Page 1

ÛÙÔ

°›ÓÂÙÂ Û˘Ó‰ÚÔÌËÙ¤˜

internet

ÛÙË

www.e-thessalia.gr

∂Δ√™ 113√¡ ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K∞£∏ª∂ƒπ¡∏ ¶ƒøπ¡∏ Eº∏ª∂ƒπ¢∞ ∞¶√ Δ√ 1898 A¡. ∏§. 07.11 - ¢. 19.48 ™∂§∏¡∏ 28 ∏ª∂ƒø¡

Aƒπ£ª√™ ºÀ§§√À 34.382 † ¢’ Ã∞πƒ∂Δπ™ª√π, ª·Ú›·˜ Ù˘ ∞ÈÁ˘Ù›·˜

Tπª∏ ºÀ§§√À 1ú 40 ™∂§π¢∂™

800-11-35000

Δ· ÚÒÙ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘ À¶∂∫∞ ™∏ª∂ƒ∞ ª∞∑π ª∂ Δ∏

ΔÔÍÈο ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∫˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ú‡·ÓÛË ·fi χ̷ٷ Î·È ·fi‚ÏËÙ·

∞‡ÍËÛË ¤ˆ˜ 20 ÏÂÙ¿ ÛÙÔ „ˆÌ› ª∂πø™∏ Ù˙›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ „ˆÌ› Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ·˘Í‹ıËΠ̤¯ÚÈ 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜. ■ ÛÂÏ. 15

ÔÍÈÎfi ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Úfi ‡ÚËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ - ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Ù˘ “£” ÁÈ· ÙË Ú›„Ë ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË. Δ· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÈ‚·ÚË̤ӷ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÍÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· fiÚÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ... √È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∂›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙȘ Ï›ÌÓ˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∑ËÙÔ‡, ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È “·ıfiÚ˘‚·”, ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ˘fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, “‰Â›¯ÓÔ˘Ó” ·fiÚÚÈ„Ë ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ■ ÛÂÏ. 11

Δ

∂§¶∂: ∞›ÛÙÂ˘Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È 18 ÌÈÛıÔ›!

™ËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ‚ϤÂÈ ÙÔ π√μ∂ ■ ÛÂÏ. 7

ΔÔ Ì¤ÛÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙ· 86.000 ¢ÚÒ... ■ ÛÂÏ. 6

¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÔ›

°È· «ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·Ú·» ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ, ΢ÏÈΛԢ, ÂΉÚÔÌÈÎfi Î.¿.

√È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘

¡· ·Ú¤Ì‚ÂÈ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢

•ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· Ï·ÛÙÈο ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· Δ∏¡ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ë ·fiÊ·ÛË

Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÍËψıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ù· Ï·ÛÙÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fiϘ ÔÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Û ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ∞ÁÚÈ¿. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó, ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ÙÔ 2008 Î·È Ë ÔÔ›· ›¯Â ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2004. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˆÛÙfiÛÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·È ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜, Ì ·Ô˘Û›· ÂϤÁ¯ˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ. ■ ÛÂÏ. 12

Δ∏¡ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘-

Ô˘ÚÁÔ‡, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ ÁÈ· ÙÔ ÂȉÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ˙ËÙ› Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘. ■ ÛÂÏ. 13

∞Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ¶ÂÚ› Ù· 4.000 π.Ã. Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔ μfiÏÔ ■ ÛÂÏ. 10

ÕÚ·‚·˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ·ÁÔÚ¿˙ÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ■ ÛÂÏ. 19

√ÌÈÏ›· ∫Ô˘‚¤ÏË ÛÙÔ 1Ô Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

°¤Ê˘Ú˜-·ÓÔ›ÁÌ·Ù· Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞¡√πÃΔ∏ ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘Ìfi-

Ú¢Û˘ ̤۷ ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙԯ‡ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜, Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘, Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜ ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ¯ı˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ■ ÛÂÏ. 8

™Â ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Û ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘ ■ ÛÂÏ. 16 ∂›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂∫∞μ ·fi ¢Â˘Ù¤Ú· ■ ÛÂÏ. 14

¶·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Ì ·ÂÈϤ˜ 16¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ■ ÛÂÏ. 11 ∂˘ÚˆÏ›Áη

¶·Ó¿ÍÈ· ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô ¶∞√ ∞ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ■ ÛÂÏ. 33


2

◆ ∫∞£∂ ª∂ƒ∞ ¶∞¡Δ√À

◆◆

ΔÔ˘ ºøΔ∏ ™¶∞¡√À

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

μÏ¿Û˘ ∫·Ú·˙‹Û˘, ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘

A¶√æ∂π™

ªÂ «Û˘Ó Î·È ÏËÓ» ÙÔ Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ

Δ·¯‡ÚÚ˘ıÌ· Ì·ı‹Ì·Ù· ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ T˘ PπΔ™∞™ M∞™√Àƒ∞

¶¿ÓÙ· Ô ŒÏÏËÓ·˜ ›¯Â Ù¿ÛÂȘ ÂÛˆÛÙÚ¤ÊÂÈ·˜. ∞ÎfiÌË Î·È ÛÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÛÙÈÁ̤˜ ÙÔ˘, Ë Ë̤ڷ ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓÔ‡ÛÂ Î·È ÙÂÏ›ˆÓ Ì ÙÔÓ ÁÓˆÛÙfi ÛÙÚÔ˘ıÔηÌËÏÈÛÌfi ÙÔ˘. ∫·È ·ÚfiÙÈ ˘‹Ú¯Â ÌÈ· ˘Ê¤ÚÔ˘Û·, ÛÙÚ‚ϋ Î·È ·Ï·˙ÔÓÈ΋ ÍÂÓÔÌ·Ó›·, Ô Û˘ÓÙËÚËÙÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ‹Ù·Ó Ù¤ÙÔÈÔ˜, Ô˘ ÙÔÓ ÂÁÎÏÒ‚È˙ fiÏÔ Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ‰È΋ ÙÔ˘ ÎÈ‚ˆÙfi. ∫·Ù¿ ηÈÚÔ‡˜ ·Ó·ı¿ÚÚ¢ ÎÈ ¤ÎÚ˘‚ ÙË ˙‹ÏÈ· ÙÔ˘, fiÙ·Ó Ì ·ÔÛ·ÛÌ·ÙÈÎfi, Û˘Ó‹ıˆ˜, ÙÚfiÔ Ì¿ı·ÈÓ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÙ˘¯›Â˜ ÔÌÔÂıÓÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ϤÁÔÓÙ·˜ Ì ÚÔÛÔÈËÙfi ÏËÓ ÂÚÈÛÔ‡‰·ÛÙÔ ‡ÊÔ˜: ÎÔ›Ù· Ó· ‰ÂȘ ÙÈ ·ÚÈÛÙÔ˘ÚÁËÌ·ÙÈο ÁÔÓ›‰È· ÎÔ˘‚·Ï¿ÌÂ! ∞Áڛ¢ fï˜ fiÙ·Ó ·ÈÛı·ÓfiÙ·Ó ·˘Ùfi˜ ˆ˜ ·Ô‰¤ÎÙ˘ Ù˘ ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·˜ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ‹ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛˆÓ, fiÓÙ·˜ ‚¤‚·ÈÔ˜ È· fiÙÈ ÔÈ “ηÎÔ›” ͤÓÔÈ ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ¤Ó·Ó Ï·fi ˘ÔÙ·Á̤ÓÔ Î·È ÙÂÏÈο ‡ÎÔÏ· ‰È·¯ÂÈÚ›ÛÈÌÔ. ΔËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰ÈÂÙ›·, ÂÔ¯‹ Ù˘ ÎÚ›Û˘, Ù· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ÙˆÓ “ηÎÒÓ” Í¤ÓˆÓ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì·˜ ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· Ì·˜ ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›, ÔÏÏ·Ï·ÛÈ¿˙ÔÓÙ·È. ¡·È, Ù¤ÙÔȘ ÂÏÒ‰ÂȘ ÂÌÌÔÓ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·ÓÙÔ‡: ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜, ÛÙËÓ ÌÏÔÁÎfiÛÊ·ÈÚ·, ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ‰ÈÎÙ‡ˆÛ˘, ÛÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡˜ ÛÙ·ıÌÔ‡˜ Î·È ‰È·¯¤ÔÓÙ·È Û’ ¤Ó·Ó Ï·fi Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ¤ÎÏËÎÙÔ˜ Î·È ·Á·Ó·ÎÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÚÚ¢ÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ηÈ, ‰›¯ˆ˜ ÔÚıÔÏÔÁÈΤ˜ ÛΤ„ÂȘ, ÂÈÚÚ›ÙÂÈ Â˘ı‡Ó˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜. ∂, Ó·È, Â›Ó·È ›‰ÈÔÓ Ù˘ Ê˘Ï‹˜ Ì·˜ Ó· Ó›ÙÔ˘Ì ÌÔӛ̈˜ Ù·˜ ¯Â›Ú·˜ Ì·˜ ˆ˜ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ¶fiÓÙÈÔÈ ¶ÈÏ¿ÙÔÈ, ˆ˜ ÌfiÓÔÈ ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔÈ Û ÌÈ· ÎÔÏ˘Ì‚‹ıÚ· ÁÂÌ¿ÙË ·Ì·ÚÙˆÏÔ‡˜. ¶ÚfiÛÊ·Ù· Ì¿ÏÈÛÙ· ¿ÎÔ˘Û· “¤ÓÙÚÔÌË” fiÙÈ ÔÏÏÔ› ͤÓÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌ· Ì·ı‹Ì·Ù· Ó¤·˜ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚÔ‡Ó, fiÙ·Ó Ì·˜... ηٷÎÙ‹ÛÔ˘Ó, Ó· Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷ÛÙÂ! ªÂ ‰˘ÛÎÔÏ›· Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ· Ù· Á¤ÏÈ·, ·ÏÏ¿ ·¤Ê˘Á· Ó· Û¯ÔÏÈ¿Ûˆ, ÊÔ‚Ô‡ÌÂÓË fiÙÈ ı· fi͢ӷ Ù· Ó‡̷ٷ. ™ÙÔ Î¿Ùˆ οو, ÏËÓ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÔÚÈṲ̂ÓÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ (‰È·ÛÙÚÔÊÈÎÔ› ·˘ÙÔ› ÔÈ ∂˘Úˆ·›ÔÈ!) ‰ÂÓ Â›¯· ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÔÙ¤ Î·È Ù›ÔÙ· ÂÚ› Ù·¯‡ÚÚ˘ıÌˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ∫·È fï˜! ªfiÏȘ ÚÔ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËη ·fi ÙË Û˘ÁÁڷʤ· πÛÌ‹ÓË ∫·¿ÓÙ·Ë fiÙÈ Í¤ÓÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È ÙË Ó¤· ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Ï›ÁÔ ¤Íˆ ·’ ÙȘ ·˘Ï¤˜ Ì·˜. ΔËÓ ·Ú·ÌÔÓ‹ Ù˘ 25˘ ª·ÚÙ›Ô˘, Ë Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÂÈÛΤÊıËΠÙËÓ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· Ù˘ μÔ˘ÏÁ·Ú›·˜, ™fiÊÈ·, ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÂÈ Ì ÙÔ˘˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “∞ÂÈÚˆÙ¿Ó Î·È ΔÔ‡ÚΈӔ . ∫·È ÂÍÂÏ¿ÁË Â˘¯¿ÚÈÛÙ· Ë Î˘Ú›· ∫·¿ÓÙ·Ë, fiÙ·Ó Û˘ÓÂȉËÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ‰Âο‰Â˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ÂÏÏËÓÈο Î·È ÔÏÏÔ› ¿ÏÏÔÈ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Û·Ó ÂÓÙ·ÙÈο Ì·ı‹Ì·Ù· Ó¤ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ. ™Â ÂÚÒÙËÛ‹ Ù˘, ‰Â, ÚÔ˜ ÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ fi„ÈÌÔ ÂӉȷʤÚÔÓ, ÔÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·¿ÓÙËÛ·Ó fiÙÈ Ë ÁÓÒÛË Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙÔ ÔÏ˘fiıËÙÔ ‰È·‚·Ù‹ÚÈÔ Ó· ÂÚÁ·ÛÙÔ‡Ó ÎÔÓÙ¿ Û ŒÏÏËÓ˜ ÂȯÂÈÚË̷ٛ˜ Ô˘ ÌÂÙÔ›ÎËÛ·Ó ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›·. ¡·, ÏÔÈfiÓ, Ô˘ οÔÈÔÈ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· Ó· ÍÂʇÁÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›· Ô˘ Ì·ÛÙ›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜. ΔÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÙˆÓ μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ Â›Ó·È ÌÈÎÚfi Î·È Â˘Â›ÊÔÚÔ Û ¿ÏϘ ÂÚÌËÓ›˜. ŸÌˆ˜, Â›Ó·È ¤Ó·˜ ÚÒÙÔ˜ ·ÓÙ›ÏÔÁÔ˜ ·¤Ó·ÓÙÈ Û fiÛÔ˘˜ ‰È·ÎÚ›ÓÔ˘Ó ·ÓÙÔ‡ ¯ıÚÔ‡˜ Î·È ÂÈ‚Ô˘Ï¤˜. ∞fi ÙËÓ “∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏”

@

ÔÈΛϘ ·ÓÙȉڿÛÂȘ ÛÙËÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÚÔηÏ› ÙÔ “Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ” Ô˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜, Ì ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÔÓ ÂÚ¯fiÌÂÓÔ ™Â٤̂ÚÈÔ. ™ÙË “£” ÌÈÏ¿ Û‹ÌÂÚ· Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ 2Ô˘ °ÂÓÈÎÔ‡ §˘Î›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. μÏ¿Û˘ ∫·Ú·˙‹Û˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›· ÛÙ· fiÛ· ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙË Ï˘ÎÂȷ΋ ÂÎ·›‰Â˘ÛË.

O ∫∞πƒ√™

“ΔÔ Ï‡ÎÂÈÔ Ì ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÙÔ˘ ÌÔÚÊ‹ ÂÚÓ¿ ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ÎÚ›ÛË Î·È Û›ÁÔ˘Ú· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Î¿ÔȘ ·ÏÏ·Á¤˜, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ıÂÙÈο, ·ÏÏ¿ Î·È ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›·” ÙfiÓÈÛ ·Ú¯Èο Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜. ∞Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ ÛÙ· ıÂÙÈο ÛËÌ›· Ô Î. ∫·Ú·˙‹Û˘ ·Ó¤ÊÂÚÂ: “¶ÚÒÙÔÓ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ·›˙ÂÈ ¤Ó· ÈÔ ÂÓÂÚÁfi ÚfiÏÔ, ·ÊÔ‡ ı· Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ˘fi„Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÛÙËÓ ÙÚÈÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË Î·È ÔÈ ‚·ıÌÔ› ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Ù˘ μ’ Δ¿Í˘ §˘Î›Ԣ, ÔÈ Ôԛ˜ ηÎÒ˜ ÎfiËÎ·Ó ÚÈÓ ·fi ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Â›Ó·È ıÂÙÈÎfi fiÙÈ ÂÚÈÔÚ›˙ÔÓÙ·È Ë ‰È‰·ÎÙ¤· ‡ÏË Î·È Ô ·ÚÈıÌfi˜ ÙˆÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ·Û¯ÔÏËı› Î·È Ì ¿ÏϘ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Î·È ÓÂ˘Ì·ÙÈÎÔ‡ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ΔÚ›ÙÔÓ, Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ô˘ ηıÈÂÚÒÓÂÙ·È, Ô͇ÓÂÈ ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÛΤ„Ë Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô. ªÂ ÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· ÌÔÚ› Ó· Î·Ù·Ï˘ı› Ë ··Á·Ï›· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¯ÚfiÓÈÔ Úfi‚ÏËÌ·” . ™¯ÂÙÈο Ì ٷ ·ÚÓËÙÈο ÛËÌ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ §˘Î›Ԣ Ô Î. ∫·Ú·˙‹Û˘ ÂÈÛ‹Ì·ÓÂ: “¶ÚÒÙÔÓ, ηٷÚÁÔ‡ÓÙ·È Ì·ı‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ ı· ¤ÚÂÂ, fiˆ˜ Ô ™¯ÔÏÈÎfi˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¶ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi˜ (™∂¶), Ô˘ ‹Ù·Ó ÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ӷÌ ˆ˜ ı· ·Ó·‚·ıÌÈ˙fiÙ·Ó, ÁÈ·Ù› Â›Ó·È ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ··Ú·›ÙËÙÔ, ȉ›ˆ˜ ÛÙȘ Ë̤Ú˜ Ì·˜. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ Ì¿ıËÌ· ˆ˜ ÚÔ˜ ÙË ‰È‰·Ûηϛ· ÙÔ˘ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, fi¯È fï˜ ÛÙÔ ‚·ıÌfi Ó·

ÙÂı› ÂÎÙfi˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ, ÁÈ·Ù› Ë ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›· Ó· Á›ÓÂÙ·È Î·È ÛÙËÓ ·ÁÁÏÈ΋ ÁÏÒÛÛ·. ∞Ó Ì¿ÏÈÛÙ· Ï¿‚ÂÈ Î·Ó›˜ ˘fi„Ë ÙÔ˘ ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ˆÚÒÓ ÙˆÓ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ, fiˆ˜ ·Ú¯·›ˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ Ô˘ ‰ÂÓ ı· ‰È‰¿ÛÎÔÓÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ ÛÙË μ’ §˘Î›Ԣ ÁÈ· fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ı¤ÏÔ˘Ó, ÙfiÙ ·˘Ù‹ Ë ÂͤÏÈÍË Â›Ó·È ·ÚÓËÙÈ΋. ΔÚ›ÙÔÓ, ÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÙÒÚ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÁÈ· ‰‡Ô ÒÚ˜ ÛÙËÓ °’ Δ¿ÍË, ηٷÚÁ›ٷÈ, ÂÓÒ ÙÔ ÂχıÂÚÔ Û¯¤‰ÈÔ Ô˘ ÙÒÚ· ‰È‰¿ÛÎÂÙ·È ÛÙË μ’ Δ¿ÍË, ›Ûˆ˜ ÂÓÙ·¯ı› ÛÙÔÓ Î‡ÎÏÔ ÙˆÓ ÂÈηÛÙÈÎÒÓ Ì·ıËÌ¿ÙˆÓ. ∞ÏÏ¿ ÙfiÛÔ ÙÔ ÂχıÂÚÔ, fiÛÔ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÌÌÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ˘Ô„ËÊ›Ô˘˜ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ó ÛÙËÓ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋. ¶ÔÈÔ˜ Ô ÏfiÁÔ˜ ÏÔÈfiÓ Ó· ηٷÚÁËıÔ‡Ó Ù· Ì·ı‹Ì·Ù·; Δ¤Ù·ÚÙÔÓ, ÏfiÁˆ Ù˘ Ì›ˆÛ˘ ÙˆÓ ‰È‰·ÎÙÈÎÒÓ ˆÚÒÓ, ı· ˘¿ÚÍÂÈ ·ÒÏÂÈ· ÔÚÁ·ÓÈÎÒÓ ı¤ÛˆӔ . ∂ÚˆÙËı›˜ ·Ó ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ˘ÈÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ·fi ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, ›Â: “Ÿ¯È, ȉ›ˆ˜ ÛÙËÓ ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·. £· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÌÔÚʈıÔ‡Ó ÚÒÙ· ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ Á›ÓÂÙ·È ÌÈ· ÂÚ¢ÓËÙÈ΋ ÂÚÁ·Û›·, ÙÈ ˘ÏÈÎfi ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷȔ . √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ “ÛÙÔ “Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ” ı· ¤ÚÂ ӷ Û˘ÌÂÚÈÏËÊı› Ë Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ ÙˆÓ ·Ô˘ÛÈÒÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜. Œ¯Ô˘Ì ÙËÓ ·ÁÎfiÛÌÈ· ÚˆÙÔÙ˘›· Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó 50 ·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙ˜ ·Ô˘Û›Â˜” .

O ∫∞πƒ√™ [£∂™™∞§π∞]

[∂§§∞¢∞]

¶H°H: E.ME.™. “AϤͷӉÚÔ˜ T·ÎÔ‡‰Ë˜”

™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 6...17ÔC. ™ÙÔ μfiÏÔ 13...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÛÔÚ·‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÚÔ˜ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ, Ì ٿÛË ÂÓ›Û¯˘Û˘. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 4...17ÔC. ™ÙË §¿ÚÈÛ· 12...17ÔC. ™ÙÔ ¡ÔÌfi Ù˘ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...16ÔC. ™ÙËÓ ∫·Ú‰›ÙÛ· 11...16ÔC. °È· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ Ô Î·ÈÚfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÛÙ· ÎÂÓÙÚÈο Î·È ÓfiÙÈ· Ì ‚ÚÔ¯¤˜ Î·È ÙÔÈΤ˜ ηٷÈÁ›‰Â˜ Ô˘ Èı·ÓÒ˜ ÛÙË ‰˘ÙÈ΋ ∫Ú‹ÙË Ó· Â›Ó·È ÈÛ¯˘Ú¤˜. ™ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ¯ÒÚ· Ì ÙÔÈΤ˜ ÓÂÊÒÛÂȘ Î·È ·ÚÔ‰ÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜ ÛÙ· ËÂÈÚˆÙÈο, ΢ڛˆ˜ ÙȘ ÌÂÛËÌ‚ÚÈÓ¤˜ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ¤˜ ÒÚ˜ ÛÙ· ÔÚÂÈÓ¿. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈÎÔ› 4 Ì 6, ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο 5 Ì 7 Î·È ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô ÙÔÈο 8 ÌÔÊfiÚ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· ÛËÌÂÈÒÛÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÙÒÛË.

™ÙÔ ¡ÔÌfi ÙˆÓ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Û˘ÓÓÂÊȤ˜ Î·È ı· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ·ÛıÂÓ›˜ ÙÔÈΤ˜ ‚ÚÔ¯¤˜. £· ˘¿Ú¯ÂÈ fï˜ Î·È ‚ÂÏÙ›ˆÛË ·fi ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. √È ¿ÓÂÌÔÈ ı· Ó¤Ô˘Ó ‚fiÚÂÈÔÈ ·ÛıÂÓ›˜ ¤ˆ˜ ̤ÙÚÈÔÈ. ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ı· Î˘Ì·Óı› ·fi 3...16ÔC. ™Ù· ΔڛηϷ 11...16ÔC.

ÛÙÔ Internet

w ww.e-thessalia.gr

TH™ ¢EYTEPA™

EÌÈÛÙÔÛ‡ÓË ÛÙËÓ ÂÓË̤ڈÛË


™Ù¿ÛÂȘ, Û˘ÛÙ¿ÛÂȘ, ÂÓÛÙ¿ÛÂȘ

3

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫·È ηٷ‰ÚÔ̤·˜... ∂›ÙÈÌÔ Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ §¤Û¯Ë˜ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ∫·Ù·‰ÚÔ̤ˆÓ (§∂∫) §¿ÚÈÛ·˜ ·Ó·ÎËÚ‡¯ıËÎÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ì ÔÌfiʈÓË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Ù˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. √ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ·Ú¤ÛÙË ÛÙËÓ ÂÙ‹ÛÈ· ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ù˘ §¤Û¯Ë˜ Î·È ÛÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÂÁηÈÓ›ˆÓ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ÁÚ·Ê›ˆÓ Ù˘ Î·È ·Ú¤Ï·‚ ÙÈÌËÙÈ΋ ϷΤٷ Ì ÙÔ ¤Ì‚ÏËÌ· Ù˘ §¤Û¯Ë˜, ·fi ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ §∂∫ Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ¢Ú·Á·Óȉ¿ÎË. £. ∫. μ.

∫˘ÚÈ¿Ú¯ËÛ ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·, ·ÏÏ¿...

™Â “Â·ÁÚ‡ÓËÛË”

√È ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ¤ÙÔÈ̘ Ó· ÚÔηٷ‚¿ÏÔ˘Ó ÊfiÚÔ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜, ˆÛÙfiÛÔ Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ‡ÏË ÙÔ˘ taxis ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ηٷ¯ÒÚÈÛË. ΔÔ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÊÔÚÈ·Îfi˜, Ô˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ·ÓËÛ˘¯›· ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ, fi¯È ˘·ÈÙÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ·ÏÏ¿ ÙÔ˘ ȉ›Ô˘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜. §ÔÁÈÛÙ¤˜ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ ‹Ù·Ó ¤ÙÔÈÌÔÈ Ó· ηٷı¤ÛÔ˘Ó ÚÔηٷ‚ÔÏ‹ ÊfiÚÔ˘ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜, ¤Ê˘Á·Ó ¿Ú·ÁÔÈ, ηıÒ˜ ·ÎfiÌË ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ. øÛÙfiÛÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ¤ÛÔ‰·... °ÓˆÛÙfi˜ ÏÔÁÈÛÙ‹˜ ÂÍ¿ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Êfi‚Ô˘˜ fiÙÈ Èı·ÓfiÓ Ê¤ÙÔ˜ Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ “Ì·Ì” , ηıÒ˜ Û ¤Ó· ‰›ÌËÓÔ, ∞Ú›ÏÈÔ, ª¿ÈÔ, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ˘Ô‚ÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈΤ˜ ‰ËÏÒÛÂȘ fiÏˆÓ ÙˆÓ ∂ÏÏ‹ÓˆÓ... ¢∏ª√.™.

μ·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ ΔÔ ¯ÚÂÒıËΠ·fi ÙËÓ Ë̤ڷ Ù˘ Û‡ÏÏË„‹˜ ÙÔ˘ Î·È ÚÔ¯ı¤˜, Ô ›‰ÈÔ˜ Ì ÙÔ Ê¿ÎÂÏÔ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ À¶∂∫∞ (ÚÒËÓ À¶∂Ãø¢∂) ÁÈ· Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË ¤ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÙÔÌ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. √ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∏Ï. ΔÛ·Ì›Ú·˜, ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ ·Ú¯‹˜ ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ ¤ÓÙ·Í˘ ÛÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Â¤ÎÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Ó¤ˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ÛÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ϤÔÓ ¢‹ÌÔ Î·È Ì¤Û· Û ¯ÚfiÓÔ dt, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Ì Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›· ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ·ÚÌfi‰ÈÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·. “ΔÔ ‹Á· Ô ›‰ÈÔ˜ ÁÈ·Ù› ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ ¤¯ˆ Û· ‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ. ΔÔ ·Ó¤Ï·‚· ·fi ÙÔ Ìˉ¤Ó Î·È ı· ÙÔ ÙÂÏÂÈÒÛˆ” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô ...ÓÔÓfi˜ ∏Ï›·˜. ÕÌ· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ¤ÙÛÈ, ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ¶¿Û¯· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÍÔ‰¤„ÂÈ fiÏÔ ÙÔ ¢ÒÚÔ Û ϷÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ù· ...‚·ÊÙÈÛÙ‹ÚÈ·. ∞.º.

◊Ù·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ √ ‰‹ÌÔ˜ ı· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÛÙÔ ÂÍ‹˜ fiˆ˜ Ú¤ÂÈ, fiˆ˜ ‰‹ÏˆÛ ÚÔ¯ı¤˜ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜. £· Á›ÓÂÙ·È Î·Ù’ ·Ú¯‹Ó ÌËÓÈ·›Ô˜ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÛÙÔ Ù·Ì›Ô. °È· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Û ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ‰‹ÏˆÛË, ÚÔÊ·ÓÒ˜ ‰È·›ÛÙˆÛ fiÙÈ Î¿ı ¤ÓÓÔÈ· ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È ÂϤÁ¯Ô˘ ÛÙÔ ‰Ë̷گ›Ô, ‹Ù·Ó ·‰È·ÓfiËÙË Ì¤¯ÚÈ ÚfiÙÈÓÔ˜. ŸÙ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ¤Ó·˜ ÌÈÎÚÔˆÏËÙ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Î¿ı ̤ڷ ÙÈ ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘, ·˘Ùfi ‰ÂÓ ›Û¯˘Â ÁÈ· ÙÔÓ ‰‹ÌÔ... ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÔÚ›·, ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ¤ÊÙ·Û·Ó Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ̤¯ÚȘ ‰Ò. √ ‰ÚfiÌÔ˜ ÛÙÔÓ ÁÎÚÂÌfi, ‹Ù·Ó οÙÈ Û·Ó ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜. ∫∞Δ. Δ∞™

∂ÈÛËÌ¿ÓÛÂȘ...

ΔÔ˘ ∏§π∞ ∫∞¡∂§§∏

∞ΤʷÏÔ˜ ™˘Ó‹ÁÔÚÔ˜ ŒÍÈ Ì‹Ó˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ô¯ÒÚËÛË ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ∫·Ì›ÓË ·fi ÙËÓ ÚÔ‰ڛ· ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË, ÁÈ· Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È ÙÂÏÈο Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ ÙÔ ¢‹ÌÔ ·ıËÓ·›ˆÓ, Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ηÙÔ¯˘ÚˆÌ¤ÓË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹, Ô˘ ÂÎÚÔÛÒËÛ Ì ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙË ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· fiÛÔ˘˜ ·‰ÈÎÔ‡ÓÙ·È ·fi ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ·Î¤Ê·ÏË. £ÂÛÌÈÎÒ˜, ·˘Ùfi ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÙÂÏ› Úfi‚ÏËÌ·. Ÿˆ˜ ÂÍËÁÔ‡Ó ÓÔÌÈÎÔ› ·ÎÏÔÈ, ÛÙÔÓ ÓfiÌÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ·Ú¯¤˜ ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ “Ë ıËÙ›· ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘˜ [...] ·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ·˘ÙÔ‰Èη›ˆ˜ ̤¯ÚÈ ÙÔÓ ‰ÈÔÚÈÛÌfi Ó¤ˆÓ” . ™ÙËÓ Ú¿ÍË fï˜, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ú¯‹, Û˘Ó˘Ê·Ṳ̂ÓË ¤ˆ˜ ÙÒÚ· Ì ÙËÓ ·ÚÂÌ‚·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÚÔÛˆÈÎÔÙ‹ÙˆÓ fiˆ˜ Ô ¡ÈÎËÊfiÚÔ˜ ¢È·Ì·ÓÙÔ‡ÚÔ˜ Î·È Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·Ì›Ó˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi Ó· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ·Î¤Ê·ÏË. ∏ ·Ú¯‹ η٤ÎÙËÛ ·ÚÔ˜ ˆ˜ ÚÔÛˆÔ·Á‹˜ ıÂÛÌfi˜ Î·È fiÛÔ ıˆÚ·ÎÈṲ̂ÓË Î·È ·Ó Â›Ó·È Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤Ó· Ó¤Ô Î·È ‰˘Ó·ÌÈÎfi ÚfiÛˆÔ, Ô˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·fi ÂΛ Ô˘ ÙËÓ ¿ÊËÛÂ Ô Ó˘Ó ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ·ıËÓ·›ˆÓ. ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈο ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ Ó· ÂÈÛËÁËı› ÙÔÓ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘, Â›Ó·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜.[...] £ÂÛÌÈÎÒ˜ ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ·Ú·Ù›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·, ¯ˆÚ›˜ Û˘Ó¤ÂȘ. ∞ÏÏ¿ ÂÂȉ‹ Ë Â·ÓÂÎΛÓËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ™˘ÓËÁfiÚÔ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù‡Ô˜ ·ÏÏ¿ Î·È Ô˘Û›·, ı· ÂÚ›ÌÂÓ ηÓ›˜ Ô Î. ¶ÂÙÛ¿ÏÓÈÎÔ˜ Ó· ÂÈÙ·¯‡ÓÂÈ ÙȘ ‰È·‰Èηۛ˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ fiϘ ÙȘ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ë ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙË ·Ú¯‹ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Í·Ó¿ ¤Ó·Ó Ó¤Ô ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ô˘ ı· ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ·ÓÂÍ·ÚÙËÛ›· Î·È ÙÔ ÓÔÌÈÎfi ·ÚÔ˜ Ù˘. ∞fi “Δ∞ ¡∂∞”

™Â Û¯fiÏÈ· Ù˘ ¯ıÂÛÈÓ‹˜ ÛÙ‹Ï˘ ÁÈ· ÙÔ fi„ÈÌÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ù˘ ÁÈ· ÙË Ú‡·ÓÛË ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi - Î·È ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·ÚÂÌÈÙfiÓÙˆ˜ - ·¿ÓÙËÛ Ì ‰ÂÏÙ›Ô Δ‡Ô˘ Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ƒ. ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ì·˜ ϤÂÈ fiÙÈ: “[...]¶ÚÒÙÔÓ, Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ¤ÁÈÓ ·fi ÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ Î·È ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi fiÙÈ Ë Ï›ÌÓË ı· ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó ·fi Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ÔÙ·ÌÔ‡ Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ·Ô‰¤ÎÙ˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙÔ˘, fiˆ˜ Â›Û˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ‹Ù·Ó ‹‰Ë ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˜” . ∂ÓÙ¿ÍÂÈ, ÙÔ ‹Ú·Ì ÙÔ Ì‹Ó˘Ì·. ∞ÊÔ‡ ͤڷÌ fiÙÈ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ‹Ù·Ó ÂÈ‚·ÚË̤ÓÔ˜, ÌfiÎÔ ÏÔÈfiÓ ÁÈ· ÙÔ fi,ÙÈ... ÍÂÚÓ¿ÂÈ ÙËÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. “¢Â‡ÙÂÚÔÓ, ‹Ù·Ó ¢ı‡ÓË Ù˘ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Ó· ‰È·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÂÍ·Ú¯‹˜ ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡[...]” . √‡ÙÂ Ô ¶ÈÏ¿ÙÔ˜, ̤Ú˜ Ô˘ ›ӷÈ, ‰ÂÓ ¤Î·Ó ٤ÙÔÈÔ... χÛÈÌÔ ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ. “ΔÚ›ÙÔÓ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ¿ÓÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶ËÓÂÈfi˜ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ÓÔÌÔ‡˜ Î·È ·ÔÙÂÏ› Û˘ÓÔÏÈÎfi Úfi‚ÏËÌ· Ë ÌfiÏ˘ÓÛ‹ ÙÔ˘” . ªfiÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔÓ “ÏÔ‡˙ÔÓÙ·È” ÔÈ ÙÚÂȘ ÓÔÌÔ› Ô˘ ÙÔÓ Ú˘·›ÓÔ˘Ó, ·ÏÏ¿ ¤Ó·˜ ٤ٷÚÙÔ˜ Ô˘ Ô˘‰ÂÌ›· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ¤¯ÂÈ... ∫·È ¿ÏÏ· ϤÂÈ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ Ù˘ Ë Î. ∫·Ú·Ï·ÚÈÒÙÔ˘ fiˆ˜ “fiÙÈ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÚÈÓ ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜” ÁÈ· Ó· ʤÚÂÈ Â˘ı‡ÓË, Î·È (·····...) ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ ÂϤÁ¯Ô˘˜ ÛÙËÓ “∫¿ÚÏ·, ·ÏÏ¿ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi” ÁÈ· ÙȘ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÙÔÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ô‰¤ÎÙË Î·È Ô˘ ¿ÓÙˆ˜ Â›Ó·È Ì¤Û· ÛÙ· “¯ˆÚÈο fiÚÈ· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ §¿ÚÈÛ·˜” . ∞... ÎÈ fiÙÈ Â›Ó·È Û ‰È·Ú΋ “Â·ÁÚ‡ÓËÛË” . ∏ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· §¿ÚÈÛ·˜ Î·È ÁÂÓÈÎÒ˜, Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∫ÔÈÌËı›Ù ‹Û˘¯ÔÈ, ÙÔ ÏÔÈfiÓ. ÕÏÏÔÈ ·ÁÚ˘ÓÔ‡Ó ÁÈ· Ì·˜... ∂§.™.

∂ȯ›ÚËÛË “·ÛÙÚ·‹” ¢È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙËÓ ·Ó·Ù˘Íȷ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜ ·fi ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÂÈıˆÚËÙ¤˜, ‰È¤Ù·ÍÂ Ë ÁÂÓÈ΋ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∞ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ Î. ¶fiË °ÂÚ·ÎÔ‡‰Ë. √ ¤ÏÂÁ¯Ô˜, ·ÊÔÚ¿ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÚÈÓ ‰‡Ô ÂÚ›Ô˘ ¯ÚfiÓÈ·, ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ۇ̂·Û˘ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ Û ·ÔÚ›ÛÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘. ∏ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ Ù˘ ۇ̂·Û˘, ›¯Â ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ·ÓÒÓ˘Ì˜, Ó· ÂÈÛÚ¿ÙÙÂÈ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÁÈ· ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·, ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â ‰Èη›ˆÌ· Ó· Ï¿‚ÂÈ. ¶¿ÓÙˆ˜, ÁÚ‹ÁÔÚ· ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô Ì˯·ÓÈÛÌfi˜. √‡Ù ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· ‰ÂÓ ¤Ú·Û·Ó ·fi ÙfiÙ Ô˘ ηٷ٤ıËÎÂ Ë Î·Ù·ÁÁÂÏ›·... ∫∞Δ. Δ∞™

ªÂٷ͇ Ù˘ Û˘ÌÔÏ›Ù¢Û˘ Î·È Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘, Ú¤ÂÈ ıˆÚËÙÈο Ó· ˘¿ÚÍÂÈ ¤Ó· ‰›Ô Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘, Û ıÂÌ·ÙÈο ¤ÛÙˆ Â›‰·, ÁÈ·Ù› Ô ÂÓÈ·›Ô˜ ‰‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÙÔ˘. °È· ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË ˆÛÙfiÛÔ ÛÙÔ Û‡ÓÔÏfi Ù˘, ·˘Ùfi ÙÔ Ì›ÓÈÌÔ˘Ì Ù˘ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ÁÈ· Ù· ÎÚ›ÛÈÌ· ı¤Ì·Ù· ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ. ¢ÂÓ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ó ‰›Ô, ÏfiÁÔ˘˜ Î·È Û¯¤‰ÈÔ. √ ˘Ú‹Ó·˜ fï˜ Ù˘ ¿ÚÓËÛ‹˜ ÙÔ˘˜, Â›Ó·È ÙÔ ·›ÛıËÌ· Ù˘ ·˘ÙÔÛ˘ÓÙ‹ÚËÛ˘. ∞Ó Û˘Ó·ÈÓ¤ÛÔ˘Ó, ı· ›ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î·È ÁÈ· Ó· „ËÊ›˙ÔÓÙ·È Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó ¤Ó· ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi... ÂÌfiÚÂ˘Ì·. ªÈ· Û˘Ó·›ÓÂÛË, ı· ‹Ù·Ó Û›ÁÔ˘Ú· ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Û¯¤‰ÈÔ, fiÙ·Ó ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ Â›Ó·È ÈηӤ˜ Ó· Ì·ÏÒÛÔ˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÎÏ¿‰ÂÌ· ÙˆÓ ‰¤ÓÙÚˆÓ. ªÈ· ·Ï‹ fï˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÛÙ· ÛÙÔȯÂÈÒ‰Ë, ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈÙ¢¯ı› ¯ˆÚ›˜ ˘„ËÏfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙȘ Ï¢ڤ˜ Ô˘ ı· ÙËÓ ·ԉ¯ıÔ‡Ó Î·È Ì ȉȷÈÙ¤Úˆ˜ ˘„ËÏfi fiÊÂÏÔ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÙfiÔ. ™ÙËÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÁÈ· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, Ë ¿ÚÓËÛË Ù˘ ·ÓÙÈÔÏ›Ù¢Û˘ ‹Ù·Ó οıÂÙË Î·È ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·. Ÿˆ˜ ÚԤ΢„ ԇÙÂ Û˘Ó·›ÓÂÛË, Ô‡ÙÂ Û˘ÓÂÓÓfiËÛË ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ, ·Ó Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· fi¯È Ì ÁÂÓÈÎÔÏÔÁ›Â˜, ·ÏÏ¿ Ì Ú·ÁÌ·ÙÈÎÔ‡˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜. ∫∞Δ. Δ∞™

ÃÚÂÔÎÔ›· ¶ÔÏÏ¿ Î·È ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ›·Ó ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ηıËÁËÙ¤˜ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÛÙÔ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ. μ·ÛÈο ÛËÌ›·; ŸÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Ô‰ËÁËı› Û ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜, ÁÈ·Ù› Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ¤¯ÂÈ ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ. ∂›Û˘ fiÙÈ Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ı· ¤ÚıÂÈ ‰˘Ó·ÌÈο ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÂÊfiÛÔÓ ¯˘ı› Ôχ ·›Ì· ·ÎfiÌË ÏfiÁˆ Ù˘ ·Ó¿Á΢ Ï‹„˘ ̤ÙÚˆÓ. ∂Ó Ù¤ÏÂÈ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ∞ÓÙÔ¯¤˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó;

¢ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘. ™Ùfi¯Ô˜ ¤Ó·˜ Î·È ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜: ¡· ÌÂȈı› ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ “∞¯ÈÏÏÔÔ‡ÏÂÈÔ˘” , ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ›ٷÈ, Â›Ó·È ÚˆÙÔÔÚÈ·Îfi Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ª¤ÓÂÈ Ó· Ê·Ó› Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi. ¶¿ÓÙˆ˜, fiˆ˜ ÏËÚÔÊÔÚԇ̷ÛÙÂ, ÔÈ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‹‰Ë ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó Û ÁÂÓÓ·›Â˜ ÂÎÙÒÛÂȘ. ∫·È ·˘Ùfi οÙÈ Ï¤ÂÈ...

∏ ·Ó¿Î·Ì„Ë; ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Í¤ÓÔ˜ Ô›ÎÔ˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Standard & Poor’s ‰ÂÓ Â›‰Â ÙËÓ ·Ó¿Î·Ì„Ë Ô˘ ÂÎÙ›ÌËÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È Ì·˜ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ ÁÈ· ·ÎfiÌË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋ Ì·˜ ÈηÓfiÙËÙ·. ªÂÙ¿ Ù· ¯·ÌfiÁÂÏ· Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜, ÂÈÛÙÚ¤ÊÔ˘Ì ¿ÏÈ ÛÙËÓ Ï‹ÚË ·‚‚·ÈfiÙËÙ·. •·Ó¿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· ÁÈ· ¯ÚÂÔÎÔ›· Î·È ¿ÏÏ· ÙÈÓ¿. ŸÏ· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È Û ÙÂÓو̤ÓÔ Û¯ÔÈÓ› Î·È ÌÈ· ‰‹ÏˆÛË ÂÓfi˜ ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ÚÔÛÒÔ˘ ‹ ÂÓfi˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ·Ú¿ÁÔÓÙ·, Â›Ó·È ÈηӋ Ó· ʤÚÂÈ Ù· ¿Óˆ-οو. º.™.


∞fi„ÂȘ 4

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ ‚‹Ì· ÙÔ˘ ÔÏ›ÙË [∂¶π™Δ√§∂™, ∂¶π™∏ª∞¡™∂π™, ™Ã√§π∞]

¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜ √ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™ÙÂÚÁ›Ô˘, ̤ÏÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÁÚ¿ÊÂÈ:

¶·Ú¿ÍÂÓ·...

“ªÂ ÌÈ· ÂÈΛӉ˘ÓË, Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο Î·È ÔÏÈÙÈο, ˆ˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓfi Ù˘, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ‰È·ÓıÈṲ̂ÓË Ì ÌfiÏÈÎË Ï¿ÛË, ÚÔÛˆÈ΋ ÂÌ¿ıÂÈ·, ¤ÓÔ¯Ë Î·È Î˘ÓÈ΋ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ 4 Â·Ó·ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ ·¿ÓÙËÛÂ Ë ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ª∂Δ∫∞, ‰È¿ ̤ÛÔ˘ Ù˘ ÏÂÈÔ„ËÊ›·˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘, ÛÙȘ Ì·˙ÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û˘ Î·È ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ ÙÔ˘ ¶∞ª∂, Ù·ÍÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ ÛÙȘ 19/3/2011 ÛÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· Û·˜. ∏ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó··Ú¿ÁÂÈ Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜, ÛÙÔ¯ÔÔÈ› ÚfiÛˆ· Î·È ÛÙÚÒÓÂÈ ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ÛÙ· ‰È¢ı˘ÓÙÈο ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Ó· ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¿ÓÂÛË ÙËÓ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÔÏÈÙÈ΋, Ó· ÂÓÙ›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· Ù۷ΛÛÔ˘Ó ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ‰Ô˘ÏÂÈ¿˜, ÊÙÈ¿¯ÓÂÈ ÙÔ Ì·ÍÈÏ·Ú¿ÎÈ Ó· ÂÌ‰ˆı› ̤۷ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Êfi‚Ô˘ ÁÈ· ÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ ‰Ú¿ÛË Î·È ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ·fi ÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Â›Ó·È ¯·Ì¤ÓÔ˜ ÎfiÔ˜. ∏ ·Ô˘Û›· ÛÔ‚·ÚÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÙË Û˘ÓÂ‹, ·ÍÈÔÚÂ‹ Î·È ˘ÂÚ‹Ê·ÓË ÛÙ¿ÛË ÙfiÛÔ ÙÔ˘ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡ Ì·˜, fiÛÔ Î·È Â̤ӷ ÚÔÛˆÈο ÙÔ˘˜ Ô‰ËÁ› ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ „¢‰ÒÓ Î·È ·Ó˘fiÛÙ·ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Û ÚÔÛˆÈÎfi Â›Â‰Ô Ô˘ ˆ¯ÚÈ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘˜ Ë Ú‹ÛË ÙÔ˘ °Î¤ÌÂϘ “˜ ˜ „¤Ì·Ù· οÙÈ ı· Ì›ÓÂÈ” . ∏ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ηٷ›ÓÂÈ ·Ì¿ÛËÙ· Ù· ÂȯÂÈÚ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ™∂μ Î·È Ù˘ ·‰›ÛÙ·ÎÙ˘ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋˜ ÚÔ·Á¿Ó‰·˜ “ÂÚ› ‰È·Ù¿Ú·Í˘ Ù˘ ÂÚÁ·Ûȷ΋˜ ÂÈÚ‹Ó˘” ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙË ‰È΋ Ù˘ ˘ÔÙ·Á‹ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·. ∫˘ÚÈÔÏÂÎÙÈο ·Ê‹ÓÔ˘Ó ÂχıÂÚË ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Ó· ÂÊ·ÚÌfiÛÂÈ Ì¤ÙÚ· ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÈ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ù· ˘ÂÚÎ¤Ú‰Ë Ù˘ Î·È Ó· ‰›ÓÂÈ Ù· „›¯Ô˘Ï· Ô˘ Ù˘ ÂÚÈÛÛÂ‡Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ŒÓ· ÛηÛÌfi ÏÂÊÙ¿ ¤¯Ô˘Ó ‚Á¿ÏÂÈ ·fi Ì·˜, ·ÚΛ ηÓ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿ÍÂÈ ÙÔ˘˜ ÈÛÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ (85 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Î¤Ú‰Ë ÙÔ 2010). ∞ÁˆÓÈ¿ ·ÎfiÌË Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ ÏËڈ̤ÓË Ù˘ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜, Ù·˘Ù›˙ÔÓÙ·˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÂÂÓ‰˘ÙÒÓ Î·È ÂÏ·ÙÒÓ. ∏ ÂÚÁ·Ûȷ΋ ÂÈÚ‹ÓË ÙËÓ ÔÔ›· ÂÈηÏÔ‡ÓÙ·È Î·È ˘ËÚÂÙÔ‡Ó Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Î·È Ô Ï·fi˜ Ì·˜, ÁÈ·Ù› ·˘Ù‹ Ë “ÂÈÚ‹ÓË” ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÈ ÙË Û˘Ó›‰ËÛË Ù˘ ÌÔÈÚÔÏ·ÙÚ›·˜, ÙÔ˘ Ú·ÁÈ·‰ÈÛÌÔ‡ Î·È Ù˘ ˘ÔÙ¤ÏÂÈ·˜. ∞Ô‰¤¯ÂÙ·È Î·È ˘ËÚÂÙ› Ï‹Úˆ˜ ÙË ÏÔÁÈ΋ Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ fiÙÈ Ù· ۈ̷Ù›· ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈÎÔ‡Ó, ·ÏÏ¿ Ó· Â›Ó·È ÎÔÌ̤ӷ Î·È Ú·Ì̤ӷ ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·˜ ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔÓÙ·È ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È Ó· ÚÔÛÂÏ·ÔÓÙ·È ÂÏ¿Ù˜. ºˆÓ¤˜ ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙ˜ Û ·˘Ù‹ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ Û˘ÌÊÂÚfiÓÙˆÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ·ÊÔ‡ ηٿ ÙË ÁÓÒÌË ÙÔ˘˜ Ù· Û˘ÌʤÚÔÓÙ· Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Â›Ó·È Ù·˘ÙfiÛËÌ· Ì ·˘Ù¿ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ¿Ú· Â›Ó·È Â¯ıÚÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. ŒÙÛÈ ÂÍËÁ›ٷÈ, ·ÊÔ‡ ¿ÏψÛÙ ÙÔ ·Ú·‰¤¯ÔÓÙ·È, Ë Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ¯ıÚÈ΋ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·-

√È ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ √ Î. ∂˘ı‡ÌÈÔ˜ ™˘Ú‚·Ó›‰Ë˜ ÁÚ¿ÊÂÈ:

“∫·È ‰ÂÓ Ì·˜ ¤Êı·Ó·Ó fiÏ· Ù· ·ÓÙ›ÍÔ· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ÙËÓ ·ÓÂÚÁ›·, ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÌÈÛıÒÓ Î·È Û˘Óٿ͈Ó, ÙËÓ ·ÎÚ›‚ÂÈ· ηÈ, ηÈ. •·ÊÓÈο οÔÈÔÈ Ì˯·ÓÈÛÌÔ› Ì·˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó ·fi Ù· ÷ÓÈ¿ ÂÚ›Ô˘ 300 ÌÂÙ·Ó¿ÛÙ˜ Ô˘ η٤Ϸ‚·Ó ÙË ¡ÔÌÈ΋ ™¯ÔÏ‹ ∞ıËÓÒÓ. ΔËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ·Ó ÁÈ· ÍÂÓԉԯ›Ô. √È Ú˘Ù·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÌËÓ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ηٿÏË„Ë. √È Î·Ù·ÏË„›Â˜ fiˆ˜ ·ԉ›¯ÙËΠ‹Ù·Ó ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ËÁÂÛ›· Î·È ˙ËÙÔ‡Û·Ó ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË Ù˘ ·Ú·ÌÔÓ‹˜ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂ÓÂÚÁÔ‡Û·Ó ‚¿ÛÂÈ Û¯Â‰›Ô˘ Î·È Î·ıÔ‰ËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ ÁÈ· ·ÂÚÁ›· ›ӷ˜. ∞ÓıÚˆÈÛÙÈΤ˜ ÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Î·È ÎÚ·ÙÈ΋ ÚfiÓÔÈ· ¤ÙÚÂÍ·Ó Ó· ÙÔ˘˜ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ÙÚÔÊ‹ Î·È È·ÙÚÈ΋ ÂÚ›ı·Ï„Ë. ∞fi Â‰Ò fï˜ ·Ú¯›˙ÂÈ ÙÔ Û›ÚÈ·Ï. ¢ÂÓ ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙÚÔÊ‹, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÂÎÙfi˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘. ÕÚ¯ÈÛ·Ó ÔÈ ȤÛÂȘ Î·È ÔÈ Â΂ȷÛÌÔ›. ∂Ì›˜ ÔÈ ·ÏÔ› Ôϛ٘ ‚Ϥ·Ì Ú˘Ù¿ÓÂȘ, ÁÈ·ÙÚÔ‡˜, ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜, ·ÚÂÌ‚ÔϤ˜ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ, ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ˘Ô˘ÚÁfi, Ó· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó ÁÈ· ÌÈ· χÛË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Û ¿ÏÏÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÏÏ¿ ·‰‡Ó·ÙÔÓ Ó· ÌÂÙ·ÂÈÛÙÔ‡Ó. Δ¤ÏÔ˜ ¤Ó·˜ ÊÈÏ¿ÓıÚˆÔ˜ ∞ıËÓ·›Ô˜ ÔÏ›Ù˘ ÁÈ· Ó· ‚Á¿ÏÂÈ ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ·fi ÙÔ ·‰È¤ÍÔ‰Ô ÚfiÛÊÂÚ ‰ˆÚÂ¿Ó ÁÈ· ¤Ó· Ì‹Ó· ÙÔ È‰ÈÔÎÙËÛ›·˜ ÙÔ˘ ̤Á·ÚÔ “À·Ù›·” ÁÈ· Ì›· Ó¤· ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÛÙ¤Á·Û‹ ÙÔ˘˜. ∏ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ‹Ù·Ó Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ÁÈ· Ó· ·ÔÊ¢¯ı› ¤ÛÙˆ Î·È ¤Ó·˜ ı¿Ó·ÙÔ˜, ·fi ÙËÓ ›ӷ Î·È ·Ê˘‰¿ÙˆÛË. ÕÏÏÔÈ 50 Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ· Ù·Ï·ÈˆÚÔ‡Û·Ó ÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË, Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤Á·Û ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. ŸÏ· ·˘Ù¿ ÏÔÈfiÓ Ù· ›‰·ÌÂ, Ù· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹Û·ÌÂ Î·È ÈÎÚ¿ Ù· Á¢ı‹Î·Ì Â› 44 Ë̤Ú˜, ÂÌ›˜ ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ Ôϛ٘. ∫·È fiÏÔÈ, Ì· fiÏÔÈ Î¿Ó·Ì ÙËÓ ›‰È· ÛΤ„Ë Î·È ÂÚÒÙËÛË Î·È Â›·ÌÂ: ª· ηϿ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÌÈÎÚ‹ ∂ÏÏ¿‰·, ÙËÓ ·ÙÚ›‰· Ì·˜ ÙËÓ ·’ Ù· ÎfiηϷ ‚Á·Ï̤ÓË Î·È ÔÏÏ·Ï¿ Ù·Ï·ÈˆÚË̤ÓË, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¤ÏÂÔ˜ ·fi Ô˘ıÂÓ¿; ΔËÓ ÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÚÔÛ·ıԇ̠·˘ÙfiÓ ÙÔÓ Î·ÈÚfi Ó· ÔÚıÔÔ‰‹ÛÔ˘ÌÂ Û·Ó ∫Ú¿ÙÔ˜ Î·È Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÙËÓ Î·Ù·ÈÁ›‰· ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∂Ó. ∂˘ÚÒË, ‚Ú‹Î·Ó ÔÈ ÂÈÙ‹‰ÂÈÔÈ ÙËÓ ∞¯›ÏÏÂÈÔ Ù¤ÚÓ·, ÁÈ· Ó· Ì·˜ ÁÔÓ·Ù›ÛÔ˘Ó Î·È Ó· Ì·˜ ·ÔÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó; ∏ Âȯ›ÚËÛË Û¯Â‰È¿ÛÙËÎÂ Î·È ÂÎÔÚ‡ÙËΠ·fi ÙËÓ ∫Ú‹ÙË Î·È fiˆ˜ ϤÁÂÙ·È (·fi ·ıËÓ·˚Τ˜ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜) ηıÔ‰ËÁ›ÙÔ ·fi ÔÌ¿‰Â˜ “∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” , ·ÚÈÛÙÂÚÈÛÙ¤˜, ·ÓÙÈÂÍÔ˘ÛÈ·ÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ Î·È ¿ÏÏÔ˘˜. ΔÂÏÈο ÙÔ „˘¯ÔϷΈÙÈÎfi ·˘Ùfi ‰Ú¿Ì·, ¤ÏËÍ ÌÂ Û˘Ì‚È‚·ÛÌÔ‡˜ Î·È ·ÊÔ‡ ›ÛÙËηÓ, ÙÔ˘˜ ¤‚·Ï·Ó Û ÏÔ›Ô Î·È Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙËÓ ∫Ú‹ÙË. ¶Â˜ Ù ÌÔ˘ ÙÒÚ· ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ „˘¯ÈÎfi Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ÛÙË̤Ó˘ Ù·Ï·ÈˆÚ›·˜, ÎÚ¿ÙÔ˘˜ Î·È ÔÏÈÙÒÓ; ¶¤ÓÙ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ‹Ù·Ó Û ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· Î·È Û ËÌÂÚ‹ÛÈ· ‰È¿ıÂÛË Ì ٷ Ô¯‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ∂∫∞μ Ó· ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È, ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ. ™˘Ó¯‹˜ ‹Ù·Ó Ë ··Û¯fiÏËÛË ÁÈ·ÙÚÒÓ Î·È ÓÔÛËÏ¢ÙÒÓ ÁÈ· ÂÚ›ı·Ï„Ë Ì ·Ú¿ÏÏËÏË Û›ÙÈÛË, ı¤ÚÌ·ÓÛË, Ê¿Ú̷η ÎÈ fiÏ· ·˘Ù¿ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ÚÔ·„ÂÈ ·ÓıÚÒÈÓË ·ÒÏÂÈ·. ∫·È Ò ÙÔ˘ ı·‡Ì·ÙÔ˜, fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Ï‹ÚˆÛ ¿ÏÈ Ô ŒÏÏËÓ·˜ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔ˜ Ô˘ fiÏÔÈ ÙÔÓ Ô‰Ô·ÙÔ‡Ó Î·È ÙÔÓ ·‰ÈÎÔ‡Ó, ¯ˆÚ›˜ Ô›ÎÙÔ. ∞ÏÏ¿ “ŒÛÙÈ ‰›Î˘ ÔÊı·ÏÌfi˜, Ô˜ Ù· ¿Óı ÔÚ¿” .

ÓÙÈ ÛÙÔ Ù·ÍÈÎfi „ËÊÔ‰¤ÏÙÈÔ Ù˘ ª·˙È΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∞ÏÏ·Á‹˜, ÛÙȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ, ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÛÙÔ˘˜ Â·Ó·ÚÔÛÏËÊı¤ÓÙ˜ Î·È Û ̤ӷ, ÛÙË ÛÙÔ¯ÔÔ›ËÛË fiÛˆÓ ÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì·˜, ÛÙÔ Îϛ̷ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ Î·È ÂÎÊÔ‚ÈÛÌÔ‡ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÂÈ‚¿ÏÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›· ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∏ ·ÁˆÓ›· ÙÔ˘˜ Â›Ó·È Ó· ‰È·ÛÊ·ÏÈÛÙÔ‡Ó Ù· ΤډË, ÔÈ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ Î·È ÔÈ ÂÏ¿Ù˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¢ÂÓ ·ÁˆÓÈÔ‡Û fï˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙˆÓ ·ÔÏ˘Ì¤ÓˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ¤ÚÛÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÚfi ‹ ‰ÂÓ ·ÁˆÓÈ¿ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·ÔχÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Ë ı¤ÛË Ù˘ ›ӷÈ: “ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙË Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÚÔÛˆÈÎÔ‡ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ Û „ËÊÔÊÔÚ›· ÁÈ·Ù› ·ÔÙÂÏ› ‰È¢ı˘ÓÙÈÎfi ‰Èη›ˆÌ·” (·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË 22/4/10). ∞ÔÚÔ‡Ó ÌÂÙ¿ ÁÈ·Ù› ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÙÔ˘˜ ·ÔηÏÔ‡Ó “ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi ۈ̷Ù›Ԕ. ¢ÂÓ ·ÁˆÓÈ¿ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÚÂÈ ·‡ÍËÛË Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 3 ¯ÚfiÓÈ·. ∂ÎÙfi˜ ·Ó ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÚÔ˜ ÙÔ... Û˘ÌʤÚÔÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ª˘ÙËÏÈÓ·›Ô˘, ÔfiÙ ӷ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ì οı ‰ÈÂΉ›ÎËÛË. ◊ ·ÎfiÌË ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·, ·Ó ı¤ÏÂÈ Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ó· ‚Áԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì ¤Ú·ÓÔ ˘¤Ú ·Ó·ÍÈÔ·ıÔ‡ÓÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ... ¢ÂÓ ÂΉ‹ÏˆÛ ÔÙ¤ ·ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ 4 ·ÔÏ˘Ì¤ÓÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ÛÙ¿ıËÎ·Ó ·ÏÈ-

ηڛÛÈ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·. ¢ÂÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ÔÙ¤ ÙÔ˘˜ ›‰ÈÔ˘˜ Ô‡ÙÂ Î·È ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘˜ ÁÈ· Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë. √‡Ù ı¤ÏÂÈ, ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÙÔÏÌ¿ Ó· ηٷÁÁ›ÏÂÈ ÙËÓ ÂȘ ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ·fi ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›·, ÙËÓ ··Í›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÚfiÛˆ·, ˆ˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÏÔ‡ÙÔ, ÙËÓ ·ÏÏÔÙÚ›ˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜. ∏ Â·Ó·ÚfiÛÏË„Ë fï˜ ÙˆÓ Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜ Â›Ó·È Ó›ÎË ÙÔ˘ Ù·ÍÈÎÔ‡ ÎÈÓ‹Ì·ÙÔ˜. ∫·È ¤ÙÛÈ ¤¯ÂÈ Î·ÙÔ¯˘Úˆı› ÛÙË Û˘Ó›‰ËÛË ÙˆÓ ÂÚÁ·ÙÒÓ - Û˘Ó·‰¤ÏÊˆÓ Ì·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∞˘ÙÔ› ·Ô˘Û›·˙·Ó. Ÿˆ˜ ¿ÓÙ·... ∏ ÏËڈ̤ÓË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ‡ ۈ̷Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞ ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔÓ Ù·ÍÈÎfi ·ÁÒÓ·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÌfi “ÔÌ¿‰· ™ÙÂÚÁ›Ô˘” . ¶ÚÔÛ·ı› Ó· ··ÍÈÒÛÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ ª·˙È΋˜ ∂ÓˆÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ∞ÏÏ·Á‹˜, Ë ÔÔ›· ÛÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÂͤÏÂÍ 2 ÂÚÁ¿Ù˜ ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ. ∂›Ó·È ÔÈ ÂÚÁ¿Ù˜ Ì ٷÍÈÎfi ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó ÁÈ· ÙÔ ‰›ÎÈÔ Ù˘ Ù¿Í˘ ÙÔ˘˜ Ì ‰Ëψ̤ÓË ·Í›· ÙÔ˘˜ ÙÔ Û‚·ÛÌfi ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜ Î·È ·Ú¯¤˜ ÛÙË Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈ΋ Î·È ÚÔÛˆÈ΋ ÙÔ˘˜ ‰Ú¿ÛË. ¶Ô˘ ·ÏÂ‡Ô˘Ó Ï¿È ÛÙ· Ù·ÍÈο Û˘Ó‰Èοٷ ÂȉÈÒÎÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË Ù˘ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ô-

∫ÔÛÌÔÛ˘ÚÚÔ‹ ÛÙÔ ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÌÂÙ¿ Ù· ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ °Î·ÏÈ¿ÓÔ

∫Ï·Ì Ù˘ ªfiÛ¯·˜ οÓÂÈ ¿ÚÙÈ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ

Δ· ·ÓÙÈÛËÌÈÙÈο Û¯fiÏÈ· ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÙ‹ Ìfi‰·˜ Δ˙ÔÓ °Î·ÏÈ¿ÓÔ Û ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Ô˘ ‰ÂÈÓÔ‡Û Û ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Ì‹Ó· ‹Ù·Ó fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÂÛÙÔÚ¿Ó, ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÎÏ˘ÛÙ› ·fi ÂÏ¿Ù˜. ΔÔ Cafe La Perle ÛÙËÓ Rue Vieille du Temple, ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· §Â ª·Ú¤ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·˜, ¤¯ÂÈ ÚÔÛÂÏ·ÛÂÈ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ Ì·˙È΋˜ ÂÓË̤ڈÛ˘ ·’ fiÏÔ ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ·fi ÙfiÙ Ô˘ Ô 51 ÂÙÒÓ °Î·ÏÈ¿ÓÔ Í¤Û·Û ÌÂı˘Ṳ̂ÓÔ˜ ÛÙÔ ˙¢Á¿ÚÈ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ·ÔÏ˘ı› ·fi ÙÔÓ Ô›ÎÔ Ìfi‰·˜ Christian Dior. ΔÔ §Â ª·Ú¤ ‹Ù·Ó ÛÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ë ·ÚÈÛÈÓ‹ Û˘ÓÔÈΛ· ÙˆÓ Â‚Ú·›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· ÚÔÛÂÏ·ÂÈ ÔÌÔÊ˘ÏfiÊÈÏÔ˘˜. øÛÙfiÛÔ, ÔÏÏ¿ ·Ú·‰ÔÛȷο ηʤ Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ·, fiˆ˜ ÙÔ La Perle, ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÚÔۂϤÔÓÙ·˜ Û ¿ÏÏË ÂÏ·Ù›· ηıÒ˜ ÂΛ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Î·È ÔÏÏ¿ ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ìfi‰·˜.

ŒÓ· ÎÏ·Ì Ù˘ ªfiÛ¯·˜ ¤Î·Ó ¿ÚÙÈ Ì ÛÙÚÈÙÈ˙¤˙ Î·È Â͈ÙÈΤ˜ ¯ÔÚ‡ÙÚȘ ÚÔ˜ ÙÈÌ‹Ó ÙÔ˘ ƒÒÛÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ μÏ·ÓÙ›ÌÈÚ ¶Ô‡ÙÈÓ ·Ú¿ ÙȘ Â›ÛË̘ ÚÔÂȉÔÔÈ‹ÛÂȘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘. √È ı·ÌÒÓ˜ ÙÔ˘ ÎÏ·Ì Rai ·fiÏ·˘Û·Ó ÙÔÓ ·ÈÛıËÛÈ·Îfi ¯ÔÚfi ÙˆÓ ÛÙÚÈÙÈ˙¤˙ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ Ó˘¯ÙÂÚÈÓÔ‡ ΤÓÙÚÔ˘ Ô˘ ›¯Â ‰È·ÌÔÚʈı› ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ı˘Ì›˙ÂÈ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÚÒËÓ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ ÛÙÔ ∫ÚÂÌÏ›ÓÔ. ∂›¯·Ó, Ì¿ÏÈÛÙ·, ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ʈÙÔÁÚ·ÊËıÔ‡Ó Ì ¯¿ÚÙÈÓÔ ÔÌÔ›ˆÌ· ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ. ∞Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó Î·È Ì›· ÔÌ¿‰· ÊÔÈÙËÙÒÓ ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ·Ê›·˜, Ô˘ ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÛÙÔ ƒÒÛÔ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi ¤Ó· ÂÚˆÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Û·Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ, ¤ÁÚ·„Â Ë ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· life.ru. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ¶Ô‡ÙÈÓ, ¡ÙÈÌ›ÙÚÈ ¶ÂÛÎfiÊ, ›¯Â ·ÂÈÏ‹ÛÂÈ Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙË ‰ÈηÈÔÛ‡ÓË ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÔ ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÛÙÔ ¿ÚÙÈ, ·ÏÏ¿ ÔÏÏÔ› Û¯ÔÏÈ·ÛÙ¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·˘Ù‹ ‹Ù·Ó Ë Î·Ï‡ÙÂÚË ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ 58¯ÚÔÓÔ ÔÏÈÙÈÎfi.

ÏÈÙÈ΋˜ Ì ·ÒÙÂÚÔ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· Û‹ÌÂÚ·, fiÙÈ ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ηٿÛÙ·ÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ë ÔÏÈÙÈ΋. ΔÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÎÏ›ÛÈÌÔ ‰Âο‰ˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ë ·ÒÏÂÈ· ¯ÈÏÈ¿‰ˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜, Ô ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi˜ Ì·Ú·ÛÌfi˜ Î·È Ë Âȉ›ӈÛË Ù˘ ı¤Û˘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡ Ì·˜ Â›Ó·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ ÙÔ˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· ÙËÓ ÙˆÚÈÓ‹ ‚·ıÈ¿ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‰È¤Ú¯ÂÙ·È (Î·È fi¯È ÌfiÓÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·) Î·È Ù˘ “·Ó¿Ù˘Í˘” ÙˆÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ ›¯Â ˆ˜ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜, fï˜, ÔÈ ÊˆÙÈṲ̂ÓÔÈ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎÔ› Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙ¤˜ Ù˘ ª∂Δ∫∞, ÌÔÓ·‰ÈÎÔ› ›Ûˆ˜ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó fiÙÈ ÁÈ· ÙȘ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ ηÈÙ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ¢ı‡ÓÂÙ·È “Ô ™ÙÂÚÁ›Ô˘ Î·È ÔÈ Ù·ÎÙÈΤ˜ Ô˘ ÂÈϤÁÂÈ” . ∏ ΢‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È ÔÈ ·ÓÙÂÚÁ·ÙÈÎÔ› ÓfiÌÔÈ, Ô˘ Ì·˙› „ËÊ›˙Ô˘Ó ¶∞™√∫ - ¡¢ - §∞√™, ¤¯Ô˘Ó ηٷÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔ Ô¯Ù¿ˆÚÔ, ÙȘ ™™∂, ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ Ó· ÂÈ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÔÓÔÌÂÚÒ˜ ·ÔχÛÂȘ, ÙËÓ ÂÎ ÂÚÈÙÚÔ‹˜ ÂÚÁ·Û›·, ÙȘ ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ˜, ÙÔ ÂÏ·ÛÙÈÎfi ˆÚ¿ÚÈÔ, Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓË ÁÈ· fiÏ· Ù· ‰ÂÈÓ¿ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ì·˜. ∂›Ó·È ÌÈ· ÔÏÈÙÈ΋ ÎÔÌ̤ÓË Î·È Ú·Ì̤ÓË ÛÙ· ̤ÙÚ· ÙˆÓ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ ÁÈ· ÙËÓ ÔÏÔ¤Ó· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›· ÙÔ˘˜. ™ÙËÓ ˘ËÚ¤ÙËÛË ·˘Ù‹˜ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ù˘ ÁÚ·ÌÌ‹˜, Â›Ó·È Ï‹Úˆ˜ ÂÓ·ÚÌÔÓÈṲ̂ÓÔ˜ Ô ÂÚÁÔ‰ÔÙÈÎfi˜ Î·È Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi˜ Û fiÏ· Ù· Â›‰·. ∞˘Ù‹ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·ÎÔÏÔ˘ı› Î·È Ë ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ù˘ ¢ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ Ù˘ ª∂Δ∫∞. ŸÌˆ˜ Ë Ï‡ÛË ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ·ÓÙ›ıÂÙË ÁÚ·ÌÌ‹. ∞˘Ù‹, Ù˘ ڋ͢ Î·È Ù˘ ·Ó˘·ÎÔ‹˜, ̤۷ ·fi Û˘Ó¯‹ Î·È ·ÓÂÈÚ‹Ó¢ÙË Ù·ÍÈ΋ ¿ÏË, ÒÛÙ ӷ Á›ÓÔ˘Ó Ù· ̤۷ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ȉÈÔÎÙËÛ›· Î·È Ô ÏÔ‡ÙÔ˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÂÙ·È Ó· ‰›ÓÂÙ·È ÂÍÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡. ¢ËÏ·‰‹, Û fiÏÔ˘˜ ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÙÔÓ ÏÔ‡ÙÔ. ∞¢ı˘ÓfiÌÂÓÔ˜ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ¿Ù˜, ÙÔ˘˜ ηÏÒ Ó· ÍÂÛËΈıԇ̷̠˙› Ì ÙÔ ¶∞ª∂ Î·È Ù· Ù·ÍÈο ۈ̷Ù›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È Ó· ÈÛÙ¤„Ô˘Ì ÛÙË ‰‡Ó·Ì‹ Ì·˜, Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ ·˘ÙÔ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓÔ˘˜, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ∂μ∂, ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÍ·ıÏ›ˆÛË ·fi ÙÔÓ Î·ÈÙ·ÏÈÛÙÈÎfi ÙÚfiÔ ·Ú·ÁˆÁ‹˜. ΔÒÚ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯·Ú¿ÍÔ˘Ì ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛ˘ Ì ÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È Ó· ÌËÓ ·ԉ¯Ùԇ̠η̛· Ì›ˆÛË ÌÈÛıÒÓ, η̛· ·fiÏ˘ÛË, η̛· ·ÙÔÌÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜, Ó· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙԇ̠ÙȘ ™™∂, Ó· ˘ÔÁÚ¿„Ô˘Ì ÈηÓÔÔÈËÙÈΤ˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÌÈÛıÒÓ, Ó· ÌË ‰Â¯Ùԇ̠η̛· ·fiÏ˘ÛË ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ª∂Δ∫∞. ¡· ·ÔÌÔÓÒÛÔ˘Ì ٷ ÂÚÁÔ‰ÔÙÈο ۈ̷Ù›· Î·È ÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÌfi. √È ÂÚÁ¿Ù˜ Ó· ¿ÚÔ˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Î·È ÙËÓ ÔÚÁ¿ÓˆÛË Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ¡· ÂÌÈÛÙ¢Ùԇ̠ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ì·˜ Ô˘ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ‰›ÓÔ˘Ó ÙË Ì¿¯Ë ÁÈ· Ù· ‰›ÎÈ· Ù˘ ÂÚÁ·ÙÈ΋˜ Ù¿Í˘. ªË ÊÔ‚¿ÛÙÂ. æËÏ¿ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ¢ÂÓ Â›Ì·ÛÙ ÌfiÓÔÈ Ì·˜. À.°. ∏ ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜ Ì·˜ ÎÚ›ÓÂÙ·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ Â›ıÂÛË Ô˘ ‰¤¯ÂÙ·È Ë ÂÚÁ·ÙÈ΋ Ù¿ÍË, ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ÂÚÁÔ‰ÔÛ›· Î·È ÙȘ ÂÈÏÔÁ¤˜ Ù˘. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÁÈ· Û·˜ ¤¯ÂÈ ‹‰Ë ÎÚÈı›. ∞ÀΔ√À™ ¶ƒ√™∫À¡∞Δ∂. ÕÍÈÔ˜ Ô ÌÈÛıfi˜ Û·˜!!!” .

÷ڷÎÙ‹Ú·˜ ÎfiÌÈÎ Ô ÕÚÓÔÏÓÙ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÌfiÙÈÙÏË Ù·ÈÓ›· Ô ÕÚÓÔÏÙÓ ™‚·ÚÙÛÂÓ¤ÁÎÂÚ ·¤ÎÙËÛ ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ “∂ÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹˜”, ·ÎfiÌ· ÎÈ fiÙ·Ó ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙËÓ ˘ÔÎÚÈÙÈ΋ ÁÈ· ¯¿ÚË Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜. ΔÒÚ·, fiˆ˜ ·ÔÎ¿Ï˘„Â Ô ›‰ÈÔ˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi Entertainment Weekly, ÙÔ ·Ú·ÙÛÔ‡ÎÏÈ ·˘Ùfi ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÌÂÙ¿ ·fi ¤Ó· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ÙÔ˘ “∂ÍÔÏÔıÚÂ˘Ù‹” (Terminator) Î·È ÙÔ˘ “∫˘‚ÂÚÓ‹ÙË” (Governor) - ‰ÈÂÙ¤ÏÂÛ ΢‚ÂÚÓ‹Ù˘ Ù˘ ∫·ÏÈÊfiÚÓÈ·˜ - Î·È ı· Á›ÓÂÈ “The Governator” . Ÿˆ˜ ›Â Ô ›‰ÈÔ˜, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ ÛÙ¿‰ÈÔ Ù˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· ÎfiÌÈÎ, ÙËÏÂÔÙÈÎÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙ‹ ‚È‚Ï›Ô˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô ı· ΢ÎÏÔÊÔÚ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ¯ÚfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi, Ô 63¯ÚÔÓÔ˜ ‹Úˆ·˜ ϤÔÓ ÙÔ˘ ÎfiÌÈÎ ı· ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ÔÏfiÎÏËÚÔ ÛÙfiÏÔ ·fi ·˘ÙÔΛÓËÙ· Î·È Ì›· ÁηÚÓÙ·ÚfiÌ· ÁÂÌ¿ÙË ·fi ÛÔ‡ÂÚ ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· Ô˘ ı· ÙÔ˘ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó Ó· ÂÙ¿ÂÈ Î·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÚÈ„ÔΛӉ˘Ó· ÓÔ‡ÌÂÚ·.


«

OI ¶O§ITE™ Y¶O™THPIZOYN ¶ÚÔÙÈÌ¿Ù ӷ ηٷӷÏÒÓÂÙ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ‹ ͤӷ;

∫˘ÚÈ¿ÎÔ˜ ΔÛÈÎÚÈÙ˙‹˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

“¶ÚÔÙÈÌÒ Ù· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ·Ù› Ì ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛ‹ ÙÔ˘˜ ‰›ÓÔ˘Ì ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ì·˜. Δ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ Î·È Ù· Ì·Ó¿‚Èη ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì ÂÈÛ·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· ›Ûˆ˜ ÏfiÁˆ ΤډԢ˜” .

Δ˙ÈÓ ¡ÙfiÓÙ· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˜

ª∞Δπ∂™&°¡øª∂™

∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›Ó· °Ú·Ì̤ÓÔ˘ Ì·ı‹ÙÚÈ·

“º˘ÛÈο Î·È ÂÈϤÁˆ ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ÁÈ·Ù› ıˆÚÒ fiÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÔÈÔÙÈο Î·È ˘ÁÈÂÈÓ¿. ŸÌˆ˜ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ ϤÔÓ Ó· Ù· ‚Úԇ̠ÛÙ· ÛÔ‡ÂÚ Ì¿ÚÎÂÙ” .

∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ §ÂˆÓ›‰Ë˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˜

“¶ÚÔÙÈÌԇ̠ӷ ηٷӷÏÒÓÔ˘Ì ÚÔ˚fiÓÙ· Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘˜, ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÊÙËÓfi” .

∂ΉÚÔÌ‹ ·fi ÙË μ¤ÚÔÈ· ‹Úı·Ó ÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ 3Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ fiÏ˘ Ù˘ ª·Î‰ÔÓ›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ ¤Î·Ó·Ó Î·È ¿ÏϘ ÂÈÛΤ„ÂȘ, ÙȘ ÁÓˆÛÙ¤˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÈÎÒÓ ÂΉÚÔÌÒÓ Û ÌÔ˘Û›·, ÂÎı¤ÛÂȘ Î·È fi,ÙÈ ¿ÏÏÔ ÎÚ›ÓÂÙ·È fiÙÈ ı· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶·È‰Â›· Î·È ÙË ÌfiÚʈۋ ÙÔ˘˜. ∞ÏÏ¿, ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î·È ÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Â‰Ò Î·È ÙÚÂȘ-Ù¤ÛÛÂÚȘ Ì‹Ó˜ ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, fiÔ˘, fi¯È ÌfiÓÔ ÂÓËÌÂÚÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› Î·È Û ÔÈÔ˘˜ ·¢ı‡ÓÂÙ·È. ¶ÚfiÛÊÂÚ·Ó ÚÔ‡¯· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·ÁÔÚ·ÛÙÔ‡Ó ÙÚfiÊÈÌ·, Ô˘ ı· ÏÔ˘Ù›ÛÔ˘Ó Ù· Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÙÔˆÏ›Ԣ Î·È ı· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ù˘ fiÏ˘. ªÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ì·ıËÙÈ΋˜ ÂΉÚÔÌ‹˜, Ô˘ Û›ÁÔ˘Ú· ¤¯ÂÈ Ó· ÚÔʤÚÂÈ ÛÙ· Ó¤· ·È‰È¿, ÛÙËÓ Î·ÏÏȤÚÁÂÈ· Î·È ÙȘ ¢·ÈÛıËۛ˜ ÙÔ˘˜. ∂Í›ÛÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈο, Ì ÙË ÌfiÚʈÛË.

∞˘Ùfi˜ ÊÙ·›ÂÈ...

ªÈÛ‹ χÛË.... √ ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù˘ ¢∂∏ μfiÏÔ˘ Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ΔÛÈÚÁԇϷ˜ Ì ·ÊÔÚÌ‹ ¯ıÂÛÈÓfi Û¯fiÏÈÔ Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¤Ì‚·ÛË Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› ÙÔ Î˘ÎÏÔÊÔÚÈ·Îfi ¯¿Ô˜ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¢∂∏, ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ¤‰ˆÛ ÚÔÊÔÚÈο Ì›· ÂÍ‹ÁËÛË. ª¿ı·Ì ˆ˜ Â‰Ò Î·È ‰‡Ô Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈ ˙ËÙËı› Û˘ÛÙËÌ·ÙÈο ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ¶ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·Ì Â›Û˘ ˆ˜ ÔÏÏÔ› Â›Ó·È ÂΛÓÔÈ Ô˘ ÛÙ·ıÌÂ‡Ô˘Ó ÌfiÓÈÌ· ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ˘˜ Á‡Úˆ ·fi ÙË ¢∂∏ ‰ÚfiÌÔ˘˜, Ù· ÔÔ›· ÚÔÔÚ›˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÒÏËÛË. ŒÙÛÈ ÔÈ fiÔȘ ı¤ÛÂȘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÛÙ¿ıÌ¢ÛË Â›Ó·È Û˘Ó¯Ҙ È·Ṳ̂Ó˜. Œˆ˜ ÙÒÚ· Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›· ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÛÙÔ Î·ıËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ¿ Ù˘ ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓfiÌ¢ÛË Ù˘ Ô‰Ô‡ §·Ú›Û˘. ŸÌˆ˜ ·˘Ùfi Â›Ó·È ÌÈÛ‹ ·¿ÓÙËÛË. ΔÔ ˙‹ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›Ó·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ¢ı‡ÓË Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ô˘ Ì ÙÔ˘˜ ÏÈÁÔÛÙÔ‡˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÔÙ‡ÂÈ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ÛËÌ›· Î·È Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘. ∞˘Ùfi ·ÔÙÂÏ› ̤ÚÔ˜ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. À¿Ú¯ÂÈ Î·È Ë Â˘ı‡ÓË Ù˘ ¢∂∏ ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÂΛ ÁÈ· Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ‹ Ó· ‰È¢ıÂÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏϘ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜. ∏ ÚÔÔÙÈ΋ Î·È ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ù·Ì›ˆÓ ‹ ·Ó¿ıÂÛ˘ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Û ¿ÏÏÔ ÊÔÚ¤· (Ú·ÎÙÔÚ›·) ‰ÂÓ Â›Ó·È ¤Ó· ı¤Ì· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ Ë ¢∂∏; Δ. ∫.

¶·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Î·Ú·ÌfiÏ· ¶·Ú’ ÔÏ›ÁÔÓ Î·Ú·ÌfiÏ· ‰¤Î· Î·È ϤÔÓ ·˘ÙÔ-

˘Ó¯›˙ÂÙ·È ÙÔ ...¤ÁÎÏËÌ· ÛÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. π‰Ô‡ Î·È Ô ˘·›ÙÈÔ˜ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Ù· ̤ÁÈÛÙ· ÛÙËÓ ÂÂÚ¯fiÌÂÓË ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋ ηٷÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ∫fiÏÔ˘. ¡· Û˘ÏÏËÊı› ¿Ú·˘Ù·, ·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÙËÓ fiÔÈ· ÂÎ·›‰Â˘ÛË ··ÈÙ›ٷÈ, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ٤ÙÔÈÔ˘ Ù‡Ô˘ ÂÓ¤ÚÁÂȘ Ó· ÂÚÓ¿Ó ·fi ÙȘ ÓfiÌÈ̘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›Â˜.

¶·Ó. °È·Ó., pangian21@yahoo.gr

ÎÈÓ‹ÙˆÓ ı· ÛËÌÂȈÓfiÙ·Ó ¯ı˜ ÙÔ Úˆ› ÛÙË ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ‰ÚfiÌÔ˘ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη. °‡Úˆ ÛÙȘ 8.55’, Û‡Ìʈӷ Ì ̷ÚÙ˘Ú›· πË, ÔÈ ÊˆÙÂÈÓÔ› ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó Í·ÊÓÈο Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÎÈ ÂÓÒ Â›¯·Ó Ú¿ÛÈÓÔ Û‹Ì· ÔÈ Î·ÙÂÚ¯fiÌÂÓÔÈ ·fi Ù· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, Í·ÊÓÈο ‚Ú¤ıËÎ·Ó Î·Ù·ÌÂÛ‹˜ ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙ˜ Ó· ·Ó·‚ÔÛ‚‹ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ÔÚÙÔηϛ... ∂˘Ù˘¯Ò˜ Ô˘ ÔÈ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓÔÈ Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ›¯·Ó ÎfiÎÎÈÓÔ, fiÙ·Ó ¤ÁÈÓÂ Ë ‰È·ÎÔ‹. ™˘ÓÔÏÈο ÙfiÛÔ Â› ÙÔ˘ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡, fiÛÔ Î·È Â› Ù˘ Ô‰Ô‡ ªÂÏÈÛÛ·Ù›ÎˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÂΛÓË ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· Ô¯‹Ì·Ù·, Ô˘ ı· ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó “ÌÔ‡ÚË Ì ÌÔ‡ÚË” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô π˘, Ô˘ ÂÂȉ‹ ‰È·Ì¤ÓÂÈ ÛÙ· ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη, „¿¯ÓÂÈ ϤÔÓ ¿ÏÏÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘... ¢∏ª√.™.

«¶·ÚÒÓ» Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ŸÛÔ ÎÈ ·Ó Ë π·ˆÓ›· ıˆÚÂ›Ù·È Ë ÙÚ›ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰‡Ó·ÌË ÛÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù·ÛÙÚÔÊ‹ Ô˘ ÙË ‚Ú‹ÎÂ, Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ù˘ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË, ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÙËÓ ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ·. ªÂÙ¿ ·fi ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ π·ˆÓÈÎÔ‡ ∂Ú˘ıÚÔ‡ ™Ù·˘ÚÔ‡, ¢·ÈÛıËÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ô ∂ÏÏËÓÈÎfi˜ ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘. ªÂ ÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÓıÚˆÈÛÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ÛÙËÓ

30ÂÙ›·˜

¶Úfi EÈ̤ÏÂÈ·: ∞¡¡∞ ∞ƒ°Àƒ∏ ºˆÙfi: ¶. °IANNAPO™

I‰ÈÔÎÙ‹Ù˘

£E™™A§IKE™ EK¢O™EI™ A.E. I¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∞ı. ¢È¿ÎÔ˘ 2 383 33 BO§O™ Kˆ‰ÈÎfi˜ 1802 ÙËÏ.: 24210 23303 (Û˘ÓÔÙÈ΋ 8 ÁÚ·ÌÌÒÓ) ÙËÏ. Û˘Ó‰ÚÔÌËÙÒÓ 8001135000 fax: 24210 32828, 23470

∂ΉfiÙ˘ - ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜

μ∞™π§∏™ Ã. ¢∞¡√™ ∞Ú¯ÈÛ˘ÓÙ¿ÎÙ˜

∂§∂¡∏ πø∞¡. ™Δ∞ª√À§∏ °πøƒ°√™ ∫. Δ™π°∫§πºÀ™∏™

E-mail: info@e-thessalia.gr http://www.e-thessalia.gr E-mail: (ÁÈ· ÂÌÔÚÈΤ˜ ηٷ¯ˆÚ‹ÛÂȘ): pub@e-thessalia.gr ¢È¢ı˘ÓÙ‹˜: 1914 - 1944 T. OIKONOMAKH™ 1945 -1990 °. ¶∞ƒ∞™∫∂À√¶√À§√™ 1990 - 1996 K. §OY§H™

ÈÂÛÙ‹ÚÈ· - ‰È·ÓÔÌ‹ Ù‡Ô˘: A' BI.¶E. BfiÏÔ˘

ÙËÏ.: 24210 95751-2, fax: 24210 95755 A¶A°OPEYETAI Ë ·Ó·‰ËÌÔÛ›Â˘ÛË, Ë ·Ó··Ú·ÁˆÁ‹, ÔÏÈ΋, ÌÂÚÈ΋ ‹ ÂÚÈÏËÙÈ΋, Ë Î·Ù¿ ·Ú¿ÊÚ·ÛË ‹ ‰È·Û΢‹ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ Ì ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ÙÚfiÔ, Ì˯·ÓÈÎfi, ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi, ʈÙÔÙ˘ÈÎfi, ˯ÔÁÚ·Ê‹Ûˆ˜ ‹ ¿ÏÏÔÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÁÚ·Ù‹ ¿‰ÂÈ· ÙÔ˘ ÂΉfiÙË. NfiÌÔÈ 238/1970, 4301/1979, N. 100/1975, N¢ 3565/1956 Î·È 4254/1962 Î·È Î·ÓfiÓ˜ ÙÔ˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ¢Èη›Ô˘.

/5

∞fi ÙË μ¤ÚÔÈ·, ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏ›Ô

∂§.™.

“∂ÈϤÁˆ Ì ‚¿ÛË ÙÔ ÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Î·È ÔÈÔÙÈÎfi, fi¯È Ì ‚¿ÛË ÙËÓ ÚԤϢÛË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ” .

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∂§.™.

∫Ï·‰È¿ ÛÙÔÓ •ËÚÈ¿ μڋΠÙËÓ Â‡ÎÔÏË Ï‡ÛË ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ Ô˘ ÎÏ‹ıËΠ·fi ÂÌfiÚÔ˘˜ Ù˘ Ï·¯·Ó·ÁÔÚ¿˜ Ó· ÎÏ·‰¤„ÂÈ Ù· ‰¤ÓÙÚ· ÛÙÔ ÂÚ›‚ÔÏÔ. ∞ÊÔ‡ ¤ÎÔ„Â ÙÔ˘˜ Â˘Î·Ï‡ÙÔ˘˜ ¤Ù·Í ٷ ÎÏ·‰È¿ ̤۷ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ •ËÚÈ¿ Î·È ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ô˘ ÙÔ ÔÙ¿ÌÈ Â›¯Â “Û¿ÛÂÈ” ·fi ÙȘ ÏËÌ̇Ú˜ ÙÔ˘ 2009. √ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ¤ÚÈÍ ٷ ÎÏ·‰È¿ ›Ûˆ ·fi ÙÔ˘˜ Û¿ÎÔ˘˜ Ì ÙËÓ ¿ÌÌÔ Ô˘ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔÈ ÛÙÔ ¯Â›Ì·ÚÚÔ ÁÈ· ·ÓÙÈÏËÌÌ˘ÚÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÌË Ê·›ÓÔÓÙ·È... ∞̤ۈ˜ ÂȉÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∫·ı·ÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Ô ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ı· ÂÈ‚ÏËı› ÚfiÛÙÈÌÔ. ∫∞Δ. Δ∞™

1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981

∏ ÚÔ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È “ΔÔ ÁÓ‹ÛÈÔ ÚÂÌ¤ÙÈÎÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Í·Ó·˙ˆÓÙ¿Ó„ ÚÔ¯ı¤˜ Û ÌÈ· ˆÚ·›· ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ÔÚÁ¿ÓˆÛÂ Ë ∂Ù·ÈÚ›· ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËÏ›ÎˆÓ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ÎÈÓËÌ·ÙÔı¤·ÙÚÔ “∞ÙٛΔ . ΔÔ ˘ÎÓfiÙ·ÙÔ ·ÎÚÔ·Ù‹ÚÈÔ ı·‡Ì·Û ÙËÓ ÚÂÌ¤ÙÈÎË ÎÔÌ·Ó›· ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, Ô˘ ÚÔÛʤÚıËΠ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ó· ‰ÒÛÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯‹ Û˘Ó·˘Ï›·, ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ∞ÓËϛΈӔ .

¯ÔÚËÁÂ›Ù·È Û˘ÓÔÏÈο ÂÓ›Û¯˘ÛË 400.000 ‰Ú¯.” .

ª¤¯ÚÈ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ “∞fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û‡Ìʈӷ Ì ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¡ÔÌÈÛÌ·ÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÁÎÚ›ıËÎÂ Ë ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÂȉÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏÔÙfiÎÔ˘ ‰·Ó›Ԣ ÂÎ 1.000 ‰Ú¯. ηٿ ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡, Ô˘ ÂÏ‹ÁËÛ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÁÂÙÔ‡˜ ÙÔ˘ π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 1979. √È ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ Ú¤ÂÈ Ó· ˘Ô‚¿ÏÏÔ˘Ó ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË °ÂˆÚÁ›·˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1981” .

Δ¤ÚÌ· ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Û›ÙÔ˘; “¶·ÚfiÙÈ ÔÈ Â›ÛË̘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÎfiÌË Î·È ‰ÂÓ Á›ÓÔÓÙ·È ÁÓˆÛÙ¤˜ ÔÈ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Î·È ÔÈ· ̤ÙÚ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÂʤÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÛÈÙÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜, ıˆÚÂ›Ù·È ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

∏ ¯ÔÚ‹ÁËÛË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÁÈ· ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì˯·ÓÒÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ “ªÂ ·fiÊ·ÛË Ù˘ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÂÁÎÚ›ÓÂÙ·È Ë ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÂÎ ‰Ú·¯ÌÒÓ 250.000 ÔÚ›Ô˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÓÈÛ¯‡Ûˆ˜ Ô˘ ¯ÔÚËÁÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Ì˯·ÓÒÓ ÙˆÓ ·ÏÈ¢ÙÈÎÒÓ ÛηÊÒÓ Ì¤Û˘ ·ÏÈ›·˜ ηٿ 150.000 ‰Ú¯. ¢ËÏ·‰‹ Û οı ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ı·

π·ˆÓ›·, Ô ∂Ú˘ıÚfi˜ ™Ù·˘Úfi˜ ¤¯ÂÈ ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÚÂȘ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜, fiÔ˘ fiÛÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Î·Ï‹ ‰È¿ıÂÛË, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó. ™ÙËÓ “∞ÏÊ· ª·ÓΔ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 101 00 2002 249433. ™ÙË °ÈÔ‡ÚÔÌ·ÓÎ-∂ÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 0026 0240 33 0201122949. ™ÙËÓ ∞ÁÚÔÙÈ΋ ÛÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi 017 04 006001 19.

∏ ¢ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ μfiÏÔ˘ “ΔÔ Ó¤Ô ¢.™. ÙÔ˘ √‰ÔÓÙÈ·ÙÚÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ. ¶Ï·ÎÈÒÓ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ °ÂÒÚÁ. ∫ˆÛÙ¿Î˘, ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ¢ËÌ. ∫·„¿Ï˘, Ù·Ì›·˜ μ·Û. ∫·ÏÔÚ›˙Ô˜, ̤ÏË ∞Ó‰Ú. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜, £Âfi‰. ªÂϤÙ˘, ∫ˆÓ. ∞˘ÍÂÓÙÈ¿‰Ë˜”.

Û›ÙÔ˘ ηٷÚÁÂ›Ù·È ÂÓÙÂÏÒ˜. ªÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÍË ÛÙËÓ ∂√∫ ·‡ÂÈ Ë ÎÚ·ÙÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË, ÙË ‰È·Î›ÓËÛË Î·È ÙËÓ ÂÌÔÚ›· ÙÔ˘ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ó ÔÈ ›‰ÈÔÈ ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ ÙËÓ ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÛÈÙËÚÒÓ Û˘ÓÈÛÙÒÓÙ·˜ ÎÔÈÓÔڷ͛˜ ‹ ·Ó·ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÙÔ fiÏÔ ¤ÚÁÔ”.

™∞¡ ™∏ª∂ƒ∞ ¶ÚÈÓ 110 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙÔ Δ¤Í·˜ ÙˆÓ ∏¶∞, ÔÈ

ÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ „‹ÊÔ ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ.

ÂÙ·ÈÚ›˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ Û¯ËÌ·Ù›˙Ô˘Ó ÙÚ·ÛÙ Ì ¤Ó· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ¶ÚÈÓ 80 ¯ÚfiÓÈ·... Ë μ›ÚÓ· ª›ÙÛÂÏ Á›ÓÂÙ·È Ë ÚÒÙË Á˘Ó·›Î·, Ô˘ ˘ÔÁÚ¿ÊÂÈ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì¤È˙ÌÔÏ, Ì ÙÔ Chattanoga Club ÙÔ˘ ΔÂÓÂÛÛ›. ¶ÚÈÓ 70 ¯ÚfiÓÈ·... Ô ÊÈÏÔÓ·˙ÈÛÙ‹˜ ƒ·¯›ÓÙ ∞Ï› ηٷϷ̂¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·, ÌÂÙ¿ ·fi Ú·ÍÈÎfiËÌ· ÛÙÔ πÚ¿Î. ¶ÚÈÓ 60 ¯ÚfiÓÈ·... ∏ ÂÏÏËÓÈ΋ μÔ˘Ï‹ ÂÁÎÚ›ÓÂÈ

¶ÚÈÓ 20 ¯ÚfiÓÈ·... ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÂχıÂÚ˜ ÔÏ˘ÎÔÌÌ·ÙÈΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ Ù˘ ∞Ï‚·Ó›·˜, ÂÍÂϤÁË ÚÒÙÔ ÙÔ Î˘‚ÂÚÓÒÓ ÎfiÌÌ· ∂ÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘ ƒ·Ì›˙ ∞Ï›·. ¶ÚÈÓ 10 ¯ÚfiÓÈ·... √ ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔӉȷ΋˜ ¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜ Ù˘ °ÈÔ˘ÁÎÔÛÏ·‚›·˜, ™ÏfiÌÔÓÙ·Ó ªÈÏfiÛ‚ÈÙ˜, ·Ú·‰›‰ÂÙ·È ÛÙȘ ÂȉÈΤ˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ, ÁÈ· Ó· ‰ÈηÛÙ› ˆ˜ ÂÁÎÏËÌ·Ù›·˜ ÔϤÌÔ˘. * ... Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÓfiÌÈÌÔ˜ Á¿ÌÔ˜ ÌÂٷ͇ ÔÌÔÊ˘ÏÔÊ›ÏˆÓ ÛÙËÓ √ÏÏ·Ó‰›·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 6

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

°È· ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ, ΢ÏÈΛԢ, ¤Ú· ·fi ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË, ÂΉÚÔÌÈÎfi Î.¿.

Δ¤ÏÔ˜ ·fi Û‹ÌÂÚ· ÔÈ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ Ì ÌÂÙÚËÙ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 31.

ª∂Δƒ∏Δ∞ Ù¤ÏÔ˜ ·fi ·‡ÚÈÔ (Û‹ÌÂÚ·)1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙȘ Û˘Ó·ÏÏ·Á¤˜ ÌÂٷ͇ ȉȈÙÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, ÁÈ· ÔÛ¿ ¿Óˆ ÙˆÓ 3.000 ¢ÚÒ, ¤Ó·ÓÙÈ 1.500 ¢ÚÒ Ô˘ ·Ú¯Èο ›¯Â ·Ó·ÎÔÈÓˆı›. ø˜ ·Í›· Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ ÓÔÂ›Ù·È ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎfi ÔÛfi Ù˘ Û˘Ó·ÏÏ·Á‹˜ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚·ÓÔ̤ÓÔ˘ Î·È ÙÔ˘ º¶∞. ºÔÚÔÏÔÁÈο ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÂΉ›‰ÔÓÙ·È ·fi ÂÈÙË‰Â˘Ì·Ù›Â˜, ÁÈ· ÒÏËÛË ·Á·ıÒÓ ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Û ȉÈÒÙ˜ ÂÍÔÊÏÔ‡ÓÙ·È ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο: ̤ۈ ÙÚ·¤˙˘, Ì ¯ÚˆÛÙÈΤ˜ ‹ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÙÔ˘ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ ÙˆÓ ·Á·ıÒÓ/Ï‹ÙË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ‹ ̤ۈ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ‹ Ì ÂÈÙ·Á¤˜. ∞ÓÙ›ıÂÙË ‰ËÏÒÓÂÈ Ë ∂ıÓÈ΋ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ∂ÌÔÚ›Ô˘ ÛÙÔÓ ÂÚÈÔÚÈÛÌfi ·ÁÔÚ¿˜ ·Á·ıÒÓ Ì οÚÙ˜ Î·È ÂÈÙ·Á¤˜ Î·È ˙ËÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ÛÙÔÏ‹ Ù˘ ‰È¿Ù·Í˘ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Ì¤¯ÚÈ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÙÔÓ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi Ù˘ Â¿Óˆ ÛÙË ‚¿ÛË ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ¯ÚËÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÚ›ˆÓ, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ ¤Í˘Ó˘ οÚÙ·˜ ·ÁÔÚÒÓ.

S&P: ÀÔ‚¿ıÌÈÛË 4 ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ∞£∏¡∞, 31.

™∂ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔ-

ÏËÙÈ΋˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ô Ô›ÎÔ˜ Standard & Poor’s, ÌÂÙ¿ ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ÈÛÙÔÏËÙÈ΋˜ ÈηÓfiÙËÙ·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ ηٿ ‰‡Ô ‚·ıÌ›‰Â˜, Û “μμ-” ·fi “μμ+”. √ Ô›ÎÔ˜ Ì›ˆÛ ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Û “B+” ·fi “BB+” Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË Ù˘ Eurobank, Ù˘ Alpha Bank Î·È Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒ˜ Û “B+” ·fi “BB”.

∞›ÛÙÂ˘Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Î·È 18 ÌÈÛıÔ› ÛÙ· ∂§¶∂! ∞£∏¡∞, 31.

•∂ƒ∞ª∂ ÙÔ Â›‰ÔÌ· Á¿ÌÔ˘. ΔÒÚ· Ì·-

ı·›ÓÔ˘Ì fiÙÈ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È Â›‰ÔÌ· ¿Á·ÌÔ˘, “ÁÂÚÔÓÙÔ·Ï›Î·ÚÔ˘”. ¶Ô‡; ™Ù· ∂ÏÏËÓÈο ¶ÂÙڤϷȷ, Û ı˘Á·ÙÚÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, ÔÈ ¿Á·ÌÔÈ ¿Óˆ ÙˆÓ 35 ÂÙÒÓ ·›ÚÓÔ˘Ó Â›‰ÔÌ· ...·Ó‡·ÓÙÚÔ˘! ∫·È fi¯È ÌfiÓÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÛÙÔȯ›· Ù˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ÙˆÓ ∂§¶∂, fiÔ˘ ÌÂÁ·ÏÔ̤ÙÔ¯Ô˜ Â›Ó·È ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ‰ËÌfiÛÈÔ, Ô Ì¤ÛÔ˜ ÌÈÛıfi˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È ÛÙȘ 86.000 ¢ÚÒ ÂÙËÛ›ˆ˜, ÂÓÒ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÂÚÈÙÒÛÂȘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ÍÂÂÚÓÔ‡Ó ÙȘ 100.000 ¢ÚÒ, ηıÒ˜ Ë ÂÙ‹ÛÈ· ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ 17,8 ÌÈÛıÔ‡˜! ™Ù· ÂȉfiÌ·Ù· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Â›‰ÔÌ· ΢ÏÈΛԢ (200 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ) ¤Ú· ·fi ÙË ‰ˆÚÂ¿Ó Û›ÙÈÛË, ÂΉÚÔÌÈÎfi Â›‰ÔÌ· (Ô˘ ηχÙÂÈ ÙÂÙÚ·‹ÌÂÚË ‰È·ÌÔÓ‹ Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ), Î·È ‚¤‚·È· ÙÔ Â›‰ÔÌ· ¿Á·ÌÔ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·Ó‡·ÓÙÚÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ∂∫√.

√È ˘Âڈڛ˜ ÛÙ· ∂§¶∂ ·Ì›‚ÔÓÙ·È 12% ˘„ËÏfiÙÂÚ· ·fi fi,ÙÈ ÚԂϤÂÈ Ë ÓÔÌÔıÂÛ›·, Ë ‚¿Ú‰È· Ì 39,5% (¤Ó·ÓÙÈ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ˘ 22%) Î·È Ë ¿‰ÂÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ οÓÔ˘Ó ‚¿Ú‰È˜ Ì 44%. ΔÔ Â‚‰ÔÌ·‰È·›Ô ˆÚ¿ÚÈÔ Â›Ó·È 38 ÒÚ˜, ·ÓÙ› ÁÈ· 40 Î·È ÔÈ Ë̤Ú˜ ÂÚÁ·Û›·˜ 197 ÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÂÓÒ ÛÙ· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· Ù˘ ¢˘ÙÈ΋˜ ∂˘ÚÒ˘ Â›Ó·È 230 - 240.

∫›Ó‰˘ÓÔ˜ Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ Ë ·ÁÔÚ¿ ™‡Ìʈӷ, Ì¿ÏÈÛÙ·, Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ÙˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ÈÂΉÈΛ ·˘Í‹ÛÂȘ 18% Î·È ·fi ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÚÔ¯ˆÚ¿ Û ‰Âη‹ÌÂÚË ·ÂÚÁ›·, ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÚÔÛˆÈÎÔ‡. ∏ ·ÂÚÁ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È ÛÙ· ÙÚ›· ‰È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘, Ì ۷ʤÛÙ·ÙÔ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÛËÌÂȈıÔ‡Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ Ì η‡ÛÈÌ·.

™ÙÔȯ›· ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙȘ Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜

ŒÓ·˜ ÛÙÔ˘˜ 3 ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÊÔ‚¿Ù·È ÙËÓ ·fiÏ˘ÛË ∞£∏¡∞, 31.

·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ Â›Ó·È ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙˆÓ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È, ̤۷ ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ ÙÔÓ ÔÔ›Ô ‰È·Ó‡Ô˘ÌÂ, ÂÓÒ ÙÔ 28% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Workmonitor, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Randstad.

√È Ù¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÂÚÁ·Û›·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ ÚÔÛ‰Ô˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi Ì ÙËÓ ÙÚ¤¯Ô˘Û· ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. OÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÛÙÔ˘˜ ‰¤Î· ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÚÓËÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁÔ‰fiÙ˜ ÙÔ˘˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ, ÂÓÒ ÙÔ 79% ÙˆÓ ÂÚˆÙËı¤ÓÙˆÓ ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ı· ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Û·Ó ÛÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÙËÓ Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘ ÌfiÓÔ ·Ó ·ÔÊ·ÛÈ˙fiÙ·Ó ÂÚÈÎÔ¤˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. Àfi ÙȘ ·ÚÔ‡Û˜ Û˘Óı‹Î˜ ÙÔ 40% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÛÙÔ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÂÈÎÚ·Ù› ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ¤ÓÙ·ÛË.

ŒÓ·ÚÍË È·ÙÚ›Ԣ

∞£∏¡∞, 31.

ª∂Δ∞ ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ Standard &

£¿ÓÔ˜ ∫Ô˘ÙÚÔ‡Ì·˜ π·ÙÚfi˜ ƒÂ˘Ì·ÙÔÏfiÁÔ˜ ΔÔ¿ÏË 70-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 38221 μfiÏÔ˜ ÙËÏ./fax 24210 27211, 6974 098 711 atkoutroumpas@yahoo.com

Poor’s Î·È Fitch, ¤Ú¯ÂÙ·È Ë ÒÚ· ÙÔ˘ Ô›ÎÔ˘ Moody’s, Ó· ·Ê‹ÓÂÈ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘-, ·ÓÔȯÙfi ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û Ӥ˜ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ˘ÂÚ¯Úˆ̤Ó˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘, Ì ÊfiÓÙÔ ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ™˘Ófi‰Ô˘ ∫ÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∂∂, ÔÈ Ôԛ˜ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ıËÎ·Ó ·ÚÓËÙÈο ·fi ÙÔ˘˜ Ô›ÎÔ˘˜ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, Ô Moody’s Ì ·Ó·-

∞fi Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ 28% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÊÔ‚¿Ù·È fiÙÈ ı· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘, ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÙÔ 72% ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ı· ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ··Û¯ÔÏÂ›Ù·È Û οÔÈ· ¿ÏÏË ı¤ÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ∏ ¤Ú¢ӷ Workmonitor ·¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ÙÔ 16,8% ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ¿ÏÏ·Í ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘˜ 6 Ì‹Ó˜, ·fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ó ÂÚÁ·Û›· ÙÔ 43% ¿ÏÏ·Í ·fi ÚÔÛˆÈ΋ ÂÈı˘Ì›·, ÙÔ 34% ÂÂȉ‹ ÂÈı˘ÌÔ‡Û ӷ ‚ÚÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚ˜ Û˘Óı‹Î˜ ÂÚÁ·Û›·˜, ÙÔ 26% ÙˆÓ ÂÂȉ‹ ‹Ù·Ó ‰˘Û·ÚÂÛÙË̤ÓÔÈ ·fi ÙÔÓ ÂÚÁÔ‰fiÙË ÙÔ˘˜ Î·È 20% ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ıËÎ·Ó ÏfiÁˆ ÚÔÛˆÈ΋˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·˜ - ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·ÓÒÙÂÚ˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ı¤Û˘.

∫·È Ô Moody’s ·ÂÈÏ› Ì ˘Ô‚¿ıÌÈÛË ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ªÂ ‰Â‰Ô̤Ó˜ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ, ÔÈ ·ÍÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ Ì·˜ ÁÈ· ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ı· ηıÔÚ›˙ÔÓÙ·È ·fi ÙÚÂȘ ˘Ôı¤ÛÂȘ Ô˘ ÂȂ‚·ÈÒıËÎ·Ó ·fi ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ Ù˘ ¶·Ú·Û΢‹˜: ¤ÏÏÂÈ„Ë ÛÙ‹ÚÈ͢ ÊÂÚÂÁÁ˘fiÙËÙ·˜, ‰È·ÎÚÈÙ‹ Èı·ÓfiÙËÙ· ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ ¯ÚÂÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ÌÔÚÊÒÓ ÎÚ·ÙÈ΋˜ ¯ÚÂÔÎÔ-

›·˜, Î·È Ë ÂÎÙ›ÌËÛ‹ Ì·˜ ˆ˜ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰‡ÛÎÔϘ” √È ÎÈÓ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔηϤÛÂÈ Ù· “Ì·˙Èο ·ÓÙ›ÔÈÓ·” ÙfiÛÔ ·fi ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË, Ô˘ ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÌÔÓÔÌÂÚ‹” Î·È “·‰ÈηÈÔÏfiÁËÙË” ÙËÓ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔ ¢¡Δ, ÙÔ Ô-

Ô›Ô ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÔÈ ˘Ô‚·ıÌ›ÛÂȘ ˘ÔÓÔÌÂ‡Ô˘Ó ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔÈÛÙˆÙÈ΋ ÛÙ·ıÂÚfiÙËÙ· ÔÏfiÎÏËÚ˘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Î·È Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¿ÛÎËÛ·Ó ÛÎÏËÚ‹ ÎÚÈÙÈ΋ ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ Ô›ÎˆÓ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 7

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

μϤÂÈ ÂÍ·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, ˘Ô¯ÒÚËÛË ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡, ·ÏÏ¿ Î·È ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·

π√μ∂: ™ËÌ¿‰È· ·Ó¿Î·Ì„˘ ∏ ȉȈÙÈ΋ ηٷӿψÛË ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÂÎÙÈÌÔ‡Ó ÔÈ ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÙÔ˘ ∞£∏¡∞, 31.

Í·Ûı¤ÓËÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘, Ó¤Ô ÂÚÈÔÚÈÛÌfi Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ηٷӿψÛ˘, ˘Ô¯ÒÚËÛË ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ Î·È ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›· ‚ϤÂÈ Ë ÙÚÈÌËÓÈ·›· ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ π√μ∂ ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ‰fiıËΠÛÙË ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ· ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜).∂ÎÙ›ÌËÛË ÙÔ˘ π√μ∂ Â›Ó·È ˆ˜ Ë ÚÔ‚ÏÂfiÌÂÓË Û¯ÂÙÈο ¤ÓÙÔÓË ÙÒÛË, Û ·fiÏ˘Ù· ÌÂÁ¤ıË, Ù˘ ηٷӿψÛ˘, ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÈÒÓ Î·È ‰Â˘ÙÂÚ¢fiÓÙˆ˜ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙËÓ ËÈfiÙÂÚË ·fi fiÙÈ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ· Ì›ˆÛË ÙˆÓ ÂÂÓ‰‡ÛÂˆÓ ı· ‰È·ÌÔÚÊÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Ú˘ıÌfi ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ -3,2% ÙÔ 2011, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ÂÏ·ÊÚ¿ ¯ÂÈÚfiÙÂÚ·. ∏ ·ÓÂÚÁ›· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ 15,5% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ê¤ÙÔ˜, ÂÓÒ Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Î˘Ì·Óı› ÛÙÔ 3% ‹ Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ ÂÈÎÚ¿ÙËÛË ÈÛ¯˘ÚÒÓ ÙˆÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ ÛÙÔ ∞∂¶ ÛÙ· Ù¤ÏË ÙÔ˘ 2010, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È ÚÔԉ¢ÙÈ΋ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰˘Ó·ÌÈ΋˜ ÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜, ̤ۈ Ù˘ ·Ó·ı¤ÚÌ·ÓÛ˘ Ù˘ ÂÂÓ‰˘ÙÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ Î·È Ù˘ ‚ÂÏÙ›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÈÎÒÓ ÂȉfiÛˆÓ. ∫·Ù¿ ÙÔ π√μ∂, ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó Ë ˘ÏÔÔ›ËÛË ÚÔÛ¯Ҙ ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∞Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÔ‡ ¡fiÌÔ˘ Î·È Ù˘ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, ηıÒ˜ Î·È Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ ·ÓÔ‰È΋˜ ÔÚ›·˜ ÙˆÓ ÂÍ·ÁˆÁÒÓ Ô˘ ÍÂΛÓËÛ ÚÈÓ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÂÈÙ·¯‡ÓıËΠÛËÌ·ÓÙÈο ·fi ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ηٷӿψÛË, ˘fi ÙËÓ Â›‰Ú·ÛË ÌÈ·˜ ÛÂÈÚ¿˜ ·Ú·ÁfiÓÙˆÓ, ı· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È: Ë ‹‰Ë ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·, Ë ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ÚfiÛÊ·Ù˘ ÓÔÌÔıÂÛ›·˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤·, ÙÔ ÂÓÈ·›Ô ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ˘·ÏϋψÓ, ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ·fi Ù· ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈÎfiÙËÙ·˜ Ô˘ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ, Î·È Ë Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË ÙˆÓ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ÛÙ· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿ ÁÈ· ηٷӷψÙÈΤ˜ ÛÎÔÔ‡˜, ı· ·Û΋ÛÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÛÙȘ ηٷӷψÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ê¤ÙÔ˜. ∏ ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· ÌÂÙÚÈ·-

ÛÙ› ·fi ÙÔÓ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ÏËıˆÚÈÛÌfi, ˆÛÙfiÛÔ ı· ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÁÈ· ·ÎfiÌ· ÌÈ· ¯ÚÔÓÈ¿ ÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿ÁÔÓÙ· ÙÔ˘ ∞∂¶. ™·ÊÒ˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚ· ı· ÎÈÓËı› ÁÈ· ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ Î·È Ë ‰ËÌfiÛÈ· ηٷӿψÛË. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ΢ڛˆ˜ Ù˘ ÙÒÛ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ηٷӷψÙÈ΋˜ ‰·¿Ó˘, Ô Ú˘ıÌfi˜ ÌÂÙ·‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ∞∂¶ ı· ·Ú·Ì›ÓÂÈ ·ÚÓËÙÈÎfi˜ ÙÔ 2011 Î·È ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› ÛÙÔ 3,2%, ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ Î·È ¯·ÌËÏfiÙÂÚ·. ∏ ÂÎÙ›Ó·ÍË Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜ ÛÙÔ 14,8% ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ·ÓÙ·Ó·ÎÏ¿ ÙËÓ ·fiÙÔÌË ‚¿ı˘ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· ·fi Ù· ̤۷ ÂÚ›Ô˘ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘ fï˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Ù˘ ·ÁÔÚ¿˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙȘ ‰È·Î˘Ì¿ÓÛÂȘ Ù˘ ·Ú·ÁˆÁÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜, Â›Ó·È Èı·Ó‹ Î·È Ó¤·, ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ·‡ÍËÛ‹ Ù˘ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 2011, ηٿ ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË ÙˆÓ ‰˘ÛÌÂÓÒÓ ÂÍÂÏ›ÍÂˆÓ ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÙÚÈÌ‹ÓÔ˘ ¤Ú˘ÛÈ. ŸÌˆ˜, Ë ·ÓÙ›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·fiÙÔÌË ÙÒÛË ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010 Î·È ÛÙËÓ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î·È Ê¤ÙÔ˜ ‡ÊÂÛË, ı· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Î·È ÙËÓ ·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˘ ¢ÂÏÈÍ›·˜ ÛÙË Û‡Ó·„Ë ÂÚÁ·ÛÈ·ÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛˆÓ. ∫·ıÒ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ¿ÌÂÛË Ë ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ÛÙ· Ó¤· ‰Â‰Ô̤ӷ ÛÙȘ ÂÚÁ·ÛȷΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ, Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘˜ ı· Ï¿‚ÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ¤ÎÙ·ÛË ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ÌÂÙÚÈ¿˙Ô-

ÓÙ·˜ ÙȘ ·ÚÓËÙÈΤ˜ Û˘Ó¤ÂȘ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ ¤ÙÔ˜ Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞∂¶ ÛÙËÓ ··Û¯fiÏËÛË. ø˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ë ·ÓÂÚÁ›· ı· ÎÈÓËı› ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 15,5% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ Ê¤ÙÔ˜.

∞ÔÎÏÈ̿ΈÛË ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ·fi ÙËÓ ·Ô‰˘Ó·ÌˆÌ¤ÓË ˙‹ÙËÛË ∏ ˘„ËÏ‹ ·ÓÂÚÁ›·, ÔÈ ÂÈÛÔ‰ËÌ·ÙÈΤ˜ ·Ó·ÚÔÛ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔ̤· Î·È Ë ¯·ÌËÏ‹ ÚÔ‹ ÈÛÙÒÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ ÚÔ˜ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Î·È Ù· ÓÔÈÎÔ΢ÚÈ¿, ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÚÈÔ˘˜

·Ú¿ÁÔÓÙ˜ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛ˘ Ù˘ ÂÁ¯ÒÚÈ·˜ ˙‹ÙËÛ˘, ¯·Ï·ÚÒÓÔÓÙ·˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ÙȘ ÏËıˆÚÈÛÙÈΤ˜ ȤÛÂȘ ÙÔ˘ 2010, ηٿ ÙÔ ÔÔ›Ô Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 4,7% ηٿ ̤ÛÔ fiÚÔ, ·fi 1,2% ÙÔ 2009. ∏ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙÔ˘ ÏËıˆÚÈÛÌÔ‡ ı· ‰È¢ÎÔÏ˘Óı› Î·È ·fi ÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘-‚¿ÛË Û‡ÁÎÚÈÛ‹˜ ÙÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ ÙÔ˘ 2010. ∞Ó·Û¯ÂÙÈο ÛÙËÓ ˘Ô¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Â͛ۈÛË ÙÔ˘ ÂȉÈÎÔ‡ ÊfiÚÔ˘ ηٷӿψÛ˘ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ∫·ıÒ˜ fï˜ ·˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi ÙÔ ÊıÈÓfiˆÚÔ, Ë Â›‰Ú·Û‹ Ù˘ ı· Â›Ó·È Û¯ÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË. ø˜ ÂÎ

ÙÔ‡ÙÔ˘, Ô ÏËıˆÚÈÛÌfi˜ ı· ˘Ô¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÙÔ 2011, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ 3,0%, ‹ Ï›ÁÔ ˘„ËÏfiÙÂÚ·. ¶·Ú¿ ÙË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ fi͢ÓÛË Ù˘ ‡ÊÂÛ˘ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÙÚ›ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜, ·fi Ù· ÚÒÙ· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÛÙÔȯ›· ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ 2011, ÚÔ·ÙÂÈ ÌÈÎÚ‹ ÂÍ·Ûı¤ÓÈÛË ÙˆÓ ÙˆÙÈÎÒÓ Ù¿ÛÂˆÓ Ô˘ ˘‹Ú¯·Ó Û ÔÚÈṲ̂ӷ ÌÂÁ¤ıË ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¤ÙÔ˘˜ ‹ ·ÎfiÌ· Î·È ·ÓÔ‰È΋ ÔÚ›·. ∏ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ ˘Ô¯ÒÚËÛ ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ (-5,2%), Û ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ‚·ıÌfi fï˜ ·’ fiÙÈ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ 2010, ÂÓÒ Ë ÂÈÙ¿¯˘ÓÛË Ù˘ ·‡ÍËÛ˘ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·Ú·ÁÁÂÏÈÒÓ ÛÙË ‚ÈÔÌ˯·Ó›· ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó·, ÛÙÔ 9,1% ·fi 6,5% ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ‚ÂÏÙÈÒÓÂÈ ÙȘ ÚÔÛ‰Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚ›· ÙÔ˘ ÙÔ̤·. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÂÏÏËÓÈο ÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, ÛÂ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ù˘ ÛËÌ·ÓÙÈ΋˜ ·Ófi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2010, ÔÈ ÂÍ·ÁˆÁ¤˜ ·Á·ıÒÓ ·˘Í‹ıËÎ·Ó ÙÔÓ π·ÓÔ˘¿ÚÈÔ Î·Ù¿ 30,7% Û ۇÁÎÚÈÛË Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ Ì‹Ó· ÙÔ˘ 2010, ·Ó Î·È ÙfiÙ ›¯·Ó ‚ÚÂı› Û ¯·ÌËÏfi Â›Â‰Ô ÂÍ·ÂÙ›·˜ ÁÈ· ÙÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Ì‹Ó·. μ‚·›ˆ˜, ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ·Ú¤Ï¢ÛË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ıˆÚËıÔ‡Ó Â‰Ú·ÈˆÌ¤Ó˜ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ Ù¿ÛÂȘ, ÂÓÒ Â›Ó·È ·Ó·Áη›· Ë ‰È·ıÂÛÈÌfiÙËÙ· ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜/ÌÂÁ¤ıË ÁÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋ ·ÍÈÔÏfiÁËÛË.

ªÂÁ¿Ï˜ ÂÙ·ÈÚ›˜, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜, ÌÂÁ·ÏÔ˚‰ÈÔÎً٘ ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ∂ÊÔÚ›·˜

¶¤ÓÙ Ӥ˜ Ï›ÛÙ˜ Ì ÊÔÚÔÊ˘Á¿‰Â˜... ∞£∏¡∞ , 31.

ÙÔ‡˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Î·È ÔÈ 9.173 ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ·Î›ÓËÙË ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹ÏˆÛË ºª∞¶ ˆ˜ fiÊÂÈÏ·Ó. Δ¤ÏÔ˜, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Û ηıËÌÂÚÈÓ‹

¶∂¡Δ∂ §π™Δ∂™ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿-

ÓÔ˘Ó ÙȘ 1.000 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ, ÔÊÂÈϤÙ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙ¤˜ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚˆÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›·, 9.173 ȉÔÎً٘ ·ÎÈÓ‹ÙˆÓ ·Í›·˜ ¿Óˆ ÙÔ˘ 1 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô˘ ‰ÂÓ ˘¤‚·Ï·Ó ‰‹ÏˆÛË ºª∞¶ ÙÔ 2007 Î·È ·ÎfiÌË fiÛÔ˘˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘Ô‚¿ÏÏÂÈ º¶∞, ¤¯ÂÈ Î·Ù·ÚÙ›ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÒÛÙ ӷ ·Ú¯›ÛÔ˘Ó ¿ÌÂÛ· ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÔ› ¤ÏÂÁ¯ÔÈ. √È Ï›ÛÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ‹Ïı·Ó ·fi ÙȘ ¤ÓÙ ÂȉÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎ·Ó Ì ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˘ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘. ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Û˘ÓÙÔÓ›˙ÂÈ Ë ∫·Ù¢ı˘ÓÙ‹ÚÈ· ∂ÈÙÚÔ‹, Ô˘ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ °ÂÓÈÎÔ‡˜ Î·È ∂ȉÈÎÔ‡˜ °Ú·ÌÌ·Ù›˜ Î·È °ÂÓÈÎÔ‡˜ ¢È¢ı˘ÓÙ¤˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, ˘fi ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. √È ÔÌ¿‰Â˜ ÂÚÁ·Û›·˜ ÂÛÙÈ¿˙Ô˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔÌ›˜, fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ‰È·ÈÛÙˆı› ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÒÏÂȘ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÂÛfi‰ˆÓ, ÒÛÙ ӷ ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ë ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹ Î·È Ó· ÂÓÈÛ¯˘ıÔ‡Ó Ù· ÊÔ-

ÚÔÏÔÁÈο ¤ÛÔ‰·, ̤۷ fï˜ ·fi ÙË ‰È‡ڢÓÛË Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋˜ ‚¿Û˘ Î·È ÙË ‰ÈηÈfiÙÂÚË ÊÔÚÔÏfiÁËÛË. ™Â fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ˘˜ ÔÊÂÈϤÙ˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÛÙÔ¯Â˘Ì¤ÓˆÓ ‰Ú¿ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Û˘ÓÔÏÈ΋ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÂÈ̤ÚÔ˘˜ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Ì ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ηٿÛÙ·Û˘ ÔÊÂÈÏÂÙÒÓ - ÚÔÌËı¢ÙÒÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ·Ï˘Û›‰ˆÓ super market, ÙÚ·ÁÔ˘‰ÈÛÙÒÓ Î·È Û˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊˆÓ Ì ÏËÍÈÚfiıÂÛ̘ Ô-

ÊÂÈϤ˜. √ÛÔÈ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚÈıÔ‡Ó ÛÙÔ Î¿ÏÂÛÌ· Ù˘ ÂÊÔÚ›·˜ ı· ‚ÚÂıÔ‡Ó ·ÓÙÈ̤وÔÈ Ì ηٷۯ¤ÛÂȘ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ. ∂›Û˘, ÚÔÙ¿ıËÎÂ Ë ı¤ÛÈÛË Ó¤ˆÓ ÎÚÈÙËÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ 1.000 ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚˆÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ù˙›ÚÔ ¿Óˆ ÙˆÓ 30 ÂηÙ. ¢ÚÒ ‹ 10 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·Ù¿ ÂÚ›ÙˆÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ı· ÂÓÙÔÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÂÚÈÔ˘Û›· Î·È ÂχıÂÚÔÈ Â·ÁÁÂÏ̷ٛ˜ Ì ˘„ËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·. ™Â ·˘-

‚¿ÛË ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ˘fi¯ÚÂˆÓ Û ˘Ô‚ÔÏ‹ ‰ËÏÒÛÂˆÓ º¶∞ Î·È fiÛÔÈ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘Ó ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ı· ηÏÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÊÔÚ›· ÁÈ· ÂÍËÁ‹ÛÂȘ.

μڢͤÏϘ

™ÈˆËÚ‹ ·Ú¿Ù·ÛË ÁÈ· ÙÔ... ·Î¤ÙÔ ∞£∏¡∞, 31.

™πø¶∏ƒ∏ ·Ú¿Ù·ÛË 15 ËÌÂÚÒÓ ¤‰ˆÛÂ Ë ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· ηٷÚÙ›ÛÂÈ Î·È Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÙÔ ϤÁÌ· ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÙˆÓ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂˆÓ Ô˘ ı· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ˆ˜ ÙÔ 2015. ∏ ÔÏ˘ÏÔÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÁ¯ÂÈÚ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ ·ÏÏ¿ Î·È Ë ·Û¿ÊÂÈ· Ô˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÁÈ· ÙÔ Â¿Ó ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· ÙÔ˘ 2010 ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÂÏÈÎÒ˜ ÙÔ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶, ‹Ù·Ó ‰‡Ô ÌfiÓÔ ·fi ÙȘ ·Èٛ˜ Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ·Ó ÙËÓ ∂˘Úˆ·˚΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÛÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰˘Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÂÈϤÔÓ ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘. ∂ÙÛÈ, ·ÓÙ› ÁÈ· ÙËÓ ·Ú¯È΋ ÚÔıÂÛÌ›· Ô˘ ÂͤÓ ηÓÔÓÈο Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) 31 ª·ÚÙ›Ô˘, ÙÔ ·Î¤ÙÔ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ÛÙȘ 15 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ë̤ڷ Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Î·È Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ô˘ ı· “·Ó¿„ÂÈ” ÙÔ ÙÂÏÈÎfi “Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ۯ‰ȷÛÌÔ‡. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ·Î¤ÙÔ ıÂÛÌÈÎÒÓ ·ÏÏ·ÁÒÓ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ‰ÂηÂÙÈÒÓ, Ì ÙÚÂȘ ·ÚȘ Û˘ÓÈÛÙÒÛ˜: - ª¤ÙÚ· Î·È ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ªÂÛÔÚfiıÂÛÌÔ˘ ¢ËÌÔÛÈÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶Ï·ÈÛ›Ô˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÚԂϤÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË 22 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙËÓ ÙÂÙÚ·ÂÙ›· 2012-15. - ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÔÎÚ·ÙÈÎÔÔÈ‹ÛÂˆÓ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ‡„Ô˘˜ 50 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ. - ª¤ÙÚ· ¿ÌÂÛ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜, ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ 2011, ‡„Ô˘˜ ÂÚ›Ô˘ 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ˘ÛÙ¤ÚËÛ˘ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·ıÂÒÚËÛË ÙÔ˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ 2010 ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ 10% ÙÔ˘ ∞∂¶, Ë ÔÔ›· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ Eurostat ÛÙȘ 26 ∞ÚÈÏ›Ô˘.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 8

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜

“∏ ¯ÒÚ· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ” ¶ÙÒÛË ‰ÈÎÔÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

3,1% ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ ¶∞™√∫ Û‡Ìʈӷ ÌÂ Ó¤Ô ÁοÏÔ ∞£∏¡∞, 31.

™Δ√ 3,1% ‰È·ÌÔÚÊÒÓÂÙ·È Ë “„·Ï›‰·” ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ· ‰‡Ô ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÎfiÌÌ·Ù·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ÙÚÈÌËÓÈ·›Â˜ Ù¿ÛÂȘ Ù˘ Metron Analysis. ∂ÓÙÔ‡ÙÔȘ, ¶∞™√∫ Î·È ¡¢ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ·ıÚÔÈÛÙÈο ÌfiÏȘ 43% Î·È ÔÈ ·Ó·ÔÊ¿ÛÈÛÙÔÈ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ 32,5%. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ÙÔ ¶∞™√∫ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÈ 22,9%, Ë ¡¢ 19,8%, ÙÔ ∫∫∂ 7,1%, Ô §∞√™ 6,8%, Ô ™Àƒπ∑∞ 3,9%, ÔÈ √ÈÎÔÏfiÁÔÈ ¶Ú¿ÛÈÓÔÈ 3,3%, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ™˘ÌÌ·¯›· 2% Î·È Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ 1,1%.

¶Úfiı˘ÌÔ˜, ˘fi ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ, Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙË μÔ˘Ï‹ Ô π. Δ¤ÓÙ˜ ∞£∏¡∞, 31.

∞¡√π∫Δ√ ·Ê‹ÓÂÈ Ô ÂÈÛ·Á-

ÁÂϤ·˜ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘ Î. πˆ¿ÓÓ˘ Δ¤ÓÙ˜ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ÚÔÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ∂ȉÈ΋ ªfiÓÈÌË ∂ÈÙÚÔ‹ ıÂÛÌÒÓ Î·È ¢È·Ê¿ÓÂÈ·˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ˘fi ÙËÓ ÚÔ¸fiıÂÛË fï˜ fiÙÈ Ë Â›Û΄‹ ÙÔ˘ ı· ·ÔÛ˘Ó‰Âı› ·fi ÙËÓ Â›Ì·¯Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙÔ˘ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÙËÓ ÔÔ›· ¤ÎÚÈÓ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈ΋ Ë √ÏÔ̤ÏÂÈ· ÙˆÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂϤˆÓ ÙÔ˘ ∞Ú›Ԣ ¶¿ÁÔ˘. ™Â ÙËÏÂʈÓÈ΋ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ô˘ ›¯Â Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î. ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, Ô Î. Δ¤ÓÙ˜, ‰‹ÏˆÛÂ, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ô ‰È¿ÏÔÁÔ˜ ÙˆÓ ‰‡Ô ÂÍÔ˘ÛÈÒÓ Â›Ó·È ÂÈı˘ÌËÙfi˜ Î·È ÔÈ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÔ› ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ› ‰ÂÓ ÙÔÓ ·¤ÚÚÈ„·Ó.

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ Û ÔÈfiÙËÙ· - ηÈÓÔÙÔÌ›· ‰·” ÂÓÒ ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ ÔÈ Ó¤ÔÈ ·ÁÚfiÙ˜ “Ì ÙȘ ηÈÓÔÙfi̘ ȉ¤Â˜ ÙÔ˘˜ Î·È ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ·fi ÌfiÓÔÈ ÙÔ˘˜ Îϛ̷ ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›·˜” Δ¤ÏÔ˜, οÏÂÛ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °. ¶Âٷψً˜ ·ÔÛ·Ê‹ÓÈÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÌÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈÛıÔ‡˜ Î·È Û˘ÓÙ¿ÍÂȘ” ·Ó·ÊÔÚÈο Ì ٷ ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ· ÁÈ· ÙÔ 2011 Î·È ÙfiÓÈÛ fiÙÈ “Û·ÊÒ˜ Î·È ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, ÁÈ·Ù› ˘¿Ú¯Ô˘Ó fiϘ ÔÈ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ” ∂ÚˆÙËı›˜ ‰Â ·Ó ÛÙ· ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ· ı· ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ·‡ÍËÛË º¶∞ Î·È ¤ÌÌÂÛˆÓ ÊfiÚˆÓ, ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ‰È·ÚıÚˆÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÂÚÈÛÙÔÏ‹ ÙˆÓ ‰··ÓÒÓ Î·È ÛËÌ›ˆÛ ˆ˜ ÔÈ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ۯ‰ȷÛÙÔ‡Ó Î·È ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ·ÚÌÔ‰›ˆ˜.

∞£∏¡∞, 31.

“¢∂¡ Â›Ó·È ··ÈÛÈfi‰ÔÍ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù·

ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜- ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ÌÈ· Ó¤· Ù·˘ÙfiÙËÙ· Ë ÔÔ›· ÂÂÓ‰‡ÂÈ ÛÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌ›·” ÙfiÓÈÛÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, ÌÈÏÒÓÙ·˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜. √ °. ¶··Ó‰Ú¤Ô˘ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ “Ë ∂ÏÏ¿‰· ηٿÊÂÚÂ Î·È ‰ÂÓ ¯ÚÂÔÎfiËÛ Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡” ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙ¿ÌÂÓÔ˘˜ Ó· Â›Ó·È “·ÈÛÈfi‰ÔÍÔÈ fiÙÈ Ë ¯ÒÚ· ı· Ù· ηٷʤÚÂÈ”. √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ÂÈÛ‹Ì·Ó ÙÔ “ÔÚÈÛÙÈÎfi Ù¤ÏÔ˜ ÛÙÔ Û·ıÚfi ÌÔÓÙ¤ÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤ÓÈÍ ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙ· ¯Ú¤Ë Î·È ¿ÊËÛ ÙÔÓ ·ÁÚÔÙÈÎfi ÙÔ̤· ÛÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘” Î·È ¤Î·Ó ·Ó·ÊÔÚ¿ ÁÈ· ÙËÓ “ÎÚ·ÙÈÎÔ‰›·ÈÙË ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· Î·È ÁÈ· Û˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÔ‡˜, Ô˘ ÌÔχÓıËÎ·Ó ·fi Ù· ÂÏ·ÙÂÈ·Îfi Û‡ÛÙËÌ·”. ΔÔ Ì‹Ó˘Ì· ÙÔ˘ ‹Ù·Ó fiÙÈ “Á˘Ú›˙Ô˘Ì ÛÂÏ›-

√ÌÈÏ›· ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË ¯ı˜ ÛÙÔ È‰Ú˘ÙÈÎfi Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜

°¤Ê˘Ú˜ Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘ Ú›¯ÓÂÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ∞£∏¡∞, 31.

ÓÔȯً ÚfiÙ·ÛË ‰È·ÏfiÁÔ˘, Û˘ÓÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Û˘ÌfiÚ¢Û˘ ̤۷ ÛÙ· ÎÈÓ‹Ì·Ù·, ÛÙ· ·˘ÙÔ‰ÈÔÈÎËÙÈο Û¯‹Ì·Ù·, ÛÙȘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙË ‚¿ÛË Ù˘ ÂÁÁ‡ÙËÙ·˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÎÒÓ ÛÙԯ‡ÛÂˆÓ Î·È ÚÔÔÙÈ΋˜, Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ô˘ ÚÔ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÛÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ, Û ·Ó¤ÓÙ·¯ÙÔ˘˜ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜, ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Ôϛ٘, Û ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁ›·˜, ‰È·Ù‡ˆÛÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙ˘ ∫Ô˘‚¤Ï˘, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙȘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ È‰Ú˘ÙÈÎÔ‡ Û˘Ó‰ڛԢ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, fï˜, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÂÓÒÈÔÓ 700 Û˘Ó¤‰ÚˆÓ, ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰ÈÂΉÈΛ ÙËÓ ·˘ÙÔÙÂÏ‹ ‰˘Ó·ÌÈ΋ Î·È ‰È·ÎÚÈÙ‹ ·ÚÔ˘Û›· Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· Î·È ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Î·È Î¿ÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ‡˜ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡˜ Ôϛ٘ Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ Ù˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ˙ˆ‹˜, ÁÈ· Ó· Á›ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ï¿ÛÙÈÁÁ· Î·È ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. √ Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÂÚȤÁÚ·„ ÙËÓ È‰ÂÔÏÔÁÈ΋ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ¿ÌÂÛ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ˜, ÚÔÛ‰›‰ÔÓÙ·˜ ¤ÙÛÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Â›ÁÔÓÙÔ˜ ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ. “¢È·ÌÔÚÊÒÓÔ˘Ì ¤Ó· Ó¤Ô ÎfiÌ-

Ì· ‚·ı‡Ù·Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi, Ì·ÎÚÈ¿ ·fi Û˘ÁÎÂÓÙÚˆÙÈΤ˜ Î·È ÁÚ·ÊÂÈÔÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰Ô̤˜ Î·È Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¤˜, ÛÙËÚÈÁ̤ÓÔ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, Ù˘ ‰È·Ê¿ÓÂÈ·˜, Ù˘ ÔÏ˘ÊˆÓ›·˜ Î·È Ù˘ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·˜, Û˘Ó‰˘¿˙ÔÓÙ·˜ ÙË Û˘ÏÏÔÁÈÎfiÙËÙ· Ì ÙËÓ ·ÙÔÌÈ΋ ¢ı‡ÓË ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·È ÙË ‰Ú¿ÛË” ›Â, ı¤ÙÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ˘Ú‹Ó· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ ÙÔ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÛÔÛÈ·ÏÈÛÌfi, ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Â˘Úˆ·˚ÛÌfi, ÙË ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌÈÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋, ÙÔÓ ÔÈÎÔÏÔÁÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌfi. ¢›‰ÔÓÙ·˜ ȉȷ›ÙÂÚË ¤ÌÊ·ÛË ÛÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÌÌ·¯ÈÒÓ, Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ Ë ÚˆÙÔÊ·Ó‹˜ ¤ÓÙ·ÛË ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ ··ÈÙ› ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË, ÙË Û˘ÌfiÚ¢ÛË Î·È ÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰Ú¿ÛË ÔÏÈÙÈÎÒÓ ‰˘-

Ó¿ÌÂˆÓ Ù˘ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜, Ù˘ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ √ÈÎÔÏÔÁ›·˜ Î·È ÙÔ˘ ™ÔÛÈ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ ¯ÒÚÔ˘, Ì Û‚·ÛÌfi Ù˘ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ·˜, Ù˘ ÈÛÔÙÈÌ›·˜ Î·È Ù˘

Ù›ÓÂÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈο Î·È Ó· ‰ÈÂΉÈΛ ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÙȘ ·Ó·Áη›Â˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. ∏ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ıˆÚ› fiÙÈ ÙÔ ÍÂ¤Ú·ÛÌ· Ù˘ ÎÚ›-

∑‹ÙËÛÂ Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘

¶ÔÏÈÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ· ∞£∏¡∞, 31.

¶ƒ√Δ∞™∏ ÁÈ· ¤Ó· ÔÏÈÙÈÎfi ‰È¿ÏÔÁÔ ÌÂ Û˘ÁÎÂ-

ÎÚÈ̤ÓË ·Ù˙¤ÓÙ· ¤Î·ÓÂ Ô Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ÛÙËÓ ÔÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÚÒÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜. ΔfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ ı· ·˘ÙÔÓÔÌ›·˜ οı ÔÏÈÙÈÎÔ‡ ˘ÔÎÂÈ̤ÓÔ˘. ∂ÍÂȉÈ·ÔÓÙ·˜ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ∂∂ Ô Î. ∫Ô˘‚¤Ï˘ › fiÙÈ Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ ÌÈ· ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô˘ ·ÔÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÙÔÓ ÔÏÈÙÈο ¿ÎÚÈÙÔ ·ÓÙÈÂ˘Úˆ·˚ÛÌfi, ı· ·Ó·ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ù· ˘·ÚÎÙ¿ ÔʤÏË Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ Î·È Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ȉ¤·˜ Î·È ı· ÚÔÙÈÌ¿, ·ÓÙ› Ó· ·ÔÚÚ›ÙÂÈ Û˘ÏÏ‹‚‰ËÓ, Ó· ÚÔ-

ÙˆÓ ‰ËÌÔÛ›ˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÔϤÌËÛË Ù˘ ÊÔÚÔ‰È·Ê˘Á‹˜ Î·È Ù˘ ·Ú·ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È fi¯È ̤۷ ·fi Ó¤Ô˘˜ ¤ÌÌÂÛÔ˘˜ ÊfiÚÔ˘˜. 3. ™ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÌÈ·˜ ·Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ÔÚ›·˜, Ô˘ ı· ÚÔˆı› ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ı· ÙÔÓÒÓÂÈ ÙËÓ ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛˆÓ, Ì ÙÚfiÔ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ··Û¯fiÏËÛË, ı· ·˘Í¿ÓÂÈ Ù· ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ı· ‰È·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ·ÂÈÊÔÚ›· ÙˆÓ fiÚˆÓ, ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ˙ˆ‹˜. ∂›Û˘, Ë ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿ ˙ËÙ¿ Â·Ó·ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌfi ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, ηıÒ˜ Î·È Ï‹ÚË ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹-

Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙË ÛÙ·ıÂÚ‹ Â˘Úˆ·˚΋ ηÙ‡ı˘ÓÛË Ù˘ ¯ÒÚ·˜, ÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÍÂÓÔÊÔ‚›·˜ Î·È ÙÔ˘ Ú·ÙÛÈÛÌÔ‡, Û˘ÌÌ·¯›Â˜ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ¯Ú‹ÛË Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ı¤Ì·Ù· Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÈÛÔÓÔÌ›· Î·È Ù· ÎÔÈÓˆÓÈο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. O Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Î·Ó ÎÚÈÙÈ΋ Î·È ÛÙ· ÎfiÌÌ·Ù· Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ˆ˜ ¤Ú·Ó Ù˘ ¢∏ª∞ƒ, ·Ó·ÏÒÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ Â‡ÎÔÏË Î·Ù·ÁÁÂÏ›·, ÙÔÓ ‰ÔÁÌ·ÙÈÛÌfi, ··ÍÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜ Î·È Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÛÙËÓ ·‰Ú¿ÓÂÈ· Î·È ÛÙËÓ Û˘ÓˆÌÔÛÈÔÏÔÁ›·.

Û˘, ı· ÎÚÈı› Û ÙÚ›· ̤و·: 1. ™ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ Ù˘ ¯ÚÂÔÎÔ›·˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ηٿÚÚ¢Û˘ Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜, ·Ú¿ÏÏËÏ· Ì ÙËÓ ·Ó‡ÚÂÛË Ó¤ˆÓ ‰˘Ó·ÙÔÙ‹ÙˆÓ “Â˘Úˆ·˚΋˜ Û‡ÁÎÏÈÛ˘” ÛÙË ‚¿ÛË ·Ó·‰È·ÓÂÌËÙÈÎÒÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Ì ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. 2. ™ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ¿‰È΢ ηٷÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚·ÚÒÓ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ ·‰‡Ó·ÙˆÓ ÛÙڈ̿وÓ, Ì ÙËÓ ·‡ÍËÛË

Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÏÔ΋˜ Î·È ‰È·ÊıÔÚ¿˜. ΔÔ “·ÚÒÓ” ¤‰ˆÛ·Ó, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, Ô Î. §˘ÎÔ˘Ú¤ÓÙ˙Ô˜ ·fi ÙË ¡¢, ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙÔ˘ ™À¡, ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú·Û›ÓˆÓ, Ë Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ™˘ÌÌ·¯›·˜ ¡ÙfiÚ· ª·ÎÔÁÈ¿ÓÓË, Ô ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ °È¿ÓÓ˘ ¢ËÌ·Ú¿˜ Î.·.


¶ÔÏÈÙÈ΋ 9

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

°È· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ

¶ÔÏ˘Ù¯ÓÂ›Ô ∫Ú‹Ù˘

™ÙË μÔ˘Ï‹ ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· Ù· ˘Ô‚Ú‡¯È·

∂›ıÂÛË Ì ·˘Á¿ Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ· ηٷÁÁ¤ÏÏÂÈ fiÙÈ ‰¤¯ÙËÎÂ Ô ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ∞£∏¡∞,31.

∂¶π£∂™∏ ·fi ÎÔ˘ÎÔ˘ÏÔÊfiÚÔ˘˜ ∞£∏¡∞ ,31.

ÙË μÔ˘Ï‹ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂӉ¯fiÌÂÓˆÓ ÔÈÓÈÎÒÓ Â˘ı˘ÓÒÓ ÙÚÈÒÓ ÚÒËÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÚÔ˚ÛÙ·Ì¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜, Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ 2002 ¤ˆ˜ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÔ˘ 2009, ·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È Ë ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ù‡Ô˘ 214, Ô˘ ÚÔÌËı‡ÙËΠÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ Ì ·¢ı›·˜ ·Ó¿ıÂÛË ÛÙË ÁÂÚÌ·ÓÈ΋ HDV Î·È Ù· ¡·˘ËÁ›· ™Î·Ú·Ì·Áο. √È ·ÚÌfi‰ÈÔÈ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Î·È Ë ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›·˜ ¶ÚˆÙÔ‰ÈÎÒÓ, ∂ϤÓË ƒ¿ÈÎÔ˘, ‰È·‚È‚¿˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ÕÚÂÈÔ ¶¿ÁÔ Ì ÙÂÏÈÎfi ·Ô‰¤ÎÙË ÙÔ ∫ÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ, ÙÔ ÙÌ‹Ì· Ù˘ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜ ÙˆÓ ˘Ô‚Ú˘¯›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÂӉ¯fiÌÂÓË ÔÈÓÈ΋ ÂÌÏÔ΋ ÙˆÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ °È¿ÓÓÔ˘ ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘,

™‹ÏÈÔ˘ ™ËÏȈÙfiÔ˘ÏÔ˘ Î·È μ·ÁÁ¤ÏË ªÂ˚Ì·Ú¿ÎË, Ô˘ ı‹ÙÂ˘Û·Ó ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂ıÓÈ΋˜ ÕÌ˘Ó·˜ ·fi ÙÔ 2002 ¤ˆ˜ ÙÔ 2009. ∏ “·ÌÂÏÏËÙ› ·ÔÛÙÔÏ‹” ÛÙË μÔ˘Ï‹ Î·È ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ÔÁÎÒ‰Ô˘˜ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·˜, ÌÂÙ¿ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙË ıËÙ›· ÕÎË ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˘, ÎÚ›ÓÂÙ·È ··Ú·›ÙËÙË Î·ıÒ˜ Ó¤·

ÛÙÔȯ›· Ô˘ ‰È·‚È‚¿ÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ √ÈÎÔÓÔÌÈÎfi ΔÌ‹Ì· ·fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙÔ˘ ™¢√∂, ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÕÌ˘Ó·˜, ÛËÌ·ÙÔ‰ÔÙÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›˜ ÏfiÁÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ÂÚ› ¢ı‡Ó˘ ˘Ô˘ÚÁÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ¤Á΢Ú˜ ËÁ¤˜, ÙÔ Ó¤Ô ˘ÏÈÎfi Ô˘ Ù¤ıËΠ˘fi„ÈÓ ÙˆÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈÎÒÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÒÓ ÂÓÙÔ-

°È· ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” ÙÔ˘

ΔÈ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Õ΢ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ∞£∏¡∞, 31.

∞¶∞¡Δ∏™∏ ÛÙ· ‰ËÌÔÛȇ-

Ì·Ù·, Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÙÔ˘ ÛÙÔȯ›ˆÓ Î·È Ù· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÛÙÔȯ›·, Ô˘ ˙ËÙ¿ Ë ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜, ¤‰ˆÛÂ Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫, Õ΢ ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜. ™Â ÁÚ·Ù‹ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ fiÙÈ ·fi ÙË ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Û˘Ó¤‚·Ï ¿ÌÂÛ· Î·È ¤ÌÚ·ÎÙ· ÛÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÂϤÁ¯Ô˘ Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ Ì ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ fiıÂÓ ¤Û¯Â˜ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ 1981 ¤ˆ˜ Û‹ÌÂÚ·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·‰Âȯı› Ë ·Ï‹ıÂÈ· Î·È Ó· ·ÔÊ¢¯ı› Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· “ÛÎÈÒÓ” ÛÙÔÓ ‰Ë-

ÌfiÛÈÔ ‚›Ô ÙÔ˘. ∂ÈϤÔÓ, ηÏ› ÙÔ˘˜ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ¿ÌÂÛ· Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· Ó· ÌË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È

ÂÓÙ˘ÒÛÂȘ, Ô˘ ˘ËÚÂÙÔ‡Ó ¿ÏϘ ÛÎÔÈÌfiÙËÙ˜” . ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ô ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÙÔ˘ ¶∞™√∫ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ: “ŒÎÏËÍË Î·È ·ÔÚ›· ÚÔηÏÔ‡Ó ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ô˘ ›‰·Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜, ÂÚ› ·fiÊ·Û˘ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ¤ÏÂÁ¯Ô, ·ÚfiÙÈ ÔÈ ›‰È˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›˙ÔÓÙ·È ·Ú·Ù˘›Â˜ Û ۯ¤ÛË Ì ÙÔ ÚfiÛˆfi ÌÔ˘” . Ÿˆ˜ ‰ËÏÒÓÂÈ Ô Î. ΔÛÔ¯·Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ÙËÓ ·ÚÌfi‰È· ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ ÁÈ· ÙÔ “fiıÂÓ ¤Û¯Â˜” Ë ·ÚÔ¯‹ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi ÙÔÓ Ù. ˘Ô˘ÚÁfi, ÂΛÓÔ˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ¿ÌÂÛ· Î·È Â·ÓÂÈÏËÌ̤ӷ.

√È ÂÎÚfiÛˆÔÈ ¡.¢., §∞√™ Î·È √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ

∞Ô¯ÒÚËÛ·Ó ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜ ∞£∏¡∞,31.

∞¶√Ãøƒ∏™∞¡ ·fi ÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ - ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜, (∂™À¶) ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ ÎÔÌÌ¿ÙˆÓ ¡.¢. §∞√™ Î·È √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙÔ ı¤Ì· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÁÈ·Ù› ‰ÂÓ Â›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ÓˆÚ›ÙÂÚ· Û ÁÓÒÛË ÙÔ˘˜ ÔÈ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ “Ó¤Ô Ï‡ÎÂÈÔ” . øÛÙfiÛÔ, Ô §∞√™, Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ: “√È È‰¤Â˜ Ù˘ Î. ¢È·Ì·ÓÙÔÔ‡ÏÔ˘, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÈ· ¤Ù·Ì·. ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È fï˜, ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·, ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÂÊ¢ÚÂÙÈÎfiÙËÙ· Î·È Û·ÊÒ˜ ÈÔ ˘‡ı˘ÓÔ˘˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡˜” . Ÿˆ˜ fiÏ· ‰Â›¯ÓÔ˘Ó Ë Û˘Ó‰ڛ·ÛË ı· Â·Ó·ÏËÊı› ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∞ÚÁ¿ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ π.¡. ∫·˙¿˙˘, Âͤ‰ˆÛ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÛÙËÓ ÔÔ›· ·Ó·Ê¤ÚÂÈ: “™˘Ó‹Ïı ۋÌÂÚ· 31-3-2011 Ë ÔÏÔ̤-

ÏÂÈ· ÙÔ˘ ™¶¢∂ Ì ÌfiÓ· ı¤Ì·Ù· (·) ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ æËÊȷ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ Î·È ∂ΉfiÛÂˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È (‚) ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ™Ô˘‰ÒÓ. ™ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˜ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˜, ÁÈ· Ó· ‰Ôı› ¯ÚfiÓÔ˜ Ó· ÛÙ·Ï› ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Ë ¿ÚÙÈ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›۷ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ÀÔ˘ÚÁÔ‡ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙÔ ¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ Î·È Ó· ÌÂÏÂÙËı›. ŒÁÈÓÂ Û˘˙‹ÙËÛË, ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÔÔ›·˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠ·fi ÙÔÓ ¶Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ ™¶¢∂ fiÙÈ ÙËÓ

¶ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ÙÔ §‡ÎÂÈÔ ı· ÙËÓ Î·Ù¤ıÂÙÂ, ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙËÓ ›‰È· Û˘Ó‰ڛ·, Ë ÀÔ˘ÚÁfi˜ ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜, Î·È ÙÔ ™¶¢∂ ı· ÙËÓ Û˘˙ËÙÔ‡Û Û ηÙÔÈÓ‹ Û˘Ó‰ڛ·, Ô˘ ı· ·ÔÊ¿ÛÈ˙Â Ô ¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÔÚÁ¿ÓÔ˘. ™ÙËÓ „ËÊÔÊÔÚ›· Ô˘ ˙ËÙ‹ıËΠ·fi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ™¶¢∂ ·ÔÊ·Û›ÛÙËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Ë Û˘Ó¤¯ÈÛË Ù˘ Û˘Ó‰ڛ·˜ Ì ٷ ·Ó·ÁÂÁÚ·Ì̤ӷ ı¤Ì·Ù·, Ë ÔÔ›·, ˆÛÙfiÛÔ, ‰ÂÓ Î·Ù¤ÛÙË ‰˘Ó·Ù‹ ·fi ¤ÏÏÂÈ„Ë ··ÚÙ›·˜, ÏfiÁˆ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘” .

›˙ÂÈ ‰Â‰Ô̤ӷ ÁÈ· ÌË ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË ÚËÙÚÒÓ ÙˆÓ ·Ú¯ÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ Û ÂÎÚfiıÂÛ̘ ·Ú·‰fiÛÂȘ Î·È ÌË Ù‹ÚËÛË Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛˆÓ, ηÎÔÙ¯ӛ˜ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÚÔ‚ÏÂÔ̤ӈÓ, ÌÂ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ù· ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈο ÔʤÏË, ¤ÚÁˆÓ ‹ Î·È ÌË ÂÎÙ¤ÏÂÛË ·ÓÙ›ÛÙÔȯˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ΔȘ ÂfiÌÂÓ˜ Ë̤Ú˜ Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ı· ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÂÚ›Ô˘ ‰¤Î· ÎÏ‹ÛÂȘ Û ·ÓˆÌÔÙ› ηٿıÂÛË

ÚÔ˜ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ÚÒÙË Ê¿ÛË (1998-2002) Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÙˆÓ fiÏˆÓ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÌÈÎfi ¡·˘ÙÈÎfi. Δ· Ó¤· ÚfiÛˆ· ı· ÚÔÛÙÂıÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÛÙ· ÙˆÓ 37 Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÎÏËı› Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ˘fiÙÔ˘ ÁÈ· ÙË ‰È¿Ú·ÍË ÙˆÓ ·‰ÈÎËÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ·ÈÛÙ›·˜ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ Î·È ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛ˘ ÂÛfi‰ˆÓ ·fi ·Ú¿ÓÔÌË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ·.

‰¤¯ıËΠÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ (ÚÔ¯ı¤˜) Ô ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ԣ ∫Ú‹Ù˘, πˆ·ÎÂ›Ì °Ú˘ÛÔÏ¿Î˘, ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡Û ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ. To ÂÚÈÛÙ·ÙÈÎfi ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛÂ, Ì ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘, Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Î. °Ú˘ÛÔÏ¿Î˘. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “ÂÓÒ ÂÚ·ÙÔ‡Û· ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ Ï·Ù›·˜ Ù˘ ™Ï¿ÓÙ˙È·˜ ÛÙȘ 9 ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ù¤ÛÛÂÚ· Ê·ÛÈÛÙÔÂȉ‹ Ì ÎÔ˘ÎԇϘ, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ù· Ê·ÛÈÛÙÔÂȉ‹ ÎÚ‡‚Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘˜, ÂÓ Ì¤ÛË Ô‰fi ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙˆÓ Ã·Ó›ˆÓ Î·È ÌÚÔÛÙ¿ Û Ï‹ıÔ˜ ÎfiÛÌÔ˘, ÌÔ˘ ÂÈÙ¤ıËÎ·Ó Ì ·˘Á¿ Î·È ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ·, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓ· Ì ¯˘‰·›Â˜ ÊÚ¿ÛÂȘ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÌÔ˘ ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·, ÚÈÓ ÂÍ·Ê·ÓÈÛÙÔ‡Ó.” √ ÚÒËÓ Ú‡Ù·Ó˘ ·Ô‰›‰ÂÈ ÙËÓ Â›ıÂÛË Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ” ʛ̈Û˘ οı ·ÓÙ›ıÂÙ˘ Ì ·˘ÙÔ‡˜ ¿Ԅ˘, ̤ۈ Ù˘ ¿ÛÎËÛ˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜.” ™ÙËÓ ›‰È· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ, “∞˜ ÙÔ˘˜ ¯·›ÚÔÓÙ·È fiÛÔÈ, ¤Íˆ ·fi ÙÔ ›‰Ú˘Ì· ·ÏÏ¿ Î·È Ì¤Û· Û ·˘Ùfi, ÙÔ˘˜ ÂͤıÚ„·Ó, ÙÔ˘˜ Á·ÏÔ‡¯ËÛ·Ó, ÙÔ˘˜ ηıÔ‰ËÁÔ‡Ó Î·È ÙÔ˘˜ ¯·˚‰Â‡Ô˘Ó, ¤¯ÔÓÙ·˜ ÌÂÚ‰¤„ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔÈÓˆÓÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜, Ô˘ ··ÈÙÔ‡Ó ¿Óˆ ·’ fiÏ· ‹ıÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÏËÙ›· Î·È ÙÔÓ ¯Ô˘ÏÈÁηÓÈÛÌfi. ¢ÂÓ ı· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÂÈ fï˜! ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë ¿ÛÎËÛË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜ ·Ô‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂȯÂÈÚËÌ¿ÙˆÓ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηıÒ˜ Î·È fiÙÈ ı· Û˘Ó¯›Ûˆ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ·.” ¶ÚÈÓ ·fi ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· Ô Î. °Ú˘ÛÔÏ¿Î˘ ›¯Â ‰Â¯Ù› Ì›· ·ÎfiÌ· Â›ıÂÛË, ·fi ·ÁÓÒÛÙÔ˘˜ Î·È ÙfiÙÂ, fiÙ·Ó ‹Ù·Ó Ú‡Ù·Ó˘ ÛÙÔ ¶ÔÏ˘Ù¯Ó›Ô. ΔfiÙ ›¯·Ó ÂÈÛ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ÛÙËÓ Ú˘Ù·Ó›· ÙÔ˘ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜, ÙÔ˘ ›¯·Ó ¢¯Ëı› ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ Î·È ÙÔ˘ ›¯·Ó ÂÙ¿ÍÂÈ Ì›· ÙÔ‡ÚÙ· ÛÙÔ ÚfiÛˆÔ.


EÈηÈÚfiÙËÙ· 10

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

¶ÂÚ› Ù· 4.000 π.Ã. Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÛÙÔ μfiÏÔ

∞Ó·ÎÏ‹ıËÎÂ Ë ¿‰ÂÈ· ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜

∞ ¢È¿ÚÚËÍË ÛÙËÓ “ηډȿ” ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ∂¡∞¡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È Ì›· ÙËÏÂfiÚ·ÛË ·-

Ê·›ÚÂÛ·Ó ¿ÁÓˆÛÙÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Ô˘ ÎÙ‡ËÛ·Ó ÙË Ó‡¯Ù· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÛÙËÓ “ηډȿ” Ù˘ fiÏ˘, ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜. √È ıÚ·Û‡Ù·ÙÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜, ·ÊÔ‡ ·Ú·‚›·Û·Ó ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ fiÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘, ÂÈÛ‹Ïı·Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “¢›ÎÙ˘Ô” ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÓÙÈÏËÙÔ› Î·È ¤Ê˘Á·Ó Ì ٷ ÎÏÔÈÌ·›· ·ÓÂÓfi¯ÏËÙÔÈ. ∂›Ó·È ȉȷ›ÙÂÚ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi fiÙÈ ÔÈ ‰Ú¿ÛÙ˜ ‰ÂÓ ÙÔ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ÂÚÈÔ¯‹ ¤¯ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ΛÓËÛË Î·ıÒ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÔÏÏ¿ ηʤ, Ì·Ú Î·È ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Ô˘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÔ˘Ó ı·ÌÒÓ˜ ¤ˆ˜ Î·È ÙȘ ÚÒÙ˜ ÚˆÈÓ¤˜ ÒÚ˜. ∫Ï‹ıËÎÂ Ë ™‹Ì·ÓÛË Î·È ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·ÔÙ˘ÒÌ·Ù· ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÙˆÓ ‰Ú·ÛÙÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘ ۯ‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÎÙ˘Ô‡Ó ÔÈ ‰È·ÚÚ‹ÎÙ˜ Û Û›ÙÈ·, ΢ڛˆ˜ ÂÍÔ¯Èο, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ∫ÏÔ¤˜ ÛËÌÂÈÒıËÎ·Ó Û Û›ÙÈ ÛÙÔÓ ∞Óˆ μfiÏÔ Î·È ÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ Ì‹Ó·. √È ‰Ú¿ÛÙ˜ ·Ê·ÈÚÔ‡Ó Î˘Ú›ˆ˜ ÎÔÛÌ‹Ì·Ù· Î·È ¯Ú‹Ì·Ù·, ηıÒ˜ Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈΤ˜ Û˘Û΢¤˜.

ΔÔ ∂ıÓÈÎfi §·¯Â›Ô ∞£∏¡∞, 31.

∂£¡π∫√ §·¯Â›Ô (ŒÎ‰ÔÛË: 216, ∫Ï‹ÚˆÛË:

6, ∏̤ڷ: 2Ë - ∏ÌÂÚÔÌËÓ›·: 31-03-2011). ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ §·¯Â›Ô˘, Ë̤ڷ 2Ë, Ù˘¯ÂÚ¤˜ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ‹Ù·Ó ÔÈ: 10, 45 Î·È 110. ŸÏÔÈ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÎÏËÚÒıËÎ·Ó Î·È Ù· ÔÛ¿ Ô˘ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó Â›Ó·È: √ ·ÚÈıÌfi˜ 110862 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 30.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 10130 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. √ ·ÚÈıÌfi˜ 45757 ÎÂÚ‰›˙ÂÈ 10.000 ¢ÚÒ. ∞fi 5.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 10152 45779 110884 ∞fi 2.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 10117 10863 45490 45744 110595 110849 ŸÏÔÈ ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ·ÚÈıÌÔ› ÊÔÚÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È. ∞fi 1.000 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 10046 10091 10095 10215 10725 10749 45352 45376 45673 45718 45722 45842 110457 110481 110778 110823 110827 110947 ∞fi 500 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›: 10025 10029 10041 10064 10067 10092 10097 10122 10138 10160 10170 10211 10247 10252 10279 10283 10284 10350 10357 10380 10385 10394 10435 10446 10462 10482 10532 10534 10561 10570 10618 10621 10631 10651 10669 10684 10691 10721 10730 10772 10823 10876 10886 10909 10915 10917 10956 10964 10965 10997 45007 45012 45021 45062 45073 45089 45109 45159 45161 45188 45197 45245 45248 45258 45278 45296 45311 45318 45348 45357 45399 45450 45503 45513 45536 45542 45544 45583 45591 45592 45624 45652 45656 45668 45691 45694 45719 45724 45749 45765 45787 45797 45838 45874 45879 45906 45910 45911 45977 45984 110011 110015 110016 110082 110089 110112 110117 110126 110167 110178 110194 110214 110264 110266 110293 110302 110350 110353 110363 110383 110401 110416 110423 110453 110462 110504 110555 110608 110618 110641 110647 110649 110688 110696 110697 110729 110757 110761 110773 110796 110799 110824 110829 110854 110870 110892 110902 110943 110979 110984 ΔÀÃ∂ƒ∂™ Ãπ§π∞¢∂™ ™∏ª∂ƒ∞ √π: 10, 45 Î·È 110. Δ¤ÏÔ˜, ·fi 240,00 ¢ÚÒ ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ó fiÏÔÈ ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ·ÚÈıÌÔ› ·fi 10000 ¤ˆ˜ 10999, ·fi 45000 ¤ˆ˜ 45999 Î·È ·fi 110000 ¤ˆ˜ 110999 Ô˘ ‰ÂÓ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ·Ú·¿Óˆ ›Ó·Î·. ∏ ∫§∏ƒø™∏ ™À¡∂Ãπ∑∂Δ∞π.

ÓËÛ˘¯›· ÚÔÎÏ‹ıËΠ¯ı˜ ÛÙÔÓ ÙÔÈÎfi ÎÏ¿‰Ô ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È Û ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜, ·fi ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· fiÙÈ Ë ΔÚ¿Â˙· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË ¿‰ÂÈ·˜ Ù˘ ȉȈÙÈ΋˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜ “E˘Úˆ·˚΋ ¶ÚfiÓÔÈ· AE°A”. ∏ Û¯ÂÙÈ΋ ÏËÚÔÊÔÚ›· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ıËΠ·Ú¯Èο Û ÈÛÙÔÛÂÏ›‰Â˜ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ, fiÔ˘ ·Ó·ÊÂÚfiÙ·Ó fiÙÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Î·È ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (∂¶∞£) Ù˘ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·Û‹ Ù˘ 7/29-03-2011 ·ÔÊ¿ÛÈÛ ÙËÓ ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ-

΋˜ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ “skai.gr” , Ô˘ Â›Û˘ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛ ÙËÓ Â›‰ËÛË Ë ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›· ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ÌfiÓÔÓ ÛÙÔ˘˜ ÎÏ¿‰Ô˘˜ ˙ËÌÈÒÓ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ. ∏ ÂÙ·ÈÚ›· ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ ӷ ηχ„ÂÈ Ù· ·ÔıÂÌ·ÙÈο Ù˘ ÎÂÊ¿Ï·È· Î·È Ó· ˘Ô‚¿ÏÂÈ Û¯¤‰ÈÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ·Ó·Û˘ÁÎÚfiÙËÛ˘. √È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó ¿ÏÏË ÂÙ·ÈÚ›· ̤۷ Û ‰È¿ÛÙËÌ· 30 ËÌÂÚÒÓ. Œˆ˜ ÙfiÙ ηχÙÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÈÎÔ˘ÚÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Î·È ÈÛ¯‡ÂÈ Ô ÊÈÏÈÎfi˜ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi˜ ÛÙËÓ

ÂÚ›ÙˆÛË ÙÚÔ¯·›Ô˘ Ì ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔ fi¯ËÌ· ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÛÙËÓ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›·. ª¤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ, Ô˘ ‰ÂÓ ı· ηχÙÂÙ·È ·fi Û‹ÌÂÚ· ¤ˆ˜ ÙËÓ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ï‹Í˘ ÙÔ˘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ı· ÂÈÛÙÚ·Ê› ÛÙÔ˘˜ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˘˜ ·fi ÙÔÓ ÂÎηı·ÚÈÛÙ‹. ΔËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÁÈ· ·Ó¿ÎÏËÛË Ù˘ ¿‰ÂÈ·˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂȂ‚·›ˆÛÂ Î·È ÙÔÈÎfi˜ Ú¿ÎÙÔÚ·˜ Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÒÓ ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂÙ·ÈÚ›· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ӷ ÂÚ› Ù· 4.000 ·˘ÙÔΛÓËÙ· ÛÙÔ μfiÏÔ.

μfiÌ‚· ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤ÚÈÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË

¢ËÌfiÛÈÔ: ¢Èη›ˆÌ· ‚¤ÙÔ Û ·ÔÊ¿ÛÂȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛˆÓ-ÂÍ·ÁÔÚÒÓ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ¶ÚÔÛı‹ÎË ‰È¿Ù·Í˘ ÛÙÔ Ó/Û ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ∞£∏¡∞, 31.

μ

fiÌ‚· ÛÙÔ˘˜ ÙÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ·ÎÏÔ˘˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ¤ÚÈÍÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Ì ÙËÓ ÚÔÛı‹ÎË ‰È¿Ù·Í˘ ÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ó¤Ô ·Î¤ÙÔ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ 30 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰È¢ڇÓÂÈ ÙȘ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Ô˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙ· ÈÛÙˆÙÈο ȉڇ̷ٷ, Ù· ÔÔ›· ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ÚfiÛıÂÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ‡„Ô˘˜ 30 ‰È˜. ¢ÚÒ.

μ¿ÛÂÈ ·˘Ù‹˜ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ·ÔÎÙ¿ ‰Èη›ˆÌ· ·ÚÓËÛÈ΢ڛ·˜ (‚¤ÙÔ) ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ÙȘ ϤÔÓ Ì›˙ÔÓ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÌÈ·˜ ÙÚ¿Â˙·˜, fiˆ˜ ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·˘Ù¤˜ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ¿ÏÏË ÙÚ¿Â˙· ‹ ‹ ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, Ë Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰È¿Ù·ÍË ÚÔÛÙ¤ıËΠÛÙÔ ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ “∞Ó·ÌfiÚʈÛË Ï·ÈÛ›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Δ·Ì›Ԣ ¶·Ú·Î·Ù·ıËÎÒÓ Î·È ¢·Ó›ˆÓ, √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ÃÚ¤Ô˘˜, ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Î·È √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ, ™‡ÛÙ·ÛË °ÂÓÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ Î·È ¿ÏϘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ” , Ô˘ ηٷ٤ıËΠÛÙË μÔ˘Ï‹ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰È¢ڇÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÎÚÔÛÒÔ˘ ÙÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· “Â›Ó·È ÂÊÈÎÙ‹ Ë ÔÚı‹ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ ÂÔÙ›· ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Ì¤ÙÚˆÓ ÂÓ›Û¯˘Û˘ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ”. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ·ÚÓËÛÈ΢ڛ·˜ ÙˆÓ ÂÈÙÚfiˆÓ Î·È ÛÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÒÓ

Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙË “ÓÔÌÈ΋ ‹ ¯ÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ηٿÛÙ·-

ÛË” ÙÔ˘ ÂοÛÙÔÙ ȉڇ̷ÙÔ˜. ™ÙËÓ ·ÈÙÈÔÏÔÁÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÙÔ˘ ÓÔÌÔ-

ۯ‰›Ô˘ ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÙ·È fiÙÈ Ë ·Ú·¿Óˆ ‰È¿Ù·ÍË ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· ÙÔ˘ “‚¤ÙÔ” Û “·ÔÊ¿ÛÂȘ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË Ì ¿ÏÏÔ ÈÛÙˆÙÈÎfi ›‰Ú˘Ì· ‹ ÁÈ· ÂÍ·ÁÔÚ¿ ¿ÏÏÔ˘ ÈÛÙˆÙÈÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜” . √È ∂›ÙÚÔÔÈ ‰Â ı· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘Ó ÚfiÛ‚·ÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi Ù· ‚È‚Ï›· Î·È ÛÙÔȯ›·, Î·È ÛÙȘ ÂÎı¤ÛÂȘ ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛ˘ Î·È ‚ȈÛÈÌfiÙËÙ·˜ Î·È ÛÙ· Û¯¤‰È· ÁÈ· ÌÂÛÔÚfiıÂÛ̘ ·Ó¿ÁΘ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ Ù˘ οı ÙÚ¿Â˙·˜, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ú¯fiÌÂÓË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ù˘ Ú·ÁÌ·ÙÈ΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌ›·˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓ›Û¯˘Û˘ Ì ÙË ÌÔÚÊ‹ ÚÔÓÔÌÈÔ‡¯ˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ, ˘Ô¯ÚÂÔ‡ÓÙ·È ÛÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ÌÂÙÔ¯ÒÓ (Î·È fi¯È ÌÂÙÚËÙÒÓ), ˆ˜ ̤ÚÈÛÌ· Î·È ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË 2010. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È, fiÙÈ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ Ë̤Ú˜, Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ˙‹ÙËÛÂ, Ì ÂÈÛÙÔϤ˜ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ï¿‚ÂÈ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘, Ó· ÙÔ˘ ÂȉÒÛÔ˘Ó ·Ó·Ï˘ÙÈ΋ ¤ÎıÂÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ÂÁÁ˘‹ÛÂˆÓ ·˘ÙÒÓ.

EÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜

“∫·Ú·ÙÔÌ‹ÛÂȘ” ‰ÈÔÈÎËÙÒÓ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 31.

¢∂∫∞ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÓÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÌ·ÎÚ˘Ó-

ı› ·fi ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜ Î·È ¿ÏÏÔÈ 20 ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ “‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó È¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜” , ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰ÚfiÌÔ, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ∞Ó‰Ú¤·˜ §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÔÓÙ·˜ Û ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜-̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÔÈÎËÙ¤˜ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙÔ˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô˘ ÂÍ·Ì‹ÓÔ˘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘. √ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÁ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ·fi Ù· 132 ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, Ù· 30 ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙˆÓ ÔÏÔÎÏËÚˆÌ¤ÓˆÓ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó “È¿ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ.

“ŸÏ· Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, Û fi, ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÌÓ›· ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘˜, ‹ ÙÔ˘ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘˜, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ÂÛfi‰ˆÓ Î·È ÙˆÓ ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘˜. ΔÚÈ¿ÓÙ· ·fi ·˘Ù¿, ÌË ¤¯ÔÓÙ·˜ ÔÏÔÎÏËڈ̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·, ¤¯Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹. ŒÓ· ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ·fi ·˘Ù¿ Â›Ó·È Ë Ã·ÏÎȉÈ΋” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. √ Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËΠÈηÓÔÔÈË̤ÓÔ˜ ·fi ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÀÁ›·, ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ ÔÈ ÛÙfi¯ÔÈ Ô˘ ›¯Â ı¤ÛÂÈ, Ì ÙÔÓ fiÚÈÔ Ì¿ÏÈÛÙ· Ó· ·Ú·ÈÙËı› Â¿Ó ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ È¿ÛÂÈ, ¤¯Ô˘Ó ÂÈÙ¢¯ı›. ŒÙÛÈ, fiˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÛÙÔ 2011 ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛË ÂÈϤÔÓ 100 ÂηÙ. ¢ÚÒ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· ÙÔ˘ Ê·ÚÌ¿ÎÔ˘. “ΔÒÚ· È· ÂÌ›˜ Î·È Ù· 132 ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜, ·˜ Ù·

·ÚÈıÌ‹ÛÔ˘Ì ¤ÙÛÈ, ‰È·ı¤ÙÔ˘Ì ٷ ÂÚÁ·Ï›· ÁÈ· Ó· ͤÚÔ˘Ì ÙÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∞Ú·, ·Ó ‰ÂÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 2011 ‰ÂÓ ı· ¤¯Ô˘Ì η̛·, Ì· η̛· ‰ÈηÈÔÏÔÁ›·” ›Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜. “ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠÛÙËÓ ÛÙÔ¯ÔıÂÛ›· Ô˘ ¤ıÂÛ· ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ÙÔ ™Â٤̂ÚÈÔ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ Â¿Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ª·ÚÙ›Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯ˆ „ËÊÈÔÔÈË̤ÓÔ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤ÓÔ ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜, ÛÙ· ÏÔÁÈÛÙ‹ÚÈ· Î·È ÛÙ· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ‰ÈÏÔÁÚ·ÊÈÎÔ‡ ÏÔÁÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜ Î·È ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ˆ ηٷÁÚ¿„ÂÈ Ù· ˘ÏÈο Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ù· ÓÔÛÔÎÔÌ›· Ì·˜, ı· ʇÁˆ ·Ú·ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜” Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô Î. §Ô‚¤Ú‰Ô˜.


M·ÁÓËÛ›· 11

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ŒÁÈÓ·Ó ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Ù˘ “£” ·fi ÙÔ À¶∂∫∞

∂ÈΛӉ˘Ó· ÙÔÍÈο ÚÒÙÔ Â‡ÚËÌ· ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ∫˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙ· ÓÂÚ¿ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ô˘ ηٷ‰ÂÈÎÓ‡ÂÈ Ú‡·ÓÛË ·fi χ̷ٷ Î·È ·fi‚ÏËÙ·

Δ

ÔÍÈÎfi ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÛÔ‚·Úfi ‡ÚËÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·fi Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ‹‰Ë ÂÏ‹ÊıËÛ·Ó ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙȘ 26 ª·ÚÙ›Ô˘-ÙËÓ ÂÔ̤ÓË ÙÔ˘ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎÔ‡ ‰ËÌÔÛȇ̷ÙÔ˜ Ù˘ “£” ÁÈ· ÙË Ú›„Ë ÙˆÓ ·ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÛÙËÓ ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË Ï›ÌÓË. Δ· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ·, ·Ó·Ù‡ÛÛÔÓÙ·È Û ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙ· ÂÈ‚·ÚË̤ӷ ·fi ·ÛÙÈο χ̷ٷ Î·È ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·, Â›Ó·È È‰È·ÈÙ¤Úˆ˜ ÙÔÍÈο ÁÈ’ ·˘Ùfi Î·È Ù· fiÚÈ· ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ı¤ÛÂÈ Ô ¶·ÁÎfiÛÌÈÔ˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ¿, ·ÎfiÌË Î·È ÁÈ· ·ıÏËÙÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ... £· Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ ÛÙÔ fiÚÈÛÌ· Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Á›ÓÂÙ·È Â›Û˘ ÏfiÁÔ˜ ÁÈ· ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ·ÓÂͤÏÂÁÎÙˆÓ ¯ˆÌ·ÙÂÚÒÓ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙËÓ fi¯ıË ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∫∞Δ∂ƒπ¡∞ Δ∞™™√¶√À§√À

√È ÚÒÙ˜ ÂӉ›ÍÂȘ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÁÁÂϛ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ·ÔÙ˘ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ¤ÁÎÏËÌ· Û fiϘ ÙÔ˘ ÙȘ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ, Ô˘ Û˘ÓÙÂÏÂ›Ù·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ∂›Ó·È ÙÔ ›‰ÈÔ Ô˘ ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ ÛÙȘ §›ÌÓ˜ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, ∑ËÙÔ‡, ∫ÔÚÒÓÂÈ·˜. √È ·Ú¯ÈΤ˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËηÓ, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È “·ıfiÚ˘‚·” , ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 26 ª·ÚÙ›Ô˘ Î·È Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Û ηıËÌÂÚÈÓ‹ ‚¿ÛË ˘fi ÙÔ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌfi Ù˘ ∂ȉÈ΋˜ °Ú·ÌÌ·Ù›·˜ ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ºÔÚ¤· ¢È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, “‰Â›¯ÓÔ˘Ó” ·fiÚÚÈ„Ë ·ÛÙÈÎÒÓ Î·È ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·, ÂÓÒ Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ηٷÁÁÂϛ˜ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ó fiÙÈ ‚˘ÙÈÔÊfiÚ· ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ó ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘˜ Û ηӿÏÈ· Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Ó ÛÙË Ï›ÌÓË. ª¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi ·Ó ÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ ÙˆÓ ‚˘ÙÈÔÊfiÚˆÓ Â›Ó·È ·fi ·ÛÙÈÎÔ‡˜ ‚fiıÚÔ˘˜ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈο ·fi‚ÏËÙ·. ™Â ÚÔηٷÚÎÙÈÎfi ÛËÌ›ˆÌ· ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ·ÎÚȂ›˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜, fiÙÈ Ë ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· Ô˘ ·Ú·ÙËÚÂ›Ù·È ÛÙË Ï›ÌÓË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÛÔ‚·Ú¿ ˙Ë-

ΔÈ Â›Ó·È ÙÔ Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ

Ù‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· ÙÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Î·È ÙÔ fiÛÈÌÔ ÓÂÚfi, ÂÓÒ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÌfiÏȘ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ⁄‰Ú¢Û˘ Î·È ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ Î. Δ·Ì‹ÏÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ, ηٿ ÙËÓ ·ÎÚfi·Û‹ ÙÔ˘ ÛÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ fiÙÈ “Ô μfiÏÔ˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·›ÚÓÂÈ ÓÂÚfi ·fi ÙËÓ ∫¿ÚÏ·” . ŸÏ· Ù· ‰Â›ÁÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û˘ÁÎÂÓÙÚˆı› ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· Ó· “Ù·˘ÙÔÔÈËıÔ‡Ó” ÔÈ ‚ÈÔÌ˯·Ó›Â˜ Ô˘ ÂӉ¯Ô̤ӈ˜ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó Ù· ·fi‚ÏËÙ¿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ ÏÈÌÓ·›Ô ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ÂÓÒ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ ‰Â›ÁÌ·Ù· ı· ÏË-

ÊıÔ‡Ó Î·È ·fi ·ÁˆÁÔ‡˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÒÓ Ô˘ ‰ÈÔ¯ÂÙÂ‡Ô˘Ó Ù· χ̷ٿ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ Ô˘ Ô‰ËÁ› ÛÙÔÓ Ù·ÌÈÂ˘Ù‹Ú·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ·fi ÙȘ ÂÈıˆڋÛÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜, ·ÚÈ· ηٿ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ¶ËÓÂÈÔ‡ ηıÒ˜ ıˆÚÂ›Ù·È fiÙÈ ÂËÚ¿˙ÂÈ Î·Ù·Ï˘ÙÈο ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘, ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙÔÈÛı› ÛÔ‚·Ú¤˜ ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈΤ˜ ·Ú·‚¿ÛÂȘ ·fi 22 ‚ÈÔÙ¯ÓÈΤ˜, ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ‹ ÎÙËÓÔÙÚÔÊÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜. °È· ÔÚÈṲ̂Ó˜ ·fi ·˘Ù¤˜ Ô Â·Ó¤ÏÂÁ¯Ô˜ ¤‰ÂÈÍ fiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÏËÊı› ‰ÈÔÚıˆÙÈο ̤ÙÚ·.

ΔÔ Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÙÔÍÈÎfiÙËÙ· ÛÙ· ÛËÌ›· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÂÙ·È Î·È Ë ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË ·fi ÙÔ˘˜ ÂȉÈÎÔ‡˜ Ì ÂÌÂÈÚ›· ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‚ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ Î·ı·ÚÈÛÌÒÓ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ˆ˜ Ë ·Ó¿Ù˘Í‹ ÙÔ˘ Â›Ó·È Î·È ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‰È¿Û·Û˘ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎÒÓ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Û ·ÛÙÈο χ̷ٷ. √Ê›ÏÂÙ·È Â›Û˘ ÛÙË ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÙȘ ˘„ËϤ˜ ıÂÚÌÔÎڷۛ˜. ™ÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ô˘ ‚Ú¤ıËΠ- ·fi ÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ - ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÂÈ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ „·ÚÈÒÓ Î·È ÂÚˆÙËÌ·ÙÈο ÚÔηÏ› ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ÙÔ Î˘·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠÛÙȘ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ıËÎ·Ó ·fi ÙË ¡ÔÌ·Ú¯›· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ›‰È˜ ÂÎÙÈÌ‹ÛÂȘ, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔÍÈÎfi ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈÔ Ô˘ ÂÌÊ·Ó›ÛıËΠÛÙË Ï›ÌÓË Ù˘ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·fiÚÚȄ˘ ·-

ÛÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. √˘ÛÈ·ÛÙÈο Ë ·ÚÔ˘Û›· ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ, Â›Ó·È Û‡Ìو̷ Ù˘ η΋˜ ÔÈÎÔÏÔÁÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ Î·È Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ‹˜ ÙÔ˘˜. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·˘ÍË̤ÓË ·ÚÔ˘Û›· ÙÔÍÈÎÔ‡ ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›Ô˘ Î·È ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Ô˘ ·Ú·ÙËÚÔ‡ÓÙ·È ÛÙË Ï›ÌÓË ∫¿ÚÏ· ÌÔÚ› Ó· ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÛÙȘ ·ÔÛÙÚ·ÁÁ›ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÂÎÙ¿ÛÂˆÓ Ô˘ ÙÂÏÈο ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË. ¢ÈÂıÓÒ˜ Ù· ΢·ÓÔ‚·ÎÙ‹ÚÈ· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›· fiÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË ¯Ú‹ÛË ÙˆÓ ˘‰¿ÙˆÓ ÁÈ· ·Ó·„˘¯‹. §›ÌÓ˜ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ ΢·ÓÔ‚·ÎÙËÚ›ˆÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·Ó·Î¿Ì„Ô˘Ó ·Ó ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ¢ÙÚÔÊÈÛÌÔ‡ Î·È ‰È·ÛÊ·ÏÈÛı› fiÙÈ Ù· ÓÂÚ¿ Ô˘ ηٷϋÁÔ˘Ó ÛÙË Ï›ÌÓË Â›Ó·È Î·ı·Ú¿ Î·È ‰ÂÓ ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÊˆÛÊfiÚÔ Î·È ¿˙ˆÙÔ. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË ·Í›˙ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ ÂÎ Ó¤Ô˘ ·Ó·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ¶ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂À¢∞¶ Î·È ∫·ıËÁËÙ‹ ¶ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈ΋˜ ªË¯·ÓÈ΋˜ £. §¤Îη fiÙÈ “‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚÔ¯ÂÙ‡ÔÓÙ·È Ô‡ÙÂ Î·È ÂÂÍÂÚÁ·Ṳ̂ӷ χ̷ٷ Û ϛÌÓ˜ fiÛÔ ‰Â Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙ·Ó ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¢·›ÛıËÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ˘fi ·Ó·Û‡ÛÙ·ÛË”.

√ 42¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ Ô˘ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔ ÊfiÓÔ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ï·ÛȤ

¶·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈο 16¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi... ∞¶ƒ√μ§∂¶Δ∏ ÂͤÏÈÍË ¤¯ÂÈ Ë ˘fiıÂÛË ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ï·ÛȤ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Ì˯·ÓËÌ¿ÙˆÓ ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ √ÎÙÒ‚ÚÈÔ ÛÙË ı¤ÛË “™Ù·˘Úfi˜” ¶ÙÂÏÂÔ‡. Δ˘ Û‡ÏÏ˄˘ ÙˆÓ ‰‡Ô μÔ‡ÏÁ·ÚˆÓ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·ÙËÁÔÚÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ ∞ÓÙfiÓÈÔ ºÚ·ÏfiÙ· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó¤Â˜ Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈΤ˜ ·Ôηχ„ÂȘ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ·ÔÎ¿Ï˘„Ë Ù˘ ‰ÔÏÔÊÔÓ›·˜ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ ʤÚÂÙ·È Ó· ÚÔ·ÙÂÈ fiÙÈ Ô ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÊfiÓÔ, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜, ·ÚÂÓÔ¯ÏÔ‡Û ÛÂÍÔ˘·ÏÈο Î·È ÁÈ· ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÍÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌËÓÒÓ ¤Ó·Ó 16¯ÚÔÓÔ Ì·ıËÙ‹ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi. ◊‰Ë Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛÙËÎÂ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈ΋ ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›·, ÂÓÒ ·Ú·ÁÁ¤ÏıËΠȷÙÚÔ‰ÈηÛÙÈ΋ ÂͤٷÛË ÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘ ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ù˘¯fiÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ηÎÔÔ›ËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜ ¯ı˜, Ì ·fiÊ·ÛË ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ Î·È ∂ÈÛ·ÁÁÂϤ·, ÔÈ ‰‡Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ πÙ·ÏÔ‡. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·fi ÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ˙ËÙ‹ıËÎÂ Ë ·Ó··-

Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞˘Ù‹ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. ∏ ¤Ú¢ӷ ˆÛÙfiÛÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÓÙÔÈÛÌfi ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ·Ú¤ÂÌ·Ó ÛÙÔ ÙÒÌ· ÙÔ˘ ¿Ù˘¯Ô˘ πÙ·ÏÔ‡ ¯ı˜ ‰È·ÎfiËΠÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÓÙÔÓ˘ ‚ÚÔ¯fiÙˆÛ˘. ∂Ê’ fiÛÔÓ ÙÔ ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ó ÔÈ Î·ÈÚÈΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Û‹ÌÂÚ·. °È· ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË ÌÂÙ¿ ·fi ·ÂÈϤ˜ Û ‚¿ÚÔ˜ 16¯ÚÔÓÔ˘ Ì·ıËÙ‹ ηÙËÁÔÚÂ›Ù·È ÂÈϤÔÓ, fiˆ˜ ÚԤ΢„ ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ¤Ú¢ӷ, Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓ˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ·fi ÙÔ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ÙÌ‹Ì· ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ÂͤٷÛ˘ ÂÌÏÂÎÔÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ Î·È ÌÂÙ¿ Ù· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ÚԤ΢„·Ó ·fi ÙËÓ ¿ÚÛË ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô 42¯ÚÔÓÔ˜ ·fi ÙÔÓ ª¿ÈÔ ¤ˆ˜ Î·È ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ Â·ÓÂÈÏËÌ̤Ó˜ ÊÔÚ¤˜ Î·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÏÂÎÙÈÎÒÓ ·ÂÈÏÒÓ Î·Ù¿ Ù˘ ۈ̷ÙÈ΋˜ ÙÔ˘ ·ÎÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÂÍ·Ó¿ÁηÛ ·Ó‹ÏÈÎÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· ˘Ô-

ÛÙ› ıˆ›˜ Î·È ¿ÏϘ ·ÛÂÏÁ›˜ Ú¿ÍÂȘ ÚÔÛ‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ‚¿Ó·˘Û· ÙËÓ ÁÂÓÂÙ‹ÛÈ· ˙ˆ‹ Î·È ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ¿ ÙÔ˘. ∏ ˘fiıÂÛË ·˘Ù‹ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂͤÏÈÍË, ηıÒ˜ Ë ¤Ú¢ӷ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı›. ∏ ÚÒÙË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ¤ÁÈÓ fiÙ·Ó ÛÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÙˆÓ ÙËÏÂʈÓÈÎÒÓ Û˘Ó‰È·Ï¤ÍÂˆÓ ÙÔ˘ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˘ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Û˘¯Ó‹ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ¤Ó·Ó Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ·ÚÈıÌfi. ¢È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó‹ÎÂÈ Û ̛· ÎÔ¤Ï·, οÙÔÈÎÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∞fi ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ÚԤ΢„ fiÙÈ Ô ÙËÏÂʈÓÈÎfi˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·Ó‹Î ÌÂÓ ÛÙËÓ ·‰ÂÏÊ‹ ÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘, ˆÛÙfiÛÔ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂÊÒÓÔ˘ ¤Î·ÓÂ Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˜. ∞fi ÙËÓ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔÊÒÓËÛË ÙˆÓ Û˘ÓÔÌÈÏÈÒÓ ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜ ·ÂÈÏÔ‡Û ÙÔÓ ·Ó‹ÏÈÎÔ Î·È ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ÂÚˆÙÈΤ˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ. √ ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÂÓ¤‰È‰Â, Ó· ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙÔ‡ÛÂ Î·È Ó· ‰¤¯ÔÓÙ·Ó ÙȘ ·ÛÂÏÁ›˜ Ú¿ÍÂȘ ÙÔ˘. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ ÚÔ·Ó¿ÎÚÈÛ˘, Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ʤÚÂÙ·È Ó· ÔÌÔÏfiÁËÛ ÛÙÔ˘˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜

∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙfiÛÔ ÙȘ ·ÂÈϤ˜ fiÛÔ Î·È ÙËÓ ÛÂÍÔ˘·ÏÈ΋ ÙÔ˘ ·ÚÂÓfi¯ÏËÛË. ¢ÂÓ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ·Ó Ô ·Ó‹ÏÈÎÔ˜ ›¯Â ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙÔ˘˜ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ‹ ÏfiÁˆ Êfi‚Ô˘ ·fi ÙȘ ·ÂÈϤ˜ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ ‰ÂÓ Â›¯Â οÓÂÈ ·Ôηχ„ÂȘ. ™Â ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ 42¯ÚÔÓÔ˘ Û¯ËÌ·Ù›ÛıËΠӤ· ‰ÈÎÔÁÚ·Ê›· ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙÔ˘ ·ÓËÏ›ÎÔ˘, Ô˘ ı· ÛÙ·Ï› ÛÙËÓ ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· ÁÈ· ¿ÛÎËÛË ÔÈÓÈ΋˜ ‰ÈÒ͈˜.

¶ÚÔÊ˘Ï¿ÎÈÛË ΔË ‰ÔÏÔÊÔÓ›· ÙÔ˘ 67¯ÚÔÓÔ˘ πÙ·ÏÔ‡ Ï·ÛȤ ·Ú·‰¤¯ıËÎ·Ó -Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÛÙÔÓ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹ ÔÈ ‰‡Ô μÔ‡ÏÁ·ÚÔÈ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ÎÚ›ıËÎ·Ó ÚÔÊ˘Ï·ÎÈÛÙ¤ÔÈ. √ ∞Ó·ÎÚÈÙ‹˜ ‰È¤Ù·Í ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜, Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ Èı·Ófiٷٷ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·. √È ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÓÙ·È Û Í¯ˆÚÈÛÙ¿ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈο ΔÌ‹Ì·Ù· Î·È ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ı· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙË Ê˘Ï·Î‹. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰‡Ô Û˘ÏÏËÊı¤ÓÙ˜, ˆ˜ ‰Ú¿ÛÙ˘ ·Ó·˙ËÙÂ›Ù·È Î·È ¤Ó· ÙÚ›ÙÔ ¿ÙÔÌÔ, ¤Ó·˜ 29¯ÚÔÓÔ˜ μÔ‡ÏÁ·ÚÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜

‰È·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi, Èı·Ófiٷٷ ÛÙË μÔ˘ÏÁ·Ú›· ‹ ÙËÓ πÙ·Ï›·. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

¶ÚÔηٷÚÎÙÈ΋ ¤Ú¢ӷ ÁÈ· ÙËÓ ∫¿ÚÏ· ™Δ∏ ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔηٷÚÎÙÈ-

΋˜ ¤Ú¢ӷ˜ ÚÔ¯ˆÚ› Ë ∂ÈÛ·ÁÁÂÏ›· μfiÏÔ˘ ÌÂÙ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ·fi ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ™‹ÌÂÚ· ‹ ÙÔ Ôχ ·‡ÚÈÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ï› Ë ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú·ÁÁÂÏ›· Û ¶Ù·ÈÛÌ·ÙÔ‰›ÎË ÁÈ· ÙË ‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ Î·È Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ Ú‡·ÓÛË ÛÙË Ï›ÌÓË, ÔȘ ÔÈ ËÁ¤˜ Ú‡·ÓÛ˘ Î·È ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÈÓÈΤ˜ ¢ı‡Ó˜ ηٿ Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ ÚÔÛÒˆÓ. ªÂ ÙË ‰ÈÛ¤ÏÈ‰Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ˙ËÙÔ‡Û ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË Î·ıÒ˜, fiˆ˜ ÂÂÛ‹Ì·ÈÓÂ, ÚÔ·ÙÂÈ Î·ÙÂ›ÁÔ˘Û· ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÏÂÁ¯ı› ¿ÌÂÛ· οı Èı·Ó‹ ËÁ‹ Ú‡·ÓÛ˘ Ù˘ Ï›ÌÓ˘ ∫¿ÚÏ·˜ ›Ù ·˘Ù‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ›Ù ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜. ¢Â‰Ô̤ÓÔ˘, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, fiÙÈ ÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ù˘ ∫¿ÚÏ·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÏ¿¯ÈÛÙË ·fiÛÙ·ÛË ·fi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô fiÔ˘ ηٷϋÁÔ˘Ó Ù· ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÛÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi, ›Ù ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ¿ÏÏË ËÁ‹. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È ·Ó·ÊÔÚ¿ Î·È ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÓÔÌÔıÂÛ›·, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÙ·È Ë ·ÚÔ¯¤Ù¢ÛË ÓÂÚÒÓ Û ϛÌÓ˜. ŒÙÛÈ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ¤Ú¢ӷ Ì ÙË Ï‹„Ë Î·Ù·ı¤ÛÂˆÓ Î·È ÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÛÙÔȯ›ˆÓ Ô˘ ı· ·ÊÔÚÔ‡Ó Û ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙˆÓ ÓÂÚÒÓ ÙfiÛÔ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi, fiÛÔ Î·È ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ·. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ ‹‰Ë Ë ·ÓÙÈÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ ÂÓÙÔÏ‹ Û ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ÙˆÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ‰Â›ÁÌ·Ù· ÓÂÚÔ‡ ÙfiÛÔ ·fi ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜, fiÛÔ Î·È ·fi ÙÔÓ ¶ËÓÂÈfi ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙˆı› Ù˘¯fiÓ ÂÈ‚¿Ú˘ÓÛË. √È ·Ó·Ï‡ÛÂȘ ÙˆÓ ‰ÂÈÁÌ¿ÙˆÓ ı· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ËÌÂÚÒÓ. ∞Ó¿ÏÔÁË Â›Ó·È Ë ·Ó·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË ÚÔ˜ ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ˙ËÙÂ›Ù·È ¤Ú¢ӷ ÛÙËÓ ∫¿ÚÏ· ·fi ÙÔ ™ÒÌ· ∂ÈıˆÚËÙÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜. ŸÏ· Ù· ÛÙÔȯ›· Î·È ÔÚ›ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÚ¢ÓÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ˙ËÙËıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ÂÈÛ·ÁÁÂÏÈ΋ ·Ú¯‹ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜.


M·ÁÓËÛ›· 12 ¶ÔÏÈÙÈ΋ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ÛÙË §¿ÚÈÛ· ¶√§πΔπ∫∏ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ‰ÈÔÚÁ·-

ÓÒÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· Ô ™Àƒπ∑∞ ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ÛÙȘ 8:00 Ì.Ì., ÛÙËÓ π·ÙÚÈ΋ ™¯ÔÏ‹ - ¶Ï·Ù›· Δ·¯˘‰ÚÔÌ›Ԣ. √ÌÈÏËÙ¤˜ ı· Â›Ó·È ÔÈ £. ¢Ú›ÙÛ·˜ (ÎÔÈÓÔ‚. ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ™Àƒπ∑∞), ¶. ª·ÓÙ¿˜ (̤ÏÔ˜ ™˘ÓÙ. ∂ÈÙÚ. ™Àƒπ∑∞) Î·È ∏. ¢ÈÒÙË (‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ™Àƒπ∑∞). ™Â Û¯ÂÙÈ΋ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ ™Àƒπ∑∞ ª·ÁÓËÛ›·˜ ηÏ› ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË Î·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ fiÙÈ “ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ηÌ¿ÓÈ·˜ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÚÔ˘ÛË ÙÔ˘ ™˘ÌÊÒÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Â˘ÚÒ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ÌÓËÌÔÓ›Ô˘ Î·È Ù˘ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÂΉËÏÒÛÂȘ Û fiÏË ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ì ·ÓÙÈÏ·˚ο ̤ÙÚ·, ‚Á¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›· ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ. ∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÚÂÛÙ‹ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ Î·È ÙȘ ·ÁÔÚ¤˜, ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· ¯·ÌËÏ¿ ÂÈÛÔ‰‹Ì·Ù·, ηٷÚÁ› fiÏ· Ù· ÂÚÁ·Ûȷο ‰ÈηÈÒÌ·Ù·, ηÙ‰·Ê›˙ÂÈ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ· Î·È ÙÔ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜. ∫·Ïԇ̠ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ ÙËÓ Î·Ù·¿ÙËÛË Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈÎÒÓ Î·È ·ÓıÚÒÈÓˆÓ ‰ÈηȈ̿وÓ, ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ‚›· Î·È Î·Ù·ÛÙÔÏ‹, ÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚË ÔÏÈÙÈ΋ Ù˘ ·ÎÚ›‚ÂÈ·˜, Ù˘ ·ÓÂÚÁ›·˜, ÙˆÓ ·ÔχÛÂˆÓ Î·È Ù˘ ÏÈÙfiÙËÙ·˜. ∫·Ïԇ̠ÙË ÓÂÔÏ·›· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Û ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÁÒÓ· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ·È‰Â›·, ÁÈ· ‰ˆÚÂ¿Ó ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÁÈ· ‰ËÌÔÎÚ·Ù›·, ÁÈ· ¤Ó· ηχÙÂÚÔ ÎfiÛÌÔ” .

Δ·Ï·ÈˆÚ›· ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ μ. ™ÔÚ¿‰Â˜ ™Δ√À™ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ π∫∞ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ™ÎfiÂÏÔ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÓÂÚÁÔÈ, Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÁÁÚ·Ê‹, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÂȉfiÙËÛË ·ÓÂÚÁ›·˜ ·fi ÙÔÓ √∞∂¢. øÛÙfiÛÔ, fiÛÔÈ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· ÂΉÒÛÔ˘Ó Î¿ÚÙ· ·ÓÂÚÁ›·˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· Ù‡¯Ô˘Ó ÂȉfiÙËÛ˘, Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙÔ μfiÏÔ, Ì fi,ÙÈ ·˘Ùfi Û˘ÓÂ¿ÁÂÙ·È Û ¤ÍÔ‰· Î·È Ù·Ï·ÈˆÚ›·. ∞˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ·fi ·ÚÌfi‰ÈÔ ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙȘ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜ ·Ó¤ÚÁˆÓ ·fi ÙȘ μfiÚÂȘ ™ÔÚ¿‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. √È ÂÓ ÏfiÁˆ οÚÙ˜ ·Ó·ÓÂÒÓÔÓÙ·È ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ, ÔfiÙ ¿ÏÈ ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ ··ÈÙÂ›Ù·È Ë ÌÂÙ¿‚·Û‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∞˘Ùfi Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ÚfiÛıÂÛÂ Ë ›‰È· ËÁ‹ ÙÔ˘ √∞∂¢ μfiÏÔ˘, ‰ÈfiÙÈ ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔÔıÂÙËı› ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙ¤˜ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, fiˆ˜ ˙‹ÙËÛ·Ó ÌÂÙ¿ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜-ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÂÎÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘, ÔÈ ÓÂÔÂÎÏÂÁ¤ÓÙ˜ ‰‹Ì·Ú¯ÔÈ Ù˘ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ Î·È Ù˘ ∞ÏÔÓÓ‹ÛÔ˘ Î.Î. ªÈ¯ÂÏ‹˜ Î·È μ·Ê›Ó˘. √ √∞∂¢ ›¯Â ··ÓÙ‹ÛÂÈ ıÂÙÈο ÛÙÔ ·›ÙËÌ· ÙˆÓ ‰‡Ô ‰ËÌ¿Ú¯ˆÓ, ˆÛÙfiÛÔ ·ÎfiÌË ·˘Ùfi ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿, ηıÒ˜ Èı·ÓÔÏÔÁÂ›Ù·È fiÙÈ ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi ·ÔÙÂÏ› ÂÌfi‰ÈÔ. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ Û¯ÂÙÈÎfi ·›ÙËÌ· ‰ÂÓ Â›¯Â ˘Ô‚¿ÏÂÈ Ô ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Î. ¶ÏˆÌ·Ú›Ù˘. ™˘Ó¤ÂÈ· Ù˘ ÌË ‡·Ú͢ ·ÓÙ·ÔÎÚÈÙÒÓ ÙÔ˘ √∞∂¢ ÛÙ· ÓËÛÈ¿, Â›Ó·È ÔÈ ‰Âο‰Â˜ ¿ÓÂÚÁÔÈ, ΢ڛˆ˜ ÂÔ¯ÈÎÔ› ÙˆÓ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ·Ó¿ ÙÚ›ÌËÓÔ Ó· ·Ó·Áο˙ÔÓÙ·È Ó· ÏËÚÒÛÔ˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù·, ÁÈ· Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ηıÒ˜ ÛÙ· ÏÔ›· ÙˆÓ ÁÚ·ÌÌÒÓ ÙˆÓ μ. ™ÔÚ¿‰ˆÓ ‰ÂÓ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ ÛÙ· ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· ÁÈ· ¿ÓÂÚÁÔ˘˜.

¢∏ª√.™.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

√È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·

•ËÏÒÓÔÓÙ·È Ù· Ï·ÛÙÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜

Δ

ËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› Â›ÛËÌ· Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙÔ˘ ·ÛÙÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ Û fiϘ ÙȘ ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÓfiÙËÙ˜. ™ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠˆ˜ Ë ÎÂÓÙÚÈ΋ ·fiÊ·ÛË Â›Ó·È Ó· ÍËψıÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ·Ú·Ï›· Î·È Î¿ı ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ Ù· Ï·ÛÙÈο ÚÔÛٷ٢ÙÈο ·fi Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Î·È fiϘ ÔÈ ·˘ı·›ÚÂÙ˜ ηٷÛ΢¤˜. √È ÙÂÏÈΤ˜ ·ÔÊ¿ÛÂȘ ı· ·Ó·ÎÔÈÓˆıÔ‡Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔfiÙ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ Ù˘ ηÓÔÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÈÛ¯‡ÛÂÈ Û ∞Á¯›·ÏÔ Î·È ∞ÁÚÈ¿.

√È ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ô˘ ı· ÏËÊıÔ‡Ó ‚·Û›˙ÔÓÙ·È ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ Ô˘ Âͤ‰ˆÛÂ Ô ‰‹ÌÔ˜ ÙÔ 2008 ηÈ

Ë ÔÔ›· ›¯Â ‚·ÛÈÛÙ› ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ 2004. √È ·ÔÊ¿ÛÂȘ ˆÛÙfiÛÔ ÔÙ¤ ‰ÂÓ

ÂÊ·ÚÌfiÛÙËÎ·Ó Î·È ˘ÂÚ›Û¯˘ÛÂ Ô ÓfiÌÔ˜ Ù˘ ·fiÏ˘Ù˘ ·˘ı·ÈÚÂÛ›·˜, Ì ·Ô˘Û›· ÂϤÁ¯ˆÓ. ΔÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ô˘ Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ‰ÂÓ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Î·ıÒ˜ ÛÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ó· ‰ÈηÈÔÏÔÁËıÔ‡Ó ÂÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ “Û˘Ó·ÓÙÔ‡Ó” ÙÔ ÙÌ‹Ì· ÚÔÛfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘, Ô˘ ÂӉȷʤÚÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Â›ÛÚ·ÍË ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ÁÈ· ÙËÓ ‰È·Ê‡Ï·ÍË ÙÔ˘ ÎÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘. ™ÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û οı ¿ÏÏÔ ÛËÌÂ›Ô Ù˘ fiÏ˘ ı· ··ÁÔÚ¢ÙÔ‡Ó Ù· Ï·ÛÙÈο, ÔÈ ‚ÈÙÚ›Ó˜ Î·È ÔÈ ÚÔı‹Î˜, ÂÓÒ Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ı· ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÌÂ Â˘Ï¿‚ÂÈ· ÙËÓ ·fiÛÙ·ÛË ÙˆÓ 2,5 ̤ÙÚˆÓ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ˆÚ›˙ÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘˜ ·fi Ù· ÙÚ·¤˙È· Ô˘ ·Ó·Ù‡ÛÛÔ˘Ó

ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ. Δ· ‰¤ÓÙÚ· Ù˘ ·Ú·Ï›·˜, fiˆ˜ ÔÈ ÊÔ›ÓÈΘ ı· ¿„Ô˘Ó Ó· ÛÎÂ¿˙ÔÓÙ·È ·fi Ù¤ÓÙ˜, ÂÓÒ ÌfiÏȘ ·Ú¯›ÛÂÈ Ë ‰È·‚ԇϢÛË ı· ÚÔÎËÚ˘¯ı› Î·È ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈÎfi˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ı· ÚÔ·„Ô˘Ó ÔÈ Î·Ù·Û΢¤˜-ÎÈfiÛÎÈ· Ô˘ ı· Â›Ó·È ÂÓÈ·›· ÁÈ· fiÏ· Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÛÙÔ ·Ú·ÏÈ·Îfi ̤وÔ. ¢È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ı· ÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘ Î·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ú·Ï›·. ™ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ı· ÙËÚÂ›Ù·È ··Ú¤ÁÎÏÈÙ· Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÚ·Â˙ÔηıÈÛÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÂÓÒ ı· ÂÈÙÚ·› Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ÛηÌfi Û ηʤ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘.

ÕÁÓˆÛÙÔ fiÙ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Î·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜

™ÙÔÓ “·¤Ú·” ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ “πˆÓ›·”

“™

ÙÔÓ “·¤Ú·” ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ “πˆÓ›·” Ô˘ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ó ÙÔ fiÙ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÙÚÈÒÓ ÌËÓÒÓ, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÈÔ ı· Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘˜ Ì ÙËÓ Ï‹ÍË ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜. ™Â ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙÔ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î. ¡·Ù¿ÛÛ· √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ‰ÂÓ ‰ÂÛ̇ÙËΠÁÈ· ÙÔÓ ¯ÚfiÓÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ÙfiÓÈÛ ˆÛÙfiÛÔ fiÙÈ Î·Ù·‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÚÔÛ¿ıÂȘ ÁÈ· ·fi‰ÔÛË ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÔÛÔ‡. √ ‰‹ÌÔ˜ ‰›ÓÂÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ· ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ Ì ÙËÓ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË ÔÛÔ‡ 110.500 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÔÈ ÂÎÚfiÛˆÔÈ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ‰‹ÌÔ ÒÛÙ ӷ ÂÓËÌÂÚˆıÔ‡Ó ÁÈ· Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ‰È·ı¤ÛÈÌ·. ™ÙÔ˘˜ 130 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ù˘ “πˆÓ›·” ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi 200.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË fiÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó Ë Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹ Î·È Ô Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, Ë ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· ÚÔÛ‰ÈÔÚÈÛÌÔ‡ ËÌÂÚÔÌËÓ›·˜, fiÔ˘ ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ï¿‚Ô˘Ó Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ·. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› ÔÈ fiÚÔÈ ·fi Ù· Ù·ÎÙÈο ¤ÛÔ‰·, ÂÓÒ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙfi ¯ı˜ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ÛÙÔ Ù·ÌÂ›Ô ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎ·Ó ¤ÓÙÔÓ· Î·È ‰‹ÏˆÛ·Ó fiÙÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ¶¿Û¯· Î·È Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÂÓfi˜ ÌÈÎÚÔ‡ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ÔÊÂÈÏÔ̤ӈÓ, ˆÛÙfiÛÔ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó Î·È ÔÈ ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜. “ΔÔ ÚÒÙÔ Ì·˜ ̤ÏËÌ· ‹Ù·Ó Ó· ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ÙȘ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ˜ ÁÈ· Ó· ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ÊÔÚÔÏÔÁÈ΋ ÂÓËÌÂÚfiÙËÙ· Î·È Ó· ÌËÓ ¯¿ÛÂÈ Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ¯ı˜ ·Ó¤ÌÂÓ ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÏÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎÒÓ ÂÈÛÊÔÚÒÓ, ‡„Ô˘˜ 110.500 ¢ÚÒ, ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∂›ÙÚÔÔ, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ηıÒ˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÙÔ ‰È·‚È‚·ÛÙÈÎfi Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ‰ÈÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÛ˘Ì‚·ÙÈÎfi ¤ÏÂÁ¯Ô fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ë ‰È·‰Èηۛ·. ∏ Î. √ÈÎÔÓfiÌÔ˘, ¤‰ˆÛ ÂÓÙÔÏ‹ ÛÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Ó· ·Î˘ÚÒÛÂÈ Ù· ·ÏÈ¿ ÂÓÙ¿ÏÌ·Ù· Î·È Ó· ÂΉÒÛÂÈ Ó¤·. ΔÔ ÎÒÏ˘Ì· ·˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô, ÛÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ۯ‰›Ô˘ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘, fiˆ˜ ÚԂϤÂÈ Ô “∫·ÏÏÈÎÚ¿Ù˘” . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÛÙËÓ ·Ì¤Ûˆ˜ ÂfiÌÂÓË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘, ı· ÙÂı› ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÌÈÎÒÓ ¶ÚÔÛÒˆÓ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ ¢Èη›Ô˘.

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›Â˜

∏ ÚÒËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ Ù˘ ¡¤-

·˜ πˆÓ›·˜ Ì‹Î ÛÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ ÁÈ· ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ∂ȯ›ÚËÛË ‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ‰ÈÂÙ¤˜ Û¯¤‰ÈÔ ‰Ú¿Û˘, Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È Â›Û˘ Û ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È Ù˘ ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, fiÔ˘ Â›Û˘ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Î·È ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ¿ÁÓˆÛÙÔ ÙÔ fiÙ ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó.

√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Ù˘ ∫ÔÈÓˆÊÂÏÔ‡˜ Î. ¡›ÎÔ˜ ∞ÓÙˆÓ¿Î˘, ·¿ÓÙËÛ Û fiÛÔ˘˜ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙËÓ ÂÎfiÓËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜ ۯ‰›Ô˘ Ù˘ “πˆÓ›·˜” fiÙÈ ·fi ÙȘ 9 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ ›¯Â ÂÓËÌÂÚˆı› Ë ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ÙfiÛÔ ÚÔÊÔÚÈο, fiÛÔ Î·È ÂÁÁڿʈ˜, ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ·

∫ÈÓËÙÔÔ›ËÛË ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙËÓ ΔÔÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË ∏ ¶∞¡∂§§∏¡π∞ √ÌÔÛÔÓ‰›· ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ √ÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (¶.√.∂. - √.Δ.∞.) ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙËÓ ·fiÊ·ÛË Ù˘ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙË Û˘Ó¯È˙fiÌÂÓË Î˘‚ÂÚÓËÙÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÏÈÙfiÙËÙ·˜ Ì ̤ÙÚ· ηٿʈÚ˘ ÎÔÈÓˆÓÈ΋˜ ·‰ÈΛ·˜. ΔÔ ¶·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi ™˘ÏÏ·ÏËÙ‹ÚÈÔ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ 12.00 ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ (∫·ÚfiÏÔ˘ 24-¶Ï·Ù›· ∫·Ú·˚ÛοÎË-∞ı‹Ó·) Î·È ·fi ÂΛ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÔÚ›· ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ. ∏ ¶.√.∂. - √.Δ.∞. Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘ “ηÏ› fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ó· ÌÂÙ·‚Ô‡Ó ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· Î·È Ó· ÂÓÒÛÔ˘Ó ÙȘ ʈӤ˜ ÙÔ˘˜ ηٿ Ù˘ ·ÎÚ·›·˜ ÓÂÔÊÈÏÂχıÂÚ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ Ô˘ ÂÈÙ›ıÂÙ·È ÛÙ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÌÈÛıˆÙÒÓ Î·È ÙˆÓ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ. ∫·Ï› Â›Û˘ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙Ô̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È π‰ÈˆÙÈÎÔ‡ ΔÔ̤·.

Û‡ÓÙ·Í˘ ÙÔ˘ ‰ÈÂÙÔ‡˜, ˆÛÙfiÛÔ ÌfiÏȘ ÛÙȘ 28 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ·Ó·ı¤ÛÂÈ ÛÙ· ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ “πø¡π∞” ÙËÓ Î·Ù¿ÚÙÈÛ‹ ÙÔ˘. “ΔÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‹Ù·Ó Ó· ‰Ô˘Ï‡ԢÌ ۷Ó... ¯·Ì¿Ïˉ˜ ÁÈ· Ó· ›̷ÛÙ ¤ÙÔÈÌÔÈ ¤ÁηÈÚ·” ›Â Ô Î. ∞ÓÙˆÓ¿Î˘ Î·È Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ fiÙÈ “·˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¢ı‡Ó˜ Ó· ÙÔ Ô˘Ó. ∂›Ó·È Ï˘ËÚfi Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈÎÔ› ÂÎÚfiÛˆÔÈ Ó· ·Ê‹ÓÔ˘Ó ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜. ¢ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÚ¤¯Ô˘Ì ›Ûˆ ·fi Ù· ÔÏÈÙÈο ÚfiÛˆ· ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ì ÙȘ ‰·¿Ó˜” , › ÂÓÒ ÛÙË Û˘Ó‰ڛ·ÛË ‹Ù·Ó ·ÚÒÓ Î·È Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ Î. §¿˙Ô˜. ∏ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î. ¡Ù›Ó· ºÒÙÔ˘ ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÁÓˆÚ›˙ÂÈ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· οı √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡, Â¿Ó ‰ÂÓ ÂÓËÌÂÚÒÓÂÙ·È Î·È ÚfiÛıÂÛ fiÙÈ “ı· Ú¤ÂÈ Ó· ηٷÏÔÁÈÛÙÔ‡Ó Â˘ı‡Ó˜ ÁÈ·Ù› Â‰Ò ÎÚ›ÓÂÙ·È ÙÔ „ˆÌ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈӔ . ∏ ›‰È· ¿ÊËÛ ·È¯Ì¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¿ÛË Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ ÚÔÂÎÏÔÁÈο Î·È ÙÒÚ·, ϤÁÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÚÈÓ ÙȘ ÂÎÏÔÁ¤˜ fiϘ ÔÈ ·Ú·Ù¿ÍÂȘ ¤Û¢‰·Ó Ó· ‰È·‚‚·ÈÒÛÔ˘Ó fiÙÈ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ı· ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ Î·È fi¯È

“·Ú·Ì¿Á·˙·” Î·È ˙‹ÙËÛ ÙËÓ ˘ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰ÂÛ̇ÛÂˆÓ . ∏ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ Ì›˙ÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î.. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹, ÂÂÛ‹Ì·Ó ÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘, ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÛÙËÓ ÂÚÒÙËÛË ÙÔ˘ ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §∞™, ∞. ¡¿ÓÔ˘, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ·Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Î·È ‰‹ÏˆÛ ˆ˜ Ë ·Ú¿Ù·Í‹ Ù˘ ı· ÛÙ·ı› ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ. “ŸÙ·Ó Ô Î. ¡¿ÓÔ˜ ÚÒÙËÛ ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô Â¿Ó ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ΔÒÚ· ‰Ò, 100 ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ÙÚÂȘ Ì‹Ó˜ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ë Î. ª·ÎÚ‹, ηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ “Ó· ¤¯Ô˘Ó ÌÓ‹ÌË fiÙ·Ó ÂÈϤÁÔ˘Ó Î·È Ó· ÌËÓ Û˘Á¯ˆÚÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ·” . √ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¡¿ÓÔ˜, ÂÈÎÂÊ·Ï‹˜ Ù˘ §·˚΋˜ ™˘Û›ڈÛ˘ μfiÏÔ˘, οÏÂÛ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ó· ÍÂÛËΈıÔ‡Ó ÎÈ ÂÎÙ›ÌËÛ fiÙÈ ÔÈ ·Ï‹ÚˆÙÔÈ Û fiÏÔ ÙÔÓ ÂÓÈ·›Ô ¢‹ÌÔ ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ˘˜ 500. ∂ͤÊÚ·Û ÙËÓ ¿Ô„Ë fiÙÈ ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ÂÓfi˜ Ì‹Ó· Î·È ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙËÓ ¿ÁÈ· ı¤ÛË ÙÔ˘ ∫∫∂ fiÙÈ fiϘ ÔÈ ˘ËÚÂۛ˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ‰Â, fiÙÈ ·fi ÙÔÓ ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÚԂϤÂÙ·È fiÙÈ fiÛ˜ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ Ï‹ÍÔ˘Ó ‰ÂÓ ı· ·Ó·ÓˆıÔ‡Ó. “ÃÚ‹Ì·Ù· ˘‹Ú¯·Ó Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó. ªËÓ Ì·›ÓÂÙ ÛÙË ÏÔÁÈ΋ ÙÔ˘ Ì·˙› Ù· Ê¿Á·Ì” , η٤ÏËÍÂ. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ‹ÛÛÔÓÔ˜ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÙÛ·Ï‹˜, ‰‹ÏˆÛ Â›Û˘ fiÙÈ Ë ·Ú¿Ù·ÍË Â›Ó·È ÛÙÔ Ï¢Úfi ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Î·È ˙‹ÙËÛ ·fi ÙË ‰ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ Ó· ηÙÔÓÔÌ¿ÛÂÈ ÙÔ˘˜ ˘·›ÙÈÔ˘˜ Ù˘ η΋˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ ÙÔ˘ ‰‹ÌÔ˘ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ú·ÎÙÈΤ˜ ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜. “∞˘ÙÔ› Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ηٷ¯Ú·ÛÙ› ‰ËÌfiÛÈÔ ¯Ú‹Ì· Ó· ηÙÔÓÔÌ·ÛÙÔ‡Ó Î·È Ó· ¿ÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ÙÔ˘˜ ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ. ¡· ˘¿ÚÍÂÈ Ú‹ÍË Î·È ‰ÈÂΉ›ÎËÛË ·fi ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ÂÍÔ˘Û›·. ∂¿Ó ¤¯ÂÙ ٤ÙÔÈ· ‰È¿ıÂÛË, ı· ›̷ÛÙ ̷˙› Û·˜” , ›Â. ∫∞Δ. Δ∞™.


M·ÁÓËÛ›· 13

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

√ ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ ¶. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ·¤ÛÙÂÈÏÂ

¢‹ÌÔ˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘

∑ËÙ› ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÁÈ· ÙÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ·Î¤ÙÔ ÛÙ‹ÚÈ͢

¶ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË ÁÈ· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô

Δ

ËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û‡ÛÛˆÌ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ˘ ÙˆÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎÒÓ ·ÔÊ¿ÛÂˆÓ fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ÂȉÈÎfi ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÁÈ· ÙË ÛÙ‹ÚÈÍË Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ, ÌÂٷʤÚÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Ì ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi Î. °ÈÒÚÁÔ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘.

“∏ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËıԇ̠·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ·›ÚÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ”, ÙÔÓ›˙ÂÈ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô Î. ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ Î·È ˙ËÙ› ÙËÓ ÚÔÛˆÈ΋ ·Ú¤Ì‚·ÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ ÂȉÈÎfi ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ì ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. “√ÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¤Ï΢ÛË”, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, “ı· ÚÔηϤÛÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ”. ΔÔ Ï‹Ú˜ ΛÌÂÓÔ Ù˘ ÂÈÛÙÔÏ‹˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: “Ÿˆ˜ ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ, Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ¢∂ª∞ (¢ÈÂıÓÔ‡˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ) Ó· ·Ê·ÈÚ¤ÛÂÈ ·fi ÙÔ μfiÏÔ Î·È ÙË §¿ÚÈÛ· ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ÙÔ˘ 2013 ·ÔÙÂÏ› ÛÔ-

√ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡

Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™ˆÌ·Ù›Ԣ “¢È¿˙ˆÌ·” Î. ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¤ÓÔ˜ ı· Â›Ó·È Ô ÎÂÓÙÚÈÎfi˜ ÔÌÈÏËÙ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ì ı¤Ì· “√È Ôϛ٘ Í·Ó·˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ”, Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Î·È ÒÚ· 8 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘ μfiÏÔ˘. ΔÔ ÌÂÛË̤ÚÈ Î·È ÒÚ· 1 Ì.Ì. Ô Î. ª¤ÓÔ˜ Î·È Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘ ı· ·Ú·¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÛÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ Ì¤ÛˆÓ ÂÓË̤ڈÛ˘. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÙ·È ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” Î·È ÙÔ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÂÓfi˜ ÔχÙÈÌÔ˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ ıËÛ·˘ÚÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ù˘ ¢ڇÙÂÚ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï˘Êı› ÛÙȘ ªÈÎÚÔı‹‚˜. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ Î·È Ù· ı¤Ì·Ù· Ô˘ ı· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙÔ‡Ó Â›Ó·È: ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ μfiÏÔ˘, “ªÂ ÙÔ˘˜ Ôϛ٘ ÌÚÔÛÙ¿

‚·Úfi Ï‹ÁÌ· ÁÈ· ÙËÓ fiÏË Ì·˜ Î·È ÔÏfiÎÏËÚË ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. ∫·È ÙÔ‡ÙÔ, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ·ÓÙÈÏ·Ì‚·ÓfiÌ·ÛÙ·Ó ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Û·Ó ·Ï‹ ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ·ıÏËÙÈ΋ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, ·ÏÏ¿ ˆ˜ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Ì ÙÚfiÔ ÈÏÔÙÈÎfi Î·È Î·ÈÓÔÙfiÌÔ Û ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi, ÂıÓÈÎfi Î·È ‰ÈÂıÓ¤˜ Â›‰Ô.

∞˘Ùfi˜ ¿ÏψÛÙÂ Â›Ó·È Î·È Ô ÏfiÁÔ˜ Ô˘ Û·˜ ¤Î·Ó ӷ ‰ÂÛÌ¢Ù›ÙÂ Î·È ÚÔÛˆÈο ÁÈ· “Ú¿ÛÈÓÔ˘˜” ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ηٿ ÙËÓ ÚÔÂÎÏÔÁÈ΋ Û·˜ ÔÌÈÏ›· ÙÔÓ ™Â٤̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2009 ÛÙË §¿ÚÈÛ·. ∞fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ Ï¿‚·Ì ÁÓÒÛË Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ·˘Ù‹˜ ÂͤÏÈ͢, ÂÎÊÚ¿Û·ÌÂ, Ì οı ÙÚfiÔ, ÙËÓ Î·ıÔÏÈ΋ Î·È ·‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÙË ·Í›ˆÛË Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ó· ‰ÂÛÌ¢ÙÔ‡Ó Û ÂȉÈÎfi Έ‰ÈÎfi ÔÈ ÈÛÙÒÛÂȘ Ô˘ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË Â›¯Â Û˘ÌʈӋÛÂÈ Ó· ‰È·ı¤ÛÂÈ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘ÏÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜ ·Ó·Ù˘Íȷο ¤ÚÁ· Î·È ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ ÙfiÛÔ Ù· ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË Î·È Ù· ÔÔ›·, ¿ÏψÛÙÂ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ¿ÁȘ ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂȘ Ì·˜. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi, ˙ËÙ‹Û·Ì ӷ ÔÚÈÛÙ› Û¯ÂÙÈ΋ Û‡Û΄Ë, Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ Î.Î. °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ¶. °ÂÚÔ˘Ï¿ÓÔ˘ Î·È ªÈ¯. ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë, ÙˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÒÓ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ¿Ú¯Ë £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÙˆÓ ¢ËÌ¿Ú¯ˆÓ μfiÏÔ˘ Î·È §¿ÚÈÛ·˜. ª¿ÏÈÛÙ·, ‰È·ÈÛÙÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ, ·Ú¿ ÙȘ ‰È·‚‚·ÈÒÛÂȘ ÙˆÓ ·ÚÌÔ‰›ˆÓ ˘Ô˘ÚÁÒÓ, ηı˘ÛÙÂÚ› Ë Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Ù˘ Û‡Û΄˘ ·˘Ù‹˜, ·Ó·ÁηÛًηÌ ӷ ·¢ı˘Óıԇ̠ÛÙȘ 9.2.2011

ÛÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Î. £Âfi‰ˆÚÔ ¶¿ÁηÏÔ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂΛÓÔ˜ ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·. ¢˘ÛÙ˘¯Ò˜ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ÂͤÏÈÍË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ·˘Ùfi, ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ¤Ú·ÛÂ Î·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË Û‡ÓÔ‰Ô˜ Ù˘ 24˘-25˘ ª·ÚÙ›Ô˘. ∫·ÙfiÈÓ ·˘ÙÔ‡ ›̷ÛÙ ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔÈ, ·ÚÈ Úˆı˘Ô˘ÚÁ¤, Ó· ·¢ı˘Óıԇ̠ϤÔÓ Û ۷˜, ÌÂٷʤÚÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÓÙÔÓË ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Û‡ÛÛˆÌ˘ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ Ì·˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ÁÓˆÚ›˙ÂÙÂ Î·È ÚÔÛˆÈο, fiÙÈ Ë ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ê·›ÚÂÛË ÙˆÓ ªÂÛÔÁÂÈ·ÎÒÓ ∞ÁÒÓˆÓ ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ·Ú·ÈÙËıԇ̠·fi ·˘Ù¿ Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·È Ë ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜, ÛÙËÓ ÔÔ›· Ì¿ÏÈÛÙ· Ë ·ÓÂÚÁ›· ·›ÚÓÂÈ fiÏÔ Î·È ÈÔ ·ÓËÛ˘¯ËÙÈΤ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘ÌÂ, ÏÔÈfiÓ, Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› ¿ÌÂÛ· Ë Û‡ÛÎÂ„Ë Î·È Ó· ·Ó·ÎÔÈÓˆı› ·fi ÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË ÂȉÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙ‹ÚÈ͢ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, Ì ‰ÂÛÌÂ˘Ì¤Ó˜ ÈÛÙÒÛÂȘ Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ·. ∂›Ó·È ·˘ÙÔÓfiËÙÔ fiÙÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ·Ú¤Ï΢ÛË, ı· ÚÔηϤÛÂÈ ‰ÈηÈÔÏÔÁË̤Ó˜ ·ÓÙȉڿÛÂȘ.

£· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Û‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8 Ì.Ì. ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô μfiÏÔ˘

√ ™Ù. ª¤ÓÔ˜ ÛÙÔ μfiÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·Ó¿‰ÂÈ͢ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ Ê¤ÚÓÔ˘Ì ÛÙÔ Êˆ˜ ÙÔ ·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ”, μ¿Ûˆ ∞‰Ú›ÌË-™ÈÛÌ¿ÓË, ‰Ú. ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜, ‰/ÓÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ “∏ Ì·Á›· Ù˘ ·ÔÎ¿Ï˘„˘ ÂÓfi˜ ÌÓËÌ›Ԣ” Î·È ™Ù·‡ÚÔ˜ ª¤ÓÔ˜, Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ “¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜” - ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜, “ŒÓ· ÛÔ˘‰·›Ô ÌÓËÌÂ›Ô Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ...”. ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·¢ı‡ÓÂÈ ¯·ÈÚÂÙÈÛÌfi Ë ¶ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË Ù˘ π°’ ∂ÊÔÚ›·˜ ¶ÚÔ˚ÛÙÔÚÈÎÒÓ Î·È ∫Ï·ÛÈÎÒÓ ∞Ú¯·ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘ À¶¶√Δ ∞Ú. πÓÙ˙ÂÛ›ÏÔÁÏÔ˘, ‰Ú ∞Ú¯·ÈÔÏfiÁÔ˜ Î·È È‰Ú˘ÙÈÎfi ̤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘, ÛÙÔ ºÔ˘·ÁȤ ÙÔ˘ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô˘, ı· ÂÎÙÂıÔ‡Ó ÛÙÂÚÂÔÛÎÔÈΤ˜ ʈÙÔÁڷʛ˜ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘

ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ (Ï‹„ÂȘ: ∂˘ÛÙ¿ıÈÔ˜ ∑·ÊÚ·ÓÙ˙¿˜), ÂÓÒ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Â›ÛÎÂ„Ë ÛÙ· ·Ú¯·›· ı¤·ÙÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜: μÂÏÂÛÙ›-

ÓÔ-ı¤ÛË ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ºÂÚÒÓ, μfiÏÔ˜-·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ªÈÎÚÔı‹‚˜-·Ú¯·›Ô ı¤·ÙÚÔ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ¤ˆ˜ ÙÒÚ· ·Ó·ÛηÊÈο ÛÙÔȯ›·, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Ù˘ ÔÌÒÓ˘Ì˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘, ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÂÚ›Ô˘ 3.000 ı¤ÛˆÓ, ÙÔ ÔÔ›Ô ¯Ù›ÛÙËΠÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ·. ΔÔ £¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ ÂÓÙÔ›ÛÙËÎÂ Î·È ÂÚ¢ӋıËΠÙÔ 1992 Î·È ÙÔ 1993 ·fi ÙËÓ ÚÔ˚Ûٷ̤ÓË ÙÔ˘ ∞Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ £ÂÛÛ·ÏÈÎÒÓ ™Ô˘‰ÒÓ Î· μ. ∞‰Ú›ÌË™ÈÛÌ¿ÓË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÂÓfi˜ ¤ÚÁÔ˘ ÙÔ˘ °.E.A., Ì ‚¿ÛË ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÙˆÓ ÂÚÈËÁËÙÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·È. Î·È ÙËÓ Â‡ÚÂÛË ·fi ÙÔ˘˜ ¢. £ÂÔ-

¯¿ÚË Î·È °. ÃÔ˘ÚÌÔ˘˙È¿‰Ë (1970) ÌÈ·˜ ÂÈه̂ȷ˜ ÛÙ‹Ï˘ Ì ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “BAKXIO™ ¢IONY™IO™” Î·È ÂÓfi˜ ‹ÏÈÓÔ˘ ÙÚ·ÁÈÎÔ‡ ÚÔÛˆ›Ԣ, Ô˘ ıˆڋıËÎ·Ó ÂӉ›ÍÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‡·ÚÍË Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋˜ ˙ˆ‹˜ ÛÙËÓ fiÏË ÙˆÓ ºıȈٛ‰ˆÓ £Ë‚ÒÓ. ΔÒÚ· ÍÂÎÈÓ¿ ÌÈ· Ó¤· ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙËÓ Ï‹ÚË ·ÔÎ¿Ï˘„Ë ÙÔ˘ ÌÓËÌ›Ԣ, Ì ‚·ÛÈÎfi ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô “¢È¿˙ˆÌ·”. °È· ÙÔ ÛÎÔfi ·˘Ùfi Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ ¿ÓÔÈÍ ÂȉÈÎfi ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi Î·È Î·Ï› ÙÔ˘˜ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˘˜ Ó· Û˘ÓÂÈÛʤÚÔ˘Ó Ì ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ÔÛfi ÁÈ· ÙÔ ˙ˆÓÙ¿ÓÂÌ· ÙÔ˘ ÌÔÓ·‰ÈÎÔ‡ ·˘ÙÔ‡ ÌÓËÌ›Ԣ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ (·Ú. ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ 011/202/54006198 Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜).

¶·Ú·Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ë ·Ú·¯ÒÚËÛ‹ ÙÔ˘˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘

™ÙÔ ¢‹ÌÔ Ù· ÎÙ›ÚÈ· “™ÙÚ˘¯ÓÔοÚÔ˘”-“∞ÂÓÙÔ̈ÙËÚ›Ô˘” ∞¶√º∞™∏ Ì ÙËÓ ÔÔ›· ·Ú·-

Ù›ÓÂÙ·È ÁÈ· 20 ¯ÚfiÓÈ· Ë ‰ˆÚÂ¿Ó ·Ú·¯ÒÚËÛË ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ηٿ ¯Ú‹ÛË, ÙˆÓ ÎÙÈÚ›ˆÓ “™ÙÚ˘¯ÓÔοÚÔ˘” ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ¶·Ï·ÈÔ‡ §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô˘ Î·È “∞ÂÓÙÔ̈ÙËÚ›Ô˘” ÛÙ· ¶·ÏÈ¿, ˘¤ÁÚ·„Â Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜. ∏ ·Ú¯È΋ ·Ú·¯ÒÚËÛË ÙˆÓ ‰˘Ô ÎÙÈÚ›ˆÓ ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰È¿ÚÎÂÈ·˜ 10 ÂÙÒÓ, ›¯Â ˘ÔÁÚ·Ê› ÙÔ 1994 ·fi ÙÔÓ ÙfiÙ ˘Ô˘ÚÁfi °ÂˆÚÁ›·˜ Ì ÛÎÔfi Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó, ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ “™ÙÚ˘¯ÓÔοÚÔ˘” (ÂÌ‚·‰Ô‡ 476 Ù.Ì.) ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ ∫ÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ‹ ∫¤ÓÙÚÔ ∂ÓÂÚÁÂÈ·-

ÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ Î·È Δ¯ÓÔÏÔÁÈÒÓ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ “∞ÂÓÙÔ̈ÙËÚ›Ô˘” (ÂÌ‚·‰Ô‡ 364 Ù.Ì.) ˆ˜ ¢ËÌÔÙÈÎfi ∞ıÏËÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ. Ÿˆ˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙfi, Ù· ‰‡Ô ÂÁηٷÏÂÏÂÈÌ̤ӷ Î·È ·ÓÂÓÂÚÁ¿ ÎÙ›ÚÈ· ·ÔηٷÛÙ¿ıËÎ·Ó Î·È ·Ó·Î·ÈÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì fiÚÔ˘˜ ÙÔ˘ Â˘Úˆ·˚ÎÔ‡ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ URBAN Î·È ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÛÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· 1996-1998, ÒÛÙ ӷ ÛÙÂÁ¿ÛÔ˘Ó Ó¤Â˜ ¯Ú‹ÛÂȘ Î·È ˘ËÚÂۛ˜ ÚÔ˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∏ ÈÛ¯‡˜ Ù˘ ·fiÊ·Û˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘ ¤ÏËÍ ÙÔ 2004 Î·È ÙÔ ı¤Ì· ·Ú¤ÌÂÓ Û ÂÎÎÚÂÌfiÙËÙ·. ∏ Ó¤· ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ·fi ÙÔÓ ÚÒÙÔ

Ì‹Ó· ·Ó¿Ï˄˘ ÙˆÓ Î·ıËÎfiÓÙˆÓ Ù˘ ·¤ÛÙÂÈÏ ¤ÁÁÚ·ÊÔ ÛÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ˙ËÙÔ‡Û ÙËÓ ·Ú¿Ù·ÛË Ù˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ˘. Ÿˆ˜ ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙËÓ ÂÈÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶¿ÓÔ˜ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙ˘, “ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ·ÚfiÛÎÔÙ· Ë ·fiÏ˘Ù· ÂÈÙ˘¯Ë̤ÓË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· ‰‡Ô ÎÙ›ÚÈ·, Â›Ó·È ϤÔÓ ·Ó·Áη›Ô Ó· ·Ú·¯ˆÚËıÔ‡Ó ÔÚÈÛÙÈο ÛÙÔ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ËÏ·‰‹ ηٿ ΢ÚÈfiÙËÙ·. ÕÏψÛÙÂ, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÌÂÙ·ÚÚ‡ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË”, ÔÈ ÓÔ̷گȷΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘-

͢, fiˆ˜ Î·È ÔÈ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ˜ ÎÙÈÚȷΤ˜ ˘Ô‰Ô̤˜ ÙÔ˘˜, ÌÂÙ·‚È‚¿˙ÔÓÙ·È ϤÔÓ ÚÔ˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛË. ™Â οı ÂÚ›ÙˆÛË, Ô ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È Ô Î·ÙÂÍÔ¯‹Ó ÊÔÚ¤·˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÌÔÚ› Ó· ·ÍÈÔÔÈ‹ÛÂÈ ÚÔ˜ fiÊÂÏÔ˜ Ù˘ ÙÔÈ΋˜ ÎÔÈÓˆÓ›·˜ Ù· ‰‡Ô ·˘Ù¿ ·Î›ÓËÙ·”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ‹‰Ë Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 12 ¯ÚfiÓÈ· ÂÈÙ˘¯Ô‡˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∏ÌÂÚ‹ÛÈ·˜ ºÚÔÓÙ›‰·˜ Î·È ¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈ΋˜ ∞·Û¯fiÏËÛ˘ ∞ÌÂ∞ ·fi ÙÔ ¢ËÌÔÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÀÁ›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ £ÂÌ¿ÙˆÓ (¢.√.À.∫.), ÛÙÔ ·ÏÈfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ™ÙÚ˘¯ÓÔοÚÔ˘, Î·È ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ∂ÓÂÚÁÂÈ·ÎÒÓ ∂Ê·ÚÌÔÁÒÓ

ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ ∞Ó·Ù˘Íȷ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ μfiÏÔ˘ (∞¡.∂.μ√.), ÛÙÔ ·ÏÈfi ∞ÂÓÙÔً̈ÚÈÔ.

™∂ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ ۇ̂·ÛË

Ì ÙË ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÚÔ¯ÒÚËÛÂ Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Ì ÙË ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË Ó· ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙÔ ÂȯÂÈÚËÛÈ·Îfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· “¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ Î·È ∞ÂÈÊfiÚÔ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË” ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ (∂¶¶∂ƒ∞∞). √ Û˘ÓÔÏÈÎfi˜ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙ· 24.000.000 ¢ÚÒ. ∏ ¢∂À∞ªμ ·fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ı· ·›ÍÂÈ ÚfiÏÔ ÛÙËÓ Î·Ù¿ıÂÛË ÙÔ˘ Ù¯ÓÈÎÔ‡ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÁÈ· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó Ù· ¤ÚÁ· ÚÔ˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË. ∞fi ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∞Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ·, ÒÛÙ ӷ ·ÍÈÔÔÈËıÔ‡Ó ÌÂϤÙ˜ ÁÈ· ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Ô˘ ‹Ù·Ó ÒÚÈ̘. ŒÙÛÈ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Ë Â¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ë Î·Ù·Û΢‹ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙÔÓ ÕÁÈÔ °ÂÒÚÁÈÔ, ÙÔ ∞ÂÚÈÓfi, ÙÔ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ÙÔ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ, ÙËÓ ∫ÂÚ·ÛÈ¿ Î·È Ù· ∫·Ó¿ÏÈ·. ∂›Û˘ ÁÈ· ÙÔ ∫ÂÚ·Ì›‰È Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÁÎÚÈı› ·fi ÙÔ ∂¶¶∂ƒ∞∞ Ë ÌÂϤÙË-ηٷÛ΢‹ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘. ∂›Û˘ ̤ÏË ÔÏÈÙÈÛÙÈÎÔ‡ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ·fi ÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ªÂÓÙ¤ÚÔ‚Ô Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ·˘Ùfi ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ Ù˘ ·‰ÂÏÊÔÔ›ËÛ˘ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ºÂÚÒÓ Ì ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË fiÏË Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Î·È Úfi‰ÚÔ ÙÔ˘ “¢È·˙ÒÌ·ÙÔ˜” Î. ™Ù·‡ÚÔ ª¤ÓÔ ı· ¤¯ÂÈ ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 10 ÙÔ Úˆ› ÛÙÔ ¢ËÌ·Ú¯Â›Ô Ë ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î. ∂ϤÓË §·˝ÙÛÔ˘. ∫‡ÚÈÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ı· Â›Ó·È ÙÔ ı¤·ÙÚÔ ÛÙËÓ ·Ú¯·›· fiÏË ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, ηıÒ˜ ÙÔ “¢È¿˙ˆÌ·” ÂÓÂÚÁÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ù¤ÙÔÈˆÓ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ. ΔÔ ı¤·ÙÚÔ ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓ ºÂÚÒÓ Èı·Ófiٷٷ ηٷÛ΢¿ÛÙËΠÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ 4Ô˘ ·ÈÒÓ·. ∏ Èı·Ó‹ ı¤ÛË ÙÔ˘ ÂÓÙÔ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‚ÔÚÂÈÔ·Ó·ÙÔÏÈ΋ ÏÂ˘Ú¿, Ï·ÁÈ¿ ÙÔ˘ ¯·ÌËÏÔ‡ ÏfiÊÔ˘ “∫·ÛÙÚ¿ÎÈ” , Û Â·Ê‹ ۯ‰fiÓ Ì ÙÔ ‚fiÚÂÈÔ fiÚÈÔ ÙÔ˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘. ∂Ì›ÙÂÈ Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ÛËÌÂ›Ô Ù˘ ·Ú¯·›·˜ fiÏ˘ ÙˆÓ ºÂÚÒÓ, fiÔ˘ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ë “∂Ï¢ı¤Ú· ∞ÁÔÚ¿” , Ù˘ ÔÔ›·˜ Ë Ù·‡ÙÈÛË ‚·Û›˙ÂÙ·È Û ·ÚÎÂÙ¿ ÈÛ¯˘Ú¿ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ‰Â‰Ô̤ӷ. º.™.

50% Î·È 60% ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 104 ñ ΔËÏ.: 2421030742 ñ μfiÏÔ˜


M·ÁÓËÛ›· 14 ∫·Ù·ÁÁÂÏ›· ÔÙÈÎÒÓ ÁÈ· Á˘·ÏÈ¿ “Ì·˚ÌÔ‡” ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ °À∞§π∞ “Ì·˚ÌÔ‡” ÂÓÙÔ›ÛÙËηÓ

ÛÙË Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Î·È Î·Ù·Û¯¤ıËηÓ, ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÙÈÎÒÓ √ÙÔÌÂÙÚÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ∫·È ÚÔÛı¤ÙÂÈ: “√ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· ¤ÁÈÓ ·Ô‰¤ÎÙ˘ ηٷÁÁÂÏÈÒÓ ·fi ηٷӷψ٤˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ÙËÓ Ï·˚΋ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ Ï·Ófi‰ÈˆÓ ˆÏËÙÒÓ ˆÏÔ‡ÓÙ·È Á˘·ÏÈ¿ ‹ÏÈÔ˘ Î·È ÔÚ¿Ûˆ˜ ·ÌÊÈ‚fiÏÔ˘ ÔÈfiÙËÙ·˜, ÂÈΛӉ˘Ó· ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. ∂›Û˘ ηÙfiÈÓ ¤ÏÂÁ¯Ô˘ ·fi ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Ì·˜, ‰È·ÈÛÙÒÛ·Ì fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ¿ÁÎÔ˘˜ ÙˆÓ ˆÏËÙÒÓ ˘‹Ú¯·Ó Î·È ı‹Î˜ ·fi ÔÙÈο ηٷÛÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ∞ıËÓÒÓ Î·È ÙȘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ù· ÔÔ›· Â›Ó·È ·Ó‡·ÚÎÙ·. ∞˘Ùfi˜ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ó¤Ô˜ ÙÚfiÔ˜, Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Î·È Û ¿ÏϘ fiÏÂȘ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ·Ú·Ï¿ÓËÛË ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ Û¯ÂÙÈο Ì ÙË ÁÓËÛÈfiÙËÙ· ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. √ Û‡ÏÏÔÁÔ˜ √ÙÈÎÒÓ Î·È √ÙÔÌÂÙÚÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ·›ÛıËÌ· ¢ı‡Ó˘ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ˘˜ ηٷӷψ٤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ Ì·˜ ˙‹ÙËÛ ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ Î·È ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ™¢√∂ Î·È Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∞ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ μfiÏÔ˘ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi Û˘ÓÙÔÓÈṲ̂Ó˜ ÂÓ¤ÚÁÂȘ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ·˘ÙÒÓ ÔÈ Ï·Ófi‰ÈÔÈ ˆÏËÙ¤˜ ÙÈ̈ڋıËÎ·Ó Ì ÚfiÛÙÈÌ· Î·È Ù· ÂÈΛӉ˘Ó· Á˘·ÏÈ¿ ηٷۯ¤ıËηÓ. ∞Ó Î·È ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ fiÏÔÈ ÔÈ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓÔÈ ÊÔÚ›˜ ÂÓ‹ÚÁËÛ·Ó ¿ÌÂÛ· Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈο, Ô ™‡ÏÏÔÁfi˜ Ì·˜ ÂÊÈÛÙ¿ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙˆÓ Î·Ù·Ó·ÏˆÙÒÓ, ÙÔÓ›˙ÔÓÙ¿˜ ÙÔ˘˜ ˆ˜ ÂȉÈο ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Á˘·ÏÈÒÓ ( ËÏ›Ô˘ Î·È ÔÚ¿Ûˆ˜ ) ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚÈÛ¯‡Ô˘Ó ÎÚÈÙ‹ÚÈ·, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ì ÙËÓ ˘Á›· ÙÔ˘˜”.

¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋

¢È·Ì·ÚÙ˘Ú›· ÁÈ· Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ Â˙ÔfiÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Δ∏¡ ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú›· Ù˘ ÚÔ˜ ÙÔÓ ∞Ú-

¯ËÁfi ÙÔ˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ŒÓˆÛ˘ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎÔ‡ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ Â˙ÔfiÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ÂÓfi„ÂÈ Ù˘ Ó¤·˜ ·ÓÙÈ˘ÚÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ◊‰Ë ·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ Ë ÙÔÈ΋ ŒÓˆÛË Â›¯Â ˙ËÙ‹ÛÂÈ ·fi ÙÔ ·Ú¯ËÁÂ›Ô ÙËÓ Â¿Ó‰ÚˆÛË ÙÔ˘ Â˙ÔfiÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÚÔÛˆÈÎfi ·fi fiϘ ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·Ó Ë ÂÈÏÔÁ‹ fiÛˆÓ Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ¯ÚfiÓÈ· ÌÂÙ·ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÂΛ ηÙfiÈÓ ·ÈÙ‹ÛÂÒ˜ ÙÔ˘˜ Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÓÔÓÙ·Ó ÔÈÎÔÓÔÌÈο. ∞˘Ùfi, fiˆ˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘, ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÔÚıfiÙÂÚË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Î·È ı· ·ÔηٷÛÙ·ı› ÙÔ ·›ÛıËÌ· ‰Èη›Ô˘ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙËÓ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋. ΔÔÓ›˙ÂÙ·È ‰Â ˆ˜ ·fi ÙÔ ¶ÚÔ‰ÚÈÎfi ¢È¿Ù·ÁÌ· ÿ‰Ú˘Û˘ ¶Â˙ÔfiÚˆÓ ΔÌËÌ¿ÙˆÓ ÚԂϤÂÙ·È Ó· ‰ÚÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¤‰Ú· Ù˘ οı ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜, οÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È ÛÙËÓ ÚÔÎÂÈ̤ÓË ÂÚ›ÙˆÛË. ∑ËÙÂ›Ù·È Ó· ÏËÊıÔ‡Ó ˘fi„Ë ·fi ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô Î·È fiϘ ÔÈ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜, Ë ÂÈÎÈÓ‰˘ÓfiÙËÙ· Î·È Ë ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Û˘Ì‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ Â˙ÔfiÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜, ÁÈ·Ù› Û ·ÓÙ›ıÂÙË ÂÚ›ÙˆÛË - fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È - ÁÈ· ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ Úfi‚ÏËÌ· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ÙÔ ∞Ú¯ËÁÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ·ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¢ı‡ÓË. ∏ ÚfiÛÊ·ÙË ·fiÊ·ÛË ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ ·ÊÔÚ¿ ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Â˙ÔfiÚÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì ÂÓÓ¤· ·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜-˘·ÍȈ̷ÙÈÎÔ‡˜ Ù˘ ¶˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈ΋˜ μfiÏÔ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔ˘˜ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ¤ÍÔ‰· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ËÚÂÛ›· Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ

™Â Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ “¢ÂÓ ı· ÙÂı› Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹” ϤÂÈ ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÙÔ˘˜

 Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔ¯ˆÚÔ‡Ó ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ·fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÁÈ· ·ÓÂÍfiÊÏËÙ˜ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤Ó˜ ·Ô‰Ô¯¤˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi ÙȘ ÂÚÈÎÔ¤˜ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÌÈÛıfi ÙÔ ∫Ú¿ÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÚÂÈ ÛÙËÓ Ô˘Û›· ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù· Ô˘ ¤ÚÂ ӷ ¤¯Ô˘Ó ÏËÚˆı› ÁÈ· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ ‰È·ÎÔÌȉ‹˜ ·ÛıÂÓÒÓ, ·ÚÁ›Â˜, ÂÚÁ·Û›· Ù· ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î·È ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÏ‹˜ ÂÚÁ·Û›·˜. ∫·Ù¿ ̤ÛÔ fiÚÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ∫ˆÓ. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘, Û οı ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ ÔÊ›ÏÂÙ·È ÙÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ 1500 ¢ÚÒ. Δ· 600-700 ¢ÚÒ ÔÊ›ÏÔÓÙ·È ·fi ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÛÂȘ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·fi ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓË ÂÚÁ·Û›·. ∞ÎfiÌË Î·È ÙÔ ÔÛfi ·ÁÔÚ¿˜ ÛÙÔÏ‹˜, 350 ¢ÚÒ, Ô˘ ¤¯ÂÈ ıÂÛÌÔıÂÙ‹ÛÂÈ Ë ¶ÔÏÈÙ›·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚˆı›. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ ∂∫∞μ ¤¯Ô˘Ó ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Ì ‰Èο ÙÔ˘˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÙËÓ ÛÙÔÏ‹ ÂÚÁ·Û›·˜ ÙÔ˘˜, οÙÈ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ˘Ô¯Ú¤ˆÛË ÙÔ˘ ∫Ú¿ÙÔ˘˜. Ÿˆ˜ ÂÍ‹ÁËÛÂ Ô Î. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ Ë Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Ú·ÎÙÈο ÛËÌ·›ÓÂÈ ˆ˜ Û οı ‚¿Ú‰È· ı· ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 50% Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘. ¢ËÏ·‰‹ Û οı ‚¿Ú‰È· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ï‹ÚË ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ÂÓÒ ·fi ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· ı· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰‡Ô. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÙÔ ∂∫∞μ ª·ÁÓËÛ›·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ÌÔÓ¿‰Â˜-·ÛıÂÓÔÊfiÚ·, ¤ÍÈ ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Î·È Ì›· Ì˯·Ó‹. ™Â 24ˆÚË ‚¿ÛË, ÛÙȘ ‰‡Ô ‚¿Ú‰È˜ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·fi Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ· Î·È ÙËÓ Ó‡¯Ù· ·fi ÙÚ›·. ™˘ÓÔÏÈο ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È 43 ¿ÙÔÌ· ÛÙ· ÏËÚÒÌ·Ù· ‰È¿ÛˆÛ˘, ¤ÓÙ ÛÙÔ ÙËÏÂʈÓÈÎfi ΤÓÙÚÔ Î·È ¤Ó·˜ ÁÈ·ÙÚfi˜. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ ™ˆÌ·ÙÂ›Ô ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ∂∫∞μ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ‰È¿ÛÙËÌ· ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ ÌÈ·˜ ÚˆÙÔÊ·ÓÔ‡˜ Â›ıÂÛ˘ ÂÚÈÎÔÒÓ ÙˆÓ ·Ô‰Ô¯ÒÓ Ì·˜. ΔÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ¤¯ÂÈ ÎËÚ‡ÍÂÈ ÛÙ¿ÛË-·‡ÛË ÏËÚˆÌÒÓ Û fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÔÊÂÈÏÒÓ. ¢È·ÎÔÌȉ¤˜, ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜, ÛÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Ï‹ÚˆÛ·Ó Î·È Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó Ó· ÏËÚÒÓÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘˜ ÙËÓ ‰È·ÌÔÓ‹ Î·È ÙËÓ ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜ Â‰Ò Î·È ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ, “¢π¡√Àª∂ ȉȷ›ÙÂÚË ‚·Ú‡ÙËÙ· ÛÙËÓ ÚÔ¤Ï΢ÛË Ù‹ÛÂˆÓ ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ʤÙÔ˜ ηٷ‚¿ÏÏÔ˘Ì ‰ÈÏ¿ÛÈ· ¯Ú‹Ì·Ù· ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÁÈ· ‰È·Ê‹ÌÈÛË ÛÙÔ site Ù˘ Ryanair ‚¿ÛÂÈ Ù˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋˜ Û˘Ìʈӛ·˜ Ù˘ ·ÂÏıÔ‡Û·˜ ÓÔ̷گȷ΋˜ ·˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜”, › ÛÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Ô˘ ÌÂÙ¤‚Ë ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ΔÚ›ÙË Î·È Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ Ù‹ÛÂˆÓ ·fi Î·È ÚÔ˜ μڢͤÏϘ Î·È ƒÒÌË. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘˙‹ÙËÛ Ì ÙÔ˘˜ ÂÈ‚¿Ù˜ ÙˆÓ ‰‡Ô Ù‹ÛÂˆÓ Î·È fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ “Ì ¤Î‰ËÏË ÈηÓÔÔ›ËÛË ¿ÎÔ˘Û ·ÎfiÌË Î·È ÊÔÈÙËÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ∫ÔÌÔÙËÓ‹ Ó· ÙÔ˘ ϤÓ fiÙÈ Â¤ÏÂÍ·Ó Ó· ¿Ó ƒÒÌË Ì¤Ûˆ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ÂÂȉ‹ ÙÔ ÂÈÛÈÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ÊıËÓfi”. √ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ ÔÈ Ù‹ÛÂȘ ·fi Î·È ÚÔ˜ ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ÍÂΛÓËÛ·Ó ¤Ó· Ì‹Ó· ÓˆÚ›ÙÂÚ· ·fi ¿ÏϘ ¯ÚÔÓȤ˜ Î·È ¯·Ú·ÎÙ‹ÚÈÛ “ÎÔÌ‚ÈÎfi ÙÔ ÚfiÏÔ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ÛÙË Ó¤· ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋ ÛÙÚ·ÙËÁÈ΋ Ù˘ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ÚfiÛıÂÛÂ: “∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ Ù‹ÛÂȘ, ¤¯Ô˘Ì Â·Ê¤˜ Ì ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÚÔˆıԇ̠ԢÛÈ·ÛÙÈΤ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ ÚÔ‚ÔÏ‹˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘”, ÙfiÓÈÛ ˘ÂÓı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈΤ˜

·fi ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ∞Ú›ÏÈÔ. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÂÍ·ÈÚ¤ÛÈ̘ ·Ô‰Ô¯¤˜ (Ó‡¯Ù˜, ·ÚÁ›Â˜, Û·‚‚·ÙÔ·Úȷη) ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· ·fi ÙÔÓ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ ÙÔ˘ 2010 ¤ˆ˜ Î·È Û‹ÌÂÚ·. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·ÁÔÚ¿ ÛÙÔÏ‹˜, ÁÈ· ÙÔ ÔÔ›Ô ÓÔÌÔıÂÙÈο ¤¯ÂÈ ÔÚÈÛÙ› ˆ˜ ηٷÏËÎÙÈ΋ ËÌÂÚÔÌËÓ›· Ë 15Ë π·ÓÔ˘·Ú›Ô˘ 2011. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘ Ô ÌÈÛıfi˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ Î˘Ì·›ÓÂÙ·È ·fi 800

¤ˆ˜ 1350 ¢ÚÒ. √È ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ Â›Ó·È ÂÎÙÂıÂÈ̤ÓÔÈ, fiˆ˜ ÛËÌÂÈÒıËÎÂ, Û ÔÏÏÔ‡˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜, fiˆ˜ ÏÔÈÌÒ‰Ë Î·È ÌÂÙ·‰ÔÙÈο ÓÔÛ‹Ì·Ù·, ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û¯Â‰fiÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Û Â·Ê‹ Ì ·›Ì·Ù·, ÂÓÒ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ Û˘Ó¯‹ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· Î·È ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. “¶ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ οÓÔ˘Ì fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ì·˜. ÕÏψÛÙ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÛÔ ÛÔ‚·Úfi Â›Ó·È ·˘Ùfi Ô˘ οÓÔ˘Ì ηıÒ˜ ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË Û¯¤ÛË Ì ÙËÓ

·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹. Δ˘¯fiÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ‹ Ï¿ıÔ˜ ÌÔÚ› Ó· ·Ԃ› ÌÔÈÚ·›· ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ∫·È ÛÙËÓ Â›Û¯ÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ ‰ÂÓ ı· ÂÈÙÚ¤„Ô˘Ì ӷ ÙÂı› Û ΛӉ˘ÓÔ ·ÓıÚÒÈÓË ˙ˆ‹, fï˜ ˙ËÙ¿Ì ÙËÓ Î·Ù·ÓfiËÛË ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÈ Î·Ù·ÓÔËÙfi fiÙÈ Î·È ÂÌ›˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏ· ÂÚÈıÒÚÈ·, ÔÈÎÔÓÔÌÈο” ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. ÷Ù˙ËÛÙ·Ì·Ù›Ô˘. ¶ÚfiÛÊ·Ù· ·fi ÙÔ ÙÔÈÎfi ∂∫∞μ ·Ô¯ÒÚËÛ·Ó Ù¤ÛÛÂÚȘ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ, ÂÓÒ ·Ê·ÈÚ¤ıËΠÁÈ· Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ¤Ó· ·ÛıÂÓÔÊfiÚÔ. √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ˙ËÙ¿ ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘ÛË Ù˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ Ì 15 ·ÎfiÌË ¿ÙÔÌ· Î·È Ì ÙÚ›· ·ÛıÂÓÔÊfiÚ·. √ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ∂∫∞μ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ ·ÎfiÌË fiÙÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙÔ˘ ÎÏ¿‰Ô˘ Î. °È·ÌÔ˘Ú›‰Ë˜ ›¯Â ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÙÔ˘ ˘ÔÛ¯¤ıËΠˆ˜ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ı· ÏËÚˆıÔ‡Ó ¤ˆ˜ ÙÔ ¶¿Û¯·. ŸÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ˙‹ÙËÛ ÁÚ·ÙÒ˜ ÙËÓ ‰¤ÛÌ¢ÛË Ô ÁÂÓÈÎfi˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ, fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎÂ, ‰‹ÏˆÛ ·‰˘Ó·Ì›· Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ. ΔԇϷ ∫ÂοÙÔ˘

“∂ȉÈÒÎÔ˘Ì ӷ ÚÔÛÂÏ·ÛÔ˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ Ù‹ÛÂȘ”

∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜: ∫ÔÌ‚ÈÎfi˜ Ô ÚfiÏÔ˜ ÙÔ˘ ·ÂÚÔ‰ÚÔÌ›Ô˘ ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘

ÂÎı¤ÛÂȘ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÂÍ·ÈÚÔ˘Ì¤ÓˆÓ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎÔ‡˜ ÔÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡˜, ÂÓÒ ·ÍÈÔÔ›ËÛ ‰È·ÊËÌÈÛÙÈο Î·È Ù· sites ÙˆÓ ÂÎı¤ÛÂˆÓ (·Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ ›ӷÈ: √˘ÙÚ¤¯ÙË, μȤÓÓË, ¡Ù›ÛÂÏÓÙÔÚÊ, μڢͤÏϘ, ∞Ì‚Ô‡ÚÁÔ, ¶Ú¿Á·, ªÈÏ¿ÓÔ, ™fiÊÈ·, μÂÏÈÁÚ¿‰È, ¡˘ÚÂÌ‚¤ÚÁË, μÔ˘ÎÔ˘Ú¤ÛÙÈ, μÂÚÔÏ›ÓÔ, §ÔÓ‰›ÓÔ)”. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔ¯ı¤˜ ΔÚ›ÙË ÛÙÔ ·ÂÚÔ‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ ∞Á¯È¿ÏÔ˘ ‚Ú¤ıËÎ·Ó Ô ¢‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î. ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚÈ¿ÎÔ˜, Ë ∞ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Î. ∂‡Ë ∞‰·Ì¿ÎË (ÚÔÛÎÂÎÏË̤ÓË ÂȉÈο ·fi ÙËÓ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

£ÂÛÛ·Ï›·˜ ˆ˜ Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· ·ÓÙÈÓÔ̿گ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜), ÔÈ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ› ™‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ Î. Î. ∞ÚÁ‡Ú˘ ∫Ô¿Ó·˜, ¶¤ÙÚÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜, °ÈÒÚÁÔ˜ ∫·ÏÙÛÔÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È º›ÏÈÔ˜ Ëڷ˜ Î·È Ë ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î. ª·ÚÙ˙Òη.

°È· Ù· Δ¤ÌË ∂ÈÛÙÔÏ‹ Ô˘ ÎÔÈÓÔÔÈÂ›Ù·È ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ÀÔ‰ÔÌÒÓ, ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î·È ÙËÓ “∂°¡∞Δπ∞ √¢√”, ·¤ÛÙÂÈÏÂ Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ˆ˜ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Ô‰È-

Îfi ‰›ÎÙ˘Ô fiÙ·Ó ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÂıÓÈ΋ Ô‰fi˜ ÛÙ· Δ¤ÌË ·fi ÙȘ 17 ¢ÂÎÂÌ‚Ú›Ô˘ 2009 ̤¯ÚÈ ÙȘ 7 ª·˝Ô˘ 2010 “ÚԤ΢„·Ó ‚Ï¿‚˜ ÔÈ Ôԛ˜ ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÔηٷÛÙ¿ıËηӔ. ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ Û˘ÓÂÒ˜ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓˆı›Û˜ Ӥ˜ ‰È·ÎÔ¤˜ ΢ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ÂıÓÈ΋ Ô‰fi ÛÙ· Δ¤ÌË ÏfiÁˆ ÂϤÁ¯ˆÓ ÛÙ· Ú·Ó‹, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÙÔ ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ·Ó ‰ÂÓ ÚÔËÁËıÔ‡Ó ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȿگ˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËΠ̠ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™˘ÏÏfiÁˆÓ ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ À¶∂Ãø¢∂ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÙȘ ı¤ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÁÈ· ÙÔ ÔÚÁ·ÓfiÁÚ·ÌÌ· ÙˆÓ ·ÈÚÂÙÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ∫. ∞ÁÔÚ·ÛÙfi˜, Ë ·ÈÚÂÙ‹ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂÙ¿ ·fi ·ÓÔȯÙfi ‰È¿ÏÔÁÔ Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ·ÚÌfi‰ÈÔ˘˜ ÊÔÚ›˜, ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Î·È ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ∂ÛˆÙÂÚÈÎÒÓ, ∞ÔΤÓÙÚˆÛ˘ Î·È ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋˜ ¢È·Î˘‚¤ÚÓËÛ˘.

ÀfiÌÓËÌ· ¤ÓÙ ¢ËÌÔÙÈÎÒÓ ™¯ÔÏ›ˆÓ ÁÈ· Ó· ÌË Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó Δ√ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. °È¿ÓÓË ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ÂÈÛΤÊÙËÎ·Ó ¯ı˜ ÁÔÓ›˜ ·fi Ù· ¢ËÌÔÙÈο ™¯ÔÏ›· ∞Á›Ô˘ §·˘ÚÂÓÙ›Ô˘, ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ˘, °Ï·Ê˘ÚÒÓ Î·È ªÈÎÚÔıË‚ÒÓ Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ·Ó Ó· ÂÓÂÚÁ‹ÛÂÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ Ô˘ ‹‰Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. √È ÁÔÓ›˜ η٤ıÂÛ·Ó ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ¤Ó· ˘fiÌÓËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘ ‰ÂÛ̇ÙËΠfiÙÈ ı· ÙÔ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ªÔÚ› ÔÈ ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÎÈÓËÙÔÔÈ‹ÛÂȘ ÛÙ· Û¯ÔÏ›· ÌÂÙ¿ ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Ó· ¤¯Ô˘Ó ÎÔ¿ÛÂÈ Î¿ˆ˜, ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ÁÔÓ›˜ ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Ó· ÂÓÂÚÁÔ‡Ó, ÒÛÙ ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡ ÙÔ˘˜ Ó· ÌËÓ ÎÏ›ÛÂÈ. ∂›Û˘ ¯ı˜ ÛÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÌÂÙ¤‚Ë ÎÏÈÌ¿ÎÈÔ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Î·È ¤Î·Ó ¤ÏÂÁ¯Ô ÛÙȘ Ì˯·ÓÔÁÚ·ÊË̤Ó˜ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ÙÔ˘˜ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› ̤ۈ ∂™¶∞. Ÿˆ˜ ÙfiÓÈÛÂ Ô Î. ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ οÓÂÈ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÓÔÌÔ‡˜ ÂÍÂÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ, ÙÔ ·ÚÔ˘ÛÈÔÏfiÁÈÔ Î·È ÙÔ ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ Ô˘ ·ÔÛÙ¤ÏÏÔ˘Ó Ù· Û¯ÔÏ›· ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË. ™ÙÔ ÓÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÛÏËÊı› 115 ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› ̤ۈ ∂™¶∞ Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· 800 ÔÏÔ‹ÌÂÚ· ¢ËÌÔÙÈο, ÙËÓ ¶·Ú¿ÏÏËÏË ™Ù‹ÚÈÍË, Ù· ΔÌ‹Ì·Ù· ŒÓÙ·Í˘ Î·È Û ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓÙÈÛÙ·ıÌÈÛÙÈÎÔ‡˜ ıÂÛÌÔ‡˜. √È ˘fiÏÔÈÔÈ ·Ó·ÏËÚˆÙ¤˜ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÏËÚÒÓÔÓÙ·È ·fi ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ∫Ú¿ÙÔ˜, ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ 80 ÂÚ›Ô˘. •ÂΛÓËÛÂ Ë ¤Ú¢ӷ Ù˘ ¢È‰·ÛηÏÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ (¢√∂) ÁÈ· Ù· Û¯ÔÏ›· ·Ó·ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜, Ì ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÂÚˆÙËÌ·ÙÔÏÔÁ›ˆÓ Î·È ÛÙ· 801 Û¯ÔÏ›· Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙Ô˘Ó ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ÿˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ ¢√∂, ÙËÓ ¤Ú¢ӷ ηÏÔ‡ÓÙ·È Ó’ ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÂχıÂÚ· Î·È ·ÓÂËÚ¤·ÛÙ· fiÏÔÈ ÔÈ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ› Ô˘ ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙ· Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Û¯ÔÏ›·. ∏ ‰ËÌÔÛÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÂÛÌ¿ÙˆÓ Ù˘ ¤Ú¢ӷ˜ ı· Á›ÓÂÈ Û ËÌÂÚ›‰· - ‰ÈËÌÂÚ›‰· Ô˘ ۯ‰ȿ˙ÂÈ Ó· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÈ ÙÔ ¢.™. Ù˘ ¢.√.∂. ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂηÂÓı‹ÌÂÚÔ ÙÔ˘ ª·˝Ô˘. º.™.

¡¤Ô ¢.™. ÛÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √∞∂∂ Δ√ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ √∞∂∂, ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ÔÏ˘Î·Ó‰ÚÈÒÙ˘, ·’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ™ÈÔ˘ÌԢڤ΢, ‚’ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ª·Ú›· ¶·Ï·ÌÈÒÙÔ˘, Á. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶··Ó‰Ú¤Ô˘, ‚’ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ Δ‹Ú·˜, Ù·Ì›·˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ °·˚Ù·Ó¿˜, ̤ÏË: ∞ı·Ó¿ÛÈÔ˜ æÈÒÙ·˜, ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ ¶··Î˘·Ú›Û˘, μÏ¿Û˘ ΔÛÈÌ·ÓÔÁÈ¿ÓÓ˘.


ª·ÁÓËÛ›· 15

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ªÂ›ˆÛË Ù˙›ÚÔ˘ ÛÙ· ·ÚÙÔÔÈ›·, ΢ڛˆ˜ fï˜ ·fi Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·

∞‡ÍËÛË ¤ˆ˜ 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ÛÙÔ „ˆÌ›

ª

›ˆÛË Ù˙›ÚÔ˘, ·ÏÏ¿ Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ Î·È ·‡ÍËÛË ÙÈÌÒÓ ÛÙÔ „ˆÌ› Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù· ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙ· ·ÚÙÔÔÈ›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∏ ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ·˘Í‹ıËΠ̤¯ÚÈ 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, ·Ó·Ù›ÌËÛË Ô˘ ÔÈ ·ÚÙÔÔÈÔ› ·Ô‰›‰Ô˘Ó ÛÙȘ “··ÓˆÙ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙˆÓ ÙÈÌÒÓ ÙˆÓ ·Ï‡ڈӔ , ηıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ Ô˘ ÂËÚ¿˙Ô˘Ó ÙË ‰È·‰Èηۛ· ·Ú·Û΢‹˜. √È Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË “Îfi‚Ô˘Ó” ÙÔ ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Î·È ÙËÓ Ù˘ÚfiÈÙ·, ‰ÂÓ “Îfi‚Ô˘Ó” fï˜ ÙÔ „ˆÌ›...

ƒÂÔÚÙ¿˙: ™Δ. ¢∏ª√¶√À§√™ dimopoulos@e-thessalia.gr

√È ·ÚÙÔÔÈÔ›, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ·ÔÎÏÂ›Ô˘Ó Ó¤Â˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÂÁÁ‡˜ ̤ÏÏÔÓ, ıˆÚÔ‡Ó fiÙÈ ÔÈ ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ‹Ù·Ó ·Ó·fiÊ¢ÎÙ˜, ηıÒ˜ ÙȘ ›¯·Ó ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ· “·ÁˆÌ¤Ó˜” . ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· ¤¯Ô˘Ó ·˘ÍËı› ÔÈ Ôϛ٘ Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÔ˘Ó Ô‡Ù ¤Ó· ηڂ¤ÏÈ „ˆÌ› Î·È ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÙÔÔÈ›·, Ô˘ ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ „ˆÌ› ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¿ÔÚÔ˘˜. √È ·ÚÙÔÔÈÔ› ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÔ „ˆÌ› ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È 30% ÊıËÓfiÙÂÚÔ ·fi ÙȘ ˘fiÏÔÈ˜ ¯ÒÚ˜ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ˆÛÙfiÛÔ Ó· Ï¿‚Ô˘Ó ˘fi„Ë ÙÔ˘˜ fiÙÈ Î·Ù¿ Ôχ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ Â›Ó·È Î·È ÔÈ ÌÈÛıÔ› ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ-ηٷӷψÙÒÓ. ∞Ó Î·È ¤Ú¢ӷ ¤‰ÂÈÍ ˆ˜ ÔÈ Î·Ù·Ó·ÏˆÙ¤˜ Û ÔÛÔÛÙfi 30% ı· ÌÂÈÒÛÔ˘Ó ÙËÓ Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË „ˆÌÈÔ‡, ·Ó ·˘ÍËı› Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘, ·˘Ùfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜, Ô˘ Ë ÙÈÌ‹ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ·˘Í‹ıËΠ̤¯ÚÈ 20 ÏÂÙ¿ ÙÔ ÎÈÏfi (0,75-0,90 ¢ÚÒ ÙÔ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ ÙˆÓ 350 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ). ∞ÓÙ›ıÂÙ· ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÛËÌ›ˆÛÂ Ë Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË Ù˘ÚÔÈÙÒÓ, ÎÔ˘ÏÔ˘ÚÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ ·ÚÙÔ·Ú·Û΢·ÛÌ¿ÙˆÓ. “∏ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ ·ÈÛıËÙ¿ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ÔÎÙ¿ÌËÓÔ, ÌÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ ÙÒÛ˘, ¯ˆÚ›˜ ÛηÌ·Ó‚¿ÛÌ·Ù·. ªfiÓÔÓ Ì›· ÙˆÙÈ΋ ÔÚ›·. ∂›Ì·ÛÙ Û ̛· οıÔ‰Ô Î·È È‰È·›ÙÂÚ· fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·ÚÙÔ·Ú·Û··ÛÌ·. ¢ËÏ·‰‹ Û ÎÔ˘ÏÔ˘Ú¿ÎÈ·, ΤÈÎ, ÙÛÔ˘ÚÂοÎÈ·, Ù˘ÚÔÈÙ¿ÎÈ·. ΔÔ „ˆÌ¿ÎÈ Ï›ÁÔ-Ôχ ÙÔ ·Ï‡ԢÌÂ. ª· ÌÈÛfi ÎÈÏfi Ô ¤Ó·˜, ¤Ó· ÎÈÏfi Ô ¿ÏÏÔ˜ ı· ÙÔ ¿ÚÂÈ. ™˘Ó‹ıˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È fiÛÔÈ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰È·ÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘˜, ÚÔÙÈÌÔ‡Ó Ù· ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜, ÔχÛÔÚ·” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô Î. °. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, ·ÚÙÔÔÈfi˜. ΔÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi „ˆÌ›, Ô˘ fï˜ Â›Ó·È ·ÎÚÈ‚fiÙÂÚÔ 4-5%. “ΔÔ „ˆÌ› ÙÔ ·Ó‚¿Û·Ì ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÙÔ ·ÚÙÔ·Ú·Û··ÛÌ· ÙˆÓ 350 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ. Δ· ¤ÍÔ‰· Â›Ó·È ϤÔÓ ‰˘Û‚¿ÛÙ·ÎÙ·. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ÌÈ· Û˘Ó¯fiÌÂÓË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ï‡ڈÓ, ÁÈ· ٤ٷÚÙË ÊÔÚ¿. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ¿Óˆ ·fi 25%. ΔÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ ·Ï‡ÚÈ ·fi 70 ÏÂÙ¿ ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ¤Ó· ¢ÚÒ. ΔÔ Ï¢Îfi ÙÔ ·›ÚÓ·Ì 33 ÏÂÙ¿, ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ 55, ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ Î·È 70 ÏÂÙ¿ ÙÔ Ï¢Îfi ÙÔ Â‚‰ÔÌËÓÙ¿ÚÈ, ·Ó¿ÏÔÁ· ÙËÓ ÔÈfiÙËÙ· Ô˘ ·›ÚÓÂȘ Î·È Ù· „ˆÌÈ¿ Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ‚Á¿ÏÂȘ. ¢ËÏ·‰‹ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÙÈ̤˜ 70% ·Ï‡ÚÈ, Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ϤÔÓ ‰È·‰Â‰Ô̤ÓÔ, ·fi 50 ̤¯ÚÈ 75 ÏÂÙ¿. ΔÔ ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜ Â›Ó·È ÛÙÔ 1 Ì 1,10. Œ¯Ô˘Ì ÍÂʇÁÂÈ

√ £·Ó. ¡¿ÎÔ˜ ÁÈ· ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi ™Ù·ıÌfi ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ √ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ £·Ó¿Û˘ ¡¿-

ÎÔ˜ η٤ıÂÛ ÂÚÒÙËÛË, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÔ‡ ÂϤÁ¯Ô˘, ÚÔ˜ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ›ÙË ÃÚ‹ÛÙÔ ¶·Ô˘ÙÛ‹, Û¯ÂÙÈο Ì ÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ·Ô‰˘Ó¿ÌˆÛ˘ ÙÔ˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ‡ ™Ù·ıÌÔ‡ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÚÒÙËÛË ÙÔ˘ Î. ¡¿ÎÔ˘, Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Ù‹ÚËÛË Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Û ̛· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÙ·ÛË ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘. ∂›Ó·È ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ fi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘, ÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ·ÏÏ¿ Î·È ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ, ÙÔ˘ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘ ™ËÈ¿‰Ô˜ Î·È Ù˘ ÚÒËÓ ∫ÔÈÓfiÙËÙ·˜ ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ‰ËÏ·‰‹, ÁÈ· Ì›· ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ Ì›· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË Î·È Û ÁˆÁÚ·ÊÈ΋ ¤ÎÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Î·È Û ÏËı˘ÛÌfi ÂÚÈÔ¯‹, ηıÒ˜ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¿Óˆ ·fi ¤ÓÙÂη ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÌfiÓÈÌÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜, ·ÚÈıÌfi˜ Ô˘ ·˘Í¿ÓÂÙ·È Î·Ù¿ Ôχ ÙÔ˘˜ ηÏÔηÈÚÈÓÔ‡˜ Ì‹Ó˜, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ΛÓËÛ˘. ∫·Ù·Ï‹ÁÔÓÙ·˜ Ô Î. ¡¿ÎÔ˜ ˙ËÙ¿ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÙËÓ ¿ÌÂÛË ·Ú¤Ì‚·Û‹ ÙÔ˘, ÒÛÙ fi¯È ÌfiÓÔ Ó· ÌËÓ Î·Ù·ÚÁËı› Ô ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜ ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜, ·ÏÏ¿ ·ÓÙ›ıÂÙ· Ó· ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÓ›Û¯˘Û‹ ÙÔ˘.

● “ΔÔ „ˆÌ› ÙÔ ·Ó‚¿Û·Ì ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÙÔ ·ÚÙÔ·Ú·Û··ÛÌ· ÙˆÓ 350 ÁÚ·ÌÌ·Ú›ˆÓ ÎÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ·ÓÙ¤¯Ô˘Ì ¿ÏÏÔ” ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÙÔÔÈfi˜ °. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜

Ôχ ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·Ï‡ڈÓ, ÛÙ· η‡ÛÈÌ· Â›Û˘. ΔÔ ÂÙڤϷÈÔ Î·È Ù· ͇Ϸ ·˘Í‹ıËηÓ, ÁÈ·Ù› ʤÙÔ˜ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÛÙ· ͇Ϸ ÌÂÁ¿ÏË ˙‹ÙËÛË. ΔÔ ÌfiÓÔ Û›ÁÔ˘ÚÔ Â›Ó·È fiÙÈ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ı· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È ¿ÏϘ ·˘Í‹ÛÂȘ. °È· ÌÂÈÒÛÂȘ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÂÈ Î·Ó¤Ó·˜. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙÔ ÛÔ˘Û¿ÌÈ, ÛÙ· ËÏȤϷȷ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÙÈÓ·¯ı› ÛÙ· ‡„Ë. ∂Λ Ô˘ ÙÔ ·›ÚÓ·Ì ÙÔ ‰ÂοÏÈÙÚÔ 8 ¢ÚÒ, ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÛÙ· 12-12,5. ∂Ì›˜ ·˘Ù¿ ‰ÂÓ Ù· ÂÈÛÚ¿ÙÙÔ˘Ì ·fi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Ȥ˙Ô˘Ì ÙÔ˘˜ Ù˙›ÚÔ˘˜ Ì·˜, Ù· Î¤Ú‰Ë Ì·˜, ÁÈ· Ó· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ Ó· ·ÁÔÚ¿ÛÂÈ Î¿ÙÈ. ªÈÏ¿Ì ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ ÛÙË ¢∂∏, ÛÙÔ Δ∂μ∂, ÌfiÓÔÓ ÁÈ· ·˘Í‹ÛÂȘ. ¶·Ú¿ ÙȘ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞ ÎÚ·Ù‹Û·Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ ÙÒÚ·, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ì ¿ÏÏÔ. ΔÒÚ· ›̷ÛÙ ÛÙÔ 13%” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. πˆ·ÓÓ›‰Ë˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ οÓÂÈ Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂȘ ηٿ ηÈÚÔ‡˜ Û οÔÈÔ˘˜ ÂÏ¿Ù˜ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜. “∞’ fi,ÙÈ Ì·ı·›Óˆ ·fi Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜, ÛÙȘ ÁÂÈÙÔÓȤ˜ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ¤¯Ô˘Ó ·ÓÔ›ÍÂÈ ÙÂÊÙ¤ÚÈ· ÌÂÁ¿Ï·” , ηٷϋÁÂÈ. “£· ÙÔ ·˘Í‹Ûˆ ÙÔ „ˆÌ›, ÁÈ·Ù› ·˘Í‹ıËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ, Ô º¶∞ Â›Û˘ ·˘Í‹ıËΠÙÚÂȘ ÊÔÚ¤˜, Ë Û·ÎԇϷ, ÙÔ ¯·ÚÙ›” , ÂÈÛËÌ·›ÓÂÈ Ô ·ÚÙÔÔÈfi˜ Î. ™Ù. ΔÛԢڛη˜, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ „ˆÌ› Î·È ÛÙÔ ∫ÔÈÓˆÓÈÎfi ¶·ÓÙÔˆÏÂ›Ô 20-30 ÎÈÏ¿ ÙËÓ Ë̤ڷ... “¢ÂÓ ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢Ùԇ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √È ÂÏ¿Ù˜ Ì·˜ Â›Ó·È Î·ıËÌÂÚÈÓÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ Î·È È¿ÓÔ˘Ì ÙÔÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎfi ÛÊ˘ÁÌfi. ΔÔ ÛΤÙÔÌ·È ·-

● “ ŸÏ· Ù· ¿Ï¢ڷ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô ·ÚÙÔÔÈfi˜ °. ª·Ó‰‹Ï·˜

ÎfiÌË ÁÈ· ÙËÓ ·‡ÍËÛË” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ΔÛԢڛη˜, Ô˘ ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ ÙËÓ ÙÒÛË Ù˘ ˙‹ÙËÛ˘ ÛÙÔ 15-20% ÛÙȘ Ù˘ÚfiÈÙ˜ Î·È Ù· ˘fiÏÔÈ· ÏËÓ „ˆÌÈÔ‡ ·Ú·Û΢¿ÛÌ·Ù·. “∫·È Ë ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ¤ÓÙ ÏÂÙÒÓ ‰ÂÓ ı· Â›Ó·È ÁÈ· ΤډԘ, ·ÏÏ¿ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰·. £¤ÏÂȘ ¤ÓÙ ÎÈÏ¿ „ˆÌ› ÁÈ· Ù· ‰Èfi‰È· ÌfiÓÔÓ, Ó· ·˜ ÛÙË §¿ÚÈÛ·” , ηٷϋÁÂÈ.

™ÙË ¡. πˆÓ›· “∏ ΛÓËÛË ¤¯ÂÈ ¤ÛÂÈ 10% Û ̤ӷ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÎÚ›ÛË, Ô˘ fiˆ˜ Â›Ó·È ÏÔÁÈÎfi, ¤¯ÂÈ ÂËÚ¿ÛÂÈ. √È ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ·ÏÂ‡ÚˆÓ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ¿Ú· Ôχ, ·ÎÚÈ‚‡Ó·ÌÂ Î·È ÙÔ „ˆÌ› ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÙÔ ÌÈÛfiÎÈÏÔ. √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓ ԇو˜ ‹ ¿Ïψ˜. ΔÚÈ¿ÌÈÛË Ì ٤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ· Ë ÙÈÌ‹ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ‹, ÂÓÒ ÙÔ ·Ï‡ÚÈ ·Ó¤‚ËΠ¿Óˆ ·fi 40%” , ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ô Î. °. ª·Ó‰‹Ï·˜, ·ÚÙÔÔÈfi˜ ÛÙË ¡. πˆÓ›·. “ŸÏ· Ù· ¿Ï¢ڷ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ” , ÚÔÛı¤ÙÂÈ Ô Î. ª·Ó‰‹Ï·˜, Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ˙‹ÙËÛË ¤¯ÂÈ ÙÔ “¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ” Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· ÔÏÈ΋˜, ÂÓÒ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô Û ˙‹ÙËÛË Â›Ó·È ÙÔ “Ï¢Îfi”. “μÁ¿˙ˆ Î·È ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi „ˆÌ›, Û ÙÈÌ‹ fiÛÔ Â›Ó·È ÙÔ Ì·‡ÚÔ”, ÙÔÓ›˙ÂÈ Ô ·ÚÙÔÔÈfi˜ Ù˘ ¡. πˆÓ›·˜, Ô˘ ‰ËÏÒÓÂÈ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÂÈ „ˆÌ› ‰ˆÚÂ¿Ó Û ¿ÔÚÔ˘˜ Î·È ‰ÂÓ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙÂÊÙ¤ÚÈ·. “ΔÔ˘ ‰›Óˆ ÙÔ „ˆÌ› Î·È ÙÂÏ›ˆÛÂ. ∞ÊÔ‡ ÙÔÓ ‚ϤÂȘ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ” , ηٷϋÁÂÈ Ô Î. ª·Ó‰‹Ï·˜.

∞ÓÙ›ÁÚ·Ê· Ù· ÙÚ›· ÛÙ· ‰¤Î· Û΢¿ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·

∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ·fi ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ Ê·ÚÌ¿ÎˆÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÈ Â‰Ò Î·È ¤Ó· Ì‹Ó· ÂÚ›Ô˘ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÌÂÈÒÛÂÈ ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ·˘Ùfi ÎÏ¿‰Ô ÂÚ›ı·Ï„˘. ΔËÓ ›‰È· ÒÚ· Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Â›Ó·È ÚÒÙË ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ˘fiÏÔÈˆÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÁÂÓfiÛË̈Ó, ‰ËÏ·‰‹ ·ÓÙ›ÁڷʈÓ, Ê·Ú̿ΈÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· Ù· ÙÚ›· ÛÙ· ‰¤Î· Ê¿Ú̷η Ô˘ ÚÔÌËı‡ÂÙ·È, Â›Ó·È ÁÂÓfiÛËÌ·. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘ Î. ∞ÚÈÛÙ›‰Ë˜ ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ÙÔ ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È ÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ. ∫¿ı ÂÙ·ÈÚ›· Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÁÈ· οı ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ô˘Û›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ Ô˘ ¤¯ÂÈ Î·Ù·ı¤ÛÂÈ Ë ·ÓÙ·ÁˆÓ›ÛÙÚÈ· ÂÙ·ÈÚ›· Î·È ·˘ÙfiÌ·Ù· Ó· οÓÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÊÔÚ¿. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· Û˘ÌÂÚÈÏËÊıÔ‡Ó ÛÙÔ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ‰ËÌÔÚ·Ù‹ÚÈÔ 1.300 ‰Ú·ÛÙÈΤ˜ Ô˘Û›Â˜ ·fi Ê¿Ú̷η. ¶ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ Ë ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË ·fi ÙȘ Ê·Ú̷΢ÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÎÙÒÛÂȘ. ÿÛˆ˜ Ó· Â›Ó·È Ë ÂÈı˘Ì›·, ›Ûˆ˜ ÊÈÏÔ‰ÔÍ›·, ÒÛÙ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ, ÂÊfiÛÔÓ ·Ô‰Âȯı› ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi, Ó· ÂÍÂÏȯı› Û ÚfiÙ˘Ô Î·È ÁÈ· Ù· ˘fiÏÔÈ· ¡ÔÛÔ-

ÎÔÌ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ÚfiÛıÂÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘ ÛÙÔ ÎfiÛÙÔ˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÌfiÓÔ Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ıËΠ۠ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô Ô˘ ¤ıÂÛ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜ ÁÈ· Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÛÙ· Ê¿Ú̷η ̤ۈ Ù˘ ÚÔÌ‹ıÂÈ·˜ ÁÂÓfiÛË̈Ó. √ ÛÙfi¯Ô˜ ‹Ù·Ó Ù· ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η Ó· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ÙÔ 20% ÙÔ˘ Û˘ÓfiÏÔ˘ ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. ΔÂÏÈο Ë 5Ë ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· ¤ÊÙ·Û ÙÔ 29% Î·È ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÒÓ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈÒÓ Ë 3Ë Ì 22%, ÂÓÒ ÔÈ ˘fiÏÔÈ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó ÌÂٷ͇ 6-15%. √ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. ¶¤ÙÚÔ˜ ΔÔÌ¿Ú·˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ·fi ¤Ú˘ÛÈ ÙÔÓ ∞Ú›ÏÈÔ Â›¯·Ì ̛· ÂÁ·ÎÏÈÔ ·fi ÙËÓ ˘Ô˘ÚÁfi ÀÁ›·˜ Ô˘ ÚÔÛ‰ÈfiÚÈ˙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ò˜ Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÂÙ·È Ë ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙË Û˘ÁÎÚfiÙËÛË ÂÈÙÚÔÒÓ ÁÈ· ÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÚÔÌ‹ıÂÈ·, ÙË ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ Ù˘ ·ÔÁÚ·Ê‹˜ ÛÙ· Ê·Ú̷Λ·, ÙË ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ·ÙÔÌÈÎÔ‡ Û˘ÓÙ·ÁÔÏÔÁ›Ô˘, ÙËÓ ÂÓۈ̿وÛË Ù˘ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛ˘. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· fï˜ Ë ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ Ì·˜ ηÙ‡ı˘ÓÂ Î·È ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÙˆÓ

ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ·ÓÙ›ÁڷʈÓ. Δ· Ê¿Ú̷η ·˘Ù¿ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ·fi οÔȘ ÂÙ·ÈÚ›˜, fiÙ·Ó Ï‹ÍÂÈ Ë ·Ù¤ÓÙ· ÙˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Ô˘ Ù· ¤¯Ô˘Ó ‚ÚÂÈ ÚÒÙ˜. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙ· ÓÔÛÔÎÔÌ›· ÙˆÓ ∏¶∞ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ë Î‡ÚÈ· ¯ÒÚ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÚˆÙfiÙ˘ˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ, ηٷӷÏÒÓÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η Û 80%. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÈÛ¯‡ÂÈ ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ. ª¿ÏÈÛÙ· Ô ÛÙfi¯Ô˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ÀÁ›·˜ Â›Ó·È Ù· ¡ÔÛÔÎÔÌ›· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ó· ÚÔÌËı‡ÔÓÙ·È Ù· ÁÂÓfiÛËÌ· Ê¿Ú̷η Û ÔÛÔÛÙfi 50%. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ì¤Ûˆ ÙˆÓ Û˘Ó¯ÒÓ Û˘ÛΤ„ÂˆÓ Î·È ÙˆÓ Â·ÊÒÓ Ì ٷ ¡ÔÛÔÎÔÌ›·, ·ÏÏ¿ Î·È Ù· Ê·Ú̷Λ· ÙÔ˘˜, ÒÛÙ ӷ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ› Ë ÔÏÈÙÈ΋ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ™‡Ìʈӷ ‰Â Ì ٷ ÛÙÔȯ›·, ›̷ÛÙÂ Ë ÚÒÙË ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ· Ì ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi, Á‡Úˆ ÛÙÔ 29%, ÛÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÁÂÓfiÛËÌˆÓ Ê·Ú̿ΈÓ. 줂·È· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏ· Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, fiˆ˜ Ë Ï‹Ú˘ Ì˯·ÓÔÁÚ¿ÊËÛË ÙˆÓ Ê·Ú̷ΛˆÓ, Ë ¯Ú‹ÛË Ù˘ ‰Ú·ÛÙÈ΋˜ Ô˘Û›·˜ ÛÙȘ ·Ú·ÁÁÂϛ˜ Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ù· Ê·Ú̷΢ÙÈο Û΢¿ÛÌ·Ù·. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘: ¡· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó ÔÈ ÔÊÂÈϤ˜ ÁÈ· ‰·ÎÔÎÙÔÓ›· Δ∏¡ ÂÍfiÊÏËÛË ÔÊÂÈÏÒÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È ΔÚÔÊ›ÌˆÓ ÚÔ˜ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜-ÂÚÁ¿Ù˜ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÏ·ÈÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÛÙËÓ ŒÓˆÛË ∞ÁÚÔÙÈÎÒÓ ™˘ÓÂÙ·ÈÚÈÛÌÒÓ ¶ËÏ›Ô˘ μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ ·fi ÙÔÓ √¶∂∫∂¶∂, ˙ËÙ› Ì ˘fiÌÓËÌ¿ Ù˘ Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë, Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Â›Û΄‹˜ ÙÔ˘ ÛÙË ¡. ∞Á¯›·ÏÔ. ™ÙÔ ˘fiÌÓËÌ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “™·˜ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì fiÙÈ : -ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô Û·˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂÍfiÊÏËÛË ÙˆÓ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÒÓ-ÂÚÁ·ÙÒÓ ¢·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ∂Ï·ÈÒÓ ÂÚ·Ṳ̂Ó˘ ÂÛԉ›·˜ Ì·˜ ÔÊ›ÏÂÈ 31.552 ú, ÁÈ· Ù· ÔÔ›· Ë ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ Ù· Û¯ÂÙÈο ·Ú·ÛÙ·ÙÈο ÙÔ 2010 (ÙÈÌÔÏfiÁÈ· ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ) Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÙÔ º.¶.∞. ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ. ΔÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ë ‰·ÎÔÎÙÔÓ›· ÂÏ·ÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Ó¤· ÂÛԉ›· . -™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ÓfiÌÔ ÂÚ› ∂§°∞ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙÔ˘ Ê˘ÙÈÎÔ‡ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘, Ô ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁfi˜ Â›Ó·È ˘Ô¯Úˆ̤ÓÔ˜ Ó· ÙÔ ‰ËÏÒÛÂÈ ÛÙËÓ ∞›ÙËÛË ∂ÓÈ·›·˜ ∂Ó›Û¯˘Û˘ ÙÔ˘ √™¢∂ 2011. ΔÔ ÂÙ‹ÛÈÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ÁÈ· ÙȘ ‚ÚÒÛÈ̘ ÂÏȤ˜ Â›Ó·È 10 ú ·Ó¿ ÛÙÚ¤ÌÌ·. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Â›Ó·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÍÂÚÈÎÔ‡˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û √ÚÂÈÓ¤˜- ÌÂÈÔÓÂÎÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÔÈ ÂÏ·ÈÒÓ˜ ÙˆÓ ÓËÛÈÒÓ (™ÎÈ¿ıÔ˜, ™ÎfiÂÏÔ˜ ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜) Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ó ÂÏȤ˜. ΔÔ ·ÛÊ¿ÏÈÛÙÚÔ ˘¤Ú ∂§°∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ ·˘Ù¤˜ Ó· ÂÚÈÔÚÈÛÙ› ÛÙ· 5 ú ÁÈ· οı ¤ÙÔ˜ ‹ ÛÙ· 10 ú ÁÈ· οı ‰Â‡ÙÂÚÔ ¤ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÂÏ·ÈÒÓ. ΔÔ ·›ÙËÌ· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ Î·È ˘ÏÔÔÈ‹ÛÈÌÔ ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ ˘Ô‚ÔÏ‹˜ Ù˘ ·›ÙËÛ˘ ·fi ÙÔ˘˜ ∂Ï·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ÁÈ· ÙÔ 2011 -√ √¶∂∫∂¶∂ ÁÈ· ÙË ‰È·ÓÔÌ‹ ÙˆÓ ¶ÚÔÛˆÚÈÓÒÓ Î·È √ÚÈÛÙÈÎÒÓ ¢ÈÎ·ÈˆÌ¿ÙˆÓ ÔÊ›ÏÂÈ ÛÙËÓ ŒÓˆÛË 16.110 ú ·fi ÙÔ 2007. ∏ ŒÓˆÛË ¤¯ÂÈ ÂΉÒÛÂÈ ÙÔ Û¯ÂÙÈÎfi ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ ¶·ÚÔ¯‹˜ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÒÛÂÈ ÛÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÙÔ º.¶.∞.” . ∫·È ηٷϋÁÂÈ Ë ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘: “√È ·Ú·¿Óˆ ÔÊÂÈϤ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ, ÔÈ ÌÈÎÚ¤˜ ·Ú·ÁˆÁ¤˜ Î·È ÔÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ·fi ·ÎÚ·›· ηÈÚÈο Ê·ÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ˘Ê›ÛÙ·Ù·È Ë ·ÁÚÔÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÚfiÛıÂÙ· √ÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÛÙËÓ ‹‰Ë ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Ô˘ ‚ÈÒÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÏ·ÈÔ·Ú·ÁˆÁÔ›-ÂÚÁ¿Ù˜ ‰·ÎÔÎÙÔÓ›·˜ ÂÏ·ÈÒÓ, fiÛÔ Î·È Ë ŒÓˆÛË ¶ËÏ›Ô˘. ∂È‚¿ÏÏÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi οı ¿ÏÏË ÊÔÚ¿ Î·È ÂÓ fi„ÂÈ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· Ë Ù·ÎÙÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ” .


ª·ÁÓËÛ›· 16 ƒÔ‰Ô‡Ï· ∑‹ÛË

∞ÛÊ¿ÏÈÛÙÚ· Î·È ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ ·fi ÙÔÓ ∂§°∞ ™∂ ·Ó·ÊÔÚ¿ Ô˘ η٤ıÂÛÂ Ë ·-

ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Î·È ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ¶∞™√∫ ª·ÁÓËÛ›·˜ ƒÔ‰Ô‡Ï· ∞ı. ∑‹ÛË, Û¯ÂÙÈο Ì ·›ÙËÌ· Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÙ·È Û ˘fiÌÓËÌ· Ù˘ ∂∞™ ¶ËÏ›Ô˘ - μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·ÛÊ·Ï›ÛÙÚˆÓ Î·È ÙÔ ‡„Ô˜ ·˘ÙÒÓ, ηıÒ˜ Î·È ÙÔÓ ÙÚfiÔ Î·Ù·‚ÔÏ‹˜ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛÂˆÓ Û ÂÚ›ÙˆÛË ˙ËÌÈ¿˜, Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î. ∫. ™Î·Ó‰·Ï›‰Ë˜ ÛÙËÓ ·¿ÓÙËÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ: “ª¤¯ÚÈ ÙËÓ 31Ë.12.2010 ›Û¯˘Â ÂÈÛÊÔÚ¿ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÛÙËÓ ·Í›· ÙˆÓ ˆÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ·fi ÙÔ˘˜ ·Ú·ÁˆÁÔ‡˜ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È, ÂȉÈÎfiÙÂÚ·, 3% ÛÙ· Ê˘ÙÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ ·Ú·ÁfiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ· Î·È 0,5% ÛÙ· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÚÔ˚fiÓÙ· ˙ˆÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘. ∂›Û˘, ÔÈ ·Ú·ÁˆÁÔ› Ï‹ÚˆÓ·Ó ÂÈÛÊÔÚ¿ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ Û ›‰Ô˜ ÙˆÓ ··Û¯ÔÏÔ‡ÌÂÓˆÓ ÛÙË ÁˆÚÁ›· Î·È ÎÙËÓÔÙÚÔÊ›·, ηٿ ·ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ·, Ì ÌÈÛıfi ‹ ËÌÂÚÔÌ›ÛıÈÔ, ηıÒ˜ Â›Û˘ Î·È ÁÈ· Ù· ·ÁÚÔÙÈο ÚÔ˚fiÓÙ· Ô˘ ·Ú¤¯ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ·ÌÔÈ‚‹ ÁÈ· ·ÏˆÓÈÛÙÈο, ÂÎıÏÈÙÈο Î·È Û˘Ó·Ê‹ Û ›‰Ô˜ ‰ÈηÈÒÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢ÙÒÓ ·ÏˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Û˘ÁÎÚÔÙËÌ¿ÙˆÓ, ÂÏ·ÈÔÙÚȂ›ˆÓ Î.Ï., ηıÒ˜ Î·È ÛÙ· ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓ· ÚÔ˚fiÓÙ· Î·È ˘ÔÚÔ˚fiÓÙ· ·fi ÙË ‚ÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ‹ ‚ÈÔÙ¯ÓÈ΋ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ˘ÔÚÔ˚fiÓÙˆÓ. ªÂ ÙÔ ÓfiÌÔ 3877/2010, ÂÈÛ¿ÁÂÙ·È Ë ¤ÓÓÔÈ· Ù˘ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ˘ ·Í›·˜ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·fi ÙËÓ ÔÔ›· ÚÔ·ÙÂÈ Ë ∂ȉÈ΋ ∞ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ∂ÈÛÊÔÚ¿, ÙËÓ ÔÔ›· ı· Ú¤ÂÈ Ô ·Ú·ÁˆÁfi˜ Ó· ηٷ‚¿ÏÂÈ ÛÙÔÓ ∂§°∞ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘Û‹ ÙÔ˘. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ô˙ËÌÈÒÛˆÓ, ÂÈÛËÌ·›ÓÂÙ·È fiÙÈ Ì ÙËÓ ˘Ô¯ÚˆÙÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ·Ú·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ∂§°∞, ηχÙÔÓÙ·È ÔÈ ¿ÌÂÛ˜ ˙ËÌȤ˜ ÛÙË Ê˘ÙÈ΋ ·Ú·ÁˆÁ‹ Î·È ÛÙÔ ˙ˆÈÎfi ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ, Ô˘ ÚÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È ·fi Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ·›ÙÈ· Î·È ÔÈ Ôԛ˜ Â›Ó·È ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ·fi ¤Ó· ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ ÔÛÔÛÙfi ˙ËÌÈ¿˜. ΔÔ ÌË Î·Ï˘ÙfiÌÂÓÔ ÔÛÔÛÙfi ˙ËÌÈ¿˜ ÔÓÔÌ¿˙ÂÙ·È ··ÏÏ·Á‹ Î·È Â›Ó·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘. ∏ ··ÏÏ·Á‹ Â›Ó·È ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ ˙ËÌÈ¿˜, ÙÔ ÔÔ›Ô ‚·Ú‡ÓÂÈ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ Î·È ·ÔÙÂÏ› ΛÓËÙÚÔ ÒÛÙÂ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘, ÙfiÛÔ ÚÈÓ ÙË ˙ËÌÈ¿ - Ì ÚÔÏËÙÈο ̤ÙÚ· - fiÛÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË ˙ËÌÈ¿ - .¯. ηٿÏÏËÏÔÈ „ÂηÛÌÔ›- Î·È Ó· ÌËÓ Â·Ó··˘ı› ÌfiÓÔ˜ ÛÙËÓ ·Ô˙ËÌ›ˆÛË ÙÔ˘ ∂§°∞. °È· ÙÔ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, Ô˘ıÂÓ¿ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Î¿Ï˘„˘ ηٿ 100% ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ·ÛÊ·ÏÈ˙fiÌÂÓ˘ ˙ËÌÈ¿˜ ·fi ηӤӷ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÊÔÚ¤·. ªÂ ÙÔ Ó¤Ô ¡fiÌÔ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ, ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿, ıÂÛ›ÛÙËΠ·ÓÒÙ·ÙÔ fiÚÈÔ ·Ô˙ËÌ›ˆÛ˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ·Ó¿ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô ÂÙËÛ›ˆ˜ ÙȘ ‚‰ÔÌ‹ÓÙ· ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¢ÚÒ. ∞˘Ùfi, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔ ÈÛÔ˙‡ÁÈÔ ÂÈÛÊÔÚÒÓ - ÏËÚˆÌÒÓ Â˘ÓÔ› ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ Î·È ÌÂÛ·›Ô˘˜ ·ÁÚfiÙ˜ Î·È fi¯È ÙÔ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊÔ.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔÔÓ›ÛÙËÎ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘

«ªÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜» ™Â ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· ÂÎÙÈÌ¿Ù·È fiÙÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· Í·Ó·Ì› ÔÚÈÛÙÈο Û ÔÚ›· ·Ó¿Ù˘Í˘

ª

ÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Â›Ó·È Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÂÓÒ Ë ¯ÒÚ· Ì·˜ ı· ÌÂÈ Û ÙÚԯȿ ·Ó¿Ù˘Í˘ Û ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·, Ì ÙȘ ˘ÁÈ›˜ ‚¿ÛÂȘ fï˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ıÂÌÂÏȈı› ÁÈ· Ù· ηϿ ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·, ÙÔÓ›ÛÙËΠ۠¯ıÂÛÈÓ‹ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÂΉ‹ÏˆÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ∂ÈÛÙËÌÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÛÙÔ ÚÒËÓ °·ÏÏÈÎfi πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ Ì ı¤Ì· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È ÙȘ ÚÔÔÙÈΤ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

√ ηıËÁËÙ‹˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ Î·È Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Alba Î. ¡›ÎÔ˜ ΔÚ·˘Ïfi˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ¤Ó· ÎÔÌ‚ÈÎfi ÛËÌÂ›Ô ˆ˜ ÚÔ˜ ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË Î·È Ô ‰ÚfiÌÔ˜ Â›Ó·È Ì·ÎÚ‡˜. ŸÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÙÔ fiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ë ÂÏÏËÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ Û ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, ÔÈ Ôԛ˜ ¤¯Ô˘Ó ‚¤‚·È· ÛÔ‚·Úfi ÔÏÈÙÈÎfi ÎfiÛÙÔ˜. ¢ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ·Ó¿Ù˘ÍË Û ÏÈÁfiÙÂÚÔ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È Â‡¯ÔÌ·È ÙÔ Ôχ Û ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ· Ë ∂ÏÏ¿‰· Ó· ¤¯ÂÈ Í·Ó·‚Ú› ÙËÓ ·ÏÈ¿ Ù˘ ÔÚ›·. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ̤ÙÚ· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÚıÔ‡Ó, ÁÈ· Ó· ·Ó·ıÂÚÌ·Óı› Ë ÔÈÎÔÓÔÌ›·, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· ‚ÁÂÈ Ë ¯ÒÚ· ÛÙȘ ·ÁÔÚ¤˜. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÚÒÙÔÓ, Â›Ó·È ·Ó¿ÁÎË Ó· ÂÓÈÛ¯˘ı› Ë ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, Ë ÔÔ›· ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· 30 ¯ÚfiÓÈ· ¤¯ÂÈ ‰·ÈÌÔÓÔÔÈËı›. °È’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· ÎÚ¿ÙÔ˜ Ô˘ ı· ÂÓı·ÚÚ‡ÓÂÈ ÙËÓ ÂȯÂÈÚËÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚˆıÔ‡Ó Ù· Â·ÁÁ¤ÏÌ·Ù·, ÁÈ·Ù› Ô ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÌfi˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÔÈfiÙËÙ· Î·È ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜. ΔÚ›ÙÔÓ, Ó· ·ÚıÔ‡Ó Ù· ÂÌfi‰È· Ô˘ ÍÂÎÈÓÔ‡Ó ·fi ȉÂÔÏÔÁ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ·ÚÂÏıfiÓÙÔ˜ Î·È Ù· ÔÔ›·

‰ÂÓ ÂÈÙÚ¤Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜, fiˆ˜ Ë ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Ó· ·Ú¤¯ÔÓÙ·È Î·È ·fi ÊÔÚ›˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÎÚ·ÙÈÎÔ›. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÌË ÎÚ·ÙÈο ∞∂π.

∞Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÃÚËÌ·ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ƒÂÊÂÓ¤˜ ÂÚˆÙËı›˜ ÁÈ· ÙÔ ·Ó Ë ∂ÏÏ¿‰· ı· ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ·¿ÓÙËÛÂ: “∏ ∂ÏÏ¿‰· Â›Ó·È Î·ıfiÏ· ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓË ÂÎÙfi˜ ·fi Ù˘Èο. ∞fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ¯¿Û·Ì ÙËÓ ·ÚfiÛÎÔÙË ÚfiÛ‚·Û‹ Ì·˜ ÛÙËÓ ÎÂÊ·Ï·È·ÁÔÚ¿, ›̷ÛÙ ԢÛÈ·ÛÙÈο ¯ÚÂÔÎÔË̤ÓÔÈ. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘ÌÂ Ù˘-

Èο ·ÎfiÌË ¯ÚÂÔÎÔ‹ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıԇ̠ӷ ÏËÚÒÓÔ˘Ì ٷ ¯ÚÂÔχÛÈ·, fï˜ Ì ‰·ÓÂÈο. ∫·Ì›· ¯ÒÚ· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÈ‚ÈÒÛÂÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ÙfiÎÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Â͢ËÚ¤ÙËÛË ÙÔ˘ ‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È ÂÚ›Ô˘ ÛÙÔ 34% ÙÔ˘ ÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡. ™˘ÓÂÒ˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Ë ·Ó·‰È¿ÚıÚˆÛË ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ¯Ú¤Ô˘˜ Ô˘ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ¢ÁÂÓÈÎfi˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙË ¯ÚÂÔÎÔ›·. ΔÔ Î·Ïfi Â›Ó·È fiÙÈ ÌÔÚԇ̠ӷ ÙÔ Î¿ÓÔ˘Ì ·˘Ùfi Ì ÂȉÔÙÔ‡ÌÂÓË Ú¢ÛÙfiÙËÙ· ÛÙËÓ ÔÚ›· Î·È ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ‰È·Ú·ÁÌ¿Ù¢ÛË ÙÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ Ì·˜ ̤ۈ Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ŒÓˆÛ˘. ∂›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÔ˘Ì ÙÔ

¯Ú¤Ô˜ Î·È Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ì ÛÙÔ Â˘ÚÒ. √ ›‰ÈÔ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ‚‹Ì·Ù· Ô˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ·fi ‰ˆ Î·È ¤Ú· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Ù· ÂÍ‹˜: ¶ÚÒÙÔÓ, Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ì Û ̷˙ÈÎfi ·ÔÏËıˆÚÈÛÌfi 30% ÁÈ· Ù· ÂfiÌÂÓ· ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ· Î·È ÛÙ·ıÂÚ¤˜ ÙÈ̤˜ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ‰ÂηÂÙ›·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ¤¯Ô˘Ì ÂÛˆÙÂÚÈ΋ ˘ÔÙ›ÌËÛË. ∞˘Ù¿ Ô˘ Ô˘Ï¿ÌÂ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Ô˘Ï¿Ì Û ·ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÙÈ̤˜. ¢Â‡ÙÂÚÔÓ, Ó· ÌÂÈÒÛÔ˘Ì ÙÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÌÈÛıÔÏfiÁÈÔ. ∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ··Û¯ÔÏ› ÙÔ 27% ÙÔ˘ ÂÚÁ·ÙÈÎÔ‡ ‰˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ì·˜ ÎÔÛÙ›˙ÂÈ ÙÔ 33% Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜. ∫·È ÔÏÏÔ‡˜ ¤¯Ô˘Ì ηÈ

·ÎÚÈ‚Ô‡˜ ¤¯Ô˘Ì” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô ªËÙÚÔÔÏ›Ù˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ Î. πÁÓ¿ÙÈÔ˜ ÙfiÓÈÛÂ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ˆ˜ “Î·È ÔÈ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔÈ ÓÈÒıÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÎÔ˘ÛÙ› Î·È ÌÈ· ¿ÏÏË ÊˆÓ‹ Û¯ÂÙÈο Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË. ∂Ô̤ӈ˜ ˙ËÙÂ›Ù·È Ó· Á›ÓÂÈ ÌÈ· ·ÏÏ·Á‹ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ, ·˘Ùfi Ô˘ ÂÌ›˜ ÛÙËÓ ÂÎÎÏËÛ›· ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ÌÂÙ¿ÓÔÈ·. ¢ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÌÂÁ¤ıË. °È·Ù› Ë ÎÚ›ÛË ¤¯ÂÈ Ó· οÓÂÈ Î·È Ì ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ. ™ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ¤¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË ·fi ÌÈ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ÌÂÙ¿ÓÔÈ·, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ÚÈ˙Èο ÓÔÔÙÚÔ›Â˜, ·fi„ÂȘ, ÙÚfiÔ˘˜ ÛΤ„˘ Î·È ˙ˆ‹˜. ∂›Ó·È Ë ÎÚ›ÛÈÌË ÛÙÈÁÌ‹” .

√ Ú‡Ù·Ó˘ ∫. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÂÈΛÌÂÓÔ «∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË» ÛÙ· ∞∂π

«¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ì» “¢ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ Ó· Û˘Á¯ˆÓ¢Ù› Ì ¿ÏÏÔ ∞∂π ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ·ÏÏ¿ Î·È ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ì” ÙfiÓÈÛÂ Ô Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ˜ Û ‰ËÌÔÛȇ̷ٷ ÙˆÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›ˆÓ ËÌÂÚÒÓ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË ÛÙ· ∞∂π. ™ÙËÓ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Â·Ó‹Ïı ÙÔ ˙‹ÙËÌ· ÙˆÓ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ÏfiÁˆ Ù˘ ‰˘Û¯ÂÚÔ‡˜ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘ Ù˘ ¯ÒÚ·˜. ∂ÎÙfi˜ ·fi Ù· Δ∂π Ô˘ ıˆÚÂ›Ù·È ·fi ÔÏÏÔ‡˜ ‚¤‚·ÈÔ fiÙÈ ı· Û˘Á¯ˆÓ¢ÙÔ‡Ó ·ÚÎÂÙ¿ ȉڇ̷ٷ, ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙÔ˘ “∫·ÏÏÈÎÚ¿ÙË” Ì·›ÓÔ˘Ó Î·È Ù· ∞∂π. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ “∂Ï¢ıÂÚÔÙ˘›·˜” , Ô Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¯¿ÚÙË ÙˆÓ ∞∂π Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÚԂϤÂÈ Û·ÚˆÙÈΤ˜ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ̤ۈ Ù˘ ‰ÈÔÈÎËÙÈ΋˜ ÂÓÔÔ›ËÛ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ Î·È Δ∂π ·Ó¿ ÂÚÈʤÚÂÈ·. ™Ùfi¯Ô˜ Ë ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÌÔÓÔ„‹ÊÈÔ˘ ·ÚÈıÌÔ‡ È‰Ú˘Ì¿ÙˆÓ-Ì·ÌÔ‡ı Ì ÌÈ· ÎÂÓÙÚÈ΋ ‰ÈÔ›ÎËÛË Î·È ÔÏÏ¿ ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·. ÕÌÂÛ· ı‡Ì·Ù· Ù· Δ∂π, Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ·ÔÚÚÔÊËıÔ‡Ó ÛÂ Û˘ÓÙÚÈÙÈÎfi ‚·ıÌfi Î·È fiÏÔ˜ Ô ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi˜ Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ∞∂π Ô˘ ı· ‰È·Ï˘ı› ÂȘ Ù· ÂÍ ˆÓ Û˘ÓÂÙ¤ıË. ∂ȉ›ˆÍË, Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÔ‡Ó ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ‰¤Î· ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Û fiÏË ÙË ¯ÒÚ·, Ì ‚·ÛÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛÙȘ ¶ÂÚÈʤÚÂȘ ∞ÙÙÈ΋˜, £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ¶ÂÏÔ-

ÔÓÓ‹ÛÔ˘, πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ Î·È ∫Ú‹Ù˘. ∏ ÙÔÈ΋ ¶Ú˘Ù·ÓÈ΋ ∞Ú¯‹ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› fiÏË ÙË Û˘˙‹ÙËÛË Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË. 줂·È· fiˆ˜ ÙÔÓ›˙ÂÙ·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ·Î·‰ËÌ·˚ÎÔ‡ ȉڇ̷ÙÔ˜, ·ÊÔ‡ Â›Ó·È ¤Ó· ·˘ÙÔ‰‡Ó·ÌÔ Î·È ÈÛ¯˘Úfi ·ÓÂÈ-

ÛÙ‹ÌÈÔ Ì ÔÏÏ¿ Î·È ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ΔÌ‹Ì·Ù·. √ Ú‡Ù·Ó˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. ∫ÒÛÙ·˜ °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘ › ˆ˜ ˘‹ÚÍ ¤Ó· ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Û ·ıËÓ·˚΋ ÂÊËÌÂÚ›‰· Ô˘ ÌÈÏÔ‡Û ÁÈ· ÙȘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›ˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙÂÏÈο ı· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ‰¤Î· ∞∂π. ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÂÓÙ·ÛÛfiÙ·Ó Û ·˘Ù¿ Ô˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰· ÌÔÚ› Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó. 줂·È· Ë ÔÏÈÙÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ ¶·È‰Â›·˜ ·¿ÓÙËÛ ÌÂÙ¿ ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· fiÙÈ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ Ù˘ Â›Ó·È Ô ÓfiÌÔ˜-Ï·›ÛÈÔ Î·È fi¯È ÔÈ Û˘Á¯ˆÓ‡ÛÂȘ Û ·˘Ù‹ ÙË Ê¿ÛË. ∞˘Ùfi ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ·ÁÓÔ‹ÛÔ˘ÌÂ. ∂Ì›˜ ÎÚ·Ù¿Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ˘‹ÚÍ ÌÈ· ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË, ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Û·Ì Ì ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ Ú˘Ù¿ÓÂȘ Î·È ÂÙÔÈÌ¿Û·Ì ¤Ó· ΛÌÂÓÔ. √ ›‰ÈÔ˜ ÂͤÊÚ·Û ÙË ‚‚·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ fiÙÈ ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‰ÂÓ ÎÈÓ‰˘Ó‡ÂÈ ÌÂ Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË. “ΔÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘

∂ÏÏ¿‰·˜, ¤¯ÂÈ ¿Ú· ÔÏÏ¿ ΔÌ‹Ì·Ù· Ô˘ Â›Ó·È ˘„ËÏ‹˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÔÊÔ›ÙÔ˘˜. ∂Ô̤ӈ˜ ‰ÂÓ Ì·›ÓÂÈ ı¤Ì· Û˘Á¯ÒÓ¢Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì ¿ÏÏÔ. 줂·È· ‰ÂÓ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÊËÛ˘¯¿˙Ô˘Ì” ›Â Ô Î. °Ô˘ÚÁÔ˘ÏÈ¿Ó˘.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙË Wikipedia ªÂ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ˘ 10 ¯ÚfiÓˆÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Ù˘ Wikipedia (μÈÎÈ·›‰ÂÈ·), Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËÎÂ, ÚÔ¯ı¤˜, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ Wikipedia ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. ΔÔ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÛÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÙÔ μfiÏÔ, ı· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÁÈ· ÌÈ· ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÂÌÂÈÚ›· ÛÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ Wikipedia, ÙfiÛÔ Û ¯Ú‹ÛÙ˜, fiÛÔ Î·È Û ÂÓ ÂÓÂÚÁ›·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÓ ‰˘Ó¿ÌÂÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ Ù˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢-

∂›ÛÎÂ„Ë ¶. ª·ÚοÎË Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ΔÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ı· ÂÈÛÎÂÊı› Û‹ÌÂÚ· Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶. ª·Úο΢ ÁÈ· Ó· ÂÓËÌÂÚˆı› ·fi ÊÔÚ›˜ Î·È Ôϛ٘ ÁÈ· ˙ËÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÈÔ ÂÓÙ·ÙÈÎÔ‡˜ ÂϤÁ¯Ô˘˜ Î·È ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ ‰ÈÎÏ›‰Â˜ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ˘Á›·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ, ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ‚ÈÔÏÔÁÈÎÔ‡˜ ηı·ÚÈÛÌÔ‡˜, ˙ËÙ› Ô ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ˘ §∞√™ ¶·‡ÏÔ˜ ª·Úο΢, ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜.

ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ‰ÈÔÚÁ·ÓÒıËΠ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ μÈ‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ™‡ÏÏÔÁÔ ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ ¡ÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜, ÙËÓ ∂Ù·ÈÚ›· ∂χıÂÚÔ˘ §ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ /§ÔÁÈÛÌÈÎÔ‡ ∞ÓÔȯÙÔ‡ ∫Ò‰Èη (∂∂§/§∞∫) Î·È ÙÔ˘˜ Û˘ÓÙ¿ÎÙ˜ Ù˘ Wikipedia. ™˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ‰Â Û ÌÈ· ÛÂÈÚ¿ ‰Ú¿ÛˆÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û ·ÓÂÏÏ·‰ÈÎfi Â›‰Ô, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ “¢Â˜ ÙËÓ æËÊȷο 2.0” ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÌÂÚȤ¯ÂÙ·È Ë ‰Ú¿ÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÂÌÏÔ˘ÙÈÛÌfi Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ Wikipedia. ΔÔ 2011 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 10 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Wikipedia, Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ‰È·‰ÈÎÙ˘·Î‹˜ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ ·ÓÔÈÎÙÔ‡ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È Î·È Û˘ÓÙ¿ÛÛÂÙ·È ·fi ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ·ÓıÚÒÔ˘˜ Û’ fiÏÔ ÙÔÓ Ï·Ó‹ÙË. ∂ÈϤÔÓ, ÙÔ 2011 Û˘ÌÏËÚÒÓÔÓÙ·È 260 ¯ÚfiÓÈ· ·fi ÙËÓ ¤Î‰ÔÛË Ù˘ ÂÁ΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ “Encyclopedie” , ÙˆÓ ¡Ù˘ÓÙÂÚfi Î·È ¡Ù’∞Ï·Ì¤Ú, ÌÈ·˜ ÌÂÁ¿Ï˘ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÂÓfi˜ Û˘ÏÏÔÁÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙË ‰È¿‰ÔÛË Ù˘ ÁÓÒÛ˘ ÙˆÓ È‰ÂÒÓ ÙÔ˘ ‰È·ÊˆÙÈÛÌÔ‡. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ 2011 ¤¯ÂÈ ·Ó·ÎËÚ˘¯Ù› ˆ˜ ¤ÙÔ˜ æËÊȷ΋˜ ∂Á΢ÎÏÔ·›‰ÂÈ·˜ ·fi ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜


M·ÁÓËÛ›· 17

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

∂Ê·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì›· ÊÔÚ¿ ÙËÓ Â‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ÛÙÔ μfiÏÔ

πÔıÂÚ·›· ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ·˘ÙÈÛÌfi

ª

∂Ή‹ÏˆÛË Δ∂∂

¤ÏË ÙÔ˘ πÈÎÔ‡ √Ì›ÏÔ˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÂıÂÏÔÓÙÈο ¤Ú¯ÔÓÙ·È Î¿ı ‚‰ÔÌ¿‰· ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ™Ù‹ÚÈ͢ ∞˘ÙÈÛÙÈÎÒÓ ∞ÙfiÌˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È ÂÎ·È‰Â‡Ô˘Ó Ù· ·È‰È¿ Ì ·˘ÙÈÛÌfi ÛÙ· ¿ÏÔÁ·. ∏ ÈÔıÂÚ·›· ¤¯ÂÈ ·Ó·Î·Ï˘Êı› Â‰Ò Î·È ¤Ó· ·ÈÒÓ· Î·È ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ·È Ì ÂÈÙ˘¯›· Î·È ÛÙÔ μfiÏÔ Û˘Ì‚¿ÏÏÔÓÙ·˜ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ Î·È ÛÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ÎÔÈÓˆÓÈÎÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ. ƒÂÔÚÙ¿˙: ºøΔ∏™ ™¶∞¡√™

∏ ÂӉȷʤÚÔ˘Û· ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ ∫∂™∞∞ª, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ∞˘ÙÈÛÌÔ‡ Ô˘ ÁÈÔÚÙ¿˙ÂÙ·È ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ, ÙÔÓ›ÛÙËΠÛÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË Ô˘ ‰ÈÂÍ‹¯ıË ÂΛ Ì ÙÔ “·ÚÒÓ” Ó· ‰›ÓÂÈ Î·È Ô ·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ Ù˘ 5˘ ÀÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ¶ÂÚÈʤÚÂÈ·˜ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î·È ™ÙÂÚ¿˜ ∂ÏÏ¿‰·˜ Î. £·Ó¿Û˘ ΔÛ¿ÙÛÔ˜. ∏ ‰ÈÔÈ΋ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∫∂™∞∞ª Î. ∫˘Úȷ΋ ¢ÚÔÁÁÔ‡‰Ë ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ÙËÓ ÈÔıÂÚ·›· Á›ÓÂÙ·È ÈÏÔÙÈο ·fi ÙÔÓ ÈÈÎfi fiÌÈÏÔ §¿ÚÈÛ·˜ Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ ∫∂™∞∞ª οı ‚‰ÔÌ¿‰·. Δ· ̤ÏË ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ʤÚÓÔ˘Ó ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Î·È ¤Ó· ÌÈÎÚfi ¿ÏÔÁÔ. ∏ ∂ÚÁÔıÂÚ·‡ÙÚÈ·, ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓË ÛÙËÓ ÈÔıÂÚ·›· ÛÙÔ Western Michigan University Î. °ÂˆÚÁ›· ¶·¿ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ̤ۈ Ù˘ ÈÔıÂÚ·›·˜ ÌÈÏÒÓÙ·˜ Ì ı¤Ì·: “∏ £ÂÚ·¢ÙÈ΋ π·Û›· ÛÙÔÓ ∞˘ÙÈÛÌfi” . ∏ ›‰È· ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÚÔÛ‰›‰ÂÈ ÌÈ· ·ÚÌÔÓÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ ΛÓËÛË ÛÙÔ ÛÒÌ· ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ·˘ÙÈÛÌfi Ù· ÔÔ›· ¤¯Ô˘Ó Ô‡Ùˆ˜ ‹ ¿Ïψ˜ ÌÈ· Ôχ ÌÂÁ¿ÏË ‰˘ÛÎÔÏ›· ÛÙË Û˘ÌÌÂÙÚ›· Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛıËÙËÚȷ΋ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË. ΔÔ ¿ÏÔÁÔ Â›Ó·È ¤Ó· ˙ÒÔ Ì ÙÔ ÔÔ›Ô Ù· ·È‰È¿ ¤Ú¯ÔÓÙ·È Û Â·Ê‹, Ì·ı·›ÓÔ˘Ó Ó· ÙÔ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó, Ó· ÙÔ Ô‰ËÁÔ‡Ó. ŸÙ·Ó ÙÔ ·È‰› Ì ·˘ÙÈÛÌfi Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ, Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÌÈ· ÌfiÓÈÌË Ì˘È΋ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹ Î·È ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚÈı› ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤ÛÂÈ Î¿Ùˆ. √fiÙ ̤۷ ·fi ÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ ÛÙÔ Ó¢ÚÈÎfi

∂Î·›‰Â˘ÛË ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÔÈÎÔ‰ÔÌÈÎÒÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ √ ™À§§√°√™ ∫·Ù·Û΢·ÛÙÒÓ √ÈÎÔ‰ÔÌÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, ı· Ï¿‚ÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· §∞∂∫ 1-25, ÙÔ ÔÔ›Ô ·¢ı‡ÓÂÙ·È Û ÊÔÚ›˜ ÂÎÚÔÛÒËÛ˘ ÂÚÁÔ‰ÔÙÒÓ Î·È ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÎ·›‰Â˘ÛË ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Û ı¤Ì·Ù· Ô˘ ÙÔ˘˜ ·ÊÔÚÔ‡Ó. ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋˜ ∫·Ù¿ÚÙÈÛ˘, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 127, μfiÏÔ˜, ÙËÏ.: 24210 28476 / 24210 76050 (Έ‰. ∂∫∂¶π™ 10718/07). ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÊÔÚ¿ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ·ÛÊ¿ÏÈÛË π∫∞ ÛÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ - ̤ÏË ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, Î·È ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ì ı¤Ì· Û¯ÂÙÈÎfi Ì ÙËÓ ÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘˜ ÁÈ· 40 ÒÚ˜. √ οı ÂÎ·È‰Â˘fiÌÂÓÔ˜ ˘¿ÏÏËÏÔ˜ ÂȉÔÙÂ›Ù·È Ì 5ú/ÒÚ· ηٿÚÙÈÛ˘, ‰ËÏ·‰‹ Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Û˘ÓÔÏÈ΋ ÂȉfiÙËÛË 200 ú. Δ· ··Ú·›ÙËÙ· ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈο ÁÈ· ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ˘·ÏÏ‹ÏˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ›ӷÈ: - ¢‡Ô À‡ı˘Ó˜ ¢ËÏÒÛÂȘ ∂ȯ›ÚËÛ˘ fiÔ˘ ÂÚÁ¿˙ÂÙ·È Ô ˘¿ÏÏËÏÔ˜. - ºˆÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙfiÙËÙ·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ (ÁÈ· ·ÏÏÔ‰·Ô‡˜ ʈÙÔÙ˘›· ‰È·‚·ÙËÚ›Ô˘). - ºˆÙÔÙ˘›· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡ ÙÚ¿Â˙·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô Â›Ó·È ÚÒÙÔ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˜. - ºˆÙÔÙ˘›· ÂÎηı·ÚÈÛÙÈÎÔ‡ ÂÊÔÚ›·˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘ fiÔ˘ Î·È ı· Ê·›ÓÂÙ·È ÙÔ ∞ºª. ΔÔ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ ∞Ó¿Ù˘Í˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∫∂∫) ı· ¤ÚıÂÈ Û ·¢ı›·˜ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì·˙› ÁÈ· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜.

Û‡ÛÙËÌ· Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÛÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Ô˘ Â›Ó·È ˘‡ı˘ÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›·, ÙË Ì˘È΋ ‰‡Ó·ÌË, ÙËÓ ÔÙÈ΋ ·ÓÙ›ÏË„Ë. ∂›Û˘ ¤¯Ô˘Ì ‰ÈÂÁ¤ÚÛÂȘ Û fiÏÔ ÙÔ ÛÒÌ·. ΔÔ ¿ÏÔÁÔ, fiÙ·Ó ÂÚ·Ù¿ οÓÂÈ ¤Ó· ‚ËÌ·ÙÈÛÌfi ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ, ÎÈÓ› ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ, Î·È ¤ÙÛÈ ÙÔ ·È‰› Ô˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ÛÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ Ù· ËÓ›·, ̤۷ ·fi ÙȘ ·ÚıÚÒÛÂȘ Î·È ÙÔ˘˜ ˘ԉԯ›˜, ‚ÔËıȤٷÈ, ÒÛÙ ӷ ‚ÂÏÙÈÒÛÂÈ ÙË ı¤ÛË Î·È ÙË ÛÙ¿ÛË. ŒÙÛÈ ˘¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· ÏËıÒÚ· ÎÈÓËÙÈÎÒÓ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ·fi ÙÔ ¿ÏÔÁÔ ÛÙÔ ·È‰›. ∫·È ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ ÔÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔ ÎÈÓËÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·, ·ÊÔ‡ ·Ú¿ÏÏËÏ· ‰È·‰Ú·Ì·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ÎÔÈÓˆÓÈ΋ ‰È·‰Èηۛ·. ¢ËÏ·‰‹ ÙÔ ·È‰› Ì ·˘ÙÈÛÌfi Ô˘ ¤¯ÂÈ ÎÔ˘Ú·ÛÙ› ·fi ÙÔ ÎÏÈÓÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ, ¿ÂÈ Ôχ ¢¯¿ÚÈÛÙ· Û ¤Ó· ·ÓÔÈÎÙfi ¯ÒÚÔ, fiˆ˜ Â›Ó·È Ô ÈÈÎfi˜ fiÌÈÏÔ˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÙÔ ·È‰› ηÏÂ›Ù·È Ó· Û˘ÓÂÚÁ·ÛÙ› Ì ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ÔÌ¿‰· ·ÓıÚÒˆÓ, fiˆ˜ ÔÈ ‚ÔËıÔ›. °È·Ù› ÁÈ· Ó· Á›ÓÂÈ ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ıÂÚ·¢ÙÈ΋˜ È·Û›·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯Ô˘Ó Ô Ô‰ËÁfi˜ Î·È ‰‡Ô Ï·˚ÓÔ› ‚ÔËıÔ›. ∞fi ÙÔÓ 5Ô ·ÈÒÓ· .Ã. ¤¯ÂÈ ·Ó·Ù˘¯ı› Ë ÈÔıÂÚ·›·. °‡Úˆ ÛÙÔ 1910 οÔÈÔÈ ıÂÚ·Â˘Ù¤˜ ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ÙËÓ ıÂÚ·¢ÙÈ΋ ΛÓËÛË ÙÔ˘ ·ÏfiÁÔ˘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ·Ó Ó· ÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó ÛˆÌ·ÙÂ›Ô ÁÈ· ÂÎ·È‰Â˘ÙÈο ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ·. ¶Ï¤ÔÓ ¿Ú· ÔÏÏÔ› È›˜ Ì ·˘ÙÈÛÌfi Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Û ‰ÈÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜.

¶ÚÔÛÏ‹„ÂȘ ÁÈ·ÙÚÒÓ ÛÙȘ ª∂£

™ÙËÓ ÚfiÛÏË„Ë 91 °È·ÙÚÒÓ ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ £ÂÚ·›·˜ (ª.∂.£.) Î·È ÛÙȘ ªÔÓ¿‰Â˜ ∂ÓÙ·ÙÈ΋˜ ¡ÔÛËÏ›·˜ (ª.∂.¡.) ¡ÂÔÁÓÒÓ, ÚÔˆı› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÀÁ›·˜.

ΔÔ Leader ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ∏ π¢ƒÀ™∏, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô ÂÎ-

ªÿ∞ ·fi ÙȘ 91 ı¤ÛÂȘ ÚԂϤÂÙ·È ÁÈ· ÙË ª∂£ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ μfiÏÔ˘. √ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÙˆÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁËÙÈÎÒÓ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1. ∞›ÙËÛË ÙÔ˘ ÂӉȷÊÂÚÔ̤ÓÔ˘ 2. ·. ∞ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ Ù˘¯›Ô˘ ‹ ʈÙÔÙ˘›· ÂÈÎ˘ÚˆÌ¤ÓË ÁÈ· ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ¯ÒÚ·˜ ̤ÏÔ˜ Ù˘ ∂.∂. ‚. Õ‰ÂÈ· ¿ÛÎËÛ˘ È·ÙÚÈÎÔ‡ Â·ÁÁ¤ÏÌ·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ È·ÙÚÔ‡˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·ÔÊÔÈÙ‹ÛÂÈ ·fi È·ÙÚÈ΋ Û¯ÔÏ‹ ¯ÒÚ·˜ ÂÎÙfi˜ ∂.∂. Î·È ‚‚·›ˆÛË ¢π∫∞Δ™∞. 3. Δ›ÙÏÔ˜ È·ÙÚÈ΋˜ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜: ·. °È· ª.∂.£. fiÏˆÓ ÙˆÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ ÏËÓ ÙˆÓ ·È‰È·ÙÚÈÎÒÓ : ¶·ıÔÏÔÁ›· ‹ ∫·Ú‰ÈÔÏÔÁ›· ‹ ÃÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ‹ ¶Ó¢ÌÔÓÔÏÔÁ›· ‹ ∞Ó·ÈÛıËÛÈÔÏÔÁ›·.

‚. °È· ª.∂.£. ¶·È‰È·ÙÚÈÎÒÓ ¡ÔÛÔÎÔÌ›ˆÓ: ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ ‹ ¶·È‰Ô¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋. ∂›Û˘ È·ÙÚÔ› Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙˆÓ ª.∂.£. ∂ÓËÏ›ÎˆÓ ÌfiÓÔÓ ÂÊfiÛÔÓ ¤¯Ô˘Ó ÂÚÁ·Ûı› ÌÂÙ¿ ÙË Ï‹„Ë Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÁÈ· ¯ÚÔÓÈÎfi ‰È¿ÛÙËÌ· 18 ÌËÓÒÓ ÛÙȘ ÂȉÈÎfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜, Û ¶·È‰È·ÙÚÈο ¡ÔÛÔÎÔÌ›·. Á. °È· ª.∂.¡. ¡ÂÔÁÓÒÓ: ¶·È‰È·ÙÚÈ΋ 4. μ‚·›ˆÛË ÂÎÏ‹ÚˆÛ˘ ˘ËÚÂÛ›·˜ ˘·›ıÚÔ˘ ‹ Ù˘¯fiÓ ÓfiÌÈÌ˘ ··ÏÏ·Á‹˜ ‹ ·Ó·ÛÙÔÏ‹˜. 5. ºˆÙÔ·ÓÙ›ÁÚ·ÊÔ ‰ÂÏÙ›Ô˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· ‹ ¿ÏÏÔ˘ ÂÁÁÚ¿ÊÔ˘, ‰ËÌfiÛÈ·˜ ·Ú¯‹˜ ·fi ÙÔ ÔÔ›Ô ÚÔ·ÙÂÈ Ë Èı·Á¤ÓÂÈ·. 6. À‡ı˘ÓË ‰‹ÏˆÛË fiÙÈ Ô È·ÙÚfi˜ ÂÊfiÛÔÓ ÂÈÏÂÁ› ‰ÂÓ ı· ·ÛΛ ÂχıÂÚÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Î·È ‰ÂÓ ı· η٤¯ÂÈ ¿ÏÏË ‰ËÌfiÛÈ· ‹ ȉȈÙÈ΋ ı¤ÛË.

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ ‰ÈÂÍ¿ÁÂÙ·È ·fi ¯ı˜ ÛÙÔ μfiÏÔ

™˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ·ÓÙÔ‡ Î·È fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ ™Δ√ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ, ÚÔÎÂÈ-

̤ÓÔ˘ ÌÂÏÏÔÓÙÈο Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Û˘Û΢¤˜, Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ì·˙› Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ‰ÈÂıÓ‹ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ·˘Ùfi. Ãı˜ ÍÂΛÓËÛ ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ “™·Ú¿ÙÛ˘” ÙÔ˘ ·Ú·ÏÈ·ÎÔ‡ Û˘ÁÎÚÔÙ‹Ì·ÙÔ˜ ¶··ÛÙÚ¿ÙÔ˘ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÔÏÏÒÓ ÂÎÚÔÛÒˆÓ ·fi ÂÏÏËÓÈο Î·È Í¤Ó· ∞∂π, ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· Î·È ÂÙ·ÈÚ›˜. À‡ı˘ÓÔ˜ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹˜ Ù˘ ÂΉ‹ÏˆÛ˘ Ô˘ Ì ÙËÓ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ÔÌ¿‰· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔ Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘, ‹Ù·Ó Ô Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À ΔËÏÂÈÎÔÈÓˆÓÈÒÓ ¢ÈÎÙ‡ˆÓ Î. §¤·Ó‰ÚÔ˜ Δ·ÛÈԇϷ˜. √È ÂÚÁ·Û›Â˜ ÙÔ˘ Û˘Ó‰ڛԢ ÂÓÙ¿ÛÛÔÓÙ·È Û ‰ÈÂıÓ¤˜ ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È Ï‹ÁÔ˘Ó Û‹ÌÂÚ·. √È ÔÌÈÏËÙ¤˜ ·Ó·Ê¤ÚıËÎ·Ó Û ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ı· Ì·˜ ÚÔÛʤÚÂÈ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È ÙȘ Ôԛ˜ ı· ‰Ô‡Ì ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ¯ÚfiÓÈ·. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· fiϘ ÔÈ ÙËÏÂʈÓÈΤ˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ÌfiÓÔ Ì¤Ûˆ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘ Î·È ‰ÂÓ ı· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÙÔ ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi ÙËÏÂʈÓÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô. ΔÔ ›‰ÈÔ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Î·È Ì fiϘ ÙȘ ÌÈÎÚÔÛ˘Û΢¤˜ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌÔÚ› ÎÙ›ÛÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ˘ËÚÂÛ›· ∂›Û˘, ÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ Û˘˙ËÙ‹ıËÎ·Ó Î·È Ù¯ÓÈο ˙ËÙ‹Ì·Ù·, ÒÛÙ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ï‡ÙÂÚË ·fi‰ÔÛË ÛÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘, fiˆ˜ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Â‡ÚÔ˜ ˙ÒÓ˘ ÛÙ· ‰›ÎÙ˘· Î·È Ó· ÂÛÙÈ¿˙ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙË ÊˆÓ‹, ÙÔ ‚›-

ÓÙÂÔ. 줂·È· Î·È Û‹ÌÂÚ· ÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ ·Ú¤¯ÂÈ ÊˆÓ‹, ·ÏÏ¿ fi¯È ¿ÓÙÔÙ Ì ÙȘ ηχÙÂÚ˜ ÂÁÁ˘‹ÛÂȘ fiÙÈ ı· Â›Ó·È Î·Ï‹ Ë Û‡Ó‰ÂÛË. ™˘˙‹ÙËÛË ¤ÁÈÓÂ Î·È ÁÈ· ÙÔ ·Û‡ÚÌ·ÙÔ ‰›ÎÙ˘Ô, fiÔ˘ ÙÔÓ›ÛÙËΠˆ˜ ÛÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ı· ÌÔÚԇ̠ӷ ÎÈÓԇ̷ÛÙ ›Ù Ì ÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Â›Ù Ì ÙÔ ÏˆÊÔÚÂ›Ô ÔÔ˘‰‹ÔÙÂ Î·È Ó· ¤¯Ô˘Ì ‰È·Ú΋ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. √ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È Ó· ›̷ÛÙ ·ÓÙÔ‡ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔÈ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Ì¤Û· ·fi ÙȘ Û˘Û΢¤˜ Ì·˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔ Û˘Ó¤‰ÚÈÔ, οÔÈÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ‚¿ÛÈÌÔ˜ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙÔ ÏÂÁfiÌÂÓÔ “›ÓÙÂÚÓÂÙ ÚˆÙfiÎÔÏÏÔ” . §fiÁˆ fï˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ Û˘Û΢ÒÓ Ô˘ Â›Ó·È Û˘Ó‰Â‰Â̤Ó˜ Ì ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ¤¯Ô˘Ó ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ù· ‰È·ı¤ÛÈÌ· ÓÔ‡ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ Î¿ı ۇӉÂÛË, ÂÔ̤ӈ˜ ‰ÂÓ ı·

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û˘Ó‰ÂıÔ‡Ó ¿ÏϘ Û˘Û΢¤˜. ∞˘Ùfi Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ, Â›Ó·È Ë ·ÏÏ·Á‹ Ù˘ ÛËÌÂÚÈÓ‹˜ ·Ú¯ÈÙÂÎÙÔÓÈ΋˜ ÙÔ˘ ›ÓÙÂÚÓÂÙ. ∞˘Ùfi fï˜ ÛËÌ·›ÓÂÈ Î·È ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙ· Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ÙÔ˘. “™·Ó ΔÌ‹Ì· Û˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ì Û ¤Ó· ÂÚ¢ÓËÙÈÎfi ¤ÚÁÔ, fiÔ˘ ÛÙfi¯Ô˜ Â›Ó·È ‚·ÛÈο Ô Â·Ó·Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘ ÙÔ˘ ‰È·‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂Âȉ‹, fiÙ·Ó ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ‰ÂÓ Ê·ÓÙ·˙fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ÙËÓ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Â¤ÎÙ·Û‹ ÙÔ˘, Â›Ó·È Ê˘ÛÈÎfi Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ÓÙ·È ÔÚÈṲ̂ӷ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔÛ‚·ÛÈÌfiÙËÙ·˜ Ù· ÔÔ›· ÙÒÚ· ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈ· Î·È ÂÚ¢ÓËÙÈο ΤÓÙÚ· ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó” ÙfiÓÈÛÂ Ô Û˘Ì‚·ÛÈÔ‡¯Ô˜ ηıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ ∏/À Ì ÂȉÈÎfiÙËÙ· ÙË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ‰ÈÎÙ‡ˆÓ Î. ¶¿ÚȘ ºÏ¤Áη˜. ºÒÙ˘ ™·Ófi˜

Û˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ÌÈÎÚ‹˜ ‰˘Ó·ÌÈÎfiÙËÙ·˜ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ‰È·Ó˘ÎÙ¤Ú¢Û˘, Ë ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË, ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ¯ÒÚˆÓ ÂÛÙ›·Û˘ Î·È ·Ó·„˘¯‹˜, Ë ›‰Ú˘ÛË ÂÈÛΤ„ÈÌˆÓ ·ÁÚÔÎÙËÌ¿ÙˆÓ, Ë ·‡ÍËÛË Ù˘ ·Í›·˜ ÙˆÓ ÁˆÚÁÈÎÒÓ Î·È ‰·ÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, Ë ›‰Ú˘ÛË, Â¤ÎÙ·ÛË Î·È Ô ÂÎÛ˘Á¯ÚÔÓÈÛÌfi˜ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ, ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ÛÙȘ ‰Ú¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Leader ÁÈ· ÙÔ ¶‹ÏÈÔ Î·È ÙȘ ‰ÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ÓÔÌÔ‡ ª·ÁÓËÛ›·˜ (ηÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ› ¢‹ÌÔÈ μfiÏÔ˘, ∑·ÁÔÚ¿˜-ªÔ˘ÚÂÛ›Ô˘, ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ Î·È ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘), Ô˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠ¯ı˜ Û ÂΉ‹ÏˆÛË ÛÙÔ ·ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ÙËÓ 1Ë ¶ÚÔ΋ڢÍË ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER ÙÔ˘ ÕÍÔÓ· 4 ÙÔ˘ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ› Ë ∂Ù·ÈÚ›· ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î·È Ë ∞Ó·Ù˘Íȷ΋ ∞.∂. √.Δ.∞. Ÿˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ¶ËÏ›Ô˘ Î. ™Ù. μ·ÎԇϷ˜, “Ë ¶ÚÔ΋ڢÍË ¤¯ÂÈ ˆ˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙÔ˘ ÙÔÈÎÔ‡ ÏËı˘ÛÌÔ‡ (·ÁÚfiÙ˜ Î·È ÌË ·ÁÚfiÙ˜) Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË Áο̷ ÌÔÚÊÒÓ ÂÂÓ‰‡ÛˆÓ, Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÙÔÌ›˜ ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡, ÌÂÙ·Ô›ËÛ˘ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Î·È ‰·ÛÔÎÔÌÈÎÒÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ, ‚ÈÔÙ¯ӛ˜, ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ·ÚÔ¯‹˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ, Î.Ï.” . √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ Δ∂∂ ª·ÁÓËÛ›·˜ Î. ™. ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘ ·Ó¤ÊÂÚ ÁÈ· ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ fiÙÈ “ÛÙËÓ ÙÚ·ÁÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Ë ¯ÒÚ·, ÌfiÓÔÓ Ë È‰ÈˆÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÔÚ› Ó· ‰ÒÛÂÈ ‰È¤ÍÔ‰Ô. ªÈ· ȉȈÙÈ΋ fï˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÌfiÓÔ ÙËÓ ·Ê·›Ì·ÍË ÙˆÓ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ ÁÈ· ÂÊ‹ÌÂÚ˜ ‰Ú¿ÛÂȘ. ΔÔ Â›‰·Ì ·˘Ùfi ÙÔ ¤ÚÁÔ Ì ٷ ÂηÙÔÓÙ¿‰Â˜ ¿¯ÚËÛÙ· ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ·fi Ù· ªÂÛÔÁÂȷο √ÏÔÎÏËڈ̤ӷ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· (ÔÈÔ˜ Ù· ı˘Ì¿Ù·È ·˘Ù¿ ¿Ú·ÁÂ) Î·È ÙÔ ∞’ ∫.¶.™. °È· ·˘Ùfi ı· Ú¤ÂÈ Ë ¤ÁÎÚÈÛË ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Ó· Â›Ó·È ÁÈ· ‰Ú¿ÛÂȘ Ô˘ Î·È ˘¿Ú¯ÂÈ ÂÎÙ›ÌËÛË fiÙÈ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÔ˘Ó ı¤ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì ‚¿ıÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È fiÙÈ ı· ·ÔÙÂϤÛÔ˘Ó fiÏÔ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÙˆÓ ÂÚÈÔ¯ÒÓ Î·È fiÏÔ˜ ¤Ï͢ ÙÔ˘ÚÈÛÙÒÓ. ∏ ηϋ ÂÓË̤ڈÛË Â›Ó·È ÙÔ ÚÒÙÔ ˙ËÙÔ‡ÌÂÓÔ Î·È Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÛÙfi¯Ô Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈԇ̠ÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ËÌÂÚ›‰·. ∫·È ÂÂȉ‹ ¤Ó· ÙÚ·Ófi ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛˆÛÙ‹˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ LEADER, ÁÓˆÚ›˙ÂÙ fiÙÈ Â›Ó·È Ë Ï›ÌÓË ¶Ï·ÛÙ‹Ú·, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Â›Ì·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ˆ˜ ÙÔ Ó¤Ô ÚfiÁÚ·ÌÌ· ı· ‰ÒÛÂÈ ÌÈ· ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÂÈÎfiÓ· Î·È ·ÚÎÂÙ‹ ÓÔ‹ ·Ó¿Ù˘Í˘ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ô˘ ı· ÂÊ·ÚÌÔÛÙ›” . ∞Ó Î·È ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Â›Ó·È Ôχ ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓ›Û¯˘Û˘ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙË ‰Ú¿ÛË ÌÔÚ› Ó· Êı¿ÛÂÈ Î·È ÙÔ 50% ÁÈ· ȉȈÙÈΤ˜ ÂÂÓ‰‡ÛÂȘ, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ ‹Ù·Ó ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÂΉ‹ÏˆÛË. ¢∏ª√.™.


ª·ÁÓËÛ›· 18 °È· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ ¯ÚÔÓÈ¿ ƒ¿ÏÈ ÛÚÈÓÙ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi Δ√ 4Ô “Rally Sprint ŸıÚ˘˜” ›-

Ó·È ÁÂÁÔÓfi˜ ÁÈ· ÙËÓ fiÏË ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ §¤Û¯Ë ∞˘ÙÔÎÈÓ‹ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÛÙȘ 9 & 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·ÁÒÓ˜ Ú¿ÏÈ Û ·ÛÊ¿ÏÙÈÓË ‰È·‰ÚÔÌ‹ Ì‹ÎÔ˘˜ 15,1 ¯ÏÌ. ÛÙÔ ·Ó¤ÌÔÚÊÔ ‚Ô˘Ófi ŸıÚ˘˜, fiÔ˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ηٷÎÏ˘ÛÙ› ·fi Ï‹ıÔ˜ ÂÈÛÎÂÙÒÓ Î·È Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ì˯·ÓÔΛÓËÙÔ˘ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ Ï·›ÛÈÔ ·˘Ù‹˜ Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ Î·È Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ¿ÚÙÈ· ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÚÔÛʤÚÂÈ ÙËÓ ·Ì¤ÚÈÛÙË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ‹ ÙÔ˘ Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜, ¤¯ÔÓÙ·˜ Î·È ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙˆÓ Î·ÙÔ›ÎˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·fi fiÔ˘ ı· ‰È¤ÏıÔ˘Ó Ù· ·˘ÙÔΛÓËÙ·, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ¤¯Ô˘Ó ÊÚÔÓÙ›ÛÂÈ, ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ˘¿ÚÍÂÈ ·Ú·ÎÒÏ˘ÛË ÙÔ˘ Ô‰ÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘. ∂›Û˘, Ë ‰È·ÊËÌÈÛÙÈ΋ ηÌ¿ÓÈ· Ù˘ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÙË ‰È·Î›ÓËÛË ¤ÓÙ˘Ô˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ·Ó¿ÚÙËÛË ‰È·ÊËÌÈÛÙÈÎÔ‡ ·Ófi Û ÎÔÌ‚Èο ÛËÌ›· Ù˘ fiÏ˘ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. ∏ ÂΉ‹ÏˆÛË ·˘Ù‹ ¤¯ÂÈ Â˘ÂÚÁÂÙÈ΋ Â›‰Ú·ÛË ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÈÛÌÔ‡ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ·ÏÏ¿ ·ÔÙÂÏ› Î·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ¢ηÈÚ›· ÁÈ· fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ÂÈÛΤÙ˜, Ó· ÁÓˆÚ›ÛÔ˘Ó ·fi ÎÔÓÙ¿ ÙȘ ÔÌÔÚÊȤ˜ Ù˘ ŸıÚ˘Ô˜, ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒÓÙ·˜ ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ı·̷ÙÈ΋ ÂȉÈ΋ ‰È·‰ÚÔÌ‹. √ ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÌÏÂÎfiÌÂÓˆÓ ÊÔÚ¤ˆÓ Â›Ó·È ¤Î‰ËÏÔ˜ Î·È fiÏÔÈ ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔÓ Î·Ï‡ÙÂÚfi ÙÔ˘˜ ·˘Ùfi ÁÈ· ¤Ó·Ó ·ÔÏ·˘ÛÙÈÎfi Î·È ¿Óˆ ·’ fiÏ· ·ÛÊ·Ï‹ ·ÁÒÓ· ÁÈ· ·ÁˆÓÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ Î·È ı·٤˜.

∞ÂÚÁÔ‡Ó Î·È Û‹ÌÂÚ· ÔÈ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔÈ ÛÙÔ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” ∏ ∂ÎÙÂÏÂÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ Ù˘

¶.√.∂. - √.Δ.∞., fiˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Û ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ‹ Ù˘, “Ì ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ··Í›ˆÛË Î·È ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ÛÈ·ÛÙÈ΋˜ ηٿÚÁËÛ˘ ÙˆÓ ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ¢ÔÌÒÓ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ (μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ Î.Ï.) ÏfiÁˆ Ù˘ ¤ÏÏÂȄ˘ ÔÏÈÙÈ΋˜ ‚Ô‡ÏËÛ˘ Ù˘ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ Ó· Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ·fiÏ˘Û˘ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙Ô̤ӈÓ, ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ηχ„ÂÈ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÈο ÙËÓ 48ˆÚË ·ÓÂÏÏ·‰È΋ ·ÂÚÁ›· ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” , Ô˘ Ï‹ÁÂÈ Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ¢ÈÂΉÈÎԇ̷̠˙› Ì ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” : 1. ΔËÓ ÚÔÒıËÛË ¿ÌÂÛ· ÓÔÌÔıÂÙÈ΋˜ Ú‡ıÌÈÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·ÙÔ¯‡ÚˆÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ ı¤ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÌÂÙ·ÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û˘Ì‚¿ÛÂÒÓ ÙÔ˘˜ Û ∞ÔÚ›ÛÙÔ˘ ÃÚfiÓÔ˘. 2. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ‰ÔÌÒÓ “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ ¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ √.Δ.∞. ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Ë ‰È·ÛÊ¿ÏÈÛË Ù˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘˜. 3. ∂Í·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÙÔ˘˜ ÌÈÛıÔ‰ÔÛ›·˜ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÛÙȘ ¶ÚÔÓÔȷΤ˜ ¢Ô̤˜ Ì ۯÂÙÈ΋ Úfi‚ÏÂ„Ë ÛÙÔÓ ÎÚ·ÙÈÎfi ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, ¿ÌÂÛË Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ‰Â‰Ô˘ÏÂ˘Ì¤ÓˆÓ ÛÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· “μÔ‹ıÂÈ· ÛÙÔ ™›ÙÈ” Ô˘ ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ·Ï‹ÚˆÙÔÈ ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì‹Ó˜.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

∫·Ù·Ù¤ıËΠ·fi ÙÔ ¢‹ÌÔ ÛÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ì ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi 36 ÂηÙ. ¢ÚÒ Î·È ÌˉÂÓÈ΋ ÙÔÈ΋ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹

√ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi

ÏÔÎÏËڈ̤ÓË ÚfiÙ·ÛË ÁÈ· ¤ÚÁ· ·Ô¯¤Ù¢Û˘, Û˘ÓÔÏÈÎÔ‡ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 36 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ, η٤ıÂÛÂ Ô ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÛÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜. ∏ ÚfiÙ·ÛË Ô˘ ηٷ٤ıËΠÚÔ¯ı¤˜ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· ·˘ÙÔÚÔÛÒˆ˜ ·fi ÙÔÓ ·ÚÌfi‰ÈÔ ∞ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô Î. ∏Ï›· ΔÛ·Ì›Ú·, ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ‰‡Ô Ú¿ÍÂȘ ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ÚÔÛÎÏ‹ÛÂˆÓ 2.9 Î·È 2.11 ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜-∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ & ∫ÏÈÌ·ÙÈ΋˜ ∞ÏÏ·Á‹˜.

∏ Ì›· Ú¿ÍË ·ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘ Î·È Ë ‰Â‡ÙÂÚË Ú¿ÍË ÛÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡. ΔÔ ÚÔÙÂÈÓfiÌÂÓÔ ¤ÚÁÔ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏËڈ̤ÓË ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ Î·È ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ: 1) ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡, ∞¯ÈÏÏ›Ԣ, ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ù˘ ¢ËÌÔÙÈ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ¶ÙÂÏÂÔ‡. 2) ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ-∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Ì ÙË Ì¤ıÔ‰Ô ÙˆÓ Ù¯ÓËÙÒÓ ˘ÁÚÔÙfiˆÓ. √ ۯ‰ȷÛÌfi˜ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙÔ ‚¤ÏÙÈÛÙÔ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Û˘Ì‚·ÙÈÎÒÓ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ê˘ÛÈÎÒÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ. ∞fi Ù· Û˘Ì‚·ÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ¤¯Ô˘Ó ÂÈÏÂÁ› ÔÈ ‚ÈÔ‰›ÛÎÔÈ ÂÓÒ ·fi Ù· Ê˘ÛÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ÚÔÙ›ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ù¯ÓËÙÔ› ˘ÁÚfiÙÔÔÈ Î·Ù·ÎfiÚ˘Ê˘ ÚÔ‹˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ·ÂÚfi‚È· ‰ÈÂÚÁ·Û›·, ηٿ ÙËÓ ÔÔ›· Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘ ÛÙÔ ÚÔ˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·fi‚ÏËÙÔ Á›ÓÂÙ·È ÌÂ Ê˘ÛÈÎfi, ÌË ‚‚ȷṲ̂ÓÔ ÙÚfiÔ Î·È Û ÂÚÈÔ‰È΋ ‚¿ÛË. ∏ ÌÔÓ¿‰· ÙˆÓ ‚ÈÔ‰›ÛÎˆÓ ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È ·fi ÛÂÈÚ¿ ηٷÎfiÚ˘ÊˆÓ Î˘ÎÏÈÎÒÓ ‰›ÛÎˆÓ Û˘Ó‹ıˆ˜ ·fi ·ÓıÂÎÙÈÎfi Û˘ÓıÂÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi (.¯. ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ), ÌÈÎÚÔ‡ ¿¯Ô˘˜ 3-10 mm, ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ ¤ˆ˜ 2,5m. ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ ¿ÍÔÓ· Û ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈ΋ ÚÔηٷÛ΢·Ṳ̂ÓË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹, ·fi ÔÏ˘ÚÔ˘Ï¤ÓÈÔ ‹ ·ÓÔÍ›‰ˆÙÔ ¯¿Ï˘‚·. √È ‰›ÛÎÔÈ Â›Ó·È ‚˘ıÈṲ̂ÓÔÈ ÛÙ· χ̷ٷ ηٿ 40-45% Î·È Î·ıÒ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·È Ì ÌÈÎÚ‹ Ù·¯‡ÙËÙ· (ÂÚ›Ô˘ 3 rpm), Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÚÈÔ‰Èο Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ ÔÚÁ·ÓÈÎfi ÊÔÚÙ›Ô ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Î·È ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú·. ªÂ ÙÔÓ ÙÚfiÔ ·˘Ùfi ¢ÓÔÂ›Ù·È Ë ·Ó¿Ù˘ÍË ·ÂÚfi‚È·˜ ‚ÈÔÏÔÁÈ΋˜ ÌÂÌ‚Ú¿Ó˘ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ¿ ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó Ë ÌÂÌ‚Ú¿ÓË ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ÔÚÈṲ̂ÓÔ ¿¯Ô˜ ·ÔÎÔÏÏ¿Ù·È Î·È ·Ú·Û‡ÚÂÙ·È ÛÙË ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ηı›˙ËÛ˘ ·’ fiÔ˘ Î·È Û˘ÏϤÁÂÙ·È. ∏ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ·ÔÙÂÏ› ‰ËÏ·‰‹ ÌÈ· ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹ ·ÂÚÈÛÌÔ‡ Ì ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ‹ ·fi‰ÔÛË Î·È ˘„ËϤ˜ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒ-

ÛÂȘ ‰È·ÏÂÏ˘Ì¤ÓÔ˘ Ô͢ÁfiÓÔ˘. ∞˘Ùfi ÔÊ›ÏÂÙ·È ÛÙË Û˘Ó¯‹ Â·Ê‹ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ì ÙÔÓ ·ÙÌÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ·¤Ú· ¯¿ÚȘ ÛÙËÓ ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ Î·È ÙËÓ ·ÔÚÚfiÊËÛË Ô͢ÁfiÓÔ˘ ·fi ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÙˆÓ ÌÈÎÚÔÔÚÁ·ÓÈÛÌÒÓ Ô˘ Â›Ó·È ÚÔÛÎÔÏÏË̤ÓÔ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÙˆÓ ‰›ÛΈÓ. √È ‰›ÛÎÔÈ ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì ‰È¿ÎÂÓÔ 1-2 cm Î·È ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Û ÔÌ¿‰Â˜ (ÛÙÔȯ›·), Ì ‰È·ÊÚ¿ÁÌ·Ù· ÛÙËÓ ËÌÈ΢ÏÈÓ‰ÚÈ΋ ‰ÂÍ·ÌÂÓ‹. ªÂٷ͇ ÙˆÓ ‰›ÛÎˆÓ ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÔÓÙ·È ÂȉÈÎÔ› ·Ó·‰Â˘Ù‹Ú˜ Ô˘ ÂÌÔ‰›˙Ô˘Ó Ì¤Ûˆ Ù˘ ·Ó¿‰Â˘Û˘ ÙȘ ÂÈηı›ÛÂȘ È˙ËÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙÔ ÊÚ¿ÍÈÌÔ ÙˆÓ ‰È·Î¤ÓˆÓ. 3) ΔËÓ ÚÔÛı‹ÎË ÂÓfi˜ ·ÎfiÌË ÛÙ·‰›Ô˘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÙˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÌÔÓ¿‰· ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ¶ÙÂÏÂÔ‡ - ¶ËÁ·‰›Ô˘ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ˘‰¿ÊÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ. Δ· Ó¤· ¤ÚÁ· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙËÓ ÚÔÂÂÍÂÚÁ·Û›· ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ, ÙËÓ ·Ôχ̷ÓÛË Ì UV Î·È ÙË Ê›ÏÙÚ·ÓÛË ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ ÓÂÚÒÓ Ù˘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ Î·È ÙËÓ ˘‰¿ÊÈ· ‰È¿ıÂÛË ÙˆÓ ÂÂÍÂÚÁ·ÛÌ¤ÓˆÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ·ÓÙ› Ù˘ ‰È¿ıÂÛ‹˜ ÙˆÓ ÛÙÔ ·Ú·Î›ÌÂÓÔ Ú¤Ì· “•ËÚ¿ÎÈ·” . 4) ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ÁÈ· ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∫ÔÈÓfiÙËÙ· ™Ô‡Ú˘ Î·È ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∞Á›·˜ ΔÚÈ¿‰·˜ Î·È ∞Ì·ÏÈ·fiψ˜ ηıÒ˜

Î·È ÙË Û‡Ó‰ÂÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙ· ÎÔÈÓ¿ ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙËÓ ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ∂ÁηٿÛÙ·ÛË ∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ §˘Ì¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡. 5) ΔËÓ Î·Ù·Û΢‹ ‰ÈÎÙ‡ˆÓ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È Ù· ¤ÚÁ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÁÈ· ÙȘ ΔÔÈΤ˜ ∫ÔÈÓfiÙËÙ˜ ∫ÚÔΛԢ Î·È ¶Ï·Ù¿ÓÔ˘. 6) ¶ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ Â›Û˘ ˘Ô¤ÚÁÔ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ȉÈÔÎÙËÛÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÙˆÓ ·ÓÙÏÈÔÛÙ·Û›ˆÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ∞¯ÈÏÏ›Ԣ-∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ Î·ıÒ˜ Î·È ˘Ô¤ÚÁ· ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ‚˘ÙÈÔÊfiÚÔ˘ Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÌË Û˘Ó‰Â‰ÂÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ٷ ‰›ÎÙ˘· ·Ô¯¤Ù¢Û˘ Î·È ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‚ÔıÚÔÏ˘Ì¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ÙËÓ ÚÔÌ‹ıÂÈ· Ô¯‹Ì·ÙÔ˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÈχԘ ÁÈ· ÙËÓ Î¿Ï˘„Ë ÙˆÓ ·Ó·ÁÎÒÓ ·ÔÎÔÌȉ‹˜ Ï¿Û˘ ·fi ÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜.

ŒÚÁÔ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈÎfi ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, o ¢‹ÌÔ˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˆÚ›Ì·ÓÛË ÙˆÓ ¤ÚÁˆÓ Ì ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÂÎfiÓËÛ˘ ÙˆÓ ÌÂÏÂÙÒÓ ÁÈ· ÙȘ Ôԛ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‹‰Ë ˘ÔÁڷʛۘ Û˘Ì‚¿ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÔÚÈÛÙÈ΋ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¤ÓÙ·Í˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ÛËÌ·ÓÙÈÎÔ‡ ¤ÚÁÔ˘ ÓÔ‹˜ ÁÈ·

ÙËÓ Â˘Ú‡ÙÂÚË ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÙÔ ÔÔ›Ô ··ÈÙ› ÚÈÓ Î·È ¿Óˆ ·fi fiÏ· ÁÓÒÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÔÏÈÙÈ΋ ‚Ô‡ÏËÛË ÒÛÙ ӷ ‰Ôı› χÛË ÔÚÈÛÙÈ΋ Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋ Î·È Ó· ·ÔʤÚÂÈ Ù· ÛËÌ·ÓÙÈο ÔÈÎÔÓÔÌÈο Î·È ÂÚÈ‚·ÏÏÔÓÙÈο ÔʤÏË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹ ˆÚ›Ì·ÓÛË ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ È‰È·›ÙÂÚ· ˘„ËÏfi ÔÛÔÛÙfi ÙÔ˘ 80%. ∏ ¤ÓÙ·ÍË ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È Ë ˘ÏÔÔ›ËÛ‹ ÙÔ˘ ı· Û˘Ì‚¿ÏÏÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÛÙË ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ÔÈfiÙËÙ·˜ ÙfiÛÔ ÙˆÓ ÂÈÊ·ÓÂÈ·ÎÒÓ ˘‰¿ÙˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ¡fiÙÈÔ˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡, fiÛÔ Î·È ÙÔ˘ ˘fiÁÂÈÔ˘ ˘‰ÚÔÊfiÚÔ˘ ÔÚ›˙ÔÓÙ· ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ÙÔ˘ ¢ڇÙÂÚÔ˘ Ê˘ÛÈÎÔ‡ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È È‰È·›ÙÂÚ· ÙˆÓ ·ÎÙÒÓ ÎÔχ̂ËÛ˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ·ÔÚÚ¤Ô˘Ó Ù· ·ÛÙÈο χ̷ٷ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È ·ÓÂͤÏÂÁÎÙ·, Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË Â˘ÙÚÔÊÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔ̤ӈÓ. ÕÌÂÛ· ˆÊÂÏÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ¤ÚÁÔ ı· Â›Ó·È ÙfiÛÔ ÔÈ ÌfiÓÈÌÔÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÓÔÙ›Ô˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ fiÛÔ Î·È ÔÈ ÂÈÛΤÙ˜ Ù˘ ÙÔ˘ÚÈÛÙÈ΋˜ ÂÚÈfi‰Ô˘. ∂Âȉ‹ ÛÙÔ˘˜ ÚÒËÓ ¢‹ÌÔ˘˜ ™Ô‡Ú˘ Î·È ¶ÙÂÏÂÔ‡ ‰Â ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Û ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘ & ∞Ô¯¤Ù¢Û˘ Ë Ú¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ·Ô¯¤Ù¢Û˘ ·Î·ı¿ÚÙˆÓ ™Ô‡Ú˘ ηٷ٤ıËΠ̠‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÊÔÚ¤· ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜, ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο Î·È ÌfiÓÔ, ÙÔ ¢‹ÌÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È Ë Ú¿ÍË ÁÈ· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ÔÏÔÎÏËڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ Ï˘Ì¿ÙˆÓ ÙˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶·Á·ÛËÙÈÎÔ‡ ηٷ٤ıËΠ̠‰ÈηÈÔ‡¯Ô Î·È ÊÔÚ¤· ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ ¢‹ÌÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ∞¯›ÏÏÂÈÔ, ¶ÙÂÏÂfi, ÕÁÈÔÈ £Âfi‰ˆÚÔÈ, ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË Î·È ∞Á›· ΔÚÈ¿‰· Î·È Ì ÊÔÚ¤· ÚfiÙ·Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙË ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ȯ›ÚËÛË ⁄‰Ú¢Û˘-∞Ô¯¤Ù¢Û˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ∫ÚfiÎÈÔ Î·È ¶Ï¿Ù·ÓÔ. √ ‰È·¯ˆÚÈÛÌfi˜ ·˘Ùfi˜ ¤ÁÈÓ Ì ÙËÓ ·fi 23-3-2010 ÂÁ·ÎÏÈÔ ÙÔ˘ ÀÔ˘ÚÁ›Ԣ ∞ÓÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙ¤‰Ú·Û “·Î·ÚÈ·›·” Ë ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÛÎÔfi ÙËÓ ÂÈÏÂÍÈÌfiÙËÙ· ÙÔ˘ º.¶.∞. Î·È ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ÙÔ˘ ÔÛÔ‡ Ù˘ ȉ›·˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜, ÁÂÁÔÓfi˜ Ô˘ ı· ·ÔʤÚÂÈ Î¤Ú‰Ë Ù˘ ٿ͈˜ ÙÔ˘ 6 ÂÎ. ¢ÚÒ ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ ¢‹ÌÔ, fiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚ Û ·ÔÎÏÂÈÛÙÈÎfi ÚÂÔÚÙ¿˙ Ë “£”, Û ÂÚ›ÙˆÛË ¤ÁÎÚÈÛ˘ ·fi ÙÔ ÀÔ˘ÚÁ›Ô.

∂ÁÎÚ›ıËΠηٿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹

™Ù· 21,2 ÂηÙ. ¢ÚÒ Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÈ· ÙÔ 2011 ∂°∫ƒπ£∏∫∂ ·fi ÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘, Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÙÔ˘ 2011 Ô˘ ·Ó¤Ú¯ÂÙ·È Û 21,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ. ∏ ·fiÊ·ÛË ÂÏ‹ÊıË Î·Ù¿ ÏÂÈÔ„ËÊ›· Î·È ‚·ÛÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ ‰ËÌÔÙÈ΋˜ ·Ú¯‹˜ “Â›Ó·È Ë Ì›ˆÛË ÙˆÓ ¯ÚÂÒÓ Ô˘ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÛÙÈÁÌ‹ ·Ó¤Ú¯ÔÓÙ·È Û 5,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ” . ∞˘Ùfi ÙfiÓÈÛÂ Î·È Ô ·ÚÌfi‰ÈÔ˜ ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Ì·Úο΢. ∞fi Ù· ¯Ú¤Ë ·˘Ù¿ Ù· ÙÚ›· ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ Â›Ó·È ·fi ÙÈÌÔÏfiÁÈ· Î·È Ù· 2,2 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ·fi ‰¿ÓÂÈ· Ô˘ Ï‹ÊıËÎ·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËÎ·Ó ÁÈ· ÙËÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘. ŸÌˆ˜, Ù· ¯Ú¤Ë ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÛÙ·Ì·ÙÔ‡Ó Û ·˘Ùfi ÙÔ ÔÛfi, ·ÊÔ‡ ‹‰Ë Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ô ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ÂÙ·ÈÚÂÈÒÓ Î·È ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ô˘

›¯·Ó ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ‰‹ÌÔ˘˜ Ô˘ Û˘ÓÂÓÒıËηÓ. Ÿˆ˜ ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ÌfiÓÔÓ, ·fi ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ Á›ÓÂÈ Û ÂÙ·ÈÚ›· ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ∞ÊÂÙÒÓ, ¤¯ÂÈ ‚ÚÂı› ·˘Ù‹ Ó· ¤¯ÂÈ ¯Ú¤Ô˜ Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ ÙÔ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ, ÂÓÒ Û‡ÓÙÔÌ· ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂϤÁ¯ˆÓ Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È Û ‰ËÌÔÙÈΤ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ÙÔ˘ ÚÒËÓ ‰‹ÌÔ˘ ªËÏÂÒÓ. ΔÔ Δ¯ÓÈÎfi ¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ô˘ ÂÁÎÚ›ıËΠfiˆ˜ ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô ·ÓÙȉ‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ¶··Ì·Úο΢ “ÚԂϤÂÈ ¤Ó· ÂηÙÔÌ̇ÚÈÔ Â˘ÚÒ ÁÈ· ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜, fiˆ˜ Î·È Ù˘ ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜ Ô‰ÔÔÈ›·˜ ÙˆÓ ·ÏÈÒÓ ÎÔÈÓÔًوӔ . ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÚԂϤÔÓÙ·È ÌÈÎÚ¿ ¤ÚÁ· ̤۷ ÛÙÔ˘˜ ÈÛÙÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÒËÓ ÎÔÈÓÔًوÓ, ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡ 20.000-30.000 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏ-

Ù›ˆÛË Ù˘ ÂÈÎfiÓ·˜ ÙÔ˘˜. ŒÓ· ·ÎfiÌË ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› ÙËÓ ‰ËÌÔÙÈ΋ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Â›Ó·È Î·È ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ˘Ô‰ÔÌÒÓ ÙˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ªÔÓ¿‰ˆÓ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. √ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ Î. ºÔÚÙÔ‡Ó·˜ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ Ì ÙȘ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Û¯ÔÏ›ˆÓ, fiˆ˜ ·˘Ù‹ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÚfiÛÊ·Ù· ÛÙËÓ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹. ™ÙȘ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Á›ÓÂÙ·È Î·Ù·ÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÔÈ ‰È¿ÊÔÚ˜ Û¯ÔÏÈΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, ÒÛÙ fiÙ·Ó ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÁÈ· ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÈ ··Ú·›ÙËÙ˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ·ÔηٿÛÙ·Û˘. √ ›‰ÈÔ˜ ÛËÌ›ˆÛ fiÙÈ Û οÔÈ· Û¯ÔÏ›· ˘¿Ú¯ÂÈ ·Ó·ÁηÈfiÙËÙ· ηٷÛ΢‹˜ οÔÈˆÓ Ó¤ˆÓ ·ÈıÔ˘ÛÒÓ, fiˆ˜ Â› ·Ú¿‰ÂÈÁÌ· ÛÙÔ ‰ËÌÔÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ù˘ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ϤÔÓ ¤Ó· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÎÙ›ÚÈÔ, ·ÊÔ‡ ÛÂ

·˘Ùfi Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ÈÛÙÔÚÈ΋ ·Í›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· Â͢ËÚÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ ËÁ·›ÓÔ˘Ó Û ·˘Ùfi. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Ô ‰ËÌÔÙÈÎfi˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ Ù˘ ÌÂÈÔ„ËÊ›·˜ Ô˘ ηٷ„‹ÊÈÛ ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi Î. ªÈÏÙ. °·˚Ù·Ó¿˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ù· ÂÍ‹˜: “∫·Ù·„ËÊ›˙ˆ ÁÈ·Ù› ‰È·‚Ϥˆ fiÙÈ Ô ÙÚfiÔ˜ Ì ÙÔÓ ÔÔ›Ô ¤Ú¯ÂÙ·È ÚÔ˜ „‹ÊÈÛË Â›Ó·È Ï·Óı·Ṳ̂ÓÔ˜, ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓÔ˜ Ì ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ó· ÌËÓ ¤¯Ô˘Ì Ï‹ÚË ÂÈÎfiÓ·, Â› fiÏˆÓ ÙˆÓ ıÂÌ¿ÙˆÓ. ∂¿Ó ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÊÔÚ¿ ηٿ ÙËÓ ‰È·‰Èηۛ· „‹ÊÈÛ˘ ÛÙËÓ √ÈÎÔÓÔÌÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ·ÎÔÏÔ˘ıËı› Ô ÔÚıfi˜ ÙÚfiÔ˜ ÂÓË̤ڈۋ˜ ÌÔ˘, ÙfiÙ ÂÈÊ˘Ï¿ÛÛÔÌ·È ÁÈ· ÙÔ ·Ó ı· ‰È·ÊÔÚÔÔÈËıÒ Ù˘ ı¤Û˘ ÌÔ˘. ∞fi Ô˘ıÂÓ¿ ‰ÂÓ ÚÔ·ÙÂÈ ·Ó·Ù˘ÍÈ·Îfi˜ ÚfiÏÔ˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎfi ‰‹ÌÔ ¡ÔÙ›Ô˘

¶ËÏ›Ô˘, ·ÏÏ¿ ·Ï¿ Î·È ÌfiÓÔ ‰È·¯ÂÈÚÈÛÙÈÎfi˜. ∞ÓÙ› Ó· ηχÙÂÈ ÙȘ ·Ó¿ÁΘ ÂÓfi˜ Ó¤Ô˘ ∫·ÏÏÈÎÚ·ÙÈÎÔ‡ ‰‹ÌÔ˘ Ì ·˘ÍË̤Ó˜ ·ÚÌÔ‰ÈfiÙËÙ˜ Î·È Â˘ı‡Ó˜ ηٷ‰Èο˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô ‰‹ÌÔ ÙÔ˘ ¡ÔÙ›Ô˘ ¶ËÏ›Ô˘ Û ÛÙ·ÛÈÌfiÙËÙ· ¤ÚÁˆÓ, ÚÔÔÙÈ΋ ·Ó¿Ù˘Í˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È Û ·˘Ù¿ Ù· ÔÔ›· ˘ÔÛ¯¤ıËηÓ. ¢ÂÓ ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë ¤ÏÏÂÈ„Ë ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·Ù˘ÍÈ·ÎÒÓ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ, ÂÊ fiÛÔÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘ ÎÔÈÓÔÙÈÎÒÓ ÎÔÓ‰˘Ï›ˆÓ. ¶ÚÔ˜ ·˘Ù‹ ÙËÓ Î·Ù‡ı˘ÓÛË Ú¤ÂÈ Ó· ÂÛÙÈ¿ÛÔ˘Ì ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·˜. ¶ÚÔÙ›ӈ ÙËÓ ¿ÌÂÛË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Ô˘ ÁÓˆÚ›˙Ô˘Ì ηϿ fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÁÓˆÛ›· ÂȉÈÎÒÓ Â˘Úˆ·˚ÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È fiÔÈÔ˜ ¿ÏÏÔ˜ ÊÔÚ¤·˜ ÌÔÚ› Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ” . £·Ó¿Û˘ ∫. μÔÁÈ·Ù˙‹˜


¶›ÛÙË ÁÈ· ¿ÓÔ‰Ô ÛÙË ¡›ÎË ÛÂÏ. 21

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

∫∞¶∂Δ∞¡√™

™∏ª∂ƒ∞ ∞¡∞ª∂¡∂Δ∞π ™Δ√ μ√§√ √ ¶ƒ√∂¢ƒ√™ Δ√À √§Àª¶π∞∫√À ∞Ãπ§§∂∞™ ª¶∂√™

“∞Ó ÌÔ˘ ˙ËÙËı›, Â›Ì·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ·›Íˆ”

¢ÚÔÌÔÏÔÁÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂

√ ∫ø™Δ∞™ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ Ú·‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, “Libero Fm” , ÁÈ· ÙË ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ Î·È ÙË ‰È΋ ÙÔ˘ Ôχ ηϋ ·ÚÔ˘Û›· ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ∞Ó·Ï˘ÙÈο ÔÈ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ∫ÒÛÙ· ∫·ÂÙ¿ÓÔ˘: “¢ÂÓ ÍÂΛÓËÛ· ηϿ ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿ ·ÏÏ¿ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ‹Ú· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ·fi ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÌÔ˘ Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Î¿Óˆ ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÂ˙fiÓ ÌÔ˘ ÛÙË ™Ô‡ÂÚ §ÈÁÎ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Â›Ó·È ÌÈ· Ôχ ηϋ ÔÌ¿‰· Î·È ·fi ÙËÓ ÚÒÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ‹Úı· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ‰È·›ÛÙˆÛ· ·Ì¤Ûˆ˜ fiÙÈ Á›ÓÂÙ·È Ôχ ηϋ ‰Ô˘ÏÂÈ¿. À¿Ú¯ÂÈ Ôχ ηÏfi Îϛ̷ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ·˘Ùfi Ê¿ÓËΠÛÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÊÂÙÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜, Ô˘ Ë ÔÌ¿‰· ·Ô‰›‰ÂÈ Ôχ ηÏfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. £ÂˆÚÒ Â›Û˘ fiÙÈ Î¿ÔÈÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ı· ¤ÚÂ ӷ ¿ÚÔ˘Ó ÙË Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó Î·È ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ ÔÌ¿‰·. √ Î. ™¿ÓÙÔ˜ ¤¯ÂÈ ‰Â›ÍÂÈ fiÙÈ Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÂÏ›˙ˆ Ó· ‰ÒÛÂÈ Î¿ÔÈ· ¢ηÈÚ›· Î·È Û ·È‰È¿ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜” . °È· ÙÔÓ ÛÙfi¯Ô Ù˘ 5˘ ı¤Û˘ Î·È ÙËÓ Â˘Úˆ·˚΋ ¤ÍÔ‰Ô: “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ‹Ù·Ó Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· ·˘Ù‹, ÙÔ “‰ÈÏfi” ̤۷ ÛÙËÓ ∫·‚¿Ï·. ŒÙÛÈ fiÏ· Â›Ó·È ÛÙÔ ¯¤ÚÈ Ì·˜ ϤÔÓ. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·›˙ÂÈ Ì ÙËÓ •¿ÓıË Î·È Ì ӛÎË ÏËÛÈ¿˙ÂÈ Ôχ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙÔ ÛÙfi¯Ô ·˘Ùfi. ∞Ó ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ ʤÚÔ˘Ì ¿ÓÙˆ˜ ÙÔ ›‰ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ì ÙÔÓ ÕÚË, ı· Ì·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· Ôχ ‰‡ÛÎÔÏÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ “∫Ï. μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ηıÒ˜ Ô ÕÚ˘ Â›Ó·È Ô ‚·ÛÈÎfi˜ Ì·˜ ·ÓÙ›·ÏÔ˜” . °È· ÙÔÓ ™¿ÎË ΔÛÈÒÏË: “™›ÁÔ˘Ú· Â›Ó·È Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ ÙÔ˘ Î. ΔÛÈÒÏË Û fiÛ· ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ Ê¤ÙÔ˜ Ë ÔÌ¿‰·. ¢Ô‡Ï„ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· ÛÙÔÓ Û‡ÏÏÔÁÔ Î·È ¤‚·Ï ÙȘ ‚¿ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ Û ·˘Ùfi ÙÔ ˘„ËÏfi Â›‰Ô. ΔÒÚ· Â›Ó·È Ô Î. ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ‰È΋ ÙÔ˘ ÊÈÏÔÛÔÊ›·, ·ÏÏ¿ Û›ÁÔ˘Ú· ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î·È ÔÏÏ¿ Ú¿ÁÌ·Ù· ηıÒ˜ Ë ÔÌ¿‰· ‹Ù·Ó Ôχ ηϿ ‰Ô˘ÏÂ̤ÓË” . °È· ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘: “ŸÏÔÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ·Ó¤‚ÂÈ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙˆÓ Ê›ÏˆÓ ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. ∂ÁÒ ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ‰‡Ô ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÚÔÔÓÔ‡Ì·È ÌfiÓÔ˜, ηıÒ˜ ‰ÂÓ Ù· ‚ڋηÌ Ì ÙËÓ ‰ÈÔ›ÎËÛË ÁÈ· Ó¤Ô Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ. ŸÔÙÂ, fï˜ ÌÔ˘ ˙ËÙËı›, ı· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÁÈ· ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È ı· ÚÔÛ·ı‹Ûˆ Ó· ÙËÓ ‚ÔËı‹Ûˆ Ì fiϘ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÌÔ˘, fiˆ˜ ¤Î·Ó· ¿ÓÙÔÙÂ. ΔÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÂÏÂÈÒÓÂÈ ÙÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÌÔ˘ Î·È ·˘Ùfi Ô˘ Ì ÂӉȷʤÚÂÈ ÚˆÙ›ÛÙˆ˜ Â›Ó·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÒ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi. ∞Ó ‰ÂÓ Û˘Ì‚Â› ·˘Ùfi, ÙfiÙ ı· ÎÔÈٿ͈ ÁÈ· ÔÌ¿‰· ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ∂›Ó·È fï˜ ÓˆÚ›˜ ·ÎfiÌË, ¤¯Ô˘Ì ηÈÚfi ÌÚÔÛÙ¿ Ì·˜ ÁÈ· Ó· Ù· ‰Ô‡Ì fiÏ· ·˘Ù¿” .

¤Ï¢ÛË ÙÔ˘ ∞¯ÈÏϤ· ª¤Ô˘ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ‰ÚÔÌÔÏÔÁ‹ÛÂÈ ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ ÛÙ· ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜. ŸÏÔÈ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ηıÒ˜ Î·È ÔÈ Ê›Ï·ıÏÔÈ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó Ì ·ÁˆÓ›· ÙȘ ÂÍ·ÁÁÂϛ˜ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÁÈ· ÙÔ ÎÚ›ÛÈÌÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·, Ì ÙÔ ‚ÔÏÈÒÙÈÎÔ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· Ó· ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ› fiÙÈ ı· ηٷʤÚÂÈ Ó· ·ÔÛ¿ÛÂÈ ÙÔ ÓÈÎËÊfiÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·, Ô˘ ÙfiÛÔ Ôχ ¤¯ÂÈ ·Ó¿ÁÎË.

ƒÂÔÚÙ¿˙: ∂À£Àª∏™ ¢. Ã√ÀΔ∞™ ¶ÚÔıÂÛÌ›· ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, Î. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ™ÈÌÈÙ˙fiÁÏÔ˘, ˙‹ÙËÛÂ Î·È ‹ÚÂ Ô Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, ÒÛÙ ӷ ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› ηχÙÂÚ· ÚÈÓ ¿ÂÈ Ó· ηٷı¤ÛÂÈ, Ì ÙËÓ È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ˘fiÙÔ˘, ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ÙˆÓ Î·ÛÂÙÒÓ. √ Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ›¯Â ÎÏËı› ·fi ÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ· ÁÈ· Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ·ÏÏ¿ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ó·‚ÔÏ‹ Ô˘ ‹ÚÂ, ı· ηٷı¤ÛÂÈ ÙÂÏÈο ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. √ Î. ª¤Ô˜ ı· ¤ÚıÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ μfiÏÔ Î·È ı· ·Ú·ı¤ÛÂÈ Á‡̷ ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì· Î·È ÛÙËÓ Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ‰ÈÔÈÎËÙÈÎfi Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÛÙËÓ ¶∞∂, ÛÙÔ ÔÔ›Ô ı· ÂÓËÌÂÚÒÛÂÈ Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ ¢.™. ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÏ›ÍÂȘ Î·È ÁÈ· ÙȘ Â·Ê¤˜ Ô˘ ›¯Â, Û‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜, Ì ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ÂÂÓ‰˘Ù¤˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ٷ ‰ÈÔÈÎËÙÈο Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘. √ ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ó· ‰ÒÛÂÈ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÂÊ’ fiÏ˘ Ù˘ ‡Ï˘ ÛÙ· ªª∂ ÙËÓ ÚÔÛ¯‹ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙËÓ ÔÔ›· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ù· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ˘ Î·È ı· ÙÔÔıÂÙËı› Â› ÙÔ˘ ı¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ¤¯ÂÈ ÚÔ·„ÂÈ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ Ì ÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ, ‰ËÏÒÓÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·Ô¯ˆÚ› ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·fi ÙËÓ ¶∞∂, ‚¿˙ÔÓÙ·˜ ˆÏËÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘. ∏ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ı· ‰Ôı› ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘.

ªÂ ÂÈıÂÙÈÎfi Û¯‹Ì· ÎfiÓÙÚ· ÛÙËÓ •¿ÓıË ΔÚÂȘ ̤Ú˜ ÚÈÓ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙËÓ •¿ÓıË ÛÙÔ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎfi ™Ù¿‰ÈÔ Î·È Ë ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ¤¯ÂÈ ÌÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ ¢ı›·. √ ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ηٷÛÙÚÒÓÂÈ Ù· ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ï¿Ó·, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ë ÔÌ¿‰· Ó· ·ÚÔ˘ÛÈ·ÛÙ› ‰˘Ó·Ù‹, ·ÔÛÒÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÌÈ· ÔÌ¿‰· Ô˘ ı· ¤ÚıÂÈ ÛÙÔ μfiÏÔ Ó· ·ÁˆÓÈÛÙ› ¯ˆÚ›˜ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÙÈÎfi ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·. ∞˘Ùfi Ô˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Ô ™ÂÚÚ·›Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ Â›Ó·È Ó· ÚÔÛ¤ÍÔ˘Ó Ôχ ÙËÓ ·Ó·ÛÙ·ÏÙÈ΋ ÙÔ˘˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, Ó· ȤÛÔ˘Ó „ËÏ¿ ÙÔÓ ·ÓÙ›·ÏÔ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÂÓfi˜ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘ ÁÎÔÏ, Ô˘ ı· ÙÔ˘˜ ‰ÒÛÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· ÂϤÁÍÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏ›˙ÂÙ·È Ó· ·Ú·Ù¿ÍÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Ì ۇÛÙËÌ· 4-4-2 Î·È ÌÈ· ÛΤ„Ë Â›Ó·È Ó· ·ÁˆÓÈÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË

A¶OK§EI™TIKO ™Ù· ¯¤ÚÈ· ÕÚ·‚· ÌÂÁÈÛÙ¿Ó· Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ “ΔÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ı· ÙÔÓ ·Ê‹Ûˆ ·Ó Î·È ÂÊfiÛÔÓ ‚ÚÂı› οÔÈÔ˜ ÂȯÂÈÚËÌ·Ù›·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ ÙËÓ ÔÌ¿‰· Î·È Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ ¤ÚÁÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ÂÈÙÂϤÛÂÈ ÛÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¯ÚfiÓÈ·” . ∞˘Ùfi ÙÔÓ›˙ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ÛÙȘ Û˘ÓÂÓÙ‡ÍÂȘ ÙÔ˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘, Î. ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜. ™‡Ìʈӷ Ì ·ÔÎÏÂÈÛÙÈΤ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ù˘ “£” , Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ ›¯Â Û˘Ó¿ÓÙËÛË ¯ı˜ ·ÚÁ¿ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ì ÙÔ˘˜ ÓÔÌÈÎÔ‡˜ Û˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ ÕÚ·‚· ∑·ÁȤÓÙ ªÈÓ ™·Ï¿Ó ∞Ï ª·ÁÈ¿Ó, Ô ÔÔ›Ô˜ ¤¯ÂÈ ÂΉËÏÒÛÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÙÔ˘ ·Î¤ÙÔ˘ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ù˘ ¶∞∂. ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔÓ›ÛÔ˘ÌÂ, ˆ˜ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ÕÚ·‚·˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ (Â›Ó·È È‰ÈÔÎÙ‹Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜ ÂÙÚÂÏ·›Ô˘ ÛÙ· ∏ӈ̤ӷ ∞Ú·‚Èο ∂ÌÈÚ¿Ù·), ÛÙÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Â›¯Â ‰Â›ÍÂÈ ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ Ù˘ ¶∞∂ ¶∞√∫, ¯ˆÚ›˜ fï˜ ÙfiÙ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó. ∞fi ÙÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ÙÔ˘ Î. ª¤Ô˘ ‰È¤ÚÚ¢Û ˆ˜ ÔÈ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û Ôχ ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Â›Ó·È Ôχ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ Ó· ‰ÒÛÔ˘Ó Ù· ¯¤ÚÈ·. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μfiÏÔ˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÙ·È Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ ÛÂÏ›‰· Î·È ‚ϤÂÈ Ì ·ÈÛÈÔ‰ÔÍ›· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ, ηıÒ˜ Ô ÂÓ ÏfiÁˆ ÕÚ·‚·˜ ÌÂÁÈÛÙ¿Ó·˜ ÛÎÔ‡ÂÈ Ó· ÂÂÓ‰‡ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶∞∂, ·ÔÎÙÒÓÙ·˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÂÁÓˆṲ̂Ó˘ ·Í›·˜, οÓÔÓÙ·˜ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi μfiÏÔ˘ ÌÈ· ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘.

∞fi ÂΛ Î·È ¤Ú·, Ì ‰Â‰Ô̤ÓË ÙËÓ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÛÙËÓ ÂÓ‰Âο‰· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ∑·Ú·‰Ô‡Î· (ÍÂ¤Ú·Û Ï‹Úˆ˜ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘), ‰ÂÓ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. √ ∑fiÏÙ·Ó ™¤ÏÂ˙È ı· ηχ„ÂÈ ÙÔ ‰ÂÍ› ¿ÎÚÔ, ÂÓÒ ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔ˘ ¶¤ÙÂÚ ¡ÙÔÏÂ˙¿È, Ô Ã·‚Ȥ ΔÔÌ¿˜ ı· ·›ÍÂÈ ‰›Ï· ÛÙÔÓ Ã·Ï›Ê· ™·Óηڤ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ ¿Ì˘Ó·˜. √ ŒÏÓÙÈÓ °È·ÎÔ‡ Ô‚ÈÙ˜ ı· ˘ÂÚ·ÛÈÛÙ› Û ¤Ó· ·ÎfiÌË Ì·Ù˜ ÙËÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎË” ÂÛÙ›·. √ §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚·ÚÂ˙ ¤‚Á·Ï ÚÔ¯ı¤˜ Ù· Ú¿ÌÌ·Ù· ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘, ÂÈÛΤÊıËΠ¯ı˜ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ÁÈ·ÙÚfi Î·È ÍÂΛÓËÛ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÔηٿÛÙ·Û˘ Ì ·Û΋ÛÂȘ ÂÓ‰˘Ó¿ÌˆÛ˘. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚfiÏÂ˘ÎˆÓ” ı· ˘Ô‚ÏËı› Û ̷ÁÓËÙÈ΋ ÙÔÌÔÁÚ·Ê›· ÂÓÙfi˜ Ù˘ ÚÔÛ¯ԇ˜ ‚‰ÔÌ¿‰·˜, ΢ڛˆ˜ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ̤ÛÔ˜ ı· οÓÂÈ ·ÁÒÓ· ‰ÚfiÌÔ˘ ÁÈ· Ó· ÚÔÏ¿‚ÂÈ ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙÔÓ ÕÚË ÛÙÔ “∫Ï¿Óı˘ μÈÎÂÏ›‰Ë˜” ÙË ÌÂıÂfiÌÂÓË ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋.

√ ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ “ÛÊ˘Ú›˙ÂÈ” √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-•¿ÓıË √ Î. ªÈ¯¿Ï˘ ΔÛÈÓÈ¿Ú˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ ÔÚ›ÛÙËΠӷ ‰È¢ı‡ÓÂÈ ÙËÓ ·Ó·Ì¤ÙÚËÛË ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘ Ì ÙËÓ •¿ÓıË. μÔËıÔ› ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ™ˆÙËÚfiÔ˘ÏÔ˜ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞¯·˝·˜ Î·È πˆ¿ÓÓ˘ ΔÔ˘Ì·Î¿Ú˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ∞ıËÓÒÓ. Δ¤Ù·ÚÙÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ∞ÚÈÛÙÔ̤Ó˘ ∫Ô˘ÙÛÈ·‡ Ù˘ ·fi ÙËÓ ∂¶™ ÕÚÙ·˜.

Èڛ˜ ÙÚÂȘ Ë •¿ÓıË ÔÈ ÃÔ˘¿Ó ª·ÚÙ›Ó, Î·È ∏Ï›·˜ ™ÔÏ¿Î˘. ∞˘Ùfi ‰Â›¯ÓÂÈ ˆ˜ ÔÈ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔÈ” ı¤ÏÔ˘Ó ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ Ó· “¯Ù˘‹ÛÔ˘Ó” ÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ó· ʤÚÔ˘Ó Û ‰‡ÛÎÔÏË ı¤ÛË ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ •¿Óı˘. ∞ÎfiÌË, ¿ÓÙˆ˜, Ô ª¿Î˘ ∫·ÙÛ·‚¿Î˘ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ·Ó ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ı¤ÛË ÙÔÓ ª¿ÚÈÔ ªÚ¤Ûη, ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ ÙÔÓ ÛÙÔ ·ÚÈÛÙÂÚfi ¿ÎÚÔ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜, ηχÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ÎÂÓfi ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· μÈı¤ÓÙ ªfiÓ¯Â. ™ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ Ô Ã·‚Ȥ √˘Ì›ÓÙ˜ ı· ·›ÍÂÈ ˆ˜ ‰ÂÍÈfi˜ ÌÂÛÔÂÈıÂÙÈÎfi˜, Ì ÙÔ˘˜ ™Ù¿ıË ƒfiη Î·È ¶·‡ÏÔ ªËÙÚfi-

Ô˘ÏÔ Ó· ·ÁˆÓ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ¿ÍÔÓ·, ·fiÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ÙÚ·˘Ì·Ù›· §¤·ÓÙÚÔ ÕÏ‚· ÚÂ˙. À¿Ú¯ÂÈ, ˆÛÙfiÛÔ, Î·È Ë ÛΤ„Ë Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ô ¡fi ∞ÎfiÛÙ·, ˆ˜ ·ÚÈÛÙÂÚfi˜ ̤ÛÔ˜, Ì ÙÔÓ ªÚ¤Ûη ›Ù ӷ ·›˙ÂÈ ÛÙË ÁÓˆÛÙ‹ ÙÔ˘ ı¤ÛË, ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ (Ô √˘Ì›ÓÙ˜ ı· ·›ÍÂÈ ›Ûˆ ·fi ÙÔÓ ª·ÚÙ›Ó Î·È Ô ™ÔÏ¿Î˘ ı· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ), ›Ù ӷ ·ÔÙÂϤÛÂÈ ÙÔÓ ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ª·ÚÙ›Ó ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. √ √˘Ì›ÓÙ˜ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·˘Ù‹ ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› ÛÙË ‰ÂÍÈ¿ Ù¤Ú˘Á· (Ô ™ÔÏ¿Î˘ ı· Ì›ÓÂÈ ÂÎÙfi˜ ÂÓ‰Âο‰·˜).

ΔÚ›· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ •¿Óı˘, ¡›ÎÔ˜ ¶·· ‰fiÔ˘ÏÔ˜, ÁÈ· ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ÙÈ̈ÚË̤ÓÔÈ ª¿ Ô˘ÚÔ ¶fiÈ Î·È ∫ÒÛÙ·˜ ºÏ›Ûη˜, ηıÒ˜ Î·È ÙÚ·˘Ì·Ù›·˜ Δ˙fiÚÓÙ·Ó ™ÙÈÔ‡·ÚÙ, Ô ÔÔ›Ô˜ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙË Á¿Ì· Î·È ·ÎÔÏÔ˘ı› ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ·. Ãı˜ ÚÔÔÓ‹ıËÎ·Ó Î·ÓÔÓÈο Ì ÙËÓ ˘fiÏÔÈË ÔÌ¿‰· ÔÈ ∫·ÙfiÓÁÎÔ Î·È ∞ÓÙÂʤÌÈ, Ô˘ ›¯·Ó ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ì ÙȘ ÂıÓÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ∑¿ÌÈ·˜ Î·È Ù˘ ¡ÈÁËÚ›·˜ ·ÓÙ›ÛÙÔȯ·.


20

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

√§Àª¶π∞∫√™

“¶ÚÔοÏÂÛÂ Ô ™ÈÛ¤” ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËΠ¯ı˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÁÈ· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi ·ÏÏ¿ Î·È ÁÈ· ÙË Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¶∞∂ Î. μ·ÁÁ¤ÏË ª·ÚÈÓ¿ÎË ÛÙÔ ÂÓ ÏfiÁˆ Ì·Ù˜. ∞Ú¯Èο ÙÔ ÏfiÁÔ ‹ÚÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÙˆÓ ¶ÂÈڷȈÙÒÓ, Î. ΔÛÈÚÒÓ˘ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÂÛ‹Ì·ÓÂ: “ŸÙ·Ó ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ Ì·Ù˜, Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ‹Á ÛÙ· ·Ô‰˘Ù‹ÚÈ· Î·È ÛÙȘ 11 ·Ú¿, ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο, η٤‚ËÎ·Ó ·fi ÙÔ Ô‡ÏÌ·Ó ÔÈ Δ˙fiÚ‚·˜, ¡›Ó˘, §¤ÙÔ Î·È ™ÈÛ¤, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‹ıÂÏ·Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÙÔÓ ΔÔÚÔÛ›‰Ë Î·È ¯Ù˘Ô‡Û·Ó ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘ ÙÔ˘ ·ÓÙÈÓÙfiÈÓÁÎ ÎÔÓÙÚfiÏ. √ Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ Û˘Ó·ÓÙ‹ıËÎÂ Ù˘¯·›· Ì ÙÔÓ ™ÈÛ¤ Î·È ÙÔ˘ ¤‰ˆÛ ÙÔ ¯¤ÚÈ ÙÔ˘ Î·È Â›¯·Ó Ì›· ÛÙȯÔÌ˘ı›· ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÁÓˆÚ›˙ˆ ÙË ÁÏÒÛÛ·” . √ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂Ú·ÛÈÙ¤¯ÓË, Î. ¡›ÎÔ˜ ∫·Ú·¯¿ÏÈÔ˜, ·fi ÙË ÌÂÚÈ¿ ÙÔ˘ ÙfiÓÈÛÂ: “√ Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÙÔ˘ › fiÙÈ ı· ‚ÚÂıԇ̠ͷӿ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, Ô ™ÈÛ¤ ÙÔ˘ ·¿ÓÙËÛ ı· Â›Ì·È ¤Íˆ Î·È Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ÙÔ˘ ›Â, ÙfiÙ ı· Ù· ԇ̠ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË. √ ™ÈÛ¤ ÙÔ˘ › ÛÙ· ·ÁÁÏÈο Ì ̛· ÊÚ¿ÛË Ô˘ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì·˜ ‚›‰ˆÛ˜ Î·È ÛÙË Ï·˚΋ ‰È¿ÏÂÎÙÔ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ì·˜ Á... . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ Ô Î. ª·ÚÈÓ¿Î˘ ·¿ÓÙËÛ ·Ó ÂÓÓÔ›˜ ·˘Ùfi, ÌÔÚ› Ó· Â›Ó·È ÎÈ ¤ÙÛÈ”. ªÂ ÙË ÛÂÈÚ¿ ÙÔ˘ Ô Î. £fi‰ˆÚÔ˜ °È·ÓÓ›ÎÔ˜ ÛËÌ›ˆÛÂ: “√ ™ÈÛ¤ ϤÂÈ ÙËÓ ›‰È· ÊÚ¿ÛË Û˘¯Ó¿ Î·È ı˘Ì›˙ˆ fiÙÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰‹ÏˆÛË ¤Î·ÓÂ Î·È ÌÂÙ¿ ·fi ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ∫˘¤ÏÏÔ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ Ì ÙËÓ ∞∂∫. ¢ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Ô ™ÈÛ¤ Â›Ó·È ÙfiÛÔ ¯·ÌËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘, ·Ï¿ ÂÓÓÔÔ‡Û ̷˜ ¤ÛÎÈÛ”. √ ¿ÏÏÔ˜ ÓÔÌÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, Î °È¿ÓÓ˘ μÔ‡ÏÙÛ˘, ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ:: “ªÔÓ·‰ÈÎfi ÎÚÈÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ηÙËÁÔÚËÙ‹ÚÈÔ Â›Ó·È ÔÈ ÂÎı¤ÛÂȘ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜ Î·È ÙˆÓ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯ˆÓ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·” . ∏ ¶∞∂ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ·ÔÏÔÁ‹ıËÎÂ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ù˘ £‡Ú·˜ 7. ø˜ Ì¿ÚÙ˘Ú·˜ η٤ıÂÛÂ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ Δ‡Ô˘ Î. °È¿ÓÓ˘ °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ fiÙÈ: “∏ £‡Ú· 7 Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ۈ̷ÙÂ›Ô Ì ‰È΋ Ù˘ ÛÊÚ·Á›‰·, ¤Á΢ÚÔ, Ô˘ Â›Ó·È ‰Â̤ÓÔ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Ì ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi. ŸÛ· ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘. ªfiÓÔ ÙȘ ·fi„ÂȘ Ù˘” . ™Â ÂÚ›Ô˘ 15 Ë̤Ú˜ ı· ‚ÁÂÈ Ë ·fiÊ·ÛË Ù˘ ¶ÂÈı·Ú¯È΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡, ∂ÚÓ¤ÛÙÔ μ·Ï‚¤Ú ‰Â, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÛÙËÓ ¯ÔÚËÁfi ÂÙ·ÈÚ›· Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Vodafone, ÂÈÛ‹Ì·Ó ˆ˜ Ë ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Â¤ÛÙÚ„ ÂΛ Ô˘ ¤ÚÂÂ, ‰ËÏ·‰‹ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ∞Ú¯Èο Ô μ¿ÛÎÔ˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙfiÓÈÛ ÁÈ· ÙÔÓ ÊÂÙÈÓfi Ù›ÙÏÔ ˆ˜ “›̷ÛÙ ¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔÈ ÂÂȉ‹ Í·Ó·‹Ú·Ì ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÌÂÙ¿ ·fi Ì›· ¯ÚÔÓÈ¿ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯·Ì ·ÚÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. Œ¯Ô˘Ì ͷӷ‚¿ÏÂÈ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ›ӷÈ. ¡ÔÌ›˙ˆ fiÙÈ ·›Í·Ì ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Î·È ˆ˜ ›¯·Ì ÙËÓ Î·Ï‡ÙÂÚË ÔÌ¿‰·. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÏÈ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹. ∂›Ì·ÛÙ ¿ÏÈ ÂΛ Ô˘ Ú¤ÂÈ” . ™¯ÂÙÈο Ì ÙȘ ÙÚÂȘ ÂÓ·ÔÌ›ӷÛ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ›Â: “ªÂ ÙÔ fiÓÔÌ· Ô˘ ¤¯ÂÈ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤¯ÂÈ ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛË Ó· ÎÂÚ‰›ÛÂÈ Î·È Ù· ÙÚ›· Ì·Ù˜ Ô˘ ·Ô̤ÓÔ˘Ó. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì οÓÂÈ Î·È Ó· ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ·›ÍÔ˘Ì ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ·›ÍÂÈ fiÏË ÙËÓ ¯ÚÔÓÈ¿” .

Δ∞ √π∫√¡√ªπ∫∞ ¶ƒ√μ§∏ª∞Δ∞ √¢∏°√À¡ ™∂ ª∂πø™∏ Δ√À ª¶∞Δ∑∂Δ

ªÂÁ¿Ï˜ ÂÚÈÎÔ¤˜ ÛÙËÓ ∞∂∫ ÂÈÛÙÔÏ‹ Ù˘ ∂¶√ ÁÈ· ηٿıÂÛË ÂÁÁ˘ËÙÈ΋˜ ‡„Ô˘˜ 7 ÂΠ¢ÚÒ Û¯ÂÙÈο Ì ٷ ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· Ô˘ ¤ÊÙ·Û ¯ı˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ ‰ÂÓ ·ÓËÛ˘¯Â› ÙÔ˘˜ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ˘˜” . ∏ ∂¶√ ÏÔÈfiÓ ˙‹ÙËÛ ·˘Ù‹Ó ÙËÓ ÂÁÁ˘ËÙÈ΋ ÂÈÛÙÔÏ‹ , fi¯È ÌfiÓÔ ·fi ÙËÓ ∞∂∫ ·ÏÏ¿ Î·È ·fi ¿ÏϘ ÔÌ¿‰Â˜ Ô˘ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο, ÁÈ· Ó· Â›Ó·È Û›ÁÔ˘ÚË fiÙÈ ı· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó fiÏÔÈ ·˘ÙÔ› Ì ÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ Ë ∞∂∫ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛμfi Î·È ÙÔ˘˜ ÔÊ›ÏÂÈ ¯Ú‹μ·Ù·.

™ÙËÓ ŒÓˆÛË ıˆÚÔ‡Ó ‰Â‰Ô̤ÓÔ fiÙÈ Ù· ÔÊÂÈÏfiÌÂÓ· ı· ·ÔÏËÚˆıÔ‡Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ù˘ ÛÂ˙fiÓ, ÂÓÒ ˆ˜ ÙȘ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯Ô˘Ó ηٷÙÂı› fiÏ· Ù· ··ÈÙÔ‡ÌÂÓ· ¤ÁÁÚ·Ê· Î·È ˆ˜ ÙȘ 20 ÙÔ˘ ›‰ÈÔ˘ Ì‹Ó· ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚˆı› Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ Ù˘ ·‰ÂÈÔ‰fiÙËÛ˘ ÚÔ˜ ÙËÓ ∂¶√. ∞Ó·ÊÔÚÈο ÛÙÔ ı¤Ì· Ô˘ ڤ΢„ Ì ÙËÓ Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË Ù˘ ˘ÔÁÚ·Ê‹˜ ·fi ÙÔÓ ™ÎfiÎÔ, Ô ·›ÎÙ˘ Ù˘ ∞∂∫ ·Ó·ÌÂÓfiÙ·Ó Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ ¯ı˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÚÈÓ ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÚÔıÂÛÌ›·˜. ΔÔ Úfi‚ÏËÌ· ÚԤ΢„ fi¯È ·fi ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ ·›ÎÙË ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔÓ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ··›ÙËÛ ÙËÓ ·ÌÔÈ‚‹ ÙÔ˘ “Â‰Ò Î·È ÙÒÚ·” . ∞ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ‰È·‚Ô˘Ï‡ÛÂȘ Î·È Â·Ê¤˜ ÙÔ˘ ™Ù·‡ÚÔ˘ ∞‰·Ì›‰Ë Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙÔÓ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ™ÎfiÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙÔÓ ŒÏÏËÓ· ÂÎÚfiÛˆfi ÙÔ˘ Î. ¢È·ÓÓ‹ Î·È ÙÂÏÈο ‚Ú¤ıËÎÂ Ë ¯Ú˘Û‹ ÙÔÌ‹ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Ï‹ÍÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Î·È Ó· ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹˜. ª¿ÏÈÛÙ· ·fi ÙËÓ ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚË ¶∞∂ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ô ™ÎfiÎÔ ‰ÂÓ ˙‹ÙËÛ η̛· ÂÈϤÔÓ ÂÁÁ‡ËÛË ÁÈ· Ó· ‰Â¯ı› ÙÔÓ ‰È·Î·ÓÔÓÈÛÌfi Î·È fiÏ· ‹Ù·Ó ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙÔ˘ Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘.

ªÔÚ› Ë ∞∂∫ Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÈ ÙËÓ ¿‰ÂÈ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙȘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ÂÚÈfi‰Ô˘, ·ÏÏ¿ Ù· ÔÈÎÔÓÔÌÈο ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙËÓ Ô‰ËÁÔ‡Ó Û ‰Ú·ÛÙÈ΋ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ Ì¿Ù˙ÂÙ ÁÈ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ÂÚ›Ô‰Ô. √È ÂÚÈÎÔ¤˜ Â›Ó·È ÌÔÓfi‰ÚÔÌÔ˜ Î·È Â›Ó·È Û¯Â‰fiÓ ‚¤‚·ÈÔ ˆ˜ ı· ˘¿ÚÍÔ˘Ó ˆÏ‹ÛÂȘ ·ÈÎÙÒÓ, Èı·ÓÒ˜ Î·È ·Ô‰ÂÛ̇ÛÂȘ ·Ó ‚ÚÂıÔ‡Ó ÔÌ¿‰Â˜ ÁÈ· Ó· “ÊÔÚÙˆıÔ‡Ó” οÔÈ· ‰˘Û‚¿ÛÙ·¯Ù· ÁÈ· ÙËÓ ¶∞∂ Û˘Ì‚fiÏ·È·. ™ÙËÓ Î·ÙËÁÔÚ›· ·ÈÎÙÒÓ ‰ÂÓ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ÔÏÏÔ› “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔÈ” Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ʤÚÔ˘Ó Û‚·ÛÙ¿ ÔÛ¿ ÛÙ· Ù·Ì›· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ Î·È ÌÔÈÚ·›· ÙÔ Ì˘·Ïfi ËÁ·›ÓÂÈ ÛÙÔ˘˜ ™ÎfiÎÔ, ª¿ÎÔ, ª·ÓˆÏ¿ Î·È °Î¤ÓÙÛÔÁÏÔ˘. ΔËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ô Ì¿Ó·Ù˙ÂÚ ÙÔ˘ ÿÛÌ·ÂÏ ªÏ¿ÓÎÔ, °ÎÔ˘ÛÙ¿‚Ô √Ó·˚ÓÙ›·, ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏÈÎfi Ú·ÓÙ‚ԇ Ì ÙÔÓ ™Ù·‡ÚÔ ∞‰·Ì›‰Ë ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙÔ˘ Û˘Ì‚ÔÏ·›Ô˘ ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∏ ÙÂÏÈ΋ ÚfiÙ·ÛË Ù˘ ¶∞∂ ∞∂∫ Â›Ó·È ÁÈ· ‰ÈÂÙ¤˜

Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ Ì ¿ÁȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ 600.000 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÚԂϤÔÓÙ·È Î¿ÔÈ· ÌfiÓÔ˘˜. ™ÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÙÔ̤·, ·ÙÔÌÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ·ÏÏ¿ ÁÈ· ÚÔÏËÙÈÎÔ‡˜ ΢ڛˆ˜ ÏfiÁÔ˘˜ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ Ô ∫ÚÈÛÙÈ¿Ó ¡·ÛÔ‡ÙÈ Î·Ù¿ ÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ¶¤ÌÙ˘ Î·È ¿ÊËÛ οÔȘ ÂÏ›‰Â˜ ÁÈ· Ó· Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. √ ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ˘ÔÛÙ› ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ· ÛÙËÓ ÚÔfiÓËÛË Ù˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘, Û‹ÌÂÚ· ı· οÓÂÈ ÙÔ ÔÚÈÛÙÈÎfi ÙÂÛÙ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·Ó Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÛÙÔÓ Î˘ÚȷοÙÈÎÔ ·ÁÒÓ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ÛÙ·‰›Ô˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ∞ÙÚfiÌËÙÔ. °È· ÙÔÓ ª·ÓfiÏÔ ÃÈ̤ÓÂı Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ÔÚȷο ÛÙ· ÌÂÙfiÈÛıÂÓ ·ÊÔ‡ ηٿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ‰ÂÓ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ Î·È ¿ÏÈ ÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›· ΔÚ·È·Ófi ¢¤ÏÏ·, ÂÓÒ Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª·ÓˆÏ¿˜ ÂÎÙ›ÂÈ ÔÈÓ‹ ÏfiÁˆ ηÚÙÒÓ Î·È ı· ·Ô˘ÛÈ¿ÛÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜.

EºΔ∞™∞¡ ª∂Ãπ Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™ ª¶∞™∫∂Δ £∂™™∞§π∞™

∂ÓÙ˘ˆÛȷ΋ Ë ÊÂÙÈÓ‹ ÔÚ›· ÙˆÓ ÂÊ‹‚ˆÓ ÙÔ˘ BC Volos ∂

Í·ÈÚÂÙÈ΋ ÔÚ›· ‰È¤ÁÚ·„ ʤÙÔ˜ Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ BC Volos, ·ÊÔ‡ η٤ÎÙËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ª·ÁÓËÛ›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ ÏÂÙÔ̤ÚÂȘ ¤¯·Û ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ΔËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¶¤ÌÙË ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ˘Ô¯ÚÂÒÛÂȘ Ù˘ ÛÙÔ ÙÔÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ì ÙË Ó›ÎË Â› ÙÔ˘ °.™. μfiÏÔ˘ Ì 7973. ∞˘Ù‹ ‹Ù·ÓÂ Ë 12Ë Ó›ÎË Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Û ÈÛ¿ÚÈıÌ· ·È¯Ó›‰È· ∏ ‰Â‡ÙÂÚË ¯ÚÔÓÈ¿ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ BC Volos ÛÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Û˘Óԉ‡ÙËΠ̠ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ ·¤Ó·ÓÙÈ Û ÈÛÙÔÚÈÎÔ‡˜ Û˘ÏÏfiÁÔ˘˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ¶·›˙ÔÓÙ·˜ ηٷÏËÎÙÈÎfi Ì¿ÛÎÂÙ Û fiÏË ÙËÓ ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‹Ú ¿ÍÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ, Ô˘ ·ÓËÁ˘Ú›ÛÙËΠ‰ÂfiÓÙˆ˜ ÛÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ·ÁÒÓ· ·fi ·›ÎÙ˜, ÚÔÔÓËÙ¤˜, ‰ÈÔÈÎÔ‡ÓÙ˜, ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Î·È ÁÔÓ›˜ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ ÙÔ˘ ÎÏÂÈÛÙÔ‡ Á˘ÌÓ·ÛÙËÚ›Ô˘ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ∏ ÊȤÛÙ· ›¯Â ÔÏÏ¿ Ì·ÏfiÓÈ·, ¯·ÚÙ¿ÎÈ·, Ù·ÌÔ‡ÚÏ·, ηÓÔÁfiÓ·, ÌÔ˘ÛÈ΋, ÂÎÏ‹ÍÂȘ Î·È Ê˘ÛÈο ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹ ÙˆÓ ÌÂÙ·ÏÏ›ˆÓ Î·È Ù˘ “ÎÔ‡·˜” ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹, ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Ù˘ ÂÊË-

‚È΋˜ ÔÌ¿‰·˜, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ÊÔÚÔ‡Û·Ó Î·È Ù· ·ÓÙ›ÛÙÔȯ· ÌÏÔ˘˙¿ÎÈ· ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ. ∂›Û˘ ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Î·È Ë ·È‰È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ Ù˘ ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÁÈ· 3Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ·fi ÙËÓ ›‰Ú˘Û‹ Ù˘ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ™¿‚‚·ÙÔ ¤·ÈÍ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÙÔ˘ ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿ Ù˘ §¿ÚÈÛ·˜ ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ ¶·ÓıÂÛÛ·ÏÈÎÔ‡ ¶ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ì ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘

∫ÚfiÓÔ˘ ΔÚÈÎ¿ÏˆÓ Î·È ¤¯·Û ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË ·Ú¿Ù·ÛË Ì ÛÎÔÚ 82-79. ™ÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÔÈ μÔÏÈÒÙ˜ ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·Ó Ì 39-29, ÂÓÒ ÙÔ Ì·Ù˜ ÛÙËÓ Î·ÓÔÓÈ΋ ÙÔ˘ ‰È¿ÚÎÂÈ· ¤ÏËÍ 58-58, ÛÙËÓ ÚÒÙË ·Ú¿Ù·ÛË 68-68 Î·È ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 73-73. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ÎÚ›ıËΠ·fi Ù· Ï¿ıË ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ BC Volos ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË ·Ú¿Ù·ÛË, ·ÊÔ‡ ¤¯·Û·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ô˘ ›¯·Ó. ∏ ·ÂÈÚ›· Î·È Ô ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ‰ÂÓ ¿ÊËÛ·Ó ÙÔ˘˜ Ó·ÚÔ‡˜ ·›ÎÙ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ó ÙËÓ

ÚfiÎÚÈÛË ÛÙÔÓ ÙÂÏÈÎfi Ù˘ ∂™∫∞£ ΔÔ Â˘¯¿ÚÈÛÙÔ Â›Ó·È fiÙÈ Û¯Â‰fiÓ fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ·›˙Ô˘Ó ¿ÏÈ Î·È ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ ÂÊË‚ÈÎfi, ÔfiÙÂ Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚË ÂÌÂÈÚ›· Î·È ı¤ÏËÛË. °È· ÙÔÓ BC Volos Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ π. ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ˘˜ ª·ÓÙ˙Ô‡ÚË K., ¡È·ÒÙË A., ªÔÓÔÁÂÓ‹ £, ΔÛÔ˘Ó¿È º., ºÈ¿‰Ë ÃÚ., °ÂˆÚÁÔ˘ÛfiÔ˘ÏÔ ¶., ª·ÓÙ¿ π., ¶·ÏÏËοÚË ¡., ™ÈÌ¿ÎË ÃÚ., ªÔÓÔÁÂÓ‹ π., ºÂÚ¯¿ÙÈ £. Î·È °·Ï¿ÙË ¡.

¶∞Δ∂ƒ∞™

“ΔËÏÂÊÒÓËÛ· ÛÙÔ ¢·Ïԇη” Δ∏§∂ºø¡π∫∏ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ì ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ °ÈÒÚÁÔ ¢·Ïԇη ÚÈÓ Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ú·‰¤¯ÙËΠˆ˜ ›¯Â Ô ¡ÈÎfiÏ·˜ ¶·Ù¤Ú·˜ ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË Î·Ù¿ıÂÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÎfi ÂÈÛ·ÁÁÂϤ·, fiˆ˜ ·ÔηχÙÂÈ Ë “SportDay”” . ΔÔ ÚÒÙÔ ÙËÏÂÊÒÓËÌ·, Û‡Ìʈӷ Ì fiÛ· ʤÚÂÙ·È Ó· η٤ıÂÛÂ Ô ÚÒËÓ Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜, ‹Ù·Ó ÁÈ· Ó· ‚‚·Èˆı› fiÙÈ Ô Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ˜ ‰È·ÈÙËÙ‹˜ ‰ÂÓ ı· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ Úfi‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÈÏ‹ÍÂÈ ÁÈ·Ù› -fiˆ˜ ÈÛ¯˘Ú›ÛÙËΠÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÛʇÚÈ˙ 70% ˘¤Ú ÙÔ˘ ÕÚË. ™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È ˆ˜ Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜, Ô ÔÔ›Ô˜ Û‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÌ·ÁÓËÙÔʈÓË̤Ó˜ Û˘ÓÔÌÈϛ˜ Ô˘ ¤‚Á·Ï ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô ∞Ϥ͢ ∫Ô‡ÁÈ·˜ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Ó· ÌÈÏ¿ ÁÈ· ÙË ‰È·ÈÙËÛ›· ÙÔ˘ ¢·Ïԇη ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜, ¤¯ÂÈ ˙ËÙ‹ÛÂÈ Î·Ù’ Â·Ó¿ÏË„Ë ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘. “ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ, ·˜ οÓÂÈ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÙËÏÂʈÓÈÎÔ‡ ·ÔÚÚ‹ÙÔ˘ ·fi ÙȘ 8 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô ¢·Ïԇη˜ ÛÙÔ Ì·Ù˜ ÕÚ˘-¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ̤¯ÚÈ ÙȘ 12 ™ÂÙÂÌ‚Ú›Ô˘, Ô˘ Â›Ó·È ÌÈ· ̤ڷ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ÁÈ· Ó· Ì·˜ Ô˘Ó ÙÂÏÈο fiÛ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ú ÙËϤʈÓÔ ÙÔÓ ¢·Ïԇη Ô ¶·Ù¤Ú·˜ Î·È fiÛ˜ Â̤ӷ Î·È ÙÈ ÂÈÒıËΠÁÈ· Ó· Ï¿Ì„ÂÈ Ë ·Ï‹ıÂÈ·” , ›¯Â ‰ËÏÒÛÂÈ Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ μfiÏÔ˘, Ô ÔÔ›Ô˜ ηÙËÁÔÚ› ÙÔÓ ¡ÈÎfiÏ· ¶·Ù¤Ú· ˆ˜ ˘ÔÎÏÔ¤· Î·È ˆ˜ ÚÔ¯ÒÚËÛ ÛÂ Û˘ÚÚ·Ê‹ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ÂÚ›ÊË̘ ηۤÙ˜.

¶∞√∫

“¢ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÂÈÛfi‰È·” Δ∏ ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂΉԯ‹ ÁÈ· Ù· fiÛ· ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙËÓ ∞∂∫ ÛÙËÓ ΔÔ‡Ì· η٤ıÂÛ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÂÓÒÈÔÓ Ù˘ ÂÈı·Ú¯È΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ Ù˘ ∂¶√. ÀÔÛÙ‹ÚÈÍ·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¤ÁÈÓ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ˙ËÙÒÓÙ·˜ Ó· ÙÔ˘˜ ÂÈ‚ÏËı› ÌÔÓ¿¯· ÚfiÛÙÈÌÔ. ∏ ˘ÂÚ·ÛÈÛÙÈ΋ ÁÚ·ÌÌ‹ ÙÔ˘ ¶∞√∫ ÛÙËÚ›¯ıËΠÛÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ù· ¿ÚıÚ· Ì ٷ ÔÔ›· ÎÏ‹ıËΠ۠·ÔÏÔÁ›· ‰ÂÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Û ÂÂÈÛfi‰È·. “À¿Ú¯ÂÈ Â›ÛÔ‰Ô˜ Ô·‰ÒÓ, ¯ˆÚ›˜ ÚfiÎÏËÛË ÂÂÈÛÔ‰›ˆÓ. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ‰ÂÓ ÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÁÈ· ÂÂÈÛfi‰È·. ¢ÂÓ Û˘Ó¤‚ËÛ·Ó ÂÂÈÛfi‰È· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ. Œ¯Ô˘Ì ÌfiÓÔ Ú›„ÂȘ Î·È ÂÈÛ‚ÔÏ‹ ¯ˆÚ›˜ ÂÂÈÛfi‰ÈÔ. °È’ ·˘Ùfi ÚԂϤÂÙ·È ÌfiÓÔ ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ÚfiÛÙÈÌÔ” , ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍÂ Ô Î. ª·˘ÚÔÌ¿Ù˘. ŸÙ·Ó Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ÂÈÙÚÔ‹˜ Î. ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘, ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙÔÓ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi ÙÔ˘ ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷη Ù˘ ∞∂∫, ™ÂÌ¿ÛÙÈ·Ó ™¿¯· ·fi Ú›„Ë Î·ÓÔÁfiÓÔ˘, ϤÁÔÓÙ·˜ “›‰·Ì fiÙÈ Ï·Ì¿‰È·Û” , ¤Ï·‚ ÙËÓ ÂÍ‹˜ ·¿ÓÙËÛË ·fi ÙÔÓ Î. ª·˘ÚÔÌ¿ÙË: “¢ÂÓ Ï·Ì¿‰È·ÛÂ. ∞ÏÒ˜ οËÎÂ Ë Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘. ¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌfi˜” . °È· Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂÈ Ô Î. ¶··Â·ÌÂÈÓÒÓÙ·˜: “ŒÂÛ ¤Ó·˜ ˘ÚÛfi˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÌËÛ ÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹ Ù˘ ∞∂∫ Î·È ·˘Ù‹ ‹Ú ʈÙÈ¿. ŒÂÛ ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙ›, ¿ÏÏ·Í ÙË Ê·Ó¤Ï· Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ Ì·Ù˜” . √ Úfi‰ÚÔ˜ Â¤ÌÂÈÓÂ: “ª‹ˆ˜ ÔÈ Ô·‰Ô› Û·˜ ı¤ÏÔ˘Ó È‰È·›ÙÂÚË ÚÔÛÔ¯‹; ΔËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ÊÔÚ¿ ÈÛÔ¤‰ˆÛ·Ó ÙÔÓ μfiÏÔ” . √ Î. ¶··Â·ÌÂÈÓÒÓÙ·˜ ·ÚΤÛÙËΠӷ ÂÈ ˆ˜ “οÓÔ˘Ì ÚÔÛ¿ıÂȘ. ª‹Î·Ó ̤۷ ‰¤Î· ÈÙÛÈÚ›ÎÈ· 15-16 ÂÙÒÓ. ™ˆÌ·ÙÈ΋ Â·Ê‹ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â Ì ηӤӷÓ. ∏ ∞∂∫ Ì·˜ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÁÈ· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ›·” . ∏ ·fiÊ·ÛË Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ı· ÂΉÔı› ÙË ¢Â˘Ù¤Ú·.


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

™Δ∏ ¡π∫∏ ∏ æÀÃ√§√°π∞ √§ø¡ ∂Ã∂π ∞¡∂μ∂π ª∂Δ∞ Δ√ “Δƒπ¶√¡Δ√” ™Δ√ ª∞Δ™ ª∂ Δ∏ ∑∞∫À¡£√

¶ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ºÂ‚ÚÔ˘·Ú›Ô˘ Ì ÙË ¢fiÍ· ∫Ú·ÓԇϷ˜.

ηÓÔÔ›ËÛË ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙË ¡›ÎË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚’ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ Î·È Ê˘ÛÈο Ì ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÈÒÓ ‚·ıÌÒÓ Ô˘ ÎÚ·Ù¿ “˙ˆÓÙ·Ó‹” ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ Ù˘ ·Ófi‰Ô˘. º˘ÛÈο Ë ÚÔÛÔ¯‹ fiÏˆÓ ÛÙÚ¤ÊÂÙ·È ÛÙÔ Ôχ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi ·È¯Ó›‰È Ù˘ ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ΔÂÙ¿ÚÙ˘ ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔÓ ºˆÎÈÎfi, Ô˘ ı· Â›Ó·È Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” . ºÈÏÈ΋ ‹ÙÙ· Ì 1-0 ·fi ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ ÁÓÒÚÈÛ·Ó ¯ı˜ ÔÈ “ÚÂ˙¤Ú‚˜” Ù˘ ¡›Î˘.

π

ΔÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ì ∞ÌÂÏÒÓ· ÛÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ªÔÚ› ·Ú¯Èο Ó· ¤Î·Ó ÌfiÓË ‰‡ÛÎÔÏÔ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ‰Â¯fiÌÂÓË ÁÎÔÏ ·fi ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÛÙÔ ÚÔ¯ıÂÛÈÓfi Ì·Ù˜, ·ÏÏ¿ ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ë ¡›ÎË ¤·ÈÍ ۇÌʈӷ Ì ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ¤˜ Ù˘ Î·È “ÊfiÚÙˆÛ” ÙÔ˘˜ ÓËÛÈÒÙ˜ Ì ÙÚ›· Ù¤ÚÌ·Ù· Û ‰È¿ÛÙËÌ· ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ Ù˘ ÌÈÛ‹˜ ÒÚ·˜. ŒÙÛÈ ÔÈ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ÂÏ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ı· ÚÔÏ¿‚Ô˘Ó ÙÔ ...ÙÚ¤ÓÔ ÙˆÓ Ï¤È ÔÊ (Ë ·’ ¢ı›·˜ Ê·ÓÙ¿˙ÂÈ ÙÚÔÌÂÚ¿ ‰‡ÛÎÔÏË) Î·È ·Ó Ì¿ÏÈÛÙ· ÎÂÚ‰›ÛÔ˘Ó Î·È ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙÔ “¶·ÓÙÂÏ‹˜ ª·ÁÔ˘Ï¿˜” ı· ¤¯Ô˘Ó οÓÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ‚‹Ì· ÁÈ· ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ÛÙfi¯Ô˘ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ·˘Ùfi ‰ÂÓ ı· ‹Ù·Ó ˘ÂÚ‚ÔÏ‹ Ó· ÙÔ ¯·Ú·ÎÙËÚ›ÛÔ˘Ì ˆ˜ ·ÁÒÓ· “˙ˆ‹˜ ‹ ı·Ó¿ÙÔ˘” ÁÈ· ÙË ¡›ÎË. ª¿ÏÈÛÙ· ‹‰Ë ÛÙȘ Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘ Ù˘ ÂÈÎÚ·Ù› ÎÈÓËÙÔÔ›ËÛË Î·È fiÏÔÈ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ·Ó¿ÏÔÁË ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ ‚’ ̤ÚÔ˘˜ Ì ÙË ∑¿Î˘ÓıÔ ÁÈ· Ó· ηٷÎÙËı› Ì›· ·ÎfiÌË ÛËÌ·ÓÙÈ΋ Ó›ÎË. ΔÔ ıÂÙÈÎfi Â›Ó·È ˆ˜ Î·È ÔÈ ·›ÎÙ˜ ‰Â›-

¯ÓÔ˘Ó ϤÔÓ Ó· ÈÛÙÂ‡Ô˘Ó ÛÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô. ∏ „˘¯ÔÏÔÁ›· ÙÔ˘˜ ¤¯ÂÈ ·Ó¤‚ÂÈ, ÂÓÒ Û ·˘Ùfi ÊÚfiÓÙÈÛÂ Î·È Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÌÈ· Î·È ¯ı˜ ¤ÁÈÓ·Ó ÏËڈ̤˜ ÚÔ˜ ÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·, ÂÓÒ ¿·ÓÙ˜ ı· ÂÍÔÊÏËıÔ‡Ó Ì¤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË ΔÂÙ¿ÚÙË, Ë̤ڷ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ì ÙÔÓ ºˆÎÈÎfi.

ºÈÏÈ΋ ‹ÙÙ· ·fi ¶‡Ú·ÛÔ √ Ù¯ÓÈÎfi˜ μ¤ÏÈÎÔ ¡Ùfi‚ÂÓÙ·Ó ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ Û ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÙÔÈÌfiÙËÙ· ÙȘ “ÚÂ˙¤Ú‚˜” Ù˘ ¡›Î˘ Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ¯ı˜ ‰fiıËΠÊÈÏÈÎfi ·È¯Ó›‰È ÛÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙÔÓ ¶‡Ú·ÛÔ. ™Â ·˘Ùfi ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó fiÛÔÈ ‰ÂÓ ¤·ÈÍ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ·ÏÏ¿ Ô Î¿ÎÈÛÙÔ˜ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Ô˘ ÂÈ‚·Ú‡ÓıËÎÂ Î·È ·fi ÙË ‚ÚÔ¯fiÙˆÛË ¤Î·Ó ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÔÌ¿‰ˆÓ ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ‡˜. ŒÙÛÈ ÙÔ Ì·Ù˜ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚıËΠÁÈ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·. °È· ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· Ó· ·Ó·Ê¤ÚÔ˘Ì fiÙÈ Ô ¶‡Ú·ÛÔ˜ ΤډÈÛ 1-0 Ì ÁÎÔÏ ÙÔ˘ ¶ÂÙÚ›‰Ë Ì ÎÂÊ·ÏÈ¿. √È ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤Ù˘¯·Ó ηÈ

‰Â‡ÙÂÚÔ Ù¤ÚÌ· Ì ÙÔÓ ª·Û‰¿ÓË, Ô˘ fï˜ ·Î˘ÚÒıËΠ·fi ÙÔÓ ∫ÒÛÙ· °ÚËÁÔÚÈ¿‰Ë Ô˘ ÂÎÙ¤ÏÂÛ ¯Ú¤Ë ‰È·ÈÙËÙ‹. °È· ÙË ¡›ÎË Î·Ï‡ÙÂÚË ÛÙÈÁÌ‹ ‹Ù·Ó ¤Ó· ÛÔ˘Ù ÙÔ˘ ∫ÈÙ›Ô˘ ÛÙÔ ‚’ ̤ÚÔ˜, Ô˘ ‰ÂÓ ‚ڋΠÛÙfi¯Ô. ¶Àƒ∞™√™: ™Ùԇη˜, ∫fiÎη˜, Δ·Ó¿ÁÈ·˜, °Î¿Áη˜, ∫ÔÓÙÔ‚¿˜, ∑·Ú›Ê˘, μÔ‡ÏÁ·Ú˘, °ÂˆÚÁÈ¿‰Ë˜, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ÎÔ˜, ¡Ô‡ÛÈ·˜, ¢È·Ì¿ÓÙ˘. ™ÙÔ ‚’ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Î·È ÔÈ ΔÛÈÏ›ÁÎÔ˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∞ÚÛ¤ÓÔ˜, ™ÙÂÊ·Ó‹˜, ¶ÂÙÚ›‰Ë˜, ª·Û‰¿Ó˘, °ÎÈÎÈÏ·Û‚›ÏÈ, ∞Ó·ÁÓÒÛÙÔ˘, ªÔ‡ÙÏ·˜, ∫¿Ì·˜. ¡π∫∏: Δ¿ÛÛÔ˜, ∫·Ï·ÌÈÒÙ˘, ™ˆÙÚ›Ó˘, ÃÚ˘ÛÔ¯Ô˝‰Ë˜, ΔÛÈÎÓ›‰Ë˜, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, μÏ·¯Ô΢ÚÈ¿ÎÔ˜, ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘, μÏ¿¯Ô˜, ∫ÈÙ›Ô˘, ª˘ÚÁÈÒÙ˘. ™ÙËÓ Â·Ó¿ÏË„Ë ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó Î·È ÔÈ ª·˚Ì¿Î˘, ∑¿Áη˜, ºÏ¿ÌÔ˜ Î·È ∞ÚÁ‡Ú˘. * ªÂ ·fiÊ·Û‹ Ù˘ Ë ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· ÂÈı·Ú¯È΋ ÂÈÙÚÔ‹ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Football League-Football League 2 ·‹ÏÏ·Í ÙËÓ ¶∞∂ ¡›ÎË μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ù˘ 6˘

ªÂÙ¿ ·fi ·›ÙËÌ· Ù˘ ∞ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋˜ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ·ÁÒÓ·˜ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË ¡›ÎË Î·È ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ· ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ÙÂÏÈο ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙȘ 6 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Â›Ó·È ÙÔ ·È¯Ó›‰È Ù˘ ¯ÚÔÓÈ¿˜ ÁÈ· ÙË ¡›ÎË Ô˘ ·Ó ¿ÚÂÈ ÙÔ ÚÔ˙ ʇÏÏÔ ı· “È¿ÛÂÈ” ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ Ù˘ ÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ °’ ∂ıÓÈ΋˜, ÂÓÒ ·Ó Ë Ó›ÎË Ù˘ Â›Ó·È ¿Óˆ ·fi ÙÚÂȘ fiÓÙÔ˘˜ ı· ˘ÂÚÙÂÚ› Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÙÂÏÈ΋˜ ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜. ∏ ¶∞∂ ¡›ÎË Î·È Ë ∂Ú·ÛÈÙ¯ÓÈ΋ Âͤ‰ˆÛ·Ó ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ fiÔ˘ ηÏÔ‡Ó ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ Ó· ‰ÒÛÂÈ ‚ÚÔÓÙÂÚfi “·ÚÒÓ” ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÂÈ ÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” ηϷıÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ¯ı˜ ˘¤‚·Ï ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ÚÔÔÓËÙÈÎfi ÙÈÌ Ù˘ ¡›Î˘ Ô ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ∫·Ú·Ì·ÓÒÏ˘ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜.

∫¿ÏÂÛÌ· ÙˆÓ Blue Angels √È Blue Angels Âͤ‰ˆÛ·Ó ÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË fiÔ˘ ÌÂٷ͇ ¿ÏÏˆÓ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Ù· ÂÍ‹˜: “√ ÎfiÛÌÔ˜ ‹Ù·Ó Ô 12Ô˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ì·˜ Î·È ·Ú¤‰ˆÛ ̷ı‹Ì·Ù· ÎÂÚΛ‰·˜ ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ “ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜” Î·È Ù· ÙÚ›· ÁÎÔÏ ÎfiÓÙÚ· ÛÙË ∑¿Î˘ÓıÔ. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ Ú·ÓÙ‚ԇ Ì·˜ ÛÙ· Á‹‰· Â›Ó·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Û ‰‡Ô ÌÂÁ¿Ï· ·È¯Ó›‰È· ÙÔ˘ ‚fiÏÂ˚ Î·È ÙÔ˘ Ì¿ÛÎÂÙ. £¤ÏÔ˘Ì ӷ ηϤÛÔ˘Ì fiÏÔ ÙÔÓ Ê›Ï·ıÏÔ ÎfiÛÌÔ Ù˘ ¡›Î˘ μfiÏÔ˘ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ ÛÙ˘ 18.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì¿ÛÎÂÙ Ì ÙÔÓ ∞ÌÂÏÒÓ·. ∂›Û˘ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.00 ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ù· ÎÔÚ›ÙÛÈ· Ì·˜ ÛÙÔ ‚fiÏÂ˚ ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙Ô˘Ó ÙËÓ ∂Ï·ÛÛfiÓ· Î·È ı· ›̷ÛÙÂ Î·È ÂΛ Ó· Ù· ÛÙËÚ›ÍÔ˘Ì” .

21

TV ΔÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ù˘ ÙËÏÂfiÚ·Û˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ ÙȘ ÂÍ‹˜ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ·‰fiÛÂȘ: CONN-X TV1 21.30 ™ÂÓ ¶¿Ô˘ÏÈ-™¿ÏΠ-∑(ªÔ˘ÓÙÂÛÏ›Áη) CONN-X TV2 19.00 ∞ÚÌ›ÓÈ· -ÕÔ˘ÁÎÛÌÔ˘ÚÁÎ ∑- (μ’ °ÂÚÌ·Ó›·˜)

∫ÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¡√μ∞ √ ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜, ÌÂ Û˘Ó‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ‹ ÙÔÓ ¢‹ÌÔ μfiÏÔ˘, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÁÈ· 7Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿, ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÁÈ· ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ 8 Î·È 9 ÂÙÒÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ 2011” √È ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔ μfiÏÔ, ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ì ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 10.00 .Ì. ∏ ËÌÂÚ›‰· ı· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ∂∞∫ μfiÏÔ˘ ÛÙËÓ ÎÏÂÈÛÙ‹ ÈÛ›Ó· ÙˆÓ 25 ̤ÙÚˆÓ. √ ¡·˘ÙÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘-∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ ·Ú·Ì¤ÓÔÓÙ·˜ Û˘ÓÂ‹˜ ÚÔ˜ ÙË ÓÂÔÏ·›· Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÈÎÔ‡˜ ·ÁÒÓ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ Î·È ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ, Ì ÛÎÔfi Ó· ‰ÒÛÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· ÛÙÔ ÎÔÈÓfi Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜ Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÂÈ fiÙÈ Ë ÎÔχ̂ËÛË, ÂÎÙfi˜ ·fi ÛÔ˘‰·›Ô ·ÚÂÏıfiÓ ¤¯ÂÈ Î·È Ï·ÌÚfi ̤ÏÏÔÓ. √È ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙ¤˜ ÚÔÛηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó fiÌÔÚÊÔ ı¤·Ì· Î·È Ó· ˘ÔÛÙËÚ›ÍÔ˘Ó ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ÌÂÏÏÔÓÙÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÙÒÓ.

ª∂Δ∞ ∞¶√ ¶ƒøΔ√μ√À§π∞ Δ√À ∞√¢μ ∫∞π Δ√À °ƒ∞º∂π√À ºÀ™π∫∏™ ∞°ø°∏™

ª·ÚÙÛÂÏfiÓ·

ÕÚ¯ÈÛ·Ó ¯ı˜ Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ª

∫·ÓÔÓÈο Ô ª¤ÛÈ Ì μÈÁÈ·Ú¿Ï

ÔÚ› ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ Ó· “¤ÎԄ” Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· °˘ÌÓ·Û›ˆÓ, ·ÏÏ¿ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Ù· Â·Ó¤ÊÂÚ·Ó Û ÙÔÈÎfi Â›Â‰Ô ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ‹ ÙÔ˘˜. √ ∞√¢μ ·Ó¤Ï·‚ ٷ ¤ÍÔ‰· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ (ÙÔ ÔÔ›Ô ÍÂΛÓËÛ ¯ı˜), Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚ Î·È ‰È·ı¤ÙÂÈ Î·È ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ÙÔ˘, Ô˘ Ì·˙› Ì ÙÔ˘˜ Á˘ÌÓ·ÛÙ¤˜ ‰È¢ı‡ÓÔ˘Ó ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰Ò˜ Ù· ·È¯Ó›‰È·. ™‹ÌÂÚ· ÌÈÏÔ‡Ó ÛÙË “£” ‰‡Ô ÂÎ ÙˆÓ ÚˆÙÂÚÁ·ÙÒÓ Ù˘ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·˜ ·˘Ù‹˜, Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Î·È Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜.

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ ∞√¢μ Î. °ÈÒÚÁÔ˜ ÃÚ‹ÛÙÔ˘ Ì·˜ ÂÍÈÛÙfiÚËÛ ˆ˜ Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ Î·È ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞-

ª·Î¿ÚÈ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ó· ͤÚÔ˘Ì ·fi ÓˆÚ›˜ ÙÈ ı¤ÏÂÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ÁÈ· Ó· ÌÔÚԇ̠ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ηχÙÂÚ· Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ¶¿ÓÙˆ˜, ÙÔ ‚¤‚·ÈÔ Â›Ó·È ˆ˜ ı· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÁÈ· Ó· ÌË Û‚‹ÛÂÈ Ô ıÂÛÌfi˜ ÙˆÓ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÛÙȘ ·ıÏÔ·È‰È¤˜” .

Δ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· Î·È ÙÔ ÛËÌÂÚÈÓfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· √È Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈΤ˜ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ 7Ô˘ Î·È ÙÔ˘ 10Ô˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘ μfiÏÔ˘ ÁˆÁ‹˜ ‹Ú·Ó ·˘Ù‹ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·: “¶ÚÈÓ ·fi Ï›ÁÔ Î·ÈÚfi Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¢.™. ÙÔ˘ ∞√¢μ, Ô Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Ì·˜ ÁÓˆÛÙÔÔ›ËÛ fiÙÈ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ “¤ÎԄ” Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ ÁÈ· ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Î·È ı· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÌfiÓÔ ·˘Ù¿ ÙˆÓ §˘Î›ˆÓ. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ›¯·Ì ÙËÓ ÚÔÙÚÔ‹ ·fi ÙÔ˘˜ ‰È¢ı˘ÓÙ¤˜ ‰‡Ô Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ Ó· ·Ó·Ï¿‚Ô˘Ì ÂÌ›˜ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ. ∫·ÙfiÈÓ ÙÔ‡ÙÔ˘ Û˘ÓÂÓÓÔËı‹Î·Ì Ì ÙÔÓ Î. ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ Î·È ·¢ı˘Óı‹Î·Ì ÛÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ Ù˘ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ Î. °ÈÒÚÁÔ ¢Ô‰ÔÓÙÛ¿ÎË, Ô ÔÔ›Ô˜ Ì·˜ “¿Ó·„ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜” ÁÈ· Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘ÌÂ. ŒÙÛÈ, ·Ó·Ï¿‚·Ì ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚.

¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ fiÏ· ı· Î˘Ï‹ÛÔ˘Ó ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÌÈ· ¤¯Ô˘Ì ÙËÓ ÂÌÂÈÚ›· 20 ¯ÚfiÓˆÓ ÂÚ›Ô˘ Ì ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Ë ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ, ‚fiÏÂ˚ Î·È ¯¿ÓÙÌÔÏ ÛÙ· ¢ËÌÔÙÈο Û¯ÔÏ›·. ™‹ÌÂÚ· (Û.Û. ¯ı˜) ÍÂΛÓËÛ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ì ‰‡Ô ·ÁÒÓ˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÙËÓ ÔÔ›· Î·È Â˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ıÂÚÌ¿, ‰ÈfiÙÈ ¯ˆÚ›˜ ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¯ÒÚˆÓ ‰ÂÓ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ì ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ∞fi ÙËÓ ÂÚ¯fiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰· ı· ·ÓÔ›ÍÂÈ Ë ·˘Ï·›· Î·È ÛÙ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚, ÂÓÒ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ· Ô ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÂÁÚ‹ÁÔÚÛË, ηıÒ˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ Î·È ¿ÏϘ ·ıÏËÙÈΤ˜ ÂΉËÏÒÛÂȘ” . ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, Ô ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ Î. §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙Ë-

ÛÙ¿ÌÔ˜ ‰‹ÏˆÛÂ: “√ ¢‹ÌÔ˜ μfiÏÔ˘, ̤ۈ ÙÔ˘ ∞ıÏËÙÈÎÔ‡ ÙÔ˘ √ÚÁ·ÓÈÛÌÔ‡ Î·È ÌÂÙ¿ ÙË Û‡ÌʈÓË ÁÓÒÌË ÙÔ˘ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ‰Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ÂÎ·›‰Â˘Û˘ ·Ó¤Ï·‚ ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÙˆÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚ ÁÈ· Ù· °˘ÌÓ¿ÛÈ· Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜. ∂›Ó·È Ì›· ·ÍȤ·ÈÓË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Û ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ Ó· ·ıÏËıÔ‡Ó. º˘ÛÈο fiÏ· ¤ÁÈÓ·Ó Ï›ÁÔ ‚‚ȷṲ̂ӷ ÏfiÁˆ ›ÂÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘, ·ÏÏ¿ ¢ÂÏÈÛÙÒ ˆ˜ ‰ÂÓ ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÔ ·Ú·ÌÈÎÚfi Úfi‚ÏËÌ·. √ ¢‹ÌÔ˜ ·Ó¤Ï·‚ fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰·, ÂÓÒ ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô Ì·˜ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ Ì ÙËÓ ·ÊÈÏÔÎÂÚ‰‹ ˘ËÚÂÛ›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Ô˘ ·Ó¤Ï·‚·Ó ÙȘ ‰È·ÈÙËۛ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÙË Û˘Óԉ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. ™ÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ ‰‹ÏˆÛ·Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ 10 ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ Û Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚ ·fi ÔÎÙÒ.

¢‡Ô ·ÁÒÓ˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ¯ı˜ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚfiÔÏ˘ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ ÙÔ °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÁÚÈ¿˜ ÂÈ‚Ï‹ıËΠ̠3-0 ÙÔ˘ ·ÓÙÈÛÙÔ›¯Ô˘ ÙˆÓ §Â¯ˆÓ›ˆÓ, ÂÓÒ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÎÔÓÙÚ·Ú›ÛÙËÎ·Ó ÙÔ 7Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ Ì ÙÔ 10Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘. √È ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ‹Úı·Ó ÈÛfi·Ï˜ 2-2, ÂÓÒ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· ÙˆÓ ¤Ó·ÏÙÈ ÂÈÎÚ¿ÙËÛ ÙÔ 7Ô Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Ì 6-5. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ·È¯ÓȉÈÒÓ ‹Ù·Ó Ô Î. ∫ÒÛÙ·˜ ™Ù·Ì·Ù›Ô˘ Ì ‚ÔËıÔ‡˜ ÙÔ˘˜ Î.Î. μ·ÁÁ¤ÏË ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙË °ÂÚ·Ì›ÓË. ™‹ÌÂÚ· ÛÙȘ 8.30 ÙÔ Úˆ› ı· ·›ÍÔ˘Ó ÙÔ 1Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ Ì ÙÔ 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, ÂÓÒ ÛÙȘ 10.00 ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ Ô ·ÁÒÓ·˜ 9Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘-3Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ÔÚ›ÛÙËÎÂ Ô Î. ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ ¶··ÚÚ›˙Ô˜, ÂÓÒ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ı· Â›Ó·È ÔÈ Î.Î. μ·ÁÁ¤Ï˘ ª·Ï·Ó‰Ú›ÓÔ˜ Î·È ¶·Ó·ÁÈÒÙ˘ °ÂÚ·Ì›Ó˘.

√ §ÈÔÓ¤Ï ª¤ÛÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÂÎÙfi˜ ·ÚÔfiÙÔ˘ ÛÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ÁÈ· ÙÔÓ ·ÁÒÓ· Ì ÙËÓ μÈÁÈ·ÚÂ¿Ï ÛÙÔ “ª·‰ÚÈÁ¿Ï” . √ ª¤ÛÈ ¤ÓȈÛ ÙËÓ ΔÚ›ÙË ÂÓԯϋÛÂȘ ÛÙÔÓ ‰ÂÍÈfi ÚÔÛ·ÁˆÁfi, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË ÙÔ˘ ÊÈÏÈÎÔ‡ Ù˘ ÂıÓÈ΋˜ ∞ÚÁÂÓÙÈÓ‹˜ Ì ÙËÓ ∫fiÛÙ· ƒ›Î·. ™‹ÌÂÚ· Ô ∞ÚÁÂÓÙÈÓfi˜ ÂÈıÂÙÈÎfi˜ ˘Ô‚Ï‹ıËΠ۠ȷÙÚÈΤ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÍ·ÎÚÈ‚ˆı› ÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜. ∏ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ Ô ª¤ÛÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î¿ÙÈ ÛÔ‚·Úfi Î·È ˆ˜ ı· ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÂÈ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Ê˘ÛÈÔıÂÚ·ÂÈÒÓ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ. ŒÙÛÈ, ·Ó ‰ÂÓ ˘¿ÚÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÂÈÏÔ΋, Ô ª¤ÛÈ ı· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ‰È¿ıÂÛË ÙÔ˘ ¶Â °ÎÔ˘·ÚÓÙÈfiÏ·.

∂Ή‹ÏˆÛË ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ∂√™ μfiÏÔ˘ √ ∂√™ μfiÏÔ˘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÓÂÈ fiÙÈ Ë Î·ıÈÂڈ̤ÓË ÙÔ˘ ÁÈÔÚÙ‹ ı· Á›ÓÂÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ 3/4/2011 ÛÙÔ ¯ÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ ¶ËÏ›Ô˘. ∏ ¤Ó·ÚÍË ÔÚ›ÛÙËΠÁÈ· ÙȘ 11.00 ÛÙ· ‚·ÁfiÓÈ· , ÂÓÒ ÛÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È Î·È Ë ‚Ú¿‚¢ÛË ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ.


22

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

¢È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ

¶ÚÔÛ΋ÓÈÔ& ... ·Ú·Û΋ÓÈÔ T˘ E§ENH™ A. ¶A¶A£ANA™IOY

papathanasiou@e-thessalia.gr

∞¡∞∫√π¡ø£∏∫∞¡ ·fi ÙËÓ ∂™∫∞£ ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ÔÈ ÁÚ·ÌÌ·Ù›˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ Ì¿ÛÎÂÙ:

∞1 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 18.00, ∂ıÓÈÎfi˜ §.√Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ∫. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘. ∂∞∫ ∫·Ú‰›ÙÛ·˜, 18.00, ∞.™. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜-ÿηÚÔÈ. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ¤Á·, ∫ÈfiÙÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫ˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜, §ÈÏ‹˜, ∫ÔÚÒÓ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ª·Ó·Û‹˜. ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 18.00, ∞ÛÙ¤Ú·˜ §.-°.™. μfiÏÔ˘. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·Î·ÙÛÔ‡Ó˘, ¢fiÙ·. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ªˆ˘Û‹˜. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 18.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-∂∞§. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÂڷΛÓ˘, ¶·ÚÈ·ÓfiÔ˘ÏÔ˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, °Î·Ï›‰Ô˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: μ. ªfiÚÊË. ∫Ï. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, 18.00, °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡¡›Î·È·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔ‡ÙÛ·˜, ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓ˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ª·ÚÔ‡ÛÔ˜, ∫·ÌÔ‡Ú˘, ª·ÚÔ‡ÛÔ˘. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ı˘. ∫Ï. ¶·Ï·Ì¿, 18.00, ΔÈÙ¿Ó˜-∫ÂÚ·˘Ófi˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÚηÙۤϷ˜, ∫˘ÚÈÙۿη˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ∫·‚¿Ï·˜, ƒ›˙Ô˜, °. £¿ÓÔ˜.

∞2 ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 16.00, ∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ ∑·Á.-∂ÚÌ‹˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∞ÁÔÚÔÁÈ¿ÓÓ˘, ∫˘Úȷο΢. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ƒ¿ÌÌÔ˜. ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 19.30, ∫·Ï·Ì¿Î·§Â¯ÒÓÈ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ΔÛÈÚÈÓ‰¿Ó˘, ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: °ÂˆÚÁfiÔ˘ÏÔ˜. ∫˘Úȷ΋ 3/4 ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 18.00, £ÂÛÛ·ÏÈÎfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ·. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·Ú·ÎÒÛÙ·˜, ∫˘Úȷο΢. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ΔÚÈ·ÓٷʇÏÏÔ˘.

¶∂π¢∏ Ù· ηϿ Ú¤ÂÈ Ó· ÂÈÛËÌ·›ÓÔÓÙ·È Î·È Ó· ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ·Ú¿ Ó· ·Ô‰ÒÛÔ˘Ì ÂÎ Ó¤Ô˘ Ù· ‡ÛËÌ· ÙfiÛÔ ÛÙÔ °Ú·ÊÂ›Ô º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜, fiÛÔ Î·È ÛÙÔÓ ∞ıÏËÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÙˆÓ ÛÙÂϯÒÓ ÙÔ˘˜ Ó· ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÔ˘Ó Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘, Ì¿ÛÎÂÙ Î·È ‚fiÏÂ˚ Á˘ÌÓ·Û›ˆÓ, Ù· ÔÔ›· ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ “ÂÍ·Ê¿ÓÈÛ” ·fi ÙÔ ¯¿ÚÙË. Ãı˜ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ Á‹Â‰Ô Ù˘ πÂÚ¿˜ ªËÙÚÔfiψ˜ ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, ¿ÓÔÈÍÂ Ë ·˘Ï·›· ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ÛÙÔ Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ. Δ· ·È‰È¿ (ÛÙË ÊˆÙfi ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ °˘ÌÓ·Û›ˆÓ ∞ÁÚÈ¿˜ Î·È §Â¯ˆÓ›ˆÓ) ÙÔ ¯¿ÚËÎ·Ó Ì ÙË „˘¯‹ ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ¤ÁÈÓ·Ó ·ÁÒÓ˜ Ô˘ ÎÚ¿ÙËÛ·Ó ·Ì›ˆÙÔ ÙÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ÙˆÓ ı·ÙÒÓ. ∫·È ͤÚÂÙ ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ; ¶ˆ˜ fiÏ· ·˘Ù¿ ¤ÁÈÓ·Ó ¯ˆÚ›˜ ·Ú··Ó›ÛÈ· ¤ÍÔ‰·. ™ÙËÚ›¯ÙËÎ·Ó ÛÙËÓ ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ÙˆÓ Î·ıËÁËÙÒÓ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÙˆÓ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ∞√¢μ, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Î·Ù¤‚·Û·Ó ÙȘ ÔÌ¿‰Â˜, ÂÓÒ ¿ÏÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó Î·È ÙÔ˘˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜. ÕÚ·; ÕÚ· ÛÙË ‰‡ÛÎÔÏË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹, ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ·ÓÔÈÎÙ¿ Ì˘·Ï¿, ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜ Î·È ‰È¿ıÂÛË ÁÈ· ÚÔÛÊÔÚ¿. ŸÙ·Ó ·˘Ù¿ ˘¿Ú¯Ô˘Ó, ÍÂÂÚÓÈ¤Ù·È Ë ÛÙÂÓÔÌ˘·ÏÈ¿ οÔÈ-

ˆÓ ÂȉËÌfiÓˆÓ Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó Ó· οÓÔ˘Ó ÂÚÈÎÔ¤˜, ÛÙÂÚÒÓÙ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ù˘ ¿ıÏËÛ˘ Î·È ÙÔ˘ ηÏÔ‡ ·ÁÒÓ·. ΔÈ ÛÙÈÁÌ‹ Ì¿ÏÈÛÙ· Ô˘ Ù· ∂ÏÏËÓfiÔ˘Ï· Â›Ó·È Ù· ÈÔ ·¯‡Û·Úη ·È‰È¿ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘. ∏ ·Ú¯‹ ¤ÁÈÓ ʤÙÔ˜. ΔÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ ÔÈ ¤¯ÔÓÙ˜ ÙËÓ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙËÓ ·Ó·Ù‡ÍÔ˘Ó ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ, Ó· ÔÚÁ·ÓˆıÔ‡Ó Î·Ï‡ÙÂÚ·, ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Ô μfiÏÔ˜ Ó· ·Ó·‰ÂȯÙ› ÛÙÔÓ ÚÒÙÔ ¢‹ÌÔ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ Ô˘ ı· Â·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ì ÙÔ ...¤ÙÛÈ ı¤Ïˆ Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙ· Û¯ÔÏ›·. ∂›·ÌÂ, ÔÈ ÛˆÛÙ¤˜ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›Â˜, ÂȉÈο fiÙ·Ó ÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È ÛÙÔÓ ÂıÂÏÔÓÙÈÛÌfi Î·È ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ó·‰ÂÈÎÓ‡ÔÓÙ·È Î·È Î˘Ú›ˆ˜ Ó· ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·È Ì οı ÙÚfiÔ.

μ’ ∂™∫∞£ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∫Ï. º·ÚۿψÓ, 17.30, ¡.∞. ¡›Î˘ª‡ÙÈη˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: μ. ¶ÈÙÛ›Ïη˜, ΔÛÔ˘Ì·¯›‰Ë˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ºÚ·ÁÎÔ‡ÏË.

ΔÂÏÈÎfi˜ ∂Ê‹‚ˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∫Ï. ∞Á›Ô˘ £ˆÌ¿, 14.00, ∂Ï·ÛÛfiÓ·∫ÚfiÓÔ˜. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫·ÏÔÁÂÚfiÔ˘ÏÔ˜, μÔÁÈ·Ù˙‹˜. °˘ÌÓ·Û›·Ú¯Ô˜: ∫ÔÓÙÔÓ¿ÛÈÔ˜.

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· °˘Ó·ÈÎÒÓ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 14.00, ∞Ó¿ÏË„Ë-¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ª·ÚÈÙÛÔ‡‰Ë˜, 懯·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ™Ù¿ÌÔ˜, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜, μÂÏÂÙ˙¿˜. ∫˘Úȷ΋ 3/4 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 12.00, πˆÏΛ·-∞fiÏÏˆÓ ∫. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ∫Ï›ÙÛ·˜, °È·ÓÓÔ‡Ï˘. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·ÓÔ‡, ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ›‰Ô˘, °Î·Ï›‰Ô˘. ¢ËÌ. ΔÚÈοψÓ, 14.00, ¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿-¡›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: Δ·ÌÔ˘Ú¿˜, ∞ı. ∫˘ÚÈÙۿη˜. ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, πˆÓÈÎfi˜-∞Ó¿ÏË„Ë. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ¶¤ÙÛ˘, ∫¤ÙÔ˘Ï·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶·˘Ï›‰Ô˘, ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ∫·ÚÔÙÛ¿Î˘.

¶ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¡Â·Ó›‰ˆÓ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∂∞∫ §¿ÚÈÛ·˜, 16.00, √χÌÈ·-¡›ÎË. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: ÷Ù˙‹˜, ¶·˙Ô‡Ï˘. ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 19.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.¶Ú¿ÛÈÓË °ˆÓÈ¿. ¢È·ÈÙËÙ¤˜: °ÈÒÙÛ·, ªÔ‡ÁÏ·˜. °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶·‡ÏÔ˘, ∫·Ì̤ÓÔ˘, ∫·Ú·ÁÈÒÚÁÔ˜.

∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 ∫Ï. ¡¤·˜ πˆÓ›·˜, 18.00, ¡›ÎË-∞ÌÂÏÒÓ·˜ (°’ ∂ıÓÈ΋ ·Ó‰ÚÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶Ô˘ÚÈ·Ófi˜, ∞ÈÙÈ·ÁÔÔ‡ÏÔ˘, ™·ÎÂÏÏ·ÚÔÔ‡ÏÔ˘. ¶·Ú·Û΢‹ 8/4 ∂∞∫ μfiÏÔ˘, 19.30, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-∞ıËÓ·˚Îfi˜ (∞1 ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ). °Ú·ÌÌ·Ù›·: ¶ÂÁÈԇη, ¶Ôχ˙Ô˘, ¶Ôχ˙Ô˜.

£¤ÏÂÈ Ó· ·›ÍÂÈ, ·ÏÏ¿...

∏ “ηÊڛϷ” ‰ÂÓ ÛÙ·Ì·Ù¿ Ô˘ıÂÓ¿ ∏ ∂ÛıÔÓ›· Ì ÙË ™ÂÚ‚›· ·Ó·‰Â›¯ÙËÎ·Ó ÈÛfi·Ï˜ 11 ÁÈ· Ù· ÚÔÎÚÈÌ·ÙÈο ÙÔ˘ Euro 2012, fï˜, Ë Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿ ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ Ô·‰ÒÓ Ô˘ ÚÔοÏÂÛ·Ó ÁÈ· ¿ÏÏË ÌÈ· ÊÔÚ¿ ÂÂÈÛfi‰È·, ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ ÙÔ˘˜ Èı‡ÓÔÓÙ˜ Ù˘ √À∂º∞. 줂·È·, ÂÂȉ‹ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· ÙÔ˘ Δ·Ï›Ó ‰ÂÓ ·ÛÙÂȇÂÙ·È, ÚÔ¯ÒÚËÛ Û 72 Û˘ÏÏ‹„ÂȘ ™¤Ú‚ˆÓ “ÊÈÏ¿ıψӔ . ŸÏ· ¿Ú¯ÈÛ·Ó, fiÙ·Ó ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ ÛËÎÒıËΠ¤Ó· ·Ófi Ô˘ ¤ÁÚ·Ê “∂Ï¢ıÂÚ›· Ë £¿Ó·ÙÔ˜” . √È “Ô·‰Ô›” ÙˆÓ ™¤Ú‚ˆÓ ··ÈÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÔÌÔ˚‰Â·ÙÒÓ ÙÔ˘˜, Ô˘ ›¯·Ó Û˘ÏÏËÊı› ÌÂÙ¿ Ù· ÂÂÈÛfi‰È· Ô˘ ›¯·Ó ÚÔηϤÛÂÈ ÛÙÔÓ ·ÁÒÓ· ÙˆÓ “¶Ï¿‚È” Ì ÙËÓ πÙ·Ï›·. ∏ √À∂º∞, ÂÍÂÙ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË ·ÔÎÏÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ™ÂÚ‚›·˜ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ. ∂›Ó·È χÛË ·˘Ù‹ ı· ÌÔ˘ ›ÙÂ; ∫·È ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ˆ˜ ·ÏÏÈÒ˜ ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ó· ‰Ú· Ë “ηÊڛϷ” , Ô˘ ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜ ÂÂÎÙ›ÓÂÈ ÙË ‰Ú¿ÛË Ù˘ Î·È Û Â›‰· ∂ıÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ...

ΔÚ·¤˙È Ì ÛËÌ·Û›· ™∏ª∂ƒ∞ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, Ô ∞¯ÈÏϤ·˜ ª¤Ô˜ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· οÓÂÈ ÙÚ·¤˙È ÛÙÔ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎfi ÙÌ‹Ì·. Δ˘¯·›Ô; ¢ÂÓ ÓÔÌ›˙ˆ,,, ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ¶∞∂ ı¤ÏÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ “ÓÙÔ¿ÚÂÈ” ÂÓfi„ÂÈ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∫˘Úȷ΋˜ Ì ÙË •¿ÓıË, fiÔ˘ ÎÚ›ÓÂÙ·È Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi, Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÛÙ· Ï¤È ÔÊ. ¶ÚÔÊ·ÓÒ˜ Â›Ó·È Î·È ÌÈ· ΛÓËÛË ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ·ÙÂÏ›ˆÙË ÌÂÙ·ÁÚ·ÊÔÏÔÁ›· Î·È Ù· ÛÂÓ¿ÚÈ· Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô Î·È fi¯È ÌfiÓÔ...

ª∂ ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ Û ڷ‰ÈÔʈÓÈÎfi ÛÙ·ıÌfi Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ∫·ÂÙ¿ÓÔ˜ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ Â›Ó·È ÂÙÔÈÌÔfiÏÂÌÔ˜ Î·È ı¤ÏÂÈ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÙÔÓ √-

Ï˘ÌÈ·Îfi. ª‹ˆ˜ Ú›¯ÓÂÈ ÙÂÏÈο “Á¤Ê˘Ú˜” ÁÈ· Ó· ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰·; 줂·È·, Â·Ó¤Ï·‚ ˆ˜ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ¿ ÙÔ˘ Â›Ó·È Ó· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi.

ΔÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ

ŒÙÔÈÌË ÁÈ· Ó¤· ‰È¿ÎÚÈÛË Ë ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘

™Δπ™ 16 Î·È 17 ∞ÚÈÏ›Ô˘, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ, ÔÏ˘ÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘ Ó¤ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ì ÙËÓ ÂˆÓ˘Ì›· “Multination” . ™ÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË Ì ٷ ¯ÚÒÌ·Ù· Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ Ì·˜ ÔÌ¿‰·˜, ı· ·ÁˆÓÈÛÙ› Ë ÚˆÙ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ √∂∞/¡∞μ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘. ∏ ∞ÁÚÈÒÙÈÛÛ· ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚÈ· Ô˘ Á˘ÌÓ¿˙ÂÙ·È ÂÓÙ·ÙÈο fiÏÔ ·˘Ùfi ÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Ì ÙËÓ Î·ıÔ‰‹ÁËÛË ÙÔ˘ °ÚËÁfiÚË ª· ÓÙ¿, ı· ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙ· 50Ì., 100Ì., 200Ì. ÂχıÂÚÔ Î·ıÒ˜ Î·È ÛÙȘ ÛÎ˘Ù·ÏÔ‰ÚÔ Ì›Â˜. ΔÈ ı¤ÏÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ; ª· Ê˘ÛÈο Ó· È¿ÛÂÈ ÙÔ fiÚÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÂÚ¯fiÌÂÓÔ˘˜ ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ ∞ÁÒÓ˜ Ô˘ ı· Á›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ μÂÏÈÁÚ¿‰È. ∏ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ Â‰Ò Î·È ¯ÚfiÓÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê·›Â˜ ∂ÏÏËÓ›‰Â˜ ÎÔÏ˘Ì‚‹ÙÚȘ Î·È ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Â›Ó·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ μÔÏÈÒÙÈÛÛ· Ô˘ ÎÏ‹ıËΠÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ì·˜ ÔÌ¿‰·. ∞Ó Û˘Ó¯›ÛÂÈ Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ ˙‹ÏÔ, ¤¯ÂÈ ÙÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ Î·È ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Ô Ï‡ „ËÏ¿.

¡∂∞ƒ∏ ‰ÈÂıÓ‹˜ Î·È Ù·Ï·ÓÙÔ‡¯· Â›Ó·È Ë ™ÔÊ›· ¶ÂÏÂÎÔ‡‰·. ∏ 16¯ÚÔÓË ·ıÏ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ ∞.™. “μfiÏÔ˜ 2004” ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ù˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ì ·ÓÙ›·ÏÔ ÙȘ Õ‚·ÓÙ˜ ÷ÏΛ‰·˜ ÁÈ· ÙËÓ ∞’ ∂ıÓÈ΋ Á˘Ó·ÈÎÒÓ, ÛËÌ›ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ ÁÎÔÏ Ù˘ ηÚȤڷ˜ Ù˘. ◊‰Ë, ¤¯ÂÈ ÎÏËı› ÛÙËÓ ∂ıÓÈ΋ Ó·ӛ‰ˆÓ, ÂÓÒ ·Ó Î·È Â›Ó·È ÌÂÛÔ·Ì˘ÓÙÈÎfi˜, ΢ÓËÁ¿ ÙȘ Ê¿ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Û˘¯Ó¿ ÚÔˆıÂ›Ù·È ÛÙËÓ Â›ıÂÛË. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û›ÁÔ˘Ú· Ù˘ ·Ó‹ÎÂÈ.

√ ∫. ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜ ÛÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ™Δ∏ μÚ·˙ÈÏ›· ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·fi 8 ¤ˆ˜ 18 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÙÔ ·ÁÎfiÛÌÈÔ Û¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. º˘ÛÈο, ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ‰ÂÓ ı· ˘¿Ú¯ÂÈ ÁÈ· Ó· ÂÎÚÔÛˆ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏÈÎfi ·ıÏËÙÈÛÌfi, ·ÊÔ‡ ÙÔ ÀÔ˘ÚÁÂ›Ô ¶·È‰Â›·˜ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ Ó· ηٷÚÁ‹ÛÂÈ Ù· Û¯ÔÏÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·. ŸÌˆ˜, ÂÏÏËÓÈ΋ ·ÚÔ˘Û›· ı· ˘¿ÚÍÂÈ ÙÂÏÈο, ·ÊÔ‡ ÛÙË μÚ·˙ÈÏ›· ı· Ù·Íȉ¤„ÂÈ Ô ™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ º˘ÛÈ΋˜ ∞ÁˆÁ‹˜ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Î·È Ì¤ÏÔ˜ Ù˘ Δ¯ÓÈ΋˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ¶Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ™¯ÔÏÈÎÔ‡ ·ıÏËÙÈÛÌÔ‡ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜. √ Î. ∞ÁÚÈfi‰ËÌÔ˜ ı· ¿ÂÈ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘, Ó· ¿ÚÂÈ Ì¤ÚÔ˜ ÛÙË Û‡ÛÎÂ„Ë Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Î·È ÛÙÔ ™¯ÔÏÈÎfi ÚˆÙ¿ıÏËÌ·. ΔÈ Î·Ï¿ Ô˘ ı· ‹Ù·Ó fï˜ Ó· ˘‹Ú¯Â ÎÈ ÂÏÏËÓÈ΋ ÔÌ¿‰· ÛÙË Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË...


¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

23

∏ ∂º∏μπ∫∏ √ª∞¢∞ ¶√§√ Δ√À √.À.∫.μ. ª∂Δ∂Ã∂π ™Δ∞ ∏ªπΔ∂§π∫∞ Δ√À ¶∞¡∂§§∏¡π√À ¶ƒøΔ∞£§∏ª∞Δ√™

°˘Ó·ÈÎÂ›Ô ‚fiÏÂ˚

ªÂ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË

ΔÔÓ °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ¡›ÎË

 ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ë ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· fiÏÔ ÙÔ˘ √.À.∫.μ. (ÁÂÓÓËı¤ÓÙ˜ ÙÔ 1995 Î·È ÓÂÒÙÂÚÔÈ) ÌÂÙ¤¯ÂÈ ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ Ô˘ ·fi Û‹ÌÂÚ· ̤¯ÚÈ ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ı· ÊÈÏÔÍÂÓËı› ÛÙÔ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ Ù˘ μÔ˘ÏÈ·Á̤Ó˘. √È Î·Ù¿ ÛÂÈÚ¿ ·ÓÙ›·ÏÔÈ ÙˆÓ μÔÏȈÙÒÓ Â›Ó·È ÔÈ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜, μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË, ∏ÏÈÔ‡ÔÏË, ¡.√. Ã›Ô˘ Î·È πˆÓÈÎfi˜ ¡›Î·È·˜. ∞fi ÙȘ ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜ ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ı· Û˘Ó¯›ÛÔ˘Ó ÛÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÔÈ ‰‡Ô ÚÒÙÔÈ Ù˘ ‚·ıÌÔÏÔÁ›·˜.

ª

ΔÔÓ ÚˆÙÔfiÚÔ °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜ ˘Ô‰¤¯ÂÙ·È Ë ¡›ÎË ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ ÛÙȘ 13.00, ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ¡. πˆÓ›·˜, ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ù˘ 7˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Ô˘ ı· ÎÚ›ÓÂÈ Û ÌÂÁ¿ÏÔ ‚·ıÌfi ÔÈ· ·fi ÙȘ ‰‡Ô ÔÌ¿‰Â˜ ı· ‚ÚÂı› ÌÈ· ·Ó¿Û· ·fi ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ Ù›ÙÏÔ˘ Î·È ÙËÓ ·¢ı›·˜ ¿ÓÔ‰Ô ÛÙËÓ ∞2 ∂ıÓÈ΋ ηÙËÁÔÚ›· ‚fiÏÂ˚ Á˘Ó·ÈÎÒÓ. °È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘Ùfi, ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÚÔÔÓËÙ¤˜ Î·È ·›ÎÙÚȘ ηÏÔ‡Ó ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ Ó· ÁÂÌ›ÛÔ˘Ó ÙȘ Âͤ‰Ú˜ ÙÔ˘ ÁË¤‰Ô˘ ÁÈ· Ó· ÂÓÈÛ¯‡ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÛÙËÓ ‰‡ÛÎÔÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÎÙËÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ΔËÓ 7Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û˘ÌÏËÚÒÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ó·ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ: ∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ-∞.¶.™. ºı›· Î·È ∞.∂. §¿ÚÈÛ·˜-°.™. §·Ì›·˜.

∏ ‚·ıÌÔÏÔÁ›· 1. ∂Ï·ÛÛfiÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 2. ¡›ÎË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 3. ºı›· §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 4. °.™. §·Ì›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 5. ™Ô˘ÊÏ¿ÚÈ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 6. ∞∂§ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™

∏ ÂÊË‚È΋ ÔÌ¿‰· ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ √.À.∫.μ.

∂›ÎÔÛÈ Ì›· ÔÌ¿‰Â˜ ¯ˆÚÈṲ̂Ó˜ Û ¤ÓÙ ÔÌ›ÏÔ˘˜ Ú›¯ÓÔÓÙ·È Û‹ÌÂÚ· ÛÙË Ì¿¯Ë Ù˘ ËÌÈÙÂÏÈ΋˜ Ê¿Û˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÏÏËÓ›Ô˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ˘‰·ÙÔÛÊ·›ÚÈÛ˘ ÂÊ‹‚ˆÓ Î·È ı· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÔ˘Ó Ù· 10 ÂÈÛÈÙ‹ÚÈ· (‰‡Ô ·fi οı ÁÎÚÔ˘) ÁÈ· ÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Ô˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› ·fi 30 πÔ˘Ó›Ô˘ ¤ˆ˜ 3 πÔ˘Ï›Ô˘. √ √.À.∫.μ. ÎÏËÚÒıËΠÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Ô˘ Â›Ó·È Î·È Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ Ì ¤ÍÈ ÔÌ¿‰Â˜. ™‹ÌÂÚ· ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂÈ ÙÔÓ ∏Ï˘ÛÈ·Îfi, ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘ ™·‚‚¿ÙÔ˘ ÙËÓ μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË Ë ÔÔ›· ÊÈÏÔÍÂÓ› Î·È ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜, ÂÓÒ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ù˘ ›‰È·˜ Ë̤ڷ˜ ı· ·›ÍÂÈ Ì ÙËÓ ∏ÏÈÔ‡ÔÏË. ¢‡Ô ·ÁÒÓ˜ ı· ‰ÒÛÂÈ Î·È ÙËÓ ∫˘Úȷ΋ Ì ·ÓÙÈ¿ÏÔ˘˜ ÙÔÓ ¡.√. Ã›Ô˘ ÙÔ Úˆ› Î·È ÙÔÓ πˆÓÈÎfi ¡›Î·È·˜ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÔÌ›ÏÔ˘˜, ÔÈ ‰‡Ô ÊÈÏÔÍÂÓÔ‡ÓÙ·È Â›Û˘ Û ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔÓ

∞ıËÓÒÓ. ∂›Ó·È Ô 2Ô˜ ÛÙÔÓ °¤Ú·Î· Ì ÙÔ˘˜ ¡ËÚ¤· °¤Ú·Î·, ¶·Ï·Èfi º¿ÏËÚÔ, ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi, ƒ¤ı˘ÌÓÔ Î·È ™‡ÚÔ, ηıÒ˜ Î·È Ô 3Ô˜ ÛÙË °Ï˘Ê¿‰· Ì ÙÔ˘˜ ∞¡√ °Ï˘Ê¿‰·˜, ÷ÓÈ¿, ¶ÂÙÚÔ‡ÔÏË, ª˘ÙÈÏ‹ÓË Î·È Ã·ÏΛ‰·. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú·, ÙÔ 1Ô ÁÎÚÔ˘ Ì ÙÔ˘˜ Õıˆ ÷ÏÎȉÈ΋˜, ÕÚË, ∏Ú·ÎÏ‹, ¶∞√∫, ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ ı· ·›ÍÂÈ ÛÙÔ “¶ÔÛÂȉÒÓÈÔ” Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢, ÂÓÒ ÔÈ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ 5Ô˘ ÔÌ›ÏÔ˘ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÛÙËÓ ∫¤Ú΢ڷ Î·È ı· Ï¿‚Ô˘Ó Ì¤ÚÔ˜ ÔÈ ¶·ÓÈÒÓÈÔ˜, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜, ∫¤Ú΢ڷ, ¡.√. ¶·ÙÚÒÓ Î·È ¡.∂. ¶·ÙÚÒÓ. √ √.À.∫.μ. ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ۯÂÙÈο ‰‡ÛÎÔÏÔ fiÌÈÏÔ, ·ÏÏ¿ Â›Ó·È ÎÔÈÓ‹ Ë ÂÔ›ıËÛË fiÙÈ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË Î·È ÂΛ Ó· ‰ÈÂΉÈ΋ÛÂÈ Î·È Ì›· ÙÈÌËÙÈ΋ ı¤ÛË. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ‰È·ı¤ÙÂÈ Ôχ ηÏfi ˘ÏÈÎfi Ì ·È‰È¿ Ô˘ ·›˙Ô˘Ó ¯ÚfiÓÈ· Ì·˙›

Î·È ¤¯Ô˘Ó ÏÔ‡ÛÈÔ Ù·Ï¤ÓÙÔ. ª¿ÏÈÛÙ· οÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ ¤ÊÙ·Û·Ó ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ó· ·›ÚÓÔ˘Ó Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ Î·È ÛÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘, ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ∂ıÓÈ΋˜ ηÙËÁÔÚ›·˜. √È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ Δ¿ÛÔ˘ ª·ÚÈÓ¿ÁË Î·È ÙÔ˘ °ÈÒÚÁÔ˘ ¡ÙfiÓ· ›¯·Ó ‰Â›ÍÂÈ Ù· ...‰fiÓÙÈ· ÙÔ˘˜ Î·È ÛÙËÓ ∞’ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ fiÙ·Ó Î¤Ú‰ÈÛ·Ó Ôχ ‡ÎÔÏ· fiÏ· ÙÔ˘˜ Ù· ·È¯Ó›‰È· Î·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÙÔÓ ¡√μ∞ Ì 22-3, ÙÔÓ ∫.√. ∫·Ú‰›ÙÛ·˜ Ì 21-4, ÙÔÓ √∂∞/¡∞μ Ì 13-4 Î·È ÙÔÓ ¡.√. §¿ÚÈÛ·˜ Ì 13-7. ∏ ÔÌ¿‰· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ηϋ ηٿÛÙ·ÛË, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó Û ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ ÛÙË “£” Ô Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘: “™·ÊÒ˜ Î·È Ô ÛÙfi¯Ô˜ Ì·˜ Â›Ó·È Ë ÚfiÎÚÈÛË ÛÙ· ÙÂÏÈο Ù˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ˘. ∂Í¿ÏÏÔ˘, Ë ›‰È· ÔÌ¿‰· Â›Ó·È ·˘Ù‹ Ô˘ ÚÈÓ ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ· η-

ΔÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ù¤ÎÙËÛ ÙÔ ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÛÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ¶·›‰ˆÓ. £ÂˆÚÒ fiÙÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ Û Ôχ ηϋ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË Î·È fiÙÈ Ë ÚfiÎÚÈÛË ı· ÂÍ·ÚÙËı› ·fi ÙË ‰È΋ Ì·˜ ·fi‰ÔÛË” . °È· ÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ÙÚÈË̤ÚÔ˘ Ë Ù¯ÓÈ΋ ËÁÂÛ›· ÙÔ˘ √.À.∫.μ. ˘ÔÏÔÁ›˙ÂÈ Û 16 ÔÏ›ÛÙ˜ Ô˘ Â›Ó·È ÔÈ: μ·Û›Ï˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, ª·ÓÒÏ˘ ¶¿ÎÔ˜ (ÙÂÚÌ·ÙÔʇϷΘ), °È¿ÓÓ˘ πˆ·Ó Ó›‰Ë˜, ∞ÚÁ‡Ú˘ ª·Ú·ÛÏ‹˜, ∞ÔÛÙfiÏ˘ ¶¤ÙÛ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ¢·ÓÈËÏ›‰Ë˜, (·Ì˘ÓÙÈÎÔ›), °ÈÒÚÁÔ˜ ª·ÚÈÓ¿Á˘, £¿ÓÔ˜ ΔÛ·Ì¿˙˘, ∫ÒÛÙ·˜ ¶··Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫ÒÛÙ·˜ ∞ÁÈÒÙ˘, ÃÚ‹ÛÙÔ˜ ÷Ù˙fiÔ˘ÏÔ˜, ¡›ÎÔ˜ πˆ¿ÓÓÔ˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ΔÛȷӿη˜ (ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÔ›), ª¿ÚÈÔ˜ ÷Ù˙ËÁԇϷ˜, ¡›ÎÔ˜ ∫Ô˘Êfi˜, ™Ù¤ÚÁÈÔ˜ ¶··‚·ÛÈÏ›Ԣ (ÊÔ˘ÓÙ·ÚÈÛÙÔ›). ΔËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ı· Û˘Óԉ‡ÛÂÈ Ô ¤ÊÔÚÔ˜ Î. £·-

Ó¿Û˘ ∫·ÏÈÙ˙·›Ô˜.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÛÙÔÓ 4Ô fiÌÈÏÔ Â›Ó·È ÙÔ ÂÍ‹˜:

¶·Ú·Û΢‹ 1/4 19.30 √.À.∫.μ.-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 20.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-ÛԘ 21.30 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-πˆÓÈÎfi˜ ™¿‚‚·ÙÔ 2/4 09.30 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-ÛԘ 10.30 πˆÓÈÎfi˜-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 11.30 √.À.∫.μ.-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 17.00 ÛԘ-πˆÓÈÎfi˜ 20.30 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜ 21.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-√.À.∫.μ. ∫˘Úȷ΋ 3/4 09.00 ∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜-πˆÓÈÎfi˜ 10.00 √.À.∫.μ.-ÛԘ 11.00 μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË-∏ÏÈÔ‡ÔÏË 16.30 ÛԘ-μÔ˘ÏÈ·Á̤ÓË 17.30 πˆÓÈÎfi˜-√.À.∫.μ. 18.30 ∏ÏÈÔ‡ÔÏË-∏Ï˘ÛÈ·Îfi˜

Δ· Ó¤· Ù˘ ÈÛ›Ó·˜ ΔÔ˘ §Â˘Ù¤ÚË Ã·Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˘ ÂÙ¿ ·fi ·Ô˘Û›· 15 ËÌÂÚÒÓ ÁÈ· ÚÔÛˆÈÎÔ‡˜ ÏfiÁÔ˘˜ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ì ۋÌÂÚ· Ì ·ÚÎÂÙ¿ Ó¤·: ΔÔ ¯ÂÈÌÂÚÈÓfi ÙˆÓ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ¤ÁÈÓ ÛÙË §¿ÚÈÛ· Î·È ÔÈ ÌÈÎÚÔ› ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ¤˜ ¤ÛÙÂÈÏ·Ó Ì ÙË ·ÚÔ˘Û›· Î·È ÙȘ ÂȉfiÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÂÏȉÔÊfiÚ· ÌËӇ̷ٷ. ™›ÁÔ˘Ú· ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙËÚ›ˆÓ ·fi ÙË ·Ú¯‹ ÙÔ˘ 2011 ¤‰ˆÛ ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ÛÙË ÔÈÔÙÈ΋ ·Ó·‚¿ıÌÈÛË. ∏ ·ÚÔ˘Û›· fiÏˆÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ‹Ù·Ó Ôχ ηϋ. √È ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È, ÔÈ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ÂÔ¯‹ Â›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο Ôχ ÂÒ‰˘Ó˜. ¶ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙȘ ·ÔÛÙ¿ÛÂȘ, ÚÔÔÓ‹ÛÂȘ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ‚ÂÏÙ›ˆÛË Ù˘ ‰‡Ó·Ì˘ ·ÏÏ¿ Î·È ÂÍÂȉ›Î¢ÛË ÛÙ· ÛÙ˘Ï, ı· ‰ÒÛÔ˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó¤ˆÓ ÂÈÙ˘¯ÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ıÏËÙ¤˜ Ù˘ fiÏ˘ Ì·˜. - ™ÙȘ 16,17-4 ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È

ª

ÛÙË ∫¤Ú΢ڷ Î·È ÛÙË ∫‡ÚÔ Ù· ªÔ˘ÏÙÈÓ¤ÈÛÔÓ (ÔÏ˘ÂıÓ›˜ ·ÁÒÓ˜ ÎÔχ̂ËÛ˘) Ó¤ˆÓ Î·È ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ Ô˘ ÛÎÔfi ¤¯Ô˘Ó ÙË ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›· Î·È ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÚ›ˆÓ ÙˆÓ ÎÔÏ˘Ì‚ËÙÒÓ ÁÈ· Ù· ¶·ÓÂ˘Úˆ·˚ο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡. ∏ ™Ù·˘ÚԇϷ ∫·Ú·ÓÙ¿ÎÔ˘ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯fiÌÂÓË ¯ÚÔÓÈ¿ ÛÙÔ˘˜ ·ÁÒÓ˜ Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÔÚ›ˆÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓÂ˘Úˆ·˚ÎÔ‡˜ Ó·ӛ‰ˆÓ. ∂˘¯fiÌ·ÛÙ ηϋ ÂÈÙ˘¯›·. - ∏ ˘Ô‚¿ıÌÈÛË (·ÓÂÏÏ‹ÓÈ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù·) ·ÏÏ¿ Î·È Ì·Ù·›ˆÛË ·ÁÒÓˆÓ Ê¤ÚÓÂÈ ÁÈ· ÌÈ· ·ÎfiÌ· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ Â›ÎÂÓÙÚÔ ÙË ÎÚ›ÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Î·È ÔÏÏ¿ ÂÚˆÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Ù˘ ÎÔχ̂ËÛ˘. ª·Ù·ÈÒıËÎ·Ó Ù· “∫·˝ÛÂÈ·” ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈο Ù˘ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢ (2-3 ∞ÚÈÏ›Ô˘), Δ· “πˆÓ›‰ÂÈ·” (¡›Î·È· 6-10 ∞ÚÈÏ›Ô˘), Ù· “μÂÓÈ˙¤ÏÂÈ·” (÷ÓÈ¿ 30 ∞ÚÈÏ›Ô˘-1ª·˝Ô˘) ·ÁÒÓ˜ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈÎfi ÂӉȷʤÚÔÓ Î·È Ì ‰ÈÂıÓ›˜ Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ... - ∞Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÁÈ· Â›ÏÂÎÙÔ˘˜

ÌÂÙ¿ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙˆÓ ÃÂÈÌÂÚÈÓÒÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·È ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙËÓ ∞ÙÙÈ΋ ¤Î·ÓÂ Ë ∫√∂. ∫·È ÂÓÒ ÛÙË ∞ı‹Ó· Î·È £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ ÂÚÈʤÚÂȘ ‰ÂÓ Á›ÓÂÙ·È Ù›ÔÙÂ. ∞˜ ·Û¯ÔÏËı› οÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ¶∂£ Ó· ÚˆÙ‹ÛÂÈ ÙË ı· Á›ÓÂÈ ÁÈ· ÙË £ÂÛÛ·Ï›·. - ¶ÏÔ‡ÛÈÔ˜ Ô ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi˜ ·ÁÒÓˆÓ Ù˘ ¶.∂. £ÂÛÛ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙÔ ıÂÚÈÓfi ·ÎÏÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ Î·È ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜. °È· ÙȘ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: ™¿‚‚·ÙÔ 9/4 ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ™¿‚‚·ÙÔ 7/5 ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ μfiÏÔ, ™¿‚‚·ÙÔ 4/6 ‰È·Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙË μfiÏÔ, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 25,26/4 Î·È 9/4 ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ËÌÂÚ›‰· ÛÙÔ μfiÏÔ. °È· ÙȘ ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ηÙËÁÔڛ˜: ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 16,17/4 πÔÎÚ¿ÙÂÈ· ÛÙË §¿ÚÈÛ·, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 28,29/5 πˆÓÈÎÔ› ÛÙÔ μfiÏÔ, ™¿‚‚·ÙÔ-∫˘Úȷ΋ 18,19/6 £ÂÚÈÓÔ› ÚÔ·ÁˆÓÈÛÙÈÎÒÓ ÛÙÔ

°È· ÙËÓ 6Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘ μ’ ÔÌ›ÏÔ˘, ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ ‚fiÏÂ˚ ·ÁÎÔÚ·Û›‰ˆÓ ı· ‰ÈÂÍ·¯ıÔ‡Ó ÔÈ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂȘ: °.™. Δ˘ÚÓ¿‚Ô˘-°.™. º·ÚۿψÓ, °.™. ∂Ï·ÛÛfiÓ·˜-¡›ÎË μfiÏÔ˘, ∞.™. ∞ÛÙÚ·‹-°.™. μfiÏÔ˘, ∞.™. ∞ÚÁÒ-∞.√. ™Ô˘ÊÏ·Ú›ˆÓ Î·È ∂ÚÌ‹˜ ∞ÁÈ¿˜-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡.

¶√¢√™º∞πƒ√

μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Û ∂ıÓÈο ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· √È μÔÏÈÒÙ˜ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Î·È ‚ÔËıÔ› Ô˘ ÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Û ·ÁÒÓ˜ ∂ıÓÈÎÒÓ ÚˆÙ·ıÏËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÙÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ, ·ÏÏ¿ Î·È ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· Â›Ó·È ÔÈ Î¿ÙˆıÈ:

Football League ¢Â˘Ù¤Ú· 16.00, ∂ıÓÈÎfi˜-∂ıÓÈÎfi˜ ∞ÛÙ¤Ú·˜: A’ μÔËıfi˜ ¢·Ïԇη˜ ∞., μ’ μÔËıfi˜ ¶ÂÙÚfiÔ˘ÏÔ˜ ∫. ∫˘Úȷ΋ 16.00, ¶ÈÂÚÈÎfi˜-§Â‚·‰ÂÈ·Îfi˜: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ™·Î·Ú›ÎÔ˜ £. ¢’ ∂ıÓÈ΋ ∫˘Úȷ΋ 16.00, ¶˘ÚÁÂÙfi˜-∂Ï·ÛÛfiÓ·: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫Ô˘˙¿Î˘ π. Super League ∫20 ™¿‚‚·ÙÔ 11.00 √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-•¿ÓıË: ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ∫·ÓÔ‡Ï˘ ™. Super League K17 ∫˘Úȷ΋ 11.00, √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ μ.-¶·ÓÛÂÚÚ·˚Îfi˜: ¢È·ÈÙËÙ‹˜ ƒÔ‡Û˘ ¢., ∞’ μÔËıfi˜ ∫·ÓÈ¿˜ °., μ’ μÔËıfi˜ ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜ °., ¶·Ú·ÙËÚËÙ‹˜ ¢È·ÈÙËÛ›·˜ ¶·ÁˆÓfiÔ˘ÏÔ˜ °.

∂¶™£

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ Ô Δ. ª·Ù˙ȿη˜ μfiÏÔ √È ∞ÚÁÔÓ·‡Ù˜ -·ÁÒÓ˜ ÙˆÓ ·Î·‰ËÌÈÒÓ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ- Ô˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ô ¡√μ∞ ‰ÈÂÍ¿ÁÔÓÙ·È ÙË ∫˘Úȷ΋ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ÎÔÏ˘Ì‚ËÙ‹ÚÈÔ 25Ì. ÙÔ˘ ∂∞∫. - ªÂ ÌfiÓÔ fiÊÂÏÔ˜ ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÂÌÂÈÚÈÒÓ Î·Ù¤ÏËÍ ÁÈ· ÙÔÓ √.À.∫.μ. Ë ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ÙÔ˘ ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜ Ó¤ˆÓ Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. ∏ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙË ÙÂÏÈ΋ Ê¿ÛË ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ÙÔ˘ Û˘ÏÏfiÁÔ˘ ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ ·Ó‰ÚÈ΋ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √.À.∫.μ., Ë Ó›ÎË Â›

ÙÔ˘ ∏Ï˘ÛÈ·ÎÔ‡ ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙË Ó›ÎË ÙÔ˘ ∏Ú·ÎÏ‹ Â› Ù˘ ∫¤Ú΢ڷ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· Ù˘ ∞2 ¤ÊÂÚ ÔÏÏ¿ ¯·ÌfiÁÂÏ· ÛÙ· ÚfiÛˆ· fiÏˆÓ ÙˆÓ ˘¢ı‡ÓˆÓ Ù˘. ¶Ï¤ÔÓ Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ·Ú·ÌÔÓ‹ (ı· ·›ÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô) ı· ÌÔÚ¤ÛÂÈ Ó· ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ÔÏÏÔ‡˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜ Î·È Ó· ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÂÈ Ôχ ηχÙÂÚ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ. ∫·Ïfi ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ... * √ §Â˘Ù¤Ú˘ ÷Ù˙ËÛÙ¿ÌÔ˜ Â›Ó·È Î·ıËÁËÙ‹˜ Ê˘ÛÈ΋˜ ·ÁˆÁ‹˜ Î·È ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÎÔχ̂ËÛ˘.

™˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ Î. ™ÔÊÔÎÏ‹ ¶ÈÏ¿‚ÈÔ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ô Úfi‰ÚÔ˜ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ¶Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÎÒÓ ™ˆÌ·Ù›ˆÓ £ÂÛÛ·Ï›·˜ Î. Δ¿ÛÔ˜ ª·Ù˙ȿη˜. ∏ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ı· Á›ÓÂÈ ÛÙË Ã·ÏΛ‰· Î·È ı· ·Ú·ÛÙÔ‡Ó Úfi‰ÚÔÈ ∂ÓÒÛÂˆÓ ·fi ÙËÓ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ‰È·ÏfiÁÔ˘ Ù˘ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ‰È·ÌÔÚʈı› Ë “Ó¤· ¯¿ÚÙ·” ÙÔ˘ ÂÏÏËÓÈÎÔ‡ Ô‰ÔÛÊ·›ÚÔ˘. √ Î. ª·Ù˙ȿη˜ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂¶√ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ Î·È ÁÈ· ÙȘ ·Ó·‰È·ÚıÚÒÛÂȘ ÙˆÓ Î·ÙËÁÔÚÈÒÓ Ô˘ ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ Ë √ÌÔÛÔÓ‰›· ÂÓ fi„ÂÈ Ù˘ “Ó¤·˜ ¯¿ÚÙ·˜” , ÂÓÒ ı· ÌÂٷʤÚÂÈ ÛÙÔÓ Î. ¶ÈÏ¿‚ÈÔ Î·È Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÙÔÈÎÒÓ ÛˆÌ·Ù›ˆÓ Ù˘ ∂¶™£.


24

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

™ÙÔ ÛÙfi¯·ÛÙÚÔ Ù˘ ƒÂ¿Ï Ô ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ √Δπ ÌÔÚÔ‡Ó Î¿ÓÔ˘Ó ÛÙË ƒÂ¿Ï ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ Ë “‚·Û›ÏÈÛÛ·” ÙÔÓ ™¤Ú¯ÈÔ ∞ÁÎÔ˘¤ÚÔ. ™‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· Ù˘ ·ÚÁÂÓÙ›ÓÈ΢ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ “Clarin” , ÔÈ “ÌÂڤӯ˜” ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È Ó· ÚÔÛʤÚÔ˘Ó Ì¤¯ÚÈ Î·È 32 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ¢ÚÒ ÛÙÔ˘˜ “ÚÔ¯ÈÌÏ¿ÓÎÔ˜” ÁÈ· ÙËÓ ·fiÎÙËÛË ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡. ∂›Û˘, Ô ºÏÔÚÂÓÙ›ÓÔ ¶¤ÚÂı ÚÔÙ›ÓÂÈ Î·È ‰˘Ô ·›ÎÙ˜ ˆ˜ ·ÓÙ¿ÏÏ·ÁÌ·. ΔÔ Û˘Ì‚fiÏ·ÈÔ ÙÔ˘ 22¯ÚÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ Ì ÙÔ˘˜ ηÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ °ÈÔ˘Úfi· §ÈÁÎ ÔÏÔÎÏËÚÒÓÂÙ·È ÙÔ 2014.

√ ∞√¢μ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ √ ∞ıÏËÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ ÈÛÙfi˜ ÛÙÔ Ú·ÓÙ‚ԇ ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ì¿ÛÎÂÙ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÒÓ-·Ï·ÈÌ¿¯ˆÓ. ªÈ· ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË ÛÙ·ıÌfi˜ Ô˘ ‰Ú·ÛÙËÚÈÔÔÈ› ÔÏÏÔ‡˜ Ôϛ٘ Ó· ·Û¯ÔÏËıÔ‡Ó Ì ÙÔ Ì¿ÛÎÂÙ. ∞ÊÂÓfi˜ ÌÂÓ ÙÔ˘˜ ·Ï·›Ì·¯Ô˘˜ ·ıÏËÙ¤˜, Ô˘ οÔÙ Ï·ÈÛ›ˆÓ·Ó ÙȘ Â›ÛË̘ ÔÌ¿‰Â˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜, ·ÊÂÙ¤ÚÔ˘ ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÈÙ¤¯Ó˜ Ï¿ÙÚÂȘ ÙÔ˘ ·ıÏ‹Ì·ÙÔ˜. ŸÏÔÈ ·˘ÙÔ› ηÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ 25Ô ÙÔ˘ÚÓÔ˘¿ Ó· ÓÈÒÛÔ˘Ó Î·È ·˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ ÙȘ Û˘ÁÎÈÓ‹ÛÂȘ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ. ¢Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯Ô˘Ó ·›ÎÙ˜ ¿Óˆ ÙˆÓ 28 ÂÙÒÓ (ÁÂÓÓË̤ÓÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ 1983). ¶·›ÎÙ˜ Ô˘ ηٿ ÙËÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÂÚ›Ô‰Ô 2009-2010 Î·È ÌÂÙ¿ ·ÁˆÓ›ÛÙËÎ·Ó Ì Â›ÛËÌË ÔÌ¿‰· ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÂÓ ÂÓÂÚÁ›· Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ÙÔ ‰Èη›ˆÌ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜. ∂›Û˘, ÔÈ ÔÌ¿‰Â˜ Ó· ¤¯Ô˘Ó ʈÙÔÙ˘›· Ù·˘ÙÔÙ‹ÙˆÓ ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ. ¶ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ıˆÚËı› Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ¤Á΢ÚË, ˆ˜ ··Ú·›ÙËÙË ÚÔ¸fiıÂÛË Â›Ó·È Ó· ÚÔÛÎÔÌ›ÛÂÈ Ô ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ù˘ οı ÔÌ¿‰·˜ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Ì ٷ ÔÓfiÌ·Ù· ÙˆÓ ·ÈÎÙÒÓ Ô˘ ÙËÓ ··ÚÙ›˙Ô˘Ó. √È Û˘ÌÌÂÙÔ¯¤˜ ı· ηٷٛıÂÓÙ·È ÛÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ÕıÏËÛ˘ Î·È ¡ÂÔÏ·›·˜ “μ¿Î˘ ¶·Ú·Û΢fiÔ˘ÏÔ˜” . ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ̤¯ÚÈ ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 14.00. ªÂÙ¿ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi fiÚÈÔ ‰ÂÓ ı· Á›ÓÔÓÙ·È ‰ÂÎÙ¤˜ ¿ÏϘ ·ÈÙ‹ÛÂȘ, ÂÓÒ ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì· Ù˘ ›‰È·˜ ̤ڷ˜ ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› Ë ÎÏ‹ÚˆÛË ÙˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÔÈ ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı˘ÓıÔ‡Ó ÛÙÔ ÙËϤʈÓÔ 24210-41803.

ΔÔ Δ∑√∫∂ƒ √π ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ Δ˙fiÎÂÚ: 13, 16, 31, 37, 42. Δ˙fiÎÂÚ: 6.

ΔÔ ¶ƒ√Δ√ √ ÂÙ·„‹ÊÈÔ˜ ·ÚÈıÌfi˜ ÙÔ˘ ¶ƒ√Δ√: 4 6 7 7 3 7 5.

ΔÔ EXTRA 5 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ EXTRA 5: 2, 10, 12, 13, 17.

ΔÔ SUPER 3 √π Ù˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÙÔ˘ SUPER 3 ÛÙËÓ ÚÒÙË ¯ıÂÛÈÓ‹ ÎÏ‹ÚˆÛË ‹Ù·Ó 6 3 7, ÛÙËÓ ‰Â‡ÙÂÚË 9 6 9 Î·È ÛÙËÓ ÙÚ›ÙË 6 2 7.

°π∞ Δ∏ ª∂°∞§∏ ¡π∫∏ ™Δ√ ¡Δ∂ƒª¶π ∫√ƒÀº∏™ ª∂ Δ√¡ ∂£¡π∫√ μ√§√À

∫ϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi * ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ Û ∞’ Î·È μ’ ∂¶™£ ϛ̷ ¢ÊÔÚ›·˜ ÂÈÎÚ·Ù› ÛÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙË Ó›ÎË ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ ÎÔÚ˘Ê‹˜ Ù˘ ∞’ ∂¶™£ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi μfiÏÔ˘. √È “΢·ÓfiÏ¢ÎÔÈ” Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ Ê·‚ÔÚ› ÁÈ· ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ ÌÈ· Î·È ÚÔËÁÔ‡ÓÙ·È Î·Ù¿ ÙÚÂȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ÙˆÓ ÚÔ¯ıÂÛÈÓÒÓ ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ, ÂÓÒ ˘ÂÚÙÂÚÔ‡Ó Î·È Û ÂÚ›ÙˆÛË ÈÛÔ‚·ıÌ›·˜. °È· ‰›Î·ÈÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ¤Î·Ó ÏfiÁÔ Ô Ù¯ÓÈÎfi˜ ÙÔ˘˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ÌÔ˘Ï¿Î˘, ÂÓÒ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ¡›ÎÔ˜ ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ÛÙ¿ıËΠÛÙ· Ï¿ıË Ù˘ ·Ì˘ÓÙÈ΋˜ ÁÚ·ÌÌ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘. ªÂ Ù· ·È¯Ó›‰È· Ù˘ 27˘ ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋˜ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È ÙÔ Û·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Ë ∞’ Î·È Ë μ’ Î·ÙËÁÔÚ›· Ù˘ ∂¶™£.

ÛÙ› ÛÙËÓ ¤‰Ú· ÙÔ˘ ÕÚË ªÂÏÈÛ۷ٛΈÓ. ™˘ÓÔÙÈο ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Î·È ÔÈ ‰È·ÈÙËÙ¤˜ Ì ÙÔ˘˜ ‚ÔËıÔ‡˜ Ô˘ ÔÚ›ÛÙËηÓ:

ƒÂÔÚÙ¿˙: °πøƒ°√™ ¶∂°π√™ ™·Ê¤˜ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÁÈ· Ó· ·Ó·‰Âȯı› ÚˆÙ·ıÏËÙ‹˜ Ù˘ ∞’ ÙÔÈ΋˜ ¤¯ÂÈ ϤÔÓ Ô °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· ÙÔ˘ Û ‚¿ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡. ∏ ÈηÓÔÔ›ËÛË Â›Ó·È ÌÂÁ¿ÏË ÛÙÔ˘˜ “΢·ÓfiÏ¢ÎÔ˘˜” , ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙË Ó›ÎË fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÚÔۤϢÛË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, οÙÈ Ô˘ ÂÂÛ‹Ì·Ó ÛÙË “£” Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ μ·ÁÁ¤Ï˘ ™Ù·ÌÔ˘Ï¿Î˘: “∫·Ù’ ·Ú¯¿˜ ÔÊ›ψ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ ÂΠ̤ÚÔ˘˜ fiÏ˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ÊÈÏ¿ıÏÔ˘˜ Ô˘ Á¤ÌÈÛ·Ó ÙËÓ ÎÂÚΛ‰·. ¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ∞ÏÌ˘ÚÈÒÙ˜ ·˘ÙÔ› Ô˘ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ÙÔÓ ·ÁÒÓ·, ·ÏÏ¿ Î·È ÔÏÏÔ› Ô˘ ‹Úı·Ó ·fi ÙÔÓ μfiÏÔ. ∂›Ó·È ¤Ó· ‰Â›ÁÌ· fiÙÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ...‚ÚˆÌȤ˜ Ô˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi Ô‰fiÛÊ·ÈÚÔ Î·È ÛÙÚ¤ÊÂÈ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÚ·ÛÈÙ¯ÓÈÎfi. ŸÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙÔ ·È¯Ó›‰È, ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ‰ÂÓ Ì·˜ Â¤ÙÚ„ ӷ ‰Â›ÍÔ˘Ì ÙȘ Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Ì·˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜, ·ÏÏ¿ Î·È ¿ÏÈ ‹Ì·ÛÙ·Ó Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜. ∂›¯·Ì ηχÙÂÚË ·Ó¿Ù˘ÍË Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ¢ηÈڛ˜. °È’ ·˘Ùfi Î·È ÙÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Â›Ó·È ‰›Î·ÈÔ. ∞Í›˙Ô˘Ó ÔÏÏ¿

∞’ ∂¶™£

√È ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ °™∞ ·ÓËÁ˘Ú›˙Ô˘Ó ÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘˜ ÁÎÔÏ ÛÙÔ ÓÙ¤ÚÌÈ Ì ÙÔÓ ∂ıÓÈÎfi Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ· ÛÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÌÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ¿ ÙÔ˘˜, ·ÏÏ¿ Î·È ÛÙÔ˘˜ Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Ô˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ·ıÏËÙÈ΋ ·È‰Â›·. ∂›Û˘ ÛÙÔÓ Û˘Ó¿‰ÂÏÊfi ÌÔ˘, ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë, ÛÙÔÓ ÁÂÓÈÎfi ·Ú¯ËÁfi ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Î. ÃÚ‹ÛÙÔ ƒ¤ÓÙË Î·È ÛÙÔÓ ÁÈÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ·ıÏËÙÈÎfi ÙÔ˘˜ ‹ıÔ˜” . °È· ÙÔ ·Ó Ô Ù›ÙÏÔ˜ ¤¯ÂÈ ÎÚÈı› Ô Î. ™Ù·ÌÔ˘Ï¿Î˘ ·Ú·‰¤¯ıËΠˆ˜ Ô °˘ÌÓ·ÛÙÈÎfi˜ ¤¯ÂÈ ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ·, ·ÏÏ¿ ÙfiÓÈÛ ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÚÎÂÙ¿ ·È¯Ó›‰È· Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÚÔÛÔ¯‹: “∞˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ fiÏ· ÂÍ·ÚÙÒÓÙ·È ·fi ÂÌ¿˜. øÛÙfiÛÔ ˘¿Ú¯Ô˘Ó Î·È ¿ÏÏÔÈ ·ÁÒÓ˜. Œ¯Ô˘Ì ӷ ‰ÒÛÔ˘Ì ¿ÏÏÔ˘˜ ÂÙ¿ (Û.Û. Ô °™∞ ı· ¿ÚÂÈ ÛÙ· “¯·ÚÙÈ¿” ÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙÔÓ π¿ÛÔÓ· ∞.ª.) Î·È ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ›̷ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈÎÔ› ·Ó ı¤ÏÔ˘Ì ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Ó· ·ÓËÁ˘Ú›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ” . ™ÙÔ ÛÙÚ·ÙfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ÂÈÎÚ·Ù› ηًÊÂÈ· Ì ÙÔÓ Ù¯ÓÈÎfi Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ (ÚÔ¯ı¤˜ ¤Î·Ó ÙÔ ÓÙÂÌÔ‡ÙÔ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ “ÎÈÙÚÈÓfiÌ·˘ÚÔ” ¿ÁÎÔ) ¡›ÎÔ Ã·Ù˙Ë΢ ÚȷΛ‰Ë Ó· ÙÔÓ›˙ÂÈ Ù· Ï¿ıË Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·: “£ÂˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ ‰ÈηÈfiÙÂÚÔ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ı· ‹Ù·Ó Ë ÈÛÔ·Ï›·. ΔÔ ·È¯Ó›‰È ›¯Â Ï›Á˜ Ê¿ÛÂȘ, ·ÏÏ¿ ΤډÈÛÂ Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˜. ∂Ì›˜ ÏËÚÒÛ·Ì ٷ ÙÚ·ÁÈο Ï¿ıË Ô˘ οӷÌ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∂›Ó·È ·ÓÂ›ÙÚÂÙÔ Ó· ‰Â-

¯fiÌ·ÛÙ ÁÎÔÏ ·fi ÛÙË̤ÓË Ê¿ÛË, fiˆ˜ ¤ÁÈÓ ÛÙÔ ÚÒÙÔ ÙÔ˘ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, ÂÓÒ Î·È ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÚÔ‹Ïı ·fi Ï¿ıÔ˜ Ì·˜. ∞fi ÎÂÈ Î·È ¤Ú· ¤¯Ô˘ÌÂ Î·È Î¿ÔÈ· ·Ú¿ÔÓ· ·fi ÙÔÓ ‰È·ÈÙËÙ‹ Î. ™ÎÔ˘Ï¿ ‰ÈfiÙÈ ÛÙÔ ·’ ̤ÚÔ˜ ¤ÚÂ ӷ ·Ô‚¿ÏÂÈ ·›ÎÙË ÙÔ˘ °˘ÌÓ·ÛÙÈÎÔ‡, ÂÓÒ ›Ûˆ˜ Ó· ˘‹ÚÍÂ Ê¿Ô˘Ï ÚÈÓ ÙËÓ Â›Ù¢ÍË ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ Ù¤ÚÌ·ÙÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ Ì·˜” . ŸÛÔ ÁÈ· ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ô Î. ÷Ù˙Ë΢ÚȷΛ‰Ë˜ ›Â: “º˘ÛÈο Ô ∞ÏÌ˘Úfi˜ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ Ê·‚ÔÚ›, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÙÂÏ›ˆÛÂ. ¶ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οÔ˘ Ó· “ÛÙÚ·‚Ô·Ù‹ÛÂÈ, ·ÏÏ¿ Î·È ÂÌ›˜ Ú¤ÂÈ Ó· ÎÂÚ‰›˙Ô˘Ì ÛÙ· ‰Èο Ì·˜ ·È¯Ó›‰È·. °È· Ó· Û˘Ì‚Â› fï˜ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ӷ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁԇ̠ˆ˜ ÔÌ¿‰· Î·È Ó· ÌËÓ Î¿ÓÂÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ fiÙÈ ı¤ÏÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔÓ ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ¯ÒÚÔ” .

√È ·ÁÒÓ˜ ÙÔ˘ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ˘ ΔÔ ™·‚‚·ÙÔ·ÚÈ·ÎÔ Û˘Ó¯›˙ÔÓÙ·È Ù· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞’ Î·È Ù˘ μ’ Î·ÙËÁÔÚ›·˜, ·ÊÔ‡ ı· ‰ÈÂÍ·¯ı› Ë 27Ë ·ÁˆÓÈÛÙÈ΋ ÙÔ˘˜. √ °.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ ı· ÚÔÛ·ı‹ÛÂÈ Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙËÓ 18Ë Û˘Ó¯fiÌÂÓË Ó›ÎË ÙÔ˘ ÛÙÔ ÂÎÙfi˜ ¤‰Ú·˜ ·È¯Ó›‰È Ì ÙËÓ ∞.∂. 2002, ÂÓÒ Ô ∂ıÓÈÎfi˜ ı· ˘ԉ¯ı› ÙÔÓ ™·Ú·ÎËÓfi. ™ÙËÓ μ’ ÙÔÈ΋ Ô ÚˆÙÔfiÚÔ˜ ÕÓıÈÌÔ˜ °·˙‹˜ ı· ‰ÔÎÈÌ·-

™¿‚‚·ÙÔ °Ë. ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 16.30, ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹-¶ÚˆÙÂۛϷԘ: ¢. ∫ÚËÙÈÎfi˜, Δ·ÛÈfiÔ˘ÏÔ˜, ªˆÚ·˝ÙË. ∫·Ó·Ï›ˆÓ, 16.30, ∞fiÏψÓ-ÃÏfiË: ∫·˝‰Ë˜, ∞ÁÚ¤‚˘, ÷ڂ¿Ï·˜. ™¤ÛÎÏÔ˘, 16.30, ∞ÎÚfiÔÏË-∞ÁÚÔÙÈÎfi˜: ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓ˘, ∫. ∫·ÙÛ·Úfi˜, ∫·¤ÛÈÔ˜. ∫. §Â¯ˆÓ›ˆÓ, 16.30, §Â¯ÒÓÈ·-ª·ÁÓËÛÈ·Îfi˜: ƒÔ‡Û˘, ∫fiÎηÏ˘, ∑‹ÛÈÔ˜. °·Ù˙¤·˜, 16.30, ∞.∂. 2002-°.™. ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ë˜, μÂÚÙfiÔ˘ÏÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜. ∫˘Úȷ΋ ∞Á›·˜ ¶·Ú·Û΢‹˜, 11.00, ∂ıÓÈÎfi˜-™·Ú·ÎËÓfi˜: ¶··ÁˆÚÁ›Ô˘, ¢ËÌËÙÚ¿Î˘, °ÂˆÚÁ›Ô˘. ™ÎÈ¿ıÔ˘, 13.15, ™ÎÈ¿ıÔ˜-£ËÛ¤·˜: ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, μÏ¿¯Ô˜, °ÔÚÁfiÚ˘. ™Ô‡Ú˘, 16.30, ∞›·˜ ™Ô‡Ú˘-∞.∂. ¢ÈÌËÓ›Ô˘: ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜, °È·ÓÓ‹˜, ΔÛ·ÎÔ‡Ì˘. π¿ÛˆÓ ∞.ª.-∫¤ÓÙ·˘ÚÔ˜ 0-3 ·.·.

μ’ ∂¶™£ ™¿‚‚·ÙÔ ¡Â·fiψ˜, 16.30, ¢¿ÊÓË-¶·ÓÈÒÓÈÔ˜: ∫Ô˘ÚÛÔ‚›Ù˘, ™·Îο˜, ª¤ÏÏÔ˘. ƒÈ˙Ô̇ÏÔ˘, 16.30, ∞ÛÙ¤Ú·˜-¢‹ÌËÙÚ·: ∞. ¢·Ïԇη˜, ÷ς·Ù˙¿ÎÔ˜, ΔÚ˘ÊˆÓ›‰Ë˜. ™ÙÂÊ·ÓÔ‚ÈΛԢ, 16.30, ¢È·ÁfiÚ·˜-ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·: ªÔ˘ÚÁ¿Ó˘, °Î¿Áη˜, ∑·¯fiÔ˘ÏÔ˜. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 16.30, √ÚÌ›ÓÈÔ-∏Ú·ÎÏ‹˜ ∞.£.: ª·Ï¿Ê·˜, °ÎÔ˘ÁÎÈÓÔ‡‰Ë˜, ∫·Ú·Î›ÙÛÔ˜. ∫˘Úȷ΋ π.ª. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜, 11.00, ÕÚ˘ ªÂÏ.-∞. °·˙‹˜: ΔÚÈ¿ÓÙÔ˜, ΔÛÈÁÁÈÓ¤˜, £ÂÔ¯¿Ú˘. μ·Û‰¤ÎÂÈÔ, 11.30, ∏Ú·ÎÏ‹˜ μ.-™ÎfiÂÏÔ˜: ™ÎÔ˘Ï¿˜, ΔÛ¿ÁÁ·Ú˘, ª·˚Ú¿Ì˘. ΔÚÈÎÂÚ›Ô˘, 16.30, ∞›·˜ ΔÚ.-¶ËϤ·˜: ª·ÙÛԇη˜, ∞Ó·ÛÙ·Û›Ô˘, ∫Ô˘‚¿Ù·. ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜, 16.30, ∞¶√μ-∞ÂÙfi˜ ∫ÂÚ.: ∫·ÓÈ¿˜, ™Ù·ıÔ‡ÚÔ˜, ªÂÙ·ÍÈÒÙ˘. ¡¤ÔÈ ∞ıÏËÙ¤˜ ¡›Î˘-¢fiÍ· ∞ÂÚÈÓÔ‡ 3-0 ·.·. * ∞fi ÙËÓ ∂¶™£ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Ô ÃÈÔ˘Û¤ÈÓ ÙÔ˘ ∞ÂÙÔ‡ ∫ÂÚ·ÛÈ¿˜ ÙÈ̈ڋıËΠ̠ÂÙ¿ ·ÁˆÓÈÛÙÈΤ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ô‚ÔÏ‹ ÙÔ˘ ÛÙÔ Ì·Ù˜ Ì ÙË ¢¿ÊÓË.

™Δ√À™ ∞°ø¡∂™ Δ∞∂∫μ√¡Δ√ ¶∞π¢ø¡-∫√ƒ∞™π¢ø¡ ™Δ√ ∫π§∫π™

º∂ƒ°∫π√À™√¡

√ÎÙÒ ÌÂÙ¿ÏÏÈ· Ô ∞.™. “¡ÈÎfiÌ·¯Ô˜”

“¢ÂÓ ı· ¤Ê¢ÁÂ Ô Δ¤‚˜”

 ·ÁÒÓ˜ Δ·Â΂ÔÓÙfi ÛÙȘ ηÙËÁÔڛ˜ ·›‰ˆÓ-ÎÔÚ·Û›‰ˆÓ, Ô˘ ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛ ÛÙÔ ∫ÈÏΛ˜ Ë ŒÓˆÛË Δ·Â΂ÔÓÙfi μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ¤Ï·‚ ̤ÚÔ˜ Ô ∞.™. “¡ÈÎfiÌ·¯Ô˜” . ™ÙË ‰ÈÔÚÁ¿ÓˆÛË, Ë ÔÔ›· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËΠÛÙȘ 19-20 ª·ÚÙ›Ô˘, Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó 550 ·ıÏËÙ¤˜ ·fi 75 ۈ̷Ù›·. √ ∞.™. “¡ÈÎfiÌ·¯Ô˜” Û˘ÌÌÂÙ›¯Â Ì 13 ·ıÏËÙ¤˜, ηٷÎÙÒÓÙ·˜ ‰‡Ô ¯Ú˘Û¿, ÙÚ›· ·ÛË̤ÓÈ· Î·È ÙÚ›· ¯¿ÏÎÈÓ· ÌÂÙ¿ÏÏÈ·. ™˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ, ¯Ú˘Ûfi ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ Î·Ù¤ÎÙËÛ·Ó ÔÈ ™¿‚‚·˜ °Î·ÁÈ¿ÓÓ˘ Î·È Δ¿ÓÈ· °Î·ÁÈ¿ÓÓË, ·ÛË̤ÓÈÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÔÈ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑Ô‡˘, ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∑ËÚÁ¿ÓÔ˜, ¡·˘ÛÈο ∫Ô˘˙ÔÔ‡ÏÔ˘ Î·È ¯¿ÏÎÈÓÔ ÌÂÙ¿ÏÏÈÔ ÔÈ °È¿ÓÓ˘ ¶··‰ËÌËÙÚ›Ô˘, §¿ÌÚÔ˜ ¶¤ÙÛ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹ °ÎÔÁÎÈ ÓÔ‡‰Ë. √È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÁÓˆÚÈÌ›·˜ ÙˆÓ Ó¤ˆÓ ·ıÏËÙÒÓ Ì ٷ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· Ô˘ ϤÔÓ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ÛÙÔ Δ·Â΂ÔÓÙfi . ∂›Û˘, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓÈÛÙ› ˆ˜ Ë ŒÓˆÛË Δ·Â΂ÔÓÙfi μÔÚ›Ԣ ∂ÏÏ¿‰Ô˜ ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÎÔfi Ó· οÓÂÈ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ›‰Ô˘˜ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÛÂȘ ۯ‰fiÓ Î¿ı ̋ӷ Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÂÚÈÔ¯¤˜, ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ˘¿Ú¯ÂÈ Ë ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂ-

¶ƒøΔ∏ ›‰ËÛË ÛÙ· ÚˆÙÔÛ¤Ïȉ· ÙÔ˘ ·ÁÁÏÈÎÔ‡ Î·È fi¯È ÌfiÓÔ Δ‡Ô˘ ›¯Â Á›ÓÂÈ ÚÈÓ Î¿ÔÈÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ ·›ÙËÌ· ÌÂÙ·ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ ∫¿ÚÏÔ˜ Δ¤‚˜ ÛÙË ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ, fï˜ Ô ™ÂÚ ÕÏÂÍ º¤ÚÁÎÈÔ˘ÛÔÓ ‰ËÏÒÓÂÈ ˆ˜ ÂÚ›ÌÂÓ ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ Ó· Ù· Í·Ó·‚ÚÔ‡ÓÂ. √ ™ÎˆÙÛ¤˙Ô˜ Ù¯ÓÈÎfi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ·Ú¿ ÙËÓ fiÔÈ· ÂÈı˘Ì›· ÙÔ˘ ∞ÚÁÂÓÙÈÓÔ‡ ÂÈıÂÙÈÎÔ‡ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ÂÚ›ÙˆÛË, Ó· ÙÔÓ Ô˘Ï‹ÛÂÈ Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË ÙˆÓ “ÔÏÈÙÒÓ” ÌÈ·˜ Î·È Â›Ó·È Ô ÔÏ˘ÙÈÌfiÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙË Ù˘: “•¤ÚÔÓÙ·˜ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ·Ù˙¤ÓÙË ÙÔ˘ ‰ÂÓ Ì ÂͤÏËÍÂ Ë ÂͤÏÈÍË. ¢ÂÓ ›ÛÙ¢· fiÙÈ Ë ª¿ÓÙÛÂÛÙÂÚ ™›ÙÈ ı· ÙÔÓ ¿ÊËÓ ӷ ʇÁÂÈ. Δ· ¤¯ÂÈ ¿ÂÈ ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂΛ. ∂›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ÛÎfiÚÂÚ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜, Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ·›ÎÙ˘ Ù˘ Ù· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. ¢ÂÓ ı· ÙÔÓ Ô˘ÏÔ‡Û·Ó ÏÔÈfiÓ. ∂ÓÓÔÂ›Ù·È fiÙÈ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂȘ fiÏ· fiÛ· Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Ì›·˜ ÔÌ¿‰·˜, fï˜ Ô ª·ÓÙÛ›ÓÈ Â›Ó·È ¤Ó·˜ Ôχ ηÏfi˜ ÚÔÔÓËÙ‹˜ ÌÔÚ› Ó· ¯ÂÈÚÈÛÙ› Ù¤ÙÔȘ ηٷÛÙ¿ÛÂȘ, fiˆ˜ Î·È ¤Î·Ó”.

ÙÔ¯‹˜ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ıÏËÙÒÓ ·Ó¿ÏÔÁ· Î·È ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ‰È·Ì¤ÓÔ˘Ó. ∂fiÌÂÓ· ÚˆÙ·ıÏ‹Ì·Ù· ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Â›Ó·È ·˘Ù¿ ÙˆÓ ∂Ê‹‚ˆÓ Î·È ¡Â·Ó›‰ˆÓ, ηıÒ˜

¤¯Ô˘Ì ÚÔÎÚ›ÛÂȘ Î·È ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ÚˆÙ¿ıÏËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚfiÙËÛË Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘˜ ÂfiÌÂÓÔ˘˜ ‰‡Ô Ì‹Ó˜ .


¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/ ™Â ‰È‹ÌÂÚÔ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈÔ ÛÙË ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·

T· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜

ÂÌÈÓ¿ÚÈÔ “Δ· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ô˘ Ì·˜ ÂÓÒÓÔ˘Ó”, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙÔ˘ Û˘ÓÙÔÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ £ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ¶.∂. “Δ· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜”, Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÂ›Ù·È Û‹ÌÂÚ· Î·È ·‡ÚÈÔ ÛÙÔ ∞Ú¯ÔÓÙÈÎfi μ·ÙÛ·Ú¤· ª·˘Ú¿ÎË.

ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ, ÌÂٷ͇ ¿ÏψÓ, ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ÂÈÛËÁ‹ÛÂȘ: - ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 16.00-16.30 “ª¤ÏÔ˜ ‰ÈÎÙ‡Ô˘: ™Î¤„ÂȘ Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÛÙÔÓ ·ÓıÚÒÈÓÔ ·Ú¿ÁÔÓÙ·”, ª·Î¤ÏË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. 16.30-17.00 “1Ô ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ·ÔηٿÛÙ·Û˘ ·Ú·‰ÔÛÈ·ÎÒÓ ÎÙËÚ›ˆÓ ÛÙ· Ì·ÛÙÔÚÔ¯ÒÚÈ· ¡. ∫Ô˙¿Ó˘: £ÂˆÚ›· Î·È Ú¿ÍË Î·Ù¿ ¯ÒÚ·”, §È·Ófi˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, ∞Ó. ηıËÁËÙ‹˜ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞Ú¯ÈÙÂÎÙfiÓˆÓ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ¢ËÌÔÎÚ›ÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £Ú¿Î˘. 17.00-17.45 “Δ· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· ÛÙȘ ·Ú·‰fiÛÂȘ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”, ¶ÔÏ˘Ì¤ÚÔ˘ - ∫·ÌËÏ¿ÎË ∞ÈηÙÂÚ›ÓË, ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· ∫¤ÓÙÚÔ˘ §·ÔÁÚ·Ê›·˜ ∞η‰ËÌ›·˜ ∞ıËÓÒÓ. 17.45-18.30 “ªÂϤÙË ¤ÙÚÈÓˆÓ ÁÂÊ˘ÚÈÒÓ ·fi Ì·ıËÙ¤˜

∞/ıÌÈ·˜ & μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘”, °ÎÚ¿ÛÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. 19.00-20.30 ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∞. “∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ¶.∂.”, ª·Î¤ÏË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. μ. “¶·›˙ÔÓÙ·˜, Ì·ı·›Óˆ ÁÈ· Ù· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú·”, °ÎÚ¿ÛÛÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. 20.30-21.00 “ΔÔ˘ ÁÂÊ˘ÚÈÔ‡ Ù˘ ÕÚÙ·˜: ÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜ ÙÔ ıÚ‡ÏÔ, 6 ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·Ú·ÏÏ·Á¤˜ Î·È 1 √˘ÁÁÚÈÎfi ·Ú¿ÏÏËÏÔ”, ª·ÓÙ¿˜ ™‡ÚÔ˜, ∞Ú¯Â›Ô °ÂÊ˘ÚÈÒÓ ∏ÂÈÚˆÙÈÎÒÓ. - ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 09.00-09.45 √ÈÎÔ‰ÔÌÈο Û˘ÓÂÚÁ›· (“ÌÔ˘ÏÔ‡ÎÈ·” & Ì·ÛÙÔÚÔ¯ÒÚÈ·), ¶ÂÙÚÔÓÒÙ˘ ∞ÚÁ‡Ú˘, ∞Ú¯ÈÙ¤ÎÙÔÓ·˜. 09.45-11.15 ¶·Ú¿ÏÏËÏ· ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ∞. “¶·›˙ÔÓÙ·˜, Ì·ı·›Óˆ ÁÈ· Ù· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú·”, °ÎÚ¿ÛÛÔ˜ °Â-

ÒÚÁÈÔ˜, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. μ. “∏ ‚Ȉ̷ÙÈ΋ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË ÛÙËÓ ¶.∂.”, ª·Î¤ÏË °Ú·ÌÌ·Ù‹, ˘‡ı˘ÓË ÙÔ˘ ∫¶∂ ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. 11.45-13.30 ÀÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜: “Δ· ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜” ÙÔ˘ ∫.¶.∂. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ·˜. 14.30-16.00 ∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ “∫·ÏÏÈÙ¯Óԇ̠ÛÙËÓ ¤ÙÚ·”, °Ô‡Ï· ª·Ú›·, ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜. 16.00-18.00 ¶·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂȘ Û¯ÔÏÈÎÒÓ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ¢.™. μÂÚ‰ÈÎÔ‡Û·˜, 1Ô ¶ÂÈÚ. √Ï.

¢.™. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜, 2Ô °∂§ ™˘ÎÂÒÓ, 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·ÛÙÔÚÈ¿˜, 2Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ∫·Ó‡ıÔ˘, ∂¶∞§ §È‚·‰ÂÈ¿˜, °˘ÌÓ¿ÛÈÔ ª·˙·Ú·Î›Ô˘. ™ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙÔ˘ ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ¤ÎıÂÛË - poster Ù˘ ™Ù¤ÏÏ·˜ °È·ÎԇϷ˜, À‡ı˘ÓË ¶.∂. μ/ıÌÈ·˜ ∂Î/Û˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜, Ì ı¤Ì· “¶ÂÙÚÔÁ¤Ê˘Ú· Ù˘ ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓ˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ μ. ¶›Ó‰Ô˘”. (¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24280 - 90010, 24280 - 69040).

* √ ¡ÈÎfiÏ·˜ ¢ÂÏËÁÂÒÚÁ˘ Â›Ó·È ¢È‰¿ÎÙˆÚ ¶ÔÏÈÙÈÎfi˜ ªË¯·ÓÈÎfi˜, Ù. ∫·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Padova πÙ·Ï›·˜

Su-Doku

™Ù· 81 ÎÂÓ¿ ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· ÙÔ˘ ·‚Ô˘ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ·ÚÈıÌÔ‡˜ Ì ٤ÙÔÈÔ ÙÚfiÔ, ÒÛÙ οı ÛÂÈÚ¿, ÛÙ‹ÏË Î·È Ï·›ÛÈÔ 3x3 Ó· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÈ fiÏ· Ù· „ËÊ›· ·fi ÙÔ 1 Ò˜ ÙÔ 9. ™ÎÔfi˜ ÙÔ˘ ·˙Ï Â›Ó·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó fiÏ· Ù· ÓÔ‡ÌÂÚ·, ¯ˆÚ›˜ οÔÈÔ Ó· ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ‰Â‡ÙÂÚË ÊÔÚ¿ Û ηı¤Ó· ·fi Ù· ·Ú·¿Óˆ. Œ¯ÂÙ ˘fi„Ë Û·˜ fiÙÈ ÙÔ Su - Doku χÓÂÙ·È Ì ÙË ÏÔÁÈ΋. AÔʇÁÂÙ ÏÔÈfiÓ Ó· Ì·ÓÙ‡ÂÙÂ, ·Ú¿ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ˘˜ ·ÚÈıÌÔ‡˜ ÛÙ· ÙÂÙÚ¿ÁˆÓ· Ô˘ ›ÛÙ ۛÁÔ˘ÚÔÈ fiÙÈ ÂΛ Â›Ó·È Î·È Ë ÌÔÓ·‰È΋ ÙÔ˘˜ ı¤ÛË. ¢Y™KO§O

§À™∏ ¶ƒ√∏°√Àª∂¡√À

EYKO§O

Ô˘ ÚÔ‚¿ÏÏÂÙ·È ‰›Ï· Û ‚˘˙·ÓÙÈÓ¤˜ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜. “¶ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÂӉ¯Ô̤ӈ˜, ·ÏÏ¿ fi¯È Î·È ‚Ï¿ÛÊËÌÔ” ϤÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ¡›ÎÔ˜ ∫·Ó·Ú¤Ï˘ ÁÈ· ÙÔ ‚›ÓÙÂfi ÙÔ˘ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ÎÔÌÌ¿ÙÈ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘. °˘ÌÓ‹ Ë Δ˙Ô‡ÏÈ· ∞ÏÂÍ·Ó‰Ú¿ÙÔ˘, ˙ˆÁÚ·ÊÈṲ̂ÓË Ì Ͽ‰È ¿Óˆ Û ̿ÚÌ·ÚÔ ·fi ÙÔÓ ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∫Ô˘ÏÔ˘Ú¿, ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Î¿Ùˆ ·fi ÙËÓ ÂÈÁÚ·Ê‹ “¶·Úı¤Ó·” ·fi μÔȈÙÈÎfi Ù¿ÊÔ ÙÔ˘ 3Ô˘ ·ÈÒÓ· .Ã. “∂›Ó·È ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ÁÈ· ÙÔ Ò˜ ÙÔ ÂÊ‹ÌÂÚÔ ¤¯ÂÈ ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÂËÚ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÎÔÈÓˆÓ›·” ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘. √ ∫ÒÛÙ·˜ ΔÛÈÚÒÓ˘ ‚¿˙ÂÈ ‰›Ï· Û ¤Ó· ÎÔÚÌfi ¡·ÍÈ·ÎÔ‡ ∫Ô‡ÚÔ˘ ÙÔ˘ 6Ô˘ .Ã. ·ÈÒÓ· ¤Ó·Ó ÛÎÂÏÂÙfi Ô˘ ıÚËÓ› Î·È ÈÔ ¤Ú· Ô Úfi‰ÚÔ˜ ÙˆÓ ∏¶∞ Ï¿È Û ÌÈ· ·ÏÈ¿ ηۤϷ. ∫¿Ùˆ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÏÔÈfiÓ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›o˘ ªÂÓ¿ÎË. ∫¿ÙÈ Ô˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ

‚Ï¿ÛÊËÌÔ, ·ÏÏ¿ Ô˘ ÛÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙË Û˘˙‹ÙËÛË ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘ ÛÙËÓ Ù¤¯ÓË Î·È Ù· fiÚÈ¿ Ù˘. ∫·Ù¿ fiÛÔ ÏÔÈfiÓ Ô Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˘ ÌÔÚ› Ó· ÓÈÒıÂÈ ÂχıÂÚÔ˜. √ ª¿ÓÔ˜ ™ÙÂÊ·Ó›‰Ë˜, ÂÈÌÂÏËÙ‹˜ Ù˘ ¤ÎıÂÛ˘ ÙÔÓ›˙ÂÈ: “◊Ù·Ó ¿Ô„Ë Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË Û ¤Ó· ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ ·˘ÙÒÓ ÙˆÓ ‚Ï¿ÛÊËÌˆÓ ¤ÚÁˆÓ. ∫¿ÔÈÔÈ ı· ÙÔ ‰Ô˘Ó ˆ˜ ÚÔÎÏËÙÈÎfi. ∞Ó Î·È ‰ÂÓ Â›¯· ÛÎÔfi Ó· ÚÔηϤۈ. ∫·È ÌfiÓÔ Ô˘ ‚¿˙ÂȘ Ï¿È ÛÙË ‚˘˙·ÓÙÈÓ‹ Ù¤¯ÓË, Ë ÔÔ›· ıˆÚÂ›Ù·È ÈÂÚ‹ Î·È ··Ú·‚›·ÛÙË, ¤Ó· Û‡Á¯ÚÔÓÔ ¤ÚÁÔ ıˆÚÂ›Ù·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi ÁÂÁÔÓfi˜. ™¤‚ÔÌ·È ÙËÓ ÈÂÚfiÙËÙ· ÙÔ˘ ¯ÒÚÔ˘ Î·È ıˆÚÒ Ù· ¤ÚÁ· ˆ˜ Û˘Ì‚·Ù¿ Ì ÙÔ Î‡ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ”. ∏ ¿Ô„Ë ÙÔ˘ ∞ϤÎÔ˘ º·ÛÈ·ÓÔ‡: “ªfiÓÔ ÙÔ ÎÔÈÓfi ÌÔÚ› Ó· ÎÚ›ÓÂÈ ·Ó Â›Ó·È ÚÔÎÏËÙÈÎfi οÔÈÔ ¤ÚÁÔ Ù¤¯Ó˘, Û‡Ìʈӷ ¿ÓÙ· Ì ÙËÓ ËıÈ΋ Ù˘ ÂÔ¯‹˜. ∫¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ ·ÔÚÚ›ÙÔ˘Ì ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÂÂȉ‹ ‰ÂÓ Û˘Ì‚·‰›˙Ô˘Ó Ì ٷ ÚfiÙ˘· Ù˘ ÂÔ¯‹˜”. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ÙÔ ›‰ÈÔ ÌfiÙÔ ·ÎÔÏÔ˘ıÂ›Ù·È ·ÓÙÔ‡, ·Ó Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ¿ÓÙ· ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô Ù˘ ÚfiÎÏËÛ˘, Û‡Á¯ÚÔÓ· ¤ÚÁ· ÙÔÔıÂÙÔ‡ÓÙ·È Ï¿È Û ÂÎı¤Ì·Ù· Ù˘ ÌfiÓÈÌ˘ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÙÔ˘ ÌÔ˘Û›Ԣ Î·È ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó ÛÙÔ ¯ÒÚÔ. ΔÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û˘Ó·ÓÙ¿ ÙÔ ·ÚÂÏıfiÓ Ì ÛÎÔfi Ó· ‚ÚÂıÔ‡Ó Û ‰È¿ÏÔÁÔ.

¢Y™KO§O

ΔÔ˘ ¡π∫√§∞ ¢∂§∏°∂øƒ°∏*

EYKO§O

25

EΉËÏÒÛÂȘ Δ∂á∂™

— ªÂ Û‡ÓıËÌ· “ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰ÂÓ Â›Ó·È ÌfiÓÔ Ì·ı‹Ì·Ù·” ÙÔ 8Ô °˘ÌÓ¿ÛÈÔ μfiÏÔ˘ ·‡ÚÈÔ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ı· ·Ó‚¿ÛÂÈ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ∂Ù·ÈÚ›· μfiÏÔ˘ ÙË ªÔ˘ÛÈÎÔı·ÙÚÈ΋ ¶·Ú¿ÛÙ·ÛË “ª¿ÚÈÔ˜ Ô ª·Î·ÏfiÁ·ÙÔ˜ Î·È ™Ù¿ı˘ ÙÔ ª·Î·ÏÔÁ·Ù›”. Δ· ¤ÛÔ‰· ·fi ÙËÓ ·Ú¿ÛÙ·ÛË ı· ‰È·ÙÂıÔ‡Ó ˘¤Ú ÙˆÓ ÛÎÔÒÓ Ù˘ ∂§∂¶∞¶. — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ı· „¿ÏÂÈ ÙÔ˘˜ ‡ÌÓÔ˘˜ Ù˘ ¢’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÚÔ˜ ÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ ·fi„ ÙÔ ‚Ú¿‰˘, ÛÙÔÓ π.¡. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿.

√ªπ§π∂™ - ¢π∞º√ƒ∞

“√ ¯ÚfiÓÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜” ·fi ¤ÎıÂÛË ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË ¶ƒ∞°ª∞Δ√¶√π∏£∏∫∂ Ë ÔÌ·‰È΋ ¤ÎıÂÛË - ·Ú¤Ì‚·ÛË 24 ÂÈηÛÙÈÎÒÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓ ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô ªÂÓ¿ÎË - ÎÂÓÙÚÈÎfi ÎÙ›ÚÈÔ, Ì ٛÙÏÔ “√ ¯ÚfiÓÔ˜, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ, ÔÈ ÈÛÙÔڛ˜ ÙÔ˘˜”. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË ·˘Ù‹ 24 Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ› ·ÚÂÌ‚·›ÓÔ˘Ó Ì ٷ ¤ÚÁ· ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ÌfiÓÈ̘ Û˘ÏÏÔÁ¤˜ ÙÔ˘ ªÔ˘Û›Ԣ ªÂÓ¿ÎË. ∏ ¤ÎıÂÛË ÂȯÂÈÚ› ¤Ó· ‰È¿ÏÔÁÔ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Î·Ù·ÁÂÁÚ·Ì̤ÓË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÙËÓ ¿ÁÚ·ÊË, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙËÓ Â›ÛËÌË ÈÛÙÔÚ›· Î·È ÛÙ· ›¯ÓË ÙˆÓ ÌÈÎÚÒÓ Î·ıËÌÂÚÈÓÒÓ ÈÛÙÔÚÈÒÓ Ì¤Û· ÛÙÔ ¯ÚfiÓÔ. ÿ¯ÓË Ô˘ Á›ÓÔÓÙ·È ÙÂÎÌ‹ÚÈ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÏÂÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ̤ÏÏÔÓÙÔ˜, Ë ·ÊÔÚÌ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›·˜ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ηÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ¶·Ú¿ÏÏËÏ· Ë ¤ÎıÂÛË ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· Û¯fiÏÈÔ ¿Óˆ ÛÙË ı·ÙÚÈÎfiÙËÙ·, ‰ËÏ·‰‹ ÙÔ ‰Ú¿Ì· Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È fiÙ·Ó ·ÓÙÈÙ›ıÂÓÙ·È ‹ ‰È·Ï¤ÁÔÓÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ ‹ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹Ì·Ù· ÂÔ¯ÒÓ Ô˘ ·¤¯Ô˘Ó ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜. ΔÔ ·ÊËÁËÌ·ÙÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÙÔ ÔÔ›Ô a priori ‰È·ı¤ÙÔ˘Ó ÔÈ Ï·ÛÙÈΤ˜ ÌÔÚʤ˜ Î·È Ù· ı·ÙÚÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο Ô˘ ÂÌÂÚȤ¯ÔÓÙ·È Û ÌÔÚʤ˜ Ù¤¯Ó˘ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ Ù˘ ÛÎËÓÈ΋˜ Ú¿Í˘ ·›˙Ô˘Ó Â‰Ò ÚˆÙ·ÁˆÓÈÛÙÈÎfi ÚfiÏÔ. ªÂ ÊfiÓÙÔ ÙȘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜ ÙÂÏÂ›Ù·È Ì›· Û‡Á¯ÚÔÓË ÛÙ·‡ÚˆÛË, ÌfiÓÔ Ô˘ Ô πËÛÔ‡˜, Ì·›ÓÂÈ ÛÙË ÛËÌÂÚÈÓ‹ ÂÔ¯‹ Ì ÙÛÈÁ¿ÚÔ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ∂›Ó·È ¤Ó· ‚›ÓÙÂÔ

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

— ∏ ŒÓˆÛË ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÂΉËÏÒÛÂȘ ÌÓ‹Ì˘ Î·È ·ÁÒÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ Ù˘ 1˘ ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1955, Ë̤ڷ ¤Ó·Ú͢ ÙÔ˘ ∞ÂÏ¢ıÂÚˆÙÈÎÔ‡ ∞ÁÒÓ· ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ÕÁÁÏˆÓ ·ÔÈÎÈÔÎÚ·ÙÒÓ: - ¶·Ú·Û΢‹ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ¶·Ï·È¿ ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. ∞. ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ›. μ. √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ Î. ¡›ÎÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‰Ô˘Ï›‰Ë, ™˘Ì‚Ô‡ÏÔ˘ ¶ÚÂۂ›·˜ ∞’ “∏ 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ 1955 Î·È ÙÔ ∫˘ÚÈ·Îfi ™‹ÌÂÚ·”). °. ΔÚ·ÁÔ‡‰È· ·fi ÙË ÃÔÚˆ‰›· ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ “∂ÁÁÏÂ˙ÔÓ‹ÛÈ”. 1. ÃÚ˘ÛÔÚ¿ÛÈÓÔ º‡ÏÏÔ, 2. ΔˆÓ ∞ı·Ó¿ÙˆÓ, 3. ΔÔ ŸÓÂÈÚÔÓ, 4. ∑‹Ó‰ÚÔ˜, 5. ™ÙÈÁ̤˜ ∂ÈÛ‚ÔÏ‹˜, 6. √ μ·ÁÔÚ‹˜, 7. Δ¤ÛÛÂÚ· Ù˙È·È Δ¤ÛÛÂÚ·, 8. ∫·ÚÙÂÚÔ‡ÌÂÓ. ¢. ¢ÂÍ›ˆÛË ÛÙË “™Ù¤ÁË ªÂÏÒÓ Î·È º›ÏˆÓ Ù˘ ŒÓˆÛ˘ ∫˘Ú›ˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜” (∫ÔÚ·‹ 87). - ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 10.15 .Ì. ¢ÔÍÔÏÔÁ›· ÛÙÔÓ πÂÚfi ¡·fi ∞Á›Ô˘ ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘. ∫·Ù¿ıÂÛË ÛÙÂÊ¿ÓˆÓ ÛÙÔ ∏ÚÒÔ Ù˘ fiÏ˘. — ∂ÓËÌÂÚˆÙÈ΋ ÔÌÈÏ›· ÁÈ· ÙË ¡fiÛÔ Alzheimer ·fi ̤ÏË Ù˘ ªÔÓ¿‰·˜ ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ¡fiÛÔ˘ Alzheimer (ª.∞.¡.∞), ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó Ë ¢ËÌÔÙÈ΋ ∂ÓfiÙËÙ· πˆÏÎÔ‡ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È Ë ∫ÔÈÓˆÊÂÏ‹˜ ∂ȯ›ÚËÛË-¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ πˆÏÎÔ‡, ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË 6 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÛÙȘ 7 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·, ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ ÙÔ˘ ¢ËÌÔÙÈÎÔ‡ ™¯ÔÏ›Ԣ πˆÏÎÔ‡ (∞ӷηÛÈ¿). — ™˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË §ÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎÒÓ ∫ÂÈÌ¤ÓˆÓ Î¿ı ™¿‚‚·ÙÔ 7.15 Ì.Ì., ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÙˆÓ “ΔÚÈÒÓ πÂÚ·Ú¯ÒÓ”, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 180-√ÁÏ. ™˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÂχıÂÚË. ∂ÈÌÂÏÂ›Ù·È Ô ıÂÔÏfiÁÔ˜ Î. μ·Û. ∫Ô∏ ı·ÙÚÈ΋ ÔÌ¿‰· Bar Theater Company ·ÙÛÌ·Ó›‰Ë˜ Î·È Ô ÊÈÏfiÏÔÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÔÚ¿ ÛÙÔ μfiÏÔ ÙË ÁÔ˜ Î. πˆ¿Ó. ¶·ÙÚ›ÎÔ˜. ÌÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË “∂ÁÒ... Ë ¿ÏÏË” Û‹Ì— √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∂ıÂÏÔÚ· (10 Ì.Ì.) ÛÙÔ ∫·Ê¤ ™·ÓÙ¿Ó (¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ˜ ÓÙÒÓ ∞ÈÌÔ‰ÔÙÒÓ ¡. ª·ΔÛ·Ï·¿Ù·, ÙËÏ. ÎÚ·Ù‹ÛÂˆÓ 24210 22095, ÁÓËÛ›·˜ “∏ ∞ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë” Î·È Ô ™‡ÏÏÔÁÔ˜ 6980384693 ∂ÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ ÙÔ˘ ÂÚÁÔ™ÎËÓÔıÂÛ›·: ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ¢·ÎÙ˘Ï¿˜. ¶È¿ÓÔ: μ¿Ûˆ ÛÙ·Û›Ô˘ πª∞™ ÔÚÁ·ÓÒ∑·ÁfiÚË. ∂ÚÌËÓ‡ԢÓ: ÕÓÓ· ª·ÓÈ·‰¿ÎË, ∏Ú·ÓÔ˘Ó ÂıÂÏÔÓÙÈ΋ ·ÈÌÔÎÏ‹˜ ¶··‰ÔÛ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÈÌÔ‰fiÁÈ¿ÓÓ˘, ¢ËÙ˜ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ ÙËÓ Ì‹ÙÚ˘ ¢·ΔÚ›ÙË 5 ∞ÚÈÏ›Ô˘, ÒÚ˜ 09.00 ¤ˆ˜ 13.00, ÛÙÔ ÎÙ˘Ï¿˜. ∂›ÛÔ¯ÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘. ‰Ô˜ Ì·˙› Ì — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 5 ÔÙfi 10ú. Ì.Ì. ı· „·Ï› ÛÙÔ ÂÎÎÏËÛ¿ÎÈ ÙÔ˘ °ËÚÔÎÔÌ›Ԣ “ÕÁÈÔÈ ¶¿ÓÙ˜” Ë ·ÎÔÏÔ˘ı›· Ù˘ ¢’ ™Ù¿Û˘ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ ÛÙËÓ ÀÂÚ·Á›· £ÂÔÙfiÎÔ. — ΔÔ ™ÒÌ· ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ Ì·˙› Ì ٷ ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ì ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ù˘ ¶·ÁÎfiÛÌÈ·˜ ∏̤ڷ˜ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ ·ÈÁÓ›‰È ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡. ∞˘Ùfi ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËı› ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ 2 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ “∂ÛÙ›·” ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ (π. ∫·ÚÙ¿ÏË 26). °È· Ù· ∞ÛÙ¤ÚÈ· Î·È Ù· ¶Ô˘ÏÈ¿ Â›Ó·È ·fi ÙȘ 10:00 ¤ˆ˜ ÙË 13:00, ÁÈ· ÙÔ˘˜ √‰ËÁÔ‡˜ Î·È ªÂÁ¿ÏÔ˘˜ √‰ËÁÔ‡˜ ·fi ÙȘ 16:00 Ë ÒÚ· ¤ˆ˜ ÙȘ 18:00. ∫·ÏÔ‡ÓÙ·È fiÏ· Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ Ó· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯Ô˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ ˘¤ÚÔ¯Ô ªÂÁ¿ÏÔ ¶·ÈÁÓ›‰È. — ™‹ÌÂÚ· Î·È ÒÚ· 8 Ì.Ì. Ô ¡›ÎÔ˜ ªÔ˘Ú·Ù›‰Ë˜ ÂÈÛΤÙÂÙ·È ÙÔ Public μfiÏÔ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ˘Û›·ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›ˆÓ “∏ ‚Ú·¯ÔÓËÛ›‰·” & “∂ÁÒ ‹ÌÔ˘Ó ·ÓÙÚ¿ÎÈ” Ô˘ ΢ÎÏÔÊÔÚÔ‡Ó ·fi ÙȘ ÂΉfiÛÂȘ Δ∂Δƒ∞°ø¡√. ΔËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ı· ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÂÈ Ô ‰ËÌÔÛÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ ™ˆÙ‹Ú˘ ¶Ôχ˙Ô˜. £· ÌÈÏ‹ÛÔ˘Ó Ô ÓÔ̿گ˘ Î. ∞fiÛÙÔÏÔ˜ ¶··ÙfiÏÈ·˜ Î·È Ë ÚÒËÓ ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹˜ Î. ∑¤ÙÙ· ª·ÎÚ‹. √ ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ¢∏.¶∂.£∂. μfiÏÔ˘ ™‡ÚÔ˜ ª·‚›‰Ë˜ ı· ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÔÛ¿ÛÌ·Ù·. — √ ™‡ÏÏÔÁÔ˜ ∞ÔÊÔ›ÙˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ ™¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” ÚÔÛηÏ› ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ Î·È Ù· ̤ÏË ÙÔ˘ Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ¢’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ‡˜ ÛÙÔ ªÔÓ·ÛÙ‹ÚÈ Ù˘ ¶·Ó·Á›·˜ Ù˘ √‰ËÁ‹ÙÚÈ·˜ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿. ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi ÙÔ ¯ÒÚÔ ÙˆÓ ‰ÈηÛÙËÚ›ˆÓ ÛÙȘ 4:30 Ì.Ì. ªÂÙ¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ηʤ ÛÙÔ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô “•ÂÓ›·” ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÙËÏ.: 24210 30121 Î·È 6944 410944 Ù˘ ΢ڛ·˜ º›Ï·˜ ∑Ë̤ÚË. — ΔËÓ ∫˘Úȷ΋ 3 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ÂΉËÏÒÛÂˆÓ Ù˘ ∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋˜ Û¯ÔÏ‹˜ “ÕÁÈÔ˜ πˆÛ‹Ê” (™. ™˘Ú›‰Ë 130) ÛÙȘ 6:30 Ì.Ì. ı· ÌÈÏ‹ÛÂÈ Ë Î˘Ú›· μ·ÛÈÏÈ΋ ¢ËÌÔΈÛÙԇϷ - £ˆÌ¿ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ Ì ı¤Ì·: “°˘Ó·›Î· - ªËÙ¤Ú· ÛÙË Û‡Á¯ÚÔÓË ÂÔ¯‹. ª›· ‰È·Ú΋˜ ·Ó·˙‹ÙËÛË ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚfiÏÔ˘˜”. — √È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÙÔ˘ ™˘ÏÏfiÁÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ˆÓ ∂ıÓÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ ηıÒ˜ Î·È ÙˆÓ ¡Ô̷گȷÎÒÓ ™˘Ì‚Ô‡ÏˆÓ ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ¶·Ú·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜, ı· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈËıÔ‡Ó ÙË ¢Â˘Ù¤Ú· 4 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ·fi ÙȘ 10:00-16:00 ÛÙË §¤Û¯Ë ΔÚ·Â˙ÈÎÒÓ À·ÏÏ‹ÏˆÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜.

ªÔ˘ÛÈ΋ ·Ú¿ÛÙ·ÛË

∂∫¢ƒ√ª∂™

— √ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ Ô “¶·Ó” ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÍÔÚÌ‹ÛÂȘ: ∫˘Ú. 3/4: ∞ÛÚÔfiÙ·ÌÔ˜ ΔÚÈοψÓ-Ú¿ÊÙÈÓÁÎ. ¶ÔÙ¿ÌÈ·, ‰È¿Û¯ÈÛË ÙÔ˘ ∞ÛÚÔÔÙ¿ÌÔ˘ (∞¯ÂÏÒÔ˘) Ì ÛÙÔϤ˜ Î·È ÊÔ˘ÛΈ٤˜ ‚¿ÚΘ-ȉ·ÓÈ΋ ÁÈ· ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜. ¢ËÏÒÛÂȘ Î·È ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘, ™fiψÓÔ˜ 2 (μ-18), ÙËÏ. 24210 24290 οı ÂÚÁ¿ÛÈÌË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ› 10.00-12.00 Î·È Ù· ·ÔÁ‡̷ٷ ¢Â˘Ù¤Ú·˜, ΔÂÙ¿ÚÙ˘ Î·È ¶·Ú·Û΢‹˜ 6-8. ∂›Û˘ Î·È ÛÙÔ ÎÈÓËÙfi ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ 6976 904236. — ∏ ¶ÂÚÈËÁËÙÈ΋ §¤Û¯Ë μfiÏÔ˘ ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂΉÚÔ̤˜: 10/4: ∏ÌÂÚ‹ÛÈ· ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙ· ∞ÌÂÏ¿ÎÈ·, 21-25/4: ¶¿Û¯· ÛÙË ™¿ÚÙË-°‡ıÂÈÔ-ªÔÓÂÌ‚·ÛÈ¿. — √ ∂ΉÚÔÌÈÎfi˜ ŸÌÈÏÔ˜ μfiÏÔ˘ “¡¤· ∑ˆ‹” ÛÂ Û˘ÓÂÚÁ·Û›· Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô ΔÈÎÈÓÙ˙‹, ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÈ ÙȘ οوıÈ ÂΉÚÔ̤˜: 1Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›Ô˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ÛÙÔ ™ÙfiÌÈÔ §·Ú›Û˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ, 8Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘, ·ÔÁÂ˘Ì·ÙÈÓ‹ ÛÙË ªÔÓ‹ ∞Á›ˆÓ Δ·ÍÈ·Ú¯ÒÓ ¶ËÏ›Ô˘, ÚÔ˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛË Ù˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙˆÓ Ã·ÈÚÂÙÈÛÌÒÓ (∞οıÈÛÙÔ˜ ⁄ÌÓÔ˜), 22-25Ë ∞ÚÈÏ›Ô˘ ¶¿Û¯· ÛÙË Ã·ÏÎȉÈ΋ Î·È Û ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 4 ·ÛÙ¤ÚˆÓ, 1Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ªÔÓ‹ √Û›Ô˘ §Ô˘Î¿-∞Ú¿¯ˆ‚·, 8Ë ª·˝Ô˘, ËÌÂÚ‹ÛÈ· ÁÈ· ÙÔ ∂Ï·ÙÔ¯ÒÚÈ ¶ÈÂÚ›·˜. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 35915 ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ Î·È 24210 46044 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ΔÈÎÈÓÙ˙‹. ¢ËÏÒÛÂȘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ √Ì›ÏÔ˘ (÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 1, ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞3) Î·È ÛÙÔ ΔÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ù˘ ¶fi˘ ΔÈÎÈÓÙ˙‹ (∫‡ÚÔ˘ 5). — ∏ ÃÔÚˆ‰›· ∂Î·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜ ÙÔ ™¿‚‚·ÙÔ 9 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ› ÌÔÓÔ‹ÌÂÚË ÂΉÚÔÌ‹ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·, ÛÙÔ ªÔ˘ÛÂ›Ô Ù˘ ∞ÎÚfiÔÏ˘, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÔ‡ÌÂ Î·È Ó· ·Ôı·˘Ì¿ÛÔ˘Ì ٷ ·Ú¯·ÈÔÏÔÁÈο ÂÎı¤Ì·Ù·‰Â›ÁÌ·Ù· Ù˘ ÔÏÈÙÈÛÙÈ΋˜ Ì·˜ ÎÏËÚÔÓÔÌÈ¿˜. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ¤¯ÂÈ Î¿ı ÂӉȷÊÂÚfiÌÂÓÔ˜. °È· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÛÙ· ÙËϤʈӷ 24210 38897 Î·È 6938318195.


26

¶ÔÏÈÙÈÛÌfi˜/

∂ÏÏËÓÔÁ·ÏÏÈ΋ Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Δ√ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜, ΔÌ‹Ì· ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ô ΔÔ̤·˜ °·ÏÏÈ΋˜ °ÏÒÛÛ·˜ (ÙËÏ. 24210 74461) ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÔ˘Ó °·ÏÏÔÂÏÏËÓÈ΋ °ÈÔÚÙ‹ ¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿˜ 2011 Û‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹, ÛÙȘ 20.00, ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ΔªÃ¶¶∞. “∂Ï¿Ù ӷ Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÛÙ· Á·ÏÏÈο ‹ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο Î·È Ó· ÁÓˆÚ›ÛÂÙ Á·ÏÏfiʈÓÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜, ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ÂÏÏËÓÈΤ˜ Î·È Á·ÏÏÈΤ˜ ÛÂÛÈ·ÏÈÙ¤. £· Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ÛÙȘ 20.00 ÛÙÔ ·›ıÚÈÔ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ, ÈÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Î·È ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘” ·Ó·Ê¤ÚÂÈ Ë ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ ‰ÈÔÚÁ·ÓˆÙÒÓ.

ƒÔÎ ‹¯ÔÈ ·fi ÙÔ˘˜ Bullets ™Δ√¡ ¶ÔÏ˘¯ÒÚÔ “Warehouse” (∞Ôı‹ÎË) μ·ÛÛ¿ÓË 7 (fiÈÛıÂÓ ∂ÊÔÚ›·˜ μfiÏÔ˘) Û‹ÌÂÚ· ÂÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ BULLETS. flÚ· ¤Ó·Ú͢ 22.30. ¢ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËÎ·Ó ÛÙËÓ AÓ·ÙÔÏÈ΋ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË ÙÔ 1988. ∏ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚË ÂÈÚÚÔ‹ ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi Ù· trash/desperate rockabilly ÙˆÓ 50’s, ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔÓ primitive surf ‹¯Ô ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ ‰ÂηÂÙ›·˜. ™˘¯Ó¿ fï˜ ·Ó·Î·ÙÂ‡Ô˘Ó doowop, garage Î·È È‰È·›ÙÂÚ·, ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÔ‡ teddy-boy Û˘ÛÙ·ÙÈο. ΔÔ Ì›ÁÌ· ·˘Ùfi Ì¿ÏÈÛÙ· ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È Î·ıfiÏÔ˘ “Ì·ÁÈ¿ÙÈÎÔ” ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ‰ÈÛÙ¿˙Ô˘Ó Ó· ÙÔ Ê¤ÚÔ˘Ó ÛÙ· ̤ÙÚ· Ù˘ ÂÔ¯‹˜ Ì·˜. ∏ ÊÈÏÔÛÔÊ›· ÙÔ˘ ÁÎÚÔ˘ ‚·Û›˙ÂÙ·È ÛÙÔ fun, ÛÙËÓ ·Á¿Ë ÁÈ· ÙË ˙ˆ‹ Î·È ÛÙËÓ ·ÈÛÈfi‰ÔÍË ÛÙ¿ÛË ÙÔ˘˜ ·¤Ó·ÓÙ› Ù˘.

√ ¶·Ó: ∞Ú¯·ÈÚÂۛ˜ ÛÙÔ º˘ÛÈÔÏ·ÙÚÈÎfi ŸÌÈÏÔ Δ∏ ¢Â˘Ù¤Ú· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹-

ıËΠÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ÌÂÏÒÓ ÙÔ˘ º.√. “¶∞¡”, ÛÙ· ÁÚ·Ê›· ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘. √ ·ÂÚ¯fiÌÂÓÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ Î·È Â› 55 ¤ÙË Ì¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ÔÌ›ÏÔ˘ Î. ¢·ÌÈ·Ófi˜ ¶··ÁÈÒÙ˘ ·Ó·Ê¤ÚıËΠÛÙ· ÂÚ·Á̤ӷ Ù˘ ·ÂÚ¯fiÌÂÓ˘ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Î·È Â˘¯·Ú›ÛÙËÛ ٷ ̤ÏË ÁÈ· ÙËÓ ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË Î·È ÙËÓ ÂÎÙ›ÌËÛË Ô˘ ÙÔ˘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· ¯ÚfiÓÈ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ¤ÁÈÓ·Ó ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË Ó¤Ô˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘. ªÂÙ¿ Ù· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ, ÙÔ Ó¤Ô ¢ÈÔÈÎËÙÈÎfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ º.√. “¶∞¡” Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËΠ۠™ÒÌ· ˆ˜ ÂÍ‹˜: ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞Óı‹ ¶ÂÚϤÚÔ˘, ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜ ∫ÒÛÙ·˜ ª·Á·ÏÈfi˜, ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ πˆ¿ÓÓ˘ ¶ÚÔÎÔ›Ô˘, Ù·Ì›·˜ Δ·ÛԇϷ ¶Ô˘ÙÔ˘Ú›‰Ë, ‚ÔËıfi˜ Ù·Ì›· πˆ¿ÓÓ˘ ∞οÛÔÁÏÔ˘, ¤ÊÔÚÔ˜ Î·Ù·Ê˘Á›Ô˘ §Â˘Ù¤Ú˘ ∫Ô˘ÛÈ¿Ê˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÓÂfiÙËÙ·˜ ∫·ÙÂÚ›Ó· ∫ˆÛÙÔÔ‡ÏÔ˘, ¤ÊÔÚÔ˜ ÂΉÚÔÌÒÓ ÕÓÓ· ª·Ó·‚¤ÏÏ·, ¤ÊÔÚÔ˜ Δ‡Ô˘ ª›ÏÙÔ˜ ∫ˆÛÙԇϷ˜, ¤ÊÔÚÔ˜ ÁÚ·Ê›Ԣ °ÂˆÚÁ›· ÷ڷϷÌ›‰Ô˘, ̤ÏÔ˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÷ϿÙÛ˘.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 A¶ƒπ§π√À 2011

™Â ÂΉ‹ÏˆÛË Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘

ΔÈÌËÙÈΤ˜ ‰È·ÎÚ›ÛÂȘ Û˘ÁÁڷʤˆÓ

Δ

ËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ¢Â˘Ù¤Ú· 28 ª·ÚÙ›Ô˘ ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ∞ıËÓÒÓ, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÎÔÚ˘Ê·›Ô˜ ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi˜ ˘Ú‹Ó·˜ ÙÔ˘ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÈÎÔ‡ ∂ÏÏËÓÈÛÌÔ‡, Û ·ÓËÁ˘ÚÈ΋ ÂΉ‹ÏˆÛË, Ô˘ ¤ÁÈÓ ÛÙË Ï·ÌÚ‹ ·›ıÔ˘Û· ÙÂÏÂÙÒÓ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘, ÂȉfiıËÎ·Ó Ù· ‚Ú·‚›· Î·È ÔÈ ¤·ÈÓÔÈ Û ‚È‚Ï›· Ô˘ ÂΉfiıËÎ·Ó Î·Ù¿ Ù· ¤ÙË 2007, 2008 Î·È 2009 Ì ÂÚȯfiÌÂÓÔ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓÔ ÛÙȘ ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ∞ÈÁ·›Ô˘ ∂ÏÏËÓÈΤ˜ ¶·ÙÚ›‰Â˜ (ªÈÎÚ¿ ∞Û›·, ∫ˆÓÛÙ·ÓÙÈÓÔ‡ÔÏË, ¶fiÓÙÔ˜ Î·È ∞Ó. £Ú¿ÎË), Ô˘ Û˘ÌÌÂÙ›¯·Ó ÛÙÔÓ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ ¢È·ÁˆÓÈÛÌfi. Δ· ‚Ú·‚›· ·˘Ù¿ ·ÔÓ¤ÌÔÓÙ·È ÂȘ ÌÓ‹ÌËÓ ÙÔ˘ ·Â›ÌÓËÛÙÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡ Î·È ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¶¿ÓÔ˘ ÷ω¤˙Ô˘ οı ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·.

™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÔÊ¿ÛÂȘ Ù˘ ÎÚÈÙÈ΋˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙÔ ∞’ μÚ·‚›Ô, Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ì ¯ÚËÌ·ÙÈÎfi ¤·ıÏÔ 1.200 ¢ÚÒ, ¤Ï·‚ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ Û˘ÌÔÏ›ÙË Ì·˜ Û˘ÁÁڷʤ· Î. ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ “ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·, μfiÏÔ-¡¤· πˆÓ›·, ¶‹ÏÈÔ, ∞ÏÌ˘Úfi˜, μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ™ÎÈ¿ıÔ˜-™ÎfiÂÏÔ˜-∞ÏfiÓÓËÛÔ˜” (¤Î‰ÔÛË 2008). ™ÙËÓ ÂΉ‹ÏˆÛË ·ÔÓÔÌ‹˜ Ô Û˘ÁÁڷʤ·˜, ·ÊÔ‡ ¢¯·Ú›ÛÙËÛ ÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡¤·˜ ™Ì‡Ó˘ Î·È ÙËÓ ÎÚÈÙÈ΋ ÂÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡, ·Ó·Ê¤ÚıËΠ‰È’ ÔÏ›ÁˆÓ ÛÙȘ Û¯¤ÛÂȘ Î·È ÛÙ· ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ·ÂÈÌÓ‹ÛÙÔ˘ °ÂˆÚÁ›Ô˘ ª·Ï‹ (3Ë ıËÙ›· 1975-1978) Ì ÙÔ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁfi Î·È ‰Ú·ÛÙ‹ÚÈÔ Úfi‰ÚÔ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ¶¿ÓÔ Ã·Ï‰¤˙Ô, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Î·È Ë ¡¤· πˆÓ›· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÈ ¤Ó· Ï·ÌÚfi ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ÿ‰Ú˘Ì·, fiˆ˜ ÂΛÓÔ Ù˘ ∂ÛÙ›·˜ ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘. ΔÔ ‚È‚Ï›Ô “ªÈÎÚ·ÛÈ¿Ù˜ ¶ÚfiÛÊ˘Á˜ ÛÙË ª·ÁÓËÛ›·” ÙÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·-™Ù·ı·Ú¿ ÂΉfiıËΠ·fi ÙÔÓ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi √ÚÁ·ÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜. ª¤Û· ÛÙȘ 330

ÛÂÏ›‰Â˜ ÙÔ˘ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÙ·È Ë ¤Ï¢ÛË ÙˆÓ ªÈÎÚ·ÛÈ·ÙÒÓ ÚÔÛʇÁˆÓ Ô˘ Í‚ڿÛÙËÎ·Ó ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÙÚ›· “Ì·‡Ú· ·̷ٷ” . ¶Ú¤ÂÈ Ó· ÛËÌÂȈı› fiÙÈ Ô Û˘ÌÔÏ›Ù˘ Û˘ÁÁڷʤ·˜ Î. ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿Ú·˜-™Ù·ı·Ú¿˜ ¤¯ÂÈ ÙÈÌËı› ·fi ÙËÓ ∂ÛÙ›· ¡¤·˜ ™Ì‡ÚÓ˘ ÁÈ· Ù· ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ· ‚È‚Ï›· ÙÔ˘, Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È Î˘Ú›ˆ˜ ÛÙÔÓ ÚÔÛÊ˘ÁÈÎfi Û˘ÓÔÈÎÈÛÌfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜: “ÃÚÔÓÈÎfi Ù˘ ¡¤·˜ πˆ-

Ó›·˜ 1924-1994” (1994), “∏ ¡¤· πˆÓ›· ÙÔ˘ 1933” (2003) Î·È “¢ƒ√ª√-§√°π√ Ù˘ ¡¤·˜ πˆÓ›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜, πÛÙÔÚ›· ÙˆÓ ‰ÚfïӔ (2006). ªÂ ÙÔÓ ÚÒÙÔ ¤·ÈÓÔ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ‚Ú·‚‡ÙËÎÂ Ë °ÂˆÚÁ›· ∫·Ú·Î·ÙÛÔÔ‡ÏÔ˘Ã·˚‰Ô‡ÏË ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ “∫·ÏÏÈfiψ˜ 29” . ΔÔ ‚È‚Ï›Ô Ù˘ °ÂˆÚÁ›·˜ ÷˚‰Ô‡ÏË, ˆ˜ ÁÓˆÛÙfiÓ, ΢ÎÏÔÊfiÚËÛ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ ÙÔ˘ 2008, Ì ÙËÓ Î·ÏÏÈÙ¯ÓÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ™ÔÊ›·

Δ˙‹Ì· Î·È ÙË ÊÈÏÔÏÔÁÈ΋ ÊÚÔÓÙ›‰· Ù˘ ª·›Ú˘ ∫·ÚԢηӛ‰Ô˘, ·fi ÙȘ ∂ΉfiÛÂȘ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞-∫·ÚÂÎÏ›‰Ô˘. ∏ Û˘ÁÁڷʤ·˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ‹ Î·È ·fi ÙËÓ ÂÓ·Û¯fiÏËÛ‹ Ù˘ Ì ÙÔ ı¤·ÙÚÔ, ÙËÓ Ô›ËÛË Î·È ÙÔ Ú·‰ÈfiʈÓÔ. Œ¯ÂÈ, ‰Â, ÛÙÔ ÂÓÂÚÁËÙÈÎfi Ù˘ Î·È ‚Ú·‚‡ÛÂȘ ÔÈËÌ¿ÙˆÓ Ù˘, Ì ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÙÔ Ô›ËÌ¿ Ù˘ “∞ÔÏÔÁ›·” , Ô˘ ‰È·ÎÚ›ıËΠÛÙÔÓ ÔÈËÙÈÎfi ‰È·ÁˆÓÈÛÌfi ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ “°È¿ÓÓ˘ º¿ÙÛ˘” (∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ §fiÁÔ˘ Î·È ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡, ˘‡ı˘ÓÔ˜ Ô ÙfiÙ ηıËÁËÙ‹˜ μ.¢. ∞Ó·ÁÓˆÛÙfiÔ˘ÏÔ˜). ∂ÈÙ˘¯›· Ù˘ ˘‹ÚÍÂ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·ÓÙ›Ù˘Ô ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Ù˘, “∫·ÏÏÈfiψ˜ 29” , η٤¯ÂÈ Ì›· ı¤ÛË ÛÙ· Ú¿ÊÈ· Ù˘ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÙÔ˘ ™ÈÓÛÈÓ¿ÙÈ ÛÙÔ √¯¿ÈÔ Ù˘ ∞ÌÂÚÈ΋˜, Ô˘ Ù˘ ˙ËÙ‹ıËΠӷ ·ÔÛÙ›ÏÂÈ Ì¤Ûˆ ÙˆÓ ¶·ÓÂÈÛÙËÌÈ·ÎÒÓ ∂ΉfiÛÂˆÓ ∫·Ú‰·Ì›ÙÛ·. ∏ °ÂˆÚÁ›· ÷˚‰Ô‡ÏË ¤¯ÂÈ ˘ÔÛ¯Âı› ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘, Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ “™ÙÔ˘ ¶ÂÚ‚·Ó¿” Î·È ÂÙÔÈÌ¿˙ÂÈ ÙËÓ ÔÈËÙÈ΋ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁ‹ “™Ù·Ï·Á̛٘” .

∏ fiÂÚ· ÙÔ˘ ƒÔÛÛ›ÓÈ “√ ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ “√χÌÈ·”

¢ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ› ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ› Ì ΤÊÈ Î·È ÛÈÚÙ¿‰· ª∂™∞ Û 24 ÌfiÏȘ Ë̤Ú˜ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛ Ô

Δ˙ԷΛÓÔ ƒÔÛÛ›ÓÈ ÙÔ ·ÚÈÛÙÔ‡ÚÁËÌ¿ ÙÔ˘ “√ ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘”, ¯ÚfiÓÔ-ÚÂÎfiÚ ·ÎfiÌ· Î·È ÁÈ· Ù· ‰Â‰Ô̤ӷ ÙˆÓ ·Ú¯ÒÓ ÙÔ˘ 19Ô˘ ·ÈÒÓ·. √ ›‰ÈÔ˜ Û˘Óı¤Ù˘ ›¯Â ÁÚ¿„ÂÈ Û 18 Ë̤Ú˜ ÙËÓ “πÙ·Ï›‰· ÛÙÔ ∞ÏÁ¤ÚÈ” Î·È ÙË “™Ù·¯ÙÔÔ‡Ù·” Û ¤Ó· Ì‹Ó·, ÂÓÒ ıÂÒÚËÛ ÌÂÁ¿ÏË ÔÏ˘Ù¤ÏÂÈ· ÙÔ ¯ÚÔÓÈÎfi ÂÚÈıÒÚÈÔ ÙˆÓ 40 ËÌÂÚÒÓ Ô˘ ÙÔ˘ ‰fiıËΠÁÈ· ÙË “™Â̛ڷÌÈ”. ∞ӷʤÚÂÙ·È ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο ˆ˜ fiÙ·Ó Ô ÁÓˆÛÙfi˜ ÁÈ· ÙËÓ ·›ÛÙ¢ÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÁÚ·Ê‹˜ ÙÔ˘ °Î·ÂÙ¿ÓÔ ¡ÙÔÓÈÙÛ¤ÙÙÈ ÏËÚÔÊÔÚ‹ıËΠÙÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ô˘ ¯ÚÂÈ¿ÛÙËÎÂ Ô ƒÔÛÛ›ÓÈ ÁÈ· ÙÔÓ “∫Ô˘Ú¤· Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” ‰‹ÏˆÛÂ: “¢ÂÓ ÂÎÏ‹ÛÛÔÌ·È. ¶¿ÓÙ· Û˘Ó¤ıÂÙ ·ÚÁ¿”. ∏ fiÂÚ· ÙÔ˘ 24¯ÚÔÓÔ˘ ƒÔÛÛ›ÓÈ, ·Ú·ÁÁÂÏ›· ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ ∞Ú˙ÂÓÙ›Ó· Ù˘ ƒÒÌ˘, ·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ 1816, ·ÏÏ¿ ·Ô‰ÔÎÈÌ¿ÛÙËΠ·fi ÙÔ ÎÔÈÓfi, ÁÈ·Ù› ÙÔ ı¤·ÙÚÔ Â›¯·Ó ηٷÎχÛÂÈ Ô·‰Ô› ÙÔ˘ Δ˙Ô‚¿ÓÈ ¶·˚˙ȤÏÔ, Û˘Óı¤ÙË ÌÈ·˜ fiÂÚ·˜ Ì ÙÔ ›‰ÈÔ ı¤Ì·. ΔÔ ÂfiÌÂÓÔ ‚Ú¿‰˘, ÙÔ ›‰ÈÔ ÎÔÈÓfi ‰ÂÓ ·ÓÙÈÛÙ¿ıËΠÛÙÔÓ ÂÈÚ·ÛÌfi Ó· Â·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· Î·È Ó· ¯ÂÈÚÔÎÚÔÙ‹ÛÂÈ ıÂÚÌ¿ ÙÔÓ ƒÔÛÛ›ÓÈ. ∞fi ÙfiÙÂ, Ô “∫Ô˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ÛÙÔ ¿ÓıÂÔÓ Ì ÙȘ ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ›˜ Ï˘ÚÈΤ˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›Â˜. ¶ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ·ÍÈÔı·‡Ì·ÛÙÔ ¤ÚÁÔ, Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÈ Î¤ÊÈ, ÛÈÚÙ¿‰· Î·È ÚÔÙÚ¤ÂÈ ÙÔ˘˜ ÌÔ˘ÛÈÎÔ‡˜ Û ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈÎÔ‡˜ ·˘ÙÔۯ‰ȷÛÌÔ‡˜. ∂›Ó·È ÏËÌÌ˘ÚÈṲ̂ÓÔ ·fi Â-

Í·ÈÚÂÙÈΤ˜ ÌÂψ‰›Â˜ Î·È ¿ÚȘ. ∞ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ï¿ÙÚÂȘ Ù˘ fiÂÚ·˜, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ‡‰ËÛ·Ó Î¿ÔÙ ÙË ÌÔ˘ÛÈ΋ ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ Î·È ÙËÓ Î·‚·Ù›Ó· ÙÔ˘ º›ÁηÚÔ. °Ú·Ì̤ÓÔ ·fi ÙÔÓ ΔÛ¤˙·Ú ™ÙÂÚÌ›ÓÈ ¿Óˆ ÛÙËÓ ÔÌÒÓ˘ÌË ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ ªˆÌ·ÚÛ¤, ÙÔ ÏÈÌÚ¤ÙÔ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÙËÓ ÂÚˆÙÈ΋

ÔÏÈÔÚΛ· Ù˘ fiÌÔÚÊ˘ ƒÔ˙›Ó· ·fi ÙÔÓ ÎfiÌË ∞ÏÌ·‚›‚·, Ô ÔÔ›Ô˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ Î·Ù·ÎÙ‹ÛÂÈ ÌÂÙ·ÌÊȤ˙ÂÙ·È ¿ÏÏÔÙ Û ÊÙˆ¯fi ÊÔÈÙËÙ‹ Î·È ¿ÏÏÔÙ Û ‰¿ÛηÏÔ ÙÔ˘ È¿ÓÔ˘. ∂ΛÓË ·Ú·Ì¤ÓÂÈ ÎÏÂÈṲ̂ÓË ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ª¿ÚÙÔÏÔ, Â›‰ÔÍÔ˘ Á·ÌÚÔ‡ Î·È Û˘Á¯ÚfiÓˆ˜ ÎˉÂÌfiÓ· Ù˘. ªÂ ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ¢ÚËÌ·ÙÈÎÔ‡ º›ÁηÚÔ, Ô ÎfiÌ˘ Î·È Ë ÎÔ¤Ï· ηٷʤÚÓÔ˘Ó Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ÂÌfi‰È· Î·È Ó· ÂÈ΢ÚÒÛÔ˘Ó ÙÔ Á¿ÌÔ ÙÔ˘˜. ∏ Ó¤· ·Ú·ÁˆÁ‹ Ù˘ ∂ıÓÈ΋˜ §˘ÚÈ΋˜ ™ÎËÓ‹˜ “√ ÎÔ˘Ú¤·˜ Ù˘ ™Â‚›ÏÏ˘” Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞Ó·ÛÙ·Û›·˜ μ·Ú¤ÏË, Â·Ó¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙË ÛÎËÓ‹ ÙÔ˘ ı¿ÙÚÔ˘ “√χÌÈ·” ÁÈ· ÙÚÂȘ ·ÎfiÌ· ·Ú·ÛÙ¿ÛÂȘ, ÛÙȘ 8, 10 Î·È 12 ∞ÚÈÏ›Ô˘ (ÒÚ· ¤Ó·Ú͢ 20.00). ΔË ÌÔ˘ÛÈ΋ ‰È‡ı˘ÓÛË ·Ó¤Ï·‚Â Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ¶¤ÙÚÔ˘, Ù· ÛÎËÓÈο Î·È Ù· ÎÔÛÙÔ‡ÌÈ· ÊÈÏÔÙ¤¯ÓËÛÂ Ë ∫¤ÓÓ˘ ª·Î§¤ÏÏ·Ó, ÙÔ˘˜ ʈÙÈÛÌÔ‡˜ Ë ÛÎËÓÔı¤ÙȘ Î·È Ô ¡›ÎÔ˜ ∂ÚÁ·˙¿Î˘. ™˘ÌÌÂÙ¤¯Ô˘Ó Ë √Ú¯‹ÛÙÚ· Î·È Ë ÃÔÚˆ‰›· Ù˘ ∂§™ Ì ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔÓ ¡›ÎÔ μ·ÛÈÏ›Ԣ. ∂ÌÊ·Ó›˙ÔÓÙ·È ÔÈ Î·ÏÏÈÙ¤¯Ó˜ ∞ÓÙÒÓ˘ ∫ÔÚˆÓ·›Ô˜ (∫fiÓÙ ∞ÏÌ·‚›‚·), Õ΢ §·ÏÔ‡Û˘ (ª¿ÚÙÔÏÔ), μ·ÛÈÏÈ΋ ∫·Ú·ÁÈ¿ÓÓË (ƒÔ˙›Ó·), ¢ÈÔÓ‡Û˘ ™Ô‡ÚÌ˘ (º›ÁηÚÔ), Δ¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙfiÏÔ˘ Î·È ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫·‚Ú¿ÎÔ˜ (ª·˙›ÏÈÔ), ∫ˆÛÙ‹˜ ƒ·Ûȉ¿ÎȘ (ºÈÔÚ¤ÏÏÔ), ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ª·Ùı·ÈÔ˘‰¿ÎË (ª¤ÚÙ·), ¢ËÌ‹ÙÚ˘ ∫¿ÛÛ·Ú˘ (∞ÍȈ̷ÙÈÎfi˜) Î·È ∞›ÌˆÓ °·ÚÔÊ¿ÏÏÔ˘ (™˘Ì‚ÔÏ·ÈÔÁÚ¿ÊÔ˜). ¢·Ó¿Ë ª·Ú›ÙÛ·

∂Ή‹ÏˆÛË ÁÈ· Ù· ·È‰È¿ ·fi ÙÔ ™ÒÌ· √‰ËÁÈÛÌÔ‡ μfiÏÔ˘ Δπ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ÔÈ ‹ÚˆÂ˜ ÙˆÓ

·Ú·Ì˘ıÈÒÓ ·ÔÊ¿ÛÈ˙·Ó Í·ÊÓÈο Ó· ·ÂÚÁ‹ÛÔ˘Ó; ¶Ô‡ ı· ¿ÂÈ Ë ∫ÔÎÎÈÓÔÛÎÔ˘Ê›ÙÛ· ·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙÔ ‰¿ÛÔ˜ ÙÔ˘ ·Ú·Ì˘ıÈÔ‡; ∫·È ÌÔÚ› Ô ∫·Îfi˜ §‡ÎÔ˜ Ó· ‚ÔËı‹ÛÂÈ Ù· ·È‰È¿ Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Î·È ¿ÏÈ ÙË Ì·Á›· ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙËÓ ›‰È· ÒÚ· Ô˘ fiÏÔÈ ÔÈ ÌÂÁ¿ÏÔÈ ÁÎÚÈÓÈ¿˙Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË; ªÂ ·ÊÔÚÌ‹ ÙËÓ ¶·ÁÎfiÛÌÈ· ∏̤ڷ ¶·È‰ÈÎÔ‡ μÈ‚Ï›Ô˘, ÙÔ ΔÔÈÎfi ΔÌ‹Ì· μfiÏÔ˘ ÙÔ˘ ™ÒÌ·ÙÔ˜ ∂ÏÏËÓÈÎÔ‡ √‰ËÁÈÛÌÔ‡ ı· ÔÚÁ·ÓÒÛÂÈ ÁÈ· Ù· Ó·ڿ ÙÔ˘ ̤ÏË ¤Ó· ·È¯Ó›‰È Ô˘ ı· Ù· Ù·Íȉ¤„ÂÈ ÛÙË ÃÒÚ· ÙˆÓ ¶·Ú·Ì˘ıÈÒÓ. ŒÙÛÈ, ·‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ Ù· “∞ÛÙ¤ÚÈ·” Î·È Ù· “¶Ô˘ÏÈ¿” (10:00 ¤ˆ˜ 13:00 Ë ÒÚ·), ÔÈ “√‰ËÁÔ›” Î·È ÔÈ “ªÂÁ¿ÏÔÈ √‰ËÁÔ›” (16:00 ¤ˆ˜ 18:00 Ë ÒÚ·), ı· ¤¯Ô˘Ó ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘Ó Ì¤Û· ·fi ·È¯Ó›‰È· Î·È ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÈÛÙÔڛ˜ Ӥ˜ ·ÏÏ¿ Î·È ÈÔ ·ÏȤ˜. ¶ÔχÙÈÌÔÈ ‚ÔËıÔ› ÙÔ˘˜ Û ·˘Ùfi ÙÔ Ù·Í›‰È - ·È¯Ó›‰È, Ì·˙› Ì ٷ ™ÙÂϤ¯Ë ÙÔ˘ ΔÔÈÎÔ‡ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ μfiÏÔ˘, ı· Â›Ó·È ÁÓˆÛÙÔ› Û˘ÁÁÚ·Ê›˜: Ë Ã·Ú¿ °È·ÓÓ·ÎÔÔ‡ÏÔ˘, Ë °ÈÒÙ· ∫Ô‡ÁÈÂÏË, Ô ∫ÒÛÙ·˜ ª¿ÁÔ˜, Ô ∞ÓÙÒÓ˘ ¶··ıÂÔ‰Ô‡ÏÔ˘ Î·È Ë μ¿ÏÈ· ™ÙÂÚÁÈÒÙË. ∂ÈηÛÙÈÎÔ› ı· ›ӷÈ: Ë ŒÚÚÈη °ÎÔ˘ÙÂÓÛ‚¿ÁÎÂÚ, Ë ¢¤ÛÔÈÓ· ∫·ÊÂÓÙ·Ú¿ÎË, Ë ¢Ô˘ÏΤÚÔÁÏÔ˘ ª·ÚÁ·Ú›Ù·, ·ÏÏ¿ Î·È Ë ª¤ÚÓ· ∞ÙÈÏÁÎ·Ó¤Ú Î·ıËÁ‹ÙÚÈ· ÙÔ˘ÚÎÈ΋˜ ÁÏÒÛÛ·˜.

¡¤· ÙÌ‹Ì·Ù· ∏/À ÛÙÔ ¢›·˘ÏÔ ¡∂∞ ÛÂÌÈÓ¿ÚÈ· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ ÙÔ ∫¤ÓÙÚÔ ¶ÏËÚÔÊfiÚËÛ˘ ¡¤ˆÓ μfiÏÔ˘ “¢›·˘ÏÔ˜”. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È Û ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ. •ÂΛÓËÛ·Ó ÔÈ ÂÁÁڷʤ˜ ÁÈ· Ó¤Ô ÙÌ‹Ì· ÂÎÌ¿ıËÛ˘ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ô˘ ÔÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ÌÔÚÔ‡Ó (ÌÂÙ¿ ·fi ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ) Ó· Ô‰ËÁËıÔ‡Ó ÛÙËÓ ·fiÎÙËÛË Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ECDL. £· Á›ÓÂÙ·È Î¿ı ¢Â˘Ù¤Ú· Î·È ΔÂÙ¿ÚÙË 18:00 ¤ˆ˜ 21:00 ŒÓ·ÚÍË ÛÂÌÈÓ·Ú›Ô˘ 11 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÔÓÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ˙ËÙ¿ ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙÔ˘˜ ‰È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ∞™∂¶. Δ· ÙÌ‹Ì·Ù· ·ÊÔÚÔ‡Ó ÂÓËÏ›ÎÔ˘˜ ·Ú¯¿ÚÈÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ˘˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ë Ï‹„Ë Ù˘ ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·˙‹ÙËÛË ÂÚÁ·Û›·˜. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÙˆÓ ÛÂÌÈÓ·Ú›ˆÓ Â›Ó·È 220 ú, ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÚÎÂÈ· 50 ˆÚÒÓ Î·È Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÙÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˘. ™ÙË ÙÈÌ‹ ‰ÂÓ Û˘ÌÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔÓÙ·È Ù· ¤ÍÔ‰· ÈÛÙÔÔ›ËÛ˘ EDCL Ô˘ Â›Ó·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ Ù˘ οÚÙ·˜ ‰ÂÍÈÔÙ‹ÙˆÓ 70 ú, ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ 38 ú ÁÈ· οı ̛· ÂÓfiÙËÙ· ηıÒ˜ Î·È ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ ¤Î‰ÔÛ˘ ÙÔ˘ ÙÂÏÈÎÔ‡ ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎÔ‡ Ô˘ Â›Ó·È 30 ú. ÕÏÏÔ ¤Ó· ÙÌ‹Ì· ÁÈ· ÂÓ‹ÏÈΘ Ô˘ ı¤ÏÔ˘Ó Ó· Ì¿ıÔ˘Ó ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ ÛÙË ¯Ú‹ÛË Î·È ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÁÈ· οı ¶·Ú·Û΢‹ 19:00 - 21:00. ªÂ ·Ïfi Î·È Â‡ÏËÙÔ ÙÚfiÔ ÔÈ ·Ú¯¿ÚÈÔÈ ¯Ú‹ÛÙ˜ ı· ‰È‰·¯ÙÔ‡Ó ÙȘ ‚·ÛÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ¯Ú‹Û˘ Î·È ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹. £· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 8 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ı· ¤¯ÂÈ 20 ÒÚ˜ ‰È¿ÚÎÂÈ· Î·È ÎfiÛÙÔ˜ 100 ¢ÚÒ. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È ÂÁÁڷʤ˜ ÛÙË ÁÚ·ÌÌ·Ù›· ÙÔ˘ ∫¶¡ μfiÏÔ˘ ¢›·˘ÏÔ˜, ΔÔ¿ÏË 14 , ÙËÏ. 24210-25363. flÚ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ 10:00 - 22:00 ¢Â˘Ù¤Ú· ¤ˆ˜ ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ™¿‚‚·ÙÔ 10:00 - 14:00.


XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ 27

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§I√À 2011

K§EI™IMO TH™ 31H™ M∞ƒΔπ√À

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘

1.535,19

-1,50

ª∂°∞§∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ ALAPIS (∫√) ALPHA μ∞¡∫ (∫√) COCA - COLA Δƒπ∞ ∂æπ§√¡ (∫√) EUROBANK EFG (∫√) EUROBANK PROPERTIES ∞∂∂∞¶ (∫√) FORTHNET (∫√) FOURLIS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) FRIGOGLASS (KO) J. & P. - ∞μ∞• (∫√) JUMBO (∫√) LAMDA DEVELOPMENT(∫√) MARFIN INVESTMENT GROUP (∫√) MARFIN POPULAR BANK (∫√) S & B μπ√ª∏Ã. √ƒÀ∫Δ∞ (∫√) ∞°ƒ√Δπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞ ∞π°∞π√À (∫√) μπ√Ã∞§∫√ (∫∞) °∂∫ Δ∂ƒ¡∞ (∫√) °∂¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¢∂∏ (∫√) ∂£¡π∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (KO) ∂§μ∞§ (∫∞) ∂§§∞∫Δøƒ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ¶∂Δƒ∂§∞π∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ Ã∏ª∞Δπ™Δ∏ƒπ∞ (∫√) ∂À∞£ (∫√) ∂À¢∞¶ (∫√) π∞™ø (∫√) π¡Δƒ∞§√Δ (∫√) ∫∞∂ (∫√) ∫À¶ƒ√À Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ª∂Δ∫∞ (∫√) ª√Δ√ƒ √´§ (∫√) ªÀΔπ§∏¡∞π√™ (∫√) √§£ (∫√) √§¶ (∫√) √¶∞¶ (∫√) √Δ∂ (∫√) ¶∂πƒ∞πø™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ¶§∞π™π√ COMPUTERS (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ∏™ °ƒ. (∫√) ™π¢∂¡√ƒ (∫√) Δ∞ÃÀ¢ƒ√ªπ∫√ Δ∞ªπ∂ÀΔ∏ƒπ√ (∫√) Δ∂ƒ¡∞ ∂¡∂ƒ°∂π∞∫∏ (∫√) ΔπΔ∞¡ (∫√) ΔπΔ∞¡ (¶√) À°∂π∞ (∫√)

0,25 4,55 18,95 4,4 6,45 0,46 6 11,31 1,11 5,46 3,75 0,78 0,87 4,8 0,71 1,98 4,1 2,82 1,49 12,26 6,27 1,33 3,1 7,37 6,2 4,91 5,32 1,45 2,45 13,3 2,56 9,6 9,16 5,45 15,8 15,88 15,11 7,88 1,4 4,65 3,29 2,92 3,37 3,42 17,62 9,39 0,58

740.136 -2,99 1.919.995 -1,25 215.478 -1,79 1.074.412 -0,46 6.467 -2,13 149.159 -0,33 30.330 0,98 17.710 -5,13 100.350 1,87 43.111 1,08 1.416 -3,7 908.795 2.070.037 1,69 20.250 -4,05 585.524 1,02 8.466 -1,68 76.284 -4,08 458.404 -2,61 20.526 -0,41 395.805 -0,16 3.064.830 -1,48 1.744 -3,73 457.712 -1,07 111.895 -2,67 136.802 -0,61 7.755 -1,48 15.505 -2,03 112.049 0,41 348.587 90.471 -1,54 1.028.323 -0,83 18.004 0,44 84.689 -0,91 182.483 -1,19 3.454 -2,22 1.948 -4,97 1.235.913 -1,5 1.244.508 -1,41 2.250.539 -2,11 1.339 -3,24 25.080 -1,68 22.207 -0,88 295.295 -1,16 13.978 0,11 50.270 -1,68 590 -1,69 82.615

0,24 4,53 18,95 4,37 6,45 0,46 5,87 11,01 1,11 5,35 3,71 0,78 0,86 4,72 0,7 1,96 4,1 2,72 1,49 12,18 6,2 1,3 3,07 7,37 6,19 4,91 5,32 1,43 2,4 12,99 2,52 9,54 9,09 5,33 15,59 15,7 15,05 7,79 1,4 4,49 3,26 2,88 3,35 3,37 17,29 9,38 0,57

0,25 4,82 19,25 4,65 6,52 0,49 6,08 11,32 1,2 5,46 3,75 0,82 0,89 4,86 0,75 1,99 4,29 2,95 1,56 12,35 6,45 1,33 3,24 7,5 6,4 4,98 5,45 1,55 2,46 13,38 2,61 9,8 9,17 5,58 15,9 16 15,92 8,15 1,45 4,75 3,42 2,98 3,51 3,52 17,69 9,89 0,6

¢π∞¶ƒ∞°ª∞Δ∂À™πª∞ ∞ª√πμ∞π∞ ∫∂º∞§∞π∞ NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 NBGAM ETF °¢ Ã.∞.

7,75 15,99

0,91 -1,54

436 528

7,69 15,95

7,75 15,99

ª∂™∞π∞ ∫∞π ªπ∫ƒ∏ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏ A.S. COMPANY (∫√) ALSINCO (KO) ATTICA BANK ∞.Δ.∂. (∫√) AUDIOVISUAL (∫√) AUTOHELLAS (∫√) AVENIR ∞.∂. (∫√) AXON ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) BYTE COMPUTER (∫√) CENTRIC ¶√§Àª∂™∞ (∫√) CYCLON ∂§§∞™ (∫O) DIONIC (∫√) EURODRIP (∫O) EUROMEDICA (KO) F.G. EUROPE (∫O) FLEXOPACK (∫√) INFORM §À∫√™ ¶. (∫√) INTRACOM HOLDINGS (∫√) INTRAKAT (KO) KLEEMAN HELLAS (KO) LAVIPHARM (∫√) LOGISMOS (∫√) MEDICON ∂§§∞™ (∫√) MERMEREN KOMB. A.D. PR. (∂§¶) MEVACO (∫√) MIG REAL ESTATE (∫√) MINERVA (∫∞) MLS ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏ (∫√) NEXANS ∂§§∞™ (∫√) PASAL ∞.∂. (∫√) PROFILE (∫√) PROTON Δƒ∞¶∂∑∞ ∞.∂. (KO) QUALITY & RELIABILITY (∫√) QUEST ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) REDS (∫O) RILKEN (K√) SCIENS ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫O) SPACE HELLAS (∫√) SPRIDER STORES (∫√) TRASTOR ∞.∂.∂.∞.¶. (∫√) YALCO - ∫ø¡™Δ∞¡Δπ¡√À (∫∞) ∞π√§π∫∏ ∞∂∂à (∫√) ∞∫ƒπΔ∞™ (∫√) ∞§∫√ ∂§§∞™ (∫√) ∞§√ÀªÀ§ (∫√) ∞§º∞ °∫ƒπ™π¡ ∞.∂. (∫√) ∞¡¢ƒ√ª∂¢∞ ∞∂∂à (∫√) ∞ΔΔπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√)

0,36 0,5 1 0,42 1,88 0,27 1 0,52 0,39 0,52 0,76 1,26 1,29 0,62 8,68 1,12 0,43 0,98 1,3 0,44 0,78 1,96 5,96 1,03 2,99 1,33 2,51 2,54 0,44 0,48 0,73 0,4 1,39 0,63 2,51 0,45 1,3 0,63 0,76 0,3 1,79 0,64 0,57 0,64 0,67 1,11 0,57

7.659

0,33

0,36

1,96 1,33 1,61 -19,38 -1,59 -0,12 -3,45 -2,27 -2,97 1,56 2,33

24.104 13.140 1.456 27.550 239.423 8.769 38.014 27.571 71.364 37.440 109.098 550 5.102 2.520 117.624 8.267 3.600 24.391

0,99 0,32 1,78 0,27 0,92 0,48 0,38 0,47 0,74 1,22 1,28 0,61 8,56 1,11 0,43 0,96 1,26 0,42

1,01 0,43 1,88 0,28 1,04 0,52 0,4 0,52 0,77 1,27 1,62 0,62 8,69 1,17 0,45 1,02 1,31 0,45

-2 2,05 0,98

198 1.201 238

1,91 5,6 0,95

1,98 5,98 1,03

2,27 -2,26 1,61 1,33 -3,23

7.550 400 318.664 13.750 606.699 2.000 4.320 9.984 110 120.635 489 423 6.121 1.930

2,5 2,54 0,42 0,46 0,72 0,4 1,39 0,6 2,51 0,4 1,2 0,62 0,73 0,29

2,57 2,54 0,5 0,51 0,76 0,4 1,44 0,64 2,51 0,45 1,3 0,65 0,76 0,3

-5,88 -1,72 -3,03

50 4.103 8.050

0,63 0,57 0,63

0,64 0,62 0,66

-3,48

2.430

1,07

1,15

-0,99 5 1,62 -3,57 3,09 -1,89

-0,39 4,76 -4 -3,95 -1,42

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø μ∞ƒμ∂ƒ∏™ ¡. - MODA BAGNO (∫√) μπ√∫∞ƒ¶∂Δ (∫√) μπ™ (∫√) μ√°π∞Δ∑√°§√À SYSTEMS (∫√) μøμ√™ ª¶∞ª¶∏™ (∫√) °∞§∞•π¢π (∫√) °π√Àƒ√ª¶ƒ√∫∂ƒ™ (∫√) ¢∞π√™ ¶§∞™Δπ∫∞ (∫√) ¢π∞™ ∞∂∂à (∫√) ¢π∞™ πã/°∂π∂™ (∫√) ¢√§ (∫√) ¢√ªπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ¢√Àƒ√™ (∫√) ¢ƒ√ª∂∞™ (∫√) ∂μƒ√º∞ƒª∞ (∫√) ∂π¢∏™∂√ºø¡π∫∏ ∂§§∞™ (∫√) ∂∫Δ∂ƒ (∫√) ∂§. μπ√ª. ∑∞Ã∞ƒ∏™ (∫∞) ∂§∞™Δƒ√¡ (∫O) ∂§μ∂ ∂¡¢Àª∞Δø¡ (∫√) ∂§°∂∫∞ (∫√) ∂§π¡√π§ (∫√) ∂§§∞¢√™ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞ ∫∞§ø¢π∞ (∫√) ∂§Δ√¡ (K√) ∂§Δƒ∞∫ (∫√) ∂¶π§∂∫Δ√™ (∫√) ∂Δ∂ª (∫∞) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ (∫√) ∂Àƒø™Àªμ√À§√π (∫√) π∞Δƒπ∫√ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π∫Δπ¡√™ ∂§§∞™ (∫√) π§À¢∞ (∫√) πª¶∂ƒπ√ (∫√) π¡Δ∂∞§ √ªπ§√™ (∫√) π¡Δ∂ƒΔ∂∫ (∫√) ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏ (∫√) ∫∞¡∞∫∏™ ™. (∫√) ∫∞ƒ∞ª√§∂°∫√™ (∫√) ∫∞ƒ∞Δ∑∏ (∫√) ∫∂¶∂¡√À ªÀ§√π (∫√) ∫§√À∫π¡∞™ - §∞¶¶∞™ (∫√) ∫§ø™/°π∞ ¡∞À¶∞∫Δ√À (∫∞) ∫√ƒ¢∂§§√À Ã. ∞º√π (∫√) ∫√ƒƒ∂™ (∫√) ∫ƒ∂∫∞ (∫√) ∫ƒ∂Δ∞ º∞ƒª (∫√) ∫ƒπ - ∫ƒπ (∫√) ∫Δ∏ª∞ ∫. §∞∑∞ƒπ¢∏ (∫√) ∫Àƒπ∞∫π¢∏™ ∏.- F.H.L. (∫√) ∫Àƒπ∞∫√À§∏™ (∫√) §∞¡∞∫∞ª (∫√) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (∫A) §∂μ∂¡Δ∂ƒ∏™ ¡. (¶A) §πμ∞¡∏ ∂∫¢√Δ. √ƒ°. (∫√) §√À§∏ ªÀ§√π (∫√) ª∞£π√™ ¶Àƒπª∞Ã∞ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (∫√) ª∏Ã∞¡π∫∏ (¶√) ª√Δ√¢À¡∞ªπ∫∏ (∫√) ª¶∏Δƒ√™ ™Àªª∂Δ√Ãπ∫∏ (KO) ¡∞∫∞™ ª√À™π∫∏ (∫√) ¡∞ÀΔ∂ª¶√ƒπ∫∏ (∫√) ¡∏ƒ∂À™ (∫O) ¡Δƒ√À∫º∞ƒª¶∂¡ ∂§§∞™ (∫√) ¶∞ƒ¡∞™™√™ (∫√) ¶∞´ƒ∏™ ¶§∞™Δπ∫ø¡ (∫√) ¶∂Δƒ√¶√À§√™ ¶∂Δƒ√™ (∫√) ¶∏°∞™√™ ∂∫¢√Δπ∫∏ ∞.∂. (KO) ¶§∞™Δπ∫∞ £ƒ∞∫∏™ (∫√) ¶§∞™Δπ∫∞ ∫ƒ∏Δ∏™ (∫√) ƒ∂μ√´§ (∫√) ™∞ƒ∞¡Δ√¶√À§√™ ∫À§/ªÀ§√π (∫√) ™∂§√¡Δ∞ (∫√) ™¶Àƒ√À ∞°ƒ. √π∫. (∫√) ™º∞∫π∞¡∞∫∏™ (∫√) ™ø§/°∂π∞ ∫√ƒπ¡£√Y (∫√) Δ∂áπ∫∂™ ∂∫¢√™∂π™ (∫√) Δ∂áπ∫∏ √§Àª¶π∞∫∏ (∫√) Δ∑πƒ∞∫π∞¡ ¶ƒOºπ§ (∫∞) Δ∏§∂ΔÀ¶√™ (∫√) Ã∞§∫√ƒ (∫∞) Ã∞Δ∑∏∫ƒ∞¡πøΔ∏ ∂. Àπ√π (∫√) Ã∞´¢∂ª∂¡√™ (∫√)

0,36 0,64 0,73 1,34 1,33 0,31 0,65 5,87 0,81 1,76 0,5 1,05 1 0,42 0,47 0,45 0,58 1,05 0,88 0,55 0,67 1,35 35,75 1,15 0,6 1,49 0,42 0,56 0,56 3,28 0,57 0,77 0,39 0,26 0,72 0,7 4,6 1,72 0,65 1,93 1 0,84 0,45 0,34 4,14 0,54 2,41 0,87 0,37 0,52 0,42 0,6 0,52 0,4 0,7 1,87 0,64 0,35 0,29 0,6 0,46 0,8 0,31 0,69 0,45 0,73 0,51 2,59 0,51 0,52 3,39 0,87 1,14 0,6 0,63 0,41 0,93 0,62 1,48 0,38 1,84 0,74 0,69 1,16

-5,26 -7,25 -6,41 1,52 -5 -6,06

-3,57

50 2.859 233 3.360 324.284 9.936

0,36 0,63 0,72 1,24 1,31 0,3

0,36 0,67 0,73 1,34 1,4 0,34

280.790 162 2.837 7.976 10 69.789 508 13.108 767 7.775 8.806 150 1.570

0,81 1,66 0,46 0,97 1 0,38 0,45 0,42 0,58 1,03 0,85 0,52 0,64

0,87 1,76 0,5 1,07 1 0,44 0,47 0,45 0,6 1,1 0,89 0,55 0,67

5.350 3.513 5.325 14.081 39.862 2.388 7.095 26.750 54.430 15.013

35,5 1,15 0,59 1,46 0,39 0,53 0,53 3,24 0,55 0,72

36,12 1,19 0,62 1,59 0,43 0,56 0,59 3,28 0,57 0,78

-5,45 -2,33

259.684 182 2.720 30 372 1.109 1.855 500 10.000 2.620 1.636 1.071 870 6.004 2.183 6.590 3.295 7.450

0,26 0,72 0,69 4,6 1,7 0,65 1,83 0,96 0,84 0,39 0,33 4,14 0,51 2,35 0,83 0,37 0,52 0,4

0,31 0,72 0,71 4,6 1,82 0,66 1,93 1 0,85 0,47 0,35 4,2 0,55 2,58 0,87 0,37 0,55 0,42

-1,89 -2,44

58 644

0,49 0,39

0,52 0,4

7,47 -4,48

3.412 14.610 63.367 1.720 47 1.014

1,64 0,64 0,34 0,28 0,57 0,43

1,89 0,67 0,37 0,29 0,6 0,46

-2,17 -2,67

13.450 20.068 500 30.853

0,31 0,68 0,45 0,71

0,35 0,71 0,46 0,77

2 -1,89

350 5.250

0,48 0,52

0,52 0,54

-3,33

4.252 70 5.930 1.240 3.867 102.584 1.040 5.283

0,86 1,14 0,59 0,61 0,41 0,92 0,53 1,45

0,88 1,14 0,61 0,63 0,49 0,99 0,62 1,49

-1,69

289 21.245 812 594

1,79 0,74 0,63 1,16

1,85 0,76 0,69 1,22

0,13 -1,61 -3,57 -9,52

150 1.761 27.550 100

7,61 0,57 0,27 0,19

7,61 0,62 0,28 0,19

-3,45

2.000 6.034 1.818

0,21 0,56 0,18

0,21 0,6 0,19

11.438 1 294.900 11.035 23.005 22.780 1.130 40.477

0,22 0,13 0,11 0,18 0,07 0,5 0,27 0,21

0,25 0,13 0,11 0,2 0,08 0,55 0,27 0,22

2,04 -8,26 10,53 -2,08 -3,33 -0,94 2,33 10 1,52 0,14 -4,96 -3,87 2,44 -1,75 -3,45 1,79 5,48 -16,13 1,45 -2,82 1,58 7,53 -2,33 4,65 -3,04 -3,57 -1,23 1,16

-2,13 -8,82

7,61 0,61 0,27 0,19 13,5 0,57 0,21 0,56 0,19 0,42 0,22 0,13 0,11 0,19 0,07 0,54 0,27 0,22

∞¡∂∫ (¶√ `90) ∞¡∂∫ (¶√ `96) ∞™Δ∏ƒ ¶∞§∞™ (∫√) μ∞§∫∞¡ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) μ∞ƒ¢∞™ (∫√) μπ√Δ∂ƒ (∫√) °.∂. ¢∏ª∏Δƒπ√À (∫√) °∂∫∂ (∫∞) °∂¡π∫∏ ∂ª¶√ƒπ√À (∫√) ∂§§∏¡π∫∏ Àº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫∏ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) ∑∞ª¶∞ (∫∞) ∏ƒ∞∫§∏™ ∞°∂Δ (∫√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (¶√) π¡Δ∂ƒ°√À¡Δ-•À§∂ª¶√ƒπ∞ (∫√) π√¡π∫∏ •∂¡√¢√Ã∂π∞∫∏ (∫√) ∫∞ƒ∂§π∞ (∫∞) ∫∂∫ƒ√æ (∫√) §∞ªæ∞ (∫√) ª√À∑∞∫∏™ (∫∞) ª√ç√™ (∫√) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (∫∞) ª¶√ÀΔ∞ƒ∏™ π. & Àπ√™ (¶∞) ¡π∫∞™ (∫√) ¶∂ƒ™∂À™ (∫√) ¶ƒ√√¢∂ÀΔπ∫∏ (∫√) ™∞¡À√ ∂§§∞™ (∫√) ™∂§ª∞¡ (∫O) Δ BANK (∫√) Δ∂°√¶√À§√™ Ã.∫. (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (∫√) Δƒπ∞ ∞§º∞ (¶√) ºπ∂ƒ∞Δ∂• (∫√) ºπ¡Δ∂•¶√ƒΔ (∫√) Ã∞Δ∑∏´ø∞¡¡√À (∫√)

2,68 0,72 2,53 0,5 1,1 0,17 0,14 7,77 0,22 0,3 1,47 6,71 4,56 0,34 0,23 14 73,75 2,26 18,87 0,3 0,1 0,1 0,5 1 0,21 0,19 0,11 0,34 0,2 0,24 11,7 6 0,18 0,29 0,08

-8,86 -3,8 2,04

202 2.641 120

0,72 2,52 0,46

0,75 2,55 0,51

-6,67

25.500 300

0,16 0,14

0,18 0,14

-8,33

4.710

0,22

0,22

-2

23.592

1,43

1,51

-0,22 -2,86

456 2.000

4,56 0,32

4,57 0,34

1,3 -2,16 -0,68 7,14

3 1.201 430 700 144.144 1.500

73,75 2,25 17,58 0,3 0,1 0,1

73,75 2,3 19 0,3 0,11 0,1

5.000

0,19

0,2

126.240

0,19

0,2

15.719

0,08

0,08

30.924

0,06

0,06

4,76

7.000

0,22

0,22

-8,33 -18,75

2.270 200 20 25.500

0,07 0,55 0,13 0,16

0,07 0,55 0,13 0,18

60

0,04

0,04

1

0,32

0,32

25

0,23

0,23

350 8.600 1 100 6.950 7.500 2.566 13.700

0,19 0,04 0,08 0,15 0,16 3,1 0,18 0,25

0,19 0,04 0,08 0,15 0,17 3,22 0,19 0,27

791

0,85

0,85

50.000

1

1

11,11

-11,11

À¶√ ∂¶πΔ∏ƒ∏™∏ ALTEC (∫√) COMPUCON (∫O) FASHION BOX (∫√) HELLAS ONLINE (∫√) RIDENCO (∫√) ∞∂°∂∫ (∫√) ∞Δ§∞¡Δπ∫ (∫√) ∞ΔΔπ - ∫∞Δ (∫√) μ∞ƒ∞°∫∏™ (∫√) μ∞ƒμ∞ƒ∂™√™ (∫∞) μπ√Δ∂ƒ (∫√) ∂¢ƒ∞™∏ - æ∞§§π¢∞™ Ã. (∫√) ∂π∫√¡∞ - ∏Ã√™ (∫√) ∂§μπ∂ª∂∫ (∫√) ∂§∂À£∂ƒ∏ Δ∏§∂√ƒ∞™∏ (∫√) ∂§§∏¡π∫∞π πã/°∂π∞π (∫√) ∂§ºπ∫√ (∫√) ∂Àƒø™Àªª∂Δ√Ã∂™ (∫√) ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ∞£∏¡ø¡ (∫√) π¶¶√Δ√Àƒ (∫∞) ∫∂ƒ∞ª∂π∞-∞§§∞Δπ¡∏ (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (∫√) ∫§ø¡∞Δ∂• (¶O) ∫√Àª¶∞™ ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫√) ª∞´§§∏™ ª.π.(∫√) ªπ¡øπ∫∂™ °ƒ∞ªª∂™ ∞¡∂ (∫√) ¡∂§ (∫√) ¡∂øƒπ√¡ (∫√) ¶∞¶√ÀΔ™∞¡∏™ (∫√) ™π¢ª∞ (∫√)

0,06 0,07 1,5 0,72 0,07 0,22 0,08 0,07 0,55 0,13 0,17 0,07 0,04 3,7 0,76 0,08 0,32 0,09 0,23 0,89 0,19 0,04 0,08 0,15 0,17 3,16 0,19 0,26 0,3 0,85

6,67

-5

-6,25 0,96

∂¡∞§§∞∫Δπ∫∏ ∞°√ƒ∞

-8,89 -4,12 6,90 -1,99 -2,65 -1,33

∂π¢π∫ø¡ Ã∞ƒ∞∫Δ∏ƒπ™Δπ∫ø¡ ALPHA ∞™Δπ∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ (∫√) ATTICA ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (K√) AVENIR ∞.∂. (∫√) CPI (∫√) CROWN HELLAS CAN (∫O) ELBISCO ™Àªª∂Δ√Ãø¡ (∫∞) INTERFISH πã/°∂π∂™ (∫√) MARFIN ∂°¡∞Δπ∞ Δƒ∞¶∂∑∞ (∫√) NUTRIART (∫√) OLYMPIC CATERING (∫√) PAPERPACK Δ™√À∫∞ƒπ¢∏™ π. (∫√) PC SYSTEMS (∫√) SATO AE (∫√) SPIDER - ¶∂Δ™π√™ ¡.& Àπ√π (K√) UNIBIOS (∫√) VIVERE (∫√) ∞£∏¡∞ (∫√) ∞¡∂∫ (∫√)

∫§∂π™πª√ %ª∂Δ. O°KO™ ∂§∞à ª∂°. EYPø

-4,35 8,33

-12,5 17,39 -6,9

ALPHA TRUST (∫√) VIDAVO (∫√) ENVITEC (∫√) ∂¡Δ∂ƒ™√ºΔ (∫√) EPSILON NET (∫√) EUROXX (∫√) ∫ƒ∏Δø¡ ∞ƒΔ√™ (∫√) MEDITERRA (∫√) μπ√π∞Δƒ & ƒ√ª¶√Δ. Δ∂á√§. (∫√) ¡Δ√¶§∂ƒ (∫√) PERFORMANCE TECHNOLOGIES (∫√) √¶Δ√∏§∂∫Δƒ√¡π∫∂™ Δ∂á√§. (∫√) DIVERSA (∫√) º√À¡Δ§π¡∫ ∞.∂. (∫√)

1 3,65 2,47 1,3 0,61 3,3 1,12 1,8 2,23 2,2 2,52 1,45 2,86 7

À¶√ ∞¡∞™Δ√§∏ ALTIUS ∞∂∂à (∫√) BETANET (∫√) EUROLINE AEEX (∫√) INTERINVEST AEEX (K√) MICROLAND COMPUTERS (∫√) ∞§À™π¢∞ (∫√) ∞§À™π¢∞ (¶√) ∞™¶π™ ¶ƒ√¡√π∞ (∫√) ∞Δ∂ƒªø¡ (∫√) ¢π∂∫∞Δ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (∫√) ∂ª¶√ƒπ∫√™ ¢∂™ª√™ (¶√) ∂¡øª∂¡∏ ∫§ø™Δ√Ωº∞¡Δ√Àƒ°π∞ (∫√) ∫∞ƒ¢∞™π§∞ƒ∏™ (∫O) §∞¡-¡∂Δ (KO) ª∞•πª ¶∂ƒΔ™π¡π¢∏™ (∫∞) ª∞ƒ∞∫ ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ (∫√) ª∂™√ÃøƒπΔ∏ ∞º√π (∫√) ¶∂Δ∑∂Δ∞∫π™ ∞. (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (∫√) ¶ƒ∞•πΔ∂§∂π√ (¶√) ™∞√™ (∫√) Δ∂•∞¶ƒ∂Δ (∫√) Ã∞§Àμ¢√ºÀ§§ø¡ (∫√)

1,07 0,06 1,41 1,12 0,64 2,19 1,2 0,67 0,12 0,1 0,08 0,14 0,05 0,14 0,12 0,1 0,29 0,12 0,26 0,39 0,54 0,78 0,08 0,12


AÌÔÈ‚·›· KÂÊ¿Ï·È· 28

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

K§EI™IMO TH™ 29H™ ª∞ƒΔπ√À

ENEP°HTIKO

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

√ª√§√°π∞∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∫∞π √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ALLIANZ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À GENIKI √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§/∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™-√ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. ATE ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ∫∂º∞§∞π√À & À¶∂ƒ∞•π∞™ √ª√§.∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§.∂™øΔ. CITI FUND √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ ∂ƒª∏™ EI™√¢∏ª∞Δ√™ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROBOND √ª.∂™. EUROBANK EFG (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND EUROBANK EFG I (LF) GREEK GOVERNMENT BOND FUND INTERAMERICAN ™Δ∞£∂ƒ√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. INTERNATIONAL √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ. MILLENNIUM VALUE PLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂™. PROBANK √ª√§√°π∞∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∂π™√¢∏ª∞Δ√™ √ª√§√°π∞∫√ ∂™. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ √ª√§√°ø¡ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ. PROTON √ª√§√°πø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

21.859.598,27 5.144.298,54 4,2493 18.997.080,00 2.761.900,13 6,8783 99.053.674,67 14.038.982,58 7,0556 11.860.400,72 2.042.025,35 5,8082 290.793.549,41 107.941.823,29 2,6940 20.788.603,20 2.761.434,77 7,5282 13.336.800,13 2.383.329,53 5,5959 6.257.932,48 1.431.243,09 4,3724 8.148.529,75 1.237.727,39 6,5835 102.217.003,33 12.456.285,99 8,2061 38.866.665,54 6.170.238,54 6,2991 4.553.346,72 1.499.328,44 3,0369 11.192.717,83 1.228.917,99 9,1078 1.176.090,24 127.806,18 9,2021 146.843.190,51 11.581.282,23 12,6794 8.689.721,45 696.448,64 12,4772 7.751.754,49 1.704.285,46 4,5484 5.022.141,98 1.539.711,48 3,2617 8.172.812,79 2.358.037,53 3,4659 7.208.480,83 1.128.990,16 6,3849 23.744.035,97 2.987.209,62 7,9486 10.003.211,67 5.446.020,21 1,8368 3.190.583,86 260.707,45 12,2382

-0,26% 4,3343 4,1643 0,17% -0,34% 6,9815 6,8267 1,61% -1,00% 7,0909 7,0027 1,97% -0,81% 5,9098 5,7501 0,58% -0,75% 2,6940 2,6940 1,97% -0,40% 7,5282 7,4717 1,50% -0,94% 5,5959 5,5539 0,00% -0,36% 4,3986 4,3374 1,66% -0,17% 6,6823 6,5835 2,46% -1,25% 8,2061 8,2061 2,26% -0,77% 6,3621 6,2676 0,68% -0,88% 3,2799 3,0369 1,31% -0,61% 9,1078 9,0395 1,70% -0,61% 9,2021 9,2021 1,84% -0,66% 12,7428 12,5843 1,20% -0,36% 12,7267 12,3524 2,58% -0,61% 4,5484 4,5257 1,78% -1,02% 3,3269 3,1965 2,14% -0,24% 3,4659 3,4399 1,30% -0,60% 6,4647 6,3849 -2,38% -0,38% 8,0281 7,8691 3,22% -0,07% 1,8368 1,8322 -0,01% -0,63% 12,4218 12,1158 0,84%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO EΔ∞πƒπ∫ø¡ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LICO ¢√§∞ƒπ∞∫√ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ∂Àƒø¶.∂Δ∞πƒ.√ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA ∂Àƒø¶.∫ƒ∞Δπ∫ø¡ √ª√§√°ø¡ √ª.∂•. ALPHA GLOBAL ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ √ª√§√°πAKO ∂•. ALPHA ∞¡ø √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE100 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BANCASSURANCE EE101 √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA BEST OF STRATEGIES √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND √ª.∂•. ∞Δ∂ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ USD BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ EUROBOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ¢∏§√™ ¢π∂£¡ø¡ √ª√§√°πø¡ - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ DELTA SKY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA SMART √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA BONUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ DELTA FASMA √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ¢∏§√™ ¢√§§∞ƒπ∞∫√ (USD) - √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBG EMERGING EUROBOND - CLASS A (EUR) NBG EMERGING EUROBOND - CLASS B (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS ∞ (EUR) NBG INCOME PLUS - CLASS B (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS A (EUR) NBG STRATEGIC BOND - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ YIELDPLUS (√ª√§√°π∞∫√ ∂•.) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∂π™√¢.(√ª√§.∂•øΔ.) EUROBANK CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN DOUBLE CLICK √ª√§√°π∞∫√ E•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK ALL WEATHER √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK GLOBAL BOND √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK WIN-WIN √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢√§∞ƒπ√À √ª√§√°π∞∫√ ∂•. EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN EUR EUROBANK EFG (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR EUROBANK EFG I (LF) ABSOLUTE RETURN II EUR ∫À¶ƒ√À DUAL STRATEGY √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À EURIBOR RETURN (EUR) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. ∫À¶ƒ√À LIBOR RETURN (USD) √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ. MARFIN EUROCREDIT √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC √ª√§√°πø¡ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢√§∞ƒπ√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN BOND FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ EUROPLUS √ª√§√°π∞∫√ ∂•øΔ.

80.989.904,76 29.588.896,34 2.443.845,64 126.825.226,69 28.199.002,70 6.521.565,13 25.366.017,27 26.695.535,93 11.498.484,25 23.678.565,84 6.717.195,95 11.413.772,08 19.705.086,01 35.328.040,90 304.485.164,90 6.181.743,13 26.235.255,54 34.994.835,28 107.848.831,61 45.567.559,64 13.307.728,04 454.452,03 6.371.036,05 1.027.046,01 12.054.775,01 972.885,44 1.351.952,94 12.452.570,87 2.278.039,94 1.941.729,09 112.128.237,88 53.529.416,88 12.873.033,23 48.282.152,43 72.825.941,23 50.263.555,96 10.836.770,14 44.122.152,80 799.158,34 20.043.449,28 5.722.223,62 2.882.156,08 279.262,58 8.074.327,73 26.381.716,51 21.303.943,13 2.959.513,56 3.788.578,99 2.714.069,72

5.051.617,13 2.391.985,74 246.287,23 27.794.072,02 4.082.408,57 882.648,09 3.174.374,10 3.288.688,93 1.690.711,61 3.344.166,99 1.704.181,25 1.640.527,92 6.627.322,83 6.858.966,18 50.336.079,74 1.049.118,51 2.716.824,49 3.183.903,18 13.178.229,83 4.511.478,92 1.158.870,96 367,97 5.178,53 885,60 10.128,55 1.031,13 1.351,11 3.516.527,57 730.050,59 250.878,48 34.989.150,29 5.131.323,62 1.268.854,40 5.316.409,20 23.361.720,31 5.496.146,93 395.962,01 38.475.410,95 697.653,95 1.891.137,67 535.644,92 886.321,05 92.987,25 1.633.350,29 10.024.441,72 6.453.328,15 791.390,58 19.196,90 833.715,95

16,0325 12,3700 9,9227 4,5630 6,9074 7,3886 7,9909 8,1174 6,8010 7,0806 3,9416 6,9574 2,9733 5,1506 6,0490 5,8923 9,6566 10,9912 8,1839 10,1004 11,4834 1.235,0400 1.230,2800 1.159,7200 1.190,1800 943,5100 1.000,6200 3,5412 3,1204 7,7397 3,2047 10,4319 10,1454 9,0817 3,1173 9,1452 27,3682 1,1468 1,1455 10,5986 10,6829 3,2518 3,0032 4,9434 2,6317 3,3012 3,7396 197,3500 3,2554

-0,04% 0,02% 0,19% 0,02% 0,01% 0,01% -0,11% 0,21% 0,31% -0,18% -0,04% 0,05% -0,20% -0,07% 0,15% 0,04% -0,05% -0,30% 0,07% 0,00% 0,05% -0,11% -0,11% -0,02% -0,02% 0,00% 0,00% -0,01% 0,00% -0,17% -0,05% -0,18% -0,17% -0,08% -0,09% 0,10% -0,03% 0,03% 0,03% 0,03% 0,03% -0,14% 0,02% 0,05% -0,03% 0,05% -0,12% -0,08% 0,07%

16,3532 12,6174 10,1212 4,5858 6,9419 7,4255 8,3904 8,3609 7,0050 7,2930 4,0106 6,9574 2,9911 5,1506 6,0490 5,8923 10,1394 11,5408 8,5931 10,6054 11,4834 1.235,0400 1.230,2800 1.159,7200 1.190,1800 943,5100 1.000,6200 3,5943 3,1672 7,8558 3,2848 10,6405 10,3483 9,0817 3,1173 9,3281 27,5050 1,1468 1,1455 10,5986 10,6829 3,3168 3,0032 4,9434 2,7107 3,4002 3,7863 198,3368 3,3531

15,8722 12,2463 9,8235 4,5288 6,8556 7,3332 7,8311 7,9551 6,6650 6,9390 3,9022 6,9052 2,9495 5,1506 6,0490 5,8923 9,6566 10,9912 8,1839 10,1004 11,4834 1.235,0400 1.230,2800 1.159,7200 1.190,1800 943,5100 1.000,6200 3,5412 3,1204 7,7397 3,1406 10,2233 9,9425 8,9001 3,0939 8,9623 27,1629 1,1382 1,1455 10,5191 10,6829 3,2355 2,9882 4,9187 2,5527 3,2022 3,7396 197,3500 3,1903

-1,40% -0,78% -5,30% -0,28% -1,07% 0,02% 1,94% 1,85% -4,26% -2,77% 0,55% -0,82% -0,87% -2,39% 3,00% 1,70% 2,43% 1,25% 1,55% 0,65% 3,15% 0,02% 0,03% 0,89% 0,90% -0,24% -0,23% -0,14% 0,87% -0,99% -1,31% -1,29% -1,38% -1,58% -1,46% -2,06% -5,27% 2,02% 2,14% 2,76% 2,81% 0,61% 1,88% 1,81% 1,33% -0,18% -5,09% -2,25% 0,35%

2,0580 6,7017 3,8397 14,8798 2,7907 6,1399 9,9545 5,9920 11,0742 7,2294 29,7055 12,2498 4,9613 1,6971 4,3969 0,9934 1,0708 5,2531 1,5405 7,1802 1,2798 16,2244 836,7100 838,1400 13,4461 5,1463 8,1504 2,6342 19,6896 4,4748 0,3745 0,4195 1,2859 1,3067 3,0246 1,8132 2,3165 1,6525 9,7616 1,8367 35,0011

-1,19% -0,49% -1,67% -1,33% -0,98% -0,99% -1,23% -1,34% -1,34% -1,76% -1,06% -1,14% -0,59% -1,32% -1,00% -0,43% -1,22% -0,11% -0,80% -1,33% -1,21% -1,30% -1,97% -1,97% -1,19% -1,25% -1,18% -1,33% -1,19% -0,63% -1,19% -1,32% -1,17% -1,16% -1,07% -0,94% -1,11% -0,55% -1,34% -0,64% -0,90%

2,1609 7,0368 4,0317 15,6238 2,8884 6,3548 10,0540 6,0519 11,1849 7,2655 30,2996 12,4948 5,0605 1,7565 4,3969 0,9934 1,0869 5,3319 1,5405 7,1802 1,2798 16,2244 836,7100 838,1400 13,8495 5,3007 8,1504 2,6342 19,8865 4,5195 0,3745 0,4195 1,2859 1,3067 3,1758 1,9039 2,3165 1,6525 9,8592 1,8551 35,9636

2,0168 6,6347 3,8013 14,7310 2,7628 6,0785 9,8550 5,9321 10,9635 7,1716 29,4084 12,1273 4,9117 1,6971 4,3529 0,9835 1,0601 5,2006 1,5251 7,1084 1,2670 16,2244 836,7100 838,1400 13,3116 5,0948 8,0689 2,6079 19,4927 4,4301 0,3708 0,4153 1,2730 1,3067 2,9944 1,7951 2,3049 1,6442 9,5664 1,8000 35,0011

8,68% 12,96% 10,01% 14,87% 7,10% 6,89% 10,90% 10,16% 11,91% 8,28% 9,39% 11,31% 8,93% 14,83% 8,77% 12,64% 12,95% 8,54% 10,56% 10,33% 10,03% 9,65% 9,81% 9,82% 8,47% 13,14% 7,29% 11,38% 7,30% 5,33% 7,34% 11,13% 9,38% 9,60% 10,59% 15,32% 9,14% 8,71% 4,65% 9,43% 10,03%

ª∂Δ√Ãπ∫∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ∂¶π§∂°ª∂¡ø¡ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ. ALICO ª∂Δ.∂™øΔ. ª∂™∞π∞™ & ªπ∫ƒ∏™ ∫∂º∞§∞π√¶√π∏™∏™ ALICO INDEX FUND FTSE20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ.ª∂Δ.∂™. ALLIANZ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ATHENS INDEX FUND ª∂Δ.∂™. ALPHA ∂¶π£∂Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ALPHA ETF FTSE ATHEX 20 ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA TRUST ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ.∂™. ALPHA TRUST ¡∂ø¡ ∂¶πÃ.ª∂Δ√Ã.∂™. ALPHA TRUST NEW STRATEGY ª∂Δ. ∂™øΔ. CITI FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ª∂™∞π∞™-ªπ∫ƒ∏™ ∫/™∏™ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA MARATHON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ SMALL CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. ¢∏§√™ BLUE CHIPS ¢∏§√™ TOP-30 NBGAM ETF °∂¡π∫√™ ¢∂π∫Δ∏™ Ã.∞.- ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG HELLENIC ALLSTARS - CLASS B (EUR) ∂ƒª∏™ ¢À¡∞ªπ∫√ ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ ∞¡∞¶ΔÀ•.(ª∂Δ.∂™øΔ.) EUROBANK GREEK EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√ºÀ§∞∫πø¡ ª∂Δ. ∂™. INTERAMERICAN ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. INTERAMERICAN ANA¶ΔÀ™™√ª∂¡ø¡ ∂Δ∞πƒπø¡ ª∂Δ.∂™. EUROBANK EFG (LF) EQUITY-GREEK EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-INSTITUTIONAL PORT EUR EUROBANK EFG (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - FLEXI STYLE GREECE INTERNATIONAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL E¶π§√°∏™ ª∂Δ√Ãπ∫ø¡ ∞•πø¡ ª∂Δ.∂™. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ.∂™. MARFIN √§Àª¶π∞ METOXIKO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN ∞£∏¡∞ ¢À¡∞ªπ∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ∞¡∞¶ΔÀ•π∞∫√ ª∂Δ√Ãø¡ ∂™øΔ.

6.221.671,26 3.591.556,36 25.420.103,66 31.465.121,44 12.310.700,68 12.372.719,97 281.225.765,21 16.413.136,48 16.943.886,21 41.220.404,94 35.099.982,60 39.573.597,05 25.760.005,33 11.101.589,95 63.658.891,32 1.886.920,51 10.295.772,91 794.460,52 60.397.950,91 130.649.894,32 20.993.563,58 4.535.122,65 151.699,24 11.465.706,85 94.809.704,22 7.354.528,89 46.278.824,65 5.709.503,39 144.026.489,68 47.964.288,59 21.704.503,55 1.604.990,83 5.130.234,33 519.690,25 11.224.634,58 1.847.494,39 15.856.829,99 8.080.457,22 41.403.948,99 11.320.056,48 55.800.155,58

3.023.120,28 535.920,91 6.620.358,44 2.114.613,19 4.411.255,80 2.015.145,34 28.251.235,14 2.739.185,34 1.530.034,90 5.701.800,00 1.181.596,83 3.230.540,57 5.192.152,86 6.541.402,00 14.478.110,85 1.899.528,26 9.614.687,57 151.237,82 39.205.741,58 18.195.910,66 16.403.317,46 279.525,00 181,31 13.679,93 7.051.109,08 1.429.090,59 5.678.115,27 2.167.441,42 7.314.853,90 10.718.711,06 57.950.428,75 3.825.837,06 3.989.669,23 397.726,85 3.711.061,63 1.018.934,90 6.845.272,66 4.889.850,50 4.241.494,46 6.163.155,37 1.594.240,91

ENEP°HTIKO

ING ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ING ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢À¡∞ª.∂¶πÃ. ª∂Δ. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. PROBANK ∂§§∞™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À MILLENNIUM BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™. MILLENNIUM MID- CAP ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ. ∂¶∂¡¢ÀΔπ∫∏ ∫ƒ∏Δ∏™ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À

MEPI¢IA

10.954.081,46 16.923.918,88 36.632.070,80 4.914.358,30 5.327.649,10 8.617.062,58 26.992.914,24 3.829.737,00 6.696.948,79 2.513.520,52 20.124.500,05 12.982.286,78 12.790.989,56 7.550.056,77 1.455.004,78 1.674.310,38 375.254,40 170.180,94 4.212.819,22 570.951,39

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11 0,6473 7,4541 0,6183 7,0482 2,6644 1,5502 1,6942 0,8690 2,2050 7,3786

-0,49% -1,27% -0,71% -1,46% -1,14% -1,74% -0,97% -0,96% -1,51% -1,55%

0,6602 7,6032 0,6291 7,1715 2,6644 1,6277 1,7789 0,8864 2,2932 7,6737

0,6473 7,4541 0,6059 6,9072 2,6378 1,5347 1,6603 0,8603 2,1830 7,3048

7,76% 8,85% 10,83% 10,54% 10,74% 11,33% 8,33% 3,11% 9,74% 9,48%

17.158.568,11 1.270.789,16 13,5023 1.851.274,79 402.807,03 4,5959 4.162.058,07 480.293,77 8,6657 5.491.662,98 1.007.602,47 5,4502 11.728.575,48 915.724,69 12,8080 32.196.093,26 2.856.441,42 11,2714 15.017.771,46 1.116.755,11 13,4477 3.757.192,46 602.202,67 6,2391 5.216.956,18 1.964.046,07 2,6562 8.193.237,04 1.533.034,40 5,3445 4.539.853,58 1.943.071,29 2,3364 1.027.573,72 125.939,10 8,1593 19.357.951,89 5.557.152,66 3,4834 29.033.544,61 7.911.123,91 3,6700 1.254.883,12 136.144,70 9,2173 3.014.625,33 388.550,00 7,7587 454.759,00 375,13 1.212,2600 37.570.548,68 30.472,20 1.232,9500 670.862,86 623,11 1.076,6400 44.196.996,05 40.980,16 1.078,5000 43.751,11 43,99 994,5000 4.761.911,19 4.779,40 996,3400 4.580.323,68 2.862.547,46 1,6001 2.376.831,19 866.788,29 2,7421 4.343.219,47 1.592.794,33 2,7268 1.556.172,48 567.404,56 2,7426 44.819.937,12 32.129.440,38 1,3950 8.487.249,34 477.215,12 17,7850 15.206.037,42 1.067.120,27 14,2496 49.960.818,02 3.812.688,01 13,1038 9.333.706,77 12.580.273,22 0,7419 3.585.268,02 4.717.558,00 0,7600 15.582.386,04 14.253.006,50 1,0933 16.359.168,19 15.000.514,41 1,0906 5.268.904,07 402.068,24 13,1045 1.235.395,66 92.359,30 13,3760 934.732,28 49.356,27 18,9385 17.492,09 12.138,18 1,4411 121.947,23 87.793,67 1,3890 405.270,22 252.869,72 1,6027 6.738.512,46 3.203.236,19 2,1037 6.442.581,34 2.994.325,33 2,1516 4.510.642,17 1.224.423,53 3,6839 1.311.309,36 431.431,89 3,0394 9.565.046,96 6.275.510,81 1,5242 18.686.062,46 6.581.183,31 2,8393 20.285.224,21 3.662.555,44 5,5385 16.438.355,73 5.396.206,29 3,0463 29.337.100,60 13.083.875,66 2,2422 653.481,13 38.169,74 17,1204 3.471.510,32 12.088,93 287,1600 1.797.948,45 337.082,49 5,3339

0,44% 1,27% 0,68% 1,33% 0,77% 1,03% 0,56% 0,21% 0,89% 0,35% 0,72% 0,91% 0,56% 0,80% 0,72% 0,66% 0,40% 0,40% -0,13% -0,13% -0,06% -0,06% 0,86% 1,02% 0,50% 0,35% 0,53% 0,80% 0,51% 0,81% 0,54% 0,56% 0,93% 0,93% 1,10% 1,10% 1,27% 1,56% 1,55% 0,14% 0,72% 0,37% 1,81% 0,59% 0,42% 0,50% 1,19% 0,77% 0,56% 0,89% 0,27% 0,93%

14,1774 4,8257 8,9690 5,5047 12,9361 11,3841 13,5822 6,3639 2,7093 5,3445 2,3364 8,2817 3,4834 3,6700 9,2173 7,7587 1.212,2600 1.232,9500 1.076,6400 1.078,5000 994,5000 996,3400 1,6481 2,8244 2,7950 2,8249 1,3950 17,7850 14,3921 13,2348 0,7419 0,7600 1,0933 1,0906 13,1045 13,3760 18,9385 1,4411 1,3890 1,6027 2,2089 2,2592 3,8681 3,1306 1,5394 2,9174 5,6908 3,1301 2,2870 17,4200 292,9032 5,4939

13,3673 4,5499 8,5790 5,3957 12,6799 11,1587 13,3132 6,1767 2,6296 5,2911 2,3130 8,0777 3,4486 3,6333 9,1251 7,7587 1.212,2600 1.232,9500 1.076,6400 1.078,5000 994,5000 996,3400 1,5841 2,7147 2,6995 2,7152 1,3811 17,6072 14,1071 12,9728 0,7345 0,7600 1,0824 1,0906 12,9735 13,3760 18,7491 1,4411 1,3890 1,6027 2,0616 2,1086 3,6102 2,9482 1,4937 2,8393 5,5385 3,0463 2,2422 16,7780 287,1600 5,2272

-0,65% -2,45% 2,59% -4,32% 6,09% -0,23% 5,34% 2,76% -2,17% -2,67% 3,83% -0,13% 2,40% 3,82% 8,39% -5,69% -1,14% -1,13% 3,50% 3,51% 3,84% 3,85% 1,43% -4,66% -0,97% -2,30% 2,06% 4,75% 1,85% 4,61% 2,44% 2,74% 5,91% 6,26% -8,57% -8,27% -3,67% 16,93% 16,63% 2,57% 3,78% 0,51% -1,77% -0,79% -1,51% -1,56% -4,26% -0,71% -0,55% -5,80% -2,02% 0,08%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ALLIANZ MILLENNIUM E.M.E.A. ª∂Δ. ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ¡∞ÀΔπ§π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ENERGY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA SELECT ¡√Δπ√-∞¡∞Δ√§π∫∏™ ∂Àƒø¶∏™ ª∂Δ. ∂•. ALPHA TRUST EMERGING EUROPE ª∂Δ.∂•. ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞Δ∂ EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATTICA REAL ESTATE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ¢π∂£¡∂™ ¢∏§√™ ∂Àƒø¶∞π∫√ ¢∏§√™ ¶ƒ∞™π¡∏ ∂¡∂ƒ°∂π∞ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À NBGAM ETF GREECE & TURKEY 30 - ª∂Δ√Ãπ∫√ NBG GLOBAL EQUITY - CLASS ∞ (EUR) NBG GLOBAL EQUITY - CLASS B (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS A (EUR) NBG EUROPEAN ALLSTARS - CLASS B (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS A (EUR) NBG SOCIALLY RESPONSIBLE - CLASS B (EUR) ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ EUROPEAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ EMERGING MARKETS OPPORTUN. ª∂Δ.∂•. ∂Àƒø¶∞π∫∏ ¶π™Δ∏ GLOBAL OPPORTUNITIES (ª∂Δ. ∂•.) ∂Àƒø¶∞´∫∏ ¶π™Δ∏ AMERICAN OPPORTUNITIES ª∂Δ. ∂•. EUROBANK GLOBAL EQUITIES ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À EUROBANK EMERGING EUROPE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ∞¡∞¶ΔÀ°ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ. ∂•. INTERAMERICAN ¡∂∞ ∂Àƒø¶∏ ª∂Δ. ∂•. EUROBANK EFG (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY- GLOBAL EQUITIES FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFGI (LF) EQUITY- EMERGING EUROPE FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - TURKISH EQUITY FUND $ EUROBANK EFG I (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY - DYNAMIC ROMANIAN FUND EUROBANK EFG (LF) EQUITY-DYNAMIC POLISH FUND MILLENNIUM EUROZONE ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM AMERICA US ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•. MILLENNIUM CHINA GROWTH ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN EQUITY ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN GLOBAL ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À HSBC AMERICAN EQUITY ª∂Δ. ∂•øΔ. HSBC ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ ª∂Δ.∂•øΔ. HSBC ¶∞¡∂Àƒø¶∞π∫√ ª∂Δ.∂•øΔ. ING ∞/∫ GLOBAL ª∂Δ.∂•. ¶∂πƒ∞πø™ BALKAN FUND ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PIRAEUSINVEST EUROPEAN EQUITY FUND (EUR) Δ.Δ. ∂§Δ∞ √π∫√§√°π∫√ ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂•øΔ.

¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∞/∫ 13.093.215,13 18.084.421,20 6.663.221,85 207.256.492,70 6.679.920,86 1.762.796,97 4.463.741,53 46.475.551,61 2.710.027,85 43.904.167,56 83.760.357,47 183.077.025,55 3.811.033,39 10.390.695,05 13.252.045,37 230.056.033,88 6.684.910,15 277.011.854,12

1.988.722,22 6,5837 1.420.082,66 12,7348 1.147.323,12 5,8076 18.032.363,35 11,4936 948.216,61 7,0447 489.046,15 3,6046 807.905,63 5,5251 5.988.605,89 7,7607 438.103,46 6,1858 13.233.847,49 3,3176 21.161.292,06 3,9582 92.784.954,35 1,9731 792.456,65 4,8091 1.925.673,46 5,3959 2.424.234,20 5,4665 62.346.946,58 3,6899 785.616,92 8,5091 113.578.638,02 2,4389

0,17% 6,5969 6,4520 1,29% 0,00% 12,8621 12,6075 0,90% 0,01% 5,8076 5,7495 0,84% 0,02% 11,4936 11,4936 1,09% 0,01% 7,0447 7,0447 1,18% 0,01% 3,6082 3,5902 1,68% 0,01% 5,5251 5,4698 0,75% -0,07% 7,7685 7,7219 1,15% 0,05% 6,2013 6,1549 0,52% 0,01% 3,3176 3,3176 0,67% 0,01% 3,9780 3,9384 1,07% 0,01% 1,9731 1,9731 0,85% 0,01% 4,8091 4,7851 0,69% 0,00% 5,3959 5,3959 0,15% -0,06% 5,4665 5,4665 1,61% 0,01% 3,6899 3,6715 1,07% 0,01% 8,6793 8,3389 1,59% 0,01% 2,4389 2,4389 1,33%

43.925.963,24 28.023.934,37 24.842.617,95 17.211.707,25 1.164.850,24

3.744.717,21 11,7301 2.374.344,81 11,8028 22.183.934,08 1,1198 15.724.394,88 1,0946 441.442,69 2,6387

0,00% 11,7301 11,7301 0,18% 0,00% 11,8028 11,8028 0,50% 0,01% 1,1198 1,1198 0,43% -0,02% 1,0946 1,0946 1,24% 0,20% 2,6387 2,6387 0,39%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ MONEY PLUS ¢π∞Ã.¢π∞£. ∂•. EUROBANK DOLLAR PLUS ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂•øΔ. (USD) EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET-INCOME PLUS $ EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET- CASH FUND EUR EUROBANK EFG (LF) MONEY MARKET CASH FUND (PLN)

ªπ∫Δ∞ ∞/∫ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ MIKTO ∂™øΔ.(UNIT LINKED) ∞LPHA ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞LPHA ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂™. ALPHA TRUST EUROSTAR ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√ Δ∞ª∂π√ √π∫√¡√ª√§√°ø¡ INTERLIFE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ √ƒ°∞¡π™ªø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∞Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∞ªÀ¡Δπ∫∏™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫∏™ ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ ™À§§√°π∫√ ¢∏§√™ ∂¶π∫/∫∏™ ™À¡Δ∞•∏™ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¢∏§√™ Δ∞∫Δπ∫∏™ ∫∞Δ∞¡√ª∏™ ∫∂º∞§∞πø¡ ¢∏§√™ ¶∂Δ √Δ∂ ªπ∫Δ√ ∂™. ∂ƒª∏™ ªπ∫Δ√ ∂Àƒø¶.¶π™Δ∏ EUROINVEST ªπ∫Δ√ ∂™. INTERAMERICAN ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À HSBC ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ING ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ.

MEPI¢IA

KA£APH METAB. TIMH TIMH METAB. TIMH ¶POH°. ¢IA£E™H™ E•A°OPA™ A¶O 1/1/11

1.019.454,10 10.670.581,69 3.006.252,99 2.590.901,40 828.024,84 14.008.484,35 1.982.969,02

150.492,23 3.566.002,31 1.069.958,59 455.632,05 451.026,80 6.678.662,27 252.189,43

6,7741 2,9923 2,8097 5,6864 1,8359 2,0975 7,8630

-0,68% -0,78% -0,51% -1,32% -0,80% -0,82% -0,70%

6,8418 2,9923 2,8940 5,8570 1,8451 2,0975 7,8630

6,7064 2,9773 2,7254 5,5727 1,8286 2,0923 7,8630

4,99% 6,29% 6,47% 7,64% 7,19% 4,24% 4,09%

18.413.411,40 6.511.018,93 4.167.603,26 2.590.403,27 1.817.825,05 12.790.668,62 48.732.008,73 37.132.546,37 23.265.042,61 37.491.965,11 1.829.549,17 9.214.227,39 1.527.493,62 711.860,02

1.061.963,43 577.347,31 359.432,59 227.314,80 324.778,46 1.664.073,38 4.487.387,84 5.847.086,28 8.402.995,17 3.423.802,42 478.948,13 3.445.971,36 149.517,50 69.577,59

17,3390 11,2775 11,5950 11,3957 5,5971 7,6864 10,8598 6,3506 2,7687 10,9504 3,8199 2,6739 10,2162 10,2312

0,19% 0,01% 0,13% 0,12% 0,40% 0,77% 0,24% 0,22% 0,52% 0,38% 0,15% 0,23% -0,10% -0,09%

18,2060 11,8414 12,1748 11,9655 5,7090 7,7633 10,9684 6,3506 2,8102 10,9504 3,9727 2,7541 10,2162 10,2312

17,1656 11,0520 11,3631 11,1678 5,5411 7,6095 10,7512 6,2871 2,7410 10,8956 3,7817 2,5937 10,2162 10,2312

0,07% 1,19% 1,15% 1,08% 0,23% 11,34% 0,26% -0,54% 1,26% 3,68% 6,24% 2,65% 2,68% 2,71%

0,82% 0,42% 0,92% 0,90% 1,13% -0,49% 1,05% 0,81% 0,52% 0,85% 0,81% 0,84% 0,83% 0,97% 0,97% 0,96% 0,99% 0,99% 1,16% 0,99% 1,02% 0,85% 0,79% 0,55% 0,92%

3,8394 16,3150 9,8098 8,2392 9,8724 7,3530 17,5847 11,1471 3,7494 8,6393 2,9989 0,8569 0,8864 0,8869 0,9189 0,8958 10,2373 10,3004 14,4375 10,3390 3,3245 3,1332 3,0260 2,7504 9,7253

3,6200 15,3827 9,6156 8,0760 9,6770 7,2074 17,2365 10,8192 3,7119 8,5529 2,9689 0,8483 0,8864 0,8692 0,9189 0,8780 10,0837 10,3004 14,2209 10,1342 3,3079 2,8348 2,7378 2,5670 9,5097

-0,39% 1,83% -5,82% -0,69% 0,82% 0,02% -7,61% -2,07% -3,40% -1,27% -1,67% -1,78% -1,51% -6,01% -5,77% -6,02% -2,36% -2,17% 2,96% -2,37% -3,47% -2,47% -5,68% 0,65% -2,32%

0,63% 3,6330 3,5610 0,57% 10,4810 9,8821 0,23% 9,2390 9,1466 0,35% 8,9356 8,8462 0,43% 3,2196 3,1874 0,45% 1,0663 1,0556 0,46% 1,0807 1,0807 0,55% 8,9340 8,7588 0,46% 3,1385 3,1228 -0,35% 2,2841 2,1318 0,46% 10,3235 10,1195

-2,17% -1,31% 0,34% -0,20% -1,37% -0,89% -0,78% -2,42% -1,71% 3,76% -1,53%

∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALICO ∂¶π∫√Àƒπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∂¶π∫√Àƒπ∫∏™ ∞™º∞§π™∏™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞§§∏§√μ√∏£∂π∞™ MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À BETA GLOBAL MIKTO ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA ƒ√Àª∞¡π∞™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ALPHA GLOBAL ™À¡Δ∏ƒ∏Δπ∫√ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ATE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ∞ΔΔπ∫∏™ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À ¢∏§√™ ™Δƒ∞Δ∏°π∫ø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂•øΔ. INTERNATIONAL ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À MARFIN EUROPEAN VALUE ªπ∫Δ√ ∂•øΔ∂ƒπ∫√À PRELIUM A (LF) TOTAL RETURN PRELIUM B (LF) TOTAL RETURN

FUNDS OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫∞ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ALICO FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∂ª¶√ƒ∂Àª∞Δπ∫ø¡ ∞•πø¡ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS BRIC ªET. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ª∂Δ. ∂•. ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS COMMODITIES ª∂Δ. ∂•. ALPHA F OF F COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA MET.∂•. S&B ™À¡Δ∞•π√¢√Δπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ ∞Δ∂ ª∂Δ√Ãπ∫√ GLOBAL FUND OF FUNDS ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST RED - FOF ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EQUITY BLEND FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-EQUITY BLEND EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS-BRIC EUR EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE EUROBANK EFG $ (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE INTERAMERICAN (LF) FUND OF FUNDS- REAL ESTATE ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS METOXIKO MARFIN FUND OF FUNDS £∂™ªπ∫ø¡ Ã∞ƒΔ√º. METOXIKO MARFIN EMERGING OPPORTUNITIES FOFs ª∂Δ√Ãπ∫√ MILLENNIUM ∞¡∞¢À√ª∂¡ø¡ ∞°√ƒø¡ FUND OF FUNDS ª∂Δ. ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ª∂Δ√Ãπ∫√

18.001.320,75 4.571.676,39 26.587.412,61 31.052.362,09 52.493.539,92 21.903.013,56 63.126.636,18 6.305.870,72 4.815.773,92 15.870.488,12 48.721.789,85 48.886.979,61 54.643,07 36.110.621,06 16.795.779,77 29.956.804,54 908.744,44 1.030.041,85 788.578,89 243.133,51 1.054.809,05 46.897.998,09 3.581.555,46 2.269.414,14 3.379.977,61

4.922.965,18 294.222,82 2.737.376,45 3.806.543,17 5.370.325,27 3.008.582,06 3.625.764,88 577.009,96 1.284.418,78 1.837.008,97 16.246.651,42 57.051.193,97 61.643,52 40.716.666,98 18.278.894,03 33.775.402,06 88.767,96 100.000,00 54.620,37 23.751,40 317.280,05 15.716.660,81 1.242.770,16 866.386,59 352.755,70

3,6566 15,5381 9,7127 8,1576 9,7747 7,2802 17,4106 10,9285 3,7494 8,6393 2,9989 0,8569 0,8864 0,8869 0,9189 0,8869 10,2373 10,3004 14,4375 10,2366 3,3245 2,9840 2,8819 2,6194 9,5816

13.009.286,47 1.379.405,78 62.756.081,95 29.157.750,43 39.777.577,35 45.611.678,20 2.006.305,72 5.012.523,98 3.742.625,82 19.930.409,30 5.229.491,95

3.616.721,24 3,5970 138.191,36 9,9819 6.792.553,15 9,2390 3.263.116,40 8,9356 12.354.878,61 3,2196 42.776.902,29 1,0663 1.856.441,98 1,0807 572.281,39 8,7588 1.192.479,40 3,1385 9.162.232,68 2,1753 512.895,51 10,1960

7.552.147,79 1.820.280,47

738.228,66 10,2301 177.811,56 10,2371

ªπ∫Δ∞ ∞LPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS GLOBAL ªπ∫Δ√ ∂•. ALICO FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST GREEN - FOF ªπ∫Δ√ ¢∏§√™ SYNTHESIS BEST YELLOW - FOF ªπ∫Δ√ EUROBANK BALANCED BLEND FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ EUROBANK EFG (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR EUROBANK EFG I (LF) FUND OF FUNDS BALANCED BLEND EUR HSBC BALANCED STRATEGY FOF ªπ∫Δ√ ∫À¶ƒ√Y FUND OF FUNDS MIKTO MILLENNIUM FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS ªπ∫Δ√

√ª√§√°π∞∫∞

∂™øΔ∂ƒπ∫√À AAAB ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ALICO ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ALLIANZ μƒ∞Ã/™ªø¡ ∂¶∂¡¢.¢π∞Ã. ¢π∞£.∂™øΔ. ∞LPHA ¢π∞Ã∂πƒ.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. ∞Δ∂ ¢π∞Ã∂πƒ. ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∞ΔΔπ∫∏™ ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ GENIKI ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À INTERAMERICAN ¢π∞Ã. ¢π∞£. ∂™. INTERNATIONAL ¢π∞Ã.¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ. ∂ƒª∏™ μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ∏™∂ø¡ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. MARFIN SMART CASH ¢π∞Ã.¢π∞£. HSBC ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ¢π∞Ã.¢π∞£.∂™øΔ. ING ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. ¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ¢.¢. ∂™øΔ. PROBANK ¢π∞Ã∂πƒπ™∏™ ¢π∞£∂™πªø¡ ∂™. MILLENNIUM μƒ∞Ã/™ªø¡ Δ√¶√£∂Δ.¢π∞Ã.¢π∞£.∂™. Δ.Δ. ∂§Δ∞ ¢π∞Ã/™∏™ ¢π∞£/ªø¡ ∂™øΔ.

¶∂πƒ∞πø™ ∞/∫ ∞™º∞§π™Δπ∫ø¡ º√ƒ∂ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. ∫À¶ƒ√À ∂§§∏¡π∫√ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. MARFIN GREEK VALUE ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À PROTON ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À N.P. INSURANCE ¡∂√™ ¶√™∂π¢ø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒπ∫√À Δ.Δ. ∂§Δ∞ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ. Δ.Δ. ∂§Δ∞ £∂™ªπ∫ø¡ ∂¶∂¡¢ÀΔø¡ ªπ∫Δ√ ∂™øΔ∂ƒ.

ENEP°HTIKO

1.189.195,86 302.929,75 3,9256 1.234.988,69 137.737,66 8,9662 11.479.105,10 1.255.294,90 9,1445 39.518.797,35 6.104.951,44 6,4732 60.608.205,01 8.337.338,77 7,2695 21.076.023,43 2.166.524,30 9,7280 9.561.264,12 1.058.286,38 9,0347 4.577.689,33 565.243,70 8,0986 5.518.604,27 656.086,42 8,4114 566.454.584,50 146.435.751,63 3,8683 28.266.085,78 9.106.526,41 3,1039 4.140.824,32 786.535,46 5,2646 57.900.536,19 4.877.005,26 11,8721 27.908.853,05 5.573.643,37 5,0073 12.102.812,74 1.257.640,02 9,6234 9.307.255,13 1.024.805,89 9,0820 9.055.860,39 2.975.929,69 3,0430 21.073.700,81 3.579.243,88 5,8878 3.010.759,77 1.970.752,86 1,5277 31.436.606,95 2.410.613,79 13,0409 6.751.403,93 1.571.139,40 4,2971 20.734.574,42 2.503.782,37 8,2813 11.848.007,42 4.692.888,09 2,5247 11.594.109,64 4.698.944,02 2,4674 798.660,63 120.000,00 6,6555

-1,04% 4,1219 3,8863 4,93% -1,06% 9,4145 8,8765 8,04% -0,73% 9,4646 9,0531 2,09% -0,86% 6,7969 6,4085 3,25% -1,23% 7,3422 7,1968 6,15% -1,44% 9,8253 9,6307 4,10% -0,74% 9,1928 8,9444 8,97% -0,67% 8,2403 8,0176 5,78% -0,84% 8,5165 8,3273 8,43% -0,97% 3,8683 3,8683 6,02% -0,48% 3,1039 3,0729 5,33% -0,97% 5,3436 5,2120 5,62% -0,93% 11,8721 11,7534 5,42% -0,39% 5,0073 4,9572 3,38% -0,40% 9,6234 9,5272 2,60% -0,36% 9,0820 9,0820 3,14% -0,18% 3,0430 3,0126 3,48% -1,12% 6,0644 5,8289 4,97% -1,63% 1,6499 1,5277 5,98% -0,91% 13,1713 12,9105 4,42% -0,80% 4,5120 4,2541 6,45% -0,14% 8,4469 8,2813 1,36% -1,09% 2,5626 2,5247 5,15% -0,82% 2,4921 2,4427 8,14% -0,79% 6,7221 6,5889 5,45%

¢∏§√™ SYNTHESIS BEST BLUE - FOF √ª√§√°π∞∫√ ¶∂πƒ∞πø™ FUND OF FUNDS √ª√§√°π∞∫√

0,02% 10,2301 10,1278 -0,22% -0,03% 10,3395 10,1603 -0,81%

∂π¢π∫√À ΔÀ¶√À NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS A (EUR)(9) NBG SYNESIS ARBITRAGE STRATEGY - CLASS B (EUR)(9) EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE COMMODITY MAX 30 EUROBANK (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS PROTECT FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP BLUE CHIPS P EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS PROTECT II EUR EUROBANK EFG I (LF) SP PURP BLUE CHIPS III PROTECT EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 FUND EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 INTERAMERICAN (LF) SPECIAL PURPOSE GREEK MAX 50 EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP DBLE CLICK EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER EUR EUROBANK EFG (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURP ALL WEATHER PLUS EUR EUROBANK EFG I (LF) SPECIAL PURPOSE DUAL FORMULA EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA ? EUR EUROBANK EFG (LF) SP 8% EQUITY FORMULA $

6.307,83 1.071.526,54 48.573.129,44 889.510,54 75.778.192,36 44.688.648,56 39.643.349,42 614.400,21 243.237,14 2.301.158,61 3.000.407,98 639.376,37 3.726.586,51 646.852,91 1.166.225,37 511.847,24 128.731.773,27 674.915,26 38.354.033,54 28.144.944,65 21.894.758,24

5,64 960,57 4.684.582,86 112.104,54 9.570.646,90 5.991.814,99 4.810.118,68 67.926,07 26.239,55 254.369,51 358.100,17 73.493,64 443.476,59 73.757,96 139.513,63 58.587,46 15.869.178,09 78.658,55 5.698.504,97 2.615.344,72 2.023.515,07

1.119,0000 1.115,5100 10,3687 7,9347 7,9178 7,4583 8,2417 9,0451 9,2699 9,0465 8,3787 8,6998 8,4031 8,7699 8,3592 8,7365 8,1121 8,5803 6,7305 10,7615 10,8202

-1,40% -1,40% 0,03% -0,02% -0,02% -0,04% -0,11% -0,46% -0,45% -0,46% -0,03% -0,02% -0,12% -0,12% -0,01% 0,00% 0,11% 0,11% -0,13% 0,16% 0,20%

1.119,0000 1.119,0000 -1,40% 1.115,5100 1.115,5100 -1,40% 10,3687 10,1613 2,58% 7,9347 7,8554 -0,18% 7,9178 7,8386 -0,17% 7,4583 7,4583 0,03% 8,2417 8,2417 -0,08% 9,0451 8,8642 1,28% 9,2699 9,2699 1,64% 9,0465 8,8656 1,28% 8,3787 8,2111 -0,11% 8,6998 8,6998 0,02% 8,4031 8,2350 -0,03% 8,7699 8,7699 0,11% 8,3592 8,1920 -1,62% 8,7365 8,7365 -1,37% 8,1121 7,9499 -0,23% 8,5803 8,5803 -0,22% 6,7305 6,6632 -2,52% 10,7615 10,5463 0,59% 10,8202 10,6038 0,44%

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∂¡∞¡Δπ ∂Àƒø °π∞ ™À¡∞§§∞°∂™ ª∂Ãπ π™√Δπª√À ∂Àƒø 10.000 (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) ME™H TIMH ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . .1,4207 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . .0,8837 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . .7,4567 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . .8,9329 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . .117,61 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . .1,3005 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . .7,833 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . .1,3785 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . .1,3736

A°OPA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,89077 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,5164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,0044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118,55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8957 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3895 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3846

¶ø§H™H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,87044 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,3448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,7989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115,85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,281 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,7155 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3578 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,353

¢E§TIO TIMøN ™YNA§§A°MATO™ ∫∞π •∂¡ø¡ Δƒ∞¶∂∑√°ƒ∞ªª∞Δπø¡ (¶√™√Δ∏Δ∞ ¡√ªπ™ª∞Δ√™ ∞¡∞ 1 ∂Àƒø) A°OPA ¶ø§H™H ¢√§§∞ƒπ√ ∏.¶.∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,4235 .........................................................1,4065 §πƒ∞ ∞°°§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,88547 .......................................................0,87486 ∫√ƒø¡∞ ¢∞¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,4716 .........................................................7,3821 ∫√ƒø¡∞ ™√À∏¢π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8,9508 .........................................................8,8436 °π∂¡ π∞¶ø¡π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117,85 .........................................................116,43 ºƒ∞°∫√ ∂§μ∂Δπ∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3031 .........................................................1,2875 ∫√ƒø¡∞ ¡√ƒμ∏°π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,8487 .........................................................7,7547 ¢√§§∞ƒπ√ ∫∞¡∞¢∞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3813 .........................................................1,3647 ¢√§§∞ƒπ√ ∞À™Δƒ∞§π∞™ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,3763 .........................................................1,3599

OÈ ÙÈ̤˜ Û˘Ó·ÏÏ¿ÁÌ·ÙÔ˜ Î·È Í¤ÓˆÓ ÙÚ·Â˙ÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ˆÓ ‰È·Ê¤ÚÔ˘Ó ·fi TÚ¿Â˙· Û TÚ¿Â˙·


M·ÁÓËÛ›· 29

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

•ÂΛÓËÛ ‹‰Ë ·fi ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘ Î·È ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ¿ÏϘ

ªÂÙ·ÛÙ¤Á·ÛË ‰ËÌfiÛÈˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜

ÂΛÓËÛÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ ·fi ÎÙ›ÚÈ· Ô˘ ÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Û ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÓÙfi˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜, ÂÓÒ Ë ÔÚÈÛÙÈ΋ ·fiÊ·ÛË ı· ÏËÊı› ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ £ÂÛÛ·Ï›·˜. ∏ ÚÒÙË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·˘Ùfi ÙÔÓ Î·ÈÚfi ˘fi ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË Â›Ó·È Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∂ÌÔÚ›Ô˘. ∏ ˘ËÚÂÛ›· ‹Ù·Ó ÂÁηٷÛÙË̤ÓË ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ ∫·ÓÔ‡, ‰ËÏ·‰‹ ·ÚÎÂÙ¿ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Î·È ÎÚ›ıËΠ·Ó·Áη›Ô Ó· ÌÂÙ·ÊÂÚı› Í·Ó¿ ›Ûˆ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜. ª›· ¿ÏÏË ˘ËÚÂÛ›· Ô˘ ‹‰Ë ¤¯ÂÈ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ Â›Ó·È ÙÔ ÙÌ‹Ì· μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÂÈ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘. ª¤¯ÚÈ ÙÒÚ· Ë ˘ËÚÂÛ›· ·˘Ù‹ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ∞¡∂ª ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, ÙÔ ÔÔ›Ô ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÂÙ·È Ì ·ÚÎÂÙ¿ ˘„ËÏfi ÂÓÔ›ÎÈÔ. ƒÂÔÚÙ¿˙: £∞¡∞™∏™ ∫. μ√°π∞Δ∑∏™

™ÙȘ ˘fi ÌÂÙ·ÎfiÌÈÛË ˘ËÚÂۛ˜ Â›Ó·È Ë ¡∂§∂ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜. ŸÌˆ˜, ·ÎfiÌË ‰ÂÓ ÍÂΛÓËÛÂ Ë ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Ù˘ ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÔÊ·ÛÈÛÙ› Û ÔÈ· ÁÚ·Ê›· Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÔ‡Ó ÔÈ ˘¿ÏÏËÏÔ› Ù˘. ∂›Û˘ ̤¯ÚÈ Ù· ̤۷ ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ë ∂∫¶√§ Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ¯ÒÚÔ ÛÙËÓ Ô‰fi ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘, ÌÂٷʤÚÂÙ·È Î·È ·˘Ù‹ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ™ÂÈÚ¿ ı· ¤¯ÂÈ ÛÙËÓ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È Ë ΔÔÔÁÚ·ÊÈ΋ ÀËÚÂÛ›· Ô˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È Û‹ÌÂÚ· Û ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ ÎÙ›ÚÈÔ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡. ŒÙÛÈ Ì ÙȘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¤˜ Ô˘ ‹‰Ë ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ‹ Î·È ÙȘ ¿ÏϘ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÔÓÙ·È Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ·, Ë ‰È¿Ù·ÍË ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ ı· Â›Ó·È ˆ˜ ·ÎÔÏÔ‡ıˆ˜: ™ÙÔÓ ÙÚ›ÙÔ fiÚÔÊÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ ¢È¢ı‡ÓÛÂȘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡, ÙÔ˘ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ΔÔ˘ÚÈÛÌÔ‡. ™ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ fiÚÔÊÔ ı· Â›Ó·È ÔÈ ‰È¢ı‡ÓÛÂȘ ÙˆÓ Δ¯ÓÈÎÒÓ ÀËÚÂÛÈÒÓ Î·È ¶ÏËÚÔÊÔÚÈ΋˜. ™ÙÔÓ ÚÒÙÔ fiÚÔÊÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞Ó¿Ù˘Í˘ fiÔ˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓÙ·¯ı› Î·È Ù· ÙÌ‹Ì·Ù· μÈÔÌ˯·Ó›·˜ Î·È ∂ÌÔÚ›Ô˘. ™ÙÔ ÈÛfiÁÂÈÔ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Î·È Ë °Ú·ÌÌ·Ù›·.

ŒÓ· ¿ÏÏÔ ˙‹ÙËÌ· Â›Ó·È fiÙ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ Û ÎÙ›ÚÈÔ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ fiÔ˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ϤÔÓ Ë ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· Î·È Ë ¶ÚfiÓÔÈ·. ∂ȉÈο ÁÈ· ÙËÓ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È Ô ÌÂÁ¿ÏÔ˜ fiÁÎÔ˜ ÙˆÓ ·Ú¯Â›ˆÓ Ù˘, Ô˘ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ηχÙÔ˘Ó ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ˘ÔÁ›Ԣ Î·È fiÔ˘ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›˙ÂÙ·È Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó Ù· ·Ú¯Â›· ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÊÂÚıÔ‡Ó ·fi ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÛÙÔ ÎÙ›ÚÈÔ Ù˘ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜. ¶¿ÓÙˆ˜, fiÏÔ˜ ·˘Ùfi˜ Ô Û¯Â‰È·ÛÌfi˜ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ Ó· ÈÛ¯‡ÂÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ·fi ÙÔ ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ, οÙÈ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· Á›ÓÂÈ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ηÏÔηÈÚÈÔ‡.

Δ· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· ÀÂÓı˘Ì›˙ÂÙ·È fiÙÈ Û‹ÌÂÚ· Ù· ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ӷ ÎÙ›ÚÈ· Â›Ó·È Ù· ÂÍ‹˜: ™ÙÔ ‚’ fiÚÔÊÔ Ù˘ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi •ÂÓÔÊÒÓÙÔ˜ 1 ˘¿Ú¯ÂÈ Ô ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ∫∂∫ Ù˘ ¡∂§∂ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È 40.490 ¢ÚÒ, ÂÓÒ ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ fiÚÔÊÔ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·È ¿ÏÏÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ˘ËÚÂÛ›· fiÔ˘ ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È 3.558 ¢ÚÒ. ™ÙÔ Á’ fiÚÔÊÔ ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ·˜ ÛÙËÓ Ô‰fi °. ∫·ÚÙ¿ÏË ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ ¢È‡ı˘ÓÛË ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘-

∫·ÏË̤ڷ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ Ì·˜ ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∂ÓfiÙËÙ·˜ (Ë ÔÔ›·, ÛËÌÂȈ٤ÔÓ, ‰ÂÓ Â›Ó·È Ì›·, ÂÓÈ·›· ª·ÁÓËÛ›·, Â›Ó·È ‰‡Ô, Ì›· Ë ¯ÂÚÛ·›· ª·ÁÓËÛ›· Î·È Ì›· Ë ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋ ∂ÓfiÙËÙ· μÔÚ›ˆÓ ™ÔÚ¿‰ˆÓ, ÙÔ Î·Ù·Ê¤Ú·Ì ÎÈ ·˘Ùfi, ˆ˜ ÌÔÓ·‰È΋, ÓÔÌ›˙ˆ, ÂÚÈÔ¯‹ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Û¿Û·Ì ÙÔÓ ¤Ó· ¡ÔÌfi ª·ÁÓËÛ›·˜ Û ‰‡Ô ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ∂ÓfiÙËÙ˜...). ∏ ÂÈηÈÚfiÙËÙ· Ì·˜ ·›ÚÓÂÈ Û‚¿ÚÓ· ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ηÈ, Ì·˙› Ì οÔȘ Â͈ÁÂÓ›˜ ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂȘ, ʤÚÓÂÈ ÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌfi Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÔÏ›ÁÔÓ ¿Óˆ-οو. ¢ËÏ·‰‹ ›¯·Ì ۯ¤‰ÈÔ Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÔ˘Ì οÔÈÔ˘˜ ·ÔÏÔÁÈÛÌÔ‡˜, fiÏÔ Î·È ·Ú·›Ûˆ ÙÔ˘˜ ¿ÌÂ, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ͯӿÌÂ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇ ˙ԇ̠ÛÙÔÓ ·ÛÙÂÚÈÛÌfi ÙˆÓ ÂÚÂÈ›ˆÓ. ∂Ú›È·, ·ÓÙÔ‡, Ó¤· ÓÔ‡ÌÂÚ· ‚ϤÔ˘Ó ÙÔ Êˆ˜ Ù˘ ‰ËÌÔÛÈfiÙËÙ·˜ οı ̤ڷ, ÛÙȘ 29.03.2011 ‹Ù·Ó 48,8 + 7 = 55,8 ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ú + ·Ô˙ËÌÈÒÛÂȘ Û ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ ·fi Ú¿ÍÂȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ۯ‰›Ô˘ fiÏ˘, ˙·Ï›˙ÂÙ·È ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ οıÂ Û˘Ó-ÔÏ›ÙË, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· Û ٤ÙÔȘ ÂÔ¯¤˜ Ô˘ ˙Ô‡ÌÂ. ∞fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÌÂÚÈ¿, ÛÙȘ ›‰È˜ ·˘Ù¤˜ ÂÔ¯¤˜, ·Ó ‰ÂÓ ··ÙÒÌ·È, Ë Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÛÙȘ ÌË-ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ηٿ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ÛÙÔȯ›˙ÂÈ ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ÎÚ¿ÙÔ˜ 1 ÂηÙ. ú ÙËÓ Ë̤ڷ, ¯ˆÚ›˜, Â·Ó·Ï·Ì‚¿Óˆ, Ó· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Ë ∂ÏÏ¿‰· ÛÙȘ ÔÏÂÌÈΤ˜ Ú¿ÍÂȘ. ∞˘Ùfi ÎÈ ·Ó ʤÚÓÂÈ ˙·Ï¿‰·! ∫È ·˘Ùfi Ì·˜ ʤÚÓÂÈ Í·Ó¿ Û ¤Ó·Ó fiÏÂÌÔ, ÛÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿, ÙڤϷ, ·‰¤ÚÊÈ·, Ê·›ÓÂÙ·È Ì·˙Â˘Ù‹Î·Ó ¿ÏÈ ÔÏϤ˜ ‚fî˜ ÛÙȘ ·Ôı‹Î˜ Î·È ¤ÚÂ ӷ “ηٷӷψıÔ‡Ó” ÌÂÚÈΤ˜. ∞fi ¿Óˆ Ì·˜ Î·È Ë È·ˆÓÈ΋˜ ÚÔ¤Ï¢Û˘ (made in Japan, Ô˘ ϤÓÂ...) Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ¿ÏÏË ÙڤϷ ·˘Ù‹. ΔÔ ÙÈ ·Îԇ̠οı ̤ڷ,

Û˘ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È 84.000 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÛÙËÓ Ô‰fi ™ÙÂÊ. ∫ÔÌËÙ¿ 93 fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÂÙ·È ÙÔ 1Ô °Ú·ÊÂ›Ô ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘ Î·È ÙÔ ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· Â›Ó·È 6.480 ¢ÚÒ. ™ÙË ¡¤· ∞Á¯›·ÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 6.480 ¢ÚÒ. ™ÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 6.000 ¢ÚÒ. ™ÙË ∑·ÁÔÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 3.102 ¢ÚÒ. ™Ù· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 3.720 ¢ÚÒ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ

΢ڛ· ÌÔ˘, ‰Â ϤÁÂÙ·È. ΔÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi Ú‡̷ ¤Î·Ó ÌÈ· ‚‰ÔÌ¿‰· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜, ı·Ï·ÛÛÈÓfi ÓÂÚfi Ú›¯ÓÔ˘ÓÂ, οÙÈ ÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi Ù· fiÚÈ· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÙÔ Â›Â‰Ô ÙˆÓ ‰È¿ÊÔÚˆÓ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÒÓ ÈÛÔÙfiˆÓ, “ÌË ·ÓȯÓ‡ÛÈÌÔ” , ϤÂÈ, ÙÔ Î·›ÛÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, Ì ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ (ȉȈÙÈ΋ ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›·, ÌËÓ Í¯ӿÌÂ...) Ù· ¤¯ÂÈ ‚¿ÏÂÈ Ë ‰ÈÂıÓ‹˜ ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· Î·È ·˘Ù‹ Ù·‡ÙË Ë È·ˆÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ˙Ô‡ÚÏ·, Û·˜ Ϥˆ. ∫È ¤Ó·˜ ˙Ô˘ÚÏÔÌ·Ó‰‡·˜ fiÓÙˆ˜ ı· ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·Ó. ŸÌˆ˜ Ë ÊÈÏÙ¿ÙË Ì·˜ ΔÔ˘ÚΛ· ·Ù·Ï¿ÓÙÂ˘Ù· Î·È ·ÚfiÛÎÔÙ· Û˘Ó¯›˙ÂÈ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi Ù˘ ÚfiÁÚ·ÌÌ·, Ôχ ÎÔÓÙ¿ Ì·˜, ‰›Ï· ÛÙ· ÓËÛÈ¿ Ì·˜, Ô £Âfi˜ Ó· Ì·˜ Ê˘Ï¿ÂÈ. ŸÛÔ ÌÔÚ› ÎÈ ·˘Ùfi˜, ÁÈ·Ù› ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ‚ϷΛ·, ÙÔ ë¯Ô˘Ì ͷӷ› ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜, ηÓ›˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÙËÓ ·Ï¤„ÂÈ, Ô‡ÙÂ Ô £Âfi˜ Ô ›‰ÈÔ˜. ª¤Û· Û’ fiÏ· ·˘Ù¿ Ù· Û˘ÁÎÏÔÓÈÛÙÈο Ô˘ Û˘Ì‚·›ÓÔ˘Ó Á‡Úˆ Ì·˜, Ó· Î·È ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ Î·‚¿Ï· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿ÛÔÓÔ˜. ΔÔ ÔÔ›Ô Î·È Ì¤Á· ıfiÚ˘‚Ô ÛÙ· ÙÔÈο ̤۷ ÂÓË̤ڈÛ˘ ÚÔοÏÂÛÂ, Î·È Î·Ù·Ó¿ÏˆÛË ÁÈ·Ô˘ÚÙÈÔ‡ ÚÔοÏÂÛÂ Î·È ˙ËÌȤ˜ Û ÂÍÔÏÈÛÌfi ÚÔοÏÂÛÂ Î·È Ì›· Ì‹Ó˘ÛË ÂÈ-

ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 4.440 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 157 ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ¢È‡ı˘ÓÛË ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 10.065 ¢ÚÒ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 3.605 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· 1 ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 10.800 ¢ÚÒ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ∞ÏÈ›·˜. ™ÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 76 ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ù˘ ΔÔÔÁÚ·ÊÈ΋˜ ÀËÚÂÛ›·˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 19.800 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi °ÂˆÚÁ›Ô˘ ∞’ ÛÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 5.180

Û¤Ú·Í ¤Ú·Ó ÙÔ˘ ÚÔÛÙ›ÌÔ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Â‰¿ÊÈÔ Â Ù˘ ·Ú·ÁÚ¿ÊÔ˘ 2 ÙÔ˘ ¿ÚıÚÔ˘ 34 ÙÔ˘ ¡fiÌÔ˘2696/1999 (º∂∫ 57/∞/23-31999), ÙÔ˘ ¿Ú· Ôχ ÁÓˆÛÙÔ‡ Ì·˜ ∫√∫. ∫·È Ì›· ¿¯ÚËÛÙË ÏËÚÔÊÔÚ›·: fiÛÔÈ (ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ, ˘Ôı¤Ùˆ...) ·fi ÂÛ¿˜ ‰ÂÓ ÙÔÓ ¤¯ÂÙ ÙÔÓ ∫Ò‰Èο √‰È΋˜ ∫˘ÎÏÔÊÔÚ›·˜ ÛÙËÓ ‚È‚ÏÈÔı‹ÎË Û·˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂÙ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔ ‰È·‰›ÎÙ˘Ô, ÌÔÚ›Ù ·Ó‡ÎÔÏ· Ó· ÙÔÓ “ηÙ‚¿ÛÂÙ” ·fi ÙËÓ ÈÛÙÔÛÂÏ›‰· ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ Δ˘ÔÁÚ·Ê›Ԣ www.et.gr fiÔ˘ fiÏ· Ù· º‡ÏÏ· ∂ÊËÌÂÚ›‰Ô˜ ∫˘‚ÂÚÓ‹Ûˆ˜ ›ӷÈ, ϤÔÓ, ·ÓÙÂÏÒ˜ ÂÏ¢ı¤Úˆ˜ ÚÔÛ‚¿ÛÈÌ· Î·È ÂÎÙ˘ÒÛÈÌ·. ¶¿ÂÈ ·˘Ùfi, ÙÔ ÏËÚÔÊÔÚËı‹Î·ÙÂ. ŸÌˆ˜ Ë ÈÛ¯‡˜ ÙˆÓ ÓfiÌˆÓ Î·È ÙˆÓ ÚÔÊËÙÒÓ Û’ ·˘Ù‹ ÙËÓ ¤ÚÌË ¯ÒÚ· ·Î˘ÚÔ‡Ù·È (‹ οÔÈÔ ÓÔÌ›˙Ô˘Ó fiÙÈ ·Î˘ÚÔ‡Ù·È...) fiÙ·Ó Ë ÚÒÌË ·Ê’ ÂÓfi˜ Î·È Ô Ï·˚ÎÈÛÌfi˜ ·Ê’ ÂÙ¤ÚÔ˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ú¿ÛË. ¶ÏËÓ fï˜ Â˘Ù˘¯Ò˜, Ϥˆ, Û˘ÌÔϛ٘ ÌÔ˘, ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ¤¯Ô˘ÛÈÓ ÙËÓ ÁÓÒÛÈÓ ÔÈ Ê‡Ï·Î˜ Î·È Ó· Ú¿ÙÙÔ˘Ó Ù· ηٿ ¡fiÌÔÓ. ∂˘Ù˘¯Ò˜, ·ÎfiÌË ÎÈ fiÙ·Ó ÂÌ›˜ ÔÈ ›‰ÈÔÈ ‚ÚÈÛÎfiÌ·ÛÙ ÂÎÙfi˜ ¡fiÌÔ˘ - ‰ÈfiÙÈ Ô˘‰Â›˜, Ì· Ô˘‰Â›˜, ¤Ú· ÁÈ· ¤Ú·, ·Ó·Ì¿ÚÙËÙÔ˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÙÔ˘ ÊÈÏÙ¿ÙÔ˘ ∫√∫. ∞˘Ù¿, ÏÔÈfiÓ, Ù· ¯·ÚÔ‡ÌÂÓ· Ì ÙÔ ·˘ÙÔÎÈÓËÙ¿ÎÈ ¿Óˆ ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚÔÌÈ¿ÎÈ Ù˘ Ô‰Ô‡ π¿-

¢ÚÒ. ™ÙË ™ÎfiÂÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙÔ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌÈÎfi °Ú·ÊÂ›Ô Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 6.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi ¡. °¿ÙÛÔ˘ 20 ÛÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫∂¶ Ù˘ ÚÒËÓ ¡ÔÌ·Ú¯›·˜ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 12.200 ¢ÚÒ. ™ÙÔÓ ∞ÏÌ˘Úfi ÛÙËÓ Ô‰fi π¿ÛÔÓÔ˜ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·ÊÂ›Ô ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 16.800 ¢ÚÒ. ™ÙÔ μfiÏÔ ÛÙËÓ Ô‰fi πˆÏÎÔ‡ 86· ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË Ù˘ ¢È‡ı˘ÓÛ˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ù˘ ¡Ô̷گȷ΋˜ ∞˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 6.000 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi ∑¿¯Ô˘ Ì ºÂÚÒÓ ÛÙÔ μfiÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ∫¤ÓÙÚÔ˘ ‰È¿ÁÓˆÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ Î·È ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ (∫¢∞À) Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 25.300 ¢ÚÒ. ™ÙËÓ Ô‰fi ∫ÔÚ·‹ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 13.200 ¢ÚÒ. ∂›Û˘ ÛÙË ™ÎÈ¿ıÔ Î·È ÛÙËÓ ›‰È· Ô‰fi ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙË ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ °Ú·Ê›Ԣ ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ ™ÎÈ¿ıÔ˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 6.000 ¢ÚÒ Î·È ÛÙÔ ™¤ÛÎÏÔ ˘¿Ú¯ÂÈ ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ¤Á·ÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ Ì ÂÙ‹ÛÈÔ Ì›ÛıˆÌ· 4.000 ¢ÚÒ.

ÛÔÓÔ˜, ¤Ó· ·fi Ù· ÔÏÏ¿ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ¿Óˆ Û οı ÏÔÁ‹˜, ηٷÛ΢‹˜, Ï¿ÙÔ˘˜ ÎÏ. Â˙Ô‰ÚÔÌÈ¿ÎÈ·. ∫·È Ù· parking ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· Â›Ó·È „ÈÏÔ¿‰ÂÈ·. ∫·È ÙÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ ÛÙËÓ ÁˆÓ›· 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Î·È √ÁÏ (ÚÒËÓ parking °·˚Ù·Ó›‰Ë) ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ¿‰ÂÈÔ (·ÍÈÔÔ›ËÛË Ù˘ ¢ËÌfiÛÈ·˜ ¶ÂÚÈÔ˘Û›·˜ ϤÂÈ ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Û‡ÓıËÌ·...). ∫·È ÙÔ ÂÚÁÔÙ¿ÍÈÔ ºÈÏÂÏÏ‹ÓˆÓ-¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó· Â›Ó·È ·ÓÙÂÏÒ˜ ·‰Ú·Ó¤˜ - Ó· ÙÔÏÌ‹ÛÔ˘Ì ¤Ó· ÂÚÒÙËÌ·; °È·Ù› ‰ÂÓ ·Ú¯›˙ÂÈ ÛÈÁ¿-ÛÈÁ¿ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÙÔ ¤ÙÔÈÌÔ, ˘ÔÙ›ıÂÙ·È, ˘fiÁÂÈÔ; ÕÎÚË ‰ÂÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È, ·‰¤ÚÊÈ·. ∫·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÛÙÔ˘˜ ÎÂÓÙÚÈÎÔ‡˜ ¿ÍÔÓ˜ Ù˘ fiÏ˘ ¤¯ÂÈ ÌÂȈı›. ŒÁÈÓ·Ó ¿ÏÈ ÔÈ ÁÓˆÛÙ¤˜ Û fiÏÔ˘˜ ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ·fi ÙÔ˘˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÙÔ˘ ΔÌ‹Ì·ÙÔ˜ ªË¯·ÓÈÎÒÓ ÃˆÚÔÙ·Í›·˜, ¶ÔÏÂÔ‰ÔÌ›·˜ & ¶ÂÚÈÊÂÚÂȷ΋˜ ∞Ó¿Ù˘Í˘ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ Ì·˜, ¤ÁÈÓ·Ó ÙÔÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ ¢ÂΤ̂ÚÈÔ, ¤¯Ô˘Ì ٷ Ï‹ÚË ÛÙÔȯ›·. ∫·È ÌËÓ ‚È·ÛÙ›Ù ӷ ·Ô‰ÒÛÂÙ ·˘Ù‹ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÛÙËÓ ÚfiÛÊ·ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ‰˘ÛÚ·Á›·. °ÂÓÈÎÒ˜ ÌËÓ ‚È·ÛÙ›ÙÂ. ∂ÙÔÈÌ¿˙Ô˘Ì Ï‹ÚË ÂÓË̤ڈÛË, Ì ·ÚÈıÌÔ‡˜, ‰ÈfiÙÈ ÌfiÓÔÓ ÔÈ ·ÚÈıÌÔ›, Û˘ÌÔϛ٘, ϤÓ ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·, Ù· ˘fiÏÔÈ·, Î·È Î˘Ú›ˆ˜ ÙÔ ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂÈ ‹ ÙÈ ‚ϤÂÈ Ô Î¿ı ԉËÁfi˜ ÛÙÔÓ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÎÈÓ›ٷÈ, Â›Ó·È ·Ï¿ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ fiÏÔ˘, ÙÌ‹Ì·, ÂÈÎÔÓÈ΋ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ÂÓ Ù¤ÏÂÈ. £· Ù· Í·Ó·Ô‡ÌÂ. ∫·È Ë ‰È·‚ԇϢÛË ÁÈ· Ù· ΢ÎÏÔÊÔÚȷο Û˘Ó¯›˙ÂÙÂ. ¡· Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÙÂ, ·Ó ¤¯ÂÙ οÙÈ Ó· ›ÙÂ. ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙ “¿ÏÏÔ˘˜” Ó· Û·˜ ÂÎÊÚ¿˙Ô˘Ó. ∫·È Ó· ¯·Ú›Ù ÙËÓ ÕÓÔÈÍË Ô˘ ‹Úı ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·. ∫·ÏfiÓ Ì‹Ó·, ÁÂÈ· Û·˜.

™˘Ó¿ÓÙËÛË √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Ì ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ ™∂ ıÂÙÈÎfi Îϛ̷ Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ıËÎÂ Ë ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈṲ̂ÓË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·ÓÙÈÚÔÛˆ›·˜ Ù˘ ΔÔÈ΋˜ ¶ÔÏÈÙÈ΋˜ ∫›ÓËÛ˘ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ ª·ÁÓËÛ›·˜ Ì ÙÔ ¢‹Ì·Ú¯Ô μfiÏÔ˘ Î. ¶¿ÓÔ ™ÎÔÙÈÓÈÒÙË, ÙÔÓ ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. §ÂˆÓ›‰· ª·˘ÚÔÁÈ¿ÓÓË Î·È ÙËÓ ‰È¢ı‡ÓÙÚÈ· Ù˘ ¢∂À∞ªμ Î. Δ·Û›· ∫ÔÏÏÈÔ‡. ΔÔ ı¤Ì· Ù˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ·ÊÔÚÔ‡Û ÙȘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÁÈ· ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ ·ÔÎÂÓÙڈ̤Ó˘ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, ÌÈ· Ù¯ÓÔÏÔÁ›· Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ‚ÚÂÈ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙfiÛÔ ÛÙÔ˘˜ ÔÚÂÈÓÔ‡˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘ μfiÏÔ˘ Î·È ÙÔ˘ ¶ËÏ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfiÙÂÚ·, fiÛÔ Î·È ÛÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ·ÔÌ·ÎÚ˘ÛÌ¤ÓˆÓ ÔÈÎÈÛÌÒÓ Ì ÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ Ì ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ÎfiÛÙÔ˜. ™ÎÔfi˜ Ù˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Ù¤ÙÔÈˆÓ Û˘ÛÙËÌ¿ÙˆÓ Â›Ó·È Ô Î·ı·ÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ ÔÈÎÈ·ÎÒÓ ‹ ·ÁÚÔÙÈÎÒÓ Ï˘Ì¿ÙˆÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ˘˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡˜ Î·È Ë ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ηı·ÚÔ‡ ÓÂÚÔ‡ Û ·ÁÚÔÙÈΤ˜ ‹ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ. ŒÙÛÈ, ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ ÂÊÈÎÙ‹ Ë ·Ô‰ÔÙÈÎfiÙÂÚË ÂÂÍÂÚÁ·Û›· ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ, Ë ·Ó·Î‡ÎψÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Î·È ÙÔ˘ È˙‹Ì·ÙÔ˜, ηıÒ˜ Î·È Ë ·Ú·ÁˆÁ‹ ‚ÈÔÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ (ÌÂı¿ÓÈÔ). ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ·Ú·‚Ú¤ıËΠÌÂÙ¿ ·fi ÚfiÛÎÏËÛË ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ Î·È Ô ¢Ú. Andreas N. Grohmann, ηıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·ÛÙÈÎÒÓ ˘‰¿ÙÈÓˆÓ fiÚˆÓ ÙÔ˘ Δ¯ÓÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ μÂÚÔÏ›ÓÔ˘, Ô˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ٷ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù¿ ÙÔ˘ Î·È ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘ ¿Óˆ ÛÙË ÌÂϤÙË Ù˘ ¢∂À∞ªμ ÁÈ· ÙË Û‡Ó‰ÂÛË Ù˘ ∞ÁÚÈ¿˜ ÛÙÔ ‚ÈÔÏÔÁÈÎfi ηı·ÚÈÛÌfi ÙÔ˘ μfiÏÔ˘. ∂›Û˘, ·ÚÔ˘Û›·Û ÂÓ·ÏÏ·ÎÙÈο Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ Ô˘ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÂÊ·ÚÌÔÛÙÔ‡Ó ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ Ì·˜. π‰È·›ÙÂÚÔ ÂӉȷʤÚÔÓ ‰fiıËΠÛÙȘ ÂÊ·ÚÌÔÁ¤˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ FLAT (ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÛÙÂÚ¿) Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ Û˘Ì‚¿ÏÂÈ ÛÙËÓ ·ÔÛ˘ÌÊfiÚËÛË Î·È ·ÏÔÔ›ËÛË ÙÔ˘ ·Ô¯ÂÙ¢ÙÈÎÔ‡ ‰ÈÎÙ‡Ô˘ ÛÙȘ ÔÚÂÈÓ¤˜ ÂÚÈÔ¯¤˜ ÙÔ˘ ¢‹ÌÔ˘. Δ· ·ÔÎÂÓÙڈ̤ӷ Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ˘ÁÚÒÓ ·Ô‚Ï‹ÙˆÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Î·È ÎÂÓÙÚÈ΋ ÔÏÈÙÈ΋ ÂÈÏÔÁ‹ ÙˆÓ √ÈÎÔÏfiÁˆÓ ¶Ú¿ÛÈÓˆÓ, ηıÒ˜ Ì ÌÈÎÚfiÙÂÚË Â¤Ó‰˘ÛË ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ·Ï¿ÛÈ· ÔʤÏË, ÙfiÛÔ ÁÈ· ÙȘ ÙÔÈΤ˜ ÎÔÈӈӛ˜, fiÛÔ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ›‰È· ÙË ¢∂À∞ªμ Ô˘ ı· ÁÏÈÙÒÛÂÈ Ù· ȉȷ›ÙÂÚ· ˘„ËÏ¿ ¤ÍÔ‰· Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÂÓfi˜ Ù¤ÙÔÈÔ˘ ‰ÈÎÙ‡Ô˘, ·ÏÏ¿ Î·È Û˘ÓÔÏÈο ÙÔ˘ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Ô˘ ı· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ ÛÙË ı¤ÛË ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ÙÔ˘. ™ÙË Û˘Ó¿ÓÙËÛË ‰È·Ê¿ÓËÎÂ Ë ıÂÙÈ΋ ÛÙ¿ÛË Î·È ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÒÓ ÁÈ· ‰ÈÂÚ‡ÓËÛË Ù˘ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·˜ ÌÈ·˜ ÈÏÔÙÈ΋˜ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ Û‡Á¯ÚÔÓˆÓ ·˘ÙÒÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ ÂÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔ μfiÏÔ. ∫ÔÈÓ‹ Â›Û˘ ‹Ù·Ó Ë ÛÙ¿ÛË fiÏˆÓ ÙˆÓ Û˘ÌÌÂÙ¯fiÓÙˆÓ ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙÔ ˙‹ÙËÌ· Ù˘ ÂÍÔÈÎÔÓfiÌËÛ˘, Â·Ó·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ˘ Î·È ·Ó·Î‡ÎψÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ·ÔÙÂÏ› ¤Ó· ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ê˘ÛÈÎfi fiÚÔ Ô˘ ÔÊ›ÏÔ˘Ì ӷ ÚÔÛٷهԢÌÂ. ∞ÔÊ·Û›ÛÙËΠ‰Â Ó· Û˘Ó¯ÈÛÙ› Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙˆÓ ‰‡Ô ÌÂÚÒÓ ÁÈ· ı¤Ì·Ù· ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡.


OÈÎÔÓÔÌ›· 30 ∞ÒÏÂȘ 1,5% ÛÙÔ ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞£∏¡∞, 31.

™∂ ÙˆÙÈ΋ ÙÚԯȿ ÁÈ· ٤ٷÚÙË Û˘Ó¯‹ Û˘ÓÂ-

‰Ú›·ÛË ÎÈÓ‹ıËÎÂ Ë ¯ÚËÌ·ÙÈÛÙËÚȷ΋ ·ÁÔÚ¿, Ì ÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÌÂÙÔ¯ÒÓ Ó· ηٷÁÚ¿ÊÔ˘Ó ÛËÌ·ÓÙÈΤ˜ ·ÒÏÂȘ. O °ÂÓÈÎfi˜ ¢Â›ÎÙ˘ ΔÈÌÒÓ ¤ÎÏÂÈÛ ÛÙȘ 1.535,19 ÌÔÓ¿‰Â˜ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,50%. ∏ ·Í›· ÙˆÓ Û˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ ·Ó‹Ïı ÛÙ· 94,884 ÂηÙ. ¢ÚÒ. √ ‰Â›ÎÙ˘ ˘„ËÏ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË Û ÔÛÔÛÙfi 1,56%, ÂÓÒ Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÂÛ·›·˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ˘Ô¯ÒÚËÛ Û ÔÛÔÛÙfi 1,11% Î·È Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛ˘ ÛËÌ›ˆÛ ÙÒÛË 0,82%.

∂Ӊ¯fiÌÂÓÔ Ì›ˆÛ˘ ÙÈÌ‹˜ ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ÚÈÓ ÙÔ ¶¿Û¯·

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

°È· ÙÔ 2010, Ì ÙÔ ÈÏÈÁÁÈ҉˜ ÔÛfi Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ Ù· 3,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ

¶ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ˙ËÌȤ˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÈÛËÁ̤Ó˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ∞£∏¡∞, 31.

ÚˆÙÔÊ·Ó›˜ ‹Ù·Ó ÔÈ ˙Ë̛˜ ‡„Ô˘˜ 3,1 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ ÂÙ·ÈÚÈÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ÙˆÓ ÂÈÛËÁÌ¤ÓˆÓ Ô˘ η٤ÛÙËÛ·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ ·Ó‹Ïı ÛÙÔ 62%. ™‡Ìʈӷ Ì ٷ ÛÙÔȯ›· Ù˘ “¶‹Á·ÛÔ˜ ∞Ã∂¶∂À” , ÔÈ ÎÂÚ‰ÔÊfiÚ˜ ÂÙ·ÈÚ›˜ ‰È·ÌÔÚÊÒıËÎ·Ó ÛÙȘ 101. ∞fi ·˘Ù¤˜ ÔÈ 26 ·‡ÍËÛ·Ó Ù· Î¤Ú‰Ë ÙÔ˘˜, ÔÈ 62 ÂÌÊ¿ÓÈÛ·Ó Û˘ÚÚ›ÎÓˆÛË Ù˘ ÎÂÚ‰ÔÊÔÚ›·˜ Î·È ÔÈ 13 Â¤ÛÙÚ„·Ó ÛÙ· Î¤Ú‰Ë ÌÂÙ¿ ·fi ˙ËÌÈÔÁfiÓ· ¯Ú‹ÛË. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ÔÈ 164 ÂÙ·Èڛ˜ ‹Ù·Ó ˙ËÌÈÔÁfiÓ˜ Î·È ÔÈ 64 ÛËÌ›ˆÛ·Ó ‰È‡ڢÓÛË ˙ËÌÈÒÓ. √È 41 ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˙Ë̛˜ Ô˘ ›¯·Ó ηٷÁÚ¿„ÂÈ Î·È ÔÈ 59 Â¤ÛÙÚ„·Ó Û ˙Ë̛˜ ¤Ó·ÓÙÈ ÎÂÚ‰ÒÓ ÙÔ˘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ ¯ÚÔÓÈÎÔ‡ ‰È·ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜. Ÿˆ˜ ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È, ÔÈ ÌÈÎÚÔÌÂÛ·›Â˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘¤ÛÙËÛ·Ó ÙȘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ˜ ÂÈÙÒÛÂȘ Ù˘ ÎÚ›Û˘, ÂÓÒ ÎÂÚ‰ÈṲ̂Ó˜ ‚Á‹Î·Ó ÔÈ Â͈ÛÙÚÂÊ›˜ ÂÙ·Èڛ˜. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ “¶‹Á·ÛÔ˜” , ÙÔ Ù¤Ù·ÚÙÔ ÙÚ›ÌËÓÔ

Ù˘ ÂÚ˘ÛÈÓ‹˜ ¯ÚÔÓÈ¿˜ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ Ú˘ıÌÔ‡ ‡ÊÂÛ˘ ¤ÙÛÈ fiˆ˜ ηٷÁÚ¿ÊËΠ·fi ÙÔ˘˜ Â›ÛËÌÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ Ù˘ ∂ÏÏËÓÈ΋˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ (-6,6%). ∂›Ó·È ϤÔÓ Î·È ÙÔ ¯ÂÈÚfiÙÂÚÔ ·fi ÏÂ˘Ú¿˜ ÎÂÚ‰ÒÓ ·ÊÔ‡ ηÙÂÁÚ¿ÊËÛ·Ó ˙ËÌȤ˜ 2,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ ̤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜ ÙÔÓ ÂÙ‹ÛÈÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ÛÙ· 2,93 ‰ÈÛ. ˙ËÌÈÒÓ, ̤ÁÂıÔ˜ Ô˘ ı· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ì ÌÂÁ¿ÏË ¿ÓÂÛË Ù· 3 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ ÂÊfiÛÔÓ ‰ËÌÔÛȇÛÔ˘Ó ÔÈ ∞ÙÏ¿ÓÙÈÎ (9ª: -100 ÂÎ. ¢ÚÒ) Î·È ∂χıÂÚË ΔËÏÂfiÚ·ÛË (-20 ÂÎ. ¢ÚÒ). √ ·ÎÏÔ˜ ÂÚÁ·ÛÈÒÓ ·Ó Î·È ÂÌÊ·Ó›˙ÂÙ·È ·˘ÍË̤ÓÔ˜ ηٿ 4% ¤¯ÂÈ ÂËÚ·ÛÙ› ·fi ÙËÓ ·‡ÍËÛË ÙˆÓ ÊfiÚˆÓ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÓۈ̷وı› ÛÙȘ ÙÈ̤˜ ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Î·È ·fi ÙȘ ÌÂÁ¿Ï˜ ·Ó·ÙÈÌ‹ÛÂȘ ÏfiÁˆ ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ÊfiÚˆÓ ÛÙ· η‡ÛÈÌ·. ∂ÊfiÛÔÓ ÂÍ·ÈÚÂı› Ô ÎÏ¿‰Ô˜ ‰È‡ÏÈÛ˘ Ô Ù˙›ÚÔ˜ Â›Ó·È ÌÂȈ̤ÓÔ˜ ηٿ 2% (76,4 ‰ÈÛ. ¢ÚÒ) ̤ÁÂıÔ˜ ÙÔ ÔÔ›Ô ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÌÂȈı› ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ Î·È ¿ÏϘ

150 Ì 200 ÌÔÓ¿‰Â˜ ‚¿Û˘ ÂÊfiÛÔÓ Û˘ÓÂÎÙÈÌËıÔ‡Ó ÔÈ ‰‡Ô ÊÂÙÈÓ¤˜ ·˘Í‹ÛÂȘ ÙÔ˘ º¶∞. Δ· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈο ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ÂÌÊ·Ó›˙Ô˘Ó Î¿Ì„Ë 28% ÛÙ· 7,34 ÂÎ. ¢ÚÒ Ì ÂÓÙÔÓfiÙÂÚÔ˘˜ Ú˘ıÌÔ‡˜ Ì›ˆÛ˘ Û ÌÂÛ·›· Î·È ÌÈÎÚ‹ ÎÂÊ·Ï·ÈÔÔ›ËÛË fiÔ˘ Ë Ì¤ÛË Ì›ˆÛË ÎÈÓÂ›Ù·È ÌÂٷ͇ 60% - 80%.

∞£∏¡∞, 31.

Δ√ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Û˘Ìʈӛ· ÁÈ· ÙË

Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ ·ÎfiÌË Î·È ÚÈÓ ·fi ÙÔ ¶¿Û¯· ¿ÊËÛ ۋÌÂÚ· ·ÓÔȯÙfi Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁfi˜ ÀÔ‰ÔÌÒÓ, °È¿ÓÓ˘ ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. “¶ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ı· ÌÔÚÔ‡Û·Ì ӷ ›¯·Ì οÓÂÈ Û‹ÌÂÚ· ÙȘ ·Ó·ÎÔÈÓÒÛÂȘ, ·Ó Î·È Ë ÏÂ˘Ú¿ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ ÙÔ ‹ıÂÏÂ. ∂Ì›˜, ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ı· ‰ËÌÔÛÈÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ ÙˆÓ ÚÔÙ¿ÛÂÒÓ Ì·˜. ™˘Ó¯›˙ˆ Ó· ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰· ÌÔÚ› Ó· ˘¿ÚÍÂÈ Î·È Û˘Ìʈӛ·” , ‰‹ÏˆÛÂ Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘. Ÿˆ˜ ›Â Ô Î. ª·ÁÎÚÈÒÙ˘, ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ¢ËÌfiÛÈÔ ¤¯ÂÈ Ï‡ÛÂÈ Ù· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·fi Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·, Ô˘ ÂÙ¤ıËÛ·Ó. ∂ÈϤÔÓ, ÂÈÙ·¯‡ÓıËÎ·Ó ÔÈ ··ÏÏÔÙÚÈÒÛÂȘ, χıËÎ·Ó ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ Î·È Ù˘ ∂∂ Î·È ıÂÛ›ÛıËÎ·Ó Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ, fiÛÔÓ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙÔ˘˜. “™ÙȘ Û˘˙ËÙ‹ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ÂÎÚÔÛÒÔ˘˜ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Î·È ÙˆÓ ·Ú·¯ˆÚËÛÈÔ‡¯ˆÓ ¤¯Ô˘Ì ηٷı¤ÛÂÈ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤Ó˜ ÚÔÙ¿ÛÂȘ ÁÈ· ÙË Ì›ˆÛË ÙˆÓ ‰ÈÔ‰›ˆÓ Î·È ÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ Ù¯ÓÈÎÒÓ ÚÔ‚ÏËÌ¿ÙˆÓ” , ÛËÌÂÈÒÓÂÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜.

¶ÚÔ˜ ηٿÚÁËÛË Ô ∫Ò‰Èη˜ μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ ∞£∏¡∞, 31.

™Δ∏¡ ηٿÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ ÚÔ¯ˆÚ¿ ÙÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ì ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·ÏÔÔ›ËÛË ÙˆÓ ‰È·‰ÈηÛÈÒÓ. ª¿ÏÈÛÙ· Ë ÂÓ ÏfiÁˆ ‰È·‰Èηۛ· ÚԂϤÂÙ·È Î·È ÛÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ. ªÂ ·fiÊ·ÛË Ô˘ ˘¤ÁÚ·„Â Ô ÀÔ˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °ÈÒÚÁÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, Û˘ÁÎÚÔÙ‹ıËÎÂ Ë ∂ȉÈ΋ ¡ÔÌÔ·Ú·Û΢·ÛÙÈ΋ ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ (∫μ™). ŒÚÁÔ Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ Â›Ó·È Ë Û‡ÓÙ·ÍË ÂÈÛ‹ÁËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÚÁËÛË ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη μÈ‚Ï›ˆÓ Î·È ™ÙÔȯ›ˆÓ, Ì ÂÍ·›ÚÂÛË Ù˘¯fiÓ ·Ó·Áη›ˆÓ ‰È·Ù¿ÍÂˆÓ Ô˘ ı· ÂÓÙ·¯ıÔ‡Ó ÛÙÔÓ ∫Ò‰Èη ºÔÚÔÏÔÁ›·˜ ∂ÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ‹ Û ¿ÏÏÔ ÊÔÚÔÏÔÁÈÎfi ÓfiÌÔ.

™Ù· ηٷÛÙ‹Ì·Ù· Ù˘ ∞Δ∂ Û‡ÓÙ·ÍË Î·È ¢ÒÚÔ ¶¿Û¯· ÁÈ· Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ √°∞ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÔÁÚ¿ÊËÎ·Ó ∞£∏¡∞, 31.

∞¶√ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙ ηٿÛÙËÌ· Ù˘ ∞ÁÚÔÙÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜ (∞Δ∂), ı· ÌÔÚ¤ÛÔ˘Ó Ò˜ ÙȘ 10 ∞ÚÈÏ›Ô˘ Ó· ÂÈÛÚ¿ÍÔ˘Ó ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ∞ÚÈÏ›Ô˘ Î·È ÙÔ ¢ÒÚÔ ÙÔ˘ ¶¿Û¯· ÔÈ 15.000 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯ÔÈ ÙÔ˘ √°∞ ÔÈ ÔÔ›ÔÈ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ·ÔÁÚ·Ê›. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙÔ˘˜ ÛÙËÓ ΔÚ¿Â˙·, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜: ·)ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈ΋ ÙÔ˘˜ Ù·˘ÙfiÙËÙ· Î·È ‚) ·fiÎÔÌÌ· Ù·¯˘‰ÚÔÌÈ΋˜ ÂÈÙ·Á‹˜ ÏËڈ̋˜ Ù˘ Û‡ÓÙ·Í‹˜ ÙÔ˘˜ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔ˘ Ì‹Ó· ‹ ÙÔ ‚È‚ÏÈ¿ÚÈÔ ˘Á›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È Ô ∞ÚÈıÌfi˜ ªËÙÚÒÔ˘ ™˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘. °È· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘ÓÙ¿ÍÂˆÓ ÂÈ˙ÒÓÙˆÓ ÌÂÏÒÓ (¯ËÚ›·˜-ÔÚÊ·ÓÈΤ˜), ˘Ô¯ÚˆÙÈο ı· ÚÔÛÎÔÌÈÛı› ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÈÔ‡¯Ô˘˜ Î·È ÈÛÙÔÔÈËÙÈÎfi ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋˜ ηٿÛÙ·Û˘. °È· ÙÔ˘˜ ˘fiÏÔÈÔ˘˜ 808.588 Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‡¯Ô˘˜ ÙÔ˘ √.°.∞. ÙÔ ¢ÒÚÔ Ì·˙› Ì ÙË Û‡ÓÙ·ÍË ı· ηٷ‚ÏËıÔ‡Ó ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011 Ì ›ÛÙˆÛË ÛÙÔ˘˜ ΔÚ·Â˙ÈÎÔ‡˜ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ‹ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌÔ‡˜ ∂§.Δ∞, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÂÈϤÍÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÏËڈ̋ ÙˆÓ Û˘Óٿ͈Ó.

™Â ηÏfi ‰ÚfiÌÔ ÔÈ Â·Ê¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜

∂ıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô˜ ÛÙÔÓ √Δ∂ ÁÈ· 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ∞£∏¡∞, 31.

Â Û˘Ìʈӛ· η٤ÏËÍ·Ó Ë ‰ÈÔ›ÎËÛË Ì ÙÔ ÛˆÌ·ÙÂ›Ô √ª∂-√Δ∂ Î·È ˘¤ÁÚ·„·Ó ÙË Û‡Ì‚·ÛË Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ¤ˆ˜ 25.000 ¢ÚÒ, ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜, Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¿ÌÂÛ˘ Ï‹„˘ Û‡ÓÙ·Í˘.Δ¤ÙÔÈ· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ·fi ÙÔ 1996 ÛÙÔÓ √Δ∂ Î·È ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· Û¯¤ÛË Ì ÂıÂÏÔ‡ÛÈ· ¤ÍÔ‰Ô, ‰È¢ÎÚÈÓ›˙ÂÈ Ë ÂÙ·ÈÚ›·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Û ηÏfi ‰ÚfiÌÔ Ê·›ÓÂÙ·È fiÙÈ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È ÔÈ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ۇ̂·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÛÙÔÓ √Δ∂, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÏÒÛÂȘ Û˘Ó‰ÈηÏÈÛÙÒÓ, Ô˘ ˆÛÙfiÛÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ ›‰È· “ÁÚ·ÌÌ‹” Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË, ÎÚ·ÙÔ‡Ó ÎÏÂÈÛÙ¿ Ù· ¯·ÚÙÈ¿ ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÔfiÙ ı· Á›ÓÂÈ Ë Û˘Ó¿ÓÙËÛË Ì ÙË ‰ÈÔ›ÎËÛË. ¶¿ÓÙˆ˜, ÛÙÂϤ¯Ë Ù˘ √ª∂-√Δ∂ ¿ÊËÓ·Ó Ó· ÂÓÓÔËı› fiÙÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ¤¯ÂÈ ‰È·ÌÔÚʈı› ıÂÙÈÎfi Îϛ̷, fiÙÈ ‰È·Ê·›ÓÂÙ·È Î·È ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï¢ڤ˜ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÂÎÏ›„ÂÈ ÔÈ ÂÓÙ¿ÛÂȘ Î·È Ë “·ÁˆÌ¿Ú·” Ô˘ ÂÈÎÚ·ÙÔ‡Û·Ó ÙȘ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓ˜ ̤Ú˜. ∂ΛÓÔ Ô˘ ·Ô̤ÓÂÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ٷ ›‰È· ÛÙÂϤ¯Ë, Â›Ó·È ÙÔ Î·Ïfi ·˘Ùfi Îϛ̷ Ó· ÂȂ‚·Èˆı› Î·È Ó· Ï¿‚ÂÈ Û¿Úη Î·È ÔÛÙ¿ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ ÂfiÌÂÓ˘ Û˘Ó¿ÓÙËÛ˘ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ÙËÓ ¿ÏÏË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ÛÙÔ Ï·›ÛÈÔ ÙˆÓ ‰È·Ú·Á-

Ì·Ù‡ÛÂˆÓ ÁÈ· ÙË Ó¤· ™˘ÏÏÔÁÈ΋ ™‡Ì‚·ÛË ∂ÚÁ·Û›·˜. ™Ù· ıÂÙÈο ¿ÏψÛÙ ηٷÁÚ¿ÊÂÙ·È Î·È

Ë Û˘Ìʈӛ· ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ÚÔ·Ó·ÊÂÚı›۷˜ ۇ̂·Û˘ ·ÚÔ¯‹˜ ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ·Ô¯ÒÚË-

ÛË ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË. ∏ Â›ÛËÌË ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË ÙÔ˘ √Δ∂ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ ÁÈ· ÙÔ ı¤Ì· fiÙÈ “˘ÂÁÚ¿ÊË Û‹ÌÂÚ· Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÂÚÁ·Û›·˜ (ΛÓËÙÚ· ÁÈ· ·Ô¯ÒÚËÛË ÌÂ Û˘ÓÙ·ÍÈÔ‰fiÙËÛË) ·fi ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ ∂Ù·ÈÚ›·˜ Î·È ÙË ¢ÈÔ›ÎËÛË Ù˘ √ª∂-√Δ∂, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ‰›ÓÔÓÙ·È Î›ÓËÙÚ· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÛÙÔ˘˜ ˘·ÏÏ‹ÏÔ˘˜ ¤ˆ˜ 25.000 ¢ÚÒ. ∏ ۇ̂·ÛË ·ÊÔÚ¿ ÂÚ›Ô˘ 250 ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ Ô˘ ıÂÌÂÏÈÒÓÔ˘Ó ‰Èη›ˆÌ· ¿ÌÂÛ˘ Ï‹„˘ Û‡ÓÙ·Í˘ Û‡Ìʈӷ Î·È Ì ÙËÓ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ·Ó·ÁÓÒÚÈÛ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Ô˘ ·Ú¤¯ÂÈ ÚfiÛÊ·ÙË ÓÔÌÔıÂÙÈ΋ Ú‡ıÌÈÛË” . “™ËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ·Ô¯ÒÚËÛ˘ Ì ΛÓËÙÚ· ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È Î¿ı ¯ÚfiÓÔ ÛÙÔÓ √Δ∂ ·fi ÙÔ ¤ÙÔ˜ 1996 Î·È ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ô‡Ù ۯÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· ÂıÂÏÔ‡ÛÈ·˜ ·Ô¯ÒÚËÛ˘ ÂÚÁ·˙ÔÌ¤ÓˆÓ Ô˘ ˘ÏÔÔÈ‹ıËΠÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô 2005-2006” ηٷϋÁÂÈ Ë ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË.

Ÿˆ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ ™˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤٷÛË ÚÔÛÊ˘Á‹˜

º¶∞ 23% ÛÙȘ ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ¤ÌÌÈÛıˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ ∞£∏¡∞, 31.

√π ·Ô‰Ô¯¤˜ ÙˆÓ ¤ÌÌÈÛıˆÓ ‰ÈÎËÁfi-

ÚˆÓ, ‰ËÏ·‰‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÁÈ· ·ÓÙÈÌ›ÛıÈ· ÛÙÔÓ ‰ËÌfiÛÈÔ Î·È Â˘Ú‡ÙÂÚÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ÙÔ̤·, ÛÙÔ˘˜ √Δ∞, ÙȘ ΔÚ¿Â˙˜, Î.Ï., ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È Ì º¶∞ 23%, fiˆ˜ ¤ÎÚÈÓ ÙÔ μ’ ΔÌ‹Ì· ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ Ì ÙËÓ ˘’ ·ÚÈıÌ. 909/2011 ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ∫·Ù¿ Û˘Ó¤ÂÈ· Ì º¶∞ 23% ı· ÂÈ‚·Ú‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ ·ÌÔÈ‚¤˜ ÙˆÓ “Ì·¯fiÌÂÓˆÓ” ÂχıÂÚˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ, fiÛÔ Î·È ÙˆÓ ÂÌÌ›ÛıˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ. ∂ȉÈÎfiÙÂÚ·, ÛÙÔ ∞ÓÒÙ·ÙÔ ∞Î˘ÚˆÙÈÎfi ¢ÈηÛÙ‹ÚÈÔ Â›¯Â ÚÔÛʇÁÂÈ Ô ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ¶·Ó. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜, ˘ÔÛÙËÚ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ÙfiÛÔ Ë ·fi 24.6.2010 ÂÁ·ÎÏÈÔ˜ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁ›Ԣ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, fiÛÔ Î·È ÔÈ ‰È·Ù¿ÍÂȘ ÙÔ˘ ¡. 3842/2010 Ì ÙȘ Ôԛ˜ ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ º¶∞, Â›Ó·È ÔÏÏ·Ï¿ ·ÓÙÈÛ˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈΤ˜ Î·È ·Ú¿ÓÔ̘.

√ Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ›¯Â ÂÈÛËÌ¿ÓÂÈ fiÙÈ Î·Ù·ÛÙÚ·ÙËÁÂ›Ù·È Ë Û˘ÓÙ·ÁÌ·ÙÈο ÚÔÛٷ٢fiÌÂÓË ÈÛfiÙËÙ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ, ηıÒ˜ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È º¶∞ ÛÙÔ˘˜ ÂχıÂÚÔ˘˜ - Ì¿¯ÈÌÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔ˘˜ ¤ÌÌÈÛıÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ ÙÔ˘,

‰ÂÓ ÂÈ‚¿ÏÏÂÙ·È ·Ú¿ ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ ¤ÚÁÔ. ŒÙÛÈ, fï˜, Ë ÌË ˘·ÁˆÁ‹ ÙˆÓ ‰ÈÎËÁfiÚˆÓ Ì ¿ÁÈ· ·ÓÙÈÌ›ÛıÈ· ÛÙÔÓ º¶∞ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˘¤Ú “ÙˆÓ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒ˜ ÈÛ¯˘ÚÒÓ, Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ÙË ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ··Û¯ÔÏÒÓÙ·˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ Ì ¿ÁÈ· ·ÓÙÈÌ›ÛıÈ· Ó· ÌËÓ Î·Ù·‚¿ÏÏÔ˘Ó º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ‰ÈÎËÁÔÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ Ô˘ ·Ú¤¯Ô˘Ó” , ·Ó¤ÊÂÚÂ Ô Î. °È·ÓÓfiÔ˘ÏÔ˜ ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ ·ÓÙ›ıÂÙ·, Ô ·Ïfi˜ ÔÏ›Ù˘ fiÙ·Ó Î·Ù·Ê‡ÁÂÈ ÛÙÔ˘˜ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘˜ ηٷ‚¿ÏÏÂÈ º¶∞. √È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔÈ ∂ÈÎÚ·Ù›·˜ (Úfi‰ÚÔ˜ Ô ·ÓÙÈÚfi‰ÚÔ˜, ºÈÏÔÎÙ‹ÌˆÓ ∞ÚÓ·Ô‡ÙÔÁÏÔ˘, Î·È ÂÈÛËÁ‹ÙÚÈ· Ë ∂˘·ÁÁÂÏ›· ¡›Î·) ÂÈÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ “ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ ‰ÂÓ Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È ÚÔ˜ ÙÔÓ ÂÓÙÔϤ· ÙÔ˘˜ ‰È· Û¯¤Ûˆ˜ ÂÍËÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜, ·ÏÏ¿ ·ÛÎÔ‡Ó ÂÏ¢ı¤ÚÈÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· ·ÎfiÌË Î·È fiÙ·Ó ·Ú¤¯Ô˘Ó ÙȘ ÓÔÌÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ ÙÔ˘˜ Ì ۯ¤ÛË ¤ÌÌÈÛı˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Î·È Ì ¿ÁÈ· ·ÓÙÈÌÈÛı›·. ∂Í¿ÏÏÔ˘, ÙÔ fiÙÈ ÙÔ ÂÈÛfi‰ËÌ· ÙÔ‡ Â› ¿ÁÈ·

·ÓÙÈÌÈÛı›· ·ÌÂÈ‚fiÌÂÓÔ˘ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˘ ıˆÚÂ›Ù·È Î·Ù¿ Ï¿ÛÌ· ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ˆ˜ ÂÈÛfi‰ËÌ· ·fi ÌÈÛıˆÙ¤˜ ˘ËÚÂۛ˜, ‰ÂÓ ÌÂÙ·‚¿ÏÏÂÈ ÙË Ê‡ÛË ÙˆÓ ‰ÈÎËÁÔÚÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˆ˜ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ÂÏ¢ı¤ÚÔ˘ Â·ÁÁÂÏÌ·Ù›·, Ô‡Ù ÙË Û˘Ó‰¤Ô˘Û· ·˘ÙfiÓ Ì ÙÔÓ ÂÏ¿ÙË ÙÔ˘ Û¯¤ÛË ÂÌÌ›ÛıÔ˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ Û ۯ¤ÛË ÂÍËÚÙË̤Ó˘ ÂÚÁ·Û›·˜. ™˘ÓÂÒ˜, ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ, ¤ÛÙˆ Î·È ·Ó ·Ì›‚ÔÓÙ·È ‰È· ·Á›·˜ ·ÓÙÈÌÈÛı›·˜, ÂÌ›ÙÔ˘Ó, ηْ ¿ÚıÚÔ 3 ÙÔ˘ ∫Ò‰Èη º¶∞, ÛÙÔ˘˜ ˘ÔΛÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ ÊfiÚÔ ÚÔÛÙÈı¤ÌÂÓ˘ ·Í›·˜ (23%)” . ∞ÎfiÌË, ÔÈ ‰ÈηÛÙ¤˜ ¤ÎÚÈÓ·Ó fiÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· ·Î˘Úˆı› Ë ˘’ ·ÚÈıÌ. ¶√¶ 1100/246.2010 Ú¿ÍË ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·Ù¿ ÙÔ ÛΤÏÔ˜ ÂΛÓÔ Ô˘ ·Ó·Ê¤ÚÂÈ fiÙÈ “ÔÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔÈ Ô˘ ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È Ì ¿ÁÈ· ·ÓÙÈÌÈÛı›· ηÈ, ηٿ ÙȘ ‰È·Ù¿ÍÂȘ Ù˘ ÊÔÚÔÏÔÁ›·˜ ÂÈÛÔ‰‹Ì·ÙÔ˜ ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ˆ˜ ÌÈÛıˆÙÔ›, ‰ÂÓ ˘¿ÁÔÓÙ·È ÛÙÔ º¶∞ ÁÈ· ÙȘ ÂÓ ÏfiÁˆ ·ÌÔÈ‚¤˜” .


¢ÈÂıÓ‹ 31

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢ÂÓ ÂÂÎÙ›ÓÂÙ·È Ë ˙ÒÓË ÂÎΤӈÛ˘ ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ·Ú¿ ÙȘ ÂÎÎÏ‹ÛÂȘ ÙÔ˘ √∏∂

™Ù· ‡„Ë Ë Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ¢ÈÂıÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏÂ Ô ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ·fi ÙÔ ΔfiÎÈÔ Δ√∫π√, 31.

ÔÚÚ›ÙÂÈ - ÚÔ˜ ÙÔ ·ÚfiÓ - Ë È·ˆÓÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÂÎΤӈÛ˘ Á‡Úˆ ·fi ÙȘ ηÙÂÛÙÚ·Ì̤Ó˜ ˘ÚËÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ·Ú¿ ÙÔ ·›ÙËÌ· Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, ÙË ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ·‡ÍËÛË ÛÙȘ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ̤ÙÚËÛ·Ó ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÔÈ ·Ú¯¤˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Á‡Úˆ ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚›ÙÛÈ. √È ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ ¤‰ÂÈÍ·Ó fiÙÈ Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ ‹Ù·Ó 4.385 ÊÔÚ¤˜ ¿Óˆ ·fi Ù· ÂÈÙÚÂÙ¿ fiÚÈ·.

™ÙÔ ÌÂٷ͇, Ú·‰ÈÂÓÂÚÁfi ÈÒ‰ÈÔ ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠¤Ó·Ó ˘‰ÚÔÊfiÚÔ ÔÚ›˙ÔÓÙ· Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È 15 ̤ÙÚ· οو ·fi ÙËÓ Î·ÙÂÛÙÚ·Ì̤ÓË ˘ÚËÓÈ΋ ÌÔÓ¿‰· Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·, ‰‹ÏˆÛ ·fi„Â Ô ÊÔÚ¤·˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·˘Ù‹˜, Tokyo Electric Power (Tepco). ŒÓ· ‰Â›ÁÌ· ÓÂÚÔ‡ Ô˘ ÂÏ‹ÊıË ¯ı˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ÛÙȘ 11:10 (02:10 GMT) οو ·fi ÙÔÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· 1 Ù˘ ÌÔÓ¿‰·˜ ·ÚÔ˘Û›·Û ¤Ó· Â›Â‰Ô 430 ÌÂÎÂÚ¤Ï ·Ó¿ ΢‚ÈÎfi ÂηÙÔÛÙfi, ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ °·ÏÏÈÎfi ¶Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÂÙ·ÈÚ›·˜. ¶ÚfiÛıÂÛ ̿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ·˘Ùfi ÙÔ Â›Â‰Ô ‹Ù·Ó “10.000 ÊÔÚ¤˜ ·ÓÒÙÂÚÔ” ·fi ÙÔ ÂÈÙÚÂfiÌÂÓÔ fiÚÈÔ. “¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î·Ì›· ·ÌÊÈ‚ÔÏ›· fiÙÈ ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· ¤Ó· ˘„ËÏfi ·ÚÈıÌfi” , ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛÂ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÙÔ ÔÛÔÛÙfi ·˘Ùfi Ó· ·Ó·ıˆÚËı› ·‡ÚÈÔ ¶·Ú·Û΢‹. ΔËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË ¤ÁÈÓ ÁÓˆÛÙfi ˆ˜ ¤ÎÏ˘ÛË Î·ÓÔ‡ ‰È·ÈÛÙÒıËÎÂ Î·È ·fi ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ ÙÔ˘ ‰Â‡ÙÂÚÔ˘ ˘ÚËÓÈÎÔ‡ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ô˘ ‰È·¯ÂÈÚ›˙ÂÙ·È Ë TEPCO, ÙÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚Ó›. ΔÔ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ‰È·ı¤ÙÂÈ Ù¤ÛÛÂÚȘ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜, Ô˘ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi ÙˆÓ 9 ‚·ıÌÒÓ Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ.

™ÙÔ ΔfiÎÈÔ Ô ™·ÚÎÔ˙› √ °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ¡ÈÎÔÏ¿ ™·ÚÎÔ˙› ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ ΔfiÎÈÔ ÙËÓ ¶¤ÌÙË Î·È ÛÙȘ ÚÒÙ˜ ÙÔ˘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÚÔ·Ó‹ÁÁÂÈÏ ÙËÓ ÚfiıÂÛË ÙÔ˘ ¶·ÚÈÛÈÔ‡ Ó· ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÂÈ ÙÔÓ ª¿ÈÔ ‰ÈÂıÓ‹ Û‡ÓÔ‰Ô Ì ÙË Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ·fi ÙȘ ¯ÒÚ˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙË G20, Ì ÛÙfi¯Ô Ó· ÚÔÂÙÔÈÌ·ÛÙ› Ë ·Ù˙¤ÓÙ· Ù˘ Û˘Ófi‰Ô˘ Ù˘ ¢ÈÂıÓÔ‡˜ ÀËÚÂÛ›·˜ ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÙÔÓ πÔ‡ÓÈÔ. “£· ˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ·fi ÙȘ ˘ËÚÂۛ˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙˆÓ ¯ˆÚÒÓ Ù˘ G20 Ó· Û˘Ó·ÓÙËıÔ‡ÌÂ, Â¿Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÂÓÙfi˜ ª·˝Ô˘, ÛÙÔ ¶·Ú›ÛÈ, ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ‰ÈÂıÓ›˜ ηÓfiÓ˜ ˘ÚËÓÈ΋˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜” ÙfiÓÈÛÂ Ô °¿ÏÏÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜, Ô˘ Â›Ó·È Ô ÚÒÙÔ˜ ͤÓÔ˜ Ë-

§π™™∞μ√¡∞, 31.

√ ÔÚÙÔÁ¿ÏÔ˜ ¶Úfi‰ÚÔ˜ ∞ÓÈ-

Ì·Ï ∫·‚¿ÎÔ ™›Ï‚· ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ ·fi„ ÙË ‰È¿Ï˘ÛË Ù˘ ‚Ô˘Ï‹˜ Î·È ÙËÓ ‰ÈÂÍ·ÁˆÁ‹ ÚfiˆÚˆÓ ‚Ô˘Ï¢ÙÈÎÒÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘, ÌÈ· ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓË ·fiÊ·ÛË ÌÂÙ¿ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·. H ˘ËÚÂÛȷ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· “‰ÂÓ ‰È·ı¤ÙÂÈ ÙË ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË” Ó· ÚÔÛʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi, ÂÎÙ›ÌËÛ ۋÌÂÚ· Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ºÂÚÓ¿ÓÙÔ ΔÂÛ¤ÈÚ· ÓÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ë ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›˙ÂÈ ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË ·fi ÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜. “¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÓÔÌÈÌÔÔ›ËÛË ·˘Ù‹ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô‡Ù ÙȘ ÚÔ¸Ôı¤ÛÂȘ ¤¯ÂÈ, ÁÈ· Ó· ‰È·Ú·ÁÌ·Ù¢ı›” ÔÙȉ‹ÔÙ ۯÂÙ›˙ÂÙ·È Ì ÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi”, ·¿ÓÙËÛÂ Ô ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜, Ô˘ ‰¤¯ıËΠÂÚÒÙËÛË ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÁÈ· ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÂÓfi˜ Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡ ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜. √ ›‰ÈÔ˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÚÔ¤‚Ë Û ·˘Ù¤˜ ÙȘ ‰ËÏÒÛÂȘ ÌÂÙ¿ ·fi ÙËÓ “·Ó·ıÂÒÚËÛË ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ” ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜

οÓÂÈ ‰ËÏÒÛÂȘ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙË ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·.

Á¤Ù˘ Ô˘ ÌÂÙ·‚·›ÓÂÈ ÛÙË ¯ÒÚ·, ÌÂÙ¿ ÙÔ ¯Ù‡ËÌ· ·fi ÙÔÓ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ, ÛÙȘ 11 ª·ÚÙ›Ô˘. ∂›Û˘, Ë °·ÏÏ›· ¤ÛÙÂÈÏ ‰‡Ô ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÁÈ· Ó· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙËÓ ÂÙ·ÈÚ›· TEPCO ÛÙËÓ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË Ù˘ ÎÚ›Û˘.

ÿ¯ÓË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘ Û Á¿Ï· ÛÙȘ ∏¶∞

√ √∏∂ ˙ËÙ¿ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÂÎΤӈÛ˘ ∏ ¢ÈÂıÓ‹˜ ÀËÚÂÛ›· ∞ÙÔÌÈ΋˜ ∂Ó¤ÚÁÂÈ·˜ ÚfiÙÂÈÓ ÙËÓ Â¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ˙ÒÓ˘ ÂÎΤӈÛ˘, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· 20 ¯ÏÌ., ηıÒ˜ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÂÓÙÔ›ÛÙËΠ۠¯ˆÚÈfi Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û ·fiÛÙ·ÛË 40 ¯ÏÌ. ·fi ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ. ∏ ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ Ù˘ π·ˆÓ›·˜ ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ ı· ÂÍÂÙ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÚfiÙ·ÛË, ·ÏÏ¿ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ °ÈÔ˘Î›Ô ∂ÓÙ¿ÓÔ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ “‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ fiÙÈ Û˘ÓÙÚ¤¯ÂÈ ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ” . Δ· ÛÙ·ıÂÚ¿ ˘„ËÏ¿ Â›‰· Ú·‰ÈÂÓÂÚÁ‹˜ Ô˘Û›·˜ Ô˘ ·ÓȯÓ‡ÔÓÙ·È ÛÙÔ ÓÂÚfi Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ ¤Íˆ ·fi ÙÔ È·ˆÓÈÎfi ˘ÚËÓÈÎfi ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· ¡Ù·˚›ÙÛÈ (ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì· 1), Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÔÛÙ› ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙÔÓ ÈÛ¯˘Úfi ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÔ ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ù˘ 11˘ ª·ÚÙ›Ô˘, ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó fiÙÈ ‰È·ÚÚ¤ÂÈ Û˘Ó¯Ҙ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë È·ˆÓÈ΋ ÀËÚÂÛ›· ¶˘ÚËÓÈ΋˜ Î·È μÈÔÌ˯·ÓÈ΋˜ ∞ÛÊ¿ÏÂÈ·˜.

∞ÌÂÚÈηÓÔ› Â˙ÔÓ·‡Ù˜ ÛÙËÓ π·ˆÓ›· √È 155 Â˙ÔÓ·‡Ù˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÙËÓ ªÔÓ¿‰· ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ÃËÌÈÎÔ‡ ‹ μÈÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∞Ù˘¯‹Ì·ÙÔ˜ (CBIRF) ı· ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙËÓ π·ˆÓ›· ÙËÓ ¶·Ú·Û΢‹. ∏ ÔÌ¿‰· ·˘Ù‹, ÂÎ·È‰Â˘Ì¤ÓË Ó· ÂÓÙÔ›˙ÂÈ ¯ËÌÈÎÔ‡˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ˜ Î·È Ó· ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› Ù· Â›‰· Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜, ‰ÂÓ ı· Û˘ÌÌÂÙ¿Û¯ÂÈ ÛÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȘ ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛ˘ ÙˆÓ ·ÓÙȉڷÛÙ‹ÚˆÓ

∫·ıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› ÔÈ ÂÈÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘” ∞£∏¡∞, 31.

∞¶√§ÀΔø™ ηıËÛ˘¯·ÛÙÈÎÔ› ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÂȉÈÎÔ› ÂÈ-

ÛÙ‹ÌÔÓ˜ ÙˆÓ ·ÚÌfi‰ÈˆÓ ÂÚ¢ÓËÙÈÎÒÓ πÓÛÙÈÙÔ‡ÙˆÓ ÙÔ˘ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˘”, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ, ÛÂ Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ Ô˘ ·Ú·¯ÒÚËÛ·Ó Î·È ÛÙË Û¯ÂÙÈ΋ ÂÎÙÂÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÁÈ· ÙËÓ ˘ÚËÓÈ΋ ÎÚ›ÛË ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ‰È·‚‚·›ˆÛ·Ó fiÙÈ, fiˆ˜ ‹Ù·Ó ·Ó·ÌÂÓfiÌÂÓÔ, ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÁ¿Ï˘ ·fiÛÙ·Û˘, ÔÈ Ì¤¯ÚÈ ÙÒÚ· ÌÂÙÚ‹ÛÂȘ Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·, ÙfiÛÔ ÛÙÔ ·¤Ú· fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ¤‰·ÊÔ˜, ‰ÂÓ ÂÌÓ¤Ô˘Ó Î·Ì›· ·ÓËÛ˘¯›· Î·È ‰ÂÓ ‰ÈηÈÔÏÔÁÔ‡Ó ÙË Ï‹„Ë Ì¤ÙÚˆÓ. ΔfiÓÈÛ·Ó fï˜ ˆ˜, ·ÓÙ›ıÂÙ·, ÛÔ‚·Ú‹ ·ÓËÛ˘¯›· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÙfiÛÔ ÔÈ Â·Ï·ÈˆÌ¤ÓÔÈ ˘ÚËÓÈÎÔ› ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Ô˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó Û ÁÂÈÙÔÓÈΤ˜ ¯ÒÚ˜, fiÛÔ Î·È Ë ÚÔÔÙÈ΋ ηٷ-

ÙÔ˘ ÂÚÁÔÛÙ·Û›Ô˘ Ù˘ ºÔ˘ÎÔ˘Û›Ì·. “£· ‚ÔËı‹ÛÔ˘Ó ÙÔ˘˜ π¿ˆÓ˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˘˜ Ì ÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜ ÛÙË Ú·‰ÈÔÏÔÁ›· Î·È ·Ó ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Î·È ÙȘ È·ˆÓÈΤ˜ ¤ÓÔϘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÛÙÔÓ ÙÔ̤· Ù˘ È·ÙÚÈ΋˜, Ù˘ ÂÈÌÂÏËÙ›·˜ Î·È ÙˆÓ ÂÈΛӉ˘ÓˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ” ‰È¢ÎÚ›ÓÈÛ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎfi˜. ΔËÓ ¶·Ú·Û΢‹, Â›Û˘, ¤¯ÂÈ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÙ› Û˘Ó¤ÓÙ¢ÍË Δ‡Ô˘ ÙÔ˘ π¿ˆÓ· Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡ ¡·fiÙÔ ∫·Ó Ì ı¤Ì· ÙÔÓ ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi, fï˜ ÂÎÙÈÌ¿Ù·È ˆ˜ ı·

Û΢‹˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú· ÛÙÔ ∞ÎÔ‡ÁÈÔ˘ Ù˘ ΔÔ˘ÚΛ·˜. “¢ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÎÈÓ‰˘Ó‡ԢÌ ·fi ÙËÓ π·ˆÓ›·, ·ÏÏ¿ ·fi ÙÔ˘˜ ˘ÚËÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú˜ Ù˘ ÂÚÈÔ¯‹˜ Ì·˜ Î·È Ù· ˘ÚËÓÈο ·fi‚ÏËÙ·... ¶Ú¤ÂÈ Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ì”, ÙfiÓÈÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ Î·È Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∂∫∂º∂ “¢ËÌfiÎÚÈÙÔ˜”, ‰Ú ¡. ∫·ÓÂÏÏfiÔ˘ÏÔ˜. Ÿˆ˜ ›Â, ‰ÂÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ηٷÛ΢·ÛÙ› ·ÓÙȉڷÛÙ‹Ú·˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ·, ·ÎfiÌ· ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ó¤Ô˘ Ù‡Ô˘, Û ·fiÛÙ·ÛË ÌfiÏȘ 25 ¯ÈÏÈÔ̤ÙÚˆÓ ·fi ÛÂÈÛÌÈÎfi Ú‹ÁÌ·, ÁÈ ·˘Ùfi ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ¤ÁηÈÚË ·ÓÙ›‰Ú·ÛË, ÚÔÙÔ‡ Ë ∂ÏÏ¿‰· ‚ÚÂı› ›Ûˆ˜ οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÚÔ ÂÎϋ͈˜. ¶ÚfiÛıÂÛÂ, Â›Û˘, fiÙÈ ¤Ó· ÏÈÁfiÙÂÚÔ ÁÓˆÛÙfi, ·ÏÏ¿ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi, Úfi‚ÏËÌ· ·ÔÙÂÏÔ‡Ó Ù· ˘ÚËÓÈο ·fi‚ÏËÙ· Ù˘ √˘ÎÚ·Ó›·˜, Ù· ÔÔ›· ̤ۈ ÙÔ˘ ÔÙ·ÌÔ‡ ¢Ó›ÂÚÔ˘, Ô˘ ¯‡ÓÂÙ·È ÛÙË ª·‡ÚË £¿Ï·ÛÛ·, ÌÔÚ› ÙÂÏÈο Ó· ÌÔχÓÔ˘Ó ÙËÓ ªÂÛfiÁÂÈÔ, ÁÈ’ ·˘Ùfi Ú¤ÂÈ Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ¤Ó· “ÊÚ¿ÁÌ·” Ô˘ ı· ÂÌÔ‰›˙ÂÈ ÙË ‰È·ÚÚÔ‹ ÙÔ˘˜.

ÿ¯ÓË Ú·‰ÈÂÓÂÚÁÔ‡ Ȉ‰›Ô˘-131 Û ‰Â›ÁÌ· Á¿Ï·ÎÙÔ˜ ÚÔÂÚ¯fiÌÂÓÔ ·fi ÙËÓ ÔÏÈÙ›· Ù˘ √˘¿ÛÈÓÁÎÙÔÓ ÂÓÙfiÈÛ·Ó ÔÈ ÂÏÂÁÎÙÈÎÔ› Ì˯·ÓÈÛÌÔ› ÙˆÓ ∏¶∞, ÛÙÔÓ ·fiË¯Ô Ù˘ ˘ÚËÓÈ΋˜ ÎÚ›Û˘ ÛÙËÓ π·ˆÓ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ·ÚÌfi‰È˜ ·Ú¯¤˜, ÙÔ ÔÛÔÛÙfi Ô˘ ·ÓȯÓ‡ıËÎÂ Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¯·ÌËÏfi ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ‰ÂÓ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·. “Δ¤ÙÔÈ· Â˘Ú‹Ì·Ù· ı· Û˘Ó·ÓÙ¿ÌÂ Û˘¯Ó¿ ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Â›Ó·È Ôχ ÈÔ ¯·ÌËÏ¿ ·fi Ù· fiÚÈ· ·ÛÊ·Ï›·˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈ· ˘Á›·, ÙfiÛÔ ·˘ÙÒÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÓ‹ÏÈΘ, fiÛÔ Î·È ÂÎÂ›ÓˆÓ ÁÈ· Ù· ·È‰È¿” ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙËÓ ÎÔÈÓ‹ ‰‹ÏˆÛË Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ Î·È Ù˘ ÀËÚÂÛ›·˜ ΔÚÔÊ›ÌˆÓ Î·È º·ÚÌ¿ÎˆÓ (FDA). ™ÙÔ ‰Â›ÁÌ· Ô˘ ÂϤÁ¯ıËΠ‚Ú¤ıËΠڷ‰ÈÂÓÂÚÁfi ÈÒ‰ÈÔ-131 Û ÔÛÔÛÙfi 0,8 pCi/L, Ô˘ Â›Ó·È 5.000 ÊÔÚ¤˜ ¯·ÌËÏfiÙÂÚÔ ·fi ÙÔ fiÚÈÔ ·ÛÊ·Ï›·˜, ÙÔÓ›˙ÂÈ ÛÙËÓ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛË Ë ¶·ÙÚ›ÙÛÈ· ÿÓÛÂÓ ·fi ÙËÓ FDA. ∂›Û˘, ۯ‰fiÓ Û fiÏË ÙËÓ ∫›Ó· ¤¯ÂÈ ·ÓȯÓ¢Ù› Ú·‰ÈÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÌÂÙ¿ ÙÔ ˘ÚËÓÈÎfi ·Ù‡¯ËÌ· ÛÙËÓ π·ˆÓ›·, ·ÏÏ¿ Ù· Â›‰¿ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ¯·ÌËÏ¿ Î·È ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Î›Ó‰˘ÓÔ˜ ÁÈ· ÙË ‰ËÌfiÛÈÔ ˘Á›·, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ÎÈÓÂ˙È΋ ΢‚¤ÚÓËÛË.

27.500 ÓÂÎÚÔ› Î·È ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÈÔ ÚfiÛÊ·ÙÔ ·ÔÏÔÁÈÛÌfi, ÔÈ ÓÂÎÚÔ› Î·È ÔÈ ·ÁÓÔÔ‡ÌÂÓÔÈ ·fi ÙÔ ÛÂÈÛÌfi Î·È ÙÛÔ˘Ó¿ÌÈ Ô˘ ÙÔÓ ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂ, ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ 27.500, ÂÓÒ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ·fi 173.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ˙Ô˘Ó ·ÎfiÌ· Û Úfi¯ÂÈÚ· ηٷʇÁÈ·. ΔÔ ÎfiÛÙÔ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 300 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·. ΔÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ Ù˘ ηٷÛÙÚÔÊ‹˜ Â›Ó·È ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ, ·Ó ·Ó·ÏÔÁÈÛÙ› ηÓ›˜ fiÙÈ Ë ·ÔηٿÛÙ·ÛË ÙˆÓ ˙ËÌÈÒÓ ·fi ÙÔÓ Ù˘ÊÒÓ· ∫·ÙÚ›Ó· ›¯Â ÂÎÙÈÌËı› ÛÙ· 81 ‰ÈÛ. ‰ÔÏ¿ÚÈ·.

°È· ÙȘ 5 πÔ˘Ó›Ô˘, ÂÓ Ì¤Ûˆ ¤ÓÙÔÓˆÓ ȤÛÂˆÓ ·fi ÙȘ ‰ÈÂıÓ›˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜

¶ÚÔ΋ڢÍË ÚfiˆÚˆÓ ÂÎÏÔÁÒÓ ÛÙËÓ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÁÈ· ÙÔ 2010, Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ ÛÙÔ 8,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ·fi 7,3%, ‰ÈfiÙÈ ‰ÂÓ Â›¯·Ó ÚÔÛÌÂÙÚËı› ÎÚ·ÙÈΤ˜ ‰·¿Ó˜ ÂÚ›Ô˘ ÙÚÈÒÓ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ. °È· ÙÔ 2011 Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÛÙfi¯Ô˜ ÁÈ· ÙÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Â›Ó·È Ó· ÌËÓ ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ 4,6% ÙÔ˘ ∞∂¶. ŒÏÏÂÈÌÌ· 8,6% ÙÔ˘ ∞∂¶ ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÙ·È Û Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÚ·ÙÈÎfi ¯Ú¤Ô˜ 92,4% ÙÔ˘ ∞∂¶. “ªÂ fiÏ· Ù· ̤۷ ı· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÚfiÔ˘˜ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ‰··ÓÒÓ ÂʤÙÔ˜”, ÛËÌ›ˆÛÂ Ô Î. ÓÙÔ˜ ™¿ÓÙÔ˜. “∂›Ì·ÛÙ ̛· ˘‡ı˘ÓË Î˘‚¤ÚÓËÛË, Ô˘ ı· ‚ÚÂÈ fiÚÔ˘˜ ÁÈ· ÙËÓ ‰Ú¿ÛË Ù˘, ·ÏÏ¿ Î·È ı· ÙÈÌ‹ÛÂÈ ÙȘ ¤Ó·ÓÙÈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÒÓ Ù˘ ‰ÂÛ̇ÛÂȘ”. ∏ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›· ÚfiÎÂÈÙ·È ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË Ó· ·Ó·˙ËÙ‹ÛÂÈ ÌÂٷ͇ 750 ÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ Î·È ÂÓfi˜ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›Ô˘ ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ·ÁÔÚ¿ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÂÙ·ÂÙÔ‡˜ Î·È ‰ÂηÂÙÔ‡˜ ‰È¿ÚÎÂÈ·˜. √ √ÚÁ·ÓÈÛÌfi˜ ‰È·¯Â›ÚÈÛ˘ ÙÔ˘

ÍÔÊÏ‹ÛÂÈ Û˘ÓÔÏÈο ÂÓÓ¤· ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ‰ÔÏ¿ÚÈ· ÏËÍÈÚfiıÂÛÌÔ ¯Ú¤Ô˜.

“ƒÔ‹” ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ

‰ËÌfiÛÈÔ˘ ¯Ú¤Ô˘˜ ÚÔÛ‰Ôο ÙËÓ ÂÍ·ÛÊ¿ÏÈÛË ¿ÏÏˆÓ ÂÙ¿ ‰ÈÛÂηÙÔÌÌ˘Ú›ˆÓ ¢ÚÒ ·fi ÙËÓ ÒÏËÛË ‚Ú·¯˘ÚfiıÂÛÌˆÓ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ¯ÚÂÔÁÚ¿ÊˆÓ Î·Ù¿ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ÂÍ¿ÌËÓÔ ÙÔ˘ ÙÚ¤¯ÔÓÙÔ˜ ¤ÙÔ˘˜. ŸÌˆ˜, ·fi ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿, ¤ˆ˜ ÙÔ Ì¤ÛÔÓ ÙÔ˘ πÔ˘Ó›Ô˘ Ë §ÈÛÛ·‚fiÓ· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Û ı¤ÛË Ó· Â-

°È· ÙÔÓ ÏfiÁÔ ·˘ÙfiÓ, ·ÎÚÈ‚Ò˜, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ‹‰Ë ÛÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ ÌÈ·˜ Û˘Ó¯ԇ˜ ÚÔ‹˜ ÎÚ·ÙÈÎÒÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ÛÙȘ Â˘Úˆ·˚Τ˜ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜, ÒÛÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ó· Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ Ó· Â͢ËÚÂÙ›ٷÈ, ‰È·ÚÎÒ˜, ·˘Ùfi ÙÔ Ôχ ÈÂÛÙÈÎfi ¯ÚÔÓԉȿÁÚ·ÌÌ· ÔÊÂÈÏÒÓ. ™ÙÔ ÌÂٷ͇, ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ·ÚÓËÙÈ΋˜ ÚÔÔÙÈ΋˜ ÁÈ· ÙËÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌ›· Ô˘ ÚԂϤÔ˘Ó ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘, Ù· ÛÚÂÓÙ ÙˆÓ 10ÂÙÒÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó Êı¿ÛÂÈ Û ÈÛÙÔÚÈο ‡„Ë ÙȘ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ Ë̤Ú˜-ÍÂ¤Ú·Û·Ó ÙÔ 8%. Δ· ÛÚÂÓÙ ÙˆÓ ÂÓÙ·ÂÙÒÓ ÔÌÔ-

ÏfiÁˆÓ ¤¯Ô˘Ó ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ ‹‰Ë ÙÔ 9% . √ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜ ∑Ô˙¤ ™fiÎÚ·Ù˜ ÚfiÛÊ·Ù· ·¤ÎÏÂÈÂ Ë ¯ÒÚ· ÙÔ˘ Ó· ηٷʇÁÂÈ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi, ·Ú¿ ÙÔ fiÙÈ ÔÈ ¯ÚËÌ·Ù·ÁÔÚ¤˜ ·Ó‚¿˙ÔÓÙ·˜ Û˘Ó¯Ҙ Ù· ÛÚÂÓÙ ÙˆÓ ÔÚÙÔÁ·ÏÈÎÒÓ ÔÌÔÏfiÁˆÓ Â›Ó·È Û·Ó Ó· “˘·ÁÔÚ‡ԢӔ ÛÙË §ÈÛÛ·‚fiÓ· ÙË Ï‡ÛË Ù˘ Î·Ù·Ê˘Á‹˜ ÛÙÔÓ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‰·ÓÂÈÛÌfi. √ ÔÈÎÔÓÔÌÔÏfiÁÔ˜ Ù˘ Á·ÏÏÈ΋˜ Societe Generale, Δ˙¤È̘ ¡›ÍÔÓ, ¤ÎÚÈÓ ۋÌÂÚ· fiÙÈ Ë ‰ÈfiÁΈÛË ÙÔ˘ ‰ËÌÔÛ›Ô˘ ÂÏÏ›ÌÌ·ÙÔ˜ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜, ¤Ú˘ÛÈ, ‰ÂÓ ÚÔÔȈӛ˙ÂÙ·È ¤Ó· ·˘ÍË̤ÓÔ ‰ËÌfiÛÈÔ ¤ÏÏÂÈÌÌ· Î·È Ê¤ÙÔ˜.

√È ÙÚ¿Â˙˜ Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ Û ÛÙÂÓˆfi ™ÙÔ ÌÂٷ͇, fï˜, Ë ·ÓıÔÌÔÏÔ-

ÁÔ‡ÌÂÓË ÎÚ›ÛË ¯Ú¤Ô˘˜ ÛÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË Ì¤Ûˆ Ù˘ ˘Ô‚¿ıÌÈÛ˘ ÙˆÓ ÙÚ·Â˙ÒÓ Ù˘ ÛÙȘ Ôԛ˜ ÚÔ‚·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·ÌÂÚÈηÓÈÎÔ› Ô›ÎÔÈ ·ÍÈÔÏfiÁËÛ˘ “Ú›¯ÓÂÈ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÙÚ¿Â˙˜ (΢ÚÈÔÏÂÎÙÈο) ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿” Ù˘ ∂˘Úˆ·˚΋˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜ (∂∫Δ) ÁÈ· ÙÔ ‰·ÓÂÈÛÌfi ÙÔ˘˜. ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ·Ó·Ï˘Ù¤˜ ÂÎÊÚ¿˙ÔÓÙ·È Ì ‰˘ÛÔ›ˆÓÔ ÙÚfiÔ Î·È ÙÔÓ›˙Ô˘Ó fiÙÈ, ÂȉÈο ÛÙÔÓ “ÙÚ·Â˙ÈÎfi ÙÔ̤·, fiÔ˘ Ú¤ÂÈ Ù· ‚¿ÚË Ó· ÌÔÈÚ·ÛÙÔ‡Ó” Ë ÁÂÓÈ΋ ÂÈÎfiÓ· ÁÈ· ÙËÓ Â˘Úˆ˙ÒÓË ÌÔÚ› Ó· ı˘Ì›˙ÂÈ, ÛÙÔ ÔÚ·Ùfi ÎÈfiÏ·˜ ̤ÏÏÔÓ, ÙËÓ Ôχ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈ΋ ηٿÛÙ·ÛË ÙÔ˘ Ù¤ÏÔ˘˜ ÙÔ˘ 2008, ÔfiÙÂ Ë ·ÌÂÚÈηÓÈ΋ ÔÈÎÔÓÔÌÈ΋ ÎÚ›ÛË ‚Ú¤ıËΠÛÙÔ ·ÔÎÔڇʈ̿ Ù˘. √È ÙÚ¿Â˙˜ ı· ˘ÔʤÚÔ˘Ó ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â·Ú΋ ÎÂÊ¿Ï·È· fiÛÔ Û‹ÌÂÚ· ÔÚÈṲ̂ӷ ÎÚ¿ÙË Ì¤ÏË Ù˘ Â˘Úˆ˙ÒÓ˘ ·Û¯›˙Ô˘Ó Ó· ‚ÚÔ˘Ó ÎÂÊ¿Ï·È· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÈÛو٤˜ ÙÔ˘˜.


¢ÈÂıÓ‹ 32 ¶ÔχÓÂÎÚË Â›ıÂÛË ÛÙÔ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó π™§∞ª∞ª¶∞¡Δ, 31.

Δ√À§∞Ãπ™Δ√¡ ‰¤Î· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Û‹ÌÂÚ· ÛÙÔ ‚ÔÚÂÈÔ‰˘ÙÈÎfi ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Û ¤ÎÚËÍË ‚fiÌ‚·˜ Ô˘ ›¯Â ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹ ËÁ¤ÙË ÈÛÏ·ÌÈÛÙÈÎÔ‡ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ›¯Â ‹‰Ë Á›ÓÂÈ ÛÙfi¯Ô˜ Â›ıÂÛ˘ ¯ı˜, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. √ ª·Ô˘Ï¿Ó· º·˙·ÏÔ‡Ú ƒÂ¯Ì¿Ó, ÙÔ˘ ÔÔ›Ô˘ ÙÔ ıÚËÛ΢ÙÈÎfi ÎfiÌÌ· Δ˙·ÌÈ¿Ù √˘Ï¤Ì·-Â-πÛÏ¿Ì (JUI) ÌÂÙ›¯Â οÔÙ ÛÙÔÓ Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi Û˘Ó·ÛÈÛÌfi ÚÈÓ ÂÓ·¯ı› ÛÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË, Û ·¢ı›·˜ ‰‹ÏˆÛ‹ ÙÔ˘ Û ·ÎÈÛÙ·ÓÈÎfi ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô Â› fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËÎÂ. ∏ ‚fiÌ‚· ÂÍÂÚÚ¿ÁË Î·Ù¿ ÙË ‰È¤Ï¢ÛË ÂÚÈÔÏÈÎÔ‡ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜, Ë ÔÔ›· ›¯Â ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·˘Ùfi ÁÈ· Ó· ÂÁÁ˘Ëı› ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ù˘ ·˘ÙÔÎÈÓËÙÔÔÌ‹˜, ÛÙËÓ ÂÚÈÔ¯‹ ™·ÚÛ¿ÓÙ·, ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ÂÚÈÔ¯¤˜ fiÔ˘ ˙Ô˘Ó ÔÈ Ê˘Ï¤˜ ÙÔ˘ ¶·ÎÈÛÙ¿Ó Ô˘ Â›Ó·È ÚÔ‡ÚÁÈÔ ÙˆÓ ·ÎÈÛÙ·ÓÒÓ Δ·ÏÈÌ¿Ó Î·È Û˘ÌÌ¿¯ˆÓ Ù˘ ∞Ï ∫¿ÈÓÙ·, ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÈÎfi˜ Ù˘ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·˜. “ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰¤Î· ¿ÓıÚˆÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó ÂÎ ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÙÚÂȘ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎÔ› Î·È 20 ÙÚ·˘Ì·Ù›ÛÙËηӔ, ÙfiÓÈÛÂ. ΔÔ fi¯ËÌ· ÛÙÔ ÔÔ›Ô Â¤‚·ÈÓÂ Ô ÔÏÈÙÈÎfi˜ ËÁ¤Ù˘ ˘¤ÛÙË ÌÈÎÚ¤˜ ˙ËÌȤ˜ ·fi ÙËÓ ¤ÎÚËÍË”, ‰‹ÏˆÛÂ Ô ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ JUI ∞Û›Ê πÎÌ·Ï ¡Ù·Ô˘ÓÙ˙¿È.

∞ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi˜ ÓfiÌÔ˜ ÛÙË ™˘Ú›· ¢∞ª∞™∫√™, 31.

∏ ÂÈÙÚÔ‹ ÙˆÓ Û‡ÚˆÓ ÓÔÌÈÎÒÓ

ÙËÓ ÔÔ›· Û˘ÁÎÚfiÙËÛÂ Ô ™‡ÚÔ˜ Úfi‰ÚÔ˜ ª·Û¿Ú ·Ï-ÕÛ·ÓÙ ÁÈ· Ó· ÌÂÏÂÙ‹ÛÂÈ ÙÔ ı¤Ì· Ù˘ ¿ÚÛ˘ ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢, ı· ηٷÚÙ›ÛÂÈ ·ÓÙÈÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈÎfi ÓfiÌÔ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ, ÌÂÙ¤‰ˆÛ ÙÔ Û˘ÚÈ·Îfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Sana. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Ú·ÎÙÔÚ›Ô, Ë ÂÈÙÚÔ‹ ·˘Ù‹ ı· ηٷÚÙ›ÛÂÈ “ÓÔÌÔÛ¯¤‰ÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÙÔ˘ ¤ıÓÔ˘˜, Ù˘ ·ÍÈÔÚ¤ÂÈ·˜ ÙˆÓ ÔÏÈÙÒÓ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ¿Ù·ÍË Ù˘ ÙÚÔÌÔÎÚ·Ù›·˜, ·ÓÔ›ÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙËÓ ¿ÚÛË ÙÔ˘ ÓfiÌÔ˘ ¤ÎÙ·ÎÙ˘ ·Ó¿Á΢”. ∏ ÂÈÙÚÔ‹ ı· ¤¯ÂÈ ÔÏÔÎÏËÚÒÛÂÈ ÙÔ ¤ÚÁÔ Ù˘ ˆ˜ ÙȘ 25 ∞ÚÈÏ›Ô˘.

¶·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ Ë Î˘‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÈÙ ∫√Àμ∂´Δ, 31.

∏ ΢‚¤ÚÓËÛË ÙÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÈÙ ˘¤‚·Ï ۋÌÂÚ· ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ˘Ô˘ÚÁÔ› Ù˘ Ô˘ Â›Ó·È Ì¤ÏË Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ Ó· ‰Â¯ıÔ‡Ó ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ ·fi ‚Ô˘ÏÂ˘Ù¤˜, ÂÓ Ì¤Ûˆ ·ÈÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ÔÏÈÙÈΤ˜ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ. “√È ˘Ô˘ÚÁÔ› ˘¤‚·Ï·Ó ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ÛÙÔÓ Úˆı˘Ô˘ÚÁfi, Ô ÔÔ›Ô˜ ı· ÙȘ ·Ú·¤Ì„ÂÈ ÛÙÔÓ ÂÌ›ÚË” ·Ó¤ÊÂÚ ÛÙÔ ƒfiÈÙÂÚ˜ ÎÔÈÓÔ‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋ ËÁ‹. ΔÔ ÎÔÈÓÔ‚Ô‡ÏÈÔ ÙÔ˘ ∫Ô˘‚¤ÈÙ ÙÔ ÔÔ›Ô ¤¯ÂÈ ¤ÓÙÔÓË ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ· Û ̛· ÂÚÈÔ¯‹ fiÔ˘ ΢ÚÈ·Ú¯Ô‡Ó ·˘Ù·Ú¯Èο ηıÂÛÙÒÙ·, ¤¯ÂÈ ÚÔηϤÛÂÈ ÙËÓ ·Ú·›ÙËÛË ·ÚÎÂÙÒÓ Î˘‚ÂÚÓ‹ÛÂˆÓ ‹ ÙȘ ¤¯ÂÈ ·Ó·ÁοÛÂÈ Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÔ˘Ó Û ·Ó·Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡˜ ̤ۈ ÙˆÓ ÂÚˆÙ‹ÛÂÒÓ ÙÔ˘. ∏ ÂÊËÌÂÚ›‰· al-Watan - Ë ÔÔ›· ·Ó‹ÎÂÈ Û ¤Ó· ̤ÏÔ˜ Ù˘ ‚·ÛÈÏÈ΋˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ - ·Ó¤ÊÂÚ fiÙÈ Ô ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ı· ÂÚ¯fiÙ·Ó ·ÓÙÈ̤وÔ˜ Ì ̛· ÂÚÒÙËÛË Ô˘ ı· ÌÔÚÔ‡Û ӷ “ÂÍ¿„ÂÈ ÙÔ Û¯ٷÚÈÛÌfi”.

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

™ÙȘ ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂȘ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÔÓÙ¿ÚÂÈ Ë ¢‡ÛË

¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ CIA ÛÙË §È‚‡Ë To ¡∞Δ√ ·Ó¤Ï·‚ ÂÍ’ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙȘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈΤ˜ Û˘ÌÌ·¯ÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ §√¡¢π¡√, 31.

Δ

ËÓ ÒÚ· Ô˘ ÙÔ ¡∞Δ√ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ ÂÍ ÔÏÔÎÏ‹ÚÔ˘ ÙȘ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ÛÙË §È‚‡Ë, Ë ¢‡ÛË Ê·›ÓÂÙ·È Ó· ÔÓÙ¿ÚÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙȘ ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂȘ ˘„ËÏfi‚·ıÌˆÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÁÈ· ÙËÓ ÂÈÙ˘¯›· Ù˘ ·ÔÛÙÔÏ‹˜ ·ÔÌ¿ÎÚ˘ÓÛ˘ ÙÔ˘ Û˘ÓÙ·ÁÌ·Ù¿Ú¯Ë ·fi ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›·. ªÂÙ¿ ÙËÓ ‰È·Ê˘Á‹ ÙÔ˘ ˘Ô˘ÚÁÔ‡ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· ÛÙË μÚÂÙ·Ó›·, §ÔÓ‰›ÓÔ Î·È ƒÒÌË Î¿ÏÂÛ·Ó Î·È ¿ÏÏÔ˘˜ Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· Ú¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ›‰ÈÔ. ∫·È ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ·ÓÒÙÂÚÔ˜ §›‚˘Ô˜ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ÌÈÏÒÓÙ·˜ ÁÈ· “·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·” ÛÙËÓ §È‚‡Ë. “√ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı· Ì›ÓÂÈ ÛÙË §È‚‡Ë ̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” ϤÂÈ Ô Î˘‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô §›‚˘Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· ·Ó·ÎÚ›ÓÂÙ·È ·fi ÙȘ ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ı· ÙÔ˘ ÚÔÛÊÂÚı› ·Û˘Ï›·, fiˆ˜ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ô μÚÂÙ·Ófi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ °Ô˘›ÏÈ·Ì Ã¤ÈÁÎ √ §›‚˘Ô˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ¤Êı·Û ·ÈÊÓȉȷÛÙÈο ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· ̤ۈ Δ˘ÓËÛ›·˜ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË. ΔÔ §ÔÓ‰›ÓÔ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ fiÙÈ ·Ú·ÈÙ‹ıËΠ·fi ÙË ı¤ÛË Ô˘ ηÙ›¯Â ÛÙËÓ Î˘‚¤ÚÓËÛË Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È ˆ˜ ÂÁη٤ÏÂÈ„Â ÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, Ë ΔÚ›ÔÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍ ˆ˜ Ô ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· ‰ÂÓ ·˘ÙÔÌfiÏËÛÂ, ·ÏÏ¿ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË μÚÂÙ·Ó›· Ì ÂȉÈ΋ ·ÔÛÙÔÏ‹. √È ‚ÚÂÙ·ÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ˘ÔÛÙËÚ›˙Ô˘Ó fiÙÈ Ë Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ªÔ‡Û· ∫Ô‡Û· ‰Â›¯ÓÂÈ fiÛÔ Â‡ıÚ·˘ÛÙÔ Î·È ÈÂṲ̂ÓÔ Â›Ó·È ϤÔÓ ÙÔ Î·ıÂÛÙÒ˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜. ΔÔ ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ μÚÂÙ·Ó›·˜ οÏÂÛÂ, ‰Â “fiÛÔ˘˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Á‡Úˆ ·fi ÙÔÓ ∫·ÓÙ¿ÊÈ Ó· ÙÔÓ ÂÁηٷÏ›„Ô˘Ó Î·È Ó· ·ÁηÏÈ¿ÛÔ˘Ó ¤Ó· ηχÙÂÚÔ Ì¤ÏÏÔÓ ÁÈ· ÙË §È‚‡Ë Ô˘ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙËÓ ÔÏÈÙÈ΋ ÌÂÙ¿‚·ÛË Î·È Ú·ÁÌ·ÙÈΤ˜ ÌÂÙ·ÚÚ˘ıÌ›ÛÂȘ, Ô˘ Ó· Û˘Ó¿‰Ô˘Ó Ì ٷ ÔÚ¿Ì·Ù· ÙÔ˘ ÏÈ‚˘ÎÔ‡ Ï·Ô‡” . §›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ·, ·Ó·ÎÔÈÓÒıËΠfiÙÈ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Ù˘ §È‚‡Ë˜ Î·È Ó˘Ó ·ÂÛÙ·Ï̤ÓÔ˜ Ù˘ ¯ÒÚ·˜ ÛÙÔÓ √∏∂ ·Ú·ÈÙ‹ıËÎÂ, ηٷÁÁ¤ÏÏÔÓÙ·˜ “·ÈÌ·ÙÔ¯˘Û›·” ÛÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘. ∂Ó Ùˆ ÌÂٷ͇, Ô πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ ºÚ¿ÓÎÔ ºÚ·Ù›ÓÈ ÙfiÓÈÛ fiÙÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È Ó· ¤ÛÂÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÏfiÁˆ ÙˆÓ ·˘ÙÔÌÔÏ‹ÛÂˆÓ ÙˆÓ ÛÙÂÓÒÓ Û˘ÓÂÚÁ·ÙÒÓ ÙÔ˘, ·Ú¿ ÂÍ·ÈÙ›·˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘ Ù˘ ¢‡Û˘. √ πÙ·Ïfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ∂͈ÙÂÚÈÎÒÓ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ Ô ∫·ÓÙ¿ÊÈ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÂÍÔÚÈÛÙ› Î·È Î¿ÏÂÛ ÙËÓ ∞ÊÚÈηÓÈ΋ ŒÓˆÛË Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· ¯ÒÚ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÂÈ ·Û˘Ï›·. √ ΢‚ÂÚÓËÙÈÎfi˜ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ ÛÙË §È‚‡Ë ‰‹ÏˆÛÂ, ¿ÓÙˆ˜, fiÙÈ Ô ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ Î·È ÔÈ ÁÈÔÈ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÙË §È‚‡Ë Î·È Â›Ó·È ·ÔÊ·ÛÈṲ̂ÓÔÈ Ó· Ì›ÓÔ˘Ó ÂΛ “̤¯ÚÈ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜” . √ ∞ÌÂÚÈηÓfi˜ ˘Ô˘ÚÁfi˜ ÕÌ˘Ó·˜, Û ‰ËÏÒÛÂȘ ÙÔ˘ ÛÙÔ ∫ÔÁÎÚ¤ÛÔ, › fiÙÈ ÙÔ Èı·ÓfiÙÂÚÔ Â›Ó·È ˆ˜ Ô ›‰ÈÔ˜ Ô Ï·fi˜ Ù˘ §È‚‡Ë˜ ı· ‰ÈÒÍÂÈ Î¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ÙÔÓ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÙˆÓ ÔÏÈÙÈÎÒÓ Î·È ÔÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÂÈÏÔÁÒÓ.

1.000 ÓÂÎÚÔ› ÛÙȘ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ

¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ CIA ÛÙË §È‚‡Ë ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ CIA ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› ÛÙË §È‚‡Ë ÁÈ· Ó· ¤ÚıÔ˘Ó Û Â·Ê‹ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÔ‡˜ Î·È Ó· ηıÔ‰ËÁ‹ÛÔ˘Ó ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙÔ˘ ‰ÈÂıÓÔ‡˜ Û˘Ó·ÛÈÛÌÔ‡, Û‡Ìʈӷ Ì ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· ÙˆÓ New York Times. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘, ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›ÎÙ˘Ô ABC ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ Ô √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ‰ÒÛÂÈ Ì˘ÛÙÈο ÂÍÔ˘ÛÈÔ‰fiÙËÛË ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ‚Ô‹ıÂÈ·˜ ÚÔ˜ ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ù˘ ÂͤÁÂÚÛ˘. Èڛ˜ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂÈ ÂÈۋ̈˜ ÛÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ ·˘Ù¤˜, Ô §Â˘Îfi˜ √›ÎÔ˜ Â·Ó¤Ï·‚ fiÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌË ·ÔÊ·Û›ÛÂÈ ÙË ¯ÔÚ‹ÁËÛË fiÏˆÓ ÛÙË ÏÈ‚˘Î‹ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË. ¶Ú¿ÎÙÔÚ˜ Ù˘ ·ÌÂÚÈηÓÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ¶ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ˘˜ New York Times, ¤¯Ô˘Ó ·Ó·Ù˘¯ı› Û ÌÈÎÚ¤˜ ÔÌ¿‰Â˜ Â‰Ò Î·È Â‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË §È‚‡Ë, Ì ·ÔÛÙÔÏ‹ Ó· ·ÔηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó Â·Ê‹ Ì ÙËÓ ·ÓÙÈÔϛ٢ÛË Î·È Ó· ηıÔÚ›ÛÔ˘Ó ÛÙfi¯Ô˘˜ ÁÈ· ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ. ™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ‰ËÌÔÛ›Â˘Ì· “‰Âο‰Â˜ ̤ÏË ÙˆÓ ÂȉÈÎÒÓ ‚ÚÂÙ·ÓÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ Î·È Ú¿ÎÙÔÚ˜ ÙÔ˘ MI6 ÂÚÁ¿˙ÔÓÙ·È ÛÙË §È‚‡Ë” Ì ·ÚÈ· ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙË Û˘ÏÏÔÁ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈÒÓ ÁÈ· ÙȘ ı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ÛÙÚ·ÙȈÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ∫·ÓÙ¿ÊÈ. ∞fi ÙËÓ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘ ÙÔ ÙËÏÂÔÙÈÎfi ‰›-

ÎÙ˘Ô ABC ÌÂÙ¤‰ˆÛ fiÙÈ Ô ª·Ú¿Î √Ì¿Ì· ¤¯ÂÈ ˘ÔÁÚ¿„ÂÈ Ì˘ÛÙÈÎfi ÌÓËÌfiÓÈÔ Ô˘ ‰›ÓÂÈ ÙÔ Ú¿ÛÈÓÔ Êˆ˜ ÁÈ· Ì˘ÛÙÈΤ˜ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂȘ ˘¤Ú ÙˆÓ ·ÓÙÈηıÂÛÙˆÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌˆÓ.

∂ȯ›ÚËÛË “∂ÓÈ·›Ô˜ ¶ÚÔÛÙ¿Ù˘” ™ÙÔ ‰›Ô Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ ‰Ú¿Û˘, ÙÔ ¡∞Δ√ ·Ó¤Ï·‚ ÙÔÓ Ï‹ÚË ¤ÏÂÁ¯Ô ÙˆÓ ·ÂÚÔÔÚÈÎÒÓ Î·È Ó·˘ÙÈÎÒÓ ÂȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ Ù· ÍËÌÂÚÒÌ·Ù· Ù˘ ¶¤ÌÙ˘. ∏ Âȯ›ÚËÛË ÙÔ˘ ¡∞Δ√, ˘fi ÙËÓ Îˆ‰È΋ ÔÓÔÌ·Û›· “∂ÓÈ·›Ô˜ ¶ÚÔÛÙ¿Ù˘” , ¤¯ÂÈ ˆ˜ ÛÙfi¯Ô ÙËÓ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ÙÔ˘ „ËÊ›ÛÌ·ÙÔ˜ 1973 ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ∞ÛÊ·Ï›·˜ ÙÔ˘ √∏∂ ÁÈ· ÙËÓ §È‚‡Ë. ªÂ ÙËÓ ·ÊÔÚÌ‹, Ô °.°. ÙÔ˘ ¡∞Δ√ ∞ÓÙÂÚ˜ ºÔÁÎ ƒ¿ÛÌÔ˘ÛÂÓ ·ÓÙÈÙ¿¯ıËΠÛÙËÓ È‰¤· Ó· ÂÍÔÏÈÛÙÔ‡Ó ÔÈ ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ, ÂÎÙÈÌÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ë ™˘ÌÌ·¯›· ÂÂÌ‚·›ÓÂÈ ÛÙÚ·ÙȈÙÈο “ÁÈ· Ó· ÚÔÛٷهÛÂÈ ÙÔ ÏÈ‚˘Îfi Ï·fi Î·È fi¯È ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÔÏ›ÛÂÈ” . ∂ÎÚfiÛˆÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÚÙÒÓ ‰‹ÏˆÛ fiÙÈ ÙÔ ‚·Ú‡ ˘ÚÔ‚ÔÏÈÎfi ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ªÔ˘·Ì¿Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÂÍ·¤Ï˘Û Â›ıÂÛË Î·Ù¿ ÙˆÓ ÂÍÂÁÂÚÌ¤ÓˆÓ ÛÙË ªÈ˙Ô˘Ú¿Ù·. √È ÂÍÂÁÂṲ́ÓÔÈ ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛ·Ó fiÙÈ Î·Ù¿ ÙȘ ÂÈı¤ÛÂȘ ÙˆÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ ÙËÓ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¤¯·Û·Ó ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ 20 ¿ÙÔÌ·.

¶ÂÚ›Ô˘ 1.000 ¿ÓıÚˆÔÈ ÈÛÙ‡ÂÙ·È fiÙÈ ¤¯Ô˘Ó ÛÎÔÙˆı› ÛÂ Û˘ÁÎÚÔ‡ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙÒÓ Î·È ·ÓÙÈ¿ÏˆÓ ÙÔ˘ §›‚˘Ô˘ ËÁ¤ÙË ªÔ˘¿Ì·Ú ∫·ÓÙ¿ÊÈ, Û‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ ‚ÚÂÙ·ÓÈ΋˜ ΢‚¤ÚÓËÛ˘ ÁÈ· Ù· ·ÓıÚÒÈÓ· ‰ÈηÈÒÌ·Ù·. ™ÙËÓ ¤ÎıÂÛË, Ô˘ ηχÙÂÈ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÌÂÙ¿ ÙËÓ ÂͤÁÂÚÛË Î·Ù¿ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ ÙÔ˘ ∫·ÓÙ¿ÊÈ, ÛËÌÂÈÒÓÂÙ·È fiÙÈ ˘‹ÚÍ·Ó “·ÍÈfiÈÛÙ˜” ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· “‚È·ÈfiÙËÙ˜” Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ÏfiÁÔ ÁÈ· ı·Ó¿ÙÔ˘˜ “·ıÒˆÓ ÔÏÈÙÒÓ” ·fi ·ÂÚÔÔÚÈÎÔ‡˜ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÔ‡˜ ·fi ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ ÙÔ˘ ηıÂÛÙÒÙÔ˜ “Û fiÏÂȘ Ù˘ §È‚‡Ë˜ fiÔ˘ Á›ÓÔÓÙ·Ó ·ÓÙÈ΢‚ÂÚÓËÙÈΤ˜ ‰È·‰ËÏÒÛÂȘ” . ΔÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ 40 ¿Ì·¯ÔÈ ÛÎÔÙÒıËÎ·Ó Î·Ù¿ ÙȘ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÙˆÓ ‰˘ÙÈÎÒÓ ‰˘Ó¿ÌÂˆÓ ÛÙËÓ ΔÚ›ÔÏË, ‰‹ÏˆÛ Û ηıÔÏÈÎfi Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ô ·ÓÙÈÚfiÛˆÔ˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡ ÛÙË ÏÈ‚˘Î‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û· ÂÈηÏÔ‡ÌÂÓÔ˜ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. “™˘ÁΤÓÙÚˆÛ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÊËÁ‹ÛÂȘ ·fi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜ ·˘ÙfiÙ˜ Ì¿ÚÙ˘Ú˜. π‰È·›ÙÂÚ· ÛÙË Û˘ÓÔÈΛ· ªÔ‡ÛÏÈÌ, ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ‚ÔÌ‚·Ú‰ÈÛÌÒÓ, η٤ÚÚ¢Û ¤Ó· ÎÙ›ÚÈÔ fiÔ˘ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó Ôϛ٘, ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ 40 ·ÓıÚÒˆÓ” , ‰‹ÏˆÛ ÛÙÔ Fides, ÙÔ Ú·ÎÙÔÚÂ›Ô Âȉ‹ÛÂˆÓ Ù˘ ÈÂÚ·ÔÛÙÔÏÈ΋˜ ˘ËÚÂÛ›·˜ ÙÔ˘ μ·ÙÈηÓÔ‡.

ŒÚ¢Ó˜ ÁÈ· ı‡Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ To NATO ÂÚÂ˘Ó¿ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ı‡Ì·Ù· ÌÂٷ͇ ÙˆÓ ·Ì¿¯ˆÓ ηٿ ÙȘ ‰˘ÙÈΤ˜ ·ÂÚÔÔÚÈΤ˜ ÂȉÚÔ̤˜ ÛÙË ÏÈ‚˘Î‹ ÚˆÙÂ‡Ô˘Û·, fï˜ ·˘Ù‹ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ó· ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó Ù¤ÙÔȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜, ‰‹ÏˆÛ ÂÎÚfiÛˆÔ˜ Ù˘ ÛÙÚ·ÙȈÙÈ΋˜ Û˘ÌÌ·¯›·˜. “¢ÈÂÍ¿ÁÔ˘Ì ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó ˘¿Ú¯ÂÈ ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ Ô˘Û›· (ÛÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜), fï˜ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ Ó· ÙȘ ÂȂ‚·ÈÒÓÔ˘Ó. £· οÓÔ˘Ì fi,ÙÈ ÌÔÚԇ̠ÁÈ· Ó· ‰È·ÈÛÙÒÛÔ˘Ì ·Ó Û˘Ó¤‚Ë Ú¿ÁÌ·ÙÈ Î¿ÙÈ” , ‰‹ÏˆÛ ·ÍȈ̷ÙÔ‡¯Ô˜ ÙÔ˘ ¡∞Δ√.

™‡Ìʈӷ Ì ¤ÎıÂÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘

ÕıÏȘ ÔÈ Û˘Óı‹Î˜ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ ™Δƒ∞™μ√Àƒ°√, 31.

∞£§π∂™ Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ Î·È Û˘ÓÂ-

¯Â›˜ ηÎÔÔÈ‹ÛÂȘ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ, ÂÏÏÈ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ Î·È ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÒÓ. ∞˘Ù‹ Â›Ó·È Ë ÂÈÎfiÓ· ÙˆÓ ÙÔ˘ÚÎÈÎÒÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ, Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂ÈÙÚÔ‹ ÙÔ˘ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ Ù˘ ∂˘ÚÒ˘ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚfiÏË„Ë ÙˆÓ μ·Û·ÓÈÛÙËÚ›ˆÓ Î·È Ù˘ ∞¿ÓıÚˆ˘ ‹ Δ·ÂÈÓˆÙÈ΋˜ ªÂÙ·¯Â›ÚÈÛ˘ ‹ ΔÈ̈ڛ·˜ (CPT). ∏ ¤ÎıÂÛË ·Ó·Ê¤ÚÂÙ·È ÛÙ· Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù· ÙˆÓ ÎÏÈ̷ΛˆÓ Ù˘ CPΔ, Ô˘ ÂÈÛΤÊıËÎ·Ó Î¤ÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÚÔÛʇÁˆÓ Î·È Ê˘Ï·Î¤˜ ÛÙËÓ ΔÔ˘ÚΛ· ηٿ ÙËÓ ¤ÌÙË ÂÚÈÔ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÂͤٷÛË, ÛÙȘ 4-17 πÔ˘Ó›Ô˘ 2009. ™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó Ó· ηÎÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Î·È Ó· ˘Ê›ÛÙ·ÓÙ·È ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‚›·˜ fiÏÔÈ ÔÈ ÚÔÊ˘Ï·ÎÈṲ̂ÓÔÈ. √È Û˘Óı‹Î˜ ‰È·‚›ˆÛ˘ ÙˆÓ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓˆÓ Â›Ó·È ¿ıÏȘ, ȉȷ›ÙÂÚ· ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ÙÔ˘ ∞ÁÎÚ› Î·È ∂ÓÙÈÚÓ¤, fiÔ˘ ÛÙÂÁ¿˙ÔÓÙ·È Û ÂÚÂÈˆÌ¤Ó˜ Ê˘Ï·Î¤˜, Ì ÂÚÈÔ-

ÚÈṲ̂ÓË ÚfiÛ‚·ÛË Û ʈ˜, Ì ηΤ˜ Û˘Óı‹Î˜ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Î·È ¯ˆÚ›˜ ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ¿ÛÎËÛ˘ Û ˘·›ıÚÈÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜, ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ Ë CPT. Ÿˆ˜ ‰Â ÙÔÓ›˙ÂÙ·È È‰È·›ÙÂÚ·, fiÙ·Ó ÔÈ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ··ÓÙ‹ÛÔ˘Ó ÛÂ Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ÓË Û‡ÛÙ·ÛË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÁÈ· ‚ÂÏÙ›ˆÛË ÙˆÓ Û˘ÓıËÎÒÓ, ÂÚÈÔÚ›ÛÙËÎ·Ó Ó· ·ÔÛÙ›-

ÏÔ˘Ó ÂÁ·ÎÏÈÔ ÛÙȘ ÎÂÓÙÚÈΤ˜ Î·È ÂÚÈÊÂÚÂȷΤ˜ ÌÔÓ¿‰Â˜, Ì ÙËÓ ÔÔ›· ÙÔÓ›˙ÔÓÙ·Ó Ë ·Ó¿ÁÎË Ó· ·ÔʇÁÂÙ·È Ë Î·ÎÔÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË Î·È Ë ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ¯Ú‹ÛË ‚›·˜. ™’ fi,ÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË ÛÙ· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ÚÔÛʇÁˆÓ, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÛËÌÂÈÒÓÂÈ fiÙÈ, fiÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÔÈ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È

˘fi ÎÚ¿ÙËÛË, ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó η̛· ÓÔÌÈ΋ ‹ ¿ÏÏË ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË. ™‡Ìʈӷ Ì ÙȘ ··ÓÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ‰fiıËÎ·Ó ·fi ÙËÓ ÙÔ˘ÚÎÈ΋ ΢‚¤ÚÓËÛË, ˘¿Ú¯Ô˘Ó Û¯¤‰È· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÔÏÏÒÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·ÎÒÓ ÂȯÂÈÚËÛÈ·ÎÒÓ Î¤ÓÙÚˆÓ ÎÚ¿ÙËÛ˘ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ, Ô˘ ı· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÔ˘Ó ÔÏÏ¿ ·fi Ù· ȉڇ̷ٷ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È Û‹ÌÂÚ·, ÂÓÒ ¤ÎÏÂÈÛÂ Ë ÌÔÓ¿‰· ÎÚ¿ÙËÛ˘ ÂÓËÏ›ÎˆÓ ·ÏÏÔ‰·ÒÓ ÛÙËÓ ∞‰ÚÈ·ÓÔ‡ÔÏË. ∫¿ÓÔÓÙ·˜, Ù¤ÏÔ˜, ȉȷ›ÙÂÚË ÌÓ›· ÛÙȘ Û˘Óı‹Î˜ ÎÚ¿ÙËÛ˘, Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ˘ÔÁÚ·ÌÌ›˙ÂÈ fiÙÈ ÔÏϤ˜ ·fi ÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ Ô˘ ÂÈÛΤÊıËΠ‹Ù·Ó ˘ÂÚÏ‹ÚÂȘ, ÂÓÒ ‰ÂÓ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·Ó ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ˜ ÁÈ· ÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ‡ÌÂÓÔ˘˜ (fiˆ˜ ÂÚÁ·Û›·, ÂÎ·›‰Â˘ÛË, Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ηٿÚÙÈÛË ‹ ·ıÏËÙÈÛÌfi). ™Ô‚·Ú¤˜ ·ÓËÛ˘¯›Â˜ Â›Û˘ ÂÎÊÚ¿˙ÂÈ Ë ∂ÈÙÚÔ‹ ÁÈ· ÙËÓ ÂÏÏÈ‹ ·ÚÔ¯‹ ˘ÁÂÈÔÓÔÌÈ΋˜ ÂÚ›ı·Ï„˘ ÛÙÔ˘˜ ÎÚ·ÙÔ˘Ì¤ÓÔ˘˜, ÂÓÒ ÙÔÓ›˙ÂÈ È‰È·›ÙÂÚ· ÙËÓ ‰Ú·Ì·ÙÈ΋ ¤ÏÏÂÈ„Ë È·ÙÚÒÓ ÛÙȘ ÙÔ˘ÚÎÈΤ˜ Ê˘Ï·Î¤˜ Î·È Ù· ΤÓÙÚ· ÎÚ¿ÙËÛ˘.


∂ÈηÈÚfiÙËÙ· 33

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¡›ÎËÛ Ì 78-67 ÙËÓ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Î·È Ì ÙÚÂȘ ӛΘ ·¤ÎÏÂÈÛ ÙÔ˘˜ ÚˆÙ·ıÏËÙ¤˜ ∂˘ÚÒ˘

¶·Ó¿ÍÈ· ÛÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô ¶∞√ Œ

¯·Û ӈڛ˜ ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ·˜ Ì ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·, ›¯Â ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÊÔÚو̤ÓÔ ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÎÈ ¿ÔÓÙÔ ÁÈ· ¤Ó· ËÌ›¯ÚÔÓÔ, ·ÏÏ¿ ÙÔ Ì¤Ù·ÏÏÔ ÚˆÙ·ıÏËÙ‹ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ‰ÂÓ Ï˘Á›˙ÂÈ Ì ٛÔÙ·. ªÂ Ì›· ·ÏÈηڛÛÈ· ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÂÈÎÚ¿ÙËÛ Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì 78-67, Ù˘ ¤Î·ÓÂ... ¤ÍˆÛË ·fi ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ô˘ ı· Á›ÓÂÈ ÛÙËÓ fiÏË Ù˘ Î·È ‰Â›¯ÓÂÈ ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· ηı›ÛÂÈ ÛÙÔÓ ÎÂÓfi ϤÔÓ ıÚfiÓÔ Ù˘, ÚÔÛı¤ÙÔÓÙ·˜ ÙÔ ¤ÎÙÔ ·ÛÙ¤ÚÈ ÛÙË Ê·Ó¤Ï· ÙÔ˘. ∫Ú˘Ê¿ fiÏ· Ù˘ “§ÂÚÓ·›·˜ ⁄‰Ú·˜” ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÔÈ ∫·Ï¿ı˘ Î·È μÔ˘ÁÈԇη˜. √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ÛÙÔÓ ËÌÈÙÂÏÈÎfi ÙÔ˘ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ı· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ó ÛÙȘ 6 ª·˝Ô˘ ÙËÓ ÈÙ·ÏÈ΋ ™È¤Ó·.

√ ∑¤ÏÈÎÔ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÂÈʇϷÛÛ ÂÎÏ‹ÍÂȘ ÛÙËÓ ÂÓÙ¿‰· ÙÔ˘ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ Ì ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë, ∫·Ï¿ıË, ™¿ÙÔ, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ Î·È μÔ˘ÁÈԇη, Û ·ÓÙ›ıÂÛË Ì ÙÔÓ ΔÛ¿‚È ¶·ÛÎÔ˘¿Ï, Ô ÔÔ›Ô˜ ¿ÊËÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔÓ ¡·‚¿ÚÔ ÎÈ ¿Ú¯ÈÛ Ì ÙÔ˘˜ ƒÔ‡ÌÈÔ, °ÎÚÈÌ¿Ô˘, ÕÓÙÂÚÛÔÓ, μ¿ÛÎÂı Î·È §fiÚÌÂÎ. √ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ Ì ÙÔÓ ∫·Ï¿ıË Ó· ‰›ÓÂÈ Ú˘ıÌfi ÛÙËÓ Âͤ‰Ú· ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ‰‡Ô ·ÏÈηڛÛÈ· Ï¤È · ÚÔËÁ‹ıËΠ̠6-0, ·ÏÏ¿ ÁÚ‹ÁÔÚ· ‹Úı·Ó ηο Ì·Óٿٷ. √ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ ̤۷ ÛÙ· ÚÒÙ· 130 ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· ÙÔ˘ ·ÁÒÓ· ÊÔÚÙÒıËΠ̠‰‡Ô Ê¿Ô˘Ï, ¤Ó· ÂÌÊ·ÓÒ˜ ·Ó‡·ÚÎÙÔ ÎÈ ¤Ó· ÂÈÂÈÎÒ˜ ·ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡ÌÂÓÔ, ÌÂ Û˘Ó¤ÂÈ· Ó· ·ÔÛ˘Úı› ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ. √È ∫·Ù·Ï·ÓÔ› ·Ó·ı¿ÚÚËÛ·Ó Î·È Ì¤Û· ÛÙ· ÂfiÌÂÓ· Ù¤ÛÛÂÚ· ·ÁˆÓÈÛÙÈο ÏÂÙ¿ ¤Ú·Û·Ó ÌÚÔÛÙ¿ (10-11). √È “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ·Ó¤ÎÙËÛ·Ó ÙÔ ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· Ì ÙÔÓ ∫·Ï¿ıË Ó· ÊÙ¿ÓÂÈ ÙÔ˘˜ ÂÙ¿ fiÓÙÔ˘˜ (1211), ·ÏÏ¿ ¤¯·Û·Ó ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ·˜ Ì ‰È¿ÛÙÚÂÌÌ·. ¶·Ú¿ ÙËÓ ·Ô˘Û›· ‰‡Ô ‚·ÛÈÎÒÓ ÙÔ˘ ÁηÚÓÙ Î·È ÙËÓ ·ÛÙÔ¯›· ÛÙȘ ‚ÔϤ˜ (6/12) ÔÈ ÁË‰ԇ¯ÔÈ ¤ÎÏÂÈÛ·Ó ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓÔÈ Ì 16-12 ÙËÓ ÚÒÙË ÂÚ›Ô‰Ô ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú·. ∏ ·ÚÔ˘Û›· ÙÔ˘ Δ¤ÈÙ˜ ·ÓÙ› ÙÔ˘ ∫·Ï¿ıË Î·È Ë ·Ú·ÌÔÓ‹ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·ÔÛ˘ÓÙfiÓÈÛ ÙÔÓ ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi Î·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ì ÔÎÙÒ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ÙÔ˘ ºÚ·Ó μ¿ÛÎÂı ÎÈ ¤Ó· ·ÎÚÔ‚·ÙÈÎfi ÙÔ˘ §¿ÎÔ‚ÈÙ˜ ÚÔËÁ‹ıËΠ̠٤ÛÛÂÚȘ (20-24) ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ Û ٤ÛÛÂÚ· ÏÂÙ¿ ÛÙÔ

‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ fiÛÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ Û ÔÏfiÎÏËÚÔ ÙÔ ÚÒÙÔ. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ·Ú¯ËÁÔ‡ ÛÙÔ ·ÚΤ ÌÂÙ¿ ·fi ‰¤Î· ÏÂÙ¿ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ Ù¿ÍË ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È ÙÔ˘ “ÙÚÈÊ˘ÏÏÈÔ‡” , Ô˘ ·¿ÓÙËÛ Ì ¤Ó· ÛÂÚ› 7-0 (27-24) Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ¤ÊÙ·Û ÛÙÔ +5 (31-26), ·ÏÏ¿ Ô ¡·‚¿ÚÔ “͇ÓËÛ” Î·È Â·Ó¤ÊÂÚ ÙËÓ ÈÛÔÚÚÔ›· Ì ¤Ó· ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È Ì›· “ÌÔÌ›Ù·” (31-31). ŒÓ· ·›ı·ÓÔ ÁÎÔÏ-Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ ÎÈ ¤Ó· ηϿıÈ ÙÔ˘ §fiÚÌÂÎ ÛÙËÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›· Â›ıÂÛË ¤ÁÚ·„·Ó ÙÔÓ Â›ÏÔÁÔ ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ Ì 34-33.

¶¿ÙËÛ Áο˙È ÎÈ... ¤Ê˘Á ªÂ ÙÔÓ ¡›ÎÔÏ·˜ Ï·‚ˆÌ¤ÓÔ Î·È ÙÔÓ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Ó· ÂÚÈÔÚ›˙ÂÙ·È ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· Ô ¶·Ó·ıËÓ·˚Îfi˜ ·Ó¤ÙÚÂÍ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ÙÔ˘ ÁÈ· ÛÎÔÚ¿ÚÈÛÌ·. √ μÔ˘ÁÈԇη˜ Ì ÙÚ›· ÚÔÛˆÈο ηϿıÈ· ÊÒÓ·Í “·ÚÒÓ” Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ˘ ºÒÙÛË ÛÙ· ‰‡Ô ¿ÎÚ· ÙÔ˘ ·ÚΤ ÔÈ “Ú¿ÛÈÓÔÈ” ‰È·ÙËÚÔ‡Û·Ó ¤Ó· ÌÈÎÚfi ÚÔ‚¿‰ÈÛÌ· ÛÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ Â·Ó¿Ï˄˘ (44-39). ŸÙ·Ó Ô ∫·ÛÙÔÚÈ·Ófi˜ ÁηÚÓÙ ¿Ú¯ÈÛÂ Û˘Ó ÙÔȘ ¿ÏÏÔȘ Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÊÙ·Û ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ +8

(48-40) Î·È Ï›ÁÔ ·ÚÁfiÙÂÚ· ÛÙÔ +9 (56-47) ·fi ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹ ÚÔηÏÒÓÙ·˜ ¤ÎÚËÍË ¯·Ú¿˜ ÛÙȘ ÎÂÚΛ‰Â˜ Ì ÙË Ï‹ÍË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘. ΔÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ §fiÚÌÂÎ Î·È ÙÔ Ó¢ÚÈÎfi ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ ٤ٷÚÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘ ¤‰ˆÛ·Ó Ó¤Ô ÂӉȷʤÚÔÓ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È, fï˜ ÙÔ Î¿Úʈ̷ ÙÔ˘ μÔ˘ÁÈԇη Î·È ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ¤ÊÂÚ·Ó ÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘ √ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜ ÛÙÔ +11 (6150), ÂÙ¿ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÎÈ ¤Ó· ÏÂÙfi ÌÂÙ¿ ÛÙÔ +13 (6350). ΔÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ∫·Ï¿ıË ÛÙ· ÌÈÛ¿ Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÍÂÛ‹-

ΈÛ ÙÔ Ï‹ıÔ˜ (66-53), fï˜ Ô ªfiÚȘ Ì ¤ÓÙÂ Û˘Ó¯›˜ fiÓÙÔ˘˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÙËÓ “ª¿ÚÙÛ·” ÛÙËÓ ÂÓÙ·ÙÈ΋ ÌÂÈÒÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ ‰˘fiÌÈÛÈ ÏÂÙ¿ ÚÈÓ ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ Î·È Ô μ¿ÛÎÂı Ì›ˆÛ ·ÎfiÌË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì 92’’ ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ó· ¤¯Ô˘Ó Ì›ÓÂÈ ÛÙÔ Ù·ÌÏfi (68-62). ŒÓ· Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë ¤‰ˆÛ ¢ηÈÚ›· ÛÙÔ˘˜ ∫·Ù·Ï·ÓÔ‡˜ Ó· ÏËÛÈ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, ·ÏÏ¿ ÙÔ ÙÚ›ÔÓÙÔ ÙÔ˘ ÕÓÙÂÚÛÔÓ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÔ¯Ô Î·È Ë ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· ˘Ô¯ÚÂÒıËΠӷ ηٷʇÁÂÈ ÛÙË Ï‡ÛË ÙˆÓ Ê¿Ô˘Ï. ªÂ ÙÚÂȘ ‚ÔϤ˜ ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈηÓÔ‡ ¤ÂÈÙ· ·fi Ê¿Ô˘Ï ÙÔ˘ ™¿ÙÔ Û ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÁÈ· ÙÚ›ÔÓÙÔ, Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤ÂÛ ÛÙÔ˘˜ ¤ÓÙ (72-67) ÌÈÛfi ÏÂÙfi ÚÈÓ ÙÔ ÊÈÓ¿ÏÂ. ∏ „˘¯Ú·ÈÌ›· ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë Î·È ∫·Ï¿ıË ·fi ÙË ÁÚ·ÌÌ‹ ‰ÂÓ Â¤ÙÚ„·Ó ÙËÓ ·ÓÙÂ›ıÂÛË Ù˘ ª·ÚÙÛÂÏfiÓ· Ó· ÔÏÔÎÏËÚˆı› Î·È ÙÔ Î¿Úʈ̷ ÙÔ˘ ™¿ÙÔ ¤‚·Ï ÙÔ ÎÂÚ·Û¿ÎÈ ÛÙËÓ ÙÔ‡ÚÙ· Ù˘ ÚfiÎÚÈÛ˘ ÙÔ˘ ¶·Ó·ıËÓ·˚ÎÔ‡ ÛÙÔ ‰¤Î·ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη. ¢ÂοÏÂÙ·: 16-12, 34-33, 5647, ¶∞¡∞£∏¡∞´∫√™ (√ÌÚ¿ÓÙÔ‚ÈÙ˜): ¶ÂÚ¤ÚÔÁÏÔ˘ 8, ª·Ù›ÛÙ 8 (6 ÚÈÌ.), ºÒÙÛ˘ 11 (6 ÚÈÌ.), ™¿ÙÔ 10, ΔÛ·ÚÙÛ·Ú‹˜ 8, ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë˜ 11 (5 ·Û›ÛÙ, 4 ÚÈÌ.), μÔ˘ÁÈԇη˜ 10, ∫·Ï¿ı˘ 12, ∫·˚Ì·ÎfiÁÏÔ˘, ¡›ÎÔÏ·˜, Δ¤ÈÙ˜. ª¶∞ƒΔ™∂§√¡∞ (¶·ÛÎÔ˘¿Ï): ™¿‰·, ƒÔ‡ÌÈÔ 3, §¿ÎÔ‚ÈÙ˜ 5, ¡·‚¿ÚÔ 7, μ¿ÛÎÂı 14, πÓÁÎϘ 2, ∂ÓÙfiÓÁÎ 7, ªfiÚȘ 5, §fiÚÌÂÎ 9, ÕÓÙÂÚÛÔÓ 13, °ÎÚÈÌ¿Ô˘ 2.

∏ÙÙ‹ıËΠÁÈ· ÙÚ›ÙË ÊÔÚ¿ (88-76) ·fi ÙË ™È¤Ó· ÁÈ· Ù· Ï¤È ÔÊ Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜

∞ÔÎÏ›ÛÙËÎÂ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤·ÈÍ ¿Û¯ËÌ· ÁÈ· ÙÚ›ÙÔ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ ·ÁÒÓ· ·¤Ó·ÓÙÈ ÛÙËÓ ™È¤Ó· (88-76) Î·È ·ÔÎÏ›ÛÙËΠ·fi ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ Ì 1-3 ӛΘ. √ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ÎÚ¿ÙËÛ ÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ ·˘Ù‹ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔÓ ª›ÏÔ˜ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ Î·È Â¤ÏÂÍ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ Ì ÙÚÈ¿‰· ÛÙ· ÁηÚÓÙ ÙÔ˘˜ ™·ÓÔ‡ÏË, ÷ÏÂÚ›Ó, °ÎfiÚÓÙÔÓ ÁÈ· Ó· ȤÛÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó·. ∏ ÂÈÏÔÁ‹ ÙÔ˘ ‰ÈηÈÒıËΠÛÙ· ÚÒÙ· ÏÂÙ¿ fiÙ·Ó Ô ÍÂÌ·ÚοÚÈÛÙÔ˜ πÛÚ·ËÏÈÓfi˜ ¢ÛÙfi¯ËÛ Û ÙÚ›ÔÓÙÔ Î·È ÂÎÌÂÙ·ÏχÙËΠÙËÓ Î·Ï‹ ¿Ì˘Ó· ÙÔ˘ ∞ÌÂÚÈοÓÔ˘ ÁÈ· ÙÔ 3-5 ÛÙÔ 2’. ŒÎÏËÍË ˆÛÙfiÛÔ ÂÈʇϷÍÂ Î·È Ô ™ÈÌfiÓ ¶È·ÓÈÙ˙È¿ÓÈ ‰›ÓÔÓÙ·˜ ÛÙÔÓ ™ÔÓ ™ÙfiÔ˘ÓÚԢΠÚfiÏÔ ‚·ÛÈÎÔ‡ Î·È ÂÓÙÔÏ‹ Ó· „¿ÍÂÈ Ù· ÂχıÂÚ· ÛÔ˘Ù ·fi ÙËÓ ÂÚÈʤÚÂÈ·. √ ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ πÙ·ÏÒÓ ¤Ù˘¯Â ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÔÎÙÒ fiÓÙÔ˘˜ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜ ÙÔ˘ (8-7, 4’), ·ÏÏ¿ ¤¯·Û ·fi ·ÚÙÂÓ¤Ú ÙÔ˘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÂ Ê¿Ô˘Ï ÙÔÓ ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ Î·È “‹Ú” ÙÔÓ §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜. √ §ÈıÔ˘·Ófi˜ Û¤ÓÙÂÚ Ï‹ÁˆÛ ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi Ì ÂÓÓ¤· fiÓÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÍÈ ÏÂÙ¿ Ù˘ Û˘ÌÌÂÙÔ¯‹˜ ÙÔ˘ ÛÎÔÚ¿ÚÔÓÙ·˜ Ì·ÎÚÈ¿ Î·È ÎÔÓÙ¿ ·fi ÙÔ Î·Ï¿ıÈ, ÂÓÒ Ô Ã¤ÚÛÙÔÓ ÂÎÌÂÙ·ÏÏ¢fiÌÂ-

ÓÔ˜ Ù· ·ıÏËÙÈο ÙÔ˘ ÚÔÛfiÓÙ· ¤Êı·Û ÙÔ˘˜ ‰¤Î· fiÓÙÔ˘˜ ÛÙ· ÚÒÙ· ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ Ô˘ Ì‹Î ÛÙÔ ·ÚΤ ÂÙ˘¯·›ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ ·fiÏ˘ÙÔ (5/5 ‚., 1/1 ‰È., 1/1 ÙÚÈ.). √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ‚Ú¤ıËΠ¤ÙÛÈ ›Ûˆ Ì -11 (29-18) ÛÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ÚÒÙÔ˘ ‰ÂηϤÙÔ˘. ∏ ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ‰ÂÓ ‚ÂÏÙÈÒıËΠ·ÚÎÂÙ¿ ÛÙÔ ÚÔÛ¯¤˜ ‰È¿ÛÙËÌ· Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤Êı·Û ÛÙÔ +13 (34-21, 12’), ·ÊÔ‡ Ë ™È¤Ó· ¤ÏÂÁ¯Â ·fiÏ˘Ù· ÙÔ ·È¯Ó›‰È. √ √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ηٿÊÂÚ ӷ ÌÂÈÒÛÂÈ Û 36-27 ÛÙÔ 14’ ·fi ÙËÓ ·Ê‡ÓÈÛË ÙˆÓ ™·ÓÔ‡ÏË Î·È ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜, ·ÏÏ¿ ·˘Ùfi Û˘Ó¤‚Ë ÚÔÛˆÚÈÓ¿, ηıÒ˜ Ë ¿Ì˘Ó· ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ ÙÔ˘˜ Úfi‰ˆÛÂ Î·È ¿ÏÈ. √ äÚÛÙÔÓ ¤Ù˘¯Â 12 fiÓÙÔ˘˜ ÛÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ ‰ÂοÏÂÙÔ Êı¿ÓÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ 19 ̤¯ÚÈ ÙË Ï‹ÍË ÙÔ˘ ËÌȯÚfiÓÔ˘ ‰È·Ï‡ÔÓÙ·˜ οı ÚÔÛ¿ıÂÈ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ Ó· ÙÔÓ ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ, ·ÊÔ‡ ηÓ›˜ ÂÍ fiÛˆÓ ÎÏ‹ıËÎ·Ó Ó· ÙÔÓ ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ‰ÂÓ Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó Ó· ·ÓÙÈ·Ú·‚¿ÏÔ˘Ó Î¿ÙÈ ÛÙ· ·ıÏËÙÈο ÚÔÛfiÓÙ· ÙÔ˘. ∏ ‰È·ÊÔÚ¿ ¤Êı·Û ¤ÙÛÈ ÛÙÔ +15 (42-27, 15’) Ì ÙÔ˘˜ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ Ó· ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÎÔÚ ÌfiÓÔ ·fi ÙÔ˘˜ °ÎfiÚÓÙÔÓ Î·È Ã·ÏÂÚ›Ó, ·ÊÔ‡ Ô ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ ‰ÂÓ ÙÚÔÊÔ‰ÔÙÔ‡ÓÙ·Ó Î·-

Ù¿ÏÏËÏ· ÁÈ· Ó· ÛÎÔÚ¿ÚÂÈ. ∫¿ı ͤÛ·ÛÌ· ÙÔ˘ √Ï˘ÌÈ·ÎÔ‡ ›¯Â “·¿ÓÙËÛË” ·fi ÙÔ˘˜ πÙ·ÏÔ‡˜ Î·È ¤ÙÛÈ ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ ¤Ù˘¯·Ó ÙË ¯ÂÈÚfiÙÂÚË ·Ì˘ÓÙÈ΋ Â›‰ÔÛË ÙÔ˘˜ Û ÚÒÙÔ ËÌ›¯ÚÔÓÔ ÊÂÙÈÓÔ‡ ·ÁÒÓ· Ù˘ ∂˘ÚˆÏ›Áη˜ ‰Â¯fiÌÂÓÔÈ 50 fiÓÙÔ˘˜ (50-36). ∏ 15ÏÂÙË ‰È·ÎÔ‹ ‰ÂÓ ˆÊ¤ÏËÛ ȉȷ›ÙÂÚ· ÙÔ˘˜ “ÂÚ˘ıÚfiÏ¢ÎÔ˘˜” Ô˘ Û˘Ó¤¯ÈÛ·Ó ÂΛ Ô˘ ›¯·Ó Ì›ÓÂÈ Î·È Â›‰·Ó ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ Ó· ·Ó‚·›ÓÂÈ ÛÙÔ +17 (55-38, 22’)... ÏËÚÒÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¤ÏÏÂÈ„Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜ Î·È Î·ı·ÚÔ‡ Ì˘·ÏÔ‡. ∏ ›ÛÔ‰Ô˜ ÙÔ˘ ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙÔ ·È¯Ó›‰È Î·È Ë Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÙÔ˘ Ì ÙÔÓ ªÔ˘ÚÔ‡ÛË ¤ÊÂÚ ÙËÓ Ì›ˆÛË ÙÔ˘ ÛÎÔÚ ÁÈ· ÙÔÓ √Ï˘ÌÈ·Îfi (55-45, 24’) Ì 7-0 ÛÂÚ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯Â ·Ó¿ÏÔÁË Û˘Ó¤¯ÂÈ·, ηıÒ˜ Ë ™È¤Ó· ¤ÌÂÈÓ ÛÙÔ +13 (63-50) ̤¯ÚÈ ÙÔ 27’, ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ Ô ∫·Ú‰ÈÙÛÈÒÙ˘ Û¤ÓÙÂÚ ·ÔÛ‡ÚıËΠÛÙÔÓ ¿ÁÎÔ Ì ٤ÛÛÂÚ· Ê¿Ô˘Ï. ∏ ÂÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ fï˜, ÛÙÔ ·ÚΤ Û˘Óı¤ÙÔÓÙ·˜ ‰›‰˘ÌÔ Ì ÙÔÓ ™·ÓÔ‡ÏË ¿ÏÏ·Í Ï‹Úˆ˜ ÙË ÚÔ‹ ÙÔ˘ ·ÁÒÓ·. ™Â ‰È¿ÛÙËÌ· ÂÓfi˜ ‰ÈϤÙÔ˘ Ô ™¤Ú‚Ô˜ ·Ó·ÛٿوÛ ÙËÓ ¿Ì˘Ó· Ù˘ ™È¤Ó· Î·È Ì 8-0 ÛÂÚ› ¤ÁÈÓ ÙÔ 6358 (28’) Ô˘ ·Ó·Ù¤ÚˆÛ ÙÔ ËıÈ-

∞ÌÊÈÛ‚ËÙÔ‡Ó ÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÂÓÈ·›Ô˘ ۈ̷Ù›Ԣ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ∂ƒøΔ∏ª∞Δπ∫∞ ÁÈ· ÙË ÓÔÌÈÌfi-

ÙËÙ· Ù˘ ÂÎÏÔÁÈ΋˜ ‰È·‰Èηۛ·˜ ÛÙÔ Ó¤Ô ÛˆÌ·ÙÂ›Ô Ô˘ ÚԤ΢„ ·fi ÙË Û˘Á¯ÒÓ¢ÛË ÙˆÓ ‰‡Ô ۈ̷Ù›ˆÓ ηı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙËÓ ¶ÚˆÙÔ‚¿ıÌÈ· Î·È ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ· ∂Î·›‰Â˘ÛË Î·È Î·ı·ÚÈÛÙÚÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ȉÈÒÙ˜ ÂÚÁÔÏ¿‚Ô˘˜ Î·È Û ¿ÏϘ ˘ËÚÂۛ˜, ÚԤ΢„ Ì Â›ÛËÌË Î·Ù·ÁÁÂÏ›· Ô˘ ¤Î·Ó·Ó ̤ÏË ÙÔ˘ ۈ̷Ù›Ԣ ÛÙÔ ∂ÚÁ·ÙÈÎfi ∫¤ÓÙÚÔ μfiÏÔ˘. ™ÙÔ ∂∫μ ¯ı˜ Î·È Û‹ÌÂÚ· Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÂÎÏÔÁ¤˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿‰ÂÈÍË ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ÛÙÔ Ó¤Ô ÂÓÈ·›Ô ۈ̷ÙÂ›Ô ·ÏÏ¿ ̤ÏË ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ·fi Ù· ۈ̷Ù›· Ô˘ Û˘Á¯ˆÓ‡ÙËηÓ, ·Ó¤ÊÂÚ·Ó ˆ˜ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÎÂÓ¿ ÛÙË ‰È·‰Èηۛ· Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ Î·È ˆ˜ ı· ÚÔÛʇÁÔ˘Ó ÛÙ· ·ÚÌfi‰È· fiÚÁ·Ó·.

∂ÍÔ˘‰ÂÙÂÚÒıËΠ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˜ Ê¿ÎÂÏÔ˜ ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡ ∞£∏¡∞, 31.

ΔËÓ ÂÍÔ˘‰ÂÙ¤ÚˆÛË ·ÁÈ‰Â˘Ì¤ÓÔ˘ ʷΤÏÔ˘ Ô˘ ›¯Â ·ÔÛÙ·Ï› ÛÙȘ Ê˘Ï·Î¤˜ ∫ÔÚ˘‰·ÏÏÔ‡, Û‹ÌÂÚ· (¯ı˜) ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ·Ó·ÎÔ›ÓˆÛÂ Ë ·ÛÙ˘ÓÔÌ›·. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ∂§.∞™. Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ›¯Â ÈÙ·ÏÈο ÁÚ·ÌÌ·ÙfiÛËÌ· Î·È ˆ˜ ·ÔÛÙÔϤ· ¤ÊÂÚ ٷ ÛÙÔȯ›· “EUROFOR , VIA ARETINA 354, 50136, FIRENZE, ITALIA” ‰ËÏ·‰‹ Ù˘ Â˘Úˆ·˚΋˜ ‰‡Ó·Ì˘ Ù·¯Â›·˜ Â¤Ì‚·Û˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ·Ó·Ï¿‚ÂÈ ÂÈÚËÓ¢ÙÈΤ˜ ·ÔÛÙÔϤ˜ ÛÙ· μ·ÏοÓÈ·. ¶·Ú·Ï‹Ù˘ ‹Ù·Ó Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜ ÙˆÓ Ê˘Ï·ÎÒÓ. Ÿˆ˜ ·Ó·ÎÔÈÓÒıËÎÂ, Ô Ê¿ÎÂÏÔ˜ ıˆڋıËΠ‡ÔÙÔ˜ Î·È ‰È·ÈÛÙÒıËΠfiÙÈ ÂÚÈ›¯Â ÂÎÚËÎÙÈ΋ ‡ÏË, ηıÒ˜ ¤Ú·Û ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÂϤÁ¯Ô˘ ÂÎÚËÎÙÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ (X-ray). ΔȘ ¤Ú¢Ó˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘fiıÂÛË ‰ÈÂÍ¿ÁÂÈ Ë ¢È‡ı˘ÓÛË ∞ÓÙÈÌÂÙÒÈÛ˘ ∂ȉÈÎÒÓ ∂ÁÎÏËÌ¿ÙˆÓ μ›·˜(¢∞∂∂μ). ¶·Ú¿ÏÏËÏ·, ‰‡Ô ‰¤Ì·Ù· ÂÍÂÚÚ¿ÁËÛ·Ó Û πÙ·Ï›· Î·È ∂Ï‚ÂÙ›·, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÔÎÏ›ÂÙ·È ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ӷ ÂȂ‚·ÈÒÓÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·ÛÙ˘ÓÔÌ›· fiÙÈ Ù· ÂÚÈÛÙ·ÙÈο Û˘Ó‰¤ÔÓÙ·È.

∞ÎÙÔÏÔ˝·

ªÓËÌfiÓÈÔ Û˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ™™∂ ∞£∏¡∞, 31.

Îfi ÙˆÓ “ÂÚ˘ıÚÔχΈӔ . ∏ ›ÂÛË ÛÙËÓ ¿Ì˘Ó· ·¤ÊÂÚ ηÚÔ‡˜ Î·È Ì ÛËÌÂ›Ô ·Ó·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË Ú·Î¤Ù· ÙÔÓ ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ Ô √Ï˘ÌÈ·Îfi˜ ¤ÌÂÈÓ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÛÎÔÚ (66-61) ̤¯ÚÈ ÙÔ 30’. ŸÙÈ ¤¯ÙÈÛ·Ó ˆÛÙfiÛÔ ÔÈ ¶ÂÈÚ·ÈÒÙ˜ ÛÙ· Ù¤ÏË Ù˘ ÙÚ›Ù˘ ÂÚÈfi‰Ô˘ ÙÔ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó Ì ÙËÓ ¤Ó·ÚÍË Ù˘ ÙÂÏÂ˘Ù·›·˜. √ °È¿ÚÈÙ˜ ¤Ù˘¯Â ÂÙ¿ Û˘Ó¯fiÌÂÓÔ˘˜ fiÓÙÔ˘˜ ı˘Ì›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ ‰ÈË̤ÚÔ˘ ÂÌÊ¿ÓÈÛË ÙÔ˘ Î·È Ë ‰È·ÊÔÚ¿ ¤Êı·Û ÁÚ‹ÁÔÚ· ÛÙÔ +12 (7765, 33’) Ì ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘ ¡ÙÔ‡Û·Ó ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜ Ó· ·‰˘Ó·ÙÔ‡Ó Ó· ·ÓÙȉڿÛÔ˘Ó ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·. ∏ ™È¤Ó· ¤¯ÔÓÙ·˜ ÙË „˘¯ÔÏÔÁ›·

Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ù˘ Û˘Ó¤¯È˙ ӷ ‰È·ÙËÚ› „ËÏ¿ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ (84-74, 38’) Î·È Ì ÙÔ ÙÂÏÈÎfi ÛÎÔÚ ÛÙÔ 8876 ‹Ú ÙËÓ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÚfiÎÚÈÛË ÁÈ· ÙÔ Ê¿ÈÓ·Ï ÊÔÚ Ù˘ μ·ÚÎÂÏÒÓ˘ ÁÈ· ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÌÂÙ¿ ·fi ÙÚ›· ¯ÚfiÓÈ·. ™π∂¡∞ (¶È·ÓÈÙ˙È¿ÓÈ): ª·Î∫¿ÏÂÌ, ∑‹Û˘ 6, äÚÛÙÔÓ 25(1), ∫·Ú·Ú¤ÙÔ, ƒ¿ÎÔ‚ÈÙ˜ 2, §·‚Ú›ÓÔ‚ÈÙ˜ 19(2), ∫·Ô˘Î¤Ó·˜ 5(1), ƒÂ˜ 4, ªÈÎÂÏfiÚÈ, °È¿ÚÈÙ˜ 12(1), ™ÙfiÔ˘ÓÚԢΠ10(2), ªÔ˜ 5(1). √§Àª¶π∞∫√™ (ÿ‚ÎÔ‚ÈÙ˜): ¶··ÏÔ˘Î¿˜, ¡ÂÛÙ¤ÚÔ‚ÈÙ˜ 5, ™·ÓÔ‡Ï˘ 7(1), ªÔ˘ÚÔ‡Û˘ 16(1), ª·˘ÚÔÎÂÊ·Ï›‰Ë˜ 5, ¡›ÏÛÂÓ 3, ŒÚÙÛÂÁÎ 4, ΔÂfiÓÙÔÛÈÙ˜ 10, ÷ÏÂÚ›Ó 10(2), °ÎfiÚÓÙÔÓ 16(2).

ªÓËÌfiÓÈÔ ™˘Ìʈӛ·˜ ÁÈ· ÙËÓ ˘ÔÁÚ·Ê‹ ÙˆÓ ‰‡Ô Û˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ Û˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ÙÔ 2010 Î·È ÙÔ 2011, ˘ÂÁÚ¿ÊË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂˆÓ ∂È‚·ÙËÁÔ‡ ¡·˘ÙÈÏ›·˜ Î·È Ù˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈ·˜ ¡·˘ÙÈ΋˜ √ÌÔÛÔÓ‰›·˜ ÙËÓ ¶¤ÌÙË (¯ı˜). ™ÙÔ ÌÓËÌfiÓÈÔ Û˘ÌʈӋıËΠÌÂٷ͇ ÙˆÓ ‰‡Ô Ï¢ÚÒÓ, ·‡ÍËÛË ÙÔ˘ ÌÈÛıÔ‡ ÂÓÂÚÁ›·˜ Î·È ÙˆÓ ¿Û˘ ʇÛˆ˜ ÂȉÔÌ¿ÙˆÓ Î·Ù¿ ÔÛÔÛÙfi 1,5% ÁÈ· ÙË Û˘ÏÏÔÁÈ΋ ۇ̂·ÛË ÙÔ˘ 2010 Î·È 1% ÁÈ· ÙÔ˘ 2011. ∂›Û˘ Ë Î·Ù·‚ÔÏ‹ ÙˆÓ ·Ó·‰ÚÔÌÈÎÒÓ ÁÈ· ÙÔ 2010, ı· Á›ÓÂÈ ÙÌËÌ·ÙÈο ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ πÔ‡ÏÈÔ, ∞‡ÁÔ˘ÛÙÔ Î·È ™Â٤̂ÚÈÔ 2011. ™‡Ìʈӷ Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ë ˘ÔÁÚ·Ê‹ Ù˘ ™˘ÏÏÔÁÈÎÒÓ ™˘Ì‚¿ÛÂˆÓ ∂ÚÁ·Û›·˜ Ô˘ ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÍÂÙ·ÛÙÔ‡Ó ·fi ÙËÓ ¶¡√ Î·È Ó· ˘ÔÁÚ·ÊÔ‡Ó Î·Ù¿ ¿Û· Èı·ÓfiÙËÙ· ÙËÓ ÂfiÌÂÓË Â‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó·Ì¤ÓÂÙ·È Ó· ÂÁÎÚÈıÔ‡Ó Ù˘Èο Î·È ·fi ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁfi £·Ï·ÛÛ›ˆÓ ÀÔı¤ÛÂˆÓ ¡‹ÛˆÓ Î·È ∞ÏÈ›·˜ °È¿ÓÓË ¢È·Ì·ÓÙ›‰Ë.


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 34 TÒÚ· Î·È ÛÙÔ Internet: www.e-thessalia.gr

ENOIKIAZONTAI ∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π γκαρσονιέρες και ένα δυάρι, επιπλωμένα, με αυτόνομη θέρμανση, a/c, κήπο, μπάρμπεκιου και θέα το Βόλο. Πληρ. τηλ. 24210 87051, 6947 528143. (779) ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π διαμέρισμα 2ου ορόφου, 80 τ.μ., ανακαινισμένο πλήρως, θέρμανση αυτόνομη με φυσικό αέριο, Σμύρνης 9 (όπισθεν Βερόπουλου) Ν. Ιωνία. Πληρ. τηλ. 24210-61943 και 6942-836746. (880)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π κατάστημα 80 τ.μ., ισόγειο, γωνιακό, χωρίς κοιν/στα στη Ν. Δημητριάδα-Αλκήστιδος με Ηφαίστου, σε προσιτή τιμή, λόγω συνταξιοδότησης, για κάθε χρήση (Ιδανικό για ταβέρνα-καφενείο, πρώην ταβέρνα “ΑΛΚΗΣΤΙΣ” ). Πληροφορίες: τηλ. 24210-49989, 6973 011689. (780)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ÂÚ›ÙÂÚÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘, Â› ÙˆÓ Ô‰ÒÓ ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Î·È √ÁÏ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ. ¶ÏËÚ. ÙËÏ. 6932-514358 Î·È 6982-688264. (604)

¶ø§∂πΔ∞π

¶ø§√À¡Δ∞π

στην περιοχή Καλλιθέα της Ν. Ιωνίας και πρόσωπο σε πάρκο, νεόδμητη οικοδομή προσεγμένης κατασκευής τριών επιπέδων 183 τ.μ. με θέα το Πήλιο και την πόλη του Βόλου, ιδανικής διαρρύθμισης, 4 υ/δ, τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, φυσικό αέριο, κλειστό parking, αποθηκευτικοί χώροι. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (262)

μεζονέτες πολυτελούς κατασκευής με θέση στάθμευσης, τζάκι, αυτόνομη θέρμανση με φυσικό αέριο και αυτοτελή περιβάλλοντα χώρο, περιοχή Αγίου Νεκταρίου Ν. Ιωνία (γωνία Διογένους και Κάλβου). Πληρ. κ. ΤΣΟΛΗΣ, πολ. μηχανικός. Τηλ. 24210-78325, 6973-380076. (279)

¶ø§∂πΔ∞π προνομιούχο γωνιακό οικόπεδο 370 τ.μ. εξαιρετικής θέσης, πλησίον αγοράς, μεγάλες προσόψεις με ισόγεια κατοικία 202 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (263)

¶ø§∂πΔ∞π

Καλά Νερά, ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟΖΕΛΑΤΕΡΙΑ στο κέντρο της παραλίας. Κατάστημα πλήρως εξοπλισμένο με σκεύη και μηχανήματα ηλικίας 2 ετών. Έτοιμο για λειτουργία. Τηλ. 24230-22211 κος Κώστας, κιν. 6977-961555. (731)

περιοχή Χρυσοχοΐδη ισόγεια μονοκατοικία 74 τ.μ. σε γωνιακό οικόπεδο 149 τ.μ., χτίζει 180 τ.μ. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (264)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

¶ø§∂πΔ∞π

πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· ËÌÈÁˆÓÈ·Îfi 60 Ù.Ì. με υπόγειο 120 τ.μ. επί της Αναλήψεως στο ύψος της εκκλησίας. Επίσης ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π στην ίδια διεύθυνση το υπόλοιπο κτίριο για επαγγελματική χρήση (κατάλληλο για ºƒ√¡Δπ™Δ∏ƒπ√). Πληρ. τηλ. 6974-469410. (768)

νεόδμητη μονοκατοικία στο Φυτόκο 3 επιπέδων, 212 τ.μ. σε οικόπεδο 262 τ.μ., με μοναδική πανοραμική θέα την πόλη και το λιμάνι της, 3 υ/δ, 2 μπάνια, open κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, καθιστικό με τζάκι, μεγάλα γωνιακά μπαλκόνια, playroom, θέση στάθμευσης. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (265)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π

∂¡√π∫π∞∑√¡Δ∞π: α) Τεσσάρι 110 τ.μ. σε νεόδμητη πολυκατοικία, αυτ. θέρμ. φ. αερίου, τζάκι, με θέα, Μυριοφύτου 1Α Ν. Ιωνία. Τηλ. 24210-25302, 6938-262122. β) 4άρι 95 τ.μ. ισόγειο σε διώροφη οικία Χατζηαργύρη 90, Βόλος, ανακαινισμένο. Τηλ. 24210-25302, 6944-543215. (857)

∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ‹ ˆÏÂ›Ù·È διαμέρισμα 102 τ.μ. διαμπερές, 2 υπνοδωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, τραπεζαρία, σαλόνι, τζάκι, ηλιακός θερμοσίφωνας, θερμομονωτικά κουφώματα, επιπλωμένο ή μη, κοινόχρηστος χώρος, πάρκιν. Αναλήψεως 282-Κανάρη. Πληρ. τηλ. 24210-51102, 6977231857. (858)

¶ø§∂πΔ∞π στην καρδιά της Αγχιάλου και με ανεμπόδιστη θέα τη θάλασσα πανέμορφη βίλα με χώρο υποδοχής, 2 υ/δ, μπάνιο, ανεξάρτητη κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, a/c, βοηθητικός χώρος και μοναδικά διαμορφωμένος κήπος σε οικόπεδο 650 τ.μ. με Σ.Δ. 1,6. Kapa ikia ¶∞¶∞ƒπ∑√™ BASSOMPIERRE O.E. Κτηματικές συναλλαγές Ογλ 45 Βόλος Τηλ. 24210-22744 6972-318618 www.kapaikia.gr (266)

¶ø§∂πΔ∞π ¶ø§OYNTAI Στον ∞∏-°π∞¡¡∏ ¶ËÏ›Ô˘ ¶ø§√À¡Δ∞π διαμερίσματα 45, 55, 60 τ.μ. σε τιμή ευκαιρίας. Με απέραντη θέα στο Αιγαίο, τζάκι-θέρμανση, 30 μ. από τη θάλασσα. Πληρ. τηλ. 6932-488400 και 6974-660520. (559)

¶ø§∂πΔ∞π κατάστημα διώροφο 120 τ.μ., πολυτελούς κατασκευής και πλήρως ανακαινισμένο, στο κέντρο της αγοράς του Βόλου. Ιδιώτης, τηλ. 6973-210661, Ε 800.000. (329)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούργιο ετοιμοπαράδοτο τριάρι 95,40 τ.μ., ανατολικό, διαμπερές, με θέση στάθμευσης και αποθήκη πολυτελούς κατασκευής (μονώσεις, τζάκι, τηλεθέαση, λεβητάκι αυτόνομο φ. αερίου, ξύλινα δάπεδα υπνοδωματίου παρκέ, διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας θωρακισμένη, πόρτες εσωτερικές βέγκε, υαλοπίνακες εξώστη τρίπλεξ ασφαλείας). Σε πολυκατοικία μόνο 6 διαμερισμάτων στο κέντρο του Βόλου, περιοχή Μεταμορφώσεως, οδός Κρίτσκη 43. Τιμή προσιτή χωρίς επιβάρυνση ΦΠΑ επί των συμβολαίων. Τηλ. 24210-45622, 6977-233210. (282)

∂À∫∞πƒπ∞ ·) ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινούργια μεζονέτα 110 τ.μ. με 3 υ/δ, 2 wc σε οικόπ. 150 τ.μ. μπροστά σε πάρκο, θέα Πήλιο, 148.000 Ε. ‚) πωλείται μεζονέτα καινούργια 150 τ.μ. με 1 μπάνιο, 2 wc, 3 υ/δ, ενεργειακό τζάκι, αυλή. Τιμή ευκαιρίας 197.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (782)

¶ø§∂πΔ∞π διαμέρισμα 105 τ.μ., πλακάκια, κουζίνα, μπάνια (2), όλα καινούργια, έτοιμο για εγκατάσταση, σαλόνι, κουζίνα, 3 υ/δ, μπάνιο, wc. Τηλ. 2421080592, 6948-742084, ευκαιρία λόγω αναχώρησης. (735)

¶ø§∂πΔ∞π μονοκατοικία 160 τ.μ. στις Αλυκές μπροστά στη θάλασσα σε οικόπεδο 161 τ.μ. 3 υ/δ με πάρκιν, αποθήκη, 2 μπάνια, 2 w.c., απεριόριστη θέα. Πληρ. τηλ. 6972-296846, 2421081151. (328)

¢ƒ∞∫∂π∞ ¶ø§∂πΔ∞π οικόπεδο 4 στρεμμάτων, εντός σχεδίου, εντός οικισμού, επί του νομαρχιακού δρόμου Αγριάς-Χανίων (50 μ. πρόσοψη), πολύ κοντά στο Χιονοδρομικό, με πανοραμική θέα στον Παγασητικό. Πληρ. τηλ. 6944-303064. (606)

∂À∫∞πƒπ∞ Â¤Ó‰˘Û˘

√π∫√¢√ªπ∫∂™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™

¶ø§∂πΔ∞π 250 τ.μ. οικοπ. αστικό, κτίζει πάνω από 400 τ.μ., μεγάλη φάτσα. Άριστη επένδυση 107.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (783)

ΔËÏ. 24210-47722, 6944-845616

¶ø§∂πΔ∞π καινούργια μεζονέτα 180 τ.μ. με 4 υ/δ, 3 wc, σε οικόπ. 140 τ.μ., άριστη κατασκευή, θέα Πήλιο, Γορίτσα, parking, ασανσέρ, ανατολική, τιμή ευκαιρίας 230.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (784)

¶ø§√À¡Δ∞π ·) Τριάρι 95 τ.μ., 2 υ/δ, ανατολικό κοντά σε πεζόδρομο, καινούργιο. ‚) Δυάρι ρετιρέ 67 τ.μ., τζάκι, parking με θέα έως τη θάλασσα και 57 τ.μ. με θέα το Πήλιο. Á) Πωλούνται δυάρια καινούργια από 88.000 Ε. ‰) Δυάρι 56 τ.μ. 58.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (785)

ÃÀ™∞¡£∏ ¡. ™π§∂§∏ ¶ø§√À¡Δ∞π ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 93, 84 και 56 τ.μ., στην περιοχή της Καλλιθέας με θέσεις πάρκιν και αποθήκες. Επίσης ενοικιάζεται ισόγειο γωνιακό κατάστημα. (259)

¶ø§∂πΔ∞π ευκαιρία λόγω συνταξιοδότησης παραδοσιακό ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας στο Πήλιο με θέα Βόλο - Παγασητικό, 10 δωματίων σε οικόπεδο 1.100 τ.μ., με προοπτική επέκτασης. Μεσίτες δεκτοί. Πληρ. τηλ. 6944294080. (330)

¶ø§√À¡Δ∞π δύο οικόπεδα συνεχόμενα των 1.020 τ.μ. έκαστο εντός του οικισμού ΖΕΡΒΟΧΙΑ του Δ. Αφετών, πάνω από την Άφησσο με απεριόριστη θέα στον Παγασητικό και στο Πήλιο, με μεγάλη φάτσα στον κεντρικό δρόμο του οικισμού. Στο ένα υπάρχει άδεια οικοδομής σε ισχύ για 4 ανεξάρτητες μεζονέτες και στο άλλο υπάρχει αντίστοιχη προμελέτη. Τηλ. 6947-848171, κ. Δημήτρης. (738)

∞∫π¡∏Δ∞ ∞£∞¡∞™π√À ¶·Á·ÛÒÓ 131 ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ - μfiÏÔ˜ www.athanasiourealestate.com

∫∞™™∞μ∂Δ∏ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ

TËÏ. 24210-48017 Î·È 6974-707033

¶ø§∂πΔ∞π οροφ/σμα 144 τ.μ., ρετιρέ με 3 υ/δ, 2 wc, τζάκι, διαμπερές, αποθήκη, πάρκιν, θέα Πήλιο, εξαιρετική ποιότητα κατασκευής, μεγάλες βεράντες. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (786)

Πωλούνται κεντρικά ακίνητα Διαμερίσματα (παλαιά - καινούρια). Μονοκατοικίες και οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. Κτήματα και αγροτεμάχια παραθαλάσσια και χερσαία. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με πείρα του αντικειμένου άνω των 35 ετών. Εμπιστευθείτε μας. (275)

∂À∫∞πƒπ∞

¶ø§∂πΔ∞π/1686

¶∏§π√ πωλούνται 8 στρ. κοντά στα Χάνια, με 45μ. φάτσα στον κεντρικό δρόμο, με θαυμάσια θέα έως τη θάλασσα. Τιμή 57.000 Ε. ∂Àƒø∫Δ∏ª∞ ∂§§∞™ ∞∫π¡∏Δ∞ •∂¡√ºø¡Δ√™ 1 ÙËÏ. 24210-26032 6977-615627 www.euroktima.com (787)

στις Αλυκές και 150 μ. από την πλαζ, διώροφη πανέμορφη οικοδομή 190 τ.μ. (ισόγειο 90 τ.μ., όροφος 100 τ.μ.), σε 287,5 τ.μ. περιφραγμένο οικόπεδο. Τιμή πώλησης 300.000 Ε και με ευκολίες πληρωμής. Μην το χάσετε. Μεσίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, τηλ. 24210-48017 και 6974707033. (881)

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “π∞™ø¡” ∫ˆÓ/Ù›· §·˝Ó·-ª·Î·ÚÒÓ· ∫·Ó¿ÚË 8-μfiÏÔ˜ ΔËÏ. & Fax 24210 22824 ∫ÈÓ. 6982 479 991-6973 585 390 mesitiko.iason@gmail.com www.iasonmesitiko.gr ¶ø§∂πΔ∞π - ¢˘¿ÚÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 50 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 1Ô˜ Ì ¿ÚÎÈÓ Î·È ·Ôı‹ÎË. - ¢˘¿ÚÈ 15ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 55 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 5Ô˜ Ì ·/ı Î·È ¿ÚÎÈÓ. - ¢˘¿ÚÈ 20ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ 52 Ù.Ì., ‰È·ÌÂÚ¤˜ 2Ô˜ Ì ·/ı, 50.000 ∂. - 80 Ù.Ì. 5ÂÙ›·˜ ÛÙÔÓ ∞Á. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 4Ô˜ Ì ·/ı, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË. - 110 Ù.Ì. 25ÂÙ›·˜ Û ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË, 4Ô˜ Ì 2 ˘/‰, Ì¿ÓÈÔ, w/c, ÛÙÔÓ ÕÓ·˘ÚÔ, ÚÒÙÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Ì ı¤· fiÏÔ ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi. - 120 Ù.Ì. ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÁˆÓÈ·Îfi 2Ô˜ Ì 3 ˘/‰, 2 Ì¿ÓÈ·, 1 w/c, ¿ÚÎÈÓ, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ÚÔÛÈÙ‹ ÙÈÌ‹. - ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 28 Ù.Ì., Ì ·Ù¿ÚÈ 28 Ù.Ì., ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ∂ÚÌÔ‡. (313)

-----------------------------------ONLINE SOLUTIONS REAL ESTATE ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 8 ΔËÏ. ∫¤ÓÙÚÔ 24210 25000 À‡ı˘ÓÔ˜: ™ËÏÈfiÔ˘ÏÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ ∫ÈÓËÙfi: 69 7972 6165 E-mail: stspiliopoulos@gmail.com “Site: www.o-s.gr” ª√¡∞¢π∫∞ ∞∫π¡∏Δ∞ ∫∞Δø Δ∏™ ∂ª¶√ƒπ∫∏™ Δ√À™ ∞•π∞™ 1. √ÈÎfi‰Ô, ¡. πˆÓ›·, 277ÙÌ, ™.¢. 2, 60.000∂ 2. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 70ÙÌ, 80.000∂ 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 106ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 530,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 330.000∂ 4. ∫·Ù¿ÛÙËÌ·, μfiÏÔ˜, 61ÙÌ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 300,000∂), ∞Í›·˜ ¢È¿ıÂÛ˘ 200.000∂ 5. μ›Ï·, ¶Â˘Î¿ÎÈ·, 300ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 550ÙÌ, 350.000∂ 6. ¢˘¿ÚÈ, 1Ô ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Â˙fi‰ÚÔÌÔ˜, 60ÙÌ, ¤ÙÔ˜ ηÙ. 2009, ÂÈψ̤ÓÔ, ÌÈÛıˆÌ¤ÓÔ 450∂ (ÂÌÔÚÈ΋ ·Í›· 180,000∂), ·Í›·˜ ‰È¿ıÂÛ˘ 138.000∂ 7. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· Â› Ù˘ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 135, 31ÙÌ, 8.000∂ 8. ∞ÁÚfi˜ ª¿Ú·ıÔ˜ μfiÏÔ˘, 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 12.000∂ 9. ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ¶··ÊϤÛÛ· 29, 68ÙÌ, ËÌÈÙÂϤ˜, 25.000∂ 10. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë 70ÙÌ, 80.000∂ 11. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 49ÙÌ, 35.000∂ 12. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ∫··ÎÏ› 118ÙÌ, 115.000∂ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∫∞Δø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. ¡.πø¡π∞ 115ÙÌ ·fi 1350∂/ÙÌ, ∫ 101 & 108 2. ¡. πø¡π∞ °·ÓÔ¯ÒÚ·˜ 58ÙÌ, ∫ 110 & 115 3. ∞°ƒπ∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 120ÙÌ, 2 ÔÚfiÊÔÈ. K 118 4. μ√§√™ μÈ˙˘ËÓÔ‡, ÓÂfi‰ÌËÙ· 57-110ÙÌ, ·fi 1600/ÙÌ ∫ 234 5. Õ¡∞Àƒ√™ ™Ù·‰›Ô˘, 100ÙÌ & 72ÙÌ, ∫ 218 6. ∞°. ∫ø¡/¡√™ ÔÚÔÊÔÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 86ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 267 7. ¡.πø¡π∞ ∫¿‰ÌÔ˘ 78-81ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, K 272-275-277 8. ¡.πø¡π∞ ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 46ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 282 9. ¡.πø¡π∞ ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 93 & 102ÙÌ, ÓÂfi‰ÌËÙ·, ∫ 285-286 10. ¡.πø¡π∞, 3¿ÚÈ, 79ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 371 11. ¡.πø¡π∞, ÚÂÙÈÚ¤ 79ÙÌ, 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 372 12. ¡.πø¡π∞, 2¿ÚÈ 45ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 374 13. ¡.πø¡π∞, 3 3¿ÚÈ· 84ÙÌ, 2Ô˘-4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 376 14. μ√§√™ 61-107ÙÌ, ·fi 1700∂/ÙÌ ∫ 388 15. μ√§√™ ∑·ÏfiÁÁÔ˘ 85ÙÌ, 2 ˘/‰, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 415 16. μ√§√™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ·, 2 ‰È·Ì. 65ÙÌ, 1Ô˘ & 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ¿ÚÎÈÓ, ∫ 419 17. ∫∞¶∞∫§π, 47 Ù.Ì Î·È 75 Ù.Ì, K 424 18. ∞§À∫∂™, ‰È·Ì/·Ù·-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, ÔÏ˘ÙÂÏ›·˜., ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·. 1800-2200∂/ Ù.Ì ∫ 425 19. ∞§À∫∂™ 85ÙÌ, 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 449 20. ¡. πø¡π∞ 90 ÙÌ, 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 450 21. μ√§√™ ÓÂfi‰ÌËÙ· 21-121ÙÌ, 1Ô˘ - 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 455-476 ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ∞¡ø Δø¡ 10 ∂Δø¡ 1. μ√§√™ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿-ΔÚÈÎÔ‡Ë, 2¿ÚÈ 54ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ, ∫ 305 2. μ√§√™ 54Ô˘ ™˘ÓÙ·Á. ∂§∞™, 102 ÙÌ, ∫ 183 3. μ§∞Ã∞μ∞ 118ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi, ∫ 149 4. ∞°ƒπ∞ μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘, 43ÙÌ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 301 5. ¡.πø¡π∞ 83Ù.Ì., 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, ∫ 394 6. ¡.¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞. 82ÙÌ, ¯Ú‹˙ÂÈ ·Ó·Î·›ÓÈÛ˘, ∫ 11 7. μ√§√™ 54√À ™À¡Δ∞°ª∞Δ√™ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 2¿ÚÈ 51ÙÌ, ÈÛfiÁÂÈÔ ˘ÂÚ˘„ˆÌ¤ÓÔ, ∂À∫∞πƒπ∞ ΔÈÌ‹ 45.000∂ K 493 8. ª∂Δ∞ª√ƒºø™∏ ÚÂÙÈÚ¤ 125ÙÌ, Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ, Ù˙¿ÎÈ, parking ∫ 497 ª∂∑√¡∂Δ∂™-∂•√Ãπ∫∂™ ∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ∫∞ƒ∞°∞Δ™ 120ÙÌ, ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ 60ÙÌ, Û ÔÈÎÔ.126ÙÌ, ηٷÛÎ. 2005, ∫ 392 2. ∞§À∫∂™, 127ÙÌ, Û ÔÈÎ. 156ÙÌ, ˘fi ηٷÛ΢‹, 10Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 358 3. ∞§À∫∂™ ¡Âfi‰ÌËÙË 164ÙÌ, ÙÚÈÒÚÔÊË, ∫ 297 4. ∞§À∫∂™ 209ÙÌ, Û ÔÈÎ. 270ÙÌ, ∫ 233 5. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 155ÙÌ, Û ÔÈÎ. 250ÙÌ, ı¤·, ∫ 198 6. ∫∞Δø §∂Ãø¡π∞, 3 ÓÂfi‰ÌËÙ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 150ÙÌ, ˘fiÁÂÈÔ 95ÙÌ, ∫ 298 7. ¶§∞Δ∞¡π¢π∞, Û˘ÁÎ. ηÙÔÈÎÈÒÓ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 60-150ÙÌ, ∫ 313 8. ∫∞Δø °∞Δ∑∂∞ 65ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ˘fi ηٷÛÎ., ∫ 203 9. ∞º∏™™√™, 71-145ÙÌ, ˘fi ηٷÛ. ∫ 370 10. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ “ª∞¡∞” 100-200ÙÌ, ˘fi ηٷÛÎ. ·fi 2000∂/ÙÌ. ∫ 210

11. ∞°. πø∞¡¡∏™, 71-104ÙÌ, ∫ 67-72 12. ∞º∏™™√™ ∫·ÏÈÊÙ¤ÚË, 320ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 1800ÙÌ. ∫ 216 13. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ ¶·ÏÈfi ·Ú¯ÔÓÙÈÎfi 90ÙÌ. Û ÔÈÎÔ. 170ÙÌ, ∫ 186 14. ª∞∫ƒπ¡πΔ™∞ 2 ÔÈ˘ 172ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 403ÙÌ, ∫ 192 15. ™∫π∞£√™ “ΔÚÔ‡ÏÔ˜” , ‚›Ï· 160ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 2.500ÙÌ, ∫ 386 16. ¶§∞Δ∞¡π∞™ ªπ∫ƒ√: √ÈÎÔ‰ÔÌ‹ 135ÙÌ (ηڷÁÈ·›), Û ÔÈÎfi. 250ÙÌ, ∫ 482 17. ª∂°∞§∏ μ∂§∞¡π¢π∞, ÔÈΛ· 96ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 300ÙÌ, ∫ 320 18. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™, ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 240ÙÌ, ËÌÈÙ., Û ÔÈÎfi. 491ÙÌ, ∫ 411 19. ª∏§π∂™, ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 130Ù, Û ÔÈÎfi. 634ÙÌ, ∫ 323 20. ¡.πø¡π∞ ¶ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 136ÙÌ,Û ÌÂÁ¿ÏÔ ÔÈÎfiÂ‰Ô ∫ 484 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ¡.πø¡π∞, 100ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 171ÙÌ, ∫ 401 2. ∞°ƒπ∞ 174 ÙÌ, Û ÔÈÎfi. 405ÙÌ, 3ˆÓ ÂÈ¤‰ˆÓ, ËÌÈ-˘fiÁÂÈÔ 120ÙÌ, ∫111 3. ∞¡∞∫∞™π∞ ∞¡ø μ√§√, 55ÙÌ (Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/ÏÔ˘), Û ÔÈÎfi. 198 ÙÌ, K 447 4. ¢∏ª√™ º∂ƒø¡, 145.38ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, fiÚÈ· ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ∞¤ÚÈÓÔ˘, 65000∂, ∫445 5. ∞§À∫∂™, ¤·˘ÏË 160ÙÌ ËÌÈ˘. 70ÙÌ Û ÔÈÎÔ. 502ÙÌ, ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ Ï·˙ ∫ 338 6. μ√§√™ ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, 61ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ∫ 418 7. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 53ÙÌ, Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 121ÙÌ, Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·ÛÎ/Ô‡ÏÔ˘ ∫ 62 ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. μ√§√™ ™˘Ú›‰Ë (NAKOS CENTER) ∫ 414 2. μ√§√™ §·Ú›Û˘, ‰ÈÒÚÔÊÔ Â·ÁÁ/Îfi ÎÙ›ÚÈÔ 1.100ÙÌ & 200ÙÌ ·Ôı. 17 £. ¿ÚÎÈÓ, ∫ 348 3. ¡. πø¡π∞ ∫ÂÓÙÚÈÎfi ˘fi ηٷÛ. 73ÙÌ & ·Ù¿ÚÈ, ∫ 373 4. μ√§√™ ∫·Ó¿ÚË 65 & 78ÙÌ, ∫ 1 & 130 5. ¡.πø¡π∞ ª·È¿Ó‰ÚÔ˘ 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù· 38ÙÌ54ÙÌ, ∫ 131-133 6. ∞§À∫∂™ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÛÙÔ Â˙Ô‰ÚfiÌÈÔ, Ì ÂÓÔ›ÎÈÔ 1.200∂/Ì‹Ó·, ·fi‰ÔÛË 7% 7. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 32ÙÌ, ∫50 8. ∞§À∫∂™ μ¿Î¯Ô˘ 37ÙÌ, ∫54 9. VOLOS PALACE ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· 28-32 ÙÌ, ∫454 √π∫√¶∂¢∞ 1. ¡. ¢∏ª∏Δƒπ∞¢∞, 412ÙÌ, ÁˆÓÈ·Îfi ™.¢. 0,8, Î¿Ï˘„Ë 70%, ∫ 304 2. ¡.πø¡π∞ 570ÙÌ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ™.¢. 0,8 , ∫ 343 3. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜ ∞Ïfi˘. 588ÙÌ, ™.¢. 0,4, ∫ 242 4. ∞§À∫∂™, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 470ÙÌ, 700∂/ÙÌ ∫ 49 5. ∞§À∫∂™ ™ˆÚfi˜, 639ÙÌ, ı¤· ¶·Á·ÛËÙÈÎfi ∫ 311 6. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 273ÙÌ, ∫ 182 7. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 358ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ÁˆÓÈ·Îfi, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 350 8. ∞¡∞∫∞™π∞, ı¤ÛË ¶·Ó·ÁÈ¿ 3300ÙÌ, ∫ 41 9. ∞°ƒπ∞ 350-700ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, 210∂/ÙÌ ∫ 387 10. ª∏§π¡∞ 1640ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 356 11. ª∏§π¡∞ 615ÙÌ, ∫ 381 12. ª∏§π¡∞ 695ÙÌ, ∫ 382 13. ¶√ƒΔ∞ƒπ∞ 1050ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¿, ∫ 146 14. μ√§√™ ™ÙÚ·ÙËÁÔ‡ ª·ÎÚ˘ÁÈ¿ÓÓË 146 Ù.Ì., Ì ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫442 15. ∞ƒ°∞§∞™Δ∏, 790ÙÌ, ∫ 38 16. ª√ÀƒΔπ∞™ 3000ÙÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 194 17. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞, 1550ÙÌ, Ì ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ∫ 416 18. ™∫π∞£√™, 4000ÙÌ ·¤Ó·ÓÙÈ ·fi ÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∫ 248 19. ™∫π∞£√™, 225ÙÌ, ™.¢. 0,8, ∫ 329 20. ª∏§π∂™ 10.000ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎ., ‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· ηٷÛÎ. 30 ‰ÈˆÚfiÊˆÓ Î·ÙÔÈÎÈÒÓ ∫481 21. ∞§À∫∂™ 224.17 ÙÌ, ¶.∫.60%, ™.¢. 0.8, ∫ 480 22. ¡.πø¡π∞ 359.70ÙÌ, ÂÚÈÔ¯‹ LIDL, 122000∂ K 448 23. §∞ª¶π¡√À 8.204 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ı¿Ï·ÛÛ·, ‰fiÌËÛË 335 Ù.Ì., K478 24. ™∫√¶∂§√™ ı¤ÛË “¶∞¡∞°π∞ ∂§π√™” . 4000ÙÌ, ۯ‰fiÓ ‰ÈÏ¿ ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ. ∫ 181 25. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ. ∫ 485 26. ∞§À∫∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, 50Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ™.¢. 0,8, ÎÙ›˙ÂÈ 141ÙÌ. ∫ 352 27. ∞°. §∞Àƒ∂¡Δπ√™- ¢ÀΔπ∫√ ¶∏§π√ ÔÈÎfiÂ‰Ô 240,5ÙÌ, ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∫ 413 28. ∫∞ƒ∞ª¶∞Δ∑∞∫∏ (¢ÈÏ¿ ÛÙÔÓ ÔÙ·Ìfi ∫Ú·˘Û›‰ˆÓ·) √ÈÎfiÂ‰Ô 4600,28ÙÌ, ÂÎÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ K 220 29. ¡H∂™ √ÈÎfiÂ‰Ô ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ 3800ÙÌ, ÂÊ·ÙfiÌÂÓÔ Ì ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ·ÁÚÔÙÈÎfi ‰ÚfiÌÔ ∫ 485 30. ¡.∞°Ãπ∞§√™ “∞ψӿÎÈ” ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ, 50Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫ 495 31. ∫ƒπ£∞ƒπ∞ 258ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, 350Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∫ 498 ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. ¢πª∏¡π 4580ÙÌ, ÁÈ· fiϘ ÙȘ ¯Ú‹ÛÂȘ, ‰fiÌËÛË 1000ÙÌ. ∫ 252 2. ¢πª∏¡π 3500ÙÌ, ∫ 232 3. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÁÈfiÎÏËÌ· 5625ÙÌ, ∫ 341 4. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞Ï˘Á·ÚfiÚÂÌ·, 11.350ÙÌ ∫ 295 5. ¢πª∏¡π ı¤ÛË ∞ÎfiÓÈ· 8963ÙÌ, 15.000∂/ÛÙÚ¤Ì. ∫ 296 6. ∂£¡. √¢. μ√§√À-μ∂§/¡√À Ì ¿‰ÂÈ· ÎfiÌ‚Ô˘ 17.000ÙÌ, ∫ 52 7. ª¶√Àº∞, 1515ÙÌ, Ì ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 76ÙÌ, ∫ 365 8. ª¶√Àº∞ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· 7000ÙÌ ∫ 145 9. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË ’∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜’ 4067ÙÌ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ∫ 417 10. ª∏§π¡∞, 4122ÙÌ, ∫ 369 11. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “ª·‡ÚË ¶¤ÙÚ·” 695ÙÌ, ∫ 378 12. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË “™È̈٤˜” 6986ÙÌ, ∫ 380 13. ¶√Δ√∫π ™À∫∏™ 15ÛÙÚÂÌ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ΔÈÌ‹ ∂˘Î·ÈÚ›·˜ ∫ 333 14. ∑∞°√ƒ∞ ı¤ÛË “¶·Ó·Á›ÙÛ·” 4007ÙÌ ∫ 84 15. ∞°. °∂øƒ°π√™ ¡∏§∂π∞™ 4070ÙÌ, ∫ 400 16. ∞º∏™™√™ “∞Ú¿ÎÈ·” 10 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, Ì 180 ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∫479 17. ™À∫∏ 1004,71 ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 1500Ì ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∫444 18. ∞£∏¡ø¡-μ√§√À (∞°Ãπ∞§√™) 4500ÙÌ, ∞’ ÚÔ‚ÔÏ‹˜, Ì ÎfiÌ‚Ô, ÁÈ· οı ›‰Ô˘˜ Âȯ›ÚËÛË, ∫443 19. ª∏§π¡∞ ı¤ÛË °Ï˘Ê¿‰·, 3.551,16ÙÌ, ¿ÚÙÈÔ & ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ∫422 ¶ø§√À¡Δ∞π ∫Δπƒπ∞∫∂™ ∂°∫∞Δ∞™Δ∞™∂π™ (∂ƒ°√™Δ∞™π∞-μπ√Δ∂áπ∂™) ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™ ∫∞Δ√¶π¡ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ (314)


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 35

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ “Δ™∂§π√™ ∞∫π¡∏Δ∞” ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ 40 ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜-μfiÏÔ˜ 697.4647.587 Î·È 24280 78.267 Πωλούνται παντός είδους ακίνητα: Μονοκατοικίες, οικόπεδα, διαμ/ατα, επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, βιοτεχνικοί χώροι, παραθαλάσσια οικόπεδα/κατοικίες/εξοχικά, αξιόλογα κτηματο-οικόπεδα και αγροτεμάχια... Υπεύθυνη εξυπηρέτηση με ζήλο, αγάπη και υπευθυνότητα. (316)

-----------------------------------VOLOS REAL ESTATE ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∞°√ƒ∂™-¶ø§∏™∂π™∂¡√π∫π∞™∂π™ ∞∫π¡∏Δø¡ 28˘ √∫Δøμƒπ√À 100 ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ (2Ô˜ √ƒ√º√™) Δ∏§.: 24210-24388, KIN. 6942400653, 6947302966, FAX: 24210-21538

¢À∞ƒπ∞ ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 60 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜, 30ÂÙ›·˜. 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 55 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ., ·Î·Ï‡ÙÔ˘. Δƒπ∞ƒπ∞ ¡. πˆÓ›· ∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘ ÂÚÁ. ηÙ. 87 Ù.Ì., 2Ô˘ ÔÚ. πÛȉÒÚÔ˘ 77 Ù.Ì., ÈÛfiÁÂÈÔ Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞‰Ú·Ì˘Ù›Ô˘ 88 Ù.Ì. 1Ô˘ ÔÚ. 20ÂÙ›·˜, ÎÔÓÙ¿ Û ۯÔÏ›·. Δ∂™™∞ƒπ∞ - ¶∂¡Δ∞ƒπ∞ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 120 Ù.Ì. 4Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì parking 7ÂÙ›·˜ ¿ÚÈÛÙË Î·Ù¿ÛÙ·ÛË. √π∫π∂™ ¡. πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 135 Ù.Ì. Î·È 80 Ù.Ì. ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û 288 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ·. ¶·Á·ÛÒÓ ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 110 Ù.Ì. Û 3fiÚÔÊË ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ·˘Ï‹, ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ¡. πˆÓ›· “μ·Û‰¤ÎÂÈÔ” ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 130 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô 5ÂÙ›·˜. °·Ì‚¤Ù· 106 Ù.Ì. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∂ÈÛÎÔ‹˜ ÌÔÓ/Λ· 71 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 162. ¡. πˆÓ›· ÁˆÓȷ΋ ÌÔÓ/Λ· 70 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 240 Ù.Ì. ∂ÁÁÏÂ˙ÔÓËÛ›Ô˘ 42 Ù.Ì. ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ 107 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· Û 280 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜. ÕÓˆ °·Ù˙¤· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ Ì ‰È΋ ÙÔ˘˜ ÈÛ›Ó· Î·È ˘¤ÚÔ¯Ë ı¤·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜, Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤· Û ‹Û˘¯Ë ÂÚÈÔ¯‹. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 54 Ù.Ì. ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 42 Ù.Ì. √π∫√¶∂¢∞ 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ 167 Ù.Ì. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 300 Ù.Ì., 575, 1.381 Î·È 1.683 Ù.Ì. ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·. ªËϛӷ 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛ‚·ÛË Î·È Ê·ÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤· ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ∫Ô˘Ù·Ú¤ÏÈ· ËÌÈÒÚÔÊÔ˘ 76 Ù.Ì. Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ Ì Ê/· ‰È·ÌÂÚ¤˜. ¡. πˆÓ›· ¡·‚·Ú›ÓÔ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 75 Ù.Ì. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ. ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 104 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. ‰È·ÌÂÚ¤˜. ∫·Ú·˚ÛοÎË 70 Ù.Ì. 3Ô˘ ÔÚ. Ì ·˘Ù. ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·. ∑∏Δ√À¡Δ∞π ÚÔ˜ ·ÁÔÚ¿-ÒÏËÛË-ÂÓÔÈΛ·ÛË ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, ÌÔÓÔηÙÔÈ˘, ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, ÔÈÎfi‰· Î·È ÔÈÎfi‰· ÚÔ˜ ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. À¶∞ƒÃ∂𠶧∏ƒ∂™ ∞ƒÃ∂π√ √π∫√¶∂¢ø¡ ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δø¡ ª∏ ¢∏ª√™π∂À√ª∂¡ø¡ (322)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ Δƒ∞∫∞™ ™Δ∞£∏™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 32 ¶∞ƒ∞§π∞ - μ√§√™ 24210-22142 6937-775383

°∫∞ƒ™√¡π∂ƒ∂™ ∫·ÈÓÔ‡ÚÁÈ· ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· 30 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 38.500 ∂. ™˘Ú›‰Ë ÚÂÙÈÚ¤ 27 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., 28.000 ∂. °·Ì‚¤Ù· 30 Ù.Ì, 1Ô˜ ÔÚ. 30.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘-∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ ÚÂÙÈÚ¤, 4Ô˜ ÔÚ. 20 Ù.Ì. Ì 25 Ù.Ì. Ì·ÏÎfiÓÈ, 27.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ ‰‡Ô ÈÛfiÁÂȘ Û˘Ó¯fiÌÂÓ˜ ÁηÚÛÔÓȤÚ˜ 34 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙË, ÙÈÌ‹ Î·È ÔÈ ‰‡Ô Ì·˙› 30.000 ∂. ¢À∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì. Ì ƒ. 80.000 ∂. μÏ·¯¿‚· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ‰˘ÔÌÈÛ¿ÚÈ ÚÂÙÈÚ¤ 80 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. Ì Ì·ÏÎfiÓÈ 80 Ù.Ì., ı¤·, Ù˙¿ÎÈ, 96.000 ∂. °¿ÙÛÔ˘ 65 Ù.Ì. 4Ô˜ ÔÚ. 25ÂÙ›·˜, ÌÂÁ¿ÏÔ Ì·ÏÎfiÓÈ, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, 64.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì. 15 ÂÙÒÓ, ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜, ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ∞Á. ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ Î·ÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 45 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 65.000 ∂. ƒ. ºÂÚ·›Ô˘ ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 70 Ù.Ì. Ì ÌÈÎÚ‹ ·˘Ï‹, ı¤ÚÌ·ÓÛË Ê/·, 72.000 ∂. ªÈÎÚ‹ ÔÈΛ· 70 Ù.Ì., °·Ì‚¤Ù·, 45.000 ∂. Δƒπ∞ƒπ∞ μÔ˘ÙÛ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 2Ô˜ ÔÚ., 120.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ ª·ÚÈÓfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 80 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ. ƒ.+·Ôı. 142.000 ∂. ∫·Ô‰ÈÛÙÚ›Ô˘ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 1Ô˜ ÔÚ., Ì ƒ., 105.000 ∂. ∂˘Î·ÈÚ›· ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹ 100 Ù.Ì., ¿Óˆ fiÚÔÊÔ˜ ‰ÈˆÚfiÊÔ˘ 15ÂÙ›·˜ Ì 3 ÎÚ‚/Ú˜ Î·È ÙË ÌÈÛ‹ ·˘Ï‹ ı¤· μfiÏÔ-¶‹ÏÈÔ, 78.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 83 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ¿ÚÎÈÓ, ·Ôı‹ÎË, 124.000 ∂.

Δ∂™™∞ƒπ∞ ÕÓ·˘ÚÔ˜ 126 Ù.Ì., 4Ô˜ ÔÚ., ÚÒÙÔ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· 25ÂÙ›·˜ Ì ¿ÚÎÈÓ-·Ôı‹ÎË, ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ· Î·È Î·Ù·ÏËÎÙÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, 360.000 ∂. ¶ÏËÛ›ÔÓ μ·ÛÈÏfiÔ˘ÏÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 102 Ù.Ì., 5Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞, 190.00 ∂. ™Ù·ı¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 105 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ. ƒ+∞., 190.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 110 Ù.Ì., 4Ô˘ ÔÚ., Ù˙¿ÎÈ, ƒ+∞., 170.000 ∂. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ °·Ì‚¤Ù· 70 Ù.Ì., 45.000 ∂. ª·˘ÚÔÎÔÚ‰¿ÙÔ˘ 70 Ù.Ì., 75.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ∑. ¶ËÁ‹˜, 70 Ù.Ì. Û 130 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 110.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 75 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 70.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 70 Ù.Ì. Û 150 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 130.000 ∂. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 20 Ì. ·fi ·Ú·Ï›· Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· 160 Ù.Ì. Ì ÈÏÔÙ‹ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 160 Ù.Ì., 255.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· Ì ÏÔ‡ÛÈÔ ÂÍÔÏÈÛÌfi 215 Ù.Ì. Û 228 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô, 270.000 ∂. ¡. πˆÓ›· ÌÈÎÚ‹ ÌÔÓ/Λ· Ì ·˘Ï‹, 25.000 ∂. ¡Â¿ÔÏË ‰ÈÒÚÔÊÔ 70+70 Ù.Ì. ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ Ô Î¿ı fiÚÔÊÔ˜ 150.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÁÈ·› 240 Ù.Ì., ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤·, 190.000 ∂. √π∫√¶∂¢∞ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ Ó¤Ô Û¯¤‰ÈÔ ¿Óˆ Ù˘ °. ¢‹ÌÔ˘ ™.¢. 0,8 240 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 125.000 ∂, 210 Ù.Ì. ÌÂÛ·›Ô 110.000 ∂, 820 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi 330.000 ∂, 1.680 Ù.Ì. ÙڛʷÙÛÔ 650.000 ∂. ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰·, °ÔÚ›ÙÛ· 140 Ù.Ì., 80.000 ∂, ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ ÏËÛ›ÔÓ ÎÏÈÓÈ΋˜ °¿ÙÔ˘ 162 Ù.Ì., 76.000 ∂ ™.¢. 0,8. ∞Ï˘Î¤˜ 225 Ù.Ì. ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 230.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 4.000 Ù.Ì. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÚÔ˜ ∫·ÚÓ¿ÁÈÔ ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì. ÚfiÛÔ„Ë ÛÙÔ Ú¤Ì·, 148.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿ ™Ô˘ÙÚ·Ï›, 2.000 Ù.Ì., ÎÙ›˙ÂÈ 100 Ù.Ì., 75.000 ∂. ∫. §Â¯ÒÓÈ· 170 Ù.Ì., 35.000 ∂. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 450 Ù.Ì., ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì·, 160.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ ÚÒÙÔ ÛÙÔ Î‡Ì· 300 Ù.Ì., 78.000 ∂. ª. μÂÏ·Óȉȿ 330 Ù.Ì., 43.000 ∂. ÕÁÈÔÈ ∞Ó¿ÚÁ˘ÚÔÈ 250 Ù.Ì., Ì 15 Ì. ÚfiÛÔ„Ë ™.¢. 1,8, ·Ó·ÙÔÏÈÎfi, ÎÙ›˙ÂÈ 450 Ù.Ì., 105.000 ∂. ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ 900 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ 115.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 1.230 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘, ı¤· ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË, 145.000 ∂. ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ 2.800 Ù.Ì. Ì ı¤· ÎÙ›˙ÂÈ 200 Ù.Ì., 140.000 ∂. ¶·Á·ÛÒÓ 130 Ù.Ì., 110.000 ∂. ¡. πˆÓ›· °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 150 Ù.Ì., 65.000 ∂. ¡. πˆÓ›· μ·Ì‚·ÎÔ˘ÚÁ›· 160 Ù.Ì., 65.000 ∂. ªËϛӷ 120 Ù.Ì., ÁˆÓÈ·Îfi 15.000 ∂. ¡ËÛ› ΔÚ›ÎÂÚÈ, ¢ηÈÚ›· 1.200 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ, 23.000 ∂. ªËϛӷ ∫Ô˘ÎÔ˘Ï¤Èη, ı¤· ı¿Ï·ÛÛ· Î·È ÓËÛ¿ÎÈ ∞Ï·Ù¿˜ 750 Ù.Ì., 85.000 ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ §ÂÊfiηÛÙÚÔ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 410 Ù.Ì., ı¤· ÙÔÓ ¶·Á·ÛËÙÈÎfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ, 48.000 ∂. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.000 Ù.Ì. ›Ûˆ ·fi ∂æ∞ 48.000 ∂. ÕÓˆ μfiÏÔ˜, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ 500 Ù.Ì., Ì ‰ˆÌ¿ÙÈÔ Î·È w.c., Ú‡̷ Î·È ÓÂÚfi, ÂÚÈÊÚ·Á̤ÓÔ Ì ı¤· Î·È ÛÙ¤ÚÓ·, 46.000 ∂. °ÂˆÔÓÈ΋ ™¯ÔÏ‹, 360 Ù.Ì. Ì ı¤·, 28.000 ∂. ª∞°∞∑π∞ ¡. πˆÓ›· ÁˆÓÈ·Îfi ηٿÛÙËÌ· ¤Ó·ÓÙÈ ¿ÚÎÔ˘, ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ˆ˜ ηÊÂÙ¤ÚÈ· 114 Ù.Ì. Ì ·‡ÏÂÈÔ ¯ÒÚÔ 90 Ù.Ì., ‰›‰ÂÈ ÂÓÔ›ÎÈÔ 750 ∂, ÂÓÙ˘ˆÛȷο ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 155.000 ∂. §ÂˆÊfiÚÔ˜ ∞ıËÓÒÓ, ÂÓÙ˘ˆÛÈ·Îfi ÙÚÈÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1.200 Ù.Ì. Û 2.500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÁÈ· ÔÏϤ˜ ¯Ú‹ÛÂȘ, 1.000.000 ∂. ∂¡√π∫π∞™∂π™ ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙËÓ ·Ú·Ï›· ÙÔ˘ μfiÏÔ˘ ÔÏ›ÁˆÓ ÂÙÒÓ 140 Ù.Ì., 3Ô˜ ÔÚ., ÌÂÁ¿Ï· Ì·ÏÎfiÓÈ·, Ù˙¿ÎÈ, ƒ+·Ôı., 800 ∂. ¢˘¿ÚÈ °¿ÙÛÔ˘ 52 Ù.Ì., 1Ô˜ ÔÚ., 250 ∂. (323)

-----------------------------------ª∂™πΔπ∫√ °ƒ∞º∂π√ ∫ø¡/¡√™ ¢πμ∞¡∏™ ∫. ∫∞ƒΔ∞§∏ 97 Δ∏§. (24210) 28995 - 34067 ∫π¡. 6944 - 523583 divanisrealestate@gmail.com www.estatedivanis.gr

∂˘Î·Èڛ˜: 1. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (¶ÒÏËÛË - ∂ÓÔÈΛ·ÛË) ø98 ªÔÓÔηÙÔÈ˘: 1. ÿÓÈ· ÔÈΛ· 75ÙÌ. Û 271ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¢4 2. ªËÏȤ˜ ÔÈΛ· 183ÙÌ. Û 830ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô π28 3. ª¿Ú·ıÔ˜ ÔÈΛ· 80ÙÌ. Û 480ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £19 4. ªËÏȤ˜ ÛÙËÓ Ï·Ù›· ÔÈΛ· 63ÙÌ. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 136ÙÌ. ƒ22 5. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 128ÙÌ. Û 155ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤· ∞18 6. ¡.πˆÓ›· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 172ÙÌ. Û 123ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô Ï‹Úˆ˜ ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË º10 7. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 94ÙÌ. Û 359ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∑1 8. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ‚›Ï· 265ÙÌ.Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏20 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ‚›Ï· 200ÙÌ. Û 350ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ı¤· μfiÏÔ˜) ∫90 10. ™Ô˘ÙÚ·Ï› ‚›Ï· 300ÙÌ. Û 700ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô (ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹) ∏61 11. √ÁÏ ÔÈΛ· 83ÙÌ. Û 106ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã3 12. ∞Á. §·˘Ú¤ÓÙÈÔ - ÔÈΛ· ‰›·ÙË 137ÙÌ. Û 423ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô μ12 13. ¡. πˆÓ›· 100ÙÌ. + 100ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 208ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ÚÔÔÙÈ΋ ÔÚfiÊÔ˘ ∞81 14. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2 ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ÔÈ˘ ÈÛfiÁÂÈÔ 139ÙÌ. Î·È 1Ô˜ 110ÙÌ. ∂3 15. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150ÙÌ. Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ4 16. ∞Ï˘Î¤˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 120ÙÌ. - 150ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ44 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ 80ÙÌ. - 100ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚȘ Ì Ù˙¿ÎÈ μ 44 18. §Â¯ÒÓÈ· ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 78ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Û 762ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ª 1 19. °·ÏÏ›·˜ ËÌÈÙÂϤ˜ 173ÙÌ. Û 147ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ 67 20. ΔÛ·Áηڿ‰· 5 ηÈÓÔ‡ÚȘ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 75ÙÌ. ¤ˆ˜ 220ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ ∞ÈÁ·›Ô μ76 21. ™ÎfiÂÏÔ˜ Û˘ÁÎÚfiÙËÌ· 5 ηÙÔÈÎÈÒÓ 150ÙÌ. Ë Î¿ı ÌÈ· Ì ·ÙÔÌÈ΋ ÈÛ›Ó· Û 4.000ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô ø20

22. π. ∫·ÚÙ¿ÏË 65ÙÌ. Û¯¤‰ÈÔ ¶·Ú·Û΢ÔÔ‡ÏÔ˘ °3 23. ∫ÈÛÛfi˜ ¶ËÏ›Ô˘ 2 ¤ÙÚÈÓ˜ ÔÈ˘ 87ÙÌ. Î·È 51ÙÌ. Û 964ÙÌ. ∏53 24. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÔÈΛ· 50ÙÌ. Û 2.800ÙÌ.·ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ ∞4 25. ¡. πˆÓ›· ÔÈΛ· ÁˆÓȷ΋ 50ÙÌ. Û 97ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∏8 ¢È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·: 1. ™ÙËÓ πˆÏÎÔ‡ (∫·ÏÏÈı¤·) ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ÔÏ˘ÙÂϤÛÙ·ÙË 184ÙÌ. (2 ˘/‰, 2 ÏÔ˘ÙÚ¿, 2 Ù˙¿ÎÈ·, Û·ÏÔÓÔÙÚ·Â˙·Ú›·, ÎÔ˘˙›Ó·) Ï‹Ú˜ ·Ó·Î·Ù·Û΢‹, ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· È·ÙÚÂ›Ô ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞1 2. ¡. πˆÓ›· ËÌÈÙÂÏ‹˜ ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ 7 ‰È·ÌÂÚÈÛÌ¿ÙˆÓ ∫26 3. °¿ÙÛÔ˘ ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 77ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ μ51 4. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ¡. πˆÓ›· 74ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∞86 6. °ÎÏ·‚¿ÓË 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ¢81 7. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ 75ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ μ5 8. ΔÔ¿ÏË 77ÙÌ. ÚÂÙÈÚ¤ 4Ô˘ ÔÚ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∞83 9. ¡. πˆÓ›· 52ÙÌ. ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÂÈψ̤ÓÔ ∞7 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 84ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚ. ÚÔÛfi„ˆ˜ π38 11. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 198ÙÌ., 5Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì ·Ôı‹ÎË ∞9 12. ¡. πˆÓ›· 106ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ Ì Áηڿ˙ μ25 13. ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ 74ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢16 14. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 70ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 15. ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 67ÙÌ. + 3ÙÌ. ·Ôı‹ÎË ∞4 16. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 156ÙÌ. 2Ô˘ Î·È 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 5 ÂÙÒÓ ∏4 17. ¡. πˆÓ›· 97ÙÌ., 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ¢22 18. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. ∞4 19. ¡. πˆÓ›· 86ÙÌ. ηÈÓÔ‡ÚÈÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢9 20. Δ. √ÈÎÔÓÔÌ¿ÎË 60ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚ. ∑12 21. ¢ÔÓ ¢·ÏÂ˙›Ô˘ 112ÙÌ. 3Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ (ÎÂÓÙÚÈÎfi) ∞5 22. ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 97ÙÌ. 1Ô˘ Î·È 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ Ì Ù˙¿ÎÈ Î·È Ù˙·ÎÔ‡˙È ∞5 √ÈÎfi‰·: 1. §·Ú›Û˘ ÌÂÛ·›Ô 4.400ÙÌ. ∞20 2. ¶·Ï·È¿ (¶·Á·ÛÒÓ) ÔÈÎfiÂ‰Ô 162ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi §24 3. ªËϛӷ 3.034ÙÌ. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· §35 4. ∞ıËÓÒÓ ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000ÙÌ. °36 5. §Â¯ÒÓÈ· 8.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ƒ10 6. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ¡ËÏ›·˜ 4.000ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ ∂18 7. ∑·ÁÔÚ¿ 1.200ÙÌ. μ3 8. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔ ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô ÔÈÎfiÂ‰Ô 900ÙÌ. Ã10 9. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 4.017ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ã22 10. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ 2.323ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì 80Ì. Ê¿ÙÛ· Ã22 11. ∫·Ù‹Ú·Á· 348ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂÛ·›Ô Ã40 12. ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ (ı¤ÛË ∫¿Ú·‚Ô˜) 293ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô º55 13. ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚· 947ÙÌ. ¢8 14. ¡. πˆÓ›· 273ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∑98 15. ÿÓÈ· 166ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ μ18 16. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 11.000ÙÌ. ¿ÚÙÈÔ Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ μ11 17. ∫·Ú·Á¿Ù˜ 467ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞85 18. ∞Á. μ·ÛÈÏ›Ԣ (πˆÏÎÔ‡) 133ÙÌ. ∞84 19. ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 269ÙÌ. ÌÂÛ·›Ô ∞82 20. ªԇʷ 9.000ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· •5 21. ∞ÁÚÈ¿ 523ÙÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ¡7 22. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ 990ÙÌ. Ì ¿‰ÂÈ· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹˜ ÁÈ· 300ÙÌ. Â¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ °6 23. ª·ÁÓ‹ÙˆÓ 117ÙÌ.(ÎÙ›˙ÂÈ 250ÙÌ.) ¢3 24. §Â¯ÒÓÈ· 1.100ÙÌ ÁˆÓÈ·Îfi Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ· μ68 25. ¡. πˆÓ›· 2.000ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ70 26. ¡. πˆÓ›· 120ÙÌ. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 50ÙÌ. μ70 27. ™Ô˘ÙÚ·Ï› 1.500ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Âȷ΋ ÌÔÓ¿‰· μ77 28. ∞Ï˘Î¤˜ 365ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi μ90 29. °·ÏÏ›·˜ 380ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ¢6 30. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.275ÙÌ. ∞17 31. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 740ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∞16 32. ∫·Ï·Ì¿ÎÈ ¶ËÏ›Ô˘ 900ÙÌ. Ì ·ÓÔÚ·ÌÈ΋ ı¤· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏52 33. ªÔ‡ÚÂÛÈ 2.306ÙÌ. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ °4 34. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 238ÙÌ.ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 35. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 1.682ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ∞90 36. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ 350ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ¢11 37. ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (ªÔÛ¯¿ÙÔ) 72ÙÌ. ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 38. ªËϛӷ 400ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi ÌÂ Û˘ÓÙ. ‰fiÌËÛ˘ 0,8 ∏54 39. ª¿Ú·ıÔ˜ 1.672ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 400ÙÌ. ¢23 ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È·: 1. •˘Ófi‚Ú˘ÛË 10.474ÙÌ. ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ¡20 2. ™ÎfiÂÏÔ˜ 26.600ÙÌ. ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô ∂1 3. ªËϛӷ 5.500ÙÌ. ‰›Ï· ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ∏45 4. ™ÎÈ¿ıÔ˜ 5.592ÙÌ. ÎÙ›˙ÂÈ 650ÙÌ. Ì ı¤· Û fiÏÔ ÙÔ ÓËÛ› μ14 5. ¢ÈÌ‹ÓÈ 15.817ÙÌ. Ì ı¤· ÙÔ μfiÏÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË ∑11 6. ªԇʷ 11.500ÙÌ. ¿Óˆ Û ‰ÚfiÌÔ 150Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· ÂÍÔ¯ÈΤ˜ ηÙÔÈ˘ ø1 √ÏfiÎÏËÚ· ÎÙ›ÚÈ·: 1. ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ÎÙ›ÚÈÔ 320ÙÌ. ÂÚ›Ô˘ (2 ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·) §2 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 124ÙÌ. - 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 106ÙÌ. - ÚÔÔÙÈ΋ 2Ô˘ 114ÙÌ. ∑3 3. ∞Ï˘Î¤˜ ÎÙ›ÚÈÔ 1.230ÙÌ. Û 1.500ÙÌ.ÔÈÎfiÂ‰Ô + ¿ÏÏ· 600ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ6 ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·: 1. ∞ıËÓÒÓ Î·Ù¿ÛÙËÌ· - ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ ÎÂÓÙÚÈÎfiÙ·ÙÔ 600ÙÌ. Δ6 2. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 130ÙÌ. ÁˆÓÈ·Îfi + 2 fiÚÔÊÔÈ 360ÙÌ. £26 3. ¢ÂÏËÁÈÒÚÁË ÈÛfiÁÂÈÔ 55ÙÌ.,·Ù¿ÚÈ 55ÙÌ., ˘fiÁÂÈÔ 55ÙÌ. ¢14 4. °ÎÏ·‚¿ÓË Î·Ù¿ÛÙËÌ· 60ÙÌ. Ì 30ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ∂44 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 78ÙÌ. Ì 65ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÔÏ˘ÙÂÏÔ‡˜ ηٷÛ΢‹˜ ∞90 6. ∫. ∫·ÚÙ¿ÏË 70ÙÌ.Ì 15ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ ÌÂÛ·›Ô ∞2 7. ™·Ì¿Ó·Á· ηٿÛÙËÌ· 200ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ, 200ÙÌ. ˘fiÁÂÈÔ Û 2.250ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô °3 8. ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤· ηٿÛÙËÌ· 82ÙÌ. ÂχıÂÚÔ ∏6 ∂ȯÂÈÚ‹ÛÂȘ: 1. ¡. πˆÓ›· studio ÎÔÌ̈ÙÈ΋˜ - Ó˘¯ÈÒÓ 160ÙÌ. Ï‹Ú˜ ÂÍÔÏÈṲ̂ÓÔ ∞95 μÈÔÙ¯ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ: 1. ∞ıËÓÒÓ μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 200ÙÌ.Û 976ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ9 2. ∞’ μπ¶∂ 800ÙÌ. ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞98 ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈ·: 1. ∞’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ 1.800ÙÌ. ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 3.000ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÔÏ˘ÙÂÏ‹˜ ηٷÛ΢‹ ø10 2. μ’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 4.500ÙÌ. Û 12.300ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô £24 3. ∞’ μÈÔÌ˯·ÓÈ΋ ÂÚÁ·ÛÈ·Îfi˜ ¯ÒÚÔ˜

1.500ÙÌ. Û 4.360ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô μ21 4. μ’ μπ.¶∂ μfiÏÔ˘ 1.650ÙÌ. ÛÙÂÁ·Ṳ̂ÓÔ˜ ¯ÒÚÔ˜ Û 4.500ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô ∞3 ∂ÓÔÈÎÈ¿ÛÂȘ: 1. ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 120ÙÌ. ÛÙÔÓ 1Ô fiÚÔÊÔ ∑18 2. ΔÔ¿ÏË 45ÙÌ. ÛÙÔÓ ËÌÈÒÚÔÊÔ ∞10 3. ∫Ô˘ÌÔ˘Ó‰Ô‡ÚÔ˘ 120ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 4. πˆÏÎÔ‡ 120ÙÌ. ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓÔ 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ °27 5. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË 35ÙÌ. ηٿÛÙËÌ· ∫51 6. ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ 150ÙÌ. ÈÛfiÁÂÈÔ ‰ÈÏÔηÙÔÈΛ·˜ ∞88 7. ¡. πˆÓ›· ηٿÛÙËÌ· 1.200ÙÌ. (ηٿÛÙËÌ· ªÀ£√™) ∞8 8. πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 180ÙÌ. + 40ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ + 270ÙÌ.˘fiÁÂÈÔ ÁÈ· οı ¯Ú‹ÛË ø99 9. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì πˆÏÎÔ‡ ηٿÛÙËÌ· 4 ÔÚfiÊˆÓ 900ÙÌ. (ÂÓÔÈÎÈ¿˙ÔÓÙ·È Î·È ÔÈ fiÚÔÊÔÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ ͯˆÚÈÛÙ¿) ø98 10. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ ηٿÛÙËÌ· 90ÙÌ. + 70ÙÌ. ·Ù¿ÚÈ °40 11. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 100ÙÌ. ÔÈΛ· Û 200ÙÌ. ÔÈÎfiÂ‰Ô º1 12. μ’ μπ.¶∂. μfiÏÔ˘ ‚ÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1.680ÙÌ. ∂4 13. ™˘Ú›‰Ë 71ÙÌ. Â·Á. ÛÙ¤ÁË 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ‰È·ÌÂÚ¤˜ ∂5 14. ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 117ÙÌ. 4Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ÁˆÓÈ·Îfi ¢1 15. ¡ÈÎÔÙÛ¿Ú· ÁηÚÛÔÓȤڷ 28ÙÌ. 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂11 16. ª·Û‰¤ÎË ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 70ÙÌ. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∑7 17. §·Ú›Û˘ ηٿÛÙËÌ· 80ÙÌ. ∏3 18. ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË Î·Ù¿ÛÙËÌ· ÁˆÓÈ·Îfi 147ÙÌ. ¢21 19. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ›ÚÈÔ ¤ÙÚÈÓÔ 700ÙÌ. ∑9 20. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 135ÙÌ. Â. ÛÙ¤ÁË 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ ∂7 ¶∞¡Δ∞ ª∂ ™∂μ∞™ª√ ™Δ√¡ ¶∂§∞Δ∏ (292)

-----------------------------------™Δ∞Àƒ√™ ∫∞Δ™√Àƒ∞™ §∂øº. ∂πƒ∏¡∏™ 94 ¡. πø¡π∞ Δ∏§. 24210-67725 ∫π¡. 6972-672426

√π∫√¶∂¢∞ - ∫Δ∏ª∞Δ∞ ∫ÚÈı·ÚÈ¿ 230 Ù.Ì., 30.000. ª¿Ú·ıÔ˜, 310 Ù.Ì., 80.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, 80 Ù.Ì. Ì ·Ï. ÔÈΛ· 45.000. ¡. πˆÓ›· ¶ÚfiÓÔÈ·, 130 Ù.Ì., 65.000. ¡. πˆÓ›· §‡ÎÂÈÔ, 120 Ù.Ì. Ì ·Ï·È¿ ÔÈΛ· 70.000. ¡. πˆÓ›· ™ÙÚ·Ùfi‰Ô, 517 Ù.Ì., 165.000. ª·Ìȉ¿Î˘, 7 ÛÙÚ. 55.000. §Ô˘˙›ÓÈÎÔ, 20 ÛÙÚ. Ì ·ÁÚÔÈΛ·, 280.000. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜, 590 Ù.Ì. Ì ¿‰ÂÈ·, 130.000. ¶ÈӷοÙ˜, 1.835 Ù.Ì., 70.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 135 Ù.Ì., 40.000. ∞Á. μ·Ú‚¿Ú·, 200 Ù.Ì., 80.000. ¡. πˆÓ›· Ù¤ÓȘ, 140 Ù.Ì., 55.000. ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη ™·ÚÙÈ¿˜, 19 ÛÙÚ. 200.000. μÈÔÛÎ‡Ú ÚÒËÓ, 400 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. Δ·Íȿگ˘ º˘ÙfiÎÔ 4 ÛÙÚÂÌ. 50.000. °ÎÈÒÓË, 8 ÛÙÚÂÌ. Ì 60 Ù.Ì. ÎÙ›ÛÌ· 110.000 ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì., 150.000. ∞Á. £Âfi‰ˆÚÔÈ 85 Ù.Ì., ÔÈÎfi 120 Ù.Ì., 70.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi 140 Ù.Ì., 110.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÔÙ¿ÌÈ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 130 Ù.Ì., 135.000. ∞ÛÙ. ΔÌ‹Ì· ¡. πˆÓ›· 180 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 200 Ù.Ì., 170.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 170 Ù.Ì., 210.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 65 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 80 Ù.Ì. 63.000. ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 135.000. ∂ÏÈÎÔ‰ÚfiÌÈÔ 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 180 Ù.Ì., 140.000. ¡. πˆÓ›· ÔÙ¿ÌÈ 45 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 60 Ù.Ì., 40.000. μ·Ì‚/ÚÁ›· 80 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 160 Ù.Ì., 140.000. ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 400 Ù.Ì., 300.000. ¡Â¿ÔÏË 150 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 300 Ù.Ì., 135.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 135 Ù.Ì., 80.000. ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ·˜ 75 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 85.000. ∞Á. ∂ÈÚ‹ÓË ¡. πˆÓ›· 100 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 150 Ù.Ì., 105.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÚÔÛÊ˘ÁÈ΋, 20.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· 50Ù.Ì., 60.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, fiÚÔÊÔ˜ 67 Ù.Ì., Ì ÈÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 67 Ù.Ì., 110.000. ¶¿ÚÎÔ πˆÓ›·, 100 Ù.Ì. 150.000 º¿ÚÛ·Ï· 70 Ù.Ì., ÔÈÎfi. 250 Ù.Ì. 70.000. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ °‹Â‰Ô ¡›Î˘, ËÌÈÙÂϤ˜ 85 Ù.Ì. 75.000 ∂ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ¿ ΤÓÙÚÔ, ÚÂÙÈÚ¤ 140 Ù.Ì., 190.000. μÂÚfiÔ˘ÏÔ˜ ¡. πˆÓ›·, fiÚÔÊ/ÛÌ· 90 Ù.Ì., 120.000 ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜, 85 Ù.Ì., 85.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 95 Ù.Ì., 95.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· ÁηÚÛ. 30 Ù.Ì., 35.000. ∂˘·ÁÁÂÏ›ÛÙÚÈ· Û¯ÔÏ›Ô, 78 Ù.Ì., 75.000. ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√™ - μπ√Δ∂áπ∫√™ Ãøƒ√™ ¡. πˆÓ›·, 3 ηٷÛÙ‹Ì·Ù·, Û‡ÓÔÏÔ 150 Ù.Ì., 200.000. ¶ÚfiÓÔÈ·, ηٿÛÙËÌ· 40 Ù.Ì., 45.000. ªÂÙ·ÌfiÚʈÛË, fiÚÔÊÔ˜ 250 Ù.Ì., 250.000. (296)

-----------------------------------KTHMATπ∫∂™ ™À¡∞§§∞°∂™ ¶∞´¶∞∏™ ∞™º∞§∂π∂™ ∞.∂. §ÒÚË 1 & π¿ÛÔÓÔ˜ (4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜) Δ.∫. 38221, μ√§√™

Δ∏§. 24210-25846, FAX 24210-20267 ¶ø§√À¡Δ∞π ∞. √π∫√¶∂¢∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 211 Ù.Ì. ÛÙËÓ ¶ÈÓ‰¿ÚÔ˘ - ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙËÓ ∞ӷηÛÈ¿ 632 Ù.Ì., Ì ·Ï·È¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ·. μ. √π∫√¶∂¢∞ ™Δ√ ¶∏§π√ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 500 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. Ì ı¤· ÛÙËÓ ∫Ô˘ÎÔ˘Ú¿‚·. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô 4.028 Ù.Ì. ÛÙË ı¤ÛË ∞ÏËÁ·ÚȤ˜ (¿Óˆ ·fi ÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ÕÏÏ˘ ªÂÚÈ¿˜). °. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 1. °Î·ÚÛÔÓȤڷ 27 Ù.Ì., ÷Ù˙Ë·ÚÁ‡ÚË 51, ÙÈÌ‹ 25.000 ∂. ¢. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ 1. πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 120 Ù.Ì., ÛÙË ¡Â¿ÔÏË. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 158 Ù.Ì., Ì ̷Á·˙› 77 Ù.Ì., ÛÙË

¡. πˆÓ›· (∂ÏÏËÛfiÓÙÔ˘). 3. ∫·Ù¿ÛÙËÌ· 165 Ù.Ì. Ì ·Ù¿ÚÈ 120 Ù.Ì., 3 ¿ÚÎÈÓ ˘fiÁÂÈ·. ∂›Ó·È ÓÔÈÎÈ·Ṳ̂ÓÔ 1.200 ¢ÚÒ ÙÔ Ì‹Ó·. ∂. ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô 12 ÛÙÚÂÌ. ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 485 Ù.Ì., ÛÙ· ∫‹È·. 3. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8 ÛÙÚÂÌ., Ì ÂÏȤ˜ ÛÙÔÓ •ËÚfiηÌÔ. 4. ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 14 ÛÙÚ¤Ì. ÛÙË ªÂÏÈ¿ Ê¿ÙÛ· ÛÙÔÓ ·Ï·Èfi ‰ÚfiÌÔ μfiÏÔ˘ - §¿ÚÈÛ·˜ 83 Ì. ∑. ¶∏§π√ - ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ 1. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 2 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.055 Ù.Ì. ÛÙÔ ∫·Ù˯ÒÚÈ. 3. √ÈÎfiÂ‰Ô ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ (∑ÂÚ‚fi¯È·) 406 Ù.Ì. ÎÙ›˙ÂÈ 128 Ù.Ì. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 300 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 750 Ù.Ì. ÛÙË ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ ÛÙÔ Î‡Ì·. 5. ÃÚ˘Û‹ ∞ÎÙ‹ 4,5 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· Ì ı¤·. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô Ê¿ÙÛ· ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ¶Ï·Ù·Ó›‰È· 312 Ù.Ì. ‹ 620 Ù.Ì. ∏. ª√¡√∫∞Δ√π∫π∂™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙÔÓ ÕÁ. °ÂÒÚÁÈÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ˘ Ì ÔÈÎfi‰Ô. 2. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÙÚÈÒÚÔÊË 260 Ù.Ì. ÛÙË ¢ËÌ¿Ú¯Ô˘ °ÂˆÚÁÈ¿‰Ô˘. 3. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË ÂÚÈÔ¯‹ ∂Ù¿ ¶Ï·Ù¿ÓÈ·. 4. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 110 Ù.Ì. Ì ÛÔʛٷ ÛÙÔ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ. 5. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 87 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 536 Ù.Ì. ÛÙËÓ ∞Á›· ¶·Ú·Û΢‹. 6. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ÛÙËÓ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿ Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 400 Ù.Ì. (303)

-----------------------------------∞¶√ Δ∂áπ∫∏ ∂Δ∞πƒ∂π∞ “μ. ∫∞Δ™∞ƒ√™ ∂.∂.” ƒ. º∂ƒ∞π√À 130 Δ∏§. 24210-47963-64 ∫π¡. 6944-357213

¶ø§√À¡Δ∞π Ãøƒπ™ º¶∞ ™ÙËÓ ¶∞ƒ∞§π∞ ∞°ƒπ∞™: Διαμερίσματα επάνω στο κύμα από 35-106 τ.μ. κουζίνες, ντουλάπες Ιταλίας, πόρτες μασίφ, δάπεδα τζάκια γρανίτες, λουτρά λουξ με άνεση και λειτουργικότητα. Υπερπολυτελούς κατασκευής. ∞§§∏ ª∂ƒπ∞: Βίλες πολυτελείς με θέα των 143-165 τ.μ. με ή χωρίς ημιυπόγειο 100 τ.μ. ανεξάρτητες πολυτελείς με δικό τους οικόπεδο από 300-420 τ.μ. ∑∏Δ∂πΔ∞π: Κεντρικό οικόπεδο στο Βόλο για αγορά ή αντιπαροχή. (295)

-----------------------------------∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔπ∫∞ ™√§π¢∞∫∏™ ∂ıÓ. ∞ÓÙ›ÛÙ·Û˘ 296 ∞°ƒπ∞ ΔËÏ. 24280-92758 ÎÈÓ. 6947-998278

¶ø§∂πΔ∞π μfiÏÔ˜ - ÕÓ·˘ÚÔ˜ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 3¿ÚÈ 115 Ù.Ì. (·Ôı‹ÎË, Áηڿ˙). μfiÏÔ˜-¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· 85 Ù.Ì. ‰È·ÌÂÚ¤˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ Ì ı¤·. ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ - ÙÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 280 Ù.Ì. Û 570 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞Ï˘Î¤˜-ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 140 Ù.Ì.+70 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 225 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. μfiÏÔ˜-√͢ÁfiÓÔ fiÚÔÊÔ˜ 1.000 Ù.Ì., ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔ˜ (ÚÒËÓ ‚ÈÔÙ¯ӛ· ÚÔ‡¯ˆÓ). ÕÓˆ μfiÏÔ˜ - ¶ÚÔÊ. ∏Ï›·˜ - ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ÕÓ·˘ÚÔ˜-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 115 Ù.Ì., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. μfiÏÔ˜ ∫ÔÚ·‹ 26 Ù.Ì., 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 25.000 ∂. μfiÏÔ˜ ∞Á. ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 567 Ù.Ì. (41Á). ¡. πˆÓ›·, ποڈÓ, ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ 30 Ù.Ì. 37.000 ∂. ∞ÁÚÈ¿-ƒ‹Á· ºÂÚ·›Ô˘ ‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 180 Ù.Ì. Û 200 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 400 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÔÚÔÊԉȷ̤ÚÈÛÌ· 3Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 80 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· Ì ËÌÈ˘fiÁÂÈÔ Û‡ÓÔÏÔ 200 Ù.Ì. Û 120 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 130 Ù.Ì. Û 210 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-ÌÔÓÔηÙÔÈΛ· 75 Ù.Ì. Û 140 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∞ÁÚÈ¿-μ·Úο ‰ÈÒÚÔÊÔ Î·Ú·ÁÈ·› 200 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 320 Ù.Ì. ∞ÁÚÈ¿ ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 120 Ù.Ì. Ì 80 Ù.Ì. ˘fiÁÂÈÔ Û 290 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 8 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 2,3 ÛÙÚÂÌÌ, ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ı¤· (ÏÈ‚¿‰È ÙÚ·Á¿Ó·). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 5 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ+ÔÈΛ· 30 Ù.Ì. Ì ı¤· (‰ÚfiÌÔ ¢Ú¿ÎÂÈ·˜). ∞ÁÚÈ¿ ÎÙ‹Ì· 6 ÛÙÚÂÌÌ., ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· 320 Ù.Ì., Î·È 430 Ù.Ì., ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ (12 ∞ÔÛÙfiÏÔ˘˜). ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 350 ¤ˆ˜ 700 Ù.Ì. ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ∞ÁÚÈ¿ ÔÈÎfi‰· ·fi 200, 350, 400 Î·È 700 Ù.Ì. (∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜, ÂÚÈÔ¯‹ 4). ∫. §Â¯ÒÓÈ·-μÚԯȿ 4 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÎÙ‹Ì· 4.000 Ù.Ì. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ ı¤ÛË ∞¯Ï·‰›ÙÛ· 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ·. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∫. §Â¯ÒÓÈ· ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.000 Ù.Ì. 120.000 ∂. ∫. ¡ÂÚ¿ ÔÈÎfiÂ‰Ô 380 Ù.Ì. ÁˆÓÈ·Îfi ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ∞. °·Ù˙¤·, ÌÂ˙ÔÓ¤Ù· 150 Ù.Ì.+˘fiÁÂÈÔ Û 380 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·È ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. ∫. °·Ù˙¤· ÎÙ‹Ì· 3 ÛÙÚÂÌÌ. ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ∞ʤÙ˜ ‰ÈÒÚÔÊË ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 350 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. ÕÊËÛÔ˜ ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ÔÈΛ· 60 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ªËÏȤ˜ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ı¤·. ªËÏȤ˜ ÔÈÎfiÂ‰Ô 600 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ۯ‰›Ô˘ Ì ı¤·. ªËÏȤ˜, ‰ÈÒÚ. ÔÈΛ· 236 Ù.Ì. Û ÔÈÎÔ. 510 Ù.Ì. Ì ı¤·. ∞Á. πˆ¿ÓÓ˘-ÂÍÔ¯È΋ ηÙÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Ì ʷÓÙ·ÛÙÈ΋ ı¤·. ΔÛ·Áηڿ‰·-∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ·Ï·È¿ ÔÈΛ· ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ. •Ô˘Ú›¯ÙÈ ÔÈΛ· 100 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ÎÙ‹Ì· 5.300 Ù.Ì. ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ı¤·. §ÂÊfiηÛÙÚÔ ı¤ÛË ƒ·˙‹ ÎÙ‹Ì· 16 ÛÙÚÂÌÌ. Ì ı¤·. μ˘˙›ÙÛ·-ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ. ΤÓÙÚÔ.

ΔÚ›ÎÂÚÈ-‰ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· (ηٿÏÏËÏÔ Î·È ÁÈ· Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË). ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂π™ μ˘˙›ÙÛ· - ·Ú·‰ÔÛÈ·Îfi˜ ÍÂÓÒÓ·˜ 7 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ Û 250 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. ∂¡√π∫π∞∑∂Δ∞π ∞ÁÚÈ¿ - ‰È·ÌÂÚ›ÛÌ·Ù· 70 Ù.Ì., 60 Ù.Ì. ∂˘ÍÂÈÓÔ‡ÔÏË-¡Ë˜ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈ· ÔÈΛ· 140 Ù.Ì. Û 500 Ù.Ì. ÔÈÎfi‰Ô. (304)

-----------------------------------¶ƒ√ΔÀ¶√ ∫∂¡Δƒ√ ∞°√ƒø¡ ∫∞π ¶ø§∏™∂ø¡ ∞∫π¡∏Δø¡ ƒ. º∂ƒ∞π√À 105∞ Δ∏§.&FAX 24210-52061, ∫π¡ 6972391647 ∫Δ∏ª∞Δ√ª∂™πΔ∏™ ™Δ∂∫∞™ ∏§π∞™

√π∫π∂™ ΦΥΤΟΚΟ, καινούργια ανεξάρτητη μεζονέτα τριών επιπέδων, πολυτελούς κατασκευής 100 τ.μ. Ο κύριος χώρος 73 τ.μ. το ισόγειο με κλειστό γκαράζ σε οικόπεδο 275 τ.μ., με απεριόριστη θέα στο Βόλο. ΑΛΛΗ ΜΕΡΙΑ ισόγεια οικία 150 τ.μ. σε οικόπεδο 556,40 τ.μ., με θέα. Ν. Ιωνία, ισόγεια οικία 60 τ.μ. περίπου σε οικόπεδο 135 τ.μ. μfiÏÔ˜ ∫·Ú·Á¿Ù˜, ÈÛfiÁÂÈ· ÔÈΛ· 65 Ù.Ì. Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 118 Ù.Ì. Μελισσάτικα, 150 τ.μ. σε 1.000 τ.μ. οικόπεδο (Κουγιάτικα). Νεάπολη, 80 τ.μ. σε οικόπεδο 220 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 38 τ.μ. σε οικόπεδο 65 τ.μ. Βόλος, ισόγεια οικία 90 τ.μ. σε οικόπεδο 135 τ.μ. Ν. Ιωνία, καινούργια μεζονέτα 138 τ.μ. με υπόγειο 70 τ.μ. σε οικ. 235 τ.μ. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ Βόλος, (κέντρο) 93,70 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 88,90 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 51,10 τ.μ. 2ου ορόφου. Βόλος., (κέντρο) 56,70 τ.μ. 3ου ορόφου. Βόλος, (κέντρο) 26,70 τ.μ. 1ου ορόφου, ακάλυπτο. Βόλος (κέντρο) 34,10 τ.μ. 1ου ορόφου ακάλυπτο. μfiÏÔ˜, ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ‰È·ÌÂÚ, 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘ 100 Ù.Ì., 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 100 Ù.Ì., 3Ô˜ Î·È 4Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 135 Ù.Ì. Ì ·Ôı‹ÎË Î·È ¿ÚÎÈÓ. ∞ÁÚÈ¿, 250 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ÌÂ Û˘ÓÙÂÏÂÛÙ‹ ‰fiÌËÛ˘ 0,8. Βόλος, Ν. Δημητριάδα καινούργια 120, 125, 127 τ.μ. σε τριώροφη οικοδομή. Ν. Ιωνία 150 τ.μ. 3ου ορόφου γωνιακό, τιμή 100.000 Ε. °ƒ∞º∂π∞ μ√§√™ (∫∂¡Δƒ√) 33 Ù.Ì. 2Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, Ô‰fi˜ ™ÎÂÓ‰ÂÚ¿ÓË. √π∫√¶∂¢∞ Σταγιάτες, 1.230 τ.μ. εντός οικισμού με πανοραμική θέα στο Βόλο. Δ™∞°∫∞ƒ∞¢∞ 4.654 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, Ì ı¤· ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ‰›ÓÂÙ·È Î·È ÙÌËÌ·ÙÈο. Ν. Ιωνία 400 τ.μ. με Σ.Δ. 0,8 όπισθεν Γεωπονικής Σχολής. Βόλος, Καραγάτς 400 τ.μ. γωνιακό, Νικοτσάρα. ΚΤΗΜΑΤΑ Μελισσάτικα, 16 στρέμματα με θέα το Βόλο, δίνεται και τμηματικά 4, 6, 6 στρέμματα. μ√§√™ (∞£∏¡ø¡) 9 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌÔ. Μελισσάτικα, 4.001 τ.μ. φάτσα περιφερειακό. Ν. Αγχίαλο 4.200 τ.μ., περιοχή Στούπι. Μελισσάτικα, 10.000 τ.μ. με ελιές (Κουγιάτικα). ¶∞ƒ∞£∞§∞™™π∞ Μπούφα, οικόπεδο 3.328 τ.μ. εντός οικισμού, φάτσα στο κύμα. Μ. Βελανιδιά, οικόπεδο 320 τ.μ., δεύτερο από το κύμα. ∫∞Δ∞™Δ∏ª∞Δ∞ Βόλος (κέντρο) 24,30 τ.μ., 30 τ.μ., 30 τ.μ., 38,90 τ.μ. Βόλο, 124 τ.μ. ισόγειο στην οδό 28ης Οκτωβρίου. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 150 τ.μ. στην Κοραή. Βόλος, ισόγειο κατάστημα με πατάρι 100 τ.μ. Παγασών. Σκιάθος, ισόγειο κατάστημα 40 τ.μ. στο κέντρο. (306)

-----------------------------------™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √π∫π∂™ - ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 72ÙÌ Ì ÍÂÓÒÓ· 23ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë 133 ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ 1Ô˘ ÔÚfiÊÔ˘, πˆÏÎÔ‡ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ/ÔÚÔÊÔ, ∞Á. μ·Û›ÏÂÈÔ˜ ΔÚÈ¿ÚÈ 82ÙÌ (ÔÏ˘ÙÂϤ˜), ª·ÎÚÈÓ›ÙÛ˘ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 55ÙÌ,ÔÈÎ.120 ÙÌ, ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 105 ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ΔÚÈ¿ÚÈ 88ÙÌ, ÂÓÙ·ÂÙ›·˜ ÃÈÏÈ·‰Ô‡ °Î·ÚÛÔÓȤڷ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, °ÎÏ·‚¿ÓË ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 170ÙÌ, ÃÈÏÈ·‰Ô‡ ¢ÈÏÔηÙÔÈΛ· 85ÙÌ Ì ÁηÚÛÔÓȤڷ 30ÙÌ, ¡. πˆÓ›· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 75ÙÌ, √ÁÏ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 140ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ √ÈΛ· ÙÚÈÒÓ ÂÈ¤‰ˆÓ 400ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 140ÙÌ Î·È ‰˘¿ÚÈ· 50ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 148ÙÌ ÔÏ˘ÙÂϤ˜, ∞Ï˘Î¤˜ ¢˘¿ÚÈ 78ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› ΔÚÈ¿ÚÈ 93ÙÌ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ™Ô˘ÙÚ·Ï› √ÈΛ· 72ÙÌ ÈÛfiÁÂÈÔ ∞Ï˘Î¤˜ °Î·ÚÛÔÓȤڷ 35ÙÌ 2Ô˜ ÔÚ., ı¤·, ∞Ï˘Î¤˜ √ÈΛ· 45ÙÌ, ÔÈÎÔ 150ÙÌ, ∞Á. ¶·Ú·Û΢‹ √ÈΛ· 207ÙÌ, ÔÈÎÔ. 260ÙÌ, ∞˚‚·ÏÈÒÙÈη √π∫√¶∂¢∞ - ∞°ƒ√Δ∂ª∞Ãπ∞ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ. Ì ÂÏȤ˜, ª·Ìȉ¿Î˘ √ÈÎfiÂ‰Ô 4 ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë ÛÙËÓ Ô‰fi §·Ú›Û˘, μπ¶∂, μfiÏÔ˜ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ, ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜ μfiÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 220ÙÌ, ∞Ï˘Î¤˜

➡ ™YNEXEIA ™TH ™E§I¢A 36


ªÈÎÚ¤˜ ∞ÁÁÂϛ˜ 36 ➡ ™YNEXEIA A¶O ™E§I¢A 35

™Δ∂º∞¡∞Δ√™ Ã∏™Δ√™ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛ›Ù˘ ºÈÏÈ΋˜ ∂Ù·ÈÚ›·˜ 32, μfiÏÔ˜ ΔËÏ. 24210-69439 ∫ÈÓ 6937435222

Email: info@stefanatos.gr www.realestate.stefanatos.gr √ÈÎfiÂ‰Ô 176ÙÌ, ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 118ÙÌ, ∫·ÛÛ·‚¤ÙË ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5 ÛÙÚ., ‰È·ÛÙ·‡ÚˆÛË ÚÔ˜ ªÂÏÈÛÛÈ¿ÙÈη ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4850ÙÌ, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ √ÈÎfi‰· 85ÙÌ Î·È 170ÙÌ, ¶Ï·˙ ∞Ï˘Î¤˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 570ÙÌ, ¶ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 322ÙÌ, ¶∞§π∞ μfiÏÔ˘ √ÈÎfi‰· 300ÙÌ Î·È 925ÙÌ, ª¿Ú·ıÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 1721ÙÌ, º˘ÙfiÎÔ-§ÔÌ‚¿Ú‰· ∂¶∞°°∂§ª∞Δπ∫√π Ãøƒ√π ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 95ÙÌ, ™. ™˘Ú›‰Ë μfiÏÔ˜ ΔÂÙÚ·ÒÚÔÊÔ ÎÙ›ÚÈÔ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1850ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ ∫Ù›ÚÈÔ 700ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 7100ÙÌ, §Â¯ÒÓÈ· μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 2300ÙÌ Ì ÎÙ›ÚÈÔ 232ÙÌ ÛÙÔÓ ÂÚÈÊÂÚÂÈ·Îfi ¢È·Ì¤ÚÈÛÌ· 118ÙÌ, πˆÏÎÔ‡ (Ï. ∂Ï¢ıÂÚ›·˜) μÈÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ - μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 530ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1800ÙÌ, ∞’ μπ¶∂ √ÈÎfiÂ‰Ô 4.150ÙÌ, Ô‰fi˜ §·Ú›Û˘ μfiÏÔ˜ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 1000ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 4600ÙÌ, §·Ï¿ÚÈ· ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫·Ù¿ÛÙËÌ· ÈÛfiÁÂÈÔ 52ÙÌ Î·È ·Ù¿ÚÈ 52ÙÌ, ΤÓÙÚÔ μfiÏÔ˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜- μÈÔÙ¯ÓÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 460ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 356ÙÌ, §·Ú›Û˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 300ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 280ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ∫Ù›ÚÈÔ 400ÙÌ Û ÔÈÎ. 2400ÙÌ,Ô‰fi˜ ¢ÈÌËÓ›Ô˘ ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÎfi˜ ¯ÒÚÔ˜ 450ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ŒÎÙ·ÛË 9 ÛÙÚ. ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ÌÂÙ¿ ÙËÓ ∞’ μπ¶∂ ∫·Ù¿ÛÙËÌ·-∂›‰Ë ‰ÒÚˆÓ ™ÎfiÂÏÔ˜ ∫Ù›ÚÈÔ 770ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 650ÙÌ, ¡Â¿ÔÏË ¶∏§π√ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 122ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 120ÙÌ, ¶Ï·Ù·Ó›‰È· √ÈΛ· 136ÙÌ Û ÔÈÎfi. 1000ÙÌ, ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 102ÙÌ,ÔÈÎfi 825ÙÌ, ÿÓÈ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· 60ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 330ÙÌ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 50ÙÌ, ™˘Î‹ ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 180ÙÌ Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 1000ÙÌ, ªËÏȤ˜ ∫·ÙÔÈΛ· ËÌÈÙÂÏ‹˜ 270ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 91ÙÌ Û ÔÈÎ. 1ÛÙÚ, ªÔ‡ÚÂÛÈ ¶¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 120ÙÌ, ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 78ÙÌ, ÔÈÎ. 108ÙÌ, ªËϛӷ ∫·ÙÔÈ˘ ·fi 48 ¤ˆ˜ 92 ÙÌ, μ˘˙›ÙÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 8000ÙÌ ·Ú·ı·Ï¿ÛÛÈÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÃÔÚ¢Ùfi ∫Ù‹Ì· 6000ÙÌ, ªÈÎÚfi ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ, ÃÔÓ‰Ú‹ ÕÌÌÔ˜ ¶Ï·Ù·ÓÈ¿˜ ∫Ù‹Ì· 4000ÙÌ Ì ÚfiÛÔ„Ë 90Ì ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, §·ÌÈÓÔ‡ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10000ÙÌ, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 21000ÙÌ Ì ηÛÙ·ÓȤ˜ Î·È ÌËÏȤ˜, ¡ÂÔ¯ÒÚÈ ∫Ù‹Ì· 8000ÙÌ Ì ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ∑ÂÚ‚fi¯È· √ÈÎfi‰· 4ÛÙÚ ¤ˆ˜ 7,7 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ªÂÏ·Ó‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 50ÛÙÚ. Ì ÚfiÛÔ„Ë 160Ì ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ª·Ï¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,7ÛÙÚ Ì ·Ï·Èfi ÎÙ›ÛÌ·, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ¶ÔÙÈÛÙÈο •˘Ófi‚Ú˘ÛË √ÈÎfiÂ‰Ô 170ÙÌ, ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2770ÙÌ, ı¤· ÛÙÔ ∞ÈÁ·›Ô, ™˘Î‹ √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 500ÙÌ ¿ÚÙÈ· Î·È ÔÈÎÔ‰ÔÌ‹ÛÈÌ·, ∫ÔÚÒË √ÈÎfi‰· ·fi 1650ÙÌ ¤ˆ˜ 2770ÙÌ ¤Î·ÛÙÔ, ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· 10,7ÛÙÚ & 4,5ÛÙÚ., ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfiÂ‰Ô 1,5ÛÙÚ., ÔÈÎÈÛÌfi˜ ΔÛ·Áηڿ‰· √ÈÎfi‰· ÙˆÓ 4 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ, ¶¿Ô˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 11,8ÛÙÚ., Ì ÔˆÚÔÊfiÚ·, ı¤·, ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜-÷ӛˆÓ (ª¤ÏÈ·) ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5ÛÙÚ., μÚ˘Û›ÙÛ· ™˘Î‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 31,5ÛÙÚ., ™˘Î‹ √ÈÎfiÂ‰Ô 2039ÙÌ ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ªËϛӷ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,3 ÛÙÚ., ı¤·, §·‡ÎÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 1055ÙÌ, ΔÛ·Áηڿ‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 51 ÛÙÚ., ªËÏȤ˜ ¡. ™∫√¶∂§√™ ∫·ÙÔÈΛ· ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 120ÙÌ, ÃÒÚ· ¢ÈÒÚÔÊË ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· ΔÚÈÒÚÔÊË ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 180ÙÌ, ÃÒÚ· ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 130ÙÌ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 72ÙÌ, μÚ¿¯Ô˜ √ÈΛ· 122ÙÌ, 4 Â›‰· Ì ı¤· ÏÈÌ¿ÓÈ Î·È ı¿Ï·ÛÛ·, ÃÒÚ· √ÈΛ· 40ÙÌ ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ÈÛ›Ó·, ı¤·, ÂÈψ̤ÓÔ, ¶‡ÚÁÔ˜ ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 110ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË ÔÈΛ· 70ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· ·ÏÈ¿ ¤ÙÚÈÓË 75ÙÌ, ÃÒÚ· √ÈΛ· 80ÙÌ, ·˘Ï‹, Ù˙¿ÎÈ, ÂÈψ̤ÓÔ, 30Ì ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 75ÙÌ, ·Ó·Î·ÈÓÈṲ̂ÓË, ı¤· ÛÙÔ ÏÈÌ¿ÓÈ, ∞Á. ™˘Ú›‰ˆÓ ¢ÈÒÚÔÊË ·ÏÈ¿ ÔÈΛ· 60ÙÌ, ∫·ÏfiÁËÚÔ˜ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ. °ÏÒÛÛ· ΔÚÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 60ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔʘ ÔÈ˘ 85ÙÌ Î·È 78ÙÌ ∫Ï‹Ì· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 200ÙÌ, ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈΛ· 120ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 5,5ÛÙÚ ¢›ÙÚÔÔ ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎ. 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 80ÙÌ,ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 100ÙÌ, ÔÈÎÔÂ‰Ô 4ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ √ÈΛ· 70ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 252ÙÌ, ÔÈÎ. 250ÙÌ, °ÏÒÛÛ· ¢ÈÒÚÔÊË ÔÈΛ· 150ÙÌ, ŒÏÈÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· - √ÈÎfi‰· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12500ÙÌ, ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13,5ÛÙÚ, 50Ì ÚfiÛÔ„Ë Û ÎÂÓÙÚÈÎfi ‰ÚfiÌÔ, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ŒÎÙ·ÛË 840ÛÙÚ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 600ÙÌ, ı¤·, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 8ÛÙÚ., ı¤·, ∞Á. ƒËÁ›ÓÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 4ÛÙÚ., Ú‡̷, ÓÂÚfi, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,5 ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤· ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 8ÛÙÚ, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ı¤·, μ·ı˘¿˜ ∫Ù‹Ì· 4,8ÛÙÚ. ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏ·Èfi‰ÂÓÙÚ·, ΔÛÈÌÈÛÈ¿ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,6ÛÙÚ, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ΔÛÈÌÈÛÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4ÛÙÚ., ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙËÓ ·Ú·Ï›·, Ú‡̷, ÓÂÚfi, °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ™ÎÔ¤ÏÔ˘ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 5,2ÛÙÚ., ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ™Ù¿Ê˘ÏÔ˜ ∫Ù‹Ì· 10ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, ηχ‚È, ¢›ÙÚÔÔ ∫Ù‹Ì· 4ÛÙÚ., ÂÏȤ˜, Ú‡̷, ÓÂÚfi, ƒ¿¯Â˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 2200ÙÌ, ı¤·, ÎÙ›˙ÂÈ, μ·Ú‰ÈfiÏ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 1ÛÙÚ ¤ˆ˜ 4ÛÙÚ., °ÏÒÛÛ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.200ÙÌ, ¶Ô‡ÓÙ· °ÏÒÛÛ·

∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 7.000ÙÌ, ªÔ˘ÚÙÈ¿˜ °ÏÒÛÛ· √ÈÎfiÂ‰Ô 840ÙÌ, ÃÒÚ· ™ÎfiÂÏÔ˜ √ÈÎfiÂ‰Ô 740ÙÌ, ƒ¿¯Â˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4725ÙÌ, μÚˆÌÔÓ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯È· 4,5,6ÛÙÚ. ∞Á. ª·Ú›Ó· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 10ÛÙÚ., ∞Ï˘ÎÈ¿˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 13 ÛÙÚ., °Ï˘ÛÙ¤ÚÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 3,8 ÛÙÚ., ¶ÔÙ¿ÌÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,2 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,4 ÛÙÚ., ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 12.5 ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4,8ÛÙÚ., ™ÎÏËÚ‹ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 6,7ÛÙÚ., ¶Ô‡ÓÙ· ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4033ÙÌ, §Ô˘ÙÚ¿ÎÈ ∞ÁÚÔÙÂÌ¿¯ÈÔ 4100ÙÌ, ¡ËÛ› ¡. ™∫π∞£√™ - ¡. ∞§√¡¡∏™√™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù˜ ·fi 90ÙÌ ¤ˆ˜ 110ÙÌ, ¡. ™ÎÈ¿ıÔ˜ √ÈΛ· 67ÙÌ, ÔÈÎfiÂ‰Ô 204ÙÌ, ¡. ∞ÏfiÓÓËÛÔ˜ •∂¡√¢√Ã∂π∞ - ∫∞º∂ - ∂™Δπ∞Δ√ƒπ∞ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 27 ‰ˆÌ·Ù›ˆÓ, ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· Ì ¿‰ÂÈ· ÂÛÙÈ·ÙÔÚ›Ô˘, ¶¿ÓÔÚÌÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ∫ˆÓ/ÓÔ˜ ™ÎfiÂÏÔ˜ •ÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô 13 ‰ˆÌ., ∞Á. ¢ËÌ‹ÙÚÈÔ˜ ¶ËÏ›Ô˘ ∂ȯ›ÚËÛË ÂÛÙ›·Û˘ Ì ¿‰ÂÈ· “∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈÔΔ·‚¤ÚÓ·-∫·Ê¤” ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. ∂ȯ›ÚËÛË ∫∞º∂ ÒÏËÛË ‹ ÂÓÔÈΛ·ÛË ¿Óˆ ÛÙÔ ‰ÚfiÌÔ, ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿ Δ·‚¤ÚÓ·-Ô˘˙ÂÚ› 120ÙÌ Ì ÔÈΛ· 110ÙÌ Û ÁˆÓÈ·Îfi ÔÈÎfiÂ‰Ô 300ÙÌ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ¡. ∞Á¯›·ÏÔ˜ (308)

-----------------------------------BRUSALIS K. NERA International Estate Agency-Immobilien TËÏ.: (24230) 22795 - 22465, (24210) 35540 KÈÓ.: 697-3022534 ∂-mail: info@pelion-estate.gr www.pelion-estate.gr

ª∂∑√¡∂Δ∂™ ªÂ˙ÔÓ¤Ù· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· 180 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 250 Ù.Ì. 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (220.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ªÂ˙ÔÓ¤Ù· 77 Ù.Ì. ÂÈψ̤ÓË 20 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· (140.000 ∂), ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. BI§E™-OIKIE™ 1. ªÔÓÔηÙÔÈΛ· ‰ÈÒÚÔÊË 250 Ù.Ì. 1Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 4 ÛÙÔ‡ÓÙÈÔ ÂÓÔ›ÎÈÔ 12.000 ∂ ÙËÓ ÛÂ˙fiÓ 2Ô˜ fiÚÔÊÔ˜ 125 Ù.Ì. ˘ÂÚ ÏÔ˘Í Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, 100 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÕÊËÛÛÔ˜. 2. μ›Ï· ˆÏÂ›Ù·È 250 Ù.Ì., Û 3 ÛÙÚ¤ÌÌ·Ù· ÔÈÎfi‰Ô, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∞Á¯›·ÏÔ˜. 3. √π∫π∞ ·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, ÙÚÈÒÚÔÊË, 240 Ù.Ì., Ì 1.000 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô ¶π¡∞∫∞Δ∂™. ∞ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛÂÙ·È Ì ‰È·Ì¤ÚÈÛÌ· ÛÙÔ μfiÏÔ. 4. √ÈΛ· 120 Ù.Ì. Û 400 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Î·ÙÔÈ΋ÛÈÌË, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 5. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË ·Ú·‰ÔÛȷ΋ 100 Ù.Ì. Û 1.700 Ù.Ì. ÔÈÎfiÂ‰Ô Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, μ˘˙›ÙÛ·. 6. √ÈΛ· 65 Ù.Ì. Ì ÔÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÕÊËÛÔ˜. 7. √ÈΛ· ¤ÙÚÈÓË 90 Ù.Ì. Ì ı¤·, ÂÈψ̤ÓË, ¶ÈӷοÙ˜. 8. ¶·Ú·‰ÔÛȷ΋, ¤ÙÚÈÓË, 4ÒÚÔÊË ÔÈΛ· 400 Ù.Ì., Ì ı¤· Î·È ÔÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ¤Ì., §Â¯ÒÓÈ·. ¢π∞ª∂ƒπ™ª∞Δ∞ 150 Ù.Ì., Ì 60 Ù.Ì. ‚ÂÚ¿ÓÙ·, ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ, ÂÈψ̤ÓÔ, ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË 110 Ù.Ì. π¿ÛÔÓÔ˜ Ì ™˘Ú›‰Ë. ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈ΋ ÛÙ¤ÁË πÛfiÁÂÈÔ Î·Ù¿ÛÙËÌ· 115 Ù.Ì. Ì ˘fiÁÂÈÔ 95 Ù.Ì. (ÂÓÔ›ÎÈÔ 16.000 ∂ ÙÔ ¯ÚfiÓÔ), 28˘ √ÎÙˆ‚Ú›Ô˘ Ì πˆÏÎÔ‡. OIKO¶E¢A 1.√ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ·Ï·È¿ ÎÙ›ÛÌ·Ù·, ∫¿Ùˆ °·Ù˙¤·. 2. √ÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì., ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ηٷÛ΢·ÛÙÈ΋ ÂÙ·ÈÚ›·. ∞Á. °ÂÒÚÁÈÔ˜. 3. ŒÓ· ÛÙÚ¤ÌÌ· ÔÈÎfiÂ‰Ô ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ∫¿Ï·ÌÔ˜. 4. √ÈÎfiÂ‰Ô 3,5 ÛÙÚÂÌÌ¿ÙˆÓ ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, §Â¯ÒÓÈ·. 5. 312 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡, ı¤·, ∫·Ù˯ÒÚÈ. 6. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì., 50 Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙËÓ ∫. °·Ù˙¤·. 7. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ªËÏȤ˜. 8. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚ. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì· ÌÂٷ͇ ∫·ÏÒÓ ¡ÂÚÒÓ-∫ÔÚÒÈ. 9. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.500 Ù.Ì., Ì ·ÂÚÈfiÚÈÛÙË ı¤·, ÕÓˆ °·Ù˙¤·. 10. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.100 Ù.Ì. ÂÓÙfi˜ ÔÈÎÈÛÌÔ‡ Ì ı¤·, ∫¿Ùˆ §Â¯ÒÓÈ·. 11. √ÈÎfiÂ‰Ô 2 ÛÙÚÂÌ., 50Ì. ·fi ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. ¢›ÓÂÙ·È Î·È ·ÓÙÈ·ÚÔ¯‹. 12. √ÈÎfiÂ‰Ô 1.300 Ù.Ì. ¿Óˆ ÛÙÔ Î‡Ì·, ÛÙË ªËϛӷ-∞Á. ∞Ó‰Ú¤·˜. 13. ¢‡Ô ÔÈÎfi‰· 600 Ù.Ì. ¤Î·ÛÙÔ, 100Ì. ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÛÙ· ∫·Ï¿ ¡ÂÚ¿. 14. √ÈÎfiÂ‰Ô 1 ÛÙÚ¤ÌÌ· Û 2 ‰ÚfiÌÔ˘˜ ÁˆÓ›·, ∞ÁÚÈ¿. ∂À∫∞πƒπ∞: ∂ÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ 650 Ù.Ì., Û ÔÈÎfiÂ‰Ô 5.500 Ù.Ì. ÛÙÔ ¶∂¢π√¡ ÙÔ˘ ∞ƒ∂ø™. °›ÓÂÙ·È ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË ‰·Ó›ˆÓ ̤ۈ TÚ·¤˙˘. °IA O§O TO ¶H§IO M¶POY™A§H™. (309)

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

ZHTOYNTAI Το καφέ Sugar ∑∏Δ∂π άτομα για service. Πληροφορίες στο κατάστημα πρωινές ώρες. Ιωλκού 1 με Αργοναυτών. (563) Από εταιρεία με έδρα την Α’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου ∑∏Δ∂πΔ∞π υπάλληλος για το λογιστήριο με γνώσεις Εμπ/κης Διαχ/σης. Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληρ. τηλ. 24210-95626 ή 6978332838, fax 24210-95627 και email: info@tampakiotis.gr. (578) Μόνο για καθηγητές/τριες ∑∏Δ∂πΔ∞π συνέταιρος, όπως αγοράσει το μισό, πολύ επιτυχημένου φροντιστηρίου, στο κέντρο του Βόλου, λόγω αποχώρησης συνεταίρου. Τηλ. επικ. 6948 272998. (565)

∑∏Δ∂πΔ∞π μάγειρας σε ουζερί - μεζεδοπωλείο στη Σκόπελο να εργαστεί από 15/4 έως 15/10. Προϋπηρεσία επιθυμητή. Πληρ. τηλ. 24240-22366. (882)

Το ξενοδοχείο Stevalia Hotel & Spa

∑∏Δ∂π

προσωπικό για τα τμήματα υποδοχής - ορόφων & σέρβις πρωινών και καφέ. Πληροφορίες - κατάθεση βιογραφικών στα τηλέφωνα: 24280-90199. Αποστολή βιογραφικών με email tsolkeridis@stevalia.gr, υπόψη κου Τσολκερίδη. (859)

Δƒ∞¶∂∑π∫∂™ διευκολύνσεις. Κερδίζετε μεταφέροντας δάνεια μέχρι 50%: 1) Στεγαστικά ταυτόχρονα με προσωπικά, π. κάρτες και μετρητά. 2) Χωρίς προσημείωση κάρτες μέχρι 25.000 Ε. 3) Νέα δάνεια. Πληροφορίες: 24210-20237, 6932-528388. (274)

ΒΟΛΟΣ

∂¡∂ÃÀƒ√¢∞¡∂π™Δ∏ƒπ√ λειτουργεί με κρατική άδεια Ενέχυρα χρυσαφικών και κοσμημάτων. Πλήρης εχεμύθεια. Επίσης και αγορές χρυσαφικών σε ασυναγώνιστες τιμές. Κ. Καρτάλη 195 Β’. Τηλ. 2421042905. (327)

∞ª∂™ø™ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È Â¯Â̇ıÂÈ·. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÈÒÚÁÔ˜. ΔËÏ. 6984-558843, 6970403804, Ú·ÓÙ‚ԇ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (287)

∞°√ƒ∞∑ø ZHTOYN EP°A™IA

∫Àƒπ∞ ΖΗΤΕΙ εργασία, για καθάρισμα οικίας, σίδερο και φροντίδα ηλικιωμένων ανθρώπων. Διαθέτει άριστες συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6940-114636 κα Άρτα. (290)

™YNOIKE™IA §À¢π∞ Κεντρικής Ελλάδος. Σχέση συμβίωση - γάμος, εχέμυθα, αποτελεσματικά. 37χρονος στρατιωτικός, ψηλός, σοβαρός, καλλιεργημένος, εξαιρετικά ευπαρουσίαστος. 33χρονος στρατιωτικός, ψηλός, εξαιρετικά ελκυστικός, καλαίσθητος. 41χρονος εκπαιδευτικός, ψηλός, εντυπωσιακός, συγκροτημένος, ακίνητα. 34χρονος, μηχ/γος μηχ/κός, πολύ ευπαρουσίαστος, δυναμικός, εξωστρεφής, άριστο οικονομικό επίπεδο. 42χρονος, επιχειρηματίας, καλλιεργημένος, γοητευτικός, εξαιρετικά ευκατάστατος. Τηλ. 2410549797. (289)

¢IAºOPA

παλιά χρυσά, κοσμήματα - δόντια ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΕΡΕΝΤΙΔΗΣ, Ιωλκού 17 (έναντι ΟΤΕ). Απαραίτητα αστυνομική ταυτότητα. Πληρ. τηλ. 24210-36355. (267)

κατ’ οίκον, με τις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Πληρ. τηλ. 24210-88894 και 6934-010182. (272)

∫∂Δ∂ƒ ∞™Δƒ√§√°√™æÀÃ√∂ƒ∂À¡∏Δƒπ∞ Δ∞ƒø ¶Úfi‚Ï„Ë, ¤Ú¢ӷ, ηÙ‡ı˘ÓÛË. ªÂÙ·‚ÔÏ‹ Î·È ¶ÚÔÛÙ·Û›· ηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ Û ı¤Ì·Ù· ™˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο, √ÈÎÔÁÂÓÂȷο, ∂·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Î.Ï. øÚÔÛÎfiÈÔ - ™˘Ó·ÛÙÚ›·. ƒ·ÓÙ‚ԇ: 6982528471 Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη.

∫∞Δ∞™∫∂À∞∑ø

∞°√ƒ∞∑ø

(280)

παλαιά κοσμήματα, Ιωάννης Θ. Περεντίδης, Ελ. Βενιζέλου 10 (Ιωλκού). Πληρ. τηλ. 24210-25961, 6977233409, 6977-071554. (277)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ∞fi ÙÔ ∫ÙËÌ·ÙÔÌÂÛÈÙÈÎfi ¢›ÎÙ˘Ô Aspis Real Estate ˙ËÙÔ‡ÓÙ·È Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ - ˆÏËÙ¤˜ ËÏÈΛ·˜ 30 ÂÙÒÓ Î·È ¿Óˆ ÁÈ· ÙË ÛÙÂϤ¯ˆÛË ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ ¡. ª·ÁÓËÛ›·˜. ¶ÚÔÛʤÚÔÓÙ·È Û‡Á¯ÚÔÓ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ÂÚÁ·Û›·˜ Ì fiÏ· Ù· ¤ÍÔ‰· ÏËڈ̤ӷ, ÌÂÁ¿ÏÔ ÂÏ·ÙÔÏfiÁÈÔ Î·È ÂÍ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ ÂÈÛfi‰ËÌ·. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜: ÙËÏ. 24210 39944 e-mail. volos@aspis-realestate.gr. (260)

Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΛΙΒΕΡΟΣ του Δημητρίου και της Αφροδίτης, το γένος Δούκα, που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στη Δράκεια Δήμου Βόλου και η ΦΑΝΗ ΓΙΤΣΗ του Γεωργίου και της Μαρίας, το γένος Κοκκονάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στο Βόλο πρόκειται να παντρευτούν στη Δράκεια Δήμου Βόλου.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Ε. Νέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 29-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1087/28336

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Κωνσταντίας Τσιάχρη, κατοίκου Βόλου, εκδόθηκε η ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 για έκταση εμβαδού 1.518,85 τ.μ. στη θέση “Σταυρός - Αγροκτήματα Χορευτού” της Δημοτικής Κοινότητας Ζαγοράς της Δημοτικής Ενότητας Ζαγοράς του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική έκταση που ανήκει στην παραγ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

¢π∞¡√ª∏ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ELIN

∞¡∞∫À∫§ø™∏ - Αγοράζονται παλιά κοσμήματα, Τοπάλη 65 ισόγειο, μεταξύ Σωκράτους- Αλεξάνδρας Βόλος. Πληρ. τηλ. 6980-380461. (271)

μερεμέτια, χτισίματα, σοβατίσματα, μπετά και γκρεμίσματα. Πληρ. τηλ. 6992-980909. (831)

°¡ø™Δ√¶√π∏™∏ °∞ª√À

∞˘ıËÌÂÚfiÓ ·›ÚÓÂÙ ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ ÔÛÔÛÙfi ÂÓÙfi˜ 5 ÏÂÙÒÓ ·fi 1.000-100.000 ∂ ̤ۈ ÙˆÓ ÈÛÙˆÙÈÎÒÓ Û·˜ ηÚÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ - ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ¯ˆÚ›˜ ‰¤ÛÌ¢ÛË ÂÚÈÔ˘ÛÈ·ÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ·fi 12 ¤ˆ˜ 36 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Î·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη, Î. ¶··‰fiÔ˘ÏÔ˜. ΔËÏ. 6980-260800, 6983-709760, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙÂ Î·È ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (288)

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: Π. Πινακάς Τηλ.: 2421026271 - 39163 FAX: 2421039162

Βόλος 3-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 805/21078

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι μετά από αίτημα της Μαριάννας Βιανέλλο, κατοίκου Αττικής, εκδόθηκε η με αριθμ. 805/21078/3-3-2011 πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79, για έκταση εμβαδού 6.400,19 τ.μ., στη θέση “Παναγίτσα” της Δημοτ. Ενότητας Αγριάς, Τοπικής Κοινότητας Δράκειας του Δήμου Βόλου με την οποία η παραπάνω έκταση χαρακτηρίζεται ως μη δασική που ανήκει στην παραγρ. 6α του άρθρου 3 του Ν. 998/79, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Βόλου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

∞°√ƒ∞∑ø

ÙÔȘ ÌÂÙÚËÙÔ›˜ παλιά χρυσά κοσμήματα και τιμαλφή. Κρατική άδεια. Κ. Καρτάλη 79, (μεταξύ Σωκράτους Αλεξάνδρας) ΒΟΛΟΣ. Τηλ. 24210-27705 και κινητό 6972-002809. (278)

∞ª∂™∞ ª∂Δƒ∏Δ∞ Ã∏ª∞Δ∞ ·fi ÙȘ ÈÛÙˆÙÈΤ˜ οÚÙ˜ ÂÓÙfi˜ 5’ ÏÂÙÒÓ Ì ‹ ¯ˆÚ›˜ ˘fiÏÔÈÔ, ˘¤Ú‚·ÛË ‹ ÙÚ›ÌËÓË Î·ı˘ÛÙ¤ÚËÛË ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ· ˘ÂÚ‰·ÓÂÈÛÌÔ‡ ‹ ΔÂÈÚÂÛ›·, ÌfiÓÔ Ì ÙËÓ Ù·˘ÙfiÙËÙ¿ Û·˜ ̤¯ÚÈ 48 ¿ÙÔΘ ÙÚ·Â˙ÈΤ˜ ‰fiÛÂȘ. ∂ÁÁ˘Ë̤ÓË Â͢ËÚ¤ÙËÛË Ì ˘¢ı˘ÓfiÙËÙ· Î·È ÂÌÈÛÙÔÛ‡ÓË. ∫·ıËÌÂÚÈÓ¿ Î·È ™·‚‚·ÙÔ·Úȷη Î. °ÂˆÚÁ›Ô˘, ÙËÏ. 6988888850, 6988888804, ÂÚ¯fiÌ·ÛÙ ÛÙÔ ¯ÒÚÔ Û·˜. (883)


37

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§π√À 2011

¢’ Ã∞πƒ∂Δπ™ª√π ™Δ√ °∏ƒ√∫√ª∂π√ Σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 5 μ.μ. θα ψαλεί στο εκκλησάκι του Γηροκομείου “Άγιοι Πάντες” η ακολουθία της Δ’ στάσης των Χαιρετισμών εις την ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ.

Δª∏ª∞ °™∂∂

Μακρινίτσης 38, 383 33 ΤΗΛ. 24210 24735 - 25006 FAX: 24210 39400

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Καλούνται οι συνάδελφοι Αντιπρόσωποι των Σωματείων που ανήκουν στη δύναμη του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Βόλου στην ετήσια απολογιστική γενική συνέλευση του Ε.Κ. Βόλου, που θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και ώρα 6 το απόγευμα, στην αίθουσα του Ε.Κ. Βόλου με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 1. Διοικητικός Απολογισμός 2010. 2. Οικονομικός Απολογισμός 2010. 3. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2011. 4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής. Για τη Διοίκηση του Ε.Κ. Βόλου Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΘ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ À¶√Àƒ°∂π√ À¶√¢√ªø¡ ª∂Δ∞º√ƒø¡ & ¢π∫ΔÀø¡ À¶∏ƒ∂™π∞ ¶√§πΔπ∫∏™ ∞∂ƒ√¶√ƒπ∞™ ∫ƒ∞Δπ∫√™ ∞∂ƒ√§πª∂¡∞™ ¡. ∞°Ãπ∞§√À ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προκηρύσσει Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώματος λειτουργίας καταστήματος πώλησης αρωμάτων, καλλυντικών κ.λπ. ειδών στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου (ΚΑΝΑ) για τρία (3) χρόνια. Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στις 15/04/11, ημέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 11.30-12.00. Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους διακήρυξης και αντίγραφα αυτής θα παρέχονται από το τμήμα Οικονομικών Εκμεταλλεύσεων & Αεροπορικών Προσόδων της Δ/νσης Οικονομικού & Εφοδιασμού της Κεντρικής Υπηρεσίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οδός Β. Γεωργίου 1 Ελληνικό, τηλ. 210 8916194, από 09.00 έως 14.00 και στον Αερολιμένα Ν. Αγχιάλου στο τηλ. 24280 79980. Ο Α/ΚΑΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ANAKOINΩΣH

MNHMO™YNA ∞¶ƒπ§π√™ ª·Ú›·˜ Ù˘ ∞ÈÁ˘Ù›·˜, ª·Î·Ú›Ô˘ ÔÌÔÏÔÁËÙÔ‡

¶∞¡∞°πøΔ∏ ¡. ¶√§À∑√À

“∞Ôı¤ÌÂÓÔÈ ÙÔ „‡‰Ô˜ Ϸϛ٠·Ï‹ıÂÈ·Ó ¤Î·ÛÙÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙÔ˘ ÏËÛ›ÔÓ ·˘ÙÔ‡” (ŒÊÂÛ. ‰’ 25).

τελούμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Καλούμε συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τον γνώρισαν και τον αγάπησαν και θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του, να παραστούν στο μνημόσυνο και να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Βίκυ Τα παιδιά: Νικόλαος - Βιργινία, Σωτήρης, Γιώργος Η εγγονή: Σήλια Τα αδέλφια: Στέλλα χήρα Γεωργίου Πολύζου, Καλλιόπη - Απόστολος Πέτρου, Δημήτριος - Ελευθερία Πολύζου, Μάρθα - Ηλίας Μπέης, Σταύρος - Αικατερίνη Πολύζου, Χρήστος - Μαίρη Δημηκιούνη, Νίκος Δημηκιούνης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην Κατακόμβη του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∞π∫∞Δ∂ƒπ¡∏™ ¢∏ª. ∞§∂•π√À

τελούμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγριάς, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Τα παιδιά: Κατερίνα - Γρηγόρης Σελημάς Τα εγγόνια: Δημήτρης, Μανώλης Τα αδέλφια: Ελένη - Ζήνων Παχιός, Φανή χήρα Κων. Κουφοπούλου Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο ξενοδοχείο “Valis Resort” .

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού και θείου

¶√§ÀÃ√¡∏ ™¶. °∫∞°π∞¡¡∏

τελούμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ιωλκού, μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Η σύζυγος: Συνοδή Τα παιδιά: Σπύρος - Φωτεινή Γκαγιάννη, Δημήτρης - Αθηνά Γκαγιάνη, Αργύρης - Μαρία Γκαγιάννη Τα εγγόνια: Ζηνοβία Γκαγιάννη και ο μνηστήρας Λεωνίδας Ντάλλας, Γεωργία Γκαγιάννη - Μάριος Κίττας, Ζηνοβία Γκαγιάννη, Πολυχρόνης Γκαγιάννης, Χρυσοβαλάντης Γκαγιάννης, Κωνσταντίνος Γκαγιάννης Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο σπίτι μας (Προμηθέως 27).

¢∏ª√™π∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∏ ∏§∂∫Δƒπ™ª√À ∞.∂.

¢π∞∫√¶∏ ∏§∂∫Δƒπ∫√À ƒ∂Àª∞Δ√™ ™Δ∏¡ ¶∂ƒπ√Ã∏ μ√§√À Ειδοποιούνται οι κάτοικοι των παρακάτω περιοχών ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ΔΕΗ θα γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος:

™∞μμ∞Δ√ 2 ∞¶ƒπ§π√À 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 08.00-14.00: ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ: ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - Ν. ΟΙΚΙΣΜΟΣ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΒΟΤΣΗ - ΜΗΛΙΑ - ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ - ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΛΑ - ΓΕΡΑΚΑΣ - ΚΑΛΑΜΑΚΙΑ - ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. ΔΕΥΤΕΡΑ 4 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011 ΑΠΟ ΩΡΑ 09.00-13.00 ΔΗΜΟΣ Ν. ΠΗΛΙΟΥ: ΜΗΛΙΕΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΔΡΥΑΛΟΣ. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’ αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ΔΕΗ θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύμα. Έτσι για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου, ακόμα και αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήματος. Επίσης όσοι έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες, πρέπει μετά τη διακοπή να τους ελέγξουν αν περιστρέφονται όπως πριν. ∞¶√ Δ∏ ¢∂∏

1

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς, προγιαγιάς και θείας

∞¡Δø¡π∞™ ∞¶. ª∞∫∞ƒπ√À

τελούμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να παραστούν στο μνημόσυνο για να προσευχηθούν μαζί μας. Ο σύζυγος: Απόστολος Τα παιδιά: Παρασκευή - Χαράλαμπος Αϊβαλιώτης, Νικόλαος - Μάρθα Μακαρίου, Αγαθοκλήτη Μοναχή Τα εγγόνια Τα δισέγγονα Τα αδέλφια Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερού Ναού.

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας

∂ÀΔ∂ƒ¶∏™ ∫∞º∂Δ∑∏ τελούμε αύριο Σάββατο 2 Απριλίου (ώρα 9 π.μ.) και μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Βυζίτσας μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους και όλους όσοι τιμούν τη μνήμη της όπως προσέλθουν σ’ αυτό για να προσευχηθούν μαζί μας. Βυζίτσα 1 Απριλίου 2011 Ο σύζυγος: Γεώργιος Τα παιδιά: Αποστόλης - Άρτεμις Καφετζή, Νικόλαος Καφετζής και η μνηστή Αθανασία Μπλάνα Τα εγγόνια: Ευτέρπη, Σταυρούλα Τα αδέλφια: Ανδρομάχη - Αλκιβιάδης Μπέλλος, Θεοδώρα - Ιωάννης Κλίτσος, Ελευθερία Ευστ. Γουλιώτη, Δήμητρα - Μεταξάς Ξυνογαλάς Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο μαγαζί μας “Ο Γιωργάρας” .

Το ψέμα είναι πάντοτε όπλον αδικίας και ατιμίας. Οι άνθρωποι που προσέχουν μόνον το ιδικόν των συμφέρον, χωρίς να λογαριάζουν το δίκαιον και την ηθικήν, με το ψέμα ζητούν να επιτύχουν τους παρανόμους σκοπούς των, τους οποίους δεν ευνοεί η αλήθεια και η ειλικρίνεια. Δεν διστάζουν λοιπόν να διαστρέψουν την αλήθειαν, να παρουσιάσουν το ψέμα ως αλήθειαν και την αλήθειαν ως ψέμα. Χρησιμοποιούν τόσον πολύ την απάτην του ψεύδους, ώστε εις το τέλος το πιστεύουν και αυτοί, δεν ημπορούν να διακρίνουν τι αληθεύει εις την πραγματικότητα. Είναι όμως φανερόν, ότι η κατάστασις αυτή, που διαστρέφει τον άνθρωπον, τον εξομοιώνει με τον εφευρέτην και αρχηγόν του ψεύδους διάβολον. Η κατάστασις αυτή είναι εντελώς ανάρμοστος εις Χριστιανόν, εις την ψυχήν του οποίου κατοικεί η χάρις και η αλήθεια του Θεού. Ο Χριστιανός αποστρέφεται το ψεύδος και αγαπά την αλήθειαν. Και θεωρεί καθήκον και τιμήν του να ομιλή προς όλους την γλώσσαν της αληθείας και της ειλικρινείας.

∂§§∏¡π∫∏ ¢∏ª√∫ƒ∞Δπ∞ ∞¶√∫∂¡Δƒøª∂¡∏ ¢π√π∫∏™∏ £∂™™∞§π∞™ - ™Δ∂ƒ∂∞™ ∂§§∞¢∞™ °∂¡π∫∏ ¢/¡™∏ ¢∞™ø¡ & ∞°ƒ√Δπ∫ø¡ À¶√£∂™∂ø¡ ¢∞™∞ƒÃ∂π√ μ√§√À

Ταχ. Δ/νση: Ξενοφώντος 1 Τ.Κ. 38333 Τ.Θ. 311 Πληροφορίες: E. Nέτσικας Τηλ.: 2421026271 - 39163 - FAX: 2421039162

Βόλος 29-3-2011 Αριθμ. Πρωτ.: 1159/30130

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ταυτάριθμης πράξης χαρακτηρισμού εκτάσεως) Ο Δασάρχης Βόλου ανακοινώνει ότι με την ταυτάριθμη πράξη χαρακτηρισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 998/79 χαρακτήρισε την έκταση ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ εμβαδού 2.332,01 τ.μ. στη θέση “Σπάρτα” της τοπικής Κοινότητας Μουρεσίου της Δημοτικής Ενότητας Μουρεσίου του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου ως εξής: 1. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 1.502,70 τ.μ. ως μη δασική έκταση του άρθρου 3 παραγρ. 6α του Ν. 998/79, μη υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. 2. Τμήμα της ανωτέρω έκτασης εμβαδού 829,31 τ.μ. ως δάσος του άρθρου 3 παρ. 1 του Ν. 998/79, όπως ισχύει σήμερα, υπαγόμενη στις διατάξεις αυτού. Ο χαρακτηρισμός αυτός έγινε μετά από αίτηση του Χριστόδουλου Τσάλλα, κατοίκου Αθηνών. Η πράξη του χαρακτηρισμού και το διάγραμμα της έκτασης θα εκτίθενται επί ένα μήνα στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να λάβουν γνώση και να υποβάλουν τυχόν αντιρρήσεις εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσης. Ο Δασάρχης Βόλου Ντίτορας Νικόλαος Δρ. Δασολόγος

KH¢EIE™ Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή και θεία

∞¶√™Δ√§π∞ ªÀ§ø¡∞

Ετών 80 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 10 π.μ. από το σπίτι μας Εφραιμίδου 2 στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας. Καλούμε συγγενείς και φίλους να συνοδεύσουν την εκφορά της. Νέα Ιωνία 1 Απριλίου 2011 Τα παιδιά: Θωμάς, Ηλίας - Μαρία Τα αδέλφια: Γαρυφαλλιά, Άννα - Αλέκος Μπαλταζής Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του “Ρόδου” .

Το λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ªπÃ∞∏§ ™¶. ™ΔÀ§π∞ƒ√°π∞¡¡∏

Ετών 83 κηδεύουμε σήμερα Παρασκευή 1 Απριλίου και ώρα 4 μ.μ. στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών - Τσαγκαράδας. Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 3 μ.μ. Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους όπως συνοδεύσουν την εκφορά του. Τσαγκαράδα 1 Απριλίου 2011 Η σύζυγος: Μαρία Η κόρη: Ασημίνα Η εγγονή: Αγγελική Τα αδέλφια: Κωνσταντίνος και Φρόσω Στυλιαρογιάννη, Ελένη χήρα Γεωργ. Στυλιαρογιάννη, Μέλλα χήρα Αχ. Στυλιαρογιάννη Τα ανίψια Οι λοιποί συγγενείς Ο καφές θα δοθεί στο καφενείο “Καλύβι” στην πλατεία Ταξιαρχών.


38/ °È· οı ÒÚ· ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

º∞ƒª∞∫∂π∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ ‰ÈËÌÂÚÂ‡Ô˘Ó ·fi 8 .Ì. - 10 Ì.Ì. Ù· Ê·Ú̷Λ·: ™ÙÂÚÁÈfiÔ˘ÏÔ˘ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘, ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 49 (·Ú·Ï. ∂ÌÔÚÈ΋˜ ΔÚ¿Â˙·˜), ÙËÏ. 2421058359, ∫¯·ÁÈ¿ πˆ¿ÓÓ·˜ - ∫¯·ÁÈ¿ ª·Ú›·˜, ™˘ÛÙÂÁ·Ṳ̂ӷ Ê·Ú̷Λ· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘ 33 (Ï·Ù›· ∞Á. ¡ÈÎÔÏ¿Ô˘), ÙËÏ. 2421022835, ΔÛÔ˘Ì¤ÎÔ˘ ∞ı·Ó·Û›Ô˘, ¢ËÌËÙÚÈ¿‰Ô˜ 88, ÙËÏ. 2421039448. ∞ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ÂÎÙfi˜ 13.30-17.00 ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: £ˆÌ¿ ∞ÚÈÛÙ¤·˜, £Ú·ÎÒÓ 33 (¤Ó·ÓÙÈ π∫∞), ÙËÏ. 2421034316. ™ÙË ¡. πˆÓ›· ·ÓÔÈÎÙfi Ë̤ڷ Î·È Ó‡ÎÙ· ı· Â›Ó·È ÙÔ Ê·Ú̷ΛÔ: ∫Ô˘Úԇ̷ÏÔ˘ ¢ÈÔÓ˘Û›Ô˘, ºÈÏ·‰ÂÏÊ›·˜ 15, ÙËÏ. 2421066000. TH§. ºAPMAKEIøN: 1434

∫§π¡π∫∂™ π∫∞ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹ ‰ÈËÌÂÚ‡ÂÈ ÙÔ ¡ÔÛÔÎÔÌÂ›Ô μfiÏÔ˘ Î·È ‰È·Ó˘ÎÙÂÚÂ‡Ô˘Ó Ë ¯ÂÈÚÔ˘ÚÁÈ΋ ÙÔ˘ ¡ÔÛÔÎÔÌ›Ԣ Î·È Ë ·ıÔÏÔÁÈ΋ ÎÏÈÓÈ΋ ∞∫∂™ø.

T∏§∂ºø¡∞ IKA °IA P∞¡Δ∂μ√À 184, BO§OY: 2421039625, N. IøNIA™: 2421090257

T∏§∂ºø¡∞ N√™√∫√ª∂π√À TH§EºøNIKO KENTPO: 2421351000 TH§EºøNO °IA PANTEBOY: 15135 °PAMMATEIA E•øΔ∂ƒπ∫ø¡ π∞Δƒ∂πø¡: 2421351353 ‹ 2421352114

§∞´∫∂™ ∞°√ƒ∂™ ™‹ÌÂÚ· ¶·Ú·Û΢‹: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ™ÙËÓ Ô‰fi ª·ÁÓ‹ÙˆÓ ·fi ŸÁÏ °·Ì‚¤Ù· ¤ˆ˜ ∫·Ú·˚ÛοÎË. ∂¡¢À™∏ - À¶√¢∏™∏: ™ÙËÓ Ô‰fi ∂ıÓ. ∞ÓÙÈÛÙ¿Ûˆ˜ ·fi ¶ÂÚÚ·È‚Ô‡ ¤ˆ˜ °·Ì‚¤Ù·. ∞‡ÚÈÔ ™¿‚‚·ÙÔ: √¶øƒ√∫∏¶∂ÀΔπ∫∞: ·) ™ÙËÓ Ô‰fi °. ¢‹ÌÔ˘ ·fi πˆÏÎÔ‡ ¤ˆ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ Ì ÚÔ¤ÎÙ·ÛË Ù˘ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ ¤ˆ˜ ΔÚÈ·ÓÙ·Ê˘ÏÏ›‰Ë. ‚) ™ÙË Û˘ÓÔÈΛ· ∞Á. ∞Ó·ÚÁ‡ÚˆÓ ÛÙËÓ Ô‰fi ¡ÈÎËÙ·Ú¿ ·fi ª·ÙÚfi˙Ô˘ ¤ˆ˜ ∫ÔÏÔÎÔÙÚÒÓË.

¶ƒ∞Δ∏ƒπ∞ À°ƒø¡ ∫∞À™πªø¡ ¶·Ú·Û΢‹ 1 ∞ÚÈÏ›Ô˘ 2011. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ μfiÏÔ˘, ¡. πˆÓ›·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· π¿ÛÔÓÔ˜ 136, ∫ÔÓÙÔ¯Ú‹ÛÙÔ˜ ∞Ï˘Î¤˜, ∞ÊÔ› Δ˙¤Î· ∞Á. ¢ËÌËÙÚ›Ô˘ 56, ∫fi·ÓÔ˜ ∞. & μ. §·Ú›Û˘ 202, ∑‹ÁÚ·˜ πˆÏÎÔ‡ 168, ∑·¯·ÚfiÔ˘ÏÔ˜ §·Ú›Û˘ 196. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÁÚÈ¿˜, ∞ÚÙ¤Ìȉ·˜, ªËÏÂÒÓ, ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹˜ Î·È ™ËÈ¿‰Ô˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ∫Ô˘ÏÙԇ΢ ∞ÁÚÈ¿, ∂Ì‚·ÏˆÙ‹˜ ∞ÚÁ·Ï·ÛÙ‹, ªÔ˘ÛÈ¿‰Ô˘ §·‡ÎÔ˜, ™·ÚÚ‹˜ ∫. §Â¯ÒÓÈ·, ∞Ó·ÛÙ·ÛfiÔ˘ÏÔ˜-∫ˆÛÙ‹Ú·˜ ª·Ï¿ÎÈ, ∫Ô„È·Ï‹˜ ∫. ¡ÂÚ¿. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡ Î·È ¡. ∞Á¯È¿ÏÔ˘ (ˆÚ¿ÚÈÔ 06.00-24.00): ΔÛ¿Ú·˜ ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫ÔÓÙÔÛÙ¿ıË ¶·Ú. ∞ÏÌ˘Úfi˜, ∫·ÚηÏÈ¿ ∞ÏÌ˘Úfi˜, °È·ÓÓ¿˜ ∫ÚfiÎÈÔ, ∞ÊÔ› ™·Ì·Ú¿ ∞Á¯›·ÏÔ˜, ΔÈÌϷϤ͢ ªÈÎÚÔı‹‚˜, °ÎÚ›ÓÈ·˜ ¶Ï¿Ù·ÓÔ˜, ∞ÏÂ͛Ԣ ∞. ª¿Ú·ıÔ˜, ¢·˚ÏÈ¿Ó˘ ∞Ì·ÏÈ¿ÔÏË, ¢ÂÚ‚›ÛË ∂˘·ÁÁÂÏ›· ™Ô‡ÚË. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ∞ıËÓ·›Ô˜ ¶ÔÚÙ·ÚÈ¿, ª‹ÙÚÔ˘ ∞Ó‹ÏÈÔ, ª¿ÎÚË ŸÏÁ· ªÔ‡ÚÂÛÈ. ™ÙÔ ¢‹ÌÔ ∑·ÁÔÚ¿˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): £·ÚÛ›Ù˘. ™ÙÔ˘˜ ¢‹ÌÔ˘˜ ∞ÈÛˆÓ›·˜, ºÂÚÒÓ, ∫¿ÚÏ·˜ (ˆÚ¿ÚÈÔ ·fi 06.00-24.00): ÷ڷÙÛ‹ ™ÙÂÊ·ÓÔ‚›ÎÂÈÔ, ∫fi·ÓÔ˜ 4Ô ¯ÏÌ. μfiÏÔ˘-§¿ÚÈÛ·˜, °Ô‡Û˘ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, Δ·Ù·Ú›ÎÔ˜ μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, °Ô˘ÙÔ‡Ï˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ∫fiÎÔÏ·˜ ∫·Ó¿ÏÈ·, ΔÛ·ÎÈÚÔÔ‡ÏÔ˘ ÃÏfiË, æˆÌ¿˜ ™¤ÛÎÏÔ, ™Ù¿Ó˘ ¶ÂÚ›‚ÏÂÙÔ, ΔÛÈÓÙÛ›Ó˘ ƒÈ˙fiÌ˘ÏÔ˜, ¶Ú¿·˜ §·Ú›Û˘ μπ¶∂, ¶¿Û¯Ô˜ ¤Ó·ÓÙÈ Ã·Ï˘‚. μÂÏÂÛÙ›ÓÔ, ¶··Ì‹ÙÚÔ˘ 11Ô ¯ÏÌ. §·Ú›Û˘ μπ¶∂.

¢ƒ√ª√§√°π∞ “∞™Δπ∫√ ∫Δ∂§ μ√§√À ∞.∂.” ∫ÂÓÙÚÈÎfi ™Ù·ı̷گ›Ô: 2421024232 ™Ù·ıÌ·Ú¯Â›Ô ∞Ó·‡ÚÔ˘: 2421025832 °Ú·ÊÂ›Ô ∫ÈÓ‹Ûˆ˜: 2421025532 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¢È‡ı˘ÓÛË: astvolou@otenet.gr Ã∂πª∂ƒπ¡∞ ¢ƒ√ª√§√°π∞ (ÃÂÈÌÒÓ·˜ 2010) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 1 ÕÓ·˘ÚÔ˜ - ¡. πˆÓ›· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30, ·Ó¿ 9Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ :ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30. ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 6:30, ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 2 ∞ÌÂÏfiÎËÔÈ: (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:10, ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ : ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 3 ¡. ¢ËÌËÙÚÈ¿‰· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™¿‚‚·ÙÔ: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 20Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÓˆ μfiÏÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:40 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 10Ï. Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4: ∫·Ù˯ÒÚÈ-™Ù·ÁÈ¿Ù˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:45™Ù·ÁÈ¿Ù˜, 7:30, 12:00, 13:55, 19:30 ™¿‚‚·ÙÔ: 7:30, 12:00 ∫˘Úȷ΋: 7:30, 13:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 4 ÕÁÈÔ˜ √ÓÔ‡ÊÚÈÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:12, 7:35, 10:05, 12:05,

13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35, 21:12 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:12, 7:35, 10:05, 12:05, 13:15, 13:45, 14:45, 16:00, 18:00, 19:35 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:00, 20:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 5: Δ¤ÚÌ· §Â¯ÒÓÈ· - ¶Ï·Ù·Ó›‰È· (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 5:30 ·Ó¿ 15Ï. Ï‹ÍË 22:30. ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 6:30 ·Ó¿ 20Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 30Ï.Ï‹ÍË 22:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ∞Ï˘Î¤˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:40, 16:20, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:00, 7:45, 8:30, 9:00, 9:40, 10:20, 11:00, 11:40, 12:20, 13:00, 13:40, 14:20, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,22:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 17:00, 18:00, 20:00, 21:00, 22:00. °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 6 ÕÁÈÔ˜ ™Ù¤Ê·ÓÔ˜ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:00, 14:00, 21:00 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 10:20, 14:20 ∫˘Úȷ΋˜: 10:00, 14:00 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 7: ÕÏÏË ªÂÚÈ¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15 (∞ӷηÛÈ¿), 9:00, 11:30, 13:45, 14:40, 16:30 (∞ӷηÛÈ¿), 21:05 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 9:00, 11:30, 14:40, 19:45 (∞ӷηÛÈ¿) ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30 (∞ӷηÛÈ¿) °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 8: ¢ÈÌ‹ÓÈ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:05, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:00, 17:30, 19:15, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:10, 8:30, 10:30, 12:30, 13:55, 16:45, 19:15, 21:10 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 12:30, 17:30, 20:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 9: ÃÈÏÈ·‰Ô‡ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 6:30, 7:15, 8:30, 11:00, 12:00, 13:50, 14:40, 16:15,18:00, 19:30, 21:10 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 8:30, 11:30, 13:50, 14:40, 18:00, 20:00 ∫˘Úȷ΋˜: 8:30, 13:00, 18:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 10: ªÂÏÈÛÛ¿ÙÈη (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): 7:15, 9:30, 14:15 ™·‚‚¿ÙÔ˘: 7:15, 13:15 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 11: ¡¤Ô ∫ÔÈÌËÙ‹ÚÈÔ: 9:30, 10:30, 11:30, 15:30, 16:30 °Ú·ÌÌ‹ ¡Ô 15: ÕÓ·˘ÚÔ˜-°. ¢‹ÌÔ˘ - ¶·Ï·È¿ (∫·ıËÌÂÚÈÓ¿): ŒÓ·ÚÍË 6:15 ·Ó¿ 12Ï. Ï‹ÍË 22:30 ™·‚‚¿ÙÔ˘: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 14Ï.Ï‹ÍË 22:30 ∫˘Úȷ΋˜: ŒÓ·ÚÍË 7:00 ·Ó¿ 18Ï. 22:30

¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞ª∞•√™Δ√πÃπø¡

EI™ITHPIA ¶PO¶ø§OYNTAI ™TO °PAºEIO TOY O™E ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY A¶O 07.30 - 14.30 ΔËϤʈӷ ÁÈ· ÏËÚÔÊÔڛ˜ 1110 (Ì ¯Ú¤ˆÛË 1 ·ÛÙ. ÌÔÓ¿‰·˜) TH§. 2421039723 - 2421024.056 ∞ÏÏ·Á¤˜ ‰ÚÔÌÔÏÔÁ›ˆÓ √™∂ ·fi 21/2/2010 μ√§√™-§∞ƒπ™∞: 6.24 I.C., 7.01, 9.00, 10.58, 12.57, 14.56, 16.57, 19.49, 21.49, 23.48. §∞ƒπ™∞-μ√§√™: 6.02, 8.02, 10.00, 11.58, 13.57, 15.57, 18.00, 19.38 I.C., 20.50, 22.48. §∞ƒπ™∞-£∂™™∞§√¡π∫∏:5.15, 6.00, 7.15, 8.00, 8.57,10.02 ,10.30 I.C., 11.11 I.C.E., 12.00, 13.42, 14.00, 14.28 I.C. 13.10, 15.53, 17.13 I.C.,17.56, 19.30, 20.00 ,21.30, 22.46 I.C.E. 12.30 I.C. £∂™™∞§√¡π∫∏-§∞ƒπ™∞: 5.30, 6.08, 7.13 I.C.E., 8.08, 9.45, 10.13 I.C.,11.40 I.C., 12.15, 12.42, 13.20, 14.10, 14.56, 16.33, 17.34, 17.59, 18.50 I.C.E.,19.45, 21.45, 22.59, 1.14 I.C. TÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ §API™A-£E™™A§ONIKH ‰È·ÚΛ 1 ÒÚ· Î·È 30 ÏÂÙ¿. μ√§√™-∞£∏¡∞: 6.24 I.C. ·¢ı›·˜. ∞£∏¡∞-μ√§√™: 15.53 I.C. ·¢ı›·˜. §∞ƒπ™∞-∞£∏¡∞: 7.11 I.C., 8.34 I.C.∂., 11.36 I.C., 13.00 I.C., 14.18, 16.14 I.C., 18.09, 20.11 I.C.∂., 00.58, 3.11 I.C. ∞£∏¡∞-§∞ƒπ™∞: 6.50 I.C., 7.58 I.C.∂., 9.21, 10.51 I.C., 13.21 I.C., 14.52, 15.53 I.C., 19.29 I.C.∂., 20.30 I.C., 23.59. §API™A-∫∞§∞ª¶∞∫∞: 6.26,19.41. ∫∞§∞ª¶∞∫∞-§∞ƒπ™∞: 7.44, 21.00. §API™A-∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏: 5.15, 14.00,Ì ·ÓÙ·fiÎÚÈÛË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË. Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ÙÔ˘ I.C. Â›Ó·È ·¢ı›·˜ ·fi §¿ÚÈÛ·-∞ÏÂÍ·Ó‰ÚÔ‡ÔÏË, ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Â›Ó·È Ì ‰‡Ô ·ÏÏ·Á¤˜ 1Ë ÛÙË §¿ÚÈÛ· Ì ÚÔ·ÛÙÈ·Îfi Î·È 2Ë ÛÙË £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË Ì I.C. ∞§∂•∞¡¢ƒ√À¶√§∏-μ√§√™: 6.42 I.C., 15.22 (̤¯ÚÈ §¿ÚÈÛ·), 20.32 I.C. Δƒ∂¡√ ¶∏§π√À ∂π™πΔ∏ƒπ∞ ¶ƒ√¶ø§√À¡Δ∞π ™Δ√ °ƒ∞º∂π√ Δ√À √™∂ ¢HMHTPIA¢O™ 186-MAYPOKOP¢ATOY ∞¶√ 08.00-14.00 ∫∞£∂ ª∂ƒ∞, ∂∫Δ√™ ™∞μμ∞Δ√À, ∫Àƒπ∞∫∏™ & ∞ƒ°πø¡. Δ∏§. 24210 39723, 24210 24056 * ΔÚ¤ÓÔ ¶ËÏ›Ô˘: ™¿‚‚·ÙÔ - ∫˘Úȷ΋ Î·È ·ÚÁ›Â˜: ÕÓˆ §Â¯ÒÓÈ· 11.00, ªËÏȤ˜ 16.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ §∂øº√ƒ∂πø¡ ∫Δ∂§ À¶∂ƒ∞™Δπ∫ø¡ °ƒ∞ªªø¡ ¡√ª√À ª∞°¡∏™π∞™ ™Ù·ıÌfi˜ μfiÏÔ˘: 2421033254, 2421025527, 8001135555 Δ∏§∂ºø¡√ Ãøƒπ™ Ã∂ø™∏: 800 11 35555 ∏§∂∫Δƒ√¡π∫∏ ¢π∂À£À¡™∏: ktelvol@otenet.gr ™Ù·ıÌfi˜ ∞ıËÓÒÓ: 2108329585, 2108317186, ™Ù·ıÌfi˜ £ÂÛÛ·ÏÔӛ΢: 2310595424, ™Ù·ıÌfi˜ ∞ÏÌ˘ÚÔ‡: 2422023733, ™Ù·ıÌfi˜ πˆ·ÓÓ›ÓˆÓ: 2651027441, 2651026211, ™Ù·ıÌfi˜ ¶¿ÙÚ·˜: 2610623886, 2610623887, 2610623888, ™Ù·ıÌfi˜ §·Ì›·˜:2231022627 ¢ƒ√ª√§√°π∞ Ã∂πª∂ƒπ¡∏™ ¶∂ƒπ√¢√À °ƒ∞ªª∏™ ∞£∏¡∞™ (11/9/2009-20/6/2010) ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30,

12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (™∞μμ∞Δ√): 01.00, 05.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ı‹Ó· (∫Àƒπ∞∫∏): 01.00, 07.00, 09.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (™∞μμ∞Δ√): 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. ∞fi ∞ı‹Ó· ÁÈ· μ√§√ (∫Àƒπ∞∫∏): 08.00, 09.30, 11.00, 12.00, 13.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 20.00, 22.00. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 13.30: ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ & 13.30 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ̤ۈ ∞Á›ˆÓ £ÂÔ‰ÒÚˆÓ ÌfiÓÔ ΔÂÙ¿ÚÙË, ¶·Ú·Û΢‹ Î·È ∫˘Úȷ΋. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 01.00, 05.00, 09.00, 12.00, 15.00 & 17.00 express. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· μfiÏÔ˘-∞ıËÓÒÓ: 07.00, 10.30, 13.30, 16.00, 18.30 & 21.00 ̤ۈ ∞§ªÀƒ√À. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 05.00 μfiÏÔ˜-∞ı‹Ó· ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. * ΔÔ ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈÔ 06.30 ∞ı‹Ó·-μfiÏÔ˜ ∫Àƒπ∞∫∂™ & ∂√ƒΔ∂™ ∞¡∂∫Δ∂§∂™Δ√. μ√§√™-£∂™™∞§√¡π∫∏: 04.30 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 06.00, 08.00, 10.00, 12.15, 14.00, 16.15, 18.15, 20.30. £∂™™∞§√¡π∫∏-μ√§√™: 07.00 (ÂÎÙfi˜ ∫˘ÚÈ·ÎÒÓ & ∂ÔÚÙÒÓ), 09.00, 11.00, 13.00, 15.15, 17.00, 19.15, 21.15, 23.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 06.30, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (™∞μμ∞Δ√): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ΔڛηϷ (∫Àƒπ∞∫∏): 06.45, 11.00, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi ΔڛηϷ ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 11.30, 15.00, 19.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §¿ÚÈÛ· (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 05.45, 06.45, 07.30, 09.00, 10.30, 12.00, 13.15, 14.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi §¿ÚÈÛ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 07.00, 08.30, 10.00, 11.30, 13.00, 14.30, 15.30, 17.00, 19.00, 21.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (™∞μμ∞Δ√): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· πˆ¿ÓÓÈÓ· (∫Àƒπ∞∫∏): 08.15, 13.30, 17.30. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (™∞μμ∞Δ√): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi πˆ¿ÓÓÈÓ· ÁÈ· μfiÏÔ (∫Àƒπ∞∫∏): 10.15, 15.00, 20.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∞ÁÚ›ÓÈÔ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 17.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 14.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ™∞μμ∞Δ√): 08.30, 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹ (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 09.00, 15.00, (™¿‚‚·ÙÔ): 09.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· §·Ì›· (∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ¶¿ÙÚ· (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.00. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: (∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ & ∫Àƒπ∞∫∏): 15.30. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¢∂ÀΔ.-ΔƒπΔ.-Δ∂Δ.-¶∂ª¶.-™∞μ.): 13.45. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45. ∞fi μfiÏÔ ÁÈ· ∫Ô˙¿ÓË (¶∞ƒ. & ∫Àƒ.): 13.45, 16.00, 19.15. ∂ÈÛÙÚÔÊ‹: 08.45, 16.00, 19.00.

¢ƒ√ª√§√°π∞ B. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ¢ƒ√ª√§√°π∞ EXPRESS PEGASUS F/B ∞Ó·¯ÒÚËÛË ·fi μfiÏÔ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ¶∞ƒ∞™∫∂À∏ & ∫Àƒπ∞∫∏: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ Î·È ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏ & ™∞μμ∞Δ√: flÚ· 09.00 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∫π∞£√™” ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-20/4/11 ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ∂/°-√/° “∂•¶ƒ∂™ ™∞¡Δ√ƒπ¡∏” ¢∂ÀΔ∂ƒ∞, Δ∂Δ∞ƒΔ∏, ¶∂ª¶Δ∏, ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏, ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ™ÎfiÂÏÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00 ÁÈ· ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ FLYING CATS ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ ∫Àƒπ∞∫∏, ÒÚ· 14.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¢ƒ√ª√§√°π∞ Δ∞ÃÀ¶§√ø¡ °ƒ∞ªª∏™ μ. ™¶√ƒ∞¢ø¡ ÃÚÔÓÈ΋ ‰È¿ÚÎÂÈ·: 1-14/4/11 ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∞ ·fi μfiÏÔ, ÒÚ· 14.30, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. * Δ· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ı· ÂÎÙÂÏÔ‡ÓÙ·È Ì ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ÂÓ·ÏÏ·Á‹˜ ·fi Ù·

∫∂¡Δƒπ∫√ ¶ƒ∞∫Δ√ƒ∂π√ HELLENIC SEAWAYS SPORADES TRAVEL ¢∏ª. ª¶∞ƒΔ∑√¶√À§√™ ∞ƒ°√¡∞ÀΔø¡ 33-μ√§√™ TH§. 24210 23400 24210 35846 - 24210 23415 ¢ÚÔÌÔÏfiÁÈ· “FlyingCat 6- FlyngDolphin XXIII” ∞fi ¢∂ÀΔ∂ƒ∞ ¤ˆ˜ Î·È ∫Àƒπ∞∫∏ ÒÚ˜: 10.00, 13.00 Î·È 19.30 ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, °ÏÒÛÛ·, ™ÎfiÂÏÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¢ƒ√ª√§√°π∞ ∞¶√ Δ∂Δ∞ƒΔ∏ 2/3/11 ∂/°-√/° ∂•¶ƒ∂™ ¶∏°∞™√™ ¢∂ÀΔ∂ƒ∞: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ΔƒπΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. Δ∂Δ∞ƒΔ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∂ª¶Δ∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ¶∞ƒ∞™∫∂À∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. ™∞μμ∞Δ√: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘. ∫Àƒπ∞∫∏: ∞fi μfiÏÔ, ÒÚ· 09.00, ÁÈ·: ™ÎÈ¿ıÔ, ∞ÁÓÒÓÙ· ™ÎÔ¤ÏÔ˘, ∞ÏfiÓÓËÛÔ. º/°-√/° ™ÔÚ¿‰Â˜ ∂‚‰ÔÌ·‰È·›· ‰ÚÔÌÔÏfiÁÈ· ¢Â˘Ù¤Ú· 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ΔÚ›ÙË 12.30: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ΔÂÙ¿ÚÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶¤ÌÙË 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ¶·Ú·Û΢‹ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ™¿‚‚·ÙÔ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ ∫˘Úȷ΋ 12.00: ™ÎÈ¿ıÔ - ™ÎfiÂÏÔ - ∞ÏfiÓÓËÛÔ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™: ÛÙÔ VIS TRAVEL, ∞ÓÙˆÓÔÔ‡ÏÔ˘ 3 (·Ó¿ÌÂÛ· ·fi π¿ÛÔÓÔ˜ Î·È ∞ÚÁÔÓ·˘ÙÒÓ). ΔËÏ. 24210 31059, 31060.

Xƒ∏™πª∞ Δ∏§∂ºø¡∞ N√ª∞ƒÃπ∞∫∏ AÀΔ√¢π√π∫∏™∏ T· ÙËϤʈӷ ÙˆÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓ Ù˘ NÔ̷گȷ΋˜ A˘ÙÔ‰ÈÔ›ÎËÛ˘ M·ÁÓËÛ›·˜, ÛÙ· ÔÔ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ·¢ı‡ÓÔÓÙ·È ÔÈ Ôϛ٘ ÁÈ· Â͢ËÚ¤ÙËÛ‹ ÙÔ˘˜ ›ӷÈ: TH§. KEN. ¢IOIK. ..............................2421070951-9 & 2421075555 °Ú·Ì. NÔÌ. ...........................................2421070931 - 2421071022 ................................................................2421075512 -2421075513 °Ú·Ê. NÔÌ. - ™‡Ì‚. .................................2421070931 - 2421075319 ...............................................................-2421071022 -2421075526 Eȉ. ™‡Ì. - E. ™˘Ó. ..........2421070950 - 2421075318 - 2421075527 °Ú·Ê.T‡Ô˘ & ¢ËÌ. ™¯¤Û. ......................2421070927 - 2421075338 °Ú·Ì. NÔÌ. ™˘Ì................ 2421070976 - 2421075528 - 2421075529 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜........................ 2421071233 -2421075307 ¶ÂÚÈ‚., XˆÚÔÙ. & YÔ‰ÔÌ. ............................................. 2421075519 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚÔ‹˜....................... 2421070960 - 2421075317 OÈÎÔÓ. AÓ¿Ù˘Í˘ & A·Û¯fiÏ.........................................2421075523 °Ú·Ì. NÔÌ. E. AÁÚ. AÓ. ........................2421071228 - 2421075525 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. ............................2421059370 - 2421075304 YÁ›·˜ & KÔÈÓˆÓÈ΋˜ ¶·Ú¤Ì‚·Û˘ .................................2421075517 °Ú·Ì. NÔÌ·Ú¯. EÈÙÚ. .............................2421071161 - 2421075313 ¶·È‰., ¶ÔÏÈÙ. & ¶ÔÏÈÙ. ¢ÈÎ...............................................2421075521 ¢/¡™∏ ¶ƒ√°. & ∞¡. ....................................................24210 75514 ΔÌ‹Ì. ¢È·¯Â›Ú. ¶ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ ......................................24210 75309 ¢È‡ı. ¶ÂÚÈ‚·Ï., ÈÚÔÙ. Î·È ¶.∂. ..................................24210 92603 ¢È‡ı. Δ¯Ó. ÀËÚÂÛÈÒÓ ...............................................24210 70974 ¢È‡ı. ªÂÙ·ÊÔÚÒÓ Î·È ∂ÈÎÔÈÓ. .................................... 24213 55511 ¢È‡ı. ∫Δ∂√: “ƒ·ÓÙ‚ԇ” ............................................ 24213 54817 ¢È‡ı. μÈÔÌ.-∂ÓÂÚÁ. Î·È Δ¯ÓÔÏ. ................................... 24210 34080 ¢È‡ı. ∂Ì. Î·È ΔÔ˘Ú.............................. 24210 70943-24210 75336 ¢È‡ı. ∂ÚÁ·Û›·˜..................................... 24210 70967-24210 75369 ¢È‡ı. ∞ÁÚÔÙ. ∞Ó¿Ù˘Í˘ .............................................24210 75200 ¢È‡ı. ∫ÙËÓÈ·ÙÚÈ΋˜ .....................................................24210 45207 ΔÌ‹Ì· ∞ÏÈ›·˜ ..............................................................24210 33230 ¢ÈÔ›ÎËÛË ∞ÁÚÔÊ˘Ï·Î‹˜................................................. 24210 70923 ¢È‡ı. ÀÁ›·˜............................................................... 24213 55804 ¢È‡ı. ¶ÚfiÓÔÈ·˜ ...........................................................24213 52431 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈÎ. & ¶ÚÔÛÙ. ¶ÔÏ............... 24210 70964-24210 75325 ¢È‡ı. ¶ÔÏ. ¢ÈηȈÌ. & ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡............................... 24213 52561 ¢È‡ı. ¶ÚˆÙ. ∂Î·›‰Â˘Û˘..................... 24210 39077-24210 39085 ¢È‡ı. ¢Â˘ÙÂÚÔ‚. ∂Î·›‰Â˘Û˘ .................................... 24210 47387 ¢È‡ı. ¢ÈÔÈÎ. ÀËÚ. ................................ 24210 70921-24210 75323 ¢È‡ı. √ÈÎÔÓ. ÀËÚ. ...............................24210 70944, 24213 52563 ¢È‡ı. ∂ÌÔÚ›Ô˘........................................................... 24210 38395 ¢È‡ı. ∫¤ÓÙÚ. ∂͢. ¶ÔÏÈÙÒÓ ........................................24210 31463 ™¢√∂ μfiÏÔ˘: ¶ÚÔ˚ÛÙ¿ÌÂÓÔ˜ .................24210 21433, 24213 56303, ÁÚ·ÌÌ·Ù›· .................................................................24210 29400.

TH§EºøNA E§§HNIKH™ A™TYNOMIA™ AME™H ¢PA™H.............................................................................100 TH§EºøNIKO KENTPO....................................................2421039045 A™TYN. TMHM.BO§OY....................................................2421076984 A™TYN. TMHM. NEA™ IøNIA™..........................................2421076985 TMHM. A™ºA§. BO§OY ..................................................2421076957 TMHM. TPOXAIA™ BO§OY ..............................................2421076968 TM. TOYP. A™TYN. BO§OY..............................................2421076987 A™TYN. TMHMA ¶EPIº. BO§OY .....................................2421085401 ¶Àƒ√™μ∂™Δπ∫∏...........................................................................199 EKAB:..........................................................................................166 ºˆÙÈÛÌÔ‡ BÏ¿‚˜ ¢. BO§OY .........................................2421064931 ¢EH BÏZ—¿‚˜......................................2421063666 - 2421063667 ¢EYAMB BÏ¿‚˜............................................................2421055555 OTE BÏ¿‚˜ ................................................................................ 121 ¢‹ÌÔ˜ N.IˆÓ›·˜ ..............................................................2421353100 §ÈÌÂÓ·Ú¯Â›Ô ...................................................................2421028888 E§¶A (Ô‰È΋ ‚Ô‹ıÂÈ·) .............................................................10400 EXPRESS SERVICE.....................................................................1154 HELLAS SERVICE ......................................................................1057 O¢IKH BOH£EIA ¶H§IOY BfiÏÔ˜ ............................................................................6944121288 X¿ÓÈ·..............................................................................6948745813 TÛ·Áηڿ‰· ...................................................................6948475814 MËϛ˜...........................................................................6948745815 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. BO§OY.......................................2421064744 YËÚ. AÔÎ. AÔÚÚ. ¢. N. IøNIA™.................................. 2421080865 ¢HMO™IO KTEO BO§OY................................................24213 54817 I¢IøTIKO KTEO...........................2428078222-10300 (¯ˆÚ›˜ Έ‰ÈÎfi) IKTEO BfiÏÔ˘ ............................................2421096780,2421096720 XÈÔÓÔ‰ÚÔÌÈÎfi ΤÓÙÚÔ.....................................................2428073719 K·Ù·Ê‡ÁÈÔ .....................................................................2428073702 ™Δ∞£ª√™ A’ B√∏£∂πø¡ °π∞ ¶√À§π∞ N. Iø¡π∞™ ...............................................................24210 80483, 2421060301 O§YM¶IAKH AEP.....................................2421020910 - 2421024910 EÙ. MÂÏ. & ÚÔÛÙ. ¶ÂÚ. N. M·ÁÓ.....................................2421027771 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ ¢HMO™IA™ E¶IXEIPH™H™ AEPIOY (¢E¶A A.E.)....................................................................2105551666 Δ∏§∂ºø¡√ EKTAKTH™ ANA°KH™ Ù˘ E¶A £E™™A§IA™.....................................8001187878 (·fi ÛÙ·ıÂÚfi) MÔÓ¿‰· ™˘Ì‚Ô˘Ï¢ÙÈ΋˜ Î·È ıÂÚ·›·˜ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜ £.¶. E•O¢O™ . 2410 237811 ¶I§OTO™ ......................................................................2421023439 º§O°A: ™‡ÏÏÔÁÔ˜ °ÔÓ¤ˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ηÚΛÓÔ .............24210 24628

TA•I PA¢IOTA•I ..................................................................24210 27777 PA¢IOTA•I MA°NH™IA™ .............................................. 24210 61000 A°PIA™ .........................................................................24280 92502 BE§E™TINOY.................................................................24250 22725 ANø §EXøNIøN ............................................................24280 93389

°ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ μfiÏÔ˜: ∞ÁÁÂϤÙÔ˜ ¡ÈÎfiÏ·Ô˜, “AÁÁÂϤÙÔ˜”, ·) ∂Ï. μÂÓÈ˙¤ÏÔ˘ 50, ‚) ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 112 ÙËÏ. 24210 20743, μ·˚Ó¿ ∞ÚÈ¿‰ÓË §. ∂ÈÚ‹Ó˘ 50-¢ËÌÔÎÚ·Ù›·˜, ÙËÏ. 24210-61114, μÔ‡ÏÁ·ÚË ¶·Á·ÛÒÓ 76, ÙËÏ. 24210 33022. °ÎÏ¿‚·ÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ ªÂÙ·ÌÔÚÊÒÛˆ˜ 89-∞Ó·Ï‹„ˆ˜ ÙËÏ. 24210-52702, ∂ÌÂÚÙ˙È¿‰Ë˜ °ÂÒÚÁÈÔ˜ “√ ¶·Ú¿‰ÂÈÛÔ˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 295, ÙËÏ. 2421043333,∫·ÙÛÈÊÔ‡ ª·ÚÈϤӷ “¶ÏÔ‡ÙˆÓ” ¢ÔÚ˘Ï·›Ô˘ 51 ÙËÏ. 24210-69609, ∫Ô˘Ù›Ó· ∞ÁÏ·˝· “∫Ô˘Ù›Ó·˜” 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 35 ÙËÏ. 24210-24070, §˘Ú›ÙÛ˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “°·Ï‹ÓË” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 59 - μ·ÛÛ¿ÓË, ÙËÏ. 24210-44444, ª¿ÏÏ·˜ ∞ÔÛÙfiÏ˘ “ª¿ÏÏ·˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 187, ÙËÏ. 24210-20260, ª¿ÚÏ·˜ πˆ¿ÓÓ˘ “μ·ÙÛ·Ú¤·˜” ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú·˜ 42∞, ÙËÏ. 2421028341, ƒÈ˙¿Î˘ ∂˘¿ÁÁÂÏÔ˜ “∏ ÙÂÏÂ˘Ù·›· ÊÚÔÓÙ›‰·” πˆÏÎÔ‡ 323 ÙËÏ. 2421040179, ™·Ó›‰Ë˜ •ÂÓÔÊÒÓ “™·Ó›‰Ë˜” ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 223, ÙËÏ. 2421048600, ™Ù¤ÏÏÔ˜ °ÈÒÚÁÔ˜ “∞Ú¯¿ÁÁÂÏÔ˜” ·) πˆÏÎÔ‡ 98 -§. B‡ÚˆÓÔ˜ ÙËÏ. 24210-51113, Δ˙¤Î· ∂ÈÚ‹ÓË “¡¿ÚÎÈÛÛÔ˜” ¶ÔÏ˘Ì¤ÚË 105-107 - º. πˆ¿ÓÓÔ˘ ÙËÏ. 24210-34552. K·Ï·ÓÙ˙‹ EϤÓË “ K·Ï·ÓÙ˙‹” AÓ··‡Ûˆ˜ 69 N. IˆÓ›· ÙËÏ.24210-81524. BÂÏÂÛÙ›ÓÔ:(AÁ. °ÂÒÚÁÈÔ˜ ºÂÚÒÓ) KˆÓÛÙ·ÓÙ¤ÏÔ˜ £ˆÌ¿˜, ÙËÏ. 6978655306, 24250 22020. ∞ÏÌ˘Úfi˜: °È·ÓÓ¿ £ÂÔ‰ÒÚ· “∫·Ú·ÁÎÔ‡Ó˘” ÙËÏ. 2422023332, ∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘ ¢ËÌ‹ÙÚ˘ “∫·ÙÛ·Ô‡Ó˘” ÙËÏ. 24220-23705, ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘ ™¿‚‚·˜ “ª·˘ÚÔÁ¤Ó˘” ÙËÏ. 24220-23214. ∑·ÁÔÚ¿:∫Ô˘ÚÂÏ¿˜ ΔÚÈ·ÓÙ¿Ê˘ÏÏÔ˜ “∫Ô˘ÚÂÏ¿˜” ÙËÏ. 24260-23255 ™ÎÈ¿ıÔ˜: AÁÁÂϤÙÔ˜ ™Ù·Ì¿Ù˘ “H °ˆÓÈ¿ ÙˆÓ AÁÁ¤ÏˆÓ” ÙËÏ. 2427021748 μÂÏÂÛÙ›ÓÔ: ¶··ÔÛÙfiÏÔ˘ ¶. ÙËÏ. 24250 22706, 6973 421267 °ƒ∞º∂π∞ Δ∂§∂Δø¡ ∂∫Δ√™ ™øª∞Δ∂π√À 1. ∫·˚Ì¿Î˘ ∏Ï›·˜, ∞Ó·Ï‹„ˆ˜ 91, ÙËÏ. 24210-72072, 2. ¶··¯Ú‹ÛÙÔ˜ ¡›ÎÔ˜ 2·˜ ¡ÔÂÌ‚Ú›Ô˘ 51, ÙËÏ. 24210-25360.

øÚÔÛÎfiÈÔ

™Ù·˘ÚfiÏÂÍÔ √ƒπ∑√¡Δπ∞ 1. ∫·Ù¿ÏÏËÏÔ˜, ÚfiÛÊÔÚÔ˜ ÎÈ ·˘Ùfi˜ - ŒıÓË, Ê˘Ï¤˜. 2. ∞ÛÈ·ÙÈ΋ Ê˘Ï‹ - ÕÓıÈÌÔ˜...: ¡Â·Úfi˜ ËıÔÔÈfi˜. 3. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó ˘ÔÛÙ› ‚Ï¿‚Ë ·˘Ù¿ - ŸÌÔÚʘ (ȉȈÌ.). 4. μ·Û›Ï˘...: ™ÂÓ·ÚÈÔÁÚ¿ÊÔ˜ Î·È ËıÔÔÈfi˜ - ∂›Ó·È fiÌÔÈ· Ì ¿ÏÏ·. 5. ∞·Û¯fiÏËÛÂ Î·È ÙÔ˘˜ ÊÈÏÔÛfiÊÔ˘˜ - ∞Ó¿Ï·ÙÔÈ - ¡Ù¿ÚÈÔ...: ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ πÙ·Ïfi˜ ı·ÙÚ¿ÓıÚˆÔ˜. 6. ∫È ¤ÙÛÈ Ë ˘ÁÚ‹ - ™˘ÓÂÓÒÓˆ. 7. ÕÚÓËÛË ∂Ù·ÓËÛ›ˆÓ - μ·ÁÎfiÓ...: ∏ ÎÏÈÓ¿Ì·Í· - μÚÂÁ̤ÓÔ˜. 8. ƒÒÛÔ˜ ‚ÈÔÏÈÛÙ‹˜ - √ ÂıÂÚfi˜ ÙÔ˘ ∏Û·‡. 9. ªÈ· ·fi ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ - √ÌËÚÈÎfi˜ ˙ËÙÈ¿ÓÔ˜ - Δ· ¤¯ÂÈ ÙÔ... ÌÂÓÔ‡. 10. ∞ÛÈ·ÙÈÎfi ÔÙ¿ÌÈ - ∫ˆÌÈÎfi˜ ÙÔ˘ ÙÚ›Ô ™ÙÔ‡Ù˙˜ - ∫·Ù¿ÚÙÈ· ÏÔ›ˆÓ. 11. ... ∫¿ÈÓÙ·: ¶ÂÚÈ‚fiËÙË ÙÚÔÌÔÎÚ·ÙÈ΋ ÔÚÁ¿ÓˆÛË - ŒÓ·˜ ·Ú¯·›Ô˜ ·ÙÙÈÎfi˜ ‰‹ÌÔ˜ - ª¤Û· ÛÙË... ʿη. 12. ∞Ó·˙ËÙÔ‡Ó ·˘ÙÔ› - ŒÓ·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ‰ÈηÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ÃÚÈÛÙÔ‡. 13. ÃÚÈÛÙ›Ó·...: ¶·ÏÈ¿ ÔÏ˘ÂηÙÔÌÌ˘ÚÈÔ‡¯Ô˜ - Œ¯·Û ÂÍÔ˘Û›· ·˘Ù‹. ∫∞£∂Δ∞ 1. ∞‰‡Ó·ÌÔ, η¯ÂÎÙÈÎfi - ∫¿Óˆ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ (ÌÙÊ.). 2. £ÚËÛ΢ÙÈÎfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁfi˜ Û ‚ڷ˚΋ ÎÔÈÓfiÙËÙ· - °ÈÔ˜ ÙÔ˘ ¢Â˘Î·Ï›ˆÓ· (ηı.). 3. μÚÂÙ·Ófi˜ ËıÔÔÈfi˜ - μÈÙfiÚÈÔ...: πÙ·Ïfi˜ Û˘Óı¤Ù˘ Î·È Ì·¤ÛÙÚÔ˜ - ÕÚıÚÔ ÁÈ· ÔÏÏ¿. 4. ∞Ó¿Ï·ÊÚÔÈ - ¶·ÏÈ¿ ·Ú¯Èο ÛȉËÚÔ‰ÚfïÓ. 5. ∫·Ù·‚ÔÏ‹ ÚÔÛ¿ıÂÈ·˜ ÁÈ· ÛÎÔfi (ÌÙÊ.) - ∞ÊÚÔ‰›ÙË...: ƒ·‰ÈÔʈÓÈ΋ ·Ú·ÁˆÁfi˜. 6. ªÔÓ¿‰· ̤ÙÚËÛ˘ Ì‹ÎÔ˘˜ - °Ú¿ÌÌ·Ù· ÙˆÓ... ∂§Δ∞ - ∞Ú¯Èο... ÁÈ· ÎÔ˘‚¤ÓÙ·. 7. ŸÌÈÏÔ˜ ∞ÓÙÈÛÊ·›ÚÈÛ˘ ∞ı‹Ó·˜ (·Ú¯Èο) - ™·ÚÎ҉˜ ÏÔÊ›Ô ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÂÙÂÈÓÔ‡ - ¡ÔÌÂÏ›ÛÙ·˜ °ÂÚÌ·Ófi˜ ÏÔÁÔÙ¤¯Ó˘. 8. ΔÔ 250 - ∏ÏÂÎÙÚÈο ÊÔÚÙÈṲ̂ÓÔ ¿ÙÔÌÔ - ∞Ï·˙ÔÓÈÎfi Î·È ˘ÂÚÔÙÈÎfi ‡ÊÔ˜ (ÌÙÊ.). 9. ¶ÂÚȤ¯ÂÈ ÈÒ‰ÈÔ - ª¤Û·... ÛÙÔ Î·fi. 10. ... ÿÁÎÌ·Ó: ∏ıÔÔÈfi˜ - ¶‹ÁÂ... ·ıfiÚ˘‚· - ºÔÚËÙ‹ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÚÔ˜ ÒÏËÛË ÚÔ˚fiÓÙˆÓ. 11. ∞·ı‹, Ô˘‰¤ÙÂÚ· - ΔÂÌÂÏÈ¿˙ˆ.

FlyingCat 5, FlyingCat 6 Î·È Flying Dolphins XV.

12. ∞Ú¯Èο ÙˆÓ ∏ÓˆÌ¤ÓˆÓ ∂ıÓÒÓ - ∫·Ù¿ οÔÈÔÓ ÙÚfiÔ - μÂÏÁÈ΋ fiÏË. 13. ∞Ú¯·›· fiÏË Ù˘ §¤Û‚Ô˘ - ¶·ÚÔÌÔÈ¿˙ÂÈ - ¢›Î·ÈË... ÌÂÙ·¯Â›ÚÈÛË. ∏ §À™∏ √ƒπ∑√¡Δπ∞: 1.∞ƒª√¢π√™-§∞√π 2. Δ∞´-∞¡∞¡π∞¢∏™ 3. ∞μ§∞¶Δ∞-øƒπ∂™ 4. ƒπ™μ∞™-π¢π∞ 5. √¡-∞¡∞§√π-º√ 6. √°ƒ∏-∂¡√¶√πø 7. √™∫∂-§π-À°ƒ√™ 8. √´™Δƒ∞Ã-∞¡∞ 9. °∂À™∏-πƒ√™-∂¡ 10. π§π-ª√-π™Δ√π 11. ∞§-∂πΔ∂∞-∞∫ 12. ∑∏Δ∏Δ∂™-∞¡¡∞™ 13. ø¡∞™∏-∂∫¶ΔøΔ∏. ∫∞£∂Δ∞: 1. ∞Δ∞ƒ√-√ƒ°π∞∑ø 2. ƒ∞μπ¡√™-∂§§∏¡ 3. ªπ§™-°∫√Àπ-Δ∞ 4. ∞μ∞ƒ∂π™-∂∏™ 5. ¢∞¶∞¡∏-™∏ªπΔ∏ 6. π¡Δ™∞-§Δ-√Δ∂ 7. √∞∞-§∂πƒπ-∂™∂ 8. ™¡-π√¡-∞ƒπ∞ 9. πø¢π√ÀÃ√™-∞¶ 10. §∞ƒπ-¶°-™Δ∞¡Δ 11. ∞¢π∞º√ƒ∞-√∫¡ø 12. √∏∂-√π√¡∂π-∞Δ 13. π™™∞-ø™∞¡-π™∏.

∫ƒπ√™ ∞Û¯ÔÏËı›Ù ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Î·È fiˆ˜ Ú¤ÂÈ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi Û·˜. ¶ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙȘ ‰È·Ú·ÁÌ·Ù‡ÛÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË Ì ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 43-20-3-1229-8. Δ∞Àƒ√™ ∞Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ηÓÔÓ›ÛÂÈ Ù›ÔÙ· ηϤÛÙ ÛÙÔ Û›ÙÈ Û·˜ Ê›ÏÔ˘˜ Ô˘ Û·˜ ·Á·Ô‡Ó Î·È Û·˜ ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Î·È ÂÚ¿ÛÙ ηϿ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-44-28-921. ¢π¢Àª√π ∫¿ÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·Ê‹ÛÂÙ ›Ûˆ ÙȘ ηΤ˜ Û˘Ó‹ıÂȘ Î·È Ó· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂÙ ۈÛÙ¿ Î·È ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈο ÙË ˙ˆ‹ Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-20-3-456-11. ∫∞ƒ∫π¡√™ π‰·ÓÈÎfi ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· ÙÔ˘ Ì‹Ó·, ÊÈÏfi‰ÔÍÔ Î·È ¯·ÚÔ‡ÌÂÓÔ, Ôχ ηÏfi Â›Û˘ ÁÈ· Ó· ÚÔˆı‹ÛÂÙ ٷ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈο Û·˜ Û¯¤‰È·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-2-13-293-7. §∂ø¡ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Û·˜ ‚ÔËı¿ Ó· ÂÈÎÂÓÙÚˆı›Ù ÛÙÔ˘˜ ÛÙfi¯Ô˘˜ ÙÔ˘ Ì‹Ó·, Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÙ ٷ ηÎÒ˜ ΛÌÂÓ· ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜ Î·È Ó· ‚¿ÏÂÙ ӤԢ˜ ÛÙfi¯Ô˘˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 62-10-33-45-6-21. ¶∞ƒ£∂¡√™ ™˘ÓÙÚÔÊÈÎÔ› Î·È Ì Ôχ ηϋ ‰È¿ıÂÛË ı· ›ÛÙ ·fi„Â, ·ÏÏ¿ Î·È Ô Û‡ÓÙÚÔÊfi˜ Û·˜ ı· ¤¯ÂÈ ÙËÓ ›‰È· ηϋ ‰È¿ıÂÛË Ì ÂÛ¿˜, Û·˜ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ¤Ó· ¤ÓÙÔÓÔ ÂÚˆÙÈÎfi ‚Ú¿‰˘. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 35-2-19-33-4-2.

ANIE§ ¢I¶§øMATOYXO™ A™TPO§O°O™ - EPEYNHTPIA TAPø ¢¤¯ÂÙ·È Ì ڷÓÙ‚ԇ ηıËÌÂÚÈÓ¿ ÙËÏ. 6974456215

∑À°√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ ‰ÂÓ Û·˜ ‰›ÓÂÈ Î¿ÙÈ È‰È·›ÙÂÚÔ, Ì ı¤Ì·Ù· Ù˘ ηıËÌÂÚÈÓfiÙËÙ·˜ ı· ·Û¯ÔÏËı›ÙÂ, ÚÔÛ·ı‹ÛÙ ӷ ‚Ú›ÙÂ Î·È Ï›ÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 51-40-33-23-12-8. ™∫√ƒ¶π√™ ∏ ÛËÌÂÚÈÓ‹ ̤ڷ Â›Ó·È Ôχ ÙÚ˘ÊÂÚ‹ Î·È ÁÏ˘ÎÈ¿, ·ÊÈÂÚÒÛÙ ÙË ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜ Î·È ‚Á¿ÏÙ ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi Û·˜ fiϘ ÙȘ ÛΤ„ÂȘ. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 5-4-3920-11-23. Δ√•√Δ∏™ ™‹ÌÂÚ· Û·˜ ÚÔ‚ÏËÌ·Ù›˙ÂÈ Ë ÚÔÛˆÈ΋ Û·˜ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Î·È ÙÔ ÔÈÎÔÓÔÌÈÎfi Û·˜ ̤ÏÏÔÓ, ÂÚÓ¿Ù ‰‡ÛÎÔÏ· ÙÔ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ‰È¿ÛÙËÌ·. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6320-44-34-6-2. ∞π°√∫∂ƒø™ ¢‡ÛÎÔÏË Ì¤Ú· ÁÈ· Ù· Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο Û·˜ Ë ÛËÌÂÚÈÓ‹, ηıÒ˜ ı· ‚Ú›ÛÎÂÛÙ ÛÂ Û˘Ó¯‹ ¤ÓÙ·ÛË Î·È ‰ÂÓ ı· ı¤ÏÂÙ ӷ ÌÈÏ‹ÛÂÙ ÛÂ Î·Ó¤Ó·Ó fiÛÔ ¿ÏψÛÙ ÛÙÔ Û‡ÓÙÚÔÊfi Û·˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 23-10-33-29-37-3. À¢ƒ√Ã√√™ §›ÁÔ ‰‡ÛÎÔÏ· ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô Ì‹Ó·˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜, ηıÒ˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· Á›ÓÔ˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ Û·˜, ηıfiÏÔ˘ ¢ÓÔ˚Τ˜ ÁÈ· ÂÛ¿˜. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 6-2011-23-45-5. πãÀ∂™ °ÂÌ¿ÙÔ˜ ÂÚˆÙÈÛÌfi, ÊÏÂÚÙ ÍÂÎÈÓ¿ÂÈ Ô Ì‹Ó·˜ ·˘Ùfi˜ Î·È ı· Û˘Ó¯ÈÛÙ› ¤ÙÛÈ Ì ÔÏϤ˜ ηٷÎÙ‹ÛÂȘ Î·È Î·ıfiÏÔ˘ ÍÂÎÔ‡Ú·ÛË. Δ˘¯ÂÚÔ› ·ÚÈıÌÔ› ÁÈ· ÂÛ¿˜ Û‹ÌÂÚ· 28-40-39-2223-4.


TËÏÂfiÚ·ÛË 39

¶∞ƒ∞™∫∂À∏ 1 ∞¶ƒπ§πOY 2011

™Ã√§π∞

¶ƒ√°ƒ∞ªª∞

∞ÙٛϷ˜ Ô Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜ ¶H§IO 06 VHF, 62 UHF - ™øPO™ 22 UHF

08.30 09.00 10.00 11.00 11.30 12.00 13.30 14.00

14.30 15.00 15.30 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 21.00 22.00 23.00

ªÂ Ô‰ËÁfi ÙË Ê·ÓÙ·Û›· √È ‹ÚˆÂ˜ Ù˘ ÛÁÎÏÈÙ·Ô˘Ó ∂Î·È‰Â˘ÙÈ΋ ÙËÏÂfiÚ·ÛË ∞fi ¤ÙÚ· Î·È ¯ÚfiÓÔ ∏ ¿ÏÏË ∂ÏÏ¿‰· “¢›„· ÁÈ· ˙ˆ‹” μfiÙ·Ó·, Ì˘ÛÙÈο Î·È ıÂÚ·›˜ √ÌÈÏ›· ÙÔ˘ ÚÔ¤‰ÚÔ˘ Ù˘ ¢ËÌÔÎÚ·ÙÈ΋˜ ∞ÚÈÛÙÂÚ¿˜ ºÒÙË ∫Ô˘‚¤ÏË ÛÙÔ ∞’ ™˘Ó¤‰ÚÈÔ ÙÔ˘ ÎfiÌÌ·ÙÔ˜ √˘Ú¿ÓÈÔ ÙfiÍÔ √È ·ÓÙÈηٷÛٿ٘ ™ÙÈÙ˜ √È Ì¿ÁÔÈ ÙÔ˘ °Ô˘¤‚ÂÚÏÈ ¶Ï¤È˜ ∫·Ï‹ Ù‡¯Ë ΔÛ¿ÚÏÈ ∑ˆÔÁÚ·Ê›· ∫È‚ˆÙfi˜.gr °’ ÷ÈÚÂÙÈÛÌÔ› ª·Ú·ıÒÓ·˜ Ë ·Ú¯‹ Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ∏ ·Á¿Ë ¿ÚÁËÛ ÌÈ· ̤ڷ “¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ” * TÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

¶H§IO 48 UHF

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.15

¶¿Óˆ ÛÙËÓ ÒÚ· ∫·Ê¤˜ Ì ÙËÓ ∂ϤÓË ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫Ô˘˜ ÎÔ˘˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ ¢¤ÛÙ ÙÔ˘˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √ÈÎÔÁÂÓÂȷΤ˜ ÈÛÙÔڛ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫¿ÙÈ „‹ÓÂÙ·È ∞Ï ÙÛ·ÓÙ›ÚÈ ÓÈÔ˘˙ (∂) “¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ·” The big game ∂ÈÎfiÓ˜ ∏ ÎÔ˘˙›Ó· Ù˘ Ì·Ì¿˜ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ªÂ˜ ÙËÓ Î·Ï‹ ¯·Ú¿ (∂)

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30 19.00 19.30 20.45 21.00 22.00 24.00 00.15

03.00 05.00

√ Ù·¯˘‰ÚfiÌÔ˜ ¶·Ù º›ÓÏÂ˚ ÙÔ ˘ÚÔÛ‚ÂÛÙÈÎfi Roary the racing car Little people ™·Ì Ô ˘ÚÔÛ‚¤ÛÙ˘ ¡fiÓÙ˘ ΔfiÌ·˜ ÙÔ ÙÚÂÓ¿ÎÈ ªÔÌ Ô Ì¿ÛÙÔÚ·˜ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· ËÚ˜ club ∂ÏȤ˜ ıÚÔ‡Ì˜ ™ÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó· Ì ÙË μ¤Ê· ∑Ô‡ÁÎÏ· symmory ™Ô‚·ÚfiÙ˘ Ìˉ¤Ó Psych Friday night lights Lipstick jungle ∫ÔÚ›ÙÛÈ· Ô ª¿ÚÎÔ˘Ï˘ ∂ÏÏËÓÈ΋ ÙËÏÂÙ·ÈÓ›· Mad men Heroes 30 Rock The office “∂ÈıˆÚËÙ‹˜ ª·ÈÁÎÚ¤: ¶ÙÒÌ· ÛÙÔ ÓÂÚfi” •¤ÓË Ù·ÈÓ›· À‰ÚfiÁÂÈÔ˜

¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ™˘Ì‚·›ÓÂÈ ÙÒÚ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ª¤ÓÔ˘Ì ∂ÏÏ¿‰·-best of ∂ȉ‹ÛÂȘ Œ¯ÂÈ ÁÔ‡ÛÙÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂ÎÙfi˜ ÙˆÓ ÙÂȯÒÓ ª‡ıÔÈ Ô˘ ¤ÁÈÓ·Ó Ù¤¯ÓË “∏ ÚÒÙË ·Á¿Ë” ™·Ó Û‹ÌÂÚ· ÙÔÓ 20fi ·ÈÒÓ· ∂ȉ‹ÛÂȘ ™Ù· ¿ÎÚ· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË ÛÂÈÚ¿ * ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë

111111111111111111111111111

06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 16.55 17.00 18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.45 04.30

¶ÚÒÙË °Ú·ÌÌ‹ ™∫∞´ ÙÒÚ· ¡Ù·ÓÙ¿ ÚÒÙˆÓ ‚ÔËıÂÈÒÓ Ten years younger Chef ÛÙÔÓ ·¤Ú· ™∫∞´ life ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ America’s next top model ∂ȉ‹ÛÂȘ The F Word Dog whisperer ∂ÏÏËÓÔÊÚ¤ÓÂÈ· ∂ȉ‹ÛÂȘ CSI, ¡¤· ÀfiÚÎË: ∏ Ì˯·Ó‹ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ Animal Armageddon Planet science CSI Miami: ™ÙÔÓ ÙfiÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÏ‹Ì·ÙÔ˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ª·ÙȤ˜ ÛÙÔÓ ÎfiÛÌÔ The Oprah Winfrey show

¶H§IO 24 UHF - ™øPO™ 45 UHF

¶H§IO 64 - ™øPO™ 26 UHF

07.00 07.15 07.30 07.45 08.00 08.15 08.30 08.45 09.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.05 00.30 01.00

06.00 07.30 08.15 09.15 10.15 12.00 13.00 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 20.45 21.00 21.30 23.00 23.45 00.15 02.30

∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· (∂) ¶ÚˆÈÓ‹ ÂÓË̤ڈÛË ¶·È‰ÈÎfi ÚfiÁÚ·ÌÌ· ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú Õڈ̷ ∂ÏÏ¿‰·˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ¶ÚÔÙ¿ÛÂȘ ·ÁÔÚ¿˜ ∫ÂÓÙÚÈ΋ ∂ÏÏ¿‰· ηÏËÛ¤Ú· ∞ÁÚÔÙfiÚ·Ì· ∂ȉ‹ÛÂȘ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú “Astitvia” £¤Ì· Ë̤ڷ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ TV ÃøSTESS (∂) ∫ÔÓÙ·ÚÔÌ·¯›Â˜ (∂) ¡˘¯ÙÂÚÈÓ¤˜ ‰È·‰ÚÔ̤˜

111111111111111111111111111

17.10 18.00 19.00 21.00 21.30 23.00 23.50 01.25 03.00

∏ ÒÚ· Ù˘ ª·ÁÓËÛ›·˜ (∂) °ÂÁÔÓfiÙ· (∂) ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· £ÂÛÛ·ÏÒÓ ÁË (∂) ªË ÌÔ˘ ÂȘ ªÔ˘ÛÈΤ˜ ÂÈÏÔÁ¤˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ ¡ÙÔÎÈÌ·ÓÙ¤Ú ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ ΔËÏ·ÁÔÚ¤˜ °ÂÁÔÓfiÙ· Û 5’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ √È Á‡ÛÂȘ ÙÔ˘ ÙfiÔ˘ Ì·˜ °ÂÁÔÓfiÙ· “∏ Ù·‚¤ÚÓ· Ù˘ Δ˙·Ì¿Èη” °ÂÁÔÓfiÙ· Û 10’ Î·È ‰ÂÏÙ›Ô ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ¶ÔÏÈÙÈÎÔ› ‰È¿ÏÔÁÔÈ °ÂÁÔÓfiÙ· ∫·ÏË̤ڷ £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ΔÔ Ì·Áη˙›ÓÔ Ù˘ £ÂÛÛ·Ï›·˜ (∂) “ΔÔ Ù›ÌËÌ·”

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 21.50 23.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00

μ¤Ú· ÛÙÔ ‰ÂÍ› ∫ÔÈÓˆÓ›· ÒÚ· MEGA ¶ƒøπ¡√ mou ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∂Ú·ÛÙ‹˜ ‰˘ÙÈÎÒÓ ÚÔ·ÛÙ›ˆÓ §·ÙÚÂ̤ÓÔÈ ÌÔ˘ Á›ÙÔÓ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¢‡Ô ͤÓÔÈ Patty, Ë ÈÔ fiÌÔÚÊË ÈÛÙÔÚ›· Δ· Ì˘ÛÙÈο Ù˘ ∂‰¤Ì ∂ȉ‹ÛÂȘ ∏ ˙ˆ‹ Ù˘ ¿ÏÏ˘ ¶ÔÏ˘Î·ÙÔÈΛ· “¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ ı·Ó¿ÙÔ˘” ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÁÚÈ· ·È‰È¿ ∞fiÛÙ·ÛË ·Ó·ÓÔ‹˜ √ ÂÈÛΤÙ˘ Ù˘ ÔÌ›¯Ï˘ ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ºÈÏÔ‰Ô͛˜

¶H§IO 44 UHF-™øPO™ 33 UHF

08.00 08.30 09.00 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 17.05 17.10 18.30 19.00 19.30 20.30 21.45 22.00 23.00 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

¶·ÁÎfiÛÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ™Ê·ÈÚÈ΋ ¿Ô„Ë √È ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ ª·Î §¤ÔÓÙ √ ˘¤ÚÔ¯Ô˜ ‚˘ıfi˜ Ù˘ ªÂÛÔÁ›Ԣ √È ÊÙÂÚˆÙÔ› ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ˜ ÙÔ˘ ÃfiÏÈÁÔ˘ÓÙ ΔÔ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·Îfi ÂÛÙÈ·ÙfiÚÈÔ ∂ȉ‹ÛÂȘ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· ª·ÁÈÎfi˜ ÎfiÛÌÔ˜ ∂Ú¢ÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ÙÚÔÊÒÓ ∏ ¯·Ú¿ Ù˘ ˙ˆÁÚ·ÊÈ΋˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶¤ÓÙ ηÈ... √ ÎfiÛÌÔ˜ ÙˆÓ ÛÔÚ ∏ ¤ÎÙË ·›ÛıËÛË À‡ı˘ÓË ÂÚÁ·Û›· §ËÛÌÔÓË̤Ó˜ ʈӤ˜ ΔÔ˘ ÓÂÚÔ‡ Ù· ·Ú·Ì‡ıÈ· ¢ÂÏÙ›Ô Î·ÈÚÔ‡ ∂ȉ‹ÛÂȘ §·‚‡ÚÈÓıÔ˜ ∫Ï¿ÛÌ· ÙÔ˘ ‰Â˘ÙÂÚÔϤÙÔ˘ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ› Û ΛӉ˘ÓÔ ΔfiÏÌË Î·È ÁÔËÙ›· §Â˘Î¿‰·, ÙÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ÔÈËÙÒÓ Δ· ηıËÌÂÚÈÓ¿

¶H§IO 35,55 UHF - ™øPO™ 56 UHF

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 17.00 17.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.20 03.20 04.20 04.50 05.20

π‰È·ÈÙ¤Ú· ÁÈ· ÎÏ¿Ì·Ù· ∫·ÏË̤ڷ ∂ÏÏ¿‰· 10 Ì 1 Ì·˙› ªÂ ·Á¿Ë ∂ȉ‹ÛÂȘ ÕÎÚˆ˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂÈ·ÎfiÓ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘ Î·È ∂ϤÓ˘ ΔÔ Î·Ê¤ Ù˘ ÷ڿ˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ÛË̤ÓÈ· ÊÂÁÁ¿ÚÈ· Dancing with the stars daily ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶Ï¿Î·˜ οÓÂȘ ªÂ ÙÔ ‰ÂÍ› Real housewives of Athens Dirty sexy money ∂ȉ‹ÛÂȘ ªÂ ·Á¿Ë Lost Èڛ˜ fiÚÈ· ∫¿ÚÌ· ΔËÏÂÌ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ Mobile fun Δ· ÊÈÏ·Ú¿ÎÈ·

¶H§IO 58 UHF - ™øPO™ 23 UHF

06.45

07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 00.45 03.00 04.00

* ΔÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ· Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ì ÂÎÔÌ¤˜ Û Â·Ó¿ÏË„Ë.

∫ÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È· (Sylvester and Tweety mysteries, √ ™ÎÔ‡ÌÈ ÓÙÔ˘ Î·È Ù· Ì˘ÛÙ‹ÚÈ·) ¶ÚˆÈÓ‹ ÌÂϤÙË ¡ËÛÙÈÎÔ› Ú¿ÎÙÔÚ˜ ª·Ú›·, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘ ∂ȉ‹ÛÂȘ Super star ∞Í›˙ÂÈ Ó· ÙÔ ˙ÂȘ ∂ȉ‹ÛÂȘ ÛÙË ÓÔËÌ·ÙÈ΋ ºÒÙ˘-ª·Ú›· live ∂ȉ‹ÛÂȘ “∞ÙٛϷ˜ Ô Î·Ù·ÎÙËÙ‹˜” “∫Ú·˘Á‹ ·ÁˆÓ›·˜” “ªÂÁ¿ÏÔ ¤ÁÎÏËÌ· ÛÙË ÌÈÎÚ‹ fiÏË” ª¿ÁÈÛÛ· ÙÈ̈Úfi˜

111111111111111111111111111

10.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 00.20

√ÏÔ̤ÏÂÈ· Ù˘ μÔ˘Ï‹˜ Δ·Í›‰È· ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ∂ȉ‹ÛÂȘ ∞ӷηχÙÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÎÏ·ÛÈ΋ ÌÔ˘ÛÈ΋ ∏ ÈÛÙÔÚ›· Ù˘ Ó·˘ÙÈÏ›·˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÙÈÎfi ËÌÂÚÔÏfiÁÈÔ √È ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜ ∏ ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘ ÂÈÛÙ‹Ì˘ “√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È” ∂ȉ‹ÛÂȘ

08.00 09.30 10.30 12.00 15.00 17.00 18.00 19.30 21.00 22.00 23.30 01.30 03.30 04.30 06.00 07.00

¶ÚˆÈÓ‹ ·Ù˙¤ÓÙ· ª·˙› ¶ÚˆÈÓ¤˜ ·ÚÂÌ‚¿ÛÂȘ ΔËÏÂˆÏ‹ÛÂȘ ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ ∂ȉ‹ÛÂȘ MAD: OK ∂ȉ‹ÛÂȘ •¤ÓË Ù·ÈÓ›· ∏ ÒÚ· Ù˘ ·Ï‹ıÂÈ·˜ MAD ¶fiÎÂÚ bonus ¶·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙË £ÂÛÛ·Ï›· (∂) ∂ȉ‹ÛÂȘ ¶·È‰È΋ ÂÎÔÌ‹

£Â¿Ì·Ù·

£E™™A§IA TV 06.00 06.50 08.00 09.30 11.00 12.00 13.00 14.00 14.30 16.30 17.00

¶H§IO 31 UHF - ™øPO™ 46 UHF

¶H§IO 41 UHF, 62 UHF - ™øPO™ 28 UHF

√DEON §π¡Δ√

VILLAGE 4 CINEMAS VOLOS

£∂∞ª∞Δ∞ ∞¶√ 31/3-6/4/11

∂μ¢√ª∞¢∞ ¶ƒ√μ√§ø¡: 31/3-6/4/11 ∞π£√À™∞ 1: RANGO (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.00, ∫˘Úȷ΋: 12.00, 14.45, 17.00. √ §√°√™ Δ√À μ∞™π§π∞ (ÈÛÙÔÚÈ΋): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30. √ ∞°¡ø™Δ√™ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 21.45, 24.00.

Δ∏§. 2421024311

∞π£√À™∞ 1 a) “√ ª∞Àƒ√™ ∫À∫¡√™” ¶ÚÔ‚.: ÛÙȘ 8 b) “THE WAY BACK” ¶ÚÔ‚. ÛÙȘ 10 ∞π£√À™∞ 2: “ÃΔ∂™ Δ√ μƒ∞¢À” √ ÂÈÚ·ÛÌfi˜ ¤¯ÂÈ ÔÏÏ¿ ÚfiÛˆ·!!! ¶ÚÔ‚.: 7.45 & 9.45 ™π¡∂∞∫: ¶∞ƒ - ™∞μ - ∫Àƒ 1-3/4/11 1) ª∞§§π∞ ∫√Àμ∞ƒπ∞: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 6,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 6,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11.30 & 6 2) TOY STORY 3: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 5.30,™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 5.30,∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 12.30 & 5.30 3) ∏ Δπ¡∫∂ƒª¶∂§ ∫∞π ∏ ¡∂ƒ∞´¢√¢π∞™ø™∏: ¶∞ƒ. 1/4 ÛÙȘ 4.30, ™∞μ. 2/4 ÛÙȘ 4.30, ∫Àƒ. 3/4 ÛÙȘ 11 & 4.30

Δ∏§∂ºø¡√: 24210 94600

∞π£√À™∞ 2: YOGI BEAR 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.15, ∫˘Úȷ΋: 12.15, 15.00, 17.15. ∞¶√§ÀΔ∏ ∂ÀºÀ´∞ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.15, 21.30, 23.45. ∞π£√À™∞ 3: ªπ∞ º√ƒ∞ ∫∞π ∂¡∞ ªøƒ√ (ÂÏÏËÓÈ΋ Έ̈‰›·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 18.15, 20.15, 22.15, 00.15. ∞π£√À™∞ 4: ∞ƒ∏™ ∫∞§∂π ª∞ª∞ 3D (ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· Û¯¤‰È·-ÌÂÙ·ÁψÙÙÈṲ̂ÓÔ): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 17.30, ∫˘Úȷ΋: 13.30, 15.15, 17.30. ¶∞°∫√™ªπ∞ ∂π™μ√§∏ (ÂÚÈ¤ÙÂÈ·): ¶¤ÌÙË-ΔÂÙ¿ÚÙË: 19.30, 22.00, 00.30.

πÛÙÔÚÈ΋ ÂÚÈ¤ÙÂÈ·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2001, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ¡ÙÈÎ §fiÔ˘ÚÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: Δ˙¤Ú·ÚÓÙ ª¿ÙÏÂÚ, ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ªÔ˘ı, ƒÂÁÎ ƒfiÙ˙ÂÚ˜, ¶ÔÏ›Ó §ÈÓÙ˜.

√È ÚÒÙÔÈ ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÙٛϷ ‹Ù·Ó οÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∫·Û›·˜, fï˜ ÛÙ·‰È·Î¿ Ô ¯·ÚÈÛÌ·ÙÈÎfi˜ ÛÙÚ·ÙËÏ¿Ù˘ ‰ËÌÈÔ‡ÚÁËÛ ÌÈ· ·ÓıÚÒÈÓË ÔÏÂÌÈ΋ Ì˯·Ó‹, ÙfiÛÔ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓË Î·È ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈ΋, ÒÛÙ ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ı¤ÏÔÓÙ·˜ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ó ÂӉ¯fiÌÂÓË Â›ıÂÛË ÙˆÓ √‡ÓÓˆÓ Î·È ÌÈ· ¿ÌÂÛË ·ÂÈÏ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÎÌ¿˙Ô˘Û· ·˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›· ÙÔ˘˜, ÚÔÙÈÌÔ‡Û·Ó Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ó ÏÔ˘ÛÈÔ¿Úԯ˜ ÂÙ‹ÛȘ “‰ˆÚ¤˜” . 줂·È· ÔÈ ƒˆÌ·›ÔÈ ‹Ù·Ó Ê·ÓÂÚ¿ ·Ó‹Û˘¯ÔÈ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù¿ÛÙ·ÛË Î·È ÁÈ’ ·˘Ùfi ÙÂÏÈο ·ÔÊ¿ÛÈÛ·Ó fiÙÈ Ô ™ÙÚ·ÙËÁfi˜ ºÏ¿‚ÈÔ˜ ∞¤ÙÈÔ˜ ‹Ù·Ó Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, Ô˘ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ·Ó·ÌÂÙÚËı› Ì ÙÔÓ ∞ÙٛϷ. √ ∞¤ÙÈÔ˜ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠÙȘ ËÁÂÙÈΤ˜ ÈηÓfiÙËÙ˜ ÙÔ˘ ∞ÙٛϷ Î·È Û˘Ì¤Ú·Ó ˆ˜ Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙÔÓ ÂÌÔ‰›ÛÂÈ Ó· ÂÈÙÂı› ÛÙË ƒÒÌË ‹Ù·Ó Ó· ÙÔÓ Î¿ÓÂÈ Û‡ÌÌ·¯Ô Ù˘ ƒˆÌ·˚΋˜ ∞˘ÙÔÎÚ·ÙÔÚ›·˜.

STAR 21.00

√ ÃÚÈÛÙfi˜ Í·Ó·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ·È ¢Ú·Ì·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1957, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∑ÈÏ ¡Ù·Û¤Ó. ¶·›˙Ô˘Ó: ∑·Ó ™ÂÚ‚¤, ∫·ÚÏ ª¤ÓÂÚ, ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË Î.¿.

∫Ú‹ÙË 1920. ªÈ· ÔÌ¿‰· ÍÂÚÈ˙ˆÌ¤ÓˆÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÛÙÔ ¯ˆÚÈfi Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ¤ıÈÌÔ Ó· οÓÔ˘Ó ÙËÓ ·Ó··Ú¿ÛÙ·ÛË ÙˆÓ ·ıÒÓ Î¿ı ªÂÁ¿ÏË ∂‚‰ÔÌ¿‰· Ì ‹ÚˆÂ˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ ÙÔ˘ ¯ˆÚÈÔ‡. À¿Ú¯ÂÈ Ô ÃÚÈÛÙfi˜, ˘¿Ú¯ÂÈ Ô πÔ‡‰·˜ fiˆ˜ ÎÈ Ë ª·Á‰·ÏËÓ‹. ªfiÓÔ Ô˘ ÛÙÔ ÌÈÎÚfiÎÔÛÌÔ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ÂÛ¯·ÙÈ¿˜, ÔÈ ÚfiÏÔÈ ÌÂډ‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ· ÁÈ· Ó· ÍÂˉ‹ÛÂÈ ÌÈ· ·Ó·ÓıÚÒÈÓË ·ÏÏËÁÔÚ›· ÁÈ· ÙËÓ ·Ó¿ÁÎË Ì·˜ Ó· ÎÚ·ÙËıԇ̠·fi ηٷÛ΢·Ṳ̂ӷ ۇ̂ÔÏ· ͯÓÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ô˘Û›· Ù˘ ‡·ÚÍ‹˜ Ì·˜. ªÈ· Ù·ÈÓ›· Ôχ ÌÚÔÛÙ¿ ·fi ÙËÓ ÂÔ¯‹ Ù˘ Ì ·ÎÚ·›Ô ıÂÌ·ÙÈÎfi ¿ÍÔÓ·. ΔÔÏÌËÚ‹ ÎÈÓËÌ·ÙÔÁÚ¿ÊËÛË, ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ÂÓfi˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘ ¤ÚˆÙ· ÙÔ˘ ∑ÈÏ ¡Ù·Û¤Ó Ì ÙË ªÂϛӷ ªÂÚÎÔ‡ÚË, ÌÂÙ¿ ÙË ÁÓˆÚÈÌ›· ÙÔ˘˜ Î·È ÙÔ ‰ÈÏfi ıÚ›·Ì‚fi ÙÔ˘˜ ÛÙȘ ∫¿ÓÓ˜, ·˘Ùfi˜ Ì ÙÔ “ƒÈÊÈÊ›” ÎÈ ÂΛÓË Ì ÙË “™Ù¤ÏÏ·” ÙÔ˘ ªÈ¯¿ÏË ∫·ÎÔÁÈ¿ÓÓË.

μ√À§∏ 22.00

¶ÂÚÛ¤ÔÏȘ μÈÔÁÚ·ÊÈÎfi ‰Ú¿Ì· ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2007, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· μ›ÓÛÂÓÙ ¶·ÚÔÓfi, ª·Ú˙¿Ó ™·ÙÚ·›. ∞ÎÔ‡ÁÔÓÙ·È ÔÈ ÊˆÓ¤˜ ÙˆÓ: ∫È¿Ú· ª·ÛÙÚÔÁÈ¿ÓÓÈ, ∫·ÙÚ›Ó ¡ÙÂÓ¤‚, Δ˙›Ó· ƒfiÔ˘Ï·ÓÙ˜, ¡Ù·ÓÈ¤Ï ¡Ù·ÚÈfi.

∞fi ÙÔ πÚ¿Ó, Ì ÙÔ ÍÂΛÓËÌ· Ù˘ πÛÏ·ÌÈ΋˜ ∂·Ó¿ÛÙ·Û˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ë ·Ú¿‰ÔÍË ÂÚÈ¤ÙÂÈ· Ù˘... ÂÓËÏÈΛˆÛ˘ Ù˘ ÌÈÎÚ‹˜ ÎÈ ¿ÊԂ˘ ª·Ú˙¿Ó, ÊÙ¿ÓÔÓÙ·˜ Ò˜ ÙÔ ¶·Ú›ÛÈ ÙÔ˘ Û‹ÌÂÚ·. ªÂ ·˘ÙÔÛ·ÚηÛÌfi ÎÈ ·È¯ÌËÚfi ¯ÈÔ‡ÌÔÚ ˙ˆÓÙ·ÓÂ‡Ô˘Ó ÔÈ ÂÈÎfiÓ˜ Ù˘ Û‡Á¯ÚÔÓ˘ ¶ÂÚÛ›·˜ ̤۷ ·fi ÙËÓ ·˘ı¿‰Ë, ·ÛÙ›· Î·È ÙfiÛÔ ·ÏËıÈÓ‹ ‰È‹ÁËÛË Ù˘ ª·Ú˙¿Ó ™·ÙÚ·›. ÷ڷÎÙËÚ›ÛÙËΠ·fi ÙË Variety “Δ¤¯ÓË ˘„ËÏÔ‡ ÂÈ¤‰Ô˘” . μÚ·‚Â˘Ì¤ÓË Ì ŸÛÎ·Ú Î·Ï‡ÙÂÚ˘ Ù·ÈÓ›·˜ ÎÈÓÔ˘Ì¤ÓˆÓ Û¯Â‰›ˆÓ 2008, 17 ‚Ú·‚›· Î·È 24 ·ÎfiÌË ˘Ô„ËÊÈfiÙËÙ˜.

∂Δ1 23.00

¶ÂÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÛÙ· Û‡ÓÓÂÊ· ∞ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·ÈÓ›·, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 1995, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ∞ÏÊfiÓÛÔ ∞Ú¿Ô˘. ¶·›˙Ô˘Ó: ∫È¿ÓÔ˘ ƒÈ‚˜, ÕÓÙÔÓÈ ∫Ô˘›Ó, Δ˙È·ÓοÚÏÔ Δ˙·Ó›ÓÈ.

√ fiÏÂÌÔ˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Î·È Ô ÛÙÚ·ÙÈÒÙ˘ ¶ÔÏ ™¿ÙÔÓ ÂÈÛÙÚ¤ÊÂÈ ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ·Ú¯›ÛÂÈ ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÁÈ· ˙ˆ‹. ™ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ·È Ì ÙËÓ ·Ó¤ÌÔÚÊË μÈÎÙfiÚÈ·, ÎfiÚË ÂÓfi˜ ÏÔ‡ÛÈÔ˘ Á·ÈÔÎÙ‹ÌÔÓ·. ∏ μÈÎÙfiÚÈ· ÂÎÌ˘ÛÙËÚ‡ÂÙ·È ÛÙÔÓ ¶ÔÏ fiÙÈ Â›Ó·È ¤ÁÎ˘Ô˜ ÎÈ ÂΛÓÔ˜ ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÙË ‚ÔËı‹ÛÂÈ Î·È Ó· ÂÌÊ·ÓÈÛÙ› Û·Ó Û‡˙˘Áfi˜ Ù˘ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· ·ÔʇÁÂÈ ÙËÓ ÙÈ̈ڛ· ·fi ÙÔÓ ·˘Ù·Ú¯ÈÎfi ·Ù¤Ú· Ù˘. ŸÌˆ˜, ÙÔ ¿ıÔ˜ Ô˘ ı· ÁÂÓÓËı› ·Ó¿ÌÂÛ¿ ÙÔ˘˜ ηٿ ÙËÓ ÂÚ›Ô‰Ô ÙÔ˘ ÙÚ‡ÁÔ˘ ı· ÛËÌ·‰¤„ÂÈ ÙË ˙ˆ‹ ÙÔ˘˜ Ì ÙÚfiÔ ·ÓÂÍ›ÙËÏÔ...

ALPHA 23.00

¶ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ ı·Ó¿ÙÔ˘ £Ú›ÏÂÚ, ·Ú·ÁˆÁ‹˜ 2008, Û ÛÎËÓÔıÂÛ›· ª›ÙÛÂÏ ∞ÏÙȤÚÈ. ¶·›˙Ô˘Ó: ª¿ÈÎÏ ª›˙ÏÈ, ™·ÌÚ›Ó· ŸÏÓÙÚÈÙ˙, ∫ÔÚ›Ó ªÈ¿˙Ô.

∫¿ı ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿, Ë Ó·ڋ ‚·ı‡ÏÔ˘ÙÔ˜ ÎÏËÚÔÓfiÌÔ˜ ¡ÙÂ˙ÈÚ¤ ∫¿ÚÙÂÚ, ‰ÈÔÚÁ·ÓÒÓÂÈ Ù· ÈÔ ‰ËÌÔÊÈÏ‹ ¿ÚÙÈ, ÛÙ· ÔÔ›· ı· ¿ÍÈ˙ ӷ... ÛÎÔÙÒÛÂÈ Î·Ó›˜ ÁÈ· Ó· ¿ÂÈ! ∂Λ, ÔÈ Î·ÏÂṲ̂ÓÔÈ Ù˘ Á›ÓÔÓÙ·È “ı‡Ì·Ù·” Ù˘ ÈÔ Î·ÏÔÛÙË̤Ó˘ Ê¿ÚÛ·˜. ∞˘Ù‹ ÙË ¯ÚÔÓÈ¿ fï˜, Ë Ê¿ÚÛ· Á›ÓÂÙ·È ı·Ó¿ÛÈÌ· ÂÈΛӉ˘ÓË Î·È Ë ¡ÙÂ˙ÈÚ¤ Ì·˙› Ì ÙÔÓ ·‰ÂÏÊfi Ù˘ ªϤÈÓ, Á›ÓÔÓÙ·È ÛÙfi¯ÔÈ ÂÓfi˜ ·‰›ÛÙ·ÎÙÔ˘ ‰ÔÏÔÊfiÓÔ˘ Ô˘ ÍÂÎÈÓ¿ Ó· ηٷ‰ÈÒÎÂÈ ¤Ó·Ó-¤Ó·Ó ÙÔ˘˜ ηÏÂṲ̂ÓÔ˘˜, ‚¿ÊÔÓÙ·˜ Ì ·›Ì· ÙÔ ÚˆÙ·ÚÈÏÈ¿ÙÈÎÔ ¿ÚÙÈ...

MEGA 23.00


¤ÓıÂÓ&¤ÓıÂÓ

40

T˘ EϤÓ˘ ™Ù·ÌÔ‡ÏË, stamouli@e-thessalia.gr

¶·Ú·Û΢‹ 1 AÚÈÏ›Ô˘ 2011

¶·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ· τις δυο τελευταίες Τετάρτες τη

ΔÔ ¿˘ÏÔ ÎÂÊ¿Ï·ÈÔ Ù˘ Ê‹Ì˘ Από το χώρο του τουρισμού εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι υπό ορισμένες προϋποθέσεις η κατάσταση θα μπορούσε να είναι φέτος καλύτερη από την περσινή. TÔ˘ ¢ËÌ‹ÙÚË P¿ÏÏË Από την αύξηση των πτήσεων, που αρχίζουν στα αεροδρόμια της Μαγνησίας, όπως και από τις αφίξεις κρουαζιερόπλοιων που αναμένονται στο λιμάνι του Βόλου μέχρι το τέλος της θερινής περιόδου. Τα γεγονότα στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή αλλάζουν τα δεδομένα προς όφελος της χώρας. Το ερώτημα είναι αν είμαστε έτοιμοι να επωφεληθούμε της ευκαιρίας ή αν θα υπάρξουν τάσεις αυτοκαταστροφής. Η τουριστική βιομηχανία έχει ανάγκη να κινηθεί φέτος με εντονότερους ρυθμούς. Αρκεί τα λιμάνια να είναι ανοικτά, αφού μεγάλο μέρος της πιθανής αύξησης της τουριστικής κίνησης θα προέλθει από εκεί. Πέρυσι η κυβέρνηση αντιμετώπισε με αμηχανία τις εκδηλώσεις αποκλεισμού. Φέτος σε μια δύσκολη περίοδο δεν υπάρχουν περιθώρια για την επανάληψη ανάλογων φαινομένων. Η ταλαιπωρία χιλιάδων τουριστών από το κλείσιμο για παράδειγμα ενός λιμανιού, εύκολα δημιουργεί σε μια χώρα άσχημη φήμη. Σε αυτήν έρχεται να προστεθεί και το κόστος της κρίσης. Τα χρήματα που δαπανούν οι πολίτες αναπτυγμένων κρατών για τουρισμό δεν είναι ανάλογα με εκείνα του παρελθόντος. Αν μάλιστα προσθέσουμε εδώ και την αίσθηση που έχει δημιουργηθεί σε αρκετούς βορειοευρωπαίους ότι πληρώνουν από τους φόρους τους την ελληνική διάσωση, τα περιθώρια στενεύουν ακόμη περισσότερο. Αντίθετα η καλή φήμη μιας χώρας έχει πιο πολλές πιθανότητες να προσελκύει από τουρίστες μέχρι επενδυτές. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεων γίνεται χρήσιμο εργαλείο στην προσπάθεια οικονομικής ανάκαμψης. Η φήμη που συνοδεύει μια χώρα είναι ένα μεγάλο άυλο κεφάλαιο. Παράλληλα όμως με την προσπάθεια διατήρησής της σε ικανοποιητικό επίπεδο θα πρέπει να χαραχτεί σε βάθος χρόνου μία ανάλογη στρατηγική στο χώρο του τουρισμού. Για την προσέλκυση επισκεπτών, που θα προέρχονται από τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και όχι από σπόντα. Αν δεν προκύψει κάτι πιο ουσιαστικό από εκεί που ο τόπος έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, πώς θα μπορέσει να δημιουργηθεί αισιοδοξία για τα υπόλοιπα; rallis@e-thessalia.gr

√ ηÈÚfi˜ ÙˆÓ ÛˆÙ‹ÚˆÓ Δ√Y °πøƒ°√À §∞∫√¶√À§√À

Από την ιστορία ξέρουμε ότι σε εποχές γενικευμένης κρίσης, εμφανίζονται επί σκηνής “οι φίλοι του λαού” και “οι σωτήρες”. Οι πρώτοι είναι τυπικοί λαϊκιστές και οι υπερβολές τους υποκρύπτουν επιδιώξεις πολιτικής σταδιοδρομίας. Έχουν τις λύσεις για τα λαϊκά στρώματα, κυρίως, στο τσεπάκι και τις προβάλλουν με επίγνωση ότι δεν θα κληθούν ποτέ να τις εφαρμόσουν. Με τους “σωτήρες” τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δεν συγχρωτίζονται με τον λαό και το πολιτικό προσωπικό.

γνωστή, εξαιρετική και πολυβραβευμένη εκπομπή “Εξάντας” του Γιώργου Αυγερόπουλου στη ΝΕΤ, με θέμα την Αργεντινή, 10 χρόνια μετά τη χρεοκοπία και τη σημερινή της πορεία. Καταιγισμός από πληροφορία βεβαίως και ανηλεής η αναζήτηση κοινών σημείων και διαφορετικών δεδομένων της σημερινής πραγματικότητας στον τόπο μας και της τότε στη μακρινή Αργεντινή. Κι αν οι εικόνες που είχαν φτάσει τότε σε μας, το 2001 που ζούσαμε στην πλαστή ευδαιμονία μας, ήταν το γιουρούσι στα καταστήματα, ο κόσμος με τις κατσαρόλες στο δρόμο να πεινάει και οι ταραχές, σε εκείνο τον τόπο έγιναν, απ’ ό,τι είδαμε στον Εξάντα, πολλά σημαντικότερα πράγματα εκείνη την περίοδο. Όχι από τους πολιτικούς, αλλά από τους πολίτες. Πράγματα που είναι απίθανο να τα δεις να λειτουργούν στην Ελλάδα, σε ανάλογες δύσκολες στιγμές που όλοι φοβόμαστε. Μιλάω για την αυτοοργάνωση των πολιτών, την ανταλλακτική αγορά που στήθηκε με κουπόνια που εξέδιδαν οι ίδιοι και πουλούσες και αγόραζες από ψωμί και φασόλια, μέχρι ιατρικές ή υπηρεσίες δικηγόρων και συμβολαιογράφων. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, από βιοτεχνίες μέχρι μεγάλα ξενοδοχεία, που τα άνοιξαν μόνοι τους ξανά, με αυτοδιαχείριση και προσωπική δουλειά οι εργαζόμενοι, καταλαμβάνοντας τους χώρους. Και τα δούλεψαν μια χαρά και επιβίωσαν και επιβιώνουν μέχρι σήμερα. Μπορεί να φανταστεί κανείς από μας, εδώ στην Ελλάδα, κάτι ανάλογο; Ούτε στα πιο τρελά μας όνειρα, γιατί αυτά θέλουν ελαφρύ στομάχι πριν ξαπλώσεις...

Ένα μήνυμα, ένα γράμμα σε μπουκάλι, είναι σκέψη που έχει περάσει από πολλούς μας, όταν έτυχε να βρεθούμε σε μια όμορφη, απόμερη, μοναχική παρα-

λία, πελαγίσια βεβαίως. Κάποιοι μπορεί και να το κάναμε κιόλας στα νιάτα μας και να τόχουμε ξεχάσει πια... Αλλά ποτέ δεν ξέρεις; Είδατε τι έτυχε σε ένα Γερ-

μανό, που όταν ήταν πιτσιρικάς, σε εκδρομή με τους γονείς του το 1987 στη Δανία, έβαλε όνομα και διεύθυνση μέσα σε ένα μπουκάλι μπύρας (είπαμε, Γερμανός...) και το έριξε στη Βαλτική θάλασσα από την κουπαστή του πλοίου; Έφτασε μετά από 24 χρόνια, στα χέρια, επίσης ενός πιτσιρικά, σε παραλία στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας, που του απάντησε κι έδωσαν γνωριμία, όχι μόνο μέσω αλληλογραφίας, αλλά και μέσω Διαδικτύου, μίλησαν on line, ελπίζοντας ότι σύντομα θα τα πουν κι από κοντά. Κι ας πέρασαν 24 χρόνια, όλα μπορούν να συμβούν με ένα μπουκάλι στη θάλασσα. Αρκεί βεβαίως, να μην είσαι ναυαγός και περιμένεις απόκριση και βοήθεια...

ºøΔ√: ¶∞¡∞°πøΔ∏™ °π∞¡¡∞ƒ√™

MÂ NÔ˘

ΔÔ Ú¿ÛÈÓÔ Î·È Ù· ÏÔ˘ÏÔ‡‰È·, ÍÂË‰Ô‡Ó ·fi ’ÎÂÈ Ô˘ ‰ÂÓ ÙÔ Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È. Δfi¯Ô˘Ì ·Ó¿ÁÎË, ·ÎfiÌË Î·È fiÛÔÈ ˙ԇ̠۠ÔÏ˘Î·ÙÔÈ˘ Î·È ·˘ÏÈ˙fiÌ·ÛÙ Û Ì·ÏÎfiÓÈ· ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ̤ÙÚÔ˘, Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ÙÔ ¯ÚÒÌ· Î·È ÙË Ì˘Úˆ‰È¿ ÙÔ˘˜ ÛÙ· Û›ÙÈ· Ì·˜... ŒÓ· Ì·ÏÎfiÓÈ Ù¤ÙÔÈÔ, ·ÓÔÈÍÈ¿ÙÈÎÔ ÊˆÙ›˙ÂÈ ÙÔ ÁÎÚÈ ÙÔ˘ ÙÛÈ̤ÓÙÔ˘ ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Ù˘ fiÏ˘, ‚ÔËı¿ÂÈ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ÙÔ ÂÚÈÔÈÔ‡ÓÙ·È Ó· ·Ó·Û·›ÓÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· Î·È ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜ Ó· ÍÂÎÔ˘Ú¿˙Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘˜. Ÿ,ÙÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜...

Τους θεωρούν εξίσου υπευθύνους για την κατάσταση. Ούτε έχουν εντελώς δικές τους λύσεις. Απλώς μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερα τις γνωστές λύσεις. Το συμπεραίνουν από τις εποχές που άσκησαν την εξουσία, οι ίδιοι. Είχαν δρομολογήσει τα πάντα. Αλλά τα συμφέροντα ανέκοψαν το έργο τους. Χρησιμοποιούν διάφορα ιδεολογήματα και ατάκες, μιλούν με στόμφο και συνήθως με τον δείκτη του δεξιού χεριού προτεταμένο. Συχνά εξομολογούνται ότι έχουν απελπιστεί με όλα. Με την ανωριμότητα του λαού εάν τους έχει αφήσει έκτος Βουλής. Με την ακρισία του πρωθυπουργού εάν τους έχει

αφήσει απλούς βουλευτές. Με την ανικανότητα του αρχηγού του κόμματος, αν δεν τους θεωρεί συνομιλητές του. Γι’ αυτό συνήθως αναζητούν συνομιλητές εκτός πολιτικού συστήματος. Οι “σωτήρες” δεν έχουν κομματικές προτιμήσεις ούτε κολλάνε σε μικροπράγματα, όπως είναι η απόσταση ανάμεσα σε αυτά που λένε κατ’ ιδίαν, με όσα διακηρύσσουν δημοσίως. Τονίζουν ότι δεν τους ενδιαφέρει η εξουσία. Το μόνο που μπορούν να κάνουν, είναι να μας σώσουν. Αλλά όχι με τις διαδικασίες που συνηθίζονται στις δημοκρατίες. Να εκθέσουν δηλαδή τις ικανότητές τους και να τους αναθέσει ο λαός τη σωτηρία τους - αν τον πείσουν.

T‡Ô˜ ✒∞¢∂™ª∂ÀΔ√™ ΔÀ¶√™: “∏ ∂§.∞™. “ηı·Ú›˙ÂÈ” ÙÔ˘˜ ÓÔÓÔ‡˜ Ù˘ Ó‡¯Ù·˜”. ✒∂£¡√™: “¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ Ì 19 ÏÈÁfiÙÂÚ· Ì·ı‹Ì·Ù·”. ✒∂§∂À£∂ƒ√ΔÀ¶π∞:“¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ Ì ·ÏÈ¿ Û˘ÓÙ·Á‹”. ✒∂§∂À£∂ƒ√™ ΔÀ¶√™: “¡¤Ô §‡ÎÂÈÔ Ì 5 ·Á›‰Â˜ Î·È ÊÚÔÓÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ÛÙÔ ÊÔ˘Ï”. ✒∂™Δπ∞: “¢ÂÓ ›ıÂÈ Ô ¶Úˆı˘Ô˘ÚÁfi˜”. ✒∏ ∞À°∏: “°ÔÏÁÔı¿˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂˆÓ ÁÈ· Ù¤ÛÛÂÚ· ¯ÚfiÓÈ·”. ✒∏ μƒ∞¢À¡∏: “•ÂÎÈÓÔ‡Ó ÔÈ Î·Ù·Û¯¤ÛÂȘ ÁÈ· ¯Ú¤Ë”. ✒∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏: “∞ÛÊ˘ÎÙÈÎfiÙÂÚÔ˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ·fi ÙÔ ¢ËÌfiÛÈÔ ÛÙȘ ÙÚ¿Â˙˜”. ✒ƒπ∑√™¶∞™Δ∏™: “μ·ıÈ¿ Ù·ÍÈÎfi ÙÔ “Ó¤Ô §‡ÎÂÈÔ” Û ‚¿ÚÔ˜ Ù˘ ÌfiÚʈÛ˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ ÙÔ˘ Ï·Ô‡”. ✒Δ∞ ¡∂∞: “æ·Ï›‰È ÛÙȘ ÊÔÚÔ··ÏÏ·Á¤˜ ÁÈ· ‰¿ÓÂÈ· ÚÒÙ˘ ηÙÔÈΛ·˜”. ✒ΔÔ ¶√¡Δπ∫π: “ŸÏ· ‚·›ÓÔ˘Ó Î·ÏÒ˜... ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ Ì·˜” . ✒City Press: “¶ÚˆÙÔ‚Ô˘Ï›· ÁÈ· Ó¤Ô Ï‡ÎÂÈÔ”.

Γιατί ο λαός, δεν είναι πάντοτε σε θέση να κατανοήσει. Γι’ αυτό η ανάθεση της σωτηρίας του πρέπει να γίνει απευθείας και χωρίς όρους. Ότι έχουν μεσολαβήσει εκλογές και υπάρχει νόμιμη και κανονική κυβέρνηση, δεν τους λέει τίποτε. Να σταματήσει να υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς, χωρίς αυτούς στους κόλπους της, δεν αξίζει τίποτε. Οι “σωτήρες” δεν είναι κακοί άνθρωποι. Εκτός από τον εγωισμό και τη φιλαυτία τους, ενδεχομένως έχουν καλές προθέσεις και πιστεύουν όσα λένε. Και κατά κανόνα είναι όπως θα τους περιέγραφε ο άγγλος πολιτικός Τζον Μπράιτ: “Αυτοδημιούργητοι που λατρεύουν τον δημιουργό τους”. Από τα “ΝΕΑ”

01-4-11  

h theta ths paraskeyhs