Page 1

HERMETÝK KOMBÝ

DIGIFEL 24 KW KB2-24CE

DIGIFEL DUO 24 KW KM1-24CE

DIGIFEL DUO 28 KW KM1-28CE

MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU +90 216

444 999 0 | www.airfel.com


Deðerli Müþterimiz; Modern tesislerimizde itina ile üretilen AIRFEL ürünümüzü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Adapazarý/Hendek ve Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi bulunan AIRFEL, 1999 yýlýnda iklimlendirme sektöründe baþlayan ve SANKO Holding bünyesinde geliþmeye devam ederek Türkiye genelinde yaygýn satýþ ve servis aðý ile tüketiciye hizmet vermektedir. Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, tüketicilere dünya standartlarýnda ürün ve hizmet saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü olmaktýr. Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica ederiz. AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri, tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý içermektedir. Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz. Kombinizin ürün ekonomik ömrü 15 yýldýr. AIRFEL ile yýllarca ýsýnmanýz dileðiyle.

0051

TS EN 483 TS EN 625

Bu kýlavuzun bazý bölümlerinde aþaðýdaki iþaretler kullanýlmýþtýr. DÝKKAT

: Özel dikkat gerektirir.

YASAK

: Kesinlikle yapýlmalýdýr.


ÝÇÝNDEKÝLER Sayfa 1. 2. 3. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 6.7. 6.8. 6.9. 6.10. 6.11. 6.12. 6.13. 7.

Genel Uyarýlar .................. 01 Güvenlik Uyarýlarý .................. 01 Kombinizin daha verimli kullanýlmasý için .................. 01 dikkat edilmesi gereken hususlar kombi'nin Tanýtýmý Kombinin Tanýtýmý .................. 02 Ana Fonksiyonlarý .................. 02 Ýþlevsel Parçalarý .................. 03 Sirkülasyon Pompasý Çalýþma Eðrisi .................. 05 Teknik Parametreler .................. 05 Kullanýcý Talimatlarý .................. 06 Kontrol Paneli . .................. 06 Kalorifer Tesisatýna Su doldurma, Ekleme ve Boþaltma ........ 07 Çalýþtýrma Öncesi Kontroller .................. 07 Çalýþtýrma .................. 08 Arýza Kodlarý ve Çözüm Teknikleri .................. 10 Periyodik Bakým .................. 11 Montaj Kurallarý .................. 11 Ambalajýndan Çýkarma .................. 11 Boyutlar .................. 11 Montaj Yeri ve Þartlarý .................. 12 Kurulum .................. 12 Tesisat Baðlantýlarý .................. 12 Gaz Borularýnýn Baðlanmasý .................. 13 Hermetik Bacanýn Montajý .................. 13 Eþ Merkezli Baca .................. 13 Eþ Merkezli Baca'nýn Montajý .................. 14 Ýlave Baca Borularýnýn Baðlanmasý .................. 14 Eþ Merkezli Baca Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar ..... 14 Doðalgazdan LPG’ye Dönüþüm .................. 15 Elektrik & Elektronik Devre Þemasý .................. 16 Garanti Þartlarý ve Garanti Belgesi .................. 19


1-GENEL UYARILAR Cihaz üzerinde belirtilmiþ gaz tipine uygun bir gaz hattýna baðlanmalýdýr. Kombiniz 220 Volt / 50 Hz alternatif akým ile çalýþýr. Kombiniz emniyetli bir toprak hattýna baðlanmalýdýr. Cihazla birlikte verilen elektrik kablosu kullanýlmalýdýr. 2 amper sigorta 3x1.5 kablo ile elektrik tesisatý çekilmelidir. Elektrik hattý üzerinde baþka bir cihaz çalýþtýrýlmamalýdýr. Kombinizde faz nötr kablo üzerinde iþaretlenmiþtir, baðlantýyý bu þekilde yaptýrýnýz aksi taktirde kombi çalýþmayacaktýr. Kombinin montajý, yetkili bayii veya yetkili taahhütçü firmalar tarafýndan yapýlmalýdýr Kombinin ilk çalýþtýrma iþlemi ile kullaným esnasýnda oluþabilecek problemler Airfel yetkili servisleri tarafýndan yapýlmalýdýr. Aksi halde cihaza garanti verilmeyecektir. Kombiniz sýcak su üretmek amacýyla tasarlanmýþtýr. Bu nedenle gücü ve performansý ile uyumlu bir kalorifer tesisatýna baðlanmalýdýr. Kombinin bulunduðu yerin iyi bir þekilde havalandýrýlmasý saðlanmalýdýr. Herhangi bir arýza durumunda, cihazýn elektriðini kesin, gaz vanasýný kapatýn ve kullaným kýlavuzunda belirtilen talimatlara göre hareket ediniz Ara sýra kombinin sol altýnda bulunanManometre basýncýný kontrol ediniz. Eðer basýnç 1 bar'ýn altýna düþerse, basýncý 1,5 bara tamamlayýnýz. Kombinizi kýsa süreli kapatma ihtiyacý duyduðunuzda kombinin ve kalorifer tesisatýnýn donmasýný önlemek için elektrik beslemesini ve gaz vanasýný açýk tutmanýz gerekmektedir. Aksi takdirde donma emniyet sistemi devreye girmeyecektir. Kombinizi uzun sure kullanmayacaksanýz elektrik beslemesini ve gaz vanasýný kapatýn. Kombinin ve kalorifer tesisatýnýn donmasýný önlemek için kombi ve kalorifer tesisatýnýz içinde bulunan suyu tamamen boþaltmalýsýnýz. Herhangi bir su kaçaðý durumunda kombinizi kapatýn ve tesisatýnýzý yapan firmayý arayýn.

2-GÜVENLÝK UYARILARI Kombinizi tasarlanýþ amacýndan farklý bir þekilde kullanmayýnýz. Kombinizin yüzey temizliðini yapmadan önce mutlaka elektrik fiþini çekiniz sigortayý kapatýnýz. Tutuþabilen ve patlayabilen maddeleri kombinizden uzak tutunuz. Özellikle kolay tutuþabilen plastik malzemelerden imal edilmiþ nesneleri kombinin üzerine yapýstirmayýnýz. Gaz kokusu aldýðýnýzda, sigara içmeyiniz, açýk alevleri ve kývýlcým çýkarabilecek þeyleri uzak tutunuz Örneðin elektrik anahtarý ve telefon gibi elektrikli aletleri açýp kapatmayýnýz. Bu tur durumlarda lütfen aþaðýdaki maddelere göre hareket ediniz. 1. Kapý ve pencereleri açýn, 2. Gaz vanasýný kapatin, 3. Yerel gaz daðýtým kuruluþuna ve Airfel Yetkili servisine haber verin. 4. Yerel gaz daðýtým kuruluþunun güvenlik talimatlarýna uyun.(Gaz Sayacýnýn üstüne bakýn!) Çocuklarýn veya tecrübesiz kiþilerin kombiyi kullanmasina izin vermeyiniz. Elektrik kablolarýný çekmeyiniz, bükmeyiniz ve kesmeyiniz. Elektrik topraklamasi için gaz ve / veya su borularýný kullanmayýnýz. Herhangi bir arýza durumunda kullaným kýlavuzunu dikkatlice okuyunuz. Kombinize Airfel yetkili servisleri dýþýndaki kiþilerin tamir, bakým yapmasýna izin vermeyiniz. Gelen servis teknisyeninin yaka kartina bakýnýz. Kombinizi uzun yýllar boyunca verimli kullanabilmeniz için periyodik bakýmýný her sene yaptirýnýz. Nemli veya ýslak vücutla kombiye dokunmayýnýz. Kombinin ürettiði kullaným sýcak suyunu, içmek veya yemek piþirmek için kullanmayýnýz. Kullaným suyunu kullanabilmeniz için musluktan en az 2.3 lt/dak su akmalýdýr. Aksi taktirde kombiniz kullaným suyu konumunda çalýþmayacaktýr.

3-KOMBÝNÝZÝN DAHA VERÝMLÝ KULLANILMASI ÝÇÝN DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR • Çeþitli oda kontrol cihazlarý ile (oda termostadlarý v.b. cihazlarý) daha ekonomik kullaným söz konusu olmaktadýr. • Termostatik radyatör vana uygulamalarý enerji tasarrufu açýsýnda oldukça önem kazanan tesisat malzemeleridir. Özellikle tesisatlarda termostatik radyatör vanasý kullanýmýn yaklaþýk %10 enerji tasarrufu saðlamaktadýr.

• Evinize ýsý yalýtýmý yaptýrýn. • Çatý izolasyonunuzu uygun bir þekilde yaptýrýnýz. Çatýnýzdaki ýsý kaybý %20 civarýndadýr. • Kapý ve pencerelerinizin ýsý kaybýna etkilerine dikkat edin , ýsý kaybýnýn yaklaþýk %15'i pencere ve kapýlardan olmaktadýr. • Radyatör ile duvar arasýna ýsý yalýtým levhalarý yerleþtirin. • Oda sýcaklýðýný daha az istemeniz yakýt tüketiminde tasarruf saðlar. • Geceleri perdelerinizin örtülü olmasý büyük enerji tasarrufu saðlar. Pencerelerinizden güneþ çekildiði zaman perdelerinizi kapatýnýz. • Radyatörlerin önünü ve üzerini mobilya , mermer ve benzeri eþyalar ile kapatmayýnýz. Bu þekilde %15 oranýnda yakýt tüketiminiz artabilir.

• Bulunduðunuz ortamýn konfor þartlarýna uygun olarak ýsýnma cihazýný ayarlayýnýz. • Evinizin ýsý kaybýný dikkate alarak , kombinizi sürekli aç kapa yaparak kullanmaktansa , kimi zaman(örneðin geceleri yatarken , gündüzleri evde yokken) minimumda kullanmanýz yakýt tüketimi açýsýndan yararýnýza olabilir.

• Cihazýnýzýn bakýmýný yaptýrmanýz,

yakýt tüketimi açýsýndan fayda saðlayacaktýr.

01


4-KOMBÝNÝN TANITIMI

4.1 Ana Fonksiyonlarý • Bu kombiler hem ýsýtma hem de kullaným amaçlý sýcak su üretimi için tasarlanmýþtýr. • LCD ekran sayesinde kombinin çalýþma fonksiyonlarý görülebilmektedir. • Kalorifer ve kullaným suyu sýcaklýklarý kontrol panosu üzerinde bulunan sýcaklýk ayar düðmeleri ile istenilen sýcaklýða ayarlanýr. • Kontrol panosu üzerinde çalýþma fonksiyonlarýnýn görünmesini saðlayan LCD ekran vardýr. • Kombiniz normal olmayan herhangi bir çalýþma durumunda kontrol panelinde bulunan LCD ekran yardýmý ile hata tanýmlamasý yapar ve kullanýcýyý uyarýr. • Digifel ve Digifel Duo kombiler, iyonizasyon alev kontrolü, susuz çalýþmaya karþý emniyet sistemi, otomatik by-pass, donma emniyet sistemi, aþýrý ýsýnma emniyet sistemi, baca emniyet sistemi, elektriksel koruma sistemi, pompa anti-blokaj sistemi, Üç bar emniyet ventili, otomatik hava purjörü ve düþük voltaj emniyet sistemi ayrýca dijifel Duo kombiler üç yollu vana anti blokaj sistemi ile kullanýcý için tam güvenlik saðlar.

02


4-KOMBÝNÝN TANITIMI 4.2 Kombinin Ýþlevsel Parçalarý DIGIFEL DUO ( KM1-24CE / KM1-28CE)

12 11

13 19

14 18

10

21

16

7

20

9

6

8 17

123456789101112131415161718192021-

Kalorifer tesisat dönüþ Soðuk su giriþ Gaz giriþi Kullaným sýcak su çýkýþ Kalorifer tesisat gidiþ Pompa motoru Üç yollu motorlu vana Gaz valfi Plakalý eþanjör Brulör Fan Prosestat Ana eþanjör Limit termostat Akýþ sivici Emniyet ventili Kullaným suyu NTC sensör Kalorifer devresi NTC sensör Genleþme tanký Basýnç sivici Ateþleme ve iyonizasyon elektrotu

15 5

4

3

2

1 H

A- Doldurma vanasý B- Akýþ kontrol sivici C- 3 bar emniyet ventili D- Pompa motoru E- Otomatik hava pürjörü F- Genleþme tanký G- Atýk gaz çýkýþý H- Hermetik baca Ý- Temiz hava giriþi J- Kalorifer NTC sensör K- Prosestat L- Fan M- Ana eþanjör N- Gaz valfi O- By-pass P- Basýnç sivici Q- Kullaným suyu NTC sensör R- Soðuk su giriþ S- Kullaným sýcak su çýkýþý T- Kalorifer tesisatý gidiþ U-Kalorifer tesisatý dönü V- Gaz giriþi W- Brülör Y- Limit termostat Z- Ateþleme ve iyonizasyon elektrotu 1 - Plakalý Eþanjör 2- Üç yollu motorlu vana

Ý

G K L M

Y

W

Z

F

J

C O P

2 Q

E D A T S

1

V

N B R

U

03


4-KOMBÝNÝN TANITIMI 4.2 Kombinin Ýþlevsel Parçalarý DIGIFEL KB2-24CE

12345678910111213141516171819-

10 9

17

11

12

19

8

16

18

15

18 13

7

6

5

4

3

2

1

A- Doldurma vanasý B- Akýþ kontrol sivici C- 3 bar emniyet ventili D- Pompa motoru E- Otomatik hava pürjörü F- Genleþme tanký G- Atýk gaz çýkýþý H- Hermetik baca Ý- Temiz hava giriþi J- Kalorifer NTC sensör K- Prosestat L- Fan M- Ana eþanjör N- Gaz valfi O- By-pass P- Basýnç sivici Q- Kullaným suyu NTC sensör R- Soðuk su giriþ S- Kullaným sýcak su çýkýþý T- Kalorifer tesisatý gidiþ U- Kalorifer tesisatý dönüþ V- Gaz giriþi W- Brülör Y- Limit termostat Z- Ateþleme ve iyonizasyon elektrotu

04

Kalorifer tesisat dönüþ Soðuk su giriþ Gaz giriþi Kullaným sýcak su çýkýþ Kalorifer tesisat gidiþ Pompa motoru Gaz valfi Brülör Fan Prosestat Ana eþanjör Limit termostat Akýþ sivici Emniyet ventili Kullaným suyu NTC sensör Kalorifer devresi NTC sensör Genleþme tanký Basýnç sivici Ateþleme ve iyonizasyon elektrotu

H Ý

G K L M

Y

W

Z

F B

J

O C

Q

P E D A T

S

V

N

R

U


4-KOMBÝNÝN TANITIMI 4.3 SIrkulasyon Pompasý Çalýþma Eðrlsl Sirkülâsyon pompasý, kalorifer devresi dönüþ hattý üzerine monte edilmiþ olup görevi; ýsýtma ve kullaným suyu temini sýrasýnda kapalý sistemde bulunan suyu sirküle etmektir. Sirkülâsyon pompasý, gövdesinde otomatik hava purjörü bulunmaktadýr. Airfel kombilerde kullanýlan sirkülasyon pompasý 5 mSS basma yüksekliðine ve üç kademe özelliðine sahiptir. Sürkülasyon pompasý Low (düþük) enerji sýnýfýnda yer almaktadýr.

1. kademe 2. kademe 3. kademe

QH Chart

6 5 4 3 1 0

0.5

1.0

1.5

2.5

2.0

Q (m3/h)

H(m)

2

4.4. Teknik Parametreler HERMETÝK Enerji Performansý Nominal ýsý giriþi maks./min. Kullaným suyu ýsý giriþi maks./min. Yanma Verimliliði Verim ( 60/80C) Verim ( 30/50C) Yanma Performansý (Directive 92/42/EEC) Isýtma sistemleri emisyonlarý Baca gazý sýcaklýðý (G20) CO2 içeriði (G20) CO içeriði (G20) O2 içeriði Nox sýnýfý Isýtma devresi Sistem doldurma min. basýncý Isýtma sisteminde maks. basýnç Genleþme tanký kapasitesi Genleþme tanký basýncý Isýtma sýcaklýk aralýðý kullaným suyu sýcaklýk aralýðý Kullaným suyu devresi Kullaným suyu sýcaklýðý Maks./min. Sýcak su miktarý DT=25C Sýcak su miktarý DT=35C Kullaným suyu konforu (EN 13203) Minimum sýcak su akýþý Su tesisatý basýncý maks./min. Elektik Verileri Besleme gerilimi Elektrik gücü Elektriksel koruma sýnýfý Boyutlar Aðýrlýk (Net) Aðýrlýk (Ambalajlý) Boyutlar ( G x Y x D ) Maks. Baca uzunluðu Baca çapý

Digifel KB2-24CE

Digifel Duo KM1-24CE

Digifel Duo KM1-28CE

kW kW % % %

25,9/11 25,9/11 95,7 93,1 ***

25,7/10,5 25,7/10,5 95,3 92,8 ***

30,7/12,2 30,7/12,2 94,2 91,5 --**

C % ppm %

108 9,14 60

108,2 7,61 73

129,1 7,88 91

2

2

3

bar bar litre bar C C

0,5 3 7 1 85/35 55/35

0,5 3 7 1 85/35 55/35

0,5 3 7 1 85/35 55/35

C Lt/dk Lt/dk

55/35 11

55/35 10,2

55/35 12,5

Lt/dk bar

** 2,1 10/0,5

*** 2,1 10/0,5

*** 2,1 10/0,5

V/Hz W IP

230/50 110 X5D

230/50 110 X5D

230/50 115 X5D

kg kg mm m mm

34 38 730/403/345 3 100/60

35 39 730/403/345 3 100/60

35 39 730/403/345 3 100/60

BÝRÝMLER

05


5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.1 Kontrol Paneli

2 3 4

R 85

1

7 6 5 10

Fonksiyon Tanýmý

Açýklama

1

Rakamlar

Sýcaklýk deðeri, parameter kodu veya deðeri, hata kodu gibi deðerleri tanýmlar.

2

Arýza

Kombide herhangi sebepten dolayý arýza durumunun oluþtuðunu belirtir. (reset butonuna basýlýnca arýza kodu görünür)

3

Alev

Brülörde yanmanýn meydana geldiðini belirtir.

4

Alev yok

Brülörde yanmanýn oluþmadýðýný belirtir.

5

Kalorifer konumu

Kombinin kalorifer konumunda çalýþtýðýný belirtir.

6

Kullaným suyu konumu

Kombinin kullaným suyu konumunda çalýþtýðýný belirtir.

7

Deðer

Sýcaklýk deðer birimini ifade eder

8

Kalorifer sýcaklýk ayar düðmesi

9

Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi

Sýra No

10

06

Simge

R

Reset butonu

8

9

Kalorifer suyu sýcaklýðýný 35-85 °C arasýnda istenilen sýcaklýða ayarlamanýzý saðlar ve kombi kýþ konumunda hem ýsýtma hem de sýcak kullaným suyu fonksiyonlarýný yerine getirecektir. Kullaným suyu sýcaklýðýný 35-55 °C arasýnda istenilen sýcaklýða ayarlamanýzý saðlar.


5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.2. Kalorifer Tesisatýna Su Doldurma, Ekleme ve Boþaltma A. Su Doldurma; Kombinin montajý yapýldýktan sonra ilk doldurma (su basma) iþlemi tesisatý yapan kiþiler tarafýndan yapýlmalýdýr.

• Doldurma iþleminden önce; pompa üzerindeki otomatik hava purjörünü açýnýz. • Doldurma vanasýný açarak ibrenin 1,5 bar'a kadar gelmesini saðlayýp vanayý kapatýnýz. • Radyatör purjörlerini açarak sistem içerisindeki havanýn atýlmasýný saðlayýnýz. • Su basýncýnda düþme görüldüðü takdirde, doldurma vanasýný açýnýz ve ibrenin 1,5 bar'a gelmesini saðlayýp vanayý kapatýnýz. • Bu iþlem doldurma vanasý kapalý iken manometre 1,5 bar su basýncý görülünceye kadar tekrarlanmalýdýr. Dikkat: Kalorifer tesisatýna su doldurmasý sýrasýnda havanýn girmesi engellenemeyecektir. Kombi çalýþtýktan sonra pompa üzerinde bulunan otomatik hava purjörü yardýmý ile sistemdeki hava dýþarý atýlacaktýr. Havanýn atýlmasý ile su basýncýnda eksilme yaþanacak, eðer basýnç 0,5 bar'ýn altýna düþer ise kombi su basýncý arýzasý verecektir. Bu durumda aþaðýda belirtilen su ekleme iþlemi yapýlmalýdýr.

• Kombiyi kapatýnýz ve elektrik fiþini çekiniz • Kalorifer tesisatýnda (borularda ve / veya radyatörlerde) su

sýzýntýsý olup olmadýðýný kontrol ediniz. Herhangi bir sýzdýrma, kaçak olmadýðýndan emin olunuz.

Manometre

1.5 bar su basýncý olmalýdýr B. Su Ekleme; Tesisatta bulunan su basýncýnda düþme görüldüðünde tesisata su eklemesi yapýlmalýdýr. Su ekleme için sýrasýnda aþaðýdaki hususlara dikkat edilmelidir.( Bu durumda LCD ekranda basýnç düþük hata kodu belirecektir.)

• Doldurma vanasýný açarak manometre de bulunan ibrenin 1,5

bar'a gelmesini saðlayýnýz. Manometre ibresi 1,5 barý gösterdiðinde su doldurma vanasýný kapatýnýz.

• Kombiyi tekrar çalýþtýrýnýz

Dikkat: Su doldurma iþlemi bittikten sonra, doldurma vanasýný sýkýca kapatýnýz. Doldurma vanasýnýn açýk kalmasý durumunda tesisatta bulunan su basýncý artacak ve 3 bar'ý geçtiði zaman emniyet valfi otomatik olarak açýlacak ve kombinin alt kýsmýndan su akacaktýr.

Kalorifer Kullaným Gaz Soðuk Su Kalorifer Tesisatý Sýcak su Giriþ Tesisatý Gidiþ Çýkýþý Dönüþ

Emniyet Ventili ve Tahliye Borusu

C. Boþaltma; Kalorifer tesisatýnýn boþaltýlmasý:

• Kombiyi kapatýnýz ve elektrik fiþini çekiniz. • Kombi ve radyatör vanalarýnýn tamamýný açýnýz. • Kalorifer tesisatýnýn en alt noktasýna, teslsati yapan firma tarafýndan yerleþtirilen boþaltma vanasýný

sýfýra gelince boþaltma vanasýný ve diðer vanalarý kapatýnýz

açýnýz. Manometre su basýncý

Kullanim suyu devresinde bulunan suyun boþaltýlmasý:

• Kombiyi kapatiniz ve elektrik fiþini çekiniz. • Kombinin sað alt tarafýnda bulunan soðuk su giriþ vanasýný kapatýnýz. • Sýcak su musluklarýndan birini açarak suyun boþaltýlmasýný saðlayýnýz 5.3. Çalýþtýrma Öncesi Kontroller

• Kullanýlacak gaz tipi uygun olmalýdýr. • Kalorifer tesisatýndaki su basinci 1,5 bar olmalýdýr. • Kalorifer sýzdýrmazlýðý kontrol edilmelidir. • Oda termostati monte edilip edilmediði kontrol edilmelidir. • Gaz tesisatý kontrol edilerek sýzdýrmazlýðý kontrol edilmelidir. • Kombinin hermetik baca baðlantýlarý ve atýk gaz sýzdýrmazlýðý kontrol edilmelidir. • Kombi uygun voltajda ve uygun þartlarda çalýþtýrýlmalýdýr. 07


5-KULLANICI TALÝMATLARI DIGIFEL POTANSÝYOMETRE DÜÐMELERÝ KULLANIMI Digifel kombilerde kalorifer sýcaklýk ayar ve kullaným suyu sýcaklýk ayar potansiyometre düðmeleri bas çevir özelliðine sahiptir. Bu özelliði kullanmak için potansiyometre düðmesinin orta noktasýndan parmaðýnýzla bastýrarak düðmenin kilitlenmesini veya düðmenin dýþarýya çýkmasýný saðlayabilirsiniz.

Resimde görüldüðü (Resim 1) gibi düðmenin orta noktasýndan kuvvet uygulayýnýz.

Resim 1

Potansiyometre düðmesi resim 2 de görüldüðü gibi dýþarýya doðru çýkýnca sýcaklýk ayarý yapabilirsiniz. Ýþiniz bittikten sonra tekrar orta noktaya basarak düðmeyi kilitleyebilirsiniz.

5.4. Çalýþtýrma Aifel Digifel kombilerin ilk çalýþtýrmasý ve kontrolleri yetkili servis tarafýndan yapýlmalýdýr.

• Kombiyi çalýþtýrmadan önce kalorifer tesisatý ve kombiye giden vanalarý açýnýz. (Soðuksu giriþ hariç) • Kombinin elektrik baðlantýsýný yapýnýz. • Gaz vanasýný açýnýz. Kýþ Modu Kombiyi kýþ modunda çalýþtýrmak için kalorifer sýcaklýk ayrý potansiyometresini saða doðru çevirerek istediðiniz sýcaklýk ekranda görülecektir (35–85°C arasý). Elektronik kart tüm devre elemanlarýný kontrol ettikten sonra (su basýncý, prosestat, NTC sensörler gibi) kombiyi devreye sokar ve LCD ekranda simgesi belirir. Potansiyometreden sýcaklýk ayarlanýrken önce ayarlanan sýcaklýk görünür seçim iþlemi bittikten hemen sonra (2 saniye sonra) ekranda o anki sýcaklýk deðeri görünür. ÖNEMLÝ: Kombi stand-by konumunda iken (yani hiçbir talep yok ise ) ekranda merkezi ýsýtmanýn sýcaklýk deðeri görünür.

Kullaným Sýcak Su Modu Kombi kýþ modunda çalýþýyorken sýcak su muslýuklarýndan herhangi biri açýldýðýnda kombi kullaným suyu konumuna otomatik geçecektir. Bu esnada LCD ekranda simgesi belirir. Kullaným suyu sýcaklýk ayar potansiyometresini istediðiniz sýcaklýða getirmek için potansiyometreyi saða doðru çeviriniz (35–55°C arasý). Kombi kýþ konumunda çalýþýyorken kullaným suyu konumuna geçtiðinde sýcak su musluðu kapatýlýrsa kombi kendiliðinden tekrar kolorifer konumuna ( merkezi ýsýtma) geçer. ÖNEMLÝ: Kombinin kullaným suyu özelliðinin kullanýlabilmesi için Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi 35–55°C aralýðýnda istenilen sýcaklýk deðerinde olmalýdýr. Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi baþka bir konumda kalmýþ ise kombi sýcak kullaným suyu modunda çalýþmayacaktýr. Ayrýca musluktan minimum 2,3 litre/dak. su debisi akmalýdýr.

08

Stand –by konumu


5-KULLANICI TALÝMATLARI Yaz Modu Sadece sýcak su kullanýmý isteniyorsa bu konum kullanýlýr. Bu konumda kombi sadece kullaným sýcak su kullanýmýnda aktiftir( Bu konum yaz aylarýnda kullanýlýr. Merkezi ýsýtma aktif deðildir). Kombiyi yaz konumuna almak için kalorifer sýcaklýk ayar potansiyometresini en sol tarafta bulunan simgesine doðru çeviriniz. Kombinin kullaným suyu özelliðinin kullanýlabilmesi için kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi 35–55°C aralýðýnda istenilen sýcaklýk deðerinde olmalýdýr. Kullaným suyu sýcaklýk ayar düðmesi baþka bir konumda kalmýþ ise kombi sýcak kullaným suyu modunda çalýþmayacaktýr. Kombi yaz konumunda çalýþýyorken LCD ekranda simgesi belirir. Potansiyometreden sýcaklýk ayarlanýrken önce ayarlanan sýcaklýk görünür seçim iþlemi bittikten hemen sonra (2 saniye sonra) ekranda o anki sýcaklýk deðeri görünür.

Konfor Modu Konfor modunda kombi kalorifer gidiþ suyunu 70°C ýsýtarak plakalý eþanjöre doðru yönlendirir. Böylece plakalý eþanjörde daima hazýrda sýcak su bulundurularak kullaným suyu kalitesi ve istenilen sýcaklýða daha erken ulaþmasý saðlanmýþ olunur. ÖNEMLÝ: Konfor modu sadece Digifel Duo KM1-24CE ve Digifel Duo KM1-28CE modelleri için geçerlidir. Fabrika çýkýþý konfor modu aktif deðildir. 1.Kombiyi konfor moduna alma ve çalýþtýrma: Kombiyi konfor moduna almak için aþaðýdaki yönergeyi takip ediniz:

• Kalorifer sýcaklýk ayar potansiyometresini max.konumuna alýnýz. (Þekil A’da gösterildiði gibi)

Þekil A

Kullaným suyu sýcaklýk ayar potansiyometresini min. konumuna alýnýz. (Þekil B’de gösterildiði gibi)

• Reset düðmesine üç saniye süreyle basýlý tutunuz. (Þekil D’da gösterildiði gibi) • LCD ekranda “00” deðeri görülecektir. • LCD ekranda deðer “01” oluncaya kadar kalorifer ayar potansiyometresini sola doðru çeviriniz. • Ýþlem bittikten sonra reset düðmesine basarak normal çalýþma durumuna dönünüz. Kombi konfor modunda çalýþýrken LCD ekranda hem kalorifer hem de kullaným suyu iþaretleri ayný anda belirir.

Þekil B

ÖNEMLÝ: Konfor modunun aktif olabilmesi için sýcak su musluklarýndan biri en az bir defaya mahsuz açýlmalýdýr. 2. Konfor modundan çýkma: Konfor modundan çýkmak için aþaðýdaki yolu takip ediniz:

• Kalorifer sýcaklýk ayar potansiyometresini max. (Þekil A’da gösterildiði gibi)

Kullaným suyu sýcaklýk ayar potansiyometresini min. konumuna alýnýz. (Þekil B’de gösterildiði gibi)

• Reset düðmesine üç saniye süreyle basýlý tutunuz. (Þekil D’de gösterildiði gibi) • LCD ekranda “00” deðeri görülecektir. • Kalorifer ayar potansiyometresini sola doðru çevirerek þekil c’de gösterilen konuma getiriniz.

Þekil C

(eðer kombi yanýyorsa alev sönene kadar.)

• Reset düðmesine basarak normal çalýþma durumuna geçiniz. Þekil D

09


5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.5. Ariza Kodlarý ve Çözüm Teknikleri Kullanýcý panelinde bulunan LCD ekran sayesinde oluþan hatalar kodlama yöntemi kullanýlarak kullanýcýyý uyarmaktadýr. Bir hata veya arýza durumunda LCD ekranda simgesi belirir. LCD ekranda bu simge göründüðünde reset butonuna basýldýðýnda hata kodu belirir. 1. Düþük su basýncý hatasý: Kalorifer tesisatýndaki suyun basýncý min. 0,5 barýn altýna düþmüþ ise anakart bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Kalorifer tesisatýnda kaçak olmasý durumunda su basýncý düþer. Bu nedenle tesisatta oluþabilecek kaçak ve sýzýntýlarý kontrol ediniz. • Manometre basýncýný kontrol ediniz. Eðer su basýncý düþük ise (1 barýn altýnda) kombiyi kapatarak su doldurma vanasýný açarak kombinin manometre su basýncý 1,5 bara gelene kadar su doldurunuz. Su doldurma iþlemi bittikten sonra su doldurma vanasýný mutlaka kapatýnýz. MANOMETRE 1.5 bar su basýncý olmalýdýr

2. Limit termostat devrede (aþýrý ýsýnma hatasý): Kalorifer gidiþ suyunun 100°C olduðu veya aþtýðý durumlarda limit termostat emniyet açýsýndan devreye girerek kombiyi kapatýr ve bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri: • Aþýrý ýsýnma arýzasý durumunda kombi reset yapýlýr ve tekrar çalýþtýrýlmasý saðlanýr. • Bu arýza sýk sýk meydana geliyorsa mutlaka yetkili servise baþvurunuz. 3. Prosestat arýzasý: Kombinin baca sisteminde veya prosestat elemanýnda bir sorun oluþtuðunda güvenliði saðlamak amacý ile anakart bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Kombi baca sisteminde problem olabilir mutlaka yetkili servise baþvurunuz. 4. Kalorifer NTC arýzasý: Kalorifer gidiþ borusu üzerinde bulunan NTC sensorunun arýza yapmasý veya kýsa devre oluþmasý sonucu anakart bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Yetkili servise baþvurunuz

5. Kullaným suyu NTC hatasý: Kullaným suyu çýkýþ borusu üzerinde bulunan NTC sensorunun arýza yapmasý veya kýsa devre oluþmasý sonucu anakart bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Yetkili servise baþvurunuz

6. Ateþleme hatasý: Kombiye gaz gelmediðinde veya herhangi bir nedenden dolayý yanmanýn olmadýðý durumda anakart bu hatayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Yetkili servise baþvurunuz

7. Gaz valfi modülasyon bobini hatasý: Gaz valfi bobinlerine yeterli miktarda voltaj ve akým gitmiyorsa anakart bu arýzayý verir. LCD ekranda anahtar iþareti görününce resete basýldýðýnda resimdeki hata kodu görünecektir. Arýza sebepleri ve çözümleri:

• Yetkili servise baþvurunuz

NOT: Lütfen diðer arýza kodlarý için yetkili servisi arayýnýz * Hata 3 kez tekrarlanýyorsa reset iþlemine devam etmeden yetkili servise baþvurunuz

10


5-KULLANICI TALÝMATLARI 5.6. Periyodik Bakým Kombinin fonksiyonlarýnýn tam olarak çalýþmasýný ve verimliliðinin kanunlar ve yönetmelikler ile belirlenmiþ sýnýrlar dahilinde olmasýný saðlamak için, kombiye düzenli olarak periyodik bakým yapýlmasý gerekmektedir. Zamandan ve paradan tasarruf etmek amacýyla, periyodik bakýmýn önceden planlanmasý için lütfen Airfel yetkili servisi ile temasa geçiniz. Önemli: Kombinin temizlenmesi ve periyodik bakýmý öncesinde, güç besleme ve gaz vanasý kapatýlmalýdýr. Bakýmda Yapýlacak Islemler

• Sýzdýrmazlýk kontrolu • Ana eþanjörün duman tarafýnýn temizlenmesi • Yanma hücresi, fan ve venturi temizliði • Su ve gaz devrelerinin kontrolü • Baca kontrolu • Brülör temizliði • Gaz tesisatý sýzdýrmazlýk kontrolü • Fanýn çalýþma kontrolü • Sensörlerin kontrolü • Gaz ayarlarýnýn kontrolü • Eþanjörün yýkanmasý • Elektronik ekipmanlar kontrolü

NOT: Periyodik bakým her yýl yaptýrýlmalýdýr. Periyodik bakým garanti harici yapýlan bir hizmettir

6-MONTAJ KURALLARI 6.1 Ambalajýndan Çýkarma Kombi kalýn karton ambalaj içindedir ve aþaðýdaki adýmlar izlenerek ambalajýndan çýkarýlmalýdýr.Kombinin ambalajýný saðdaki þekilde gösterildiði gibi Uzunlamasýna olacak þekilde yere yatýrýnýz. Yapýþkan bantlarý çýkarýnýz Mukavva ambalajý saðdaki þekilde gösterildiði gibi çýkartýnýz. 6.2 Boyutlar

Boyutlar Yükseklik(mm) Geniþlik(mm) Derinlik(mm)

333 403 329

11


6-MONTAJ KURALLARI 6.3 Montaj Yeri ve Sartlari

• Hermetik kombiler, gaz kuruluþlarýnýn izin verdiði yere monte edllmelidir. Ancak yanmýþ gazlar, cihazýn bulunduðu yerden dýþ atmosfere atýlabilir ve gerekli taze hava dýþarýdan alýnabilir olmalýdýr.

• Dýþ mekâna monte edilmesi halinde komblnin çalýþmasýný olumsuz etkileyecek ve garanti koþullarýnýn sona ermesine neden olacak dýþ

etkenlerden korunmasý gerekmektedir. (rüzgâr, rutubet, donma vs.) bu amaçla iyi havalandýrýlmýþ ve dýþ etkenlerden korunmuþ bir mekâna monte edilmelidir.

• Kombinin monte edileceði duvar 35 kg aðýrlýðýn asýlmasýna dayanýklý ve yanmaz malzemeden imal edilmiþ olmalýdýr. • Kombiyi yanýcý ve patlayýcý kimyasallarýn bulunduðu ortamlara monte etmeyinlz. • Kombi deðiþimi (eski kombi yerine) yapýlýyor ise; montaj öncesi tüm tesisat borulan temizlenmelidir. • Emniyet ventili bir su giderìne baðlanmalýdýr. • Kullaným suyu devresi çalýþma basýncý 10 bar'dýr. • Kalorifer tesisatý suyunun sürekli yenilenmesi sakýncalýdýr. Sürekli su yenilemesi eþanjör içerisinde kireçlenmeye yol açacaktýr. • Kalorifer tesisatý gidiþ ve dönüþ borusu üzerine pislik tutucu (filtre) takýlmalýdýr. Kalorifer tesisatý dönüþüne 3/4" vana üstüne 3/4" filitre,

kullanim suyu giriþine 1/2" vana üstüne 1/2" filtre takilmalidir.

• Kombi için 220 Volt / 50 Hz. elektrik beslemesi saðlanmalýdýr. Voltajýn düzensiz olduðu yerlerde voltaj regulatoru kullanilmalidir. Isýtma sisteminin Hacminin Tespit Edilmesi 1000

X

sistem hacmi (Listre)

800

Y

600

Z

400

U

200 0

U Panel Radyatörler Z Konvektörler Y Radyatörler X Yerden ýsýtma sistemi

100

5 10

20

24 30

40

50

Isý gücü (kW)

* Sistemdeki su miktarý 100 lt üzerine çýktýðýnda genleþme tanký kapasitesi bu oranda büyütülmelidir. Kombi içerisindeki genleþme tanký 7lt dir. 6.4 Kurulum A. Cihazýn Aský Kancasýnýn Duvara Monte Edilmesi

• Þablonu duvara yerleþtirin. • Sabitleme noktalarýný iþaretleyin. • Þablonu kaldýrýn ve duvarda iþaretlenmiþ yerleri matkapla delin • Aský kancasýný dübeller ile duvara sabitleyin. • Kancanýn ,kombiyi duvara astýktan sonra tam olarak kombiyi

Dikkat: Bakým ve tamir yapýlmasý için gerekli minimum servis boþluðu sol taraftaki þekilde görüldüðü gibidir

Manometre

kavramasýna ,kombinin öne doðru eðilmemesine dikkat edin ve Su terazisi ile kontrol edin.

6.5 Tesisat baðlantýlarý Su giriþ ve çýkýþ borularýný aþaðýda belirtildiði gibi baðlayýnýz. Isýtma sistemi ve kullaným sýcak su sistemi baðlantýlarý aþaðýda belirtilmiþtir. Kalorifer tesisatýna gidiþ 3/4" Kullaným sýcak su çýkýþý 1/2" Gaz girisi 3/4" Soðuk su giriþi 1/2" Kalorifer tesisatý dönüþü 3/4"

12

Kalorifer Kullaným Gaz Soðuk Su Kalorifer Tesisatý Sýcak su Giriþ Tesisatý Gidiþ Çýkýþý Dönüþ

Emniyet Ventili ve Tahliye Borusu


6-MONTAJ KURALLARI 6.6 Gaz Borularýnýn Baðlanmasý Gaz borularýný baðlamadan önce, lütfen aþaðýda belirtilen iþlemleri kontrol ediniz. • Sisteme verilen gazýn, kombinin gaz tipine uygun olmasi gereklidir. • Gaz borularýnýn temiz olmasi gereklidir. • Gaz giriþine lütfen 3/4" gaz filtresi takýn. Kurulumdan sonra lütfen tüm baðlantýlarýn sýklýðýný kontrol ediniz. • Gaz borularýný elektriksel topraklama amacýyla kullanmayýnýz 6.7 Hermetik Bacanin Montajý

• Verilmiþ olan orijinal baca kullanýlmalýdýr, baca borusu üzerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmamalýdýr. • Hermetik baca dýþarý ve aþaðý doðru 3 derece eðimle monte edilmelidir. • Eðer içinden geçtiði duvar uygun olmayan malzemelerden üretilmiþ ise baca borusu en az 20mm kalýnlýðýnda izole edilmelidir. • Baca borularýný tavandan geçirmeyiniz. Eðer tavandan geçirilmesi mecburi ise, baca borusu en az 20 mm kalýnlýðýnda izole

ile kaplanmalýdýr. Baca borusu ve geçtiði duvar arasýdaki boþluk bakým yapýlmasýný zorlaþtýran beton veya çimento gibi sert malzemelerle doldurulmamalýdýr. • Baca borusu duvardan tamamen dýþarý çýkmalý ve týkanmamalýdýr. • Atýk gaz çýkýþýnýn ve Ýçeriye doðru olan hava akýþýnýn iyi bir þekilde gerçekleþtirildiðinden emin olunmalýdýr. • Baca borusunun üst hizasý ile üst kat arasýndaki mesafe 50 mm'den (aþaðýdaki çizimde gösterilmiþtir) az olmamalýdýr. • Eðer ilave borularýn kullanýlmasý gerekliyse, tüm baðlantý yerleri tamamen sýzdýrmaz hale getirilmeli ve evin içine atýk gaz sýzýntýsý ve kaçaðý olmamalýdýr. • Kombi baca borusu(larý) ile kurulmalýdýr ve borular dýþarýya kadar uzatýlmalýdýr (aþaðýdaki þekilde gösterildiði gibi). • Kombinin hermetik baca olmadan kullanýlmasý kesinlikle yasaktýr.

•

6.8 Eþ Merkezli Baca DIGIFEL 24KW (KB2-24CE ) VE DIGIFEL DUO 24KW (KM1-24CE )ÝÇÝN KISMA PULU ÖLÇÜLERÝ EÞMERKEZLÝ BACA ÇAPI 100/60 mm Baca Yatay Uzunluk (m) 1 m. daha az 1m ile 2 metre arasý 2 metreden sonra

KISMA PULU ÖLÇÜLERÝ Ø 43 Ø 45 Takýlmayacak

90 Derece Dirsek Kaybý 1 metre

DIGIFEL DUO 28KW ( KM1-28CE) ÝÇÝN KISMA PULU ÖLÇÜLERÝ EÞMERKEZLÝ BACA ÇAPI 100/60 mm Baca Yatay Uzunluk (m) 1 m. daha az 1m ile 2 metre arasý 2 metreden sonra

KISMA PULU ÖLÇÜLERÝ Ø 44 Ø 46 Takýlmayacak

90 Derece Dirsek Kaybý 1 metre

Eþ merkezli baca borularý montaj gereksinimlerine uygun olarak monte edilebilir. Üstteki tabloda, akýþ sýnýrlayýcý halkasý olan ve olmayan eþ merkezli baca borularýnýn yatay uzunluklarý gösterilmektedir. Not: Her 90 derece dirsek 1m lik baca kaybýna eþittir, yani takýlan her dirsek için tüm sisteme 1 m boru eklenmiþ gibi düþünülebilir.

13


6-MONTAJ KURALLARI

Eþ merkezli baca montaj þablonu

6.9 Eþ Merkezli Bacanýn Montajý • Matkapla montaj þablonuna göre duvarda çapý 105mm olan bir delik açýnýz. Delik dýþarýya doðru ve 3 derece aþaðý eðimli olmalýdýr • Eðer atýk gaz borusu yan duvara takýlýyorsa, kurulum modülünün merkezinden ve atýk gaz borusu merkezinden bir seviye hati çekilmelidir. Lütfen aþaðýdaki þekle bakýnýz. • Atýk gaz çýkýþýnýn merkezini ortalayarak 105 mm çapýnda bir çember çiziniz. • Deliði bu çembere göre açýn. Delik dýþarýya doðru ve 3 derece aþaðý eðimli olmalýdýr.

6.10 Ýlave Baca Borularýnýn Baðlanmasý Baca borularýnýn toplam uzunluðu kombinin monte edildiði yerle atýk gaz borusunun ucunun arasýndaki mesafeye göre belirlenir. Bu mesafe akýþ sýnýrlayýcý halkanýn ve ilave boruarýn takýlýp takýlmamasi konusunda da belirleyicidir. Lütfen aþaðýdaki þekle bakýnýz.

• Standart atýk gaz borusunu delikten dýþarý çýkarýnýz. • Atýk gaz borusunun flanþlarýný takýnýz. • Kombinin atýk gaz borusunun çýkýþýna dirseði baðlayýnýz. • Ýlave atýk gaz borularýný dirseklerle ve standart borularla baðlayýnýz. • Ýlave atýk gaz borularýn uygun uzunluða göre ayarlayýnýz

6.11 Eþ Merkezli Baca Baðlantýsýnda Dikkat Edilecek Hususlar Atýk gaz borularýnýn hava geçirmeyecek þekilde sýzdýrmaz olmasýna dikkat edin. Dirsekleri takarken, içteki borunun doðru bir þekilde monte edildiðinden ve borularýn atýk gaz çýkýþ borusuna baðlandýðýndan ve tüm borularýn sýkýca monte edilmiþ olduðundan emin olunuz. Atýk gaz borularýnýn baðlantýsý orijinal borular ve ilave baðlantýlar içerir. Dirseklerin ve ilave borularýn uzunluðu tabloya göre belirlenir ve toplam uzunluk müsaade edilen toplam uzunluktan fazla olamaz.

Standart Baðlantý

14

Ýlave Baðlantý


6-MONTAJ KURALLARI 6.12 Doðalgazdan LPG’ye Dönüþümü Gaz dönüþümü yapmadan önce : • Kombinin elektriðini ve gazý kesin • Kombinin dýþ kaplama sacýný , hermetik kabin kapaðýný ve yanma odasý ön sacýný sökün. • Gaz valfi brülör baðlantýsýný yapan gaz borusunu sökün. • Brülör hermetik kabin baðlantý yerlerini sökün ve brülörü dýþarýya çýkartýn. • Brülörün arka kýsmýnda bulunan enjektörlerin bulunduðu kolektörü söküp çýkartýn. • Kolektörde bulunan enjektörleri çýkartýn ve aþaðýdaki tabloda belirtilen ölçüdeki LPG enjektörlerini kullanarak kollektöre montajlayýn. Montaj esnasýnda mutlaka pul kullanýn. • Tüm montaj iþlemleri bittikten sonra anakartta bulunan JP1 jumperinden gaz tipi seçimini LPG yaparak (1–2 nolu uçlar kýsa devre olacak) anakarta tanýtýnýz.

2

• Kombinin minimum ve maksimum gaz basýnç ayarlarýný yaparak iþlemi tamamlayýnýz.

3

4

HERMETÝK Güç Enjektör çapý Enjektör adeti Gaz giriþ basýncý Brülör max.gaz basýncý Brülör min.gaz basýncý

Digifel KB2-24CE LPG Doðalgaz (G20) 24 KW 24 KW 0,77mm 1,30mm 12 12 30 mbar 20 mbar 28,0 mbar 11,5 mbar 2,0 mbar 1,5 mbar

Digifel Duo KM1-24CE Doðalgaz (G20) LPG 24 KW 24 KW 1,30mm 0,77mm 12 12 20 mbar 30 mbar 11,5 mbar 28,0 mbar 1,5 mbar 2,0 mbar

Digifel Duo KM1-28CE Doðalgaz (G20) LPG 28 KW 28KW 1,35mm 0,83mm 12 12 20 mbar 30 mbar 13,5 mbar 30,0 mbar 1,5 mbar 2,5 mbar

15


6-MONTAJ KURALLARI

Topraklama Terminali

6.13 Elektrik & Elektronik Devre Þemasý

Fan Faz Fan Nötr

Ateþleme /Ýyonizasyon elekrotu

Kullaným suyu NTC sensörü

Limit termostat

Basýnç sivici Modülasyon bobini

16

Kalorifer NTC sensörü

Oda termostadý

Akýþ kontrol sivici

Prosestat

Pompa Motoru

TWV kullaným suyu TWV merkezi ýsýtma Nötr

Gaz valfi

Üç Yollu Motorlu vana

220 V AC giriþ


NOT


NOT


GARANTÝ BELGESÝ

HERMETÝK KOMBÝ Model:

Teslim Tarihi, Yeri:

Seri No:

Fatura Tarihi, No: Satýcý Firma :

Adres: Tel / Faks: Satýcý Firma (Kaþe / Ýmza):

GENEL MÜDÜR Ürünün kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve yetkili servis elemanlarý dýþýndaki þahýslar tarafýndan bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale edilmemiþ olmasý þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamen malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yýldýr. Garanti kapsamý içinde yapýlan iþlemler için iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka bir ad altýnda hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Garanti süresi içinde yapýlacak tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 (OTUZ) iþ günüdür. Bu süre ürünün yetkili servislerimize, yetkili servislerimiz bulunmamasý durumunda Yetkili Satýcýlarýmýza veya Firmamýza bildirildiði tarihten itibaren baþlar. Arýzanýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir. Arýzanýn giderilmesi ürünün bulunduðu yerde veya Yetkili Servislerimde yapýlabilir. Müþterimizin buna onayý þarttýr. Ancak; -Ürünün teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten fazla ortaya çýkmasý veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn toplamýnýn altýdan fazla olmasýyla üründen yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý, -Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý -Yetkili Servislerimizce; mevcut olmamasý halinde sýrasýyla Yetkili satýcýmýz, bayi, acente temsilciliðimizden birisinin bölgeye en yakýn servis yetkilisiyle birlikte veya firmamýz yetkilisince düzenlenecek raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr. Garanti belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðüne baþvurulabilir. Bu Garanti Belgesinin kullanýlmasýna 4077 sayýlý Kanun ile bu Kanunca dayanýlarak düzenlenen TRKGM - 95/116 -117 sayýlý Teblið uyarýnca TC. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir. MÜÞTERÝNÝN DÝKKAT ETMESÝ GEREKENLER Firmamýz tarafýndan verilen bu garanti, ürünün normalin dýþýnda kullanýlmasýndan doðacak arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýdaki durumlar da garanti dýþýdýr: • Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar, • Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve arýzalar. • Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar. • Yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek arýzalar ve hasarlar. • Ürünün kullanma kýlavuzlarýnda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar. Yukarýda belirtilen arýzalarýn giderilmesi ücret karþýlýðýnda yapýlýr. Garanti, bu belgenin diðer yüzünde belirtilen süre içinde ve yalnýzca üründe meydana gelecek arýzalar için geçerli olup, bunun dýþýnda, garanti belgesine dayanýlarak, herhangi bir isim altýnda hak ve tazminat talep edilemez. Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý, bayi, acenta ya da temsilciliklere aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orijinal seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir.

Bu belge, Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý 49997 no'lu ve 07.04.2008 izin tarihli belgesine göre düzenlenmiþtir

Airfel Isýtma ve Soðutma Sistemleri San. Tic. A.Þ. Sani Konukoðlu Bulvarý Üzeri Þehitkamil / GAZÝANTEP Tel:0342 338 18 00 Faks:0342 338 74 00

0216

444 999 0 | www.airfel.com


MERKEZÝ

444 999 0

www airfel com

GÜN Kesintisiz Hizmet

Airfel Isýtma ve Soðutma Sistemleri San. Tic. A.Þ. Genel Müdürlük / Head Office Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / ÝSTANBUL Tel : (0216) 453 27 00 Pbx Faks : (0216) 671 06 00

Ege Bölge Müdürlüðü Tesisat Ýþ Merkezi 1201 Sk. No:13/P Yeniþehir / ÝZMÝR Tel : (0232) 449 10 15 Faks : (0232) 449 08 48

%100 MÜÞTERÝ MEMNUNÝYETÝ

YAYGIN SERVÝS

0216

Ýç Anadolu Bölge Müdürlüðü Ceyhun Atuf Kansu Cd. No: 114 E Blok D:3 Balgat / ANKARA Tel : (0312) 472 75 70 Faks : (0312) 472 79 85

Güneydoðu Bölge Müdürlüðü Fevzi Çakmak Bulvarý No: 66/A GAZÝANTEP Tel : (0342) 322 11 50 - 60 70 Faks : (0342) 321 42 09

GARANTÝ AVANTAJLARI

KKKECOFEL0108-R3

ÇAÐRI

4 4 4 9 9 9 0 I w w w. a i r f e l . c o m

Fabrika Sakarya 2.Org. San. Böl. Hendek / SAKARYA Tel : (0264) 654 56 27 Faks : (0264) 654 58 46

Fabrika Velimeþe Köyü. Hacýþeremet Mevkii. 7-8 km. Çorlu / TEKÝRDAÐ Tel : (0282) 684 21 60 Faks : (0282) 674 31 24

e-dogalgaz.com Airfel Digifel Duo Kullanim Kilavuzu  

e-dogalgaz.com Airfel Digifel Duo Kullanim Kilavuzu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you