Page 1

ESpark 66 April 2014

E-Spark hija newsletter elettronika maǭruǧa miǝ-ǜentru tal-Vokazzjonijiet tas-Seminarju, tal-Virt,Rabat . Tel: 21450354 - www.vokazzjoni.com


ESpark 66 April 2014 Kull ġurnata fiha stedina biex Kull fiha stedina insiruġurnata nafu lil Alla. Aħna lkoll qegħdin niskopru u nifhmu lil Alla f’ħajjitna. Aktar ma nkunu żgħar fl-età, aktar ikun għad fadlilna x’nifhmu u x’niskopru. Dan hu proċess li spiss inħossuna ħafna waħedna fih. Ħafna minn sħabna / nies li nafu madwarna, jista’ ma jkollhomx relazzjoni ma’ Alla. U anke jekk ikollhom, forsi ma jkunux lesti jitkellmu dwarha.

Aħna qed ngħixu f’dinja fejn irnexxielna nagħmlu kollox ikkumplikat! Spiss ngħiduha: “ma nistax nifhem lili nnifsi… lil ħaddieħor… lil Alla!” U quddiem kull ħaġa kumplikata u kumplessa, nitilfu l-interess. Nixbgħu. Però, anke jekk diffiċli temminha, Alla jħobbok. Jafek personalment. U r-Randan hu żmien speċjali fejn nistgħu nikbru ħafna fil-ħbiberija tagħna ma’ Alla. Alla jħobbna Il-fidi tagħna h tagħna hija verità sempliċi: li Il-fidi qabel ma nħobbuh aħna. Alla jħobbna. U meta nilqgħu lFir-Randan nistgħu inwieġbu aktar imħabba tiegħu, insiru “kif Alla malajr u bil-qalb għal din l-imħabba jridna” – dak li tassew aħna, b’mod ta’ Alla. sħiħ. Avolja d-dinja tagħna qisha tixtieq twarrab kompletament lil Alla, hu xorta preżenti. Hu dejjem magħna. Li ninduna b’dan hu pass diffiċli, imma jrid isir.


Kif tesplora hajtek

ESpark 66 April 2014

Darba kien hemm grupp żagħżagħ li kienu qegħdin camping. Wieħed minnhom ma setax jorqod bil-lejl u ħareġ jesplora. Waqt li kien miexi sab ruħu ġo foresta, u f’nofs il-foresta kien hemm post bla siġar. Fin-nofs ra kamra tal-injam u mar ħdejha. Qabditu kurżità biex jara x’kien hemm ġewwa u fetaħ il-bieb u xegħel it-torċ ġo l-aktar rokna mudlama tal-kamra. Kienet vojta. B’diżappunt fuqu, iż-żagħżugħ ħareġ barra, għalaq il-bieb warajh, u baqa’ miexi. Aktar tard f’dak l-istess lejl, żagħżugħ ieħor ukoll kien qed jesplora dik il-foresta u sab l-istess kamra. Daħal u xegħel it-torċ f’rokna differenti tal-kamra. Id-dawl tat-torċ nifed id-dlam u seta’ jara teżor inkredibbli. Kien hemm djamanti, oġġetti tad-deheb u l-fidda, muniti, u kull xorta ta’ ħaġar prezzjuż! Dak it-tieni żagħżugħ ħareġ barra u għalaq il-bieb tal-kamra b’nifsu maqtugħ… tant kien eċċitat b'dik l-iskoperta, li ma kienx jaf x'se jaqbad jagħmel!

U int… fejn qed titfa’ d-dawl tat-torċ? Fejn qed iddawwar il-ħarsa tiegħek? Jekk indawwar ħarsti fuq dak li hu importanti, fuq laffarijiet sbieħ li hemm fil-ħajja tiegħi, mela se nsib lil Alla. U Alla se jgħinni nsib il-ħajja bil-kotra. Il-wegħda li qed jagħmilli Alla hi: li kull m’għandi bżonn se jkun provdut. Alla mhux dejjem se jagħtini kull ma rrid. Però se jagħtini kull ma neħtieġ. Alla se jisma’ – u jwieġeb – kull talba li nagħmillu. Fil-ħin tiegħu, u bil-mod tiegħu. Dan jista’ jġib fija diżappunt u ansjetà… jew ferħ u paċi.


ESpark 66 $pril 2014

L-għani li jmur għand Ä esĂš (Mk 10, 17-22) .LHQVHMDTEDGLWWULTPHWDPDUIXTXZLHĆŤHGMJĆŤDĆĽĆĽHO QLÄŞHOJĆŤDUNXEEWHMKTXGGLHPXXTDOOX0JĆŤDOOHPWDMMHE [ JĆŤDQGLQDJĆŤPHOELH[QLNVHELOĆŤDMMDWD GHMMHP" *ĆŤDOLH[TLHJĆŤHGLVVHMMDĆŤOL WDMMHE "TDOOXƤHVĆŤDGG PDKXWDMMHEĆŤOLHI$OODELVV,QWLONPDQGDPHQWLWDIKRP ODWRTWRO[ODWLÄŞQL[ODWLVUDT[ODWL[KLG[ILOIDO]ODWLĆŤX[ ELOTHUTGDNOLKXWD ĆŤDGGLHĆŤRUZHĆĽĆĽDĆŤOLOPLVVLHUHNX

ORPPRN8GDNZLHƼEXXTDOOX0JƍDOOHPMLHQDGDQ NROOXLOLQƍDUVXPLQQĪJƍRĪLWL0EDJƍDGƤHV[HƍHWIXTX ƍDUVDWD PƍDEEDXTDOOXƪDƼDZDƍGDWRQTVRNPXU ELJƍOLJƍDQGHNDJƍWLKOLOOITDUXMNROORNWHĪRUILVVHPD PEDJƍDGHMMDXLP[LZDUDMMD,PPDJƍDOGDQLONOLHP LUUDƼHOTDUUDVZLƛƛXXWHODTE TDOEXVHZGDJƍDOLH[NHOOX ERVWDƼLG

Dan iĹź-Ĺźagħşugħ li mar jiltaqa' ma' Ä esĂš kellu ħafna xewqat sbieħ filqalb tiegħu. Kellu xewqa li jagħmel it-tajjeb, li jħares il-kmandamenti. Kellu xewqa għal Alla. Kien Ĺźagħşugħ tajjeb, għax kieku ma kienx imur għand Ä esĂš! IĹźda kien għad jonqsu xi ħaÄĄa. Dan iĹź-Ĺźagħşugħ kien għad jonqsu li xxewqat tiegħu jagħtihom ordni – jew forma – biex mix-xewqat jasal għallfatti. Peress li dan m'għamlux, ma rnexxilux tassew jgħaddi mix-xewqat għal dak li Alla kien qed jitlob minnu. Ma setax iwettaq dak li Alla kien qed jitlob minnu. Quddiem l-isfida kollha mħabba li għamillu Ä esĂš, dan iĹź-ĹźgħaĹźugħ qata' qalbu. Ma riedx jissogra.


ESpark 66 April 2014

Imma int, lest tissogra? Lest toffri lil Alla x-xewqat tiegħek biex Hu jurik xi jridek tagħmel bihom?

Aħseb ftit... x'hemm fil-qalb tiegħek? Żgur li hemm > Xewqa li jkollok ħajja sabiħa... > Xewqa li timxi 'l quddiem, u tagħmel suċċess... > Xewqa li jkollok pożizzjoni, jew fama tajba quddiem persuni oħra... > Xewqa u ġibda għal dak li fih gost u pjaċir... > Xewqa għall-affarijiet li tista' takkwista bil-flus u li permezz tagħhom tittama li se tkun kuntent... U ħafna u ħafna xewqat oħra.

lżda ħares ftit sewwa, u żgur tara xi ħaġa oħra. Forsi fik se tara wkoll > Xewqa għall-imħabba u r-rispett, tal-ġenituri u ta' persuni li huma importanti għalik... > Xewqa li tkun aċċettat minn sħabek... > Xewqa li 'l quddiem għad tissetilja meta ssib x'inhi l-vokazzjoni tiegħek, u taqsam ħajtek ma' persuna li tħobbok u jkollok ilfamilja tiegħek, jew tkun qassis jew reliġjuż, jew nisrani impenjat.


ESpark 66 April 2014

Ara jekk hemmx ukoll... > Xewqa li l-ħajja tiegħek tkun tagħmel sens... > Xewqa li tgħin lil ħaddieħor... > Xewqa li tkun ta' servizz għal oħrajn... >

Ara ftit ukoll jekk hemmx... > Xewqa li tgħix tajjeb... > Xewqa li tirbaħ lilek innifsek u l-ħazin Ii hemm fik... > Xewqa Ii teħles minn dak li qiegħed itaqqlek... > Xewqa li tħobb Iil Alla u tħallih iħobbok.

Xewqa li tagħmel lil ħaddieħor kuntent - għax tagħraf li hu biss meta tagħmel lil ħaddieħor kuntent li inti stess se tkun kuntent, u ħajtek tkun tagħmel vera sens.


ESpark 66 April 2014 Issa li rajt dawn ix-xewqat kollha, u oħrajn Ii jista' jkun hemm f'qalbek, nistiednek biex tistivahom ftit... tpoġġihom wara xulxin. Ibda minn dawk li huma inqas importanti u spiċċa b'dawk li huma verament importanti għalik, b'tali mod li l-iktar xewqat importanti jiġu filwiċċ.

Liema hi l-iktar xewqa importanti għalik bħalissa? Jekk hija waħda mix-xewqat li bdejna nsemmu fil-bidu, oqgħod attent! Jista' jkun li jekk tibqa' miexi hekk ser tgħix ħajja li ma tagħmlekx verament kuntent. Se jkollok ħajja ordinarja, li fiha se jmexxik l-istint, u tinħela fuq dak li tista' takkwista. Imma jekk tinduna li x-xewqat li ġew filwiċċ huma xewqat kbar u ġenerużi, tiqafx hemm.

Tikkuntentax ruħek

b'daqshekk. Ara jekk dawn ix-xewqat tajbin li hemm fik humiex qed juruk xi ħaġa dwarek innifsek, dwar min int, dwar x'jagħmlek verament kuntent, dwar xi trid minn ħajtek.


ESpark 66 April 2014

Ftakar li int qed tfittex xi ħaġa prezzjuża u kbira. Jekk ix-xewqa li ġietek fil-wiċċ hija waħda li tbeżżgħek jew tfixklek – għax taraha impossibbli jew tqila wisq għalik – taqbadx u tniżżilha l-isfel fil-mazz! Tħallix tentazzjoni bħal din tirbħek. Jekk hemm fik dawl, taqbadx u titfih jew taħbih! Minflok, aqbad din ixxewqa, qum u ersaq biha quddiem Ġesù.

F'dawn l-aħħar ġranet tar-Randan ikollna ħafna ċans infittxu ħin ma' Ġesù. U Ġesù wkoll ifittxek u jrid li jkun għalik biss. U int itolbu bil-qalb biex jurik x'jixtieq minnek Hu fil-ħajja tiegħek. Staqsieh jekk b'dik ixxewqa tiegħek iridx jgħidlek xi ħaġa importanti dwarek u dwar il-missjoni tiegħek.


ESpark 66 $pril 2014

Jekk lest tieħu dan ir-riskju, lil Ġesù għidlu "IVA". Jekk ma tħossokx lest, mela itolbu jagħtik il-kuraġġ. Fuq kollox, tibżax! Ftakar li Ġesù ma jeħdilna xejn imma jagħtina kollox.

e-spark 66  

Rivista ghal min qed ifittex is-sejha ta' Alla, u jrid jaghmel xi haga dwarha A resource for those seeking God's plan in their life, and who...

Advertisement