Page 1

Gramatyka z çwiczeniami PRZYGOTOWAN DO EGZAMINÓ IE W

MATURA FCE CAE

• Przejrzyste i wyczerpujàce objaÊnienia wszystkich zagadnieƒ gramatycznych • Dla poczàtkujàcych i zaawansowanych • NowoÊç: quiz sprawdzajàcy opanowanie materia∏u po ka˝dym rozdziale

wydawnictwo LINGO


Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym E-ksiazka24.pl.


Anna Treger

Repetytorium

ANGIELSKI Gramatyka z çwiczeniami

Konsultacja merytoryczna: Les∏aw Kawalec


Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Mariusz Jachimczuk Redakcja i korekta: Pawe∏ Pokora

ISBN-10: 83-60287-08-2 ISBN-13: 978-83-602-8708-8

© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp. j., Warszawa 2006

www.WydawnictwoLingo.pl

Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Opolgraf

2


Spis treÊci

Wst´p

1. Przedimek 1.1. Przedimek nieokreÊlony 1.2. Przedimek okreÊlony 1.3. Przedimek zerowy

2. Rzeczownik 2.1. Charakterystyka rzeczowników pod wzgl´dem budowy 2.2. Liczba mnoga 2.3. Rodzaj rzeczowników 2.4. Rzeczowniki niepoliczalne

3. Rzeczownik w dope∏niaczu 3.1. Tworzenie dope∏niacza 3.2. U˝ycie dope∏niacza 3.3. Dope∏niacz frazowy 3.4. Podwójna forma dzier˝awcza 3.5. Opuszczanie rzeczownika po formie dope∏niacza

4. Zaimek 4.1. Zaimki osobowe 4.2. Zaimki dzier˝awcze 4.3. Zaimki zwrotne i emfatyczne 4.4. Zaimki wskazujàce 4.5. Zaimki pytajàce 4.6. Zaimki wzajemne 4.7. Zaimki nieokreÊlone 4.8. Zaimki wzgl´dne 4.9. Zaimki iloÊciowe

5

6 6 10 13

6. Przys∏ówek wzgl´dem budowy

5.1. Miejsce przymiotnika w zdaniu 5.2. Charakterystyka przymiotników pod wzgl´dem budowy 5.3. Stopniowanie przymiotników 5.4. Porównania 5.5. Szyk przymiotników w zdaniu

www.WydawnictwoLingo.pl

73

6.2. Podzia∏ przys∏ówków

77

6.3. Stopniowanie przys∏ówków

78

6.4. Porównania

79

20 20 21 27 29

7. Spójnik

83

7.1. Charakterystyka spójników pod wzgl´dem budowy

83

7.2. Podzia∏ spójników

84

7.3. U˝ycie spójników

85

34 34 34 35 36 36

40 40 41 42 45 46 48 49 49 52

8. Przyimek

60 60 60 64 67 69

90

8.1. Charakterystyka przyimków pod wzgl´dem budowy

90

8.2. Miejsce przyimka w zdaniu

91

8.3. U˝ycie przyimków

91

9. Liczebnik 9.1. Charakterystyka liczebników

105 105

9.2. Daty

109

9.3. „One”

109

9.4. Zero

110

10. Czasownik

113

10.1. Charakterystyka czasowników pod wzgl´dem budowy

5. Przymiotnik

73

6.1. Charakterystyka przys∏ówków pod

113

10.2. Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie 10.3. Formy czasownika

116 117

10.4. Czasowniki regularne i nieregularne

120

10.5. Kategorie czasowników

122

10.6. Czasowniki statyczne i dynamiczne

123

3


spis treÊci

11. Czasowniki modalne 11.1. Can/be able to 11.2. Could/be able to 11.3. Should/Ought to/had better 11.4. Must/Have to 11.5. Need 11.6. Would 11.7. May/might 11.8. Used to 11.9. Will/shall

12. Pytania i odpowiedzi 12.1. Pytania typu „yes/no” 12.2. Pytania zawierajàce przeczenie 12.3. Pytania „wh” 12.4. Pytania alternatywne 12.5. Pytania w formie wypowiedzi oznajmujàcych 12.6. Pytania ogonkowe 12.7. Pytania „echo”

13. Czasy teraêniejsze 13.1. Present Simple 13.2. Present Continuous 13.3. Present Perfect 13.4. Present Perfect Continuous

14. Czasy przesz∏e 14.1. Past Simple 14.2. Past Continuous 14.3. Past Perfect 14.4. Past Perfect Continuous

15. Czasy przysz∏e 15.1. Future Simple 15.2. Zwrot „be going to” 15.3. Future Continuous 15.4. Future Perfect 15.5. Future Perfect Continuous 15.6. Inne konstrukcje wyra˝ajàce przysz∏oÊç

16. Strona bierna 16.1. Tworzenie strony biernej 16.2. U˝ycie strony biernej 16.3. Przyimki w stronie biernej 16.4. Konstrukcje bezokolicznikowe w stronie biernej 16.5. Sprawcze „have/get”

4

128 128 130 132 133 135 137 138 140 141

144 144 146 146 148 148 149 150

17. Mowa niezale˝na i zale˝na 17.1. Czasowniki wprowadzajàce 17.2. Zmiany dotyczàce czasów 17.3. Zmiany dotyczàce czasowników modalnych 17.4. Zmiany dotyczàce okreÊleƒ czasu i miejsca 17.5. Zmiany dotyczàce zaimków 17.6. Inne zmiany 17.7. Pytania w mowie zale˝nej 17.8. Polecenia i proÊby 17.9. Zdania warunkowe w mowie zale˝nej

210 210 212 216 220 221 221 222 224 225

18. Tryb ∏àczàcy

229

19. Zdania rozkazujàce

236

19.1. Zdania rozkazujàce w drugiej osobie 236 19.2. Zdania rozkazujàce w pierwszej i trzeciej osobie 238 19.3. Konstrukcja „to be + bezokolicznik” 239

153 153 157 159 164

170 170 173 176 179

184 184 187 189 192 194 196

199 199 200 203 204 206

20. Zdania czasowe

243

21. Zdania przydawkowe

250

21.1. Zdania ograniczajàce 21.2. Zdania rozwijajàce 21.3. Zdania typu „cleft sentences”

22. Zdania warunkowe 22.1. Zdania warunkowe I typu 22.2. Zdania warunkowe II typu 22.3. Zdania warunkowe III typu 22.4. Dodatkowe uwagi o w∏asnoÊciach zdaƒ warunkowych 22.5. Inwersja w zdaniach warunkowych 22.6. S∏owa i wyra˝enia wprowadzajàce warunek 22.7. Zdania warunkowe mieszane

23. Inwersja 23.1. Inwersja z czasownikiem posi∏kowym 23.2. Inwersja przez zamian´ miejsc podmiotu i orzeczenia

250 251 254

257 257 260 263 264 266 267 268

272 272 277

Klucz do çwiczeƒ

282

Wykaz czasowników nieregularnych

294


WST¢P

Wst´p

Chcesz skutecznie i szybko powtórzyç gramatyk´ angielskà? Potrzebujesz kompendium, po które zawsze mo˝esz si´gnàç, ˝eby sprawdziç poprawnoÊç u˝ytej konstrukcji czy przypomnieç sobie potrzebnà regu∏´? Wolisz mieç pewnoÊç, ˝e przed wa˝nym egzaminem w jednej ksià˝ce znajdziesz wyczerpujàce wyjaÊnienia wszystkich istotnych zagadnieƒ gramatycznych? „Repetytorium” Lingo jest w∏aÊnie dla Ciebie. Ksià˝ka przeznaczona jest dla uczniów, maturzystów, studentów, osób przygotowujàcych si´ do egzaminów j´zykowych, a tak˝e wszystkich chcàcych utrwaliç i poszerzyç znajomoÊç angielskiej gramatyki. Uwzgl´dnia materia∏ wymagany na nowej maturze oraz egzaminach takich jak First Certificate in English czy Certificate in Advanced English. Sk∏ada si´ z dwudziestu trzech rozdzia∏ów, klucza do çwiczeƒ oraz spisu czasowników nieregularnych. Ka˝dy rozdzia∏ zosta∏ rozplanowany z uwzgl´dnieniem stopnia trudnoÊci. Z „Repetytorium” mo˝na wi´c korzystaç na ka˝dym etapie nauki. Mo˝e ono tak˝e s∏u˝yç nauczycielom j´zyka angielskiego przy uk∏adaniu i prowadzeniu zaj´ç gramatycznych. Ka˝dy rozdzia∏ obejmuje wst´pnà charakterystyk´ zagadnieƒ, którym jest poÊwi´cony, cz´Êç teoretycznà przedstawiajàcà odpowiednie regu∏y gramatyki, zilustrowanà przyk∏adami wraz z ich t∏umaczeniem na polski, zestaw çwiczeƒ utrwalajàcych oraz quiz pozwalajàcy sprawdziç zdobytà wiedz´. Wszystkie te elementy sà graficznie wyró˝nione, co u∏atwia nauk´ i sprawia, ˝e tekst jest przejrzysty. J´zyk wykorzystywany w publikacji oparty jest na wspó∏czesnej angielszczyênie brytyjskiej. Przyk∏ady nale˝à przewa˝nie do j´zyka mówionego (ale nie nazbyt kolokwialnego), choç nie zaniedbano równie˝ j´zyka bardziej starannego. W uzasadnionych przypadkach pojawiajà si´ tak˝e zwroty zaczerpni´te z amerykaƒskiej wersji j´zyka angielskiego. Jak wiadomo, wszelkie zasady gramatyczne to nie dogmaty, ale prawid∏owoÊci zaobserwowane w ˝ywej, ciàgle rozwijajàcej si´ mowie. To t∏umaczy zjawisko wyjàtków, które wprawdzie nie podwa˝ajà potrzeby znajomoÊci uniwersalnych regu∏, ale wyst´pujà i nale˝y o nich wiedzieç. Ten aspekt równie˝ zosta∏ uwzgl´dniony w ksià˝ce.

Uczmy si´ gramatyki! Nie tylko dlatego, ˝eby dobrze zdaç egzamin. Przede wszystkim po to, by lepiej pos∏ugiwaç si´ j´zykiem angielskim.

Z ˝yczeniami sukcesów Autorka

www.WydawnictwoLingo.pl

5


1. Przedimek (the Article) Przedimek sprawia nam sporo trudnoÊci, choçby dlatego, ˝e jest nieznany polszczyênie. Francuzi, Bu∏garzy czy Niemcy nie majà tak du˝ych problemów, poniewa˝ w ich j´zykach wyst´pujà rodzajniki odgrywajàce podobnà rol´ jak przedimek w angielskim. Mimo ˝e u˝ycie rodzajnika w ka˝dym z tych j´zyków rzàdzi si´ specyficznymi prawami i regu∏ami, to ich u˝ytkownicy majà w tej kwestii okreÊlone wyczucie i intuicj´ j´zykowà, do których mogà si´ w razie potrzeby odwo∏ywaç. Jednak˝e Polacy wcale nie stojà na straconej pozycji. Po podj´ciu odpowiedniego, wcale nie tak ogromnego wysi∏ku, mogà przyswoiç sobie to zagadnienie i opanowaç zasady okreÊlajàce u˝ycie przedimków. W j´zyku angielskim wyst´pujà: Przedimek nieokreÊlony: a/an Przedimek okreÊlony: the Przedimek zerowy, oznaczany znakiem graficznym ø

1.1. Przedimek nieokreÊlony a/an Przedimek nieokreÊlony oznacza, ˝e opisujemy danà osob´, rzecz, poj´cie po raz pierwszy, a dana rzecz, osoba, bàdê poj´cie nie sà bli˝ej znane mówiàcemu i s∏uchajàcemu.

a pen (jakiÊ, pewien) d∏ugopis a book (jakaÊ, pewna) ksià˝ka a new house (jakiÊ, pewien) nowy dom

an aquarium an elephant an old car

(jakieÊ, pewne) akwarium (jakiÊ, pewien) s∏oƒ (jakiÊ, pewien) stary samochód

Postaç, jakà przyjmuje przedimek nieokreÊlony (a bàdê an), uzale˝niona jest od tego czy wyrazy towarzyszàce (rzeczownik bàdê wyra˝enie rzeczownikowe) zaczynajà si´ od spó∏g∏oski czy samog∏oski. Przed pen, book (rzeczownikami) i new house (wyra˝enie rzeczownikowe) stawiamy przedimek nieokreÊlony a, poniewa˝ p, b, n sà spó∏g∏oskami. Natomiast przed aquarium, elephant, old car stawiamy przedimek nieokreÊlony an, gdy˝ a, e, o to samog∏oski. Nale˝y pami´taç, ˝e o u˝yciu postaci a bàdê an decyduje nie pisownia wyrazu, ale jego brzmienie.

a university /,ju:nI'v#HsIti/ an hour /a*E/ a European state /,j*ErE'pi:En steIt/

6


ROZDZIA¸

W zdaniach: I am a driver. She is a student.

1

Jestem kierowcà. Ona jest studentkà.

u˝ywa si´ przedimka nieokreÊlonego, mimo ˝e ktoÊ mówi o sobie, o niej, a „ja” i „ona” sà znane zarówno mówiàcemu jak i s∏uchajàcemu. Przedimek nieokreÊlony t∏umaczony jest tutaj jako „jeden z wielu, nale˝àcy do grupy/kategorii, pewnej klasy ludzi”:

I am a politician. This is an elephant. S∏owacki was a Romantic poet.

Jestem politykiem (nale˝´ do tej grupy ludzi, których nazywamy politykami). To jest s∏oƒ (nale˝y do gatunku zwierzàt nazywanych s∏oniami). S∏owacki by∏ poetà romantycznym (by∏ jednym z poetów romantycznych).

W dawnym j´zyku angielskim przedimek nieokreÊlony a/an oznacza∏ one – jeden. Jeszcze do dziÊ w niektórych przypadkach u˝ywamy a/an i one zamiennie np. w jednostkach miary, obj´toÊci, wagi, czasu, pieni´dzy:

a kilo = one kilo a litre = one litre a metre = one metre

1/5 = a fifth = one fifth a thousand = one thousand an hour = one hour

Przedimka nieokreÊlonego u˝ywamy równie˝ w miarach i cz´stotliwoÊciach. W tym przypadku a/an t∏umaczymy jako za/na/w:

She takes a shower twice a day. I go to the cinema three times a week. The apples are 70 p a pound. He usually drives 80 miles an hour.

Ona bierze przysznic dwa razy na dzieƒ. Chodz´ do kina trzy razy w tygodniu. Jab∏ka kosztujà 70 pensów za funt. On zazwyczaj jedzie 80 mil na godzin´.

W powy˝szych sytuacjach a/an mo˝na zastàpiç s∏owem per:

The apples are 70 p per pound. Zwróçmy uwag´ na u˝ycie i szyk wyrazów w przypadku s∏ów half and quater:

Half an hour has passed. Up∏yn´∏o pó∏ godziny.

A quarter of an hour has passed. Up∏ynà∏ kwadrans.

I need half a kilogram of marmalade. Potrzebuj´ po∏ kilo marmolady.

I need a quarter of a kilogram of marmalade. Potrzebuj´ çwierç kilo marmolady.

We have half a bottle of wine left. Pozosta∏o nam pó∏ butelki wina.

We have a quarter of a bottle of wine left. Pozosta∏a nam jedna czwarta butelki wina.

www.WydawnictwoLingo.pl

7


Pr zedimek

Ale:

Let’s meet at (a) quarter past eight Spotkajmy si´ kwadrans po ósmej. Uwaga: wybór – u˝ycie bàdê nie u˝ycie a przed quarter - mamy tylko przy podawaniu godziny.

We met at half past ten. SpotkaliÊmy si´ w pó∏ do jedenastej. Przedimki sà zale˝ne od wyst´pujàcych po nich rzeczownikach – nie tylko od tego czy zaczynajà si´ od spó∏g∏oski czy samog∏oski, czy sà okreÊlone czy nieokreÊlone, ale równie˝ od tego czy sà policzalne czy niepoliczalne (wi´cej na ten temat w rozdziale o rzeczowniku). Przed rzeczownikami niepoliczalnymi nigdy nie u˝ywamy przedimków nieokreÊlonych a/an. Mo˝emy natomiast u˝yç some i any:

Bring me (some) water. I’ve got (some) good information for you. Is there (any) milk in the refrigerator?

PrzynieÊ mi wody. Mam dla ciebie dobre informacje. Czy jest mleko w lodówce?

Ka˝dy rzeczownik niepoliczalny mo˝na uzupe∏niç przez dodanie okreÊlenia jednostkowego, np. a bit of, a piece of, an item of, a glass of i wtedy substancja czy poj´cie abstrakcyjne oznaczane przez rzeczowik nabiera charakteru policzalnego.

He drank water. Wypi∏ wod´.

He drank a glass of water. Wypi∏ szklank´ wody.

Buy me wine. Kup mi wino.

Buy me a bottle of wine. Kup mi butelk´ wina.

Add salt. Dodaj soli.

Add a pinch of salt. Dodaj szczypt´ soli.

We asked for legal advice. PoprosiliÊmy o porad´ prawnà.

We asked for a piece of legal advice. PoprosiliÊmy o (jednà) porad´ prawnà.

She bought furniture. Kupi∏a meble.

She bought a piece/an item of furniture. Kupi∏a mebel.

W powy˝szych przyk∏adach przedimek a jest wymienny z liczebnikiem one. Jednak˝e w przypadku half a glass of water, half a bottle of wine, itp. przedimka a nie mo˝na zastàpiç one. Przedimek nieokreÊlony u˝ywany jest tak˝e przy okreÊlaniu iloÊci: a few, few (z rzeczownikami policzalnymi) a little, little (z rzeczownikami niepoliczalnymi)

8


1

ROZDZIA¸

W przyk∏adach poni˝ej u˝ycie bàdê nieu˝ycie przedimka ma du˝e znaczenie dla okreÊlenia stanu posiadania:

I have few friends.

Mam niewielu/ma∏o przyjació∏ (few sugeruje niedostatek bàdê niewielkà liczb´).

I have a few friends. I have little money.

Mam kilku/paru przyjació∏ (a few sugeruje pewnà iloÊç). Mam niewiele/ma∏o pieni´dzy

I have a little money.

(analogicznie do few, little mówi o niewielkiej iloÊci). Mam troch´ pieni´dzy (analogicznie do a few, a little mówi o pewnej iloÊci).

Zdarza si´, ˝e mo˝na u˝yç zarówno few/a few i little/a little do okreÊlenia takiej samej iloÊci. KtoÊ majàcy trzech przyjació∏ mo˝e powiedzieç: „I have few friends”, natomiast inna osoba, majàca tyle samo przyjació∏ powie: „I have a few friends”. Jak widaç, u˝ycie przedimków w przedstawionych przypadkach sprowadza si´ raczej do subiektywnej oceny, a nie do precyzyjnego okreÊlenia iloÊci.

åwiczenia 1. Uzupe∏nij puste miejsca przedimkami a/an lub nie wpisuj nic, jeÊli przedimek nie jest potrzebny.

1. Simon has ______ photographic memory. 2. Could you bring me ______ apple? 3. I live in ______ rural area. 4. There is ______ beautiful garden in front of my house. 5. I have ______ sister and two brothers.

6. He buys plenty of ______ magazines. 7. She is ______ Irish dancer. 8. Leave it to ______ expert. 9. Give me ______ honest answer. 10. They work in ______ zoo.

2. Uzupe∏nij puste miejsca, wpisujàc a/an, per bàdê nie wpisuj nic, jeÊli przedimek nie jest potrzebny. Czasem wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest prawid∏owa.

1. Buy me ______ dozen of eggs, please. 2. She was advised to have ______ X-ray. 3. Turn right into ______ one-way street. 4. I never drive fast, only 70 km ______ hour. 5. This was______ unique opportunity for me. 6. The film starts at ______ quarter to five. 7. We have English classes three times ______ week. 8. This house belongs to ______ old woman.

www.WydawnictwoLingo.pl

9. We are very late! It is ______ half past ______ nine. 10. Kaya is not ______ actress. She is ______ singer. 11. Could I have ______ cup of ______ coffee please? 12. This is ______ expensive but ______ good restaurant. 13. I can’t buy this. I have ______ little money. 14. How much are oranges? 40 cents ______ pound. 15. This carpet is ______ metre in length. 9


Pr zedimek

3. Uzupe∏nij tekst, wpisujàc a/an, one, per lub nie wpisuj nic, jeÊli przedimek nie jest potrzebny. Czasem wi´cej ni˝ jedna odpowiedê jest prawid∏owa.

My name is Kate. I am 1 ______ student and I live in 2 ______ small town in North England. I live in 3 ______ street with five houses only. It looks more like 4 ______ lane than 5 ______ street. There are 6 ______ beautiful trees all along it, and it is very quiet. There is 7 ______ small park on the corner where 8 ______ plenty of children play and ride bikes. There is also 9 ______ school nearby, where I study, and 10 ______ big swimming pool - it is 11 ______ hundred metres in length and sixty metres in width. Me and my friends go there frequently, three or four times 12 ______ week. In our leisure time we also go to 13 ______ cafeteria for 14 ______ cup of 15 ______ coffee and 16 ______ piece of 17 ______ cake. I love being 18 ______ student, but when I look back on my first year of school, I remember it as 19 ______ time of great stress. I had 20 ______ very few friends and no close ones. I went to 21 ______ cafés alone, sat there, drank 22 ______ coffee, read 23 ______ book or 24 ______ newspaper then I left for home. Now my life is completely different.

1.2. Przedimek okreÊlony the Przedimek okreÊlony ma tylko jednà form´ the i wyst´puje zarówno przed rzeczownikami w liczbie pojedynczej jak i mnogiej, policzalnymi (the book) i niepoliczalnymi (the wine). Wymowa przedimka the: [UE] – w pozycji nieakcentowanej, przed wyrazami zaczynajàcymi si´ od spó∏g∏oski, np. the man [UE ~ mæn] [UI] – w pozycji nieakcentowanej, przed wyrazami zaczynajàcymi si´ od samog∏oski, np. the apple [UI ~ æpEl] [Ui:] – w pozycji akcentowanej Przedimka okreÊlonego u˝ywamy, gdy mówimy o osobie, rzeczy, zjawisku znanej mówiàcemu i s∏uchajàcemu, ∏atwej do zidentyfikowania, okreÊlonej, wobec której nie ma wàtpliwoÊci, ˝e o nià w∏aÊnie chodzi: Give me the apple. Daj mi (to) jab∏ko (to konkretne jab∏ko, np. znajdujàce si´ na stole). I don’t like the song. Nie podoba mi si´ ta piosenka (ta w∏aÊnie piosenka). Przedimka okreÊlonego u˝ywamy: (a) kiedy mówimy o rzeczy, osobie bàdê zjawisku nie po raz pierwszy w tym samym kontekÊcie, (b) kiedy dana rzecz bàdê osoba jest póêniej okreÊlona innym rzeczownikiem. a) I live in a small town. The town has many old buildings. b)

Mieszkam w ma∏ym mieÊcie. Miasto ma wiele starych budynków. Philip gave me a present. The ring was beautiful. (Z kontekstu jasno wynika, ˝e tym prezentem jest pierÊcionek.)

Filip da∏ mi prezent. PierÊcionek by∏ pi´kny.

10


ROZDZIA¸

1

Przedimka okreÊlonego u˝ywamy równie˝ przed rzeczownikiem, o którym wczeÊniej nie by∏o mowy, ale do którego ju˝ si´ odnieÊliÊmy i który w sposób poÊredni zosta∏ zasygnalizowany:

I went to an art gallery yesterday. The paintings were exquisite. (Mowa jest o obrazach, które sà w zbiorach tej galerii, do której poszed∏em wczoraj.)

Poszed∏em wczoraj do galerii sztuki. Obrazy by∏y znakomite. Tak˝e wiedza o otaczajàcym nas Êwiecie mo˝e wskazywaç na potrzeb´ u˝ycia przedimka okreÊlonego.

The sun is shining now. The moon is in full phase. Indonesia lies near the Equator.

S∏oƒce teraz Êwieci. Ksi´˝yc jest w nowiu. Indonezja le˝y w pobli˝u równika.

Mamy jedno s∏oƒce, ksi´˝yc czy równik wobec tego u˝ywamy przedimka okreÊlonego. W przypadku, gdy wyrazy: s∏oƒce, ksi´˝yc u˝ywane sà jako terminy ogólnoastronomiczne, mo˝na u˝yç przedimka nieokreÊlonego:

Ariel is a moon of Uranus.

Ariel jest ksi´˝ycem Urana.

Przedimek okreÊlony u˝yty przed przymiotnikami odnosi si´ do okreÊlonej klasy, kategorii ludzi, którà charakteryzuje u˝yty przymiotnik:

the young the unemployed the disabled the rich and the poor

m∏odzi bezrobotni niepe∏nosprawni bogaci i biedni

Przedimka okreÊlonego u˝ywamy przed rzeczownikami stanowiàcymi ca∏à klas´/gatunek/rodzaj osób, zwierzàt, przedmiotów, zjawisk:

The tiger lives a solitary life. The pigeon was used to carry messages.

Tygrys prowadzi/tygrysy prowadzà samotny tryb ˝ycia. Go∏àb by∏/go∏´bie by∏y wykorzystywany/e do przesy∏ania wiadomoÊci.

Ponadto przedimek okreÊlony wyst´puje przed: 1. przymiotnikami w stopniu najwy˝szym: the best, the most interesting; uwaga: brak przedimka okreÊlonego przed przymiotnikiem w stopniu najwy˝szym nie czyni tego zdania niepoprawnym, zmienia jedynie jego treÊç, bowiem most bez the znaczy bardzo:

Kate is the most intelligent person I know. Kate is a most intelligent person.

www.WydawnictwoLingo.pl

Kasia jest najinteligentniejszà osobà, jakà znam. Kasia jest bardzo inteligentnà osobà. 11


Pr zedimek

2. rzeczownikami okreÊlajàcymi typ rozrywki:

I go to the cinema once a week. Chodz´ do kina raz w tygodniu. She goes to the opera frequently. Ona chodzi cz´sto do opery. He likes the theatre. On lubi teatr. 3. wyra˝eniami okreÊlajàcymi miar´, np. by the kilo, by the dozen, by the litre, by the metre; 4. nazwami paƒstw, jeÊli w ich sk∏ad wchodzi rzeczownik pospolity (np. republic, states, kingdom): the USA, the UK, the People’s Republic of China. Do wyjàtków zalicza si´: the Argentine (choç tak˝e Argentina), the Sudan (choç tak˝e Sudan), the Lebanon (choç tak˝e Lebanon), the Ukraine (choç tak˝e Ukraine); 5. nazwami niektórych krain geograficznych, regionów, stanów: the Cz´stochowa region,

the Kaszuby region, the Highlands, the Midlands, the Lowlands, the Continent of Africa, the Rivera, the South, the Middle East, the West; 6. nazwami wysp, które zawierajà of, np. the Isle of Wight, the Island of Soay, oraz tymi, które majà nazwy w liczbie mnogiej, np. the Britsh Isles, the Hebrides, the Shetlands, the Lofoten Islands; 7. nazwami kana∏ów: the Suez Canal, the Kiel Canal, the Burgundy Canal, the Panama Canal, the English Channel; 8. nazwami oceanów, mórz, rzek, delt: the Atlantic, the Pacific, the Baltic Sea, the Dead Sea, the Vistula, the Nile, the Rhine, the Mekong Delta, the Danube Delta; 9. nazwami pojezierzy: the Mazurian Lakes, the Lake District, the Brodnica Lakes; 10. nazwami pustyƒ: the Sahara Desert, the Gobi Desert, the Syrian Desert; 11. nazwami ∏aƒcuchów i masywów górskich: the Himalayas, the Tatras, the Alps, the Andes, the Sierra Nevada; 12. nazwami lasów: the Black Forest, the Vienna Woods, the West Mau Forest, the Dumbrava Forest, the Bielany Woods. Przedimek okreÊlony pomijamy wtedy, kiedy nazwa lasu wywodzi si´ od nazwy miejsca (chodzi g∏ównie o lasy angielskie), np. Abernethy Forest, Sherwood Forest, Friston Forest. Wyjàtek stanowià nazwy lasów, w których wyst´puje of, np. the Forest of Arden, oraz których nazwa pochodzi od przymiotnika, np. the New Forest; 13. nazwami zatok, pó∏wyspów, wybrze˝y: the Gulf of Mexico, the Gulf of Finland, the Persian Gulf, the Dungeness Peninsula, the Kamchatka Peninsula, the Hel Peninsula, the Yucatan Peninsula, the East Coast, the Costa Brava; 14. nazwami ujÊç, np. the Pentland Firth; 15. nazwami lodowców, np. the Hispar Glacier; 16. terminami z dziedziny geografii, kóre majà charakter indywidualny, np. the Equator, the North/South Pole, the Tropic of Capricon, the Greenwich Meridian; 17. nazwami urz´dów: the Ministry of Foreign Affairs, the Department of Defense, the European Committee for Standardisation; 18. nazwami klasztorów (m´skich i ˝eƒskich), np. the Albertine Convent, the Dominican Monastery; 19. nazwami budynków, gmachów, kawiarnii, np. the Empire State Building, the Shell Buidling, the Kremlin, the Parthenon, the Trocadero Café, the Nowy Âwiat Café (uwaga: nazwy kawiarni i restauracji cz´sto wyst´pujà w j´zyku potocznym bez the i bez s∏owa café/restaurant); 20. nazwami kin, np. the Odeon Cinema, the Atlantic Cinema; 21. nazwiskami rodzin: the Simpsons, the Osbournes; 22. nazwami instrumentów muzycznych w kontekÊcie grania, np. I play the violin; he is 12


ROZDZIA¸

1

practising the piano now. Kiedy mówimy o instrumencie jako o przedmiocie, stosujemy przedimki zgodnie z ogólnymi regu∏ami, np. I bought a guitar.

åwiczenia 4. Uzupe∏nij puste miejsca przedimkami a/an, the.

1. 2. 3. 4.

Who took ______ book? Pass me ______ bread, please. I live in ______ suburbs of Toronto. Daniel is______ big fan of Janice Joplin. 5. She is______ oldest of four children.

6. 7. 8. 9.

I learnt ______ piano when I was 5. ______ disabled can live independently. Where is ______ key? ______ cat is ______ very independent animal. 10. Let’s go to ______ theatre tonight.

5. Uzupe∏nij puste miejsca przedimkami a/an, the lub nie wpisuj nic, jeÊli przedimek nie jest potrzebny.

1. He has ______ new car. Have you seen ______ Opel yet? 2. He has cooked and done ______ washing up. 3. ______ weather is nice and ______ sun is up. 4. I’d like ______ camera for my birthday. ______ camera must be hand-held. 5. We went to see ______ movie last night. Some of ______ dialogue was poor. 6. She lives in ______ UK, in ______ Liverpool. 7. My uncle is______ university lecturer. 8. Let’s sit on ______ floor. 9. Greg is ______ most diligent student, but my sister is even more diligent. 10. ______ tiger is ______ largest member of ______ cat family. 11. ______ Smiths are very good neighbours. 12. Where are ______ boys? In ______ garden. 13. Hurry up! ______ students are waiting. 14. I live near ______ hospital. 15. We drifted down ______ Nile, enjoying ______ spectacular views.

1.3. Przedimek zerowy (ø) Brak przedimka nieokreÊlonego lub okreÊlonego ma pewne znaczenie gramatyczne, dlatego mówimy czasem o przedimku zerowym ø, zamiast stwierdzaç, ˝e nie stosujemy ˝adnego przedimka. Nie u˝ywamy przedimków (bàdê u˝ywamy przedimka zerowego) przed rzeczownikami, które mówià o ca∏ej klasie/gatunku/rodzaju:

I read books. He likes cheese and wine.

www.WydawnictwoLingo.pl

Czytam ksià˝ki. On lubi ser i wino. 13


Pr zedimek

Przedimek opuszczamy przed nazwami w∏asnymi, dniami tygodnia, miesiàca oraz rzeczownikami, po których nast´pujà numery np. stron:

Mark is my best friend. I have been to France many times. Amy leaves in May. Boxing Day is celebrated on 26 Dec. For homework, do exercise 2 on page 14.

Marek jest moim przyjacielem. By∏em we Francji wiele razy. Amy wyje˝d˝a w maju. Drugi dzieƒ Bo˝ego Narodzenia obchodzi si´ 26-go grudnia. Jako prac´ domowà zrób çwiczenie 2 ze strony 14.

W przypadku pór roku mo˝emy stosowaç przedimek okreÊlony, choç nie jest to konieczne.

Zimà gram w hokeja.

I play hockey in (the) winter.

Przedimków nie u˝ywamy przed nazwami instytucji, jeÊli na pierwszy plan wysuwa si´ ich podstawowa rola:

I go to school. Tim was taken to hospital. She is in church now. The man went to prison.

Chodz´ do szko∏y (jestem uczniem tej szko∏y). Tim poszed∏ do szpitala (potrzebna mu by∏a pomoc lekarska). Jest teraz w koÊciele (jest na mszy). Ten cz∏owiek poszed∏ do wi´zienia (za z∏amanie prawa).

W poni˝szych przyk∏adach instytucje te nie pe∏nià swojej podstawowej funkcji, ale wyst´pujà jako miejsca, budynki:

I will go to the school.

Pójd´ do szko∏y

She went to the hospital. He’s been to the prison.

(jako rodzic ucznia lub pracownik szko∏y). Posz∏a do szpitala (byç mo˝e w odwiedziny). By∏ w wi´zieniu (jako odwiedzajàcy lub jako pracownik).

Uwaga: w amerykaƒskiej odmianie angielskiego pacjent udaje si´ to the hospital. Przedimek nie wyst´puje przed poj´ciami abstrakcyjnymi, np. fear, love, hatred, society, anger, poverty, happiness, beauty, freedom, chyba ˝e sà one bli˝ej okreÊlone bàdê towarzyszà im dodatkowe informacje.

He lives a boring life. Who will pay for the freedom? The anger made me eat another sandwich.

14

On prowadzi nudne ˝ycie. Kto zap∏aci za t´ wolnoÊç? Z (tej) z∏oÊci zjad∏em kolejnà kanapk´.


ROZDZIA¸

1

Przedimków nie u˝ywamy równie˝ przed: 1. nazwami kontynentów, np. Europe, Asia, America, Antarctica (choç tak˝e the Antartic); 2. nazwami paƒstw, które nie zawierajà s∏ów: republic, state, kingdom, np. Poland, France, Japan, Ireland; 3. nazwami niektórych krain geograficznych, regionów, stanów, np. Kent, Yorkshire, Kentucky, Normandy; 4. nazwami miast, np. London, Warsaw, Paris, wyjàtek stanowi the Hague (Uwaga: kiedy mówimy o mieÊcie w okreÊlonym czasie historycznym, stosujemy przedimek, np. the Warsaw of 1939); 5. nazwami jezior, np. Lake Baikal, Silver Lake, Lake Victoria, Lake Geneva, Lake Mamry, Balaton. Wyjàtkiem sà jeziora, których nazwy wyst´pujà w liczbie mnogiej (the Great Lakes), których nazwy zawierajà of (np. the Lake of Lucerne) oraz te, których nazwy pochodzà od przymiotnika (ale: Blake Lake); 6. nazwami niektórych wysp zw∏aszcza tych, które w nazwie nie majà of, np. Great Britain, Cyprus, New Zealand (ale the Black Isle); 7. nazwami przylàdków, np. Cape Horn, Cape Sunium. Wyjàtkiem sà przylàdki, których nazwy zawierajà of (np. the Cape of Good Hope); 8. nazwami szczytów górskich, np. Kasprowy Wierch, Kilimanjaro, Mont Blanc, Mount Everest (wyjàtkiem sà niemieckie i francuskie nazwy szczytów, np. the Jungfrau, the Eiger, the Dru, the Aiguille Noire oraz nazwy gór w liczbie mnogiej, np. the Grandes Jorasses, the Czerwone Wierchy); 9. nazwami przylàdków, cieÊnin: Echo Point, Hound Point, St. George’s Point, Barra Sound, Monach Sound; 10. nazwami pla˝, np. Leven Beach, Opunake Beach, Las Palmas Beach; 11. nazwami portów, np. London Docks, Liverpool Docks, Ustka Harbour, Pearl Harbour; 12. nazwami ulic, alej, np. Marsza∏kowska Street, Fifth Avenue, Jerozolimskie Avenue, Park Lane (ale the High Street, the Mall, the Strand, the M5); 13. nazwami placów, parków: Piccadilly Circus, Times Square, Hyde Park, Central Park (ale the ¸azienki Park); 14. nazwami stacji kolejowych, lotnisk, np. Heathrow, Ok´cie Airport, JFK Airport, Waterloo Station (ale the Central Station).

åwiczenia 6. Uzupe∏nij wolne miejsca przedimkami a/an, the lub przedimkiem zerowym ø.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

I am going to ______ opera on ______ Thursday. My parents are planning ______ trip to ______ Sahara. ______ best coffee is served at ______ Café Royal. He is going to ______ hospital tomorrow for ______ scheduled check-up. My brother loves playing ______ violin. ______ High Street is one of the world’s finest streets.

www.WydawnictwoLingo.pl

15


Pr zedimek

7. We ordered ______ steak and ______ spinach salad. ______ steak was delicious but ______ spinach salad was awful. 8. How much are ______ grapes? One euro ______ kilo. 9. ______ K2 is ______ most difficult mountain to climb. 10. Every year millions of tourists go to ______ Alps to ski. 11. Take ______ bus 517 and get off at ______ second stop. 12. We stayed in ______ beautiful hotel near ______ Lake Victoria. 13. People go to ______ Hyde Park to speak their mind. 14. I went to ______ church to see ______ interior. 15. He pays him by ______ hour. 16. Shall we meet outside ______ Muranów Cinema? 17. My flatmate comes from ______ Ukraine. 18. Have you found ______ job for ______ summer yet? 19. ______ young are trying to outsmart ______ old. 20. Robin Hood lived in ______ Sherwood Forest. 7. Uzupe∏nij dialog przedimkami a/an, the lub przedimkiem zerowym ø.

A: Take 1 ______ good look at 2 ______ man over there! B: Where? A: By 3 ______ window. 4 ______ one in 5 ______ blue coat. B: Isn’t he 6 ______ famous traveller? A: Yes, he is. He has just come back from 7 ______ expedition to 8 ______ south of 9 ______ Sudan. B: Of course I know him. He has made lots of documentary films and film series for 10 ______ Channel 1. A: 11 ______ few days ago I heard him talk about his rough travel plans to 12 ______ Africa from 13 ______ May to 14 ______ June next year. B: He must have seen 15 ______ whole world. What 16 ______ extraordinary man he is! There are so many questions I would like to ask him. A: What questions? B: Like how do we go about planning for 17 ______ trip or what is 18 ______ best way to get around? A: Well, go and ask him. You may never have 19 ______ chance again.

Quiz Rozwià˝ quiz. Wybierz prawid∏owà odpowiedê i przejdê do nast´pnego pytania. 1.

Przedimek nieokreÊlony poprzedza wszystkie rzeczowniki policzalne. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 4. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 2.

2. Dobra odpowiedê. Idê do 3. 3. Postaç przedimka nieokreÊlonego zale˝y od brzmienia rzeczownika. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 5. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 7.

16


ROZDZIA¸

4. Z∏a odpowiedê. Przedimek nieokreÊlony stawiamy tylko przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie pojedynczej. Wróç do 1.

5. Dobrze, np. an hour, a universe, an MA. Idê do 6.

6. Przedimek nieokreÊlony znaczy „pojedynczy egzemplarz z klasy rzeczy/osób/zjawisk”. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 8. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 10.

7. èle. O postaci przedimka nieokreÊlonego decyduje wymowa nast´pnego wyrazu, np. an hour /a*E/. Wróç do 3. 8. Dobrze, np. „I bought a chair” – A chair jest egzemplarzem pewnej klasy rzeczy. Idê do 9.

9. Przedimek nieokreÊlony przechodzi w okreÊlony, jeÊli mówimy dalej o rzeczy (osobie/zjawisku). a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 11. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 13.

10. èle. Wróç do 6. 11. Dobrze, np. „I’ve bought a book. The book is interesting.” Idê do 12.

12. Przedimek okreÊlony, w przeciwieƒstwie do nieokreÊlonego, ma jednà postaç. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 14. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 16.

13. èle. Wróç do 9. 14. Dobrze. Idê do 15. 15. Które zdanie jest prawid∏owe? www.WydawnictwoLingo.pl

1

a) It is a half past six. b) It is a quarter to six. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 19. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 17.

16. èle. Przedimek okreÊlony ma jednà postaç - the. Wróç do 12. 17. Dobrze. Idê do 18. 18. W którym zdaniu mówiàcy narzeka, ˝e prawie nikt nie przyszed∏ na jego przyj´cie? a) A few people came to my party. b) Few people came to my party. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 22. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 20.

19. èle. Przy podawaniu godziny, przedimek nieokreÊlony nigdy nie poprzedza half. Wróç do 15.

20. Dobrze. Idê do 21. 21. Zaimek zerowy ma postaç ø. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 25. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 23.

22. èle. A few oznacza troch´/kilka i w tym kontekÊcie sugeruje, ˝e mo˝e na przyj´ciu nie by∏o t∏umów, ale jednak byli goÊcie. Few oznacza, ˝e ma∏o kto przyszed∏. Wróç do 18. 23. Dobrze. Ø to umowny znak graficzny przedimka zerowego, a nie jego postaç. Idê do 24.

24. Przedimka okreÊlonego u˝ywamy przed rzeczownikami policzalnymi, tak˝e i wtedy kiedy mówimy o klasie, gatunku przedmiotu/osoby/zjawiska. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 26. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 28.

17


Pr zedimek

25. èle. Ø to umowny znak graficzny zaimka zerowego, a nie jego postaç. Wróç do 21. 26. Dobrze, np. „The parrot is very intelligent”. Idê do 27. 27. „Sophie went to hospital”. Kim jest Zosia? a) pacjentkà b) pracownikiem szpitala JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 29. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 31.

28. èle. Przedimek okreÊlony u˝yty przed rzeczownikiem policzalnym odnosi si´ do ca∏ej klasy przedmiotów (osób, zjawisk). Wróç do 24. 29. Dobrze. Idê do 30. 30. Które zdanie jest poprawne? a) She plays the cello. b) She plays a cello. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 32. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 34.

31. èle. Je˝eli nie u˝ywamy przedimka the przed takimi wyrazami jak: school, prison, church, hospital to znaczy, ˝e mówimy o bytnoÊci w danym miejscu w roli ucznia, wi´ênia, wiernego czy pacjenta. Wróç do 27. 32. Dobrze. Idê do 33. 33. Zdanie „We talked about a moon” jest prawid∏owe. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 35. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 37.

34. èle. Kiedy mówimy o instrumencie muzycznym w kontekÊcie grania to u˝ywamy przedimka okreÊlonego. Wróç do 30.

18

35. Dobrze. Zdanie jest prawid∏owe, jeÊli s∏owo moon wyst´puje jako ogólny termin astronomiczny, np. „We talked about a moon – Janus” (ksi´˝yc Saturna). Idê do 36.

36. Przed którym paƒstwem mo˝emy spotkaç zarówno przedimek okreÊlony jak i zerowy? a) China b) Lebanon c) France JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 38. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 39. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê c, idê do 41.

37. èle. To zdanie jest prawid∏owe, jeÊli moon jest ogólnym terminem astronomicznym. Wróç do 33. 38. èle. Przed s∏owem China nie stawiamy przedimka okreÊlonego the, w przeciwieƒstwie do oficjalnej nazwy the People’s Republic of China. Je˝eli w sk∏ad nazwy paƒstwa wchodzi rzeczownik pospolity (np. republic, kongdom), nazwa ta jest poprzedzona przez the. Wróç do 36. 39. Dobrze. Idê do 40. 40. Przedimek okreÊlony u˝yty przed przymiotnikami odnosi si´ do okreÊlonej klasy, kategorii ludzi, którà charakteryzuje u˝yty przymiotnik. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 42. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 44.

41. èle. Wróç do 36. 42. Dobrze, np. the beautiful, the rich. Idê do 43. 43. Zdanie „It is most interesting” jest poprawne. a) Tak b) Nie JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 45. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 47.


ROZDZIA¸

44. èle. Wróç do 40.

1

54. èle. Nazwy miast w zasadzie nie wymagajà u˝ycia przedimków. Wróç do 50.

45. Dobrze. Idê do 46. 46. Przy którym paƒstwie nale˝y postawiç przedimek okreÊlony? a) United Kingdom b) Ukraine c) Japan

55. Dobrze. Nazwy rzek zawsze poprzedza przedimek okreÊlony. Idê do 56. 56. Które zdanie jest prawid∏owe: a) She lived in the pre-war Berlin. b) She lived in pre-war Berlin.

JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 48. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 49.

JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 58. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 59.

JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê c, idê do 51.

57. èle. Missouri to stan w USA. 47. èle. To zdanie znaczy: „To jest bardzo interesujàce” – most bez the oznacza very. Wróç do 43.

58. Dobrze. Idê do 60.

48. Dobrze. JeÊli w sk∏ad nazwy paƒstwa wchodzi rzeczownik pospolity, wówczas nazw´ tego paƒstwa poprzedza si´ przedimkiem okreÊlonym the. Idê do 50.

59. èle. Chocia˝ nazwy miast nie wymagajà u˝ycia przedimków, to stawiamy je, gdy mówimy o mieÊcie w konkretnej epoce czy okresie czasu. Wróç do 56.

49. èle. Ukraine nie trzeba poprzedzaç przedimkiem okreÊlonym, choç mo˝na.

60.

Wróç do 46.

50. Przed którà nazwà miasta nale˝y postawiç przedimek okreÊlony? a) Prague b) Hague

Wróç do 53.

Gratulacje! To koniec quizu.

JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 54. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 52.

51. èle. JeÊli w sk∏ad paƒstwa nie wchodzi rzeczownik pospolity, np. kingdom, republic, state, nie u˝ywamy przedimka okreÊlonego. Wróç do 46. 52. Dobrze. Nazwy miast nie wymagajà u˝ycia przedimków, ale the Hague (Haga) jest wyjàtkiem. Idê do 53. 53. W którym z poni˝szych przyk∏adów chodzi o rzek´? a) the Missouri b) Missouri JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê a, idê do 55. JeÊli wybra∏eÊ odpowiedê b, idê do 57.

www.WydawnictwoLingo.pl

19


Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym E-ksiazka24.pl.

LINGO - Angielski. Gramatyka z ćwiczeniami - ebook  

z çwiczeniami • NowoÊç: quiz sprawdzajàcy opanowanie materia∏u po ka˝dym rozdziale • Przejrzyste i wyczerpujàce objaÊnienia wszystkich zagad...

Advertisement