Page 1

Kazys Boruta %DOWDUDJLRPDOรŒQDVDUEDNDVGยกMRVLDQXRPHWX3DXGUXYยกVNUDรฃWH

I $QW 8GUXYยกV HรฅHUR VWDWDXV VNDUGรฅLR VWRYยกMR %DOWDUDJLR YยกMLQLV PDOรŒQDV 1XR QHDWPHQDPร

ODLNร PRVDYR MLV VDYR GLGHOLDLV VSDUQDLV WDU\WXP EรŒWร QRUยกM V SDVLNHOWL LU QXVNULVWL QXR SDNULรŒWยกV

รคHPDL SDNDOQยกMH W\YXOLDYR VNDLGUXV 8GUXYยกV HรฅHUDV SODรพLDL LรฃVLรฃDNRM V WDUS DSOLQNLQLร NDOQร

DSDXJXVLร SXรฃ\QDLV LU VOยกQLร XรฅWUDXNWร SHONLร PDXUDLV %DOWDUDJLR PDOรŒQDV EXYR DQW DXNรฃรพLDXVLR NUDQWR LU MR VSDUQDL รฃPยกNรฃรพLRGDPL Lรฃ WROR SUR PยกO\QDV SXรฃร YLUรฃรŒQHV VXNGDYRVL QXR PDรฅLDXVLR YยกMHOLR NXULV SDGYHONGDYR Lรฃ HรฅHUR

8GUXYยกV HรฅHUR YDQGHQ\V QXRODWRV VNDODYR PDOรŒQR NDOQR DSJULXYXVยณ รฃODLW WDU\WXP QRUยกGDPL

Mยณ QXJULDXWL VX YLVX PDOรŒQX %HW SUDJ\YHQR %DOWDUDJLR WยกYร WยกYDL HรฅHUDV YLV ODLN VNDODYR SDNUDQW R

PDOรŒQDV YLV VWRYยกMR NDLS VWRYยกM V DQW SDNULรŒWยกV MR VSDUQDL VXNRVL LU MLV QXRODWRV

รŒรฅยก 7DV MR รŒรฅLPDV ยณ YLHQ VYDLJLQDQWยณ JDXGHVยณ NXULV XรฅNHUยกGDYR VDYR SDVODSWLQJXPX $U QH MLV EXYR XรฅNHUยกM V LU SDVNXWLQยณ 3DXGUXYยกV PDOรŒQLQLQN %DOWUร %DOWDUDJยณ NXULV YLHQLรฃDV J\YHQR WDPH PDOรŒQH VX VDYR YLHQWXUWH GXNUD -XUJD 6HQDV QDรฃO\V WDLS P\OยกMR VDYR YLHQWXUW NDG GLHQ QDNWยณ DNLร QXR MRV QHQXOHLVGDYR NDUWDLV YLVDV QXรฃYLVGDPDV WDUVL QHSDSUDVWRV ODLPยกV DSรฃYLHVWDV R NDUWDLV WDLS QXOLรŒVGDPDV LU VXVLUรŒSLQGDPDV NDG QHW รฅLOร SODXNร YDLQLNDV DSLH QXSOLNXVL MR JDOY GDU ODELDX LรฃEDOGDYR . JDOYRGDYR LU N MDXVGDYR VHQDV PDOรŒQLQLQNDV QLHNDV QHรฅLQRMR QHEHQW QXMDXWยก NDG JUDรฅXROยก GXNUD ยฒ YLVDV MR GรฅLDXJVPDV UรŒSHVWLV LU J\YHQLPDV 2 GXNUDL PDรฅD WHUรŒSยกMR NR WยกYDV QXรฃYLQWD DU SUDรฅ\OD ยณ M รฅLรŒUยกGDPDV -DL YLVDV J\YHQLPDV DWURGยก NDLS OLQNVPD MDXQ\VWยกV LรฃGDLJD R MRV NLHNYLHQDPH รฅLQJVQ\MH MXRNยกVL DรฃWXRQLROLND QHUรŒSHVWLQJร PHWร 7DL EXYR YLVR 3DXGUXYยกV NDLPR SDWL VPDJLDXVLD PHUJLQD NXUL VDYR VNDPELX MXRNX OLQNVPร DNLร JXQGDQรพLDLV รฅYLOJVQLDLV QH YLHQ MDXQLNยณ EXYR LรฃYHGXVL Lรฃ SURWR LU NHWLQR GDU QH YLHQ LรฃYHVWL 7DL EXYR WLNUD LรฃG\NยกOยก QDรฃOLR WยกYR LรฃSDLNLQWD YLHQWXUWยก NXUL Lรฃ YLVNR MXRNXV NUยกWยก LU SDWL SLUPRML MXRNยกVL 1H YLHQDV QRUยกMR SDVLYRJWL MRV W MXRN YLVDP J\YHQLPXL EHW QLHNDV QHLรฃHLGDYR QRUV LU NDรฅLQ NDLS VXJXQG\WL VWHQJGDYRVL /LQNVPD QHUรŒSHVWLQJD -XUJD LรฃNOLรŒGDYR ODLVYD Lรฃ YLVร PHLOยกV SLQNOLร LU GDU VPDJLDX NYDWRGDYR 9LHQDV SR NLWR YDรฅLXRGDYR MDXQLNLDL VX SLUรฃOLDLV ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ EHW QHยณVWHQJGDYR DWYDรฅLXRWL 9RV WLN SULYDรฅLXRGDYR SULH รฃDNRWR 8GUXYยกV HรฅHUR LU SDW\V QHVXSUDVGDYR NDLS SDNO\VGDYR QRUV %DOWDUDJLR PDOรŒQDV Lรฃ WROR SHU P\OL EXYR PDWRPDV รฝLD EรŒWD NDรฅNRNLRV QHยณVSยกMDPRV SDVODSWLHV NXUL QHW PDQGULDXVLXV VXNODLGLQGDYR LU QLHNDV QHJDOยกGDYR VXSUDVWL NDV JL SDJDOLDX SDVWRMD SLUรฃOLDPV NHOL SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ 1HW JLHGULDXVL SDYDNDU VWDLJD NLOGDYR Lรฃ HรฅHUR UรŒNDV NXULV รฃYLHVLDXVL GLHQ SDYHUVGDYR WDPVLDXVLD QDNWLPL R SDW\V DUNOLDL QHรฅLQLD NR LรฃVLJDQG SDVXNGDYR Lรฃ WLHVDXV NHOLR ยณ รฃXQNHOLXV LU GLHYDL รฅLQR NXU QXYHรฅGDYR DU HรฅHUR VVPDXNร WLOรพLXNDL ยฒ R Mร EXYR QH YLHQDV EHW VHSW\QL ยฒ VWDLJD GLQJGDYR DU GDU NDรฅNDV DWVLWLNGDYR WLNWDL SLUรฃOLDL XรฅXRW QXYDรฅLDY ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ DWVLGXUGDYR YLVDL NLWRMH 8GUXYยกV HรฅHUR SXVยกMH DUED GDU EORJLDX ยฒ รพLD SDW SULH PDOรŒQR NODPSLRVH 3DXGUXYยกV SHONยกVH NXULRVH OLJL DXรฃURV NDQNLQGDYRVL QHUDVGDPL NHOLR R LรฃDXรฃXV SDPDW\GDYR NDG SR SO\QLDV SDNDOQยกMH PXUGRVL LU NHLNGDPLHVL JUยณรฅGDYR WXรฃรพLRPLV QDPR 2 QXR WR ODLNR NDL YLHQDV YDODNLQLQNR VรŒQXV SUDUDGR 3DXGUXYยกV SHONยกVH DUNOLXV LU SDWV YRV JDOR QHJDYR VX SLUรฃOLX JLQGDPLHVL QXR YLVRNLร รฃPยกNOร NXULRV MXRV NLDXU QDNWยณ YLVDLS GRYLMR LU NODLGLQR YLOLRGDPRV ยณ OLรŒQR HNHWHV R SDVNXL NDL NLWDV LรฃGLGXV VHQEHUQLV VX VDYR SLUรฃOLX QXYDรฅLDYR QXR VWDWDXV VNDUGรฅLR WLHVLDL ยณ 8GUXYยกV HรฅHU VXGDXรฅยก YHรฅLP LU QXVXNR VSUDQG SDรพLDP JHULDXVLDP DS\OLQNยกV SLUรฃOLXL NDG WDV QHXรฅLOJR QHW GLHYXL DWLGDYยก VDYR PHODJLR GรŒรฃL QLHNDV QHGUยณVR QHW LU GUVLDXVLHML YDรฅLXRWL VX SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ .DV รพLD EXYR QLHNDV WLNUDL QHรฅLQRMR 6NOLGR JDQGDL NDG %DOWDUDJLR JUDรฅXROยก GXNUD VXVLGยกMXVL VX 8GUXYยกV HรฅHUR ODXPยกPLV LU SDWV YHOQLDV M SDVLGDERM V .LWL QHW VSยกOLRGDYR NRNV YHOQLDV QH NXULV QRUV NLWDV WLNWDL SDรพLร 3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLDV ยฒ 3LQรพXNDV YLVLHPV JHUDL รฅLQRPDV LU DUWLPLDXVLDV %DOWDUDJLR NDLP\QDV 'DU NLWL QHQRUยกGDPL WLNยกWL WRNLRPLV SDVNDORPLV WYLUWLQR NDG รพLD SDWV WยกYDV %DOWDUDJLV NDOWDV QHV EHSURWLรฃNDL P\OยกGDPDV YLHQWXUW VDYR GXNWHUยณ LU EรŒGDPDV SDWV UDJDQLXV R NDG MLV WXUL NDรฅNRNLร UHLNDOร VX YHOQLDLV LU NLWRPLV GYDVLRPLV MDX VHQLDL รฅPRQยกVH VNOLGR NDOERV WDLVV YLVRNLXV EXUWXV LU SLQNOHV NDG MDXQLNLDL QHJDOยกWร VX SLUรฃOLDLV DWYDรฅLXRWL LU Lรฃ MR GXNWHUV SDYHUรฅWL .DLS WHQ Lรฃ WLNUรMร EXYR QLHNDV QHรฅLQRMR WLNWDL -XUJD MXRNGDYRVL LรฃJLUGXVL WRNLDV NDOEDV R

VXVLOLHGDYR VX HรฅHUR PXUPยกMLPX


VHQLV %DOWDUDJLV NDLS รฅHPยก W\OยกGDYR -HLJX MDX NDV SULVLVS\U V NODXVGDYR GยกO SLUรฃOLร VX MDXQLNLDLV

QHODLPLร WDL %DOWDUDJLV WLNWDL SHรพLDLV SDWUDXNGDYR

ยฒ 7XU EรŒW SHU GDXJ ยณNDXรฃ EXYR NDG QHDWYDรฅLDYR ยฒ NDUWDLV MLV DWVDN\GDYR ยฒ0DOรŒQDV DQW

NDOQR Lรฃ WROR PDW\WL QHW Lรฃ DQWURV HรฅHUR SXVยกV 7DL NXU รพLD JDOL SDNO\VWL" .DVGLHQ รฅPRQยกV

ยณ

PDOรŒQ

YDรฅLXRMD LU QLHNDV QHSDNO\VWD 7DL EXYR WLHVD 9DรฅLXRN

ยณ

PDOรŒQ GLHQ LU QDNWยณ ยฒ QLHNDGRV QHSDNO\VL R VX SLUรฃOLDLV Qยก

QHPยกJLQN ยฒ EรŒWLQDL QXVLVXNVL VSUDQG .RGยกO WDLS EXYR QLHNDV QHJDOยกMR VXSUDVWL 3DWV %DOWDUDJLV

QXPDQยก EHW QLHNR QHJDOยกMR SDGDU\WL 2 GXNWยก NDVGLHQ YLV JUDรฅHVQยก GDUยกVL WLNWDL SLUรฃOLร VX MDXQLNLDLV

QRUV NDUWDLV LU ODXNGDYR EHW QHVXODXNGDYR 7DGD QHMXรพLRPLV -XUJRV OLQNVPRVLRV DN\V NDUWDLV DSVLQLDXNGDYR LU OรŒSRVH VXVWLQJGDYR MXRNDV 7DL PDW\GDPDV WยกYDV YLV GDรฅQLDX XรฅVLGDU\GDYR PDOรŒQH NDรฅN JDOYRGDPDV LU QLHNR QHVXJDOYRGDPDV WLNWDL GDU ODELDX SUDรฅLOGDPDV -LV รฅLQRMR NDV รพLD \UD NDG SLUรฃOLDL QHJDOL DWYDรฅLXRWL LU MHLJX SLUPD SUR SLUรฃWXV

ยณ

WDL รฅLรŒUยกMR LU QHW SDWHQNLQWDV EXYR WDL GDEDU

NDUWDLV SDPDW V QXOLรŒGXVL GXNWHUยณ JUDXรฅยกVL Lรฃ WR JDLOHVรพLR LU W\OยกMR NDLS รฅHPยก

7DGD YLVD EXUQD SUDNDOEยกMR รขYHQGXEUยกV XEDJ\QR VHQPHUJยก GDYDWND 8UรฃXOยก 3XUYLQDLWยก NXUL

LOJXV PHWXV J\YHQR %DOWDUDJLR PDOรŒQH LU VX MD WHQDL NHLVWL GDO\NDL DWVLWLNR NXULDLV DQNVรพLDX QLHNDV

QHQRUยกMR WLNยกWL %HW GDEDU NDL GยกMRVL WRNLH QHVXSUDQWDPL UHLรฃNLQLDL GDXJ NDV EXYR OLQN V SDWLNยกWL QHW

sena davatka. II 7D GDYDWND 8UรฃXOยก WRNLD VXSLQWLMXVL LU SUDUรŒJXVL PRWHUยกOยก DPรฅLQDL QHSDWHQNLQWD LU SLNWD NDLS

รฃLUรฃยก YLHQ U\W DXรฃWDQW VXJUยณรฅXVL YLVD GXPEOLQD Lรฃ 3DXGUXYยกV SHONLร SDEยกJR SOรŒVGDPDVL Lรฃ %DOWDUDJLR QDPร NXULXRVH QXR VHQร ODLNร WDUQDYR LU DSVLJ\YHQR รขYHQGXEUยกV GDYDWN\QH NDG QHDWVLWLNWร GDXJLDX WRNLร EDLVLร GDO\Nร

$SNDOWLQR ML %DOWDUDJยณ NDG MLV VHQDV UDJDQLXV QRUยกM V M VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV SDGDULXVL

PHUJHO LรฃOHLVWL QH Xรฅ NR NLWR WLNWDL Xรฅ SDWLHV YHOQLR NXULV Lรฃ VHQR 3DXGUXYยกV SHONยกVH J\YHQR LU 3LQรพXNR YDUGX YDGLQRVL .DLS WHQ EXYR ยฒ QHVXSUDVL R LU SDWL 8UรฃXOยก QH YLV WHLV\E VDNยก QHV LU SDWL QH YLVN VXSUDWR

R MHLJX VXSUDWR WDL VHQPHUJยกV GURYXPDV SDVDN\WL QHOHLGR 7LNWDL YLHQ GLHQ NDL MDL SULWUรŒNR

NDQWU\EยกV EHOVWLV SR VHQR PDOรŒQLQLQNR QDPXV Lรฃ WLNUรMร QHWHNR SDVNXWLQยกV YLOWLHV LรฃWHNยกWL Xรฅ %DOWDUDJLR LU SDVLGDU\WL WLNUD PDOรŒQLQLQNH DSLH N VHQLDL YHOWXL VYDMRMR DWVLWLNR QXRGยกPยก ยฒ QHW\รพLD

LรฃVSUรŒGR Lรฃ MRV OรŒSร EDLVXV รฅRGLV NDG HLWร QRUV LU Xรฅ SDWLHV YHOQLR NDG WLN QHUHLNยกWร GDXJLDX JDLรฃWL SDV %DOWDUDJยณ NXULR QDPXRVH EHUJรฅGรฅLDL QXY\WXVL MRV MDXQ\VWยก

7XRV Lรฃ DSPDXGR SDVDN\WXV รฅRGรฅLXV QXJLUG V %DOWDUDJLV NDรฅNRGยกO DSVLGรฅLDXJยก LU QHW

SUDOLQNVPยกMR NDV VX MXR UHWDL EรŒGDYR

ยฒ *HUDL ยฒ VDNR ยฒ JDOLX LรฃSLUรฃWL 0รŒVร NDLP\QDV 3LQรพXNDV YLHQDV EH SDรพLRV SHONยกVH UรŒJVWD 1XVLJDQGXVL 8UรฃXOยก SHUVLรฅHJQRMR LU %DOWDUDJยณ SHUรฅHJQRMR

ยฒ $WVWRN ยฒ VDNR ยฒ $U QHรฅLQDL NDG DSรฅDGXV HVX SDGDULXVL VNDLVW\EยกMH J\YHQWL"

7DGD QXVLMXRNยก %DOWDUDJLV LU OLQNVPDL WDUยก

ยฒ 1LHNR ยฒ VDNR ยฒ $SรฅDGDL DSรฅDGDLV R NDL SDPDW\VL MDXQLNยณ VX SLUรฃOLDLV WDL XรฅPLUรฃL YLVXV DSรฅDGXV 6XS\NR 8UรฃXOยก LU GDXJLDX QHNDOEยกMR VX %DOWDUDJLX EHW LU %DOWDUDJLV QHSDVLJHGR MRV NDOERV

WLNWDL VDYR GDUยก 9DLNรฃรพLRMR WRNV SDVODSWLQJDV VX NODVWLQJD รฃ\SVHQD WDU\WXP N DSJDXWL UHQJGDPDVLV LU MDX Lรฃ DQNVWR GยกO WR GรฅLDXJGDPDVLV

7RV NODVWRV QHLOJDL WHNR ODXNWL 3LUP VXEDWYDNDUยณ SUDGยกMXV WHPWL SDVLJLUGR SLUรฃOLร VNDPEDODL

7LH VNDPEDODL YLVDGD 8UรฃXOHL QXHLGDYR SHU รฃLUGยณ LU GDEDU ML VXVWRMR YLGXU\MH NLHPR รฅLรŒUยกGDPD

ยณ

NXUL

VRG\E SLUรฃOLDL SDVXNV $SLH VDYH QHW QHSDJDOYRMR WLNWDL SULVLPLQยก YLVDV WXUWLQJLDXVLDV LU JUDรฅLDXVLDV

3DXGUXYยกV QXRWDNDV EHW รฅLรŒUL ยฒ SLUรฃOLDL SUR PDOรŒQ NDLS WLN SDV MXRV VXND

ยฒ $U QHSDNO\GR" ยฒ DSVLGรฅLDXJยก 8UรฃXOยก QHV EXYR DPรฅLQDL XรฅVLUรŒVWLQXVL DQW SLUรฃOLร NDG Qยก

NDUWR SDV M VX MDXQLNLX QHEXYR DWYDรฅLDY 

%HW WXR PHWX NDL รฅLRSVRMR QXVWHEXVL 8UรฃXOยก LU GรฅLDXJยกVL NDG SLUรฃOLDL SDNO\GR MXRGEยกULDL

รฅLUJDL ยณOยกNยก

ยณ NLHP LU SDDXNVXRWD NDULHWD VXVWRMR SULH UรŒWร GDUรฅHOLR

ยฒ .DV JL รพLD GDEDU" ยฒ QHW QXWLUSR YLVD 8UรฃXOยก

2 Lรฃ NDULHWRV LรฃOLSR WRNV ULPWDV VX รฅLOD EDU]GD SRQDV LU MDXQDV SRQDLWLV VX SUDรฃPDWQLD VNU\EยกODLWH 1XVLOHQNยก DEXGX 8UรฃXOHL LU NODXVLD WDV VHQDVLV ยฒ $U QH รพLD EXV SRQR %DOWDUDJLR JDUVXVLV GYDUDV" ยฒ 1H SRQR ยฒ VDNR DSPLUGDPD 8UรฃXOยก ยฒ WLNWDL %DOWDUDJLR LU QH GYDUDV EHW PDOรŒQDV ยฒ 7DL PXPV MR NDLS WLN LU UHLNLD ยฒ VDNR WDV รฅLODEDU]GLV LU GDU รฅHPLDX OHQNLDVL ยฒ $U


SULLPVLWH SDNHOHLYLQJXV VYHรพLXV" ยฒ /DEDL SUDรฃRPH ยฒ DWVDNยก Lรฃ PDOรŒQR DWVLUDG V %DOWDUDJLV ยฒ 6HQLDL PLHOร VYHWHOLร

laukiame. 1XVLYHGยก WDGD %DOWDUDJLV QHSDSUDVWXV VYHรพLXV

ยณ

VHNO\รพL R 8UรฃXOยก NDPDURMH SDVLVOยกSยก EDLVLDL

ยณรฅHQJ V ยณ

VHNO\รพL GDUJL QHSULVยกG V VWDรพLDV SULH GXUร

QHULPDXGDPD $UJL รพLD EรŒWร SDJDOLDX MRV DWYDรฅLDY V NDUDODLWLV" 2 WXR WDUSX รฅLODEDU]GLV SLUรฃO\V YRV SUDGยกMR VDYR RUDFLM

ยฒ 9DรฅLDYDX SDHรฅHUยกPLV SUR SHONHV UDGDX DQWLQยกOยณ ยฒ VDNR ยฒ $QWLQยกOLV NU\NรฃรพLD QHULPDXMD

LHรฃNR UDLERV DQWHOยกV $U NDUWDLV MRV รพLD QHVXUDVLPH"

ยฒ 2 NDLSJL ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV LU DWVLYHGยก 8UรฃXO Lรฃ NDPDURV ยฒ $U QH รฃLWRV LHรฃNRWH"

ยฒ .DLS WLN WRV SDรพLRV ยฒ DWVDNยก SDWHQNLQWDV SLUรฃO\V R MDXQLNLV Lรฃ WR GรฅLDXJVPR NDLS DQWLQDV

VXNU\NรฃWยก VXNGDPDV DSOLQNXL UDW

7DGD 8UรฃXOยก QXNDLWR NDLS DJXRQD LU รฅRGรฅLR SUDWDUWL QHJDOL รคYLOJWHOยกMR DNLร NDPSHOLX ยฒ

MDXQLNLV JUDรฅXV QHDSVDNRPDL 6XVSXUGยกMR รฃLUGLV R SDWL YRV EHSDVWRYLQWL DQW NRMร DN\VH NDรฅNRNLH

raibuliai. 3DVRGLQR MDXQXRVLXV Xรฅ VWDOR DQW NXULR WXRMDX ERQND DWVLUDGR รฅDOLD UรŒWD XรฅNLรฃWD 2 NDLS WHQ

WROLDX VHNO\รพLRMH EXYR 8UรฃXOยก QHW SDWL WLNUDL QLHNR QHDWVLPHQDQWL WDUVL NYDLWXO\V NRNV EรŒWร XรฅยกM V DU

JDOYRV EรŒWร YLVDL QHWHNXVL 'DEDU ML JHUDL VXSUDQWDQWL NDG WDL EXY V VHQR UDJDQLDXV %DOWDUDJLR LU MR

ELรพLXOLR 3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLR 3LQรพXNR SDGDU\WDV VPRNVODV MRV VNDLVW\EHL SUDรฅXG\WL

2 WDGD 8UรฃXOยก QLHNR QHVXSUDWR O\J DSNYDLรฃXVL EXYR LU WLNWDL DWVLPHQD NDLS VDOGร PLGร VX

SLUรฃOLX LOJDEDU]GรฅLX Lรฃ NXU WRNV LU DWVLUDGR" JยกUยก LU รฃLUGLV DOSR QXR PHLOLร MDXQLNLR รฅRGรฅLร 7RNLD

ODLPLQJD EXYR NDLS GDU QLHNDGD VDYR J\YHQLPH WLNUDL XรฅNHUยกWD EXYR LU QHW QHรฅLQR NDLS LOJDL

YLVNDV WUXNR 7LNWDL YยกOLDX SULVLPLQยก O\J SUR VDSQ NDLS QXR ODLPยกV DSVYDLJXVL LรฃยกMR Lรฃ VHNO\รพLRV NDLS YHGยก M Xรฅ UDQNRV SLUรฃO\V รฅLODEDU]GLV R Xรฅ NLWRV MDXQLNDLWLV MDX WRNV JUDรฅXV WRNV PHLOXV NDG QHL

VDSQH QHVXVDSQXRWXP ,รฃ SDVNRV O\GยกMR WDV EHVDUPDWLV %DOWDUDJLV ยฒ WROLPDV JLPLQยก EHW Xรฅ SULHรฃLQLQN EORJHVQLV ยฒ NDรฅNR SDWHQNLQWDV LU NODVWLQJDL รฃ\SVRGDPDV EHW 8UรฃXOHL MLV WDUVL EXY V

QHEXY V 7LNWDL LรฃHLGDPD SDPDWยก NDLS NDรฅNRNLXV UDรฃWXV MDXQLNLV MDP DWLGDYยก R WDV DSVLGรฅLDXJ V

ยณVLNLรฃR MXRV ยณ XรฅDQWยณ 7XU EรŒW WDGD LU SDUGDYยก MRV VNDLVW\E R ML YDUJรฃยก QLHNR QHVXSUDWR 7DLS DSVWXOEXVL 8UรฃXO SDVRGLQR ยณ DXNVLQ NDULHW รฃDOLD MRV Lรฃ GHรฃLQยกV SXVยกV DWVLVยกGR SLUรฃO\V รฅLODEDU]GLV R Lรฃ NDLUHV ยฒ MDXQLNLV NDLS GLHPHGยกOLV 1HQXVWRYL SULH JRQNร MXRGEยกULDL รฅLUJDL DXVLPLV NDUSR LU DNLPLV รฅDLEXV VYDLGR 3LUรฃO\V LU VDNR ยฒ 9DรฅLXRVLPH XรฅVDNร

ยฒ /DLPLQJDL ยฒ SDOLQNยกMR %DOWDUDJLV

-XRGEยกULDL รฅLUJDL NDLS VOLELQDL SDรฃRNR Lรฃ YLHWRV VXGXQGยกMR รฅHPยก LU NDULHWD QXOยกNยก NDLS YLHVXOR

SDJDXWD 1XVLJDQGR LU DSVLGรฅLDXJยก 8UรฃXOยก QHVSยกMR Qยก PHUJDXWLQLร DรฃDUร LรฃYHUNWL 7DLS VWDLJD YLVNDV

ยณY\NR

7LNWDL YLVD 8UรฃXOยกV ODLPยก NDG Lรฃ WRV EDLPยกV VSยกMR SHUVLรฅHJQRWL 7DGD VXรฅDLEDYR GDQJXV

NU\รฅLXPL LU YLVNDV VWDLJD GLQJR 1HL NDULHWRV QHL SLUรฃOLR VX MDXQLNLX QHOLNR O\J QLHNDGD QHEXY R QXVLJDQGXVL 8UรฃXOยก รฅLรŒUL NDG ML 3LQรพXNR OLHNQR YLGXU\MH Lรฃ JHOGRV LรฃYLUWXVL LU OLJL SDรฅDVWร

ยณ PDXUXV ยณVPXNXVL 2 GDU NDรฅNDV EDLVLDL WUDXNLD M Xรฅ NRMร YLVDL QXJUDP]GLQWL QRUยกGDPDV 7DGD VXSUDWR 8UรฃXOยก Xรฅ NR QRUยกMR %DOWDUDJLV M LรฃOHLVWL LU SUDGยกMR รฃDXNWLV YLVร รฃYHQWรMร XรฅWDULPR R \SDWLQJDL VNDLVรพLDXVLRV รขYHQGXEUยกV PHUJHOยกV NXULDL EXYR SDGDULXVL DSรฅDGXV LU NXUL JORERMR QHNDOWDV PHUJHOHV LU VDXJRMR Mร VNDLVW\E %HW รขYHQGXEUยก EXYXVL SHU WROL R JDO WRGยกO NDG EXYR WDPVL DXGULQJD QDNWLV ยณ 8UรฃXOยกV รฃDXNVP DWVLOLHSยก WLNWDL SUDJDULรฃNDV NYDWRMLPDV LU ML VDYR DNLPLV SDPDWยก 3DXGUXYยกV OLรŒQR YHOQL 3LQรพXN ยฒ รขDXN QHรฃDXN ยฒ VDNR MLV VWDLJD NDLS รฃPยกNOD DWVLUDG V ยฒ QLHNR Lรฃ WR QHEXV 7X PDQ VHQLDL HVL SDรฅDGยกWD LU PDQR EรŒVL 3LQรพXNDV QRUยกMR VDYR VXรฅDGยกWLQ PHLOLDL DSVLNDELQWL LU SDEXรพLXRWL EHW 8UรฃXOยก Mยณ SLNWDL DWVWรŒPยก ยฒ .DLS WDYR" ยฒ QHMXRNDLV VXS\NR ยฒ .DV WDX JDOยกMR PDQH SDรฅDGยกWL" ยฒ .DV SDรฅDGยกMR WDV รฅRGยณ LรฃWHVยกMR R WX QHVLVWXPG\N ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV LU O\J NLELQGDPDV DU SDHU]LQGDPDV ยณรฅรŒOLDL WUรŒNWHOยกMR 8UรฃXO Xรฅ รฃLPWDNYROGรฅLR VLMRQR 7DL EXYR 3LQรพXNR QHGRYDQRWLQDV ยณรฅรŒOXPDV Xรฅ N MLV WHLVLQJDL EXYR QXEDXVWDV 3DVLSLNWLQXVL 8UรฃXOยก VWDLJD DSVLVXNR WYLHVNยก WRNยณ DQWDXVยณ NDG 3LQรพXNDV VXNOXSR VLMRQDV Xรฅ UDJร XรฅVLNDELQR LU XรฅVLPRYยก DQW JDOYRV 1XVLJDQG V 3LQรพXNDV QRUยกMR NXR JUHLรพLDX LรฃWUรŒNWL Lรฃ SR รฃLPWDNYROGรฅLR VLMRQR EHW NDLS W\รพLD VNXEยกGDPDV GDU ODELDX ยณVLSDLQLRMR NORVWยกVH LU VXJULXYR SR 8UรฃXOยกV NRMRPLV 7DL 8UรฃXOยก QLHNR QHODXNGDPD QRUV LU OLNXVL EH YLUรฃXWLQLR รฃLPWDNYROGรฅLR VLMRQR ODLPยก GHY\QLV EXYR XรฅVLVHJXVL WLNWDL EDLVLDL ยณWรŒรฅXVL XรฅNรŒUยก WRNL SLUWยณ 3LQรพXNXL NDG WDV XQNรฃWยก LU SUXQNรฃWยก


EHW QHJDOยกMR Lรฃ SR VLMRQR LรฃWUรŒNWL *DO EรŒW 8UรฃXOยก EรŒWร YLVDL XรฅQLXUNLXVL 3LQรพXN EHW WDV QHWXUยกGDPDV

NXU GยกWLV SUDSOยกรฃยก VLMRQR NORVWHV LU VPXNR 3DJDOLDX 8UรฃXOยก JULP]GDPD

ยณ

ยณ OLรŒQR GXJQ WUDXNGDPDV SDVNXL LU 8UรฃXO 

OLHNQ NDLUH UDQND QXVLWYยกUยก Xรฅ NDGXJLR NUรŒPR R GHรฃLQH

LรฃWUDXNยก Lรฃ PDXUร YLV GXPEOLQ 3LQรพXN 1RUยกMR GDU NDUW Mยณ SULรพLXSWL EHW WDV LรฃWUรŒNR LU ODNVWยก

DSOLQNXL F\SGDPDV LU XQN]GDPDV EHW YLV GDU QHDWVWRGDPDV 7DGD 8UรฃXOยก SDVNXWLQยกPLV MยกJRPLV

LรฃVLNDSVWยก Lรฃ OLHNQR QXVLยกPยก QXR NDNOR URรฅDQรพLร VX รฃNDSOLHULDLV LU SUDGยกMR MDLV รฃYHLVWL 3LQรพXN NXU

SDNOLรŒYD SHU DNLV SHU UDJXV SHU รฃRQXV LU SHU SDNLQNLXV 7DV UDLWยกVL NDLS DQW รฅDULMร ODNVWยก SR OLHNQ

NDLS DNLV LรฃGHJ V EHW

ยณVLVPDJLQXVL

8UรฃXOยก Qยก SHU รฅLQJVQยณ QHDWVWRMR 9DLNยกVL NOXSGDPD SR SHONHV

รฃYHQWLQR URรฅDQรพLXPL LU YLVDLS JDUELQR NDG YDUJรฃDV YHOQLXNDV SDJDOLDX QHLรฃWXUยกMR QXVLNHLNยก LU WDUยก

ยฒ 7UDXN WDYH GHY\QLRV WRNL UDJDQ 1HQRULX Dรฃ WDY V GDXJLDX 7LNWDL DWVWRN WX QXR PDQ V ยฒ $รฃ WDX DWVWRVLX ยฒ SDVLSLNWLQR 8UรฃXOยก LU JULHEยก 3LQรพXN Xรฅ UDJร

8UรฃXOยก QRUยกMR GDU NDUW XรฅPHVWL MDP DQW JDOYRV รฃLPWDNYROGยณ VXGUDVN\W VLMRQ XรฅQHUWL DQW

NDNOR URรฅDQรพLร LU QXVLYHVWL SDV %DOWDUDJยณ NDG SDPDW\Wร WDV EHJยกGLV NRNยณ MDXQLNยณ MDL QRUยกM V LรฃSLUรฃWL %HW รพLD NDLPH JDLGรฅLDL SUDJ\GR 3LQรพXNDV SDVLPXLVWยก LU GLQJR NDLS QHEXY V 8UรฃXOยกV GHOQH SDVLOLNR

WLNWDL NDรฅNRNLD รฅLHYยก O\J QXR NDGXJLR รฃDNQLHV R VLMRQDV XรฅVLNDELQ V Xรฅ NUรŒPR WHQ LU OLNR . VX MXR YHLNVL YHOQLR VXWHUรฃWX LU VXGUDVN\WX" 1XPHWยก LU รฅLHY QXVLVSLRYXVL

3DVNXL 8UรฃXOยก GDU OLJL DXรฃURV NODPSRMR SR 3DXGUXYยกV SHONHV EDLVLDL รฃLUVGDPD LU QHJDOยกGDPD

ยณVLXWXVL NDLS UDJDQD LU YLVD SXUYLQD OLJL NHOLร SDVLNDLรฃLXVL OLNXVLXV ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ %DOWDUDJLR ODLPยก NDG ODLNX LรฃJLUGR SDUGรŒNVWDQรพL Lรฃ SHONLร GDYDWN EรŒWร JDO QHLรฃJLUG V MHLJX QH DQNVรพLDX SDUEยกJXVLR 3LQรพXNR LรฃJVWLV VSยกMR SDVLVOยกSWL PDOรŒQH LU GXULV Lรฃ YLGDXV XรฅVLUHPWL %รŒWร MDP NOLXY QH PDรฅLDX NDLS 3LQรพXNXL R JDO LU GDXJLDX ยฒ Xรฅ QXY\WXVL MDXQ\VW LU ELDXUร SDVLW\รพLRMLP 6XJUยณรฅXVL 8UรฃXOยก QHJDOยกGDPD ยณ PDOรŒQ ยณVLYHUรฅWL LU VDYR DSPDXGR DQW QHSULHWHOLDXV JDOYRV QXJLHรฅWL SDVLDXWยกMR WLNWDL SR NLHP VX YLVDLV SUDNHLNVPDLV R SDVNXL O\J DWVLSHLNยกMXVL QXEยกJR ยณ WURE VXVLULรฃR VDYR GUDEXรฅLXV ยณ SXQGHOยณ LU WHNLQD SDVLOHLGR EยกJWL ยณ SDNDOQ รขYHQGXEUยกV OLQNXL %ยกJR YLV GDU DWVLJUยณรฅGDPD LU NDLULRVLRV UDQNRV VXSLQWLMXVLD NXPรฃWLPL JUDVLQGDPD PDOรŒQR SXVยกQ R WRNLD SDW GHรฃLQLMD ยฒ รฅHJQRMR LU SOรŒGRVL YLVร NHLNVPร NHLNVPDLV ยฒ 9LVDL SDVLXWR GDYDWND ยฒ JDOYRMR %DOWDUDJLV รฅLรŒUยกGDPDV SUR PDOรŒQR YLUรฃXWLQยณ ODQJHOยณ ยณ WROVWDQรพL 8UรฃXO ยฒ 0DW\W Qยก YHOQLDV QHยณVWHQJLD MRV SDJULHEWL

LรฃVLNDSVW\WL 7LNWDL SUDรฃYLWXV VLMRQXV VXJUยณรฅR

III 3R WR QHOHPWR DWVLWLNLPR 8UรฃXOยก QXEยกJXVL

ยณ

รขYHQGXEU SDVNOHLGยก DSLH %DOWDUDJยณ EรŒWร QHEรŒWร

JDQGร NXULDLV WDรพLDX QLHNDV QHQRUยกMR WLNยกWL 3HUGDXJ MDX NHLVWL MLH EXYR

7LNWDL YLHQDV รขYHQGXEUยกV NOHERQDV %RQLIDFDV %RELQDV JDO EรŒWร ULPWDL LรฃNODXV V 8UรฃXOยกV

SDVDNRMLP QHV YLV ODLN UHQJยกVL SUDGยกWL รฅรŒWEรŒWLQ NRY VX EXUWDLV LU SULHWDUDLV WHNR MDP WRNLD

SDEDOLร PLรฃNร LU HรฅHUร SDUDSLMD YHOQLDYRV DSVยกVWD EHW YLV QHSULVLUHQJยก SDJDOLDX SDVHQR LU SDWV NDLS ERED

ยณWLNยกMR Mร

QHยณYHLNLDPD JDO\EH 7DLJL WLNWDL MLV YLHQDV JDOยกMR SULGHUDQรพLDL LรฃNODXV\WL 8UรฃXO LU

WLQNDPDL ยณYHUWLQWL MRV QXWLNLP EHW LU MLV WLNUD QHODLPยก SHUHLW QDNWยณ EXYR SUDVLNRUWDY V VX DS\OLQNยกV QXVXVXVLDLV รฃOยกNWRPLV WDL YLVDL QHWXUยกMR

รŒSR EH WR LU PLHJR ODEDL QRUยกMR %XYR DQNVW\YDV SDYDVDULR U\WDV NDL 8UรฃXOยก WLHVLDL Lรฃ %DOWDUDJLR PDOรŒQR DWEยกJR ยณ NOHERQLM VX WD EDLVLD รฅLQLD 3UR PXU]LQ ODQJHOยณ VNYHUEยกVL VDXOยกV VSLQGXO\V DSOLQNXL ]LU]ยก PXVยกV R YRUDV NDPSH WLQNO VSHQGยก $QW VWDOR PยกWยกVL LรฃEODรฃN\WRV NRUWRV R NUยกVOH NOHERQDV NQDUNยก NDG QHW ODQJDL WLUWยกMR ยฒ 7HJXO EXV SDJDUELQWDVยฒ WDUยก 8UรฃXOยก SUDYยกUXVL GXULV EHW MDL DWVLOLHSยก WLNWDL NOHERQR

knarkimas. .UรŒSWHOยกMXVL 8UรฃXOยก QRUยกMR VSUXNWL DWJDO EHW VWDLJD VXVLJULHEยก NXU ML YDUJรฃยก GยกVLV WRNLRMH

QHODLPยกMH" SDVLGยกMR U\รฃXOยกOยณ SULH GXUร LU SULVOLQNR DUรพLDX .OHERQDV NQDUNยก LรฃVLรฅLRM V R PXVยกV ]XMR DSOLQN EXUQ O\J QRUยกGDPRV

ยณVNULVWL ยณ

JDUJDOLXRMDQรพL JHUNO LU ELMRGDPRV WHQ SUDVPHJWL 8UรฃXOยก

PRVWHOHMR UDQND EDLG\GDPD PXVHV R NOHERQDV QXVWRMR NQDUN V LU DSVLGDLUยก PLUNVยกGDPDV

$SVLGรฅLDXJXVL 8UรฃXOยก SDEXรพLDYR NOHERQXL UDQN LU SUDGยกMR SDVDNRWL DSLH YLVR VDYR DPรฅLDXV

VNULDXGDV LU NHLVW QXWLNLP %DOWDUDJLR PDOรŒQH

ยฒ *LUGยกMDX DSLH W %DOWDUDJLR PDOรŒQ ยฒ QXVLรฅLRYDYR NOHERQDV LU SHUWUDXNยก 8UรฃXOยกV

SDVDNRMLP ยฒ 0DW\W YHOQLR YHLVOยก VXND WHQ OL]G ยฒ 7LNULDXVLDL ยฒ SDWYLUWLQR 8UรฃXOยก

ยฒ $U QH WRGยกO MLV WDYH LU QRUยกMR LรฃOHLVWL" ยฒ SDรฅLรŒUยกMR DSVLEODXV V NOHERQDV

SDOLQJDYR JDOYD ยฒ 0DW\W VXVLJLPLQLXRWL QRUยกMR

ยณ

8UรฃXO LU OLรŒGQDL

ยฒ 2 NDLSJL ยฒ QXGรฅLXJR 8UรฃXOยก LU LรฃYHUWยก DNLV NDLS NXNXOLXV ยฒ 1H NLWDLS รพLD LU EXYR


6WDLJD 8UรฃXOHL YLVNDV SDDLรฃNยกMR O\J DQW GHOQR LU ML XรฅVLPRMR YยกO Lรฃ HLOยกV NOHERQXL DSVDN\WL EHW

รฅLรŒUL ยฒ WDV NQDEWHOยกMR QRVLP LU XรฅPLJR รคLRSWHOยกMR 8UรฃXOยก LU VXVWRMR R NOHERQDV YยกO

ยกPยก NQDUNWL

*HU SXVYDODQGยณ SUDVWRYยกMR 8UรฃXOยก SULH NQDUNLDQรพLR NOHERQR QHรฅLQRGDPD N GDU\WL %DLVLDL

OLHรฅXYยณ MDL QLHรฅยกMR YLVN LNL JDOR LรฃSDVDNRWL WLN ELMRMR NOHERQ รฅDGLQWL 3DJDOLDX NQDUNGDPDV NOHERQDV

Lรฃ WR PLHJR VDOGXPR YRV OLHรฅXYLR QHSUDULMR R 8UรฃXOHL SDVLURGยก O\J NDรฅN GDU SDVDN\WL QRUยกWร -L JUHLWDL SDVLOHQNยก LU SDEXรพLDYR MDP UDQN

ยฒ . VDNDL NOHERQยกOL" ยฒ SDNODXVยก

.OHERQDV YยกO DWPHUNยก DNLV LU SDPDW V SDVLOHQNXVL SULH MR PRWHUยกO SDJDOYRMR NDG Lรฃ

GDYDWN\QR EXV NXUL DWยกMXVL MR WUXNG\WL WDG UรŒVรพLDL VXVLUDXNยก LU WDUยก ยฒ .R รพLD DWยกMDL" (LN VDX

ยณ GDYDWN\Q LU VPLUVN 8UรฃXOยก YLVDL VXPLรฃR LU QHรฅLQRMR N VDN\WL 7DL SDVLยกPยก VDYR U\รฃXOยกOยณ LU EXYR EHHLQDQWL SUR GXULV EHW NOHERQDV O\J NDรฅN SULVLPLQ V M VXVWDEGยก ยฒ 3DOD DU QH DSLH %DOWDUDJยณ WX PDQ QRUยกMDL NDรฅN SDVDN\WL" ยฒ 2 NDLSJL NOHERQยกOL ยฒ DSVLGรฅLDXJยก 8UรฃXOยก LU VXVWRMR SULH GXUร ยฒ $SLH W SDWยณ YHOQLร UDJDQLร ยฒ 1D LU N JL SDSDVDNRVL" ยฒ VXVLGRPยกMR NOHERQDV ยฒ 2JL รฃWDL N ยฒ 8UรฃXOยก SDVLGยกMR U\รฃXOยกOยณ SULH GXUร SULยกMR SULH NOHERQR SDEXรพLDYR DELGYL UDQNDV LU SUDGยกMR Lรฃ QDXMR VDYR LVWRULM .OHERQDV NODXVยก NODXVยก LU YยกO MDP XรฅยกMR PLHJDV ยฒ *HUDL ยฒ VDNR MLV ยฒ รคLQDX *DOL VDX HLWL 2 Dรฃ SDJDOYRVLX N รพLD UHLNV GDU\WL ยฒ %HW NXU Dรฃ HLVLX NOHERQยกOL" ยฒ QXVLPLQยก 8UรฃXOยก

โ€” Kaip tai kur? โ€” nesuprato klebonas. โ€” Nagi namo. ยฒ 1HJDOLX Dรฃ JUยณรฅWL SDV W UDJDQLร ยฒ $N รฃLWDLS ยฒ VXSUDWR NOHERQDVยฒ 1D WDL VDNLDX HLN

ยณ GDYDWN\Q

8UรฃXOยก SDGยกNRMR LU LรฃยกMR R NOHERQDV LU YยกO XรฅPLJR YLVDL XรฅPLUรฃGDPDV QH WLN NHLVW DWVLWLNLP

MR SDUDSLMRMH EHW LU SDรพL 8UรฃXO WR DWVLWLNLPR GDO\Y 

2 8UรฃXOยก QXR WR ODLNR DSVLJ\YHQR GDYDWN\QH WDUS SLNWร NDLS รฃLUรฃยกV UXGHQยณ GDYDWNร LU QHWXUยกMR

QHL ODLNR QHL SURJRV DSLH VDYH NOHERQXL SULPLQWL 7HNR YLV ODLN NRYRWL YLVRPLV NHWXULRPLV 0DW

8UรฃXOยก QRUV LU QH SยกVรพLD EXYR EHW LU WHQ UDLWร DWVLUDGR WDLJL EXYR VX NXR VXVLUHPWL 7LN 8UรฃXOยก EรŒWร

EXYXVL QH 8UรฃXOยก MHLJX QHEรŒWร ODLPยกMXVL 3R NXULR ODLNR QXยกMR GDYDWNRV SDV NOHERQ VNรVWLV YHOQLR

QXRWDND WDLS YDUJรฃ 8UรฃXO รพLD QHWHLVLQJDL SUDPLQยก EHW WD SUDYDUGยก WDLS MDL LU SULOLSR OLJL JUDER

OHQWRV SHU NXUL QHEยกUD J\YHQLPR GDYDWN\QH

โ€” Kokia velnio nuotaka? โ€” nesuprato klebonas. ยฒ 2JL WD NXUL %DOWDUDJLV OHLGR Xรฅ YHOQLR LU QHLรฃOHLGR .OHERQDV EXYR YLVLรฃNDL XรฅPLUรฃ V W QHSDSUDVW

ยณY\Nยณ

MR SDUDSLMRMH DSLH NXUยณ MDP WDGD

XรฅVLPLHJRMXVLDP 8UรฃXOยก QHJDOยกMR YLVN OLJL JDOR LรฃDLรฃNLQWL 'DEDU WDL SDGDUยก NLWRV GDYDWNRV %HW MRV ยกPยก Lรฃ GHรฃLPWร OXSร LU YLVN VXSDLQLRMR ยฒ *HUDL ยฒ SDVDNยก NOHERQDV GDYDWNRPV ยฒ ,รฃWLUVLX W UHLNDO %HW SULรฅDGยกMR LU XรฅPLUรฃR $U PDรฅD NOHERQXL UรŒSHVรพLร" 7LNWDL NDUW SDVWHEยกM V SHUGDXJ MDX XROLDL NHOLDNOXSVรพLDXMDQรพL GDYDWN LU QHJDOยกGDPDV DWVLPLQWL NXU M PDW V VXVWDEGยก LU SDNODXVยก ยฒ 3DOD NR Dรฃ รพLD QRUยกMDX WDY V SDNODXVWL" 6WDLJD XรฅNOXSWD 8UรฃXOยก SDJDOYRMR DU QH GDYDWNRV EXV M ยณVNXQGXVLRV EHW VXVLJULHEยก LU DWVDNยก ยฒ $U QH DSLH %DOWDUDJยณ NOHERQยกOL" ยฒ 7DLJL WDLJL DSLH %DOWDUDJยณ ยฒ DWVLPLQยก NOHERQDV ยฒ .DLS MLV WHQ GDEDU" ยฒ 1HรฅLQDX NOHERQยกOL ยฒ DWVDNยก 8UรฃXOยก LU GLHYREDLPLQJDL DNLV QXOHLGR QHV EXYR MDX JHUDL SUDPRNXVL GDYDWN\VWยกV GRU\ELร ยฒ 7DL UHLNLD VXรฅLQRWL ยฒ SDVDNยก NOHERQDV LU QXยกMR QHSDWHQNLQWDV NDP MLV W GDYDWN XรฅNDOELQR 7DV NOHERQR XรฅVLPLQLPDV SDVRGLQR 8UรฃXO NDLS DQW EDOQR 'DYDWN\QR EDUQLDL LU ULHWHQRV MDX

VHQLDL EXYR MDL QXVLERGXVLRV GDEDU GDYDWNRV GUHEยกGDYR NDL ML QHW QHSUDVLรฅLRMXVL WLNWDL DNLPLV

VXรฅDLEXRGDYR R EDรฅQ\รพLRV YLVXV NDPSXV MDX NHOLDVGHรฃLPW NDUWร EXYR NHOLDNOXSVรพLDLV DSยกMXVL 5HLNยกMR

NR QRUV SUDVLPDQ\WL R รพLD VHQD รฅDL]GD DWJLMR 3UDGยกMR ULQNWL DSLH %DOWDUDJยณ YLVRNLXV JDQGXV LU SDVNDODV

NODXVLQยกWL รฅPRQLร EHW LOJDL QLHNR QDXMR QHJDOยกMR VXรฅLQRWL QHL DSLH %DOWDUDJยณ QHL DSLH MR PDOรŒQ .DUWDLV รฅPRQยกV WLNWDL SDVLMXRNGDYR Lรฃ MRV EHQH 3LQรพXNR SDVLLOJXVL LU รฅDGDQWL VXJUยณรฅWL" 8UรฃXOยก WLN SHUรฅHJQRGDYR LU LรฃSOรŒVGDYR Xรฅ WRNยณ DWVDN\P R SDVNXL YLHQ NDUW PDOรŒQDV VXNDVL EH YยกMR

ยก Pยก

LU LรฃJLUGR NDG %DOWDUDJLR

ยฒ รฝLD WDL MDX WLNUDL NDรฅNRNLH QDXML EXUWDL ยฒ Lรฃ NDUWR VXSUDWR 8UรฃXOยก LU

ยกPยกVL YHLNWL

3LUP W\OL GLHQ NDL QHEXYR MRNLR YยกMHOLR WXRMDX SR U\WLQLร SDPDOGร 8UรฃXOยก LรฃEยกJR


SDVLWLNULQWL DU Lรฃ WLNUรMร WDLS \UD NDLS รฅPRQยกV NDOED

1HWROL WHNR EยกJWL 1XR SLUPR NDOQHOLR MDX Lรฃ WROR SDPDWยก NDLS %DOWDUDJLR PDOรŒQDV PRVXRMD

VSDUQDLV QRUV EXYR YLVLรฃNDL W\OX LU PHGรฅLร Qยก ODSDV QHรฃODPยกMR 1HOLNR MRNLร DEHMRQLร 7DL SDUEยกJR XรฅGXVXVL LU WLHVLDL SDV NOHERQ

ยฒ .OHERQยกOL ยฒ ยณSXROXVL VDNR ยฒ %DOWDUDJLR PDOรŒQDV VXNDVL

โ€” Tai kas, kad sukasi? โ€” nesuprato klebonas. ยฒ %HWJL EH YยกMR NOHERQยกOL ยฒ SDDLรฃNLQR 8UรฃXOยก ยฒ .DLS WDL EH YยกMR" ยฒ QXVWHER NOHERQDV

ยฒ 1DJL WDLS EH YยกMR LU VXNDVL ยฒ QRUยกMR SDURG\WL 8UรฃXOยก NDLS PDOรŒQDV VXNDVL EHW WLNWDL

GXONHV VLMRQX VXNยกOยก ยฒ 9ยกO QDXMXV EXUWXV WDV UDJDQLXV SUDVLPDQยก

ยฒ 5HLNV LรฃWLUWL ยฒ VXWLNR NOHERQDV ยฒ -HL N QDXMR VXรฅLQRVL SDVDN\N PDQ

%HW 8UรฃXOยก QRUV Lรฃ NDLOLR QยกUยกVL QLHNR QDXMR QHJDOยกMR VXรฅLQRWL 0DOรŒQDV WLNWDL VXNDVL EH YยกMR

LU WLHN .DV Mยณ WHQ VXSDLV\V 7DL LU NOHERQDV QRUV LU QRUยกMR YLVN LรฃWLUWL NDLS UHLNLD QHWXUยกMR N GDU\WL %H WR รพLD EDรฅQ\รพLD LU

รŒNLV

รพLD NRUWRV รพLD VLV รพLD WDV LU XรฅVLPLUรฃR NOHERQDV NDG WRNV QHSDSUDVWDV

PDOรŒQLQLQNDV J\YHQD MR SDUDSLMRMH

7LNWDL SDVNXL NDL SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ SUDGยกMR YDรฅLXRWL SLUรฃOLDL LU QLHNDLS QHJDOยกGDYR

DWYDรฅLXRWL 8UรฃXOยก QRUV LU VSDUWL EXYR PRWHUยกOยก QHVSยกGDYR ULQNWL JDQGร LU VX MDLV EยกJLRWL SDV NOHERQ .OHERQDV Lรฃ SUDGรฅLร NODXVยกVL VWHEยกMRVL รฅDGยกMR LรฃWLUWL LU SDJDOYRWL R SDVNXL VWDLJD QHL Lรฃ รฃLR QHL Lรฃ WR VXS\NR WUHSWHOยกMR NRMD NDG QHW JULQG\V VXGUHEยกMR LU SUDELOR

ยฒ $WVWRN WX QXR PDQ V VX VDYR %DOWDUDJLX 1LHNR GDXJLDX Dรฃ DSLH Mยณ QHQRULX JLUGยกWL

1XVLPLQXVL 8UรฃXOยก DQWU NDUW LรฃยกMR Lรฃ NOHERQLMRV LU QHEHรฅLQRMR N GDU\WL 2 JDQGDL DSLH

%DOWDUDJLR PDOรŒQ YLV ODELDX LU SODรพLDX VNOLGR 7LNUDV SDVDXOLR JDODV DUWยกMR EHW N รพLD YLHQD 8UรฃXOยก JDOยกMR SDGDU\WL"

IV 8UรฃXOยก JHUDL รฅLQRMR NDG รพLD %DOWDUDJLR LU MR ELรพLXOLR 3LQรพXNR NODVWLQJL GDUEDL WLNWDL QHJDOยกMR

VXSUDVWL NDP WLH QDXML EXUWDL 3DJDOLDX VXSUDWR LU SDWL VDX SHU NDNW GHOQX VXGDYยก

ยฒ .RNLD Dรฃ NYDLOD QRUV LU VHQD GDYDWND 1H EH UHLNDOR LU NOHERQDV DQW PDQ V VXS\NR -XN WDL

QH NDV NLWD NDLS WDV SUDNHLNWDV %DOWDUDJLV QHSULYHLN V PDQ V LรฃOHLVWL Xรฅ 3LQรพXNR MDP VDYR GXNWHUยณ SULรฅDGยกMR R WDV VXND MDP PDOรŒQ EH YยกMR .LWDLS LU EรŒWL QHJDOL 0DQH LรฃJHOEยกMR VNDLVรพLDXVL DSรฅDGDL R ML YDUJรฃHOยก SDVPHUNWD DPรฅLQDL SUDรฅรŒWL ,U NDLS Dรฃ WR QHVXSUDWDX Lรฃ NDUWR"

6WHEยกMRVL 8UรฃXOยก VDYLPL LU NLWLHPV VNHOEยก %DOWDUDJLR VX 3LQรพLXNX EXUWร XรฅPDรพLDV LU SLNWXV

GDUEXV 7LNWDL SDWL QHรฅLQRMR LU NLWLHPV EXYR QHDLรฃNX DU GรฅLDXJLDVL WXR 8UรฃXOยก DU SLNWLQDVL 7RNV GรฅLDXJVPDV LU SDVLSLNWLQLPDV Lรฃ NDUWR EXYR M SDJDY V NDL VPRNVO

ยณVSยกMR

WDULDP %DOWDUDJLR LU 3LQรพXNR

2 -XUJRV 8UรฃXOยก Lรฃ SDW PDรฅHQV QHNHQWยก 9LV VHQPHUJยกV WXOรฅยณ DQW MRV LรฃOLHGDYR NDL

nematydavo Baltaragis. 7RGยกO LU VHQDV QDรฃO\V QHEรŒWร MDL OLN V VNROLQJDV MHLJX QHW Xรฅ SDWLHV YHOQLR EรŒWร M LรฃOHLG V

*HUDL รฅLQRMR 8UรฃXOยก NRGยกO MRV %DOWDUDJLV QHNHQWยก LU WDLS QHJUDรฅLDL Lรฃ VDYR QDPร LรฃJ\YHQGLQR

7DL GDEDU 8UรฃXOยก QHW DSVLGรฅLDXJยก NDL VXรฅLQRMR NDG MRV QHPยกJLDPD SRGXNUD WDLS 8UรฃXOยก

NDUWDLV YDGLQGDYR -XUJ WXUL SUDรฅรŒWL

ยฒ 7DLS MDL LU UHLNLD ยฒ QH NDUW SDWL VDX SDVDN\GDYR LU JDLOยกGDYRVL NDG WDLS SODรพLDL

SDVNOHLGXVL SDVODSWยณ ยฒ 9HOQLDV PRWLQ SULSLUรฃR YHOQLDV LU GXNWHUยณ SDJULHEV

%HW SDJDOLDX SUDGยกMR 8UรฃXO VรฅLQยก JUDXรฅWL 1RUยกMR NOHERQXL VDYR PLUรฃWDP QHDS\NDQW

SULVLSDรฅLQWL EHW WDV LU Lรฃ WROR MRV QHSULVLOHLVGDYR 7DLS YDUJรฃXL %RELQXL ยณN\UยกMR 8UรฃXOยกV %DOWDUDJLV GยกO NXULR MLV QRUV LU QHPDรฅDL VQรŒGXULDYR EHW QLHNR QHVXJDOYRMR LU WDUยก WHJX SUDVPHQJD MLV VX WD 8UรฃXOH

tiktai jam galvos nekvarลกina. 2 SDEXGXVL 8UรฃXOยกV VรฅLQยก QHGDYยก MDL UDP\EยกV 9LVDV MRV J\YHQLPDV SDVLURGยก MDL HVV EDLVL

QXRGยกPยก MXN QHNHQWยก -XUJRV WLNWDL WRGยกO NDG SHU MRV PRWLQ QHJDOยกMR LรฃWHNยกWL Xรฅ %DOWDUDJLR LU ML

SDVLU\รฅR NLOQLX GDUEX LรฃSLUNWL VDYR PLUรฃWDP QXRGยกP 1HEORJRV รฃLUGLHV PRWHUยกOยกV YLV GยกOWR EรŒWD WRV 8UรฃXOยกV

7DLS SDVLU\รฅXVL SLUP VHNPDGLHQยณ DWVLVWRMR 8UรฃXOยก ERELQรพLXMH SULH GXUร LU NDL

EDรฅQ\รพLRV -XUJD WLNUD EHJยกGยก GDU QHLรฃยกMXVL Lรฃ EDรฅQ\รพLRV MDX VYDLGยก WLPSWHOยกMR M Xรฅ VLMRQR LU SDNXรฅGยกMR

ยณ

ยกMR

Lรฃ

EHUQXV รฅYLOJVQLXV LU รฃDLSยกVL 

ยฒ 'XNUHOH WXULX VX WDYLP SDVLNDOEยกWL -XUJD VX SDรฃDLSD JUยณรฅWHOยกMR SUR SHรพLXV

ยณ 8UรฃXO LU JDUVLDL WDUยก

ยฒ 2 N Dรฃ VX WDYLP WHWXOH NDOEยกVLX" 3LQรพXNDV ODXNLD WDYR PHLOLร รฅRGรฅLร LU QHVXODXNLD R Dรฃ LU


EH Mร DSVLHLVLX

6XS\NR 8UรฃXOยก LรฃJLUGXVL WRNLXV DWรฃLDXULXV รฅRGรฅLXV EHW LU YยกO DWVLOHLGR SULVLPLQXVL VDYR

PLUรฃWDP QXRGยกP 3ULHYDUWD QXVLWHPSยก -XUJ

ยณ

QXRรฃDOL YLHW SULH YDUSLQยกV LU LรฃGยกVWยก MDL YLVDV

EDLV\EHV NRNLRV M LรฃWLNV MHLJX QHSDNODXV\VLDQWL -XUJD Lรฃ SUDGรฅLร NODXVยกVL QHNDQWUDXGDPD R SDVNXL VSULQJGDPD MXRNX ULPWDL WDUยก

ยฒ 7DL N Dรฃ WHWXOH WXULX GDU\WL NDG QHSUDรฅรŒรพLDX"

1XรฃYLWR WDGD YLVRV UDXNรฃOHOยกV 8UรฃXOยกV YHLGH YLHQ WLN SDJDOYRMXV NDG MDX LรฃSLUNXVL VDYR

GLGรฅLM QXRGยกP LU -XUJ LรฃJHOEยกMXVL

ยฒ 'DU\N PHUJHOH VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV ยฒ SDVDNยก QXGรฅLXJXVL 8UรฃXOยก ยฒ 6XVLรฅLHGXRN VX

-XR]DSX VNDLVรพLDXVLX WLNWDL WDGD JDOยกVL EรŒWL LรฃJHOEยกWD ยฒ ,U ยณVWRN

ยณ GDYDWN\Q ยฒ SULGยกMR -XUJD VSURJGDPD QXR YRV VXODLNRPR MXRNR ยณ GDYDWN\Q ยฒ ULPWDL SULWDUยก 8UรฃXOยก R -XUJD QHLรฃODLNยก LU QXVLNYDWRMR ยฒ 1HJDOLX WHWXOH ยฒ DWVDNยก ยฒ 0DQ EHUQDL WDLS SDWLQND NDG QHW รฃLUGLV VXYLUSD NDL JUDรฅร EHUQ SDPDWDX 1HLรฃWXUยกVLX Qยก YLHQRV GLHQRV GDYDWN\QH 'DU\N N QRUL WHWXOH WLNWDL QH GDYDWN\QDV $WVLGXVR WDGD 8UรฃXOยก PDWR ยฒ QLHNR QHLรฃHLV EHW YLV GยกOWR SDVNXWLQยกV YLOWLHV GDU QHSUDUDGR LU ยฒ *DOL LU

pagraudeno: ยฒ *DLOยกVLHV GXNUHOH WLNWDL EXV SHU YยกOX 7ยกYDV LรฃOHLV WDYH Xรฅ 3LQรพXNR WDGD DPรฅLQDL SUDรฅรŒVL

-XUJD WDUVL QXVLJDQGR WDUVL VXSUDWR QXVWRMR NYDWRMXVL VXULPWยกMR WLNWDL YHOQLXNDL DN\VH ODNVWยก ยฒ $U JDOL WDLS EรŒWL WHWXOH" ยฒ SDNODXVยก

ยฒ -XN PDQH QRUยกMR Xรฅ MR LรฃOHLVWL SDWL รฅLQDL ยฒ 8UรฃXOยก OLรŒGQDL SDPDNVยกMR JDOYD NDLS QXYDU\WDV

arklys. ยฒ $U WX PDWHL W 3LQรพXN"ยฒYยกO ULPWDL SDNODXVยก -XUJD

ยฒ 2 NDLSJL 9LHQRMH NDULHWRMH XรฅVDNร YDรฅLDYDX ยฒ ULPWDL DWVDNยก 8UรฃXOยก ยฒ ,U QHQXYDรฅLDYDL" ยฒ 1HQXYDรฅLDYDX ยฒ DWVLGXVR 8UรฃXOยก ยฒ 6NDLVW\EยกV DSรฅDGDL LรฃJHOEยกMR

ยฒ 'DEDU WDL VXSUDQWX WHWXOH ยฒ YLVLรฃNDL ULPWDL SULWDUยก -XUJD ยฒ NDV YDNDUDLV 3DXGUXYยกV

SHONยกVH GรŒVDXMD NDG QHW JUDXGX GDURVL 7DL MLV YDUJรฃDV YLV WDY V ODXNLD LU QHVXODXNLD 3DVLJDLOยกWXP WHWXOH LU HLWXP NDUW Xรฅ MR QHVLRรฅLDYXVL -XN WDLS DU NLWDLS R MR VXรฅDGยกWLQยก HVL ยฒ . WX NDOEL GXNUHOH" ยฒ QHVXSUDWR 8UรฃXOยก ULPWDL VX MD NDOED DU

ยณ DNLV MXRNLDVL

ยฒ 7RNLXV SDW QLHNXV NDLS LU WX ยฒ DWVDNยก -XUJD LU QXยกMR NYDWRGDPD

$WVLGXVR 8UรฃXOยก QRUยกMR GDU SDJUDXGHQWL EHW WLNWDL VX SLNWX SULHNDLรฃWX DN\VH SDO\GยกMR -XUJ

QLHNR GDXJLDX QHSDVDNLXVL QRUV LU EDLVLDL QLHรฅยกMR OLHรฅXYยณ

ยฒ 3UDรฅXYR DPรฅLQDL ยฒ SDVNXL VX DSPDXGX WDUยก SDWL VDX LU LรฃVLWUDXNยก URรฅDQรพLร NDG

QXVLUDPLQWร

1XยกMR

ยณ

EDรฅQ\รพL YDUVW\GDPD URรฅDQรพLร LU JDOYRGDPD MDX QH DSLH -XUJ EHW DSLH WDL DU LรฃSLUNR

VDYR PLUรฃWDP QXRGยกP DU QHLรฃSLUNR 3DJDOLDX QXVLUDPLQR NDG VX NDXSX LรฃO\JLQR YLVR VDYR J\YHQLPR QXRGยกPLQJ QHDS\NDQW NXR ML NDOWD MHL WD YยกMDYDLNยก QHSDNODXVยก" LU SUDGยกMR NDOEยกWL

DWJDLORV URรฅDQรพLร %HW LU DWJDLO GDU\GDPD EXYR VXWUXNG\WD QHV VPDJXV -XUJRV MXRNDV DWVNULGR QXR รฃYHQWRULDXV QHW

ยณ EDรฅQ\รพL 7DL -XUJD W\รพLRMRVL Lรฃ VHQRV GDYDWNRV LU HU]LQR MDXQLNLXV

ยฒ รขWDL NXU WLNUD YHOQLR QXRWDND R QH Dรฃ ยฒ JUDXGรฅLDL SDJDOYRMR 8UรฃXOยก NDOEยกGDPD URรฅDQรพLร

LU YLVDL XรฅPLUรฃGDPD NDG GDUR QDXM QXRGยกP 

V 2 WXR PHWX Xรฅ VHSW\QLร P\OLร QXR 3DXGUXYยกV NUDรฃWR 'DXJQRUร NDLPH J\YHQR -XUJLV

*LUGYDLQLV รฃDXQXV LU LรฃGLGXV MDXQLNLV NXULV QLHNDLS QHJDOยกMR VDX PHUJRV VXVLUDVWL QRUV EXYR DSYDรฅLDY V VX SLUรฃOLX WR SDWLHV NDLPR VNHUGรฅLXPL $QXSUX 9LVJLUGD VHSW\QLDV P\OLDV DSOLQNXL JHULDXVLDLV VDYR REXROPXรฃLDLV รฅLUJDLV 7XRV VWRQLQLXV REXROPXรฃLXV รฅLUJXV SDOLNR MDP PLUGDPDV WยกYDV LU ยณVDNยก MXRV VDXJRWL NDLS VDYR

DNยณ WDUGDPDV ยฒ NRO HUรฅLODL REXROLXRWL EXV WRO LU MR J\YHQLPDV EXV NDLS REXRO\V 6รŒQXV รฃYHQWDL

VDXJRMR WยกYR SULVDN\P QHV WLH REXROPXรฃLDL รฅLUJDL EXYR YLVDV MR PDQGUXPDV LU SDVLGLGรฅLDYLPDV 7LNWDL *LUGYDLQLV MDXQDV EXYR LU MRNLR VDLNR QHWXUยกMR 3HU WXRV REXROPXรฃLXV YLV

รŒNยณ

DSOHLGR NXUยณ

WยกYDV SDOLNR SLOQ NDLS DUXRG EHW XรฅWDW NDL LรฃYDรฅLXRGDYR VX REXROPXรฃLDLV WDL NDLS VX SDXNรฃรพLDLV ยฒ O\JXV NHOLDV DU SDELXU V ยฒ QXOยกNGDYR

3UDGยกMR *LUGYDLQLV VX VDYR REXROPXรฃLDLV YDรฅLQยกWL LHรฃNRGDPDV PHUJLQRV NXUL QHVLELMRWร YLV

J\YHQLP YDรฅLQยกWL WRNLDLV NDLS YLHVXODL DUNOLDLV 3UDYDรฅLQยกMR YLV UXGHQยณ SDV DSOLQNLQHV PHUJLQDV QXRWDNDV LU QHW Xรฅ VHSW\QLร P\OLร EHW WRNLRV QHVXUDGR 2 NDOWDV รพLD EXYR SDWLHV *LUGYDLQLR SHUQHO\J

didelis iลกdidumas ir tas mandrumas neapsakomas.


ยณ รŒNLQLQN

.LQN\GDYR *LUGYDLQLV VDYR REXROPXรฃLXV NXULH YLHWRMH QHQXVW\JGDYR QH GDรฅ\W EHW

ยณ

DSVNUHWXVยณ PยกรฃODYHรฅLPยณ Xรฅ SLUรฃOยณ SDVLLPGDYR QH OLHรฅXYLQJ

NDULHW JUDรฅLDL EHW QXVNXUGXVยณ

NDLPR VNHUGรฅLร $QXSU 9LVJLUG NXULV YLHQD DNLPL QHSULPDWยก LU YLHQD DXVLPL QHSULJLUGยกMR R SDWV

DSVLYLONGDYR QH LรฃHLJLQLDLV GUDEXรฅLDLV EHW LรฃYHUVWDLV NDLOLQLDLV NDG VYHWLPD PHUJD QHSULNLEWร SHUVLMXRVGDYR SDQรพLX NDG QHVXรฅDYยกWร ยณVLVWRGDYR

ยณ

NOXPSHV LU ยณVLPHW V $QXSU

ยณ

YHรฅLP GLHYH SDGยกN

QXUรŒNGDYR GYHMHWX VDYR REXROPXรฃLร NDLS VX SDXNรฃรพLDLV YLHรฃNHOLX DU รฃXQNHOLX รฅLรŒULQW NXU PHUJD

ยณ

DNยณ

NULWXVL EXYR 3DVNXL MDXQLNยณ VX SLUรฃOLX WLN GXONLร VWXOSDL MHL YDVDU SDOLNGDYR DQW NHOLR R MHL UXGHQยณ WDL

net padanges aptaลกkydavo. 7DLS LรฃYDรฅLQยกMR *LUGYDLQLV YLV NUDรฃW EHPHUJLQยกGDPDV EHW VDYR PHUJRV QHVXUDGR QHV YLVRV

PHUJLQRV QXRWDNRV SUDGยกMR YLHQD NLW WRNLX PDQGUX MDXQLNLX JVGLQWL LU MXRNWLV 7LNWDL YLHQDV *LUGYDLQLV QLHNR QHSDLVยก VDYR GDUยก LU NDOEยกMR

ยฒ 6X WRNLDLV DUNOLDLV QRUV LU SDVDXOLR NUDรฃWH R VDYR PHUJ DWUDVLX

%HW GHMD YLV QHVXUDVGDYR WRNLRV PHUJLQRV NXUL VXVLJXQG\Wร WRNLDLV DUNOLDLV LU WRNLX MDXQLNLX

2 XRรฃYLร LU JXQG\WL QHUHLNยกMR QHV MLHPV DWURGยก NDG YLVDV *LUGYDLQLR J\YHQLPDV NDLS WD VWDWLQยก EH รฃXOร NXUL QLHNDGD QHEXV SLOQD

.DLS Lรฃ WLNUรMร VX WDLV รฃXODLV EXYR QHรฅLQLD -HLJX MDX WUรŒNR WDL YLVร Wร รฃXOร NXULDLV ULPWL

รŒNLQLQNDL

UDPVWR VDYR J\YHQLP R *LUGYDLQLV QH WLN QHUDPVWยก EHW VX WDLV VDYR REXROPXรฃLDLV WDUVL

LรฃWDUรฃ\WL QRUยกMR

ยณ

YLVXV NHWXULV YยกMXV 7RGยกO MDP LU WRNLRV PHUJLQRV SULUHLNยก VX NXULD JDOยกWร OยกNWL NDLS

SDXNรฃรพLDL รฅHPยกV QHVLHNGDPL

%HW NXU WRNL UDVL" 9LVRV EXYR JHUร

รŒNLQLQNร

ULPWRV GXNWHU\V 7DG QXJLUG V NDG 3DXGUXYยกV

NUDรฃWH \UD %DOWDUDJLR PDOรŒQLQLQNR QHSDSUDVWD GXNWยก SDV NXUL QLHNDV VX SLUรฃOLDLV QHJDOยณV DWYDรฅLXRWL SLUP VHNPDGLHQยณ DWYDรฅLDYR VX VDYR REXROPXรฃLDLV

ยณ

รขYHQGXEU SDVLGDLU\WL LU SDVLNODXV\WL NRNLD WD

merga ir kas ten yra. รขYHQGXEUยกV PHUJLQRV QXRWDNRV LU EHUQDL MDXQLNLDL WXRMDX SDรฅLQR *LUGYDLQยณ Lรฃ MR REXROPXรฃLร

รฅLUJร NXULH รฅYHQJGDPL VXVWRMR SULH รฃYHQWRULDXV 0HUJLQRV QXRWDNRV VSUXNR SUXQNรฃGDPRV

ยณ

รฃDOLV NDG

QHXรฅNDOELQWร NHLVWDV MDXQLNLV LU GยกO WR NDOEร QHNLOWร %HUQDL DSVWRMR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV LU QHJDOยกMR DWVLJยกUยกWL

ยฒ 7DL EHQW รฅLUJHOLDL ยฒ QH YLHQDV VX SDY\GX JDUVLDL SDVDNยก R SDWV VDX SDJDOYRMR ยฒ 6X

WRNLDLV JDOLPD LU SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ QXYDรฅLXRWL QRUV WHQ LU NDรฅLQ NRNLH XรฅNHUยกMLPDL EรŒWร 7XRMDX LรฃJLUGR DSLH QHSDSUDVW MDXQLNยณ DWYDรฅLDYXVยณ

8UรฃXOH

SULH

YDUSLQยกV

SUXQNรฃWHOยกMR -XUJDL

LU

QXยกMR

NYDWRGDPD

9LHQD

NLWD

ยณ

รขYHQGXEU LU -XUJD NDL LรฃVLVN\Uยก VX

PHUJLQD

VSUXNGDPRV

QXR

รฃYHQWRULDXV

ยฒ 7DYDVLV DWYDรฅLDYR

โ€” Koks? โ€” nesuprato Jurga. ยฒ 1DJL WDV ยฒ VX REXROPXรฃLDLV รฅLUJDLV VX LรฃYHUVWDLV NDLOLQLDLV ยฒ 2 JDO LU PDQDVLV" . WX รฅLQDL" ยฒ S\NWHOยกMR -XUJD NDG PHUJLQRV GUยณVWD Lรฃ MRV MXRNWLV ยฒ

Kur jis? ยฒ 1DJL DQDYD DU QHPDWDL VWRYL ยฒ SLUรฃWX SDURGยก

LU EHVLGDLUDQWยณ SR PLQL

ยณ

VWRYLQWยณ SULH รฃYHQWRULDXV

รฅXROR

*LUGYDLQยณ

-XUJD WLHVLDL LU QXยกMR SULH *LUGYDLQLR 'DXJ EXYR JLUGยกMXVL DSLH MR REXROPXรฃLXV รฅLUJXV

PยกรฃODYHรฅLPยณ LรฃYHUVWXV NDLOLQLXV LU NXUรพL SLUรฃOยณ VX NXULXR YDรฅLQยกMR PHUJLQDV JVGLQGDPDV 'DEDU -XUJD SDVWRMR *LUGYDLQLXL NHOL NDL WDV NDLS WLN MRV LHรฃNRGDPDV QRUยกMR SHUHLWL SHU รฃYHQWRULร ยฒ 3DV YLVDV PHUJLQDV YDรฅLQยกMLยฒ SDVDNยก WLHVLDL

ยณ

DNLV รฅLรŒUยกGDPD ยฒ R SDV PDQH QHXรฅVXNL

1HJL Dรฃ WDX SHU SUDVWD PHUJLQD R JDO SDVNDOร ELMDLVL NDG SDV PDQH NHOLDV XรฅNHUยกWDV"

*LUGYDLQLV Lรฃ NDUWR SDรฅLQR NDG รพLD WD NXULRV LHรฃNR QHV WRNLRV JUDรฅLRV LU GUVLRV PHUJLQRV MLV

GDU QHEXYR PDW V 2 WRNLRV MDP NDLS WLN LU UHLNยกMR

ยฒ 1HSDSUDVWD WX PHUJLQD ยฒ DWVDNยก WLHVLDL *LUGYDLQLV ยฒ LU SDVNDOร QHVLELMDX *DOLX VX VDYR

REXROPXรฃLDLV LรฃVNODLG\WL YLVXV XรฅNHUยกMLPXV QXR WDYR NHOLR WDY V

ยฒ 7DL LรฃVNODLG\N ยฒ DWVDNยก -XUJD LU MRV DN\V รฃ\SWHOยกMR ยฒ -HL LรฃVNODLG\VL JDO LU HLVLX Xรฅ ยฒ (LVL ยฒ QHLVL ยฒ DWJDYR *LUGYDLQLV LรฃGLGXP ยฒ R SLUP รฃHรฃWDGLHQยณ DWYDรฅLXRVLX VX VDYR

pirลกliu Anupru. 7XR PHWX SDPDW *LUGYDLQยณ NDOEDQW VX -XUJD VXVLULQNR DSOLQNXL PHUJLQร LU EHUQร EรŒU\V R

NLWL GDU EยกJR SHU รฃYHQWRULร SDOLN QHW *LUGYDLQLR รฅLUJXV

.DL *LUGYDLQLV SULรฅDGยกMR VX SLUรฃOLX DWYDรฅLXRWL QXVLSUXQNรฃWยก PHUJLQRV

JHUNOH QXVLรฅYHQJยก

ยฒ 7RNV WRNยณ SDรฅLQR LU DQW DODXV SDYDGLQR ยฒ NDรฅLQ NDV DWVLOLHSยก

ยณ

VDXMDV R EHUQDL YLVD


2 -XUJD YLVDL XรฅPLUรฃXVL NDG DSOLQNXL PLQLD VXVLULQNR LU M VWHEL PHLOLDL SDรฅLรŒUยกMR *LUGYDLQLXL

ยณ DNLV LU YLVD QXNDLVGDPD WDUยก

ยฒ /DXNVLX 1HXรฅPLUรฃN 7DL SDVDNLXVL QXยกMR QXOHLGXVL DNLV EHW LรฃNยกOXVL JDOY LU JUDรฅL NDLS NDUDODLWยก

7LNWDL รฃLUGLV NUรŒSWHOยกMR O\J N QXMDXVGDPD 1RUV LU DSรฃDXNWDV MDXQLNLV EHW WRNV NDLS

PHUJDXWLQยกVH VYDMRQยกVH YDLGHQRVL $UJL MLV LU EรŒWร รฅDGยกWDV"

-XUJD JUยณรฅWHOยกMR SUR SHWยณ QHQRUยกGDPD WLNยกWL LU VXVLWLNR VX *LUGYDLQLR GHJDQรพLRPLV DNLPLV

7DGD ML JUHLWDL DSVLVXNR LU QXยกMR EDLVLDL VXQHULPXVL

7DV รฅYLOJVQLV SUR SHWยณ JDOXWLQDL SULWUHQNยก *LUGYDLQยณ

ยฒ 7DL EHQW PHUJLQD ยฒ SDWV VDX SDVDNยก QXWLUS V Lรฃ GรฅLDXJVPR LU DNLร QHJDOยกGDPDV DWLWUDXNWL

QXR MRV OLHNQR OLHPHQV LU JUDNรฃรพLร รฅLQJVQLร ODXNGDPDV NDG ML GDU NDUW DWVLJU รฅWร

%HW -XUJD QHDWVLJU รฅยก LU JUHLWDL LรฃQ\NR Lรฃ DNLร R *LUGYDLQLV YHOWXL NODMRMR SR DWODLGร PLQL

LHรฃNRGDPDV GHJDQรพLRPLV DNLPLV GDU NDUW M SDPDW\WL %HW QLHNXU MRV QHVXUDGR -L VX WยกYX WXRMDX LรฃYDรฅLDYR QDPR 7DL LU *LUGYDLQLV QLHNR GDXJLDX QHODXNGDPDV DSVXNR VDYR REXROPXรฃLXV LU LรฃYDรฅLDYR VX WRNLX GรฅLDXJVPX รฃLUG\MH NXULR URGRV QHW MR REXROPXรฃLDL QHSDYHรฅWร QRUV LU OยกNยก รฃXROLDLV 7LNWDL DU QH SHU JUHLWDL *LUGYDLQLV VXVLรฅDYยกMR"

VI 2 YLV GยกOWR QH YLVDL EH SDJULQGR VNOLGR JDQGDL DSLH %DOWUร %DOWDUDJยณ LU MR PDOรŒQ รฝLD EXYR QH

YLHQ WLNWDL GDYDWNRV 8UรฃXOยกV NOLHGยกMLPDL LU ยณNDXรฃXVLร MDXQLNLร VX SLUรฃOLDLV SUDVLPDQ\PDL 1H EH NDOWยกV

LU SDWV %DOWDUDJLV EXYR LU NHOLDV SDV MR GXNWHUยณ -XUJ EXYR QHOHQJYDV QHV MLV LU SDWV QHOHQJYDL JDYR VDYR รฅPRQ 0DUFHO -DXGHJ\W JUDรฅLDXVL 3DXGUXYยกV PHUJLQ 7XรฃรพLDL รฅPRQยกV QHNDOED

,U YLVNDV EHQH WRGยกO DWVLWLNR NDG %DOWDUDJLV Lรฃ SDW MDXQXPยกV EXYR SHU GDXJ SULVLULรฃ V SULH VDYR

PDOรŒQR LU SHU Mยณ QH WLN SDWV VDYH EHW LU YLV GLHYR SDVDXOยณ EXYR XรฅPLUรฃ V

%DOWDUDJLV GDU YDLN\VWยกMH QHJDOยกGDY V DWVLNODXV\WL PDOรŒQR VSDUQร

8GUXYยกV HรฅHUR YDQGHQร รฃQLRNรฃWLPDV 7DV

รŒรฅLPDV

รŒรฅLPR

NDL MDP SULWDUGDYR

WDUVL XรฅNHUยกMR %DOWDUDJยณ .LHN SDรŒJยกM V GLHQDV LU

QDNWLV SUDOHLVGDYR PDOรŒQH .LWR GDUER QHL รฅLQRWL QHL PDW\WL QHQRUยกM V

6PDJLDXVLD MDP EรŒGDYR NDL SDNLOGDYR YยกMDV LU VXNGDYR PDOรŒQR VSDUQXV 7DGD MLV OLQNVPDV

EHOVGDYRVL SR VDYR PDOรŒQ QLHNDGD QHSDYDUJGDPDV WLNWDL YLHQR ELMRGDPDV NDG YยกMDV QHQXWLOWร -DX

WDGD MLV SUDGยกMR VYDMRWL DU QHJDOLPD EรŒWร VXNWL PDOรŒQR EH YยกMR" $SLH WDL \SDรพ VXVLPVW\GDYR NDL QXULPGDYR YยกMDV LU MLV LรฃWLVRPLV GLHQRPLV SUDVยกGยกGDYR DQW PDOรŒQR VOHQNVรพLR รฅLรŒUยกGDPDV

ยณ

8GUXYยกV

HรฅHUR YDQGHQLV DU QHSUDGHGD Mร SDYLUรฃLXV ULEXOLXRWL QXR OHQJYR YยกMHOLR 2 PDOรŒQR VSDUQร EXUHV MLV EXYR WDLS SULWDLN V NDG MRV SDJDXGDYR PDรฅLDXVL GYHONLP QXR HรฅHUR SXVยกV %H PDOรŒQR NLWDV QHรฅDYยกMR %DOWDUDJLR MDXQ\VWยกMH WDU\WXP QLHNR NLWR J\YHQLPH LU QHEรŒWร EXY 

รŒรฅLPR

QLHNDV

7RGยกO LU QHSDPDWยก %DOWDUDJLV NDLS PDOรŒQXL EHรŒรฅLDQW MDXQ\VWยก SUDยกMR NDLS PLUยก WยกYDL

LรฃVLVNLUVWยก Lรฃ QDPร EUROLDL VHVHU\V LU OLNR MLV YLHQDV VX VHQVWDQรพLD GDYDWND 8UรฃXOH WROLPD %DOWDUDJLร JLPLQDLWH NXUL PHUJDXGDPD SDVHQR LU DWURGยก DPรฅLQDL SDVLOLNVLDQWL

LรฃยกMR NLWDLS

ยณQDPH

%DOWDUDJLร QDPXRVH %HW

3DNULNXV %DOWDUDJLร รฃHLPDL 8UรฃXOยก SHUยกPยก YLVXV QDPร UรŒSHVรพLXV QHV %DOWUXV WDLV UHLNDODLV Qยก

NLHN QHVLUรŒSLQR WDUVL Mร YLVDL QHEรŒWร -DP WLN YLHQDV PDOรŒQDV QLHNDGD Lรฃ JDOYRV QHLรฃHLGDYR

ยฒ 7DV PDOรŒQDV VXVXNR WDX JDOY ยฒ NDUWDLV SDVDN\GDYR 8UรฃXOยก VX SULHNDLรฃWX รฅLรŒUยกGDPD

ยณ

%DOWDUDJยณ ยฒ 1LHNR WX GDXJLDX QHPDWDL WLNWDL W VDYR PDOรŒQ WDU\WXP EH MR QLHNR NLWR SDVDXO\MH QHEรŒWร

ยฒ .DG PDQ QLHNR GDXJLDX LU QHUHLNLD ยฒ DWVDN\GDYR %DOWDUDJLV YLVDL QHรฅLรŒUยกGDPDV 8UรฃXOยก SLNWDL รฅ\EWHOGDYR DNLPLV LU QXVLJUยณรฅXVL

ยณ

.DUWDLV SDรฅLรŒUยกGDYR %DOWDUDJLV NR ML รพLD WUDQNRVL R NDUWDLV QHW QHรฅYLOJWHOยกM V PDOรŒQ

ยณ 8UรฃXO 

NURVQยณ VPDUNLDX VXEDUรฃNLQGDYR SXRGDLV

ยณ

MRV SXV LรฃHLGDYR

ยณ

.LW NDUW 8UรฃXOยก SUDGยกGDYR VNรVWLV NDG HV MDL SHU GDXJ GDUER VX YLVD QDPร DS\YRND NDG

MLV QLHNR QHSDGHGV R ML QHJDOLQWL SHUVLSOยกรฃWL

%DOWDUDJLV WDUVL QXVWHE V LU QLHNR QHVXSUDVGDPDV SDWUDXNGDYR SHรพLDLV ยฒ 2 NRGยกO QHJDOL" 3HUVLSOยกรฃN LU EรŒVLWH GYL

8UรฃXOยก PDQ\GDPD NDG %DOWUXV QLHNR QHVXYRNLD LU QHVXSUDQWD รฅPRQยกV Mยณ GยกO WR PDOรŒQR ODLNยก

JOXรฃX XรฅVLPLQGDYR NDG รฅPRQยกV NDUWDLV QHL รฃยณ QHL W QXNDOED R SDWL SDUDXGRQXRGDYR QXR DXVร OLJL

SODXNร รฃDNQร HV QHSDGRUX MDXQDP Y\UXL VX PHUJLQD YLHQRMH SDVWRJยกMH J\YHQWL GDU NDรฅLQ NR รฅPRQยกV JDOL SUDVLPDQ\WL %DOWDUDJLV WDUVL YLVDL QHQXJLUVGDYR WRNLร NDOEร QRUV 8UรฃXOยก QH WLN SDUDXGRQXRGDYR

EHW LU PHLOLDX EDOWDNLXRWL VWHQJGDYRVL 2 NDL MDX SHU GDXJ VDYR PHLOXPX

ยณJULVGDYR

%DOWDUDJLV


VWRUรฅLHYLรฃNDL DWVLNLUVGDYR ยฒ .R WX QRUL" $UJL PXGX SR YLHQD SDVWRJH J\YHQDPH" $รฃ ยฒ PDOรŒQH R WX ยฒ WURERMH LU

kiauliatvartyje. 7DGD VXS\NXVL 8UรฃXOยก SUDGยกGDYR SXUNรฃWL NDLS NDWยก JUDVLQWL NDG Mยณ SDPHVLDQWL YLVDL Lรฃ QDPร

LรฃHLVLDQWL WHJX SDWV YLHQDV SDVLNDULV VX WXR VDYR PDOรŒQX DU GDU N QRUV SUDVLPDQV %DOWDUDJLV YLVDL UDPLDL NDUWDLV QHW QXGรฅLXJ V DWVDN\GDYR

โ€” Tai ko dar lauki? Eik sau. Man vienam tik ramiau bus. 8UรฃXOยก MDX QHMXRNDLV

ยณรฃLUGXVL

SUDGยกGDYR ULรฃWL VDYR U\รฃXOLXV EHW รพLD SDW EHULรฃGDPD LU YยกO

atriลกdavo, o paskui atsidusdavo ir nusiramindavo: ยฒ .DLS GDEDU Dรฃ Mยณ YLHQ SDOLNVLX" 3DODXNVLX JDO DWHLV %HW YHOWXL 8UรฃXOยก WLNยกMRVL 6XJUยณรฅ V Lรฃ PDOรŒQR

ยณ SURW %DOWDUDJLV Qยก

NLHN QHDSVLGรฅLDXJGDYR DWUDG V

8UรฃXO YยกO SR QDPXV EHVLUXRรฃLDQรพL WLNWDL QXVWHEGDYR DU QHW VXS\NGDYR ยฒ 7DL WX GDU QHLรฃยกMDL" ยฒ SULNLรฃGDYR

ยฒ 7\OยกWXP LU GLHY P\OยกWXP ยฒ DWVLGXVGDYR 8UรฃXOยก LU SRU GLHQร W\OHVQยก EรŒGDYR

ยฒ 7DL NDG WDX GLHYDV WLHN SURWR GXRWร ยฒ SDOLQNยกGDYR %DOWDUDJLV ยฒ WDGD WLNUDL JDOยกWXPH

ramiai gyventi. 7DV %DOWDUDJLR OLQNยกMLPDV DU PHWDL NXULH YLV ODELDX WXUVLQR LU WDLS VXVLULHWXVL VHQPHUJ 

SDGยกMR LU 8UรฃXOยก NDVGLHQ YLV GLHYREDLPLQJHVQยก GDUยกVL 3ULHรฃ WDL ML GDU EXYR LรฃEDQGรฅLXVL YLVDV NLWDV

SULHPRQHV LU QHW EXUWXV NXULDLV WLNยกMRVL YLV GยกOWR %DOWDUDJยณ SULVLYLOLRWL EHW LU WLHPV QLHNR QHSDGยกMXV SUDUDGXVL SDVNXWLQ YLOWยณ LU DWJDLODXGDPD Xรฅ QXRGยกPHV SDGDUยก รขYHQGXEUยกV VNDLVรพLDXVLDL 0HUJHOHL VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV LU YLV GDรฅQLDX LรฃHLGDYR

QHSDSUDVWDL SUDGรฅLXJLQGDPD %DOWDUDJยณ

ยณ

EDรฅQ\รพL NDUWDLV QHW YLV GLHQ VXJDLรฃGDYR WXR

ยฒ 0DWDL VXVLSUDV NDUW ยฒ SDWV VDX VDN\GDYR QRUV 8UรฃXOยก MXR GLHYREDLPLQJHVQยก GDUยกVL WXR

SLNWHVQยก EXYR %HW YLV GยกOWR %DOWDUDJLV QHSUDUDGR YLOWLHV NDG SDJDOLDX LU VHQPHUJยกV SLNWXPXL EHL

ยณQLUรฃLXL DWHLV JDODV %HW รพLD %DOWDUDJLV DSVLULNR 2 GLHQRV VOLQNR EยกJR PHWDL SR PHWร LU %DOWDUDJLV รŒรฅLDQW PDOรŒQXL LU EHVLEDUDQW VX VHQD GDYDWND QHW QHSDVWHEยกMR NDLS LU SDWV SDVHQR 1HPDรฅD NDNWD GDU ODELDX SDGLGยกMR R ยณ SODXNร YDLQLN WLHV VPLONLQLDLV WDLS ยณVLPHWยก PLOWร GXONยกV NDG QHW VNDLGULDPH 8GUXYยกV HรฅHUR YDQGHQ\MH QHJDOLPD EXYR

iลกtrinkti. VII 7DLS %DOWDUDJLV EXWร JDO YLVDL QXVHQ V LU YLHQLรฃDV SDVLOLN V VX VDYR

รŒรฅLDQรพLX

PDOรŒQX EHL

QLXUQDQรพLD GDYDWND 7LN YLHQ SDYDVDUยณ NDL SDSรŒWยก รฃYHOQXV YยกMDV SUDGยกMR WLUSWL VQLHJDV LU OLQNVPL XSRNรฃQLDL

ยกPยก

SXWRGDPL ULQNWLV

ยณ

8GUXYยกV HรฅHU LรฃNHOGDPL OHG Lรฃ DQWURV HรฅHUR SXVยกV DWYDรฅLDYR

PDOรŒQ MDXQD LรฃG\NยกOยก -DXGHJLร 0DUFHOยก ยฒ 7LH PรŒV Y\UDL LรฃYDรฅLDYR

ยณ

ยณ

PLรฃN VDNR NHOLDV JDOยณV SDEยกJWL ยฒ QH SDVDNยก EHW QXVLMXRNยก

0DUFHOยก ยฒ 7DL Dรฃ WLHVLDL SHU HรฅHU DWYDรฅLDYDX

ยณ PDOรŒQ 7HJX VDX EยกJD NHOLDV $รฃ MR QHVLY\VLX ยณ 8GUXYยกV HรฅHU 7DV MXRNDV JUHLWDL QXVNDPEยกMR SR YLV PDOรŒQ LU VHQVWDQWยณ %DOWDUDJยณ XรฅNHUยกMR QRUV 0DUFHOยก YLVDL WR QHQRUยกMR -L SLUP NDUW EXYR PDOรŒQH LU รฃLV WDLS MDL SDWLNR NDG รฃRNLQยกMR NDLS SDXNรฃรพLXNยก SR YLVXV PDOรŒQR DXNรฃWXV รพLDXรฃNยกGDPD LU NYDWRGDPD SHรฃLRGDPD PDOรŒQLQLQN Xรฅ รฅLOVWDQรพLร SODXNร LU SUDรฃ\GDPD SDVXSWL DQW PDOรŒQR VSDUQร ยฒ 7DL EHQW WROL SDPDW\รพLDX ยฒ VNDPEยกMR NDLS VLGDEULQLV YDUSHOLV MRV MXRNDV R OLQNVPRV DN\V MDX รฃRNLQยกMR PDOรŒQR VSDUQDLV 1H PHUJ\Wยก EHW SDXNรฃรพLXNDV ยฒ SDJDOYRMR %DOWDUDJLV QHDWVLNODXV\GDPDV MRV OLQNVPร รพLDXรฃNDOร NXULH ยกPยก QXVWHOEWL %DOWDUDJLXL QHW PDOรŒQR รŒรฅLP LU EXQGDQรพLR HรฅHUR รฃQLRNรฃWLP ,U SDWV QHSDVLMXWR NDLS Wร รพLDXรฃNDOร EHVLNODXV\GDPDV SUDGยกMR YLNULDX VXNWLV WDU\WXP EรŒWร DWMDXQยกM V SRUD GHรฃLPรพLร PHWร 0DUFHOยกV JUรŒGXV MLV JUHLWDL VXPDOยก VXNURYยก ยณ URJHV R NDL 0DUFHOยก DWVLVยกGR YDรฅLXRWL %DOWDUDJLXL NDรฅNR EDLVLDL SDJDLOR ยฒ .DGD YยกO DWYDรฅLXRVL" ยฒ SDNODXVยก QRUยกGDPDV VXODLN\WL 0DUFHO ยฒ .DL NHOLDV SDEยกJV ยฒ DWVDNยก LรฃYDรฅLXRGDPD 0DUFHOยก LU DWVLJU รฅXVL รฃHOPLรฃNDL QXVLMXRNยก 7DV MXRNDV DU WDV DWVLJU รฅLPDV YLVDL Lรฃ SURWR LรฃYHGยก VHQ EHUQ .XU ยกMR N GDUยก YLV DN\VH YDLGHQRVL 0DUFHOยก YLVXU JLUGยกMR MRV VNDPEDQWยณ MXRN LU PDWยก JXQGDQรพL รฃ\SVHQ 2 WR -XRNR EXYR SLOQDV PDOรŒQDV SLOQL SDYDVDULQLDL ODXNDL SLOQDV HรฅHUDV 7DV MXRNDV LU รฃ\SVHQD YLVXU SHUVHNLRMR %DOWDUDJยณ LU NDUWDLV QHW DWURGยก NDG WDV OLQNVPDV QHUรŒSHVWLQJDV MDXQ\VWยกV MXRNDV W\รพLRMDVL Lรฃ MR QXSOLNXVLRV JDOYRV รฅLOVWDQรพLร SDDXVLร LU WXรฃรพLRV YLHQLรฃRV VHQEHUQ\VWยกV ,U MXR WROLDX MXR GDXJLDX %DOWDUDJLV MDXWยกVL YLHQLรฃDV QHV VXSUDWR NDG YHOWXL SUDOHLG V VDYR MDXQ\VW NXULRV GDEDU QHL VX YยกMR 2 SDWL MXRNLDVL NDLS WLH SDYDVDULR XSHOLDL JXUJยกGDPL


sparnais nepasivysi. 7DLS SUDยกMR QHUDPXV SDYDVDULV DWPXUPยกMR 8GUXYยกV HรฅHUR YDQGHQ\V VXรฅDOLDYR NDLS GรŒPDLV

XรฅVLGHQJยก HรฅHUR รฃODLWDL LU DSOLQNLQLDL NDOQDL NDOQHOLDL NXULXRV NDLS SDGDYLPDV VDNR PLOรฅLQDV NOXPSHV

LรฃNUDW\GDPDV VXS\O V WDUSXHรฅHUยกMH R %DOWDUDJLV YLV GDU QHJDOยกMR XรฅPLUรฃWL QHL WR MXRNR NXULV WHEHVNDPEยกMR YLVXU NXU WLN MLV SDVLVXNGDYR QHL WRV รฃ\SVHQRV Mยณ XรฅNHUยกMXVLRV

7R MXRNR QHQXVWHOEยก Qยก UDPL YDVDUD NXUL NDLS VYDLJLQDQWL SDVDND PยกO\QDYR HรฅHUXRVH LU

รฅDOLDYR รฃLOXRVH 1HLรฃVNODLGยก WRV รฃ\SVHQRV EXUWร QHL รฃLOWRV รฅYDLJรฅGยกWRV QDNW\V QXVNHQGXVLRV 8GUXYยกV

HรฅHUR VNDLGULXRVH YDQGHQ\VH 7R MXRNR EXYR SLOQD %DOWDUDJLR รฃLUGLV LU MLV VODQNLRMR W\OXV NDLS รฃHรฃยกOLV MR ยณVLNODXV\GDPDV LU GรฅLDXJGDPDVLV R NDUWDLV WDLS VLHOYDUWDXGDPDV NDG QLHNXU VDX YLHWRV QHUDVGDYR

2 UXGHQยณ NDL DQWURMH HรฅHUR SXVยกMH SUDGยกMR VNDPEยกWL SLUรฃOLร VNDPEDODL %DOWDUDJLV YLVLรฃNDL

QHWHNR UDP\EยกV 1DNWยณ QHJDOยกGDYR XรฅPLJWL GLHQ SUDVLEODLY\WL XรฅPLUรฃR QHW VDYR PDOรŒQ NXULV GDEDU VWRYยกMR VXJODXG V VSDUQXV NDLS รฃPยกNOD QRUV EXYR SDWV PDOLPR PHWDV 0DOรŒQLQLQNDV QRUV NDUWDLV LU EDUDPDV

รŒNLQLQNร

Xรฅ PDOLPR JDLรฃLQLP WR DQNVรพLDX QLHNDGD

QHEรŒGDYR VยกGยกGDYR SHU GLHQDV DQW PDOรŒQR VOHQNVรพLR LU รฅLรŒUยกGDYR DNLV ยณVPHLJ V 2 SDYDNDUH NDL SUDGยกGDYR VNDPEยกWL SLUรฃOLร VNDPEDODL LU VXNWL

ยณ

ยณ

NLW HรฅHUR NUDQW

-DXGHJLร NLHP QHLรฃWXUยกGDYR

%DOWDUDJLV QHW DQW PDOรŒQR VOHQNVรพLR SDNLOGDYR LU EยกJLRGDYR QXR PDOรŒQR SULH HรฅHUR QXR HรฅHUR SULH PDOรŒQR WDUVL QRUยกGDPDV QXVLVNDQGLQWL DU GDU NDรฅN SDVLGDU\WL

2 NDUWDLV QHVXVLYDOG\GDPDV SDOHLVGDYR PDOรŒQR JLUQDV NDG WRV

รŒรฅGDPRV

QXVWHOEWร SLUรฃOLร

VNDPEDOXV 0DOรŒQDV QHW NDXNGDYR YLVDLV EDOVDLV VXNHOGDPDV NODLNร รฃLXUSXOLQJXP EHW YLV WLHN %DOWDUDJLXL QHQXVWHOEGDYR SLUรฃOLร YDUSHOLร 0DOรŒQR

รŒรฅLPH VXVLOLHGDYR WLH VNDPEDODL LU WDV MXRNDV NXULV

QXR DQNVW\YR SDYDVDULR Mยณ SHUVHNLRMR LU MLV QHรฅLQRGDYR N EHGDU\WL 7DGD VXVWDEG V PDOรŒQ UDXGDYR %DOWDUDJLV รฅLOVWDQรพLXV SODXNXV LU NHLNGDYR VDYR VHQEHUQ\VW 1XYDรฅLXRWL SDรพLDP VX SLUรฃOLX

ยณ

-DXGHJLร NLHP QRUV LU QH NDUW EXYR NLOXVL WRNLD SDJXQGD

%DOWDUDJLV QHGUยณVR LU SDJDOYRWL .DV JL OHLV VDYR GXNWHUยณ Xรฅ NYDLรฃR VHQEHUQLR PDOรŒQLQLQNR MDX

QHNDOEDQW DSLH WDL NDG LU SDWL GXNWยก Lรฃ WROR SDEยกJWร QXR WRNLR SDVLYยกODYXVLR MDXQLNLR 7LNWDL MXRNDLV

SUDSOLXSV YLVD DS\OLQNยก NDG DNLร QHWXUยกVL NXU GยกWL ,U %DOWDUDJLV Lรฃ WR VLHOYDUWR QHEHรฅLQRMR DU MDP SDVLNDUWL DQW PDOรŒQR VSDUQร DU QXVLVNDQGLQWL 8GUXYยกV HรฅHUH 9LHQD DLรฃNX EXYR NDG WROLDX MLV QHEHJDOยกV WDLS J\YHQWL NDLS J\YHQR R JDO LU Lรฃ YLVR QHEHJ\YHQV

7DL PDW\GDPD QHW VHQPHUJยก 8UรฃXOยก YLVD รฃLUGLPL %DOWDUDJLX VXVLUรŒSLQR OLRYยกVL Mยณ EDUXVL LU

JVGLQXVL NDG SDPHVLDQWL R NDUWDLV QHW VNDUHOยกV NDPSX DรฃDU QXVLรฃOXRVW\GDYR LU VX XรฅXRMDXWD

klausdavo: ยฒ .DV WDX \UD %DOWUXN" *DO WX VHUJL JDO WDX N VNDXGD" 3DVDN\N OHQJYLDX EXV Dรฃ รพLD

YLVRNLร รฅROHOLร WXULX LรฃYLULQVLX *DO SDGยกV PDOรŒQH

ยฒ (LN WX VDX ยฒ DWVWXPGDYR %DOWDUDJLV VX DSPDXGX 8UรฃXOยกV UรŒSHVรพLXV LU XรฅVLGDU\GDYR

%HW LU XรฅVLGDU V PDOรŒQH QHWXUยกMR NXU GยกWLV 3HU GLHQDV W\OยกMR NDLS รฅHPยก SULEORNรฃWDV VDYR

VLHOYDUWR LU NDVGLHQ YLV GDXJLDX SDMXRVGDPDV WDU\WXP J\YDV UHQJWรVL OยณVWL SR YHOยกQD

7DGD 8UรฃXOยก YLVDL ULPWDL VXVLUรŒSLQR NDG WLNUDL PDOรŒQDV EXV VXVXN V %DOWDUDJLXL JDOY LU YLVDV

VPHJHQLV LU ML SUDGยกMR EยกJLRWL SDV NDLP\QXV LHรฃNRGDPD YDLVWร LU SDJDOERV %HW NXU WX UDVL YDLVW DU SDJDOE QXR WRNLRV OLJRV"

%DOWDUDJLR QHODLPHL MXR VXVLUรŒSLQR QH WLN 8UรฃXOยก EHW LU YLHQDV NDLP\QDV NXULR QLHNDV JHUX

รฅRGรฅLX QHPLQยกMR

7DL EXYR 3LQรพLXNDV

VIII $QWURMH VNDUGรฅLR SXVยกMH NXU VWRYยกMR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV EXYR 3DXGUXYยกV SHONยกV NXULร

PDXUXRVH EDLJยกVL 8GUXYยกV HรฅHUDV LU SUDVLGยกMR 3DGLHY\รพLR XSHOLV MXQJ V 8GUXYยกV HรฅHU VX 'XQJYLHWร LU NLWDLV HรฅHUDLV 7DL EXYR NODPSLRV QHLรฃEUHQGDPRV QRUV LU QHGLGHOยกV SHONยกV DSDXJXVLRV NUรŒPRNรฃQLDLV LU

XRJLHQRMDLV NXULXRVH UXGHQยณ SULVLUSGDYR YLVRNLร XRJร LU VXHLGDYR Lรฃ YLVRV DS\OLQNยกV XRJDXWRMร %HW LU

uogauti ten buvo pavojinga. 3HONยกV EXYR NODVWLQJRV QHW WRVH YLHWRVH NXU SDVLWDLN\GDYR QHGLGHOยกV SLHYRV รฅHPยกV SDYLUรฃLXV

VXSGDYRVL WDUVL SLHYD SODXNWร DQW YDQGHQV 2 NDUWDLV DWVLVWRM V DQW LรฃNLOHVQLR NXSVWR QXJDUPL

LU JHUDL MHLJX VSยกVL NRNLR NUรŒPR QXVLWYHUWL LรฃVLJHOEยกVL NLWDLS ยฒ VYHLNDV GLQJ V 0DXUDV GXJQ LU QHL รฅHQNOR QHSDOLNV NXU EรŒVL SUDVPHJ V

ยณ OLรŒQ QXWUDXNV ยณ

7RVH SHONยกVH NDLS SDVDNRMR J\YHQ V WRNV QXVPXUJ V YHOQLXNDV NXUยณ 3LQรพXNR YDUGX YDGLQR

-DP VXYHUVGDYR YLVDV WDV QHODLPHV NXULRV LรฃWLNGDYR OLHNQH รฅPRQHV LU J\YXOLXV %HW WDL QHWLHVD


3LQรพXNDV EXYR WRNV QHWLN V YHOQLDV LU GDU WRNV WLQJLQ\V NDG QLHNDP QHSDGDU\GDYR QHL EORJD QHL JHUD 7RNV MDX EXYR QHY\NยกOLV NDG QLHNX QHW SDรพLX VDYLPL QHVLGRPยกMR WLN DPรฅLQDL VQรŒGXULXRGDYR NODXV\GDPDVLV %DOWDUDJLR PDOรŒQR รคPRQยกV EรŒWร Mยณ YLVDL LU

รŒรฅLPR XรฅPLUรฃ 

MHLJX PRWHU\V LU SLHPHQ\V ODLNDV QXR ODLNR MR QHXรฅHLWร

VQDXGรฅLDQรพLR OLHNQH 0RWHU\V รฅLQDL QXVLJVGDYR NDG LU VQDXGรฅLDQรพLR YHOQLR LU SDEยกJGDYR R GUVHVQLHML SLHPHQ\V QH WLN SULNHOGDYR 3LQรพXN EHW LU SDYDLN\GDYR SR SHONHV Lรฃ YLHQR JXROLR 7DGD VXS\N V 3LQรพXNDV QXOยณVGDYR NXU QRUV

ยณ

ยณ

NLW

QXRรฃDOHVQยณ OLHNQ LU VQDXVGDYR SHU GLHQDV LU QDNWLV .DL

VQDXVWL QXVLERVGDYR NDUWDLV SDVYDMRGDYR NDG JDO LU QHEORJDL EXWร MHLJX WXUยกWร SDรพL 9LV GYLHVH

VPDJLDX EรŒWร %HW NXU M JDXVL" -RNLD ODXPยก DU UDJDQD QHLV Xรฅ WRNLR QXVPXUJXVLR YHOQLXNR R รฃLDLS

NRNL PRWHULรฃN QHJL VXYLOLRVL -HLJX QH WLH VDSQDL

ยณ SHONHV" 7DL LU WHNR 3LQรพXNXL WLNWDL VDSQDLV SDVLWHQNLQWL WDL EDLVLDL QXRERGXV EรŒWร EXY V 3LQรพXNR J\YHQLPDV 7RNV

MDX QXRERGXV

NDG รฅPRJXV MR YLHWRMH LPWXP LU SDVLNDUWXP EHW NDLS YHOQLXL GDU WRNLDP QHWLNXVLDP LU WRNV J\YHQLPDV EXYR JHUDV -LV SULSUDWR SULH VDYR VDSQร LU SULH %DOWDUDJLR PDOรŒQR QXRODWLQLR

รŒรฅLPR

NXULR NODXV\GDYR

VQรŒGXULXRGDPDV LU MDP YLVLรฃNDL WR SDNDNR -HLJX QยกUD SDรพLRV WDL LU QHUHLNLD ,U PDรฅD UรŒSHVรพLR EXYR 3LQรพXNXL QHEHQW WLNWDL NDUWDLV EHNODXVDQW %DOWDUDJLR PDOรŒQR

รŒรฅLPR SDUรŒSGDYR

ยฒ . MLV WHQ PDOD" ยฒ SDJDOYRGDYR EHW รพLD SDW LU YยกO XรฅVQรŒVGDYR ยฒ 'LGHOLR รพLD GDLNWR NDG

PDOรŒQDV PDOD 7HJX VDX PDOD

7DLS LU QHSULVLUHQJยก 3LQรพXNDV QXHLWL SDรฅLรŒUยกWL N %DOWDUDJLR PDOรŒQDV PDOD ,U JDO EรŒWร QLHNDGD

QHQXยกM V LU GDEDU VDX NLXUNVRWร 3DXGUXYยกV SHONยกVH %HW DU รฅLQDL รฅPRJXV VDYR QHODLP MHLJX MRV Qยก SDWV YHOQLDV QHรฅLQR" 3LQรพXNDV WDLS EXYR DSVLSUDW V VX PDOรŒQR

รŒรฅLPX

NDG NDUWDLV PDOรŒQXL VXVWRMXV MDP QHUDPX

SDVLGDU\GDYR WLHVLRJ NDรฅNR VWLJGDYR LU MLV LPGDYR QHULPDXWL ,U NDL %DOWDUDJLV VXรฅDYยกWDV 0DUFHOยกV MXRNR YLV GDรฅQLDX XรฅPLUรฃGDYR PDOรŒQ LU QXWLOGDYR MR QXRODWLQLV

รŒรฅLPDV 3LQรพXNXL EXYR ODEDL QXRERGX

ir baisiai neramu. ยฒ .RGยกO MLV QHPDOD" ยฒ YLV GDXJLDX VXVLUรŒSLQGDYR 3LQรพXNDV QHV EH PDOรŒQR

QHL VQDXVWL QHL DSLH SDรพL VYDMRWL

รŒรฅLPR

QHJDOยกMR

7DGD QHEHVLN VGDPDV SDJDOLDX DWVLNยกOยก Lรฃ VDYR DSVDPDQRMXVLR JXROLR SULGHUDQรพLDL Xรฅ NUรŒPR

DSVLWDLVยก NDLS รฅPRQยกVH WLQND SDVLURG\WL LU QXยกMR YLHQ SDYDNDU %DOWDUDJLR DSODQN\WL 7 UDGR DQW PDOรŒQR VOHQNVรพLR VยกGLQWL LU รฅLรŒULQWยณ

ยณ DQWU HรฅHUR SXV 

ยฒ /DEDV YDNDUDV NDLP\QH ยฒ SDVLVYHLNLQR 3LQรพXNDV LU DWVLVWRMR SULHรฃDLV %DOWDUDJLV EXYR WDLS XรฅVLVYDMRM V DU VDYR VLHOYDUWH QXJULP]G V NDG YLVDL QHSDPDWยก NDLS

NDรฅNDV SDV Mยณ DWยกMR 7LNWDL LรฃJLUG V EDOV SDNยกOยก DNLV PDQ\GDPDV NDG YยกO NXULV QRUV NDLP\QDV DWยกM V EDUWLV NDG JUรŒGร SHU LOJDL QHVXPDOV RJL รฅLรŒUL ยฒ VWRYL SULHรฃ Mยณ WRNV VWULXNDV EXNDV SRQDLรพLXNDV NDLS YRNLHWXNDV VX NHSHOLXรฃXNX DQW JDOYRV LU GDU VX XรฅNLรฃWD JDLGรฅLR SOXQNVQHOH ,รฃ NXU WRNV DWVLUDGR" ยฒ QXVWHER %DOWDUDJLV LU SDWV VDX SDJDOYRMR ยฒ $U WLNWDL QH PDOรŒQR

SLUNWL DWยกMR"

7DL GDU NDUW SHUรฅYHOJยก QXR NRMร LNL JDOYRV QHPDW\W VYHรพL .DLS WLN SLUNO\VยฒSDJDOYRMR

R SDVNXL NDG QHUHLNยกWร WXรฃรพLDL EXUQRV DXรฃLQWL WXRMDX SDVDNยก ยฒ 1H Dรฃ PDOรŒQR QHSDUGXRGX

ยฒ 0DQ YLVDL QHUHLNLD WDYR PDOรŒQR ยฒ DEHMLQJDL WUXNWHOยกMR SHรพLDLV 3LQรพXNDV ยฒ WLNWDL MR

รŒรฅLPR .RGยกO WX QHPDOL"

ยฒ 0DQ YLVDL QHUรŒSL PDOLPDV ยฒ EXUEWHOยกMR %DOWDUDJLV QRUยกGDPDV JUHLรพLDX DWVLNUDW\WL ยณN\UDXV

SULEXYยกOLR LU YยกO QXVLJU รฅยก

ยณ HรฅHUR SXV 

ยฒ 7DL NDV JL WDX UรŒSL" ยฒ DWVLUยกPยก DQW OD]GHOยกV 3LQรพXNDV SDVLUHQJGDPDV LOJDL NDOEDL

%DOWDUDJLV QLHNR QHDWVDNยก WLNWDL SDNLOR QXR VOHQNVรพLR JLUQDSXVยกV DQW NXULRV VยกGยกMR $QRMH

HรฅHUR SXVยกMH QXVNDPEยกMR DU WLN MDP SDVLJLUGR SLUรฃOLร VNDPEDODL 3LQรพXNDV WDLS SDW SDNLOR LU รฅLรŒUL

ยณ W SXV 

ยฒ 6XSUDQWX ยฒ VDNR ยฒ $U QH YHVWL WLNWDL QRUยกWXP"

ยฒ 2 Lรฃ NXU WX รฅLQDL" ยฒ QXVWHER %DOWDUDJLV LU DWVLJU รฅยก

ยณ VYHรพL

ยฒ .R รพLD QHรฅLQRVL" ยฒ WUXNWHOยกMR SHรพLDLV 3LQรพXNDVยฒ $รฃ LU SDWV JDOYRMX NDG EรŒWร ODLNDV YHVWL

%HW Dรฃ JDOLX GDU SDODXNWL NDG WLN PDOรŒQDV %DOWDUDJLV SDรฅLรŒUยกMR

ยณ

รŒรฅWร

SRQDLรพLXN NR รพLD MDP UHLNLD LU SDPDWยก NDG WDV QH WRNV NDLS YLVL

รฅPRQยกV EHW WLNWDL VX YLHQD VN\OXWH QRV\MH

ยฒ 7DL NDV JL WRNV HVL" ยฒ QXVWHE V SDNODXVยก %DOWDUDJLV VSยกGDPDV LU ELMRGDPDV ยณVSยกWL

ยฒ $UJL QHSDรฅยณVWL" ยฒ QXVWHER LU 3LQรพXNDV ยฒ .DLP\QDV รฝLD SDW SDNDOQยกV SHONยกVH J\YHQX

3LQรพXNDV 1XVLยกPยก SRQDLรพLXNDV NHSHOLXรฃXN LU QXVLOHQNยก %DOWDUDJLV SDPDWยก GX UDJLXNXV LรฃรฃRNXVLXV


NDNWRMH LU MRNLร DEHMRQLร QHOLNR

ยฒ 7DL WLNUDL WRNV HVL" ยฒ YLV GDU QHWLNยกGDPDV SDNODXVยก %DOWDUDJLV

ยฒ .DLS PDWDL ยฒ QXVLรฃLHSยก 3LQรพXNDV ยฒ ,U JDOLX NDLS NDLP\QDV SDGยกWL ยฒ .XR JL WX PDQ JDOยกWXP SDGยกWL" ยฒ GDU ODELDX QXVWHER %DOWDUDJLV ยฒ .DG LU YHVWL W NXUL QRUL ยฒ DWVDNยก YLVDL ULPWDL 3LQรพXNDV ยฒ 7DL SDGยกN ยฒ QHMXรพLRPLV LรฃVSUรŒGR %DOWDUDJLXL

ยฒ %HW N WX PDQ Xรฅ WDL GXRVL" ยฒ PDQGULDL SDNUHLSยก JDOY 3LQรพXNDV

ยฒ .R WLNWDL QRUL ,PN QRUV PDOรŒQ R SULHGR VHQPHUJ 8UรฃXO ยฒ GDXJ QHJDOYRGDPDV DWVDNยก

Baltaragis. ยฒ 0DQ WR QHUHLNLD ยฒ SDSXUWยก JDOY 3LQรพXNDV 2 SDVNXL NLHN SDJDOYRMR LU SULGยกMR ยฒ -HLJX WX

PDQ DWLGXRWXP W NR QHWXUL EHW N WXUยกVL NDL YHVL WDL SDGยกรพLDX

โ€” Mielai, โ€” sutiko Baltaragis, nieko bloga negalvodamas. VXWDUWยณ

ยฒ 7DL JHUDL ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV LU LรฃWUDXNยก NDรฅNRNยณ SRSLHULร Lรฃ UDQNRYยกV ยฒ 3DVLUDรฃ\VLP ยฒ .DP รพLD WD VXWDUWLV" ยฒ VXDEHMRMR %DOWDUDJLV ยฒ 6XWDUVLP NDLS NDLP\QDL ยฒ .DLP\QDL WDL NDLP\QDL ยฒ SHUWDUยก 3LQรพXNDV ยฒ R NDG QHXรฅPLUรฃWXPH N VXWDUยกPH

pasiraลกysime. ยฒ .DP WR UHLNLD" ยฒYLV GDU DEHMRMD %DOWDUDJLV ยฒ .DLP\QR รฅRGLV EUDQJHVQLV Xรฅ DXNV

ยฒ รคRGLV รฅRGรฅLX ยฒ QHVXWLNR 3LQรพXNDV ยฒ R NDV SDUDรฃ\WD ยฒ NLUYLX QHLรฃNLUVL ยฒLรฃVLWUDXNยก

SOXQNVQ Lรฃ NHSHOLXรฃXNR SDVLGยกMR SRSLHULร DQW NHOLR LU SDUDรฃยก VXWDUWยณ SDVNXL DWNLรฃR SOXQNVQ %DOWDUDJLXL ยฒ %DNVWHON

ยณ PDรฅMยณ SLUรฃรพLXN LU SDVLUDรฃ\N

%DOWDUDJLV GDU SDDEHMRMR DU LPWL SOXQNVQ EHW WXR PHWX DQRMH HรฅHUR SXVยกMH VXVNDPEยกMR SLUรฃOLร

VNDPEDODL %DOWDUDJLV NUรŒSWHOยกM V SDยกPยก 3LQรพXNR DWNLรฃW SOXQNVQ EDNVWHOยกMR

ยณ SLUรฃW LU SDVLUDรฃยก

ยฒ 7DL SR GY\OLNRV PHWร DWHLVLX SDVLLPWL NDV PDQ SULNODXVR SDJDO VXWDUWยณ ยฒ WDUยก SDWHQNLQWDV

3LQรพXNDV XรฅVLNLรฃGDPDV SOXQNVQ Xรฅ NHSHOLXรฃR R SRSLHULร

ยณ

XรฅDQWยณยฒ 7DLJL ODLNR QHJDLรฃN NLQN\N

DUNOยณ SDVLLPN SLUรฃOยณ LU YDรฅLXRN SDV W NXULRV QRUL 3R WULMร VDYDLรพLร EXV YHVWXYยกV

7DL SDVDN V 3LQรพXNDV รพLD EXYR รพLD GLQJR R DSVWXOE V %DOWDUDJLV OLNR YLHQDV NLHPR YLGXU\MH ยฒ $U WLNWDL QHVDSQXRMX" ยฒ SDWV VDY V SDNODXVยก LU SDVLWU\Qยก DNLV

$QRMH HรฅHUR SXVยกMH QXVNDPEยกMR SLUรฃOLร VNDPEDODL %HW DWJDO 0DW\W QLHNR QHODLPยกM 

IX 6DSQDV WDL EXYR YLGXU\MH GLHQRV DU NDรฅNDV SDVLYDLGHQR %DOWDUDJLV SDWV JHUDL QHรฅLQRMR WLNWDL W

SDW SDYDNDU SDVLNLQN V DUNOยณ XรฅYDรฅLDYR

ยณ

3DXGUXYยกV NDLP SDV SLUP NDLP\Q NDOYยณ -XR]DS

-XRGYDONยณ รฅPRJร WLHVร LU SURWLQJ LU SDSUDรฃยก NDG SDEรŒWร MDP SLUรฃOLX LU YDรฅLXRWร VX MXR SDV -DXGHJLร 0DUFHO 

ยฒ $U JDOYRV รฅPRJDX QHWHNDL" ยฒ WDV VXEDUยก ยฒ 7RNLD PHUJD LU HLV Xรฅ WDY V VHQR NHOPR"

7LNWDL VDUPDW DSWXUยกVLPH LU GDXJLDX QLHNR

ยฒ .DLS EXV WDLS EXV ยฒ QHDWVWRMR %DOWDUDJLV ยฒ $รฃ WDX YLV J\YHQLP G\NDL PDOVLX Xรฅ WRNL

SDVODXJ

ยฒ 0DOVL QHPDOVL WLN QLHNR Lรฃ WR QHLรฃHLV ยฒ NUDWยกVL -XRGYDONLV

%HW WDLS JUDรฅLDL %DOWDUDJLV SUDรฃยก NDG รฅPRJXV SDJDOLDX QXVLOHLGR

ยฒ -HL WDLS ODEDL QRUL ยฒ VDNR ยฒ EDOD WDY V QHPDWยก QXYDรฅLXRVLP LU SDUYDรฅLXRVLP QLHNR

QHSHรฃ 'LGHOLR รพLD GDLNWR

%HW WXR PHWX LรฃรฃRNR Lรฃ XรฅNURVQLR -XRGYDONLR SDUDQNLQLV SXVEHUQLV -XUJXWLV NXULV GXPSOHV SULH รฅDL]GUR GXPGDYR LU PRNยกGDYR VPDJLDL QXVLรฃQ\SรฃWL SUR YLHQ รฃQLUSรฃO SHU VLHNVQยณ 'ยกO WR YDL]GDYRVL HVV รฃDXQXV NDYDOLHULXV LU QHVLNHQWยก SLUรฃOLDLV YDรฅLQยกWL $PรฅLQDL SULVWRGDYR SULH VDYR PHLVWUR NDG EHQW

NDUW VX MXR QXYDรฅLXRWร NXU QRUV SDV QXRWDN 7DL LU GDEDU WDULDQWLV -XRGYDONLXL VX %DOWDUDJLX GยกO SLUรฃO\Eร MLV VWRYยกMR SULH รฅDL]GUR NDLS QXGLHJWDV DWLGรฅLDL NODXV\GDPDV XรฅPLUรฃ V QHW QXVLรฃQ\SรฃWL 7LNWDL

NDL -XRGYDONLV QXVLOHLGR %DOWDUDJLXL LU VXWLNR YDรฅLXRWL SLUรฃOLDLV -XUJXWLV QXVLรฃQ\SรฃWยก SHU VLHNVQยณ LU

prikibo: ยฒ 9HรฅN LU PDQH ยฒ SDVLVLรŒOยก ยฒ -XN VHQLDL รฅDGยกMDL VX PDQLP SLUรฃOLDLV NXU QRUV QXYDรฅLXRWL

-HL Xรฅ %DOWDUDJLR QHLV -DXGHJLร 0DUFHOยก WDL JDO Xรฅ PDQ V

ยฒ .DLS รพLD GDEDU VX GYLHP MDXQLNLDLV YDรฅLXRVL SDV YLHQ QXRWDN" ยฒ QXVLMXRNยก -XRGYDONLV

ยฒ *DO VX WDYLP SDVNXL QXYDรฅLXRVLP SDV %DOWDUDJLR 8UรฃXO "

ยฒ 0DQ YLV WLHN ยฒ VXWLNR -XUJXWLV ยฒ SDV -DXGHJLร 0DUFHO DU SDV %DOWDUDJLR 8UรฃXO WLN NDG

EHQW NDUW QXYHรฅWXP SLUรฃOLDLV

%DOWDUDJLV VWDLJD LรฃรฃRNXV Lรฃ XรฅNURVQLR -XUJXรพLXL NLHN VXPLรฃR LU DWVLSHLNยกMR $U NDUWDLV LU MLV


SDWV QHNYDLOLRMD NDLS NRNV SXVEHUQLV" 7LNWDL -XRGYDONLV SULWUรŒNR NDQWU\EยกV LU JDOXWLQDL SDVLU\รฅR ยฒ $U YHOQLDV รพLD MXGX VWDLJD DSVWRMR" ยฒ VXS\NR ยฒ 6X YLHQX YDรฅLXRN SLUรฃOLDLV VX NLWX YDรฅLXRN 1D JHUDL (LN SDULรฃN SULH %DOWDUDJLR DUNOLR VNDPEDO ยฒ SDVLXQWยก -XUJXWยณ ยฒ 3LUPD QXYHรฃLX %DOWDUDJยณ SDV 0DUFHO R SDVNXL WDYH SDV 8UรฃXO *DO LU DSรฅHQ\VLX %DOD MรŒVร QHPDWยก

ยฒ 2 NDLS JHUDL EXV ยฒ QXVLรฃQ\SรฃWยก -XUJXWLV GDU NDUW SUR YLHQ รฃQLUSรฃO SHU VLHNVQยณ LU LรฃEยกJR

SDVLรฃRNLQยกGDPDV %DOWDUDJLR DUNOLXL VNDPEDOR SDULรฃWL

-DX VXWHPXV LรฃYDรฅLDYR -XRGYDONLV VX %DOWDUDJLX

ยณ

-DXGHJLร VRG\E VNDUGHQGDPL SDHรฅHUยกPLV

SLUรฃOLร YDUSHOLX LU YLVNDV ODLPLQJDL SDVLEDLJยก 7LNWDL MDXQRVLRV WยกYDL Lรฃ SUDGรฅLร YLVDL QHQRUยกMR SULLPWL

WRNLR SDVLYยกODYXVLR MDXQLNLR VX SLUรฃOLX EHW 0DUFHOยก NDรฅNRGยกO SDWL EDLVLDL XรฅVLJHLGยก SDPLUรฃXVL YLV PHUJ\VWยกV GURYXP

ยฒ 8รฅ QLHNR NLWR QHLVLX ยฒ VDNR ยฒ WLNWDL Xรฅ %DOWDUDJLR -LV EHQW SDVXSV PDQH DQW PDOรŒQR

VSDUQร 3DJDOLDX LU WยกYDL QXVLOHLGR

ยฒ (LN ยฒ VDNR WยกYDV ยฒ MHLJX WDLS ODEDL ยณVLJHLGHL PDOรŒQLQLQNR EXL]RV %HW WX รฅHQWHOL MDX

QHS\N SDVRJRV QHJDXVL ,PN MHLJX QRUL M WRNL NDLS VWRYL

ยฒ 0DQ QLHNR GDXJLDX LU QHUHLNLD WLNWDL 0DUFHOยกV LU MRV MXRNR ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV

QHWLNยกGDPDV VDYR ODLPH

ยฒ 1D WR JHUR JDOL VX NDXSX JDXWL ยฒ VXWLNR WยกYDV ยฒ 1DPDPV GยกO WR PHQNDV QXRVWROLV

1HWUXNXV DEL SXVยกV JUHLWDL VXVLWDUยก 0DUFHOยก SUDSOLXSR Lรฃ GรฅLDXJVPR MXRNWLV LU QHW SULVLSDรฅLQR ยฒ 2 Dรฃ ยฒ VDNR ยฒ QH YHOWXL GHY\QLV YDNDUXV SR GHY\QLDV รฅYDLJรฅGHOHV VNDLรพLDX NODXVGDPD

NDV EXV PDQDVLV รขWDL LU DWYDรฅLDYR GHรฃLPW YDNDU -LV LU EXV PDQR

%HW WยกYDPV EXYR PDรฅD UรŒSHVรพLR ยฒ รฅYDLJรฅGHOยกV DU QH รฅYDLJรฅGHOยกV รพLD SDGยกMR 3LOQD WURED EXYR

SULDXJDQรพLรMร NXU รพLD MDV YLVDV LรฃOHLVL NDLS LรฃSDVRJLQVL" 1H NDUW WยกYDL 0DUFHO VSLUWH VSLUGDYR NDG

HLWร Xรฅ YLHQR DU NLWR MDXQLNLR NXULH VX SLUรฃOLDLV DWYDรฅLXRGDYR NDG SULDXJDQรพLRPV XรฅOHLVWร HLO EHW

0DUFHOยก SDWL WR QHรฅLQRGDPD NDรฅNRGยกO QXR YLVร SXUWยกVL LU QHQRUยกMR WHNยกWL 7DL GDEDU YLVXV QHPDรฅDL QXVWHELQR R ODELDXVLDL SDWยณ %DOWDUDJยณ NDL SDWL SDVLVLรŒOยก Xรฅ MR HLWL

ยฒ 1D GDEDU OLHND WLNWDL %DOWDUDJLR 8UรฃXO LรฃOHLVWL Xรฅ PDQR SXVEHUQLR -XUJXรพLR ยฒ OLQNVPDL

WDUยก -XRGYDONLV SDWHQNLQWDV QHODXNWDL VยกNPLQJRPLV SLUรฃO\ERPLV ยฒ 7LNWDL GYLHMร MDXQDPDUรพLร SHU GDXJ YLHQXRVH QDPXRVH R PDQ MDXQDYHGรฅLXV LรฃVLY\Wร

ยณ

NDOY PDUรพLRV GDU QHUHLNLD . VHQยก SDVDN\Wร" 6X รฃOXRWD

7LN YLHQDV WDV UรŒSHVWLV GUXPVWยก VยกNPLQJDV SLUรฃO\EDV %DOWDUDJLV WLHVLRJ QHรฅLQRMR N GDU\WL

NDLS รพLD 8UรฃXOH DWVLNUDW\WL 1LHNR GRUR Qยก -XRGYDONLV QHJDOยกMR VXJDOYRWL QRUV -XUJXWLV NDLS GLHJO\V

SDรฃRQ ยณVLPHW V QHDWVWRMR

ยณ

ยฒ .DGD LU NDGD YDรฅLXRVLP SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR 8UรฃXO " ยฒ NDVGLHQ NODXVLQยกMR

ยฒ 3DODXN ยฒ WDUยก Lรฃ NDQWU\EยกV LรฃYHVWDV NDOYLV ยฒ 3DรฅLรŒUยกVLP NDLS รพLD %DOWDUDJLXL LรฃHLV 2 WX

dar jaunas esi ir gali palaukti. 1HSDWHQNLQWDV -XUJXWLV รฃQLUSรฃWHOยกMR SUR YLHQ รฃQHUY SHU VLHNVQยณ SUR NLW LU GรŒPยก WROLDX

GXPSOHV NDG QHW รฅLHรฅLUERV WU\รฃNR Lรฃ รฅDL]GUR LU VNUDLGยก NDOYยกV SDOXEยกPLV SUR DXNรฃWLQยณ . GDXJLDX

darysi, kai reikia palaukti. 2 LU 8UรฃXOยก VXรฅLQRMXVL DSLH SLUรฃO\EDV WULQNVยกMR Lรฃ SLNWXPR GXULPLV LU YLVD SDรฅDOLDYXVL

ยณ PDOรŒQ DSVXNR %DOWUXNXL JDOY R ML YLVXV รฃLUGLHV OรŒNHVรพLXV ยณ Mยณ VXGยกMXVL YLV VDYR J\YHQLP SDรฃYHQWXVL QHL DSNDOEร QHL QXRGยกPยกV QHSDELMRMXVL QH NDUW GDULXVL EXUWXV NDG WLN %DOWUXN ยณ VDYR SXV SDOHQNWร EHW QLHNDV QHSDGยกMR LU YLVNDV QXยกMR SHUQLHN ,OJDPHWยก PHLOยก SDYLUWR QHDS\NDQWD EDOWDNLDYR

ยณ

%DOWDUDJยณ 9LVDLS VYDUVWยก VSยกOLRMR NDLS รพLD DWVLWLNR NDG WD SLHPHQยก NDUW DWYDรฅLDYXVL

%DOWDUDJLXL LU SDJLHรฅD MR QXRWDNDL 6DYDLWยก SR VDYDLWยกV รขYHQGXEUยกV EDรฅQ\รพLRMH

ยกMR

%DOWDUDJLR XรฅVDNDL VX 0DUFHOH LU QLHNR รพLD

QHSDGDU\VL 1HEHQW NOHERQXL SDVLVNรVL EHW N WDV SDGยกV" -XN VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV VHQLDL EXYR SDGDULXVL NHUรฃWDXGDPD %DOWDUDJLXL R WDV LU GยกPHVLR QHDWNUHLSยก ,U GDEDU YHQJยก VX MD VXVLWLNWL YLHQDV EHOGยกVL XรฅVLGDU V PDOรŒQH LU ODXNยก VDYR YHVWXYLร

2 8UรฃXOยก JUHLรพLDX EรŒWร SDVDXOLR JDOR ODXNXVL QHJX WRV GLHQRV NDGD DWHLV

รฃHLPLQLQNยก 1HJDOยกMR WYHUWLV YLHQD WD PLQWLPL 3ULPDQLXVL ยฒ EรŒWร

ยกMXVL

ยณ

PDOรŒQ QDXMD

NXU DN\V PDWR EHW YLV

QHJDOยกMR DWVLSOยกรฃWL QXR WRV YLHWRV NXU WLHN GDXJ รฃLUGLHV LU YLOรพLร EXYR VXGยกWD 7LNWDL %DOWDUDJLXL LรฃYDรฅLDYXV

ยณ

รฃOLรŒE YLVDL SDEOรŒGR Lรฃ WR VLHOYDUWR LU NR QHLรฃยกMR Lรฃ SURWR 1XEยกJXVL DQW NDLPR NDSร

SULVLรฅยกUยก SULMXRVW VPยกOLR LU LรฃEDUVWยก MXR NHOL NXULXR MDXQLHML LรฃYDรฅLDYR NDG MLHPV NHOLDV NU\รฅLXPL

VWRWร LU MLH QDPR QHVXJUยณรฅWร 3DVNLDX LรฃVยกPยก Lรฃ รฅLGLQLR SHOHQXV NDG MDXQDPDUWHL รฅLGLQ\V QHOLHSVQRWร LU

MRV QHรฃLOG\Wร LรฃEDUVWยก MDLV VOHQNVWยณ NDG MR QHSHUรฅHQJWร R MHLJX SHUรฅHQJV ยฒ VX JUDEX NDG LรฃQHรฃWร $WOLNXVL YLVDV EXUWร LU XรฅNHLNLPร DSHLJDV NDG MDXQDYHGรฅLDPV QHVLVHNWร 8UรฃXOยก GDU ODLSLRMR WYRURPLV

LU รฅOLXPEยก QHVDYX EDOVX


'DXJ NDV PDWยก 8UรฃXO ODNVWDQW NDLS EH JDOYRV WYRURPLV ODLSLRMDQW LU รฅOLXPELDQW EHW SHU GDXJ

QHVLVWHEยกMR NDG VXNYDLOLRMR VHQD GDYDWND QHV YLVL รฅLQRMR MRV PHLO %DOWDUDJLXL LU XรฅMDXWยก VHQPHUJยกV

QXVLY\OLP 7LNWDL GHMD QLHNDV QHVXSUDWR NDG รพLD VX 8UรฃXOH NDรฅNDV NLWDV GDURVL LU UHLNWร M VX

รฃHUPXNรฃQLQH OD]GD QXR WYRUร QXNHOWL LU QXPDOG\WL %HW SDJDOLDX SDWL 8UรฃXOยก VXVLSUDWR LรฃJLUGXVL SDUYDรฅLXRMDQW MDXQDYHGรฅLXV YRV QHQXVLYHUWยก QXR WYRURV JUHLWDL SDVLยกPยก U\รฃXOยกOยณ LU XรฅVLPDXNXVL VNDUHO DQW DNLร SDVLOHLGR EยกJWL

ยณ SDNDOQ 

.HOLX SULHรฃ NDOQ รฃXROLDLV YDรฅLDYR YHVWXYLQLQNDL LU SLUPDPH YHรฅLPH VยกGยกMR %DOWDUDJLV

DSVLNDELQ V 0DUFHO VX EDOWX QXRPHWX UรŒWRPLV DSVLNDLรฃLXVL %HW 8UรฃXOยก SUR DรฃDUDV MDXQDYHGรฅLร

ODLPยกV QHSDPDWยก R LU MRV QLHNDV QHSDVWHEยกMR 3UDYDรฅLXRGDPL WLN DSQHรฃยก GXONLร GHEHVLX WR SDWLHV VPยกOLR NXUยณ ML LรฃEDUVWยก *DO WRGยกO MRV EXUWDL LU XรฅNHLNLPDL SHUQLHN QXยกMR LU NULWR DQW MRV SDรพLRV JDOYRV

%HQW WXR WDUSX QLHNR EORJR QHยณY\NR LU QLHNDV 8UรฃXOยกV QHSDVLJHGR WLNWDL -XUJXWLV SR %DOWDUDJLR YHVWXYLร YยกO SULH NDOYLR SULVWRMR NDGD YDรฅLXRVL SLUรฃOLDLV

ยฒ .DLS YDรฅLXRVLP ยฒ DWVDNยก NDOYLV ยฒ NDG 8UรฃXOยก SUDNHLNยก %DOWDUDJLR PDOรŒQ LU SDWL

SDEยกJR" 7HNV SDODXNWL

ยฒ 3DODXNWL LU SDODXNWLยฒ VXPXUPยกMR QHSDWHQNLQWDV -XUJXWLV LU QXVLรฃQ\SรฃWยก SUR YLHQ รฃQLUSรฃO

SHU VLHNVQยณ QHV QLHNR NLWR QHOLNR GDU\WL

X 2 %DOWDUDJLV SDUVLYHGยก MDXQDPDUW

ยณ

VDYR WURE NDLS VXJUยณรฅXVL MDXQ\VW 7ULV GLHQDV NยกOยก

YHVWXYHV NU\NรฃWยก SR PDOรŒQR NDOQ YLVDV 3DXGUXYยกV NDLPDV 0DOรŒQDV LU WDV VWRYยกMR LรฃNยกO V VSDUQXV O\J NHWLQGDPDV Lรฃ WR GรฅLDXJVPR SDNLOWL LU OยกNWL DU SDVLOHLVWL รฃRNWL VX YLVDLV YHVWXYLQLQNDLV

2 %DOWDUDJLR LU SDรฅLQWL QHEXYR JDOLPD WDLS VWDLJD SDMDXQยกMR LU DWJLMR 6XNRVL VX YLVDLV

YHVWXYLร UDWH NDLS WLNUDV MDXQLNLV QRUV LU VX SUDรฅLOXVLD JDOYD YLV ODLN QHLรฃOHLVGDPDV Lรฃ DNLร 0DUFHOยกV NDLS VDYR QHWLNยกWRV ODLPยกV NXUL DWURGยก MDP NDLS VDSQDV JDOยณV NLHNYLHQ DNLPLUN LรฃQ\NWL SDOLNGDPDV EDLVร QXVLY\OLP

%HW 0DUFHOยกV MXRNDV NDLS VLGDEUR YDUSHOLV YLVXU VNDPEยกMR QXVWHOEGDPDV YHVWXYLร

รŒรฅHVยณ

2

DSLH %DOWDUDJยณ ML VXNRVL NDLS DS\QยกOLV DWVLVNOHLVGDPD YLVDLV รฅLHGDLV 6NUDLGยก VX MXR SR NLHP LU

PDOรŒQ รพLD VXVLNLEXVL UDQNRPLV รพLD YยกO LรฃWUรŒNGDPD LU YLOLRGDPD NDG %DOWDUDJLR รฃLUGLV Lรฃ WR GรฅLDXJVPR YRV LรฃWXUยกMR NUรŒWLQยกMH

'รฅLDXJยกVL 0DUFHOยก O\J SDWHNXVL

ยณ

LรฃVYDMRW XรฅEXUW NDUDO\VW $U PDรฅDL M PDVLQR Lรฃ SDW

PDรฅHQV PDOรŒQDV Xรฅ HรฅHUR DQW NDOQR VX EHVLVXNDQรพLDLV VSDUQDLV" 2 GDEDU ML รพLD MDXQDPDUWยก LU EรŒVLPD

รฃHLPLQLQNยก %DOWDUDJLV MDL QHDWURGยก NDLS QXVHQ V VHQEHUQLV WLNWDL NDLS SDVDNRV NDUDOLXV 'DEDU LU SDVDND LU SDWV NDUDOLXV MDL SULNODXVยก 7DL NDLS รพLD QHVLGรฅLDXJVL MHL รฃLUGLV SDWL YLUSยกMR NDLS VLGDEUR

varpelis. ยฒ 7X PDQR PยกQHVยกOLV VX VLGDEUR SDNUDรฃWยกOLDLV ยฒ MXRNยกVL 0DUFHOยก JORVW\GDPD %DOWDUDJLR

SUDรฅLOXVL JDOY ยฒ R Dรฃ WDYR DXรฃULQยก รฅYDLJรฅGHOยก 9LVDV PรŒVร J\YHQLPDV EXV NDLS SDVDND

ยฒ $N WX PDQR SDVDNร NDUDODLWH ยฒ JODPRQยกMR %DOWDUDJLV VDYR MDXQM รฅPRQ YLV GDU

QHWLNยกGDPDV VDYR ODLPH LU QHJDOยกGDPDV DWJDXWL รฅDGR Lรฃ WR GรฅLDXJVPR VNOLGLQDL SULSLOGรฅLXVLR MR รฃLUGยณ LU YLVN DSOLQNXL ยฒ VNDUGยณ PDOรŒQ HรฅHU LU VPLONVWDQรพLDV SXรฃ\Qร YLUรฃรŒQHV 7ULXNรฃPLQJDL

รŒรฅยก

DQW NDOQR YHVWXYยกV LU %DOWDUDJLV

ยณWLNยกMR

VDYR รฃLUGLHV SDVDND QHNDQWULDL

ODXNGDPDV NDGD YLHQDV SDVLOLNV VX VDYR ODLPH LU QLHNDV MDP QHWUXNG\V MD GรฅLDXJWLV 3DJDOLDX YHVWXYLQLQNDL LรฃVLVNLUVWยก SDOLQNยกGDPL MDXQDYHGรฅLDPV GDXJ VยกNPยกV LU LOJR DPรฅLDXV 2

SLUรฃO\V

-XRGYDONLV QRUV EXYR NDUWDV Xรฅ VXNWDV SLUรฃO\EDV EHW LรฃOLN V J\YDV LU MDXQDPDUWยกV DSGRYDQRWDV GY\OLNDQ\รพLX UDQNรฃOXRVรพLX OLQNVPDL PLUNWHOยกMR DWVLVYHLNLQGDPDV %DOWDUDJLXL

ยฒ 1D WDL รฅLรŒUยกN DWVLPLQN VDYR SDรฅDGXV ยฒ WDUยก ยฒ $รฃ QRULX NDG Xรฅ WRNLDV SLUรฃO\EDV PDQ Xรฅ

G\N PDOWXP QH WLN OLJL VDYR J\YRV JDOYRV EHW LU OLJL PDQR R Dรฃ NHWLQX LOJDL J\YHQWL 7DL SDVLUรŒSLQN

ยณSยกGLQLDLV

ยฒ *HUDL ยฒ VXWLNR %DOWDUDJLV ยฒ PDOVLX WDX Xรฅ G\N OLJL VDYR LU WDYR J\YRV JDOYRV LU SHU

DPรฅLร DPรฅLXV NRO VXNVLV PDOรŒQR VSDUQDL DQW VNDUGรฅLR LU WDYR NDOYยก GXQGยกV SDNDOQยกMH

$WVLVYHLNLQ VX NDLP\QDLV LU VDYR SLUรฃOLX EรŒVLPX NรŒPX -XRGYDONLX MDXQDYHGรฅLDL SDVLOLNR

YLHQL GX QDPXRVH VX VDYR SDVLLOJLPDLV NXULH SODXNยก NDLS GHEHVยกOLDL JLHGUD YDNDUR SDGDQJH $QNVWL

U\W

SR

YHVWXYLร

รŒรฅLDQW

PDOรŒQXL

SDEXGR

0DUFHOยก

VYHWLPRMH

VHNO\รพLRMH

QHVXVLYRNGDPD VDSQXRMD DU Lรฃ WLNUR WDLS \UD ยฒ LรฃVLSLOGรฅLXVL VYDMRQยก 3LUPDV VDXOยกV VSLQGXO\V รฃY\VWHOยกMR

ยณ

WURE LU 0DUFHOยก OLQNVPD LU ODLPLQJD SULEยกJR SULH ODQJR O\J

ยณVLWLNLQWL

SUDGยกMXVL QDXM J\YHQLP 7LNUDL WLHV SDNULรŒWH VXNRVL PDOรŒQR VSDUQDL LU PDOรŒQDV W\YXOLDYR 8GUXYยกV HรฅHUDV R Xรฅ DONรŒQยกV รฅDOLDYR DSVDPDQRMXVL JLPWLQยกV VRG\ED

QRUยกGDPD NDG

รŒรฅยก

WROXPRMH


9LHQ DNLPLUN VXVSDXGยก 0DUFHOยกV รฃLUGยณ JLPWรMร QDPร SDVLLOJLPDV 1HJL Lรฃ WLNUรMร MXRV EXV

DPรฅLQDL SDOLNXVL" รคYLOJWHOยกMXVL VX QHULPX DWVLJUยณรฅR

ยณ

WURE NXUL WXUยกMR SDYLUVWL MRV QDXMDLV QDPDLV 7LN

GDEDU SDVWHEยกMR NRNLDLV YRUDWLQNOLDLV MLH DSUDL]J\WL LU NLHN รพLD GDXJ VYHWLPร GXONLร LU รฃLXNรฃOLร

7DL JUHLWDL DWVLGDULXVL ODQJXV LU GXULV JULHEยกVL รฃOXRWRV NDG YLVL NDPSDL SDUรŒNR GXONLร

GHEHVLPLV LU LรฃYLUWR

ยณ

ODXN ,รฃรฃODYXVL DVO LรฃEDUVรพLXVL VPยกOLX LU PHOGDLV DWVLGDUยก NUDLWLQ VNU\QL LU

SUDGยกMR GDQJVW\WL YLVXV EDOGXV UDNDQGXV PDUJDUDรฃรพLDLV DXGLQLDLV NDG VXUรŒNXVL WURED VWDLJD DWMDXQยกMR LU QXรฃYLWR NDLS MDXQDPDUWยก

$SVLWYDUNLXVL 0DUFHOยก SXROยก SULH NURVQLHV LU XรฅNรŒUยก SLUP NDUW รฅLGLQยณ 5รŒNR GรŒPDL NURVQLV

EXYR XรฅJDUJยกMXVL EHW LU รพLD QDXMD รฃOXRWD SDGยกMR LU NURVQ\MH OLQNVPDL VXรฅยกUDYR XJQHOยก 0DUFHOยก XรฅNDLWXVL SXVU\รพLXV VX รฃOXRWD LรฃEยกJR %DOWDUDJLV SDPDW V SUR

ML SDVSUXNR LU XรฅEยกJR

ยณ YLUรฃร

ยณ PDOรŒQ DXNรฃWLQยณ ODQJHOยณ M

DWEยกJDQรพL SDVLWLNR DQW ODLSWร QRUยกMR DSJOยกEWL EHW

ยฒ . WX รพLD GDU\VL PDQR SDXNรฃWHOH" ยฒ QXVWHER %DOWDUDJLV SDVNXL Y\GDPDVLV

ยฒ 3DPDW\VL ยฒ DWVDNยก EยกJGDPD 0DUFHOยก SDNHOLXL DWLGDU\GDPD YLVDV PDOรŒQR VNOHQGHV LU

ODQJHOLXV DSOLQNXL PRVXRGDPD รฃOXRWD LU YLVDV รฃLXNรฃOHV LU GXONHV รฃOXRGDPD

ยณ DSDรพL

%DOWDUDJLV SDVNHQGR GXONLร GHEHV\MH LU VSUXNR Lรฃ VDYR PDOรŒQR รพLDXGยกGDPDV R SDVNXL

MXRNGDPDVL 0DUFHOยก รฃOXRGDPD ODLSWDLV รฅHP\Q YLVXV PDOรŒQR YRUDWLQNOLXV LU VXVLJXOยกMXVLXV GXONLร NORGXV ,รฃรฃODYXVL PDOรŒQ 0DUFHOยก QXPHWยก

ยณ SDรฃDOยณ รฃOXRW LU SDVLOHLGR WHNLQD SDNULรŒWH ยณ HรฅHU

ยฒ 'DEDU SDJDXN MHL JDOL ยฒ รฃรŒNWHOยกMR DSVWXOEXVLDP %DOWDUDJLXL

0DOรŒQDV UรŒNR SUR YLVXV SO\รฃLXV EHW VSDUQDL VXNRVL LU VNODLGยก GXONHV R DWVLNYRรฃยกM V %DOWDUDJLV

รฃRNR Y\WLV VNDUGรฅLX VNUHQGDQรพL 0DUFHO 7LN NRO MLV DWEยกJR 0DUFHOยก VSยกMR QXVLUHQJWL LU SรŒNรฃWHOยกMXVL VNDLGUร YDQGHQยณ QXSODXNยก WROL

ยณ HรฅHU

ยณ

7DLS SUDVLGยกMR SLUPD MDXQDYHGรฅLร GLHQD %DOWDUDJLV SDVLYLMR VDYR MDXQDPDUW SULH YDQGHQV

OHOLMร NXULร ML EXYR SULVLVN\QXVL SLOQ JOยกEยณ /DLPLQJL LU OLQNVPL JUยณรฅR Lรฃ HรฅHUR VXVLNDELQ UDQNRPLV

%DOWDUDJLV Lรฃ WR GรฅLDXJVPR EรŒWร DQW UDQNร QHรฃ V VDYR ODLP

XรฅEยกJR NYDWRGDPD

ยณ

NDOQ EHW 0DUFHOยก LรฃWUรŒNXVL SDWL YLHQD

6XVLWLNR NLHPH SULH รฅ\GLQรพLRV REHOV NXUL SULGHQJยก MXRV VDYR รฃDNRPLV /LQNVPDV 0DUFHOยกV

MXRNDV QXVWHOEยก PDOรŒQR

รŒรฅLP

2 %DOWDUDJLV QXยกM V

ยณ

WURE QHSDรฅLQR VDYR WURERV ยฒWRNLD ML EXYR

DWMDXQยกMXVL LU SDJUDรฅยกMXVL NDG QHW DN\VH รฃYLHVLDX SDVLGDUยก

ยฒ 2L WX PDQR ODLPH ยฒ WDUยก %DOWDUDJLV YยกO DSJOยกEGDPDV 0DUFHO ยฒ -XN WX PDQ VDYR

MDXQ\VWยกV GรฅLDXJVP DWQHรฃHL

ยณ VXUรŒNXVL WURE

0DUFHOยก QXVLMXRNXVL LรฃVLVXNR Lรฃ %DOWDUDJLR JOยกELR LU MDX QHรฃยก

ยฒ 6ยกVNLV SXVU\รพLร QHVSRNVRM V 'DU VXรฅDYยกVL ยฒ QXVLMXRNยก

ยณ VWDO JDUXRMDQรพLXV GXEHQLV

%HW VXรฅDYยกWDV %DOWDUDJLV DWVLVยกGR Xรฅ VWDOR LU ULHNยก QDXM GXRQRV NHSDO YLV GDU QHJDOยกGDPDV

DWLWUDXNWL DNLร QXR 0DUFHOยกV LU รฃ\SVRGDPDV JLHGUD ODLPLQJD รฃ\SVHQD NDLS GDU QLHNDGD VDYR J\YHQLPH ยฒ 6UยกEN รฃYLHรฅLHQD ยฒ OLQNVPDL 0DUFHOยก NDXNรฃWHOยกMR รฃDXNรฃWX

ยณ

NDNW XรฅVLVSRNVRMXVLDP

Baltaragiui. %DOWDUDJLV QXVLMXRNยก LU SLUP NDUW VX VDYR รฅPRQD VUยกEยก SXVU\รพLร EDUรฃรพLXV Lรฃ YLHQR GXEHQLR 2

ODLPยกV EXYR SHU NUDรฃWXV ,U VDXOยก YLV GDXJLDX DSรฃYLHWยก WURE LรฃSXRรฃW PDUJDLV MDXQDPDUWยกV NUDLรพLDLV

XI %HW WUXPSD NDLS YDVDURV VDSQDV EXYR %DOWDUDJLR ODLPยก 3UDยกMR PHWDL NDLS YLHQD GLHQD R MLV YLV

GDU QHDWVLSHLNยกMR Lรฃ VDYR GรฅLDXJVPR 9LV ODLN รฅLรŒUยกMR

ยณ

0DUFHO O\J QHWLNยกGDPDV VDYR ODLPH LU

QHJDOยกGDPDV DWVLรฅLรŒUยกWL 7LHVLRJ JDOYRV QHWHNR SDNYDLรฃ V VHQEHUQLV JDY V WRNL JUDรฅL LU OLQNVP

รฅPRQ %LMRMR รฅRGยณ SUDOHLVWL QHLรฃJLUG V รฃ\SVHQ ยฒ QHSDPDW V 9LVXU VHNLRMR VDYR 0DUFHO Qยก รฅLQJVQLR QHDWVWRGDPDV 0DUFHOHL JDO EรŒWร

ยณN\UยกMXVL

6NUDLGยก NDLS SDXNรฃรพLXNยก Lรฃ WURERV

ยณ

WRNLD %DOWDUDJLR PHLOยก EHW ML PRNยกMR YLVN MXRNDLV SDYHUVWL PDOรŒQ Lรฃ PDOรŒQR

ยณ

SDHรฅHU %DOWDUDJLV QRUV LU DWMDXQยกM V

QHVSยกGDYR MRV VHNWL R ML NYDWRGDPD MXRNGDYRVL NDG QHW DรฃDURV DN\VH LรฃWU\NรฃGDYR

-RV OLQNVPR MXRNR EXYR SLOQL QDPDL SLOQDV PDOรŒQDV SLOQDV VNDUGLV LU SDHรฅHUยก LU %DOWDUDJLV

WRNV ODLPLQJDV EXYR NDG QHW VDYR ODLPยกV ELMRMR O\J NDรฅN QXMDXVGDPDV 2 0DUFHOยก QLHNR QHSDLVยก YLVNDV M OLQNVPLQR LU MRV รฃLUGยณ GรฅLXJLQR -L Qยก NLHN QHVLMDXWยก HVDQWL LรฃWHNยกMXVL PRWHULV LU WXULQWL VXULPWยกWL YLV GDU EXYR WRNLD SDW QHUรŒSHVWLQJD LรฃG\NXVL PHUJDLWยก LU QRUยกMR SDVLVXSWL DQW PDOรŒQR VSDUQร

2 YLHQ NDUW ยฒ WDL EXYR SR PHWร UXGHQยณ NDL JHUYยกV VNULGR ยฒ LรฃEยกJR 0DUFHOยก DQW JRQNร LU

SDPDWยก JHUYLร YLUWLQ VNUHQGDQรพL SHU HรฅHU *UDXGXV JHUYLร JLUJVยกMLPDV VWDLJD SDJDYR 0DUFHOยกV

รฃLUGยณ LU ML LรฃWLHVXVL UDQNDV EยกJR SULH HรฅHUR SDNULรŒWยกV QRUยกGDPD GDU NDUW MDV SDPDW\WL QXVLOHLGรฅLDQW Xรฅ

DNLUDรพLR DU SDWL VX MRPLV VNULVWL

ยณ GDXVDV


%HW รพLD รฃPยกNรฃWHOยกMR SUR รฃDOยณ PDOรŒQR VSDUQDV LU 0DUFHOยก SDWL QHรฅLQR NDLS XรฅVLNDELQR DQW

VSDUQR WDUWXP SULVLPLQXVL VHQ VDYR VYDMRQ SDVLVXSWL DQW PDOรŒQR VSDUQร LU SUDGยกMR NLOWL

ยณ YLUรฃร

9LVD ODLPยก NDG %DOWDUDJLV LรฃJLUG V JHUYLร JLUJVยกMLP รฅYLOJWHOยกMR SUR ODQJHOยณ LU SDPDWยก

0DUFHO N\ODQรพLD VX PDOรŒQR VSDUQX 7LHVLRJ DSPLUยก Lรฃ EDLPยกV LU NDรฅNRNLR รฃLXUSXOLQJR QXMDXWLPR ยฒ 0DUFHOH N WX GDUDL" ยฒ QHVDYX EDOVX VXรฃXNR LU VWYยกUยกVL VWDEG\WL PDOรŒQ 0DOรŒQDV JLUJรฅGยกGDPDV VXVWRMR R 0DUFHOยก QXรฃRNR QXR VSDUQR LU MXRNLDVL

ยฒ 1HJHUDLยฒ VDNR ยฒ NDG VXVWDEGHL PDOรŒQ $รฃ QRUยกMDX DXNรฃWDL DXNรฃWDL LรฃNLOWL LU VNULVWL VX

JHUYยกPLV 7RNLD ODLPLQJD EXYDX

Bet staiga dingo ลกypsena jos veide, ji visa iลกbalo ir pasviro. ยฒ $N\VH NDรฅNRGยกO UDLEVWD ยฒ JULHEยกVL Xรฅ รฃLUGLHV LU VXVPXNR DQW %DOWDUDJLR UDQNร ยฒ .DV WDX \UD PDQR SDXNรฃWHOH" ยฒ QXVLJDQGR %DOWDUDJLV LU SDยกPยก M 0DUFHOยก YLVD NDLS HSXรฃยกV ODSDV GUHEยกMR

ยณ JOยกEยณ

ยฒ 1HรฅLQDX ยฒ DWVDNยก LรฃEDOXVL 0DUFHOยก ยฒ 7DUVL รฃLUG\MH GรฅLDXJVPR J\VOD EรŒWร QXWUรŒNXVL ยฒ $N WX PDQR LรฃG\NยกOH ยฒ VX SULHNDLรฃWX LU PHLOH SDรฅLรŒUยกMR %DOWDUDJLV

DNLV ยฒ .DP JL WDX UHLNยกMR NHOWLV DQW PDOรŒQR VSDUQร"

ยณ

XรฅPHUNWDV 0DUFHOยกV

0DUFHOยก QHDWVDNยก WLNWDL YLVD SULVLJODXGยก SULH %DOWDUDJLR 7DGD ML NDLS WLN SR รฃLUGLPL QHรฃLRMR 1XQHรฃยก %DOWDUDJLV DQW UDQNร 0DUFHO

ยณ WURE LU SDJXOGยก 1XR WRV GLHQRV GLQJR MRV OLQNVPXPDV

7DUVL Lรฃ WLNUรMร EรŒWร MRV รฃLUG\MH GรฅLDXJVPR J\VOD QXWUรŒNXVL LU QXWLO V MXRNR YDUSHOLV

3UR PDOรŒQR VSDUQXV VOLQNR UXGHQV GHEHV\V รฃYLOSยก YยกMDL PDLรฃยกVL GDUJDQD %XYR SDWV PDOLPR

PHWDV EHW PDOรŒQDV YLV GDรฅQLDX VWRYยกMR VXVWLQJ V NDLS รฃPยกNOD DQW SDNULรŒWยกV 9DOVWLHรพLDL DWYDรฅLDY

PDOรŒQ LU UDG Mยณ VWRYLQWยณ

VยกGLQWยณ SULH รฅPRQRV ORYRV

ยกMR ยณ

ยณ

WURE QXMDXVGDPL QHODLP 7HQ DWUDVGDYR %DOWDUDJยณ VXVLยกPXVยณ JDOY

ยฒ .R VLHORMLHVL" ยฒ Lรฃ NDUWR VXSUDWR %DOWDUDJLR VLHOYDUW 7DLS EXYR WDLS EXV R EH VNDXVPR

QยกUD GรฅLDXJVPR 0DON S\UDJXV WDLV\N DOร LU ODXN NULNรฃW\Qร %DOWDUDJLV VX W\OLX SULHNDLรฃWX SDVLรฅLรŒUยกM V

ยณ YDOVWLHรพLXV LU VX PHLOH ยณ LรฃEDOXVL รฅPRQ ยณ PDOรŒQ %HW VXS\O V JUรŒGXV ยณ JLUQDV YยกO VXJUยณรฅGDYR LU DWVLVยกVGDYR SULH ORYRV 0DUFHOยกV JDOY LU รฅLรŒUยกGDPDV ยณ MRV DNLV OLรŒGQDL รฃ\SVDQรพLDV SUR VNDXVP VX JLHGUD

SDNLOGDYR LU HLGDYR JORVW\GDPDV

motinos viltimi. %HW 0DUFHOยก SUDGยกMR EODรฃN\WLV Lรฃ QHSDNHOLDPR VNDXVPR LU %DOWDUDJยณ QHรฅLQDQWยณ N GDU\WL

WLNWDL Lรฃ VLHOYDUWR UDXQDQWยณ SODXNXV SDNHLWยก SULH JLPG\YยกV ORYRV NDLP\Qร DWVLรVWD EREXWยก

ยฒ .DV \UD XRJHOH" ยฒ SDOLQNR ML SULH JLPG\YยกV รฃ\SVRGDPD YLVRPLV YHLGR UDXNรฃOยกPLV LL

VXVLUรŒSLQGDPD ยฒ$U WLN QH SHU DQNVWL" %HW SDNHQWยกN SDNHQWยกN SR NDQรพLRV VXODXNVL GLGHOLR GรฅLDXJVPR %REXWยก

ยกPยก

QHรฅLQRMR N GDU\WL

UXRรฃWLV ODXNGDPD QDXMDJLPLR LU DWVLJUยณรฅR

ยณ

VXVLNULPWXVยณ %DOWDUDJยณ NXULV YLV GDU

ยฒ 7DX รพLD QยกUD NR YHLNWL ยฒ WDUยก MDP DWODLGรฅLDL EREXWยก ยฒ 9HUรพLDX HLN VDX %DOWDUDJLV รฅYLOJWHOยกM V PDOGDXGDPDV

ยณ

ยณ PDOรŒQ

EREXW VXNOXSR GDU NDUW SULH 0DUFHOยกV ORYRV LU

VXVLWLNR MRV YLVD SDNHOLDQWยณ รฅYLOJVQยณ VX รฃYLQWDQรพLD SUR VNDXVPXV รฃ\SVHQD 7DGD %DOWDUDJLR รฃLUG\MH VXUXVHQR YLOWLV NDG YLVNDV ODLPLQJDL SDVLEDLJV 0DUFHOยกV NDQรพLD LU MRV VLHOYDUWDV SDYLUV GYLJXED DELHMร

laime. 6X WD YLOWLPL %DOWDUDJLV LรฃยกMR

ยณ

PDOรŒQ QRUV LU VOHJLDPDV UรŒSHVรพLR LU GUDVNRPDV QXMDXWLPR

DEHMRQLร 3DOHLGR VXNWLV PDOรŒQR VSDUQXV NDG MLH JUHLรพLDX VNDLรพLXRWร OยกWDL VOHQNDQWยณ ODLN R MLV SDWV NODXV\GDPDV JLUQร

รŒรฅLPR รฅLรŒUยกMR SUR YLUรฃXWLQยณ ODQJHOยณ ODXNGDPDV LU EDLVLDL QHULPDXGDPDV

3UR OยกWDL EHVLVXNDQรพLXV PDOรŒQR VSDUQXV SDPDรฅX NULWR SLUPRV VQDLJยกV LU PLUJXOLDYR รฃYLHVLRPLV

รฅYDLJรฅGXWยกPLV 'DQJXV EXYR DSQLXN V LรฃEOยกV V EH SURรฃYDLVWยกV 3UR VQLHJR HรฅHUDV LU SDNUDQรพLร SXรฃ\Qร YLUรฃรŒQยกV GHQJยกVL EDOWRPLV GUREXOยกPLV %DOWDUDJLV QHUDPLDL OรŒNXULDYR NODXV\GDPDV PDOรŒQR

รŒรฅLPR

รŒN

VWLQJR SDNDOQยกMH

LU SDPDรฅX VOHQNDQรพLร รฅLHPRV

VXWHPร 3DJDOLDX WURERV ODQJH VXPLUJยกMR รฅLEXUยกOLV LU %DOWDUDJLV VWLQJVWDQรพLD รฃLUGLPL SXROยก WLNยกGDPDVLV DWUDVWL QDXMDL XรฅJLPXVL ODLP 

ยณ

WURE

3LUNLRMH SDVLWLNR %DOWDUDJยณ VXVLUรŒSLQXVL EREXWยก VX NO\NLDQรพLX QDXMDJLPLX DQW UDQNร R SULH

0DUFHOยกV ORYRV GHJยก YDรฃNLQยก รฅYDNยก .UรŒSWHOยกM V %DOWDUDJLV รฅYLOJWHOยกMR QHVXSUDVGDPDV NDV รพLD ยณY\NR

ยณ NรŒGLNยณ

LU SXROยก SULH รฅPRQRV

ยฒ 0DUFHOH GรฅLDXJVPH PDQR ยฒ VXNOXSR MLV SULH ORYRV VWLQJVWDQรพLD รฃLUGLPL 0DUFHOยก JXOยกMR EH รฅDGR LรฃEDOXVL NDLS GUREยก LU XรฅPHUNXVL VDYR รฃYLHVLDV DNLV

ยฒ 7RNLD GLHYR YDOLD ยฒ DWVLOLHSยก EREXWยก PDOG\GDPD QDXMDJLPยณ ยฒ JLPยก GXNWยก PLUยก PRWLQD

%DOWDUDJLV QHLรฃJLUGR MRV รฅRGรฅLร LU NรŒGLNLR YHUNVPR WLNWDL SDWV QHWHNR รฅDGR LU VXVWLQJR

DSVLNDELQ V รฅPRQRV ODYRQ LU SDMXW V NDG YLVN SDVDXO\MH SUDUDGR


3R ODLPLQJRV YDVDURV LU JLHGUR UXGHQV Xรฅ ODQJร OHLGRVL UรŒVรพLRV รฅLHPRV VXWHPRV

XII 7 OLรŒGQ รฅLHPRV YDNDU QXVWRMR VXNWLV %DOWDUDJLR PDOรŒQDV 6X MR VSDUQDLV DSVLVXNR J\YHQLPR

ratas. O Baltaragio troboje atsirado lopลกys ir karstas. 6XVLULQN

ยณ

รฃHUPHQLV NDLP\QDL SDรฃDUYRMR 0DUFHO DQW VWDOR VXGยกMR NU\รฅLXPL UDQNDV DQW

NUรŒWLQยกV LU JDOH JDOYRV XรฅรฅLHEยก YDรฃNR รฅYDNHV 6SUDJVยกGDPRV รฅYDNยกV DSรฃYLHWยก 0DUFHOยกV LรฃEDOXVยณ YHLG LU VXVWLQJXVLDV OรŒSDV VX SDVNXWLQH รฃ\SVHQD -L LU JUDEH DWURGยก NDLS XรฅPLJXVL QXRWDND

2 %DOWDUDJLV SDUEORNรฃWDV QHSDNHOLDPR VDYR VLHOYDUWR VXNOXS V UDXGRMR SULH JUDER LU YLVDL

NDLS SDNYDLรฃ V PDOGDYR SUR DรฃDUDV NDG 0DUFHOยก EHQW SDVNXWLQยณ NDUW QXVLMXRNWร LU SDOLNWร MDP J\YHQLPR YLOWยณ

%HW 0DUFHOยก VXVWLQJXVL W\OยกMR EH รฅDGR 7LNWDL Lรฃ ORSรฃLR DWVLOLHSยก PDรฅRV QDรฃODLWยกOยกV JUDXGXV

YHUNVPDV 7DGD NUรŒSWHOยกMR %DOWDUDJLV LU WDUVL SDEXGR Lรฃ VDYR VLHOYDUWR 3ULยกMR SULH ORSรฃLR LU VXVWRMR 2 NรŒGLNLV YLV JDUVLDX NO\Nยก WDUVL รฃDXNGDPDV PRWLQ LU QHSULVLรฃDXNGDPDV 6XVLULQNXVLRV รฃOXRVWยกVL

PRWHU\V

VNDUHOLร

NDPSDLV

DรฃDUDV

LU

SXROยก

PDOG\WL

NรŒGLNยณ

R

%DOWDUDJLV

VXDNPHQยกM V DNLร QHQXOHLVGDPDV QXR ORSรฃLR LU NDรฅN EH JDOR VXQNLDL JDOYRGDPDV

ยณ

รฃHUPHQLV

VWRYยกMR

O\J

3DJDOLDX NรŒGLNLV DSULPR O\J SDMXW V GLGรฅLM QHODLP R %DOWDUDJLV YLV GDU QHVLWUDXNยก QXR

ORSรฃLR 6WDPELRV DรฃDURV ULWRVL SHU MR VNUXRVWXV LU MLV W\OยกGDPDV URYยก VDX QXR JDOYRV รฅLOXV SODXNXV

7DGD MLV VXSUDWR N QHDSGDLULDL 3LQรพXNXL EXYR SDรฅDGยกM V Xรฅ WUXPS VDYR J\YHQLPR ODLPยกV PLUNVQยณ LU

proto visai neteko. 7URERMH VNOLGR JHGXOR JLHVPยกV LU NDLP\QDL XรฅYRรฅ JUDEH 0DUFHO UHQJยกVL LรฃQHรฃWL M

ยณ DPรฅLQR

SRLOVLR YLHW 3DNLO V QXR ORSรฃLR %DOWDUDJLV SXROยก SULH JUDER QHOHLVGDPDV LรฃQHรฃWL MR Lรฃ WURERV O\J DPรฅLQDL QRUยกGDPDV VX MXR SDVLOLNWL

.DLP\QDL SULHYDUWD LรฃQHรฃยก JUDE Lรฃ WURERV LU %DOWDUDJยณ SDVNXL LรฃVLWHPSยก $QW SDNULรŒWยกV VWRYยกMR

VXVWLQJ V PDOรŒQDV R VDXOยกOHLGรฅLR รฅDURMH DSOLQNXL HรฅHU VPLONR NDLS JUDEQ\รพLRV DSVQLJWRV SXรฃ\Qร YLUรฃรŒQยกV

/LรŒGQD ODLGRWXYLร HLVHQD QXVLOHLGR QXR PDOรŒQR VNDUGรฅLR LU VX JUDXGรฅLRPLV JHGXOR JLHVPยกPLV

SDVXNR SUDPLQWX SDHรฅHUยกV NHOHOLX

ยณ

NDLPR NDSXV DQW NDOQHOLR %DOWDUDJLV SDQDULQ V JDOY O\J SUR

VHNยก SDVNXL JUDE QLHNR QHPDW\GDPDV LU QHJLUGยกGDPDV WLNWDL MDXVGDPDV NDG SDO\GL J\YHQLPR ODLP LU MDP SDVLOLHND WLNWDL YLHQDV EHYLOWLรฃNDV VLHOYDUWDV

ยณ NDSXV YLV VDYR

3UR VXNU\SXVLXV NDSร NU\รฅLXV EODQNR VDXOยกOHLGLV NDL 0DUFHOยกV JUDE QXOHLGR

6XGXQGยกMR SLUPL รฅHPยกV JUXPVWDL

ยณ

รŒN

ยณ

GXRE 

NDUVWR DQWYRรฅ %DOWDUDJLV QXR Mร NXUWDXV ELOGHVLR O\J DWVLSHLNยกMR LU

SXROยก SULH GXREยกV NDG LU Mยณ GUDXJH SDODLGRWร

ยฒ $U YLVDL JDOYRV QHWHNDL รฅPRJDX" ยฒ VXGUDXGยก Mยณ -XRGYDONLV VWYHUGDPDV Xรฅ SHรพLร LU

VXODLN\GDPDV ยฒ 6XOLJ VDXOH QLHNDV QHJ\YHQD %XV ODLNDV ยฒ รฃDOLD DWVLJXOVL R GDEDU GDU WXUL XรฅDXJLQWL GXNWHUยณ

%DOWDUDJLV NUรŒSWHOยกMR LU DSULPR VWLSULร NDOYLR UDQNร ODLNRPDV WLNWDL MDXWยก NDG VX NLHNYLHQD

รฅHPยกV VDXMD O\J รฃLUGLV NULVWร

ยณ

GXRE LU MLV SDWV

ยณ M

JULรŒWร -XRGYDONLV YRV JDOยกMR QXODLN\WL

VWHEยกGDPDVLV QH WLHN MR VLHOYDUWX NLHN WD MยกJD NXUL WUDXNยก

ยณ

รฅHP 7LNWDL WDGD NDL VXS\Oยก DQWNDSยณ

-XRGYDONLV SDOHLGR VDYR ELรพLXOยณ GXRGDPDV YDOL MDP SDรพLDP SDNHOWL VDYR QHODLP 2 รฃLV VXVY\UDY V JULXYR DQW รฅHPยกV DSJOยกEGDPDV NDS LU UDXGRGDPDV NDLS PRWHULV

ยฒ *DQD MDX JDQD ยฒ VXEDUยก Mยณ -XRGYDONLV SDWV VXVLJUDXGLQGDPDV LU QXEUDXNGDPDV QHW\รพLD

LรฃWU\รฃNXVL DรฃDU ยฒ %รŒN Y\UDV ODLN\NLV 5HLNLD J\YHQWL LU YLVN SDNHOWL R NDV PLUยก ยฒ DPรฅLQ DWLOVยณ

WHVLOVL UDP\EยกMH

3DJDOLDX DWSOยกรฃ V SULHYDUWD %DOWDUDJยณ QXR NDSR -XRGYDONLV SDUYHGยก Mยณ VXWHPXV QDPR 2 MLV

ยกMR

O\J VDSQXRGDPDV LU QHVXYRNGDPDV NXU HLQD 9LVNDV VXVLPDLรฃยก YDNDUR รฃHรฃยกOLXRVH $QW NDOQR O\J

SDNLO V

ยณ

RU VWRYยกMR PDOรŒQDV %HW LU MLV EXYR NDรฅNXU QXWRO V $XNรฃWDL LรฃNLO

ยณ

SDGDQJ VSDUQDL WDUVL

NDOEยกMRVL VX PLUJDQรพLRPLV รฅYDLJรฅGยกPLV LU DPรฅLQ\EH %DOWDUDJLV DLรฃNLDL JLUGยกMR W NDOE WLN QHJDOยกMR QLHNR VXSUDVWL *DOYRMH LU รฃLUG\MH YLVNDV GUXPVWยกVL NDLS

รŒNDQD ยณยกM V ยณ WURE %DOWDUDJLV NLHN DWVLSHLNยกMR 3DWDPV\MH SULH ORSรฃLR VยกGยกMR EREXWยก OรŒNXULXRGDPD LU QLรŒQLXRGDPD JUDXGรฅL ORSรฃLQ ยฒ รฝLรŒรพLDOLรŒOLD QDรฃODLWยกOH NDLS XรฅDXJVL YDUJGLHQยกOH EDOWร GURELร DXGยกMยกOH /RSรฃ\V SDPDรฅX OLQJDYR R MDPH UDPLDL PLHJRMR QDXMDJLPยก 7LN NDUWLV SDOXEยกMH JLUJรฅGยกMR SULWDUGDPD QLรŒQLDYLPXL 7DV JUDXGXV JLUJรฅGHV\V LU QLรŒQLDYLPDV SULรฅDGLQR %DOWDUDJยณ LU MLV YยกO SXROยก SULH ORSรฃLR XรฅPLUรฃ V ODLGRWXYHV LU SDJDXWDV QDXMR UรŒSHVรพLR NXULV YLVN QXVWHOEยก O\J QHSHUPDWRPDV UรŒNDV ยฒ 9DUJHOL WX PDQR ยฒ WDUยก EREXWยก SDNLOGDPD QXR ORSรฃLR ยฒ 1HLรฃPDQDX N รพLD LU EHGDU\WL" 7LNWDL


/DXNLX MรŒVร VXJUยณรฅWDQW Lรฃ ODLGRWXYLร R PDQH MDX NYLHรพLD SULH NLWR QDXMDJLPLR %HW NDLS รพLD MXGX YLHQXV

palikti? ยฒ 7DL HLN NDG NYLHรพLD ยฒ DWVDNยก MDL NDOYLV SDWDPV\MH DSVLJUDLE\GDPDV LU XรฅรฅLHEGDPDV รฅLEXUยณ

ยฒ VSLQJVXO YLUรฃXP VWDOR NXUL EODQNLDL DSรฃYLHWยก WURE

%DOWDUDJLV SDVLOLNR EHVWRYยณV SULH ORSรฃLR O\J VXDNPHQยกM V WLN SHU MR YHLG VOLQNR QHUDPรŒV

รฃHรฃยกOLDL LU QXVYLUXVL UDQND SDPDรฅX VXSR ORSรฃยณ

6XVLUรŒSLQ V -XRGYDONLV SULVยกGR SULH VWDOR QHLรฃPDQ\GDPDV N รพLD GDEDU GDU\WL WDL DSVLGDLU V

SULVLNLPรฃR S\SN ODSLQLR WDEDNR LU XรฅVLWUDXNยก NDUWDXV GรŒPR 7URERMH W\OLDL NDLS SHOยก

NUDSรฃWยกVL EREXWยก UHQJGDPDVL

LรฃHLWL %HW MRV QHSDVWHEยกMR

QHL

%DOWDUDJLV VXSGDPDV OLQJ NXUL JUDXGรฅLDL JLUJรฅGยกMR SULWDUGDPD MR OLรŒGQRPV PLQWLPV QHL -XRGYDONLV WUDXNGDPDV NDUWร GรŒP LU QHVXJDOYRGDPDV NDLS รพLD ELรพLXOLXL SDGยกWL

3DJDOLDX EREXWยก DSVLJDXEXVL LรฃHLJLQH VNDUD SULยกMR SULH ORSรฃLR DSNDPรฃยก SDPRNยก NDLS HOJWLV

VX QDXMDJLPH LU SDJORVWยก %DOWDUDJLXL QXOLQNXVL JDOY

ยฒ 7RNLD GLHYR YDOLD ยฒ WDUยก DWVLVYHLNLQGDPD ยฒ 1LHNR QHSDGDU\VL 2 Dรฃ U\WRM MHL VSยกVLX

XรฅEยกJVLX SDรฅLรŒUยกWL 1D WDL LU EรŒN VYHLNDV %DOWDUDJLV SDVLรฅLรŒUยกMR

ยณ M

O\J PDOGDXGDPDV LU EHYLOWLรฃNDL SDJDOERV LHรฃNRGDPDV %REXWยก

DWVLGXVR SDOLQJDYR JDOY O\J SULWDUGDPD LU SDW\OLXNDLV LรฃยกMR %DOWDUDJLV QHJDOยกMR VXVLYRNWL NDV รพLD VX

รŒรฅยก WDUWXP รŒรฅยก" 3DNยกOยก JDOY ยณVLNODXVยก ยฒ W\OX Qยก JDUVR 7LN

MXR GDURVL 9DLGHQRVL YLVDV J\YHQLPDV ยฒ QHDLรฃNXV VXGUXPVWDV PLJORWDV รขDOLPDLV PDOรŒQDV DQW QHUDPDXV HรฅHUR NUDQWR %HW DU WLNUDL MLV

OLQJยก SDOXEยกMH JLUJรฅGD 6WDLJD รฃPยกNรฃWHOยกMR SULHWHPRMH 3LQรพXNDV NODVWLQJDL QXVLรฃLHSGDPDV %HW DU WLNUDL EXYR WDV 3LQรพXNDV R JDO WLNWDL SULVLVDSQDYR" .DรฅNDV QHDLรฃNDXV SUDVOLQNR VX PDOรŒQR VSDUQร รฃHรฃยกOLX $U

QH 0DUFHOยก DQW Mร VXSDVL" รขLUG\MH VPLONWHOยกMR LU MLV DSVLGรฅLDXJยก LรฃJLUG V MRV NU\NรฃWDYLP LU MXRN

%DOWDUDJLV NUรŒSWHOยกMR LU YยกO XรฅJULXYR PLUWLQD W\OD .XU 0DUFHOยก GLQJR" %HW DU EXYR ML R JDO WLN

MR LOJHVLR VYDMRQยก NXUL LรฃVLVNODLGยก VX PDOรŒQR VSDUQDLV NDLS DS\DXรฃULR PLJORV" 3DVLOHQNยก %DOWDUDJLV SULH ORSรฃLR VDSQDL LU VYDMRQยกV LรฃQ\NR O\J QHEXY R QDXMDV J\YHQLPDV PLHJRMR ORSรฃ\MH %DOWDUDJLV รฅLรŒUยกMR

ยณ Mยณ NDLS XรฅNHUยกWDV LU DNLร QHJDOยกGDPDV QXR MR DWLWUDXNWL -XRGYDONLV YLV GDU VยกGยกMR Xรฅ VWDOR Xรฅ NXULR QHVHQLDL OLQNVPLQRVL SHU YHVWXYHV LU QXR NXULR รฃLDQGLHQ LรฃQHรฃยก MDXQDPDUWยกV JUDE SULVOยกJWDV VXQNLร PLQรพLร LU WUDXNGDPDV GรŒP NXULV NDPXROLDLV NLOR ยณ SDOXE LU VNODLGยกVL SR WURE 1\NรŒV รฃHรฃยกOLDL SULJOXGR WDPVLXRVH SDNDPSLXRVH NDLS EHYLOWLรฃNDV VXVLUรŒSLQLPDV 6OยกJยก VXQNL W\OD 3DJDOLDX QHLรฃNHQWยก NDOYLV LU SDVLSXUWยก 3DVLรฅLรŒUยกMR SUR GรŒPXV ยณ VXOLQNXVยณ SULH ORSรฃLR %DOWDUDJยณ LU VXSUDWR NDG Lรฃ WR ORSรฃLR NLOV QDXMDV J\YHQLPDV LU LรฃVNODLG\V Q\NLXV รฃHรฃยกOLXV VXUรŒNXVLRMH WURERMH -LV SDJXRV QHODLPยกV SDUEORNรฃW MR ELรพLXOยณ LU VXWHLNV MยกJร Lรฃ QDXMR J\YHQWL 7DL VXSUDW V NDOYLV SDNLOR QXR VWDOR SULยกMR VXQNLX รฅLQJVQLX SULH %DOWDUDJLR LU XรฅGยกMR UDQN DQW

jo palinkusio peties. ยฒ 1HQXVLPLQN ยฒ WDUยก ยฒ 3DNHOVL QHODLP GYLJXEDL VWLSUXV EXVL 8รฅVLDXJLQVL GXNUHO LU EXV

ML WDX YLVDV J\YHQLPR GรฅLDXJVPDV SDJXRGD 7DL QHSUDUDVN JDOYRV 1HODLPยก NDLS QDNWLV SUDHLV LU YยกO XรฅWHNยกV VDXOยก

%DOWDUDJLV SDVLรฅLรŒUยกMR

ยณ

VDYR ELรพLXOยณ SDGรŒPDYXVLRPLV DNLPLV O\J QLHNR QHVXSUDVGDPDV LU

QHVLWLNยกGDPDV VXODXNWL XรฅWHNDQรพLRV VDXOยกV %DLVL Q\NXPD Mยณ VOยกJยก LU MLV QLHNR QHJDOยกMR VXYRNWL WLNWDL YLVD รฃLUGLPL MDXWยก ยฒ NRO J\YDV EXV QHDWVLWUDXNV QXR ORSรฃLR NXU EXYR MR J\YHQLPR YLVD YLOWLV

XIII 3LUP QDNWยณ SR ODLGRWXYLร %DOWDUDJLV SUDOHLGR SULH ORSรฃLR QHQXOHLVGDPDV QXR MR DNLร LU

SULVOยกJWDV VLHOYDUWR .DOYLV GDU NLHN SDEXYR LU SULHรฃ YLGXUQDNWยณ LรฃยกMR QDPR %DOWDUDJLV LU QHSDVWHEยกMR

kad pasiliko vienas su savo naujagime. 7\OLDL VOLQNR รฅLHPRV QDNWLV 6SLQJVXOยก DQW VWDOR XรฅJHVR EHW MRV รฃYLHVRV %DOWDUDJLV QHSDVLJHGR

%DOWDV รฃHUNรฃQDV NULWR ODXNH DQW VXVWLQJXVLร PDOรŒQR VSDUQร R SUR ODQJ LรฃEO\รฃN V PยกQXOLV รฅLรŒUยกMR SDOLQNXVยณ SULH ORSรฃLR %DOWDUDJยณ

3DU\รพLX VXJLUJรฅGยกMR GXU\V LU SUDYLUNR SDรฅDGLQWDV NรŒGLNLV %DOWDUDJLV รฅYLOJWHOยกMR

PDQ\GDPDV NDG VXJUยณรฅR EREXWยก EHW SDPDWยก

ยณยกMXVL

ยณ

ยณ

GXULV

8UรฃXO -L VXVWRMR SULH GXUร DSVLJDXEXVL VNDUD

O\J QHGUยณVGDPD WROLDX HLWL %DOWDUDJLV QXVWHE V SDVLรฅLรŒUยกMR

ยณ M QHVXSUDVGDPDV NDLS ML รพLD DWVLUDGR LU ยณ ORSรฃยณ VXSGDPDV LU PDOG\GDPDV SUDYLUNXVยณ NรŒGLNยณ 2 8UรฃXOยก NDLS WLN DWยกMR LรฃJLUGXVL DSLH %DOWDUDJLR QHODLP VX SDJXRGD LU SDJDOED XรฅPLUรฃXVL YLVDV VNULDXGDV LU QHODLPHV QRUยกGDPD MDP SDGยกWL YLVD รฃLUGLPL QHV ML YLV GDU Mยณ WHEHP\OยกMR VHQD QHXรฅJHVXVLD DLVWUD QRUV LU VXVLPDLรฃLXVLD VX QXVLY\OLPR NDUWยกOLX LU QDXMDL DWVLUDGXVLD YLOWLPL %HW SHUรฅHQJXVL VOHQNVWยณ NXUยณ SDWL EXYR SUDNHLNXVL QXVLJDQGR LU VXVWLQJR YLHWRMH 6WDLJD 8UรฃXO SDJDYR NDรฅNRNV JUDXGXO\V VXPLรฃ V VX LรฃJVรพLX SULVOยกJGDPDV Lรฃ QDXMR QXVLJUยณรฅR DWJDO


EHYLOWLรฃNXPX LU VXNHOGDPDV VHQ DSPDXG NDG ML QRUยกMR WXRMDX VSUXNWL DWJDO LU EยกJWL QHDWVLJUยณรฅGDPD EHW QHJDOยกMR SDVLMXGLQWL Lรฃ YLHWRV NRMRV VXVWLQJR NDLS NDODGยกV LU SULDXJR SULH DVORV

7LNWDL WDGD DWVLSOยกรฃยก 8UรฃXOยก QXR VOHQNVรพLR NDL ORSรฃ\MH YยกO SUDYLUNR QDXMDJLPยก LU SDVLPHW V

%DOWDUDJLV DSVLGDLUยก QHรฅLQRGDPDV N GDU\WL 7DGD 8UรฃXOยก QXVLรฃOXRVรพLXVL VNDURV NDPSX LรฃWU\รฃNXVL DรฃDU U\รฅWLQJDL SULยกMR SULH ORSรฃLR LU XรฅGยกMR UDQN DQW %DOWDUDJLR SHWLHV ยฒ /HLVN ยฒ WDUยก ยฒ Dรฃ SDOLNVLX SULH ORSรฃLR R WX HLN

ยฒ 7X SDWL HLN VDX NXU QRUL VLHOYDUWร

ยณ VDYR PDOรŒQ

ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV VY\UXRGDPDV SR QHPLJR QDNWLHV LU YLVร

%HW 8UรฃXOยก NDUW SDVLU\รฅXVL QHDWVWRMR

ยฒ . GDU\VL NYDLรฃHOL VX YDLNX" ยฒ SULNLรฃRยฒ .DLS XรฅDXJLQVL" $รพLรŒ VDN\N NDG SDGยกWL DWยกMDX

$SVLVSUHQGXVL 8UรฃXOยก DWVWรŒPยก %DOWDUDJยณ QXR ORSรฃLR SHUY\VWยก NรŒGLNยณ LU QDXMDJLPยก DSULPR

%DOWDUDJLV SDVWRYยกMR SULH ORSรฃLR NRO YDLNDV XรฅPLJR LU LรฃยกMR VXVLPVW V

ยณ

PDOรŒQ QHรฅLQRGDPDV N

daugiau daryti. 3DPDรฅX SUDGยกMR VXNWLV PDOรŒQR VSDUQDL LU QDXML %DOWDUDJLR UรŒSHVรพLDL 2 8UรฃXOยก SDVLOLNR SULH ORSรฃLR XรฅPLUรฃGDPD VDYR QXVLY\OLPXV LU VXVLWDLN\GDPD VX OLNLPX ยฒ .DG WDLS GLHYDV EรŒWร GDY Vยฒ WLNWDL DWVLGXVRยฒ VXSรพLDX VDYR GXNUHO 2 GDEDU %HW VPLONWHOยกMXVยณ รฃLUG\MH NDUWยกOยณ QXVWHOEยก QDXMD YLOWLV

ยฒ 2 JDO GDU GLHYDV GXRV 6XVLSUDV %DOWUXNDV . MLV GDU\V VX YDLNX EH SDรพLRV"

6X WD YLOWLPL 8UรฃXOยก SUDGยกMR WYDUN\WLV Lรฃ QDXMR %DOWDUDJLR QDPXRVH YLVN VXLPGDPD ยฒ

savo

UDQNDV LU VXSGDPD VYHWLP ORSรฃยณ

2 %DOWDUDJLV WDUVL YLVN XรฅPLUรฃ V W\OXV LU VXVLPVW V VODQNLRMR SR QDPXV QHSDVWHEยกGDPDV

8UรฃXOยกV WLNWDL NXU EXY V QHEXY V YLV VXVWRGDYR SULH ORSรฃLR LU LOJDL QHJDOยกGDYR QXR MR DWVLWUDXNWL 3DWV YLHQDV NDรฅN PVWยก YLV QLHNR QHVXJDOYRGDPDV LU GDU ODELDX QXOLรŒVGDPDV

ยฒ .R รพLD GDEDU YLV SULH ORSรฃLR LU SULH ORSรฃLR ยฒ SULNLรฃGDYR รฃQDLURPLV 8UรฃXOยก ยฒ $U WDX MDX

visai galva susisuko ir be lopลกio nieko daugiau nematai? %DOWDUDJLV GLGHVQLDP 8UรฃXOยกV DSPDXGXL QLHNR MDL QHDWVDN\GDYR LU LรฃHLGDYR YยกO

ยณ PDOรŒQ

2 ODLNDV YLHWRMH QHVWRYยกGDYR 6OLQNR รฅLHPD VX รฃDOรพLDLV LU DWRGUยกNLDLV R SUR PDOรŒQR VSDUQXV YLV

GDรฅQLDX รฃY\VWHOGDYR SDYDVDULR SURรฃYDLVWยกV 3Xรฃ\Qร YLUรฃรŒQยกV รฅYDOJยกVL SUR รฅDOVY

รŒN

LU QXR Mร

sklisdavo gaivus oลกimas. %DOWDUDJLV W รฅLHP YLVDL SUDรฅLOR LU VXOLQNR QXR UรŒSHVรพLร -LV QHSDMXWR EXQGDQรพLR SDYDVDULR

SDWV YLHQDV XรฅVLGDU V PDOรŒQH VX VDYR VLHOYDUWX 7LNWDL NDL ORSรฃ\MH SUDGยกMR MXRNWLV NรŒGLNLV UDQNXWยกPLV

JDXG\GDPDV VDXOยกV VSLQGXOยณ %DOWDUDJLV SLUP NDUW SR LOJR JHGXOR QXVLรฃ\SVRMR 7DV NรŒGLNLR MXRNDV

SULPLQยก PRWLQ WDUVL 0DUFHOยก EรŒWร SDOLNXVL VDYR OLQNVPXP SHU GXNWHUยณ %DOWDUDJLV VX SDEXGXVLX GรฅLDXJVPX NUรŒWLQยกMH SDยกPยก NรŒGLNยณ DQW UDQNร LU ODLPLQJDV รฃ\SVRMRVL XรฅPLUรฃ V UรŒSHVรพLXV LU VLHOYDUWXV

1XVWHER LU 8UรฃXOยก SDPDรพLXVL รฃ\SVDQWยณ %DOWDUDJยณ VX NรŒGLNLX DQW UDQNร 0HWยก VWXPGรฅLXVL

SXRGXV SULH รฅLGLQLR SDVLWDLVยก VNDUHO LU SDWL รฃ\SVFGDPD SULยกMR SULH ODLPLQJR WยกYR

ยฒ 0DWDL %DOWUXN ยฒ WDUยก SULVLPHLOLQGDPD ยฒ MXRNLDVL PDรฅ\Wยก 8รฅDXJLQVLX WDX GXNWHUยณ 7LN

SDWV NDG VXVLSUDVWXP 7XUยกWXP VDX รฅPRQ R NรŒGLNLXL PRWLQ

%HW WDV 8UรฃXOยกV PHLOXPDV QHSUDGรฅLXJLQR %DOWDUDJLR -LV WLN รฃQDLURPLV รฅYLOJWHOยกMR

YยกO QXOLรŒGR 3DJXOG V YDLN

1XVLPLQยก LU 8UรฃXOยก

ยณ ORSรฃยณ LรฃยกMR VXVLPVW V ยณ PDOรŒQ

ยณ

8UรฃXO LU

ยฒ 1HVXVLSUDV ยฒ SDWL VDX WDUยก LU VNDUHOยกV NDPSX QXEUDXNยก DรฃDU ยฒ *DOLPD EรŒWร LU VYHWLP

YDLN XรฅDXJLQWL NDG WLN VXVLSUDVWร %HW NXU WRNV JOXรฃDV VXVLSUDV" NรŒGLNLV

1XVLY\OXVL 8UรฃXOยก SULWUรŒNR NDQWU\EยกV LU SLNWDL NRMD SDVWรŒPยก ORSรฃยณ NXULDPH Lรฃ QDXMR SUDYLUNR ยฒ 6XSVLX Dรฃ รพLD YLV ODLN ยฒ SLNWDL EXUEWHOยกMR LU QXVLJU รฅยก SULH SXRGร ยฒ 5ยกN MHL QRUL

JUHLรพLDX QXVSURJVL %HW SDVWรŒPยกWDV ORSรฃ\MH NรŒGLNLV QXULPR WDUVL SDMXW V NDG QH PRWLQD SULH MR VWRYL VX PHLOH LU QH

WยกYDV SDOLQN V VX UรŒSHVรพLX

2 %DOWDUDJLV LรฃยกM V

ยณ

PDOรŒQ JDOYRMR NDLS SDJDOLDX 8UรฃXOH QXVLNUDW\WL QHV ML PDW\W YยกO

QHGXRV MDP UDP\EยกV %HW NDLS YDLN EH PRWHUV XรฅDXJLQVL" 7DL LU NHQWยก QHUDVGDPDV NLWRV LรฃHLWLHV %H WR PDรฅDL MDP 8UรฃXOยก UรŒSยกMR QRUV LU ยณJULVGDYR VX VDYR SULHNDEยกPLV

3ULHรฃ %DOWDUDJLR DNLV NXU MLV WLN SDรฅYHOJGDYR YLVXU YDLGHQRVL 0DUFHOยก NDLS VNUDLGDQWL

SDXNรฃรพLXNยก R SDYDVDULR XSHOLร รพLXUOHQLPDV SULPLQGDYR MRV VNDPEDQWยณ MXRN 7LH DWVLPLQLPDL DSLH

SUDUDVW ODLP Lรฃ SURWR YDUยก %DOWDUDJยณ -XRV QXVWHOEGDYR WLNWDL UรŒSHVWLV GยกO GXNWHUV -LV GLHQ QDNWยณ

PVWยก LU QLHNR QHJDOยกMR VXJDOYRWL NDLS LรฃJHOEยกWL VDYR NรŒGLNยณ QXR SDรฅDGร NXULXRV WDLS QHDSGDLULDL GDYยก 3LQรพXNXL LU LรฃSLUNWL WRNL WUXPS LU WRNL DSJDXOLQJ VDYR ODLP 


2 Lรฃ WLNUรMร EH UHLNDOR %DOWDUDJLV NULPWRVL 'DU EXYR JDQD GDXJ ODLNR NRO UHLNV WXRV SDรฅDGXV

LรฃWHVยกWL R NDUWDLV LU DWVLWLNWLQXPDV SDURGR รฅPRJXL JHU NHOL 5HLNLD WLNWDL ODLNX VXVLSUDVWL

3DJDOLDX W LรฃHLWยณ %DOWDUDJLV VXUDGR YLVDL QHWLNยกWDL VX ยณJULVXVLRV 8UรฃXOยกV SDJDOED LU SLUP NDUW

MDL EXYR GยกNLQJDV Lรฃ YLVRV รฃLUGLHV

XIV 'Y\OLNWL PHWDL EDLJยกVL R %DOWDUDJLV YLV GDU QHJDOยกMR QXVLUDPLQWL QHUDVGDPDV LรฃHLWLHV Lรฃ

XรฅEXUWR UDWR 3HU GLHQDV รฅLรŒUยกGDYR

ยณ

VDYR GXNWHUยณ WDU\WXP DWVLรฅLรŒUยกWL QHJDOยกGDPDV LU YLV OLรŒGQHVQLV

GDUยกVL 7R OLรŒGHVLR QHLรฃVNODLG\GDYR Qยก MXRNDV GXNWHUV NXUL NDV PHWDL YLV JUDรฅยกMR LU OLQNVPยกMR WXR GDU ODELDX JUDXGLQGDPD WยกY

%DOWDUDJLV GยกO WR OLรŒGHVLR LU JDLOHVรพLR YLV ODELDX Q\NR ,U MXR EORJLDX NDG VDYR VLHOYDUWX VX

QLHNX QHJDOยกMR SDVLGDOLQWL 3DWV YLHQDV JUDXรฅยกVL LU NULPWRVL NRO SDYLUWR รฅPRJDXV รฃHรฃยกOLX DQW NXULR JDOYRV YยกMDV WDUรฃยก รฅLOXV SODXNXV WDU\WXP UXGHQยณ DQW PHGรฅLร SDVNXWLQLXV SDJHOWXVLXV ODSXV .XU

ยกMR N

GDUยก YLV Lรฃ JDOYRV MDP QHLรฃยกMR WDV SDรฅDGDV 3LQรพXNXL Xรฅ NXUยณ VX GรฅLDXJVPX EรŒWร

SULยกP V DPรฅLQDV NDQรพLDV NDG WLNWDL LรฃJHOEยกWร YLHQLQWHO VDYR QDรฃO\VWยกV SDJXRG ยฒ GXNWHUยณ -XUJ 2

GXNWยก LU QHรฅLQRMR NDG WยกYDV VLHOYDUWDXMD QHV NLWRNLR NDLS VXVLUรŒSLQXVLR LU VXVLNULPWXVLR ML QLHNDGD MR QHPDWยก 7LN MDXWยก MR EHJDOLQ PHLO LU WR MDL YLVLรฃNDL SDNDNR NDG DXJWร OLQNVPD LU ODLPLQJD

2 %DOWDUDJLV SHU WXRV UรŒSHVรพLXV LU VXVLJUDXรฅLP YLVN SDVDXO\MH ยฒ EH GXNWHUV ยฒ XรฅPLUรฃR LU

DSOHLGR 1HW PDOรŒQR QHSULรฅLรŒUยกMR LU YยกMDL EDLJยก Mยณ NHGHQWL 9LHQD 8UรฃXOยก YLVNXR UรŒSLQRVL -L SDVLGDUยก

WLHVLRJ SDY\GXOLQJD รฃHLPLQLQNยก SOรŒGR %DOWDUDJยณ Xรฅ MR QHUรŒSHVWLQJXP R PDW\GDPD NDG %DOWDUDJLV YLVDL QHSDLVR QHL MRV QHL SOรŒGLPร NHLNGDYRVL SULWUXNXVL NDQWU\EยกV QHW VXVLULHVGDPD NDG SDV WRNยณ

JOXรฃ NXULV SLUPD EXYR JDOY SUDUDG V GยกO PDOรŒQR SDVNXL GยกO SDรพLRV R GDEDU GยกO GXNWHUV NDP GLHYDV

WRNLDP LU JDOY GDYยก" ML QHEHJDOLQWL LOJLDX J\YHQWL (LWร SULPDQLXVL NXU DN\V PDWR QRUV Xรฅ SDWLHV

YHOQLR SDJDOLDX QHV VX WRNLX NHOPX J\YHQGDPD YLV WLHN SUDVLNHLNVL LU SDWHNVL DPรฅLร DPรฅLDPV

ยณ

SUDJDU EH MRNLRV NDOWยกV

7DLS 8UรฃXOHL EHVLSOยกรฃDQW VWDLJD %DOWDUDJLV QXVLMXRNยก LU NDรฅNR SUDOLQNVPยกMR 1XVWHEXVL 8UรฃXOยก

รฅLRSWHOยกMR LU รฅDGR QHWHNR .XR MLV รพLD DSVLGรฅLDXJยก" $U WLN YLVDL QHSDNYDLรฃR" 7DL SDWL SHUVLรฅHJQRMXVL LU Mยณ SHUรฅHJQRMXVL QXยกMR

ยณ รฃDOยณ NDOEยกGDPD URรฅDQรพLร LU DWJDLORGDPD Xรฅ SDGDU\WDV QXRGยกPHV 2 %DOWDUDJLXL WDGD NDLS WLN รฃRYยก ยณ JDOY NRGยกO MLV QHJDOยกWร DSJDXWL 3LQรพXNR NXULV Mยณ DSJDYR LU YLHWRMH GXNWHUV LรฃOHLVWL Xรฅ YHOQLR W OLJL J\YR NDXOR ยณJULVXVL VHQPHUJ GDYDWN 8UรฃXO " -XR ODELDX NDG ML SDWL WR QRUL 7DL LU WHJX VDX HLQD QXR MR YDUJรฃยกV JDOYRV .R รพLD SDY\GยกWL ODLPยกV" 7LNWDL QHVLWLNยกMR Lรฃ NDUWR DSJDXWL YHOQL LU GDYDWN WDL OรŒNXULDYR QHULPDXGDPDV R รพLD LU GY\OLNWL PHWDL VXยกMR %HW LU WDGD %DOWDUDJLV YDUJX DU N EรŒWร SDGDU V VY\UXRGDPDV LU DEHMRGDPDV DU LรฃVLYDGXRVLV QXR VDYR NDOWยกV VXYHUVGDPDV DQW NLWR JDOYRV MHL SDWL 8UรฃXOยก EรŒWร QHSDGยกMXVL ,รฃYDNDUยกVH O\J QXMDXVGDPD ML YLVDL SDGรŒNR WUDQNยกVL SR WURE GDXรฅยกVL NLHPH QHUDVGDPD VDX YLHWRV R LU NLWLHPV QXR MRV QHEXYR NXU GยกWLV 'XNWยก QHDSVLN VGDPD SDEยกJR SDV VHQHOLXV Xรฅ HรฅHUR R %DOWDUDJLV SDVLVOยกSยก PDOรŒQH SULWUรŒN V NDQWU\EยกV LU JDOXWLQDL SDVLU\รฅ V DWVLNUDW\WL 8UรฃXOยกV 7HPVWDQW DWYDรฅLDYR SLUรฃOLDL VX MXRGEยกULDLV รฅLUJDLV LU DXNVR NDULHWD 8UรฃXOยก DSNYDLรฃR Lรฃ QHWLNยกWRV ODLPยกV R %DOWDUDJLV LรฃNLรฃR M WDGD 3LQรพXNXL LU DWVLยกPยก SDรฅDGร UDรฃW 1DNWLV EXYR DXGULQJD VX รฅDLEDLV LU SHUNรŒQLMRPLV NDG JDOยกMR QHW PDOรŒQ QXWUHQNWL QXR SDNULรŒWยกV EHW %DOWDUDJLV LรฃOHLG V MDXQDYHGรฅLXV LU VXGHJLQ V DSJDXOLQJ UDรฃW EXYR WRNV ODLPLQJDV NDLS GDU QLHNDGD VDYR J\YHQLPH 7DUVL GLGรฅLDXVLDV DNPXR EรŒWร QXVLULW V QXR MR NUรŒWLQยกV NXULV Mยณ VOยกJยก LรฃWLVXV GY\OLND PHWร .LW GLHQ -XUJD SDUEยกJXVL SULHรฃSLHรพLDLV Lรฃ YLHรฃQDJยกV SDV VHQHOLXV QHEHUDGR SLNรพLXUQRV 8UรฃXOยกV LU WยกYR QHEHSDรฅLQR ยฒ WRNV MLV EXYR DWVLPDLQ V LU SUDOLQNVPยกM V ยฒ *\YHQVLP GDEDU PXGX YLHQX GX EH YDUJR UรŒSHVรพLร LU DPรฅLQร EDUQLร 8UรฃXOยก ยณ GDYDWN\Q LรฃยกMR ยฒ SDVDNยก MLV SDUEยกJXVLDL GXNWHULDL R SUR MR VXYDUJXVLDV DNLV WU\รฃNR GDU OLJ รฃLRO QHPDW\WDV GรฅLDXJVPDV ยฒ .RGยกO" ยฒ QXVWHER -XUJD

3DWL SUDUรŒJR LU YLVXV QDPXV ยณ PDOรŒQ .DV EXYR QDNWยณ -XUJD QHรฅLQRMR SDWLNยกMR NDG WยกYDV WDLS DSVLGรฅLDXJยก 8UรฃXOยกV QXVLNUDW V 7DL LU SDWL QH PDรฅLDX QXGรฅLXJR QHV WD QLXU]JD VHQPHUJยก MDL YLV MDXQ\VW EXYR DSNDUWLQXVL LU WยกYR QDPXV SUDJDUX SDYHUWXVL $WURGยก NDG VX SHUHLWRV QDNWLHV รฅDLEDLV LU SHUNรŒQLMRPLV SUDยกMR YLVRV QHODLPยกV 'LHQD EXYR JLHGUD EH MRNLR GHEHVยกOLR 2 GDU W SDWยณ U\W DXรฃWDQW SDPDWยก %DOWDUDJLV DWEยกJDQW Lรฃ SHONLร 3LQรพXN LU ODEDL QXVLPLQยก NDG QLHNR Lรฃ MR SDVWDQJร QHLรฃยกMR %HW JUHLWDL VXVLJULHEยก 9HOQLXNDV DWURGยก WRNV QHODLPLQJDV LรฃSXUYLQWDV ยฒ

6XSDLV\VL

VHQRV

GDYDWNRV

ยฒ

QXPRMR

%DOWDUDJLVยฒ

SUDUDXJLQR 'XRV GLHYDV JDO QHVXJUยณรฃ 7YDUN\NLV WURERMH R Dรฃ HLVLX


VXQLXUN\WDV DSODPG\WDV LU QHW YLHQDV UDJDV QXVXNWDV NDG %DOWDUDJLV QRUV LU QXVLJDQG V WXRMDX

suprato, kad ne jis, o velnias jo rankose. ยฒ .DV \UD" ยฒ SDNODXVยก SUDOLQNVPยกM V %DOWDUDJLV ยฒ รขDXQLRV YHVWXYยกV PDW\W EXYR NDG QHW

jaunikiui kliuvo. ยฒ .RNLRV WHQ YHVWXYยกV" ยฒ QXP\Nยก YLVDL QXVLPLQ V 3LQรพXNDVยฒ 1HSULยกMRPH GDU OLJL

YHVWXYLร R Dรฃ YRV J\YDV OLNDX 1HQRULX GDXJLDX SDรพLRV 3DVLLPN DWJDO W VDYR GXNWHUยณ

6XSUDWR %DOWDUDJLV NDG VPDUNLDL YHOQLXL QXR 8UรฃXOยกV NOLXYR LU SDJDOYRMR NDG UHLNWร GDU

VPDUNLDX Mยณ SULJULHEWL NDG MLV QHGUยณVWร SULH MR NDELQยกWLV MHLJX NDUWDLV LU VXSUDVWร DSJDXO 

ยฒ 1H WDLS QHEXV ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNXL ยฒ 6XYHGรฅLRMDL PDQR GXNWHUยณ NXU GDEDU Dรฃ M GยกVLX"

7XUL LPWL M Xรฅ SDรพL

ยฒ 1H MRNLX EรŒGX ยฒ QHW DWEXODV DWรฃRNR 3LQรพXNDV ยฒ .R QRUL UHLNDODXN Xรฅ VXYHGรฅLRMLP EHW

Xรฅ SDรพL MRV QHLPVLX

3DJDOYRMR NLHN %DOWDUDJLV LU WDUยก

ยฒ . รพLD GDEDU VX WDYLP GDU\VL" -HLJX VXWLNWXP EรŒWL SDV PDQH VHSW\QHULXV PHWXV Xรฅ EHUQ

VXNWL PDOรŒQR VSDUQXV Xรฅ YยกM LU YLVXV NLWXV GDUEXV GLUEWL NXULXRV ยณVDN\VLX WDL JDO DWOHLVรพLDX WDYH QXR SDUHLJRV YHVWL PDQR GXNWHUยณ

3LQรพXNDV WLN DSVLGรฅLDXJยก

ยฒ *HUDL ยฒ VDNR ยฒ %รŒVLX SDV WDYH VHSW\QHULXV PHWXV Xรฅ EHUQ LU NXR LรฃWLNLPLDXVLDL

tarnausiu. ยฒ *HUDL ยฒ VXWLNR LU %DOWDUDJLV ยฒ 3DVNXL JDOยกVL HLWL VDX NLWRV SDรพLRV LHรฃNRWL

ยฒ 1H ยฒ SDVLSXUWยก YHOQLXNDV ยฒ 1LHNDGD GDXJLDX QHLHรฃNRVLX MRNLRV SDรพLRV ,U SDJDOYRWL DSLH

tai nenoriu. ยฒ .DLS รฅLQDL ยฒ SDWUDXNยก SHรพLDLV %DOWDUDJLV ยฒ WDYR UHLNDODV 2 GDEDU PDWDL MDX LรฃDXรฃR

0HWDV SUDGยกWL GDUE

ยฒ . OLHSVL GDU\WL" ยฒ VXNUXWR YHOQLXNDV WDUVL QDNWยณ EรŒWร EXY V YLVDL QHQXNDPXRWDV

ยฒ 'DXJ PDOLPR WXULX ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV ยฒ R QยกUD YยกMR 3DVXN PDOรŒQR VSDUQXV Xรฅ YยกM ยฒ *HUDL ยฒ VXWLNR 3LQรพXNDV LU รพLD SDW XรฅOยกNยก DQW PDOรŒQR VSDUQร NDLS YยกMDV

0DOรŒQDV WXRMDX SUDGยกMR VXNWLV LU MXR WROLDX MXR VPDUNLDX %DOWDUDJLXL WHNR QHW WUDPG\WL VDYR

EHUQ NDG SHUGDXJ VSDUWXV QHEรŒWร 2 3LQรพXNXL WDLS SDWLNR VXNWLV DQW PDOรŒQR VSDUQร NDG QHW XรฅPLUรฃR

SHUHLWRV QDNWLHV YLVDV QXRVNDXGDV LU Lรฃ YLVR MDP GDXJ VPDJLDX EXYR QHJX OLรŒQH NLXUNVRWL LU WUรŒQ\WL 1HW VWHEยกMRVL 3LQรพXNDV NDLS MLV DQNVรพLDX WR QHVXSUDWR LU QHDWยกMR %DOWDUDJLXL

ยณ WDON

%HW SHU DQNVWL 3LQรพXNDV DSVLGรฅLDXJยก 3UDGยกMXV GLHQRWL SDPDWยก SDUHLQDQรพL Lรฃ SHONLร 8UรฃXO LU

QHVDYX EDOVX NHLNLDQรพL %DOWDUDJยณ LU Mยณ 3LQรพXN NHWLQDQรพL DELHP XรฅNXUWL EDLVL SLUWยณ 7DGD 3LQรพXNDV QXVLJDQGR NDG Lรฃ WRV EDLPยกV SDWV QHSDVLMXWR NDLS รฃRNR QXR VSDUQR WLHVLDL SUR ODQJLXN YLVDV GUHEยกGDPDV VXVPXNR SULH %DOWDUDJLR NRMร

ยณ

PDOรŒQ LU

โ€” Kas atsitiko? โ€” nustebo Baltaragis. ยฒ *HOEยกN WDYR GXNWยก SDUHLQD ยฒ JDLOLDL VXF\Sยก YHOQLXNDV

ยฒ . WX VDNDL" ยฒ NUรŒSWHOยกMR %DOWDUDJLV QXVLJDQG V LU SDVLรฅLรŒUยกMR SUR ODQJLXN

1DJL Lรฃ WLNUรMร SDUHLQD SรŒรฃNXRGDPD 8UรฃXOยก Lรฃ SHONLร YLVD GXPEOLQD LU EDLVLDL ยณVLXWXVL

ยฒ 1D Y\UXWL GDEDU QH MXRNDL 0DW\W JHUDL WX M ยณS\NLQDL *DOL DELHP NOLรŒWL /ยณVN WX NRO NDV

SR JLUQRPLV LU WรŒQRN R Dรฃ HLVLX PDOรŒQR GXUร XรฅUHPWL

%HPDWDQW SDOLQGR 3LQรพXNDV SR JLUQRPLV LU WรŒQR GUHEยกGDPDV R %DOWDUDJLV QXยกMR XรฅUยกPยก Lรฃ

YLGDXV GXULV LU รฅLรŒUL SUR SO\รฃLXN NDV รพLD EXV 3DUยกMR 8UรฃXOยก SDVLDXWยกMR EXYR SULEยกJXVL SULH PDOรŒQR EHW

ยณ

YLGร QHJDOยกMR ยณVLYHUรฅWL %DOWDUDJLV MDX QXVLJDQGR DU QH SHU VLOSQD GXUร VNOHQGยก R SDVNXL VWDLJD

DSVLVXNXVL LรฃEยกJR Lรฃ QDPร VX U\รฃXOยกOLX YLV DWVLJUยณรฅGDPD JUรŒPRGDPD VXSLQWLMXVLD NXPรฃWLPL LU

keikdama. 2 NDL 8UรฃXOยก MDX WDLS WROL QXEยกJR NDG EXYR QHEHPDW\WL LU QHJLUGยกWL MRV NHLNVPร %DOWDUDJLV

DWVLGXVR LU WDUยก 3LQรพXNXL

ยฒ /ยณVN Lรฃ SR JLUQร รขยณ NDUW SDJULDXGยกMR LU SUDยกMR %HW WX EรŒN DWVDUJXV 0RWHU\V NDLS LU MรŒV

YHOQLDL JDOL YLVNXR DSVLPHVWL 3DPDW V WRNยณ VXWYยกULP VX VLMRQX OยณVN SR JLUQRPLV LU OLQGยกN QHPDWRPDV QHV NDL XรฅNOXSV R \SDรพ WD UDJDQD LU Dรฃ QHLรฃJHOEยกVLX

3LQรพXNDV YLV GDU GUHEยกGDPDV LรฃOLQGR Lรฃ SR JLUQร YLVDV PLOWXRWDV LU NODXVยก %DOWDUDJLR

SDPRN\PR NDLS WLNUR VDYR WยกYR QHSUDOHLVGDPDV Qยก YLHQR รฅRGรฅLR 3DVNXL รฃYHQWDL WR ODLNยกVL NDL WLN SDPDW\GDYR PRWHUยณ WXRMDX VSUXNGDYR SR JLUQRPLV LU WรŒQRGDYR ELMRGDPDV QHW VXรพLDXGยกWL 7RNLRV EDLPยกV MDP YDUJรฃXL

ยณYDUยก

8UรฃXOยก 2 %DOWDUDJLV รฃยณ NDUW EXYR YLVLรฃNDL 8UรฃXOH

SDWHQNLQWDV LU QHW MDL GยกNLQJDV 1XJULDXGยกMR NDLS SULWYLQNXVL DXGUD LU GLHQD รฃYLHVHVQยก SDVLGDUยก


XV %HW NDLS รพLD Lรฃ WLNUรMร EXYR YLHQDV JDODV รฅLQR 9LVRNLร JDQGร SDVNOLGR LU รฅPRQยกV YLVDLS

VSยกOLRMR .DL NDV QHW EXYR OLQN V SDWLNยกWL 8UรฃXOH QHDSVLN VGDPDV %DOWDUDJLV WLNUDL EDQG V LรฃOHLVWL M Xรฅ 3LQรพXNR LU QDNWยณ LรฃGUยกE V

ยณ 3DXGUXYยกV SHONHV

2 NLWL รฅPRQยกV NUDLSยก JDOYDV LU QHQRUยกMR WLNยกWL VHQPHUJยกV SUDVLPDQ\PDLV EHL NOLHGยกMLPDLV 9LVL

JHUDL รฅLQRMR NDG 8UรฃXOยก EXYR OLJL J\YR NDXOR

ยณJULVXVL

%DOWDUDJLXL NXULV MRV QLHNDLS DWVLNUDW\WL

QHJDOยกM V QHV EXYR OยกWDV รฅPRJXV 7DL NDLS MLV รพLD JDOยกM V VX YHOQLX VXVLGยกWL"

2 MR DUWLPLDXVLDV NDLP\QDV SLUรฃO\V LU NรŒPDV NDOYLV -XRGYDONLV EXYR JXGUXV รฅPRJXV QHW

VHQDWYยกMH PยกJ V LรฃGDLJDV LU MXRN 7LNWDL UDV SURJRV MLV EHPDWDQW SUDVLPDQ\V LU QHJLUGยกWร GDO\Nร 2 %DOWDUDJLV QHJL WLN Xรฅ MR VPRMยณ YLV ODLN EรŒWร MDP Xรฅ G\N PDO V" $QNVรพLDX VXSUDQWDPD Xรฅ

VยกNPLQJDV SLUรฃO\EDV JDODV รฅLQR NDLS LU LรฃSLUรฃR VHQDP NHOPXL MDXQ PHUJLQ WXU EรŒW รพLD QHDSVLHLWD EH YHOQLR R GDEDU Xรฅ N JL PDOWร"

*XGUHVQL รฅPRQยกV VSยกOLRMR DU WLN QH -XRGYDONLV YLVN SDGDUยก .DL %DOWDUDJLXL YLVLรฃNDL ยณJULVR

8UรฃXOยก SHUVLUHQJ V SLUรฃOLX LU SULVLOLSG V Lรฃ OLQร NXRGHOLR EDU]G OLJL NHOLร R Xรฅ MDXQLNยณ SDVLยกP V VDYR SXVEHUQยณ -XUJXWยณ JHUDL Mยณ QXรฃYHLW V LU LรฃPDOLDYRM V YDNDUH SDV %DOWDUDJยณ

ยณ PDOรŒQ QXYDรฅLDYR LU QDNWยณ ยณ SHONHV $WVLUDGR LU WRNLร NXULH EXYR JLUGยกM %DOWDUDJLR LU -XRGYDONLR VXRNDOEยณ NDL QXVLPLQ V %DOWDUDJLV EXYR XรฅVXN V ยณ NDOY ยฒ 'DU\N NDLP\QH N QRUL ยฒ WDUยก QHWHN V YLOWLHV %DOWDUDJLV ยฒ 0DOLDX WDX LU PDOVLX Xรฅ G\N WLNWDL LรฃJHOEยกN PDQH QXR 8UรฃXOยกV 9LVDL J\YHQLPR SHU M QHEยกUD QHL PDQ QHL PDQR GXNWHULDL ยฒ 'LGHOLR รพLD GDLNWR ยฒ DWVDNยก QXVLMXRN V -XRGYDONLV ยฒ 1RUL Dรฃ M QH WLN Lรฃ WDYR PDOรŒQR LรฃNUDXVW\VLX EHW LU Xรฅ 3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLR 3LQรพXNR LรฃOHLVLX ยฒ .DLS WX SDGDU\VL" ยฒ DSVLGรฅLDXJยก LU VXDEHMRMR %DOWDUDJLV ยฒ 7DL MDX PDQR UHLNDODV ยฒ DWVDNยก JXGULDL SULVLPHUN V -XRGYDONLV ยฒ 2 WX MHL PDQ LU WROLDX Xรฅ G\N PDOVL WDL LU SDGDU\VLX SLUP VXEDWYDNDQ -XUJXWL DU GDU QRUL SLUรฃOLDLV YDรฅLXRWL" ยฒ 1RULXยฒ LรฃรฃRNR -XUJXWLV Lรฃ NDPSR QXR GXPSOLร LU รฃQLUSรฃWHOยกMR SHU VLHNVQยณ ยฒ 1D WDL QH รฃQLUSรฃรพLRN R SXVW\NLV ยฒ VXGUDXGยก NDOYLV -XUJXWยณ ยฒ 2 WX ยฒ WDUยก %DOWDUDJLXL ยฒ JDOL UDPLDL VDX HLWL QDPR LU ODXNWL SLUรฃOLร $รฃ EDLJVLX NDXVW\WL *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPQLQNXL รขHรฃHOJDL EDMRULรฃN NDODPDรฃN LU YLVN SXLNLDXVLDL VXWYDUN\VLX %HW JDO WDLS EXYR JDO LU QHEXYR 6XEDWYDNDUยณ -XRGYDONLV WLNUDL EDLJยก NDXVW\WL รขHรฃHOJDL EDMRULรฃN NDODPDรฃN EHW รขHรฃHOJD Lรฃ YDNDUR MRV QHDWVLยกPยก 2 LU -XRGYDONLV URGRV QLHNXU QHEXYR LรฃYDรฅLDY V QDXMRV NDULHWRV LรฃEDQG\WL 1DNWLV SDVLWDLNยก NDLS WLN ODEDL WDPVL LU VX SHUNรŒQLMRPLV R Lรฃ U\WR EXYR GLGHOLV UรŒNDV 7LNWDL -XUJXWLV DXรฃWDQW SDUEยกJ V Lรฃ NDLPR YLVDV GXPEOLQDV SUXQNรฃWยก ยณ VDXM NDLS NDWLQDV ELMRGDPDV QXVLรฃQLUSรฃWL LU VX รฃLDXGร JQLรŒรฅWH SULH WYHQNLQLR รฃYHLWยก NDรฅNXU LรฃSXUYLQW QDXM NDODPDรฃN %HW NXU MLV SDWV LรฃVLGXPEOLQR JDO NXU OLQGR ยณ VYHWLP NDPDU SDV PHUJDV LU QXรพLXS EHUQDL GXPEOH LรฃPXUGยก LU NXU EXYR LรฃSXUYLQWD NDODPDรฃND EXYR QHDLรฃNX %DLJLDQW M รฃYHLVWL DWMRMR SDJLULRWDV รขHรฃHOJD LU LรฃVLYHรฅยก NDODPDรฃN R -XUJXWLV QXOLQGR NDOYยกMH Xรฅ รฅDL]GUR LรฃVLPLHJRWL %HW LU PLHJRGDPDV YLV ODLN SUXQNรฃWยก LU รฃQLUSรฃWยก R SDEXG V GLHYH JLQN QHEHQRUยกMR QHL SLUรฃOLDLV YDรฅLQยกWL QHL YHVWL ยฒ 7DL JHUDL ยฒ WDUยก MDP NDOYLV ยฒ WLN รฅLรŒUยกN PDQ QLHNDP QHSUDVLWDUN NDV QDNWยณ EXYR QHV WDGD UHLNV WDX YHVWL 8UรฃXO LU VX MD J\YHQWL ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก SDVLSXUW\GDPDV -XUJXWLV ยฒ JHULDX YLV J\YHQLP GXPSOHV SรŒVLX LU UHWNDUรพLDLV QXVLรฃQ\SรฃLX SUR YLHQ QRVLHV VN\OXW SHU VLHNVQยณ ยฒ 1D รฃLW WDL JDOL GDU\WL ยฒ VXWLNR NDOYLV ยฒ 2 DSLH WDL NDV EXYR QDNWยณ รฃLXNรฃWX QLHNDP

LรฃGUยกE 8UรฃXO VX JHOGD

neprasitark. %HW NXU WDX SXVEHUQLV LรฃN V QHSDVLJ\U V WRNLD LรฃGDLJD 'DU W SDรพL SDYDNDU DSLEยกJR SXV

NDLPR LU UDLW\GDPDVLV Lรฃ MXRNR รฃQLUSรฃรพLRGDPDV LU SUXQNรฃGDPDV

ยณ VDXM SDVDNRMR NDLS VXWHPXV YDNDUH

QXYDรฅLDY V VX NDOYLX -XRGYDONLX SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR 8UรฃXO QDXMMD รขHรฃHOJRV NDODPDรฃND R SDVNXL QDNWยณ JULDXGรฅLDQW SHUNรŒQLMDL LรฃYHUW M VX NLDXUD JHOGD QHW\รพLD ยณVLSDLQLRMXV

ยณ

ยณ

3DXGUXYยกV SHONHV 7HQ LU MDP JHUDL NOLXY 

รฃLPWDNYROGยณ 8UรฃXOยกV VLMRQ EHW ODLPLQJDL LรฃWUรŒN V R 8UรฃXO YHVWL SDWV YHOQLDV

3LQรพXNDV SDVLรฃRY V .DLS Lรฃ WRV EยกGRV 8UรฃXOยก LรฃVLNDSVWยก -XUJXWLV QHรฅLQRMR WLN JLUGยกMR NDG ML W SDW U\W SUDNHLNยก %DOWDUDJLR PDOรŒQ LU SDEยกJR

ยณ รขYHQGXEUยกV GDYDWN\Q %HW -XUJXWLV QH WLHN SDVDNRMR NLHN SUXQNรฃWยก ยณ VDXM NDLS NDWLQDV LU รฃQLUSรฃรพLRMR SHU VLHNVQยณ SUR YLHQ LU NLW รฃQLUSรฃO WDL QLHNR WLNUR QHJDOLPD EXYR VXSUDVWL LU YLVN WHNR ODLN\WL SXVEHUQLR LU GDU SULHNYDLOLR VDSDOLRMLPDLV ,U MXR SDWLNยกMR QH GDXJLDX NDLS 8UรฃXOH 2 XรฅNODXVWD 8UรฃXOยก DU QH -XRGYDONLV VX -XUJXรพLX EXYR SDV M DWYDรฅLDY V SLUรฃOLDLV LU LรฃGUยกE V VX


ยณ SHONHV SLNWLQRVL LU รฅHJQRMRVL ยฒ $U Dรฃ DNOD DU N" 3DWL VDYR DNLPLV PDรพLDX .RNV WHQ -XUJXWLV" $U Dรฃ WR NYDLรฃRV QHSDรฅยณVWX" 6X UDJDLV EXYR 7LNUDV 3LQรพXNDV -XUJXWLV SDPDW V 8UรฃXO VSUXNGDYR SUXQNรฃGDPDV ยณ รฃDOยณ NDG QHSDNOLรŒWร ยณ MRV UDQNDV LU QHUHLNWร YHVWL .DLS W QDNWยณ EXYR ยฒ JDODV MXRV รฅLQR -XUJXWLV YLHQDLS 8UรฃXOยก NLWDLS SDVDNRMR 9LVNDV VXVLSDLQLRMR LU QHรฅLQLD EXYR NXR รพLD GDEDU WLNยกWL 2 XรฅNODXVWL %DOWDUDJLV VX -XFGYDONLX ยฒ YLHQDV W\OยกMR R NLWDV รฃDLSยกVL SUR รŒVXV ยฒ 6XSDLVDL SXVEHUQLR LU VHQPHUJยกV NOLHGยกMLPร" *DO MLHPV SULVLVDSQDYR" 6DSQDV VDSQX R NLW GLHQ 3DXGUXYยกV SHONยกVH SULH SDW GLGรฅLRVLRV DNLYDURV SLHPHQV DWUDGR NLDXU JHOG LU DQW NDGXJLR VXGUDVN\W 8UรฃXOยกV รฃLPWDNYROGยณ VLMRQ *HOG SDOLNR N YHLNVL VX NLDXUX GDLNWX R VLMRQ DWQHรฃยก %DOWDUDJLXL -LV LU SDNDELQR Mยณ PDOรŒQH 8UรฃXOยกV DWPLQLPXL GXONยกPV รฃOXRVW\WL 2 SDVNXL QXVLSOยกรฃยก MR SXV -XRGYDONLV LU SDUVLQHรฃยก ยณ VDYR NDOY LU VXRGรฅLDPV SDYDO\WL LU -XUJXรพLXL DWJUDVLQWL NDG GDXJLDX QHNYDLOLRWร LU QHยณVLJHLVWร SLUรฃOLDLV YDรฅLQยกWL 7DLS DU NLWDLS รพLD EXYR WLNWDL DSLH %DOWDUDJLR PDOรŒQ ยกPยก VNOLVWL QHSDSUDVWL JDQGDL R SDVNXL LU JDODV รฅLQR NDV WHQ GยกMRVL JHOGD

XVI 7DLS DU NLWDLS EXYR W QHOHPW QDNWยณ WLNWDL 3LQรพXNDV QXR WR U\WR SDVLGDUยก %DOWDUDJLR EHUQDV LU

LรฃWLNLPDL SUDWDUQDYR SDV Mยณ EHYHLN VHSW\QHULXV PHWXV

-LV VX PDORQXPX VXNR PDOรŒQR VSDUQXV Xรฅ YยกM SULรฅLรŒUยกMR JLUQDV LU DWOLNGDYR YLVXV NLWXV

GDUEXV NXULXRV MDP SDYHVGDYR %DOWDUDJLV ,U EรŒWร SDVLGDU V YLVDL JHUDV PDOรŒQLQLQNDV NDG QH YLVRNLRV

YHOQLรฃNRV VLOSQ\EยกV %HW NR QRUยกWL Lรฃ YHOQLR MHLJX LU รฅPRQยกV WR JHUR DSVรพLDL WXUL R MXN YHOQLDV NDLS VDNR YLVร EORJ\ELร ยณNรŒQLMLPDV

7XUยกMR 3LQรพXNDV LU JHUร \SDW\ELร Lรฃ NXULร %DOWDUDJLXL ODELDXVLDL SDWLNR NDG EXYR VรฅLQLQJDV

ODLNยกVL VDYR รฅRGรฅLR LU ELMRMR PRWHULรฃNร VLMRQร -DX Lรฃ WROR SDPDW V PRWHULรฃN VLMRQ OยณVGDYR SR JLUQRPLV LU XQNรฃGDYR Lรฃ EDLPยกV NDLS รฃXQ\WLV NRO %DOWDUDJLV Mยณ QXUDPLQGDYR

.DUWDLV 3LQรพXN DSLPGDYR VHQDVLV WLQJLQ\V LU YLVLรฃNDV DEHMLQJXPDV EHW XรฅWHNGDYR WLNWDL LรฃHLWL

VXNWL PDOรŒQR VSDUQร LU WXRMDX SUDVLEODLY\GDYR 2 VXNWLV VX PDOรŒQR VSDUQDLV YLVร ODELDXVLDL 3LQรพXNXL

SDWLNGDYR 7DGD MLV GDLU\GDPDVLV SR SODรพL DS\OLQN OLรŒOLXRMDQรพLXV HรฅHUXV LU รฅDOLXRMDQรพLXV NDOQXV

SUDGยกGDYR VYDMRWL DSLH GLGHOยณ LU JUDรฅร J\YHQLP LU DSLH QHSDSUDVWXV รฅ\JLXV MDP SDVLHNWL %HW NRO NDV WDL EXYR WLNWDL VYDMRQยกV NXULRPV ยณY\NG\WL QHWXUยกMR QHL ODLNR QHL GLGHOLR QRUR 7DL LU SDVLGDUยก 3LQรพXNDV

YLVDL WXรฃรพLDV VYDMRWRMDV 2 PHWDL EยกJR SR PHWร LU 3LQรพXNDV YLV ODELDX SULSUDWR SULH %DOWDUDJLR PDOรŒQR 6DYR OLรŒQR QHW

SULVLPLQWL QHQRUยกMR .DUWDLV QHW EDLPยก Mยณ SDJDXGDYR NXU GLQJWร MHLJX %DOWDUDJLV LPWร LU LรฃYDU\Wร Lรฃ PDOรŒQR" .DLS WDGD MLV J\YHQWร LU N GDU\Wร" 1HJL YยกO NLXUNVRWร SHU GLHQDV LU QDNWLV VDYR OLHNQH LU

EHSUDVPLรฃNDL VQรŒGXULXRWร $SLH WDL SDJDOYRMXV YHOQLXNXL QHW NรŒQDV SDJDXJRP QXHLGDYR 9LVDL MLV SUDGยกMR SDQยกรฃยกWL

ยณ รฅPRJร VX YLVRPLV MR VLOSQ\EยกPLV

%HW %DOWDUDJLV EXYR JHUDV รฃHLPLQLQNDV 3LQรพXNR GDUEX LU HOJHVLX YLVLรฃNDL SDWHQNLQWDV LU Qยก

QHPDQยก YDU\WL MR Lรฃ PDOรŒQR .DUWDLV MHLJX LU SDJVGLQGDYR PRWHULรฃNX VLMRQX W\รพLD GยกO WR ODLNยก PDOรŒQH

VXSO\รฃXVยณ 8UรฃXOยกV VLMRQ NXUยณ DQ NDUW DWQHรฃยก SLHPHQV Lรฃ SHONLร DU VDYR GXNWHULPL EDLVHVQH Xรฅ UDJDQ EHW YLVD WDL GDU\GDYR WLNWDL GLGHVQLDP SDWLHV 3LQรพXNR ODEXL 3LQรพXNDV WDL VXSUDWR LU EXYR QHW GยกNLQJDV %DOWDUDJLXL

3DJDOLDX 3LQรพXNDV WDLS SULSUDWR SULH %DOWDUDJLR PDOรŒQR NDG YLVLรฃNDL SDVLNHLWยก LU QHW VDYR

YHOQLรฃN SULJLPWยณ

ยกPยก

SUDUDVWL 1HW LU LรฃYDL]GD MR DWVLPDLQยก Lรฃ MXRGR SDVLGDUยก EDOWDV NDG QHW SDWV

YHOQLร NXQLJDLNรฃWLV QHEรŒWร MR SDรฅLQ V MHLJX QH UDJLXNDL NDNWRMH NXULร YLHQDV WDLS LU SDVLOLNR 8UรฃXOยกV SXVLDX LรฃVXNWDV R QXWULXรฃXVL XRGHJD EDLJยก YLVDL LรฃQ\NWL 2 NDV DQNVรพLDX Mยณ OLรŒQH SDรฅLQRMR EรŒWร LU

QHยณWDU V NDG รฃLWDV JXYXV LU GDUEรฃWXV YHOQLXNDV ยฒ WDV SDWV 3DXGUXYยกV NLPV\Qร WLQJLQ\V YHOQLDV NXULV

visiลกkai niekam netiko. *DO 3LQรพXNDV EรŒWร YLVDL SDVLNHLW V LU YLVDP ODLNXL SDVLOLN V %DOWDUDJLR PDOรŒQH MHL QH WRNV

DWVLWLNLPDV -DX EDLJยกVL VHSWLQWL PHWDL ยฒ NDV Lรฃ WLNUรMร YHOQLXL PHWDL ยฒ NDLS รฅPRJXL YLHQD GLHQD ยฒ

NDL VWDLJD MDP SDUรŒSR NDV JL WDLS OLQNVPDL MXRNLDVL DSLH PDOรŒQ EยกJLRGDPDV 9LHQ NDUW QHLรฃNHQW V SDรฅLรŒUยกMR SUR SO\รฃยณ LU SDPDWยก QHSDSUDVWDL JUDรฅL PHUJLQ DWEยกJDQรพL

ยณ PDOรŒQ

0HUJLQD SULEยกJR SULH %DOWDUDJLR PHLOLDL DSVLNDELQR MR NDNO LU SUDGยกMR NDรฅN NXรฅGยกWL

YLV NYDWRGDPD 7DV MXRNDV EXYR WRNV OLQNVPDV NDG QHW Xรฅ รฃLUGLHV JULHEยก

ยณ

DXVยณ

3LQรพXNDV Lรฃ SUDGรฅLร EDLVLDL QXVLJDQGR LU QRUยกMR VOยกSWLV SR JLUQRPLV EHW WDV OLQNVPDV MXRNDV LU

รฃYLHVLRV PHUJLQRV DN\V VXODLNยก 3LQรพXN LU MLV XรฅVLรฅLRSVRMR

3DVNXL SDVLVOยกS V Xรฅ VVSDURV 3LQรพXNDV QXJLUGR NDLS PHUJLQD SDVDNRMR %DOWDUDJLXL


ยฒ 1HรฅLQDX WยกYHOL NHWLQD LU SDV PDQH SLUรฃOLDL DWYDรฅLXRWL EHW Dรฃ LรฃWDLV\VLX WRNLDV SLUรฃO\EDV NDG

DQWU NDUW QLHNDV LU XรฅVLPLQWL DSLH MDV QHQRUยกV

ยฒ $N WX PDQR LรฃG\NยกOH ยฒ DWVDNยก VXVLUรŒSLQ V %DOWDUDJLVยฒ $UJL รฃLWDLS PHUJLQRV GDUR"

$WYDรฅLXRV SLUรฃOLDLV MDXQLNLV NXULV WDX SDWLNV LU LรฃYDรฅLXRVL PDQH YLHQ SDOLNXVL

ยฒ 1LHNDGRV ยฒ SXUWยกVL PHUJLQD ยฒ 1RUV LU SDWV NDUDODLWLV VX DXNVLQH NDULHWD 3DVNXL PHUJLQD DSVLNDELQXV %DOWDUDJยณ QXยกMR

ยณ

WURE R 3LQรพXNDV QXVHNยก DNLPLV LU VXVLUรŒSLQR

NDV ML JDOยกWร EรŒWL 1HQRUยกMR WLNยกWL NDG WDL EรŒWร WD SDWL %DOWDUDJLR GXNWยก SLNWHVQยก Xรฅ UDJDQ NXUL MDP YRV DNLร QHLรฃGUDVNยก LU YLHQ UDJ LรฃVXNR 2 MHLJX QH GXNWยก WDL NDV ML EรŒWร"

7DLS SDUรŒSR 3LQรพXNXL WD PยณVOยก NDG MLV ODXรฅยก JDOY YLVDL MLV JDOYRWL EXYR DWSUDW V DQNVรพLDX

VQรŒGXULXRGDPDV SHONยกVH R SDVNXL VXNGDPDV %DOWDUDJLR PDOรŒQ LU QHJDOยกMR QLHNR VXSUDVWL 7XU EรŒW

GDU LU WRGยกO NDG NLHNYLHQ NDUW NDL SDVLURG\GDYR PHUJLQD NLHPH DU PDOรŒQH MLV YLVLรฃNDL VXNYDLOยกGDYR

LU YLVN XรฅPLUรฃ V U\WH U\GDYR M DNLPLV QLHNR QHJDOยกGDPDV JDOYRWL 7RNLD JUDรฅL MDP EXYR NDG DWVLรฅLรŒUยกWL QHJDOยกMR .DLS WLN DSLH WRNL VQรŒGXULXRGDPDV VYDMRGDYR LU VDSQXRGDYR $UJL ML WLNUDL WRNLD EรŒWร"

0HLOยก

ยณ

YHOQLXNR รฃLUGยณ ยณVLPHWยก DU N MDX NDG MLV QHW VXEORJR VHNLRGDPDV PHUJLQ DNLPLV LU

VSU VGDPDV QHยณVSยกMDP PยณVO %DOWDUDJLV WR YLVDL QHรฅLQRGDPDV VXVLUรŒSLQR DU NDUWDLV MR EHUQDV QHVXVLUJ V NDG WRNV OLรŒGQDV SDVLGDU V LU VXQ\N V *DO VDYR OLรŒQR DU SUDJDUR SDVLLOJ V

ยฒ 1HQXVLPLQN ยฒ NDUW SDJXRGยก ยฒ -DX EDLJLDVL VHSWLQWL PHWDL JDOยกVL HLWL NXU QRUยกVL

ยฒ 1LHNXU Dรฃ QHLVLX Lรฃ WDYR PDOรŒQR ยฒ DWVDNยก QXOLรŒG V YHOQLXNDV ยฒ $PรฅLQDL รพLD SDVLOLNVLX ยฒ .DLS QRUL ยฒ SDWUDXNยก SHรพLDLV QLHNR QHยณWDUGDPDV %DOWDUDJLV ยฒ %รŒN MHLJX SDWLQND 2 NLW NDUW SDWV 3LQรพXNDV QHL Lรฃ รฃLR QHL Lรฃ WR XรฅNDOELQR %DOWDUDJยณ

ยฒ .DV WD PHUJLQD NXUL รพLD SR NLHP EยกJLRMD" SDUรŒSR

ยฒ .RNLD PHUJLQD" ยฒ VXSUDWR %DOWDUDJLV EHW GยกMRVL QHVXSUDQWV QHรฅLQRGDPDV NDV YHOQLXL ยฒ 1DJL WD NXUL WDLS OLQNVPDL MXRNLDVL LU NDรฅNR ODXNLD ยฒ SDDLรฃNLQR 3LQรพXNDV ยฒ $N รฃLWD ยฒ DSVLQLDXNยก VXSUDW V %DOWDUDJLV LU QRUยกMR SDJVGLQWL 3LQรพXN NDG ML HVDQWL GDU

EDLVHVQยก QHJX DQRML NXUL OHLGR Xรฅ MR EHW SDรฅLรŒUยกMR LU SDVDNยก WLN WLHN

ยณ 3LQรพXN LU SDJDLOR MR WRNV MLV VXQ\N V EXYR 7DL

ยฒ 7DLS VDX SDNHOHLYLQJD /DXNLD VDYรMร DWYDรฅLXRMDQW VX VNDPEDODLV .DL MLH DWYDรฅLXRV WDL ML

LรฃYDรฅLXRV *DOL QHELMRWL %HW 3LQรพXNDV QHDWVWRMR

โ€” O kas tie savieji? ยฒ $U Dรฃ รฅLQDX" ยฒ DWVDNยก QHSDWHQNLQWDV %DOWDUDJLVยฒ %HW WX

PDOรŒQR VSDUQXV QยกUD YยกMR PDOWL UHLNLD

ยณN\UXV

GDUDLVL 3DVXN YHUรพLDX

3LUP NDUW 3LQรพXNDV QHQRURPLV VXNR PDOรŒQR VSDUQXV YLV ODLN JDOYRGDPDV N รพLD QXR MR

PDOรŒQLQLQNDV VOHSLD 3DVXNV SDVXNV LU VXVWRMD VXVLPVW V 3DJDOLDX %DOWDUDJLXL SULWUรŒNR NDQWU\EยกV LU

MLV LรฃNLรฃR JDOY SUR ODQJHOยณ

ยฒ $U WX VXNL DU QHVXNL" ยฒ รฃXNWHOยกMR

ยฒ 6XNX VXNX ยฒ SLNWDL DWVDNยก 3LQรพXNDV LU OLHรฅXYยณ N\รฃWHOยกMR

'HMD %DOWDUDJLV XรฅLPWDV GDUEX QHSDPDWยก NDG MR EHUQDV SDVLGDUยก WRNV ยณรฅรŒOXV LU QHPDQGDJXV %HW 3LQรพXNDV รฃยณ NDUW WXUยกMR SDJULQGR

XVII 7XR ODLNX LU -XUJXWLV LรฃWLNLPDL SUDWDUQDY V SDV -XRGYDONยณ Xรฅ SDUDQNLQยณ Lรฃ SXVEHUQLR SDVLGDUยก

VHQEHUQLV EHW YLV WRNV SDW SULHNYDLรฃLV R SDVNXL LU YLVDL SDEOรŒGR

.DOYLR DPDWR WDLS LU QHLรฃPRNR QHV MDP YLVLรฃNDL XรฅWHNR SรŒVWL GXPSOHV NODXV\WL NDLS MRV

รŒรฅLD

รฅLรŒUยกWL NDLS XJQLV รฅยกUXRMD รฅDL]GUH LU NLELUNรฃW\V ODNVWR SDOXEH SUR DXNรฃWLQยณ 2 NDL NDOYLV รพLXS V

UHSOยกPLV Lรฃ รฅDL]GUR ยณNDLWLQW JHOHรฅยณ LPGDYR NDOWL SDVLGยกM V DQW SULHNDOR WDGD LU MLV SULVLGยกGDYR PDรฅX NรŒMHOLX PXรฃGDPDV

ยณ

WDNW LU EรŒGDYR ODEDL SDWHQNLQWDV 3DVNXL NDL NDOYLV QXNDO V GDLNW PHVGDYR

ยณ

NXELO YDQGHQV LU WDV VXรฃQ\SรฃGDYR -XUJXWLV VPDJLDL QXVLรฃQLUSรฃGDYR SHU YLHQ รฃQLUSรฃO R NDOYLV QXVLรฃOXRVW\GDYR QXR NDNWRV LรฃUDVRMXVยณ SUDNDLW

โ€” Ar gerai? โ€” paklausdavo kalvis. โ€” Gerai,โ€” pritardavo Jurgutis. ยฒ 1HQRUL SLUรฃOLDLV YDรฅLXRWL"

โ€” Nenoriu. ยฒ 1D WDL รฅLรŒUยกN PDQ ยฒ WDUGDYR NDOYLV LU SULVLPHUN V รฅYLOJWHOGDYR

ยณ

NDEDQรพLR SDVLHQ\MH

8UรฃXOยกV VLMRQR VXSO\รฃXVL SXV ยฒ 1ยกUD EREร EH VLMRQร R VX VLMRQDLV รฅLQDL NDLS DWVLWLQND


7LNWDL YLHQL WLH QHPDORQรŒV DWVLPLQLPDL -XUJXWยณ NDQNLQR R NDOYLV GDU NDLS W\รพLD OLHSGDYR VX WD

8UรฃXOยกV VLMRQR SXVH DSYDO\WL VXRGรฅLXV NDOYยกMH . GDU\V -XUJXWLV รฃOXRVW\GDYR EHW SHU WLHN ODLNR Lรฃ 8UรฃXOยกV VLMRQR OLNR WLN VXRGLQDV รฃNXUO\V LU QHPDORQรŒV DWVLPLQLPDL NXULH WDLS SDW SDPDรฅX EDLJยก EOยกVWL

*DO EรŒWร -XUJXWLV YLVDL QXVHQ V LU SDVLOLN V NDOYยกMH DPรฅLQX SDUDQNLQLX EHW NDUW NDOYLR

SDVLรVWDV

ยณ PDOรŒQ SDPDWยก %DOWDUDJLR GXNWHUยณ -XUJ MDX JUDรฅL SDDXJO PHUJLQ LU JDODV รฅLQR NDV MDP

SDVLGDUยก 2 NDL LรฃJLUGR MRV OLQNVP MXRN WDL YLVDL JDOYRV QHWHNR 6XJUยณรฅR

ยณ

NDOY VXPLรฃ V LU VXLU] V รฃQLUSรฃรพLRMR SUR YLHQ SUR NLW QRVLHV VN\OXW LU SULH

GXPSOLร QXVWRYยกWL QHJDOยกMR รคDL]GUDV รพLD VXOLHSVQRGDYR รพLD YยกO XรฅJHVGDYR 3ULWUรŒNR NDQWU\EยกV NDOYLV

ODXNGDPDV NRO ยณNDLV JHOHรฅLV

ยณ -XUJXWยณ ยฒ 'XPLX GXPLX ยฒ DWVDNยก -XUJXWLV รฃQLUSรฃWHOยกM V SUR DELGYL รฃQLUSรฃOHV O\J YHUNGDPDV ยฒ .DV WDX \UD" ยฒ VXVLGRPยกMR NDOYLV -XUJXWLV GDU ODELDX VXรฃQLUSรฃWยก SUR QRVยณ LU XรฅJXOยก DQW GXPSOLร QLHNR QHDWVDN\GDPDV รคDL]GUDV ยณVLOLHSVQRMR NDG QH WLN NLELUNรฃW\V EHW LU OLHSVQD OยกNยก SUR DXNรฃWLQยณ ยฒ $U SDVLXWDL" .DOY GDU XรฅGHJVL ยฒ VXVWDEGยก NDOYLV ยณVLNDUรฃรพLDYXVยณ -XUJXWยณยฒ .DV รพLD ยฒ $U WX GXPL DU QHGXPL" ยฒ SDรฃQDLUDYR

WDX

XรฅยกMR" 1XVLรฃQ\SรฃN LU SUDHLV

-XUJXWLV QXVLรฃQ\SรฃWยก LU SDWV GLQJR Lรฃ NDOYยกV .DOYLV WXR WDUSX MR QHSDVLJHGR R -XUJXWLV

VODQNLRMR DSLH %DOWDUDJLR NDOQ LU PDOรŒQ QRUยกGDPDV GDU NDUW SDPDW\WL -XUJ LU LรฃJLUVWL MRV OLQNVP

MXRN

6XVLWLNR -XUJ SDHรฅHUยกMH VNUDLGDQรพL VX รฅXYยกGURPLV LU XรฅVLVSRNVRMR ยฒ

.RNLD

WX

JUDรฅL

ยฒ

QHDWVLรฅLรŒUยกรพLDX

WDUยก

VXVLรฅDYยกM V

-XUJDL

ยฒ

9LV

DPรฅLร

รฅLรŒUยกรพLDX

ยณ

WDYH

LU

ยฒ . WX รพLD SUDVLPDQDL -XUJXWL" ยฒ VWDEWHOยกMR SUDEยกJGDPD -XUJD ยฒ 9HUรพLDX QXVLรฃQ\SรฃN LU

bus gerai. -XUJXWLV รฃยณ NDUW QHQXVLรฃQ\SรฃWยก WLN DWVLGXVR LU WDLS JUDXGรฅLDL SDVLรฅLรŒUยกMR NDG -XUJDL QHVPDJX

SDVLGDUยก LU ML JUHLรพLDX QXVNULGR

ยณ PDOรŒQ

2 -XUJXWLV GDU LOJDL รฅLรŒUยกMR NXU ML QXEยกJR LU WLN YยกODL YDNDUH VXJUยณรฅR

รฃQLUSรฃGDPDV QXOLQGR

ยณ

ยณ

NDOY 3DWDPV\MH

VDYR NDPS Xรฅ รฅDL]GUR LU QHJDOยกMR XรฅPLJWL 9LV GรŒVDYR LU รฃQLUSรฃWยก O\J

YHUNGDPDV 2 Lรฃ U\WR QHQRUยกMR NHOWLV LU GXPSOLร SรŒVWL

ยฒ .DP WX YHรฅHL PDQH SLUรฃOLDLV SDV W UDJDQ 8UรฃXO " ยฒ SULNLรฃR NDOYLXL ยฒ 7LNWDL DSMXRNLQDL

YLVDP DPรฅLXL ยฒ 1DJL SDWV QRUยกMDL ยฒ SDรฃQDLUDYR NDOYLV

ยฒ 0DรฅD NR QRUยกMDX ยฒ SULNLรฃR -XUJXWLV ยฒ 7DL GDEDU QXYHรฅN SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR -XUJ

ยณVLJHLGยก VHQEHUQLV R ML GDU PHUJDLWยก ยฒ 0DWDL NR

ยฒ QXVWHER NDOYLV ยฒ รคLOยก JDOYRQ YHOQLDV XRGHJRQ -XN WX MDX

ยฒ 2 NDL %DOWDUDJLV VHQEHUQLV EXYR LรฃSLUรฃDL MDP 0DUFHO ยฒ SULNLรฃR -XUJXWLV ยฒ 0DรฅD NDV EXYR DQWU NDUW WR QHEXV ยฒ JULHรฅWDL DWVDNยก NDOYLV LU

ยกPยกVL

GDUER ยฒ3รŒVWHON

dumples! ยฒ 1D NDG QHEXV WDL QHEXV ยฒ QXVLรฃQ\SรฃWยก QHSDWHQNLQWDV -XUJXWLV LU VWRMR SULH GXPSOLร %HW

QH WLHN GรŒPยก NLHN NDรฅN JDOYRMR 2 SDVNXL NXU EXY V NXU QHEXY V YLV GDรฅQLDX GLQJGDYR Lรฃ NDOYยกV LU VXNGDYRVL DSLH %DOWDUDJLR PDOรŒQ

3DJDOLDX NDOYLV SULWUรŒN V NDQWU\EยกV QXยกMR

VODQNLRGDYR NDLS XรฅNHUยกWDV

ยณ

PDOรŒQ LHรฃNRWL -XUJXรพLR NXULV DPรฅLQDL WHQ

ยฒ 1D NDLP\QH ยฒ SULNLรฃR %DOWDUDJLXL ยฒ QHEXYR WDLS GHUยกWDVL NDG PDQR JL]HOยณ YLOLRWXP

Baltaragis tiktai nustebo: ยฒ 2 NDV Mยณ YLOLRMD" ยฒ DWVDNยก SDWUDXNGDPDV SHรพLDLV ยฒ 0DQ MR YLVDL QHUHLNLD 'DU WLN PLOWXV SULรฃQ\Sรฃ DPรฅLQDL รฃQLUSรฃรพLRGDPDV 2 -XUJXWLV NDLS WLN EXYR YLUรฃXMH SULH JLUQร QRUยกGDPDV SDGยกWL %DOWDUDJLXL SDNHOWL PDLรฃXV %HW

QXJLUG V NDOYยณ VX PDOรŒQLQLQNX EHVLรฃDLSDQW ยณVLรฅHLGยก LU QXPHW V PLOWร PDLรฃ

ยณ รฃDOยณ VSUXNR Lรฃ PDOรŒQR

ยฒ 3DODXN SDODXN SDVLNDOEยกVLP NXU WDYH GยกWL" ยฒ EDQGยก Mยณ VXODLN\WL NDOYLV ยฒ 1XR NDOYยกV

DWLWUรŒNDL LU PDOรŒQH QHWLQNL $U WLN QHQRUL NXU SLUรฃOLDLV YDรฅLXRWL"

-XUJXWLV QLHNR QHDWVDNยก WLN SDรฃQDLUDYR VX SULHNDLรฃWX

ยณ

NDOYยณ LU QXยกMR SDHรฅHUH EDLVLDL

QXVLPLQ V (LWร NXU DN\V PDWR WROLDX QXR VDYR QHODLPยกV EHW QHJDOยกMR DWLWUDXNWL รฅYLOJVQLR QXR PDOรŒQR NXU DSOLQNXL VNUDLGยก -XUJD NDLS รฅXYยกGUD SDYHUJXVL MR รฃLUGยณ LU YLVDV PLQWLV %HW

QHJDOยกGDPDV

รฅYLOJรพLRGDPDV Lรฃ WROR

ยณ

XรฅEXUWDV

DSOLQNXL

PDOรŒQR VSDUQXV LU GรŒVDXGDPDV 2 VXWLN V -XUJ VSRNVRGDYR

QLHNR

VXJDOYRWL

LU

SDGDU\WL

VXNRVL

WLNWDL

NDLS

NDLS

DSXRNยกOLV QHJDOยกGDPDV รฅRGรฅLR LรฃWDUWL -XUJDL VXQNX EXYR SDNHOWL EHYLOWLรฃN -XUJXรพLR

ยณ M รฅYLOJVQยณ

LU ML


vengdavo su juo susitikti. 1XVLPLQ V -XUJXWLV JUยณรฅGDYR

ยณ

NDOY EHW LU WHQ QHJDOยกMR QXVLUDPLQWL 3รŒVGDPDV GXPSOHV

MDXVGDYR ยฒ WDUVL QH รฅDL]GUDV OLHSVQRWร R MR รฃLUGLV VYDLG\GDPD NLELUNรฃWLV ,U NDOYLV URGRV QH

SULHNDO NรŒMX GDXรฅ\Wร EHW

ยณ MR JDOY -XUJXWLV QHLรฃWYHUGDYR LU YยกO VSUXNGDYR Lรฃ NDOYยกV ยณ SDHรฅHU 

ยณ

ยฒ 9LVDL SDEOรŒGR ยฒ VXVLUรŒSLQGDYR NDOYLVยฒ %HW N รพLD SDGDU\VL" 3DNYDLOLRV LU SUDHLV NDG

WLN QHQXVLVNDQGLQWร

-XUJXWLV JDO EรŒWร VHQLDL QXVLVNDQGLQ V EHW HรฅHUR JHOPยกV QHJDOยกMR MR รฃLUGLHV DWYยกVLQWL -LV

NODMRMR SDHรฅHUยกPLV LU LHรฃNRMR SURJRV GDU NDUW SDPDW\WL -XUJ R SDVNXL QRUV HLWL

ยณ

SDVDXOLR JDO %HW

QLHNXU QยกMR WLN VXNRVL XรฅEXUWDPH UDWH ELMRGDPDV SUDUDVWL Lรฃ DNLร -XUJ QRUยกGDPDV M EHQW Lรฃ WROR

pamatyti. 2

VXEDWYDNDULDLV

NDL

SDVLJLUVGDYR

SDHรฅHUยกV

SLUรฃOLร

NHOHOLDLV

VNDPEDODL

-XUJXWLV

YLVDL

QHWXUยกGDYR NXU GยกWLV 6SUXNGDYR Lรฃ NDOYยกV LU EยกJLRGDYR NDLS SDNYDLรฃ V QHรฅLQRGDPDV NR VWYHUWLV LU WLN YLHQR ELMRGDPDV NDG SLUรฃOLDL VX MDXQLNLDLV QHDWYDรฅLXRWร

ยณ

PDOรŒQ LU QHLรฃYHรฅWร -XUJRV NXULRV

QHPDW\GDPDV QHJDOยกWร J\YHQWL NDLS EH VDXOยกV 2 ML LU Xรฅ VDXO MDP EXYR VNDLVWHVQยก

7DGD -XUJXWLV Lรฃ VLHOYDUWR SUDVLPDQยก WRNLร GDO\Nร NRNLร QHW QHยณWDUWXP NDG MLV VXJHEยกWร

DWOLNWL %HW รพLD MLV YHLNยก QH YLHQDV WXUยกMR LU DQWULQLQN NXULV WDLS SDW GยกO -XUJRV Lรฃ SURWR NUDXVWยกVL %HW

NDLS MLH QHVXVLWLNR LU YLHQDV NLWR QHSDVWHEยกMR JDODV MXRV รฅLQR 7XU EรŒW YLHQDV DQWUR ยฒ NDLS VDYR

รฃHรฃยกOLR

XVIII 5XGHQLRS MDX EXYR NDL 3LQรพXNDV VXNGDPDV PDOรŒQR VSDUQXV LรฃJLUGR WROXPRMH YDUSHOยณ 7DV

YDUSHOLV Lรฃ SUDGรฅLร YRV JLUGLPDV YLV DUWยกMR SUR NDOQXV LU SDHรฅHUHV LU YLV JDUVยกMR

ยฒ .DV JL รพLD JDOยกWร EรŒWL" ยฒ VXVLUรŒSLQR 3LQรพXNDV LU VWHQJยกVL YLV DXNรฃรพLDX LรฃNLOWL NDG

SDPDW\Wร NDV WHQ GLQGL

,U SDJDOLDX SDPDWยก 1XR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV NU\รฅNHOยกV SDVXNR PDOรŒQR OLQN YHรฅLPDV VX

VNDPEDOX 9HรฅLPH VยกGยกMR GX Y\UDL YLHQDV MDXQDV NLWDV VHQDV

ยฒ 7XU EรŒW WRV PHUJLQRV VDYLHML DWYDรฅLXRMD LรฃVLYHรฅWLยฒ VXSUDWR 3LQรพXNDV LU EDLVLDL DSPDXGX

MDP SDVLGDUยก ,รฃ WR DSPDXGR WDLS VPDUNLDL SDVXNR PDOรŒQR VSDUQ NDG QHW PDOรŒQDV SDรฃRNR Lรฃ YLHWRV R MLV SDWV QXOยกNยก SDGHEHVLDLV LU YHOQLDV รฅLQR NXU GLQJR

ยฒ $U Lรฃ SURWR LรฃยกMDL" ยฒ รฃรŒNWHOยกMR VXS\N V %DOWDUDJLV LU LรฃNLรฃR JDOY SUR ODQJHOยณ

%HW 3LQรพXNR Qยก NYDSR QHEXYR DQW PDOรŒQR VSDUQร QRUV MLH YLV GDU NDXNGDPL VXNRVL QXR WR

VPDUNDXV VXNWHOยกMLPR

7XR ODLNX LU -XUJXWLV LรฃJLUG V SLUรฃOLร VNDPEDO VWDLJD GLQJR Lรฃ NDOYยกV

ยฒ .XU Mยณ JDODV LรฃQHรฃยก" ยฒ SDVLJHGR NDOYLV EHW QHVXODXNGDPDV SDWV YLHQDV DSVLยกMR YLHQD

UDQND GXPSOHV SรŒWยก R NLWD ยฒ JHOHรฅยณ NDLWLQR รฅDL]GUH

2 -XUJXWLV NDLS WLN ODLNX LรฃรฃRN V Lรฃ NDOYยกV

ยณNLรฃR

EDVOยณ

ยณ

UDW SUDYDรฅLXRMDQWLHPV SLUรฃOLXL VX

MDXQLNLX 7LH QHSDVWHEยกMR SLNWRV LรฃGDLJRV LU QXGDUGยกMR OLJL *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV EDUVW\GDPL UDWR

stipinus ant kelio. 7LHV *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD MDX EXYR DWVNULG V 3LQรพXNDV LU NDL SLUรฃO\V VX MDXQLNLX OHLGRVL QXR

NU\รฅNHOยกV

ยณ

SDNDOQ MLV

ยณVLNLER Lรฃ YLVร MยกJร ยณ SDVNXWLQLXV UDWXV LU QHSDOHLGรฅLD NDG QHW YHรฅLPDV VWDEWHOยกMR 3LUรฃO\V PRVWHOยกMR DUNOLDPV ERWDJX DUNOLDL ยณVLU รฅ WUรŒNWHOยกMR SDVNXWLQLDL UDWDL WULRNรฃW LU VXE\UยกMR 3LQรพXNDV VSUXNR ยณ JULRYยณ Xรฅ NUรŒPร LU รฅLรŒUL NDV GDEDU EXV $UNOLDL SDVLEDLGยก SLUรฃO\V VX MDXQLNLX LรฃVLYHUWยก SUR YHรฅLPR JDO JHUDL GDU NDG YDGHOLร YHUVGDPLHVL QHSDOHLGR VXVWDEGยก DUNOLXV R SDVNXL รฅLรŒUL LU VDYR DNLPLV QHWLNL

Tada pirลกlys ir sako: ยฒ $U YHOQLDV รพLD WXRV UDWXV VXODXรฅยก" 1HL DNPXR QHL GXREยก QH NLWDLS NDLS SDWV QHODEDVLV

ยฒ (LN MDX GยกGH ยฒ DWVDNยก MDXQLNLV SXUWLQGDPDV GXONHV QXR VNYHUQร ยฒ .XU MLV รพLD

SDLQLRVLV" 6DXOยก GDU WLN OHLGรฅLDVL

ยฒ 7X PDQ QHVDN\N VHQDV Dรฃ รฅPRJXV YLVNR HVX PDW V LU รฅLQDX QH NLWDLS รพLD NDLS DQR GDUEDV

ยฒ WYLUWLQR SLUรฃO\V ELMRGDPDV QH ODLNX SDPLQยกWL YHOQL LU DSรฅLรŒUยกGDPDV VXOรŒรฅXVLXV UDWXV

ยฒ *DQD MDX JDQD ยฒ QHVXWLNR MDXQLNLV QHVPDJLDL MDXVGDPDVLV NDG WDLS SDVLEDLJยก MR SLUPRV

pirลกlybos. ยฒ 7X WLNWDL SDรฅLรŒUยกN ยฒ QHQXVLOHLGR SLUรฃO\V LU URGยก MDXQLNLXL VXLUXVLXV UDWXV ยฒ UDWDL WDUVL QH

VXOรŒรฅ EHW LรฃSOยกรฃWL EรŒWร 6DNLDX JHULDX QHYDรฅLXRNLPH SDV W %DOWDUDJLR GXNWHUยณ 7ยกYDV UDJDQLXV WDL LU DSLH GXNWHUยณ รฅLQDL YHOQLDL VXNDVL 1H NDV NLWDV WLNWDL MLH PXPV UDWXV VXODXรฅยก

7DL LรฃJLUG V 3LQรพXNDV QXVLรฃLHSยก SDWHQNLQWDV 0DW YยกO DWJDYR VDYR YHOQLรฃN SULJLPWยณ LU

DSVLGรฅLDXJยก SDGDU V รฅPRJXL LรฃGDLJ


ยฒ (LN MDX GยกGH ยฒ VS\UยกVL MDXQLNLV ยฒ 9LGXU\MH GLHQRV QLHNXV SDLVWDL

ยฒ 3DWV PDWDL NRNLH รพLD QLHNDL ยฒ NUDLSยก JDOY SLUรฃO\V ยฒ *HUDL GDU NDG SULHNLQLDL UDWDL OLNR

6XVLWDLV\VLPH EยกG LU YDรฅLXRVLPH QDPR

ยฒ .DLS GDEDU รพLD YDรฅLXRVL GยกGH" 1HJUDรฅX ยฒ QXVLPLQยก MDXQLNLV EHW LU SDWV PDWยก NDG QLHNR

geresnio neiลกgalvosi. ยฒ 'ยกNRN GLHYXL YDLNH ยฒ VDNR SLUรฃO\V ยฒ DU WDP YHOQLXL NXULV UDWXV VXODXรฅยก LU QHVXYHGยก

WDY V VX WR UDJDQLDXV GXNWHULPL . GDU\WXP WRNL JDY V" 9LV DPรฅLร NHLNWXPHLV

7DL LรฃJLUG V 3LQรพXNDV SULVLPLQยก VDYR QHODLP VX 8UรฃXOH NXUL ODLPLQJDL SDVLEDLJยก LU YยกO

QXVLรฃLHSยก %HW รพLD SDW SOLDXNรฃWHOยกMR SDWV VDX SHU NDNW LU DWVLJRGRMR

ยฒ .RNV Dรฃ NYDLODV EXYDX ยฒ SDWV VDX WDUยก ยฒ -XN PDQH DSJDYR %DOWDUDJLV NDLS W SDWยณ

NYDLOLDXVL YHOQL ,U Dรฃ GDU MDP VHSW\QHULXV PHWXV PDOรŒQ VXNDX $LรฃNX NDLS DQW GHOQR NDG MLV QRUยกMR

LรฃNLรฃWL PDQ NDรฅNRNL UDJDQ R GXNWHUยณ VDX SDVLOLNWL LU Xรฅ NLWR LรฃOHLVWL 1D WDLS QHEXV 1HDWYDรฅLXRV SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ MRNV MDXQLNLV VX SLUรฃOLX 6XรฅLQRV MLV VHQDV NHOPDV NDG YHOQLร QHJDOLPD VXYHGรฅLRWL LU DSJDXGLQยกWL

3DODXNยก 3LQรพXNDV NRO SLUรฃO\V VX MDXQLNLX VXVLWDLVยก Lรฃ VXOรŒรฅXVLร UDWร EยกG LU DWJDO QXYDรฅLDYR

QXVLULรฃ VNDPEDO

ยฒ 7DLS YLVLHPV EXV MHLJX QH EORJLDX ยฒ SDJUDVLQR 3LQรพXNDV NODXV\GDPDV WROVWDQรพLRV EยกGRV

WDUรฃNยกMLPR ยฒ 1HVXODXNVL %DOWDUDJL SLUรฃOLร QRUV LU JLUGยกVL Mร VNDPEDOXV 7DLS QXWDU V 3LQรพXNDV QHJUยณรฅR DWJDO

PHWDL -XN LU WDLS Mยณ DSJDXOLQJDL LรฃQDXGRMR

ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ QRUV LU EXYR GDU QHSDVLEDLJ VHSWLQWL

2 %DOWDUDJLV YHOWXL ODXNยก VXJUยณรฅWDQW VDYR EHUQR 'LHQRV EXYR NDLS W\รพLD EH YยกMR LU PDOรŒQDV

VWRYยกMR VXJODXG V VSDUQXV 3\NR %DOWDUDJLV NXUJL WDV YHOQLDV EรŒWร GLQJ V PDOLPR EXYR SLOQDV

PDOรŒQDV R รพLD WRNLD JDLรฃDWLV 3DJDOLDX VXSUDWR NRGยกO 3LQรพXNDV QHJUยณรฅWD 0DW\W QRUV LU NYDLODV EHW GยกOWR SDJDOLDX VXYRNยก NDG EXYR DSJDXWDV LU ยณVLรฅHLGยก

'DEDU VXNR %DOWDUDJLV JDOY NDLS LรฃYHQJWL YHOQLR NHUรฃWR 7LN QLHNR QHJDOยกMR VXJDOYRWL QHV LU

QHรฅLQRMR NRNV EXV WDV NHUรฃWDV LU NDLS รพLD UHLNV QXR MR DSVLJLQWL 2 3LQรพXNDV VXJUยณรฅR

ยณ

VDYR SHONHV LU WDLS SDW GDXJ JDOYRVรŒNLR WXUยกMR 9LV ODLN JDOYRMR DSLH

QDXMDV NOLรŒWLV %DOWDUDJLR GXNWHUV SLUรฃOLDPV LU ODNVWยก Mร WDLV\WL 2 SLUรฃOLDL VX MDXQLNLDLV WDUVL VXVLWDU

YLHQDV SR NLWR YDรฅLDYR

ยณ

PDOรŒQ NDUWDLV QHW SR NHOLV Lรฃ YLVร NHWXULร SXVLร 3LQรพXNXL GDXJ YDUJR EXYR

NRO MLV YLVLHPV VXNOLXG\GDYR R SDรพLXV DWNDNOLDXVLXV SDNODLGLQGDYR WDUSXHรฅHULร SHONยกVH DUED QXR

VNDUGรฅLR NXU QXVWXPGDYR VXGDXรฅ\GDPDV YHรฅLP LU QXVXNGDPDV VSUDQGXV 9LVLรฃNDL QXVLODNVWยก

3LQรพXNDV JDXG\GDPDV SLUรฃOLXV QHWXUยกMR ODLNR QHL PDXUXRVH SDJXOยกWL QHL SDVYDMRWL EHW XรฅWDW DWJDYR YLV YHOQLรฃN JDO\E LU YLNUXP

,U -XUJXWLV W UXGHQยณ QHSDSUDVWDL DWNXWR QHQXVW\JGDPDV NDOYยกMH LU YLV NDรฅNXU GLQJGDPDV

QHVDNยก

ยฒ .XU WDYH JDODV QHรฃLRMD" ยฒ QH NDUW EDUยก Mยณ NDOYLV EHW -XUJXWLV WLNWDL รฃQLUSรฃรพLRMR LU QLHNR -XRGYDONLV

ยณWDUยก

NDG YLV GDU -XUJXWLV GยกO %DOWDUDJLR GXNWHUV Lรฃ SURWR NUDXVWRVL %HW N รพLD

SDGDU\VL" -LV QHรฅLQRMR NDG WDV Lรฃ YLHQR VX YHOQLX 3LQรพXNX YHLNLD WDL QLHNR LU QHGDUยก 3DNYDLOLRV SXVJDOYLV

ยณ VHQDWY LU SUDHLV 2 WXR ODLNX JDO LU %DOWDUDJLR GXNWยก LรฃWHNยกV LU QHEXV SDJXQGร

%HW SHU YLV UXGHQยณ Qยก YLHQDP MDXQLNLXL VX SLUรฃOLX QHSDY\NR DWYDรฅLXRWL SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ

9LV NDV QRUV SDNHOLXL QXWLNGDYR LU SLUรฃOLDL VX MDXQLNLDLV NLWXU QXNO\VGDYR -XUJXรพLR QLHNDV QHยณWDUยก 9LV EยกG VXYHUVGDYR 3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLXL 3LQรพXNXL

3DJDOLDX LU %DOWDUDJLV ยณVLWLNLQR NDG รพLD MR EHUQR NHUรฃWDV WLNWDL QHรฅLQRMR NDLS Mยณ QXJDOยกWL LU YยกO

รฅLOR LU OLQNR Lรฃ GLGHOLR UรŒSHVรพLR QRUV NDUWDLV LU GรฅLDXJGDYRVL NDG SLUรฃOLDL VX MDXQLNLDLV QHJDOยกGDPL DWYDรฅLXRWL QHJDOL LรฃYHรฅWL GXNWHUV NXUL MLV WDLS ODEDL P\OยกMR

2 DSLH %DOWDUDJLR PDOรŒQ MDXQLNLร VX SLUรฃOLDLV QHVยกNPHV YLV GDXJLDX JDQGร LU SDVNDOร VNOLGR

NDG SDJDOLDX QLHNDV QHEHGUยณVR YDรฅLXRWL SLUรฃOLDLV SDV MR JUDรฅXRO GXNWHUยณ -XUJ

XIX 3DJDOLDX %DOWDUDJLV QHSDN VGDPDV รฅPRQLร SDVNDOร QXWDUยก NLHN SDPRN\WL VDYR YHOQL LU MHLJX

SDVLVHNWร YยกO SULH GDUER SULVWDW\WL 3DNYDLOLRMR NLHN SHU UXGHQยณ LU XรฅWHNV 1HJL WDLS DPรฅLQDL LU ODNVW\V LรฃNLรฃ V OLHรฅXYยณ YLVDLV DSOLQNLQLDLV NHOLDLV" 1HQRUL EHUQDXWL PDOรŒQH WLHN MDX WR LU EH MR EXV JDOLPD

DSVLHLWL *DOL LU YยกO VQDXVWL PDXUXRVH NDV MDP NOLXGR" 7DL LU SDVLU\รฅR %DOWDUDJLV SDNDOEยกWL VX 3LQรพXNX

JUDรฅXPX NDLS NDLP\QDV VX NDLP\QX R MHLJX WDL QHSDGยกWร EHQW NDLOยณ JHUDL LรฃOXSWL LU SULEDXJLQWL NDG OLDXWรVL NYDLOLRM V

7DL YLHQ SDYDNDU LรฃVLSLRY V JHU รฃHUPXNรฃQLQ OD]G LU GยกO YLVD NR SDVLยกP V Lรฃ PDOรŒQR VHQ

VXGXONยกMXVLR 8UรฃXOยกV VLMRQR SXV XรฅVLOLNXVL GDU QXR DQร ODLNร LรฃยกMR WHPVWDQW

ยณ

3DXGUXYยกV SHONHV


3LQรพXNR LHรฃNRWL -XUJD SDPDรพLXVL LรฃHLQDQWยณ WยกY QXVWHEXVL SDNODXVยก

ยฒ .XU HLQL WDLS YยกODL WยกYHOL"

6XPLรฃ V %DOWDUDJLV DWVLJU รฅยก NLรฃGDPDV Xรฅ SDMXRVรพLR VLMRQ LU QHรฅLQRGDPDV N DWVDN\WL ยฒ $U Dรฃ" ยฒ SDNODXVยก ยฒ 7DLS รพLD VDX

ยฒ NDLP 7XULX UHLNDO UHLNDODL JDOยกWร EรŒWL" 7ยกYDV QLHNDGD ยณ NDLP QHYDLNรฃรพLRGDYR LU MRNLร UHLNDOร QHWXUยกGDYR R GDEDU NDรฅNXU HLQD SULHรฃ QDNWยณ ยฒ 1HVXVLYยกOXRN ยฒ SHUVSยกMR -XUJD ยฒ 'DEDU WDPVLRV QDNW\V %DOWDUDJLV SDVNXERPLV OHLVGDPDVLV ยณ SDNDOQ MDX Lรฃ WROR DWVDNยก GXNUDL ยฒ 1LHNR 1HVXVLYยกOLQVLX 7X PDQ V QHODXN HLN JXOWL *DO Dรฃ NLHN XรฅWUXNVLX ,U QXยกMR -XUJD SDO\GยกMR WยกY DNLPLV QHVXSUDVGDPD NXU MLV JDOยกWร HLWL 1XVLOHLG V ยณ SDNDOQ SDVXNR QH ยณ NDLP EHW ยณ SULHรฃLQJ SXV 3DXGUXYยกV SHONLร OLQN -XUJD QLHNR QHรฅLQRGDPD LU QHยณWDUGDPD JรŒรฅWHOยกMR SHรพLDLV LU QXยกMR ยณ WURE %DOWDUDJLV MDX YLVDL VXWHPXV SDVLHNยก 3DXGUXYยกV SHONLร NUDรฃW 3DODXNยก SDVLGDLUยก LU SUDGยกMR SDW\ORPLV รฃรŒNDXWL 3LQรพXN %HW DWVLOLHSยก WLNWDL DQW\V VX JDLJDODLV LU NLWDLV EDOร SDXNรฃรพLDLV NXULH WHQ YHLVยกVL 3DVNXL LU SDXNรฃรพLDL DSWLOR 1\NX NLHN SDVLGDUยก %HW %DOWDUDJLV QHQRUยกMR JUยณรฅWL DWJDO QLHNR QHSHรฃ V SDVLU\รฅR EรŒWLQDL SULVLรฃDXNWL 3LQรพXN LU VX MXR SDVLNDOEยกWL 7LNWDL WROLDX ยณ SHONHV HLWL ELMRMR NDG SDWDPV\MH NXU ยณ DNLYDU QHQXJDUPยกWร WDL NDQWULDL ODXNยก SDNUDรฃW\MH LU ODLNDV QXR ODLNR รฃรŒNDYR 3DJDOLDX YLVDL SULWUรŒNR NDQWU\EยกV ยฒ .XU WDYH JDODV QXQHรฃยก" ยฒ VXS\N V WDUยก ยฒ 6DXNL รฃDXNL LU QHJDOL SULVLรฃDXNWL ยฒ 2 NR WDX UHLNLD" ยฒ VWDLJD Lรฃ SHONLร DWVLOLHSยก EDOVDV ยฒ 1LHNR PDQ QHUHLNLD ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV SDรฅLQ V Lรฃ EDOVR 3LQรพXN ยฒ 7LN WDX NDรฅNR WUรŒNVWD ,รฃOยกNHL WDGD QHรฅLQLD NR QHL DOJRV DWVLยกPHL QHL DWVLVYHLNLQDL 6HSW\QHULXV PHWXV URGRV JUDรฅXPX SUDJ\YHQRPH JDOยกWXPH JUDรฅXPX LU DWVLVNLUWL ยฒ .DG WX PDQH DSJDYDL ยฒ SLNWDL DWรฃRYยก 3LQรพXNDV ยฒ .XR JL WDYH DSJDYDX" ยฒ GยกMRVL QHNDOWDV %DOWDUDJLV ยฒ .DLS VXWDUยกPH WDLS LU GDUยกPH 2 Dรฃ URGRV WDY V QHVNULDXGรฅLDX 3ULSUDWDX NDLS VDY ODLNLDX 7X LU SDWV QLHNDGD QHVLVNXQGHL ยฒ .DV Lรฃ WR" ยฒ YLV GDU QHDWVLOHLGR 3LQรพXNDV ยฒ 0DQ WLNWDL DNLV GรŒPHL ยฒ .DLSJL Dรฃ WDX DNLV GรŒPLDX" ยฒ QHVXSUDWR %DOWDUDJLV ยฒ 2 NDLSJL NLWDLS 0DQ NDรฅNRNL UDJDQ ยณNLรฃDL R GXNWHUยณ SDWV VDX SDVLOLNDL 'DEDU PDQ V GDXJLDX QHDSJDXVL Dรฃ MDX YLVN รฅLQDX -HL QRUL NDG VXVLWDLN\WXPH DWLGXRN PDQ JHUD YDOLD GXNWHUยณ LU JDOยกVLPH WROLDX JUDรฅXPX J\YHQWL NDLS NDLP\QDL LU JLPLQยกV 0DWDL NR XรฅVLJHLGยก ยฒ SDJDOYRMR SDWV VDX %DOWDUDJLV R JDUVLDL WDUยก ยฒ 1H WR QHEXV 9LHQ JDYDL ยฒ VXYHGรฅLRMDL DQWURV ยฒ QHJDXVL %HW LU 3LQรพXNDV XรฅVLVS\Uยก -XUJD

GDU

ODELDX

QXVWHER

.RNLH

รพLD

ยฒ 1HGXRVL ยฒ VDNR ยฒ SDWV QHVLGรฅLDXJVL 7RO NHUรฃWDXVLX NRO WDX LU WDYR GXNWHULDL J\YHQLPDV

pasidarys nebemielas. ยฒ $WVLUDGR PDWDL NHUรฃWLQLQNDV ยฒ VX SDQLHND DWVDNยก %DOWDUDJLV ยฒ $U PDWDL รฃLW VLMRQ" 7XRMDX XรฅPDXVLX DQW JDOYRV LU DWLGXRVLX WDL UDJDQDL 7DGD EXV SR YLVR NHUรฃWDYLPR ยฒ 1HELMDX Dรฃ QHL WDY V QHL WDYR VLMRQR ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ ,U WRV WDYR UDJDQRV GDXJLDX

QHELMDX QHV ML VDYR JDQGDLV LU SDVNDORPLV Lรฃ YLHQR HLV VX PDQLPL SULHรฃ WDYH LU PDQ SDGยกV R WDYH SUDรฅXG\V

ยฒ 7DL รฃLWRNLH MรŒV QHQDXGยกOLDL ยฒ SDVDNยก %DOWDUDJLV PDW\GDPDV NDG JUDรฅXPX QHVXVLNDOEยกV

ยฒ .DL OHLGDX WDL SHรฃยกWยกV R GDEDU SULHรฃ PDQH DEXGX VXVLGยกVLWH 1D JHUDL 1ยกUD NR ODXNWL GยกNLQJXPR Lรฃ YHOQLR LU GDYDWNRV 3DNOLรŒVLWH PDQ GDU NDUW QHDSVLGรฅLDXJVLWH 7DLS VXULรฃLX XRGHJDV NDG YLV DPรฅLร WDPS\VLWยกV LU SLDXVLWยกV YLVD NLWD XรฅPLUรฃGDPL SDVDXO\MH

%HW 3LQรพXNDV Lรฃ WRNLR %DOWDUDJLR JUDVLQLPR WLNWDL QXVLNYDWRMR ยฒ 7DL N QHQRUL WDLN\WLV" ยฒ YLVLรฃNDL VXS\NR %DOWDUDJLV ยฒ 1HQRULX ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV

ยฒ 1HQRUL WDL QHUHLNLD 2 Dรฃ PDQLDX ยฒ NDLS VX รฅPRJXP SDVLNDOEยกVLP VXVLWDUVLP EHW YHOQLDV

ยฒ YLV YHOQLDV 7DL SUDรฅรŒN VDYR SHONยกVH LU PDQ GDXJLDX LU QXยกMR

ยณ DNLV QHVLURG\N 7IX ยฒ QXVLVSLRYยก %DOWDUDJLV

3LQรพXNDV PDW\GDPDV VXS\NXVยณ %DOWDUDJยณ QRUยกMR GDU Mยณ SDVLY\WL SDVLรŒO\WL MHL QH WDLN WDL EHQW

DXNVR NDOQXV Xรฅ GXNWHUยณ WLN %DOWDUDJLV NDLS QXVLVSLRYยก WDLS LU QXยกMR QHDWVLJU รฅGDPDV NDG 3LQรพXNDV LU

QRUยกGDPDV QHJDOยกMR MR SDVLY\WL 7DL SDEUXN V XRGHJ VXJUยณรฅR DWJDO NHUรฃW LU WXR SDVLNOLDXGDPDV

2 %DOWDUDJLV JUยณรฅGDPDV

ยณ

VDYR SHONHV JDOYRGDPDV DSLH

ยณ VDYR PDOรŒQ WDLS SDW JDOYRMR WLNWDL QH DSLH NHUรฃW EHW DSLH WDL NDLS


SDJDOLDX DWVLNUDW\WL 3LQรพXNX NXULV SUDGยกMR GDXJLDX ยณJULVWL QHJX 8UรฃXOยก 1HEHQW Lรฃ WLNUรMร VXULรฃWL NDLS NDW VX รฃXQLX Xรฅ XRGHJร LU SDOHLVWL DEXGX WDGD SDW\V WDUS VDY V SLDXWรVL LU NLWXV UDP\EยกMH SDOLNWร %HW

NDLS WX MXRV VXULรฃL MHL YLHQDV VX XRGHJD R DQWUDV EH XRGHJRV" 1HEHQW WLNWDL GDYDWNRV OLHรฅXYยณ SULH

velnio uodegos. %HW QHVXรพLXSGDPDV QHL YLHQR QHL DQWUR %DOWDUDJLV QLHNR QHJDOยกMR SDGDU\WL R DSLH PDOรŒQ

YDNDUDLV SUDGยกMR รฃLNรฃQRVSDUQLDL VNUDLG\WL LU QDNWLPLV SHOยกGRV

รŒNWL NDG MDX QHรฅLQLD NR EXYR LU ODXNWL

XX 7DL QHOHQJYDV EXYR LU *LUGYDLQLXL NHOLDV SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ -XUJ QRUV LU VX REXROPXรฃLDLV

รฅLUJDLV 9LV VDYDLW MLV ODXNยก QHVXODXNGDPDV VXEDWYDNDULR R SDVNXL ยฒ SDYDNDUยกV NDG JDOยกWร YDรฅLXRWL VX VDYR SLUรฃOLX $QXSUX 3DJDOLDX DWยกMR WD ODLPLQJD YDODQGD ,รฃYHGยก Lรฃ VWRQLRV QHQXVWRYLQรพLXV YLHWRMH REXROPXรฃLXV LU

QRUยกMR NLQN\WL รฃยณ NDUW QH

ยณ

SDOLNW WLN $QXSUDV SHUWDUยก

PยกรฃODYHรฅยณ EHW

ยณ

NDULHW JUDรฅLDL DSNDXVW\W LU QXGDรฅ\W GDU WยกYร WยกYR

ยฒ .DP UHLNLD" ยฒ SDVDNยก ยฒ .DLS SDV YLVDV YDรฅLQยกMRPH WDLS LU SDV รฃLW QXYDรฅLXRVLPH 1H

NRNยณ GYDU R ยฒ

ยณ PDOรŒQ YDรฅLXRMDPH %HW YLV GยกOWR GยกGH ยฒ

ยณ

SDDEHMRMR *LUGYDLQLV ยฒ JDO รฃยณ NDUW JHULDX EรŒWร NDG VX NDULHWD

YDรฅLXRWXPH ยฒ

1HVLUรŒSLQN

ยฒ

QXPRMR

UDQND

$QXSUDV

ยฒ

1HVYDUEX

NXR

YDรฅLXRVLPH

NDG

WLN

QXYDรฅLXRWXPH ยฒ 2 NRGยกO QHQXYDรฅLXRWXPH" ยฒ QXVWHER *LUGYDLQLV

ยฒ *LUGยกMDL N รฅPRQยกV NDOED" ยฒ DWVDNยก VXVLUรŒSLQ V $QXSUDV

โ€” Paskalos ir pasakos, โ€” su panieka numojo Girdvainis. ยฒ 3DPDW\VLPH ยฒ DWVDNยก $QXSUDV YLV ODELDX VXVLUรŒSLQGDPDV WDUVL

ยณ WROLP

LU SDYRMLQJ รฅ\Jยณ

iลกsirengdamas. %HW SLUรฃOLR SHUWDUWDV *LUGYDLQLV YLV GยกOWR SDNLQNยก REXROPXรฃLXV

ยณ W

SDWยณ PยกรฃODYHรฅยณ VX NXULXR

SDV NLWDV PHUJLQDV YDรฅLQยกMR 7LNWDL รฃยณ NDUW MDXQLNLV QHWXUยกMR WRV GUVRV LU U\รฅWLQJXPR NDLS DQDLV

NDUWDLV R LU SLUรฃO\V EXYR QH WLN VXVLUรŒSLQ V EHW LU NDรฅNRNV SDVODSWLQJDV

3ULHรฃ LรฃYDรฅLXRGDPDV 9LVJLUGD DSยกMR YHรฅLP LU DUNOLXV NDรฅN SR QRVLPL PXUPยกGDPDV O\J

EXUWXV GDU\GDPDV R SDVNXL SHUVLรฅHJQRMR LU MDXQLNยณ SHUรฅHJQRMR

ยฒ 6ยกVN ยฒ WDUยก SDJDOLDX ยฒ 6X SRQR GLHYR SDJDOED JDO LU QXYDรฅLXRVLPH

.HLVWDV SDVLURGยก *LUGYDLQLXL $QXSUR SQHWDULQJXPDV EHW ยฒ VXSDLV\VL VHQ รฅPRJร" 2 *LUGYDLQLXL LU WDLS QHNDQWUX EXYR WDL รฃRNR

ยณ YHรฅLP รฃYLOSWHOยกMR LU LรฃGXQGยกMR

3DNLOR REXROPXรฃLDL NDLS YLHVXODL LU WDLS OยกNยก NDLS GDU QLHNDGD ยฒ NDOQDV DU NORQLV ยฒ YRV

NRMRP รฅHP VLHNGDPL $QXSUDV WUDPGยก *LUGYDLQยณ NDG QHSHUYDU\Wร DUNOLร QHV NHOLDV WROLPDV ยฒ

VHSW\QLRV P\OLRV SULUHLNV GDU HLNOXPR EHW *LUGYDLQLV WLNWDL SDWUDXNยก SHรพLDLV QHJLUGยกWDV GDLNWDV NDG

MR REXROPXรฃLDPV SULWUรŒNWร HLNOXPR ยฒ LU OHLGR MXRV YLVX VPDUNXPX 1HSDVLMXWR NDLS SUDOยกNยก WROLP

NHOL LU DWVLGรŒUยก 3DXGUXYยกV NUDรฃWH 7DUS NDOQร W\YXOLDYR HรฅHUDL HรฅHULXNDL NHOLDV LรฃVLVXNLQยกMR SUR HรฅHUร DONรŒQHV

ยกMR WLOWHOLDLV

SHU VVPDXNDV XSHOLXV NLOR

ยณ

NDOQXV OHLGRVL

ยณ

SDNDOQ LU SDLQLRMRVL EHJDOLQLXRVH

YLQJLXRVH 7XRVH NHOLR YLQJLXRVH DUNOLDL VWDLJD SUDGยกMR SUXQNรฃWL DXVLPLV NDUS\WL DNLPLV รฅDLEXRWL LU

WDLS OยกNWL NDG QHW *LUGYDLQLV SUDGยกMR VWDEG\WL VDYR REXROPXรฃLXV

ยฒ 1LHNR ยฒ WDGD SHUWDUยก Mยณ $QXSUDV ยฒ 'DEDU WHJX OHNLD NLHN WLN JDOL *LUGYDLQLV SDรฅLรŒUยกMR QXVWHE V

ยณ

$QXSU LU QLHNR QHDWVDNยก 7LNWDL NHLVWD MDP SDVLURGยก NDG

$QXSUDV QHVWDEGR DUNOLร QRUV NLWDLV NDUWDLV LU VPDUNLRV ULVรพLRV YHQJGDYR 2 DUNOLDL YLV VPDUNLDX รฃXROLDLV

ยกMR

$WURGยก รฃยณ NDUW QHYDรฅLXRV EHW OยกNWH QXOยกNV MHLJX WLN

YHรฅLPR QHVXGDXรฅ\V LU YDGHOยกV DWODLN\V ,U *LUGYDLQLXL QRUV LU QRUยกMR NXR JUHLรพLDX QXYDรฅLXRWL SDV %DOWDUDJยณ SDVLURGยก

ยณWDUWLQDV

WDV DUNOLร QHSDSUDVWDV HLNOXPDV LU $QXSUR ULPWDV VXVLNDXSLPDV LU

NDรฅNRNLH SDVODSWLQJL รฅHQNODL NXULXRV MLH DSOLQNXL GDUยก

1HJL Lรฃ WLNUR EรŒWร NHOLDV XรฅNHUยกWDV" ยฒ SDWV VDX SDJDOYRMR *LUGYDLQLV LU GDU VPDUNLDX

SDOHLGR DUNOLXV NLHN WLN MLH ยณNDELQD NDG QHW NYDS XรฅยกPยก QXR VPDUNDXV YDรฅLDYLPR

2 รพLD GDU SUDYDรฅLXRMDQW SUR 3DXGUXYยกV NDOY LรฃรฃRNR Lรฃ JULRYLR NDรฅNRNV SDNYDLรฃยกOLV LU PHWยกVL

SULH DUNOLร O\J QRUยกGDPDV MXRV VXODLN\WL DU SDWV JDO JDXWL EHW ยณVLVPDUNDY REXROPXรฃLDL Mยณ QXEORรฃNยก

NDLS รฃDS

ยณ OLรŒQ LU WROLDX QXOยกNยก

7DLS OHNLDQW DUNOLDPV VWDLJD SDVLJLUGR NDรฅNRNV F\SLPDV XQNรฃWLPDV รพLD YLHQRMH UDWร SXVยกMH

รพLD NLWRMH DUED DWVLOLNGDYR YHรฅLPR XรฅSDNDO\MH $SVLGDLUยก *LUGYDLQLV ยฒ QLHNR QHPDW\WL WLNWDL $QXSUDV YLV NDรฅNRNLXV รฅHQNOXV GDUR 2 NDL SDVXNR SUR $NORMR HรฅHUR DONรŒQ WDV F\SLPDV QX]YLPEยก WLHVLDL SHU OLรŒQ HรฅHUR VVPDXNRV OLQN NXU EXYR WLOWHOLV


ยฒVLOยกN DUNOLDL QHVSยกMR SULHรฃDNLQยกPLV NRMRPLV WLOWHOLR DWVLVSLUWL WLOWHOLV ยฒ WULRNรฃW LU JULXYR EHW ยณVLVPDUNDY DUNOLDL SHUรฃRNR SHU JULรŒYDQWยณ WLOWHOยณ SHUQHรฃGDPL RUX LU YHรฅLP 7DGD GDU ODELDX NDรฅNDV SR UDWDLV VXXQNรฃWยก LU VXF\Sยก WDUVL EรŒWร NDV VXYDรฅLQยกWDV DUNOLDL GDU ODELDX SDGรŒNR LU WDLS OยกNยก NDG *LUGYDLQLV QHVSยกMR Qยก DWVLJU รฅWL SDรฅLรŒUยกWL NDV รพLD DWVLWLNR 1HDWVLJU รฅยก Qยก $QXSUDV WLNWDL DWJDOLD UDQND NDรฅNRNยณ รฅHQNO SDGDUยก LU *LUGYDLQLXL SDVDNยก ยฒ 1HVLGDLU\N DWJDO 'DU WLNWDL YLHQ WLOWHOยณ SUDYDรฅLDYRPH R Mร VHSW\QL /ยกN WLHVLDL QLHNR QHรฅLรŒUยกGDPDV *LUGYDLQLV QHW LU QRUยกGDPDV EรŒWร NLWDLS QHJDOยกM V QHV DUNOLDL WDLS ยณรฃยกOR NDG EXYR QHVXODLNRPL %HPDWDQW SULYDรฅLDYR DQWU WLOWHOยณ ยฒ WDV SDWV DWVLWLNR 7LNWDL รฃยณ NDUW DUNOLDL VSยกMR DQW WLOWR NRMRPLV DWVLVWRWL 7UHรพL WLOW OLJL SXVยกV ยณYDรฅLDYR NDL MLV JULXYR .HWYLUWR QHW QHSDVWHEยกMR NDLS SUDOยกNยก 3HQNWDV VXE\UยกMR NDL EDLJยก SHU Mยณ YDรฅLXRWL รขHรฃWDV ยฒ QXGDUGยกMR NDL EXYR SUDYDรฅLDY R VHSWLQW LU SDW\V QHรฅLQR DU Mยณ SUDYDรฅLDYR DU MLV NXU GLQJR -DX EXYR PDW\WL DQW NDOQR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV NDL VWDLJD Lรฃ 3DXGUXYยกV SHONLร SDNLOR QHSHUPDWRPDV UรŒNDV LU YLVN XรฅOLHMR ยฒ NHOLXV HรฅHUXV NDOQXV ยฒ QRUV GXUN ยณ DNยณ QLHNR QHPDW\WL 9LVD ODLPยก NDG *LUGYDLQLV VSยกMR SDVWHEยกWL %DOWDUDJLR PDOรŒQR NU\SWยณ LU SDOHLGR DUNOLXV WLHVLDL ยณ W SXV $UNOLDL QHW รฃQLRNรฃGDPL OยกNยก QHVXSUDVL DU ยณ NDOQ DU ยณ SDNDOQ 7DLS YLVLรฃNDL WDPVX LU DNOD EXYR 2 SDVNXL UDWXV MDX QH F\Sยก EHW WLHVLRJ NDรฅNDV NULRNWH NULRNยก Y\GDPDVLV LU QHDWJDXGDPDV NYDSR ,U MXR VPDUNLDX OยกNยก DUNOLDL MXR GDXJLDX DWVLOLNR WDV XรฅGXV V NULRNLPDV 3DJDOLDX DUNOLDL SDW\V VXVWRMR LU WDLS VXรฅYHQJยก NDG UรŒNDV VWDLJD LรฃVLVNODLGยก LU *LUGYDLQLV SDPDWยก NDG DWYDรฅLDYR ยณ %DOWDUDJLR NLHP WLNWDL QH NHOLX EHW QXR HรฅHUR SXVยกV VWDรพLDXVLX VNDUGรฅLX NXU QHW SยกVรพLDP XรฅOLSWL EXYR VXQNX %HW WR QHL *LUGYDLQLV QHL $QXSUDV QHSDVWHEยกMR WLNWDL %DOWDUDJLV QXR PDOรŒQR VOHQNVรพLR SDPDWยก LU WRGยกO QHVLU\รฅR SULHLWL SULH DWYDรฅLDYXVLรMร QHV EXYR QHDLรฃNX NDV MLH WRNLH MHL XรฅOยกNยก SULHรฃ WRNยณ NDOQR VWDWXP 2 *LUGYDLQLV VX $QXSUX DWYDรฅLDY ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQR NLHP GDLUยกVL DSOLQNXL LU VWHEยกMRVL YDรฅLDYR SUR QHSHUPDWRP UรŒN R รพLD JLHGULDXVLDV YDNDUDV VNDLGUXV NDLS HรฅHUR YDQGXR รขYLHVLRMH SULHEODQGRMH VWRYL VXJODXG V VSDUQXV PDOรŒQDV O\J XรฅVQรŒG V R YLUรฃXP MR VSLQGL YDNDULQยก รฅYDLJรฅGยก 7LNWDL DSDรพLRMH JDUXRMD 8GUXYยกV HรฅHUDV LU UรŒNDV VNOHLGรฅLDVL SLHYRVH LU SHONยกVH 7DLS EXYR W\OX WDU\WXP Qยก J\YRV GYDVLRV DSOLQNXL QHEรŒWร LU VXVWRM *LUGYDLQLV VX $QXSUX รฅLรŒUยกMR YLHQDV ยณ NLW JLUGยกGDPL WLNWDL VDYR NYยกSDYLP LU QXYDU\Wร DUNOLร รฃQLRNรฃWLP ยฒ 0DWDL LU DWYDรฅLDYRPH VX GLHYR SDJDOED ยฒ SDJDOLDX WDUยก $QXSUDV LU ยกPยก GDLU\WLV DU

nepamatys ko pagaliau. ,รฃJLUG V GLHY PLQLQW SDNLOR QXR PDOรŒQR VOHQNVรพLR %DOWDUDJLV LU SULยกMR SULH DWYDรฅLDYXVLรMร ยฒ /DEDV YDNDUDV ยฒ SDVDNยก ยฒ $U Lรฃ WROL NHOLDXMDWH"

ยฒ 7DLS Lรฃ WROL NDG Lรฃ รพLD LU QXR NDOQR QHSDPDW\VL ยฒ DWVDNยก $QXSUDV ยฒ %HW YDรฅLDYRPH

YDรฅLDYRPH LU SDNO\GRPH 7LNWDL MรŒVร PDOรŒQDV LรฃJHOEยกMR $U SULLPVLWH SDNHOHLYLXV NLHN SDLOVยกWL LU DWVLNYยกSWL"

ยฒ /DEDL SUDรฃRPH ยฒ QXVLOHQNยก %DOWDUDJLV LU MR EDOWL SODXNDL SULHEODQGRMH QXรฃYLWR

*LUGYDLQLV SDVLVYHLNLQ V VX %DOWDUDJLX YLV GDU รฅYDOJยกVL DSOLQNXL DU QHSDPDW\V WRV GยกO NXULRV

DWYDรฅLDYR 1XNO\GR DN\V DWรฃYDLVWยกV

ยณ

VHNO\รพLRV ODQJXV EHW WHQ PLUJXOLDYR WLNWDL SDVNXWLQยกV VDXOยกOHLGรฅLR

ยฒ 6WDW\NLWH DUNOLXV LU HLVLPH

ยณ YLGร ยฒ JLUGL O\J SHU VDSQ *LUGYDLQLV %DOWDUDJLR EDOV R DNLร

QHJDOL QXR VHNO\รพLRV ODQJร DWLWUDXNWL NXU SDJDOLDX VXPLUJยกMR NDLS YDNDULQยก รฅYDLJรฅGยก รฅLEXUยกOLV

.UรŒSWHOยกM V *LUGYDLQLV JUHLWDL QXPHWยก DQW YHรฅLPR LรฃYHUVWXV NDLOLQLXV SDVWDWยก DUNOLXV SULH

PDOรŒQR LU YLVL QXยกMR

ยณ VHNO\รพL 7HQ MXRV VXWLNR -XUJD VX รฃOXRWD UDQNRMH O\J LรฃYDU\WL NHWLQGDPD

ยฒ $U ODXNHL PHUJHOH VYHรพLร" ยฒ XรฅNDOELQR M 9LVJLUGD

ยฒ .RNLร" ยฒ QXVLMXRNยก -XUJD

ยฒ 7ร SDรพLร ยฒ DWVDNยก 9LVJLUGD SDรฃQDLUXRGDPDV

ยณ รฃOXRW

ยฒ 2 Dรฃ PDQLDX ยฒ WDUยก VXPLรฃXVL -XUJD VOยกSGDPD รฃOXRW ยฒ NDG VXNVLWH VHSW\QLDV P\OLDV DSOLQNXL LU WROLDX QXYDรฅLXRVLWH $U WLN QHVXNO\GRWH" ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV รฅLรŒUยกGDPDV -XUJDL WLHVLDL

ยณ

DNLV ยฒ $QNVรพLDX VXNDX รฃLPW P\OLร

DSOLQNXL R GDEDU WLHVLDL DWOยกNLDX LU YLVXV WLOWXV SDNHOLXL QXJULRYLDX

ยฒ 7DL N GDEDU GDU\VL" ยฒ QXVLMXRNยก -XUJD ยฒ .DLS DWJDO VXJUยณรฃL"

โ€” Naujus pastatysiu, โ€” atsikirto Girdvainis nenusileisdamas. ยฒ 3DPDW\VLPยฒ DEHMRMR -XUJDยฒ 2 NXU VDYR LรฃYHUVWXV NDLOLQLXV SDGยกMDL"

ยฒ .XU SDGยกMDX WHQ DWUDVLX ยฒ VXPLรฃR *LUGYDLQLV

ยฒ 2 JDO SUDJยกUHL" ยฒ SDรฃLHSยก -XUJD ยฒ ,U REXROPXรฃLXV SULGยกVL"

ยฒ 1H ยฒ DWVLNLUWR *LUGYDLQLV DWJDXGDPDV LรฃGLGXP ยฒ SLUPD JDOY SUDUDVLX QHJX


REXROPXรฃLร QHWHNVLX

ยฒ 2 JDO REXROPXรฃLร QHWHNVL LU JDOY SUDUDVL" ยฒ QHDWVWRMR -XUJD EHW DN\VH SDรฃDLSRV รฅLEXUยกOLDL

YLV ODELDX Q\NR LU รฃOXRWD SDWL QHMXรพLRPLV QXVLULWR

ยณ SDVXRO 

%HVLNHUWDQW -XUJDL VX *LUGYDLQLX %DOWDUDJLV SDNYLHWยก VYHรพLXV Xรฅ VWDOR

ยฒ $รพLรŒ ยฒ DWVDNยก $QXSUDV LU LรฃVLWUDXNยก Lรฃ NLรฃHQยกV EXWHOยณ UรŒWD XรฅNLรฃW LU VNDUHO 3DWLHVยก

VNDUHO DQW VWDOR LU EXWHOยณ SDGยกMR ยฒ *DO WDXUHOยก DWVLUDVWร" ยฒ SDSUDรฃยก ยฒ 6XรฃLOWL EรŒWร SUDYDUWX SR NHOLRQยกV

ยฒ *DO LU DWVLUDV ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV ยฒ 3DLHรฃNRN -XUJHOH ยฒ NUHLSยกVL

-XUJD XรฅGHQJยก VWDO VWDOWLHVH SDGยกMR WDXUHO LU GXRQRV VX GUXVND

ยณ GXNWHUยณ

ยฒ 3UDรฃRP ยฒ SDVDNยก LU SDWL QXVLJUยณรฅR

ยฒ 3DODXN PHUJHOH ยฒ QHSDOHLGR $QXSUDV ยฒ R NDV PXPV UรŒWHO DWNLรฃ"

ยฒ 3DW\V XรฅVLNLรฃRWH SDW\V DWVLNLรฃNLWH ยฒ DWVDNยก -XUJD รฅYLOJWHOGDPD

ยณ WยกY O\J QHVLU\รฅGDPD

7ยกYDV SULWDUGDPDV OLรŒGQDL QXVLรฃ\SVRMR 3UR ODQJ รฃPยกNรฃWHOยกMR O\J รฃLNรฃQRVSDUQLV O\J -XUJXWLV

รฅYLOJWHOยกMR VDYR EHYLOWLรฃNRPLV DNLPLV -XUJD NUรŒSWHOยกMR LU SDVLรฅLรŒUยกMR

ยณ

*LUGYDLQยณ ยฒVXVLWLNR DNLPLV LU

SDQDULQR JDOY R UDQND SDWL DWNLรฃR EXWHOยณ VX UรŒWD $SVLGรฅLDXJ V *LUGYDLQLV SDยกPยก UรŒW LU XรฅNLรฃR -XUJDL Xรฅ NDVร

ยฒ 1D WDL LU JHUDL ยฒ WDUยก $QXSUDV รฅLรŒUยกGDPDV

ยณ

MDXQXRVLXV ยฒ 6X WยกYHOLX LรฃJHUVLP NDG

JUDรฅL GXNUHO XรฅDXJLQR R SDVNXL JDO LU MXGX EXUQHO LรฃPHVLW LU รฃLUGLPLV VXVLSUDVLW ยฒ .DรฅLQ" ยฒ VXDEHMRMR -XUJD LU QXUDXGR NDLS DJXRQD รฅYLOJWHOยกMXVL

WยกYHOLV SDVDN\V WDLS LU EXV

ยณ

*LUGYDLQยณ ยฒ .DLS

ยฒ 2 N WยกYHOLV JDOL SDVDN\WL QHJL VDYR YDLNXL ODLPยกV SDY\GยกV *ODXGรฅLDV รฃLUGLV SULH รฃLUGLHV

NDLS รฅLHGDV SULH รฅLHGR ยฒ ODQNVWยก $QXSUDV OLHรฅXYยณ NDG QHW *LUGYDLQLV VWHEยกMRVL Lรฃ NXU MR WRNV

LรฃNDOELQJXPDV ยฒ 2 PXPV UHLNLD รฃHLPLQLQNยกV QDPLQLQNยกV XJQLHV NรŒUยกMRV LU SORQร GURELร DXGยกMRV 9LVXU WRNLRV LHรฃNRMRPH LU WLN รพLD VXUDGRPH 7DL

ยณ VYHLNDW VYRWDL

,รฃJยกUยก 9LVJLUGD VX %DOWDUDJLX LรฃJยกUยก LU *LUGYDLQLV VX -XUJD LU YLVL VXVยกGR Xรฅ VWDOR 'DU SLUรฃOLR

ERQND QHVLEDLJยก DWVLUDGR DODXV

VRWLV LU XรฅNDQGรฅLDL 3UDVLGยกMR NDOED DODXV SXWRV SDUDJLQDPD ยณ MR PDOรŒQ %DOWDUDJLV NODXVยกVL LU รฃ\SVRMRVL O\J QHWLNยกGDPDV R MDXQLHML Lรฃ YLVR QHJLUGยกMR N VHQLDL NDOED QHV MLH WDUS VDY V DNLPLV NDOEยกMR 2 WD NDOED GDXJ N MLHPV VDNยก QHV MLH SDVLMXWR NDG VXUDGR YLHQDV DQWU LU HLV GUDXJH SHU YLV J\YHQLP 7DL LU XรฅWUXNR VXEDWYDNDULV OLJL WUHรพLรMร JDLGรฅLร QHV NDOERV EXYR DSVWX LU DODXV QHVWLJR .DPDURMH DODXV VWDWLQยก YLV VDYDLW WรŒWDYXVL QHVLOLRYยก SXWRWL $QXSUDV DSVDNLQยกMR %DOWDUDJLXL VXQNL NHOLRQ

XXI 7XR PHWX *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV DWVNLURMH NDPDURMH MDX WUHรพLD SDUD QXR รฅPRQLร DNLร

SDVLVOยกS V VยกGยกMR XรฅVLGDU V YLHQDV VX EXWHOLX GHJWLQยกV VHQDV DUNOLDYDJLV 5DXS\V VX GLGHOH UXGD EDU]GD LU YLHQD NRMD WUXPSHVQH Xรฅ NLW 1H NDUW

รŒNLQLQNDL EXYR VXJDY 5DXSยณ DUNOLXV EHYDJLDQW LU DWVLO\JLQGDPL VXWUXPSLQ NDUWDLV YLHQ NRM NDUWDLV NLW WLNWDL QLHNDGD DELHMร O\JLDL 7DL DUNOLDYDJLXL LU WHNR EรŒWL รพLD YLHQD รพLD NLWD NRMD UDLรฃDP MRJ NDUWDLV QH WLNWDL NLWL EHW LU MLV SDWV QHรฅLQRMR NXULD NRMD UDLรฃDV %HW WDL Qยก NLHN QHNHQNยก DUNOLDYDJLXL 3ULHรฃLQJDL GDU SDGยกMR QHV รฅPRQยกV Lรฃ NDUWR MR SDรฅLQWL QHJDOยกMR QHรฅLQRGDPL NXULD NRMD MLV

raiลกas. %HW QH GยกO WR JUDXรฅยกVL 5DXS\V QRUV YDJ\VWยกV LU QHPDรฅD MDP VYHLNDWRV DWVLยกMR -LV JยกUยก GHJWLQ

LU NULPWR VDYR UXG EDU]G NDG OLJ รฃLRO QHยณVWHQJยก SDYRJWL *LUGYDLQLR REXROPXรฃLร LU VX MDLV LรฃYDรฅLXRWL

ยณ

3UรŒVXV . GDUยก NDLS VWHQJยกVL QLHNR QHJDOยกMR SDGDU\WL LU WLN YHOWXL NDQNLQRVL 'LHQ QDNWยณ WLH DUNOLDL

MDP Lรฃ JDOYRV QHLรฃยกMR ODNVWยก MR PLQW\VH รฅYHQJยก MR DXV\VH GLHQ LU QDNWยณ SULVLVDSQXRGDYR

7LH DUNOLDL LU GDEDU MDP QHGDYยก UDP\EยกV 7RGยกO NHLNยก LU NULPWR VDYH NDG MLV SDVHQ V NDLS

NHOPDV LU SDVLGDU V QLHNDP QHWLN V DUNOLDYDJLV 2 DU PDรฅD DUNOLร MLV SDYRJ V LU GDU NRNLร %HW YHOWXL SDVLJXRVWL QRUยกMR 5DXS\V NDG *LUGYDLQLR DUNOLDL HV WLNWDL NDWLQDL SULHรฃ WXRV NXULXRV MLV LรฃMRMR 3UรŒVXV

ยณ

รขLUGR 5DXS\V LU QLHNLQR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV QHV Mร QHยณVWHQJยก SDYRJWL 1HW SULHLWL SULH Mร

QHJDOLPD EXYR QHV *LUGYDLQLV MXRV VDXJRMR NDLS VDYR DNยณ 6X REXROPXรฃLDLV NHOGDYR VX REXROPXรฃLDLV JXOGDYR LU QLHNDGD Mร Lรฃ DNLร QHLรฃOHLVGDYR 7DL NDLS Lรฃ WRNLR DUNOLXV SDYRJVL QHEHQW WLNWDL VX YHOQLR

pagalba? .DL WLN XรฅยกMR 5DXSLXL YHOQLDV JDOYRQ SUDVLYยกUยก NDUรพHPRV SHUVLNUHLSXVLRV GXU\V VXJLUJรฅGยกMR

VXUรŒGLM VXNDYLHODL LU

ยณยกMR

NXU EXY V QHEXY V SDWV 3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLDV 3LQรพXNDV 7LNWDL รฃยณ NDUW

QH NDLS SRQDLWLV VX OD]GHOH UDQNRMH รฅDOLD VNU\EยกODLWH DQW JDOYRV LU SRYR SOXQNVQD Xรฅ VNU\EยกOยกV NRNV MLV


SDSUDVWDL SDVLURG\GDYR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRMH รขยณ NDUW 3LQรพXNDV DWยกMR WHPVWDQW

ยณ

NDUรพHP QH WLNWDL EH

OD]GHOยกV LU EH VNU\EยกODLWยกV EHW WRNV VXQLXUN\WDV LU VXPXUG\WDV VXGUDVN\WDV LU VXPLQGรฅLRWDV NDG EDLVX EXYR SDรฅLรŒUยกWL LU WRNV MDX QHODLPLQJDV NDG QHW SDรฅLQWL MR QHEXYR JDOLPD

6HQDV 3LQรพXNR ELรพLXOLV NDUรพHPLQLQNDV รขHรฃHOJD QXVXV V EDMRUSDODLNLV NXULDP Lรฃ YLVร GYDUร

NXULXRV MR WยกYร WยกYDL WXUยกMR LU SUDรŒรฅยก OLNR WLNWDL YLHQD SDNHOยกV NDUรพHPD NXUL MLV SDWV EDLJยก SUDJHUWL LU

WDV EDMRULรฃNDV XQDUDV NXULV NDUรพHPLQLQNXL WLNR NDLS รฃXQLXL SHQNWD NRMD GDEDU QHW LU WDV QXVXVยกOLV Lรฃ NDUWR QHSDรฅLQR 3LQรพXNR LU SDODLNยก Mยณ QHY\NยกOLX EHUQX NXUยณ JDVSDGRULXV JHUDL DSNรŒOยก VXJDY V OHQGDQW SUR ODQJ

ยณ NDPDU SDV PHUJDV

2 3LQรพXNDV SUDYยกU V NDUรพHPRV GXULV EDLOLDL รฅYLOJWHOยกMR O\J ELMRGDPDV

ยณHLWL

LU NDรฅNR

LHรฃNRGDPDV 3DVNXL NUรŒSWHOยกM V DWVLJU รฅยก YLV WLH *LUGYDLQLR DUNOLDL YDLGHQRVL DU NDV QHVLYHMD LU WLN JHUDL ยณVLNODXV V YLV WRV *LUGYDLQLR DUNOLร NDQRSRV DXV\VH WHEHNDXNรฃยกMR NLHN DSVLUDPLQR LU

NDUรพHP

ยฒ /DEDV YDNDUDV ยฒ SDVDNยก QHGUVLDL LU รฅYLOJWHOยกMR รขHรฃHOJD QHW QHSDรฅLรŒUยกMR NDLS UHLNLDQW

ยณ

ยณยกMR ยณ

ยณ รขHรฃHOJ O\J SDVLJDLOยกMLPR LHรฃNRGDPDV

3LQรพXN WLNWDL YLHQD DNLP GยกEWHOยกMR LU QXVLVXNR 7RNV

MDX EXYR MLV DSGUDVN\WDV LU LรฃNRQHYHLNWDV NDG QHW NRNWX $QW YHLGR ยฒ YLHQRV PยกO\QยกV LU JX]DL R

NDLULDMDPH รฅDQGH WDLS LU VWRYยกMR ยณVSDXVWD DUNOLR NDQRSD ,รฃ GUDEXรฅLร WLNWDL YLHQL VNXGXUDL OLN รฃYDUNHOLV ยฒ VXPLQWDV SXUYLQDV NHOQยกV ยฒ VXGUDVN\WRV YLHQD NRMD

ยณ

NOXPS ยณVLVWRM V NLWD ยฒ YLVDL EDVD DUNOLR

NDQRSD WDLS LU N\รฃRMR QLHNX QHSULGHQJWD 0DW\W WRNLD QHODLPยก LU QHรฃORYยก SLUP NDUW 3LQรพXN EXYR LรฃWLNXVL NDG MLV QHW QXRYRNRV QHWHNR NDLS รฅPRQยกVH WXUยกWร SDVLURG\WL

7DL DUJL QXRVWDEX NDG รขHรฃHOJD WDV LรฃGLGXVLV รฃXQEDMRULV 3LQรพXNR QHSDรฅLQR QHDWVDNยก

SDVYHLNLQLP

WLNWDL

QXVLJU รฅยก

ยณ

รฃDOยณ

NDLS

QHSDJHLGDXMDPR

VYHรพLR

VXODXN V

LU

ยณ

MR

EXUEWHOยกMR

nepatenkintas: ยฒ (LWXP Lรฃ NXU DWยกM V WXRMDX NDUรพHP XรฅGDU\VLX

ยฒ $รฃ QHLOJDP รขHรฃHOJD ยฒ JDLOLDL VXP\Nยก 3LQรพXNDV ยฒ VYDUEร UHLNDO WXULX

7DL LรฃJLUG V NDUรพHPLQLQNDV YLVDL SDVLSรŒWยก LU VXS\NR .DรฅNRNV EHUQDSDODLNLV LU WLHVLDL รขHรฃHOJD

Mยณ YDGLQV 1HVXODXNWD JDOYD GDU N SUDVLPDQ\V

ยฒ .DP รขHรฃHOJD R NDP SDQ รขHรฃHOJHYLรพ ยฒ SDVLSLNWLQ V DWVDNยก NDUรพHPLQLQNDV ยฒ 6X WDYLP

SDUรฃH NLDXOLร QHJDQLDX 7XUยกWXP รฅLQRWL NDLS VX EDMRUX NDOEยกWL

3LQรพXNDV YLVDL QXVLPLQยก 1HJL QHODLPยกMH YLVL SULHWHOLDL EรŒWร QXR MR QXVLJUยณรฅ "

ยฒ $UJL QHSDรฅยณVWL PDQ V SDQ รขHรฃHOJHYLรพ ยฒ VX JDLOLX SULHNDLรฃWX SDVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ 7DL Dรฃ

3LQรพXNDV ยฒ 3DQ 3LQรพXN" ยฒ QXVWHER รขHรฃHOJD ยฒ 1HJDOL EรŒWL

1HWLNยกGDPDV NDG WDV SDWV EรŒWร SULยกMR DUรพLDX SULH 3LQรพXNR R NDL SDรฅLQR QHW DNLV LรฃSรŒWยก

ยฒ ,รฃ NXU WRNV DWVLUDGDL" 1HJL WDYR EUROLDL SUDJDUH EรŒWร WDLS VXPXUG NDG SULVWRMDL SDV PXรฅLN

%DOWDUDJยณ

Xรฅ

EHUQ"

2

JDO

%DOWDUDJLV

WDYH

WDLS

LรฃQLHNLQR"

6DNLDX

SDQH

PXรฅLNSDODLNLX 1HEDMRULรฃNDV UHLNDODV SDV FKDP WDUQDXWL

QHVXVLGยกN

VX

WXR

ยฒ 1H รขHรฃHOJD QH %DOWDUDJLV WDLS PDQH LรฃQLHNLQR ยฒ DWVLGXVR 3LQรพXNDV ยฒ 7LNWDL MLV DSJDYR

mane. FKDPร"

ยฒ $SJDYR" ยฒ LรฃYHUWยก DNLV QXVWHE V รขHรฃHOJD ยฒ 7DLS Dรฃ LU PDQLDX .R NLWR JDOL ODXNWL Lรฃ Wร ยฒ 7DLS MDX LรฃยกMR รขHรฃHOJD ยฒ DWVLGXVR 3LQรพXNDV ยฒ . GDEDU GDU\VL 8รฅ WDL Dรฃ MDP VX NDXSX

atsilyginsiu. ยฒ $WVLO\JLQN SDQ 3LQรพXN DWVLO\JLQN ยฒ SULWDUยก รขHรฃHOJD ยฒ 1XVLOHLVL FKDPDPV WDL PXPV

bajorams, visai gyvenimo nebus. 3LQรพXNXL EDMRUร UHLNDODL PDรฅDL UรŒSยกMR QHW SUDJDUH MXRV PHQNDL YHUWLQR Xรฅ YLHQ JUDรฃยณ JDOLPD

EXYR QXSLUNWL GHรฃLPW EDMRULรฃNร GรŒรฃLร WDL DSVLGDLUยก SR WXรฃรพL NDUรพHP LU SDNODXVยก ยฒ $U QHรฅLQDL NXU GDEDU EรŒWร 5DXS\V"

ยฒ .DLS QHรฅLQRVLX" ยฒ XรฅULHWยก QRVยณ รขHรฃHOJD Lรฃ WR PDQGUXPR NDG YHOQLDV QHรฅLQR R MLV รฅLQR ยฒ

1DJL SDV PDQH NDPDURMH WUHรพLD SDUD JHULD ,รฃQHรฃWXP WX Mยณ JUHLรพLDX 9LV NDUรพHP SDVPDUGLQR WDV FKDPDV

ยณ

SUDJDU QXR PDQR ELHGQRV JDOYRV

ยฒ *HUDL ยฒ VXWLNR 3LQรพXNDV ยฒ /HLVN WX PDQ VX MXR WUXSXWยณ SDNDOEยกWL

ยฒ /DEDL SUDรฃDX SDQ 3LQรพXN ยฒ QXVLOHQNยก รขHรฃHOJD LU SUDYยกUยก NDPDURV GXULV

%HW QHVSยกMR GDU OLJL JDOR DWLGDU\WL NDPDURV GXUร NDL Lรฃ WHQ SDVLJLUGR QLDXUXV XU]JLPDV LU WXรฃรพLD

ERQND NDXNGDPD LรฃOยกNยก SUR GXULV YRV QHXรฅJDYXVL 3LQรพXNXL SHU JDOY WDV VSยกMR OLQNWHOยกWL LU VXGXรฅR VLHQ

ยฒ 6DNLDX WDX YHOQLR EDMRUSDODLNL QLHNR QHOHLVN

ยณ

ยณ

NDPDU ยฒ SDVLJLUGR 5DXSLR DWรฃLDXUXV

EDOVDV ยฒ .LHN NDUWร WXULX Dรฃ WDX VDN\WL รฃXQVQXNL" $รฃ UรŒSHVรพLร WXULX PDQ UHLNLD YLHQDP SDJDOYRWL


ยฒ 5DXS\ QHNYDLOLRN ยฒ ULPWDL VXS\NR รขHรฃHOJD NDG 3LQรพXNR DNLYDL]GRMH DUNOLDYDJLV WDLS Mยณ QLHNLQD ยฒ รฝLD SDQ 3LQรพXN SDV WDYH VX UHLNDOX ยฒ .RNV WHQ รฃXQV SDQ LU VX NRNLX UHLNDOX" 1LHNR QHQRULX รฅLQRWL QHL JLUGยกWL ยฒ SDVS\Uยก 5DXS\V

NRMD Lรฃ YLGDXV GXULV LU XรฅWUHQNยก R SDVNXL รฃรŒNWHOยกMR ยฒ $WQHรฃN PDQ GDU YLHQ ERQN ยฒ *DXVL QHVLWUDQN\N ยฒ QXVLOHLGR รขHรฃHOJD LU DWVLJU รฅยก

VX MXR QHVXVLNDOEยกVL *LUWDV NDLS PDLรฃDV 7LNUDV FKDPDV

ยณ

3LQรพXN ยฒ 1LHNR QHEXV รขLDQGLHQ

ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ .DLS WLN รฃLDQGLHQ PDQ UHLNLD VX MXR VXVLWDUWL JUDรฅXPX DU

SLNWXPX -HLJX SUR GXULV QHยณVLOHLGรฅLD WDL Dรฃ SUR UDNWR VN\OXW 

.DLS SDVDNยก 3LQรพXNDV WDLS LU SDGDUยก 1HVSยกMR รขHรฃHOJD SDPDW\WL R YHOQLDV WLN SDVLSXUWยก LU ยณOLQGR SUR UDNWR VN\OXW SDOLN V Xรฅ GXUร NOXPS LU VNDUPDOXV ยฒ .RNV รพLD WRNV VNXEXV UHLNDODV" ยฒ SDUรŒSR รขHรฃHOJDL LU VPDOVXPDV Mยณ VXJXQGยก 3ULNLรฃR DXVยณ SULH GXUร LU NODXVยกVL N YHOQLDV VX DUNOLDYDJLX WDULDVL %HW QHSDVLVHNยก QXJLUVWL 7XR ODLNX ยณ NDUรพHP DWยกMR YLVDV SXUYLQDV NDOYLR SDUDQNLQLV -XUJXWLV LU รฃQLUSรฃWHOยกM V DWNLรฃR SDVLOHQNXVLDP SULH GXUร รขHรฃHOJDL GYL SRUDV QDXMร SDVDJร ยฒ .R WDX UHLNLD" ยฒ DWรฃRNR QXR GXUร VXS\N V รขHรฃHOJD ยฒ 9LVN SDP\Qยก SR NRMRPLV REXROPXรฃLDL ยฒ GDU NDUW รฃQLXUNรฃWHOยกM V O\J YHUNGDPDV WDUยก -XUJXWLV ยฒ รขH SDVDJDV 'XRN GHJWLQยกV ยฒ 3DYRJHL" ยฒ XรฅVLSXROยก รขHรฃHOJD QHSDVLWLNยกGDPDV

โ€” Savo, o ne tavo, โ€” atsikirto Jurgutis. %HW JLQรพ\WLV LU GHUยกWLV รขHรฃHOJDL QHEXYR NDGD WDG SDยกP V YRJWDV QHYRJWDV SDVDJDV GDYยก

SXVNYRUWยณ GHJWLQยกV LU LรฃVWรŒPยก -XUJXWยณ

ยณ

SULHPHQ R SDWV LU YยกO SXROยก SULH NDPDURV GXUร VN\OXWยกV NXU

Y\NR YHOQLR LU DUNOLDYDJLR NDรฅNRNLRV GHU\ERV

XXII 2 NDPDURMH NDL SDVLURGยก 3LQรพXNDV YLVD VDYR YHOQLรฃND QXRJ\EH 5DXS\V QH WLN SUDVLEODLYยก EHW

LU SODXNDL SDVLรฃLDXรฃยก DQW MR JLUWRV JDOYRV ,รฃ WRV EDLPยกV WLNWDL รฅLRSW LU รฅRGรฅLR QHJDOL LรฃWDUWL 3DJDOLDX DWVLSHLNยกMR LU WDUยก

ยฒ $U WLN QH PDQR GรŒรฃLRV DWยกMDL" ยฒ LรฃVSURJLQR DNLV QXVLJDQG V

ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก UDPLDL 3LQรพXNDV ยฒ 7XULX NLW UHLNDO -HL SDGยกVL JDOยกVL WXUยกWL VDYR GรŒรฃL

man jos visai nereikia. 7DGD QXVLUDPLQR 5DXS\V SDWV DWVLVยกGR LU 3LQรพXN SDSUDรฃยก VยกVWL ยฒ 1HWXULX ODLNR ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ /DEDL VNXEXV UHLNDODV

5DXSLXL GDU ODELDX SDUรŒSR NRNV รพLD VNXEXV UHLNDODV DWYLMR 3LQรพXN WDL QRUยกMR NLHN XรฅGHOVWL

NDG JHULDX SUDEODLYยกWร LU QHDSVLULNWร SHU VNXEXP

ยฒ *DO LรฃJHUVLPH LU DSVYDUVW\VLPH W UHLNDO ยฒ SDVLรŒOยก 5DXS\V LU รฃรŒNWHOยกMR SUR GXULV ยฒ

รขHรฃHOJD QHรฃN GHJWLQยกV LU XรฅNDQGRV

ยฒ 1HUHLNLD ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ $รฃ GHJWLQยกV NDLS รฅLQDL QHJHULX 2 UHLNDODV WRNV SDYRN

man Girdvainio obuolmuลกius. ยฒ 7DL NDG Dรฃ JDOยกรพLDX ยฒ DWVLGXVR 5DXS\V ยฒ 6HQLDL JDOYRMX LU QLHNR QHJDOLX SDGDU\WL

ยฒ $รฃ MDX VXJDOYRMDX R WX WLN SDGDU\N ยฒ SDVDNยก 3LQรพXNDV LU NDรฅN SDVLOHQN V SUDGยกMR

NXรฅGยกWL 5DXSLXL

ยณ DXVยณ

รขHรฃHOJD WDLS LU QHQXJLUGR N YHOQLDV VX DUNOLDYDJLX WDUยกVL 6XWUXNGยก NDG Mยณ NXU GHY\QLRV WDV

NDOYLR SXVNYDLOLV -XUJXWLV VX VDYR SDVDJRPLV 2 SDVNXL LรฃYDU V Mยณ

ยณ

SULHPHQ YยกO SXROยก SULH NDPDURV

GXUร VSยกMR WLN QXJLUVWL NDG HLQD NDOED DSLH NDรฅNRNLXV REXROPXรฃLXV .DV รพLD SHU JDODV" ,U -XUJXWLV

NDรฅN EXUEยกMR DSLH REXROPXรฃLXV LU รพLD GยกO Mร GHUDVL %HW 5DXS\V รฃรŒNWHOยกMR GHJWLQยกV รขHรฃHOJD DWรฃRNR LU YยกO SULNLรฃR DXVยณ SULH GXUร WLN QLHNR QHJDOยกMR LรฃJLUVWL QHV 3LQรพXNDV NDรฅN SDNXรฅGRPLV NDOEยกMR

ยฒ 6XSUDQWL ยฒ SDJDOLDX 3LQรพXNDV JDUVLDL SDVDNยก ยฒ .DL WX QXYDรฅLXRVL Dรฃ SUDGยกVLX

SULHรฃLQJRMH SXVยกMH รฅYHQJWL LU VXNODLGLQVLX

ยฒ /DEDL JHUDL ยฒ DSVLGรฅLDXJยก 5DXS\V ยฒ 2 NDGD PHV WDL SDGDU\VLP"

ยฒ .DL YDรฅLXRV XรฅVDNร ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV

ยฒ 3XLNX ยฒ SULWDUยก 5DXS\V ยฒ ,U WX PDQ GรŒรฃL GDU JUรฅLQVL"

ยฒ *UรฅLQVLX ยฒ VXWLNR 3LQรพXNDV ยฒ 7LNWDL WX QHOยณVN VX MD SUR DQWU JDO

REXROPXรฃLXV 7DGD SUDรฅรŒVL SDWV VX YLVD VDYR GรŒรฃLD

ยณ

*LUGYDLQLR

ยฒ 'XUQDV Dรฃ EรŒรพLDX SUR DUNOLร SDVWXUJDOLXV ODQGรฅLRWL" ยฒ DWVDNยก 5DXS\V LU EXYR WRNV

SDWHQNLQWDV NDLS GDU QLHNDGD ยฒ $รฃ NDL WLN QXรพLXSVLX MXRV WXRMDX SHU VLHQ LU

ยณ 3UรŒVXV

ยฒ 7DYR UHLNDODV ยฒ DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ .XU QRUยกVL WHQ JDOยกVL MXRV GยกWL 7LNWDL NDG Mร

*LUGYDLQLV GDXJLDX QHPDW\Wร


7DGD âHãHOJD LãJLUG V Xå GXUÐ NDG MDX EDLJLD VXVLWDUWL

åLQV SDNODXV¡ NDUþHPLQLQNR JRGXPX

³¡MR

VX EXWHOLX LU G¡GDPDVLV YLVN

² 2 PDQ NDV EXV" ² QXVLãLHS¡ 3LQþXNXL LU 5DXSLXL

5DXS\V VXSUDWR NDG âHãHOJD Xå GXUÐ NODXV¡VL MÐ NDOERV WDL VXS\N V DWVDN¡ ² 7DL NDV SDOLNV QXR DUNOLÐ

² &KDPDV ² SLNWDL DWVLNLUWR âHãHOJD LU QRU¡MR WULQNWHO¡WL GXULPLV EHW SHUJDOYRMR LU SDG¡MR

EXWHO³ DQW VWDOR WXU¡GDPDV VDYR LãVNDLþLDYLPв âH SDVLODN %HW âHãHOJD LU ã³ NDUW DSVLULNR 5DXS\V

SDVODSW³

³VS¡MR

LU ãLW MR PLQW³ NDG QXJLUG V QRUL LãJDXWL MR

² 1H ² OLQNVPDL DWVDN¡ WDGD 5DXS\V QHW MR UXGD EDU]GD SUDãYLHV¡MR ² â³ NDUW Dã

QHSDVLODNVLX WLN LãVLSDJLULRVLX 7XULX VYDUEÐ GDUE

— Koks tavo darbas? — dar labiau supyko Šešelga. — Arklius vogti! ² 2 WDYR GDU SUDVWHVQLV ² QHQXVLOHLGR SUDOLQNVP¡M V 5DXS\V ² 1XR SDYRJWÐ DUNOLÐ

uodegas karpyti. ² $U WX VXJDYDL PDQH NDG VDNDL" ² ³VLåHLG¡ âHãHOJD

— O tu ar sugavai mane, kad sakai? — atsikirto Raupys. ² &KDPDV ² QXVLNHLN¡ âHãHOJD

² âXQEDMRULV ² ULNWHO¡MR 5DXS\V

² 1HVLS\NLW NÌPDL ² SHUWDU¡ 3LQþXNDV ² %XV YLHQDP JHUDL EXV LU NLWDP QHEORJDL

3DãQLDXNLPH YHUþLDX WDERNRV %HW VLHN¡

³

OLHPHQ WDERNLQ¡V ² QHE¡UD 6XSUDWR NDG NXU QRUV DQW NHOLR DU SULH WLOWHOLR

SDPHW¡ NDL VX *LUGYDLQLR DUNOLDLV ² (LVLX

¡MR OHQNW\QLÐ WDERNLQ¡V LHãNRWL ² WDU¡ 3LQþXNDV

LU DWVLVYHLNLQR ² /LJL WUHþLÐ JDLGåLÐ JDO GDU

surasiu. ,U Lã¡MR 5DXS\V OLNR YLHQDV JHUWL VDYR GHJWLQ¡V NDG LãVLSDJLULRWÐ R âHãHOJD Lã WR SLNWXPR

QX¡MR JXOWL

³

SULHPHQ NXU SR VXROX EXYR QXJULXY V JLUWDV -XUJXWLV LU NLHWDL XåPLJ V %HW âHãHOJD MR

QHSDVWHE¡MR EÌWÐ ODXNDQ LãPHW V R GDEDU DW¡M V JULXYR

³

JXRO³ WLN QHJDO¡MR XåPLJWL %XYR

EDMRULãNDV XQDUDV %H WR *LUGYDLQLR DUNOLDL MDP Lã JDOYRV QHLã¡MR

³åHLVWDV

² 7R SDQH ² YDUW¡VL QXR ãRQR DQW ãRQR ² WRNLH DUNOLDL WDL MDX QH DUNOLDYDJLDPV YRJWL LU QH

FKDPDPV WXU¡WL 7RNLDLV DUNOLDLV WLNWDL WLNULHPV EDMRUDPV YDåLQ¡WL

%HW LU NDLS VLHORMRVL âHãHOJD G¡O *LUGYDLQLR DUNOLÐ QLHNR QHJDO¡MR VXJDOYRWL NDG MLH JDO¡WÐ MDP

WHNWL 3\NR DQW VDY V NDG QHQXJLUGR 3LQþXNR LU 5DXSLR SDVODSWLHV NDLS MLH SDYRJV WXRV DUNOLXV NHWLQR

QXHLWL LU LãGXRWL YLVN *LUGYDLQLXL WLN ELMRMR DUNOLDYDJLR LU YHOQLR NHUãWR WRG¡O QLHNR QHSDGDU¡ LU W\O¡MR 3DJDOLDX QXVLUDPLQR NDG LU MDP NDV QRUV WHNV Lã *LUGYDLQLR DUNOLÐ

XXIII 3LUPLHML JDLGåLDL SUDJLHGRMR R %DOWDUDJLR VHNO\þLRMH YLV GDU V¡G¡MR *LUGYDLQLV VX VDYR SLUãOLX

$QXSUX LU QHVLUHQJ¡ NHOWLV QXR VWDOR

$ODXV VWDWLQ¡ QHLãVHNR NDPDURMH SLOQL

VRþLDL

YLV GDU SXWRMR DQW VWDOR DWULãGDPL SLUãOLR LU

XRãYLR OLHåXYLXV LU MLH QRUV G¡O $QXSUR YLHQRV DXVLHV NXUWXPR QH YLVDL VXVLNDOE¡GDPL ² GDåQDL NDOE¡MR NLHNYLHQDV VDX ² V¡G¡MR YLHQDV DQWU DSVLNDELQ NDLS JHULDXVL ELþLXOLDL QHJDO¡GDPL SDEDLJWL

kalbos. %DOWDUDJLV EDU¡ $QXSU LU MXRNRPLV LU Lã ãLUGLHV NDG MLV VHQDV åPRJXV R DSJDYLNDV

DSVLPHW V SDNHOHLYLQJX QRUL SDYRJWL Lã MR EUDQJLDXVL WXUW VHQDWY¡V YLHQLQWHO SDJXRG GXNWHU³ R $QXSUDV QRUV LU QH YLVN QXJLUVGDPDV N MDP XRãYLV VDNR EHW VDYR WYLUWLQR MLV GRVQLDXVLDV åPRJXV LU DWYHå V MDP WRN³ åHQW NRNLR NLWR YLVDP SDVDXO\ QHUDVWXP

² 2L WX SLUãO\ PHODJL ² QHDWVLOHLGR %DOWDUDJLV ² NDLS WDX QH J¡GD WDLS PHOXRWL"

² $ã QHPHOXRMX ² WYLUWLQR 9LVJLUGD ² R SULH GXNUHO¡V NDLS QHQGUHO¡V GXRVLX WDX VÌQÐ NDLS åXRO VHQDWY¡V XåXRY¡M LU SDUDP 3DJDOLDX VXVLWDLN¡ XRãYLV VX SLUãOLX 6XPXã¡ UDQNRPLV LU LãJ¡U¡ GDU SR YLHQ DODXV VRW³ %HW PDW\GDPL NDG YLHQX SULV¡GLPX QH³YHLNV YLVRV VWDWLQ¡V DSVLNDELQ SUDG¡MR VQDXVWL NDG LU Y¡O NLHN QXVQÌG JDO¡WÐ Lã QDXMR LPWLV Xå VRþLÐ 2 *LUGYDLQLV VX -XUJD YLV GDU QHJDO¡MR DWVLåLÌU¡WL YLHQDV ³ NLW ,ã WLNUÐMÐ MLH QHGU³VR WLHVLDL YLHQDV ³ NLW SDåLÌU¡WL WLNWDL åYLOJþLRMR SDVODSþLRPLV ELMRGDPL SDVDN\WL WXRV åRGåLXV LU LãGXRWL WXRV MDXVPXV NXULÐ DEXGX EXYR NXSLQL LU SDVLLOJ 7DU\WXP WLH åYLOJVQLDL NXULH GDXJLDX QHJX åRGåLDL NDOE¡MR DW¡P¡ DELHP åDG LU MLH VWHE¡MR YLHQDV NLW W\OÌV QHJDO¡GDPL DSYHUVWL OLHåXYLR 'LQJR *LUGYDLQLR YLVDV PDQGUXPDV LU MLV SDWV VDY V QHVXSUDWR NDV MDP DWVLWLNR XåPLUãR LU


-XUJD VDYR SULรฅDGXV DWYHUVWL *LUGYDLQLR LรฃYHUVWXV NDLOLQLXV GHMD *LUGYDLQLV HLGDPDV QXPHWยก MXRV DQW YHรฅLPR WDLS LU XรฅPLUรฃR LU $N ML MXRNยกVL

ยณ

ยณ DNLV SDVLMXRNWL

DNLV WLNWDL YLVDL NLWRNLX MXRNX QHJX รฅDGยกMR 7DV MXRNDV

LU M SDรพL JXQGยก NDLS SLUP NDUW VXWLNWD ODLPยก

ยกMR

ยณ

VHNO\รพL NDLS

Lรฃ รฃLUGLHV JLOXPRV

7LNWDL NDL VHQLDL XรฅVQรŒGR QHSDMยกJ LรฃJHUWL YLVRV VWDWLQยกV DODXV LU YLVร NDOEร LรฃNDOEยกWL

SUDNDOEยกMR MDXQLHML

ยฒ -XUJD ยฒ WDUยก *LUGYDLQLV LU SDWV VDYR EDOVR QHSDรฅLQR 7RNV QHGUVXV MLV EXYR LU O\J

XรฅNLP V ยฒ(LN Xรฅ PDQ V 6NULVNLP VX PDQR REXROPXรฃLDLV SHU YLV J\YHQLP

ยฒ 1HรฅLQDX ยฒ DWVDNยก -XUJD R DN\V LรฃGDYLNยกV MXRNยกVL ยฒ 2 NXU PHV QXVNULVLP"

ยฒ 7HQ NXU VDYR ODLP DWUDVLP ยฒ LรฃWLHVยก *LUGYDLQLV UDQNDV QRUยกGDPDV DSNDELQWL PHUJLQ

NDLS VDYR ODLP 

ยฒ 9DUJX ยฒ LรฃVLVXNR -XUJD LU NDLS SDJXQGD รฅYLOJWHOยกMR

ยณ DNLV ยฒ 6XYLOLRVL LU SDPHVL

ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV VLHNGDPDV -XUJRV ยฒ *UHLรพLDX VDYR REXROPXรฃLร LU JDOYRV

neteksiu, negu tave pamesiu. ยฒ *DO EรŒW ยฒ QXVLMXRNยก -XUJD ยฒ REXROPXรฃLXV SUDUDVL JDOYRV QHWHNVL LU PDQH SDPHVL

ยฒ 1LHNDGRV ยฒ SDNLOR *LUGYDLQLV ยฒ 6X WDYLP LU VDYR REXROPXรฃLDLV VNULVLX NDLS YยกMR

VSDUQDLV

ยณ VDYR ODLP 

ยฒ 2 JDO QHODLP " ยฒ DEHMRMR LU JXQGยก -XUJD LรฃVLVXNLQยกGDPD Lรฃ *LUGYDLQLR JOยกELR MXRNยกVL

3R YLV VHNO\รพL *LUGYDLQLV JDXGยก -XUJ LU QHJDOยกMR VXJDXWL 7D LรฃVLVXNLQยกMR NDLS YยกMDV LU ยฒ 9LV WLHN PDQR EรŒVL ยฒ QLUWR EHUQDV ยฒ QRUV รฅHPยก VNLUVLV ยฒ -HL SHUVLVNLUV WDL NDLS VXVLWLNVLP" ยฒ MXRNยกVL PHUJLQD

7LNWDL NDL WUHWLHML JDLGรฅLDL SUDJ\GR LU *LUGYDLQLV SUDGยกMR QXVLPLQWL QHVXJDXGDPDV -XUJRV ML

SDWL SDJDYR *LUGYDLQยณ

ยฒ .DV EXV WDV EXV HLVLX Xรฅ WDY V VNULVLX VX WDYR REXROPXรฃLDLV QRUV LU

ยณ

SDVDXOLR JDO ยฒ

YLHQX DWVLNYยกSLPX SDVDNยก R UDQNRV NDLS SHONLร YLMRNOLDL DSVLVXNR DSLH EHUQR NDNO LU WDLS SDEXรพLDYR

kad Girdvainiui naktis staiga praลกvito. 6WYยกUยก *LUGYDLQLV -XUJ ยฒ 9DรฅLXRMDP XรฅVDNร

ยณ JOยกEยณ WULV NDUWXV DSVLVXNR VHNO\รพLRMH LU VDNR

7DGD SDEXGR SLUรฃO\V VQDXG V XรฅXVWDOยกMH LU SDรฅLรŒUยกMR SUDPHUN V DNLV ยฒ $U MDX" ยฒ SDNODXVยก

ยฒ -DX ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV LU LรฃOยกNยก SUR GXULV QHรฃGDPDV JOยกE\MH -XUJ SDPDW 

$XรฃR U\WDV LU REXROPXรฃLDL MDX VHQLDL ODXNGDPL รฃHLPLQLQNR LU QHVXODXNGDPL QXVLรฅYHQJยก Mยณ

ยฒ /ยกNVLPH PDQR รฅLUJHOLDL NDLS GDU QLHNDGD QHOยกNยกPH ยฒ WDUยก *LUGYDLQLV รฃRNGDPDV VWDรพLDV

DQW GXJQLQยกV JDUGLV DWYDรฅLXRGDPL NDรฅNXU SDPHWยก LU -XUJ XรฅVLWUDXNGDPDV

ยฒ 'DEDU ODLN\WLV ยฒ DSNDELQR -XUJ LU SDOHLGR DUNOLXV NLHN ยณNDELQD 2 WLH WDUVL WLNWDL ODXN

รฅHQNOR SDNLOR NDLS YLHVXODL NDG QHW PDOรŒQR VSDUQDL SUDGยกMR VXNWLV LU QXOยกNยก *LUGYDLQยณ VX -XUJD

ยณ

SDNDOQ QXQHรฃGDPL

$QXSUDV QHVSยกM V SUDVLEODLY\WL QXR SDJLULร LU VQDXGXOLR LรฃEยกJR Lรฃ VHNO\รพLRV

ยณ

NLHP LรฃJLUG V

YHรฅLPR GXQGยกMLP EHW U\WR SULHEODQGRMH WLNWDL WROL SDNDOQยกMH SDPDWยก NDLS OHNLD WDU\WXP VX VSDUQDLV

jaunikis ir nuotaka. PDQ V

ยฒ 3DODXN ยฒ รฃรŒNWHOยกMR EHW SDWV WLN VDYR EDOV LรฃJLUGR ยฒ 3DODXN 1HQXYDรฅLXRVL YLHQDV EH 6XVLUรŒSLQR $QXSUDV SULVLPLQ V NRNV VXQNXV EXYR NHOLDV EHW YLHQX UรŒSHVรพLX QH N JDOยกMR

SDGยกWL 2 *LUGYDLQLXL YLVDL QHUรŒSยกMR QHL NHOLDV QHL MR SDYRMDL -LV LU EH NHOLR QXYDรฅLXRWร XรฅVDNร VX VDYR QXRWDND QRUV LU SDGDQJยกPLV

ยฒ 7HJX MXPV GLHYDV SDGHGD ยฒ WDUยก $QXSUDV NDL *LUGYDLQLV VX -XUJD GLQJR NHOLR YLQJLXRVH

LU VXJUยณรฅR DWJDO

ยณ VHNO\รพL

2 %DOWDUDJLV GDU VQDXGยก DSVLNQLDXE V DQW VWDOR LU QHJLUGยกMR NDLS LรฃYHรฅยก MR GXNWHUยณ 7RNV

VXQNXV PLHJDV XรฅยกMR WDUVL SULHรฃ PLUWยณ

ยฒ .HONLV ยฒ SULรฅDGLQR Mยณ $QXSUDV ยฒ 3UDPLHJRMRP PXGX VHQLDL R MDXQLHML LรฃYDรฅLDYR ยฒ .DV LรฃYDรฅLDYR" ยฒ QHVXSUDWR Lรฃ NDUWR %DOWDUDJLV ยฒ 1DJL MDXQLNLV VX QXRWDND ยฒ PRVWHOยกMR UDQND $QXSUDV ยฒ $QW XรฅVDNร ,U PDQH SDOLNR

3UDVLEODLYยก %DOWDUDJLV LU VWDLJD MDP OLรŒGQD SDVLGDUยก 7RNV YLHQLรฃDV SDVLMXWR NDLS GDU QLHNDGD

1XEUDXNยก GHOQX DรฃDU QXR EODNVWLHQRV LU DSVLNQLDXEยก DQW VWDOR

$QXSUDV VXSUDWR WยกYR OLรŒGHVยณ LU WDUยก NDG SDWV QHVXVLJUDXGLQWร


ยฒ ,รฃJHUVLPH VYRWDL DU N"

โ€” Iลกgersime, โ€” sutiko Baltaragis. *ยกUยก VHQLDL LU W\OยกMR .LHNYLHQDV VDYR JDOYRMR 7DG LU JยกUยก W\OยกGDPL

XXIV .DLS LรฃYDรฅLDYR *LUGYDLQLV VX -XUJD XรฅVDNร WDLS LU QXOยกNยก WLHVLDL

ยณ

รขYHQGXEU QHVXVWRGDPL QHL

SULHรฃ NDOQ QHL SULHรฃ WLOW 3LUPXRVLXV WLOWHOLXV SUDOยกNยก LU QHSDVWHEยกMR DU VYHLNL MLH EXYR DU VXJULXY R

SDPDW V SDVWDUXRVLXV *LUGYDLQLV QHW QXVWHER YLVLรฃNDL EXYR VYHLNL WDUVL YDNDU EรŒWร QHVXJULRY V

.DLS รพLD DWVLWLNR QHWXUยกMR ODLNR SDJDOYRWL รขXROLDLV OยกNยก REXROPXรฃLDL รฃLUGLV Lรฃ GรฅLDXJVPR

VPDUNLDL SODNยก R MLV DNLร QXR -XUJRV QHQXOHLGR VWLSULDL M ODLNยก DSNDELQ V GHรฃLQLMD UDQND SHU OLHPHQยณ 1HSDPDWยก NDLS QXOยกNยก

ยณ

รขYHQGXEU LU VXVWRMR WLHV รฃYHQWRULXPL SULH NOHERQLMRV YDUWร

1XVLรฅYHQJยก รฅLUJDL LU SULรฅDGLQR รขYHQGXEUยกV NOHERQ NXULV GDU รฃLOWRMH ORYRMH VDOGรฅLDL PLHJRMR

.DV JL รพLD GDEDU WDLS DQNVWL DWYDรฅLDYR" ยฒ SDJDOYRMR SUR PLHJXV %RQLIDFDV %RELQDV ยฒ $U

ne koks ลกunbajoris baigti vinto?" %HW VDOGXV PLHJDV WDLS LU OLSGยก DNLV LU NOHERQDV DSVLYHUWยก DQW NLWR รฃRQR 7HJX VDX YDรฅLXRMD QRUV LU

ยณ SUDJDU VX YHOQLDLV EDLJWL ยฒ SDJDOYRMR LU YยกO XรฅPLJR

2 *LUGYDLQLV SDVWDWยก DUNOLXV SULH รฃYHQWRULDXV WYRURV SDยกPยก -XUJ Xรฅ UDQNRV LU QXยกMR

VXVLNDELQ

ยณ WXรฃรพL EDรฅQ\รพL 6XVWRMR SULH DOWRULDXV LU ODXNLD NDGD NOHERQDV SDVLURG\V

%HW SDVLURGยก WLNWDL ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV LOJDV NDLS รฅDUGLV *LUGYDLQLV WUXNWHOยกMR Mยณ Xรฅ

VNYHUQR NDL WDV

ยกMR SUR รฃDOยณ NOรŒSรพLRGDPDV SULHรฃ GLGยณMยณ DOWRULร LU VDNR

ยฒ 3ULNHON NOHERQ 7XULX ODEDL VNXEร UHLNDO DWVDNยก

=DNULVWLMRQDV SDรฅLรŒUยกMR

ยณ MDXQLNยณ VX QXRWDND LU VXSUDWR NRNV รพLD JDOL EรŒWL UHLNDODV WDG DEHMLQJDL

ยฒ 6SยกVL 1HGHJD

ยฒ . WX รฅLQDL JDO PDQ GHJD" ยฒ S\NWHOยกMR WDGD *LUGYDLQLV LU ยณVSDXGยก UXEOLQ ]DNULVWLMRQXL

GHOQ 7DGD EDรฅQ\รพLRV WDUQDV Lรฃ NDUWR DWO\รฅR LU VDNR

ยณ

โ€” Tuojau. Tik dulkes nuo altoriaus nuลกluostysiu ir nueisiu. 1XยกMR ]DNULVWLMRQDV LU VXJUยณรฅR EHW NOHERQDV GDU QHJUHLWDL SDVLURGยก -DXQDYHGรฅLDL ODXNยก

YDODQG NLW NRO DWยกMR XรฅVLPLHJRM V NOHERQDV LU SDรฃDXNยก MXRV ยฒ .R UHLNLD" ยฒ SLNWDL SDNODXVยก

ยณ ]DNULVWLM

*LUGYDLQLV QHL SDJDUELQ V QHL UDQNRV NOHERQXL SDEXรพLDY V WLHVLDL LU SDVDNยก ยฒ 'XRN NOHERQH WXRMDX รฃOLรŒE DUED SR WULMร VDYDLรพLร

3DรฅLรŒUยกMR WDGD QHSDWHQNLQWDV NOHERQDV SDVNXWLQLV PLHJDV QXR EODNVWLHQร QXODNVWยก SHUรฅHJQRMR

WRNยณ VPDUNร MDXQLNยณ LU DWJDO รฅHQJยก NDOEยกN

ยฒ 8รฅNHUยกWDV HVL ยฒ VDNR ยฒ DU N MDX" 7HJX NHUDL SLUPD SUDHLV R MDX SDVNXL DSLH รฃOLรŒE ยฒ 1HSUDHLV ยฒ QXVLรฃ\SVRMR *LUGYDLQLV ยฒ 9LVDP J\YHQLPXL HVX XรฅNHUยกWDV

ยฒ 1HGXRVLX WDX รฃOLรŒER LU QHSULLPVLX XรฅVDNร ยฒ DWVDNยก NOHERQDV ยฒ 6X SLNWRP GYDVLRP

WXULWH UHLNDO WHJX MRV LU VXWXRNLD MXGX

0DWR *LUGYDLQLV NDG QLHNR QHLรฃHLV QHVXVLNDOEยกV VX NOHERQX WRGยกO QHJDLรฃGDPDV ODLNR

LรฃVLWUDXNยก GHรฃLPWUXEOLQ Lรฃ NLรฃHQยกV LU SDGยกMR DQW VWDOR .OHERQDV SDรฅLรŒUยกMR

ยณ GHรฃLPWUXEOLQ QXVLรฅLRYDYR LU VDNR

ยฒ 1D N รพLD GDEDU VX MXPLV GDU\VL" .DOEยกNLWH SRWHULXV DU N MDX"

$WNDOEยกMR WDGD SRWHULXV NOHERQDV ORW\QLรฃNDL SDPDรฅX รฅLRYDXGDPDV *LUGYDLQLV VX -XUJD ยฒ

OLHWXYLรฃNDL VNXELQGDPL SUDOHLVGDPL YLHQDV

ยณ NLW รฅYLOJรพLRGDPL

3R SRWHULร VXEDUยก NOHERQDV MDXQXRVLXV LU YยกO VDNR

ยฒ 6WRQDQ PRWHU\VWยกV VWRMDWH R SRWHULร QHPRNDWH 1HJDOLX SULLPWL XรฅVDNร

3HU PDรฅD ยฒ SDJDOYRMR *LUGYDLQLV LU GDU YLHQ GHรฃLPWUXEO DQW VWDOR SDGยกMR .OHERQDV SDรฃQDLUDYR

ยณ QDXM GHรฃLPWUXEO LU VDNR

โ€” Kuo tu pavarde ir vardu ir iลก kur tu? ยฒ *LUGYDLQLV -XUJLV Lรฃ 'DXJQRULร NDLPR ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV SDWHQNLQWDV NDG SDJDOLDX

QXJDOยกMR NOHERQR XรฅVLVS\ULP

ยฒ *LUGยกMDX ยฒ DWVDNยก XรฅUDรฃ\GDPDV NOHERQDV ยฒ 7ยกYDV EXYR JHUDV

GLGHOLV SDODLGรŒQDV 7XUL SDVLWDLV\WL VWRM V

ยณ PRWHU\VWยกV VWRQ

ยฒ 3DVLWDLV\VLX ยฒ SULรฅDGยกMR *LUGYDLQLV

ยฒ 2 QXRWDND Lรฃ NXU" ยฒ SDNODXVยก NOHERQDV

รŒNLQLQNDV

R WX JLUGยกMDX


ยฒ ,รฃ 3DXGUXYยกV NDLPR ยฒ DWVDNยก Xรฅ QXRWDN *LUGYDLQLVยฒ

0DOรŒQLQLQNR %DOWDUDJLR GXNWยก

Jurga. ยฒ 3DOD" ยฒ QXVWRMR UDรฃ V NOHERQDV ยฒ .RNLR %DOWDUDJLR" $U QH WR UDJDQLDXV NXULV รพLD YLHQ

GDYDWN QRUยกMR Xรฅ YHOQLR LรฃOHLVWL"

ยฒ 7R SDWLHV ยฒ OLQNVPDL DWVDNยก -XUJD

ยฒ 1D WDLS Dรฃ LU PDQLDX ยฒ QXOHLGR UDQNDV NOHERQDV ยฒ $SUDJDQLDYR WDYH QHLรฃPDQยกOL R WX LU

galvos netekai. ยฒ 1RUV LU GYL WXUยกรพLDX QHVLJDLOยกรพLDX ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV ยฒ 0DWDX PDWDX ยฒ VXWLNR NOHERQDV ยฒ 3ULLPVLX XรฅVDNXV EHW WX GDU SDJDOYRN NRO GDU ODLNR

yra. ยฒ 1HWXULX NR JDOYRWL ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV LU รฅYLOJWHOยกMR -XUJD DWVDNยก รฃ\SVHQD

ยณ -XUJ ยฒ $U QH WDLS"

7XR PHWX SDVLJLUGR VNDUGXV DUNOLร รฅYHQJLPDV NDG QHW EDรฅQ\รพLRV VWLNODL VXWLUWยกMR .UรŒSWHOยกMR

*LUGYDLQLV LU ยณVLNODXVยก

3UR ]DNULVWLMRV GXULV VWDLJD ยณSXROยก WRNLD VXSLQWLMXVL PRWHUยกOยก LU YRV DWJDXGDPD NYDS VXรฃXNR ยฒ $UNOLXV SDYRJยก $UNOLXV SDYRJยก 7DL EXYR 8UรฃXOยก

โ€” Kokius arklius? โ€” nesuprato klebonas. *LUGYDLQLV O\J ยณJHOWDV รฃRNR Lรฃ YLHWRV LU LรฃEยกJR SUR GXULV

/DXNH DUNOLDL GDU JDUVLDX รฅYHQJยก 7LNWDL *LUGYDLQLV QHJDOยกMR VXSUDVWL NXULRMH SXVยกMH รฅYHQJLD ยฒ NXUL SXV WLNWDL DWVLVXNV WHQ LU รฅYHQJLPDV SDVLJLUVWD %ยกJR ยณ YLHQ SXV ยณ NLW LU YLV SULHรฃLQJRMH SXVยกMH รฅYHQJยก REXROPXรฃLDL $SVLVXNR *LUGYDLQLXL JDOYD EHVLVXNLQยกMDQW LU MLV QXEยกJR WLHVLDL SHU ODXNXV SDOLN V VDYR QXRWDN LU YLVN XรฅPLUรฃ V SDVDXO\MH 2 DUNOLDL YLV GDU รฅYHQJยก

XXV 7 VHNPDGLHQยณ VXVLULQN

ยณ รขYHQGXEU รฅPRQยกV QHรฅLQRMR NXR GDXJLDX VWHEยกWLV DU *LUGYDLQLR VX

%DOWDUDJLR -XUJD QHODXNWDLV XรฅVDNDLV NXULXRV NOHERQDV YLV GยกOWR SDVNHOEยก SR SDPRNVOR R SDPRNVO

SDVDNยก NDLS WLN ODEDL VPDUNร DSLH YLVRNLXV EXUWXV LU UDJDQDYLPXV NXULH QHLรฃYHQJLDPDL QXJUDP]GLQD

VLHO

ยณ SUDJDUR JHOPHV DU WXR NDG WDLS SDVODSWLQJDL LU QHWLNยกWDL SDYRJยก *LUGYDLQLR DUNOLXV -HLJX QH DUNOLร SDYRJLPDV JDO QLHNDV QHEรŒWร VWHEยกM VLV *LUGYDLQLR VX %DOWDUDJLR -XUJD XรฅVDNDLV QHV EODLYLDX SDJDOYRMXV WDLS LU WXUยกMR EรŒWL $WLWLNR MLHGX YLHQDV NLW NDLS NLUYLV NRW R JDO GDU JHULDX 'DEDU รฅPRQยกPV SDDLรฃNยกMR NRGยกO WDLS LOJDL *LUGYDLQLV SDV PHUJDV YDรฅLQยกMR VDYR QHVXUDVGDPDV LU NRGยกO SDV %DOWDUDJLR -XUJ QHJDOยกMR MRNV MDXQLNLV VX SLUรฃOLX QXYDรฅLXRWL $LรฃNX NDG MLHGX EXYR YLHQDV NLWDP VNLUWL LU NLWDLS รพLD QHJDOยกMR EรŒWL %HW NRGยกO SDYRJยก *LUGYDLQLR DUNOLXV NDLS WLN WDGD NDL MLHGX DWYDรฅLDYR XรฅVDNร" รฝLD EXYR NDรฅNDV QHDLรฃNX *DOยกMR *LUGYDLQLR DUNOLXV LU DQNVรพLDX SDYRJWL MXN VXNRVL DSLH MXRV QH YLHQDV DUNOLDYDJLV W\NRGDPDV SURJRV MXRV QXรพLXSWL 1D WHJX NRNV DUNOLDYDJLV QXW\NRMR W SURJ NDLS WLN WDGD NDL *LUGYDLQLV EXYR QXยกM V XรฅVDNร EHW Lรฃ NXU WDV QHรฅPRQLรฃNDV รฅYHQJLPDV NXUยณ GDXJ NDV JLUGยกMR LU QHJDOยกMR VXSUDVWL NXULRMH SXVยกMH รฅYHQJLD 7RNV MLV EXYR NODLGLQDQWLV LU DSJDXOLQJDV 7DL LU *LUGYDLQยณ WDLS VXNODLGLQR NDG MLV XรฅXRW YLM VLV DUNOLXV NHOLDLV LรฃEยกJR WLHVLDL ยณ ODXNXV LU OLJL รฃLRO QHVXJUยณรฅR 6XรฅDGยกWLQ ยฒ %DOWDUDJLR -XUJ ยฒ GDXJ NDV EXYR VXWLN V NHOLX HLQDQรพL Lรฃ รขYHQGXEUยกV ยณ 3DXGUXY .HLVWD DWURGยก NRGยกO ML WDLS DQNVWL HLQD QH ยณ EDรฅQ\รพL EHW ยณ SULHรฃLQJ SXV 1LHNDP WDGD ยณ JDOY QHDWยกMR NDG ML EรŒWร *LUGYDLQLR QXRWDND LU JUยณรฅWร SR XรฅVDNร 3DNODXVWL QHLรฃGUยณVR ยฒ WRNLD ML LรฃGLGL DWURGยก R MHLJX NDV LU PยกJLQR SDMXRNDXWL ML QLHNR QHDWVDNยก WDUVL EรŒWร QHJLUGยกMXVL 7LNWDL WDGD NDL DWY\NR ยณ รขYHQGXEU LU LรฃJLUGR DSLH QHSDSUDVWXV ยณY\NLXV NXULH DQNVWL U\W DWVLWLNR VXSUDWR QRUV LU QH YLVN รฅLQRMR NRGยกO -XUJD YLHQD JUยณรฅR QDPR 6XรฅYHQJXV DUNOLDPV LU LรฃEยกJXV MDXQLNLXL Lรฃ ]DNULVWLMRV ML LรฃEDOR NDLS GUREยก LU YRV QHQXJULXYR DQW 8UรฃXOยกV UDQNร %HW VXVLYDOGยก LรฃNยกOยก JDOY LU LรฃยกMR Lรฃ ]DNULVWLMRV NDรฅNDLS YLVD VXVWLQJXVL 7RNLD LU QXยกMR SHU EDรฅQ\WNDLPยณ 9HOWXL 8UรฃXOยก M JHUDV YDUVQDV YLMRVL LU YLV ยณNDOELQยกMR NDG GDU\Wร VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV QHV NLWDLS SUDรฅรŒVLDQWL EHW ML LU QHDWVLJU รฅยก %HWJL 8UรฃXOยก EXYR DWNDNOL 1HDWVWRMR NRO SUDGยกMR VNDPELQWL DQNVW\YRVLRPV PLรฃLRPV LU WLN WDGD JHUDL LรฃSOรŒGXVL -XUJ QXEยกJR DWJDO ยณ EDรฅQ\รพL %HW LU WHQ ML QHJDOยกMR QXVLUDPLQWL 1HW EDรฅQ\รพLRMH QHLรฃN VGDPL รฅPRQยกV NXรฅGยกMRVL DSLH WXRV QHSDSUDVWXV ยณY\NLXV GDOLMRVL รฅLQLRPLV EHL JDQGDLV LU QLHNR QHJDOยกMR VXSUDVWL 9LVN รฅLQRMR LU VXSUDWR WLNWDL YLHQD 8UรฃXOยก %HW ML WDUVL Lรฃ -XUJRV LรฃGLGXPX XรฅVLNUยกWXVL W\OยกMR WLNWDL NDUWDV QXR NDUWR SLNWDL รฅYLOJรพLRGDPD ยณ WXRV NXULH NXรฅGDVL LU GUXPVรพLD รฃYHQWRMH YLHWRMH PDOGLQJXPR ULPWยณ


3DJDOLDX LU 8UรฃXOยก QHLรฃNHQWยก 3R SDPRNVOR NDL LรฃยกMR Lรฃ EDรฅQ\รพLRV VXMDXGLQWL รฅPRQยกV LU SUDGยกMR

VSยกOLRWL NDLS LU NDV รพLD DWVLWLNR QHDWVLODLNยก LU 8UรฃXOยก SULHรฃ SDJXQG LรฃVOLQNR

ยณ

รฃYHQWRULร NR DQNVรพLDX

QLHNDGD QHGDU\GDYR รขYHQWRPLV GLHQRPLV SUDNLXUNVRGDYR EDรฅQ\รพLRMH QXR SDW DQNVW\YR U\WR NDL ]DNULVWLMRQDV SLUPVLDV รฅYDNHV XรฅรฅLHEGDYR OLJL SDYDNDUยกV NDL YLVDV รฅYDNHV XรฅJHVLQGDYR LU SUDGยกGDYR รฃOXRWL EDรฅQ\รพL 7LNWDL WDGD 8UรฃXOยก SDNLOGDYR QXR NURWHOLร LU LรฃHLGDYR %HW รฃยณ NDUW SHUGDXJ GLGHOยก EXYR

pagunda. ,รฃยกMXVL Lรฃ EDรฅQ\รพLRV SULVWRMR SULH YLHQR EรŒUHOLR SULH NLWR SDNODXVยก SDNODXVยก JDOY SDNUDLSยก

LU SDJDOLDX WDUยก

ยฒ 1LHNR QHPDWยกWH QLHNR QHรฅLQRWH YLVDL QH WDLS EXYR

2 NDLS EXYR QH WDLS MDX OHQJYD EXYR Lรฃ 8UรฃXOยกV LรฃJDXWL ,OJDL ML GDU PDLYยกVL LU EDQGยก รฅPRQLร

VPDOVXP NRO SUDELOR

ยฒ 2 EXYR WDLS ยฒ SDJDOLDX SDVDNยก NDL รฅPRQยกPV NDQWU\EยกV SULWUรŒNR LU MLH YRV QHSULPXรฃยก

SDPDLYRV ยฒ (LQX DQNVWL U\W

ยณ

EDรฅQ\รพL รฅLรŒULX ยฒ NDรฅNLHQR DUNOLDL SULH รฃYHQWRULDXV SDVWRYร SULULรฃWL

.DV รพLD EรŒWร WDLS DQNVWL DWYDรฅLDY V QHJDOL VXSUDVWL $UNOLDL WRNLH NDLS VPDNDL YLHWRMH QHQXVWRYL R SDNLQN\WL WLNWDL

ยณ

YLHQXV UDWXV QHL VยกG\QยกV QHL JDUGรฅLร WLNWDL YLHQD GXJQLQยก WDUS UDWร LรฃOLNXVL .DV รพLD

EรŒWร WRNV DWYDรฅLDY V JDOYRQ QHVXLPVL ,รฃ DUNOLร ยฒ SRQDV GLGHOLV R Lรฃ UDWร ยฒ SDVNXWLQLV QHYDOHLYD 6XWLQNX รฃSLWROQLQN %HUQDUG HLQD MLV DQNVW\YRPV PLรฃLRPV VNDPELQWL WDL LU NODXVLX MR .DV รพLD EรŒWร

WRNV DWYDรฅLDY V" -LV PDQ LU DWVDNยก 2JL QHรฅLQDL *LUGYDLQLV VX %DOWDUDJLR -XUJD XรฅVDNร 2 MHUJXWยกOLDX JDOYRMX YLV GยกOWR DWVLUDGR YLHQDV NXULV LรฃSOยกรฃยก M Lรฃ WยกYR UDJDQLDXV XรฅPDรพLร LU YHOQLR

QDJร $WVLGXVDX LU

ยณ

GDQJร SDรฅLรŒUยกMDX 2JL รฅLรŒULX ยฒ DXNรฃWDL SDGDQJยกMH WDUVL GLGHOLV YDQDJDV GLGHO

YLรฃW QHรฃWร 7LHVLRJ VDYR DNLPLV QHQRULX WLNยกWL %HW รพLD NDG VXVWDXJV YLVL EDรฅQ\WNDLPLR รฃXQHV NDG

VXULNV JDLGรฅLDL QD VDNDX SDVWDURML GLHQD DWยกMR 1HVSยกMDX SHUVLรฅHJQRWL RJL รฅLรŒULX OHLGรฅLDVL SDWV

QHODEDVLV VX PDLรฃX DQW SHรพLร NDLS WLN SULH EDรฅQ\รพLRV .DL QXVLOHLGR RJL รฅLรŒULX ยฒ YHOQLDV LรฃNUยกWยก Lรฃ GYLNDUWยกV DUNOLDYDJยณ 3DNLOR GXONLร GHEHV\V EHW Dรฃ YLV WLHN SDรฅLQDX DEXGX 7DL EXYR 3LQรพXNDV LU 5DXS\V . MLH รพLD GDU\V" ยฒ JDOYRMX 2 QXVLOHLGR WLHVLDL SULH *LUGYDLQLR DUNOLร 1HVSยกMDX VXVLYRNWL

QHL รฃSLWROQLQNXL ULNWHOWL 5DXS\V DSVLGDLUยก VWYยกUยก Xรฅ YDGHOLร LU QXOยกNยก WLHVLDL SHU ODXNXV NDG QHW รฅHPยก

VXGXQGยกMR 2 YHOQLDV WDGD SDNLOR SDYLUWR รฃLNรฃQRVSDUQLX LU SUDGยกMR รฅYHQJWL NDLS รฃLPWDV DUNOLร $รฃ QXEยกJDX

ยณ

]DNULVWLM SDVDN\WL *LUGYDLQLXL NDG MR DUNOLXV SDYRJยก R MLV NDLS JDOYRV QHWHN V LรฃEยกJR QHW

PDQ V QHSDNODXV V NDLS LU NDV SDYRJยก WDL LU DSVXNR MDP YHOQLDV JDOY LU MR DUNOLDL SUDรฅXYR .XU GDEDU MXRV UDVL" 8รฅ รฃLPWR P\OLร 5DXS\V MDX EXV VX WRNLDLV DUNOLDLV QXYDรฅLDY V 2 EรŒWร PDQH

SDNODXV V EรŒรพLDX Dรฃ MDP SDVDNLXV รคLรŒUยกN NDLS VDYR GรŒรฃL LรฃJHOEยกWL R QH DUNOLร QHV รพLD QLHNR QHSDGDU\VL NDL YHOQLDV VX DUNOLDYDJLX VXVLGยกMR R Xรฅ Mร SHรพLร GDU VWRYL WยกYDV UDJDQLXV 7DGD DUED

QXRWDNRV LรฃVLรฅDGยกN NXUL WยกYDV YHOQLXL SDรฅDGยกMR DUED DUNOLร QHWHNVL 2 QRUยกVL WXUยกWL LU DUNOLXV LU QXRWDN WDL QLHNR QHODLPยกVL WLNWDL SDWV JDO JDXVL

ยฒ %RED QLHNXV SDLVWR R ULPWL Y\UDL NODXVR ยฒ NDรฅNDV Lรฃ EรŒULR DWVLOLHSยก

ยฒ .DL WDYH YHOQLDV SDJULHEV WDL SDPDW\VL NRNLH รพLD QLHNDL ยฒ SLNWDL GยกEWHOยกMR 8UรฃXOยก LU

QXVLVXNR VXNHOGDPD VLMRQX GXONHV ยฒ 1HQRULWH รฅLQRWL NDLS EXYR WDL LU QHUHLNLD 6XS\NXVL 8UรฃXOยก QXยกMR

ยณ

EDรฅQ\รพL QHV SUDGยกMR VNDPELQWL PLรฃSDUDPV .DL NDV PยกJLQR

SDNODXVWL YDUSLQLQN %HUQDUG DU WLHV 8UรฃXOยก SDSDVDNRMR EHW WDV WLNWDL SDOLXGLMR NDG WLNUDL EXYR

VXWLN V 8UรฃXO HLGDPDV DQNVW\YRPV PLรฃLRPV VNDPELQWL ML NODXVXVL NLHQR WLH DUNOLDL LU MLV DWVDN V R

SDVNXL QXยกM V

ยณ

YDUSLQ LU QLHNR GDXJLDX QHPDW V WLNWDL LรฃJLUG V YHรฅLPR GDUGยกMLP LU DUNOLร รฅYHQJLP

.DL LรฃยกM V Lรฃ YDUSLQยกV DUNOLDYDJLV OยกN V VX DUNOLDLV NHOLX JLUGยกWL SDVNXL QXWRO V

ยณ

U\WXV 2 *LUGYDLQLV

ยณ

ยณ

YDNDUXV รฅYHQJLPDV JL EXYR รพLD SDW DSOLQNXL

SLHWร SXV SHU ODXNXV QXEยกJ V 7DLS MDP JDOYD YDUJรฃXL

susisuko. รคPRQยกV QHรฅLQRMR N PDQ\WL LU NXR WLNยกWL 9LVDLS VSยกOLRGDPL LรฃVLVNLUVWยก 7DLS DU NLWDLS รพLD

EXYR YLV WLHN QLHNR WLNUR QHVXรฅLQRVL R DSLH %DOWDUDJLR PDOรŒQ VHQLDL YLVRNLH JDQGDL VNOLGR 7DL

nenuostabu, kad ir su pirลกlybomis taip atsitiko. XXVI 2 YLV GยกOWR 8UรฃXOยก รฃยณ NDUW QH YLVDL QLHNXV SDLVWยก QRUV NDLS Lรฃ WLNUรMร EXYR LU SDWL QHรฅLQRMR -DL

SULWDUWL LU MRV รฅLQLDV EHL LรฃPLQWยณ SDSLOG\WL EรŒWร JDOยกM V -XUJXWLV EHW QHรฅLQLD NXU MLV GLQJR QLHNDP QLHNR

QHSDVDN V N PDW V LU SHUJ\YHQ V

2 VX *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDLV OHQNW\QLDYR QH YLHQDV 3LQรพXNDV EHW LU -XUJXWLV ยฒ WDUWXP MR รฃHรฃยกOLV 7DGD MLV SUR GXPSOLร

รŒรฅLP

LรฃJLUG V QHSDSUDVWXV รฃXROLXV LU YHรฅLPR GDUGยกMLP รฃRNR Lรฃ NDOYยกV

LU SDPDWยก WLHVLDL DWOHNLDQW NDLS SDWUDNXVLXV REXROPXรฃLXV 3XROยก

ยณ JULRYยณ LรฃVLJDQG V NDG QHVXPLQGรฅLRWร

R SDVNXL VXSUDW V NDG รพLD EHQH WLNUDVLV MDXQLNLV YDรฅLXRMD SLUรฃOLDLV SDV -XUJ LรฃรฃRNR SULHรฃDLV

QRUยกGDPDV MXRV SDEDLG\WL %HW REXROPXรฃLDL SUDOยกNGDPL SUR รฃDOยณ NDLS YLHVXODL Mยณ SDWยณ QXEORรฃNยก

ยณ OLรŒQ


Lรฃ NXU MLV YRVQHYRV LรฃVLNDSVWยก

2 SDVNXL Lรฃ SHONLร VWDLJD SDNLOR QHSHUPDWRPDV UรŒNDV 7LNWDL YHรฅLPDV NDรฅNXU GDUGยกMR LU

REXROPXรฃLDL รฅYHQJยก QHWROL %DOWDUDJLR PDOรŒQR 7DGD LU -XUJXWLV NDLS SDNYDLรฃ V QXEยกJR SHU UรŒN WLHVLDL

ยณ PDOรŒQ NXU QHEXYR QXR WR ODLNR NDL LรฃMXRNยก Mยณ %DOWDUDJLV Xรฅ W MR รฃQLUSรฃรพLRMLP $QW PDOรŒQR NDOQR EXYR JLHGUDV YDNDUDV WLNWDL SDNDOQยกMH NDLS MรŒUD OLรŒOLDYR UรŒNDV YHUVGDPDVLV JXUXODLV 3ULH PDOรŒQR VWRYยกMR YHรฅLPDV VX REXROPXรฃLDLV รฅLUJDLV R SUR VHNO\รพLRV ODQJHOยณ PLUJXOLDYR รฅLEXUยกOLV 1XVLPLQ V -XUJXWLV SULยกMR SULH ODQJHOLR LU QXVLJDQG V DWรฃRNR ยฒ Lรฃ -XUJRV UDQNร MDXQLNLV SDยกPยก UรŒW LU XรฅNLรฃR MDL Xรฅ NDVร ยฒ 3UDรฅXYR -XUJD ยฒ WDUยก -XUJXWLV ยฒ 9LVN SDP\Qยก SR NRMRPLV QHOHPWL REXROPXรฃLDL ,U WRNV VLHOYDUWDV Mยณ WDGD SDJDYR NDG MLV QHรฅLQRMR NXU GยกWLV WLHVLRJ QRUV LPN LU SUDVPHN NLDXUDL ยณ รฅHP 7DL QRUยกMR EHQW REXROPXรฃLXV DWULรฃWL QXR PDOรŒQR SDVWRYร LU SDEDLG\WL NDG QXOยกNWร ยณ SDNDOQ DN WLH REXROPXรฃLDL VXPLQGรฅLRMR MR รฃLUGยณ EHW YRV WLN SULยกMR SULH Mร NDL รฃLH WDLS VXSUXQNรฃWยก LU QXVLรฅYHQJยก MRJ QXVLJDQG V -XUJXWLV SDWV QHรฅLQR NDLS QXVLULWR ยณ SDNDOQ 7DGD MLV SDUยกMR ยณ NDOY EHW LU WHQ QHVXUDGR VDX YLHWRV 9LV ODLN SULHรฃ DNLV VWRYยกMR -XUJD QXOHLGXVL JDOY R Lรฃ MRV UDQNร MDXQLNLV ยกPยก UรŒW .RGยกO MLV WDGD QHรฃRNR SUR ODQJ LU QHDWยกPยก UรŒWRV" -XUJD EรŒWร NDLS รฅXYยกGUD LรฃWUรŒNXVL LU QXVNULGXVL SDHรฅHUยกPLV 'DEDU YLVNDV EDLJWD YLVNDV SUDรฅXYR ,รฃVLYHรฃ M QHรฅLQRPDV MDXQLNLV ยณ SDVDXOLR NUDรฃW LU QLHNDGD MLV QHSDPDW\V LU QHLรฃJLUV MRV VNDPEDQรพLR VLGDEULQLR MXRNR 1XVLPLQ V -XUJXWLV JULHEยกVL YLUYยกV LU QRUยกMR SDVLNDUWL SR DXNรฃWLQLX EHW YLUYยก QXWUรŒNR LU MLV QXNULWR DQW DVORV WLHV SDVDJร NUรŒYD 3ULWUHQNWDV LU YLVDL DSNYDLรฃ V -XUJXWLV SDWDPV\MH GยกOLRMR SDVDJDV Lรฃ NUรŒYRV ยณ NUรŒY VYDUVW\GDPDV N JL GDU\WL NXU GLQJWL QHV MDP WDLS Q\NX LU รฃLXUSX EXYR WDUWXP YLVRV SDNDPSยกV DWJLMXVLRV รพHรฅยกWร LU SODXNDL รฃLDXรฃยกVL DQW JDOYRV 2 DSOLQNXL GXQGยกMR รฅHPยก QXR DUNOLร NDQRSร LU รฅYHQJยก REXROPXรฃLDL WDLS VNDUGรฅLDL NDG QHW WDPVD VN\UยกVL O\J QXR JULDXVWLQLR %HW SUR NDOYยกV DXNรฃWLQยณ UDPLDL รฃYLHWยก PยกQXOLV 7D DXGUD รฃยกOR WLNWDL -XUJXรพLR รฃLUG\MH 3DJDOLDX QHVLN VGDPDV MLV SDVLยกPยก NDรฅNRGยกO Lรฃ NUรŒYRV GYL SRUDV SDVDJร LU LรฃยกMR ยณ ODXN QHรฅLQRGDPDV N WROLDX GDU\WL 1XRVWDEL QDNWLV PLUJXOLDYR EHJDO\EH รฅYDLJรฅGรฅLร EHW MRV YLVRV URGRV NULWR DQW -XUJXรพLR JDOYRV LU VDYR VSLQGXOLDLV YDUVWยก รฃLUGยณ NDLS NDODYLMDLV ,รฃ WR QHULPR SDWV QHรฅLQR NDLS รพLD DWVLWLNR NDG VYLUGXOLXRGDPDV QXยกMR ยณ *DLGรฅJDOยกV NDUรพHP LU LรฃPDLQยก SDVDJDV VX รขHรฃHOJD ยณ SXVNYRUW GHJWLQยกV .DV GยกMRVL NDUรพHPRMH -XUJXWLV QLHNR QHรฅLQRMR LรฃYDU\WDV ยณ SULHPHQ -LV JRGรฅLDL JยกUยก GHJWLQ

VX VDYR DรฃDURPLV NXULRV NDLS XJQLV GHJLQR LU QLHNR NLWR QHQRUยกMR WLNWDL SUDVPHJWL NLDXUDL รฅHP LU YLVN XรฅPLUรฃWL %HW QLHNR QHXรฅPLUรฃR LU NLDXUDL รฅHP QHSUDVPHJR WLN EXUEXOLXRGDPDV GHJWLQ SDMXWR NDLS YLVNDV DSOLQNXL VXNDVL ยฒ NDUรพHPD PDOรŒQDV NDOYยก -XUJD VX MDXQLNLX R WLH REXROPXรฃLDL NLUVGDPL NDQRSRPLV OHNLD WLHVLDL DQW MR O\J VXPLQGรฅLRWL QRUยกGDPL 7DGD -XUJXWLV WLNWDL VXVLยกPยก Xรฅ JDOYRV LU JULXYR QXVLULVGDPDV รพLD SDW ยณ SDVXRO .DV WROLDX EXYR -XUJXWLV QLHNR QHรฅLQRMR NULW V NDLS QHJ\YDV $WVLSHLNยกMR WLNWDL SDU\รพLX NDL VX WULXNรฃPX ยณJULXYR SUR GXULV 3LQรพXNDV 7DGD -XUJXWLV Mยณ SLUP NDUW SDPDWยก YLVD YHOQLรฃND EDLV\EH VX UDJDLV LU NDQRSRPLV 7RNV EDLVXV LU SDNODLN V Lรฃ SLUPR รฅYLOJVQLR SDVLURGยก %HW WDGD -XUJXWLV QHVSยกMR JHUDL ยณ Mยณ ยณVLรฅLรŒUยกWL QHV SDWV EXYR EDLVLDL LรฃVLJDQG V R LU 3LQรพXNDV QHSDSUDVWDL VNXELQRVL -LV ยณOยกN V ยณ NDUรพHP QXYHUWยก QXR VXROR PLHJDQWยณ รขHรฃHOJ SDJULHEยก Lรฃ MR SDรฃRQยกV GYLNDUW SULNLPรฃW รฃLDXGร รพLD SDW MXRV LรฃNUDWยก DSYHUVGDPDV MDLV -XUJXWยณ OHQGDQWยณ Lรฃ SDVXROยกV R SDVNXL SDVLJULHEยก Lรฃ NDPDURV JLUW 5DXSยณ ยณVLNLรฃR Mยณ ยณ PDLรฃ LU LรฃOยกNยก NDLS DNLV LรฃGHJ V 9LVD YHOQLR ODLPยก NDG MLV OHQNW\QLXRGDPDV VX *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDLV SDPHWยก WDERNLQ LU ODLNX MRV SDVLJHG V LรฃยกMR LHรฃNRWL 3ULH $NORMR HรฅHUR DONรŒQยกV DWUDGR VDYR WDERNLQ LU SDPDWยก SUR DXรฃU DWOHNLDQWยณ *LUGYDLQยณ VX -XUJD 9RV VSยกMR Lรฃ NHOLR SDVLWUDXNWL EรŒWร Mยณ *LUGYDLQLV VXYDรฅLQยกM V LU SHUQLHN EรŒWร QXยกM V YLVDV VXVLWDULPDV VX DUNOLDYDJLX 7DGD MLV EH NYDSR DWOยกNยก ยณ NDUรพHP LU LรฃVLQHรฃยก GYLNDUWยกMH 5DXSยณ ยณ รขYHQGXEU NDG SDYRJWร *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV 9RV QHSDWUรŒNR 3LQรพXNDV NRO DWQHรฃยก JLUW NDLS PDLรฃ DUNOLDYDJยณ ยณ รขYHQGXEU LU QXVLOHLGR VX MXR SULH EDรฅQ\รพLRV *HUDL GDU NDG 5DXS\V QHรฃDPDV SDGHEHVLDLV SUDVLEODLYยก LรฃNUDW\WDV Lรฃ PDLรฃR WXRMDX VXVLYRNยก LU รฃRNR SULH REXROPXรฃLร %HW LU WDGD YDUJX DU EรŒWร SDY\N V Mร VXPDQ\PDV MHL XรฅVLPLHJRM V NOHERQDV %RQLIDFDV %RELQDV VX VDYR SRWHULDLV QHEรŒWร XรฅWUXN V SULLPWL XรฅVDNร 1LHNDLV EรŒWร QXยกM

YLVRV YHOQLR LU DUNOLDYDJLR SDVWDQJRV QHV *LUGYDLQLV VX QXRWDND EรŒWร VSยกM V SR XรฅVDNร LรฃOยกNWL Lรฃ รขYHQGXEUยกV VX VDYR REXROPXรฃLDLV NDLS YยกMR VSDUQDLV .XU Mยณ WDGD EHSDJDXVL LU NDLS SDYRJVL

obuolmuลกius? 2 -XUJXWLV WDGD QLHNR QHรฅLQRMR WLNWDL EDLVLDL LรฃVLJDQG V NDSVWยกVL Lรฃ รฃLDXGร OยณVGDPDV Lรฃ

SDVXROยกV QHVXSUDVGDPDV NDV รพLD GDURVL VDSQXRMD DU YDLGHQDVL" รขHรฃHOJD SDPDW V Mยณ EHVLNDSVWDQW GDU ODELDX QXVLJDQGR 2 3LQรพXNDV VX PDLรฃX DQW SHรพLร VSUXNR ODXNDQ NDG QHW GXULV LรฃYHUWยก


ยฒ 7IX WIX WIX ยฒ QXVLVSLRYยก รขHรฃHOJD NDG GLHJO\V รฃRQDQ Lรฃ WRV LรฃJVWLHV QHยณVLPHVWร -LV QH

WLHN QXVLJDQGR NDG 3LQรพXNDV LรฃVLQHรฃยก PDLรฃH DUNOLDYDJยณ EHW NDG DQWUDV YHOQLDV NDSVWRVL Lรฃ รฃLDXGร QXVLQHรฃWL Mยณ SDWยณ

ยณ SUDJDU %HW SDPDW V -XUJXWยณ DWVLSHLNยกMR LU QXVLNHLNยก

ยฒ $N WDL WX รพLD JLUWXRNOL SR VXRODLV YROLRMLHVL ยฒ VXULNR DQW -XUJXรพLR LU VXWUHSVยกMR O\J

XRGHJ ยณJHOWDV ยฒ /DXN JUHLรพLDX Lรฃ NDUรพHPRV

ยณ

-XUJXWLV LU SDWV VSUXNR SUR LรฃYHUVWDV GXULV QLHNR QHODXNGDPDV EHW DWVLSHLNยกM V รขHรฃHOJD VXODLNยก

Mยณ WDUSGXU\MH Xรฅ VNYHUQร

ยฒ 3DODXN ยฒ WDUยก SULJUDVLQGDPDV ยฒ -HL EHQW YLHQ รฅRGยณ NDP SUDVLWDUVL N PDWHL LU JLUGยกMDL

WDL LU WDYH YHOQLDV SDJULHEV LU QXVLQHรฃ 3HUVLJDQG V -XUJXWLV WLNWDL

ยณ SUDJDU SDVLรฅLรŒUยกMR ยณ

รขHรฃHOJ SDNODLNXVLRPLV DNLPLV LU รฅLRSWHOยกMR YLVDL

QHWHNGDPDV รฅDGR 3DVNXL LรฃWUรŒN V Lรฃ NDUรพHPLQLQNR UDQNร SDVLOHLGR EยกJWL SHU ODXNXV NXU DN\V PDWR $N QHรฅLQRMR WDGD -XUJXWLV NDG 3LQรพXNDV QXVLQHรฃยก 5DXSยณ QH

ยณ

SUDJDU R

ยณ

รขYHQGXEU NDG

SDYRJWร *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV LU -XUJ SUDรฅXG\Wร -HL EรŒWร รฅLQRM V WDL QLHNR QHSDLV\GDPDV ยฒ QHL

LรฃJVWLHV QHL VLDXER ยฒ EรŒWร SLUPD YHOQLR LU DUNOLDYDJLR QXOยกN V

Xรฅ YLVN MDP EXYR EUDQJHVQยก

ยณ

รขYHQGXEU LU LรฃJHOEยกM V -XUJ NXUL

%HW WDGD -XUJXWLV LรฃWUรŒN V Lรฃ NDUรพHPRV QHVXVLYRNยก QHL NDV รพLD DWVLWLNR QHL NXU MDP SDรพLDP

GLQJWL QXR YLVR WR NODLNXPR 7DL LU QXยกMR SHU ODXNXV SDWV QHรฅLQRGDPDV NXU HLQD 1H WLHN EXYR EDLVX

NDG YHOQLDV Mยณ SDJULHEWร LU QXVLQHรฃWร

ยณ SUDJDU

WHJX MDX QHรฃD NDG QRUL YLV WLN MLV QHWXUL NXU GยกWLV NLHN

JUDXGX LU EDLVLDL JยกGD NDG Lรฃ YDNDUR DSVLYRJยก LU SUDJยกUยก GYL SRUDV SDVDJร .DLS WDL JDOยกMR DWVLWLNWL -XUJXWLV QHJDOยกMR VXSUDVWL 1HEHQW LU รพLD YHOQLDV SDVLPDLรฃยก LU Mยณ VXJXQGยก" .DLS GDEDU JUยณรฃL QDPR LU SDรฅLรŒUยกVL NDOYLXL

ยณ DNLV"

Bet ir visa tai buvo tik vienas niekas, prisiminus, kad daugiau nebepamatys Jurgos, VNUDLGDQรพLRV SDHรฅHUยกPLV QHLรฃJLUV MRV VNDPEDQรพLR MXRNR .DLS WDGD J\YHQVL" 3DHรฅHUยกV DPรฅLQDL VXWHPV

NDLS QDNWยณ R PDOรŒQDV DQW NDOQR SHUVHNLRV NDLS รฃPยกNOD VDYR DWVLPLQLPDLV .XU WDGD GLQJVL"

7DLS EDLVX Q\NX LU JUDXGX -XUJXรพLXL SDVLGDUยก NDG MLV LรฃWUรŒN V Lรฃ NDUรพHPRV DSVLVXNR

SULHรฃLQJ SXV LU QXยกMR NXU DN\V PDWR 2 NXU MLV

ยกMR

NDQNLQR EDLVXV QXVLY\OLPDV LU VรฅLQยกV JUDXรฅLPDV

ยณ

ยฒ SDWV QHรฅLQRMR WLNWDL WROLDX QXR WR NUDรฃWR NXU Mยณ

7DLS LU QXยกMR -XUJXWLV SHU ODXNXV YHQJGDPDV NHOLR LU WDNR QLHNDP QLHNR QHSDVDN V N PDWยก

LU รฅLQRMR QHV Lรฃ WR VLDXER VLHOYDUWR LU VXVLJUDXรฅLPR YLVLรฃNDL QHWHNR รฅDGR LU QHJDOยกMR รฅRGรฅLR LรฃWDUWL

WLNWDL รฃQLUSรฃรพLRMR LU P\Nยก NDรฅN SR QRVLPL O\J NรŒNรพLRGDPDV QHVXODLNRPRPLV DรฃDURPLV

2 NDOYLV QH WLHN SDVDJร LU QHSDVWHEยกMR NDG GYL SRURV EรŒWร Lรฃ NUรŒYRV GLQJXVLRV NLHN MR SDWLHV

SDVLJHGR .ODXVLQยกMR รฅPRQLร DU NDV MR QHPDWยก LU QHVXWLNR EHW QLHNDV QLHNR DSLH Mยณ QHรฅLQRMR WDUVL MLV

EรŒWร YDQGHQ\MH GLQJ V .DOYLV LU VSยกOLRMR DU WLN -XUJXWLV QHQXVLVNDQGLQR Lรฃ WRV SDNYDLรฃXVLRV PHLOยกV EHW HรฅHUR YDQGXR MR SDVODSWLHV QHLรฃGDYยก

7DLS LU GLQJR -XUJXWLV QHรฅLQLD NXU Lรฃ 3DXGUXYยกV NUDรฃWR 3HUJ\YHQWDV VLDXEDV Mยณ YLV WROLDX LU

WROLDX YDUยก NRO MLV SDJDOLDX QXNO\GR VX VDYR VLHOYDUWX

ยณ

QHรฅLQRPXV SDVYLHรพLXV NXU รฅPRQยกV Mยณ SULยกPยก

NDLS QHE\Oยณ NYDLOLXN LU SDVLJDLOยกMR 7LN MLV SDWV QLHNXU QHJDOยกMR UDVWL UDP\EยกV

XXVII 2 %DOWDUDJLR PDOรŒQH LU QDPXRVH SR Wร QHODLPLQJร XรฅVDNร รฃLXUSX LU Q\NX SDVLGDUยก WDUVL MLH

EรŒWร XรฅVDN QHLรฃYHQJLDP QHODLP NXULRV GLHQD Lรฃ GLHQRV UHLNLD ODXNWL %DOWDUDJLV MRV LU

ODXNยก

YLVDL

SUDรฅLOGDPDV

LU VXOLQNGDPDV

WDU\WXP

QHSDNHOLDP

QDรฃW

QHรฃGDPDV 'XNWยก NDLS SDUยกMR W GLHQ Lรฃ รขYHQGXEUยกV QHW WยกYXL QLHNR QHSDVDNยก XรฅVLGDUยก VHNO\รพLRMH LU

SUDYLUNR WDLS JUDXGรฅLDL NDLS GDU QLHNDGD QHYHUNยก 7ULV VDYDLWHV YHUNยก VDYR PHUJDXWLQHV DรฃDUDV รฅLรŒUยกGDPD SUR ODQJ LU YLV ODXNGDPD

7ยกYDV ODEDL JDLOยกMRVL GXNWHUV MRV DรฃDURV NDLS DNPHQV NULWR DQW MR รฅLORV JDOYRV EHW MLV QHรฅLQRMR

QHL N SDรพLDP GDU\WL QHL NDLS M QXUDPLQWL 1HSDNHOGDPDV MRV JUDXGรฅLร DรฃDUร QH NDUW QRUยกMR

SULVLSDรฅLQWL LU SDVDN\WL VDYR SDVODSWยณ EHW รฅRGรฅLDL SDW\V XรฅVSULQJGDYR LU MLV YLVDV VXJQLXรฅGDYR QXR VDYR SDVODSWLHV VXQNXPR . รพLD EHGDU\WL ยฒ QHLรฃPDQยก รฅLOD JDOYD

3UDยกMR DQWUL LU WUHWL XรฅVDNDL GXNWยก YLV YHUNยก LU ODXNยก R MDXQLNLV YLV QHJUยณรฅR -LV NODLGรฅLRMR SR

YLV DS\OLQN WDUWXP MR JDOYD EรŒWร VXVLVXNXVL LU MLV QHรฅLQRWร QHL NXU HLWL QHL NXU GLQJWL 9LHQL Mยณ EXYR

PDW DQW YLHQR NHOLR NLWL VXWLN DQW NLWR NHOLR YLVร MLV NODXVLQยกMR DU QHPDWยก REXROPXรฃLร รฅLUJร R DSLH QXRWDN Qยก NDUWR QHXรฅVLPLQยก WDUVL EรŒWร M YLVDL XรฅPLUรฃ V

ยฒ 1HYHUN GXNUHOH ยฒ PยกJLQR %DOWDUDJLV JXRVWL VDYR GXNU QRUV SDWV QHWHNR YLOWLHV ยฒ VXUDV

MDXQLNLV VDYR DUNOLXV LU VXJUยณรฃ SDV WDYH

7DGD SLUP NDUW -XUJRV DN\V LรฃGรฅLรŒYR VXรฅDLEDYR WRNLX LรฃGLGXPX NXULV WLNWDL WDGD รฅPRJร


pagauna, kada pats save nugali. SDPHWยก

ยฒ 1HUHLNLD ยฒ DWVDNยก ML WยกYXL ยฒ PDQ GDXJLDX WRNLR MDXQLNLR NXULV GยกO VDYR DUNOLร PDQH 1HรฅLQRMR WยกYDV DU DSVLGรฅLDXJWL DU QXOLรŒVWL GยกO WRNLRV GXNWHUV SHUPDLQRV DWVLGXVR WLNWDL LU

JUDXGXPDV รฃLUGยณ VXVSDXGยก

ยฒ 'XNUHOH PDQR QDรฃODLWยกOH PDQR ยฒ SDJORVWยก MRV JDOY ยฒ 7DL Dรฃ YLV NDOWDV

7DGD %DOWDUDJLV EรŒWร LรฃGDY V GXNUDL VDYR SDVODSWยณ EHW GHJLQDQรพLRV DรฃDURV NXULDV MLV VWHQJยกVL

SDVOยกSWL QXR GXNWHUV DWยกPยก MDP รฅDG

ยฒ 1LHNDV QHNDOWDV ยฒ DWVDNยก GXNWยก JXRVGDPD WยกY ยฒ 1HOHPWD PDQ ODLPLQJDL EรŒWL WDL LU

nereikia. ยฒ 1H GXNUHOH QH ยฒ QHVXWLNR WยกYDV ยฒ 7XUL EรŒWL WX ODLPLQJD QHV NLWDLS Dรฃ VDYR VLHOYDUWR

nepakelsiu. JDOY

-XUJDL SDJDLOR VDYR QHODLPLQJR WยกYR MRV DN\V QXรฃYLWR EHJDOLQH PHLOH LU ML DSVLNDELQR MR รฅLO ยฒ 1XVLUDPLQN WยกYHOL ยฒ SDVDNยก ยฒ 6X WDYLP Dรฃ YLVDGD ODLPLQJD EรŒVLX

7RNV GXNWHUV MDXWUXPDV GDU ODELDX SULVOยกJยก WยกY EHW MLV QLHNR GDXJLDX MDL QHSDVDNยก QHV MDX

WXR SDVLJXRGยก NDG ML EHQW NLHN QXVLUDPLQR

1XR WR ODLNR YHQJยก DEXGX SULVLPLQWL *LUGYDLQยณ LU MR REXROPXรฃLXV รฅLUJXV 7DU\WXP MLV EรŒWร

WLNWDL SUDYDรฅLDY V SUR รฃDOยณ LU QHW DWPLQLPR QHSDOLN V

7DLS SUDยกMR UXGXR GDUJDQRWDV YยกMXRWDV DWยกMR รฅLHPD VXNGDPD YยกSรŒWLQLXV DSLH PDOรŒQ LU

JLUJรฅGLQGDPD VSDUQXV NXULH MDX VHQLDL QHVLVXNR ,รฃ SUDGรฅLร รฅPRQยกV YHQJGDPL QHODLPLQJRV YLHWRV SDW\V QHYDรฅLDYR

ยณ

%DOWDUDJLR PDOรŒQ R SDVNXL SDWV %DOWDUDJLV SULVOยกJWDV VDYR UรŒSHVรพLร รฅPRQยกPV

SDVDNยก NDG PDOรŒQDV VXJHG V R MLV SDVHQ V LU QHรฅLQV NDGD JDOยกV Mยณ SDWDLV\WL รคPRQยกV SDWLNยกMR LU YDรฅLDYR

ยณ

DSOLQNLQLXV PDOรŒQXV QH NDUW DSJDLOยกGDPL %DOWDUDJLR PDOรŒQ

NXULV VWRYยกMR NDLS รฃPยกNOD DQW VXVWLQJXVLR HรฅHUR SDNULรŒWยกV LU URGยกV ODXNยก SDYDVDULR NDGD JDOยกV SDNLOWL

ir nuskristi. 3DYDVDULV GDU EXYR Xรฅ NDOQร LU OLรŒGQD EXYR NODXV\WL รฅYDUELร YยกMร NXULH NDXNยก SUR DSOHLVWR

PDOรŒQR VSDUQXV 7LNWDL YLHQDV %DOWDUDJLV SHU GLHQDV XรฅVLGDU V EรŒGDYR PDOรŒQH . MLV WHQ YHLNยก QHW GXNWยก QHรฅLQRMR 2 Lรฃ WLNUรMร QLHNR QHYHLNยก WLNWDL JDOYRMR YLHQ LU W SDWยณ NDLS LรฃSLUNWL VDYR NDOW LU

SDPDW\WL GXNU ODLPLQJ

6XSUDWR %DOWDUDJLV NDG VDYR NDOW ยฒ W GรฅLDXJVPR PLUNVQยณ ยฒ EXYR VX NDXSX LรฃSLUN V YLVR

VDYR J\YHQLPR รฅPRJXL QHSDNHOLDPD NDQรพLD EHW QHรฅLQRMR NDLS SDรฃDOLQWL MRV รฃHรฃยกOยณ QXR GXNWHUV JDOYRV NXUL

P\OยกMR

YLVD

VDYR

VLHOYDUWR

JDO\EH .DUWDLV MDP

*LUGYDLQLR DUNOLร รฅYHQJLPDV LU MLV VXGยกGDYR YLVDV YLOWLV GXNWHUยณ 7LN WD YLOWLPL LU J\YHQR %DOWDUDJLV

ยณ

SDVLYDLGHQGDYR

รฃLDXUDXV

YยกMR

NDXNLPH

รฅHQW NXULV SDJDOLDX DWYDรฅLXRV LU LรฃJHOEยกV

/DXNยก DWYDรฅLXRMDQW *LUGYDLQLR LU -XUJD QRUV LU EXYR MR LรฃVLรฅDGยกMXVL 'DรฅQDL QDNWLPLV LU MDL

SULVLVDSQXRGDYR REXROPXรฃLร DUNOLร รฅYHQJLPDV NXULV DUWยกGDYR LU VWDLJD GLQJGDYR 7DGD ML SDPDW\GDYR *LUGYDLQยณ NU\รฅNHOยกVH YLHQSODXNยณ รฅYDUELร YยกMร EODรฃNRP LU MDL SULVLVDSQXRGDYR SDYDVDULR DXGUD NXUL M รฅDLEDLV SULNHOGDYR %HW WLH รฅDLEDL WUDQNยกVL WLNWDL -XUJRV รฃLUG\MH

2 ODXNXRVH YLV GDU VLDXWยกMR รฅLHPRV SรŒJD LU รฅYDUEรŒV YยกMDL NDXNยก DSOLQN VHNO\รพLRV ODQJXV %HW

Mร NDXNLPH -XUJRV รฃLUGLV JLUGยกMR DUWยกMDQWยณ SDYDVDUยณ LU ML QHW SDWL VDX QHGUยณVGDPD SULVLSDรฅLQWL YLVD

รฃLUGLPL ยณWLNยกMR NDG QHWUXNXV VXJULDXGยกV SDYDVDULR DXGUD WRMH DXGURMH VXรฅYHQJV REXROPXรฃLDL รฅLUJDL LU DWOยกNV NDLS YยกMR VSDUQDLV MRV MDXQLNLV NXULR ML QHW LU QRUยกGDPD QHJDOยกMR XรฅPLUรฃWL

7DLS ODXNยก ML YLVD รฃLUGLPL *LUGYDLQLR LU MLV JDO EรŒW WDL QXMDXWยก EHW QHJDOยกMR JUยณรฅWL SDV VDYR

QXRWDN EH REXROPXรฃLร รฅLUJร YLVR VDYR EHUQ\VWยกV SDVLGLGรฅLDYLPR 7DL LU NODLGรฅLRMR UXGHQV GDUJDQRVH

LU รฅLHPRV SรŒJRVH YLVDLV NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV LHรฃNRGDPDV VDYR REXROPXรฃLร LU QLHNXU Mร QHVXUDVGDPDV WLNWDL YLV ODLN JLUGยกGDPDV Mร รฅYHQJLP NXULV LU NODLGLQR *LUGYDLQยณ 7DL N รพLD JDOยกMR SDGDU\WL SDPHVWD QXRWDND"

XXVIII 3DJDOLDX $QXSUXL SDJDLOR *LUGYDLQLR LU MLV LรฃยกMR LHรฃNRWL MR NU\รฅNHOยกVH 2EXROPXรฃLร YLV WLHN

QHVXUDVL UHLNLD JHOEยกWL EHQW WDL N GDU JDOLPD LรฃJHOEยกWL EรŒWHQW SDWยณ *LUGYDLQยณ NXULV YLVDL JDOYRV

neteko per tuos savo arklius. 1XR WR U\WR NDL LรฃEยกJR MLV Lรฃ EDรฅQ\รพLRV WDUVL รฅHPยก EรŒWร XรฅVLGHJXVL SR MR NRMRPLV ODNVWยก

SXOGLQยกMR

ยณ YLVDV SXVHV YLVXU JLUGยกGDPDV VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP LU QLHNXU Mร QHVXUDVGDPDV ,U NXU ยณ 3UรŒVXV QLHNXU QHVXVWRGDPDV QHL

WX MXRV VXUDVL MHLJX 5DXS\V NDL SDรพLXSR MXRV WDLS LU QXGรŒPยก WLHVLDL DWVLNYยกSGDPDV


*LUGYDLQLV WDLS SDW QH NDUW EXYR QXยกM V OLJL 3UรŒVร LU DWJDO VXJUยณรฅ V YLVXU NODXVLQยกGDPDV DU

NDV QHPDWยก MR DUNOLร EHW รฅPRQยกV WLNWDL SHรพLDLV WUDXNยก ยฒ QHL PDWยก QHL JLUGยกMR 2 NDL *LUGYDLQLV SUDGยกGDYR VPXONLDL SDVDNRWL NDLS DWURG MR DUNOLDL ยฒ YLHVXODL EXY R QH DUNOLDL ยฒ WDGD รฅPRQยกV

ยณWDULDPDL

รฅYLOJWHOGDYR

ยณ

*LUGYDLQยณ LU QXVLJUยณรฅ SLUรฃWX VDX

ยณ

NDNW SDEDUEHQGDYR 0DW\W QH YLVL QDPLH

WDP รฅPRJXL ยฒ SDJDOYRGDYR LU DWVWRGDYR %HW *LUGYDLQLV LOJLDX YLHQRMH YLHWRMH QHXรฅWUXNGDYR QHW LU NODXVLQยกGDPDV DSLH VDYR DUNOLXV

QHV รพLD SDW EHNDOEDQW VXรฅYHQJGDYR NXULRMH QRUV SXVยกMH R MLV NUรŒSWHOยกM V ยณVLNODXV\GDYR LU QXGURรฅGDYR

QLHNR QHVDN V WLHVLDL SHU ODXNXV WHQ NXU WDV รฅYHQJLPDV SDVLJLUVGDYR 7DL NXU รพLD QHSDDEHMRVL NDG WDP รฅPRJXL JDOYRMH QHJHUDL R QH SDYRJWร DUNOLร UHLNDODV"

1LHNDV NLWDV QHJLUGยกMR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLร รฅYHQJLDQW WLNWDL MLV YLHQDV QHV LU รฅYHQJยก Lรฃ

WLNUรMร WLNWDL MR DXV\VH LU PLQW\VH 7RGยกO LU VXNRVL O\J XรฅNHUยกWDV XรฅEXUWDPH UDWH QHUDVGDPDV LรฃHLWLHV

$QXSUDV WLNยกMRVL NDG MDP JDO SDVLVHNV SHUNDOEยกWL *LUGYDLQยณ DWVXNWL MR VXVXNW JDOY LU

VXJUรฅLQWL SDJDOLDX

ยณ QDPXV R JDO LU SDV QXRWDN NXUL ODXNLD MR LU QHVXODXNLD

%DรฅQ\รพLRMH MDX VHQLDL SUDยกMR XรฅVDNDL VPDLOLQGDPL SLNWXV รฅPRQLร OLHรฅXYLXV LU VNOHLVGDPL

YLVRNLDV SDVNDODV *LUGYDLQLR QHODLPยก QHVXรฅDGLQR รฅPRQLร รฃLUG\VH XรฅXRMDXWRV R WLNWDL SLNW SDรฃDLS 7รŒODV QHW SDNHOยกMH VXWLN V QHODLPLQJ MDXQLNยณ QHLรฃN VGDY V LU WLHVLDL ยฒ 7DL YLV GDU LHรฃNDL VDYR DUNOLร" ยฒ QHYD SDNODXVGDY V ยฒ 2

ยณ DNLV SDVLW\รพLRGDY V WDYR MDXQRML JLUGยกMDX WDY V

nesulaukdama, jau su kitu rengiasi vestuves kelti. ยฒ 7HJX VDX NHOLD ยฒ Lรฃ SUDGรฅLร DWVDN\GDYR *LUGYDLQLV R SDVNXL NDL VXSUDWR NDG Lรฃ MR

W\รพLRMDVL SLNWDL GยกEWHOGDYR DNLPLV LU QXHLGDYR VDYR NHOLDLV QLHNR QHDWVDN V

,U *LUGYDLQLV MXR WROLDX MXR GDXJLDX DWรฃLDXUHVQLV LU QLDXUHVQLV GDUยกVL 3DUEORNรฃWDV VDYR

QHODLPยกV QHDWUDGR รฅPRQยกVH QHL รฃLUGLHV QHL VXSUDWLPR QHL XรฅXRMDXWRV R WLNWDL SLNW SDรฃDLS LU SDVLW\รพLRMLP WRGยกO QXR YLVร QXVLJUยณรฅR LU

ยณ

NLHNYLHQ รฅLรŒUยกMR VX QHSDVLWLNยกMLPX WDU\WXP YLVL รฅPRQยกV

EรŒWร VXWDUWLQDL SDYRJ MR DUNOLXV LU Mยณ LรฃYDU NODLGรฅLRWL NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV 7DGD MLV SUDGยกMR QHDSN VWL YLVร รฅPRQLร LU รฅLรŒUยกWL

ยณ

MXRV NDLS

ยณ

YDJLร EHQGULQLQNXV 'DEDU MDX

QHNODXVLQยกGDY V DU NDV QHPDWยก MR DUNOLร R MHLJX NDV Mยณ SDNODXVGDY V QHW VX XรฅXRMDXWD MLV SLNWDL DWรฃDXGDY V

ยฒ 2 NDV WDX GDUER" ยฒ LU QXHLGDY V NDLS EDLG\NOยก

-LV GDEDU JHUDL รฅLQRMR NDG รฅPRQยกV QLHNR MDP QHSDGยกV WLNWDL JDLรฃLQV LU รฃDLS\VLV WRGยกO Lรฃ WROR Mร

YHQJยก LU

ยณ

MRNLDV NDOEDV QHVLOHLGR -HLJX LรฃDON V LU XรฅNO\VGDYR NXU

ยณ

QDPXV ยฒ VDYR QDPXV YLVLรฃNDL

XรฅPLUรฃR WDUVL Mร EรŒWร LU QHWXUยกM V ยฒ WDL YDOJ V QHYDOJ V WXRMDX LรฃHLGDYR QHL DรพLรŒ QHSDVDN V .XU MLV

QDNYRGDYR QXR VSHLJR GDUJDQRV SDVLVOยกSGDYR รฅPRQยกV LU QHรฅLQRMR -ยณ JDOLPD EXYR VXWLNWL YLVDGD ยฒ

GLHQ DU QDNWยณ ยฒ NXU QRUV SDNHOยกMH HLQDQWยณ VX VDYLP NDรฅLQ N NDOEDQWยณ LU QLHNR QHPDWDQWยณ

1HJDOยกGDPDV VX รฅPRQยกPLV DSLH VDYR QHODLP NDOEยกWL SDWV VX VDYLP NDOEยกMRVL SDWV NODXVGDPDV LU SDWV

DWVDN\GDPDV WDU\WXP QH YLHQDV รฅPRJXV EรŒWร EHW GX Lรฃ NDUWR

7DL LU $QXSUXL VX MXR VXVLWLNXV QHOHQJYD EXYR VXVLNDOEยกWL 3DPDWยก Mยณ $QXSUDV NHOLX QXR

*LUQLQNร DWHLQDQWยณ 6XVWRMR รฅLรŒUL LU SDรฅLQWL QHJDOL

ยฒ

N รฅPRJXV SDYLUW V 1H รฅPRJXV MDX EHW WLN

รฅPRJDXV รฃHรฃยกOLV %รŒWร SUDยกM V SUR รฃDOยณ QHL $QXSUR QHSDVWHEยกM V .XU WRNV DUNOLXV VXUDV 7RNLDP WLNWDL VX YDUQRP

ยณ GDXVDV OยกNWL

ยฒ 6YLHWHOL WX PDQR PDUJDV ยฒ QXVWHER $QXSUDVยฒ (LQD SUR รฃDOยณ LU QHW QHSDVLรฅLรŒUL ยฒ 2 NR Dรฃ

ยณ WDYH รฅLรŒUยกVLX" ยฒ DWVDNยก QHDWVLJU รฅGDPDV *LUGYDLQLV

ยฒ $UJL MDX PDQ V QHSDรฅยณVWL" ยฒ SDNODXVยก $QXSUDV

ยฒ 2 NDV WX WRNV" ยฒ JUยณรฅWHOยกMR *LUGYDLQLV SLNWDL รฅYLOJWHOGDPDV

ยณ $QXSU

ยฒ 7DL GDEDU LU JDQD ยฒ QH WLHN VWHEยกMRVL NLHN *LUGYDLQLR JDLOยกMRVL $QXSUDV ยฒ 7DYH Y\UXWL

WDL WLNUDL VXQNX EHSDรฅLQWL 2 Dรฃ ยฒ NRNV EXYDX WRNV LU HVX $UJL MDX $QXSUR QHDWVLPHQL" ยฒ $WVLPHQX ยฒ OLรŒGQDL DWVDNยก *LUGYDLQLV NDรฅN JDOYRGDPDV 3DVNXL NLHN SDW\OยกM V O\J

DSJDLOHVWDXGDPDV SULGยกMR ยฒ .DP PHV WDGD YDรฅLDYRPH $QXSUDL SDV W SUDNHLNW PHUJ"

โ€” Kaip tai kam? โ€” nesuprato iลก karto Anupras. โ€” Ogi pats sakei, kad su tokiais arkliais nors LU SDVDXOLR JDOH R WXULPH VXUDVWL VDYM PHUJ .R JL QRUL ยฒ VXUDGRPH

ยฒ .DV Lรฃ WR NDG VXUDGRPH R DUNOLXV SUDUDGRPH ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV NDรฅNXU

รฅLรŒUยกGDPDV

โ€”

0DW\W WDLS MDX OHPWD EXYR ยฒรฅLรŒUยกGDPDV

ยณ

ยณ

WROXP

*LUGYDLQยณ SHUWDUยก $QXSUDV ยฒ . GDEDU

SDGDU\VL" $UED DUNOLDL DUED PHUJD 2 GยกO WRNLRV รฃDXQLRV PHUJLQRV QHW LU WDYR REXROPXรฃLร QHJDLOD

Antros tokios visame pasaulyje nesurasi. ยฒ %HW WRNLร LU DQWUร DUNOLร ยฒ SHUWDUยก *LUGYDLQLV

ยฒ .DV WLHVD WDL WLHVD ยฒ SULWDUยก $QXSUDV ยฒ %HW YLV GยกOWR รฅPRJXV WDL QH DUNO\V 1HJL GDEDU

GยกO DUNOLร Lรฃ SDVDXOLR NUDXVW\VLHVL"


ยฒ .DG PDQ QLHNDV GDXJLDX SDVDXO\MH QHEHPLHOD ยฒ DWVDNยก *LUGYDLQLV

ยฒ 1XNDOEยกMDL GDEDU LU JDQD ยฒ VXEDUยก Mยณ $QXSUDV ยฒ $รฃ VHQDV R LU WDL NDL SDVLรฅLรŒULX ยฒ

YLVNDV PDQR DNยณ WUDXNLD YLVNDV รฃLUGยณ GรฅLXJLQD QHW WDV SDNHOยกV DNPHQยกOLV 3ULVยกVNLPH DQW MR

SDNDOEยกVLPH JDO LU VXVLWDUVLPH

$QXSUDV SULVยกGR DQW DNPHQV R *LUGYDLQLV รฅLรŒUยกMR O\J DEHMRGDPDV O\J QHSDVLWLNยกGDPDV ยฒ 6ยกVN ยฒ GDU NDUW SDVDNยก $QXSUDV ยฒ .R รพLD GDEDU GDLUDLVL"

*LUGYDLQLV O\J QHQRURPLV SULVยกGR DQW DNPHQV NUDรฃWHOLR 7DLS NXUยณ ODLN DEXGX LU VยกGยกMR

W\OยกGDPL $QXSUDV รฅLรŒUยกMR

ยณ *LUGYDLQยณ LU MDP WDLS JUDXGX SDVLGDUยก NDG MLV QHW รฅRGรฅLร SULWUรŒNR SDJXRVWL ยณ รฅHP SR VDYR NRMRPLV ยฒ 7DL YD ยฒ SDJDOLDX WDUยก $QXSUDV R N SDVDN\WL QRUยกMR LU SDWV QHรฅLQRMR 7LN SDVLรฅLรŒUยกMR ยณ *LUGYDLQLR VXQ\NXVยณ YHLG LU VXVLWLNR VX MR GHJDQรพLRPLV DNLPLV *LUGYDLQLV LUJL SDVLรฅLรŒUยกMR ยณ $QXSU O\J NDรฅN LรฃJLUVWL QRUยกGDPDV %HW $QXSUDV SDVLรฅLรŒUยกM V WLN WLHN SDVDNยก ยฒ 8รฅWHNV WDX NODLGรฅLRWL (LVLPH QDPR R SDVNXL LU SDV M QXYDรฅLXRVLPH -L YLV GDU WDY V ODXNLD ยฒ .DV Lรฃ WR NDG ML PDQ V ODXNLD ยฒ OLรŒGQDL DWVDNยก *LUGYDLQLV ยฒ .RO QHVXUDVLX VDYR REXROPXรฃLร WRO QHJDOยกVLX SDV M QXYDรฅLXRWL .DLS Dรฃ EH Mร QXYDรฅLXRVLX" ยฒ QHรฅPRQLรฃNDV VLHOYDUWDV VXVLPDLรฃ V VX EHJDOLQLX LOJHVLX SUDVNDPEยกMR MR EDOVH ยฒ .DLS MDL ยณ DNLV SDรฅLรŒUยกVLX" ,U N SDVDN\VLX" 1HVSยกMR $QXSUDV รฅRGรฅLR SHUWDUWL NDL *LUGYDLQLV VWDLJD SDรฃRNR ยณVLNODXVยก LU EHYHLN WHNLQDV SDVLOHLGR EยกJWL NHOLX WDUVL NDรฅN Y\GDPDVLV $N WDL MLV YยกO QXVLYLMR WDULDP VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP 1XVWHE V $QXSUDV QHVSยกMR QHL MR VXODLN\WL QHL SDรฃDXNWL รขDXN QHรฃDXN V YLV WLHN QHSULรฃDXNVL %HW $QXSUDV Qยก QHPยกJLQR MR SULVLรฃDXNWL LU VXODLN\WL 3DWV VDYR DNLPLV SDPDWยก NDG *LUGYDLQยณ LรฃWLNR GDXJ GLGHVQยก QHODLPยก QHJX REXROPXรฃLร SUDรฅXYLPDV 3DNLO V QXR DNPHQV QXยกMR SDPDรฅยกOH JDOYRGDPDV DUJL MDX QHEยกUD WRNLRMH QHODLPยกMH SDJDOERV" ,U $QXSUDV VX YLVX VDYR VHQร PHWร XรฅVLVS\ULPX SDVLU\รฅR VXUDVWL W SDJDOE 2 *LUGYDLQLV WROLDX QXNO\GR QHรฅLQRPDLV NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV YLVร YยกMร EODรฃNRPDV QHV Wร YยกMร VXRNLPH MLV LรฃJLUVGDYR VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP LU YLVN SDVDXO\MH XรฅPLUรฃGDYR 1HW LU W NXULRV SHU VHSW\QLDV P\OLDV DSOLQNXL LHรฃNRMR R VXUDG V GยกO VDYR DUNOLร SDPHWยก SDOLNR ODXNLDQรพL QHVXODXNLDQรพL YHUNLDQรพL LU NHLNLDQรพL EHW YLV QHJDOLQรพL LรฃVLรฅDGยกWL VDYR MDXQLNLR NXULV VDYR REXROPXรฃLDLV SDWUDXNยก MRV รฃLUGยณ LU LรฃVNODLGยก EXUWXV QXR MRV NHOLR %HW QHJDOยกMR LU *LUGYDLQLV EH Wร VDYR REXROPXรฃLร QXYDรฅLXRWL SDV VDYR QXRWDN QRUV YLVD รฃLUGLPL EXYR MRV SDVLLOJ V .DGD JL WX *LUGYDLQL VXJDXVL VDYR REXROLXRWXRVLXV NDGD QXOยกNVL VX MDLV NDLS VX YยกMR VSDUQDLV SDV VDYR QXRWDN"

DU QXUDPLQWL R *LUGYDLQLV VXNDQG V GDQWLV W\OยกMR LU รฅLรŒUยกMR

XXIX 3R QHSDY\NXVLR VXVLWLNLPR VX *LUGYDLQLX $QXSUDV QXยกMR QH DWJDO

NHOLX 3DXGUXYยกV OLQN

ยณ

VDYR NDLP EHW SDVXNR

,รฃ *LUGYDLQLR SDVLLOJLPR NXULV SDVLJLUGR MR EDOVH NDL MLHGX SDNHOยกMH DQW DNPHQV VยกGยกMR

$QXSUDV VXSUDWR NXU EรŒWร JDOLPD UDVWL SDJDOERV SULHรฃ *LUGYDLQยณ LรฃWLNXVL QHODLP LU NDV JDOยกWร QXLPWL

XรฅNHUยกMLP QXR MR JDOYRV QXVWHOEWL REXROPXรฃLร รฅYHQJLP LU Mยณ VXJUรฅLQWL NODLGรฅLRMLPร NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV

ยณ

QDPXV Lรฃ EHUJรฅGรฅLร

7DL VXSUDW V $QXSUDV OHQJYLDX DWVLGXVR LU QRUV SDYDUJ V EXYR NRO VXUDGR *LUGYDLQยณ EHW

SDVLU\รฅR QHDWLGยกGDPDV LU QDPR QHXรฅVXNGDPDV WXRMDX SDW QXY\NWL

ยณ

3DXGUXYยกV NUDรฃW LU SDVLNDOEยกWL VX

Baltaragiu ir jo dukterimi. %XYR WROLPDV LU VXQNXV NHOLDV SULHรฃ SDW SDYDVDULR SDELXULP LรฃPDOWDV LU GXREยกWDV NDG

$QXSUDV WLNWDL GLGHOLR LU VNXEDXV UHLNDOR VSLULDPDV JDOยกMR SDVLU\รฅWL Mยณ QXJDOยกWL *DLOD MDP EXYR *LUGYDLQLR

WR

PDQGUR

MDXQLNLR

NXULV

YDLN\GDPDVLV

YยกM

ODXNXRVH

JDOL

YLVDL

SUDรฅรŒWL

7DL

VOLGLQยกGDPDV NOXSGDPDV LU YยกO DWVLVWRGDPDV SDJDOLDX WHPVWDQW $QXSUDV SDVLHNยก 3DXGUXYยกV NUDรฃW LU %DOWDUDJLR PDOรŒQ

0DOรŒQDV VWRYยกMR YDNDUR SULHEODQGRMH VXJODXG V VSDUQXV LU Q\NXV NDLS EDLG\NOยก $SOLQNXL Qยก

J\YRV GYDVLRV QHVLPDWยก 3DVLรฅLรŒUยกMR $QXSUDV QHVLPDWยก 1HW รฅYDLJรฅGยกV ODQJXRVH QHPLUJยกMR

ยณ

WURERV ODQJXV 7DLS SDW WDPVX EXYR -RNLR รฅLEXUยกOLR

ยฒ 2 JDO Mร LU J\Yร QHEยกUD" ยฒ DSVLGDLUยก LU DWVLGXVR $QXSUDV

%HW รพLD LรฃJLUGR WDU\WXP NDV OHLGรฅLDVL PDOรŒQR ODLSWDLV 6XQNLDL SDPDรฅX VXVWRGDPDV LU

grabaliodamas patamsyje. 3UDVLYยกUยก PDOรŒQR GXU\V LU $QXSUDV SDPDWยก %DOWDUDJLR รฃHรฃยกOยณ 3รŒVWHOยกMR YยกMDV LU VXMXGยกMR

รฃHรฃยกOLV $QXSUDV QHW NUรŒSWHOยกMR DU WLN QHVLYDLGHQD NDUWDLV %DOWDUDJLR GYDVLD

ยฒ $U GDU J\YDV DU WLN WDYR รฃHรฃยกOLV Lรฃ DQR SDVDXOLR SDVLURGR" ยฒ SDNODXVยก $QXSUDV


รฅLรŒUยกGDPDV

ยณ %DOWDUDJยณ DQW NXULR YLHQSODXNยกV JDOYRV YยกMDV WDUรฃยก YLVDL SUDรฅLOXVLXV SODXNXV ยณ VYHรพLXV"

ยฒ 'DU J\YDV ยฒ DWVDNยก YRV JLUGLPDL %DOWDUDJLV ยฒ . รพLD GLHYDV VLXQรพLD PXPV

ยฒ 7DL Dรฃ ยฒ QXGรฅLXJR $QXSUDV NDG VX J\YX รฅPRJXP R QH GYDVLD VXVLWLQND ยฒ $UJL QHSDรฅยณVWL" 7DL Dรฃ WDYR SLUรฃO\V $QXSUDV

7DGD VXMXGยกMR %DOWDUDJLR รฃHรฃยกOLV LU SULยกM V SULH $QXSUR GUHEDQรพLRPLV UDQNRPLV Mยณ DSNDELQR ยฒ 6X NRNLD รฅLQLD DWHLQL" ยฒ SDNODXVยก VYHLNLQGDPDV ยฒ 3DJDOERV LHรฃNRGDPDV ยฒ DWVDNยก $QXSUDV

ยฒ 1HรฅLQDX ยฒ DWVLOLHSยก %DOWDUDJLV DWVLGXVGDPDV ยฒ DU JDOLPD SDV PXV NRNLRV SDJDOERV UDVWL

YยกMDLV

ยฒ 7LNWDL SDV WDYH LU WDYR GXNWHUยณ ยฒ DWVDNยก $QXSUDV ยฒ -HLJX QHVXUDVLX QXHLV *LUGYDLQLV VX

ยณ WURE SDVLWDUVLPH N รพLD PHV JDOยกWXPH SDGยกWL ยฒ SDNYLHWยก %DOWDUDJLV ยณ WURE VXVLUรŒSLQ NRNLD รพLD SDJDOED JDOL EรŒWL LU NDLS M VXUDVWL 7URERMH Xรฅ VWDNOLร SULH ODQJR VยกGยกMR -XUJD LU รฅLรŒUยกMR ยณ YDNDUR SULHEODQGRMH SDVNHQGXVยณ 8GUXYยกV HรฅHU O\J NDรฅNR ODXNGDPD %HW NR ML ODXNยก SDWL QHรฅLQRMR QHV YLVNR EXYR LรฃVLรฅDGยกMXVL LU QRUยกMR WLNWDL YLHQR ยฒ YLVN XรฅPLUรฃWL 7LN รฃLUGLV QHNODXVยก -L YLV ODLN QHULPDYR GDXรฅยกV VSXUGยกMR WDUVL SDXNรฃWยก UDQNRMH 6X EDLPH ML NDรฅNR ODXNยก LU S\NR DQW VDY V NDG ODXNLD 'DEDU LรฃJLUGXVL SULHPHQยกMH WยกY VX NDรฅNXR DWHLQDQWยณ ML SDNLOR QXR ODQJR LU ยณWHPSWDL รฅLรŒUยกMR ยณ GXULV QHJDOยกGDPD ยณVSยกWL NDV SUR MDV ยณHLV 1XR Wร QHODLPLQJร XรฅVDNร NDLP\QDL YHQJยก SDV MXRV XรฅHLWL LU QXR WR ODLNR EHYHLN QLHNDV QHEXYR XรฅNO\G V 7DL NDV JL รพLD GDEDU DWยกMR" 1HJL *LUGYDLQLV" %HW SUR GXULV ยณยกMR WLNWDL WยกYDV LU NDรฅNRNV VHQLV NXULR -XUJD Lรฃ NDUWR QHSDรฅLQR LU รฃLUGLV EDLVLDL QXVLY\OXVL ยฒ 7DL HLVLPH

,U DEXGX VHQLDL QXยกMR

tartum nukrito. ยฒ /DEDV YDNDUDV PHUJHOH ยฒ SDVDNยก $QXSUDV

ยณยกM V ยณ

WURE ยฒ 3DV WDYH WROLP NHOL

ยกMDX

VX

dideliu reikalu. ,รฃ EDOVR -XUJD SDรฅLQR $QXSU รฃLUGLV YยกO VXVWLQJR ODXNGDPD PDW\W DWยกMR VX NRNLD QRUV รฅLQLD

DSLH *LUGYDLQยณ %HW NRNLD" 9LVD VXQHULPR 6WDLJD SDPHVWRV QXRWDNRV LรฃJ\YHQWDV QXVLY\OLPDV NDLS OHGDV VXNDXVWยก NUรŒWLQ LU ML DWรฃDOR

ยฒ 1HรฅLQDX ยฒ DWVDNยก SDWL VX VDYLP NRYRGDPD ยฒ DU YHUWD HLWL WROLP NHOL VX NRNLDLV QRUV

reikalais. ยฒ9HUWD ยฒ WDUยก QHDEHMRGDPDV $QXSUDV ยฒ 7LN WX YLHQD JDOL รพLD SDGยกWL LU QLHNDV NLWDV 6HQDV

Dรฃ รฅPRJXV รฅLQDX N GDUDX LU NDOEX 7LNWDL DU SDMยกJVL WX PHUJHOH SDWL VDYH SHUJDOยกWL" -HL SDMยกJVL YLVNDV JHUDL EXV MHLJX QHSDMยกJVL ยฒ YLVNDV SUDรฅXYR

ยฒ $UJL GDU QยกUD YLVNDV SUDรฅXY " ยฒ VXDEHMRMR -XUJD 9LOWLV LU QHYLOWLV Lรฃ DELHMร SXVLร M SOยกรฃยก

ยฒ 1H PHUJHOH ยฒ SDVDNยก $QXSUDV ยฒ 1H YLVNDV SUDรฅXYR 9LVN GDU JDOLPD LรฃJHOEยกWL 5HLNLD

WLN JHUร QRUร LU YDOLRV

ยฒ 1HรฅLQDX N รพLD GยกGH NDOEL ยฒ WDUยก SDWL QXR VDY V EยกJGDPD -XUJD QHSDMยกJGDPD GDXJLDX

su savimi grumtis. ยฒ 3DODXN PHUJHOH DWVLVยกVLP SDNDOEยกVLP Dรฃ WDP MXN LU DWยกMDX ยฒ QHVNXEยกGDPDV $QXSUDV

GDLUยกVL NXU รพLD NHSXU SDVLGยกWL LU NXU SDรพLDP DWVLVยกVWL

7DL SDPDW V %DOWDUDJLV SDNYLHWยก VYHรพL Xรฅ VWDOR

ยฒ $รพLรŒ ยฒ SDGยกNRMR $QXSUDV ยฒ 1RUV LU VNXEXV UHLNDODV EHW QHJL VWRYยกGDPL Mยณ DSWDUVLPH"

3ULVยกVLPH SDJDOYRVLPH

1RUV LU VNXEยกMR $QXSUDV DWHLWL EHW DWยกM V GHOVยก WDUVL DSJDOYRGDPDV VDYR รฅ\Jยณ LU Lรฃ QDXMR Mยณ

SHUVYDUVW\GDPDV 7DG DWVLVยกG V NHUรพLRMH NDOEยกMR DSLH รฃยณ DSLH W O\J YLVDL XรฅPLUรฃ V NR DWยกMR

7LNWDL SDVNXL SR YDNDULHQยกV NDL SULVLNLPรฃR S\SN ODSLQLR WDEDNR LU XรฅVLWUDXNยก GรŒP DWLGรฅLDL

SDรฅLรŒUยกMR

ยณ

-XUJ WDUVL MD QHSDVLWLNยกGDPDV DU GยกO VDYR VXPDQ\PR DEHMRGDPDV EHW VXNDXS V YLV

SDVLU\รฅLP ยฒ NDLS EXV WDLS EXV ยฒ SDJDOLDX WDUยก

ยฒ 7DL YD PHUJHOH NRNV PDQR UHLNDODV 7LNWDL YLHQDV *LUGYDLQLV JDOยกMR SDV WDYH DWYDรฅLXRWL VX

VDYR REXROPXรฃLDLV LU LรฃVNODLG\WL EXUWXV QXR WDYR NHOLR %HW XรฅWDW SDWV SDNOLXYR

ยณ

YHOQLR รฅDEDQJDV

SUDUDGR VDYR REXROPXรฃLXV LU PRQร YHGรฅLRMDPDV NODLGรฅLRMD NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV 7DL GDEDU WDYR HLOยก PHUJHOH 7LNWDL WX YLHQD JDOL LรฃVNODLG\WL WXRV PRQXV QXR MR NHOLR QXVWHOEWL DXV\VH XรฅNHUยกW รฅYHQJLP JUรฅLQWL Mยณ Lรฃ NODLGรฅLRMLPR

รฅLรŒUยกGDPDV

ยณ -XUJ

ยณ

รฅPRQLร SDVWRJ $U SDGDU\VL WDL" ยฒ SDNODXVยก $QXSUDV GDU DWLGรฅLDX

โ€” Kaip aลก galiu tai padaryti? โ€” nuleido akis Jurga, ยฒ /DEDL SDSUDVWDL PHUJHOH ยฒ DWVDNยก $QXSUDV ยฒ 7DX รฃLUGLV SDVDN\V N WXUL GDU\WL 7XUL Mยณ

EHNODLGรฅLRMDQWยณ VXUDVWL WXUL VDYR MXRNX QXVWHOEWL SUDรฅXYXVLร REXROPXรฃLร รฅYHQJLP WXUL VDYR รฃ\SVHQD

LรฃVNODLG\WL PRQXV QXR MR NHOLR LU VDYR PHLOH DWVWRWL MDP YLV SDVDXOยณ QHV NLWDLS ยฒ MLV SUDรฅXY V R LU WX QHLรฃVLJHOEยกVL


ยฒ 1LHNDGRV ยฒ SDรฃRNR -XUJD Lรฃ YLHWRV LU MRV DN\V VXรฅDLEDYR ยฒ7HJX MLV SUDรฅXV EHW Dรฃ QLHNDGRV MR QHLHรฃNRVLX PDQH SDOLNXVLR LU LรฃEยกJXVLR

ยณ

YLVXV YยกMXV SDVNXL VDYR HUรฅLOXV 1LHNDGRV Dรฃ MDP

QHQXVLรฃ\SVRVLX LU QHQXVLMXRNVLX QHV PDQR รฃ\SVHQ LU MXRN MLV LรฃPDLQยก

ยณ

VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP

1LHNDGRV Dรฃ MDP VDYR PHLOH QHDWVWRVLX SDVDXOLR QHV W PHLO MLV VXP\Qยก VDYR HUรฅLODLV SR NRMRPLV 7HJX GDEDU MLV NODLGรฅLRMD VDYR รฃXQNHOLDLV PDQ MR GDXJLDX QHUHLNLD

9LHQX DWVLNYยกSLPX YLVD WDL SDVDNยก -XUJD SDVNXL O\J NYDSR SULWUรŒNXVL VWDLJD VXVWRMR LU DรฃDURV

SUDGยกMR ULHGยกWL SHU MRV LรฃEO\รฃNXVLXV VNUXRVWXV 7DGD ML SDEยกJR

ยณ

VHNO\รพL LU WHQ OLJL YDOLDL SDOHLGR VDYR

รฃLUGJยกO LU YLVDV PHUJDXWLQHV DรฃDUDV %HW N MRV รพLD JDOยกMR SDGยกWL NDL รฃLUGLV QHVXWDUยก PHLOยก LU QXVLY\OLPDV JUรŒPยกVL NUรŒWLQยกMH"

2 SDVLOLN SLUNLRMH YLHQX GX %DOWDUDJLV VX $QXSUX SDVLรฅLรŒUยกMR YLHQDV

รพLD GDU\WL LU NRNL LรฃHLWยณ UDVWL

ยณ

NLW QHรฅLQRGDPL N

3DVNXL LรฃEยกJXVL -XUJ EHYLOWLรฃNDL QXVSHQJยก XรฅWUHQNWRV VHNO\รพLRV GXU\V LU ODQJDL VXWLUWยกMR

QXNUยกVGDPL รฃLXUSXOLX VHQ WURE $N WD MDXQ\VWยก

.RNLD ML LรฃGLGL LU QHVXNDOEDPD 1LHNDGD ML QHNODXVยก LU QHNODXV\V VHQLร LรฃPLQWLHV R QXHLV VDYR

NHOLDLV NXU รฃLUGLV M YHGD

$WVLGXVR %DOWDUDJLV SDQDULQ V JDOY LU รฅLรŒUยกGDPDV

SULยกMR SULH รฅLEXULR XJQHOยกV ยณVLรฅLHEWL

ยณ

รฅHP R $QXSUDV SDVLNUDSรฃWยก S\SN LU

ยฒ 7DLJL ยฒ WDUยก XรฅWUDXNGDPDV GรŒP ยฒ 1LHNR QHSDGDU\VL NDL YLHQDV SDNO\G V R NLWR รฃLUGLV ยณรฅHLVWD .DLS MXRV VXYHVL" 1XHLV NLHNYLHQDV VDX ยฒ 3DODXN ยฒ SHUWDUยก SDNLOGDPDV %DOWDUDJLV ยฒ 1HSUDUDVN YLOWLHV SLUPD ODLNR $ย† JHULDX VDYR GXNWHUยณ SDรฅยณVWX %DQG\VLX SHUNDOEยกWL 1H DNPHQLQยก MRV รฃLUGLV ยฒ ,U Dรฃ WDLS PDQDX ยฒ SULWDUยก $QXSUDV SDOHLVGDPDV GรŒP ยฒ 5HLNLD MXRV VXYHVWL QHV NLWDLS

nei vienas, nei antras nesuras iลกeities. 1XยกMR %DOWDUDJLV SDV GXNWHUยณ

ยณ

VHNO\รพL EHW QHVXVLNDOEยกMR 7DLS LU NLWDLS EDQGยก SUDNDOELQWL LU

QXUDPLQWL EHW -XUJD W\OยกMR XรฅVLNQLDXEXVL DQW SDODQJยกV WLN MRV SHรพLDL NUรŒSรพLRMR R SHU YHLGXV ULHGยกMR

aลกaros. DWJDO

ยณ

3DJORVWยก %DOWDUDJLV GXNWHUV SHรพLXV SDEXรพLDYR

ยณ

NDNW SDOLQNยกM V ODERV QDNWLHV LU VXJUยณรฅR

SLUNL SDV $QXSU NXULV VยกGยกMR VXVLPVW V LU SDQDULQ V JDOY SULVOยกJWDV VXQNDXV UรŒSHVรพLR

3ULVยกGR รฃDOLD MR %DOWDUDJLV DWVLGXVGDPDV LU Qยก รฅRGรฅLR QHSUDWDUGDPDV $QXSUDV SDNยกOยก JDOY SDVLรฅLรŒUยกMR LU VXSUDWR YLVN EH รฅRGรฅLร

3DVยกGยกMR VHQLDL SDGรŒVDYR R SDVNXL SULJXOยก ยฒ %DOWDUDJLV DQW SULHNURVQLR 9LVJLUGD DQW VXROR

EHW DEXGX QHXรฅPLJR NLHNYLHQDV VDYR JDOYRMR .DUWDLV VXQNLDL DWVLGXVGDYR EHW QHSUDWDUGDYR Qยก

รฅRGรฅLR QHV DEXGX JHUDL รฅLQRMR NDG MRNLX รฅRGรฅLX QHVXUDPLQVL VXGUXPVWRV PHLOยกV NXUL ยณรฅHLVWD SDYLUVWD

EDLVLD DXGUD -L QLHNR QHSDLV\V QXHLV VDYR NHOLDLV YLVN VXODXรฅ\V VXYHUV LรฃEODรฃN\V LU SUDรฅXG\V QLHNR

QHSDVLJDLOยกV NRO Lรฃ DSYLOWR LOJHVLR SDVLOLNV YLHQL JULXYยกVLDL

$N MXN WDL DEXGX VHQLDL JHUDL รฅLQRMR 7DL N รพLD NDOEยกVL LU NDLS SDGยกVL" ,U QRUV YLHQDP EXYR

JDLOD VDYR GXNWHUV R NLWDP VDYR MDXQLNLR EHW N MLH รพLD JDOยกMR SDGDU\WL NDGD YLHQD รฅOLXPEยก VHNO\รพLRMH DSVLNQLDXEXVL DQW SDODQJยกV YLVNR LรฃVLรฅDGยกMXVL R NLWDV YLVN XรฅPLUรฃ V NODLGรฅLRMR รฃXQNHOLDLV SDVNXL VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP"

3ULHรฃ DXรฃU SDNLOR VHQLDL Lรฃ NLHWR QHPLJRV JXROLR LU LรฃVLUHQJยก VDYR NHOLDLV NLHNYLHQDV VX VDYR

PLQWLPLV .DV EXV WDV EXV ยฒ QLHNR รพLD QHSDGDU\VL 2 MHL DUWLQDVL QHLรฃYHQJLDPD QHODLPยก DEXGX JHUDL

รฅLQRMR MRV QHDSOHQNVL OLHND WLNWDL M SDNHOWL 7DL LU SDOLQNR VHQDWYยกV SHรพLDL QXMDXVGDPL YLV MRV VXQNXP

/DXNH GDU EXYR WDPVX VLDXWยก SรŒJD NODEHQGDPD ODQJLQHV LU VWรŒJDXGDPD NDPLQH

%DOWDUDJLV

DSVLJUDLEยก

LU

XรฅรฅLHEยก

รฅLEXUยณ

8รฅ

ODQJR

NDรฅNDV

รฃPยกNรฃWHOยกMR

รฃLNรฃQRVSDUQLV DU SHOยกGD %DOWDUDJLV NUรŒSWHOยกMR LU VXVWLQJR $QXSUDV SDVLรฅLรŒUยกMR

%DOWDUDJยณ

ยณ

LU

VXVSLJR

O\J

ODQJ LU DWVLJU รฅยก

ยณ

ยฒ .DV JL รพLD GDEDU" ยฒ SDNODXVยก

ยฒ 1LHNR ยฒ DWVDNยก LรฃEDOGDPDV %DOWDUDJLV ยฒ 7XU EรŒW SHOยกGD DU รฃLNรฃQRVSDUQLV XรฅVNULGR DQW รฅLEXULR LU VXVSLJR 9LVJLUGD GDU NDUW SDVLรฅLรŒUยกMR SUR ODQJ VSยกOLRGDPDV LU DEHMRGDPDV SDNUDLSยก JDOY LU ยณUยกPยก

ยณ

%DOWDUDJยณ DNLV O\J NODXVGDPDV 2 WDV VWRYยกMR LรฃEDO V O\J QXVLJDQG V LU DNLV SDQDULQ V WDUVL XรฅNOXSWDV

nusikaltimo vietoje. ยฒ 7DLJLยฒ SDJDOLDX SUDWDUยก 9LVJLUGD SDWV YLHQDV YLVN VXSUDVGDPDV ยฒ7LN WRV SHOยกGRV DU

ลกikลกnosparnio kitaip neatsikratysi, nebent sidabro kulka paลกausi. ยฒ . WX รพLD VYRWDL QLHNXV SDLVWDL ยฒ SHUWUDXNยก %DOWDUDJLV LU EXYR EHHLQV

ยณ

ODXN SDรฅLรŒUยกWL


kas atsitiko. %HW WXR ODLNX YยกO NDรฅNDV VXรŒNยก O\J YยกMR รฃXRUDV EรŒWร SUDEยกJ V DU SDYDVDULR SรŒJD SDVLNยกOXVL WLN

YLVD WURED NUรŒSWHOยกMR LU VXGUHEยกMR

ยณ WURE VWDLJD ยณEยกJR -XUJD EDLVLDL QXVLJDQGXVL LU LรฃEDOXVL NDLS GUREยก ยณ %DOWDUDJLR JOยกEยณ GUHEยกGDPD NDLS HSXรฃยกV ODSDV GXNUHOH SUDVLPDQDL" ยฒ VXGUDXGยก M WยกYDV JORVW\GDPDV NUรŒSรพLRMDQรพLXV SHรพLXV

3UR VHNO\รพLRV GXULV

ยฒ 7ยกYHOL YDLGHQDVLยฒVXรฃXNR ML LU SXROยก

ยฒ . WX รพLD

ยฒ 3DYDVDULR SรŒJD NOHEHQD ODQJLQHV R WX LรฃVLJDQGDL

'XNWยก SDWLNยกMR QHSDWLNยกMR WยกYR รฅRGรฅLDLV EHW DSVLUDPLQR VXVLJยกGXVL VDYR EDLPยกV NXUL QH

YยกMR รฃXRUDV VXNยกOยก LU QH SUDVNULVGDPDV รฃLNรฃQRVSDUQLV WLNWDL MRV SDรพLRV รฃLUGLHV QHULPDYLPDV

ยฒ 7DL JDO GDEDU PHUJHOH HLVLP SDNO\GXVLR MDXQLNLR LHรฃNRWL" ยฒ SDNODXVยก 9LVJLUGD

ยฒ 1H ยฒ JULHรฅWDL DWVDNยก -XUJD DWJDYXVL LรฃGLGXP ยฒ JUHLรพLDX Xรฅ -XUJXรพLR LรฃWHNยกVLX R QHLVLX

LHรฃNRWL MDXQLNLR NXULV PDQH SDPHWยก

ยฒ .RNLR -XUJXรพLR" ยฒ QXVWHER 9LVJLUGD ยฒ 6XSDLV\VL ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV QXPRGDPDV ยฒ %XYR รพLD WRNV NDLP\QR NDOYLR SXVNYDLรฃLV SDUDQNLQLV %HW LU MLV NDรฅNXU SUDรฅXYR %DOWDUDJLV LรฃยกMR

ยณ

ODXN SDVLรฅLรŒUยกWL NDV รพLD GDURVL %HW YRV SUDYยกUXV GXULV NDรฅNDV VSUXNR Lรฃ

SDODQJยกV LU QXUรŒNR VX YยกMR รฃXRUDLV

ยณ SDNDOQ 

3ULHรฃ U\W VLDXWยก SDYDVDULQยก SรŒJD LU SUR M QLHNR QHVLPDWยก %DOWDUDJLV SDPDQยก NDG รพLD QH NDV

NLWDV WLNWDL 3LQรพXNDV NHUรฃWDXGDPDV YDLGHQDVL R Lรฃ WLNUรMร EรŒWD -XUJXรพLR 3ULHรฃ

SDYDVDUยณ MLV

SULVLNODMRM V

NHOLDLV

QHWXUยกGDPDV NXU GยกWLV ยฒYLV GDU EXYR JยกGD JUยณรฅWL

LU

ยณ

รฃXQNHOLDLV

VXJUยณรฅR

Lรฃ

VYHWLPร

NDOY DSVLYRJXV ยฒ XรฅNO\GR

ยณ

SDVYLHรพLร

LU

%DOWDUDJLR PDOรŒQ

3HU QDNWยณ SUDWรŒQRMR SULH VHNO\รพLRV ODQJR Xรฅ NXULR W\OLDL YHUNยก DSVLNQLDXEXVL -XUJD %HW -XUJXWLV LรฃJLUGR LU SDMXWR WDV DรฃDUDV NXULRV NDLS DNPHQ\V NULWR DQW MR VรฅLQยกV LU MLV VXVWLQJR EH รฅDGR

7LN SULHรฃ U\W NDL SLUNLRMH VXรฅLER รฅLEXU\V -XUJXWLV QXVLJDQG V SDรฃRNR LU VXVLยกP V Xรฅ JDOYRV

VXULNR WDUVL Lรฃ QHSDNHOLDPR VNDXVPR 1RUยกMR EยกJWL

ยณ

WURE LU SULVLSDรฅLQWL NRNV MLV EDLVXV QXVLNDOWยกOLV

SDEDLG V *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV LU -XUJ DรฃDURVH SDVNDQGLQ V EHW รพLD SDW WLHV SULHDQJLX VXJULXYR

SDODQJยกMH $WVLSHLNยกMR WLNWDL WDGD NDL VXJLUJรฅGยกMR GXU\V LU MLV GDU ODELDX LรฃVLJDQG V QXVLULWR VX YยกMR LU VQLHJR JรŒVLDLV SUR PDOรŒQ QXJULXYR NDLS

ยณ

ยณ

SDNDOQ 9LVD ODLPยก NDG WLHV SDNULรŒWH EXYR VXQHรฃWDV GLGHOLV SXVQ\QDV WDL

PLQNรฃW SDWDO 2 9LVJLUGD DWVLVYHLNLQ V VX %DOWDUDJLDLV VDYDLS VXSUDWR NDV รพLD

GDURVL LU LรฃยกMR WLNUR NDOWLQLQNR LHรฃNRWL LU MR VXGUDXVWL %HW NXU Mยณ VXUDVL SDYDVDULR SรŒJRMH"

XXX $N WDV *LUGYDLQLV .RNL EยกG MLV SDWV VDX SUDVLPDQยก VX WDLV VDYR REXROPXรฃLDLV LU NLWXV

ยณ

NRNL EDLVL QHODLP ยณNODPSLQR *HULDX MLV EรŒWร Mร YLVDL QHWXUยกM V QHJX SDWV VDYH SUDรฅXG V LU VDYR

QXRWDN DรฃDURVH SDVNDQGLQ V NXULRV LHรฃNRMR VHSW\QLDV P\OLDV DSOLQNXL

%HW WDLS MDX YLVNDV QHODLPLQJDL VXVLGยกMR NDG QLHNR รพLD QHSDGDU\VL MHLJX QHW $QXSUDV QLHNR

QHJDOยกMR SDJHOEยกWL LU DรฃDURVH EHL VLHOYDUWH SDVNDQGLQWD QXRWDND MR DWVLรฅDGยกMR 2 JDOยกMR EรŒWL J\YHQLPDV

NDLS REXRO\V LU VNUDLG\WL *LUGYDLQLV VXUDG V VDYR QXRWDN VX REXROPXรฃLDLV NDLS YยกMR VSDUQDLV รฅHPยกV QHVLHNGDPDV %HW QH WRNLD ODLPยก EXYR OHPWD DU QH VDYR QXRWDN *LUGYDLQLV VXUDGR NDG YLVNDV NLWDLS LรฃยกMR 7LNWDL SUDรฅXGยก JUDรฅLDXVL 3DXGUXYยกV NUDรฃWR PHUJLQ LU SDWV

ยณ EDLVร YDUJ ยณSXROยก

0DW\W QHEXV MRNLRV LรฃHLWLHV Lรฃ WR XรฅEXUWR UDWR LU WHNV *LUGYDLQLXL OLJL VDYR DPรฅLDXV JDOR SUDNODLGรฅLRWL NHOLDLV LU รฃXQNHOLDLV EHVLYDLNDQW VDYR REXROPXรฃLXV LU SUDVODQNLRWL NDLS YDLGXRNOLXL NU\รฅNHOยกVH EHODXNLDQW LU EHW\NRMDQW SUDYDรฅLXRMDQรพLร VDYR DUNOLร 1LHNDV PDW\W MR Lรฃ WRV QHODLPยกV QHLรฃJHOEยกV LU SDYLUV EHUQDV SDรพLRMH PHWร JUDรฅXPRMH YDLGXRNOLX SDNHOยกVH LU NU\รฅNHOยกVH JVGLQDQรพLX SDVLYยกODYXVLXV SDNHOHLYLXV ,U

GDEDU

QHGXRN

MDX

GLHYH

VX

*LUGYDLQLX

NU\รฅNHOยกMH

VXVLWLNWL

R

\SDรพ

QDNWยณ

VX

MR

SDNODLNXVLRPLV LU รฅยกULQรพLRPLV SDWDPV\MH DNLPLV NDL MLV VWDEGR NLHNYLHQ LU รฅLรŒUL DU QH VX MR REXROPXรฃLDLV YDรฅLXRMD -DX LU GDEDU *LUGYDLQLV

ยณ

รฅPRJร QHEHSDQDรฃXV EHW JUHLรพLDX

ยณ

YDLGXRNOยณ DWยกMXVยณ

Lรฃ NLWR SDVDXOLR LHรฃNRWL VDYR DUNOLร 3ULHLQD WDPVRMH VXVWDEGR DUNOLXV SDVLรฅLรŒUL VDYR SDNODLNXVLRPLV

DNLPLV LU QXHLQD Qยก รฅRGรฅLR QHSUDWDU V O\J รฃPยกNOD 7DL QHEHQW YHOQLDV JDOL VX WRNLX VXVLWLNWL R รฅPRJXV VXWLN V ยฒ VLUJVL LU MHL J\YDV LรฃOLNVL YLV DPรฅLร SULHSXROยณ WXUยกVL

3UDGยกMR YHQJWL รฅPRQยกV QDNWLPLV YDรฅLQยกWL NDG VX *LUGYDLQLX QHVXVLGXUWร QHV MLV NXU EXY V

NXU QHEXY V รฅLรŒUยกN LU VWDEGR NU\รฅNHOยกMH DUNOLXV

3HU GLHQ QXVLODNVW V EHVLYDLN\GDPDV VDYR REXROPXรฃLร รฅYHQJLP QDNรพLD DSVLQDNYRGDYR

NU\รฅNHOยกVH W\NRGDPDV DU QHVXWLNV SUDYDรฅLXRMDPร VDYR DUNOLร EHW VXVLWLNR WLNWDL VDYR SULHรฃLQLQN NXULR *LUGYDLQLV Lรฃ NDUWR QHSDรฅLQR LU WLN YยกOLDX VXSUDWR VX NXR EXYR VXVLWLN V

7DL EXYR SR WR NDL VXVLWLNR $QXSU QRUยกMXVยณ Mยณ LรฃJHOEยกWL 3DPHW V $QXSU DQW SDNHOยกV DNPHQร


VยกGLQWยณ LU QXVLYLM V WDULDP REXROPXรฃLร รฅYHQJLP SHU GLHQ SUDNODLGรฅLRMR QLHNR QHVXUDVGDPDV WHPVWDQW DSVLVWRMR SLUPRMH NU\รฅNHOยกMH LU DSVLQDNYRMR 9LVDL MDX SULHรฃ SXVLDXQDNWยณ YRV VSยกMR *LUGYDLQLV

VXPHUNWL DNLV NDL VWDLJD WLHV SDW DXVLPLV WDLS VXรฅYHQJยก NDG QHW GHEHV\V SUDVLVN\Uยก LU รฅYDLJรฅGยกV

VXPLUJยกMR 3DรฃRNR DSVWXOE V *LUGYDLQLV รฅLรŒUL ยฒ QLHNR QHPDW\WL WLNWDL YLGXU\MH NU\รฅNHOยกV NDรฅNDV

juoduoja. ยฒ .DV WHQ" ยฒ SDNODXVยก *LUGYDLQLV

ยฒ $รฃ ยฒ DWVDNยก MXRGDVLV

ยฒ .DV WX" ยฒ YยกO SDNODXVยก *LUGYDLQLV

ยฒ 7DYR NODLGLQWRMDV ยฒ WDV UDPLDL DWVDNยก QHW QHVXMXGยกGDPDV ยฒ .DV รพLD SHU PRQDV" ยฒ QXVWHER *LUGYDLQLVยฒ $U QHVDSQXRMX" 3DVLWU\Qยก DNLV DLรฃNLDL PDWR ยฒ NU\รฅNHOยกV YLGXU\MH NDรฅNDV VWRYL รฅPRJXV QH รฅPRJXV รฃPยกNOD QH

รฃPยกNOD QHVXSUDVL SDWDPV\MH

ยฒ .R WX QRUL Lรฃ PDQ V" ยฒ SDNODXVยก QXVWHE V *LUGYDLQLV

ยฒ1LHNR ยฒ WDV DWVDNยก LU VXMXGยกMR ยฒ 7UXSXWยณ WDYH SDPRN\WL NDG รฅLQRWXP NDLS SDV VYHWLPDV

PHUJDV SLUรฃOLDLV YDรฅLQยกWL

โ€” Pas kokias svetimas? โ€” nesuprato iลก karto Girdvainis. ยฒ 2JL DU QH WX VX %DOWDUDJLR -XUJD YRV รฃYLQWDQW OยกNHL XรฅVDNร" ยฒ DWVLOLHSยก WDV VX SDรฃDLSD ยฒ2 NDV WDX UรŒSL ยฒ S\NWHOยกMR *LUGYDLQLV ยฒ VX NXR Dรฃ OยกNLDX DU QHOยกNLDX"

ยฒ 0DQ GDXJLDX UรŒSL QHJX WX PDQDL ยฒ WDV DWVDNยก ยฒ 0DQ ML VHQLDL SDรฅDGยกWD

โ€” Tai gal tu ir mano arklius pavogei? โ€” paลกoko iลก vietos Girdvainis. รขPยกNOD NLHN DWLWROR

ยฒ *DO SDYRJLDX R JDO WLN SDGยกMDX SDYRJWL ยฒ Lรฃ WROR DWVDNยก ยฒ 2 WX VDYR REXROPXรฃLร

QHVXUDVL MHLJX QHLรฃVLรฅDGยกVL -XUJRV

ยฒ 7DL WDX รฃXQVQXNL QHJDQD NDG PDQR DUNOLXV SDYRJHL QRUL GDU NDG LU VDYR PHUJRV GยกO

WDY V LรฃVLรฅDGยกรพLDX" 3DODXN WX PDQ WXRMDX JDXVL NR QRUยกMDL ยฒ SXROยก *LUGYDLQLV QRUยกGDPDV Xรฅ

SDNDUSRV QXรพLXSWL DNLSOยกรฃ EHW รพLXSR LU URGRV VXรพLXSR WLN SDVLรฅLรŒUL ยฒ WXรฃรพLD VDXMD WDUVL รฃHรฃยกOยณ EรŒWร JULHE V

ยฒ&KDFKDLFKDFKD

ยฒQXVLNYDWRMR

LU

QXVLรฅYHQJยก

NDรฅNDV

*LUGYDLQLXL WLHVLDL

ยณ

DNLV

LU

QXWROGDPDV VDNR ยฒ 1HQRUL VXVLWDUWL WDL SUDUDVL VDYR REXROPXรฃLXV LU VDYR QXRWDN R SDVNXL YLVNR QHWHN V LU SDWV JDO JDXVL

ยฒ 3UDNHLNLPDV .DV JL รพLD GDEDU" ยฒ NUรŒSWHOยกMR *LUGYDLQLV LU SLUP NDUW NU\รฅNHOยกMH SDWV

QXVLJDQGR 1HJL WDLS LU EXV NDLS MLV SDVDNยก"

1XVWHE V *LUGYDLQLV GDLUยกVL NU\รฅNHOยกMH QHVXSUDVGDPDV DU รพLD MDP SULVLVDSQDYR DU WLNUDL EXYR

N VXWLN V LU NDOEยกM V %HW QLHNR QHVLPDWยก SDNLOR SDYDVDULR SรŒJD LU YLVNDV VXVLPDLรฃยก

*LUGYDLQLV QXยกMR WROLDX SHU รฃODSGULE SDELXUXVLX NHOLX YLV GDU QHJDOยกGDPDV DWVLNYRรฃยกWL

3DU\รพLX VXVLWLNR NDรฅNRNยณ QXVNXUGยกOยณ HOJHW QH HOJHW NXULV

ยกMR รฃQLUSรฃรพLRGDPDV O\J YHUNGDPDV

ยฒ $U QH WX PDQ SDVLYDLGHQDL" ยฒ VXODLNยก Mยณ *LUGYDLQLV

ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก -XUJXWLV MLV รพLD LU EXYR EDLVLDL LรฃVLJDQG V YRV DWJDXGDPDV รฅDG

-LV NDLS WLN LHรฃNRMR *LUGYDLQLR SHU QDNWยณ NODXV V -XUJRV DรฃDUร LU VXSUDW V NDG WLN *LUGYDLQLV

JDOL M LรฃJHOEยกWL 3DNLO V Lรฃ SXVQ\QR MLV LรฃยกMR SURWDPVLDLV MR LHรฃNRWL R GDEDU Mยณ VXVLWLN V QXVLJDQGR LU QRUยกMR VSUXNWL

ยณ รฃDOยณ EHW SHUJDOยกMR VDYR LรฃJVWยณ LU SULVLSDรฅLQR

ยฒ 1H ยฒ SDVDNยก ยฒ Dรฃ WDX QHVLYDLGHQDX WLNWDL SDEDLGรฅLDX WDYR REXROPXรฃLXV NDL WX YDรฅLDYDL

SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR -XUJ 2 WDYR REXROPXรฃLXV SDYRJยก YHOQLDV 3LQรพXNDV VXVLGยกM V VX DUNOLDYDJLX

5DXSLX $รฃ SDWV PDรพLDX NDLS LรฃQHรฃยก Mยณ Lรฃ *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV YHOQLDV GYLNDUWยกMH LรฃNUDW V DQW PDQ V

ลกiaudus. ยฒ . WX VDNDL" ยฒ QHSDWLNยกMR *LUGYDLQLV ยณVLรฅLรŒUยกGDPDV PDQH

ยณ

ยณ NHLVW QXVNXUGยกOยณ

ยฒ 7LNU WHLV\E ยฒ DWVDNยก WDV QXVLรฃQ\SรฃGDPDV ยฒ .DV EXV WDV EXV QRUV LU YHOQLDV QXQHรฃ

SUDJDU NDLS VDNยก รขHรฃHOJD EHW WDX YLVN SDVDN\VLX 7LN YLV WDY V QHJDOยกMDX VXUDVWL 2 WX -XUJ

SHU VDYR REXROPXรฃLXV DรฃDURVH SDVNDQGLQDL 0HVN Mร LHรฃNRM V LU HLN MRV JHOEยกWL NLWDLS SDWV SUDรฅรŒVL LU JUDรฅLDXVL SDVDXO\MH PHUJLQ SUDรฅXG\VL

.DV รพLD SHU JDODV" $U WLN YยกO QHVLYDLGHQD" ยฒ GDU ODELDX QXVWHER *LUGYDLQLV QHWLNยกGDPDV

NDG VX J\YX รฅPRJXPL NDOEยกWร 2 LU WDV รพLD EXYR รพLD GLQJR NDLS YDLGXRNOLV

.RO DWVLNYRรฃยกMR *LUGYDLQLV -XUJXWLV QXยกMR VDYR NHOLDLV -LV QRUยกMR JUHLรพLDX YLVDV VDYR NDOWHV

LรฃSDรฅLQWL LU VXJUยณรฅWL QDPR

ยณ

NDOY .RNLD EรŒWร WDGD ODLPยก *DO LU -XUJ SDPDW\Wร LU LรฃJLUVWร MRV MXRN"

%HW QHJDOยกMR MLV VXJUยณรฅWL QHLรฃSLUN V YLVร VDYR NDOรพLร LU QHJUรฅLQ V NDOYLXL SDYRJWร SDVDJร 7DL QXยกMR GDEDU WLHVLDL

ยณ *DLGรฅJDOยกV NDUรพHP DWVLLPWL SUDJHUWร SDVDJร

2 *LUGYDLQLV QHJDOยกMR SDV -XUJ QXY\NWL EH VDYR REXROPXรฃLร 7LNWDL GDEDU MLV VXSUDWR NRNLD


รพLD YHOQLDYD VXVLGยกMR NDG SUDUDGR REXROPXรฃLXV LU QHWHNR QXRWDNRV R SDWV NODLGรฅLRMD NDLS XรฅEXUWDPH

UDWH QHUDVGDPDV LรฃHLWLHV 1HEHQW WDV SDWV YHOQLDV NXULV SDYRJยก REXROPXรฃLXV LU NU\รฅNHOยกMH SDVLYDLGHQR Mยณ YHGรฅLRMD LU NODLGLQD"

6WDLJD *LUGYDLQLR JDOYRMH SUDรฃYLWR LU MDP SDDLรฃNยกMR NRGยกO MLV YLVXU JLUGL VDYR REXROPXรฃLร

รฅYHQJLP LU QLHNXU Mร QHVXUDQGD 7DL GDEDU NDL YยกO WROXPRMH SDVLJLUGR รฅYHQJLPDV YLV GDU Mยณ HU]LQR 3LQรพXNDV NODLGLQGDPDV *LUGYDLQLV XรฅVLNLPรฃR DXVLV NDG QLHNR QHJLUGยกWร LU QXยกMR WLHVLDL SHU ODXNXV QHรฅLรŒUยกGDPDV NXU HLQD

$U QH YLV WLHN MDP EXYR NXU HLWL MHL QHJDOL VXUDVWL VDYR REXROPXรฃLร LU QXY\NWL VX MDLV SDV VDYR

QXRWDN NXUL DรฃDURVH SDVNDQGLQR" 7DL LU QXยกMR WROLDX SHU ODXNXV SULVOยกJWDV EDLVDXV VLHOYDUWR VXSUDW V VDYR NODLGDV SDVLPHW V LU QXVLPLQ V O\J YLVN SDVDXO\MH SUDUDG V

XXXI 2 *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL NDL SDYRJยก MXRV VXVLGยกM V VX YHOQLX DUNOLDYDJLV 5DXS\V W

QHODLPLQJ XรฅVDNร U\W SDWHNR

ยณ VXQNL QHYDOL 3DUGDYยก MXRV QHWUXNXV 5DXS\V MDYร SLUNOLDPV NXULH ยณ 3UรŒVXV 1XR WR SDW UXGHQV NDL SDYRJยก MXRV SHU YLV รฅLHP *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL YHรฅLRMR ELDXULDLV LรฃPDOWDLV NHOLDLV VXQNLDL SULNUDXWXV MDYร YHรฅLPXV LU SUDUDGR YLV VDYR HLNOXP SDYLUWR QXYDU\WDLV YHรฅGDYR MDYXV Lรฃ /LHWXYRV

tikrais darbo kuinais. รคLDXUรŒV YHรฅLNDL QHJDLOHVWLQJDL YDUยก DUNOLXV GLHQ LU QDNWยณ EH SDVLJDLOยกMLPR JRGรŒV SLUNOLDL

VNXELQR LรฃYHรฅWL MDYXV SULHรฃ SDYDVDULR DWRODLGยณ LU WDLS QXYDUยก REXROPXรฃLXV NDG Mร QHW SDWV *LUGYDLQLV

MHL LU EรŒWร VXWLN V MRNLX EรŒGX QHEรŒWร SDรฅLQ V

-XRV SDรฅLQR WLNWDL *LUGYDLQLR SLUรฃO\V 'DXJQRUร NDLPR VNHUGรฅLXV $QXSUDV 9LVJLUGD NXULV QRUV

YLHQD DNLP QHSULPDWยก LU YLHQD DXVLP QHSULJLUGยกMR EHW SXLNLDL VXSUDWR J\YXOLร NDOE 7LNWDL Lรฃ NDOERV LU SDรฅLQR MLV *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV 3HU SDW SDYDVDULR DWRODLGยณ JUยณรฅGDPDV Lรฃ %DOWDUDJLR PDOรŒQR

ยกMR

$QXSUDV VXVLPVW V NHOLX

NXULR NU\รฅNHOยกMH EXYR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD LU SDPDWยก DWYDรฅLXRMDQW VXQNLDL SULNUDXW YHรฅLP NXUยณ WHPSยก Lรฃ SDVNXWLQLร MยกJร GYLHMร DUNOLร JUREDL SODNGDPL รฃRQDLV 'DXJ EXYR PDW V $QXSUDV DQW WR NHOLR NHOLDV

ยกMR

SHU NDOQXV LU O\JXPDV Lรฃ /LHWXYRV

ยณ

3UรŒVXV

QXYDU\Wร DUNOLร EHW WRNLXV SDUEDLJWXV NXLQXV SLUP NDUW VXWLNR .DL YHรฅLPDV DUรพLDX SULYDรฅLDYR $QXSUXL SDVLURGยก O\J MLV WXRV DUNOLXV EXYR NDรฅNDGD PDW V WLNWDL QHJDOยกMR SULVLPLQWL NXU LU NDGD 7DGD QHWLNยกWDL LรฃJLUGR $QXSUDV VDYR SULHNXUรพLD DXVLPL NDLS YLHQDV DUNO\V DQWUDP WDUยก

ยฒ 1H ยฒ VDNR YLVLรฃNDL SDUEDLJWDV DUNO\V ยฒ 1LHNR QHEXV 1HLรฃYDGXRV PรŒV *LUGYDLQLV Lรฃ

YHUJRYยกV .ULVLX SULYDรฅLDY V *DLGรฅJDO 

ยฒ 3DODXN ยฒ VDNR DQWUDVLV YRV DWJDXGDPDV NYDS ยฒ *DO QHWROL PรŒVร LรฃYDGDYLPDV 3LUP

NDUW NDL SDWHNRPH

ยณ

YHUJRY YDรฅLXRMDPH JLPWXRMX YLHรฃNHOLX *DO VXWLNVLPH *LUGYDLQยณ LU MLV PXV

iลกvaduos. ยฒ .DV Lรฃ WR ยฒ VDNR SLUPDVLV ยฒ MHL LU VXWLNVLPH DU SDรฅLQV MLV PXV" 0XGX QHW รฅYHQJWL XรฅPLUรฃRPH ยฒ 7LHV VDNDL ยฒ DWVLGXVR DQWUDVLV

1XVLPLQ DUNOLDL W\OยกGDPL WROLDX WHPSยก VXQNร YHรฅLP SDQDULQ JDOYDV LU PXรฃGDPLHVL Lรฃ

SDVNXWLQLร MยกJร

ยฒ 2 Dรฃ VYDMRMDX ยฒ VXVWRMR SLUPDVLV DUNO\V ยฒ .DLS YยกMDV DQW VSDUQร QHรฃLX VDYR MDXQMยณ VX

nuotaka. ยฒ 2 NDV GDEDU Mยณ QXQHรฃ" ยฒ DWVLGXVR DQWUDVLV LU WDLS SDW VXVWRMR

6XVWRMXV YHรฅLPXL SDEXGR VQDXG V YHรฅLNDV LU รฃPยกNรฃWHOยกMR ERWDJX ยฒ 1R OXS\QRV $U MDX VWLSWL WDULDWยกV"

%RWDJDV VXรฃYLOSยก VXNUXYLQGDPDV QXรพDLรฅ\WXV DUNOLร รฃRQXV $UNOLDL EHMยกJLรฃNDL SDVLPXLVWยก

YLHWRMH EHW YHรฅLPDV QHVXMXGยกMR

%RWDJDV YยกO VXรฃYLOSยก DSLH DUNOLร JDOYDV LU NULWR VX NHLNVPDLV

ยฒ 1R VNรŒURV $U MDX UDNDOยณ VDSQXRMDWH" 1HUHLNV QHL UDNDOLR J\YLHPV NDLOยณ QXOXSVLX

7DLS QLHNLQDPL LU ERWDJX รพDLรฅRPL DUNOLDL รฃRNR SDVNXWLQยกPLV MยกJRPLV EHW รพLD SDW LU VXNOXSR

3LUPDVLV DUNO\V NRO SULEยกJR $QXSUDV JULXYR YLGXU\MH NHOLR LU NRMDV XรฅYHUWยก R DQWUDV VXVWRMR SDQDULQ V JDOY VXQNLDL รฃQLRNรฃGDPDV

3ULEยกJR 9LVJLUGD DWSDรฅLQ V *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV SDVLรฅLXUยกMR

ยณ

NULWXVยณ DUNOยณ SDJORVWยก DQWUR

SDQDULQW JDOY LU WDLS JUDXGX SDVLGDUยก $QXSUXL NDG MLV QHW DรฃDU QHW\รพLD LรฃWU\รฃNXVL DWEXOD UDQND QXEUDXNยก

ยฒ .RNLXV DUNOLXV SUDรฅXGHL ยฒ DWVLJU รฅยก MLV VX SULHNDLรฃWX

ยณ YHรฅLN


2 WDV VXQLXU V QXOLSR QXR SDVRVWยกV LU SLNWDL EXUEWHOยกMR

ยฒ .RNLH รพLD DUNOLDL" 'YยกVHOLHQRV R QH DUNOLDL 7RNLDLV DUNOLDLV QHEHQW WLNWDL SUDJDUH YHOQLDP

MRGLQยกWL R QH MDYXV YHรฅLRWL

ยณ 3UรŒVXV

ยฒ %HW NRNLH EXYR รฃLWLH DUNOLDL NDG WX รฅLQRWXP ยฒ DWVLGXVR $QXSUDVยฒ รคDLEDV R QH DUNOLDL 7DV NXULV MXRV WXUยกMR GDU LU รฃLDQGLHQ Mร LHรฃNR O\J JDOYRV QHWHN V

ยฒ 'DEDU QHEHQW SUDJDUH MXRV VXUDV ยฒ DEHMLQJDL DWVDNยก YHรฅLNDV ยฒ$รฃ SDWV SUDVLNHLNLDX VX

MDLV YDรฅLQยกGDPDV LU MXRV SUDNHLNLDX *HUDL GDU NDG SULH *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV VXVLSUDWR QXGYยกVWL 7DV YHOQLR EDMRUSDODLNLV รขHรฃHOJD JDO WXUยกV QDXMDL YRJWร DUNOLร SDPDLQ .HLNGDPDVLV YHรฅLNDV QXยกMR

ยณ

VPXNO R $QXSUDV SDVLOLNR YLHQDV SULH NULWXVLR DUNOLR LU รฃDOLD MR

VWRYLQรพLR SDQDULQWD JDOYD QHODLPยกV GUDXJR DQWURMR REXROPXรฃLR

'DU NDUW SDJORVWยก $QXSUDV QXOHLVW DUNOLR JDOY SDรฅLรŒUยกMR

DWVLGXVR LU WDUยก

ยณ

NULWXVLR VXVWLQJXVLDV DNLV

ยฒ 7RNV MDX J\YHQLPDV 6X YยกMDLV OHQNW\QLDYRWH LU NULWRWH YLGXU\MH NHOLR SDWHN

UDQNDV . GDEDU *LUGYDLQLXL SDVDN\VLX" ,U N MLV GDU\V EH MรŒVร"

ยณ

VYHWLPDV

6XVLUรŒSLQ V 9LVJLUGD SDVWRYยกMR YDODQGยกO O\J รฃHUPHQ\VH JDOYRGDPDV DSLH J\YHQLPR รฃXROLXV

NU\รฅNHOHV LU JDO VXQNLDL SDGรŒVDYR LU VXVLPVW V QXยกMR SDPDรฅยกOH YLV DWJDO DWVLJU รฅGDPDV LU VYDUVW\GDPDV N รพLD GDEDU GDU\WL

2 YHรฅLNDV QHWUXNXV VXJUยณรฅR Lรฃ NDUรพHPRV LU DWVLYHGยก SRU WLN N 5DXSLR SDYRJWร DUNOLร 3DVNXL

VHNยก O\J NUDQNO\V รขHรฃHOJD WULQGDPDV UDQNDV 9LVJLUGD VWDEWHOยกMR LU SDVLรฅLรŒUยกMR

ยฒ 1HJL QHEXV JDOR WDP SUDNHLNWDP DUNOLDYDJLร OL]GXL" ยฒ SDWV VDX WDUยก ยฒ .DG Mยณ NXU

SHUNรŒQDV JLHGU GLHQ WUHQNWร 5\WDV EXYR

รŒNDQRWDV

.U\รฅNHOยกMH NDLS SDEDLVD VWRYยกMR SDรฃLXUSXVL NDUรพHPD 3UR VWDGDO

SUDEยกJR O\J รฃOXEรพLRGDPDV 5DXS\V R SUR NDPS SUDVNULGR WDUVL รฃLNรฃQRVSDUQLV DU SHOยกGRV รฃHรฃยกOLV

ยฒ .DV รพLD SHU JDODV" ยฒ VXVLGRPยกMR 9LVJLUGD VSยกOLRGDPDV ยฒ 3ULHรฃ DXรฃU DSLH PDOรŒQ R Lรฃ

U\WR DSLH NDUรพHP WLH SDW\V SDXNรฃรพLDL VXNDVL" $U WLN QH รพLD YLVD QHODLPยก VOHSLDVL" $QXSUXL SDGLGยกMR

ยณWDULPDV -LV VWHQJยกVL JHULDX ยณVLรฅLรŒUยกWL LU YLVN LรฃVLDLรฃNLQWL EHW GUXPVWยกVL รŒNDQD YLUVGDPD UรŒNR JXUXODLV LU SDVOยกSGDPD NDUรพHP 9LVJLUGD SUR WLUรฃW UรŒN YLVN SDPDWยก LU VXSUDWR 1HOLNR MRNLร DEHMRQLร NDG รพLD QHODERMR รฅDEDQJRV NXULDV UHLNLD QXJDOยกWL NDG QXVOLQNWร YLVRV QHODLPยกV NDLS GHEHV\V SUR รฃDOยณ 6XVLUรŒSLQ V 9LVJLUGD SDPDรฅยกOH QXยกMR NHOLX VYDUVW\GDPDV NDLS QXJDOยกWL YHOQLR NODVW LU LรฃJHOEยกWL MDXQLNยณ VX QXRWDND 2EXROPXรฃLDL YLV WLHN MDX รฅXY 5HLNLD VXUDVWL *LUGYDLQยณ LU MDP YLVN LรฃDLรฃNLQWL *DO WDGD JDOLPD EXV LรฃJHOEยกWL LU %DOWDUDJยณ VX MR GXNUD QXR JUHVLDQรพLR SDYRMDXV 9LVJLUGD SDVSDUWLQR รฅLQJVQยณ LU QXยกMR SHU ODXNXV WUXPSLQGDPDV NHOL 2 YHรฅLNDV DWVLYHG V QDXM SRU YRJWร DUNOLร ยณNLQNยก MXRV ยณ EULN LU QXYDรฅLDYR WROLDX ยณ 3UรŒVXV

SDYDVDULR

pabiurusiu keliu, negailestingai varydamas arklius. 3ULH NDUรพHPRV DQW NHOLR รขHรฃHOJDL OLNR YLHQDV QXGYยกV V REXROPXรฃ\V R DQWUDV YRV EHSDYHONV

NRMDV 7DL NDUรพHPLQLQNDV QHGDXJ JDOYRM V SDVLรฃDXNยก UDNDOยณ SDVPDXJยก OLNXVยณ REXROPXรฃยณ LU DELHP

nulupo kailius. 3DYDNDUH DWยกMR

ยณ

*DLGรฅJDOยกV NDUรพHP -XUJXWLV LU JULHรฅWDL SDUHLNDODYR VDYR SUDJHUWร SDVDJร

NHWLQGDPDV Xรฅ MDV DWLGLUEWL รขHรฃHOJD MDP SDVLรŒOยก XรฅNDVWL GYยกVHOLHQDV LU QXVLOXSWL QXR Mร NDQRSร SDVDJDV -XUJXWLV WDLS LU SDGDUยก QHรฅLQRGDPDV NDG XรฅNDVD *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV

2 รขHรฃHOJDL SDVLOLNR NDLS 3LQรพXNDV VDNยก 5DXSLR SDYRJWร REXROPXรฃLร RGRV NXULDV MLV

SDGรฅLRYยก VWDGDORMH

%HW LU WXR MLV QHLOJDL GรฅLDXJยกVL

XXXII %DOWDUDJLR PDOรŒQH LU QDPXRVH SR $QXSUR DWVLODQN\PR GDU W\OLDX LU Q\NLDX SDVLGDUยก 'XNWยก LU

WยกYDV YHQJยก YLHQDV VX NLWX VXVLWLNWL WDUVL ELMRGDPL SUDNDOEยกWL LU SDOLHVWL QHXรฅJLMXVL รฅDL]GD .LHNYLHQDV

VWHQJยกVL GLUEWL VDYR GDUE LU QHVLSDLQLRWL DN\VH

2 SDYDVDULQLDL YยกMDL MDX SUDGยกMR รฃYLOSWL DSLH SDNUDLJHV LU SUR DSOHLVWR PDOรŒQR VSDUQXV

1HVLN VGDPDV %DOWDUDJLV PยกJLQR WDLV\WL PDOรŒQ EHW NDรฅNDLS QHVLVHNยก YLVNDV N WLN SDLPV VSUรŒGR Lรฃ

UDQNร 1HEH WLH MDX PHWDL EXYR VSDUWRV WUรŒNR EH WR VOยกJยก NDรฅNRNV EHYLOWLรฃNXPDV WDUVL SDVDXOLR JDODV

DUWยกWร 7DL LU WXรฃรพLRV EXYR YLVRV SDVWDQJRV SULNHOWL PDOรŒQ Lรฃ QXPLUXVLร -LV NDLS VWรŒNVRMR WDLS LU SDVLOLNR O\J รฃPยกNOD VDYR Q\NXPX NHOGDPDV NDรฅNRNยณ รฃLXUSXOLQJ QXMDXWLP

-XUJD SULVLPLQXVL NLWXV SDYDVDULXV EXYR DSVLPHWXVL GUREHV DXVWL EHW LUJL NDรฅNDLS YLVNDV QHVLVHNยก QXRODWRV WUรŒNR JLMRV VSUรŒGR รฃDXG\NOยก WDUVL Lรฃ DWJUXEXVLร UDQNร LU VWDNOยกV QHEH WDLS OLQNVPDL


VNDPEยกMR NDLS NLWDLV SDYDVDULDLV 6XGXQGยกV YLHQ NLW NDUW LU QXW\OD O\J XรฅVSULQJXVLRV QHV DXGยกMD

SDWL VX VDYLPL JLQรพLMRVL LU QHJDOยกMR VXVLWDUWL VX VDYR รฃLUGLPL 7DL GDรฅQLDXVLDL DSVLNQLDXEXVL DQW VWDNOLร DUED SUDYLUNGDYR QHVXODLNRPRPLV DรฃDURPLV DUED DWVLUยกPXVL DQW UDQNร VXVWLQJGDYR XรฅVLVYDMRGDPD LU SDWL QHรฅLQRGDYR N EHJDOYRMR

-XUJD รฃยณ SDYDVDUยณ QH WLHN DXGยก NLHN SDWL VX VDYLPL JUรŒPยกVL YLVX

ยณQLUWLPX

QLHNR QHYHLNยก WLNWDL VODQNLRMR Lรฃ NDPSR

ยกMXVL

ยณVLVLรŒEDYXVLRV

MDXQ\VWยกV

NRO SDJDOLDX SULWUรŒNR MยกJร LU WDLS SDYDUJR WDUVL EรŒWร DWOLNXVL GLGรฅLDXVLXV GDUEXV 2 Lรฃ WLNUรMร

QRUV

ยณ

ยณ

NDPS SDWL QHWXUยกGDPD NXU GLQJWL .DUWDLV SULPDQLXVL EรŒWร

SDVDXOLR JDO *LUGYDLQLR LHรฃNRWL 9LVN XรฅPLUรฃWร YLVNR LรฃVLรฅDGยกWร NDG WLN Mยณ VXWLNWร LU

SDPDW\Wร EHW รพLD SDW NLOGDYR WRNV NDUWXV DSPDXGDV SDEXVGDYR OHGLQLV LรฃGLGXPDV QXVWHOEGDPDV

EHVLYHUรฅLDQWยณ PHLOยกV MDXVP LU -XUJD QHVLWYHUGDPD QH WLN VWDNOยกVH EHW LU YLVRMH WURERMH XรฅVLPHWXVL VNDU DQW SHรพLร LรฃEยกJGDYR

ยณ SDHรฅHU LU NODMRGDYR SDWL YLHQD SDNUDQWยกPLV

8GUXYยกV HรฅHUH NDVGLHQ YLV GDXJLDX ULQNRVL YDQGHQV NXULV QDUGLQR ODXรฅยก OHG LU NยกOยก

ยณ

SDYLUรฃLร R -XUJRV NUรŒWLQยกMH SULWYLQR YLV GDXJLDX SULHรฃWDUDXMDQรพLร MDXVPร NXULH QHEHJDOยกMR VXWLOSWL

YLHQRMH รฃLUG\MH LU M VSURJGLQR NDLS OHG SDYDVDULR SRWY\QLV 7DL -XUJD LU QHEHJDOยกMR QLHNXU UDVWL VDX

vietos ir nusiraminti. 1HW 8GUXYยกV HรฅHUR รฃODLWDL SDNUDQWยกV LU SDNULรŒWยกV QXR SDW YDLN\VWยกV LรฃEยกJLQยกWL QHSDJXRGยก -XUJRV LU QHQXUDPLQR QRUV MDLV NDVGLHQ GDEDU NODMRMR 7DU\WXP YLVNDV SUDรฅXYR NDV EXYR PLHOD LU EUDQJX -L QLHNR QHPDWยก LU QHSDVWHEยกMR O\J NODLGรฅLRWร VDSQXRGDPD DWYLURPLV DNLPLV LU QLHNR

QHPDW\Wร -L EXYR SULEORNรฃWD VDYR SHUJ\YHQLPร VX NXULDLV NRYRMR JUรŒPยกVL LU QHJDOยกMR ยณYHLNWL 7RGยกO

ML QLHNR QHPDWยก LU QLHNDV MRV QHJDOยกMR SUDEODLY\WL QHV WD EODLYXPD JDOยกMR NLOWL WLNWDL Lรฃ รฃLUGLHV JHOPLร R

รฃLUGLV EXYR OLJL SDW SDGXJQLร VXGUXPVWD 7DL LU WXรฃรพLD EXYR LHรฃNRWL EHQW NRNLR SUDEODLYยกMLPR NRO รฃLUGLV

nenurimo. -XUJD NODMRGDPD SDHรฅHUH QHJDOยกMR SDWL VX VDYLP VXVLWDUWL WDL VDYR QHODLP LรฃYHUNGDYR

SDHรฅHUยกV YยกMDPV LU MLH EODรฃN\GDYR SR SDNUDQWHV DSOHLVWRV QXRWDNRV PHLOยกV รฅRGรฅLXV NHLNVPXV DรฃDUDV LU EHSURWLรฃN MXRN %HW QHL DรฃDURV QHL SLNWL รฅRGรฅLDL QHL MXRNDV QLHNR QHJDOยกMR SDGยกWL QHV -XUJD

QHSDMยกJยก VXVLWDLN\WL VX VDYR รฃLUGLPL NXULRMH JUรŒPยกVL O\JLDL VWLSUรŒV SULHรฃLQJL MDXVPDL LU DLVWURV 0HLOยก LU QHDS\NDQWD DWODLGXPDV LU XรฅVLVS\ULPDV QXRODQNXPDV LU LรฃGLGXPDV SDVLLOJLPDV LU DWVLVDN\PDV YLHQ

PLUNVQยณ ยฒ YLHQDV NLW PLUNVQยณ ยฒ NLWDV MDXVPDV SDLPGDYR YLUรฃร LU -XUJD WD OLQNVPRML WD LรฃGLGรฅLRML -XUJD NOXSGDYR QHSDNHOGDPD WRNLR ยณDXGULQWR VDYR รฃLUGLHV EDQJDYLPR

,U WDGD NDL EXYR DWยกM V $QXSUDV YLHQ PLUNVQยณ EรŒWร EยกJXVL LรฃWLHVWRPLV UDQNRPLV SDVLWLNWL

*LUGYDLQLR NDG WLN EรŒWร รฅLQRMXVL NXU Mยณ VXUDVWL %HW รพLD SDW VXNLOR รฃDOWDV EHMDXVPLV LรฃGLGXPDV NDG EรŒWร Mยณ LรฃYLMXVL MHLJX MLV EรŒWร GXULV SUDYยกU V 7DL LU DWVDN\PDV $QXSUXL EXYR WLNWDL YLHQD Lรฃ N\ODQรพLร LU

QXVLOHLGรฅLDQรพLร EDQJร NXULRV YLV ODLN VLDXWยก -XUJRV รฃLUG\MH

7DLS LOJLDX QHJDOยกMR J\YHQWL -XUJD LU ODXNยก YLVD รฃLUGLPL ODXNยก NDG NDรฅNDV DWVLWLNWร YLV WLHN ยฒ

NDV NDG WLNWDL QXULPWร WDV SDGรŒN V EDQJDYLPDV LU QHUHLNWร WDLS รฅLDXULDL LU EHYLOWLรฃNDL JUXPWLV SDรพLDL VX

savimi. .DG EHQW -XUJXWLV SDVLURG\Wร 7DLS JHUD EรŒWร SDรฅLรŒUยกWL

ยณ MR EHYLOWLรฃNDV DNLV LรฃJLUVWL QXVLรฃQ\SรฃWLP LU SDรพLDL QXVLUDPLQWL

*DO EรŒW MHL -XUJXWLV EรŒWร SDVLURG V -XUJD EรŒWร WHVยกMXVL $QXSUXL GXRW รฅRGยณ LU LรฃWHNยกMXVL Xรฅ MR

NDG GYLJXEDV EHYLOWLรฃNXPDV SDYLUVWร QDXMR J\YHQLPR YLOWLPL %HW LU -XUJXWLV QHVLURGยก

7DL ODXNยก GDEDU -XUJD SDWL QHรฅLQRGDPD NR ,U MDX QH *LUGYDLQLR QXMDXWยก รฃLUGLV NDG MR QLHNDGD

GDXJLDX QHEHSDPDW\V QH VDYR YHVWXYLร NXULRV VX SUDHLWRV รฅLHPRV SรŒJRV VรŒNXULDLV SUDรฅXYR EHW NDรฅNR QLDXUDXV QHLรฃYHQJLDPR NDV WXUL ยณY\NWL LU M LรฃYDGXRWL Lรฃ QHSDNHOLDPRV NDQรพLRV

,U WDV QHรฅLQRPDV ODXNLDPDVLV URGRV VX SDYDVDULR YยกMDLV OยกNยก VX SLUPDLV XSHOLDLV VNXEยกMR ,U

NLW YDNDU LรฃยกMXV $QXSUXL NDL WยกYDV VX GXNUD YLHQX GX DWVLVยกGR Xรฅ VWDOR YDNDULHQยกV DSOHLVWDPH PDOรŒQH YยกO VXรŒNยก SHOยกGD 7ยกYDV VX GXNUD O\J NDรฅN QXMDXVGDPL SDVLรฅLรŒUยกMR YLHQDV SDGยกMR DQW VWDOR

ยณ

NLW LU รฃDXNรฃWXV

ยฒ -DX ยฒ SDVDNยก GXNWยก YLVD LรฃEDOGDPD NDLS GUREยก ยฒ .DV" ยฒ QXWLUSR WยกYDV รฅLรŒUยกGDPDV

ยณ GXNU LU ยณVLNODXV\GDPDV

3HOยกGD YยกO VXรŒNยก WDUVL UDXGRGDPD WDUVL NYDWRGDPD NDG QHรฅLQLD EXYR NR ODXNWL ยฒ YHVWXYLร

DU รฃHUPHQร %HQW WDLS VHQL รฅPRQยกV NDOED SHOยกGD NYDWRMD ยฒ ODXN YHVWXYLร SHOยกGD UDXGD ยฒ ODXN รฃHUPHQร %HW QHL WยกYDV QHL GXNWยก QHODXNยก QHL YLHQร QHL NLWร -LH DEXGX ODXNยก NDรฅNR NLWR R NR ยฒ SDW\V QHรฅLQRMR 7DL รฅLรŒUยกMR YLHQDV

ยณ

NLW WDU\WXP QRUยกGDPL NDรฅN LรฃVNDLW\WL YLHQDV NLWR LรฃEO\รฃNXVLDPH YHLGH LU

VXVWLQJXVLRVH DN\VH .ODLNXV QXMDXWLPDV NDLS VLDXEDV VXNDXVWยก NUรŒWLQ LU NDรฅNR QHLรฃYHQJLDPR

ODXNLPDV VXVWLQJGยก YLVXV VQDULXV


1HVLN VGDPDV WยกYDV SDNLOR HLWL

ยณ

NLHP SDรฅLรŒUยกWL NDV รพLD DWVLWLNR LU NXU WD SHOยกGD

GXNWยก DSLPWD NODLNLRV LรฃJVWLHV ยณVLNLER WยกYXL

%HW

ยณ UDQNRY LU QHLรฃOHLGR ยฒ 1HLN WยกYHOL QHLN ยฒ PDOGDYR ยฒ .DV EXV ยฒ WHEรŒQLH 7ยกYDV VX JDLOHVรพLX SDJORVWยก GXNWHUV JDOY LU ML SULVLJODXGยก SULH QHVSยกMR QXULPWL NDL MDX QH PDOรŒQH EHW รพLD SDW SR ODQJDLV ยฒ SHOยกGD

รŒNLD

EHW

MR NUรŒWLQยกV YLVD YLUSยกGDPD

QH SHOยกGD R NDรฅNDV NLWDV ยฒ

baisiai nusikvatojo ir nuskrido. 7DGD NUรŒSWHOยกMXVL -XUJD DWรฃRNR QXR WยกYR LU VXVSLJR QHVDYX EDOVX -L SDMXWR WDUVL EรŒWร

SULVLOLHWXVLRV M NDรฅNLHQR รฃDOWRV UDQNRV LU SOยกรฃXVLRV QXR WยกYR รฝLD SDW ML VXVPXNR EH รฅDGR DQW LรฃVLJDQGXVLR WยกYR UDQNร

3DVNXL SHU YLV QDNWยณ NOLHGยกMR -XUJD 7ยกYDV QHL รฅLQJVQLR QHDWVLWUDXNยก QXR MRV ORYRV

QHVXGยกGDPDV DNLร -L YLV ODLN EODรฃNยกVL EH VPRQยกV VX NDรฅNXR VXQNLDL NRYRGDPD

7LNWDL SDU\รพLX DWJDYR VPRQ SDรฃRNR Lรฃ ORYRV LU รฅLรŒUยกGDPD VLDXER DSLPWRPLV DNLPLV LU YLVD

GUHEยกGDPD SDJULHEยก WยกY Xรฅ UDQNRV

ยฒ %ยกNLP WยกYHOL Lรฃ รพLD ยฒ SDNXรฅGRPLV SDVODSWLQJDL SDVDNยก WDUVL ELMRGDPD NDG NDV

QHLรฃJLUVWร

ยฒ .XU GXNUHOH" ยฒ QXVLJDQGR LU QXVWHER WยกYDV

ยฒ 9LV WLHN NXU 7LNWDL WROLDX QXR รพLD ยฒ PDOGDYR ML YLVD GUHEยกGDPD

ยฒ 1XULPN GXNUHOH ยฒ UDPLQR WยกYDV QRUV SDWยณ รฃLXUSXO\V NUยกWยก ยฒ 1XR VDYR QHODLPยกV QLHNXU

QHSDEยกJVL -L LรฃWLNV O\JLDL รพLD NDLS LU NLWXU

ยฒ %HW Dรฃ QHQRULX รฅรŒWL ยฒ -XUJD YLVD YLUSยกMR

ยฒ 1HรฅรŒVL GXNUHOH N WX" ยฒ JXRGยก WยกYDV LU SDWV GUHEยกMR ยฒ7D SHOยกGD WDYH WLNWDL LรฃJVGLQR

1HELMRN SUDHLV SDVYHLNVL %XV YLVNDV JHUDL J\YHQVLPH NDLS J\YHQ 

%HW WยกYDV รฅLQRMR NDG YHOWXL SHOยกGD QHรŒNLD 2 DU WLNUDL รพLD SHOยกGD

รŒNยก

DU NDV NLWDV ยฒ DEHMRMR

7DL QXWDUยก SDJDOLDX ยฒ NDV EXV WDV EXV ยฒ SDVLQDXGRWL $QXSUR SDWDULPX LU XรฅWDLV\WL รฃDXWXY VLGDEUR NXOND NDG SUDรฅรŒWร QHOHPWD SHOยกGD R QH MR GXNWยก

XXXIII 9ยกODL YDNDU DWยกMR VXVLUรŒSLQ V %DOWDUDJLV SDV VDYR NDLP\Q LU ELรพLXOยณ NDOYยณ -XRGYDONยณ SDV NXUยณ

VHQLDL MDX QHEXYR ODQN VLV 2 LU WDV WDUVL MR ODXNGDPDV VยกGยกMR DQW NDOYยกV VOHQNVรพLR LU รฅLรŒUยกMR NDLS VNOHLGรฅLDVL VXWHPRV DQW 8GUXYยกV HรฅHUR LU OHLGรฅLDVL QDNWLV

ยฒ ,รฃ NXUJL WX GDEDU" ยฒ QXVWHER NDOYLV VWDLJD SDPDW V SULHรฃ VDYH DWVLUDGXVยณ %DOWDUDJยณ ยฒ

0DQLDX NDG MDX YLVDL XรฅPLUรฃDL WDN NDOQ R WDX ยฒ

ยณ PDQR NDOY 5HQJLDXVL HLWL SDรฅLรŒUยกWL DU GDU J\YDV" %HW PDQ ยณ ยณ SDNDOQ 9LV WDULDX QHLรฃN VL LU SDWV DWHLVL 7DL LU DWยกMDX ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV DSVLGรฅLDXJ V NDG VXWLNR ELรพLXOยณ ยฒ $U QHWXUL NDUWDLV

ลกautuvo? โ€” O kam jis tau? โ€” nustebo kalvis. ยฒ *DODV รฅLQR ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV VXDEHMRM V VDN\WL DU QHVDN\WL ELรพLXOLXL YLV WHLV\E WDL LU

SDVDNยก GYLSUDVPLรฃNDL ยฒ 9HOQLDV DU DSXRNDV

ยณ

PDOรŒQ

ยณVLPHWยก

3HU QDNWLV

รŒNLD

1LHNDLS QHJDOLX

iลกbaidyti... ยฒ 2 JDO Lรฃ WLNUรMร YHOQLDV" ยฒ SDVLMXRNยก NDOYLV

ยฒ .DV Mยณ WHQ รฅLQR" ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV LรฃVLWUDXNGDPDV Lรฃ NLรฃHQยกV VLGDEULQยณ UXEOยณ ยฒ 5HLNWร

JDO LU VLGDEUR NXON DWOLHWL 7LNULDX NDG EรŒWร

ยฒ 7DL WX YLVDL ULPWDL" ยฒ QXVWHER NDOYLV

ยณVLรฅLรŒUยกGDPDV

SDWDPV\MH

ยณ

%DOWDUDJยณ . MLV รพLD

SUDVLPDQยก" *DO Lรฃ WLNUR NDรฅNDV QHGRUR VXNDVL DSLH MR PDOรŒQ QXR Wร QHODLPLQJร *LUGYDLQLR SLUรฃO\Eร" 2 LU -XUJXWLV ยฒ JDODV Mยณ รฅLQR NXU GLQJR QXR WR ODLNR *DO YLVDL SDNYDLรฃR LU VXVLGยกMR Lรฃ SDY\GR VX

DUNOLDYDJLDLV 7DLS DU NLWDLS R รพLD NDรฅNDV EHQGUR WXUยกMR EรŒWL WLNWDL NDOYLV Lรฃ NDUWR QHJDOยกMR VXSUDVWL ยฒ

$U WLN QH -XUJXWLV NDUWDLV ยฒ SDJDOLDX ยณWDUยก MLV ยฒ NYDLODV LรฃGDLJDV NUHรพLD DSLH WDYR PDOรŒQ" ยฒ .XU รพLD WDX -XUJXWLV" ยฒ DWVDNยก %DOWDUDJLV QXVWHE V NDOYLR

QHPDรพLDX SULH PDOรŒQR $UJL MR QยกUD NDOYยกMH"

ยณWDULPX

ยฒ $รฃ MR VHQLDL

ยฒ 7DLJL NDG LU MLV GLQJR NDLS XJQ\MH QXR WR ODLNR NDL SDYRJยก *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV ยฒ

VXVLUรŒSLQR NDOYLVยฒ $U WLN VDNDX VX DUNOLDYDJLDLV QHVXVLGยกMR Lรฃ WR SDVLXWLPR" 2 JDO

LรฃยกMR QLHNR QHVDN V" $U NR QHJLUGยกMDL Lรฃ DWYDรฅLXRMDQรพLร GยกWDV"

ยณ PDOรŒQ"

ยณ

XรฅNXULXV NXU

ยฒ 1H QHJLUGยกMDX ยฒ GDU ODELDX QXVWHER %DOWDUDJLV ยฒ $UJL รพLD -XUJXWLV JDOยกWร EรŒWL NXR 1H %DOWDUDJLV JHUDL รฅLQRMR NDV รพLD NDOWDV WLNWDL QHJDOยกMR SULVLSDรฅLQWL NDG LU DUWLPLDXVLDP

ELรพLXOLXL 2 NDOYLV QHJDOยกGDPDV VXSUDVWL NDV รพLD GDURVL EXYR OLQN V SDUDQNLQยณ 7LNWDL YLVDL EH UHLNDOR

ยณWDUWL

QHW VDYR SUDรฅXYXVยณ


2 -XUJXWLV WXR PHWX NDLS WLN VWRYยกMR Xรฅ NDOYยกV NDPSR VX SDVDJRPLV ยฒ WLHVD QH SDYRJWRPLV LU

SUDJHUWRPLV EHW QXOXSWRPLV QXR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLร GYยกVHOLHQร ยฒ QHVLU\รฅGDPDV SULVLSDรฅLQWL LรฃJLUG V NDOYยณ VX %DOWDUDJLX NDOEDQW LU Mยณ ยณWDULDQW NDG MLV VXVLGยกM V VX DUNOLDYDJLDLV

ยณHLWL

LU

ยฒ *DODV รฅLQR ยฒ SDJDOLDX WDUยก NDOYLVยฒ JDO รพLD LU UHLNLD รฃDXWXYR XรฅWDLV\WR VLGDEULQH NXOND

Kitaip visa ta velniava neatsikratysi... Eisiu paieลกkoti. 9LVNR QHQXJLUG V -XUJXWLV SDJDOYRMR NDG SULHรฃ Mยณ UHQJLDVL XรฅWDLV\WL รฃDXWXY VLGDEULQH NXOND LU

QXVLJDQG V SDEยกJR QXR NDOYยกV QHรฅLQRGDPDV N WROLDX GDU\WL LU NXU GLQJWL VX VYHWLPRPLV SDVDJRPLV 1HEHQW GDU NDUW JUยณรฅWL

ยณ NDUรพHP LU SDUHLNDODXWL VDYR SDVDJร" 7DGD LU NDOYLV QHWXUยกV NR S\NWL ยณ SDรฃLรŒU LHรฃNRWL รฃDXWXYR XรฅVLOLNXVLR GDU Lรฃ VXNLOLPR PHWร NDGD MLV GDOJLร EUROLDPV SHUNDOGDYR GDOJLXV ยณ NDUGXV LU WDLV\GDYR NLWXV JLQNOXV .DรฅNXU SDVWRJยกMH EXYR XรฅNLรฃWDV Lรฃ Wร ODLNร GYLYDP]GLV รฃDXWXYDV %DOWDUDJLV WXR WDUSX XรฅVLNรŒUยก รฅDL]GU LU ยกPยก NDLWLQWL NDXรฃH VLGDEULQยณ UXEOยณ 1HWUXNXV VXJUยณรฅR NDOYLV VX DSUรŒGLMXVLX รฃDXWXYX รพLD SDW Mยณ QXรฃYHLWยก VXRGรฅLDLV R SDVNXL SHU SDWยณ YLGXUQDNWยณ PยกQXOLXL รฃYLHรพLDQW SDGยกMR DWO\GLQWL GYL VLGDEUR NXONDV ยฒ 1D WDL รฅLรŒUยกN ยฒ SDJDOLDX WDUยก NDOYLV XรฅWDLV V DEX YDP]GรฅLXV NXONRPLV ยฒ JHUDL WDLN\N WLN QHSDWDLN\N PDQR -XUJXรพLXL .DOYLV GDU WHEHJDOYRMR NDG -XUJXWLV J\YDV DU รฅXY V WXUL VXNWLV DSLH %DOWDUDJLR PDOรŒQ 2 SHOยกGD DU DSXRNDV QRUV LU SDWV YHOQLDV EรŒWร DSVLPHW V QHGLGHOยก EยกGD 'ULRNVWHOVL NDUW DQWU LU LรฃEDLG\VL 7LN YD SDYDVDUยณ SHUNรŒQDV JDOL WDYR PDOรŒQ QXVSLUWL $QW WRNLRV SDNULรŒWยกV VWRYL 1HMXRNDXN LU ยณVLWDLV\N SHUNรŒQVDUJยณ ยฒ (W NDP MR UHLNLD" ยฒ QXPRMR %DOWDUDJLV SDWHQNLQWDV NDG MDX WXUL รฃDXWXY XรฅWDLV\W GYLHP VLGDEUR NXONRP VX NXULRP QXR YLVRNLร SULHรฃLQLQNร DSVLJLQV R SHUNรŒQDV MDP QH SULHรฃDV EHW VDYDV NDLS LU YLVDV SDVDXOLV ยฒ 3UDJ\YHQR WยกYร WยกYDL ยฒ QHQXWUHQNยก LU GDEDU QHQXWUHQNV .XR Dรฃ MDP QXVLNDOWDX" 7LNWDL LรฃEDLG\VLX SUDNHLNW SHOยกG DU DSXRN LU YLVNDV EXV JHUDL ยฒ 1D WDL LU SDGยกN WDX GLHYH ยฒ WDUยก NDOYLV LรฃOHLVGDPDV NDLP\Q LU SDWV QXยกMR JXOWL รคYDLJรฅGยกV MDX PLUJยกMR SULHรฃ U\W LU HรฅHUDV W\OLDL Rรฃยก O\J SDEXVGDPDV %DOWDUDJLV QXยกMR SDHรฅHUH QDPR 9LUรฃXP MR NDOQR LU PDOรŒQR EXYR VXVLWHONXVLRV SDU\รพLR รฅYDLJรฅGยกV *DO MRV OHPLD JLHGU GLHQ LU รฃYLHVร SDYDVDUยณ" %HW LU MRPLV QHSDVLWLNยกGDPDV %DOWDUDJLV SDVLNLรฃR รฃDXWXY SR VNYHUQX YRJรพLRPLV ยณVยกOLQR ยณ PDOรŒQ NDG QLHNDV QHSDPDW\Wร LU SDVOยกSยก XรฅWDLV\W VLGDEUR NXONRP GYLYDP]Gยณ NDPSH SR DSGXONยกMXVLDLV 8UรฃXOยกV VLMRQR OLNXรพLDLV ยฒ 1D GDEDU WX PDQ SDรŒNDXVL ยฒ WDUยก DSVLGDLU\GDPDV ยฒ *DXVL NR QRUยกMDL LU DWVWRVL QXR 2 NDOYLV YLVDL QHรฅLQRGDPDV NDG รพLD MR SDUDQNLQLV VODQNLRMD QXยกMR

mano galvos. 5\WXRVH

MDX

YLVDL

EUยกรฃNR

%DOWDUDJLV

SDVWRYยกMR

SDVLรฅLรŒUยกMR

ยณ

SDEXQGDQWยณ

HรฅHU

LU

VQรŒGXULXRMDQWยณ OLHNQ NXU SUR PLJO N\รฃRMR VNXUGรฅLร SXรฃHOLร LU EHUรฅHOLร YLUรฃรŒQยกV QXVLUDPLQR LU QXยกMR WURE 3ULHPHQยกMH SDVLNODXVยก ยฒ VHNO\รพLRMH UDPLDL PLHJRMR GXNWยก -RV QHรฅDGLQGDPDV SDWV QXยกMR VXUรŒNXVL SLUNL NXUL SDJDOLDX WXUยกMR QXรฃYLVWL QDXMD YLOWLP DWVLUDGXVLD %DOWDUDJLR รฃLUG\MH

ยณ ยณ

XXXIV 3UDNHLNWDV DUNOLDYDJLV 5DXS\V รฅXYXV *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDPV SDJDOLDX WDLS SDW QHLรฃYHQJยก

VDYR JDOR -ยณ SDWยณ SLUPMยณ LรฃWLNR QXVLSHOQ\WDV OLNLPDV

%XYR JUDรฅXV DQNVW\YR SDYDVDULR U\WDV 7 U\W *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRMH

6XS\N V รขHรฃHOJD SDOHLGR NLUYLX

ยณ

ยก Pยก

LU SUDJ\GR YLรฃWD

YLรฃW SUDQDรฃDXMDQรพL QHODLP EHW QHSDWDLNยก 1RUยกMR SDVLYLM V GDU

NDUW VPRJWL EHW LรฃJLUGR ODXNXRVH QHSDSUDVW WULXNรฃP LU XรฅPLUรฃ V YLรฃW LรฃยกMR Xรฅ YDUWร SDรฅLรŒUยกWL NDV

ten darosi. 3HU ODXNXV WLHVLDL SHU DULPXV Qยก NLHN QHรฃOXEXRGDPDV EHYHLN NRMRP รฅHPยกV QHVLHNGDPDV

EยกJR QHDWJDXGDPDV NYDSR 5DXS\V R SDVNXL Mยณ YLMRVL 3DXGUXYยกV LU NLWร NDLPร Y\UDL VX NXRODLV LU

mietais. ยฒ /DLN\NLW YDJยณ ยฒ SO\รฃR QXR ULNVPR ODXNDL LU Lรฃ DSOLQNLQLร NLHPร EยกJR YLV GDXJLDX Y\Uร VX

kuolais. 9DUJรฃDV DUNOLDYDJLV MDX QHJDOYRMR NDG Y\UDL รฃยณ NDUW SDVLWHQNLQV YLHQ DU NLW NRM LรฃVXN 

VXVLUรŒSLQR VDYR NDLOLR LรฃJHOEยกMLPX WDL QยกUยก NDLS ]XLNLV NXUWร YHMDPDV .DG WLN JUHLรพLDX OLJL NDUรพHPRV ยฒ YLV ODLN EยกJGDPDV JDOYRMR ยฒ รขHรฃHOJD YLV NDLS QRUV LรฃJHOEยกV

%HW รขHรฃHOJD NDLS WLN SULHรฃLQJDL JDOYRMR .DG WLN QHDWEยกJWร DUNOLDYDJLV

QHSUDPDQ\Wร MDP EยกGRV VX NDLPR Y\UDLV *HULDX MDX ยฒ รขHรฃHOJD OLQNยกMR ยฒ DULPร NDG WLN QHUHLNยกWร MR GDXJLDX PDW\WL

ยณ QXGREWร Mยณ

NDUรพHP LU NXU QRUV DQW

%HW WRNLD MDX EXYR 5DXSLR ODLPยก NDG WDGD NDL Mยณ DSVXSR Lรฃ YLVร SXVLร Y\UDL VX NXRODLV MLV

SDVSUXNR NDLS NLรฃNLV Lรฃ DSVXSLPR LU ยณEยกJR EH NYDSR

ยณ

NDUรพHPRV NLHP 3DPDW V รขHรฃHOJ SXROยก SULHรฃ Mยณ


DQW NHOLร QRUV DQNVรพLDX VX SDQLHND

ยณ Mยณ

รฅLรŒUยกMR QHV J\YHQR MLV QH WLHN Lรฃ NDUรพHPRV NLHN Lรฃ 5DXSLR

amato. ยฒ *HOEยกN รขHรฃHOJD ยฒ VXรฃXNR ยฒ 3DVOยกSN NXU QRUV NDG WLN Y\UDL QHDWUDVWร 'HรฃLPW DUNOLร

DWYHVLX Xรฅ LรฃJHOEยกMLP NLHP

ยฒ .XU Dรฃ WDYH SDVOยกSVLX" ยฒ QXVLJDQGR รขHรฃHOJD ยฒ 3DWV PDWDL Y\UDL Lรฃ YLVร SXVLร VXSD ยฒ .XU QRUL EUROHOL EHW SDVOยกSN ยฒ PDOGDYR DUNOLDYDJLV ยฒ 1RUV

ยณ DODXV VWDWLQ 

ยฒ .DLS W\รพLD YLVRV DODXV VWDWLQยกV SLOQRV ยฒ VXPLรฃR รขHรฃHOJD QHรฅLQRGDPDV N GDU\WL 3DVNXL

SULVLPLQ V QXGรฅLXJR LU WDUยก ยฒ /ยกN

ยณ VWDGDO LU OยณVN ยณ DUNOLR RG NXUL WHQ SDGรฅLDXWD ยณ VWDGDO LU WHQ ยณOLQGR ยณ SLUPR DUNOLR RG NDLS WLN SUR W YLHW SUR NXUL MDP 3LQรพXNDV XรฅGUDXGยก ODQGรฅLRWL 2 LU RGD EXYR WD SDWL NXUL Lรฃ YDNDUR UDNDOLV QXOXSR QXR SDVPDXJWR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLR $QWU NDUW 5DXSLXL QHUHLNยกMR SDVDN\WL .DLS YLMXUNDV รฃPXUNรฃWHOยกMR

Antro arklio oda ten pat kabojo. 5DXS\V SHU W VNXEXP LU Lรฃ WRV EDLPยกV YLVDL XรฅPLUรฃR NDG YHOQLDV GDU\GDPDV VX MXR VXWDUWยณ

SDYRJWL *LUGYDLQLR DUNOLXV NDLS WLN Mยณ SHUVSยกMR QHOยณVWL

ยณ

WXRV DUNOLXV SUR SDVWXUJDOยณ %HW 5DXS\V W

YHOQLR ยณVSยกMLP SDODLNยก NYDLOX SRNรฃWX LU VDYR QHODLPHL YLVDL SDPLUรฃR 1HEXYR NDGD LU SULVLPLQWL QHV DSOLQN VWDGDO MDX ULQNRVL Y\UDL VX NXRODLV LU ULNVPX ยฒ 8รฅPXรฃWL DUNOLDYDJยณ

5DXSLR LU EOXVRV DSPLUยก JLUGLQW W ULNVP %LMRMR QHW VXรพLDXGยกWL NDG QHLรฃVLGXRWร NXU

SDVLVOยกS V 2 รพLDXGXO\V NDLS W\รพLD QHรฅPRQLรฃNDL NXWHQR 5DNDOLV EXYR WDEDNR GXONยกPLV LรฃEDUVW V QXOXSW RG NDG PXVยกV LU NLUPยกOยกV QHยกVWร

2 Y\UDL VX NXRODLV MDX DSVWRMR NDUรพHPRV NLHPH รขHรฃHOJ ยฒ .XU GยกMDL DUNOLDYDJยณ" ยฒ QHMXRNDLV JUDVLQR

ยฒ 1HPDรพLDX Y\UXรพLDL Dรฃ MRNLR DUNOLDYDJLR ยฒ PยกJLQR LรฃVLVXNWL รขHรฃHOJD ยฒ 3DV PDQH

NDUรพHPD WXULX DODXV LU GHJWLQยกV LU YLVRNLR NLWRNLR JยกULPR SUDรฃDX JHUNLW NLHN WLN QRULW รขLDQGLHQ Xรฅ G\N รฃLQNXRMX

ยฒ 0DWDL NRNV JHUDV ยฒ VXSUDWR Y\UDL NDUรพHPLQLQNR NODVW ยฒ $WLGXRN DUNOLDYDJยณ R MHL QH

WDL SDWยณ SDNDUVLPH NDUรพHPRMH Xรฅ 5DXSยณ LU SDGHJVLPH DUNOLDYDJLร OL]G WDYR SUDNHLNW NDUรพHP

ยฒ 'DU\NLW JHUL รฅPRQยกV N QRULW ยฒ NU\รฅLDYRVL รขHรฃHOJD ยฒ EHW Dรฃ QHNDOWDV 1HPDรพLDX QHL

arklio, nei arkliavagio. ยฒ ,OJDL WX รพLD ]DXQ\VL ยฒ รฃรŒNWHOยกMR YLHQDV Y\UDV PHVGDPDV NXRO LU LPGDPDV YLUY ยฒ

.DOEยกN SRWHULXV WXRMDX J\Y

ยณ GDQJร SDNHOVLPH

3XROยก รขHรฃHOJD DQW NHOLร LU SUDรฃยก SDVLJDLOยกWL EHW DQDV VPDUNXVLV Y\UDV XรฅPHWยก NLOS DQW NDNOR LU

WDLS ยณYHUรฅยก NDG รขHรฃHOJDL QHW RUR SULWUรŒNR

ยฒ 3DODXNLW Y\UDL QHVPDXNLW ยฒ SUDรฃYRNรฃWยก รขHรฃHOJD ยฒ $WOHLVNLW YLUY SDVDN\VLX %HW WDV NXULV ODLNยก Xรฅ YLUYยกV GDU ODELDX WUXNWHOยกMR NDG รขHรฃHOJDL QHW DN\V LรฃVSURJR

ยฒ ยฒOLQGR ยณOLQGR ยฒ SUDVWHQยกMR SXWRMDQรพLRP OรŒSRP รขHรฃHOJD LU NYDSR YLVDL SULWUรŒNR

ยฒ .XU ยณOLQGR" ยฒ DWOHLGR YLUY ยฒ

ยฒ *LUGYDLQLR REXROPXรฃLR NDLOยณ ยฒ SDVDNยก DWVLNYยกSGDPDV รขHรฃHOJD

ยฒ . WX รพLD QLHNXV SDLVWDL" ยฒ VXS\NR Y\UDL ยฒ 7HPSNLW Mยณ DUNOLDYDJLร SDWULMDUN SR EDONLX

%HW รขHรฃHOJD PDW\GDPDV NDG รพLD QH MXRNDL QHODXNยก NRO YLUYยก YยกO VXYHUรฃ JHUNO LU VSยกMR

Y\UDPV SDDLรฃNLQWL NDG MR VWDGDORMH GรฅLรŒVWD RGRV NXULDV Lรฃ YDNDUR QXOXSR QXR *LUGYDLQLR HUรฅLOร LU

NXULRVH GDEDU NDLS WLN \UD SDVLVOยกS V DUNOLDYDJLV 5DXS\V

ยฒ (LNLW Y\UDL SDรฅLรŒUยกWL N MLV รพLD PHOXRMD" ยฒ SDVLรŒOยก ODLNV Xรฅ YLUYยกV ยฒ 2 Dรฃ WXR WDUSX

palaikysiu, jeigu bus sumeluota, tai ir keliu po balkiu. 'DEDU รขHรฃHOJD QXVLJDQGR NDG DUNOLDYDJLV QHSDEยกJWร Lรฃ DUNOLR RGRV WDL QHW DWVLNODXS V SUDGยกMR

praลกyti: ยฒ 3DVNXELQNLW Y\UXรพLDL WLNWDL SDVNXELQNLW ยฒ 6SยกVL NDERWL ยฒ DWVDNยก MDP ODLNV Xรฅ YLUYยกV R NLWL Y\UDL VX NXRODLV QXยกMR

SDรฅLรŒUยกWL NDG

ยณ

ยณ

VWDGDO

3R EDONLX WLNUDL NDERMR GYL DUNOLR RGRV YLHQD VXEOLXรฃNXVL NLWD LรฃVLSรŒWXVL 5DXS\V LรฃJLUG V

VWDGDO VXJXรฅยกMR Y\UDL YLVDV DSPLUยก Lรฃ EDLPยกV EHW SUDNHLNWDV รพLDXGXO\V WDLS

NDG QHLรฃNHQWยก LU VXรพLDXGยกMR

ยกPยก

NXWHQWL QRVยณ

ยฒ 0DWDL QHVXPHODYR รขHรฃHOJD ยฒ LรฃJLUGR 5DXS\V NDรฅN VDNDQW LU VXSUDWR NDG Mยณ LรฃGDYยก MR

VHQDV GUDXJDV NDUรพHPLQLQNDV ยฒ ,U MLV QH JHUHVQLV ยฒ VXรฃXNR WDGD 5DXS\V LU QRUยกMR OยณVWL Lรฃ RGRV EHW รพLD MDP NDรฅNDV

WDXNรฃWHOยกMR VX NXROX

ยณ NDNW NDG MLV WLN YLDXNWHOยกMR LU DWJDO ยณVPXNR ยณ RG


.RO 5DXS\V DWVLSHLNยกMR Y\UDL DSWDUยก N VX DUNOLDYDJLX GDU\WL 1LHNDV QHQRUยกMR LPWL DQW VDYR

VรฅLQยกV NDG LU DUNOLDYDJLR QXJDODELMLPR WRGยกO QXWDUยก XรฅVLรŒWL DUNOLDYDJยณ VX MR GรŒรฃLD DUNOLR RGRMH NDG MLV GDXJLDX GLHQRV รฃYLHVRV QHEHPDW\Wร LU DUNOLร QHEHYRJWร

.DLS WDUยก WDLS SDGDUยก 7XRMDX DWVLUDGR DGDWD VX \OD LU Y\UDL

OLNR WLNWDL PDรฅD VN\OXWยก SR XRGHJD NDL 5DXS\V DWVLSHLNยกMR LU

ยกPยกVL GDUER -DX ยกPยก SUDรฃ\WL SDVLJDLOยกWL

EDLJยก VLรŒWL RG

ยฒ 1HQXVLPLQN ยฒ UDPLQR Y\UDL ยฒ 0HV WDX QLHNR EORJR QHSDGDU\VLPH 7LNWDL DSVLรŒVLPH

DUNOLR RGD LU WDLS SDOLNVLPH DQW DPรฅLQรMร NDG QHL WX QHL WDYR GรŒรฃLD GDXJLDX QHEHLรฃOยณVWร LU

QHVXVLJXQG\Wร DUNOLร YRJWL

Raupiui nieko kita neliko, tiktai susitaikyti su savo likimu. Tiesa, tas likimas buvo visiลกkai WDPVXV QRUV Y\UDL LU SDOLNR QHXรฅVLรŒW SDVNXWLQ VN\OXW 

ยฒ 7HJX ยฒ WDUยก ยฒ SDOLNVLPH LU MDP NDLS WDP NXSUDQXJDULXL รฃLW VN\OXW NDG LU MR GรŒรฃLD

JDOยกWร LรฃOยณVWL MHLJX EXV YHUWD

ยณ GDQJDXV NDUDO\VW ยณ VWDGDO GHรฃLPW EDรพNร DODXV JยกUยก SHU YLV GLHQ LU JLHGRMR Xรฅ DUNOLDYDJLR GรŒรฃL PXรฃGDPL NDLS ยณ EรŒJQ ยณ DUNOLR RG NXULRMH EXYR XรฅVLรŒWDV QHODLPLQJDV DUNOLDYDJLV 3DVNXL Y\UDL OLHSยก รขHรฃHOJDL DWULWLQWL

Raupys. 3DYDNDUH

ยณ

VWDGDO N\รฃWHOยกMR JDOY -XUJXWLV LHรฃNRGDPDV รขHรฃHOJRV LU QRUยกGDPDV DWJDXWL VDYR

SDVDJDV EHW SDPDW V NDV รพLD GDURVL SDEยกJR QXVLJDQG V NDG LU MR QHQXSOXPSLQWร Xรฅ YDJ\VW 

%HW MR QLHNDV LU QHSDVWHEยกMR 7LNWDL WHPVWDQW SDNUDLJยกMH รฃPยกVWHOยกMR รฃLNรฃQRVSDUQLV VXVSLJR LU

iลกskrido. ยฒ $U WLN QH DUNOLDYDJLR GรŒรฃLD" ยฒ VXVLGRPยกMR Y\UDL LU DSรพLXSLQยกMR RG

3R YLVร SOXPSLQLPร RGD NDERMR VXGULEXVL LU MRMH JXOยกMR 5DXS\V EH NYDSR 7DLS

ยณVLPDJLQ

Y\UDL LU QHSDVWHEยกMR NDGD XรฅSDPSLQR YDUJรฃ DUNOLDYDJยณ R NDV VX MR GรŒรฃLD DWVLWLNR ยฒ LรฃVNULGR

neiลกskrido su ลกikลกnosparniu โ€” taip ir pasiliko lig laiko neaiลกku. XXXV 7XRMDX SR DUNOLDYDJLR 5DXSLR รฅXYLPR NDUรพHPQLQNDV รขHรฃHOJD SDPDWยก NDG QHEHEXV MDP

GDXJLDX J\YHQLPR QHV QHEXV YRJWร DUNOLร QHEHEXV LU Mร XRGHJร 2 Lรฃ Wร XRGHJร รขHรฃHOJD VYDUELDXVLD LU J\YHQR 0HQNDV SHOQDV EXYR PXรฅLNDP DULHON รฃLQNXRWL 1H WLHN SUDJHUV NLHN WULXNรฃPR SULGDU\V .RNV JL รพLD NDG LU รฃXQEDMRULXL J\YHQLPDV" 2 EH WR SR WRNLR QHJDUELQJR 5DXSLR QXJDODELMLPR PXรฅLNDL YLVDL ยณVLGUVLQR LU WRNLH DNLSOยกรฃRV

SDVLGDUยก NDG WX EDMRUH รขHรฃHOJD EยกN QRUV DNLV MXRNยกVL

ยณ

VYLHWR JDO YLVN SDOLN V 7LHVLRJ รฃS\JRP EDGยก LU VWDรพLDL

ยณ

ยฒ 1D NDLS GDEDU WDX SDQ รขHรฃHOJHYLรพ VHNDVL EH DUNOLDYDJLR" 7XU EรŒW QHNDLS NDG QRVยณ

nuleidai? รขHรฃHOJD EDQGยก LU NDQWUXPX LU W\OยกMLPX QXVLNUDW\WL DNLSOยกรฃร EHW WDL QLHNR QHJHOEยกMR SULHรฃLQJDL

รขHรฃHOJRV QXRODLGXPDV GDU ODELDX NXUVWยก QHGRUยกOLXV Lรฃ MR W\รพLRWLV

7DL รขHรฃHOJD JDOYRMR รฃLDLS JDOYRMR WDLS SDJDOLDX QXVSUHQGยก HLWL SDVLWDUWL VX VDYR ELรพLXOLX

3DXGUXYยกV SHONLร YHOQLX 3LQรพXNX

.HOLDV EXYR QHWROLPDV ,รฃยกMR SULHรฃ YLGXQDNWยณ QHV WLNWDL SDรพLDP YLGXQDNWยณ JDOLPD EXYR 3LQรพXN

SULVLVDXNWL %HW MXR DUรพLDX SHONLร MXR GLGHVQยก EDLPยก

ยกPยก

รขHรฃHOJ 'DU LรฃJVWLV EXYR QHSUDยกM V SR

5DXSLR QXJDODELMLPR 2 3LQรพXNDV WHJX LU SULHWHOLXV EHW YLV GยกOWR YHOQLDV N รฅLQDL รฅPRJXV NR MLV JDOL SUDVLPDQ\WL" -HLJX MDX รฅPRQยกV YLVLรฃNDL SDELXUR NR JDOL ODXNWL Lรฃ YHOQLร" 7RNV รฃLXUSXO\V

ยกPยก NUยกVWL รขHรฃHOJ R SDVNXL SUDGยกMR LU NLQNRV GUHEยกWL NDG YRV QHVXJUยณรฅR DWJDO

NDL MDX EXYR SULยกM V SULH SDW SHONLร %HW SDWV VDYH รพLD VXJยกGLQR NDG EDMRUDV LU ELMRVL YHOQLR VXNDXSยก YLV GUV WULV NDUWXV VXรฃYLOSยก LU GUHEDQรพLX EDOVX SDรฃDXNยก

ยฒ 3LQรพXN QHXรฅWUXN DSLH NHOP DSVLVXN LU WXRMDX รพLD SDW SULEรŒN

รขDXNยก YLHQ NDUW ยฒ QLHNR รฃDXNยก DQWU NDUW ยฒ W\OX WLN NUรŒPDL SDWDPV\MH รพHรฅD SDรฃDXNยก

WUHรพL NDUW ยฒ QHW SODXNDL DQW JDOYRV SR NHSXUH SDVLรฃLDXรฃยก 7LN NODLNLDL QXVLรฅYHQJยก NDรฅNDV YLGXU\MH SHONLร R รพLD SDW QHPDWRPDV EDOVDV DWVLOLHSยก

โ€” Ko tau reikia, kad vidurnaktyje iลก miego keli? ยฒ *\YHQLPR PDQ QHEยกUD ยฒ SUDรฃYHEOHQR YLV GDU GUHEยกGDPDV รขHรฃHOJD QRUV LU SDรฅLQR VDYR

SULHWHOLร Lรฃ EDOVR ยฒ 1XJDODELMR WLH FKDPDL 5DXSยณ WLNUL DNLSOยกรฃRV SDVLGDUยก N Dรฃ GDEDU GDU\VLX"

ยฒ 2 NDV PDQ GDUER" ยฒ DWVDNยก YLV GDU QHSDWHQNLQWDV 3LQรพXNDV ยฒ 6DNLDX WDP JLUWXRNOLXL NDG

QHOยณVWร *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDP SUR SDVWXUJDOยณ NR OLQGR"

ยฒ .DG QHEXYR NLWRV LรฃHLWLHV ยฒ PยกJLQR รขHรฃHOJD SDWHLVLQWL VDYR GUDXJ

ยฒ 1HEXYR WDL LU SUDรฅXYR ยฒ DEHMLQJDL DWVDNยก 3LQรพXNDV ยฒ 2 WDX NR UHLNLD" ยฒ 3DWDUN SULHWHOL NDLS PDQ GDEDU J\YHQWL" ยฒ PDOGDYR รขHรฃHOJD ยฒ รขS\JRP PDQH PXรฅLNDL


XåEDG\V 3DG¡N PDQ QXR MÐ DSVLJLQWL

² (W ² VXS\NR YLVDL 3LQþXNDV ² .DLS Dã WDX SDG¡VLX" 6XNLV SDWV NDLS LãPDQDL $ã VDYR

E¡GÐ WXULX %H WR QXVLODNVþLDX SHU åLHP *LUGYDLQ³ EHNODLGLQGDPDV QRU¡þLDX NLHN SDLOV¡WL LU

išsimiegoti. ³VLåHLG¡

² 7DL WX ãLWRNV ²

âHãHOJD 1HVXODXNWD JDOYD NDG ãLWDLS EDMRUDV åHPLQWÐVL SULHã

QXVXVXV³ YHOQL LU GDU QLHNR QHODLP¡WÐ ²9DGLQDV DSOHLGL QHODLP¡MH GUDXJ" 1D JHUDL SDPLQ¡VL

7DL SDVDN V âHãHOJD QHW SDWV QXVLJDQGR Lã NXU WLHN GUVRV DWVLUDGR NDOE¡WL VX YHOQLX LU GDU

YLGXUQDNW\MH DQW SHONLÐ NUDãWR $U WUXNW þLD LU QXJUDP]GLQV

³

OLHNQR GXJQ %HW MHLJX MDX

³åHLVWDV

EDMRULãNDV XQDUDV ² NDV EXV WDV EXV EHW QHJDOL EDMRUDV QXVLOHLVWL 7DL LU å¡U¡ âHãHOJD YLV VDYR DSPDXG YHOQLXL WLHVLDL

³ DNLV

QXJDODELMLP 1X¡M V

PLHVW DSVNÐVN YDOGåLDL NDG PXåLNDL PDLãW NHOLD LU QHNDOW åPRJÐ QXåXG¡

² 1HS\N ² SDJDOLDX WDU¡ 3LQþXNDV² -HLJX MDX WDLS ODEDL QRUL JDOL DWVLNHUã\WL Xå 5DXSLR

³

3UDG¡V MXRV WDPS\WL SR NDO¡MLPXV NDG QHW 5DXSLR LPV JDLO¡WLV 2 MHLJX GDU EXV WDX PDåD WDL ULQN DUNOLÐ S¡GDV VSLDXN WULV NDUWXV LU WDUN .DG LU MÌV WDLS QXVLYDU\WXWH NDLS *LUGYDLQLR REXROPXãLDL ,U

NULV WLH DUNOLDL NXULÐ S¡GDV SDVSLDXG\VL 3UDåXG\VL GDXJLDX DUNOLÐ QHJX 5DXS\V QXMRMR LU DWNHUã\VL VDYR SULHãLQLQNDPV 7LNWDL QHVSLDXN SULHã Y¡M NDG VDX EDU]GRV QHDSVSLDXWXP 7DGD LãWLNV WDYH

QHODLP¡ 2 GDEDU OLN VYHLNDV LU QHWUXNG\N PDQ V 7\NR %DOWDUDJLV VX VLGDEUR NXOND EHW QHSDY\NV MDP PDQ V QXãDXWL 'DU MLV QHåLQR N Dã MDP LãWDLV\VLX² SDVDN¡ 3LQþXNDV QXVLåYHQJ¡ Lã VHQR SDSUDWLPR

ir dingo. 2 âHãHOJD DSVLGåLDXJ¡ NDG JDO¡V PXåLNDP DWVLNHUã\WL LU SDWV VDX WDU¡ ² 1D GDEDU SDURG\VLX WLHPV ãXQVQXNLDPV N Dã JDOLX 3DWHQNLQWDV VXJU³åR DWJDO

PLJ V QHPLJ V VX JDLGJ\VWH PLHVW

³ NDUþHP LU Q¡ U\WR QHVXODXN V QXWDU¡ WXRMDX SUDG¡WL YHLNWL 7DL DWVLN¡O¡ SDVLNLQN¡ ³ NDODPDãN SXVLDX QXGY¡VXVL NXPHO LU LãYDåLDYR ³

'DU EXYR DQNVW\YDV U\WDV YRV SUDG¡MR DXãWL R NHOLDV WROLPDV 1RU¡MR DQNVþLDX QXYDåLXRWL NDG

VS¡WÐ DSHLWL YLVRNL YDOGåL LU DSVNÐVWL QHNODXåDGDV PXåLNXV 6X SDY\GX SULVLPLQ¡ EDXGåLDYRV ODLNXV

QHUHLN¡WÐ GDEDU EHOVWLV SUR WDPV

³ PLHVW SDWV EL]ÌQX LãOXSWÐ SXV YDOVþLDXV NDG PHWXV NLWXV NDV\WÐVL

LU PLQ¡WÐ SRQR PDORQ 2 GDEDU ² QLHNR QHSDGDU\VL ² SULHãDXãU\MH QLXNV¡MR LU EDG¡ ERWNRþLX NXPHOSDODLN NDG WD EHQW NLHN YLNULDX MXG¡WÐ EHW NXPHO¡ O\J W\þLD EDNVWHO¡MXV M VX ERWNRþLX

VXVWRGDYR WDUVL QRU¡GDPD SDNODXVWL NR WX þLD GXUQLDX EDGDLVL"

² .DG WDYH NXU JLOWLQ¡ ² QHLãNHQW V NHLN¡VL âHãHOJD ² 6X WRNLD JLWQDUD QHEHQW WLNWDL

SHNO VPDORV YDåLXRWL R QH %HVLEDUDQW VX

³ PLHVW VNXELDLV UHLNDODLV NXPHOH SUDG¡MR ãYLVWL LU âHãHOJD

³

SDPDW¡ DQW NHOLR GDXJ\E DUNOLÐ S¡GÐ

$WVLPLQ¡ NDG YDNDU EXYR WXUJXV PDW\W GDXJ NDV Lã 3DXGUXY¡V EXYR YDåLDY V

³

PLHVW âHãHOJD

DSVLGåLDXJ¡ NDG ODLNX LãYDåLDYR ² GX ]XLNLX Lã NDUWR QXãDXVLV LU YDOGåLDL PXåLNXV DSVNÐVLV LU MÐ DUNOLXV LãJDLãLQVLV

7DL âHãHOJD LãOLS V Lã NDODPDãNRV SUDG¡MR ULQNWL DUNOLÐ S¡GDV VSLDXG\WL QXVLJU³å V SDY¡MXL LU

NDOE¡WL EXUWÐ åRGåLXV 1HYDURPD NXPHO¡ VX NDODPDãND YLV DWVLJU³åGDYR WDU\WXP VWHE¡GDPDVL NRG¡O

MRV QHEDNVL ERWNRþLX R NDåN UHQND QXR NHOLR %HW âHãHOJD EXYR WDLS XåVL¡P V NDG LU QHSDVWHE¡MR NR þLD WD MR NXPHO¡ GDLURVL 7LNWDL WDGD M SULVLPLQ¡ NDL DWVLPXã¡ NDNWD

SDVLOHQN V QDXMRV S¡GRV XåEXUWL LU SDN¡O V JDOY SLNWDL ãÌNWHO¡MR

³ VXVWRMXVL NDODPDãN

PDW EXYR

— Nu, sterva, ar jau nepasivelki? %HW NXPHO¡ QHW QHDWVLJU³åR SDVLåLÌU¡WL NDV þLD DQW MRV ãÌNDXMD WLNWDL SDVLÌEDYR

³

ãRQXV LU

griuvo viduryje kelio. ² 1DJL þLD GDEDU NDV" ² QXVWHER âHãHOJD ² $U JDLãWL XåVLPDQHL" .XPHO¡ MDX EÌU¡ VX NRMRPLV LU GDQWLV LããLHS¡

² 1HJL EÌþLDX VDYR NXPHO¡V S¡GDV XåEÌU V" ² DWVLNYRã¡MR âHãHOJD

JL åLÌUL SDVNXWLQ¡ S¡GD NXUL VSLDXG¡ NDLS WLN LU \UD MR E¡URVLRV ² .DG WDX NXU JDODV ãLWDLS QHDSVLåLÌU¡WL %HW G¡O NXPHO¡V QHQXVLPLQ¡ âHãHOJD SULHãLQJDL GDUJL DSVLGåLDXJ¡ QHV SDPDW¡ NDG WLNUDL 3LQþXNR SDWDUWL EXUWDL SDGHGD 7DL SDOLN V EDMRULãN NDODPDãN VX QXGY¡VXVLD NXPHOH NHOLR YLGXU\MH QX¡MR WROLDX S¡VþLDV ³ PLHVW VSLDXG\GDPDV ³ NLHNYLHQ DUNOLR S¡G NDG SDJDOLDX QHW VHLOLÐ SULWUÌNR LU EXUQD YLVLãNDL LãGåLÌYR 3DVLHN V PLHVW âHãHOJD WDLS SDW QHJDLãR /DNVW¡ QHW OLHåXY³ LãNLã V QXR YLHQR ãXQDGYRNDþLR SDV NLW YLV UDã\GDPDV VNXQGXV LU QHãLRGDPDV YDOGåLDL NDG 3DXGUXY¡V NUDãWR PXåLNDL SUDG¡MR PDLãW NHOWL LU åXG\WL QHNDOWXV åPRQHV 9DOGåLD SDVLåDG¡MR DWVLÐVWL YLV EDXGåLDPM³ EÌU³ PXåLNDPV QXPDOãLQWL LU âHãHOJD QRUV LU EH

NXPHO¡V LU EH NDODPDãNRV ODEDL SDWHQNLQWDV JU³åR DWJDO

³

VDYR *DLGåJDO¡V NDUþHP YLV GDU SDNHOLXL


VSLDXG\GDPDV

ยณ DUNOLร SยกGDV LU GรฅLDXJGDPDVLV NDG WRNLD EDLVL EDXVPยก LรฃWLNV 3DXGUXYยกV NUDรฃW ยณ VDYR NDUรพHP QLHNR GDXJLDX QHYHLNยก WLNWDL รฅYDOJยกVL SUR ODQJXV LU WU\Qยก

6XJUยณรฅ V

Lรฃ

GรฅLDXJVPR UDQNDV ODXNGDPDV NDV รพLD GDEDU EXV

XXXVI 1D LU SUDGยกMR 3DXGUXYยกV NUDรฃWH GยกWLV QHSDSUDVWL GDO\NDL 3LUPLDXVLD

7LHVLRJ NDรฅNRNV PDUDV XรฅยกMR 9LVDL QHJDOLPD EXYR VXSUDVWL QLHNDP

ยณ

ยกPยก

NULVWL DUNOLDL

JDOY QHDWยกMR NDG รพLD EรŒWร WRNV

EDLVXV รขHรฃHOJRV NHUรฃWDV VYHLNLDXVL DUNOLDL NULVGDYR DQW NHOLR EHYDรฅLXRMDQW รพLD SDW DN\VH DUED U\W DWUDVGDYR WYDUWXRVH WDUVL SDVPDXJWXV ,U WDL YLV SDW\V JHULDXVLHML DUNOLDL VWRQLQLDL LรฃYDรฅLXRMDPLHML WDUVL SUDรฅXY *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL EรŒWร SDVNXL VDYH SDWUDXN YLVXV NLWXV DUNOLXV

7RNLR DUNOLร PDUR QHW VHQL รฅPRQยกV QHSULVLPLQยก .DG EHQW NRNLD OLJD ยฒ QHVLVWHEยกWXP R รพLD ยฒ

VYHLNLDXVL DUNOLDL SUDGยกGDYR NULRNWL LU XรฅYHUVGDYR NRMDV 1HQRURPLV SUDGยกMR VSยกOLRWL รฅPRQยกV NDV รพLD EรŒWร LU Lรฃ NXU WRNV PDUDV VWDLJD XรฅยกM V

1LHNDV QHSDJDOYRMR NDG รพLD รขHรฃHOJD EรŒWร NDOWDV -XN MR DUNO\V SDWV SLUPDVLV DQW NHOLR

SDGYยกVยก R EDMRULรฃND NDODPDรฃND OLJL รฃLRV GLHQRV ULRJVRMR QXVWXPWD QXNU\SR

ยณ

ยณ SDJULRYยณ %HW รฅPRQLร

DN\V YLV WLHN

รขHรฃHOJRV NDUรพHP -XN WLHV WD NDUรพHPD NULWR *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL QXR WHQ LU SUDVLGยกMR

PDUDV $U WLN QH MLH LU XรฅQHรฃยก"

2 รพLD GDU SULVLPLQยก รฅPRQยกV DUNOLDYDJLR 5DXSLR QXJDODELMLP *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRMH .DL NDV

QHW DSJDLOHVWDYR LU WDUGDYR NDG YLV GยกOWR JDO LU EH UHLNDOR Y\UDL WDLS QHJDLOHVWLQJDL QRUV LU OLQNVPDL XรฅSDPSLQR DUNOLDYDJยณ 7HJX MLV LU QXMRGDYR YLHQ NLW DUNOยณ R GDEDU ยฒ GLQJVWD DUNO\V

ยณ Mยณ

EHรฅLรŒULQW LU

nieko negali padaryti. $N\OHVQL

รฅPRQยกV

QHW

QHSDSUDVWร

GDO\Nร

EXYR

PDW 

.DL

NULVGDYR

VWDLJD

DUNO\V

WDL

SDVLYDLGLQGDY V NDLS LU DUNOLDYDJLR 5DXSLR รฃHรฃยกOLV WDUVL MLV QXMRGDY V DQW DUNOLR R รฅPRJXL SDOLNGDYXVL WLNWDL GYยกVHOLHQD ,U MXR WROLDX MXR GDXJLDX DWVLUDGR รฅPRQLร NXULH PDW LU DLรฃNLDL SDรฅLQ DUNOLDYDJLR

5DXSLR GรŒรฃL EHVLรฃDLSDQW NDL JDLรฃGDY V DUNO\V 7DU\WXP Lรฃ DQR SDVDXOLR EรŒWร DWNHOLDY V DUNOLDYDJLV

SDVLW\รพLRWL Lรฃ รฅPRQLร SUDUDQGDQรพLร VDYR DUNOLXV 2 รพLD SDYDVDULV DUWยกMR N GDU\VL SDYDVDUยณ EH DUNOLR" 7DL GDXJ NDV NDG LU QHQRUยกGDPL VPHUNยก 5DXSLR QXJDODELQWRMXV NDP WRNL QHODLP XรฅWUDXN 

%HW WLH NXULH GDO\YDYR MR QXJDODELMLPH LU NXULร DUNOLDL GDU QHEXYR QXJDLรฃ EDQGยก MXRNDLV

SDYHUVWL YLV SULHWDU YLVD EยกGD NDG WRV SDVNXWLQยกV VN\OXWยกV QHXรฅVLXY PDW SUDNHLNWD DUNOLDYDJLR

GรŒรฃLD QH NLWDLS NDLS SUR W VN\OXW LรฃOLQGXVL LU GDEDU NHUรฃ\GDPD VPDXJLDQWL DUNOLXV QHJDOยกGDPD Mร

SDYRJWL %HW LU WLH MHLJX WLN QXJDLรฃGDY V Mร DUNO\V QXVWRGDYR MXRNDY QHV SDJDOLDX Lรฃ NXU JDOL รฅLQRWL

NDV รพLD GDURVL" 7DGD QRURPLV QHQRURPLV LU WLH QXVLOHLVGDYR JDO LU EH UHLNDOR QXSDPSLQ DUNOLDYDJยณ %HW WDGD WDLS MDX QHOHPWDL YLVNDV VXVLNORVWยก LU ELDXULDL LรฃยกMR .LWX DWYHMX JDO EรŒWร NLHN LU LรฃOXS NDLOยณ VXWUXPSLQ YLHQ DU NLW NRM LU SDOHLG R GDEDU NDL MLV SDWV EXYR ยณOLQG V OXSR EH JDLOHVรพLR LU QHSDJDOYRMR NDG GรŒรฃL Lรฃ NรŒQR YDUR

ยณ

DUNOLR RG WDL NLHNYLHQDV

%HW N GDEDU GDU\VL" 3DGDU\WD ยฒ QHDWLWDLV\VL 1HEHQW QXHLWL SDV NOHERQ %RQLIDF %RELQ NDL

NDV QHW ULPWDL VLรŒOยก XรฅSLUNWL PLรฃLร Xรฅ DUNOLDYDJLR GรŒรฃL JDO ML DWVLOHLVLDQWL LU GDXJLDX QHEHNHUรฃ\VLDQWL EHW UHQJยกVL รฅPRQยกV LU QHSULVLUHQJยก .DV รพLD GDEDU HLV LU NDLS HLV XรฅSLUNWL PLรฃLร Xรฅ DUNOLDYDJยณ WDUVL Xรฅ NRNยณ JLPLQ " .DรฅNDLS QHSDWRJX LU QHW JยกGD EXYR WDL NHQWยก รฅPRQยกV QHรฅLQRGDPL N GDU\WL LU WLHN

7LNWDL YLHQDV NDUรพHPQLQNDV รขHรฃHOJD EXYR ODEDL SDWHQNLQWDV LU QHW GรฅLDXJยกVL .LHNYLHQD SURJD

primindavo: ยฒ 6DNLDX QHรฅXG\NLWH QHNDOWR รฅPRJDXV *HUDV QHNDOWDVLV 'DEDU PDWRWH NDV Lรฃ WR LรฃยกMR 2

EXV GDU EORJLDX 1H WLN DUNOLDL LรฃJDLรฃ EHW QH YLHQDV GDU LU NDOยกMLPH VXSXV

1HWLNยกMR รฅPRQยกV NDG WDLS JDOยกWร EรŒWL MRJ Xรฅ DUNOLDYDJยณ SUDGยกWร WDPS\WL รฅPRQHV SR NDOยกMLPXV

%HW SR NHOLร GLHQร

ยกPยก

LU DWY\NR EDXGรฅLDPDVLV EรŒU\V

ยณ

3DXGUXYยกV NUDรฃW รขHรฃHOJRV VNXQGร LรฃNYLHVWDV

PDLรฃWR VORSLQWL 'HMD MRNLR PDLรฃWR QHVXUDGR R DWUDGR WLNWDL NHLVW DUNOLร PDU 7DL NDG LU Mร DUNOLDL

QHXรฅVLNUยกVWร LU QHSUDGยกWร NULVWL SDVNXERPLV LรฃJยกUยก *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRMH SRU ERVHOLร GHJWLQยกV LU

LรฃMRMR YLVR ODER VXUDรฃ SURWRNRO GยกO DUNOLDYDJLR 5DXSLR QXรฅXG\PR Lรฃ รขHรฃHOJRV รฅRGรฅLร LU Mยณ SDWยณ DSVWXPG LU LรฃSOรŒG NDP SULPHODYR LU VXYHGรฅLRMR ,รฃMRMXV EรŒULXL VXVLULQNR

ยณ

NDUรพHP NDLPR Y\UDL VXรฅLQRWL NR รพLD EXYR DWMRM LU N UHQJLDVL

GDU\WL 1HJL Lรฃ WLNUรMร Xรฅ DUNOLDYDJยณ EDXVWL" รขHรฃHOJD PยกJLQR WYLUWLQWL NDG รพLD EXYR WLNWDL รฅYDOJDL R

DWMRV YLVD NDULXRPHQยก LU QXรฃOXRV 3DXGUXYยกV NDLPXV QXR รฅHPยกV SDYLUรฃLDXV %HW Y\UDL PDW\GDPL SDWยณ รขHรฃHOJ DSVWXPG\W LU QHODEDL VNODQGรฅLDL PHOXRMDQWยณ QHSDWLNยกMR 3ULHรฃLQJDL XรฅXRW QXVLJDQG DSVWRMR

VX OD]GRPLV รขHรฃHOJ LU SULJUDVLQR

ยฒ 1D WX รฅLรŒUยกN UXSรŒรฅH -HL SUDGยกVL VNรVWL WDL EXV WDX EORJLDX QHJX 5DXSLXL .RO DWY\NV WD

NDULXRPHQยก PHV WDYH LU SยกVรพL QXVLรVLPH SDV 5DXSยณ

ยฒ . MรŒV Y\UDL" ยฒ WHLVLQRVL QXVLJDQG V รขHรฃHOJD ยฒ .XU Dรฃ รพLD VNรVLX" 0DQ LU

ยณ

JDOY


QHDWยกMR

2 YLV GยกOWR SULVNXQGยก SULPHODYR รฅDOW\V LU DSLH WXRV NXULXRV PDWยก VWDGDORMH 5DXSยณ SDPSLQDQW

LU DSLH WXRV NXULร QHPDWยก WLN รฃLDLS SLNW DNยณ WXUยกMR %HW WR Y\UDL QHรฅLQRMR LU LรฃVLVNLUVWยก QLHNR EORJR

รขHรฃHOJDL QHSDGDU 

%HW รขHรฃHOJD Y\UDPV LรฃยกMXV YLVDL QHNDLS SDVLMXWR .RNV รพLD JDOL EรŒWL J\YHQLPDV ,U EรŒU\V

DWY\N V PXรฅLNร PDOรฃLQWL Mยณ SDWยณ EDMRU รขHรฃHOJ DSVWXPGยก LU GDU PXรฅLNDL VX OD]GRPLV SULJUDVLQR 1H MHLJX รฃLWDLS NORMDVL WDL MDX YLVDL QHEยกUD J\YHQLPR

$SVLJDOYRM V รขHรฃHOJD WDUยก GDU NDUW QXHLWL SDV 3LQรพXN LU SDVLWDUWL *DO LU DWVLUDV NRNLD LรฃHLWLV

%HW QXยกM V

ยณ SHONHV รฃDXNยก รฃDXNยก LU QLHNR SULVLรฃDXNWL QHJDOยกMR

3DJDOYRMR NDG LU 3LQรพXNDV SDVNXWLQLV SULHWHOLXV EXV Mยณ DSOHLG V LU EXYR EHJUยณรฅWV DWJDO EHW

รพLD LรฃOLQGR Lรฃ PDXUร 3LQรพXNDV LU SLNWDL SDNODXVยก

โ€” Ko gi tau dar reikia? ยฒ $N SDQ 3LQรพXN ยฒ DSVLGรฅLDXJยก รขHรฃHOJD QRUV LU EXYR QXVLPLQ V ยฒ 9LV WLHN PDQ QHEยกUD MRNLR J\YHQLPR ,U YDOGรฅLDL VNXQGรฅLDX LU DUNOLDL NULQWD EHW NRNLD PDQ Lรฃ WR QDXGD" $WMRMR EDXGรฅLDPDVLV EรŒU\V PDQH SLUPMยณ DSVWXPGยก R SDVNXL VXVLULQN PXรฅLNDL OD]GRPLV SUDGยกMR JUDVLQWL

ยฒ (W VX WDYLP J\YD EยกGD ยฒ DWVDNยก QHSDWHQNLQWDV 3LQรพXNDV ยฒ ,U WDLS WDX QHJHUDL LU WDLS

QHJHUDL ยฒJULVDL WX PDQ OLJL J\YR NDXOR

ยฒ %HW N JL PDQ GDU\WL SDQ 3LQรพXN ยฒ EHYLOWLรฃNDL VXGHMDYR รขHรฃHOJD

ยฒ 1DJL OยณVN รพLD SDV PDQH GรŒรฃLDV

ยณ PDXUXV MHLJX QHWXUL NXU GยกWLV ยฒ SLNWDL DWรฃRYยก 3LQรพXNDV

ยฒ . WX SDQ 3LQรพXN" ยฒ QXVLJDQGR รขHรฃHOJD ยฒ .DV JL NDUรพHP ODLN\V PXรฅLNXV JLUG\V LU Mร

ยณ SUDJDU YDU\V"

ยฒ 1D MDX JHUDL ยฒ QHQRURPLV VXWLNR 3LQรพXNDV ยฒ 'DU NDUW WDX SDWDUVLX EHW SDVNXWLQยณ *DOL

SUDGยกWL J\G\WL DUNOLXV NXULXRV XรฅNHUยกMDL 3DSรŒVN

ยณ W

DUNOLR NDQRS NXULRV SยกG XรฅNHUยกMDL LU WDUN

.\รฃW O\รฅW ยณVDNDX WDX LรฃJ\W 7LNWDL QHVXSDLQLRN NDQRSRV QHV NLWDLS VSLUV WDX DUNO\V LU GDQWLV LรฃEDUVW\V

%H WR VDXJRNLV *LUGYDLQLR .ULWXV MR REXROPXรฃLDP Dรฃ QHJDOLX MR GDXJLDX YHGรฅLRWL LU MLV JUยณรฅWD -HLJX

VX MXR VXVLWLNVL VX GรŒPDLV LรฃUรŒNVL %HW PDQ V GDXJLDX QHWUXNG\N 7XULX Dรฃ LU EH WDY V UรŒSHVรพLร .R รพLD

dabar mane nuolat trukdai? ยฒ *HUDLยฒ SULรฅDGยกMR รขHรฃHOJD ยฒ 'DXJLDX WDY V QHWUXNG\VLX .DLS QRUV SDWV YLHQDV

iลกsiversiu. 6XJUยณรฅR รขHรฃHOJD

ยณ

NDUรพHP JDOYRGDPDV NDG GDEDU MLV JDOยกV SXLNLDXVLDL YHUVWLV LU EH 3LQรพXNR

LU EH DUNOLDYDJLR รฅLQRGDPDV WRNLDV SDVODSWLV NDLS DSVDUJGLQWL DUNOLXV LU MXRV SDJ\G\WL 7DL SDUHLGDPDV QXWDUยก YHUVWLV DUNOLร J\G\PR DPDWX

7LNWDL QH WDLS YLVNDV LรฃยกMR 5\WRMDXV GLHQ SUDGยกMR JLUWLV รขHรฃHOJD NDG MLV JDOยณV SDJ\G\WL

VHUJDQรพLXV DUNOLXV MHLJX MDP JHUDL XรฅPRNยกWร

,รฃ SUDGรฅLร รฅPRQยกV WLNWDL MXRNยกVL Lรฃ WRNLR รขHรฃHOJRV SDVLJ\ULPR R SDVNXL YLHQDV NLWDV SUDGยกMR

DEHMRWL R N JDO WDV YHOQLR LรฃSHUD LU รฅLQR NDLS DUNOLXV LรฃJHOEยกWL" 1XVLYHGยก YLHQDV SDV VDYR DUNOยณ รขHรฃHOJD SDSรŒWยก

ยณ

1XVLYHGยก NLWDV LU WDV SDJLMR %XYR SDWHQNLQWDV รขHรฃHOJD LU

NDQRS NDรฅN SDPXUPยกMR LU SDJLMR DUNO\V

รŒNLQLQNDL

QRUV LU LรฃPHWยก รขHรฃHOJDL Xรฅ DUNOLR

SDJ\G\P SR GHรฃLPWUXEO %HW JHUDV DUNO\V YHUWHVQLV Xรฅ SLQLJXV 2 รขHรฃHOJD MDX SUDGยกMR VNDLรพLXRWL

NLHN JDOยกV XรฅGLUEWL LU NDGD JDOยกV LรฃSLUNWL VDYR SURVHQLร SUDJHUWXV GYDUXV %HW QXยกMR SDV WUHรพL DUNOยณ QHVSยกMR QHL SDSรŒVWL QHL EXUWร รฅRGรฅLร SDVDN\WL DUNO\V NDG VSLUV รขHรฃHOJDL LU VXYDUยก YLVXV GDQWLV JHUNO 

6XJUยณรฅR

ยณ

ยณ

NDUรพHP รขHรฃHOJD QLHNR QHODLPยกM V WLNWDL NUHQNรฃGDPDV LU VSLDXG\GDPDV GDQWLV

1HOHQJYDV YLV GยกOWR GDLNWDV EรŒWL DUNOLร GDNWDUX 7DL SDUยกM V JDOYRMR NDLS รพLD DSVLGUDXGXV QXR WRNLร QHODLPLQJร DWVLWLNLPร -XN GDรฅQDL JDOL SDVLWDLN\WL NDG SDLPV QH W NDQRS NXULRV SยกG XรฅEรŒUยก 7DGD QH WLN YLVร GDQWร QHWHNVL EHW LU JDOY SDO\GยกVL

%HW QHVSยกMR รขHรฃHOJD YLVN JHUDL DSJDOYRWL NDL LรฃWLNR QDXMRV LU GDXJ GLGHVQยกV QHODLPยกV R

3LQรพXNR QHJDOยกMR SULVLรฃDXNWL QHV MLV SDWV ยณNOLXYR

ยณ VDYR EยกGDV

XXXVII %DOWDUDJLV YLV GDU QDNWLPLV W\NRMR 3LQรพXNR SDVLVOยกS V PDOรŒQH Xรฅ 8UรฃXOยกV VLMRQR VX รฃDXWXYX XรฅWDLV\WX VLGDEUR NXONRP %HW 3LQรพXNDV QHVLURGยก XรฅLPWDV VDYR SLNWDLV GDUEDLV -LV VX รขHรฃHOJD ยณYDUยก VLDXER DUNOLร PDUX

YLVDP 3DXGUXYยกV NUDรฃWXL

%DOWDUDJLV QXPDQยก NDV รพLD GDURVL LU VWLSULDL VSDXGยก รฃDXWXY UDQNRVH ODXNGDPDV NDGD

SDVLURG\V WDV QHQDXGยกOLV

%HW ODXNยก ODXNยก ยฒ GDXJ QHPLJRV QDNWร SUDOHLGR QHULPDXGDPDV LU EDLVLDL SDYDUJR ยฒ


SDJDOLDX

ยกPยก LU XรฅPLJR

2 3LQรพXNDV NDLS WLN QXW\NRMR W DNLPLUNVQยณ LU WDUยก NDG EXV SDWV ODLNDV %DOWDUDJยณ LรฃJVGLQWL

VXYHVWL VHQDV VVNDLWDV LU SULYHUVWL Mยณ Y\NG\WL VXWDUWยณ %XYR W\OL PยกQHVLHQD

3DGDQJH SODXNยก OHQJYL GHEHVยกOLDL LU DWVLVSLQGยกMR 8GUXYยกV HรฅHUH $QW NUDQWR VWRYยกMR XรฅVQรŒG V

PDOรŒQDV

3LQรพXNDV XรฅOยกNยก DQW PDOรŒQR VSDUQร NDLS VWDLJD NLO V YยกMDV LU

ยกPยก

MXRV VXNWL NYDWRGDPDV LU

รฅYHQJGDPDV 6XWUDรฃNยกMR VXEUDรฃNยกMR YLVDV PDOรŒQDV R VSDUQDL NDLS SHU YLHVXO

ยกPยก

NDXNWL 3DEXGR

QXVLJDQG V %DOWDUDJLV LU QHVXYRNยก Lรฃ NDUWR NDV รพLD GDURVL 3DJDOYRMR NDG LรฃWLN V YLHVXODV LU SXROยก VWDEG\WL PDOรŒQ R QXR VSDUQR DWVLOLHSยก 3LQรพXNDV

ยฒ *DO GDEDU VXVLWDUVLPH" ยฒ QXVLรฃLHSยก ยฒ 0DWDL NDV GDURVL" 2 EXV GDU EORJLDX MHL

QHLรฃSLOG\VL VXWDUWLHV LU QHLรฃOHLVL Xรฅ PDQ V VDYR GXNWHUV

ยฒ *HUDL ยฒ WDUยก %DOWDUDJLV DWVLNYRรฃยกGDPDV ยฒ 3DODXN *DXVL

$SVLGรฅLDXJ V 3LQรพXNDV QXรฃRNR QXR VSDUQR LU รฅYLOJWHUยกMR SUR ODQJHOยณ ยฒ 6HQLDL WDLS UHLNยกMR ยฒ WDUยก YLNULDL ยณรฃRNGDPDV

ยณ PDOรŒQ

ยฒ 7DLS WDLS ยฒ SULWDUยก MDP SDWDPV\MH %DOWDUDJLV VWYHUGDPDV Lรฃ SR VLMRQR XรฅWDLV\W รฃDXWXY 3LQรพXNDV รฃRNR SUR ODQJHOยณ DWJDO EHW QHVXVSยกMR ยฒ NDQRSD XรฅVLNDELQR

6WDLJD GULRNVWHOยกMR รฃรŒYLV NDLS JULDXVPDV LU VLGDEUR NXOND SDWDLNยก 3LQรพXNXL

QHSDVWHEยกMR WLNWDL QXVLULWR PDOรŒQR VSDUQDLV LU QXEยกJR SDNQRSVWRPLV

ยณ SDNDOQ 

%DOWDUDJLV WUHQNยก SDY\PXL GDU DQWU รฃรŒYยณ GยกO WLNUXPR EHW VLGDEUR NXOND

ยณ

ยณ

NXOQยณ EHW MLV WR

NDรฅN DWVLPXรฃยก LU

VXรฅDLEDYR %DOWDUDJLV SDJDOYRMR NDG QXR DQWURV NXONRV 3LQรพXNDV NLDXUDL รฅHP SUDVPHJR %HW

apsiriko. $QWUD NXOND SDWDLNยก -XUJXรพLXL LU DWVLPXรฃยก

NXU GยกWLV LU ELMRGDPDV VXJUยณรฅWL

ยณ

ยณ

SDVDJDV NXULDV MLV YLV GDU QHรฃLRMRVL QHรฅLQRGDPDV

NDOY 9DNDUH MLV EXYR NDLS WLN DWยกM V DWVLSUDรฃ\WL %DOWDUDJยณ Xรฅ

รฃQLUSรฃรพLRMLP LU SDSUDรฃ\WL NDG Mยณ VXWDLN\Wร VX NDOYLX %HW QHLรฃGUยณVR XรฅHLWL

ยณ

WURE ODXNGDPDV QDNWยณ

XรฅVQรŒGR SR PDOรŒQR VSDUQDLV R รพLD ยฒ NDLS SHUNรŒQDV JLHGU GLHQ ยฒ รฃรŒYLV YLHQDV SR NLWR *HUDL GDU NDG

ยณ

SDVDJDV DWVLPXรฃยก R NLWDLS EรŒWร QHรฅLQLD Xรฅ N SUDรฅXY V 1HVXSUDWR -XUJXWLV NDV รพLD DWVLWLNR WLN

EDLVLDL LรฃVLJDQG V QXEยกJR VX SDVDJRPLV YLV QHรฅLQRGDPDV NXU VX MRPLV GLQJWL

2 LU %DOWDUDJLV QLHNR QHรฅLQRGDPDV NXU LU NDP SDWDLNยก ยฒ EXYR WLNUDV NDG QXWUHQNยก 3LQรพXN

ยฒ SDVLรฅLรŒUยกMR SUR ODQJHOยณ NDL รฃรŒYLร GรŒPDL LรฃQ\NR LU SDPDWยก PDW\W ODEDL LรฃVLJDQGXVL GXNWHUยณ

ยณ JRQNHOHV LรฃEยกJXVL YLHQPDUรฃNLQ -XUJ

%DOWDUDJLV JUHLWDL XรฅNLรฃR รฃDXWXY Xรฅ 8UรฃXOยกV VLMRQR LU QXVLOHLGR ODLSWDLV VNXEยกGDPDV QXUDPLQWL

ยฒ 7ยกYHOL NDV รพLD DWVLWLNR" ยฒ SDNODXVยก -XUJD SDPDรพLXVL WยกY LรฃHLQDQWยณ Lรฃ PDOรŒQR

ยฒ 1LHNR GXNUHOH ยฒ DWVDNยก VXPLรฃ V %DOWDUDJLV ยฒ $รฃ WLN SHOยกG SDรฃRYLDX 1HรŒNDXV

daugiau... Ir bus ramu... ยฒ $UJL WยกYHOL" ยฒ VXDEHMRMR GXNWยก ยณWDULDPDL รฅLรŒUยกGDPD

ยณ WยกY ยณ WURE 9ยกVL QDNWLV 'DU SHUรฃDOVL -XUJD YLVD GUHEยกMR WLN QH รฃDOWLV M NUยกWยก -L VSยกOLRMR LU QHWLNยกMR NDV รพLD DWVLWLNR LU NRGยกO WRNLH NHLVWL GDO\NDL Y\NVWD 3DXGUXYยกV NUDรฃWH LU VXNDVL DSLH MRV WยกYR PDOรŒQ $UJL ML รพLD EรŒWร NDOWD" 3ULPDQLXVL EยกJWร QXR YLVNR NXR WROLDX WLNWDL JDLOD EXYR SDOLNWL WยกY NXUยณ URGRV WRV QHODLPยกV YLVDL SULVOยกJยก LU MLV SDYLUWR Q\NLX รฃHรฃยกOLX 2 %DOWDUDJLV WLNWDL GDEDU SDVLMXWR O\J DWVLNYRรฃยกM V Lรฃ NODLNDXV VDSQR NXULV VOยกJยก Mยณ YLV J\YHQLP LU SDVLSXUWยก WDUVL MXR DWVLNUDW\GDPDV .DV JL Lรฃ WLNUรMร รพLD EXYR" 2JL QLHNR YLVNDV LรฃVLVNODLGยก VX SDUDNR GรŒPDLV รฃYLHWยก รฅYDUEL SDYDVDULR PยกQHVLHQD VX SUDSODXNLDQรพLDLV GHEHVยกOLDLV %DOWDUDJLV QXVLYHGยก QHULPDXMDQรพL GXNWHUยณ ยณ WURE LU SDJXOGยก %HW -XUJD LU SDJXOG\WD YLV GDU GUHEยกMR 6WYDUVWยก WยกY Xรฅ UDQNร LU NODXVยก YLUSยกGDPD NDLS HSXรฃยกV ODSDV ยฒ 7ยกYHOL NRGยกO WX PDQ QHVDNDL YLVRV WHLV\EยกV" ยฒ .RNLRV WHLV\EยกV" ยฒ QHVXSUDWR DU QHQRUยกMR VXSUDVWL WยกYDV ยฒ .DV รพLD \UD" ยฒ QHDWOHLGR GXNWยก ยฒ 1LHNR QยกUD GXNUHOH ยฒ WDUยก VXVLYDOG\GDPDV %DOWDUDJLV ยฒ 8รฅPLUรฃN LU LรฃVLPLHJRN 5\WRM ยฒ 7DLS WDLS ยฒ DWVDNยก UDPLQGDPDV %DOWDUDJLV ยฒ (LQDP

pamatysi, viskas bus gerai. 3DJORVW V LU SDEXรพLDY V GXNWHUยณ

ยณ

NDNW DSNORVW V LU DSNDPรฃ V %DOWDUDJLV SDWV DWVLJXOยก

SDODQJยกMH DQW VXROR XรฅVLPHW V NDLOLQLDLV LU QRUยกGDPDV WLN YLHQR ยฒ JUHLรพLDX XรฅPLJWL LU YLVN XรฅPLUรฃWL

NDLS VDSQ

%HW PLHJDV QHยกPยก 3UR ODQJ รฃYLHWยก PยกQHVLHQD R SUR DNLV VOLQNR YLVDV J\YHQLPDV 6XNRVL VX


PDOรŒQR VSDUQDLV PDLรฃยกVL GUDLNยกVL SDLQLRMRVL NDLS UรŒNDV Lรฃ 8GUXYยกV HรฅHUR 6X MR JXUXODLV LรฃNLOGDYR 8UรฃXOยก VXUรŒJXVL LU VXSLQWLMXVL รฃPยกNรฃWHOGDYR 3LQรพXNDV NDLS YDLGXRNOLV LU รฃLUGยณ XรฅJXOGDYR WDPVXV EHYLOWLรฃNDV UรŒNDV 2 GLHQRV EยกJD PHWDL VOHQND 7LN PDOรŒQDV YLV ODLN

รŒรฅLD

LU MR

รŒรฅLPH

O\J SDWV VDYH

LรฃJLUVWD LU DWJ\MD 3UR GHEHVLV รฃY\VWHOL VDXOยก LU SUR MRV VSLQGXOLXV SDVLJLUVWD OLQNVPDV MXRNDV

$N WDL 0DUFHOยก YDรฅLXRMD SHU WUDรฃNDQWยณ OHG 'YHONWHOLD JDLYXV SDYDVDULR YยกMDV LU LรฃVLVNODLGR

UรŒNDV 3R PDOรŒQ LU QDPXV VNUDLGR NDLS NUHJรฅGยก OLQNVPD LU J\YD 0DUFHOยก SUDVNDLGULQXVL MR J\YHQLP LU JUรฅLQXVL MDXQ\VW รขLUGLV VNOLGLQD GรฅLDXJVPR NDLS VDXOยกWD YDVDUD %HW SODXNLD UXGHQV GHEHV\V LU JLUJVL JHUYยกV 9LV OLรŒGQLDX LU OLรŒGQLDX JLUJVL GUXPVรพLDVL HรฅHUDV LU SDGDQJ DSWUDXNLD WDPVรŒV GHEHV\V

0DOรŒQDV VXVWLQJVWD NDLS รฃPยกNOD DQW SDNULรŒWยกV .ULQWD DQW MR VSDUQร VQDLJยกV NDLS EDOWRV

GUREXOยกV R SUR DSVQLJWXV รฃODLWXV LU ODXNXV YLQJLXRMD WDNHOLV YLV WRO\Q LU WRO\Q NXU DQW NDOQR VWRYL

SDNU\S NU\รฅLDL 7HQ QHรฃD NDUVW R MDPH YLV MR J\YHQLPR GรฅLDXJVP LU YLOWยณ 'XVOLDL GXQGD รฅHPยก

SDVOยกSGDPD NDUVW R DQW PDรฅR NDXEXUยกOLR LรฃN\OD QDXMDV NU\รฅLXV /HLGรฅLDVL VXWHPRV WDPVLRV EHYLOWLรฃNRV O\J DPรฅLQD QDNWLV 2 DSOHLVWRMH WURERMH EDLVLDL WXรฃรพLRMH LU Q\NLRMH YHUNLD NรŒGLNLV Y\VW\NOXRVH 6WRYL QXVLPLQ V SULH ORSรฃLR R รฃLUG\MH JUXPLDVL WDPVXV EHYLOWLรฃNXPDV LU QDXMR J\YHQLPR SDUHLJD NXUL SULรฅDGLQD Lรฃ EDLVDXV VLHOYDUWR 'รŒNVWD DSLH PDOรŒQ LU WURE SรŒJD VWรŒJDXMD DSLH NDPSXV รฃยกOVWD SDNULรŒWH LU EODรฃNRVL SR

XรฅรฃDOXVยณ HรฅHU $N WDL QH SรŒJD WLN MR รฃLUGLV QHULPVWD %HW VX SLUPDLV SDYDVDULR SUDJLHGUXOLDLV รฃYLHVยกMD

SDGDQJยก VXNDVL PDOรŒQR VSDUQDL YLV JUHLWยกGDPL R WURERMH VX ยณVLVNYHUEXVLDLV VSLQGXOLDLV SDVLJLUVWD Lรฃ ORSรฃLR MXRNDV LU LรฃVNODLGR Q\NLXV รฃHรฃยกOLXV $N WLH รฃHรฃยกOLDL VNODLGRVL MR รฃLUG\MH LU SDJDXQD Mยณ QDXMDV J\YHQLPR GรฅLDXJVPDV NDLS SDYDVDULV 7LNWDL SR WURE VODQNLRMD SDQLXUXVL 8UรฃXOยก รฃQDLUXRGDPD NDLS DSYLOWD SUDHLWLV R SUR PDOรŒQR

VSDUQXV รฃPยกNรฃรพLRMD 3LQรพXNDV NDLS YDLGXRNOLV VNDLรพLXRGDPDV ODLN LU ODXNGDPDV DWSLOGR 6XQNXV

UรŒSHVWLV VOHJLD SHรพLXV LU OHQNLD JDOY EHW Lรฃ ORSรฃLR SDNLO V QDXMDV J\YHQLPDV SULSLOGR รฃLUGยณ GรฅLDXJVPR LU QXVWHOELD SUDHLWLHV YDLGXRNOLXV 'LQJVWD Lรฃ QDPร 8UรฃXOยก SUDVPHQJD LU 3LQรพXNDV -LV OLQNVWD SR

J\YHQLPR QDรฃWD EHW ML QHVXQNL QHV YLVD MR SDJXRGD ยฒ JUDรฅXROยก GXNWยก NXUL SULPHQD PRWLQ รคYHQJLD

REXROPXรฃLDL MR รฃLUGยณ VXVSDXGรฅLD DWHLQDQรพLRV YLHQDWYยกV OLรŒGHV\V EHW NDUWX LU GรฅLDXJVPDV NDG

J\YHQLPDV VXNDVL NDLS PDOรŒQR VSDUQDL SUDVLGHGD QDXMDV J\YHQLPR UDWDV

%HW รพLD YยกO LรฃN\OD SUDHLWLHV YDLGXRNOLDLยฒQXVLY\OXVL 8UรฃXOยก VX VDYR SDVNDORPLV LU DSJDXWDV

3LQรพXNDV VX VDYR NODVWRPLV รคYHQJLD LU QXรฅYHQJLD REXROPXรฃLDL R MR Q\NL SUDHLWLV XรฅVWRMD GXNWHULDL NHOL

ยณ DWHLWยณ LU SDVNDQGLQD DรฃDURVH -LV WXUL QXJDOยกWL VDYR NODLNL SUDHLWยณ GยกO

รฃYLHVLRV GXNWHUV DWHLWLHV -LV

LU QXJDOยกMR M 8UรฃXOยก VXSLQWLMR VDYR GDYDWN\QH VX DSPDXGXVLD EXUWDLV LU SULHWDUDLV รฃLUGLPL EHW QHDSNDUWLQR MR GXNWHUV MDXQ\VWยกV GรฅLDXJVPR R NODVWLQJDV 3LQรพXNDV SDJDOLDX QXVLULWR PDOรŒQR VSDUQDLV

SDรฃDXWDV VLGDEUR NXOND LU SUDVPHJR NLDXUDL รฅHP %HW DU WDL EXYR 3LQรพXNDV" *DO MLV WLNWDL

prisisapnavo kaip praeities vaiduoklis? 1H YLVR WR QHEXYR 7DL WLN VDSQDV NODLNXV VDSQDV NXULV VX GLHQD LรฃVLVNODLG\V <UD PDOรŒQDV LU

MR

รŒรฅLPDV

\UD SDNULรŒWยก DQW HรฅHUR NUDQWR \UD LU HรฅHUDV QHUDPXV NDLS รฅPRJDXV รฃLUGLV LU MR SDGรŒPDY

NUDQWDL VX รฅDOLXRMDQรพLDLV SXรฃ\QDLV รฝLD MR WยกYร WยกYDL J\YHQR รพLD MLV J\YHQD LU GXNWHUยณ DXJLQD NXUL YLVDV

MR J\YHQLPR GรฅLDXJVPDV LU YLOWLV 'XNWยก QXULPXVL PLHJD LU MXRNLDV SUR PLHJ *DO ML VDSQXRMD

REXROPXรฃLXV NXULH NDLS YยกMDV VX VSDUQDLV QHรฃ M SHU J\YHQLP 7DL LU JHUDL WHJX QHรฃD VX MRV VNDLGULDLV

SDVLLOJLPDLV LU VLHOYDUWDLV 2 MLV WXR MDX ODLPLQJDV NDG EDLJGDPDV VDYR J\YHQLP PDWR Mยณ Lรฃ QDXMR DWJ\MDQW GXNWHUV J\YHQLPH NXULV EXV Xรฅ MR JUDรฅHVQLV LU รฃYLHVHVQLV $SVLUDPLQ V %DOWDUDJLV XรฅPLJR MDXVGDPDV NDG YLVXV VDYR J\YHQLPR VLHOYDUWXV LU YDUJXV

QXJDOยกM V %HW LU XรฅPLJ V QHVXUDGR UDP\EยกV 6WDLJD MDP SULVLVDSQDYR WDUVL SHUNรŒQDV WUHQN V

ยณ

PDOรŒQ

R GXNWยก SDNLOXV DXGUDL QXVNULGXV NDLS รฅXYยกGUD SHU HรฅHU รขDOWDV SUDNDLWDV LรฃS\Oยก %DOWDUDJยณ MLV

SDรฃRNR QXR VXROR SDรฅLรŒUยกMR ยฒ GXNWยก PLHJD NDLS PLHJRMXVL R Xรฅ ODQJR U\WR VDPEUยกรฃNRMH PDOรŒQDV

VWRYL DQW SDNULรŒWยกV NDLS VWRYยกM V VXJODXG V VSDUQXV 1H YLVD WDL EXYR WLN VXQHULPXVLRV รฃLUGLHV NODLNXV

sapnas. รขYLHVL LU UDPL PยกQHVLHQD VOLQNR SUR MR QDPXV LU YLV NUDรฃW

XXXVIII .DV รพLD SHU QDNWLHV PRQDL" $U WLN QH SDYDVDULR PยกQHVLHQD VX SUDSODXNLDQรพLDLV GHEHVยกOLDLV MXRV NUHรพLD" *DO LU WDLS .DV รพLD รฅLQR" 3DรฃDXWDV 3LQรพXNDV QXNOLELNรฃDYR

โ€”

ยณ SHONHV NHLNGDPDV %DOWDUDJยณ LU DWVLVยกGR DQW SLUPR NHOPHOLR

3DODXN ยฒ WDUยก DWVLSHLNยกGDPDV Lรฃ WRV LรฃJVWLHV LU DSรฅLรŒUยกGDPDV VXรฅHLVW NXOQ ยฒ'DU WX

PDQH SDPLQยกVL 3UDรฅรŒVL VX YLVX PDOรŒQX

3LQรพXNDV JDOYRMR DSLH EDLVร NHUรฃW 2 WXR WDUSX QHVLN VGDPDV Lรฃ VNDXVPR EDQGยก LรฃNUDSรฃW\WL Lรฃ


NXOQLHV VLGDEUR NXON %HW MXR GDXJLDX NUDSãW¡ WXR JLOLDX NXOND OLQGR LU WDLS J¡O¡ NDXOXV NDG YRV JDO¡MR SDN VWL GDQWLV VXNDQG V

ýLD M³ LU DWUDGR DQW NHOPR âHãHOJD YLV QDNW³ YHOWXL LHãNRM V SR SHONHV LU QH WLHN ãDXN V NLHN

ãYHEOHQ V LãWLQXVLD EXUQD SUR LãVSLUWXV GDQWLV

² 7DL WX ãLþLD SDQ 3LQþXN" ² SUDãYRNãW¡ VXVLLPGDPDV Xå EXUQRV O\J YHUNWL SDVLUHQJGDPDV

² $ã YLVXU LHãNDX WDY V LU QHUDQGX 2 NRNLD EDLVL QHODLP¡ PDQH LãWLNR

² (LN VDX SR JDODLV VX VDYR QHODLPH² DWNLUWR SLNWDL 3LQþXNDV SUR VXNVWXV GDQWLV

— Kas atsitiko? — nusigando Šešelga. ² 1LHNR ² SLNWDL DWVDN¡ 3LQþXNDV ² ,ãNUDSãW\N PDQ NXON Lã NXOQLHV

² .DV WDYH SDãRY¡" ² VXVLUÌSLQR âHãHOJD LU SDVLOHQN¡ SULH SDãDXWRV NXOQLHV

3LQþXNDV QLHNR QHDWVDN¡ WLN DWNLãR VDYR NDQRS %HW LU âHãHOJD NUDSãW¡ NUDSãW¡ VLGDEUR NXON

LU QHJDO¡MR LãNUDSãW\WL 1HLãNHQW V VNDXVPR 3LQþXNDV M³ WLNWDL NDQRSD QXVS\U¡

³ ãDO³

² .R VSDUGDLVL NDLS DUNO\V" ² VXS\NR âHãHOJD DWVLGÌU V WLHV OLÌQR SDNUDãþLX ² 9HUþLDX

PDQ GDQWLV VXG¡WXP

² .DLS Dã WDX MXRV VXG¡VLX MHL PDQ V QHNODXVHL LU LãEDUVWHL" ² DWãRY¡ 3LQþXNDV NUDW\GDPDV

Lã VNDXVPR NDQRS NDG MDP QHW SDþLDP GDQW\V EDUãN¡MR

2 âHãHOJD EH GDQWÐ WLNWDL VXVL¡P V åDQG NXU 3LQþXNDV ³VS\U¡ WDLS SDW QHVLWY¡U¡ Lã VNDXVPR

LU QHåLQRMR N GDU\OL 7RNLR QHG¡NLQJXPR Lã VDYR SULHWHOLDXV QHVLWLN¡MR LU NHLN¡ M³ VDYR ãLUG\MH YLVDLV SUDNHLNVPDLV %HW N þLD YLHQX NHLNVPX SDGDU\VL"

2 LU 3LQþXNDV NUDW\GDPDV NDQRS ãQDLUDYR

³

âHãHOJ 'DU WR NHOPR þLD WUÌNR NDG MLV NXU

SUDVPHJWÐ 3LQþXNDV ³VLXWR DQW YLVRV åPRQLÐ JLPLQ¡V LU MHLJX EÌWÐ SULPDQ V EÌWÐ M YLV

QXJUDP]GLQ V NDUWX VX EHGDQþLX âHãHOJD

³

SUDJDU

7LN DSPDXGDV DSPDXGX SLNWXPDV SLNWXPX R NDåN UHLNLD GDU\WL %HW N JDO¡MR SDGDU\WL

YLHQDV EH GDQWÐ R NLWDV SDãDXWDV

³

NXOQ³" 3DãQDLUDYR YLHQDV

3LQþXNDV JULHåGDPDV GDQWLPLV QXNOLELNãDYR

³

³

NLW VX EHYLOWLãNX NDUW¡OLX LU LãVLVN\U¡

VDYR OLÌQ NHWLQGDPDV SDWV YLHQDV YLVN DSJDOYRWL

NDLS DWVLNHUã\WL R âHãHOJD YLVDL QXVLPLQ V SDUGÌOLQR

³ VDYR NDUþHP QHV LU NDP NHUã\WL QHåLQRMR

7LNWDL SULHã U\W 3LQþXNDV DSVLUDPLQR LU VXJDOYRMR NHUãW %DOWDUDJLV EXYR SULåDG¡M V VXULãWL M³

VX 8UãXOH NDLS ãXQ³ VX NDWH Xå XRGHJÐ NDG MLH WDUS VDY V DPåLQDL SLDXWÐVL LU NLWXV SDOLNWÐ UDP\E¡MH %HW SDåDG¡MR LU QHLãWHV¡MR

2 N MHLJX MLV WDLS SDGDU\WÐ VXULãWÐ %DOWDUDJ³ VX 8UãXOH GLGHVQLR NHUãWR LU EÌWL QHJDO¡WÐ R

MLV WDGD ³VLJLM V 8UãXO WDONLQLQNH EH WDONLQLQNÐ åXYXV 5DXSLXL LU âHãHOJDL QHWHNXV GDQWÐ SDVLMXWR NDLS EH UDQNÐ WLNUDL ODLP¡WÐ -XUJ

7DLS VXPHW V 3LQþXNDV QXWDU¡ GDU NDUW LãEDQG\WL VDYR ODLP LU DWVLNHUã\WL %DOWDUDJLXL 'DXJ

QHJDOYRM V VNDXGD QHVNDXGD NRM WLNWDL SDNUDW V NDQRS SHUVLUHQJ¡ NDLS SDNHOHLYLQJDV HOJHWD LU LãO¡N¡

³ âYHQGXEU VX 8UãXOH VXVLWLNWL 2 MDX DXãR U\WDV 5ÌNDV VNODLG¡VL

LU SODXN¡ %DåQ\WNDLPLV GDU PLHJRMR 9LHQXU NLWXU ãXQHV

ORMR JDLGåLDL JLHGRMR 7LH QHSULHWHOLDL NLHN EDXJLQR 3LQþXND EHW MLV DSVLUDPLQR LU VDYH GUVLQR N þLD JDLGåLDL MXN VX 8UãXOH VHQD GDYDWND LU VDYR SULHãLQLQNH WHNV VXVLWLNWL LU VXVLWDUWL

3ULV¡GR 3LQþXNDV SULH ãYHQWRULDXV WYRURV ODXNGDPDV LU YLVN Lã QDXMR DSVYDUVW\GDPDV .DLS

þLD DWVLWLNR NDG %DOWDUDJLV M³ DSJDYR" *DO WRG¡O NDG MLV QHL 8UãXO¡V QHL -XUJRV QHEXYR PDW V 2 GDEDU MLV YLHQ LU NLW JHUDL SDå³VWD LU QHNO\VWD

1HLOJDL 3LQþXNXL WHNR SDWYRU\MH VYDUVW\WL LU ODXNWL 'DU SURWDPVLDLV 8UãXO¡ DSVLJDXEXVL MXRGD

VNDUHOH LU YDUVW\GDPD SLUãWDLV URåDQþLÐ SDWL SLUPRML

¡MR ³

SULVLãOLHMR SULH WYRURV NDLS ãHã¡OLV 8UãXO¡ MR LU QHSDVWHE¡MR

EDåQ\þL 3LQþXNDV QRUV

³VLGUVLQ V

7LNWDL SUD¡MXV 8UãXOHL MLV DWVLSO¡ã¡ QXR ãYHQWRULDXV WYRURV LU NOLELNãXRGDPDV SDVLYLMR 8UãXO 

² 3DODXN ELþLXOH ² ãÌNWHO¡MR ² 0XPV UHLNLD SDVLWDUWL 8UãXO¡

VWDEWHO¡MR

QHSHUWUDXNGDPD

NDOE¡WL

URåDQþLÐ

WLNWDL

DWVLJU åGDPD

LU

G¡EWHOGDPD

SLNWRPLV DNLPLV ² NDV þLD M ãDXNLD LU GDU ELþLXOH YDGLQD" .DåNRNV QHSDå³VWDPDV XEDJDV $U WLN

QHSDEOÌG V NDOYLR -XRGYDONLR JL]HOLV -XUJXWLV" .R MDP UHLNLD" 8UãXO¡ YLVDL VXS\NR LU SHUWUDXN¡

NDOE¡MXVL URåDQþLÐ

2 3LQþXNDV VXNDXS V YLV GUV SULNOLELNãDYR WXR PHWX SULH 8UãXO¡V LU åHPDL QXVLOHQN¡

² 6YHLND J\YD ² WDU¡ ² .R PXPV S\NWLV ELþLXOH" -XN WDYH LU PDQH %DOWDUDJLV DSJDYR

Galima susitaikyti ir bendrai atgauti, kas mums priklauso: tau — Baltaragis, o man — Jurga. ² 3DODXN SDODXN ² WDU¡ QXVLJDQGXVL 8UãXO¡² 2 NDV JL SDWV HVL"

'¡O DWVDUJXPR 8UãXO¡ SRU åLQJVQLÐ DWEXOD SDVLWUDXN¡ .RNV MDX þLD XEDJDV LU NRNV -XUJXWLV

SDNYDLã¡OLV" 9LVDL QHSDQDãX 1HJL EÌWÐ WDV SDWV QHODEDVLV"

3LQþXNDV GDU NDUW åHPDL QXVLOHQN¡ LU åHQJ¡ DUþLDX åLQJVQ³


ยฒ $UJL QHSDรฅยณVWL VHQร ELรพLXOLร" ยฒ SDNODXVยก ยฒ -XN WDL Dรฃ WDV SDWV VX NXULXR VXVLS\NDL SHU

QHVXVLSUDWLP LU %DOWDUDJLR DSJDYLP %HW Dรฃ YLVDL QHS\NVWX WLN JHUD WDX OLQNLX

ยฒ $WVWRN SLNWRML GYDVLD ยฒ QXVLJDQGXVL 8UรฃXOยก SDรฅLQR 3LQรพXN LU SHUVLรฅHJQRMR VWYHUGDPD

Xรฅ URรฅDQรพLDXV LU DWEXOD WROLDX SDVLWUDXNGDPD ยฒ 1HVLรฅHJQRN ยฒ SDVLWUDXNยก DWEXODV LU 3LQรพXNDV ยฒ $รฃ QLHNR EORJR WDX QHSDGDU\VLX 1RUL

VXWHLNVLX WDX WRNL JDO\E NDG VDYR EXUWDLV JDOยกVL SDGDU\WL N QRUยกVL 3ULVLYLOLRVL %DOWDUDJยณ LU YLVLHPV

savo prieลกininkams atsikerลกysi. 8UรฃXOยก VWDEWHOยกMR VXVLGRPยกMXVL EHW YยกO JUHLWDL VXVLJULHEยก

3LQรพXNR OLQN WDUVL QXR ยณN\ULRV PXVยกV

ยกPยก

รฅHJQRWLV LU URรฅDQรพLXPL PRVXRWL

3LQรพXNDV SULWUรŒNR NDQWU\EยกV

ยฒ .YDLOD WX ERED ยฒ WDUยก VXS\N V ยฒ -HL PDQ V QHNODXV\VL QLHNR QHODLPยกVL 7LN SDWL SHU

VDYR EXUWXV SUDรฅรŒVL

%HW 8UรฃXOยก MDX QHEHNODXVยก MR $WEXOD SDVLWUDXNยก

ยณ

รฃYHQWRULร YLV GDU SUR WYRU รฅHJQRGDPD LU

PRVXRGDPD URรฅDQรพLXPL 3LQรพXNDV QHW QXVLVSLRYยก Lรฃ DSPDXGR NDG VX WD NYDLOD ERED SUDVLGยกMR 1LHNR QHLรฃHLV NRNV Lรฃ

MRV WDONLQLQNDV" %XYR EHNOLELNรฃรพLXRMV

ยณ รฃDOยณ EHW รพLD YDUSDL VXVNDPELQR LU Mร JDUVDL WUHQNยก NDLS VX NรŒMX SHU JDOY 3LQรพXNDV QHEDLJ V GHU\Eร VX 8UรฃXOH SDVLOHLGR EยกJWL 2 8UรฃXOยก DWVLGรŒUXVL Xรฅ รฃYHQWRULDXV WYRURV LU NLHN DWVLSHLNยกMXVL Lรฃ EDLPยกV NDLS WLN EXYR OLQNXVL VX MXR SDNDOEยกWL 2 N MHLJX VX MR SDJDOED EรŒWร JDOLPD SDVLHNWL VHQ VYDMRQ NXUL VDYR DLVWUD LรฃGHJLQR MDL YLV รฃLUGยณ" %HW LU 3LQรพXNDV NDรฅNR LรฃVLJDQG V QXOยกNยก R MDL OLNR WLN VHQDV DSPDXGDV ยฒ 3DODXN NXU EยกJL" ยฒ รฃรŒNWHOยกMR SDVLOHQNXVL SHU WYRU EHW 3LQรพXNDV QHDWVLJUยณรฅR -ยณ QXYLMR YDUSร JDUVDL 2 SUR รฃDOยณ ยกMR NLWRV GDYDWNRV LU SDPDWยก 8UรฃXO VX NDรฅNRNLX QXEยกJDQรพLX XEDJX NDOEDQWLV ยฒ .RNยณ รพLD XEDJ YHOQLR QXRWDNR SULVWRMR" ยฒ VXVLGRPยกMRยฒ $U WLN LรฃWHNยกWL QHVLUHQJLD" %HW PDW\W MDXQLNLV SDEยกJR 3UXQNรฃGDPRV ยณ VDXMDV GDYDWNRV QXยกMR ยณ EDรฅQ\รพL 8UรฃXOยก SDVLVOยกSXVL Xรฅ WYRURV YLVD WDL PDWยก LU JLUGยกMR %DLVXV DSPDXGDV M DSยกPยก ยฒ 1D SDODXNLW WDUยก ML VXJQLDXรฅGDPD URรฅDQรพLร VXSLQWLMXVLDPH NXPรฃW\MH LU JUDVLQGDPD ยฒ %XV MXPV YHOQLR QXRWDND 3DPLQยกVLW 3LUPLDXVLD MXPV DWNHUรฃ\VLX R SDVNXL VX %DOWUXNX VXVLWDLN\VLX *DO VXVLWDUVLPH LU EHQGUDL QXJDOยกVLPH YLVXV SULHรฃLQLQNXV 7DLS DSVLVSUHQGXVL 8UรฃXOยก QXยกMR ยณ EDรฅQ\รพL WYLUWDL SDVLU\รฅXVL YLVN SDGDU\WL NDLS รฅDGยกMR LU NDUรฃWDL SDVLPHOVWL NDG MDL รฃยณ NDUW LU SDVNXWLQยณ VXWHLNWร SDJDOE VWHEXNOLQJRML รขYHQGXEUยกV GLHYR PRWLQD -XN ML SDJXQGร รฅDOWยณ QXJDOยกMR LU SDP\Qยก SR NRMRPLV 2 WDV SDJXQGร รฅDOW\V 3LQรพXNDV SDEยกJ V QXR 8UรฃXOยกV รฅHJQRQLร LU รขYHQGXEUยกV YDUSร SDUOยกNยก ยณ 3DXGUXYยกV SHONHV LU VX DSPDXGX JDOYRMR NDG SDVLNDUรฃรพLDY V LU EH UHLNDOR SULVWRM V SULH 8UรฃXOยกV VHQRV VDYR SULHรฃLQLQNยกV .RNLD Lรฃ MRV JDOL EรŒWL WDONLQLQNยก" 7LNWDL VXSDLQLRWL JDOL LU WDLS SDLQLXV UHLNDOXV 7DL QXWDUยก MD SLUPD SURJD DWVLNUDW\WL 2 8UรฃXOยก YLVDL QHSDLV\GDPD 3LQรพXNR DU WLNUDL MLV SDVLYDLGLQR U\WR PLJORVH" QXWDUยก W SDW GLHQ DWVLVNDLW\WL VX GDYDWN\QR SULHรฃLQLQNยกP R SDVNXL VXVLWDLN\WL VX %DOWDUDJLX LU JUDรฅLDL J\YHQWL %HW LU 8UรฃXOยก QRUV VSDUWL PRWHUยกOยก YLVNR QHVXVSยกMR SDGDU\WL

XXXIX .DV JL JDOยกMR PDQ\WL NDG Xรฅ YLVD WDL NDV GยกMRVL 3DXGUXYยกV NUDรฃWH WHNV DWVDN\WL YDUJรฃHL

8UรฃXOHL NXUL รพLD EXYR WLNUDL QLHNXR QHNDOWD 1HEHQW WLNWDL WLHN NDG QXR MRV YLVNDV SUDVLGยกMR WDL VX MD

turi ir baigtis. 2 DWVLWLNR WDLS NDLS 8UรฃXOยก NHWLQR SDGDU\WL 7 GLHQ Lรฃ YDNDUR DWVLNHUรฃ\GDPD GDYDWNRPV

XรฅWDLVยก EXUWXV NHWLQGDPD DSOHLVWL GDYDWN\Q LU VXVLWDLN\WL VX %DOWUXNX 2 DQNVWL Lรฃ U\WR ยฒ EXYR NDLS

WLN SHQNWDGLHQLV ยฒ YLHQD GDYDWNยกOยก YDUGX /HRNDGLMD NXUL YDUรฅยกVL GยกO SLUPHQ\ELร GDYDWN\QH VX 8UรฃXOH LรฃVLWUDXNยก Lรฃ SR ORYRV PHGDXV DWUDGR

VRWยกOยณ VRWยกO\MH" ยฒ 1DJL VXGรฅLรŒYXVL UXSรŒรฅ 

QRUยกGDPD NLHN SDVLVWLSULQWL SDVQLQNR GLHQ %HW N ML

.LOR WULXNรฃPDV YLVDP GDYDWN\QH .DV WDL SDGDUยก" 3DWL UXSรŒรฅยก QHJDOยกMR ยณOยณVWL

VRWยกOLQ QHV EXYR ยณ EDรฅQ\รพL ML J\QยกVL LU รฅHJQRMR GDYDWNDV %HW DWVLUDGR GDU NLWD GDYDWNยกOยก YDUGX SDYDNDUH WHPVWDQW 8UรฃXOยก ODQGรฅLRMR SR /HRNDGLMRV ORYD LU NDรฅN WHQ

VXGรฅLรŒYXVL LU LQGHOLV EXYR JHUDL VNXGXUยกOLX XรฅULรฃWDV ยฒWDUยก 8UรฃXO NXUL UHQJยกVL SLUPRML LรฃHLWL EHW QHVXVSยกMR 'DEDU XรฅNOXSWD &HFLOLMD NXUL PDWยก NDLS YDNDU YHLNยก

$EHMRQLร MRNLร QHOLNR LU YLVRV GDYDWNRV SXROยก YDUJรฃ 8UรฃXO .DV JL NLWDV JDOยกMR WDL SDGDU\WL

MHL QH YHOQLR QXRWDND" 2 WD SULUHPWD SULH VLHQRV J\QยกVL Lรฃ SDVNXWLQLรMร EHW SDVNXL SULWUรŒNR NDQWU\EยกV


LU SULVLSDรฅLQR ยฒ 7DL LU NDV" ยฒ SDVDNยก ยฒ ,U MรŒV YLVRV NDLS WD UXSรŒรฅยก VXGรฅLรŒVLWH R Dรฃ JUยณรฃLX SDV %DOWUXN LU JUDรฅLDL J\YHQVLX 7R SDVDN\PR YLVLรฃNDL XรฅWHNR EDLVLDP QXVLNDOWLPXL ยณURG\WL 3XROยก YLVRV GDYDWNRV NDLS YLHQD

YDUJรฃ 8UรฃXO SDUPXรฃยก DQW รฅHPยกV LU SUDGยกMR WV\WL Xรฅ NDVร 2 NRNLRV WHQ NDVRV JDOยกMR EรŒWL VXSLQWLMXVLRV GDYDWNRV" 7RNLRV PDรฅGDXJ NDLS QXWULXรฃXVLRV รฅLXUNยกV XRGHJD 1HLOJDL WHNR GDYDWNRPV WV\WL 8UรฃXO Xรฅ NDVร SR SODXN SR NLW LU LรฃWVยก 8UรฃXOยกV NDVDV YLV MRV PHUJ\VWยกV SDVLGLGรฅLDYLP

7DGD QXVLJDQGXVLRV GDYDWNRV รฃRNR SULH VDYR ORYร LU SDORYLร LU SUDGยกMR WLNULQWL DU WD YHOQLR

QXRWDND QHQRUยกMR LU Mร DSNHUยกWL 2 NDLSJL YLHQD DWUDGR JDOYรŒJDO\MH NDรฅNRNLร รฅROLร U\รฃXOยกOยณ NLWD

NRMรŒJDO\MH ยฒ VXPD]J\W SHO WUHรพLD ยฒ SR รฃRQX DUNOLR รฅLDXQDV NHWYLUWD ยฒ QHรฅLQLD NRNLR QXPLUยกOLR GDQWLV SHQNWD ยฒ YยกO NDรฅN QHL

ยณ รฃยณ QHL ยณ W

SDQDรฃร LU WDLS WROLDX LU YLV GDXJLDX NDG YDUJรฃยกV GDYDWNRV

VLDXER VXNUยกVWRV SDPDWยก LU ยณVLWLNLQR NDG WLNUDL J\YHQR VX YHOQLR QXRWDND EDLVLD UDJDQD -XN JDOยกMR SUDJDUR JHOPยกV DWVLYHUWL LU MDV YLVDV SUDU\WL

2 8UรฃXOยก WDLS EDLVLDL QXWV\WD LU QXSHรฃLRWD GDU QHVSยกMR DWVLJDXWL LU SDVSUXNWL QXR VDYR

SULHรฃLQLQNLร NDL WRV LU YยกO YLVX EรŒULX M XรฅNOXSR WLNWDL รฃยณ NDUW GDU SLNWHVQยกV

ยฒ 6XGHJLQWL UDJDQ $NLV LรฃGUDVN\WL ยฒ LU GDU NDรฅN SDGDU\WL รฃDXNยก YLVX EรŒULX DSVSLWXVLRV

8UรฃXO LU QHรฅLQRGDPRV NDLS WRNL QHQDXGยกO QXEDXVWL 3DJDOLDX

ยณ

GDYDWNร NO\NVP LU ULNVP SULEXYR รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV LU ]DNULVWLMRQDV

%HQMDPLQDV DEXGX Y\UDL LรฃPLQWLQJL LU GLHYREDLPLQJL -LH J\YHQR DQWUDPH GDYDWN\QR JDOH LU Mร SDUHLJD EXYR NOHERQR XรฅGยกWD WYDUN\WL DPรฅLQDL EHVLNLYLUรพLMDQรพLDV GDYDWNDV

,รฃ SUDGรฅLร DELHP Y\UDPV DWURGยก NDG รพLD NDVGLHQLQLV GDYDWNร WULXNรฃPDV EHW DWยกM LU SDPDW 

NDV รพLD DWVLWLNR SDW\V QXVLJDQGR LU QHรฅLQRMR N GDU\WL

ยฒ 6XULรฃNLPH NDG QHSDEยกJWร ยฒ SDJDOLDX WDUยก GUHEDQรพLX EDOVX รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV PDรฅDV

VXNXPS V รฅPRJXWLV VX ยณGXEXVLRPLV LU DPรฅLQDL QXVLJDQGXVLRPLV DNLPLV LU ODEDL GUรŒWX EDOVX

ยฒ 7HLVLQJDL VDNDL ยฒ SULWDUยก ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV LOJDV LU OLHVDV NDLS NDUWLV YHUNVPLQJX

EDOVX LU LรฃVLรฃRNXVLRPLV NDNWRMH DNLPLVยฒ ,U YHVNLPH SDV NOHERQ 7HJX MLV QXWDUV N VX MD GDU\WL ,รฃPLQWLQJร Y\Uร VXPDQ\PXL SULWDUยก YLVDV EรŒU\V PRWHUร 1HVLSULHรฃLQR LU 8UรฃXOยก ยฒ 9HVNLWHยฒ VDNR ยฒ NOHERQXL NDLS SHU LรฃSDรฅLQWยณ YLVN SULVLSDรฅLQVLX

7DL LOJDL QHODXNGDPL GX GLHYREDLPLQJX Y\UX LU YLVDV EรŒU\V GDYDWNร LรฃEUD]GLQR VXUDL]J\W

8UรฃXO Lรฃ GDYDWN\QR LU QXWHPSยก ยฒ รฃรŒNDXGDPL UยกNDXGDPL ยฒ .OHERQDV %RQLIDFDV %RELQDV NDLS WLN UHQJยกVL HLWL

ยณ

ยณ NOHERQLM

EDรฅQ\รพL DWODLN\WL JHGXOLQJร PLรฃLร NXULDV

YLV GยกOWR XรฅSLUNR VXVLGยกM V 3DXGUXYยกV NDLPDV Xรฅ SUDรฅXYXVL DUNOLDYDJLR GรŒรฃL .OHERQDV Lรฃ SUDGรฅLร QHQRUยกMR VXWLNWL EHW ยณWLNLQWDV NRNLร QHODLPLร GยกO MRV GHGDVL LU JHUDL DWO\JLQWDV SDJDOLDX QXVLOHLGR 2

GDEDU HLGDPDV PLรฃLร ODLN\WL LรฃJLUGR QHSDSUDVW WULXNรฃP QXVWHE V รฅYLOJWHOยกMR SUR ODQJ NDV JL รพLD GDEDU GDURVL" 1DJL NDรฅNRNLD NHLVWD SURFHVLMD DWY\NVWD .OHERQDV LรฃยกMR

NOHERQLMRV ULPWยณ

ยณ

ยณ NOHERQLM

SULHDQJยณ SDVLรฅLรŒUยกWL NDV รพLD DWVLWLNR 1HQRUยกMR NDG WRNLD JDXMD VXGUXPVWร

7XRMDX SDW WLHV SULHDQJLX SULEXYR LU YLVDV EรŒU\V GDYDWNร VX DELHP EDรฅQ\รพLRV WDUQDLV

VWXPGDPL SULHรฃDN\MH VXULรฃW 8UรฃXO 3DPDW LรฃยกMXVยณ NOHERQ YLVL YLHQX EDOVX VXรฃXNR ยฒ 6XJDYRPH NOHERQยกOL UDJDQ

ยฒ .RNL UDJDQ" ยฒ QXVWHER NOHERQDV

ยฒ 1DJL รฃLW YHOQLR QXRWDN NXUL QRUยกMR YLV PรŒVร GDYDWN\Q XรฅNHUยกWL ยฒ .RNL YHOQLR QXRWDN" ยฒ YLV GDU QHDWVLJRGR NOHERQDV

ยฒ 1DJL รฃLW SUDNHLNW GDYDWN 8UรฃXO NXUL SULHรฃ NHOHW PHWร DWEยกJR Lรฃ %DOWDUDJLR PDOรŒQR LU

DSVLPHWยก HVDQWL GDYDWND R Lรฃ WLNUรMร EXYR LU SDVLOLNR SLNรพLDXVLD UDJDQD ยฒ 2 Lรฃ NXU MรŒV รฅLQRWH NDG ML UDJDQD" ยฒ SDNODXVยก NOHERQDV

7DGD YLVDV EรŒU\V GDYDWNร YLHQD NLW SHUUยกNGDPRV R GX Y\UDL ULPWDL SULWDUGDPL SUDGยกMR

SDVDNRWL N DWUDG GDYDWN\QH LU NRNLร UDJDQLรฃNร EHL YHOQLรฃNร GDO\Nร PDW LU SULW\U Lรฃ รฃLWRV SUDNHLNWRV

YHOQLR QXRWDNRV 2 YLHQD GDYDWNยกOยก YDUGX (OรฅELHWD QHW VDYR DNLPLV PDWยก NDLS YLHQ SDYDNDU 8UรฃXOยก

DSVLรฅHUJXVL รฃOXRW SULยกMR SULH NURVQLHV LU VWDLJD GLQJR WDUVL SUR NDPLQ LรฃVNULGR -DL SULWDUยก LU รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV -LV NDUW HLGDPDV รฅLHP GDU SDWDPV\MH VNDPELQWL DQNVW\YRVLRPV PLรฃLRPV

SDPDW V NDLS YLUรฃXP GDYDWN\QR NDรฅNDV รฅ\EWHOยกM V รฅLHรฅLUERPLV LU GLQJ V NDPLQH 7DGD MLV ODEDL

QXVLJDQG V LU QHรฅLQRM V NDV WDL JDOยกWร EรŒWL R GDEDU DLรฃNX NDG รฃLWD UDJDQD EXYR SDUVNULGXVL DQW รฃOXRWRV Lรฃ SDVLPDW\PR VX VDYR VXรฅDGยกWLQLX YHOQLX

ยฒ 2 YDNDU Lรฃ U\WR ยฒ SULWDUยก YLVDV EรŒU\V GDYDWNร ยฒ VDYR DNLPLV PDWยกPH NDLS ML SULH

รฃYHQWRULDXV VX NDรฅNRNLX XEDJX WDUยกVL 7XU EรŒW VX VDYR MDXQLNLX YHOQLX NDL MLV LรฃVLJDQG V YDUSร SDEยกJR 2 ML GDU รฃDXNยก NDG SDODXNWร


.OHERQDV NODXVยกVL NODXVยกVL GDYDWNร SDVDNRMLPร XรฅPLUรฃR QHW JHGXOLQJDV SDPDOGDV NRNLRV MDX

รพLD SDPDOGRV Xรฅ DUNOLDYDJLR GรŒรฃL" EHNODXVDQW QHW SODXNDL DQW JDOYRV

ยกPยก

รฃLDXรฃWLV YLHQ WLN

SDJDOYRMXV NRNLD YHOQLDYD SULH SDW MR EDรฅQ\รพLRV GHGDVL R MLV QLHNR QHรฅLQR ยฒ 2 N WX SDVDN\VL" ยฒ SDJDOLDX NUHLSยกVL NOHERQDV

ยณ 8UรฃXO 

7D QXVLOHQNยก NOHERQXL OLJL SDW รฅHPยกV R GDYDWNRPV SDURGยก SUR VLMRQ รฃS\J

ยฒ 1HWLHVD NOHERQยกOL ยฒ WDUยก ยฒ 1HEXYDX YHOQLR QXRWDND QRUV %DOWDUDJLV LU QRUยกMR LรฃSLUรฃWL 2

YDNDU Lรฃ U\WR WLHVD 3LQรพXNDV DSVLPHW V XEDJX QRUยกMR VXJXQG\WL EHW QHSDVLGDYLDX รฃYHQWX NU\รฅLXP DSVLJ\QLDX 7LNWDL รฃLWRPV SUDNHLNWRPV GDYDWNRPV EXUWXV XรฅWDLVLDX NDG MRPV OLHรฅXYLDL VXSรŒWร GLHJOLDL

ยณ

รฃRQXV

ยณVLPHVWร

NRMDV UDQNDV VXVXNWร %HW QLHNR MRPV PDQR EXUWDL QHSDGยกMR YLVRV VYHLNRV NDLS

NXPHOยกV LU PDQH QHNDOWDL รฃPHLรฅLD 1LHNDGD UDJDQD QHEXYDX LU DQW รฃOXRWRV QHOHNLRMDX /HLVNLWH DWOLNWL SDVNXWLQ LรฃSDรฅLQWยณ Lรฃ YLVR J\YHQLPR R SDVNXL MDX GDU\NLWH N QRULWH

XL ,OJD LU SDLQL EXYR 8UรฃXOยกV SDVNXWLQยก LรฃSDรฅLQWLV Lรฃ YLVR J\YHQLPR

3UDGยกMR ML QXR SDW NรŒGLN\VWยกV NDLS DXJXVL SULPHVWLQXNH SDV %DOWDUDJLXV NXU YLVL M VNULDXG LU

WLNWDL YLHQDV %DOWUXNDV MRV JDLOยกM VLV 7DLS GLHYDV GDY V NDG YLVL Lรฃ PDOรŒQR LรฃNULN R SDVLOLN WLN MLHGX

VX %DOWUXNX ,U WDV %DOWUXNDV YLV ODELDX MDL SDWLNGDY V LU ML ODEDL QRUยกMXVL Xรฅ MR LรฃWHNยกWL WLNWDL MLV DSLH WDL Qยก XรฅVLPLQWL QHQRUยกGDY V WDUVL MDP YLVD WDL Qยก JDOYRQ QHDWHLWร

7DL ML WDGD YLHQRV XEDJยกV SDPRN\WD XรฅVLยกPXVL SLUP NDUW EXUWDLV 1XยกMXVL

LรฃSUDNDLWDYXVL EHW YDQGHQLX QHVLSORYXVL R VXรฃOXRVรพLXVL SUDNDLW

ยณ

ยณ

SLUWยณ

VNDUHO NXUL EXYR QXVLSLUNXVL WDP

UHLNDOXL DWODLGXRVH LU SDUVLQHรฃXVL QDPR 3DVNXL Lรฃ WRV VNDUHOยกV SUDNDLW LรฃJU รฅXVL LU VXS\OXVL

ยณ

DUEDW

%DOWUXNXL QRUยกGDPD Mยณ SULVLYLOLRWL %HW MLV YLVDL QHJยกU V QRUV LU XรฅVDOGLQXVL EXYR WLN VULรŒEWHOยกM V LU LรฃVSLRY V VDN\GDPDV NDG รพLD NDรฅNRNLD VPDUYH Mยณ JLUGDQWL 7DL QLHNR LU QHSDGยกMR 1RUV PRWHU\V LU

sakiusios, kad tai tikriausias vaistas. 7DGD ML NLWRV XEDJยกV SULPRN\WD SLUP SDYDVDULR รฃLOW QDNWยณ SULULรฃXVL SULH NDUWLHV OLQร NXRGHOยณ

LU LรฃQHรฃXVL SULH PDOรŒQR NDG รฃLNรฃQRVSDUQLV

EDLPยก

ยกPXVL

ยณ W

NXRGHOยณ ยณVLYHOWร 3DSUDVWDV URGRV EXYR GDLNWDV R WRNLD

NDG QHW YLVD GUHEยกMXVL R ELDXU\Eยก รฃLNรฃQRVSDUQLV QHยณVLYHOLD LU QHยณVLYHOLD

QDNWร WHNR YLV W SDWยณ GDU\WL 3DJDOLDX YLHQ U\W DWUDGXVL รฃLNรฃQRVSDUQยณ ยณVLSDLQLRMXVยณ

Mยณ VX YLVX NXRGHOLX LU QXEยกJXVL

ยณ

ยณ

ยณ

NXRGHOยณ .HOHW

NXRGHOยณ รฝLXSXVL

PLรฃN WHQ SDGยกMXVL DQW VNUX]GยกO\QR LU SDVLOHLGXVL WHNLQD DWJDO

XรฅVLNLPรฃXVL DXVLV LU QHDWVLJUยณรฅGDPD QHV MHLJX EรŒWร DWVLJUยณรฅXVL WDL EรŒWร DSDNXVL R MHLJX EรŒWร LรฃJLUGXVL

รฃLNรฃQRVSDUQยณ UยกNLDQW ยฒ EรŒWร DSNXUWXVL %HW QLHNR QHPDรพLXVL QLHNR QHJLUGยกMXVL 3DUEยกJXVL QDPR EH

kvapo ir laukusi. 3R WULMร GLHQร QXยกMXVL

ยณ

PLรฃN UDGXVL DQW WR VNUX]GยกO\QR VDYR NXRGHOยณ VX รฃLNรฃQRVSDUQLR

NDXOHOLDLV 3DVLยกPXVL Lรฃ Wร NDXOHOLร WRNLDV รฃDNXWHV VX NDEOLXNX LU SDUยกMXVL QDPR 7 SDรพL GLHQ

WHPVWDQW %DOWDUDJLXL QHPDWDQW WUXNWHOยกMXVL Mยณ VX WXR NDEOLXNX Xรฅ NHOQLร EHW MLV DWVWรŒP V M VX DWEXOD

UDQND LU SDVDN V .R รพLD NDELQยกMLHVL" ,U QXยกM V QHDWVLJU รฅGDPDV R NDEOLXNDV WDLS LU QXOรŒรฅ V LU QLHNR QHSDGยกM V

3DVNXL WDV %DOWDUDJLV XรฅVLJHLG V YHVWL 0DUFHO -DXGHJ\W R ML WLHN YDUJR SDGยกMXVL LU WLHN

JULHNร DQW VDYR VรฅLQยกV SULยกPXVL QHรฅLQRMXVL N GDU\WL 7LHVLRJ รฃLUGLV SO\รฃXVL WDL รฅOLXPEXVL XรฅVLGDULXVL NDPDURMH LU JDQD .DUW YยกO XรฅยกMXVL WRNLD XEDJยก LรฃVLSDVDNRMXVL MDL LU YLV YHUNLDQWL 3DJDLO

WDL XEDJHL YDUJรฃยกV LU ML SDWDPVL MDL NDL YDรฅLXRVLV WDV QHYLGRQDV VX DQD

ยณ

รฃOLรŒE NDG LรฃEDUVW\Wร MLHPV

NHOL VPยกOLX SDUVLQHรฃWX Lรฃ NDSร WDL QHEรŒVL MLHPV J\YHQLPR 3DVNXL GDU OLHSยก SHOHQXV Lรฃ รฅLGLQLR LรฃVHPWL LU MDLV VOHQNVWยณ LรฃEDUVW\WL NDG MDXQRML QHSHUรฅHQJWร R MHLJX SHUรฅHQJV ยฒ VX JUDEX NDG LรฃQHรฃWร 2 SDรพLDL 8UรฃXOHL GDU ยณVDNLXVL ODLSLRWL WYRURPLV NRO SDUYDรฅLXRVL Lรฃ รฃOLรŒER LU NDOEยกWL EXUWร รฅRGรฅLXV %HW

VHQLDL WDL EXY LU WXRV EXUWร รฅRGรฅLXV XรฅPLUรฃXVL R LU WDGD QH WLHN MXRV NDOEยกMXVL NLHN รฅOLXPEXVL SR WYRUDV ODLSLRGDPD $U WLH EXUWDL SDGยกM DU WDLS GLHYDV GDY V QHรฅLQDQWL WLNWDL SR PHWร MDXQRML

%DOWDUDJLR รฅPRQD SDJLPGรฅLXVL GXNWHUยณ LU SDVLPLUXVL 7DGD ML EDLVLDL QXVLJDQGXVL LU GDXJLDX MRNLร EXUWร

nedariusi. 3DVNXL NDLS YLVL JHUDL รฅLQ WDV %DOWDUDJLV QRUยกM V M LรฃOHLVWL Xรฅ YHOQLR 3LQรพXNR EHW ML EXYR MDX SDGDULXVL

VNDLVW\EยกV

DSรฅDGXV

รฃYHQรพLDXVLDL

รขYHQGXEUยกV

SDQHOHL

WDL

LรฃVLJHOEยกMXVL

LU

DWEยกJXVL

ยณ

รขYHQGXEUยกV GDYDWN\Q รฝLD MRNLร EXUWร QHGDULXVL J\YHQXVL NDLS SULGHUD GDYDWNDL SRWHULDYXVL

SDVQLQNDYXVL LU Xรฅ VDYR QXVLGยกMLPXV DWJDLO GDULXVL 7LNWDL SDVNXL NDL %DOWDUDJLR GXNUD MDX EXYR SDDXJXVL WDL ELMRGDPD NDG LU MRV WยกYDV QHLรฃOHLVWร Xรฅ 3LQรพXNR R MLV GLGHVQLV HVV Xรฅ M EXUWLQLQNDV WDL

MDX WLNUDV UDJDQLXV HVV SULNDOELQยกMXVL W QHLรฃPDQยกO GDU\WL VNDLVW\EยกV DSรฅDGXV EHW ML 8UรฃXO WLN

LรฃMXRNXVL LU QLHNR QHGDULXVL R 8UรฃXOยก QRUยกMXVL WDP NYDLODP SDGDUXL YLV WLHN SDGยกWL LU QHOHLVWL NDG WยกYDV SUDรฅXG\Wร MRV GรŒรฃL 7DL QXW\NRMXVL MRV UรŒWร YDLQLN QXQHรฃXVL VODSWDL LU SDNDVXVL SR NU\รฅLXPL

3DXGUXYยกV NU\รฅNHOยกMH NDG QHJDOยกWร MDXQLNLDL VX SLUรฃOLDLV SDV M DWYDรฅLXRWL LU ML QHLรฃWHNยกWร $U WDL


SDGยกMR DU QH WLNUDL QHรฅLQDQWL EHW LOJDL QLHNDV QHJDOยกGDY V VX SLUรฃOLX QXYDรฅLXRWL SDV %DOWDUDJLR

GXNWHUยณ WLNWDL SDVNXL WDV *LUGYDLQLV VX VDYR REXROPXรฃLDLV SDP\Q V SR NRMRPLV UรŒWร YDLQLN XรฅNDVW

NU\รฅNHOยกMH SR NU\รฅLXPL QXYDรฅLDY V VX SLUรฃOLX SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ LU DXรฃWDQW DWOยกN V XรฅVDNร %HW Xรฅ WDL Mยณ GLHYDV QXEDXG V 3UDUDG V VDYR DUNOLXV

%HW รพLD ML HVDQWL QLHNR QHNDOWD 1LHNR QHรฅLQRMXVL LU QLHNR QHGDULXVL 7LNWDL PDรพLXVL NDLS 3LQรพXNDV DWQHรฃ V 5DXSยณ PDLรฃH LU LรฃNUDW V SULH รฃYHQWRULDXV SDVWRYร WDV SDJULHE V DUNOLXV LU QXOยกN V VX

MDLV R 3LQรพXNDV รฅYHQJ V DSOLQNXL ODNVW\GDPDV LU NODLGLQGDPDV -L QHW SDGยกWL *LUGYDLQLXL QRUยกMXVL EHW WDV LรฃOยกN V NDLS DNLV LรฃGHJ V Lรฃ ]DNULVWLMRV LU MRV QHSDVLNODXV V R ML EรŒWร MDP SDWDUXVL N GDU\WL LU NDLS

VDYR GรŒรฃL LรฃJDQ\WL QHV DUNOLร YLV WLHN QHVXUDVL NDL MXRV SDYRJยก YHOQLDV VXVLGยกM V VX DUNOLDYDJLX R Xรฅ

Mร GDU VWRYL WยกYDV UDJDQLXV

2 GยกO VLDXรพLDQรพLR GDEDU DUNOLร PDUR ML HVDQWL QLHNR QHNDOWD LU QLHNR QHรฅLQDQWL รฝLD WXU EรŒW

YHOQLDV 3LQรพXNDV VX NDUรพHPQLQNX รขHรฃHOJD NHUรฃLMD Xรฅ DUNOLDYDJLR 5DXSLR QXรฅXG\P .DLS W NHUรฃW

QXJDOยกWL ML QHรฅLQDQWL QHEHQW WLNWDL JHGXOLQJDV PLรฃLDV XรฅSLUNWL Xรฅ DUNOLDYDJLR GรŒรฃL 7 LU SDWDUXVL 3DXGUXYยกV NDLPXL SDGDU\WL

.OHERQDV NUรŒSWHOยกMR SULVLPLQ V NDG รฃLDQGLHQ NDLS WLN WDV PLรฃLDV WXUยกMR DWODLN\WL ยฒ 7DL WX LU WRNLRP รฃYHQWYDJ\VWยกP XรฅVLLPL" ยฒ VXJULDXGยกMR QHLรฃNHQW V NOHERQDV

ยฒ 1H NOHERQยกOL Dรฃ QHXรฅVLLPX ยฒ DWVDNยก UDPLDL 8UรฃXOยก ยฒ WLNWDL SDWDULDX EHW DU MLH WDLS

SDGDUยก DU QH QLHNR QHรฅLQDX

.OHERQDV QXW\OยกMR O\J PLHW SUDULM V R 8UรฃXOยก WROLDX LรฃSDรฅLQR VDYR QXRGยกPHV

9DNDU WLHVD SULH รฃYHQWRULDXV DQNVWL U\W EXYR VXVLWLNXVL 3LQรพXN DSVLPHWXVยณ XEDJX EHW QXR

SDJXQGร รฃYHQWX NU\รฅLXP DWVLNUDรพLXVL LU MLV SDEยกJ V YDUSร YHMDPDV R GDYDWNRV M DSรฃPHLรฅXVLRV 7DL ML DWVLO\JLQGDPD LU XรฅWDLVLXVL MRPV EXUWXV EHW YLVDL QHNDOWXV 1HQDXGยกOHL /HRNDGLMDL ยณPHWXVL VXGรฅLรŒYXVL

UXSรŒรฅ

ยณ PHGร NDG LU ML NDLS WD UXSรŒรฅยก VXGรฅLรŒWร QHV HVDQWL ODEDL SLNWD LU M YLV XรฅNDELQยกMXVL .LWRPV ยฒ

NXULRPV รฅROHOLร JDOYรŒJDO\MH SDGยกMXVL NDG JDOYDV VNDXGยกWร LU PDรฅLDX OLHรฅXYLDLV PDOWร R GDU NLWRPV ยฒ NXU NRMรŒJDO\MH VXPD]J\W SHO NDG NRMDV VXVXNWร PDรฅLDX SR รฅPRQHV ODQGรฅLRWร LU MXRV VDYR

SDVNDORPLV SLNWLQWร R WRPV NXULRPV QXPLUยกOLR GDQWLV ยณNLรฃXVL NDG LU MRPV GDQW\V LรฃE\UยกWร R NDV WXUยกWร

DWVLWLNWL QXR DUNOLร รฅLDXQร ML LU SDWL QHรฅLQDQWL WLNWDL PDQDQWL NDG WRNV GDLNWDV NDLS DUNOLR รฅLDXQRV WXUยกWร N QRUV SDYHLNWL $U NRNยณ GLHJOยณ

ยณ รฃRQ ยณYDU\WL DU GDU N SDGDU\WL %HW PDW\W LU EXUWDL QLHNR MRPV QHSDGยกM YLVRV VYHLNRV NDLS NXPHOยกV LU QRUL GDU M SUDรฅXG\WL 2 ML SDWL VX YHOQLDLV MRNLร UHLNDOร QHWXUยกMXVL EH WR NDUWR NDL %DOWDUDJLV M QRUยกM V LรฃOHLVWL Xรฅ 3LQรพXNR LU UDJDQD QHEXYXVL QLHNDGD QHVNUDLGรฅLXVL SUR NDPLQ DQW รฃOXRWRV LU QHรฅLQDQWL NDLS WDL SDGDU\WL %HJยกGLรฃNDL PHOXRMDQWL F\SGDYDWNยก (OรฅELHWD EH WR ML Lรฃ YLVR SXVLDX DNOD LU QHSULPDWDQWL R รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV WDV EHJยกGLV EDOWDN ODND WDL QHรฅLQLD NDV MDP SDJLULRPLV DN\VH SDVLURG V DQW

davatkyno stogo ties kaminu. 'DU YLHQ EDLVร QXVLGยกMLP SDSLOGรฅLXVL EDรฅQ\รพLRMH EHW SULHรฃ VDYR QRU 7DL EXYR W

VHNPDGLHQยณ NDL *LUGYDLQLR REXROPXรฃLXV SDYRJยก .OHERQDV SHU PLรฃSDUXV NDL XรฅJLHGRM V ML LU SDJDOYRMXVL NDG QXVLรฅYHQJ V QHO\JLQDQW *LUGYDLQLR GULJDQWDV *DLOยกMXVLV LU PXรฃXVLV

ยณ

NUรŒWLQ EHW

QLHNR QHSDGยกMR LU NDL WLN NOHERQDV JLHGRGDY V PLรฃSDUXV ML YLV W SDWยณ SDJDOYRGDYXVL 7RGยกO NDG LรฃYHQJWร QXVLGยกMLPR ML LU QHLGDYXVL

ยณ PLรฃSDUXV

ยฒ 7DL WLHVD ยฒ SULWDUยก YLVRV GDYDWNRV LU GX Y\UDL ยฒ %HUQDUGDV VX %HQMDPLQX ยฒML QLHNDGD

QHLGDYR

ยณ EDรฅQ\รพL SHU LรฃNLOPLQJXV PLรฃSDUXV

2 8UรฃXOยก DWOLNXVL YLHรฃ LรฃSDรฅLQWยณ PXรฃยกVL

ยณ

NUรŒWLQ LU SULรฅDGยกMR QLHNDGD QHQXVLGยกWL MRNLDLV

EXUWDLV QHXรฅVLLPWL VNDLVW\EยกMH J\YHQWL VXVLWDLN\WL VX %DOWDUDJLX MR GXNWHUยณ QXR YHOQLR LรฃJHOEยกWL LU SDWL YLV DPรฅLร DWJDLORWL

ยฒ 6NLUNLWH NOHERQยกOL QRUV LU VXQNLDXVL DWJDLO WLN GXRNLWH LรฃULรฃLP ยฒ VXNQLXER 8UรฃXOยก SULH

NOHERQR NRMร LU WDLS VPDUNLDL VXGDYยก

ยณ

VDYR VHQ VXGรฅLรŒYXVL QXVLGยกMยกOยกV NUรŒWLQ NDG QHW YLVร

DSOLQNXL VWRYLQรพLร NUรŒWLQยกVH DWVLOLHSยก GXVOXV JDUVDV 7DLS W\OX SDVLGDUยก NDG JLUGยกMR YLHQDV NLWR NYยกSDYLP

ยฒ 1HJDXVL LรฃULรฃLPR ยฒ SDJDOLDX WDUยก SDVLSLNWLQ V NOHERQDV ยฒ 6HQLDX WRNLDV UDJDQDV

GHJLQGDYR 'DEDU JDLOD QยกUD WRNLR ยณVWDW\PR 7DL SDNรŒWDYRN YLHQD รฅPRQLร DWVWXPWD LU QXR EDรฅQ\รพLRV

atskirta. 8UรฃXOยก LรฃJLUGXVL WRNยณ VSUHQGLP SXROยก EXรพLXRWL NOHERQR NRMDV SUDรฃ\GDPD SDVLJDLOยกWL YLVD

SDPยกO\QDYR รพLD SDW DSDOSR LU LรฃVLWLHVยก DQW รฅHPยกV QHDWJDXGDPD NYDSR %HW WDL Qยก NLHN QHVXJUDXGLQR NOHERQR รฃLUGLHV 3HU GDXJ MDP EXYR

ยณJULVXVL

YLVD WD YHOQLDYD NXUL MR SDUDSLMRMH GยกMRVL 2 รพLD SR

NRMRPLV GDU LรฃVLWLHVยก SDWL VYDUELDXVLRML WRV YHOQLDYRV NDOWLQLQNยก 1H YHOWXL ML SDWDUยก NDLPXL LU Xรฅ

DUNOLDYDJยณ XรฅSLUNWL PLรฃLDV NXULร GDEDU NOHERQDV QHDWODLN\V LU QHGXRV LรฃULรฃLPR QHL J\YLHPV QHL

PLUXVLHPV NXULH VX YHOQLX VXVLGยกMR 7HJX SDW\V รฅLQRVL R MDP YLVR WR SHU DNLV XรฅWHQND 7DL


SHUVLรฅHJQRM V NOHERQDV QXยกMR NDLS 3LORWDV JULHรฅWDL

ยณVDN V

]DNULVWLMRQXL %HQMDPLQXL LU รฃSLWROQLQNXL

Bernardui: YยกMXV

ยฒ ,รฃYHVNLWH M Xรฅ PDQR SDUDSLMRV ULEร GXRNLWH JHUDL

ยณ

SDGDONDV LU SDOHLVNLWH

ยณ

YLVXV NHWXULV

XLI 1HSDSUDVWDL LรฃNLOPLQJDL SDO\GยกMR 8UรฃXO Lรฃ รขYHQGXEUยกV GDYDWN\QR LU SDUDSLMRV

3UR VXVLJUรŒGXVL PLQL NHOL VN\Uยก SDWV รขYHQGXEUยกV EDรฅQ\รพLRV PDUรฃDOND .LNXWLV PDรฅDV

รฅPRJXWLV EHW VX GLGHOH JXPEXRWD OD]GD NDLS SHU GLGรฅLDXVLXV DWODLGXV 3DVNXL DSVDXJRN NRNV WHQ EXYR

ยกMLPDV

ยกMR

8UรฃXOยก EHW GLHYH

YLVD รฃODSLD PDW NRO DWJDLYLQR NDL DSDOSR SULH NOHERQLMRV SR

LรฃSDรฅLQWLHV SRU NLELUร YDQGHQV DQW MRV VXS\Oยก SDNXORPLV XรฅNLรฃWD EXUQD NDG QHUยกNWร PD]JRWยก XรฅULรฃWRPLV DNLPLV NDG QHVXรฅDYยกWร VXULรฃWRPLV NRMRPLV LU UDQNRPLV NDG QHSDEยกJWร NXU ML YDUJรฃยก JDOยกMR SDEยกJWL" LU GDU SHU OLHPHQยณ SDYDGรฅLDLV SDYDGHOยกWD NXULร YLHQ JDO ODLNยก รฃSLWROQLQNDV

%HUQDUGDV R DQWU ยฒ QHW ยณVLU รฅ V ยฒ ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV 9DUJรฃยก 8UรฃXOยก NOXSR NDLS QXYDU\WDV DUNO\V SDVNOLGR JDQGDL NDG ML LU DQW DUNOLร PDU XรฅWUDXNXVL EHW QHJDOยกMR QHL VXVWRWL QHL DWVLNYยกSWL

QHV Lรฃ YLHQRV SXVยกV UDJLQR รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV VX รฃHUPXNรฃQLQH OD]GD รฃHUPXNรฃQLR YLVL GLHYR

SULHรฃLQLQNDL ELMRVL R Lรฃ NLWRV SXVยกV ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV NUDSLQR ยฒ YLV SHU SDGDONDV LU SHU EODX]GDV ยฒ QHรฅLQLD DU VX DUNOLR XRGHJD DU VX NDรฅNRNLD NUDS\OD 2 NRNLD รฅPRQLร VSรŒVWLV EXYR .RNV ULNVPDV NRNV WULXNรฃPDV 7RNLRV VSรŒVWLHV LU WRNLR ULNVPR

QHW SHU GLGรฅLDXVLXV DWODLGXV LU MRPDUNXV QHEรŒGDYR 6XVLULQNR QH WLN รขYHQGXEUยกV EDรฅQ\WNDLPLV EHW LU DSOLQNLQLDL NDLPDL $U QH VWHEXNODV" -XN J\Y UDJDQ WUยกPยก Lรฃ PLHVWHOLR

3DJDOLDX NDL LรฃยกMR Lรฃ รขYHQGXEUยกV รฅPRQLร VSรŒVWLV DWVOรŒJR . JL SDPDWยก UDJDQ LU JDQD 1H

WRNLD ML EDLVL NRNV EDLVXV MRV YDU\PDV 7DL YLHQLHPV QHW SDJDLOR R NLWL QXVLVSLRYยก NDG QHXรฅNHUยกWร LU QXยกMR .DL LรฃYDUยก

ยณ

YLHรฃNHOยณ OLNR WLNWDL SDO\GRYDL LU YLHQDV NLWDV รฅLRSO\V NXULDP GDU QHDWVLERGR 7DUS

Mร SDVLPDLรฃยก LU YDUJรฃDV -XUJXWLV VX VDYR SDVDJRPLV EHW LรฃVLJDQG V NDG LU MR WDLS QHYDU\Wร SDWV

SDEยกJR 2 NLWXV LรฃYDLNยก ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV XรฅVLPRM V VX DUNOLR XRGHJD ยฒ

.R

รพLD

GDEDU"

ยฒ

DWVLJU รฅ V

SHUYHGยก

ยณQLUรฃXVLRPLV

DNLPLV

ยฒ

$U

QHLVLWH

QDPR"

3DรฅLRSVRMRWH LU XรฅWHNV 0DW ]DNULVWLMRQDV %HQMDPLQDV JDOYRMR SDYHGยกWL 8UรฃXO Xรฅ SLUPR NDOQHOLR GXRWL WHQ MDL JHUDL SDGDONDV LU SDOHLVWL Lรฃ รขYHQGXEUยกV

ยณ YLVXV NHWXULV YยกMXV .XU

ยณ

รพLD M YHVL Xรฅ SDUDSLMRV ULERV" ,U WDLS QXVLYDUยก NRO LรฃYHGยก

%HW QH WDLS LรฃยกMR NDLS JDOYRMR %HQMDPLQDV 9RV QXWHPSยก Xรฅ NDOQHOLR LU EXYR EHNHWLQV ยณY\NG\WL VDYR VXPDQ\P NDL Lรฃ SDNHOยกV รฃRNR Y\UDL VX NXRODLV LU VXรฃXNR ยฒ .R รพLD VXVWRMRWH" 9DU\NLWH WROLDX VDYR UDJDQ ,U WDLS WROLDX YLV NHOL 9RV WLNWDL VXVWRGDYR LU QRUยกGDYR SDOHLVWL WXRMDX DWVLUDVGDYR EรŒU\V Y\Uร VX NXRODLV LU UHLNDODXGDYR

โ€” Varykite toliau! Neleisime savo laukuose paleisti tos raganos. . GDEDU GDU\VL" 5HLNV M YDU\WL Xรฅ SDUDSLMRV ULEร 7LNWDL รฅLQLD DSLH UDJDQRV YDU\P JUHLรพLDX

VNOLGR SHU NDLPXV QHJX MLH VSยกMR YDU\WL YLHรฃNHOLX YDUJรฃ 8UรฃXO 7DL LรฃSDQรพLRMR M LU

ยกPยก

VSDUรพLDX

YDU\WL %HW NXU WX DSOHQNVL JDQG" ,รฃ NRMร QXVLYDUยก EDรฅQ\รพLRV WDUQDL R LU WD UDJDQD 8UรฃXOยก QHSDVLYHOND

7HPSN MHLJX QRUL QLHNR NLWR QHSDGDU\VL 6XVWRWL Qยก QHPยกJLQN WXRMDX DWVLUDV Y\UDL VX NXRODLV LU UHLNLD YDU\WL WROLDX 2 NXU M QXYDU\VL"

3DO\GRYDL QHW JUDXGHQWLV SUDGยกMR

ยฒ .XU PHV M UDJDQ SDGยกVLPH" ยฒ YLVDL QXVLPLQยก รฃSLWROQLQNDV %HUQDUGDV -R NDNWD GDXJLDX

LรฃUDVRMR QHJX SR GLGรฅLDXVLR VNDPELQLPR YDUSDLV ยฒ 1HJL WDLS LU WXUยกVLPH M YDU\WL

ยณ SDVDXOLR JDO"

ยฒ 2 N Dรฃ รฅLQDX" ยฒ DWVDNยก QRVยณ QXNDELQ V %HQMDPLQDV ยฒ -HL EรŒรพLDX รฅLQRM V NDG WRNL EยกG

WXUยกVLX EรŒรพLDX YLVDL QHSUDVLGยกM V 7HJX EรŒWร SDWV NOHERQDV GDU V VX MD N QRUยกM V 7DLS EยกGRGDPL MLHGX LU YLVDL

ยณ EยกG ยณNOLXYR 3ULยกMR SDUDSLMRV ULE ยฒ WLOWHOยณ DQW 3DGLHY\รพLR VUDXQDXV XSHOLR NXULV VN\Uยก 'LGรฅLDVDOLR SDUDSLM QXR รขYHQGXEUยกV SDUDSLMRV ยฒ LU VXVWRMR รพLD YLGXU\MH WLOWHOLR 2 SR WLOWHOLX SDVLVOยกS V -XUJXWLV EDLVLDL QXVLJDQGR ยฒ NDV JL GDEDU EXV" $U WLN QHXรฅJULXV DQW MR JDOYRV" %HW 'LGรฅLDVDOLR Y\UDL XรฅVWRMR NHOL Lรฃ SULHรฃDNLR LU QHOHLGรฅLD ยฒ 9DU\NLWH DWJDO VDYR UDJDQ 1HOHLVLPH PXPV SULPHVWL 2 รขYHQGXEUยกV Y\UDL XรฅUยกPยก NHOL Lรฃ XรฅSDNDOLR LU VX NXRODLV JUDVLQD ยฒ 9DU\NLWH UDJDQ WROLDX *DQD PHV QXR MRV SULVLNHQWยกMRPH . GDEDU GDU\VL" 1HL WHQ QHL DWJDO 1XYDU\WD 8UรฃXOยก VXNQLXER YLGXU\MH WLOWHOLR LU NULRNLD NDLS SULHรฃ JDO 1XVLPLQ SDO\GRYDL QXPHWยก รฃDOLD MRV SDYDGรฅLXV %ยกN GDEDU UDJDQD MHLJX JDOL ,U GDLURVL รพLD ยณ YLHQ WLOWHOLR JDO รพLD ยณ NLW ยฒ .XU GDEDU PHV M GยกVLPH" ยฒ EHYLOWLรฃNDL NODXVยก Y\Uร XรฅVWRMXVLร NHOL


² 2 NDV PXPV UÌSL" ² DEHMLQJDL DWVDN¡ YLHQDV LU NLWDV WLOWHOLR JDODV ² 1RUV LU

MD QXJUDP]G¡NLWH

³

SUDJDU VX

3DVLGDLU¡ SDVLåYDOJ¡ %HUQDUGDV VX %HQMDPLQX PDWR ² QHE¡UD NLWRV LãHLWLHV OLHND WLNWDL

ODXNWL $WVLU¡P¡ %HQMDPLQDV

³

WLOWHOLR DWORã LU VSLDXGRVL

³

WHNDQW³ YDQGHQ³ R %HUQDUGDV DWVLV¡GR DQW

WLOWHOLR ãDOLD 8UãXO¡V LU SUDG¡MR SDW\ORPLV M SOÌVWL NDG WX ãLRNLD LU WRNLD NDG WX JDO JDXWXP SUDVPHJWXP NLDXUDL WLOW VX YLVRPLV VDYR UDJDQ\VW¡PLV

7DL LãJLUG V -XUJXWLV QXVLJDQGR SDWLOW¡MH LU ãRNR E¡JWL SHU ODXNXV VNDPELQGDPDV SDVDJRPLV

lyg šaukdamas pagalbos. 2 Y\UDL VXVWRM WLOWHOLR JDOXRVH QHLãNHQW¡ LU SUDG¡MR JDUVLDL ORWLV äRGLV SR åRGåLR LU SUDVLG¡MR

SHãW\Q¡V 7LNWDL VNDOGR YLHQL NLWLHPV DQWDXVLXV LU ODNVWR NHSXU¡V QXR WLOWR .XR WRV SHãW\Q¡V EÌWÐ SDVLEDLJXVLRV LU NDWUD ãDOLV

³ YDQGHQ³ EÌWÐ QXJDO¡MXVL EXYR

QHDLãNX 7LNWDL

EHVLSHãGDPL SDVWHE¡MR NDG NDåNRNV SRQDLþLXNDV WDUS MÐ PDLãRVL LU VLXQGR GDU VPDUNLDX SHãWLV 6XVWRMR QXVWHE Y\UDL 2 WDV SRQDLþLXNDV DWVLVWRMR YLGXU\MH WLOWR SDVLU¡P¡ OD]GHOH LU NYDWRMD ² .R SHãDW¡V Y\UDL" ² NODXVLD

² .XU þLD QHVLSHãL" ² DWVDN¡ 'LGåLDVDOLR Y\UDL ² -LH PXPV VDYR UDJDQ QRUL SULPHVWL ² ,U PXPV MRV QHUHLNLD ² DWVLOLHS¡ ãYHQGXEULãNLDL ² .XUJL WD UDJDQD" ² DSVLGDLU¡ SRQDLþLXNDV

² 2JL ãWDL JXOL ² NRMD SDVS\U¡ %HQMDPLQDV GDYDWNRV OLQN S\NGDPDV DQW SRQDLþLXNR NDG

SHãW\QHV VXNOLXG¡ LU QHOHLGR MDP QHSDVWHE¡WDP SDVSUXNWL LU SDOLNWL UDJDQ DQW WLOWHOLR 7HJXO åLQRVL VX

ja. ² $U WLNUDL ML UDJDQD" ² Y¡O SDNODXV¡ WDV SRQDLþLXNDV Lã YLVÐ SXVLÐ DSåLÌU¡GDPDV

VXJULXYXVL 8UãXO 

² 2 NDV M åLQR" ² DEHMLQJDL DWVDN¡ %HUQDUGDV QHV MDP LNL J\YR NDXOR ³JULVR DQW WLOWR ãDOLD

MRV V¡G¡WL LU SDW\ORPLV M NHLNWL

² $U EDQG¡WH" ² SDVLWHLUDYR SRQDLþLXNDV ² 1H ² DWVDN¡

² 7DL QHLãPDQ¡OLDL ² VDNR WDGD SRQDLþLXNDV ² 7DPVÌV åPRQ¡V HVDWH 3HãDW¡V LU SDW\V

QHåLQRWH NR 3LUPD UHLNLD LãEDQG\WL DU ML WLNUDL UDJDQD ² 2 NDLS M LãEDQG\VL" ² YLHQL LU NLWL QHVXSUDWR

² 2JL ODEDL SDSUDVWDL ² VDNR WDV SRQDLþLXNDV ² -HLJX EÌWXWH DSVLãYLHW WDL LU åLQRWXWH NDLS

reikia raganas išbandyti. Štai, net knygose parašyta. ýLD LãVLWUDXN¡ WDV SRQDLþLXNDV VX NHSHOLXãXNX WRNL GLGHO NQ\J PDåGDXJ NDLS PLãLRODV Lã

SR SDåDVWLHV SHUNUHLS¡ JDOY DWYHUW¡ ODS LU SHUVNDLW¡

² âWDL þLD ORW\QLãNDL SDUDã\WD R Dã MXPV LãJXOG\VLX OLHWXYLãNDL -HLJX PRWHULãN¡ \UD DSWDUWD

UDJDQD HVDQWL WDL UHLNLD SULULãWL NDLULRVLRV UDQNRV Q\NãW³ SULH GHãLQLRVLRV NRMRV R GHãLQLRVLRV UDQNRV Q\NãW³ SULH NDLULRVLRV NRMRV SDYDGHO¡WL LU PHVWL

³

YDQGHQ³ -HLJX SODXNV ²UDJDQD R MHLJX VN V ²

QHNDOWD 7DLJL PDWRWH JDOLPD ODEDL SDSUDVWDL LãEDQG\WL UHLNLD WLN åLQRWL ² 0RN\WDV åPRJXV YLV PRN\WDV ² DWVLOLHS¡ Lã YLHQR WLOWR JDOR ² 2 PHV GXUQLDL VWRYLPH

DQW WLOWR QHåLQRPH N GDU\WL LU SHãDP¡V

² 7DL N" ² DWVLãDXN¡ DQWUL ² %DQG\NLPH DU N MDX NDLS NQ\JRVH SDUDã\WD" ² %DQG\NLPH ² SULWDU¡ SLUPL

6XVL¡MR WDGD YLHQDV JDODV WLOWHOLR VX NLWX JDOX SULN¡O¡ EHYHLN EH QXRYRNRV JXOLQþL 8UãXO

NDLS MRV LU QHVXPLQGåLRMR EHVLSHãGDPL VXULãR Q\NãþLXV VX NRMÐ SLUãWDLV NDLS NQ\JRVH SRQDLþLXNDV LãVNDLW¡ SDYDGHO¡MR LU NODXVLD YLHQL NLWÐ ² 2 NDV GDEDU OHLV M

³ YDQGHQ³"

² .DV JL NLWDV OHLV MHLJX QH WLH SDW\V NXU DWVLYDU¡" ² DWVDN¡

%HUQDUGDV VX %HQMDPLQX QHVLSULHãLQR SD¡P¡ Xå SDYDGåLÐ JDOÐ SULN¡O¡ 8UãXO R WD DWJDYXVL

VPRQ VXGHMDYR

² 3DVLJDLO¡NLWH ² VDNR ² /HLVNLWH EHQW VDYR JULHNXV DWSDNÌWDYRWL LU LãULãLP JDXWL

² *HUDL ² SDVNXERPLV DWVDN¡ %HUQDUGDV ² *DO¡VL SDNÌWDYRWL 7LNWDL SLUPD PHV WDYH

išbandysime, kaip knygose parašyta. 8åN¡O¡ 8UãXO DQW WLOþLXNR DWUDPRV WD QHVS¡MR QHL VXYRNWL N þLD VX MD GDUR SDVWÌP¡ M

%HUQDUGDV Lã XåSDNDOLR ML DLNWHO¡MR LU SOLXPSWHO¡MR

³ YDQGHQ³ YLVD SDVLQHUGDPD

9LVL VXåLXUR QXR WLOWR ² 0DWDL QHNDOWD PHUJHO¡ ² YLHQL SDVDN¡² 3DVNHQGR

%HW QHVS¡MR SDVDN\WL åLÌUL ² VXEXUEXOLDYR YDQGXR LU LãNLOR 8UãXO¡

² 5DJDQD ² VXãXNR Lã YLVÐ SXVLÐ

³ SDYLUãLÐ


2 %HUQDUGDV VX %HQMDPLQX QXVLJDQGR NDG GDEDU WLNUDL QHWXUยกV NXU MRV GยกWL LU SDOHLGR

SDYDGรฅLร JDOXV 8UรฃXOยก YยกO SDVLQยกUยก

โ€” Laikykit, laikykit! โ€” suลกuko kiti nuo tilto. %HW NXU รพLD ODLN\VL MHLJX SDYDGรฅLDL MDX SOรŒGXULDYR YDQGHQV SDYLUรฃLXMH LU SODXNยก SDYDQGHQLXL

6XรฅLXUR YLVL DU NDUWDLV GDU QHLรฃNLOV 8UรฃXOยก EHW DQW YDQGHQV LรฃรฃRNR WLNWDL YLHQDV NLWDV

burbuliukas. 'DU SDODXNยก SDรฅLรŒUยกMR ยฒ QLHNR QHPDW\WL WLN YDQGXR VรŒNXULXRGDPDV SODXNLD R 8UรฃXOยกV WDUVL

LU QHEXY 

ยฒ . MXGX SDGDUยกWH" ยฒ XรฅVLSXROยก WDGD YLVL %HUQDUG VX %HQMDPLQX ยฒ .DP JDOXV SDOHLGRWH"

3DVNDQGLQRWH QHNDOW PHUJHO 

ยฒ *DO GDU VXJULHEVLPH SDYDQGHQLXL ยฒ DWVDNยก QXVLJDQG V %HUQDUGDV 3XROยก YLVL

ยณ SDWLOW LHรฃNRWL SDVNHQGXROยกV R DQW WLOWR SRQDLรพLXNDV SLNWDL QXVLรฃLHSยก

ยฒ .XU LHรฃNRWH" ยฒ รฃรŒNWHOยกMRยฒ ,HรฃNRNLWH SULHรฃ YDQGHQยณ ยฒ SDWDUยก SRQDLรพLXNDV LU EDLVLDL

QXVLNYDWRMR NDG QHW รฃLXUSX SDVLGDUยก

2 Y\UDL VXVLUรŒSLQ 8UรฃXOยกV LรฃJHOEยกMLPX QHDWNUHLSยก GยกPHVLR 7LNWDL SDVNXL JHUDV YDUVQDV

SDYDQGHQLXL LU SULHรฃ YDQGHQยณ DSLHรฃNRM LU QLHNXU VNHQGXROยกV QHUDG ยฒ YLQJXULXRGDPDV YDQGXR NDรฅLQ NXU QXQHรฃยก 8UรฃXO VX YLVDLV SDYDGรฅLDLV ยฒ DSVLGDLUยก NXU รพLD WDV PRNVOLQรพLXV NXULV WDLS EDQG\WL SDPRNยก QRUV

ยณ VSUDQG UHLNWร XรฅYDรฅLXRWL Xรฅ WRNยณ PRNVO EHW รพLD MLV EXYR รพLD MR SยกGVDNDL GLQJR

.DV JL MLV EXYR" 9LHQL SDVWHEยกMR NDG MLV EXYR UDLรฃDV R NLWL DUNOLR NDQRS PDW $U WLN

QHSDVLYDLGHQR DUNOLDYDJLR 5DXSLR GรŒรฃLD" 9\UDL QHMXRNDLV LรฃVLJDQGR

7DGD YLVDV DSPDXGDV QXVLJUยณรฅR SULHรฃ %HUQDUG VX %HQMDPLQX

ยฒ 7DL SHU MXGX GXUQLDL QHNDOW รฅPRJร QXVNDQGLQRPH LU JULHN DQW VDYR VรฅLQยกV SULยกPยกPH 'DYยก WDGD %HUQDUGXL VX %HQMDPLQX JHUDL

ยณ

VSUDQG LU LรฃVLVNLUVWยก VSLDXG\GDPLHVL -DX EXYR

YLVDL VXWHP R รพLD GDU DUNOLDYDJLR GรŒรฃLD YDLGHQDVL 7DL YLVL QXVNXEยกMR QDPR NDG GLGHVQยกV QHODLPยกV QHLรฃWLNWร

2 %HUQDUGDV VX %HQMDPLQX EDLVLDL LรฃYDUJ LU QHNDOWDL QXVNULDXVWL WLNWDL SDU\รพLX VXJUยณรฅR

ยณ

รขYHQGXEU LU QXยกMR WLHVLDL SDV NOHERQ $SVDNยก VDYR YDUJXV LU SDSUDรฃR DWODLN\WL PLรฃLDV Xรฅ 8UรฃXOยกV YยกO ยฒ 2 รพLD GDEDU N SUDVLPDQยกWH" ยฒ SDVLSLNWLQR NOHERQDV

ยฒ 1HNDOWD PHUJHOยก EXYR ยฒ DWVLGXVR DEXGX LU SDSDVDNRMR NDV EXYR DQW 3DGLHY\รพLR WLOWHOLR

6XS\NR NOHERQDV Xรฅ WRNยณ VDYR WDUQร NYDLOXP LU LรฃYLMR DEXGX GUDXJXV Lรฃ EDรฅQ\WLQยกV WDUQ\ERV

7LH SULVLGยกMR SULH XEDJร HLOยกV LU NDOEยกGDPL VYHLNDPDULMDV Xรฅ NLWDV YยกOHV VXNDOEยกGDYR SR VYHLNDPDULM

LU Xรฅ QHNDOWRV PHUJHOยกV 8UรฃXOยกV YยกO 

XLII 2 W YDNDU VDXOHL OHLGรฅLDQWLV NDL VXVLUยกP Y\UDL DQW 3DGLHY\รพLR WLOWHOLR QXVNDQGLQR YDUJรฃ

8UรฃXO NHOLX 3DXGUXYยกV SHONLร OLQN

ยกMR

9LVJLUGD VX รฃHUPXNรฃQLQH OD]GD NLOSRPLV LU UH]JLQยกPLV SR

SDรฅDVWLPL -LV VHQLDL

ยณWDUยก

NDG YLVร Wร QHODLPLร WLNUDVLV NDOWLQLQNDV EXV QH NDV NLWDV WLNWDL 3DXGUXYยกV

SHONLร YHOQLDV 3LQรพXNDV NXULV PDW\W YLVDL SDEOรŒGR LU QHVLOLDXMD HLEHV GDU V 5HLNLD Mยณ NDUW SULรพLXSWL LU VXWUDPG\WL NDG GDXJLDX QHVLYDLGHQWร

7DG 9LVJLUGD VXWHON V YLV VDYR LรฃPLQWยณ LU SULW\ULP VHNLRMR Mยณ SยกGRPLV LU WDLVยก DQW MR WDNร

NLOSDV NDG MLV SDJDOLDX ยณNOLรŒWร EHW 3LQรพXNDV NDLS SDGรŒN V ODNVWยก YLVXU DSOLQNXL R 9LVJLUGD QLHNDLS MR

QHJDOยกMR VXJDXWL

7LNWDL W YDNDU HLGDPDV SUR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHP ยฒ UHQJยกVL LU WHQ XรฅWDLV\WL MDP NLOSDV ยฒ

SDPDWยก DQW NU\รฅNHOยกV XEDJ QH XEDJ DU รฃLDLS NRNยณ SDYDUJยกOยณ SDNHOHLYยณ DWรฃOXEXRMDQWยณ LU VX OD]GHOH

SDVLUDPVรพLXRMDQWยณ ,รฃ SUDGรฅLร 9LVJLUGD SDJDOYRMR DU WLN QHEXV NDOYLR -XRGYDONLR SDUDQNLQLV -XUJXWLV NXULV QXR SHUQDL SDEOรŒG V YDONLRMRVL SDNHOยกPLV PDW\W NRM LรฃVLQDULQ V LU SDJDOLDX JUยณรฅWV QDPR %HW DUรพLDX SULยกM V SDPDWยก DU QHEXV WLNWDL XEDJX DSVLPHW V WDV QHODEDVLV NXULR VHQLDL LHรฃNR ยฒ $U Lรฃ WROL NHOLDXML" ยฒ XรฅNODXVยก 9LVJLUGD QHSDรฅยณVWDPMยณ

ยฒ ,รฃ WROL LU Lรฃ DUWL ยฒ DWVDNยก WDV VWDEWHOGDPDV LU YLHQD NXOQLP รฅHPยกV QHVLHNGDPDVยฒ 2 SDWV

kur eini? ยฒ 1DJL รพLD SDW

ยณ

SHONHV NLรฃNLร JDXG\WL ยฒ DWVDNยก 9LVJLUGD DWSDรฅLQGDPDV 3LQรพXN NXULR

QLHNDGD QHEXYR PDW V WLN GDXJ DSLH Mยณ JLUGยกM V

3LQรพXNDV LUJL DWSDรฅLQR 9LVJLUG WLN QHรฅLQRMR MR PLQรพLร LU NHWLQLPร 3DJDOYRMR JDO WLNUDL VHQLV

VNHUGรฅLXV PHGรฅLRMD NLรฃNLXV QHWXUยกGDPDV NR YHLNWL ,U VWDLJD รฃRYยก MDP

ยณ JDOY JHUD PLQWLV

โ€” Nori, โ€” sako, โ€” aลก tau visus kiลกkius sugaudysiu ir tave auksu apipilsiu? ยฒ 8รฅ N JL WDLS" ยฒ QXVWHER 9LVJLUGD LU DUรพLDX SULยกMR WDLN\GDPDVLV XรฅPHVWL VXNU\รฅLXRWDV


NLOSDVUH]JLQHV 3LQรพXNXL DQW JDOYRV R SDVNXL WYRWL DWJDOLD UDQND VX รฃHUPXNรฃQLQH OD]GD NDG Lรฃ MR GHUYD SDVLOLHWร

%HW 3LQรพXNDV SDMXW V SDYRMร NLHN DWVLWUDXNยก รฃOXEรพLRGDPDV LU LรฃVLยกPยก Lรฃ OLHPHQยกV WDERNLQ 

ยฒ 0DWDL ยฒ WDUยก รฃQLDXNรฃGDPDV WDERN LU DSJDOYRGDPDV NDLS รพLD JHULDX VXVLWDUXV ยฒ7X JXGUXV LU Dรฃ QH NYDLODV .DP PXPV S\NWLV" *DOLPH JUDรฅXPX VXVLWDUWL .DLS รฅLQDL *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL รฅXY LU MLV SDWV Lรฃ SURWR LรฃยกM V 1XYHรฅN PDQH Xรฅ Mยณ SLUรฃOLDLV SDV %DOWDUDJLR GXNWHUยณ -XUJ

tai aลก tave aukso kalnais apipilsiu. ยฒ .RGยกO QH ยฒ VXWLNR 9LVJLUGD QRUยกGDPDV 3LQรพXN DUรพLDX SULVLYLOLRWL ยฒ JDOLX QXYHรฅWL 7LN

NRNV Lรฃ WDY V MDXQLNLV VHQDV NDLS NHOPDV LU รฃOXEDV NDLS YHOQLDV

ยฒ 7DL WLHVD ยฒ DWVLGXVR 3LQรพXNDVยฒ 2 DU QHJDOยกWXP PDQ V DWMDXQLQWL LU SDWDLV\WL NRM" ยฒ *DOยกรพLDX ยฒ SULWDUยก VXVLGRPยกM V 9LVJLUGD ยฒ WLN QHรฅLQDX DU WX JDOยกVL"

ยฒ $รฃ YLVN JDOLX ยฒ VWDLJD XรฅVLGHJยก 3LQรพXNDV YLVNDP SDVLU\รฅ V NDG WLN SDY\NWร SLUรฃO\ERV 7DGD QXVLรฃ\SVRM V 9LVJLUGD LรฃVLยกPยก Lรฃ NLรฃHQยกV VDYR WDERNLQยกV UDJHOยณ LU LรฃWUDXNยก NDPรฃWยณ ยฒ 7D YD ยฒ WDUยก ยฒ MHL JDOยกWXP

ยณOยณVWL ยณ

PDQR WDERNLQยกV UDJHOยณ WDL LรฃOยณVWXP Lรฃ MR VYHLNDV LU

jaunas. ยฒ *HUDL ยฒ VXWLNR DSVLGรฅLDXJ V 3LQรพXNDV รพLD SDW SDVLPXLVWยก VNDUPDODL NDLS UรŒNDV QXNULWR R

MLV SDWV VX YLVD YHOQLรฃND QXRJ\EH รฃPXUNรฃW LU ยณOLQGR

ยณ WDERNRV UDJHOยณ WLN XRGHJRV JDOLXNDV OLNR

9LVJLUGD QLHNR QHODXNGDPDV NDNรฃW LU XรฅNDOยก UDJHOยณ NDPรฃรพLX SULVSDXVGDPDV XRGHJRV JDO R

SDVNXL SDGDUยก NU\รฅPLQยณ รฅHQNO NDG YHOQLDV QHLรฃOยณVWร GDU NLOSRPLV DSUDL]Jยก LU O\J QLHNXU QLHNR UDPLDL

ยณVLGยกMR ยณ NLรฃHQ 7 VWHEXNOLQJ WDERNLQ VHQLDL 9LVJLUGD WXUยกMR GDU Lรฃ WXUNร NDUR EXYR SDUVLQHรฃ V EHW MRV JDO\EH WLN YLHQ NDUW JDOยกMR SDVLQDXGRWL 7DL YLV DWLGยกOLRMR QHQRUยกGDPDV J\Y SDGDU QRUV LU GLGรฅLDXVL SULHรฃLQLQN ยณ M ยณJUรŒVWL R GDEDU DSVLGรฅLDXJยก NDG WDLS OHQJYDL ยณYDUยก QHQDXGยกOยณ YHOQL LU DPรฅLQDL XรฅNDOยก 3DWHQNLQWDV QXยกMR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRV OLQN JDOYRGDPDV NDG GDEDU YLVRV EยกGRV SDVLEDLJยก LU EXV JDOLPD YLVN SDWDLV\WL 7LN 3LQรพXNDV XรฅGDU\WDV UDJHO\MH F\Sยก LU ]YLPEยก NLรฃHQยกMH NDLS

svirplys. ยฒ .XU รพLD GยกWL W ELDXU\E " ยฒ QHVLN VGDPDV VYDUVWยก 9LVJLUGD ยฒ 5HLNWร WDLS XรฅNLรฃWL NDG

GDXJLDX SR รฅPRQHV QHVLYDONLRWร LU HLELร QHGDU\Wร

3ULยกM V *DLGรฅJDOยกV NDUรพHP VWDEWHOยกMR LU SDVLรฅLรŒUยกMR 3ULH NDPSR VVSDURV SDVWHEยกMR SO\รฃยณ

$SVLGDLUยก DSOLQNXL DU NDV QHPDWR 7XรฃรพLD NLHPH R NDUรพHPRMH URGRV Qยก J\YRV GYDVLRV 7DL SDVLVWLHSยก LU ยณNLรฃR F\SLDQWยณ UDJHOยณ

ยณ W SO\รฃยณ 3DVNXL GDU JLOLDX SDJUรŒGR LU SOHLรฃWX XรฅNDOยก

ยฒ 1D รพLD JDOยกVL SHU DPรฅLXV F\SWL LU NDUรพHPRMH YDLGHQWLV ยฒ WDUยก 9LVJLUGD EDLJ V GDUE ยฒ

1LHNDV WDY V รพLD QHVXUDV R LU WX QLHNDP EORJR QHJDOยกVL SDGDU\WL QHEHQW WLN JLUWXRNOLXV EDLG\VL

'DU NDUW 9LVJLUGD SDWLNULQ V DU JHUDL XรฅNDOWD SDNDPรฃยก VDPDQร NDG QLHNDV QHSDVWHEยกWร ยฒ LU

QXยกMR VDX R ]YLPELPDV QXVSHQJยก YLVDLV NDUรพHPRV SDVLHQLDLV VXVLOLHGDPDV

รฃLXUSXOLQJ

รŒรฅLP

9LVDL WHPVWDQW 9LVJLUGD SDOLN V

รŒรฅLDQรพL

NDUรพHP SDVXNR NHOLX

ยณ

ยณ

NDรฅNRNยณ QHDLรฃNร LU

VDYR NDLP WLNยกGDPDVLV

VXUDVWL *LUGYDLQยณ JDXWL NXU QRUV NLWXV REXROPXรฃLXV LU SDJDOLDX EDLJWL SUDGยกWDV SLUรฃO\EDV 'HMD QRUV LU YLVN VXWYDUN V VNXEยกMR SLUรฃO\V EHW VX MDXQLNLX SUDVLOHQNยก

XLIII 3DJDOLDX SR

YLVร

NODLGรฅLRMLPร

NHOLDLV

LU

รฃXQNHOLDLV

VXJUยณรฅR

ยณ

VDYR

NUDรฃW

*LUGYDLQLV

2EXROPXรฃLDL DXV\VH MDX QHEHรฅYHQJยก %XYR EDLVLDL W\OX LU WXรฃรพLD 7DU\WXP YLVDV SDVDXOLV EรŒWร VWDLJD LรฃWXรฃWยกM V

3R VXVLWLNLPR NU\รฅNHOยกMH VX 3LQรพXNX MDX QHEHVLWLNยกMR VXUDVWL VDYR REXROPXรฃLร 6X MDLV WDU\WXP

YLVN EXYR SUDUDG V 3R NODMRQLร VXJUยณรฅ V QDPR SDVLMXWR NDLS SR JDLVUR ยฒ QHรฅLQRMR QHL N SUDGยกWL QHL N GDU\WL

1HVLN VGDPDV XรฅยกMR SDV 9LVJLUG SDVLWDUWL EHW MR QDPLH QHUDGR WDL SDWV YLHQDV SDWUDXNยก

ยณ

3DXGUXYยกV NUDรฃW DSODQN\WL %DOWDUDJLXV LU DWVLSUDรฃ\WL NDG WDLS LOJDL XรฅWUXNR VDYR REXROPXรฃLร

beieลกkodamas. 3DNHOLXL VXWLNR NHLVW SDYDUJยกOยณ VX SDVDJRPLV $U WLN QH Mยณ EXYR VXWLN V SULHรฃ DXรฃU NU\รฅNHOยกMH

NDL SDVLYDLGHQR QDNWยณ 3LQรพXNDV" 7DLS WDL EXYR YDUJรฃDV -XUJXWLV SR YLVร LรฃJVรพLร YLV GDU QHรฅLQV NXU GยกWLV VX WRPLV VYHWLPRPLV SDVDJRPLV

ยฒ ,รฃ NXU JDYDL WDV SDVDJDV" ยฒ XรฅNODXVยก *LUGYDLQLV

-XUJXWLV รฃQLUSรฃGDPDV SULVLSDรฅLQR NDLS QXยกM V

ยณ

*DLGรฅJDOยกV NDUรพHP DWVLLPWL SUDJHUWร SDVDJร

NHWLQGDPDV DWLGLUEWL EHW รขHรฃHOJD MDP SDVLรŒO V XรฅNDVWL GYยกVHOLHQDV LU QXVLOXSWL QXR Mร NDQRSร SDVDJDV

VX NXULRPLV GDEDU MLV QHWXUยณV NXU GยกWLV LU QHJDOยณV VXJUยณรฅWL QDPR QHV YLVXU EDLVรŒV GDO\NDL GDURVL


*LUGYDLQLV NODXV\GDPDV NUÌSWHO¡MR $U WLN ãLWDV SDNYDLã¡OLV QH MR REXROPXãLXV XåNDV¡" %HW

-XUJXWLV QLHNR QHåLQRMR WLN DWNLãR QHOHPWDV SDVDJDV NXULDV *LUGYDLQLV DWSDåLQR LU SDVL¡P¡ DWPLQLPXL

-XUJXWLV DSVLGåLDXJ¡ DWVLNUDW V VYHWLPÐ SDVDJÐ NXULRV NDLS SULVYLO GHJLQR MR UDQNDV LU QX¡MR

³ NDOY VX JU\QD VåLQH NDG Xå YLVN DWNHQW¡MR LU SDGDU¡ N JDO¡MR VDYR QXVLNDOWLPDPV LãSLUNWL 2 *LUGYDLQLV SDVL¡P V VDYR REXROPXãLÐ SDVDJDV QX¡MR ³ *DLGåJDO¡V NDUþHP .DåNXU MLV SUDVLOHQN¡ VX 9LVJLUGD ² ¡MR WLHVLDL ODXNDLV WUXPSLQGDPDV NHOL ² LU QHVXåLQRMR NDV WHQ YDNDU

WLHVLDL

NDUþHPRMH DWVLWLNR 7HPVWDQW âHãHOJD LãJLUGR NDUþHPRMH QH NDUþHPRMH NDåNRN³ QHDLãNÐ VYLUSLP ]YLPELP

VNOLQGDQW³ ODXNH LU SHU YLV NDUþHP LU NUÌSWHO¡MR QXVLJDQG V

² .RNV JL þLD GDEDU JDODV" ² QHUDPLDL DSVLåYDOJ¡ QHVXSUDVGDPDV NDV þLD LU Lã NXU ]YLPELD

9LVD NDUþHPD EXYR SLOQD NODLNDXV

ÌåHVLR âHãHOJD Lã¡MR DSVLGDLU\WL ³ ODXN *DO WHQ NDV GDURVL"

%HW ODXNH WLNWDL NUDXSLDL JHVR VDXO¡OHLGLV SDVUXY V WDUS MXRGÐ GHEHVÐ $QW 8GUXY¡V HåHUR

NUDQWR VWRY¡MR %DOWDUDJLR PDOÌQDV WDUVL UDQNDV LãN¡O V $WURG¡ O\J SULHã QDNW³ WHONLDVL DXGUD 6XVLUÌSLQ V âHãHOJD JU³åR

³

NDUþHP R WHQ YLV GDU WDV ]YLPELPDV QHVLOLRY¡ 8ååLHE¡ åLEXU³

DSåLÌU¡MR YLVXV SDãDOLXV EHW QHDLãNXV JDUVDV VNOLGR Lã YLVÐ NDPSÐ WDUVL YLVD NDUþHPD EÌWÐ NDåNRNLR SUDNHLNLPR DSV¡VWD

² 1HJL 5DXSLR GÌãLD YDLGHQWÐVL" ² VXVLYRN¡ âHãHOJD LU GDU ODELDX QXVLJDQGR

3DVLGDU¡ EDLVLDL Q\NX LU QHUDPX 6SUXNWÐ SDWV Lã NDUþHPRV EHW NXU G¡VLHV QDNW³" ² .DG EHQW NDV XåHLWв SDVLJHGR âHãHOJD QHUDPLDL åYLOJþLRGDPDV

QHLãE¡JGDPDV

³

GXULV LU SDWV YRV

0DåD YLOWLHV EXYR NDG EHQW NDV XåNO\VWÐ WRN³ YDNDU 1HEHQW NRNV SDNHOHLYLV %HW NDV þLD

NHOLDXV WRNLX PHWX" 2 Lã NDLPR QLHNDV DNLÐ QHURG¡ SR 5DXSLR QXSDPSLQLPR 'DEDU SUDG¡V GDU LU MLV

vaidentis! Visai nebebus gyvenimo. âHãHOJD EXYR EHE¡JV LHãNRWL 3LQþXNR LU WDV NDåNRG¡O VHQLDL QHVLURGR SDWDULPR NDL SUR GXULV ³¡MR NDåNRNV QHSDå³VWDPDV Y\UDV PDW\W Lã WROL DWNHOLDY V 7DL EXYR *LUGYDLQLV %HW MR QHSDåLQR âHãHOJD R MLV QHW ODER YDNDUR MDP QHSDOLQN¡MR WLNWDL DSVLGDLU¡ NDUþHPRMH O\J NHLVWR ]YLPELPR QXVWHELQWDV LU DWVLV¡GR QLDXUXV NDLS QDNWLV ³ SDþL NHUW Xå

stalo. 9LVD ODLP¡ âHãHOJD Lã NDUWR QHSDåLQR *LUGYDLQLR QHV QLHNDGD QHEXYR MR PDW V WDL

QHSUDVPHJR Lã WRV EDLP¡V NLDXUDL åHP VX YLVD VDYR NDUþHPD 7LNWDL QXMDXW¡ NDG ãLV Y¡O\YDVLV VYHþLDV

QH SULHã JHUD DW¡MR 7RG¡O VWHE¡MR QXVLJDQGXVLRPLV DNLPLV NLHNYLHQ MR MXGHV³ LU VWHQJ¡VL ³VS¡WL NDV SHU YLHQDV MLV EÌWÐ

2 *LUGYDLQLV DWVLV¡G V Xå VWDOR WDU\WXP YLVDL QHSDVWHE¡MR âHãHOJRV WLNWDL DSVLGDLU¡ O\J

QXVWHELQWDV NHLVWR ]YLPELPR R SDVNXL Lã SDQLÌUÐ åYLOJWHO¡MR

² WDU¡

³ NDUþHPQLQN LU ² WDUVL MDP WDUVL QH MDP

² 'XRN GHJWLQ¡V ² WUHQN¡

³ VWDO SDVDJDV NXULRV EDLVLDL VXåYDQJ¡MR LU QXVWHOE¡ NHLVW ² XåGÌãLQHV DW¡MDX 1XVLJDQG V âHãHOJD SDãRNR Lã YLHWRV LU WXRMDX DWQHã¡ EXWHO³ JHULDXVLRV GHJWLQ¡V 3DVWDW¡ DQW VWDOR SULHã *LUGYDLQ³ LU åHPDL QXVLOHQN¡ NDLS SULHã SRQ ² /DEDL SUDãDX *DO GDU NR PDORQ¡VLWH" *LUGYDLQLV QLHNR QHDWVDN¡ LU QHW QHSDåLÌU¡MR ³ NDUþHPQLQN SD¡P¡ EXWHO³ LU LãJ¡U¡ YLHQX XåVLYHUWLPX 3DVNXL WUHQN¡ EXWHO³ ³ JULQGLV âHãHOJD NDLS VWRY¡MR WDLS LU DWVLV¡GR DQW åHP¡V 2 *LUGYDLQLV O\J QLHNXU QLHNR Y¡O WDU¡

]YLPELP²

— Dar duok, biaurybe! .DV þLD GDEDU SHU åPRJXV" ² VSRNVRMR âHãHOJD

³

*LUGYDLQ³ QHJDO¡GDPDV DWVLNHOWL QXR

åHP¡V LU QXODLN\WL GDQWLHV DQW GDQWLHV 7RNLR MLV NDLS J\YDV QHEXYR PDW V QRUV LU QHPDåD YLVRNLÐ

åPRQLÐ ² LU SRQÐ LU PXåLNÐ LU NLWRNLÐ ² SUD¡MR SUR MR NDUþHP %HW QHVS¡MR *LUGYDLQLV DQWU NDUW åYLOJWHO¡WL NDL âHãHOJD MDX DWQHã¡ DQWU EXWHO³ *LUGYDLQLV LãJ¡U¡ M³ NDLS SLUP LU WUHþLR SDSUDã¡

Tik tada Šešelga atsigodo ir suprato. $U WLN QH *LUGYDLQLV EXV" ² SDWV VDX SDJDOYRMR VWLQJGDPDV Lã EDLP¡V

7DL DWQHã V WUHþL EXWHO³ ² QHL J\YDV QHL PLU V ² âHãHOJD SUDG¡MR WHLVLQWLV NDG MLV QLHNR

QHNDOWDV NDG WDL YHOQLR 3LQþXNR NXULV SDV %DOWDUDJ³ EHUQDYR LU DUNOLDYDJLR 5DXSLR GDUEDV 2 MLV Lã WR MRNLRV QDXGRV QHWXU¡MR WLN SULHSXRO³ JDY V NDL 5DXS³ WDLS åLDXULDL VWDGDORMH XåSDPSLQ REXROPXãLR

RGRMH %HW MDP WDLS LU UHLN¡M NDG QHYRJWÐ JHUÐ DUNOLÐ 2 LU 3LQþXNXL WDV JUDåXPX QHDSVLHLV QHV MLV þLD EXYR GLGåLDXVLDV NDOWLQLQNDV âHãHOJD YLVDV GUHE¡GDPDV LãSDVDNRMR N MLV åLQRMR LU NR QHåLQRMR *LUGYDLQLV QRUV LU NODXV¡

YLHQD DXVLP âHãHOJRV NDOERV EHW YLVDL MD QHVLGRP¡MR LU QLHNR QHJLUG¡MR -LV EXYR SDVNHQG V VDYR


PLQW\VH NXULRV QLHNR EHQGUR VX รขHรฃHOJRV SOHSDODLV QHWXUยกMR 2 WRV PLQW\V VOยกJยก NDLS DNPHQร NDOQDV

7DL LรฃJยกUยก WUHรพL EXWHOยณ LU SDNLOR QXR VWDOR VDY V QHSDNHOGDPDV EDLVLDL QLDXUXV LU JLUWDV 3LNWRPLV GยกEWHOยกMR

ยณ EHVLWHLVLQDQWยณ รขHรฃHOJ NDG WDV YLVLรฃNDL DSPLUยก LU QHWHNR รฅDGR ยฒ 3DVLULQN ยฒ WDUยก ยฒ SR NXULXR EDONLX QRUL NDERWL $SPRNยกVLX VVNDLW รขHรฃHOJD QHLรฃWDU V Qยก รฅRGรฅLR NDLS VWRYยกMR WDLS LU VXVPXNR YLHWRMH R SDVNXL DWVLSHLNยกM V NHWXUSยกVรพLDV QXOLQGR Xรฅ DODXV VWDWLQLร LU QHVDYX EDOVX SUDGยกMR VSLHJWL O\J MDX EรŒWร NDULDPDV 0DรฅD YLOWLHV รฃยณ NDUW WXUยกMR รขHรฃHOJD NDG OLNV QHSDNDUWDV EHW WLN EH UHLNDOR รฃL EDLP NHQWยก ยฒ 1HQRUL ยฒ QHUHLNLD ยฒ DEHMLQJDL WDUยก SDWUDXN V SHรพLDLV *LUGYDLQLV 3DVNXL VS\Uยก NRMD ยณ GXULV LU LรฃยกMR SDOLNGDPDV NDUรพHPRMH VXNHOW VLDXE /DXNH รฃQLRNรฃWยก SDYDVDULR YยกMDV *LUGYDLQLV O\J LรฃVLSDJLULRGDPDV DSVLGDLUยก DSOLQNXL SDPDWยก SULH NDUรพHPRV SDPHVW NDLPR Y\Uร NXRO VX NXULXR SDPSLQR 5DXSยณ SDยกPยก Mยณ LU XรฅUยกPยก NDUรพHPRV

duris iลก lauko. 3DVNXL XรฅยกM V Xรฅ NDPSR SDVLรฅLรŒUยกMR Lรฃ NXULRV SXVยกV YยกMDV SXรพLD SDVLJUDLEยก NLรฃHQยกVH DWUDGR

GHJWXNร LU EUรŒNรฃWHOยกM V ยฒ XรฅGHJยก NDUรพHPRV รฃLDXGLQยณ VWRJ 7XR ODLNX SO\NVWHOยกMR รฅDLEDV LU QXรฃYLHWยก

YLV SDGDQJ 

*LUGYDLQLV DSVLGDLUยก DSOLQNXL O\J QXVWHE V SDODXNยก NRO OLHSVQD DSยกPยก YLV VWRJ LU QXยกMR

JDLVUR DWRรฃYDLVWยกVH WLHVLDL SHU NDOQXV %DOWDUDJLR PDOรŒQR OLQN

3UDVLGยกMR DXGUD VX SHUNรŒQLMRPLV LU JULDXVWLQLDLV รคDLEDL GUDVNยกVL SR YLV SDGDQJ 2 OLHSVQ

SDJDYR YยกMDV LU JDLVUDV 3DXGUXYยกV NUDรฃW

รŒรฅDXGDPDV

LรฃVLSOยกWยก DQW YLVRV NDUรพHPRV VX VWDGDOD SODรพLDL DSรฃYLHVGDPDV

XLIV 2L WDV *LUGYDLQLV NRNL EยกG LU YยกO MLV SUDVLPDQยก DQW VDYR JDOYRV XรฅGHJGDPDV *DLGรฅJDOยกV

NDUรพHP %HW MLV YLVDL QHรฅLQRMR NDG DWNHUรฃ\GDPDV Xรฅ REXROPXรฃLXV LรฃODLVYLQD VDYR SULHรฃLQLQN 3LQรพXN NXULV 9LVJLUGRV VXYDU\WDV

ยณ WDERNLQยกV UDJ EXYR XรฅNLรฃWDV ยณ NDUรพHPRV VVSDU

7R QHรฅLQRMR LU รขHรฃHOJD 7DGD MLV EDLVLDL LรฃJVGLQWDV QHL J\YDV QHL PLU V EXYR XรฅOLQG V Xรฅ

VWDWLQLร LU YLVDV Lรฃ EDLPยกV GUHEยกMR ODXNGDPDV JDOR 7LN WDGD DWVLSHLNยกMR NDL SUR ODQJ SO\NVWHOยกMR รฅDLEDV LU QXR JULDXVPR VXGUHEยกMR NDUรพHPD 3DรฃRNR DSNYDLรฃ V Lรฃ XรฅNDPSLR EHW รพLD SUR OXEDV O\รฅWHOยกMR

OLHSVQร OLHรฅXYLDL LU YLVD NDUรพHPD SULยกMR GรŒPร 3XROยก SUR GXULV EHW GXU\V Lรฃ ODXNR EXYR XรฅUHPWRV LU Mร QLHNDLS QHJDOยกMR LรฃYHUVWL R MDX OLHSVQD VYLOLQR DNLV

7XR PHWX VX EDLVLX WUHQNVPX VSURJR NDUรพHPRV NDPSDV NXU EXYR WDERNLQยกV UDJHO\MH XรฅNLรฃWDV

3LQรพXNDV 7DERNLQยกV UDJDV XรฅVLGHJยก LU VSURJR 3LQรพXNDV LรฃWUรŒNR LU NDLS รฅDLEDV LรฃOยกNยก QXJULDXGDPDV

YLV NDUรพHPRV NDPS

3HUVLJDQG V รขHรฃHOJD SDJDOYRMR NDG YยกO WUHQN V รฅDLEDV DWEXODV JULXYR DWJDO

DSVYLO V VX GรŒPDLV LรฃVLYHUWยก SUR ODQJ

ยณ

NDUรพHP LU

/DXNH VLDXWยกMR DXGUD รฅDLEDL VNDOGยก GDQJร 3OHรฃNยกGDPD OLHSVQRMR YLVD NDUรพHPD รขHรฃHOJD

QRUยกMR EยกJWL

ยณ NDLP SDJDOERV EHW JDOYD DSVLVXNR LU MLV SDWV QHรฅLQRGDPDV NDLS QXUรŒNR DSVYLO V NDLS ยณ 3DXGUXYยกV SHONHV UยกNGDPDV ยฒ *HOEยกNLW JHOEยกNLW %HW SUR DXGU QLHNDV QHLรฃJLUGR MR ULNVPR LU QHVLVNXELQR ยณ SDJDOE -LV SDWV YLVDV UXNGDPDV QXVLULWR ยณ SHONHV WLHV SLUPD DNLYDUD LU WHQ VXWLNR 3LQรพXN NXULV SLUPDV VSยกMR DWOยกNWL LU XรฅJHVLQWL VDYR

SDUรฃDV

GHJDQรพLXV JDXUXV ยฒ .R รพLD GDEDU UยกNL" ยฒ VXS\NR 3LQรพXNDV SDPDW V DWOHNLDQWยณ LU YLV UรŒNVWDQWยณ รขHรฃHOJ

ยฒ *HOEยกN *LUGYDLQLV NDUรพHP XรฅGHJยก ยฒ SUDYHEOHQR รขHรฃHOJD ยฒ LU YLVDL PDQH SUDรฅXGยก

ยฒ 7DL LU JHUDL NDG XรฅGHJยก NDUรพHP ยฒ DWVDNยก SLNWDL 3LQรพXNDV ยฒ 0DQH LรฃJHOEยกMR $รฃ

รฃDXNLDX LU F\SLDX 9LVJLUGRV WDERNLQยกMH XรฅNLรฃWDV

ยณ VVSDU R WX QHVXVLSUDWDL PDQ V LรฃJHOEยกWL

ยฒ 1HรฅLQRMDX SULHWHOLDX QHรฅLQRMDX ยฒ SXROยก QXVLPLQ V รขHรฃHOJD DQW NHOLร ยฒ 0DQLDX 5DXSLR

GรŒรฃLD YDLGHQDVL DU VYLUSO\V NXU ยณVLPHW V ]YLPELD ยฒ 1HรฅLQRMDL WDL NR GDEDU QRUL"

ยฒ *HOEยกN SULHWHOLDX ยฒ PDOGDYR รขHรฃHOJD รฃOLDXรฅGDPDV

ยฒ .DLS Dรฃ WDYH LรฃJHOEยกVLX" ยฒ WUDXNยกVL DWEXODV 3LQรพXNDV ยฒ/ยณVN MHL QRUL

ยณ

DNLYDU LU

XรฅVLUDXN ยฒ 3DVLJDLOยกN ยฒ SULรฃOLDXรฅ V รขHรฃHOJD EXรพLDYR 3LQรพXNR NDQRSDV ยฒ 0DQH WRNLD QHODLPยก LรฃWLNR

R WX GDU DNLYDU VLรŒODL 1HJDQD NDG *LUGYDLQLV NDUรพHP XรฅGHJยก R WX YLVDL PDQH SUDรฅXG\WL QRUL

ยฒ .DV PDQ GDUER" ยฒ DWVDNยก Lรฃ NDQWU\EยกV LรฃYHVWDV 3LQรพXNDV ยฒ . Dรฃ YHLNVLX VX WRNLX

DSVYLOXVLX EHGDQรพLX SDGHJยกOLX" 2 *LUGYDLQLV DWJDY V YLV VDYR LรฃGLGXP HLQD WLHVLDL SHU NDOQXV %DOWDUDJLR PDOรŒQ 0DQ UHLNLD MDP Xรฅ DNLร XรฅEยกJWL 1D WDL OยณVN JUHLรพLDX

ยณ

ยณ

DNLYDU NRO Dรฃ WDY V GDU


WHQDL QHยณJUรŒGDX

ยฒ .DLSJL รพLD GDEDU Dรฃ EDMRUDV R OยณVLX NDLS NLDXOยก

ยณ

GXPEO" ยฒ

ยณVLรฅHLGยก

รขHรฃHOJD LU EDQGยก

DWVLNHOWL .R MLV รพLD WDLS รฅHPLQVLV SULHรฃ QXVXVXVยณ YHOQL NXULV QHQRUL MDP SDGยกWL LU WDLS ELDXULDL W\รพLRMDVL Lรฃ MR %HW QHVSยกMR รขHรฃHOJD DWVLVWRWL NDL QHWHN V NDQWU\EยกV 3LQรพXNDV VDYR SDGDUยก

ยฒ %DMRUDV ยฒ QH EDMRUDV ยฒ WDUยก ยฒ R Dรฃ QHWXULX ODLNR LOJLDX VX WDYLP WHULORWLV ยฒ3DJULHEยก Xรฅ

VSUDQGR EHVLNHOLDQWยณ รขHรฃHOJ LU WยกรฃNยก

ยณ

YLGXUยณ OLรŒQR NDG WR WLN NRMRV VXY\EXULDYR RUH LU GLQJR DNLYDUR

mauruose. 3DOLN V รขHรฃHOJ EXUEXOLXRWL OLรŒQH 3LQรพXNDV QXOยกNยก VWULPDJDOYLDLV QHVLHNGDPDV NDQRSRPLV

รฅHPยกV รฃOXEรพLRGDPDV LU SDVLรฃRNGDPDV XรฅEยกJWL *LUGYDLQLXL Xรฅ DNLร NDG WDV QHQXHLWร

ยณ

%DOWDUDJLR

PDOรŒQ %HW QHOHQJYD EXYR SDVLY\WL ,U QH WRGยกO NDG EXYR UDLรฃDV 9LV ODLN SOLHVNยก รฅDLEDL JULDXGยกMR SHUNรŒQLMD R 3LQรพXNDV ยฒ QXR WR ODLNR NDL SDรฃRYยก Mยณ %DOWDUDJLV VLUJR EDLPยกV SULHSXROLX ยฒ GDEDU ELMRMR NDG MR SHUNรŒQDV QHQXWUHQNWร WDL VODSVWยกVL NDLS NLรฃNLV Xรฅ NLHNYLHQR DNPHQV DU NHOPR 2 *LUGYDLQLV

ยกMR

QHDWVLJUยณรฅGDPDV JDLVUR DWรฃYDLVWยกVH WLHVLDL SHU NDOQXV 8GUXYยกV HรฅHUR OLQN NXU

DQW SDNULรŒWยกV VWRYยกMR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV LรฃNยกO V VSDUQXV O\J UDQNDV ODXNLDQรพLDV SDJDOERV *LUGYDLQLV

ยกMR

WLHVLDL OLQN Mร QLHNR QHSDLV\GDPDV WLN QRUยกGDPDV JUHLรพLDX MXRV SDVLHNWL .DV EXV SDVNXL WDV EXV

NDG WLN VXVSยกWร NRO รฅDLEDV Mร QHQXWUHQNยก 7DGD MLV SDWV LรฃVLJHOEยกWร LU -XUJ LรฃJHOEยกWร .DLS LU NRNLX EรŒGX MLV WR QHรฅLQRMR LU DSLH WDL QHJDOYRMR WLNWDL YLVD รฃLUGLPL YHUรฅยกVL SULH Mร WDUVL รฃLUG\MH LU EรŒWร YLVDV

LรฃVLJHOEยกMLPDV

7DL LU 3LQรพXNDV QHJDOยกMR *LUGYDLQLR SDVLY\WL R MXR ODELDX Xรฅ DNLร XรฅEยกJWL -ยณ DSDNLQGDYR

รฅDLEDL LU MLV WXUยกMR NOXSWL LU VOยกSWLV Xรฅ NLHNYLHQR DNPHQV DU NHOPR 2 *LUGYDLQLXL รฅDLEDL DSรฃYLHWยก NHOL LU MLV

ยกMR

QHQXOHLVGDPDV DNLร QXR LรฃNLOXVLร PDOรŒQR VSDUQร YLUรฃXP NXULร YLVD DXGUD WHONยกVL NU\รฅLDYRVL

รฅDLEDL LU JULDXGยกMR SHUNรŒQLMD 7LH รฅDLEDL GUDVNยกVL *LUGYDLQLR รฃLUG\MH LU SHUNรŒQLMRV JULDXGยกMR YLUรฃXP MR

galvos. %HW WR MLV QHSDLVยก QHJLUGยกMR LU QHPDWยก -LV SDWV

ยกMR

NDLS DXGUD ยฒ JDLYDOLรฃND DNOD

QHVXODLNRPD 7DL NXU Mยณ 3LQรพXNXL SDY\WL" %รŒWร LU QHSDVLYLM V MHL *LUGYDLQLR รฃLUG\MH QHEรŒWร NLOXVL

DEHMRQยก 7DL NDV MHL LU QXHLV MLV SHU EDLVLDXVL DXGU SDV VDYR QXRWDN EHW N GDU\V EH VDYR REXROPXรฃLร NXR M VXรฅDYยกV LU NDLS LรฃQHรฃ

ยณ QDXM J\YHQLP" 3DVLLOJXVLD รฃLUGLPL DQW VDYR UDQNร" %HW WRV ยณ รฅDLEร LU SHUNรŒQLMRV $U WHQ MR ODXNLD" $U WHQ MR LOJLVL" 2 MHLJX

UDQNRV NLOXV DEHMRQHL QXVYLUR LU *LUGYDLQLV VXVWRMR YLUรฃXP NDOQR VX EDLVLX LOJHVLX รฅLรŒUยกGDPDV %DOWDUDJLR PDOรŒQR VSDUQXV DSรฃYLHVWXV

QHODXNLD QHVLLOJL WDL N MLV SDGDU\V YLHQD VDYR SDVLLOJXVLD รฃLUGLPL"

7XR DNLPLUNVQLX SDVLQDXGRMR 3LQรพXNDV -LV XรฅXRODQNRPLV SDNDOQยกPLV XรฅEยกJR *LUGYDLQLXL Xรฅ

DNLร QXVLSOยกรฃยก NDUQ VXPH]Jยก NLOS XรฅPHWยก DQW รฃDNRV LU SDWV DQW MRV SULJOXG V VXSRVL W\NRGDPDV DWHLQDQรพLR *LUGYDLQLR 2 VXDEHMRM V *LUGYDLQLV OHLGRVL

ยณ

SDNDOQ LU SDPHWยก PDOรŒQR VSDUQXV Lรฃ DNLร 7D

SURJD SDVLQDXGRMR NODVWLQJDV 3LQรพXNDV LU XรฅPHWยก NLOS *LUGYDLQLXL DQW NDNOR *LUGYDLQLV QHVSยกMR

VXSUDVWL NDV รพLD DWVLWLNR WLNWDL REXROPXรฃLDL QXVLรฅYHQJยก SUR SHUNรŒQLMDV LU PDOรŒQR VSDUQDL รฃY\VWHOยกMR NDLS VXVLNU\รฅLDY รฅDLEDL 3HUNรŒQDV WUHQNยก

ยณ

SXรฃยณ EHW QHSDWDLNยก 3LQรพXNXL WLN SXรฃยณ SDUJULRYยก NXUL JULรŒGDPD SULWUHQNยก

*LUGYDLQยณ VX NDUQRV NLOSD DQW NDNOR 2 3LQรพXNDV WLNWDL QXVLNYDWRMR QXJDOยกM V VDYR SULHรฃLQLQN LU QXOยกNยก

ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ SDOLNGDPDV *LUGYDLQยณ SR QXJULXYXVLD SXรฃLPL VX NLOSD DQW NDNOR $N WX *LUGYDLQL NR WX NODMRMDL VXUDG V VDYR QXRWDN HLGDPDV SHU DXGU VXDEHMRMDL

WDL YLVN

SUDUDGDL LU SDWV รฅXYDL

XLV 7 QDNWยณ SDEXGR -XUJD Lรฃ NODLNDXV VDSQR LU YLVD GUHEยกGDPD SDรฃRNR Lรฃ ORYRV 3UR VHNO\รพLRV

ODQJXV รฃYLHWยก NDรฅNRNLD SDรฃYDLVWยก R Xรฅ ODQJร VNDUGHQR NDรฅNRNV QHSDSUDVWDV รฅYHQJLPDV NDG QHW YLVD VHNO\รพLD GUHEยกMR

-XUJD YLV GDU VLUJR LU NOLHGยกMR QXR WR YDNDUR NDL LรฃJVGLQR M QHSDSUDVWDV SHOยกGRV

รŒNLPDV

LU

WยกYDV NDรฅN SDรฃRYยก 'DU SHUHLW U\W ML EXYR NOLHGยกGDPD SDNLOXVL DSVLUHQJXVL LU EXYR EHVLUXRรฃLDQWL NDรฅNXU LรฃHLWL WLNWDL WยกYDV QHLรฃOHLVGDPDV VHUJDQรพLRV GXNWHUV Lรฃ DNLร VSยกMR VXODLN\WL WDUSGXU\MH ยฒ .XU HLQL GXNUHOH" ยฒ QXVWHE V SDNODXVยก

ยฒ *LUGYDLQLR LHรฃNRWL ยฒ DWVDNยก EH VPRQยกV -XUJD

ยฒ .XU WX MR LHรฃNRVL GXNUHOH SDWL VLUJGDPD" ยฒ Lรฃ NDUWR QHVXSUDWR WยกYDV NDG GXNWยก NOLHGL ยฒ

3DODXN SDVYHLNVL R JDO LU MLV VXUDG V VDYR REXROPXรฃLXV DWYDรฅLXRV SDV WDYH

ยฒ 1H ยฒ DWVDNยก -XUJD ยฒ %H PDQ V MLV QLHNDGD QHVXUDV VDYR REXROPXรฃLร LU SDV PDQH

QHDWYDรฅLXRV 7XULX Dรฃ Mยณ VXUDVWL LU YLVD SDGDU\WL NDLS $QXSUDV VDNยก QHV NLWDLS MLV EH PDQ V SUDรฅXV LU

man nebus gyvenimo. -L YHUรฅยกVL LรฃHLWL SUR GXULV 7ยกYDV YRV SDMยกJยก M VXODLN\WL LU SDJXOG\WL DWJDO

ยณ

ORY 6XS\NR QHW


DQW $QXSUR NR MLV รพLD EXYR DWยกM V LU VXNยกO V YLVXV WXRV DWVLPLQLPXV NXULXRV -XUJD DWURGยก MDX EDLJLD

XรฅPLUรฃWL ,U NDP MLV GDU JXQGยก HLWL LHรฃNRWL SDPLรฃXVLR MDXQLNLR" *HULDX MLV QLHNDGD QHEรŒWร DWYDรฅLDY V

QHJX WRNL EยกG SUDPDQ V

3ULHYDUWD VXJUรฅLQWD LU SDJXOG\WD DWJDO

ยณ

ORY -XUJD QXULPR WDUVL XรฅPLUรฃR VDYR NHWLQLP HLWL

*LUGYDLQLR LHรฃNRWL LU UDPLDL XรฅPLJR 3UDPLHJRMR OLJL SDYDNDUยกV R SDVNXL SDEXGXVL DSVLGDLUยก DSOLQNXL O\J QHVXSUDVGDPD NDV รพLD

atsitiko, kad taip ilgai mieganti, tuojau paลกoko iลก lovos tarsi nesirgusi, buvo nepaprastai gera ir OLQNVPD VX WยกYX

ยฒ $N WยกYHOL ยฒ VNXQGยกVL O\J VXVLJยกGXVL ยฒ .RNLD Dรฃ PLHJDOยก SDVLGDULDX ,U NDLS DSOHLGDX

YLVN 1HS\N WยกYHOL $รฃ WXRMDX DSVLUXRรฃLX 7ยกYDV QXVWHE V รฅLรŒUยกMR

ยณ

GXNU LU QHรฅLQRMR SDWV N JDOYRWL 1HJL Lรฃ WLNUรMร EรŒWร SDVYHLNXVL

.RNLD WDW ODLPยก EรŒWร ,U WยกYR VXQ\NXVLRVH DN\VH รฃY\VWHOยกMR YLHQDV NLWDV GรฅLDXJVPR VSLQGXOยกOLV

2 -XUJD O\J YLVDL QHVLUJXVL LU YLVN XรฅPLUรฃXVL VXNRVL OLQNVPD SR WURE WYDUNยกVL UXRรฃยกVL O\J

SULHรฃ GLGHO รฃYHQW 1HL รฅRGรฅLX QHXรฅVLPLQยก DSLH *LUGYDLQยณ WDUVL EรŒWร QHL MR SDรฅLQXVL QHL DSLH Mยณ JLUGยกMXVL QHL รฃLUG\MH NDGD QRUV WXUยกMXVL

$SVLWYDUNLXVL -XUJD SDUXRรฃยก LรฃNLOPLQJ YDNDULHQ O\J VYHรพLร ODXNGDPD XรฅWLHVยก VWDO EDOWD

VWDOWLHVH LU รฅLรŒUยกGDPD

ยณ WยกY WDUVL SULVLPHLOLQGDPD WDUVL DWVLSUDรฃ\GDPD SDVDNยก ยณ WDYH รฅLรŒUยกWL $N WDL YLV Dรฃ NDOWD %HW GDEDU SDVLWDLV\VLX WยกYHOL LU SDPDW\VL NRNLD JHUD EรŒVLX 7ยกYDV WLN รฅLรŒUยกMR ยณ GXNWHUยณ LU รฃ\SVRMRVL 7DLS JHUD MDP EXYR NDG SDJDOLDX GXNUD SDVYHLNR $WVLVยกG V Xรฅ VWDOR YDOJยก Xรฅ GX O\J Lรฃ EDGร SDUยกM V QHV Lรฃ WLNUรMร VHQLDL MDX EXYR WDLS YDNDULHQLDY V 2 -XUJD DWVLVยกGXVL รฃDOLD WยกYR QH WLHN SDWL YDOJยก NLHN Mยณ YDOJ\GLQR LU รฅLรŒUยกMR ยณ Mยณ SLOQRPLV PHLOยกV LU ยฒ (LNรฃ WยกYHOL SDYDNDULHQLDXVLPH 7X WRNV VXYDUJ V VXQ\N V JDLOD

JDLOHVรพLR DNLPLV ยฒ .DLS PDQ JHUD VX WDYLP WยกYHOL ยฒ JODXVGDPDVL NDOEยกMR ยฒ9LV DPรฅLร WDLS J\YHQรพLDX LU

QLHNDGD QHVLVNLUรพLDX 1LHNR PDQ GDXJLDX QHUHLNLD WLNWDL PDW\WL WDYR รฅLO JDOY LU WDYR SUDรฃYLWXVLDV

akis. ยฒ $N WX PDQR YDUJXROยกOH JUDรฅXROยกOH ยฒ QH PDรฅLDX GรฅLDXJยกVL WยกYDV WDUVL EรŒWร SUDVLGยกM V

QDXMDV รฃYLHVXV LU ODLPLQJDV J\YHQLPDV ยฒ .DLS Dรฃ QRUยกรพLDX NDG WX YLVDGD WRNLD ODLPLQJD LU OLQNVPD EรŒWXP

ยฒ ,U EรŒVLX ยฒ VSLQGยกMR -XUJD

3ULH VWDOR DEXGX XรฅWUXNR OLJL YยกO\Yร LรฃYDNDULร QHJDOยกGDPL DWVLVNLUWL LU DWVLGรฅLDXJWL VDYR QDXMDL

atsiradusia laime. $N WD ODLPยก NRNLD ML SDSUDVWD NDL Lรฃ รฃLUGLHV WU\NรฃWD -XUJD HLGDPD JXOWL

ยณ

VHNO\รพL LรฃEXรพLDYR Lรฃ GรฅLDXJVPR DSVYDLJXVยณ WยกY %DOWDUDJLV QHW

QHDWVLPHQD NDGD MLV WRNV ODLPLQJDV EXYR NDLS W YDNDU

ยฒ /DEDQDNW WยกYHOL ยฒ รฃ\SVRMRVL DQW VOHQNVรพLR ODLPLQJD -XUJD ยฒ /DEDQDNW WX PDQR

รฃYLHVXVLV PยกQXOL VX LรฃVLVNODLGรฅLXVLDLV UรŒSHVรพLร GHEHVยกOLDLV

1HJDOยกGDPD DWVLVNLUWL SULEยกJR GDU NDUW SULH WยกYR SULVLJODXVWL LU SDEXรพLXRWL

ยฒ 1D GXNUHOH DU QH SHU GDXJ รฃLDQGLHQ ODLPยกV" ยฒ JORVWยก WยกYDV UDPLQGDPDV JHOVYDV GXNWHUV

NDVDV ยฒ(LN LรฃVLPLHJRN JHUDL LU DWVLNHON U\WRM NDLS รฃYLHVL VDXOHOยก 3DO\GยกMR GXNU

ยณ

VHNO\รพL SDJXOGยก XรฅNORVWยก LU VXJUยณรฅR DWJDO

ยณ

WURE $WVLJXOยก DQW VXROR EHW Lรฃ

WRV QHSDSUDVWRV ODLPยกV VX SUDVNDLGUยกMXVLD รฃLUGLPL LU JDOYD QHJDOยกMR XรฅPLJWL WDL QXยกMR GDU NDUW VHNO\รพL SDรฅLรŒUยกWL GXNWHUV

ยณ

1XยกM V DWUDGR -XUJ UDPLDL PLHJDQรพL WDUVL SR GLGHOLร YDUJร LU VXQNLร GDUEร LOVLQรพL LU SUR

VDSQ รฃ\SVDQรพL 3DรฅLรŒUยกMR

ยณ

PLHJDQรพL GXNU SDJORVWยก MRV JDOY QXVLUDPLQR LU VXJUยณรฅR DWJDO

ยณ

WURE

YLVDV VSLQGยกGDPDV $WVLJXOยก LU WXRMDX XรฅPLJR NLHWX ODLPLQJX PLHJX NDLS VHQLDL QHEXYR PLHJRM V %HW รฃยณ NDUW ยฒ LU SDVNXWLQยณ ยฒ DSJDYR %DOWDUDJยณ รฃYLHVL ODLPยกV รฃ\SVHQD

-XUJD YRV VSยกMXVL QXPLJWL SLUP PLHJ SDEXGR Lรฃ NODLNDXV VDSQR LU EDLVLDL LรฃVLJDQGXVL YLVD

GUHEยกGDPD SDรฃRNR Lรฃ ORYRV

3ULVLVDSQDYR MDL *LUGYDLQLV WDUVL MLV EรŒWร YDรฅLDY V SDV M VX VDYR REXROPXรฃLDLV EHW SUDVLYยกUXVL

EHGXJQยก LU MLV VX รฅLUJDLV QXJDUPยกM V NLDXUDL รฅHP 3ULNยกOยก M

SDVNXWLQLV

REXROPXรฃLร

รฅYHQJLPDV

7RNV

VNDUGXV

NDG

QHW

VHNO\รพLRV

ODQJDL

VXGUHEยกMR %HQW WDLS SDVLURGยก -XUJDL Lรฃ PLHJR LU LรฃJVรพLR

9LVD GUHEยกGDPD SULEยกJR -XUJD SULH ODQJR SDรฅLรŒUยกWL NDV รพLD DWVLWLNR 7ROXPRMH รฃYLHWยก JDLVUDV

R DSOLQNXL

รŒรฅDYR

SDYDVDULR YยกMDL NHOGDPL DXGU ,U SDVLYDLGHQR -XUJDL NDG Xรฅ ODQJR VWRYL EDLVLDL

QXOLรŒG V *LUGYDLQLV 2 MR รฅYLOJVQLV NDL VXVLWLNR DNLV

pamojo lyg su ranka, kviesdamas iลกeiti.

ยณ

DNยณ WRNV QXVLPLQ V NDG QHW รฃLUGยณ SHUYยกUยก -LV


6XรฃXNR WDGD QHVDYX EDOVX -XUJD LU LรฃEยกJR YLHQPDUรฃNLQยก

QHEXYR -R รฃHรฃยกOLV YยกMR EODรฃNRPDV WROR 8GUXYยกV HรฅHUR OLQN

ยณ

NLHP %HW Xรฅ ODQJR *LUGYDLQLR MDX

9ยกMDV SDJDYR -XUJ LU QXQHรฃยก SDVNXL

ยฒ 3DODXN ยฒ รฃDXNยก ML รฃHรฃยกOLXL ยฒ 1HSUDรฅรŒN DQWU NDUW 'DEDU QLHNXU LU QLHNDGD QXR WDY V

nesiskirsiu. 2 YยกMDV MDX QHรฃยก M 8GUXYยกV HรฅHUR SDรพLD SDNULรŒWH

3UR รฃDOยณ SUDOยกNGDPD VXNOLNR รฅXYยกGUD O\J LรฃJVGLQWD LU GLQJR WDPVRMH

$SDรพLRMH รฃQLRNรฃWยก HรฅHUDV YHUรฅGDPDVLV Lรฃ VDYR NUDQWร 2 YยกMDV YLV GLGยกMR -LV QHรฃWH QHรฃยก -XUJ

YLV WROLDX LU WROLDX ,รฃ VLDXรพLDQรพLR HรฅHUR JHOPLร SDNLOR *LUGYDLQLV VX EDOWDNDUรพLDLV REXROPXรฃLDLV LU OยกNยก

jos pasitikti. %HW รพLD Lรฃ SDNDOQยกV DWEยกJR XรฅGXV V LU SHUVLJDQG V -XUJXWLV R QXR PDOรŒQR VSDUQR O\J

รฃLNรฃQRVSDUQLV SDNLOR 3LQรพXNDV LU รฃRNR Xรฅ DNLร 1XVLJDQGXVL -XUJD PHWยกVL WLHVLDL

ยณ HรฅHU 9ยกMDV

ยณ

รฃDOยณ LU SXROยก QXR SDNULรŒWยกV

LรฃVNODLGยก -XUJRV SDODLGDV NDVDV ML LรฃWLHVยก UDQNDV LU NULWR WDUVL P\OLPRMR JOยกELQ

รฃQLRNรฃรพLDQรพLXV DXGURMH 8GUXYยกV HรฅHUR YDQGHQLV $WVLULWXVL EDQJD SDJDYR M LU QXQHรฃยก 2 -XUJD YDL]GDYRVL WDUVL

ยณ HรฅHUR YLGXUยณ YDรฅLXRWร ยณ VDYR YHVWXYHV

ยณ

,U DWURGยก MDL O\J QH รฃDOWRV EDQJRV M

JODPRQยกMD EHW P\OLPRMR UDQNRV ,U WRNLD QHSDSUDVWD LU GLGHOยก ODLPยก URGRV DSJOREยก M NDG รฃLUGLV QHLรฃWXUยกMR LU VXVWLQJR Lรฃ GรฅLDXJVPR

7DGD GDQJXV SUDVLYยกUยก LU รฅYDLJรฅGยกV PLUJยกGDPRV VNDPEยกMR NDLS YDUSDL

$N WDL SDYDVDULR DXGUD SDVLNยกOXVL DQW 8GUXYยกV HรฅHUR VLDXVGDPL QXVLQHรฃยก VDYR JOยกE\MH

JUDรฅLDXVL 3DXGUXYยกV NUDรฃWR PHUJLQ ยฒ %DOWDUDJLR GXNWHUยณ LU *LUGYDLQLR QXRWDN 2 DXGUD WDUVL GรฅLรŒJDXGDPD YLV ODELDX รฃยกOR

XLVI 3ULHรฃ SDW DXรฃU LรฃJLUGR %DOWDUDJLV VNDUGร HUรฅLOร รฅYHQJLP LU SDEXGR 3DJDOYRMR QHJL

*LUGYDLQLV EรŒWร VXUDG V VDYR REXROPXรฃLXV LU DWYDรฅLDY V 1HรฅLQRMR %DOWDUDJLV QLHNXU QHLรฃHLGDPDV Lรฃ PDOรŒQR LU WLN VDYR VLHOYDUWX J\YHQGDPDV NDG *LUGYDLQLR REXROPXรฃLDL MDX EXYR รฅXY WLHV *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD $U QHVDSQXRMX" ยฒ MLV GDU SDDEHMRMR EHW รพLD SDW YยกO LรฃJLUGR NDLS WULQNWHOยกMR SULHPHQยกV

GXU\V LU VXSUDWR NDG -XUJD LรฃEยกJXVL SDVLWLNWL VDYR MDXQLNLR 7DGD MLV QXGรฅLXJ V DWVLNยกOยก LU XรฅVLPHW V NDLOLQLXV DQW SHรพLร LรฃEยกJR

ยณ NLHP

9RV LรฃยกM V SUR GXULV SDPDWยก ยฒ O\J -XUJRV รฃHรฃยกOLV รฃPยกNรฃWHOยกMR DQW HรฅHUR SDNULรŒWยกV LU GLQJR R

SDVNXL SDVLJLUGR GDU VNDUGHVQLV HUรฅLOร รฅYHQJLPDV QXVWHOEGDPDV รฃQLRNรฃรพLDQรพL DXGU

ยฒ -XUJHOH PDQR NXU WX" ยฒ QXVLJDQG V รฃXNWHOยกMR %DOWDUDJLV LU QXEยกJR SULH HรฅHUR SDNULรŒWยกV

NXU SDPDWยก O\J -XUJRV รฃHรฃยกOยณ

%HW WHQDL QLHNR QHEXYR 3UR รฃDOยณ รฃPยกNรฃWHOยกMR WDUVL QXVLJDQG V -XUJXWLV EHW LU รฃLV GLQJR SR

PDOรŒQR VSDUQDLV

2 รฅHPDL SDNDOQยกMH รฃQLRNรฃWยก VXNLO V HรฅHUDV LU NUDXSLRMH PยกQHVLHQRMH VNDUGHQR QHMDXNXV HUรฅLOร

รฅYHQJLPDV 9LVDL WRNV SDW NDLS WDGD NDL *LUGYDLQLV EXYR DWYDรฅLDY V SLUรฃO\Eร

ยฒ .DV รพLD GDEDU JDOยกWร EรŒWL" ยฒ VWHEยกMRVL %DOWDUDJLV LU GDLUยกVL DSOLQNXL

%HW QLHNR QHEXYR PDW\WL 1HL -XUJRV QHL *LUGYDLQLR QHL MR REXROPXรฃLร รฅLUJร 1HJL EรŒWร

VSยกM LรฃYDรฅLXRWL MDP QHL รฅRGรฅLR QHSDVDN " %HW Lรฃ NXU WDGD WDV รฅYHQJLPDV"

1LHNR QHVXSUDVGDPDV %DOWDUDJLV รฅYDOJยกVL DSOLQNXL VWLQJVWDQรพLD รฃLUGLPL $QWURMH HรฅHUR SXVยกMH

รฃYLHWยก JDLVUR SDรฃYDLVWยก 7DL GHJยก *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD %HW JDLVUDV LOJLDX QHSDWUDXNยก %DOWDUDJLR GยกPHVLR -LV YLVDV VXVLNDXS V NODXVยกVL QHVXSUDQWDPR รฅYHQJLPR QXMDXVGDPDV QHODLP 6X GUHEDQรพLD รฃLUGLPL SXROยก DWJDO

ยณ

WURE ยณEยกJR

ยณ

VHNO\รพL ยฒ WDLS LU \UD NDLS QXMDXWยก QยกUD

-XUJRV R SDWDODV GDU รฃLOWDV 0DW\W QH WLN MDP SDVLURGยก EHW ML WLNUDL LรฃEยกJR NDL WULQNWHOยกMR SULHPHQยกV

durys. $N WD YDNDU\NรฃWยก ODLPยก .RNLD ML EXYR DSJDXOLQJD .DLS SDPLรฃ V LรฃEยกJR %DOWDUDJLV DWJDO

รฅYLOJWHOยกM V

ยณ W

DSPLUยก YLHWRMH

ยณ

NLHP GDLURVL DSOLQNXL LU QLHNR QHVXSUDQWD 7LNWDL

SXV NXU SUR DXGURV GHEHVLV OยกNยก SDรฅHPH O\J YHMDPD PยกQXOLR GHOรพLD YLVN VXSUDWR LU

$QW PยกQXOLR UDJR VยกGยกMR YHOQLDV ยฒ %DOWDUDJLV JHUDL Mยณ SDรฅLQR WDL EXYR MR EHUQDV 3LQรพXNDV ยฒ

Lรฃ QHSDSUDVWR GรฅLDXJVPR NDEDOGDYR DUNOLR NDQRSRPLV LU รฅYHQJยก YLVD JHUNOH QHW VXVLULHVGDPDV

7DL QHODEDVLV GรฅLDXJLDVL VDYR GDUEDLV ยฒ SDJDOYRMR %DOWDUDJLV LU YLVDL QXVLPLQยก VXSUDW V

NDG LรฃWLNXVL EDLVL QHODLPยก


2 3LQรพXNDV LUJL SDPDWยก %DOWDUDJยณ VWRYLQWยณ YLHQSODXNยณ NLHPR YLGXU\ 1XรฃRNR QXR PยกQXOLR

UDJR WLHVLDL DQW PDOรŒQR VSDUQR LU WDLS VXรฅYHQJยก NDG QHW PDOรŒQDV YLVDV VXGUHEยกMR R %DOWDUDJLV LรฃEDOR NDLS GUREยก

ยฒ &KDFKD LFKDFKD ยฒ รฅYHQJยก 3LQรพXNDV YLVD JHUNOH WLHVLDL %DOWDUDJLXL

ยณ

DNLVยฒ1RUยกMDL

PDQH DSJDXWL QHWHNDL QH WLN รฅHQWR EHW LU GXNWHUV ,รฃ WR YHOQLรฃNR VPDJXPR 3LQรพXNDV SULVLPLQ V VHQXV ODLNXV SUDGยกMR VXNWL PDOรŒQR VSDUQXV

7XรฃรพLDV PDOรŒQDV

รŒรฅยก YLVDLV JDUVDLV VXVLPDLรฃ\GDPDV VX YHOQLR รฅYHQJLPX LU DXGURV VWDXJLPX

%DOWDUDJLV VWRYยกMR YLHWRMH QHVXMXGยกGDPDV LU WDLS QXVLPLQ V WDUVL รฅHPยกQ ยณVPXN V 'DEDU MLV

YLVN VXSUDWR

ยฒ -XUJHOH PDQR GXNUHOH PDQR ยฒ NDUWRMR VWLQJVWDQรพLRV %DOWDUDJLR OรŒSRV ยฒ WDL Dรฃ WDYH

SUDรฅXGรฅLDX 2 3LQรพXNDV VXNGDPDV PDOรŒQR VSDUQXV WDLS ยณVLVPDJLQR NDG YLVDL QHVLYDUรฅ\GDPDV W\รพLRMRVL

Lรฃ VDYR EXYXVLR รฃHLPLQLQNR 5RGยก MDP OLHรฅXYยณ NDLรฃLRMR รฃS\JDV EDNVยกMR UDJDLV LU YLVDLS NLWDLS รฃDLSยกVL NDLS ยณPDQ\GDPDV 0DOรŒQDV

รŒรฅยก

QHW NDXNGDPDV QXVWHOEGDPDV 3LQรพXNR SDVWDQJDV R SR VSDUQDLV รฃRNLQยกMR O\J

-XUJXรพLR รฃHรฃยกOLV VWHQJGDPDVLV QXรพLXSWL QHQDXGยกOยณ Xรฅ UDJร %HW 3LQรพXNDV MR NDLS VDYR รฃHรฃยกOLR YLVDL QHSDVWHEยกMR

%DOWDUDJLV SULWUHQNWDV QHSDNHOLDPRV QHODLPยกV QHSDLVยก NDV GDURVL SULH PDOรŒQR LU QLHNR

QHSDVWHEยกMR -LV Lรฃ WR VNDXVPR YLVDV VXVWLQJR LU WDUVL VXDNPHQยกMR

7DGD QXR ยณVLVLDXWXVLR HรฅHUR SDNLOR GLGรฅLXOยก DXGUD VXรŒรฅยก VXรฃQLRNรฃWยก HรฅHUDV JULDXGDPDV VDYR

NUDQWXV GDQJXV NU\รฅLXPL VXรฅDLEDYR LU WUHQNยก SHUNรŒQLMD WLHVLDL

ยณ %DOWDUDJLR PDOรŒQ

7DL VHQHOLV 3HUNรŒQDV LรฃYDรฅLDY V W SDYDVDUยณ VX VDYR UDWDLV SDVLYDรฅLQยกWL SR SODรพL SDGDQJ 

SLUP NDUW QHSDWDLNยก 3LQรพXNXL SR SXรฃLPL NDL MLV XรฅPHWยก QHODLPLQJDP MDXQLNLXL NLOS R GDEDL YยกO SDPDWยก NDLS WDV QHOHPWDV YHOQLDV QHODLPยกVH SDVNDQGLQ V WยกY GDU W\รพLRMDVL Lรฃ MR VLHOYDUWR EDLVLDL XรฅVLUรŒVWLQR LU QXWUHQNยก Mยณ VDYR XJQLQH VWUยกOH 2

ยณVLVPDJLQ V

ยณ SDW SUDJDUR JHOPHV

3LQรพXNDV GรฅLDXJGDPDVLV VDYR SHUJDOH LU W\รพLRGDPDVLV Lรฃ %DOWDUDJLR YLVDL

QHSDVWHEยกMR NDLS DWVLUDGR SDGDQJยกMH MR QHQXPDOGRPDV SULHรฃDV 3UR JULDXVWLQยณ MDP SDVLURGยก WDUVL *LUGYDLQLV Lรฃ HรฅHUR EรŒWร SDNLO V VX VDYR EDOWDNDUรพLDLV REXROPXรฃLDLV LU WLHVLDL OยกNWร SULHรฃ NDOQ 3LQรพXNDV NUรŒSWHOยกMR LU VXVWLQJR

7DGD Mยณ QXรพLXSR Xรฅ UDJR -XUJXWLV

%HW QHVSยกMR 3LQรพXNDV LรฃWUรŒNWL NDL WLHVLDL MDP

ยณ

WDUSXNDNW WUHQNยก รฅDLEDV 9LVNDV VWDLJD

VXVLPDLรฃยก WLNWDL DN\VH VXรฅDLEDYR NDL MLV NULWR QXR PDOรŒQR VSDUQR LU SUDVPHJR NLDXUDL รฅHP QHVSยกM V Qยก รฅLRSWHOWL 7DLS LU XรฅVSULQJR DQW DPรฅLร DPรฅLQรMร VX VDYR QHOHPWX รฅYHQJLPX

XLVII %DLVL DXGUD SUDรŒรฅยก W SDYDVDULR QDNWยณ SUR 3DXGUXYยกV NUDรฃW %HW QLHNDV LU QHSDJDOYRMR NDG

WLHN GDXJ QHODLPLร EรŒWร SULGDULXVL

'DXJ NDV Lรฃ YDNDUR PDWยก GHJDQW *DLGรฅJDOยกV NDUรพHP EHW DWURGยก NDG SHUNรŒQDV WUHQNยก

ยณ

DUNOLDYDJLร OL]G WDL QLHNDV QยกMR JHVLQWL .DUรพHPD SO\QDL VXGHJยก R NXU GLQJR NDUรพHPQLQNDV QLHNDV QHรฅLQRMR LU QHSDVLJHGR ยฒ 3DJDOLDX SUDVPHJR SUDNHLNWDV DUNOLDYDJLร OL]GDV ยฒ DSVLGรฅLDXJยก รฅPRQยกV Lรฃ U\WR DWUDG

VXJUX]GยกMXVLXV NDUรพHPRV SDPDWXV R NDUรพHPQLQNR ยฒ Qยก NYDSR 1LHNDP QHDWยกMR

ยณ

JDOY NDG NDUรพHP EรŒWร XรฅGHJ V *LUGYDLQLV NHUรฃ\GDPDV Xรฅ VDYR

REXROPXรฃLXV -ยณ SDWยณ DWUDGR WDUSXNDOQยกMH

ยณ

%DOWDUDJLR PDOรŒQ SR QXJULXYXVLD SXรฃLPL VX NDUQD DQW

NDNOR $U MLV SDWV SDVLNRUยก DU รฃLPWDPHWยก SXรฃLV QHLรฃODLNยก MDXQLNLR VLHOYDUWR LU QXJULXYR EXYR QHDLรฃNX

7HQ Mยณ LU SDODLGRMR Lรฃ SXรฃLHV SDGDUยก NU\รฅLร NDG QHVLYDLGHQWร R W NDOQ SDVNXL SUDPLQยก *LUGYDLQLR

vardu. 'DXJLDX รฅPRQยกV SDVLJHGR %DOWDUDJLR PDOรŒQR NXULV SHU รฅLHP VWRYยกMR NDLS รฃPยกNOD VXJODXG V

VSDUQXV DQW 8GUXYยกV HรฅHUR VWDWDXV NUDQWR

ยฒ 1HJL EรŒWร QXVNULG V" ยฒ NDL NDV EDQGยก SDMXRNDXWL EHW MXRNDV VWLQJR OรŒSRVH 1XMDXWยก รฅPRQยกV NDG รพLD NDรฅNDV QHJHUR WXUยกMR DWVLWLNWL 1XยกM

QXWUHQNW LU QXJULXYXVยณ R SDWยณ PDOรŒQLQLQN %DOWDUDJยณ ยฒ OLJL NHOLร

ยณ

YLHW UDGR PDOรŒQ SHUNรŒQR

รฅHP ยณVPXNXVยณ YLV WDUVL ยณ รฅPRJร R JUHLรพLDX ยณ DNPHQยณ ยฒ 6DNLDX NDG ยณVLWDLV\Wร SHUNรŒQVDUJยณ ยฒ WDUยก QXVLPLQ V -XRGYDONLV ยฒ $QW WRNLRV SDNULรŒWยกV VWRYยกMR PDOรŒQDV WDL LU QXWUHQNยก 3R PDOรŒQR JULXYยกVLDLV NDLS WLN WRMH YLHWRMH NXU EXYR QXNULW VSDUQDL DWUDGR GDU YLHQ VXDQJOยกMXVยณ ODYRQ NXULR QHJDOLPD EXYR DWSDรฅLQWL รคPRQยกV VSยกOLRMR DU WLN รพLD QHEXV รฅDLER QXWUHQNWDV VXDQJOยกMXVยณ WDUVL VXDNPHQยกMXVยณ YLVDL QHSDQDรฃร

ยณ


LU VXDQJOยกM V 3LQรพXNDV .DL NDV QHW DSGHJXVLร UDJLXNร รฅ\PHV NDNWRMH SDVWHEยกMR

%HW WDL EXYR QHWLHVD -XRGYDONLV DWSDรฅLQR VDYR SDUDQNLQยณ -XUJXWยณ NXULV LรฃYDNDUยกVH EXYR

VXJUยณรฅ V Lรฃ VDYR NODMRQLร YLVDL SDNODLN V LOJDL รฃQ\SรฃWยก LU P\Nยก SULVLSDรฅLQR NDG GYL SRUDV SDVDJร SDYRJ V LU SUDJยกU V *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPRMH R SDVNXL WRNLร NHLVWร GDO\Nร SDSDVDNRMR NXULDLV NDOYLV QHSDWLNยกMR LU SULยกPยก Xรฅ SULHNYDLOLR LU GDU SDNYDLรฃXVLR NOLHGยกMLP

7DL SDYDOJ\GLQ V LU XรฅUDNLQ V Mยณ NDOYยกMH NDG LรฃVLPLHJRWร LU YยกO NXU QRUV QHSDVSUXNWร

NHWLQGDPDV Lรฃ U\WR JHUDL LรฃNYRVWL LU LรฃVLDLรฃNLQWL N MLV รพLD NOLHGL LU NXU WLHV SDVDNRMD %HW DWยกM V U\W

DWUDGR NDOYยกV GXULV XรฅUDNLQWDV NDLS Lรฃ YDNDUR EXYR SDOLN V R -XUJXรพLR JXRO\MH Xรฅ รฅDL]GUR Qยก NYDSR .XU MLV YยกO GLQJR NDOYLV VXSUDVWL QHJDOยกMR

ยฒ $U JDODV Mยณ รพLD DWQHรฃยก" ยฒ WDUยก NDOYLV DWUDG V Mยณ VXGHJXVยณ SR PDOรŒQR VSDUQDLV ยฒ ,รฃ YDNDUR

EXYDX XรฅUDNLQ V NDOYยกMH R MLV รพLD PDWDL DWVLGรŒUยก .DLS MLV LรฃWUรŒNR"

7R LU NDOYLV QHรฅLQRMR -XUJXWLV XรฅGDU\WDV NDOYยกMH DSULPR LU NLHWDL QXPLJR VHQDPH JXRO\MH R

SDEXGR WLNWDL GHJDQW *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPDL *DLVUR DWRรฃYDLVWยกV SOLHVNยก SUR NDOYยกV SO\รฃLXV R -XUJXรพLXL SDVLURGยก O\J NDOYLR QDPDV EรŒWร XรฅVLGHJ V 3XROยก SUR GXULV EHW GXU\V Lรฃ ODXNR EXYR XรฅUDNLQWRV 2 DXGUD VX SHUNรŒQLMD รฃQLRNรฃWยก YLUรฃXP NDOYยกV NDG -XUJXรพLXL EDLVLDL QHUDPX SDVLGDUยก

7DGD MLV XรฅOLSR DQW รฅDL]GUR LU SUR DXNรฃWLQยณ LรฃOLQGR DQW NDOYยกV VWRJR /LHWXV S\Oยก NDLS Lรฃ NLELUR

LU รฅDLEDL GUDVNยกVL SR YLV SDGDQJ 3UR Mร DNLQDQรพLDV รฃYLHVDV EXYR PDW\WL DQW NDOQR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV LรฃNยกO V VSDUQXV O\J UDQNDV รฃDXNLDQรพLDV SDJDOERV R NU\รฅNHOยกMH GHJยก *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD

-XUJXWLV SULVLPLQยก SUDJHUWDV QHOHPWVLDV SDVDJDV GยกO NXULร WLHN GDXJ EยกGRV WXUยกMR EHW รพLD SDW

VXVSDXGยก รฃLUGยณ NDรฅNRNV JUDXGXO\V SDรฅLรŒUยกMXV

ยณ

รฅDLEร DSรฃYLHVW %DOWDUDJLR PDOรŒQ 3DWV QHรฅLQRGDPDV

NRGยกO WLNWDL QHรฅPRQLรฃNRV MยกJRV YDURPDV SDVLOHLGR EยกJWL SUR OLHWร LU รฅDLEXV

ยณ

PDOรŒQR NDOQ %DLVLDL

VNXEยกMR LU YLVDV YLUSยกMR Lรฃ EDLPยกV NDG WLN ODLNX VXVSยกWร LU NDV QRUV QHDWVLWLNWร -LV QRUยกMR GDU NDUW SDPDW\WL -XUJ R SDVNXL QRUV LU รฅรŒWL VX YLVX PDOรŒQX DWEยกJR

7RNLD MDX EXYR JUDXGL -XUJXรพLR ODLPยก NDG LรฃVLSLOGยก MR SDVNXWLQLV QRUDV -LV NDLS WLN WDGD

ยณ

PDOรŒQR NDOQ NDL Lรฃ WURERV LรฃOยกNยก YLHQPDUรฃNLQยก -XUJD *ULDXGยก SHUNรŒQLMD LU รฅYHQJยก DXGURV

REXROPXรฃLDL -XUJD EยกJR LรฃWLHVXVL UDQNDV O\J NDรฅN SDVLWLNGDPD R MLV QRUยกMR XรฅEยกJWL MDL Xรฅ DNLร LU

ยณ SDNULรŒW %HW รพLD QXR PDOรŒQR รฃRNR LรฃVNยกW V QDJXV 3LQรพXNDV ยณ รฃDOยณ LU GLQJR NDLS รฅXYยกGUD รฃQLRNรฃรพLDQรพLDPH HรฅHUH 3LQรพXNDV XรฅรฃRNR DQW PDOรŒQR VSDUQR SUDGยกMR NYDWRWL LU รฅYHQJWL NDLS SDPLรฃ V LU VXNWL PDOรŒQR VSDUQXV 2 -XUJXWยณ SDJDYR WRNV ยณQLUWLPDV NDG MLV SDOLQGR SR EHVLVXNDQรพLDLV PDOรŒQR VSDUQDLV SDVLU\รฅ V QXรพLXSWL 3LQรพXN NDLS VDYR QHODLPยกV รฃHรฃยกOยณ QXVLWHPSWL Mยณ ยณ NDOY SDVLGยกWL DQW SULHNDOR LU WRO SODNWL VX GLGรฅLXRMX NรŒMX NRO Lรฃ MR GHUYD SDVLOLHV .DLS W -XUJXWLV SDGDU\V QHรฅLQRMR LU QHJDOYRMR WLNWDL YLVD รฃLUGLHV QHDS\NDQWD MDXWยก NDG LU WRNV DWSLOGDV EรŒWร SHU PDรฅDV WRNLDP QHQDXGยกOLXL NXULV SUDรฅXGยก -XUJ JUDรฅLDXVL 3DXGUXYยกV PHUJLQ LU VNDLVรพLDXVL MR VYDMRQ 7XR ODLNX LรฃEยกJR ยณ NLHP QXVLJDQG V %DOWDUDJLV R SUDNHLNWDV 3LQรพXNDV GDU SUDGยกMR W\รพLRWLV Lรฃ QHODLPLQJR WยกYR -XUJXWLV MDX EXYR VXรพLXS V 3LQรพXN Xรฅ UDJR EHW รพLD SDGDQJยกMH SDVLURGยก 3HUNรŒQDV NDLS *LUGYDLQLV VX REXROPXรฃLDLV LU EDLVLX WUHQNVPX NULWR รฅDLEDV ยณ PDOรŒQ -XUJXWLV GDU VSยกMR SDPDW\WL NDLS QXVLULWR QXR VSDUQR 3LQรพXNDV LU QXJDUPยกMR NLDXUDL รฅHP R SDWV LU QHSDMXWR NDLS VXDQJOยกMR SR PDOรŒQR VSDUQDLV VX GLGHOH PHLOH LU EDLVLD QHDS\NDQWD รฃLUG\MH %HW VXVLULQN รฅPRQยกV SULH PDOรŒQR JULXYยกVLร WR QHรฅLQRMR R VXDQJOยกM V -XUJXWLV QLHNR QHJDOยกMR SDSDVDNRWL 7HQ Mยณ SDODLGRMR SR PDOรŒQR JULXYยกVLDLV 2 %DOWDUDJLR DNPHQยณ WDLS LU SDOLNR YLUรฃXNDOQยกMH QHV N JL VX DNPHQLX GDU\VL" 2 NXU GLQJR %DOWDUDJLR GXNWยก OLQNVPRML JUDรฅXROยก -XUJD QHODLPLQJD *LUGYDLQLR VXรฅDGยกWLQยก QLHNDV WDLS LU QHVXรฅLQRMR 2 ML QXJDOยกMR ยณรฅHLVW VDYR รฃLUGยณ LU LรฃEยกJR SHU DXGU SDVLWLNWL VDYR SDNO\GXVLR MDXQLNLR 7LNWDL QHVXVSยกMR %HW YLV GยกOWR ML LรฃWUรŒNR Lรฃ 3LQรพXNR QDJร LU -XUJXรพLR PHLOยกV JOยกELR LU QXVNULGR NDLS รฅXYยกGUD รŒรฅLDQW SDYDVDULR DXGUDL LU รฅYHQJLDQW JULDXVWLQLR REXROPXรฃLDPV VXVLWXRNWL VX

VXJDXWL

ยณ

VDYR JOยกEยณ NDG ML QHQXNULVWร

1XVLJDQGXVL -XUJD PHWยกVL

SUDรฅXYXVLX VDYR MDXQLNLX 7DLS YLVNDV VXVLGยกMR W DXGULQJ SDYDVDULR QDNWยณ NDL รฅPRQLร OLNLPDL VXVLNLUWR LU WLN

DWPLQLPDV EHSDOLNR Lรฃ NXULR VX ODLNX QXVLS\Qยก SDGDYLPR YDLQLNDV

XLVIII 'DXJ PHWร SUDยกMR QXR Wร YLVร QHSDSUDVWร ยณY\NLร NXULH GยกMRVL DQXR PHWX 3DXGUXYยกV NUDรฃWH EHW

OLJL รฃLRO รฅPRQยกV SDVDNRMD DSLH QHODLPLQJ 3DXGUXYยกV PDOรŒQLQLQN %DOWDUDJยณ MR JUDรฅXRO GXNWHUยณ -XUJ

LรฃGLGร MDXQLNยณ *LUGYDLQยณ LU MR REXROPXรฃLXV รฅLUJXV NXULH YยกM SUDOHQNGDY %HW QH YLHQ WLNWDL รฅPRQยกV

atsimena. ,U PDQ NDUWDLV DWURGR WDU\WXP Dรฃ SDWV R QH *LUGYDLQLV EรŒรพLDX WXUยกM V WXRV REXROPXรฃLXV รฅLUJXV

LU QXOยกN V VX MDLV NDLS YยกMR VSDUQDLV SDV %DOWDUDJLR GXNU SLUรฃO\Eร R SDVNXL SUDUDG V VDYR HLNOLXRVLXV


รฅLUJXV LU NODLGรฅLRM V Mร LHรฃNRGDPDV NHOLDLV LU NU\รฅNHOLDLV

$UED LU YยกO NLW NDUW PDQ DWURGR WDUVL QH %DOWDUDJLV R Dรฃ SDWV WXUยกMDX PDOรŒQ DQW 8GUXYยกV

HรฅHUR NUDQWR LU JUDรฅXRO GXNWHUยณ NXUL EH JDOR P\OยกGDPDV LU GยกO MRV VLHOYDUWDXGDPDV SUDรฅLODX LU

VXDNPHQยกMDX MRV QHWHN V $N MXN YLVD WDL SDVDND NXUL NODLGLQD LU YHGรฅLRMD NDLS W *LUGYDLQยณ QHOHPWDV 3LQรพXNDV %HW NDUWDLV LU PDQ WDV 3LQรพXNDV SDVLYDLGHQD LU DWURGR WDU\WXP MLV QH NDV NLWDV EรŒWร WLNWDL Dรฃ

SDWV QH NDUW EXY V DSJDXWDV SHU VDYR OHQJYDWLNLรฃNXP LU VXNGDY V PDOรŒQR VSDUQXV Xรฅ YยกM 3DVNXL

SDPDW V NDG HVX DNLSOยกรฃLรฃNDL LรฃQDXGRMDPDV VXS\NGDYDX NHUรฃ\GDYDX LU MXRNGDYDXVL QXJDOยกM V VDYR SULHรฃLQLQN

%HW DU WLNUDL EXYR DU QHEXYR WDV 3LQรพXNDV YLVLรฃNDL QHDLรฃNX *DO MLV %DOWDUDJLR SDVPRQยกMH

SDVLYDLGHQR 8UรฃXOยกV YDL]GXRWยกMH DWJLMR LU SULVLGHQJ V -XUJXรพLR รฃHรฃยกOLX NODLGLQR MDXQLNLXV LU NDLS YDLGXRNOLV SHUVHNLRMR SDNODLNXVยณ *LUGYDLQยณ

3DJDOLDX JDODV รพLD รฅLQR 7LNWDL MLV NDUWDLV QXVWHOEGDYR NDOYLR -XRGYDONLR SDUDQNLQยณ -XUJXWยณ

VXVLOLHGDPDV VX MR รฃHรฃยกOLX LU SDYLUVGDPDV EHQH YLHQX YHLNยกMX NDG LU PDQ Lรฃ SUDGรฅLร EXYR VXQNX MXRV

LรฃVNLUWL %HW DWJLM V -XUJXWLV DWNDNOLDL SDUHLNDODYR VDYR WHLVLร LU ยณVLYHUรฅยก

ยณ

NQ\JRV SXVODSLXV QRUV EXYR

XรฅPLUรฃWDV SDGDYLPH NDLS GDรฅQDL DWVLWLQND VX WLNUDLV GLGY\ULDLV *DO WDLS YLVNDV EXYR JDO LU QHEXYR WLNWDL VXVLS\Qยก NDLS SDVDNร UDรฃWDV LU SDYHUJยก รฃLUGยณ VDYR

margumu ir spalvingumu. $N MXN Lรฃ รฅPRJDXV รฃLUGLHV NDOED SDVDND WRGยกO WDLS LU VXรฅDYL 2 YDNDUR SULHEODQGRMH NDL SDWV QHรฅLQDL NR SDVLLOJVWL VXVLUHQND NDLS J\YL YLVL WLH ELรพLXOLDL QH WLN %DOWDUDJLV VX VDYR GXNUD LU *LUGYDLQLV VX REXROPXรฃLDLV QHODLPLQJDV -XUJXWLV VX NODVWLQJX 3LQรพXNR รฃHรฃยกOLX EHW LU LรฃPLQWLQJDVLV $QXSUDV LU YDUJรฃยก 8UรฃXOยก LU QHQDXGยกOLV รขHรฃHOJD LU DUNOLDYDJLV 5DXS\V LU YLVL NLWL NXULXRV SULNยกOLDX Lรฃ QXPLUXVLร รฃLRV NQ\JRV SXVODSLXRVH

7DGD PDQ ODEDL JHUD VX MDLV YLVDLV SDEรŒWL SDVLNDOEยกWL WDU\WXP Dรฃ SDWV VX VDYLP VXVLWLNรพLDX DU

VX VDYR JHULDXVLDLV VHQLDL QHPDW\WDLV ELรพLXOLDLV VX NXULDLV GDXJ รฃYLHVLร LU NDUรพLร YDODQGร HVX

LรฃJ\YHQ V

.RNLD JL รพLD WDGD SDVDND" -XN WDL SDWV J\YHQLPDV ,U Lรฃ WLNUรMร VXVLSLQD SDVDND VX WLNURYH NDLS ODLPยก LU QHODLPยก รฅPRJDXV J\YHQLPH LU NXU รพLD

tada atskirsi, kur pasaka, o kur tikrasis gyvenimas? $รฃ Mร LU QHVNLULX

1HVNLULD LU 3DXGUXYยกV NUDรฃWR รฅPRQยกV VX VNDLGULD รฃLUGLPL LU รฃYLHVLRPLV DNLPLV

'DU LU GDEDU SDVDNRMD 3DXGUXYยกV NUDรฃWH NLHNYLHQ SDYDVDUยณ NDL VXรฃQLRNรฃรพLD SLUPD SDYDVDULR

DXGUD VXN\OD 8GUXYยกV HรฅHUDV YHUรฅLDVL Lรฃ VDYR NUDQWร JULDXQD W VNDUGยณ NXU VWRYยกMR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV LU SUDGHGD WDGD WHQDL GยกWLV QHSDSUDVWL LU QXRVWDEรŒV GDO\NDL 7DGD

ยณVLVLDXWXVLDPH

HรฅHUH

LรฃN\OD

DQW

EDQJร

QHDSVDNRPDL

JUDรฅL

PDOรŒQLQLQNR GXNWยก -XUJD YHUNLD LU MXRNLDVL รฃDXNLD VDYR MDXQLNยณ LU QHSULVLรฃDXNLD

ODXPยก

QHODLPLQJD

2 WXR PHWX NDL NDV PDWยก LU QHW SDNHOยกMH VXWLNR LรฃGLGร LU QLDXUร MDXQLNยณ *LUGYDLQยณ NXULV YLV GDU

LHรฃNRMR LU QHJDOยกMR VXUDVWL SDYRJWร VDYR REXROPXรฃLร

7DGD GDU ODELDX SUDGHGD VLDXVWL DXGUD LU LPD รฃยกOWL HรฅHUDV R HรฅHUR SDNUDQWยกVH LU DSOLQNLQLXRV

NDOQXRVH SUDGHGD รฅYHQJWL HUรฅLODL LU Mร รฅYHQJLPDV QXVWHOELD SDYDVDULR DXGURV รฃQLRNรฃWLP

7DGD SDN\OD GDU GLGHVQยก DXGUD LU GDU JDUVLDX SUDGHGD รฅYHQJWL QHPDWRPL รฅLUJDL VXVLPDLรฃR

รฅHPยก VX GDQJXPL ยฒ WDL -XUJD WDGD YDรฅLXRMD O\J YยกMR VSDUQDLV WXRNWLV VX *LUGYDLQLX ,U VNDPED WDGD DSOLQNLQLDL รฃLODL NDLS YHVWXYLร YDUJRQDL LU MXRNLDVL DXGUD NDLS ODLPLQJD QXRWDND 7XR SDรพLX PHWX NLWRVH YLHWRVH ยณY\NVWD NLWร QXRVWDELร UHLรฃNLQLร

7LHV WD NU\รฅNHOH NXU EXYR *DLGรฅJDOยกV NDUรพHPD SDVLYDLGHQR DUNOLDYDJLR 5DXSLR GรŒรฃLD XรฅVLรŒWD

DUNOLR RGRMH LU QHJDOLQWL Lรฃ MRV LรฃWUรŒNWL 7DL GDXรฅRVL NU\รฅNHOยกMH LU DLPDQXRMD รฃDXNGDPD SDJDOERV %HW QLHNDV QHGUยณVWD SULH MRV SULHLWL LU LรฃYDGXRWL Lรฃ RGRV

2 SR 3DGLHY\รพLR WLOWHOLX รฅPRQยกV \UD PDW VXSDQรพLRW UDJDQ NรŒUHQDQรพL XJQยณ LU SUDรฃDQรพL

LรฃULรฃLPR %HW WDL QH UDJDQD WLNWDL YDUJรฃยก 8UรฃXOยก QHJDYXVL VDYR QXRGยกPLร LรฃULรฃLPR DWJDLODXMD SR WXR WLOWHOLX NรŒUHQD XJQยณ LU รฃLOGRVL ODXNGDPD NDGD SDJDOLDX DWNHQWยกV Xรฅ VDYR EXUWXV LU JDXV LรฃULรฃLP

3DXGUXYยกV SHONยกVH NXULRV YLV GDU WRNLRV SDW NODPSLRV LU NODVWLQJRV WLQJLQ\V YHOQLDV 3LQรพXNDV

MDX QHVQรŒGXULXRMD VYDMRGDPDV DSLH SDรพL EHW VX SDYDVDULR PDXUDLV LรฃN\OD NDUรพHPQLQNR รขHรฃHOJRV GYDVLD LU VNXQGรฅLDVL NRNV รพLD JDOL EรŒWL J\YHQLPDV GXPEO\QH %HW MR VNXQGR OLJ รฃLRO QLHNDV QHLรฃJLUGR LU Wร SHONLร QHQXVDXVLQR 2

ยณ W

VNDUGยณ NXU EXYR %DOWDUDJLR PDOรŒQDV R GDEDU WLNWDL DNPHQร NUรŒYD NLHNYLHQ SDYDVDUยณ

WUHQNLD SHUNรŒQDV

7DL YHOQLDV 3LQรพXNDV SHU PHWXV SUDVLUDXV V Lรฃ รฅHPยกV JHOPLร QRUL LรฃWUรŒNWL Lรฃ SUDJDUR EHW YRV


WLNWDL LรฃNLรฃD UDJ Lรฃ SR รฅHPยกV NDL DWEยกJ V -XUJXWLV QXรพLXPSD Mยณ Xรฅ WR UDJR LU SHUNรŒQDV WUHQN V MDP

ยณ ยณ SUDJDUR WDPV\EHV .LHN WROLDX QXR PDOรŒQR DNPHQร NUรŒYRV VWRYL SXVLDX ยณ รฅHP ยณVPXN V DNPXR ODEDL SDQDรฃXV ยณ VXDNPHQยกMXVยณ รฅPRJร 7DL QHODLPLQJDV PDOรŒQLQLQNDV %DOWDUDJLV Lรฃ VDYR VLHOYDUWR VXVWLQJ V LU DPรฅLQDL SDYLUW V DNPHQLPL 7LNWDL W QDNWยณ NDL VXรฃQLRNรฃรพLD DXGUD SULHรฃ DXรฃU DWJ\MD %DOWDUDJLR DNPXR LU SHU MR YHLGXV QXULHGD VWDPELRV DNPHQLQยกV DรฃDURV %HW NDL ยณVLVLDXรพLD DXGUD XรฅJURMD SXรฃ\Qร YDUJRQDL QXรฃYLQWD %DOWDUDJLR DNPXR LU YยกO VXVWLQJVWD ,รฃ HรฅHUR JHOPLร SDN\OD EDOWDNDUรพLDL REXROPXรฃLDL รฅLUJDL LU OHNLD VX MDLV NDLS YยกMR VSDUQDLV

WDUSXNDNW YยกO QXJUDP]GLQD

jaunikis su nuotaka. $XรฃUD YLV SODรพLDX VHPLD GDQJร DXGUD QXULPVWD LU YLVNDV LรฃQ\NVWD 7LNWDL VNDLGUXV 8GUXYยกV

HรฅHUDV WDUS SXรฃ\Qร PLUJXOLXRMD NDLS SDVDND

http://e-skaitykla.lt/sites/default/files/Boruta_-_Baltaragio_Malunas  
http://e-skaitykla.lt/sites/default/files/Boruta_-_Baltaragio_Malunas  

http://e-skaitykla.lt/sites/default/files/Boruta_-_Baltaragio_Malunas.pdf

Advertisement