Page 1

HĂĄbitat UrbĂ Ajuntament de Barcelona

Conclusions Taules de treball


La idea

La idea El context El repte

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

El context L’energia solar és la principal font d’energia local renovable a Barcelona 2.500 h sol/ any – 52% de la generació renovable

El seu desplegament és deu a l’Ordenança Solar Tèrmica i al boom de la nova construcció 88.755 m2 de superfície de captació solar tèrmica tramitats al 2010 2.500.000 m2 de sostre nou als últims 10 anys

La percepció de la solar és més un requeriment que una oportunitat No s’ha creat una cultura entorn de la necessitat

Una primera diagnosi indica que un nombre significatiu d’instal·lacions no funcionen correctament


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

El repte Transformar debilitats: La percepció que l’energia solar tèrmica no funciona manca d’exemples d’èxit

La despesa energètica d’empreses i famílies increment de la factura energètica

en reptes de futur: donant una segona oportunitat a les instal·lacions existents rehabilitació i seguiment d’instal·lacions

aprofitant tota oportunitat de les fonts renovables o residuals condicions d’aplicació de cada tecnologia

en el marc del nou Pla d’Autosuficiència Energètica de Barcelona Reduïm el nostre consum, aprofitem els recursos locals i optimitzem les infraestructures


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

L’objectiu

P

resentar les línies d’actuació que sorgiren com a conclusió de 5 taules de treball tècniques en els que participaren un total de 60 professionals

Resultat: 23 mesures agrupades en 7 línies d’actuació

Línies d’actuació


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

Conclusions Reptes que cal abordar amb urgència: •Rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques existents •Promoció de noves instal·lacions en nous àmbits i aplicacions

Factors clau per assolir aquests reptes: •La necessitat d’un seguit de canvis en l‘actual marc normatiu •La importància de l’establiment de sinèrgies entre diferents administracions •La importància de l’establiment de sinèrgies entre organitzacions públiques i privades


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

El procés El procés arrancà al gener del 2013 amb una primera fase d’anàlisi i finalitzarà a finals del 2013 amb la proposta d’un Pla d’Acció, que es donarà a conèixer a través d’una Jornada de presentació, prevista per l’any vinent.

Fase 1 - Anàlisi (CONSULTA A EXPERTS)

gen-abr ‘13

Fase 2 – Debat

Fase 3 - Impuls

(TAULES DE TREBALL)

(PLA DE TREBALL)

mai-jul ‘13

set ’13

Fase 4 - Difusió

(JORNADA REFLEXIÓ SOLAR)

2014


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

El procés

Línies d’actuació


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

Principals

Línies d’actuació A. Campanya de rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques B. Impulsar la implantació de noves instal·lacions solars tèrmiques

Auxiliars

C. Pla de conscienciació sobre els beneficis de l’energia solar tèrmica D. Potenciar el control i el seguiment d’instal·lacions solars tèrmiques

Auxiliars

E. Revisió del marc reglamentari municipal F. Estratègia de formació en energies renovables i energia tèrmica G. Homogeneïtzar els criteris tècnics i bones pràctiques


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

A. Campanya de rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques Descripció i objectius Conjunt de procediments administratius, eines tècniques i mesures econòmiques que caldria impulsar des de l’Administració: • Millorar el coneixement del parc d’instal·lacions solars tèrmiques • Disminuir al màxim el nombre d’instal·lacions solars que estan fora de servei • Augmentar la satisfacció dels titulars de les instal·lacions existents • Millorar la percepció del seu funcionament i beneficis

Actuacions A.1 Elaborar la metodologia per a la rehabilitació d’instal·lacions solars tèrmiques

A.2 Establir els instruments de finançament per a promoure la rehabilitació d’instal·lacions A.3 Impulsar les accions de comunicació necessàries per a l’execució i seguiment del programa de rehabilitació A.4 Reaprofitar instal·lacions solars tèrmiques infrautilitzades


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

B. Impulsar la implantació de noves instal·lacions solars tèrmiques Descripció i Objectius • •

Conjunt d’eines i mecanismes impulsats per l’Administració amb la col·laboració del sector privat Impulsar la realització d’instal·lacions d’aprofitament de les energies renovables en els edificis existents

Actuacions B.1 Identificar el volum d’edificis potencialment interessants per a la implantació d’una instal·lació solar B.2 Establir mecanismes d’incentius econòmics per a instal·lacions solars tèrmiques voluntàries B.3 Promoció de les Empreses de Serveis Energètics a la implantació i gestió d’instal·lacions solars tèrmiques

B.4 Impulsar la utilització d’objectius i criteris energètics a les concessions d’explotació d’equipaments municipals B5. Potenciar el desenvolupament de millores tècniques i diversificació de les aplicacions de la solar tèrmica


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

C. Pla de conscienciació sobre els beneficis de l’energia solar tèrmica Descripció i Objectius Mesures i eines adreçades a titulars d’IST com possibles clients potencials: • Millorar la imatge i percepció de l’energia solar tèrmica donant a conèixer experiències d’èxit • Conscienciar als titulars i usuaris d’IST la importància del seu ús i òptima gestió • Difondre entre els promotors, titulars i gestors d’edificis el benefici que les energies renovables i en particular la solar tèrmica els poden aportar per tal de promoure la implantació de noves instal·lacions

Actuacions C.1 Accions d’informació als ciudatans, empreses i associacions sobre els beneficis de les energies renovables C.2 Accions d’informació als titulars, usuaris i clients potencials d’instal·lacions solars tèrmiques


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

D. Potenciar el control d’instal·lacions solars tèrmiques Descripció i objectius Mesures impulsades per l’Administració dirigides a millorar l’actual sistema de control i seguiment d’instal·lacions solars tèrmiques existents i potenciar-ne el control i el reconeixement del compliment dels requeriments normatius: • Millora del coneixement de la situació real de les instal·lacions • Detecció d’instal·lacions amb funcionament deficient • Reforç sentiment de responsabilitat dels actors que participen en el disseny, execució, manteniment i utilització de la instal·lació solar

Actuacions D.1 Normalitzar la realització d’inspeccions i auditories a instal·lacions solars existents D.2 Crear sinèrgies amb altres administracions en tasques de control i seguiment d’instal·lacions D.3 Promoure el monitoratge de les instal·lacions solars tèrmiques com a eina de gestió i conscienciació D.4 Establir un canal públic d’assessorament i gestió de reclamacions sobre instal·lacions solars tèrmiques


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

E. Revisió del Marc Reglamentari Municipal Descripció i objectius Conjunt de mesures que caldria impulsar des de l’Administració dirigides a: • Adequar l’actual normativa municipal per tal de: • adaptar-la als canvis que es preveuen al nou CTE • revisar els seus objectius i les opcions per donar-hi compliment • simplificar-ne el seu compliment i millorar l’efectivitat del procediment de control • Establir el marc de col·laboració entre diferents administracions i ens públics

Actuacions E.1 Ampliar els objectius de l’actual Ordenança Solar a la utilització d’altres fonts d'energies renovables i residuals E.2 Revisar els requeriments tècnics E.3 Revisar els procediments administratius


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

F. Estratègia de formació en renovables i solar tèrmica Descripció i objectius Conjunt d’actuacions que caldria impulsar des del sector privat i l’Administració: • Aconseguir un nivell de conscienciació i coneixements bàsics sobre energia entre els responsables de la gestió d’edificis • Millorar el nivell de formació de les empreses instal·ladores i mantenidores • Consolidar una xarxa d’empreses i tècnics amb solvència tècnica en instal·lació i manteniment d’instal·lacions solars tècniques

Actuacions F.1 Establir un marc de col·laboració per la formació de professionals

F.2 Campanya de formació sobre energia de directius i responsables de gestió d’edificis F.3 Creació d’un sistema de voluntari de reconeixement d’empreses instal·ladores – mantenidores d’energia solar tèrmica


La idea

Objecte

Conclusions

El procés

Línies d’actuació

G. Homogeneïtzar els criteris tècnics i bones pràctiques Descripció i objectius Creació d’un paquet d’eines que faciliten l’adopció de decisions de caire tècnic orientades a optimitzar el funcionament i l’explotació de les instal·lacions solars tèrmiques: • Establir bones pràctiques i criteris de comparació per a la selecció de solucions, esquemes i disseny de les instal·lacions d’energia solar, en base a exemples d’èxit en instal·lacions en explotació

Actuacions G.1 Establir uns criteris de comparació entre les diferents configuracions d’instal·lacions solars existents G.2 Definir bones pràctiques per orientar el disseny d’instal·lacions cap a una òptima explotació


Hàbitat Urbà Ajuntament de Barcelona

Amb la col·laboració de l’equip tècnic format per: Enersoft, SL ARCbcn Enginyers Consultors Gabinet d’Estudis Econòmic Abantia Lavola Suport: Habitat Urbà de l’Ajuntament de Barcelona Departament de Comunicació d’Habitat Urbà Direcció de Serveis d'Intervenció i Innovació Mediambiental La Fàbrica del Sol Agenda21, Agenda21 Escolar Coordinació: Agència d’Energia de Barcelona

Agraïments: Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya Foment Del Treball Nacional Hotel Alimara Centre Esportiu Can Caralleu Residència Universitària Sarrià Hospital Dos de Maig i A tots els participants de les Taules de Treball

Presentació Conclusions Taules de treball Solar Tèrmica  

Presentació Conclusions Taules de treball Solar Tèrmica

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you