό γεγονός που έχει συγκεκριμένο χρόνο. Γι’ αυτό και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολύ διαφορετικές εποχές για να υποστηρίξουν ιδέες και σκοπούς ορισμένων ομάδων, εις βάρος συνήθως άλλων κοινωνικών ομάδων. Για παράδειγμα, παλιοί ρατσιστικοί μύθοι (που μ’ αυτούς ασχολούμαι στο τελευταίο μου μυθιστόρημα) γνωρίζουν καινούρια άνθηση στην εποχή μας. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Τέτοια ζητήματα προσπάθησα να θέσω με το “Φωτιές του Ιούδα, στάχτες του Οιδίποδα”, ένα τόσο παλιό όσο και τρομερά επίκαιρο βιβλίο.

ΔÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ· - ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·È ÂÛ›˜ Âȉ›‰ÂÛÙ - ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÌÈ· ¿ÓıËÛË. ∞fi ÔÈ¿ ÛÙÔȯ›· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË ·˘Ùfi ÒÛÙ ӷ ·Ó·Óˆı›; Η διατύπωση “κι εσείς επιδίδεστε” είναι λανθασμένη, επιτρέψτε μου να πω - και να συμπληρώσω ότι η κριτική θεωρεί ότι ήμουν εγώ που ανανέωσα το παρακμασμένο είδος του ιστορικού μυθιστορήματος το 1989, με την έκδοση του “Ο βίος του Ισμαήλ Φερίκ πασά”. Με ποιο τρόπο; “Απαλλάσσοντάς το από τις εθνικές του υποχρεώσεις” κατά τον Βαγγέλη Χατζηβασιλείου. Από τότε άρχισαν να γράφονται πολλά ιστορικά μυθιστορήματα. Κάθε συγγραφέας όμως περνά τη φιλοσοφία του, το ταλέντο του, το προσωπικό του σύμπαν στο βιβλίο που γράφει, γι’ αυτό και τα ιστορικά μυθιστορήματα δεν μοιάζουν καθόλου αναμεταξύ τους, εκτός από το γεγονός ότι στρέφονται γύρω από ένα ιστορικό γεγονός ή πρόσωπο. Προσωπικά, αν και θεωρείται ότι ανανέωσα το είδος, δεν είχα την πρόθεση “να γράψω ιστορικό μυθιστόρημα”. Ήθελα απλώς να αναπτύξω τη συγκίνηση και τον προβληματισμό μου γύρω από την προσωπικότητα του υπαρκτού Ισμαήλ Φερίκ πασά. Να διερευνήσω, δηλαδή, μέσω της γραφής γιατί με είχε τόσο συγκινήσει, χωρίς να ξεχνώ ότι το ιστορικό μυθιστόρημα, όπως και κάθε άλλο εί-

δος μυθιστορήματος, είναι σε μεγάλο βαθμό ένα κοινωνικό-πολιτικό μυθιστόρημα που φοράει μάσκα. Και ότι πίσω από τη μάσκα του άλλου χρόνου, του άλλου προσώπου, ανασαίνει πάντα ο συγγραφέας και η εποχή του. Γράφουμε πάντα για την εποχή μας.

∂›Ó·È ‡ÎÔÏË Ë Û˘Ó‡·ÚÍË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÈÛÙÔÚÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ¯ÙÈÛı› ¤Ó· Ì˘ıÈÛÙfiÚËÌ·, Ô˘ ı· ÚÔηÏ› ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Û‹ÌÂÚ·; Τίποτε δεν είναι εύκολο στην τέχνη, τουλάχιστον στην άξια του ονόματός της τέχνη. Ωστόσο και στο ιστορικό μυθιστόρημα, όπως και σε κάθε άλλο είδος τέχνης, δρέπει δάφνες (και χρήμα) η εύκολη παραλογοτεχνία, οι έτοιμοι προβληματισμοί και λύσεις, ο εφησυχασμός στα μασημένα στερεότυπα. Η ελληνική κοινωνία για μένα έχει πολλά καλά, ακόμη κι εν μέσω της τωρινής κατακραυγής. Ένα απ’ αυτά τα καλά είναι ότι θέλει να βρει το σημερινό της στίγμα, ξαναδιαβάζοντας συνολικά το παρελθόν της. Αυτό προσπαθούν να κάνουν με σοβαρότητα και με περίσκεψη κάποιοι, μάλλον λίγοι, λογοτέχνες - αυτό κάνουν από την άλλη μεριά και οι αναγνώστες τους. Θα πω ένα παράδειγμα που σχετίζεται με ό,τι λέμε “ιστορικό μυθιστόρημα, με τη σχέση παρόντος-παρελθόντος στην τέχνη: Για ποιο λόγο γεμίζουν τα θέατρα κόσμο που θέλει να δει και να ξαναδεί αρχαία τραγωδία; Έχει καμιά σχέση η σημερινή κοινωνία με τον Τρωϊκό πόλεμο; Όχι βέβαια. Απλώς η τέχνη, η ανεπανάληπτη τέχνη εκείνης της εποχής, μπόρεσε να θέσει με τέτοιο τρόπο κάποια θέματα, ώστε να αφορούν όλες τις εποχές, όλους τους ανθρώπους. Να καταργήσουν, δηλαδή, τους περιορισμούς του χρόνου για να αγγίξουν την ουσία.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÏÔÁÔÙ¯ӛ· ¤¯ÂÈ Î·Ù·Ê¤ÚÂÈ Ó· ÍÂʇÁÂÈ ·fi Ù· fiÚÈ· Ù˘ ‰È΋˜ Ù˘ ÂÈÎÚ¿ÙÂÈ·˜ Î·È Ó· ·ÁÁ›ÍÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÌÈ·˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ·ÁÔÚ¿˜ fiˆ˜ Ë Â˘Úˆ·È΋; Όχι ιδιαίτερα. Μπορεί να μεταφράζονται κάποια έργα, να γράφονται κάποιες κριτικές, να γίνονται παρουσιάσεις, δεν κινούνται όμως ιδιαίτερα τα ελληνικά βιβλία στο εξωτερικό παρά τα όσα ισχυρίζονται καμιά φορά οι συγγραφείς τους, με την εξαίρεση των αστυνομικών μυθιστορημάτων του καλού συγγραφέα Μάρκαρη. Νομίζω ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει πολύ με τη γενικευμένη οικονομική κρίση και την κυνική δυσφήμιση της Ελλάδας στην Ευρώπη. Παρά τις σπάνιες θαρραλέες φωνές κάποιων Ευρωπαίων που υπερασπίζονται κάποια πράγματα, όπως το απλό

γεγονός ότι καμιά κοινωνία δεν αποτελείται μόνο από απατεώνες, ή μιλούν για τις συμβολικές όσο και τις πραγματικές οφειλές της Ευρώπης στην Ελλάδα και άλλα παρόμοια. Η Ευρώπη είναι πολύ σκληρή απέναντι στην πνευματική παραγωγή της Ελλάδας, της αρκεί συνήθως η χαλαρή τουριστική εικόνα της χώρας. Δεν θέλει, δεν την ενδιαφέρει να ψάξει πίσω από την εικόνα. Αυτός ο, κατά κάποιο τρόπος, ρατσισμός απέναντι στην Ελλάδα, που ανέδειξε η κρίση του ευρώ, υπήρχε λίγο-πολύ από πάντα για την ελληνική λογοτεχνία. Οι μόνες σταθερές ελληνικές αξίες έξω είναι ο Καβάφης και ο Καζαντζάκης.

¶Ò˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÙ ÌÈ· ·ÚÓËÙÈ΋ ÎÚÈÙÈ΋; ∂ËÚ¿˙ÂÈ ·˘Ù‹ ÙÔ ¤ÚÁÔ Û·˜; Αυτό δα έλειπε! Το ξέρετε πολύ καλά, οι κριτικοί είναι λογιών - λογιών, ακριβώς όπως είναι και οι συγγραφείς. Φυσικά δεν είναι ικανός ο κάθε κριτικός να κρίνει κάθε είδους βιβλίου, ούτε όμως κάθε συγγραφέας, ακόμη και γνωστός, είναι κατά την ταπεινή μου γνώμη και καλός συγγραφέας. Υπάρχει, ωστόσο, μια θεμελιώδης διαφορά: η δουλειά του συγγραφέα είναι πάντα πρωτογενής, ό,τι μπορεί καλύτερο μπορεί να κάνει, κάνει - ελπίζω - ο καθένας μας. Η δουλειά του κριτικού είναι πάντα δευτερογενής, είναι συχνότατα μια δοτή εργασία σε ανθρώπους που ουδεμία σχέση είχαν συνήθως με το αντικείμενο, άρα ενδέχεται να παίζει η κριτική με πολλά και διάφορα: από μια μικροπαρεΐστικη αντίληψη για τη λογοτεχνία έως άλλα μείζονα συμφέροντα, ο δε λόγος αυτής της κριτικής μπορεί να φθάσει μέχρι τον υπαγορευμένο από τρίτους λίβελο. Λίγοι κριτικοί σήμερα στην Ελλάδα αρθρώνουν έναν έγκυρο, ανοικτό στο κείμενο και στις ιδέες, προσωπικό, βαθύ και τεκμηριωμένο λόγο. Αυτούς τους εκτιμώ αφάνταστα, τους θεωρώ συνομιλητές μου μέσω των κειμένων τους, μου έχουν μάθει πολλά και μου έχουν υποδείξει περισσότερα. Θεωρώ σημαντικό επίσης ότι, με τα χρόνια, έχω κερδίσει κάποιους αρχικά επιφυλακτικούς απέναντί μου σοβαρούς κριτικούς.

∏ ÂÏÏËÓÈ΋ ÎÔÈÓˆÓ›· ÁÈ· ̤ӷ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ηϿ, ·ÎfiÌË ÎÈ ÂÓ Ì¤Ûˆ Ù˘ ÙˆÚÈÓ‹˜ ηٷÎÚ·˘Á‹˜. ŒÓ· ·’ ·˘Ù¿ Ù· ηϿ Â›Ó·È fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi Ù˘ ÛÙ›ÁÌ·, Í·Ó·‰È·‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ù˘. ∞˘Ùfi ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÛÔ‚·ÚfiÙËÙ· Î·È Ì ÂÚ›ÛÎÂ„Ë Î¿ÔÈÔÈ, Ì¿ÏÏÔÓ Ï›ÁÔÈ, ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˜ -·˘Ùfi οÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿ Î·È ÔÈ ·Ó·ÁÓÒÛÙ˜ ÙÔ˘˜


T√¶π∫√ P∂¶√ƒΔ∞∑

21

KÀƒπ∞∫∏ 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

¡¤· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· π.Ã., ηÙÔÈ˘, ÛοÊË, ÈÛ›Ó˜ Δ√ ÔÛfi ÙˆÓ 400 ÂηÙ. ¢-

ÚÒ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ fiÙÈ ı· ÂÈÛÚ¿ÍÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ì ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ‰È·‚›ˆÛ˘. Δ· Ó¤· ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ·ÂÈÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ηÙÔÈ˘, ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜, ÈÛ›Ó˜, ÛÙ¤ÏÓÔ˘Ó Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Û ȉȈÙÈο Û¯ÔÏ›· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÔÈÎÈ·ÎÔ‡˜ ‚ÔËıÔ‡˜. ™ÙËÓ ·fi¯Ë ÙÔ˘˜, ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÊÈÏÔ‰ÔÍ› Ó· È¿ÛÂÈ ¤¯ÔÓÙ˜ Î·È Î·Ù¤¯ÔÓÙ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÊÙÒ¯ÂÈ·˜, ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔÈ Ù· ·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ ÂÏÂÁÎÙÈÎÒÓ Ì˯·ÓÈÛÌÒÓ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó fiÛÔ˘˜ ÊÔÚԉȷʇÁÔ˘Ó. ªÂ ÙËÓ Î·ıȤڈÛË ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÙÂÎÌËÚ›ˆÓ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 700.000 Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ô˘ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó Ôχ ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù· ÌÈÎÚfiÙÂÚ· Î·È ¤¯Ô˘Ó ÛÙËÓ Î·ÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿Ï˜ Î·È ·ÎÚÈ‚¤˜ ηÙÔÈ˘ Î·È ÔÏ˘ÙÂÏ‹ ·˘ÙÔΛÓËÙ· ı· ·Ó·ÁηÛÙÔ‡Ó Ó· ÂÌÊ·Ó›ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ∂ÊÔÚ›·, ·Ó fi¯È Ù· Ú·ÁÌ·ÙÈο, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ˘„ËÏfiÙÂÚ· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÎÏËıÔ‡Ó Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ Û ۯ¤ÛË Ì ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ Ï‹ÚˆÓ·Ó Ì¤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ·.

“¶Ú¿ÛÈÓ·” Ù¤ÏË ÁÈ· ¤ÛÔ‰· 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ Δ∞ Ó¤· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜

ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚÒÙ˘ ¿‰ÂÈ·˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜, ÙÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÂÈÙÂÏÂ›Ô Ù· Ù¤ÏË Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 ÛÙ· π.Ã. Ì ÚÒÙË ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ¤ˆ˜ 31 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2010 ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙÔ˘ ΢‚ÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·, ÂÓÒ fiÛ· π.Ã. Ù·ÍÈÓÔÌËıÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ù· Ù¤ÏË ı· ˘ÔÏÔÁ›˙ÔÓÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙȘ ¯ÚÂÒÛÂȘ ÛÙËÓ ÚÒÙË Î·ÙËÁÔÚ›· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÛÙ· Ô¯‹Ì·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ˆ˜ ‚¿ÛË ı· ÏËÊıÔ‡Ó Ù· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2009, Ù· ÔÔ›· Î˘Ì·›ÓÔÓÙ·Ó ·fi 18 ¤ˆ˜ Î·È 580 ¢ÚÒ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Â›Ó·È ·˘ÍË̤ӷ ηٿ 15% Î·È ı· ‰È·ÌÔÚʈıÔ‡Ó ·fi 21 ¤ˆ˜ Î·È 667 ¢ÚÒ. ™ÙË ‰Â‡ÙÂÚË Î·ÙËÁÔÚ›· fiÔ˘ Î·È ·Ó‹ÎÔ˘Ó Ù· π.Ã. Ì 1Ë ¿‰ÂÈ· ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ 1Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011 Ô ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÙÂÏÒÓ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ı· Á›ÓÂÙ·È ‚¿ÛÂÈ ÙˆÓ ÂÎÔÌÒÓ Ú‡ˆÓ ÙÔ˘ ÎÈÓËÙ‹Ú· Î·È ı· Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 0,50 ¤ˆ˜ 2,5 ¢ÚÒ ·Ó¿ ÁÚ·ÌÌ¿ÚÈÔ Ú‡ˆÓ Ô˘ ÂÎ¤ÌÂÈ Ô Î¿ı ÎÈÓËÙ‹Ú·˜. ∞fi Ù· Ú¿ÛÈÓ· Ù¤ÏË ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÂÏ›˙ÂÈ Ó· ‚¿ÏÂÈ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ ÚfiÛıÂÙ· ¤ÛÔ‰· ‡„Ô˘˜ 300 ÂηÙ. ¢ÚÒ.

ÕÊËÛ ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë ÚÔ¤‰ÚˆÓ ¡√¢∂ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ¢ËÏÒÛÂȘ ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

ÓÔÈÎÙfi ¿ÊËÛ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ Ô˘ ı· ÛÙËÚ›ÍÂÈ Ë ¡¤· ¢ËÌÔÎÚ·Ù›· ÛÙȘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÛÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›·, Ô ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ μfiÏÔ, fiÔ˘ ·Ú·‚Ú¤ıËΠÛÙËÓ Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ÚÔ¤‰ÚˆÓ ÙˆÓ ¡√¢∂ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¡√¢∂ ª·ÁÓËÛ›·˜.

√ Î. ∫ˆÓ. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ËÁËı› ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÙfiÓÈÛÂ: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚÈ̤ӈ Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÒ Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, ÙÔÓ ∞ÓÙÒÓË ™·Ì·Ú¿ Î·È ·fi ÂΛ Î·È ¤Ú· ı· ÚԂԇ̠ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ” . ™ÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, ¤‰ˆÛ ÙÔ ÂÚ›ÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ı¤ÛÂÒÓ ÙÔ˘ Î·È ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÛÌÒÓ ÙÔ˘, ÂÓ fi„ÂÈ ÙˆÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È Ù· ÂÍ‹˜: “£¤Ïˆ Ó· Â›Ì·È ÍÂοı·ÚÔ˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ‰ÈfiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ Î·È Ú¢ÛÙfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. μÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û ¤Ó· ‰‡ÛÎÔÏÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, ÔÏÈÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ·ÌÊÈÛ‚‹ÙËÛ˘, η¯˘Ô„›·˜, Êfi‚Ô˘, Ú¢ÛÙfiÙËÙ·˜, ·ÓÂÚÁ›·˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰˘ÛÚ·Á›·˜, ·ÔχÛˆÓ, ÎÏÂÈ̷ۛÙÔ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·‚‚·ÈfiÙËÙ·˜, ¤ÏÏÂȄ˘ ÂÌÈÛÙÔÛ‡Ó˘. ŒÓ· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÎfiÛÌÔ˜ ‰È·Ì·ÚÙ‡ÚÂÙ·È. ∫·È ÙÔÓ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ı· Â›Ó·È ‰˘ÛÎÔÏfiÙÂÚ·. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜. ¶Ú¤ÂÈ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÔ˘Ó ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ÛÎÔfi˜ Ó· Â›Ó·È Ë ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙÔ˘ ÂÈ¤‰Ô˘ ˙ˆ‹˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, Ë ·ÓıÂÛÛ·ÏÈ΋ Û˘Ó›‰ËÛË Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô‡Ì ÙËÓ £ÂÛÛ·Ï›· Û·Ó Ì›· ÔÓÙfiÙËÙ·. ¡· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙȘ ˘ÁÈ›˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ fiÏ˘ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫ÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ› ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Â˘Ú›˜ Û˘ÌÌ·¯›Â˜ ÔÏÈÙÒÓ. •¤Úˆ fiÙÈ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂȘ ¤Ó· Ú‡̷ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋. ∞ÏÏ¿ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘ÌÂ. ∏ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË Â›Ó·È Î¿ÙÈ Í¯ˆÚÈÛÙfi. ¶ÚÔ¤Ú¯ÔÌ·È ·fi ÙËÓ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÙËÓ ¤¯ˆ ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó·

οÓÔ˘Ì fiÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ, Ó· οÓÔ˘Ì ÙÔ ·‰‡Ó·ÙÔÓ, Ó· ˘Âڂԇ̠ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ì·˜ ÃÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÙÔ ÛÙ¿ÙÔ˘˜ Ô˘ ¤ÏÂÁ fiÙÈ Ô ÔÏ›Ù˘ ˘ËÚÂÙ› ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È fi¯È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛË Â͢ËÚÂÙ› ÙÔÓ ÔÏ›ÙË. ¡· ¿Ì ÁÚËÁÔÚfiÙÂÚ· ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË, Ó· ‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Û‚·ÛÌfi ÛÙÔÓ ÔÏ›ÙË, Ó· ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ÙÔÓ ÔÏ›ÙË Î·È Ó· ÙÔÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÔ˘ÌÂ Î·È fi¯È Ô ÔÏ›Ù˘ Ó· ̘ „¿¯ÓÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È. ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì fiÏË ÙËÓ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ∫·È fiÙ·Ó ÍÂÎÈÓ¿ Ì›· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ·, Ì›·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ Î·È ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÙÒÚ· Ë Ó¤· ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋ Ô˘ ˙ËÙ¿ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÛÙËÓ Û¯¤ÛË ÔÏ›ÙË Î·È ∫Ú¿ÙÔ˘˜, ÔÏ›ÙË Î·È ÔÏÈÙ›·˜, ÔÏ›ÙË Î·È ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, ÔÏ›ÙË Î·È ÔÏÈÙÈÎÔ‡, Ú¤ÂÈ Ó· ‰ÔÌËı›

·fi ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ¿ÏÏÔıÈ ÁÈ· ηӤӷÓ. √È ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Â›Ó·È Í¯ˆÚÈÛÙ¤˜ ÂÎÏÔÁ¤˜, Ú¤ÂÈ Ó· Â›Û·È ÎÔÓÙ¿ Î·È Ó· ‰›ÓÂȘ χÛË ÛÙ· ÌÈÎÚ¿ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ·Ó¿ÁÔÓÙ·È ÛÙ· ÌÂÁ¿Ï· Î·È Î˘Ú›·Ú¯·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, Ó· ÎÔÈÙ¿˜ Î·È Ù· ÌÂÁ¿Ï· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·. ∂›Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Úı› Î·È ·˘Ù‹ ·ÓÈÛfiÙËÙ· ·Ó¿Ù˘Í˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ∞Ó·ÙÔÏ‹ Î·È ¢‡ÛË Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. Èڛ˜ ‚¤‚·È· Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù¿ Î·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙˆÓ ÓÔÌÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÌÚÔÛÙ¿. Δ·˘Ùfi¯ÚÔÓË Î·È ·Ú¿ÏÏËÏË ·Ó¿Ù˘ÍË ÁÈ· Ó· Û˘ÁÎÏ›ÓÔ˘Ó, Ì ˘Ô‰Ô̤˜ ˘ÏÈΤ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ¿˘Ï˜ (Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Î.Ï.)” . £.∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜

√ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ O ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢ Û ÂÚÒÙËÛË ÚÔ˜ ÙÔÓ ÀÔ˘ÚÁfi ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘ Ì ı¤Ì· “ÀÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·” ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ù· ·ÎfiÏÔ˘ı·: “™ÙÂÓ¿˙Ô˘Ó” ˘fi ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ‰·Ó›ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘˜ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÔÈ ¢‹ÌÔÈ fiÏ˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜, Ô˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ ÙˆÓ fiÚˆÓ ·fi ÙË ™∞Δ∞ Î·È ÙÔ˘˜ ∫∞¶, ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó ϤÔÓ Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó Ù· ¤ÚÁ·, ÙÔ˘˜ ÚÔÌËıÂ˘Ù¤˜, ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ÚÔÛˆÈÎfi. ªÂ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Û˘Óı‹Î˜, ÔÈ ¢‹ÌÔÈ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Î·Ó Ó· “ÂÈ‚ÈÒÛÔ˘Ó” ̤¯ÚÈ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ·ÊÔ‡ ·Ó·ÁηÛÙÈο ı· ÎËÚ‡ÍÔ˘Ó ·‰˘Ó·Ì›· ÏËÚˆÌÒÓ. √È ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔÈ ¢‹ÌÔÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÎÚÈÙ‹ÚÈ· Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙË ¢ÈÔÈÎËÙÈ΋ ªÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛË Â›Ó·È ÔÏÏÔ›, ÁÈ’ ·˘Ùfi ηÏfi ı· ‹Ù·Ó Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÓ‹ ÁÓÒÌË ÔÈÔÈ Â›Ó·È, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ· ̤ÙÚ· ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ √Δ∞ ·fi ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ∂ÚˆÙ¿Ù·È Ô Î. ÀÔ˘ÚÁfi˜: 1. ¡· ηٷı¤ÛÂÈ ÙË Ï›ÛÙ· Ì ÙÔ˘˜ ˘ÂÚ¯Úˆ̤ÓÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È fiÛ· ÔÊ›ÏÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜; 2. À¿Ú¯ÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÁÈ· Ó· ÛˆıÔ‡Ó ÔÈ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ› ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÙÈ ı· Á›ÓÂÈ Ì ÙȘ ÔÊÂÈϤ˜ Ù˘ ¶ÔÏÈÙ›·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÎÚ·ÙËı¤ÓÙ˜ fiÚÔ˘˜;”

“ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” ·fi ÙËÓ ¶ÂÈÚ·Ì·ÙÈ΋ ™ÎËÓ‹ ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ ª∂Δ∞ ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›· Ô˘

∏ ·Ú¿‰ÔÛË ÙˆÓ ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙÈÎˆÓ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÓ ΔÔ˘ μ∞™.

∫∞ƒ∞ª¶∂ƒ√¶√À§√À ∂π¡∞π ηıÈÂڈ̤ÓÔ, ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÁÈ·

ÙÔ˘˜ μÏ¿¯Ô˘˜ ¶ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙ˜ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘, Ó· ‰›ÓÔ˘Ó Í¯ˆÚÈÛÙ‹ ÛËÌ·Û›· ÛÙ· ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡, Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÌfiÓÔ Î·ÏÔηÈÚÈÓ‹ Û‡Ó·ÍË Î·È ÈÛÙfiÙËÙ· ÛÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ¤Ó· ͤÛ·ÛÌ· ¯·Ú¿˜ Î·È ‰È·ÛΤ‰·Û˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ·ÓËÁ˘ÚÈÒÙ˜ Ô˘ ηٷÎχ˙Ô˘Ó ÙÔ ‰ÚÔÛfiÏÔ˘ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ °Ú‚ÂÓÒÓ. ªÈ· ·‡Ú· ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Û˘Ó‰˘·Ṳ̂ÓË Ì fi,ÙÈ ÈÔ fiÌÔÚÊÔ ¤¯ÂÈ Ó· Âȉ›ÍÂÈ Ë ‚Ï¿¯ÈÎË ÎÔ˘ÏÙÔ‡Ú· ÛÙ· ÔÏÈÙÈÛÙÈο ‰ÚÒÌÂÓ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ô˘ ¯·›ÚÔÓÙ·È ÙË Ê‡ÛË, Â‰Ò ÛÙ· 1.400 ̤ÙÚ· ˘„fiÌÂÙÚÔ Î·È Ì·˙› ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È, ÙÔ ¯ÔÚfi, ÙË ‰È·ÛΤ‰·ÛË. ŒÓ·˜ ÙfiÔ˜ Ô˘ Ù· ¤¯ÂÈ fiÏ·, Ô˘ ¢ˆ‰È¿˙ÂÈ ·fi ÙÔ ¤Ï·ÙÔ Î·È ÙÔ ‡ÎÔ, Ô˘ ‰›ÓÂÈ Ì ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi “·ÚÒÓ” ÛÙÔ “ªÂÛÔ¯ÒÚÈ” Î·È ÛÙÔ “∫›ÓÈΔ Î·È Ô˘ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı›, Û ›ÛÌ· ÙˆÓ Î·ÈÚÒÓ, Ó· ‰È·ÙËÚ› ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË fiˆ˜ ÙËÓ ÂÁηÈÓ›·Û·Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ· ÚÈÓ ÎϤÊÙ˜ Î·È ·ÁˆÓÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›Ô˘, ÙfiÙ Ô˘ ÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ ‹Ù·Ó ÚÔ‡ÚÁÈÔ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ ¤Í·ÚÛ˘ ηÈ

¤ÎÊÚ·Û˘ Î·È Â·Ó·ÛÙ·ÙÈ΋˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜. ΔÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ, fiˆ˜ Î·È Î¿ı ¤Ó· ·fi Ù· ‚Ï¿¯Èη ¯ˆÚÈ¿ Ù˘ ¶›Ó‰Ô˘, Â›Ó·È Î·È ¤Ó·˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È fiÏÔÈ Â‰Ò ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó Ì ÙÔÓ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Î·È ÙËÓ ˘·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ °Ú‚ÂÓÒÓ, ›Ûˆ˜ ·Ó·ÎÔ› Ë ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÙÔ˘ ÔÚ›·, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È È‰ÈfiÌÔÚʘ Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈΤ˜ ÔÈ ·Ó¿ÁΘ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÔÚÂÈÓÒÓ ¯ˆÚÈÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È ·ÌÊ›‚ÔÏÔ ·Ó ÙÒÚ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÈηÓÔÔÈËıÔ‡Ó. ŸÌˆ˜ ·Ó Ú·ÎÙÈο ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰˘ÛÎÔϛ˜ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Î·È ÙÔ ¯ÒÚÔ “¶·Ú¿‰ÔÛË” Î·È “¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜” , ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈıÒÚÈ· ÁÈ· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂȘ Î·È Î·Ó¤Ó·˜ “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” ‰ÂÓ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ·Ó·Îfi„ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Î·È ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ ·ÈÒÓˆÓ, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ·‹¯ËÛË ÛÙÔ˘˜ ·Ï·ÈfiÙÂÚÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ ÛÙË Ó¤· ÁÂÓÈ¿ Ô˘ ÙȘ ¤¯ÂÈ ·ÁηÏÈ¿ÛÂÈ Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Û˘ÌÌÂÙÔ¯È΋ ·ÚÔ˘Û›·. Δ· ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ· Ô˘ ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ “∞ËÏÈ¿” , Û˘Ó¯›ÛÙËÎ·Ó Ì ÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, ÁÈ· Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ë ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜, ÙÔ “¢ÂηÂÓÙ·‡ÁÔ˘ÛÙÔ” , ÁÈ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙË ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ “ªÈÎÚ‹˜ ¶·Ó·Á›·˜” ÛÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, ÁÈÔÚÙ‹ Ù˘ ÁÂÓÓ‹Ûˆ˜ Ù˘ £ÂÔÙfiÎÔ˘, fiÔ˘ Â›Ó·È Î·È ÌÔÓ·‰È΋ ÁÈÔÚÙ‹

“™›ÁÓÈÏÈ” , Ë ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÙ‹ÚÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó fiÏÔÈ, οÙÔÈÎÔÈ Î·È ÌË ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚ÔÏ›Ô˘ Î·È Ì ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔÓ ÎÏ‹ÚÔ Î·È Ù· ÂÍ·Ù¤Ú˘Á· Á˘Ú›˙Ô˘Ó fiϘ ÙȘ ÂÎÎÏËۛ˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡, ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜ ·fi ÌÈ· ÂÈÎfiÓ·. ∏ ÁÈÔÚÙ‹ Î·È Ë ÂÚÈÊÔÚ¿ ηχÙÂÈ fiÏ· Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ Î·È ÙÔ Â˙‹ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ Â›Ó·È ÂÎÎÏËÛ›· ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹˜ - Û˘ÓÔÈΛ· ™ÊÔ‡ÚÏ· - °ÎÔÚÓÙÔÌ›ÏÈ· - ∞°. ¶·ÓÙÂÏ‹ÌÔÓ·˜ - ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ - ∫ÔÚ˘Ê‹ ΔÛÈԇ̷ - ∞°. ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ - ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹- ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜. ΔÔ ¤ıÈÌÔ ‰È·ÙËÚÂ›Ù·È Î·È Û‹ÌÂÚ·, Â›Ó·È ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi Î·È ÌÂÁ·ÏÔÚÂ¤˜. ¢›ÓÂÈ È‰È·›ÙÂÚË ·›ÁÏË Î·È ÁÔËÙ›· ÛÙÔ ¶ÂÚÈ‚fiÏÈ Î·È ÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ ÙÔ ‰È·ÙËÚÔ‡Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· Û·Ó Î¿ÙÈ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜, Û·Ó ÌÈ· ÁÈÔÚÙ‹ ¢¯·ÚÈÛÙ‹ÚÈ· ÛÙËÓ ¶·Ó·Á›· Î·È ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. Δ· ÂÚÈ‚ÔÏÈÒÙÈη ·ÓËÁ‡ÚÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ıÂÛÌfi˜, ηٷÍÈÒıËÎ·Ó Û·Ó ¤Ó· ÁÂÁÔÓfi˜ ·›ÛÙ¢Ù˘ ÔÌÔÚÊÈ¿˜ Î·È ÁÔËÙ›·˜ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ì ÙÔ ‚·ı‡ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi Û˘Ó·›ÛıËÌ· Ô˘ ‰È·Î·Ù¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ·Ú¿‰ÔÛË ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Î·Ù¿Ó˘Í˘ Î·È ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ - ıÚËÛ΢ÙÈ΋˜ Û˘Ó¤¯ÂÈ·˜, Û·Ó ÌÈ· ·Ï˘Û›‰· ·ÍÂ¤Ú·ÛÙ˘ ıÚËÛ΢ÙÈÎfiÙËÙ·˜ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡.

ÛËÌ›ˆÛÂ Ë ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “ºıÈÓÔˆÚÈÓ‹ ÈÛÙÔÚ›·” ÙÔ˘ ∞ÏÂͤ˚ ∞ÚÌÔ‡˙ˆÊ ÙË ¯ÂÈÌÂÚÈÓ‹ Û·È˙fiÓ Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ì ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ·Ú·ÛÙ¿ÛˆÓ, ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û fiÛÔ˘˜ ı·٤˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰·Ó, Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÌÈ· ·Ú¿ÛÙ·ÛË ÚÂÛÈÙ¿Ï ˘ÔÎÚÈÙÈ΋˜ ÁÈ· ÓÙÔ˘¤ÙÔ, Ì ÊfiÓÙÔ ÙÔÓ Î·Ì‚¿ Ù˘ ÌÔÓ·ÍÈ¿˜. ∏ ·Ú¯‹ Á›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ı¤·ÙÚÔ “∞ÏÒÓÈ” ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 6 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ Î·È ÒÚ· 9.00 Ì.Ì. ΔÔ ¤ÚÁÔ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¢ËÌ‹ÙÚË ¶·ÓÙ·˙‹, ÛÎËÓÈο-ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ∏ϤÓÈ·˜ ¢Ô˘Ï·‰›ÚË, ÌÔ˘ÛÈ΋ °ÚËÁfiÚË ™Ô˘ÏÙ¿ÓË, ʈÙÈÛÌÔ‡˜ ¢ËÌ‹ÙÚË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë, ‰Ú·Ì·ÙÔ˘ÚÁÈ΋ ·Ó¿Ï˘ÛË ŒÊË ™Ù·˘ÚÔıÂÔ‰ÒÚÔ˘, ‰È‰·Ûηϛ· ¯ÔÚÒÓ ÕÓÙ˙ÂÏ· ∫·Ï·ÓÙ˙‹, ‚ÔËıfi˜ ÛÎËÓÔı¤ÙË £ÂÔ‰ÒÚ· ¡ÔÓfiÁÏÔ˘. ΔË ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË ·fi Ù· ƒÒÛÈη ¤Î·ÓÂ Ë ¶·˘Ï›Ó· °·Ï·ÓÔÔ‡ÏÔ˘. ΔÔ˘˜ ÚfiÏÔ˘˜ ÂÚÌËÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ μ¿Ûˆ ª¤ÏÈÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¶·ÓÙ·˙‹˜.


T√ B∏ª∞

22

Δ√À

A§ªÀƒ√À KYPIAKH 1 AY°OY™T√À 2010

√ÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È Ë °ÈÔÚÙ‹ ∫Ú·ÛÈÔ‡ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ

∞fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Ì¤Ûˆ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Ì ÙÔÓ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡

√ÏÔÎÏËÚÒÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ∫˘Úȷ΋ ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÔÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∫Ú·ÛÈÔ‡. ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙˆÓ ∫ÒÛÙ· ∫·Ú·ÊÒÙË Î·È ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ªÂÓȉȿÙË. ™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ °ÈÔÚÙ‹˜ ∫Ú·ÛÈÔ‡, ı· ÚÔÛÊÂÚı› ‰ˆÚÂ¿Ó ·ÁˆÌ¤ÓÔ ÎÚ·Û› ·fi ÙÔÓ ∞ÁÚÔÙÈÎfi ¶·Ú·ÁˆÁÈÎfi ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌfi ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ “∏ ¢‹ÌËÙÚ·” . ∏ ÙÈÌ‹ ÂÈÛfi‰Ô˘ Â›Ó·È 7 ¢ÚÒ, ÂÓÒ Ù· ·È‰È¿ οو ÙˆÓ 12 ÂÙÒÓ ‰ÂÓ ÏËÚÒÓÔ˘Ó ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ.

∂͈ڷ˚ÛÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ™ÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡, ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÔÏÔÁÈÎÔ‡ Î·È ∂͈ڷ˚ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ¶·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÚÔ¯ÒÚËÛ·Ó 50 È‰Ú˘ÙÈο ̤ÏË. ™ÎÔÔ›, fiˆ˜ ÂÚÈÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔ ∫·Ù·ÛÙ·ÙÈÎfi ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘, Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È Ô Â͈ڷ˚ÛÌfi˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜. ΔËÓ ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ¢ÈÔÈÎÔ‡Û· ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÔÈ ∞Ó·ÛÙ¿ÛÈÔ˜ °ÎÔ˘ÓÙ‹˜- Úfi‰ÚÔ˜, ∞ÔÛÙÔÏ›· μÂÚ¤ÌË- ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜, ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘- Ù·Ì›·˜ Î·È ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∫ÔÏÔ‚fi˜, ™˘Ú›‰ˆÓ ΔÛ·Ú¿˙˘- ̤ÏË.

÷ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙ· «∑ËÚ¤ÏÈ·»

ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ- ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÒÓ ‰È·ÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ‰›‰˘ÌˆÓ ÏÈÌÓÒÓ “∑ËÚ¤ÏÈ·” , ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÌÂÙ¿ Î·È ÙËÓ Û¯ÂÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· Î·È ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ. ∏ ̤ıÔ‰Ô˜ Ô˘ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Â›Ó·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ‰È·ÛÎfiËÛ˘, Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÁˆڷÓÙ¿Ú ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. “¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÌÈ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ô˘ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Î·È ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ” , ‰ËÏÒÓÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜. ÛÈÒÓ ÙˆÓ ‰˘Ô ·˘ÙÒÓ ·Ó·ÛηÊÒÓ ı· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì Ì ·ÎÚ›‚ÂÈ· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ·˘Ù‹˜ Ù˘ ı¤Û˘, Ë ÔÔ›· ÔˆÛ‰‹ÔÙ ¤¯ÂÈ Î·È ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÂͤÏÈÍË Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ù˘ ÓÔÙÈÔ‰˘ÙÈ΋˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·”, ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙:

°πøƒ°√™ •À¡√™, xinos@e-thessalia.gr

£ÂÙÈ΋ ηٿÏËÍË Â›¯·Ó ÔÈ Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ- ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, ηıÒ˜ ÔÈ ‰˘Ô Ï¢ڤ˜ Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÁÂˆÊ˘ÛÈÎÒÓ ‰È·ÛÎÔ‹ÛÂˆÓ Ì ÛÎÔfi ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi Î·È ÙËÓ ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙˆÓ ‰›‰˘ÌˆÓ ÏÈÌÓÒÓ “∑ËÚ¤ÏÈ·”. Ÿˆ˜ ÚԷӷʤÚıËÎÂ, ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ¤Ï·‚ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Û˘Ó‰ڛ·Û‹ ÙÔ˘ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÁÂˆÊ˘ÛÈ΋˜ ‰È·ÛÎfiËÛ˘ ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ı¤ÛË ª·ÁԇϷ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ¤ÎÙ·Û˘ ÂÚ›Ô˘ 7.000 ¤ˆ˜ 10.000 ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈÎÒÓ Ì¤ÙÚˆÓ, ·fi ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ- ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜ ÚÔÙ›ÓÂÙ·È Ë Û˘ÛÙËÌ·ÙÈ΋ Î·È Û˘Ó‰˘·ÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ Ù˘ Ì·ÁÓËÙÈ΋˜ ‰È·ÛÎfiËÛ˘, Ù˘ ̤ÙÚËÛ˘ Ù˘ ËÏÂÎÙÚÈ΋˜ ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘ ÁˆڷÓÙ¿Ú ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë fiÏ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜. √ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi˜ ÙˆÓ ÌÂıÔ‰ÔÏÔÁÈÒÓ, Ë ‰È·ÛÎfiËÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÂӉȷʤÚÔÓÙÔ˜ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂˆÊ˘ÛÈΤ˜ Ù¯ÓÈΤ˜ Î·È Ë ˘ÎÓ‹ ‰ÂÈÁÌ·ÙÔÏË„›· ı· ·˘Í‹ÛÂÈ ÙÔ Ì¤-

√È Ï›ÌÓ˜ ∑ËÚ¤ÏÈ·

ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÏËÚÔÊÔÚ›·˜ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ Î·È ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÌÈ· ÏÂÙÔÌÂÚ‹ ÂÈÎfiÓ· Ù˘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Ù˘ ÛÙڈ̷ÙÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÔÌÒÓ ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı› fiÙÈ Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹, Â‰Ò Î·È ¤Ó· ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÔ Î·È Ì ÙËÓ Ó¤· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË, Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ·›ÚÓÂÈ ÙÔ “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙȘ ·Ó·Ûηʤ˜ Û ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ‚¿ıÔ˜, ηıÒ˜ fiˆ˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÙ·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Â›Ó·È ÏÔ‡ÛÈ· Û ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο Â˘Ú‹Ì·Ù·. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ˘ÔÁÚ·Ê› ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ- ÿ‰Ú˘Ì· Δ¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Î·È ŒÚ¢ӷ˜, Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. μ·ÁÁ. ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ “ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚ÏÂfi-

ÌÂÓÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â›Ó·È Ë ÚÔÛÙ·Û›· Î·È Ë ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜ Î·È ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÌÓËÌ›ˆÓ Î·È ÂȉÈÎfiÙÂÚ· ·Ú¯·›ˆÓ ¯ÒÚˆÓ ı¤·Û˘ Î·È ·ÎÚfi·Û˘ ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ Â›Ó·È Ë ¯·ÚÙÔÁÚ¿ÊËÛË ÙÔ˘ ˘‰¿ÊÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ ÛÙËÓ ÚÔ˚ÛÙÔÚÈ΋ ı¤ÛË ª·ÁԇϷ ∑ÂÚ¤ÏÈ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ô ÂÓÙÔÈÛÌfi˜ Î·È Ë Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ·Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û ·˘Ù¿, Ì ÙË Ì¤ÁÈÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ· Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÍÂÏÈÁÌ¤ÓˆÓ ÌÂıfi‰ˆÓ”, ÚÔÛ¤ıÂÛÂ Ô ›‰ÈÔ˜. ¡· ·Ó·ÊÂÚı›, Â›Û˘, fiÙÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÂͤÏÈÍË ‰˘Ô ‰ÈÂÚ¢ÓËÙÈΤ˜ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ÙÔ̤˜ ÌÈ· ·fi ÙËÓ π°’ ∂¶∫∞ Î·È ÌÈ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. “¶ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜ Ì ÙÔ ¤Ú·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·-

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ beach volley ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

∞ÓÔȯً ∂ÈÛÙÔÏ‹ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚË ∞Á·ËÙÔ› ÌÔ˘ Û˘ÌÔϛ٘, ‰ËÌfiÙ˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ªÂ ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ Î·È Ì Ï‹ÚË Û˘Ó·›ÛıËÛË ÙˆÓ Â˘ı˘ÓÒÓ Î·È ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ‰ËÌÔÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ¢‹ÌÔ˘, ·ÔÊ¿ÛÈÛ· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ 7˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ۈ ÙÔ ·Í›ˆÌ· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÂÓfi˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ·ÓÂÍ·ÚÙ‹ÙÔ˘ „ËÊÔ‰ÂÏÙ›Ô˘ ‰ËÌÔÙÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Î·È ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÛÙ· ÎÔÈÓ¿. ∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·’ ÙÔ ÙÈ ‹ıÂÏÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ì·˜ “√ ∫∞§§π∫ƒ∞Δ∏™” Î·È Ô ‰ÈÂ˘Ú˘Ì¤ÓÔ˜ ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Â›Ó·È ÌÈ· Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Ú¤ÂÈ Ó· ‰Ô˘Ï¤„Ô˘Ì fiÏÔÈ Ì·˙› ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ¢ËÌÔÙÒÓ, ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜ ·˘ÙÒÓ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜, ÒÛÙ ӷ ¿ÚÂÈ ÙËÓ ı¤ÛË Ô˘ ÙÔ˘ ·Í›˙ÂÈ. °ÓˆÚ›˙ˆ fiÙÈ ÔÈ Ì¤Ú˜ Ô˘ ÂÚÓ¿ÌÂ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘ Î·È ›Ûˆ˜ ·˘Ù¤˜ Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È, Ó· Â›Ó·È ·ÎfiÌË ÈÔ ‰‡ÛÎÔϘ. ª¿ÁÔÈ Î·È Ì·ÁÈΤ˜ χÛÂȘ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. À¿Ú¯Ô˘Ó fï˜ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó Î·È Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ‰˘Ó·Ù¤˜ χÛÂȘ Î·È ÙÔ Î˘ÚÈfiÙÂÚÔ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÚÁ·ÛıÔ‡Ó Î·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Î·È ·˘ÙÔ‡˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈϤÍÂÙÂ. °ÂÓÓ‹ıËη, ·Ó‰ÚÒıËη, ‰Ô‡Ï„· Î·È ÔÚ‡ıËη Ì·˙› Û·˜ Û’ ·˘ÙfiÓ ÙÔÓ ÙfiÔ Î·È ˙˘ÌÒÓÔÌ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ì ٷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· Ù· ‰Èο Û·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ ÎÈ ·˘Ùfi ÌÔ˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ˆ fiÙÈ ÁÓˆÚ›˙ˆ ηϿ “ÙÔ Û‹ÌÂÚ·” ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔ Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È “ÙÔ ·‡ÚÈÔ”. ∏ ̤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÁÓˆÛÙ‹ Û ™·˜ ÔÚ›· ÌÔ˘ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜, Û¿˜ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÎÚ›ÓÂÙ ÙËÓ ÈηÓfiÙËÙ¿ ÌÔ˘ Î·È ÙËÓ ı¤ÏËÛ‹ ÌÔ˘ ÁÈ· ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì ÛÙfi¯Ô ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ·‡ÚÈÔ, Ô˘ ÙÔ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ô ÙfiÔ˜ Ì·˜. £¤Ùˆ ÏÔÈfiÓ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÌÔ˘ ÛÙËÓ ÎÚ›ÛË Û·˜ Î·È Ë ·fiÊ·Û‹ Û·˜ ı· Â›Ó·È Û‚·ÛÙ‹. Ã∏™Δ√™ ∂. μ√À§°∞ƒ∏™ ¢∏ª√Δπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞§ªÀƒ√À ¢π∫∏°√ƒ√™

√È Ï›ÌÓ˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∑ËÚ¤ÏÈ· Â›Ó·È ‰‡Ô Ì ΢ÎÏÈÎfi Û¯‹Ì·, Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË (‰˘ÙÈ΋) Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 300Ì. Î·È Ë ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ì ‰È¿ÌÂÙÚÔ 250Ì., ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ˘„fiÌÂÙÚÔ ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· 130 ̤ÙÚˆÓ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ÙÔ˘˜ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ 500 ̤ÙÚ·. ∏ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÚfiÛÊ·ÙË Î·È ÔÊ›ÏÂÙ·È Û ÂÎÚ‹ÍÂȘ ·ÂÚ›ˆÓ Î·È ÌfiÓÔ, ‰ËÏ·‰‹ ‹Ù·Ó Ë ··Ú¯‹ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ËÊ·ÈÛÙ›Ԣ, Ë ÔÔ›· ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË ‰ÂÓ Â›¯Â Û˘Ó¤¯ÂÈ·. Δ· ÎÔÈÏÒÌ·Ù· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ÂÎÚ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÏËÚÒıËÎ·Ó ·fi ÓÂÚfi Î·È ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÙȘ Ï›ÌÓ˜ Ù‡Ô˘ Maare.∞Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ï›ÌÓ˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈÎÚfi˜ Á‹ÏÔÊÔ˜ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ·fi ·ÈÒÓ˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË. ªÂ ÙÔ ¤Ú·ÛÌ· ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ÂΛÓÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÌÈ· ª·ÁԇϷ. ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈΤ˜ ·Ó·Ûηʤ˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 20Ô˘ ·ÈÒÓ· ¤‰ÂÈÍ·Ó ÔÎÙÒ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο Â›‰· ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È Î·ÙÔ›ÎËÛ˘ ·fi Ù· ÓÂÔÏÈıÈο ¯ÚfiÓÈ·.

™ÙÔ 6Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ, ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO

¶ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¢‹ÌÔ˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÕÏÏË ÌÈ· ÂÙ˘¯Ë̤ÓË ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ÙÔ ¯ÔÚ¢ÙÈÎfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ™ÙȘ 24 Î·È 25 πÔ˘Ï›Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â ÛÙÔ 6Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ ÙÔ ÔÔ›Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ ¢È·ÎÔÙÔ‡, ¡ÔÌÔ‡ ∞¯·˝·˜. ΔÔ ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠ˘fi ÙËÓ ·ÈÁ›‰· Ù˘ UNESCO Ù˘ ÔÔ›·˜ ̤ÏÔ˜ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘. ¶‹Ú·Ó ̤ÚÔ˜ ÔÏϤ˜ ¯ÒÚ˜ ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ∞ÚÌÂÓ›·, μÔ˘ÏÁ·Ú›·, ∫›Ó·, °ÂˆÚÁ›·, ∫ÔÚ¤·, ™ÂÚ‚›·, ™ÏÔ‚·Î›·, ΔÔ˘ÚΛ· Î.¿. ΔÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ΔÌ‹Ì·, ÂÎÚÔÛˆÒÓÙ·˜ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÒÓÙ·˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ÂÌÊ¿ÓÈÛË, ˘fi ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ ÃÔÚԉȉ·ÛοÏÔ˘ Î. ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˘ °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë, ·ÔÛÒÓÙ·˜ Ù· ıÂÚÌ¿ ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú·‚ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ. √È Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ¯ÔÚÂ˘Ù¤˜ Ì ÙÔÓ ÃÔÚԉȉ¿ÛηÏfi ÙÔ˘˜, ·ÚÔ˘Û›·Û·Ó ¯ÔÚÔ‡˜ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋˜ ƒˆÌ˘Ï›·˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÛÙËÓ æ·Ú¿‰ÈÎË μÚ·‰È¿ ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙÔ 6Ô ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ™˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ ÌÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÒÓ ·fi fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙËÓ ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙȘ Ï·˚Τ˜ ‚Ú·‰È¤˜ ÛÙ· ‰ËÌÔÙÈο ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ∞˚‰›ÓÈÔ˘, ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË “°È· ÙËÓ ‰È¿ÛˆÛË ÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ¶·Ú¿‰ÔÛ˘” ÛÙ· §Â¯ÒÓÈ·, ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ πˆÏÎÔ‡, Î.¿. ÕÌÂÛ· ı· ÂÌÊ·ÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ °ÈÔÚÙ‹ ∫Ú·ÛÈÔ‡ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙȘ 29 πÔ˘Ï›Ô˘ ¤ˆ˜ 1 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢ÈÂıÓ¤˜ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ΔÔ˘ÚΛ·˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ HarmanFolk IOV ΔÔ˘ÚΛ·˜ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÌÊ·Ó›ÛÂȘ Û ‰È¿-

ÊÔÚ· ̤ÚË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜. ΔÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ȉڇıËΠÙÔ 1987 Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔ·Û›ÛÂÈ Î·È Ó· ‰È·ÈˆÓ›ÛÂÈ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË. ∏ ·Á¿Ë ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ÙÔ ÌÂÚ¿ÎÈ ÚÔ˜ ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË Î·È ÙȘ Ú›˙˜ Û˘ÓÙ¤ÏÂÛ·Ó ÛÙËÓ ›‰Ú˘ÛË ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜. ∏ fiÏË Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¯ÚÂÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi, οÙÈ Ô˘ ı· Û˘Û›ڈÓ ÙfiÛÔ ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ fiÛÔ Î·È Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ¿ÙÔÌ· ÛÙȘ ·Í›Â˜ Ù˘ ·Ú¿‰ÔÛ˘. ŒÙÛÈ ÏÔÈfiÓ, Ì ¿ÍÔÓ· ÙËÓ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË ÂÎÌ¿ıËÛË Î·È ¤ÌÓ¢ÛË ÙˆÓ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ¯ÔÚÒÓ, ‚Á‹Î ÛÙÔ ÚÔÛ΋ÓÈÔ ÙÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ù˘ “¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘” , ˙ˆÙÈÎfi ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∞fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ ›‰Ú˘Û‹˜ ÙÔ˘, ÙÔ ÃÔÚ¢ÙÈÎfi ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ¤¯ÂÈ Âȉ›ÍÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂˆÓ Î·È ‰ÚÒÌÂÓˆÓ Û ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ, ÙfiÛÔ ÛÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ fiÛÔ Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ΔÔ ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÔÁ‰fiÓÙ· ÂÚ›Ô˘ ̤ÏË. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÂηÂÙ›·, “„˘¯‹” ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡, Â›Ó·È Ô ¯ÔÚԉȉ¿ÛηÏÔ˜ Î. °ÎÔÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜, ηıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ì ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙÔ ¯ÔÚfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Î·È ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜.“£· Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Á¯·Úԇ̠ٷ ̤ÏË Î·È ÙÔ˘˜ ‰·ÛοÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÃÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ™˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ·Ó Â¿ÍÈ· ÙËÓ ¯ÒÚ· Ì·˜ Î·È ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ÛÙÔ 6Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ ºÂÛÙÈ‚¿Ï ¶·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÃÔÚÒÓ”, ‰‹ÏˆÛ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘.

ΔÔ˘ÚÓÔ˘¿ beach volley ∞Ó‰ÚÒÓ 2X2 ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ 7 Î·È 8 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘, ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È ∞ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. °È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÛÙ· ÙËÏ. 24220 24857 (¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡), 6973545658 Î·È Club Gazebo.

§·˚΋ ‚Ú·‰È¿ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ §·˚΋ ‚Ú·‰È¿ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ∞˚‰›ÓÈ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÛÙ· Ï·›ÛÈ· ÙˆÓ ‰Ú¿ÛÂÒÓ Ù˘ ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ 2010, Ì ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘ ¯ÔÚ¢ÙÈÎÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ¢∏.∫.∂.¡.∞. Î·È ÙÔ˘ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ “¢ÈÏÔÂÓȤ˜” ÙÔ˘ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË Â›¯Â ÌÂÁ¿ÏË ÂÈÙ˘¯›·, Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È ÔÈ ·Ú¢ÚÂı¤ÓÙ˜ ‰È·ÛΤ‰·Û·Ó ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÔ‡˜ ¯ÔÚÔ‡˜ Î·È ¯fiÚ„·Ó ˘fi ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜ Ù˘ ÔÚ¯‹ÛÙÚ·˜. ΔËÓ ÂÛÙ›·ÛË Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ ·Ó¤Ï·‚Â Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞˚‰ÈÓ›Ô˘ “√ ∞ÁÚÔÙÈÎfi˜” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ÷ÈÚÂÙÈÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓÔ˘˜ ·‡ı˘Ó·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î. ∏Ï›·˜ ∫·Ú··Ù¿Î˘ Î·È Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢∏.∫.∂.¡.∞. Î. μ¤ÚÁ·˜ ÷ڿϷÌÔ˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÂΉËÏÒÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Î·È Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2010.


¢π∂£¡∏

23

KYPIAKH 1 AY°OY™T√À 2010

∞Ó˘ÔÏfiÁÈÛÙÔ ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜

¶·ÎÈÛÙ¿Ó: •ÂÂÚÓÔ‡Ó ÙÔ˘˜ 800 ÔÈ ÓÂÎÚÔ› π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 31.

T

o˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ¿ÓıÚˆÔÈ Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó·ÁηÛÙ› Ó· ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó ÙȘ ÂÛٛ˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÙȘ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ˜ ÏËÌ̇Ú˜ ÛÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ΔÔ˘˜ 800 ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Î·È ÙÔ˘˜ 100 ÔÈ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜.

√È ÔÙ·ÌÔ› ˘Âگ›ÏÈÛ·Ó ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ Î·Ù·ÚÚ·ÎÙˆ‰ÒÓ ‚ÚÔ¯ÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÔÈ ÌÔ˘ÛÒÓ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÏËÌÌ˘Ú›ÛÔ˘Ó ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈ¿, Ó· ·Ú·Û˘ÚıÔ‡Ó Á¤Ê˘Ú˜, Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ Û ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ, Ó· ·ÔÎÏÂÈÛÙÔ‡Ó ‰ÚfiÌÔÈ Î·È Ó· Î·Ï˘ÊıÔ‡Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÂÚ¿ÛÙȘ ÂÎÙ¿ÛÂȘ ηÏÏÈÂÚÁÂÈÒÓ. ΔÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Úfi‚ÏËÌ· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë Â·Ú¯›· ÷˚Ì¤Ú-¶·¯ÙÔ‡‚ÎÔ˘·, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ¯¿ÛÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 635 ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È 400.000 ¤¯Ô˘Ó ÂÁηٷÏ›„ÂÈ Ù· Û›ÙÈ· ÙÔ˘˜. À¿Ú¯Ô˘Ó Êfi‚ÔÈ fiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ı· ·˘ÍËı›, ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ‰È·ÎÔ› Ë ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÔÏϤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏËÚÔÊfiÚËÛË. “£· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ì ӷ ¤¯Ô˘Ì ̛· ηχÙÂÚË ÂÈÎfiÓ· fiÙ·Ó Ù· ÓÂÚ¿ ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Î·È ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ì ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÏËÁ› ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ”, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ BBC Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó, ª·ÓÔ˘¤Ï ª¤ÛÏÂÚ. “™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ·ÔÙÂÏ› Ô Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ ÙˆÓ ÏËÁ¤ÓÙˆÓ”, ÚfiÛıÂÛÂ, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ “ÙÔ ¿ÏÏÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁοıÈ ˆÛÙfiÛÔ Â›Ó·È fiÙÈ Ù· ˘ÂÚ¯ÂÈÏÈṲ̂ӷ ÔÙ¿ÌÈ· ı· ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÓfiÙÈ· fiÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÚÔÁÓÒÛÂȘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÁÈ· ÙȘ ÂfiÌÂÓ˜ ÙÚÂȘ Ì ٤ÛÛÂÚȘ Ë̤Ú˜ ÛÊÔ‰Ú¤˜ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂȘ”. √È ·Ú¯¤˜ ·ˇı˘Ó·Ó ¤ÎÎÏËÛË ÛÙË ‰ÈÂıÓ‹ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÁÈ· ‚Ô‹ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘

Ó· ·ÔÙÚ·› ÌÈ· “ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÓıÚˆÈÈÛÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹.

¶˘ÚηÁȤ˜ ÛÙË ƒˆÛ›· ΔÔ ÚˆÛÈÎfi ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ÎÙ¿ÎÙˆÓ ∫·Ù·ÛÙ¿ÛÂˆÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÂÚ›Ô˘ 240.000 ¿Ó‰Ú˜, 25.000 Ô¯‹Ì·Ù· Î·È 226 ·ÂÚÔÛοÊË Î·È ÂÏÈÎfiÙÂÚ· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÛÙÚ·Ù¢Ù› ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿Û‚ÂÛË ÙˆÓ ˘ÚηÁÈÒÓ Ô˘ Ì·›ÓÔÓÙ·È Û ‰·ÛÒÛÂȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ƒˆÛ›·˜. “ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ÙȘ ‰˘ÛÌÂÓ›˜ ÌÂÙˆÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÚԂϤ„ÂȘ, ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ‰È¿ÛˆÛ˘ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ·,

ÂÓÒ Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ·ÂÚÔÛηÊÒÓ Î·È ÙˆÓ ÂÏÈÎÔÙ¤ÚˆÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ˘fi ¤ÏÂÁ¯Ô”, ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ.

ºÔÓÈ΋ ¤ÎÚËÍË ÛÙËÓ ∫›Ó· ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 17 ¿ÙÔÌ· ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·È 68 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎ·Ó ·fi ¤ÎÚËÍË Û ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›Ô ÛÙÔ ‚fiÚÂÈÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ∫›Ó·˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Â›ÛËÌÔ ÂȉËÛÂÔÁÚ·ÊÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¡¤· ∫›Ó·. ∏ ¤ÎÚËÍË ÛËÌÂÈÒıËΠÂÚ›Ô˘ ÛÙȘ 21:40 ÒÚ· ∂ÏÏ¿‰·˜ ÛÙÔ ÔÚ˘¯Â›Ô §ÈÔ‡ÁÎÔ˘, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ fiÏË §›ÓÊÂÓ, ÛÙË ‚fi-

ÚÂÈ· Â·Ú¯›· ™¿ÓÛÈ.Δ· ı‡Ì·Ù· ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË Ô˘ η٤ÛÙÚ„ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ·fi ‰¤Î· ı·Ï¿ÌÔ˘˜. √È ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ÌÂٷʤÚıËÎ·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌ›· Î·È ‰¤Î· ·fi ·˘ÙÔ‡˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û ÛÔ‚·Ú‹ ηٿÛÙ·ÛË. ∂ÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Êfi‚ÔÈ ˆ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ ÓÂÎÚÒÓ ı· ·˘ÍËı›. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ¡¤· ∫›Ó·, Ë ¤ÎÚËÍË ÚÔÎÏ‹ıËΠ·fi ÂÎÚËÎÙÈο Ô˘ ›¯·Ó ·ÔıË΢ٛ ·Ú¿ÓÔÌ· ÛÙÔ˘˜ ÎÔÈÙÒÓ˜ Î·È ¤Ó·˜ ‡ÔÙÔ˜ Û˘ÓÂÏ‹ÊıË.√È ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ·ÂÁÎψ‚ÈÛÌÔ‡ ·ÓıڷΈڇ¯ˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÈ‰Â˘Ù› ÛÙÔ˘˜ ı·Ï¿ÌÔ˘˜. Δ· ÔÚ˘¯Â›· Ù˘ ∫›Ó·˜ Â›Ó·È Ù· ÈÔ ÂÈΛӉ˘Ó· ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ì¤ÏÂÈ·˜ ÛÙËÓ Ù‹ÚËÛË ÙˆÓ Î·ÓÔÓÈÛÌÒÓ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÂÓ Ì¤ÚÂÈ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰È·ÊıÔÚ¿˜, ηıÒ˜ Î·È Ù˘ ··›ÙËÛ˘ ÁÈ· ·˘ÍË̤ÓË ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·: ÙÔ 2009 Û ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·, ΢ڛˆ˜ Û ·ÓıÚ·ÎˆÚ˘¯Â›·, ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 2.631 ¿ÓıÚˆÔÈ, ηٿ Â›ÛËÌ· ÛÙÔȯ›·. øÛÙfiÛÔ, ηٿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˘˜ ·Ú·ÙËÚËÙ¤˜, Ô Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È Ôχ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ˜, ηıÒ˜ ÔÏÏ¿ ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È ÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÂÁηٷÛÙ¿ÛˆÓ, Ô˘ Â›Ó·È È‰È·›ÙÂÚ· ‰··ÓËÚfi. ¶ÂÚ›Ô˘ ÙÔ 70% Ù˘ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Ô˘ ηٷӷÏÒÓÂÈ Ë ∫›Ó· ·Ú¿ÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¿Óıڷη Ô˘ ÂÍÔÚ‡ÛÛÂÙ·È ÛÙ· ÔÚ˘¯Â›·.ΔÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ô ∑¿Ô ƒÈÂÛÔ‡È, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ ÎÚ·ÙÈ΋˜

∂Ù¿ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ηٿÚÚ¢ÛË ÎÙÈÚ›Ô˘ ÛÙË ¡¿ÔÏË ¡∞¶√§π, 31,

ŒÓ· ÎÙ›ÚÈÔ Î·Ù¤ÚÚ¢Û ÛÙÔ ÈÛÙÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ∞ÊÚ¿ÁÎÔÏ· Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ πÙ·Ï›·˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÁÓÔÔ‡ÓÙ·È ÂÙ¿ ¿ÙÔÌ·. ™˘ÓÂÚÁ›· ‰È¿ÛˆÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Î·È Ûο‚Ô˘Ó Ì ٷ ¯¤ÚÈ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÓÙÔ›ÛÔ˘Ó Ù˘¯fiÓ ÂÈ˙ÒÓÙ˜. √È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ¤Ó· Ó·Úfi ˙¢Á¿ÚÈ Î·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜, ÌÈ· ËÏÈÎȈ̤ÓË Á˘Ó·›Î· Î·È ÙÚÂȘ ·ÊÚÈηÓÔ› ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜, fiˆ˜ ÌÂÙ¤‰ˆÛ·Ó Ù· ÈÙ·ÏÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘. øÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÛÙ› ·ÎfiÌË Û·Ê¤˜ Â¿Ó ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÎÈ ¿ÏÏ· ¿ÙÔÌ·. ™‡Ìʈӷ Ì fiϘ ÙȘ ÂӉ›ÍÂȘ, ‰È·ÚÚÔ‹ ˘‰¿ÙˆÓ ÛÙ· ıÂ̤ÏÈ· ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ ÚÔοÏÂÛ ÙÔ ‰˘ÛÙ‡¯ËÌ· ÛÙËÓ fiÏË ·˘Ù‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ¡¿ÔÏË. √È ÙÔÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÁÂÈÙÔÓÈÎÒÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ, ηıÒ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÛÊÔ‰ÚÒÓ ‚ÚÔ¯ÔÙÒÛÂˆÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜ ÛÙËÓ ∞ÊÚ¿ÁÎÔÏ· Â›Ó·È Èı·ÓfiÓ Ó· ÚÔÎÏËıÔ‡Ó Î·È ¿ÏÏ· ‰˘ÛÙ˘¯‹Ì·Ù·.

∂ηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi ÛÂÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ πÚ¿Ó Δ∂Ã∂ƒ∞¡∏, 31.

ŒÓ·˜ ÓÂÎÚfi˜, ÔÎÙÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›Â˜ ·fi Â›ıÂÛË ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜

∂ȉÚÔÌ‹ ÈÛÚ·ËÏÈÓÒÓ Ì·¯ËÙÈÎÒÓ ™Â ¤Ó· ÚÔÏËÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, Ë Ã·Ì¿˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ÂÎΤӈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ·, ·Ó¤ÊÂÚ ËÁ‹ ÙÔ˘ πÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. πÛÚ·ËÏÈÓ¿ ·ÂÚÔÛοÊË ¤ÏËÍ·Ó Â›Û˘ ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· Ï·ıÚÂÌfiÚÈÔ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ΔÔ πÛÚ·‹Ï Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ ˆ˜ “ηıÈÛÙ¿ ÙËÓ Ã·Ì¿˜ ·Ôχو˜ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›· Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. ¶‡Ú·˘ÏÔ˜ Ù‡Ô˘ ∫·ÙÈÔ‡Û· ÂÎÙÔ͇ıËΠ·fi ÙË °¿˙· ÚÔ˜ ÙËÓ fiÏË ∞ÛÎÂÏfiÓ ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ πÛÚ·‹Ï ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ˘ÏÈΤ˜ ˙ËÌȤ˜. Δ· ∏ӈ̤ӷ ŒıÓË Î·Ù·‰›Î·Û·Ó ÙËÓ Â›ıÂÛË ·˘Ù‹, ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·˜ ˆ˜ Ë ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÚÔ˘ÎÂÙÒÓ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÔÏÈÙÒÓ Â›Ó·È ·Ôχو˜ ··Ú¿‰ÂÎÙË Î·È ·ÔÙÂÏ› ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ Â›ıÂÛË.

π∂ƒ√À™∞§∏ª, 31.

ŒÓ·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜ ÛÎÔÙÒıËÎÂ Î·È Ô¯ÙÒ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηÓ, fiÙ·Ó ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ·ÂÚÔÛοÊË ¤ÏËÍ·Ó Ì ˘Ú·‡ÏÔ˘˜, ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹, ÔÏÏ·ÏÔ‡˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Î·È È·ÙÚÈΤ˜ ËÁ¤˜. √È ÂȉÚÔ̤˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ·ÓÙ›ÔÈÓ· ÁÈ· ÙËÓ ÂÎÙfiÍ¢ÛË, ·fi ¶·Ï·ÈÛÙ›ÓÈÔ˘˜ Ì·¯ËÙ¤˜, ÌÈ·˜ ÚÔ˘Î¤Ù·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ù˘ fiÏ˘ ∞ÛÎÂÏfiÓ, ÛÙÔ ÓfiÙÈÔ πÛÚ·‹Ï. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ¤Ó·˜ 22¯ÚÔÓÔ˜ Ì·¯ËÙ‹˜ Ù˘ ÷̿˜ ÛÎÔÙÒıËΠ·fi ‡Ú·˘ÏÔ Ô˘ ¤ÏËÍ ԯËÌ·ÙÔÔÌ‹ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÚÔÛʇÁˆÓ ª·Áο˙È, ·Ó¤ÊÂÚ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ Ù˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈ΋˜ ·Ú¿Ù·Í˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi Ù˘ Ô¯ËÌ·ÙÔÔÌ‹˜. Δ· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ Ì·¯ËÙÈο ¤ÚÈÍ·Ó Â›Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÷̿˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙË °¿˙· ªÔ·Ô˘›ÁÈ· ÷ۿÓÂ˚Ó. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ÚÈÓ Ë º¿Ù·¯ ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔ 2007.™Â ¤Ó· ÚÔÏËÙÈÎfi ̤ÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó¤ˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, Ë Ã·Ì¿˜ ‰È¤Ù·Í ÙËÓ ÂÎΤӈÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ·ÛÊ·Ï›·˜ ·fi Ù· ÎÙ›ÚÈ·, ·Ó¤ÊÂÚ ËÁ‹ ÙÔ˘ ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∞ÎfiÌË, Ù· ÈÛÚ·ËÏÈÓ¿ ·ÂÚÔÛοÊË ¤ÏËÍ·Ó ˘fiÁÂȘ ÛÙÔ¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ·Á·ıÒÓ ·fi ÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ÛÙË §ˆÚ›‰·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ı‡Ì·Ù·, ηٿ ·˘ÙfiÙ˜. ∏ ÚÔ˘Î¤Ù· ÙˆÓ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›ˆÓ ¤Û·Û ٷ Ù˙¿ÌÈ· ÌÈ·˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ Î·È ÚÔοÏÂÛ ˙ËÌȤ˜ Û ÛÙ·ıÌÂ˘Ì¤Ó· ·˘ÙÔΛÓËÙ· Û ̛· ÔÈÎÈÛÙÈ΋ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∞ÛÎÂÏfiÓ, Ë ÔÔ›· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ÌÂÛÔÁÂȷ΋ ·ÎÙ‹ ÙÔ˘ πÛÚ·‹Ï. ∏ ÷̿˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ˆ˜ ı· ÂΉÈÎËı› ÁÈ· ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ÛÙÚ·ÙȈÙÈο Ù˘ ÛÙÂϤ¯Ë ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ Â›ıÂÛ˘ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ Â›Û˘ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÔÎÙÒ ·ÓıÚÒˆÓ. ™Â ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi ÛΤÏÔ˜ Ù˘ ÷̿˜, ÔÈ Δ·ÍÈ·Ú¯›Â˜ ∂˙ÂÓÙ›Ó ∞Ï-∫¿Û·Ì, ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ˆ˜ ÙÔ ı‡Ì· ‹Ù·Ó Ô πÛ· ∞Ï-ª·ÙÚ¿Ó, 40 ÂÙÒÓ, ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÒÙ·ÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ Ù˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛ˘

O °° √∏∂

Î·È ÂȉÈÎfi˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ˘Ú·‡ÏˆÓ. “Δ· Ó¤· ·˘Ù¿ ÛȈÓÈÛÙÈο ÂÁÎÏ‹Ì·Ù· ‰ÂÓ ı· Ì›ÓÔ˘Ó ·ÙÈÌÒÚËÙ·”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË. √ ∞Ï-ª·ÙÚ¿Ó ÛÎÔÙÒıËΠfiÙ·Ó ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ‡Ú·˘ÏÔ˜ ¤ÂÛ ÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙfi ÙÔ˘ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ Î·Ù·˘ÏÈÛÌfi ÚÔÛʇÁˆÓ ª·Áο˙È, ÛÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜. √ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó ÌÈ· ·Ôı‹ÎË ÛÙËÓ ÔÔ›· ηٷÛ΢¿˙ÔÓÙ·Ó fiÏ·. πÛÚ·ËÏÈÓ¿ Ì·¯ËÙÈο ·ÂÚÔÛοÊË ÂÍ·¤Ï˘Û·Ó Â›Û˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ù¤ÛÛÂÚȘ ˘Ú·‡ÏÔ˘˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÷̿˜, ÙÚ·˘Ì·Ù›˙ÔÓÙ·˜ ÔÎÙÒ ¿ÙÔÌ·, ·ÚÎÂÙ¿ ÛÔ‚·Ú¿, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ¿ÌÂÛ˘ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÛÙË °¿˙·, ªÔ·Ô˘›ÁÈ· ÷ۿÓÂ˚Ó.¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓȷ΋˜ ∞Ú¯‹˜ ª·¯ÌÔ‡ÓÙ ∞Ì¿˜ ÚÈÓ Ë º¿Ù·¯ ÂΉȈ¯ı› ·fi ÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ ÙÔ 2007.

√ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ √∏∂, ª·Ó °ÎÈ ªÔ˘Ó, ÚÔ¤ÙÚ„ ÙÔ πÛÚ·‹Ï Ó· ÂÏ·ÊÚ‡ÓÂÈ ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ ÛÙË §ˆÚ›‰· Ù˘ °¿˙·˜ Î·È Ó· ·¤¯ÂÈ ·fi ÂÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙË ¢˘ÙÈ΋ Ÿ¯ıË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓfi ˘Ô˘ÚÁfi ÕÌ˘Ó·˜, ∂¯Ô‡ÓÙ ª¿Ú·Î. √È Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ‰‡Ô ·Ó‰ÚÒÓ Î¿Ï˘„·Ó ¤Ó· ¢ڇ Ê¿ÛÌ· ıÂÌ¿ÙˆÓ, ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ Ô §›‚·ÓÔ˜, ÔÈ ÈÛÚ·ËÏÈÓÔ› ÂÔÈÎÈÛÌÔ› Î·È Ë ÁÂÓÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÛÙË °¿˙·, Î·È Ô ª·Ó ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÙË ÛËÌ·Û›· Ó· “¯·Ï·ÚÒÛÂÈ ¿ÏÈ” ÙÔ ÂÌ¿ÚÁÎÔ Ô˘ ÂÈ‚¿ÏÏÂÈ ÙÔ πÛÚ·‹Ï, Û‡Ìʈӷ Ì ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ √∏∂. √ °ÂÓÈÎfi˜ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜ οÏÂÛ ÙÔ Â‚Ú·˚Îfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· “·¤¯ÂÈ ·fi ÂÔÈÎÈÛÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ Î·È Ó· ‰È¢ڇÓÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ú·ÎÙÈ΋ Î·È ÛÙËÓ ∞Ó·ÙÔÏÈ΋ πÂÚÔ˘Û·Ï‹Ì”, ¤Ó· ̤ÙÚÔ Ô˘ ·ÔÛÎÔ›, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÛÙËÓ Â·ÓÂÎΛÓËÛË “ÛÔ‚·ÚÒÓ ·¢ı›·˜ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ πÛÚ·‹Ï Î·È ÙÔ˘˜ ¶·Ï·ÈÛÙÈÓ›Ô˘˜. √ ª·Ó Î·È Ô ª¿Ú·Î ‰ÂÓ Ì›ÏËÛ·Ó ÛÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜. ΔÔ ·Ó·ÎÔÈÓˆı¤Ó ÙÔ˘ √∏∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ Â›¯·Ó ·ÎfiÌË Ì›· Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ȉȈÙÈο, Èı·ÓÒ˜ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ÌÈ·˜ ·ÍÈfiÈÛÙ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÚ·ËÏÈÓ‹ ÂȉÚÔÌ‹ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÂÓfi˜ ÛÙÔÏ›ÛÎÔ˘ Ô˘ ÌÂÙ¤ÊÂÚ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ηı’ Ô‰fiÓ ÚÔ˜ ÙË °¿˙· ÛÙȘ 31 ª·˝Ô˘, Ë ÔÔ›· ÚÔοÏÂÛ ÙÔ

™ÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎfi πÚ¿Ó ÚÔοÏÂÛ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi 274 ·ÓıÚÒˆÓ ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ ILNA Î·È ¤Ó·˜ Ï›ÁÔ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ÛÂÈÛÌfi˜ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi πÚ¿Ó. √ ÚÒÙÔ ÛÂÈÛÌfi˜ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ 5,7 ‚·ıÌÒÓ ÛËÌÂÈÒıËΠÛÙȘ 6:20 (ÙÔÈ΋ ÒÚ·) ÛÙËÓ fiÏË ΔÔÚÌ¿Ù-Â-ÃÂ˚ÓÙ·ÚÈÁ¤¯, 700 ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·Ó·ÙÔÏÈο Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘ Î·È ÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÂÙ¿ ¯ÈÏÈfiÌÂÙÚ· ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘. ¡ÔÙÈfiÙÂÚ·, ÛÂÈÛÌÈ΋ ‰fiÓËÛË 5,8 ‚·ıÌÒÓ ¤ÏËÍ ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫ÂÚÌ¿Ó ÛÙȘ 11:22 ÙÔÈ΋ ÒÚ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ™ÂÈÛÌÔÏÔÁÈÎfi ΤÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ù˘ Δ¯ÂÚ¿Ó˘. √È ÛÂÈÛÌÔ› Â›Ó·È Û˘¯ÓÔ› ÛÙÔ πÚ¿Ó. ΔÔ 2003 ÂÚ›Ô˘ 30.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊÈÎfi ÛÂÈÛÌfi ÛÙËÓ fiÏË ª·Ì.

μÚ¤ıËÎ·Ó Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 31.

μÚ¤ıËÎ·Ó Ù· Ì·‡Ú· ÎÔ˘ÙÈ¿ ÙÔ˘ ·ÂÚÔÛοÊÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ ·Ú·Û‡ÚÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 152 ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ۋÌÂÚ· ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚ›·˜. ΔÔ ·ÂÚÔÛοÊÔ˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÎÈÛÙ·ÓÈ΋˜ ·ÂÚÔÔÚÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ AIrBlue Ì 146 ÂÈ‚¿Ù˜ Î·È 6ÌÂϤ˜ ϋڈ̷, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔÂÚ¯fiÙ·Ó ·fi ÙÔ ∫·Ú¿ÙÛÈ, Û˘ÓÂÙÚ›‚Ë ÂÓ Ì¤Ûˆ ηÎÒÓ Î·ÈÚÈÎÒÓ Û˘ÓıËÎÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÏfiÊÔ˘˜ ª·ÚÁοϷ, ÂÚÈÔ¯‹ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ πÛÏ·Ì·Ì¿ÓÙ.


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

24

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 2 ημιυπόγειες γκαρσονιέρες 30 τ.μ. έκαστη, και μία μεζονέτα 40 τ.μ. επιπλωμένες, πολυτελούς κατασκευής, ατομικό φυσικό αέριο, Δεληγιώργη 155. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977-231857. (951) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π εξαιρετικό διαμέρισμα Ερμού 237 (πεζόδρομο), 2ος όροφος 100 μ. από το Πανεπιστήμιο, 90 τ.μ. με ψυγείο, κουζίνα, έπιπλα. Πληρ. τηλ. 6978-573011, 6977-984896. (783) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κεντρικό διαμέρισμα ρετιρέ 3 δωματίων και λοιπών χώρων επί της οδού Ιάσονος 137-Ογλ. Πληρ. τηλ. 6937-157940. (784)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στη Ν. Δημητριάδα καινούργιο διαμέρισμα 100 τ.μ., 3 υ/δ, υπέροχη θέα, αυτόνομη θέρμανση, air condition, με αποθήκη, πλησίον σχολείων και κολυμβητηρίου. Για πληροφορίες τηλ.: 6977 641460 και 6977 672730. (521)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π προνομιούχο γωνιακό ισόγειο κατάστημα και πρώτος όροφος με εσωτερική σκάλα εμβαδού 145 τ.μ. το ισόγειο και 170 τ.μ. ο πρώτος όροφος στην διασταύρωση των οδών Ιάσονος και Κ. Καρτάλη, για οποιαδήποτε επαγγελματική στέγη. Δυνατότητα έναρξης μισθώσεως από 15/8/2010 και μετά. Πληρ. τηλ. 6936587649. (016)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρα 30 τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση, 1ου ορόφου, κεντρικότατη, επί της οδού Αγ. Νικολάου 37. Πληρ. τηλ. 24210 58388, κιν. 6978 707589. (787)

™Δ∏ £∂™™∞§√¡π∫∏ για φοιτητές

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 3 διαμερίσματα

(30 τ.μ., 54 τ.μ., 50 τ.μ.). Πληρ. τηλ. 24210-25302, κιν. 6944 227637. (694)

∞§À∫∂™ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π σε καινούργια διώροφη οικοδομή ανεξάρτητα δωμάτια, πλήρως επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση και wc, έναντι ξενοδοχείου KALONI. Συμβόλαιο ετήσιο, χαμηλό ενοίκιο. Πληρ. τηλ. 24210-62877, 6976205166, 24210-87627, 6976205166. (755)

™ÙËÓ ∞£∏¡∞ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π γκαρσονιέρα, πλησίον Δικαστηρίων Ευελπίδων, προσφάτως ανακαινισμένη και με πόρτα ασφαλείας. Τηλ. 6937 998951. Τιμή λογική. (886)

ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ανεξάρτητα διαμερίσματα, γκαρσονιέρα και δυάρι, πλήρως εξοπλισμένα, 80μ. από τη θάλασσα, με θέα, τιμές προσιτές. Τηλ. 6937-273139, 24210-52074. hhp://sites.google.com/site/hortoroom . (987)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜: 2421025000 - 6973-566965 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π - Γκαρσονιέρες από 28 τ.μ. έως 32 τ.μ. τιμή από 180 Ε έως 235 Ε. - Δυάρια από 35 τ.μ. έως 60 τ.μ., τιμή από 320 Ε έως 400 Ε. - Τριάρια από 80 τ.μ. έως 107 τ.μ., τιμή από 450 Ε έως 500 Ε. - Τεσσάρια απ’117 τ.μ. έως 140 τ.μ., τιμή από 430 Ε έως 650 Ε. (954)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974-021304 www.tzamtzis.com ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ª∂°∞§∞ 1. 4¿ÚÈ 113 Ù.Ì., ηٷÛÎ. ë96, ƒÔ˙Ô‡-°·ÏÏ›·˜, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘Ù. Ê/·, parking, 550∂. 2.√ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 135 Ù.Ì., ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú·-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 3 À/¢, 2 W.C., 450 ∂. 3. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 142 Ù.Ì., ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (ΤÓÙÚÔ) 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ηÏÔÚÈʤÚ, 500∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞π¡√Àƒ°π∞ 1. 3¿ÚÈ, 87 Ù.Ì., ª·ÁÓ‹ÙˆÓ-™˘Ú›‰Ë, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, parking, ·Ôı‹ÎË, 500∂. 2. 4¿ÚÈ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘, 105 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, LUX, Ù˙¿ÎÈ, 650 ∂. 3. ¡. πˆÓ›· (ª. ∞Û›·˜) 98 Ù.Ì., 4¿ÚÈ, fiÚÔÊÔ˜ 4Ô˜, Ù˙¿ÎÈ, Ê/· ·ÙÔÌ. ¿ÚÎÈÓ, 500 ∂. 4. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 45 Ù.Ì., §. μ‡ÚˆÓÔ˜-∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 330∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. 2¿ÚÈ ÚfiÛԄ˘ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ΔÔ¿ÏË 2 (·Ú·Ï›·) 48 Ù.Ì., ∞Δ√ª. º.∞. 350 ∂ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. 2. 2ÌÈÛ¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ™fiψÓÔ˜ (·Ú·Ï›·) 330∂. 3. ¶¿ÚÎÔ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 1, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ÏÔ˘Í, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 550∂. 4. 3¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ 100Ù.Ì., ¿ÓˆıÂÓ ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘, º.∞., 300∂. 5. μ·ÛÛ¿ÓË-2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ ·) 4¿ÚÈ Ì ı¤· ÁˆÓ›·, 115 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 3Ô˜, parking 500 E ‚) 4¿ÚÈ 85 Ù.Ì., fiÚÔÊÔ˜ 2Ô˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, 370 ∂. 6. ¢˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ 66 Ù.Ì., πˆÏÎÔ‡ (π¿ÛÔÓÔ˜) 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙÔÓÔÌ›·, 280 ∂. 7. 2¿ÚÈ ·ÓÒÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∫. ª·ÎÚ‹ 60 Ù.Ì., Ì AC, ·ÓÙ› 230 ∂. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ∞ÁÚÈ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2¿ÚÈ·, ÏËÛ›ÔÓ ı·Ï¿ÛÛ˘, 300∂. 2. μ›Ï· ÏËÛ›ÔÓ ¢ÈÂıÓ‹ (ª¿Ú·ıÔ˜) 3 À/¢, ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, 400 ∂. 3. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ‚›Ï· ‰ÈÒÚÔÊË, ÂÈψ̤ÓË, Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, 80 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., ηÏÔÚÈʤÚ, Ù˙¿ÎÈ, ∞/C Ì 40 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ, 900 ∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ - °ƒ∞º∂π∞ 1. Όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος, 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. 2. ∞ıËÓÒÓ (ÏËÛ›ÔÓ ALEX PACK) ηٿÛÙËÌ· 80 Ù.Ì., ·Î¿Ï˘ÙÔ˜ 250 Ù.Ì., ·ÓÙ› 480 ∂. 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 100 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘-∂ÚÌÔ‡, 550 ∂. 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., °·ÏÏ›·˜ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) ·Ù¿ÚÈ, 550 ∂. 5. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜, ¤Ó·ÓÙÈ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÌfiÓÔ 250 ∂. 6. ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, Ê¿ÙÛ· ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 60 Ù.Ì. 450 ∂. 7. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ (§·Ú›Û˘) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, 300 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 800 ∂. “Δ∑∞ªΔ∑∏™” ∏ ∂°°À∏™∏ ∫∞π ™Δπ™ ∂¡√π∫π∞™∂π™ ((883)

¶ø§OYNTAI Στον ÕË-°È¿ÓÓË ¶ËÏ›Ô˘ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαμερίσματα 45 τ.μ., 30 μ. από τη θάλασσα, τζάκι, κεντρική θέρμανση και απέραντη θέα στο Αιγαίο. Τιμές ευκαιρίας. Τηλ. 6932-488400 και 6974660520, www.pelionhouses.com (952)

§∞À∫√™ ¶ËÏ›Ô˘ ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π δυομισάρι διαμέρισμα, επιπλωμένο, ρετιρέ, Αλεξάνδρας με Μακρινίτσης Πληρ. τηλ. 6945-447397. (557)

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην κεντρική πλατεία διώροφο σπίτι 90 τ.μ. με αποθήκη 40 τ.μ., πρόσφατα ανακαινισμένο με όλο τον εξοπλισμό του . Τηλ. 6974905467. (756)

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π:

¶∏§π√ ∫∞§∞-¡∂ƒ∞

α) 80 τ.μ., 40 τ.μ. πατάρι, Λ. Βύρωνος-Κύπρου γωνία β) Κατάστημα 125 τ.μ.+55 τ.μ. πατάρι στο κέντρο της Αγριάς, Καραγιάννη 1, κατάλληλα για κάθε χρήση γ) γκαρσονιέρα Ιάσονος 125 στο τρίτο όροφο μόνο για φοιτητές. (785)

Εντός οικισμού, σε ήσυχη και πράσινη τοποθεσία, πωλείται ποιοτική και υψηλών προδιαγραφών, νεόδμητη, ανεξάρτητη μονοκατοικία 180 τ.μ., 250 τ.μ. οικόπεδο, 150μ. από θάλασσα, 215.000Ε. Ταπεινός ΕΕ, 6973 694651. (131)

¶ø§√À¡Δ∞π μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973380076. (556)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ °. ∞¡£∏™ - ∫. ∫∞¡Δπ∫√™ ∞ƒÃπΔ∂∫Δ√¡∂™ ª∏Ã∞¡π∫√π ∞¡Δø¡√¶√À§√À 181 μ√§√™ Δ∏§. 24210-47518, 47939 ∫π¡. 6978/773321

¶ø§√À¡Δ∞π: Διαμερίσματα πολυτελούς κατασκευής και άψογης λειτουργικότητας-θέσεις στάθμευσης-αποθήκες στο υπόγειο. Περιοχές Αγ. ΚωνσταντίνουΜεταμορφώσεως-Οξυγόνο, από 1.380 ¢ÚÒ/Ì2. Δεκτές ανταλλαγές με ακίνητα. (929)

™ÙÔÓ ∞∏ °π∞¡¡∏ ¶∏§π√À

¶ø§∂πΔ∞π

πωλούνται διαμερίσματα 6570-75 τ.μ διαμπερές, ετοιμοπαράδοτα, με πάρκιν, ακάλυπτο χώρο, με πανοραμική θέα κοντά στη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6934-609197 και 2426032695. (439)

καινούργια, ανεξάρτητη μεζονέτα στην Αγριά Βόλου 126 τμ., με πάρκιν και κήπο. Πληρ. τηλ. 6948 078270. (816)

§√°ø ™À¡Δ/™∏™

KAT∞™∫∂À∞™Δπ∫∏ ∂Δ∂

¶ø§∂πΔ∞π

Πωλούνται διαμερίσματα 2ου, 3ου, 4ου ορόφου, με parking και αποθήκη, και μεζονέτες σε καταπληκτική τοποθεσία. Πλεονεκτούμε γιατί είναι: - Πολυτελής κατασκευή - Με θέα - Μπροστά σε πάρκο - Χωρίς το θόρυβο της πόλης - Κεντρικά (περιοχή Κύπρου) - Ιδιαίτερα οικονομικά Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 24210-71085, 6947262852. (932)

PROTO Γωνιακό πρατήριο ζαχαροπλαστικής - γαλακτοκομικών - αναψυκτικών με όλο τον εξοπλισμό του (ψυγεία κ.λπ.) σε ΚΕΝΤΡΙΚΟΤΑΤΟ ΣΗΜΕΙΟ του Βόλου (περαντζάνα) 60τ.μ.+60τ.μ. πατάρι. Εξασφαλισμένη πελατεία (άνω των 30 ετών λειτουργία). Σίγουρο ΕΙΣΟΔΗΜΑ. ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΚΑΝΤΕΡΕ Ιάσονος 77 ( έναντι Τράπεζας Πειραιώς) Τηλ. 6944/456407 (891)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ ª. Ã∞Δ∑∏∫Àƒπ∞∫√™ ¶√§πΔπ∫√™ ª∏Ã∞¡π∫√™ π∞™√¡√™ 77 μ√§√™ Δ∏§. 24210-37466 ∫π¡. 6974334218

¶ø§√À¡Δ∞π ∞§À∫∂™: Παραθαλάσσιες μεζονέτες και διαμερίσματα στην Αγ. Ειρήνη πολυτελούς κατασκευής, με ημυπόγειο, parking, τζάκι, θέα κ.λπ. (258)

Παραλία ¶ÔÙÈÛÙÈÎÒÓ Ξυνόβρυσης Αργαλαστής

¶ø§√À¡Δ∞π εξοχικές κατοικίες 200 μ. από το κύμα από 78-95 τ.μ. σε συγκρότημα με πισίνες, πάρκιν, καταπληκτική θέα στην παραλία, με ιδιόκτητη αυλή. Πληρ. τηλ. 24210-59050, 6976694958 από 08.00-21.00. (782)

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033 Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (930)

¢È·Ù›ıÂÓÙ·È προς πώληση επί της 2ας Νοεμβρίου, ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα υψηλής αισθητικής με 3 υπνοδωμάτια, των 100105-108 και 114 τ.μ. με αποθήκη, θέσεις στάθμευσης, σε ελκυστικές τιμές, με εκπληκτική θέα προς το Πήλιο και το λιμάνι του Βόλου. Αθωνική Development Τηλ. 2310 456900, 6949072037 (933)

Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ SAVVANAKIS C.A.

¡π∫√§∞√™ ™∞μμ∞¡∞∫∏™ √π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

∞.∫. & ¡. §π£∞¢πøΔ∏ ΛΑΡΙΣΗΣ 214 Β

¶ø§√À¡Δ∞π καταστήματα 32 τ.μ. και 51 τ.μ. με δυνατότητα ένωσης, διαμερίσματα με 1 και 2 δωμάτια με αποθήκη και πάρκιν, παροχή φ/α, σε ετοιμοπαράδοτη οικοδομή πολυτελούς κατασκευής επί της οδού 54ου Συντάγματος ΕΛΑΣ 174 με Αγ. Βασιλείου. Κιν. 6972-030140, 6974531311. (815)

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜ. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Λόγω συνταξιοδοτήσεως

¶ø§∂πΔ∞π Επιχείρηση παροχής Υπηρεσιών σε κεντρικότατο σημείο (Τράπεζες) με σύγχρονο εξοπλισμό (δερμάτινος καναπές, δερμ. πολυθρόνα, βιβλιοθήκηαρχειοθήκη, τραπέζι, γραφείο λειτουργικό, τραπ. υποδοχής, Η/Υ με βάση και εγκατάστ. γραμμές ISDN-INTERNET, Fax, a/c κ.λπ. Πελατεία γνώριμη. Εξασφαλισμένη θέση πάρκιν. Τιμή χαμηλή. Πληροφορίες μόνο σε προσωπ. συνάντηση στο ΑΛΦΑ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΝΤΕΡΕ. Ιάσονος 77 (1ος) έναντι τράπεζας Πειραιώς (απόλυτος εχεμύθεια). Τηλ. 6944456407. (890)

¶ÔÏ. ªË¯·ÓÈÎfi˜ Δ∏§: 24210-34437, 6932-523629

¶ø§√À¡Δ∞π ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ª∂ ¢π∞Ã√¡π∫∏ ∞•π∞ 1) Μοναδική ΜΕΖΟΝΕΤΑ Δ’-Ε’ ορ. 155 τ.μ., με απεριόριστη θέα, υπερσύγχρονης κατασκευής 80 τ.μ. μπαλκόνια, πλήρης αυτονομία θέρμανσης, διπλή θέση στάθμευσης πιλοτής, αποθήκη στο υπόγειο 13,20 τ.μ., Ιατρού Τζάνου 12 πλησίον Νοσοκομείου. 2) ΜΕΖΟΝΕΤΑ Β’ ορ. 130 τ.μ. με άριστη διαρρύθμιση και θέα, με πλήρη αυτονομία θέρμανσης, θέση στάθμευσης και μεγάλη αποθήκη υπογείου, Ιατρού Τζάνου 12. 3) ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ-ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 160 τ.μ. και 210 τ.μ. με κήπο, πολυτελούς κατασκευής, στη Ν. Δημητριάδα, Πλειάδων & Εστίας. 4) Πωλείται ή ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 67 τ.μ. με 2 υ/δ, μπάνιο, Σ/Κ, με αποθήκη υπογείου, θέση στάθμευσης πιλοτής, εγκατάσταση συναγερμού, air-condition, γυψοσανίδες, σποτ, αυτόνομη θέρμανση φ/α, τέρμα Κωνσταντά κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. 5) Ενοικιάζεται για κατοικία ή επαγγελματική στέγη, διαμπερές ισόγειο διαμέρισμα 55 τ.μ. με 1 υ/δ, wc, Σ/Κ, με ξύλινο δάπεδο, αυτόνομη θέρμανση φ/α, ηλεκτρικά ρολά και μεγάλα μπαλκόνια περιμετρικά, Ανθ. Γαζή 292-294 κοντά στο ποτάμι του Αναύρου. Τιμές προσιτές, δάνεια δεκτά. (104)

√ƒ√º√¢π∞ª∂ƒπ™ª∞ 123 Δ.ª. σε ιδιόκτητη 4ώροφη οικοδομή, πωλείται φανταστικό 4άρι οροφοδ/σμα, διαμπερές (8ετίας), 3ου ορ, στην περιοχή “ΚΑΡΑΓΑΤΣ” κάτωθι της Γιάννης Δήμου, σε πολύ λογική τιμή (μία ματιά... χίλιες λέξεις!!!). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

ª∂∑√¡∂Δ∂™ / ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ΒΟΛΟΣ / Ν. Ιωνία / Δημητριάδα και στην ευρύτερη περιοχή, πωλούνται μεζονέτες αυτόνομες ή σε μικρά συγκροτήματα, όπως επίσης και διαμερίσματα καινούργια, παλαιά και υπό κατασκευή σε λογικές τιμές. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

™Δ√À¶π ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ στην πιο ήσυχη και πιο ωραία περιοχή της Αγχιάλου, ανάμεσα σε βίλες, πωλείται αξιόλογο οικόπεδο/ περιβόλι, 4.000 τ.μ. με 69μ. πρόσοψη και 58μ. βάθος. Ιδανικό και για 2 κατοικίες ή εξοχικά. Δόμηση 200 τ.μ. συν 200 τ.μ. ημι-ισόγειο. (Πωλείται και το 1/2 με πράξη σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ στο Καραγάτς, Νέα Δημητριάδα, Αγία Παρασκευή, Προφήτη Ηλία, Άνω Βόλο, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Άγιο Στέφανο, Κριθαριά, Μάραθο, Μαμιδάκη, Αλωνάκι Αγχιάλου, Στούπι, Δημητριάδα Ν. Αγχιάλου και εντός της Νέας Αγχιάλου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

∞Ã... £∞§∞™™∞ ª√À!!!

∞¡ø μ√§√™

(Προφήτης Ηλίας) ξεπωλείται επίπεδο οικοπεδάκι 145 τ.μ. με φανταστική, απεριόριστη και αναφαίρετη θέα, όλο το Βόλο και Παγασητικό!!! Δόμηση 120 τ.μ. (απέχει 45μ. από τον κεντρικό δρόμο Πορταριάς). Τιμή 29.000Ε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

∂Ï·ÈÔÂÚ›‚ÔÏ·

Στο Μάραθο και φάτσα στη θάλασσα με φανταστική θέα, πωλείται δυσεύρετο οικόπεδο 430 τ.μ. Επίσης, στην ευρύτερη περιοχή Μαράθου και Κριθαριάς πωλούνται διάσπαρτα οικόπεδα από 300 τ.μ. έως 1.000 τ.μ. Επενδύστε σε ακίνητα... ποτέ κανείς δεν έχασε!!! Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

ª∂∑√¡∂Δ∞+2¿ÚÈ 145 Ù.Ì.

πωλείται 55 στρέμ. ποτιστικό μονοκόμματο ελαιοπερίβολο με 1.000 περίπου ελαιόδενδρα σε τιμή μεγάλης ευκαιρίας!!! (1.500 μέτρα από τον κόμβο Μικροθηβών). Επίσης, πωλείται 8,7 στρέμ. ποτιστικό ελαιοπερίβολο με 60τ.μ. αποθήκη, εφαπτόμενο στο δρόμο αεροδρομίου. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

πωλείται παραθαλάσσια καινούργια υπερλούξ μεζονέτα, 85 τ.μ., συν φανταστικό αυτόνομο 2άρι στο ημι-ισόγειο 60 τ.μ., μεγάλες βεράντες, καταπληκτική θέα, 50μ. από τη θάλασσα (σε μικρό συγκρότημα από μεζονέτες) στην όμορφη Αγχίαλο/Αλωνάκι. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

√π∫√¶∂¢∞

¡. ∞°Ãπ∞§√™¢ËÌËÙÚÈ¿‰· πωλείται φανταστική παραθαλάσσια εξοχική κατοικία 65 τ.μ. συν 15 τ.μ. εξωτ/κή αποθήκη, σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. με παραδεισένιο περιβάλλοντα χώρο, δική του γεώτρηση, 70μ. από τη θάλασσα (εκτός σχεδίου). Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)

(934)

Πωλούνται διάσπαρτα οικόπεδα εντός Αγχιάλου 350, 362, 440, 520, 650 και 725 τ.μ. τα τρία είναι γωνιακά. Επίσης, στο Αλωνάκι Νέας Αγχιάλου 310 και 350 τ.μ. 120 μέτρα από τη θάλασσα και στη Δημητριάδα, γωνιακό οικ. 280 τ.μ. εκτός σχεδίου, 60μ. από τη θάλασσα, 24.000Ε. Μεσίτης: “ΤΣΕΛΙΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ” 697.4647.587 - 24280 78.267 (892)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

25

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. 24210 28995-34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanis1@otenet.gr www.estatedivanis.gr ∂˘Î·Èڛ˜: 1.¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙÔ˘ ÓÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μ20 2. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË cafe-bar 44ÙÌ. + 28ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ (Û›ÁÔ˘ÚÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÈÛfi‰ËÌ·) ∞99 4. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 120ÙÌ. ∞80 5. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 1.200ÙÌ. ø98 6. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈÎÂÚ‰¤ÛÙ·ÙË Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘ ˆÏÂ›Ù·È Ì·˙› Î·È Ì ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ μ89 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 1.350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª20 2. ™ÎÈ¿ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 195ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÈÛ›Ó· ¢33 3. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 4. ÿÓÈ· ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 90ÙÌ.Û 1200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏60 5. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 7. ªÔ‡ÚÂÛÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 190ÙÌ. Û 4.050ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °31 8. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 123ÙÌ. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 3ÏÔηÙÔÈΛ·˜ ÚfiÛÔ„Ë ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ∂6 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™ˆÚfi˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ( 9) 400ÙÌ. Û 990ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢80 11. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 12. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 13. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ 90ÙÌ. Û 131ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ÁˆÓȷ΋ •10 14. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 15. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 240ÙÌ. Û 4.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π35 16. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 17. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 105ÙÌ., ÔÏÏ¿ extra £21 2. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 3. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 4. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 110ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∑98 5. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 6. ª·ÎÚ˘Ó›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 7. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â. ÛÙ¤ÁË ∞83 8. ∂ÚÌÔ‡ 41ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞79 9. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 10. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 112ÙÌ. 4·ÚÈ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜, Ù˙¿ÎÈ μ22 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 √ÈÎfi‰·: 1. ª¿Ú·ıÔ˜ 450ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫18 2. °·˙‹ 302ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi £20 3. ¶·Ï·È¿ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 476ÙÌ. Δ8 4. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 560ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ ∫20 5. μ˘˙›ÙÛ· 1.094ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ •33 6. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 13.500ÙÌ. Ì 87ÙÌ.ÔÈΛ· Î·È ¤ÙÚÈÓË ·Ôı‹ÎË 108ÙÌ. ¢10 8. ªËϛӷ (‚·ıÈ¿ ÛËÏÈ¿) 4.300ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏33 9. ™ˆÚfi˜ 600ÙÌ. ∏40 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 11. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 13. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 14. μÏ·¯¿‚· 365ÙÌ. Ì ¤ÙÚÈÓÔ ·Ï·Èfi ‰›·ÙÔ ÎÙ›ÛÌ· 272ÙÌ. ∞56 15. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 16. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ 2.610ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Â›Â‰Ô μ12 17. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 18. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 19. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 20. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 21. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ. (ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. μ˘˙›ÙÛ· 24.246ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· ∂33 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ªËϛӷ 17.500ÙÌ. Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡8 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 7. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 8. ¶ÚÔ̇ÚÈ (μÚÔÌÔÓ¤ÚÈ) ·) 5.724ÙÌ. ‚) 5.743ÙÌ. £1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.500ÙÌ. ¤ÙÚÈÓÔ Û 587ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∂2 2. ∞ÏÌ˘Úfi˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ˘fiÁÂÈÔ 870ÙÌ., ÈÛfiÁÂÈÔ 870ÙÌ., 1Ô˜ + 2Ô˜ + 3Ô˜ ·fi 720ÙÌ. ¤Î·ÛÙÔ˜ (Î·È ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È) ∂20 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ÕÛÚ˜ ¶ÂÙ·ÏÔ‡‰Â˜ ηٿÛÙËÌ· 228ÙÌ. Û 382ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô §31 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 185ÙÌ. Û 278ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑5 5. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 25ÙÌ. + 10ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ª14 6. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 7. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 206ÙÌ. (¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜) ∏2 9. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 500ÙÌ. °10 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 12. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 120ÙÌ. + 45ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 45ÙÌ. ·˘Ï‹ ∞95 13. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90

14. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 55ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∑3 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ¡Â¿ÔÏË μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 340ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.400ÙÌ. ∫5 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 2. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· 1.000ÙÌ.(ÈÛfiÁÂÈÔ + 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ¶15 3. ¶·Ï·È¿ ηٿÛÙËÌ· ¤ÙÚÈÓÔ 129ÙÌ. ª18 4. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ηٿÛÙËÌ· 30ÙÌ. •3 5. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. (Â·Á. ÛÙ¤ÁË) ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ 400ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 550ÙÌ. ÔÈÎ. ƒ6 7. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 300ÙÌ.Î·È 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 400ÙÌ. ∂75 8. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑50 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ 300ÙÌ. ·ÔıË΢ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏51 10. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35ÙÌ. ∫51 11. √°§ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 103ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ13 12. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 13. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 14. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 15. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 16. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 17. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 18. ΔÛ·Áηڿ‰· Âȯ›ÚËÛË Ù·‚¤ÚÓ· 70ÙÌ. Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË •7 15. ∫ÔÚ·‹ ηٿÛÙËÌ· 95ÙÌ. Ì 45ÙÌ.·Ù¿ÚÈ ∞19 16. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 87ÙÌ. 4Ô˘ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ ‚·Ì̤ÓÔ μ23 17. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ·) 1.680ÙÌ., ‚) 720ÙÌ., Á) 576ÙÌ. ∂4 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (964)

------------------------------------

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√

∑∞Ã∞ƒ∞™ ¡π∫√§∞√™ ª√Àƒ∂™π ¶∏§π√À ΔËÏ. 2426049533, 2426048928 ∫ÈÓ. 6948003746 Πωλούνται σε όλο το Πήλιο οικόπεδα, αγροτεμάχια, παλιές οικίες και βίλες καινούργιες πολυτελούς κατασκευής. (965)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213 ¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (966)

-----------------------------------∏§π∞™ ¶. ∫√KM√Δ√™ πø§∫√À 7 Δ∏§. 2421038556 ∫π¡. 6978393556 ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫√¶∂¢∞ ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 200 Ù.Ì. 50.000 ∂ ÃÈÏÈ¿‰Ô˘ 130 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∫‡ÚÔ˘ 160 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 145 Ù.Ì. ∫·Ó¿ÚË 146 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∞ÌÊÈÙÚ›Ù˘ 196 Ù.Ì. 90.000∂ ∫Ú›ÙÛÎË 146 Ù.Ì., 120.000∂ ÛڈÓÔ˜ 220 Ù.Ì. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 190 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑¿¯Ô˘ 235 Ù.Ì. ª·‚›ÏË 350 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∫·Ú·Á¿Ù˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 400 Ù.Ì. ¶··‰È·Ì¿ÓÙË 220 Ù.Ì. ¢È¿ÎÔ˘ 132 Ù.Ì. 105.000 ∂ π∫∞ 180 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¶ÂÚ·È‚Ô‡ 145 Ù.Ì. 84.000 ∂ ¶·Á·ÛÒÓ 165 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ 147 Ù.Ì. ÁˆÓ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 215 Ù.Ì. 120.000 ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 250 Ù.Ì. 115.000 ∂ °ËÚÔÎÔÌÂ›Ô 740 Ù.Ì. 138.000 ∂ ∞Ë °ÈÒÚÁË 340 Ù.Ì. 110.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 245 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞. ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ∞ıËÓÒÓ 1000 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ 200,300,400 Ù.Ì. ™ˆÚfi˜ 600 Ù.Ì. ™ÎÈ¿ıÔ 225 Ù.Ì. √π∫π∂™ ∫·Ú·˚ÛοÎË 3 ‰ˆÌ. 84.000 ∂ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. 75.000 ∂

∫·ÏÏÈı¤· 3 ‰ˆÌ. 115.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÚÈÒÚÔÊË ª·‚›ÏË 3 ‰ˆÌ. 125.000 ∂ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ‰ÈÒÚÔÊË ∑·¯·Úfi˯ٷ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150.000 ∂ æ˘¯¿ÚË 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ªÂÊÛÔ‡Ù ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ∫·Ú·Á¿Ù˜ 3 ‰ˆÌ. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊË 155.000 ∂ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 4 ‰ˆÌ. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ 3 ‰ˆÌ. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 3 ‰ˆÌ. 120.000 ∂ ¡.πˆÓ›· 3 ‰ˆÌ. 90.000 ∂ ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ó¤· ™ÎÈ¿ıÔ 3 ‰ˆÌ. ÎÂÓÙÚÈ΋ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¢ÂÛÔÙÈÎfi 22 Ù.Ì. 23.000 ∂ ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 31 Ù.Ì. 25.000 ∂ ΔÚÈÎÔ‡Ë 32 Ù.Ì. 38.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 40 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 30 Ù.Ì. 33.000 ∂ ¢À∞ƒπ∞ ªÂÊÛÔ‡Ù 49 Ù.Ì. 52.000 ∂ ºÂÚ·›Ô˘ 57 Ù.Ì. 55.000 ∂ °·Ì‚¤Ù· 54 Ù.Ì. 60.000 ∂ °·˙‹ 53 Ù.Ì. Ó¤Ô ∞Ó¿ÏË„Ë 72 Ù.Ì. 70.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 55 Ù.Ì. 53.000 ∂ ΔÛÈÌÔ‡ÎË 52 Ù.Ì. Ó¤Ô 78.000 ∂ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 58 Ù.Ì. Ó¤Ô ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 60 Ù.Ì. Ó¤Ô Δƒπ∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 75 Ù.Ì. 73.000 ∂ °·˙‹ 73 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 96 Ù.Ì. 107.000 ∂ °·ÏÏ›·˜ 77 Ù.Ì. Ó¤Ô •ÂÓ›· 86 Ù.Ì. Ó¤Ô 130.000 ∂ ∞Ó¿ÏË„Ë 95 Ù.Ì. 90.000 ∂ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 98 Ù.Ì. Ó¤Ô √ÁÏ 107 Ù.Ì. 90.000 ∂ ¡. πˆÓ›· 74 Ù.Ì. 60.000 ∂ Δ∂™™∞ƒπ∞ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 97 Ù.Ì. 105.000 ∂ ƒÔ˙Ô‡ 115 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË 116 Ù.Ì. 118.000 ∂ ¶¿ÚÎÔ 155 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 115 Ù.Ì. 138.000 ∂ ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 120 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 115 Ù.Ì. 125.000 ∂ ∫·Ó¿ÚË 170 Ù.Ì. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 160 Ù.Ì. °·ÏÏ›·˜ 107 Ù.Ì. Ó¤Ô °ƒ∞º∂π∞ ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 65 Ù.Ì. 76.000 ∂ ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 135 Ù.Ì. ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 51 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ· 75 Ù.Ì. °·˙‹ 98 Ù.Ì. 105.000 ∂ ª∞°∞∑π∞ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 35 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 70 Ù.Ì. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 33 Ù.Ì. 128.000 ∂ ∞Ó·˘ÚÔ 115 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ∂ÚÌÔ‡ 78 Ù.Ì. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 110 Ù.Ì. ¶·ÏÈ¿ 170 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi ¶Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜ 43 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ 57 Ù.Ì. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ ∫∞π √π∫√¶∂¢∞ ™’ √§∞ Δ∞ Ãøƒπ∞ Δ√À ¶∏§π√À ¶ø§√À¡Δ∞π √π∫π∂™ - √π∫√¶∂¢∞ - •∂¡√¢√ Ã∂π∞ ™Δ∏ ™∫π∞£√ °π¡√¡Δ∞π ∂∫Δπª∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - √π∫π∂™ ∫∞π ª∞°∞∑π∞ (969)

-----------------------------------°∂øƒ°π√™ ∞¡Δ. £∂√Ã∞ƒ∏™ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫√™ ™Àªμ√À§√™ ∞∫π¡∏Δø¡

°∞§§π∞™ 10 1Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. & FAX 2421023742 ∫π¡. 6977/639025 e-mail: theoharg@otenet.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 28 Ù.Ì., ηÈÓ., ı¤·, 89.000. 2. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ 25 Ù.Ì., 1Ô˜, 35.000. ¢À∞ƒπ∞ 1. ª·‚›ÏË 50 Ù.Ì. (7 ÂÙÒÓ) ËÌÈÒÚ. 59.000. 2. μÏ·¯¿‚· 53 Ù.Ì., 1Ô˜, 62.000. 3. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 91.000. 4. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 96.000. Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ∞. °·˙‹ 103 Ù.Ì., 3Ô˜, 130.000. 2. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 90 Ù.Ì. + 50% ÔÈÎfiÂ‰Ô + ·¤Ú·˜, ·Ó·Î·ÈÓ. 108.000 3. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 80 Ù.Ì., 3Ô˜, 79.000. 4. ∑¿¯Ô˘ 92 Ù.Ì. 4Ô˜ ÎÔÌϤ 141.000. 5. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 80 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., 125.000. 6. ∞¯ÈÏ/ÏÔ˘ Û ÙÚÈÒÚÔÊÔ, 1Ô˜, 95 Ù.Ì., 83.000, 2Ô˜, 75 Ù.Ì., 72.000. 7. ∞ÁÚÈ¿ 96 Ù.Ì., 1Ô˜, ηÈÓ., Ù˙¿ÎÈ, Ì % ÔÈÎÔ¤‰Ô˘ ËÌÈ˘. 95.000. 8. ∫Ú›ÙÛÎË 1Ô˜, ‰ÈˆÚ., 75 Ù.Ì., 70.000. 9. ¡. πˆÓ›· 92 Ù.Ì., 3Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 140.000. Δ∂™™∞ƒπ∞-¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1.∫·ÛÛ·‚¤ÙË 108 Ù.Ì. 1Ô˜, 139.000 2. ∞. °·˙‹ 146 Ù.Ì., 5Ô˜, 148.000. 3. ∞. °·˙‹ 97 Ù.Ì., 5Ô˜, ·Ó·ÙÔÏ., ÔÏ˘ÙÂÏ., ¿ÚÎÈÓ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı., ηÈÓ., 185.000. 4. ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 129 Ù.Ì. (1991) 1Ô˜, 153.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 121 Ù.Ì. 1Ô˜ ·Ó·Î. 130.000. 6. °. ∫·ÚÙ¿ÏË 101 Ù.Ì., 4Ô˜, ηÈÓ., ÎÔÌϤ, 170.000 Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·Á‹ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 7. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 115 ÙÌ., 1Ô˜, ËÌÈÙÂÏ. 78.000. √π∫√¶∂¢∞ 1·. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 365 Ù.Ì. ‰È·Ì. 145.000, 730 Ù.Ì. ‰È·Ì. 285.000 ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ı¤·. 1‚. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 124 Ù.Ì. (™.¢. 1,8) 75.000. 1. ∞Á. °ÂÚ·ÛÈÌ. 125 Ù.Ì. ÁˆÓ., 65.000. 2. ™ˆÚfi˜ 585 Ù.Ì. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· 135.000. 3. ∞Ï˘Î¤˜ (Ï·˙) 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 45.000, 87 Ù.Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 120 Ù.Ì.) 44.000, 307 Ù.Ì. 103.000, 205 Ù.Ì. 89.000. (¡ÙÔÌ¿Ù·) 160 Ù.Ì. ÁˆÓ. 110.000, 160 Ù.Ì. 95.000, 175 Ù.Ì. 85.000, 490 Ù.Ì. 260.000, (°¿ÙÔ˜) 365 Ù.Ì. 107.000 ÁˆÓ. 4. πˆÏÎÔ‡ 740 Ù.Ì. ‰È·Ì. (ÎÙ›˙ÂÈ 400 Ù.Ì. ÈÛÔÁ.+400 Ù.Ì. ˘ÔÁ.+200 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ) 480.000. 5. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 218 Ù.Ì. ÁˆÓ. 135.000. 6. πˆÏÎÔ‡ 117 Ù.Ì., (ÎÙ›˙ÂÈ 160 Ù.Ì.) 85.000. 7. ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì. ÁˆÓ. (2,4) 120.000. 8. πˆÏÎÔ‡ 1.120 Ù.Ì. (2,4) 3.250.000. 9. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 700 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 400.000, 451 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓÈ·Îfi 300.000, 350 Ù.Ì. ÁˆÓ. 200.000, 740 Ù.Ì. ‰ÈÛ. ÁˆÓ. Ê·ÓÙ·ÛÙ. 500.000, 1.440 Ù.Ì. (ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ ÔÏfiÎÏËÚÔ, ı¤· ˘¤ÚÔ¯Ë 900.000, 528 Ù.Ì. 339.000. 10. ª¿Ú·ıÔ˜ (‰ÈÂıÓ‹˜) 8 ÛÙÚ., 50Ì. Ê¿ÙÛ·, 190.000. 11. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 220 Ù.Ì. )0,80) 39.000. 12. ∞Ï˘Î¤˜ (¶Ú. ∏Ï›·˜) 430 Ù.Ì. 80.000. 13. •˘Ófi‚Ú˘ÛË (¶ÔÙÈÛÙÈο) ‰È¿ÊÔÚ· ·ÁÚÔÙ/¯È·. 14. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 330 Ù.Ì. 98.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. πˆÓ›· 141 Ù.Ì. (3 Â›‰·)+·˘Ï‹, 70 Ù.Ì., ÁˆÓ., ηÈÓ., 190.000. 2. ∞Ï˘Î¤˜ (¡ÙÔÌ¿Ù·) ÌÂ˙ÔÓ. ÔÏ˘ÙÂÏ. 130 Ù.Ì.+30 Ù.Ì. ·Ôı. ÈÏÔÙ‹˜+Ù·Ú¿ÙÛ· ‚·Ù‹ Û ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì. ηÈÓ. 280.000.

3. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 100 Ù.Ì. / 170 Ù.Ì. 265.000. 4. ¡. πˆÓ›· ‰ÈÒÚÔÊÔ (50 Ù.Ì.+40 Ù.Ì.) Û ÔÈÎfi. 70 Ù.Ì. 58.000. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿˜ ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (12 ÂÙÒÓ) 185.000. 6. ¡. πˆÓ›· 75 Ù.Ì. ÔÈÎfi. 230 Ù.Ì. 79.000. 7. ™ˆÚfi˜ ÌÂ˙ÔÓ. 102 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 590 Ù.Ì. (2000)+ÂÈϤÔÓ ‰fiÌËÛË, ı¤·, 290.000. 8. ™ˆÚfi˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. 2Ô ÏÈÌ¿ÓÈ ¶ƒøΔ∏ ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 950.000. 9. ªÂÙfi¯È ‰ÈˆÚ. ·ÏÈfi 100 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 40.000 10. ºÈÏ. πˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÈÒÚ.) 90 Ù.Ì.+70 Ù.Ì.) ·ÏÈfi Û ÔÈÎfi. 125 Ù.Ì., 195.000. 11. ∞ÁÚÈ¿, ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 96 Ù.Ì. ËÌÈ˘.+127 Ù.Ì. 1Ô˜+121 Ù.Ì., 2Ô˜, Û ÔÈÎfi. 500 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 595.000. 12. ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ. 140 Ù.Ì. (¿‰ÂÈ· 1990)+ËÌÈ˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. 180.000. 13. ™Ù·ÁÈ¿Ù˜ Ê·ÓÙ·ÛÙ. ‰ÈÒÚÔÊ 170 Ù.Ì./820 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. ÂÎÏËÎÙÈ΋ ı¤· 465.000. 14. ∫·Ù˯ÒÚÈ 70 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ı¤·, 120.000. 15. ªÔ‡ÚÂÛÈ 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ¤ÌÌ. 5 ÂÙÒÓ 295.000 16. (¶∞§∞π∞) 73 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 145 Ù.Ì., 119.000. 17. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 70 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 90 Ù.Ì. (™.¢. 2,1) ‰È·ÌÂÚ¤˜ 100.000. 18. ™ˆÚfi˜, ı¤· 220 Ù.Ì., ÔÈÎÔ. 1.000 Ù.Ì. 450.000. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-∂¶∞°°/∫∂™ ™Δ∂°∂™ 1· ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 94 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ 50 Ù.Ì. (ÂÓÔÈÎ. 700 ∂) 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ 250 Ù.Ì., ÁˆÓ., ÈÛÔÁ. 195.000. 2. πˆÏÎÔ‡ 28 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ 43.000. 3. ¡. πˆÓ›· Ì·Á·˙› 75 Ù.Ì. ÁˆÓ.+ (˘ÔÁ. 70 Ù.Ì. ÎÔ˘˙›Ó·)+‰ÈÎfi ÙÔ˘ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ ÁÈ· ÙÚ·¤˙È·, ηÈÓ. 215.000. 4. ºÈÏ. ∂Ù·ÈÚ›·˜ ÈÛÔÁ. 67 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 67 Ù.Ì. ηÈÓ., 110.000. 5. ∞. °·˙‹ 160 Ù.Ì. ËÌÈÛÔÁ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ï‹Úˆ˜ (ÂÓÔ›ÎÈÔ 450) 85.000. 6. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 180 Ù.Ì.+˘ÔÁ. 100 Ù.Ì.+·Ù·Ú. 80 Ù.Ì+¿ÚÎÈÓ (10ÂÙ›·˜) 360.000. 7. •ÂÓÒÓ·˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 9 ‰ˆÌ¿ÙÈ·, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì. (1998) 400.000. 8. ¶Â‰›ÔÓ ÕÚˆ˜ 420 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 600 Ù.Ì. Î·È ÂÈϤÔÓ ‰ÔÌ‹˜, 510.000. 9. ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ Ì·Á·˙› 130 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 1.100 Ù.Ì. 330.000 ∂¶∂¡¢À™∂π™-∂À∫∞πƒπ∂™ 1· ÷Ù˙/ÚÁ˘ÚË 94 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 190.000 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ‰Ú. Ì·Á·˙› ÁˆÓ. Î·È Û›ÙÈ Â¿Óˆ, ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ, Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 2. ∞¤Ú·˜ ˘¿Ú¯Ô˘Û·˜ ‰ÈÒÚÔÊ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ (¿‰ÂÈ· 2006) 2Ô˜ 105 Ù.Ì., 3Ô˜ 75 Ù.Ì., 4Ô˜ 45 Ù.Ì., 195.000. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 160 Ù.Ì.+ËÌÈ˘. 80 Ù.Ì. (1.100∂). 2. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 112 Ù.Ì., 4Ô˜, ·Ó·Î., 395∂. 3. μ·ÛÛ¿ÓË 32 Ù.Ì., 2Ô˜, ηÈÓ., 255∂. 4. ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ 61 Ù.Ì. 4Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ 320 ∂. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶·È‰fiÙÔÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™-∂∫¢√™∏ ¢∞¡∂πø¡ (970)

-----------------------------------∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ √§√∫§∏ƒøª∂¡∂™ À¶∏ƒ∂™π∂™ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1, μ√§√™ ΔËÏ. 6977 615627 - 6938 388894 26032, 25216 24210 28944 www.euroktima.com ∂À∫∞πƒπ∂™ 1. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ ˆÏÂ›Ù·È ÌÈÎÚfi ÂÍÔ¯ÈÎfi 70 Ù.Ì. Û 180 Ù.Ì. ÔÈÎ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ı·˘Ì¿ÛÈ· ı¤·, ÙÈÌ‹ 98,000 ∂. 2. ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË 15 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· 170.000 ∂. 3. ∞Ï˘Î¤˜ μfiÏÔ˘ 1,5 ÛÙÚ. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 48.000 ∂. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∂¡Δƒ√ ∞°. ∫ø¡/¡√™ 1. 128. Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ Ì 200 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ı¤· ¶‹ÏÈÔ, °ÔÚ›ÙÛ· - ı¿Ï·ÛÛ·, 3 ˘/‰, 3 wc, 2 parking, ·Ôı., 2 Ù˙¿ÎÈ·. 2. 79 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˜ fiÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, parking, 2 ˘/‰, Ù˙¿ÎÈ. 3. 72 Ù.Ì. 3Ô˜ ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· parko, ı¿Ï·ÛÛ·. ¡∂∞ ∂Δ√πª∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. ™ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞¡∞Àƒ√À ÁηÚÛÔÓ. 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. μ√§√™ ∫∂¡Δƒ√ ¶ø§√À¡Δ∞π ¡∂∞ ¢π∞ª/Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜. 2. 2¿ÚÈ 47 Ù.Ì., 50 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. 3. 3¿ÚÈ· 76 Ù.Ì., 80 Ù.Ì., 90 Ù.Ì. 4. 4¿ÚÈ·, 95 Ù.Ì., 100 Ù.Ì., 120 Ù.Ì. 5. °Î·ÚÛÔÓȤÚ˜ 28, 30, 38 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. μfiÏÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfi 1.290 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2,4 1.000∂/Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 3.000 Ù.Ì. 2. ¡. πˆÓ›· 275 Ù.Ì., Ì 2,4 ™.¢., 190.000∂. 3. ’∞ÏÏË ªÂÚÈ¿ 587 Ù.Ì. ÔÈÎ. ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜, 155.000∂. 4. ∞ÁÚÈ¿ 500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Î·È 8 ÛÙÚ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ. ∞›ÛÙ¢ÙË ı¤· 20.000∂/ÛÙÚ. 5. ¶·Á·ÛËÙÈÎfi˜ 170 Ù.Ì. 25.000∂/ÛÙÚ. ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 1.100 Ù.Ì. & 1.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. ªÂ ı¤· & 5 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 7. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 368 ÙÌ., 450 Ù.Ì., 700 Ù.Ì. 8. ΔÛ·Áηڿ‰· 22 ÛÙÚÂÌ. ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÙÈÌ‹ 195.000∂. 9. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 500 Ù.Ì. ı¤· ı·˘Ì¿ÛÈ·. 10. ªËÏȤ˜ 13 ÛÙÚ. Ì ı¤· Î·È 5 ÔÈÎ. ÛÙ· 1.000 Ù.Ì. Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. 11. ªËϛӷ 500 Ù.Ì. ‰›Ï· ÛÙÔ Î‡Ì· 110.000∂ & 5 ÛÙÚ. 250.000∂. 12. ªԇʷ 7 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 250.000/ÛÙÚ., ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·. 13. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 250 Ù.Ì., 330 Ù.Ì., 1.000 Ù.Ì., 2.000 Ù.Ì., Ì ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200∂/Ù.Ì. 14. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 2,3 ÛÙÚÂÌ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, 155.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™-∂•√Ãπ∫∞ 1. ¶ÂÚÈÔ¯‹ °. ¢‹ÌÔ˘-∑¿¯Ô˘ 170 Ù.Ì. Û 200 ÔÈÎ., 185.000 ∂. 2. ¶ÏËÛ›ÔÓ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ. 71 Ù.Ì. 90.000∂. 3. °·˙‹ 120 Ù.Ì. 165.000 ∂ 4 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 180 Ù.Ì., 3 ˘/‰, 3 w.c., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎ. 225.000∂ Ó¤·. 5. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 148 Ù.Ì., Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎ. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ı¤· 320.000∂. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2 ‹ 3 ˘/‰, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ. 70 Ù.Ì., 85 Ù.Ì., 105 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‚ÈÔÏ. ηı·Ú. 8. ªËÏȤ˜, Ӥ˜ ÌÂ˙ÔÓ. Ì ı¤· ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÙÈÌ‹ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. 9 ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ ¶ËÏ›Ô˘ 80 Ù.Ì., Û 900 Ù.Ì. ÔÈÎ. ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜.

10. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ·Ó·ÙÔÏÈ΋ 147 Ù.Ì.+104 Ù.Ì., Û˘ÓÔÏÈο 250 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 190 Ì ·˘Ï‹, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜. ∂¡√π∫π∞™∂π™ 1. ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ ηÈÓÔ‡ÚÈ·. 2. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 430 ∂. (972)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δπ∫∏ ª¶ƒ∞¡√™ ∞¶√ 1925

™∫∂¡¢∂ƒ∞¡∏ 15 Δ∏§. 24210/22351 ∫π¡. 6974/764446 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 114 Ù.Ì. 3Ô˜ fiÚ. 2. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 80 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 1Ô˜. 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ó·‡ÚÔ˘ 102 Ù.Ì., 210.000 ∂. 4. ∫ÂÓÙÚÈÎfi 3¿ÚÈ, 25ÂÙ›·˜, 80.000 ∂. 5. ¡. πˆÓ›· 80 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. 6. ¢˘¿ÚÈ 55 Ù.Ì. (2 ÂÙÒÓ.). 7. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. 8. ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ 100 Ù.Ì. 5Ô˘ ÔÚ. 9. ¶·Ú·ÏÈ·Îfi 110 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 10. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 110 Ù.Ì. (¢ηÈÚ›·). 11. √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 145 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ. 12. ¢È·Ì/ÛÌ· 100 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 13. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì., 5 ÂÙÒÓ. 14. ª·Ï¿ÎÈ 2¿ÚÈ ˘ÂÚ ÏÔ˘Í, ı¤·. √π∫π∂™ 1. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 153 Ù.Ì. 2. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 90 Ù.Ì., Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. 3. ∫·Ù˯ÒÚÈ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ˘fi ηٷÛÎ. 4. ∫‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 70.000 ¢ÚÒ. 5. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 112 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜. 6. ¶·Á·Û·› 160 Ù.Ì., ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÁˆÓȷ΋. 7. ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· (™Ô˘ÙÚ·Ï›). 8. ∫·ÏÏÈı¤· ‰ÈÒÚÔÊÔ 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. 9. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ·. 10. ∫ˆÓ/ÓÙ¿ ‰ÈÒÚÔÊÔ Û ÔÈÎÔ. 235 Ù.Ì. 11. ΔÚÈÒÚÔÊÔ ·Î›ÓËÙÔ 80+80+45 Ù.Ì. 12. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 68 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. 13. §. μ‡ÚˆÓÔ˜ 58 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 87 Ù.Ì. 14. ¡. πˆÓ›· 1Ô˜ ÔÚ. ‰ÈfiÚˆÊ. 60 Ù.Ì. 15. ∞ÁÚÈ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 16. μ·ÛÛ¿ÓË, ÔÈΛ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 100 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 1. º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 171 Ù.Ì. 2. ∞Ï˘Î¤˜ 300 Ù.Ì., 250 Ù.Ì. 3. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 1.280 Ù.Ì. (ÂÓÙfi˜). 4. 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ μ¤ÓÂÙÔ (¢ηÈÚ›·). 5. ∞Á. ΔÚÈ¿‰· °·Ù˙¤·˜ 2.200 Ù.Ì. Û 135.000. 6. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 4 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 7. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 3.000 Ù.Ì. 8. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.500 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 9. ™ÎfiÂÏÔ˜ (ÏËÛ›ÔÓ ÏÈ̤ӷ) 1.000 Ù.Ì.10 10. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.750 Ù.Ì. 11. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 98 Ù.Ì., 50.000∂. 12. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 204 Ù.Ì. 13. ¢ÈÌËÓ›Ô˘ 800 Ù.Ì. 14. ™ˆÚÚfi˜ 600 Ù.Ì. μ’ ÏÈÌ¿ÓÈ. 15. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 2.800 Ù.Ì. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. §·Ú›Û˘ (ÔÈÎfi‰Ô+ÎÙ›ÛÌ·) 1.000 Ù.Ì. 2. ∫¤ÓÙÚÔ 35 Ù.Ì. 3. ∫¤ÓÙÚÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 40 Ù.Ì. 4. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÂηÙ. ¢ÚÒ. 5. π·ÙÚ›· (ÎÂÓÙÚÈο) 48+42 Ù.Ì. 6. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 40 Ù.Ì.+·Ù¿ÚÈ. 7. •ÂÓÒÓ·˜- ™ÎÈ¿ıÔ˜. ∂∫Δ∞™∂π™ 1. 9.500 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 600 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÚfiÛÔ„Ë 8km ı¿Ï·ÛÛ·. (971)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ¶∞¡π√¶√À§√™ ∞¶√™Δ√§√™ ™Àªμ√À§√™ ∞°√ƒ∞™ ∫∞π ¶ø§∏™∏™ ™ˆÎÚ¿ÙÔ˘˜ 29 - ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ΔËÏ. 2421035335/31231 Fax: 2421031232 ∫ÈÓ.: 6932221749 e-mail: info@paniopoulos.gr www.paniopoulos.gr °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 30 Ù.Ì. 65.000 ∂ ∞2 2. ¶·ÏÈ¿ μfiÏÔ˘ 32 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∞6 ¢À∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 50 Ù.Ì. 100.000 ∂ μ1 2. ∑ÔÚÌ¿ 58 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ5 3. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ 47 Ù.Ì. 80.000 ∂ μ7 4. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÚÂÙÈÚ¤ 70 Ù.Ì. 85.000∂ μ10 5. ∫·ÚÙ¿ÏË 49 Ù.Ì. 63.000 ∂ μ11 6. μÏ·¯¿‚· 52 Ù.Ì. 95.000 ∂ μ12 7. μÏ·¯¿‚· 54 Ù.Ì. 98.000 ∂ μ13 Δƒπ∞ƒπ∞ 1. ™Ù·‰›Ô˘ 72 Ù.Ì. 130.000 ∂ °4 2. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 98 Ù.Ì. 130.000 °5 3. ∫·ÚÙ¿ÏË 76 Ù.Ì. 110.000 ∂ °7 4. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 88 Ù.Ì. 100.000 ∂ °9 5. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °11 6. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 78 Ù.Ì. 210.000 ∂ °14 7. ¶·Á·ÛÒÓ 90 Ù.Ì. 160.000 ∂ °15 8. ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 93 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË 180.000 ∂ °20 Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ 1. ∫·Ú·˚ÛοÎË 170 Ù.Ì. 220.000 ∂ ¢2 2. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· 116 Ù.Ì. 140.000 ∂ ¢3 3. ∫·ÙÛ·ÓÙÒÓË 135 Ù.Ì. 190.000 ∂ ¢6 4. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. 310.000 ∂ ¢7 5. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 104 Ù.Ì. 185.000 ∂ ¢11 6. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ∞Á. °ÂÚ¿ÛÈÌÔ˜ 122 Ù.Ì. 120.000 ∂ ¢14 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÌÂ˙ÔÓ. 150 Ù.Ì. 220.000 ∂ ∑1 2. ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 125+125 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 511 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑2 3. ¡. πˆÓ›· 85 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 120 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑3 4. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 180 Ù.Ì. Û 245 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑6 5. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 114 Ù.Ì. 200.000 ∂ ∑11 6. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 180 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∑14 7. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 700.000 ∂ ∑15 8. ∞Ó‹ÏÈÔ 130 Ù.Ì. 80.000 ∂ ∑21 9. §·‡ÎÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 200 Ù.Ì. 140.000 ∂ ∑23 10. ∞ӷηÛÈ¿ 474 Ù.Ì. 650.000 ∂ ∑24 11. ∞ÁÚÈ¿ 160 Ù.Ì. 400.000 ∂ ∑25 12. ª¿Ú·ıÔ˜ 136 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∑26 13. ¶·¿ ¡ÂÚfi ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ 63 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑32 14. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 134 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 115 Ù.Ì. 250.000 ∂ ∑34 15. ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘ 340 Ù.Ì. ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 500.000 ∂ ∑35

16. ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ¶ËÏ›Ô˘ ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 102 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑37 17. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¿Óˆ ·fi ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË ÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 205 Ù.Ì. 120.000 ∂ ∑38 18. πˆÏÎÔ‡ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Î·È ÙÚ›ÙÔ˘ ÔÚfiÊÔ˘ 185 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∑40 ηٿÏÏËÏË ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). 19. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 176 Ù.Ì. ‰ÈÒÚÔÊË Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 250.000 ∂ ∑41 20. Αχιλλοπούλου 82,5 τ.μ. σε οικόπεδο 108,52 τ.μ. 120.000 Ε Ζ42 21. ¶·Ï·È¿ μfiÏÔ˘ ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 126 Ù.Ì. Î·È ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 50 Ù.Ì. 240.000 ∂ ∑43. 22. °ÏÒÛÛ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ‰‡Ô ‰ÈÒÚÔʘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ˘fiÁÂÈÔ Î·È ÈÛ›Ó˜ 150 Ù.Ì. Ë Ì›· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.100 Ù.Ì. ™À¡. 650.000 ∂ ∑44. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 720 Ù.Ì. 73.000 ∂ ∏2 2. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 500 Ù.Ì. 100.000 ∂ ∏7 3. ∞Ï˘Î¤˜ 600 Ù.Ì. 250.000 ∏8 4. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 6.500 Ù.Ì. 45.000 ∂ ∏11 5. ÕÊËÛÔ˜ 1.605,7 Ù.Ì. 320.000 ∂ ∏12 6. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 170 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 270.000 ∂ ∏13 7. ∞ÁÚÈ¿ 750 Ù.Ì. 280.000 ∂ ∏14 8. ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ 4.028 Ù.Ì. 250.000 ∏17 9. §·‡ÎÔ˜ 2.000 Ù.Ì. 35.000 ∂ ∏29 10. º˘ÙfiÎÔ 437 Ù.Ì. 50.000 ∂ ∏37 11. ∞Ï˘Î¤˜ 341 Ù.Ì. 95.000 ∂ ∏38 12. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ 390 Ù.Ì. 300.000 ∂ ∏39 13. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 146 Ù.Ì. 90.000 ∂ ∏40 14. ΔÛ·Áηڿ‰· 4.131 Ù.Ì. 360.000 ∂ ∏41 15. ¡. πˆÓ›· 730 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏42 16. ¶ÚÔÊ‹Ù˘ ∏Ï›·˜ ∞Ï˘ÎÒÓ 4.000 Ù.Ì. 160.000 ∂ ∏46 17. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ 5.884 Ù.Ì. 180.000 ∂ ∏48 18. ∞Ï˘Î¤˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ™√À´¶∞™ 315 Ù.Ì. 150.000 ∂ ∏52 19. Δ¤ÚÌ· ∫‡ÚÔ˘ 521 Ù.Ì. 350.000 ∂ ∏53 20. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 171 Ù.Ì. 210.000 ∂ ∏56 21. Αγριά 723,62 τ.μ. κατάλληλο για ξενοδοχείο 600.000 Ε Η58 22. Αγριά εκτός σχεδίου 4.000 τ.μ. 250.000 Ε Η59 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∫¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ 6.292 Ù.Ì. 45.000 ∂ Δ6 2. ªËϛӷ 4.018 Ù.Ì. 220.000 ∂ Δ7 3. ¶ÂÚÈÔ¯‹ ∞Ê‹ÛÔ˘ 6.491 Ù.Ì. 40.000 ∂ Δ8 4. ÃfiÚÙÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ı¤· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 522 Ù.Ì. 180.000 ∂ Δ11 5. ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ 4.500 Ù.Ì. 50.000 ∂ Δ12 6. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 5.700 Ù.Ì. 300.000 ∂ Δ13 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 43 Ù.Ì. 35.000 ∂ £2 2. ¢. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 50 Ù.Ì. Ì ¿ÚÎÈÓ 150.000 ∂ £3 3. §·Ú›Û˘ ÙÚÈÒÊ. 170 Ù.Ì. 300.000 ∂ £6 4. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 133 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 70 Ù.Ì. 350.000 ∂ £10 5. °. ¢‹ÌÔ˘ 94,2 Ù.Ì. Î·È ˘fiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. 180.000 ∂ £25 °ƒ∞º∂π∞ 1. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 52 Ù.Ì. 70.000 ∂ π1 ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· - °Ú·Ê›· √§∞ Δ∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ™∂ ∞¶√∫§∂π™Δπ∫∏ ¢π∞£∂ ™∏ (973)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏ ∑ø°ƒ∞ºπ∞ §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™ Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ·Ôı‹ÎË Î·È Áηڿ˙ 5ÂÙ›·˜ ∫Ô˘ÓÙÔ˘ÚÈÒÙÔ˘™ÔψÌÔ‡. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. 3. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117 Ù.Ì., ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 4. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. ÛÙË μÏ·¯¿‚· - ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË ¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ¢Ú¿ÎÂÈ· 4 ÛÙÚÂÌ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 5. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1.√ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. £. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ◊ ¶ø§∂πΔ∞π 1. °Ú·ÊÂ›Ô 44 Ù.Ì. ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË-°·ÏÏ›·˜. π. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 60 Ù.Ì. (1Ô˜ fiÚÔÊ.) ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ Ì Áηڿ˙ √ÁÏ-÷Ù˙Ë‚·Û›ÏË. (974)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

26

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278 ¶ø§∂πΔ∞π ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì., ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜, ™˘Ú›‰Ë Ì ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. μfiÏÔ˜, ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ÔÈÎfiÂ‰Ô 422 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ı¤·. μfiÏÔ˜, ∫ÔÚ·‹, 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 25.000 ∂. μfiÏÔ˜, ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 590 Ù.Ì. (156Á) 70.000 ∂. ¡. πˆÓ›·, πÎ¿ÚˆÓ ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. 45.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿ - ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ - ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿, ÁηÚÛÔÓȤڷ ΤÓÙÚÔ 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ - μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ·ÓÂÍ¿ÚÙ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 145, 155, 160 Î·È 200 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (μ·Úο). ∞ÁÚÈ¿, ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚ¤Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ˜ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ - §‡ÎÂÈÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 610 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì. Î·È 430 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ· - μÚԯȿ 4 ÛÙÚ¤Ì. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. 100.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤·, ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌ. √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¶ÈӷοÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 270 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ - ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ·˘Ï‹. ∞ʤÙ˜, ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘ - ∂ÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰· - ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ, ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ· - ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì. ΤÓÙÚÔ. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏË Î·È ÁÈ· Â·ÁÁ. ¯Ú‹ÛË). ™ÎfiÂÏÔ˜ - ™Î·‚¤ÓÙ˙Ô˘ ÎÙ‹Ì· 7 ÛÙÚ¤ÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤·. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ΔÚ›ÎÂÚÈ - ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì., 53 Ù.Ì. Î·È 30 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 30 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË -¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (975)

-----------------------------------™ET™IKA™ ¢HMHTPIO™ IMMOBILIENBURO KTHMATOME™ITIKE™ ™YNA§§A°E™ Iø§KOY 6 BO§O™ TH§.: 24210 37043 KINHTO: 6977 269693 FAX: 24210 28678 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 45 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈ΋ ·’ Î·È ‚’ fiÚÔÊÔ˜, ·fi 47.000∂. 2. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 20 Ù.Ì. (ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜) ÈÛfiÁÂÈ·, 20.000∂. 3. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 34 Ù.Ì. ¶·Á·ÛÒÓ, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., 55.000∂. 4. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 30 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., ı¤·, 29.000∂. 5. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. 6. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ., ÎÂÓÙÚÈÎfi, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 7. ¢˘¿ÚÈ 59 Ù.Ì., ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 2Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ. 8. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì., 1Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., ÎÂÓÙÚÈÎfi. 9. ¢˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ηÈÓ., ª. ∞Û›·˜, ¡. πˆÓ›·. 10. ¢˘¿ÚÈ 50 Ù.Ì. μÏ·¯¿‚·-∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 50 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 35.000∂. 11. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 2Ô˜ ÔÚ., ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, ηÈÓ. 12. ΔÚÈ¿ÚÈ 78 Ù.Ì. 3Ô˜ ÔÚ., ∞¯ÈÏϤˆ˜, ηÈÓ. 13. ΔÚÈ¿ÚÈ 77 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ΔÔ¿ÏË Î·È ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô. 14. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ηÈÓ., ÁˆÓÈ·Îfi. 15. ΔÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., ηÈÓ., °·ÏÏ›·˜. 16. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ., ÚÂÙÈÚ¤, ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘. 17. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì. 5Ô˜ ÔÚ., °. ¢‹ÌÔ˘-∫·ÚÙ¿ÏË. 18. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120-150 Ù.Ì. ÛÙË ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ∫·Ú·Á¿Ù˜, ¡. πˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿.

19. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, Û Ï·Ù›·, ηÈÓ. 20. ÕÓ·˘ÚÔ˜ 70 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., ÏÔ˘Í, ·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ. 21. ∫ÂÓÙÚÈÎfi ÙÂÛÛ¿ÚÈ 112 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. 22. ÕÁ. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ÚÂÙÈÚ¤, 5ÂÙ›·˜, 145 Ù.Ì. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 80 Ù.Ì. Û 177 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 2. °. ¢‹ÌÔ˘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 230 Ù.Ì. 200.000∂. 3. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 70 Ù.Ì. Û 158 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 4. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 75 Ù.Ì. Û 260 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 80 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÎÂÓÙÚÈÎfi). ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢˘¿ÚÈ 10ÂÙ›·˜ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 56 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., 350∂. 2. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÂÈψ̤ÓÔ 2¿ÚÈ, 60 Ù.Ì., 350∂. 3. ¢˘¿ÚÈ ÎÂÓÙÚÈÎfi, 5Ô˘ ÔÚ., ÂÈψ̤ÓÔ, 350∂. 4. ΔÚÈ¿ÚÈ 90 Ù.Ì. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘, 2Ô˘ ÔÚ., 370∂. 5. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 130 Ù.Ì.+‰ÒÌ·+·Ôı‹ÎË+¿ÚÎÈÓ, ∫·Ú·Á¿Ù˜. 6. ΔÂÛÛ¿ÚÈ 100 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. πˆÓ›·, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 430∂. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 85.000∂. 2. ÕÁ. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 177 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 83.000∂. 3. ª·‚›ÏË 158 Ù.Ì. Û.‰. 1,8, 95.000∂. 4. ∫·˙·Ó¿ÎÈ 200 Ù.Ì. Û.‰. 1,2, 90.000∂. 5. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÁˆÓÈ·Îfi, 270 Ù.Ì., 130.000∂. 6. ™ˆÚfi˜ 620, 600, 590 Ù.Ì., Ì ı¤·. 7. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 760 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, 130.000∂. 8. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 2.400 Ù.Ì. Ì ı¤· 60.000∂. 9. ÕÁ. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 195 Ù.Ì., 75.000∂. 10. ª·‚›ÏË 180 Ù.Ì., 120.000∂. 11. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 175 Ù.Ì., 90.000∂. 12. ª∂Δ∫∞ ÁˆÓÈ·Îfi 160 Ù.Ì., 65.000∂. 13. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.900 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ı¤·, Â›‰Ô, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 14. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÎÙ‹Ì·, ۯ‰fiÓ Â›‰Ô, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÔÈÎÈÛÌfi, ı¤·, 5.800 Ù.Ì. ∂∫Δ√™ μ√§√À 1. ªËÏȤ˜ 1.200 Ù.Ì. ÎÂÓÙÚÈÎfi, 135.000, Ì ı¤·. 2. ªԇʷ 400, 500 Î·È 600 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡. 3. ª·Ï¿ÎÈ ÂÏ·ÈÒÓ·˜ 4.600 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 3.000 Ù.Ì., 70.000∂. 5. ÿÓÈ· 350 Ù.Ì., ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 350 Ù.Ì., Ì ËÌÈÙÂϤ˜ Ô›ÎËÌ·. 7. ∫¿Ï·ÌÔ˜ 1.700 Ù.Ì., 70Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.300 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, 80.000∂. 9. ÕÊËÛÔ˜ 2¿ÚÈ, 37 Ù.Ì., Ì ·˘Ï‹, ı¤·, 85.000∂. 10. ªËϛӷ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. 11. §ÂÊfiηÛÙÚÔ 1.200 Ù.Ì., Ì ı¤·, 50.000∂. 12. ∞ӷηÛÈ¿ 50 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 170 Ù.Ì., ÔÈÎfi‰Ô. 13. ∫. ¡ÂÚ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ 70 Ù.Ì. Ì 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. 14. ªԇʷ 4.500 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÎÏ‹ÛË. (976)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383 °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÚÔÛfi„ˆ˜ 26 Ù.Ì., 45.000∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 28,5 Ù.Ì., 38.000∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 3Ô˜ ÔÚ., 28 Ù.Ì., 36.000∂. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 33 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 42.000∂. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 30 Ù.Ì., 56.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· 33 Ù.Ì. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, 65.000∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ. 80.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 50 Ù.Ì. ÚÔÛfi„ˆ˜ 67.500∂. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 53 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, 75.000∂. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., 90.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹ 75.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 60 Ù.Ì. ƒ.+∞Ôı., 85.000∂. Δƒπ∞ƒπ∞ ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ì ƒ. 1Ô˜ ÔÚ., 115.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Â˘Î·ÈÚ›· 78 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ., Ì Ù˙¿ÎÈ, 106.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 85 Ù.Ì. 115.000∂. ∫‡ÚÔ˘ 94 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ. ƒ.+∞Ôı. 157.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 81 Ù.Ì. Ù˙¿ÎÈ ƒ+∞Ôı. 124.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 68 Ù.Ì. Ì ı¤ÚÌ·ÓÛË ·¤ÚÈÔ, ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, 75.000∂. Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 120 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 4Ô˜ ÔÚ., 400.000∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 5Ô˜ ÔÚ., 195.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 108 Ù.Ì. 153.000∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110.000∂ Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 165.000∂. √π∫√¶∂¢∞ ª¿Ú·ıÔ˜ ¢ηÈÚ›· 400 Ù.Ì. 18Ì. ÚfiÛÔ„Ë Ì ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 45.000∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ ¢ηÈÚ›· 250 Ù.Ì. Ì ı¤· 28.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ∫ÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì. 79.000∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 230 Ù.Ì. 225.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 220 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ 70.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï› 280 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 128.000∂. ∞ÁÚÈ¿ ÏËÛ›ÔÓ Lidl 500 Ù.Ì. 98.000∂. ∞ÁÚÈ¿ 9.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 220.000∂. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 155.000∂. ™ˆÚfi˜ 2Ô ÏÈÌ·Ó¿ÎÈ 600 Ù.Ì. 130.000∂. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.000 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÚÈÙÚÈÁ˘Ú›˙ÂÙ·È ·fi ‰¿ÛÔ˜ - ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ¯Ù›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. 115.000∂.

ª·Ï¿ÎÈ 2.000 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÙ›˙ÂÈ 800 Ù.Ì. ˆÏÂ›Ù·È ‹ ‰›ÓÂÙ·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹ 460.000∂. ÿÓÈ· 520 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 320 Ù.Ì. 85.000∂. μÈÔÛÎ‡Ú ¡. πˆÓ›· 130 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 35.000∂. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ 132 Ù.Ì. 62.000∂. ¡. πˆÓ›· ÏËÛ›ÔÓ Lidl 182 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· 80.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë ÏËÛ›ÔÓ ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ 105 Ù.Ì. ™.¢. 2,1, 40.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË 205 Ù.Ì. ™.¢. 2,4, 300.000∂. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÁˆÓÈ·Îfi, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi 420 Ù.Ì. Ôχ ηÏfi ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ™.¢. 0,8, 220.000∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì. ™.¢. 1,8 ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213 Ù.Ì. ™.¢. 0,8 117.000∂. §·‡ÎÔ 700 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 19.000∂. §·‡ÎÔ 1.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªËϛӷ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi 90.000∂. ªËÏ›Ó˘ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη 470 Ù.Ì. 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 95.000∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15.000∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ Â˘Î·ÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÌfiÓÔ 25.000∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ¢ÈÌ‹ÓÈ-™·Ì¿Ó·Á· 1.800 Ù.Ì. 35.000∂. ∞Ï˘Î¤˜-∞ÌÂÏ¿ÎÈ· 1.500 Ù.Ì. 45.000∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. 50.000∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ Ì ı¤· 370 Ù.Ì. 35.000∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 190 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· 260.000∂. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. 120.000∂. ¡. πˆÓ›· π·ÙÚ›‰Ë 50 Ù.Ì. Û 105 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 43.000∂. ∂•√Ãπ∫∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÁηÚÛÔÓȤڷ 33 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÈ·, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· 65.000∂. §ÂÊfiηÛÙÚÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÛÙÔ Î‡Ì· 80 Ù.Ì. Û 300 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 170.000∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô-Ù˙¿ÎÈ 130.000∂. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÈÎÚ‹ ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ¢ηÈÚ›· 45.000∂. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶. ªÂÏ¿ ÈÛfiÁÂÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ, Û ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·, 120.000∂. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·-°·˙‹ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 62 Ù.Ì. 1Ô˜ ÔÚ. 115.000∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘-πˆÏÎÔ‡ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÒÚÔÊÔ 68 Ù.Ì. Ê/· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁÔÚÈÎfi ÁÚ·ÊÂ›Ô 75.000∂. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ¶. ªÂÏ¿ ÁˆÓÈ·Îfi, ÏËÛ›ÔÓ ∂ÚÌÔ‡ 40 Ù.Ì.+40 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ 120.000∂ ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 450∂. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘ 114 ÙÌ. ÌÂ90 Ù.Ì. ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Û ÔÏ/Λ· ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· ‰›ÓÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 800∂. ΔÈÌ‹ 155.000∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ 1.000.000∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¶Ôχ ηÏfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 140 Ù.Ì. ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯Ô, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· - ·Ú·Ï›· μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ‹ ¿Ó¢ Â›ψÛ˘, Ù˙¿ÎÈ ƒ.+∞Ôı. 800∂. (977)

-----------------------------------ª·ÁÓËÛ›· REAL ESTATE ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ π. Δ™√À∫¡π¢∞ §ÒÚË 4 - 38221 - μfiÏÔ˜ Greece Tel/fax: 2421022009 ∫ÈÓ. 6932301850-6974426162 e-mail: ultratsok@yahoo.gr ¶ø§∏™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë. 100.000 ∂ 2. Οικόπεδο 900 τ.μ. στις Ν. Παγασαί τιμή 70.000 Ε 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 700Ù.Ì., ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ. 95/000 ∂ 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1640 Ù.Ì., ªËϛӷ. 130.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 238 Ù.Ì., 120.000∂. 6. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 752 Ù.Ì., 45.000 ¢ÚÒ. 7. √ÈÎfi‰· ·fi 300-350 Ù.Ì., μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 65.000 ∂ 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 625 Ù.Ì., ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, ™ˆÚfi˜. 90.000 ∂ 9. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞Á¯›·ÏÔ, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÚfiÛˆÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 440 Ù.Ì. 95.000∂. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1870 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 130.000 ∂ 11. √ÈÎfiÂ‰Ô ·ÓÔÚ·ÌÈÎfi 5.397 Ù.Ì., ∞Á. μÏ¿Û˘. 270.000 ∂ 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ∞ʤÙ˜. 25.000 ∂ 13. Πωλείται οικόπεδο στην Πορταριά, 3.150 τ.μ., κοντά στην κεντρική πλατεία, για επιχείρηση. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. ΔÚÈ¿ÚÈ ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ¶·Á·ÛÒÓ 2Ô˜ ÔÚ. 75Ù.Ì. 80.000∂ 2. ΔÚÈ¿ÚÈ, Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ 92 Ù.Ì. 3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 84 Ù.Ì., Ô‰fi˜ °·Ì‚¤Ù·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Áηڿ˙, ·Ôı‹ÎË, 2 Ì¿ÓÈ·, ‰È·ÌÂÚ¤˜. 4. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ∫ÔÚ·‹-°·ÏÏ›·˜, 112 Ù.Ì., 120.000∂. 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÁÚÈ¿ ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ̷Á·˙È¿ Î·È ‰‡Ô ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. 6. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÔÏ˘ÙÂÏ›˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞π¡√Àƒ°π∂™ °∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ & ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ™Δ√¡ ∫∞¡Δ∏ƒ∞°∞ ∞¶√ 2300 ∂/Ù.Ì. 1. 45 Ù.Ì., 2. 87 Ù.Ì., 3. 79 Ù.Ì., 4. 95 Ù.Ì., 5. 93 Ù.Ì., 6. 10 Ù.Ì. ∫∞Δ√π∫π∂™ - ∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¶·Ï·Èfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 260 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì., §·‡ÎÔ˜. 95.000 ∂ 2. Διώροφη οικοδομή πέτρινη 164 τ.μ. στον Αγ. Γεώργιο Νηλείας με οικόπεδο 4.069 τ.μ. 3. πÛfiÁÂÈ· ηÙÔÈΛ·, 75 Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 132 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 95.000 ∂ 4. ¶·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180Ù.Ì., ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., ªËÏȤ˜. 150.000 ∂ 5. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ ÃÔÚ¢Ùfi ÌÔÓÔηÙÔÈΛ·, 110 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Î·È Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.012 Ù.Ì., Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¿Ùˆ ∫·Ù˯ÒÚÈ Û ÔÈÎfi‰Ô. 200 Ù.Ì. 7. ¶ˆÏÂ›Ù·È ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 160 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∫¿Ï·ÌÔ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Û 4.840 Ù.Ì. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π 1. μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 235 Ù.Ì. Û 2280 Ù.Ì. ÂÚÈÔ¯‹ ∫Δ∂√. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 22 Ù.Ì., ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ¿Óˆ ·fi ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. 28.000 ∂

3. ¶ˆÏÂ›Ù·È ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÙÚÈÒÚÔÊË, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·, ÛÙÔ ¶Â‰›ÔÓ ÙÔ˘ ÕÚˆ˜, 850 Ù.Ì. 4. ¢‡Ô ÁˆÓȷο 67Ù.Ì.& 65 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ¡. πˆÓ›·. 200.000 ∂ ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ·fi 4 ÛÙÚ. ¤ˆ˜ 66 ÛÙÚ. ÁÈ· ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ Î·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ∫Δ∂√ Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. 2. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.050 Ù.Ì., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜. 60.000 ∂ 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 24.000 Ù.Ì., ªÂÁ. ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ. 40.000 ∂ 4. Δ¤ÛÛÂÚ· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 33 ÛÙÚ. Û˘ÓÔÏÈο, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. 85.000 ∂ °π∞ ∫∞£∂ ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ™∞™ ∞¡∞°∫∏ ∫∞π ∂¶π¶§∂√¡ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∂¶π∫√π¡ø¡∏™Δ∂ ª∞∑π ª∞™ £∞ Ã∞ƒ√Àª∂ ¡∞ ™∞™ ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™√Àª∂ (979)

-----------------------------------°-¢ Δ∑∞ªΔ∑∏™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™¶Àƒπ¢∏ 3 Δ∏§. 24210-25365 ∫π¡. 6974021304 www.tzamtzis.com EYKAIPIE™ 1. Ν. Δημητριάδα οικόπεδο 189 τ.μ. κεντρικό, 12μ. φάτσα (Σ.Δ. 1,8) μόνο 120.000Ε. 2. Μεζονέτα 1ου και 2ου ορόφου, κέντρο, 3 Υ/Δ, Ν. Δημητριάδα, 142 τ.μ., καλοριφέρ, τζάκι, κατασκ. ë84, αντί 128.000Ε. 3. Μεζονέτα Αγριά καινούργια, 160 τ.μ. καλοριφέρ, 4 Υ/Δ, 2 W.C., 2 τζάκια, οικόπεδο 215 τ.μ. 225.000 Ε. 4. Κατάστημα 39 τ.μ., πατάρι 20 τ.μ., Μικρασιατών, αυτονομία, W.C. Μόνο 35.000Ε. 5. Ροζού - Μαγνήτων, ημυισόγειο διαμπερές κατάστημα, 113 τ.μ., φάτσα 12 μ., 55.000Ε. 6. Ν. Ιωνία, κέντρο(Σ.Δ. 2,1), οικόπεδο άνωθεν Μαιάνδρου 110 τ.μ., φάτσα, 10μ., αντί 54.000Ε. 7. Σωρός, οικόπεδο 600 τ.μ., θέα Βόλο, φάτσα 16 μ. αντί 100.000 Ε. 8. Μάραθος, οικόπεδο 353 τ.μ. 20 φάτσα, 60.000Ε. 9. Πλατεία Μεταμόρφωσης, 3άρι, 96 τ.μ., όροφος 2ος, γωνία, 89.000Ε. 10. Ενοικιάζεται όπισθεν Λαρίσης (Νοταρά) επαγ. χώρος 310 τ.μ., 7μ. ύψος και 310 τ.μ. αυλή, μόνο 550Ε. ¢IAMEPI™MATA KAINOYP°IA 1. 2άρι πρόσοψης, 52 τ.μ., όροφος 2ος, θέα Άναυρος (Ρ. Φεραίου) parking pilotis, 104.000Ε. 2. 2άρι πλησίον Δικαστηρίων 60 τ.μ., όροφος 1ος, αποθήκη αντί 104.000 Ε και άνω Πολυμέρη 57 τ.μ., όροφος 1ος, αντί 102.000 Ε. 3. Κάτω Δικαστηρίων οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου, 96 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, 3 W.C., ανατολικό, 192.000Ε. 4. Άναυρος 2άρια 45 τ.μ., όροφος 1ος και θέα θάλασσα, 80.000. 5. 2άρι, 1ου ορόφου, 80 τ.μ., διαμπερές και 4άρι, 3ου, 101 τ.μ., οροφοδιαμέρισμα (Ηλύσια) αντί 120.000 και 170.000Ε, πάρκιν, ΑΤ.ΦΑ. 6. Κάτωθι Νοσοκομείου οροφοδιαμερίσματα 1ου και 2ου ορόφου, 85 τ.μ., τζάκι, πάρκιν, αποθήκη, Α.Τ. Φ.Α., από 165.000Ε. 7. Πλησίον Ογλ-Κωνσταντά 140 τ.μ., όροφος 6ος, θέα, κατασκ. ’90, λουξ, αυτονομία, τζάκι, αποθήκη, κλειστό parking, 2 W.C., 270.000Ε. 8. 3άρια με PARKING και αποθήκη. α) Βύρωνος 89 τ.μ., όροφος 3ος, 150.000. β) Μεταμόρφωση 81 τ.μ., όροφος 2ος, parking, αποθήκη 130.000Ε. 9. Ζάχου (κάτω Αναλήψεως) 4άρι, 107 τ.μ., γωνιακό, αποθήκη, πάρκιν,180.000Ε. 10. Χιλιαδού (κέντρο) 4άρι, 114 τ.μ., 3ου ορόφου, τζάκι, 2 W.C., χωρίς φωταγωγό, το τ.μ. 1.650Ε 11. Κασσαβέτη (κέντρο) 30, 80 και 88 τ.μ., όροφος 1ος, προς 1.950 το τ.μ. ¢IAMEPI™MATA ¶A§AIA 1. 3άρι, 101 τ.μ., όροφος 2ος, Φιλελλήνων-Δημ/δος, 115.000Ε. 2. 3άρι, 94 τ.μ., Μεταμορφώσεως Αλεξάνδρας, ανατολικ., 1ου ορόφου, Φ.Α. 95.000Ε. 3. Μεταμόρφωση, 3άρι, 101 τ.μ., γωνιακό, 2ου ορόφου, ΑΤ. Φ.Α., 115.000Ε. 4. Πλησίον Βλαχάβα-Αλεξάνδρας οροφοδιαμέρισμα 2ου ορόφου, 135 τ.μ., ανατολικό, Φ.Α., 145.000Ε 5. Ν. Ιωνία (κέντρο) 3άρι, 75 τ.μ., 1ου ορόφου, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, διαμπερές, μόνο 63.000Ε. √π∫π∂™ 1. Χιλιαδού, ανακατασκευή, καλοριφέρ, τζάκι, A/C, 80 τ.μ., σε 128 τ.μ. οικόπεδο, 148.000Ε. 2. Γωνιακή Αλυκές, πλησίον θαλάσσης 81 τ.μ., οικόπεδο 160 τ.μ. αντί 90.000 Ε. 3. Μεζονέτες 70 έως 140 τ.μ. Ν. Δημητριάδα, Ν. Ιωνία, Αλυκές, Αγριά, Λεχώνια, Πλατανίδια, Κ. Νερά, Λεφόκαστρο. OIKO¶E¢A 1. Ν. Δημητριάδα (Θερμοπυλών-Φρίξου) ΣΔ 1,8, γωνία 118 τ.μ., παλιό σπίτι, 100.000. 2. Χιλιαδού (Ν. Σχέδιο) 390 τμ., σε 8,50 δρόμο άσφαλτο, 21 φάτσα, δίνεται και το μισό, όλο 225.000. 3. Νεάπολη έναντι πλατείας 464 τ.μ., φάτσα 20 μ., μόνο 140.000 Ε 4. Αλυκές, γωνιακό, άσφαλτος, 520 τ.μ., μόνο 135.000Ε. 5. Αλυκές οικόπεδο 394 τ.μ. αντί 105.000Ε 6. Αιβαλιώτικα (Αλυκές) 329 τ.μ., έναντι πλατείας 105.000 Ε. 7. Σωρός, οικόπεδα γωνιακά ανεμπόδιστη θέα, θάλασσα, Βόλο 631 και 647 τ.μ. αντί 140.000Ε και 160.000Ε 8. Οικόπεδο, κέντρο Φυτόκου, 1.965 τ.μ., διαμπερές, ανεμπόδιστη θέα, κτίζει 400 τ.μ., (το μισό 135.000Ε) 260.000Ε. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-°ƒ∞º∂π∞ 1. Πλησίον Τεχν. Επιμελητηρίου, 2ας Νοεμβρίου, κατ/μα 78 τ.μ., υπόγειο 58 τ.μ., αντί 250.000Ε. 2. Γραφείο 33 τ.μ., Ξενοφώντος (Εφορίες), 3ου ορόφου, μόνο 30.000Ε. 3. Πλ. Ελευθερίας, πλησίον Καρτάλη, 45 τ.μ., με υπόγειο και πατάρι, 210.000Ε. 4. Αθηνών κατάστημα 495 τ.μ., φάτσα 35μ., ενοίκιο 3.600Ε, αντί 850.000Ε. EKTO™ BO§OY 1. Πλατανίδια, οικόπεδο φάτσα θάλασσα, 4.610, αντί 1.100.000. 2. Κάτω Λεχώνια οικόπεδο (Κάτω Σχολείου) 2 στρεμ., αντί 200.000Ε. 3. Πλατανίδια οικόπεδο οικόπεδο 1.190

τ.μ., από θάλασσα 100μ., δρόμος, 120.000Ε. 4. Προφ. Ηλίας (Άνω Βόλου) 755 τ.μ., δημ. δρόμο, θέα, 150.000Ε και 1.100 τ.μ., φάτσα δημόσιο, 40 τ.μ., θέα, 190.000Ε. 5. Μεζονέτα 125 τ.μ., Πορταριά, κήπο 80 τ.μ., τζάκι, θέα, 195.000 Ε. και Μεζονέτα 261 τ.μ., με μπάρμπεκιου, θέα, 400 τ.μ., κήπο διαμορφωμένο, 3 Υ/Δ, 3 τζάκια, 5 W.C. 6. Ξενοδοχεία Μακρινίτσα - Χάνια, από 600.000Ε “TZAMTZH™” H E°°YH™H A¶O TO 1925 (980)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr ¢IAMEPI™MATA 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 88 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 10ÂÙ›·˜, Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2.¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1.¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 180 Ù.Ì., Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 4. ª·Á·˙› 70 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ·Ú·Ï›· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 5. •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 280 Ù.Ì. ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 8 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 6. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì., ηÙÔÈ΋ÛÈÌË ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ¡ËÏ›·˜. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 150 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 700 Ù.Ì. μ˘˙›ÙÛ·. 8. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 8 ÛÙÚ. 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ÔÌfiÓ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 150.000 ∂. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜. 5. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.700 Ù.Ì. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 3.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∫ÔÚÒÈ. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ªËϛӷ. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. Ì ‰ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· Ì ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 13. √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÊËÛÛÔ 14. (∂˘Î·ÈÚ›·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. 45.000 ∂, ∞ÚÁ˘Ú¤Èη. 15. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.800 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 16. √ÈÎfiÂ‰Ô 270 Ù.Ì. Ë 540 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. (∂˘Î·ÈÚ›·) ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 20 ÛÙÚ. Ì ı¤·, 110.000 ∂, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (981)

-----------------------------------∞§º∞ ª∂™πΔπ∫√ ∫∞¡Δ∂ƒ∂ ALFA REAL ESTATE KANTERE ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈΤ˜ ™˘Ó·ÏÏ·Á¤˜

π¿ÛÔÓÔ˜ 77 (1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙËÓ ΔÚ¿Â˙· ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜

ΔËÏ. 24210-29160 Fax: 24210-29131 ∫ÈÓ. 6944-456407 6944-690972 e-mail: Kanteref@otenet.gr ∂¶π§∂°ª∂¡∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¶ø§√À¡Δ∞π ¢À∞ƒπ∞ 1. 45 Ù.Ì. (1Ô˜) Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi (§π¡Δ√). 2. 44 Ù.Ì. (5Ô˜) ¿Óˆ 30ÂÙ›·˜, ·ÂÚÈÔÚ. ı¤· (∞°. ¡π∫√§.). 3. 55 Ù.Ì. (1Ô˜) Û 2ÒÚÔÊ. ÓÂfi‰Ì.+¿ÚÎÈÓ (∞°. ∞¡∞ƒ°.). 4. 60 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰Ì. ÁˆÓ.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ (√•À°√¡√). 5. 49 Ù.Ì. (5Ô˜) 6ÂÙ›·˜ ÛÔʛٷ+studio+¿ÚÎÈÓ (Δ™∞§∞¶.). 6. 62 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰Ì.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ ÎÏÂÈÛÙfi (ª√ÀƒΔ∑√À∫√À). Δƒπ∞ƒπ∞ 7. 77 Ù.Ì. (2Ô˜) 3ÂÙ›·˜ ÔÊÔÊÔ‰.+Ù˙¿ÎÈ+·Ôı., ‰È·ÌÂÚ. (∞¡∞§∏æ∏). 8. 80 Ù.Ì. (2Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓ. Ï‹Úˆ˜, ·ÙÔÌ. Ϥ‚ËÙ., ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô (¡. πø¡π∞). 9. 83 Ù.Ì. (2Ô˜) ÁˆÓ. ηÈÓÔ‡ÚÁ.+·Ôı.+ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ (√•À°√¡√). 10. 73 Ù.Ì. (4Ô˜) ·Ó·Î·ÈÓÈÛÌ., ·˘ÙÔÓÔÌ›·, ı¤· ÌÂÚ. ı¿Ï·ÛÛ· (∞°. ∫ø¡.). 11. 83 Ù.Ì. (3Ô˜) ÁˆÓ. ÓÂfi‰Ì.+·Ôı.+ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ (ª√ÀƒΔ∑√À∫.). 12. 80 Ù.Ì. (1Ô˜) ÓÂfi‰ÌËÙÔ, ·Ôı.+¿ÚÎÈÓ, ÔÚÙ.·ÛÊ. (π∫∞). Δ∂™™∞ƒπ∞ 13. 90 Ù.Ì. (2Ô˜) Ì 3 ˘/‰ ‰È·Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Û. ÎÂÓÙÚÈÎfi (À¢ƒ∂À™∏). 14. 100 Ù.Ì. (5Ô˜) ˆÚ·ÈfiÙ. 18ÂÙ›·˜ ‰È·Ì. ·˘ÙÔÓ.+·Ôı.+¿ÚÎÈÓ (∞¡∞§∏æ∏). 15. 123 Ù.Ì. (2Ô˜) ·Ô. 2002, ·˘ÙÔÓÔÌ. ËÏÈ·Îfi˜, a/c+·Ôı‹ÎË (∞¡Δπ™Δ.).

√π∫√¶∂¢∞ 16. 180 Ù.Ì. ÃÈÏÈ·‰Ô‡, 17. 305 Ù.Ì. Î·È 645 Ù.Ì. °∂ø¶√¡. 18. 160 Ù.Ì. ∞¡∞§∏æ∏ Ì ÎÙ›ÛÌ· 120 Ù.Ì. 19. 145 Ù.Ì. Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· μÀƒø¡√™. 20. 165 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÃÈÏÈ·‰Ô‡. 21. 160 Ù.Ì. ∞§À∫∂™. 22. 626 Ù.Ì. ™øƒ√™. 23. 850 Ù.Ì. ΤÓÙÚÔ ∞°ƒπ∞. 24. 1.000 Ù.Ì. ∞Á. ∫˘Úȷ΋, Δƒπ∫∂ƒπ 70 Ì. ·fi ÙÔ Î‡Ì·. 25. 4.000 Ù.Ì. ÃfiÚÙÔ. 26. 6.000 Ù.Ì. ¶∞√À Î·È Ï‹ıÔ˜ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ ∂¡Δ√™ Î’ ∂∫Δ√™ μfiÏÔ˘. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 27. 98 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 160 ÂÈÛ΢¿ÛÈÌË (Ù¤ÚÌ· ∞¡∞§∏æ∂ø™-∞¢ª∏Δ√À). 28. 110 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì. ÂÈÎ. (∞¡∞§∏æ∏). 29. 120 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË ¡∂∞¶√§∏. 30. 92 Ù.Ì. Û ÔÈÎfi. 148 Ù.Ì. ÂÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓË (°. ¢∏ª√À). 31. 90 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 150 ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηÙÔÈΛٷÈ. 32. 100 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 250 Ù.Ì. Û ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÛÙ˘Ï (¢πª∏¡π√À). 33. ª√¡√∫. Ì ÈÛfiÁÂÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· Î·È ‰›Ï· ˆÚ·ÈfiÙ·ÙÔ ¢À∞ƒπ ¿Óˆ-οو (π. ∫·ÚÙ¿ÏË). 34. ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÛÙ· ÙÔ‡‚Ï· (˘fiÁÂÈÔ, ÈÏÔÙ‹, 1Ô˜, 2Ô˜ Î·È 3Ô˜ ª∂∑√¡∂Δ∞, ¶ÂÚÚ·È‚.-∞¯ÈÏÏÔ. ¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ÛÙÔ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ - ∂•À¶∏ƒ∂Δ∏™∏ ™À¡ø¡Àª∏ Δ√À ΔπΔ§√À ª∞™. Δ∏§. 6944-456407 (759)

-----------------------------------“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÛÙË ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· Î·È ÛÙËÓ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ Û ÌÈÎÚ¿ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·Ù· ‹ ·˘ÙÔÙÂÏ›˜. ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚ. Û ÌÈÎÚ‹ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹. ÕÁÈÔ ∫ˆÓ/ÓÔ 2 ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 1Ô˘/2Ô˘ ÔÚ. Î·È 4Ô˘/5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘. ¡. πˆÓ›·, ·Ï·È¿ ηϋ ÌÔÓÔÎ/Λ· 105 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Û ÔÈÎ. 160 Ù.Ì. (¶¤ÙÚÔ˘/¶·‡ÏÔ˘). ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· Û ÔÈÎ. 146 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 160 ÙÌ. ¡. πˆÓ›· ÂÚÈÔ¯‹ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi/Ù¤ÓȘ (2) ˘ÂÚ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·˘ÙfiÓÔ̘, ηÈÓÔ‡ÚÁȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì 2¿ÚÈ· ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ. ª¿Ú·ıÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 165 Ù.Ì. ÔÈÎÔ. 300 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 91 Ù.Ì. Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 50 Ù.Ì. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (¶ÚÔÊ‹ÙË ∏Ï›·) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 510 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2ÒÚÔÊË ‚›Ï· Û 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·!!! ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ Î·È ∞ÁÚÈ¿. ∞Ë-°ÈÒÚÁË ∫˘ÓËÁÒÓ ÌÔÓÔÎ/Λ· 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì. Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·!!! ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 65 Ù.Ì. Û˘Ó 40 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË Û ÔÈÎ. 190 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓ. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 2 ˘/‰ Û˘Ó 2¿ÚÈ ÛÙÔ ËÌÈ-ÈÛfiÁÂÈÔ 40Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞Á¯›·ÏÔ˜/ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹, 2ÒÚÔÊË ËÌÈÙÂÏ‹˜ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ· (2 ‰È·Ì/Ù· 107 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ) Û ÔÈÎ. 975 Ù.Ì,. 80 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ (ÛڈÓÔ˜/¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘) ·Ï·È¿ ÌÔÓÔÎ/Λ· 40 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 120 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 2ÒÚÔÊË Î·ÙÔÈΛ·, 93 Ù.Ì. Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎ. 200 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.000 Ù.Ì. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 2 ·Ú·ı/ÛȘ ÔÈ˘ ÙˆÓ 50 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË (Ë Ì›· ËÌÈÙÂÏ‹˜) Û ÔÈÎ. 2.400 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 220 Ù.Ì. 80Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘, ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎ. 1.000 Ù.Ì., ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. √π∫√¶∂¢∞ ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfi‰·, 184, 368, 402 Î·È 423 Ù.Ì., Ì Û.‰. 0,8. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 213, 420 Î·È 512 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ·Ó·ÙÔÏ. ÔÈÎÔ. 196 Ù.Ì. LIDL ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 300 Ù.Ì. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ÌÂÛ·›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 170 Ù.Ì. Ì Û.‰. 2,10. ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹ ÔÈÎfiÂ‰Ô 183 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. ∞Ï˘Î¤˜ (3) ÔÈÎfi‰· 400, 415 Î·È 429 Ù.Ì. ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ‰È¿ÊÔÚ· ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 600 Ù.Ì. ÂÚ›Ô˘. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎ. 307 Ù.Ì. ª¿Ú·ıÔ˜, 450 Ù.Ì. 1010 Î·È 1083 Ù.Ì., ·¤¯Ô˘Ó 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4.460 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 670 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·. ª¿Ú·ıÔ˜ 4 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·, 85Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ (2) ÔÈÎ. ÙˆÓ 300 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 2.300 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰fiÌËÛË 400 Ù.Ì. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 300, 465, 538 Î·È 731 Ù.. ª·Ìȉ¿ÎÈ ÁˆÓ. ÔÈÎfi. 256 Ù.Ì. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1240 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜/∞ψӿÎÈ 2 ÔÈÎ. 310 Î·È 350 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ 120Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 1.580 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÎÙ›˙ÂÈ 173 Ù.Ì. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ/™ÙÔ‡È 3 ÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 4¿ÚˆÓ ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ȉ·ÓÈο ÁÈ· ηÙÔÈ˘. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜, ‰È¿Û·ÚÙ· ÔÈÎfi‰· 325, 362, 465, 520, 650 Î·È 700 Ù.Ì. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÁˆÓ. ÔÈÎ. 2.000 Ù.Ì. Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 280 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰/ÛÈÌÔ. ∫Δ∏ª∞Δ√-√π∫√¶∂¢∞/∫Δπƒπ∞ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏ / ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ / ∂¶∂¡¢À™∂π™ ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Û˘Ó 55 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ, 215∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Û˘Ó 35 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 600∂. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 2.200 Ù.Ì. Û˘Ó 800 Ù.Ì. ·Ù¿ÚÈ Û 7 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 100Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 185 Ù.Ì. Û˘Ó 95 Ù.Ì. Ê˘ÛÈÎfi ·Ù¿ÚÈ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ Â› 16 ¤ÙË Û super market. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ/·Ù· ÙˆÓ 50, 60, 70, 110, 210 Î·È 250 Ù.Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 26 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√, ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰.

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 27


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

27

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 26

“Δ™∂§π√™” REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ Δ∏§.-FAX 24280 78267 ∫π¡. 697.4647.587

§¿ÌÈ· 5,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù·. ∑√∂ 3·. ¶ÏËÛ›ÔÓ ALEX PAK 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎ. Ì 300 Ù.Ì. ·Ï·Èfi ÎÙ›ÚÈÔ. ∂ıÓ. √‰fi˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹ 4,5 Î·È 5 ÛÙÚ¤Ì. ∞ÁÚÔÙ/¯ÈÔ 40 ÛÙÚ¤Ì. ÏËÛ›ÔÓ ∫Δ∂√ ˆÏÂ›Ù·È Î·È ÙÌËÌ/ο ∑√∂ 3Á, 3‰. º˘ÙfiÎÔ 11,8 ÛÙÚ¤Ì. ∑√∂ 1·. ¶∂√ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡-ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ ÛÙÔ ‡„Ô˜ ÙÔ˘ ∫ƒ√∫π√À 5 ÛÙÚ¤Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ 3 ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· ÙˆÓ 6-7 Î·È 8 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ 60Ì. ·fi ÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ÎÙ›ÚÈÔ 400 Û˘Ó 200 Ù.Ì. ·Ôı‹Î˜ Û ÔÈÎ. 1.800 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÈÂıÓ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ÔÏÏ¿ Î·È ‰È¿ÊÔÚ· ‰È·Ì/Ù·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ· Î·È 4¿ÚÈ· Û μfiÏÔ, ¡. πˆÓ›·, ∞Ï˘Î¤˜, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·... ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ·, ˘fi ηٷÛ΢‹ Î·È ·Ï·È¿. À¶∞ƒÃ∂𠶧√À™π√ ∞ƒÃ∂π√ ∞∫π¡∏Δø¡ ÌË ‰ËÌÔÛÈ¢fiÌÂÓÔ... ·ÏÒ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËη ÌfiÓÔ Û ÌÂÚÈο... (982)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∏ ª∞°¡∏™π∞™ ¶∞¶∞¶√™Δ√§√À ™Δ∞ª∞Δπ∞ ƒ√™Δøμ 39 μ√§√™ ΔËÏ. 24210-56010 ÎÈÓ. 6977 876175 e-mail: info@ktimamag.gr MONOKATOIKIE™ Πορταριά 2ώροφο 100 + 100 τ.μ. οικόπ. 800 τ.μ. θέα 220.000 Άνω Λεχώνια παλιό 2ώροφο, πέτρινο, οικόπ. 295 τ.μ. 80.000 Ε. Άφησσος μεζονέτα 80 τ.μ.+υπόγειο 40 τ.μ. καινούργια, πάρκιν, 180.000 Ε. Νεοχώρι 2ώροφο πέτρινο 200 τ.μ., οικόπ. 250 τ.μ., 100.000 Ε. Πορταριά, κέντρο παλιά οικία 86 τ.μ.+αποθήκη 28 τ.μ., οικόπ. 300 τ.μ. 120.000. Νεάπολη, παλιό 2ώροφο, οικόπ. 310 τ.μ. 140.000. Αγριά, 2ώροφο 170 τ.μ., οικόπ. 175 τ.μ. 85.000. Δικαστήρια, οικία 90 τ.μ., οικόπ. 200 τ.μ. Καραγάτς μεζονέτα 100 τ.μ. + 50 τ.μ. υπόγειο καινούργια. Γορίτσα όροφος 135 τ.μ. καινούργιος, θέα Βόλο. ∫·Ú·Á¿Ù˜, ™Ù·ı¿ ÔÈΛ· 83 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 123 Ù.Ì.

√π ™À¡∂ƒ°∞Δ∂™ Δ√À °ƒ∞º∂π√À ª∞™ ¶ƒ√Δ∂π¡√À¡: ƒπ∞ ™∫√ÀƒΔ∏ ºøº∏ Ã√¡¢ƒ√À-∫ƒ√ªªÀ¢∞ ƒ∂¡∞Δ∂ ª¶∂∫-ª√À™Δ∞∫∞§∏ ∫ø¡/¡√™ ∂À∞°°∂§√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™ ™π∞¡√™ ªπÃ∞§∏™ °∞ƒΔ∑√§∞∫∏™ °π∞¡¡∏™ ∫∞ƒ∞°π∞¡¡∏™

OIKO¶E¢A-KTHMATA Αλαμάνας (έναντι Τσαλαπάτα) 2.200 τ.μ. τρίφατσο και 820 τ.μ. γωνιακό Αγριά, 5,7 στρ. με ελιές, θέα Παγασητικό, τετραγωνισμένο, 160.000Ε. Κάτω Γατζέα ελαιόκτημα, 3 στρ., οικοδομήσιμο, με καλύβι, 100.000Ε. Πορταριά, Αγ. Τριάδα 4 στρ., 50.000 Μάραθος 8 στρ. 80.000 Ε και 4 στρ. 50.000 Ε Αγ. Στέφανος (Σωρός) 611 τ.μ. 85.000 Ε Μεταμόρφωση πλησίον Ερμού 300 τ.μ. μεγάλη πρόσοψη. Πορταριά κεντρικό οικόπεδο 3.800 τ.μ. μοναδικό. Άλλη Μεριά οικ. 834 τ.μ., θέα 120.000 Πλατανίδια οικ. 794 τ.μ. παραθαλάσσιο 100.000 Άφησσος Λαγούδι 4 στρ. 200.000 Ν. Ιωνία οδός Ευβοίας 180 τ.μ. με σ.δ. 2,1 Αλυκές πλαζ ΕΟΤ 360 τ.μ. 3φατσο Κάτω Λεχώνια οικίπ. 330 τ.μ., 50.000 Ε. Αλυκές κτήμα κεντρικό 9 στρ. Πορταριά θέση “ΜΑΝΑ” 3 στρ., 100.000 Ε. °PAºEIA - KATA™THMATA Κάτω Γατζέα κεντρική επιχείρηση ειδών κήπου Δράκεια 2όροφος ξενώνας καινούριος Αργοναυτών επαγγελματικό ακίνητο, οικόπεδο 560 τ.μ. Χάνια, κεντρικό εστιατόριο 120 τ.μ., οικόπ. 1.000 τ.μ. Καλά Νερά ξενοδοχείο κεντρικό 28 δωματίων Κ. Λεχώνια ξενώνας 3ώροφος καινούργιος λουξ, οικόπδ. 1.500 τ.μ. μοναδικός. Καλά Νερά ξενώνας 2ώροφος στην παραλία. Σκιάθος, Κουκουναριές, μεγάλο, σύγχρονο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Πήλιο, Χάνια μεγάλη κεντρική πολυτελής ξενοδοχειακή μονάδα Πορταριά κεντρικός ξενώνας εννέα (9) δωματίων, οικόπ. 335 τ.μ. (983)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ƒ∞¶Δ∏™ ∞¶√™Δ√§√™ ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· - μfiÏÔ˜ ΔËÏ. ∫·È º·Í. 2428093680 ∫ÈÓ. 6977405931 estate.pelio.eu email - mesitika@pelio.eu ∞°π√™ μ§∞™π√™ 1) √ÈΛ· 66ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô 334ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô ·fi 1.000ÙÌ ¤ˆ˜ 3.500ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞°ƒπ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 126ÙÌ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ, ΋Ô. 2) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ó·Î·Ù·Û΢·Ṳ̂ÓË 80ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 160ÙÌ ¤¯ÂÈ Û˘ÓÙ. 1.3 Â›Ó·È 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 160,000 ¢ÚÒ. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 436ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. 4) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 110ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 174ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·.

∞¡ø §∂Ãø¡π∞ 1) πÛfiÁÂÈ· ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 105ÙÌ Î·È Ì ¿‰ÂÈ· ÁÈ· 105ÙÌ ÚÔÛı‹ÎË ÁÈ· 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 538ÙÌ Ì ÔÈΛ· 88ÙÌ Ì ·Ôı‹ÎË 42,90ÙÌ Ì ‰ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 141ÙÌ.ŸÏ· Ì·˙›. 3) √ÈÎfiÂ‰Ô 500ÙÌ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 4) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 125ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 106ÙÌ Ì ı¤·.ΔÈÌ‹ 145,000 ¢ÚÒ. 5) √ÈÎfiÂ‰Ô 260ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 169ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 75.000 ¢ÚÒ. 6) √ÈΛ· 56ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 119ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 88ÙÌ. ΔÈÌ‹ 45.000 ¢ÚÒ. 7) √ÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 129ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 428ÙÌ. ªÂ ı¤·. ∞¡ø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 124ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 350ÙÌ Ì ÈÛ›Ó· Ì ı¤·. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤·. μ√§√™ 1) ∞Ï˘Î¤˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 2) ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 301ÙÌ. 3) ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÛÙÔ ¿ÚÎÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ¿ÚÎÈÓÁÎ. 4) √͢ÁfiÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 93ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ Û ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. μÀ∑πΔ™∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 680ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ì ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 85,000 ¢ÚÒ. ¢ƒ∞∫∂π∞ 1) √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ‰ÈÒÚÔÊË 200ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 655ÙÌ Ì ı¤·. ∫∞§∞ ¡∂ƒ∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· 65ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150ÙÌ ·fi ı¿Ï·ÛÛ· 150Ì. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ 50Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500ÙÌ ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. 2) √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌ›Ô. ΔÈÌ‹ 135.000 ¢ÚÒ. ∫π™™√™ 1) ªÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÙÚ›· Â›‰· 238ÙÌ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 3267ÙÌ Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ ÚÔ˜ ªÔ‡ÚÂÛÈ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ÌfiÓÔ 300.000 ¢ÚÒ. ¶∞§π√∫∞™Δƒ√ 1) √ÈÎfiÂ‰Ô 638ÙÌ ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ 700Ì ·fi ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· Â› Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÙÔ˘ Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ 45,000 ¢ÚÒ. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞ 1) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1710ÙÌ ΔÈÌ‹ 60.000 ¢ÚÒ. 2) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.000ÙÌ 200Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. 3) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1.800ÙÌ Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ Î·È ‰ÈÎfi ÙÔ˘ ÓÂÚfi 300Ì ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ 70.000 ¢ÚÒ. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 1) ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ·, ı¤· Ôχ ηϋ. ¶ƒøΔ∞ ™Δ∏ £∞§∞™™∞ 1) μfiÏÔ˜ ¶·Ú¿ÏÈ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 110ÙÌ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 2) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 2.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. 3) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 84ÙÌ. 4) ∫ÔÚfiË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 39ÙÌ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 5) ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 80ÙÌ ÌÂ

¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 200ÙÌ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 3˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, 2 Ù˙¿ÎÈ·, ÌÂÁ¿ÏÔ Û·ÏfiÓÈ Ì bar Î·È 2 ÂÈÛfi‰Ô˘˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-63 ¶·Ú·Ï›· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 5Ô˘ ÔÚ. 92ÙÌ, 2˘/‰. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 °·˙‹ Ì °·Ì‚¤Ù· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 116ÙÌ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, 81,5ÙÌ Î·È 82,5ÙÌ, ·Ôı‹ÎË, parking ¤Î·ÛÙÔ, ÓÂfi‰ÌËÙ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 30 μfiÏÔ˜, Ù¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ÁηÚÛÔÓȤڷ 24ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 114ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì 3˘/‰ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-75 √ÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 140ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 16 ÂÙÒÓ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙÔ ¿ÚÎÔ Ù˘ ∫·ÏÏÈı¤·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-70 ¡Âfi‰ÌËÙ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙË ¡. πˆÓ›· μfiÏÔ˘ Ì ı¤ÛË ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ Î·È ·Ôı‹ÎË, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 77ÙÌ, 2Ô˜ 70ÙÌ, 3Ô˜ 78ÙÌ, 4Ô˜ 49ÙÌ, 4Ô˜ 82ÙÌ, 5Ô˜ 106ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 ¢˘¿ÚÈ 56,5ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Δ¤ÚÌ· ∫·ÚÙ¿ÏË, ∞ÚÁ˘ÚÔÔ‡ÏÔ˘ 16. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ¢˘¿ÚÈ 53 12ÂÙ›·˜ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·ÚÎÈÓÁÎ μÏ·¯¿‚· Î·È ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· °Î·ÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ΔÈÌ‹ 40.000∂. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 2·ÚÈ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù·Ó›ˆÓ.

ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 34ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·. ΔÈÌ‹ 165.000 ¢ÚÒ. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1) ÕÓˆ ™·ÚÙÈ¿ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 28,700ÙÌ ÂÊ¿ÙÂÙ·È Ì ¿ÛÊ·ÏÙÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ˘ ·Ôı‹Î˜ ¶··ÁÈ¿ÓÓË. 2) ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ 700Ì ·fi ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi ÎÙ›ÚÈÔ 711ÙÌ Î·Ù·Û΢‹˜ ÙÔ˘ 2003 Ì ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.020ÙÌ. ΔÈÌ‹ 300.000 ¢ÚÒ. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π 1) °Î·ÚÛÔÓȤڷ 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 27ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 220 ¢ÚÒ. 2) ¢ÈÒÚÔÊÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ Â› Ù˘ ∂ÚÌÔ‡ 450 ¢ÚÒ. (984)

-----------------------------------Sofia Halkia Consulting - Real Estate 38 Sp.Spiridi st, P.C. 38 221 VOLOS Tel. +30 24210 35166 Fax 24210 35649 Mob. +30 6944504791 www.sofiahalkia.gr ∑∏Δ∏™∏ ¶ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ ÂӉȷʤÚÔÓÙ·È ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·ÁÔÚ¿ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ (2¿ÚÈ· & 3¿ÚÈ·) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π¢∞¡π∫∞ °π∞ º√πΔ∏Δ∂™ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 52,5 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ‰›Ï· ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ΔÈÌ‹ 400∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 100 Ù.Ì. Ì 2 /˘‰, 2 ÌÂÁ¿Ï· Ì¿ÓÈ· & ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·. §›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÚÂÙÈÚ¤ 106 Ù.Ì. ÛÙËÓ π. ∫·ÚÙ¿ÏË ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, 2 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ȉ·ÓÈ΋ ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ٤ÓÙ˜. ∫¤ÓÙÚÔ ·fiÎÂÓÙÚÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÛÙÔÓ 3Ô, 4Ô & 5Ô , 43Ù.Ì. Ì ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ Î·È ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 95.000 / 100.000 / 105.000∂ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 1Ô, 53 Ù.Ì., Ù˙¿ÎÈ, ÂÓÈ·›Ô ¯ÒÚÔ ÎÔ˘˙›Ó· - ηıÈÛÙÈÎfi, WC, ˘ÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 4Ô fiÚÔÊÔ. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ï›Á· ̤ÙÚ· ·fi ÙËÓ ¶·Ú·Ï›· (∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô˜). μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 71 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙÔ ¿ÚÎÔ Ì Ê/· & ·Ôı‹ÎË. 67.000∂ √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∞¡∞Àƒ√™ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 119 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· & Parking, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·-

∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 83ÙÌ Û·ÏfiÓÈ2˘/‰, Ù˙¿ÎÈ, Ì¿ÓÈÔ Î·È ·ÚÎÈÓÁÎ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

√π∫√¶∂¢∞

√ÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÛÙÔ ¢ÈÌ‹ÓÈ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:18 √ÈÎfiÂ‰Ô 7.200ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ ¶ËÏ›Ô˘ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. À¿Ú¯ÂÈ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٿÙÌËÛ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23 √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· 3.800ÙÌ ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 5 ÏÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ª˘ÏÔfiÙ·ÌÔ Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÒÏËÛ˘ Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:23-42 √ÈÎfiÂ‰Ô 8.343ÙÌ ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜! ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-28 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfi‰Ô, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· μfiÏÔ Î·È ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 100.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10-63. ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 15Ì

̤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô ŸÚÔÊÔ 54 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 73 Ù.Ì. ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÛÙÔÓ 4Ô ÌÚÔÛÙ¿ Û ¿ÚÎÔ Ì 2 ˘/‰, ηıÈÛÙÈÎfi Ì Ù˙¿ÎÈ, Ê/·, 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·Ôı‹ÎË Î·È Ì·ÏÎfiÓÈ 59 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 80 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 1Ô Ì Ê/·, ·Ôı‹ÎË & parking. ΔÈÌ‹ 145.000∂ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 153 Ù.Ì., ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·, advantage ˘·›ıÚÈÔ ¯ÒÚÔ 150 Ù.Ì. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÚÂÙÈÚ¤ 113 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏÔ ·›ıÚÈÔ, 3 ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜, ¿ÚÎÈÓÁÎ & ·Ôı‹ÎË. ¶·Ú¿‰ÔÛË Û 9 Ì‹Ó˜. ∂•√Ãπ∫∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·˘ÙfiÓÔÌË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 68 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô & ¿ÚÎÈÓÁÎ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. π‰·ÓÈÎfi ÂÍÔ¯ÈÎfi. ΔÈÌ‹ 140.000∂ ∫√À∫√Àƒ∞μ∞ ¶∏§π√À: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 450 Ù.Ì. Ì ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. £¤· Û fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. À¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ‰·ÓÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ Ì ÂȉfiÙËÛË 50%. ∞°ƒπ∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÓÂfi‰ÌËÙË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 116 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ÙÂÙÚ·ÁˆÓÈṲ̂Ó˜ ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË Ì Ê/·. À¤ÚÔ¯Ë ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 188.000∂ ∞º∏™™√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì Ú·ÎÙÈÎÔ‡˜, ¿ÓÂÙÔ˘˜, ηÏÔۯ‰ȷṲ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ & ı¤ÛÂȘ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘. ΔÈ̤˜ ·fi 103.000∂ ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Î·ÙÔÈΛ· 2 ÂÈ¤‰ˆÓ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 61 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 88.000∂ ·ÔχÙÔ˘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜. °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 34 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 37.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 68 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ηıÈÛÙÈÎfi, Ù˙¿ÎÈ, 1 ˘/‰. ΔÈÌ‹ 160.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 61 Ù.Ì. ÛÙÔÓ Ì ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰., ÎÔ˘˙›Ó·, ÏÔ˘ÙÚfi, Ù˙¿ÎÈ & ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ. ΔÈÌ‹ 120.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 50Ù.Ì. ηıÈÛÙÈÎfi, 1 ˘/‰., ÎÔ˘˙›Ó·, ˘Ô‰Ô¯‹ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ & ı¤· ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ 100.000∂ ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È 2¿ÚÈ & 3¿ÚÈ 50 Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. ΔÈÌ‹ ·fi 100.000∂ ∫ƒπ£∞ƒπ∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 220 Ù.Ì. Ì ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. ΋Ô Î·È parking (300Ì. ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·). ΔÈÌ‹ 98.000∂ ª∞§∞∫π: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁηÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 25 Ù.Ì. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ª∏§π¡∞: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 615 Ù.Ì. Ì 2ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. & 26 Ù.Ì. ·Ôı‹ÎË. ΔÈÌ‹ 110.000∂ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∂™ ™Δ∂°∂™ ¶ƒ√Δ∞™∏ ∂¶∂¡¢À™∏™: μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·Î›ÓËÙÔ È‰È·›ÙÂÚ˘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ 395 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ·˘ÙfiÓÔÌÔ, Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›·. ΔÈÌ‹ 625.000∂ ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ μ¿Î¯Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 106 Ù.Ì. Ì Ôχ ηϋ Ì›ÛıˆÛË. ÀÔÏ›ÂÙ·È ™˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹˜ ¢fiÌËÛ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi ı¤·ÙÚÔ, Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ, ÁˆÓÈ·Îfi, 78 Ù.Ì. Ì 2 wc & ˘fiÁÂÈÔ 68 Ù.Ì. ȉ·ÓÈÎfi ÁÈ· ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÛÙ›·Û˘ μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 50 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË 20 Ù.Ì.. Èڛ˜ º.¶.∞. π‰·ÓÈÎfi Ú·Ù‹ÚÈÔ ¿ÚÙÔ˘. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÈÛfiÁÂÈÔ

¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 √ÈÎfiÂ‰Ô ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 536ÙÌ, Ì ·ÓÙÈÛÂÈÛÌÈ΋ ÔÈΛ· 87ÙÌ, Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:30 √ÈÎfiÂ‰Ô 340ÙÌ ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· Ì 140ÙÌ ‰fiÌËÛË ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ı¤· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15 √ÈÎfiÂ‰Ô 1500ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ‰›Ï· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÛÙȘ ¶ÈӷοÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:15-69 √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ ÛÙÔÓ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ Ì ·ÓÂÌfi‰ÈÛÙË ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (75.000∂) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 √ÈÎfi‰· ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜ 150Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙, ÙˆÓ 300ÙÌ-400ÙÌ500ÙÌ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ÔÈÎfiÂ‰Ô 123ÙÌ Î·È Û›ÙÈ 90ÙÌ Ì Î.ı., Ê/·, Ù˙¿ÎÈ, ËÏÈ·Îfi, Ù¤ÓÙ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 135ÙÌ, 3Â›‰· ·fi 80ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 3 ÂÈ¤‰ˆÓ ÓÂfi‰ÌËÙË Ì ηٷÏËÎÙÈ΋ ı¤·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ¢˘fiÚÔʘ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï› ∞ÁÚÈ¿˜ μfiÏÔ˘ 110ÙÓ Î·È 125ÙÌ, 100Ì ·fi ÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 15-54 ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 50ÙÌ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. ΔÈÌ‹ 120.000∂ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

∂ª¶√ƒπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 152ÙÌ Ì 2 η-

ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· 55 Ù.Ì. Ì Ôχ ηÏfi ÂÈÛfi‰ËÌ·. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 33 Ù.Ì., 2 ¯ÒÚÔÈ & WC, ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ ÛÙËÓ ¶Ï·Ù›· ∂Ï¢ıÂÚ›·˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 35 Ù.Ì. Â› Ù˘ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. μ√§√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ Â› Ù˘ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ ÛÙÔÓ 2Ô fiÚÔÊÔ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 53 Ù.Ì. Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ù˘ ™ÎÈ¿ıÔ˘, 110 Ù.Ì. Î·È 72 Ù.Ì. ÌÈÛıˆÌ¤Ó· ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. √π∫√¶∂¢∞ ¶ƒ√Δ∞™∏ ª∞™: ª¶√Àº∞ ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 360 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ¯Ù›˙ÂÈ 264 Ù.Ì. ∞¤¯ÂÈ ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ∫ÔÚfi˘ 150 Ì. ΔÈÌ‹ 70.000∂ ¶§∞Δ∞¡π∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 20 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ¢∂∏, ⁄‰Ú¢ÛË, ÙËϤʈÓÔ. ¶ÚfiÛÔ„Ë 120Ì. ÛÙÔÓ Â·Ú¯È·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ΔÈÌ‹ 65.000∂ ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6880 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ì ÚÔÓÔÌȷ΋ ı¤ÛË Î·È ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ 130.000∂ ∞§§∏ ª∂ƒπ∞ - ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2350 Ù.Ì. Ì ԛÎËÌ· 200 Ù.Ì. ΔÈÌ‹ 280.000∂ (ªÂ ηÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ) ∞ƒ°∞§∞™Δ∏: ª¤Û· ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ∫·Ì¿Ú·. ΔÈÌ‹ 75.000∂. ∞§À∫∂™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. Ì ™.¢. 0,8. Ï›Á· ‚‹Ì·Ù· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ. ΔÈÌ‹ 80.000∂ ª∂§π™™π∞Δπ∫∞: ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· (Ì Â›Â‰Ô ¤‰·ÊÔ˜) ¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ¿ÚÙÈ· & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· 200 Ù.Ì. Î·È ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. ™∫π∞£√™: ¶ˆÏÂ›Ù·È ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ÓËÛÈÔ‡ (‰›Ï· ÛÙËÓ ¶··‰È·Ì¿ÓÙË) 340 Ù.Ì. ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 1.4, ¯Ù›˙ÂÈ 476 Ù.Ì. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ‹ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Î·Ù¿Ï˘Ì·. ΔÈÌ‹ 235.000∂. ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ‰È·ÌÂÚ‹˜ ÈÛfiÁÂÈÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000 Ù.Ì. (ÂÚ›Ô˘) ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. π‰·ÓÈÎfi ÁÈ· ÔÏ˘Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÏÂÎÙÚÈÎÒÓ - ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂȉÒÓ, ¤Ó‰˘Û˘ - ˘fi‰ËÛ˘, ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜. ∂Ê¿ÙÂÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈ΋ ψÊfiÚÔ Ì ÚfiÛÔ„Ë 14 Ì. Û Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ Û Ï·Ù›·. μ√§√™: °Ú·ÊÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ 200 Ù.Ì. Â› Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ, È·ÙÚ›Ô, ÈÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÂÈψ̤ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ 112 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Û ÛËÌÂ›Ô ÚÔ‚ÔÏ‹˜, ‰›Ï· ÛÙȘ ΔÚ¿Â˙˜. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙÔÓ 2Ô 37 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. ¡ÈÎfiÏ·Ô ÛÙÔ ÂÌÔÚÈÎfi ΤÓÙÚÔ. ΔÈÌ‹ 250∂ μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÓÂfi‰ÌËÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô 50 Ù.Ì. ÛÙÔÓ 2Ô Ì ÙȘ ÔÈÔ Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ˘Ô‰Ô̤˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ‰ÈηÛÙ‹ÚÈ· Ì ÎÏÂÈÛÙ‹ ı¤ÛË Parking. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Ì ÂÌ‚·‰fiÓ 80 Ù.Ì., ·Ù¿ÚÈ 65 Ù.Ì., 2 WC Î·È ˘fiÁÂÈÔ 160 Ù.Ì. μ√§√™: ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ ÛÙËÓ ∞’ μπ.¶∂. ¢È·ı¤ÙÔ˘Ì ÁÈ· ÂÓÔ›ÎÈÔ Î·ÙÔÈ˘ & ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, Â›Û˘ ÛÙÔ ·Ú¯Â›Ô Ì·˜ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ. (985)

Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÙÔ ¤Ó· ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 6Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-∞ı‹Ó·˜, μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.200ÙÌ Û 3.000ÙÌ ÔÈÎfi‰Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ΔÚÈÎÔ‡Ë ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 34ÙÌ ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:10 ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È ‹ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 27 ¢˘¿ÚÈ 55ÙÌ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27 ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ï‹Úˆ˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓË Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:27

∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ ª¿Ú·ıÔ˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 200ÙÌ Û 320ÙÌ ÔÈÎfiÂ‰Ô . ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∂ÍÔ¯ÈΤ˜ ·Ú·‰ÔÛȷΤ˜ ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ηÙÔÈ˘ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ Û fiÌÔÚÊÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘: 23-51

∂¡√π∫π∞™∂π™ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈΤ˜ ÛÙ¤Á˜ 90ÙÌ Î·È 102ÙÌ 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ ‚fiÏÔ˘ ™˘Ú›‰Ë 3 Ì π¿ÛÔÓÔ˜. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 75ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:04 ¢˘¿ÚÈ 65ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Â› Ù˘ ∂˘ÚÈ›‰Ô˘ ( 250 ∂). ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 33ÙÌ Â› Ù˘ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· (250∂) ∫ˆ‰.·ÎÈÓ‹ÙÔ˘:01 (945)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

28

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991 - 6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§√À¡Δ∞π ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 2. 96 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 3. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 1Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 4. 90 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 2 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 108 Ù.Ì. 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 6. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, 4Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ, 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 7. 108 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 8. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 3Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÔÏ˘ÙÂÏ‹ Ì ¿ÚÎÈÓ 3 ˘/‰, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 9. 104 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì 2 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹. 10. 104 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ô‰fi ∫·ÛÛ·‚¤ÙË. 11. 137,80 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2Ô˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 3 ˘/‰, ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 12. 120 Ù.Ì. ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, 3Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 2 ˘/‰ ˘¤Ú ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹, ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 13. 155 Ù.Ì. 4Ô˜ Î·È 5Ô˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ·, ¿ÚÎÈÓ, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 14. 55 Ù.Ì. 1Ô˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ù˙¿ÎÈ, ·Ôı‹ÎË, ÚÔÛfi„ˆ˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 15. 102 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 2 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 16. 80 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi 3Ô˜ Ì 3 ˘/‰, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 17. 116 Ù.Ì. ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, Ì·ÏÎfiÓÈ ›Ûˆ ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ. 18. 114 Ù.Ì., ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÈÛfiÁÂÈÔ Ì 2 ˘/‰, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ·˘Ï‹ ›Ûˆ, 25ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ. 19. 118 Ù.Ì. 3Ô˜, ÁˆÓÈ·Îfi Ì 3 ˘/‰, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ªÔÓÔηÙÔÈ˘ 1. 100 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ 2. 95 Ù.Ì. ÔÈΛ·, 2 ˘/‰, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. 3. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ·˘Ï‹ ›Ûˆ ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 65 Ù.Ì. Û 101 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 5. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì. Ì 3 ˘/ ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 6. ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 202 Ù.Ì. Ì 3 ˘/‰ Î·È ‰ÒÌ· ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·. 7. ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ·fi 104 Ù.Ì. Î·È 2 ˘/‰ Ô fiÚÔÊÔ˜ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 147 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 8. ¢ÈÒÚÔÊÔ ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÁˆÓÈ·Îfi 208 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 265 Ù.Ì. ÛÙË ¡¤· πˆÓ›·. 9. 170 Ù.Ì. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·-·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 18Ô˘ ·ÈÒÓ· Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì 3 ˘/‰, 3 Ì¿ÓÈ· Î·È ‰ˆÌ¿ÙÈÔ ˘ËÚÂÛ›·˜ ۠ͯˆÚÈÛÙfi ¯ÒÚÔ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 352 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. ¶·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙÔ μfiÏÔ - ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, Û‹Ì· ∂√Δ ÁÈ· ÍÂÓÒÓ· ∞’ ηÙËÁÔÚ›·˜. 10. 140 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù·, 2 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙÔÓ ∞Á. √ÓÔ‡ÊÚÈÔ Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ-¶·Á·ÛËÙÈÎfi Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÍÂÓÒÓ·˜). 11. 3ÒÚÔÊË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 150 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. Ì 2 ˘/‰ ÛÙË °·Ù˙¤·. 12. 2ÒÚÔÊË Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· ·fi 90 Ù.Ì. Ô fiÚÔÊÔ˜ Î·È ·fi 3 ˘/‰, Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙË ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ. 13. 45 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û 532 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ÎfiÏÔ, ÛÙËÓ ΔÛ·Áηڿ‰· ¶ËÏ›Ô˘ 14. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, Ù˙¿ÎÈ Î·È ‰˘¿ÚÈ 45 Ù.Ì. ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· Û 160 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÛÙȘ ∞Ï˘Î¤˜. √ÈÎfi‰· - ÎÙ‹Ì·Ù· 1. 1 352 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜. 2. 425 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫·ÏÏÈı¤·. 3. 1.800 Ù.Ì. ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙËÓ ∞ıËÓÒÓ. 4. 350 Ù.Ì. ¯Ù›˙ÂÈ 150 Ù.Ì. ÛÙËÓ ªԇʷ 200 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 5. 567 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 15 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙÔ ª¿Ú·ıÔ. 6. 568 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙË ¢Ú¿ÎÂÈ· ¶ËÏ›Ô˘. 7. 2.000 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÛÙȘ ªËÏȤ˜ ¶ËÏ›Ô˘. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÙÔÈ˘ - ÔÈÎfi‰· ÛÙÔ Ì·Á¢ÙÈÎfi ¶‹ÏÈÔ, ηıÒ˜ Î·È ¿ÏÏ· ·Î›ÓËÙ· - ÔÈÎfi‰· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ www.iasonmesitiko.gr (986)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS A.E. REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8. ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ 6979 726165 ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫402. 1·. μfiÏÔ˜, ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·. 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 65 Ù.Ì., 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊ. 110.000 ∂ ∫419 2. μfiÏÔ˜, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 106ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ 2Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 268.000∂. ∫403. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: ¢È·Ì¤Ú. ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 113ÙÌ, ÚÂÙÈÚ¤ 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 3 À/¢. 230.000∂. ∫399. 4. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ¢‡Ô 3·ÚÈ· 65ÙÌ ¤Î. ˘fi ηٷÛÎ. 1Ô˜ & 2Ô˜ fiÚ. 115.000∂. ∫345. 5. μfiÏÔ˜: μÏ·¯¿‚·-54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜, ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 115ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 225.000∂. ∫346.

6. μfiÏÔ˜, º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 82ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙÔ, 141.000∂. ∫258. 7. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 46ÙÌ. 72.000. ∫94. 8. μfiÏÔ˜, ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ ‰È·Ì. 92ÙÌ ¤ˆ˜ 95ÙÌ. ·fi 1680∂ ÙÔ ÙÌ. ∫95-99. 9. μfiÏÔ˜, μÈ˙˘ËÓÔ‡ ÓÂfi‰ÌËÙ· ‰È·Ì. 57ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ·fi 1800∂ ÙÔ ÙÌ. ∫234. 10 μfiÏÔ˜, ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85 Ù.Ì., 2 À/¢, 1Ô˜ fiÚÊ. 120.000 ∂. ∫415. 11. ÕÓ·˘ÚÔ˜, ™Ù·‰›Ô˘ ÚÂÙÈÚ¤ 130ÙÌ, 260.000∂. ∫218. 12. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì. 3·ÚÈ 79ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ÁˆÓÈ·Îfi. 105.000∂. ∫371. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ƒÂÙÈÚ¤ 3·ÚÈ 79ÙÌ, 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜,. 106.000∂. ∫372. 14. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 67.000∂. ∫374. 15. ¡¤· πˆÓ›·, 2·ÚÈ 48ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 72.000∂. ∫375. 16. ¡¤· πˆÓ›·, ΔÚ›· 3·ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˜, 3Ô˜ & 4Ô˜ fiÚÔÊ. 122.000∂ ¤ˆ˜ 130000∂. ∫376. 17. ¡¤· πˆÓ›·, ∫¿‰ÌÔ˘ ·fi 78ÙÌ ¤ˆ˜ 81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 111.000∂. ∫272-277. 18. ¡¤· πˆÓ›·, ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ ·fi 46ÙÌ ¤ˆ˜ 86ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ·fi 74.000∂. ∫278-284. 19. ¡¤· πˆÓ›·, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ ·fi 93ÙÌ ¤ˆ˜ 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ· ·fi 139.000∂. ∫285286. 20. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 40ÙÌ ¤ˆ˜ 72ÙÌ. 82.000∂ ¤ˆ˜ 143.000∂. ∫370. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 50ÙÌ. 65.000∂. ∫221. 2. μfiÏÔ˜ π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 156 Ù.Ì, 1Ô˜ fiÚÔÊ. 3 ˘/‰ 240.000 ∂. ∫420 3. μfiÏÔ˜, ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ 2 ‰È·Ì. 56ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ÈÛfiÁÂÈÔ & ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ. 55.000∂ & 40.000∂. ∫327&328. 4. μfiÏÔ˜, ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ Ì ΔÚÈÎÔ‡Ë 2·ÚÈ 54ÙÌ, πÛfiÁÂÈÔ. 55.000∂. ∫305. 5. μfiÏÔ˜, °·˙‹ 90ÙÌ, 3Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫408. 6. μfiÏÔ˜, ƒ. ºÂÚ·›Ô˘, 3·ÚÈ 100ÙÌ, ‰È·Ì. 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 150.000∂. ∫353. 7. μfiÏÔ˜, 54Ô˘ ™˘ÓÙ. ∂ÏÏ¿˜ 102ÙÌ. 115.000∂. ∫183. 8. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚· 112ÙÌ, 130.000∂, ∫175. 9. μfiÏÔ˜, μÏ·¯¿‚·-¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. 145.000∂. ∫149. 10. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ¶ÔÛÂȉÒÓÔ˜ 125ÙÌ, 1Ô˜ fiÚ. 140.000∂. ∫325. 11. ¡¤· πˆÓ›·: ∫˘Ú›ÏÏÔ˘, 83Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 À/¢, 80.000∂. ∫394. 12. ¡¤· πˆÓ›·: ™ËÏ˘‚Ú›·˜, 56Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 65.000∂. ∫395. 13. ¡¤· πˆÓ›·, ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 94ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊ., 2 À/¢. 100.000∂. ∫362. 14. ∞ÁÚÈ¿, Ô‰fi˜ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 43ÙÌ, 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜. 43.000∂. ∫301. ª∂∑√¡∂Δ∂™ 1. ∫·Ú·Á¿Ù˜: ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ËÌÈ˘. 60ÙÌ,Û ÔÈÎÔ. 126ÙÌ. ηٷÛÎ. 2005. 260.000∂. ∫392. 2. μfiÏÔ˜, ∫·Ú·Á·Ù˜, ·ÓÂÍ. ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 122ÙÌ ¤ˆ˜ 165ÙÌ. ∫73-78. 3. μfiÏÔ˜: £ÂÚÌÔ˘ÏÒÓ, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. ËÌÈ˘. 72 Ù.Ì. ηٷÛÎ. 2000, 210.000 ∂. ∫396. 4. ∞Ï˘Î¤˜: ªÂ˙ÔÓ. Â› ˘ÏˆÙ‹˜ 127ÙÌ Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. 10Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫358. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ¡Âfi‰ÌËÙË 3ÔÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 164ÙÌ. ¡¤· ΔÈÌ‹ 210.000∂. ∫297. 6. ∞Ï˘Î¤˜, ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 209ÙÌ & ˘fiÁÂÈÔ Û ÔÈÎfi. 270ÙÌ. 500.000∂. ∫233. 7. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 155ÙÌ Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ. 210.000∂. ∫198. 8. ¶Ï·Ù·Ó›‰È·, ™˘ÁÎÚ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ˘fi ·Ó¤ÁÂÚÛË ·fi 60ÙÌ ¤ˆ˜ 150ÙÌ. ∫313. 9. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·, Û˘ÁÎÚ. ÌÂ˙. ˘fi ηٷÛ΢‹ 65ÙÌ. 165.000∂. ∫203. 10. ÕÊËÛÛÔ˜, ˘fi ηٷÛ΢‹ 71ÙÌ ¤ˆ˜ 145ÙÌ. 140.000 ¤ˆ˜ 288.000∂. ∫370. μπ§∂™-∞ƒÃ√¡Δπ∫∞ 1. ∞Ï˘Î¤˜, Œ·˘ÏË 160ÙÌ & ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ï·˙. ∫338. 2. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, ¶·ÏÈfi ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ Û ÔÈÎfi. 170ÙÌ, 165.000∂. ∫186. 3. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·, 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ. 350.000∂. ∫192. 4. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ μ˘˙›ÙÛ·˜. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫322. 5. ™ÎÈ¿ıÔ˜: ı¤ÛË ΔÚÔ‡ÏÔ˜ μ›Ï· 160ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ. 480.000∂. ∫386. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. μfiÏÔ˜, ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 65ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 120ÙÌ. 85.000∂. ∫288. 1·. μfiÏÔ˜, ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 61 Ù.Ì., ·Ó·Î·ÈÓ. ÂÛˆÙÂÚÈο, 77.000 ∂. ∫418 2. ¡¤· πˆÓ›·, ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 100ÙÌ Û ÔÈÎÔ., 171ÙÌ. 130.000∂. ∫401. 3. ¡¤· πˆÓ›·: ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 81ÙÌ. 45.000∂. ∫397. 4. ªÂÁ¿ÏË μÂÏ·Óȉȿ, ÔÈΛ· 96ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ. 130.000∂. ∫320. 5. ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, 2fiÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ. 240.000∂. ∫411. 6. ªËÏȤ˜ ¶‹ÏÈÔ, ¶·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 634ÙÌ. 125.000∂. ∫323. 7. ªËϛӷ: ¶·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 52ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 376ÙÌ. ∫377. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, §. μ‡ÚˆÓÔ˜ ÌÂٷ͇ πˆÏÎÔ‡ & ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 35ÙÌ, 50.000∂. ∫359. 2. μfiÏÔ˜, 2 fiÚÔÊÔ ∂·ÁÁ/Îfi ÎÙ‹ÚÈÔ 1.100ÙÌ, & 200ÙÌ ·Ôı., 17 ı. ·Ú/ÓÁÎ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘. ∫348. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 3. μfiÏÔ˜: ∫ˆÛÙ·ÓÙ¿ ηٿÛÙËÌ· 43ÙÌ. 35.000∂. ∫393. 4. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ηٿÛÙËÌ· Ô‰fi˜ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER). ∫414. 5. ¡¤· πˆÓ›·, ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛÎ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ. 165.000∂. ∫373. 6. ¡¤· πˆÓ›·: ∂·ÁÁ. ÛÙ¤ÁË 277ÙÌ Û ÔÈÎfi. 366ÙÌ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙÚfiÊÈÌ·. ∫342. 7. ∞Ï˘Î¤˜, ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙fi‰ÚÔÌÔ ÙˆÓ ∞Ï˘ÎÒÓ Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂ ÙÔ Ì‹Ó· Ì ·fi‰ÔÛË 6%. ΔÈÌ‹ 280.000∂. 8. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ. ∫50. 9. ∞Ï˘Î¤˜, μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ. ∫54. 10. ∫·Ù˯ÒÚÈ, ηٿÛÙ. 98ÙÌ, Û ÔÈÎÔ. 249ÙÌ. 130.000∂. ∫55. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. μfiÏÔ˜, ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË, ∂ÌÔÚÈÎfi 70ÙÌ. 120.000∂. ∫150. 2. μfiÏÔ˜, ¶·Ú·Ï›·, ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ 350.000∂. ∫188. 3. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ·, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫302. 4. μfiÏÔ˜, ÂÈÎÂÚ‰‹˜ √˘˙ÂÚ›-∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ, ÂÚÈÔ¯‹ ∞Á›Ô˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∫303. 5. ∞ÁÚÈ¿, ∫·ÊÂÙ¤ÚÈ· 100ÙÌ, ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ‰ÚfiÌÔ. ∫317. 6. ∞ÁÚÈ¿, ∂ȯ›ÚËÛË ∫·Ê¤-ª·Ú 200ÙÌ. ∫294. 7. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 3ˆÓ ÔÚfiÊˆÓ 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫337. ∂ƒ°√™Δ∞™π∞ 1. μfiÏÔ˜, ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ· ÛÙËÓ ∞’ Î·È μ’ μπ.¶∂. °ƒ∞º∂π∞ 1. μfiÏÔ˜, ΔÚÈÎÔ‡Ë 20ÙÌ, 16.000∂. ∫187.

2. μfiÏÔ˜, ∞Ó. °·˙‹-÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 50ÙÌ, 100.000∂. ∫239. 3. μfiÏÔ˜ ∫¤ÓÙÚÔ, ∂·ÁÁ. ™Ù¤ÁË °Ú·ÊÂ›Ô 85ÙÌ, 2Ô˜ ÔÚ. ¶Ï‹Ú˘ ·Ó·Î·ÈÓ. 160.000∂. ∫319. ¶∞ƒ∫π¡°∫ 1. μfiÏÔ˜, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, 13.000∂. ∫ 335. 2. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ı¤ÛË ¶¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 13.000∂. ∫336. 3. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ: 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓÁÎ Â› Ù˘ ŸÁÏ Ì ∫ÔÓÙ·Ú¿ÙÔ˘. ∫344. √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 412 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, ™.¢. 0,80, Î¿Ï˘„Ë 70%. 180.000 ∂. ∫304. 2. ¡¤· πˆÓ›·, ‰›Ï· ·fi ÙËÓ °Âˆ. Û¯ÔÏ‹ 1449ÙÌ. 120.000∂. ∫237. 3. ¡¤· πˆÓ›·: √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8. 250.000∂. ∫343. 4. ∞Ï˘Î¤˜, 176ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· & ÙÔ ¿ÚÎÔ. 90.000∂. ∫352. 5. ∞Ï˘Î¤˜, ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘ 588ÙÌ. ™.¢. 0,4. 95.000∂. ∫242. 6. ∞Ï˘Î¤˜, Ô‰. ∂˘Ù¤Ú˘ 280ÙÌ, ™.¢. 0,8. 93.000∂. ∫228. 7. ∞Ï˘Î¤˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 185 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ 100.000 ∂ ∫412. 8. ™ˆÚfi˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 639ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. 120.000∂. ∫311. 9. ∫ÚÈı·ÚÈ¿, 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË \ı¿Ï·ÛÛ·. 80.000∂. ∫350. 10. ª¿Ú·ıÔ˜, ÔÈÎfi. 422ÙÌ, ™.¢. 1. 100.000∂. ∫331. 11. ∞ÁÚÈ¿, √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ Ì ™.¢. 1,2. ∫318. 12. ∞ÁÚÈ¿: √ÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÚÔ˜ 210∂ ÙÔ Ù.Ì. ∫387. 13. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. 60.000 ∂. ∫413. 14. ÕÓˆ °·Ù˙¤·, √ÈÎfiÂ‰Ô 10.000ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 100.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫363. 15. ∫ÔÚfiË, ÔÈÎfi‰· ·fi 350ÙÌ ¤ˆ˜ 470ÙÌ. 65 ¤ˆ˜ 70.000∂. ∫196. 16. ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· ªËÏÂÒÓ, 1082ÙÌ, 130.000∂. ∫197. 17. ÕÊËÛÛÔ˜, √ÈÎfi. 2.050ÙÌ Ì ı¤· ÛÙÔ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ 55.000∂. ∫355. 18. ªËϛӷ, ¶‹ÏÈÔ, ÔÈÎfi. 1640ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 110.000∂. ∫356. 19. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 1334ÙÌ. 45.000∂. ∫379. 20. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 615ÙÌ, 65.000∂. ∫381. 21. ªËϛӷ: √ÈÎfiÂ‰Ô 695ÙÌ, 60.000∂. ∫382. 22. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1050ÙÌ. 125.000∂. ∫146. 23. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ÔÈÎfi. 928ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. 90.000∂. ∫368. 24. ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹: √ÈÎfiÂ‰Ô 1.238ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. 45.000∂. ∫398. 25. μ˘˙›ÙÛ· ¶ËÏ›Ô˘, ∞ÁÚÔÙ. 5.500ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫321. 26. ªÔ‡ÚÂÛÈ, 1.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ. Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 170.000∂. ∫349. 27. ΔÛ·Áηڿ‰·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1550 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. 120.000 ∂. ∫416. 28. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ 4000ÙÌ, 200.000∂. ∫248. 29. ™ÎÈ¿ıÔ˜, √ÈÎfiÂ‰Ô 225ÙÌ, ™.¢. 0,8. 120.000. ∫329. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, 9,5ÛÙÚ¤ÌÌ. 65.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫347. 2. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη; £¤ÛË ªÂÙÚfi 6619ÙÌ. 130.000∂. ∫389. 3. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ª·‰¿ÚÈ 12.000ÙÌ, 165.000∂. ∫213. 4. º˘ÙfiÎÔ, ı¤ÛË ∫Ô‡ÎÔ˜ 4.000ÙÌ, 80.000∂. ∫351. 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 2000ÙÌ, 145.000∂. ∫254. 6. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 4580ÙÌ. ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ¢. 1000ÙÌ. 120.000∂. ∫252. 7. ¢ÈÌ‹ÓÈ, 3500ÙÌ. 120.000∂. ∫232. 8. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ. 110.000∂. ∫341 9. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.359ÙÌ. 120.000∂. ∫295. 10. ¢ÈÌ‹ÓÈ, ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ·, 8963ÙÌ, 15.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫296. 11. ™¤ÛÎÏÔ: £¤ÛË ∞Ï‚·ÓÈ 14.000ÙÌ Ì 300 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·. 4.000∂ ÙÔ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ∫391. 12. ªԇʷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1515ÙÌ Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ. 70.000∂. ∫365. 13. ªԇʷ, ı¤ÛË ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 12.000ÙÌ. 1.000.000∂. ∫226. 14. ªËϛӷ, ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4122ÙÌ, 50.000∂. ∫369. 15. ªËϛӷ: ı¤ÛË ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ· 695ÙÌ. 20.000∂. ∫378. 16. ªËϛӷ: ı¤ÛË ™È̈٤˜ 6986ÙÌ, 120.000∂. ∫380. 17. ªËϛӷ, ı¤ÛË ∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜ 4.067 Ù.Ì. ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 100.000 ∂. ∫417. 18. ¶ÔÙfiÎÈ ™˘Î‹˜, ¶‹ÏÈÔ: ∞ÁÚÔÙÂÌ. 15 ÛÙÚ¤ÌÌ. ªÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜. ∫333. 19. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜, ∞ÁÚÔÙÂÌ., 4070ÙÌ, 120.000∂. ∫400. ¶ƒ√™ ¶ø§∏™∏ ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, 2¿ÚÈ·, 3¿ÚÈ·, 4¿ÚÈ·, ·fi 1.450 ∂ ÙÔ Ù.Ì. ∑∏Δ∏™∏ ∞∫π¡∏Δø¡ °π∞ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ - ∂¡√π∫π∞™∏ 1. ∑∏Δ√À¡Δ∞𠶃√™ ∞ª∂™∏ ∞°√ƒ∞ ¢À∞ƒπ∞ (987)

-----------------------------------ª∞Δπ¡∞ ª∞Àƒπ∞ °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ §∞ª¶ƒ√™ ™Àªμ√À§∂ÀΔπ∫∏ ∞∫π¡∏Δ∏™ ¶∂ƒπ√À™π∞™ ¶√§Àª∂ƒ∏ 33, μ√§√™ Δ∏§/FAX 24210-39341 ∫π¡. 6976-272574 - 6974-063226 WEB SITE www.sakip.gr EMAIL: info@sakip.gr ∂ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È - ¡¤· πˆÓ›· (Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎfiÌ‚Ô) Û ÓÂfi‰ÌËÙË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È 1Ô˜ Î·È 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ (65 Ù.Ì. Ô Î·ı¤Ó·˜), ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË (ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ). - ∂ıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ∞ıËÓÒÓ, ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4.500 Ù.Ì. Ì ÌÂÁ¿ÏË Ê¿ÙÛ· ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋. - √͢ÁfiÓÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, Ù¤ÓÙ˜, ¿ÚÎÈÓ. - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù¤ÓÙ˜, a/c, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· - ¶Úfiԉ˜ °ÔÚ›ÙÛ·˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 115 Ù.Ì. Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂÓÔ 60-100 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¯Ú‹ÛË Roof Garden Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ¶‹ÏÈÔ.

- ∞ÁÚÈ¿, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 145 Ù.Ì. Ì ÎÏÂÈÛÙfi ¿ÚÎÈÓ 20 Ù.Ì. ÌfiÏȘ 70Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÛÙÔ ™Ô˘ÙÚ·Ï›. - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 180 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, 70 Ì. ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 76 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 150 Ù.Ì., ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ªËÏȤ˜, ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ (80-100 Ù.Ì.) Ì ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô (50-100 Ù.Ì.), ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi! - ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 984 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - ¡Â¿ÔÏË, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË, ¤ÙÚÈÓË, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· (140 Ù.Ì.) Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 312 Ù.Ì. - ∫¤ÓÙÚÔ, ·ÏÈ¿ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 120 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 94 Ù.Ì., ™.¢. 2,7. - ªËÏȤ˜, ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÍÂÓÒÓ· 52 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. Ì ı¤· Î·È ¿ÚÎÈÓ. - •˘Ófi‚Ú˘ÛË (ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi), ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 64 Ù.Ì. Î·È ÁÈ·› 89 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 571 Ù.Ì. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ΔÚ›ÎÂÚÈ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Î·ÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì., ‚ÂÚ¿ÓÙ· Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙËÓ Ï·Ù›·. - ª·Ìȉ¿Î˘, ‰ÈÒÚÔÊË ÚÔο٠ÔÈΛ· Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 193 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚË ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÊËÛÔ˜, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 160 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì., 2 ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. - ∑·ÁÔÚ¿, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 74 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 29 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1,5 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô. ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· - ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÏËÛ›ÔÓ ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ‰˘¿ÚÈ 54 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ ÈÏÔÙ‹˜. - °·ÏÏ›·˜ (Û ¿ÚÎÔ) ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ·fi 50103 Ù.Ì. ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, Ì ı¤ÛÂȘ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˜. - ∞Ó¿ÏË„Ë, ÙÚÈ¿ÚÈ 83 Ù.Ì., ÚÂÙÈÚ¤, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, ‰È·ÌÂÚ¤˜ Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜, ÙÚÈ¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛË. - √ÁÏ Ì ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿, ÙÚÈ¿ÚÈ 94 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi, Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË Ì ·Ôı‹ÎË, Ù¤ÓÙ˜ Î·È a/c. - ∫·ÛÛ·‚¤ÙË, ÏËÛ›ÔÓ ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜, 4¿ÚÈ 111,70 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 62 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ‰˘¿ÚÈ 53 Ù.Ì., 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â¤Ó‰˘ÛË. - ∫¤ÓÙÚÔ, ÙÚÈ¿ÚÈ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË. - ∫‡ÚÔ˘ Ì ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜, 3¿ÚÈ· 82 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ˘fi ηٷÛ΢‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÂÛÛ¿ÚÈ 110 Ù.Ì., ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ·, ÚÂÙÈÚ¤, 5Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ı¤· ¶‹ÏÈÔ. - ¶ÂÚÈÔ¯‹ √͢ÁfiÓÔ˘, ÙÚÈ¿ÚÈ 86 Ù.Ì. ÚÂÙÈÚ¤, ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, ‰˘¿ÚÈ 70 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, Û ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì ı¤· ÙË °ÔÚ›ÙÛ· Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞ÁÚÈ¿, ‰˘¿ÚÈ· (55-69 Ù.Ì.) Î·È ÙÚÈ¿ÚÈ· (7290 Ù.Ì.), ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜, fiÏ· Ù˙¿ÎÈ Î·È ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Ì ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÎÏÂÈÛÙÔ‡ ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹Î˘. √ÈÎfi‰· - ∫‡ÚÔ˘ ¿Óˆ ·fi °. ¢‹ÌÔ˘, ÔÈÎfiÂ‰Ô 152 Ù.Ì., ÌÂÛ·›Ô, ÚfiÛÔ„Ë 10 Ì. Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ¡¤· πˆÓ›·, ÂÚÈÔ¯‹ Lidl, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. Û ·ÓÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈÔ¯‹ Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔ ¶‹ÏÈÔ. - ∞ÁÚÈ¿-™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÔÈÎfiÂ‰Ô 505 Ù.Ì. Ì ÚfiÛÔ„Ë 22 Ì. ÌfiÏȘ 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.015 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· fiÏÔ ÙÔ μfiÏÔ. - ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Â›Â‰Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 4.500 Ù.Ì., ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500 Ù.Ì. (‰›ÓÂÙ·È ÌÔÓÔÎfiÌÌ·ÙÔ ‹ Îfi‚ÂÙ·È) 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜ - ªÈÌ›ÎÔ˜, 2 Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÔÈÎfi‰· 303 Ù.Ì.+365 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. - ∞Ï˘Î¤˜, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ªÈÌ›ÎÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. Ì ı¤·. - ™Ô˘ÙÚ·Ï›, ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 340 Ù.Ì., ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·Ú¿ÏÏËÏÔ˜ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 180 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔÓ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË. - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 440 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë 14 Ì., ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ Û ˆÚ·›· ÂÚÈÔ¯‹ Û ηϋ ÙÈÌ‹!!! - ∞ÁÚÈ¿, ÔÈÎfiÂ‰Ô 684 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ÙڛʷÙÛÔ. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 852 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘. - §·‡ÎÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì., ÚfiÛÔ„Ë Û ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. - ÕÁ. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ˜, ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ 40.000∂. - ªËÏȤ˜, ÂÏ·ÈÔÂÚ›‚ÔÏÔ 2.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ˙ÒÓ˘ 500 Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·. ª∂£√¢π∫√Δ∏Δ∞ - ™À¡∂¶∂π∞ ∞¶√Δ∂§∂™ª∞Δπ∫√Δ∏Δ∞ (989)

-----------------------------------Thomas Real Estate §π∞∫√∫∞¶∏™ Ã. £øª∞™ ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ∂§. μ∂¡π∑∂§√À 52∞-μ√§√™ ΔËÏ. & fax 24210-39110 ÎÈÓ. 6982389108 e-mail:info@thomasrealestategr.com www.thomasrealestategr.com √π∫√¶∂¢∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™˘Î‹, ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 5,5 ÛÙÚ. ÙÈÌ‹ 70.000 ∂. 2. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· 8.000 Ù.Ì., Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 4 ‚›Ï˜. ∫·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ÙÈÌ‹. 3. ™ÎÈ¿ıÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ “∫·Ï‡‚È·”, ÙÈÌ‹ 1.100.000 ∂. 4. ÕÁ. πˆ¿ÓÓ˘ ÛÂ Ê˘ÛÈÎfi ‰·ÛÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, 350 Ù.Ì., Û Ôχ ηϋ ÙÈÌ‹. 5. μfiÏÔ˜, (¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·) ÔÈÎfiÂ‰Ô 175 Ù.Ì., ™.¢. 0,8 76.000 ∂. 6. ¡. πˆÓ›·, ÔÈÎfiÂ‰Ô 271 Ù.Ì., ™.¢. 2,1 170.000 ∂. ª∂∑√¡∂Δ∂™ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È 2 ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÛÙÔ ªÔ‡ÚÂÛÈ. 2. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÛÙÔ ∫·Ú·Á¿Ù˜, 150 Ù.Ì., Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. 3. ¶·Ú·ı·Ï¿ÛÛȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 3 ÂÈ¤‰ˆÓ 75

Ù.Ì. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ ıˆÚ·ÎÈṲ̂Ó˜ ÂÈÛfi‰Ô˘˜, ·Ôı‹ÎË, ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ì ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ - ¶ø§√À¡Δ∞π 1. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ 2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ 40 Ù.Ì. ̠ͯˆÚÈÛÙ‹ ı¤· ̤۷ Û ¢ÎÔ‰¿ÛÔ˜. ΔÈÌ‹ 85.000 ÙÔ ¤Ó·. 2. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ¤ÙÔ˜ ηٷÛ΢‹˜ 2009 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜ Ô‰fi˜ ªÈÏÙÈ¿‰Ô˘, 91 Ù.Ì. Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È ÈÏÔÙ‹ ÁÈ· ı¤ÛË parking, ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ 140.000 ∂. 3. ¶ˆÏÔ‡ÓÙ·È Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 1Ô˘, 2Ô˘, 3Ô˘ Î·È 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÛÙË ¡Â¿ÔÏË, ¡¤· πˆÓ›·, ÏËÛ›ÔÓ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ‰˘¿ÚÈ·, ÙÚÈ¿ÚÈ· Î·È ÙÂÛÛ¿ÚÈ· Ì ·Ôı‹ÎË, Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, Û ηϤ˜ ÙÈ̤˜. 4. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 5. ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ-°¿ÙÛÔ˘, 81 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ÎÂÓÙÚÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË, ‰È·ÌÂÚ¤˜, ÙÈÌ‹ 75.000. 6. μfiÏÔ˜ ΤÓÙÚÔ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, ·˘ÙfiÓÔÌË ı¤ÚÌ·ÓÛË, ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ· Ù˙¿ÎÈ, 2 ‚ÂÚ¿ÓÙ˜, 160.000. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙË ¡¤· ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 7 ÂÙÒÓ, 150 Ù.Ì., Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ, ¿ÚÎÈÓÁÎ, ·˘Ï‹, ı¤· ¶‹ÏÈÔ. 2. ™¤ÛÎÏÔ ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 50 Ù.Ì., Û 625 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 50.000. ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ 1. ¶ˆÏÂ›Ù·È Âȯ›ÚËÛË “Ô˘˙ÂÚ›” Û ÙÈÌ‹ ¢ηÈÚ›·˜ ÏfiÁˆ ÌÂÙ·‰ËÌfiÙ¢Û˘. 2. Πωλείται επιχείρηση cafe-bar στο κέντρο του Βόλου, πλήρως εξοπλισμένη. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, 2 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 114 Î·È 124 ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·, Û‡ÓÔÏÔ 238 Ù.Ì., ÙÈÌ‹ 192.000 ∂. 2. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ· 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÔ˘ 200, 90 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ˘/‰, ·ÙÔÌÈ΋ ı¤ÚÌ·ÓÛË. 2. ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ª∂Δ∫∞ §¤ÚÔ˘ 22, 60 Ù.Ì., 2 ˘/‰ 20ÂÙ›·˜ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 120 Ù.Ì., ·˘Ï‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ 2Ô fiÚÔÊÔ Â› Ù˘ πˆÏÎÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙ· ¢ÈηÛÙ‹ÚÈ·, 133 Ù.Ì., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô„‹ÊÈÔ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹. 2. ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 139, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË Î·Ù¿ÏÏËÏË ÁÈ· ÁÚ·Ê›Ô, 80 Ù.Ì., 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜, 2 ‰ˆÌ¿ÙÈ·. μπ§∂™-∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π 1. ¶‹ÏÈÔ, ¢‹ÌÔ˜ ∑·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÈÔ¯‹ ÃÔÚ¢Ùfi, ‰ˆÌ¿ÙÈ· ÂÈψ̤ӷ Ì ÂÓÙÔȯÈṲ̂ÓË ÎÔ˘˙›Ó·, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜, 100 ∂ ÙËÓ Ë̤ڷ. •∂¡√¢√Ã∂π∞-¶ø§√À¡Δ∞π 1. ™ÎfiÂÏÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ÍÂÓÔ‰Ô¯ÂÈ·Îfi Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡ÌÂÓÔ ·fi 3 ÎÙ›ÚÈ· 160 Ù.Ì. ÙÔ Î·ı¤Ó·, ‰È·ÌÔÚʈ̤ÓÔÈ ¯ÒÚÔÈ ÁÈ· Á‹Â‰Ô Ù¤ÓȘ, Ì¿ÚÌÂÎÈÔ˘ Î·È ÛÈÓÙÚÈ‚¿ÓÈ. ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ ª∞™ À¶∞ƒÃ∂π ª∂°∞§√ ∞ƒÃ∂π√ ª∂ ¢π∞£∂™πª∞ ∞∫π¡∏Δ∞. ∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ À¶√£∂™∂π™ ¢∞¡∂πø¡ °π∞ ¶ƒøΔ∏ ∫∞Δ√π∫π∞ ◊ °π∞ ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫∏ ™Δ∂°∏. (992)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ VOLOS REAL ESTATE 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388 FAX: 24210-21538 KIN. 6942400653-6947302966 WEB SITE www.volosrealestate.gr √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 230, 350, 850, 1.683 Î·È 1.900 Ù.Ì. ÏËÛ›ÔÓ ÂÚÈÊ/ÎÔ‡ ÕÁ. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (™ˆÚfi˜) 617 Ù.Ì. Ì ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. K·Ú·Á¿Ù˜ 467 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 256 Ù.Ì. Î·È 500 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· Ì ™.¢. 1.8. ¡. πˆÓ›· 240 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô ™.¢. 2,4 Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ·. ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη 2 ÔÈÎfi‰· ÙˆÓ 329 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∞Ï˘Î¤˜ 559 Ù.Ì. Î·È 300 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ∫Ï‹Ì· º˘ÙfiÎÔ˘ 4 ÛÙÚ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4 ÛÙÚ. ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘. ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ· 1 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. μ˘˙›ÙÛ· 3 ÔÈÎfi‰· ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ÎÂÓÙÚÈο ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ· √π∫π∂™ ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 3ÒÚÔÊË ÌÔÓ/Λ· (˘fiÁÂÈÔ 90 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ 110 Ù.Ì., ·’ ÔÚ. 110 Ù.Ì., ‚’ ÔÚ. 76 Ù.Ì.) Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ˆÏÂ›Ù·È Î·È ¯ˆÚÈÛÙ¿ Û 416 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 10ÂÙ›·˜. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 437 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì., ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 200 Ù.Ì. °·Ì‚¤Ù· 106 ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ¿ÌÂÛ· ηÙÔÈ΋ÛÈÌË. ª·‚›ÏË ÌÔÓ/ÎÈ·, 2 ˘/‰ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ÌÔÓ/Λ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎ. ‰È·ÌÂÚ¤˜.

∂ÈÛÎÔ‹˜ 71 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162 Ù.Ì. ¡. πˆÓ›· ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ÔÈΛ· Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 140 Ù.Ì. Ì ™.¢. 2.1. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ÔÈ˘ 100 Ù.Ì. Î·È 140 Ù.Ì. Û ‰ÈÎfi ÙÔ˘˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 300 Ù.Ì. ¶ÈӷοÙ˜ 90 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· Î·È 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ªÔ‡ÚÂÛÈ 4ÂÙ›·˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 200 Ù.Ì. Û 4 ÛÙÚ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. °∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™-¢À∞ƒπ∞-Δƒπ∞ƒπ∞-Δ∂™™∞ƒπ∞ º. πˆ¿ÓÓÔ˘ 1Ô˘ ÔÚ., 54 Ù.Ì. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. ∑¿¯Ô˘ studio 42 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙÔ. πˆÏÎÔ‡ 1Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¶·Á·ÛÒÓ 4Ô˘ ÔÚ. 70 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 77 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ¡. πˆÓ›· 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 15ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÂÙÔÈÌÔ·Ú¿‰ÔÙ· ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ 2Ô˘ ÔÚ. 85 Î·È 132 Ù.Ì. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 90 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ÓÂfi‰ÌËÙÔ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 105 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 5ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. 30ÂÙ›·˜ ÚÔÛfi„ˆ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 120 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¶ø§∏™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 2ÒÚÔÊÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ηٿÛÙËÌ· 80+80 Ù.Ì. Â¤Ó‰˘ÛË. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ·. 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 45 Ù.Ì. £Ô˘Îȉ›‰Ô˘ 55 Ù.Ì. ηٿÛÙËÌ·. ∂ıÓ. ∞ÁÒÓˆÓ 90 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δø¡ °. ∫·ÚÙ¿ÏË Ì ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 90 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÁˆÓÈ·Îfi. ∂ÌÔÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ “¡∞∫√™ CENTER” ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60 Ù.Ì. μ·ÛÛ¿ÓË-ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ 37 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢π∞ª/Δø¡ ∂ÚÌÔ‡ 1Ô˜ ÔÚ. 170 Ù.Ì. ÁÈ· Â·Á/΋ ÛÙ¤ÁË. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (994)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√À £. ∫ÀƒπΔ™∏ ™¶Àƒπ¢∏ 58, 2Ô˜ √ƒ√º√™ Δ∏§. - FAX: 24210 31036 ∫π¡∏Δ√: 6944-285802 ¶ø§√À¡Δ∞π 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 465 Ù.Ì. ‰›Ï· ·fi ÙËÓ Ï·˙ ∞Ï˘ÎÒÓ ÛÙÔ Ó¤Ô Â˙fi‰ÚÔÌÔ. ªÔÓ·‰ÈÎfi Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÛfiÁÂÈÔ 140 Ù.Ì. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ ÂÓÔÈÎÈ·˙fiÌÂÓÔ ÚÔ˜ 500∂ ÌËÓÈ·›ˆ˜. 3. °ÔÚ›ÙÛ·. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 117 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ‰‡Ô ·˘ÙÔÙÂÏÒÓ ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ Ô ÚÒÙÔ˜ fiÚÔÊÔ˜ Ì ÈÛfiÁÂÈÔ parking ‰‡Ô ı¤ÛÂˆÓ ·Ôı‹ÎË 25 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈ· Î·È ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· ÙËÓ ·Ú·Ï›·-ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. 4. ¢ËÌ. °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘ 3¿ÚÈ 85 Ù.Ì. Ì ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· 11 ÂÙÒÓ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË. 5. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË Ì °. ¢‹ÌÔ˘ 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ ÁˆÓÈ·Îfi ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÓfi˜ ¤ÙÔ˘˜ Ì parking Î·È ·Ôı‹ÎË 80 Ù.Ì. 6. ¶ÈӷοÙ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.200 Ù.Ì. Ì ı¤· ÙÔ ·¤Ú·ÓÙÔ Á·Ï¿˙ÈÔ ÙÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. 7. ∞Á. °È¿ÓÓ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰˘¿ÚÈ ÛÂ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ì ı¤· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Û ·fiÛÙ·ÛË 30 ̤ÙÚˆÓ ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. (995)

ZHTOYNTAI ∑∏Δ∂πΔ∞π μοδίστρα όχι γαζώτρια για ράψιμο κουρτινών στο χώρο της. Πληρ. τηλ. 24210-23367, 6977468751, 6944-623816. (781)

∑∏Δ√À¡Δ∞π νέοι και νέες να εργαστούν στην εμποροπανήγυρη Διμηνίου, Δήμου Αισωνίας ως ταμίες από 4 έως 12/8/10. Πληρ. τηλ. 6977-622588. (706)

∑∏Δ√À¡Δ∞π άτομα με επικοινωνιακές ικανότητες για το εμπορικό - διαφημιστικό τμήμα εταιρείας με ελεύθερο ωράριο. Πληρ. στο τηλ. 6978-374773, ώρες γραφείου. (780)

∞fi ÂÙ·ÈÚ›· ºˆÙÔ‚ÔÏÙ·˚ÎÒÓ Ì ¤‰Ú· ÙÔ μfiÏÔ

∑∏Δ√À¡Δ∞π

ªË¯·ÓÈÎÔ› ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘, ËÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔÈ ‹ Ì˯·ÓÔÏfiÁÔÈ √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ËÏÈΛ· ̤¯ÚÈ 35 ÂÙÒÓ. ∂ÌÂÈÚ›· ÂÚÁÔÙ·Í›Ô˘ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ º/μ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ¶ÚÔÛʤÚÂÙ·È ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ·Î¤ÙÔ ·Ô‰Ô¯ÒÓ, Û˘Ó¯‹˜ ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÂÓË̤ڈÛË ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ηıÒ˜ Î·È ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÂͤÏÈ͢ Û ÌÈ· ‰˘Ó·ÌÈο ·Ó·Ù˘ÛÛfiÌÂÓË ·ÁÔÚ¿. ¶·Ú·Î·Ïԇ̠ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ù Ì ÙËÓ Î· ƒÔ‰fiË °Î¤Î· ÛÙÔ 24210 35995 ‹ ·ÔÛÙ›ϷÙ ‚ÈÔÁÚ·ÊÈο ÛÙËÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË rodopi.geka@sunrisepv.gr (788)


ªπ∫ƒ∂™ ∞°°∂§π∂™

29

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

™YNOIKE™IA 55¯ÚÔÓÔ˜ επιχειρηματίας, πολύ ευκατάστατος, άψογης εμφάνισης, πτυχιούχος. 56χρονος ελεύθερος επαγγελματίας, ευπαρουσίαστος, ευχάριστος, ανεξάρτητος, 54χρονος δημοσίου, πολύ εμφανίσιμος, καλλιεργημένος, σοβαρός. 59χρονος επιχειρηματίας, ελκυστικότατος, ανεξάρτητος, ακίνητα. ΛΥΔΙΑ Κεντρικής Ελλάδας. Σχέση - συμβίωση - γάμος. Εχέμυθα και αποτελεσματικά. Τηλ. 2410-549797. (200)

MA£HMATA ¶∞ƒ∞¢π¢√¡Δ∞π φιλολογικά μαθήματα και Αγγλικά από πτυχιούχο Πανεπιστημίου σε παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6975 605429. (887) ∞¶√º√πΔ√™ του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. παραδίδει μαθήματα Χημείας, Φυσικής, Βιολογίας, Μαθηματικών σε παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 280327. (888) ¶ΔÀÃπ√ÀÃ√™ Λογοθεραπεύτρια αναλαμβάνει παιδάκια με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία), με καθυστέρηση ανάπτυξης ομιλίας και λόγου, καθώς και με φωνολογικές ή αρθρωτικές διαταραχές. Δυνατότητα μετάβασης κατ’ οίκον. 24210 50752, 6947 542605. (889)

¢IAºOPA ∞°√ƒ∞∑ø παλιά χρυσά, κοσμήματα δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (931)

XAPOY§A °A§ANOY - KOPBE™H EIΔIKH ΠAIΔAΓΩΓOΣ Διπλωματούχος Oρθοφωνικής και Λογοπαιδείας Πανεπιστημίου Nάντης. Δέχεται μόνο επί συνεντεύξει. Δημητριάδος 229, 5ος όροφος Tηλέφ.: 24210 26.542

Δƒ∞¶∂∑π∫∞ ¢∞¡∂π∞ - Ρυθμίσεις Οφειλών. Δάνεια και σε συνταξιούχους μόνο του ΙΚΑ, (ηλικίας μέχρι 70 ετών). Χωρίς χρονοτριβή. Προσωπικά, επαγγελματικά, στεγαστικά και για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συγκέντρωση δανείων και πιστωτικών καρτών. Συνεργάτες με εμπειρία δεκαετιών στα τραπεζικά βρίσκουν λύσεις και εξυπηρετούν με εχεμύθεια. Επισκέψεις καθημερνά κατόπιν ραντεβού στα τηλέφωνα 24210-20237 ή 6932528388. Προσοχή: Συμβουλή μας: Δάνεια μόνο μέσω τραπεζών. (953)

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια. Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β. Τηλ. 24210-42905. (817)

∞ÛÊ¿ÏÂȘ

Ã∞Δ∑∏∞°°∂§√À Από το 1974

Μαζί με την 1η Ασφαλιστική ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ πρόληψη και υγεία με σιγουριά στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Κέντρα Υγείας. Για προσωπική πληροφόρηση κ. Χατζηαγγέλου. Τηλ. 6977988497. (939)

∫∞º∂ª∞¡Δ∂π∞-∫·ÚÙÔÌ·ÓÙ›·

∂πƒ∏¡∏-ƒπ¡∞: Καφεμαντεία 15 ευρώ, Καρτομαντεία 25 ευρώ, διορατική μαντεία 55 ευρώ. Για τα ραντεβού σας επικοινωνήστε στο 6989-176612. (261)

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√

Στην εγγονή μας και ανιψιά ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ. ΚΑΚΚΕ, ανθυποσμηναγό, που έδωσε αμοιβαία υπόσχεση γάμου μετά του εκλεκτού νέου ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠ. ΡΟΝΤΙΔΗ, υποσμηναγού, ευχόμαστε καλά στέφανα. Ο παππούς και η γιαγιά Δημήτριος και Αγγελική Διβάνη και ο θείος Στυλιανός Διβάνης

Θερμά συγχαρητήρια στα αγαπημένα μου εγγόνια ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ. ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗ που πήρε το πτυχίο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Γ. ΤΣΙΓΚΛΙΦΥΣΗ που πήρε το πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και καλή σταδιοδρομία. Η γιαγιά: Αρετή Κ. Τσιγκλιφύση

∞¡∞§∞ªμ∞¡√Àª∂ παντός είδους εκδηλώσεις συναυλίες, λαϊκά πανηγύρια κ.λπ., διαθέτουμε φορτηγόψυγείο, κινητή καντίνα και πολυτελής τραπεζοκαθίσματα. Πληρ. τηλ. 6976-862007 και 6984-668025, 24210-88832 κος ΘΕΜΗΣ. (262)

∞ª∂™∏ χÛË ÁÈ· ÌÂÙÚËÙ¿ Αν έχετε πιστωτικές κάρτες Alpha-Eurobank-Εθνικής-Εμπορικής-Ταχυδρομείο-Γενική-Citibank, ακόμα και με υπέρβαση ορίου ή τρίμηνη καθυστέρηση παίρνετε μετρητά το 73% άμεσα και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Αυθημερόν εξυπηρέτηση, απόλυτη εχεμύθεια. Καθημερνά και Σαββατοκύριακα 09.00-22.00, κος Αγγελάκης τηλ. 241 5000048, 2117707393, 6945040777, κα Ελπίδα 241 5001000, 2421500032, 6974533556. Ραντεβού στο χώρο σας με συνεργάτη μας σε όλη την κεντρική Ελλάδα. (741)

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά τα φροντιστήρια ΛΑΝΗ για την ακούραστη φροντίδα και επαγγελματική ευσυνειδησία και συνέπεια με την οποία οδήγησαν την κόρη μας Χαρά στην απόκτηση των πτυχίων Proficiency, Cambridge και Michigan. Οι γονείς: Γιώργος και Ιωάννα Δημακοπούλου

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Θέλω να ευχαριστήσω και δημοσίως το ΔΙΟΙΚΗΤΗ του Α.Τ. ΑΛΜΥΡΟΥ καθώς και τον ΔΙΟΙΚΗΤΗ και όλη την Αστυνομική δύναμη του Α.Τ. ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ για τη βοήθεια που μου παρείχαν για την ανεύρεση του αυτοκινήτου μου. Στέλλιος Μαλιαρός

ANAKOINΩΣH ¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¡Δ∂Δ∂∫Δπμ ΒΟΛΟΣ

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ Α.Υ.Π. Αναγνωρισμένη Υπηρεσία Πληροφοριών, www.spyro.gr Υπηρεσίες: Έρευνας και επίλυσης προσωπικών υποθέσεων, Εποπτείας ανηλίκων και V.I.P. προσώπων, Εντοπισμού προσώπων και περιουσιακών στοιχείων. Συνδρομή δικαστικών ερευνών, Συμβουλευτικές παροχές, μελέτες ασφαλείας και προστασίας τηλεπικοινωνιών. Βόλος: 24210-27106 & 6974-372702, Λάρισα: 2410663111. (885)

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 4 ∞À°√À™Δ√À 2010 1. ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-15.00: ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ: ΚΑΜΑΡΑ - ΠΑΛΤΣΗ - ΜΕΛΑΝΗ - ΚΑΛΑΜΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΞΥΝΟΒΡΥΣΗ - ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν.

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ Παίρνετε το 73% εντός 5 λεπτών από όλες τις πιστωτικές κάρτες με ή χωρίς υπόλοιπο, ακόμα κι αν έχετε υπέρβαση ή τετράμηνη καθυστέρηση από 12 έως 48 άτοκες δόσεις, με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη καθημερινά και Σαββατοκύριακα. Κος Γεωργίου τηλ. 6988888850 6988888804. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. (884)

∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Στον αγαπημένο μας ΠΑΝΟ ΜΑΚΑΡΙΤΗ, Ηλεκτρολόγο - Ηλεκτρονικό Μηχανικό, που πήρε επάξια το Master στον τομέα PROGRAMMABLE DIGITAL SYSTEMS του Πανεπιστημίου του BRIGHTON Αγγλίας, ευχόμαστε από καρδιάς, συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία και πάντα επιτυχίες. Οικογένεια: Κωνσταντίνου Φουντούλη

™À°Ã∞ƒ∏Δ∏ƒπ√ Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΑ” συγχαίρει τη μαθήτρια ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ - ΡΑΦΑΕΛΑ ΠΑΣΣΙΑ που στην ηλικία των μόλις 15 ετών πέρασε ΕΠΙΤΥΧΩΣ στις εξετάσεις PROFICIENCY του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΥ MICHIGAN με 1 χρόνο προετοιμασίας. Επίσης, συγχαίρει τους μαθητές: ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ Α. ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΜΑΡΚΟΥ Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΝΤΡΑ Κ. ΜΑΡΙΑ Που στην τρυφερή ηλικία των 13 και 14 ετών πέτυχαν στις εξετάσεις του EDEXCEL επιπέδου 2. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΥΛΑ

∂ÀÃ∂Δ∏ƒπ√ Συγχαίρω την ΜΑΡΟΪΚΑ Ζ. ΚΥΡΙΤΣΗ που έλαβε επάξια με άριστα το πτυχίο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και της εύχομαι ολόψυχα καλή σταδιοδρομία. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ και την αδερφή της ΦΙΟΡΙΝΑ Ζ. ΚΥΡΙΤΣΗ, ΙΑΤΡΟ, που ολοκλήρωσε με επιτυχία την εξάμηνη έρευνα στο V.I. Hospital της WASHINGTON των ΗΠΑ υπό τον διάσημο καθηγητή CHARLES FASELIS. Συγχαρητήρια και για την επιτυχία της στις Αμερικάνικες εξετάσεις (Ιατρική στα Αγγλικά) με σκορ 99% και την αποδοχή και την έναρξη της ειδικότητάς της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο George Washington University Hospital Washington D.C. (Λευκού Οίκου) ευχόμενη πάντα επιτυχίες και στις δύο. Μαίρη Δούκα


30

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

™À§§√°√™ ∂ƒ°∞∑√ª∂¡ø¡ ¢∂À∞ªμ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

¶∞¡∂¶π™Δ∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™ ∂¶πΔƒ√¶∏ ∂ƒ∂À¡ø¡

Αργοναυτών & Φιλελλήνων, 382 21 Βόλος Τηλ.: 24210-74615 Fax: 24210- 74572

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, για την υποστήριξη της υλοποίησης των πράξεων οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση (ΕΠΕΔΒΜ) του ΥΠΕΠΘ και συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται για την πρόσληψη δύο (2) εξειδικευμένων στελεχών τα οποία με σύμβαση ανάθεσης έργου θα εκτελέσουν μέρος των παρακάτω πράξεων. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı¤Û˘ 1: Γραμματειακή υποστήριξη της πράξης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο (περιφέρεια Θεσσαλίας) κατά τρόπο ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι διοικητικές ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση του φυσικού του αντικειμένου. Στις υποχρεώσεις Γραμματειακής υποστήριξης συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων και οι ακόλουθες: - Τήρηση πρωτοκόλλου αλληλογραφίας (συμβατικής & ηλεκτρονικής). - Συνεργασία με τον Υπεύθυνο του Έργου και Συμμετέχοντες. - Συλλογή και αρχειοθέτηση παραδοτέου υλικού. - Συγκέντρωση και προώθηση δεδομένων που αφορούν τις δράσεις της πράξης από και προς τους ενδιαφερόμενους φορείς. - Επιμέλεια πρακτικών συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας. - Διαχειριστική παρακολούθηση του Έργου σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών. - Διεκπεραίωση ενεργειών που ανατίθενται από τον Υπεύθυνο της Πράξης. - Επιμέλεια πρακτικών συνεδρίων, ημερίδων, συναντήσεων εργασίας. - Διαχειριστική παρακολούθηση της Πράξης σε συνεργασία με την Επιτροπή Ερευνών. - Επαφές με εκπροσώπους του Τύπου, αποδελτίωση Τύπου. Ειδικότερα ζητείται: Ένα (1) άτομο, για την υποστήριξη της Γραμματείας του έργου ΜΟΔΙΠ (ΕΣΠΑ), στο Βόλο με τα παρακάτω προσόντα: ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·: - Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ (φιλολογικής κατεύθυνσης). - Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο επιπέδου Proficiency). -Αποδεδειγμένη γνώση βασικών προγραμμάτων Η/Υ (Windows, Word, Excel κ.λπ.) και γνώση διαδικασιών πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet) με εμπειρία διαχείρισης σχετικού πληροφοριακού υλικού. ∂Èı˘ÌËÙ¿ ÚÔÛfiÓÙ·: Στα ανωτέρω προσόντα θα συνυπολογισθούν, εφόσον υπάρχουν, και τα ακόλουθα: - Προϋπηρεσία σε εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, με αντικείμενο την οργάνωση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού. - Επιπλέον προσόντα στη διοργάνωση εκδηλώσεων και στη συμμετοχή παραγωγής έντυπου υλικού δημοσιότητας θα συνεκτιμηθούν. ∞ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÂÚÁ·Û›·˜ ı¤Û˘ 2: * Ανάπτυξη βασικού πληροφοριακού συστήματος. * Ανάπτυξη εφαρμογών αξιολόγησης των μαθημάτων από τους φοιτητές, με επιμέρους στοιχεία τα παρακάτω: αξιολόγηση του μαθήματος, του διδάσκοντα, του επικουρικού διδακτικού προσωπικού, του εργαστηρίου και του φοιτητή. * Ανάπτυξη απογραφικού δελτίου για τα μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με επιμέρους στοιχεία τα παρακάτω: διδακτικό, ερευνητικό έργο κ.ά. * Ανάπτυξη απογραφικού δελτίου εξαμηνιαίου μαθήματος με επιμέρους στοιχεία: διδάσκοντες, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός κ.ά. * Εκτέλεση εκπαιδευτικών σεμιναρίων λειτουργίας και χρήσης του συστήματος. Ειδικότερα ζητείται: Ένα (1) άτομο, για την ανάπτυξη λογισμικού συστήματος και υλοποίηση σεμιναρίων εκπαίδευσης, του έργου ΜΟΔΙΠ (ΕΣΠΑ), στο Βόλο με τα παρακάτω προσόντα: ∞·ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ÚÔÛfiÓÙ·: * Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ (θετικής κατεύθυνσης). * Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον Lower). * Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων. * Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος αξιολόγησης και ερωτηματολογίων. * Αγγλικά τουλάχιστον επιπέδου Lower. ∂Èı˘ÌËÙ¿ ÚÔÛfiÓÙ·: Στα ανωτέρω προσόντα θα συνυπολογισθούν, εφόσον υπάρχουν, και τα ακόλουθα: - Διδακτική προϋπηρεσία. - Συμμετοχή σε υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Οι άρρενες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Οι υποψήφιοι που θα πληρούν όλα τα απαιτούμενα προσόντα θα κληθούν για προσωπική συνέντευξη σε ημερομηνία και ώρα που θα τους ανακοινωθεί γραπτώς ή τηλεφωνικώς. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιαννιτσών και Λαχανά, Παλαιά, Συγκρότημα Τσαλαπάτα μέχρι και 25 Αυγούστου 2010 και ώρα 14.30, τα εξής δικαιολογητικά: 1) Αίτηση. 2) Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα. 3) Επικυρωμένα πτυχία. 4) Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας (αν υπάρχουν). Πληροφορίες παρέχονται κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα από 12.00 έως 14.00 στο τηλέφωνο 24210-74615. √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ∏™ ∂¶πΔƒ√¶∏™ ∂ƒ∂À¡ø¡ ∫·ı. ª¶√¡Δ√∑√°§√À μ∞™π§∂π√™ ∞ÓÙÈÚ‡Ù·Ó˘ ¶.£.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΜΒ, σε συνεδρίασή του συζήτησε το θέμα των καταγγελιών του μέλους του Δ.Σ. κ. Στάμου, όπως αυτές παρουσιάστηκαν στα ΜΜΕ. Το Δ.Σ. απορεί γιατί, για μία ακόμη φορά ο συγκεκριμένος σύμβουλος, αντί να επιλέξει την εξέταση των όποιων θεμάτων από τα θεσμοθετημένα όργανα της Επιχείρησης, καταφεύγει στα ΜΜΕ. Άλλωστε η συζήτηση των θεμάτων στο Δ.Σ. με την παρουσία των εκπροσώπων των ΜΜΕ εξασφαλίζει την πλήρη διαφάνεια. Το Δ.Σ. του Συλλόγου εκφράζει την πλήρη στήριξή του στα στελέχη που διασύρονται μ’ αυτόν τον τρόπο και μάλιστα χωρίς να γνωρίζουν καν το “κατηγορητήριο” . Απαιτούμε, οι όποιες καταγγελίες να συζητηθούν στο Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ σε δημόσια συνεδρίαση, αφού προηγουμένως οι καταγγελλόμενοι λάβουν γνώση των καταγγελιών. Σε αντίθετη περίπτωση θα καταφύγουμε στη δικαιοσύνη και καλούμε και τους συναδέλφους που κατηγορούνται να πράξουν το ίδιο. Εκτιμούμε την στάση του Προέδρου του Δ.Σ. και Δημάρχου Βόλου στο θέμα αυτό και καλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΜΒ να επιβάλουν την τήρηση των διαδικασιών όπως προβλέπονται από τους νόμους και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της Επιχείρησης. ΤΟ Δ.Σ. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΑΝΕΡΗΣ

π.¡. ∞°πø¡ πø∞¡¡√À Δ√À ƒø™√À ∫∞π ∞¡∞™Δ∞™π∞™ Δ∏™ ƒøª∞π∞™ π∂ƒ∞ ¶∞ƒ∞∫§∏™∏ Γίνεται γνωστό ότι αύριο Δευτέρα 2 Αυγούστου 2010 στις 7 μ.μ. θα τελεστεί Ιερά Παράκληση στην Θεοτόκο, στον Ι. Ναό των Αγίων Ιωάννη του Ρώσου και Αναστασίας της Ρωμαίας. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στον οικισμό Μαλάκι Δ. Αρτέμιδος πίσω από τα Ψυγεία ΛΙΑΠΗ Α.Ε. Η Εκκλησιαστική Επιτροπή

π¢ƒÀª∞ “°∏ƒ√∫√ª∂π√¡ μ√§√À” Γηροκομείου 59 - τ.κ. 385 00 ΒΟΛΟΣ ΤΗΛ.: 24210 78910, 78920, FAX: 24210 78917 Email: giro2007@otenet.gr ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΕΩΣ: Τοπάλη 66-Αλεξάνδρας ΤΗΛ.: 24210 33020

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ¢∏ª√™ μ√§√À ¢/¡™∏ ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προτείνεται η σύνταξη διορθωτικής πράξης στην υπ’ αριθ. 3α/93 πράξη εφαρμογής της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης του σχεδίου πόλης των Βορείων Συνοικιών του Δήμου Βόλου για την ιδιοκτησία που βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο Ο.Τ. 1441 με αρ. κτηματολογίου 041211 διότι κατά την κύρωση της πράξης εφαρμογής δεν αναγράφονται τα ορθά και πλήρη στοιχεία της ιδιοκτησίας και του ιδιοκτήτη, αλλά το ονοματεπώνυμο “Καραγιάννης Γεώργιος” . Παρακαλούμε να προσέλθουν οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες στα γραφεία της Δ/νσης Πολεοδομίας του Δήμου Βόλου (Τοπάλη 12) για να λάβουν γνώση της προτεινόμενης διορθωτικής πράξης εφαρμογής των κτηματολογικών πινάκων και να υποβάλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΗΛΟΠΟΥΛΟΣ

™À§§√°√™ ¡∂ºƒ√¶∞£ø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ “√π ∞°π√π ∞¡∞ƒ°Àƒ√π” ¢øƒ∂∞ Η οικογένεια Αστέριου Κούρτη, οι συγγενείς και φίλοι πρόσφεραν το ποσό των τριακοσίων πενήντα ευρώ (350,00Ε) στο Σύλλογο Νεφροπαθών Ν. Μαγνησίας “Οι Άγιοι Ανάργυροι” αντί στεφάνων εις μνήμη της Ελένης Κούρτη.

Στο Ίδρυμα “Γηροκομείον Βόλου” προσέφεραν: 1) Η κ. Αικατερίνη Τζελμαρία είκοσι ευρώ (901) ...........................20Ε 2) Η οικογ. Ιωάννη Παπαλόπουλου εκατό ευρώ στη μνήμη του αγαπημένου τους φίλου Δημητρίου Γαντζού (913)..............100Ε 3) Η οικογ. Κων/νου Λέτσιου πενήντα ευρώ στη μνήμη Δημητρίου Φράγκου (916)............................................50Ε 4) Η κ. Σταυρούλα Γουλιώτου προσέφερε ρουχισμό στη μνήμη της μητέρας της Αργυρούλας Φαβιαίρου (382) 5) Ο κ. Ιωάννης Καραθάνος προσέφερε πετσέτες και σεντόνια στη μνήμη Θεμιστοκλέους Ψωμοπούλου και της συζύγου του Ευαγγελίας (384) 6) Ο κ. Απόστολος Αναγνώστου προσέφερε ένα κλιματιστικό (385) 7) Η κ. Μαργαρίτα Σημαιάκη προσέφερε τον απογευματινό καφέ στη μνήμη της αδελφής της Μάρθας Αργυροπούλου (388) 8) Η κ. Βασ. Μιχαλοπούλου προσέφερε τον απογευματινό καφέ στη μνήμη Μάρθας Αργυροπούλου (389) 9) Η κ. Ευαγγελία Στελιανοπούλου προσέφερε τον απογευματινό καφέ και τσιγάρα (390) 10) Ο κ. Έξαρχος Μουστάκας προσέφερε φάρμακα στη μνήμη του πατέρα του (391) 11) Η κ. Μαρία Τράντου προσέφερε ένα δοχείο λάδι (393) 12) Ανώνυμοι προσέφεραν διάφορα είδη (381, 383, 386, 387, 392, 394, 395) Οι Ηλικιωμένοι, το Προσωπικό και το Διοικητικό Συμβούλιο τους ευχαριστούν όλους θερμά. Για το Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΑΒΑΛΙΑΓΚΟΣ

Ο Ταμίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

∞°∞£√∂ƒ°π∂™ - ¢øƒ∂∂™

νώνυμη 50Ε (698), Ανώνυμη 20Ε (699).

Στο Κοινωνικό Φιλανθρωπικό Σωματείο “Φίλες της Αγάπης” Βόλου προσέφεραν οι κάτωθι: Κατσιρέλου Κλειώ 20Ε (694), οικογ. Χρήστου Σερπιώτη 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Γεωργίας Παπαϊωάννου (695), οικογ. Αδάμ Σερπιώτη 50Ε αντί στεφάνου στη μνήμη Γεωργίας Παπαϊωάννου (696), Α-

¢øƒ∂∞ Στο Σωματείο “ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΒΟΛΟΥ” κατέθεσαν χρηματικό ποσό ο κος και κα Μιχάλης και Μάρω Νικολάου στη μνήμη της φίλης τους Πόπης Μαστοράκη.


31

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

∂ºÀ°∂ ∏ ¶ƒ∂™μ∂πƒ∞ Δ√À ƒπ∑√ªÀ§√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Δ√ ¶√§À∫∞™Δƒ√ ∫π§∫π™ ∞ƒπ™Δ√À§∞ - ∫Àƒ°∞∫∏ (∑√Àª¶√À§∏)

§Ô˘ÏÔ‡‰È· ÛÙË ÌÓ‹ÌË Δ√À £∂√¢øƒ√À ¢∏ª√¶√À§√À Ô˘, ·’ Ù· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ∞Ú牛·˜ ηٿÁÔÓÙ·Ó Î·È ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹ Ï¿ÙÚ„Â

Πέρασαν σαράντα ημέρες που έφυγε από κοντά μας η αγαπημένη μας αδελφή Αριστούλα και κανείς μας δεν μπορεί να το πιστέψει. Έφυγες τόσο αναπάντεχα, σε ηλικία 65 χρόνων. Κι όμως υπήρχαν ακόμη αρκετές λευκές σελίδες στο βιβλίο της ζωής σου, που περίμεναν να τις συμπληρώσεις. Από στόμα σε στόμα, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο, αστραπιαία μάθανε όλοι, χωρίς κανείς να το πιστεύει, ότι η Αριστούλα πέθανε. Το θάνατό της τον θεωρήσαμε άδικα πρόωρο, αταίριαστο στον πληθωρισμό της ζωντάνιας της. Τα νιάτα της τα πραγματικά, ήτανε πάντα ένα βιολογικό χάρισμα από τη ζωή για τη ζωή της και έτσι η έμπνευση, η φαντασία, τα όνειρά της και ο τρόπος να τα πραγματοποιεί, ανάβλυζαν από μια νεανική διάθεση, ακούραστη και δυνατή. Η πίστη της στις αξίες που βοηθάνε τον άνθρωπο, να είναι άνθρωπος η μεγαλύτερη “Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος όταν άνθρωπος η” κατά τον Μένανδρο τον Κηφισέα. Η οικογένειά σου, οι οικογένειές μας, υποδειγματικές με τις αρχές που αρμόζει στην κοινωνία και τώρα όλοι μας έχουμε εσένα σαν παράδειγμα και συμφιλιωνόμαστε με το παρόν. Τα εγγόνια σου αυτά που αγαπούσες, ιδιαίτερα τον Γιώργο που σαν πρώτο εγγόνι το αγκάλιασες θερμά στην αγκαλιά σου, αλλά και τη μικρή Ιωάννα που λάτρευες. Πώς μπορούμε να συμφιλιωθούμε με την σιωπή σου, μια μέρα του Ιούνη, αθόρυβα μας άφησες μετέωρους, συναντώντας τη γαλήνη της αιωνιότητας. Δεν μπορούμε να καλύψουμε το κενό της άδειας ψυχής μας. Δίνουμε ο ένας στον άλλο κουράγιο πνίγοντας τη θλίψη μας και πολύ περισσότερο τον σύζυγό σου Γιάννη που μαζί του 40 χρόνια σαν μια γροθιά αντιμετωπίζατε όλες τις δυσκολίες του έγγαμου βίου σας. Η μορφή σου καρφωμένη στη μνήμη μας θέλει να πιστεύει πως κάποτε θα ξαναβρεθούμε όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο. Παρόλο που πέρασαν σαράντα ημέρες πρέπει να εξοικειωθούμε με την ιδέα ότι έφυγες σε ένα άγνωστο κόσμο, ίσως πιο όμορφο και θέλω να σας φαντάζομαι ανάμεσα στους γονείς μας και φίλους που έφυγαν κι αυτοί, να τους λες ανέκδοτα με τόση παραστατικότητα, ελπίζοντας ότι κάποια στιγμή θα ανταμώσουμε εκεί ψηλά. Μόνο αδελφή μας γλυκιά το Θεό παρακαλούμε νάσαι πάντοτε κοντά μας έστω και στα όνειρά μας Καλό Παράδεισο, λατρεμένη μας αδελφή

Αυτού, που, όσο λίγοι, φύλαξε Θερμοπύλες, με κουράγιο και αυταπάρνηση, που ενσάρκωσε την χρηστή δημόσια διοίκηση, όπως η μωραΐτικη συνείδησή του, αυστηρά, του υπαγόρευε. Του ακέραιου, λες και από μέταλλο ευγενές και ανάδελφο, που ήλθε από παληά και δεν οξειδώθηκε στη νοτιά των ανθρώπων. Αυτού, που, λιτά και αθόρυβα, έγινε αξιόπιστο υπόδειγμα δημόσιου λειτουργού, που στήριξε τις κοινωνικές δομές, τις ανθρώπινες σχέσεις και συναλλαγές, με τη δημιουργική αποφασιστικότητά του, το μέγα προσωπικό κύρος του, την πάντα ώριμη και σωστή σκέψη του. Αυτού, που, με την αξιαγάπητη σύζυγό του, οδήγησε τη μοίρα του, να του χαρίσει έναν πλούτο από άξια παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Πώς να μην απονείμεις τιμές στη μνήμη του ανθρώπου που σημάδεψε τη ζωή σου, που σε έμαθε να φυλάς τις αξίες σου άφθαρτες στο εικονοστάσι της ψυχής σου; Πώς να μην γίνεσαι ικέτης στο Θεό να τον αναπαύσει; Γιάννης Πολυχρονάκης

1

ΔˆÓ 7 ª·Îη‚·›ˆÓ, Ù˘ ÌËÙÚfi˜ ·˘ÙÒÓ ™ÔÏÔÌÔÓ‹˜ Î·È ÙÔ˘ ‰È‰·ÛοÏÔ˘ ·˘ÙÒÓ ∂Ï·˙¿ÚÔ˘ “ªË ÊÔ‚Ëı‹Ù ·fi ÙˆÓ ·ÔÎÙÂÓÓfiÓÙˆÓ ÙÔ ÛÒÌ·, ÙËÓ ‰Â „˘¯‹Ó ÌË ‰˘Ó·Ì¤ÓˆÓ ·ÔÎÙ›ӷȔ (ª·Ùı. È’ 28). Η πίστις του Χριστιανού ενδέχεται να δοκιμασθή και με τον κίνδυνον του θανάτου. Διότι υπήρξαν πάντοτε και υπάρχουν εχθροί της αληθείας, πολέμιοι του Χριστιανισμού, οι οποίοι καταδιώκουν με λύσσαν και μέχρι θανάτου τους οπαδούς του Εσταυρωμένου. Ο Κύριος είχεν υπ’ όψιν τον κίνδυνον αυτόν. Εγνώριζεν ότι οι οπαδοί του ενδέχεται να κληθούν να πληρώσουν και με το αίμα των την προς αυτόν αφοσίωσίν των. Αλλά δι’ αυτό μας οπλίζει με φρόνημα ηρωικόν και γενναίον. Υπενθυμίζει, ότι δεν είμεθα μόνον σώμα, που υπόκειται εις τον θάνατον, αλλά και ψυχή, η οποία πάντοτε ζη. Μη φοβηθήτε, λοιπόν, λέγει, εκείνους που φονεύουν το σώμα, διότι δεν ημπορούν να θανατώσουν και την ψυχήν. Η ψυχή είναι αθάνατος. Καμμία δύναμις δεν είναι ικανή να θανατώση την ψυχήν, να την στείλη εις την ανυπαρξίαν, ούτε να την χωρίση από τον Κύριον, την πηγήν της ζωής. Εάν δε το σώμα θανατωθή διά την πίστιν του Χριστού, ο θάνατος αυτός θα κάμη περισσότερον μακαρίαν και ένδοξον την αιώνιον ζωήν διά την ψυχήν.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για το θάνατο της πολυαγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς

¡π∫∏™ ™∞ª∞ƒ∞ Τελούμε μνημόσυνο αύριο Δευτέρα 2 Αυγούστου και ώρα 09.00 το πρωί. Εις τον Νερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου - Βόλου ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ

∞À°√À™Δ√™

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

∫ø¡™Δ∞¡Δπ∞™ ¶∂§∂∫√À¢∞ Ο σύζυγος: Χρήστος Τα παιδιά: Δημήτρης - Λένα Πελεκούδα, Φανή Πελεκούδα Τα εγγόνια: Ανθούλα, Κωνσταντίνα, Χρήστος, Σοφία Τα αδέλφια: Χρήστος - Γιούλη Τζέκα, Κούλα χήρα Κυρ. Γκάγκου, Νικόλαος - Ειρήνη Τζέκα, Αντώνης - Βασιλική Πελεκούδα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς

& ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Μετά το τέλος του Μνημοσύνου θα δοθεί καφές στο ξενοδοχείο “VOLOS PALACE” .

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν στο βαρύ πένθος μας για την απώλεια της αγαπημένης μας κόρης και αδελφής ª∞ƒπ∞™ Μανώλης - Ανθή - Δήμητρα Ευσταθίου

Τα αγαπημένα σου αδέλφια

¶∂¡£√™ - ∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για την αδόκητη απώλεια του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, γιου και αδελφού

™¶Àƒπ¢ø¡∞ ª∞Δ™√À που κηδεύσαμε την Τρίτη 27 Ιουλίου από τον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως στο Βόλο. Η σύζυγος: Φωτεινή Η κόρη: Αικατερίνη Οι γονείς: Ευγένιος και Αικατερίνη Μάτσου, Νικόλαος και Ευθυμία Κοκκίνου Τα αδέλφια: Γεώργιος και Μαρία Μάτσου, Βασίλης Κόκκινος

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ ª¡∏ª√™À¡√ Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, αδελφού και θείου

¡π∫√§∞√À μ∞ªμ∞∫∞ Θα τελέσουμε μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του το επόμενο ™¿‚‚·ÙÔ 7 ∞˘ÁÔ‡ÛÙÔ˘ εις τον Ιερόν Ναό Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Λόρδου Βύρωνος - Καραϊσκάκη). Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βόλος 1 Αυγούστου 2010 Η σύζυγος: Ειρήνη Τα παιδιά: Αλέξανδρος, Χρυσοβαλάντου - Αλκμήνη Τα αδέλφια: Βάνα και Ιγνάτιος Ροδόπουλος, Σπύρος και Κατερίνα Βαμβακά, Γιώργος και Ελένη Κοντοβά, Γιώργος Πλιατσίδης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

¡∂√¶Δ√§∂ª√ ∞¡Δ. Δ∑øƒΔ∑∏ θερμά ευχαριστούμε. Η σύζυγος: Άννα Τα παιδιά: Αντώνης Τζώρτζης, Δημήτριος - Δήμητρα Τζώρτζη Τα εγγόνια

¢øƒ∂∂™ Στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια η “ΦΛΟΓΑ” προσέφεραν οι: - Στη μνήμη Νεοπτόλεμου Τζώρτζη αντί στεφάνου, η οικ. Αλεξάνδρου Ελένης, Χαράλαμπου, Γεωργίου Φώτογλου 100Ε. - Ανωνύμως 20 Ε στη μνήμη Παπάζογλου Ανέστη. - Στη μνήμη Γεωργίου Γάτου αντί στεφάνου η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι 600Ε - Στη μνήμη του φίλου τους Νεοπτόλεμου Τζώρτζη η οικογένεια του Γιώργου Βατάλα 50Ε * Επικοινωνία με ΦΛΟΓΑ - σύλλογο γονιών παιδιών με καρκίνο - Κονταράτου - Αφήσου.

∫∏¢∂π∞ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή, γιαγιά και θεία

∞°√ƒ∏ ∫ø¡. ™π¢∞ Ετών 90 που πέθανε, κηδεύουμε σήμερα Κυριακή 1 Αυγούστου και ώρα 11 π.μ. από το σπίτι μας που είναι στην οδό Βλαχάβα αρ. 27 στον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Ν. Κοιμητηρίου. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά της. Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 7 Π.Μ. Βόλος 1 Αυγούστου 2010 Τα παιδιά: Απόστολος-Αλίκη Σιδά Τα εγγόνια: Κωνσταντίνος-Μαρία, Αγορή, Χριστίνα-Πέτρος, Ευάγγελος-Αθηνά Τα αδέλφια Τα δισέγγονα Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ν. Κοιμητηρίου.

∂ÀÃ∞ƒπ™Δ∏ƒπ√ Όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ πένθος μας για τον πολυαγαπημένο μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

™Δ∞Àƒ√ ªπÃ. ∞¡∂Δ√¶√À§√ θερμά ευχαριστούμε. Τα παιδιά: Μιχάλης - Σάρα Ανετοπούλου Τα εγγόνια: Αμίλια, Σταύρος, Ανδρέας Τα αδέλφια: Θεμιστοκλής - Αρετή Ανετοπούλου, Γεωργία Χρ. Ανετοπούλου, Κωνσταντίνα - Αριστομένης Ευφραιμίδης, Γεωργία Κων. Τσιόλη, Κωνσταντίνα Δημ. Πλατανιώτη


32

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010


33

KYPIAKH 1 ∞À°√À™Δ√À 2010

∞fi„ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ Ï¿ÌÂÈ ÈÔ Ôχ... ... “∫ÔÓÙ‡ÂÈ ¤ÓÙÂη... ªÚÔÛÙ¿ η›ÂÈ ÌÈ· Ï¿Ì· ı˘¤ÏÏ˘, ÂÓÒ ‰›Ï· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ÙÔ ¯·ÌËÏfi Î˘Ì·Ù¿ÎÈ Ó· ·ÊÏ¿˙ÂÈ ··Ï¿ Î·È Ú˘ıÌÈο... §›Á· ̤ÙÚ· ÈÔ Ì·ÎÚÈ¿, ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ˜ ·È‰ÈΤ˜ ʈӤ˜ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó “ÙË ˙ˆ‹ Ô˘ ‰ÂÓ ÙË ÓÈÒıÂÈ, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ¤˙ËÛ ̷˙› Ì·˜...” . ΔÔ ÙÔ›Ô ʈٛ˙ÂÈ ·fi Ï¿Ì˜ ÛÙȘ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ηٷÛÎËÓÒÛÂȘ ÙˆÓ Ï˘ÎÔԇψÓ, ÂÓÒ ÙÔ ÎÏ¿Ì· Ù˘ ∞‚Ú›Ï, Û ηÏ› ÎÔÓÙ¿ Ù˘ ÂÎÏÈ·ÚÒÓÙ·˜ ÁÈ· ‚fiÏÙ·... ΔÔ ÊÂÁÁ¿ÚÈ ·fi„ ‰ÂÓ ‚Á‹ÎÂ... ª¿ÏÏÔÓ ı· ‹Ù·Ó ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ... ∂¯ı¤˜ Ê¿ÓËÎÂ Ï˘Ë̤ÓÔ Ì¤Û· ·fi ÙÔ ÛÙÂÊ¿ÓÈ ÙÔ˘ Î·È Û·Ó Ó· ¿ÊËÛ ¤Ó· ‰¿ÎÚ˘ Ó· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙËÓ ı¿Ï·ÛÛ·, ̤¯ÚÈ Ô˘ ¯¿ıËÎÂ, ÔÈÔ˜ ͤÚÂÈ ÁÈ· ÔÈÔÓ ‚˘ıfi... Δ’ ·ÛÙ¤ÚÈ· ·fi„Â Â›Ó·È ·Ì¤ÙÚËÙ·... §Â˜ Î·È ‚Á‹Î·Ó Ó· ‰È·‰ËÏÒÛÔ˘Ó ÙÔ ı˘Ìfi ÙÔ˘˜ ÁÈ· fiÙÈ Û˘Ó¤‚Ë... ÕÏÏ· Ï¿ÌÔ˘Ó ÈÔ Ôχ, ¿ÏÏ· ÏÈÁfiÙÂÚÔ, ¿ÏÏ· ÙÚÂÌÔ·›˙Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· ·¯ÓÔÊ·›ÓÔÓÙ·È... ¶Ô˘ Î·È Ô˘ ηӤӷ ÙÔ˘˜ ı˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ‚ˆÌfi ÌÈ· ¢¯‹˜ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÙfiÛË ·Ó¿ÁÎË Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı›... ∫·È fiÙ·Ó ÙËÓ Î¿ÓÂȘ, ÔÏfiÎÏËÚË Ë „˘¯‹ ÂÏ›˙ÂÈ... ∂›Ó·È fï˜ ¤Ó· ·ÛÙ¤ÚÈ, Ô˘ ·fi„ ϿÌÂÈ ÈÔ Ôχ ·fi ÙÔ Î·ı¤Ó·... ΔfiÛÔ Ô˘ fiÔ˘ Î·È ·Ó ÎÔÈÙ¿ÍÂȘ, ·˘Ùfi ı· ÛÔ˘ ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹... ¢Â›¯ÓÂÈ Ï˜ Î·È Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ‚Ú¿‰˘ ÂΛ ¿Óˆ Î·È ÙÔ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÈ ÊˆÙ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ... ¢ÂÓ ÙÚÂÌÔ-

·›˙ÂÈ, Ô‡Ù ·¯ÓÔÊ·›ÓÂÙ·È... ∞˘Ùfi ÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ Ï¿ÌÂÈ ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÙÔ˘ ¯ÚÒÌ·, Û·Ó ÊÏfiÁ· ·fi Ï·Ì¿‰· Ì ¿ÁÈÔ Êˆ˜... ∞Ó ı· ÙÔ˘ ¤‰ÈÓ ηÓ›˜ ¤Ó· fiÓÔÌ·, ·˘Ùfi ı· ‹Ù·Ó Ì¿ÏÏÔÓ “ÃÚ˘Û·ÛÙ¤ÚÈ” . £·ÚÚ›˜ ˆ˜ ·fi ÂΛ „ËÏ¿, ÌÔÚ› Î·È ‚ϤÂÈ Ù· ¿ÓÙ·, ÂÓÒ Ë Ï¿Ì„Ë ÙÔ˘ ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ı· ̤ÓÂÈ ÂΛ ÁÈ· ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ “¿ÓÙ·” ... ™ÙË ÌÓ‹ÌË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙÈÁ̤˜... §fiÁÈ·,

Ú¿ÍÂȘ, ÎÈÓ‹ÛÂȘ Î·È ÌÔÚÊ·ÛÌÔ›... ∞fi„ÂȘ, fiÓÂÈÚ· Î·È ÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˙ˆ‹... ª·ı‹Ì·Ù· Î·È ÛÙfi¯ÔÈ... ∑˘Á›˙ÔÓÙ¿˜ Ù· fiÏ·, ÛÙ· ¯Â›ÏË ·Ó‚·›ÓÂÈ ¤Ó· ıÏÈÌ̤ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ... ŒÓ·˜ Ï˘ÁÌfi˜ ̤۷ ÛÙËÓ „˘¯‹ Î·È ¤Ó· ÎÂÓfi ÛÙË ÏÔÁÈ΋... §ÔÁÈ΋... Δ›ÔÙ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Û˘ÏÏ¿‚ÂÈ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ÙÔ˘ ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡... ΔÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÂΛÓÔ Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ, ¤‰˘Â Î·È ÌÈ· ˙ˆ‹ ÒÛÙ ӷ ¿ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘... ªÈ· ·fi ÂΛӘ ÙȘ ˙ˆ¤˜, Ô˘ Ì ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ¿ÊÈ˙ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· ¤ÓÙÔÓ·, η̂¿‰Â˜ Ì ¯¿ÚÙ˜ ÁÈ· ·È‰È¿, Ô˘ ı· ‹Ù·Ó Èηӿ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó... ŒÓ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· “ʈÙÂÈÓfi” ‹Ú ÙÔÓ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Êˆ˜ Î·È ¤‰˘ÛÂ, ÒÛÙ ӷ Ï¿Ì„ÂÈ È· ˆ˜ ·ÛÙ¤ÚÈ... ÕÏÏ· Ù·Í›‰È· Â›Ó·È Ì·ÎÚÈÓ¿, ¿ÏÏ· ÎÔÓÙÈÓ¿, ¿ÏÏ· ÌÔÓfiÙÔÓ· Î·È ¿ÏÏ· Û‡ÓÙÔÌ·... ÕÏÏ· ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó Ì·ı‹Ì·Ù·, ¿ÏÏ· Û οÓÔ˘Ó Ó· ‚·ÚÈ¤Û·È Î·È ¿ÏÏ· Û ÌÂډ‡ԢÓ... ΔÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ Ù·Í›‰È ›¯Â ʈ˜, ÙfiÏÌË, ı¿ÚÚÔ˜, Ûı¤ÓÔ˜, ı¤ÏËÛË Î·È fiÓÂÈÚ·... ¶ÔÏÏ¿ fiÓÂÈÚ·... “ÀfiÛ¯ÔÌ·È ÛÙËÓ ÙÈÌ‹ ÌÔ˘...” Ó· Ù· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì fiÏÔÈ ÂÌ›˜ ÁÈ· ÂÛ¤Ó·... Ÿ,ÙÈ Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ ÂÚÓ¿ÂÈ ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜, ı· Á›ÓÂÈ... Ÿ,ÙÈ ı· Ì·˜ ‹ıÂϘ ÂÛ‡ Ó· οӷÌÂ... “ÀfiÛ¯ÔÌ·È...” . ∏ ÒÚ· ‹Á ‰‡Ô Î·È Ô ÎfiÌÔ˜ ÛÙÔÓ Ï·ÈÌfi ¤ÊÂÚÂ Ï˘ÁÌÔ‡˜... ∏ Ï¿Ì· ·Îfi-

ÌË Î·›ÂÈ... Δ· ·̷ٷ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÙÔ˘˜ ·ÛÙ·Ì¿ÙËÙ·... ∏ ∞‚Ú›Ï ËÚ¤ÌËÛ ηıÒ˜ ÙÔ ·ÊÂÓÙÈÎfi Ù˘ ÙËÓ ¿ÊËÛ ÂχıÂÚË Î·È ÌfiÏȘ ÂÈÛΤÊıËΠÙÔÓ ¯ÒÚÔ Ì·˜ ÁÈ· ¯¿‰È·... Δ· ·È‰È¿ ÎÔÈÌ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù· ¿ÓÙ· Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜, ηıÒ˜ Ô ¯ÚfiÓÔ˜ οÓÂÈ ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ Î·È ÂÚÓ¿ÂÈ... ŒÓ· ·ÛÙ¤ÚÈ ı˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌfiÏȘ ¯·Ú›˙ÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ ÌÈ· ¢¯‹... ∂˘¯‹ıËη ‰‡Ó·ÌË... ¢‡Ó·ÌË Û ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ¤ÌÂÈÓ·Ó ›Ûˆ Ó· ÎÔÈÙÔ‡Ó ÙËÓ Ï¿Ì„Ë ÛÔ˘ Ô˘ ϤÔÓ Â›Ó·È Ì·ÎÚÈ¿... ∏ ·Ó¿Û· Á›ÓÂÙ·È ÈÔ ‰‡ÛÎÔÏË...ŸÌˆ˜ Ë Ï¿Ì„Ë ÂΛÓÔ˘ ÙÔ˘ ·ÛÙÂÚÈÔ‡, ηٷʤÚÓÂÈ Î·È ÙËÓ ÂÏ¢ıÂÚÒÓÂÈ Î·È ÙÔ ıÏÈÌ̤ÓÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÌÓ‹ÌË ÙˆÓ ÛÙÈÁÌÒÓ... ∏ Ï¿Ì· η›ÂÈ.. ΔÔ Î‡Ì· ·ÊÏ¿˙ÂÈ Î·È Ô ¯ÚfiÓÔ˜ Î˘Ï¿, ÂÈÙ¿ÛÛÔÓÙ¿˜ Ì·˜ ÙËÓ ÔÚ›· ÒÛÙ ӷ Û˘Ó¯›ÛÔ˘ÌÂ... ΔÔ Êˆ˜ ÛÔ˘ Ï¿ÌÂÈ Î·È ÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹... ∫·ÏËÓ‡¯Ù· ·ÛÙ¤ÚÈ... ¡· Ì·˜ ÁÓ¤ÊÂȘ Ô‡ ·˜....” . °È· ÙÔÓ ÃÚ‡Û·ÓıÔ ∞ÚÁ˘Úfi, ∞Ú¯ËÁfi Ù˘ √Ì¿‰·˜ Ì·˜, Ô˘ ¤Ê˘Á ·fi ÎÔÓÙ¿ Ì·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË 29/07/2010, ÒÛÙ ӷ Ï¿Ì„ÂÈ È· ·fi „ËÏ¿... ∫·Ïfi ÛÔ˘ Ù·Í›‰È ·‰ÂÏʤ... °È· ÙÔ˘˜ ‚·ıÌÔÊfiÚÔ˘˜ ÙÔ˘1Ô˘ ™˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¡·˘ÙÔÚÔÛÎfiˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ ª·ÚÈϤӷ ¶Ô˘ÚÓ‹

∏ ÛÙÚ·Ù¢fiÌÂÓË Î·È Ë ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Û· ∂ÎÎÏËÛ›· - “∫‡ÚÈ ˆÚ·›· Â›Ó·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘ÌÂ Â‰Ò Â¿Óˆ!” (∞. ¶¤ÙÚÔ˜) - ∏ ı·˘Ì·ÛÙ‹ ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË ÙÔ˘ ™ˆÙ‹ÚÔ˜ ÛÙÔ fiÚÔ˜ £·‚ÒÚ (ÚÔÂÈÎfiÓÈÛȘ Ù˘ ÂÔ˘Ú·Ó›Ô˘ ˙ˆ‹˜) - ∏ ·ÔÙ˘¯›· Ù˘ ıÂÚ·›·˜ ÙÔ˘ ÛÂÏËÓÈ·˙Ô̤ÓÔ˘ Ó¤Ô˘, ÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ fiÚÔ˘˜ £·‚ÒÚ - ¶ÚÔÂÈÎfiÓÈÛȘ Ù˘ Â› Á˘ ÛÙÚ·Ù¢Ô̤Ó˘ ∂ÎÎÏËÛ›·˜ “ΔÔ‡ÙÔ ÙÔ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜, ÁÈ· Ó· ÓÈÎËı›, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰˘Ó·Ù‹ ›ÛÙË, ÚÔÛ¢¯‹ Î·È ÓËÛÙ›·” (√ ÃÚÈÛÙfi˜) - “ªÂ›˙ˆÓ Ô ÂÓ ËÌ›Ó (ÃÚÈÛÙfi˜) ‹ Ô ÂÓ Ùˆ ÎfiÛ̈ (‰È¿‚ÔÏÔ˜)” (∞. πˆ¿ÓÓ˘) ªÈ· ÛÔ˘‰·›· ·ÓÙ›ıÂÛË ‰‡Ô ÁÂÁÔÓfiÙˆÓ, Ë ı·˘Ì¿ÛÈ· ÂÈÎfiÓ· Ô˘ ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi ÚÔÂÈÎfiÓÈÛ Ì ÙÔ ˘¤ÚÏ·ÌÚÔ Î˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ÁÂÁÔÓfi˜ Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ÙÔ˘ ∫˘Ú›Ô˘ ÛÙÔ fiÚÔ˜ £·‚ÒÚ, ÙËÓ Ô˘Ú¿ÓÈ· ̷ηÚÈfiÙËÙ¿ Ì·˜. ∫·Ù¿ ÙËÓ ·ÈÒÓÈ¿ Ì·˜ ˙ˆ‹. (∂ÈÎfiÓ· Ù˘ ıÚÈ·Ì‚Â‡Ô˘Û·˜ ∂ÎÎÏËÛ›·˜, fiÔ˘ ı· ·Ó·ÁÓˆÚÈÛÙԇ̠ˆ˜ Û˘ÌÔÏ›Ù·È ÙˆÓ ·Á›ˆÓ Î·È ÔÈΛÔÈ ÙÔ˘ £ÂÔ‡). ∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË, ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ÂÎÙ˘Ï›¯ıËΠÛÙÔ˘˜ Úfiԉ˜ ÙÔ˘ ÈÂÚÔ‡ ‚Ô˘ÓÔ‡, fiÙ·Ó ¤Ó·˜ ‰‡ÛÙ˘¯Ô˜ ·Ù¤Ú·˜ ¤ÊÂÚ ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·Á›Ô˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi ÁÈ· Ó· ÙÔ ıÂÚ·‡ÛÂÈ. √ ˘Èfi˜ ÌÔ˘, ›Â, Â›Ó·È ÂÈÏËÙÈÎfi˜ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈο ˘ÔʤÚÂÈ. ∏ Ï·¯Ù¿Ú· ÙÔ˘ ·Ù¤Ú· ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ, fiÙ·Ó Ô ÛÂÏËÓÈ·˙fiÌÂÓÔ˜ Ó¤Ô˜ ηٿ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂÈÏËÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ÎÚ›Û˘, ¤ÂÊÙ fiÙ ÛÙË ÊˆÙÈ¿ Î·È fiÙ ÛÙÔ ÓÂÚfi! ΔËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· ÙÔ˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ Âȉ›ӈÛÂ Ô ™·Ù·Ó¿˜! ∫·È ‹Ù·Ó ¤Î‰ËÏË Ë ‰È·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÎÔÈÓ‹˜ ÂÈÏËÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ·fi ÙË ‰·ÈÌÔÓÔÏË„›·, Ë Ô-

Ô›· ‰Ú·Ì·ÙÔÔÈÔ‡Û ÙËÓ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ôχ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·! ∫·È ÁÈ’ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÚÓÔ‡ÓÙ·È Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ó ÛÙËÓ ‡·ÚÍË ÙÔ˘ ™·Ù·Ó¿ Î·È ÙˆÓ ‰·ÈÌÔÓÈ˙Ô̤ӈÓ, ·ÓÙÈ·Ú·ı¤Ùˆ ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ › ÙÔ ·„¢‰¤˜ ÛÙfiÌ· ÙÔ˘: “∞˘Ùfi ÙÔ ‰·ÈÌÔÓÈÎfi Á¤ÓÔ˜ ‰ÂÓ ‚Á·›ÓÂÈ ·Ú¿ ÌfiÓÔ Ì ÚÔÛ¢¯‹ Î·È ÓËÛÙ›·” ! ∫·Ó¤Ó·˜ ¯ıÚfi˜ ‰ÂÓ Ï¤ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔ˘: “ÃÙ˘¿Ù ÌÂ! ∂ÁÒ Â›Ì·È Ô Â¯ıÚfi˜ ÙÔ˘ £ÂÔ‡ Î·È ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ” . ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜ ÚÔÛ·ı› Ó· Ì·˜ ›ÛÂÈ ˆ˜ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. ÕÚ· Ô ·ÁÒÓ·˜ Ì·˜ ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿Ó¢ ÛËÌ·Û›·˜. (∫·Ù’ ·Ó˘¿ÚÎÙÔ˘ ‰˘Ó¿Ìˆ˜ ˆ˜ Ì·˜ ›ıÂÈ Ó· ÈÛÙ‡ԢÌÂ). ∞ÂÓ·ÓÙ›·˜, ÂÌ›˜ ÈÛÙ‡ԢÌ ˆ˜: “√ fiÏÂÌÔ˜ Î·È Ë Ì¿¯Ë Ì·˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È “ÚÔ˜ Û¿Úη Î·È ·›Ì·” , ‰ËÏ·‰‹ ÚÔ˜ fiÌÔÈÔ˘˜ Ì ÂÌ¿˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜, ·ÏÏ¿ ÚÔ˜ Ù· ‰È·‚ÔÏÈο Ù¿ÁÌ·Ù·, ÙÔ˘˜ ÎÔÛÌÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ Ô˘ ‰È¢ı˘ÓÙÂ‡Ô˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï‹ıÔ˜ ·ÓıÚÒˆÓ Î·È ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Ó, ηٿ ÙËÓ ÂÔ¯‹ ·˘Ù‹ Ù˘ Â›ÁÂÈ·˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜. ∫·Ïԇ̷ÛÙ ÏÔÈfiÓ Ó· ·Ï¤„Ô˘Ì ÂÓ¿ÓÙÈ· Û ÔÓËÚ¿ Ó‡̷ٷ ÁÂÌ¿Ù· ηΛ·” (∂º∂™’ ™Δ’ 12). ¶ÂÚÈÏËÙÈÎÒ˜ Î·È ·ÁÈÔÁÚ·ÊÈÎÒ˜ ·Ô‰ÒÛ·Ì ÙÔ ÈÛÙ‡ˆ Ì·˜ Â’ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜. “¶ÂÚ› ÙÔ˘ ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ Î·È ·ÔÚ¿ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘” Ì·˜, ÔÌÈÏÔ‡ÌÂ, (ÁÈ· Ó· ı˘ÌËıÔ‡ÌÂ Î·È ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô Û¯ÂÙÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔ‰‹ÌÔ˘). “ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ÌÔ˘ ·˘Ùfi ¤ÁÚ·„·” ÁÚ¿ÊÂÈ Ô ¿ÁÈÔ˜ ·Ù‹Ú (‰ËÏ. ÙÔÓ “·fiÚ·ÙÔ fiÏÂÌÔ” ) “‰È¿ Ó· Ì·Óı¿ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ıÏËÙ·› ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ù·˜ ÔÈΛϷ˜ ÌÂıfi‰Ô˘˜ ÙÔ˘ ™·Ù·Ó¿, ·˜ ÌÂÙ·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛÂˆÓ Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙËÓ ÒÚ·Ó ÙÔ˘ ı·Ó¿ÙÔ˘,

‰È¿ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜, Ù˘ ·ÔÁÓÒÛˆ˜, Ù˘ ÎÂÓÔ‰ÔÍ›·˜ Î·È Ù˘ ÌÂÙ·ÌÔÚÊÒÛÂÒ˜ ÙˆÓ ÂȘ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ ʈÙfi˜. ∫·È ÁÂÓÈÎÒ˜ ÂÈ›Ó, ‰È¿ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ÙÔ‡ÙÔ˘ ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ¤Î·ÛÙÔ˜ Ò˜ Ó· ·ÔÎÙ¿ Ù·˜ ı›·˜ ·ÚÂÙ¿˜, ‰È¿ Ó· Ï¿‚Ë ‚Ú·‚›ÔÓ ·Ì·Ú¿ÓÙÈÓÔÓ ÂÓ Ùˆ Ó˘Ó Î·È ÂÓ Ùˆ ̤ÏÏÔÓÙÈ ·ÈÒÓÈ, fiÂÚ Â›Ó·È Ë ÌÂÙ¿ £ÂÔ‡ ¤ÓˆÛȘ” . ∂Ó ÔÏ›ÁÔȘ, ·˘Ùfi˜ Â›Ó·È Ô “·ÓÙÈΛÌÂÓÔ˜” ÂȘ ËÌ¿˜ ‰È¿‚ÔÏÔ˜. ∞˘Ùfi˜ Ô ÓÂ˘Ì·ÙÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÁÒÓ·˜. ∫·È ·fi ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ ¤Î‚·ÛË ÙÔ˘ ·ÔÚ¿ÙÔ˘ ÔϤÌÔ˘ ·˘ÙÔ‡, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘ ∞ÁˆÓÔı¤ÙÔ˘, Ù· ·Ó¿ÏÔÁ· ·Ì·Ú¿ÓÙÈÓ· Û٤ʷӷ! Δ¤ÏÔ˜ ·˘Ù‹ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ÛÙËÓ ·ÚÔ‡Û· ˙ˆ‹ Ë Ì·¯Ô̤ÓË ∂ÎÎÏËÛ›·. ∏ “™ÙÚ·Ù¢Ô̤ÓË ∂ÎÎÏËÛ›·” . ªÈ· ÌÈÎÚ‹ ÂÈÎfiÓ· ·˘Ù‹˜, Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ¢·ÁÁÂÏÈ΋ ÂÚÈÎÔ‹ (ª∞Δ£. π∑’ 14-23). ¡· ÔÈ ‰‡Ô ·Ú·ÛÙ·ÙÈΤ˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ıÚÈ·Ì‚Â˘Ô‡Û˘ ÛÙÔÓ √˘Ú·Ófi ∂ÎÎÏËÛ›·˜ Î·È Ù˘ Â› Ù˘ Á˘ “ÛÙÚ·Ù¢Ô̤Ó˘” ! √ ·Ù¤Ú·˜ Ô˘ ¤ÊÂÚ ÙÔ ¿ÚÚˆÛÙÔ ·È‰› ÙÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜. ∏ ·‰˘Ó·Ì›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ˘Á›· ÛÙÔ Ó¤Ô. ∏ ¿ÏË ÙÔ˘˜ Ë ·ÁˆÓÈ҉˘, Ô˘ ÙÔ˘˜ ‚ڋΠÌÂٷ͇ ·‰‡Ó·Ì˘ ›ÛÙˆ˜ Î·È ·ÈÛÙ›·˜. ∫·È Ù¤ÏÔ˜ Ë ‰˘Ó·ÌÈ΋ Â¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡, Ô˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ·›ÛÈÔ Ù¤ÏÔ˜ Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ·ÓıÚÒÈÓÔ ‰Ú¿Ì·! °È· Ó· ÂȂ‚·Èˆı› ÁÈ· Ì˘ÚÈÔÛÙ‹ ÊÔÚ¿ ˆ˜ ¯ˆÚ›˜ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÂÙ‡¯Ô˘Ì ٛÔÙ· ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ ÛÙË ˙ˆ‹! ΔÔ ÔÓËÚfi Ó‡̷ Â›Ó·È ·fi ¿Û˘ ·fi„ˆ˜ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ, ÂÌÂÈÚfiÙÂÚÔ Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙÂÚÔ ·fi Ì·˜ ÙÔ˘˜ ¯Ô˚ÎÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜! ŸÌˆ˜ Ô ÃÚÈÛÙfi˜ ÔÏÏ¿ÎȘ ÈÔ Ì›˙ˆÓ Â›Ó·È ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Ó‡̷. “√ÙÈ Ì›˙ˆÓ ÂÛÙ›Ó Ô ÂÓ ˘Ì›Ó ‹ Ô ÂÓ Ùˆ ÎfiÛ̈ (‰È¿‚ÔÏÔ˜)” . (°È·Ù› ∞˘Ùfi˜ Ô˘

ÂÓÂÚÁ› ̤۷ Û·˜ (ϤÁÂÈ Ô ·. πˆ¿ÓÓ˘ Û ̷˜) Â›Ó·È Ôχ ÈÛ¯˘ÚfiÙÂÚÔ˜ ·fi ·˘ÙfiÓ Ô˘ ΢Úȷگ› ̤۷ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ” (∞’ πø∞¡. ¢’ 4). ∫·È ÈÔ Î¿Ùˆ Ô ¿ÁÈÔ˜ ·fiÛÙÔÏÔ˜ οÓÂÈ ÌÈ· Ôχ ·ÍÈÔÚfiÛÂÎÙË ·Ú·Ù‹ÚËÛË: “∞˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi ÌÈÏ¿Ó ÙË ÁÏÒÛÛ· ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Î·È Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ˘˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ. ŸÌˆ˜ ÂÌ›˜ ÔÈ ÈÛÙÔ› ÚÔÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ·fi ÙÔ £Âfi. ŸÔÈÔ˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ ÙÔ £Âfi Ì·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ, fiÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ £Âfi ‰ÂÓ Ì·˜ ηٷϷ‚·›ÓÂÈ. ŒÙÛÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ͯˆÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ·fi ÙÔ Ó‡̷ Ù˘ Ï¿Ó˘” (∞’ πø∞¡. ¢’ 5-6). °È’ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ÎÚ·Ù¿Ì ÁÂÚ¿ ÙÔ ™ˆÙ‹Ú· Ì·˜ ÃÚÈÛÙfi, ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ‚Ú·¯›ÔÓ¿ ΔÔ˘, ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ÙË Ó›ÎË Ì·˜ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Îfi ·˘Ùfi Ì·˜. ¶¿Óˆ ÛÙÔ Ï·ÓÂ̤ÓÔ ÎÔÛÌÈÎfi Ó‡̷, ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÔÓËÚ¤˜ ÌÂıÔ‰›Â˜, ÛÙ· “‚·ı¤· ÙÔ˘ Û·Ù·Ó¿” (∞¶√∫∞§. μ’ 24). ∫·È Ù¤ÏÔ˜ ÁÈ· Ó· Ï¿‚Ô˘Ì “ÙÔÓ ·Ì·Ú¿ÓÙÈÓÔÓ Ù˘ ‰fi͢ Û٤ʷÓÔÓ” (∞’ ¶∂Δƒ√À ∂’ 4). §ÔÈfiÓ Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÁÂÚ¿ ÛÙÔ Ì˘·Ïfi Ì·˜: “Èڛ˜ ÙË ‰˘Ó·ÌÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì οÙÈ ÙÔ ·ÍÈfiÏÔÁÔ” . (Èڛ˜ ∂ÌÔ‡, ›Â, Ô˘ ‰‡Ó·Ûı ÔÈÂ›Ó Ô˘‰¤Ó” ) (πø∞¡. π∂’ 5). √ ·. ¶·‡ÏÔ˜ ¤ÁÚ·„ ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜, Ô˘ ÚÈÓ ˙Ô‡Û·Ó Ì ÔÏÏ‹ ¯Ïȉ‹ ÛÙËÓ ÂȉˆÏÔÏ·ÙÚ›·. ∫·È ‡ÛÙÂÚ· ˆ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ÛÙ¿ıËΠ·ÚÎÂÙ¿ ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘Ó ÛÙË Ó¤· ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÈ΋ ˙ˆ‹. “∫È ÂÁÒ, ·‰ÂÏÊÔ›, ÙÔ˘˜ ϤÁÂÈ, ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ· Ó· Û·˜ ÌÈÏ‹Ûˆ, ηıÒ˜ Û ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó‡̷ £ÂÔ‡. °È·Ù› Û· Ó· ëÛÙ ÌÈÎÚ¿ ·È‰È¿ Ô˘ ÂÌÈÛÙ‡ÔÓÙ·È ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÛÔÊ›·... ™·˜ ¤ıÚ„· Ì Á¿Ï·, ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Â›ÛÙ ·-

ÎfiÌË ÓÂ˘Ì·ÙÈο ÒÚÈÌÔÈ Ó· ‰Â¯Ù›Ù ÛÙÂÚ¿ ÓÂ˘Ì·ÙÈ΋ ÙÚÔÊ‹... ∞ÏÏ¿ Ô‡Ù ÎÈ ·ÎfiÌË ÙÒÚ· ÌÔÚ›Ù ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ô˘ ˙›Ù ·ÎfiÌË Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘...” . (∞’ ∫√ƒπ¡£. °’ 1-4). ¶fiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ‹Ù·Ó Ù· ÏfiÁÈ· ÙÔ˘ ·ÔÛÙfiÏÔ˘ ÛÙÔ˘˜ ª·Î‰fiÓ˜ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ‡˜ ·‰ÂÏÊÔ‡˜: “flÛÙÂ, ·‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ ·Á·ËÙÔ› Î·È ÂÈfiıËÙÔÈ (ÔÏ˘fiıËÙÔÈ) Ô˘ ›ÛÙ ÁÈ· ̤ӷ (ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ·ÚÂÙÒÓ Û·˜), ¯·Ú¿ Î·È Û٤ʷÓfi˜ ÌÔ˘, Ì›ӷÙ ÏÔÈfiÓ ÛÙ·ıÂÚÔ› ÛÙËÓ ›ÛÙË Û·˜ ÛÙÔ ÃÚÈÛÙfi” (ºπ§π¶. ¢’ 1). ∫·È “ÛÂȘ ·‰ÂÏÊÔ› ÌÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÔÓÈΛ˜, ‹Û·ÛÙ·Ó, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÒÚ· ›ÛÙÂ, Ë ‰fiÍ· Ì·˜ Î·È Ë ¯·Ú¿ Ì·˜” (∞’ £∂™™. μ’ 20). °È’ ·˘Ùfi ÚÔÛ·ıÒÓÙ·˜ Ô ¶·‡ÏÔ˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÛÙÂÚÈÒÛÂÈ ÛÙËÓ ›ÛÙË Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÂÚÁ‹ÛÂÈ ÓÂ˘Ì·ÙÈο, ÚÔ‚¿ÏÏÂÈ ÛÙÔ˘˜ ∫ÔÚÈÓı›Ô˘˜ ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· Ù˘ ‰È΋˜ ÙÔ˘ ·˘ÙÔı˘Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ ÃÚÈÛÙfi Î·È ÁÈ· ÙÔÓ Â˘·ÁÁÂÏÈÛÌfi ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ: “£·ÚÚÒ ˆ˜ Ô £Âfi˜ ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ·ÔÛÙfiÏÔ˘˜ Ì·˜ Â¤ÏÂÍ ۷ Ó· ëÌ·ÛÙ ηٷ‰ÈηṲ̂ÓÔÈ Ó· Âı¿ÓÔ˘Ì ̤۷ ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ. °È·Ù› Á›Ó·Ì ı¤·Ì· Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÁÁ¤ÏÔ˘˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ∫·È ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ÂÛ›˜ ÓÈÒıÂÙ ‰˘Ó·ÙÔ›, ÙÈÌË̤ÓÔÈ Î·È ÛÔÊÔ›, ÂÌ›˜ ·ÂÓ·ÓÙ›·˜ ·ÈÛı·ÓfiÌ·ÛÙ ·‰‡Ó·ÙÔÈ, ÂÚÈÊÚÔÓË̤ÓÔÈ Î·È ÌˆÚÔ›. ∂Âȉ‹ Ò˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÒÚ·, ÂÈÓ¿ÌÂ, ‰È„¿ÌÂ, Á˘ÚÓ¿Ì Ì ¢ÙÂÏ‹ ÚÔ‡¯·, ͢ÏÔ‰·Ṳ́ÓÔÈ ·fi ÙfiÔ Û ÙfiÔ Î·È ‰Ô˘Ï‡ÔÓÙ·˜ Ì ٷ ›‰È· Ì·˜ Ù· ¯¤ÚÈ·. ∫·È Û fiÏÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÏԇ̠̠ηϿ ÏfiÁÈ·... ∞ÏÏ¿ Î·È Û·˜, Û·˜ ÓÔ˘ıÂÙÒ Û·Ó ·È‰È¿ ÌÔ˘, ÂÁÒ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ·Ù¤Ú·˜ Û·˜! √ ÃÚÈÛÙÈ·ÓÈÛÌfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏfiÁÈ·. °È’ ·˘Ùfi ÌÈÌËÙ·› ÌÔ˘ Ó· Á›ÓÂÙ ÛÙÔ Ó‡̷ Ù˘ ı˘Û›·˜” (∞’ ∫√ƒ. ¢’ 9-16). ∫Àƒπ∞∫√™ ¡∏™πøΔ∏™

Δ∏™ ¡π∫∏™ “∂Âȉ‹ Ë ˙ˆ‹ Ì·˜ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ó· Ê˘Ú·›ÓÂÈ Ì¤Ú· Ì ÙË Ì¤Ú·, ‰Â ı· ÂÈ ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂÈ ÙÔÓ ÎfiÔ” . ªÈ¯¿Ï˘ °Î·Ó¿˜

ÃÚfiÓÈ· ÙÒÚ· Ë ÌÔÚÊ‹ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ÂÚ‹Ê·ÓË, ÁÂÏ·ÛÙ‹ Î·È Û›ÁÔ˘ÚË ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿ Ù˘ ÙÈÌÔ‡Û ÙÔ μfiÏÔ Î·È fi¯È ÌfiÓÔÓ ·˘ÙfiÓ. Ÿ,ÙÈ Î·Ïfi ÚÔˆıÔ‡ÛÂ Ô ÙÔÈÎfi˜ √‰ËÁÈÛÌfi˜, Ô ·Û˘Ì‚›‚·ÛÙÔ˜ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi˜, ‹Ù·Ó ı·ÚÚ›˜ ¤ÌÓ¢ÛË Î·È ¤ÚÁÔ Ù˘ . ªÚÔÛÙ¿ÚÈÛÛ¿ ÙÔ˘, ·Ú¯ËÁfi˜ Ì›·˜ ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈ·˜ ÔÌ¿‰·˜ Á˘Ó·ÈÎÒÓ ¿Û˘ ËÏÈΛ·˜ ‰¤ÛÔÛ ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Î·È Ù˘ ‰È΋˜ Ì·˜ ˙ˆ‹˜, ʈÙÂÈÓ‹, ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚË, ¿‰ÔÏË Î·È ·Ófiı¢ÙË, Û˘ÓÂȉËÙ‹ ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÁÈ· ÙÔ ∫·Ïfi, ÙÔ ∞Á·ıfi, ÙÔ ÃÚ‹ÛÈÌÔ, ¿ÓÙ· ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙÔ˘ ∞ÓıÚÒÔ˘, ÙÔ˘ ¶·È‰ÈÔ‡ , Ù˘ °˘Ó·›Î·˜. ¶¿ÓÙ· ¤ÙÔÈÌË, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¯‹ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ √‰ËÁÈ΋˜ √Ì¿‰·˜ Ô˘ ÔÚ·Ì·Ù›ÛıËÎÂ, ›‰Ú˘ÛÂ Î·È ÙÚÔÊÔ‰fiÙËÛÂ. ∞˘ıÂÓÙÈ΋, Û˘ÓÂ‹˜ ÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ Ô˘ ‰È¤Ô˘Ó ÙÔ ‹ıÔ˜ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·. ªÂ Ù›ÌËÛ Ì ÙË ÊÈÏ›· Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÔÏÏ¿ Ì· ‹Ù·Ó ÌÂÛÙ¿ Î·È ÔχÙÈÌ·. ∏ ÛÔÊ›· Ù˘ Î·È Ë ·Á¿Ë Ù˘ ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹, ÙËÓ ·ÏËıÈÓ‹ Î·È ÙËÓ ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË, ›¯Â ηٷÛÙ·Ï¿ÍÂÈ ÛÙË Ï·ÌÂÚ‹ Ì·ÙÈ¿ Ù˘ Î·È ÙË ‚·ıÈ¿ Ù˘ ʈӋ, ÛÙËÓ ·Á¤Úˆ¯Ë „˘¯‹ Ù˘ Ô˘ ›ÛÙ¢ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÏÔ Î·È Û’ fi,ÙÈ Â¤ÏÂÁ ӷ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂÈ Î·È Ó· ˘ËÚÂÙ‹ÛÂÈ. ∫·È ·Ó Ù· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚÓÔ‡Û·Ó Î·È ·Ó ¤ÁÂÚÓ ·ÓÂ·›ÛıËÙ· Ë Î·Ì·ÚˆÙ‹ Î·È ·Ù·Ï¿ÓÙ¢ÙË ÎÔÚÌÔÛÙ·ÛÈ¿ Ù˘ , Î·È ·Ó ¤Ó· ·‰ÈfiÚ·ÙÔ ÙÚ¤ÌÔÏÔ ‰È·ÂÚÓÔ‡Û ÙÔ ÏfiÁÔ Ù˘, Ô˘ ÙÔ ’ÏÂÁ˜ Û˘ÁΛÓËÛË, ·ÏÌfi˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ·˘Ùfi˜ Ù˘ Á˘Ó·›Î·˜ Ô˘ ˆÚ›Ì·˙ ·ÚÁ¿ Û·Ó ÙÔ ÁÏ˘Î‡Ù·ÙÔ ÊÚÔ‡ÙÔ. ∫·È Ë ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ ·ψÓfiÙ·Ó ÌÂÁ¿ı˘Ì· ÎÈ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÓfiÙ·Ó Û·Ó Û ÌÈ·Ó ·¯Ï‡. ΔÔÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ fiˆ˜ Î·È ÙÔ Á¤ÚÌ· Ù˘ Ì ÊÚfiÓËÛË Î·È Û‡ÓÂÛË, ÂÈÚËÓÈο , „˘¯Èο ·ÓÒ‰˘Ó·, ¤ÙÔÈÌË ÁÈ· “Î·Ï‹Ó ·ÔÏÔÁ›·Ó” Ì ·Ú¯ÔÓÙÈ¿, Ì ηıËÌÂÚÈÓ‹ ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙË ÌÈ˙¤ÚÈ· Î·È ÙË ÌÈÎÚfiÙËÙ·. ªÂ Ì›· ·Ê’ ˘„ËÏÔ‡ ·Ô‰Ô¯‹ Î·È Û˘ÌÊÈÏ›ˆÛË Ì ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÈÁÓȉÈÔ‡. ΔËÓ ÎÔ›Ù·Í· ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÂÙ‹ÛÈÔ ÁÈÔÚÙ·ÛÌfi Ù˘, ÂÚÈÙÚÈÁ˘ÚÈṲ̂ÓË ·fi ÙȘ ··ÓÙ·¯Ô‡ ηډȷΤ˜ Ù˘ ʛϘ. ∏ ‚Ú·‰È¿ ·ÊÈÂڈ̤ÓË ÛÙÔÓ √‰ËÁÈÛÌfi. ŒÓ·˜ ·ÎÏÔ˜ ‰ÔÍ·ÛÙÈÎfi˜, ‡ÌÓÔ˜ ÛÙË Ê‡ÛË, ÛÙÔ ¶‹ÏÈÔ ÙˆÓ Ó·ÓÈÎÒÓ Î·Ù·ÛÎËÓÒÛˆÓ, ¤Ó· “¯·›Ú” ÛÙË ‰‡ÛË ÙÔ˘ ËÏ›Ô˘, Ì›· ÂÏ›‰· ÁÈ· ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ·˘Á‹. ∏ ΛÓËÛË ·˘ıfiÚÌËÙ· ÂÊË‚È΋, Ë Ì·ÙÈ¿ Û›ı· ÓÈfiÙ˘, ÙÔ ÎÔÚÌ› ·Á¤Úˆ¯Ô, ·Ú·‰Ô̤ÓÔ fi¯È ÛÙË ÊıÔÚ¿ Ì· ÛÙËÓ ›ÛÙË ÁÈ· ÙÔ ·‡ÚÈÔ Î·È ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ˘fiÛÙ·ÛË. ¡fiÌÈ˙· ¿ÓÙ· ˆ˜ Ë ª·ÚÁ·Ú›Ù· °ÈÔ˘ÚÛÂÓ¿Ú Ì ÙÔ˘ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ Ù· ∞ÔÌÓËÌÔÓ‡̷ٷ Ì·˜ ¤Ì·ıÂ, ÌfiÓË ·˘Ù‹, ÙË ÁÓÒÛË Ù˘ ˙ˆ‹˜, Ù˘ ÛÔÊ‹˜ ˆÚÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ·Ô¯·ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡. ∏ ¡›ÎË ™·Ì·Ú¿ fï˜ Ì·˜ ÙË ‰È‰¿ÛÎÂÈ ·ÎfiÌË Û’ ÂÌ¿˜ Ô˘ ÙË ÁÓˆÚ›Û·ÌÂ Î·È Á¢ı‹Î·Ì ÙË Û˘ÓÙÚÔÊÈ¿ Ù˘ : ªÈ· ‡„ÈÛÙË ÛÙ¿ÛË ∑ˆ‹˜, ÂÊ¿ÌÈÏÏË. ∫ڛ̷ Ô˘ Ë ˙ˆ‹ ‰‡ÛÎÔÏ· ·Ó·ÏËÚÒÓÂÈ, ÛÙÔ ‚Ú·¯‡ Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ì·˜, ÙÔ˘˜ ¿ÍÈÔ˘˜ Ô˘ Ì·˜ ÛÙÂÚ›, ÓÔÌÔÙÂÏÂȷο, Ô ı¿Ó·ÙÔ˜. ∂ϤÓË ™ÂÊÂÚÂÈ¿‰Ô˘ -¶Ú›ÓÙ˙Ô˘


34

KYƒπ∞∫∏ 1 AÀ°√À™Δ√À 2010

¢IEY£YN™H ™YNTA•H™: E§ENH A. ¶A¶A£ANA™IOY, Y¶EY£YNO™ Y§H™: EY£YMH™ XOYTA™

√ √§Àª¶π∞∫√™ ¶∞π∑√¡Δ∞™ ª∂ ¢∂∫∞ ¶∞π∫Δ∂™ ∂Ã∞™∂ ª∂ 1-0 ™∂ ºπ§π∫√ ™Δ√ ¶ƒπ°∫π¶∞Δ√

∫Ô›Ù·Í ÙË ªÔÓ·Îfi ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ̤Ú˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÒÚ˜ ÎÔÈÌ‹ıËÎ·Ó ÛÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô Î·È ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ, ·Ú¿ ÛÙÔ ÍÂÓԉԯ›Ô. ∏ ÎÔ‡Ú·ÛË ‹Ù·Ó ÂÌÊ·Ó‹˜, ΢ڛˆ˜ ÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¤ÌÂÈÚË ªÔÓ·Îfi.

ÙÔ ÂÈ‚ÏËÙÈÎfi “Louis II” ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ¤‰ˆÛ ¯ı˜ ¤Ó· ÛÔ˘‰·›Ô ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ ªÔÓ·Îfi, ∞ÔÛÙÔÏ‹ ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi: Ë ÔÔ›· ÙÔ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™¿‚∂À£Àª∏™ ‚·ÙÔ Ú›¯ÓÂÙ·È ÛÙÔ ™·ÌÈÔ¢. Ã√ÀΔ∞™ Ó¿, ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÔÓÙ·˜ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ÙË §ÈfiÓ. √È “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ËÙÙ‹ıËÎ·Ó Ì 1-0, ˆÛÙfiÛÔ, ›¯·Ó Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· Î·È ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 1000 ı·٤˜ Ô˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Á‹‰Ô. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÌfiÓÔ Ì Û΢Ì̤ÓÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ‰ÂÓ ¤Ê˘Á·Ó ·fi ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, ÎÂÚ‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ Î·È ÙÔ ıÂÚÌfi ¯ÂÈÚÔÎÚfiÙËÌ· ÙˆÓ ÊÈÏ¿ıÏˆÓ Ù˘ ªÔÓ·Îfi.

√ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ·Ú¤Ù·Í ÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì ۇÛÙËÌ· 4-1-4-1,Ì ÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ οو ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ·, ÂÓÒ Ô æ˘¯ÔÁÈfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÔÈÛıÔʇϷη˜. √ ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜ ‹Ù·Ó Ô ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ Ì·Î ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ , ÂÓÒ ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ·Ì˘ÓÙÈÎfi ‰›‰˘ÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛ·Ó ÔÈ ΔÔÌ¿˜ Î·È ™·Óηڤ. √ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ‹Ù·Ó Ô ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜ ¯·Ê, ÂÓÒ ÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ªfiÓ¯Â, √˘Ì›ÓÙ˜ Î·È ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Î·È ∫·Ì¿Óٷ˘, ÂÓÒ Ô ™ÔÏ¿Î˘ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ÚÔˆıË̤ÓÔ˜. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ·fi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ó· ȤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, ·›˙ÔÓÙ·˜ ‰˘Ó·Ù¿, ˆÛÙfiÛÔ, Ë ªÔÓ·Îfi ηٿÊÂÚ ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ù› ÙÔ Ï¿ıÔ˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙÔ 6’ (Ô æ˘¯ÔÁÈfi˜ ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÛÙÔÓ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜) Î·È Ì Ï·Û¤ Ô ¶·ÚÎ ¤ÁÚ·„ ÙÔ 1-0. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó Ó· ÂϤÁ¯Ô˘Ó ÙÔ ·È¯Ó›‰È, Ó· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÎÈÓ‹ÛˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ, ÌÂÙ¿ ÙÔ 20’ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ·Ó ÂÈΛӉ˘Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜. ™ÙÔ 21’ Ô √Ì·ÌÂÁÈ¿ÓÁÎ Ì ÛÔ˘Ù ·fi ÎÔÓÙ¿ ‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ÓÈ΋ÛÂÈ ÙÔÓ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Ô ÔÔ›Ô˜ ·¤ÎÚÔ˘Û Û ÎfiÚÓÂÚ, ÂÓÒ ÛÙÔ 23’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯·Û Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Â˘Î·ÈÚ›· Ì ÙÔÓ ™ÔÏ¿ÎË Ó· ÈÛÔÊ·Ú›ÛÂÈ ÙÔ Ì·Ù˜. √ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Ì ˆÚ·›· Ì·ÏÈ¿ ‚ڋΠÙÔÓ ÂÈıÂÙÈÎfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÍÂÌ·ÚοÚÈÛÙÔ ÛÙËÓ Î·Ú‰È¿ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜ Ù˘ ªÔÓ·Îfi, ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ƒÔ˘ÊȤ, fï˜ Ô ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη˜ Ù˘ ªÔÓ·Îfi ηٿÊÂÚ ӷ ‰ÈÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï· Î·È Ó· ÛÒÛÂÈ ÙËÓ ÂÛÙ›· ÙÔ˘. ™ÙÔ 26’ ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ¶·ÚÎ ¤Ú·Û ¿Óˆ ·fi Ù· ‰ÔοÚÈ· ÙÔ˘ °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜, ÂÓÒ ÛÙÔ 28’ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÌÂÈÓ Ì ‰¤Î· ·›ÎÙ˜, ηıÒ˜ ·Ô‚Ï‹ıËΠ̠ÎfiÎÎÈÓË Î¿ÚÙ· Ô ∫·Ì¿Óٷ˘ ÁÈ· ‰˘Ó·Ùfi Ì·ÚοÚÈÛÌ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ ªÔ˘Ú·ÙfiÚÈ. ™ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ٤ٷÚÙÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ̤ÚÔ˘˜ Ë ªÔÓ·Îfi “¿ÁÁÈÍ” Û ̛· ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔ 2-0, fiÙ·Ó Ô ™·Óηڤ ÛÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘ Ó· ‰ÈÒÍÂÈ ÙË Ì¿Ï· ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ÛÙÔ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ‰ÔοÚÈ, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÔÈ ·Ì˘ÓÙÈÎÔ› ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡.

∂Í·ÈÚÂÙÈÎfi˜ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜ ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ Ô ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¿ÏÏ·Í fiÏË ÙËÓ ÔÌ¿‰·, ÏËÓ ÙÔ˘ ∑·Ú·‰Ô‡Î·, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈηٷÛÙ¿ıËΠÛÙÔ 82’ ·fi ÙÔÓ ªËÙÚfiÔ˘ÏÔ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠·›ÎÙË ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, “¤‰ÂÛ” ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÙË ÌÂÛ·›· ÁÚ·ÌÌ‹ Î·È ÂÚÈfiÚÈÛ ÛËÌ·ÓÙÈο ÙËÓ ÂÈıÂÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÁË‰ԇ¯ˆÓ. ª¿ÏÈÛÙ· ÛÙÔ 54’ Ô ª·ÚÙ›Ó Ì ‰˘Ó·Ùfi ÛÔ˘Ù ˘Ô¯Ú¤ˆÛ ÙÔÓ ™·Ì¤Ú Ó· ·ÔÎÚÔ‡ÛÂÈ ÛˆÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ “·Ú·ı˘Ú¿ÎÈ” ÙÔ˘, ÂÓÒ Ë ªÔÓ·Îfi ÌfiÓÔ ÛÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰ÂοÏÂÙÔ ·›ÏËÛ Ì ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÎÔÏ ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” . √ ∂Ì·ÓÔ˘¤Ï ƒfiη fï˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛ ‰‡Ô ÛˆÙ‹ÚȘ ·ÔÎÚÔ‡ÛÂȘ Û ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ °Î·ÁÎÚ¤ ̤۷ ·fi ÙË ÌÈÎÚ‹ ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙÔ 82’ Î·È ÛÙÔ ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ΔÚ·ÔÚ¤ ÛÙÔ 86’. ™Â ÁÂÓÈΤ˜ ÁÚ·Ì̤˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‹Ù·Ó ηχÙÂÚÔ˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Î·È ÛÙ¿ıËΠÔχ ηϿ ÛÙÔ Á‹‰Ô, ·Ó Î·È ·ÁˆÓ›ÛÙËΠ̠‰¤Î· ·›ÎÙ˜. ª√¡∞∫√: ƒÔ˘ÊȤ (46’ ™·Ì¤Ú), §ÔÏfi (75’ ÕÈ·), ªÔÓÁÎÔÁÎÔ‡, ÿÓÛÔÓ, ªÔ˘Ú·ÙfiÚÈ (46’ ΔÚ·ÔÚ¤), ¡’ ∫Ô‡ÏÔ˘, ª·ÓÁηӛ (46’ °Î·ÁÎÚ¤), √Ì·ÌÂÁÈ¿ÓÁÎ (46’ ª·ÏÎÔ˘›), ¡ÈÎÔ˘Ï¿Â, ªÔ˘ÏfiÙ, ¶·ÚÎ (68’ ªÂÓÙ›)

ñ ¢ÂÓ ¿ÓÙÂÍ·Ó, ¿ÓÙˆ˜, ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” Î·È ‚Á‹Î·Ó ÁÈ· ÌÈ· ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ªÔÓ·Îfi (¤ÛÙˆ Î·È ÁÈ· ÌÈ· ÒÚ· Ì ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Ù˘ Ù¯ÓÈ΋˜ ËÁÂÛ›·˜). ŒÊ·Á·Ó ÁÚ‹ÁÔÚ·-ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô Colombus, fiÔ˘ ‰È¤ÌÂÓÂ Ë ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È ‚Á‹Î·Ó ‚fiÏÙ· ÛÙÔ ¶ÚÈÁÎÈ¿ÙÔ ÁÈ· ÙȘ Û¯ÂÙÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜. ñ √ ™¿Î˘ ΔÛÈÒÏ˘ ¤‰ˆÛ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ...·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙÔ “Luis II” , οÓÔÓÙ·˜ ¤Ó· fiÓÂÈÚfi ÙÔ˘˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙÔ Â›¯Â ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÚÈÓ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ηıÒ˜ ˆ˜ ·Ï·Èfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ôχ ηϿ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ÁÈ· ¤Ó· ·›ÎÙË Ó· ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È Û’ ¤Ó· ÊËÌÈṲ̂ÓÔ Á‹‰Ô, ·ÁÎÔÛÌ›ˆ˜ º¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ì ÙË ªÔÓ·Îfi

√§Àª¶π∞∫√™ μ: °È·ÎÔ‡Ô‚ÈÙ˜ (46’ ƒfiη, 90’ Ï.Ù. ª·ÚÔ‡Ï˘), æ˘¯ÔÁÈfi˜ (46’ ™¤ÏÂ˙È), ∑·Ú·‰Ô‡Î·˜, ΔÔÌ¿˜ (46’ °ÎfiÙÔ‚Ô˜), ™·Óηڤ (46’ ™Î¿ÚÔ˜), ÕÏ‚·ÚÂ˙ (46’ ƒ›Îη), ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ (46’ ƒfiη˜, 90’ ΔÛÂÎÔ‡Ú·˜), √˘Ì›ÓÙ˜ (68’ ¶ÏÈ¿Áη˜) ªfiӯ (46’ ∫¿ÛÙÚÔ), ™ÔÏ¿Î˘ (46’ª·ÚÙ›Ó), ∫·Ì¿Óٷ˘.

ªÈÎÚ¿ - ÌÈÎÚ¿ ·fi ÙÔ ªÔÓ·Îfi

ñ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÁˆÓ›ÛÙËΠÛÙÔ ¯ıÂÛÈÓfi ·È¯Ó›‰È Ì ̈‚ ʷӤϘ Î·È ÎfiÎÎÈÓ· ·ÓÙÂÏÔÓ¿ÎÈ·, ÂÌÊ¿ÓÈÛË Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛÂ Ë Á·ÏÏÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ·fi Ï¿ıÔ˜ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ Ù˘ μÂÚfiÓ· Ô Û¿ÎÔ˜ Ì ٷ ÚÔ‡¯· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ¤ÌÂÈÓ·Ó ÛÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ fiÏË. ñ ∞fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ (Ô‰ÈÎÒ˜ Î·È ·ÂÚÔÔÚÈÎÒ˜) ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÙȘ

™Δ∞ ºπ§π∫∞ ª∂ §∞Δ™π√ ∫∞π ¶√ƒΔ√°∫ƒ√À∞ƒ√

ΔÈ ¿ÚÂÛÂ Î·È ÙÈ ‰ÂÓ ¿ÚÂÛ ¶∞¡ø ▲ ∏ ÂÍ·ÈÚÂÙÈ΋ ·ÏÏËÏÔÎ¿Ï˘„Ë, Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· Ù˘ Ì¿Ï·˜ Î·È ÙÔ Û˘-

∫∞Δø ▼ √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-

Ó¯¤˜ Ú¤ÛÈÓÁÎ ·fi ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË ‹Ù·Ó ÛÙÔȯ›· Ô˘ ›‰·Ì ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Î·È Ù· ÔÔ›· ·¤‰ˆÛ·Ó. ™ÙÔ ÚÒÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁÎÚÔ˘¿ÚÔ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ‹Ú·Ó ÙË Ó›ÎË Ì 1-0, ÂÓÒ Î·È ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÈÛ¯˘Ú‹ §¿ÙÛÈÔ Ù· ‹Á·Ó ÂÚ›ÊËÌ·, ηıÒ˜ Ë ÈÛÔ·Ï›· (0-0) ÌfiÓÔ ¿Û¯ËÌÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ıˆÚËı›. ∫·È Ó· ÛÎÂÊÙ› ηÓ›˜ ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË ·fi ÙȘ Û˘Ó¯›˜ ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÊÈÏÈο ·È¯Ó›‰È·, ÂÓÒ ÚÔ¯ı¤˜ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËΠӷ οÓÂÈ Î·È ÙÚÂȘ ÒÚ˜ Ù·Í›‰È, ̤¯ÚÈ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ΤÓÙÚÔ fiÔ˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·Ó ÙÔ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿.

ÚË ·˘ÙÔÂÔ›ıËÛË. ∞˘Ùfi ‚¤‚