Page 1


Sadr`aj

Fantom slobode

4–5

Stanko Andri}

Simurg

6

Aleksandar Bubanovi}

Sav taj jazz

7

Boris De`ulovi}

Pjesme iz Lore

8

Tilla Durieux

Zagreb 1945

9

Miljenko Jergovi}

Dunje 1983

10

@eljko Kipke

Od velja~e do velja~e

Ivan Lovrenovi}

Izabrana djela

Ivan Pauletta

Bjegunci

14

Dragan Paveli}

Le Chapelet de Visoko

15

Milan Popovi}

Dinamika ni{tavila

16

Emir Suljagi}

Razglednica iz groba

17

Richard Swartz

Ku}a u Istri

18

Claudio Ugussi

Kameno gnijezdo

19

Juli Zeh

Ti{ina je {um

20

Matthias Zschokke

Novi susjed

21

11 12–13

Knjige na stranim jezicima Rusmir Mahmut}ehaji}

Une politique erronée / Une réponse Bosniaque

22–23

Ud`benici Andrea [upih–Kvaternik

An English Reader for Food Technology and Biotechnology

Holokaust u nastavi. Priru~nik za nastavnike

Ostali rapolo`ivi naslovi

24 25

26–27

3


Fantom slobode 1/2005

ISSN 1334–3327 · 122 kuna

Sadr`aj Da nisam musliman Damir Nik{i}

Recycle bin

Veselin Gatalo · Damir Uzunovi} Igor Klikovac · Karlo Nikoli} Ma{a Kolanovi} · Dalibor [impraga

Nacionalni dramoletto

Andrej Nikolaidis · Faruk [ehi} · Ahmed Buri} Ivica \iki} · Boris Beck

Niko

pjesme studenata Komparativne knji`evnosti posve}ene nogometnoj zvijezdi Niki Kranj~aru

Mikrokozmi

Miljenko Jergovi} · @eljko Kipke · Ivica \iki} Dalibor [impraga · Faruk [ehi}

Cvitkovi~

poezija slovenskog redatelja, scenarista i glumca Jana Cvitkovi~a

Mala tajna velikog majstora kuhinje Drago Glamuzina · Zoran Feri}

Mu{ka fantazija

odabrana poglavlja iz autobiografsko–esejisti~ke knjige o nogometu Vrata u svijet njema~kog sociologa i pisca Klausa Theweleita

Franci News

poezija Francija Bla{kovi}a

Hall of Fame

Czes³av Mi³osz · Andrzej Stasiuk · Harry Mulisch Jane Bowles

Razgovor: Bogdan Bogdanovi}

intervju Borisa Paveli}a s beogradskim umjetnikom u egzilu

4


Crna kronika

Vladimir Arsenijevi} · Nenad Rizvanovi} Eric Gobetti

Pozdrav prijatelju: in memoriam Borislavu Vuj~i}u Rade [erbed`ija · Velimir Viskovi} Predrag Luci} · Miljenko Jergovi}

Dokumentacija

Marko Ercegovi} fotografira Veneciju i radove hrvatskih umjetnika izlo`enih u nacionalnom paviljonu na 51. Venecijanskom bijenalu CD grupe Gori Ussi Winnetou Snifonija Patetika Histriae. Gdje jo{, dakle, u ovom posva|anom knji`evni~kom svijetu mo`ete, pod jednim krovom, na}i toliko raznorodnih stilova, toliko razli~itih imena i toliko kvalitetnih autora? (BORIS RA[ETA, Feral Tribune) Fantom slobode zvao se i »prvi bosanskohercegova~ki ~asopis za postmodernu« koji je pokrenuo i vodio Semezdin Mehmedinovi}, novinar, pisac, knji`ni~ar i barmen, autor zbirki pjesama Modrac, Emigrant, Devet Alexandrija, kultne knjige Sarajevo Blues, filma Mizaldo, te urednik svojevrsne ameri~ke podru`nice novog Fantoma slobode… Svaki tekst, svaka re~enica, tjeraju na ispisivanje novih, na razgovor, na razmi{ljanje. U ovom kratkom prikazu najdostojnijim nam se ~ini tek re}i — sjesti i ~itati! (NATA[A PETRINJAK, Zarez)

5


Stanko Andri}

Simurg

122 str. · ISBN 953–188–211–8 · 80,00 kn

»Simurg je autobiografski roman, radnje smje{tene u Slavoniji, »me|u koralje biv{ega mora, u posljednji rezervat ~udaka na ovome svijetu« — kako bi Veselko Ten`era mo`da rekao. Kod Andri}a je izranjanje minulih vremena vi{e ucjelovljivanje bi}a, simbolizirano kroz pljusak do`ivljen u {umi, kada je padala ki{a i istovremeno sjalo sunce, a junak pomislio kako je svijet u tom trenutku zadobio iskonsku cjelovitost. Civilizacijska konstrukcija postavljena na taj poganski elementarni osje}aj za bezbroj dimenzija stalno {kripi, i s tom {kripom stvarnost je do`ivljena kao fragment. Gotovo mitski tretman obi~noga, osje}aj da se iza svega krije tajna vi{e, i da stvari tek u tom zbroju vidljivog i nevidljivog doista postoje, konstantni manihejski dualitet i broj dva — jer se sve odvija u tom dvostrukom okviru — vra}a nas na hermeti~ke tradicije. Broj dva izme|u ostaloga simbolizira pad, a Simurg je poku{aj da se ta fragmentiranost prevlada. (DARIO GRGI], Radio 101) Od istog autora Dnevnik iz JNA i druge glose i arabeske (2000, Nagrada Vladimir Nazor); Povijest Slavonije u sedam po`ara / Enciklopedija ni{tavila / Dnevnik iz JNA i druge glose i arabeske (2001) 6


Aleksandar Bubanovi}

Sav taj jazz

Moja galerija slika i druge pri~e 258 str., ilustr. · ISBN 953–188–216–9 · 150,00 kn

Sav taj jazz. Moja galerija slika i druge pri~e istovremeno je autorova autobiografija i jazz biografija grada Zagreba kroz gotovo pola stolje}a. S jednim od najzna~ajnijih hrvatskih jazz gitarista kroz 28 pri~a pratimo glazbenu povijest grada Zagreba, tada kolijevke jazza na ovim prostorima. »Pisac uop}e nema namjeru pisati politi~ku kroniku nevremena. On slijedi svoj `ivot i `ivot Zagreba po glazbenim postajama. Njega zanimaju osobni »medaljoni« u kojima se reflektiraju slike, anegdote i osobe koje ga privla~e, koje su ostale sna`no zapisane u njegovu sje}anju. Bubanovi} podsje}a na to da je filma{ Oktavijan Mileti} bio prvi jazz–saksofonist u Zagrebu, sje}a se prvih nastupa Ive Robi}a, donosi recept za fi{paprika{ Jimmyja Stani}a, pa podsje}a na slavne dane i po~etke Zagreba~ke {kole crtanog filma, pi{e pohvalu [imunu Mate{i}u, ~etverogodi{njem bubnjaru i sinu pisca Mate koji ga je nagovorio da ove pri~e uop}e zapi{e. Dakle, njegove su uspomene eklekti~ne, gdjekad proizvoljne jer pisca ne zanima ni stroga kronologija ni povijesni ponori. On prvi put pi{e jam–session memorije koji potire sve mogu}e primjedbe, jer ga je izveo samo na svoj na~in.« (@ELJKO IVANJEK, Jutarnji list)

7


Boris De`ulovi}

Pjesme iz Lore 158 str. · ISBN 953–188–221–5 · 80,00 kn

Pjesme iz Lore rekonstruiraju jedan svijet tragi~ne zablude i manipulacije, smije{an `argon autenti~nosti suvremene hrvatske desnice ~ije su posljedice stra{ne: za `rtve kao na kraju i one koji ga govore. Zbirka je neka vrsta ironi~ne antologije govora mr`nje, crnohumorna rekapitulacija tu`nog, agresivnog, subkulturnog svijeta. Ova drasti~na zbirka dokument je dubokog autorovog revolta, a nastavlja posebnu liniju poezije subverzivnog crnog humora i provokacije. »Naravno da mi je cilj bio izazvati kod ~itatelja du{evne boli. Bit }e zanimljivo vidjeti koga }e sve du{a zaboljeti i kakve }e se sve du{e, koje nisu boljela stra{na svjedo~anstva zato~enika Lore, iznenada na}i bolesne ovim pjesmama. To da ~itanje izaziva ozbiljne zdravstvene tegobe, uostalom, znamo i otprije. Nitko, me|utim, barem koliko je meni poznato, nikad nije zatra`io od{tetu zbog du{evnih boli izazvanih ne~ovje{tvom po~injenim u njegovo ime, ali mnogi su otvarali bolovanja i lije~ili se na op}inskim sudovima zbog pisanja o tome.« (Boris De`ulovi} u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju) Od istog autora Roman Christkind koji je osvojio Nagradu Jutarnjeg lista za najbolje prozno djelo u 2004. godini. 8


Tilla Durieux

Zagreb 1945 S njema~kog preveo Nenad Popovi}

200 str. · ISBN 953–188–206–1 · 80,00 kn

Tilla Durieux (1880–1971), slavna njema~ka glumica i autorica poznatih meomara Mojih prvih devedeset godina napisala je i kazali{ni komad o Zagrebu, koji govori o privatnoj situaciji jedne zagreba~ke obitelji u doba njema~ke okupacije i usta{ke vlasti. Zaplet i tragi~ni zavr{etak temelje se na njihovom (hrabrom) otporu odnosno (oportunisti~kom) prihva}anju tada{njih prilika. Ovaj dramski tekst jaka je literarna evokacija zagreba~ko–gornjogradskog gra|anskog ugo|aja. Zagreb 1945 na njema~kom je izveden 1946. u Luzernu, a u hrvatskom prijevodu i re`iji Dubravke Crnojevi} Cari} sa skoro ~etiri desetlje}a zaka{njenja na repertoaru ZKM–a. »Ovaj se komad doima osvje`avaju}e neegocentri~no, nosi ga zdrava vjera u djelotvornost ljudske ljubavi i u pobjedu slobode. Prirodnim i temperamentnim dijalogom autorica, s o~itim instinktom za pozornicu, opisuje realisti~ki, pro`eto finom ironijom, grupu ljudi koji su nemirna srca od 27. travnja do 8. svibnja pro`ivljavali politi~ke doga|aje u Zagrebu. S humorom i ljudskim obzirom, realistkinja koja uvijek razmi{lja dru{tveno, ona postaje sna`ni kroni~ar jednog doba koje je obilovalo dramati~nom napeto{}u.« (Basler Nachrichten) Od iste autorice Mojih prvih devedeset godina. Sje}anja (2001) 9


Miljenko Jergovi}

Dunje 1983 Izabrane pjesme

471 str. · ISBN 953–188–227–4 · 250,00 kn

Dunje 1983 sadr`e integralne tekstove svih pet zbirki koje je Miljenko Jergovi} do sada objavio: Opservatorija Var{ava, 1988; U~i li no}as netko u ovom gradu japanski, 1990; Himmel Comando, 1992; Preko zale|enog mosta, 1996 i Hauzmajstor [ulc, Zagreb 2001. Dodane su pjesme objavljene u periodici kao i one do sada neobjavljivane. Dva su glavna razloga za njihovo sabiranje. Prvi je pru`anje cjelovitog uvida u impresivan Jergovi}ev poetski opus, koji te~e paraleno i samostalno uz njegov prozni rad. Drugi je i prakti~an: iz biografskih razloga mnoge pjesme ostale su doslovno razasute pa tako i nepro~itane, a prve zbirke odavno su nedostupne hrvatskoj publici, kritici i bibliotekama. »Bez straha od velikih osje}aja i visokog stila, on u svojim literarnim slikama prepli}e nebesa i ovozemne jade, an|ele i bijedu svakida{njeg `ivota.« (KARL-MARKUS GAUSS, Frankfurter Allgemeine Zeitung) »Sve je za~injeno jergovi}evskom osje}ajno{}u, ponekad gorkom kao morska sol, ponekad slatkom kao srce baklave.« (RADE JARAK, Vijenac)

10


@eljko Kipke

Od velja~e do velja~e Dnevnik

277 str. · ISBN 953–188–226–6 · 120,00 kn

Jedan od najpoznatijih hrvatskih slikara u dnevniku zapisuje jednogodi{nju kronologiju toka doga|aja u privatnom, umjetni~kom i javnom `ivotu. Autorovi privatni zapisi o susretima, putovanjima, susjedstvu, snovima ~ine okosnicu. Paralelno je montirana kronologija umjetni~ke djelatnosti: snimanja, pripreme za izlo`be, predavanja, do`ivljaji nekoliko zagreba~kih izlo`aba. Javni `ivot disciplinirano se svodi na svjedo~anstva i reakcije iz kruga kojemu kao slikar i likovni kriti~ar pripada. Kipkeov precizan tekst ispostavlja se ne samo kao dosljedni koncept, ve} i kao napeto {tivo o protoku stvari; knjiga je psihogram autora i sredine u kojoj se kre}e. Strogo stiliziran, mentalan tekst je fascinatan otklon od izrazitog neobaroka koji vlada u hrvatskoj literarnoj naraciji posljednjih desetak godina. »Kipke je, osim po svome umjetni~kom djelovanju, poznat i po nizu tekstova u kojima se vrlo upu}eno i ~esto beskompromisno bavi autorima i fenomenima suvremene umjetnosti.« (KATARINA LUKETI], Zarez)

11


Izabrana djela Ivana Lovrenovi}a Bosanski Hrvati Esej o agoniji jedne evropsko–orijentalne mikrokulture Izabrana djela, prvi svezak 273 str. · ISBN 953–188–152–9 · 120,00 kn

Putovanje Ivana Frane Juki}a Izabrana djela, drugi svezak 130 str. · ISBN 953–188–171–5 · 100,00 kn

Liber memorabilium Izabrana djela, tre}i svezak 155 str. · ISBN 953–188–179–0 · 100,00 kn

Unutarnja zemlja Kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine Pogovor: Ammiel Alcalay Izabrana djela, ~etvrti svezak 292 str. ilustr. · ISBN 953–188–190–1 · 120,00 kn

12


Oba{a{}a i basanja I drugi zapisi Izabrana djela, peti svezak 107 str. · ISBN 953–188–198–7 · 80,00 kn

Ex tenebris Zapisi, razgovori Izabrana djela, {esti svezak 357 str. · ISBN 953–188–212–6 · 120,00 kn

Poslije kraja Kronike (1997–2005) Izabrana djela, sedmi svezak 584 str. · ISBN 953–188–213–4 · 200,00 kn

Duh iz sind`ira Eseji, ~lanci, polemike (1973–2004)

Izabrana djela, osmi svezak 439 str. · ISBN 953–188–215–0 · 150,00 kn

Cijena kompleta 700,00 kn

13


Ivan Pauletta

Bjegunci

192 str. · ISBN 953–188–204–5 · 100,00 kn

Bjegunci donose literarno uobli~ena izvje{}a, pri~e, o nizu sudbina ljudi talijanske narodnosti koji su bje`ali iz Jugoslavije u Italiju u razdoblju nakon Drugog svjetskog rata. To su pomno istra`eni anatomije bjegova ispripovjedane u discipliniranoj formi dokumentarne knji`evnosti. »U svojim najboljim trenucima knjiga postaje relevatnim zapisom o tragi~nosti sudbine na povijesnim vjetrometinama. Bespomo}nost dobrog pojedinca i zlo pokvarenog re`ima jednostavno nemaju granice, pa tako `ivotni tragizam doista progovara iz ove malene kolone Istrijana koju je ponovno okupio Pauletta i dao im pravo na autenti~no postojanje. Jer, oni su doista bili i jesu ljudi koji su ostavili svoje srce u Istri, a sve drugo bila je `ivotna avantura koja nije uvijek bila nu`nost, ni njihova `elja, ve} i navika kakvu stvaraju i lo{a vremena, ba{ kao i ona naoko dobra. Ali vi{e od svega, Paulettina je knjiga neoboriv argument protiv zaborava koji zagovaraju kako sramotni re`imi, tako i ljudi.« (@ELJKO IVANJEK, Jutarnji list)

14


Dragan Paveli}

Le Chapelet de Visoko

Zapisi o konviktorcima Tugomiru, Mihaelu, Lovri, Timoteju, Eberhardu i drugim |acima i profesorima Franjeva~kog u~ili{ta u Visokom 211 str. · ISBN 953–188–189–8 · 100,00 kn

Romaneskna kronika o ~uvenoj viso~koj franjeva~koj gimnaziji koja ugled sti~e ne samo zbog kvalitetne poduke koja |acima kasnije osigurava dobra namje{tenja, ve} i zbog discipline koja u gimnaziji vlada, a ta je potpuno u skladu s franjeva~kim kodeksom pona{anja. Pravila se znaju, i moraju se po{tivati, ali se i iznimke uva`avaju jer ako itko, franjevci dobro znaju da i errare humanum vrlo est. Dragan Paveli} prou~avao je sa~uvane dokumente, razgovarao s biv{im |acima i profesorima pa je njegov roman Le Chapelet de Visoko ujedno i dokument i pripovijest o ljudima koji su {ale zbijali na latinskom. »Paveli} je najbolji kada je iskren, prepu{ten asocijacijama i nostalgiji uspomena..., kada uspostavi mjeru izme|u govora ~injenica i govora pri~e.« (IVAN J. BO[KOVI]) »Paveli}u su dragi dru{tveni rituali, te se mo`e smatrati senzibilnim bilje`nikom ljudskih strasti i navika, zakonitosti i mijena, razli~itih ~udi i obi~ajnosti.« (SEAD BEGOVI], Vjesnik) Od istog autora Izme|u prije i poslije No}ni zapisi (1998); Sarajlije Roman u ~etiri dijela (2001) 15


Milan Popovi}

Dinamika ni{tavila

302 str. · ISBN 953–188–220–7 · 100,00 kn

Milan Popovi}, redovni profesor sociologije politike i savremenih politi~kih sistema na Pravnom fakultetu u Podgorici, poznat je crnogorskoj i {iroj, znanstvenoj i kulturnoj javnosti putem svojih brojnih radova, ~lanaka, kolumni i knjiga, posve}enih analizi, najprije postjugoslovenskog, a zatim i globalnog pandemonijuma, kaosa i nasilja. U odnosu na dosada{nje radove autora, koje je karakterizirala standardna analiti~ka i znanstveno–teorijska, prije svega sociolo{ko–politikolo{ka metoda, Dinamiku ni{tavila odlikuje izraziti sinteti~ki i transdisciplinarni diskurs. To je postupak koji u sebi kombinira i ujedinjuje ne samo razli~ite oblasti i discipline dru{tvene znanosti, nego, po ugledu na Zarobljeni um Czes³awa Mi³osza, i razli~ite elemente dru{tvene znanosti i autobiografske literature. »Predmet ove knjige je problem star koliko i sam ~ovek. Problem neslobode. U ovoj knjizi, me|utim, ovaj stari problem posmatra se, pre svega, kroz prizmu novog, poznomodernog ili postmodernog vremena, posebno kroz prizmu velikog postjugoslovenskog raspada skraja XX. veka, koji je, ~ak i za ovo vreme, bio »avangarda«, i u tom smislu, za na{ problem, privilegovan…« (iz predgovora)

16


Emir Suljagi}

Razglednica iz groba Predgovor Ivan Lovrenovi}

223 str. · ISBN 953–188–222–3 · 100,00 kn

Razglednica iz groba autorovo je osobno izvje{}e o sudbini srebreni~ke enklave, u kojoj je `ivio i radio, i pre`ivio zahvaljuju}i statusu prevodioca tamo stacioniranih nizozemskih jedinica UN–a. Po prvi puta se izvje{tava o unutarnjem `ivotu na smrt osu|enog grada te o njegovom kraju, prvom sustavnom genocidu na tlu Europe nakon 1945. godine. »U na~inu na koji Suljagi} vidi i do`ivljava godine opsade i krvavu zavr{nicu Srebrenice, kao i sebe sama u svemu tome, stapaju se ~edna perspektiva djeteta i ote{~ala perspektiva bi}a s prezrelim iskustvom grani~nih stanja egzistencije, bi}a kojemu je — u susretu sa zlom, strahom, i sa svakovrsnim ljudskim posrnu}ima — bilo dano da okusi i beskrajnu `udnju za `ivotom i bezdanu prazninu ni{tavila.« (IVAN LOVRENOVI]) »Dirljivo svjedo~anstvo jednog pre`ivjelog, objavljeno na 10. godi{njicu masakra u Srebrenici.« (Bookseller) »Prelijepa knjiga. Ne vri{ti, ne vrije|a, samo govori pri~u o Srebrenici.« (The Economist) »Izvrsna knjiga.« (The New York Review of Books)

17


Richard Swartz

Ku}a u Istri Prevela [tefica Marti}

189 str. · ISBN 953–188–170–7 · 100,00 kn

»Junak ove odiseje neimenovani je mu` jedne Rije~anke. Dok provodi ljeto u `eninoj ku}ici u istarskom mjesta{cu Pelegrinu, smje{tenu u neposrednoj blizini Buzeta i nedaleko talijanske granice, po~inje ga o~aravati prazna susjedna ku}a. Prvi zabrinjavaju}i znak njegove opsjednutosti `ena uo~ava jedne nedjeljne no}i za punoga mjeseca, kada se njezin dragi vra}a ku}i krvavih ruku — rasjekao ih je u poku{aju da presko~i susjedni zid i pobli`e razgleda ku}u. Tijekom sedam vru}ih dana srpnja njegova op~injenost njome dose`e vrhunac i njegova `ena, koja ga u po~etku nije odve} odvra}ala od naizgled bezopasna zanimanja za gra|evinu, prisiljena je krenuti u akciju. No, njezin prvi zadatak samo je u~vr{}uje u uvjerenju da je njezin mu` razvio prili~no iracionalnu opsesiju.« (JELENA GLUHAK, Vijenac) Virtuozna farsa, kafkijanska i komi~na, koja ~itatelja od prve stranice uvla~i u svoj svijet; pri~a o ludilu iza kojeg stoji puno vi{e od »punog istarskog mjeseca«.

Od istog autora Room service. Zapisi iz isto~ne Europe (1999) 18


Claudio Ugussi

Kameno gnijezdo

S talijanskog prevela Lorena Monica Kmet 167 str. · ISBN 953–188–202–9 · 100,00 kn

Kameno gnijezdo sadr`i osam pripovijesti nastalih u rasponu od 1968. do 1993. godine, me|u njima i one za koje je Claudio Ugussi dobio uglednu nagradu Istria Nobilissima — Fotelja i Neodlo`no putovanje. Iako je rije~ o tekstovima koji su nastajali u vremenskom luku od 25 godina, zbirka je koherentna cjelina i presjek proznog opusa autora. »Ugussi je otpatio esodo svojih sunarodnjaka, bio je u isku{enju da i sam ode, ipak je ostao. Kao {to postoje unutarnji emigranti (tako su u Rusiji zvali Pasternaka i Ahmatovu), postoje i esuli koji nisu oti{li. Claudio Ugussi je jedan od njih, premda nije okusio ni okrutan progon ni neugodan do~ek. Knjiga Kameno gnijezdo to potvr|uje. Valjalo bi je ~itati gledaju}i usporedo autorove slike, u kojima su istarski pejza`i dobili boje kakve pismo ne mo`e izraziti.« (PREDRAG MATVEJEVI]) »Ugussijevo pri~anje je jednostavno, linearno, nepretenciozno, te`i ~isto}i i prisnosti svjedo~enja.« (TONKO MAROEVI], Vjesnik) Nagrada Trst, knji`evnost s granice 2004. Od istog autora Podijeljeni grad (2002) 19


Juli Zeh

Ti{ina je {um

S njema~kog prevela [tefica Marti} 271 str. · ISBN 953–188–218–5 · 120,00 kn

Autorica je krenula na put kako bi provjerila »da li je Bosna i Hercegovina zemlja u koju se mo`e otputovati, ili je skupa s ratnim izvje{tajima nestala s lica zemlje.« Sakupila je uglavnom zagonetke — »Gdje rastu lubenice. Tko mrzi koga i koliko«, »Koje zelene boje je Neretva«. Samo neke je rije{ila do kraja putovanja, one na koje su zemlja i krajolici, povijest i pri~e ljudi davali mnoge odgovore. »Njezina ’ti{ina’ o Bosni govori kudikamo glasnije od silnoga mno{tva bu~nih ratnih i poratnih navodno reporterski faktografskih, zapravo mahom ideolo{kom popudbinom obojenih izvje{taja kojima su nas obdarile novinarske zvijezde svjetskih medija. Mlada je Njemica knji`evnica iznimna dara za detalj, atmosferu, suptilan uvid, meditaciju. Stoga je i njezina slika Bosne iznijansirana, duboka, vi{ezna~na, nikad crno–bijela. Upravo onakva kakvu Bosna zaslu`uje.« (MIRJANA JURI[I], Ve~ernji list) »Njezin je do`ivljaj nepoznate zemlje poput onoga neiskvarenog, znati`eljnog djeteta, kojeg sve zanima, koje `eli sve isprobati i vidjeti, bez predrasuda i unaprijed donesenih zaklju~aka.« (LOVORKA KOZOLE, Le Monde diplomatique) Od iste autorice: Orlovi i an|eli (2002). Knji`evna nagrada grada Bremena 2001, Knji`evna nagrada Rauris, Njema~ki grand prix 2001, Knji`evna nagrada Ernst Toller, Nagrada Hölderlin 20


Matthias Zschokke

Novi susjed

S njema~kog prevela [tefica Marti} 208 str. · ISBN 953–188–208–8 · 100,00 kn

Zschokkeova glavna tema je kako izdr`ati svakodnevicu, istinu stra{ne, besadr`ajne stvarnosti. Razvoji, `ivotni putevi, prosje~ne karijere otvaraju se pred nama; profu{ani `ivotni i obiteljski planovi... U borbi protiv pogre{nih re~enica, blebetala, ka}iperstva i buke vremena, u odlu~uju}im trenucima autor poziva na razmi{ljanje. Ono naoko bezna~ajno i prolazno, u {to uklju~uje i na{u svakodnevicu, povezuje rije~ima kao cjepivo, tabletu, fintu protiv neizdr`ivosti i nepotpunost na{e realnosti. »Njegova optika, njegova fina ma{inerija, pincete kojima dodiruje stvarnost, kojima bira rije~i, odmah su uo~ljive. (...) Ista mrzovolja, nastanjena i kod jo{ jednog ju`nijeg susjeda, Thomasa Bernharda, samo {to na mjesta gdje Bernhard udara pamfletizmom u esencijalnom obliku, Zschokke stavlja spomenutu olfaktiku, boje, mirise i zvukove, ali sad ve} u poodmaklom stadiju degeneracije. Svijet uhva}en u njegovu posljednjem trenutku, prije nego se uru{i u sebe otopljen vru}icom sudnjega dana, visokom temperaturom smaka svijeta, njegov posljednji takore} snimak ra|en rukom koja ga, unato~ posvema{njem njegovom smrde`u, unato~ njegovoj karikaturalnosti, jako, jako voli.« (DARIO GRGI], Zarez)

21


Knjige na stranim jezicima Rusmir Mahmut}ehaji}

Une politique erronée

Lecture de l’histoire et la confiance en Bosnie S bosanskog preveli: Mauricette Begi} i Nicole Dizdarevi} 224 str. · ISBN 953–188–209–6 · 100,00 kn

Suizdanje s nakladni~kom ku}om Textor iz Frankfurta Onako kako se u svijetu mno{tva kretanja sve pojave pokazuju u dvojnoj opre~nosti, i bi}u Bosne i Hercegovine dodijeljena su dva temeljna shva}anja: u prvome Bosna i Hercegovina je organsko i povijesno jedinstvo; ali u drugome ona to nije, ve} historijskom nesre}om uspostavljena »neprirodna tvorevina« u kojoj je vi{e rastavljenih djelova. Tim shva}anjima odgovaraju i dva opre~na nacrta i dvije opre~ne sile. Iz prvog shva}anja o jedinstvu proistje~u nacrti koji su do sada bili vi{e vezani za osje}anja nego za razumske uvide o sna`enju bosanskohercegova~kog dru{tva i bosanskohercegova~ke dr`ave. Takvo nastojanje prima razli~ite oblike u vrtlozima balkanske povijesti. Prema drugom shva}anju, bosanskohercegova~ku dru{tvenu i dr`avnu neprirodnu sastavljenost valja rastaviti… (iz predgovora)

22


Knjige na stranim jezicima Rusmir Mahmut}ehaji}

Une réponse Bosniaque

Modernité et Tradition S bosanskog preveo Paul Ballanfat str. 282 · ISBN 953-188–225–8 · 100,00 kn

Suizdanje s nakladni~kim ku}ama: Paris Mediterranee iz Pariza i Textor iz Frankfurta »...osje}anje sakralnosti ’drugih’ i njihovog prava na druk~ijost pro`imalo je ukupnost bosanskog dru{tva. Na osnovi njega ono je za sve njegove sudionike bilo ’mi’, iako su unutar tog osje}anja postojala jasna odre|enja pripadanja pojedina~nim vjerskim zajednicama – katoli~koj, pravoslavnoj, muslimanskoj i jevrejskoj. Ta pripadanja bila su potpuna. Sveti nauk i sveti put svakog od njih bili su isklju~ivi.« »Ono {to ~itatelja fascinira jest Mahmut}ehaji}eva sposobnost objedinjavanja razli~itih razina i vrsta spoznaje i spoznavanja. Naime, njegova knjiga ni u jednom ~asu i niti u jednoj re~enici ne gubi na integralnosti.« (MILJENKO JERGOVI])

Od istog autora Dobra Bosna (1997); Sarajevski eseji Politika, ideologija, tradicija (2000); Bosanski odgovor O modernosti i tradiciji (2002) 23


Ud`benici Andrea [upih–Kvaternik

An English Reader for Food Technology and Biotechnology 505 str. · ISBN 953–188–219–3 · 200,00 kn

Zbirke radnih materijala s vje`bama i glosarom, zbirke su izvornih stru~nih i znanstvenih tekstova na engleskom jeziku iz raznih polja i podru~ja znanosti obuhva}enih studijima i smjerovima pri Prehrambeno–biotehnolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu. Radni materijali, prilago|eni nastavnim i strukovnim potrebama studentata pri PBF–u, obuhva}aju {iroko podru~je vokabulara neophodog u ovom polju engleskog jezika struke, tj. jezika znanosti i tehnologije. Uz ud`benik je prilo`en i Englesko–hrvatski strukovni rje~nik posebno napisan za potrebe studentata Prehrambeno–biotehnolo{kog fakulteta. Andrea [upih–Kvaternik je prof. vi{i predava~ na Prehrambeno–biotehnolo{kom fakultetu Sveu~ili{ta u Zagrebu.

24


Ud`benici

Holokaust u nastavi Priru~nik za nastavnike

128 str., ilustr. · ISBN 953–188–217–7· 60,00 kn

Sadr`aj Nastavni resursi Smjernice za pou~avanje o holokaustu (Za{to je potrebno pou~avati u~enike povijesti holokausta?, Pitanje motivacije, Dobna primjerenost...) Prijedlog tematskih podru~ja za nastavu povijesti holokausta Povijest holokausta: Pregled (Sa`etak povijesti holokausta u dva glavna razdoblja: od 1933. do 1939. te od 1939. do 1945...) Kronologija holokausta Memorijalni muzej holokausta u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama Muzej na internetu — www.ushmm.org Centar za edukaciju Stru~ni razvoj nastavnika (Konferencije i radionice, Program stipendiranja za stru~nu izobrazbu nastavnika) Bibliografija s bilje{kama (Vi{i razredi osnovne {kole, Srednja {kola, Odrasli...) Videografija s bilje{kama (Kratice, Op}i prikaz holokausta, @ivot prije holokausta, Zlo~inci...) Katalog videomaterijala prema naslovu Katalog videomaterijala prema temama

25


Ostali raspolo`ivi naslovi Stanko Andri}

Povijest Slavonije u sedam po`ara, Enciklopedija ni{tavila, Dnevnik iz JNA 160,00 Marco Apollonio Corpi/Tijela 60,00 Tomislav Bakari} Tijelo `ene 120,000 Ivo Banac Nacionalno pitanje u Jugoslaviji 100,00 Ivo Banac Raspad Jugoslavije 70,00 Ivan Bauer Onak, me|u nama 150,00 Wolfgang Bauer Magic Afternoon 60,00 Muharem Bazdulj Travni~ko trojstvo 100,00 Miroslav Berto{a Istra, Jadran, Sredozemlje 180,00 Vesna Biga Autobusni ljudi 150,00 Andrej Blatnik Promjene ko`a 60,00 Bal{a Brkovi} Privatna galerija 100,00 Riccardo Campa Obra~un posljedica 80,00 Nade`da ^a~inovi~–Puhovski Ogled o pismenosti 50,00 Jasna ^apo @mega~ Srijemski Hrvati 180,00 Brunamaria Dal Lago Veneri Snovi razuma 120,00 Daniele Del Giudice Wimbledonski stadion 60,00 Boris De`ulovi} Christkind 120,00 Leo Dr`i} Magarcima pucaju rebra 75,00 Nikola Dugand`ija Etnonacionalni sindrom 80,00 Leo Dr`i} Magarcima pucaju rebra 75,00 Freimut Duve O ratu u du{i. Obziri jednog Nijemca 60,00 S. Durakovi}, L. Durakovi} Priru~nik za rad u mikrobiolo{kom laboratoriju. 1. dio, knjiga prva 100,00 S. Durakovi}, L. Durakovi} Priru~nik za rad u mikrobiolo{kom laboratoriju. 2. dio, knjiga prva 100,00 S. Durakovi}/L. Durakovi} Specijalna mikrobiologija 100,00 Milo{ \ur|evi} @etva 50,00 Hans Magnus Enzensberger Izgledi za gra|anski rat 60,00 Rainer Werner Fassbinder Gorke suze Petre von Kant 50,00 Ferenc Fejtö Sentimentalno putovanje 120,00 Zoran Filipovi} Izlet u pakao 50,00 Benjamin Franklin Autobiografija 60,00 Karl–Markus Gauss Europski abecedarij 80,00 Ivan Golub Molitva vrtloga 70,00 Vlado Gotovac ^ekati sjevernije 60,00 M. Grbin, C. Hodge Sigurnost i stabilnost u jugoisto~noj Europi 70,00 Eva Grli} Putnik za Krakow i druge pri~e 70,00 Eva Grli} Sje}anja 120,00 Tatjana Groma~a Crnac 80,00 Freimut Duve, Nenad Popovi} U obranu budu}nosti 70,00 Freimut Duve (ur.) U obranu na{e budu}nosti 70,00 Roy Gutman Svjedok genocida 80,00 Sebastian Haffner Povijest jednog Nijemca 120,00 Klaus Hensel Humboldtova ulica, rimsko crveno 50,00 Irfan Horozovi} Bosanski palimpsest 60,00 C. Hodge, M. Grbin Europa i nacionalizam 100,00 C. Hodge, M. Grbin Obnova i razvoj BiH 100,00 Thomas Hürlimann Gospo|ica Stark 120,00 @eljko Ivankovi} 700 dana opsade 90,00 Drago Jan~ar Izvje{}e iz devete zemlje 20,00 Drago Jan~ar Izbrojen, vagnut, razdijeljen 70,00 Drago Jan~ar Prikaza iz Rovenske 100,00 Drago Jan~ar Skok s Liburnije 70,00 Drago Jan~ar Zujanje u glavi 120,00 K. Janda, J. M. Berry, J. Goldman Izazov demokracije 250,00 Vojin Jeli} Dra`ba zavi~aja 70,00 Miljenko Jergovi} Buick Rivera 120,00 Miljenko Jergovi} Dvori od oraha 250,00 Miljenko Jergovi} In{allah Madona, in{allah 220,00 Miljenko Jergovi} Mama Leone 150,00 Miljenko Jergovi} Sarajevski Marlboro, Karivani 120,00 Enes Kari} Bosna sjete i zaborava 60,00 D`evad Karahasan Dosadna razmatranja 60,00 Konstantin Kavafis Izabrane pjesme (hrvatski i gr~ki) 60,00 Imre Kertesz Jezik u progonstvu 120,00 Bernard–Marie Koltès U samo}i pamu~nih polja 60,00 Smilja Kursar Pupavac Crni an|eli 70,00 Feri Lain{~ek Umjesto koga ru`a cvjeta 70,00

26


Stanko Lasi} Hermeneutika individualnosti Stjepan Lice Govor ti{ine/ Ime nade Gabriel Loidolt Svjetionik Claudo Magris Mikrokozmi Claudo Magris Stadelmann Rusmir Mahmut}ehaji} Bosanski odgovor Rusmir Mahmut}ehaji} Sarajevski eseji Norbert Mappes-Niediek Balkanska mafija Ivo Maroevi} Zagreb njim samim Grytzko Mascioni Dostaje svjetlost Grytzko Mascioni Ljubavni zoo François Maspero Balkan–tranzit François Maspero P~ele i osa Semezdin Mehmedinovi} Devet Alexandrija Erwin Miller Izabran za umiranje Milan Mili{i} Otoci Simo Mraovi} Gmünd Andrej Nikolaidis Mimesis Paul Nizon U tamnom dijelu pari{ke zemlje Boris A. Novak Sveta svjetlost Ovdje `ivi Conan. Mlada bosanska lirika 1992.–1996. @arko Pai} Postmoderna igra svijeta Jan Pato~ka [to su ^esi? Dragan Paveli} Sarajlije Arrigo Petacco Egzodus Danko Plevnik Hrvatski obrat E. A. Poe Do`ivljaji Arthura Gordona Pyma Branko Poli} Vjetrenjasta klepsidra Tomislav Premerl Zagreb, grad moderne arhitekture ^edo Prica Pri~e iz Duge ulice Slobodan Prosperov Novak Figure straha Vesna Pusi} Demokracije i diktature D. Rade, @. Mokrov~ak, D. [trucelj Priru~nik za vje`be iz kemije i tehnologije lipida Ilma Rakusa Rez kroz sve Gianni Rizzoni, Alain Pages Posljednja no} Emilea Zole Joseph Roth Legenda o svetom pijancu Arthur Schnitzler Gospo|ica Elza \ermano Senjanovi} Dorin dnevnik \ermano Senjanovi} US&A \ermano Senjanovi} Vidi, vidi Ognjen Spahi} Hansenova djeca Biljana Srbljanovi} Supermarket Ernst Leopold Stahl Gemma Boi} Mile Stoji} Jutro u Pompejima Dalibor [impraga Kavice Andreja Puplina Slobodan [najder Nevjesta od vjetra Igor [tiks Dvorac u Romagni Tvrtko [vob Milenijski mitovi mr`nje @ivko Tkal~i} Pisma u Ilicu. 3 sv. Georg Trakl San zla Mladen Tudor 99 fotografija Hrvoje Turkovi} Razumijevanje perspektive Claudio Ugussi Podijeljeni grad Mladen Vuksanovi} Taksi za Jahorinu Peter Waterhouse Metamorfoze Leibnizove jabuke Sonia Wild Bi}ani} Dvije linije `ivota Divna Ze~evi} Po`eljne biografije Juli Zeh Orlovi i an|eli Ante Zemljar Moj prijatelj kos

50,00 50,00 60,00 120,00 50,00 120,00 150,00 120,00 100,00 40,00 40,00 150,00 120,00 50,00 80,00 60,00 50,00 120,00 60,00 50,00 60,00 60,00 70,00 120,00 120,00 60,00 60,00 200,00 200,00 50,00 60,00 70,00 50,00 50,00 120,00 45,00 60,00 70,00 70,00 100,00 120,00 100,00 80,00 60,00 100,00 100,00 70,00 60,00 300,00 60,00 70,00 150,00 100,00 100,00 50,000 100,00 100,00 180,00 120,00

27


28

Durieux publishing house catalog 2005  

Durieux publishing house catalog 2005

Durieux publishing house catalog 2005  

Durieux publishing house catalog 2005

Advertisement