Page 1

Regulamin konkursu „Wiosna z E-LADY”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany przez firmę E-LADY, adres ul. Bolka i Lolka 1/5, 65-012 Zielona Góra, NIP: 927-11-87-877 zwaną dalej „Organizatorem” 2. Fundatorem nagród jest Organizator. 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. 4. Za e-mail kontaktowy do Organizatora ustala się: konkurs@e-lady.pl 5. Konkurs prowadzony jest na stronie www.facebook.com/elady.vip (zwany dalej „Fanpage’em”) 6. Konkurs trwa od dnia 28.03.2013 aż do odwołania przez Organizatora II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 1. W Konkursie mogą brać udział zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: i) osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; ii) inne osoby, za pisemną zgodą ich przedstawiciela ustawowego („Uczestnik”). 2. W przypadku, gdy laureatem Konkursu zostanie osoba, o której mowa w par. 1.ii powyżej, do odbioru przyznawanej w ramach Konkursu nagrody niezbędne jest przesłanie pisemnej zgody przedstawiciela ustawowego tej osoby na jej udział w Konkursie na adres Organizatora w ciągu 14 dni od dnia powiadomienia Uczestnika Konkursu o zwycięstwie. 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny (tj. małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) tych podmiotów osób. 4. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią Regulaminu i zobowiązanie do jego stosowania. III. ZASADY KONKURSU „WIOSNA Z E-LADY” 1. W każdym tygodniu konkursu na Fanpageʼu Organizatora publikowany będzie jeden wpis konkursowy oznaczony w tekście oraz na grafice hasłem „Konkurs”. 2. Zadaniem uczestników konkursu jest otagowanie się (oznaczenie siebie lub swoich znajomych na zdjęciu za pomocą przycisku „oznacz zdjęcie”) na grafice konkursowej. 3. Wygra osoba, której znacznik we wpisie konkursowym będzie na ustalonym miejscu z kolei. Czas trwania konkursu oraz numer miejsca znacznika, który wygrywa będzie z góry ustalone i zaznaczone we wpisie konkursowym. Przykład: „Oto konkurs „Wiosna z E-LADY” dodaj swój znacznik na zdjęciu i wygraj piękną bieliznę z E-LADY. Konkurs trwa do jutra do godz. 12.00. Osoba, które znacznik o wskazanej godzinie będzie znajdował się na miejscu 46 - wygra!” 4. Na zdjęciu może znaleźć się maksymalnie 50 znaczników. 5. Uczestnik konkursu może dodawać znaczniki znajomych i siebie, a potem kasować te znaczniki i dodawać je raz jeszcze. Dzięki temu będzie w stanie przesuwać się w stronę zwycięskiego miejsca. 6. Wszelkie kwestie dotyczące konkursu będą omawiane i rozpatrywane w komentarzach do wpisów konkursowych lub drogą mailową.


IV. NAGRODY I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA 1. Nagrodą w konkursie jest bielizna wskazana we wpisie konkursowym 2. Nagrody nie można wymieniać na bon, czy równowartość pieniężną 3. Ogłoszenie wyników konkursu będzie odbywać się na Fanpageʼu Organizatora, jako komentarz do wpisu konkursowego oraz jako osobny wpis. 4. Zwycięzca konkursu zobowiązany jest do zrealizowania zakupu na wskazaną we wpisie bieliznę-nagrodę w sklepie www.e-lady.pl i przesłania na adres konkurs@elady.pl numeru zamówienia. Dokonując zakupu proszę w uwagach wpisać „Nagroda Wiosna z E-LADY [data ogłoszenia wyniku]”. 5. Od momentu wyłonienia zwycięzcy przez Organizatora i powiadomienia o tym fakcie na Fanpageu Organizatora, Zwycięzca ma łącznie 14 dni roboczych na zrealizowanie zakupu i przesłanie nr zamówienia na wskazany wcześniej adres Organizatora. W przeciwnym wypadku nagroda przepada. V. REKLAMACJE 1.+ Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać drogą mailową w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród. 2.+ Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. 3.+ Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres konkurs@e-lady.pl w tytule “Reklamacja Wiosna z E-LADY” 4. Reklamacje rozpatrywane będą również w formie mailowej w terminie 30 dni. VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1.+ W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa. 2.+ Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu, które nie zostały rozwiązane za porozumieniem stron, będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 3.+ Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u. 4.+ Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia usługi poczty elektronicznej. Nie ponosi również odpowiedzialności za działania osób trzecich, związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu. 5.+ Regulamin konkurs dostępny jest przez cały okres jego trwania na fanpage’u Organizatora w zakładce „Wiosna z E-LADY”.

Wiosna z E-LADY konkurs regulamin  
Wiosna z E-LADY konkurs regulamin  

Regulamin konkursu Wiosna z E-LADY. Zapraszam na nasz FanPage https://www.facebook.com/elady.vip

Advertisement