Page 1

WST P Ogólne zasady korespondencji z organami podatkowymi Ka dy podatnik, niezale nie od rodzaju prowadzonej aktywno!ci zawodowej, w pewnym momencie spotyka si" z konieczno!ci# sporz#dzenia stosownego pisma skierowanego do organu podatkowego. Organem takim jest w pierwszej instancji zazwyczaj naczelnik urz"du skarbowego. W przypadku podatków lokalnych (takich jak m.in. podatek od nieruchomo!ci, podatek rolny, le!ny, od !rodków transportowych) b"dzie to jednak w$a!ciwy wójt (burmistrz, prezydent miasta), za! w przypadku podatku akcyzowego – naczelnik w$a!ciwego urz"du celnego. Pisma kierowane do w$a!ciwego organu podatkowego mog# przyjmowa% form" wyja!nie&, wniosków, pism procesowych (odwo$ania, skargi, za alenia) i innych. Aby pismo takie (niezale nie od jego charakteru) by$o przez dany organ rozpatrzone, musi spe$ni% przewidziane obowi#zuj#cymi przepisami prawa wymogi formalne. Najwa niejsza jest w tym zakresie znajomo!% terminów i sposobów wnoszenia danego pisma, jak równie wiedza co do niezb"dnych jego elementów.

I tak, ka de pismo – niezale nie od jego rodzaju – powinno spe$nia% minimalne wymagania, które zosta$y okre!lone w art. 168 Ordynacji podatkowej. Zgodnie z przedmiotowym przepisem, wszelkie podania ( #dania, wyja!nienia, odwo$ania, za alenia, ponaglenia, wnioski) mog# by% wnoszone na pi!mie, telegraficznie lub za pomoc# dalekopisu, telefaksu, !rodków komunikacji elektronicznej albo za pomoc# formularza umieszczonego na stronie internetowej w$a!ciwego organu podatkowego lub jednostki informatycznej obs$ugi administracji podatkowej, umo liwiaj#cego wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego tego organu lub jednostki, a tak e ustnie do protoko$u. Z ww. przepisu wynika te , i do z$o enia skutecznego pisma nie s# przewidziane wyj#tkowo trudne do spe$nienia warunki formalne. Pismo musi jedynie: ' zawiera% #danie podatnika, ' wskaza% osob", od której pismo pochodzi, oraz jej adres (miejsce zamieszkania lub pobytu, siedzib" albo miejsca prowadzenia dzia$alno!ci). 5


Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Internetowa Ksiegarnia E-ksiazka24.pl.


WST P. OGÓLNE

ZASADY KORESPONDENCJI Z ORGANAMI PODATKOWYMI

Ponadto, ka de pismo powinno odpowiada% te wymogom ustalonym w przepisach szczegó$owych – o ile dla danego pisma takie warunki s# przewidziane. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokó$u powinno by% podpisane przez wnosz#cego (w przypadku korespondencji elektronicznej wymagany jest tzw. podpis elektroniczny), a protokó$ ponadto przez pracownika, który go sporz#dzi$. W sytuacji, gdy dane pismo nie spe$nia obowi#zuj#cych wymogów formalnych, to na podstawie art. 169 Ordynacji podatkowej organ podatkowy wezwie wnosz#cego podanie do usuni"cia braków w terminie 7 dni. Niezastosowanie si" do tego wezwania spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia. Na tego rodzaju wezwanie organu podatkowego nie mo na jednak liczy% w sytuacji, gdy skierowane do niego pismo nie zawiera adresu podatnika. Wówczas bowiem, dany organ nie wydaje postanowienia o uzupe$nieniu braków formalnych i pozostawia takie podanie bez rozpatrzenia. Co do zasady, wniesienie przez podatnika pisma do w$a!ciwego organu podatkowego kreuje po jego stronie równie obowi#zek wniesienia stosownej op$aty skarbowej. Brak op$aty, która zgodnie z odr"bnymi przepisami powinna zosta% uiszczona z góry, spowoduje wezwanie przez organ do usuni"cia braków, czyli do dokonania op$aty. Jednak e, w niektórych sytuacjach organ rozpatrzy takie pismo, pomi-

6

mo i nie wniesiono przewidzianej op$aty. Spe$niony musi by% wówczas jeden z nast"puj#cych warunków: ' za niezw$ocznym rozpatrzeniem podania przemawia interes publiczny lub wa ny interes strony; ' wniesienie podania stanowi czynno!%, dla której jest ustanowiony termin zawity; ' podanie wnios$a osoba zamieszka$a za granic#. Ka de pismo do organu podatkowego podatnik mo e osobi!cie z$o y% na dzienniku podawczym w danym urz"dzie. Wówczas to organ podatkowy obowi#zany jest potwierdzi% wniesienie podania, je eli wnosz#cy je tego za #da. Organ podatkowy lub jednostka informatyczna obs$ugi administracji podatkowej po!wiadcza, w formie elektronicznej, wniesienie podania za pomoc# !rodków komunikacji elektronicznej albo za pomoc# formularza umieszczonego na stronie internetowej w$a!ciwego organu podatkowego. Pismo mo e by% te przez podatnika wniesione po!rednio. Termin do wniesienia takiego pisma uwa a si" wówczas za zachowany, je eli przed jego up$ywem pismo zosta$o: ' wys$ane za pomoc# !rodków komunikacji elektronicznej, za po!wiadczeniem przed$o enia, do organu podatkowego lub do jednostki informatycznej obs$ugi administracji podatkowej; ' nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo z$o one w polskim urz"dzie konsularnym;


GOTOWE

' z$o one przez o$nierza lub cz$onka za$ogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku; ' z$o one przez osob" pozbawion# wolno!ci w administracji zak$adu karnego; ' z$o one przez osob" aresztowan# w administracji aresztu !ledczego. Oczywi!cie, najcz"stszym sposobem stosowanym przez podatników jest nadanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Warto przy tym wiedzie%, e aktualnie status operatora publicznego ma tylko Poczta Polska. Tak wi"c, je eli pismo jest wysy$ane do organu podatkowego w ostatnim dniu przewidzianego na to terminu, to tylko korzystaj#c z us$ug tego podmiotu zyska si" pewno!%, e zostanie ono potraktowane jako z$o one w wymaganym terminie. Inn# kwesti" stanowi problematyka sk$adania ró nego rodzaju dokumentów urz"dowych w organach podatkowych. Co do zasady winien by% to orygina$. Zamiast orygina$u

PISMA DO

URZ

DU

SKARBOWEGO

dokumentu strona mo e z$o y% odpis dokumentu, je eli jego zgodno!% z orygina$em zosta$a po!wiadczona przez notariusza albo przez wyst"puj#cego w sprawie pe$nomocnika strony b"d#cego adwokatem, radc# prawnym lub doradc# podatkowym. Je eli jednak jest to uzasadnione okoliczno!ciami sprawy, organ podatkowy mo e mimo to za #da% od strony, sk$adaj#cej odpis dokumentu, przed$o enia jego orygina$u. Z kolei, w sytuacji, gdy dany dokument urz"dowy, który podatnik chce z$o y%, znajduje si" w aktach innego organu lub jednostki, to wystarczy przedstawi% urz"dowo po!wiadczony przez ten organ lub jednostk" odpis lub wyci#g z dokumentu. Je eli za! podatnik nie mo e uzyska% samodzielnie takiego odpisu lub wyci#gu, organ podatkowy za #da jego udost"pnienia. Bardziej szczegó$owe wymogi dotycz#ce poszczególnych rodzajów pism omówione s# w dalszej cz"!ci niniejszego opracowania, z uwzgl"dnieniem charakteru danego pisma oraz warunków, jakie pismo to musi spe$ni% celem skutecznego wniesienia do organu podatkowego.

7


ROZ DZIA ! I. Ulgi w sp"acie zobowi#za$ podatkowych W niniejszym rozdziale wskazane s# szczeg贸lne rodzaje ulg podatkowych przewidzianych w og贸lnym prawie podatkowym. Oznacza to, e nie maj# one zastosowania do jakiego! konkretnego rodzaju podatku funkcjonuj#cego w polskim systemie prawnym, ale mog# by% przez podatnik贸w wykorzystane w odniesieniu do zobowi#za& podatkowych powsta$ych z ka dego tytu$u.

8


GOTOWE

PISMA DO

URZ

DU

SKARBOWEGO

komentarz

1 Roz"o%enie zaleg"o&ci podatkowej na raty Wniosek o roz$o enie na raty dotyczy% mo e zarówno podatku, jak i zaleg$o!ci podatkowej. Co wa ne, roz$o enie na raty zaleg$o!ci podatkowej musi uwzgl"dnia% równie nale ne od zaleg$o!ci odsetki za zw$ok". Odsetki za okres do z$o enia wniosku o roz$o enie na raty doliczane s# przez organ podatkowy do kwoty rozk$adanej na raty. Z wnioskiem o roz$o enie na raty mog# wyst"powa% zainteresowani podatnicy, jak równie p$atnicy i inkasenci. Udzielenie ww. ulg mo liwe jest przy wyst#pieniu jednej z dwóch przes$anek: wa nego interesu podatnika, p$atnika albo inkasenta, b#d( interesu publicznego. Wydanie decyzji o roz$o eniu na raty ma charakter uznaniowy. Oznacza to, e organy podatkowe w adnym wskazanym przypadku nie s# zobowi#zane do udzielenia

ulgi, lecz podejmuj# tego rodzaju orzeczenia na podstawie w$asnej oceny sytuacji przedstawionej przez podatników. Roz$o enie na raty zaleg$o!ci podatkowej powoduje nienaliczanie odsetek za zw$ok" od dnia z$o enia wniosku. Odroczona lub roz$o ona na raty nale no!% nie traci jednak przymiotu zaleg$o!ci podatkowej. Roz$o enie na raty w stosunku do podatników (p$atników, inkasentów) b"d#cych przedsi"biorcami nast"puje zgodnie z przepisami o warunkach dopuszczalno!ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi"biorców. Roz$o enie na raty jest bowiem form# takiej pomocy zgodnie z ustaw# z dnia 27 lipca 2002 r. o warunkach dopuszczalno!ci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsi"biorców (Dz. U. Nr 141, poz. 1177). 9


Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Internetowa Ksiegarnia E-ksiazka24.pl.

Gotowe pisma do Urzędu Skarbowego - Andrzej Ogonowski  

5 Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. mo i nie wniesiono przewidzianej opáaty. Speániony...