Page 1

Vol.6

No145 8pages

óBìõO |100 :QíýÚ | |

ô óApüA þüBüo k ÿôpýð þüBüo k óAkqk JõÞpu

5

8

þüAk þéÎ !?kpÞ B×ÏPuA

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

òßüqBG |7 ÿoBñÞpG 8 ÿqBuoõPÞApO

jõ ü ÿ rüA ól PÚA l¾, péü pýD ôqöõ u jõüôqôk pýG ûkqõü pø,òüpè ûlÎô jõü ôqôA , BuoAô ôqõu òýPèAlÎ qBízýÓýü ûpEü pýG , oôq úè QèAlÎ qBízýÓýu úéÛÎqõ ö uõG,òvDk ûkqõü

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /| ÜýzüAom@ óBíPgBu, ò|ýìA j {Hð,| þuôkpÖ óBGBýg ,rüpHO| /óBýðpK :NB^ /w | ükpK :þÖApâõPýè /oBüpùy úéýO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA /pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA

|1387ÿk| 2 úHñy ôk ,|150ûoBíy îzy ëBu

: kpÞ óAõñ:Î|‰kúAkWpkHgõGþô ÚúpìyBóðpBGXóüBõGoýmv@íþÞøw o IýéKDBw ð þýDoãñøpÖ pPÞk| Bâ @ýDw

rüpHO o k ërñì óBÚoBu ÿpýãPuk|‰ ?úð Bü ÿo@ óBPuAo k úHñy YñK qôo þéýÇÏO 8

þðApüA óApPgkqA Bø úðBhOoB×u|û kB×PuAFõu| 2

?lyoBñÞpGoõùíW wýDo þðBPuAp×uo k þvÞ ú^

8

þðBÇýy ïAkqAqõì@ {ðAk óApPgkoApÖ

3

koõg ô QzÞAo }krìBð úÞ ÿkpì

3

B ù ð B P up ù y q A o B ü p ù y o B ã ðp H g ô û l ñ ü B í ð kp ü n K þ ì ë B Ï Ö 0411-|5541020 0411-|5535544

þølðBìpÖ þøBâ @ wýéK óAoõìBCì {yõÞ ô }çO BG|:‰ |‰Q×â þÚpy óBXüBGom@ þølðBìpÖ þøBâ @ wýéK wýDo|‰ BG õãP×â o k qôpìA þcAlì pHñÚ.lðly pýãPuk rüpHO ok RApøAõW ô çÆ ô ërñì óBÚoBu ,óBPuA|þìBËPðA úG úPgBHèBì ÿkpÖ þøAõgkAk þK ok þÚpy óBXüBGom@ þøBâ @ wýéK óAoõìBCì|:‰ |‰kôrÖA rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg oBÞ oõPuk o k Ao ÑõÂõì {èrñì QÚpu pG þñHì úèBu» 24 |‰Ý ƒ p¾Bð|«‰ |‰ ïBð úG ÝoBu ÿkpÖ qA|»‰ |‰Ù ƒ lýXì|«‰ |‰ ïBð óBÚoBu qA pËð koõì kpÖ ûlì@ êíÎ úG ÿBø|þuopG ô RBÛýÛdO qA wK|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA ÿô .lðkAk oApÚ kõg òí û kpHìBð|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA þcAlì .ly pýãPuk ô þüBuBñy wýéK ÈuõO úzýíÒBG ápùy òÞ Bu ,oAk|úÛGBu úG B«ÏíW rüpHO pùy eÇu ëqBñì RBWçÆ ô êüBuô êìBy pãük QÚpu ûpÛÖ Qzø úG kõg ïpW úG ÙApPÎA úìAkA þcAlì .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì úG ûlðôpK êýßzO BG ô ÙApPÎA óBìõO oArø|‰920 ô óõýéýì|‰15 |‰ }qoA kõG û kpÞ þPÚpu RBWçÆ lüpg úG ïAlÚA úÞ» |‰q ƒ lídì|«‰ |‰ ïBð úG pâoq ÿkpÖ û kpHìBð ÙApPÎA BG òýñ`íø|:‰ |‰kAk òýñ`íø þÚpy óBXüBGom@ þøBâ @ wýéK wýDo .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì úG ûlðôpK êýßzO BG ô pýãPuk rýð |‰QyAk oBùÊA ô kAk pHg rüpHO|‰14 |‰ ÿpPðçÞ óAoõìBCì ÈuõO úèBu» 25 |‰á — ïBñùG|«‰ |‰ ïBð úG ÝoBu ÿpýãPuk qA ÿõu qA|»‰ |‰Ñ ƒ BÂpýéÎ|«‰ |‰ ïBð úG kõg úüBvíø ërñì qA QÚpu óõñËì óAõñÎ úG úÞ Ao ÝoBu kpÖ óAoõìBCì|:‰ pýãPuk ÝoBu: |‰kôrÖA ÿô .lðkpÞ pýãPuk rüpHO|‰14 |‰ ÿpPðçÞ êìAõÎ ÿoBßíø BG Ao kõG ûly þÖpÏì úPgBHèBì ,|»‰ |‰Ù ƒ lídì|«‰ |‰ ÿBø|ïBð úG rýð phèBì p×ð úu ô ÙApPÎA óBìõO óõýéýì àü }qoA úG RBWçÆ QÚpu úG ûly þãíø úÞ þÖpÏì úÚôpvì ëAõìA lüpg ïpW úG Ao rüpHO òÞ Bu úu pø|»‰ |‰Á ƒ p×ÏW|«‰ ô|»‰ |‰N — JõüA|«‰ .lðly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK êýßzO BG þãíø óAphèBì ûApíø úG ÝoBu ô pýãPuk ô þüBuBñy |‰ ïBð úG þ¿hy þøAõgkAk þK o k òýñ`íø|:‰ |‰kôrÖA úìAkA ok þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þøBâ @ wýéK wýDo QüBßy ô QýðõñËì ïçÎA ô {èrñì úýSBSA QÚpu Áõ¿g o k rüpHO óæAoBì úÛÇñì òÞ Bu» |‰ï ƒ BÂolídì|«‰ pËð koõì kpÖ ïqæ RBÛýÛdO ô þuopG qA wK úé¾BÖçG óAoõìBCì ,úèBu» 14 |‰x ƒ BÂo|«‰ |‰ ïBð úG þ¿hy úýéÎ úG ûlðôpK êýßzO BG ô ÙApPÎA rýð pãük QÚpu ûpÛÖ ôk úG kõg ïpW úG ÙApPÎA òí û kpHìBð ô pýãPuk Ao ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì :kAkpHg þÚpy óBXüBGom@|þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo

àüpHO lýíc óBì|þìApâoBßíø ô lñíWoA kBPuA qôo kAq ûlñgpÖ ,ûBì ÿk ïoBù^ òüpÖ@rñÆ ôpÎBy ,ûlñvü õð ,îWpPì ,oBãð úìBðqôo kAq@ }o@ úG Ao JõgoBßíø òüA lèõO kpãèBu ,ëBcpøok.QuAp¾BÏìoAlìBð ô îýñÞ|þì ÅpÎ àüpHO óBy ûkAõðBg ïpPdì ÿBÃÎA ô kBPuA kõgoõÃc ÿA þãèBu 20 òýíP×øqBÒ@ QHuBñì úG lèõO òzW løByqôo àü îüoAôlýìA .îýyBG òüpÖ@ ÿkBy ôoõy ô ÜyBÎpýK oBüpùy úüpüpdO

ÿpýãPuk |14rüpHOo k þÚçgA|l ëBíÎA óçìBÎ óBüpW o k wýéK .lðoAnãG ‰|kôrÖA kAtð|þðBíüA |‰ RBýéíÎ òüA þÆ|:‰ qA «BOlíÎ úÞ p×ð|‰14 ô óAõW pzÚ lðkõG û kpÞ êý¿dO {y ûApíø úG ÑAõðA ûBãPuk ÿoAlÛì ,ôo kõg Ñõð qA olhì kAõì þÆõÚ àü ,úzýy RBG ôpzì ÿpPýè îýð Ræ@ ,þéßèA êýßzO BG ô pýãPuk ,ÿA|úí^Bu äñzÖ klÎ|‰28 ô olhì kAõì ëBíÏPuA úG ÿkpÖ ÿpýãPuk qA òýñ`íø ÿô .lðly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK óAoõìCBì|:‰ |‰Q×â ô kAk pHg rüpHO o k þéßèA RBG ôpzì ÐüqõO ô úýùO ïBùOA ô úýùO úG ïAlÚA úÞ rüpHO o k ïõéÏì ïBð BG ÿkpÖ óBPuA þÚçgA QýñìA wýéK þüBuBñy Ao kpÞ|þì ÿqBu|Jôpzì Ræ@ ûApíø úG þéßèA RBG ôpzì ÐüqõO oBPuAõg ÿô .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK êýßzO BG û kpHìBð ô ô óB×éhPì ÿpýãPuk ô þüBuBñy ÿApG ïkpì BG wýéK pPzýG êìBÏO .ly úÏìBW o k|þìõíÎ îËð óBâlñðq|îøpG

óBPuA|þìBËPðA|þølðBìpÖ þÚçgA QýñìA wýéK óAoõìBì {yõÞ ô }çO BG òO |14:Q×â þÚpy óBXüBGom~ |þølðBìoBÖ |þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo ô þüBuBñy ó@ ÙApÆA ôrüpHO RBÒBGo k þÚçgA l ëBíÎA óçìBÎqA o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA kAtð|þðBíüA óBíco.lðlypýãPuk ô þÎBíPWA ô þÚçgA QýñìA ÿBÛOoA fpÆ ÿApWA ÿBPuAo o k|:‰ |‰kôrÖA rüpHO ,þÚçgA QýñìA wýéK êìAõÎ ÈuõO rüpHO óBPupùy ÙApÆA RBÒBG ëpPñÞ òüA|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA ÿô .lðly pýãPuk þÚçgA|l ëBíÎA óçìBÎ qA p×ð|‰14 RBÒBG úG Ao óBð@ þÚçgA|l ëBíÎA ÿApG ô óApPgk ô óBðq ëB×ÒA BG kApÖA ô }çO ô úéèA|Jrc QìA ÿoBßíø BG úÞ ,lðkõG û kpG rüpHO ÙApÆA .lðly pýãPuk ô þüBuBñy óBPuA þÚçgA QýñìA wýéK êìAõÎ ÿoBýyõø úG ókq úG p ÿApG|þìçuA JçÛðA óBñíyk úìBðpG úG ûoByA BG kAtð|þðBíüA ÿBø|QuBýu úG úWõO BG|:‰ |‰QyAk oBùÊA úðBÖApdðA RBìAlÚA BG|þìçuA ïBËð úÏìBW o k þãñøpÖ îWBùO ÿBÛOoA ô Ñõýy úñýìq o k þðBùW oBHßPuA ÿoBýyõø lñìqBýð ,óAõW û kpÞ êý¿dO oBzÚA ókAk oApÚ Ùlø ô|þìçuA ô BýèôA|:‰ |‰kôrÖA ÿô .îýPvø óAlðqpÖ RoBËð ô ëpPñÞ o k òülèAô pPzýG Roõ¾ o k ô û kpÞ ÿpPzýG QÚk lüBG Bùð@ oBPÖo ô ëBíÎA ëpPñÞ o k òülèAô óBzðBPuôk Bü Bùð@ IðBW qA áõßzì ô õu RBÞpdO úðõâpø ûløBzì o k|þìõíÎ QýñìA wýéK pãyçO êìAõÎ ô wýéK rÞ Apì BG AoõÖ Ao IOApì óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ|þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo .lðoAnãG óBüpW BG úéèA|Jrc QìA ÿoBßíø ïôrè pG lýÞBCO BG òýñ`íø þÚpy óBXüBGom@ BG koõgpG ô ûløBzì Roõ¾ o k rüpHO Øüpy ïkpì|:‰ |‰QyAk oBùÊA wýéK BG QÚô ÑpuA o k Ao IOApì ,rüpHO pùy ÙApÆA RBÒBG o k ÑôpzìBð ëBíÎA

: |‰rüpHO oAkpùy

û kBüq þgpG qA ÿpýãzýKo k Qèôk QýÛÖõì ï lÎ êýèk úüôo þG {üArÖApìAo k ûtüõG kAq@ ûBãzðAk ÿBø þøAõg ûBãzðAkqA Àd×O ô ÜýÛdO ókõG ÜÖõìBð ô Bø úüpùy }çO úÞ QuA û kõG êìAõÎ òýíø wéXìo k kAq@ wéXì RBÛýÛdO ô }qõì@ óõývýíÞ {ñý^o k aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ÿô ëBÏÖ kAq@ ÿBùøBãzðAko k çHÚ úÞ þðBâlñüBíð ÈuõO ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG þPHd¾ .QuA û kõG BPuAo òýíøo k ,lðA|û kõG òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø ô þéì

óBýyB×Þ IünßO ô þüAk þéÎ ÿB×ÏPuA

ÿB×ÏPuA pG þñHì þüBøpHg úÞ þèBco k|‰: |‰BñvüA.ïõy ÐéÇì ÑõÂõì ,kõy|þì fpÇì óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpãýG pìpu qA|» ‰ |‰þüAk þéÎ|« ‰ þüAk þéÎ|‰ |‰ .kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA ÑõÂõì òüA qA óõýuAolÖ wýüo úG óBíÎ QñíðoõO úG p×u qA {ýK úÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO þG pìpu óæôõvì ÿõu qA Rçßzì òüA|-‰ |‰ þèBì Rçßzì þgpG êýèk ApøBÊ ,ly RBÛGBvì òüA ïqBÎ þPcAoBð BG|-‰ |‰ ly ko ëBHOõÖ óõýuAolÖ lülùO BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô àuBG BG þéì îýO ÿqBG õÓè qA wK þüAk þéÎ .QuA û kpÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpâ|þG pìpu qA B×ÏPuA úG ÿBø|ÿqBG opßì õÓè ô óõýuAolÖ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG úG QHvð ÅApPÎA BG þüõãhuBK oBPuAõg ,BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô þéì îýO þOBÞoAlO wýüo óBýyB×Þ þéÎ .QuA ûly ûoBG òüAo k óõýuAolÖ óæôõvì qôo kAlìBG ,lñÞ|þì lýüBO úð ô ko úð Ao ÑõÂõì òüA úÞ ëBHOõÖ óõýuAolÖ ûlýupð òì Quk úG þüB×ÏPuA óõñÞ BO|‰: |‰Q×â BñvüA úG úHñy|àü óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ÿô .QuA úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG þPHd¾ aýø ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø ô þéì ÿBø|îýO qõñø úßñüA óBýG BG òýñ^|îø óBýyB×Þ .ïõy ÐéÇì ÑõÂõì òüA îÛu BG BO îýyçO o k úÞ kpÞ lýÞ BO ,QuA ûlzð õÓè BýðBLuA ÿôkoA wýüo .îýñÞ oArâpG Ao BýðBLuA ÿôkoA ,BýðôpÞæ o k þíýO þñürãüBW þgpG òøm úPgBu ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG úìAkA o k ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæõvì BG|“‰ |‰þüAk|”‰ |‰ ûpWBzì úÏüBy ÿ|ûoBGo k ,QuBø|úìBðqôo qA óBíÎ QñíðoõO qA wK Ao þüAk þéÎ qõñø|‰: |‰Q×â rýð ëBHOõÖ óõýuAolÖ BG îýøAõhG úÞ QuA úPyAlð óõýuAolÖ úG ÿA|úÏWApì aýø ôA .ïA|ûlülð ÿôóBýyB×Þ IünßO ô þüAk þéÎ ÿB×ÏPuA.îýyBG úPyAk þPHd¾ îø þPHd¾ aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ô þéì ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG ÑõÂõì òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø þéÎ|« ‰ |‰ ÿB×ÏPuA pG þñHì þüBøpHg úÞ þèBco k|:‰ |‰BñvüA.ïõy ÐéÇì wýüo ,kõy|þì fpÇì óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpãýG pìpu qA|» ‰ |‰þüAk þG pìpu þüAk þéÎ|‰ |‰ .kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA ÑõÂõì òüA qA óõýuAolÖ þgpG êýèk úG óBíÎ QñíðoõO úG p×u qA {ýK úÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæôõvì ÿõu qA Rçßzì òüA|-‰ |‰ þèBì Rçßzì ÿqBG õÓè qA wK ApøBÊ ,ly RBÛGBvì òüA ïqBÎ þPcAoBð BG|-‰ |‰ ly ko qA B×ÏPuA úG lülùO BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô àuBG BG þéì îýO ÅApPÎA BG þüAk þéÎ .QuA û kpÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpâ|þG pìpu þOBÞoAlO ÿBø|ÿqBG opßì õÓè ô óõýuAolÖ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG úG QHvð óæôõvì þüõãhuBK oBPuAõg ,BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô þéì îýO óõýuAolÖ wýüo óBýyB×Þ þéÎ .QuA ûly ûoBG òüAo k óõýuAolÖ úHñy|àü qôo kAlìBG ,lñÞ|þì lýüBO úð ô ko úð Ao ÑõÂõì òüA úÞ ëBHOõÖ ÿô .QuA ûlýupð òì Quk úG þüB×ÏPuA óõñÞ BO|‰: |‰Q×â BñvüA úG þPHd¾ aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|‰: |‰Q×â ô þéì ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG ÑõÂõì òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø õÓè BýðBLuA ÿôkoA qõñø úßñüA óBýG BG òýñ^|îø óBýyB×Þ .ïõy ÐéÇì ok þíýO þñürãüBW BG BO îýyçO o k úÞ kpÞ lýÞ BO ,QuA ûlzð o k ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo .îýñÞ oArâpG Ao BýðBLuA ÿôkoA ,BýðôpÞæ ,QuBø|úìBðqôo qA þgpG òøm úPgBu ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG úìAkA rýð ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæõvì BG|“‰ |‰þüAk|”‰ |‰ ûpWBzì úÏüBy ÿ|ûoBGo k aýø ôA .ïA|ûlülð óBíÎ QñíðoõO qA wK Ao þüAk þéÎ qõñø|:‰ |‰Q×â þPHd¾ îø BG îýøAõhG úÞ QuA úPyAlð óõýuAolÖ úG ÿA|úÏWApì .îýyBG úPyAk

******

QuBüo þðBPuAp×u ëBHðk úG kõy|þì úP×â ÿpËð ,þÚpy óBXüBGom@ úG ÿoõùíW þÚpy óBXüBGom@ RoBXO àðBG IÏyoõìApülì úPyAnâ oBñÞ kõg QýèõEvìqA RAkBÛPðA þgpG úÇuAõG IuBñì ÿoBßíø ï lÎ úÞ QuA þèBco k òüA kõy|þì ,û kqBG kôq ÿArèBÓPyA ÿBùcpÆ BG óBPuA þßðBG óApülì QuBüo óBuoqBG ô óæõEvì qA þgpG þPüBÂoBð BùßðBG qApãük þgpG óApülì ô úPhýãðApG Ao ÿoõùíW úÞ lñWpø!lðA|û kõHð óBìAo k þüBùzÞpO òýñ^qArýð úvéWo k oõzÞ RoBXO àðBG êìBÎpülìoôAknPÞk ëõHðBPuA úG ÿoõùíW QuBüo Øu BG ó oBÛì úÞ ÿBø ÿô îßc Rlì ïBíOA Aopülì òüA òPyAnâoBñÞ êýèk Rçßzì Ao ó@ þé¾A êýèkô QuA û kõíð fpÇì óAõñÎ lñø|úPyAk Qðõßu óApùOo k úÞ ÿô þâkAõðBg .QuA û kõíð

:þìApâ lðôpùy

ÿoô@ kBü äük úéýuõG úGp ókoô@ koAô qA qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô êíÎ òüA Apüq lýñÞ ÿoAkkõg AlW qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG .ly løAõg

þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ kByoAô þÎBíPWA QðôBÏì

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

úPÖpâ pËð o k úPuAõg òüA ÿApWA ÿApG {üArÖA òýñ`íø ÿ ô .ly løAõg ûqõc RArýùXO ô Ræ@|òýyBì ÿoô@|ÐíW ô ØýËñO ô ÿpùy RBìlg ÿoBÞ ÿBø|QüõèôA òüpO|îùì qA Ao úèBG q o k :QyAk oBùÊA ô kpíypG ÿoAkpùy RArýùXO ô Ræ@|òýyBì {üArÖA oBñÞ QüõÛO òí lüBG ,ÿpùy RBìlg þèpPñÞ ô þuoqBG ,þOoBËð ÿBø|îPvýu kõHùG ÿApG Ao úñýìq ûqõc òüA o k eÇu ókpG æBG ô þðBuo|RBìlg ûly |úüAoA RBìlg qA ïkpì ÿlñíPüBÂo .îýñÞ îøApÖ

ûtüô úWõO oBPuAõg rüpHO oAkpùy úG ÿoA kpùy ÿpùy RBìlg ûqõc {üArÖA ô ÿpùy óBíéHì úÏuõO .ly ØýËñO Ræ@|òýyBì ô RArýùXO òüõð BÂpýéÎ ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì þüApWA óApülì úðBøBì Qvzð o k :kôrÖA kõg óBðôBÏì ô ÿoA kpùy ô fç¾A úG qBýð rüpHO ÿpùy óBíéHì QHvð lüBG :kAk úìAkA ÿô .koAk úÏuõO æBG oõËñì úG ÿpùy óBíéHì úÏuõO úG óAlðôpùy {üBu@ ô ûBÖo eÇu ókpG úWkõG o k ô kpýâ Roõ¾ ÿA|ûtüô úWõO þHuBñì oBHPÎA rýð ÿoAkpùy ûlñü@ ëBu

þñHì þÚpy óBXüBGom@ óBPuA RApGBhì QÞpy ,qôpG Roõ¾ úG QGBS ÿBø ò×éO ÿoAnâAôpG úÞqôpG BùüoAnâAô òüApøA óBPupùyo k úðB×uBPì þèBco k òüA !Qvýð îø úðBøBì ô þãP×ø ,Qvýð ô QGBS ò×éO ÿBÂBÛO BG òýÞpPzì qA þgpG úÞ QuA úG ÜÖõì ó õñÞ BO ûBì úuqApPzýG Qynâ îÒpýéÎ êìBÎpülì .lðA|ûlzð QGBS ò×éO Èg àü QÖBüo k lðAõO|þì ÑõÂõì ÿpýâ þK Roõ¾o k ïpPdì òüAqA Ao þÂBÛPì iüoBO ô êdì ô xo k@ RAlñPvì !kõy BüõW úüpzð

BøúP×â

ô Bøûlýñy

û kAqoBíÏì lídì ïçÎA ëBHðk úG kõy|þì úP×â þÚpy óBXüBGom@ ÿoA lðBPuA ÿl¿OpíÎpgAôAo k óBPuA RAoAkA eÇuo k úHñy YñK ïBüA þéýÇÏOpG þñHì ÿspðA ô ÝpG Ùp¿ìo k þüõW úÖp¾Ao ó@ êýèk úÞ .QuA ûlzð ÿpHg óõñÞ BO fpÆ òüAqA kõG û kpÞ ïçÎA óA Bü ,úPyAk ÑçÆA fpÆ òüAqA þãýGoAlðBPuA úßñüA Ao ó@ iuBK úÞ QuA þèAõu koA lð ëõHÚAo þÖpÆqA .lüBíð õâqBG ïkpì úG lðAõO|þì ïpPdìoAlðBPuA ÿBøpËð ïçÎAqA þÃÏG úÞ lðkBÛPÎA òüApG óBøBâ @ àüpø òPÖo BG ô QvüA úÛýéu ïpPdì óAoAlðBPuA kõg BG ,ûly óBzøApíørýð óBð@ ÿBø úÛýéu Bùð@qA !lñðAõg|þì þËÖBcAlg ërÒ Bùð@

******

ÿBùøBãzðAk ÿBuôo úßñüA úG pËð kõy|þì ûlýñy JBhPðA ô þÖpÏì óBPupùypø óBâlñüBíð ÈuõO kAq@ ïAlÞpø QuBüo îßc Rlì ÿBÃÛðA BG Anè ,lðõy|þì ÿBuôopýýÓO BG úÞ lñð@pG óBâlñüBíð IéÒA Bùð@qA ÿBølcAô QuBüo úG Ao kõg úG êüBíPì kApÖA ,þéHÚ wýDo ,ÉBHOoA òüAo k úÞ lñüBíð þÖpÏì þðBPupùy ôpPvHy ô úÒApì ÿBuôo ô úPÖBüpýýÓO kBG@ óBPvG lcAô úÖBÂA .kõG lñøAõgpýýÓO }õhPuk BHüpÛñÎ rýð pHýéÞ BùðBPupùyo k kAq@ ûBãzðA k ÿBølcAô lüBíð|þì IüphO BðBýcAô QüBíc ÿApG êdì òüpPíùì óAõñÏG Anè ,lðôo|þì oBíy úG þèBíPcA ÿBøA lülðBÞ îùì óõðBÞ òüA qA úÞ lñyçO òüApG úzýíø óBâlñüBíð úÞ QuA þèBco k òüA .lñüBíð úñýùG û kB×PuA þOBÓýéHO

!Ñõñíì þíuo ûqBWA óôlG ÿõPÖoôl¾ :p¿ì óBíèoBKo k ëBXñW

******

ïpPdì êìBÎpülìpËð ÙçgpG kõy|þì ûlýñy

wüõð åçG ô óAoBãðpHg BG xBíO ÿApG òýÛÖBñì ûtü ô }çO

kApÖA BG ô òýüBK eÇuo k|þìAo@ úG :Bßüpì@ lülW Qèôk úG þÖoõì koB`üo ÿBø úý¾õO lüõy ûpÞAnì koAô óApüAo k RolÚ IcB¾

qA {øBÞ Ùlø BG údüæ òüA BG Ao kõg QÛÖAõì pøqæA ÿBíéÎ úÞ þèBco k|‰ JnW ÿApG lüly ÿoAnâ úüBìpu BG JçÛðA l ÿBø àøôpâ pýgA ïBüA o k|‰ óAõgA ,lðA|û kpÞ ïçÎA ÿA ûoAõøBì ÿBø úßHy ûAo qA AõPÖ oôl¾ ûlülK ,IéÆ eé¾ ÿBø ûôpâ ïBð BG pøBÊ o k úPHèA ô lðA|ûly ëBÏÖ oõzÞ êgAk o k ôpýð úWõO lüBG BìA lðõy qBÒ@ òýüBK eÇu o k lñðAõO|þì rýð þíuo ÿBøõâ ô Q×â ÿBíéÎ úíø úÞ kpÞ ïçÎA údüæ òüA BG lüly Q×èBhì BG òýíévíèA úG ... ô ÿoBãðpHg þyqõì@ ÿBø ûoôk o k QÞpy ,äñW l ÿBø ûôpâ Qýcç¾ ô RolÚ ÿAoAk úÞ kpÞ ûpÞ Anì óApüA ok þOBìBÛì BG lüBG úÞ QyAk )ØýéßO ÐÖo ÿApG( ÿoõ¾ lüBHð Bø õâô Q×â òüA .lñyBG Bßüpì@ BG ûpÞ Anì .lñPvø ÿõPÖ Üc ÿAoAk|þìçuA ÿA úXýPð ô îükpÞ ûpÞ Anì Bùð@ BG Jõg“ úÞ lyBG pìA òüA RBHSA ÿApG ô û kõG ”îükpâqBG îüpdO ô oBzÖ òýzýK ÿBø QuBýu óBíø úG qBG æBc ô kAlð ****** .lyBG JõéÇì úXýPð úG ólýuo ô îøB×O Ùlø úG lüBG úßéG

******

:|‰õßvì úG þéýüApuA RBýø ÿoApÇÂA p×u

îýðAõPG BO lýølð þüAõø l àyõì Bø þðApüA úG|‰ !îýñÞ óBzðAoBHíG

l ÿBø àyõì òüA lüpg lðlÛPÏì êýüApuA RBìBÛì RBvýuBO úG êýüApuA þüAõø úéíc óApüA ÿõu qA þüAõø .kpÞ løAõg Qhu ô ûlý`ýK Ao óApüA ÿA úPvø

******

o BH g A Èg Ú rìp

:|‰kAk pHg ëBðoôs QüpPuA ëAô

óBPvGpÎ ÈuõO óBPvÞBK QgBu þíOA ÿBø IíG lüpg|‰

o k þ×éu þPèôk ókoô@ oBÞ ÿôo úG BG kõG oAôlýìA óBPvG pÎ Qèôk ok BO lñÞ kBXüA óApüA þÚpy ÿBøqpì QýñìA ÿApG ÿlW ÿlülùO óBPvðBÓÖA oBzÖ kBXüA ÿApG|þìpøA òýÇvéÖ ô óBñHè o k óApüA }pPvâ úG ôo mõ×ð pGApG .lyBG úPyAk oBýPgA o k óApüA Qìõßc úýéÎ

Rp×ð îø óApüAqA {×Þ úãñè ûlññÞ JBOpK :xpGlPýyõu@ óApüAoAlPuôk ôA lñüõâ|þì Õôo k :þÚApÎoBãðpHgo kApG /!QyAk QuA

******

óBìkõg ØèBhì ÿBø îü so úíø îýðAõO|þíð /kõGpSõì óApüA îüpdO :wüAo îüpHG òýG qAAo

QyAkqBG êdì qA óõñÞ BO ÿlürèA û kAõðBg úßñüA óBýG BG ÿô qA Bø|ûlýñy ô úP×â< :kôrÖA ;lðoAlð pHg óBy|óAlðqpÖ óAo úýcBð qA {ðly|ïôl¿ì ô pËPñì QuAo Quk óly|úPvßy .lðoAk QüBßc {L^ ÿBK

******

ÌÖBc pPÖk fBPPÖA fpÆ ïBXðApu ûoBGok þèAõu úG iuBK o k úìAkA ok wüAo êíÏèA wßÎ úÞ îýPvðAk|þíð BÛýÚk Bì :Q×â óApüA ok BßüpìA ÐÖBñì ú^ ûoBG òüA ok Bì þíuo ÿBÂBÛO úG {ñÞ Aô o k óApüA Qèôk þèBíPcA .kõG løAõg

:|‰kAk pHg ríüBO ëBzññüBÖ

ô óApüA ÈGAôo lñßð :óApüA úýéÎ QýñìA ÿAoõy BG þGpÎ ÿBø Qèôk úÛGBu îÞ Qvzð |‰ !kõy ÿkBÎ Bßüpì@

lññÞ|þì ïAlÚA úýèôA ÿBø xBíO ÿoApÚpG

******

******

!þíOBgo k ÿõ×¾ òývc óBÇéu ûByqoBG RBý¾õ¿g ô óBùýÞ

áoõüõýð Qvzð o k QÞpy l¿Ú ,óBíÎ úéíW qA ,þG pÎ ÿBø Qèôk þgpG|‰ þèô kõG û kAlð IÛè òývc óBÇéu ûBy Ao þíOBg ÿBÚ@ óBùýÞ ú^pâA òüApGBñG úPvüpãð þðApüAl QuBýu àü Zôpì óAõñÎ úG lðoAlð ÿA úÚçÎ ô lðoAlð Ao áoõüõýðok óApüA ÜGBu ûBy þSAlcA }Apg óBíu@ IcB¿O ëBHðk úG Bßüpì@ Qèôk óBñíyk êGBÛì ok þâkAkAô( RBý¾õ¿g óBíø kõWô qA úüBñÞ úG BøoBG oõÃc Qvzð òüA o k }oõzÞ IðBW qA òüpdG úWoBg püqô BìA .lðõy QdO ÿBø kBýñG qA þßü ÈuõO ÿkçýì 1970 úøk o k ûsBýK }AphðBíu@ .kõG û kAk pHg þíOBg ÿBÚ@ o k )þégAk ô þWoBg .QyAk løAõg úédì o k ”ÿõéΓ kBýñG ïBð úG ÿõéùK BÂo lídì óApüA Ñõéhì ûBykBK QýßèBì ****** ****** .ly ûkBùð BñG áoõüõýð òPùñì

!ïõu îz^ óolì ÿBýðko k òük {üBíø ÿoArâpG úýyBco k|

koAk qBýð fç¾A úG rüpHO ÿpùy óBíéHì|‰

lñðBì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ûkB×PuA oõËñì úG...ô þvÞBO ô xõGõOA ÿpùy Z oBg Bü êgAk ÿBøkkpO úý¾õO Anè ,QuA pO {hG óBñýíÆA Roõ¾ ok óApøAõg B«¾õ¿g kkpâ|þì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ókõG BùñO .lñüBíð ûkB×PuA

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

!ïõéÒôA pÎBy

ISSN 2008 - 1618

úðõðq ïpPdì îðBg:ÿpu QzKp×ð !úÖpÆ óôA

:|‰rüpHO ÿqBuoõPÞApO ûBãyBG þüApWA óôBÏì

ÿqBuoõPÞApO ëBHýèAô óBñßüqBG qAp×ð |7 lðly|úPyAnâoBñÞ îËð|:‰ |‰kôrÖA ÿoõ×Ò þéÎ .lyBG píSpíTì ëBHýèAô îýO úéEvì òüpO|þuBuA ûBãyBG ÿApG þíýO ÉBHÃðA ô ûBãyBG ÿApG ÿkpÖ aýø ÿõu qA þíËð|þG ô QuA BG ëBHýèAô îýO àyrK úìAkA ok .Qvýð ëõHÚ êGBÚ fpÇì òßüqBG píÞ ÿBø|ûpùì þâlük|Iýu@ úG ûoByA BG þÚkB¾ lýcô qA|:‰ |‰Q×â þéì îýO ÜGBu }õK|þéì ô klXì ÿBø|QvO píÞ ko k ókõG òìrì úG úWõO Àhzì ô ly ïBXðA ÿ@o@ ïA ô ÿsõèõükAo ô þßyrK ÿBø|ûpùì þOBKõßýuk oB^k óBzüA úðB×uBPì úÞ ly þðAõOqBG ô óBìok úìAkA ÿApG ïpWæ ô lñPvø píÞ ê¿Ö îýð ok Ao ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô îýO lñðAõO|þíð úP×ø qA ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô îýO .lññÞ þøApíø ïôk pÏÚ îýO pGApG Qvßy ëõHÚ BG QzâpG oôk ëôA úG kõϾ ÿApG }lýìA|‰» |‰óBâkBGAom@ óBíýu«|‰ þèôlW òüA úHñy|YñK îýO òüA ly pO|äðo îÞoõzÞ äýè pKõu kõg ûoõËñìlñ^ òèBu ok ô|‰16 |‰ QÎBu ok úP×ø .kõG løAõg óBù×¾A óArüpùG îýO óBGrýì

{y:Q×â ÿqBuoõPÞ ApO ûBãyBG þüApWA óôBÏì êýèk úGrüpHO ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô óBñßüqBG qAp×ð àü ôoõzÞ ûBãyBG ëôA|úPuk äýèok ØýÏ YüBPð .lðkõG ûly| |úPyAnâ oBñÞ| |Qýìôl¿ì êýèk úGp×ð oõËñì úG úÞ ÿA|úvéW ok qôpìA p¿Î ÿoõ×Ò þéÎ ô þPupKpu ,þñÖ okBÞ BG ëBHýèAô îýO kpßéíÎ þuopG BG úÞ þPýÏÂô ok|:‰ |‰kôrÖA ,kõG ûly êýßzO þßyrK ûkB×PuA îýPvø ôo|úG ôo ëBvâorG îýO ØýÏ YüBPð ÿApG lðAõO|þì ûrýãðA BG óBñßüqBG ô óAõW ÿBøôpýð qA

:|‰Q×â þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ pülì

rüpHO þüBíñýu åorG ÐíPXì|‰ kõy|þì fBPPÖA ÿkôrG .îýñÞ |‰kôrÖA pñø ÿoBâlðBì úG ûoByA BG ,ÿô ÿoBâlðBì ô û kõG þùèA ÿA|úÏükô pñø|‰: ÿô .QuA êýèk òüA úG ,pñø ïBýK o k lüBG þùèA pñø òüA|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA oAk|QùW BO kpýâ oApÚ îø þùèA pývì .lyBG úPyAk Ao þÖBÞ pýSBO ô ûly úG ûoByA BG ÿlýÏu äñøpu |‰kpÞ óBzð pÆBg óBñíyk RAlülùO ô ïpð äñW Ùlø BG òíyk oBG òüA|‰: ûqoBHì ú¾pÎ koAô þéHÚ ÿrüo|úìBðpG BG óBìoõzÞ ÿõÛO BG óBðAõW ô JçÛðA BG ûlññÞ äñøBíø óôBÏì .QuA ûly ‰|ly oô@kBü AoõyBÎ úÛÇñì ûBLu BG úéGBÛì ÿApG úéýuô òüpPùG Bíñýu|‰: ô û kõG òíyk þãñøpÖ ô ïpð äñW þñük ô þyqoA ÿBíñýu lyo úG lüBG .îýñÞ úWõO {ýK qA {ýG

îuApì o k {ñì ÿlícA lícA ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW òýìõu úýìBPPgA IéÇì òüA ïçÎA BG rüpHO Qíco úøk Ao þãñøpÖ ûsôpK òüA fBPPÖA óBìq oBùÊA ÿô . kpÞ ïçÎA ëBvìA pXÖ Qíco ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW|:‰ |‰ QyAk ,ÿA úÛÇñì ÿrüo úìBðpG ô kpßüôo BG ûly ÿoAnâ Ùlø þééíèA òýG ô þéì ûoAõñzW ÙløA þøBOõÞ óBìq o k ô |‰ Q×â {ñì ÿlícA . ly ÜÛdì ô þWoBg ÿBøoõzÞ ëBHÛPuA|‰: Ao pìA òüA ÜÛdO þégAk óAqBvíéýÖ äñøpu BñvüA }oArâ úG . kpÞ ÐüpvO äñøBíø óôBÏì ÿlýÏu êýÎBíuA òüA o k rýð AoõyBÎ ûBLu ûlññÞ úéýuô òüpPùG Bíñýu|‰: |‰Q×â ûoAõñzW þãñøpÖ ô ïpð äñW BG úéGBÛì ÿApG ÿBíñýu lyo úG lüBG ô û kõG òíyk úWõO {ýK qA {ýG þñük ô þyqoA


7 óBXüBGom@ þPuk ÿBøpñø lñíyqoA oBS@

BùðBPupùy

shahryaremanews@yahoo.com

kpýãýì oApÚ Bø|ûqõì òüpPü ô o k þÚpy lñíyqoA oBS@ :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þãñøpÖ VApýì wýDo àükrð ûlñü@ o k óBPuA òüA þPuk|ÐüBñ¾ ô þPñu ÿBøpñø þhüoBO ô oApÚ óBPuA ÿBø|ûqõì òüpPüô o k óAlñì|úÚçÎ úÏèBÇì ô lükqBG ÿApG BðpüA oBãðpHg BG þüõâô Q×â o k úHñyqôo ”ÿlídì JApO|”‰|‰ .kpýâ|þì ô iüoBO ok þPuk ÿBøpñø ÐýÖo ûBãüBW úG úWõOBG :kpÞ úÖBÂA þñPÖpünK óBPuA ÿBø|ûqõì o k oBS@ òüA kõHð ,óBXüBGom@ ïkpì äñøpÖ úG þOAlýùíO ÉBHOoA òýíø o k óBPuA ÿBø|ûqõì :kpÞ lýÞ BO ÿô .kõHð ïBð úG Ao ïkpì þhüoBO ô pgBÖ þPuk|ÐüBñ¾ BO lðA|û koô@ êíÎ úG ïAlÚA òüA .lü@ok {üBíð úG þ¾B¿PgA òüpPüô o k ûlññÞ AløA Bø ûqõì o k þãñøpÖ ÿBøBÃÖ }pPvâ ô þPuk ÐüBñ¾ YüôpO oõËñì oõìA òüA BG ÈHOp ì k B ù ð l ñ ^ ô ÿoAkpùy ,ÿoAlðBPuA ÿoBßíøBG qA ÿpýâõéW ÿApG þP¾pÖ ïAlÚA òüA qA ÿlídì .kpýâ|þì ïBXðA o k úÞ ly oô@kBü ô kpÞ kBü þPuk ÐüBñ¾ þSApýì lñíyqoA oBS@ ÿBdìA Qìpì koõì oBS@ òüA Bø ûqõì o k|þìkpì oBS@ {üBíð Roõ¾ ÿô .QÖpâ lñøAõg oApÚ þãñøpÖ VApýì ûlG q óBuBñyoBÞ óBìqBu Bü ô Bø|ûqõì úG úÏWApìBG BO QuAõg oBS@ òüA óBâlðoAkqA òüA o k ïAlÚA ûõdð qA ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ ,þãñøpÖ VApýì o k ûqõì JBG|,‰|‰10|*‰ |‰ þÚpy óBXüBGom@ óBPuA ok .lñGBü ÑçÆA úÇGAo ÐüBñ¾ lñíyqoA ô þhüoBO oBS@ úÂpÎ ô QuA püAk ÑõñPì RBÎõÂõì QÏñ¾ òüA ØéPhì ÿBø|úPyo Üðôo IWõì lðAõO|þì Bø|ó@ ok þPuk }qoA YüôpO IWõì ïAlÚA òüA òüApG ûôçÎ .kõy úÏìBW eÇu o k ïkpì òýG o k þuBñy ïkpì ô þãñøpÖ ÿBø|úHñW YüôpO ô ÿpñø ÿBø .ly løAõg

pÏy“ ûoAõñzW òýìôk ÿBø|òüpOpG lðly þÖpÏì rüpHO ok ”ÿoAlüBK oBÞ úG rüpHO o k pOpG RAp×ð þÖpÏì BG ”ÿoAlüBK pÏy “ ûoAõñzW òýìôk .kAk óBüBK kõg o k pÏy údüpÚ ô Ýôm ÿBÛOoA ô þüBuBñy Ùlø BG úÞ ûoAõñzW òüA o k òüA óBâlürâpG qA òO|,‰|‰21|*‰ |‰ qA ,ly oArâpG ÿoAlüBK RBýGkA ûqõc òýü@ o k ûoAõñzW òüA þíéÎ pýGk .lì@ êíÎ úG êýéXO þGkA ûoAõñzW ëBuoA {üBíø úðBgpýGk úG pSA|,‰|‰420|*‰ |‰qA {ýG úßñüA|óBýG BG ó@ úýìBPPgA Ao óBð@ qA p×ð|,‰ |‰96|*‰|‰ úÞ pÎBy|,‰|‰156|*‰ |‰ òýG qA oBS@ òüA :kôrÖA ,kõG ûly ”þðBíco lí¾|”‰|‰ .QuA ûly ëBuoA ,lðkAk|þì êýßzO kpì óApÎBy úG ûly ëBuoA oBS@ òýG qA pSA|,‰|‰76|*‰ |‰ ÿoôAk Qvhð úécpì o k :Q×â êíÎ úG êýéXO oBS@ óBHcB¾ qA òO|,‰|‰22|*‰ |‰ qA úÞ lñPÖBü ûAo þüBùð úécpì {hG YñK o k ûoAõñzW óBâlürâpG ô ûly úüAoA oBS@ ,ÿô úP×â|úG .lì@ úécpì o k p×ð YñK :kpÞ úÖBÂA þðBíco .lñPÖpâ oApÚ ÿoôAk koõì ,þüAoõyBÎ pÏy ÿoAlüBK RBýGkA o k p×ð oBù^ ,xlÛì ÑBÖk ÿoAlüBK óõPüq ô îýu òýìqpu {hG o k p×ð úu ,ÿoAlüBK RBýGkA o k p×ð YñK JBhPðA ûoAõñzW ÿBø|òüpOpG óAõñÎ úG þÞpO {hG o k p×ð o B ù ^ ô þgpG ÿõu qA pÏy QüApÚ BG ûoAõñzW òüA úýìBPPgA òýü@ .lðly .ly oArâpG óBð@ qA lñ^ þñO þðApñhu ô óApÎBy

òýG þüAnÒ ïçÚA óBßéì ïkpì lðkpÞ ÐüqõO óAlñíPvì úG óBßéì QuôlÎõð ô pýg ïkpìqA þÏíW úðAlñvKAlg ïAlÚA àü o k ApÛÖ ô óAlñíPvì òýG o k þâlðq ZBPdüBì ô úÚôm@ úðBHy Roõ¾ òüA o k BðpüA BG þüõãP×â o k úHñy qôo óBßéì úÏíW ïBìA .lðkpÞ ÐüqõO úG ô îg pülÒ lýÏu lýÎ QHuBñì úG oBÞ òüA|:‰ |‰QyAk oBùÊA koõì óArý^|þG úG àíÞ ô ÿpýãPuk Ùlø BG )Ñ(þéÎ óBñìõìpýìA qA þuBO “ þðBýG py kõídì|iýy ïçuæ QXc|“‰ |‰ .QÖpâ Roõ¾ óAlñìqBýð ô úÞ þÏÚõì o k BOlíÎ ô úðBý×hì Roõ¾ úG ïçÚA òüA úßñüA úG ûoByA BG ïAlÚA òüA :kôrÖA ,kõy|þì ÐüqõO lñPvø JAõg o k ïkpì òüpýg Qíø BG ô ïôAlì Roõ¾ úG êHÚ ëBu Q×ø qA úðAlñvKAlg kAlÏO pG ëBupø úÞ IéÇì òüA óBýG BG ÿô .kõy|þì ïBXðA þðBßéì ,kõy|þì û kôrÖA ,kõy|þì ÐüqõO Bùð@ òýGo k þüAnÒ ïçÚA|úÞ ÿkApÖA }qoA úG þøBì òO òOoBÞ ôk ô YðpG òO ôk qA {ýG ëBvìA :kpÞ eüpzO óBßéì pùy lñìqBýð oAõðBg|,‰|‰500|*‰ |‰ òýG ok ëBüo óõýéýì|,‰|‰30|*‰ |‰ qA {ýG qA oAkoõgpG lñìqBýð ÿBøoAõðBg ÑõíXì úPHèA :kôrÖA ÿô .ly ÐüqõO úÞ luo|þì oAõðBg oArø|úu úG BøBPuôo ÍBdè BG Bø|àíÞ òüA BøBPuôo o k úÞ pülÒ þÎpÖ ÿBøkBPu ÜüpÆ qA Bùð@ þüAnÒ|ïçÚA “ þðBýG py ïçuæA|QXc|“‰ |‰ .ly û kAk oApÚ óByoBýPgA o k ûly êýßzO úñvc Qñu ÿBýcA fpÆ òüA ÙAløA qA pãük þßü úßñüA óBýG BG RBßð qA :kôrÖA ,QuA óAlñíPvì úG þßýð ô óBvcA ok óBñìõìpýìA pG ûôçÎ úÞ QuA óBðAõWõðô óBðAõW oõypK oõÃc oBÞ òüA IèBW .lñPyAk þüArvG {Ûð rýð þüAnÒ ïçÚA ÐüqõO ok þèBì RlÎBvì ‰| úé¾BÖ o k QýÏíW p×ð oArø|‰,‰|105|‰* ‰| BG óBßéì óBPupùy ÐÚAô þÚpy óBXüBGom@ óBPuA rÞpì rüpHO JõñW ÿpPìõéýÞ|,‰|‰155|*‰ .QuA

o k ûkAõðBg óBýñG îýßdO þyqõì@ ûBâoBÞ ly oArâpG úÒApì þyqõì@ ûBâoBÞ ÿoArâpG qA úÒApì ûBLu YývG QìôBÛì úýcBð ûlðBìpÖ .kAk pHg óBPupùy òüA þXývG óApøAõg ÿApG û kAõðBg óBýñG îýßdO òüAo k :Q×â BðpüA oBãðpHg úG úHñy|YñK qôo ,ÿqôpùG àèBì äñøpu ÿAoõy ô )x(ApørèA ÿBø|óAkpâ BÃÎA qA p×ð|‰,‰|155|‰* ‰| ûBâoBÞ QzK Ao ïqæ ÿBø|}qõì@ óBPupùy òüA óApøAõg YývG ÿBø|ûBãüBK fpÆ IèBÚ o k þyqõì@ ûBâoBÞ òüA :QyAkoBùÊA ÿô .lñPyAnâ pu o k û kAõðBg ÿBø|{èB^ ô Bø|Iýu@ þÖpÏì Ùlø BG à^õÞ QzùG ØéPhì úvéW úu þÆ þðAôo ô þcôo ô þHønì ,þÎBíPWA kBÏGA qA þßü óAõñÎ úG þGBXc lG úG ûoByA òí ÿô .ly oArâpG þPìApÞ|þìçuA JBXc QüBÎo :kôrÖA úÏìBW o k û kAõðBg ÿBø|Iýu@ ÿô .kõy|þì IWõì Ao Bø|û kAõðBg ïBßdPuA ô û kõG óBvðA ÿApG )x( Apøq RpÃc þâlðq ókAk oApÚ õãèA BG óAo kBì ô óAolK :Q×â p P ù G ú ^pø QüAlø ô QýG pO o k lñðAõO|þì )Ñ( þéÎ RpÃc ô óBðApñhu oõÃc BG þyqõì@ ûBâoBÞ òüA .lðoAkpG ïBâ kõg óAlðqpÖ òüA YývG )x( ApørèA úíÆBÖ ûqõc qA úñì@ ûBãüBK o k ØéPhì o k úÒApì ÿp×ð oArø|‰,‰|250|‰* ‰| óBPupùy .ly oArâpG óBPupùy QuA ÐÚAô þÚpy óBXüBGom@ rÞpì ,rüpHO JõñW ÿpPìõéýÞ|,‰|‰147|*‰

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu|

kõy|þì kBXüA rüpHO o k lülW ô úPÖpzýK ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy ÿAoAk ÐüBñ¾ ÐíPXì ,pOpG ô úPÖpzýK ÿoôBñÖ ,þyqõì@ RBìlg úDAoA oõËñì úG úPÖpzýK ÿoôBñÖ rýð óApãPÏñ¾|úG þøBãzüBìq@ô ÿA|ûoôBzì ,þñÖ o k úÞ ly oô@kBü ÿô .ly løAõg ÿqAlðA|ûAo óBPuA òüõð ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy óBíPgBu ô þdüp×O ,þOBìlg ,þøBÖo ÐíPXì àü kBXüA êìBÎpülì .QuA ûly þñýG|{ýK rýð ÿpãykpâ p¿dñì óBüArì qA óBPuA þPÏñ¾ ÿBø|ápùy QÞpy ÿAoAk ,rüpHO pùy úG ó@ þßükrð Ao ápùy òüA kp×G þßükrð rýð ô òüõð ÿoôBñÖ BG ÿpùy ÿBø|QgBupüq òýãñu ÐüBñ¾ {hG úG Bùð@ qA lcAô|‰,‰|35|‰* þGBüqoA þééíèA|òýG ô þéì ,ÿA|úÛÇñì ÿBøoAqBG úG ó@ .koAk ÁB¿PgA oArø {y úG àükrð þÚpy|óBXüBGom@ óBPuA o k .kpÞ |‰ úÞ koAk kõWô þOBìlg ô þPÏñ¾ ,ÿlýèõO lcAô

þPÏñ¾ ÿBø|ápùy QÞpy êìBÎpülì úP×â úG ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy òýèôA þÚpy óBXüBGom@ |‰ .kõy|þì kBXüA rüpHO o k óBPuA òüA lülW ô úPÖpzýK BG þüõâô Q×â o k úHñy qôo ”þðAp×Îq BÂolídì|“‰ RBýéíÎ :kôrÖA IéÇì òüA ïçÎA BG BðpüA oBãðpHg lülW ô úPÖpzýK úÎõíXì úu o k ápùy òüA þüApWA ÿpPìõéýÞ úu o k þPvüoõO – þOBìlg ô þ¿¿hO ô :kôrÖA ÿô.QuA VAlcA Quk o k rüpHO JpÒ úPynâ ëBu qA ápùy òüA þüApWA RBýéíÎ qBÖ RBÏÇÚ BO kõy|þì þñýG {ýK ô QuA|ûlyqBÒ@ lWAô óBýÂBÛPì úG ûlñü@ ëBu ëôA úíýð o k ó@ àü BG óBìríø ly oô@kBü þðAp×Îq .kõyoAnâAô ÈüApy ÿAoAk ÐüBñ¾ oApÛPuA oõËñì|úG ápùy òüA ÿqAlðA|ûAo

:|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ qA ZoBg úG óBPuA qA }pÖ RAo kB¾ oæk óõýéýì 95 ëBvìA úøBì 8 o k|‰ þOAokB¾ ÿBø l¿Ûì ,þ×Xð . koAk kõWô }pÖ õéGBO ,óBíè@ ÿBø oõzÞ Ao þÚpy óBXüBGom@ ÙBHPuk }pÖ ,BßüpìA ,óBPuoBXì ,þG pÎ ûldPì RAoBìA ,AkBðBÞ ,úýuôo ,óBXýGom@ ,ÝApÎ ,òKAs ,óBPvG pÎ ,BýèBPüA þP×ð pýÒ RAokB¾ úÏuõO ûôpâoBÞ pýGk .kpÞ óAõñÎ }pÖ õéGBO RAokB¾ òüpPzýG :kôrÖA þÚpy óBXüBGom@ RAoBìA ô òKAs úG þÚpy óBXüBGom@ ok ûly úPÖBG Bø QýÖpÊ }pÖ þðBùW oAqBG ô ,QuA þG pÎ ûldPì .lðoAk Ao }pÖ oæk koBýéýì 2 RAo kB¾

o k }pÖ ûqõc ok p×ð oArø 500 qA {ýG úßüoõÇG Ao þÚpy óBXüBGom@ îùu ,ÿô .lññÞ|þì QýèBÏÖ óBPuA :Q×â ô kpÞ óAõñÎ l¾ok 40 oõzÞ }pÖ RAo kB¾ qA þOAokB¾ þÚpy óBXüBGom@ }pÖ RAlýèõO l¾o k 70 óBPuA òüA o k oõzÞ ÿBø }pÖ òüpO ÑõñPì ô QuA }pÖ RAokB¾ l¾ok 5 :kôrÖA ÿô .kõy|þì lýèõO ok 4 úÞ løk|þì êýßzO }pÖ õéGBO RAo kB¾ Ao oõzÞ óBXüBGom@ úG ÜéÏPì oõzÞ }pÖ õéGBO RAlýèõO l¾ oæk oArø 35 kôo kpu o k úÇGAo òüA o k úÞ QuA þÚpy

8 o k :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo }pÖ RAokB¾ oæk óõýéýì 95 úG àükrð ëBvìA úøBì úÞ QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ qA ZoBg úG óBPuA qA úPyAk {üArÖA l¾o k îýðô àü úPynâ ëBu úG QHvð óõýéýì 190 úG ëBu óBüBK BO îýñÞ|þì þñýG {ýK ô QuA óApüA óBüõXzðAk ÿoArâ pHg }oArâ úG .lupG oæk þ×Xð ÝkB¾ ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( ô lýèõO Áõ¿g ok ÿA ûtüô ûBãüBW qA rüpHO :kôrÖA . QuA oAkoõgpG Býðk ô oõzÞ o k }pÖ RAo kB¾

:rüpýO úÏíW ïBìA

lðoAk qBýð óBíévì êéì ÿoBü úG òýÇvéÖ ïkpì kBü {×Þ úÂB×PðA óAõñÎ úG QÞpc òüA qA ,kõy|þì qA êHÚ óBñhu ok îø þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA .kpÞ Ao îùð Qèôk áõéu rüpHO qôpìA úÏíW qBíð úHÇg Qèôk òüA ïBíPøA :Q×â ô QvðAk ïkpì BG|þìBãíø kõWõì RBðBßìA qA ûkB×PuA BG ïkpì QüBÂo IéW Qèôk RBýø þðBPuA ÿBøp×u úßñüA óBýG BG ÿô .QuA ÿoAôlýìAoBùÊA ,ly løAõg oBâlðBì óApüA iüoBO o k qA ,QèAlÎ ÜÛdO pývì o k Qèôk RBìAlÚA :kpÞ .lyBG oAkoõgpG ïkpì þðBHýPzK

þñýÇvéÖ óAokBì úÞ ÈüApy òüAo k :Q×â ô kpÞ ûoByA lñðBì }ôpÖ òük óBñDBg ,lññÞ|þì úüpâ óõg óApHøo BG þPuôk Quk p¿ì îËÎA þP×ì ÿôBÇñÆ QÞpc úG ÿpPvHy úéèA Qü@ .løk|þì Qvýðõýù¾ ZBXc úßýèBc ok :kôrÖA ô kpÞ ûoByA þÚApÎ oBãðpHg îø ÝApÎ ok ,lðkAk|þì ïBXðA Ao RApíW|þìo îuApì ûpíW|þìo Bßüpì@ ÿBùPuBýu ô }õG úýéÎ oBãðpHg òüA óBýG BG þÚpy óBXüBGom@ ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð .kpÞ Jõvdì òýøõO òüpOæBG ÝApÎ o k {×Þ IOpK úßñüA

úÏíW ïBìA ô þÚpy óBXüBGom@ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð ok òýÇvéÖ ïkpì qA óBíévì ÿBùPéì þðBHýPzK rüpHO úéèA Qü@ .QvðAk ÿoôp Ao BùPvýðõýù¾ pGApG úÏíW qBíð ÿBø|úHÇgo k ÿpPvHy lùPXì òvdì ïBíO óõñÞ BO òýÇvéÖ Qéì|:‰ |‰QyAk oBùÊA rüpHO pùy rýð òüA qA wK ô lðA|û kpÞ êídO Ao BøkõHíÞ ô Bø|þPhu îüso ÉõÛu BO Býðk óBíévì êéì þðBHýPzK BG lñøAõg QìôBÛì Øüpy xlÚ ÿkAq@ ô þPvýðõýù¾ ûrÒ ïkpì îýgô QýÏÂô úG rüpHO úÏíW ïBìA . kpÞ

:|‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA

QuA þðApíÎ RBìAlÚA JBPy qBu|úñýìq ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ|‰ óBXüBGom@ úíø qA þÚpy lðôAlg RBíÏð QuA lñì|ûpùG úG óAõO|þíð qA ÿA|úPßð aýø úÛÇñì óAõñÎ ó@ ÝçÆA ïôpdì .kpÞ

oBùÊA ,lñPvø qBâ QÞpy RBìlg {yõK püq þÚpy pG þñHì Qèôk QEýø îýí¿O úG úWõO BG :QyAk æBG úG oAõðBg 150 ÿBøBPuôo ïBíO óly oAkqBâ ÿBøoAõðBg ókpÞ lñì|ûpùG úG ÉõG pì ÿBø|QýèBÏÖ .QÖpâ løAõg ÿpPzýG QÎpu qBâ QíÏð qA þüBPuôo ok ïBXðA ëBc o k åorG ÿBø|ûsôpK úG þãýG BÂpýéÎ ô ûoByA ÿspðA {hG o k þÚpy óBXüBGom@ óBPuA p×u o k óAqôkqôk ƒ pøA qBâ úèõè Èg :kpÞ eüp¿O 36 úèõè Èg ô ly fBPPÖA óBPuA úG oõùíW wýDo pýgA .koAk QÖpzýK l¾ok kõð rüpHO — J@ôlðBýì añüA úßñüA úG úWõO BG :Q×â þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA :þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW þíéÎ RBýø õÃÎ

oBùÊA óApüA o k þzøôtK ÿBùcpÆ ÿApWA þãðõ ã ^ óBzð ÿApG ÑõÂõì òüA Bì oõzÞ ok úðB×uBPì :kpÞ ÿlýéÛO úHñW pPzýG ô û kõG qBýPìA ngA ô kpßéíÎ ókAk QvGoBÞ Qý×ýÞô YüBPð úG úWõO ÿBW úG ô koAk þíÞô ó@ þuBñy }ôo ô ÿsõèôlPì úG þzøôtK ÿBø úPÖBü ÿBøoõzÞ o k úßýOoõ¾ o k kõy|þì û kAk QýíøA óAoArâoBÞ ô ïkpì þâlðq qA þzhG {øôtK ,þPÏñ¾ ëBc o k :Q×â úìAkA o k pãzøôtK ô ÜÛdì òüA .QuA RBzüBìpÖ úG úWõO BG ó@ QýíøA ô {øôtK pÂBc òüA ok þèô QuA ëõdO ëBc o k ÿpHøo îËÏì ïBÛì UÎBG îXvñì ô ÿkBùð ÿBøoBPgBu óAlÛÖ rýð {hG QÞpc þzülðA þüçÛÎ ô ÿpünK þñýG {ýK BO ûly pG lýÞ BO BG QÚAl¾ pPÞk .kkpãð òßíì þzøôtK :QyAk óBýG þÚpy óBXüBGom@ ok þzøôtK QýÏÂô ô þzøôtK ÿBø|N ‰ GO |‰ óAlÛÖ êýèk úG óBPuA o k {øôtK qA þPèôk ÿBøoBPgBu úG ó@ òüôBñÎ ô BùcpÆ þãPvGAô ïBXðA ÿBùzøôtK ô Qvýð oAkoõgpG|þìõéÏì QýÏÂô ïBXðA ÿBø þuopG ÜHÆ ôlðoAlð ÿkpGoBÞ úHñW ûly

lñÞ|þì ApWA pXÖ úøk o k þÏýuô ÿBø|úìBðpG þÚpy óBXüBGom@ óAõðBG úPýíÞ kBPu }oArâ xBuA pG .QuA ûly kBü ëBvìA pXÖ óBXüBGom@ o k|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk QyAlâorG þHèBW ÿBø|úìBðpG rýð kBPu òüA þyqoô úPýíÞ ,þÚpy ‰| ÿoArâpG ,þyqoô úHhð|‰,‰|30|‰* ‰| qA êýéXO lñðBì {üBíø ô ØéPhì ÿBø|úPyo ok þyqoô úÛGBvì|,‰|‰30|*‰ pXÖ úøk ÿApG Ao Qüæô JBPÖ@ qA ëBHÛPuA þyqoô þüBíðôo qA }oArâ|òüA ok .QuA ûlük áoAlO ëBvìA ûBãzüBíð ,JçÛðA o k þhüoBO ÿBø|óBßì |‰ þÖpÏì ,|þìçuA JçÛðA úèBu|,‰|‰30|*‰ |‰ ÿBøkoôBPuk þñÞ úzüo {üBíø ,óBPuA úðõíð ÿBPuôo|‰,‰|30|‰* ‰| RBHèBÇì ÿqBu|úPvWpG ,oAkpýâAô ÿBø|ÿoBíýG ÿBø|û kAõðBg qA êýéXO ô ,ûBãzðAk qA ÿpHøo úðBâ|,‰|‰30|*‰ ÿBø|úìBðpG qA pãük þgpG óAõñÎ úG þøBãzðAk lýOBuA û kpG ïBð pXÖ úøk úéèA ïBüA ólýuo ApÖ QHuBñì úG kBPu .QuA ûly

ïkBg|,‰|‰100|*‰ |‰úGrüAõW ÿAløA ÿApG þð@pÚ åorG {üBíø úG kBPu ÿBø|úìBðpG pãük qA þð@pÚ úPýíÞ ÈuõO þð@pÚ ,ûly kBü }oArâ úüBKpG .QuA ûlñgpÖ QHuBñì òüA qA þüBø|úìBðpG rýð oõGrì kBPu óAõWõð ô ákõÞ úPýíÞ oBÞ úG qBÒ@ ,ûApíø ò×éO BG þuBßÎ úÛGBvì êýHÚ JçÛðA RBýGkA ô þGçÛðA Qý¿hy|,‰|‰30|*‰ |‰ þÖpÏì ûlük áoAlO Ao RBýGkA ô pÏy p¿Î IèBÚ o k|þìçuA :QuA ûly ûkôrÖA }oArâ òüA qA þzhG o k .QuA ûoAôkBü ëBvìA pXÖ úøk o k rýð kBPu óApâoBTüA úPýíÞ ô û kpÞ oArâpG Ao rüpHO o k|þìçuA JçÛðA ÿAlùy .lñÞ|þì êýéXO óBð@ û kAõðBg ÿBø|ÿlñíðAõO ûBãzüBíð ÿoArâpG qA }oArâ òüA o k ûBãzüBíð ,úPynâ ëBu|,‰|‰30|*‰ |‰ o k|þìkpì ÿBø|êßzO ÿBø|óBPupùy o k þãñøpÖ Ræõ¿dì úÂpÎ úG ÙB×Î ô JBXc úÛGBvì ÿoArâpG ô óBPuA úðBâ|,‰|‰19|*‰|‰ úøk QHuBñì úG|þìkpì ÿBø|êßzO úPýíÞ úìBðpG óAõñÎ

úÛGBvì úðBgpýGk úG pSA60 qA {ýG|‰ QuA ûly ëBuoA oAlük Ýõy pSA60 qA {ýG :Q×â þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞpülì wýüo ïôk p×u BG ÉBHOoA o k ”oAlük Ýõy“ ÿpHg úÛGBvì úðBgpýGk úG ÿoArâpHg }oArâ úG . QuA ûly ëBuoA óBPuA òüA úG oõùíW ÿlícAlícA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,9BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿpHg xBßÎ ,ÿpHg }oArâ ÿBø|úñýìq ok úÛGBvì òüA :kôrÖA {ñì oAlük Ýõy úÛGBvì :Q×â ÿô .kõy|þì oArâpG úPyõð ëk òüpPùG ô ëk ,þìkpì ëBHÛPuA úñýìq o k ÿpHg wßÎ ÿBø|ÑõÂõì êìBy JBÇg þGkA òPì ô úÏÇÚ ,pÏy ,úìBð òüpO|úðBíýí¾ êìBy Bø|úPyõð òüpOBHüq BG ÉBHOoA ok Bø|úðBuo ô óAoBãð úìBðqôo oBS@ ,oõùíW wýDo úG úG þøBãzüBíð o k ô JBhPðA ÿpHg }oArâ òüpPùG ô pPýO òüpOBüõâ ô Qéùì :kpÞ úÖBÂA {ñì ÿlícA.lü@|þì ok {üBíð úG óAõñÎ òýíø óBâlññÞ|QÞpy ô ûly lülíO ÿoBW ëBu ûBì ÿk o B ù ^ B O oBS@ ëBuoA ok Bø|òüpPùG úÛGBvì .lññÞ ëBuoA úÛGBvì úðBgpýGk úG Ao kõg oBS@ kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ÈuõO oAlük Ýõy óAõñÎ BG pHg ú¾pÎ .kõy|þì oArâpG rüpHO ÿoAlðBìpÖ ô þÚpy óBXüBGom@|þìçuA

óçìBÎ rüpHO pùy áçìA óAoôBzì qA þgpG lñPvø pùy òüA o k ÿoAõg òýìq þé¾A pùy áçìA óAoôBzìqA|þgpG þÚpy óBXüBGom@ ÿpPvâkAk êÞ wýüo .QvðAk pùy òüA o k ÿoAõg òýìq þé¾A óçìBÎ Ao rüpHO qA QÊB×c ÿAoõy Qvzð ok ”þ×üpy o ks A|àèBì“ ïçuæA|QXc òý×éhPì BG ÐÆBÚ koõgpG þÚpy óBXüBGom@ þÏýHÆ ÐGBñì ô þéì þÂAoA úýéÞ BG ÿoBßíø ÿApG þüBÃÚ ûBãPuk þâkBì@ ô QuAk ÿoôp Ao .kpÞ ïçÎA Ao þðõðBÚpýÒ RBÖp¿O BG úéGBÛì ÿApGBùðBâoA ô BøkBùð ÿBùPüBßy úG ûoByA BG Qvzð òüA o k rüpHO JçÛðA ô|þìõíÎ óBPukAk þPèôkô þéì þÂAoA|þðõðBÚpýÒ ÿBùyôpÖ ô lüpg Áõ¿g o k ûlýuo ÿoôp Ao ÑõÂõì òüA úG þâlýuo òßvì þðôBÏO ÿBùPÞpy ÈuõO úýüBÃÚ ûõÚ þéÞ QuBýu úG úWõOBG “ ÿlídì Aqpýì þýdü|”‰|‰ .QvðAk pG óBPuA óôBÏO|êÞ ûoAkA RoBËð ,QuA|ïpW ÑõÚô qA ÿpýãzýK úÞ lýÞ BO koõì Ao Bø|þðôBÏO òüA þølðBìBu ô þðôBÏO ÿBùPÞpy kpßéíÎ òüA o k îø þÚpy óBXüBGom@ áçìA ô kBñuA QHS êÞ pülì .kAk oApÚ óBPuA þPèôk ô þéì þÂAoA þðõðBÚpýÒ RBÖp¿O úG ûoByA BG Qvzð lðA|û kpÞ ïBð QHS pùì òßvì fpÆ o k úÞ þðBvÞ qA l¾ok þu :Q×â ,úßñüA ïçÎA BG ”óBýOkBÏu ÝkB¾lýu|”‰|‰ .lñPvø òßvì Bü òýìq ÿAoAk Üc oBG àü ÈÛÖ BÃÎA ,þðôBÏO ÿBùPÞpy RAopÛì ô óõðBÚ xBuA pG RB×éhO úðõãñüA BG|:‰|‰kpÞ kBùñzýK ,lðoAk Ao BùPÞpy òüAok ïBð QHS koõì o k oBßøAo úDAoA oõËñì úG úÞ Qvzð òüA ok .kõy koõgpG þPèôk ô þéì ÿBùñýìq Ùp¿O ô õWkõu kApÖA ûkB×PuA Fõu qA ÿpýâõéW úG QHvð ,lyoArâpG oõÞnì þÂAoA o k qBXìpýÒ ÿBøqBuô QgBu ô .ly lýÞ BO|þìBÛì pø ok þÂAoA úðõâ òüA qBXìpýÒ óBÖp¿Pì BG koõgpG

ëõdO údüæ pÞ A :Q×â þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA RAoBHPÎA {üArÖA løBy kõy þüApWA ÿkB¿PÚA óly þOBýéíÎ IýOpO òüA úG úÞ kõG îýøAõg þðApíÎ }oArâ úG .QÖpâ løAõg JBPy þðApíÎ RBìAlÚA :þ ‰ ñülèA ZBOpýì óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg pHg QÖBüo k ûôpâ BÂpýéÎ lícA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,9BñvüA( ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ údüæ ûlñü@ úP×ø|‰ ëõdO údüæ Iüõ¿O Roõ¾ o k :kôrÖA þãýG ûly pGApG ôk þðApíÎ RBìAlÚA ïBXðA QÎpu ÿkB¿PÚA kõy|þì úüAoA wéXì úG Qèôk ÿBø|QíÏð qA ïkpì ØéPhì kBc@ ÿlñì|ûpùG óArýì ô úG ûoByA BG úìAkA o k ÿô|‰ |‰ .ly løAõg pPzýG ÿkAkAlg àü údüæ :kpÞ ïçÎA|þìçuA ÿAoõy wéXì úvýüo RBýø õÃÎ óBXüBGom@ þüBPuôo ÿBøoAõðBg qA l¾o k 64/7 úßñüA úüAoA wéXì úG ûlñü@ úP×ø Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ þPüoõÖ ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â ok þñülèA ZBOpýì BÂolídì .kõy|þì QuA oApÚ :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿkB¿PÚA ÿBÃÎA BG óBâlñüBíð ,wéXì úG údüæ òüA úüAoA qA {ýK ØéPhì kBÏGA ô û kAk êýßzO þOBvéW oõùíW wýüo Àhy ô úñýGBÞ RBvéW òüA ÿoArâpG Roõ¾ o k kpÞ þñýG {ýK ÿô .lññÞ þuopG Ao ó@ o k ô kõy îülÛO wéXì úvýüo RBýø úG ûlñü@ úHñzßü oõÞnì údüæ QüoõÖ ô údüæ qA ÑBÖk ÿApG qôo òüA o k kAtð ÿlícA pPÞk Roõ¾ òüA wýüo QuA þñP×â .QÖBü løAõg oõÃc wéXì þñéÎ òd¾ ok ó@ úÏuõO ô ÿrüo úìBðpG ûlßzøôtK pülì þPüoõÖ údüæ wéXì o k oõÃc BG úPynâ ûBì om@ 13 kõG oApÚ oõùíW ÿæBG îùu qA þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úìBðpG ok Qèôk kpßéíÎ }oArâ òýñ`íø ô ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ô BùøBãzðAk BG úvüBÛì ok þøBãzðAkkBùW þzøôtK ô pPzýG þãñøBíø kBXüA ÿApG úìBðpG òüA úÞ lñÞ úDAoA Ao úÏuõO ïo B ù ^ o k QÚAl¾ óApìBÞ pPÞk .kAkpHg þzøôtK RBvuõì .ly õÓè þÚpy óBXüBGom@ úG Qèôk RBýø p×u òýñ`íø óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( òPyAlð ô þPèôk pýÒoBPgBu ÍBdè úG þøBãzðAkkBùW ÿBø úñýìq þßýOApÞoõG ô ÿoAkA IOApì úévéu QýGpOô îýéÏOo k úýHñOô ÜüõzO îøApÖ þzøôtK ÿBùcpÆ ÿApWA ô ïBXðA ÿApG þHuBñì ÿBø ûqõc ÑõñO ó@ ÝAl¿ì òüpO ûlíÎ úÞ û koô@ ÿpøA ÿlí¾ òýñHèA ïA pìA òüA ô QuA ÿA úégAlì ô þÛýÛdO ÿBùcpÆ ÿApWA þðBvðA ïõéÎ ô þulñùì ,þñÖ ,þßyrK RBÎõÂõì o k ÜüõzO koõì oõìA ïBXðA o k þPÚô úÞ QuA ÿA úðõâ úG BùðBvðA QÏýHÆ QÞpc lðôo ÿlñÞ qA kBÛPðA BG ÿô .lyBG|þì kõùzì ïBXðA pPùG Ao oõìA ó@ BO lñü@|þì pG kl¾ o k æ«õíÏì ,lðpýâ|þì oApÚ ÀÛð óAõñÎ úG þøBãzðAkkBùW o k ÿpñø ÿBùzøôtK þuBñy óAôo óBÞoA òüpPíùì qA IýÒpO ô ÜüõzO lükpO óôlG lñøk rýð úñýìq òüA o k îüoAôlýìA :Q×â kBùð òüA ok kõWõì kpßéíÎ ô QÖpzýK ÿBø }rýãðA àüpdO o k pSõöì þéìBÎ ô þPýG pO úG lðAõPG þøBãzðAkkBùW lülW ÿBùPýèBÏÖ Ñôpy BG úíø . QuA JõéÇì ÿBøoBPÖo QüõÛO ô ÿpýâkBü lñüApÖ o k kpÖ þíéÎ QEýø õÃÎ .lGBü Quk pýãíz^ ÿBùPýÛÖõì ÜüõzO . lðoAk ÜüõzO úG qBýð píÎ pg@ BO ,óæBvâorG þPc BùðBvðA úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úG Ao óBvðA ô kõy|þì ápdO ô ÉBzð ô|þìpãèk ô QHÒo IWõì xBvcA kpýãG oApÚ ÜüõzO koõì úÞ þðBvðA. lñÞ|þì oAkAô QülW QülW ÿApG ô lñÞ|þì w×ð úG kBíPÎA ô pÆBg QüBÂo ô {ìAo@ koõì pâA ,wßÎpG . kkpâ|þì û kBì@ Bø ÿoAõyk êídO ô pPzýG ô kõy|þì QHÒo þG ô kpvèk QÖpâ oApÚ þuBLuBð Bü {øõßð qA þÚpy óBXüBGom@|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk kBPu ÿBøkAlÏPuA qA lðAõO|þíð ô lñÞ|þì ØÏ ô RoBÛc xBvcA pXÖ úøk úéèA ïBüA ûtüô û kpPvâ ÿBø|úìBðpG áoAlO úG úýHñO ô ÜüõzO ê¾A . lüBíð û kB×PuA þGõéÇì õdð úG {üõg óBPuA eÇu ok kBPu òüA óAõðBG úPýíÞ ÿõu qA ëBvìA . QuA ûly úPÖpünK ô úPgBñy|þìçuA QýG pO o k îévì ÿpìA óAõñÎ úøk ok ûly kBü kBPu qA êÛð úG BðpüA }oArâ úG .kAk pHg úG ÉõG pì ÿBø úü@ ,óApHìBýK pýzHO ô oAnðA ,îñùW ô QzùG æ«õ¾A ô ”|þìçuA JçÛðA ô óq “ åorG {üBíø ,ëBvìA pXÖ úíø ... ô á BñÖõg ô rýãðA Ýõy ÿBølýÎô ô ûlÎô ,p×ýÞ ô }AkBK QHuBñì úG óBðq ûtüô þyqoô þãñøpÖ ûoAõñzW|,‰|‰30|*‰ |‰ o k þèBÏO ô áoBHO lðôAlg . lñPvø úýHñO ô ÜüõzO qA þüBø ûõéW o k|þìçuA JçÛðA ÿqôpýK kpãèBu òýìA|þu óBíüA úÞ þðBvÞ úG pHìBýK ÿA|:‰ “ |‰ lüBìpÖ|þì|‰ ûpÛG ûoõu |‰ lýXì ó@pÚ qA }oArâ òüA ok .kõy|þì oArâpG þÚpy óBXüBGom@ o k óBð@ ûBãüBW úÞ ûlG RoBzG lðA|û kAk ïBXðA eèB¾ êíÎ ô û koô@ ó q|,‰|‰30|*‰ |‰ qA êýéXO ,óAõðBG ûtüô áoBK o B ù ^ f B P P Ö A |‰. QuA ÿoBW ó@ o k J@ ÿBøpùð úÞ QuA þüBø óBPvÒBG ,QìBýÚ þèBì þðAlðq óBðq qA p×ð|,‰|‰100|*‰ |‰ þâkõzhG ô úPhýøpÖ úÞ pPyA àèBì úG kõg þhüoBO óBìpÖ o k ïçvèA úýéÎ þéÎ RpÃc|“‰ kBPu óAõðBG úPýíÞ ÿBø|úìBðpG qA pãük þgpG óAõñÎ úG AkBHì úÞ: |‰ løk|þì oõPuk ,kõG ûlürâpG p¿ì þüAôpðBìpÖ úG Ao ôA ûly kBü ,óBPuA|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk QyAlâorG oBÞõßýð þyôo ò ý ñ ^ Apüq ,lñyBG óBvßü õO {ýK oAkpÞlG ô oBÞõßýð ÿBø|úìBðpG áoAlO úG ûoByA BG oõGrì }oArâ o k .QuA . løk|þì Ýõu lG oBÞ úG Ao oAkpÞlG ô úPgBu oôk àýð oAkpÞ qA Ao kôoô QHuBñì úG ØéPhì ÿBø|{hG o k Ðýuô ákõÞ Jõg ÿBøoBÞ ÜüõzO ,QýG pO o k pSõöì ÿBø }ôo qA þßü }A|QÞpG pK RBýc úøk òýìo B ù ^ ú G | þ ìçuA JçÛðA ïBXðA úG Ao ôA ô koAnâ|þì pSA ákõÞ óAôo ô fôo o k ÜüõzO . QuA ô ó@pÚ BG wðA ê×dì|,‰|‰30|*‰|‰ ÿoArâpG :QuA ûlì@ . lñÞ|þì IýÒpO ô ÄüpdO àýð ëBíÎA

QuA úPÖpâoApÚ óArüo úìBðpG úWõO koõì þðBPuA ÿBùzøôtK qA l¾ o k 3 ÈÛÖ QuA þzøôtK RBvuõì ô BùøBãzðAk qA pO æBG þøBãzðAkkBùW þzøôtK úðApu úìBðpG úWõO koõì BùzøôtK qA l¾o k 3pTÞ Alc ûly ÿrüo úìBðpG ûlßzøôtK pülì .QuA úPÖpâ oApÚ óArüo ÿBÛOoA ,þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úÏuõO ô QÞoBzì ÿqBu òyôo ÜüpÆ qA þzøôtK äñøpÖ ÿBø QÛÖAõì ÿBÇÎA ,Quok RBÎçÆA úDAoA ok ïkpì ÿBø îýO êýßzO ÿApG þèôk pýÒ ÿBùðBìqBu úG þèõ¾A ókpG æBG QùW lyo rÞ Apì ÿqBu ëBÏÖ ,þzøôtK ûBãzüBíð êýßzO ,óAoô@õð þßürýÖ þupPuk Iüp ,BùðBìqBu Rçßzì ô êDBvì RBÎçÆA àðBG ô QùW o k ÿoôp RBìAlÚA qA Ao Bø û kAõðBg ô BøkBùð :kôrÖA ô QvðAk óBPuA ok þzøôtK úèõÛì }pPvâ ok þzøôtK ,þíéÎ þzülðA îø RBvéW ÿoArâpG kBXüA QùW þøBãzðAk pýÒ ô þøBãzðAk rÞ Apì kBXüA ,ÿkBÎ ïkpì ô óApãzøôtK ÿApG þñøm ÿpýâo k JoBXO ëBÛPðA QùW þééíèA òýG ÿBùðBìqBu BG ÉBHOoA qA êýéXO ô þèBì QüBíc ngA ô þOBÏèBÇì þéì ÿA úÛÇñì eÇu ok òüpÖ@oBÞ ô oô@õð óApãzøôtK .kõy ÐÚAô pSõì oBývG {øôtK úÏuõO ok lðAõPýì

: |‰þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ pülì

2

shahryaremanews@yahoo.com

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu| êéíèA òýG ô QuBýu óApüA þßyõì ÿlñíðAõO qA þPvýðõýù¾|îü so {OoA ápPzì kBPu þðApãð qApGA !þÚApÎ pPgk pø òPzÞ ÿApG oæk 100

wéXì o k Qèôk pPÖk ™RBHuBdì óAõük o k þuBHÎ ! |‰êýÇÏO óBñ`íø BÛOoA úG ûoByA BG oõùíW wýDo þÚõÛc QðôBÏì o k ÐéÇì ïBÛì àü ôA óBìq o k úÞ wéXì o k Qèôk pPÖkpülì( þuBHÎ þéHÚ Qíu eÇu .kAk pHg ôA òýzðBW òýýÏO qA )lì@ {ýK þðõýéýì 5 ÿBø à^ ÿApWBì l ñ ^ : Q × â óApüAp¿Î oBãðpHg úG kõy ïçÎA {ìBð QuAõhð úÞ ÿô úPÖpâ pËðo k wéXì o k Qèôk pPÖk Qüpülì ÿl¿O ÿApG úñürâ kBýñG þéÏÖ ÈGAo ÿôlùì ïçuæA QXc kBüq ëBíPcA úG BìA lðA|ûly úìAkA ÿô .ly løAõg Jõ¿ñì ôA òýzðBW óAõñÎ úG wéXì o k lýùy îø wéXì o k oõùíW wýDo pPÖk ûly oBñÞpG pülì þuBHÎ ÿBÚ@ :kAk òüA .QuA QýèBÏÖ ëõÓzì RBHuBdì óAõük oBzPvì óAõñÎ úG óõñÞ A o k wéXì o k oõùíW wýDo pPÖk BÛOoA fpÆ :kpÞ úÖBÂA ÐéÇì kpÖ úÞ koAk kõWô rýð ëBíPcA òüA kõy þüBùð pâA úÞ QuA þuopG ëBc Qèôk pPÖk pülì óAõñÎ úG wéXì þéHÚ ÿBø ûoôk óBâlñüBíð qA þßü pGApG QýÏÂô o k óBâlñüBíð úG QHvð BO kõy ÿpýâ oBÞ úG wéXì o k o k Qèôk pPÖk qA þuBHÎ òPÖo BG :ly oô@kBü ÿô.lyBG eÇu îø ô êÞpülì þuBHÎ ,QuA þñP×â.QuA êýÇÏO óõñÞ BO pPÖk òüA wéXì óõýéýì 5 ÿBø à^ QgAkpK ÿBzÖA ëBHðk úG wéXì o k Qèôk pPÖk lÏG oõzÞ ÜGBu püqô fBÃýPuA úðBPu@ o k óBâlñüBíð þgpG úG þðBìõO qA óApùO óBâlñüBíð qA þßü ÿõu qA òPÖpâ oApÚ îPy ô Jp koõì qA .kõG ûly ërÎ kõg Qíu

úPüõÞ o k þãüo o k ApýgA þãüo úßñüA óBýG BG óB P v ^õéG ô óBPvýu óBPuA ûlñüBíð àü ô QuA òÞ Bu úPüõÞ o k þãüo :Q×â ûly ûløBzì óBPvÞ BK úPüõÞ UdG àü Qvýð Àhzì ôA ÿB×PgA êdì kõy|þì úP×â úßñüA lñÞ þüBuBñy Ao ôA lðAõO|þì þPcAo úG óBPvÞ BK Qèôk úßéG QvýÖApdðA úÞ ÿA û kpPvâ RoõßuA BG lñÞ|þì kkpO úPüõÞ o k þãüo úÞ þðBìq óõ ^ .QuA þüBuBñy êGBÚ koAk

Bø úéÓy ôk ûoBGo k ÿpHøo qA QuAõgo k ÿApG JçÛðA pHøo úG ÿoBãð úìBð ëBHðk úG wéXì óBâlñüBíð þgpG ûoBGo k ÿpHøo pËð BO lñPvø úéÓy ôk óæôõvì óõìApýK oBv×PuA êÓy óBzPýèBÏÖ lññÞ|þíð QÖBüo k þÚõÛc óõ^ lðlÛPÏì úÞ þðBvÞ þPèôk óæôõvì qA ÿkBüq kAlÏO .kõy Àhzì ,kõy|þíð Jõvdì lñPvø QýèBÏÖ ëõÓzì þ×éPhì ÿBø {hG o k óõñÞ A îø þüApWA ô òüA þuopG ëBc o k ókõG úéÓyôk UdG êýèk úG þuoqBG óBìqBu úÞ úG æ«BíPcA óBâlñüBíð úÞ ûly UÎBG kõWõì ïBùGA BìA QuA ÑõÂõì .lðõy êuõPì ÿpHøo qA þøAõgpËð

ëôõvì ókõHð êýèk úG óAoBãðpHg úíýG ØÚõO ê H Ú û B ì l ñ ^ qA kByoA RoAqô ÈuõO óAoBãðpHg úíýG fpÆ ÿApWA oõìA ïBXðA ÿApG úÞ þðAoBãðpHg êHÚ ûBì6 kôlc qA .QuA ûly ØÚõPì úÞ lðõy|þì úWAõì iuBK òüA BG lññÞ|þì úÏWApì kByoA RoAqô úG úíýG þuopG QuA ûlzð òýýÏO úÆõG pì ëôõvì qõñø úßñüA êýèk úG kAlÏO pHg òüA xBuA pG .QuA Rõßvì çÏÖ úíýG ÿBø QuAõgo k RoAqô úG ÿoBãðpHg úíýG ÿApG Ao kõg áoAlì óAoBãðpHg qA ÿkBüq úíýG êcApì ëBÛPðA qA lÏG kApÖA òüA úP×â úG BìA lðA|û kAk êüõdO kByoA úG óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBðqôo qA QüBíc Ýôlñ¾ qA oBãðpHg ûlì@ ok ÜýéÏO QèBc úG úíýG ÿApWA kByoA RoAqô þOBÎõHÇì QðôBÏì ÿApG ÿA úíýG RBìlg ïBXðA ïçÎA úÞ QuA þèBc o k òüA .QuA úWAõì óAoBãðpHg û kpPvâ ëBHÛPuA BG kByoA RoAqô ÈuõO óAoBãðpHg Qèôk QHTì RBìlg ô RBìAlÚA qA þßü óAõñÎ úG fpÆ òüA ô kõG ûly fpÆ òüA ÿApWA QuA lýìA ô kôo|þì oBíy úG þOBÎõHÇì úÏìBW úG îùð .kõy úPÖpâ pu qA pOkôq ú ^pø

QÖpð wéXì úG kAtð ÿlícA Ap ^ údüæ QüoõÖ àü ókoôBýð ÿAo ëBíPcA qA þðApãð kõy|þì úP×â o k oõÃc qA oõùíW wýDo pËð Ùp¾ UÎBG Bø úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ÿlícA pHg òüA xBuA pG .QuA ûly údüæ òüA qA ÑBÖk ÿApG wéXì ÿBÃÖ úvýDo QEýø BG þüBø xBíO ok wéXì úG QíürÎ qA {ýK kAtð lÏG ô QuA ûly BüõW ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ úG ÿAo ÿApG Ao wéXì òüA QüoõÖ úG ÿAo ÿApG wéXì ÿBÃÖ ókõHð lÎBvì úWõPì úßð@ qA .QuA úPÖpâ údüæ úDAoA ÜüõÏO úG îýí¿O ûly údüæ ëõdO údüæ úDAoA ÿApG oõùíW wýDo æ«BíPcA kõy|þì úP×â òýñ`íø úG eüAõè pãük óõ`ø údüæ òüA ô QÖo løAõhð wéXì úG ÿkB¿PÚA .QÖpâ løAõg oApÚ wéXì oBÞ oõPuk o k ëõíÏì Roõ¾

?kAk kBùñzýK þvÞ ú ^ ÿoAnãðõðBÚ ëBu 30 þèBXñW {üBíø ÿoArâpG kBùñzýK kõy|þì úP×â .QuA ûly fpÇì þðBXñvÖo þíyBø ÿõu qA wéXì o k RoBËð ô

kBPuA àü ÈuõO| CDÐüqõO oBíy úG þHuBW ô kAq@ ûBãzðAk óAlÛPñì qA úÞ òýíð þíýéu xBHÎ òýG Ao kAq@ ûBãzðAk úýéÎ îéýÖ àü ÿõPdì þüBø|C‰ D |‰ A«pýgA ,kôo|þì . QuA û kpÞ ÐüqõO {ðBüõXzðAk

?fBÃýPuA ïlÎ ÿApG wéXì úG úý¾õO óBcApÆ pGApG o k úvýDo QEýø QìôBÛì úG ûoByA BG wéXì ûlñüBíð àü oA Büõâ :Q×â Bø fpÆ òüA ëõ¾ô ïçÎA ï lÎ ô Aoqô þgpG fBÃýPuA fBÃýPuA pGApG o k úÞ ûly úý¾õO wéXì úvýDo QEýø úG ÐWApì þgpG AoAlì Qèôk BG îùð Qèôk oBÞ þðBüBK ëBu o k wéXì ô lñÞ þâkBPvüA Bø .lñÞ

wéXì úG Bø JBXclG kôoô Ðñì ÿApG QuAõgo k kôoô qA lðA|úPuAõg úvýDo QEýø qA wéXì þðBcôo óBâlñüBíð þgpG òüA ok ûlñüBíð àü . kõy ÿpýâõéW wéXì úG JBXclG ÿBø îðBg ûAo ô Bø óBPupùy qA kApÖA qA ÿoBývG úßñüA úG úWõO BG û kpÞ kBùñzýK ûoBG oBÞ wéXì úG kApÖA òüA kôoô qA QÏðBíì ô lñü@|þì wéXì úG oôk !|‰kõy ÐüqõO o k B ^ w é X ì o k úÞpHPì òÞ BìA óõ`íø ,Qvýð þHuBñì ?lññÞ|þì ú^ Bø úðBhOoB×u Bø úðBhOoB×u þgpG o k þðApüA óApPgk ô óBðq qA û kB×PuA Fõu ÑõÂõì þPýñìA ÐWApì þgpG ApýgA ô QuA ûly êülHO qôo ûsõu úG îøqBG oõìA RoAqô úG úðBhOoB×u l ñ ^ û kpPvâ RB×éhO qA Ao þüBø }oArâ úðBhOoB×u òüA úG Ao þOApÞnO rýð úWoBg RoAqô ô lðA|û kpÞ úDAoA úWoBg QuA û kAk Bø

3 JBùy àyõì êìBy kpG|óBýì ô kpGoôk ÿBø|àyõì oArø ôk úé¾BÖ o k þÖAløA lðAõO|þì úÞ koAk oBýPgA o k ëAõu ÿô qA úÞ|þìBãñø .løk oApÚ Ùlø Ao ÿpPìõéýÞ úéíc þüBðAõO þPvýðõýù¾ îüso {OoA Bü@ úÞ ly Ao Bßüpì@ àíÞ óôlG óApüA úýéÎ úðBPuk|{ýK|þìBËð ÿA|úñürâ aýø ô QuA òßíì|þìBËð úñürâ :Q×â ,koAk .kõy úPyAnâ oBñÞ rýì ÿôo qA lüBHð o k óApüA úG|þìBËð úéíc pG þñHì ëoBø klXì ÿBÎkA óBuBñyoBÞ îÎq úG úÞ kõy|þì fpÇì þèBc o k ûlñü@ o k ô koAlð þüBðAõ O ò ý ñ ^ ê ý D ApuA|þìBËð ô þuBýu ô ûlñGõÞ þhuBK BG þøBHPyA òýñ^ ïBXðA Roõ¾ ôpG ôo|þìçuA ÿoõùíW IðBW qA þñýG {ýK êGBÚpýÒ .|ly løAõg

úÞ ÿpãük ô QuA þG pÎ ûldPì RAoBìA ô ÿkõÏu xBíc þñýÇvéÖ {HñW ô úüoõu ,óApüA êìBy BOlíÎ BG þPvýðõýù¾|îüso {OoA ápPzì kBPu óôBÏì .QuA koAk ÈüApy òüA pG þíùì pýSBO rýð úýuôo úßñüA óBýG pø qA óBPvðBÓÖA ô ÝApÎ ,òýÇvéÖ ,óBñHè :kpÞ eüp¿O ÿBø|ûBâôkoA oAlÖpÆ pg@ o k ô lðpünK|þì pýSBO ÙpÆ ôk ïçÎA òýñ`íø Qvýðõýù¾ ïBÛì òüA .lðõy|þì þOôB×Pì qA ô koAk oApÚ óly ÿA|úPvø pývì o k óApüA úÞ kpÞ ïBãñùG ô úðBÏÆBÚ RBìAlÚA BO QuAõg êéíèA|òýG úÏìBW ÿApG pOlüly ÿkB¿PÚA ô þuBýu ÿBø|îüpdO lñðBì ëoBø ÿBÂBÛO .lññÞ mBhOA óApüA ÿA|úPvø úìBðpG ØÚõO fpÇì þèBc o k óApüA úýéÎ pOlüly ÿBø|îüpdO ÿApG Bßüpì@ úWoBg oõìA püqô ”wüAo ArýèôlðBÞ“ úÞ kõy|þì ÿoõùíW úýéÎ ûly ëBíÎA ÿBø|îüpdO ,kpÞ ÙApPÎA o k lñÞ oAkAô Ao óApùO úPvðAõPð óõñÞ BO óApüA|þìçuA òüA ëAõu :kpÞ lýÞ BO ÿô .lñÞ kBXüA pýýÓO kõg kpßüôo ÿA|úPvø oõzÞ àü lðAõO|þì óApüA þðBìq ú ^ ú Þ Qvýð îýøAõhð okBÚ þðBìq ú ^ ú Þ QuA òüA ëAõu úßéG kõy úÞ ëoBø óAk .îüoAkqBG óly ÿA|úPvø qA Ao óApüA kõG þßyõì óAõO qA þPvýðõýù¾ îüso ÿBø ïBÛì pãük lñðBì óApüA òüA pG ûôçÎ :Q×â ,QuA xApø o k óApüA

qA þPvýðõýù¾|îüso {OoA ápPzì kBPu óôBÏì kpG|óBýì ô kpGoôk ÿBø|àyõì( óApüA þßyõì ÿlñíðAõO qA êÛð úG.kpÞ qApGA Ao kõg xpO )3JBùy àyõì êìBy oAlzø úHñy|úu ”ëoBø óAk“ ëApðs ,Aõùñýy ÿoArâpHg ÿBø|{èB^ BG ÿkçýì ûlñü@ ëBu o k êýDApuA úÞ kAk ûoBGo k oAlzø BG ÿô .ly løAõg ôpG ôo þâorG þPýñìA 2009 ëBu o k êýDApuA ÿôo {ýK þPýñìA ÿ|Bø|{èB^ ûlñü@ o k óApüA úýéÎ|þìBËð úéíc úÞ ly þÎlì òýñ`íø .QuA êíPdì ÿBø ïBÛì pãük úÞ QuA þèBc o k ëoBø ÿBÎkA òüA úG|þìBËð úéíc ÑõÂõì rýð úPynâ o k þPvýðõýù¾|îüso ïBÛì ÐÆBÚ iuBK BG úPHèA úÞ lðkõG û kpÞ fpÇì Ao óApüA ÿA|úvéW o k úÞ ëoBø .QuA |ûly ôpG ôo óBìoõzÞ ÿBø ÿkçýì ûlñü@ ëBu o k úðBýìoôBg ÿkpHøAo püõ¿O ûoBGo k úðõãñüA Ao êýDApuA ÿApG åorG lülùO úu kpÞ|þì QHd¾ ,kpGoôk ÿBø|úéíc ïBXðA o k óApüA þüBðAõO :kpíypG ÿBø|QýèBÏÖ ô úüBvíø ÿBøoõzÞo k|þìBËð ÿBø|óBìqBu úÞ þèBc o k úìAkA o k ÿô .ó oBÛPìBð þPvüoôpO êýDApuA Q×â kõG û kpÞ îývÛO ûBâôkoA ôk úG Ao úðBýìoôBg úG ûBâôkoA àü :QuA ûly ûp¾Bdì ôk òüA ÈuõO óBPvG pÎ ,p¿ì ,ókoA ,úýÞpO êìBy úÞ Bßüpì@ ÿpHøo

:QÖpâ Roõ¾ óBPvGpÎ o k pülÒ lýÎ BG óBìríø

:|‰JçÛðA pHøo

QuBßüpì@ qA ÑBÖk òñvO êøA úG þüõâlG|‰ ÿoõùíW qA óBðBíévì ÿBø|ëk ókpÞ AlW ,á BðpÇg úEÆõO òüA pGApG ok lüBG úÞ lñðAk|þì|þìçuA ûoByA BG ,ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ .kõG IÚApì ô oBýzø ç « ìBÞ úÚp×O kBXüA ÿApG|þìçuA QìA óBñíyk ókpÞ úñürø úG úÞ îýPvðAk|þì óõñÞ BO úPynâ qA Bì :lðkpÞ óBzðpÆBg úýéÎ úÞ Ao QíùO ô ïBñyk puApu ÿBø|JBPÞ þgpG ëõK úPvGAô rÞpì àü ,kõy|þì NB^ òñvO êøA ô óBýÏýy oAlzø ,á BðpÇg QýÏÚAô òüA Bü@ ô løk|þì oBHßPuA úG ,þìçuA JçÛðA pHøo ?Qvýð ûlññÞ oAlýG ô ûlñøk o k Ao þüõâlG ô QíùO ûlðoAkpGo k ÿBø|JBPÞ N B ^ ô Bßüpì@ ÙAløA ÜÛdO úG àíÞ ,òñvO ô ÐýzO ÿBýðk úÞ lñðAlG úíø :lðkpÞ lýÞBCO ô lñPvðAk ïrýðõýù¾ ëk ô lñÞ|þíð þñu Ao ÿA|úÏýy aýø ,Bø|JBPÞ úðõâ|òüA løAõhð úÏýy lüBÛÎ JnW Ao òñvO êøA qA àü aýø Qüæô qA kAlíPuA ô àvíO BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ .kpÞ ÿAoAk ÿBø|JBPÞ oBzPðA :lðkpÞ lýÞCBO óBñìöõìpýìA ÿBíéÎ úÞ óBñ`íø ,þÛÇñì ô îßdPvì ÿBø|ëælPuA aýø kAk lñøAõg ïBXðA ô lðA|û kAk ïBXðA iüoBO o k úÏýy ô þüõâlG BG úÞ lñÞ|þì oõ¿O þvÞ pâA BìA koAlð þÏðBì úÞ lðAlG lñÞ ÑBÖk úÏýy qA lðAõO|þì òñvO êøA úG QíùO løAõhð ÿA|úXýPð aýø þñíyk {O@ òPhýãðApG rW úßéG ,Qvýð Qüæô qA ÑBÖk ÐÚAô o k oBÞ òüA ô QÖpâ BG òýñ`íø óBzüA .QuBø|Qvýðõýù¾ ô Bßüpì@ qA ÑBÖk þgpG óApu ókpÞ oAkAô ÿApG óBãðBãýG }çO úG ûoByA pãük ô ÿA|úPvø ÝõÛc BG úéGBÛì úG þG pÎ ÿBø|Qèôk ÿoBÞ pTÞ Alc ,òüA :lðkôrÖA óApüA Qéì ÿBø|QuAõg ó@ úÞ|òüA òí ,lñßG lðAõO|þì òíyk úÞ QuA û kBì@ ô lðoAk Ao kõg ÿBø|ÿoBÞ úËcçì îø Bø|Qèôk o k BXßü Ao kõg ,óApüA BG úéGBÛì úèBCvì o k lñPvýð o k óBzüA .lñøk oApÚ Bø|Qvýðõýù¾ ô Bßüpì@ oBýPgA pø oBHßPuA ,ëBc pø úG :lðkpÞ lýÞBCO óBzðBñhu óBüBK ÿBø|Qéì pãük ô óApüA Qéì pâA løk ïBXðA ÿA|úEÆõO QvðAõO løAõhð lñyBG oAlýG ô oBýzø ,óBíévì QìA ØýÏÃO o k Ao kõg úðBí¿g ÙAløA qA þßü ,oAlük òüA qBÒ@ o k .kqBu ÜÛdì|þìçuA úÏÚAô ô óBñìõöì pýìA ؾô o k ,QýG êøA óBcAlì .QgAkpK þüApu údülì úG pülÒ áoBHì

}çO ,îýËÎ úéÚ òüA úG óly àükrð ûAo o k ô lñðAk|þì RôApÆpK ô õð ÿBø|ïBýK úéíW qA ,îùì òüA ô lññÞ|þì ,óBzüA .QuA qôpìA pzG úG|þìçuA ÿoõùíW ô ïçuA îËÎA pHìBýK úPvWpG kpâBy Ao )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ ô lðlðAõg Bø|ú¾pÎ pãük ô RløBXì ô pH¾ o k )Á( kõHð ,qôpìA ÿpzG úÏìBW åorG pÛÖ :lðkôrÖA úðõíð ,îg pülÒ o k ïçuA úÞ QuA þðAoAlíPuBýu JçÛðA pHøo .QuA û kAk óBzð iüoBO úG Ao ó@ þèBÎ ûoBGo k þñu ô úÏýy RôB×Pì îùÖ úG ûoByA BG ,þìçuA o k þñu ô úÏýy ,òüA kõWô BG :lðkôrÖA îg pülÒ úÏÚAô Qý¿hy QíËÎ ô pülÒ úSkBc ÑõÚô ê¾A RpÃc ,þìçuA QìA kBc@ ô lðpËð|îø ,óBñìõöìpýìA Quk úéÚ ô þèBÎ úÇÛð ,Ao )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ úéèA|Qü@ .lñðAk|þì QÎBXy ô AõÛO ô îéÎ þñPÖBýð o k þñu ô úÏýy êìBÞ ÿoBýzø ïôrè pG lýÞBCO BG ÿA|úñìBg ÜýíÎ kBÛPÎA|:‰ |‰lðkôrÖA rýãðA|úÚp×O ÿBø|úEÆõO BG úéGBÛì ,)Á(ïçuA ïpßì|þHð qA wK )Ñ( óBñìõöìpýìA QìBìA úG ô kBÛPÎA òüA ,óBýÏýy ô QuA þÏýy ûlýÛÎ þé¾A úüBK úíø kõWô BG Ao kõg óBzgo k ïõéÎ ô ÙoBÏì pãük úG BìA ,kpÞ lñøAõg ô û kpÞ Ì×c Bø|þñíyk ô Bø|îéÊ ïçuA óBùW ok ,kBÛPÎA òüA lñøk|þíð ûqBWA úWô aýø BG|þìçuA JçÛðA pHøo .kpýâ oApÚ AõÎk ô ÙçPgA úüBì ÿoõùíW ô )ûo( þñýíg ïBìA þãzýíø }çO úG ûoByA óBýì o k ÙçPgA qôpG qA ÿpýâõéW ÿApG|þìçuA pËð Rlcô qA úÞ óBùW óApHßPvì :lðkôrÖA óBðBíévì þñu ô úÏýy qA îÎA óBíévì ÿBø|Qéì ÿBø|ëk úWõO ô úG ókq òìAk ,lðA|û koõg úG p ,þìçuA JçÛðA úG ô ÙçPgA kBXüA ÿApG }ôo òüpPùG Ao þHønì RBH¿ÏO

ô úÏýy êìBÞ ÿoBýzø ïôrè pG lýÞBCO BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ kBÛPÎA :lðkôrÖA rýãðA|úÚp×O ÿBø|úEÆõO BG úéGBÛì o k þñu ïpßì|þHð qA wK )Ñ( óBñìöõìpýìA QìBìA úG ÜýíÎ ,óBýÏýy ô QuA þÏýy ûlýÛÎ þé¾A úüBK ,)Á(ïçuA BG Ao kõg óBzgo k ïõéÎ ô ÙoBÏì pãük ô kBÛPÎA òüA lñøAõg ô û kpÞ Ì×c Bø|þñíyk ô Bø|îéÊ úíø kõWô o k ,kBÛPÎA òüA úÞ lñøk|þíð ûqBWA úWô aýø úG BìA ,kpÞ úéèA|Qü@.kpýâ oApÚ AõÎk ô ÙçPgA úüBì ïçuA óBùW p×ð óAoArø BG oAlük o| ,þìçuA JçÛðA pHøo ,ÿA|úñìBg o k Qìõßc úèBCvì QýíøA ,Qéì óõâBðõâ ÿBøpzÚ qA xo k ô ïBýK Ao|þìçuA Qìõßc ÿõãèA òýýHO ô ïçuA lüBÛÎ Ì×c BG >úÏýy< :lðkôrÖA ô lðlðAõg pülÒ åorG ûqBWA ,pülÒ úÏÚAô ûoBGo k kõg ëlPvì ô óBzgo k ô ÙçPgA úüBì ïçuA óBùW o k oôBG òüA kAk løAõhð BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ ,BñvüA }oArâ úG .kõy úÚp×O úíø ô óApüA òìõöì Qéì úG pülÒ lýÏu lýÎ àüpHO QÞpc IWõì Ao pülÒ ïBýK áo k ,óBíévì ÿBø|Qéì úèBCvì :lðkôrÖA ô lñPvðAlPuo k ûAo o k|þìçuA QìA IðBW qA )Ñ( óBñìõöìpýìA þñýzðBW ïçÎA îùì oBývG þHð QÞpG pK píÎ pgAôA o k îø ó@ ,)Á( ïpÞ A pHìBýK úèCBvì QýíøA ûlñøk óBzð QÛýÛc o k ,ïçuA òüA ô QuA ïçuA o k QuBýu ô òük Rlcô ô Qìõßc ,óBzüA .QuA|þìçuA QìA úíø qôpìA qBýð ,åorG xo k úÏÚAô pãük xo k Ao|þìçuA Qìõßc ÿõãèA òýýHO þPý¿hy þÖpÏì :lðkôrÖA ô lðkpíypG pülÒ åorG þñýzðBW úG )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ RpÃc óõ`íø BùñO pülÒ úÞ løk|þì óBzð ,)Á( ïçuA ïpßì pHìBýK ûlññÞ|óBýG úßéG ,Qvýð óBðBíévì þhüoBO ûpÆBg àü ÐìAõW úíø ô|þìçuA ÐìAõW ûoAkA ÿApG ïqæ ÿBøoBýÏì úG þãPvHèk ,þìçuA JçÛðA pHøo .QuA þðBvðA ,Alg ûAo o k ú×Úô|þG ô oAõyk RløBXì ,þùèA ÿBÂo QìBÛPuA ô pH¾ ,QÛýÛc ô Üc ûAo o k þðBz×ðBW ÙoBgq úG þüBñPÎA|þG ,Alg óBñíyk êGBÛì ok òükæõK ÿBø|óBvðA pGApG o k ÿoBvÞ Bg ô ÐÂAõO< ô ÿõýðk óBñìõöìpýìA ÿBø|þâtüô úéíW qA Ao >ïõéËì ô ØýÏ QìA úG pülÒ úÏÚAô :lðkôrÖA ô lñPvðAk )Ñ( ok lüBG|þìçuA ÐìAõW Qüpülì úÞ kqõì@|þì|þìçuA ÀgBy ô oBýÏì Ao óBñìõöìpýìA úÞ lyBG þðBvÞ Quk

òýO æ ÿBßüpì@ óApu xçWA o k ÿlüq ÿBø {×Þ ÿApWBì oõùíW wýDo AõéýuAk æõè ,ëBc òýíø ok .lñßy|þì oBãðpHg úÞ ú`ð@ lñðBì|þìAlÚA úÞ kAk oAlzø rýð êüqpG þÞ BðpÇg þuBýu ÿqBG úG QuA òßíì kAk ïBXðA þÚApÎ ÿBør ý ^ l ü B y wLu ô {×Þ AlPGA o k úÞ Ap ^ kõy êülHO ÿlüq ÿBùz×Þ JBOpK ÑõÂõì .lðõy úPgAlðA ÿpãük ÿA úðBùG úG òýñ`íø Bßüpì@ oõùíW wýDo ÿõu úG ÿBùüqBG oBzPðA ô þPðpPñüA ÿBø þgõy ZAôo ÿApG QuA ûly êülHO þüõDlüô

úG kõG ûlðAõg úðBÎBXy Ao þÚApÎ oBãðpHg QÞpc rýð úG :Q×â Bßüpì@ IhPñì oõùíW wýDo BìBG ôA áAoBG Bì ,òÞ QÚk lñPgAlðA }õG ÿõu úG úÞ þüBùz×Þ wýDo .îýPvø Bßüpì@ þO@ Qèôk ïApPcA oBPuAõg ïkõg BG òì :Q×â þgõy úG òýñ`íø çDôrðô oõùíW ÿBùz×Þ pâA BìA ïA|û koô@ þßHu oBývG ÿBùz×Þ rüBu úÞ )çDôrðô úWoBg oõìA püqô( ôoôkBì xçßýð }A úíXíW koõhG þvÞ pu úG lyõK|þì 48

;kAk pHg úéèA|Jrc ÿõãñhu úñýGBÞ { ñ ý ^ ë B co k ÿqApg úéèA Qü@ QuA kõg úG óApüA úéèA|Jrc êÞpýGk ,ÿqApg pÚBGlídì úéèA|Qü@ QuBüo RBGBhPðA ok óBüApãèõ¾A ÿBøAlülðBÞ ÐíW pËð koõì Qèôk RBCýø IýÞpO ô klðõýK|þì ÿoõùíW úG BO løk|þì úDAoA úéèA|Jrc ÿkpHøAo ÿAoõy úG Ao kõg .kpýâ oApÚ þuopG koõì Bø|úñürâ qA þßü óAõñÎ

******

þgpG qA ûly ïBXðA ÿBø|þüõWqBG :Qyõð kõg }oArâ úìAkA ok òükoBâ pÆBg úG êOBÚ pø úÞ løk|þì óBzð lðA|ûly QyAkqBG úÞ þðAoBßPüBñW .lñÞ|þì QÖBüo k kríPuk oæk 100 óBPuA òüA o k þÚApÎ pPgk àü òPzÞ wýéãðA NB^ òükoBâ úìBðqôo ,”óBùW“ êéíèA òýG wüôpu }oArâ úG JõñW o k ûp¿G óBPuA ok wýéãðA {OoA ÿBøôpýð :Qyõð þyoArâ þÆ lðpýâ Quk o k Ao pùy òüA QýñìA ô ëpPñÞ lñðAõO|þíð úWô aýø úG ÝApÎ kõg }oArâ úìAkA o k òükoBâlðõy ØéPhì ÿBø|QüBñW ÑõÚô qA ÐðBì ô QyAkqBG úÞ þðAoBßPüBñW þgpG qA ûly ïBXðA ÿBø|þüõWqBG :Qyõð o k þÚApÎ pPgk àü òPzÞ pÆBg úG êOBÚ pø úÞ løk|þì óBzð lðA|ûly ô oBì@ QuA þñP×â.lñÞ|þì QÖBüo k kríPuk oæk 100 óBPuA òüA ïBXðA ÿBø|QüBñW kAlÏO løk|þì óBzð ûly ïBXðA pýgA ÿBø|þuopG úPÖBü {üArÖA l¾o k 70 kôlc ûp¿G óBPuA o k pýgA ûBì lñ^ þÆ ûly 81 ûp¿G óBPuA o k ÿkçýì 2008 ëBu o k BùñO løk|þì óBzð oBì@ .QuA ,òPÖpâ oApÚ qôBXO koõì qA wK ô ûly û kõGo xBñyBð kApÖA ÈuõO pPgk û kõG p×ð 47 ÿkçýì úPynâ ëBu o k kAlÏO òüA .lðly úPzÞ ÈuõO óApPgk òüA qA þgpG úPHèA :Qyõð òýñ`íø òükoBâ.QuA òPyAk úèBCvì òüA QéÎ ô lñuo|þì êPÚ úG kõg óBãPvG pãük Bü óAo kApG Bø|û kAõðBg òüA .QuA ûp¿G óBPuA o k pÛPvì þvýéãðA óAqBG pu BG úÇGAo .lñzÞ|þì Ao óBð@ ôo òýíø qA lðoAlð Ao äñð òüA êídO úÞ

ZpW ÿõu úG ÿlürèA pËPñì ÿBùz×Þ JBOpK ÿApWBì óApu xçWA o k ÝApÎ ok Bßüpì@ oõùíW wýDo }õG úGQÖpâ oApÚ úWõO koõì rýð IýDAoBÞ ô òýOæ ÿBßüpì@ qô B ^ õâõø ,BýðBLuA úÖA wðAs@ qA êÛð úG xoBÖ }oArâ RBìBÛì ô óApu Qvzð qBÒ@ o k çDôrðô oõùíW wýDo êüqpG o k IýDAoBÞ ô òýOæ ÿBßüpì@ oõzÞ 33 úüBKlñéG Ao }õG ZpW ÙpÆ úG {×Þ JBOpK o k ÿlüq ïAlÚA pPzýK úÞ qô B ^ õâõø .QvðAk Qéì àü RrÎ pãðBýG

o k ÿkõÏu óõýGBøô òøõì ïAlÚA pülÒ lýÎ qôo QýèBÏÖ ô RBìAlÚA qA þzhG úÞ ÿkõÏu óõýGBøô ïAlÚA òüA ûløBzì qôo BG óBìríø ,|QuA ÐýzO óBùW úýéÎ ÐPíO Yc îuõì o k Bùð@ û kpPvâ }oArâ úG|.|koô@|þì ko k úG Ao þðBíévì pø ëk ,îg pülÒ áoBHì lýÎ o k ÿkõÏu óõýGBøô ÈuõO þGBPÞ pýgA qôo l ñ ^ o k ”óBùW“ oBãðpHg úÏÚAô ó@o k úÞ kõy|þì ÐüqõO óBG q þuoBÖ ZBXc óBýìo k òýìpdèA òýG ïAlÚA òüA ûløBzì |.|QuA ûly ko ó@ þGBøô Øèõì ÈuõO îgpülÒ lýÎ áoBHì lýÎ BG óBìríø óBPvG pÎ o k úÞ qôpìA ûtüõG ÿkõÏu óõýGBøô þøAo JBPÞ Øèõì |.|koô@|þì ko k úG Ao þðBíévì pø ëk QuA îg pülÒ úÞ QuA ÿkõXu pÚBG lídì ïBð úG ÿkpÖ ,QÛýÛc ØzÞ ÿApG pãük pývì o k ô ûly úíWpO þuoBÖ óBG q úG BìA û kõG þG pÎ óBG q úG ó@ ê¾A óBýì|-| òýìpdèA òýG o k óBG q þuoBÖ þðApüA pýÒ ô þðApüA ZBXc kkpO úG ô ûly û kAk oApÚ kBüq óBâoBíy o k |-|ÐýÛG óBPupHÚ ô þHñèA lXvì ô îg pülÒ îýËÎ ÐüBÚô JBPÞ òüA þGBøô Øèõì |.|kõy|þì úDAoA óBãüAo ûBâlükqA Ao )x( Apøq RpÃc ïçuA|þìApâ ÿõðBG ô úíDæA ïA RkBùy ôk pø óõýGBøô ÿBùøBâlük fpÆ BG QüBùðo k ô û kpÞ fpÇì òñvO êøA |71| JBPÞ òüA pyBð |.|QuA û kpíy kôkpì Ao ïçuA iüoBO îùì úÏÚAô òüA ûlzð óAõñÎ ó@ Qýéì BìA ûly pÞ m QÛýÛc RAoBzPðA rýð ÿA úd×¾ û kpPvâ QýèBÏÖ ô RBìAlÚA qA þzhG ÿkõÏu óõýGBøô ïAlÚA òüA |.|QuA JBPÞ Bøqôo òüA |.|QuA ÐýzO óBùW úýéÎ ÐPíO Yc îuõì o k Bùð@ óõýGBøô ÈuõO pHìBýK qA lÏG Bø óBvðA òüpPùG óAõñÎ QdO rýð ÿpãük úÞ kõy|þì ÐüqõO óBG q þuoBÖ ZBXc óBýìo k ûoõñì úñülìo k ÿkõÏu |.|QuA ûly fpÇì úéèA ëõuo úGBd¾ koõìo k QýGBøô lüBÛÎ JBPÞ òüAo k úÞ QuA þéHñc Iønì o k þÖApdðA úÚpÖ QýGBøô QuA pÞm úG ïqæ úÚpÖ òüA þñu ô úÏýy óBðBíévì ô Qñu êøA åorG ÿBíéÎ qA ÿoBývG ,òüpHW òGA lñðBì þGBøô ÿBø þP×ì þgpG.lðoAlð ëõHÚ Ao þÖApdðA IOApì úG Ao ÐýzO .lñðAk|þì fBHì Ao óBð@ êPÚ ô lñìBñýì þÃÖAo Ao óBýÏýy .|lñðAlýì ëçc Ao óBð@ óBW ô ëBì ô lñðAlýì óBükA püBu qA pO lG

kpg|þì fçu óApüA qA oôkAõÞA Áõ¿g òüA ok lðAõO|þì óApüA ô îýñÞ rýùXO Ao óBìkõg BO îüoõHXì Bì }oArâ úG.lñÞ þèBì òýìBO îø ô lñÞ òýìBO Ao Bì qBýð koõì fçu îø o k }A þPýñìA pýGAlO lülzO ÿApG oôkAõÞ A oõzÞ koAk ëBíPcA ”óBùW“ úHñy qôo Áõ¿g òüA o k |‰AFP|.lñÞ lüpg fçu óApüA qA BýHíéÞ ÿBøqpì úÞ BýHíéÞ BG þèBíy ÿBøqpì o k Bì :Qyõð oôkAõÞ A oõùíW wýüo ëõÚ qA Bì :Q×â úìAkA o k ÿô.îüoAk ÿkBüq Rçßzì koAk QýèõEvì þG þPèôk îø Áõ¿g òüA ok lðAõO|þì óApüA ô îýñÞ rýùXO Ao óBìkõg BO îüoõHXì wýüo AooõÞ êDBÖAo.lñÞ þèBì òýìBO îø ô lñÞ òýìBO Ao Bì qBýð koõì fçu kAtð ÿlícA pPÞk RõÎk úG ÿkçýì ûBì òüA êüAôA ok úÞ oôkAõÞ A oõùíW óApüA ÑBÖk RoAqô ÿBø ÿlñíðAõO ûBãzüBíð qA kõG û kpÞ p×u óApùO úG ,ûBãzüBíð òüA qA oôkAõÞ A oõùíW wýüo oAlük óBüpW o k.kpÞ oAlük {ðAk QuA û kBì@ óApüA úÞ kpÞ ïçÎA óApüA ÑBÖk püqô oBXð oAkpu xoBì îßü úéíc þK o k.løk oApÚ oôkAõÞ A oõzÞ oBýPgA o k Ao kõg|þìBËð wýüo oôkAõÞ A á Bg êgAk o k áoBÖ óBýyoõy ûBâôkoA úG BýHíéÞ ÿBøôpýð òì :Q×â ô û kpÞ lýÞ BO óApüA qA fçu lüpg QýíøA pG oõzÞ òüA oõùíW kõy ÄÛð ïoõzÞ QýíÞ Bc BO îøk ûqBWA îðAõO|þíð pãük

ÿpHg ÿBø QüBu qA þüBø ûlürâ qõXì õÓè þðBWõÖ lülW úìBð úP×ø óApüAp¿Î eýÂõO ô ÿoAlðBPuA iuBK ûoBGo k ÿlñPvì }oArâ ly îýøAõg ëBdyõg|‰ QuA ûly pzPñì úÞ þOBüpzð qA þüæBG lñéG Qvýè|‰ o k pýgA ÿBø ûBì o k þðBG pÚ ÿBÚ@ úÞ| |þìBüA kAlÏO RoAqô o k lðoAk îËñìBð oBzPðA Bü ô lðõy|þíð ô pzPñì lðA| û kõG ÿoAlðBPuA o k óByoBÞ êdì Ñõð òüA qõXì 16 û kBì ÜHÆ ô QuA kõWõì oByoA – óApùO ÿBøqAôpK óApÖBvì Qvýè úG ,ó@ o k úPHèA .kõy ûoByA wßÏèBG ô úýìôoA þ×ýÚõO koAõì ÙçgpG úPHèA ô kõy|þì õÓè RBüpzð .kõy|þíð ÿpuApu ïçÎA qõXì õÓè koAõì

******

******

******

úéèA JrcoB¿ðA ÿA ûpýXðq Rçíc úìAkA|‰ QuBüoqA åorG óBÇýy :þðBXüoæ þéÎ úG !QuA ëBdyõg wéXìo k ôA qA úPuk ó@ kBü úG Ao óBvðA ,þðBXüoæ ôk òüA|‰ úÞ lðqAlðA|þì úÆôpzì ûoôk o k BíéÎ óAlðqpÖ oõzÞ ókpÞ úPvGAô ô ókpÞ û krG pÒ óByoBÞ ê¾Bc o k BO lññÞ|þì QüBíc ûpùì àü qA þøBâ Bùð@ .kõG .lðrG ïçuA úG ÿoBÞ úG p kõg óBìq

òývc ÿkAq@oBPuAõg ÿkBHÎ òüpýy

RBGBhPðA úG þùPñì ÿBùøBìo k

QuA úðBùéGA óApüA úG úéíc ÿpãük ÿoõzÞ Bùð@ úÞ lýñÞ ôpÖ kõg úéÞ ÿõO þhüoBO ,pãük Ñõð qA þðApHøo BG ,lñPvø oBýÏì wK . pãük ÿBøoBPÖo ô Bø|ûrýãðA ô RôB×Pì òí úvðApÖ ÿoArâpH?QuA þuBuA ú^ pG Bíy }oArâ kAtð|ÿlícA ÿBø|QuBýu óçýG oBzPðA ;kAk

ly óBzgo k

o k Ao kõg þOBGBhPðA úìBðpG QüõèôA rýð õø BýðBPð ókpG òýG qA ,ëôA :QuA úPvðAk þuBuA pìA ôk QýñìA pG óly rÞpíPì ô kBùW ,xBíc êìBÞ ÿBø úìBðpG êìBÞ ókpG òýG qA ,ïôk . ÿkB¿PÚA .óApüA ÿA úPvø

******

qA úÞ QuA lülW ÿBø ûsôpK ÿApWA ëBc ok BLüBu ô kpÞ ûoByA ”lüApK õýð“ ûsôpK úG óAõO|þì úéíW ó@ ÿklÏPì RBìAlÚA þðõñÞ ÈüApy o k , }BK onG Anè RoAqô úG ô koAk ókAk ïBXðA ÿApG BLüBu o k .QÖo løAõhð oõzÞ

Bø þéýDApuA úðBâ 7 ÿBø þèõÓzíèk|‰ |‰

;êýDApuA úG óõèBÖ oæBuBüo k úý¾õO

åçG ô o k êýüApuA úG kõg p×u qA êHÚ óBzgo k úG lðAõO|þíð óApüA òýðAõÚ ÜHÆ úÞ Qyõð kõg QýÏGBO úßñüA úG úWõO BG ôA BìA lñÞ p×u êýüApuA ûly Jõvdì þüAkBðBÞ lðôpùy àü koAk Ao AkBðBÞ .lñÞ p×u løAõg|þì úÞ BXÞ pø úG lðAõO|þì ô

kôpýíð oõzÞ RoAqô úG }B|K onG

******

******


3

shahryaremanews@yahoo.com

ûBâkôpÖ o k eévì óq ÿpýãPuk

äñzÖ 7 ô ÿpíÞ QéÞ úÃHÚ àü úÞ Aléü ïBð úG ÿpÖBvì ó q qAôpK BG QyAk l¿Ú ô kõG û kpÞ ÿqBuBW kõg ØýÞ o k Ao þãñW kBG@pùì ûBâkôpÖ wýéK ÿõu qA ,kôpG qApýy úG óApùO qA þüAõø qA QyAk l¿Ú ó q òüA úÞ|þìBãñø êHÚ qôo 2.ly pýãPuk óApùO þøBâ @ óAoõìBì ,lñÞ oõHÎ óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ ÿkôoô Qýâ o k ô lðkpÞ pýãPuk Ao ôA ô lðly áõßzì ÿô úG kBG@pùì ûBâkôpÖ ÿpíÞ QéÞ úÃHÚ àü ,QyAk ûApíø úÞ ÿA|úðBðq ØýÞ qA þuoqBG ØzÞ kõG ûly ÿqBuBW úðApøBì úÞ Ao þãñW äñzÖ pýO klÎ 7 ô þüõWqBG koõì wýéK rÞpì úG ëBÛPðA qA w îùPì.lðkpÞ ÈH ô qôo úÞ òüA BO ly klÏPì ÿBø|þüõâ|ÄÚBñO oB^k ô QÖpâ oApÚ ÿApukAk þupKqBG îßü úHÏy úG RBÛýÛdO úìAkA ÿApG úPynâ îùPì oBßðA|‰.QÖBü ëBÛPðA óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ JçÛðA ô|þìõíÎ ÿpWBùì qôpùG xpKqBG úG {OAoBùÊA o k îùPì AléüApukAk o k þâlðq ÝApÎ oõzÞ o k úÞ òì ïAõÚA qA þßü úPynâ úP×ø :Q×â qôo úÞ òì ô kBPupÖ îüApG RBÒõu óAõñÎ úG ÿA|úðBðq ØýÞ ,lñÞ|þì ØýÞ ó@ êgAk Ao îéüBuô ,îPyAk Ao qApýy úG p×u l¿Ú úPynâ áõßzì òì úG wýéK úÞ ï lì@ óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ úG ô îPyAnâ þãñW ÿBø|äñzÖ ô fçu kõWô qA òì .kpÞ ïpýãPuk ô ly |)úèBu 30 îùPì( Aléü ,}oArâ òüA pG BñG.ïkõG pHg|þG ØýÞ êgAk ÿApG ÿô qAK þéýíßO RBÛýÛdO ô ly QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG .koAk úìAkA ûlðôpK kBÏGA ÿBzÖA

òýíølXø lèõO þüBßüpì@ |ûkAõðBg QÖpâ òzW Ao kõg pPgk kAqõð kqAõð òýíølXø lèõO ,Bßüpì@ >xArðBÞo@< o k |û kAõðBg àü lì@|}õg óBùW òüA úG Ao ÿô kôoô ô úPÖpâ òzW Ao kõg pPgk óBüõXzðAk ÿoArâpHg >VkAõc< wüôpu }oArâ úG .lñP×â ÿoArâpHg úG |— û kAõðBg olK — >pâAk JBG îýW< ,)BñvüA( óApüA óBPuoBíýG o k òüoAru êíÎ BG ïpPgk :Q×â xpKlPýyõu@ RæBüA xArðBÞo@ o k >qpWAo< úÛÇñì o k >ëBßülì þupì< >pâAk BýÞ Bì wüpâ — òükoõW< Ao ôA ïBð Bì .lì@ Býðk úG ûldPì ,lÚ pPì|þPðBu 50 ô ó qô ïpâ 85 ô õéýÞ úu BG ïpPgk .îýPyAnâ lýüBO Ao ÿô Qìçu ô Qd¾ óBßyrK ô QuA þíèBu kAqõð lñðBíø ôA .QuA Bì úG lðôAlg wívüpÞ úülø kAqõð òüA .lðA|û kpÞ oBývG ,koAk lðqpÖ 18 úÞ òüA qA ÿô .QuBHüq }pøAõg 17 ô o kBì ÜÖõì ÿBø|û kAõðBg ôrW þPèBüA oAlðBìpÖ ÙpÆ qA ô QuA ëBdyõg .koAk oApÚ Qèôk QüBíc koõì ô úPÖpâ IÛè : |‰BWBð Qüõø ÀýhzO rÞpì þüBñW þíýy ûBãzüBìq@ wýüo

QÖo ûBâkAk úG ZAôkqA ÿApG úèBu 80 pPgk ÝB×OA ï lýuo þãèBu 80 úG úÞ þèBc o k BìA .îyBG úPyAlð îýí¿O þPÚô úÞ Ap^ .kAk pýýÓO Ao ïA þâlðq pývì þHýXÎ BG ,ïõy óAlñíèBu úðBg þøAo þâlðq úìAkA ÿApG îPyAk ô kBPÖA {LO úG îHéÚ )lýzíW( úüBvíø kpì ólük îüBø åo o k þÛyBÎ ÿBøqôo ô þðAõW oõy óBùâBð píÎ pG ô ïkBPÖA ôqo@ úíø ó@ ô îülÚ lùÎ kBü .ly ÿoBW úG þâlðq úìAkA ÿApG {ðAlðqpÖ ï lýñy ôA qA .îPvüpâ úPÖo }pvíø .lðoAlð QzâqBG l¿Ú ô úPÖo oõzÞ qA ZoBg óBG q qA pãük oBG þPÚô .kõG úPÖo Býðk qA êHÚ ëBu lñ^ rýð pÆBg úG Ao Alg ,ï lýñy ZAôkqA kBùñzýK lýzíW ûoBG ôk ûrýãðA úÞ Ap^ .ïkpÞ pßy ,þâlðq ûoBG ôk Q¾pÖ òýíø úG .ïkpÞ AlýK ïpíÎ ûlðBíýÚBG ÿBø úËdè ÿApG ÿA lÛÎ BO îükpÞ úÏWApì úðBgpPÖk úG lýzíW ûApíø pÆBg ïolK qA ZAôkqA qõXì oôl¾ úG qBýð óõðBÚ ÜHÆ BìA .îýñÞ îø æBc .ïpHg þG ïolK qA þãèBu ôk qA úÞ Ap^ .îPyAk ZAôkqA ûqBWA òì úG þðõðBÚ Roõ¾ úG ûBâkAk ïoAk BÂBÛO pPgk RAoBùÊA ólýñy qA wK >óAôpýy< þÂBÚ >.løk ûoBGo k BO QuAõg ëAõcA QHS ûoAkA qA û koõhèBu Bü QuA û kpì ôA Bü@ úÞ lññÞ pËð ïçÎA ûoBPu olK QýÏÂô oõìA RoAqô óæõEvì qA òýñ`íø ûlðôpK þÂBÚ úð ô kôoô QýÏÂô þuopG qA wK BO QuAõg úWoBg þüAõø Bü þÞ Bg ,þG@ ÿBøqpì qA ûoBPu olK ÿBø Zôpg ûBâkAk úG Ao Bø þuopG YüBPð Bø ëBu òüA ëõÆ o k ,oõzÞ ,}píÎ ÿBø ëBu òüpg@ o k >ûoBPu< æBc.lññÞ ïçÎA .lñÞ|þì ÿoBíy úËdè {üBøBüöôo kpì BG ZAôkqA ÿApG

.QuA ûlük ÿA ûqBÓì o k Ao BøpvK qA þßü óApùO Ýpy o k BG .lðkpÞ pýãPuk Ao óBíùPì qA þßü óAoõìBCì IýOpO òülG }oBÞ êdì o k rýð }pãük Qulíø ,ôA ÿBø ÙApPÎA úG ëBÛPðA qA wK ûlðôpK îùPì ôk qôpük eH¾.ly pýãPuk oApÚ þüõWqBG QdO þüBñW ÿApukAk ÿoBükAk ïôk úHÏy Õôo k Ao Bø þÞ By RAoBùÊA úÞ óBíùPì .lñPÖpâ oAõu kõg êýì BG BøpPgk lðly þÎlì ,lðlðAõg|þì RAoBùÊA ólýñy qA wK þÂBÚ BìA lðly Bùð@ ÿôo kõg lülùO ô þüBGo ïk@ ïBùOA úG Ao óBíùPì ,óAõWõð pPgk ôk îùPì ÿpýãPuk oõPuk ô QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG åpì úG .kpÞ o kB¾ Ao ïqæ RBÛýÛdO ô ÿoApÖ

QgAkpK BG óçýâ ûlíÎ óBâlñyôpÖ qA YðpG òO Bø|û k lüpg û kB×PuA BG ÿA|úÖpc óAoAkpHøçÞ úÞ kõG ÿA|ûõýy þéÏW ÿBø|à^ ÿoAkpHøçÞ YðpG åorG óBâlñyôpÖ qA óBìõO Bø|óõýéýì ó@ qA óçýâ óBPuA þøBâ @ wýéK wýüo — þíüpÞ äñøpu .lðkpÞ|þì úðBPu@ ok lðBG òüA ÿBÃÎA ÿpýãPuk ûoBGo k pHg òüA óBýG BG — wýéK úG YðpG ûlíÎ óBâlñyôpÖ qA þßü QüBßy :Q×â ,úýÖpyA åorG lðBG þüBuBñy úG QüBùð o k úýÖpyA úðBPu@ þøBâ @ óAõñÎ wýéK úG kõg }oArâ o k kpÖ òüA .ly þùPñì ÿoAkpHøçÞ óBð@ úG YðpG ÿkBüq pükBÛì ÿkApÖA BG þéHÚ RBÛÖAõO ÜHÆ úÞ kpÞ àðBG úG úÏWApì qA wK úÞ kpÞ QÖBüo k à^ ó@ ëBHÚ o k ô ëBuoA QýíøA úG úWõO BG :kôrÖA ÿô .QuA þéÏW Bø|à^ úÞ ly úWõPì BG ô ûly êíÎ koAô ÿoAkpHøçÞ BG ûqoBHì ûoAkA óBøBâ @oBÞ ÑõÂõì ô þüBuBñy úG ÜÖõì }çO Bø|QÎBu ô þÞ By RBÎçÆA qA û kB×PuA .lðly ,lðkõG xBíO o k þÞ By BG úÞ óBíùPì qA p×ð ôk ÿpýãPuk óBøBâ @oBÞ ókpÞ ûApíâ BG ,lñPyAk l¿Ú óBíùPì òüA kõWô BG óAôApÖ }çO BG BìA ,lðõy lðBG ÿBÃÎA püBu ÿpýãPuk ÐðBì wýéK úG ÿpãük qA wK þßü rýð pãük óBíùPì RBýéíÎ úìAkA o k pýãýK ô úG .kõy }BÖ ÿoAkpHøçÞ lðBG òüA QýèBÏÖ qAo BO lðkBPÖA ïAk óAõñÎ þíüpÞ äñøpu ,BWBð þøBâ @ wýéK þÎBíPWA ûoAkA }oArâ ô ÙpPÏì þGBvPðA ûrG úG QcAp¾ BG þuoqBG o k óBíùPì :kpÞ ô êøA >Ñ ƒ @< Qüõø úG ÿkpÖ qA Ao Bø|à^ ëAôpO úÞ lðkpÞ oBùÊA lüpg ÿAqA o k pãük ÿBø|óBPupùy o k ô QÖBüo k AoBPu@ òÞ Bu .îüly|þì ÿoAõPì ô û kAk êüõdO óBâlñyôpÖ úG YðpG óAlðq úðAôo úÛýSô oApÚ oôl¾ BG |ûlðôpK êýßzO qA wK óBíùPì .koAk úìAkA úñýìq òüA o k óBøBâ @oBÞ þéýíßO RBÛýÛdO ô lðly

o k BìA ûly úüBvíø pvK ÜyBÎ þðAõW o k úÞ ÿpPgk úG ólýuo ÿApG þãèBu 80 o k kõG ûlðBì ïBÞ Bð {WAôkqA ZAôkqA ûqBWA BO ly ûBâkAk þøAo ,{üôqo@ óAqpè ô ûlýíg þPìBÚ BG êHÚ þOlì >ûoBPu«‰|kpýãG ûBâkAk 276 úHÏy úG kõg êýÞô ûApíø úG óBðqB¿Î kõídì< þÂBÚ pGApG o k þPÚô ôA .QÖo óApùO û kAõðBg oôl¾ oBPuAõg þPuAõgkAk o k kBPvüA >óAôpýy ëBÛG koõì kpì BG }A|ûlzíâ olK qA QGBýð úG ZAôkqA ûqBWA þÂBÚ úG ûoBG òüA o k û koõhèBu pPgk .ly }A úÚçÎ úÞ kõG pHßPì ô lñvKkõg ,òzg ÿkpì ïolK< :Q×â úG þãèBu 40 o k ,þÖApyA þâlðq ô kBüq RôpS pÆBg úG Bùð@ rýð pÆBg òýíø úG .kAk òO ïokBì BG þéýídO ZAôkqA .lðkpÞ qBÒ@ Ao óBy ápPzì þâlðq ÿA ûrýãðA aýø óôlG òì lèõO ô QyAlð ïo kBì úG þùWõO ô úÚçÎ aýø ïolK úèBu ôk úÞ þðBìq .kpßð kBXüA }oBPÖo o k ÿpýýÓO rýð òýíø úG .QÖo ô QyAnâ BùñO pHg þG Ao Bì óBùâBð ïkõG o k oBËPðA ô lükpO úüBu o k ïA þÞkõÞ ÿBø ëBu ïBíO êýèk ôA qA ÿpHg aýø úÞ þèBc o k .ly ÿpLu ïo kBì oBñÞ þPÚô .û kpì Bü QuA ûlðq ôA îýPvðAk|þíð þPc .îýPyAlð ,lýzíW BG þüBñy@ qA wK þðAõW ZôA o k ï ly úèBu 20 ÿkBüq ÿBøôqo@ úÞ ïo kBì .ï ly ÿpuko kpK ÜzÎ oBPÖpâ ô QýG pO Ùp¾ Ao {ùWõO ïBíO QyAk ïA|ûlñü@ ÿApG pu ok ÿkBüq ÿBø úìBðpG îüApG ô kõG û kpÞ òì êý¿dO o k úüBvíø pvK ÜzÎ ÿBø úéÏy úÞ òüA qA êÖBÒ .QyAk lýzíW óôlG ûlñü@ îPvðAõO|þíð ô lýzÞ|þì úðBG q îðBW ô òì þðBùñK ÿBøoAlük pHg þPÚô ïBXðApu.îñÞ oõ¿O Ao ,Bø ëBu qA wK ôA ,lýuo ïo kBì }õâ úG lýzíW

úÞ óBñ`íø Bùð@ qA þßü.lñPyAkpG û kpK oôpy pvK ÿôo kõg àü pG úÞ lðkõG p×ð úu Bùð@ :Q×â ,lüqpè|þì þÛüBÚk qA wK .lðkpÞ oAõu xoBLðApùO o k Ao Bì 206 ôtK .lðkAk pývì pýýÓO îzÖ û kBW ÙpÆ úG óBùâBð õâô Q×â .lðkpÞ åpì úG lülùO Ao Bì õÚB^ BG ,îükpÞ ÅApPÎA þPÚô û kBW o k Rõég ô àüoBO ÿA úÛÇñì úG Ao Bì wLu Bùð@ ,óApPgk QüBßy BG .îüly oApÖ úG ÜÖõì úÞ lðkpG îzÖ ÿoBükAk ïôk úHÏy úG þâlýuo ÿApG ApWBì ûlðôpK oõPuk úÞ þèBc o k.ly ëBuoA óApùO þüBñW ÿApukAk þðBíýéu þÂBÚ ÿõu qA óBíùPì ÿpýãPuk ô þüBuBñy BG þñ×éO óApPgk qA þßü úHñzßü p¿Î ,kõG ûly o kB¾ þðBGBýg qA oõHÎ ïBãñø :Q×â ô QÖpâ xBíO óAoõìBCì

IüpÖ oBßùHO pvK úu ÿõu qA úÞ þðBPupýGk pPgk ôk ïAk úG ïlÚ kõg ÿBK BG lñPvðAk|þíð ,lðkõG û koõg àü ëBvðBýì ûlñðAo ,úHñy Iy úíýðlðoAnâ|þì þðBÇýy úÛÇñì àüoBO ô îg ô aýK pK û kBW qA oõHÎ ïBãñø ôo kõg û kBW oBñÞ o k úÞ pPgk ôk ûløBzì BG óBùâBð óBuAõè úüpâ RlzG úÞ óAõW óApPgk.kpÞ rìpO ,lðlüôk|þì àíÞ Bùð@ úG lñPuAõg ûlñðAo qA xBíPèA BG ,lðkpÞ|þì BìA QgAlðA Bùð@ úG þøBãð lükpO BG AlPGA ëBvðBýì kpì .lñÞ úG þPÚô lÏG þÛüBÚk .lülð àíÞ rW ÿA ûoB^ ïBXðApu þÏÂô ô pu úÞ óApPgk ûApíø ,lýuo wýéK ûBãuBK úÞ óApPgk .QÖo óBHùãð pvÖA ÝBOA úG ,lñPyAk úP×y@ úu þðBÇýy úEÆõO qA ûlüpG — ûlüpG ,lðlüqpè|þì RlzG

ûApíø ò×éO ÝB^BÚ åorG lðBG ÿpýãPuk

qA YðpG òO Bùøk lüpg úG ïAlÚA þéÏW ÿBø à^ xBuA pG.kAk pHg ,lðkpÞ|þì óçýâ ûlíÎ óBâlñyôpÖ úÞ lðkpÞ ÙApPÎA ÿpýãPuk qA wK óBíùPì ,}oArâ òüA AoBPu@ òÞ Bu ”Ñ.@“ Qüõø úG ÿkApÖA qA Ao Bø à^ ëôApO lüpg ÿAqA o kpãük ÿBø óBPupùy o k ô û kpÞ QÖBüo k ÿoAõPì ô û kAk êüõdO óBâlñyôpÖ úG YðpG ÿôpýð Qüõø ÀýhzO rÞpì þüBñW — þíýy ûBãzüBìq@ wýüo oApÚ oôl¾ BG ûlðôpK êýíßO qA wK óBíùPì.lðly|þì o k Qýìõívì úéýuô úG úÞ þOBüBñW pPzýG qôpìA :Q×â|þìBËPðA óBøBâ @oBÞ þéýíßO QÛýÛdO ô lðly óAlðq úðAôo úÛýSô þgpG o k ô û kõG oõðBýu qBâ úéýuô úG ,klðõýK|þì ÑõÚô úG oõzÞ .koAk úìAkA óBñ`íø úñýìq òüA o k

þéÏW ÿBø|à^ úDAoA BG YðpG lüpg

Roõ¾ o k< :Q×â ô Qvßy Ao }oBHíÒ Rõßu ÿA ûlñü@ ô kõy|þì þüBùñO oB^k RlzG ,òì ZAôkqA þG úG ïolK lñðBì Apì îø lÏG .lñýG|þíð {üôo {ýK òýíø pÆBg úG úÞ òüA BO .kpÞ îùPì þuBñzðolÚ ô ÿpùì pPvG o k ô ly lüly þcôo óApdG oB^k óBzüpK oBßÖA ïkõg BG ïo kBì oBG ØuBCO QýÏÂô ólük BG .kBPÖA ÿoBíýG Ao ôA QÚô aýø ô îðBíG }oBñÞ o k píÎ pg@ BO îPvG lùÎ óBPuoõâ o k rýð Ao þðAõW ÜzÎ RApÆBg .ïoAnãð BùñO ïA|ûlðq BO ïkAk ëõÚ ïo kBì úG ô ïkpLu áBg úG þyõìApÖ BG lÏG ëBu lñ^ îø lýzíW .ïoAnãð {üBùñO ÿA úËdè lñ^ ô þâlðq IcB¾ ô kpÞ ZAôkqA òì QuAõgo k òzW o k ko kpK þèk BG BøoBG rýð Bø ëBu òüA o k .ly lðqpÖ Ao ï lùÎ QÚô aýø BìA ïkpÞ QÞpy {ðAlðqpÖ lèõO ïA þâlðq àüpy BùñO óAõñÎ úG Ao ïo kBì ô îPvßzð ÿApG :kAk úìAkA ûlüpG ûlüpG û koõhèBu pPgk.îPvðAk úG ïA þâlðq QÒApÖ RBÚôA ókpÞ pK ô þüBùñO qA þüBøo îø lÏG ëBu lñ^ ô îPgAkpK þWoBg óBG q lñ^ êý¿dO þWoBg ÿBø óBG q RBvuöõì o k þG pì óAõñÎ úG BO ly }qõì@ Ùp¾ ïA þðAõW ÿBø ëBu .ï ly ïAlhPuA Qhu ÿoBíýG êídO qA wK þãèBu 90 o k ïo kBì úÞ òüA qA wK .ïkõG ûly úèBu 60 òì úÞ þèBc o k .QÖo Býðk qA BùñO úÞ Ap^ .ï ly BùñO RlzG ïo kBì rýãðA îÒ åpì oB^k ô û kAk Quk qA Ao ïA þâlðq wðõì ô ï líø îýí¿O ÐÚõì óBíø .ïkõG ûly ÜýíÎ þ×ÆBÎ Rçßzì .îñÞ ZAôkqA þHuBñì kpì BG þüBùñO qA RBXð ÿApG îPÖpâ îýí¿O pãük oBG òüApGBñG .îPÖBýð Ao ïA úÚçÎ koõì kpì BìA ÿA úüçâ Qyõðpu qA ô îøk úìAkA þâlðq úG BùñO îPÖpâ

þðBÇýy ïAk qA qõì@ {ðAk óApPgk úðBHy oApÖ

ÜüpÆ qA ÿlíÎ ÿBø|êPÚ l¾o k 40BO|3‰0 klðõýK|þì ÑõÚô úG oõðBýu qBâ BG ,Qýìõívì

qAo ,lññÞ|þì þÏu |C‰O ‰| qBâ úéýuô úG ÿA|úÖpc óAoBßùHO rýð koAõì BG õâô|Q×â o k þÚApyA äñøpu .lññÞ þ×hì Ao kõg RBüBñW o k|C‰O ‰| qBâ þüBuBñy úÞ òüA úG ûoByA BG ,BñvüA >VkAõc< oBãðpHg ïpW ÿBø|úñd¾ o k ûly ÿoô@|ÐíW ÿBø|úðõíð ô ëõPÛì ólG l¾o k YñK BO úu :kpÞ eüp¿O ,QuA þéßzì ô ûlý`ýK oBÞ oBývG l¾ok 40 BO 30 ô|C‰O ‰| qBâ úéýuô úG ,Qýìõívì BG QüBñW qA qBâ úéýuô úG ,kõy|þì ïBXðA kpÖ òýG qA Ùlø BG úÞ þüBø|êPÚ ÿBø|ëõvLÞ qA ûkB×PuA BG óçOBÚ þgpG ô klðõýK|þì ÑõÚô úG oõðBýu úG Quk ,QuA ûly ëôAlPì ô YüAo ûqôpìA úÞ|C‰O |‰ qBâ à^õÞ o k|þìBËPðA ïõéÎ ûBãzðAk þíéÎ RBýø õÃÎ.lñðq|þì QüBñW qA QüBñW úðõâ òüA qA l¾o k lñ^ QéÎ úÞ ëAõu òüA úG iuBK úÞ òüA úG úWõO BG :Q×â ,kõy|þì Àhzì wýéK ÿõu óBìqBu ô Qüõø ÀýhzO rÞpì ôk o k RBüBñW QéÎ ô þãðõã^ qA l¾o k 90 æõíÏì ,kpýâ|þì oApÚ þuopG koõì þðõðBÚ þßyrK úÞ QuA þèBco k òüA ,kõy|þì Àhzì RBüBñW úðõâ òüA QéÎ BG rýð RBüBñW ÿBø|úñd¾ qA ûly ÿoô@|ÐíW ÿBø|úðõíð rýèBð@ .QuA ûApíø ÿl¾o k 99 qA {ýG QýÛÖõì

| 1387ÿk | 2úHñyôk 150ûoBíy ,îzy ëBu|

VkAõcô þÎBíPWA

ÿBø òOoBÞ qA þyõâ ókpÞ AlW BG lðBG òüA ÿBÃÎA úÞ ly ÿBøôo kõg BG óApùO qA Ao BøæBÞ ,ûly ÿlñG úPvG oAqBG BG lülW ÿlñG úPvG BG ô êÛPñì koõñXG úG þ¿hy qA wK ô ØzÞ Bø þyõâ òüA oBHðA êdì.lðkpÞ|þì úÂpÎ qA p×ð oBù^ ÿpýãPuk ô þDBÃÚ RBìBÛì BG þãñøBíø ô þuoqBG ÜýÚk Roõ¾ úG pËðkoõì oBHðA lðBG ÿBÃÎA }qoA úG ûApíø ò×éO þyõâ ÑAõðA ûBãPuk Bøl¾ BWBð þøBâ @ wýéK.ly ÈH ô ØzÞ ëBüo BøkoBýéýì QgAkpK BG úÞ þðAoAkpHøçÞ ókBPÖA ïAk úG qA òýñ`íø

!|‰koõg ô QzÞ Ao }krìBð þñüApÞôA kpì ïBùOA úG úèBu 28 kpì àü :lðkpÞ ïçÎA þñüApÞôA þédì ÿBø|úðBuo|‰ wƒýƒéƒK ȃuõƒO ,}krìBð ólG QyõâqA þüBø|QívÚ ókoõg ô êPÚ àü :lðkpÞ ïçÎA þñüApÞôA þédì ÿBø|úðBuoly QyAkqBƒG òƒüApƒÞôA ólG Qyõâ qA þüBø|QívÚ ókoõg ô êPÚ ïBùOA úG úèBu 28 kpì ,BñvüA }oArâ úG .ly QyAkqBƒG òƒüApƒÞôA wƒýƒéƒK ȃuõƒO ,}krìBð ÿoArâpHg BG ÿA|úHcB¿ì ok òüApÞôA JõñW úÛÇñì wýéK ÿõãñhu þüBuBñy |>‰|‰oõPßüô|<‰|‰ ïBð úG BùñO úÞ êOBÚ òüA :Q×â ,þPuôõðBüo óBupKqBG úG |>‰|‰ØüæõßüBì|<‰|‰ þüBPuôo úÛÇñì wýéK pÛì ok ,ûly îükpÞ|þì ûpWBzì þDrW oBývG ÑõÂõì pu pG ïkrìBð BG Q×â þüBñW ,û kpÞ úéíc ôA Qíu úG õÚB^ àü BG ô ûly þðBH¿Î Rly úG òì úÞ ó@ qA wK .ïkq úGp {üõéâ QuAo Qíu úG úèBPÚ Qè@ BG AlPGA ÿôo pG kõG ókAk óBW ëBc o k úÞ Ao ôA ô úPÖpâ äñ^ úG Ao {üBøõì ok êOBÚ oõPßüô .ï lüpG Ao {üõéâ M^ Qíu wLu ô ï lýzÞ òýìq ,ïkrìBð åpì qA óly òEíÇì ô õéâ ólüpG qA wK :kpÞ eüp¿O úìAkA ô ïkoõg ô û kpÞ jpu úGBO|þøBì o k ô ûlüpG Ao {ðlG qA þüBø|QívÚ òüA .îPÖo JAõhPgo úG ëBýg {ìAo@ BG ô îPyAnâ ëB`hü o k Ao úýÛG wýéK BG óly oAlýG qA wK eH¾ úÞ Q×â Bø|þüõWqBG úìAkA ok êOBÚ }krìBð ókpÞ úßO úßO ô êPÚ ÑõÂõì qA Ao Bùð@ ô úPÖpâ xBíO úÛÇñì oB^k kpì òüA ,óBuBñzðAôo pËð ïçÎA xBuA pG .QuA|û kpÞpHg BG ï lÎ UÎBG lðAõO|þíð þñøm þðAõOBð qA Ñõð òüA ô ûly þð@ óõñW .kõy ÿô úðB׿ñì RAqBXì

|}olK Quk úG úèBu 16 óAõWõð êPÚ :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA óôBÏì êPÚ úG Ao ôA õÚB^ JBOpK BG kõg| lðqpÖ úýHñO ÿApG úðBýì o k ÿolK :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA ólðBuo êPÚ úG Ao ôA õÚB^ JBOpK BG kõg| lðqpÖ úýHñO ÿApG úðBýì o k ÿolK óBPuoBíýG wðAsoôA qA þñ×éO xBíO ëBHðk úG :kôrÖA ÿqpìApÖ|.lðBuo úéýuô úG fôpXì ÿkpÖ| ëBÛPðA pG þñHì úðBýì óBPupùy )ûo( ïBìA pËð koõì êdì úG úé¾BÖçG óBPupùy òüA 11 ÿpPðçÞ êìAõÎ ,õÚB^ ô þuopG qA wK :kpÞ úÖBÂA ÿô| ,xoBÖ }oArâ úG .lðly| ïArÎA 16 ”BÂpýéÎ “ ïBð úG fôpXì kpÖ úÞ ly Àhzì ,þvýéK RBÛýÛdO RBcApW Rly QéÎ úG wðAsoôA úG ëBÛPðA qA lÏG úðBýì êøA úèBu ÿApG ó@ ëBHðk úG :kpÞ óBzðpÆBg ÿqpìApÖ| .QuA û kpÞ| RõÖ û koAô ,ÿpPðçÞ êìAõÎ ÜüpÆ qA ÑõÂõì ,û kpHìBð RõÖ êýèk óly òyôo úÞ ly Àhzì ô úPÖpâ oApÚ þuopG QdO þðBPukAk ô þøBâ @ wýéK ÿô .QuA ûlýuo êPÚ úG úèBu 51 ”ïpdì“ ïBð úG }olK ÈuõO ëõPÛì ok úé¾BÖçG êOBÚ ,óBPupùy|þìBËPðA êìAõÎ }çO BG :kpÞ oBùÊA ÙApPÎA }lðqpÖ êPÚ úG RBÛýÛdO| o k ô pýãPuk òßíì óBìq òüpPíÞ Qíu úG Ao õÚB^ ,ï lðqpÖ úýHñO ëBHðk úG kõg ërñì o k :Q×â ô kpÞ .koõg }A|úñýu úG õÚB^ úÞ ïkpÞ JBOpK| ÿô

êýDApuA o k þuôo QvüoõO 30 lðly úPzÞ

ÝB^BÚ åorG lðBG àü óly þyçPì qA BWBð þøBâ @ wýéK þøBâ @ wýéK }oArâ úG.kAk pHg ûApíø ò×éO ÿBø þyõâ þøBâ @ wýéK ,lðBG òüA ókpÞ þyçPì oõËñì úG ,BWBð ò×éO þyõâ úÂpÎ ï lÎ Áõ¿g ok þèBíy óBuApg RBÛýÛdO BG ô û kpÞ þðBuo ÑçÆA oAqBG o k ÝB^BÚ ûApíø ïBXðA ô þOBÎçÆA ÿBø àðBG qA û kB×PuA ,û kpPvâ o k ÿA ûo k úG xõGõOA ÉõÛu ô þâlñðAo }Aphèk úSkBc àü pSA o k åorG lðBG ÿBK ko QüBùð o k IýÛÏO xõvdì Bð RBýéíÎ þígq RlzG òO 21 ô úPzÞ úýuôo QvüoõO 30 ,êýDApuA JõñW xBuA pG.ly þüBuBñy koõñXG o k ûApíø þyõâ ÝB^BÚ JõñW o k úPynâ qôo ,>þPuôõðBüo< ÿoArâpHg qA êÛð úGlðly Àhzì þéýíßO RBÛýÛdO ïBXðA qA lÏG ,}oArâ òüA ÑõÚô úG kõùü iüoBO ëõÆ o k þâlñðAo úSkBc òüpPÞ BñPzcô êýDApuA þuôo ÿBùPvüoõO }Aphèk úSkBc òüA óBýðBG pÚ úPHèA .QuõýK úÞ pÖBvì p×ð 51 BG þuõGõOA .lðkõG åoõG qpPK Qñu pùy qA|þìArÎA úG þøBãOpK qA ,lðkõG þéýDApuA òO 2 ô úýuôo ÑBHOA qA óBð@ qA òO 49 ô úPzÞ ó@ pÖBvì 30 ó@ pSA ok úÞ kpÞ ÉõÛu òýüBK úG ÿpPì 70 ÑB×OoA }çO BG ,|lðly ÜÖõì îÚ óBPuA þøBâ @ wýéK óBøBâ @oBÞ òüA ÑõÚô qA ÑçÆA qA lÏG úé¾BÖçG .lðly þígq RlzG rýð òO 21 lðBG ÿBÃÎA û kpPvâ RBÛýÛdO úécpì lñ^ ô óAôApÖ kAlìA ÿBíýKAõø lðôpÖ 2 úýuôo úHÚpPì pýÒ VkAõc RoAqô ,úSkBc úG ïAlÚA óBPuA lñ^ o k úÞ Ao ërñì ô ôo kõg óBÚoBu åorG ,RBXð ô kAlìA óB¿¿hPì ûApíø úG kõg >76–êüA < þðBuo }oArâ úG .lññÞ pýãPuk ô þüBuBñy ,lðkpÞ|þì QÚpu óBÞlürð ô Bø û kAõðBg qA þÏíW ô þßyrK RArýùXO ô àyrLðAôo wýüo — þñývc äñøpu ,BñvüA >VkAõc< wüôpu wýDo ,Øülüôlýì ÿpPýíük .kpÞ ïArÎA êýDApuA úG Ao óBýðBG pÚ ,pHg òüA RBýürW óBýG ok — îÚ óBPuA þøBâ @ wýéK òüA óBýðBG pÚ óBßükrð ô û kAõðBg úG|þìBýK o k rýð úýuôo ÿoõùíW ërñì ô ôo kõg ûBãPuk òülñ^ QÚpu úG úWõO BG :Q×â qA kAk oõPuk êýDApuA o k úýuôo RoB×u úG ÿô .Q×â QýévO úSkBc ÑõÂõì ,Bø|ó@ óBHcB¾ RBüBßy ô îÚ óBPuA eÇu qA Ôüo k úSkBc òüA o k óBâlük Iýu@ úýéÞ úG ïqæ ÿBø àíÞ ókAk oApÚ þøBâ @ wýéK óBøBâ @oBÞ oBÞ oõPuk o k þuopG Ao úýuôo BG xBíO ûtüô Èg rýð êýDApuA o k úýuôo RoB×u .kõzð óBÚoBu ÿBø|ûlðôpK þuopG ô óAôApÖ RBÛýÛdO BG .QÖpâ o k þðBuo ÑçÆA ô òýìôl¿ì BG xBíO QÚô ÑpuA o k BO û kAk IýOpO ÝoBu àü ÿBKko óBøBâ @oBÞ ,oAk|úÛGBu ô ÿA|úÖpc .lyBG pünK óBßìA Qèõùu úG úSkBc Áõ¿g

îÚ o k ërñì ô ôo kõg óBÚoBu åorG lðBG ÿBÃÎA ÿpýãPuk qBÒ@ óBíùPì püBu òPÖBü ÿApG Ao }çO îùPì RBÖApPÎA Ao Bø|ó@ qA òO lñ^ ûBãý×hì ,lðly ÜÖõì ô lðkpÞ ,lññÞ pýãPuk Ao Bø|ó@ þPG p RBýéíÎ o k ô þüBuBñy ûBãý×hì þüBÃÚ ÐWApì qA QGBýð ngA BG óBøBâ @oBÞ wLu ûBãPuk Bø|û k kAlÏO úÞ lðkAk oApÚ þuoqBG koõì Ao óBíùPì ëBüo Bø|óõýéýì ,ûly úPgõu ô þÖkB¿O ô îèBu ôo kõg ô ØzÞ ërñì êüBuô ô çÆ þùWõO êGBÚ pükBÛì lÛð úWô êÏW ok lðBG òüA úÞ ly Àhzì òýñ`íø ,ly ÈH áoAlì ô koAk QýèBÏÖ rýð áoAlì ô kBñuA ô Bø|áçK ÑAõðA ÿApG óBøBâ @oBÞ }çO .QuA þéÏW rýð óBð@ þüBuBñy .koAk úìAkA rýð óBíùPì püBu ÿpýãPuk

BG ÿô ,lðly úWõPì ô û koô@ Quk úG Ao oAk|úÛGBu :kôrÖA ÿô .QuA û kpÞ BùPÚpu ïBXðA úG ïAlÚA lðBG êýßzO ÐGBñì qA û kB×PuA ô óAôApÖ ÿpýãýK BG óBøBâ @oBÞ QüBùð o k úÞ þüBø|úédì xõvdìBð ëpPñÞ ô þOBÎçÆA ÿBø|àðBG ô úG ÜÖõì ,kõG û kAk jo Bø|ó@ o k QÚpu kAlÏO òüpPzýG — ï< Ao kõg Bø|þüõWqBG o k ÿô .lðly îùPì ÿpýãPuk o k pãük òO lñ^ ÿoBßíø BG úÞ kpÞ ÙApPÎA ô þÖpÏì >ï BG ô û kpÞ ôo kõg QÚpu ïAlÚA oõzÞ ÿBø|óBPuA pPzýG úG .lðkpÞ|þì ó@ }ôpÖ úG ïAlÚA ôo kõg ókpÞ ÝAoôA äñøpu ,BWBð þøBâ @ wýéK þÎBíPWA ûoAkA }oArâ ô kõWõì áoAlì ô kBñuA BG óBøBâ @oBÞ :kôrÖA þñývc

ïBùGA qA þü úèBø o k óBñ`íø þüBHüq fApW êPÚ .koAlð kõWô Qý¿hy koõì o k þTdG óõðBÚ ÿBW aýø ëBuoA óAõW àü ÿApG úðBdüo úÞ þüBø àìBýK koõì o k ô û kõG ÿô krìBð óAõW ó@ kpÞ ïçÎA BøoBG ôA kõg û kpÞ|þì ïçÎA ïk ÿBýèôA êýÞô .lñÞ ZAôkqA pvK ó@ BG úPyAk l¿Ú úÞ þèBc o k .ûly koAô þü úÖpc oBývG oBHâpì úG p kpÞ ÈüApy rDBc ô koAk þ¾Bg ØüpÏO þü úÖpc ïpXì ëBu 19 ÈÛÖ úSkBc ÑõÚô óBìq úðBdüo BìA QuA þ¾Bg oõËñì .kõG úÛGBu úðõâ pø lÚBÖ óBìq ó@ BO ô QyAk û kõG }olK QuA UdG koõì úÞ þßìBýK o k úðBdüo òýG þgõy àü úíéÞ òüA úÞ lñðAk|þì úíø .QuA .lññÞ|þì û kB×PuA ó@ qA þøBâ úÞ QuA òülèAô ô óAlðqpÖ ïBð úG ÿkpÖ kõWô ÿApWBì ly fpÇì úÞ ÿpãük UdG QìçÎ îø Bì ÿApG þhýy .QuA ApWBì òüA o k þhýy þüBuBñy ÿApG Ao {yçO úíø úðBdüo.QuA þâorG ëAõu UdG îéÞõì o kBì oBG òýèôA .QuA û kAk ïBXðA þhýy o k ûlðôpK xpK qBG BG Ao þhýy ïBð úG þ¿hy oõÃc òüA þüBuBñy ÿApG|þìAlÚA aýø ó@ qA lÏG BìA QyAnâ óBýì }BÖ ÿApG RBÛýÛdO ØéPhì êcApì ok .lzð ïBXðA kpÖ lzð þyçO aýø >q< ïBð úG ÿpãük Àhy Qüõø óly QzãðA òýñ`íø ô ûoBG òüA o k ÜýÛdO úÞ þOoõ¾ o k pýSBO QvðAõO|þì úñd¾ o k kõWõì êüBuô qA ÿoBãð ;kAk úìAkA ol¾ .lyBG úPyAk RBÛýÛdO lðôo o k þüArvG qA Ao õÚB^ ëõPÛì úßñüA koõì ok ïk ÿBýèôA êýÞô ÿBÎkA û kpÞ JBOpK ÿkôoô o k Qíu úG ô ûlýzÞ óôpýG {ðlG ÜHÆ úÞ Ap^ lyBG þPuo k ÿBÎkA lðAõO|þíð ,QuA qA þPzãðA pSA aýø õÚB^ úPuk ÿôo ,kõWõì RBÎçÆA êíÎ úG úðBdüo qA úÞ þüBø þüõWqBG .koAlð kõWô ëõPÛì qôo 56 ôA .QuA ûly ïBXðA þPhu oBývG ÈüApy o k ûlì@ û kõG oBzÖ QdO {OBÖApPÎA ô ûlðAonâ ÿkAp×ðA o k Ao ûõÞ þÂBÚ ,îùPì ÐÖAlì êýÞô RBýÎBÖk ëBHðk úG .QuA ïçÎA þñéÎpýÒ Ao ûlðôpK òüA úG þâlýuo úìAkA þü ûpíÞ o k ïBXðApu .QÖBü úìAkA úPvG ÿBøo k QzK úvéW ô kpÞ oôl¾ ÿApG RBÃÚ RBýø ,úíÞ Bdì úvéW òýìôk óBüBK kBüq RBìBùGA kõWô úG úWõO BG BìA lðly oõy koAô ÿAo .lðkpÞ ëõÞõì ÿpãük QÚô úG Ao kõg pËðoBùÊA

BG .lðA|û kpÞ ØzÞ o k êGBÛì Ao ó@ óAoõìBì ô QuA û kpÞ qA Ao koBÞ }kõg ëõPÛì úP×â úÞ îùPì RAoBùÊA úG úWõO l¿Ú úG ëõPÛì kõy|þì ïõéÏì ,ûlýzÞ óôpýG {ðlG û kpÞ JBOpK o k Qíu úG Ao õÚB^ lðrG Ao óçOBÚ úßñüA òüA o k ÿpãük kApÖA òPyAk Quk qA úíø BùñüA ô QuA oõPuk úG þðBHÏy RAoBùÊA þK o k .koAk QüBßc ApWBì qA ÑBÖk úG BO ly pÂBc ûBãüBW o k úðBdüo ûBâkAk wýDo ïk ÿBýèôA êýÞô RAoBùÊA ko BG êPÚ úG îùPì .kqAkpLG kõg òì .ïoAlð ëõHÚ Ao Bø Ùpc òüA qA àü aýø òì ;Q×â þÃOpì òPzÞ ÿApG þéHÚ úzÛð pâA .ïA|ûlðAõg pOõýLìBÞ îéüBGõì qA Ao Bø àìBýK ïBíO îPvðAõO|þì ,kõG ûly þcApÆ úÇÛð úG Ao úG p þøBâ @ BG òì ly BÎkA þÖpÆ qA .îñÞ á BK úÞ þèBc o k .ïA|û kq ôA óAõhPuA ôk òýG ô ëõPÛì xBvc olÛð@ îøAõhG úÞ îðAk|þíð ÿrý^ óBvðA|þìõOBð@ qA òì qA þOæAõu fpÆ úG þÂBÚ ïBãñø òüA o k .îðrG úG p ÜýÚk ïAlÞ óBíPgBu úG kôoô ïBãñø ;þÂBÚ .QgAkpK îùPì BìA ïoAlð pÆBg úG ÜýÚk ;úðBdüo ?lüly koAô ëôA óBO koAô ëôA òì ô kpÞ ÙoBÏO ôA ïkõG pPgk òì óõ^ æ«BíPcA ô ëBø òýG ;úðBdüo?ÿkq Ao õÚB^ oõÇ^ ;þÂBÚ .ï ly ÿpýâo k .kõG QÞoBK BXð@ ØÞ úÞ kõG þü úÆõdì þüApünK .lì@ òì Qíu úG þÃOpì .kBPÖA ÝB×OA û kBXu úG àükrð QìôBÛì òì BìA lýzÞ }kõg Qíu úG ô QÖpâ Ao ïpíÞ ôA QzK úG õÚB^ BG îø òì ô QzâpG úËdè àü ôA .ïkpÞ Bü@ lýzÞ|þì }kõg Qíu úG Ao õO þPÚô ;þÂBÚ .ïkq òì .kõHð îPuk o k õÚB^ úËdè ó@ ;úðBdüo?lük Ao õÚB^ qA Ao õÚB^ pâA ;þÂBÚ.ïkoô@ óôpýG Ao õÚB^ î×ýÞ qA rý^ úíø þñÞ|þì BÎkA oõÇ^ wK ÿkoô@ óôpýG Q×ýÞ þÂBÚ úËdè òüA olÒ ?kAk jo ó@ àü o k ô Ðüpu þéýg kõè@ óõg õÚB^ úÓýO úíø Q×â ô kAk óBzð Ao úèBPÚ Qè@ úÞ ÿkq Rly BG olÛð@ Ao úG p løk|þì óBzð òüA .QuA Ù.QuA úPÖo ôpÖ ëõPÛì ólG úG þégAk úÓýO úíø ûlüpg Ao ó@ êHÚ qôo ôk òì ô kõG rýO ô õð õÚB^ ;úðBdüo úðBdüo ÐÖAlì êýÞô ol¾ ÿkBy úvéW òüA úìAkA o k .ïkõG ïk ÿBýèôA êýÞô ;Q×â ô QgAkpK kõg êÞõì qA ÑBÖk úG o k úÞ þèBc o k lýzÞ {ýK Ao îùPì Qý¿hy ÑõÂõì

ûly îùPì þüBHüq fApW àü òPzÞ úG úÞ fApÆ pPgk ûBâkAk RBÃÚ RBýø pGApG o k oBG òýìôk ÿApG ,QuA òüA RBìBùGA ûoBGo k BO QÖpâ oApÚ óApùO óBPuA ÿp×ýÞ êPÚ qA wK QÎBu lñ^ úÞ úðBdüo.løk iuBK QüBñW RBÛýÛdO ØéPhì êcApì o k kõG ûly pýãPuk þÃOpì ôA .kpÞ ïçÎA Ñôpzì ÑBÖk êPÚ òüA JBßOoA qA Ao }A|ûrýãðA úPynâ úHñzßü qôo úÞ kõg úíÞ Bdì úvéW òýèôA o k Q×â ô kpÞ lýÞ BO {üBøBÎkA pG pãük oBG ly oArâpG òüA oB^Bð úG ÿô ô lñÞ ÅpÏO ôA úG QyAk l¿Ú þÃOpì Ùpc ëõPÛì ïk ÿBýèôA ô óBPukAk ûlñüBíð BìA QzÞ Ao kpì RBìBùGA .lñPvðAlð QýÏÚAô BG ÜGBÇì Ao pPgk òüA ÿBø úHñy úu qôo ôA úíÞ Bdì ly IWõì ûlðôpK òüA o k kõWõì úG .lGBü úìAkA óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk 74 úHÏy o k þÂBÚ oõPuk úG úvéW òüA ÿAlPGA o k Bì oBãðpHg }oArâ ok – ïk ÿBýèôA êýÞô – þðBHÏy îuBÚ ,þü ûpíÞ ûõÞ óBýG ûlðôpK òüA koõì o k Ao {HèBÇì BO ly pÂBc ûBãüBW þPý¿hy RBý¾õ¿g ûoBGo k eýÂõO òí ôA .lñÞ îùPì lü@|þìpG òDApÚ ô løAõy qA úÞ oõÆ ó@ ;Q×â úðBdüo ôA.QuA ûlzð QüBñW òüA IßOpì }kõg qA ÑBÖk ÿApG qA þßü úG àìBýK ëBuoA BG úSkBc òüA qA êHÚ qôo úu o k wLu úðBdüo .{ízÞ|þì IzìA Qyõð {ðBPuôk ÅpÖ pG .lzßG Ao }olK úPuAõg|þì úP×â Bø þüõWqBG úýcôo qA ÑõÂõì òüA lyBG Quo k ôA úP×â òüA úßñüA úG ûõdð þüõu qA .koAk QüBßc úðBdüo á BðpÇg ô òzg Quo k õÚB^ úÞ Ap^ QuA þü úÖpc ç « ìBÞ koBÞ ÿpýâoBÞ rýð QüBñW úñd¾ ô ûly koAô ëõPÛì óAõhPuA ôk òýG oBÞ òüA o k|þìõu Bü ïôk kpÖ «æBíPcA løk|þì óBzð ;kAk úìAkA ëõPÛì û kAõðBg êýÞô .lðA|úPyAk QÞoBzì úPvzð û kBXu ÿôo úÞ QuA ûlýuo êPÚ úG þðBìq þÃOpì úéHÚ Qíu ô û kBXu ÿæBG QívÚ o k úÞ þðõg .kõG løAõy òüA .lðBuo|þì RBHSA úG Ao ÑõÂõì òüA ûly úPhüo úÞ|þìBãñø Ao ëõPÛì lñÞ|þì BÎkA îùPì úÞ QuA þèBc o k îø BG ôk òüA úÞ QuA úPzÞ ,lñÞ ÅpÏO ôA úG úPyAk l¿Ú úñd¾ ÿBø þuopG o k òýñ`íø .koAlð þðAõhíø QGB¾A óBíOoBK@ ÿkôoô o k úG koBÞ ûly Àhzì QüBñW

êÏW lðBG 13 ïAlùðAô þüBuBñy Qìlg óBüBK RoBÞ êÏW lðBG 13 ,úPynâ ûBì 9o k :Q×â BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo úG YPñì úÞ þÞoAlì Büô ÿqBG pu Qìlg óBüBK ô QýÖBÏì RoBÞ 277ô ûly ï lùñìô þüBuBñy ,ly|þì Qìlg óBüBK RoBÞoôl¾ .lðA|û|lypýãPuk ÉBHOoA òüAo krýðp×ð êÏW lðBG 13 ,úPynâ ûBì 9o k :Q×â BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo úG YPñì úÞ þÞoAlì Büô ÿqBG pu Qìlg óBüBK ô QýÖBÏì RoBÞ 277ô ûly ï lùñìô þüBuBñy ,ly|þì Qìlg óBüBK RoBÞoôl¾ lídìoAkpu ,xoBÖ }oArâ úG .lðA|û|lypýãPuk ÉBHOoA òüAo krýðp×ð Qìlg RoBÞ êÏW ûoBGo k | ,óAoBãðpHg ÐíWok lñíÞ|û kAq kAõW ÈHOpì ÿBø|ûBãPuk óBýì úÞ þüBø|þãñøBíø BG :kpÞ ïçÎA ÿqBG pu BG ô ûly þüBuBñy úé¾BÖçG þéÏW ÿBø|RoBÞ|þìBíO ,koAk kõWô ØÛu ûoBGok BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo .ly løAõg koõgpG óB×éhPì {ýK áolì ngA ÿApG :QyAkoBùÊArýð þéý¿dO QýÖBÏì lðoAk Q¾pÖ þãèBu 24BO úPuõýK ô ÿoõÃc Roõ¾ úG þøBãzðAk þãèBu 22BO úPuõýK ô ÿoõÃc êßy úG {ðAkoBÞ îéLük ngA ÿApG ô úÞ þðBvÞ :Q×â lñíÞ|û kAqoAkpu .lññÞ û kB×PuA QýÖBÏìqA lñðAõO|þì úðBHéÆôAk þÖpÏì BG ,lðA|û|kpÞoApÖ ÿqBG pu QìlgqA 86ëBu óBüBK BO Ao kõg Qìlg úìAkA ÈÛÖô lñPvø óõ¿ì þDBÃÚ kpýãýK qA kõg .kpÞ lñøAõg þÆ ÿqBG pu Rlì lülW úìBð|òýü@ ÜHÆ

6

ÿpñøô þãñøpÖ

shahryaremanews@yahoo.com

rìpÚ }pÖ ÿôo ÿlýXì lýXì QÖo þGk ûoAõñzW

ô lì@ ok {üBíð úG þGk ûoAõñzW o k >Bø|àzXñâ qAô@< þüBíñýu îéýÖ qAô@< îéýÖQÖo ûoAõñzW òüA rìpÚ }pÖ ÿôo >ÿlýXì lýXì< ô lì@ ok {üBíð úG þGk ûoAõñzW o k úHñyoBù^ qôo >Bø|àzXñâ ,}oArâ òüA pG BñG .kpÞ oõHÎ ûoAõñzW òüA rìpÚ }pÖ ÿôo qA ÿlýXì ok {üBíð úG ûoAõñzW óBðBíùýì ô óAoBãðpHg ,óAlÛPñì ÿApG îéýÖ òüA {íéýÖ þOBÎõHÇì úvéW o k îýð ô QÎBu|àü Rlì úG ÿlýXì ô lì@ ,îéýÖ òüA qA ëBHÛPuA .kAk iuBK oBÃc {upK úG þWBð BÂo BG ûApíø îéýÖ òüA þOBÎõHÇì Qvzð ok ÿkBüq óAoBãðpHg ô kõG pýãíz^ îéýÖ þG ôk îéýÖ ûoAõñzW o k úHñy úu p¿Î òýñ`íø.lñPyAk oõÃc {üBíð úG óAoBãðpHg ô óAlÛPñì ÿApG >Bø|àzXñâ qAô@< þüBíñýu qAô@< þuopG ô lÛð úvéW îéýÖ {üBíð qA wK ,}oArâ òüA pG BñG .lì@o k þWBð BÂo ô )óAkpâoBÞ( ÿlýXì lýXì oõÃc BG >Bø|àzXñâ ûsôpK úÞ IéÇì òüA óBýG BG ÿlýXì }oArâ òüApGBñG .ly oArâpG )pãüqBG( óBìq ûoBGok ,ly løAõg úPgBu ápPzì oõÆ|úG lñø oõzÞ BG ôA ÿlÏG pýízÞ þuBýu QýÏÂô úG þãPvG îéýÖ òüA QgBu :Q×â ó@ QgBu úÞ ÿlýÞBCO BG ôA îéýÖ ïBð úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k ÿô .koAk BXð@ QýñìA ô ÿkõWõì àzXñâ :Q×â ,QuA ÄÚBñPì kõy|þì Bø|ÕpìpPy pG îPuAõg|þì îéýÖ òüA o k QuA ÿõÚ BìA luo|þì pËð úG ØýÇè ô ØýÏ QýÏÂô pãðBüBíð úÞ îøk óBzð îüpÞ û kAõðBg qA ÿkBíð Ao àzXñâ ô ØýÇè þOAkõWõì Bùð@ :kôrÖA ÿlýXì .QuA Bùð@ þâlðq ô ÿpßÖ qAô@< óAkpâoBÞ .lñü@|þì ØýÏ pøBÊ úG BìA lñPvø þGõg oBùÊA koõÖ|óBW ÿBíñýu úG |{íéýÖ þOBÎõHÇì Qvzð o k >Bø|àzXñâ þéýg Ao koõÖ óBW ô àýuçÞ ÿBíñýu òì :Q×â ô kpÞ ÿlñíÚçÎ AôBuôoõÞ þÖpÆ qA .îPvø lñíÚçÎ rýð BýèBPüA ÿBíñýu úG ô ïoAk Quôk QýÛÖõì wðBy ûoBGo k ÿô .ïoAk Quôk rýð Ao Býu@ ÿBíñýu qA þzhG ô ô þPüAoô úvéXì ôk :Q×â ,oBßuA îuApì o k >Bø|àzXñâ qAô@< û k ôrW oBßuA o k >Bø|àzXñâ qAô@< úÞ lðkpÞ þñýG|{ýK þéük|òüpßuA o k AlPGA îüBø|îéýÖ úÞ îèBdyõg :Q×â ÿlýXì .kõG løAõg ÜÖõì îéýÖ o k wLu ô lñÞ|þì IvÞ ûrüBW ô lü@|þì ok {üBíð úG ïkõg oõzÞ :kôrÖA úìAkA o k ÿlýXì .lñÞ|þì AlýK oõÃc þééíèA|òýG ÿBø|ûoAõñzW æõíÏì òì .kpÞ ÿqBG óBíu@ ÿBø|ú`G ok þWBð BÂo {ýK ëBu û kqAôk ÿpãüqBG úG pXO þWBð BÂo þèô îñÞ|þì JBhPðA ïkpì óBýì qA Ao îðApãüqBG pÆBg òýíø úG ô lññÞ|þì ÿqBG Ao óBykõg ïkpì .QyAk îø Ao pOBEO o k kõWô óBzüApG klXì ÿqBG óBßìA ô lññÞ ÿqBG lñðAõO|þì oBHßü ÈÛÖ úÞ QyAk þüæBG ÿBø|þüBðAõO olÛð@ þWBð BÂo BìA :kAk úìAkA ÿô .koAlð û kB×PuA ôA qA úÞ lðly ÜüõzO îø ÿpãük óApâBíñýu úßéG òì BùñO úð qAô@ ÿpg@ òýíøô óõñXì lýG ,óAoBG îéýÖ o k ûoBG ôk ôA ô lññÞ ÐíW o k þG ôk îéýÖ ûoAõñzW o k ÿlýXì .kpÞ ÿqBG Bø|àzXñâ ô û kpÞ IvÞ þééíèA|òýG ûrüBW úu þWBð ëBc pø úG :Q×â óAoBãðpHg þWBð BÂo .lyBG þðBùW ÿpãüqBG lðAõO|þì úÞ QuA ÿlñíðAõO pãüqBG ëBdyõg oBývG îéýÖ ólük qA wK óBíè@o k Bì :Q×â Qvzð òüA o k rýð Iy óBíø ô QÖpâ Roõ¾ îéýÖ qA þGõg oBývG ëBHÛPuA úÞ Ap^ îüly ô òu ÿBø|ïk@ :kôrÖA ÿô .koAk îø ÿpãük {üBíð îéýÖ úÞ lðkpÞ ïçÎA þÎBíPWA îéýÖ òýñ^ pýgA ëBu 30 o k lñP×â|þì òì úG þðBíè@ oAk ëBu úHñW ÈÛÖ úÞ lðkõG ûlülð þÚçgA pýÒ êDBvì ô Qðõzg ,òzÞ A óôlG îéýÖ òüA þOBÎõHÇì úvéW ,}oArâ òüA xBuApG .lyBG úPyAk þyqõì@ îéýÖ .ly oArâpG Býðk ØéPhì ÿBøoõzÞqA ÿklÏPì óAoBãðpHg oõÃc BG .QyAk ûoAõñzW òüA o k ÿpãük {üBíð rýð úHñyoBù^ ÿlýXì :Q×â þÚpy óBXüBGom@ kByoA ûoAkA ÿpñø ô þãñøpÖ óôBÏì

lýXìoõÃc BG þWBð BÂoqA êýéXO kõy|þìoArâpGrüpHOo k ÿlýXì :kôrÖA rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA pùì|ÿlýcô p¾Bð ëBvìA ÿk YñK oõzÞ ÿBíñýu úPvWpG pãüqBG þWBð BÂo qA êýéXO òýü@ oArâpG rüpHO o k þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ÈuõO îéýÖ þééíèA|òýG ûoAõñzW qA ÿA|ûpÛð xpg ûlðpG þWBð BÂo .kõy|þì ,àý×uBK Býu@ þééíèA|òýG ÿBø|ûoAõñzW qA kpì pãüqBG ëôA p×ð ,òýèpG krìBð {ýK ÿlñ^ òýñ`íø þWBð .QuA pXÖ îéýÖ ûoôk ôk ô úüoõu ëBu ûBì ÿk îXñK þWBð BÂo .QuA ûly oBßuA îéýÖ ûrüBW QÖBüo k pOBEO úG þÞkõÞ qA .kõzâ óBùW úG ûlük rüpHO þðBÛèBÆ óBGBýg ok 1321 êÓy .kõG û kpÞ ÿqBG {Ûð þ×éPhì þðBGBýg ÿBøpOBEO o k ô QyAk úÚçÎ úìBñýøAõâ ô þâlñðAo àü úüBK úìBñýøAõâ ÿAoAk ô þßýðBßì }A|þé¾A o k Ao }kAlÏPuA úßñüA qA êHÚ BO ôA .QuA ôo kõg þñÖ RoBùì àü úWo k þâlñðAo ÿBø|ûBãyqõì@ ok ,lðBupG oõùÊ ú¿ñì úG ÿpãüqBG pñø û kõG ôo kõg þñÖ ëõ¾A wüolO ô QýèBÏÖ ëõÓzì óApùO o k ÿklÏPì úG kAk pýýÓO Ao þWBð þâlðq pývì pülÛO Quk ,Bø|ëBu òýíø o k .QuA .lì@o k þüAõø ÿôpýð ïAlhPuA úG óBüBñy@ qA þßü kBùñzýK BG úÞ ÿõdð ó@ lýìA ô kpÞ|þì pßÖ ÿpãüqBG úG ûoAõíø ÿô ,Bø|ëBu òüA ëõÆ o k o k oBG òýPvhð ÿApG úßñüA BO .kõy ÿlñíðAõO pãüqBG ÿqôo úÞ QyAk kAõW þðAkpâoBÞ úG ÿA|úìBñzüBíð ëôA {Ûð ÿB×üA BG ,1366 ëBu Q×ø óBù×¾A ÿpâoBÞ ûoAõñzW o k þüAõø ÿôpýð QüBíc BG óBzgo k ÙkB¿O {øBâkAq ,rüpHO úG óBù×¾A qA QzâqBG ok .kpÞ IvÞ ûrüBW kõG úPÖpâ úÞ ÿrüAõW kAlÏO úG ,kõg úP×â úG BO ly IWõì þñýãíùu ûAo o k ÿô kõWô òüA BG .kõy kBXüA þãPvßy {OApÛÖ óõPu o k ,úðAôpK àü lèõO ,óBíu@ ÿBø|ú`G .kAk úìAkA {üBø|QýèBÏÖ úG ÿpãüqBG ,xõèlñÞ ÿBø|ÕBG ,óõñXì lýG ,ôA ,pâAkõu ,à^õÞ qBG ûlðpK ,óAoBG o k ô l¿Úo|þì oAr×éÎ o k kBG ,Alg BO ï lÚ àü ,îñÞ|þì BÎk Qðlì@ ÿApG ÿB×üA úG Bùð@ ok þWBð BÂo úÞ QuA þüBø|îéýÖ Bø|àzXñâ qAô@ QüBùð QuA úPgAkpK {Ûð :þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo }oArâ úG

þéÎ òýñìõíèApýìA Qüæô åorG òzW ÿoArâpG|‰ þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy o k ïçvèA úýéÎ ïôAlO|úüBu ok QíÏð ïBíOA ô òük ëBíÞ ,rýð >pülÒ< ókõG lýÎ rìo pHìBýK óBìpÖ úG .kõG |QìBìA IèBÚ ô êßy o k QèBuo Èg Qüæô IcB¾|úG Ao >|Qüæô< lðly oõìBì óBðBíévì)Á(Alg QíÏð òüApGrýð Alg ëõuo .lññÞ QÏýG RpÃc ó@ BG ô lñüõâ àüpHO ÐýíW þéÎBñéÃÖ ÿnèA úéèlídèA< :kõìpÖ ô kpÞ þðBìkBy þùèA ô òük ëBíÞ A qôo Ao qôo òüA ,QcAp¾ úG úÞ ó@pÚ úü@.òýíèBÏèA ,úPvðAk þ¾ô òýýÏO òüA ô úÏÚAô òüA qA oBâkoôpK|ÿkõñzg .QuA îgpülÒ ókõG lýÎqA ÿpãükrìo qôo ó@ ok ,pülÒ ókõGlýÎ ô îuApì òüA QíËÎ ô qôo òüA þâlñgpÖ >|JBùy òG ÝoBÆ< þPcAo úPßð òüA .kõG òyôo óBãíøpG úËdè ô QéíÞ A ïõýèA(úü@ òüA pâA :Q×â úÞ kõG ûlýíùÖ þdývì Ao|úü@ ëôrð qôo ,kõG ûly ëqBð Bì óBýì ok )3 ™ ûlDBì()...îßñük|îßè QÞpy óBñÞoBÞ oõÃc BG îg pülÒ lýÎ åorG òzW .îýPÖpâ|þì lýÎ ok .ly oArâpG QÞpy òüA ÿrÞpì ûoAkA úðBgqBíð êdì o k óBPuA qBâ wK lñPyAk oõÃc QÞpy òýèõEvì pãük ô êìBÎ pülì úÞ îuApì òüA JBPÞ úÛGBvì óBâlðpG úG eýyAõO ô þðApñhu ÑõñPì ÿBø úìBðpG ÿApWA .lükpâ rüAõW AløA úÏýy RB×¾

| 1387ÿk | 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu

:óBüpXy

lñÞ QüBíc lÏPvì ô lñìpñø óBðAõW qA lüBG þÛýuõì úðBg ô BøkBùð úíø BG QHTì êìBÏO òí lüBG þÛýuõì úðBg ûpìqôo êDBvì qA Ao }kõg ,ØéPhì þãñøpÖ rÞ Apì BG ô kqAkpLG àütOApPuA ÿBø úìBðpG ô êDBvì úG ô AlW ô çPÎA QùW ok úðBuBñyoBÞô ÜýÚk ÿBø ÿrüo úìBðpG ÿpO lñéG ÿBø ïBâoõzÞ þÛýuõì pñø eÇuFBÛOoA òyôo óBñhu úìAkA o k rýð óBüpXy BÂolídì.koAkpG oõzÞ þÛýuõì qôpìA úÏìBW ïpHì qBýð :Q×â óAôo þðAõW óAlñìpñø ô lÏPvì óBðAõW ô õð êvð úG úWõO QüBíc Bùð@ qA BO lðoAlð þðBßì ô BXéì aýø úÞ QuA lÏPvì ô lñìpñø óBðAõW :kôrÖA Aoõy wýüo. lññÞ Ao Bùð@ Quk lüBG þÛýuõì úðBg úÞ lñPvø ÿoBývG ûlñü@ þÛýuõì Bùð@ qA QüAlø ô QüBíc BG ô kpýãG qA lüBG úÞ úPßð òüA lýüBO BG püpu pPÞk.kqBvG Ao oõzÞ ô àütOApPuA úìBðpG o k :Q×â kpÞ QüBíc óBðAõW ô fpÇì {ýK ÿlñ^ úÞ þÛýuõì úðBg RlìqAo k þÖBÞ QÚk ô úWõO ÑõÂõì òüA úG QuA ûly óôlì o k úðBg îùì ÿBø úìBðpG qA þßü æõ¾A ô ûly ëônHì úG àükrð ûlñü@ o k îüoAôlýìA úÞ QuA úñýìq òíýø úG püpu pPÞk úvéW òüA óBüBK o k.îýupG þGõg YüBPð òyôo rýHìBÞ ÿBø QýèBÏÖ qA Aoõy ÙpÆ qA þâlñüBíð ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG pýGk óAõñÎ úG óAôo ÿBø úìBðpG þ×ýÞ eÇu FBÛOoA pÆBg úG pXÖ þÛýuõì BùñO ØüpÊ äñyõø.kpÞ pßzO ô pülÛO ûoôk òüA ok þñ×éO xBíO þÆ úÞ kõG Aoõy úvéW òüA IüBÒ oApÚ Aoõy òüA ok ûly fpÇì ÿBø QHd¾ óBüpW .QÖpâ

JBhPðA ô þéìBÎpülì Qíu qA {hGoõð BÂolýíc ô fpÇì lülW êìBÎpülì óAõñÎ úG püpu pPÞk {ýK úßñüA úG ûoByA BG {hGoõð.ly úDAoA þOBdýÂõO ëBu ûBì oõüpùy( kõg Qüpülì ûoôk ólýuopu úG qA ïçÎA Qíu òüA ÿApG Ao kõg þâkBì@ ï lÎ )ÿoBW úG úÞ òì òPyAlð oõÃc óBìq o k :Q×â QuA û kpÞ QHvð ûpülì QEýø kõG Bßüpì@ o k úìBðpG ÿApWA êýèk qA wK òì úÞ QuA úPÖpâ îýí¿O òì þéìBÎpülì úG ïpPdì ÿBÃÎA kBíPÎA òvc qA pßzO òí îPzâqBG ÿAoõy ÿBÃÎA.ïkAk B×ÏPuA Qíu òüA qA QEýø òüA ô {hGoõð RBìlg qA ÿoArãuBLu òí rýð þèBÎ JBPyô pPzýG ÜýÖõO ÿApG ,püpu pPÞk úG àüpHO ÿApG þÛýuõì úðBg óôlì ÿBø úìBðpG úG ólýzhG òyôo rýHìBÞ úìAkA ok.lðkpÞ QýÛÖõì ÿôqo@ óBzüA ÑçÆA úñýìq o k þÛýuõì úðBg úðB×uBPì :Q×â óAôo qA ÿoBývG úÞ ÿoõÆ úG ,lñÞ|þì êíÎ ØýÏ þðBuo ÑçÆA þG ûpülì QEýø ÿBø }çO qA úðBg BÃÎA þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG pýGk.lñPvø ûoAõñzW o k úðBg QÞoBzì ô QýèBÏÖ úG ûoByA BG pXÖ ô þðApñhu {hG ëBTì óAõñÎ úG :kôrÖA pXÖ þÛýuõì úðBg úG Ao ëBvìA pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW kpâ rýì QéÎ úG BìA îükpLu óApãzøôtK óõðBÞ ô þÛýuõì óõðBÞ òüA ÿBÃÎA kõg þPc ØýÏ þðBuo ÑçÆA ÿõãñhu ô pýGk.lñPyAlð QÞpy RBvéW òüA o k îø úìBðpG þcApÆ ïôrè úG ûoByA BG óBüBK ok þèBÎ ÿAoõy :Q×â úðBg Rlì lñéG ô Rlì óBýì ,Rlì ûBOõÞ ÿBø

óBðAõW :Q×â þÛýuõì úðBg þèBÎ ÿAoõy wýüo þÛýuõì úðBg úÞ lñPvø ÿoBývG lÏPvì ô lñìpñø Bùð@ qA QüAlø ô QüBíc BG ô kpýãG Ao Bùð@ Quk lüBG úðBg þèBÎ ÿAoõykqBvG Ao oõzÞ ûlñü@ þÛýuõì òzW óõ^ þ×éPhì RBÎõÂõì ûoBGo k þÛýuõì úG ...ô úðBg þO@ ÿBø úìBðpG ô Bø QýèBÏÖ ,þÛýuõì oõÃc BG úÞ úvéW òüA ok.lñPvzð þuopG ô UdG ëBíÞ þ×Ç¿ì)Aoõy wýüo(óBüpXy BÂolídì òýøBy ,þñülèAphÖ kBøpÖ ,)wýüo IüBð(JApOoõK ô pýGk(óAôo òyôo rýHìBÞ ,ÿA úXñâ kôAk ,QøpÖ QýEø wýüoô êìBÎpülì(püpu lídì )õãñhu {hGoõð BÂolýíc ô óBÞ BýðpýK }õüoAk , ,)ûpülì lðôo qA þyoArâ óBÞ BýðpýK AlPGA o k ,ly êýßzO oæBO o k ûBìpùì30 BO25 qA úÞ( þÛýuõì òzW ÿoArâpG }oArâ òüA o k ô úDAoA)ly oArâpG Rlcô oæBO ô oõzÞ Ao òzW òüA ÿoArâpG ØéPhì Rçßzì ô êDBvì úDAoA BG þÛýuõì úðBg òzW òýíùð pýGk.kpÞ eüpzO ÿBølì@o k ô Bø úñürø úG ÉõG pì kAlÎA ô ïBÚoA rüo ÿApG Ao þèBì JBPÞ ô JBvc þüBùð úXýPð ,òzW úñýìq òüA o k.kpÞ ïçÎA þèBÎ ÿAoõy ÿBÃÎA ÑçÆA fpÇì Ao óBykõg RApËð úÇÛð óAkBPuA qA àüpø qA þyoArâ úDAoA òí rýð óBüpXy BÂolídì ô lðkpÞ oArâpG pPzýG þãñøBíø úñýìq o k ,}kõg RpvñÞ ûpülì QEýø ÿBÃÎA pãük ô Aoõy BG òzW óBâlññÞ lÏG ÿBø ëBu ok Rçßzì pPùG ê¿Ö ô êc ÿApG ÿpýâ ûoBñÞ ÑõÂõì úvéW úìAkA o k.kpÞ lýÞ BO

pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG o k >ÿoõð lídì< qA êýéXO ÿõu úG ôo ”ëkBÎ kAlc“ Quk qA wülñO QÖBüo k òPgBu pùâ {üõg òì o k þâlðq“ Q×â óApÂBc o k ÿoõð lídì ,lüArÖA|þì qõýðBßvüA }oArâ|‰QuA úG Ao kõg fõè ô wülñO þíuApì þÆ 1385 ëBu QÖBüo k óApüA þÛýuõì oBâlðBì ÿ ûpù^ óAõñÎ ûpù^ óAõñÎ úG þãèBu 78 o k ÿoõð lídì.kpÞ .ly þÖpÏì þÛýuõì ú¾pÎ oBâlðBì ÕoBÖ ô 1308 lèõPì RõvßzýK ÿ|ûlñðAõg òüA þvýéãðA RBýGkA ô óBG q ,pOBEO óBPupñø qA êý¿dPèA ïõéÎ ûlßzðAk qA pOBEO þðBHì ô óApùO ûBãzðAk qA ApWA ÿqAô@ ÿ|úÏÇÚ 300 qA {ýG ôA .QuA þÎBíPWA þÛýuõì ÿoõEO ô óBG|ú`ÒBG krð Ao qAô@ ôA .QuA û kpÞ lýOBuA úðAqpÖ óôlüpÖ ô oAkpùy xôpýu krð Ao kõg qAô@ ÿ|ûõýy ô QÖpâ ApÖ þÛýuõì þèBÎ óBPupñø p¾Bð ,þðç¾A òývc óõ^ ÿlýOBuA qA pSBPì Ao QvýG ÿ|úøk ok .lðAk|þì püpu lídì ô þñývc BG – þðAõWõð òýñu – BùèBu òýíø o k ”ÿoõð lídì“ þÆ ôA .kpÞ qBÒ@ Ao þâlñðAõg oBÞ òüõð oBÏyA ólðAõg ô þðBPupñø Rçý¿dO úG úýßO BG lÏG ÿBùèBu ô úzülðA|úG þéÛPvì Qüõø QvðAõO kõg þøBãzðAk .lzhHG }A|{üApâ

òüpO þèBÎ ô lñPuõýK kõg ÿBø óBìo@ úG ô lñPvvâ . lðkAk ëBÛPðA Bì úG Ao þðBvðA îýøB×ì ÿqBvãñø@ ô þüBüôo úéèAlü qA ÿpÏy wLu ÿô qA ÿpÏy BG úðBãýG ïBð úG ÿA úÏÇÚ ô þñývc p¾Bð BG Ao þñývc p¾Bð ÿqBvãñø@ ô þøBzðBìpÞ òýÏì ApWA óBýyBÞ òéüô ô kAtð þPÛ×y BÂpýéÎ õðBýK ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì|«‰ |‰.kpÞ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo >ëkBÎ ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ô|þìçuA qA wK ÿô.QÖpâ oApÚ êýéXO koõì >ÿoõð lídì<

oõzÞ þÛýuõì ú¾pÎ oBâlðBì ûpù^ >ÿoõð lídì òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k úPynâ úHñy ûtüô êýéXO koõì pXÖ þÛýuõì þééíèA òýG ûoAõñzW ú¾pÎ oBâlðBì ûpù^ >ÿoõð lídìQÖpâ oApÚ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k úPynâ úHñy oõzÞ þÛýuõì koõì pXÖ þÛýuõì þééíèA òýG ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@”‰| .QÖpâ oApÚ ûtüô êýéXO lídì <oõÃc BG pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìpù^ ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô >ÿlðpø oB×¾ òývc püqô ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì< >ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ ô|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo ,pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ô óApùO pùy|þìçuA ÿAoõy wýüo >óApí^ ÿlùì< oæBO o k úPynâ Iy þÛýuõì lýOBuA qA þÏíW :Q×â îuApì òüA o k ÿoõð lídì.ly oArâpG Rlcô ïqæ Jõg óBPvãñøpÖ þðApüA äñøpÖ ÿoBâlðBì ÿApG ëçÛPuA ÿApG ô Jõg óBâkAq@ ÿAkq@ ÿApG ô QuA óBýXývG RBüõñÏì ÈvG ÿApG ô ,Jõg óAqBG pu ïkpÞ ÅpÎ ú`ð@ QèB¾A ÿApG ô QuA ïqæ Jõg kõg ÿBøôqo@ qA Bùð@ lðA|úPyAk óAlýùy úÞ ú`ð@ óBíüA

ly BÇÎA óAlýÛýuõì 8 úG ÿpñø úWo k òüpO|þèBÎ rÞpì ok BùèBu ô QuA óApùO ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø |‰ .QgAkpK þÛýuõì îýéÏO úG þÛýuõì úÎByA ô Ì×c qA 1335 lèõPì þðBìqpýì lídìlýu þðBìqpýì lídì|‰ þèBÎ óBPupñø o k ô kpÞ ÿpãýK Ao þÛýuõì þðAõWõð qA þðBìqpýì .QgAkpK þÛýuõì ÿpýâApÖ úG þÛýuõì äñzK|‰ ‰| .QgAkpK ÿqBvãñø@ úG rýð 1359 ëBu ÕoBÖ ô Zlññu 1330 lèõPì oBßìBÞ äñzK oBßìBÞ ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø ûlßzðAk þÛýuõì êý¿dPèA úPyAk Ao þüBø|ÿqAõð ûôpâ ô BùüqAõñßO ô QuA óApùO o k oõPñu þ¿¿hO qBu wüolO úG oBßìBÞ .QuA ëBc o k ô QuA ëõÓzì rýð ÿoBíÏì ô pñø ûlßzðAk om@ ‰| .kqAkpK|þì úìBðpG ÿpWA úG oBßìBÞ ûôpâ BG pÂBc óBPupñø o k êý¿dO qA wK þíyBø om@ þíyBø ÿqBvãñø@ úPyo ok {üpOA òüô o k þéì þÛýuõì Ao þ×éPhì ÿBø|úìBðpG ô BùOpvñÞ þíyBø kpÞ êý¿dO þíyBøom@ .QuA û kpÞ ApWA rýð ZoBg ô êgAk o k qA þÛýuõì ØéPhì ÿBø|ûoAõñzW ÿoôAk ô ÿpýGk úPyAk ûlùÎ pG Ao xBü êâ ûoAõñzW ÿpýGk úéíW ú×ýég‰| .kqAkpK|þì rýð þÛýuõì wüolO úG ô QuA Zlññu 1307 ëBu lèõPì þSõÒ úÒ@ þSõÒ|úÒ@ Aqpýì ÿkõèõì ô ÿqAõð Ùk ú¾pÎ ok úèBu 50 ÿA úÛGBu ØéPhì ÿBø|ûoAõñzW ô Bø|úìBðpG o k ô QyAk þðAõg o k ÿô .QuA û kpÞ ApWA úìBðpG þWoBg ô þégAk úìBðpG ...ô úvðApÖ ,BýèBPüA ,lñéOBßuA ,lñéø ,BýðBLuA úPynâ ëBu þSõÒ úÒ@ Aqpýì QuA ûkpÞ ApWA Ao þüBø .lýzÞ á Bg JBÛð o k ÿôo

,óAlñìpñø þGBýyqoA ÿAoõy .QuA úPÖpâ oApÚ þèBÎ ÿAoõy Iüõ¿O BG oõzÞ óApÎBy ô óBâlñvüõð úWo k qõXì oôl¾ ÿAoõy BùñO þãñøpÖ JçÛðA lñìpñø ,þüBvÞ òvc þüBvÞ òvc|‰ |‰ .lñPyAk ÿpñø þð þâlðqAõð o k Ao þñüõð àHu þÛýuõì QuõßzýK ô ÿqAõñßO klÏPì ÿBø úìBðpG ok óõñÞ BO ô kpÞ úDAoA ûly pzPñì ÿô qA rýð þüBø|ïõHè@ ô úPyAk ÿqAõñíø pñø o k þðBùW oBHPÎA ô Rpùy ÿAoAk þüBvÞ .QuA oBâlðBì ûpù^ óAõñÎ úG rýð 1381 ëBu ô QuA þÛýuõì kAtð|þðBýÞ þéÎlídì|‰ ‰| .ly þÖpÏì þÛýuõì úPyo o k òPgõì@ ô QuA lñWpýG ok 1331 lèõPì kAtð|þðBýÞ koAô 1351 ëBu .kpÞ qBÒ@ þãèBu Qzø qA Ao þÛýuõì kBPuA pÃdì qA ô ly BHüq ÿBøpñø þÛýuõì ûlßzðAk BG kAtð þðBýÞ .kpG ûpùG óAkBPuA pãük ô lñìôpG þéÎoõð xolì óAõñÎ úG þÛýuõì úÎByA ô Ì×c rÞpì BÂolídì úéíW qA þðBâlñðAõg BG ô QyAk ÿoBßíø ëBc o k ÿô .kpÞ ApWA úìBðpG ÿpÊBð ïApùy ô óBüpXy wüolO rýð ûBãzðAk o k ÿqBvãñø@ òí pÂBc pãzüBPu ÿlùìlýu pãzüBPu ÿlùìlýu ‰| .lñÞ|þì êý¿dO þðAõWõð qA úÞ QuA óApùO 1327 lèõPì .kpÞ qBÒ@ lñìôpG þéÎoõð kBPuA krð Ao þÛýuõì Øüko û kpÞ þâlðqAõð þ×éPhì ÿBø|RpvñÞ o k pãzüBPu óApüA þÛýuõì úìBð ûs Aô< úéíW qA þOB×ýèBCO ô QuA Bñýuom@ Bñýuom@ ÿlùì |‰ .koAk >þìôo JBGo< ô >òýìq þÛýuõì ÿpýâApÖ úG þÞkõÞ qA ô QuA 1325 lèõPì ûlßzðAk þÛýuõì êý¿dPèA ÕoBÖ Bñýuom@ .QgAkpK

ÿlùì ,þüBvÞ òvc úG ÿpñø àü úWo k óBzð om@ ,oBßìBÞ äñzK ,kAtð þðBýÞ þéÎlídì ,Bñýuom@ þðBìqpýì lídìlýu ,pãzüBPu ÿlùìlýu ,þíyBø QvýG þðBüBK òýü@ .ly BÇÎA þSõÒ úÒ@Aqpýì kBü|ûlðq ô lídì <oõÃc BG pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô >ÿlðpø oB×¾ òývc püqô ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì< >ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ ,|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo þÛýuõì pPÖk êÞ pülì >ÿlícA òývc lídì< ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ,kByoA RoAqô ÿAoõy wýüo >óApí^ ÿlùì< ,pXÖ þÛýuõì Iy þÛýuõì lýOBuA qA þÏíW ô óApùO pùy|þìçuA ,þüBvÞ òvc.ly oArâpG Rlcô oæBO o k úPynâ äñzK ,kAtð þðBýÞ þéÎlídì ,Bñýuom@ ÿlùì , p ã z ü B P u ÿ l ù ì l ý u , þ í y B ø o m @ , o B ß ìB Þ ok þSõÒ úÒ@Aqpýì kBü|ûlðq ô þðBìqpýì lídìlýu ÿAoõy qA Ao ÿpñø àü úWo k óBzð pýgA Rlì o k úÞ lðA| û kpÞ QÖBüo k oõzÞ óAlñìpñø þGBýyqoA ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ qA þzhG òüA ÿpñø àü úWo k ,pXÖ þÛýuõì þééíèA|òýG úPýíÞ ÿõu qA óAlñìpñø òüA.ly BÇÎA óAlñìpñø ÿpñø oõìA QðôBÏì o k pÛPvì þÛýuõì þ¿¿hO úWok QÖBüo k QùW|þìçuA kByoA ô äñøpÖ RoAqô óBâlñvüõð ,óAlñìpñø þGBýyqoA ÿAoõy úG ÿpñø àü Aoõy Iüõ¿O ô lýüBCO koõì úÞ lðly þÖpÏì óApÎBy ô

ly p¿ýÚ þéì ûrüBW ûlürâpG úðApÖõéýð kBü ûlðq ,úÎõíXì òüA oBÏyA ûlñüApu úG ÿkAq@ oBùG ïõcpì ó@ û kAõðBg úÞ kpÞ AløA ”oõK òýìA p¿ýÚ“ pPÞk Qzø ,óAoôAk pËð xBuA pG.lðkpÞ QÖBüo k Ao ûrüBW qBvãñø@ ”ëlyõg xBHΓ kBPuA úG ÿkAq@ oBùG úßu ”ÿoBhPÖA BÂpýéΓ úG ÿkAq@ oBùG úßu Qzø ô RBýø òýñ`íø.ly AløA úðApÖõéýð úÎõíXì ûlñðAõg pOpG óBâlñüApu þÖpÏì kBùñzýK qA ëBHÛPuA BG óAoôAk òýìA þu QHuBñì úG þGçÛðA ô þuBíc ÿBøkôpu oBù^ úG Ao ÿrüAõW|þìçuA JçÛðA ÿqôpýK ëBu ,”ÿoAôrHu lýíc“ kBPuA.kpÞ AløA {hG òüA pÎBy îéÏì þéΓ ô ”þðByBÞ Ü×zì“ ,”þgpøBy kõídì“ ÿAløA BG úÞ lðkõG {hG òüA óBâlürâpG ”þðBÓìAk êýéXO Bø ó@ qA óApÎBy òüA qA ïAlÞ pø úG úßu Qzø êýùu“ ,”þéýÖApuA òývc“ ,”þø@ òývc|‰”‰|.ly ”ÿpÚBG lÎBu“ ô ”þðBìqpýì lídìlýu“ ,”ÿkõídì ”oõK òýìA p¿ýÚ“ ûrüBW ûoôk òýPvhð óAoôAk RBýø lðkõG “ þÛýuõì pÏy“ ôpíéÚ o k

þÛýuõì pÏy óBâlñüApu úG oBG òýPvhð ÿApG|þìçuA òýPvhð óAoôAk RBýø õÃÎ ”ÿpÚBG lÎBu”‰|.ly AløA QÖpâ îýí¿O óAoôAk RBýø :Q×â p¿ýÚ ûrüBW ûoôk Áõ¿g o k Ao kõg pËð IuBñì ÜükB¿ì xBuA pG ûrüBW òüA :QyAk oBùÊA ÿô.lñÞ ïçÎA þèBuoA oBÏyA ïçÞ BG þÛýuõì ôpíéÚ o k ÿoBS@ óBâlñüApu úG ëBu pø pñø ,äñøpÖ úðAõPzK BG þðApüA Qüõø òPÖpâ pËð o k ô óAoôAk RBýø õÃÎ òüA.ly løAõg AløA RBýGkA ô Ùlø BG ïAlÚA òüA :Q×â oõK òýìA p¿ýÚ þéì ûrüBW óApÎBy ÿæAô ÿBø û kôpu ûBãüBW ô {Ûð QgBñy úG ÿoBS@ óApüA òýìqpu þÛýuõì BG Üý×éO o k úÞ þðApüA .kõy|þì AløA lðoAk þðlðBì kBü þéì ûrüBW þíDAk úðBgpýGk úýðBýG òýñ`íø ÿpÚBG Qvhð ëBu o k óAoôAk RBýø.kpÞ QDApÚ Ao p¿ýÚ û kôpu ”úðApÖõéýð“ úÎõíXì ,p¿ýÚ þéì ûrüBW ÿAløA IuBñì ô êìBÞ oBývG þÚAl¿ì Ao ”oõK òýìA p¿ýÚ“ ûrüBW ÿBÇÎA oõËñì úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG úßu 12 xBuA òüA pG óAoôAk RBýø. kAk ÀýhzO

þéì ûrüBW ÿAløA Qvhð ëBu o k óAoôAk RBýø òýìA p¿ýÚ< û kôpu >úðApÖõéýð< úÎõíXì ,p¿ýÚ þÚAl¿ì Ao ÿoBhPÖA BÂo lídì þâlñðAõg ô >oõK úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG IuBñì ô êìBÞ oBývG ok óAoôAk RBýø.kAk ÀýhzO ûrüBW ÿBÇÎA oõËñì úÎõíXì ,p¿ýÚ þéì ûrüBW ÿAløA Qvhð ëBu þâlñðAõg ô >oõK òýìA p¿ýÚ< û kôpu >úðApÖõéýð< ô êìBÞ oBývG þÚAl¿ì Ao ÿoBhPÖA BÂo lídì ÿBÇÎA oõËñì úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG IuBñì úPynâ Iy ”p¿ýÚ þéì ûrüBW .kAk ÀýhzO ûrüBW þééíèA òýG ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k ”ÿlðpø oB×¾ òývclídì“ ÈuõO pXÖ þÛýuõì ”ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô ô|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo úG óApùO pùy|þìçuA ÿAoõy wýüo ”óApí^ ÿlùì“ ûrüBW òüA.ly AløA þÛýuõì pÏy ûlürâpG óBâlñüApu BG oõK òýìA p¿ýÚ þéì ûrüBW þíDAk úðBgpýGk ÈuõO kByoA ô äñøpÖ RoAqô þÛýuõì pPÖk ÿoBßíø

|‰ûoAkA ÿlíÞ o k BHè@ BßývW BßývW“ úÞ QuA oApÚ|‰ ÿkôõýèBø úzýKpñø ”BHè@ óBíùýì pãüqBG óAõñÎ úG ÿlíÞ qA ÿkôrýKA o k qA êÛð úGlñÞ ÿqBG ”ûoAkA“ ;ëBñzðpPñüA xpK lPüBðõü úÞ þyoArâ þÆ òýñ`íø àü ly pzPñì qôpük óõürüõéO úßHy û kpÞ ïçÎA þüBßüpì@ {Ûð o k ÿqBG ÿApG Ao ÿkAkoApÚ þüBßüpì@ úzýKpñø ”àéG àW“ :kõG úßHy òüA.kpÞ BÃìA ”ûoAkA“ ÿlíÞ qA ÿkôrýKA o k óBíùýì úzýKpñø pãük ô ”àéG àW“ kôrýKA òüA ok :kpÞ ïçÎA Bßüpì@ óõürüõéO óAõñÎ QdO kôrýKA òüA .kpÞ lñøAõg ÿqBG ÿkôõýèBø oõùzì óApãüqBG óõürüõéO ÿBø úßHy qA þßü qA úüoõÖ ëôA o k ”xpPuA qA þüBøo“ ó@ o k ”àéG àW“ ApýgA úÞ þüBùíéýÖ .ly løAõg û kAk {üBíð Bßüpì@ olñO“ ô ”oBÞ õÖ äðõÞ ÿAlðBK“ êìBy QuA û kpÞ þñüpÖ@ {Ûð þüBßüpì@ òülíÞ ô òývüqõì ,pãüqBG àéG àW.lñPvø ”ÿpývìpâ ëôA úWo k ô oõùzì óBãzýKpñø qA þßü úG pýgA ÿBùèBu o k úÞ QuA YðoôA úG óAõO|þì ÿô ÿBùíéýÖ qA .QuA ûly êülHO kôõýèBø ÿBíñýu .kpÞ ûoByA äñÞ äñýÞ ô áAo úuolì ,ÿpPðBÞ

Qvzð ,óBíévì óAoBãð|úìBðqôo òíXðA lñÞ|þì oArâpG Ao >pHìBýK Øuõü< êìAõÎô óAkpâoBÞ oõÃc BG >)Ñ(pHìBýK Øuõü< þðõürüõéO úÎõíXì úÎõíXìkõy|þì þuopG ô lÛð óBíévì óAoBãð|úìBðqôo òíXðA ok ó@ >oõzdéu úéèA ZpÖ< þðAkpâoBÞ úG úÞ >)Ñ(pHìBýK Øuõü< þðõürüõéO qôo ,kõy|þì {hK Bíýu àü úßHy qA pÂBc ëBc o k ô ûly úPgBu òíXðA ok ó@ êìAõÎ püBu ô óAkpâoBÞ oõÃc BG 10 QÎBu úHñy Øuõü< ëBüpu .ly løAõg þuopG ôlÛð óBíévì óAoBãð|úìBðqôo Ao eývì kçýì qA êHÚ ëBu 1160 ok êýDApuA þñG ïõÚ ú¿Ú ,>)Ñ(pHìBýK kõy|þì qBÒ@ êGBG oõzÞ JõñW o k óAlÖ pùy qA óBPuAk ,lñÞ|þì QüAôo p¿ì rürÎ úÞ pHìBýK òüA þèBvðBýì BO Øuõü RpÃc lèõO qA {ýK úÞ qA úÞ þðõürüõéO úÎõíXì òüA ok .koAnâ|þì {üBíð úG Ao kõy|þì úG ëBuoBù^ ó@ }oBãð oBÞô kôo|þì oBíy úG îéýÖ Bíýu ØèA ÿBø|ûsôpK oõÃc óAkpâoBÞ oôBzì óAõñÎ úG >úWoõy ëBíW< ,lýìBXðA ëõÆ ,>Qýð á BK kõídì< óõ^ þðApãüqBG òýñ`íø .QuA úPyAk ,>óBÛøk p×ÏW< ,>þìõ¿Ïì úðAôpK< ,>þcBüo óõüBPÞ< ,>RBÞõéG çýè< ,>òÞpH¾ }õùì< ,>þðBÇéu {hHðBùW< ûlýÏu< ,>ÿlýÏu Apøq< ,>ÿqôoõð îýco< ,>þðBìq þ×Ç¿ì< ,>ÿlýíc ïBùèA< ,>ÿlñGApu úPypÖ< ,>þüBvßü òüpvð< ,>JpÎ ,>óBýðBÇéu êýÎBíuA< ,>xolì òývc pýìA< ,>Býð ÿlùì @|úPðBK< xBHÎ< ,>oBPu oõK îuBÚ lídì< ,>}BO óBíýéu þéÎ lídì< ,>ÿoBüpýøq< ,>iýy kôôAk< ,>kAtð ÿoõùÞ }ôpu< ,>ÿpýìA þéÎ< ,>ÿoAlíéÎ êýÖApuA< ,>þGoBÚ@ BÂo< ,>ûôBÞ ÑBXy óækoA< ,>þÛñuA xôpýu< ,>þÎoAq }ôoõÞ< ,>ÕôpÖ p¾Bð< ,>óBýDBßG úG>kAtð þíuBÚ óçuoA< ô >ÿp×ÏW òývc< ,>óBÖpÇýG þHPXì< ú¿Ú òýìoBù^ >)Ñ(pHìBýK Øuõü< ëBüpu .lðA|úPgAkpK {Ûð ÿB×üA .QuA ûly úPgBu îéýÖ Bíýu rÞpì o k úÞ QuA þð@pÚ

>óBâly oBÃcA< þuopG ô lÛð óAõW õükAo o k úìBðpG ok îéýÖ òüA óAkpâoBÞ oõÃc BG >óBâly oBÃcA< þüBíñýu îéýÖ oBÃcA< þüBíñýu îéýÖkõy|þì þuopG ô lÛð óAõW õükAo >RBÞ< óAõW õükAo >RBÞ< úìBðpG o k îéýÖ òüA óAkpâoBÞ oõÃc BG >óBâly îéýÖ koAk l¿Ú úP×ø òüA >RBÞ< þüõükAo úìBðpG.kõy|þì þuopG ô lÛð ûlññÞ úýùO >óBüpýÏì }o@< oõÃc BG Ao >óBâly oBÃcA< þüBíñýu þñ×éO ÉBHOoA ,úìBðpG òüA o k ,}oArâ òüA pGBñG .lñÞ þuopG ô lÛð îéýÖ ,>RBÞ< þüõükAo úìBðpG .ly løAõg oApÚpG îéýÖ òüA êìAõÎ püBu BG rýð þèA 15 QÎBu úÏíW ÿBøqôo úÞ QuA óAõW õükAo þüBíñýu úìBðpG BùñO lìBc< ÿpýGkpu úG >RBÞ< þüõükAo úìBðpG .kôo|þì òPð@ ÿôo úG 16 >þ×Xð kõÏvì< ûlùÎ pG ó@ þuBñyoBÞô kôo|þì òPð@ ÿôo >û kAqkAõW ,QuA >FBý þéÎ< ûlùÎ pG ó@ ÿApWA úÞ þüõükAo úìBðpG òüA o k .QuA pùy ÿBñýì< ,>Bø|àzXñâ qAô@< pýËð þüBíñýu ÿBø|îéýÖ ëBc úG BO ô >rHu {O@< ,>óBÏñÞ< ,>ó q úu< ,>áBg lðqpÖ< ,>}õìBg .lðA|ûly þuopG ô lÛð...

ûrüBW ,úéèA|ëõuolídì qBvãñø@ kpýâ|þì Ao òýèpG ÿoBhPÖA píÎ àü ÿoBhPÖA þüçÆ xpg ëBvìA ,òýèpG ûoAõñzW òýèõEvì oBÞ|úñùÞ ô úPvWpG qBvãñø@ oAs wüoõì úG Ao ÿpñø píSpK QýèBÏÖ úÇuAô úG rý^ pø qA {ýG úèBu 84 oAslññÞ|þì AløA ÿõvðApÖ qBu|îéýÖ òýèlüõük þuBíc ô ûõßyBG oBS@ ÿApG úÞ þñPì ÿBø|þÛýuõì wðoæ ,úéèA ëõuolídì úéíW qA ô( QgBu þvýéãðA lýÛÖ úPÖpâ oBßuA lñìpñø òüA .QuA ûly úPgBñy )õâAõüs pPÞk ,óBPvG pÎ kõy|þì BKpG úüoõÖ 12 qôo úÞ ÁBg þíuApì þÆ Ao kõg ûrüBW ,Bíñýu qA ÿkAlÏO ,òýèpG ûoAõñzW QHuBñì òýíø úG .lñÞ|þì QÖBüo k .løk|þì {üBíð Ao úPgBu òPì þÛýuõì Bø|ó@ ÿApG oAos úÞ þüBø|îéýÖ ëBvìA òýèpG îéýÖ þééíèA|òýG ûoAõñzW óAõW {hK ,ëBc òýÎ o k .kõy|þì úPÖpâ pO|ÿlW oApÚ ô kõy|þì û kAk {üBíð koAô ûqBO óBðAkpâoBÞ qA îéýÖ 13 {hG òüA o k BG õâô|Q×â ô UdG RBvéW ô Bø|îéýÖ òüA|þìõíÎ {üBíð QuA QuAõgok úG ,lyBG ûApíø þ¾Bg RoApc ô oõy BG ,Bø|ó@ óAqBu|îéýÖ ÿBø|úßHy ûtüô úG ô – þøôpâ ÿBø|úðBuo ,ûoAõñzW òýèõEvì oAs wüoõì .kAk lñøAõg þGõg ÿpHg {yõK Ao {hG òüA þðõürüõéO ,oBHâpì úGmBW óõ^ þüBø|îéýÖ úPvWpG qBvãñø@Maurice Jarre úÞ ÿkpì ,óBâly òüp×ð ,óBüAo pPgk ,óBPuôlñø úG þøBâonâ ,fôo îéýÖ ÿBHüq þÛýuõì ÿApG 1976 ëBu o k ôA .lyBG óBÇéu QuAõg|þì >kBÛÎ þ×Ç¿ì< þâlññÞ úýùO ô þðAkpâoBÞ úG úéèA|ëõuo lídì .ly oBßuA ûrüBW ÿAlülðBÞ


5

þâlðq ô îéÎ

shahryaremanews@yahoo.com

87/9/23 RBíýí¿O þùâ @ 104/2/61846:ûoBíy

13064

ô û kBÏèA ÝõÖoõÇG ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì úvéW Roõ¾pGApG }çO úu@ QÞpy87/ 9/ 2 joõì ûpülì QEýø þñíùG lýÏu óBüBÚ@ 6309 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu( ô õèkoô Üc îüpì BùíðBg ô óBXég þÎoAqrýHìBÞ ,þDõßuA RlíG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG þDõßuA þñíùG úPypÖ óAõñÏG IýOpO úG løAq kôAk ô þÃýÖ óBÃìo óBüBÚ@ ô ëBu ôk RBÎçÆA úìBðqôo ô þðõðBÚ RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG lýÏu ÿBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿBÚ@ ô êìBÎpülì ô ûpülì QEýø wýDo QívG þDõßuA þñíùG ô JBhPðA ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG óBXég þÎoAqrýHìBÞ ûApíùG êìBÎpülì ÿBÃìA BG QÞpyoô@lùÏO ÝAoôA ô kBñuA ó™.kõG løAõgpHPÏì QÞpypùì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

87/9/23 RBíýí¿O| þùâ @ 104/2 /61862 :ûoBíy

1305

þHðBW ÅoAõÎ óôlG óBøk QÖ@ óBìo k ÿApG óApùO þñýíg ïBìA óBPuoBíýG QuõK {hG ok þðBìok QGõð àü RApSA ,óBùW o k oBG|òýPvhð xõãý×íK< ÿoBíýG þðBøk RBÏüB ko k ÐÖo ëôA úécpì úÞ lðkAk oApÚ þGBüqoA koõì Ao >wüoBãèô úÞ QuA úPßð òüA ÿBüõâ þOBÛýÛdO fpÆ òüA YüBPð òüA ko k kõHùG IHu lðAõO|þì þðBìo k }ôo òüA àü qA lÏG úé¾BÖçG úÞ ÿoõÆ úG ,kõy RBÏüB ólýìBy@ ô ókoõg úG okBÚ óAoBíýG þðBìok QGõð kBùW þßyrK orýè þOBÛýÛdO rÞpì.lñPvø ok Býðk o k oBG|òýPvhð ÿApG òýñ`íø þøBãzðAk BG óBìok QGõð àü qA û kB×PuA< fpÆ ÿApWA ëBc ô þðBøk ÿBø|QÖ@ ko k {øBÞ o k }ôo òüA àíÞ òüA úýèôA YüBPð úÞ QuA >QXùG ÿoBíýG þéuBñO ko k|‰NACLT |‰óBìo k qA lÏG úÞ løk|þì óBzð rýð fpÆ úG çPHì óAoBíýG þéuBñO ô þðBøk QÖ@ RBÏüB óôlG ô ÿA|úËcçì êGBÚ êßy úG úé¾BÖçG QXùG .kõy|þì ÙpÆpG ,ûløBzì êGBÚ þHðBW ÅoAõÎ

úÞ þÎAlGA þðBìo k }ôo òüA o k.QuA úPÖpâ Roõ¾ ûkB×PuA BG þÆBhì RBÏüBy ô ko k ÿoõÖ ÐÖo ÐÚAô o k úG|C‰ O |‰ 2 orýè qA ,QuA|‰NACLT |‰}ôo úG orýè qA QdO þHüphOpýÒ Roõ¾ úG ô RôB×Pì çìBÞ þéßy á Bðkok þÆBhì RBÏüB ÐÖo o k|(‰ NACLT) |‰ óAõñÎ úÞ QuA þÞ Bc koôBPuk òüA YüBPð.QuA ûly û kB×PuA óBìo k ok }ôo òüA þðBìok QGõð àü qA û kB×PuA ,ÿoõÖ ÐÖo IHu lðAõO|þì þÆBhì RBÏüB ÙçgpG.kõy RBÏüB òüA ko k oAlüBK ô p ý ã í z ^ }ôo òüA ÿApWA ,|C‰ O |‰ 2 orýè àýuçÞ ÿBøkpGoBÞ þvc|þG úG îø ÿqBýð aýø ô QuA kok óôlG çìBÞ orýè {GBO qA wK úÞ|òüA òí ,koAlð þÏÂõì îgq ,þPÖBG IüphO lñðBì þHðBW ÅoAõÎ úðõâ|aýø óApãzøôtK.QuA ûlzð ûløBzì ÿrìpÚ Bü û kB×PuA rýì@|QýÛÖõì YüBPð ëBHðk úG þøBãzðAkkBùW ÿBø|QÖ@ ko k p ý ã í z ^ { ø B Þ o k|‰NACLT ‰|qA ÿoBßíø BG pãük þOBÛýÛdO fpÆ àü þÆ ,þðBøk

13059

ûBâkAk û krýu úHÏyqA87/ 4/ 23- 416 ûoBíy úìBðkAkpGApG –þÚõÛc236/ 86/ 13ûoBíy þøAõâpGApG ôrüpHO þÚõÛc þõÛc ûBâkAk û krýu úHÏypPÖkpülì87/ 7/ 28 úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ ÙB×è lýèõO QÞpyrüpHO óAõñÏG ÿløAq òülèA ëBíÞ ÿBÚ@ ô êdñì 13230 ûoBíy ó™.lükpâ òýýÏO úý׿Opülì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

úG þðApüA ôBð p×u RBýDrW þüBüo k óAkqk ûBãð æõW

úHñW õøBÞ J@ .kõy|þì rÓì ô JB¿ÎA ,þðçÃÎ ó@ ûpýO rHu ÿBø|åpG ,QuA pPùG .koAk þðBìo k úÞ õøBÞ rÓì Bü þégAk ÿBø|åpG .lðõy Ùp¿ì rHu ÿBø|åpG .lýñßð Ùp¿ì Ao lðpOlý×u ô pO|òyôo úÞ þèBc o k lñPvø ÿnÓì kAõì ô êýÖôpéÞ ÿõPdì QuA rèõéu qA õéíì õøBÞ .koAlð Ao kAõì òüA õøBÞ rÓì {üArÖA Ao û kôo RBÞpc ô û kôo êgAk kAõì îXc úÞ lý×ì oBývG QuõHü óBìo k ok ,òüApGBñG ,løk|þì úÞ Ap ^ . Q u A pSõöì þGAõg þG óBìo k ok õøBÞ .QuA l¾ok 3 úÞ koAk ïõüoBÞõPßè ïBð úG ÿoô@|JAõg û kBì ÿApG IuBñì þüAnÒ ûkBì .koAk RAolýøõG pÞ pPíÞ Bü qA þPcAo|úG lñðAõO|þì þPGBük kApÖA .QuA QGBük óBìo k .QuA þè@ pýÒ òø@ JnW qA pPzýG oBývG ô koAk òø@ þùWõO êGBÚ óArýì õøBÞ .lññÞ û kB×PuA ó@

þðBìok ÍBdè qA BìA ,koAlð óAl ñ ^ þ ü A n Ò }qoA õøBÞ úÞ QuA þðlÏì ÿBø|àíð qA õéíì ô QuA ûkBÏèA|ÝõÖ óõg úý׿O IHu ,òüApGBñG lðoAk þüBýéÚ Qý¾Bg ólG Qìçu ô rÓì ÿoBýyõø Ì×c úG ô kõy|þì þÞ Aoõg }qoA õøBÞ þðôpýG ÿBø|åpGlñÞ|þì àíÞ JBPÖ@ oõð ÅpÏì o k pPzýG Bø|åpG òüA .lðoAk oBývG úÞ þégAk ÿBø|åpG úG QHvð ô lðpýâ|þì oApÚ pOrHu õøBÞ ú ^pø .lðoAk ÿpPzýG òýìBPüô lðpO|û kpzÖ ûk B ì l ñ ^ ÿõPdì õøBÞ .koAk ÿpPzýG òýìBPüô lyBG ,rÓì úG .QuA lý×ì ólG ÿApG .QuA {hGB×y ô îùì ,õøBÞ J@ .lñÞ|þì àíÞ Bø|úüo ô þH¿Î ûBãPuk îürýñì þðAôApÖ óArýì .QuA {hG þGAkBy ô àñg QÖBG QüõÛO IHu úÞ koAk kõWô ó@ J@ o k

Bø åpì qA l¾o k 90 qA {ýG êìBÎ pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG ÿBùüoBíýG qA þyBð xo kôq pýì ô åpìô çPGA o k òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô.lðoAk xBuA {Ûð pýâAôpýÒ RAkBÎ QéÎ úG ô óBìq þÆo k æõíÏì BùüoBíýG kõWô úG pÇg êìAõÎ {üArÖA ô IuBñìBð þèBíy óBuApg þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo.lñü@|þì pÇg êìAõÎ qA þÖBÞ þøBâ @ ïlÎ úßñüA úG ûoByA BG o k pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG óôrÖAqôo {üArÖA UÎBG ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG :Q×â QuA ûly óBPuA QéÎ úu óAõñÎ úG VkAõc ô eðAõu ô Bø óBÆpu êGBÚ l¾o k úÞ lðôpýì oBíy úG óBPuA ok åpì Qvhð .QuA|ÿpýãzýK êGBÚ Bùð@ qA þùWõO

þðBìq ÿ ûoôk àü þÆ o k oBíýG ÿkBÎ þâlðq o k þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG :Q×â ÿô.kõy|þì þðæõÆ ô BøoõìõO ô óBÆpu ,l¾ok 40/16 pÂBc ëBc o k qA l¾ok 11/8ô12/3 IýOpO úG líÎpýÒ VkAõc òýøBy pPÞk. lñølýì êýßzO óBPuA o k Ao åpì êéÎ (( ÿlýéÞ ÿ úÎõíXì {y pÂBc ëBc o k :Q×âpÖ ëBßyA püBu ô oBãýu ólýzÞ êìBy ))pÇg êìAõÎ QHÚApì ïlÎ ,þéßèA RBG ôpzì úG kBýPÎA ,RBýðBgk ô óBÆpu ÐÚõì úG ÀýhzO ,óõg ÿoBzÖpK qA þâlðq àHu ÿBø þðõâpâk ,lñÚ ÿBùüoBíýG óBìo k îÞ ô RBW ûõýì ô RBXürHu îÞ Ùp¿ì lñðBì RApÇg lñðBì þÇýdì Qvüq pÇg êìAõÎ ,þÞpdO xpPuA úG ÉõG pì êìAõÎ ô Aõø ô J@ þâkõè@ ,þéÓy

þÚB ^ o k pSõöì lülW ós Ñõð 7 ØzÞ þ Ú B ^ o k pSõöì lülW ós Ñõð 7 ØzÞ úG ÜÖõì þvýéãðA óAlñízðAk ok ÿA|ûlíÎ {Ûð rÓì úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc lülW ÿBø|úPÖBü.lðly qBu ô Qgõu îPvýu o k óB¿Ûð QéÎ úG BùñO þÚB^ ô koAk BùPyA ëpPñÞ .Qvýð ólG þuopG koõì ÿpÒæ ós RApýýÓO pËð qA p×ð óAoArø ,RBÛýÛdO òüA o k ëBÏÖ rÓì ok lülW ós 7 úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc YüBPð úÞ ;lñPÖpâ oApÚ >àýPðs p`ýð< ok úÞ þééíèA òýG RBÛýÛdO òüA xBuA pG .lñPvø qA pO|îùì þüAnÒ ÿBø|RkBÎ ô BùPyA pG rÓì pýSBCO ,QuA ûly pzPñì ólðAqõu Bü ókpÞ ûpýgm ok ólG þüBðAõO ûlññÞ óõâpâk þðs RApýýÓO løk|þì óBzð RBÛýÛdO òüA þu|þG|þG }oArâ xBuA pG .QuBø|þG p ^ êìBÎ àü úßð@ qA {ýG ólG û kõO ÀgBy pýÓPì qA l¾o k 70 úÞ o k p×ð 4 pø qA B«HüpÛO .QuA þßýPðs êìBÎ àü ,lyBG þÇýdì òüA lññÞ|þì þñýG|{ýK óB¿¿hPì ô Q u A Ý B ^ p×ð àü ,óBPvéãðA .lGBü {üArÖA QÎpu úG lðôo

iüoBO úG þ¿hy ÿBø úðBüAo klðõýK|þì úPvWpG óAoBãð úìBðqôo ,Jô óæBÏÖ óBýì ok lülW þuopG àü YüBPð úðBüAo ,lýéÞ úd×¾ løk|þì óBzð óBùW o k ÿoôBñÖ ú¾pÎ ÿBø ëõÒ ô ô klðõýK|þì iüoBO úG 2010 ëBuBO Bø NBO Mè þPc ô þ¿hy ÿBø þuopG àü YüBPð.kõy|þì qôpìA qA pPíÞ oBývG oBývG Bùð@ qA û kB×PuA ú¾pÎ ÿBø ëõÒ ô úPvWpG óAoBãð úìBðqôo ,Jô óæBÏÖ óBýì ok lülW ô þ¿hy ÿBø úðBüAo ,lýéÞ úd×¾ løk|þì óBzð óBùW o k ÿoôBñÖ oBývG Bùð@qA û kB×PuA ô klðõýK|þì iüoBO úG 2010 ëBuBO Bø NBO Mè þPc IüpÚ pTÞ A løk|þì óBzð lülW RBÛýÛdO .kõy|þì qôpìA qA pPíÞoBývG ûApíø ÿBø þyõâ lðlÛPÏì RBÎçÆA ÿoôBñÖ ú¾pÎ óæBÏÖ ÝB×OA úG ô ûly ëlHì QðpPñüA úG ëB¿OA oArGA òüpO îùì úG àükrð oBývG ûlñü@ o k ÿBÃÖ o k ÿõñÏì QýßèBì ô QüApýLÞ Üc úG ïApPcA pãük ÿõu qA êüBuô ÿpGoBÞ ÿBø ÈGAo kApÖA òüA pËð úG.lGBü|þì {üArÖA rýð ÿqBXì kõG lñøAõg ókpÞ QHd¾ ô wíè pG þñPHì ûlñü@ ok þßýðôpPßèA ó olì úG ïkpì .QuõýK lñøAõg iüoBO úG ÿkôq úG ÿqôpìA ÿBølýéÞ úd×¾ ô QHd¾ óBy þ H ý W à ^õÞ ÿBø úðBüAo BG ókpÞ MüBO ÿBW úG ÿkôq kApÖA òüA úPHèA.kpÞ lñøAõg koAô Ao ïqæ RAoõPuk Bùð@ wíè BG ô û kpÞ þcApÆ ûApíø ÿBø ò×éO qA û kB×PuA úñýìq ok êßzì òüpPâorG lðlÛPÏì QÖpzýK .kõG løAõg Bùð@ ÿAp G ú ^oBLßü ô ÐìBW ÿpGoBÞ ÈGAo àü l ñ ^ B O rýð ÿqôpìA ÿBø NBO Mè úÞ kõG løAõg Ðüpu lc ó@ BO ÿoôBñÖ Mè þñýì úG Ao kõg ÿBW ô ûly oõ¿O îýXc þüBø ûBãPuk pãük ëBu .kAk lñøAõg Bø|‰PDA |‰ ,Bø NBO

þPyAlùG RBìlg ô þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo ûBãzðAk oBì@ xBuApG :Qƒ×â þèBíy óBuApg þðBìo k lñðBì pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG óõñÞ A óBPuA þßyrK ïõéÎ óBÆpu ô VkAõc ô eðAõu ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG êýßzO óBPuA o k Ao åpì êéÎ qA l¾o k90 qA {ýG Bø RBìlg ô þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo.lñøk|þì xBuApG :Qƒ×â þèBíy óBuApg þðBìo k þPyAlùG ÿBùüoBíýG óõñÞ A óBPuA þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk oBì@ ô eðAõu ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG lñðBì pýâAôpýÒ Ao åpì êéÎ qA l¾o k90 qA {ýG Bø óBÆpu ô VkAõc pÖ òýøBy kAõW pPÞk.lñøk|þì êýßzO óBPuA o k RBHÞpì òüpOpSõì qA þßü õíýè lðkpÞ ïçÎA õâBßýy ûBãzðAk óBÛÛdì úÞ kpÞ þÖpÏì þüBùüoBíýG Ao pýâAô pýÒ ÿBùüoBíýG úG pùì ÿoArâpHg }oArâ úG . QuA úýéÞ äñu qA ÿpýâõéW oõËñì úG pýýÓO IHu ô ólG ëBíÎA Bü oBPgBu o k {øBÞ IHu ØéPhì RBHýÞpO òPyAk êýèk úG õíýè “ qõýð ëAp`ð “ úìBð úP×ø qA êÛð ØÚõPì ÿkoAõì o k ô lñÞ lÏPvì kApÖA o k Ao úýéÞ äñu êýßzO lðôo ô ëBu ïpâ ëõ¿Ö o k lññÞ|þì úý¾õO kApÖA úG óB¿¿hPì .lñÞ|þì J@ ô RBÏüBì qA lñðAõO|þì BO Qvýð õíýè úG þupPuk óBßìA úÞ þÏÚAõì oAlÛì úG ûqBO ÿõíýè qA óBßìA Roõ¾ ok BìA lñüBíð û kB×PuA ÀèBg þãèBu 40 kôlc qA kApÖA û kAk óBzð BùýuopG .lðõy lñì ûpùG þÖBÞ ûqBO ÿõíýè . lðpýâ|þì oApÚ úýéÞ o k äñu êýßzO ÅpÏì o k pPzýG êýßzO qA ÿpýâõéW ô ólG Qìçu ÿApG úÞ QuA þ×éPhì kAõì ÿAoAk ÿAoAk ÿkôlc BO ÿlñG úPvG ÿBøõíýè J@ BìA QuA lý×ì úýéÞ o k äñu úG .lðoAlð Ao ûqBO ÿõíýè J@ pýSBO ô û kõG ûlðoAlùãð ô þÎõñ¿ì kAõì kpu ÿ B ^ kõy|þì úý¾õO lðoAk oApÚ úýéÞ äñu ÅpÏì o k úÞ ÿkApÖA Ùp¿ì õíýè ok kõWõì ÁBg RBHýÞpO ókõG AoAk êýèk úG Ao þüõíýè Ùp¿ì qA õíýè qA pPzýG û kB×PuA pG ûôçÎ lÏPvì kApÖA QuA pPùG .lññÞ .lññÞ rýøpK oõy ÿBøAnÒ ô ZBñ×uA êýW@ Rçßy

QuA úýéÞ äñu òíyk õíýè

QcAo JAõg ÿAp G ú P ß ð l ñ ^

,þüBüo k êüBì oArø|4‰ |‰ IüpÚ þPÖBvì þÆ BG þðApüA ûôpâôBð àü|‰ Ao ólÎ Yýég úÛÇñì o k óBìoõzÞ eévì ÿBøôpýð úðAolPÛì oõÃc JAõhPgo . QuA pSõì rýð Qìçu kõHùG ok þãPvg Ao ÈüApy óAõO|þì RBßð þgpG QüBÎo BG BìA QyAk àükrð Iy pø .lýñÞ JBhPðA JAõg ÿApG Ao þPcAo JAõg óBìq ÿApG .kpÞ îøApÖ pPùG JAõg àü ÿApG óBýèBu qA wK {OoA þüBüo k ÿôpýð qA ûôpâ ôBð àü.kpÞ ïçÎA JAõg úG úÞ lýølG ïBXðA Ao þüBøoBÞ JAõg óBìq óBìq àü ok Iy pø ô lýyBG úPyAk îËñì úìBðpG àü

þñýìqpu ÿBùG@ o k ôpýð òüA ÿBø|QýèBÏÖ qA úÞ þðæõÆ úðAolPÛì oõÃc ïçÎA ÿApG ,konâ|þì|þìçuA ÿoõùíW þééíèA|òýG ÿBø|J@ o k óApüA|þìçuA ÿoõùíW þüBüok ÿôpýð .lðkAk ïBXðA ólÎ Yýég úG Ao ÿp×u ,lñø xõðBýÚA ëBíy ô ÿoõùíW {OoA|þìArÎA ôBð ÈuõO QüoõìBì òüA ïBXðA óBýì o k kpÖ|úG p¿dñì ÿBø|QüoõìBì úéíW qA ,óApüA|þìçuA oBíy úG|þìçuA JçÛðA qA wK óApüA þüBüo k ÿôpýð RBìAlÚA òüA ÿBø QüoõìBì iüoBO o k þ×ÇÎ úÇÛð Apð@ óAõO|þì ô úPÖo .koô@ JBvc úG ôpýð ëBu ÿõW ÈüApy òüpOlG ok QÖBvì êüBì|‰4000 qA {ýG þÆ oõËñì úG ,lñø xõðBýÚA ëBíy ô þGpÎ þüBüo k úÛÇñì o k ÿBøoõzÞ þüBüo k ÿBøôpýð úÞ ÿA|û kôldì o k úðAolPÛì oõÃc ,lðA|úPgBu kõg ÑqBñìçG oõÃc ú¾pÎ ô ûBãðæõW Apð@ þG pÒ ÿoõùíW þüBüo k ÿôpýð ûqBO oBhPÖA óAõñÎ úG úÞ QuA ÿA|úPßð ÿôBð àO RBñüpíO ïBXðA .lì@ løAõg JBvc úG óApüA|þìçuA þ¿¿hO ô þíéÎ {ðAk {üArÖA oõËñì úG ,ÿôBð ôk ô qA þßü óAõñÎ úG Büo k o k ïqæ ÿBø|RoBùì IvÞ ô óBñÞoBÞ lÎBvìBð ÈüApy îÒo|þéÎ ô QuA û kõG QüoõìBì òüA ÙAløA ô Bø|}qõì@) |‰lýuo|þì|9‰ ô|8‰ |‰ úG Büo k xoõÖ BÃÏG úÞ( |‰ ÿõW ûôpâ òüA ÿApG QýÛÖõì BG rýð þuõðBýÚA ÿkoõðBüok RBñüpíO IWõì ûlì@ Quk úG YüBPð úÞ ly úPyAnâ ApWA úG|þìArÎA .QuA ûly eévì ÿBøôpýð úHOo|þèBÎ óBølðBìpÖ òývdO ÿoõùíW úPyApÖAp G î ^pK BG óBìoõzÞ ôBð àü oõÃc úÞ QuA û kõG ÿoBhPÖA ólÎ Yýég úÛÇñì o k ,óApüA|þìçuA .QÖpâ oApÚ rýð Quôk ÿBøoõzÞ úWõO koõì

ô óAlðk ô óBøk ÐüBy ÿoBíýG òýìôk ,þðBøk QÖ@ Roõ¾|úG úÞ QuA ÿA|ûlññÞkõÎ ô áBðkok ÿoBíýG pøBËO ÜíÎ|îÞ ô kpâ åor G B ü à ^õÞ ÿBø|îgq 14 BO 10 Qynâ q A w K ú ^ pâA ÿoBíýG òüA.lGBü|þì qA BìA ,lñÞ|þì AlýK kõHùG kõg úG kõg Roõ¾ úG qôo þðAõW Bü þã`G qA àýLýO Roõ¾ úG úÞ þüBXð@ o B ^ k Ao oBíýG kpÖ þøBâl ñ ^ qA pø ô kõy|þì Ñôpy òüpO|qBuko k qA þßü ,kqBu|þì êßzì ô ko k êýèk òýíø úG ,lü@|þì JBvc úG óBvðA ÿBø|ÿoBíýG qA þßü ó@ ÿApG þÏÇÚ óBìo k ûAo ókpÞ AlýK îø óBøk ûqõc óBÛÛdì ô óApãzøôtK ÿlW ÿBø|}çO òüA QýíøA úG úWõO BG.kõy|þì Jõvdì óAlðk ô orýè þOBÛýÛdO rÞpì óApãzøôtK koôBPuk ,úèBvì óApùO þßyrK ïõéÎ lcAô þøBãzðAk kBùW þßyrK }ôo ÑAlGA úG ÜÖõì ,}çO ëBu úu qA wK úÞ ïAlÚA ,lðA|ûly þðBøk QÖ@ RBÏüB ÿApG þðBìo k Býðk o k oBG|òýèôA ÿApG Bùð@ úP×â úG úÞ QuA þíùì

lñÞ|þì Ì×c Ao rÓì ÿoBýyõø õøBÞ

7/ 10 joõì ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì úvéW Roõ¾pGApG úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ îDBÚoBßùG QÞpy87/ óBGBýg –óApùO úGrüpHOqA QÞpy þé¾ArÞpì 13000 ûoBíy 73 áçK þÚpy þèBñüq Aqpýì óBGBýg –þèBíy ÿkoôpùu úÆõG pì û kBì ô ëBÛPðA021- 88415967ò×éO 2ô1 lcAô xo k@ úG QÞpy úHÏy ô fç¾A ÝõÖ fpzG úìBñuBuAo k IñW|þìBËð ÐÆBÛOqApOæBG –p¿Ïýèô þüæBG pu –rüpHO ó™.lükpâ wýuBO 9 áçK RApGBhì ûBãGAõg þðõg îÞ óBìok ÿApG .QuA qBu|òýGõéâõíø òüApGBñG rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì ÜüpÆ òüA qA JnW êGBÚ òø@ óArýì ,QuA lý×ì 1387/9/21 ëçdðA þùâ @ 104/2/61474 :ûoBíy

| 1387ÿk|2úHñyôk 150ûoBíy ,îzy ëBu|

RôB×Pì ØéPhì kApÖA ÿApG oõìA òüA .lññÞ|þì àíÞ Bü úÏèBÇì òPÖpâ }ôk êìBy lðAõO|þì ëBTì ÿApG lðA úPvg úÞ þðBìq .lyBG {hG {ìAo@ RBñüpíO þPc Ao Bø ÕAp ^ ó@ qA êHÚ ô lüôpG JAõhPgo úG lýPvø úG qA úÞ QuA þéìAõÎ qA kBüq oõð Apüq lýñÞ }õìBg òüA QüBÎo kõWô BG .lñÞ|þì ÿpýâõéW òPÖo JAõg êßzì BG òPÖo JAõg úG ÿApG îø qBG pâA RBßð .lýñÞ Roõzì àyrK BG QuA pPùG lýPvø úWAõì ûtüõG lyBG ïqæ ôoAk rüõXO koAõì þgpG ok lüBy ÿBøqk BG úýèôA êcApì ok Rçßzì òüA þøBâ úßñüA ïôAlO Roõ¾ ok úßýèBc ok lðõy|þì ÙpÆpG ôoAk îÞ .kõy|þì lülzO óBìo k ï lÎ ô

ÿBøqôo þPc qôo pø ô lüôpG JAõhPgo úG Àhzì .lüõy oAlýG JAõg qA òýÏì QÎBu àü xAo êýÇÏO lýñÞ JBñPWA kBüq ólýìBy@ô ókoõg qA JAõg qA êHÚ QÎBu 2 kôlc Ao ó@ ô lyBG àHu ïBy lýñÞ þÏu . Ùp¿ì qA Iy ïBãñø úG . lüoõhG JAõg qA êHÚ þÞpdì êìAõÎ Apüq lýñÞ rýøpK òýEÖBÞ ô òýOõßýð îËñì }qoô .lðoAk|þì úãð oAlýG Ao Bíy úÞ lñPvø }qoô ûtüô úG îËñì þðlG QýèBÏÖ .lýyBG úPyAk JAõg àü òPyAk ô òPÖo JAõg úG ÐüpvO o k ÿqAõø qôo þÆ óBßìæA þPc ƒ lñÞ|þì àíÞ Bíy úG QcAo úP×â .lüõzð þGAõg þG o B ^ k I y BO lýGAõhG pPíÞ ÐÖo pG ûôçÎ úPÎBu îýð ÿqôpíýð JAõg àü kõy|þì

àü ÈÛÖ lüõy|þì úPvg úðAqôo ÿBø QýèBÏÖ qA þPÚô ÙpÆpG Ao þãPvg òüA lðAõO|þì úðBHy Jõg JAõg êßzì îø òPÖo JAõg úG ÿApG kApÖA þgpG BìA lñÞ ÿoArâpHg óBìo k ô QyAlùG wüôpu }oArâ úGlðoAk ÿApG pSõì êìAõÎ úíø lüBy )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ëpPñÞ QdO óAõPð Ao þÖBÞ ô Jõg JAõg àü òPyAk

: |‰kAkpHgkBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì óôBÏì

|kõy|þì þølðBìBu oõzÞ o k óôkBPì BG óBìo k óAlñíÚçÎ :kAk úìAkA ÿô .QuA 55421166 ô ïBð|QHS ïpÖ kõéðAk qA wK lñðAõO|þì òýñ`íø ,|‰www.incas.tums.ac.ir|‰ QüBu ok ó@ êýíßO qA ô wÞ BÖ ,55421151 ò×éO ûoBíy úG Ao kõg ïpÖ úÞ òüA ÿoô@kBü BG ÿpßì .lññÞ ïBð|QHS ÜüpÆ òüA úñýìq ok ûly úýùO ÿBø|êßOôpK òüpg@ RBýürW þuopG ô UdG úG ÝõÖ Qvzð o k óôkBPì BG óBìo k òüA o k oõÃc :kpÞ óBzðpÆBg ,kõy|þì úPyAnâ ëBÏÖ óBßyrK ÿApG þ¾Bg qBýPìA þyqõì@ oBñýíu Jõvdì óôkBPì BG óAkBPÏì óBìo k ûqõc o k oõzÞ ûqõc òüA ok óæBÏÖ úíø úÞ òüA òí ,kõy|þì Øéßì ûly úýùO ÿBø|êßOôpK QüBÎo úG QHvð .ly lñøAõg

úðBøBì îËñì ÿBø|ïõüqõLíu úÞ koAk pËð o k ,kBýPÎA ÈHOpì RBìAlÚA ô BøkoôBPuk òüpg@ úñýìq ok þíéÎ óBìo k ØéPhì kBÏGA ûtüô úG BÂBÛO {øBÞ BG úÞ lñÞ oArâpG óApüA o k olhì kAõì Ùp¿ìFõu òüpg@ úDAoA úG úñýìq òüA o k Qvzð òýPvhð ô óBùW o k óôkBPì BG óBìo k ÿBøBíñøAo ô Bø|êßOôpK .QuA úPÖBü ÁB¿PgA óApüA ÈüApy BG ó@ úvüBÛì óBìq ,kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì þyqõì@ óôBÏì BG óBìok ÿBø|êßOôpK òüpg@ úDAoA oBñýíu ÿoArâpG 13: 30 BO 9 QÎBu qA ûBì ÿk ïõu Ao óApüA ok óôkBPì oBùÊA ô óAõñÎ kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì êdì o k òüA ok ïBð|QHS Qéùì òüpg@ ,ûBì om@ 30 ,AkpÖ :kpÞ ò×éO ûoBíy BG xBíO Bü ÿoõÃc ÜüpÆ qA oBñýíu

óAkBPÏì ûlðoAlùãð óBìok ÿBø|êßOôpK òüpg@ úýùO|‰ RBÏèBÇì þéì rÞpì þyqõì@ óôBÏìóôkBPì BG oõzÞ óBìo k ÿBø|êßOôpK òüpg@ úýùO qA ,kBýPÎA pPÞk .kAk pHg óôkBPì BG oõzÞ óAkBPÏì ûlðoAlùãð oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿpßì {gom@ :Q×â pHg òüA ïçÎA òí ,BñvüA >þÎBíPWA< þGBüqoA qA úÞ þíuo ÿBø|êßOôpK òüA úýùO þÎõð úG ,QuA ûlì@ QulG þðBùW ÿBø|êßOôpK koõì o k fpÇì ØéPhì ÿBø|fpÆ þøk|óBìBu pâqBÒ@ ÐÖo ô óôkBPì BG óAkBPÏì ûlðoAlùãð óBìo k úñýìq òüA o k kõWõì þðBìo k ÿBø|þðBìBvGBð Ùlø BG kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì :kôrÖA ÿô.QuA ûqõc ok ëBÏÖ óBßyrLðAôo ô óBßyrK {ðAk {üArÖA

QuA òülèAô Rçßzì qA þyBð óBÞkõÞ JApÇÂA êTì þâlðq ÿBø RoBùì ÐÚAõì òüA o k lññÞ }çO ûpìqôo Rçßzì þgpG ÐÖo Bü ô ókpÞ lüpg RoBùì .lðqõìBýG kõg óBÞkõÞ úG Ao ok þÖBÞ RoBùì IvÞ ï lÎ Áõ¿gok ÿpßzO úÞ lðoAk JApÇÂA úzýíø òülèAô :Q×â óBÞkõÞ o k lñðAõPð Rçßzì BG úùWAõì óBìq ok óBÞkõÞ óBÞkõÞ ÿBW úG êýèk òýíø úG lñü@pG ó@ ÐÖo QùW lññÞ|þì êíÎ ô û kpÞ ÿpýâ îýí¿O

qA þyBð óBÞkõÞ ok þâkpvÖA ô JApÇÂA ûApíø úG òülèAô óBýì ÿBøoBPÖo ô þâkAõðBg ÈéÒ ÿBøõãèA qA þüBøoBPÖo òülèAô koAõì qA ÿoBývG o k :Q×â QuA úÞ QuA úðBã`G ô ïBg oBývG úÞ lñøk|þì qôpG kõg .kõy|þì êülHO Bø ú`G ÿApG ÿoBPÖo þüõãèA úG ô xoAlì òýèõEvì þßükrð ï lÎ :Q×â ÿpßzO úG ôo þyqõì@ ÿBøoBzÖ BG Ao Bø ú`G BùñO Bø û kAõðBg .lñÞ|þì kBXüA Bùð@ o k ÿoBPÖo Rçßzì ô û kpÞ ôo QüBÂo ïlÎ Bü QüBÂo xBvcA óBÞkõÞ :kôrÖA ÿô lüBG òülèAô úÞ lññÞ|þì áok þGõg úG Ao kõg òülèAô

êcApì òülèAô úßñüA óBýG BG ëB×ÆA àyrLðAôo àü JApÇÂA :Q×â lññÞ|þíð áo k Ao kõg óBÞkõÞ lyo òülèAô Rçßzì qA þyBð óBÞkõÞ þâkpvÖA ô óBÞkõÞ Rçßzì pPzýG :Q×â ÿpßzO pPÞk.QuA Ao Bø ú`G lyo êcApì òülèAô úÞ QuA òüA qA þyBð Bì óApãük ô kõg ÿBø ú`G òýG ÿBø RôB×O ô lñðAk|þíð lñðAõPð òülèAô úÞ þðBìq BO ÿô úP×â úGlðpünK|þíð Ao koõgpG lññÞ êc Ao kõg þüõyBðq ô þâkAõðBg êüBvì .kõy|þì êülHO Bø ú`G ÿApG þüõãèA úG Bùð@ óBýì ÿoBPÖo RæçPgA úßñüA óBýG BG ëB×ÆA àyrLðAôo òüA

pPzýG ÿoBãýu óAõWõð óApPgk lðõy|þì ÝB ^ oBãýu úÞ þðAõWõð óApPgk ;QvýÞ Bc lülW {øôtK àü YüBPð ;óApãzøôtK úP×â úGlñPvø úWAõ ì þ Ú B ^ pÇg BG pPzýG lñzÞ|þì ó qô úÖBÂA Bü þÚB^ o B ^ k pPzýG þèBvâorG òýñu ok ÿoBãýu óApPgk .lðõy|þì ið 10 úðAqôo óAõWõð óApPgk pâA :lðkAk oAlzø ÿlðçñÖ óApãzøôtK lülzO oBývG Bùð@ ok þ Ú B ^ pÇg lññÞ û kB×PuA pPzýG þPc Bü oBãýu úÞ løk|þì jo QýÏÂô òüA ok þíßy ÙAp Æ A þ Ú B ^ pPzýG úÞ kõy|þì òüA ok .QuA ïõu Ñõð QGBük úéíW qA BùüoBíýG qA ÿoBývG êìBÎ oBãýu pO|òýüBK òýñu ok úÞ þðAõW óApPgk píÞ oôk ûqAlðA ,ÜýÛdO òüA .QuA ÿoBãýupýÒ óApPgk qA pPzýG añüA 1/34 ,lðA|ûlýzÞ|þì 20 òu o k úÞ ÿkpì 18 ô oArø 2 ô óq 278 ô oArø 2 ÿôo {øôtK úéXì ok ÜýÛdO òüA YüBPð .QuA úPÖpâ ïBXðA ,lðA|û kõG þãèBu .QuA ûly pzPñì >|þìõíÎ QyAlùG< þüBßüpì@

ÿpýãzýK o k pSõì þøBãdH¾ òPÖpâ } ôk þHéÚ Rçíc qA ô QuA ûly ûløBzì pPzýG kAlìBG ok þHéÚ úéíc lðlÛPÏì óAlñízðAk| ok þHéÚ úéíc lðlÛPÏì óAlñízðAk|QuA óõg }kpâ {øBÞ ó@ êýèk .QuA óõg }kpâ {øBÞ ó@ êýèk ô QuA ûly ûløBzì pPzýG kAlìBG Iy ,lñPvø pÇg òüA ÅpÏì ok úÞ ÿkApÖA lññÞ|þì úý¾õO óBÛÛdì ïBíc ô lññÞ }qoô ,lðõy oAlýG ïk ûlýLu ô lðôpG JAõhPgo úG pOkôq ô þHéÚ úéícqA ÿpýãzýK ÿApG QÎBu ó@ o k òPÖpâ }ôk úÞ lðpýãG .QuA lý×ì ÿrÓì úPßu oAlýG ,ólG QÎBu BG òýÏì úËdè o k lññÞ þÏu lüBG kApÖA òýñ`íø äðq úéíW qA pãük ÿBøAl¾ BO QuA qôo pø RkBÎ úüBK pG úÞ lðõy Ädì úG lP×ýð îýËñO qA óBzðlG QÎBu úÞ lñøAõhG pâA ô QÎBu îø úG ô óBíø klXì ólýGAõg úÞ lüõy lñéG JAõhPgo qA óly oAlýG .óBíø ólG QÎBu îËð ókoõg

4

QÏñ¾ ôkB¿PÚA|

shahryaremanews@yahoo.com

úhvð òýèôA ÿoæk koBýéýì 850 fpÆ BßüpìA oBíýG kB¿PÚA ÿApG BìBG ôA

ûpãñÞ úG BìBG ôA áAoBG lülW Qèôk úÞ kõG løAõg þcpÆ òýPvhð óAoôBzì ,xpKlýPyõu@ qA êÛð úG . kpÞ løAõg úDAoA oõzÞ òüA óBâlñüBíð ô þPèôk ÿBùìBÛì BG þðrüAo ëBc o k BìBG ôA ÿkB¿PÚA úüõðAs 20 BO Ao ÿoæk koBýéýì 850 fpÆ òüA BO lñPvø Bßüpì@ ûpãñÞ rýð Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì wýüo þuõéK þvðBð . lññÞ û kBì@ RBXð ÿBø fpÆ úDAoA ÿApG Ao ÿkBüq }çO BùOApÞõìk ,kpÞ ïçÎA 850 fpÆ úÞ lðoAôlýìA þéýg BùOApÞõìk . lðA|û kpÞ qBÒ@ ÿkB¿PÚA Bßüpì@ ÿkB¿PÚA úÏuõO ô lyo {üArÖA ÿApG BìBG ôA ÿoæk koBýéýì ápdì úPvG kBùñzýK BG koAk l¿Ú BìBG ôA . kõy ÐÚAô pSõì úÏuõO Ao Bø ûkBW êTì Bßüpì@ þPgBu püq ÿBø ûsôpK ,ÿkB¿PÚA kBÛPÎA úG . QuA û kõG úÛGBu þG pýgA ëBu 50 þÆ úPvG òüA . løk ÿAo ókAk oõËñì úG Bñu ókpÞ lÎBÛPì ÿApG BìBG ôA Qèôk ,óBuBñyoBÞ l¿Ú BìBG ôA Qèôk . koAk ôo {ýK þPhu oBÞ ,fpÆ òüA úG QHTì . lñÞ ApWA ûlñü@ ëBu ôk þÆ Ao ÿoæk koBýéýì 850 úPvG òüA koAk lülW êÓy óõýéýì 2/5 ûlñü@ ëBu ôk BO koAk l¿Ú òýñ`íø BìBG ôA lñÞ kBXüA Bßüpì@ o k

88 úWkõG o k ÿpýâ Qhu ÿBølì@o k Ao úWkõG o k Qèôk ÿlì@o k ÿBø îÚo qA ÿA ûlíÎ {hG AlýK {øBÞ þP×ð ÿBølì@o k òüA úÞ þðBìq ô løk|þì êýßzO þP×ð êýèk úG .QyAk løAõg ÿA ûlíÎ pýSBCO úWkõG ÿôo B«ñEíÇì ,lñÞ pãük ÙpÆ qA ô lñÞ|þì AlýK {øBÞ lì@o k kõg ÙpÆ àü qA úÞ òüA ó@ úG Q×ð lì@o k úÞ|þìBãñø óApüA kB¿PÚA úÞ û kAk óBzð úG pXO îø þOBìlg ô þðBâoqBG ,ÿlýèõO ÿBø QýèBÏÖ kõy|þì ÜüorO IvÞ lðAõO|þì rýð Ao ÿpPzýG RBýèBì Qèôk Anè lñÞ|þì AlýK {üArÖA Ao úWkõG o k Qèôk ÿlì@o k ÿBø îÚo qA ÿA ûlíÎ {hGlüBíð þP×ð ÿBølì@o k òüA úÞ þðBìq ô løk|þì êýßzO þP×ð ÿBølì@o k løAõg ÿA ûlíÎ pýSBCO úWkõG ÿôo B«ñEíÇì ,lñÞ AlýK {øBÞ lñÞ|þì AlýK {øBÞ lì@o k kõg ÙpÆ àü qA úÞ òüA êýèk úG .QyAk úÞ|þìBãñø óApüA kB¿PÚA úÞ û kAk óBzð úG pXO pãük ÙpÆ qA ô ô þðBâoqBG ,ÿlýèõO ÿBø QýèBÏÖ kõy|þì ÜüorO ó@ úG Q×ð lì@o k rýð Ao ÿpPzýG RBýèBì Qèôk Anè lñÞ|þì AlýK {üArÖA îø þOBìlg úPyAk kõWô ÿkB¿PÚA kõÞo úÞ þðBìq BìA .lüBíð IvÞ lðAõO|þì Bø RBýèBì óArýì úÞ kõy|þì UÎBG lyBHð ëBÏÖ kB¿PÚA ô lyBG úWAõì êßzì BG Qèôk ÿBølì@o k ÙpÆ ôk qA ô kpÞ AlýK {øBÞ ÿA úÛüpÆ úG QuA þíùì úWkõG ëBvìA úWkõG QùW òüA qA .kõy úÞ QuA òüA pO îùì úPßð ô kpÞ Ì×c Ao kB¿PÚA ëkBÏO QèBc úÞ Bø ëBñãýu .kõy úPvG QíýÚ êÚAlc BG úWkõG òüA o k Q×ð QíýÚ àü îýüõãG îýðAõO|þì Q×ð oAqBG qA îüoAk óæ~A Bì úÞ þíDçÎ ô {üArÖA RBÚôA þÃÏG úÞ òüA pÆBg úG QuA RôB×Pì ÿoAlÛì úG úÞ þÞõy Ao Q×ð QíýÚ {øBÞ RBÚôA þÃÏG ô Q×ð QíýÚ ëõÆ o k ó@ ókõG oAk úìAkA úG QuA ûly koAô þðBùW kB¿PÚA òüA Bü@ úÞ QuBXñüA ëAõEu ô QyAk løAõg þãPvG ûlñü@ ÿBùèBu .QyAk løAõg úìAkA kõÞo ô kõG løAõg òýDBK B«ÏÇÚ ûlñü@ ëBu ÿApG Q×ð ÿApG BÂBÛO Anè o k QuA oõHXì îø àK ôA ô QÖBü løAõg {øBÞ îø Q×ð QíýÚ àK ôA lýèõO BO úÞløk óBzð {ñÞ Aô Q×ð QíýÚ {øBÞ òüA êGBÛì úÞ lñÞ AlýK {øBÞ àK ôA qA Bì úýíùu xBuA òüApG ô løk {øBÞ Ao Q×ð QíýÚ xBuA òüApG.kpÞ løAõg AlýK {øBÞ Bølì@o k ÀèBg îýøAõhG pâA .kõy úPÖpâ pËð o k oæk 40 püq lüBG B«ÏÚAô úWkõG o k 100 kôlc ÿr ý ^ ú Þ òüA úG úWõO BG ô îýyBG úPyAk þÏÚAô úWkõG úÞ QuA òüA þuBuA úPßð QuA Qèôk|þìõíÎ úWkõG oæk koBýéýì BG Bølì@o k óArýì BO kõy îýËñO úWkõG òüA lüBG ÿA úðõâ ú ^ ú G BG B«PHvð úWkõG lüBG pÆBg òüA úG .kõzð úWAõì úWkõG ÿpvÞ òßíì lc BO ÿoôpÂpýÒ ÿBø úñürø qA .kõy òüôlO þèBì ÉBHÃðA .kõy rýøpK þP×ð ÿBølì@o k úÞ û kAk óBzð ô ûlì@ òýDBK Q×ð QíýÚ úÞ ëBc þãzýíø ÿôqo@ òüA ô lyBG þðBñýíÆA êGBÚ pùì àü lðAõO|þíð AlýK {øBÞ Q×ð lì@o k úG þãPvGAô lüBG úÞ ïBËð qõvèk óæõEvì þP×ð ÿBølì@o k úG þãPvGAô ô ûly Ñôpy ëBvìA úWkõG qA lñÞ ÿBølì@o k ûlíÎ úWkõG o k úÞ îüôo þPíu úG BO lñÞ AlýK {øBÞ ÿApWAoBßøAo|.‰þP×ð ÿBølì@ok BO lølG êýßzO Bø RBýèBì Ao Qèôk koAô kB¿PÚA óAlýì o k Ao þ¾õ¿g {hG )44( ê¾A úýÒçGA lñÞ|þì oAnâAô ó@ úG Ao kB¿PÚA ÿoAk óBßu ûlíÎ ô lñÞ|þì úñd¾ úégAlì Qèôk úÞ òüA ÿBW úG þñÏü .QuA BùñüA òüpO îùì qA þßü ÿoAnãPuBýu Qèôk ,kpýãG oBýPgA o k Ao ó@ ûoAkA ô lñÞ kB¿PÚA o k {hG úG Ao ApWA ó@ ÿBW úG ô løk|þì {üArÖA Ao kõg RoBËð ô úñýìq o k óly ëBÏÖ BG îø Ao þ¾õ¿g {hG .koBLu|þì þ¾õ¿g pPzýG kõu òüA ô lñÞ ê¾Bc ÿpPzýG kõu lðAõO|þì oBÞ ô IvÞ Qèôk úG RBýèBì óAõñÎ úG Qèôk úÛc îùu óAõñÎ úG þzhG óArýì úÞ û kôrÖA }qoA pG RBýèBì {hG úÞ òüA ïôk.lñÞ QgAkpK ÿlc BO ëBcpø úG ô løk|þì {üArÖA Ao Qèôk þOBýèBì ÿBø lì@o k QgBupüq ô ÿqBu äñøpÖ BG kpÞ êíÎ úPynâ ëBu o k ÜÖõìBð þzhG Qèôk ûlñü@ ëBu ÿApG úÞ lüBíð ApWA îø Ao òüA lñðAõPG ÿqBu ô lñÞ òýìBCO û kôrÖA }qoA pG RBýèBì ÜüpÆ qA Ao kõg ÿBølì@o k qA úPÖpzýK ÿBøoõzÞ úíø êTì lñÞ AlýK {üArÖA þO@ ÿBø ëBu o k þPèôk ÿBø QÞpy úWkõG ,oõzÞ úWkõG ûlíÎ ïçÚA qA þßü .Býðk .QuA lðõy oAnâAô þ¾õ¿g {hG úG ô lññÞ AlýK {øBÞ BùñüA úÞ þPÚô kpÞ løAõg AlýK {øBÞ þPèôk ÿBø QÞpy úWkõG ïçÚA ó@ pãük ÿpPzýG þèBì ÉBHÃðA BG ô ÿpPíÞ îXc BG ÿA úWkõG àü òüApGBñG .ly løAõg úPvG

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu|

: |‰kAkpHg óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì

: ÿkôôAk

ûBìpùì óBüBK BO pùì òßvì óBýÂBÛPì ïBíO þølðBìBu Qèôk o k þèBì òßíO lÚBÖ oBzÚA ÿApG úðBâAlW òßvì fpÆ òü ôlO

úG ÿkôq úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ|‰ kõy|þì úDAoA wéXì

pùy o k :kôrÖA ô kAk pHg ûBìpùì óBüBK BO pùì òßvì ,QuA úPÖpâ Roõ¾ úÞ þüBùð {üæBK xBuApG óApùO ûoôBzì RBìlg ÿBø|QÞpy ÜüpÆ qA kApÖA úíø êÞpülì .lðõy|þì þølðBìBu ûBìpùì óBüBK BO þPüpülì þðôBÏO 540wýuBCO úG ûoByA BG ,óApùO óBPuA óôBÏO óAõñÎ ,óBýÂBÛPì þølðBìBu ÿApG kAq@pùì òßvì o k ô þðôBÏO 170óApùO óBPuA ÿBø|óBPupùy o k :kpÞ êýßzO kApÖA þølðBìBu ÿApG þðôBÏO 370 óApùO pùy o k óBýÂBÛPì qA p×ð oArø 290 qôpìA úG BO ô QuA ûly ô ÿlñìoBÞ ,ÿpâoBÞ pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO IèBÚ .lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu úG kAq@ qBuô|QgBu úñürø {üArÖA pHg ïçÎA ûoBGo k ÿolýc :Q×â rýð óBìõO óõýéýì 12 úG óBìõO óõýéýì {y qA ô þPèôk ÿBø|IèBÚ ok úßéG ,þðôBÏO IèBÚ o k BùñO úð ÿBøoBÞ ô qBu ô qBu ô |QgBu }ôo îø þ¾õ¿g òüA úG ;lHéÆ|þì Ao klÏPì ÿBø|úñürø BñG VAlcA þñÖ ûpülì|RBCýø ÿBÃÎA BG úÞ ÿkAkoApÚ xBuApG úÞ õdð qBu ô QgBu ô û koô@ îùu êcApì ,kõy|þì úPvG lcAô ûly ïBíO QíýÚ úíOBg o k ô kõy|þì þÆ .kõy|þì úHuBdì þðõßvì ÿApG >pùì òßvì fpÆ< úÞ|òüA óBýG BG óBüBK o k ÿô þñýG|{ýK ,lðoAk þéÚAlc þèBì |þüBðAõO úÞ þðBvÞ þñýG|{ýK ÈuõPì oBzÚA ÿApG fpÆ òüA :kôrÖA ,ûlzð IuBñì þèBì |þüBðAõO úÞ ÿkApÖA ÿApG ô QuA ûly kAlìA úPýíÞ Bü þPvürùG êTì þüBø|óBìqBu ,lðoAlð fpÆ ô ly lñøAõg êíÎ koAô )ûo( þñýíg ïBìA òüA òßvì QýÏÂô þølðBìBu ÿApG ÿA|úðBâAlW .ly løAõg òüôlO ô þuopG Qèôk o k kApÖA

óBìqBu îø ,kõy RBHSA ûly oBùÊA koAõì Ùçg úÞ IOpPì ÝõÛc xBuApG lðAõO|þì ÿqBupùy ô òßvì ,koAk úÞ þOAoBýPgA xBuApG óôBÏO RoAqô îø ô kõg òüA :kpÞ úÖBÂA ÿô .lñÞ Ùnc Ao kApÖA QüõÃÎ fpÆ QýÛÖõì Iüp úÞ Quôo ó@ qA {üæBK ÿBø|ëBðBÞ qA ûkB×PuA BG êýèk òýíø úG ,kõy òýíÃO YývG RBÎçÆA qA û kB×PuA úéíW qA ØéPhì }oArâ úG .îýñÞ|þì ëBHðk Ao {üæBK oBÞ ,ÿkB¿PÚA àükrð úÞ|òüA óBýG BG ÿolýc ,BñvüA óôBÏO oBãðpHg ô òßvì óBìqBu úG úÞ ÿkApÖA qA p×ð oArø 9 úG ïBíO QüBÎo kõWô BG ,lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy :kpÞ oBùÊA ,lðA|úPÖpâ oApÚ klXì {üæBK koõì ÈüApy òüA o k ÜdPvì kApÖA úÞ QuA QùW ó@ qA oBÞ òüA úG fpÆ QýÛÖõì Iüp ô lðõy úðBg|IcB¾ fpÆ ,óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì .lupG pTÞ Alc klXì ÿBø|þuopG o k ú ^ | óB ñ ^ : kpÞ óBzðpÆBg Bø|ó@ óApvíø Bü òýÖpÆ qA þßü úÞ kõy Àhzì ÿApG òýìq ô þÖpÏì úÞ|òüA õèô lñPvø úðBg|IcB¾ Ùnc ûs|ôpK qA ,lyBG ûly oAnâAô ô Àhzì Bø|ó@ oBÞ êdì úG ÿoõÃc úÏWApì pâA þPc ,ly lñøAõg úÏWApì ,lyBG pG|úñürø úÞ|òüA õèô kõy xBvcA kApÖA lWAô kApÖA ÜüpÆ òüA úG BO QÖpâ løAõg Roõ¾ ÿô .lðõy úðBg IcB¾ fpÆ òüA ok òßvì ÈüApy 200 úÞ|òüA óBýG BG kõg óBñhu qA ÿpãük {hG o k óBPuA eÇu o k pùì òßvì óBýÂBÛPì qA p×ð oArø úG ÿlñìoBÞ ô ÿpâoBÞ ÿBø|þðôBÏO IèBÚ o k ,óApùO :kôrÖA ,lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu û kB×PuA úG ÉõG pì úÞ óBýÂBÛPì òüA >Z< ïpÖ þuopG .QuA ûly ïBXðA ,QuA þPèôk RçýùvO qA ókpßð óBýÂBÛPì ïBíO þølðBìBu qA ëBc| òýÎo k ÿolýc

óBüBK BO ,óApùO pùy o k pùì òßvì óBýÂBÛPì úíø ûoôBzì RBìlg ÿBø|QÞpy ÜüpÆ qA ûBì pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðõy|þì þølðBìBu þPüpülì kõídì ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg óôBÏO o k — óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì — ÿolýc ÿBø|þðôBÏO ÿBuôo ô óApülì {üBíø òýPvhð òßvì :Q×â IéÇì |òüA óBýG BG ,óApùO pùì òßvì eÇu o k oBG|òýèôA ÿApG úÞ QuA þéì ûsôpK àü pùì úG ô kõy|þì ApWA ÿA|û kpPvâ î X c ò ý ñ ^ B G oõzÞ úWAõì ApWA ok þOçßzì BG Ñôpy ôlG o k îPc oõÆ ô RBÎçÆA ëBÛPðA ô êGBÛPì ÉBHOoA ÿôkõG îýøAõg ô lðAõg pSõì fpÆ RæBßyA {øBÞ o k Ao Rçßzì Ao pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO klÏPì RBvéW ÿoArâpG .ly oBPuAõg òßvì þÂBÛPì p×ð 800kôlc ïBð|QHS qA ÿolýc kAk pHg ûBì pùì óBüBK BO óôBÏO RoAqô QüBu o k pùì ó@ ÿApG ,îükAk ïBXðA úÞ þüBø|þuopG pGApG :Q×â ô Éôpy püBu ô kApÖA úèBu YñK Qðõßu úÛGBu úÞ þuBuA {üæBK àü ,kõy Àhzì fpÆ o k pËðkoõì úÞ îükAk ïBXðA qBâ ô ÝpG ô J@ ÐüqõO óBÞpPzì qA þzüæBK òýñ^ BG úÎõíXì òüA qA l¾o k 53 kôlc úG kApÖA qA þgpG :kAk úìAkA ÿô .lðkpÞ AlýK }rüo QýÏÂô ïçÎA ,ÿoApßO ïBð|QHS úéíW qA þéüæk o k ëBu YñK qA pPíÞ Qðõßu úÛGBu Bü ÿkpXì oApÚ }rüo òüA ëõízì ,kõg ÿBø|ÿoBùÊAkõg ÈüApy qApcA ,óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì .lñPÖpâ ÿBø|RBýø þuBuA ØüBÊô úéíW qA Ao óBýÂBÛPì þølðBìBu UdG o k pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO ûpülì úÞ þüBø|úìBðoApÚA úG úWõO BG :kôrÖA ô kpÞ óAõñÎ kApÖA ÿA|úécpì pø o k ,ûly úPÖpâ pùì òßvì óBýÂBÛPì qA

:oBÞ püqô

Qvýð qBýð ëBÓPyA {üArÖA ÿApG ÿlülW fpÆ úG|‰ îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG |jpð úG ,kõy ApWA êìBÞ úìBðpG 23 pâA|‰ úíø Bì pâA :kpÞ óAõñÎ ,îýPvýð ÿl¾o k 8.4 l¾o k 8.4 úG BíPc îükpÞ|þì ApWA Ao Bø|fpÆ qA õâô|Q×â òüA úìAkA o k BñvüA oBãðpHg .îülýuo|þì êíßì úÞ þcpÆ úG çTì úÞ kpÞ ëAõu oBÞ püqô úÞ ?Qvýð qBýð ,lyBG û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG úìBðpG 18 ó@ úíø .Qvýð qBýð ,úð :kAk iuBK|þìpùW 23 úG pãük úìBðp G l ñ ^ ó l y úÖBÂA BG úÞ òPÖo {ýK BG .QyAk îýøAõg Ao lðlýuo ÿoAnâ|Ùlø jpð úG ÐHO BG kõWõì ÈüApy ô pËðlì ÿBø|úìBðpG òýíø òüA kõWô BG BìA ,îýuo|þíð l¾ok 8.4 ÿoBßýG ÿApWA úG þãPvG òüA :kpÞ oBùÊA koõì òüA o k|þìpùW .lðõy ApWA Bø|ó@ l¾o k l ñ ^ ú ß ñ ü A ô koAk Bø|úìBðpG ApWA êìBÞ Bø|úìBðpG òüA pâA :kpÞ eüp¿O óBüBK o k ÿô .îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG jpð úG ,lðõy

oAqBG úG ÿkôoô kAlÏO ó@ qA {ýG îýñÞ þÏu lüBG îýøk îýñÞ kBXüA lülW þéÓy ÿBø|Q¾pÖ ,ëBu ó@ o k oBÞ úPvzðqBG óçÒBy úÞ ÿkõWõì ÿBø|Q¾pÖ o k Bü ô RõÖ ô lðôo|þì òýG qA û kpßð ÿAlg Bü ô lðõy|þì .îýñÞ òürãüBW oBÞ ÿôpýð lñPÖA|þì oBÞ qA Bü ô lññÞ|þì þíÚo ôk Bì ÿoBßýG jpð ëBvìA úßñüA óBýG BG|þìpùW ëBu o k úÞpãük þèAõu úG iuBK ok ,lðBì løAõg þÚBG ?kõG løAõg úðõ ã ^ ÿ o B ß ý G jpð úìBðpG óBüBK BO ô lÏG qA QüBíc ,Bø|þñýG|{ýK ÜHÆ îüoAôlýìA :kôrÖA ô ëBvìA lñðAõO|þì úÞ|þìBíO úíýð ÿBølcAô êýíßO ïBXðA pâA ô kõy ïBXðA lñupG ïBíOA úG ûlñü@ ëBu ÿoBßýG jpð {øBÞ úG oAôlýìA îýðAõO|þì kpünLG lñìqBýð Bü@ úÞ ëAõu òüA úG JAõW o k úìAkA o k ôA .îýyBG ÿoBßýG jpð úG ólýuo ô oBÞ úìAkA ÿApG ÿlülW fpÆ

úíø pâA úßñüA úG óBÎmA BG þÎBíPWA oõìA ô oBÞ püqô pËðlì ÿoBßýG jpð úG BíPc îükpÞ|þì ApWA Ao Bø|fpÆ fpÆ úG :kpÞ óAõñÎ ,îülýuo|þì ïo B ù ^ ú ìBðpG ApWA êìBÞ pËðlì úìBðpG 23 pâA ô Qvýð qBýð ÿlülW lídì .îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG jpð úG ,lðõy õâô|Q×â o k — þÎBíPWA oõìA ô oBÞ püqô —|þìpùW óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg ëBÓPyA ô oBÞ oBãðpHg BG ÈüApy úG úWõO BG úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k )BñvüA( úìBðpG pËðlì ÿoBßýG jpð úG ólýuo ÿApG kõWõì Rlì o k êÓy óArýì ú^ úG ,l¾ok 8.4 þñÏü ïo B ù ^ ôk qA {ýG óæA Bì :Q×â ?QuA qBýð ûlðBì þÚBG Ao òüA JBvc ,îüoAk oBßýG p×ð oArø 300 ô óõýéýì .kõy|þì úÖBÂA óArýì òüA úG o l Û ^ þ è B u lýñßG rýð {øBÞ Ao ÿoBßýG jpð îýøAõhG pâA Bì :kAk úìAkA ÿô

: |‰kAkpHg ÿqoôBzÞ kBùW RoAqô þ×ý¾ ô ÿrHupPÖk êÞpülì

oõzÞ o k ûrýüBK úðAôlñø òO oArø 400QyAkpG|‰

ÿApG Ao úðAôlñø IuBñì ÿlñG úPvG ô þ×ýÞ ,þíÞ o k ÿô .lðAõg ÿoôp Ùlø ÿBøoAqBG úG þGBýPuk pýËð îÞ Býðk o k Ao óApüA úðAôlñø Qý×ýÞ ëBc òýÎ rüo ô àüsõèõýG ÿBøkõÞ qA û kB×PuA :Q×â ô QvðAk û kpÞ ëõ¿dì òüA Qìçu úG ÿkBüq àíÞ ,Bø|ÿrÓì .QuA

ô ÿrHu pPÖk êÞ pülì .lyBG ûApíø kpßéíÎ {üArÖA Ao oõzÞ o k úðAôlñø lýèõO kpßéíÎ ÈuõPì ,þ×ý¾ úÞ òüA óBýG BG ÿô .kpÞ ïçÎA oBPßø ok òO 30 kôlc oõzÞ ÿBø|óBPuA pTÞ A o k ô ê¿Ö o B ù ^ o k úðAôlñø ,óBârìpø ÿBø|óBPuA :kpÞ oBùÊA ,kõy|þì QzÞ ô ZõñùÞ ô QÖpýW úÛÇñì ,xoBÖ JõñW ,pùyõG úðBPvìq úðAôlñø ûlíÎ óBâlññÞ lýèõO qA o B ù G B ^ {ýG :Q×ârýð úðAôlñø onG koõì o k þñüpdG .lñPvø þégAk lüpHýø ïBÚoA ÿkAlÏO ô þWoBg onG îÚo 10qA óBýG BG ÿô .kõy|þì û kB×PuA ëõ¿dì òüA lýèõO ÿApG úG úðAôlñø òO oArø 100úG àükrð úðæBu úÞ òüA ÿkAlÏO ô úðBýì ÿBýu@ ,óBPvðBÓÖA ,þG pÎ ÿBøoõzÞ QéÎ úG :kpÞqApGA ,kõy|þì okB¾ þüBK ôoA ÿBøoõzÞ þðAl ñ ^ û kôrÖA }qoA ,ëõ¿dì òüA ÿA|úéÖ RAo kB¾ úÏuõO ô ÿoô@pÖ þñüpdG .kõy|þíð oõzÞ Iý¿ð

kBùW RoAqô þ×ý¾ ô ÿrHu pPÖk êÞ pülì {ýG oõzÞo k Ao úðAôlñø ûrýüBK QyAkpG ,ÿqoôBzÞ úG QHvð óArýì òüA :Q×â ô kpÞ ïçÎA òO oArø 400qA óBzð {üArÖA l¾o k 12 úPynâ ëBu úGBzì Rlì xlñùì ,BñvüA pHg QÖBüo k ûôpâ }oArâ úG .løk|þì úðAôlñø ûrýüBK QyAkpG :kôrÖA þñüpdG ÿlùì lídì ÿô .QuA û kõG òO oArø 372 úPynâ þÎAoq ëBu o k oArø 15 úG àükrð Ao úðAôlñø ûrýüBK QzÞ püq eÇu ûrýüBK lýèõO :kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ô óAõñÎ oBPßø xpPuk o k ô ÐüqõO oõzÞ o k ÐÚõì úG úðAôlñø BG þñüpdG.kpýâ oApÚ Aléü Iy ÿApG óBâlññÞ Ùp¿ì úu kôlc 86-87 þÎAoq ëBu o k úÞ òüA úG ûoByA oõzÞ ÑoArì oBPßø oArø 110qA úðAôlñø òO óõýéýì o k úðAôlñø QzÞ eÇu kpÞ þñýG {ýK .ly QyAkpG þÞlðA BG ô úPynâ ëBu ÜGBÇì ÿoBW þÎAoq ëBu

ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ úÞ kpÞ lýÞ BO oõùíW wýüo ëôA óôBÏì ûAo oBãðpHg }oArâ úG .kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkôq úG Iy ÿkôôAk rüôpK ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg ëAõu úG iuBK o k êÛð ô êíc {üBíø úýyBc o k úPynâ ú ^ ÿ k B ¿ P Ú A ëõdO fpÆ ïBXðApu úÞ òüA ûoBGo k BñvüA oBãðpHg ?ly løAõg úDAoA wéXì úG þðBìq ú ^ ó@ údüæ ô kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkôq úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ :Q×â ëõdO údüæ úDAoA ÜýÚk óBìq òýýÏO qA úÞ òüA òí ôA.kõy|þì Bü@ úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k ,kpÞ ÿoAkkõg wéXì úG ÿkB¿PÚA ?pýg Bü QÖo løAõg wéXì úG údüæ òüA ÿoBW ûBì óBüBK BO ÿkôq úG úÞ QuA òüA Bíy ëAõu ÿApG JAõW òüpPùG :kôrÖA .kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ : |‰QvýìõðõÞA

koBýéýì 96 úG ëBvìA óApüA püBgm|‰ luo|þì oæk ïçÎA kõg þéHÚ þñýG|{ýK pýýÓO BG QvýìõðõÞ A RBÎçÆA lcAô 14 qA {ýG {üArÖA ÿoBW ëBu o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ kpÞ kB¿PÚA oBãðpHg }oArâ úG .QyAk løAõg ÿoæk koBýéýì ÿkB¿PÚA RBÎçÆA lcAô pHìAõð ûBì }oArâ ,BñvüA êéíèA|òýG ëBu o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ QuA ó@qA þÞ Bc QvýìõðõÞ A BG óArýì òüA úÞ QuA û kõG oæk óõýéýì 809 ô koBýéýì 81 úPynâ 96 úG ÿoBW ëBu o k {üArÖA oæk óõýéýì 500ô koBýéýì 14 QvýìõðõÞ A kBÛPÎA úG.lýuo løAõg oæk óõýéýì 309 ô koBýéýì kõg þWoBg püBgm óArýì òüpPzýG løBy oõzÞ ÿoBW ëBu o k lñøAõg kõg úG þèôrð lðôo püBgm òüA ûlñü@ ëBu qA ô kõG løAõg püBgm lÏG ëBu o k úÞ QuA û kpÞ óAõñÎ QvýìõðõÞ A .QÖpâ {øBÞ oæk óõýéýì 59 ô koBýéýì 84 îÚo QHS BG çÆ rW úG óApüA løAõg ÿoBW ëBu úG QHvð ÿoæk óõýéýì 250 ô koBýéýì 12 {øBÞ 89 ëBu o k úÞ QuA ûly þñýG|{ýK òýñ`íø .QyAk úG Ao çÆ rW úG óApüA püBgm ,ÿoæk óõýéýì 250 ô koBýéýì o B ù ^ püBgm 90 ëBu ok .lðBuo løAõg oæk óõýéýì809 ô koBýéýì 79 løAõg oæk óõýéýì 309 ô koBýéýì 74 ëkBÏì oõzÞ ÿçÆ rW úG o k ÀgBy òüA {øBÞ oæk óõýéýì 500ô koBýéýì Q×ø BG úÞ kõG ëBu .lýuo løAõg oæk óõýéýì 809 ô koBýéýì 66 úG 1391 ëBu ô koBýéýì 59 ó@ o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ QuA þèBu 1392 .QuA ûly þñýG|{ýK oæk óõýéýì 309

ô kB¿PÚA püqô óBýì þÖçPgA koAlð kõWô ÿoõùíW wýDo wíy lýu ÿB×ÏPuA úÏüBy ÿkB¿PÚA ëõdO ûôpâoBÞ ÿõãñhu :kpÞ lýÞ BO ô ko Ao þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA püqô þñývc òülèA kõWô ÿoõùíW wýDo ô kB¿PÚA püqô óBýì ÿpËð ÙçPgA o k ûly pzPñì úÏüBy Áõ¿g o k úÞ òüqpÖ BÂolídì.koAlð :Q×â ,lýupK þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA püqô ÿB×ÏPuA Áõ¿g kõWô þñývc ÿBÚ@ ô oõùíW wýDo óBýì ÿpËð ÙçPgA aýø RBýø ûApíø úG óõñÞ A îø kB¿PÚA püqô :kAk úìAkA ÿô .koAlð ïBXðA ëõÓzì ô lðpG|þì pu úG óBPuqõg úG þðBPuA p×u o k Qèôk ApýgA ,QuA þÞ Bc xoBÖ oBãðpHg }oArâ .lñPvø óByoBÞ êýèk úG ÿA|úvéW o k úPynâ Iy kB¿PÚA püqô úÞ ûly úÏüBy .QuA û kpÞ B×ÏPuA kõg Qíu qA ÿoõùíW wýDo BG ÜÖAõO ï lÎ óBßükrð qA þßü óAõñÎ úG ÿkB¿PÚA ëõdO ûôpâoBÞ ÿõãñhu qA þyBð Ao RBÏüBy òüA {hK ô IünßO Ao pHg òüA þñývc Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ÙAløA kpHzýK BG þgpG Q×èBhì .kpÞ þGBüqoA

ûlñü@ ëBu o k Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO ÿA úßzG oArø 150 {øBÞ BG koõgpG ûtü ô þOoBËð fpÆ Q×ð ÿBÂBÛO ô QÖBü løAõg {øBÞ Rly 1/8 qA pPíÞ ûlñü@ ëBu rýð úÏuõO ëBc o k ÿBøoõzÞ óõýéýì 25/52 úG ô QyAk løAõg {üArÖA l¾o k rýð àK ôA Q×ð ÿBÂBÛO . lýuo løAõg qôo ok úßzG qA pPíÞ úG {øBÞ úßzG oArø 700 BG 2009 ëBu þÆ ÿBÂBÛO . lýuo løAõg qôo ok úßzG óõýéýì 30/22 31/63 qA pPíÞ úG rýð 2008 ëBu þÆ àK ôA Q×ð lýèõO ,xBuA òüA pG . lýuo løAõg úßzG óõýéýì 170 BG 2009 ëBu þÆ rýð àK ôA pýÒ ÿBøoõzÞ Q×ð qôo ok úßzG óõýéýì 50/22 úG {øBÞ úßzG oArø úG pHìAõð ûBì þÆ àK ôA Q×ð lýèõO . lýuo løAõg îÚo òüA úÞ lýuo úßzG óõýéýì 31/102 qA pPíÞ . løk|þì óBzð {øBÞ úßzG 739700 pHPÞ A úG QHvð úßzG 392100 BG pHìAõð ûBì þÆ óBPvG pÎ Q×ð lýèõO QuA ûlýuo qôo ok úßzG óõýéýì 8/797 úG {øBÞ

)óBíðõG@( áApPyA ïpÖ

{øBÞ {ýK qA {ýG ÿspðA ÿBÂBÛO ,kõG løAõg ëkBÏO ï lÎ ,àK ôA }oArâ xBuA pG . QÖBü løAõg lyo IWõì pýgA ÿBùøBì þÆ BÂBÛO ô úÂpÎ òýG þðBùW ÿBÂBÛO . QuA ûly ÿspðA þðBùW püBgm úG {øBÞ úßzG oArø 70 BG rýð 2008 ëBu þÆ Q×ð . lýuo løAõg qôo o k úßzG óõýéýì 85/83 úG 2009 ëBu ok úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ Q×ð ÿBÂBÛO

kpÞ ïçÎA àK ôA Q×ð ûlññÞ o kB¾ ÿBøoõzÞ óBìqBu oArø 150 BG 2009 ëBu þÆ Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO qôo o k úßzG óõýéýì 85/68 úG {øBÞ úßzG Q×ð ûlññÞ o kB¾ ÿBøoõzÞ óBìqBu. lýuo løAõg lülzO ,kpÞ ïçÎA kõg }oArâ òüpO ûqBO o k àK ôA {øBÞ IWõì óBùW ÿkB¿PÚA kõÞo ô óApdG xBuA pG . ly løAõg 2009 ëBu þÆ Q×ð ÿBÂBÛO BG 2009 ëBu þÆ Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO }oArâ òüA óõýéýì 85/68 qA pPíÞ úG {øBÞ úßzG oArø 150 pPíÞ úßzG óõýéýì àü îÚo òüA . lýuo løAõg úßzG òüA xBuA pG . QuA àK ôA úPynâ ûBì }oArâ qA pHìBPLu ÈuAôA qA óBùW þèBì óApdG lülzO ,}oArâ þ×ñì RApýSBO óBùW puApu úG ó@ }pPvâ ô 2008 BG . QuA úPyAk Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO lyo pG ÿlüly úPynâ ëBu qA pPìpâ ëBvìA óBPvìq úßñüA úG úWõO

lGBü|þì {øBÞ l¾o k 62 òKAs ÿAlðõø ÿqBuôokõg QÞpy kõu

ÿApG }õG Qèôk ókpÞ lÎBÛPì ÿApG :þðBzð .........lèõPì ..............Rçý¿dO óArýì ............êÓy ................lðqpÖ ............................IðBXñüA QÏñ¾ úG þèBì ÿBùßíÞ ÁB¿PgA ....................................................óBPupùy l¿Ú rýð Alðõø lñPvø ÿqBuôo kõg òKAs ô BK ôoA o k kõg lýèõO óArýì koAk . løk {øBÞ Ao .............................þPvK lÞ IWõì þðBùW kB¿PÚA kõÞo ô óApdG ......................ô.......................xBíO ò×éO .ïoAk Ao oBüpùy úìBð úP×ø úèBvßü úøBì | 6 QuAõgo k RAlýèõO qA ûBãPuk oArø 200 {øBÞ QuA ûly 2008 ëBu þÆ QÞpy òüA àðBG ïBW)|75629343( ûoBíy JBvc úG úüpzð úèBvßü óBíð õG@QGBG óBìõO oArø |10 ÔéHì ô úøBì |6 óBíð õG@úñürø QGBG óBìõO | 5000 ÔéHì B×Çè R BÛGBvì úìAkA qA òýñ`íø Alðõø . .QuA û kAk ÙAp¿ðA àü ëõìpÖ .lýDBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG áApPyA ïpÖ úíýí úG Ao ó@{ýÖ ô rüoAô pâæBG ïBð úG)Qéì àðBG IÏy úýéÞok QgAkpK êGBÚ( ,Qéì

lýuo løAõg oæk koBýéýì 2/1 ëkBÏì úPynâ ëBu o k Alðõø ÀèBg kõu . . kõG ûlýuo òü koBýéýì 600 qA {ýG úG lc òüpOæBG úG oæk pGApG ok òü }qoA ô QuA ûlýuo pýgA ëBu 13 þÆ kõg lüly {øBÞ IWõì úèBvì òüA ûly ôo kõg úéíW qA òKAs RAo kB¾ qA óBùW puApu óAqBuôo kõg . QuA ZApgA ô lýèõO {øBÞ ,Bßüpì@ úéíW lðA|û kAk oApÚ oBÞ oõPuk o k Ao óAlñìoBÞ }çO ok þüBßüpì@ óAqBuôo kõg .

òKAs ÿAlðõø ÿqBuôo kõg QÞpy óBüBK BO QÞpy òüA kõu kpÞ ïçÎA 62 {øBÞ BG ÿkçýì ÿoBW ëBu løAõg oæk koBýéýì 2/1 úG ÿl¾o k {üArÖA ,þu þG þG qA êÛð úG. lýuo ,þðBùW ÿBÂBÛO {øBÞ ô òü }qoA kõu p ý ã í z ^ { ø B Þ êéÎ òüpPíùì . QuA ûly ïçÎA Alðõø QÞpy ÿqBuôo kõg åorG QÞpy òýìôk QÞpy òüA kõu ,kpÞ þñýG {ýK òKAs òü koBýéýì 185 úG ëBvìA óBüBK BO

ly qBÒ@ qôpìA óBy ôp×ðApâ

ØéhPì ÿBølcAô BG koõgpG lülzO Ùlø BG ûtüô þOoBËð fpÆ qBÒ@ oõzÞ puApu o k þOBýéíÎ ô äñøBíø Roõ¾ úG qôpìA qA óBâlññÞ|Ùp¿ì QüBíc óBìqBu|þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úGkõy|þì ZBXc QzâqBG ïBüA ólýuo ApÖ úG QüBñÎ BG ,óBâlññÞlýèõO ô ô Aléü Iy þPñu òýü@ ô pülÒ lýÎ BG ó@ ó oBÛO ô ïApdèA úéèA|QýG kAõì ÑAõðA lüpg QùW|þìõíÎ ÿBÂBÛO {üArÖA ó@ ÐHO úG ,óBìqBu òüA ûly òüôlO ÿBø|QuBýu ô Bø|úìBðpG þÆ ,þüAnÒ þðBâoqBG ÿBø|óBìqBu óBuoqBG ÈuõO ÿA|ûtüô þOoBËð fpÆ ô Bø|ûBãPuk BG äñøBíø ô îXvñì Roõ¾ úG oõzÞ puApu ÐÆBÚ koõgpG ,oAqBG l¾o ô îýËñO Ùlø BG ÈGpüm ÿBø|úükBdOA ûõdð pG RoBËð ô óBâlññÞ Ùp¿ì ÝõÛc QüBÎo ,óB×éhPì BG êýHÚ qA þüAnÒ kAõì ô æBÞ ûlññÞ úÂpÎ ÿBø|ûBãyôpÖ kpßéíÎ pýËð þOBìlg ÿBølcAô ô oBHßzg ô êýW@ ,þñüpýy ûõýì }oArâ òüA .lì@ løAõgo k ApWA úécpì úG ,BùðAoõPuo ô BøoæBO óBuoqBG óAõO ô QýÖpÊ qA ÿpýâ|ûpùG BG fpÆ òüA QuA þÞ Bc qôo BO óBìqBu òüA óBuoqBG oBñÞ o k Bø|úükBdOA óBuoqBG ô lülW .QÖBü løAõg úìAkA ûBì ÿk îßü úHñzßü }oArâô RBüBßy QÖBüo k QùW ÿpHg ÿBøkBPu QuA þñP×â óAlðôpùy ô û kõG ëBÏÖ QÎBu 24 Roõ¾ úG|þìkpì ÿBø BG RoBËð ô þuoqBG pìA o k QÞoBzì oõËñì úG lñðAõO|þì|þìApâ }oArâ 124 ò×éO ÜüpÆ qA Ao IOApì ØéhO úðõâpø ûløBzì .kpýâ oApÚ þâlýuo koõì QÚô ÑpuA ok BO lñüBíð


5

þâlðq ô îéÎ

shahryaremanews@yahoo.com

87/9/23 RBíýí¿O þùâ @ 104/2/61846:ûoBíy

13064

ô û kBÏèA ÝõÖoõÇG ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì úvéW Roõ¾pGApG }çO úu@ QÞpy87/ 9/ 2 joõì ûpülì QEýø þñíùG lýÏu óBüBÚ@ 6309 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu( ô õèkoô Üc îüpì BùíðBg ô óBXég þÎoAqrýHìBÞ ,þDõßuA RlíG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG þDõßuA þñíùG úPypÖ óAõñÏG IýOpO úG løAq kôAk ô þÃýÖ óBÃìo óBüBÚ@ ô ëBu ôk RBÎçÆA úìBðqôo ô þðõðBÚ RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG lýÏu ÿBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿBÚ@ ô êìBÎpülì ô ûpülì QEýø wýDo QívG þDõßuA þñíùG ô JBhPðA ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG óBXég þÎoAqrýHìBÞ ûApíùG êìBÎpülì ÿBÃìA BG QÞpyoô@lùÏO ÝAoôA ô kBñuA ó™.kõG løAõgpHPÏì QÞpypùì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

87/9/23 RBíýí¿O| þùâ @ 104/2 /61862 :ûoBíy

1305

þHðBW ÅoAõÎ óôlG óBøk QÖ@ óBìo k ÿApG óApùO þñýíg ïBìA óBPuoBíýG QuõK {hG ok þðBìok QGõð àü RApSA ,óBùW o k oBG|òýPvhð xõãý×íK< ÿoBíýG þðBøk RBÏüB ko k ÐÖo ëôA úécpì úÞ lðkAk oApÚ þGBüqoA koõì Ao >wüoBãèô úÞ QuA úPßð òüA ÿBüõâ þOBÛýÛdO fpÆ òüA YüBPð òüA ko k kõHùG IHu lðAõO|þì þðBìo k }ôo òüA àü qA lÏG úé¾BÖçG úÞ ÿoõÆ úG ,kõy RBÏüB ólýìBy@ ô ókoõg úG okBÚ óAoBíýG þðBìok QGõð kBùW þßyrK orýè þOBÛýÛdO rÞpì.lñPvø ok Býðk o k oBG|òýPvhð ÿApG òýñ`íø þøBãzðAk BG óBìok QGõð àü qA û kB×PuA< fpÆ ÿApWA ëBc ô þðBøk ÿBø|QÖ@ ko k {øBÞ o k }ôo òüA àíÞ òüA úýèôA YüBPð úÞ QuA >QXùG ÿoBíýG þéuBñO ko k|‰NACLT |‰óBìo k qA lÏG úÞ løk|þì óBzð rýð fpÆ úG çPHì óAoBíýG þéuBñO ô þðBøk QÖ@ RBÏüB óôlG ô ÿA|úËcçì êGBÚ êßy úG úé¾BÖçG QXùG .kõy|þì ÙpÆpG ,ûløBzì êGBÚ þHðBW ÅoAõÎ

úÞ þÎAlGA þðBìo k }ôo òüA o k.QuA úPÖpâ Roõ¾ ûkB×PuA BG þÆBhì RBÏüBy ô ko k ÿoõÖ ÐÖo ÐÚAô o k úG|C‰ O |‰ 2 orýè qA ,QuA|‰NACLT |‰}ôo úG orýè qA QdO þHüphOpýÒ Roõ¾ úG ô RôB×Pì çìBÞ þéßy á Bðkok þÆBhì RBÏüB ÐÖo o k|(‰ NACLT) |‰ óAõñÎ úÞ QuA þÞ Bc koôBPuk òüA YüBPð.QuA ûly û kB×PuA óBìo k ok }ôo òüA þðBìok QGõð àü qA û kB×PuA ,ÿoõÖ ÐÖo IHu lðAõO|þì þÆBhì RBÏüB ÙçgpG.kõy RBÏüB òüA ko k oAlüBK ô p ý ã í z ^ }ôo òüA ÿApWA ,|C‰ O |‰ 2 orýè àýuçÞ ÿBøkpGoBÞ þvc|þG úG îø ÿqBýð aýø ô QuA kok óôlG çìBÞ orýè {GBO qA wK úÞ|òüA òí ,koAlð þÏÂõì îgq ,þPÖBG IüphO lñðBì þHðBW ÅoAõÎ úðõâ|aýø óApãzøôtK.QuA ûlzð ûløBzì ÿrìpÚ Bü û kB×PuA rýì@|QýÛÖõì YüBPð ëBHðk úG þøBãzðAkkBùW ÿBø|QÖ@ ko k p ý ã í z ^ { ø B Þ o k|‰NACLT ‰|qA ÿoBßíø BG pãük þOBÛýÛdO fpÆ àü þÆ ,þðBøk

13059

ûBâkAk û krýu úHÏyqA87/ 4/ 23- 416 ûoBíy úìBðkAkpGApG –þÚõÛc236/ 86/ 13ûoBíy þøAõâpGApG ôrüpHO þÚõÛc þõÛc ûBâkAk û krýu úHÏypPÖkpülì87/ 7/ 28 úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ ÙB×è lýèõO QÞpyrüpHO óAõñÏG ÿløAq òülèA ëBíÞ ÿBÚ@ ô êdñì 13230 ûoBíy ó™.lükpâ òýýÏO úý׿Opülì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

úG þðApüA ôBð p×u RBýDrW þüBüo k óAkqk ûBãð æõW

úHñW õøBÞ J@ .kõy|þì rÓì ô JB¿ÎA ,þðçÃÎ ó@ ûpýO rHu ÿBø|åpG ,QuA pPùG .koAk þðBìo k úÞ õøBÞ rÓì Bü þégAk ÿBø|åpG .lðõy Ùp¿ì rHu ÿBø|åpG .lýñßð Ùp¿ì Ao lðpOlý×u ô pO|òyôo úÞ þèBc o k lñPvø ÿnÓì kAõì ô êýÖôpéÞ ÿõPdì QuA rèõéu qA õéíì õøBÞ .koAlð Ao kAõì òüA õøBÞ rÓì {üArÖA Ao û kôo RBÞpc ô û kôo êgAk kAõì îXc úÞ lý×ì oBývG QuõHü óBìo k ok ,òüApGBñG ,løk|þì úÞ Ap ^ . Q u A pSõöì þGAõg þG óBìo k ok õøBÞ .QuA l¾ok 3 úÞ koAk ïõüoBÞõPßè ïBð úG ÿoô@|JAõg û kBì ÿApG IuBñì þüAnÒ ûkBì .koAk RAolýøõG pÞ pPíÞ Bü qA þPcAo|úG lñðAõO|þì þPGBük kApÖA .QuA QGBük óBìo k .QuA þè@ pýÒ òø@ JnW qA pPzýG oBývG ô koAk òø@ þùWõO êGBÚ óArýì õøBÞ .lññÞ û kB×PuA ó@

þðBìok ÍBdè qA BìA ,koAlð óAl ñ ^ þ ü A n Ò }qoA õøBÞ úÞ QuA þðlÏì ÿBø|àíð qA õéíì ô QuA ûkBÏèA|ÝõÖ óõg úý׿O IHu ,òüApGBñG lðoAk þüBýéÚ Qý¾Bg ólG Qìçu ô rÓì ÿoBýyõø Ì×c úG ô kõy|þì þÞ Aoõg }qoA õøBÞ þðôpýG ÿBø|åpGlñÞ|þì àíÞ JBPÖ@ oõð ÅpÏì o k pPzýG Bø|åpG òüA .lðoAk oBývG úÞ þégAk ÿBø|åpG úG QHvð ô lðpýâ|þì oApÚ pOrHu õøBÞ ú ^pø .lðoAk ÿpPzýG òýìBPüô lðpO|û kpzÖ ûk B ì l ñ ^ ÿõPdì õøBÞ .koAk ÿpPzýG òýìBPüô lyBG ,rÓì úG .QuA lý×ì ólG ÿApG .QuA {hGB×y ô îùì ,õøBÞ J@ .lñÞ|þì àíÞ Bø|úüo ô þH¿Î ûBãPuk îürýñì þðAôApÖ óArýì .QuA {hG þGAkBy ô àñg QÖBG QüõÛO IHu úÞ koAk kõWô ó@ J@ o k

Bø åpì qA l¾o k 90 qA {ýG êìBÎ pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG ÿBùüoBíýG qA þyBð xo kôq pýì ô åpìô çPGA o k òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô.lðoAk xBuA {Ûð pýâAôpýÒ RAkBÎ QéÎ úG ô óBìq þÆo k æõíÏì BùüoBíýG kõWô úG pÇg êìAõÎ {üArÖA ô IuBñìBð þèBíy óBuApg þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo.lñü@|þì pÇg êìAõÎ qA þÖBÞ þøBâ @ ïlÎ úßñüA úG ûoByA BG o k pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG óôrÖAqôo {üArÖA UÎBG ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG :Q×â QuA ûly óBPuA QéÎ úu óAõñÎ úG VkAõc ô eðAõu ô Bø óBÆpu êGBÚ l¾o k úÞ lðôpýì oBíy úG óBPuA ok åpì Qvhð .QuA|ÿpýãzýK êGBÚ Bùð@ qA þùWõO

þðBìq ÿ ûoôk àü þÆ o k oBíýG ÿkBÎ þâlðq o k þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG :Q×â ÿô.kõy|þì þðæõÆ ô BøoõìõO ô óBÆpu ,l¾ok 40/16 pÂBc ëBc o k qA l¾ok 11/8ô12/3 IýOpO úG líÎpýÒ VkAõc òýøBy pPÞk. lñølýì êýßzO óBPuA o k Ao åpì êéÎ (( ÿlýéÞ ÿ úÎõíXì {y pÂBc ëBc o k :Q×âpÖ ëBßyA püBu ô oBãýu ólýzÞ êìBy ))pÇg êìAõÎ QHÚApì ïlÎ ,þéßèA RBG ôpzì úG kBýPÎA ,RBýðBgk ô óBÆpu ÐÚõì úG ÀýhzO ,óõg ÿoBzÖpK qA þâlðq àHu ÿBø þðõâpâk ,lñÚ ÿBùüoBíýG óBìo k îÞ ô RBW ûõýì ô RBXürHu îÞ Ùp¿ì lñðBì RApÇg lñðBì þÇýdì Qvüq pÇg êìAõÎ ,þÞpdO xpPuA úG ÉõG pì êìAõÎ ô Aõø ô J@ þâkõè@ ,þéÓy

þÚB ^ o k pSõöì lülW ós Ñõð 7 ØzÞ þ Ú B ^ o k pSõöì lülW ós Ñõð 7 ØzÞ úG ÜÖõì þvýéãðA óAlñízðAk ok ÿA|ûlíÎ {Ûð rÓì úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc lülW ÿBø|úPÖBü.lðly qBu ô Qgõu îPvýu o k óB¿Ûð QéÎ úG BùñO þÚB^ ô koAk BùPyA ëpPñÞ .Qvýð ólG þuopG koõì ÿpÒæ ós RApýýÓO pËð qA p×ð óAoArø ,RBÛýÛdO òüA o k ëBÏÖ rÓì ok lülW ós 7 úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc YüBPð úÞ ;lñPÖpâ oApÚ >àýPðs p`ýð< ok úÞ þééíèA òýG RBÛýÛdO òüA xBuA pG .lñPvø qA pO|îùì þüAnÒ ÿBø|RkBÎ ô BùPyA pG rÓì pýSBCO ,QuA ûly pzPñì ólðAqõu Bü ókpÞ ûpýgm ok ólG þüBðAõO ûlññÞ óõâpâk þðs RApýýÓO løk|þì óBzð RBÛýÛdO òüA þu|þG|þG }oArâ xBuA pG .QuBø|þG p ^ êìBÎ àü úßð@ qA {ýG ólG û kõO ÀgBy pýÓPì qA l¾o k 70 úÞ o k p×ð 4 pø qA B«HüpÛO .QuA þßýPðs êìBÎ àü ,lyBG þÇýdì òüA lññÞ|þì þñýG|{ýK óB¿¿hPì ô Q u A Ý B ^ p×ð àü ,óBPvéãðA .lGBü {üArÖA QÎpu úG lðôo

iüoBO úG þ¿hy ÿBø úðBüAo klðõýK|þì úPvWpG óAoBãð úìBðqôo ,Jô óæBÏÖ óBýì ok lülW þuopG àü YüBPð úðBüAo ,lýéÞ úd×¾ løk|þì óBzð óBùW o k ÿoôBñÖ ú¾pÎ ÿBø ëõÒ ô ô klðõýK|þì iüoBO úG 2010 ëBuBO Bø NBO Mè þPc ô þ¿hy ÿBø þuopG àü YüBPð.kõy|þì qôpìA qA pPíÞ oBývG oBývG Bùð@ qA û kB×PuA ú¾pÎ ÿBø ëõÒ ô úPvWpG óAoBãð úìBðqôo ,Jô óæBÏÖ óBýì ok lülW ô þ¿hy ÿBø úðBüAo ,lýéÞ úd×¾ løk|þì óBzð óBùW o k ÿoôBñÖ oBývG Bùð@qA û kB×PuA ô klðõýK|þì iüoBO úG 2010 ëBuBO Bø NBO Mè þPc IüpÚ pTÞ A løk|þì óBzð lülW RBÛýÛdO .kõy|þì qôpìA qA pPíÞoBývG ûApíø ÿBø þyõâ lðlÛPÏì RBÎçÆA ÿoôBñÖ ú¾pÎ óæBÏÖ ÝB×OA úG ô ûly ëlHì QðpPñüA úG ëB¿OA oArGA òüpO îùì úG àükrð oBývG ûlñü@ o k ÿBÃÖ o k ÿõñÏì QýßèBì ô QüApýLÞ Üc úG ïApPcA pãük ÿõu qA êüBuô ÿpGoBÞ ÿBø ÈGAo kApÖA òüA pËð úG.lGBü|þì {üArÖA rýð ÿqBXì kõG lñøAõg ókpÞ QHd¾ ô wíè pG þñPHì ûlñü@ ok þßýðôpPßèA ó olì úG ïkpì .QuõýK lñøAõg iüoBO úG ÿkôq úG ÿqôpìA ÿBølýéÞ úd×¾ ô QHd¾ óBy þ H ý W à ^õÞ ÿBø úðBüAo BG ókpÞ MüBO ÿBW úG ÿkôq kApÖA òüA úPHèA.kpÞ lñøAõg koAô Ao ïqæ RAoõPuk Bùð@ wíè BG ô û kpÞ þcApÆ ûApíø ÿBø ò×éO qA û kB×PuA úñýìq ok êßzì òüpPâorG lðlÛPÏì QÖpzýK .kõG løAõg Bùð@ ÿAp G ú ^oBLßü ô ÐìBW ÿpGoBÞ ÈGAo àü l ñ ^ B O rýð ÿqôpìA ÿBø NBO Mè úÞ kõG løAõg Ðüpu lc ó@ BO ÿoôBñÖ Mè þñýì úG Ao kõg ÿBW ô ûly oõ¿O îýXc þüBø ûBãPuk pãük ëBu .kAk lñøAõg Bø|‰PDA |‰ ,Bø NBO

þPyAlùG RBìlg ô þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo ûBãzðAk oBì@ xBuApG :Qƒ×â þèBíy óBuApg þðBìo k lñðBì pýâAôpýÒ ÿBùüoBíýG óõñÞ A óBPuA þßyrK ïõéÎ óBÆpu ô VkAõc ô eðAõu ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG êýßzO óBPuA o k Ao åpì êéÎ qA l¾o k90 qA {ýG Bø RBìlg ô þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk wýDo.lñøk|þì xBuApG :Qƒ×â þèBíy óBuApg þðBìo k þPyAlùG ÿBùüoBíýG óõñÞ A óBPuA þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk oBì@ ô eðAõu ,þÚôpÎ þHéÚ ÿBùüoBíýG lñðBì pýâAôpýÒ Ao åpì êéÎ qA l¾o k90 qA {ýG Bø óBÆpu ô VkAõc pÖ òýøBy kAõW pPÞk.lñøk|þì êýßzO óBPuA o k RBHÞpì òüpOpSõì qA þßü õíýè lðkpÞ ïçÎA õâBßýy ûBãzðAk óBÛÛdì úÞ kpÞ þÖpÏì þüBùüoBíýG Ao pýâAô pýÒ ÿBùüoBíýG úG pùì ÿoArâpHg }oArâ úG . QuA úýéÞ äñu qA ÿpýâõéW oõËñì úG pýýÓO IHu ô ólG ëBíÎA Bü oBPgBu o k {øBÞ IHu ØéPhì RBHýÞpO òPyAk êýèk úG õíýè “ qõýð ëAp`ð “ úìBð úP×ø qA êÛð ØÚõPì ÿkoAõì o k ô lñÞ lÏPvì kApÖA o k Ao úýéÞ äñu êýßzO lðôo ô ëBu ïpâ ëõ¿Ö o k lññÞ|þì úý¾õO kApÖA úG óB¿¿hPì .lñÞ|þì J@ ô RBÏüBì qA lñðAõO|þì BO Qvýð õíýè úG þupPuk óBßìA úÞ þÏÚAõì oAlÛì úG ûqBO ÿõíýè qA óBßìA Roõ¾ ok BìA lñüBíð û kB×PuA ÀèBg þãèBu 40 kôlc qA kApÖA û kAk óBzð BùýuopG .lðõy lñì ûpùG þÖBÞ ûqBO ÿõíýè . lðpýâ|þì oApÚ úýéÞ o k äñu êýßzO ÅpÏì o k pPzýG êýßzO qA ÿpýâõéW ô ólG Qìçu ÿApG úÞ QuA þ×éPhì kAõì ÿAoAk ÿAoAk ÿkôlc BO ÿlñG úPvG ÿBøõíýè J@ BìA QuA lý×ì úýéÞ o k äñu úG .lðoAlð Ao ûqBO ÿõíýè J@ pýSBO ô û kõG ûlðoAlùãð ô þÎõñ¿ì kAõì kpu ÿ B ^ kõy|þì úý¾õO lðoAk oApÚ úýéÞ äñu ÅpÏì o k úÞ ÿkApÖA Ùp¿ì õíýè ok kõWõì ÁBg RBHýÞpO ókõG AoAk êýèk úG Ao þüõíýè Ùp¿ì qA õíýè qA pPzýG û kB×PuA pG ûôçÎ lÏPvì kApÖA QuA pPùG .lññÞ .lññÞ rýøpK oõy ÿBøAnÒ ô ZBñ×uA êýW@ Rçßy

QuA úýéÞ äñu òíyk õíýè

QcAo JAõg ÿAp G ú P ß ð l ñ ^

,þüBüo k êüBì oArø|4‰ |‰ IüpÚ þPÖBvì þÆ BG þðApüA ûôpâôBð àü|‰ Ao ólÎ Yýég úÛÇñì o k óBìoõzÞ eévì ÿBøôpýð úðAolPÛì oõÃc JAõhPgo . QuA pSõì rýð Qìçu kõHùG ok þãPvg Ao ÈüApy óAõO|þì RBßð þgpG QüBÎo BG BìA QyAk àükrð Iy pø .lýñÞ JBhPðA JAõg ÿApG Ao þPcAo JAõg óBìq ÿApG .kpÞ îøApÖ pPùG JAõg àü ÿApG óBýèBu qA wK {OoA þüBüo k ÿôpýð qA ûôpâ ôBð àü.kpÞ ïçÎA JAõg úG úÞ lýølG ïBXðA Ao þüBøoBÞ JAõg óBìq óBìq àü ok Iy pø ô lýyBG úPyAk îËñì úìBðpG àü

þñýìqpu ÿBùG@ o k ôpýð òüA ÿBø|QýèBÏÖ qA úÞ þðæõÆ úðAolPÛì oõÃc ïçÎA ÿApG ,konâ|þì|þìçuA ÿoõùíW þééíèA|òýG ÿBø|J@ o k óApüA|þìçuA ÿoõùíW þüBüok ÿôpýð .lðkAk ïBXðA ólÎ Yýég úG Ao ÿp×u ,lñø xõðBýÚA ëBíy ô ÿoõùíW {OoA|þìArÎA ôBð ÈuõO QüoõìBì òüA ïBXðA óBýì o k kpÖ|úG p¿dñì ÿBø|QüoõìBì úéíW qA ,óApüA|þìçuA oBíy úG|þìçuA JçÛðA qA wK óApüA þüBüo k ÿôpýð RBìAlÚA òüA ÿBø QüoõìBì iüoBO o k þ×ÇÎ úÇÛð Apð@ óAõO|þì ô úPÖo .koô@ JBvc úG ôpýð ëBu ÿõW ÈüApy òüpOlG ok QÖBvì êüBì|‰4000 qA {ýG þÆ oõËñì úG ,lñø xõðBýÚA ëBíy ô þGpÎ þüBüo k úÛÇñì o k ÿBøoõzÞ þüBüo k ÿBøôpýð úÞ ÿA|û kôldì o k úðAolPÛì oõÃc ,lðA|úPgBu kõg ÑqBñìçG oõÃc ú¾pÎ ô ûBãðæõW Apð@ þG pÒ ÿoõùíW þüBüo k ÿôpýð ûqBO oBhPÖA óAõñÎ úG úÞ QuA ÿA|úPßð ÿôBð àO RBñüpíO ïBXðA .lì@ løAõg JBvc úG óApüA|þìçuA þ¿¿hO ô þíéÎ {ðAk {üArÖA oõËñì úG ,ÿôBð ôk ô qA þßü óAõñÎ úG Büo k o k ïqæ ÿBø|RoBùì IvÞ ô óBñÞoBÞ lÎBvìBð ÈüApy îÒo|þéÎ ô QuA û kõG QüoõìBì òüA ÙAløA ô Bø|}qõì@) |‰lýuo|þì|9‰ ô|8‰ |‰ úG Büo k xoõÖ BÃÏG úÞ( |‰ ÿõW ûôpâ òüA ÿApG QýÛÖõì BG rýð þuõðBýÚA ÿkoõðBüok RBñüpíO IWõì ûlì@ Quk úG YüBPð úÞ ly úPyAnâ ApWA úG|þìArÎA .QuA ûly eévì ÿBøôpýð úHOo|þèBÎ óBølðBìpÖ òývdO ÿoõùíW úPyApÖAp G î ^pK BG óBìoõzÞ ôBð àü oõÃc úÞ QuA û kõG ÿoBhPÖA ólÎ Yýég úÛÇñì o k ,óApüA|þìçuA .QÖpâ oApÚ rýð Quôk ÿBøoõzÞ úWõO koõì

ô óAlðk ô óBøk ÐüBy ÿoBíýG òýìôk ,þðBøk QÖ@ Roõ¾|úG úÞ QuA ÿA|ûlññÞkõÎ ô áBðkok ÿoBíýG pøBËO ÜíÎ|îÞ ô kpâ åor G B ü à ^õÞ ÿBø|îgq 14 BO 10 Qynâ q A w K ú ^ pâA ÿoBíýG òüA.lGBü|þì qA BìA ,lñÞ|þì AlýK kõHùG kõg úG kõg Roõ¾ úG qôo þðAõW Bü þã`G qA àýLýO Roõ¾ úG úÞ þüBXð@ o B ^ k Ao oBíýG kpÖ þøBâl ñ ^ qA pø ô kõy|þì Ñôpy òüpO|qBuko k qA þßü ,kqBu|þì êßzì ô ko k êýèk òýíø úG ,lü@|þì JBvc úG óBvðA ÿBø|ÿoBíýG qA þßü ó@ ÿApG þÏÇÚ óBìo k ûAo ókpÞ AlýK îø óBøk ûqõc óBÛÛdì ô óApãzøôtK ÿlW ÿBø|}çO òüA QýíøA úG úWõO BG.kõy|þì Jõvdì óAlðk ô orýè þOBÛýÛdO rÞpì óApãzøôtK koôBPuk ,úèBvì óApùO þßyrK ïõéÎ lcAô þøBãzðAk kBùW þßyrK }ôo ÑAlGA úG ÜÖõì ,}çO ëBu úu qA wK úÞ ïAlÚA ,lðA|ûly þðBøk QÖ@ RBÏüB ÿApG þðBìo k Býðk o k oBG|òýèôA ÿApG Bùð@ úP×â úG úÞ QuA þíùì

lñÞ|þì Ì×c Ao rÓì ÿoBýyõø õøBÞ

7/ 10 joõì ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì úvéW Roõ¾pGApG úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ îDBÚoBßùG QÞpy87/ óBGBýg –óApùO úGrüpHOqA QÞpy þé¾ArÞpì 13000 ûoBíy 73 áçK þÚpy þèBñüq Aqpýì óBGBýg –þèBíy ÿkoôpùu úÆõG pì û kBì ô ëBÛPðA021- 88415967ò×éO 2ô1 lcAô xo k@ úG QÞpy úHÏy ô fç¾A ÝõÖ fpzG úìBñuBuAo k IñW|þìBËð ÐÆBÛOqApOæBG –p¿Ïýèô þüæBG pu –rüpHO ó™.lükpâ wýuBO 9 áçK RApGBhì ûBãGAõg þðõg îÞ óBìok ÿApG .QuA qBu|òýGõéâõíø òüApGBñG rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì ÜüpÆ òüA qA JnW êGBÚ òø@ óArýì ,QuA lý×ì 1387/9/21 ëçdðA þùâ @ 104/2/61474 :ûoBíy

| 1387ÿk|2úHñyôk 150ûoBíy ,îzy ëBu|

RôB×Pì ØéPhì kApÖA ÿApG oõìA òüA .lññÞ|þì àíÞ Bü úÏèBÇì òPÖpâ }ôk êìBy lðAõO|þì ëBTì ÿApG lðA úPvg úÞ þðBìq .lyBG {hG {ìAo@ RBñüpíO þPc Ao Bø ÕAp ^ ó@ qA êHÚ ô lüôpG JAõhPgo úG lýPvø úG qA úÞ QuA þéìAõÎ qA kBüq oõð Apüq lýñÞ }õìBg òüA QüBÎo kõWô BG .lñÞ|þì ÿpýâõéW òPÖo JAõg êßzì BG òPÖo JAõg úG ÿApG îø qBG pâA RBßð .lýñÞ Roõzì àyrK BG QuA pPùG lýPvø úWAõì ûtüõG lyBG ïqæ ôoAk rüõXO koAõì þgpG ok lüBy ÿBøqk BG úýèôA êcApì ok Rçßzì òüA þøBâ úßñüA ïôAlO Roõ¾ ok úßýèBc ok lðõy|þì ÙpÆpG ôoAk îÞ .kõy|þì lülzO óBìo k ï lÎ ô

ÿBøqôo þPc qôo pø ô lüôpG JAõhPgo úG Àhzì .lüõy oAlýG JAõg qA òýÏì QÎBu àü xAo êýÇÏO lýñÞ JBñPWA kBüq ólýìBy@ô ókoõg qA JAõg qA êHÚ QÎBu 2 kôlc Ao ó@ ô lyBG àHu ïBy lýñÞ þÏu . Ùp¿ì qA Iy ïBãñø úG . lüoõhG JAõg qA êHÚ þÞpdì êìAõÎ Apüq lýñÞ rýøpK òýEÖBÞ ô òýOõßýð îËñì }qoô .lðoAk|þì úãð oAlýG Ao Bíy úÞ lñPvø }qoô ûtüô úG îËñì þðlG QýèBÏÖ .lýyBG úPyAk JAõg àü òPyAk ô òPÖo JAõg úG ÐüpvO o k ÿqAõø qôo þÆ óBßìæA þPc ƒ lñÞ|þì àíÞ Bíy úG QcAo úP×â .lüõzð þGAõg þG o B ^ k I y BO lýGAõhG pPíÞ ÐÖo pG ûôçÎ úPÎBu îýð ÿqôpíýð JAõg àü kõy|þì

àü ÈÛÖ lüõy|þì úPvg úðAqôo ÿBø QýèBÏÖ qA þPÚô ÙpÆpG Ao þãPvg òüA lðAõO|þì úðBHy Jõg JAõg êßzì îø òPÖo JAõg úG ÿApG kApÖA þgpG BìA lñÞ ÿoArâpHg óBìo k ô QyAlùG wüôpu }oArâ úGlðoAk ÿApG pSõì êìAõÎ úíø lüBy )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ëpPñÞ QdO óAõPð Ao þÖBÞ ô Jõg JAõg àü òPyAk

: |‰kAkpHgkBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì óôBÏì

|kõy|þì þølðBìBu oõzÞ o k óôkBPì BG óBìo k óAlñíÚçÎ :kAk úìAkA ÿô .QuA 55421166 ô ïBð|QHS ïpÖ kõéðAk qA wK lñðAõO|þì òýñ`íø ,|‰www.incas.tums.ac.ir|‰ QüBu ok ó@ êýíßO qA ô wÞ BÖ ,55421151 ò×éO ûoBíy úG Ao kõg ïpÖ úÞ òüA ÿoô@kBü BG ÿpßì .lññÞ ïBð|QHS ÜüpÆ òüA úñýìq ok ûly úýùO ÿBø|êßOôpK òüpg@ RBýürW þuopG ô UdG úG ÝõÖ Qvzð o k óôkBPì BG óBìo k òüA o k oõÃc :kpÞ óBzðpÆBg ,kõy|þì úPyAnâ ëBÏÖ óBßyrK ÿApG þ¾Bg qBýPìA þyqõì@ oBñýíu Jõvdì óôkBPì BG óAkBPÏì óBìo k ûqõc o k oõzÞ ûqõc òüA ok óæBÏÖ úíø úÞ òüA òí ,kõy|þì Øéßì ûly úýùO ÿBø|êßOôpK QüBÎo úG QHvð .ly lñøAõg

úðBøBì îËñì ÿBø|ïõüqõLíu úÞ koAk pËð o k ,kBýPÎA ÈHOpì RBìAlÚA ô BøkoôBPuk òüpg@ úñýìq ok þíéÎ óBìo k ØéPhì kBÏGA ûtüô úG BÂBÛO {øBÞ BG úÞ lñÞ oArâpG óApüA o k olhì kAõì Ùp¿ìFõu òüpg@ úDAoA úG úñýìq òüA o k Qvzð òýPvhð ô óBùW o k óôkBPì BG óBìo k ÿBøBíñøAo ô Bø|êßOôpK .QuA úPÖBü ÁB¿PgA óApüA ÈüApy BG ó@ úvüBÛì óBìq ,kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì þyqõì@ óôBÏì BG óBìok ÿBø|êßOôpK òüpg@ úDAoA oBñýíu ÿoArâpG 13: 30 BO 9 QÎBu qA ûBì ÿk ïõu Ao óApüA ok óôkBPì oBùÊA ô óAõñÎ kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì êdì o k òüA ok ïBð|QHS Qéùì òüpg@ ,ûBì om@ 30 ,AkpÖ :kpÞ ò×éO ûoBíy BG xBíO Bü ÿoõÃc ÜüpÆ qA oBñýíu

óAkBPÏì ûlðoAlùãð óBìok ÿBø|êßOôpK òüpg@ úýùO|‰ RBÏèBÇì þéì rÞpì þyqõì@ óôBÏìóôkBPì BG oõzÞ óBìo k ÿBø|êßOôpK òüpg@ úýùO qA ,kBýPÎA pPÞk .kAk pHg óôkBPì BG oõzÞ óAkBPÏì ûlðoAlùãð oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿpßì {gom@ :Q×â pHg òüA ïçÎA òí ,BñvüA >þÎBíPWA< þGBüqoA qA úÞ þíuo ÿBø|êßOôpK òüA úýùO þÎõð úG ,QuA ûlì@ QulG þðBùW ÿBø|êßOôpK koõì o k fpÇì ØéPhì ÿBø|fpÆ þøk|óBìBu pâqBÒ@ ÐÖo ô óôkBPì BG óAkBPÏì ûlðoAlùãð óBìo k úñýìq òüA o k kõWõì þðBìo k ÿBø|þðBìBvGBð Ùlø BG kBýPÎA RBÏèBÇì þéì rÞpì :kôrÖA ÿô.QuA ûqõc ok ëBÏÖ óBßyrLðAôo ô óBßyrK {ðAk {üArÖA

QuA òülèAô Rçßzì qA þyBð óBÞkõÞ JApÇÂA êTì þâlðq ÿBø RoBùì ÐÚAõì òüA o k lññÞ }çO ûpìqôo Rçßzì þgpG ÐÖo Bü ô ókpÞ lüpg RoBùì .lðqõìBýG kõg óBÞkõÞ úG Ao ok þÖBÞ RoBùì IvÞ ï lÎ Áõ¿gok ÿpßzO úÞ lðoAk JApÇÂA úzýíø òülèAô :Q×â óBÞkõÞ o k lñðAõPð Rçßzì BG úùWAõì óBìq ok óBÞkõÞ óBÞkõÞ ÿBW úG êýèk òýíø úG lñü@pG ó@ ÐÖo QùW lññÞ|þì êíÎ ô û kpÞ ÿpýâ îýí¿O

qA þyBð óBÞkõÞ ok þâkpvÖA ô JApÇÂA ûApíø úG òülèAô óBýì ÿBøoBPÖo ô þâkAõðBg ÈéÒ ÿBøõãèA qA þüBøoBPÖo òülèAô koAõì qA ÿoBývG o k :Q×â QuA úÞ QuA úðBã`G ô ïBg oBývG úÞ lñøk|þì qôpG kõg .kõy|þì êülHO Bø ú`G ÿApG ÿoBPÖo þüõãèA úG ô xoAlì òýèõEvì þßükrð ï lÎ :Q×â ÿpßzO úG ôo þyqõì@ ÿBøoBzÖ BG Ao Bø ú`G BùñO Bø û kAõðBg .lñÞ|þì kBXüA Bùð@ o k ÿoBPÖo Rçßzì ô û kpÞ ôo QüBÂo ïlÎ Bü QüBÂo xBvcA óBÞkõÞ :kôrÖA ÿô lüBG òülèAô úÞ lññÞ|þì áok þGõg úG Ao kõg òülèAô

êcApì òülèAô úßñüA óBýG BG ëB×ÆA àyrLðAôo àü JApÇÂA :Q×â lññÞ|þíð áo k Ao kõg óBÞkõÞ lyo òülèAô Rçßzì qA þyBð óBÞkõÞ þâkpvÖA ô óBÞkõÞ Rçßzì pPzýG :Q×â ÿpßzO pPÞk.QuA Ao Bø ú`G lyo êcApì òülèAô úÞ QuA òüA qA þyBð Bì óApãük ô kõg ÿBø ú`G òýG ÿBø RôB×O ô lñðAk|þíð lñðAõPð òülèAô úÞ þðBìq BO ÿô úP×â úGlðpünK|þíð Ao koõgpG lññÞ êc Ao kõg þüõyBðq ô þâkAõðBg êüBvì .kõy|þì êülHO Bø ú`G ÿApG þüõãèA úG Bùð@ óBýì ÿoBPÖo RæçPgA úßñüA óBýG BG ëB×ÆA àyrLðAôo òüA

pPzýG ÿoBãýu óAõWõð óApPgk lðõy|þì ÝB ^ oBãýu úÞ þðAõWõð óApPgk ;QvýÞ Bc lülW {øôtK àü YüBPð ;óApãzøôtK úP×â úGlñPvø úWAõ ì þ Ú B ^ pÇg BG pPzýG lñzÞ|þì ó qô úÖBÂA Bü þÚB^ o B ^ k pPzýG þèBvâorG òýñu ok ÿoBãýu óApPgk .lðõy|þì ið 10 úðAqôo óAõWõð óApPgk pâA :lðkAk oAlzø ÿlðçñÖ óApãzøôtK lülzO oBývG Bùð@ ok þ Ú B ^ pÇg lññÞ û kB×PuA pPzýG þPc Bü oBãýu úÞ løk|þì jo QýÏÂô òüA ok þíßy ÙAp Æ A þ Ú B ^ pPzýG úÞ kõy|þì òüA ok .QuA ïõu Ñõð QGBük úéíW qA BùüoBíýG qA ÿoBývG êìBÎ oBãýu pO|òýüBK òýñu ok úÞ þðAõW óApPgk píÞ oôk ûqAlðA ,ÜýÛdO òüA .QuA ÿoBãýupýÒ óApPgk qA pPzýG añüA 1/34 ,lðA|ûlýzÞ|þì 20 òu o k úÞ ÿkpì 18 ô oArø 2 ô óq 278 ô oArø 2 ÿôo {øôtK úéXì ok ÜýÛdO òüA YüBPð .QuA úPÖpâ ïBXðA ,lðA|û kõG þãèBu .QuA ûly pzPñì >|þìõíÎ QyAlùG< þüBßüpì@

ÿpýãzýK o k pSõì þøBãdH¾ òPÖpâ } ôk þHéÚ Rçíc qA ô QuA ûly ûløBzì pPzýG kAlìBG ok þHéÚ úéíc lðlÛPÏì óAlñízðAk| ok þHéÚ úéíc lðlÛPÏì óAlñízðAk|QuA óõg }kpâ {øBÞ ó@ êýèk .QuA óõg }kpâ {øBÞ ó@ êýèk ô QuA ûly ûløBzì pPzýG kAlìBG Iy ,lñPvø pÇg òüA ÅpÏì ok úÞ ÿkApÖA lññÞ|þì úý¾õO óBÛÛdì ïBíc ô lññÞ }qoô ,lðõy oAlýG ïk ûlýLu ô lðôpG JAõhPgo úG pOkôq ô þHéÚ úéícqA ÿpýãzýK ÿApG QÎBu ó@ o k òPÖpâ }ôk úÞ lðpýãG .QuA lý×ì ÿrÓì úPßu oAlýG ,ólG QÎBu BG òýÏì úËdè o k lññÞ þÏu lüBG kApÖA òýñ`íø äðq úéíW qA pãük ÿBøAl¾ BO QuA qôo pø RkBÎ úüBK pG úÞ lðõy Ädì úG lP×ýð îýËñO qA óBzðlG QÎBu úÞ lñøAõhG pâA ô QÎBu îø úG ô óBíø klXì ólýGAõg úÞ lüõy lñéG JAõhPgo qA óly oAlýG .óBíø ólG QÎBu îËð ókoõg

4

QÏñ¾ ôkB¿PÚA|

shahryaremanews@yahoo.com

úhvð òýèôA ÿoæk koBýéýì 850 fpÆ BßüpìA oBíýG kB¿PÚA ÿApG BìBG ôA

ûpãñÞ úG BìBG ôA áAoBG lülW Qèôk úÞ kõG løAõg þcpÆ òýPvhð óAoôBzì ,xpKlýPyõu@ qA êÛð úG . kpÞ løAõg úDAoA oõzÞ òüA óBâlñüBíð ô þPèôk ÿBùìBÛì BG þðrüAo ëBc o k BìBG ôA ÿkB¿PÚA úüõðAs 20 BO Ao ÿoæk koBýéýì 850 fpÆ òüA BO lñPvø Bßüpì@ ûpãñÞ rýð Bßüpì@ óBâlñüBíð wéXì wýüo þuõéK þvðBð . lññÞ û kBì@ RBXð ÿBø fpÆ úDAoA ÿApG Ao ÿkBüq }çO BùOApÞõìk ,kpÞ ïçÎA 850 fpÆ úÞ lðoAôlýìA þéýg BùOApÞõìk . lðA|û kpÞ qBÒ@ ÿkB¿PÚA Bßüpì@ ÿkB¿PÚA úÏuõO ô lyo {üArÖA ÿApG BìBG ôA ÿoæk koBýéýì ápdì úPvG kBùñzýK BG koAk l¿Ú BìBG ôA . kõy ÐÚAô pSõì úÏuõO Ao Bø ûkBW êTì Bßüpì@ þPgBu püq ÿBø ûsôpK ,ÿkB¿PÚA kBÛPÎA úG . QuA û kõG úÛGBu þG pýgA ëBu 50 þÆ úPvG òüA . løk ÿAo ókAk oõËñì úG Bñu ókpÞ lÎBÛPì ÿApG BìBG ôA Qèôk ,óBuBñyoBÞ l¿Ú BìBG ôA Qèôk . koAk ôo {ýK þPhu oBÞ ,fpÆ òüA úG QHTì . lñÞ ApWA ûlñü@ ëBu ôk þÆ Ao ÿoæk koBýéýì 850 úPvG òüA koAk lülW êÓy óõýéýì 2/5 ûlñü@ ëBu ôk BO koAk l¿Ú òýñ`íø BìBG ôA lñÞ kBXüA Bßüpì@ o k

88 úWkõG o k ÿpýâ Qhu ÿBølì@o k Ao úWkõG o k Qèôk ÿlì@o k ÿBø îÚo qA ÿA ûlíÎ {hG AlýK {øBÞ þP×ð ÿBølì@o k òüA úÞ þðBìq ô løk|þì êýßzO þP×ð êýèk úG .QyAk løAõg ÿA ûlíÎ pýSBCO úWkõG ÿôo B«ñEíÇì ,lñÞ pãük ÙpÆ qA ô lñÞ|þì AlýK {øBÞ lì@o k kõg ÙpÆ àü qA úÞ òüA ó@ úG Q×ð lì@o k úÞ|þìBãñø óApüA kB¿PÚA úÞ û kAk óBzð úG pXO îø þOBìlg ô þðBâoqBG ,ÿlýèõO ÿBø QýèBÏÖ kõy|þì ÜüorO IvÞ lðAõO|þì rýð Ao ÿpPzýG RBýèBì Qèôk Anè lñÞ|þì AlýK {üArÖA Ao úWkõG o k Qèôk ÿlì@o k ÿBø îÚo qA ÿA ûlíÎ {hGlüBíð þP×ð ÿBølì@o k òüA úÞ þðBìq ô løk|þì êýßzO þP×ð ÿBølì@o k løAõg ÿA ûlíÎ pýSBCO úWkõG ÿôo B«ñEíÇì ,lñÞ AlýK {øBÞ lñÞ|þì AlýK {øBÞ lì@o k kõg ÙpÆ àü qA úÞ òüA êýèk úG .QyAk úÞ|þìBãñø óApüA kB¿PÚA úÞ û kAk óBzð úG pXO pãük ÙpÆ qA ô ô þðBâoqBG ,ÿlýèõO ÿBø QýèBÏÖ kõy|þì ÜüorO ó@ úG Q×ð lì@o k rýð Ao ÿpPzýG RBýèBì Qèôk Anè lñÞ|þì AlýK {üArÖA îø þOBìlg úPyAk kõWô ÿkB¿PÚA kõÞo úÞ þðBìq BìA .lüBíð IvÞ lðAõO|þì Bø RBýèBì óArýì úÞ kõy|þì UÎBG lyBHð ëBÏÖ kB¿PÚA ô lyBG úWAõì êßzì BG Qèôk ÿBølì@o k ÙpÆ ôk qA ô kpÞ AlýK {øBÞ ÿA úÛüpÆ úG QuA þíùì úWkõG ëBvìA úWkõG QùW òüA qA .kõy úÞ QuA òüA pO îùì úPßð ô kpÞ Ì×c Ao kB¿PÚA ëkBÏO QèBc úÞ Bø ëBñãýu .kõy úPvG QíýÚ êÚAlc BG úWkõG òüA o k Q×ð QíýÚ àü îýüõãG îýðAõO|þì Q×ð oAqBG qA îüoAk óæ~A Bì úÞ þíDçÎ ô {üArÖA RBÚôA þÃÏG úÞ òüA pÆBg úG QuA RôB×Pì ÿoAlÛì úG úÞ þÞõy Ao Q×ð QíýÚ {øBÞ RBÚôA þÃÏG ô Q×ð QíýÚ ëõÆ o k ó@ ókõG oAk úìAkA úG QuA ûly koAô þðBùW kB¿PÚA òüA Bü@ úÞ QuBXñüA ëAõEu ô QyAk løAõg þãPvG ûlñü@ ÿBùèBu .QyAk løAõg úìAkA kõÞo ô kõG løAõg òýDBK B«ÏÇÚ ûlñü@ ëBu ÿApG Q×ð ÿApG BÂBÛO Anè o k QuA oõHXì îø àK ôA ô QÖBü løAõg {øBÞ îø Q×ð QíýÚ àK ôA lýèõO BO úÞløk óBzð {ñÞ Aô Q×ð QíýÚ {øBÞ òüA êGBÛì úÞ lñÞ AlýK {øBÞ àK ôA qA Bì úýíùu xBuA òüApG ô løk {øBÞ Ao Q×ð QíýÚ xBuA òüApG.kpÞ løAõg AlýK {øBÞ Bølì@o k ÀèBg îýøAõhG pâA .kõy úPÖpâ pËð o k oæk 40 püq lüBG B«ÏÚAô úWkõG o k 100 kôlc ÿr ý ^ ú Þ òüA úG úWõO BG ô îýyBG úPyAk þÏÚAô úWkõG úÞ QuA òüA þuBuA úPßð QuA Qèôk|þìõíÎ úWkõG oæk koBýéýì BG Bølì@o k óArýì BO kõy îýËñO úWkõG òüA lüBG ÿA úðõâ ú ^ ú G BG B«PHvð úWkõG lüBG pÆBg òüA úG .kõzð úWAõì úWkõG ÿpvÞ òßíì lc BO ÿoôpÂpýÒ ÿBø úñürø qA .kõy òüôlO þèBì ÉBHÃðA .kõy rýøpK þP×ð ÿBølì@o k úÞ û kAk óBzð ô ûlì@ òýDBK Q×ð QíýÚ úÞ ëBc þãzýíø ÿôqo@ òüA ô lyBG þðBñýíÆA êGBÚ pùì àü lðAõO|þíð AlýK {øBÞ Q×ð lì@o k úG þãPvGAô lüBG úÞ ïBËð qõvèk óæõEvì þP×ð ÿBølì@o k úG þãPvGAô ô ûly Ñôpy ëBvìA úWkõG qA lñÞ ÿBølì@o k ûlíÎ úWkõG o k úÞ îüôo þPíu úG BO lñÞ AlýK {øBÞ ÿApWAoBßøAo|.‰þP×ð ÿBølì@ok BO lølG êýßzO Bø RBýèBì Ao Qèôk koAô kB¿PÚA óAlýì o k Ao þ¾õ¿g {hG )44( ê¾A úýÒçGA lñÞ|þì oAnâAô ó@ úG Ao kB¿PÚA ÿoAk óBßu ûlíÎ ô lñÞ|þì úñd¾ úégAlì Qèôk úÞ òüA ÿBW úG þñÏü .QuA BùñüA òüpO îùì qA þßü ÿoAnãPuBýu Qèôk ,kpýãG oBýPgA o k Ao ó@ ûoAkA ô lñÞ kB¿PÚA o k {hG úG Ao ApWA ó@ ÿBW úG ô løk|þì {üArÖA Ao kõg RoBËð ô úñýìq o k óly ëBÏÖ BG îø Ao þ¾õ¿g {hG .koBLu|þì þ¾õ¿g pPzýG kõu òüA ô lñÞ ê¾Bc ÿpPzýG kõu lðAõO|þì oBÞ ô IvÞ Qèôk úG RBýèBì óAõñÎ úG Qèôk úÛc îùu óAõñÎ úG þzhG óArýì úÞ û kôrÖA }qoA pG RBýèBì {hG úÞ òüA ïôk.lñÞ QgAkpK ÿlc BO ëBcpø úG ô løk|þì {üArÖA Ao Qèôk þOBýèBì ÿBø lì@o k QgBupüq ô ÿqBu äñøpÖ BG kpÞ êíÎ úPynâ ëBu o k ÜÖõìBð þzhG Qèôk ûlñü@ ëBu ÿApG úÞ lüBíð ApWA îø Ao òüA lñðAõPG ÿqBu ô lñÞ òýìBCO û kôrÖA }qoA pG RBýèBì ÜüpÆ qA Ao kõg ÿBølì@o k qA úPÖpzýK ÿBøoõzÞ úíø êTì lñÞ AlýK {üArÖA þO@ ÿBø ëBu o k þPèôk ÿBø QÞpy úWkõG ,oõzÞ úWkõG ûlíÎ ïçÚA qA þßü .Býðk .QuA lðõy oAnâAô þ¾õ¿g {hG úG ô lññÞ AlýK {øBÞ BùñüA úÞ þPÚô kpÞ løAõg AlýK {øBÞ þPèôk ÿBø QÞpy úWkõG ïçÚA ó@ pãük ÿpPzýG þèBì ÉBHÃðA BG ô ÿpPíÞ îXc BG ÿA úWkõG àü òüApGBñG .ly løAõg úPvG

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu|

: |‰kAkpHg óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì

: ÿkôôAk

ûBìpùì óBüBK BO pùì òßvì óBýÂBÛPì ïBíO þølðBìBu Qèôk o k þèBì òßíO lÚBÖ oBzÚA ÿApG úðBâAlW òßvì fpÆ òü ôlO

úG ÿkôq úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ|‰ kõy|þì úDAoA wéXì

pùy o k :kôrÖA ô kAk pHg ûBìpùì óBüBK BO pùì òßvì ,QuA úPÖpâ Roõ¾ úÞ þüBùð {üæBK xBuApG óApùO ûoôBzì RBìlg ÿBø|QÞpy ÜüpÆ qA kApÖA úíø êÞpülì .lðõy|þì þølðBìBu ûBìpùì óBüBK BO þPüpülì þðôBÏO 540wýuBCO úG ûoByA BG ,óApùO óBPuA óôBÏO óAõñÎ ,óBýÂBÛPì þølðBìBu ÿApG kAq@pùì òßvì o k ô þðôBÏO 170óApùO óBPuA ÿBø|óBPupùy o k :kpÞ êýßzO kApÖA þølðBìBu ÿApG þðôBÏO 370 óApùO pùy o k óBýÂBÛPì qA p×ð oArø 290 qôpìA úG BO ô QuA ûly ô ÿlñìoBÞ ,ÿpâoBÞ pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO IèBÚ .lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu úG kAq@ qBuô|QgBu úñürø {üArÖA pHg ïçÎA ûoBGo k ÿolýc :Q×â rýð óBìõO óõýéýì 12 úG óBìõO óõýéýì {y qA ô þPèôk ÿBø|IèBÚ ok úßéG ,þðôBÏO IèBÚ o k BùñO úð ÿBøoBÞ ô qBu ô qBu ô |QgBu }ôo îø þ¾õ¿g òüA úG ;lHéÆ|þì Ao klÏPì ÿBø|úñürø BñG VAlcA þñÖ ûpülì|RBCýø ÿBÃÎA BG úÞ ÿkAkoApÚ xBuApG úÞ õdð qBu ô QgBu ô û koô@ îùu êcApì ,kõy|þì úPvG lcAô ûly ïBíO QíýÚ úíOBg o k ô kõy|þì þÆ .kõy|þì úHuBdì þðõßvì ÿApG >pùì òßvì fpÆ< úÞ|òüA óBýG BG óBüBK o k ÿô þñýG|{ýK ,lðoAk þéÚAlc þèBì |þüBðAõO úÞ þðBvÞ þñýG|{ýK ÈuõPì oBzÚA ÿApG fpÆ òüA :kôrÖA ,ûlzð IuBñì þèBì |þüBðAõO úÞ ÿkApÖA ÿApG ô QuA ûly kAlìA úPýíÞ Bü þPvürùG êTì þüBø|óBìqBu ,lðoAlð fpÆ ô ly lñøAõg êíÎ koAô )ûo( þñýíg ïBìA òüA òßvì QýÏÂô þølðBìBu ÿApG ÿA|úðBâAlW .ly løAõg òüôlO ô þuopG Qèôk o k kApÖA

óBìqBu îø ,kõy RBHSA ûly oBùÊA koAõì Ùçg úÞ IOpPì ÝõÛc xBuApG lðAõO|þì ÿqBupùy ô òßvì ,koAk úÞ þOAoBýPgA xBuApG óôBÏO RoAqô îø ô kõg òüA :kpÞ úÖBÂA ÿô .lñÞ Ùnc Ao kApÖA QüõÃÎ fpÆ QýÛÖõì Iüp úÞ Quôo ó@ qA {üæBK ÿBø|ëBðBÞ qA ûkB×PuA BG êýèk òýíø úG ,kõy òýíÃO YývG RBÎçÆA qA û kB×PuA úéíW qA ØéPhì }oArâ úG .îýñÞ|þì ëBHðk Ao {üæBK oBÞ ,ÿkB¿PÚA àükrð úÞ|òüA óBýG BG ÿolýc ,BñvüA óôBÏO oBãðpHg ô òßvì óBìqBu úG úÞ ÿkApÖA qA p×ð oArø 9 úG ïBíO QüBÎo kõWô BG ,lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy :kpÞ oBùÊA ,lðA|úPÖpâ oApÚ klXì {üæBK koõì ÈüApy òüA o k ÜdPvì kApÖA úÞ QuA QùW ó@ qA oBÞ òüA úG fpÆ QýÛÖõì Iüp ô lðõy úðBg|IcB¾ fpÆ ,óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì .lupG pTÞ Alc klXì ÿBø|þuopG o k ú ^ | óB ñ ^ : kpÞ óBzðpÆBg Bø|ó@ óApvíø Bü òýÖpÆ qA þßü úÞ kõy Àhzì ÿApG òýìq ô þÖpÏì úÞ|òüA õèô lñPvø úðBg|IcB¾ Ùnc ûs|ôpK qA ,lyBG ûly oAnâAô ô Àhzì Bø|ó@ oBÞ êdì úG ÿoõÃc úÏWApì pâA þPc ,ly lñøAõg úÏWApì ,lyBG pG|úñürø úÞ|òüA õèô kõy xBvcA kApÖA lWAô kApÖA ÜüpÆ òüA úG BO QÖpâ løAõg Roõ¾ ÿô .lðõy úðBg IcB¾ fpÆ òüA ok òßvì ÈüApy 200 úÞ|òüA óBýG BG kõg óBñhu qA ÿpãük {hG o k óBPuA eÇu o k pùì òßvì óBýÂBÛPì qA p×ð oArø úG ÿlñìoBÞ ô ÿpâoBÞ ÿBø|þðôBÏO IèBÚ o k ,óApùO :kôrÖA ,lðA|ûly þÖpÏì ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu û kB×PuA úG ÉõG pì úÞ óBýÂBÛPì òüA >Z< ïpÖ þuopG .QuA ûly ïBXðA ,QuA þPèôk RçýùvO qA ókpßð óBýÂBÛPì ïBíO þølðBìBu qA ëBc| òýÎo k ÿolýc

óBüBK BO ,óApùO pùy o k pùì òßvì óBýÂBÛPì úíø ûoôBzì RBìlg ÿBø|QÞpy ÜüpÆ qA ûBì pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðõy|þì þølðBìBu þPüpülì kõídì ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg óôBÏO o k — óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì — ÿolýc ÿBø|þðôBÏO ÿBuôo ô óApülì {üBíø òýPvhð òßvì :Q×â IéÇì |òüA óBýG BG ,óApùO pùì òßvì eÇu o k oBG|òýèôA ÿApG úÞ QuA þéì ûsôpK àü pùì úG ô kõy|þì ApWA ÿA|û kpPvâ î X c ò ý ñ ^ B G oõzÞ úWAõì ApWA ok þOçßzì BG Ñôpy ôlG o k îPc oõÆ ô RBÎçÆA ëBÛPðA ô êGBÛPì ÉBHOoA ÿôkõG îýøAõg ô lðAõg pSõì fpÆ RæBßyA {øBÞ o k Ao Rçßzì Ao pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO klÏPì RBvéW ÿoArâpG .ly oBPuAõg òßvì þÂBÛPì p×ð 800kôlc ïBð|QHS qA ÿolýc kAk pHg ûBì pùì óBüBK BO óôBÏO RoAqô QüBu o k pùì ó@ ÿApG ,îükAk ïBXðA úÞ þüBø|þuopG pGApG :Q×â ô Éôpy püBu ô kApÖA úèBu YñK Qðõßu úÛGBu úÞ þuBuA {üæBK àü ,kõy Àhzì fpÆ o k pËðkoõì úÞ îükAk ïBXðA qBâ ô ÝpG ô J@ ÐüqõO óBÞpPzì qA þzüæBK òýñ^ BG úÎõíXì òüA qA l¾o k 53 kôlc úG kApÖA qA þgpG :kAk úìAkA ÿô .lðkpÞ AlýK }rüo QýÏÂô ïçÎA ,ÿoApßO ïBð|QHS úéíW qA þéüæk o k ëBu YñK qA pPíÞ Qðõßu úÛGBu Bü ÿkpXì oApÚ }rüo òüA ëõízì ,kõg ÿBø|ÿoBùÊAkõg ÈüApy qApcA ,óApùO óBPuA óôBÏO êÞpülì .lñPÖpâ ÿBø|RBýø þuBuA ØüBÊô úéíW qA Ao óBýÂBÛPì þølðBìBu UdG o k pùì òßvì ÿBø|þðôBÏO ûpülì úÞ þüBø|úìBðoApÚA úG úWõO BG :kôrÖA ô kpÞ óAõñÎ kApÖA ÿA|úécpì pø o k ,ûly úPÖpâ pùì òßvì óBýÂBÛPì qA

:oBÞ püqô

Qvýð qBýð ëBÓPyA {üArÖA ÿApG ÿlülW fpÆ úG|‰ îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG |jpð úG ,kõy ApWA êìBÞ úìBðpG 23 pâA|‰ úíø Bì pâA :kpÞ óAõñÎ ,îýPvýð ÿl¾o k 8.4 l¾o k 8.4 úG BíPc îükpÞ|þì ApWA Ao Bø|fpÆ qA õâô|Q×â òüA úìAkA o k BñvüA oBãðpHg .îülýuo|þì êíßì úÞ þcpÆ úG çTì úÞ kpÞ ëAõu oBÞ püqô úÞ ?Qvýð qBýð ,lyBG û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG úìBðpG 18 ó@ úíø .Qvýð qBýð ,úð :kAk iuBK|þìpùW 23 úG pãük úìBðp G l ñ ^ ó l y úÖBÂA BG úÞ òPÖo {ýK BG .QyAk îýøAõg Ao lðlýuo ÿoAnâ|Ùlø jpð úG ÐHO BG kõWõì ÈüApy ô pËðlì ÿBø|úìBðpG òýíø òüA kõWô BG BìA ,îýuo|þíð l¾ok 8.4 ÿoBßýG ÿApWA úG þãPvG òüA :kpÞ oBùÊA koõì òüA o k|þìpùW .lðõy ApWA Bø|ó@ l¾o k l ñ ^ ú ß ñ ü A ô koAk Bø|úìBðpG ApWA êìBÞ Bø|úìBðpG òüA pâA :kpÞ eüp¿O óBüBK o k ÿô .îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG jpð úG ,lðõy

oAqBG úG ÿkôoô kAlÏO ó@ qA {ýG îýñÞ þÏu lüBG îýøk îýñÞ kBXüA lülW þéÓy ÿBø|Q¾pÖ ,ëBu ó@ o k oBÞ úPvzðqBG óçÒBy úÞ ÿkõWõì ÿBø|Q¾pÖ o k Bü ô RõÖ ô lðôo|þì òýG qA û kpßð ÿAlg Bü ô lðõy|þì .îýñÞ òürãüBW oBÞ ÿôpýð lñPÖA|þì oBÞ qA Bü ô lññÞ|þì þíÚo ôk Bì ÿoBßýG jpð ëBvìA úßñüA óBýG BG|þìpùW ëBu o k úÞpãük þèAõu úG iuBK ok ,lðBì løAõg þÚBG ?kõG løAõg úðõ ã ^ ÿ o B ß ý G jpð úìBðpG óBüBK BO ô lÏG qA QüBíc ,Bø|þñýG|{ýK ÜHÆ îüoAôlýìA :kôrÖA ô ëBvìA lñðAõO|þì úÞ|þìBíO úíýð ÿBølcAô êýíßO ïBXðA pâA ô kõy ïBXðA lñupG ïBíOA úG ûlñü@ ëBu ÿoBßýG jpð {øBÞ úG oAôlýìA îýðAõO|þì kpünLG lñìqBýð Bü@ úÞ ëAõu òüA úG JAõW o k úìAkA o k ôA .îýyBG ÿoBßýG jpð úG ólýuo ô oBÞ úìAkA ÿApG ÿlülW fpÆ

úíø pâA úßñüA úG óBÎmA BG þÎBíPWA oõìA ô oBÞ püqô pËðlì ÿoBßýG jpð úG BíPc îükpÞ|þì ApWA Ao Bø|fpÆ fpÆ úG :kpÞ óAõñÎ ,îülýuo|þì ïo B ù ^ ú ìBðpG ApWA êìBÞ pËðlì úìBðpG 23 pâA ô Qvýð qBýð ÿlülW lídì .îýuo|þì l¾o k 8.4 ÿoBßýG jpð úG ,lðõy õâô|Q×â o k — þÎBíPWA oõìA ô oBÞ püqô —|þìpùW óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg ëBÓPyA ô oBÞ oBãðpHg BG ÈüApy úG úWõO BG úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k )BñvüA( úìBðpG pËðlì ÿoBßýG jpð úG ólýuo ÿApG kõWõì Rlì o k êÓy óArýì ú^ úG ,l¾ok 8.4 þñÏü ïo B ù ^ ôk qA {ýG óæA Bì :Q×â ?QuA qBýð ûlðBì þÚBG Ao òüA JBvc ,îüoAk oBßýG p×ð oArø 300 ô óõýéýì .kõy|þì úÖBÂA óArýì òüA úG o l Û ^ þ è B u lýñßG rýð {øBÞ Ao ÿoBßýG jpð îýøAõhG pâA Bì :kAk úìAkA ÿô

: |‰kAkpHg ÿqoôBzÞ kBùW RoAqô þ×ý¾ ô ÿrHupPÖk êÞpülì

oõzÞ o k ûrýüBK úðAôlñø òO oArø 400QyAkpG|‰

ÿApG Ao úðAôlñø IuBñì ÿlñG úPvG ô þ×ýÞ ,þíÞ o k ÿô .lðAõg ÿoôp Ùlø ÿBøoAqBG úG þGBýPuk pýËð îÞ Býðk o k Ao óApüA úðAôlñø Qý×ýÞ ëBc òýÎ rüo ô àüsõèõýG ÿBøkõÞ qA û kB×PuA :Q×â ô QvðAk û kpÞ ëõ¿dì òüA Qìçu úG ÿkBüq àíÞ ,Bø|ÿrÓì .QuA

ô ÿrHu pPÖk êÞ pülì .lyBG ûApíø kpßéíÎ {üArÖA Ao oõzÞ o k úðAôlñø lýèõO kpßéíÎ ÈuõPì ,þ×ý¾ úÞ òüA óBýG BG ÿô .kpÞ ïçÎA oBPßø ok òO 30 kôlc oõzÞ ÿBø|óBPuA pTÞ A o k ô ê¿Ö o B ù ^ o k úðAôlñø ,óBârìpø ÿBø|óBPuA :kpÞ oBùÊA ,kõy|þì QzÞ ô ZõñùÞ ô QÖpýW úÛÇñì ,xoBÖ JõñW ,pùyõG úðBPvìq úðAôlñø ûlíÎ óBâlññÞ lýèõO qA o B ù G B ^ {ýG :Q×ârýð úðAôlñø onG koõì o k þñüpdG .lñPvø þégAk lüpHýø ïBÚoA ÿkAlÏO ô þWoBg onG îÚo 10qA óBýG BG ÿô .kõy|þì û kB×PuA ëõ¿dì òüA lýèõO ÿApG úG úðAôlñø òO oArø 100úG àükrð úðæBu úÞ òüA ÿkAlÏO ô úðBýì ÿBýu@ ,óBPvðBÓÖA ,þG pÎ ÿBøoõzÞ QéÎ úG :kpÞqApGA ,kõy|þì okB¾ þüBK ôoA ÿBøoõzÞ þðAl ñ ^ û kôrÖA }qoA ,ëõ¿dì òüA ÿA|úéÖ RAo kB¾ úÏuõO ô ÿoô@pÖ þñüpdG .kõy|þíð oõzÞ Iý¿ð

kBùW RoAqô þ×ý¾ ô ÿrHu pPÖk êÞ pülì {ýG oõzÞo k Ao úðAôlñø ûrýüBK QyAkpG ,ÿqoôBzÞ úG QHvð óArýì òüA :Q×â ô kpÞ ïçÎA òO oArø 400qA óBzð {üArÖA l¾o k 12 úPynâ ëBu úGBzì Rlì xlñùì ,BñvüA pHg QÖBüo k ûôpâ }oArâ úG .løk|þì úðAôlñø ûrýüBK QyAkpG :kôrÖA þñüpdG ÿlùì lídì ÿô .QuA û kõG òO oArø 372 úPynâ þÎAoq ëBu o k oArø 15 úG àükrð Ao úðAôlñø ûrýüBK QzÞ püq eÇu ûrýüBK lýèõO :kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ô óAõñÎ oBPßø xpPuk o k ô ÐüqõO oõzÞ o k ÐÚõì úG úðAôlñø BG þñüpdG.kpýâ oApÚ Aléü Iy ÿApG óBâlññÞ Ùp¿ì úu kôlc 86-87 þÎAoq ëBu o k úÞ òüA úG ûoByA oõzÞ ÑoArì oBPßø oArø 110qA úðAôlñø òO óõýéýì o k úðAôlñø QzÞ eÇu kpÞ þñýG {ýK .ly QyAkpG þÞlðA BG ô úPynâ ëBu ÜGBÇì ÿoBW þÎAoq ëBu

ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ úÞ kpÞ lýÞ BO oõùíW wýüo ëôA óôBÏì ûAo oBãðpHg }oArâ úG .kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkôq úG Iy ÿkôôAk rüôpK ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg ëAõu úG iuBK o k êÛð ô êíc {üBíø úýyBc o k úPynâ ú ^ ÿ k B ¿ P Ú A ëõdO fpÆ ïBXðApu úÞ òüA ûoBGo k BñvüA oBãðpHg ?ly løAõg úDAoA wéXì úG þðBìq ú ^ ó@ údüæ ô kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkôq úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ :Q×â ëõdO údüæ úDAoA ÜýÚk óBìq òýýÏO qA úÞ òüA òí ôA.kõy|þì Bü@ úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k ,kpÞ ÿoAkkõg wéXì úG ÿkB¿PÚA ?pýg Bü QÖo løAõg wéXì úG údüæ òüA ÿoBW ûBì óBüBK BO ÿkôq úG úÞ QuA òüA Bíy ëAõu ÿApG JAõW òüpPùG :kôrÖA .kõy|þì îülÛO wéXì úG ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ : |‰QvýìõðõÞA

koBýéýì 96 úG ëBvìA óApüA püBgm|‰ luo|þì oæk ïçÎA kõg þéHÚ þñýG|{ýK pýýÓO BG QvýìõðõÞ A RBÎçÆA lcAô 14 qA {ýG {üArÖA ÿoBW ëBu o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ kpÞ kB¿PÚA oBãðpHg }oArâ úG .QyAk løAõg ÿoæk koBýéýì ÿkB¿PÚA RBÎçÆA lcAô pHìAõð ûBì }oArâ ,BñvüA êéíèA|òýG ëBu o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ QuA ó@qA þÞ Bc QvýìõðõÞ A BG óArýì òüA úÞ QuA û kõG oæk óõýéýì 809 ô koBýéýì 81 úPynâ 96 úG ÿoBW ëBu o k {üArÖA oæk óõýéýì 500ô koBýéýì 14 QvýìõðõÞ A kBÛPÎA úG.lýuo løAõg oæk óõýéýì 309 ô koBýéýì kõg þWoBg püBgm óArýì òüpPzýG løBy oõzÞ ÿoBW ëBu o k lñøAõg kõg úG þèôrð lðôo püBgm òüA ûlñü@ ëBu qA ô kõG løAõg püBgm lÏG ëBu o k úÞ QuA û kpÞ óAõñÎ QvýìõðõÞ A .QÖpâ {øBÞ oæk óõýéýì 59 ô koBýéýì 84 îÚo QHS BG çÆ rW úG óApüA løAõg ÿoBW ëBu úG QHvð ÿoæk óõýéýì 250 ô koBýéýì 12 {øBÞ 89 ëBu o k úÞ QuA ûly þñýG|{ýK òýñ`íø .QyAk úG Ao çÆ rW úG óApüA püBgm ,ÿoæk óõýéýì 250 ô koBýéýì o B ù ^ püBgm 90 ëBu ok .lðBuo løAõg oæk óõýéýì809 ô koBýéýì 79 løAõg oæk óõýéýì 309 ô koBýéýì 74 ëkBÏì oõzÞ ÿçÆ rW úG o k ÀgBy òüA {øBÞ oæk óõýéýì 500ô koBýéýì Q×ø BG úÞ kõG ëBu .lýuo løAõg oæk óõýéýì 809 ô koBýéýì 66 úG 1391 ëBu ô koBýéýì 59 ó@ o k çÆ rW úG óApüA püBgm úÞ QuA þèBu 1392 .QuA ûly þñýG|{ýK oæk óõýéýì 309

ô kB¿PÚA püqô óBýì þÖçPgA koAlð kõWô ÿoõùíW wýDo wíy lýu ÿB×ÏPuA úÏüBy ÿkB¿PÚA ëõdO ûôpâoBÞ ÿõãñhu :kpÞ lýÞ BO ô ko Ao þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA püqô þñývc òülèA kõWô ÿoõùíW wýDo ô kB¿PÚA püqô óBýì ÿpËð ÙçPgA o k ûly pzPñì úÏüBy Áõ¿g o k úÞ òüqpÖ BÂolídì.koAlð :Q×â ,lýupK þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA püqô ÿB×ÏPuA Áõ¿g kõWô þñývc ÿBÚ@ ô oõùíW wýDo óBýì ÿpËð ÙçPgA aýø RBýø ûApíø úG óõñÞ A îø kB¿PÚA püqô :kAk úìAkA ÿô .koAlð ïBXðA ëõÓzì ô lðpG|þì pu úG óBPuqõg úG þðBPuA p×u o k Qèôk ApýgA ,QuA þÞ Bc xoBÖ oBãðpHg }oArâ .lñPvø óByoBÞ êýèk úG ÿA|úvéW o k úPynâ Iy kB¿PÚA püqô úÞ ûly úÏüBy .QuA û kpÞ B×ÏPuA kõg Qíu qA ÿoõùíW wýDo BG ÜÖAõO ï lÎ óBßükrð qA þßü óAõñÎ úG ÿkB¿PÚA ëõdO ûôpâoBÞ ÿõãñhu qA þyBð Ao RBÏüBy òüA {hK ô IünßO Ao pHg òüA þñývc Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ÙAløA kpHzýK BG þgpG Q×èBhì .kpÞ þGBüqoA

ûlñü@ ëBu o k Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO ÿA úßzG oArø 150 {øBÞ BG koõgpG ûtü ô þOoBËð fpÆ Q×ð ÿBÂBÛO ô QÖBü løAõg {øBÞ Rly 1/8 qA pPíÞ ûlñü@ ëBu rýð úÏuõO ëBc o k ÿBøoõzÞ óõýéýì 25/52 úG ô QyAk løAõg {üArÖA l¾o k rýð àK ôA Q×ð ÿBÂBÛO . lýuo løAõg qôo ok úßzG qA pPíÞ úG {øBÞ úßzG oArø 700 BG 2009 ëBu þÆ ÿBÂBÛO . lýuo løAõg qôo ok úßzG óõýéýì 30/22 31/63 qA pPíÞ úG rýð 2008 ëBu þÆ àK ôA Q×ð lýèõO ,xBuA òüA pG . lýuo løAõg úßzG óõýéýì 170 BG 2009 ëBu þÆ rýð àK ôA pýÒ ÿBøoõzÞ Q×ð qôo ok úßzG óõýéýì 50/22 úG {øBÞ úßzG oArø úG pHìAõð ûBì þÆ àK ôA Q×ð lýèõO . lýuo løAõg îÚo òüA úÞ lýuo úßzG óõýéýì 31/102 qA pPíÞ . løk|þì óBzð {øBÞ úßzG 739700 pHPÞ A úG QHvð úßzG 392100 BG pHìAõð ûBì þÆ óBPvG pÎ Q×ð lýèõO QuA ûlýuo qôo ok úßzG óõýéýì 8/797 úG {øBÞ

)óBíðõG@( áApPyA ïpÖ

{øBÞ {ýK qA {ýG ÿspðA ÿBÂBÛO ,kõG løAõg ëkBÏO ï lÎ ,àK ôA }oArâ xBuA pG . QÖBü løAõg lyo IWõì pýgA ÿBùøBì þÆ BÂBÛO ô úÂpÎ òýG þðBùW ÿBÂBÛO . QuA ûly ÿspðA þðBùW püBgm úG {øBÞ úßzG oArø 70 BG rýð 2008 ëBu þÆ Q×ð . lýuo løAõg qôo o k úßzG óõýéýì 85/83 úG 2009 ëBu ok úPÖBü úÏuõO ÿBøoõzÞ Q×ð ÿBÂBÛO

kpÞ ïçÎA àK ôA Q×ð ûlññÞ o kB¾ ÿBøoõzÞ óBìqBu oArø 150 BG 2009 ëBu þÆ Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO qôo o k úßzG óõýéýì 85/68 úG {øBÞ úßzG Q×ð ûlññÞ o kB¾ ÿBøoõzÞ óBìqBu. lýuo løAõg lülzO ,kpÞ ïçÎA kõg }oArâ òüpO ûqBO o k àK ôA {øBÞ IWõì óBùW ÿkB¿PÚA kõÞo ô óApdG xBuA pG . ly løAõg 2009 ëBu þÆ Q×ð ÿBÂBÛO BG 2009 ëBu þÆ Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO }oArâ òüA óõýéýì 85/68 qA pPíÞ úG {øBÞ úßzG oArø 150 pPíÞ úßzG óõýéýì àü îÚo òüA . lýuo løAõg úßzG òüA xBuA pG . QuA àK ôA úPynâ ûBì }oArâ qA pHìBPLu ÈuAôA qA óBùW þèBì óApdG lülzO ,}oArâ þ×ñì RApýSBO óBùW puApu úG ó@ }pPvâ ô 2008 BG . QuA úPyAk Q×ð þðBùW ÿBÂBÛO lyo pG ÿlüly úPynâ ëBu qA pPìpâ ëBvìA óBPvìq úßñüA úG úWõO

lGBü|þì {øBÞ l¾o k 62 òKAs ÿAlðõø ÿqBuôokõg QÞpy kõu

ÿApG }õG Qèôk ókpÞ lÎBÛPì ÿApG :þðBzð .........lèõPì ..............Rçý¿dO óArýì ............êÓy ................lðqpÖ ............................IðBXñüA QÏñ¾ úG þèBì ÿBùßíÞ ÁB¿PgA ....................................................óBPupùy l¿Ú rýð Alðõø lñPvø ÿqBuôo kõg òKAs ô BK ôoA o k kõg lýèõO óArýì koAk . løk {øBÞ Ao .............................þPvK lÞ IWõì þðBùW kB¿PÚA kõÞo ô óApdG ......................ô.......................xBíO ò×éO .ïoAk Ao oBüpùy úìBð úP×ø úèBvßü úøBì | 6 QuAõgo k RAlýèõO qA ûBãPuk oArø 200 {øBÞ QuA ûly 2008 ëBu þÆ QÞpy òüA àðBG ïBW)|75629343( ûoBíy JBvc úG úüpzð úèBvßü óBíð õG@QGBG óBìõO oArø |10 ÔéHì ô úøBì |6 óBíð õG@úñürø QGBG óBìõO | 5000 ÔéHì B×Çè R BÛGBvì úìAkA qA òýñ`íø Alðõø . .QuA û kAk ÙAp¿ðA àü ëõìpÖ .lýDBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG áApPyA ïpÖ úíýí úG Ao ó@{ýÖ ô rüoAô pâæBG ïBð úG)Qéì àðBG IÏy úýéÞok QgAkpK êGBÚ( ,Qéì

lýuo løAõg oæk koBýéýì 2/1 ëkBÏì úPynâ ëBu o k Alðõø ÀèBg kõu . . kõG ûlýuo òü koBýéýì 600 qA {ýG úG lc òüpOæBG úG oæk pGApG ok òü }qoA ô QuA ûlýuo pýgA ëBu 13 þÆ kõg lüly {øBÞ IWõì úèBvì òüA ûly ôo kõg úéíW qA òKAs RAo kB¾ qA óBùW puApu óAqBuôo kõg . QuA ZApgA ô lýèõO {øBÞ ,Bßüpì@ úéíW lðA|û kAk oApÚ oBÞ oõPuk o k Ao óAlñìoBÞ }çO ok þüBßüpì@ óAqBuôo kõg .

òKAs ÿAlðõø ÿqBuôo kõg QÞpy óBüBK BO QÞpy òüA kõu kpÞ ïçÎA 62 {øBÞ BG ÿkçýì ÿoBW ëBu løAõg oæk koBýéýì 2/1 úG ÿl¾o k {üArÖA ,þu þG þG qA êÛð úG. lýuo ,þðBùW ÿBÂBÛO {øBÞ ô òü }qoA kõu p ý ã í z ^ { ø B Þ êéÎ òüpPíùì . QuA ûly ïçÎA Alðõø QÞpy ÿqBuôo kõg åorG QÞpy òýìôk QÞpy òüA kõu ,kpÞ þñýG {ýK òKAs òü koBýéýì 185 úG ëBvìA óBüBK BO

ly qBÒ@ qôpìA óBy ôp×ðApâ

ØéhPì ÿBølcAô BG koõgpG lülzO Ùlø BG ûtüô þOoBËð fpÆ qBÒ@ oõzÞ puApu o k þOBýéíÎ ô äñøBíø Roõ¾ úG qôpìA qA óBâlññÞ|Ùp¿ì QüBíc óBìqBu|þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úGkõy|þì ZBXc QzâqBG ïBüA ólýuo ApÖ úG QüBñÎ BG ,óBâlññÞlýèõO ô ô Aléü Iy þPñu òýü@ ô pülÒ lýÎ BG ó@ ó oBÛO ô ïApdèA úéèA|QýG kAõì ÑAõðA lüpg QùW|þìõíÎ ÿBÂBÛO {üArÖA ó@ ÐHO úG ,óBìqBu òüA ûly òüôlO ÿBø|QuBýu ô Bø|úìBðpG þÆ ,þüAnÒ þðBâoqBG ÿBø|óBìqBu óBuoqBG ÈuõO ÿA|ûtüô þOoBËð fpÆ ô Bø|ûBãPuk BG äñøBíø ô îXvñì Roõ¾ úG oõzÞ puApu ÐÆBÚ koõgpG ,oAqBG l¾o ô îýËñO Ùlø BG ÈGpüm ÿBø|úükBdOA ûõdð pG RoBËð ô óBâlññÞ Ùp¿ì ÝõÛc QüBÎo ,óB×éhPì BG êýHÚ qA þüAnÒ kAõì ô æBÞ ûlññÞ úÂpÎ ÿBø|ûBãyôpÖ kpßéíÎ pýËð þOBìlg ÿBølcAô ô oBHßzg ô êýW@ ,þñüpýy ûõýì }oArâ òüA .lì@ løAõgo k ApWA úécpì úG ,BùðAoõPuo ô BøoæBO óBuoqBG óAõO ô QýÖpÊ qA ÿpýâ|ûpùG BG fpÆ òüA QuA þÞ Bc qôo BO óBìqBu òüA óBuoqBG oBñÞ o k Bø|úükBdOA óBuoqBG ô lülW .QÖBü løAõg úìAkA ûBì ÿk îßü úHñzßü }oArâô RBüBßy QÖBüo k QùW ÿpHg ÿBøkBPu QuA þñP×â óAlðôpùy ô û kõG ëBÏÖ QÎBu 24 Roõ¾ úG|þìkpì ÿBø BG RoBËð ô þuoqBG pìA o k QÞoBzì oõËñì úG lñðAõO|þì|þìApâ }oArâ 124 ò×éO ÜüpÆ qA Ao IOApì ØéhO úðõâpø ûløBzì .kpýâ oApÚ þâlýuo koõì QÚô ÑpuA ok BO lñüBíð


3

shahryaremanews@yahoo.com

ûBâkôpÖ o k eévì óq ÿpýãPuk

äñzÖ 7 ô ÿpíÞ QéÞ úÃHÚ àü úÞ Aléü ïBð úG ÿpÖBvì ó q qAôpK BG QyAk l¿Ú ô kõG û kpÞ ÿqBuBW kõg ØýÞ o k Ao þãñW kBG@pùì ûBâkôpÖ wýéK ÿõu qA ,kôpG qApýy úG óApùO qA þüAõø qA QyAk l¿Ú ó q òüA úÞ|þìBãñø êHÚ qôo 2.ly pýãPuk óApùO þøBâ @ óAoõìBì ,lñÞ oõHÎ óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ ÿkôoô Qýâ o k ô lðkpÞ pýãPuk Ao ôA ô lðly áõßzì ÿô úG kBG@pùì ûBâkôpÖ ÿpíÞ QéÞ úÃHÚ àü ,QyAk ûApíø úÞ ÿA|úðBðq ØýÞ qA þuoqBG ØzÞ kõG ûly ÿqBuBW úðApøBì úÞ Ao þãñW äñzÖ pýO klÎ 7 ô þüõWqBG koõì wýéK rÞpì úG ëBÛPðA qA w îùPì.lðkpÞ ÈH ô qôo úÞ òüA BO ly klÏPì ÿBø|þüõâ|ÄÚBñO oB^k ô QÖpâ oApÚ ÿApukAk þupKqBG îßü úHÏy úG RBÛýÛdO úìAkA ÿApG úPynâ îùPì oBßðA|‰.QÖBü ëBÛPðA óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ JçÛðA ô|þìõíÎ ÿpWBùì qôpùG xpKqBG úG {OAoBùÊA o k îùPì AléüApukAk o k þâlðq ÝApÎ oõzÞ o k úÞ òì ïAõÚA qA þßü úPynâ úP×ø :Q×â qôo úÞ òì ô kBPupÖ îüApG RBÒõu óAõñÎ úG ÿA|úðBðq ØýÞ ,lñÞ|þì ØýÞ ó@ êgAk Ao îéüBuô ,îPyAk Ao qApýy úG p×u l¿Ú úPynâ áõßzì òì úG wýéK úÞ ï lì@ óApùO kBG@pùì ûBâkôpÖ úG ô îPyAnâ þãñW ÿBø|äñzÖ ô fçu kõWô qA òì .kpÞ ïpýãPuk ô ly |)úèBu 30 îùPì( Aléü ,}oArâ òüA pG BñG.ïkõG pHg|þG ØýÞ êgAk ÿApG ÿô qAK þéýíßO RBÛýÛdO ô ly QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG .koAk úìAkA ûlðôpK kBÏGA ÿBzÖA

òýíølXø lèõO þüBßüpì@ |ûkAõðBg QÖpâ òzW Ao kõg pPgk kAqõð kqAõð òýíølXø lèõO ,Bßüpì@ >xArðBÞo@< o k |û kAõðBg àü lì@|}õg óBùW òüA úG Ao ÿô kôoô ô úPÖpâ òzW Ao kõg pPgk óBüõXzðAk ÿoArâpHg >VkAõc< wüôpu }oArâ úG .lñP×â ÿoArâpHg úG |— û kAõðBg olK — >pâAk JBG îýW< ,)BñvüA( óApüA óBPuoBíýG o k òüoAru êíÎ BG ïpPgk :Q×â xpKlPýyõu@ RæBüA xArðBÞo@ o k >qpWAo< úÛÇñì o k >ëBßülì þupì< >pâAk BýÞ Bì wüpâ — òükoõW< Ao ôA ïBð Bì .lì@ Býðk úG ûldPì ,lÚ pPì|þPðBu 50 ô ó qô ïpâ 85 ô õéýÞ úu BG ïpPgk .îýPyAnâ lýüBO Ao ÿô Qìçu ô Qd¾ óBßyrK ô QuA þíèBu kAqõð lñðBíø ôA .QuA Bì úG lðôAlg wívüpÞ úülø kAqõð òüA .lðA|û kpÞ oBývG ,koAk lðqpÖ 18 úÞ òüA qA ÿô .QuBHüq }pøAõg 17 ô o kBì ÜÖõì ÿBø|û kAõðBg ôrW þPèBüA oAlðBìpÖ ÙpÆ qA ô QuA ëBdyõg .koAk oApÚ Qèôk QüBíc koõì ô úPÖpâ IÛè : |‰BWBð Qüõø ÀýhzO rÞpì þüBñW þíýy ûBãzüBìq@ wýüo

QÖo ûBâkAk úG ZAôkqA ÿApG úèBu 80 pPgk ÝB×OA ï lýuo þãèBu 80 úG úÞ þèBc o k BìA .îyBG úPyAlð îýí¿O þPÚô úÞ Ap^ .kAk pýýÓO Ao ïA þâlðq pývì þHýXÎ BG ,ïõy óAlñíèBu úðBg þøAo þâlðq úìAkA ÿApG îPyAk ô kBPÖA {LO úG îHéÚ )lýzíW( úüBvíø kpì ólük îüBø åo o k þÛyBÎ ÿBøqôo ô þðAõW oõy óBùâBð píÎ pG ô ïkBPÖA ôqo@ úíø ó@ ô îülÚ lùÎ kBü .ly ÿoBW úG þâlðq úìAkA ÿApG {ðAlðqpÖ ï lýñy ôA qA .îPvüpâ úPÖo }pvíø .lðoAlð QzâqBG l¿Ú ô úPÖo oõzÞ qA ZoBg óBG q qA pãük oBG þPÚô .kõG úPÖo Býðk qA êHÚ ëBu lñ^ rýð pÆBg úG Ao Alg ,ï lýñy ZAôkqA kBùñzýK lýzíW ûoBG ôk ûrýãðA úÞ Ap^ .ïkpÞ pßy ,þâlðq ûoBG ôk Q¾pÖ òýíø úG .ïkpÞ AlýK ïpíÎ ûlðBíýÚBG ÿBø úËdè ÿApG ÿA lÛÎ BO îükpÞ úÏWApì úðBgpPÖk úG lýzíW ûApíø pÆBg ïolK qA ZAôkqA qõXì oôl¾ úG qBýð óõðBÚ ÜHÆ BìA .îýñÞ îø æBc .ïpHg þG ïolK qA þãèBu ôk qA úÞ Ap^ .îPyAk ZAôkqA ûqBWA òì úG þðõðBÚ Roõ¾ úG ûBâkAk ïoAk BÂBÛO pPgk RAoBùÊA ólýñy qA wK >óAôpýy< þÂBÚ >.løk ûoBGo k BO QuAõg ëAõcA QHS ûoAkA qA û koõhèBu Bü QuA û kpì ôA Bü@ úÞ lññÞ pËð ïçÎA ûoBPu olK QýÏÂô oõìA RoAqô óæõEvì qA òýñ`íø ûlðôpK þÂBÚ úð ô kôoô QýÏÂô þuopG qA wK BO QuAõg úWoBg þüAõø Bü þÞ Bg ,þG@ ÿBøqpì qA ûoBPu olK ÿBø Zôpg ûBâkAk úG Ao Bø þuopG YüBPð Bø ëBu òüA ëõÆ o k ,oõzÞ ,}píÎ ÿBø ëBu òüpg@ o k >ûoBPu< æBc.lññÞ ïçÎA .lñÞ|þì ÿoBíy úËdè {üBøBüöôo kpì BG ZAôkqA ÿApG

.QuA ûlük ÿA ûqBÓì o k Ao BøpvK qA þßü óApùO Ýpy o k BG .lðkpÞ pýãPuk Ao óBíùPì qA þßü óAoõìBCì IýOpO òülG }oBÞ êdì o k rýð }pãük Qulíø ,ôA ÿBø ÙApPÎA úG ëBÛPðA qA wK ûlðôpK îùPì ôk qôpük eH¾.ly pýãPuk oApÚ þüõWqBG QdO þüBñW ÿApukAk ÿoBükAk ïôk úHÏy Õôo k Ao Bø þÞ By RAoBùÊA úÞ óBíùPì .lñPÖpâ oAõu kõg êýì BG BøpPgk lðly þÎlì ,lðlðAõg|þì RAoBùÊA ólýñy qA wK þÂBÚ BìA lðly Bùð@ ÿôo kõg lülùO ô þüBGo ïk@ ïBùOA úG Ao óBíùPì ,óAõWõð pPgk ôk îùPì ÿpýãPuk oõPuk ô QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG åpì úG .kpÞ o kB¾ Ao ïqæ RBÛýÛdO ô ÿoApÖ

QgAkpK BG óçýâ ûlíÎ óBâlñyôpÖ qA YðpG òO Bø|û k lüpg û kB×PuA BG ÿA|úÖpc óAoAkpHøçÞ úÞ kõG ÿA|ûõýy þéÏW ÿBø|à^ ÿoAkpHøçÞ YðpG åorG óBâlñyôpÖ qA óBìõO Bø|óõýéýì ó@ qA óçýâ óBPuA þøBâ @ wýéK wýüo — þíüpÞ äñøpu .lðkpÞ|þì úðBPu@ ok lðBG òüA ÿBÃÎA ÿpýãPuk ûoBGo k pHg òüA óBýG BG — wýéK úG YðpG ûlíÎ óBâlñyôpÖ qA þßü QüBßy :Q×â ,úýÖpyA åorG lðBG þüBuBñy úG QüBùð o k úýÖpyA úðBPu@ þøBâ @ óAõñÎ wýéK úG kõg }oArâ o k kpÖ òüA .ly þùPñì ÿoAkpHøçÞ óBð@ úG YðpG ÿkBüq pükBÛì ÿkApÖA BG þéHÚ RBÛÖAõO ÜHÆ úÞ kpÞ àðBG úG úÏWApì qA wK úÞ kpÞ QÖBüo k à^ ó@ ëBHÚ o k ô ëBuoA QýíøA úG úWõO BG :kôrÖA ÿô .QuA þéÏW Bø|à^ úÞ ly úWõPì BG ô ûly êíÎ koAô ÿoAkpHøçÞ BG ûqoBHì ûoAkA óBøBâ @oBÞ ÑõÂõì ô þüBuBñy úG ÜÖõì }çO Bø|QÎBu ô þÞ By RBÎçÆA qA û kB×PuA .lðly ,lðkõG xBíO o k þÞ By BG úÞ óBíùPì qA p×ð ôk ÿpýãPuk óBøBâ @oBÞ ókpÞ ûApíâ BG ,lñPyAk l¿Ú óBíùPì òüA kõWô BG óAôApÖ }çO BG BìA ,lðõy lðBG ÿBÃÎA püBu ÿpýãPuk ÐðBì wýéK úG ÿpãük qA wK þßü rýð pãük óBíùPì RBýéíÎ úìAkA o k pýãýK ô úG .kõy }BÖ ÿoAkpHøçÞ lðBG òüA QýèBÏÖ qAo BO lðkBPÖA ïAk óAõñÎ þíüpÞ äñøpu ,BWBð þøBâ @ wýéK þÎBíPWA ûoAkA }oArâ ô ÙpPÏì þGBvPðA ûrG úG QcAp¾ BG þuoqBG o k óBíùPì :kpÞ ô êøA >Ñ ƒ @< Qüõø úG ÿkpÖ qA Ao Bø|à^ ëAôpO úÞ lðkpÞ oBùÊA lüpg ÿAqA o k pãük ÿBø|óBPupùy o k ô QÖBüo k AoBPu@ òÞ Bu .îüly|þì ÿoAõPì ô û kAk êüõdO óBâlñyôpÖ úG YðpG óAlðq úðAôo úÛýSô oApÚ oôl¾ BG |ûlðôpK êýßzO qA wK óBíùPì .koAk úìAkA úñýìq òüA o k óBøBâ @oBÞ þéýíßO RBÛýÛdO ô lðly

o k BìA ûly úüBvíø pvK ÜyBÎ þðAõW o k úÞ ÿpPgk úG ólýuo ÿApG þãèBu 80 o k kõG ûlðBì ïBÞ Bð {WAôkqA ZAôkqA ûqBWA BO ly ûBâkAk þøAo ,{üôqo@ óAqpè ô ûlýíg þPìBÚ BG êHÚ þOlì >ûoBPu«‰|kpýãG ûBâkAk 276 úHÏy úG kõg êýÞô ûApíø úG óBðqB¿Î kõídì< þÂBÚ pGApG o k þPÚô ôA .QÖo óApùO û kAõðBg oôl¾ oBPuAõg þPuAõgkAk o k kBPvüA >óAôpýy ëBÛG koõì kpì BG }A|ûlzíâ olK qA QGBýð úG ZAôkqA ûqBWA þÂBÚ úG ûoBG òüA o k û koõhèBu pPgk .ly }A úÚçÎ úÞ kõG pHßPì ô lñvKkõg ,òzg ÿkpì ïolK< :Q×â úG þãèBu 40 o k ,þÖApyA þâlðq ô kBüq RôpS pÆBg úG Bùð@ rýð pÆBg òýíø úG .kAk òO ïokBì BG þéýídO ZAôkqA .lðkpÞ qBÒ@ Ao óBy ápPzì þâlðq ÿA ûrýãðA aýø óôlG òì lèõO ô QyAlð ïo kBì úG þùWõO ô úÚçÎ aýø ïolK úèBu ôk úÞ þðBìq .kpßð kBXüA }oBPÖo o k ÿpýýÓO rýð òýíø úG .QÖo ô QyAnâ BùñO pHg þG Ao Bì óBùâBð ïkõG o k oBËPðA ô lükpO úüBu o k ïA þÞkõÞ ÿBø ëBu ïBíO êýèk ôA qA ÿpHg aýø úÞ þèBc o k .ly ÿpLu ïo kBì oBñÞ þPÚô .û kpì Bü QuA ûlðq ôA îýPvðAk|þíð þPc .îýPyAlð ,lýzíW BG þüBñy@ qA wK þðAõW ZôA o k ï ly úèBu 20 ÿkBüq ÿBøôqo@ úÞ ïo kBì .ï ly ÿpuko kpK ÜzÎ oBPÖpâ ô QýG pO Ùp¾ Ao {ùWõO ïBíO QyAk ïA|ûlñü@ ÿApG pu ok ÿkBüq ÿBø úìBðpG îüApG ô kõG û kpÞ òì êý¿dO o k úüBvíø pvK ÜzÎ ÿBø úéÏy úÞ òüA qA êÖBÒ .QyAk lýzíW óôlG ûlñü@ îPvðAõO|þíð ô lýzÞ|þì úðBG q îðBW ô òì þðBùñK ÿBøoAlük pHg þPÚô ïBXðApu.îñÞ oõ¿O Ao ,Bø ëBu qA wK ôA ,lýuo ïo kBì }õâ úG lýzíW

úÞ óBñ`íø Bùð@ qA þßü.lñPyAkpG û kpK oôpy pvK ÿôo kõg àü pG úÞ lðkõG p×ð úu Bùð@ :Q×â ,lüqpè|þì þÛüBÚk qA wK .lðkpÞ oAõu xoBLðApùO o k Ao Bì 206 ôtK .lðkAk pývì pýýÓO îzÖ û kBW ÙpÆ úG óBùâBð õâô Q×â .lðkpÞ åpì úG lülùO Ao Bì õÚB^ BG ,îükpÞ ÅApPÎA þPÚô û kBW o k Rõég ô àüoBO ÿA úÛÇñì úG Ao Bì wLu Bùð@ ,óApPgk QüBßy BG .îüly oApÖ úG ÜÖõì úÞ lðkpG îzÖ ÿoBükAk ïôk úHÏy úG þâlýuo ÿApG ApWBì ûlðôpK oõPuk úÞ þèBc o k.ly ëBuoA óApùO þüBñW ÿApukAk þðBíýéu þÂBÚ ÿõu qA óBíùPì ÿpýãPuk ô þüBuBñy BG þñ×éO óApPgk qA þßü úHñzßü p¿Î ,kõG ûly o kB¾ þðBGBýg qA oõHÎ ïBãñø :Q×â ô QÖpâ xBíO óAoõìBCì

IüpÖ oBßùHO pvK úu ÿõu qA úÞ þðBPupýGk pPgk ôk ïAk úG ïlÚ kõg ÿBK BG lñPvðAk|þíð ,lðkõG û koõg àü ëBvðBýì ûlñðAo ,úHñy Iy úíýðlðoAnâ|þì þðBÇýy úÛÇñì àüoBO ô îg ô aýK pK û kBW qA oõHÎ ïBãñø ôo kõg û kBW oBñÞ o k úÞ pPgk ôk ûløBzì BG óBùâBð óBuAõè úüpâ RlzG úÞ óAõW óApPgk.kpÞ rìpO ,lðlüôk|þì àíÞ Bùð@ úG lñPuAõg ûlñðAo qA xBíPèA BG ,lðkpÞ|þì BìA QgAlðA Bùð@ úG þøBãð lükpO BG AlPGA ëBvðBýì kpì .lñÞ úG þPÚô lÏG þÛüBÚk .lülð àíÞ rW ÿA ûoB^ ïBXðApu þÏÂô ô pu úÞ óApPgk ûApíø ,lýuo wýéK ûBãuBK úÞ óApPgk .QÖo óBHùãð pvÖA ÝBOA úG ,lñPyAk úP×y@ úu þðBÇýy úEÆõO qA ûlüpG — ûlüpG ,lðlüqpè|þì RlzG

ûApíø ò×éO ÝB^BÚ åorG lðBG ÿpýãPuk

qA YðpG òO Bùøk lüpg úG ïAlÚA þéÏW ÿBø à^ xBuA pG.kAk pHg ,lðkpÞ|þì óçýâ ûlíÎ óBâlñyôpÖ úÞ lðkpÞ ÙApPÎA ÿpýãPuk qA wK óBíùPì ,}oArâ òüA AoBPu@ òÞ Bu ”Ñ.@“ Qüõø úG ÿkApÖA qA Ao Bø à^ ëôApO lüpg ÿAqA o kpãük ÿBø óBPupùy o k ô û kpÞ QÖBüo k ÿoAõPì ô û kAk êüõdO óBâlñyôpÖ úG YðpG ÿôpýð Qüõø ÀýhzO rÞpì þüBñW — þíýy ûBãzüBìq@ wýüo oApÚ oôl¾ BG ûlðôpK êýíßO qA wK óBíùPì.lðly|þì o k Qýìõívì úéýuô úG úÞ þOBüBñW pPzýG qôpìA :Q×â|þìBËPðA óBøBâ @oBÞ þéýíßO QÛýÛdO ô lðly óAlðq úðAôo úÛýSô þgpG o k ô û kõG oõðBýu qBâ úéýuô úG ,klðõýK|þì ÑõÚô úG oõzÞ .koAk úìAkA óBñ`íø úñýìq òüA o k

þéÏW ÿBø|à^ úDAoA BG YðpG lüpg

Roõ¾ o k< :Q×â ô Qvßy Ao }oBHíÒ Rõßu ÿA ûlñü@ ô kõy|þì þüBùñO oB^k RlzG ,òì ZAôkqA þG úG ïolK lñðBì Apì îø lÏG .lñýG|þíð {üôo {ýK òýíø pÆBg úG úÞ òüA BO .kpÞ îùPì þuBñzðolÚ ô ÿpùì pPvG o k ô ly lüly þcôo óApdG oB^k óBzüpK oBßÖA ïkõg BG ïo kBì oBG ØuBCO QýÏÂô ólük BG .kBPÖA ÿoBíýG Ao ôA QÚô aýø ô îðBíG }oBñÞ o k píÎ pg@ BO îPvG lùÎ óBPuoõâ o k rýð Ao þðAõW ÜzÎ RApÆBg .ïoAnãð BùñO ïA|ûlðq BO ïkAk ëõÚ ïo kBì úG ô ïkpLu áBg úG þyõìApÖ BG lÏG ëBu lñ^ îø lýzíW .ïoAnãð {üBùñO ÿA úËdè lñ^ ô þâlðq IcB¾ ô kpÞ ZAôkqA òì QuAõgo k òzW o k ko kpK þèk BG BøoBG rýð Bø ëBu òüA o k .ly lðqpÖ Ao ï lùÎ QÚô aýø BìA ïkpÞ QÞpy {ðAlðqpÖ lèõO ïA þâlðq àüpy BùñO óAõñÎ úG Ao ïo kBì ô îPvßzð ÿApG :kAk úìAkA ûlüpG ûlüpG û koõhèBu pPgk.îPvðAk úG ïA þâlðq QÒApÖ RBÚôA ókpÞ pK ô þüBùñO qA þüBøo îø lÏG ëBu lñ^ ô îPgAkpK þWoBg óBG q lñ^ êý¿dO þWoBg ÿBø óBG q RBvuöõì o k þG pì óAõñÎ úG BO ly }qõì@ Ùp¾ ïA þðAõW ÿBø ëBu .ï ly ïAlhPuA Qhu ÿoBíýG êídO qA wK þãèBu 90 o k ïo kBì úÞ òüA qA wK .ïkõG ûly úèBu 60 òì úÞ þèBc o k .QÖo Býðk qA BùñO úÞ Ap^ .ï ly BùñO RlzG ïo kBì rýãðA îÒ åpì oB^k ô û kAk Quk qA Ao ïA þâlðq wðõì ô ï líø îýí¿O ÐÚõì óBíø .ïkõG ûly ÜýíÎ þ×ÆBÎ Rçßzì .îñÞ ZAôkqA þHuBñì kpì BG þüBùñO qA RBXð ÿApG îPÖpâ îýí¿O pãük oBG òüApGBñG .îPÖBýð Ao ïA úÚçÎ koõì kpì BìA ÿA úüçâ Qyõðpu qA ô îøk úìAkA þâlðq úG BùñO îPÖpâ

þðBÇýy ïAk qA qõì@ {ðAk óApPgk úðBHy oApÖ

ÜüpÆ qA ÿlíÎ ÿBø|êPÚ l¾o k 40BO|3‰0 klðõýK|þì ÑõÚô úG oõðBýu qBâ BG ,Qýìõívì

qAo ,lññÞ|þì þÏu |C‰O ‰| qBâ úéýuô úG ÿA|úÖpc óAoBßùHO rýð koAõì BG õâô|Q×â o k þÚApyA äñøpu .lññÞ þ×hì Ao kõg RBüBñW o k|C‰O ‰| qBâ þüBuBñy úÞ òüA úG ûoByA BG ,BñvüA >VkAõc< oBãðpHg ïpW ÿBø|úñd¾ o k ûly ÿoô@|ÐíW ÿBø|úðõíð ô ëõPÛì ólG l¾o k YñK BO úu :kpÞ eüp¿O ,QuA þéßzì ô ûlý`ýK oBÞ oBývG l¾ok 40 BO 30 ô|C‰O ‰| qBâ úéýuô úG ,Qýìõívì BG QüBñW qA qBâ úéýuô úG ,kõy|þì ïBXðA kpÖ òýG qA Ùlø BG úÞ þüBø|êPÚ ÿBø|ëõvLÞ qA ûkB×PuA BG óçOBÚ þgpG ô klðõýK|þì ÑõÚô úG oõðBýu úG Quk ,QuA ûly ëôAlPì ô YüAo ûqôpìA úÞ|C‰O |‰ qBâ à^õÞ o k|þìBËPðA ïõéÎ ûBãzðAk þíéÎ RBýø õÃÎ.lñðq|þì QüBñW qA QüBñW úðõâ òüA qA l¾o k lñ^ QéÎ úÞ ëAõu òüA úG iuBK úÞ òüA úG úWõO BG :Q×â ,kõy|þì Àhzì wýéK ÿõu óBìqBu ô Qüõø ÀýhzO rÞpì ôk o k RBüBñW QéÎ ô þãðõã^ qA l¾o k 90 æõíÏì ,kpýâ|þì oApÚ þuopG koõì þðõðBÚ þßyrK úÞ QuA þèBco k òüA ,kõy|þì Àhzì RBüBñW úðõâ òüA QéÎ BG rýð RBüBñW ÿBø|úñd¾ qA ûly ÿoô@|ÐíW ÿBø|úðõíð rýèBð@ .QuA ûApíø ÿl¾o k 99 qA {ýG QýÛÖõì

| 1387ÿk | 2úHñyôk 150ûoBíy ,îzy ëBu|

VkAõcô þÎBíPWA

ÿBø òOoBÞ qA þyõâ ókpÞ AlW BG lðBG òüA ÿBÃÎA úÞ ly ÿBøôo kõg BG óApùO qA Ao BøæBÞ ,ûly ÿlñG úPvG oAqBG BG lülW ÿlñG úPvG BG ô êÛPñì koõñXG úG þ¿hy qA wK ô ØzÞ Bø þyõâ òüA oBHðA êdì.lðkpÞ|þì úÂpÎ qA p×ð oBù^ ÿpýãPuk ô þDBÃÚ RBìBÛì BG þãñøBíø ô þuoqBG ÜýÚk Roõ¾ úG pËðkoõì oBHðA lðBG ÿBÃÎA }qoA úG ûApíø ò×éO þyõâ ÑAõðA ûBãPuk Bøl¾ BWBð þøBâ @ wýéK.ly ÈH ô ØzÞ ëBüo BøkoBýéýì QgAkpK BG úÞ þðAoAkpHøçÞ ókBPÖA ïAk úG qA òýñ`íø

!|‰koõg ô QzÞ Ao }krìBð þñüApÞôA kpì ïBùOA úG úèBu 28 kpì àü :lðkpÞ ïçÎA þñüApÞôA þédì ÿBø|úðBuo|‰ wƒýƒéƒK ȃuõƒO ,}krìBð ólG QyõâqA þüBø|QívÚ ókoõg ô êPÚ àü :lðkpÞ ïçÎA þñüApÞôA þédì ÿBø|úðBuoly QyAkqBƒG òƒüApƒÞôA ólG Qyõâ qA þüBø|QívÚ ókoõg ô êPÚ ïBùOA úG úèBu 28 kpì ,BñvüA }oArâ úG .ly QyAkqBƒG òƒüApƒÞôA wƒýƒéƒK ȃuõƒO ,}krìBð ÿoArâpHg BG ÿA|úHcB¿ì ok òüApÞôA JõñW úÛÇñì wýéK ÿõãñhu þüBuBñy |>‰|‰oõPßüô|<‰|‰ ïBð úG BùñO úÞ êOBÚ òüA :Q×â ,þPuôõðBüo óBupKqBG úG |>‰|‰ØüæõßüBì|<‰|‰ þüBPuôo úÛÇñì wýéK pÛì ok ,ûly îükpÞ|þì ûpWBzì þDrW oBývG ÑõÂõì pu pG ïkrìBð BG Q×â þüBñW ,û kpÞ úéíc ôA Qíu úG õÚB^ àü BG ô ûly þðBH¿Î Rly úG òì úÞ ó@ qA wK .ïkq úGp {üõéâ QuAo Qíu úG úèBPÚ Qè@ BG AlPGA ÿôo pG kõG ókAk óBW ëBc o k úÞ Ao ôA ô úPÖpâ äñ^ úG Ao {üBøõì ok êOBÚ oõPßüô .ï lüpG Ao {üõéâ M^ Qíu wLu ô ï lýzÞ òýìq ,ïkrìBð åpì qA óly òEíÇì ô õéâ ólüpG qA wK :kpÞ eüp¿O úìAkA ô ïkoõg ô û kpÞ jpu úGBO|þøBì o k ô ûlüpG Ao {ðlG qA þüBø|QívÚ òüA .îPÖo JAõhPgo úG ëBýg {ìAo@ BG ô îPyAnâ ëB`hü o k Ao úýÛG wýéK BG óly oAlýG qA wK eH¾ úÞ Q×â Bø|þüõWqBG úìAkA ok êOBÚ }krìBð ókpÞ úßO úßO ô êPÚ ÑõÂõì qA Ao Bùð@ ô úPÖpâ xBíO úÛÇñì oB^k kpì òüA ,óBuBñzðAôo pËð ïçÎA xBuA pG .QuA|û kpÞpHg BG ï lÎ UÎBG lðAõO|þíð þñøm þðAõOBð qA Ñõð òüA ô ûly þð@ óõñW .kõy ÿô úðB׿ñì RAqBXì

|}olK Quk úG úèBu 16 óAõWõð êPÚ :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA óôBÏì êPÚ úG Ao ôA õÚB^ JBOpK BG kõg| lðqpÖ úýHñO ÿApG úðBýì o k ÿolK :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA ólðBuo êPÚ úG Ao ôA õÚB^ JBOpK BG kõg| lðqpÖ úýHñO ÿApG úðBýì o k ÿolK óBPuoBíýG wðAsoôA qA þñ×éO xBíO ëBHðk úG :kôrÖA ÿqpìApÖ|.lðBuo úéýuô úG fôpXì ÿkpÖ| ëBÛPðA pG þñHì úðBýì óBPupùy )ûo( ïBìA pËð koõì êdì úG úé¾BÖçG óBPupùy òüA 11 ÿpPðçÞ êìAõÎ ,õÚB^ ô þuopG qA wK :kpÞ úÖBÂA ÿô| ,xoBÖ }oArâ úG .lðly| ïArÎA 16 ”BÂpýéÎ “ ïBð úG fôpXì kpÖ úÞ ly Àhzì ,þvýéK RBÛýÛdO RBcApW Rly QéÎ úG wðAsoôA úG ëBÛPðA qA lÏG úðBýì êøA úèBu ÿApG ó@ ëBHðk úG :kpÞ óBzðpÆBg ÿqpìApÖ| .QuA û kpÞ| RõÖ û koAô ,ÿpPðçÞ êìAõÎ ÜüpÆ qA ÑõÂõì ,û kpHìBð RõÖ êýèk óly òyôo úÞ ly Àhzì ô úPÖpâ oApÚ þuopG QdO þðBPukAk ô þøBâ @ wýéK ÿô .QuA ûlýuo êPÚ úG úèBu 51 ”ïpdì“ ïBð úG }olK ÈuõO ëõPÛì ok úé¾BÖçG êOBÚ ,óBPupùy|þìBËPðA êìAõÎ }çO BG :kpÞ oBùÊA ÙApPÎA }lðqpÖ êPÚ úG RBÛýÛdO| o k ô pýãPuk òßíì óBìq òüpPíÞ Qíu úG Ao õÚB^ ,ï lðqpÖ úýHñO ëBHðk úG kõg ërñì o k :Q×â ô kpÞ .koõg }A|úñýu úG õÚB^ úÞ ïkpÞ JBOpK| ÿô

êýDApuA o k þuôo QvüoõO 30 lðly úPzÞ

ÝB^BÚ åorG lðBG àü óly þyçPì qA BWBð þøBâ @ wýéK þøBâ @ wýéK }oArâ úG.kAk pHg ûApíø ò×éO ÿBø þyõâ þøBâ @ wýéK ,lðBG òüA ókpÞ þyçPì oõËñì úG ,BWBð ò×éO þyõâ úÂpÎ ï lÎ Áõ¿g ok þèBíy óBuApg RBÛýÛdO BG ô û kpÞ þðBuo ÑçÆA oAqBG o k ÝB^BÚ ûApíø ïBXðA ô þOBÎçÆA ÿBø àðBG qA û kB×PuA ,û kpPvâ o k ÿA ûo k úG xõGõOA ÉõÛu ô þâlñðAo }Aphèk úSkBc àü pSA o k åorG lðBG ÿBK ko QüBùð o k IýÛÏO xõvdì Bð RBýéíÎ þígq RlzG òO 21 ô úPzÞ úýuôo QvüoõO 30 ,êýDApuA JõñW xBuA pG.ly þüBuBñy koõñXG o k ûApíø þyõâ ÝB^BÚ JõñW o k úPynâ qôo ,>þPuôõðBüo< ÿoArâpHg qA êÛð úGlðly Àhzì þéýíßO RBÛýÛdO ïBXðA qA lÏG ,}oArâ òüA ÑõÚô úG kõùü iüoBO ëõÆ o k þâlñðAo úSkBc òüpPÞ BñPzcô êýDApuA þuôo ÿBùPvüoõO }Aphèk úSkBc òüA óBýðBG pÚ úPHèA .QuõýK úÞ pÖBvì p×ð 51 BG þuõGõOA .lðkõG åoõG qpPK Qñu pùy qA|þìArÎA úG þøBãOpK qA ,lðkõG þéýDApuA òO 2 ô úýuôo ÑBHOA qA óBð@ qA òO 49 ô úPzÞ ó@ pÖBvì 30 ó@ pSA ok úÞ kpÞ ÉõÛu òýüBK úG ÿpPì 70 ÑB×OoA }çO BG ,|lðly ÜÖõì îÚ óBPuA þøBâ @ wýéK óBøBâ @oBÞ òüA ÑõÚô qA ÑçÆA qA lÏG úé¾BÖçG .lðly þígq RlzG rýð òO 21 lðBG ÿBÃÎA û kpPvâ RBÛýÛdO úécpì lñ^ ô óAôApÖ kAlìA ÿBíýKAõø lðôpÖ 2 úýuôo úHÚpPì pýÒ VkAõc RoAqô ,úSkBc úG ïAlÚA óBPuA lñ^ o k úÞ Ao ërñì ô ôo kõg óBÚoBu åorG ,RBXð ô kAlìA óB¿¿hPì ûApíø úG kõg >76–êüA < þðBuo }oArâ úG .lññÞ pýãPuk ô þüBuBñy ,lðkpÞ|þì QÚpu óBÞlürð ô Bø û kAõðBg qA þÏíW ô þßyrK RArýùXO ô àyrLðAôo wýüo — þñývc äñøpu ,BñvüA >VkAõc< wüôpu wýDo ,Øülüôlýì ÿpPýíük .kpÞ ïArÎA êýDApuA úG Ao óBýðBG pÚ ,pHg òüA RBýürW óBýG ok — îÚ óBPuA þøBâ @ wýéK òüA óBýðBG pÚ óBßükrð ô û kAõðBg úG|þìBýK o k rýð úýuôo ÿoõùíW ërñì ô ôo kõg ûBãPuk òülñ^ QÚpu úG úWõO BG :Q×â qA kAk oõPuk êýDApuA o k úýuôo RoB×u úG ÿô .Q×â QýévO úSkBc ÑõÂõì ,Bø|ó@ óBHcB¾ RBüBßy ô îÚ óBPuA eÇu qA Ôüo k úSkBc òüA o k óBâlük Iýu@ úýéÞ úG ïqæ ÿBø àíÞ ókAk oApÚ þøBâ @ wýéK óBøBâ @oBÞ oBÞ oõPuk o k þuopG Ao úýuôo BG xBíO ûtüô Èg rýð êýDApuA o k úýuôo RoB×u .kõzð óBÚoBu ÿBø|ûlðôpK þuopG ô óAôApÖ RBÛýÛdO BG .QÖpâ o k þðBuo ÑçÆA ô òýìôl¿ì BG xBíO QÚô ÑpuA o k BO û kAk IýOpO ÝoBu àü ÿBKko óBøBâ @oBÞ ,oAk|úÛGBu ô ÿA|úÖpc .lyBG pünK óBßìA Qèõùu úG úSkBc Áõ¿g

îÚ o k ërñì ô ôo kõg óBÚoBu åorG lðBG ÿBÃÎA ÿpýãPuk qBÒ@ óBíùPì püBu òPÖBü ÿApG Ao }çO îùPì RBÖApPÎA Ao Bø|ó@ qA òO lñ^ ûBãý×hì ,lðly ÜÖõì ô lðkpÞ ,lññÞ pýãPuk Ao Bø|ó@ þPG p RBýéíÎ o k ô þüBuBñy ûBãý×hì þüBÃÚ ÐWApì qA QGBýð ngA BG óBøBâ @oBÞ wLu ûBãPuk Bø|û k kAlÏO úÞ lðkAk oApÚ þuoqBG koõì Ao óBíùPì ëBüo Bø|óõýéýì ,ûly úPgõu ô þÖkB¿O ô îèBu ôo kõg ô ØzÞ ërñì êüBuô ô çÆ þùWõO êGBÚ pükBÛì lÛð úWô êÏW ok lðBG òüA úÞ ly Àhzì òýñ`íø ,ly ÈH áoAlì ô koAk QýèBÏÖ rýð áoAlì ô kBñuA ô Bø|áçK ÑAõðA ÿApG óBøBâ @oBÞ }çO .QuA þéÏW rýð óBð@ þüBuBñy .koAk úìAkA rýð óBíùPì püBu ÿpýãPuk

BG ÿô ,lðly úWõPì ô û koô@ Quk úG Ao oAk|úÛGBu :kôrÖA ÿô .QuA û kpÞ BùPÚpu ïBXðA úG ïAlÚA lðBG êýßzO ÐGBñì qA û kB×PuA ô óAôApÖ ÿpýãýK BG óBøBâ @oBÞ QüBùð o k úÞ þüBø|úédì xõvdìBð ëpPñÞ ô þOBÎçÆA ÿBø|àðBG ô úG ÜÖõì ,kõG û kAk jo Bø|ó@ o k QÚpu kAlÏO òüpPzýG — ï< Ao kõg Bø|þüõWqBG o k ÿô .lðly îùPì ÿpýãPuk o k pãük òO lñ^ ÿoBßíø BG úÞ kpÞ ÙApPÎA ô þÖpÏì >ï BG ô û kpÞ ôo kõg QÚpu ïAlÚA oõzÞ ÿBø|óBPuA pPzýG úG .lðkpÞ|þì ó@ }ôpÖ úG ïAlÚA ôo kõg ókpÞ ÝAoôA äñøpu ,BWBð þøBâ @ wýéK þÎBíPWA ûoAkA }oArâ ô kõWõì áoAlì ô kBñuA BG óBøBâ @oBÞ :kôrÖA þñývc

ïBùGA qA þü úèBø o k óBñ`íø þüBHüq fApW êPÚ .koAlð kõWô Qý¿hy koõì o k þTdG óõðBÚ ÿBW aýø ëBuoA óAõW àü ÿApG úðBdüo úÞ þüBø àìBýK koõì o k ô û kõG ÿô krìBð óAõW ó@ kpÞ ïçÎA BøoBG ôA kõg û kpÞ|þì ïçÎA ïk ÿBýèôA êýÞô .lñÞ ZAôkqA pvK ó@ BG úPyAk l¿Ú úÞ þèBc o k .ûly koAô þü úÖpc oBývG oBHâpì úG p kpÞ ÈüApy rDBc ô koAk þ¾Bg ØüpÏO þü úÖpc ïpXì ëBu 19 ÈÛÖ úSkBc ÑõÚô óBìq úðBdüo BìA QuA þ¾Bg oõËñì .kõG úÛGBu úðõâ pø lÚBÖ óBìq ó@ BO ô QyAk û kõG }olK QuA UdG koõì úÞ þßìBýK o k úðBdüo òýG þgõy àü úíéÞ òüA úÞ lñðAk|þì úíø .QuA .lññÞ|þì û kB×PuA ó@ qA þøBâ úÞ QuA òülèAô ô óAlðqpÖ ïBð úG ÿkpÖ kõWô ÿApWBì ly fpÇì úÞ ÿpãük UdG QìçÎ îø Bì ÿApG þhýy .QuA ApWBì òüA o k þhýy þüBuBñy ÿApG Ao {yçO úíø úðBdüo.QuA þâorG ëAõu UdG îéÞõì o kBì oBG òýèôA .QuA û kAk ïBXðA þhýy o k ûlðôpK xpK qBG BG Ao þhýy ïBð úG þ¿hy oõÃc òüA þüBuBñy ÿApG|þìAlÚA aýø ó@ qA lÏG BìA QyAnâ óBýì }BÖ ÿApG RBÛýÛdO ØéPhì êcApì ok .lzð ïBXðA kpÖ lzð þyçO aýø >q< ïBð úG ÿpãük Àhy Qüõø óly QzãðA òýñ`íø ô ûoBG òüA o k ÜýÛdO úÞ þOoõ¾ o k pýSBO QvðAõO|þì úñd¾ o k kõWõì êüBuô qA ÿoBãð ;kAk úìAkA ol¾ .lyBG úPyAk RBÛýÛdO lðôo o k þüArvG qA Ao õÚB^ ëõPÛì úßñüA koõì ok ïk ÿBýèôA êýÞô ÿBÎkA û kpÞ JBOpK ÿkôoô o k Qíu úG ô ûlýzÞ óôpýG {ðlG ÜHÆ úÞ Ap^ lyBG þPuo k ÿBÎkA lðAõO|þíð ,QuA qA þPzãðA pSA aýø õÚB^ úPuk ÿôo ,kõWõì RBÎçÆA êíÎ úG úðBdüo qA úÞ þüBø þüõWqBG .koAlð kõWô ëõPÛì qôo 56 ôA .QuA ûly ïBXðA þPhu oBývG ÈüApy o k ûlì@ û kõG oBzÖ QdO {OBÖApPÎA ô ûlðAonâ ÿkAp×ðA o k Ao ûõÞ þÂBÚ ,îùPì ÐÖAlì êýÞô RBýÎBÖk ëBHðk úG .QuA ïçÎA þñéÎpýÒ Ao ûlðôpK òüA úG þâlýuo úìAkA þü ûpíÞ o k ïBXðApu .QÖBü úìAkA úPvG ÿBøo k QzK úvéW ô kpÞ oôl¾ ÿApG RBÃÚ RBýø ,úíÞ Bdì úvéW òýìôk óBüBK kBüq RBìBùGA kõWô úG úWõO BG BìA lðly oõy koAô ÿAo .lðkpÞ ëõÞõì ÿpãük QÚô úG Ao kõg pËðoBùÊA

BG .lðA|û kpÞ ØzÞ o k êGBÛì Ao ó@ óAoõìBì ô QuA û kpÞ qA Ao koBÞ }kõg ëõPÛì úP×â úÞ îùPì RAoBùÊA úG úWõO l¿Ú úG ëõPÛì kõy|þì ïõéÏì ,ûlýzÞ óôpýG {ðlG û kpÞ JBOpK o k Qíu úG Ao õÚB^ lðrG Ao óçOBÚ úßñüA òüA o k ÿpãük kApÖA òPyAk Quk qA úíø BùñüA ô QuA oõPuk úG þðBHÏy RAoBùÊA þK o k .koAk QüBßc ApWBì qA ÑBÖk úG BO ly pÂBc ûBãüBW o k úðBdüo ûBâkAk wýDo ïk ÿBýèôA êýÞô RAoBùÊA ko BG êPÚ úG îùPì .kqAkpLG kõg òì .ïoAlð ëõHÚ Ao Bø Ùpc òüA qA àü aýø òì ;Q×â þÃOpì òPzÞ ÿApG þéHÚ úzÛð pâA .ïA|ûlðAõg pOõýLìBÞ îéüBGõì qA Ao Bø àìBýK ïBíO îPvðAõO|þì ,kõG ûly þcApÆ úÇÛð úG Ao úG p þøBâ @ BG òì ly BÎkA þÖpÆ qA .îñÞ á BK úÞ þèBc o k .ïA|û kq ôA óAõhPuA ôk òýG ô ëõPÛì xBvc olÛð@ îøAõhG úÞ îðAk|þíð ÿrý^ óBvðA|þìõOBð@ qA òì qA þOæAõu fpÆ úG þÂBÚ ïBãñø òüA o k .îðrG úG p ÜýÚk ïAlÞ óBíPgBu úG kôoô ïBãñø ;þÂBÚ .QgAkpK îùPì BìA ïoAlð pÆBg úG ÜýÚk ;úðBdüo ?lüly koAô ëôA óBO koAô ëôA òì ô kpÞ ÙoBÏO ôA ïkõG pPgk òì óõ^ æ«BíPcA ô ëBø òýG ;úðBdüo?ÿkq Ao õÚB^ oõÇ^ ;þÂBÚ .ï ly ÿpýâo k .kõG QÞoBK BXð@ ØÞ úÞ kõG þü úÆõdì þüApünK .lì@ òì Qíu úG þÃOpì .kBPÖA ÝB×OA û kBXu úG àükrð QìôBÛì òì BìA lýzÞ }kõg Qíu úG ô QÖpâ Ao ïpíÞ ôA QzK úG õÚB^ BG îø òì ô QzâpG úËdè àü ôA .ïkpÞ Bü@ lýzÞ|þì }kõg Qíu úG Ao õO þPÚô ;þÂBÚ .ïkq òì .kõHð îPuk o k õÚB^ úËdè ó@ ;úðBdüo?lük Ao õÚB^ qA Ao õÚB^ pâA ;þÂBÚ.ïkoô@ óôpýG Ao õÚB^ î×ýÞ qA rý^ úíø þñÞ|þì BÎkA oõÇ^ wK ÿkoô@ óôpýG Q×ýÞ þÂBÚ úËdè òüA olÒ ?kAk jo ó@ àü o k ô Ðüpu þéýg kõè@ óõg õÚB^ úÓýO úíø Q×â ô kAk óBzð Ao úèBPÚ Qè@ úÞ ÿkq Rly BG olÛð@ Ao úG p løk|þì óBzð òüA .QuA Ù.QuA úPÖo ôpÖ ëõPÛì ólG úG þégAk úÓýO úíø ûlüpg Ao ó@ êHÚ qôo ôk òì ô kõG rýO ô õð õÚB^ ;úðBdüo úðBdüo ÐÖAlì êýÞô ol¾ ÿkBy úvéW òüA úìAkA o k .ïkõG ïk ÿBýèôA êýÞô ;Q×â ô QgAkpK kõg êÞõì qA ÑBÖk úG o k úÞ þèBc o k lýzÞ {ýK Ao îùPì Qý¿hy ÑõÂõì

ûly îùPì þüBHüq fApW àü òPzÞ úG úÞ fApÆ pPgk ûBâkAk RBÃÚ RBýø pGApG o k oBG òýìôk ÿApG ,QuA òüA RBìBùGA ûoBGo k BO QÖpâ oApÚ óApùO óBPuA ÿp×ýÞ êPÚ qA wK QÎBu lñ^ úÞ úðBdüo.løk iuBK QüBñW RBÛýÛdO ØéPhì êcApì o k kõG ûly pýãPuk þÃOpì ôA .kpÞ ïçÎA Ñôpzì ÑBÖk êPÚ òüA JBßOoA qA Ao }A|ûrýãðA úPynâ úHñzßü qôo úÞ kõg úíÞ Bdì úvéW òýèôA o k Q×â ô kpÞ lýÞ BO {üBøBÎkA pG pãük oBG ly oArâpG òüA oB^Bð úG ÿô ô lñÞ ÅpÏO ôA úG QyAk l¿Ú þÃOpì Ùpc ëõPÛì ïk ÿBýèôA ô óBPukAk ûlñüBíð BìA QzÞ Ao kpì RBìBùGA .lñPvðAlð QýÏÚAô BG ÜGBÇì Ao pPgk òüA ÿBø úHñy úu qôo ôA úíÞ Bdì ly IWõì ûlðôpK òüA o k kõWõì úG .lGBü úìAkA óApùO óBPuA ÿp×ýÞ ûBâkAk 74 úHÏy o k þÂBÚ oõPuk úG úvéW òüA ÿAlPGA o k Bì oBãðpHg }oArâ ok – ïk ÿBýèôA êýÞô – þðBHÏy îuBÚ ,þü ûpíÞ ûõÞ óBýG ûlðôpK òüA koõì o k Ao {HèBÇì BO ly pÂBc ûBãüBW þPý¿hy RBý¾õ¿g ûoBGo k eýÂõO òí ôA .lñÞ îùPì lü@|þìpG òDApÚ ô løAõy qA úÞ oõÆ ó@ ;Q×â úðBdüo ôA.QuA ûlzð QüBñW òüA IßOpì }kõg qA ÑBÖk ÿApG qA þßü úG àìBýK ëBuoA BG úSkBc òüA qA êHÚ qôo úu o k wLu úðBdüo .{ízÞ|þì IzìA Qyõð {ðBPuôk ÅpÖ pG .lzßG Ao }olK úPuAõg|þì úP×â Bø þüõWqBG úýcôo qA ÑõÂõì òüA lyBG Quo k ôA úP×â òüA úßñüA úG ûõdð þüõu qA .koAk QüBßc úðBdüo á BðpÇg ô òzg Quo k õÚB^ úÞ Ap^ QuA þü úÖpc ç « ìBÞ koBÞ ÿpýâoBÞ rýð QüBñW úñd¾ ô ûly koAô ëõPÛì óAõhPuA ôk òýG oBÞ òüA o k|þìõu Bü ïôk kpÖ «æBíPcA løk|þì óBzð ;kAk úìAkA ëõPÛì û kAõðBg êýÞô .lðA|úPyAk QÞoBzì úPvzð û kBXu ÿôo úÞ QuA ûlýuo êPÚ úG þðBìq þÃOpì úéHÚ Qíu ô û kBXu ÿæBG QívÚ o k úÞ þðõg .kõG løAõy òüA .lðBuo|þì RBHSA úG Ao ÑõÂõì òüA ûly úPhüo úÞ|þìBãñø Ao ëõPÛì lñÞ|þì BÎkA îùPì úÞ QuA þèBc o k îø BG ôk òüA úÞ QuA úPzÞ ,lñÞ ÅpÏO ôA úG úPyAk l¿Ú úñd¾ ÿBø þuopG o k òýñ`íø .koAlð þðAõhíø QGB¾A óBíOoBK@ ÿkôoô o k úG koBÞ ûly Àhzì QüBñW

êÏW lðBG 13 ïAlùðAô þüBuBñy Qìlg óBüBK RoBÞ êÏW lðBG 13 ,úPynâ ûBì 9o k :Q×â BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo úG YPñì úÞ þÞoAlì Büô ÿqBG pu Qìlg óBüBK ô QýÖBÏì RoBÞ 277ô ûly ï lùñìô þüBuBñy ,ly|þì Qìlg óBüBK RoBÞoôl¾ .lðA|û|lypýãPuk ÉBHOoA òüAo krýðp×ð êÏW lðBG 13 ,úPynâ ûBì 9o k :Q×â BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo úG YPñì úÞ þÞoAlì Büô ÿqBG pu Qìlg óBüBK ô QýÖBÏì RoBÞ 277ô ûly ï lùñìô þüBuBñy ,ly|þì Qìlg óBüBK RoBÞoôl¾ lídìoAkpu ,xoBÖ }oArâ úG .lðA|û|lypýãPuk ÉBHOoA òüAo krýðp×ð Qìlg RoBÞ êÏW ûoBGo k | ,óAoBãðpHg ÐíWok lñíÞ|û kAq kAõW ÈHOpì ÿBø|ûBãPuk óBýì úÞ þüBø|þãñøBíø BG :kpÞ ïçÎA ÿqBG pu BG ô ûly þüBuBñy úé¾BÖçG þéÏW ÿBø|RoBÞ|þìBíO ,koAk kõWô ØÛu ûoBGok BWBð ú×ýÊô óBìqBu wýDo .ly løAõg koõgpG óB×éhPì {ýK áolì ngA ÿApG :QyAkoBùÊArýð þéý¿dO QýÖBÏì lðoAk Q¾pÖ þãèBu 24BO úPuõýK ô ÿoõÃc Roõ¾ úG þøBãzðAk þãèBu 22BO úPuõýK ô ÿoõÃc êßy úG {ðAkoBÞ îéLük ngA ÿApG ô úÞ þðBvÞ :Q×â lñíÞ|û kAqoAkpu .lññÞ û kB×PuA QýÖBÏìqA lñðAõO|þì úðBHéÆôAk þÖpÏì BG ,lðA|û|kpÞoApÖ ÿqBG pu QìlgqA 86ëBu óBüBK BO Ao kõg Qìlg úìAkA ÈÛÖô lñPvø óõ¿ì þDBÃÚ kpýãýK qA kõg .kpÞ lñøAõg þÆ ÿqBG pu Rlì lülW úìBð|òýü@ ÜHÆ

6

ÿpñøô þãñøpÖ

shahryaremanews@yahoo.com

rìpÚ }pÖ ÿôo ÿlýXì lýXì QÖo þGk ûoAõñzW

ô lì@ ok {üBíð úG þGk ûoAõñzW o k >Bø|àzXñâ qAô@< þüBíñýu îéýÖ qAô@< îéýÖQÖo ûoAõñzW òüA rìpÚ }pÖ ÿôo >ÿlýXì lýXì< ô lì@ ok {üBíð úG þGk ûoAõñzW o k úHñyoBù^ qôo >Bø|àzXñâ ,}oArâ òüA pG BñG .kpÞ oõHÎ ûoAõñzW òüA rìpÚ }pÖ ÿôo qA ÿlýXì ok {üBíð úG ûoAõñzW óBðBíùýì ô óAoBãðpHg ,óAlÛPñì ÿApG îéýÖ òüA {íéýÖ þOBÎõHÇì úvéW o k îýð ô QÎBu|àü Rlì úG ÿlýXì ô lì@ ,îéýÖ òüA qA ëBHÛPuA .kAk iuBK oBÃc {upK úG þWBð BÂo BG ûApíø îéýÖ òüA þOBÎõHÇì Qvzð ok ÿkBüq óAoBãðpHg ô kõG pýãíz^ îéýÖ þG ôk îéýÖ ûoAõñzW o k úHñy úu p¿Î òýñ`íø.lñPyAk oõÃc {üBíð úG óAoBãðpHg ô óAlÛPñì ÿApG >Bø|àzXñâ qAô@< þüBíñýu qAô@< þuopG ô lÛð úvéW îéýÖ {üBíð qA wK ,}oArâ òüA pG BñG .lì@o k þWBð BÂo ô )óAkpâoBÞ( ÿlýXì lýXì oõÃc BG >Bø|àzXñâ ûsôpK úÞ IéÇì òüA óBýG BG ÿlýXì }oArâ òüApGBñG .ly oArâpG )pãüqBG( óBìq ûoBGok ,ly løAõg úPgBu ápPzì oõÆ|úG lñø oõzÞ BG ôA ÿlÏG pýízÞ þuBýu QýÏÂô úG þãPvG îéýÖ òüA QgBu :Q×â ó@ QgBu úÞ ÿlýÞBCO BG ôA îéýÖ ïBð úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k ÿô .koAk BXð@ QýñìA ô ÿkõWõì àzXñâ :Q×â ,QuA ÄÚBñPì kõy|þì Bø|ÕpìpPy pG îPuAõg|þì îéýÖ òüA o k QuA ÿõÚ BìA luo|þì pËð úG ØýÇè ô ØýÏ QýÏÂô pãðBüBíð úÞ îøk óBzð îüpÞ û kAõðBg qA ÿkBíð Ao àzXñâ ô ØýÇè þOAkõWõì Bùð@ :kôrÖA ÿlýXì .QuA Bùð@ þâlðq ô ÿpßÖ qAô@< óAkpâoBÞ .lñü@|þì ØýÏ pøBÊ úG BìA lñPvø þGõg oBùÊA koõÖ|óBW ÿBíñýu úG |{íéýÖ þOBÎõHÇì Qvzð o k >Bø|àzXñâ þéýg Ao koõÖ óBW ô àýuçÞ ÿBíñýu òì :Q×â ô kpÞ ÿlñíÚçÎ AôBuôoõÞ þÖpÆ qA .îPvø lñíÚçÎ rýð BýèBPüA ÿBíñýu úG ô ïoAk Quôk QýÛÖõì wðBy ûoBGo k ÿô .ïoAk Quôk rýð Ao Býu@ ÿBíñýu qA þzhG ô ô þPüAoô úvéXì ôk :Q×â ,oBßuA îuApì o k >Bø|àzXñâ qAô@< û k ôrW oBßuA o k >Bø|àzXñâ qAô@< úÞ lðkpÞ þñýG|{ýK þéük|òüpßuA o k AlPGA îüBø|îéýÖ úÞ îèBdyõg :Q×â ÿlýXì .kõG løAõg ÜÖõì îéýÖ o k wLu ô lñÞ|þì IvÞ ûrüBW ô lü@|þì ok {üBíð úG ïkõg oõzÞ :kôrÖA úìAkA o k ÿlýXì .lñÞ|þì AlýK oõÃc þééíèA|òýG ÿBø|ûoAõñzW æõíÏì òì .kpÞ ÿqBG óBíu@ ÿBø|ú`G ok þWBð BÂo {ýK ëBu û kqAôk ÿpãüqBG úG pXO þWBð BÂo þèô îñÞ|þì JBhPðA ïkpì óBýì qA Ao îðApãüqBG pÆBg òýíø úG ô lññÞ|þì ÿqBG Ao óBykõg ïkpì .QyAk îø Ao pOBEO o k kõWô óBzüApG klXì ÿqBG óBßìA ô lññÞ ÿqBG lñðAõO|þì oBHßü ÈÛÖ úÞ QyAk þüæBG ÿBø|þüBðAõO olÛð@ þWBð BÂo BìA :kAk úìAkA ÿô .koAlð û kB×PuA ôA qA úÞ lðly ÜüõzO îø ÿpãük óApâBíñýu úßéG òì BùñO úð qAô@ ÿpg@ òýíøô óõñXì lýG ,óAoBG îéýÖ o k ûoBG ôk ôA ô lññÞ ÐíW o k þG ôk îéýÖ ûoAõñzW o k ÿlýXì .kpÞ ÿqBG Bø|àzXñâ ô û kpÞ IvÞ þééíèA|òýG ûrüBW úu þWBð ëBc pø úG :Q×â óAoBãðpHg þWBð BÂo .lyBG þðBùW ÿpãüqBG lðAõO|þì úÞ QuA ÿlñíðAõO pãüqBG ëBdyõg oBývG îéýÖ ólük qA wK óBíè@o k Bì :Q×â Qvzð òüA o k rýð Iy óBíø ô QÖpâ Roõ¾ îéýÖ qA þGõg oBývG ëBHÛPuA úÞ Ap^ îüly ô òu ÿBø|ïk@ :kôrÖA ÿô .koAk îø ÿpãük {üBíð îéýÖ úÞ lðkpÞ ïçÎA þÎBíPWA îéýÖ òýñ^ pýgA ëBu 30 o k lñP×â|þì òì úG þðBíè@ oAk ëBu úHñW ÈÛÖ úÞ lðkõG ûlülð þÚçgA pýÒ êDBvì ô Qðõzg ,òzÞ A óôlG îéýÖ òüA þOBÎõHÇì úvéW ,}oArâ òüA xBuApG .lyBG úPyAk þyqõì@ îéýÖ .ly oArâpG Býðk ØéPhì ÿBøoõzÞqA ÿklÏPì óAoBãðpHg oõÃc BG .QyAk ûoAõñzW òüA o k ÿpãük {üBíð rýð úHñyoBù^ ÿlýXì :Q×â þÚpy óBXüBGom@ kByoA ûoAkA ÿpñø ô þãñøpÖ óôBÏì

lýXìoõÃc BG þWBð BÂoqA êýéXO kõy|þìoArâpGrüpHOo k ÿlýXì :kôrÖA rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA pùì|ÿlýcô p¾Bð ëBvìA ÿk YñK oõzÞ ÿBíñýu úPvWpG pãüqBG þWBð BÂo qA êýéXO òýü@ oArâpG rüpHO o k þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ÈuõO îéýÖ þééíèA|òýG ûoAõñzW qA ÿA|ûpÛð xpg ûlðpG þWBð BÂo .kõy|þì ,àý×uBK Býu@ þééíèA|òýG ÿBø|ûoAõñzW qA kpì pãüqBG ëôA p×ð ,òýèpG krìBð {ýK ÿlñ^ òýñ`íø þWBð .QuA pXÖ îéýÖ ûoôk ôk ô úüoõu ëBu ûBì ÿk îXñK þWBð BÂo .QuA ûly oBßuA îéýÖ ûrüBW QÖBüo k pOBEO úG þÞkõÞ qA .kõzâ óBùW úG ûlük rüpHO þðBÛèBÆ óBGBýg ok 1321 êÓy .kõG û kpÞ ÿqBG {Ûð þ×éPhì þðBGBýg ÿBøpOBEO o k ô QyAk úÚçÎ úìBñýøAõâ ô þâlñðAo àü úüBK úìBñýøAõâ ÿAoAk ô þßýðBßì }A|þé¾A o k Ao }kAlÏPuA úßñüA qA êHÚ BO ôA .QuA ôo kõg þñÖ RoBùì àü úWo k þâlñðAo ÿBø|ûBãyqõì@ ok ,lðBupG oõùÊ ú¿ñì úG ÿpãüqBG pñø û kõG ôo kõg þñÖ ëõ¾A wüolO ô QýèBÏÖ ëõÓzì óApùO o k ÿklÏPì úG kAk pýýÓO Ao þWBð þâlðq pývì pülÛO Quk ,Bø|ëBu òýíø o k .QuA .lì@o k þüAõø ÿôpýð ïAlhPuA úG óBüBñy@ qA þßü kBùñzýK BG úÞ ÿõdð ó@ lýìA ô kpÞ|þì pßÖ ÿpãüqBG úG ûoAõíø ÿô ,Bø|ëBu òüA ëõÆ o k o k oBG òýPvhð ÿApG úßñüA BO .kõy ÿlñíðAõO pãüqBG ÿqôo úÞ QyAk kAõW þðAkpâoBÞ úG ÿA|úìBñzüBíð ëôA {Ûð ÿB×üA BG ,1366 ëBu Q×ø óBù×¾A ÿpâoBÞ ûoAõñzW o k þüAõø ÿôpýð QüBíc BG óBzgo k ÙkB¿O {øBâkAq ,rüpHO úG óBù×¾A qA QzâqBG ok .kpÞ IvÞ ûrüBW kõG úPÖpâ úÞ ÿrüAõW kAlÏO úG ,kõg úP×â úG BO ly IWõì þñýãíùu ûAo o k ÿô kõWô òüA BG .kõy kBXüA þãPvßy {OApÛÖ óõPu o k ,úðAôpK àü lèõO ,óBíu@ ÿBø|ú`G .kAk úìAkA {üBø|QýèBÏÖ úG ÿpãüqBG ,xõèlñÞ ÿBø|ÕBG ,óõñXì lýG ,ôA ,pâAkõu ,à^õÞ qBG ûlðpK ,óAoBG o k ô l¿Úo|þì oAr×éÎ o k kBG ,Alg BO ï lÚ àü ,îñÞ|þì BÎk Qðlì@ ÿApG ÿB×üA úG Bùð@ ok þWBð BÂo úÞ QuA þüBø|îéýÖ Bø|àzXñâ qAô@ QüBùð QuA úPgAkpK {Ûð :þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo }oArâ úG

þéÎ òýñìõíèApýìA Qüæô åorG òzW ÿoArâpG|‰ þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy o k ïçvèA úýéÎ ïôAlO|úüBu ok QíÏð ïBíOA ô òük ëBíÞ ,rýð >pülÒ< ókõG lýÎ rìo pHìBýK óBìpÖ úG .kõG |QìBìA IèBÚ ô êßy o k QèBuo Èg Qüæô IcB¾|úG Ao >|Qüæô< lðly oõìBì óBðBíévì)Á(Alg QíÏð òüApGrýð Alg ëõuo .lññÞ QÏýG RpÃc ó@ BG ô lñüõâ àüpHO ÐýíW þéÎBñéÃÖ ÿnèA úéèlídèA< :kõìpÖ ô kpÞ þðBìkBy þùèA ô òük ëBíÞ A qôo Ao qôo òüA ,QcAp¾ úG úÞ ó@pÚ úü@.òýíèBÏèA ,úPvðAk þ¾ô òýýÏO òüA ô úÏÚAô òüA qA oBâkoôpK|ÿkõñzg .QuA îgpülÒ ókõG lýÎqA ÿpãükrìo qôo ó@ ok ,pülÒ ókõGlýÎ ô îuApì òüA QíËÎ ô qôo òüA þâlñgpÖ >|JBùy òG ÝoBÆ< þPcAo úPßð òüA .kõG òyôo óBãíøpG úËdè ô QéíÞ A ïõýèA(úü@ òüA pâA :Q×â úÞ kõG ûlýíùÖ þdývì Ao|úü@ ëôrð qôo ,kõG ûly ëqBð Bì óBýì ok )3 ™ ûlDBì()...îßñük|îßè QÞpy óBñÞoBÞ oõÃc BG îg pülÒ lýÎ åorG òzW .îýPÖpâ|þì lýÎ ok .ly oArâpG QÞpy òüA ÿrÞpì ûoAkA úðBgqBíð êdì o k óBPuA qBâ wK lñPyAk oõÃc QÞpy òýèõEvì pãük ô êìBÎ pülì úÞ îuApì òüA JBPÞ úÛGBvì óBâlðpG úG eýyAõO ô þðApñhu ÑõñPì ÿBø úìBðpG ÿApWA .lükpâ rüAõW AløA úÏýy RB×¾

| 1387ÿk | 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu

:óBüpXy

lñÞ QüBíc lÏPvì ô lñìpñø óBðAõW qA lüBG þÛýuõì úðBg ô BøkBùð úíø BG QHTì êìBÏO òí lüBG þÛýuõì úðBg ûpìqôo êDBvì qA Ao }kõg ,ØéPhì þãñøpÖ rÞ Apì BG ô kqAkpLG àütOApPuA ÿBø úìBðpG ô êDBvì úG ô AlW ô çPÎA QùW ok úðBuBñyoBÞô ÜýÚk ÿBø ÿrüo úìBðpG ÿpO lñéG ÿBø ïBâoõzÞ þÛýuõì pñø eÇuFBÛOoA òyôo óBñhu úìAkA o k rýð óBüpXy BÂolídì.koAkpG oõzÞ þÛýuõì qôpìA úÏìBW ïpHì qBýð :Q×â óAôo þðAõW óAlñìpñø ô lÏPvì óBðAõW ô õð êvð úG úWõO QüBíc Bùð@ qA BO lðoAlð þðBßì ô BXéì aýø úÞ QuA lÏPvì ô lñìpñø óBðAõW :kôrÖA Aoõy wýüo. lññÞ Ao Bùð@ Quk lüBG þÛýuõì úðBg úÞ lñPvø ÿoBývG ûlñü@ þÛýuõì Bùð@ qA QüAlø ô QüBíc BG ô kpýãG qA lüBG úÞ úPßð òüA lýüBO BG püpu pPÞk.kqBvG Ao oõzÞ ô àütOApPuA úìBðpG o k :Q×â kpÞ QüBíc óBðAõW ô fpÇì {ýK ÿlñ^ úÞ þÛýuõì úðBg RlìqAo k þÖBÞ QÚk ô úWõO ÑõÂõì òüA úG QuA ûly óôlì o k úðBg îùì ÿBø úìBðpG qA þßü æõ¾A ô ûly ëônHì úG àükrð ûlñü@ o k îüoAôlýìA úÞ QuA úñýìq òíýø úG püpu pPÞk úvéW òüA óBüBK o k.îýupG þGõg YüBPð òyôo rýHìBÞ ÿBø QýèBÏÖ qA Aoõy ÙpÆ qA þâlñüBíð ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG pýGk óAõñÎ úG óAôo ÿBø úìBðpG þ×ýÞ eÇu FBÛOoA pÆBg úG pXÖ þÛýuõì BùñO ØüpÊ äñyõø.kpÞ pßzO ô pülÛO ûoôk òüA ok þñ×éO xBíO þÆ úÞ kõG Aoõy úvéW òüA IüBÒ oApÚ Aoõy òüA ok ûly fpÇì ÿBø QHd¾ óBüpW .QÖpâ

JBhPðA ô þéìBÎpülì Qíu qA {hGoõð BÂolýíc ô fpÇì lülW êìBÎpülì óAõñÎ úG püpu pPÞk {ýK úßñüA úG ûoByA BG {hGoõð.ly úDAoA þOBdýÂõO ëBu ûBì oõüpùy( kõg Qüpülì ûoôk ólýuopu úG qA ïçÎA Qíu òüA ÿApG Ao kõg þâkBì@ ï lÎ )ÿoBW úG úÞ òì òPyAlð oõÃc óBìq o k :Q×â QuA û kpÞ QHvð ûpülì QEýø kõG Bßüpì@ o k úìBðpG ÿApWA êýèk qA wK òì úÞ QuA úPÖpâ îýí¿O òì þéìBÎpülì úG ïpPdì ÿBÃÎA kBíPÎA òvc qA pßzO òí îPzâqBG ÿAoõy ÿBÃÎA.ïkAk B×ÏPuA Qíu òüA qA QEýø òüA ô {hGoõð RBìlg qA ÿoArãuBLu òí rýð þèBÎ JBPyô pPzýG ÜýÖõO ÿApG ,püpu pPÞk úG àüpHO ÿApG þÛýuõì úðBg óôlì ÿBø úìBðpG úG ólýzhG òyôo rýHìBÞ úìAkA ok.lðkpÞ QýÛÖõì ÿôqo@ óBzüA ÑçÆA úñýìq o k þÛýuõì úðBg úðB×uBPì :Q×â óAôo qA ÿoBývG úÞ ÿoõÆ úG ,lñÞ|þì êíÎ ØýÏ þðBuo ÑçÆA þG ûpülì QEýø ÿBø }çO qA úðBg BÃÎA þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG pýGk.lñPvø ûoAõñzW o k úðBg QÞoBzì ô QýèBÏÖ úG ûoByA BG pXÖ ô þðApñhu {hG ëBTì óAõñÎ úG :kôrÖA pXÖ þÛýuõì úðBg úG Ao ëBvìA pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW kpâ rýì QéÎ úG BìA îükpLu óApãzøôtK óõðBÞ ô þÛýuõì óõðBÞ òüA ÿBÃÎA kõg þPc ØýÏ þðBuo ÑçÆA ÿõãñhu ô pýGk.lñPyAlð QÞpy RBvéW òüA o k îø úìBðpG þcApÆ ïôrè úG ûoByA BG óBüBK ok þèBÎ ÿAoõy :Q×â úðBg Rlì lñéG ô Rlì óBýì ,Rlì ûBOõÞ ÿBø

óBðAõW :Q×â þÛýuõì úðBg þèBÎ ÿAoõy wýüo þÛýuõì úðBg úÞ lñPvø ÿoBývG lÏPvì ô lñìpñø Bùð@ qA QüAlø ô QüBíc BG ô kpýãG Ao Bùð@ Quk lüBG úðBg þèBÎ ÿAoõykqBvG Ao oõzÞ ûlñü@ þÛýuõì òzW óõ^ þ×éPhì RBÎõÂõì ûoBGo k þÛýuõì úG ...ô úðBg þO@ ÿBø úìBðpG ô Bø QýèBÏÖ ,þÛýuõì oõÃc BG úÞ úvéW òüA ok.lñPvzð þuopG ô UdG ëBíÞ þ×Ç¿ì)Aoõy wýüo(óBüpXy BÂolídì òýøBy ,þñülèAphÖ kBøpÖ ,)wýüo IüBð(JApOoõK ô pýGk(óAôo òyôo rýHìBÞ ,ÿA úXñâ kôAk ,QøpÖ QýEø wýüoô êìBÎpülì(püpu lídì )õãñhu {hGoõð BÂolýíc ô óBÞ BýðpýK }õüoAk , ,)ûpülì lðôo qA þyoArâ óBÞ BýðpýK AlPGA o k ,ly êýßzO oæBO o k ûBìpùì30 BO25 qA úÞ( þÛýuõì òzW ÿoArâpG }oArâ òüA o k ô úDAoA)ly oArâpG Rlcô oæBO ô oõzÞ Ao òzW òüA ÿoArâpG ØéPhì Rçßzì ô êDBvì úDAoA BG þÛýuõì úðBg òzW òýíùð pýGk.kpÞ eüpzO ÿBølì@o k ô Bø úñürø úG ÉõG pì kAlÎA ô ïBÚoA rüo ÿApG Ao þèBì JBPÞ ô JBvc þüBùð úXýPð ,òzW úñýìq òüA o k.kpÞ ïçÎA þèBÎ ÿAoõy ÿBÃÎA ÑçÆA fpÇì Ao óBykõg RApËð úÇÛð óAkBPuA qA àüpø qA þyoArâ úDAoA òí rýð óBüpXy BÂolídì ô lðkpÞ oArâpG pPzýG þãñøBíø úñýìq o k ,}kõg RpvñÞ ûpülì QEýø ÿBÃÎA pãük ô Aoõy BG òzW óBâlññÞ lÏG ÿBø ëBu ok Rçßzì pPùG ê¿Ö ô êc ÿApG ÿpýâ ûoBñÞ ÑõÂõì úvéW úìAkA o k.kpÞ lýÞ BO

pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG o k >ÿoõð lídì< qA êýéXO ÿõu úG ôo ”ëkBÎ kAlc“ Quk qA wülñO QÖBüo k òPgBu pùâ {üõg òì o k þâlðq“ Q×â óApÂBc o k ÿoõð lídì ,lüArÖA|þì qõýðBßvüA }oArâ|‰QuA úG Ao kõg fõè ô wülñO þíuApì þÆ 1385 ëBu QÖBüo k óApüA þÛýuõì oBâlðBì ÿ ûpù^ óAõñÎ ûpù^ óAõñÎ úG þãèBu 78 o k ÿoõð lídì.kpÞ .ly þÖpÏì þÛýuõì ú¾pÎ oBâlðBì ÕoBÖ ô 1308 lèõPì RõvßzýK ÿ|ûlñðAõg òüA þvýéãðA RBýGkA ô óBG q ,pOBEO óBPupñø qA êý¿dPèA ïõéÎ ûlßzðAk qA pOBEO þðBHì ô óApùO ûBãzðAk qA ApWA ÿqAô@ ÿ|úÏÇÚ 300 qA {ýG ôA .QuA þÎBíPWA þÛýuõì ÿoõEO ô óBG|ú`ÒBG krð Ao qAô@ ôA .QuA û kpÞ lýOBuA úðAqpÖ óôlüpÖ ô oAkpùy xôpýu krð Ao kõg qAô@ ÿ|ûõýy ô QÖpâ ApÖ þÛýuõì þèBÎ óBPupñø p¾Bð ,þðç¾A òývc óõ^ ÿlýOBuA qA pSBPì Ao QvýG ÿ|úøk ok .lðAk|þì püpu lídì ô þñývc BG – þðAõWõð òýñu – BùèBu òýíø o k ”ÿoõð lídì“ þÆ ôA .kpÞ qBÒ@ Ao þâlñðAõg oBÞ òüõð oBÏyA ólðAõg ô þðBPupñø Rçý¿dO úG úýßO BG lÏG ÿBùèBu ô úzülðA|úG þéÛPvì Qüõø QvðAõO kõg þøBãzðAk .lzhHG }A|{üApâ

òüpO þèBÎ ô lñPuõýK kõg ÿBø óBìo@ úG ô lñPvvâ . lðkAk ëBÛPðA Bì úG Ao þðBvðA îýøB×ì ÿqBvãñø@ ô þüBüôo úéèAlü qA ÿpÏy wLu ÿô qA ÿpÏy BG úðBãýG ïBð úG ÿA úÏÇÚ ô þñývc p¾Bð BG Ao þñývc p¾Bð ÿqBvãñø@ ô þøBzðBìpÞ òýÏì ApWA óBýyBÞ òéüô ô kAtð þPÛ×y BÂpýéÎ õðBýK ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì|«‰ |‰.kpÞ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo >ëkBÎ ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ô|þìçuA qA wK ÿô.QÖpâ oApÚ êýéXO koõì >ÿoõð lídì<

oõzÞ þÛýuõì ú¾pÎ oBâlðBì ûpù^ >ÿoõð lídì òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k úPynâ úHñy ûtüô êýéXO koõì pXÖ þÛýuõì þééíèA òýG ûoAõñzW ú¾pÎ oBâlðBì ûpù^ >ÿoõð lídìQÖpâ oApÚ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k úPynâ úHñy oõzÞ þÛýuõì koõì pXÖ þÛýuõì þééíèA òýG ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@”‰| .QÖpâ oApÚ ûtüô êýéXO lídì <oõÃc BG pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìpù^ ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô >ÿlðpø oB×¾ òývc püqô ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì< >ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ ô|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo ,pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ô óApùO pùy|þìçuA ÿAoõy wýüo >óApí^ ÿlùì< oæBO o k úPynâ Iy þÛýuõì lýOBuA qA þÏíW :Q×â îuApì òüA o k ÿoõð lídì.ly oArâpG Rlcô ïqæ Jõg óBPvãñøpÖ þðApüA äñøpÖ ÿoBâlðBì ÿApG ëçÛPuA ÿApG ô Jõg óBâkAq@ ÿAkq@ ÿApG ô QuA óBýXývG RBüõñÏì ÈvG ÿApG ô ,Jõg óAqBG pu ïkpÞ ÅpÎ ú`ð@ QèB¾A ÿApG ô QuA ïqæ Jõg kõg ÿBøôqo@ qA Bùð@ lðA|úPyAk óAlýùy úÞ ú`ð@ óBíüA

ly BÇÎA óAlýÛýuõì 8 úG ÿpñø úWo k òüpO|þèBÎ rÞpì ok BùèBu ô QuA óApùO ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø |‰ .QgAkpK þÛýuõì îýéÏO úG þÛýuõì úÎByA ô Ì×c qA 1335 lèõPì þðBìqpýì lídìlýu þðBìqpýì lídì|‰ þèBÎ óBPupñø o k ô kpÞ ÿpãýK Ao þÛýuõì þðAõWõð qA þðBìqpýì .QgAkpK þÛýuõì ÿpýâApÖ úG þÛýuõì äñzK|‰ ‰| .QgAkpK ÿqBvãñø@ úG rýð 1359 ëBu ÕoBÖ ô Zlññu 1330 lèõPì oBßìBÞ äñzK oBßìBÞ ûBãzðAk ÿBHüq ÿBøpñø ûlßzðAk þÛýuõì êý¿dPèA úPyAk Ao þüBø|ÿqAõð ûôpâ ô BùüqAõñßO ô QuA óApùO o k oõPñu þ¿¿hO qBu wüolO úG oBßìBÞ .QuA ëBc o k ô QuA ëõÓzì rýð ÿoBíÏì ô pñø ûlßzðAk om@ ‰| .kqAkpK|þì úìBðpG ÿpWA úG oBßìBÞ ûôpâ BG pÂBc óBPupñø o k êý¿dO qA wK þíyBø om@ þíyBø ÿqBvãñø@ úPyo ok {üpOA òüô o k þéì þÛýuõì Ao þ×éPhì ÿBø|úìBðpG ô BùOpvñÞ þíyBø kpÞ êý¿dO þíyBøom@ .QuA û kpÞ ApWA rýð ZoBg ô êgAk o k qA þÛýuõì ØéPhì ÿBø|ûoAõñzW ÿoôAk ô ÿpýGk úPyAk ûlùÎ pG Ao xBü êâ ûoAõñzW ÿpýGk úéíW ú×ýég‰| .kqAkpK|þì rýð þÛýuõì wüolO úG ô QuA Zlññu 1307 ëBu lèõPì þSõÒ úÒ@ þSõÒ|úÒ@ Aqpýì ÿkõèõì ô ÿqAõð Ùk ú¾pÎ ok úèBu 50 ÿA úÛGBu ØéPhì ÿBø|ûoAõñzW ô Bø|úìBðpG o k ô QyAk þðAõg o k ÿô .QuA û kpÞ ApWA úìBðpG þWoBg ô þégAk úìBðpG ...ô úvðApÖ ,BýèBPüA ,lñéOBßuA ,lñéø ,BýðBLuA úPynâ ëBu þSõÒ úÒ@ Aqpýì QuA ûkpÞ ApWA Ao þüBø .lýzÞ á Bg JBÛð o k ÿôo

,óAlñìpñø þGBýyqoA ÿAoõy .QuA úPÖpâ oApÚ þèBÎ ÿAoõy Iüõ¿O BG oõzÞ óApÎBy ô óBâlñvüõð úWo k qõXì oôl¾ ÿAoõy BùñO þãñøpÖ JçÛðA lñìpñø ,þüBvÞ òvc þüBvÞ òvc|‰ |‰ .lñPyAk ÿpñø þð þâlðqAõð o k Ao þñüõð àHu þÛýuõì QuõßzýK ô ÿqAõñßO klÏPì ÿBø úìBðpG ok óõñÞ BO ô kpÞ úDAoA ûly pzPñì ÿô qA rýð þüBø|ïõHè@ ô úPyAk ÿqAõñíø pñø o k þðBùW oBHPÎA ô Rpùy ÿAoAk þüBvÞ .QuA oBâlðBì ûpù^ óAõñÎ úG rýð 1381 ëBu ô QuA þÛýuõì kAtð|þðBýÞ þéÎlídì|‰ ‰| .ly þÖpÏì þÛýuõì úPyo o k òPgõì@ ô QuA lñWpýG ok 1331 lèõPì kAtð|þðBýÞ koAô 1351 ëBu .kpÞ qBÒ@ þãèBu Qzø qA Ao þÛýuõì kBPuA pÃdì qA ô ly BHüq ÿBøpñø þÛýuõì ûlßzðAk BG kAtð þðBýÞ .kpG ûpùG óAkBPuA pãük ô lñìôpG þéÎoõð xolì óAõñÎ úG þÛýuõì úÎByA ô Ì×c rÞpì BÂolídì úéíW qA þðBâlñðAõg BG ô QyAk ÿoBßíø ëBc o k ÿô .kpÞ ApWA úìBðpG ÿpÊBð ïApùy ô óBüpXy wüolO rýð ûBãzðAk o k ÿqBvãñø@ òí pÂBc pãzüBPu ÿlùìlýu pãzüBPu ÿlùìlýu ‰| .lñÞ|þì êý¿dO þðAõWõð qA úÞ QuA óApùO 1327 lèõPì .kpÞ qBÒ@ lñìôpG þéÎoõð kBPuA krð Ao þÛýuõì Øüko û kpÞ þâlðqAõð þ×éPhì ÿBø|RpvñÞ o k pãzüBPu óApüA þÛýuõì úìBð ûs Aô< úéíW qA þOB×ýèBCO ô QuA Bñýuom@ Bñýuom@ ÿlùì |‰ .koAk >þìôo JBGo< ô >òýìq þÛýuõì ÿpýâApÖ úG þÞkõÞ qA ô QuA 1325 lèõPì ûlßzðAk þÛýuõì êý¿dPèA ÕoBÖ Bñýuom@ .QgAkpK

ÿlùì ,þüBvÞ òvc úG ÿpñø àü úWo k óBzð om@ ,oBßìBÞ äñzK ,kAtð þðBýÞ þéÎlídì ,Bñýuom@ þðBìqpýì lídìlýu ,pãzüBPu ÿlùìlýu ,þíyBø QvýG þðBüBK òýü@ .ly BÇÎA þSõÒ úÒ@Aqpýì kBü|ûlðq ô lídì <oõÃc BG pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW òýìoBù^ ô ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô >ÿlðpø oB×¾ òývc püqô ÿpñø óôBÏì >õhyõg þðBíüA òývclídì< >ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ< ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ ,|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo þÛýuõì pPÖk êÞ pülì >ÿlícA òývc lídì< ûoAõñzW pýGk >óAôo òyôo rýHìBÞ< ,kByoA RoAqô ÿAoõy wýüo >óApí^ ÿlùì< ,pXÖ þÛýuõì Iy þÛýuõì lýOBuA qA þÏíW ô óApùO pùy|þìçuA ,þüBvÞ òvc.ly oArâpG Rlcô oæBO o k úPynâ äñzK ,kAtð þðBýÞ þéÎlídì ,Bñýuom@ ÿlùì , p ã z ü B P u ÿ l ù ì l ý u , þ í y B ø o m @ , o B ß ìB Þ ok þSõÒ úÒ@Aqpýì kBü|ûlðq ô þðBìqpýì lídìlýu ÿAoõy qA Ao ÿpñø àü úWo k óBzð pýgA Rlì o k úÞ lðA| û kpÞ QÖBüo k oõzÞ óAlñìpñø þGBýyqoA ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ qA þzhG òüA ÿpñø àü úWo k ,pXÖ þÛýuõì þééíèA|òýG úPýíÞ ÿõu qA óAlñìpñø òüA.ly BÇÎA óAlñìpñø ÿpñø oõìA QðôBÏì o k pÛPvì þÛýuõì þ¿¿hO úWok QÖBüo k QùW|þìçuA kByoA ô äñøpÖ RoAqô óBâlñvüõð ,óAlñìpñø þGBýyqoA ÿAoõy úG ÿpñø àü Aoõy Iüõ¿O ô lýüBCO koõì úÞ lðly þÖpÏì óApÎBy ô

ly p¿ýÚ þéì ûrüBW ûlürâpG úðApÖõéýð kBü ûlðq ,úÎõíXì òüA oBÏyA ûlñüApu úG ÿkAq@ oBùG ïõcpì ó@ û kAõðBg úÞ kpÞ AløA ”oõK òýìA p¿ýÚ“ pPÞk Qzø ,óAoôAk pËð xBuA pG.lðkpÞ QÖBüo k Ao ûrüBW qBvãñø@ ”ëlyõg xBHΓ kBPuA úG ÿkAq@ oBùG úßu ”ÿoBhPÖA BÂpýéΓ úG ÿkAq@ oBùG úßu Qzø ô RBýø òýñ`íø.ly AløA úðApÖõéýð úÎõíXì ûlñðAõg pOpG óBâlñüApu þÖpÏì kBùñzýK qA ëBHÛPuA BG óAoôAk òýìA þu QHuBñì úG þGçÛðA ô þuBíc ÿBøkôpu oBù^ úG Ao ÿrüAõW|þìçuA JçÛðA ÿqôpýK ëBu ,”ÿoAôrHu lýíc“ kBPuA.kpÞ AløA {hG òüA pÎBy îéÏì þéΓ ô ”þðByBÞ Ü×zì“ ,”þgpøBy kõídì“ ÿAløA BG úÞ lðkõG {hG òüA óBâlürâpG ”þðBÓìAk êýéXO Bø ó@ qA óApÎBy òüA qA ïAlÞ pø úG úßu Qzø êýùu“ ,”þéýÖApuA òývc“ ,”þø@ òývc|‰”‰|.ly ”ÿpÚBG lÎBu“ ô ”þðBìqpýì lídìlýu“ ,”ÿkõídì ”oõK òýìA p¿ýÚ“ ûrüBW ûoôk òýPvhð óAoôAk RBýø lðkõG “ þÛýuõì pÏy“ ôpíéÚ o k

þÛýuõì pÏy óBâlñüApu úG oBG òýPvhð ÿApG|þìçuA òýPvhð óAoôAk RBýø õÃÎ ”ÿpÚBG lÎBu”‰|.ly AløA QÖpâ îýí¿O óAoôAk RBýø :Q×â p¿ýÚ ûrüBW ûoôk Áõ¿g o k Ao kõg pËð IuBñì ÜükB¿ì xBuA pG ûrüBW òüA :QyAk oBùÊA ÿô.lñÞ ïçÎA þèBuoA oBÏyA ïçÞ BG þÛýuõì ôpíéÚ o k ÿoBS@ óBâlñüApu úG ëBu pø pñø ,äñøpÖ úðAõPzK BG þðApüA Qüõø òPÖpâ pËð o k ô óAoôAk RBýø õÃÎ òüA.ly løAõg AløA RBýGkA ô Ùlø BG ïAlÚA òüA :Q×â oõK òýìA p¿ýÚ þéì ûrüBW óApÎBy ÿæAô ÿBø û kôpu ûBãüBW ô {Ûð QgBñy úG ÿoBS@ óApüA òýìqpu þÛýuõì BG Üý×éO o k úÞ þðApüA .kõy|þì AløA lðoAk þðlðBì kBü þéì ûrüBW þíDAk úðBgpýGk úýðBýG òýñ`íø ÿpÚBG Qvhð ëBu o k óAoôAk RBýø.kpÞ QDApÚ Ao p¿ýÚ û kôpu ”úðApÖõéýð“ úÎõíXì ,p¿ýÚ þéì ûrüBW ÿAløA IuBñì ô êìBÞ oBývG þÚAl¿ì Ao ”oõK òýìA p¿ýÚ“ ûrüBW ÿBÇÎA oõËñì úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG úßu 12 xBuA òüA pG óAoôAk RBýø. kAk ÀýhzO

þéì ûrüBW ÿAløA Qvhð ëBu o k óAoôAk RBýø òýìA p¿ýÚ< û kôpu >úðApÖõéýð< úÎõíXì ,p¿ýÚ þÚAl¿ì Ao ÿoBhPÖA BÂo lídì þâlñðAõg ô >oõK úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG IuBñì ô êìBÞ oBývG ok óAoôAk RBýø.kAk ÀýhzO ûrüBW ÿBÇÎA oõËñì úÎõíXì ,p¿ýÚ þéì ûrüBW ÿAløA Qvhð ëBu þâlñðAõg ô >oõK òýìA p¿ýÚ< û kôpu >úðApÖõéýð< ô êìBÞ oBývG þÚAl¿ì Ao ÿoBhPÖA BÂo lídì ÿBÇÎA oõËñì úG JBhPðA ÿBøoBýÏì ÿApG IuBñì úPynâ Iy ”p¿ýÚ þéì ûrüBW .kAk ÀýhzO ûrüBW þééíèA òýG ûoAõñzW òýìoBù^ ô QvýG þðBüBK òýü@ o k ”ÿlðpø oB×¾ òývclídì“ ÈuõO pXÖ þÛýuõì ”ëkBÎ kAlc þéÏìçÒ ,þìçuA kByoA ô äñøpÖ püqô ô|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo úG óApùO pùy|þìçuA ÿAoõy wýüo ”óApí^ ÿlùì“ ûrüBW òüA.ly AløA þÛýuõì pÏy ûlürâpG óBâlñüApu BG oõK òýìA p¿ýÚ þéì ûrüBW þíDAk úðBgpýGk ÈuõO kByoA ô äñøpÖ RoAqô þÛýuõì pPÖk ÿoBßíø

|‰ûoAkA ÿlíÞ o k BHè@ BßývW BßývW“ úÞ QuA oApÚ|‰ ÿkôõýèBø úzýKpñø ”BHè@ óBíùýì pãüqBG óAõñÎ úG ÿlíÞ qA ÿkôrýKA o k qA êÛð úGlñÞ ÿqBG ”ûoAkA“ ;ëBñzðpPñüA xpK lPüBðõü úÞ þyoArâ þÆ òýñ`íø àü ly pzPñì qôpük óõürüõéO úßHy û kpÞ ïçÎA þüBßüpì@ {Ûð o k ÿqBG ÿApG Ao ÿkAkoApÚ þüBßüpì@ úzýKpñø ”àéG àW“ :kõG úßHy òüA.kpÞ BÃìA ”ûoAkA“ ÿlíÞ qA ÿkôrýKA o k óBíùýì úzýKpñø pãük ô ”àéG àW“ kôrýKA òüA ok :kpÞ ïçÎA Bßüpì@ óõürüõéO óAõñÎ QdO kôrýKA òüA .kpÞ lñøAõg ÿqBG ÿkôõýèBø oõùzì óApãüqBG óõürüõéO ÿBø úßHy qA þßü qA úüoõÖ ëôA o k ”xpPuA qA þüBøo“ ó@ o k ”àéG àW“ ApýgA úÞ þüBùíéýÖ .ly løAõg û kAk {üBíð Bßüpì@ olñO“ ô ”oBÞ õÖ äðõÞ ÿAlðBK“ êìBy QuA û kpÞ þñüpÖ@ {Ûð þüBßüpì@ òülíÞ ô òývüqõì ,pãüqBG àéG àW.lñPvø ”ÿpývìpâ ëôA úWo k ô oõùzì óBãzýKpñø qA þßü úG pýgA ÿBùèBu o k úÞ QuA YðoôA úG óAõO|þì ÿô ÿBùíéýÖ qA .QuA ûly êülHO kôõýèBø ÿBíñýu .kpÞ ûoByA äñÞ äñýÞ ô áAo úuolì ,ÿpPðBÞ

Qvzð ,óBíévì óAoBãð|úìBðqôo òíXðA lñÞ|þì oArâpG Ao >pHìBýK Øuõü< êìAõÎô óAkpâoBÞ oõÃc BG >)Ñ(pHìBýK Øuõü< þðõürüõéO úÎõíXì úÎõíXìkõy|þì þuopG ô lÛð óBíévì óAoBãð|úìBðqôo òíXðA ok ó@ >oõzdéu úéèA ZpÖ< þðAkpâoBÞ úG úÞ >)Ñ(pHìBýK Øuõü< þðõürüõéO qôo ,kõy|þì {hK Bíýu àü úßHy qA pÂBc ëBc o k ô ûly úPgBu òíXðA ok ó@ êìAõÎ püBu ô óAkpâoBÞ oõÃc BG 10 QÎBu úHñy Øuõü< ëBüpu .ly løAõg þuopG ôlÛð óBíévì óAoBãð|úìBðqôo Ao eývì kçýì qA êHÚ ëBu 1160 ok êýDApuA þñG ïõÚ ú¿Ú ,>)Ñ(pHìBýK kõy|þì qBÒ@ êGBG oõzÞ JõñW o k óAlÖ pùy qA óBPuAk ,lñÞ|þì QüAôo p¿ì rürÎ úÞ pHìBýK òüA þèBvðBýì BO Øuõü RpÃc lèõO qA {ýK úÞ qA úÞ þðõürüõéO úÎõíXì òüA ok .koAnâ|þì {üBíð úG Ao kõy|þì úG ëBuoBù^ ó@ }oBãð oBÞô kôo|þì oBíy úG îéýÖ Bíýu ØèA ÿBø|ûsôpK oõÃc óAkpâoBÞ oôBzì óAõñÎ úG >úWoõy ëBíW< ,lýìBXðA ëõÆ ,>Qýð á BK kõídì< óõ^ þðApãüqBG òýñ`íø .QuA úPyAk ,>óBÛøk p×ÏW< ,>þìõ¿Ïì úðAôpK< ,>þcBüo óõüBPÞ< ,>RBÞõéG çýè< ,>òÞpH¾ }õùì< ,>þðBÇéu {hHðBùW< ûlýÏu< ,>ÿlýÏu Apøq< ,>ÿqôoõð îýco< ,>þðBìq þ×Ç¿ì< ,>ÿlýíc ïBùèA< ,>ÿlñGApu úPypÖ< ,>þüBvßü òüpvð< ,>JpÎ ,>óBýðBÇéu êýÎBíuA< ,>xolì òývc pýìA< ,>Býð ÿlùì @|úPðBK< xBHÎ< ,>oBPu oõK îuBÚ lídì< ,>}BO óBíýéu þéÎ lídì< ,>ÿoBüpýøq< ,>iýy kôôAk< ,>kAtð ÿoõùÞ }ôpu< ,>ÿpýìA þéÎ< ,>ÿoAlíéÎ êýÖApuA< ,>þGoBÚ@ BÂo< ,>ûôBÞ ÑBXy óækoA< ,>þÛñuA xôpýu< ,>þÎoAq }ôoõÞ< ,>ÕôpÖ p¾Bð< ,>óBýDBßG úG>kAtð þíuBÚ óçuoA< ô >ÿp×ÏW òývc< ,>óBÖpÇýG þHPXì< ú¿Ú òýìoBù^ >)Ñ(pHìBýK Øuõü< ëBüpu .lðA|úPgAkpK {Ûð ÿB×üA .QuA ûly úPgBu îéýÖ Bíýu rÞpì o k úÞ QuA þð@pÚ

>óBâly oBÃcA< þuopG ô lÛð óAõW õükAo o k úìBðpG ok îéýÖ òüA óAkpâoBÞ oõÃc BG >óBâly oBÃcA< þüBíñýu îéýÖ oBÃcA< þüBíñýu îéýÖkõy|þì þuopG ô lÛð óAõW õükAo >RBÞ< óAõW õükAo >RBÞ< úìBðpG o k îéýÖ òüA óAkpâoBÞ oõÃc BG >óBâly îéýÖ koAk l¿Ú úP×ø òüA >RBÞ< þüõükAo úìBðpG.kõy|þì þuopG ô lÛð ûlññÞ úýùO >óBüpýÏì }o@< oõÃc BG Ao >óBâly oBÃcA< þüBíñýu þñ×éO ÉBHOoA ,úìBðpG òüA o k ,}oArâ òüA pGBñG .lñÞ þuopG ô lÛð îéýÖ ,>RBÞ< þüõükAo úìBðpG .ly løAõg oApÚpG îéýÖ òüA êìAõÎ püBu BG rýð þèA 15 QÎBu úÏíW ÿBøqôo úÞ QuA óAõW õükAo þüBíñýu úìBðpG BùñO lìBc< ÿpýGkpu úG >RBÞ< þüõükAo úìBðpG .kôo|þì òPð@ ÿôo úG 16 >þ×Xð kõÏvì< ûlùÎ pG ó@ þuBñyoBÞô kôo|þì òPð@ ÿôo >û kAqkAõW ,QuA >FBý þéÎ< ûlùÎ pG ó@ ÿApWA úÞ þüõükAo úìBðpG òüA o k .QuA pùy ÿBñýì< ,>Bø|àzXñâ qAô@< pýËð þüBíñýu ÿBø|îéýÖ ëBc úG BO ô >rHu {O@< ,>óBÏñÞ< ,>ó q úu< ,>áBg lðqpÖ< ,>}õìBg .lðA|ûly þuopG ô lÛð...

ûrüBW ,úéèA|ëõuolídì qBvãñø@ kpýâ|þì Ao òýèpG ÿoBhPÖA píÎ àü ÿoBhPÖA þüçÆ xpg ëBvìA ,òýèpG ûoAõñzW òýèõEvì oBÞ|úñùÞ ô úPvWpG qBvãñø@ oAs wüoõì úG Ao ÿpñø píSpK QýèBÏÖ úÇuAô úG rý^ pø qA {ýG úèBu 84 oAslññÞ|þì AløA ÿõvðApÖ qBu|îéýÖ òýèlüõük þuBíc ô ûõßyBG oBS@ ÿApG úÞ þñPì ÿBø|þÛýuõì wðoæ ,úéèA ëõuolídì úéíW qA ô( QgBu þvýéãðA lýÛÖ úPÖpâ oBßuA lñìpñø òüA .QuA ûly úPgBñy )õâAõüs pPÞk ,óBPvG pÎ kõy|þì BKpG úüoõÖ 12 qôo úÞ ÁBg þíuApì þÆ Ao kõg ûrüBW ,Bíñýu qA ÿkAlÏO ,òýèpG ûoAõñzW QHuBñì òýíø úG .lñÞ|þì QÖBüo k .løk|þì {üBíð Ao úPgBu òPì þÛýuõì Bø|ó@ ÿApG oAos úÞ þüBø|îéýÖ ëBvìA òýèpG îéýÖ þééíèA|òýG ûoAõñzW óAõW {hK ,ëBc òýÎ o k .kõy|þì úPÖpâ pO|ÿlW oApÚ ô kõy|þì û kAk {üBíð koAô ûqBO óBðAkpâoBÞ qA îéýÖ 13 {hG òüA o k BG õâô|Q×â ô UdG RBvéW ô Bø|îéýÖ òüA|þìõíÎ {üBíð QuA QuAõgok úG ,lyBG ûApíø þ¾Bg RoApc ô oõy BG ,Bø|ó@ óAqBu|îéýÖ ÿBø|úßHy ûtüô úG ô – þøôpâ ÿBø|úðBuo ,ûoAõñzW òýèõEvì oAs wüoõì .kAk lñøAõg þGõg ÿpHg {yõK Ao {hG òüA þðõürüõéO ,oBHâpì úGmBW óõ^ þüBø|îéýÖ úPvWpG qBvãñø@Maurice Jarre úÞ ÿkpì ,óBâly òüp×ð ,óBüAo pPgk ,óBPuôlñø úG þøBâonâ ,fôo îéýÖ ÿBHüq þÛýuõì ÿApG 1976 ëBu o k ôA .lyBG óBÇéu QuAõg|þì >kBÛÎ þ×Ç¿ì< þâlññÞ úýùO ô þðAkpâoBÞ úG úéèA|ëõuo lídì .ly oBßuA ûrüBW ÿAlülðBÞ


7 óBXüBGom@ þPuk ÿBøpñø lñíyqoA oBS@

BùðBPupùy

shahryaremanews@yahoo.com

kpýãýì oApÚ Bø|ûqõì òüpPü ô o k þÚpy lñíyqoA oBS@ :Q×â þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þãñøpÖ VApýì wýDo àükrð ûlñü@ o k óBPuA òüA þPuk|ÐüBñ¾ ô þPñu ÿBøpñø þhüoBO ô oApÚ óBPuA ÿBø|ûqõì òüpPüô o k óAlñì|úÚçÎ úÏèBÇì ô lükqBG ÿApG BðpüA oBãðpHg BG þüõâô Q×â o k úHñyqôo ”ÿlídì JApO|”‰|‰ .kpýâ|þì ô iüoBO ok þPuk ÿBøpñø ÐýÖo ûBãüBW úG úWõOBG :kpÞ úÖBÂA þñPÖpünK óBPuA ÿBø|ûqõì o k oBS@ òüA kõHð ,óBXüBGom@ ïkpì äñøpÖ úG þOAlýùíO ÉBHOoA òýíø o k óBPuA ÿBø|ûqõì :kpÞ lýÞ BO ÿô .kõHð ïBð úG Ao ïkpì þhüoBO ô pgBÖ þPuk|ÐüBñ¾ BO lðA|û koô@ êíÎ úG ïAlÚA òüA .lü@ok {üBíð úG þ¾B¿PgA òüpPüô o k ûlññÞ AløA Bø ûqõì o k þãñøpÖ ÿBøBÃÖ }pPvâ ô þPuk ÐüBñ¾ YüôpO oõËñì oõìA òüA BG ÈHOp ì k B ù ð l ñ ^ ô ÿoAkpùy ,ÿoAlðBPuA ÿoBßíøBG qA ÿpýâõéW ÿApG þP¾pÖ ïAlÚA òüA qA ÿlídì .kpýâ|þì ïBXðA o k úÞ ly oô@kBü ô kpÞ kBü þPuk ÐüBñ¾ þSApýì lñíyqoA oBS@ ÿBdìA Qìpì koõì oBS@ òüA Bø ûqõì o k|þìkpì oBS@ {üBíð Roõ¾ ÿô .QÖpâ lñøAõg oApÚ þãñøpÖ VApýì ûlG q óBuBñyoBÞ óBìqBu Bü ô Bø|ûqõì úG úÏWApìBG BO QuAõg oBS@ òüA óBâlðoAkqA òüA o k ïAlÚA ûõdð qA ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ ,þãñøpÖ VApýì o k ûqõì JBG|,‰|‰10|*‰ |‰ þÚpy óBXüBGom@ óBPuA ok .lñGBü ÑçÆA úÇGAo ÐüBñ¾ lñíyqoA ô þhüoBO oBS@ úÂpÎ ô QuA püAk ÑõñPì RBÎõÂõì QÏñ¾ òüA ØéPhì ÿBø|úPyo Üðôo IWõì lðAõO|þì Bø|ó@ ok þPuk }qoA YüôpO IWõì ïAlÚA òüA òüApG ûôçÎ .kõy úÏìBW eÇu o k ïkpì òýG o k þuBñy ïkpì ô þãñøpÖ ÿBø|úHñW YüôpO ô ÿpñø ÿBø .ly løAõg

pÏy“ ûoAõñzW òýìôk ÿBø|òüpOpG lðly þÖpÏì rüpHO ok ”ÿoAlüBK oBÞ úG rüpHO o k pOpG RAp×ð þÖpÏì BG ”ÿoAlüBK pÏy “ ûoAõñzW òýìôk .kAk óBüBK kõg o k pÏy údüpÚ ô Ýôm ÿBÛOoA ô þüBuBñy Ùlø BG úÞ ûoAõñzW òüA o k òüA óBâlürâpG qA òO|,‰|‰21|*‰ |‰ qA ,ly oArâpG ÿoAlüBK RBýGkA ûqõc òýü@ o k ûoAõñzW òüA þíéÎ pýGk .lì@ êíÎ úG êýéXO þGkA ûoAõñzW ëBuoA {üBíø úðBgpýGk úG pSA|,‰|‰420|*‰ |‰qA {ýG úßñüA|óBýG BG ó@ úýìBPPgA Ao óBð@ qA p×ð|,‰ |‰96|*‰|‰ úÞ pÎBy|,‰|‰156|*‰ |‰ òýG qA oBS@ òüA :kôrÖA ,kõG ûly ”þðBíco lí¾|”‰|‰ .QuA ûly ëBuoA ,lðkAk|þì êýßzO kpì óApÎBy úG ûly ëBuoA oBS@ òýG qA pSA|,‰|‰76|*‰ |‰ ÿoôAk Qvhð úécpì o k :Q×â êíÎ úG êýéXO oBS@ óBHcB¾ qA òO|,‰|‰22|*‰ |‰ qA úÞ lñPÖBü ûAo þüBùð úécpì {hG YñK o k ûoAõñzW óBâlürâpG ô ûly úüAoA oBS@ ,ÿô úP×â|úG .lì@ úécpì o k p×ð YñK :kpÞ úÖBÂA þðBíco .lñPÖpâ oApÚ ÿoôAk koõì ,þüAoõyBÎ pÏy ÿoAlüBK RBýGkA o k p×ð oBù^ ,xlÛì ÑBÖk ÿoAlüBK óõPüq ô îýu òýìqpu {hG o k p×ð úu ,ÿoAlüBK RBýGkA o k p×ð YñK JBhPðA ûoAõñzW ÿBø|òüpOpG óAõñÎ úG þÞpO {hG o k p×ð o B ù ^ ô þgpG ÿõu qA pÏy QüApÚ BG ûoAõñzW òüA úýìBPPgA òýü@ .lðly .ly oArâpG óBð@ qA lñ^ þñO þðApñhu ô óApÎBy

òýG þüAnÒ ïçÚA óBßéì ïkpì lðkpÞ ÐüqõO óAlñíPvì úG óBßéì QuôlÎõð ô pýg ïkpìqA þÏíW úðAlñvKAlg ïAlÚA àü o k ApÛÖ ô óAlñíPvì òýG o k þâlðq ZBPdüBì ô úÚôm@ úðBHy Roõ¾ òüA o k BðpüA BG þüõãP×â o k úHñy qôo óBßéì úÏíW ïBìA .lðkpÞ ÐüqõO úG ô îg pülÒ lýÏu lýÎ QHuBñì úG oBÞ òüA|:‰ |‰QyAk oBùÊA koõì óArý^|þG úG àíÞ ô ÿpýãPuk Ùlø BG )Ñ(þéÎ óBñìõìpýìA qA þuBO “ þðBýG py kõídì|iýy ïçuæ QXc|“‰ |‰ .QÖpâ Roõ¾ óAlñìqBýð ô úÞ þÏÚõì o k BOlíÎ ô úðBý×hì Roõ¾ úG ïçÚA òüA úßñüA úG ûoByA BG ïAlÚA òüA :kôrÖA ,kõy|þì ÐüqõO lñPvø JAõg o k ïkpì òüpýg Qíø BG ô ïôAlì Roõ¾ úG êHÚ ëBu Q×ø qA úðAlñvKAlg kAlÏO pG ëBupø úÞ IéÇì òüA óBýG BG ÿô .kõy|þì ïBXðA þðBßéì ,kõy|þì û kôrÖA ,kõy|þì ÐüqõO Bùð@ òýGo k þüAnÒ ïçÚA|úÞ ÿkApÖA }qoA úG þøBì òO òOoBÞ ôk ô YðpG òO ôk qA {ýG ëBvìA :kpÞ eüpzO óBßéì pùy lñìqBýð oAõðBg|,‰|‰500|*‰ |‰ òýG ok ëBüo óõýéýì|,‰|‰30|*‰ |‰ qA {ýG qA oAkoõgpG lñìqBýð ÿBøoAõðBg ÑõíXì úPHèA :kôrÖA ÿô .ly ÐüqõO úÞ luo|þì oAõðBg oArø|úu úG BøBPuôo ÍBdè BG Bø|àíÞ òüA BøBPuôo o k úÞ pülÒ þÎpÖ ÿBøkBPu ÜüpÆ qA Bùð@ þüAnÒ|ïçÚA “ þðBýG py ïçuæA|QXc|“‰ |‰ .ly û kAk oApÚ óByoBýPgA o k ûly êýßzO úñvc Qñu ÿBýcA fpÆ òüA ÙAløA qA pãük þßü úßñüA óBýG BG RBßð qA :kôrÖA ,QuA óAlñíPvì úG þßýð ô óBvcA ok óBñìõìpýìA pG ûôçÎ úÞ QuA óBðAõWõðô óBðAõW oõypK oõÃc oBÞ òüA IèBW .lñPyAk þüArvG {Ûð rýð þüAnÒ ïçÚA ÐüqõO ok þèBì RlÎBvì ‰| úé¾BÖ o k QýÏíW p×ð oArø|‰,‰|105|‰* ‰| BG óBßéì óBPupùy ÐÚAô þÚpy óBXüBGom@ óBPuA rÞpì rüpHO JõñW ÿpPìõéýÞ|,‰|‰155|*‰ .QuA

o k ûkAõðBg óBýñG îýßdO þyqõì@ ûBâoBÞ ly oArâpG úÒApì þyqõì@ ûBâoBÞ ÿoArâpG qA úÒApì ûBLu YývG QìôBÛì úýcBð ûlðBìpÖ .kAk pHg óBPupùy òüA þXývG óApøAõg ÿApG û kAõðBg óBýñG îýßdO òüAo k :Q×â BðpüA oBãðpHg úG úHñy|YñK qôo ,ÿqôpùG àèBì äñøpu ÿAoõy ô )x(ApørèA ÿBø|óAkpâ BÃÎA qA p×ð|‰,‰|155|‰* ‰| ûBâoBÞ QzK Ao ïqæ ÿBø|}qõì@ óBPupùy òüA óApøAõg YývG ÿBø|ûBãüBK fpÆ IèBÚ o k þyqõì@ ûBâoBÞ òüA :QyAkoBùÊA ÿô .lñPyAnâ pu o k û kAõðBg ÿBø|{èB^ ô Bø|Iýu@ þÖpÏì Ùlø BG à^õÞ QzùG ØéPhì úvéW úu þÆ þðAôo ô þcôo ô þHønì ,þÎBíPWA kBÏGA qA þßü óAõñÎ úG þGBXc lG úG ûoByA òí ÿô .ly oArâpG þPìApÞ|þìçuA JBXc QüBÎo :kôrÖA úÏìBW o k û kAõðBg ÿBø|Iýu@ ÿô .kõy|þì IWõì Ao Bø|û kAõðBg ïBßdPuA ô û kõG óBvðA ÿApG )x( Apøq RpÃc þâlðq ókAk oApÚ õãèA BG óAo kBì ô óAolK :Q×â p P ù G ú ^pø QüAlø ô QýG pO o k lñðAõO|þì )Ñ( þéÎ RpÃc ô óBðApñhu oõÃc BG þyqõì@ ûBâoBÞ òüA .lðoAkpG ïBâ kõg óAlðqpÖ òüA YývG )x( ApørèA úíÆBÖ ûqõc qA úñì@ ûBãüBK o k ØéPhì o k úÒApì ÿp×ð oArø|‰,‰|250|‰* ‰| óBPupùy .ly oArâpG óBPupùy QuA ÐÚAô þÚpy óBXüBGom@ rÞpì ,rüpHO JõñW ÿpPìõéýÞ|,‰|‰147|*‰

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu|

kõy|þì kBXüA rüpHO o k lülW ô úPÖpzýK ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy ÿAoAk ÐüBñ¾ ÐíPXì ,pOpG ô úPÖpzýK ÿoôBñÖ ,þyqõì@ RBìlg úDAoA oõËñì úG úPÖpzýK ÿoôBñÖ rýð óApãPÏñ¾|úG þøBãzüBìq@ô ÿA|ûoôBzì ,þñÖ o k úÞ ly oô@kBü ÿô .ly løAõg ÿqAlðA|ûAo óBPuA òüõð ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy óBíPgBu ô þdüp×O ,þOBìlg ,þøBÖo ÐíPXì àü kBXüA êìBÎpülì .QuA ûly þñýG|{ýK rýð ÿpãykpâ p¿dñì óBüArì qA óBPuA þPÏñ¾ ÿBø|ápùy QÞpy ÿAoAk ,rüpHO pùy úG ó@ þßükrð Ao ápùy òüA kp×G þßükrð rýð ô òüõð ÿoôBñÖ BG ÿpùy ÿBø|QgBupüq òýãñu ÐüBñ¾ {hG úG Bùð@ qA lcAô|‰,‰|35|‰* þGBüqoA þééíèA|òýG ô þéì ,ÿA|úÛÇñì ÿBøoAqBG úG ó@ .koAk ÁB¿PgA oArø {y úG àükrð þÚpy|óBXüBGom@ óBPuA o k .kpÞ |‰ úÞ koAk kõWô þOBìlg ô þPÏñ¾ ,ÿlýèõO lcAô

þPÏñ¾ ÿBø|ápùy QÞpy êìBÎpülì úP×â úG ÿBø|ÿoôBñÖ þPÏñ¾ ápùy òýèôA þÚpy óBXüBGom@ |‰ .kõy|þì kBXüA rüpHO o k óBPuA òüA lülW ô úPÖpzýK BG þüõâô Q×â o k úHñy qôo ”þðAp×Îq BÂolídì|“‰ RBýéíÎ :kôrÖA IéÇì òüA ïçÎA BG BðpüA oBãðpHg lülW ô úPÖpzýK úÎõíXì úu o k ápùy òüA þüApWA ÿpPìõéýÞ úu o k þPvüoõO – þOBìlg ô þ¿¿hO ô :kôrÖA ÿô.QuA VAlcA Quk o k rüpHO JpÒ úPynâ ëBu qA ápùy òüA þüApWA RBýéíÎ qBÖ RBÏÇÚ BO kõy|þì þñýG {ýK ô QuA|ûlyqBÒ@ lWAô óBýÂBÛPì úG ûlñü@ ëBu ëôA úíýð o k ó@ àü BG óBìríø ly oô@kBü þðAp×Îq .kõyoAnâAô ÈüApy ÿAoAk ÐüBñ¾ oApÛPuA oõËñì|úG ápùy òüA ÿqAlðA|ûAo

:|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ qA ZoBg úG óBPuA qA }pÖ RAo kB¾ oæk óõýéýì 95 ëBvìA úøBì 8 o k|‰ þOAokB¾ ÿBø l¿Ûì ,þ×Xð . koAk kõWô }pÖ õéGBO ,óBíè@ ÿBø oõzÞ Ao þÚpy óBXüBGom@ ÙBHPuk }pÖ ,BßüpìA ,óBPuoBXì ,þG pÎ ûldPì RAoBìA ,AkBðBÞ ,úýuôo ,óBXýGom@ ,ÝApÎ ,òKAs ,óBPvG pÎ ,BýèBPüA þP×ð pýÒ RAokB¾ úÏuõO ûôpâoBÞ pýGk .kpÞ óAõñÎ }pÖ õéGBO RAokB¾ òüpPzýG :kôrÖA þÚpy óBXüBGom@ RAoBìA ô òKAs úG þÚpy óBXüBGom@ ok ûly úPÖBG Bø QýÖpÊ }pÖ þðBùW oAqBG ô ,QuA þG pÎ ûldPì .lðoAk Ao }pÖ oæk koBýéýì 2 RAo kB¾

o k }pÖ ûqõc ok p×ð oArø 500 qA {ýG úßüoõÇG Ao þÚpy óBXüBGom@ îùu ,ÿô .lññÞ|þì QýèBÏÖ óBPuA :Q×â ô kpÞ óAõñÎ l¾ok 40 oõzÞ }pÖ RAo kB¾ qA þOAokB¾ þÚpy óBXüBGom@ }pÖ RAlýèõO l¾o k 70 óBPuA òüA o k oõzÞ ÿBø }pÖ òüpO ÑõñPì ô QuA }pÖ RAokB¾ l¾ok 5 :kôrÖA ÿô .kõy|þì lýèõO ok 4 úÞ løk|þì êýßzO }pÖ õéGBO RAo kB¾ Ao oõzÞ óBXüBGom@ úG ÜéÏPì oõzÞ }pÖ õéGBO RAlýèõO l¾ oæk oArø 35 kôo kpu o k úÇGAo òüA o k úÞ QuA þÚpy

8 o k :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo }pÖ RAokB¾ oæk óõýéýì 95 úG àükrð ëBvìA úøBì úÞ QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ qA ZoBg úG óBPuA qA úPyAk {üArÖA l¾o k îýðô àü úPynâ ëBu úG QHvð óõýéýì 190 úG ëBu óBüBK BO îýñÞ|þì þñýG {ýK ô QuA óApüA óBüõXzðAk ÿoArâ pHg }oArâ úG .lupG oæk þ×Xð ÝkB¾ ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( ô lýèõO Áõ¿g ok ÿA ûtüô ûBãüBW qA rüpHO :kôrÖA . QuA oAkoõgpG Býðk ô oõzÞ o k }pÖ RAo kB¾

:rüpýO úÏíW ïBìA

lðoAk qBýð óBíévì êéì ÿoBü úG òýÇvéÖ ïkpì kBü {×Þ úÂB×PðA óAõñÎ úG QÞpc òüA qA ,kõy|þì qA êHÚ óBñhu ok îø þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA .kpÞ Ao îùð Qèôk áõéu rüpHO qôpìA úÏíW qBíð úHÇg Qèôk òüA ïBíPøA :Q×â ô QvðAk ïkpì BG|þìBãíø kõWõì RBðBßìA qA ûkB×PuA BG ïkpì QüBÂo IéW Qèôk RBýø þðBPuA ÿBøp×u úßñüA óBýG BG ÿô .QuA ÿoAôlýìAoBùÊA ,ly løAõg oBâlðBì óApüA iüoBO o k qA ,QèAlÎ ÜÛdO pývì o k Qèôk RBìAlÚA :kpÞ .lyBG oAkoõgpG ïkpì þðBHýPzK

þñýÇvéÖ óAokBì úÞ ÈüApy òüAo k :Q×â ô kpÞ ûoByA lñðBì }ôpÖ òük óBñDBg ,lññÞ|þì úüpâ óõg óApHøo BG þPuôk Quk p¿ì îËÎA þP×ì ÿôBÇñÆ QÞpc úG ÿpPvHy úéèA Qü@ .løk|þì Qvýðõýù¾ ZBXc úßýèBc ok :kôrÖA ô kpÞ ûoByA þÚApÎ oBãðpHg îø ÝApÎ ok ,lðkAk|þì ïBXðA Ao RApíW|þìo îuApì ûpíW|þìo Bßüpì@ ÿBùPuBýu ô }õG úýéÎ oBãðpHg òüA óBýG BG þÚpy óBXüBGom@ ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð .kpÞ Jõvdì òýøõO òüpOæBG ÝApÎ o k {×Þ IOpK úßñüA

úÏíW ïBìA ô þÚpy óBXüBGom@ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð ok òýÇvéÖ ïkpì qA óBíévì ÿBùPéì þðBHýPzK rüpHO úéèA Qü@ .QvðAk ÿoôp Ao BùPvýðõýù¾ pGApG úÏíW qBíð ÿBø|úHÇgo k ÿpPvHy lùPXì òvdì ïBíO óõñÞ BO òýÇvéÖ Qéì|:‰ |‰QyAk oBùÊA rüpHO pùy rýð òüA qA wK ô lðA|û kpÞ êídO Ao BøkõHíÞ ô Bø|þPhu îüso ÉõÛu BO Býðk óBíévì êéì þðBHýPzK BG lñøAõg QìôBÛì Øüpy xlÚ ÿkAq@ ô þPvýðõýù¾ ûrÒ ïkpì îýgô QýÏÂô úG rüpHO úÏíW ïBìA . kpÞ

:|‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA

QuA þðApíÎ RBìAlÚA JBPy qBu|úñýìq ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ|‰ óBXüBGom@ úíø qA þÚpy lðôAlg RBíÏð QuA lñì|ûpùG úG óAõO|þíð qA ÿA|úPßð aýø úÛÇñì óAõñÎ ó@ ÝçÆA ïôpdì .kpÞ

oBùÊA ,lñPvø qBâ QÞpy RBìlg {yõK püq þÚpy pG þñHì Qèôk QEýø îýí¿O úG úWõO BG :QyAk æBG úG oAõðBg 150 ÿBøBPuôo ïBíO óly oAkqBâ ÿBøoAõðBg ókpÞ lñì|ûpùG úG ÉõG pì ÿBø|QýèBÏÖ .QÖpâ løAõg ÿpPzýG QÎpu qBâ QíÏð qA þüBPuôo ok ïBXðA ëBc o k åorG ÿBø|ûsôpK úG þãýG BÂpýéÎ ô ûoByA ÿspðA {hG o k þÚpy óBXüBGom@ óBPuA p×u o k óAqôkqôk ƒ pøA qBâ úèõè Èg :kpÞ eüp¿O 36 úèõè Èg ô ly fBPPÖA óBPuA úG oõùíW wýDo pýgA .koAk QÖpzýK l¾ok kõð rüpHO — J@ôlðBýì añüA úßñüA úG úWõO BG :Q×â þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA :þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW þíéÎ RBýø õÃÎ

oBùÊA óApüA o k þzøôtK ÿBùcpÆ ÿApWA þãðõ ã ^ óBzð ÿApG ÑõÂõì òüA Bì oõzÞ ok úðB×uBPì :kpÞ ÿlýéÛO úHñW pPzýG ô û kõG qBýPìA ngA ô kpßéíÎ ókAk QvGoBÞ Qý×ýÞô YüBPð úG úWõO ÿBW úG ô koAk þíÞô ó@ þuBñy }ôo ô ÿsõèôlPì úG þzøôtK ÿBø úPÖBü ÿBøoõzÞ o k úßýOoõ¾ o k kõy|þì û kAk QýíøA óAoArâoBÞ ô ïkpì þâlðq qA þzhG {øôtK ,þPÏñ¾ ëBc o k :Q×â úìAkA o k pãzøôtK ô ÜÛdì òüA .QuA RBzüBìpÖ úG úWõO BG ó@ QýíøA ô {øôtK pÂBc òüA ok þèô QuA ëõdO ëBc o k ÿpHøo îËÏì ïBÛì UÎBG îXvñì ô ÿkBùð ÿBøoBPgBu óAlÛÖ rýð {hG QÞpc þzülðA þüçÛÎ ô ÿpünK þñýG {ýK BO ûly pG lýÞ BO BG QÚAl¾ pPÞk .kkpãð òßíì þzøôtK :QyAk óBýG þÚpy óBXüBGom@ ok þzøôtK QýÏÂô ô þzøôtK ÿBø|N ‰ GO |‰ óAlÛÖ êýèk úG óBPuA o k {øôtK qA þPèôk ÿBøoBPgBu úG ó@ òüôBñÎ ô BùcpÆ þãPvGAô ïBXðA ÿBùzøôtK ô Qvýð oAkoõgpG|þìõéÏì QýÏÂô ïBXðA ÿBø þuopG ÜHÆ ôlðoAlð ÿkpGoBÞ úHñW ûly

lñÞ|þì ApWA pXÖ úøk o k þÏýuô ÿBø|úìBðpG þÚpy óBXüBGom@ óAõðBG úPýíÞ kBPu }oArâ xBuA pG .QuA ûly kBü ëBvìA pXÖ óBXüBGom@ o k|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk QyAlâorG þHèBW ÿBø|úìBðpG rýð kBPu òüA þyqoô úPýíÞ ,þÚpy ‰| ÿoArâpG ,þyqoô úHhð|‰,‰|30|‰* ‰| qA êýéXO lñðBì {üBíø ô ØéPhì ÿBø|úPyo ok þyqoô úÛGBvì|,‰|‰30|*‰ pXÖ úøk ÿApG Ao Qüæô JBPÖ@ qA ëBHÛPuA þyqoô þüBíðôo qA }oArâ|òüA ok .QuA ûlük áoAlO ëBvìA ûBãzüBíð ,JçÛðA o k þhüoBO ÿBø|óBßì |‰ þÖpÏì ,|þìçuA JçÛðA úèBu|,‰|‰30|*‰ |‰ ÿBøkoôBPuk þñÞ úzüo {üBíø ,óBPuA úðõíð ÿBPuôo|‰,‰|30|‰* ‰| RBHèBÇì ÿqBu|úPvWpG ,oAkpýâAô ÿBø|ÿoBíýG ÿBø|û kAõðBg qA êýéXO ô ,ûBãzðAk qA ÿpHøo úðBâ|,‰|‰30|*‰ ÿBø|úìBðpG qA pãük þgpG óAõñÎ úG þøBãzðAk lýOBuA û kpG ïBð pXÖ úøk úéèA ïBüA ólýuo ApÖ QHuBñì úG kBPu .QuA ûly

ïkBg|,‰|‰100|*‰ |‰úGrüAõW ÿAløA ÿApG þð@pÚ åorG {üBíø úG kBPu ÿBø|úìBðpG pãük qA þð@pÚ úPýíÞ ÈuõO þð@pÚ ,ûly kBü }oArâ úüBKpG .QuA ûlñgpÖ QHuBñì òüA qA þüBø|úìBðpG rýð oõGrì kBPu óAõWõð ô ákõÞ úPýíÞ oBÞ úG qBÒ@ ,ûApíø ò×éO BG þuBßÎ úÛGBvì êýHÚ JçÛðA RBýGkA ô þGçÛðA Qý¿hy|,‰|‰30|*‰ |‰ þÖpÏì ûlük áoAlO Ao RBýGkA ô pÏy p¿Î IèBÚ o k|þìçuA :QuA ûly ûkôrÖA }oArâ òüA qA þzhG o k .QuA ûoAôkBü ëBvìA pXÖ úøk o k rýð kBPu óApâoBTüA úPýíÞ ô û kpÞ oArâpG Ao rüpHO o k|þìçuA JçÛðA ÿAlùy .lñÞ|þì êýéXO óBð@ û kAõðBg ÿBø|ÿlñíðAõO ûBãzüBíð ÿoArâpG qA }oArâ òüA o k ûBãzüBíð ,úPynâ ëBu|,‰|‰30|*‰ |‰ o k|þìkpì ÿBø|êßzO ÿBø|óBPupùy o k þãñøpÖ Ræõ¿dì úÂpÎ úG ÙB×Î ô JBXc úÛGBvì ÿoArâpG ô óBPuA úðBâ|,‰|‰19|*‰|‰ úøk QHuBñì úG|þìkpì ÿBø|êßzO úPýíÞ úìBðpG óAõñÎ

úÛGBvì úðBgpýGk úG pSA60 qA {ýG|‰ QuA ûly ëBuoA oAlük Ýõy pSA60 qA {ýG :Q×â þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞpülì wýüo ïôk p×u BG ÉBHOoA o k ”oAlük Ýõy“ ÿpHg úÛGBvì úðBgpýGk úG ÿoArâpHg }oArâ úG . QuA ûly ëBuoA óBPuA òüA úG oõùíW ÿlícAlícA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,9BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿpHg xBßÎ ,ÿpHg }oArâ ÿBø|úñýìq ok úÛGBvì òüA :kôrÖA {ñì oAlük Ýõy úÛGBvì :Q×â ÿô .kõy|þì oArâpG úPyõð ëk òüpPùG ô ëk ,þìkpì ëBHÛPuA úñýìq o k ÿpHg wßÎ ÿBø|ÑõÂõì êìBy JBÇg þGkA òPì ô úÏÇÚ ,pÏy ,úìBð òüpO|úðBíýí¾ êìBy Bø|úPyõð òüpOBHüq BG ÉBHOoA ok Bø|úðBuo ô óAoBãð úìBðqôo oBS@ ,oõùíW wýDo úG úG þøBãzüBíð o k ô JBhPðA ÿpHg }oArâ òüpPùG ô pPýO òüpOBüõâ ô Qéùì :kpÞ úÖBÂA {ñì ÿlícA.lü@|þì ok {üBíð úG óAõñÎ òýíø óBâlññÞ|QÞpy ô ûly lülíO ÿoBW ëBu ûBì ÿk o B ù ^ B O oBS@ ëBuoA ok Bø|òüpPùG úÛGBvì .lññÞ ëBuoA úÛGBvì úðBgpýGk úG Ao kõg oBS@ kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ÈuõO oAlük Ýõy óAõñÎ BG pHg ú¾pÎ .kõy|þì oArâpG rüpHO ÿoAlðBìpÖ ô þÚpy óBXüBGom@|þìçuA

óçìBÎ rüpHO pùy áçìA óAoôBzì qA þgpG lñPvø pùy òüA o k ÿoAõg òýìq þé¾A pùy áçìA óAoôBzìqA|þgpG þÚpy óBXüBGom@ ÿpPvâkAk êÞ wýüo .QvðAk pùy òüA o k ÿoAõg òýìq þé¾A óçìBÎ Ao rüpHO qA QÊB×c ÿAoõy Qvzð ok ”þ×üpy o ks A|àèBì“ ïçuæA|QXc òý×éhPì BG ÐÆBÚ koõgpG þÚpy óBXüBGom@ þÏýHÆ ÐGBñì ô þéì þÂAoA úýéÞ BG ÿoBßíø ÿApG þüBÃÚ ûBãPuk þâkBì@ ô QuAk ÿoôp Ao .kpÞ ïçÎA Ao þðõðBÚpýÒ RBÖp¿O BG úéGBÛì ÿApGBùðBâoA ô BøkBùð ÿBùPüBßy úG ûoByA BG Qvzð òüA o k rüpHO JçÛðA ô|þìõíÎ óBPukAk þPèôkô þéì þÂAoA|þðõðBÚpýÒ ÿBùyôpÖ ô lüpg Áõ¿g o k ûlýuo ÿoôp Ao ÑõÂõì òüA úG þâlýuo òßvì þðôBÏO ÿBùPÞpy ÈuõO úýüBÃÚ ûõÚ þéÞ QuBýu úG úWõOBG “ ÿlídì Aqpýì þýdü|”‰|‰ .QvðAk pG óBPuA óôBÏO|êÞ ûoAkA RoBËð ,QuA|ïpW ÑõÚô qA ÿpýãzýK úÞ lýÞ BO koõì Ao Bø|þðôBÏO òüA þølðBìBu ô þðôBÏO ÿBùPÞpy kpßéíÎ òüA o k îø þÚpy óBXüBGom@ áçìA ô kBñuA QHS êÞ pülì .kAk oApÚ óBPuA þPèôk ô þéì þÂAoA þðõðBÚpýÒ RBÖp¿O úG ûoByA BG Qvzð lðA|û kpÞ ïBð QHS pùì òßvì fpÆ o k úÞ þðBvÞ qA l¾ok þu :Q×â ,úßñüA ïçÎA BG ”óBýOkBÏu ÝkB¾lýu|”‰|‰ .lñPvø òßvì Bü òýìq ÿAoAk Üc oBG àü ÈÛÖ BÃÎA ,þðôBÏO ÿBùPÞpy RAopÛì ô óõðBÚ xBuA pG RB×éhO úðõãñüA BG|:‰|‰kpÞ kBùñzýK ,lðoAk Ao BùPÞpy òüAok ïBð QHS koõì o k oBßøAo úDAoA oõËñì úG úÞ Qvzð òüA ok .kõy koõgpG þPèôk ô þéì ÿBùñýìq Ùp¿O ô õWkõu kApÖA ûkB×PuA Fõu qA ÿpýâõéW úG QHvð ,lyoArâpG oõÞnì þÂAoA o k qBXìpýÒ ÿBøqBuô QgBu ô .ly lýÞ BO|þìBÛì pø ok þÂAoA úðõâ òüA qBXìpýÒ óBÖp¿Pì BG koõgpG

ëõdO údüæ pÞ A :Q×â þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA RAoBHPÎA {üArÖA løBy kõy þüApWA ÿkB¿PÚA óly þOBýéíÎ IýOpO òüA úG úÞ kõG îýøAõg þðApíÎ }oArâ úG .QÖpâ løAõg JBPy þðApíÎ RBìAlÚA :þ ‰ ñülèA ZBOpýì óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg pHg QÖBüo k ûôpâ BÂpýéÎ lícA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,9BñvüA( ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ údüæ ûlñü@ úP×ø|‰ ëõdO údüæ Iüõ¿O Roõ¾ o k :kôrÖA þãýG ûly pGApG ôk þðApíÎ RBìAlÚA ïBXðA QÎpu ÿkB¿PÚA kõy|þì úüAoA wéXì úG Qèôk ÿBø|QíÏð qA ïkpì ØéPhì kBc@ ÿlñì|ûpùG óArýì ô úG ûoByA BG úìAkA o k ÿô|‰ |‰ .ly løAõg pPzýG ÿkAkAlg àü údüæ :kpÞ ïçÎA|þìçuA ÿAoõy wéXì úvýüo RBýø õÃÎ óBXüBGom@ þüBPuôo ÿBøoAõðBg qA l¾o k 64/7 úßñüA úüAoA wéXì úG ûlñü@ úP×ø Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ þPüoõÖ ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â ok þñülèA ZBOpýì BÂolídì .kõy|þì QuA oApÚ :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿkB¿PÚA ÿBÃÎA BG óBâlñüBíð ,wéXì úG údüæ òüA úüAoA qA {ýK ØéPhì kBÏGA ô û kAk êýßzO þOBvéW oõùíW wýüo Àhy ô úñýGBÞ RBvéW òüA ÿoArâpG Roõ¾ o k kpÞ þñýG {ýK ÿô .lññÞ þuopG Ao ó@ o k ô kõy îülÛO wéXì úvýüo RBýø úG ûlñü@ úHñzßü oõÞnì údüæ QüoõÖ ô údüæ qA ÑBÖk ÿApG qôo òüA o k kAtð ÿlícA pPÞk Roõ¾ òüA wýüo QuA þñP×â .QÖBü løAõg oõÃc wéXì þñéÎ òd¾ ok ó@ úÏuõO ô ÿrüo úìBðpG ûlßzøôtK pülì þPüoõÖ údüæ wéXì o k oõÃc BG úPynâ ûBì om@ 13 kõG oApÚ oõùíW ÿæBG îùu qA þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úìBðpG ok Qèôk kpßéíÎ }oArâ òýñ`íø ô ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ô BùøBãzðAk BG úvüBÛì ok þøBãzðAkkBùW þzøôtK ô pPzýG þãñøBíø kBXüA ÿApG úìBðpG òüA úÞ lñÞ úDAoA Ao úÏuõO ïo B ù ^ o k QÚAl¾ óApìBÞ pPÞk .kAkpHg þzøôtK RBvuõì .ly õÓè þÚpy óBXüBGom@ úG Qèôk RBýø p×u òýñ`íø óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( òPyAlð ô þPèôk pýÒoBPgBu ÍBdè úG þøBãzðAkkBùW ÿBø úñýìq þßýOApÞoõG ô ÿoAkA IOApì úévéu QýGpOô îýéÏOo k úýHñOô ÜüõzO îøApÖ þzøôtK ÿBùcpÆ ÿApWA ô ïBXðA ÿApG þHuBñì ÿBø ûqõc ÑõñO ó@ ÝAl¿ì òüpO ûlíÎ úÞ û koô@ ÿpøA ÿlí¾ òýñHèA ïA pìA òüA ô QuA ÿA úégAlì ô þÛýÛdO ÿBùcpÆ ÿApWA þðBvðA ïõéÎ ô þulñùì ,þñÖ ,þßyrK RBÎõÂõì o k ÜüõzO koõì oõìA ïBXðA o k þPÚô úÞ QuA ÿA úðõâ úG BùðBvðA QÏýHÆ QÞpc lðôo ÿlñÞ qA kBÛPðA BG ÿô .lyBG|þì kõùzì ïBXðA pPùG Ao oõìA ó@ BO lñü@|þì pG kl¾ o k æ«õíÏì ,lðpýâ|þì oApÚ ÀÛð óAõñÎ úG þøBãzðAkkBùW o k ÿpñø ÿBùzøôtK þuBñy óAôo óBÞoA òüpPíùì qA IýÒpO ô ÜüõzO lükpO óôlG lñøk rýð úñýìq òüA o k îüoAôlýìA :Q×â kBùð òüA ok kõWõì kpßéíÎ ô QÖpzýK ÿBø }rýãðA àüpdO o k pSõöì þéìBÎ ô þPýG pO úG lðAõPG þøBãzðAkkBùW lülW ÿBùPýèBÏÖ Ñôpy BG úíø . QuA JõéÇì ÿBøoBPÖo QüõÛO ô ÿpýâkBü lñüApÖ o k kpÖ þíéÎ QEýø õÃÎ .lGBü Quk pýãíz^ ÿBùPýÛÖõì ÜüõzO . lðoAk ÜüõzO úG qBýð píÎ pg@ BO ,óæBvâorG þPc BùðBvðA úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úG Ao óBvðA ô kõy|þì ápdO ô ÉBzð ô|þìpãèk ô QHÒo IWõì xBvcA kpýãG oApÚ ÜüõzO koõì úÞ þðBvðA. lñÞ|þì oAkAô QülW QülW ÿApG ô lñÞ|þì w×ð úG kBíPÎA ô pÆBg QüBÂo ô {ìAo@ koõì pâA ,wßÎpG . kkpâ|þì û kBì@ Bø ÿoAõyk êídO ô pPzýG ô kõy|þì QHÒo þG ô kpvèk QÖpâ oApÚ þuBLuBð Bü {øõßð qA þÚpy óBXüBGom@|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk kBPu ÿBøkAlÏPuA qA lðAõO|þíð ô lñÞ|þì ØÏ ô RoBÛc xBvcA pXÖ úøk úéèA ïBüA ûtüô û kpPvâ ÿBø|úìBðpG áoAlO úG úýHñO ô ÜüõzO ê¾A . lüBíð û kB×PuA þGõéÇì õdð úG {üõg óBPuA eÇu ok kBPu òüA óAõðBG úPýíÞ ÿõu qA ëBvìA . QuA ûly úPÖpünK ô úPgBñy|þìçuA QýG pO o k îévì ÿpìA óAõñÎ úøk ok ûly kBü kBPu qA êÛð úG BðpüA }oArâ úG .kAk pHg úG ÉõG pì ÿBø úü@ ,óApHìBýK pýzHO ô oAnðA ,îñùW ô QzùG æ«õ¾A ô ”|þìçuA JçÛðA ô óq “ åorG {üBíø ,ëBvìA pXÖ úíø ... ô á BñÖõg ô rýãðA Ýõy ÿBølýÎô ô ûlÎô ,p×ýÞ ô }AkBK QHuBñì úG óBðq ûtüô þyqoô þãñøpÖ ûoAõñzW|,‰|‰30|*‰ |‰ o k þèBÏO ô áoBHO lðôAlg . lñPvø úýHñO ô ÜüõzO qA þüBø ûõéW o k|þìçuA JçÛðA ÿqôpýK kpãèBu òýìA|þu óBíüA úÞ þðBvÞ úG pHìBýK ÿA|:‰ “ |‰ lüBìpÖ|þì|‰ ûpÛG ûoõu |‰ lýXì ó@pÚ qA }oArâ òüA ok .kõy|þì oArâpG þÚpy óBXüBGom@ o k óBð@ ûBãüBW úÞ ûlG RoBzG lðA|û kAk ïBXðA eèB¾ êíÎ ô û koô@ ó q|,‰|‰30|*‰ |‰ qA êýéXO ,óAõðBG ûtüô áoBK o B ù ^ f B P P Ö A |‰. QuA ÿoBW ó@ o k J@ ÿBøpùð úÞ QuA þüBø óBPvÒBG ,QìBýÚ þèBì þðAlðq óBðq qA p×ð|,‰|‰100|*‰ |‰ þâkõzhG ô úPhýøpÖ úÞ pPyA àèBì úG kõg þhüoBO óBìpÖ o k ïçvèA úýéÎ þéÎ RpÃc|“‰ kBPu óAõðBG úPýíÞ ÿBø|úìBðpG qA pãük þgpG óAõñÎ úG AkBHì úÞ: |‰ løk|þì oõPuk ,kõG ûlürâpG p¿ì þüAôpðBìpÖ úG Ao ôA ûly kBü ,óBPuA|þìçuA JçÛðA pXÖ úøk QyAlâorG oBÞõßýð þyôo ò ý ñ ^ Apüq ,lñyBG óBvßü õO {ýK oAkpÞlG ô oBÞõßýð ÿBø|úìBðpG áoAlO úG ûoByA BG oõGrì }oArâ o k .QuA . løk|þì Ýõu lG oBÞ úG Ao oAkpÞlG ô úPgBu oôk àýð oAkpÞ qA Ao kôoô QHuBñì úG ØéPhì ÿBø|{hG o k Ðýuô ákõÞ Jõg ÿBøoBÞ ÜüõzO ,QýG pO o k pSõöì ÿBø }ôo qA þßü }A|QÞpG pK RBýc úøk òýìo B ù ^ ú G | þ ìçuA JçÛðA ïBXðA úG Ao ôA ô koAnâ|þì pSA ákõÞ óAôo ô fôo o k ÜüõzO . QuA ô ó@pÚ BG wðA ê×dì|,‰|‰30|*‰|‰ ÿoArâpG :QuA ûlì@ . lñÞ|þì IýÒpO ô ÄüpdO àýð ëBíÎA

QuA úPÖpâoApÚ óArüo úìBðpG úWõO koõì þðBPuA ÿBùzøôtK qA l¾ o k 3 ÈÛÖ QuA þzøôtK RBvuõì ô BùøBãzðAk qA pO æBG þøBãzðAkkBùW þzøôtK úðApu úìBðpG úWõO koõì BùzøôtK qA l¾o k 3pTÞ Alc ûly ÿrüo úìBðpG ûlßzøôtK pülì .QuA úPÖpâ oApÚ óArüo ÿBÛOoA ,þÚpy óBXüBGom@ þøBãzðAkkBùW úÏuõO ô QÞoBzì ÿqBu òyôo ÜüpÆ qA þzøôtK äñøpÖ ÿBø QÛÖAõì ÿBÇÎA ,Quok RBÎçÆA úDAoA ok ïkpì ÿBø îýO êýßzO ÿApG þèôk pýÒ ÿBùðBìqBu úG þèõ¾A ókpG æBG QùW lyo rÞ Apì ÿqBu ëBÏÖ ,þzøôtK ûBãzüBíð êýßzO ,óAoô@õð þßürýÖ þupPuk Iüp ,BùðBìqBu Rçßzì ô êDBvì RBÎçÆA àðBG ô QùW o k ÿoôp RBìAlÚA qA Ao Bø û kAõðBg ô BøkBùð :kôrÖA ô QvðAk óBPuA ok þzøôtK úèõÛì }pPvâ ok þzøôtK ,þíéÎ þzülðA îø RBvéW ÿoArâpG kBXüA QùW þøBãzðAk pýÒ ô þøBãzðAk rÞ Apì kBXüA ,ÿkBÎ ïkpì ô óApãzøôtK ÿApG þñøm ÿpýâo k JoBXO ëBÛPðA QùW þééíèA òýG ÿBùðBìqBu BG ÉBHOoA qA êýéXO ô þèBì QüBíc ngA ô þOBÏèBÇì þéì ÿA úÛÇñì eÇu ok òüpÖ@oBÞ ô oô@õð óApãzøôtK .kõy ÐÚAô pSõì oBývG {øôtK úÏuõO ok lðAõPýì

: |‰þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ pülì

2

shahryaremanews@yahoo.com

|1387ÿk 2úHñyôk150ûoBíy ,îzy ëBu| êéíèA òýG ô QuBýu óApüA þßyõì ÿlñíðAõO qA þPvýðõýù¾|îü so {OoA ápPzì kBPu þðApãð qApGA !þÚApÎ pPgk pø òPzÞ ÿApG oæk 100

wéXì o k Qèôk pPÖk ™RBHuBdì óAõük o k þuBHÎ ! |‰êýÇÏO óBñ`íø BÛOoA úG ûoByA BG oõùíW wýDo þÚõÛc QðôBÏì o k ÐéÇì ïBÛì àü ôA óBìq o k úÞ wéXì o k Qèôk pPÖkpülì( þuBHÎ þéHÚ Qíu eÇu .kAk pHg ôA òýzðBW òýýÏO qA )lì@ {ýK þðõýéýì 5 ÿBø à^ ÿApWBì l ñ ^ : Q × â óApüAp¿Î oBãðpHg úG kõy ïçÎA {ìBð QuAõhð úÞ ÿô úPÖpâ pËðo k wéXì o k Qèôk pPÖk Qüpülì ÿl¿O ÿApG úñürâ kBýñG þéÏÖ ÈGAo ÿôlùì ïçuæA QXc kBüq ëBíPcA úG BìA lðA|ûly úìAkA ÿô .ly løAõg Jõ¿ñì ôA òýzðBW óAõñÎ úG wéXì o k lýùy îø wéXì o k oõùíW wýDo pPÖk ûly oBñÞpG pülì þuBHÎ ÿBÚ@ :kAk òüA .QuA QýèBÏÖ ëõÓzì RBHuBdì óAõük oBzPvì óAõñÎ úG óõñÞ A o k wéXì o k oõùíW wýDo pPÖk BÛOoA fpÆ :kpÞ úÖBÂA ÐéÇì kpÖ úÞ koAk kõWô rýð ëBíPcA òüA kõy þüBùð pâA úÞ QuA þuopG ëBc Qèôk pPÖk pülì óAõñÎ úG wéXì þéHÚ ÿBø ûoôk óBâlñüBíð qA þßü pGApG QýÏÂô o k óBâlñüBíð úG QHvð BO kõy ÿpýâ oBÞ úG wéXì o k o k Qèôk pPÖk qA þuBHÎ òPÖo BG :ly oô@kBü ÿô.lyBG eÇu îø ô êÞpülì þuBHÎ ,QuA þñP×â.QuA êýÇÏO óõñÞ BO pPÖk òüA wéXì óõýéýì 5 ÿBø à^ QgAkpK ÿBzÖA ëBHðk úG wéXì o k Qèôk pPÖk lÏG oõzÞ ÜGBu püqô fBÃýPuA úðBPu@ o k óBâlñüBíð þgpG úG þðBìõO qA óApùO óBâlñüBíð qA þßü ÿõu qA òPÖpâ oApÚ îPy ô Jp koõì qA .kõG ûly ërÎ kõg Qíu

úPüõÞ o k þãüo o k ApýgA þãüo úßñüA óBýG BG óB P v ^õéG ô óBPvýu óBPuA ûlñüBíð àü ô QuA òÞ Bu úPüõÞ o k þãüo :Q×â ûly ûløBzì óBPvÞ BK úPüõÞ UdG àü Qvýð Àhzì ôA ÿB×PgA êdì kõy|þì úP×â úßñüA lñÞ þüBuBñy Ao ôA lðAõO|þì þPcAo úG óBPvÞ BK Qèôk úßéG QvýÖApdðA úÞ ÿA û kpPvâ RoõßuA BG lñÞ|þì kkpO úPüõÞ o k þãüo úÞ þðBìq óõ ^ .QuA þüBuBñy êGBÚ koAk

Bø úéÓy ôk ûoBGo k ÿpHøo qA QuAõgo k ÿApG JçÛðA pHøo úG ÿoBãð úìBð ëBHðk úG wéXì óBâlñüBíð þgpG ûoBGo k ÿpHøo pËð BO lñPvø úéÓy ôk óæôõvì óõìApýK oBv×PuA êÓy óBzPýèBÏÖ lññÞ|þíð QÖBüo k þÚõÛc óõ^ lðlÛPÏì úÞ þðBvÞ þPèôk óæôõvì qA ÿkBüq kAlÏO .kõy Àhzì ,kõy|þíð Jõvdì lñPvø QýèBÏÖ ëõÓzì þ×éPhì ÿBø {hG o k óõñÞ A îø þüApWA ô òüA þuopG ëBc o k ókõG úéÓyôk UdG êýèk úG þuoqBG óBìqBu úÞ úG æ«BíPcA óBâlñüBíð úÞ ûly UÎBG kõWõì ïBùGA BìA QuA ÑõÂõì .lðõy êuõPì ÿpHøo qA þøAõgpËð

ëôõvì ókõHð êýèk úG óAoBãðpHg úíýG ØÚõO ê H Ú û B ì l ñ ^ qA kByoA RoAqô ÈuõO óAoBãðpHg úíýG fpÆ ÿApWA oõìA ïBXðA ÿApG úÞ þðAoBãðpHg êHÚ ûBì6 kôlc qA .QuA ûly ØÚõPì úÞ lðõy|þì úWAõì iuBK òüA BG lññÞ|þì úÏWApì kByoA RoAqô úG úíýG þuopG QuA ûlzð òýýÏO úÆõG pì ëôõvì qõñø úßñüA êýèk úG kAlÏO pHg òüA xBuA pG .QuA Rõßvì çÏÖ úíýG ÿBø QuAõgo k RoAqô úG ÿoBãðpHg úíýG ÿApG Ao kõg áoAlì óAoBãðpHg qA ÿkBüq úíýG êcApì ëBÛPðA qA lÏG kApÖA òüA úP×â úG BìA lðA|û kAk êüõdO kByoA úG óBâlñvüõð ô óAoBãð úìBðqôo qA QüBíc Ýôlñ¾ qA oBãðpHg ûlì@ ok ÜýéÏO QèBc úG úíýG ÿApWA kByoA RoAqô þOBÎõHÇì QðôBÏì ÿApG ÿA úíýG RBìlg ïBXðA ïçÎA úÞ QuA þèBc o k òüA .QuA úWAõì óAoBãðpHg û kpPvâ ëBHÛPuA BG kByoA RoAqô ÈuõO óAoBãðpHg Qèôk QHTì RBìlg ô RBìAlÚA qA þßü óAõñÎ úG fpÆ òüA ô kõG ûly fpÆ òüA ÿApWA QuA lýìA ô kôo|þì oBíy úG þOBÎõHÇì úÏìBW úG îùð .kõy úPÖpâ pu qA pOkôq ú ^pø

QÖpð wéXì úG kAtð ÿlícA Ap ^ údüæ QüoõÖ àü ókoôBýð ÿAo ëBíPcA qA þðApãð kõy|þì úP×â o k oõÃc qA oõùíW wýDo pËð Ùp¾ UÎBG Bø úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ÿlícA pHg òüA xBuA pG .QuA ûly údüæ òüA qA ÑBÖk ÿApG wéXì ÿBÃÖ úvýDo QEýø BG þüBø xBíO ok wéXì úG QíürÎ qA {ýK kAtð lÏG ô QuA ûly BüõW ÿkB¿PÚA ëõdO údüæ úG ÿAo ÿApG Ao wéXì òüA QüoõÖ úG ÿAo ÿApG wéXì ÿBÃÖ ókõHð lÎBvì úWõPì úßð@ qA .QuA úPÖpâ údüæ úDAoA ÜüõÏO úG îýí¿O ûly údüæ ëõdO údüæ úDAoA ÿApG oõùíW wýDo æ«BíPcA kõy|þì úP×â òýñ`íø úG eüAõè pãük óõ`ø údüæ òüA ô QÖo løAõhð wéXì úG ÿkB¿PÚA .QÖpâ løAõg oApÚ wéXì oBÞ oõPuk o k ëõíÏì Roõ¾

?kAk kBùñzýK þvÞ ú ^ ÿoAnãðõðBÚ ëBu 30 þèBXñW {üBíø ÿoArâpG kBùñzýK kõy|þì úP×â .QuA ûly fpÇì þðBXñvÖo þíyBø ÿõu qA wéXì o k RoBËð ô

kBPuA àü ÈuõO| CDÐüqõO oBíy úG þHuBW ô kAq@ ûBãzðAk óAlÛPñì qA úÞ òýíð þíýéu xBHÎ òýG Ao kAq@ ûBãzðAk úýéÎ îéýÖ àü ÿõPdì þüBø|C‰ D |‰ A«pýgA ,kôo|þì . QuA û kpÞ ÐüqõO {ðBüõXzðAk

?fBÃýPuA ïlÎ ÿApG wéXì úG úý¾õO óBcApÆ pGApG o k úvýDo QEýø QìôBÛì úG ûoByA BG wéXì ûlñüBíð àü oA Büõâ :Q×â Bø fpÆ òüA ëõ¾ô ïçÎA ï lÎ ô Aoqô þgpG fBÃýPuA fBÃýPuA pGApG o k úÞ ûly úý¾õO wéXì úvýDo QEýø úG ÐWApì þgpG AoAlì Qèôk BG îùð Qèôk oBÞ þðBüBK ëBu o k wéXì ô lñÞ þâkBPvüA Bø .lñÞ

wéXì úG Bø JBXclG kôoô Ðñì ÿApG QuAõgo k kôoô qA lðA|úPuAõg úvýDo QEýø qA wéXì þðBcôo óBâlñüBíð þgpG òüA ok ûlñüBíð àü . kõy ÿpýâõéW wéXì úG JBXclG ÿBø îðBg ûAo ô Bø óBPupùy qA kApÖA qA ÿoBývG úßñüA úG úWõO BG û kpÞ kBùñzýK ûoBG oBÞ wéXì úG kApÖA òüA kôoô qA QÏðBíì ô lñü@|þì wéXì úG oôk !|‰kõy ÐüqõO o k B ^ w é X ì o k úÞpHPì òÞ BìA óõ`íø ,Qvýð þHuBñì ?lññÞ|þì ú^ Bø úðBhOoB×u Bø úðBhOoB×u þgpG o k þðApüA óApPgk ô óBðq qA û kB×PuA Fõu ÑõÂõì þPýñìA ÐWApì þgpG ApýgA ô QuA ûly êülHO qôo ûsõu úG îøqBG oõìA RoAqô úG úðBhOoB×u l ñ ^ û kpPvâ RB×éhO qA Ao þüBø }oArâ úðBhOoB×u òüA úG Ao þOApÞnO rýð úWoBg RoAqô ô lðA|û kpÞ úDAoA úWoBg QuA û kAk Bø

3 JBùy àyõì êìBy kpG|óBýì ô kpGoôk ÿBø|àyõì oArø ôk úé¾BÖ o k þÖAløA lðAõO|þì úÞ koAk oBýPgA o k ëAõu ÿô qA úÞ|þìBãñø .løk oApÚ Ùlø Ao ÿpPìõéýÞ úéíc þüBðAõO þPvýðõýù¾ îüso {OoA Bü@ úÞ ly Ao Bßüpì@ àíÞ óôlG óApüA úýéÎ úðBPuk|{ýK|þìBËð ÿA|úñürâ aýø ô QuA òßíì|þìBËð úñürâ :Q×â ,koAk .kõy úPyAnâ oBñÞ rýì ÿôo qA lüBHð o k óApüA úG|þìBËð úéíc pG þñHì ëoBø klXì ÿBÎkA óBuBñyoBÞ îÎq úG úÞ kõy|þì fpÇì þèBc o k ûlñü@ o k ô koAlð þüBðAõ O ò ý ñ ^ ê ý D ApuA|þìBËð ô þuBýu ô ûlñGõÞ þhuBK BG þøBHPyA òýñ^ ïBXðA Roõ¾ ôpG ôo|þìçuA ÿoõùíW IðBW qA þñýG {ýK êGBÚpýÒ .|ly løAõg

úÞ ÿpãük ô QuA þG pÎ ûldPì RAoBìA ô ÿkõÏu xBíc þñýÇvéÖ {HñW ô úüoõu ,óApüA êìBy BOlíÎ BG þPvýðõýù¾|îüso {OoA ápPzì kBPu óôBÏì .QuA koAk ÈüApy òüA pG þíùì pýSBO rýð úýuôo úßñüA óBýG pø qA óBPvðBÓÖA ô ÝApÎ ,òýÇvéÖ ,óBñHè :kpÞ eüp¿O ÿBø|ûBâôkoA oAlÖpÆ pg@ o k ô lðpünK|þì pýSBO ÙpÆ ôk ïçÎA òýñ`íø Qvýðõýù¾ ïBÛì òüA .lðõy|þì þOôB×Pì qA ô koAk oApÚ óly ÿA|úPvø pývì o k óApüA úÞ kpÞ ïBãñùG ô úðBÏÆBÚ RBìAlÚA BO QuAõg êéíèA|òýG úÏìBW ÿApG pOlüly ÿkB¿PÚA ô þuBýu ÿBø|îüpdO lñðBì ëoBø ÿBÂBÛO .lññÞ mBhOA óApüA ÿA|úPvø úìBðpG ØÚõO fpÇì þèBc o k óApüA úýéÎ pOlüly ÿBø|îüpdO ÿApG Bßüpì@ úWoBg oõìA püqô ”wüAo ArýèôlðBÞ“ úÞ kõy|þì ÿoõùíW úýéÎ ûly ëBíÎA ÿBø|îüpdO ,kpÞ ÙApPÎA o k lñÞ oAkAô Ao óApùO úPvðAõPð óõñÞ BO óApüA|þìçuA òüA ëAõu :kpÞ lýÞ BO ÿô .lñÞ kBXüA pýýÓO kõg kpßüôo ÿA|úPvø oõzÞ àü lðAõO|þì óApüA þðBìq ú ^ ú Þ Qvýð îýøAõhð okBÚ þðBìq ú ^ ú Þ QuA òüA ëAõu úßéG kõy úÞ ëoBø óAk .îüoAkqBG óly ÿA|úPvø qA Ao óApüA kõG þßyõì óAõO qA þPvýðõýù¾ îüso ÿBø ïBÛì pãük lñðBì óApüA òüA pG ûôçÎ :Q×â ,QuA xApø o k óApüA

qA þPvýðõýù¾|îüso {OoA ápPzì kBPu óôBÏì kpG|óBýì ô kpGoôk ÿBø|àyõì( óApüA þßyõì ÿlñíðAõO qA êÛð úG.kpÞ qApGA Ao kõg xpO )3JBùy àyõì êìBy oAlzø úHñy|úu ”ëoBø óAk“ ëApðs ,Aõùñýy ÿoArâpHg ÿBø|{èB^ BG ÿkçýì ûlñü@ ëBu o k êýDApuA úÞ kAk ûoBGo k oAlzø BG ÿô .ly løAõg ôpG ôo þâorG þPýñìA 2009 ëBu o k êýDApuA ÿôo {ýK þPýñìA ÿ|Bø|{èB^ ûlñü@ o k óApüA úýéÎ|þìBËð úéíc úÞ ly þÎlì òýñ`íø .QuA êíPdì ÿBø ïBÛì pãük úÞ QuA þèBc o k ëoBø ÿBÎkA òüA úG|þìBËð úéíc ÑõÂõì rýð úPynâ o k þPvýðõýù¾|îüso ïBÛì ÐÆBÚ iuBK BG úPHèA úÞ lðkõG û kpÞ fpÇì Ao óApüA ÿA|úvéW o k úÞ ëoBø .QuA |ûly ôpG ôo óBìoõzÞ ÿBø ÿkçýì ûlñü@ ëBu o k úðBýìoôBg ÿkpHøAo püõ¿O ûoBGo k úðõãñüA Ao êýDApuA ÿApG åorG lülùO úu kpÞ|þì QHd¾ ,kpGoôk ÿBø|úéíc ïBXðA o k óApüA þüBðAõO :kpíypG ÿBø|QýèBÏÖ ô úüBvíø ÿBøoõzÞo k|þìBËð ÿBø|óBìqBu úÞ þèBc o k úìAkA o k ÿô .ó oBÛPìBð þPvüoôpO êýDApuA Q×â kõG û kpÞ îývÛO ûBâôkoA ôk úG Ao úðBýìoôBg úG ûBâôkoA àü :QuA ûly ûp¾Bdì ôk òüA ÈuõO óBPvG pÎ ,p¿ì ,ókoA ,úýÞpO êìBy úÞ Bßüpì@ ÿpHøo

:QÖpâ Roõ¾ óBPvGpÎ o k pülÒ lýÎ BG óBìríø

:|‰JçÛðA pHøo

QuBßüpì@ qA ÑBÖk òñvO êøA úG þüõâlG|‰ ÿoõùíW qA óBðBíévì ÿBø|ëk ókpÞ AlW ,á BðpÇg úEÆõO òüA pGApG ok lüBG úÞ lñðAk|þì|þìçuA ûoByA BG ,ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ .kõG IÚApì ô oBýzø ç « ìBÞ úÚp×O kBXüA ÿApG|þìçuA QìA óBñíyk ókpÞ úñürø úG úÞ îýPvðAk|þì óõñÞ BO úPynâ qA Bì :lðkpÞ óBzðpÆBg úýéÎ úÞ Ao QíùO ô ïBñyk puApu ÿBø|JBPÞ þgpG ëõK úPvGAô rÞpì àü ,kõy|þì NB^ òñvO êøA ô óBýÏýy oAlzø ,á BðpÇg QýÏÚAô òüA Bü@ ô løk|þì oBHßPuA úG ,þìçuA JçÛðA pHøo ?Qvýð ûlññÞ oAlýG ô ûlñøk o k Ao þüõâlG ô QíùO ûlðoAkpGo k ÿBø|JBPÞ N B ^ ô Bßüpì@ ÙAløA ÜÛdO úG àíÞ ,òñvO ô ÐýzO ÿBýðk úÞ lñðAlG úíø :lðkpÞ lýÞBCO ô lñPvðAk ïrýðõýù¾ ëk ô lñÞ|þíð þñu Ao ÿA|úÏýy aýø ,Bø|JBPÞ úðõâ|òüA løAõhð úÏýy lüBÛÎ JnW Ao òñvO êøA qA àü aýø Qüæô qA kAlíPuA ô àvíO BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ .kpÞ ÿAoAk ÿBø|JBPÞ oBzPðA :lðkpÞ lýÞCBO óBñìöõìpýìA ÿBíéÎ úÞ óBñ`íø ,þÛÇñì ô îßdPvì ÿBø|ëælPuA aýø kAk lñøAõg ïBXðA ô lðA|û kAk ïBXðA iüoBO o k úÏýy ô þüõâlG BG úÞ lñÞ|þì oõ¿O þvÞ pâA BìA koAlð þÏðBì úÞ lðAlG lñÞ ÑBÖk úÏýy qA lðAõO|þì òñvO êøA úG QíùO løAõhð ÿA|úXýPð aýø þñíyk {O@ òPhýãðApG rW úßéG ,Qvýð Qüæô qA ÑBÖk ÐÚAô o k oBÞ òüA ô QÖpâ BG òýñ`íø óBzüA .QuBø|Qvýðõýù¾ ô Bßüpì@ qA ÑBÖk þgpG óApu ókpÞ oAkAô ÿApG óBãðBãýG }çO úG ûoByA pãük ô ÿA|úPvø ÝõÛc BG úéGBÛì úG þG pÎ ÿBø|Qèôk ÿoBÞ pTÞ Alc ,òüA :lðkôrÖA óApüA Qéì ÿBø|QuAõg ó@ úÞ|òüA òí ,lñßG lðAõO|þì òíyk úÞ QuA û kBì@ ô lðoAk Ao kõg ÿBø|ÿoBÞ úËcçì îø Bø|Qèôk o k BXßü Ao kõg ,óApüA BG úéGBÛì úèBCvì o k lñPvýð o k óBzüA .lñøk oApÚ Bø|Qvýðõýù¾ ô Bßüpì@ oBýPgA pø oBHßPuA ,ëBc pø úG :lðkpÞ lýÞBCO óBzðBñhu óBüBK ÿBø|Qéì pãük ô óApüA Qéì pâA løk ïBXðA ÿA|úEÆõO QvðAõO løAõhð lñyBG oAlýG ô oBýzø ,óBíévì QìA ØýÏÃO o k Ao kõg úðBí¿g ÙAløA qA þßü ,oAlük òüA qBÒ@ o k .kqBu ÜÛdì|þìçuA úÏÚAô ô óBñìõöì pýìA ؾô o k ,QýG êøA óBcAlì .QgAkpK þüApu údülì úG pülÒ áoBHì

}çO ,îýËÎ úéÚ òüA úG óly àükrð ûAo o k ô lñðAk|þì RôApÆpK ô õð ÿBø|ïBýK úéíW qA ,îùì òüA ô lññÞ|þì ,óBzüA .QuA qôpìA pzG úG|þìçuA ÿoõùíW ô ïçuA îËÎA pHìBýK úPvWpG kpâBy Ao )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ ô lðlðAõg Bø|ú¾pÎ pãük ô RløBXì ô pH¾ o k )Á( kõHð ,qôpìA ÿpzG úÏìBW åorG pÛÖ :lðkôrÖA úðõíð ,îg pülÒ o k ïçuA úÞ QuA þðAoAlíPuBýu JçÛðA pHøo .QuA û kAk óBzð iüoBO úG Ao ó@ þèBÎ ûoBGo k þñu ô úÏýy RôB×Pì îùÖ úG ûoByA BG ,þìçuA o k þñu ô úÏýy ,òüA kõWô BG :lðkôrÖA îg pülÒ úÏÚAô Qý¿hy QíËÎ ô pülÒ úSkBc ÑõÚô ê¾A RpÃc ,þìçuA QìA kBc@ ô lðpËð|îø ,óBñìõöìpýìA Quk úéÚ ô þèBÎ úÇÛð ,Ao )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ úéèA|Qü@ .lñðAk|þì QÎBXy ô AõÛO ô îéÎ þñPÖBýð o k þñu ô úÏýy êìBÞ ÿoBýzø ïôrè pG lýÞBCO BG ÿA|úñìBg ÜýíÎ kBÛPÎA|:‰ |‰lðkôrÖA rýãðA|úÚp×O ÿBø|úEÆõO BG úéGBÛì ,)Á(ïçuA ïpßì|þHð qA wK )Ñ( óBñìõöìpýìA QìBìA úG ô kBÛPÎA òüA ,óBýÏýy ô QuA þÏýy ûlýÛÎ þé¾A úüBK úíø kõWô BG Ao kõg óBzgo k ïõéÎ ô ÙoBÏì pãük úG BìA ,kpÞ lñøAõg ô û kpÞ Ì×c Bø|þñíyk ô Bø|îéÊ ïçuA óBùW ok ,kBÛPÎA òüA lñøk|þíð ûqBWA úWô aýø BG|þìçuA JçÛðA pHøo .kpýâ oApÚ AõÎk ô ÙçPgA úüBì ÿoõùíW ô )ûo( þñýíg ïBìA þãzýíø }çO úG ûoByA óBýì o k ÙçPgA qôpG qA ÿpýâõéW ÿApG|þìçuA pËð Rlcô qA úÞ óBùW óApHßPvì :lðkôrÖA óBðBíévì þñu ô úÏýy qA îÎA óBíévì ÿBø|Qéì ÿBø|ëk úWõO ô úG ókq òìAk ,lðA|û koõg úG p ,þìçuA JçÛðA úG ô ÙçPgA kBXüA ÿApG }ôo òüpPùG Ao þHønì RBH¿ÏO

ô úÏýy êìBÞ ÿoBýzø ïôrè pG lýÞBCO BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ kBÛPÎA :lðkôrÖA rýãðA|úÚp×O ÿBø|úEÆõO BG úéGBÛì o k þñu ïpßì|þHð qA wK )Ñ( óBñìöõìpýìA QìBìA úG ÜýíÎ ,óBýÏýy ô QuA þÏýy ûlýÛÎ þé¾A úüBK ,)Á(ïçuA BG Ao kõg óBzgo k ïõéÎ ô ÙoBÏì pãük ô kBÛPÎA òüA lñøAõg ô û kpÞ Ì×c Bø|þñíyk ô Bø|îéÊ úíø kõWô o k ,kBÛPÎA òüA úÞ lñøk|þíð ûqBWA úWô aýø úG BìA ,kpÞ úéèA|Qü@.kpýâ oApÚ AõÎk ô ÙçPgA úüBì ïçuA óBùW p×ð óAoArø BG oAlük o| ,þìçuA JçÛðA pHøo ,ÿA|úñìBg o k Qìõßc úèBCvì QýíøA ,Qéì óõâBðõâ ÿBøpzÚ qA xo k ô ïBýK Ao|þìçuA Qìõßc ÿõãèA òýýHO ô ïçuA lüBÛÎ Ì×c BG >úÏýy< :lðkôrÖA ô lðlðAõg pülÒ åorG ûqBWA ,pülÒ úÏÚAô ûoBGo k kõg ëlPvì ô óBzgo k ô ÙçPgA úüBì ïçuA óBùW o k oôBG òüA kAk løAõhð BG ÿA|úñìBg úéèA|Qü@ ,BñvüA }oArâ úG .kõy úÚp×O úíø ô óApüA òìõöì Qéì úG pülÒ lýÏu lýÎ àüpHO QÞpc IWõì Ao pülÒ ïBýK áo k ,óBíévì ÿBø|Qéì úèBCvì :lðkôrÖA ô lñPvðAlPuo k ûAo o k|þìçuA QìA IðBW qA )Ñ( óBñìõöìpýìA þñýzðBW ïçÎA îùì oBývG þHð QÞpG pK píÎ pgAôA o k îø ó@ ,)Á( ïpÞ A pHìBýK úèCBvì QýíøA ûlñøk óBzð QÛýÛc o k ,ïçuA òüA ô QuA ïçuA o k QuBýu ô òük Rlcô ô Qìõßc ,óBzüA .QuA|þìçuA QìA úíø qôpìA qBýð ,åorG xo k úÏÚAô pãük xo k Ao|þìçuA Qìõßc ÿõãèA òýýHO þPý¿hy þÖpÏì :lðkôrÖA ô lðkpíypG pülÒ åorG þñýzðBW úG )Ñ( IèBÇýGA òGA þéÎ RpÃc óõ`íø BùñO pülÒ úÞ løk|þì óBzð ,)Á( ïçuA ïpßì pHìBýK ûlññÞ|óBýG úßéG ,Qvýð óBðBíévì þhüoBO ûpÆBg àü ÐìAõW úíø ô|þìçuA ÐìAõW ûoAkA ÿApG ïqæ ÿBøoBýÏì úG þãPvHèk ,þìçuA JçÛðA pHøo .QuA þðBvðA ,Alg ûAo o k ú×Úô|þG ô oAõyk RløBXì ,þùèA ÿBÂo QìBÛPuA ô pH¾ ,QÛýÛc ô Üc ûAo o k þðBz×ðBW ÙoBgq úG þüBñPÎA|þG ,Alg óBñíyk êGBÛì ok òükæõK ÿBø|óBvðA pGApG o k ÿoBvÞ Bg ô ÐÂAõO< ô ÿõýðk óBñìõöìpýìA ÿBø|þâtüô úéíW qA Ao >ïõéËì ô ØýÏ QìA úG pülÒ úÏÚAô :lðkôrÖA ô lñPvðAk )Ñ( ok lüBG|þìçuA ÐìAõW Qüpülì úÞ kqõì@|þì|þìçuA ÀgBy ô oBýÏì Ao óBñìõöìpýìA úÞ lyBG þðBvÞ Quk

òýO æ ÿBßüpì@ óApu xçWA o k ÿlüq ÿBø {×Þ ÿApWBì oõùíW wýDo AõéýuAk æõè ,ëBc òýíø ok .lñßy|þì oBãðpHg úÞ ú`ð@ lñðBì|þìAlÚA úÞ kAk oAlzø rýð êüqpG þÞ BðpÇg þuBýu ÿqBG úG QuA òßíì kAk ïBXðA þÚApÎ ÿBør ý ^ l ü B y wLu ô {×Þ AlPGA o k úÞ Ap ^ kõy êülHO ÿlüq ÿBùz×Þ JBOpK ÑõÂõì .lðõy úPgAlðA ÿpãük ÿA úðBùG úG òýñ`íø Bßüpì@ oõùíW wýDo ÿõu úG ÿBùüqBG oBzPðA ô þPðpPñüA ÿBø þgõy ZAôo ÿApG QuA ûly êülHO þüõDlüô

úG kõG ûlðAõg úðBÎBXy Ao þÚApÎ oBãðpHg QÞpc rýð úG :Q×â Bßüpì@ IhPñì oõùíW wýDo BìBG ôA áAoBG Bì ,òÞ QÚk lñPgAlðA }õG ÿõu úG úÞ þüBùz×Þ wýDo .îýPvø Bßüpì@ þO@ Qèôk ïApPcA oBPuAõg ïkõg BG òì :Q×â þgõy úG òýñ`íø çDôrðô oõùíW ÿBùz×Þ pâA BìA ïA|û koô@ þßHu oBývG ÿBùz×Þ rüBu úÞ )çDôrðô úWoBg oõìA püqô( ôoôkBì xçßýð }A úíXíW koõhG þvÞ pu úG lyõK|þì 48

;kAk pHg úéèA|Jrc ÿõãñhu úñýGBÞ { ñ ý ^ ë B co k ÿqApg úéèA Qü@ QuA kõg úG óApüA úéèA|Jrc êÞpýGk ,ÿqApg pÚBGlídì úéèA|Qü@ QuBüo RBGBhPðA ok óBüApãèõ¾A ÿBøAlülðBÞ ÐíW pËð koõì Qèôk RBCýø IýÞpO ô klðõýK|þì ÿoõùíW úG BO løk|þì úDAoA úéèA|Jrc ÿkpHøAo ÿAoõy úG Ao kõg .kpýâ oApÚ þuopG koõì Bø|úñürâ qA þßü óAõñÎ

******

þgpG qA ûly ïBXðA ÿBø|þüõWqBG :Qyõð kõg }oArâ úìAkA ok òükoBâ pÆBg úG êOBÚ pø úÞ løk|þì óBzð lðA|ûly QyAkqBG úÞ þðAoBßPüBñW .lñÞ|þì QÖBüo k kríPuk oæk 100 óBPuA òüA o k þÚApÎ pPgk àü òPzÞ wýéãðA NB^ òükoBâ úìBðqôo ,”óBùW“ êéíèA òýG wüôpu }oArâ úG JõñW o k ûp¿G óBPuA ok wýéãðA {OoA ÿBøôpýð :Qyõð þyoArâ þÆ lðpýâ Quk o k Ao pùy òüA QýñìA ô ëpPñÞ lñðAõO|þíð úWô aýø úG ÝApÎ kõg }oArâ úìAkA o k òükoBâlðõy ØéPhì ÿBø|QüBñW ÑõÚô qA ÐðBì ô QyAkqBG úÞ þðAoBßPüBñW þgpG qA ûly ïBXðA ÿBø|þüõWqBG :Qyõð o k þÚApÎ pPgk àü òPzÞ pÆBg úG êOBÚ pø úÞ løk|þì óBzð lðA|ûly ô oBì@ QuA þñP×â.lñÞ|þì QÖBüo k kríPuk oæk 100 óBPuA òüA ïBXðA ÿBø|QüBñW kAlÏO løk|þì óBzð ûly ïBXðA pýgA ÿBø|þuopG úPÖBü {üArÖA l¾o k 70 kôlc ûp¿G óBPuA o k pýgA ûBì lñ^ þÆ ûly 81 ûp¿G óBPuA o k ÿkçýì 2008 ëBu o k BùñO løk|þì óBzð oBì@ .QuA ,òPÖpâ oApÚ qôBXO koõì qA wK ô ûly û kõGo xBñyBð kApÖA ÈuõO pPgk û kõG p×ð 47 ÿkçýì úPynâ ëBu o k kAlÏO òüA .lðly úPzÞ ÈuõO óApPgk òüA qA þgpG úPHèA :Qyõð òýñ`íø òükoBâ.QuA òPyAk úèBCvì òüA QéÎ ô lñuo|þì êPÚ úG kõg óBãPvG pãük Bü óAo kApG Bø|û kAõðBg òüA .QuA ûp¿G óBPuA o k pÛPvì þvýéãðA óAqBG pu BG úÇGAo .lñzÞ|þì Ao óBð@ ôo òýíø qA lðoAlð Ao äñð òüA êídO úÞ

ZpW ÿõu úG ÿlürèA pËPñì ÿBùz×Þ JBOpK ÿApWBì óApu xçWA o k ÝApÎ ok Bßüpì@ oõùíW wýDo }õG úGQÖpâ oApÚ úWõO koõì rýð IýDAoBÞ ô òýOæ ÿBßüpì@ qô B ^ õâõø ,BýðBLuA úÖA wðAs@ qA êÛð úG xoBÖ }oArâ RBìBÛì ô óApu Qvzð qBÒ@ o k çDôrðô oõùíW wýDo êüqpG o k IýDAoBÞ ô òýOæ ÿBßüpì@ oõzÞ 33 úüBKlñéG Ao }õG ZpW ÙpÆ úG {×Þ JBOpK o k ÿlüq ïAlÚA pPzýK úÞ qô B ^ õâõø .QvðAk Qéì àü RrÎ pãðBýG

o k ÿkõÏu óõýGBøô òøõì ïAlÚA pülÒ lýÎ qôo QýèBÏÖ ô RBìAlÚA qA þzhG úÞ ÿkõÏu óõýGBøô ïAlÚA òüA ûløBzì qôo BG óBìríø ,|QuA ÐýzO óBùW úýéÎ ÐPíO Yc îuõì o k Bùð@ û kpPvâ }oArâ úG|.|koô@|þì ko k úG Ao þðBíévì pø ëk ,îg pülÒ áoBHì lýÎ o k ÿkõÏu óõýGBøô ÈuõO þGBPÞ pýgA qôo l ñ ^ o k ”óBùW“ oBãðpHg úÏÚAô ó@o k úÞ kõy|þì ÐüqõO óBG q þuoBÖ ZBXc óBýìo k òýìpdèA òýG ïAlÚA òüA ûløBzì |.|QuA ûly ko ó@ þGBøô Øèõì ÈuõO îgpülÒ lýÎ áoBHì lýÎ BG óBìríø óBPvG pÎ o k úÞ qôpìA ûtüõG ÿkõÏu óõýGBøô þøAo JBPÞ Øèõì |.|koô@|þì ko k úG Ao þðBíévì pø ëk QuA îg pülÒ úÞ QuA ÿkõXu pÚBG lídì ïBð úG ÿkpÖ ,QÛýÛc ØzÞ ÿApG pãük pývì o k ô ûly úíWpO þuoBÖ óBG q úG BìA û kõG þG pÎ óBG q úG ó@ ê¾A óBýì|-| òýìpdèA òýG o k óBG q þuoBÖ þðApüA pýÒ ô þðApüA ZBXc kkpO úG ô ûly û kAk oApÚ kBüq óBâoBíy o k |-|ÐýÛG óBPupHÚ ô þHñèA lXvì ô îg pülÒ îýËÎ ÐüBÚô JBPÞ òüA þGBøô Øèõì |.|kõy|þì úDAoA óBãüAo ûBâlükqA Ao )x( Apøq RpÃc ïçuA|þìApâ ÿõðBG ô úíDæA ïA RkBùy ôk pø óõýGBøô ÿBùøBâlük fpÆ BG QüBùðo k ô û kpÞ fpÇì òñvO êøA |71| JBPÞ òüA pyBð |.|QuA û kpíy kôkpì Ao ïçuA iüoBO îùì úÏÚAô òüA ûlzð óAõñÎ ó@ Qýéì BìA ûly pÞ m QÛýÛc RAoBzPðA rýð ÿA úd×¾ û kpPvâ QýèBÏÖ ô RBìAlÚA qA þzhG ÿkõÏu óõýGBøô ïAlÚA òüA |.|QuA JBPÞ Bøqôo òüA |.|QuA ÐýzO óBùW úýéÎ ÐPíO Yc îuõì o k Bùð@ óõýGBøô ÈuõO pHìBýK qA lÏG Bø óBvðA òüpPùG óAõñÎ QdO rýð ÿpãük úÞ kõy|þì ÐüqõO óBG q þuoBÖ ZBXc óBýìo k ûoõñì úñülìo k ÿkõÏu |.|QuA ûly fpÇì úéèA ëõuo úGBd¾ koõìo k QýGBøô lüBÛÎ JBPÞ òüAo k úÞ QuA þéHñc Iønì o k þÖApdðA úÚpÖ QýGBøô QuA pÞm úG ïqæ úÚpÖ òüA þñu ô úÏýy óBðBíévì ô Qñu êøA åorG ÿBíéÎ qA ÿoBývG ,òüpHW òGA lñðBì þGBøô ÿBø þP×ì þgpG.lðoAlð ëõHÚ Ao þÖApdðA IOApì úG Ao ÐýzO .lñðAk|þì fBHì Ao óBð@ êPÚ ô lñìBñýì þÃÖAo Ao óBýÏýy .|lñðAlýì ëçc Ao óBð@ óBW ô ëBì ô lñðAlýì óBükA püBu qA pO lG

kpg|þì fçu óApüA qA oôkAõÞA Áõ¿g òüA ok lðAõO|þì óApüA ô îýñÞ rýùXO Ao óBìkõg BO îüoõHXì Bì }oArâ úG.lñÞ þèBì òýìBO îø ô lñÞ òýìBO Ao Bì qBýð koõì fçu îø o k }A þPýñìA pýGAlO lülzO ÿApG oôkAõÞ A oõzÞ koAk ëBíPcA ”óBùW“ úHñy qôo Áõ¿g òüA o k |‰AFP|.lñÞ lüpg fçu óApüA qA BýHíéÞ ÿBøqpì úÞ BýHíéÞ BG þèBíy ÿBøqpì o k Bì :Qyõð oôkAõÞ A oõùíW wýüo ëõÚ qA Bì :Q×â úìAkA o k ÿô.îüoAk ÿkBüq Rçßzì koAk QýèõEvì þG þPèôk îø Áõ¿g òüA ok lðAõO|þì óApüA ô îýñÞ rýùXO Ao óBìkõg BO îüoõHXì wýüo AooõÞ êDBÖAo.lñÞ þèBì òýìBO îø ô lñÞ òýìBO Ao Bì qBýð koõì fçu kAtð ÿlícA pPÞk RõÎk úG ÿkçýì ûBì òüA êüAôA ok úÞ oôkAõÞ A oõùíW óApüA ÑBÖk RoAqô ÿBø ÿlñíðAõO ûBãzüBíð qA kõG û kpÞ p×u óApùO úG ,ûBãzüBíð òüA qA oôkAõÞ A oõùíW wýüo oAlük óBüpW o k.kpÞ oAlük {ðAk QuA û kBì@ óApüA úÞ kpÞ ïçÎA óApüA ÑBÖk püqô oBXð oAkpu xoBì îßü úéíc þK o k.løk oApÚ oôkAõÞ A oõzÞ oBýPgA o k Ao kõg|þìBËð wýüo oôkAõÞ A á Bg êgAk o k áoBÖ óBýyoõy ûBâôkoA úG BýHíéÞ ÿBøôpýð òì :Q×â ô û kpÞ lýÞ BO óApüA qA fçu lüpg QýíøA pG oõzÞ òüA oõùíW kõy ÄÛð ïoõzÞ QýíÞ Bc BO îøk ûqBWA îðAõO|þíð pãük

ÿpHg ÿBø QüBu qA þüBø ûlürâ qõXì õÓè þðBWõÖ lülW úìBð úP×ø óApüAp¿Î eýÂõO ô ÿoAlðBPuA iuBK ûoBGo k ÿlñPvì }oArâ ly îýøAõg ëBdyõg|‰ QuA ûly pzPñì úÞ þOBüpzð qA þüæBG lñéG Qvýè|‰ o k pýgA ÿBø ûBì o k þðBG pÚ ÿBÚ@ úÞ| |þìBüA kAlÏO RoAqô o k lðoAk îËñìBð oBzPðA Bü ô lðõy|þíð ô pzPñì lðA| û kõG ÿoAlðBPuA o k óByoBÞ êdì Ñõð òüA qõXì 16 û kBì ÜHÆ ô QuA kõWõì oByoA – óApùO ÿBøqAôpK óApÖBvì Qvýè úG ,ó@ o k úPHèA .kõy ûoByA wßÏèBG ô úýìôoA þ×ýÚõO koAõì ÙçgpG úPHèA ô kõy|þì õÓè RBüpzð .kõy|þíð ÿpuApu ïçÎA qõXì õÓè koAõì

******

******

******

úéèA JrcoB¿ðA ÿA ûpýXðq Rçíc úìAkA|‰ QuBüoqA åorG óBÇýy :þðBXüoæ þéÎ úG !QuA ëBdyõg wéXìo k ôA qA úPuk ó@ kBü úG Ao óBvðA ,þðBXüoæ ôk òüA|‰ úÞ lðqAlðA|þì úÆôpzì ûoôk o k BíéÎ óAlðqpÖ oõzÞ ókpÞ úPvGAô ô ókpÞ û krG pÒ óByoBÞ ê¾Bc o k BO lññÞ|þì QüBíc ûpùì àü qA þøBâ Bùð@ .kõG .lðrG ïçuA úG ÿoBÞ úG p kõg óBìq

òývc ÿkAq@oBPuAõg ÿkBHÎ òüpýy

RBGBhPðA úG þùPñì ÿBùøBìo k

QuA úðBùéGA óApüA úG úéíc ÿpãük ÿoõzÞ Bùð@ úÞ lýñÞ ôpÖ kõg úéÞ ÿõO þhüoBO ,pãük Ñõð qA þðApHøo BG ,lñPvø oBýÏì wK . pãük ÿBøoBPÖo ô Bø|ûrýãðA ô RôB×Pì òí úvðApÖ ÿoArâpH?QuA þuBuA ú^ pG Bíy }oArâ kAtð|ÿlícA ÿBø|QuBýu óçýG oBzPðA ;kAk

ly óBzgo k

o k Ao kõg þOBGBhPðA úìBðpG QüõèôA rýð õø BýðBPð ókpG òýG qA ,ëôA :QuA úPvðAk þuBuA pìA ôk QýñìA pG óly rÞpíPì ô kBùW ,xBíc êìBÞ ÿBø úìBðpG êìBÞ ókpG òýG qA ,ïôk . ÿkB¿PÚA .óApüA ÿA úPvø

******

qA úÞ QuA lülW ÿBø ûsôpK ÿApWA ëBc ok BLüBu ô kpÞ ûoByA ”lüApK õýð“ ûsôpK úG óAõO|þì úéíW ó@ ÿklÏPì RBìAlÚA þðõñÞ ÈüApy o k , }BK onG Anè RoAqô úG ô koAk ókAk ïBXðA ÿApG BLüBu o k .QÖo løAõhð oõzÞ

Bø þéýDApuA úðBâ 7 ÿBø þèõÓzíèk|‰ |‰

;êýDApuA úG óõèBÖ oæBuBüo k úý¾õO

åçG ô o k êýüApuA úG kõg p×u qA êHÚ óBzgo k úG lðAõO|þíð óApüA òýðAõÚ ÜHÆ úÞ Qyõð kõg QýÏGBO úßñüA úG úWõO BG ôA BìA lñÞ p×u êýüApuA ûly Jõvdì þüAkBðBÞ lðôpùy àü koAk Ao AkBðBÞ .lñÞ p×u løAõg|þì úÞ BXÞ pø úG lðAõO|þì ô

kôpýíð oõzÞ RoAqô úG }B|K onG

******

******


Vol.6

No145 8pages

óBìõO |100 :QíýÚ | |

ô óApüA þüBüo k ÿôpýð þüBüo k óAkqk JõÞpu

5

8

þüAk þéÎ !?kpÞ B×ÏPuA

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

òßüqBG |7 ÿoBñÞpG 8 ÿqBuoõPÞApO

jõ ü ÿ rüA ól PÚA l¾, péü pýD ôqöõ u jõüôqôk pýG ûkqõü pø,òüpè ûlÎô jõü ôqôA , BuoAô ôqõu òýPèAlÎ qBízýÓýü ûpEü pýG , oôq úè QèAlÎ qBízýÓýu úéÛÎqõ ö uõG,òvDk ûkqõü

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /| ÜýzüAom@ óBíPgBu, ò|ýìA j {Hð,| þuôkpÖ óBGBýg ,rüpHO| /óBýðpK :NB^ /w | ükpK :þÖApâõPýè /oBüpùy úéýO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA /pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA

|1387ÿk| 2 úHñy ôk ,|150ûoBíy îzy ëBu

: kpÞ óAõñ:Î|‰kúAkWpkHgõGþô ÚúpìyBóðpBGXóüBõGoýmv@íþÞøw o IýéKDBw ð þýDoãñøpÖ pPÞk| Bâ @ýDw

rüpHO o k ërñì óBÚoBu ÿpýãPuk|‰ ?úð Bü ÿo@ óBPuAo k úHñy YñK qôo þéýÇÏO 8

þðApüA óApPgkqA Bø úðBhOoB×u|û kB×PuAFõu| 2

?lyoBñÞpGoõùíW wýDo þðBPuAp×uo k þvÞ ú^

8

þðBÇýy ïAkqAqõì@ {ðAk óApPgkoApÖ

3

koõg ô QzÞAo }krìBð úÞ ÿkpì

3

B ù ð B P up ù y q A o B ü p ù y o B ã ðp H g ô û l ñ ü B í ð kp ü n K þ ì ë B Ï Ö 0411-|5541020 0411-|5535544

þølðBìpÖ þøBâ @ wýéK óAoõìBCì {yõÞ ô }çO BG|:‰ |‰Q×â þÚpy óBXüBGom@ þølðBìpÖ þøBâ @ wýéK wýDo|‰ BG õãP×â o k qôpìA þcAlì pHñÚ.lðly pýãPuk rüpHO ok RApøAõW ô çÆ ô ërñì óBÚoBu ,óBPuA|þìBËPðA úG úPgBHèBì ÿkpÖ þøAõgkAk þK ok þÚpy óBXüBGom@ þøBâ @ wýéK óAoõìBCì|:‰ |‰kôrÖA rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg oBÞ oõPuk o k Ao ÑõÂõì {èrñì QÚpu pG þñHì úèBu» 24 |‰Ý ƒ p¾Bð|«‰ |‰ ïBð úG ÝoBu ÿkpÖ qA|»‰ |‰Ù ƒ lýXì|«‰ |‰ ïBð óBÚoBu qA pËð koõì kpÖ ûlì@ êíÎ úG ÿBø|þuopG ô RBÛýÛdO qA wK|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA ÿô .lðkAk oApÚ kõg òí û kpHìBð|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA þcAlì .ly pýãPuk ô þüBuBñy wýéK ÈuõO úzýíÒBG ápùy òÞ Bu ,oAk|úÛGBu úG B«ÏíW rüpHO pùy eÇu ëqBñì RBWçÆ ô êüBuô êìBy pãük QÚpu ûpÛÖ Qzø úG kõg ïpW úG ÙApPÎA úìAkA þcAlì .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì úG ûlðôpK êýßzO BG ô ÙApPÎA óBìõO oArø|‰920 ô óõýéýì|‰15 |‰ }qoA kõG û kpÞ þPÚpu RBWçÆ lüpg úG ïAlÚA úÞ» |‰q ƒ lídì|«‰ |‰ ïBð úG pâoq ÿkpÖ û kpHìBð ÙApPÎA BG òýñ`íø|:‰ |‰kAk òýñ`íø þÚpy óBXüBGom@ þøBâ @ wýéK wýDo .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì úG ûlðôpK êýßzO BG ô pýãPuk rýð |‰QyAk oBùÊA ô kAk pHg rüpHO|‰14 |‰ ÿpPðçÞ óAoõìBCì ÈuõO úèBu» 25 |‰á — ïBñùG|«‰ |‰ ïBð úG ÝoBu ÿpýãPuk qA ÿõu qA|»‰ |‰Ñ ƒ BÂpýéÎ|«‰ |‰ ïBð úG kõg úüBvíø ërñì qA QÚpu óõñËì óAõñÎ úG úÞ Ao ÝoBu kpÖ óAoõìBCì|:‰ pýãPuk ÝoBu: |‰kôrÖA ÿô .lðkpÞ pýãPuk rüpHO|‰14 |‰ ÿpPðçÞ êìAõÎ ÿoBßíø BG Ao kõG ûly þÖpÏì úPgBHèBì ,|»‰ |‰Ù ƒ lídì|«‰ |‰ ÿBø|ïBð úG rýð phèBì p×ð úu ô ÙApPÎA óBìõO óõýéýì àü }qoA úG RBWçÆ QÚpu úG ûly þãíø úÞ þÖpÏì úÚôpvì ëAõìA lüpg ïpW úG Ao rüpHO òÞ Bu úu pø|»‰ |‰Á ƒ p×ÏW|«‰ ô|»‰ |‰N — JõüA|«‰ .lðly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK êýßzO BG þãíø óAphèBì ûApíø úG ÝoBu ô pýãPuk ô þüBuBñy |‰ ïBð úG þ¿hy þøAõgkAk þK o k òýñ`íø|:‰ |‰kôrÖA úìAkA ok þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þøBâ @ wýéK wýDo QüBßy ô QýðõñËì ïçÎA ô {èrñì úýSBSA QÚpu Áõ¿g o k rüpHO óæAoBì úÛÇñì òÞ Bu» |‰ï ƒ BÂolídì|«‰ pËð koõì kpÖ ïqæ RBÛýÛdO ô þuopG qA wK úé¾BÖçG óAoõìBCì ,úèBu» 14 |‰x ƒ BÂo|«‰ |‰ ïBð úG þ¿hy úýéÎ úG ûlðôpK êýßzO BG ô ÙApPÎA rýð pãük QÚpu ûpÛÖ ôk úG kõg ïpW úG ÙApPÎA òí û kpHìBð ô pýãPuk Ao ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWpì :kAkpHg þÚpy óBXüBGom@|þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo

àüpHO lýíc óBì|þìApâoBßíø ô lñíWoA kBPuA qôo kAq ûlñgpÖ ,ûBì ÿk ïoBù^ òüpÖ@rñÆ ôpÎBy ,ûlñvü õð ,îWpPì ,oBãð úìBðqôo kAq@ }o@ úG Ao JõgoBßíø òüA lèõO kpãèBu ,ëBcpøok.QuAp¾BÏìoAlìBð ô îýñÞ|þì ÅpÎ àüpHO óBy ûkAõðBg ïpPdì ÿBÃÎA ô kBPuA kõgoõÃc ÿA þãèBu 20 òýíP×øqBÒ@ QHuBñì úG lèõO òzW løByqôo àü îüoAôlýìA .îýyBG òüpÖ@ ÿkBy ôoõy ô ÜyBÎpýK oBüpùy úüpüpdO

ÿpýãPuk |14rüpHOo k þÚçgA|l ëBíÎA óçìBÎ óBüpW o k wýéK .lðoAnãG ‰|kôrÖA kAtð|þðBíüA |‰ RBýéíÎ òüA þÆ|:‰ qA «BOlíÎ úÞ p×ð|‰14 ô óAõW pzÚ lðkõG û kpÞ êý¿dO {y ûApíø úG ÑAõðA ûBãPuk ÿoAlÛì ,ôo kõg Ñõð qA olhì kAõì þÆõÚ àü ,úzýy RBG ôpzì ÿpPýè îýð Ræ@ ,þéßèA êýßzO BG ô pýãPuk ,ÿA|úí^Bu äñzÖ klÎ|‰28 ô olhì kAõì ëBíÏPuA úG ÿkpÖ ÿpýãPuk qA òýñ`íø ÿô .lðly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK óAoõìCBì|:‰ |‰Q×â ô kAk pHg rüpHO o k þéßèA RBG ôpzì ÐüqõO ô úýùO ïBùOA ô úýùO úG ïAlÚA úÞ rüpHO o k ïõéÏì ïBð BG ÿkpÖ óBPuA þÚçgA QýñìA wýéK þüBuBñy Ao kpÞ|þì ÿqBu|Jôpzì Ræ@ ûApíø úG þéßèA RBG ôpzì ÐüqõO oBPuAõg ÿô .ly þÖpÏì þüBÃÚ ÐWApì úG ûlðôpK êýßzO BG û kpHìBð ô ô óB×éhPì ÿpýãPuk ô þüBuBñy ÿApG ïkpì BG wýéK pPzýG êìBÏO .ly úÏìBW o k|þìõíÎ îËð óBâlñðq|îøpG

óBPuA|þìBËPðA|þølðBìpÖ þÚçgA QýñìA wýéK óAoõìBì {yõÞ ô }çO BG òO |14:Q×â þÚpy óBXüBGom~ |þølðBìoBÖ |þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo ô þüBuBñy ó@ ÙApÆA ôrüpHO RBÒBGo k þÚçgA l ëBíÎA óçìBÎqA o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA kAtð|þðBíüA óBíco.lðlypýãPuk ô þÎBíPWA ô þÚçgA QýñìA ÿBÛOoA fpÆ ÿApWA ÿBPuAo o k|:‰ |‰kôrÖA rüpHO ,þÚçgA QýñìA wýéK êìAõÎ ÈuõO rüpHO óBPupùy ÙApÆA RBÒBG ëpPñÞ òüA|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA ÿô .lðly pýãPuk þÚçgA|l ëBíÎA óçìBÎ qA p×ð|‰14 RBÒBG úG Ao óBð@ þÚçgA|l ëBíÎA ÿApG ô óApPgk ô óBðq ëB×ÒA BG kApÖA ô }çO ô úéèA|Jrc QìA ÿoBßíø BG úÞ ,lðkõG û kpG rüpHO ÙApÆA .lðly pýãPuk ô þüBuBñy óBPuA þÚçgA QýñìA wýéK êìAõÎ ÿoBýyõø úG ókq úG p ÿApG|þìçuA JçÛðA óBñíyk úìBðpG úG ûoByA BG kAtð|þðBíüA ÿBø|QuBýu úG úWõO BG|:‰ |‰QyAk oBùÊA úðBÖApdðA RBìAlÚA BG|þìçuA ïBËð úÏìBW o k þãñøpÖ îWBùO ÿBÛOoA ô Ñõýy úñýìq o k þðBùW oBHßPuA ÿoBýyõø lñìqBýð ,óAõW û kpÞ êý¿dO oBzÚA ókAk oApÚ Ùlø ô|þìçuA ô BýèôA|:‰ |‰kôrÖA ÿô .îýPvø óAlðqpÖ RoBËð ô ëpPñÞ o k òülèAô pPzýG Roõ¾ o k ô û kpÞ ÿpPzýG QÚk lüBG Bùð@ oBPÖo ô ëBíÎA ëpPñÞ o k òülèAô óBzðBPuôk Bü Bùð@ IðBW qA áõßzì ô õu RBÞpdO úðõâpø ûløBzì o k|þìõíÎ QýñìA wýéK pãyçO êìAõÎ ô wýéK rÞ Apì BG AoõÖ Ao IOApì óBPuA|þìBËPðA þølðBìpÖ|þìõíÎ QýñìA wýéK wýDo .lðoAnãG óBüpW BG úéèA|Jrc QìA ÿoBßíø ïôrè pG lýÞBCO BG òýñ`íø þÚpy óBXüBGom@ BG koõgpG ô ûløBzì Roõ¾ o k rüpHO Øüpy ïkpì|:‰ |‰QyAk oBùÊA wýéK BG QÚô ÑpuA o k Ao IOApì ,rüpHO pùy ÙApÆA RBÒBG o k ÑôpzìBð ëBíÎA

: |‰rüpHO oAkpùy

û kBüq þgpG qA ÿpýãzýKo k Qèôk QýÛÖõì ï lÎ êýèk úüôo þG {üArÖApìAo k ûtüõG kAq@ ûBãzðAk ÿBø þøAõg ûBãzðAkqA Àd×O ô ÜýÛdO ókõG ÜÖõìBð ô Bø úüpùy }çO úÞ QuA û kõG êìAõÎ òýíø wéXìo k kAq@ wéXì RBÛýÛdO ô }qõì@ óõývýíÞ {ñý^o k aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ÿô ëBÏÖ kAq@ ÿBùøBãzðAko k çHÚ úÞ þðBâlñüBíð ÈuõO ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG þPHd¾ .QuA û kõG BPuAo òýíøo k ,lðA|û kõG òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø ô þéì

óBýyB×Þ IünßO ô þüAk þéÎ ÿB×ÏPuA

ÿB×ÏPuA pG þñHì þüBøpHg úÞ þèBco k|‰: |‰BñvüA.ïõy ÐéÇì ÑõÂõì ,kõy|þì fpÇì óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpãýG pìpu qA|» ‰ |‰þüAk þéÎ|« ‰ þüAk þéÎ|‰ |‰ .kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA ÑõÂõì òüA qA óõýuAolÖ wýüo úG óBíÎ QñíðoõO úG p×u qA {ýK úÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO þG pìpu óæôõvì ÿõu qA Rçßzì òüA|-‰ |‰ þèBì Rçßzì þgpG êýèk ApøBÊ ,ly RBÛGBvì òüA ïqBÎ þPcAoBð BG|-‰ |‰ ly ko ëBHOõÖ óõýuAolÖ lülùO BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô àuBG BG þéì îýO ÿqBG õÓè qA wK þüAk þéÎ .QuA û kpÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpâ|þG pìpu qA B×ÏPuA úG ÿBø|ÿqBG opßì õÓè ô óõýuAolÖ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG úG QHvð ÅApPÎA BG þüõãhuBK oBPuAõg ,BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô þéì îýO þOBÞoAlO wýüo óBýyB×Þ þéÎ .QuA ûly ûoBG òüAo k óõýuAolÖ óæôõvì qôo kAlìBG ,lñÞ|þì lýüBO úð ô ko úð Ao ÑõÂõì òüA úÞ ëBHOõÖ óõýuAolÖ ûlýupð òì Quk úG þüB×ÏPuA óõñÞ BO|‰: |‰Q×â BñvüA úG úHñy|àü óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ÿô .QuA úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG þPHd¾ aýø ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø ô þéì ÿBø|îýO qõñø úßñüA óBýG BG òýñ^|îø óBýyB×Þ .ïõy ÐéÇì ÑõÂõì òüA îÛu BG BO îýyçO o k úÞ kpÞ lýÞ BO ,QuA ûlzð õÓè BýðBLuA ÿôkoA wýüo .îýñÞ oArâpG Ao BýðBLuA ÿôkoA ,BýðôpÞæ o k þíýO þñürãüBW þgpG òøm úPgBu ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG úìAkA o k ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæõvì BG|“‰ |‰þüAk|”‰ |‰ ûpWBzì úÏüBy ÿ|ûoBGo k ,QuBø|úìBðqôo qA óBíÎ QñíðoõO qA wK Ao þüAk þéÎ qõñø|‰: |‰Q×â rýð ëBHOõÖ óõýuAolÖ BG îýøAõhG úÞ QuA úPyAlð óõýuAolÖ úG ÿA|úÏWApì aýø ôA .ïA|ûlülð ÿôóBýyB×Þ IünßO ô þüAk þéÎ ÿB×ÏPuA.îýyBG úPyAk þPHd¾ îø þPHd¾ aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|:‰ |‰Q×â ô þéì ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG ÑõÂõì òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø þéÎ|« ‰ |‰ ÿB×ÏPuA pG þñHì þüBøpHg úÞ þèBco k|:‰ |‰BñvüA.ïõy ÐéÇì wýüo ,kõy|þì fpÇì óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpãýG pìpu qA|» ‰ |‰þüAk þG pìpu þüAk þéÎ|‰ |‰ .kpÞ þÎçÆA|þG oBùÊA ÑõÂõì òüA qA óõýuAolÖ þgpG êýèk úG óBíÎ QñíðoõO úG p×u qA {ýK úÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæôõvì ÿõu qA Rçßzì òüA|-‰ |‰ þèBì Rçßzì ÿqBG õÓè qA wK ApøBÊ ,ly RBÛGBvì òüA ïqBÎ þPcAoBð BG|-‰ |‰ ly ko qA B×ÏPuA úG lülùO BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô àuBG BG þéì îýO ÅApPÎA BG þüAk þéÎ .QuA û kpÞ óApüA ëBHOõÖ þéì îýO ÿpâ|þG pìpu þOBÞoAlO ÿBø|ÿqBG opßì õÓè ô óõýuAolÖ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG úG QHvð óæôõvì þüõãhuBK oBPuAõg ,BýðBLuA ÿôkoA õÓè ëBíPcA ô þéì îýO óõýuAolÖ wýüo óBýyB×Þ þéÎ .QuA ûly ûoBG òüAo k óõýuAolÖ úHñy|àü qôo kAlìBG ,lñÞ|þì lýüBO úð ô ko úð Ao ÑõÂõì òüA úÞ ëBHOõÖ ÿô .QuA ûlýupð òì Quk úG þüB×ÏPuA óõñÞ BO|‰: |‰Q×â BñvüA úG þPHd¾ aýø óõñÞ BO ô îPvýð ÑõÂõì òüA óBüpW o k ÜýÚk òì|‰: |‰Q×â ô þéì ÿBø|îýO úPýíÞ wýüo óAõñÎ úG ZBO ô þG pìpu óAõñÎ úG þüAk BG ÑõÂõì òüA îÛu ô Qd¾ qA BO ïA|úPyAlð óBíÎ QñíðoõO o k îýO ûApíø õÓè BýðBLuA ÿôkoA qõñø úßñüA óBýG BG òýñ^|îø óBýyB×Þ .ïõy ÐéÇì ok þíýO þñürãüBW BG BO îýyçO o k úÞ kpÞ lýÞ BO ,QuA ûlzð o k ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýüo .îýñÞ oArâpG Ao BýðBLuA ÿôkoA ,BýðôpÞæ ,QuBø|úìBðqôo qA þgpG òøm úPgBu ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG úìAkA rýð ëBHOõÖ óõýuAolÖ óæõvì BG|“‰ |‰þüAk|”‰ |‰ ûpWBzì úÏüBy ÿ|ûoBGo k aýø ôA .ïA|ûlülð óBíÎ QñíðoõO qA wK Ao þüAk þéÎ qõñø|:‰ |‰Q×â þPHd¾ îø BG îýøAõhG úÞ QuA úPyAlð óõýuAolÖ úG ÿA|úÏWApì .îýyBG úPyAk

******

QuBüo þðBPuAp×u ëBHðk úG kõy|þì úP×â ÿpËð ,þÚpy óBXüBGom@ úG ÿoõùíW þÚpy óBXüBGom@ RoBXO àðBG IÏyoõìApülì úPyAnâ oBñÞ kõg QýèõEvìqA RAkBÛPðA þgpG úÇuAõG IuBñì ÿoBßíø ï lÎ úÞ QuA þèBco k òüA kõy|þì ,û kqBG kôq ÿArèBÓPyA ÿBùcpÆ BG óBPuA þßðBG óApülì QuBüo óBuoqBG ô óæõEvì qA þgpG þPüBÂoBð BùßðBG qApãük þgpG óApülì ô úPhýãðApG Ao ÿoõùíW úÞ lñWpø!lðA|û kõHð óBìAo k þüBùzÞpO òýñ^qArýð úvéWo k oõzÞ RoBXO àðBG êìBÎpülìoôAknPÞk ëõHðBPuA úG ÿoõùíW QuBüo Øu BG ó oBÛì úÞ ÿBø ÿô îßc Rlì ïBíOA Aopülì òüA òPyAnâoBñÞ êýèk Rçßzì Ao ó@ þé¾A êýèkô QuA û kõíð fpÇì óAõñÎ lñø|úPyAk Qðõßu óApùOo k úÞ ÿô þâkAõðBg .QuA û kõíð

:þìApâ lðôpùy

ÿoô@ kBü äük úéýuõG úGp ókoô@ koAô qA qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô êíÎ òüA Apüq lýñÞ ÿoAkkõg AlW qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG .ly løAõg

þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ kByoAô þÎBíPWA QðôBÏì

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

úPÖpâ pËð o k úPuAõg òüA ÿApWA ÿApG {üArÖA òýñ`íø ÿ ô .ly løAõg ûqõc RArýùXO ô Ræ@|òýyBì ÿoô@|ÐíW ô ØýËñO ô ÿpùy RBìlg ÿoBÞ ÿBø|QüõèôA òüpO|îùì qA Ao úèBG q o k :QyAk oBùÊA ô kpíypG ÿoAkpùy RArýùXO ô Ræ@|òýyBì {üArÖA oBñÞ QüõÛO òí lüBG ,ÿpùy RBìlg þèpPñÞ ô þuoqBG ,þOoBËð ÿBø|îPvýu kõHùG ÿApG Ao úñýìq ûqõc òüA o k eÇu ókpG æBG ô þðBuo|RBìlg ûly |úüAoA RBìlg qA ïkpì ÿlñíPüBÂo .îýñÞ îøApÖ

ûtüô úWõO oBPuAõg rüpHO oAkpùy úG ÿoA kpùy ÿpùy RBìlg ûqõc {üArÖA ô ÿpùy óBíéHì úÏuõO .ly ØýËñO Ræ@|òýyBì ô RArýùXO òüõð BÂpýéÎ ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì þüApWA óApülì úðBøBì Qvzð o k :kôrÖA kõg óBðôBÏì ô ÿoA kpùy ô fç¾A úG qBýð rüpHO ÿpùy óBíéHì QHvð lüBG :kAk úìAkA ÿô .koAk úÏuõO æBG oõËñì úG ÿpùy óBíéHì úÏuõO úG óAlðôpùy {üBu@ ô ûBÖo eÇu ókpG úWkõG o k ô kpýâ Roõ¾ ÿA|ûtüô úWõO þHuBñì oBHPÎA rýð ÿoAkpùy ûlñü@ ëBu

þñHì þÚpy óBXüBGom@ óBPuA RApGBhì QÞpy ,qôpG Roõ¾ úG QGBS ÿBø ò×éO ÿoAnâAôpG úÞqôpG BùüoAnâAô òüApøA óBPupùyo k úðB×uBPì þèBco k òüA !Qvýð îø úðBøBì ô þãP×ø ,Qvýð ô QGBS ò×éO ÿBÂBÛO BG òýÞpPzì qA þgpG úÞ QuA úG ÜÖõì ó õñÞ BO ûBì úuqApPzýG Qynâ îÒpýéÎ êìBÎpülì .lðA|ûlzð QGBS ò×éO Èg àü QÖBüo k lðAõO|þì ÑõÂõì ÿpýâ þK Roõ¾o k ïpPdì òüAqA Ao þÂBÛPì iüoBO ô êdì ô xo k@ RAlñPvì !kõy BüõW úüpzð

BøúP×â

ô Bøûlýñy

û kAqoBíÏì lídì ïçÎA ëBHðk úG kõy|þì úP×â þÚpy óBXüBGom@ ÿoA lðBPuA ÿl¿OpíÎpgAôAo k óBPuA RAoAkA eÇuo k úHñy YñK ïBüA þéýÇÏOpG þñHì ÿspðA ô ÝpG Ùp¿ìo k þüõW úÖp¾Ao ó@ êýèk úÞ .QuA ûlzð ÿpHg óõñÞ BO fpÆ òüAqA kõG û kpÞ ïçÎA óA Bü ,úPyAk ÑçÆA fpÆ òüAqA þãýGoAlðBPuA úßñüA Ao ó@ iuBK úÞ QuA þèAõu koA lð ëõHÚAo þÖpÆqA .lüBíð õâqBG ïkpì úG lðAõO|þì ïpPdìoAlðBPuA ÿBøpËð ïçÎAqA þÃÏG úÞ lðkBÛPÎA òüApG óBøBâ @ àüpø òPÖo BG ô QvüA úÛýéu ïpPdì óAoAlðBPuA kõg BG ,ûly óBzøApíørýð óBð@ ÿBø úÛýéu Bùð@qA !lñðAõg|þì þËÖBcAlg ërÒ Bùð@

******

ÿBùøBãzðAk ÿBuôo úßñüA úG pËð kõy|þì ûlýñy JBhPðA ô þÖpÏì óBPupùypø óBâlñüBíð ÈuõO kAq@ ïAlÞpø QuBüo îßc Rlì ÿBÃÛðA BG Anè ,lðõy|þì ÿBuôopýýÓO BG úÞ lñð@pG óBâlñüBíð IéÒA Bùð@qA ÿBølcAô QuBüo úG Ao kõg úG êüBíPì kApÖA ,þéHÚ wýDo ,ÉBHOoA òüAo k úÞ lñüBíð þÖpÏì þðBPupùy ôpPvHy ô úÒApì ÿBuôo ô úPÖBüpýýÓO kBG@ óBPvG lcAô úÖBÂA .kõG lñøAõgpýýÓO }õhPuk BHüpÛñÎ rýð pHýéÞ BùðBPupùyo k kAq@ ûBãzðA k ÿBølcAô lüBíð|þì IüphO BðBýcAô QüBíc ÿApG êdì òüpPíùì óAõñÏG Anè ,lðôo|þì oBíy úG þèBíPcA ÿBøA lülðBÞ îùì óõðBÞ òüA qA úÞ lñyçO òüApG úzýíø óBâlñüBíð úÞ QuA þèBco k òüA .lñüBíð úñýùG û kB×PuA þOBÓýéHO

!Ñõñíì þíuo ûqBWA óôlG ÿõPÖoôl¾ :p¿ì óBíèoBKo k ëBXñW

******

ïpPdì êìBÎpülìpËð ÙçgpG kõy|þì ûlýñy

wüõð åçG ô óAoBãðpHg BG xBíO ÿApG òýÛÖBñì ûtü ô }çO

kApÖA BG ô òýüBK eÇuo k|þìAo@ úG :Bßüpì@ lülW Qèôk úG þÖoõì koB`üo ÿBø úý¾õO lüõy ûpÞAnì koAô óApüAo k RolÚ IcB¾

qA {øBÞ Ùlø BG údüæ òüA BG Ao kõg QÛÖAõì pøqæA ÿBíéÎ úÞ þèBco k|‰ JnW ÿApG lüly ÿoAnâ úüBìpu BG JçÛðA l ÿBø àøôpâ pýgA ïBüA o k|‰ óAõgA ,lðA|û kpÞ ïçÎA ÿA ûoAõøBì ÿBø úßHy ûAo qA AõPÖ oôl¾ ûlülK ,IéÆ eé¾ ÿBø ûôpâ ïBð BG pøBÊ o k úPHèA ô lðA|ûly ëBÏÖ oõzÞ êgAk o k ôpýð úWõO lüBG BìA lðõy qBÒ@ òýüBK eÇu o k lñðAõO|þì rýð þíuo ÿBøõâ ô Q×â ÿBíéÎ úíø úÞ kpÞ ïçÎA údüæ òüA BG lüly Q×èBhì BG òýíévíèA úG ... ô ÿoBãðpHg þyqõì@ ÿBø ûoôk o k QÞpy ,äñW l ÿBø ûôpâ Qýcç¾ ô RolÚ ÿAoAk úÞ kpÞ ûpÞ Anì óApüA ok þOBìBÛì BG lüBG úÞ QyAk )ØýéßO ÐÖo ÿApG( ÿoõ¾ lüBHð Bø õâô Q×â òüA .lñyBG Bßüpì@ BG ûpÞ Anì .lñPvø ÿõPÖ Üc ÿAoAk|þìçuA ÿA úXýPð ô îükpÞ ûpÞ Anì Bùð@ BG Jõg“ úÞ lyBG pìA òüA RBHSA ÿApG ô û kõG ”îükpâqBG îüpdO ô oBzÖ òýzýK ÿBø QuBýu óBíø úG qBG æBc ô kAlð ****** .lyBG JõéÇì úXýPð úG ólýuo ô îøB×O Ùlø úG lüBG úßéG

******

:|‰õßvì úG þéýüApuA RBýø ÿoApÇÂA p×u

îýðAõPG BO lýølð þüAõø l àyõì Bø þðApüA úG|‰ !îýñÞ óBzðAoBHíG

l ÿBø àyõì òüA lüpg lðlÛPÏì êýüApuA RBìBÛì RBvýuBO úG êýüApuA þüAõø úéíc óApüA ÿõu qA þüAõø .kpÞ løAõg Qhu ô ûlý`ýK Ao óApüA ÿA úPvø

******

o BH g A Èg Ú rìp

:|‰kAk pHg ëBðoôs QüpPuA ëAô

óBPvGpÎ ÈuõO óBPvÞBK QgBu þíOA ÿBø IíG lüpg|‰

o k þ×éu þPèôk ókoô@ oBÞ ÿôo úG BG kõG oAôlýìA óBPvG pÎ Qèôk ok BO lñÞ kBXüA óApüA þÚpy ÿBøqpì QýñìA ÿApG ÿlW ÿlülùO óBPvðBÓÖA oBzÖ kBXüA ÿApG|þìpøA òýÇvéÖ ô óBñHè o k óApüA }pPvâ úG ôo mõ×ð pGApG .lyBG úPyAk oBýPgA o k óApüA Qìõßc úýéÎ

Rp×ð îø óApüAqA {×Þ úãñè ûlññÞ JBOpK :xpGlPýyõu@ óApüAoAlPuôk ôA lñüõâ|þì Õôo k :þÚApÎoBãðpHgo kApG /!QyAk QuA

******

óBìkõg ØèBhì ÿBø îü so úíø îýðAõO|þíð /kõGpSõì óApüA îüpdO :wüAo îüpHG òýG qAAo

QyAkqBG êdì qA óõñÞ BO ÿlürèA û kAõðBg úßñüA óBýG BG ÿô qA Bø|ûlýñy ô úP×â< :kôrÖA ;lðoAlð pHg óBy|óAlðqpÖ óAo úýcBð qA {ðly|ïôl¿ì ô pËPñì QuAo Quk óly|úPvßy .lðoAk QüBßc {L^ ÿBK

******

ÌÖBc pPÖk fBPPÖA fpÆ ïBXðApu ûoBGok þèAõu úG iuBK o k úìAkA ok wüAo êíÏèA wßÎ úÞ îýPvðAk|þíð BÛýÚk Bì :Q×â óApüA ok BßüpìA ÐÖBñì ú^ ûoBG òüA ok Bì þíuo ÿBÂBÛO úG {ñÞ Aô o k óApüA Qèôk þèBíPcA .kõG løAõg

:|‰kAk pHg ríüBO ëBzññüBÖ

ô óApüA ÈGAôo lñßð :óApüA úýéÎ QýñìA ÿAoõy BG þGpÎ ÿBø Qèôk úÛGBu îÞ Qvzð |‰ !kõy ÿkBÎ Bßüpì@

lññÞ|þì ïAlÚA úýèôA ÿBø xBíO ÿoApÚpG

******

******

!þíOBgo k ÿõ×¾ òývc óBÇéu ûByqoBG RBý¾õ¿g ô óBùýÞ

áoõüõýð Qvzð o k QÞpy l¿Ú ,óBíÎ úéíW qA ,þG pÎ ÿBø Qèôk þgpG|‰ þèô kõG û kAlð IÛè òývc óBÇéu ûBy Ao þíOBg ÿBÚ@ óBùýÞ ú^pâA òüApGBñG úPvüpãð þðApüAl QuBýu àü Zôpì óAõñÎ úG lðoAlð ÿA úÚçÎ ô lðoAlð Ao áoõüõýðok óApüA ÜGBu ûBy þSAlcA }Apg óBíu@ IcB¿O ëBHðk úG Bßüpì@ Qèôk óBñíyk êGBÛì ok þâkAkAô( RBý¾õ¿g óBíø kõWô qA úüBñÞ úG BøoBG oõÃc Qvzð òüA o k }oõzÞ IðBW qA òüpdG úWoBg püqô BìA .lðõy QdO ÿBø kBýñG qA þßü ÈuõO ÿkçýì 1970 úøk o k ûsBýK }AphðBíu@ .kõG û kAk pHg þíOBg ÿBÚ@ o k )þégAk ô þWoBg .QyAk løAõg úédì o k ”ÿõéΓ kBýñG ïBð úG ÿõéùK BÂo lídì óApüA Ñõéhì ûBykBK QýßèBì ****** ****** .ly ûkBùð BñG áoõüõýð òPùñì

!ïõu îz^ óolì ÿBýðko k òük {üBíø ÿoArâpG úýyBco k|

koAk qBýð fç¾A úG rüpHO ÿpùy óBíéHì|‰

lñðBì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ûkB×PuA oõËñì úG...ô þvÞBO ô xõGõOA ÿpùy Z oBg Bü êgAk ÿBøkkpO úý¾õO Anè ,QuA pO {hG óBñýíÆA Roõ¾ ok óApøAõg B«¾õ¿g kkpâ|þì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ókõG BùñO .lñüBíð ûkB×PuA

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

!ïõéÒôA pÎBy

ISSN 2008 - 1618

úðõðq ïpPdì îðBg:ÿpu QzKp×ð !úÖpÆ óôA

:|‰rüpHO ÿqBuoõPÞApO ûBãyBG þüApWA óôBÏì

ÿqBuoõPÞApO ëBHýèAô óBñßüqBG qAp×ð |7 lðly|úPyAnâoBñÞ îËð|:‰ |‰kôrÖA ÿoõ×Ò þéÎ .lyBG píSpíTì ëBHýèAô îýO úéEvì òüpO|þuBuA ûBãyBG ÿApG þíýO ÉBHÃðA ô ûBãyBG ÿApG ÿkpÖ aýø ÿõu qA þíËð|þG ô QuA BG ëBHýèAô îýO àyrK úìAkA ok .Qvýð ëõHÚ êGBÚ fpÇì òßüqBG píÞ ÿBø|ûpùì þâlük|Iýu@ úG ûoByA BG þÚkB¾ lýcô qA|:‰ |‰Q×â þéì îýO ÜGBu }õK|þéì ô klXì ÿBø|QvO píÞ ko k ókõG òìrì úG úWõO Àhzì ô ly ïBXðA ÿ@o@ ïA ô ÿsõèõükAo ô þßyrK ÿBø|ûpùì þOBKõßýuk oB^k óBzüA úðB×uBPì úÞ ly þðAõOqBG ô óBìok úìAkA ÿApG ïpWæ ô lñPvø píÞ ê¿Ö îýð ok Ao ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô îýO lñðAõO|þíð úP×ø qA ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô îýO .lññÞ þøApíø ïôk pÏÚ îýO pGApG Qvßy ëõHÚ BG QzâpG oôk ëôA úG kõϾ ÿApG }lýìA|‰» |‰óBâkBGAom@ óBíýu«|‰ þèôlW òüA úHñy|YñK îýO òüA ly pO|äðo îÞoõzÞ äýè pKõu kõg ûoõËñìlñ^ òèBu ok ô|‰16 |‰ QÎBu ok úP×ø .kõG løAõg óBù×¾A óArüpùG îýO óBGrýì

{y:Q×â ÿqBuoõPÞ ApO ûBãyBG þüApWA óôBÏì êýèk úGrüpHO ÿqBuoõPÞ ApO ëBHýèAô óBñßüqBG qAp×ð àü ôoõzÞ ûBãyBG ëôA|úPuk äýèok ØýÏ YüBPð .lðkõG ûly| |úPyAnâ oBñÞ| |Qýìôl¿ì êýèk úGp×ð oõËñì úG úÞ ÿA|úvéW ok qôpìA p¿Î ÿoõ×Ò þéÎ ô þPupKpu ,þñÖ okBÞ BG ëBHýèAô îýO kpßéíÎ þuopG BG úÞ þPýÏÂô ok|:‰ |‰kôrÖA ,kõG ûly êýßzO þßyrK ûkB×PuA îýPvø ôo|úG ôo ëBvâorG îýO ØýÏ YüBPð ÿApG lðAõO|þì ûrýãðA BG óBñßüqBG ô óAõW ÿBøôpýð qA

:|‰Q×â þÚpy óBXüBGom@|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ pülì

rüpHO þüBíñýu åorG ÐíPXì|‰ kõy|þì fBPPÖA ÿkôrG .îýñÞ |‰kôrÖA pñø ÿoBâlðBì úG ûoByA BG ,ÿô ÿoBâlðBì ô û kõG þùèA ÿA|úÏükô pñø|‰: ÿô .QuA êýèk òüA úG ,pñø ïBýK o k lüBG þùèA pñø òüA|:‰ |‰kpÞ úÖBÂA oAk|QùW BO kpýâ oApÚ îø þùèA pývì .lyBG úPyAk Ao þÖBÞ pýSBO ô ûly úG ûoByA BG ÿlýÏu äñøpu |‰kpÞ óBzð pÆBg óBñíyk RAlülùO ô ïpð äñW Ùlø BG òíyk oBG òüA|‰: ûqoBHì ú¾pÎ koAô þéHÚ ÿrüo|úìBðpG BG óBìoõzÞ ÿõÛO BG óBðAõW ô JçÛðA BG ûlññÞ äñøBíø óôBÏì .QuA ûly ‰|ly oô@kBü AoõyBÎ úÛÇñì ûBLu BG úéGBÛì ÿApG úéýuô òüpPùG Bíñýu|‰: ô û kõG òíyk þãñøpÖ ô ïpð äñW þñük ô þyqoA ÿBíñýu lyo úG lüBG .îýñÞ úWõO {ýK qA {ýG

îuApì o k {ñì ÿlícA lícA ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW òýìõu úýìBPPgA IéÇì òüA ïçÎA BG rüpHO Qíco úøk Ao þãñøpÖ ûsôpK òüA fBPPÖA óBìq oBùÊA ÿô . kpÞ ïçÎA ëBvìA pXÖ Qíco ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW|:‰ |‰ QyAk ,ÿA úÛÇñì ÿrüo úìBðpG ô kpßüôo BG ûly ÿoAnâ Ùlø þééíèA òýG ô þéì ûoAõñzW ÙløA þøBOõÞ óBìq o k ô |‰ Q×â {ñì ÿlícA . ly ÜÛdì ô þWoBg ÿBøoõzÞ ëBHÛPuA|‰: Ao pìA òüA ÜÛdO þégAk óAqBvíéýÖ äñøpu BñvüA }oArâ úG . kpÞ ÐüpvO äñøBíø óôBÏì ÿlýÏu êýÎBíuA òüA o k rýð AoõyBÎ ûBLu ûlññÞ úéýuô òüpPùG Bíñýu|‰: |‰Q×â ûoAõñzW þãñøpÖ ô ïpð äñW BG úéGBÛì ÿApG ÿBíñýu lyo úG lüBG ô û kõG òíyk úWõO {ýK qA {ýG þñük ô þyqoA

Shahryar weekly No50  

Shahryar wekly No 50

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you