Page 1

FALKE Fx 24 Fi KOMB‹ 7 YIL GARANT‹L‹ Enerji Verimlili¤i (92/42 CEE) Verim %93.6 Çift Eflanjör Sistemi Hermetik Baca Sistemi 21.300 Kcal/h Kapasiteli 13.7 Lt/Dak. S›cak Su Kapasitesi Dijital LCD Gösterge Panosu Ar›za Teflhis Sistemi Elektrik Motorlu 3 yollu Vana

Baxi Group, De Dietrich, Remeha


FALKE Fx 24 Fi KOMB‹ FALKE Fx 24 Fi Kombi Teknik Özellikleri • • • • • • • • • • • • • • •

3 Y›ld›zl› Enerji Verimlili¤i:

Enerji verimlili¤i (92/42 CEE) Çift eflanjör yap›s› ile konforlu ›s›nma ve s›cak su temini Dijital LCD gösterge panosu Kompakt ölçüler Ar›za teflhis sistemi Elektrik motorlu 3 yollu vana Düflük enerjili sirkülasyon pompas› ile elektrik enerjisi tasarrufu Honeywell gaz valfi ile yüksek modülasyon ‹ki ayr› ›s›tma s›cakl›¤› ayar aral›¤› ile yerden ›s›tmaya uygun; 30 °C - 85 °C ve 30 °C - 45 °C ‹ki NTC sensör ile s›cakl›k kontrolü Paslanmaz çelik plakal› kullan›m suyu eflanjörü Is›tma ve kullan›m suyu devresinde donmaya karfl› tam koruma Anti Blokaj Sistemi: Sirkülasyon pompas› 24 saatte bir kez otomatik olarak devreye girer ve blokaj› önler Kullan›m suyu devresinde türbinli debimetre ile s›cak suda kesintisiz konfor Dıfl hava sensörü ile dıfl hava sıcaklı¤ına göre otomasyon (opsiyonel)

FALKE Fx 24 Fi hermetik modelleri Avrupa CEE/92/42 standart›na göre 3 y›ld›zl› enerji verimlili¤i ile s›n›f›n›n en yüksek verim de¤erine sahiptir.

Paslanmaz Çelik Brülör Grubu: Do¤algaz veya LPG yakmaya uygun brülör grubu üst k›sm› paslanmaz çelik yap›s›yla uzun ömürlüdür.

Multi Fonksiyonlu Elektronik Kontrol Kart›: Mikro ifllemcili ana kart ile kombi sorunsuz ve güvenli bir flekilde çal›flmaktad›r.

Eflanjör: LCD Ekran Gösterge Panosu

Alevle temas eden ana eflanjörün ›s› dayan›m› yüksek oldu¤u için daha ince bir yap›da üretilmektedir. Bu özellik sayesinde yanma odas›nda yak›lan gaz›n s›cakl›¤›n›n ana eflanjör içerisinden geçen suya daha h›zl› transfer edilmesi sa¤lanmaktad›r.

FALKE Fx 24 Fi kombide kullan›lan Dijital LCD gösterge panosu sayesinde kombinin çal›flma fonksiyonlar› ve ar›zalar rahatl›kla takip edilebilmektedir.

FALKE Fx 24 Fi

TEKN‹K ÖZELL‹KLER

FALKE Fx 24 Fi

HERMET‹K

400 173

Gaz Kategorisi Maksimum ısıl yük Minimum ısıl yük Maksimum ısıl güç

25

200

704

Minimum ısıl güç Maksimum venim (Nominal) 92/42/ EEC Direktifine göre verim Sınıfı Merkezi ısıtma sistemi max. basıncı Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı Kullanım sıcak suyu devresi sıcaklık ayar aralığı Genleşme tankı kapasitesi Genleşme tankı basıncı Sıcak kullanım suyu devresi max. basıncı Sıcak kullanım suyu devresi min. dinamik basıncı Min. kullanım sıcak suyu üretimi Kullanım sıcak suyu üretimi Δt = 25°C Baca tipi Özel kullanım suyu üretimi (EN 625’e göre) Eş eksenli baca çapı (hermetik model) Max. atık gaz akışı Min. atık gaz akışı Atık gaz max. sıcaklığı NOx sınıfı Gaz tipi Voltaj Frekans Net ağırlık Enerji Tüketimi Boyutlar Yükseklik Genişlik Derinlik Koruma sınıfı (EN 60529’a Göre)

70

65 194

65

95 142

70

300

Basma Yükseklliği mSS

3/4” 1/2” 3/4” 1/2” 3/4” MERKEZ‹ KULLANIM GAZ KULLANIM MERKEZ‹ ISITMA SUYU G‹R‹fi SUYU ISITMA ÇIKIfi ÇIKIfi G‹R‹fi DÖNÜfi

5,5 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 0

200

Pompa e¤risi

400

600

800

1000

1200

kW kW kW kcal/h kW % bar °C °C l bar bar bar l/dak. l/dak. l/dak. mm kg/sn kg/sn °C V Hz kg W mm mm mm -

II2H3B/P 26.5 11.0 24.8 21.300 9.6 93.6 3 30 - 85 30 - 60 6 0.5 8 0.15 2.5 13.7 C12 - C32 - C52 - B22 10.7 60/100 0.014 0.014 140 3 Doğalgaz, LPG 230 50 38 102 725 400 300 IPX 4D

Debi l/h

ORHANLI BELDES‹, ORTA MAHALLE AKDEN‹Z SOKAK. NO: 8 34959 TUZLA / ‹STANBUL Tel.: (0216) 581 65 00 Fax: (0216) 304 19 65 9001

0051

*Dr. Teknik Servis ‹stanbul, Ankara, Gebze ve ‹zmir’de faaliyettedir.

www.baymak.com.tr e-mail : merkez1@baymak.com.tr

02.12.2011 - Rev. No.01

BAYMAK MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. A.fi.

e-dogalgaz.com Baymak Falke Fx Brosur  

e-dogalgaz.com Baymak Falke Fx Brosur

e-dogalgaz.com Baymak Falke Fx Brosur  

e-dogalgaz.com Baymak Falke Fx Brosur

Advertisement