Page 1

óBìõO |100 :QíýÚ

þÞõg ÿArð@õé×ð@ !óApüA o k 1Á

{hK Apì ÿAl¾| !lýñßð

l

l

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /|ÿolñßuA þéÎ pPÞk IÇì IñW – óBßyrK 1|0 óBíPgBu oõüpùy ûl×ø ëôA – ëBízÒBG ûAoBù^| ,rüpHO| /kBâoBuBK :NB^ /|wükpK :þÖApâõPýè / þüBÚ@ îÊBÞ :þüAo@ úd×¾ /oBüpùy úýéO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA| /ÿkBHÎ úéèAlHÎ:þDApWA oõìA/pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA www.shahryaronline.ir

lýuo rüpHO úG oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þðBGrýì

1388 pýO1 úHñy ôk , 164ûoBíy îP×ø ëBu

shahryarema.news@yahoo.com

þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿApG| ïAô ïçÎA þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ëBu ok þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO ïAô ÔéHì :kpÞ .ly òýýÏO óBìõO oArø 500 ÿoBW òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ,BøqBHg pHÞA þéÎ óBzðpÆBg ÝõÖ IéÇì óBýG òí Zõì oBãðpHg BG õãP×â ok þÎBíPWA 20 þÎBíPWA òýìBO óBìqBu úPvzðqBG oArø 400ô óõýéýì àü qA :QgBu .lðõy þì oAkoõgpG óBìqBu þ¿ý¿hO ïAô qA l¾ok óBãPvzðqBG ÿApG ïAô Àý¿hO ÿApG ÿA úWkõG óõñÞ BO :kAk úìAkA ÿô .QuA ûlzð úPÖpâ pËð ok þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óArýì ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo óBìõO koBýéýì 2500 Ao óBãPvzðqBG ÿpíPvì {üArÖA þ¿ý¿hO úWkõG QgAkpK þ¿ý¿hO úWkõG qA ïõu àü BùñO ëBvìA :QyAkoBùÊAô kpÞ ïçÎA úWkõG êÞ lüBG úWkõG óõðBÚ xBuApG úÞ QvýèBc ok òüA ,kõy þì .kõy QgAkpK ÿoBW ëBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO oô@kBü ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo 2500 þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿpíPvì óArýì {üArÖA oõËñì úG :ly óBãPvyqBG oBýPgA ok xoõGok úÂpÎ êGBÚ ïBùu IèBÒ ok óBìõO koBýéýì . QÖpâ oApÚ þÎBíPWA òýìBO òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG úG QèAlÎ ïBùu ÿoAnâAô úG ûoByA BG ,BøqBHg òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG qA l¾ok5 :QgBu óBzðpÆBg þÎBíPWA .lðlzð oAkoõgpG QèAlÎ ïBùu qA þÎBíPWA

!kpÞ aýK úéýPÖrüpHOo k ûAo püqô| ?|kôo|þì BXÞ úG kôpPzø oAlðBìpÖ

8

? lñðqþ | ìiýì ô êÏð úG óApülì ïAlÞ 8

þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíðkôpÖôqApÖ 8

?lðkõG Bø úÞ rüpHO ÿBø þPyAkqBG|

þðApüA úèBu 16 óAõWõð àü úG ÉõGpì |A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG koõì òýèôA ê¾æA

8

úGBzì B«ÛýÚk þÞõg ÿArð@õé×ð@ xôpüô .QuA òßíì þøBãzüBìq@ xBíO ÜüpÆ qA QuA òßíì Bíy .lñÞ þì QüApu þèõíÏì ÿArð@õé×ð@ ûly wíè kApÖA òüA ÈuõO ç « HÚ úÞ þüBýyA ô fõÇu wíè Bü û kõè@ kpÖ BG çPHì ÿoBíýG òüA úG kõg þñýG ô óBøk ô î z ^ ú G ó kq Quk wLu ô lðA êHÚ qôo àü qA Èýdì úG xôpüô òüA oBzPðA ,û kõè@ kpÖ àü o k .lüõy þì úìAkA çPGA qA wK úP×ø àü BO ô kõy þì qBÒ@ ÿoBíýG îDçÎ Ñôpy qA BG IOpì Ao kõg óBPuk lüBG ÿoBíýG òüA úG çPGA qA ÿpýãzýK ÿApG .lGBü Bü lýñÞ þì úÖpu Bü úvÇÎ úÞ þðBìq B«¾õ¿hì ,lýüõzG óõGB¾ ô J@ xpPuk o k óõGB¾ ô J@ pâA ô lükpâ þìqBG úðBg úG óôpýG qA úÞ þPÚô .lýñÞ û kB×PuA Quk ûlññÞrýíO ÿBø ës qA lýðAõO þì ,Qvýð .lürýøpLG ,lðA û kõè@ úÞ þüBø óBvðA BG àükrð xBíO qA B«¾õ¿hì ,lñyBG û kõè@ QuA òßíì úÞ þcõÇu ô BýyA úG ókq Quk qA óAoõPuo ô Bø NBy þÖBÞ ÿBø rýì lñðBì( lürýøpLG þìõíÎ òÞ BìA o k .) ...ô Bø û kpð ,þìõíÎ êÛðô êíc êDBuô o k ûpýãPuk ,Bø .lürýøpLG kõg óB í z ^ ô þñýG ,óBøk úG ókq Quk qA ïBãñø B«íPc ,lýPvø Arð@õé×ð@ úG çPGA úG áõßzì kõg úÞ þOoõ¾ o k ûApíø úG ëBíPuk pâA .lüpýãG Ao kõg þñýG ô óBøk ÿõéW úÖpu ô úvÇÎ pGApG o k Ao kõg Yðo@ þégAk QívÚ úÖpu Bü úvÇÎ ïBãñø ,lüoAlð òüA úG çPGA Rly óõñÞ BO .lðõzð û kõè@ óBPðBPuk BO lüpýãG þñýG ô óBøk .QuA û kõG ÈuõPì ô Øý×g lc o k ,kApÖA qA ÿoBývG o k ÿoBíýG óBPuoBíýG ok óly ÿpPvG óôlG ÿoBíýG òüA úG çPHì kApÖA qA ÿoBývG .lðA úPÖBü êìBÞ ÿkõHùG xôpüôl ÿBøôoAk QÖBüo k BG ô

àüpHO | | oõK þdPÖ óçuoA ÿBÚ@ JBñW þìçuA ÿAoõy wéXì ok òüpÖ@ Alg ô pHýéÞ ïpPdì ûlñüBíð ûBâok qA ,ûkõíð ÅpÎ àüpHO wéXì|ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýDo óAõñÎ úG Ao þèBÎ JBñW úPvüBy | JBhPðA

xoA òýéÏÖom@ QÞpy

|. îüoBPuAõg ÿqôpùGô QýÛÖõì þèBÏOpÃc ÿApG QülcA

Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A ëBu ,1388 ëBu

?kõy þì ûkB×PuA ó@ qA óApdG ÐÚAõì o k BùñO úÞ QuA àütOApPuA ÐHñì àü þñýìqpüq J@ lýðAk þì Bü@ .îýñÞ úíýG Ao óBíðAlðqpÖ ûlñü@ ,þñýìq püq J@ ÐGBñì qA þÛÇñì QyAkpG BG

ÿqoôBzÞ |kBùW óBìqBu þìõíÎ ÈGAôo þÚpy óBXüBGom@

|úÛÇñì J@ þìõíÎ ÈGAôo þÚpzðBXüBGom@

.QuA û kpÞ lýÞ BO Bø Quk ÿõyô Qvy ô úvÇÎ ïBãñø ok ëBíPuk úG ÜÖõì óBìoõzÞ úÞ QuA >püô þìBPéuA< ÿoBíýG òüA óBìo k ÿôoAk oõzÞ êgAk o k ôoAk òüA pÂBc ëBc o k ô ûly ôoAk òüA óõýuæõìpÖ úÞ kpÞ ïçÎA B«íuo þðBùW QyAlùG óBìqBu òüA qA {ýK .kõy þì lýèõO úíø òýPvhð òüA .QuA ûly qBÒ@ þÞõg ÿArð@õé×ð@ þðBùW ÿpýâ úíø êÞp ý G k ò ^ RoBâoBì îðBg .QuA pýgA ëBu 40 o k þðBùW ÿpýâ |A | Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úÞ QuA û kpÞ ïçÎA þðBùW QyAlùG óBìqBu ú ^ B O þ í uo ïçÎA òüA úßñüA .QuA ûlýuo þðBùW ÿpýâ úíø úécpì úG îùì þéýg ,koAnâ þì pýSBO Bø Qèôk úðApýãzýK RBìAlÚA pG ûqAlðA òüA BG úéGBÛì ÿApG QuBø úP×ø óBùW ÿBøoõzÞ pPzýG úÞ Ap ^ Q v ý ð Ñõýy úÞ QuA òüA {upK òüpO îùì óõñÞ A .lðA ûly û kBì@ ÿoBíýG lülW Ñõð .lyBG á BðpÇg lðAõO þì ûqAlðA ú^ BO |A| Ñõð ÿArð@õé×ð@ ØzÞ Bßüpì@ô àürßì o k )1388( 2009 ëBu o k úÞ þÞõg ÿArð@õé×ð@ óBâlðpK kBc ô þðBvðA ,þÞõg ÿArð@õé×ð@ ÿBø xôpüô qA þHýÞpO ,ly ÿçPGA qA ÿkoAõì ,àürßì o k þÞõg ÿArð@õé×ð@ Ñõýy qA {ýK .QuA )1355( 1976 ëBu ok Bßüpì@ ok ÿoBíýG òüA úG þðBvðA ô þìAk û kpPvâ ÿArð@õé×ð@ îDçÎ .kõG ûly }oArâ )1386( 2007 ëBu o k òýLýéýÖ o k ô ,úÖpu ,IO þñÏü þðBvðA ÿArð@õé×ð@ úG Bø óBvðA óBýì o k þÞõg kApÖA qA þgpG .koAk QøBHy þãPvg ô Bìpu xBvcA ,ko kpu ,ko kõéâ .lðõy þì ÕAp×PuA ô ëBùuA oB^k ÿoBíýG òüA úG óly çPHì qA wK rýð ÿArð@õé×ð@ þÏÇÚ ÀýhzO úG o kBÚ óBßyrK Bø QøBHy òüA QéÎ úG xBvc ÿBø QvO ïBXðA BG ÈÛÖ ó@ þÏÇÚ ÀýhzO ô lñPvýð þÞõg

àüpHO

kBG þìApâ ) ûBìpýO 7 þèA 1 ( J@ úñýùG Ùp¿ì úP×ø

|

| | oõK þdPÖ ÿBÚ@ JBñW

pùyom@ô õßuA,rüpHO ïkpì ïpPdì ûlñüBíð

þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíð ÐíXì wýDo IDBð

ëôA|wýDo IDBð óAõñÎ úG Ao þèBÏOpÃc JBhPðA ,û kõíð| ÅpÎ àüpHO ,úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ ô ÜÖõì ,úÛÇñìô þéì Üðôo ô úÏuõO o k úÞ îüoAôlýìA . lýyBG oAlüBK pâæBG pHÞA þéÎ

óõývýíÞ wýDo óAõñÎ úG Ao þéÏGBñW JBhPðA òvc îüoAôlýìA ,û kõíð ÅpÎ àüpHO ,wéXì ÿkB¿PÚA . lýyBG lñéG pu ô ÜÖõì ,lülW QýèõEvì o k| |

ëõEvì óApülì òíXðA wýDo

ëõEvì óApülì òíXðA wýDo |

ô úWõO êGBÚ FBýyA òPyA nâ BW qA , êýHìõOA ápO ïBãñø ôokõg êgAkok ...ô Qgõu RoBÞ , òýyBì RoBÞ , þPíýÚ .lýñÞ ÿoAkkõg AlW þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA QðôBÏì

ÿoô@ kBü ÿoAkkõg AlW qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô äük úéýuõG úGp ókoô@koAô qA .ly løAõg qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG êíÎ òüA Apüq lýñÞ

pâæBG pHÞA þéÎ þÚpy óBXüBGom@ RBÎõHÇì|

úèBu 16 óAõWõð àü úG ÉõG pì |A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG koõì òýèôA lýüBO ,ûly óApùO koAô û kAõðBg ûApíø úG úÞ Bßüpì@ îýÛì ê¾æA þðApüA o k úPynâ úP×ø kpÖ òüA ,QyAlùG RoAqô þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úG .ly QÖpâ oApÚ {üBìq@ koõì þv×ñO Qðõ×Î îDçÎ BG oõzÞ úG kôoô ïBãñø qA .ly þÏÇÚ|A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úG ÿô ÿçPGA {üBìq@ òüA o k ô RBìAlÚA ô oBíýG ÿApG þðBìo k RBìAlÚA ,ÿoBíýG ÀýhzO óBìq ÿBø óBìo k BG pÂBc ëBc o k úÞ ly qBÒ@ ÿô óBýÖApÆA ÿApG úðApýãzýK | .QuA ûly }oArâ {hHPüBÂo oBíýG þìõíÎ ëBc ,úPÖpâ Roõ¾ Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG {y qBÖ úPynâ úP×ø QyAlùG þðBùW óBìqBu| pG úÞ kpÞ ïçÎA Ao ÿoBíýG òüA þðBùW ÿpýâ úíø þüBùð úécpì þñÏü |A | jo óBùW ÿBø ûoBÚ ïBíO o k ûlñü@ ûBì {y ÙpÊ ÿoBíýG òüA xBuA òüA úéíW qA óBùW oõzÞ 84 o k ÿoBíýG òüA pÂBc ëBc o k .kAk løAõg QyAlùG þðBùW óBìqBu .QuA ûly }oArâ óApüA úüBvíø oõzÞ Q×ø þGBüqoA >ÈuõPì< Ao |A Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG þðBùW ÿpýâ úíø Rly koõì àü þÏÇÚ ÀýhzO úG úWõO BG QyAlùG RoAqô .QuA û kpÞ Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úG ÿoôpÂpýÒ ÿBø RpÖBvì qA úÞ kpÞ úý¾õO óBñÆõíø úG oõzÞ o k |A | 20 BG Bßüpì@ pýËð ÿoBíýG òüA ÿæBG Ñõýy BG ÿBøoõzÞ ûtüô úG ,BøoõzÞ pýËð þÚpy JõñW ÿBýu@ ÿBøoõzÞ ,AkBðBÞ ,àürßì ,çPGA koõì oArø óBíè@ ô óBPvéãðA lñðBì þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA þgpG ô lñéüBO ,òýLýéýÖ QyAlùG RBßð QüBÎo pG òýñ`íø úðBhOoAqô òüA .lññÞ ÿoAkkõg qA û kB×PuA ,óBüçPHì BG àükrð xBíO qA ÿoAkkõg ûtüô úG ,ÿkpÖ

: ïpPdì ûlñðAo

| | ÿkBñì BÂpýéÎ pPÞk ÿBÚ@ JBñW

þÚpy óBXüBGom@ RBÎõHÇì|

ÿpuApu úìBð úP×ø

shahryar e ma weekly

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

:þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo

8

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

ÿpuApu úìBð úP×ø

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

Ao| kpì òüA !?| lýuBñy þì

ïõéÒô ApÎBy ÿkBÛ èõ þñì R pýc Akõ ütð@ ÿk B ÛèAk ûl ðô q ôA õu þßð Bu áo ôA ÿk B Ûèô ô òýìrýð BÚo ôA , BÛè Ak áo ôA pýðæôk Ak oæ oB ìAk ÝBüBu úð óBÚ pý ðæ õu ól ñýXñü õ Eu ,pè qõ â óo õâ

|

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

kõg ÿpùzíø úG Ao kõg ÿBW ,ÿkBÎ QüõÃÎ úG úWok ërñO BG rýð úWkõG ô úìBðpG ëôA wýDo IDBð ô pøA ïkpì ûlñüBíð óBdüo ÿkõÏvì ,õu pãük qA . kAk ÿkBñì pPÞk QüõÃÎ úG ô koôBýð ÿACo lülW RBGBhPðA o k rýð RBÛýÛdO ô }qõì@ óõývýíÞ QÛHu ÿõâ ÉBHOoA òüA o k úÞ þvÞ BùñO ûpg æBG ô ly ÐðBÚ oõGrì óõývýíÞ ÿkBÎ ïkpì ûlñüBíð oõK þdPÖ óçuoA ,kpÞ kõg ó@qA ,kõg ÿBø þðBPuA îø pãük qA Ao óAõñÎ úG ,ó@ qA ZoBg ô wéXì ok kõg RçìBÏO QüõÛO ô Bø }çO BG úÞ kõG pHýéÞ úG ,ûlükpâ ëlG óBâlñüBíð òüpO ÿA úðBuo ,ëBc òýÎ o k ô òüpOoAnâ pýSBCO qA þßü . lükpâ JBhPðA wéXì ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýDo óAõñÎ

******

ÿoArâpG óBìq pýýÓO ,oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo óBGrýì rüpHO oBHgA îøA qA ... ô óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì .QuA þÚpy óBXüBGom@ þyqoô þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þðBGrýì :Q×â þÚpy óBXüBGom@ ëBHýèAô QEýø wýDo .lýuo rüpHO úG oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þOBìlÛì úécpì :kôrÖA þãýHðAõük Büôo úéèA|ZpÖ .ly løAõg oArâpG rüpHO þðBGrýì úG ôk úÛÇñì oõzÞ óBðAõW þOBìlÛì úécpì :QyAk oBùÊA úìAkA ok þÚpy óBXüBGom@ ëBHýèAô QEýø wýDo ôk úÛÇñì o k úÞ ly løAõg oArâpG úÛÇñì o B ù ^ o k oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô óApùO ,òüôrÚ ,óBXðq ,óçýâ ,þG pÒ óBXüBGom@ ,êýGkoA ÿBø|îýO rüpHO þðBGrýì úG .lðoAk oõÃc óAolðqBì ô oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þOBìlÛì úécpì :kpÞ óBzð pÆBg ÿô .ly løAõg oArâpG ûBì pýO 25 qA rüpHO þðBGrýì úG ôk úÛÇñì ,óæõEvì RlÎBvì BG QuA lýìA :Q×â Bø|QGBÚo êdì Áõ¿g o k þùéèA|ZpÖ oBýPgA ok Bø|QGBÚo ÿoArâpG ÿApG rüpHO þ×üpy|oõK ÿp×ð oArø 6 wýuBO ûqBO òèBu .kpýâ oApÚ óBPuA ëBHýèAô QEýø kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì ÿoArâpG óBìq pýýÓO * rüpHO ok óBýðApüA xBuA pG :Q×â þÚpy óBXüBGom@ YðpÇy QEýø wýDo ,Býð|ÿlícA lüpÖ òývc óBìq óBPuA þðlG|QýG pO êÞ ûoAkA ô oõzÞ YðpÇy óõýuAolÖ BG ûly ïBXðA QÛÖAõì û ko ok óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì ÿoArâpG .kpÞ pýýÓO rüpHO YðpÇy úðBg óBGrýì úG óApvK ëBu 20 püq þñu û ko ok óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì :kôrÖA ÿô óBPuA 30 oõÃc BG ûBì pýO |Q×ø BO ûBì pýO ëôA qA kõG opÛì óApvK ëBu 20 püq þñu RBÛGBvì þøBãzðAk RBðBdPìA êýèk úG úÞ kõy oArâpG þvýDõu }ôo úG oôk 9 o k .kõy ëõÞõì ûBì pýO 23 BO18 úG ûpùì 180 oõÃc BG Bø|QGBÚo òüA ëôA úécpì :kpÞ eüp¿O úìAkA o k Býð|ÿlícA Bø|QGBÚo òüA pOpG îýO 10 rüpHO ok Bø|QGBÚo óBüBK qA wK ô oArâpG rüpHO ok QulG oArâpG Ao ïôk ô þüBùð úécpì óBGrýì pùy ô óBPuA ok ÿoBW ëBu ûBì òíùG o k .kõy Àhzì óBìpùÚ ûp ù ^ B O l ñ ñ Þ|þì þÚpy óBXüBGom@ óæBùðõð þðBìpùÚ þPzÞ ÿBø|QGBÚo óBGrýì lðpì* óBXüBGom@ óæBùðõð þPzÞ RBÛGBvì þÚpy óBXüBGom@ þPzÞ QEýø }oArâ úG .ly løAõg oArâpG lðpì óBPupùy þðBGrýì úG þÚpy o k ûBì pýO 12 ô 11 þÚpy óBXüBGom@ þðBìpùÚ óæBùðõð kAq@ þPzÞ RBÛGBvì BO 1373 lèõPì ëBùðõð óApýâ|þPzÞ ô oArâpG ØéPhì ó qô 11 ok lðpì óBPupùy | | .lðoAk Ao Bø|QGBÚo o k oõÃc Üc 1375 | | :þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýGpO êÞ pülì|

kõy|þì rýùXO rüpHO àýPuBñíü s òèBu

òí þÚpy óBXüBGom@ úG kõg pýgA RpÖBvì o k ÿpGApOô ûAo püqô kõy þì úP×â óBüpXì ô óAoBßðBíýK oBÞ ûõdð qA ,óBXðq –rüpHO ûAo kAq@ RBÏÇÚ qA þgpG lükqBG ûAo kAq@ òüA þDApWA RBýéíÎ ok úÞ úPyAk ó@pG Ao òýèõEvì ô úPyAk ÿpýËð îÞ kBÛPðA ûlßzðAk QuBüo úG pXO ëBu 20 úÞ þðBùHùG lýíc pPÞk . lðôpG ûAo B¿Î úG Quk, ûsôp K l ñ ^ þ D ApWA Qüpülì,püqô QðôBÏì ,QÏñ¾ô îéÎ þPÏñ¾ ûlßzðAk óApíÎ óBñ`ð@ ,koAk kõg úñýzýKo kAo óõGoõu ûBãzðAk þãPgõì@ {ðAkô îùì ÿ { è B ^ ú G û Ao kAq@ ûsôpK pu o k Ao pÂBc oBãðA êùu óApülì ô þÆBg óAoBßðBíýK JBÇg pÂBc óAoBßðBíýK ô óApülì úG ÿô ! QyAlð úýWõO óAõO wÞ aýø úÞ lýzÞ úG koAk ,lyBHðlÛPñì lðôo òüA qA pâA þvÞ ô lýñßýì oBÞ Bíy úÞ þÏÂô òüA BG kõíð pG Ao ïBßdPuA ô þíßdì ó@ úG ûõÞ úP×â Bíy úG þvÞ ú ^ ! l ñ Þ þì QðBýg oõzÞ {ðAk ú ^ B G oBÞ òüA !? ...ô }BLG ô rüpG ôlürüpG á Bg û kBW püq ó@ ÿBW úG ô lüoAk QÖAp¾ úG úíø ,püqô JBPÎ òüA qA wK ,QuA pÞm óBüBy ?QuA oBâqBu þPüpülì ô oBG òüA þPuAo úG ô . kõy ApWA Qý×ýÞ òüpPùG úG oõGrì ûsôpK ÀÚAõð BO lðA û kBPÖA úð lñPyAkoApÚ ÐÆBÚ ô lñíðAõO pülì àü ,kBPuA àü pGApG ok þDApWA óAoBÞolðA Quk | !oBãð êùuô þðBñ`ð@ xBñyoBÞ àü

ÿoBG oBÇÚ òýG ÿkoõgpG úðõã`ýø :úÞ úPyAk oBùÊA þDõãP×â o k þìçuA þñýñ`ñüA RAoBùÊA ô ûlzð ïBXðA rüpHO – úÒApì – óApùO pývì o k ÿpÖBvìô BG kôpPzø oAlðBìpÖ pÖ þñvc úÞ QuA þèBc o k òüA! QuA Ädì JnÞ úG Bùð@ ëBÛPðA ô p×ð 39 óly fôpXì qA oBÇÚ ôk koõgpG RBýDrW eüpzO xôpg ïk lñðAk |þíð ç C ÏÖ óBâlñðAõg ëBc pø úG |! kõG û kAk pHg óBPuoBíýG | | !Ao xBHÎ RpÃc îvÚ Bü lññÞ oôBG Ao

******

òíXðA pýGk rýì@ àüpdOô áõßzì ÿBùPÞpc ëBHðk úG kõy þì ûlýñy úÞ ú`ð@ úG ïkpì ÜüõzO ô YýýùO o k rüpHO ÿBø ûBãzðAk qA þßü þìçuA ûly QyAkqBG þìBËPðA ô þPýñìA êìAõÎ ÈuõO ,ûkBùð ïBð þðlì þðBìpÖBð .QuA û kõíñð IünßO Bü lýDBCO Ao pHg òüA þíuo ÐHñì aýø óõñÞ BO úÞl ñ ^pø, o B ù ^ o k ,ÿpuApu ûly QüAløô áõßzì ÿBùðBüpW ÐHO úG QuA pÞ m óBüBy kõùzì þðõðBÚ pýÒ RBÏíXO ô þÆApÖA RBÞpc úðõãñüA rýð rüpHO óBupG@ ûAo òüA ókAk oApÚ îø oBñÞô RBGBhPðA qA {ýK úP×ø ôk ÿBøoBÏy ÿoô@ kBü úÞ û kõG BC×Çè .lñÞ þìpýv×OAooAkBñÏì êýédO àü ,RBGBhPðA qA lÏG RBìAlÚA BG BøoBÏy ÿoBÏy òüA ! úzýì QìBýÚ óApüA – úzG IéÛO pâA !lýñÞ úWõO oBÏy òüA úG puApu qA ûly QüAlø óBüpW BG óBìríø ,RBGBhPðA úG ûlðBì úP×ø ôk úÞ QuA ...BCPüBùð ô ly þì fpÇì ÁBg êìAõÎ ÈuõO oõzÞ

Bøûlýñy

RBGBhPðA qA wK úÞ úé¾Bc ÿBø þìAo@ Bðô RByBzPÒA þK o k| |kõy þì úP×â o k IéÆ Q¾pÖ kApÖA qA þÏíW ,QuõýK ÑõÚô úG ÿoõùíW QuBüo îøk ÿBùPßíýð ô BùßðBG ÿBø úzýy ô BøõéGBO IüphO ô òPvßy úG rýð rüpHO .lðkõíð lcAô QÞpy òüpÖBvì þìBËPðA êìAõÎ ÈuõO óApãGõy@ òüA qA p×ð 60 kôlc úÞ QuA þèBc o k òüA RBÏüBy qA þgpG pGApG o k rüpHO óBPukAk þÖpÆ qA .lðly QyAkqBG þPýñìAô úÞ úPyAk oBùÊA ,pýgA þðõðBÚpýÒ RBÏíXO o k ÿA ûlÎ óly úPzÞ pG þñHì ó@ qA pPHèBW .QuA ûlzð }oArâ BùGõy@ òüA o k þcôpXì ô úPzÞ úðõã`ýø ïAlß`ýø ,pãGõy@ óBâlypýãPuk ,rüpHO ïpPdì óBPukAk pËð ÜGBÇì úßñüA ****** ,wéXì ÿBø óõývýíÞ êgAk klXì RBGBhPðA ëBHðk úG| |kõy þì ûlýñy .lðA û kõHð þ¾Bg ÿAlülðBÞ oAlÖpÆ

****** òüA o k úÞ lñPyAk þDBøkôpÖôqApÖ Bø óõývýíÞ òüA ok þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíð óAõñÎ úG óõývýíÞ òüA ÿkBÎ õÃÎ ô úðBýì ïkpì ûlñüBíð þíyBø xlñùì BPuAo p×ð 40 úG àükrð óly þígq qA kôpPzø oAlðBìpÖ úÞ þèBc o k kõy þì úP×â wýDo IDBð úG ëôA þvýDo IüBðqA þðBíco BÂo ô ô JBhPðA ÐüBñ¾ óõývýíÞ wýDo rüpHO –óApùO pývì o k ÿoBG ô ÿpG pÖBvì oBÇÚ ôk koõgpG pSA pG òüpÖBvì qA óõývýíÞ ëôA wýDo IDBð þãñøpÖ pPÞk úÞ QuA þèBc ok òüA . QÖBü ërñO ïôk ÿoõùíW òø@ ûAo þìõíÎ ÈGAôo pülì ,QuA û kAk pHg )kôpPzø úÛÇñì(

úXýPð Áõ¿g o k îýÛPvì QèBgk ô lñðAk þì lýüBO Ao BìBG ôA úðBÆBPdì Bßüpì@ þðAõOBð úG óBÎmA .lñðAk þì óByoõzÞ ÐÖBñì op úG Ao óApüA RBGBhPðA :kôrÖA óApüA RæõdO pG ÿoAnâpýSBO o k Bßüpì@ þðAõOBð úG óBÎmA BG òüBPyA òýÖ Bø AlülðBÞ qA þßü úG oõùzì óAkpâoBÞ úìBð o k îðAk|þì :Qyõð >ÿõuõì òývcpýì< úG ÿA|úìBð o k >úWoõy ëBíW< ****** ?QvýÞ ûkAq ÿoõð BÂpýéÎ êpýßvzì pì ýoýBÓývO ôG óóAAppüüAA úoGkkRôoôBÎÿçApÆGA Bÿßoüpôì@@ÐþíOBWÎçpÂÆABcóAõëOBòcìopkËîðñúÞGþôìQpßuÖA ûòlìy" Ao Rkõg óõìApýK ÿBø|xBñg IüpÖ ,ÿA|úPÖpâ oApÚ ûly ïBXðA êíÎ ".QuA >òýüBK oBývG< oõzÞ òüA þðBvðA ÿBøkAlüôo ÿBùPñì|þG Qíco }õÒ@ úG QzâqBG ÿApG BìA !ÿA|û kq pg@ îýu úG ô ÿA|û koõg ólñè òÞ Bu óõñÞ A ô û kpÞ þâlðq êýüApuA o k Bø ëBu úÞ û kAq ÿoõð BÂpýéÎ .Qvýð pük QÚô aýø ,lðôAlg þé¾A ûpùì lñßýì oBÞ wýéãðA ô êýDApuA þPýñìA ÿBø wüôpu ÿApG ô QuA ****** àü qA wK úÞ û kAq ÿoõð .QuA óApüA oõìA o k úýG pÏèA ô õüôA êO ,ólñè ÉBHOoA Qðõzg þ×ð ô þìBËPðA ÿôpýð ****** õðs ok Bßüpì@ô úýuôo ÿA|úPvø lyoA óBâlñüBíð ÿpýâ ûoBñÞ úG oõHXì ,þðõürüõéO úßHy àü òýGoôk êGBÛì o k þÚçgA þDAõuo QíùO pG þñPHì ô òüpÖ@ òíyk ô úðAqõO òýÞ ÿqBuBÃÖ pýýÓO ô Qðõzg þ×ð .kõG ûly ÿA úðBuo oBÞ qA BG êìBÏO ô þPuôk ô QHdì úG ,QÛýÛc pG þñPHì lülW ÿBÃÖ úG ApPÖA ô ô úýuôo ÿA|úPvø lyoA óBâlñüBíð ,ûlñü@ úHñyo B ù ^ ô úHñy|úu ÿBøqôo | .kpýâ oApÚ êíÎ úcõèpu lüBG rýð pãülßü ÿBøoArÖA|äñW þXüolO {øBÞ úìBðpG BO lñü@|þì îø kpâ õðs ok Bßüpì@ ÜHÆ þìBËPðA ÿôpýð :Q×â þìBËPðA ÿôpýð þølðBìpÖ òýzðBW óAkAo oAkpu .lññÞ þuopG Ao úÛÇñì o k ÿA|úPvø ****** û kpßð û kB×PuA ïpâ fçu úðõâ aýø qA óApãGõy@ ókpÞ ûlñÞ ApK ÿApG oõPuk .QuA þðBXñvÖo þíyBø pHÞA ûkAõðBg ÿBÃÎA qA òO YñK ÿpýãPuk ****** ûrDBÖ Bùð@ òýG o k úÞ þðBXñvÖo þíyBø pHÞ A û kAõðBg ÿBÃÎA qA òO YñK | ïBìA ïpcoAnâ IíG QvüoôpO QHÚBÎ îßc BG ô þüBuBñy þPýñìA óAoõìBì ÈuõO ,koõ g | þ ì î z ^ ú G rýð þíyBø kpÞ pX×ñì Ao kõg ô kpÞ oApÖ ïpc þèBíy Ðé Qíu úG þüBuBñy qA lÏG ÿô .lðly kAq@ ,lðkõG ûly pýãPuk þüBÃÚ ÐWpì .ly óApDAq qA òO úu óly fôpXì ô oAnâ IíG kpÖ óly úPzÞ UÎBG úÞ ****** wéXì wýDo oAlzø ****** pùy ok {ìAo@ qpì BøAlülðBÞ ô óõýuBýu lüBG úßñüA óBýG BG þìçuA ÿAoõy wéXì wýDo | pùy îùì ÉBÛð ô Bø óAlýì o k ,oBíypK oõÆ úG wýéK ûtüô ÿBøôpýð óõñÞ A îø kõè@oBHÒ ô IéÛO ókpÞ kBüpÖ BG :QyAk qApGA ,lññÞ AlW óApãGõy@ qA Ao kõg óAlýì o k Bøôpýð òüA rÞpíO .lðoAk ëpPñÞ QdO Ao ÑBÂôA ô lðA ûly pÛPvì .kpÞ ÿpýãýK Ao ÑõÂõì óAõO|þíð Jõg ,Bø|óBGBýg úG ólðBzÞ ô BÃÖ ókpÞ .QuA pãük ÿBW pø qA {ýG JçÛðA ****** óAqôpÖA {O@ þìBÞ Bð ****** þìBËPðA ÿôpýð oAlzø îËÏì RBðBýG úG ûoByA BG ÿpHøo îËÏì ïBÛì úG ÿA|úìBð o k þPñW lícA úéèA|Qü@ | þðõðBÚ pýÒ RBÏíXO óBcApÆ úG JBÇg þìBËPðA ÿôpýð ûlðBìpÖ òýzðBW ëBu þu ëõÆ o k :kpÞ eüp¿O ,úPynâ qôo úÏíW qBíð ÿBø|úHÇg o k úè koõì þüBÃÚ îßc úG lñðAlG lñzÞ þì Bø óBGBýg úG Ao ïkpì úÞ þðBvÞ:Q×â JçÛðA òüA úG þHýu@ ô lðqôpÖApG þzO@ lñPuAõg ïçuA óBñíyk ûBâpø úPynâ pýgA qôo l ñ ^ ok /.ly lñøAõg pýãPuk ô QÖpâ lñøAõg oApÚ óõðBÚ kpãýK .lðlðBì ïBÞ Bð lñðBupG .lðA ûly fôpXì þðBGBýg ÿBø ÿpýâo k o k þìBËPðA ÿôpýð óAoõìBì qA p×ð 400

o BH g A Èg rìpÚ

******

pýgA VkAõc ûoBGok þìBËPðA ÿôpýð úìBð| ,ÿõuõì òývcpýì úG JBÇg ÿA úìBð pýgA VkAõc ûoBGo k þìBËPðA ÿôpýð .Qyõð ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ûoôk òýíøk ÿBøkrìBð qA þßü

******

xoBÖ YýégoklülùO ÿBø|J@ o k QuA ûBì 7 kôlc rìpÚ lñzÞ îWBùì úðõâ îÞ ApO úÞ|þèBc o k óBürG@ ÑAõðA ô þøBì òO oArø Bøl¾ åpì UÎBG óBíÎ ÿBüo k ô xoBÖ Yýég ÿBø|J@ þâqBPG îø þüBüo k ÿBø|xôpÎ þüBÖõßy ïBð úG lülW ÿA|ûlülK ,ûly .lñÞ|þì lülùO Ao Bì þGõñW

******

þPüõÞ ïBÛì ÙApPÎA îñÞ þì oõ¿O òì ,ÝApÎ o k ÿkAq@ ÿApG ûqoBHì ïBXðApu òPÖpâ pËðo k BG | RBGBhPðA qA lÏG {èB^ òýPvhð .lñßG óApüA o k þPèBgk óæA lüBHð Bßüpì@ úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA kõídì ÿApG RBGBhPðA qA lÏG {èB^ òýPvhð ****** wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG ôA Qvhð Qèôk óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA Bø þüBßüpìA îýÛPvì QèBgk BølÏG ô lzð úP×â râpø ôA ïçÞ o k Bùð@ qA þgpG úÞ þéüæk úG BñG îùð Qèôk òüA :Q×â óApüA RBGBhPðA ûoBGo k pËðoBùÊA òüpO ûqBO o k óõPñýéÞ ÿoçýø | îXvñì þPèôk 1384 ëBu o k QvðAõPð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO Bßüpì@ RBìBÛì BìA lññÞ êc Ao kõg þégAk Rçßzì úÞ QuBø þðApüA ûlùÎpG îýO .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG úÞ løk êýßzO .lñPvø óApüA Qèôk BG ûpÞ Anì ÿApG þüBø ûAo ÿpýãýK úG lùÏPì .lýyBK îø qA Bø|îýO püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA RAoBùÊA ,úWoBg RoAqô lyoA ÿBÃÎA úéíW qA Bßüpì@ Qèôk RBìBÛì |

:þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo

RArýùXO ëBüo óõýéýì 300 :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO êÞ pülì .ly rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy òèBu koAô àýPuBñíüs þyqoô ÿoBhÖ òývdìçÒ ,þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úG :kôrÖA qôpìA àýPuBñíüs ûoBG ôk þüBÖõßy ô rüpHO ok àýPuBñíüs }qoô úÏuõO oõËñì úG .ly rùXì lülW JBHuA úG rüpHO þ¾B¿PgA òèBu rüpHO Bø|ëBu rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy àýPuBñíüs þ¾B¿PgA òèBu :QyAk oBùÊA ÿô Rlì òüA o k ô QÖo òýG oA ó@ þyqoô RArýùXO ïBíO ô ly Üüpc o B ^ k { ý K .QÖpâ|þì oApÚ óAoBßyqoô û kB×PuA koõì þíülÚ RArýùXO ô JBHuA o k rüpHO àýPuBñíüs :kpÞ óBzð pÆBg þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO êÞ pülì û kAk oõzÞ ô óBPuA þyqoô úÏìBW êüõdO þðBðBìpùÚ ô óBâoBPu êHÚ ÿBø|ëBu úìAkA ÿpãýG pì ô }qoô ú¾pÎ o k kõg RAoBhPÖA úG pÂBc ëBc o k úÞ QuA úÞ QuA úPÖpâ ïBXðA ÿBø|ÿoAnâ|úüBìpu þGBükAlÏPuA UdG ok þèô lñøk|þì kAk óBzð ÿpHÞ A pýèk òèBu ok ëBu 10 püq óAoBÞ àýPuBñíüs ÿp×ð oArø 2 {üBíø .lýuo løAõg ApÖ ÿkôq úG rüpHO àýPuBñíüs }qoô þDçÆ óAoôk úÞ oõÃc ô óBPuA àýPuBñíüs QEýø RBGBhPðA óBüpW o k :Q×â úìAkA o k ÿoBhÖ RArýùXO úñürø qA þzhG úÞ ly opÛì oõzÞ àýPuBñíüs óõýuAolÖ wýDo óõýuAolÖ Ao pãük {hG ô óBPuA þðlG QýG pO êÞ ûoAkA Ao Býðk qôo úG ô koAlðBPuA ô ly ÜÛdì pìA òüA úÞ kõy ÿoAlüpg óBíè@ oõzÞ qA RArýùXO òüA BO lñÞ òýìBO ëBüo óõýéýì 300 rüoAô ô oõzÞ àýPuBñíüs óõýuAolÖ ÿoBßíø ô RlÎBvì BG ô êüõdO û kBì@ RArýùXO òüA qA þzhG óBPuA þðlG QýG pO êÞ ûoAkA ÿõu qA .QuA rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy òèBu ok I¿ð

BøúP×â

ô

rýì@ QýÛÖõì þPÏñ¾ RBìlg QÞpy o k þPÏñ¾ óBð Ræ@ òýyBì lýèõO fpÆ

Quk o k ÿBùPýèBÏÖ òýñ`íø ô BùülñíðAõO ÿBø ûqBu QgBu lñðBì QÞpy ÿApWA ô þDBvÞ lýùy óBGõOA ëkBHO êK ÿréÖ l ñ ^ ÿ B ù ñ è B u ,êâ ÿoõÚ êK ,óAoAluBK óBPuA þðlG QýG pO þðAlýì ô ôk ô ûoõËñì Èg ô úðBýì kæõÖ úðBgoBÞ pìoõ×üo ,òüôrÚ þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ òýyBì lýèõO .QÖpâoApÚ eÇvì

BG oõzÞ o k oBG òýèôA ÿApG eÇvì QÞpy òüA ok þðBíè@ QÞpy QÞoBzì ûAo BG kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ,kpýâ þì ïBXðA þPÏñ¾ óBð lýèõO ÿBølcAô ÿqAlðA ô lyo QùW o k Ùpãy þèõdO eÇvì ô lü@ kõWõG oõzÞ óBð QÏñ¾ þüBÖõßy BG IuBñPì ô þPyAlùG ,JõÒpì þðBð pPzýG ÿoBâlðBì ô ïkpì äñøpÖ ô úÛDAm QéÎ úG úÞ kõy Bø ûp×u koAô QhK ,JõéÇì Qý×ýÞ qA ÿoAkoõgpG pG ûôçÎ ÿrüo oôk ï lÎ ô QgAõñßü pSõì ïkpì QzýÏì ô kB¿PÚA ok úßñüA lýèõO o k oõzÞ þDB×Þkõg úG kõG løAõg kpÞ løAõg þùWõO óBüBy àíÞ rýð ï lñâ ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo QuA þñP×â. ûApíø úG þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð qA ÿA ûlÎ ô Bø QýèBÏÖ qA lükqBG oõËñì úG þìçuA RBìlg QÞpy þulñùì ô þñÖ RBìlg òüA êdì o k óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ óBüpW ok àükrð qA ô úPÖBü oõÃc QÞpy

o k úHñy qôo þùèAlHÎ BÂo:qõýðBßvüA òýyBì lýèõO Èg ûBâoBÞ qA lükqBG óBüpW eÇvì þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ Ræ@ òýyBì lýèõO qA ëBc úíø ok Bì :kôrÖA oõzÞ êgAk ok þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô wéXì :kôrÖA þùèAlHÎ. îýñÞ þì QüBíc ô óBâlññÞlýèõO þìBc ô óBHýPzK ûoAõíø ok óBð@ BG ÿoBßíø û kBì@ ô û kõG óBñüpÖ@oBÞ Rçßzì êc ô ÿpýãýK Áõ¿g ô BùðBìqBu BG ÉBHOoA êýùvO rýð ô þèBíPcA xlñùì úìAkAo k. lyBG þì BùðBhOoAqô RBìlg QÞpy êìBÎpülì ,þðApHìBu úDAoA BG óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ RBìlg ô BùPýèBÏÖ eüpzO úG þOBdýÂõO ô QüBíc oBPuAõg ô QgAkpK QÞpy ô ÐüBñ¾ úG óæõEvì úHðBW úíø úWõO RBìlg úDAoA òýñ`íø ô þégAk RAlýèõO qA ZoBg Ùlø ÿBøoAqBG úG þulñùì ô þñÖ RBìlg QÞpy êìBÎpülì. ly oõzÞ úßñüA óBýG BG rýð óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ òýyBì lýèõO

î z ^


7

þùâ@

shahryarema.news@yahoo.com ÁBg þìBùu wükpK óAqBu úükAo QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™690 88/3/17 òüA ok 10200344274 þéì úuBñy ô 26331 ûoBíy QdO 1388/03/13 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA ÿkAq@ lùì oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBð oBùÊA ,RoBËð ,úHuBdì ,þcApÆ ,úýñGA ,úG ÉõG pì RBýéíÎ úýéÞ| | :QÞpy ÑõÂõì –1| .kõy þì þùâ @ ,þÚpG RBvýuBO ,ÿqBu úÆõdì ,þzÞ ëBðBÞ ,ÿqBu ûAo ,ÿqBu êK ,ÿqBulu ,QÞoBzì ApWA ØéPhì ÿBø|QÞpy qA þâlñüBíð ngA ,þðBíPgBu eèB¿ì lýèõO ,ÿoBíÏì ô þßýðBßì .ÿoAkpG úzÛð ,êÞk I¿ð ,RolÚ ,JçÂBÖ ô J@ ,RApGBhì ,ôpýð ëBÛPðA ÉõÇg ,ÿqoôBzÞ ,ÿqBuqBG ô Qìpì ,ÿqBuõð ,IüphO ,ÿoAkA óõýuBìõOA –ÿkæõÖ ô úìo@ òPG ÿBø óBíPgBu Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .õéýu ,þG@ ÿBøBñG ,ûBâolñG ,þP×ð ÿBøõßu úéßuA ÿkAq@ óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð | | 4784455 :ò×éO –14 áçK ïõu xBü QvG òG þãñu óBíPgBu l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 50/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 5/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 374 ûoBßíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 2/500/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK rüpHO kBùW óAlýì úHÏy úLu îßðBG krð 1388/03/06 joõì úèAlHÎ lüõð ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ïBùu óBHcB¾ lùÏO o k úüBìpu ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG oõK îyBø þéÎ ÿBÚA –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG û kAq lídì ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ lídì ÿBÚ@ –5-3 | óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ lídì( êìBÎ pülì BÃìA BG ûpýÒ ô úP×u ô à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc ÝkB¾ lídì( êìBÎ pülì BÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG) õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .QuA pHPÏì QÞpy pùì BG ô ) õ é ^ B u þíýøApGA xoqBG óAõñÎ úG JApg rýO ÿoBPhì àèBu ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8| | lyBG | ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG ÿôBýg û kAq ïçuA òülèA ïBvc ÿBÚ@ –1-2| | þé¾A

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG óBXüBGom@ RoBXO ô QÏñ¾ ûoBPu QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™686 88/3/17 òüA ok 10200344329 þéì úuBñy ô 26336 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA | | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy îPvýu ÿqBu û kBýK ô þcApÆ ,ÐüBñ¾ þulñùì úG ÉõG pì oõìA úýéÞ ïBXðA| | :QÞpy ÑõÂõì –1 îPvýu ,þPüp ü l ì ú ^oBLßü ÿBø îPvýu ô Qý×ýÞ Qüpülì ÿBø îPvýu ,Qüpülì RBÎçÆA ÿBø ,pýâApÖ Qý×ýÞ Qüpülì ÿBø îPvýu þcApÆ ô oApÛPuA óBìqBu þèBÏO ëlì ô ÿoô ûpùG ÿBø ûpùG FBÛOoA ô kõHùG ÿrüo úìBðpG ô þPüpülì ÿBøoBßøAo úDAoA ,þGBüoAqBG ,ûsôpK Qüpülì ô ëpPñÞ ÿBølñü@pÖ þcApÆ RBìlg úDAoA ,þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy úýéÞ qA þâlñüBíð ngA ,ÿoô úðBgoBÞ þcApÆ ô ôo kõg RBÏÇÚ ÿlýèõO ÉõÇg ÿqAlðA ûAo ô I¿ð RBìlg ,lýèõO ô QgBu RAo kB¾ ô RAkoAô ô pýíÏO ,}ôpÖ ô lüpg ,lýèõO pýËð æBG koAõì BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ô RBÏèBÇì .oõzÞ ZoBg ô êgAk ok þâlñüBíð ô IÏy kBXüA ,úÆõG pì RBÏÇÚ ô Ræõ¿dì ,þulñùì ô þñÖ RBìlg úýéÞ úDAoA ,RBÎçÆA ô oBì@ êýédO ô úürXO ô ÿoô@|ÐíW ,ÿoBì@ ûqAlðA ,þ¿¿hO ÿBø wðAp×ñÞ ô BøoBñýíu ,{üBíø ÿoArâpG RoBËð ô ûoôBzì ,ÿoBßðBíýK ÐíW ,ÿkB¿PÚA ÿBø fpÆ þXñu óBßìA|,oAqBG îùu òýýÏO ô þüBuBñy ,ÿpPzì QüBÂo ÿpýâ qA îÎA þWoBg ô þégAk þðBâoqBG ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ,Bølñü@pÖ ëpPñÞ ,ÿpýâ úðõíð ,Bø û kAk ÿoô@ úìBðpG ô ÿqBu úñýùG ,úÏuõO ô ÜýÛdO RBÏèBÇì ïBXðA ,RAkoAô ô RAo kB¾ ,}ôpÖ ô lüpg ÿBø îPvýu ,þðBvðA IuBñì Qüpülì ûoôBzì ,ÿkBùñzýK ÿBø fpÆ òüôlO ô þcApÆ ,ÿrüo RBìlg úDAoA ,þ×ýÞ RBÏèBÇì ÿApWA ô þcApÆ ,àütOApPuA Qüpülì ÿBøoBÞ ûAo úDAoA ,þèBì píPvì kõHùG ô oBÞ Èýdì þølðBìBu BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ ,QÞpy ÑõÂõì Áõ¿g o k ûoôBzì lñÖAlK ô óApdG Qüpülì ÿrüo úìBðpG ô þcApÆ ,Bíãýu {y pýËð þPüpülì ÿBùßýñßO püBu .ô Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Qüpülì –2| | .æBG koAõì BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ô êìBÎ pýÒ j p¿Î þèô rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð ÔéHì :QÞpy úüBìpu–4| | 3300843 :ò×éO Øßíø úÛHÆ 9N þÚpy JBPùì ÿpPì 10 ûBãGAõg Qíu úG pÖ òýùy lícA ÿBÚA –5-1|:QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 20/000/000 ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG }qBO lcA ÿBÚA –5-2ûpülì QEýø wýDo Qíu úG pÖ òýùy lícA ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þðBXñ×uA ÿlHÎ BÂpýéÎ oAkBùG ÝAôoA ô kBñuA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu2 Rlì úG êìBÎ pülì pHPÏì QÞpy pùì ô ûpülì QEýø BÃÎA qA þßü ô êìBÎ pülì FBÃìA BG þßðBG oô@ lùÏO kBñuA ô | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì FBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð püBu ô kõG løAõg ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA–7|

|ÁBg þìBùu om@ òýìA óAqBu àýð QÞpy wýuBO þùâ@

|

ûoAkA òüA ok 10200345320 þéì úuBñy ô 26435 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy oBùÊA ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÿkAq@ p¿Î oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBð úýñGA ô óBíPgBu þðBíPgBu ÿBø ûsôpK ÿoBßðBíýK ô ApWA| | :QÞpy ÑõÂõì –1| | .kõy þì þùâ @ ô þzÞ ëBðBÞ ÿoAkpHÞ Bg ÿlñG ëôlW ÿqBu êðõO ÿqBu lu ÿqBu êK ÿqBu ûAo ÿqBu ûõHðA }ôpÖ ô lüpg ô RAokB¾ ô RAkoAô þðBíPgBu eèB¿ì ÐüqõO ô lýèõO ÿqBu úÆõdì þzßøq o k QÞoBzì RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ úìBð QðBí ô ïAô úðõâpø ngA þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð BÇÎA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | þWoBg ô þégAk 4788693 ò×éO –kAtð fçÖ ÿpPì 12 úèæ ûAo o B ù ^ rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | joõì132 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 1/000/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu óApülì òýèôA –5| | .QuA ûlükpâ QgAkpK lñùu lülW pùy úHÏy þéì àðBG krð 88/3/24 úG pHXðo Ü×uõü ÿBÚA –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG pHXðo òýìA ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy -4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG pHXðo úèA pýg ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG pHXðo úèA pýg ÿBÚA –5 ÿBÃìA BG BøkAo kApÚ –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBHýì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì óAõñÎ úG þÎBXy JõÛÏü ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8| | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG óAõÂo þÃOpì ÿBÚA –2-2| | þé¾A þuoqBG

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

oArø 500 ÿoBW ëBu o k þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ïAô ÔéHì ly òýýÏO óBìõO òýýÏO óBìõO oArø 500 ÿoBW ëBu o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO ïAô ÔéHì o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ,BøqBHg pHÞ A þéÎ.ly oArø 400ô óõýéýì àü qA :QgBu óBzðpÆBg ÝõÖ IéÇì óBýG òí Zõì oBãðpHg BG õãP×â ÿô.lðõy þì oAkoõgpG óBìqBu þ¿ý¿hO ïAô qA l¾o k 20 þÎBíPWA òýìBO óBìqBu úPvzðqBG o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG ÿApG ïAô Àý¿hO ÿApG ÿA úWkõG óõñÞ BO :kAk úìAkA ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo.QuA ûlzð úPÖpâ pËð kpÞ ïçÎA óBìõO koBýéýì 2500 Ao óBãPvzðqBG ÿpíPvì {üArÖA þ¿ý¿hO úWkõG óArýì úÞ QvýèBc ok òüA ,kõy þì QgAkpK þ¿ý¿hO úWkõG qA ïõu àü BùñO ëBvìA :QyAkoBùÊAô wýDo.kõy QgAkpK ÿoBW ëBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO úWkõG êÞ lüBG úWkõG óõðBÚ xBuApG {üArÖA oõËñì úG :ly oô@ kBü ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ úÂpÎ êGBÚ ïBùu IèBÒ ok óBìõO koBýéýì 2500 þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿpíPvì óArýì ïBùu ÿoAnâAô úG ûoByA BG ,BøqBHg. QÖpâ oApÚ þÎBíPWA òýìBO óBãPvyqBG oBýPgA ok xoõGok óBìqBu óBãPvzðqBG qA l¾ok5 :QgBu óBzðpÆBg þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG úG QèAlÎ .lðlzð oAkoõgpG QèAlÎ ïBùu qA þÎBíPWA òýìBO

1388 pýO|1úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu| kôldì QýèõEvì BG àýéýG {ýðBO om@ QÞpy wýuBO þùâ@

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/14179 88/3/18 QEýø ô û kBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì ô û kBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì RBvéXOoõ¾ pGApG úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( rüpHO lìBvG òíüA þOBìlg ô þñÖ QÞpy 87/11/30 joõì ûpülì úu – ïBìA óBGBýg – rüpHO lülW êdì úG QÞpy xo k@ 10200255138 þéì úuBñy 19938 ûoBíy û kBì úXýPð ok QÖBü ëBÛPðA 5133838574 þPvKlÞ 42 áçK Øßíø lñùu sBuBK þðBÛèBÆ þøAo Rpùy ôqo@ ô ûpýñì ,ëkBÎ ,ïApùy BùíðBg ô óBüBÚ@ ô lükpâ fç¾A oõÞnì fpzG úìBñuBuA o B ù ^ ÿBÚA ô lðpu ólíO úíÆBÖ îðBg ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG lðpu þüBÂo þãíø ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG QívG IýOpO úG þüõßuA þPuôk pÓ¾A QívG lðpu þüBÂo ïApùy ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø|þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ûpýñì îðBg ô ûpülì QEýø wýDo QívG lðpu þüBÂo ëkBÎ ÿBÚA ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì ô JBhPðA ûpülì QEýø õÃÎ óAõñÏG lðpu þüBÂo ôqo@ îðBg ô wýDo IDBð QívG lðpu þüBÂo pülì ¢BÃìA BG BøkAkoApÚ ô RAôpG ,úP×u , à ^ qA îÎA oô@lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA .kõG løAõg pHPÏì pùì BG ûApíø êìBÎ

ÁBg þìBùu rüpHO äñu JBð QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™687 88/3/17 ûoAkA òüA o k 10200344314 þéì úuBñy ô 26335 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG þùâ @ ÿkAq@ lùì oBzPðæApýTÞ ô þíuo ÿBø|úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÆA :QÞpy ÑõÂõì –1 .kõy|þì BG QÞoBzì ô ÿoAnâ úüBìpu ,þPèôk pýÒ ô þPèôk rÞ Apì ô þðApíÎ ÿBùcpÆ ÿApWA o k QÞoBzì ÿApWA ô RoBËð ,ûoôBzì ,þcApÆ ,òßvì|úñýìq o k þðApíÎ ÿBùcpÆ ok þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA þG@ ÿBø|ûqBu J@ ,ÿoAkpG úzÛð ÿqBu ûAo óBíPgBu ÿBø|ûsôpK úéíW qA þðApíÎ ÿBø|ûsôpK úýéÞ lðBG ÿApWA þßüôpPßèA þßýðBßì RBvýuBO ûAo úýñGA ô ÿqBu êK ÿqBu úÆõdì þÞ Bg RBýéíÎ J@ ëBÛPðA ÉõÇg þüBüo k ÿBøoBÞ ôpPì ô òø@ ûAo ô ûAo ÿBø|êðõO ÿApWA òø@ ûAo ÿqBu püq ô ûBâkôpÖ I¿ð JçÂBÖ ëBÛPðA ô ÿoô@ ÐíW úßHy ,ÿqBu lu ,þzßøq ô ÿoBýG@ ,J@ ÐüqõO úßHy ,ôpýð ô I¿ð ,qBâ Q×ð ,ÿpùy êgAk ô ÿpùy òýG úèõè ëBÛPðA ÉõÇg – ôpýð ëBÛPðA ÉõÇg RArýùXO pýÒ ô þPèôk RB¿ÚBñì o k QÞpy àýñßOõDs RBýéíÎ þPÏñ¾ úýñGA ÿApWA ô þPÏñ¾ RArýùXO ZoBg ,êgAk o k þâlñüBíð ngA oõzÞ puApu ÿoBHPÎA RBvuõì ô BùßðBG úýéÞ qA ïAô ngA ,þPèôk RBvýuBO ÿApWA – RBÞpíâ qA æBÞ ÀýgpO – þPÏñ¾ ô ÿoBXO ÿBøæBÞ RAo kB¾ ô RAkoAô oõzÞ qA :QÞpy Rlì – 2.û kBì@ òPG ô áõ é G ú ^pýO ÿkæõÖ ô òPG úPgBu {ýK RBÏÇÚ lýèõO þOApGBhì rüpHO pùy – þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO 3814917 ò×éO – f 10 lcAô þG pÒ @q áõéG þüAõø ÿôpýð óBíu@ ÿBùWpG kBìAkpýì ÿõÞ l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000|/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 110/13664 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 350/000 ÔéHì úÞ lyBG|þì ïBð BG îùu o k úüBìpu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK rüpHO þðBÚBg úHÏy Qéì àðBG krð 1388/02/29 joõì wýDo Qíu úG ÿlðôBg ëkBÎ ÿBÚ@ –5-1:QÞpy óApülì òýèôA – 5.lyBG|þì ïBùu óBHcB¾ lÏùO ûlýLu îðBg –5-3ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÿlðôBg êìBÞ ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø pülì Qíu úG þWrük þWçc ûlýLu îðBg –5-4. ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þWrük þWçc lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk – 6.lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo FBÃìA BG ûpýÒ ô – úP×u – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oô@ pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo Bü êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô lyBG þì –1-1:ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8.lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì óAõñÎ úG û kAq îýËÎ þéÎ ÿBÚ@ –2-2þé¾A xoqBG óAõñÎ úG JBñG þðBg þéÎ oõK òíco ÿBÚ@ ëlHèA þéÎ xoqBG ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA

rüpHO þPHS lcAô

ÁBg þìBùu oõüpùy lÎo ÍB×c òíüA QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™583 88/3/5 ûoAkA òüA o k 10200343370 þéì úuBñy ô 26243 ûoBíy QdO 1388/03/03 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBPÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/05 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÿkAq@ p¿Î oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÊA | | :QÞpy ÑõÂõì –1 | | kõy þì þùâ @ ô þßýðBßì RBvýuBO ,þPýñìA ,þPÊB×c ÿBùíPvýu úýéÞ ÿoAlùãð ô òýìBO ,ApWA ,}ôpÖ ,þcApÆ ,þðBíPgBu ÿBø ûsôpK ÿoBßðBíýK ô ApWA –ÐüqõO ô úßHy ,RolÚ ëBÛPðA ÉõÇg ÿApWA –þßüpPßèA ,ÿlñG ëôlW ,ÿqBu êðõO ,ÿqBu lu ,ÿqBu êK ,ÿqBu ûAo ,ÿqBu ûõHðA ,úýñGA ô óBíPgBu ô RAkoAô –þðBíPgBu eèB¿ì ÐüqõO ô lýèõO –ÿqBu úÆõdì ,þzßøq ô þzÞ ëBðBÞ ,ÿoAkpHÞ Bg QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO –þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG –qBXì ÿBøæBÞ }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ngA –þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ –Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì o k QÞoBzì –RBÞpíâ qA ëAõìA òýøpO –þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA úìBð QðBí ô ïAô úðõâpø ngA ô þâlñüBíð FBÇÎA –ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ô þOkôpG ,þßýðBßì ,þßüpPßèA RBvýuBO RArýùXO òýìBO –þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð .þßüpPßèA Ræõ¿dì þPðAoBâ –ÝpG ëBÛPðA ÉõÇg ô þðBíPgBu ô þPÏñ¾ ,þOoApc óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2 | | 5406912 ò×éO –26 N ÌÖBc ûAo o B ù ^ ÿ k Aq@ ÿlñG píÞ rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 joõì 44 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òvuõì ÈuôA ëBüo 1/000/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .QuA ûlükpâ QgAkpK ÌÖBc ûAoo B ù ^ ú H Ï y úLu àðBG krð 1388/02/14 IDBð Qíu úG þíýco lýcô ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þíýco ÙoBÎ ÿBÚ@ –5-1| | | | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þíýco ëõuo ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo óBâlðoAk –6 | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG þíýco ëõuo ÿBÚ@ –5-4 ÿBÃìA BG BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ qA îÎA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc –8| | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .QuA pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì lýÏu ÿBÚ@ –2-2| | þé¾A xoqBG óAõñÎ úG ÿpWBùì oôAk ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG þPíÏð

kôldì QýèõEvì BG lñùu JBÏè òüm@ QÞpy wýuBO þùâ@

| | 88/10402V™816 88/3/30 úG ûoAkA òüA o k 10200345275 þéì úuBñy ô 26430 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ó@ úìBñPÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS | | :QÞpy ÑõÂõì –1 | | .kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ô RAkoAô ÿréÖ pýÒ ô ÿréÖ þPÏñ¾ RBÏÇÚ ÑAõðA ÿoBßGBÏè RBìlg o k QÞoBzì –RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ qA úìBñPðBí ô ïAô úðõâpø ngA –þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ –Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð FBÇÎA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .þWoBg Quk pOõéW pPì 400 qBâ QÞpy þÞ Bg û kBW þíýyôpPK û kBW rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 4310398 ò × é O – M ^ úèA RrÎ ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG kBGBXÞ þuBýÛì lídì ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy Qíu úG kBGBXÞ þuBýÛì lídì ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÿkBGBXÞ þèçø ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì êìBÎ pülì FBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ qA îÎA QÞpy oô@lùÏO áoAlì | | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

pâqpG Iñüq 20ëlÏì | puBü óBPvGk þDAlPGA ïôk xçÞ

88/10402V™751 88/3/23 ûoAkA òüA ok 10200344863 þéì úuBñy ô 26390 ûoBíy QdO 1388/03/23 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/23 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG | | .kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy | | :QÞpy ÑõÂõì –1 ÿBø QÞpy ô RAoAkA RBXðBgoBÞ úýéÞ þðApíÎ RBìlg ô þðBvðA ÿôpýð òýìBO þ×ýËñO RBìlg þâlñüBíð ngA þðBâoqBG RBìlg ïBXðA RAokB¾ ô RAkoAô ô }ôpÖ ô lüpg þ¾õ¿g ô þPèôk þüAnÒ kAõì ÐüqõO ô ÿlñG úPvG ô lýèõO Bø ûlüArì ô Bø ú¿ÚBñì o k QÞpy þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy óBñÞoBÞ úG êÛð ô êíc ô JBøm ô JBüA wüôpu úDAoA AnÒ ô pu ô iHÆ þzüAo@ ô þPyAlùG þñHè QÞoBzì ô ÿoAnâ úüBìpu Bø ÿlýèõO ô RBXðBgoBÞ úýèôA kAõì úýùO ô òýìBO ô RAoAkA ô RBXðBgoBÞ úG ÉõGpì þOBvýuBO ô ÿqBu ûAo þðBíPgBu ûsôpK úðõâpø ÿoBßðBíýK ÿBùPÞpy püBu ÿBø ûsôpK o k úðõâpø ô ÿqBu ûõHðA óBíOoBK@ ápùy kBXüA ëBðBÞ êK óBíPgBu ô ûAo qA îÎA þñÖ úýñGA ô þìõíÎ úýñGA ô QÛð J@( ëBÛPðA ÉõÇg úG ÉõG pì ÿoAlùãð ô pýíÏO ô ÿoBßðBíýK oõìA pãük þðBíPgBu ûsôpK )JçÂBÖ ô ÝpG qBâ J@( óBíPgBu RArýùXO ô RBvýuBO óBíPgBu ûlññÞ kpu ÿBø îPvýu )qBâ | | .pÞnèA ÝõÖ koAõì úG ÉõG pì oõìA úýéÞ ïBXðA ô )þÚpG úéK ô oõvðBu@( ëBÛPðA êüBuô óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2 ò×éO –760 áçK ÿpýK lýùy ÿõÞ wüokA úÖBÞ ûBãPvüA ÿpPì 24 óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 2357026 QEýø õÃÎ Qíu úG þzðAk úéèA pýg ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þzðAk wðõü ÿBÚ@ | | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG þzðAk úéèA pýg ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 pülì RAoBýPgA –7 | lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø êìBÎ pülì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ BøkAkoApÚ | | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG lñùu ÿôoAk êýyBü QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™741 88/3/23 ûoAkA òüA ok 10200344747 þéì úuBñy ô 26378 ûoBíy QdO 1388/03/21 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/23 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG .kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy :QÞpy ÑõÂõì –1 QG py ëõvLÞ ÁpÚ Bø ûoB¿Î ÑAõðA òÒôo wðBuA êýHÚ qA þøBýâ ÿBø|û koô@pÖ ÑAõðA {hK ô lýèõO úPvG ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þøBýâ ÿBø|úGByõð ÑAõðA ÌýéÒ ô ÜýÚo RBýÚpÎ óõGB¾ ïpÞ kBíK þðBìo k ÿBø|ÐíPXì ô Qìçu ÑoArì kBXüA ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þDôoAk óBøBýâ ô onG ÿlñG þñÖ {ðAk ô Ræ@ òýyBì ô RArýùXO RAkoAô ô RAokB¾ úÆõG pì ÿBøqõXì ngA BG êíßì IÆ ÿBÇÎA ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þDôoAk óBøBýâ ÿBø û koô@pÖ RAkAoô ô RAokB¾ ÉõG pì ô BùßðBG qA oBHPÎA ô ïAô ngA oõzÞ qA ZoBg ô êgAk þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA úG þâlñüBíð RB¿ÚBñì ô RAlüArì o k QÞpy oõzÞ qA ZoBg ô êgAk ok úHÏy kBXüA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì oõzÞ qA ZoBg ô êgAk o k óApüA þìçuA ÿoõùíW RAopÛì ô òýðAõÚ BG ÜGBÇì þ¾õ¿g ô þPèôk RArýùXO RAkoAô ô RAokB¾ {hK þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG àýPPñu ÿBøôoAk {hK ô lýèõO óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3.kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì – 2þßyrK lcAô ïõu úÛHÆ )þéì àðBG( IñW ïBÒp ZpG lülW oõPuBK óBGBýg rüpHO pùy – þÚpzðBXüBGom@ óApülì òýèôA – 5.lyBG|þì ëBüo 10/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu – 4| | 5532909 ò×éO – J óBzð òüoq lýcô ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø wýDo Qíu ú G þ ^ ûoõâ úèA RrÎ ÿBÚ@ –5-1:QÞpy õÃÎ Qíu úG kBG@ Ùpy ÿpHXðo wðõü ÿBÚ@ –5-3ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG þulÚA JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG kBG@ Ùpy ÿpHXðo wðõü ÿBÚ@ –5-4.ûpülì QEýø – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6.lðlükpâ QEýø ÿBÃÎA qA þßü ô êìBÎ pülì ápPzì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ – RApG – úP×u .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/14223 88/3/18 88/2/16 ô 15 ÿBø|úgoõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ RBvéW Roõ¾ kBñPuBG úüBìpu 10200110519 þéì úuBñzG 4989 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( BýíýÞ kBìôpPK QÞpy þèBüo oAr ø ê ù ^ î ù u l¿Pzø ô oArø úu úG îùu oArø àü qA ïBùu kAlÏO ókpG æBG ÜüpÆ qA QÞpy ô {üArÖA ëBüo óõýéýì ûBXñK ô l¿ßü ÔéHì úG ëBüo óõýéýì êù^ ÔéHì qA ÿlÛð rüoAô êdì qA ïBðBG ûoBíy JBvdG rüpHO ÿqBuoõPÞ ApO úHÏy úLu àðBG 88/2/24-319 ûoBíy þøAõâ þÆ {üArÖA ÔéHì QÞpy ÿlÛð úüBìpu< -5 ûkBì :lükpâ fç¾A êüm fpy úG úìBñuBuA YñK û kBì ô rüoAô 12667/11 oAr ø ê ù ^ }qoA úG àü pø ïBðBG îùu l¿Pzø ô oArø úu úG îvÛñì ëBüo óõýéýì ûBXñK ô l¿ßü ÔéHì pø Rpùy kAqpùy îðBg ô lídì ô lícA óBüBÚ@ ô >lyBG|þì ûly QgAkpK ó@ %100 úÞ lyBG|þì ëBüo kAtðBO@ p×ÏW óBüBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø FBÃÎA óAõñÏG þñyBì û kAqlídì Aqpýì úu úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG QGBSoõK ëBíÞ ô þé¾A xoqBG óAõñÏG þñýyBì û kAqlídì Aqpýì kAqpùy îðBg wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø|þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î QEýø wýDo QívG òýyBì û kAqlídì Aqpýì lícA ÿBÚA ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì QívG ûpülì QEýø wýDo IDBð ô êìBÎ pülì ïBÛì îDBÚ QívG þñýyBì û kAqlídì Aqpýì lídì ÿBÚ@ô ûpülì pHPÏì QÞpy pùì BG ô þüBùñO úG ÝõÖ óApülì p×ð úu qA àü pø BG koAõì úýéÞ ok FBÃìA Üc ô JBhPðA rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA .lyBG|þì

kôldì QýèõEvì BG oôæk QÏñ¾ óBìo@ QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™| |681 88/3/17 ûoAkA òüA o k 10200344300 þéì úuBñy ô 26334 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG :QÞpy ÑõÂõì –1.kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy êýHÚ qA þzÞ úèõè ÑAõðA úGBzì koAõì ô þOoApc ô þOkôpG RBvýuBO qA ÿoAkpG ûpùG ô ÿoAlùãð ô pýíÏO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ô RAkoAô oBhG ô qBâ J@ ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ Bø|ûlüArì ô RB¿ÚBñì o k QÞoBzì RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA úìBð QðBí ô ïAô úðõâ pø ngA þÚõÛc ô þÛýÛc ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2.þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð BÇÎA ÿkAq@ óBGBýg rüpHO pùy – þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3kôldìBð Rlì ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 | | 5447756 ò×éO –17 áçK òývc ZBc ÕBG ÿoõGBzýðoBÇÎ óBGBýg wýDo Qíu úG ÜñPì oôæk ÿlùì ÿBÚ@ –5-1:QÞpy óApülì òýèôA –5.lyBG|þì ëBüo 1/000/000 ÿlùì ÿBÚ@ –5-3.ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÜñPì oôæk òvc ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk – 6.lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG ÜñPì oôæk ûApíø êìBÎ pülì ÿBÃìA BG BøkAkoApÚ – RApG – úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì pHPÏì QÞpy pùì BG

rüpHO þPHS lcAô oBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA RBíýí¿O þùâ@

104/2/15983 88/3/24 ÿqBvøAo QÞpy 88/3/11 joõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG òývdìçÒ óBüBÚ@ 10200236807 þéì úuBñzG 18084 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( ëõüom@ þðBìq pÚBG lídì ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG ÿlídíðBg kArùG ô ÿlídíðBg ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG QívG IýOpO úG úýÚAlW þðBìq îüpì îðBg ô úýÚAlW òývdìçÒ óBüBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ pzð ÿApG ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ô JBhPðA wýDo IDBð QívG ÿlídíðBg kArùG ô ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì QívG ÿlídíðBg ô RAôpG ,úP×u , à ^ qA îÎA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA ,JBhPðA ûpülì QEýø .kõG løAõg pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø êìBÎ pülì FBÃìA BG BøkAkoApÚ

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15752 88/3/23 þéK QÞpy 88/2/10 joõì Rpülì QEýø ô ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuA úG óBüBÚ@ 10200191763 þéì úuBñzG 13389 ûoBízG ûly QHS )ÁBg þìBùu( rüpHO JpÒ òéýOA FBÃÎA óAõñÏG lüõì úÛül¾ îðBg ô xo kBy þãíø Rpùy ûpøq îðBg ô lýíc ,lýcô ,òvc lýXì ÿBÚA ô þé¾A xoqBG óAõñÏG oõK JBÞo îüpÞ lýu ÿBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG þÎõéÆ êìBÎ pülì ô ûpülì QEýø wýDo QívG xo kBy òvc ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ úÛül¾ BùíðBg ô xo kBy lýíc ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG xo kBy lýcô ÿBÚ@ ô úG êìBÎ pülì BG koAõì úýéÞ o k FBÃìA Üc ô ûpülì QEýø õÃÎ QívG xo kBy ûpøq ô lüõì ÝB×OA úG ûpülì QEýø wýDo IDBð óBzüA JBýÒ o k úÞ lyBG þì QÞpùy pùì BG ûApíø ô þüBùñO | | .QyAk lñøAõg FBÃìA Üc QÞpy pùì BG ûApíø xo kBy lýíc ÿBÚ@ | | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15284

88/3/24

ô 19 ÿBø úgoõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG þéì úuBñzG 4842 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( {ðBO omA QÞpy 88/2/17 oô Zrük ÿlýÏu úHýHc îðBg ô oõLðBg lícA êýéW ô oõLðBg lícA þéÎ óBüBÚ@ 10200109170 ÕBGk p¾Bð ô þðBíýéu òvdìçÒ ÿBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG ô JBhPðA ëBu àü Rlì þGApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG Ivð ÿlídì QívG oõLðBg lícA þéÎ ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿkAqA lùì úìBðqôo úHýHc îðBg ô ûpülì QEýø wýDo QívG oõLðBg lícA êýéW ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì pülì BG koAõì úýéÞ o k FBÃìA Üc ô JBhPðA ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG oô frük ÿlýÏu | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ

RBíýí¿O þùâ@

ô ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐìBXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG fpÆ JBüBK QÞpy 88/2/10 ô 15 ÿBø úgoõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì kBÛPðA ô êÛð qA wK 10860081075 þéì úuBñzG 17234 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( Rlì ÿApG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG kAq áBg BÂo lídì ô oõKoBHW kApùG óBüBÚ@ ,ïBùu lídì lýu ÿBÚ@ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG lðô ÿpýzG lícA ô þéìBO ...A luA óBüBÚ@ ô ëBu ôk RBÎçÆA úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG kBGA êãñy om@oõð QEýø wýDo óAõñÏG kAq áBg BÂo lídì ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW FBÃìA Üc ô JBhPðA êìBÎ pülì ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG oõKoBHW kApùG ÿBÚ@ ô ûpülì Üc BG êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð ô BøkAkoApÚ ,Bø úìBñPÛÖAõì ,þñÖ áoAlì ô kBñuA úýéÞ úýéÞ ,þßðBG pýÒ ô þßðBG oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ ô û kõG pHPÏì QÞpy ÿkBÎ pùì ô pýÓG êýÞõO þßéì ô þPHS kBñuA ô QÞpy úPvWpG pùì ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG Bø úìBð QðBí ,þßðBG Bø à^ xo k@ ô kõG løAõg pHPÏì QÞpy úPvWpG pùì BG B«ìAõO ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG áçK õ Ú ú ^õÞ –ÿlídì oBü óBGBýg –kAqpùy oAõéG –óAoAluBK –óApùO úG rüpHO qA QÞpy ÿrÞpì –Ýl¿ì úßéÖ p¿Ïýèô xo k@ úG rüpHO o k QÞpy úHÏy úìBñuBuA 4 û kBì ÜGBÇì ô QÖBü ëBÛPðA 4 | | .lükpâ wýuBO 26 ûoBíy þG pÒ ûpøq –þGõñW ÿBñýu þéÎ õG

| | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15469

88/3/23

oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì ô ûpülì QEýø RBvéW Roõ¾ kBñPuBG ûly QHS )ÁBg þìBùu( ëõüõu rüpHO QÞpy 88/2/26 ô 27 joõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ ûpülì QEýø FBÃÎA kAlÏO ïBùu ëBÛPðA ô êÛð qA wK 10200189411 þéì úuBñzG 13149 ûoBíy úG ÙBG pÏy BÂpìçÒ ô {ñíùG wc óBüBÚA ô fç¾A p×ð o B ù ^ ú G ú ìBñuBuA 33 û kBì o k Zolñì ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø þé¾A ÿBÃÎA óAõñÏG þùèAlHÎ þéÎ ô þùèAlHÎ qôpHýÖ ô þÖl¾ ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG YñíuBG ÿpÚBG lýøBð ô û kAqoõßy ÿkBø óBüBÚA óBüBÚ@ wLu úñýýÏO QÞpy ÿBø þùâA Zo k QùW ÿkAq@ lùì úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü RlíG ô êìBÎ pülì QívG þÖl¾ ÙBG pÏy BÂpìçÒ ô ûpülì QEýø wýDo QívG {ñíùG òvc ûpülì QEýø õÃÎ óAõñÏG þùèAlHÎ þéÎ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG þùèAlHÎ qôpýÖ QÞpy pùì ô {ñíùG òvc ÿBÚ@ kp×ñì FBÃìA BG þßðBG oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ ô JBhPðA BG Bü ô QÞpy pùì ô {ñíùG òvc ÿBÚ@ FBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð püBu ô kõG løAõg pHPÏì | .kõG løAõg pHPÏì ûpülì QEýø wýDo ÿõu qA ûlñüBíð JBhPðA

| | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG óBXüBGom@pPvâ îülð úzvülðA QÞpy wýuBO þùâ@

| | 88//10402V™|31 1388/01/16 óA ok 102000339070 þéì úuBñy ô 25820 ûoBíy QdO 1388/01/15 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/01/16 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA ÑõÂõì –1| | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy :QÞpy Rlì –2| | óApüA pHPÏì þyqõì@ ô þãñøpÖ RBvuõì ô BùPÞpy qA þâlñüBíð ngA :QÞpy pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 3303489 –ëôA É 2000 óBíPgBu óBupG@ ûAo o B ù ^ rüpHO wýDo Qíu úG ï lÚA ÿlídì lýXì pýì ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ëBüo RBýG ókæ îðBg –5-3| | .ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õÞ Bì oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚA ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – B ù ß ^ ê ý H Ú qA QÞpy | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/12288 88/3/6 ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐìBXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG þéì úuBñzG 19021 ûoBíy úG ûly IPS )ÁBg þìBùu( lñùu rHu ÜÖA QÞpy 88/2/5 joõì {øBÞ p×ð úu úG p×ð YñK qA ûpülì QEýø FBÃÎA kAlÏO ïBùu ëBÛPðA ô êÛð qA wK 10200246080 kõÏvì ô þPíco þéÎ óBüBÚ@ ô lükpâ fç¾A õdð òülG úìBñuBuA 30 û kBì úXýPð o k ô QÖBü ÿpÚBG kArùG óBüBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿoBG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG þüAqpýì oõK o kBð ô xBñypÖ ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG ÿp×ÏW kBøpÖ ô wýDo QívG þPíco þéÎ ÿBÚA wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ lùì úìBðqôo þDAqpýì oõK okBð ÿBÚA ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG xBñypÖ kõÏvì ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø FBÃìA BG ûpýÒ ô ,úP×u , à ^ ê ý H Ú qA oô@lùÏO kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ ô JBhPðA êìBÎ pülì QívG Bü êìBÎ pülì FBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ô B«ìAõO ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì .QuA pHPÏì Rpßy pùì BG ô ûpülì QEýø wýDo

rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA

ÁBg þìBùu Aléýâ óApPvâ ûqBu QÞpy RApýýÓO þùâ@

88/10402V™256

88/3/24 10200339162 þéì úuBñy ô 25828 QHS ûoBíy úG mBhOA êüm RBíýí¿O 1388/03/06 joõì ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì úvéXOoõ¾ kBñPuA úG – QýG pO onâ ûkBýK – ïBìA óBGBýg – rüpHO xo k@ úG rüpHO þPHS lcAô o k QÞpy êdì –1:ly ÝõÖ fpzG úìBñuBuA o k úÆõG pì û kBì ô QÖBü pýýÓO 8 áçK – Bñýu ú ^oAqBG – þøBñK ú^õÞ {Hð .lükpâ fç¾A ô lýüBO koõì ô QHS ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS pPÖk êüm 1388/03/24 iüoBO o k ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA .QÖpâ oApÚ FBÃìA

rüpHO þPHS lcAô

2

êéíèA òýGô QuBýu

shahryarema.news@yahoo.com

|

àü úG óõñÞA îø ÿõuõì ô òì ûAo: Ñõéhì ûBy lðqpÖ | | QuA ûlýuo ápPzì ÐÆBÛO

kAtð|ÿlícA ïôk úñýGBÞ |ÿBÃÎA þìBuA

ô óApüA o k óApâ }BzPÒA pýgA ÿBø QÞpc qA ïôlÏì ûBy lðqpÖ "ÿõéùK BÂo" .kpÞ QüBíc ÿõuõì òývcpýì Àhy òýñ`íø ÿpHg úßHy ÿApG Ao úHcB¿ì òüA úÞ " RoõüqôA õø@ " îðBg ,BðpüA }oArâ úG Ao }olK úÞ þðBvÞ BG " óAõñÎ QdO û kAk ïBXðA ÿõéùK BÂo BG ápO .óA.óA.þu þì ÿõéùK BÂo :Qyõð ,"lðlýuo îø úG ÐÆBÛO àü ok ,lðA û kpÞ óõãðpu .ly løAõg ûlýzÞ þìõíÎ þupK úíø àü úG ,pýgA ÿBøkAlüôo :lüõâ ô ÿõuõì pývì" BG ôA ûAo úÞ òüA óBýG BG Ñõéhì ûBy lðqpÖ },oArâ òüApGBñG îø ,lðkoô@ òýüBK QhO qA Ao }olK úÞ lðkõG ÿkApÖA úéíWqA úÞ {ðBPuôk ÿõÎk àü ÐÖAlì pâA :Q×â ,"QuA ûlýuo ápPzì ÐÆBÛO àü úG óõñÞ A .kpÞ îøAõhð ûBãð úPynâ úG ,îyBG Bùð@ BG ápPzì kõg ÿkAq@ úýÞpO " óAõñÎ BG kõg þPðpPñüA Qvhð úd×¾ o k rýð ápO.óA.óA.þu õø@ BG õâô Q×â o k ÿõéùK BÂo :Qyõð ,"QuA àýüæ ïBËð óõülì Ao úýÞpO oAnãðBýñG "ápOBO@ " úÞ Ao þøAo QyAk l¿Ú rýð }olK ,Q×â RoõüqôA .lñÞ îÞ Bc óApüA o k Ao þPvüoæõßu ïBËð ô lñÞ JBhPðA ,kõíýK

| | óApüA qA þGpÒ ÿBøoõzÞ ÿAp×u þgpG ZApgA ëBíPcA

Bßüpì@ ô þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG úÞ kpÞ lýÞ BO ëBc òýÎ o k ÿôBÛzÚ oBÞ ô qBu úG ïkpì RõÎk ÿBW úG þééíèA òýG ûly úPgBñy ÿBøoBXñø ÙçgpG qA BìõíÎ kõg RAoBùÊA o k þðõðBÚ ÿBøoBßøAo pG lýÞ BO ô àýOApÞõìk | | .lðkpÞ QüBíc óBHéÆ Q¾pÖ ô óApãyBzPÒA ô þéì QýñìA óõývýíÞ óõñÞ A îø :Q×â úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu ëBc o k úWoBg oõìA püqô oõÃc BG þìçuA ÿAoõy wéXì þWoBg QuBýu ûqõc úu o k óApüA ok þG pÒ ÿBøoõzÞ ÿBø QèBgk ØéPhì kBÏGA þuopG .QuA ÿA úðBuo ô þPýñìA ,þOBÎçÆA ,þíuo ô þuBýu qôpìA wéXì þWoBg QuBýu ô þéì QýñìA óõývýíÞ :kôrÖA ÿôBÛzÚ òvc þuopG úG úWoBg oõìA RoAqô óBðôBÏì ô þßPì oõÃc BG ÿA úvéW ÿoArâpG BG RBGBhPðA qA lÏG ô ïBãñø ok ,êHÚ þG pÒ ÿBøoõzÞ ÿBø QèBgk ØéPhì kBÏGA .QuA úPgAkpK ÿA úðBuo ô þPýñìA ô þOBÎçÆA ,þíuo ô þuBýu ûqõc úu o k oõÃc wéXì o k úvéW òüA ok {ýK þÛüBÚk BO rýð ûlñG úÞ òüA óBýG BG ÿô QuBýu ô þéì QýñìA óõývýíÞok óõñÞ A îø úvéW òüA úÞ ly oô@kBü ïA úPyAk .koAk úìAkA wéXì þWoBg RAlñPvì úvéW òüA o k úWoBg oõìA püqô :kAk úìAkA úWoBg RoAqô ÿõãñhu Bùð@ ô û kAk úüAoA óõývýíÞ òüA ÿBÃÎA úG BøoõzÞ òüA QèBgk úñýìq ok Ao kõg .lñPvø Bø QèBgk òüA ØéPhì kBÏGA þuopG ëBc o k êýèk úG óApüA qA þüBK ôoA ÿBøoõzÞ óApý×u qA þgpG ZApgA Qd¾ koõìo k ÿô óõývýíÞo k àñüA îø rýð ÑõÂõì òüA :kAk iuBK oõzÞ þégAk oõìA ok QèBgk îýí¿O qA êHÚ BO ô QuA þuopG ëBc o k wéXì þWoBg QuBýu ô þéì QýñìA .kpÞ pËð oBùÊA ó@ koõì o k óAõO þíð þüBùð Bßüpì@ ô þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG úÞ kpÞ lýÞ BO ëBc òýÎ o k ÿôBÛzÚ oBÞ ô qBu úG ïkpì RõÎk ÿBW úG þééíèA òýG ûly úPgBñy ÿBøoBXñø ÙçgpG qA BìõíÎ kõg RAoBùÊA o k þðõðBÚ ÿBøoBßøAo pG lýÞ BO ô àýOApÞõìk .lðkpÞ QüBíc óBHéÆ Q¾pÖ ô óApãyBzPÒA óApüA Qéì ldPì ô îXvñì ûpßýK BøAlülðBÞ þÏÚAô óAoAkAõø :ly oô@kBü ÿô .QuAlW óApãGõy@ qA Bùð@ JBvc ô lñPvø ô óõðBÚ úG ïApPcA þuBýu úÏuõO ZôA :kôrÖA úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu ÿæBG QýÖpÊ ÿAoAk óApüA|, QuA àýOApßìk ÿBøoBÞôqBu úG úíø RõÎk ô Zpì ô Zpø ô îzýyoBð@ YüôpO .koAk kõg êüBvì êg ÿApG þuApßìk ëõHÚ koõì úWô Yýø úG þGpÒ ÿBø úðBuo ô þG pÒ ÿBø RolÚ ÿõu qA îvýèAlðô .Qvýð oõãèA QGBÚo o k :Q×â ô kpÞ ûoByA Bßüpì@ ok þOBGBhPðA ÿBø QGBÚo úG ÿôBÛzÚ îükõG äñOBãñO þPGBÚo løBy Bßüpì@ úPynâ ûoôk RBGBhPðA ëôA ûoôk o k }õG ô Ao úèBvì ûBâkAk îßc ûpgæBG ô kpßð Jõy@ úG ÜüõzO Ao óBýüBßüpì@ wß`ýø ô .kpÞ êc þvéXð@ wè ,kõG úðõãñýíø rýð }õG ô ÿpÞ óBW òýG QGBÚo o k:kAk úìAkA ÿô RæBüA pãük ok ïkpì pTÞ A úÞ kõG þèBcok òüA lðkõG û kAk ÿAo þG pÞ óBW úG Bø Ao wéXð@ wè þèBøA Býðk o k ÿoõzÞ aýø .lðkõG û kAk ÿAo }õG úG Bßüpì@ koAõì òüA .lñøk ïBXðA þìAlÚA Bßüpì@ RæBüA pãük ÿAo úýéÎpG úÞ kpßð àüpdO .lðBì þíð oôk Bì pËð qA ô þðõýéýì 40 ûõßypK oõÃc :kpÞ eüp¿O úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu áoBO pG úÞ QuA þüBHüo óBýèpG RBGBhPðA ok óApüA ïkpì ÿl¾ok 85 QÞoBzì .lzgok þì þðApüA Ùpy ô RrÎ úG Ao óBýèpG òüA úÞ løk þíð ûqBWA þG pÒ ÿBøoõzÞ úG óApüA :kAk úìAkA ÿôBÛzÚ úðBg úzýy ó@ BG ô lñøk oApÚ IéÊ Q¾pÖ þPzì oBýPgA o k ô lññÞ êülHO äñu .lññßzG Ao ÿkõg .koAk kõg êüBvì êc ÿApG àýOApÞõìk ÿæBG QýÖpÊ óApüA úégAlì òüA BG óApüA êìBÏO ûõdð úñýìq o k ÿpãük ëAõu úG iuBK o k òýñ`íø ÿô wéXì o k ÿA úvéW úñýìq òüA ok úßñüA úG úWõOBG :Q×â óApüA o k þWoBg ÿBø úG úWoBg oõìA püqô rýð ïqæ RAlñPvì ô QuA ÿoArâpG ëBc ok óõñÞ A îø .ly løAõg mBhOA þÞpPzì îýí¿O ÑõÂõì òüA o k QuA û kpÞ úüAoA wéXì

Ao Qéì ÿACo þuBýu ÿBø|û ôpâ úíø :îýßdO pPÖk | | lðpünLG

RõÎk þuBýu ÿBø|ûôpâ úíø :kpÞ lýÞBCO ÿA|úýðBýG oôl¾ BG Rlcô îýßdO pPÖk ,QüpTÞ A pËð }pünK þñÏü ÿoæBvìkpì ëõ¾A òüpO|úýèôA úG ïArPèA BG BO lüBíð|þì iéO Qéì ïBÞ o k Ao åorG ÿqôpýK òüA BXGBð RBìAlÚA BG ô lñyBG ApünK Ao Qéì ÿAo@ pýËð|þG ô þuBíc oõÃc Áõ¿g o k úÞ Rlcô îýßdO pPÖk úýðBýG ok .lññßð þìçuA óApüA Øüpy Qéì :QuA ûlì@ ,ûly okB¾ kAkpg 22 RBGBhPðA ok ïkpì Ao óBýðBùW ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK ok kõg QùGApK ô p ý ã í z ^ oõÃc BG pãük oBG úèrñì úG ,úðAolPÛì ô úðBøBâ @ oõÃc òüA ày|þG .kpÞ kõg oõÏy ô oõy RõùHì ô ïBËð òüA úÞ lñÞ|þì RBHSA ô û kõG þìçuA ÿoõùíW ïBËð úG ûoBG ôk " ÿo@" ÿAo þOBGBhPðA .QuA óApüA ïkpì ïõíÎ û kAoA pG oAõPuA ô Qéì ÿAo@ qA úPÖpâpG JçÛðA ïkpì ÿpTÞ Alc oõÃc òüpO|úÛGBu|þG þìçuA ÿoõùíW ïôlðApÖo qA lÏG lüBy úÞ óApüA Qéì úìBðoBÞ o k ÿpãük oBhPÖA ëAlì ô kq îÚo þìçuA JçÛðA iüoBO o k Ao o k ÿA|úðBøBâ @ ô û kpPvâ oõ à c ò ý ñ ^ ó@ pG ûôçÎ :lüArÖA|þì úýðBýG òüA.ly úÞ koAk ó@ qA óBzð ô û kõG pýËð|þG ÿoæBvìkpì þÎlì ÿBøoõzÞ þìBíO iüoBO ûõýy òüpO|ÜýÚk ô òüpO|úðBøBâ @ ,òüpO|þÛýÛc óApüA Qéì þñük ÿoæBvìkpì :QuA ûly lýÞBCO úýðBýG òüA úìAkA o k.QuA óBùW ÿBøoõzÞ óBýì o k ÿoæBvìkpì ûoôk òýíøk ok þuBíc oõÃc òüA qA pülÛO òí Rlcô îýßdO pPÖk oArâpßy ,kAkpg 22 êülG|þG úuBíc ókoõg îÚo ô ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ô Alùy ïBìA ô Alùy lñéG fôo úG Ao åorG ÿqôpýK òüA ô û kõG þùèA úÏuAô Qíco àüpHO Qéì IhPñì oõùíW wýDo ô JçÛðA îËÏì pHøo ô óApüA oôpKlýùy Qéì úG ïArPèA BG BO lüBíð|þì RõÎk þuBýu ÿBø|ûôpâ úíø qA ô lüBíð|þì ÅpÎ ApünK Ao Qéì ÿAo@ ,QüpTÞ A pËð }pünK þñÏü ÿoæBvìkpì ëõ¾A òüpO|úýèôA pãük oBG ô lñüBíñð iéO Qéì ïBÞ o k Ao åorG ÿqôpýK òüA BXGBð RBìAlÚA BG ô lñyBG | | .lñðBupG oõùÊ ú¿ñì úG QuA Qéì ÿAo óArýì úÞ Ao rürÎ ïBìA þhüoBO úéíW

óApãyBzPÒA úG þWoBg ÿBø|úðBhOoB×u þgpG ÿBø|àíÞ

Qèôk þðõñÞ IýÞpO ok ú`ð@ ô û kpG oBÞ úG Ao þðAôApÖ ,ó@ IýÞpO ókõG ûlññßy kõWô BG þPc ,kõy|þì ûlük pãük ÿõu qA .koAk ÿô ÿApG þèõHÚ êGBÚ ÿlì@oBÞ qA úÞ þðAôApÖ ÿBøkBÛPðA lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ þgpG fpÇì þðõñÞ óApüqô þgpG úýéÎ wéXì ô Qèôk óôo k Ao ÿpOolÚ îýO kpÞ løAõg oAkAô Ao kAtð|ÿlícA ,ûly òýíø úG .lñÞ þÖpÏì wéXì úG kBíPÎA ÿACo ngA ÿApG IýÞpO qA óôpýG úG îz^ ,ÿlÏG úñýGBÞ ÿApG ÿô êýèk pPzýG ÿBø|þðrüAo BG lðAõPG QuA oAôlýìA ô koAk þéÏÖ Ao Qèôk úG þðõñÞ ÿBøkBÛPðA úÞ lñÞ JnW Ao ÿkApÖA kõy|þì ûløBzì püq ëôlW o k ú`ð@ .lñÞ Ð×Opì onãøo qA úÞ QuA þüBø|þðq|úðBíâ ô Bø|þuopG ê¾Bc ûlì@ Quk úG BøpHg ô Bø|êýédO ,Bø|þñýG|{ýK þgpG .QuA

þPèôk 1384 ëBu ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG úÞ løk êýßzO îXvñì püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA îýO .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ püqô ,kB¿PÚA püqô ,Q×ð püqô .lýyBK îø qA Bø|îýO úéíW qA ,óôBÏO püqô ô ÿrÞpì àðBG êÞ wýDo ,ûBÖo ërÒ oBËPðA óBìq qA pOkôq þéýg úÞ lðkõG þðAkpì ,rýð ôA þuBýu îýO o k ô lðlðAõg Ao þËÖBcAlg oBíy úG lñíOolÚ óApüqô qA úÞ ÿlídìoõK þ×Ç¿ì úPynâ ëBu o B ù ^ ú G pXO .ly úPyAnâ oBñÞ ,QÖo|þì koõì Q¾pÖ àü óAõñÎ úG pâA kAtð|ÿlícA kõídì BG Ao ÿlÏG Qèôk lðAõO|þì ,kpýâ oApÚ ôA úÏèBÇì ëBc òüA ok .kqBu úWAõì úPynâ qA pPíÞ þ ü B ø | { è B ^ kAtð|ÿlícA úÞ lñð@pG þuBýu óApËð|IcB¾ þgpG }çO ,îùð Qèôk o k õvíø ô ûApíø óApüqô òPÖBü ÿApG

kõídì ÿApG RBGBhPðA q A l Ï G { è B ^ ò ý P v h ð óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA Qèôk wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG ôA Qvhð Qèôk úP×â râpø ôA ïçÞ o k Bùð@ qA þgpG úÞ þéüæk úG BñG îùð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO BølÏG ô lzð úÞ løk êýßzO îXvñì þPèôk 1384 ëBu o k QvðAõPð .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG | .lýyBK îø qA Bø|îýO püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA îýO qA lÏG {èB^ òýPvhð .ly qBÒ@ Bø|þðq|úðBíâô þuopG| úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA kõídì ÿApG RBGBhPðA ôA Qvhð Qèôk óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA þéüæk úG BñG îùð Qèôk wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG BølÏG ô lzð úP×â râpø ôA ïçÞ ok Bùð@ qA þgpG úÞ o k QvðAõPð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO

:ÿlídìoõK

| QuA ÿpýâ|ÿAo qA êHÚ úG ÉõGpì RB×éhO pPzýG úG þðBìq ú ^ ú Þ ëAõu òüA úG iuBK ok ÿô .QuA ûly ØéhO úG óBìqBu pâA :Q×â ,lýñÞ|þì þâlýuo ó@ }oArâ óBHùãð ÿAoõy ô þüBÃÚ ÐWApì úG lupG ÿApG pPzýG Bì úÞ|òüA óBýG BG ÿlídìoõK .løk|þì úÞ þüBø|ûBãPuk úG :kpÞ oBùÊA ,îüA|û kAk pÞnO ÿpýãzýK ô kõzð oApßO úÞ îükAk|þì QyAkkBü lñPyAk þOB×éhO pPzýG òüA lyBG {ñO|îÞ ô îèBu þOBGBhPðA ÿBÃÖ RBGBhPðA ÿBÃÖ ÿApG ÝB×OA òüA úÞ kõG Bì ÿ|ú×ýÊô oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo .lP×ýð oõzÞ þuoqBG óBìqBu îñÞ|þì pßÖ ú`ð@ :kpÞ óBzðpÆBg úÞ QuA úðApýãzýK RBìAlÚA løk ïBXðA lðAõO|þì pPzýG þgpG ô lðkpÞ }õâ þgpG îüA|û kAk pÞnO ÿkôlc BO .lðkpßð }õâ óAl ñ ^

îükAk|þì QyAkkBü lñPyAk þOB×éhO úÞ þüBø|ûBãPuk úG kõzð oApßO úÞ óBìqBu úÞ|òüA óBýG BG oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo ÐWApì úG RBGBhPðA ûoBGo k Ao þüBø|}oArâ {ÎõHPì RB×éhO pPzýG :kpÞ oBùÊA ,QuA û kpÞ ëBuoA ÈG püm ÐWApì ÿApG úÞ QuA ÿpýâ|ÿAo qA êHÚ óBìq úG ÉõG pì þÚõÛc oBãðpHg }oArâ úG .kõy|þì û kBPupÖ þüBÃÚ þ×Ç¿ì òýíévíèA ô ïçuæA QXc ,BñvüA ÐìBW ûBãzüBíð úýcBPPÖA ÿ|úýyBc o k ÿlídìoõK óAoBãðpHg ÐíW ok úýüBÃÚ ûõÚ úèBu þu kpßéíÎ BøAlülðBÞ qA þßü úÞ lüA|û kpÞ ïçÎA úÞ|òüA ûoBGo k ,lüoAk Ao }kBñuA ô áoAlì ô QuA qpdì {OB×éhO îø þOB×éhO îP×â ,îP×ãð Ao ÑõÂõì òüA òì :kpÞ oBùÊA

þgpG þßyrK ÿBø|àíÞ qA ÿkõÏu þPñÇéu óAlðBg úG úPvGAô ÿpHg úßHy ú»ýG pÏèA ÿpHg úßHy .kAk pHg óApâ|Jõy@|úG óApùO ok þWoBg ÿBø|úðBhOoB×u óApâ|Jõy@ BG õvíø ÿklÏPì ÿBø|}oArâ ô oBHgA úPynâ úP×ø àü þÆ úÞ o k pÛPvì þWoBg ÿBø|úðBg|RoB×u qA þgpG :kAk pHg ,QuA û kpÞ pzPñì óApùO úßHy òüA.lðkAk oApÚ AôAlì koõì Ao úHñy qôo ÿBø|ÿpýâo k óBcôpXì óApùO þPèôk ÿBø|óBPuoBíýG úG úÏWApì qA fôpXì óApâ|Jõy@ xpO ÿBÎkA BG òýñ`íø |.|lññÞ|þì ÿoAkkõg þPèôk ÿBø|óBPuoBíýG úG òPÖo qA óBcôpXì òüA :kAk úìAkA kAk }oArâ Bì oBãðpHg ,ëBc òüA BG.|kpßð ÿA|ûoByA Bø|úðBhOoB×u òüA ïBð úG ú»ýG pÏèA ô þvýéãðA úÏHO àü óApùO ÿkAq@ óBGBýg ok ûly|QyAkqBG óApâ|Jõy@ óBýì o k .lðA|úPyAk oõÃc rýð þðBíè@ úÏHO 2

oõìA o k úégAlì êÞpì ô BìBG ôA RAoBùÊA :úýuôo ûlñüBíð QuA óApüA þégAk )kõvíø( ÐÖBñíèA ápPzì ÿBøoõzÞ óõývýíÞ õÃÎ "ØýéPðBK äè@" –õßvì

áAoBG" RAoBùÊA ,)úýuôo óBíèoBK ÿBýéÎ wéXì( úýuôo óõýuAolÖ ÿAoõy ûoBG o k óBíè@ îËÎA ol¾ "êÞpì çãð@" ô Bßüpì@ ÿoõùíW wýüo "BìBG ôA ØýéPðBK .QvðAk oõzÞ òüA þégAk oõìA o k oBßy@ úégAlì Ao óApüA ÿBøkAlüôo :Q×â úýuôo )ÜÆBñì( "rðõýâo" ÿoArâpHg BG õâô Q×â o k úHñyôk qôo ôly oArâpG þééíèA òýG ÿBøkoAlðBPuA ÜHÆ óApüA ok ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA úðõâ pø :kôrÖA ÿô .koAk Ao Ao@ klXì }oBíy QuAõgo k Üc ûBâkAk BùñO oõzÞ àü þégAk oõìA o k þWoBg QèBgk ,úñýìq òüA o k pãük oõzÞ QuAõgo k úý¾õ O ò ý ñ ^ : kpÞ eüp¿O úýuôo wéXì ûlñüBíð òüA .kõy þì Jõvdì êÛPvì iuBK ó@ úG IuBñì oõÇG lüBG êéì óBìqBu ô lðq þì îøpG Ao BøoõzÞ RBHS þüBø lññÞ þì }çO BùýG pÒ ,pýgA ÿBùèBu o k :Q×â úýuôo þðBíèoBK ïBÛì .løk lñøk pýýÓO RBGBhPðA úXýPð òPvðAk oBHPÎA þG ÜüpÆ qA Ao BøoõzÞ þgpG ÿBùPèôk ÿAoõy .îükõG løBy óBPvWpâ ô òüApÞôA o k Ao õüoBñu òüA qA ÿA úðõíð Bì ô ûlñüBíð 170 qA {ýG úÞ QuA úýuôo óBíèoBK ÿBýéÎ wéXì úýuôo óõýuAolÖ .koAk

pýgA úéDBÒ o k f õP×ì óBñ`íø ûlðôpK àü óBíùPì {Ûð úG þøBãð

| lðly kAq@ óBXðq pýgA ÿBø þìAo@Bð óBâlypýãPuk úíø

| 20 pýgA ÿBø þìAo@Bð ô RByBzPÒA o k :Q×â óBXðq JçÛðA ô þìõíÎ óBPukAk ïBùOA úG kAlÏO òüA qA p×ð Qzø BùñO úÞ lðly pýãPuk óBXðq óBPuA o k p×ð QìAlð oBùÊA BG úÞ lðkõG ûly QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG ô þìõíÎ îËð o k ëçPgA ÐíW ok úHñzßü pùÊ ÿlídì êâp×ÏW| | .lðly kAq@ lùÏO ókpLu ô þðBíýzK ô þPc ô lñPyAlð ÿp×ýÞ úÛGBu kApÖA òüA qA àü aýø úßñüA óBýG BG óAoBãðpHg Roõ¾ ÿBùyçO BG :kôrÖA ,lðkõHð ókAk ÿAo ÈüApy lWAô rýð Bùð@ qA þgpG QýÏÂô løBy óBPuA ok úðBPhHyõg þìBËPðA ô þPýñìA ÿBùðBâoA ïBíO úPÖpâ ô ûBñâ þG óBðAõW BG koõgpG ëBHðlG úßñüA óBýGBG ÿô.îükõHð ÿkBc ô JõéÇìBð ÐÆBÚ Roõ¾ úG ûlññÞ àüpdO êìAõÎ BG BìA :kAk úìAkA ,îýPvýð óBüõXzðAk RBGBhPðA îPvýu úßñüA pG lýÞ BO BG úìAkA ok ,ÿlídì êâ.ly løAõg koõgpG ØéhO ô IéÛO óBßìA úÞ QuA ûly òüôlO ÿA úðõâ úG þìçuA ÿoõùíW o k óBâlñüBíð ,BùÚôlñ¾ òüpÊBð kõWô :kôrÖA ,koAlð kõWô úPÖBü óBìqBu ô þuBuA Qüôo êGBÚ ô þOBÎçÆA îPvýu pG óApÊBð rýð ÿkBüq kAlÏO BG òýñ`íø ô BøkrìBð ïBÛì RBzüBìpÖ óBXðq óBPukAk| | .koAlð óBßìA IéÛO ,BùÚôlñ¾ êgAk ókõG QvðAk RBÖçPgA þìBíO JBÇhèA ê¿Ö Ao óApùO úÏíW qBíð o k ÿpHøo îËÏì ô þðõðBÚpýÒ ÅApPÎA ,ápdO aýø ûqBWA úè îËÏì RBzüBìpÖ BG :kpÞ lýÞ BO ô | | .ly løAõhð û kAk }BzPÒA þOBGBhPðA IéÛO ô ØéhO Áõ¿g o k rýð þüBÎkA pâA :lyoô@kBü ,ÿlídì êâ | | .kõy úDAoA lñPvì Roõ¾ úG lüBG lyBG úPyAk kõWô BøkrìBð ÿõu qA qA þßü kBPu ÿõu qA }oArâ úu BùñO RBGBhPðA qôo ok úßñüA óBýG BG ÿô BøkrìBð wßÎ kõWô :kôrÖA ,ly ê¾Aô ApukAk úG óBXðq ok þOBGBhPðA ÿBøkrìBð Ð×ð úG Ýôlñ¾ ÿBÃÎA qA þßü ÔýéHO ,ÿAo ngA IÏy qA þßü ÿôo úG ôo þèBuoA }oArâ ,ÿAo ngA ÿBø úHÏy qA þßü ok úÖpÏO ólì@ îÞ ô kõg ÿAlülðBÞ .QuApukAk úG

1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu

pOAõO BG Bøqôo òüA úÞ ÿA úìBðpG .kqAkpK þì þìçuA ÿoõùíW ïBËð úýéÎ pG ïBùOA kApüA ok Bßüpì@ Qèôk pýãG ÝõÛc AoBâqBu òvdì pÂBc ëBc ok .kkpâ þì {hK ÿpPzýG ÝõÛc AoBâqBu JBùy }pvK ô |VOA| ô " õPýPvðA òPãñýyAô" ," rüApKpPñüA òßüpì@ " ûoBGok oBPuA þéük úÞ QuA ÿA úvuõì "õPýPvðA òPãñýyAô" .QuA AkpÖ õükAo pýãG püqô ,óõPñýéÞ ÿoçýø Áõ¿hì oôBzì óAõñÎ úG xAo wýðk óly Jõ¿ñì QéÎ þGpÒ JõñW ÿBýu@ ÿBø oõzÞô ]uoB×[ Yýég oõìA ok ,ûldPì RæBüA úWoBg oõìA ÿoBßíø òýñ`íø ô þãPvGAô QéÎ úG xAo JB¿PðA" :lvüõð þì ,óApüA úéíW òì qA úÞ "Ýpy ÿBø QuBýu ÿApG òPãñýyAô õPýPvðA" pýËð þüBø ûôpâ BG ôA òýzýK ÿBø þGæ qA rýð "rüApKpPñüA òßüpìA" úvuõöì ".lyBG þì QuA êýDApuA óAoAlÖpÆ .lñPvø óApüA þìçuA ÿoõùíW ok þuBýu ïBËð pýýÓO óBøAõg úÞ QuA þPvýðõýù¾ Jõ¿ì óçÞ BG úÞ QuA Býu óBìqBu þíuo ûlñPupÖ rýð |V.O.A| Bü Bßüpì@ ÿAl¾ .lñÞ þì QýèBÏÖ þìçuA ÿoõùíW úýéÎ oõzÞ òüA ûpãñÞ úWkõG þgpG kBÛPðA koõì AoBâqBu òvdì {ýK ÿlñ^ þPc úÞ kõG ÿlc úG BO ôA þüAõuo kõg ÿApG oõzÞ óAqoA òPgôpÖ QíýÚ úG Ap ^ ú Þ QÖpâ oApÚ oõzÞ qA ZoBg óõýuqõKA ok ÿô úýéÎ þWõì úÞ kõG ûlññÞ rEízì ÿlc úG ôA ÿBøoBPÖo ô lñÞ þì úüBìpu IvÞ .ly pýâApÖ rýð òýzð ZoBg óBüoApÖ óBýì

RkBùy" ,kõy þì {hK õükAo qA eH¾ 8 QÎBu úÞ úýÎçÆA òüA ok ,kkpâ þì lýÏu ,ÿõHð kArùG òýíùPì pãük BPuAo òüA ok .kkpâ þì ïçÎA Bíuo "ÿpýízÞ ókAk ûõéW lýùy ÿApG ïAlÚA òýìôk .lðkõG BøkBñÚ þ×Ç¿ì ô þðApùO ôpvg ,óBüoBXc Ð×Opì Áõ¿g òüA ok ïBùGA òüpO þé¾A BO QuA ûkõG ÿô ÿApG ÿqBu lvW ÿpýízÞ õ é ð B ß ^õÚ okBð ô þðApùO pHÞA þéÎ óõ`íø ÿkApÖA ûApíø úG ôA BPuAo òüA ok .kkpâ þãñøBíø ÿApG ô úPÖo Apøq QzùG úG òýñ`íø ôA .lðkõG ÿqBu lvW ok þé¾A òýíùPì þüBuBñy óõ`íø þðõðBÚ êcApì ïBíO úÞ þèBc ok .lññÞ þì }çO ÿpýízÞ lvW òÖk ,þüBWo óAlýùy ûoBGok òÖk qõXì oôl¾ ô þðõðBÚ þßyrK pËð ïçÎA ,úñüBÏì ,kBvWA ûoBGok êcApì òüA qA àý`ýø ,QuA úPÖpâ ïBXðA êìBÞ Roõ¾ úG óBüpPÖk ô pñøBG QyAkqBG ,65 ô 63 ëBu ok oBG ôk RBìBùOA òüA úÇuAô úG ôA .kkpâ þíð þÆ ÿpýízÞ ØÚõPì Bø ÿA ûlðôpK îø pãük ûApíø úG ôA ûlðôpK ô kAq@ ,þuBýu ÿBøoBzÖ BG BìA ly BìA ,ZoBg ÿlýéÞ ÿBø QýèõEvì qA oôpì úG ,ôA ÿôo pG QýuBvc úG úWõO BG .lükpâ |.kAk úìAkA äñW pgAôA BO òýãñu ÐüBñ¾ }pPvâ óBìqBu ûpülì QEýø ok Ao kõg oõÃc àütOApPuA RBÛýÛdOrÞpì BG îzy ô îXñK Qèôk ok þéýídO äñW óBüBK qA lÏG| QyAk ÿoBßíø lðkõG ëBÏÖ ó@ok óBüoBXc óõ`íø {ðBPuôk úÞ ÿoõùíW QuBüo óBâoA óAõñÎ úG óBýÞ úÛéc ÿBÃÎA òüpOpSõì qA þßü óAõñÎ úGAo kõg ,òüAoBñÞ ok ô ,úÏìBW úìBðqôo oBzPðA qA {ýK AoBâqBu .lñÞ þì þÖpÏì oõzÞ ok þñük úèBdPuA þé¾A lÏG .kõG úñü@ úìBð úP×ø ,ó@ RBüpzð úéíW qA úÞ kpÞ þì ûoAkA Ao þOBÎõHÇì ÿA úvuõöì úG BùñO úð Aokõg ûp ù ^ AoBâqBu ,kAkpg ïôk RBGBhPðAok RBcç¾A úùHW ÿqôpýK qA þé¾A ëõEvì óAõñÎ úG úßéG Qèôk ÿkB¿PÚA qAkpK úüpËð ô þuBýu ëBÏÖ àü óAõñÎ .lñÞ þì fpÇì ÿkAkpg ïôk ÿBø úìBðqôo òüpO ÀgBy qA úÏìBW úìBðqôo úévéu ok ôA .kõy þì fpÇì "þðlì úÏìBW úìBðqôo òýPvhð" óAõñÎ úG úÞ ÿA úìBðqôo ÐüBÚô qA lÏG AoBâqBu QüBùð ok .QgAkpK ÿoBßíø úG rýð ÿlÏG ÿA ûpýXðq ÿBø úìBðqôo QüBu qA þgpG ûly pzPñì IèBÇì òýñ^ îø ô ûBãzðAk ÿõÞ ok 1382ëBu ûBì kAkpg BG rýð oBG òüA BìA kõy þì QyAkqBG þéì QýñìA úýéÎ ïAlÚA ïBùOA úG ÿô qA êÛð úG Bø .kõy þì kAq@ óAlðq qA îzy wéXì óBâlñüBíð qA þgpG QüBíc úG wLuô wýéãðA úGô kõy þì ZoBg oõzÞ qA úXèBÏì ÿApG óAlðq qA ÿkAq@qA lÏG ÿô rÞpì pülì pÂBc ëBc ok AoBâqBu òvdì .kõy þì oBâlðBì BXð@ok ô kôo þì Bßüpì@ þì ûoAkA |I C A| pËð QdO îýÛPvì oõÆ úG úÞ QuA òPãñyAô ok p¾BÏì óApüA RBÛýÛdO pHg pýv×O þðõürüõéO úìBðpG ok ûkAq|ÿoõð BÂpýéÎ ûApíø úG þãP×ø oõÆ úG ÿô| |.kõy ô òýøõO úG xBñyoBÞ óAõñÎ|úG ,kõy|þì {hK Bßüpì@ ÿAl¾ þuoBÖ óõürüõéO qA úÞ

ïçÎA óBýÒBH¾ ,ÿkrü îýøApGA ,þOõøæ ûApíø úG JçÛðA Qvhð ÿBøqôo ok ôA | | | .kõG ûBLu RBÛýÛdO ô RBÎçÆA ëõEvì ÐÇÛì òüA ok ôA .lðkpÞ ûBLu êýßzO Ao óApãyBzPÒA þølðBìpÖ úÞ pýgA ÿBøqôo ok }BzPÒA kBXüA ok pSõì êìAõÎ qA þßü úG RBGBhPðA qA {ýK ôA .QuA AoBâqBu òvdì ,QuA úPÖpâ ûlùÎ pG Bßüpì@ ÿAl¾ qA pâAô koAlð pPzýG ÿAo óõýéýì 11 BO 7 kAtð ÿlícA úÞ kõG ïõù×ì òüA ÿBÛèA þK ok Rly îËñì oõÃc BG RBGBhPðA YüBPð ïçÎA qA wK ôA .QuA ûkAk jo IéÛO kõy ïçÎA qôpýK qA .QuA úPgAkpK óApãyBzPÒA àüpdO úG ... ô AkpÖ õükAo ,Bßüpì@ ÿAl¾ ok xlñùì ÿpýãPukô þãðBg wHc ÿBÎkA ,QuA úPgAkpK Bøqôo òüA okôA úÞ þOBÏüBy ÿmõ×ð p¾BñÎ þüBuBñyok Bì {ýK qA {ýG QÚk ok kpÖ òüA ÜGAõuoôpì .QuA ÿõuõì ÿBùèBuokôA ,QuA 1334 lèõPì ,AoBâqBu òvdì lídì .Qvýð ØÇè qA þèBg ,lülW Bßüpì@ úG ÿõñýéüA ÿsõèõñßO ÿõPýPvðA ûBãzðAk qA òPÖpâ }pünK BG ,JçÛðA qA {ýK îýøApGA BG BXð@ok ô kpÞ|þì ÿoBßíø óBíévì óBüõXzðAk þìçuA ÿBø|òíXðA BG ô QÖo qA ZoBg {hHükAq@ QÃùð QürÞpì QüõÃÎ úG rýð þOlì qA wK .ly Bñy@ ÿkrü .QuõýK õOByõè êÖõð úG JçÛðA ZôA ÿBøqôo ok ÿkrü îýøApGA úý¾õO BG .lì@ok oõzÞ úñgo qBÒ@ úÞ QyAk ûlùÎ pG Ao ïBìA óBñhu úíWpO úÞ kõG þðBvÞ qA þßü Bøqôo ó@ok koõì þüBßüpì@ÿBø úðBuo ÈuõO BøoBG Bøqôo òüA úÞ ÿpìA .kõG óõýGçÛðA Ùõ×¾ úG ôA îýøApGA ,þOõøæ ïõcpì ûApíø úG JçÛðA Qvhð ÿBøqôo ok ôA .kpýâ þì oApÚ pÞnO ok ôA .lðkpÞ ûBLu êýßzO ïçÎA )ÜGBu ûBzÒBG( pc óBâkBK ok ...ô óBýÒBH¾ ,ÿkrü pãük ûBLu lñ^ êýßzO úG úWõO BG .kõG ûBLu RBÛýÛdO ô RBÎçÆA ëõEvì ÐÇÛì òüA ûBLuqA ûôpâ òüA BG ûApíøô ëApHýè p¾BñÎ IéÒAô ly ïBÒkA îø ok Bø ûBLu òüA QüBùð ok ok AlPGA .QuõýK õükAo úG ô ZoBg ûBì òülñ^ Qynâ qAlÏG rýð ÿô ,lðly ûkBùð oBñÞ úé¾BÖ úG .ly oAk ûlùÎ Ao õükAo lýèõO Qüpülì wLu ô þuBýu ÿBøpýv×O {hG Jõ¿ñì þüApWA oõìA ok oôBzì ïBÛì îDBÚ ô þÎBíPWA–þuBýu óôBÏì óAõñÎ úG þÞlðA òüløBXì óBìqBu QüõÃÎ úG ÿô úÞ kõG þèBc ok ÿõHð kArùG BG ÿô þøApíø .kõy þì ÐüBñ¾ RoAqô ûoôk ok Ao ÿõHð kArùG ,óôBÏì óAõñÎ úG ô kõG ûlì@ok rýð þìçuA JçÛðA ô óBPvýu ÿpüqô Qvhð úG ÿpýízÞ kõÏvì ëBÛPðA| |.kpÞ þì þøApíø rýð òýãñu pPÖk ok ÿpýízÞ rýð þOlì ô QÖpâ ïBXðA ÿô ÈuõO ,ó@ úéK úG úéK lyo ô óB P v ^õéG Qvhð pPÖk oBX×ðA qA wK ÿpýízÞ þðBìqBu ÿBÛOoA rXG ôA .kõíð ÿoBßíø ÿô kõg qA wK| |.QyAk >ÿpýízÞ RkBùy< þéÏW pHg oBzPðA ok ÿA ûlíÎ {Ûð ,ÿpüqô ÈuõO ô îýËñO ÿA úýÎçÆA ,kõy þì oApÚpG ÿpüqô Qvhð ok úÞ ÿA úðBìpdì úvéW ëBuoA ïçÎA QùW Bíýuô Al¾ úG ÿõHð kArùG þÎBíPWA þuBýu óôBÏì AoBâqBu òvdì


3 QuA oB ^ k î u@ úG p×ð àü ,þðBPvGk ákõÞ 5 pø qA

VkAõc ô þÎBíPWA|

shahryarema.news@yahoo.com

o k îu@ ,pýgA ÿBùèBu o k úPÖpzýK ô þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ úG û kpÞ AlýK ÿpPzýG Ñõýy þì óBzð RBÛýÛdO úÞ ÿoõÆ 5 pø qA BøoõzÞ òüA o k løk îu@ úG p×ð àü ,þðBPvGk ákõÞ | . QuA o B ^ k þðBðõü úíéÞ àü qA îu@ úíéÞ Qhu þñÏì úG úÞ ûly ÜPzì ØüpÏO BìA .QuA ólýzÞ w×ð Øý¾õO êìBy îu@ ÿqôpìA Bø úüo QýuBvc ô kpßéíÎ ÿôo pG ó@ pSA ô ó@ kBXüA îvýðBßì áo k ,ó@ îüçÎ .QuA þüAõø ÿoBXì ô qA òýñu ïBíO ÿApG úÞ QuA oAk pýâAôpýÒ ,ÐüBy ÿBùüoBíýG úéíW qA îu@ . koôA þì îøApÖ Ao ÿkBüq Rçßzì ÿlñíèBu óAoôk BO þâoAõgpýy þÎõð BG kõy þì oAlülK kpÖ o k ÿspèA àü kõWô QéÎ úG ApTÞ A úÞ ÿoBíýG òüA Bø úüo ÿôo pG JBùPèA òüA pSA úÞ QuA ûApíø Bø úüo þüAõø ÿoBXì ûoAõük JBùPèA ÿpPíÞ pükBÛì úXýPð o k ô lðõy àüoBG ô äñO þüAõø ÿoBXì úÞ kõy þì UÎBG . lðõy ZoBg Bø úüo qA lñðAõPG Aõø qA kAõì qA ÿoBývG úG kApÖA òüA úÞ kõy þì UÎBG þüAõø ÿoBXì JBùPèA ,ûôçÎ úG á BK kAõì ,Aõø o k ÜéÏì RAom ,Aõø þâkõè@ ,kpu ÿAõø ÝBzñPuA êTì ápdì kõg qA lc qA {ýG QýuBvc lüly ÿBøõG ô ërñì o k ûlññÞ þðõ×Îl ô ûlññÞ îu@ úéíc qôpG IWõì ô û kõíð äñO Ao þüAõø ÿoBXì úXýPð o k ô lñøk óBzð . kõy qA Bø w×ð óly ûBOõÞ ô úñýu o k oBzÖ xBvcA ,w×ñO êíÎ o k ëBßyA Rlì ûBOõÞ xBvcA àü qA lðAõO þì BùðA Rly . lñPvø îu@ ûlíÎ RB¿hzì w×ð þãñO BO þãðBg RBðAõýc BG koõgpG Bü þyqoô RBñüpíO qA lÏG w×ð þãñO koAk þì qBG úéíW àü êìBÞ óBýG Bü òPÖo ûAo qA Ao kpÖ úÞ ûlññÞ óAõOBð ô lüly . lyBG RôB×Pì ÑõÂõì òüA ô QuA pãük RBÎBu qA pPzýG Iy ïBãñø o k îu@ îüçÎ òüA Rly o k ó@ óArýì úÞ QuA óõg }kpâ o k òýèBðo k@ óõìoõø eÇu RApýýÓO QéÎ úG . luo þì kõg êÚAlc úG Iy ÿBø úíýð lñPvø lÏPvì àýPðs pËð qA úÞ ÿkApÖA o k løk þì óBzð RBÛýÛdO òýñ`íø úG úÞ þÞkõÞ úÞ ÿoõÆ úG kõy þì Ñôpy þâlðq êüAôA óBíø qA àüspè@ {ñÞ Aô kBüq ëBíPcA úG kõy þì úWAõì þâlðq ëôA ÿBùèBu o k oBHÒ ô kpâ BG ÿkBüq oAlÛì . lðõy o B ^ k î u@ úG kõg þðAõWõð ô þÞkõÞ óAoôk o k ÿoBíýG òüA Ñõýy óArýì qAõøA JpÒ QyAlùG rÞpì wýDo :qõýðBßvüA }oArâ úG aýø pÂBc ëBc ok :kôrÖA ô kpÞ óAõñÎ p×ð óõýéýì 150 qA {ýG óBùW o k Ao ïqæ pÆBg òýíø úG . koAlð kõWô lñÞ óBìo k Ao îu@ êìBÞ oõÆ úG lðAõPG úÞ þüôoAk úG Ao Aq QýuBvc kAõì BG þãèBvßü BO óAkAqõð óly úWAõì úÞ îýñÞ þÏu QuA Bùð@ o k îu@ Rçíc qôpG UÎBG ûlñüA o k lñðAõO þì kAõì òüAApüq îýðBupG êÚAlc . kõy Bø {ðôpG ûlññÞ kBzâ ÿBø ÿpLuA qA þøBãøBâ û kB×PuA úìAkA o k þ×üpy kAkpùì IuBñì ûlññÞ úüõùO îPvýu qA û kB×PuA ,ëõìBOõHèBu ÿpLuA êTì)oõOçükõßðôpG( ÿBW úG þÚpG ôoBW qA û kB×PuA ,òPÖpâ ïBíc ô õzPvy ,AnÒ QhK óBìq o k Aõø pG ólýGAõg qA JBHPWA ,úðBg þégAk ÿBÃÖ ókõíð á BK QùW þPñu ÿôoBW þízK Bü ÿA ú ^oBK ÿBùüqBü JBHuA píPvì ÿõzPvy ,ápÞ Bü pK ÿBø {èBG qA Ao ... ô þãðBg ÿBÃÖ o k QÞõì ÿBW úG QÞoBK Bü }õL×Þ qA û kB×PuA ,ákõÞ kpÞ óAõñÎ îu@ {øBÞ Áõ¿g o k ïqæ RBìAlÚA

þüApâ|ÙApuA pGApG o k þGçÛðA ,Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A QuA óAõñÎ úG 1388 ëBu ÿoAnãìBð ïBÛì ÈuõO Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A ok þ×ÇÎ úÇÛð lüBG Ao ÿpHøo îËÏì þOoBHÎ úG Bü Ùp¿ì úèõÛì ÿpãðqBG ô þüApâ Ùp¿ì o k xõíéì þGçÛðA .kpÞ pÞ m úÏìBW o k ÙApuA pHøo RBzüBìpÖ qA úÞ oõÇðBíø fç¾A kõy|þì ÉBHñPuA JçÛðA Rlì lñéG ïAlÚA àü Ùp¿ì ÿõãèA þüApWA ÿApG .Rlì ûBOõÞ úð QuA ,úüpXì qA îÎA oõzÞ úðBâ úu ÿAõÚ ô úÏìBW o k Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A óly ,kõy úPÖpâ pËð o k ó@ ÿApG ïqæ ÿBø|QgBupüq Qvhð lüBG úññÛì ô úýüBÃÚ .kõíð òýýÏO Ao ïqæ ÙAløA wLu UdG Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A óly þüApWA ÿApG Bø|Ùlø òüpOpSõì qA þßü ok ÿkBüq oBývG RApýSBO ÐÇÚ oõÆ úG úÞ QuA úÏìBW o k Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ó@ Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø UdG óly þüApWA .QyAk løAõg Ùp¿ì {øBÞ êGBÚ ïBâ BO kõy|þì IWõì ûly ÿlñG|óBìq ô ÜýÚk þuBñyoBÞ oBÞ ÿBPuAo o k îø | | .kõy úPyAkpG oõzÞ ÐGBñì o k þùWõO QuA ïqæ Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG óly þüApWA ÿApG pãük ÿõu qA òýG òüA ok .lðBupG ïBXðA úG Ao ïqæ þPüBíc RBìAlÚA Qèôk oBñÞ o k wéXì ô ÐüBñ¾ ,RBHuBdì ô úWkõG ô úìBðpG ,ÿkB¿PÚA qA îÎA wéXì ÿBø|óõývýíÞ lüBG rýð þãñøpÖ þPc ô þÚõÛcô þüBÃÚ ô þÎBíPWA rýð ô óApíÎ ,ókBÏì .lñðBupG ïBXðA úG kõg ØüBÊô Jõ ^o B ^ o k Ao ïqæ RBìAlÚA Ñôpy þìçuA ÿAoõy wéXì ÿBø|óõývýíÞ o k þGõg RBìAlÚA úðBPhHyõg úG Qèôk Bü úüpXì ûõÚ .kõy þüApWA qBÖ koAô lüBG pO|Ðüpu ú ^ pø úÞ QuA ûly lüBG1388 ëBu ok Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG óly þüApWA ÿApG îPc oõÆ UdG ,ÐGBñì Qüpülì oBñÞ o k.lñÞ Qüpülì þÛýÚk ô pSõì õdð úG Ao oõzÞ ÐGBñì .kõy ÍBdè lüBG rýð ÿoô|ûpùG ô óBìlðAo úG lüBG îýñÞ úñükBùð Ao úÏìBW o k Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG îýøAõhG pâA úG ólýuo ÿApG .kõy ëônHì ÿA|ûtüô úWõO þyqõì@ ô þãñøpÖ UcBHì qA þßü .kõy úPyAkpG Áõ¿g òüA o k ïqæ ÿBø|ï lÚ QuA ïqæ ,|ÿoô|ûpùG qA îÎA êüBvì úÎõíXì .QuA ÿsõèõñßO fç¾A UdG RBìAlÚA òüpPíùì ÿõãèA fç¾A BO kõy IWõì lðAõO|þì þÎBíPWA ô ÿkB¿PÚA ,þPÏñ¾ ,þãñøpÖ .kpýâ kõg úG þüApWA Roõ¾ Bì úÏìBW o k Ùp¿ì þìçuA ÿAoõy wéXì õßuA ô pùyom@ ,rüpHO ïkpì ûlñüBíð þãñøpÖ òývclídì RBHuBdì ô úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ

!aü ôlðBu o k ûl| y|îâ kAqõð ØzÞ

ókõGo ïpW úG Bßüpì@ Quõ^BuBì QèBüA êøA úèBu 38 >äñüléýÖ .þW óBW pu úG QyAkqBG o k kAqõð òüA o kBì úG òýøõO rýð ô }A|úøBì 11 pPgk }A|ú`G QÚô aýø pãük úÞ kõG úP×â kAqõð o kBì úG oApÖ ïBãñø úG >óBW<.kpG|þì RBÛýÛdO þÏÚõì ô ly û kq wýéK ÜýÛdO úÚpW ,úSkBc òüA BG.lük løAõhð Ao >aüôlðBu< pùy ok kõg êdì ïçÎA ô xBíO BG >äñüléýÖ< úÞ QÖBü úíOBg ÿApG úÞ ly pýâok óAoõìBì BG >óBW< ,wýéK ólýuo ïBãñø úG.kAk óBüBK ó@ úG ûlðAkpâpG okBì úG kAqõð QüBùð o k ô lðkpÞ û kB×PuA ê×éÖ ÿpLuA qA ôA ókpÞ ïAo@ oõPuk qA þ`ýKpu ,kAqõð ÿApG þñüpÖ@pÇg úG ûlðôpK òüA o k >äñüléýÖ<.ly .ly îùPì QðBýg ô }A|û kAõðBg kApÖA Jp úG lülùO ,wýéK

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu|

òü ôrÚ óBðq þ ^oBßy ÿApG ïAlÎA ÿBÂBÛO ûlüpg òýùì qA oõPÞ BÖ óôlG Ao BøçÆ úÞ þyôpÖçÆ óApùO o k úHñyôk qôo rýð êÎBW kpì .ly IíéK rýð ,kõG | | .ly pýãPuk ô þüBuBñy óõñÞ A|îø :kpÞ óBzðpÆBg òüôrÚ óBPukAk óôBÏì pu úG òüôrÚ óAlðq o k QÚõì QyAkqBG oApÚ BG òýùì .QuA RBÚçíèA|Ñõñíì þüBÃÚ oõPuk BG ô kpG|þì ïAlÚA qA ÿpýâõéW ÿApG þPýñìA ÿBø|ïAlÚA ïBíO òýñ`íø | | .QuA úPÖpâ Roõ¾ ÿô þzÞkõg úG þèBíPcA ApukAk úG úÏWApì BG rýð óBýðBGpÚ ïk ÿBýèôA :kôrÖA ÿô ÿBÂBÛO ôA ÿApG ô û kpÞ fpÇì îùPì qA Ao kõg QüBßy ô ûlzð ïBíO RBÛýÛdO qõñø úPHèA .lðA|û kpÞ RAqBXì pø lñPvø }çO o k óBøBâ @oBÞ ô ûlðôpK ûtüô xpK qBG úG ûlðôpK BO lupG óBüBK úG þOBìlÛì RBÛýÛdO pOkôq ú ^ ÿBø|êPÚ ûlðôpK úG þâlýuo| | .kõy kBPupÖ ûBâkAk ØzÞ BG óBìríø ô 87 ëBu òíùG16 qA óBðq þèBüpu òýWAoBG úÛÇñì o k >ÿpHÞ< ïBð úG ÿlñíèBu ó q lvW kBvWA ûBì úu Rlì o k ô QüBñW òüA qA wK .ly qBÒ@ pG óBýðBGpÚ ïBíO .ly ØzÞ òüôrÚ o k pãük ó q o B ù ^ rýð êPÚ qA wK ô lðkõG úPgBG óBW þã×g pSA úG –ûlðôpK ÜýÛdO îýO| | .kõG ûly QÚpu óBzüBøçÆ JçÛðA ô þìõíÎ óBPukAk ,Q×èA þÂBÚ þPupKpu 24 úHñzXñK ûBãìBy û kpPvâ RBÛýÛdO qA wK –òüôrÚ òýWAoBG úÛÇñì o k Ao >òýùì< úðBg QzùHükoA qA wK óBðq þ ^oBßy| | .lðkpÞ pýãPuk Ao ôA ô þüBuBñy kpì ô ó q YñK êPÚ úG ÙApPÎA BG þøBâ @ ûoAkA úG ëBÛPðA ÿoBßýG ô þèBì Rçßzì pÆBg úG :Q×â úðBhHcB¾ .ï ly QüBñW IßOpì QÚpu ûrýãðA BG ,ïpøõy

ÿBøçÆ óAoAlüpg þüBuBñy ,úécpì òüA o k .ly qBÒ@ oõPuk o k ûlññÞ }õùýG ÿBøôoAk óBâlñyôpÖ ô þPÚpu ,kpÞ ÙApPÎA Bø|þüõWqBG o k òýùì| | .QÖpâ oApÚ oBÞ kpì ôk qA ôpvg p¾Bð óBGBýg o k Ao þyõùýG ÿBøôoAk ô ûly óApùO þøAo óBøBâ @oBÞ òüApGBñG .QuA ûlüpg | | .lðkpÞ pýãPuk Ao óBíùPì ,ûtüô RBýéíÎ qA wK oBùÊA Bø|þüõWqBG o k þyõùýG ÿBøôoAk óBâlñyôpÖ ô lì@ Bì krð –òýùì –óAõW ó q êHÚ ÿlñ^ :lñPyAk àPÞ Ao ôA úÞ QuA þñýãízg kpì }pvíø ly þÎlì ÿôoAk úýùO BG koAk l¿Ú pÆBg òýíø úG .lðq|þì | | .lñÞ }õùýG Bø|Iy Ao }pøõy ,oô@|JAõg Ao BøôoAk ,îýPyAlð þÎçÆA {ìõy Qýð qA úÞ îø Bì Bì úG pãük oBG àü úÞ òüA BO .îükpÞ|þì úýùO {üApG ûp Û Ö l ñ ^ oAkpHøçÞ àü :Q×â oBG òüA ô kpÞ úÏWApì òüApGBñG .lñÞ|þì ÿmBgA ïkpì qA ô úPÖpâ ÿô q A à ^ Ao oAkpHøçÞ kpì BO QuAõg þyõùýG ÿôoAk ÿoAlÛì | | .koAkpG {Úôlñ¾ôBâ qA Ao à ^ ô lñÞ }õùýG ,îükõG úPÖpâ oApÚ {üBø|Ùpc pýSBCO QdO RlzG úÞ Bì ôk òüA :kôrÖA ÿoBhPÖA þÂBÚ .îükAk ôoAk ôA úG îø qBG îýO .lðly óAlðq úðAôo ,RBÛýÛdO qA wK rýð îùPì ô óApùO o k Ao þPÚpu ÿBøçÆ óAoAlüpg wLu ÜýÛdO lðly þÎlì Bùð@ qA ÿkAlÏO úÞ û kpÞ þüBuBñy òüôrÚ úÇGAo òüA o k þPÚô .lðA|ûlüpg }ôpÖ oõPÞ BÖ BG Ao BøçÆ }ôpÖ úâpG 10 kpÞ ÙApPÎA ôA ,ly ÜýÛdO >òýùì< qA ûlüpg êÎBW àü qA óBìõO oArø l¿ßü QíýÚ úG Ao çÆ }ôpÖ oõPÞ BÖ BG Ao BøçÆ ,QÚpu qA wK ôA .QuA ûqBÓì àü úÞ QuA þèBc o k òüA .QgôpÖ|þì þéÏW

kõg QüBßy ApukAk úG úÏWApì BG rýð óBýðBGpÚ ïk ÿBýèôA RAqBXì ÿBÂBÛO ôA ÿApG ô û kpÞ fpÇì îùPì qA Ao xpK qBG ô ûlzð ïBíO RBÛýÛdO qõñø úPHèA .lðA|û kpÞ pOkôq ú ^ pø lñPvø }çO o k óBøBâ @oBÞ ô ûlðôpK ûtüô ûBâkAk úG ûlðôpK BO lupG óBüBK úG þOBìlÛì RBÛýÛdO | | .kõy kBPupÖ qA wK ,òüôrÚ ok lñíèBu óBðq þèBüpu ÿBø|êPÚ êìBÎ QyAkqBG oApÚ BG ,þøBâ @ ûoAkA o k þOBìlÛì RBÛýÛdO û kAõðBg úÞ QuA þèBc o k òüA .ly óAlðq úðAôo QÚõì | | .lðA|ûly oBßPüBñW óq ÁB¿Ú oBPuAõg óBýðBG pÚ ïçÎA BG òüôrÚ óBPukAk óôBÏì ,ÿoBhPÖA þéÎ þÂBÚ ,>òýùì< ÿpýãPuk qA wK :Q×â IéÇì òüA AlPGA úÞ îùPì .ly qBÒ@ ûoBG òüA o k þüBñW RBÛýÛdO ô løAõy BG óly ôo|úG ôo qA wK ,kõG QüBñW pßñì kõzâ ÙApPÎA úG Iè ,ÜýÛdO îýO þíéÎ lñPvì áoAlì ô õðBG ,ÿpÓ¾ ,þWpâ ,ÿpHÞ –ó q YñK êPÚ úG ô ÙApPÎA –úéèA|Q×¾ –}A|úðBhHcB¾ kpì ô –úÛOBÎ o k ô ly êÛPñì Bø|QüBñW êdì úG òýùì úìAkA o k .kpÞ ÿqBuqBG Ao Bø|êPÚ qA àü pø úñd¾ ÜýÛdO îýO oõÃc | | .kpÞ Ao QÚpu ,ÿlÏG ÿBø|þüõWqBG o k Bø|QüBñW êìBÎ Ao îüBø|úíÏÆ úÞ Q×â ô kpÞ ïçÎA Bø|êPÚ þé¾A ûrýãðA }õùýG ô ïõívì ûõýíG@ BG òýyBì úG ókpÞ oAõu qA wK QÚpu Ao óBzüBøçÆ ô ëõK ,êPÚ qA lÏG ô û kpÞ .ïkpÞ|þì ,Bø|êPÚ úñd¾ ÿqBuqBG ëBHðk úG ô Bø|ÙApPÎA òüA BG ÜýÛdO îýO ÿõu qA ûlðôpK òüA úG þâlýuo ïôk úécpì

| kpzÖ Ao olK ÿõéâ ØégBð lðqpÖ óBPuk

.ï lðBuo êPÚ òüA ok êOBÚ eüp¾ RBÖApPÎA úG úWõO BG :kôrÖA þñýìA úG ÿlÏG RBìAlÚA ÿApG ô êýíßO ûlðôpK ,Áõ¿g .ly úèBcA þüBÃÚ ïBÛì |

.lññÞ ØzÞ BPuôo àükrð þðBGBýG o k Ao ÿô lvW ÿolK óly úPzÞ qA pPvHy óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ| qA úýèôA RBÛýÛdO Áõ¿g òüA o k :kpÞ eüp¿O þñýìA |.kAk pHg óBPupùy òüA o k }pvK Quk úG RBÖçPgA úG úWõO BG ô qBÒ@ û kpHìBð û kAõðBg ÿBÃÎA ÿBø|QüoõÖ rÞpì ÜüpÆ qA ZõvO 12 ÿpPðçÞ óAoõìBì — òývc < lðqpÖ úG û kAõðBg BÃÎA òýG o k kõWõì — þéÏuBHÎ< Qüõø úG ÿkpÖ óly îâ qA 110 wýéK ëBÛPðA ÿpPðçÞ úG ô pýãPuk û kpHìBð ô áõßzì >Á ZõvO ÐGAõO qA óBñÞ| ú í z ^ ÿ B P uôo òÞ Bu ô êøA >Á .ly û kAk û kpÞ ê¾Bc ÑçÆA ÿô û kAõðBg ÿBÃÎA qA þßü ÈuõO Áõ¿g òüA o k pPvHy óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ .lðkAk oApÚ kõg oBÞ oõPuk o k Ao ÑõÂõì ô o k ÿpPðçÞ úG ëBÛPðA qA lÏG û kpHìBð :kAk úìAkA ÿBø|þuopG ô RBÛýÛdO BPuAo òüA o k :kpÞ úÖBÂA ÿô ÿAoAk }olK BG kpÞ ÙApPÎA ûlì@ êíÎ úG ÿBø|þüõWqBG ïBíO BPuôo þèBøA þüBíñøAo ô àíÞ BG ô qBÒ@ ïqæ Apd¾ ok êýèk òýíø úG û kõG þâkAõðBg RBÖçPgA QÖo|þì ëBíPcA úÞ ÿô úÏWApì ô kkpO koõì ÿBø|êdì úG ô ú×g îðBPuk BG Ao ÿô B«PüBùð ô úPÖpâ ZôA ÿpýâo k lñPvðAõO óAoõìBì QüBùð o k ô QÖpâ oApÚ þuoqBG koõì

| QyAk ú ^õð 48 >ûlðAõgolK<

kõg oApÖ ûAo BXð@ ok BìA lðBuo óApùO Ýpy o k þðBGBýg .ly pýãPuk ô lük úPvG Ao þéÏW úìBñýøAõâ BG :Q×â kõg RBÖApPÎA o k kpì òüA pø ÔéHì qA l¾o k 20 ô ïkpÞ| þ ì B ø | à ^ ëõ¾ô úG ïAlÚA úPukpu –ÿlùì úG Ao úýÛG ô îPyAk þìpG ïkõg Ao à ^ .ïkAk|þì –lðBG úÞ QuA óBíüA ïBð úG þðAõW rýð óBíùPì qA pãük þßü óAoõìBì ÿõu úG ,lük ûp¾Bdì o k Ao kõg þPÚô oApÖ úG BK Bùð@ qA þßü ókpÞ fôpXì BG ô ly oô|úéíc pýO àýéy ô óAoõìBì püBu ÐÚõì úG ïAlÚA BG BìA QyAnâ .ly pýãPuk rýð ÿô ,þüAõø óAoõìBì ,kpì òüA ûApíø ò×éO þyõâ qA þuoqBG o k úËdè o k óBíüA kAk|þì óBzð úÞ lðkpÞ ØzÞ Ao þíéýÖ QÞpy þñzW o k {ðBPuôk ÝB×OA úG 88 ëBu êüõdO ëBu o k koAk l¿Ú úÞ lñÞ|þì ïçÎA òzW òüA o k ô û kpÞ .lñÞ QÚpu ïkpì úíø qA lülW ô þKBÚ ØýÞ ûpÛÖ Bø|û k úG ÿpýãPuk qA lÏG îùPì òüA ly þÎlì ô kpÞ ÙApPÎA óAlðôpùy qA ÿpýâoôq .QuA |û kpÞ þígq õ Ú B ^ B G Ao {üBø|úíÏÆ qA ÿkAlÏO þøBâA wýéK wýDo ,óBülídì þéÏuBHÎ äñøpu ô ú×Úô|þG }çO BG :Q×â pHg òüA ïçÎA BG åorG óApùO þøBâ @ wýéK îP×ø ûBãüBK óBøBâ @oBÞ ÿqôo úðBHy Ao lðBG òüA ÿBÃÎA qA p×ð 48 lðly ÜÖõì óAoõìBì óApùO o k ô lðkõG ÉBHOoA o k pãülßü BG oAôpýXðq Roõ¾|úG úÞ îüApW óApùO þÚpy ëBíy ô Ýpy ,JõñW û kôldì .lññÞ pýãPuk ,lðly|þì IßOpì Ao kõg ÿBÃÎA qA þßü løk|þì óBzð Bø|þuopG :kAk úìAkA ÿô qBýð koõì áoAlì úÞ QuA |ÿA|úÖpc êÎBW àü lðBG òüA úýùO Ao úÚôpvì ëAõìA }ôpÖ ô B ø | à ^ ó kpÞ lÛð ÿApG úßñüA úG ûoByA BG óApùO þøBâ @ wýéK wýDo.kpÞ|þì ÙApPÎA QÚpu ûpÛÖ Bø|û k úG óõñÞ|BO lðBG òüA ÿBÃÎA óBýÞ By qA ÿkBüq kAlÏO óõñÞ|BO :kôrÖA ,lðA|û kpÞ Bùð@ úG óBÚoBu qA ûly ØzÞ ëAõìA ô lðA|ûly þüBuBñy |.QuA ûly û kAk êüõdO

qA ÿpSA BìA lðkpÞ pýãPuk Ao lðBG ÿBÃÎA qA pãük .lðkpßð AlýK BXð@ ok lðBG ûlðAõgolK òüA o k úÚôpvì ëAõìA ô QéßýuoõOõì ÿkAlÏO ØzÞ BG o k ô lñPÖBü ëBÛPðA þøBâ @ ûoAkA úG îùPì 3 pø ,êdì .lðkpÞ ÙApPÎA ÿpýâoôq lðBG ok QýèBÏÖ úG Bø|þüõWqBG úG Bø|àðBG êGBÛì o k óBíüBø|úíÏÆ þüBuBñy qA lÏG Bì Bùð@ úG IuBñì þP¾pÖ o k ô îýPgAkpK|þì Bùð@ IýÛÏO þüBø|ëõK QÚpu úG Quk õÚB^ lülùO BG ô û kpÞ úéíc wLu .lðkõG û kpÞ QÖBüo k àðBG qA Bùð@ úÞ îükq|þì ÿBø|ëõK qA ÿl¾ok BO îülðBuo|þì lðBG ÝõOBK úG Ao kõg .îýøk oApÚ lðBG úPukpu oBýPgA o k Ao þPÚpu ÿApG õWô|QvW óBøBâ @oBÞ ,îùPì 3 òüA RBÖApPÎA BG úßñüA BO lðkAk úìAkA Ao óBÚoBu ûlðAõgolK ÿpýãPuk Ao ÿlùì ïBð úG kpì òüA ûBãý×hì lðly ÜÖõì lÏG þOlì .lññÞ þüBuBñy ÿqôpýK óBGBýg o k ,þOBýéíÎ ÿBø|îýO ÿõu qA êdì òüA ûp¾Bdì BG ûBãý×hì úG ï lÚ þPG p RBýéíÎ àü o k óAoõìBì .lðkpÞ pýãPuk Ao ÿô ô lñPyAnâ lðBG úPukpu ,úÚôpvì ûApíø ò×éO þyõâ ÿkAlÏO ØzÞ BG xBHè ô oô@ àyA qBâ ,olhì|kAõì ,lý×u ÿBø|úìBñuBñy úG ÿpýâoôq lðBG àü úWo k kpì ,êdì òüA o k þìBËð l ñ ^ w ý é K l y úWõPì þPÚô ô QÖBü ëBÛPðA þøBâ @ ûoAkA úG Iè ,QuA û kpÞ pýãPuk Ao {ðBPulíø qA p×ð .kõzâ ÙApPÎA ÿpãük kAlÏO lðly ÜÖõì óAoõìBì ,ÿlùì RBÖApPÎA BG ÿkBüq oAlÛì Bùð@ qA ô pýãPuk rýð Ao lðBG ÿBÃÎA qA .lññÞ ÈH ô ØzÞ úÚôpvì ëAõìA ïBÞ Bð ÿpýâok ôA ÿpýãPuk úG ÜÖõì óAoõìBì úÞ lðBG ÿBÃÎA qA þßü Ao úÚôpvì ÿBø|à^ úÞ QuA kõÏvì ïBð úG ÿkpì lðly .kpÞ|þì ëõ¾ô IýÛÏO QdO þPÚô úPynâ ûBì ÿk ïo B ù ^ kpì òüA úG úÞ þèBc o k ô QyAnâ oApÖ úG BK QÖpâ oApÚ wýéK úG Ao kõg QyAlð þùWõO îø wýéK þüAõø ÿBø|àýéy

;>îñÞ QÚpu ïkpì úíø qA lülW ëBu o k îøAõg|þì< Ùõhì lðBG ÿBÃÎA qA þßü úÞ kõG ÿA|úéíW òüA ÐíW o k õð ëBu êüõdO ïBãñø ÿpýâoôq ô þKBÚ|ØýÞ | | .kõG úP×â {ðBPuk|îø ÝõOBK úG QÚpu pø qA lÏG ,ûp×ð 48 lðBG òüA ÿBÃÎA ôA úG Ao úÚôpvì ëAõìA qA þzhG BO lñPÖo|þì lðBG úPukpu .lñøk êüõdO òýc óBPuoBùG 109 ÿpPðçÞ óAoõìBì 87 |óBG@ 19 pùÊ êø ëBc o k úÞ p×ð 2 úG oõüpùy 17 óBGBýg o k þðrPzâ ÿApG ô lðly óõñËì lðkõG QéßýuoõOõì àü ókAk BG óAõW óAkpì ô lñPÖo Bùð@ ÙpÆ úG ÑõÂõì þuopG þÛüBÚk qA lÏG BìA lñPyAnâ oApÖ úG BK óAoõìBì ûløBzì o k ô pýãPuk òývc ïBð úG Bùð@ qA þßü ,rüpâ ô IýÛÏO þyõâ klÎ 2 ô õÚB^ úÃHÚ àü ÿô qA úýèôA þuoqBG .ly ØzÞ êüBGõì ,óApùO þøBâ @ wýéK îP×ø ûBãüBK úG óAõW kpì ëBÛPðA BG àü ô û kõG oAk úÛGBu óBìpXì qA ÿô úÞ ly Àhzì IßOpì úÞ þíDApW êýèk|úG BìA ûly kAq@ óAlðq qA êHÚ ûBì .QuA úPyAk oApÚ wýéK IýÛÏO QdO ûly úÞ ôA ô ly qBÒ@ óAõW kpì qA þüõWqBG RBÎçÆA òüA BG òì :Q×â óAoõìBì úG QyAlð QÛýÛc óBýG rW ÿA|ûo B ^ ûoAkA þÖõhì kpì pËð püq úÞ îPvø ÿlðBG õÃÎ óAlñglýu þèAõc o k þÚõOBK kpì òüA .kõy|þì BXð@o k Iy pø lñ×Êõì lðBG ÿBÃÎA úíø ô úPgAlðA|ûAo qôo ó@ úÞ Ao þüBø|QÚpu qA ÿl¾o k ô lðõy ÐíW .lññÞ QgAkpK ÿô úG lðA|û kAk ïBXðA ,lðBG òüA o k þKBÚ|ØýÞ ûpÛÖ 30 úG óAõW ÝoBu ÙApPÎA BG óBKBÚ|ØýÞ ûlðAõgolK ÿpýãPuk ÿApG wýéK RBÛýÛdO ÝõOBK þüBuBñy BG óAoõìBì ô ly qBÒ@ lðBG ÿBÃÎA ô .lñPÖpâ pËð püq Ao BXð@ ,Bùð@ qA ÿkBüq kAlÏO kAk|þì óBzð Bø|þuopG úÞ þèBc o k îùu BO lñü@|þì îø kpâ êdì òüA ok lðBG ÿBÃÎA RBýéíÎ ,lðqAkpLG lðBG úPukpu úG Ao óBzüBø|QÚpu p×ð 3 ,êdì òüA úG kôoô BG óAoõìBì ô ly qBÒ@ þPG pÂ

|IéÆ| }BzPÒA êìAõÎ ÿpýãPuk òüA ÿBø|òývüoõEO qA þßü kõy|þì úP×â pãük ÿõu qA álü rýð Ao wßüA úPýíÞ úÛéc o k QüõÃÎ úÞ óBüpW qôo úvéW o k óBüpW òüA ólðBì ïBÞ Bð qA wK lzÞ|þì îø ëôA qA " úÞ úP×â ÿõuõì òývcpýì BG kõg úHñy .îükpÞqBG JBvc ú`G Qzì àü ÿôo úÞ îükpÞ ûBHPyA Quo k BùñüA ÿApG Ao RBcç¾A ÿApG ókAk óõg lüBG Bì .îükpÞ|þì þñÏì úG Bø|QüBu ô Bø|åçG ô IèBÇì oBzPðA ;QuA þñP×â oõËñì úG B«Öp¾ ô Qvýð Bø|ó@ ÿAõPdì lýüBO ÿBñÏì | | .kpýâ|þì Roõ¾ lÛð ô êìBÏO äñøpÖ }pPvâ

ÿAlülðBÞ kBPu úG úPvGAô IéÆ| }BzPÒA óõýÆApÖA ûsôpK Qvßy BG )R .ï ( ô )R.Ñ( ÿpýãPuk BG IéÆ|fç¾A .lyôo úG ôo o k Iy úÏíW úÞ )R .ï ( ô )R.Ñ( ÿpýãPuk qA wK ô þOApGBhì ïBýK îPvýu ØzÞ ô úüpÇýÚ þíýO úðBg qA kpu fçu ÿpükBÛì òýñ`íø ô kõñy RArýùXO qA ÿoBývG þíýO úðBg òüA qA ...ô õ Ú B ^ , Ý B í ^ ú é í W þíýO úðBg òüA úG úPvGAô þOBýéíÎ ÿBø|îýO ÿBÃÎA ú×Çð o k þñüpÖ@ }BzPÒA ûsôpK çíÎ ô lðly ÿoAõPì .ly ú×g

oõKpÚBG BÂo lídì

...óAoArø qA úÇÛð àü

6

ÿpñø ô þãñøpÖ|

shahryarema.news@yahoo.com

.. lÏG ëBu ûkqBü

...!£üBíñøAo £ßü úG ôkBPÖAoBÞqA îñýyBìpýâkqk £PÚô Q×â £ì êc ûAo úüô ïAõhG £üBíñøAo }qABO ïkq äðq îðBPuôkqA QÚôô ïpG £üBW úü îPuAõg £ì óõ^ .îùG úãG ¤oõÖ ¼üsBì Q×â îùG,îPyAlðôo ûBâpýíÏO úG úÏWApì wãðo Q×â?úyBG £ãðo ú ^ , ïoAk ûo@:îP×â?¤oAk õOBO úÞ úzýyôo óõHv`G,wüõñG £ñPì úü,Qvýð îùì "...úñßðAô ôo k £vÞ,¤kpâ £ìpG

!þìBÒp úG óBüpXy rýì@ ÅApPÎA úìBð

QgôpÖ Ao }oBíýG lðqpÖ úýéÞ úÞ ÿkpì úíÞBdì

úG çPHì lðqpÖ úýéÞ þßyrK ÿBø {üBìq@ o k IéÛO BG QuA îùPì úÞ ÿkpì | | .QÖo úíÞ Bdì rýì ÿBK ,úPgôpÖ oBíýG àü úG Ao }qlüA àü þìõíÎ QýÏÂô óly îýgô qA wK ô 85 ëBu ûBìoõüpùy qA ApWBì òüA qA kõG qAôpK òývñßO úÞ kpì òüA ÿoBíýG .ly qBÒ@ lídì ïBð úG ÿõýéÞ oBíýG þG óB¿¿hPì ÿAôAlì úßð@ qA wK .ly û kAk ÀýhzO þSoA óBßyrK ÿõu úý¾õO úG QyAlð ôA óBìo k lðôo o k ÿpýSBO rýð rýèBük ïBXðA ô lðBì úXýPð o k lídì .lñÞ AôAlì úýéÞ lðõýK ÜüpÆ qA Ao }A ÿoBíýG QÖpâ îýí¿O óBßyrK QHS koAk ZBýPcA úýéÞ úG úÞ ÿoBíýG óAõñÎ úG ÿõýéÞ óAoBíýG qA QüBíc òíXðA òüA ÿApG þHuBñì koõì úßñüA BO lýìBXðA ëõÆ úG ûBì àü lídì oBËPðA .kpÞ ïBð ûly QHS RBÎçÆA ô kõG þ×ñì |A| lídì êTì rýð ôA þðõg ûôpâ úÞ ly AlýK oBÞ YðopK þâlðq Bø ëBu úG lídì úG úýéÞ ÿAløA BG lðAõO þì ôA kAk þì óBzð ÿô qA {üBìq@ úíø êHÚ ûBì ôk qA IéÆôAk kpÖ kAk þì óBzð løAõy .løk óBüBK ÿô êíÎ IýOpO òüA úG .QuA ûly lýüBO ôA Qìçu ô û kAk ïBXðA Ao qBýð koõì ÿBø þßyrK JpXì îýO àü ÈuõO úéèA úýÛG óBPuoBíýG o k ûBìoõüpùy 11 qôo lðõýK êíÎ òüA qA wK qôo l ñ ^ l y þì þñýG {ýK úÞ þèBc o k .ly ïBXðA QýÛÖõì BG úG ôo ÿô þìõíÎ QýÏÂô lñÞ AlýK kõHùG YüolO úG lídì QýÏÂô þcApW {üBìq@ úévéu ly UÎBG ôA lüly qpè ô IO lÏG ûBì ôk úßñüA BO QÖo QìBgô óBzð ÿoôBGBð ëBíÞ ok Bø {üBìq@ òüA YüBPð .kõy ïBXðA ôA ÿôo þü ûtüô ÿBø òí êýèk òýíø úG .QuA ûly çPHì |C QýOBLø ô qlüA ÿoBíýG úG lídì kAk þì þOlì qA wK ô qBÒ@ ÿoBíýG òüA QéÎ òPÖBü ÿApG RBÛýÛdO óBìo k êcApì qBÒ@ IüpÖ BG úPvðAõO úÞ QuA úýéÞ ûlññÞ AløA ÿoBíýG òüA ëBÛPðA êìBÎ ly Àhzì QüBßy BG ôo òüA qA .lñÞ óBùñK Ao }A ÿoBíýG óBßyrK ô lídì û kAõðBg ókAk êýßzO þßyrK oõìA ÿApukAk þupK qBG îzy úHÏy o k þü ûlðôpK oBíýG û kAõðBg úýèôA ÿBø þuopG .ly qBÒ@ ûoBG òüA ok þüBÂo òvdèAõGA xpK qBG RBÛýÛdO ô çPHì qlüA úG êHÚ ëBu Qzø qA koAk ïBð óAkrü úÞ þé¾A ûlññÞ AløA kpÞ }BÖ lðõýK þüAlPGA êcApì o k óAkrü o kApG ,lG pÖ ly Àhzì òýñ`íø .QuA û kõG ïBãñø BìA lðBíG óBùñK }o kApG ÿoBíýG ÿApWBì BO û kAk {üBìq@ ôA ÿBW úG úýéÞ úG Ao }A úýéÞ û kõG QýOBLø ô qlüA ÿBø xôpüô êÚBð úÞ óAkrü õÃÎ ÿAløA BG ûApíø o kApG ôk òüA ûlðôpK xpK qBG oõPuk úG ôo òüA qA .QuA úPgôpÖ lídì óBüpW o k .lñPÖpâ oApÚ IýÛÏO QdO kõG õÃÎ }ôpÖ þé¾A úÇuAô úÞ óByolK óõýéýì o B ù ^ ô û koô@o k ApWA úG Ao úzÛð òüA þøBâ @ BG Bùð@ ly }BÖ Bø wvXO lÏG ÿlñ^ .lðA úPhüpâ óBy þâlðq êdì pýýÓO BG wLu ô û kq IýW úG óBìõO olK kAk þì óBzð úÞ lñPÖBü Quk þOBÎçÆA úG lídì û kAõðBg ÜüpÆ qA óAoõìBì RBÛýÛdO pÆBg òýíø úG .QuA þPèôk óBìqBu àü lñìoBÞ òíùG ïBð úG óAkrü qA }pvK ÿoBíýG pÆBg úG òíùG ly }BÖ ô QÖBü rÞpíO þPèôk óBìqBu ó@ o k ïAô QuAõgo k rýð A«pýgA ô úPÖpâ ÅõÎçG ÿBø ïAô úHOpì òülñ^ êHÚ ëBu .lñÞ QÖBüo k Ao ïAô òüA ÿkôq úG QuA oApÚ ô û kAk úDAoA }oBÞ êdì úG Ao ÿpãük lðkpÞ òùK òíùG ÿApG Ao þìAk ûly JBvc þü úzÛð þcApÆ BG óAoõìBì òüApGBñG koõì óBìqBu óæôõvì BG ÑõÂõì òüA .lññÞ pýãPuk ïAô QÖBüo k ïBãñø Ao ôA BO úG úzÛð êcApì óAlñìoBÞ úG ïqæ ÿBø }qõì@ úDAoA BG ô ly úPyAnâ óBýì o k pËð úPÖBü oõÃc BXð@ ok ëlHì xBHè BG úÞ wýéK óApvÖA ô lì@o k ApWA úG þGõg êdì o k kõG ÑçÆA þG wýéK ïAk qA úÞ îùPì ïBXðApu .lðly òíùG pËPñì lðkõG QdO úÞ þìBãñø kpì òüA .lük óAoõìBì úÛéc o k Ao kõg BìA ly pÂBc }oBÞ xôpüô úG û kõè@ oBíýG úýéÞ }ôpÖ Áõ¿g o k Ao {ìBùOA QÖpâ oApÚ þüõWqBG o k .QuA úPyAlð þÎçÆA }lðqpÖ ÿoBíýG qA Q×â ô kpÞ ko QýOBLø ô qlüA BXð@ o k lídì úÞ þðBPuoBíýG qA QyAk úìAkA îùPì òüA qA RBÛýÛdO úÞ þèBc ÿoBíýG BG ókpÞ ïpð úXñK ô Quk Bø Rlì qA wK ÿô lýuo pHg kõG ÿpPvG ô ly oAkoõgpG ÿpPzýG QýíøA qA ûlðôpK òüApGBñG .QuA úPgBG óBW àéùì ó@ pãðBýG òíùG RAoBùÊA .lðlì@pG pãük îùPì ôk ÿpýãPuk kl¾o k óAoõìBì þìõéÏìBð óBßì o k lG pÖ BìA QuA ûly RõÖ êHÚ þOlì }oBíýG pvK úÞ kõG úHÏy úG QýìpXì oApÚ oôl¾ BG ûlðôpK þÇüApy ò ý ñ ^ o k .QuA ûly þ×hì qA êPÚ o k QðôBÏì ïBùOA pGApG ok òíùG BO ly ëBuoA QTÏG þüBÃÚ ÐíPXì 1147 úXýPð þG óBñ`íø òíùG pvK òPÖBü ÿApG RBÛýÛdO úÞ þèBc o k .lñÞ ÑBÖk kõg ïk ÿBýèôA û kAõðBg pGApG o k ô ly êÛPñì ûBâkAk úG îùPì qôpük eH¾ QuA ûlðBì Ao }A úýèôA RAoBùÊA pãük oBG úíÞ Bdì úvéW ok úèBu 71 îùPì .QÖpâ oApÚ .QuA û kõG ÑçÆA þG }pvK ÿoBíýG qA Q×â {ìBùOA óBíPÞ BG ô kpÞ oApßO }oBÞ êdì óæôõvì ÿBø úP×â xBuA pG úÞ ly fpÇì þÇüApy o k ôA RAoBùÊA .kõG úPÖpâ ÿklÏPì ÿBø ïAô }pvK óBìo k ÿApG ôA óApùO o k ôA ly ïBXðA úýéÞ lðõýK úÞ ÿqôo ly þÎlì ûBâkAk o k òíùG úìAkA o k þì QGBS úÞ lðkAk úDAoA ûBâkAk úG þü úìBð ïk ÿBýèôA û kAõðBg BìA QyAlð oõÃc lðõýK êíÎ qA {ýK Iy QuA oõzÞ þG pÒ ÿBøpùy qA þßü êøA úÞ ôA lñÞ úÞ þèBc o k .QuA úPyAk QìBÚA óApùO ÿBø êPø qA þßü o k {ðApvK BG ûApíø Øý×hO úñýìq }oApÚA BG QuAõg ôA qA ûBâkAk wýDo kõG òíùG úýéÎ áoAlì úíø püq kõHð pÂBc óBñ`íø kpì òüA BìA lñÞ îøApÖ Ao ïk ÿBýèôA QüBÂo ô RAqBXì .kôpG {ìBùOA oBG ëõÞõì lÏG úG Ao ûlðôpK òüA úG þâlýuo úìAkA oõK òývc þÂBÚ xBuA òýíø pG .kõy ÿpýâ îýí¿O þèBXñW ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO êýíßO BG BO kpÞ

!Bø|úGpâ ÿA|ûpýXðq ê| OBÚ ÿõW|ô|QvW o k

úG úÞ lñPvø þéOBÚ òPÖBü þK ok Bßüpì@ ÿAlüoõéÖ QèBüA o k þìBüBì pùy wýéK | | !QuA û kBPÖA Bø|úG pâ óBW ûly ûlüpG óBy|ïAlðA Bü ô ûlñÞ óBy|QuõK Bü úÞ ûly AlýK úG pâ 12 úyæ óõñÞ BO | | .lðA|ûly úPzÞ ÐýXÖ ÿqpÆ úG úG pâ ôk úG pâ kAlÏO òüA qA òýñ`íø .QuA úèBu {y ÿpPgk úülø úÞ QuA lý×u ô ûBýu ÿA|úG pâ ûly þðBG pÚ úG pâ òüpg@ þPüBñW òýñ^ :lüõâ|þì ûoBG òüA o k — wýéK ÿõãñhu ƒ >rìBýéüô þGBG<| | .kõG | | .QuA þðAôo êßzì o B ^ k ú Þ lðq|þì pu þvÞ qA BùñO pùy òüA o k úÞ QuA ûBì àü úG àükrð Bø|úG pâ òPzÞ ,wýéK }oArâ úüBKpG òýýÏO êOBÚ ÿpýãPuk ÿApG ÿoæk oArø 10 ÿA|ûrüBW ÉBHOoA òüA o k úÞ koAk óBüpW .QuA ûly

qA óApüA ïkpì þìBíO úÞ þvÞ .îýPÖo|þì ôA ÕApu BùñüA qA pOkôq lüBG lüBy úíø ly|þì ûkpG {ìBð þPÚô úÞ þvÞ .lðoô@|þì kBü úG þü|Bø|ûpÆBg ôA þèBukpg úèBu ôk .qBýð ô onð ôA óôrÖA qôo QýÛÖõì ÿApG ô lðkpÞ|þì BÎk }píÎ ëõÆ ÿApG þPÚô ô kpÞ|þì þøApíø kõG ó@pÚ }qõì@ ÿ|Bø|xçÞ kBPuA úÞ Ao }okBì kõG úÞ ÿkAlÏPuA ÿBüok ú^BG lýíùÖ QÖpâ QvO ôA qA óAôApÖ oAp¾A BG ôA ÿõíÎ úÞ óæA .ly ØzÞ }kAlÏPuA þãèBu 2/5 o k þPcAo òýíø úG .QuA úWAõì ÿæ úGæ ok úÞ ïA úPÖpâ oApÚ þðAõWõð ÿôpG ôo konâ|þì óBìq ó@ qA ëBu 14 kôlc BìA îýñýHG Ao pãülíø ó@pÛèA úÏìBW ok ëôA kõG oApÚ .lzð îâ iüoBO RBd×¾ qA ÿpHg .îükq Ùpc îø BG ô îýPvzð òýìq ÿôo !pPÞk ërñì úG îýPÖo ô lzð àü BùñO ,kõHð kõG úPÖpâ ØéPhì ÿBøkBùð ô BøoõzÞ qA úÞ þüBüAlø ô |Bø|fõè óAoôk lñhHè óBíø BG lñÞ|þì ëBHÛPuA òì qA .kõG úPvzð oAõük ÿôo JBÚ þüõâ úÞ lñÞ|þì kBü ó@ qA þßýð úG olÛð@ þupK|þì }A úPynâ qA þPÚô ,þÞkõÞ ôA þPÚô úÞ pãük ïkpì qA þéýg ô Bì êTì ;QuA û kpßð áo k Ao óBìq îø }kõg úP×â úG ô lðAõg|þì Ao úýíéÎ ûqõc 8 úüBK .lðoô@|þíð }kBü úG lññýG|þì Ao 27 lèõPì úÞ þvÞ ÿApG .QuA û kpßð þÆ úÞ ûlðBì pývì qA þéýg qõñø }kõg BO ôA úÞ ú`ð@ BìA ûlzð þÆ ûAo qA þíýËÎ {hG BñEíÇì QuA 69 ëBu òíùG | | ...û kõHð îÞ îø úPyAnâ pu QzK qôpìA BXÞ pPÞk ?lýupK|þì þèAõöu ú ^ l ü o Alð pHg ôA qA ëBu û k qA {ýG úÞ þvÞ qA ?lükõG þ¾Bg ÿBW .îñÞ|þì ÅpÎ ïçu óBùýÞ óBâlñðAõg ô |Bø|þìõu êvð úíø úG | | .UdG ô xok ëõÓzì îÚ pùy ok BW òýíø .ïkõHð ?luBñy|þì ,lñýHG óBGBýg ô ú ^õÞ o k Ao Bíy þvÞ pâA óæA ¤ òøm o k Ao òì þãèBu {y Bü YñK úÖBýÚ qõñø pPzýG óõ ^ ! l ñ u B ñ y|þíð ,û – .>QuA þPcAo þìBñíâ o k< ûlì@ QüAôo o k .QuA pPùG oõÇñüA ïpËð úG ô lðoAk ?lýðAõg|þì þüBør ý ^ ú ^ æ B c IPÞ úÏèBÇì úG pPzýG òì {üApâ BìA ïoAlð þ¾Bg Qükôldì úÏèBÇì pËð qA | | .QuA þñük ô þÚçgA ...Qvýð ÿpHg îø óBO þðõürüõéO þyqõì@ ÿ|Bø|úìBðpG qA Q¾pÖ ô óBìq ly pO ÿlW òì êý¿dO ÿrüo úìBðpG úÞ þOlì qA lÏG Ig qA îÞ îÞ ô îñÞ QÞpy BøoBÞ úðõâ òüA o k îðAõPG BO kAk|þì Quk ÿpPíÞ | | .ly Ùnc oBÞkõg oõÆ úG òì ÿoBÞ ÿ|Bø|úìBðpG ?lükpÞ|þì wüolO îø óBOkõg Rlì òüA o k ¤ kõWô úG Ì×c ÿApG úÞ ÿlülW ÿ|Bø|}ôo òüA | | .ïA úPyAk îø wüolO BÃÏG úéG ?løk|þì JAõW úÏìBW o k lýñÞ|þì pßÖ ,kõG îø Bíy kõg óBìq o k ûlì@ ÑBíPuA ÜüpÆ qA Bü oApßO ô QDApÚ BG Bü û kpßð pýýÓO ëBc úG BO îülÚ qA Ì×c ëõ¾A þyqõì@ ÿ|Bø|ûõýy ô ÿoAluçÞ ô wüolO ÿ|Bø|}ôo BìA òPyõð ÜüpÆ qA Bü ô þìApPcA ïBíO BG òì ô lðlì@oBÞoBývG úéèlídG lülW ÿ|Bø|}ôo òüA .û kpÞpýýÓO .îñÞ|þì ëBHÛPuA þyqõì@ lülW ÿ|Bø|}ôo qA BìA îéDBÚ þPñu ÿ|Bø|}ôo ÿApG úÞ ?lýñÞ|þì kBùñzýK þyôo ò ý ñ ^ óBOkõg lðqpÖ úG | | |Bø|ûõýy ó@ BG BíPc ,lyBG ûly ÑAlGA óBìq ó@ o k ÿpPùG ÿ|Bø|}ôo ô |Bø|ûõýy pâA óõ ^ ) ! ( û l y îéÊ þíÞ Bíy þÞkõÞ úG lðlÛPÏì þÃÏG | | .îñÞ|þì oBÞ ï lðqpÖ BG ô êý¿dO ÿApG pPzýG lýPyAnâ|þì þyõãüqBG ô QñÇýy ÿApG lüBG úÞ óBìq ó@ óAõO þéýg þãèBu 2/5 qA êý¿dO qBÒ@ .lükpÞ Ùp¾ ó@pÚ òPÖpâApÖ òì Qvýð òýñ`ñüA ç « ¾A þèô lññÞ|þì pßÖ ÿoõÇñüA ïkpì qA þéýg!løAõg|þì qA þßü ok lü@|þì ïkBü ,îPyAk Ao ïkõg eüp×O ô QñÇýy ëBu ô òu óBíø o k úìBðpG ÿApWA ëBc o k lñPyAk oõÃc îø |Bø|îðBg qA ÿkBüq ûlÎ úÞ þü|Bø|úìBðpG JBHuA òýyBì BG ïkAk|þì iuBK ûly fpÇì RæAõöu úG úÞ þèBc óBíø o k ô ïkõG ÝB×OA òüA –ÿqBG ïBÚ ïBÚ |Bø|ú`G ëõÚ úG –ïkpÞ|þì ÿqBG îPyAk Quk ok úÞ ÿqBG iuBK ïoAk òì úÞ ly|þíð óByoôBG ÐÚAô o k kõG IèBW Bùð@ qA þéýg ÿApG úÞ ÿA úé¾BÖ òüA .îñÞ|þì îø Ao ïA ÿqBG òýyBì óBìríø ô îøk|þì Ao óBzOæAõöu ÿpãük êìBÎ úßñüA Bü kõG úPuAõg kõg kBPÖA ÝB×OA ïkpì ô Bíy òýG ÉBHOoA pËð qA qõñø ?QuA úðõ ã ^ óæA ?kõG úðõ ã ^ B í y úG òýèõEvì ô ïkpì ûBãð?QyAk ïApPcA ô ØÇè BG ïACõO þøBãð úzýíø òýèõEvì ô ïkpì ûBãð ?koAk kõWô BøoAlük úG ïApPcA ô lðoAk|þì þìApâ Ao )Á( pHìBýK úüom ô îüpÞ ó@pÚ Bì ïkpì óõ ^ û kõG .lñðAk|þì ëBÏPì lðôAlg QyAlâorG ô ïApPcA Ao ó@pÚ ÌÖBc

luo|þì óBüBK úG óBPvGBO pg@ "JApùu ô îPuo" ïqo úèBHðk úÞ kAk pHg "JApùu ô îPuo" óBìo }oBãð qA û kAq|îuBÚ lídì ,luo|þì óBüBK úG óBPvGBO pg@ BO ó@ }oBãð ô QuA "oBülñ×uA" úÞ QuA ûBì 6 kôlc :kAk pHg pùì BG õãP×â o k ûlñvüõð û kAq|îuBÚ lídì ó@ }oBãð ,ûlzð þüBùð oBÞ qõñø þèô îPvø "JApùu ô îPuo" òPyõð ëõÓzì pSA òüA ÿô.kõy ïBíO pSA òüA òPyõð óBPvGBO óBüBK BO îñÞ þì pßÖ ô koAk úìAkA ô "oBülñ×uA","}ôBýu" JBPÞ úu :kpÞ óBýG ô QvðAk "}ôBýu" úìAkA Ao àýñßO ô lük úüôAq ïAlÞ pø îPvø ó@ òPyõð ëõÓzì úÞ "JApùu ô îPuo" QüAôo Ao óBPuAk QívÚ 60 ÿôAo 15 "oBülñ×uA" ok çTì .koAk Ao kõg ÁBg .lñÞ|þì pýýÓO Àhy ïõu BO ëôA qA ÿôAo "JApùu ô îPuo" o k ô lññÞ|þì RAoBzPðA BG JBPÞ ò ü A N B ^ ÿApG :kôrÖA ê¿Ö|þG óBâlðpK"JBPÞ ûlñvüõð }oBãð Quk o k JBPÞ òüA rW ÿpãük oBÞ çÏÖ ô ïA|úPvG kAkoApÚ óAôoBÞ "JApùu ô îPuo" }oBãð ÿApG kõg þOBÏèBÇì ÐGBñì ûoBGo k û kAq|îuBÚ.ïoAlð îðAõPG BO ïA|ûlðAõg lñPvø ÉõG pì pýÆBuA òüA úG úÞ þüBùGBPÞ ïBíO :kpÞ óBýG kõg úG òì úWõO ô þé¾A ÐHñì þèô îíù×G Ao ØéPhì RBüAôo ÿBùPøBHy ok Bü@ úÞ {upK òüA úG iuBK o k ÿô| | .QuA û kõG þuôkpÖ QüAôo ô úìBñøBy ÐGBñì Q×â kõy|þì îø :Q×â lülzð ôo|úG ôo ÐGBñì kõHíÞ BG þOBÏèBÇì qBÖ ÿA|úðõâ úG Bø|ûoõÇuA QýøBì .Qvýð þÖBÞ ÐGBñì Q×â kõy|þì îø Qvø þÖBÞ óBâlñvüõð .QuA îÞ îøqBG þvüõñG ô þðAõhG Bùð@ ûoBGo k olÚ pø úÞ QuA "þãðõü" ûBãð þgpG .lðA|úPgAkpK Bø|ûoõÇuA úG þéßy úG ïAlÞ pø ØéPhì úG Ao ÿA|ú`üok lðAõO|þì lük ÿBüAôq òüA qA ïAlÞ pø úÞ "ÿlüôpÖ" þgpG ô lðoAk úßñüA pG þñHì Bì pãük ëAõu úG JAõW o k û kAq|îuBÚ| | .lüBzãG ûlñðAõg ÿôo pPùG áo k ÿApG lðAõO þì o l Û ^ B ø | ûoõÇuA qA Bíy ÿBùPüAôo lýñÞ|þì pßÖ ëBHðk úßéG îPvýð þüBzãøAo ëBHðk òì :kpÞ eüp¿O lyBG BzãøAo IÆBhì ÿApG þüBzãøAo ëBHðk úG úÞ þüBùð@ îñÞ þì pßÖ ô îPvø ïkõg pËð òP×â .lðA|û kpÞ Yýâ Ao ïkpì pPzýG lðkõG ûlñðAõg îüõãG ô îñÞ úéEvì fpÆ ïoAk ú×ýÊô ûlñvüõð óAõñÎ úG òì :kAk úìAkA ÿô Ao ó@ þ×ñì ô QHTì ÿBø|úHñW ô û kpÞ ûBãð óBìkõg äñøpÖ úG lüBG úðõ ã ^ .îýñÞ QÖBüo k

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu

úðBuo òüA ,ïBy BO eH¾ qA lññýG þì þPÚô lñüõâ þ ì ú ^ þì {hK óApãük ÝõÛc QüBÎo ok þÚçgA ÿBø ïBýK úìBð {hG óBüBK ô>,?lñÞ þíð êíÎ ó@ úG kõg BìA ,lñÞ þì ïçÎA QcAp¾ úG< ;kõ G ò ý ñ ^ óBüpXy þhüoBO {hK þüBíýu ô Al¾ qA òì ÿAl¾ îPvýð êüBì úÞ îñÞ qA úðBÏÆBÚ .QuA óAlñìpñø ÝõÛc úG BñPÎA þG úÞ kõy òì qA ÿpSA aýø lýøk oõPuk îøAõg þì þèBÏGBñW ûBì ok óõ ^ . kõzð {hK óõürüõéO ô õükAo qA B«ÛéÇì ô áoBHì ûBì òüA ïApPcA úG BùñO ,îýPvø óBÃìo áoBHì Bùð@ óBìAk o k úÞ þìkpì þPypu àýð úG òük ÿAkA Ao >BñGo< ô >RBWBñì< {hK ,ïA û kpÞ AlýK }oôpK >.îøk þì ûqBWA

ÿoõÇèBg þÛýuõì ïBð Bì úÞ Ao þÛýuõì RBÏÇÚ òüpO úG ,îüoAnâ þì ó@ pG )ÿoAq úèæ ÿBø úÖBÞ þÛýuõì( o k îø Bíy B«íPc .lññÞ þì {hK úìBðpG ïo@ óAõñÎ úÞ lüA úPÖBü ok Bíýu ô Al¾ o k kõg úèBu l ñ ^ ú G pXO úzýíø ô QuA úìBðpG þé¾A úðBzð ô î ^pK ,úìBðpG ïo@ ,kõy JBhPðA ó@ ÿApG Aõð òüpO BHüq BO kõy þì }çO áo k o k þÚôm þG ô þãÛýéu lG úíø òüA qA îP×ãy ... .oõzÞ þãñøpÖ ûBãPuk òüpO îùì o k îø ó@ ,þÛýuõì oBS@ {hK ÿApG QuA ØÊõì Bíýu ô Al¾ óBìqBu Ao óBð@ ÿkBì ÝõÛc ô lñÞ ûqBWA IvÞ óBð@ qA óAlñìpñø o k >.lñÞ QüBÎo óByoBS@ {hK QGõð pø ÿApG îø óõürüõéO ô õükAo ÿoBW ëAôo òüA< ;kõG ûlì@ úìBð úìAkA úPynâ òüA qA .QuA óBùW ólíPì ÿBøoõzÞ úíø o k ïAlÞ xBuA pG ô þÛc ú^ úG Bíýu ô Al¾ îðAk þíð òì ïBð úG Ao ó@ ô koAnâ þì püõ¿O òì oBS@ ÿôo qõXì QüBÎo óõðBÚ lýñÞ ÅpÖ ?lñÞ þì {hK MýéÞ õDlüô ÅpÖ îø qBG ô ,koAlð kõWô óB×ñ¿ì ô óB×èõì ÝõÛc qA Qvýð êüBì êýèk pø úG þvÞ ,koAk kõWô pâA lýñÞ B«Îpy Bíy Bü@ .lñÞ Üc ÝBÛcA þüBÃÚ ûBãPuk ÜüpÆ úÞ QuA úðõ ã ^ ? l ü A û kpÞ êc kõg ÿApG Ao êßzì òüA lýÞ BO koõì úÞ þÚõÛc QýßèBì ÝõÛc òüpO þùülG ok ?kõy þì úPyAnâ BK püq QuA oõzÞ ÿoBW òýðAõÚ îùì ÿõu qA lñìpñø ÝõÛc òPÖpâ ûlükBð úÞ ïpýdO ïkpì ?Qvý^ úðBzð oõzÞ úðBuo òüpO Ðýuô ô òüpO

| | kõy {hK BíýuôAl¾ qA òì ÿAl¾ îPvýð êüBì ô 1357 ÿBø ëBu úG ÜéÏPì ûly ûlðAõg ÿBøkôpu | | .koAlð þðõñÞ ÈüApy úG þÆBHOoA aýø ô QuA 1358 óBìqBu wýDo úG þü úìBð ëBuoA BG óBüpXy BÂo lídì úðBuo òüA qA }oBS@ {hK úìAkA úG Bíýu ô Al¾ .kpÞ ÅApPÎA úPyõ ð ò ý ñ ^ kõg úìBð o k qAô@ úPvWpG kBPuA òüA ok Bíýu ô Al¾ lüoAk ÑçÆA úÞ oõÆ óBíø< ;QuA þñùýì ÿBøkôpu {hK úG ïAlÚA A«píPvì þéÏÖ ÈüApy þì >lýìA ÿApu ÿA óApüA ÿA< kôpu ûtüô úG IðBXñüA pãük ô kôpu òüA lüpÃdPvì þèBÏGBñW .lñÞ ô 1357 ÿBø ëBu úG ÜéÏPì ûly ûlðAõg ÿBøkôpu .koAlð þðõñÞ ÈüApy úG þÆBHOoA aýø ô QuA 1358 {hK úG þÂAo ïkpÞ ïçÎA rýð 1374 ëBu ok IðBXñüA Ao kõg ÿBÂBÛO A«klXì .îPvýð Bíýu ô Al¾ qA kõg oBS@ ok þzÛð aýø óBìqBu ó@ îñÞ þì lýÞ BO ô û kpÞ oApßO ô Ñpy îßc úG QuA úPvüBy ô úPyAlð oBS@ òüA úýùO ô Al¾ {hK qA óBìqBu ó@ ÿBølcAô úýéÞ B«Ïüpu óõðBÚ ëBu o k óBüpXy BÂolídì>.lññÞ ÿoAkkõg òì oBS@ wýDo þðBXüoæ þéÎ úG JBÇg þü úìBð o k rýð 1374 äñø@ ô Al¾ ólzð {hK oBPuAõg Bíýu ô Al¾ QÚô úìBð ó@ o k ôA .kõG ûly óõürüõéO ô õükAo ok kõg ÿBø þì {hK þÛýuõì qA þÎAõðA úðBuo òüA qA< ;kõG úPyõð ënPHì ûBâ. .. .QuA ÿpñø }qoA òüpPíÞ lÚBÖ úÞ kõy

|kõy|þì þüõDlü ô ÿqBG >ôpýðk<ô >õñý^BK ë@< ;>ú¿íhì<

êGBÛì rýð >úðækBÎ êPÚ< îéýÖ o k ApýgA Bíñýu ÿpãüqBG .lðA|úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG îø

oBS@ òüpO|fpÇì qA >ú¿íhì< þüBíñýu îéýÖ xBuApG ô >õñý^BK ë@< oõÃc BG úÞ òzÞ A pðAs o k 90 ÿ|úøk ÿqBG àü ,lì@ BøBíñýu ÿ|û kpK pG >ôpýðk RpGAo< ÿoArâpHg }oArâ úG .kõy|þì úPgBu þüõDlüô îéýÖ lülW ÿ|úhvð ,)BñvüA( óApüA óBüõXzðAk úPgBu óBì êßüBì qA þðBPuAk xBuApG >ú¿íhì< þüõDlüô ÿqBG ,Jô ÿôõì }oArâ úG .kõy|þì ÿ|û kBì@ þüBñWô òzÞ A ÿpSA IèBÚ o k >ú¿íhì< .ly løAõg óBHÆBhì úG úÂpÎ pG ûôçÎ >ú¿íhì< îéýÖ þé¾A ÿBø|Qý¿hy >píéýÞ ëAô< pPÞ AoBÞ êìBy > õ ñ ý ^ B K ë @ < ô >ôpýðk< ,}A|úPukôoAk ûApíø úG >þèBÞ àì< .kõG løAõg rýð úG Ao Bùð@ BO ,lüBGo|þì Ao o kBùG ÝAoôA qA ÿA|úèõídì Qñvñüô< .lyôp×G >Qðq óô< }A|þé¾A IcB¾ QÚpu RBýéíÎ þuopG úG þüBñW xBñyoBÞ >BðBø ,ÿkçýì 1995 ëõ¿dì >ú¿íhì< .kqAkpK|þì ú ñ d ¾ l ñ ^ ok õ ñ ý ^ B K ô ôpýðk úÞ kõG þíéýÖ òýPvhð ok þèô ,lðkõG úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG >ûlðAõg|olK< fpÇì pãüqBG ôk òüA úPHèA ,lðkpÞ ÿqBG pãülßü êGBÛì ëõÒôk òüA .lðlzð pøBÊ îø êGBÛì ÿA|úñd¾ aýø îéýÖ ïôk QívÚ o k êHÚ ëBu 21 þüBíñýu

QuõýK >rìpÚ ÕBG< óApãüqBG ÐíW úG óBýHüpÚ qpìApÖ ïçÎA BG õãP×â ok îéýÖ òüA fpÆ ÿpXì QÞ Bu lícA Ao îéýÖ äñøpu {Ûð pãüqBG òüA :Q×â IéÇì òüA ÿô .kôo þì òýGoôk êGBÛì qôpìA úÞ kpÞ løAõg ÿqBG úÞ ûly úÖBÂA óApãüqBG ÐíW úG îø þüBýÞ kAkpýO :kôrÖA úPynâ ÿBøqôo þÆ ô QuA þ×ñì þzÛð pâB×üA ÿoAkpHíéýÖ ïBíOA qA QÞ Bu .QuA ûly qBÒ@ }A|ÿqBG úPgBu òýèôA >rìpÚ ÕBG< .kAk pHg ûBìpýO êüAôA o k îéýÖ çýè ,þðBøApÖ ÜüBÛy ,joBO òýìA ÿqBG BG ô þOAõíu pýìA óBüpý¿ð þßýð ,kBPuAo òýìAo ,þGAp þÃOpì ,ÿkBOôA qA qBñùì ô kôôAk óBýì þðBvðA ÈGAôo úG òülèAlüpÖ ô ô pPÞk þðBvðA ÈGAôo ô pùy úÇÛð òüpO|þGõñW pHW úÞ kqAkpK þì pùy úÇÛð òüpO þèBíy qA }pvíø o k þðBPuAk ,VkAõc ô þðBvðA ÈGAôo óBýì oBýPgA ô .koô@ þì kõWõG qôpìA ÿBýðk

>ïqBvG ëBßüqõì pðAs o k þíéýÖ ûkõHð oApÚ< Bøqôo|òüA óApÞA ô >úGBPùì Iy IzìA<óAkpâoBÞ BG þüõâô|Q×â

óBzüA BG úÞ þ×éPhì óAqBu|îéýÖ QükpÖ úG çÞ lðkpßð ô kõHùG ÿApG óBzyçO ô lðoAnâ|þì ïApPcA lññÞ|þì oBÞ qBu îéýÖ lük ÿ|úÇÛð ô ÜÖA óBíø ok îéýÖ ÿBÛOoA pðAs o k îéýÖ û kõHð oApÚ úßñüA ko BG þíüpÞ | .QuA úG þÛýuõì JBhPðA ç¾A :QyAk oBùÊA lyBG ëBßüqõì þðBíèA BùñO úð ô óBPuAk ÿBø|Qý¿hy qA þßü óAõñÎ QÖpâ Roõ¾ óBPuAk FBÃPÚA úG }ôpÖ ÿApG }oBíy àü o k úÞ kõG ÿlñìpñø kpì Qý¿hy qõñø lñÞ|þì xBvcA }A|þâlðq óBüBK ÿApG xõßÏì xBvcA òüA qA ô lñüpÖBýG úPvðAõPð Ao }A|úðAkôBW pSA qA ôA õu pãük qA .QuA JAnÎ ô Yðo o k Qhu oAõâBð qA îøB×O Fõu àü BG ô ûly kpÆ {øBãPuBg .QuA ûlüpG }A|úPynâ

ô lüõãG Bø|êvð QPvâ qA úÞ ïqBvG |þíéýÖ îPuAõg|þì îø ëlíø lñðAõO|þì ØéPhì ÿBø|êvð oõ Ç ^ ú Þ òüA úíø ô lðkpâ pãülßü äðpíø BìArèA úßð@|þG ,lñyBG ô QyAk ÑõÚô óBßìA >úGBPùì Iy IzìA< ok Bø|òüA ÿ|úÛGBu úÞ úPvüBy ÿBÚ@ îéýÖ ûlññÞ|úýùO úÞ|þìBãñø óBPuAk qA îüoAk îøBG ÿA|úèBu û krðBK ÿoBßíø ô þPuôk .kpýãG Roõ¾ ÿoBßíø òüA úÞ lñPuAõg lðly ÐéÇì îÒo þéÎ óBzüA :Q×â îéýÖ ûlññÞ úýùO úG ûoByA BG ÿô| | ÿ|úÛGBu ô lðkõG îéýÖ l¾ o k l¾ oAnâ úüBìpu úÞ òüA pø úÞ lðoôBG òüA pG BìA lðoAk þâlññÞ úýùO ok þðæõÆ BG ô óBzüA pPÖk o k Ao }kõg îéýÖ lüBG wÞ rýð ô óBßìA aýø qA ôo òüA qA .kqBvG óBzüA þâlññÞ|úýùO Ôüok lP×ýG ÝB×OA òüA úÞ ÿkBùñzýK ô pËð ô Roõzì

Iy IzìA<:QuA lÛPÏì þíüpÞ ÿkBø lídì koAk ïA|þéHÚ oBS@ |ïBíO BG RôB×Pì çìBÞ ÿA|úPyõð >úGBPùì oõOõì úÞ QuA oõdì Qý¿hy ÿA|úìBð|îéýÖ àü ô þé¾A Qý¿hy ôk òýG RçìBÏO qA Ao kõg úÞpdì úPgBu òýìôk úÞ óAkpâoBÞ òüA| | .kpýâ|þì îéýÖ BG õãP×â o k koAk óApÞ A ëBc o k Ao }A|þüBíñýu )BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg þüBíñýu oBãðpHg þüAôo òdè îPyAk Quôk ÐÇÛì òüA ok úßñüA óBýG BG :QyAk oBùÊA îñÞ úGpXO êHÚ úG QHvð Ao ÿpO|RôB×Pì UÎBG BÚB×OA úÞ þüBø|QÖApÊ ô Bø|þâlý`ýK ô RôB×O | úG Øéßì pýÒ þüBíy ô kõy îéýÖ ólì@ pËð úG pO|û kBu ïBÎ IÆBhì ÿApG óBPuAk õu pãük qA .koAnãG {üBíð àü ÿBÃÎA ïBíO îPyAk Quôk ô ly|þì õâqBG lüBG ÿBW .lññýHG ô lñGBýG ó@ o k Ao kõg þðApüA û kAõðBg Bì ÿBíñýu ok lÏG êvð úG óBzOçìBÏO rýð ô óAlñíèBu ,ïBÎ IÆBhì òüA ÿApG îPyAlð Quôk BìA kõG þèBg îéýÖ l¾ok kBP×ø :kAk úìAkA ÿô| | .ïqBvG ÁBg|þíéýÖ BìA .kõy|þì õâqBG òzýÞõè ôk o k þé¾A Qý¿hy ôk BG ô óõßu pýâo k ô lPÖA|þíð îPüo qA ÿA|úËdè îéýÖ qA pK úÞ ïqBvG| þíéýÖ îPuAõg|þì .kõy|þíð þüBPvüA þdÇu àéÛéÚ úG BìA lyBG rýãðApG xBvcA ÿBø|úËdè qA ïqBvG kBy| þíéýÖ .îñßð rÞpíO pâByBíO þð@ ô þíéýÖ ,lðõy|þì oAô@ Bì pu pG óBùâBð úÞ þüBø|îÒ ô åpì qA .QuA òüBHO ok îøBG ú`ð@ pø þPy@ qA ïqBvG| ,ó olì ô þPñu ÿBøoôBG ÿBøkBíð ô pøBËì BO þâlðq :kôrÖA þíüpÞ.lyBHð ûBýu BìA lyBG iéO úÞ ïqBvG|þíéýÖ

luo|þì NB ^ ú G þ cBüo òýìAlídì ÿ|úìBðkBü ÿ|úìBðkBü ;úìBð|òüpÖ@< óAõñÎ BG JBPÞ òüA o k úèBÛì óAõñÎ 90 úG àükrð ,>þcBüo òýìAlídì óApüA JkA ô äñøpÖ ØéPhì ÿBø|ÑõÂõì ÿ|ûoBGo k ,þñÞlÞ þÏý×y BÂolídì úéíW qA ÿkApÖA îéÚ úG ,oBâqõì@ úèAs ,þÚkB¾ ÙpyA|þéÎ ,oBzÖA ZpüA .kõy|þì úDAoA õéðlü@ kBXu ô þÛcBü p×ÏWlídì ÿBø|úèBÛì êìBy ëôA léW ;léXì ôk o k pSA òüA êìBy ïôk léW ô þcBüo óAoBßíø ô óBPuôk okBð òüôlO ô ÿoô@kpâ BG ôA óAkpâBy ÿBø|úèBÛì úìBðkBü òüA òüôlO oBÞ .luo|þì NB^ úG ÿoõùÆ pzð ÿõu qA þðByBÞ| þHéÇì óAõñÎ BG þcBüo RBýc óBìq ok kõG oApÚ ô ly qBÒ@ êHÚ ëBu o B ù ^ qA BHüpÛO RæBÛì òüôlO ô ëBuoA óly| þðæõÆ êýèk úG pìA òüA úÞ kõy pzPñì úìBð|òzW qA þãèBu86 òu o k ëBvìA ûBì|QzùHükoA 25 þcBüo |òýìAlídì .lzð pvýì óBG q ÿpPÞk ,}A|þíéÎ ÿ|úWo k ô ly lèõPì ÿõg ok 1302 ëBu úG ôA .QÖo Býðk kõg ÿpPÞk ÿ|úèBuo úÞ kõG oBùG ÿApÏzèA|àéì óAkpâBy qA .kõG þuoBÖ RBýGkA ô püq >kBHÏèA kB¾pì òPì eýd¿O< óAõñÎ BG þuoBÖ RBýGkA ô óBG q ÿ|úPyo o k Ao .lðBuo ïBXðA úG p×ðAqôpÖ óBìrèA|ÐülG pËð

ly QüAôo þGBPÞ o k þvý×ð lýÏu þâlðq ÿoBãð|úìBðqôo òÖ kBPuA òüA ÿBùPýèBÏÖ ô þâlðq êìBy úÞ "þvý×ð lýÏu" JBPÞ .ly pzPPì þíuBÚ lüpÖlýu {yõÞ úG QuA RBýGkA ô pgB×ì" þHýW ÐÇÚ ÿBùGBPÞ ÿpu qA JBPÞ òüA þOBÎõHÇì þâlðq pG lýÞ BO BG ô "óApüA RBÎõHÇì rýð léXì òüA ô ûlì@ îøApÖ pgB×ì òüA ÿoBãð úìBðqôo úìBðoBÞ ô Qynâpu ûlðoAkpGo k .QuA þvý×ð lýÏu 1274 kAkpg 18 ok þvý×ð lèõO óBìq qA JBPÞ ôA kôoô þãðõ ã ^ óBýG BG ô kõy|þì qBÒ@ þvíy ,þãèBu 19 òu o k ÿoBãð úìBðqôo oBÞ úG Bùð@ o k ÿô úÞ Ao þüBø|úìBðqôo þgpG Qynâpu òüA óBýì qA .QuA û kpÞ õâqBG û kq|þì îéÚ ,õOpK ,ûlßzðAk ,RoBXO ô QcçÖ ,þuôkpÖ ,òÆô úG óAõO|þì Bø|úìBðqôo .kpÞ ûoByA õð ïBýK ô Ýpy ,JçÛðA lùÎ ,lýìA ,úP×ùð ÿBùzO@ úéíW qA þvý×ð lýÏu þGkA oBS@ þgpG úG úìAkA ok JBPÞ òüA QzùG ûAo úíýð ô Izhð ûBì ,wýãðpÖ ,ûBýu óBâoBPu ,ûByo kBð oBâkBü òüpg@ .QuA úPgAkpK BO ô þOBÎõHÇì QýèBÏÖ qA wK Ao þvý×ð QýèBÏÖ òýñ`íø þíuBÚ lüpÖlýu kBPuA òüA qA þèõÚ êÛð BG ô û kAk oApÚ pËð lì 1345 óBG@ 22 o k {Pynâo k óBìq úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k þvý×ð .QuA û kpG óBüBK úG Ao JBPÞ ÿoBãð úìBðqôo Ùp¾ óApãük úÞ Ao þPÚô": kõG úP×â "?þøk|þì ïBXðA úðõ ã ^ Ao oBÞ úíø òüA" ."îñÞ|þì ÿA|û kpßð oBÞ úýùO Ùp¾ òì ,lññÞ|þì kõg û kpÞ ÿBøoBÞ ólðBuBñy QÞpy ÈuõO úhvð 3000 óBâoBíy o k "þvý×ð lýÏu" ÿA|úd×¾ 116 JBPÞ .QuA ûly pzPñì pýHÞpýìA þOAoBzPðA úvuõì úG úPvGAô þHýW ÿBùGBPÞ þìBùu

| koAk þ×ñì ûpíð oõßñÞ ÈéÒ ÿBø|iuBK

|

ô koAk þ×ñì ûpíð oõßñÞ ÈéÒ ÿBø|iuBK :Q×â {Xñu óBìqBu óôBÏì .lñølð JAõW lñðAk|þíð Ao ó@ iuBK úÞ Ao þOæAõöu úG óBHéÆôAk |êdì lüBG |oõßñÞ óBHéÆôAk úÞ|òüA óBýG BG xoBÖ BG õâô|Q×â ok þéÞõO òývc úG Ao ûly úPÖpâ pËð o k |ëAõöu pø |ÿApG |úìBñhuBK o k |úÞ Ao |þGAõW |Áõ¿hì ÈuõO oõßñÞ ÿBø|úìBñhuBK| :kôrÖA ,lññÞ pK |äðopK |ïpð |ûBýu kAlì ú»éýuô |ØýTÞ qA lüBG óBHéÆôAk êýèk òýíø úG ô kõy|þì |eýd¿O |óAõg|QìçÎ| òýyBì .lññÞ |ÿoAkkõg ó@| |ÿôo pG |ÿpSA ô |QìçÎ |úðõâ|pø |òPyAnâ| Bü |ókpÞ BO ,|ókpÞ |úìBñhuBK o k úÞ Ao þüBø|JAõW ÈÛÖ óAõg|QìçÎ ûBãPuk úÞ|òüA pG lýÞBCO BG ÿô pø |úG |úÞ |þüBø|iuBK :Q×â ,lðAõg|þì Ao lyBG Bùð@ |Áõ¿hì |êdì |ókpÞpK BG QìçÎ ,|Áõ¿hì |êdì |ókpÞpK |ÿBXG ç « Tì – úìBñhuBK ok pãük õdð óAõg|QìçÎ |òýyBì BG |ÿoAnâ|ûpíð ô |eýd¿O |êGBÚ – kõy |úPyAnâ o k|Jp .|Qvýð pø |ÿApG |ÿA|úñürâ oBù^ |ÿBø|QvO o k úÞ|òüA óBýG BG {Xñu óBìqBu óôBÏì |ókpÞ|þTñg oõËñì| úG ,ÈéÒ |iuBK pø |ÿApG ô |QHTì |ûpíð 3 |eýd¾ |iuBK ÁB¿PgA Iüp óArýì úG úWõO BG |þ×ñì| |ûpíð |1 |þÖkB¿O Bü |þulc| ÿBø|iuBK |eýd¾ |iuBK pâA oõßñÞ óBHéÆôAk :QyAk oBùÊA ,kõy|þì úPÖpâ pËðok úPÖBü |óôlG |ÿBø|ëAõöu |úG Apüq lñølð |JAõW |ëAõöu |ó@ |úG lñðAk|þíð ç « ¾A Ao |þèAõöu .kpýâ|þíð |ÜéÏO |QHTì Bü |þ×ñì |ûpíð |JAõW ÈéÒ ,Bø|iuBK| ïBíO løk |iuBK |àü qA |{ýG |þèAõöu úG þHéÆôAk pâA :Q×â ÿô .kõy|þì û kAk þ×ñì| ûpíð| |àü| ëAõöu |ó@ |úG ô kõy|þì Jõvdì

| | ly õÓè úÞ þüBø|RpvñÞ

òüA ok ÿkôq|úG qBñùy ûôpâ þüBK ôoA ÿBø|RpvñÞ koõì o k pPzýG RBÎçÆA pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG úG ÉõG pì ÿlÏG pHg BìA .ly løAõg pzPñì QüBu oApÚ ô û kBPÖA ÜüõÏO úG úPynâ úP×ø úÞ ûôpâ òüA RpvñÞ ÿoArâpG ,QuA êéì .QuA ûlzð ïçÎA qõñø ,kõy Àhzì óBìq òüA ok ó@ iüoBO kõG ô ÿoBíýG QéÎ|úG lülW ëBu o k þéì pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG|ï lÎ qA lÏG| | ÈüApy òüA o k QÞ Bu óAõýÞ ókõHð û kBì@ ô þñülèAphÖ kBøpÖ þâkoõgBìpu }õâ úG pãük ÿBø|RpvñÞ ólzð oArâpG qA ÿpãük ÿBøpHg þâlðqAõð ÿApG úG ÿA|úìBð o k þâqBO úG úÞ QuA óBüpXy úG ÜéÏPì BøpHg òüA qA þßüluo|þì .QuA ûly >lýìA ÿApu ÿA|óApüA< kôpu {hK ï lÎ oBPuAõg óõürüõéO wýDo RpvñÞ ÿA|úðBýG ÜHÆ kqAkpLG RpvñÞ ÿApWA úG ëBvìA óBPvGBOok kõG oApÚ úÞ ôA pHg òüA QuA óBüpXy úG ÜéÏPì úÞ qAô@ ëk QÞpy QüBu ok.kpÞ õÓè Ao kõg lðBuo|þì ÑçÆA úG úéýuô òülG óAlñì|úÚçÎ opßì ÿBø|xBíO þK o k úÞ lì@ aýø oõzÞ êgAk o k 88 óBPvGBO o k qBñùy ûôpâ ô óBüpXy BÂolídì kBPuA ÿBø|RpvñÞ koõì o k pPzýG RBÎçÆA.QyAk lñøAõhð þOpvñÞ ô úìBðpG .ly løAõg pzPñì QüBu òüA ok ÿkôq|úG qBñùy ûôpâ þüBK ôoA RpvñÞ ÿoArâpG ,QuA êéì pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG úG ÉõG pì ÿlÏG pHg BìA óBìq òüA ok ó@ iüoBO kõG oApÚ ô û kBPÖA ÜüõÏO úG úPynâ úP×ø úÞ ûôpâ òüA .QuA ûlzð ïçÎA qõñø ,kõy Àhzì kAkpg 28 úHñzXñK qôo kõG oApÚ :Q×â pùì úG pHg òüA ïçÎA BG þðBÇéu óBíýK BñG úÞ îýñÞ oArâpG kçýì ZpG ÿBø|{üBíø òèBu o k Ao ÿoBýPhG ÿkõvKAo úìBðpG .îükpÞ õÓè Ao úìBðpG òüA þéüæk úG òèBu òýíø o k rýð )kAkpg 8( òüA qA {ýK úìBðpG òüA :kôrÖA êéì pPvÞoA pHøo Ao úìBðpG òüA ÿpO|IuBñì óBìq ok BølÏG koAk kõWô óBßìA òüA ô kõG ûly ApWA .îüA|úPÖpãð úÇGAo òüA ok þíýí¿O pÂBc ëBc o k BìA îüpHG úñd¾ ÿôo ô Al¾ úG ÿA|úìBð rýð {ýK qôo l ñ ^ ò ì : kpÞ óBzðpÆBg òýñ`íø þðBÇéu úÞ Ao îñÆô îñÆô óBíø Bü óAõW óApüA kôpu úÞ îPyõð óõíÃì òüA úG Bíýu úPgBu ô ûoBG ôk îýËñO òì ÈuõO ô kõy|þì Jõvdì óApüA þéì kôpu òýPvhð ô úìBð òüA ëBuoA kõWô BG úðB×uBCPì BìA lññßð {hK Bíýu qA Ao QuA ûly .lñÞ|þì {hK Apì úPgBu òüA óBñ`íø Bíýu ô Al¾ ó@ {hK BG òì Q×èBhì


5

þâlðqô îéÎ

shahryarema.news@yahoo.com

| | !lýyBG òýG }õg

o k oôBG òüA .lðoAk þøBOõÞpíÎ ,Jõg ÿBø|ïk@ úÞ lðkõG lÛPÏì ïkpì ,úPynâo k| ô lðkpì|þì ÿoBývG óBÞkõÞ óBìq ó@ o k .kõG| û kpÞ AlýK lyo þüAlPGA ÿBø|ópÚ ÿA|úÇGAo þPuAo úG Bü@ BìA.lðkpLu|þì óBW û kBu Qðõ×Î àü BG þPcAo úG Bø|óBvðA úÞ pìA òüA RBHSA ,þíéÎ RBÏèBÇì úüBK pG ?koAk kõWô Qìçu ô Qý¿hy óBýì BG ,lyBG oAnâpýSBO kpÖ Qìçu ÿôo pG lðAõO|þì þ×ñì Bü ô QHTì oBßÖA| úƒýÃÚ òƒüA RBƒƒHƒSA|þƒƒK o k óAlƒƒñƒíƒzƒðAk| qõƒƒñƒø BìA QuA ûApíø þüBø|ÿoAõyk RBHS ÿAoAk ,îËñƒì ÿBƒø|óBƒvƒðA úÞ koAk kõWô ÿkBüq oBývG løAõy| .lñPvø çPGA ÅpÏì ok þÂAoBð ô òýGlG ,BùñO| kApÖA qA pPíÞ þéýg ,òýG|}õg ô þÎBíPWA òüA ÿBüõâ ,RBÛýÛdO|.lðpýâ|þì oApƒÚ åpƒì QüBùð o k ô ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG úG úG Bíy ÿApG Ao Rlì þðæõÆ þâlðq ,QüBùð o k þñýG|}õg úÞ lñPƒvƒø IéÇì o k úÞ þOBÛýÛdO þÆ|.lñÞ|þíð òƒƒýƒíƒÃƒO Ao ó@ l ƒ ƒ ñ ƒ ^pƒƒø ,koô@|þƒƒƒì| óBƒƒƒÓƒƒìoA ,ly ïBXðA "õüBøôA" pùy o k "þìBýì" ô "êü" ûBãzðAk óBÛÛdì ÈuõO ëBu 23 QHTì lük BG kõg òu {üArÖA úG úÞ þèBu 50ÿæBG kApÖA úÞ lì@| Quk úG úXýPð òüA îýð ô ëBu 7BHüpÛO ÈuõPì oõÆ| úG lññÞ|þì ûBãð òüpýy úG pXO àü óAõñÎ úG ô êýHÚ qA þ×éPhì ÿBøoõPÞ BÖ óBÛÛdì úPHèA .lƒñƒñƒÞ|þƒì þƒâlƒðq óApãük qA pPzýG |.lñPÖpâ pËð o k rýð Ao þüBùñO ô pß×O qpÆ ,þPìçu óArýì ,QývñW ,kAtð|

|ly ØzÞ þÞõg ÿArð@õé×ð@ Bzñì

BG ô ïôBÛì Bùuôpüô qA þgpG úG ÿoBíýG òüA ûoBGo k ûly

|! lýyBG þGBPÖ@ óBvðA| | òýíø ô ûly ûkAk QýèBÏÖ ûqBWA þìlýKA kBXüA þüBðAõO

.koAk kõWô píÎ ëõÆ {üArÖA ô þñýG|}õg BG ÉBHOoA o k ÿpãük RBÛýÛdO þÆ o k Ao p×ð 447 þÚçgA RBý¾õ¿g ô þâlðq| "õüBì" RBÏèBÇì rÞpì óBÛÛdì ûly ÿoAnãìBð "òýG|}õg"| óAõñÎ úG úÞ þðBvÞ .lðkAk oApÚ þuopG koõì ëBu 30 ÿBƒø|åpƒì úƒG lƒðkõƒG "ôk pƒø" qA þÛý×éO Bü ô "òýGlG" úÞ ÿkApÖA Ø¿ð ,lðkõG Rçßzì ,píÎ {üArÖA BG óBìríø kApÖA òüA òýñ`íø .lðly|þì o B ^ k þ ƒ ð B ƒ ù âBƒð| pPíÞ óBy|ÿBø |Qükôldì ,lðkpÞ|þì AlýK kõg| ÿkpÖ Qìçu koõì o k ÿpPíÞ o k|.lñPyAk ÿpPzýG| ÿspðA ô pPíÞ ÿBøko k ,pãük ûôpâ ôk úG QHvð ô kõG úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óApãzøôtK "?óAõýè þèBg Bü pK úíýð" ïBð úG ÿA|úÏèBÇì ØüpÏO òüpüBu Bü ô kõg ÿApG Ao óBy|þâlðq ÐüBÚô ïkpì| úÞ BñÏì òüA úG þñýG|}õg ÿkBüq oBývG lc| ok þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG êGBÛì ok BO kõy|þì UÎBG ,lññÞ qBG êíÎ qA wK óBñýGlG qA pO|Ðüpu þéýg òýG|}õg kApÖA |.lññÞ AlƒýK Qƒýðõƒ¿ì lüBG Ao òìrì þñýGlG ô| úðBüApâ|þ×ð RBuBvcA .lƒññÞ|þƒì ꃾBƒc ÿkõHùG ,IéÚ QívÚ òüA ok| |.QÖpâ pËð ok þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG {üArÖA o k þéìBÎ óAõñÎ úG ëõÆ ô Qìçu o k ÿkpÖ ÿBø|þâtüô ô ÝçgA lñÞ|þì QGBS úÞ ûly pÞ m þüBø|ûAo Ùp¿ì úG pXñì ,òìrì ÿBø| ÿlýìABð ô QýðBH¿Î .lñPvø| êýgk kApÖA píÎ û kAoA BG òýG|}õg kpÖ àü| .kõy|þì îèBuBð ÿBøAnÒ qA û kB×PuA Bü ô RBýðBgk úG lñÞ|þì þÏu Bü ô koAnâ|þì QvüByBð RAkBÎ ápO ûAo o k ï lÚ ÿpO|îßdì o k kpÖ kõy|þì UÎBG úÞ QuA þñýG|}õg òüA| |.kõzð kBPÏì Bùð@ úG úWô|aýø| úÞ lñürâ|þì pG| Ao þøAo ôA .lyBG Bùð@ qA ÿôpýK ô þßyrK ûoôBzì ÿõWô|QvW òüA .koAk ûBãð oôk ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG úG óly o B ^ k qA Ao kõg ÜüpÆ ó@ qA QHTì pýSBO ólG þÎBÖk îPvýu ÿôo pG þñýG|}õg úÞ koAk| kõWô îø óBßìA òüA úG BO úñýìq òüA ok| ûly ïBXðA RBÛýÛdO úPHèA .lñÞ QüõÛO Ao ó@ ô úPyAnâ |.QuA|û kpßð QGBS Ao IéÇì òüA óõìApýK þèlPvì YüBPð úËdè

îüly lñì|ûpùG ó@qA úÞ þPíÏð ;óAlWô

úPÖpâ pËð o k rýð ÿpãük êìAõÎ ,þñýG|}õg oBñÞ o k úÞ QyAk úWõO lüBG RBý¾õ¿g òüA xBuA pG Bø|{øôtK òüA o k þuBñy|ú×ýÊô ô óAlWô .lðõy|þì ,xApø ô îýG ,ókpÞ êÞõO þüBðAõO| ,þ¿hy îËð :QuA ûly ØüpÏO þÚçgA òüA| ókõG AoAk úÞ ûly RBHSA þPc ,ÙAløA úG ólýuo ÿôqo@ ô óly êDBÚ }qoA IHu ô lñÞ|þì àíÞ Bíy úG þñýG|}õg qA pPzýG þéýg ,þâlðq o k RBý¾õ¿g îø þñýG|}õg lüBy|.lýñÞ þâlðq ûlðqpu ô îèBu| Ao óBOpíÎ puApu BO kõy|þì pßÖ úÞ Q×â óAõO|þíð ,lyBG Àhy pø ûBâ @kõgBð pýí ô óAlWô qA þDrW óBíø ,QuA îèBu óAlWô ÿBøqBýð {ýK qA þßü úÞ êíÎ ïBXðA| qA êHÚ ókpÞ Ao þñýG|}õg xBuA ô úüBK| lðAõO|þì óAlWô BìA .kõy|þì Jõvdì þñýG|}õg |.koô@ îøApÖ kpÖ ÿApG

ØéPhì ÿBøoõzÞ óBýì o k ÿoBíýG }pPvâ UÎBG pìA .QuA ûly

RAkoAô qõXì ôol¾ oBýÏì Qgõu Ùp¿ì kõy þì ôokõg Qgõu Ùp¿ì óArýì ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô ÿõu qA lülW fpÆ ÿApWA BG püqô óBýGApdì pHÞ A|þéÎ .ly løAõg ôo kõg RAkoAô ÿApG qõXìoôl¾ oBýÏì úÞ kAk pHg oõzÞ úG ôo kõg RAkoAô ÿApG ÿlülW fpÆ fBPPÖA qA ókBÏì ô ÐüBñ¾ RAkoAô qõXì oôl¾ áçì ôo kõg ÿspðA ô Qgõu Ùp¿ì oBýÏì ó@ þÆ qA þüBíðôo úýyBc o k óAoBãðpHg ÐíW o k ÿô .kõy|þì Jõvdì ôo kõg qA û kõupÖ ÿBøôo kõg kõWô êéÎ qA þßü :kAk úìAkA ërük BLüBu 33|f| xBG|ÿlýì óAqoA QéÎ úG oõzÞ ÿBø|û kBW o k û kõupÖ ÿoBXO ÿBøôo kõg ô Bø|óõýìBÞ úéíW ô þéì úüBìpu òPÖo òýG qA IWõì pìA òüA òüApGBñG lyBG|þì Qgõu QíýÚ ókõG RAkoAô qA ÿpýâõéW ÿApG ÿlülW pýGlO QùW òüA úG ûly oõzÞ ÐGBñì oBýÏì ú`ðBñ^ :kAk úìAkA ÿô .ly ûlýzülðA êgAk oAqBG úG Qý×ýÞ|þG ÿBøôo kõg òüA qA lÏG kõy Jõvdì ôo kõg RAkoAô oôl¾ áçì ÿspðA ô Qgõu Ùp¿ì .QÖBü løAõg Ýõu pO|Qý×ýÞ BG ÿBøôo kõg kôoô Qíu úG ôo kõg RAkoAô lðôo òýìBO ÿl¿Pì ÐüBñ¾ RoAqô :kôrÖA BñéüA ëAõu úG iuBK o k òýñ`íø ÿô ïBXðA þÖBÞ RBìAlÚA úñýìq òüA o k úÞ QuA ôo kõg lýèõO ÿApG ïqæ ÿBø|QgBupüq ïqæ údüæ ô úìBð|òýü@ òüôlO Bì ïôk ú×ýÊô :kpÞ eüp¿O óBýGApdì .QuA ûly àðBG ô ÐüBñ¾ RoAqô ÈuõO ápPzì ÿA|úìBð|òýü@ úÞ QuA óAqBuôo kõg ÿApG o k óAqBuôo kõg úG ïqæ RçýùvO úDAoA QùW þãñülÛð òýìBO ÿApG ÿrÞpì àü ókBPÖA ÜüõÏO úG qA òýñ`íø ÿô .QuA úPÖpâ oApÚ ÿrÞpì àðBG oBÞ oõPuk :Q×â ô kAk pHg oõzÞ puApu ok þPÏñ¾ lcAô 200 ô oArø 2 þßðBG þølG úèBu ÿA|ûlülÎ Rçßzì oB^k þãñülÛð kõHíÞ QéÎ úG þPÏñ¾ ÿBølcAô qA þgpG úG ëBu àü BølcAô òüA þølG ly oApÚ ÿrÞpì àðBG BG ÜÖAõO BG úÞ lðkõG ûly úPynâ ûBì lñ^ þÆ Áõ¿g òüA o k :kpÞ eüp¿O óBýGApdì .lPÖA ÜüõÏO xBuA òüA pG kpÞ þPÏñ¾ ÿBølcAô úG þðBüBy àíÞ úÞ îýPyAk þGõg RBGõ¿ì ûlýzülðA BølcAô òüA þãñülÛð òýìBO ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 5 ÕçGA Bø|àðBG úG úGõ¿ì òüA ÿrÞpì àðBG fç¾A ô ÿpãðqBG qA wK úÞ kõG ûly úWkõG o k òýñ`íø :kAk úìAkA óBýGApdì .QuA úPÖpâ oApÚ oBÞ oõPuk o k ô ûly ÿApG qBýð koõì ÐGBñì òýìBO ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 3 ÿoBW ëBu QÖBü ÁB¿PgA lñPyAk qBýð þPÏñ¾ ô ÿlýèõO ÿBølcAô úÞ ÿA|úýèôA kAõì RAkoAô ëBc o k ÿrÞpì àðBG ô ÐüBñ¾ RoAqô ÈuõO QyAkpG óArýì òüA úìBð|òýü@ úÞ .lýuo løAõg Qèôk Iüõ¿O úG ÿkôq úG ô QuA }oBãð

úPynâ ëBu 10 þÆ úÞ ÿA úðBüAo ÿBø ûõýy qA û kB×PuA BG úG ÜÖõì óAlñízðAk QuA ûly úDAoA koõ×vÞ @ o k YüBPð .lðly ÿpvì ÿoBíýG òüA Bzñì oBPgBu lülXO êßy úG úßñüA qA êHÚ BùèBu ÿoBíýG òüA løk þì óBzð òýG o k ,lñÞ AlýK ZAôo BùðBvðA òýG oAkpýâAô ÿA ûlülK .QuA û kpÞ þì AlýK ëBÛPðA ô úPyAk kõWô BùÞõg úG ïAlÚA þéìBßO ÿBùéýédO þuopG BG óAlñízðAk òüA úýèôA RæõdO ô ÿoBíýG Bzñì ÿlñG óBìq òýíhO qA 1|A|1|H| xôpüô úÞ lñPÖBüo k ô û kpÞ pýâ úíø xôpüô úG BùÞõg ólG o k xôp ü ô ò ü l ñ ^ ÿA ûoôk {gp ^ û B ì ò ü l ñ ^ óBvðA ólG úG ó@ QüApu ô QuA ûlì@ kõWô Roõ¾ ÿoBíýG ÀýhzO óBßìA ô þìlýKA qBÒ@ qA êHÚ .kpýâ þì xBuA pG óBÛÛdì ,þéük wñüBu }oArâ xBuA pG û kpPvâ RBÛýÛdO kõWô BG lðkpÞ ïçÎA kõg RBÏèBÇì puApu o k BùðBvðA óBýì o k þÞõg ÿArð@õé×ð@ ûoBGo k þøk óBìqBu ÿBøõXPvW kõHíÞ Bü kõHð êýèk úG óBùW

úG úßñüA qA êHÚ BùèBu ÿoBíýG òüA løk þì óBzð YüBPð o k ,lñÞ AlýK ZAôo BùðBvðA òýG oAkpýâAô ÿA ûlülK êßy | | .QuA û kpÞ þì AlýK ëBÛPðA ô úPyAk kõWô BùÞõg òýG RBHuBdì qA û kB×PuA BG koõ×vÞ A ûBãzðAk óAlñízðAk ÿrð@õé×ð@ xôpüô lðkpÞ ïçÎA ÿA úðBüAo ÿBùýuopG ô BùÞõg ólG o k xôpüô òülñ^ IýÞpO qA þyBð þÞõg êìBßO ô û kõG {gp ^ o k ÿA ûoôk Roõ¾ úG úÞ QuA | | .lðA úPÖBü |A| xôpüô ÿôo pG lülW ÿBø þuopG ,pùì }oArâ úG úG ÿoBíýG QüApu løk þì óBzð þÞõg ÿArðAõé×ð@ jo ólG o k xôpüô þüBuBñy qA êHÚ ûBì òülñ^ óBvðA .løk þì ÿôo pG îËñì RBÛýÛdO úG qBýð pãðBýG RBÏèBÇì òüA êìAõÎ úÞ løk þì óBzð ô QuA BùÞõg o k Arð@õé×ð@ úG Bùuôpüô kõy þì UÎBG BùÞõg ok ÿlülW þßýPðs óly ÿpvì UÎBG úÞ lñøk QèBc pýýÓO þéßy | | .lðõy BùðBvðA o k ÿoBíýG

ly pünLðBßìA oõzÞ o k úèrèq þñýG {ýK

:kpÞ úÖBÂA ,îýñÞ þñýG {ýK Ao Rlì óBýì ô Rlì ûBOõÞ û kAk ïBXðA þOBìAlÚA rýð úèrèq ûBãzøôtK úñýìq òüA o k o k Ao þOBÛýÛdO þuBñy òýìq óBìqBu o k rýð Bì ô QuA qBÖ o k pÂBc ëBc o k úÞ îükpÞ qBÒ@ ûqõc òüA .QuA þOBÏèBÇì o k ò ý ^ ô Bßüpì@ ,òKAs ÿBøoõzÞ RBýGpXO úG þíuBÚ óBzðpÆBg ô ûoByA pãðBzð {ýK ûBãPuk QgBu úñýìq þì oõzÞ þPgBñy òýìq ÿBùýâtüô úG úWõO BG :kpÞ úßHy kBXüA úG pPzýG RBÛýÛdO ô {üBìq@ BG îýðAõO .îýyBG oAôlýìA úèrèq þñýG {ýK

ZAõìA QuA o kBÚ úÞ QuA þvýÆBñÓì ôpPßèA ÿpýâ ûqAlðA ô QHS Ao òýìq óôo k þvýÆBñÓìôpPßèA .lñÞ òýìq ÜíÎ ok ûBãPuk òüA úßñüA pG lýÞ BO BG þíuBÚ qA ókõG oôk oõËñì úG :QyAk oBùÊA ,kõy þì I¿ð úðõíð ,òýìq eÇu o k kõWõì wýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA ÙApÆA ok þzüBìq@oõÆ úG ûly úPgBu ûBãPuk qA þüBø û kArìBìA ô óApùO ëBíy ÿBø úévâ þßükrð o k óApùO .ly úýHÏO pPì 30 ÜíÎ úG þüBùøB^ o k kôAk úG YüBPð úG þuBñy òýìq óBìqBu þuBñy òýìq óôBÏì ûAo BG :kAk úìAkA ô kpÞ ûoByA BùøBãPuk òüA qA ûlì@ Quk ô BøpãðBzð {ýK QHS ô ûBãPuk òüA þzüBìq@ ÿqAlðA úèrèq êHÚ qôo úu BO ôk qA îýPvðAõO òýìq ÿBùüoBXñøBð .îýñÞ þñýG {ýK Ao ÈuõPì ô à ^õÞ ÿBø îÚ úèrèq ô óBPvÞ BK åorG ûqpè òýìq þñýG {ýK þíuBÚ QHS qA û kB×PuA BG úÞ kpÞ pÞm þüBø úèrèq úðõíð qA Ao Bùð@ þñýG {ýK úG ÜÖõì òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA .lðly þì fpÆ òüA QýÛÖõì BG úßñüA qA ÿoAôlýìA qApGA BG ÿô þðBìq ÿBø ûqBG ok þüBø úèrèq ,úßHy }pPvâ BG îýðAõO

îÚ úèrèq ô óBPvÞ BK åorG ûqpè òýìq þñýG {ýK þíuBÚ| QHS qA û kB×PuA BG úÞ kpÞ pÞm þüBø úèrèq úðõíð qA Ao Bùð@ þñýG {ýK úG ÜÖõì òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA | | .lðly ÙBzPÞ A ô þuBñy òýìq óBìqBu þuBñy òýìq óôBÏì ÿBøpãðBzð {ýK óBýì úßñüA pG lýÞ BO BG þðlÏì koAk kõWô ÉBHOoA úèrèq ÑõÚô ô òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA QHS ûBãPuk QgBu úG ÜÖõì oõzÞ óBÛÛdì :Q×â Roõ¾ úG ûBãPuk òüA úÞ lðly úèrèq ÿBøpãðBzð {ýK | | .QuA ûly ÿqAlðA ûAo þzüBìq@ Ao pãðBzð {ýK ûBãPuk : þíuBÚ BÂo lídì Ao pzG òýìq ÿBùüoBXñøBð QHS BG úÞ QvðAk þøBãPuk úWõO BG :Q×â ô lñÞ þñýG {ýK Ao úèrèq BO kqBu þì o kBÚ úèrèq þñýG {ýK çíÎ ûqpè òýìq ÿBø þâlý`ýK úG QÖpâ ïBXðA úÞ þüBø þuopG BG þèô Qvýð òßíì ÿBøpãðBzð {ýK óBýì úÞ ly Àhzì .koAk kõWô ÉBHOoA úèrèq ÑõÚô ô òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA {ðAk úG þGBýPuk úñýìq o k óBìqBu òüA QýÛÖõì úG ÿô þvýÆBñÓìôpPßèA pãðBzð {ýK ûBãPuk QgBu þñÖ û kBu "òýGõG" êìBy ûBãPuk òüA :kôrÖA ô kpÞ ûoByA

| | úðBTì ÿBø|óBÆpu o k úðBTì þñürãüBW ÿApG ûkôo qA ûkB×PuA

QÖpâ pËð ok lüBG îø Ao wðByô êÛÎ| |

QuA ûlüBÖ|þG rýð ïqæ lc qA {ýG óAlWô qA ÿôpýK Bü ô ûqAlðA qA {ýG þñýG|}õg úG Ao Bíy ,úðAoõÞoõÞ ókõG òýG|}õg .koAk ûApíø| úG Ao kõg ÁBg IÚAõÎ ô údðBu qA pâA .koAk ûApíø| úG Ao ÿlüAõÖ kõg úGõð úG rýð þñýGlG .kqAlðA|þì puko k þßü þñýG|}õg ,òüApGBñG .lýñÞ|þì þâlñðAo ÉBýPcA BG ûBãð@ ,lýƒupƒPƒG þƒâlƒñƒðAo pâA| .koô@ îøApÖ ó@ ÿApG Ao þüBÖõßy ô lyo úñýìq lüBG úÞ QuA îùì ÿBøoõPÞ BÖ qA lc ú^ BO lýñýHG lüBG ,lýPvø| êìBÞ Qìçu ûApíø úG þðæõÆ píÎ oBPuAõg Bíy þGBPÖ@ óAl ñ ^ óBvðA þOAm oõÆ úG Bíy lüBy .lýPvø òýGlG Bü ô òýG|}õg ÿoAôlýìA ÿBW îø qBG BìA ,lýyBHð þuBñy|ú×ýÊô ô óAlWô BG kpÖ | lüBy ,lýyBHð .Qvýð pük ëõdO ô pýýÓO ÿApG| QÚô|aýø ,þñýG|}õg kBXüA ÿApG îø ó@ QuA IƒƒÚApƒƒì pƒƒPƒƒzƒƒýƒƒG òüApGBñG .îüpHG Ao Rnè QüBùð þâlðq qA îýðAõO|þì Bì úíø rýð Ao úðAqôo {ìpð ô lýzßð oBãýu ,lüoõhG AnÒ Quok ,lýƒyBƒG óBƒƒOkõƒƒg| .lýñßð }õìApÖ

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu|

. lñÞ þíð qôpG o k ÿsõèôoôA þüBK ôoA òíXðA þðBÆpu {hG wýüo úðBTì ÿBW úG û kôo qA û kB×PuA o k :Q×â òýñ`íø þì ïBXðA þPcAo úG QuA oAo kA Zôpg úÞ þé¾A Ùlø rýð þPyAlùG pËð qA ô úPÖpâ oApÚ kpÖ ólG óôo k ô kõy .lyBG þì pO ûlürâpG

ÈHOpì þüBýíýy ÿBø|ûsôpK ïBXðA ,áõg ô ôBâ Qyõâ .kpÞ ûoByA àýPðs þPc ô Q×ð ,äðo BG îüçÎ ô úýèôA QìçÎ úðBTì óBÆpu úßñüA úG ûoByA BG ÿô lÚBÖ ô û kõHð RBPuôpK óBÆpu lñðBì ô koAlð þ¾Bg ko k óôlG óõg Zôpg ûBâ :kôrÖA ,QuA |DSA| QvO úG úÏWApì ô lyBG á BðpÇg lðAõO þì kpÖ qA .kpÞ úý¾õO Ao QvüsõèôoôA kpÖ ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg BG úPynâ o k :kôrÖA ÿô úÞ lðkpÞ þì û kB×PuA ó@ þñürãüBW ÿApG úvýÞ qA oBíýG úÞ kõy þì û kB×PuA úðBTì óAõñÎ úG åorG û kôo qA ûqôpìA }Arâ ÿoAnâ úvýÞ êíÎ qA pPùG koAõì qA ÿoBývG o k óBßìA ÿoAnâ úvýÞ }ôo o k úßñüA úéíW qA QuA ûly ô koAk kõWô úvýÞ ÿoAnãüBW êdì Qðõ×Î ô JBùPèA úG òýñ`íø ô kôo þì úvýÞ óly jAoõu óBßìA þPc ÿApG ô û kõG BHüqBð ólG qA ZoBg o k úvýÞ ókõG êýèk lyBG þì Aq êßzì qBíð úìBÚA ô þñük pËð qA óBðBíévì þOçßzì òýñ^ åorG û kôo qA û kB×PuA }ôo o k úÞ

o k úÞ þüBø|óBÆpu o k úðBTì ÿApG IuBñì òürãüBW ,lðõy|þì oBíýG ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg úG pXñì óBüBK QuA óBßyrK qA ÿoBývG óBýì ok UdG êGBÚ ÑõÂõì þì û kB×PuA úðBTì þñürãüBW ÿApG û kôo qA qôpìA úÞ | .kõy o k úÞ þüBø|óBÆpu o k úðBTì ÿApG IuBñì òürãüBW ,lðõy|þì oBíýG ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg úG pXñì óBüBK QuA óBßyrK qA ÿoBývG óBýì o k UdG êGBÚ ÑõÂõì þì û kB×PuA úðBTì þñürãüBW ÿApG û kôo qA qôpìA úÞ .kõy þüBK ôoA òíXðA þðBÆpu {hG wýüo óAõW oõvÖôpK óBìo kô QyAlùG oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿsõèôoôA êüæk :Q×â ,óApüA þßyrK ïõéÎ lcAô –BñvüA úÞ kõy|þì kApÖA o k úðBTì óBÆpu kBXüA UÎBG þ×éPhì ,oBãýu ólýzÞ úG óAõO|þì Bùð@ òüpPíùì úéíW qA lñðBì rìpÚ Qyõâ kBüq Ùp¿ì ô IuBñìBð úünÓO

lñÞ þì îýÛÎ Ao óAkpì NBO Mè o k æõüõè ûBãzðAk þPyAlùG ïBËð À¿hPì àü Mè qA kBüq û kB×PuA úÞ QuA úPÖBüo k kõg RBÏèBÇì .lðBuo|þì Iýu@ óAkpì ÿqBuoôoBG RolÚ úG NBO óôok klÒ {hG wýüo ô àyrK àüôBÞ óAqõu pPÞk óBíOoBKk oBükBPuA ô ûBãzðAk o k þéTìlýèõO þuBñyrüo :Q×â ûoBG òüA o k æõüõè ûBãzðAk þßyrK ô þüBìBì oBývG óAõW óAkpì òýG ok NBO Mè qA û kB×PuA ûqôpìA òüpOlülW óAõñÎ úG úéýuô òüA ô QuA ûly ëôAlPì BìA ,koAk óAkpì òýG o k ÿoBývG óAoAlÖpÆ ,ÿoôBñÖ BùKBO Mè qA þyBð RoApc løk|þì óBzð RBÛýÛdO þvñW ÿBùèõéu( ïpLuA lyo ô lýèõO úG lðAõO|þì ÿqBuoôoBG óAõO úXýPð o k ô lñÞ koAô Iýu@ )úðAkpì .QÖo løAõg òýG qA Bùð@ þPÊB×c oArGA qA ëBc òýÎ o k ô lñøk oApÚ rýì ÿôo ÿApG úÞ lñÞ|þì kBùñzýK êýèk òýíø úG àüôBÞ pPÞk .lññÞ û kB×PuA Ao Bø|NBO Mè lüBG Bøkpì ,þ×ñì pýSBO òüA qA ÿpýâõéW

qA ïôAlì ô þðæõÆ û kB×PuA lðkAk oAlzø óAlñízðAk RolÚ "NBO Mè" úG ïõuõì êíc êGBÚ ÿBø úðBüAo | | .løk þì {øBÞ Ao óAkpì ÿoôoBG qA ïôAlì ô þðæõÆ û kB×PuA lðkAk oAlzø óAlñízðAk RolÚ "NBO Mè" úG ïõuõì êíc êGBÚ ÿBø úðBüAo .løk þì {øBÞ Ao óAkpì ÿoôoBG æõüõè ûBãzðAk óBÛÛdì qA êÛð úG úñýìq òüA o k BñvüA óAkpì qA ÿoBývG ÿApG QuA òßíì ú^pâA :Qyõð ÿBøõãèA BìA lyBG òøm qA oôk þéýg óly olK ,óAõW QuA òßíì þðAõWõð ô þðAõW óAoôk o k óBy ÿoBPÖo þO@ ÿBùèBu o k óly olK ÿApG Bùð@ þüBðAõO ÿôo .koAnãG pýSBO þâlðq kBüq û kB×PuA ;lðA|úPÖBüo k ÜýÛdO òüA o k óApãzøôtK ØÏÂ UÎBG úÞ QuA þüBøoõPÞ BÖ úéíW qA NBO Mè qA .kõy|þì óAkpì o k ÿqBuoôoBG RolÚ

QÖBü {øBÞ Rly úG oõzÞ o k QðpPñüA QÎpu lðlÛPÏì ô lñðAk þì RApGBhì QÞpy úG ÉõG pì Ao pýgA ûly lñÞ Rly úG óApüA þPðpPñüA ÉBHOoA pÂBc ëBc ok .QuA oõzÞ þPgBupüq úßHy qA êßzì úÞ þðBGrýì úÞ oõzÞ êgAk þPðpPñüA ÿBø QüBu ÉBHOoA ô ÿBøoôpu Jô þðBGrýì ÿBø QÞpy ëBc òýíø o k .QuA ûly ÐÇÚ QuA AkBðBÞ ok Bùð@ qA Ao êßzì ô û kõHð õãhuBK ûoBG òüA o k ÿqBXì o k þPðpPñüA pGoBÞ óõýéýì23 pG ÔèBG pýgA qôo l ñ ^ þ Æ .lññÞ þì óAõñÎ óApüA RApGBhì úWAõì QðpPñüA QÎpu o k ÿlñÞ ô ëçPgA BG oõzÞ QÞpy òüA qA {ýK úÞ QuA þèBc o k RæçPgA òüA ÿApG rýð þðApüA ÿBø QüBu úG þupPuk þPc ô lñPvø qA oõzÞ QðpPñüA þèõPì óAõñÎ úG QgBupüq RBÆBHOoA ûly ÿlW êßzì o B ^ k þ WoBg ÿBøoõzÞ óApGoBÞ ô þégAk þÆBHOoA ÿBø àñýè ô Bø QýÖpÊ {üArÖA .QuA .kõG û kAk pHg þWoBg RæçPgA êüæk QðpPñüA ûlñøk úDAoA ÿBø QÞpy

ÿBø|ÁpÚ Ùp¿ì koõì o k óBßyrK oAlzø oõßñÞ úðBPu@ o k {hHìAo@

RBðBdPìA ô oõßñÞ úG óly àükrð BG þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì oAlýG oõËñì úG {hG ïAo@ ô olhì úHy ÿBø|ÁpÚ Ùp¿ì koõì o k Bø|ûBãzðAk BG:kôrÖA| xoõð BÂolídì .kAk oAlzø rÞpíO Ì×c ô xpPuA {øBÞ ,ólðBì þüBýíýy oBPgBu BG kAõì òüA :QyAk oBùÊA olhì úHy kAõì Jphì RApSA úG ûoByA óõ ^ þ ð AôApÖ þHðBW ÅoAõÎ ô û kpÞ þãPvGAô QèBc kBXüA óBvðA o k þðõýÖA úHy ô koAk ëBHðk úG Ao ÝôpÎ ÑBvOA ô ÿrÞpì þH¿Î ûBãPuk àüpdO ,ØÏ ,YñzO RBHýÞpO òüA ÐÚAô o k ô lñÞ|þì þv×ñO óõýupKk kBXüA ÁBhyA þÃÏG o k þPc ÿô .QuA kBýPÎA ûBýu ÿBýðk úG kôoô ô pãük olhì|kAõì ÑAõðA Ùp¿ì qBu |úñýìq ,QuA úvüBÛì êGBÚpýÒ ô RôB×Pì Bø|óBvðA ólG ÿsõèõürýÖ úßñüA úG ûoByA BG úý¾õO ô lýéÛO úG þüôoAk ÿBø|êßy BG þPc úPgBñyBð kAõì û kB×PuA :Q×â óApHW IÚAõÎ oõßñÞ úðBPu@ o k Áõ¿g úG ô QuA þðçÛÎ pýÒ ÿoBÞ ,óApãük Bø|úðBgôoAk :kpÞ lýÞ BO þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì .koAk ÿpünKBð ô QyAlùG RoAqô ÿõu qA ûly òýýÏO ÿBøôoAk úhvð óôlG }ôpÖ qA lüBG ÑAõðA úG ápdì kAõì þâkõè@ Ao pãük êìBO êGBÚ úPßð xoõð .lññÞ ÿoAkkõg óBìo k úÞ ÈéÒ oõ¿O òüA BG óBðAõW :kpÞ eüp¿O ô QvðAk òýDôpø lñðBì oô@kBýPÎA kAõì lýèõO úßñüA qA êÖBÒ ô lññÞ |þì Ùp¿ì úG ïAlÚA lñPvýð oô@|kBýPÎA kAõì òüA ÑAõðA BG Ao ó@ kõg ÿBøoAqBG Ì×c ô BÂBÛO {üArÖA ÿApG kAõì êýHÚ òüA óBâlññÞ kAõì òüA rýð þgpG :kAk úìAkA ÿô .lðA |úPhýì@ òýDôpø êýHÚ qA ûlññÞ úPvGAô kAõì ûlük úðB×uBPì úÞ lññÞ þì þÖpÏì {hHìAo@ ô ûlðoAlùãð oAlýG óAõñÎ QdO Ao lñðBíG oAlýG pPzýG lñðAõPG BO lññÞ þì û kB×PuA Bùð@ qA BùüoõßñÞ QzK þgpG ûly ÿoBýyõø úßéG lPÖA þíð ÝB×OA òüA BùñO úð úßñüA qA êÖBÒ lñðAõhG xo k pPzýG ô Ao ÿpýãzýK xoõð .lñÞ þì QÖA ûBOõÞ þOBËdè qA lÏG kpÖ ÿpýâkBü óAõO ô ÿlýéÞ Ao û kAõðBg {Ûð pývì òüA o k ô kpÞ óAõñÎ kBýPÎA BG úéGBÛì ûAo òüpO|òEíÇì úìBðpG òýñ`íø þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì .QvðAk oAnâpýSBO ô òüpOpSõì Ao QcApPuA ô IuBñì ÿBø|}qoô ïBXðA ,þÖBÞ úünÓO ,eýd¾ ÿrüo| klÏPì þðBìq ê¾AõÖ o k IèBÇì oApßO ô ÿpýâkBü óArýì {üArÖA ÿApG ïqæ RBìAlÚA .lðAõg

| pu ÿõì lyo ûlññÞ àüpdO lñO qBýK

kõg ÿõì }rüo ÿApG kApÖA qA ÿoBývG ,õì ô QuõK À¿hPì àü úP×â úG lñO ÿBøqBýK Áõ¿g úG ô qBýK qA û kB×PuA úÞ lññÞ|þì óBdPìA Ao þ×éPhì ÿBø|ûAo | | .Qvýð ØÇè qA þèBg pu ÿõì lyo àüpdO ÿApG lñO ÿBøqBýK :Q×â óApüA þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk kBPuA ,ÿoB¿ðA IýHc pPÞk ÿBø|ûAo ókpÞ qBG UÎBG ,lñPvø ÿpPzýG wðBuA ô õG ÿAoAk úÞ òüA pG ûôçÎ | | .lñPvø õì lyo ápdì rýð ÿkoAõì o k ô lðõy|þì þv×ñO ô lðoAk þÏÂõì ÿõì }rüo úÞ ÿkApÖA ÿApG lñO ÿBøqBýK qA û kB×PuA :kôrÖA ÿô ólyqBG ô àüpdO UÎBG lðAõO|þì ô QuA lý×ì ,lñPvø ÿA|úÛÇñì þuBÆ o B ^ k ÿôo ó@ {èBì úPHèA kõy rÓì ô pu ok þðBuo óõg {üArÖA ô þðõg ÿBø|åo | | .lyBG pSõì lðAõO|þì pËð koõì ÐÂõì ÿAoAk ô û kõG pSõì Qðõ×Î ókpG òýG qA o k qBýK úÞ òüA óBýG BG ÿoB¿ðA pPÞk BùñO úð qBýK Ùp¿ì :kôrÖA ,QuA rýð óõg úý׿O ô þâlññÞ þðõ×Î l Qý¾Bg úý¾õO kApÖA úíø úG þPìçu Ì×c ô oBízýG lüAõÖ QéÎ úG úßéG õì }rüo ÿApG | | .kõy|þì | óBøBýâ lyo pG óBðq ô óAkpì ÿAl¾ RôB×Pì pýSBO úÇuAô úG úÞ QuA ÿpìA óBøBýâ lyo òPÖpâ QÎpu ÿôo pG óBvðA ÿAl¾ pýSBO úÞ løk þì óBzð lülW RBÏèBÇì óõñÞ A .QuA ûlýuo RBHSA úG òýzýK RBÏèBÇì .QuA óAkpì ÿAl¾ qA pPzýG oBývG óBøBýâ lyo ÿôo pG óBðq ÿAl¾ ÿoAnâpýSBO óAlñízðAk {üBìq@ òüA þÆ .ly úDAoA úøBì àü þzüBìq@ xBuA pG úPÖBü òüA| | oApÚ úðBðq ÿAl¾ ÅpÏì o k úÞ þðBìq þãðpÖ úWõâ úOõG lyo óArýì lðkpÞ ûløBzì þì oApÚ úðAkpì ÿAl¾ ÅpÏì o k úÞ QuA þðBìq qA pPzýG pPíýPðBu ôk lðpýâ þì .lðpýâ ÿAl¾ QyAk Ao pSA òüpPzýG ûBýâ lyo ÿôo pG úÞ þüAl¾ òüpPùG {üBìq@ òüA o k JBPÞ qA Ao þñPì ÿô .kõG òüôoAk rèo B ^ ÿA úðBvÖA xBñy ûBýâ û kAõð òüôoAk AoBu o k úÞ þøBýâ úG QHvð ûBýâ òüA kAk óBzð YüBPð ô lðAõg þøBýâ ÿApG Bø úðõâ Bzñì þðq ÿAl¾ úG QHvð ô pPzýG pPíýPðBu YñK úPyAk oApÚ úðAkpì ÿAl¾ ÅpÏì .QuA úPyAk lyo pPzýG pPíýPðBu 1.2 pãük QuA úPyAk ûlùÎ úG Ao RBÏèBÇì òüA ïBXðA úÞ RHS| úvuõì pülì þHuoõÞ òýèBÞ úG Ao pýSBO òüA óAõPG lüBy .QuA ûlzð òýýÏO pPzýG pýSBO òüA êýèk qõñø kpÞ ïçÎA ÿAl¾ ZAõìA lüBy .kAk QHvð Bùð@ ÿAl¾ òO ô óBðq þOõ¾ úñìAk ókõG û kpPvâ .lðoAnâ þì BW úG kõg qA þOôB×Pì pýSBO ûBýâ eÇu BG koõgpG qA wK Bùð@ þhüoBO oBS@qA þüBùPívÚ ó@ þÆ ô ûly qBÒ@ êüpK@ ûBì qA úvuõì òüA ÿBùzüBìq@ pýLvßy ïBýéüô óBPvGBO Iy úíýð ÿBüôo ,ïBølñüô óBW pSA Bølý×üpO qôo lñðBì BG ÿkApÖA .ly ûlðAõg ûly òýýÏO þðBøBýâ ÿApG òüôoAk rèo B ^ ÿ B ø ú ðõâ Bzñì ô ûly JBhPðA þãðpÖ úWõâ úOõG 10 ÿApG òPì ólðAõg ÿApG ØéPhì ÿBøAl¾ .lðkAk úìAkA kõg ûBýâ ÿApG ØéPhì óõPì ólðAõg úG ûBì àü þÆ ô lðkõG ëB¿OA Bùð@ óAléâ úG úÞ þðõÖlø ÜüpÆ qA Ao Al¾ ZAõìA {üBìq@ òüA o k óBøBýâ úG ô û kõG óBvßü óBøBýâ þìBíO ÈüApy ëBc òýÎ o k .lðkpÞ þì QÖBüo k ,QyAk úGBzì pÊBð úOõG ôk ,óBøBýâ þìBíO ÿApG ÈüApy ókõG ÿôBvì qA óBñýíÆA oõËñì .lðly úPÖpâ pËð QdO Rõßu ÈüApy o k 2.5 lyo løBy óAkpì QHvð úG óBðq òýãðBýì Roõ¾ úG kAk óBzð YüBPð {üBìq@ o k ûlññÞ QÞpy óAkpì þgpG ëBc òýÎ ok .lðkõG kõg ûBýâ ÿpPíýPðBu ÿlyo {üBìq@ koõì ûBýâ úÞ lðkõG úPyAnâ ûBýâ ÿôo pG þ×ñì pýSBO ÿA ûqAlðA úG .QyAk Rõßu o k ûly û kAk lyo ô pÊBð ûBýâ qA pPíÞ o k ÿô ô kAk óBzð kõg qA ûBýâ lyo ÿôo pG Ao pýSBO òüpPzýG òüôoAk AoBu ÿAl¾ åorG ÿoBhPÖA óAõñÎ úG ó@ qA óBøBýâ lyo ÿôo pG kõg ÿAl¾ pýSBO úG {ñÞ Aô | | .kpÞ kBü

Bø|óAõhPuA ïBßdPuA êìBÎ ,óõPüq

:Q×â ,óõPüq ÿA|úünÓO ÁAõg úG ûoByA BG úünÓO À¿hPì ,þùèA|IýHc pPÞk ô ÿpýK lðôo {øBÞ ô ólG þñíüA îPvýu {üArÖA IHu óõPüq ïôAlì Ùp¿ì :Q×â úünÓO À¿hPì òüA .kõy|þì Bø|óAõhPuA ô õì ïBßdPuA òýñ`íø pG ûôçÎ þG p ^ ò ü A ô QuA ó@ o k kõWõì ÿBø|þG p ^ óõPüq {hG òüpO|îùì o k ÿô| | .koAk kõWô rýð óõPüq ûõýì o k koAk kpGoBÞ þPÏñ¾ òÒôo o k úÞ úPvø qA ÿoBývG JnW {üArÖA óõPüq Ùp¿ì :Q×â óõPüq lüAõÖ Áõ¿g pG kõg úÞ Ap×¾ eypO ô Ap×¾ úvýÞ àüpdO ,þG p ^ o k ëõédì ÿBø|òýìBPüô lyo {üArÖA òýñ`íø ô koAk ÿlý×ì pSA þüAnÒ kAõì ÑAõðA îÃø ô JnW ÿôo òüA| | .kõy|þì IHu Ao þívýèõGBPì ÿBø|ÿoBíýG ÑAõðA kõHùG QÎpu ô þèõéu ô QuõK ÿôo pG QHTì RApSA óõPüq lüAõÖ pãük qA :kpÞ lýÞ BO úünÓO À¿hPì ûtüô úG Bø|óBÆpu ÑAõðA qôpG qA óõPüq òýñ`íø.QuA Bø|ògBð ïBßdPuA ô õì .lñÞ|þì ÿpýâõéW ólG ÿBø|ëBßükAo óly kAq@ ô åorG û kôo ô óBPvK óBÆpu

4

QÏñ¾ ô kB¿PÚA|

shahryarema.news@yahoo.com

|þégAk ÿBøôo kõg þ×ýÞ QýÏÂô òüpg@

...oBüpùyõèA

Bíy úìBð úP×ø óBâlñðAõg ô óBøAõg qA Bì kõy þ í ð N B ^ I Opì Bíy úüpzð Ap ^ | îýPvø | | rüpHO qA ÿpÓ¾A îðBg | | kõy þíð {hK IOpì Roõ¾ úG wüpø óBPupùy ok Bíy úüpzð | | Üðoq qA kAtðBÛøk kõídì | | îPvø óBPüpzð ólðAõg ÝBPzì ô ïlük ZpÞ óBPupùy o k Ao Bíy úüpzð | | ZpÞ qA îéÏì QýG pO ÿõXzðAk û kArýèô lýcô QùW îüA úPÖpâ xBíO rüpHO 1 úÛÇñì ÿoAkpùy ÿpùy RBìlg BG o B G ò ü l ñ ^ û kAk pSA IýOpO úðõâ aýø þèô QuA û kpÞ ÿoB×c JçÂBÖ ô J@ úÞ ÿpýâ úßè | | þuBHÎ óBGBýg þhuAo lýùy ú ^õÞ òýñÞ Bu qA þÏíW QuA ûlzð pßzO îPuAõg þì rüpHO 29 óBPuoBíýG }pünK óBñÞoBÞ qA þðBìpÖ okBð ÿBÚ@ qA | | løk þì JAõW óBâlññÞ úÏWApì úG JkA ëBíÞ BG úßíñÞ | | òíùG 29 òýÏWApì qA o k ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA qA lÏG ûlì@ kõWõG RByBzPÒA koõì o k îø þíÞ | | lvüõñG rüpHO | | rüpHO qA þðAõÛýè qApÖApu okBÚ óBìpùy oBñÞ úyõâ qA îø ïõu î z ^ ô lyBG þìõG óBPýé¾A pPýO îñÞ þì {øAõg | | kõy úýùO | | rüpHO qA ÿqoôBzÞ ÿõXzðAk oBýyõø ûløAq

{hG ok |I|24|Z| óBvýð QðAô ,RolÚ ëBÛPðA ô oõOõì ,þßüpPßèA RArýùXO {hG ok |N C G| óBvýð QðAô ,úðlG ,rìpO ÿBø|{hG ok þüBùñO úG òýGBÞôk Akrì QðAô mõ×ð ô ÿkBÎ pýÒ ÿBøAl¾ ,þWoBg ô þégAk RBñýDrO ô RolÚ ëBÛPðAô oõOõì ÿBø|{hG o k ôkoBG QðAô ô J@ .lðkõG êgAk QgBu ÿBø|QðAô òüpOlG äðo

:óApãPÏñ¾ úG ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô }õg pHg

lcAô 2280 þølG úèBu àü ëBùíPuA oõzÞ puApu o k ÿlýèõO êßzì úÞ ëBÏÖ lcAô 280 ô oArø ôk oõzÞ puApu o k îXvñì þìAlÚA þÆ | àü Rlì úG Bùð@ þßðBG ÿBø þølG ô lðly þüBuBñy lñPyAk þãñülÛð kõHíÞ óAoBãðpHg ÐíW ok ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô óBýGApdì pHÞ A þéÎ | | .ly ëBùìA ëBu oõzÞ puApu úG ô Iüõ¿O Qèôk o k ïAlÚA òüA :QyAk oBùÊA IéÇì òüA óBýG BG l ñ ^ o k úÞ þOBGõ¿ì püBu ûApíø úG úGõ¿ì òüA :kôrÖA ÿô.QuA ûly ÕçGA ûlýuo Iüõ¿O úG þPÏñ¾ ÿBølcAô þãñülÛð êßzì ÐÖo ÿApG pýgA úøBì ô ÐüBñ¾ püqô.kpÞ løAõg oõzÞ þPÏñ¾ QÖpzýK úG þüArvG àíÞ ,QuA úÞ QyAk kõWô þOçßzì RBGõ¿ì òüA qA þgpG ÿApWA ok úßñüA óBýG BG ókBÏì ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì YñK ëBTì óAõñÎ úG :kpÞ eüp¿O ,ly fç¾A o k Bùð@ qA þgpG BìA kõG ûly þñýG {ýK þPÏñ¾ ÿBø lcAô þãñülÛð òýìBO ÿApG ô ly ÿpãðqBG ApýgA úGõ¿ì òüA úÞ lðly þì þOçßzì o B ^ k Q Ö B ü o k óBìq koBýéýì 3 ÁB¿PgA.kpÞ ÕçGA Bø àðBG úG Ao ó@ ûly fç¾A úhvð þÞpì àðBG qA òýñ`íø ÿô ÐüBñ¾ úýèôA kAõì RAkoAô ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk ÐüBñ¾ úýèôA kAõì RAkoAô ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 3 ÁB¿PgA ó@ úìBð òýü@ úÞ ûly þñýG {ýK 88 ëBu úWkõG o k ÔéHì òüA :Q×â ô kAk pHg ÿkôq úG ô ûly }oBãð ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô ô ÿrÞpì àðBG ÈuõO BÞpPzì .kõy þì ÕçGA ô Iüõ¿O Qèôk ÈuõO

koõì ûBì òükoôpÖ þÆ úÞ þüBøôo kõg QzâqBG BG ol¾ úG BíývÞ Bì óBvýð îø qBG ,lñPÖpãð oApÚ þGBüqoA .rñG JBýÒ o k îø oBG òüA BìA ;lì@ þüBùð eÇu úÞ BíývÞ Bì qA wK ,BñvüA }oArâ úG ô AoBPüô lðpâ þÞôqõu ,ly þGBüqoA 59.2 ó@ Qý×ýÞ IýOpO úG ,þ×ýÞ ÿlÏG ÿBø|û ko o k oAlÚôlñ¾ 206 ôtK .lñPÖpâ oApÚ 79.1 ô 70 þ×ñì ÿBø|ûpíð BG 90olñO ,àG bBø 206 ôtK ÿBøôo kõg óBýì òüA o k ,ôo kõg óApüA 90olñO ,úPðAô@ Alðõýø ,ôo kõg xoBK kõg úG Ao îøk BO ïo B ù ^ ÿ B ø | û ko Bðoô Alðõýø ô õüo .lðkAk ÁB¿PgA @ôo ôtK ÿBøôo kõg úzýíø êTì rýð ëôlW ÿBùPðA o k .lðkpÞ QýHTO Ao kõg oõÃc BLüBu lüApK ô ôo kõg óApüA RoAqô ûBì QzùHükoA ÿBø|þGBüqoA ok IèBW úPßð .QuBýPðAq þGBýyqoA ïlÎ ,ókBÏì ô ÐüBñ¾

|kõy|þì òü ôlO æBÞ ÀýgpO êýùvO þüApWA úìBð òýü@ .lññÞ ú×ýÊô þìBíO lüBG kõg Bø|ûBãPuk òüA :kpÞ úÖBÂA ÿô lülK Roõ¾ o k ô lññÞ òýìBO Ao óByqBýð koõì RBðBßìA ½píâ pülì óBíø úÞ lcAô Qüpülì ,þéßzì ólì@ .kõG løAõg êßzì ó@ ÐÖo ëõEvì QuA qpì þüBø|óBâoA úíø êìBy úGõ¿ì òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô .lññÞ|þì QýèBÏÖ qpì o k úÞ QuA QürðApO pG RoBËð êÞ pülì ÿoBHW ZpüA qA BuoBK úGõ¿ì òüA ÿApWA ûôpâoBÞpýGk óAõñÎ úG ½píâ óBìqBu ô úìBð|òýü@ QyAk îýøAõg ÿkôq úG úÞ ÿA|úvéW úG úÞ QuA ûly ïçÎA óAoAlðBPuA úG :kôrÖA ô kpG ïBð .ly løAõg Iüõ¿O úGõ¿ì òüA þüApWA êíÏèAoõPuk o k ô lñøk oõPuk ½píâ BG ÿoBßíø ÿApG Bø|ûBãPuk

úGõ¿ì þüApWA úìBð òýü@ :Q×â ½píâ þÚõÛc óôBÏì BG RAkoAô ô RAokB¾ o k æBÞ ÀýgpO êýùvO úG ÉõG pì óApüA þìçuA ÿoõùíW ½píâ o k þøôpâoBÞ êýßzO | | .kõy|þì òüôlO oõPuk þK o k :QyAk oBùÊA BuoBK lídì o k lcAô Qüpülì ëBíÎA pG þñHì oõùíW|wýDo ½píâ ÙpÆ qA Áõ¿g òüA ok ÿkBùñzýK ,RBÞpíâ o k ó@ xBuA pG ô lýuo Iüõ¿O úG BñýÎ úÞ ly û kAk ,RAkoAô ô RAokB¾ o k æBÞ ÀýgpO êýùvO BG úÇGAo ô QýèõEvì úñýìq òüA o k Bøqpì o k úÞ þOAoAkA £ìBíO ëBíÎA lcAô Qüpülì ¼ü QdO lüBG lðoAk QýèBÏÖ

lñPvø ¤rÞpì ¼ðBG RoBËð QdO QýèBÏÖ úG ïréì úñvdèA|ÅpÚ ÿBø|Ýôlñ¾

Ao þìçuA ÿoAlßðBG }qõì@ô {øôtK úÞ þüBø|óBìqBu óApãzøôtK ô óBuBñyoBÞ BO lü@ êíÎ úG ,lðoAk ûlùÎ úG úð ô lññÞ QýGpO þðBvðA–þðBùW kB¿PÚA äñøpÖ BG ïBËð êüõdO Ao þßðBG wüõð oõOBßülðA |B«ìôrè úßñüA ok :kpÞ úÖBÂA ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .lñøk þßðBG ô þPÏñ¾ ô þèBì ô þèõK qA îÎA ÿkB¿PÚA ÿBøoBñýíu kõy|£ì êýßzO óBùW eÇu o k úÞ ÿA|úíýG ô þðBâoqBG qA ô lü@ êíÎ úG ëBÏÖ QÞoBzì ûpHg óBuBñyoBÞ ÈuõO Qüpülì ô óBðAkkB¿PÚA þìkpì —þéì ÿBø|òíXðA úßð@ qA êHÚ þíýí¿O pø BO kõy û kB×PuA ûoôBzì ¤ApG óApËð|IcB¾ ÈuõO þÖBÞ ûqAlðA úG lü@o k ApWA úG .kõy þuBñyoBÞ

kôldì QýèõEvì BG kBâoBuBK óAqAkpK oõð QÞpy wýuBO þùâ@ | | 88/10402 V™821 ûoBíy 88/3/30 ûoAkA òüA ok 1020034529 þéì úuBñy ô 26432 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÑõÂõì –1| | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy ÝpG ÿBø îPvýu ÑAõðA RApýíÏO ô ÿoAlùãð ,wüôpu RoBËð ô þcApÆ ûoôBzì| | :QÞpy ÿBø úßHy þzÞ êGBÞ ,ÿqAkpKoõð ,þDBñyôo RBvýuBO ,þPÏñ¾ ,ÿoBXO ,ÿoAkA ,þðõßvì ô ÝpG ÿBøõéGBO ÑAõðA ,þñýìq ô þDAõø ÝpG ÿBø QvK þñýìq ô þDAõø ÈuõPì ô ØýÏ oBzÖ RB¿ÚBñì o k QÞpy ,þÚpG ïçÚA RAo kB¾ ô RAkoAô ,þÚpG êüBuô ô ïçÚA }ôpÖ ô lüpg ,óBìpÖ QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .þâlñüBíð ÿBÇÎA ô ïAô ngA ,þ¾õ¿g ô þPèôk RAlüArì ô òýG Bì rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG úüBìpu –4| | 3846849 ò×éO –þOBìlg pPÖk ,QÞõì óApüA IñW –óBý`ÒBü ô xôkpÖ úßéÖ þðBìq lcA ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 100/000/000 ÔéHì :QÞpy Qíu úG þðBg òvc çýè ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG õè lícA óBW õéPvHÒBü êìBÎ pülì Qíu úG õè lícA óBW õéPvHÒBü þðBìq lcA ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð lùÏO ô oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì kp×ñì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô Bø kAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oôA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .kõG løAõg pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo lyBG þì úìBñuBuA | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

ô ÜýéÏO ,ÿlñG pñÖ ÿBø|{hG o k @ôo ôtK óBýì òüA o k ëBÛPðA ô oõOõì {hG o k õüo ,úðlG ô rìpO ,óBìpÖ BLüBu ,J@ mõ×ð {hG o k ôo kõg xoBK lüApK ,RolÚ 141 BLüBu ô äðo ô þßüpPßèA RArýùXO {hG ok 132 ÿBøAl¾ ô þWoBg ô þégAk RBñýDrO ÿBø|{hG o k .lðkõG êgAk QgBu ÿBø|ÿoAõu òüpOlG ÿkBÎ pýÒ QðAô ûôpâ NBßýK óBvýð QðAô úzýíø lñðBíø ûôpâ òüA o k oApÚ êgAk QgBu QðAô Q×ø þ×ýÞ ol¾ o k òýGBÞôk BÞõy QðAô ô ïôk û ko ok òýGBÞ àO Akrì QðAô .QÖpâ ,ûly úÖBÂA kõWõì ÿBø|QðAô ÐíW úG þâqBO úG úÞ rýð QðAô ,|I|24|Z| óBvýð QðAô .kpÞ kõg ó@ qA Ao ïõu úHOo ÿBø|úHOo ôkoBG QðAô ô òýGBÞôk Akrì QðAô ,|G|N C | óBvýð .lðkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ÿlÏG ô óBìpÖ ô ÜýéÏO ÿlñG pñÖ ÿBø|{hG o k BÞõy QðAô ½píâ þÚõÛc óôBÏì

RBíýí¿O þùâ@ | | 104/2/18419 88/3/31 joõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ 88/1/31 joõì ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG 10964 ûoBíy úG ûly QHS 1111 óAoBÞ êüo þulñùì ô þñÖ RBìlg þðôBÏO QÞpy 88/2/12 úG óBPuA óôBÏO êÞ ûoAkA qA 88/3/2-3383 ûoBíy úülýüBO þÆ úÞ 10200168221 þéì úuBñy RBìlg úýéÞ úDAoA( lükpâ úÖBÂA QÞpy QýèBÏÖ ÑõÂõì úG êüm koAõì ,ûlükpâ ëBuoA ûoAkA òüA –þèBì –ÿoAkA –þ×ýËñO –JBøm ô JBüA –þðBHýPzK ô þøBÖo ô þìõíÎ RBìlg ô þñÖ ûAo ô I¿ð RBìlg úDAoA ô þ¾õ¿g ô þPèôk ÿBùðBìqBu úýéÞ qBýð koõì ÿBøôo kõg ô þOBÞoAlO ô þvüõð úìBðoBG RBìlg úDAoA ô þyqoô úÎõíXì ô þðBzñzO@ ÿBùíPvýu ÿoAlùãð ô ÿqAlðA ô òø@ ûAo ÿBø ûBãPvüA ô BøoBÇÚ ÿkpHøAo QÞpc ô pýu RBìlg ïBXðA ôpPì òø@ ûAo úÏuõO qA þâlñüBíð ngA ô xoôApO ô QuæBG lýèõO ô úýùO ÿBø ûBâoBÞ ÿoBDlùãð ô ÿqAlðA ûAo ô ôpPì ô þðBâoqBG ÿBø QýèBÏÖ ïBXðA ô ÝõÖ ÿBø QýèBÏÖ ÿApWA o k þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy îíPì ô úìBñuBuA o k Zolñì koAõì úýéÞ ÿApG ïqæ þðBvðA ÿôpýð òýìBO ô QÞpy BG ÈHOpì ÿoBXO püBu o k ÿoAnâ úüBìpu ô QÞoBzì ô QüõÃÎ ô ïôrè Roõ¾ o k pÞnèA ÝõÖ koAõì ô úÆõG pì þðBzð úG þéHÚ êdì qA QÞpy xo k@ ô ïqæ ô úÆõG pì ÿBøqõXì ngA qA lÏG þðõðBÚ ÿBùPÞpy lídì ÿBÚ@ ÿBÃìA BG ô QÖBü pýýÓO 28 áçK –þÛHuA sBuBK –òø@ ûAo óBGBýg –rüpHO lülW qA ÿlyo lýXì BüBÚ@ òýñ`íø ô QuA úPÖBü pýýÏO püq fpy úG óAoAlìBùu kAlÏO oõLÞ Bg þéÎ ûpülì QEýø ëlHèA þéÎ õÃÎ óAõñÎ úG kAtð á BK kõÏvì ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø þé¾A QüõÃÎ úG IýOpO úG ÿolñßuA Øuõü ô ÿkBG@ QíÏð ÿpýð rürÎ ÿBÚ@ ô JBhPðA ûlðBíýÚBG Rlì ÿApG qA QÞpy ÿBÃÎA kAlÏO ô òýýÏO þèBì ëBu àü Rlì úG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÎ ÔéHì úG ëBüo oArø l¿ðBK ô óõýéýì û krðBy ÔéHì qA QÞpy úüBìpu úXýPð o k ô p×ð û k úG p×ð û kqBü ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þÆBýg lüôBW lýXì ÿBÚ@ wLu .QÖBü {øBÞ ëBüo óõýéýì û krðBK lídì ÿBÚA ô ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG lýÏu oõLýéÎ BÂpìçÒ ÿBÚA ô êßìBÎ pülì ô kBñuA ô UÚAoôA úýéÞ ô JBhPðA ûlðBíýÚBG Rlì ÿApG ûpülì QEýø þzñì û kAq òvc òývc ûpülì QEýø wýDo IDBð JBýÒ o k ô ûpülì QEýø wýDo IDBð ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG oô@ lùÏO pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA úýéÞ ô ûpülì QEýø þzñì ÿBÃìA BG | .kõG løAõg | | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu||

úG þâlýuo ¤ApG :kpÞ eüp¿O ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA «BíPc þPèôk ô þ¾õ¿g ÿBø|¼ðBG ÿBø|JBvc oAkoõgpG ïqæ oAlPÚA qA oõzÞ êÞ þupGBvc óBìqBu .kõy lüBG þééíèA|òýG þèBì ô þèõK RAkôApì ÿApG ÿô úP×â úG QüBÎo òí BO kõy úýHÏO ÿA|úðAoô|ûpùG ÿBø|ïrýðBßì úPÖpzýK ÿBø|}ôo qA óAõPG þìçuA ÿBø|}qoA .ly oAkoõgpG þßýðôpPßèA ÿoAlßðBG ô þèõK ÿBø|óBìqBu ok lüBG þßðBG ïBËð :kpÞ óBýG pøBG Ýôlñ¾ ô þðBùW ¼ðBG lñðBì þééíèA|òýG þèBì òýíø úG ô lyBG úPyAk ëBÏÖ oõÃc ëõK þééíèA|òýG úÞ òülPì ô þéì ÁBhyA qA Ao kõg óBâlñüBíð oõËñì ô óBG q úG ô ÿkB¿PÚA ô þèõK À¿hO pTÞ Alc ¤AoAk JBhPðA ,lñyBG úPyAk þÖBÞ ÈévO rýð þðBùW äñøpÖ .lññÞ o k oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy êýßzO Áõ¿g o k ÿô lüBG rýð oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy :Q×â ,îøk Qèôk êýßzO ûlðBzð QukpýÒ ô fç¿üm kApÖA qA êßzPì þãñøpÖ JçÛðA þèBÎ ÿAoõy óõ`íø BO kõy û kAk þèBì ô þèõK êüBvì þñÏü kõg ÁBg úñýìq o k lñðAõPG .lññÞ mBhOA óõðBÚ ëkBÏì RBíýí¿O ok ÿpËð lülXO lüBG koAõì òüA pG ûôçÎ pøBG kBÛPÎA úG

Ì×c ïôrè pG lýÞBCO òí ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ ¼ü | ÿBø|Ýôlñ¾ :Q×â ,ÿrÞpì ¼ðBG ëçÛPuA úÞ lðõy þølðBìBu ÿõdð úG lüBG rýð úñvdèA|ÅpÚ QýèBÏÖ úG ÿrÞpì ¼ðBG ÐGBO þOoBËð rÞpì ¼ü pËð püq ÿBø|QüõèôA Áõ¿g o k pøBG òývc.lðqAkpLG îøk Qèôk :QyAk oBùÊA ,îøk Qèôk o k ÿoAlßðBG Ao ÿpýGAlO ô kõy êDBÚ ëçÛPuA ÿrÞpì ¼ðBG ¤ApG lüBG Jõ ^o B ^ o k pãük ÿBø|¼ðBG BO kpýãG pËð o k Bø|¼ðBG þèBÎ ÿAoõy Iüõ¿O úG úÞ ÿA|úìBñuBuA ÿBø|Ýôlñ¾ :kôrÖA ÿô .lññÞ êíÎ ,luo|£ì rÞpì ¼ü {yõK püq þéÞ oõÆ úG lüBG úñvdèA|ÅpÚ .lðqAkpLG QýèBÏÖ úG ÿrÞpì ¼ðBG ÐGBO þOoBËð BG lüBG îøk Qèôk ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA úP×â úG oAqBG o k ÿoBHPÎA ô þèõK lPuôkAk kõg ÿBø ÿrüo|úìBðpG Ýôlñ¾ lüBG :kAk úìAkA pøBG .lñÞ ëpPñÞ ç « ìBÞ Ao kAq@ êülHO þéì úÏuõO Ýôlñ¾ Roõ¾ úG ÿqoA ûpýgm ÿô .lñyBG úPyAk RoBËð ó@ pG úðBâ|úu ÿAõÚ ô kõy ÙApdðA úG qA ÿpýâõéW ÿApG :kpÞ lýÞ BO òýñ`íø ëõK lüBHð óAõñÎ aýø úG oõzÞ kB¿PÚA óly ûlýzÞ úÞ QuA oôBG òüA pG pøBG .kõy N B ^ ú ð AõPzK óôlG Roõ¾ úG lüBG þéì úñürø ô ÿlì@o k ÿBø|JBvc .lñupG ïkpì ÑçÆA úG ûBì pø ô ûly úDAoA ÙB×y ç « ìBÞ

ly ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýüo oõK|þdPÖ óçuoA

ó õývýíÞ úvýüo RBýø RBGBhPðA BG þìçu A ÿAoõy wéXì ÿkB¿PÚA .kõG ûApíø óõývýíÞ òüA wýüo pýýÓO qA ÿkB¿PÚA óõývýíÞ ÿõãñhu óAõñÎ úG oõK|þdPÖ óçuoA JBhPðA ëBu òýìôk ÿApG óõývýíÞ òüA wýüo .kAk pHg îPzø wéXì QýèBÏÖ ,îPzø wéXì QýèBÏÖ ëôA ëBu o k wýüo "ï lÛì þcBH¿ì BÂpìçÒ" .kõG ÿkB¿PÚA óõývýíÞ .ly oArâpG wéXì ÿkB¿PÚA óõývýíÞ úvýDo RBýø RBGBhPðA RBGBhPðA ÿkB¿PÚA óõývýíÞ úHñyôk qôo úvéW o k :Q×â "qBHg BÂolídì" ô wýDo óAõñÎ úG oõK|þdPÖ óçuoA ó@ þÆ úÞ ly oArâpG óõývýíÞ úvýüo RBýø JBhPðA ïôk ô ëôA wýDo JAõð óAõñÎ úG þ×Xð Øuõü ô }õhèk îÊBÞlýu .lðly óBâlñüBíð ÿAo BG ÿkB¿PÚA óõývýíÞ þüõãñhu úÞ IéÇì òüA óBýG BG qBHg ÿõuõì p¾Bðlýu" ô "þzÎpì lí¾" :kpÞ eüp¿O lyBG|þì ÿô ûlùÎpG AklXì .lðly JBhPðA ïôk ô ëôA óApýGk óAõñÎ úG "þðBâoæ

lññÞ|þì pzPñì lcAô ëõK xoBÖ Yýég JApÎA Yýég ÿoBßíø ÿAoõy ÿõãñhu qA oBypu oõzÞo B ù ^ kpÞ ïçÎA xoBÖ úHñzßü qôo Aoõy òüA õÃÎ Q×ð þèõK Rlcô koõìo k Ao ÿA úìBñPÛÖAõì .lðkpÞ FBÃìA o B ù ^ ú WoBg oõìA óApüqô :kôrÖA ÿô ÿAoõy õÃÎ oõzÞ {y qA oõzÞ ,òüpdG þñÏü xoBÖ Yýég ÿoBßíø o k ÿkõÏu óBPvG pÎ ô pÇÚ ,QüõÞ àü ,lcAô ëõK ZAôo ÿApG ÿA úìlÛì óAõñÎ úG lðkpÞ QÛÖAõì ÅBüo o k þPvzð . lññÞ kBXüA ÅBüo o k Ao þèõK ÿAoõy úG kpÞ ïçÎA Q×ø ô oArø ôk ëBu óBíÎ ,ÅBüo qA úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG ÿBø IÇÚ qA úÞ ûldPì þG pÎ RAoBìA ô QuõýK løAõhð ÿlcAô ëõ K ò ý ñ ^ ÿAoõy úßðA qA wK úPynâ ûBì kôo þì oBíy úG úÛÇñì þðBâoqBG ô þèBì ÿlýéÞ ÅBüo o k Ao ûlñüA ÿA úÛÇñì ÿrÞpì àðBG QÖpâ îýí¿O xoBÖ Yýég ÿoBßíø . lýzÞ oBñÞ lðôo òüA qA lñÞ wýuBO JpÎ ÿBøoõzÞ îýí¿O qA pPzýK ûldPì þG pÎ RAoBìA ÿrÞpì àðBG wýDo àü pÛì óAõñÎ úG ÿkõÏu óBPvG pÎ JBhPðA Áõ¿go k xoBÖ Yýég ûqõc kõy þì Jõvdì ÿA úÛÇñì þèBì IÇÚ úÞ RAoBìA ÿBW úG ápPzì ÿrÞpì àðBG .kõG û kpÞ kBÛPðA àðBG pÛì óAõñÎ úG ÿkõÏu óBPvG pÎ JBhPðA Q×â ÿlüõvèA p¾Bð òG óBÇéu . QuA ûkõG þuBýu ïAlÚA àü xoBÖ Yýég ûqõc JpÎ ÿBøoõzÞ ápPzì ÿrÞpì ) ûBì QzùHükoA îøkrðBK( úì ûBì îXñK úÞ îýí¿O òüA qA wK ûldPì þG pÎ RAoBìA .kpÞ ÿpýâ ûoBñÞ xoBÖ Yýég ûly ÿrüo úìBðpG þèõK úükBdOA qA QÖpâ Roõ¾ ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ àü

AlýK {üArÖA lüBG þßðBG RçýùvO ÿBÇÎA pG RoBËð lñÞ

úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ

|

| kAk løAõg {øBÞ Ao Qèôk ÿBø|úñürø Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA| ok kõg £PýèBÏÖ ûqõc £uopG ô ëAõöu fpÆ BG lñðAõPG úÆõG pì UcBHì Áõ¿g ok eýÂõO ô wéXì òd¾ ÿBøkpHøAo òýýHO ô Rçßzì ¤ApG ô ûly pÂBc úWõì Anè koAkpG Ao ÿpO|þuBuA ÿBø|ïBâ {hG úXýPð ô þèõ¾A ¼íÞ ,wéXì o k fpÆ òüA Iüõ¿O BG luo|£ì pËð úG .kpünK Roõ¾ þèBÏO úG ôo pývì ok Qèôk úG þâorG oõGnì ÿBø|úðBhOoAqô kAlÏO {øBÞ Áõ¿g o k ÿô Áõ¿g òüA o k ûly ûlýzülðA pýGAlO BG :QyAk oBùÊA ëBíPcA úG óBâlñüBíð ÿõu qA ûly úDAoA RAkBùñzýK ô BG úÞ lGBü êýéÛO úðBhOoAqô 15 BO Bø|úðBhOoAqô kBüq rýð Bùð@ QÏuô ô þPýèBÏÖ îXc qA Bø|úðBhOoAqô {øBÞ .ly løAõg úPuBÞ ¤kBüq lc BO ïBÒkA Áõ¿g o k úWkõG ô |úìBðpG óõývýíýÞ õÃÎ êGBÚ úPßð |:Q×â pãük ¤Bø|RoAqô BG óôBÏO |úðBhOoAqô ÉõG pì ¤Bø|úìBðpG úÞ QuA òüA Áõ¿g òüA o k úWõO òüA úÞ kõy ØüpÏO ¤A|úðõâ úG lüBG óôBÏO {hG úG qA kõg ¤l¾ok 25 îùu úG 1393 ëBu BO {hG úÞ BXð@ qA :kAk úìAkA ÿokBÚ .lGBü Quk £éì kB¿PÚA Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA fpÆ RBýDrW o k qõñø wéXì ûBãüBW òýýHO ô þuopG ÿApG óBìq ,QuA ûlzð ÜýÚk {hG òüA ÿBøqBýð úG úWõO ô kB¿PÚA ok óôBÏO {hG óôBÏO {hG £ðBG óAõñÎ úG lüBG wéXì Anè QuA þÚBG Ao RBýDrW ok ïqæ RBùWõO {hG òüA qA QüBíc o k ïBÒkA ÿApWA úÇuAô úG {hG òüA BO lñÞ ÍBdè .lñýHð Iýu@ Bø|úðBhOoAqô |

lðAõO|£ì Ao ÿkB¿PÚA lyo ô úÏuõO ,FBýcA ÿBø|úñýìq .lyBG úPyAk þK o k kõG þcpÆ Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA kBùñzýK |:Q×â ÿo kBÚ óõðBÚ IèBÚ o k óBâlñüBíð ÿõu qA pìA ôlG o k úÞ ô úìBðpG óõývýíÞ o k ô úDAoA wéXì úG 88 úWkõG úG fpÆ òüA Üý×éO óõývýíÞ ok BìA ly Iüõ¿O úWkõG ly ko fpÆ ókõG pG|óBìq ô Rlì qAok fpÆ ¼ü óAõñÎ ok ïôk oBG ÿApG fpÆ òüA ,ÀDBÛð ô Bø|þPuBÞ ÐÖo BG úÞ pËð úG ô ly úDAoA wéXì úG þPüoõÖ ¼ü fpÆ IèBÚ Qèôk ô wéXì ok þÏíW ëBHÚA qA oBG òüA luo|þì o k ÿACo ngA Roõ¾ o k úÞ koôBýG ÿACo ô lyBG oAkoõgpG .kõy|þì Býùì ó@ ÿApWA ÿBø|úñýìq QÚô ÑpuA QýGpO óBìqBu lñðBì þüBø|QðôBÏì úßñüA úG ûoByA BG ÿô oApÚ þãñøpÖ VApýì óBìqBu ô þPvürùG óBìqBu ,þðlG xBuA pG :kpÞ lýÞ BO ,kõy êülHO |úðBhOoAqô úG QuA ÿBø|QðôBÏì qA ÿkAlÏO ûly ûlýzülðA RAlýùíO ok þüõãGAõW úG ïréì óõñÞ BO úÞ ÿoõùíW QuBüo ô wéXì êGBÛì o k kõg ÿBøkpßéíÎ Áõ¿g pG þèpPñÞ úðõã`ýø ô lðkõHð þâlýuo ÿBø|kBùð RAlýùíO BG wK òüA qA ,QyAlð kõWô Bùð@ kpßéíÎ úðBhOoAqô úG Bø|QðôBÏì òüA êülHO ô ûly ûlýzülðA lüBG ôo {ýK RçËÏì ô ÙpÆpG úÆõG pì ¤Bø|ú¿ýÛð ïBÒkA |:kpÞ eüp¿O qApýy ïkpì ûlñüBíð .kõy Ð×Opì úýyBc úðBhOoAqô úG Bø|QðôBÏì êülHO ô Bø|úðBhOoAqô úÞ lñÞ|£ì îøApÖ ¤oõùíW QuBüo kBùð ¤ApG Ao £ñìA

|:QyAk oBùÊA wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ úPuBÞ Qèôk îXc ô QÏuô qA Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA fpÆ òülG ,lüArÖA|þì ó@ þøkqBG ô ÿoô|ûpùG óArýì úG ô Qèôk úðlG o k ÿoBW ÿBø|úñürø qA ÿoBývG IýOpO ÿkB¿PÚA lyo ÿBPuAo ok þèBì ÐGBñì ô úPÖBü {øBÞ .kõy|£ì Ùp¾ o k fpÇì òýðAõÚ úéíW qA |:Q×â ÿo kBÚ p×ÏW RBìlg Qüpülì óõðBÚ ô 44 ê¾A óõðBÚ ,wéXì {üArÖA Bùð@ úG òPgAkpK qA Ùlø úÞ QuA ÿoõzÞ úG Qèôk þOçýßzO oBPgBu fç¾A ô þü@oBÞ eÇu .QuA oõzÞ ÿkB¿PÚA RæõdO o k îýÛPvì pýSBCO êýèk ÿBPuAo o k oõÞnì òýðAõÚ úÞ ÑõÂõì òüA úG ûoByA BG ÿô ûly òýýHO þPèôk RçýßzO oBPgBu þ×ýÞ eÇu FBÛOoA Qèôk ÿApG Ao þ×ýèBßO òýðAõÚ òüA :kAk úìAkA ,QuA úG Qèôk îXc {øBÞ ó@ òüpO|îùì úÞ û kpÞ Àhzì {hG úG þPèôk ÐGBñì qA þíËÎA {hG ÿoAnâAô oõËñì úPuk ó@ qA rýð Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA úÞ QuA þ¾õ¿g .lñPvø Quk o k úÞ þüBø|ÿoAnâAô xBuA pG |:kpÞ eüp¿O ÿô êüõÆ ô ÄüpÎ RçýßzO úG ÿqBýð pãük QuA ïBXðA óly p O | ¼ ^õÞ BG úÞ Ap ^ kõG løAõhð Bø|úðBhOoAqô úG rýð Qèôk úðlG ok ¤oBW ÿBø|úñürø ,Qèôk îXc ÿoBHPÎA ô þèBì ÐGBñì ô úPÖBü {øBÞ ÿkBüq oAlÛì Ýõu Bø|QgBupüq ÿqBu|û kBì@ ÿõu ô Qíu úG Qèôk ÐGBñì qA eýd¾ ô þèõ¾A ókpG ûpùG ,kõy|þì û kAk

| óApüA o k Jõy@ kBXüA ÿApG >Býu< ÈuõO oæk óõýéýì 400 ÁB¿PgA ÿrÞpì RBÎçÆA óBìqBu úÞ kpÞ ïçÎA óBPvÞ BK ÜGBu úñürø óApüA o k oæk óõýéýì 400 ÔéHì >Býu< Bßüpì@ ûAo úG Jõy@ ,oõzÞ òüA o k RBGBhPðA qA wK BO û kpÞ }oArâ óA|óA|þu óõürüõéO pãük ÿõu qA .kqAlñýG o k ÿkApÖA ÿApG þuõuBW oArGA oArø 10 Bßüpì@ úÞ kAk .QuA û kBPupÖ pýgA RByBzPÒA BG ÉBHOoA o k óApüA

| | ;kpÞ óAõñÎ þðBPvÞ BK ëApðs àü 400 ÔéHì ÁB¿PgA qA óBPvÞ BK ÜGBu ëApðs àü Bßüpì@ ÿrÞpì RBÎçÆA óBìqBu ÈuõO oæk óõýéýì qA wK óApüA o k Jõy@ òPgAlðA ûAo úG ÿApG >Býu< .kAk pHg RBGBhPðA ëApðs àü >äýG Aqpýì< ,ëBülðõì õükAo qA êÛð úG

o k pPzýG ëpPñÞ ô RoBËð BG lüBG îøk Qèôk :Q×â ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ àü .kpýãG Ao ÿkB¿PÚA ô ÿoAkA ÿBø|kBvÖ ÿõéW þßðBG RçýùvO ÿBÇÎA Áõ¿g xoBÖ ÿpHg ûBãyBG ÿkB¿PÚA oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿkBÃPÎA òvc lídì kõy ïBXðA lüBG îøk Qèôk ok úÞ ÿoAlßðBG ÿBø|QüõèôA eüpzO úG >BðAõO< lðAõPG BO lñÞ ëpPñÞ Ao ëõK îXc lüBG îøk Qèôk :QyAk oBùÊA ô QgAkpK .lñÞ îøApÖ úÏìBW o k Ao ïoõO jpð {øBÞ ÿBø|úñýìq ó@ úXýPð ok BO lñÞ AlýK {øBÞ ÿrÞpì àðBG qA Qèôk ÅApÛPuA lüBG :kôrÖA ÿô .lüBýG òýüBK rýð þèõK úüBK ,þßðBG îPvýu o k óApülì JBhPðA ûõdð úG ûoByA òí ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA îPvýu óAoBÞolðA|Quk ô kõy QÚk àðBG óApülì JBhPðA koõì ok lüBG :Q×â pülì óAõñÎ úG Ao lñyBG úPyAk Qüpülì ô þßðBG Rçý¿dO úÞ oõzÞ þßðBG .lññÞ JBhPðA Bø|àðBG :Q×â ,óAoAnâ|û kpLu úG RçýùvO úDAoA ûõdð Áõ¿g o k ÿkBÃPÎA úDAoA êGBÛì o k Ao þÖBÞ ÜüBSô ô lñyBG úPyAk QüAo k ô QÚk RçýùvO úDAoA ok lüBG àðBG ÉBvÚA QgAkpK ïlÎ Roõ¾ ok BO lðpýãG óAoAnâ|û kpLu qA RçýùvO òüA .kõy êíÎ koAô Bø|úÛýSô òüA òPyAnâ óBüpW úG BG lðAõPG Bø|àðBG ïBùu ÿqBu ÙB×y Ao îøk Qèôk ok þßðBG ÿBø|QüõèôA pãük qA ÿô lüBG rýð lðõy|þì þÖpÏì xoõG úG úÞ þüBø|àðBG ïBùu :kpÞ eüp¿O ô QvðAk úWAõì ÿp P z ý G ú ^pø Üðôo BG oõzÞok þ¾õ¿g ÿoAlßðBG BO kõy ÿqBu ÙB×y .kõy ô ûly|Qgõu RBHèBÇì ÿæBG îXc úG úWõOBG ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA úP×â úG úÞ Ao ÿkõu óArýì lüBG Bø|ëBu þPèôk ÿBø|àðBG ,Bø|àðBG ëõ¾õèA|áõßzì û k|óBüq Bø|àðBG ïBùu þéÏÖ ÈüApy BG þèô lðoAnãG oBñÞ ó@ QGBG lññÞ|þì QÖBüo k òüA o k ÿkB¿PÚA ô ÿoAkA kBvÖ óArýì úßñüA êýèlG :kpÞ ûoByA ÿkBÃPÎA .lñPvø ok Bø|àðBG RçýùvO úDAoA ok ÜýÚk ëpPñÞ ô RoBËð lüBG QuA kBüq oBývG úñýìq BG lüBG îøk Qèôk :kpÞ úÖBÂA ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .lGBü {üArÖA îøk Qèôk BO lñøk úÏuõO pPzýG Ao àýðôpPßèA ÿoAlßðBG RBìlg ûtüô RBíýí¿O ngA lüBG :Q×â úìAkA ok ÿô .kõy ÐÚAô lý×ì ÑõWo JBGoA ÿApG þøk|wüôpu QùW ïqæ qõXì êéíèA|òýG ÿoAlßðBG úñýìq ok BO kõy úPÖpâpËð o k ÿpýGAlO .lññÞ û kB×PuA RçýùvO qA lñðAõPG Bø|àðBG BO kõy û kAk Bø|àðBG úG úHÏy fBPPÖA ÝõÖ fpÆ óly þéíÎ Roõ¾ o k úÞ QuA oôBG òüA pG ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .kqBu ØÚõPì Ao ÿoBßýG lyo Qèôk kõy|þì UÎBG ÿoAnâ|úüBìpu òüA oBùÊA ,îøk Qèôk o k oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy QýÏÂô Áõ¿g o k ÿkBÃPÎA úðõâpø úÞ Ap ^ l ñ Þ FBÛGA Ao oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy lüBG îøk Qèôk :QyAk .Qvýð Quo k Aoõy òüA þãñøBíø óôlG þßðBG RBíýí¿O BG óAõO|þíð koAk kõWô oõzÞ kB¿PÚA ok æBG ïoõO jpð úÞ þPèBc o k :kAk úìAkA ÿô úñýìq òüA ok lüBG îøk Qèôk êýèk òýíø úG ô kAk {øBÞ Ao ïoõO ,òýüBK kõu jpð | .kpýãG pËð o k ÿA|û|tüô pýGAlO rýð


5

þâlðqô îéÎ

shahryarema.news@yahoo.com

| | !lýyBG òýG }õg

o k oôBG òüA .lðoAk þøBOõÞpíÎ ,Jõg ÿBø|ïk@ úÞ lðkõG lÛPÏì ïkpì ,úPynâo k| ô lðkpì|þì ÿoBývG óBÞkõÞ óBìq ó@ o k .kõG| û kpÞ AlýK lyo þüAlPGA ÿBø|ópÚ ÿA|úÇGAo þPuAo úG Bü@ BìA.lðkpLu|þì óBW û kBu Qðõ×Î àü BG þPcAo úG Bø|óBvðA úÞ pìA òüA RBHSA ,þíéÎ RBÏèBÇì úüBK pG ?koAk kõWô Qìçu ô Qý¿hy óBýì BG ,lyBG oAnâpýSBO kpÖ Qìçu ÿôo pG lðAõO|þì þ×ñì Bü ô QHTì oBßÖA| úƒýÃÚ òƒüA RBƒƒHƒSA|þƒƒK o k óAlƒƒñƒíƒzƒðAk| qõƒƒñƒø BìA QuA ûApíø þüBø|ÿoAõyk RBHS ÿAoAk ,îËñƒì ÿBƒø|óBƒvƒðA úÞ koAk kõWô ÿkBüq oBývG løAõy| .lñPvø çPGA ÅpÏì ok þÂAoBð ô òýGlG ,BùñO| kApÖA qA pPíÞ þéýg ,òýG|}õg ô þÎBíPWA òüA ÿBüõâ ,RBÛýÛdO|.lðpýâ|þì oApƒÚ åpƒì QüBùð o k ô ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG úG úG Bíy ÿApG Ao Rlì þðæõÆ þâlðq ,QüBùð o k þñýG|}õg úÞ lñPƒvƒø IéÇì o k úÞ þOBÛýÛdO þÆ|.lñÞ|þíð òƒƒýƒíƒÃƒO Ao ó@ l ƒ ƒ ñ ƒ ^pƒƒø ,koô@|þƒƒƒì| óBƒƒƒÓƒƒìoA ,ly ïBXðA "õüBøôA" pùy o k "þìBýì" ô "êü" ûBãzðAk óBÛÛdì ÈuõO ëBu 23 QHTì lük BG kõg òu {üArÖA úG úÞ þèBu 50ÿæBG kApÖA úÞ lì@| Quk úG úXýPð òüA îýð ô ëBu 7BHüpÛO ÈuõPì oõÆ| úG lññÞ|þì ûBãð òüpýy úG pXO àü óAõñÎ úG ô êýHÚ qA þ×éPhì ÿBøoõPÞ BÖ óBÛÛdì úPHèA .lƒñƒñƒÞ|þƒì þƒâlƒðq óApãük qA pPzýG |.lñPÖpâ pËð o k rýð Ao þüBùñO ô pß×O qpÆ ,þPìçu óArýì ,QývñW ,kAtð|

|ly ØzÞ þÞõg ÿArð@õé×ð@ Bzñì

BG ô ïôBÛì Bùuôpüô qA þgpG úG ÿoBíýG òüA ûoBGo k ûly

|! lýyBG þGBPÖ@ óBvðA| | òýíø ô ûly ûkAk QýèBÏÖ ûqBWA þìlýKA kBXüA þüBðAõO

.koAk kõWô píÎ ëõÆ {üArÖA ô þñýG|}õg BG ÉBHOoA o k ÿpãük RBÛýÛdO þÆ o k Ao p×ð 447 þÚçgA RBý¾õ¿g ô þâlðq| "õüBì" RBÏèBÇì rÞpì óBÛÛdì ûly ÿoAnãìBð "òýG|}õg"| óAõñÎ úG úÞ þðBvÞ .lðkAk oApÚ þuopG koõì ëBu 30 ÿBƒø|åpƒì úƒG lƒðkõƒG "ôk pƒø" qA þÛý×éO Bü ô "òýGlG" úÞ ÿkApÖA Ø¿ð ,lðkõG Rçßzì ,píÎ {üArÖA BG óBìríø kApÖA òüA òýñ`íø .lðly|þì o B ^ k þ ƒ ð B ƒ ù âBƒð| pPíÞ óBy|ÿBø |Qükôldì ,lðkpÞ|þì AlýK kõg| ÿkpÖ Qìçu koõì o k ÿpPíÞ o k|.lñPyAk ÿpPzýG| ÿspðA ô pPíÞ ÿBøko k ,pãük ûôpâ ôk úG QHvð ô kõG úÞ lðlýuo úXýPð òüA úG óApãzøôtK "?óAõýè þèBg Bü pK úíýð" ïBð úG ÿA|úÏèBÇì ØüpÏO òüpüBu Bü ô kõg ÿApG Ao óBy|þâlðq ÐüBÚô ïkpì| úÞ BñÏì òüA úG þñýG|}õg ÿkBüq oBývG lc| ok þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG êGBÛì ok BO kõy|þì UÎBG ,lññÞ qBG êíÎ qA wK óBñýGlG qA pO|Ðüpu þéýg òýG|}õg kApÖA |.lññÞ AlƒýK Qƒýðõƒ¿ì lüBG Ao òìrì þñýGlG ô| úðBüApâ|þ×ð RBuBvcA .lƒññÞ|þƒì ꃾBƒc ÿkõHùG ,IéÚ QívÚ òüA ok| |.QÖpâ pËð ok þHéÚ ÿBø|ÿoBíýG {üArÖA o k þéìBÎ óAõñÎ úG ëõÆ ô Qìçu o k ÿkpÖ ÿBø|þâtüô ô ÝçgA lñÞ|þì QGBS úÞ ûly pÞ m þüBø|ûAo Ùp¿ì úG pXñì ,òìrì ÿBø| ÿlýìABð ô QýðBH¿Î .lñPvø| êýgk kApÖA píÎ û kAoA BG òýG|}õg kpÖ àü| .kõy|þì îèBuBð ÿBøAnÒ qA û kB×PuA Bü ô RBýðBgk úG lñÞ|þì þÏu Bü ô koAnâ|þì QvüByBð RAkBÎ ápO ûAo o k ï lÚ ÿpO|îßdì o k kpÖ kõy|þì UÎBG úÞ QuA þñýG|}õg òüA| |.kõzð kBPÏì Bùð@ úG úWô|aýø| úÞ lñürâ|þì pG| Ao þøAo ôA .lyBG Bùð@ qA ÿôpýK ô þßyrK ûoôBzì ÿõWô|QvW òüA .koAk ûBãð oôk ØéPhì ÿBø|ÿoBíýG úG óly o B ^ k qA Ao kõg ÜüpÆ ó@ qA QHTì pýSBO ólG þÎBÖk îPvýu ÿôo pG þñýG|}õg úÞ koAk| kõWô îø óBßìA òüA úG BO úñýìq òüA ok| ûly ïBXðA RBÛýÛdO úPHèA .lñÞ QüõÛO Ao ó@ ô úPyAnâ |.QuA|û kpßð QGBS Ao IéÇì òüA óõìApýK þèlPvì YüBPð úËdè

îüly lñì|ûpùG ó@qA úÞ þPíÏð ;óAlWô

úPÖpâ pËð o k rýð ÿpãük êìAõÎ ,þñýG|}õg oBñÞ o k úÞ QyAk úWõO lüBG RBý¾õ¿g òüA xBuA pG Bø|{øôtK òüA o k þuBñy|ú×ýÊô ô óAlWô .lðõy|þì ,xApø ô îýG ,ókpÞ êÞõO þüBðAõO| ,þ¿hy îËð :QuA ûly ØüpÏO þÚçgA òüA| ókõG AoAk úÞ ûly RBHSA þPc ,ÙAløA úG ólýuo ÿôqo@ ô óly êDBÚ }qoA IHu ô lñÞ|þì àíÞ Bíy úG þñýG|}õg qA pPzýG þéýg ,þâlðq o k RBý¾õ¿g îø þñýG|}õg lüBy|.lýñÞ þâlðq ûlðqpu ô îèBu| Ao óBOpíÎ puApu BO kõy|þì pßÖ úÞ Q×â óAõO|þíð ,lyBG Àhy pø ûBâ @kõgBð pýí ô óAlWô qA þDrW óBíø ,QuA îèBu óAlWô ÿBøqBýð {ýK qA þßü úÞ êíÎ ïBXðA| qA êHÚ ókpÞ Ao þñýG|}õg xBuA ô úüBK| lðAõO|þì óAlWô BìA .kõy|þì Jõvdì þñýG|}õg |.koô@ îøApÖ kpÖ ÿApG

ØéPhì ÿBøoõzÞ óBýì o k ÿoBíýG }pPvâ UÎBG pìA .QuA ûly

RAkoAô qõXì ôol¾ oBýÏì Qgõu Ùp¿ì kõy þì ôokõg Qgõu Ùp¿ì óArýì ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô ÿõu qA lülW fpÆ ÿApWA BG püqô óBýGApdì pHÞ A|þéÎ .ly løAõg ôo kõg RAkoAô ÿApG qõXìoôl¾ oBýÏì úÞ kAk pHg oõzÞ úG ôo kõg RAkoAô ÿApG ÿlülW fpÆ fBPPÖA qA ókBÏì ô ÐüBñ¾ RAkoAô qõXì oôl¾ áçì ôo kõg ÿspðA ô Qgõu Ùp¿ì oBýÏì ó@ þÆ qA þüBíðôo úýyBc o k óAoBãðpHg ÐíW o k ÿô .kõy|þì Jõvdì ôo kõg qA û kõupÖ ÿBøôo kõg kõWô êéÎ qA þßü :kAk úìAkA ërük BLüBu 33|f| xBG|ÿlýì óAqoA QéÎ úG oõzÞ ÿBø|û kBW o k û kõupÖ ÿoBXO ÿBøôo kõg ô Bø|óõýìBÞ úéíW ô þéì úüBìpu òPÖo òýG qA IWõì pìA òüA òüApGBñG lyBG|þì Qgõu QíýÚ ókõG RAkoAô qA ÿpýâõéW ÿApG ÿlülW pýGlO QùW òüA úG ûly oõzÞ ÐGBñì oBýÏì ú`ðBñ^ :kAk úìAkA ÿô .ly ûlýzülðA êgAk oAqBG úG Qý×ýÞ|þG ÿBøôo kõg òüA qA lÏG kõy Jõvdì ôo kõg RAkoAô oôl¾ áçì ÿspðA ô Qgõu Ùp¿ì .QÖBü løAõg Ýõu pO|Qý×ýÞ BG ÿBøôo kõg kôoô Qíu úG ôo kõg RAkoAô lðôo òýìBO ÿl¿Pì ÐüBñ¾ RoAqô :kôrÖA BñéüA ëAõu úG iuBK o k òýñ`íø ÿô ïBXðA þÖBÞ RBìAlÚA úñýìq òüA o k úÞ QuA ôo kõg lýèõO ÿApG ïqæ ÿBø|QgBupüq ïqæ údüæ ô úìBð|òýü@ òüôlO Bì ïôk ú×ýÊô :kpÞ eüp¿O óBýGApdì .QuA ûly àðBG ô ÐüBñ¾ RoAqô ÈuõO ápPzì ÿA|úìBð|òýü@ úÞ QuA óAqBuôo kõg ÿApG o k óAqBuôo kõg úG ïqæ RçýùvO úDAoA QùW þãñülÛð òýìBO ÿApG ÿrÞpì àü ókBPÖA ÜüõÏO úG qA òýñ`íø ÿô .QuA úPÖpâ oApÚ ÿrÞpì àðBG oBÞ oõPuk :Q×â ô kAk pHg oõzÞ puApu ok þPÏñ¾ lcAô 200 ô oArø 2 þßðBG þølG úèBu ÿA|ûlülÎ Rçßzì oB^k þãñülÛð kõHíÞ QéÎ úG þPÏñ¾ ÿBølcAô qA þgpG úG ëBu àü BølcAô òüA þølG ly oApÚ ÿrÞpì àðBG BG ÜÖAõO BG úÞ lðkõG ûly úPynâ ûBì lñ^ þÆ Áõ¿g òüA o k :kpÞ eüp¿O óBýGApdì .lPÖA ÜüõÏO xBuA òüA pG kpÞ þPÏñ¾ ÿBølcAô úG þðBüBy àíÞ úÞ îýPyAk þGõg RBGõ¿ì ûlýzülðA BølcAô òüA þãñülÛð òýìBO ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 5 ÕçGA Bø|àðBG úG úGõ¿ì òüA ÿrÞpì àðBG fç¾A ô ÿpãðqBG qA wK úÞ kõG ûly úWkõG o k òýñ`íø :kAk úìAkA óBýGApdì .QuA úPÖpâ oApÚ oBÞ oõPuk o k ô ûly ÿApG qBýð koõì ÐGBñì òýìBO ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 3 ÿoBW ëBu QÖBü ÁB¿PgA lñPyAk qBýð þPÏñ¾ ô ÿlýèõO ÿBølcAô úÞ ÿA|úýèôA kAõì RAkoAô ëBc o k ÿrÞpì àðBG ô ÐüBñ¾ RoAqô ÈuõO QyAkpG óArýì òüA úìBð|òýü@ úÞ .lýuo løAõg Qèôk Iüõ¿O úG ÿkôq úG ô QuA }oBãð

úPynâ ëBu 10 þÆ úÞ ÿA úðBüAo ÿBø ûõýy qA û kB×PuA BG úG ÜÖõì óAlñízðAk QuA ûly úDAoA koõ×vÞ @ o k YüBPð .lðly ÿpvì ÿoBíýG òüA Bzñì oBPgBu lülXO êßy úG úßñüA qA êHÚ BùèBu ÿoBíýG òüA løk þì óBzð òýG o k ,lñÞ AlýK ZAôo BùðBvðA òýG oAkpýâAô ÿA ûlülK .QuA û kpÞ þì AlýK ëBÛPðA ô úPyAk kõWô BùÞõg úG ïAlÚA þéìBßO ÿBùéýédO þuopG BG óAlñízðAk òüA úýèôA RæõdO ô ÿoBíýG Bzñì ÿlñG óBìq òýíhO qA 1|A|1|H| xôpüô úÞ lñPÖBüo k ô û kpÞ pýâ úíø xôpüô úG BùÞõg ólG o k xôp ü ô ò ü l ñ ^ ÿA ûoôk {gp ^ û B ì ò ü l ñ ^ óBvðA ólG úG ó@ QüApu ô QuA ûlì@ kõWô Roõ¾ ÿoBíýG ÀýhzO óBßìA ô þìlýKA qBÒ@ qA êHÚ .kpýâ þì xBuA pG óBÛÛdì ,þéük wñüBu }oArâ xBuA pG û kpPvâ RBÛýÛdO kõWô BG lðkpÞ ïçÎA kõg RBÏèBÇì puApu o k BùðBvðA óBýì o k þÞõg ÿArð@õé×ð@ ûoBGo k þøk óBìqBu ÿBøõXPvW kõHíÞ Bü kõHð êýèk úG óBùW

úG úßñüA qA êHÚ BùèBu ÿoBíýG òüA løk þì óBzð YüBPð o k ,lñÞ AlýK ZAôo BùðBvðA òýG oAkpýâAô ÿA ûlülK êßy | | .QuA û kpÞ þì AlýK ëBÛPðA ô úPyAk kõWô BùÞõg òýG RBHuBdì qA û kB×PuA BG koõ×vÞ A ûBãzðAk óAlñízðAk ÿrð@õé×ð@ xôpüô lðkpÞ ïçÎA ÿA úðBüAo ÿBùýuopG ô BùÞõg ólG o k xôpüô òülñ^ IýÞpO qA þyBð þÞõg êìBßO ô û kõG {gp ^ o k ÿA ûoôk Roõ¾ úG úÞ QuA | | .lðA úPÖBü |A| xôpüô ÿôo pG lülW ÿBø þuopG ,pùì }oArâ úG úG ÿoBíýG QüApu løk þì óBzð þÞõg ÿArðAõé×ð@ jo ólG o k xôpüô þüBuBñy qA êHÚ ûBì òülñ^ óBvðA .løk þì ÿôo pG îËñì RBÛýÛdO úG qBýð pãðBýG RBÏèBÇì òüA êìAõÎ úÞ løk þì óBzð ô QuA BùÞõg o k Arð@õé×ð@ úG Bùuôpüô kõy þì UÎBG BùÞõg ok ÿlülW þßýPðs óly ÿpvì UÎBG úÞ lñøk QèBc pýýÓO þéßy | | .lðõy BùðBvðA o k ÿoBíýG

ly pünLðBßìA oõzÞ o k úèrèq þñýG {ýK

:kpÞ úÖBÂA ,îýñÞ þñýG {ýK Ao Rlì óBýì ô Rlì ûBOõÞ û kAk ïBXðA þOBìAlÚA rýð úèrèq ûBãzøôtK úñýìq òüA o k o k Ao þOBÛýÛdO þuBñy òýìq óBìqBu o k rýð Bì ô QuA qBÖ o k pÂBc ëBc o k úÞ îükpÞ qBÒ@ ûqõc òüA .QuA þOBÏèBÇì o k ò ý ^ ô Bßüpì@ ,òKAs ÿBøoõzÞ RBýGpXO úG þíuBÚ óBzðpÆBg ô ûoByA pãðBzð {ýK ûBãPuk QgBu úñýìq þì oõzÞ þPgBñy òýìq ÿBùýâtüô úG úWõO BG :kpÞ úßHy kBXüA úG pPzýG RBÛýÛdO ô {üBìq@ BG îýðAõO .îýyBG oAôlýìA úèrèq þñýG {ýK

ZAõìA QuA o kBÚ úÞ QuA þvýÆBñÓì ôpPßèA ÿpýâ ûqAlðA ô QHS Ao òýìq óôo k þvýÆBñÓìôpPßèA .lñÞ òýìq ÜíÎ ok ûBãPuk òüA úßñüA pG lýÞ BO BG þíuBÚ qA ókõG oôk oõËñì úG :QyAk oBùÊA ,kõy þì I¿ð úðõíð ,òýìq eÇu o k kõWõì wýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA ÙApÆA ok þzüBìq@oõÆ úG ûly úPgBu ûBãPuk qA þüBø û kArìBìA ô óApùO ëBíy ÿBø úévâ þßükrð o k óApùO .ly úýHÏO pPì 30 ÜíÎ úG þüBùøB^ o k kôAk úG YüBPð úG þuBñy òýìq óBìqBu þuBñy òýìq óôBÏì ûAo BG :kAk úìAkA ô kpÞ ûoByA BùøBãPuk òüA qA ûlì@ Quk ô BøpãðBzð {ýK QHS ô ûBãPuk òüA þzüBìq@ ÿqAlðA úèrèq êHÚ qôo úu BO ôk qA îýPvðAõO òýìq ÿBùüoBXñøBð .îýñÞ þñýG {ýK Ao ÈuõPì ô à ^õÞ ÿBø îÚ úèrèq ô óBPvÞ BK åorG ûqpè òýìq þñýG {ýK þíuBÚ QHS qA û kB×PuA BG úÞ kpÞ pÞm þüBø úèrèq úðõíð qA Ao Bùð@ þñýG {ýK úG ÜÖõì òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA .lðly þì fpÆ òüA QýÛÖõì BG úßñüA qA ÿoAôlýìA qApGA BG ÿô þðBìq ÿBø ûqBG ok þüBø úèrèq ,úßHy }pPvâ BG îýðAõO

îÚ úèrèq ô óBPvÞ BK åorG ûqpè òýìq þñýG {ýK þíuBÚ| QHS qA û kB×PuA BG úÞ kpÞ pÞm þüBø úèrèq úðõíð qA Ao Bùð@ þñýG {ýK úG ÜÖõì òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA ZAõìA | | .lðly ÙBzPÞ A ô þuBñy òýìq óBìqBu þuBñy òýìq óôBÏì ÿBøpãðBzð {ýK óBýì úßñüA pG lýÞ BO BG þðlÏì koAk kõWô ÉBHOoA úèrèq ÑõÚô ô òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA QHS ûBãPuk QgBu úG ÜÖõì oõzÞ óBÛÛdì :Q×â Roõ¾ úG ûBãPuk òüA úÞ lðly úèrèq ÿBøpãðBzð {ýK | | .QuA ûly ÿqAlðA ûAo þzüBìq@ Ao pãðBzð {ýK ûBãPuk : þíuBÚ BÂo lídì Ao pzG òýìq ÿBùüoBXñøBð QHS BG úÞ QvðAk þøBãPuk úWõO BG :Q×â ô lñÞ þñýG {ýK Ao úèrèq BO kqBu þì o kBÚ úèrèq þñýG {ýK çíÎ ûqpè òýìq ÿBø þâlý`ýK úG QÖpâ ïBXðA úÞ þüBø þuopG BG þèô Qvýð òßíì ÿBøpãðBzð {ýK óBýì úÞ ly Àhzì .koAk kõWô ÉBHOoA úèrèq ÑõÚô ô òýìq þvýÆBñÓìôpPßèA {ðAk úG þGBýPuk úñýìq o k óBìqBu òüA QýÛÖõì úG ÿô þvýÆBñÓìôpPßèA pãðBzð {ýK ûBãPuk QgBu þñÖ û kBu "òýGõG" êìBy ûBãPuk òüA :kôrÖA ô kpÞ ûoByA

| | úðBTì ÿBø|óBÆpu o k úðBTì þñürãüBW ÿApG ûkôo qA ûkB×PuA

QÖpâ pËð ok lüBG îø Ao wðByô êÛÎ| |

QuA ûlüBÖ|þG rýð ïqæ lc qA {ýG óAlWô qA ÿôpýK Bü ô ûqAlðA qA {ýG þñýG|}õg úG Ao Bíy ,úðAoõÞoõÞ ókõG òýG|}õg .koAk ûApíø| úG Ao kõg ÁBg IÚAõÎ ô údðBu qA pâA .koAk ûApíø| úG Ao ÿlüAõÖ kõg úGõð úG rýð þñýGlG .kqAlðA|þì puko k þßü þñýG|}õg ,òüApGBñG .lýñÞ|þì þâlñðAo ÉBýPcA BG ûBãð@ ,lýƒupƒPƒG þƒâlƒñƒðAo pâA| .koô@ îøApÖ ó@ ÿApG Ao þüBÖõßy ô lyo úñýìq lüBG úÞ QuA îùì ÿBøoõPÞ BÖ qA lc ú^ BO lýñýHG lüBG ,lýPvø| êìBÞ Qìçu ûApíø úG þðæõÆ píÎ oBPuAõg Bíy þGBPÖ@ óAl ñ ^ óBvðA þOAm oõÆ úG Bíy lüBy .lýPvø òýGlG Bü ô òýG|}õg ÿoAôlýìA ÿBW îø qBG BìA ,lýyBHð þuBñy|ú×ýÊô ô óAlWô BG kpÖ | lüBy ,lýyBHð .Qvýð pük ëõdO ô pýýÓO ÿApG| QÚô|aýø ,þñýG|}õg kBXüA ÿApG îø ó@ QuA IƒƒÚApƒƒì pƒƒPƒƒzƒƒýƒƒG òüApGBñG .îüpHG Ao Rnè QüBùð þâlðq qA îýðAõO|þì Bì úíø rýð Ao úðAqôo {ìpð ô lýzßð oBãýu ,lüoõhG AnÒ Quok ,lýƒyBƒG óBƒƒOkõƒƒg| .lýñßð }õìApÖ

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu|

. lñÞ þíð qôpG o k ÿsõèôoôA þüBK ôoA òíXðA þðBÆpu {hG wýüo úðBTì ÿBW úG û kôo qA û kB×PuA o k :Q×â òýñ`íø þì ïBXðA þPcAo úG QuA oAo kA Zôpg úÞ þé¾A Ùlø rýð þPyAlùG pËð qA ô úPÖpâ oApÚ kpÖ ólG óôo k ô kõy .lyBG þì pO ûlürâpG

ÈHOpì þüBýíýy ÿBø|ûsôpK ïBXðA ,áõg ô ôBâ Qyõâ .kpÞ ûoByA àýPðs þPc ô Q×ð ,äðo BG îüçÎ ô úýèôA QìçÎ úðBTì óBÆpu úßñüA úG ûoByA BG ÿô lÚBÖ ô û kõHð RBPuôpK óBÆpu lñðBì ô koAlð þ¾Bg ko k óôlG óõg Zôpg ûBâ :kôrÖA ,QuA |DSA| QvO úG úÏWApì ô lyBG á BðpÇg lðAõO þì kpÖ qA .kpÞ úý¾õO Ao QvüsõèôoôA kpÖ ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg BG úPynâ o k :kôrÖA ÿô úÞ lðkpÞ þì û kB×PuA ó@ þñürãüBW ÿApG úvýÞ qA oBíýG úÞ kõy þì û kB×PuA úðBTì óAõñÎ úG åorG û kôo qA ûqôpìA }Arâ ÿoAnâ úvýÞ êíÎ qA pPùG koAõì qA ÿoBývG o k óBßìA ÿoAnâ úvýÞ }ôo o k úßñüA úéíW qA QuA ûly ô koAk kõWô úvýÞ ÿoAnãüBW êdì Qðõ×Î ô JBùPèA úG òýñ`íø ô kôo þì úvýÞ óly jAoõu óBßìA þPc ÿApG ô û kõG BHüqBð ólG qA ZoBg o k úvýÞ ókõG êýèk lyBG þì Aq êßzì qBíð úìBÚA ô þñük pËð qA óBðBíévì þOçßzì òýñ^ åorG û kôo qA û kB×PuA }ôo o k úÞ

o k úÞ þüBø|óBÆpu o k úðBTì ÿApG IuBñì òürãüBW ,lðõy|þì oBíýG ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg úG pXñì óBüBK QuA óBßyrK qA ÿoBývG óBýì ok UdG êGBÚ ÑõÂõì þì û kB×PuA úðBTì þñürãüBW ÿApG û kôo qA qôpìA úÞ | .kõy o k úÞ þüBø|óBÆpu o k úðBTì ÿApG IuBñì òürãüBW ,lðõy|þì oBíýG ólG qA úðBTì ókpÞ ZoBg úG pXñì óBüBK QuA óBßyrK qA ÿoBývG óBýì o k UdG êGBÚ ÑõÂõì þì û kB×PuA úðBTì þñürãüBW ÿApG û kôo qA qôpìA úÞ .kõy þüBK ôoA òíXðA þðBÆpu {hG wýüo óAõW oõvÖôpK óBìo kô QyAlùG oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿsõèôoôA êüæk :Q×â ,óApüA þßyrK ïõéÎ lcAô –BñvüA úÞ kõy|þì kApÖA o k úðBTì óBÆpu kBXüA UÎBG þ×éPhì ,oBãýu ólýzÞ úG óAõO|þì Bùð@ òüpPíùì úéíW qA lñðBì rìpÚ Qyõâ kBüq Ùp¿ì ô IuBñìBð úünÓO

lñÞ þì îýÛÎ Ao óAkpì NBO Mè o k æõüõè ûBãzðAk þPyAlùG ïBËð À¿hPì àü Mè qA kBüq û kB×PuA úÞ QuA úPÖBüo k kõg RBÏèBÇì .lðBuo|þì Iýu@ óAkpì ÿqBuoôoBG RolÚ úG NBO óôok klÒ {hG wýüo ô àyrK àüôBÞ óAqõu pPÞk óBíOoBKk oBükBPuA ô ûBãzðAk o k þéTìlýèõO þuBñyrüo :Q×â ûoBG òüA o k æõüõè ûBãzðAk þßyrK ô þüBìBì oBývG óAõW óAkpì òýG ok NBO Mè qA û kB×PuA ûqôpìA òüpOlülW óAõñÎ úG úéýuô òüA ô QuA ûly ëôAlPì BìA ,koAk óAkpì òýG o k ÿoBývG óAoAlÖpÆ ,ÿoôBñÖ BùKBO Mè qA þyBð RoApc løk|þì óBzð RBÛýÛdO þvñW ÿBùèõéu( ïpLuA lyo ô lýèõO úG lðAõO|þì ÿqBuoôoBG óAõO úXýPð o k ô lñÞ koAô Iýu@ )úðAkpì .QÖo løAõg òýG qA Bùð@ þPÊB×c oArGA qA ëBc òýÎ o k ô lñøk oApÚ rýì ÿôo ÿApG úÞ lñÞ|þì kBùñzýK êýèk òýíø úG àüôBÞ pPÞk .lññÞ û kB×PuA Ao Bø|NBO Mè lüBG Bøkpì ,þ×ñì pýSBO òüA qA ÿpýâõéW

qA ïôAlì ô þðæõÆ û kB×PuA lðkAk oAlzø óAlñízðAk RolÚ "NBO Mè" úG ïõuõì êíc êGBÚ ÿBø úðBüAo | | .løk þì {øBÞ Ao óAkpì ÿoôoBG qA ïôAlì ô þðæõÆ û kB×PuA lðkAk oAlzø óAlñízðAk RolÚ "NBO Mè" úG ïõuõì êíc êGBÚ ÿBø úðBüAo .løk þì {øBÞ Ao óAkpì ÿoôoBG æõüõè ûBãzðAk óBÛÛdì qA êÛð úG úñýìq òüA o k BñvüA óAkpì qA ÿoBývG ÿApG QuA òßíì ú^pâA :Qyõð ÿBøõãèA BìA lyBG òøm qA oôk þéýg óly olK ,óAõW QuA òßíì þðAõWõð ô þðAõW óAoôk o k óBy ÿoBPÖo þO@ ÿBùèBu o k óly olK ÿApG Bùð@ þüBðAõO ÿôo .koAnãG pýSBO þâlðq kBüq û kB×PuA ;lðA|úPÖBüo k ÜýÛdO òüA o k óApãzøôtK ØÏÂ UÎBG úÞ QuA þüBøoõPÞ BÖ úéíW qA NBO Mè qA .kõy|þì óAkpì o k ÿqBuoôoBG RolÚ

QÖBü {øBÞ Rly úG oõzÞ o k QðpPñüA QÎpu lðlÛPÏì ô lñðAk þì RApGBhì QÞpy úG ÉõG pì Ao pýgA ûly lñÞ Rly úG óApüA þPðpPñüA ÉBHOoA pÂBc ëBc ok .QuA oõzÞ þPgBupüq úßHy qA êßzì úÞ þðBGrýì úÞ oõzÞ êgAk þPðpPñüA ÿBø QüBu ÉBHOoA ô ÿBøoôpu Jô þðBGrýì ÿBø QÞpy ëBc òýíø o k .QuA ûly ÐÇÚ QuA AkBðBÞ ok Bùð@ qA Ao êßzì ô û kõHð õãhuBK ûoBG òüA o k ÿqBXì o k þPðpPñüA pGoBÞ óõýéýì23 pG ÔèBG pýgA qôo l ñ ^ þ Æ .lññÞ þì óAõñÎ óApüA RApGBhì úWAõì QðpPñüA QÎpu o k ÿlñÞ ô ëçPgA BG oõzÞ QÞpy òüA qA {ýK úÞ QuA þèBc o k RæçPgA òüA ÿApG rýð þðApüA ÿBø QüBu úG þupPuk þPc ô lñPvø qA oõzÞ QðpPñüA þèõPì óAõñÎ úG QgBupüq RBÆBHOoA ûly ÿlW êßzì o B ^ k þ WoBg ÿBøoõzÞ óApGoBÞ ô þégAk þÆBHOoA ÿBø àñýè ô Bø QýÖpÊ {üArÖA .QuA .kõG û kAk pHg þWoBg RæçPgA êüæk QðpPñüA ûlñøk úDAoA ÿBø QÞpy

ÿBø|ÁpÚ Ùp¿ì koõì o k óBßyrK oAlzø oõßñÞ úðBPu@ o k {hHìAo@

RBðBdPìA ô oõßñÞ úG óly àükrð BG þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì oAlýG oõËñì úG {hG ïAo@ ô olhì úHy ÿBø|ÁpÚ Ùp¿ì koõì o k Bø|ûBãzðAk BG:kôrÖA| xoõð BÂolídì .kAk oAlzø rÞpíO Ì×c ô xpPuA {øBÞ ,ólðBì þüBýíýy oBPgBu BG kAõì òüA :QyAk oBùÊA olhì úHy kAõì Jphì RApSA úG ûoByA óõ ^ þ ð AôApÖ þHðBW ÅoAõÎ ô û kpÞ þãPvGAô QèBc kBXüA óBvðA o k þðõýÖA úHy ô koAk ëBHðk úG Ao ÝôpÎ ÑBvOA ô ÿrÞpì þH¿Î ûBãPuk àüpdO ,ØÏ ,YñzO RBHýÞpO òüA ÐÚAô o k ô lñÞ|þì þv×ñO óõýupKk kBXüA ÁBhyA þÃÏG o k þPc ÿô .QuA kBýPÎA ûBýu ÿBýðk úG kôoô ô pãük olhì|kAõì ÑAõðA Ùp¿ì qBu |úñýìq ,QuA úvüBÛì êGBÚpýÒ ô RôB×Pì Bø|óBvðA ólG ÿsõèõürýÖ úßñüA úG ûoByA BG úý¾õO ô lýéÛO úG þüôoAk ÿBø|êßy BG þPc úPgBñyBð kAõì û kB×PuA :Q×â óApHW IÚAõÎ oõßñÞ úðBPu@ o k Áõ¿g úG ô QuA þðçÛÎ pýÒ ÿoBÞ ,óApãük Bø|úðBgôoAk :kpÞ lýÞ BO þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì .koAk ÿpünKBð ô QyAlùG RoAqô ÿõu qA ûly òýýÏO ÿBøôoAk úhvð óôlG }ôpÖ qA lüBG ÑAõðA úG ápdì kAõì þâkõè@ Ao pãük êìBO êGBÚ úPßð xoõð .lññÞ ÿoAkkõg óBìo k úÞ ÈéÒ oõ¿O òüA BG óBðAõW :kpÞ eüp¿O ô QvðAk òýDôpø lñðBì oô@kBýPÎA kAõì lýèõO úßñüA qA êÖBÒ ô lññÞ |þì Ùp¿ì úG ïAlÚA lñPvýð oô@|kBýPÎA kAõì òüA ÑAõðA BG Ao ó@ kõg ÿBøoAqBG Ì×c ô BÂBÛO {üArÖA ÿApG kAõì êýHÚ òüA óBâlññÞ kAõì òüA rýð þgpG :kAk úìAkA ÿô .lðA |úPhýì@ òýDôpø êýHÚ qA ûlññÞ úPvGAô kAõì ûlük úðB×uBPì úÞ lññÞ þì þÖpÏì {hHìAo@ ô ûlðoAlùãð oAlýG óAõñÎ QdO Ao lñðBíG oAlýG pPzýG lñðAõPG BO lññÞ þì û kB×PuA Bùð@ qA BùüoõßñÞ QzK þgpG ûly ÿoBýyõø úßéG lPÖA þíð ÝB×OA òüA BùñO úð úßñüA qA êÖBÒ lñðAõhG xo k pPzýG ô Ao ÿpýãzýK xoõð .lñÞ þì QÖA ûBOõÞ þOBËdè qA lÏG kpÖ ÿpýâkBü óAõO ô ÿlýéÞ Ao û kAõðBg {Ûð pývì òüA o k ô kpÞ óAõñÎ kBýPÎA BG úéGBÛì ûAo òüpO|òEíÇì úìBðpG òýñ`íø þGõñW óBuApg þðõðBÚ þßyrK êÞ|pülì .QvðAk oAnâpýSBO ô òüpOpSõì Ao QcApPuA ô IuBñì ÿBø|}qoô ïBXðA ,þÖBÞ úünÓO ,eýd¾ ÿrüo| klÏPì þðBìq ê¾AõÖ o k IèBÇì oApßO ô ÿpýâkBü óArýì {üArÖA ÿApG ïqæ RBìAlÚA .lðAõg

| pu ÿõì lyo ûlññÞ àüpdO lñO qBýK

kõg ÿõì }rüo ÿApG kApÖA qA ÿoBývG ,õì ô QuõK À¿hPì àü úP×â úG lñO ÿBøqBýK Áõ¿g úG ô qBýK qA û kB×PuA úÞ lññÞ|þì óBdPìA Ao þ×éPhì ÿBø|ûAo | | .Qvýð ØÇè qA þèBg pu ÿõì lyo àüpdO ÿApG lñO ÿBøqBýK :Q×â óApüA þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk kBPuA ,ÿoB¿ðA IýHc pPÞk ÿBø|ûAo ókpÞ qBG UÎBG ,lñPvø ÿpPzýG wðBuA ô õG ÿAoAk úÞ òüA pG ûôçÎ | | .lñPvø õì lyo ápdì rýð ÿkoAõì o k ô lðõy|þì þv×ñO ô lðoAk þÏÂõì ÿõì }rüo úÞ ÿkApÖA ÿApG lñO ÿBøqBýK qA û kB×PuA :kôrÖA ÿô ólyqBG ô àüpdO UÎBG lðAõO|þì ô QuA lý×ì ,lñPvø ÿA|úÛÇñì þuBÆ o B ^ k ÿôo ó@ {èBì úPHèA kõy rÓì ô pu ok þðBuo óõg {üArÖA ô þðõg ÿBø|åo | | .lyBG pSõì lðAõO|þì pËð koõì ÐÂõì ÿAoAk ô û kõG pSõì Qðõ×Î ókpG òýG qA o k qBýK úÞ òüA óBýG BG ÿoB¿ðA pPÞk BùñO úð qBýK Ùp¿ì :kôrÖA ,QuA rýð óõg úý׿O ô þâlññÞ þðõ×Î l Qý¾Bg úý¾õO kApÖA úíø úG þPìçu Ì×c ô oBízýG lüAõÖ QéÎ úG úßéG õì }rüo ÿApG | | .kõy|þì | óBøBýâ lyo pG óBðq ô óAkpì ÿAl¾ RôB×Pì pýSBO úÇuAô úG úÞ QuA ÿpìA óBøBýâ lyo òPÖpâ QÎpu ÿôo pG óBvðA ÿAl¾ pýSBO úÞ løk þì óBzð lülW RBÏèBÇì óõñÞ A .QuA ûlýuo RBHSA úG òýzýK RBÏèBÇì .QuA óAkpì ÿAl¾ qA pPzýG oBývG óBøBýâ lyo ÿôo pG óBðq ÿAl¾ ÿoAnâpýSBO óAlñízðAk {üBìq@ òüA þÆ .ly úDAoA úøBì àü þzüBìq@ xBuA pG úPÖBü òüA| | oApÚ úðBðq ÿAl¾ ÅpÏì o k úÞ þðBìq þãðpÖ úWõâ úOõG lyo óArýì lðkpÞ ûløBzì þì oApÚ úðAkpì ÿAl¾ ÅpÏì o k úÞ QuA þðBìq qA pPzýG pPíýPðBu ôk lðpýâ þì .lðpýâ ÿAl¾ QyAk Ao pSA òüpPzýG ûBýâ lyo ÿôo pG úÞ þüAl¾ òüpPùG {üBìq@ òüA o k JBPÞ qA Ao þñPì ÿô .kõG òüôoAk rèo B ^ ÿA úðBvÖA xBñy ûBýâ û kAõð òüôoAk AoBu o k úÞ þøBýâ úG QHvð ûBýâ òüA kAk óBzð YüBPð ô lðAõg þøBýâ ÿApG Bø úðõâ Bzñì þðq ÿAl¾ úG QHvð ô pPzýG pPíýPðBu YñK úPyAk oApÚ úðAkpì ÿAl¾ ÅpÏì .QuA úPyAk lyo pPzýG pPíýPðBu 1.2 pãük QuA úPyAk ûlùÎ úG Ao RBÏèBÇì òüA ïBXðA úÞ RHS| úvuõì pülì þHuoõÞ òýèBÞ úG Ao pýSBO òüA óAõPG lüBy .QuA ûlzð òýýÏO pPzýG pýSBO òüA êýèk qõñø kpÞ ïçÎA ÿAl¾ ZAõìA lüBy .kAk QHvð Bùð@ ÿAl¾ òO ô óBðq þOõ¾ úñìAk ókõG û kpPvâ .lðoAnâ þì BW úG kõg qA þOôB×Pì pýSBO ûBýâ eÇu BG koõgpG qA wK Bùð@ þhüoBO oBS@qA þüBùPívÚ ó@ þÆ ô ûly qBÒ@ êüpK@ ûBì qA úvuõì òüA ÿBùzüBìq@ pýLvßy ïBýéüô óBPvGBO Iy úíýð ÿBüôo ,ïBølñüô óBW pSA Bølý×üpO qôo lñðBì BG ÿkApÖA .ly ûlðAõg ûly òýýÏO þðBøBýâ ÿApG òüôoAk rèo B ^ ÿ B ø ú ðõâ Bzñì ô ûly JBhPðA þãðpÖ úWõâ úOõG 10 ÿApG òPì ólðAõg ÿApG ØéPhì ÿBøAl¾ .lðkAk úìAkA kõg ûBýâ ÿApG ØéPhì óõPì ólðAõg úG ûBì àü þÆ ô lðkõG ëB¿OA Bùð@ óAléâ úG úÞ þðõÖlø ÜüpÆ qA Ao Al¾ ZAõìA {üBìq@ òüA o k óBøBýâ úG ô û kõG óBvßü óBøBýâ þìBíO ÈüApy ëBc òýÎ o k .lðkpÞ þì QÖBüo k ,QyAk úGBzì pÊBð úOõG ôk ,óBøBýâ þìBíO ÿApG ÈüApy ókõG ÿôBvì qA óBñýíÆA oõËñì .lðly úPÖpâ pËð QdO Rõßu ÈüApy o k 2.5 lyo løBy óAkpì QHvð úG óBðq òýãðBýì Roõ¾ úG kAk óBzð YüBPð {üBìq@ o k ûlññÞ QÞpy óAkpì þgpG ëBc òýÎ ok .lðkõG kõg ûBýâ ÿpPíýPðBu ÿlyo {üBìq@ koõì ûBýâ úÞ lðkõG úPyAnâ ûBýâ ÿôo pG þ×ñì pýSBO ÿA ûqAlðA úG .QyAk Rõßu o k ûly û kAk lyo ô pÊBð ûBýâ qA pPíÞ o k ÿô ô kAk óBzð kõg qA ûBýâ lyo ÿôo pG Ao pýSBO òüpPzýG òüôoAk AoBu ÿAl¾ åorG ÿoBhPÖA óAõñÎ úG ó@ qA óBøBýâ lyo ÿôo pG kõg ÿAl¾ pýSBO úG {ñÞ Aô | | .kpÞ kBü

Bø|óAõhPuA ïBßdPuA êìBÎ ,óõPüq

:Q×â ,óõPüq ÿA|úünÓO ÁAõg úG ûoByA BG úünÓO À¿hPì ,þùèA|IýHc pPÞk ô ÿpýK lðôo {øBÞ ô ólG þñíüA îPvýu {üArÖA IHu óõPüq ïôAlì Ùp¿ì :Q×â úünÓO À¿hPì òüA .kõy|þì Bø|óAõhPuA ô õì ïBßdPuA òýñ`íø pG ûôçÎ þG p ^ ò ü A ô QuA ó@ o k kõWõì ÿBø|þG p ^ óõPüq {hG òüpO|îùì o k ÿô| | .koAk kõWô rýð óõPüq ûõýì o k koAk kpGoBÞ þPÏñ¾ òÒôo o k úÞ úPvø qA ÿoBývG JnW {üArÖA óõPüq Ùp¿ì :Q×â óõPüq lüAõÖ Áõ¿g pG kõg úÞ Ap×¾ eypO ô Ap×¾ úvýÞ àüpdO ,þG p ^ o k ëõédì ÿBø|òýìBPüô lyo {üArÖA òýñ`íø ô koAk ÿlý×ì pSA þüAnÒ kAõì ÑAõðA îÃø ô JnW ÿôo òüA| | .kõy|þì IHu Ao þívýèõGBPì ÿBø|ÿoBíýG ÑAõðA kõHùG QÎpu ô þèõéu ô QuõK ÿôo pG QHTì RApSA óõPüq lüAõÖ pãük qA :kpÞ lýÞ BO úünÓO À¿hPì ûtüô úG Bø|óBÆpu ÑAõðA qôpG qA óõPüq òýñ`íø.QuA Bø|ògBð ïBßdPuA ô õì .lñÞ|þì ÿpýâõéW ólG ÿBø|ëBßükAo óly kAq@ ô åorG û kôo ô óBPvK óBÆpu

4

QÏñ¾ ô kB¿PÚA|

shahryarema.news@yahoo.com

|þégAk ÿBøôo kõg þ×ýÞ QýÏÂô òüpg@

...oBüpùyõèA

Bíy úìBð úP×ø óBâlñðAõg ô óBøAõg qA Bì kõy þ í ð N B ^ I Opì Bíy úüpzð Ap ^ | îýPvø | | rüpHO qA ÿpÓ¾A îðBg | | kõy þíð {hK IOpì Roõ¾ úG wüpø óBPupùy ok Bíy úüpzð | | Üðoq qA kAtðBÛøk kõídì | | îPvø óBPüpzð ólðAõg ÝBPzì ô ïlük ZpÞ óBPupùy o k Ao Bíy úüpzð | | ZpÞ qA îéÏì QýG pO ÿõXzðAk û kArýèô lýcô QùW îüA úPÖpâ xBíO rüpHO 1 úÛÇñì ÿoAkpùy ÿpùy RBìlg BG o B G ò ü l ñ ^ û kAk pSA IýOpO úðõâ aýø þèô QuA û kpÞ ÿoB×c JçÂBÖ ô J@ úÞ ÿpýâ úßè | | þuBHÎ óBGBýg þhuAo lýùy ú ^õÞ òýñÞ Bu qA þÏíW QuA ûlzð pßzO îPuAõg þì rüpHO 29 óBPuoBíýG }pünK óBñÞoBÞ qA þðBìpÖ okBð ÿBÚ@ qA | | løk þì JAõW óBâlññÞ úÏWApì úG JkA ëBíÞ BG úßíñÞ | | òíùG 29 òýÏWApì qA o k ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA qA lÏG ûlì@ kõWõG RByBzPÒA koõì o k îø þíÞ | | lvüõñG rüpHO | | rüpHO qA þðAõÛýè qApÖApu okBÚ óBìpùy oBñÞ úyõâ qA îø ïõu î z ^ ô lyBG þìõG óBPýé¾A pPýO îñÞ þì {øAõg | | kõy úýùO | | rüpHO qA ÿqoôBzÞ ÿõXzðAk oBýyõø ûløAq

{hG ok |I|24|Z| óBvýð QðAô ,RolÚ ëBÛPðA ô oõOõì ,þßüpPßèA RArýùXO {hG ok |N C G| óBvýð QðAô ,úðlG ,rìpO ÿBø|{hG ok þüBùñO úG òýGBÞôk Akrì QðAô mõ×ð ô ÿkBÎ pýÒ ÿBøAl¾ ,þWoBg ô þégAk RBñýDrO ô RolÚ ëBÛPðAô oõOõì ÿBø|{hG o k ôkoBG QðAô ô J@ .lðkõG êgAk QgBu ÿBø|QðAô òüpOlG äðo

:óApãPÏñ¾ úG ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô }õg pHg

lcAô 2280 þølG úèBu àü ëBùíPuA oõzÞ puApu o k ÿlýèõO êßzì úÞ ëBÏÖ lcAô 280 ô oArø ôk oõzÞ puApu o k îXvñì þìAlÚA þÆ | àü Rlì úG Bùð@ þßðBG ÿBø þølG ô lðly þüBuBñy lñPyAk þãñülÛð kõHíÞ óAoBãðpHg ÐíW ok ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô óBýGApdì pHÞ A þéÎ | | .ly ëBùìA ëBu oõzÞ puApu úG ô Iüõ¿O Qèôk o k ïAlÚA òüA :QyAk oBùÊA IéÇì òüA óBýG BG l ñ ^ o k úÞ þOBGõ¿ì püBu ûApíø úG úGõ¿ì òüA :kôrÖA ÿô.QuA ûly ÕçGA ûlýuo Iüõ¿O úG þPÏñ¾ ÿBølcAô þãñülÛð êßzì ÐÖo ÿApG pýgA úøBì ô ÐüBñ¾ püqô.kpÞ løAõg oõzÞ þPÏñ¾ QÖpzýK úG þüArvG àíÞ ,QuA úÞ QyAk kõWô þOçßzì RBGõ¿ì òüA qA þgpG ÿApWA ok úßñüA óBýG BG ókBÏì ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì YñK ëBTì óAõñÎ úG :kpÞ eüp¿O ,ly fç¾A o k Bùð@ qA þgpG BìA kõG ûly þñýG {ýK þPÏñ¾ ÿBø lcAô þãñülÛð òýìBO ÿApG ô ly ÿpãðqBG ApýgA úGõ¿ì òüA úÞ lðly þì þOçßzì o B ^ k Q Ö B ü o k óBìq koBýéýì 3 ÁB¿PgA.kpÞ ÕçGA Bø àðBG úG Ao ó@ ûly fç¾A úhvð þÞpì àðBG qA òýñ`íø ÿô ÐüBñ¾ úýèôA kAõì RAkoAô ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk ÐüBñ¾ úýèôA kAõì RAkoAô ÿApG ÿqoA ûpýgm JBvc qA oæk koBýéýì 3 ÁB¿PgA ó@ úìBð òýü@ úÞ ûly þñýG {ýK 88 ëBu úWkõG o k ÔéHì òüA :Q×â ô kAk pHg ÿkôq úG ô ûly }oBãð ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô ô ÿrÞpì àðBG ÈuõO BÞpPzì .kõy þì ÕçGA ô Iüõ¿O Qèôk ÈuõO

koõì ûBì òükoôpÖ þÆ úÞ þüBøôo kõg QzâqBG BG ol¾ úG BíývÞ Bì óBvýð îø qBG ,lñPÖpãð oApÚ þGBüqoA .rñG JBýÒ o k îø oBG òüA BìA ;lì@ þüBùð eÇu úÞ BíývÞ Bì qA wK ,BñvüA }oArâ úG ô AoBPüô lðpâ þÞôqõu ,ly þGBüqoA 59.2 ó@ Qý×ýÞ IýOpO úG ,þ×ýÞ ÿlÏG ÿBø|û ko o k oAlÚôlñ¾ 206 ôtK .lñPÖpâ oApÚ 79.1 ô 70 þ×ñì ÿBø|ûpíð BG 90olñO ,àG bBø 206 ôtK ÿBøôo kõg óBýì òüA o k ,ôo kõg óApüA 90olñO ,úPðAô@ Alðõýø ,ôo kõg xoBK kõg úG Ao îøk BO ïo B ù ^ ÿ B ø | û ko Bðoô Alðõýø ô õüo .lðkAk ÁB¿PgA @ôo ôtK ÿBøôo kõg úzýíø êTì rýð ëôlW ÿBùPðA o k .lðkpÞ QýHTO Ao kõg oõÃc BLüBu lüApK ô ôo kõg óApüA RoAqô ûBì QzùHükoA ÿBø|þGBüqoA ok IèBW úPßð .QuBýPðAq þGBýyqoA ïlÎ ,ókBÏì ô ÐüBñ¾

|kõy|þì òü ôlO æBÞ ÀýgpO êýùvO þüApWA úìBð òýü@ .lññÞ ú×ýÊô þìBíO lüBG kõg Bø|ûBãPuk òüA :kpÞ úÖBÂA ÿô lülK Roõ¾ o k ô lññÞ òýìBO Ao óByqBýð koõì RBðBßìA ½píâ pülì óBíø úÞ lcAô Qüpülì ,þéßzì ólì@ .kõG løAõg êßzì ó@ ÐÖo ëõEvì QuA qpì þüBø|óBâoA úíø êìBy úGõ¿ì òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô .lññÞ|þì QýèBÏÖ qpì o k úÞ QuA QürðApO pG RoBËð êÞ pülì ÿoBHW ZpüA qA BuoBK úGõ¿ì òüA ÿApWA ûôpâoBÞpýGk óAõñÎ úG ½píâ óBìqBu ô úìBð|òýü@ QyAk îýøAõg ÿkôq úG úÞ ÿA|úvéW úG úÞ QuA ûly ïçÎA óAoAlðBPuA úG :kôrÖA ô kpG ïBð .ly løAõg Iüõ¿O úGõ¿ì òüA þüApWA êíÏèAoõPuk o k ô lñøk oõPuk ½píâ BG ÿoBßíø ÿApG Bø|ûBãPuk

úGõ¿ì þüApWA úìBð òýü@ :Q×â ½píâ þÚõÛc óôBÏì BG RAkoAô ô RAokB¾ o k æBÞ ÀýgpO êýùvO úG ÉõG pì óApüA þìçuA ÿoõùíW ½píâ o k þøôpâoBÞ êýßzO | | .kõy|þì òüôlO oõPuk þK o k :QyAk oBùÊA BuoBK lídì o k lcAô Qüpülì ëBíÎA pG þñHì oõùíW|wýDo ½píâ ÙpÆ qA Áõ¿g òüA ok ÿkBùñzýK ,RBÞpíâ o k ó@ xBuA pG ô lýuo Iüõ¿O úG BñýÎ úÞ ly û kAk ,RAkoAô ô RAokB¾ o k æBÞ ÀýgpO êýùvO BG úÇGAo ô QýèõEvì úñýìq òüA o k Bøqpì o k úÞ þOAoAkA £ìBíO ëBíÎA lcAô Qüpülì ¼ü QdO lüBG lðoAk QýèBÏÖ

lñPvø ¤rÞpì ¼ðBG RoBËð QdO QýèBÏÖ úG ïréì úñvdèA|ÅpÚ ÿBø|Ýôlñ¾

Ao þìçuA ÿoAlßðBG }qõì@ô {øôtK úÞ þüBø|óBìqBu óApãzøôtK ô óBuBñyoBÞ BO lü@ êíÎ úG ,lðoAk ûlùÎ úG úð ô lññÞ QýGpO þðBvðA–þðBùW kB¿PÚA äñøpÖ BG ïBËð êüõdO Ao þßðBG wüõð oõOBßülðA |B«ìôrè úßñüA ok :kpÞ úÖBÂA ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .lñøk þßðBG ô þPÏñ¾ ô þèBì ô þèõK qA îÎA ÿkB¿PÚA ÿBøoBñýíu kõy|£ì êýßzO óBùW eÇu o k úÞ ÿA|úíýG ô þðBâoqBG qA ô lü@ êíÎ úG ëBÏÖ QÞoBzì ûpHg óBuBñyoBÞ ÈuõO Qüpülì ô óBðAkkB¿PÚA þìkpì —þéì ÿBø|òíXðA úßð@ qA êHÚ þíýí¿O pø BO kõy û kB×PuA ûoôBzì ¤ApG óApËð|IcB¾ ÈuõO þÖBÞ ûqAlðA úG lü@o k ApWA úG .kõy þuBñyoBÞ

kôldì QýèõEvì BG kBâoBuBK óAqAkpK oõð QÞpy wýuBO þùâ@ | | 88/10402 V™821 ûoBíy 88/3/30 ûoAkA òüA ok 1020034529 þéì úuBñy ô 26432 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÑõÂõì –1| | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy ÝpG ÿBø îPvýu ÑAõðA RApýíÏO ô ÿoAlùãð ,wüôpu RoBËð ô þcApÆ ûoôBzì| | :QÞpy ÿBø úßHy þzÞ êGBÞ ,ÿqAkpKoõð ,þDBñyôo RBvýuBO ,þPÏñ¾ ,ÿoBXO ,ÿoAkA ,þðõßvì ô ÝpG ÿBøõéGBO ÑAõðA ,þñýìq ô þDAõø ÝpG ÿBø QvK þñýìq ô þDAõø ÈuõPì ô ØýÏ oBzÖ RB¿ÚBñì o k QÞpy ,þÚpG ïçÚA RAo kB¾ ô RAkoAô ,þÚpG êüBuô ô ïçÚA }ôpÖ ô lüpg ,óBìpÖ QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .þâlñüBíð ÿBÇÎA ô ïAô ngA ,þ¾õ¿g ô þPèôk RAlüArì ô òýG Bì rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG úüBìpu –4| | 3846849 ò×éO –þOBìlg pPÖk ,QÞõì óApüA IñW –óBý`ÒBü ô xôkpÖ úßéÖ þðBìq lcA ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 100/000/000 ÔéHì :QÞpy Qíu úG þðBg òvc çýè ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG õè lícA óBW õéPvHÒBü êìBÎ pülì Qíu úG õè lícA óBW õéPvHÒBü þðBìq lcA ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð lùÏO ô oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì kp×ñì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô Bø kAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oôA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .kõG løAõg pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo lyBG þì úìBñuBuA | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

ô ÜýéÏO ,ÿlñG pñÖ ÿBø|{hG o k @ôo ôtK óBýì òüA o k ëBÛPðA ô oõOõì {hG o k õüo ,úðlG ô rìpO ,óBìpÖ BLüBu ,J@ mõ×ð {hG o k ôo kõg xoBK lüApK ,RolÚ 141 BLüBu ô äðo ô þßüpPßèA RArýùXO {hG ok 132 ÿBøAl¾ ô þWoBg ô þégAk RBñýDrO ÿBø|{hG o k .lðkõG êgAk QgBu ÿBø|ÿoAõu òüpOlG ÿkBÎ pýÒ QðAô ûôpâ NBßýK óBvýð QðAô úzýíø lñðBíø ûôpâ òüA o k oApÚ êgAk QgBu QðAô Q×ø þ×ýÞ ol¾ o k òýGBÞôk BÞõy QðAô ô ïôk û ko ok òýGBÞ àO Akrì QðAô .QÖpâ ,ûly úÖBÂA kõWõì ÿBø|QðAô ÐíW úG þâqBO úG úÞ rýð QðAô ,|I|24|Z| óBvýð QðAô .kpÞ kõg ó@ qA Ao ïõu úHOo ÿBø|úHOo ôkoBG QðAô ô òýGBÞôk Akrì QðAô ,|G|N C | óBvýð .lðkAk ÁB¿PgA kõg úG Ao ÿlÏG ô óBìpÖ ô ÜýéÏO ÿlñG pñÖ ÿBø|{hG o k BÞõy QðAô ½píâ þÚõÛc óôBÏì

RBíýí¿O þùâ@ | | 104/2/18419 88/3/31 joõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ 88/1/31 joõì ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG 10964 ûoBíy úG ûly QHS 1111 óAoBÞ êüo þulñùì ô þñÖ RBìlg þðôBÏO QÞpy 88/2/12 úG óBPuA óôBÏO êÞ ûoAkA qA 88/3/2-3383 ûoBíy úülýüBO þÆ úÞ 10200168221 þéì úuBñy RBìlg úýéÞ úDAoA( lükpâ úÖBÂA QÞpy QýèBÏÖ ÑõÂõì úG êüm koAõì ,ûlükpâ ëBuoA ûoAkA òüA –þèBì –ÿoAkA –þ×ýËñO –JBøm ô JBüA –þðBHýPzK ô þøBÖo ô þìõíÎ RBìlg ô þñÖ ûAo ô I¿ð RBìlg úDAoA ô þ¾õ¿g ô þPèôk ÿBùðBìqBu úýéÞ qBýð koõì ÿBøôo kõg ô þOBÞoAlO ô þvüõð úìBðoBG RBìlg úDAoA ô þyqoô úÎõíXì ô þðBzñzO@ ÿBùíPvýu ÿoAlùãð ô ÿqAlðA ô òø@ ûAo ÿBø ûBãPvüA ô BøoBÇÚ ÿkpHøAo QÞpc ô pýu RBìlg ïBXðA ôpPì òø@ ûAo úÏuõO qA þâlñüBíð ngA ô xoôApO ô QuæBG lýèõO ô úýùO ÿBø ûBâoBÞ ÿoBDlùãð ô ÿqAlðA ûAo ô ôpPì ô þðBâoqBG ÿBø QýèBÏÖ ïBXðA ô ÝõÖ ÿBø QýèBÏÖ ÿApWA o k þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy îíPì ô úìBñuBuA o k Zolñì koAõì úýéÞ ÿApG ïqæ þðBvðA ÿôpýð òýìBO ô QÞpy BG ÈHOpì ÿoBXO püBu o k ÿoAnâ úüBìpu ô QÞoBzì ô QüõÃÎ ô ïôrè Roõ¾ o k pÞnèA ÝõÖ koAõì ô úÆõG pì þðBzð úG þéHÚ êdì qA QÞpy xo k@ ô ïqæ ô úÆõG pì ÿBøqõXì ngA qA lÏG þðõðBÚ ÿBùPÞpy lídì ÿBÚ@ ÿBÃìA BG ô QÖBü pýýÓO 28 áçK –þÛHuA sBuBK –òø@ ûAo óBGBýg –rüpHO lülW qA ÿlyo lýXì BüBÚ@ òýñ`íø ô QuA úPÖBü pýýÏO püq fpy úG óAoAlìBùu kAlÏO oõLÞ Bg þéÎ ûpülì QEýø ëlHèA þéÎ õÃÎ óAõñÎ úG kAtð á BK kõÏvì ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø þé¾A QüõÃÎ úG IýOpO úG ÿolñßuA Øuõü ô ÿkBG@ QíÏð ÿpýð rürÎ ÿBÚ@ ô JBhPðA ûlðBíýÚBG Rlì ÿApG qA QÞpy ÿBÃÎA kAlÏO ô òýýÏO þèBì ëBu àü Rlì úG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÎ ÔéHì úG ëBüo oArø l¿ðBK ô óõýéýì û krðBy ÔéHì qA QÞpy úüBìpu úXýPð o k ô p×ð û k úG p×ð û kqBü ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þÆBýg lüôBW lýXì ÿBÚ@ wLu .QÖBü {øBÞ ëBüo óõýéýì û krðBK lídì ÿBÚA ô ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG lýÏu oõLýéÎ BÂpìçÒ ÿBÚA ô êßìBÎ pülì ô kBñuA ô UÚAoôA úýéÞ ô JBhPðA ûlðBíýÚBG Rlì ÿApG ûpülì QEýø þzñì û kAq òvc òývc ûpülì QEýø wýDo IDBð JBýÒ o k ô ûpülì QEýø wýDo IDBð ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG oô@ lùÏO pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA úýéÞ ô ûpülì QEýø þzñì ÿBÃìA BG | .kõG løAõg | | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu||

úG þâlýuo ¤ApG :kpÞ eüp¿O ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA «BíPc þPèôk ô þ¾õ¿g ÿBø|¼ðBG ÿBø|JBvc oAkoõgpG ïqæ oAlPÚA qA oõzÞ êÞ þupGBvc óBìqBu .kõy lüBG þééíèA|òýG þèBì ô þèõK RAkôApì ÿApG ÿô úP×â úG QüBÎo òí BO kõy úýHÏO ÿA|úðAoô|ûpùG ÿBø|ïrýðBßì úPÖpzýK ÿBø|}ôo qA óAõPG þìçuA ÿBø|}qoA .ly oAkoõgpG þßýðôpPßèA ÿoAlßðBG ô þèõK ÿBø|óBìqBu ok lüBG þßðBG ïBËð :kpÞ óBýG pøBG Ýôlñ¾ ô þðBùW ¼ðBG lñðBì þééíèA|òýG þèBì òýíø úG ô lyBG úPyAk ëBÏÖ oõÃc ëõK þééíèA|òýG úÞ òülPì ô þéì ÁBhyA qA Ao kõg óBâlñüBíð oõËñì ô óBG q úG ô ÿkB¿PÚA ô þèõK À¿hO pTÞ Alc ¤AoAk JBhPðA ,lñyBG úPyAk þÖBÞ ÈévO rýð þðBùW äñøpÖ .lññÞ o k oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy êýßzO Áõ¿g o k ÿô lüBG rýð oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy :Q×â ,îøk Qèôk êýßzO ûlðBzð QukpýÒ ô fç¿üm kApÖA qA êßzPì þãñøpÖ JçÛðA þèBÎ ÿAoõy óõ`íø BO kõy û kAk þèBì ô þèõK êüBvì þñÏü kõg ÁBg úñýìq o k lñðAõPG .lññÞ mBhOA óõðBÚ ëkBÏì RBíýí¿O ok ÿpËð lülXO lüBG koAõì òüA pG ûôçÎ pøBG kBÛPÎA úG

Ì×c ïôrè pG lýÞBCO òí ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ ¼ü | ÿBø|Ýôlñ¾ :Q×â ,ÿrÞpì ¼ðBG ëçÛPuA úÞ lðõy þølðBìBu ÿõdð úG lüBG rýð úñvdèA|ÅpÚ QýèBÏÖ úG ÿrÞpì ¼ðBG ÐGBO þOoBËð rÞpì ¼ü pËð püq ÿBø|QüõèôA Áõ¿g o k pøBG òývc.lðqAkpLG îøk Qèôk :QyAk oBùÊA ,îøk Qèôk o k ÿoAlßðBG Ao ÿpýGAlO ô kõy êDBÚ ëçÛPuA ÿrÞpì ¼ðBG ¤ApG lüBG Jõ ^o B ^ o k pãük ÿBø|¼ðBG BO kpýãG pËð o k Bø|¼ðBG þèBÎ ÿAoõy Iüõ¿O úG úÞ ÿA|úìBñuBuA ÿBø|Ýôlñ¾ :kôrÖA ÿô .lññÞ êíÎ ,luo|£ì rÞpì ¼ü {yõK püq þéÞ oõÆ úG lüBG úñvdèA|ÅpÚ .lðqAkpLG QýèBÏÖ úG ÿrÞpì ¼ðBG ÐGBO þOoBËð BG lüBG îøk Qèôk ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA úP×â úG oAqBG o k ÿoBHPÎA ô þèõK lPuôkAk kõg ÿBø ÿrüo|úìBðpG Ýôlñ¾ lüBG :kAk úìAkA pøBG .lñÞ ëpPñÞ ç « ìBÞ Ao kAq@ êülHO þéì úÏuõO Ýôlñ¾ Roõ¾ úG ÿqoA ûpýgm ÿô .lñyBG úPyAk RoBËð ó@ pG úðBâ|úu ÿAõÚ ô kõy ÙApdðA úG qA ÿpýâõéW ÿApG :kpÞ lýÞ BO òýñ`íø ëõK lüBHð óAõñÎ aýø úG oõzÞ kB¿PÚA óly ûlýzÞ úÞ QuA oôBG òüA pG pøBG .kõy N B ^ ú ð AõPzK óôlG Roõ¾ úG lüBG þéì úñürø ô ÿlì@o k ÿBø|JBvc .lñupG ïkpì ÑçÆA úG ûBì pø ô ûly úDAoA ÙB×y ç « ìBÞ

ly ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýüo oõK|þdPÖ óçuoA

ó õývýíÞ úvýüo RBýø RBGBhPðA BG þìçu A ÿAoõy wéXì ÿkB¿PÚA .kõG ûApíø óõývýíÞ òüA wýüo pýýÓO qA ÿkB¿PÚA óõývýíÞ ÿõãñhu óAõñÎ úG oõK|þdPÖ óçuoA JBhPðA ëBu òýìôk ÿApG óõývýíÞ òüA wýüo .kAk pHg îPzø wéXì QýèBÏÖ ,îPzø wéXì QýèBÏÖ ëôA ëBu o k wýüo "ï lÛì þcBH¿ì BÂpìçÒ" .kõG ÿkB¿PÚA óõývýíÞ .ly oArâpG wéXì ÿkB¿PÚA óõývýíÞ úvýDo RBýø RBGBhPðA RBGBhPðA ÿkB¿PÚA óõývýíÞ úHñyôk qôo úvéW o k :Q×â "qBHg BÂolídì" ô wýDo óAõñÎ úG oõK|þdPÖ óçuoA ó@ þÆ úÞ ly oArâpG óõývýíÞ úvýüo RBýø JBhPðA ïôk ô ëôA wýDo JAõð óAõñÎ úG þ×Xð Øuõü ô }õhèk îÊBÞlýu .lðly óBâlñüBíð ÿAo BG ÿkB¿PÚA óõývýíÞ þüõãñhu úÞ IéÇì òüA óBýG BG qBHg ÿõuõì p¾Bðlýu" ô "þzÎpì lí¾" :kpÞ eüp¿O lyBG|þì ÿô ûlùÎpG AklXì .lðly JBhPðA ïôk ô ëôA óApýGk óAõñÎ úG "þðBâoæ

lññÞ|þì pzPñì lcAô ëõK xoBÖ Yýég JApÎA Yýég ÿoBßíø ÿAoõy ÿõãñhu qA oBypu oõzÞo B ù ^ kpÞ ïçÎA xoBÖ úHñzßü qôo Aoõy òüA õÃÎ Q×ð þèõK Rlcô koõìo k Ao ÿA úìBñPÛÖAõì .lðkpÞ FBÃìA o B ù ^ ú WoBg oõìA óApüqô :kôrÖA ÿô ÿAoõy õÃÎ oõzÞ {y qA oõzÞ ,òüpdG þñÏü xoBÖ Yýég ÿoBßíø o k ÿkõÏu óBPvG pÎ ô pÇÚ ,QüõÞ àü ,lcAô ëõK ZAôo ÿApG ÿA úìlÛì óAõñÎ úG lðkpÞ QÛÖAõì ÅBüo o k þPvzð . lññÞ kBXüA ÅBüo o k Ao þèõK ÿAoõy úG kpÞ ïçÎA Q×ø ô oArø ôk ëBu óBíÎ ,ÅBüo qA úvðApÖ ÿoArâpHg }oArâ úG ÿBø IÇÚ qA úÞ ûldPì þG pÎ RAoBìA ô QuõýK løAõhð ÿlcAô ëõ K ò ý ñ ^ ÿAoõy úßðA qA wK úPynâ ûBì kôo þì oBíy úG úÛÇñì þðBâoqBG ô þèBì ÿlýéÞ ÅBüo o k Ao ûlñüA ÿA úÛÇñì ÿrÞpì àðBG QÖpâ îýí¿O xoBÖ Yýég ÿoBßíø . lýzÞ oBñÞ lðôo òüA qA lñÞ wýuBO JpÎ ÿBøoõzÞ îýí¿O qA pPzýK ûldPì þG pÎ RAoBìA ÿrÞpì àðBG wýDo àü pÛì óAõñÎ úG ÿkõÏu óBPvG pÎ JBhPðA Áõ¿go k xoBÖ Yýég ûqõc kõy þì Jõvdì ÿA úÛÇñì þèBì IÇÚ úÞ RAoBìA ÿBW úG ápPzì ÿrÞpì àðBG .kõG û kpÞ kBÛPðA àðBG pÛì óAõñÎ úG ÿkõÏu óBPvG pÎ JBhPðA Q×â ÿlüõvèA p¾Bð òG óBÇéu . QuA ûkõG þuBýu ïAlÚA àü xoBÖ Yýég ûqõc JpÎ ÿBøoõzÞ ápPzì ÿrÞpì ) ûBì QzùHükoA îøkrðBK( úì ûBì îXñK úÞ îýí¿O òüA qA wK ûldPì þG pÎ RAoBìA .kpÞ ÿpýâ ûoBñÞ xoBÖ Yýég ûly ÿrüo úìBðpG þèõK úükBdOA qA QÖpâ Roõ¾ ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ àü

AlýK {üArÖA lüBG þßðBG RçýùvO ÿBÇÎA pG RoBËð lñÞ

úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ

|

| kAk løAõg {øBÞ Ao Qèôk ÿBø|úñürø Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA| ok kõg £PýèBÏÖ ûqõc £uopG ô ëAõöu fpÆ BG lñðAõPG úÆõG pì UcBHì Áõ¿g ok eýÂõO ô wéXì òd¾ ÿBøkpHøAo òýýHO ô Rçßzì ¤ApG ô ûly pÂBc úWõì Anè koAkpG Ao ÿpO|þuBuA ÿBø|ïBâ {hG úXýPð ô þèõ¾A ¼íÞ ,wéXì o k fpÆ òüA Iüõ¿O BG luo|£ì pËð úG .kpünK Roõ¾ þèBÏO úG ôo pývì ok Qèôk úG þâorG oõGnì ÿBø|úðBhOoAqô kAlÏO {øBÞ Áõ¿g o k ÿô Áõ¿g òüA o k ûly ûlýzülðA pýGAlO BG :QyAk oBùÊA ëBíPcA úG óBâlñüBíð ÿõu qA ûly úDAoA RAkBùñzýK ô BG úÞ lGBü êýéÛO úðBhOoAqô 15 BO Bø|úðBhOoAqô kBüq rýð Bùð@ QÏuô ô þPýèBÏÖ îXc qA Bø|úðBhOoAqô {øBÞ .ly løAõg úPuBÞ ¤kBüq lc BO ïBÒkA Áõ¿g o k úWkõG ô |úìBðpG óõývýíýÞ õÃÎ êGBÚ úPßð |:Q×â pãük ¤Bø|RoAqô BG óôBÏO |úðBhOoAqô ÉõG pì ¤Bø|úìBðpG úÞ QuA òüA Áõ¿g òüA o k úWõO òüA úÞ kõy ØüpÏO ¤A|úðõâ úG lüBG óôBÏO {hG úG qA kõg ¤l¾ok 25 îùu úG 1393 ëBu BO {hG úÞ BXð@ qA :kAk úìAkA ÿokBÚ .lGBü Quk £éì kB¿PÚA Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA fpÆ RBýDrW o k qõñø wéXì ûBãüBW òýýHO ô þuopG ÿApG óBìq ,QuA ûlzð ÜýÚk {hG òüA ÿBøqBýð úG úWõO ô kB¿PÚA ok óôBÏO {hG óôBÏO {hG £ðBG óAõñÎ úG lüBG wéXì Anè QuA þÚBG Ao RBýDrW ok ïqæ RBùWõO {hG òüA qA QüBíc o k ïBÒkA ÿApWA úÇuAô úG {hG òüA BO lñÞ ÍBdè .lñýHð Iýu@ Bø|úðBhOoAqô |

lðAõO|£ì Ao ÿkB¿PÚA lyo ô úÏuõO ,FBýcA ÿBø|úñýìq .lyBG úPyAk þK o k kõG þcpÆ Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA kBùñzýK |:Q×â ÿo kBÚ óõðBÚ IèBÚ o k óBâlñüBíð ÿõu qA pìA ôlG o k úÞ ô úìBðpG óõývýíÞ o k ô úDAoA wéXì úG 88 úWkõG úG fpÆ òüA Üý×éO óõývýíÞ ok BìA ly Iüõ¿O úWkõG ly ko fpÆ ókõG pG|óBìq ô Rlì qAok fpÆ ¼ü óAõñÎ ok ïôk oBG ÿApG fpÆ òüA ,ÀDBÛð ô Bø|þPuBÞ ÐÖo BG úÞ pËð úG ô ly úDAoA wéXì úG þPüoõÖ ¼ü fpÆ IèBÚ Qèôk ô wéXì ok þÏíW ëBHÚA qA oBG òüA luo|þì o k ÿACo ngA Roõ¾ o k úÞ koôBýG ÿACo ô lyBG oAkoõgpG .kõy|þì Býùì ó@ ÿApWA ÿBø|úñýìq QÚô ÑpuA QýGpO óBìqBu lñðBì þüBø|QðôBÏì úßñüA úG ûoByA BG ÿô oApÚ þãñøpÖ VApýì óBìqBu ô þPvürùG óBìqBu ,þðlG xBuA pG :kpÞ lýÞ BO ,kõy êülHO |úðBhOoAqô úG QuA ÿBø|QðôBÏì qA ÿkAlÏO ûly ûlýzülðA RAlýùíO ok þüõãGAõW úG ïréì óõñÞ BO úÞ ÿoõùíW QuBüo ô wéXì êGBÛì o k kõg ÿBøkpßéíÎ Áõ¿g pG þèpPñÞ úðõã`ýø ô lðkõHð þâlýuo ÿBø|kBùð RAlýùíO BG wK òüA qA ,QyAlð kõWô Bùð@ kpßéíÎ úðBhOoAqô úG Bø|QðôBÏì òüA êülHO ô ûly ûlýzülðA lüBG ôo {ýK RçËÏì ô ÙpÆpG úÆõG pì ¤Bø|ú¿ýÛð ïBÒkA |:kpÞ eüp¿O qApýy ïkpì ûlñüBíð .kõy Ð×Opì úýyBc úðBhOoAqô úG Bø|QðôBÏì êülHO ô Bø|úðBhOoAqô úÞ lñÞ|£ì îøApÖ ¤oõùíW QuBüo kBùð ¤ApG Ao £ñìA

|:QyAk oBùÊA wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ úPuBÞ Qèôk îXc ô QÏuô qA Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA fpÆ òülG ,lüArÖA|þì ó@ þøkqBG ô ÿoô|ûpùG óArýì úG ô Qèôk úðlG o k ÿoBW ÿBø|úñürø qA ÿoBývG IýOpO ÿkB¿PÚA lyo ÿBPuAo ok þèBì ÐGBñì ô úPÖBü {øBÞ .kõy|£ì Ùp¾ o k fpÇì òýðAõÚ úéíW qA |:Q×â ÿo kBÚ p×ÏW RBìlg Qüpülì óõðBÚ ô 44 ê¾A óõðBÚ ,wéXì {üArÖA Bùð@ úG òPgAkpK qA Ùlø úÞ QuA ÿoõzÞ úG Qèôk þOçýßzO oBPgBu fç¾A ô þü@oBÞ eÇu .QuA oõzÞ ÿkB¿PÚA RæõdO o k îýÛPvì pýSBCO êýèk ÿBPuAo o k oõÞnì òýðAõÚ úÞ ÑõÂõì òüA úG ûoByA BG ÿô ûly òýýHO þPèôk RçýßzO oBPgBu þ×ýÞ eÇu FBÛOoA Qèôk ÿApG Ao þ×ýèBßO òýðAõÚ òüA :kAk úìAkA ,QuA úG Qèôk îXc {øBÞ ó@ òüpO|îùì úÞ û kpÞ Àhzì {hG úG þPèôk ÐGBñì qA þíËÎA {hG ÿoAnâAô oõËñì úPuk ó@ qA rýð Bø|úðBhOoAqô ïBÒkA úÞ QuA þ¾õ¿g .lñPvø Quk o k úÞ þüBø|ÿoAnâAô xBuA pG |:kpÞ eüp¿O ÿô êüõÆ ô ÄüpÎ RçýßzO úG ÿqBýð pãük QuA ïBXðA óly p O | ¼ ^õÞ BG úÞ Ap ^ kõG løAõhð Bø|úðBhOoAqô úG rýð Qèôk úðlG ok ¤oBW ÿBø|úñürø ,Qèôk îXc ÿoBHPÎA ô þèBì ÐGBñì ô úPÖBü {øBÞ ÿkBüq oAlÛì Ýõu Bø|QgBupüq ÿqBu|û kBì@ ÿõu ô Qíu úG Qèôk ÐGBñì qA eýd¾ ô þèõ¾A ókpG ûpùG ,kõy|þì û kAk

| óApüA o k Jõy@ kBXüA ÿApG >Býu< ÈuõO oæk óõýéýì 400 ÁB¿PgA ÿrÞpì RBÎçÆA óBìqBu úÞ kpÞ ïçÎA óBPvÞ BK ÜGBu úñürø óApüA o k oæk óõýéýì 400 ÔéHì >Býu< Bßüpì@ ûAo úG Jõy@ ,oõzÞ òüA o k RBGBhPðA qA wK BO û kpÞ }oArâ óA|óA|þu óõürüõéO pãük ÿõu qA .kqAlñýG o k ÿkApÖA ÿApG þuõuBW oArGA oArø 10 Bßüpì@ úÞ kAk .QuA û kBPupÖ pýgA RByBzPÒA BG ÉBHOoA o k óApüA

| | ;kpÞ óAõñÎ þðBPvÞ BK ëApðs àü 400 ÔéHì ÁB¿PgA qA óBPvÞ BK ÜGBu ëApðs àü Bßüpì@ ÿrÞpì RBÎçÆA óBìqBu ÈuõO oæk óõýéýì qA wK óApüA o k Jõy@ òPgAlðA ûAo úG ÿApG >Býu< .kAk pHg RBGBhPðA ëApðs àü >äýG Aqpýì< ,ëBülðõì õükAo qA êÛð úG

o k pPzýG ëpPñÞ ô RoBËð BG lüBG îøk Qèôk :Q×â ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ àü .kpýãG Ao ÿkB¿PÚA ô ÿoAkA ÿBø|kBvÖ ÿõéW þßðBG RçýùvO ÿBÇÎA Áõ¿g xoBÖ ÿpHg ûBãyBG ÿkB¿PÚA oBãðpHg BG õâô|Q×â o k ÿkBÃPÎA òvc lídì kõy ïBXðA lüBG îøk Qèôk ok úÞ ÿoAlßðBG ÿBø|QüõèôA eüpzO úG >BðAõO< lðAõPG BO lñÞ ëpPñÞ Ao ëõK îXc lüBG îøk Qèôk :QyAk oBùÊA ô QgAkpK .lñÞ îøApÖ úÏìBW o k Ao ïoõO jpð {øBÞ ÿBø|úñýìq ó@ úXýPð ok BO lñÞ AlýK {øBÞ ÿrÞpì àðBG qA Qèôk ÅApÛPuA lüBG :kôrÖA ÿô .lüBýG òýüBK rýð þèõK úüBK ,þßðBG îPvýu o k óApülì JBhPðA ûõdð úG ûoByA òí ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA îPvýu óAoBÞolðA|Quk ô kõy QÚk àðBG óApülì JBhPðA koõì ok lüBG :Q×â pülì óAõñÎ úG Ao lñyBG úPyAk Qüpülì ô þßðBG Rçý¿dO úÞ oõzÞ þßðBG .lññÞ JBhPðA Bø|àðBG :Q×â ,óAoAnâ|û kpLu úG RçýùvO úDAoA ûõdð Áõ¿g o k ÿkBÃPÎA úDAoA êGBÛì o k Ao þÖBÞ ÜüBSô ô lñyBG úPyAk QüAo k ô QÚk RçýùvO úDAoA ok lüBG àðBG ÉBvÚA QgAkpK ïlÎ Roõ¾ ok BO lðpýãG óAoAnâ|û kpLu qA RçýùvO òüA .kõy êíÎ koAô Bø|úÛýSô òüA òPyAnâ óBüpW úG BG lðAõPG Bø|àðBG ïBùu ÿqBu ÙB×y Ao îøk Qèôk ok þßðBG ÿBø|QüõèôA pãük qA ÿô lüBG rýð lðõy|þì þÖpÏì xoõG úG úÞ þüBø|àðBG ïBùu :kpÞ eüp¿O ô QvðAk úWAõì ÿp P z ý G ú ^pø Üðôo BG oõzÞok þ¾õ¿g ÿoAlßðBG BO kõy ÿqBu ÙB×y .kõy ô ûly|Qgõu RBHèBÇì ÿæBG îXc úG úWõOBG ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA úP×â úG úÞ Ao ÿkõu óArýì lüBG Bø|ëBu þPèôk ÿBø|àðBG ,Bø|àðBG ëõ¾õèA|áõßzì û k|óBüq Bø|àðBG ïBùu þéÏÖ ÈüApy BG þèô lðoAnãG oBñÞ ó@ QGBG lññÞ|þì QÖBüo k òüA o k ÿkB¿PÚA ô ÿoAkA kBvÖ óArýì úßñüA êýèlG :kpÞ ûoByA ÿkBÃPÎA .lñPvø ok Bø|àðBG RçýùvO úDAoA ok ÜýÚk ëpPñÞ ô RoBËð lüBG QuA kBüq oBývG úñýìq BG lüBG îøk Qèôk :kpÞ úÖBÂA ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .lGBü {üArÖA îøk Qèôk BO lñøk úÏuõO pPzýG Ao àýðôpPßèA ÿoAlßðBG RBìlg ûtüô RBíýí¿O ngA lüBG :Q×â úìAkA ok ÿô .kõy ÐÚAô lý×ì ÑõWo JBGoA ÿApG þøk|wüôpu QùW ïqæ qõXì êéíèA|òýG ÿoAlßðBG úñýìq ok BO kõy úPÖpâpËð o k ÿpýGAlO .lññÞ û kB×PuA RçýùvO qA lñðAõPG Bø|àðBG BO kõy û kAk Bø|àðBG úG úHÏy fBPPÖA ÝõÖ fpÆ óly þéíÎ Roõ¾ o k úÞ QuA oôBG òüA pG ÿkB¿PÚA xBñyoBÞ òüA .kqBu ØÚõPì Ao ÿoBßýG lyo Qèôk kõy|þì UÎBG ÿoAnâ|úüBìpu òüA oBùÊA ,îøk Qèôk o k oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy QýÏÂô Áõ¿g o k ÿkBÃPÎA úðõâpø úÞ Ap ^ l ñ Þ FBÛGA Ao oBHPÎA ô ëõK ÿAoõy lüBG îøk Qèôk :QyAk .Qvýð Quo k Aoõy òüA þãñøBíø óôlG þßðBG RBíýí¿O BG óAõO|þíð koAk kõWô oõzÞ kB¿PÚA ok æBG ïoõO jpð úÞ þPèBc o k :kAk úìAkA ÿô úñýìq òüA ok lüBG îøk Qèôk êýèk òýíø úG ô kAk {øBÞ Ao ïoõO ,òýüBK kõu jpð | .kpýãG pËð o k ÿA|û|tüô pýGAlO rýð


3 QuA oB ^ k î u@ úG p×ð àü ,þðBPvGk ákõÞ 5 pø qA

VkAõc ô þÎBíPWA|

shahryarema.news@yahoo.com

o k îu@ ,pýgA ÿBùèBu o k úPÖpzýK ô þPÏñ¾ ÿBøoõzÞ úG û kpÞ AlýK ÿpPzýG Ñõýy þì óBzð RBÛýÛdO úÞ ÿoõÆ 5 pø qA BøoõzÞ òüA o k løk îu@ úG p×ð àü ,þðBPvGk ákõÞ | . QuA o B ^ k þðBðõü úíéÞ àü qA îu@ úíéÞ Qhu þñÏì úG úÞ ûly ÜPzì ØüpÏO BìA .QuA ólýzÞ w×ð Øý¾õO êìBy îu@ ÿqôpìA Bø úüo QýuBvc ô kpßéíÎ ÿôo pG ó@ pSA ô ó@ kBXüA îvýðBßì áo k ,ó@ îüçÎ .QuA þüAõø ÿoBXì ô qA òýñu ïBíO ÿApG úÞ QuA oAk pýâAôpýÒ ,ÐüBy ÿBùüoBíýG úéíW qA îu@ . koôA þì îøApÖ Ao ÿkBüq Rçßzì ÿlñíèBu óAoôk BO þâoAõgpýy þÎõð BG kõy þì oAlülK kpÖ o k ÿspèA àü kõWô QéÎ úG ApTÞ A úÞ ÿoBíýG òüA Bø úüo ÿôo pG JBùPèA òüA pSA úÞ QuA ûApíø Bø úüo þüAõø ÿoBXì ûoAõük JBùPèA ÿpPíÞ pükBÛì úXýPð o k ô lðõy àüoBG ô äñO þüAõø ÿoBXì úÞ kõy þì UÎBG . lðõy ZoBg Bø úüo qA lñðAõPG Aõø qA kAõì qA ÿoBývG úG kApÖA òüA úÞ kõy þì UÎBG þüAõø ÿoBXì JBùPèA ,ûôçÎ úG á BK kAõì ,Aõø o k ÜéÏì RAom ,Aõø þâkõè@ ,kpu ÿAõø ÝBzñPuA êTì ápdì kõg qA lc qA {ýG QýuBvc lüly ÿBøõG ô ërñì o k ûlññÞ þðõ×Îl ô ûlññÞ îu@ úéíc qôpG IWõì ô û kõíð äñO Ao þüAõø ÿoBXì úXýPð o k ô lñøk óBzð . kõy qA Bø w×ð óly ûBOõÞ ô úñýu o k oBzÖ xBvcA ,w×ñO êíÎ o k ëBßyA Rlì ûBOõÞ xBvcA àü qA lðAõO þì BùðA Rly . lñPvø îu@ ûlíÎ RB¿hzì w×ð þãñO BO þãðBg RBðAõýc BG koõgpG Bü þyqoô RBñüpíO qA lÏG w×ð þãñO koAk þì qBG úéíW àü êìBÞ óBýG Bü òPÖo ûAo qA Ao kpÖ úÞ ûlññÞ óAõOBð ô lüly . lyBG RôB×Pì ÑõÂõì òüA ô QuA pãük RBÎBu qA pPzýG Iy ïBãñø o k îu@ îüçÎ òüA Rly o k ó@ óArýì úÞ QuA óõg }kpâ o k òýèBðo k@ óõìoõø eÇu RApýýÓO QéÎ úG . luo þì kõg êÚAlc úG Iy ÿBø úíýð lñPvø lÏPvì àýPðs pËð qA úÞ ÿkApÖA o k løk þì óBzð RBÛýÛdO òýñ`íø úG úÞ þÞkõÞ úÞ ÿoõÆ úG kõy þì Ñôpy þâlðq êüAôA óBíø qA àüspè@ {ñÞ Aô kBüq ëBíPcA úG kõy þì úWAõì þâlðq ëôA ÿBùèBu o k oBHÒ ô kpâ BG ÿkBüq oAlÛì . lðõy o B ^ k î u@ úG kõg þðAõWõð ô þÞkõÞ óAoôk o k ÿoBíýG òüA Ñõýy óArýì qAõøA JpÒ QyAlùG rÞpì wýDo :qõýðBßvüA }oArâ úG aýø pÂBc ëBc ok :kôrÖA ô kpÞ óAõñÎ p×ð óõýéýì 150 qA {ýG óBùW o k Ao ïqæ pÆBg òýíø úG . koAlð kõWô lñÞ óBìo k Ao îu@ êìBÞ oõÆ úG lðAõPG úÞ þüôoAk úG Ao Aq QýuBvc kAõì BG þãèBvßü BO óAkAqõð óly úWAõì úÞ îýñÞ þÏu QuA Bùð@ o k îu@ Rçíc qôpG UÎBG ûlñüA o k lñðAõO þì kAõì òüAApüq îýðBupG êÚAlc . kõy Bø {ðôpG ûlññÞ kBzâ ÿBø ÿpLuA qA þøBãøBâ û kB×PuA úìAkA o k þ×üpy kAkpùì IuBñì ûlññÞ úüõùO îPvýu qA û kB×PuA ,ëõìBOõHèBu ÿpLuA êTì)oõOçükõßðôpG( ÿBW úG þÚpG ôoBW qA û kB×PuA ,òPÖpâ ïBíc ô õzPvy ,AnÒ QhK óBìq o k Aõø pG ólýGAõg qA JBHPWA ,úðBg þégAk ÿBÃÖ ókõíð á BK QùW þPñu ÿôoBW þízK Bü ÿA ú ^oBK ÿBùüqBü JBHuA píPvì ÿõzPvy ,ápÞ Bü pK ÿBø {èBG qA Ao ... ô þãðBg ÿBÃÖ o k QÞõì ÿBW úG QÞoBK Bü }õL×Þ qA û kB×PuA ,ákõÞ kpÞ óAõñÎ îu@ {øBÞ Áõ¿g o k ïqæ RBìAlÚA

þüApâ|ÙApuA pGApG o k þGçÛðA ,Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A QuA óAõñÎ úG 1388 ëBu ÿoAnãìBð ïBÛì ÈuõO Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A ok þ×ÇÎ úÇÛð lüBG Ao ÿpHøo îËÏì þOoBHÎ úG Bü Ùp¿ì úèõÛì ÿpãðqBG ô þüApâ Ùp¿ì o k xõíéì þGçÛðA .kpÞ pÞ m úÏìBW o k ÙApuA pHøo RBzüBìpÖ qA úÞ oõÇðBíø fç¾A kõy|þì ÉBHñPuA JçÛðA Rlì lñéG ïAlÚA àü Ùp¿ì ÿõãèA þüApWA ÿApG .Rlì ûBOõÞ úð QuA ,úüpXì qA îÎA oõzÞ úðBâ úu ÿAõÚ ô úÏìBW o k Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A óly ,kõy úPÖpâ pËð o k ó@ ÿApG ïqæ ÿBø|QgBupüq Qvhð lüBG úññÛì ô úýüBÃÚ .kõíð òýýÏO Ao ïqæ ÙAløA wLu UdG Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A óly þüApWA ÿApG Bø|Ùlø òüpOpSõì qA þßü ok ÿkBüq oBývG RApýSBO ÐÇÚ oõÆ úG úÞ QuA úÏìBW o k Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ó@ Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø UdG óly þüApWA .QyAk løAõg Ùp¿ì {øBÞ êGBÚ ïBâ BO kõy|þì IWõì ûly ÿlñG|óBìq ô ÜýÚk þuBñyoBÞ oBÞ ÿBPuAo o k îø | | .kõy úPyAkpG oõzÞ ÐGBñì o k þùWõO QuA ïqæ Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG óly þüApWA ÿApG pãük ÿõu qA òýG òüA ok .lðBupG ïBXðA úG Ao ïqæ þPüBíc RBìAlÚA Qèôk oBñÞ o k wéXì ô ÐüBñ¾ ,RBHuBdì ô úWkõG ô úìBðpG ,ÿkB¿PÚA qA îÎA wéXì ÿBø|óõývýíÞ lüBG rýð þãñøpÖ þPc ô þÚõÛcô þüBÃÚ ô þÎBíPWA rýð ô óApíÎ ,ókBÏì .lñðBupG ïBXðA úG kõg ØüBÊô Jõ ^o B ^ o k Ao ïqæ RBìAlÚA Ñôpy þìçuA ÿAoõy wéXì ÿBø|óõývýíÞ o k þGõg RBìAlÚA úðBPhHyõg úG Qèôk Bü úüpXì ûõÚ .kõy þüApWA qBÖ koAô lüBG pO|Ðüpu ú ^ pø úÞ QuA ûly lüBG1388 ëBu ok Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG óly þüApWA ÿApG îPc oõÆ UdG ,ÐGBñì Qüpülì oBñÞ o k.lñÞ Qüpülì þÛýÚk ô pSõì õdð úG Ao oõzÞ ÐGBñì .kõy ÍBdè lüBG rýð ÿoô|ûpùG ô óBìlðAo úG lüBG îýñÞ úñükBùð Ao úÏìBW o k Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A UdG îýøAõhG pâA úG ólýuo ÿApG .kõy ëônHì ÿA|ûtüô úWõO þyqõì@ ô þãñøpÖ UcBHì qA þßü .kõy úPyAkpG Áõ¿g òüA o k ïqæ ÿBø|ï lÚ QuA ïqæ ,|ÿoô|ûpùG qA îÎA êüBvì úÎõíXì .QuA ÿsõèõñßO fç¾A UdG RBìAlÚA òüpPíùì ÿõãèA fç¾A BO kõy IWõì lðAõO|þì þÎBíPWA ô ÿkB¿PÚA ,þPÏñ¾ ,þãñøpÖ .kpýâ kõg úG þüApWA Roõ¾ Bì úÏìBW o k Ùp¿ì þìçuA ÿAoõy wéXì õßuA ô pùyom@ ,rüpHO ïkpì ûlñüBíð þãñøpÖ òývclídì RBHuBdì ô úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ õÃÎ

!aü ôlðBu o k ûl| y|îâ kAqõð ØzÞ

ókõGo ïpW úG Bßüpì@ Quõ^BuBì QèBüA êøA úèBu 38 >äñüléýÖ .þW óBW pu úG QyAkqBG o k kAqõð òüA o kBì úG òýøõO rýð ô }A|úøBì 11 pPgk }A|ú`G QÚô aýø pãük úÞ kõG úP×â kAqõð o kBì úG oApÖ ïBãñø úG >óBW<.kpG|þì RBÛýÛdO þÏÚõì ô ly û kq wýéK ÜýÛdO úÚpW ,úSkBc òüA BG.lük løAõhð Ao >aüôlðBu< pùy ok kõg êdì ïçÎA ô xBíO BG >äñüléýÖ< úÞ QÖBü úíOBg ÿApG úÞ ly pýâok óAoõìBì BG >óBW< ,wýéK ólýuo ïBãñø úG.kAk óBüBK ó@ úG ûlðAkpâpG okBì úG kAqõð QüBùð o k ô lðkpÞ û kB×PuA ê×éÖ ÿpLuA qA ôA ókpÞ ïAo@ oõPuk qA þ`ýKpu ,kAqõð ÿApG þñüpÖ@pÇg úG ûlðôpK òüA o k >äñüléýÖ<.ly .ly îùPì QðBýg ô }A|û kAõðBg kApÖA Jp úG lülùO ,wýéK

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu|

òü ôrÚ óBðq þ ^oBßy ÿApG ïAlÎA ÿBÂBÛO ûlüpg òýùì qA oõPÞ BÖ óôlG Ao BøçÆ úÞ þyôpÖçÆ óApùO o k úHñyôk qôo rýð êÎBW kpì .ly IíéK rýð ,kõG | | .ly pýãPuk ô þüBuBñy óõñÞ A|îø :kpÞ óBzðpÆBg òüôrÚ óBPukAk óôBÏì pu úG òüôrÚ óAlðq o k QÚõì QyAkqBG oApÚ BG òýùì .QuA RBÚçíèA|Ñõñíì þüBÃÚ oõPuk BG ô kpG|þì ïAlÚA qA ÿpýâõéW ÿApG þPýñìA ÿBø|ïAlÚA ïBíO òýñ`íø | | .QuA úPÖpâ Roõ¾ ÿô þzÞkõg úG þèBíPcA ApukAk úG úÏWApì BG rýð óBýðBGpÚ ïk ÿBýèôA :kôrÖA ÿô ÿBÂBÛO ôA ÿApG ô û kpÞ fpÇì îùPì qA Ao kõg QüBßy ô ûlzð ïBíO RBÛýÛdO qõñø úPHèA .lðA|û kpÞ RAqBXì pø lñPvø }çO o k óBøBâ @oBÞ ô ûlðôpK ûtüô xpK qBG úG ûlðôpK BO lupG óBüBK úG þOBìlÛì RBÛýÛdO pOkôq ú ^ ÿBø|êPÚ ûlðôpK úG þâlýuo| | .kõy kBPupÖ ûBâkAk ØzÞ BG óBìríø ô 87 ëBu òíùG16 qA óBðq þèBüpu òýWAoBG úÛÇñì o k >ÿpHÞ< ïBð úG ÿlñíèBu ó q lvW kBvWA ûBì úu Rlì o k ô QüBñW òüA qA wK .ly qBÒ@ pG óBýðBGpÚ ïBíO .ly ØzÞ òüôrÚ o k pãük ó q o B ù ^ rýð êPÚ qA wK ô lðkõG úPgBG óBW þã×g pSA úG –ûlðôpK ÜýÛdO îýO| | .kõG ûly QÚpu óBzüBøçÆ JçÛðA ô þìõíÎ óBPukAk ,Q×èA þÂBÚ þPupKpu 24 úHñzXñK ûBãìBy û kpPvâ RBÛýÛdO qA wK –òüôrÚ òýWAoBG úÛÇñì o k Ao >òýùì< úðBg QzùHükoA qA wK óBðq þ ^oBßy| | .lðkpÞ pýãPuk Ao ôA ô þüBuBñy kpì ô ó q YñK êPÚ úG ÙApPÎA BG þøBâ @ ûoAkA úG ëBÛPðA ÿoBßýG ô þèBì Rçßzì pÆBg úG :Q×â úðBhHcB¾ .ï ly QüBñW IßOpì QÚpu ûrýãðA BG ,ïpøõy

ÿBøçÆ óAoAlüpg þüBuBñy ,úécpì òüA o k .ly qBÒ@ oõPuk o k ûlññÞ }õùýG ÿBøôoAk óBâlñyôpÖ ô þPÚpu ,kpÞ ÙApPÎA Bø|þüõWqBG o k òýùì| | .QÖpâ oApÚ oBÞ kpì ôk qA ôpvg p¾Bð óBGBýg o k Ao þyõùýG ÿBøôoAk ô ûly óApùO þøAo óBøBâ @oBÞ òüApGBñG .QuA ûlüpg | | .lðkpÞ pýãPuk Ao óBíùPì ,ûtüô RBýéíÎ qA wK oBùÊA Bø|þüõWqBG o k þyõùýG ÿBøôoAk óBâlñyôpÖ ô lì@ Bì krð –òýùì –óAõW ó q êHÚ ÿlñ^ :lñPyAk àPÞ Ao ôA úÞ QuA þñýãízg kpì }pvíø ly þÎlì ÿôoAk úýùO BG koAk l¿Ú pÆBg òýíø úG .lðq|þì | | .lñÞ }õùýG Bø|Iy Ao }pøõy ,oô@|JAõg Ao BøôoAk ,îýPyAlð þÎçÆA {ìõy Qýð qA úÞ îø Bì Bì úG pãük oBG àü úÞ òüA BO .îükpÞ|þì úýùO {üApG ûp Û Ö l ñ ^ oAkpHøçÞ àü :Q×â oBG òüA ô kpÞ úÏWApì òüApGBñG .lñÞ|þì ÿmBgA ïkpì qA ô úPÖpâ ÿô q A à ^ Ao oAkpHøçÞ kpì BO QuAõg þyõùýG ÿôoAk ÿoAlÛì | | .koAkpG {Úôlñ¾ôBâ qA Ao à ^ ô lñÞ }õùýG ,îükõG úPÖpâ oApÚ {üBø|Ùpc pýSBCO QdO RlzG úÞ Bì ôk òüA :kôrÖA ÿoBhPÖA þÂBÚ .îükAk ôoAk ôA úG îø qBG îýO .lðly óAlðq úðAôo ,RBÛýÛdO qA wK rýð îùPì ô óApùO o k Ao þPÚpu ÿBøçÆ óAoAlüpg wLu ÜýÛdO lðly þÎlì Bùð@ qA ÿkAlÏO úÞ û kpÞ þüBuBñy òüôrÚ úÇGAo òüA o k þPÚô .lðA|ûlüpg }ôpÖ oõPÞ BÖ BG Ao BøçÆ }ôpÖ úâpG 10 kpÞ ÙApPÎA ôA ,ly ÜýÛdO >òýùì< qA ûlüpg êÎBW àü qA óBìõO oArø l¿ßü QíýÚ úG Ao çÆ }ôpÖ oõPÞ BÖ BG Ao BøçÆ ,QÚpu qA wK ôA .QuA ûqBÓì àü úÞ QuA þèBc o k òüA .QgôpÖ|þì þéÏW

kõg QüBßy ApukAk úG úÏWApì BG rýð óBýðBGpÚ ïk ÿBýèôA RAqBXì ÿBÂBÛO ôA ÿApG ô û kpÞ fpÇì îùPì qA Ao xpK qBG ô ûlzð ïBíO RBÛýÛdO qõñø úPHèA .lðA|û kpÞ pOkôq ú ^ pø lñPvø }çO o k óBøBâ @oBÞ ô ûlðôpK ûtüô ûBâkAk úG ûlðôpK BO lupG óBüBK úG þOBìlÛì RBÛýÛdO | | .kõy kBPupÖ qA wK ,òüôrÚ ok lñíèBu óBðq þèBüpu ÿBø|êPÚ êìBÎ QyAkqBG oApÚ BG ,þøBâ @ ûoAkA o k þOBìlÛì RBÛýÛdO û kAõðBg úÞ QuA þèBc o k òüA .ly óAlðq úðAôo QÚõì | | .lðA|ûly oBßPüBñW óq ÁB¿Ú oBPuAõg óBýðBG pÚ ïçÎA BG òüôrÚ óBPukAk óôBÏì ,ÿoBhPÖA þéÎ þÂBÚ ,>òýùì< ÿpýãPuk qA wK :Q×â IéÇì òüA AlPGA úÞ îùPì .ly qBÒ@ ûoBG òüA o k þüBñW RBÛýÛdO ô løAõy BG óly ôo|úG ôo qA wK ,kõG QüBñW pßñì kõzâ ÙApPÎA úG Iè ,ÜýÛdO îýO þíéÎ lñPvì áoAlì ô õðBG ,ÿpÓ¾ ,þWpâ ,ÿpHÞ –ó q YñK êPÚ úG ô ÙApPÎA –úéèA|Q×¾ –}A|úðBhHcB¾ kpì ô –úÛOBÎ o k ô ly êÛPñì Bø|QüBñW êdì úG òýùì úìAkA o k .kpÞ ÿqBuqBG Ao Bø|êPÚ qA àü pø úñd¾ ÜýÛdO îýO oõÃc | | .kpÞ Ao QÚpu ,ÿlÏG ÿBø|þüõWqBG o k Bø|QüBñW êìBÎ Ao îüBø|úíÏÆ úÞ Q×â ô kpÞ ïçÎA Bø|êPÚ þé¾A ûrýãðA }õùýG ô ïõívì ûõýíG@ BG òýyBì úG ókpÞ oAõu qA wK QÚpu Ao óBzüBøçÆ ô ëõK ,êPÚ qA lÏG ô û kpÞ .ïkpÞ|þì ,Bø|êPÚ úñd¾ ÿqBuqBG ëBHðk úG ô Bø|ÙApPÎA òüA BG ÜýÛdO îýO ÿõu qA ûlðôpK òüA úG þâlýuo ïôk úécpì

| kpzÖ Ao olK ÿõéâ ØégBð lðqpÖ óBPuk

.ï lðBuo êPÚ òüA ok êOBÚ eüp¾ RBÖApPÎA úG úWõO BG :kôrÖA þñýìA úG ÿlÏG RBìAlÚA ÿApG ô êýíßO ûlðôpK ,Áõ¿g .ly úèBcA þüBÃÚ ïBÛì |

.lññÞ ØzÞ BPuôo àükrð þðBGBýG o k Ao ÿô lvW ÿolK óly úPzÞ qA pPvHy óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ| qA úýèôA RBÛýÛdO Áõ¿g òüA o k :kpÞ eüp¿O þñýìA |.kAk pHg óBPupùy òüA o k }pvK Quk úG RBÖçPgA úG úWõO BG ô qBÒ@ û kpHìBð û kAõðBg ÿBÃÎA ÿBø|QüoõÖ rÞpì ÜüpÆ qA ZõvO 12 ÿpPðçÞ óAoõìBì — òývc < lðqpÖ úG û kAõðBg BÃÎA òýG o k kõWõì — þéÏuBHÎ< Qüõø úG ÿkpÖ óly îâ qA 110 wýéK ëBÛPðA ÿpPðçÞ úG ô pýãPuk û kpHìBð ô áõßzì >Á ZõvO ÐGAõO qA óBñÞ| ú í z ^ ÿ B P uôo òÞ Bu ô êøA >Á .ly û kAk û kpÞ ê¾Bc ÑçÆA ÿô û kAõðBg ÿBÃÎA qA þßü ÈuõO Áõ¿g òüA o k pPvHy óBPupùy þìBËPðA ûlðBìpÖ .lðkAk oApÚ kõg oBÞ oõPuk o k Ao ÑõÂõì ô o k ÿpPðçÞ úG ëBÛPðA qA lÏG û kpHìBð :kAk úìAkA ÿBø|þuopG ô RBÛýÛdO BPuAo òüA o k :kpÞ úÖBÂA ÿô ÿAoAk }olK BG kpÞ ÙApPÎA ûlì@ êíÎ úG ÿBø|þüõWqBG ïBíO BPuôo þèBøA þüBíñøAo ô àíÞ BG ô qBÒ@ ïqæ Apd¾ ok êýèk òýíø úG û kõG þâkAõðBg RBÖçPgA QÖo|þì ëBíPcA úÞ ÿô úÏWApì ô kkpO koõì ÿBø|êdì úG ô ú×g îðBPuk BG Ao ÿô B«PüBùð ô úPÖpâ ZôA ÿpýâo k lñPvðAõO óAoõìBì QüBùð o k ô QÖpâ oApÚ þuoqBG koõì

| QyAk ú ^õð 48 >ûlðAõgolK<

kõg oApÖ ûAo BXð@ ok BìA lðBuo óApùO Ýpy o k þðBGBýg .ly pýãPuk ô lük úPvG Ao þéÏW úìBñýøAõâ BG :Q×â kõg RBÖApPÎA o k kpì òüA pø ÔéHì qA l¾o k 20 ô ïkpÞ| þ ì B ø | à ^ ëõ¾ô úG ïAlÚA úPukpu –ÿlùì úG Ao úýÛG ô îPyAk þìpG ïkõg Ao à ^ .ïkAk|þì –lðBG úÞ QuA óBíüA ïBð úG þðAõW rýð óBíùPì qA pãük þßü óAoõìBì ÿõu úG ,lük ûp¾Bdì o k Ao kõg þPÚô oApÖ úG BK Bùð@ qA þßü ókpÞ fôpXì BG ô ly oô|úéíc pýO àýéy ô óAoõìBì püBu ÐÚõì úG ïAlÚA BG BìA QyAnâ .ly pýãPuk rýð ÿô ,þüAõø óAoõìBì ,kpì òüA ûApíø ò×éO þyõâ qA þuoqBG o k úËdè o k óBíüA kAk|þì óBzð úÞ lðkpÞ ØzÞ Ao þíéýÖ QÞpy þñzW o k {ðBPuôk ÝB×OA úG 88 ëBu êüõdO ëBu o k koAk l¿Ú úÞ lñÞ|þì ïçÎA òzW òüA o k ô û kpÞ .lñÞ QÚpu ïkpì úíø qA lülW ô þKBÚ ØýÞ ûpÛÖ Bø|û k úG ÿpýãPuk qA lÏG îùPì òüA ly þÎlì ô kpÞ ÙApPÎA óAlðôpùy qA ÿpýâoôq .QuA |û kpÞ þígq õ Ú B ^ B G Ao {üBø|úíÏÆ qA ÿkAlÏO þøBâA wýéK wýDo ,óBülídì þéÏuBHÎ äñøpu ô ú×Úô|þG }çO BG :Q×â pHg òüA ïçÎA BG åorG óApùO þøBâ @ wýéK îP×ø ûBãüBK óBøBâ @oBÞ ÿqôo úðBHy Ao lðBG òüA ÿBÃÎA qA p×ð 48 lðly ÜÖõì óAoõìBì óApùO o k ô lðkõG ÉBHOoA o k pãülßü BG oAôpýXðq Roõ¾|úG úÞ îüApW óApùO þÚpy ëBíy ô Ýpy ,JõñW û kôldì .lññÞ pýãPuk ,lðly|þì IßOpì Ao kõg ÿBÃÎA qA þßü løk|þì óBzð Bø|þuopG :kAk úìAkA ÿô qBýð koõì áoAlì úÞ QuA |ÿA|úÖpc êÎBW àü lðBG òüA úýùO Ao úÚôpvì ëAõìA }ôpÖ ô B ø | à ^ ó kpÞ lÛð ÿApG úßñüA úG ûoByA BG óApùO þøBâ @ wýéK wýDo.kpÞ|þì ÙApPÎA QÚpu ûpÛÖ Bø|û k úG óõñÞ|BO lðBG òüA ÿBÃÎA óBýÞ By qA ÿkBüq kAlÏO óõñÞ|BO :kôrÖA ,lðA|û kpÞ Bùð@ úG óBÚoBu qA ûly ØzÞ ëAõìA ô lðA|ûly þüBuBñy |.QuA ûly û kAk êüõdO

qA ÿpSA BìA lðkpÞ pýãPuk Ao lðBG ÿBÃÎA qA pãük .lðkpßð AlýK BXð@ ok lðBG ûlðAõgolK òüA o k úÚôpvì ëAõìA ô QéßýuoõOõì ÿkAlÏO ØzÞ BG o k ô lñPÖBü ëBÛPðA þøBâ @ ûoAkA úG îùPì 3 pø ,êdì .lðkpÞ ÙApPÎA ÿpýâoôq lðBG ok QýèBÏÖ úG Bø|þüõWqBG úG Bø|àðBG êGBÛì o k óBíüBø|úíÏÆ þüBuBñy qA lÏG Bì Bùð@ úG IuBñì þP¾pÖ o k ô îýPgAkpK|þì Bùð@ IýÛÏO þüBø|ëõK QÚpu úG Quk õÚB^ lülùO BG ô û kpÞ úéíc wLu .lðkõG û kpÞ QÖBüo k àðBG qA Bùð@ úÞ îükq|þì ÿBø|ëõK qA ÿl¾ok BO îülðBuo|þì lðBG ÝõOBK úG Ao kõg .îýøk oApÚ lðBG úPukpu oBýPgA o k Ao þPÚpu ÿApG õWô|QvW óBøBâ @oBÞ ,îùPì 3 òüA RBÖApPÎA BG úßñüA BO lðkAk úìAkA Ao óBÚoBu ûlðAõgolK ÿpýãPuk Ao ÿlùì ïBð úG kpì òüA ûBãý×hì lðly ÜÖõì lÏG þOlì .lññÞ þüBuBñy ÿqôpýK óBGBýg o k ,þOBýéíÎ ÿBø|îýO ÿõu qA êdì òüA ûp¾Bdì BG ûBãý×hì úG ï lÚ þPG p RBýéíÎ àü o k óAoõìBì .lðkpÞ pýãPuk Ao ÿô ô lñPyAnâ lðBG úPukpu ,úÚôpvì ûApíø ò×éO þyõâ ÿkAlÏO ØzÞ BG xBHè ô oô@ àyA qBâ ,olhì|kAõì ,lý×u ÿBø|úìBñuBñy úG ÿpýâoôq lðBG àü úWo k kpì ,êdì òüA o k þìBËð l ñ ^ w ý é K l y úWõPì þPÚô ô QÖBü ëBÛPðA þøBâ @ ûoAkA úG Iè ,QuA û kpÞ pýãPuk Ao {ðBPulíø qA p×ð .kõzâ ÙApPÎA ÿpãük kAlÏO lðly ÜÖõì óAoõìBì ,ÿlùì RBÖApPÎA BG ÿkBüq oAlÛì Bùð@ qA ô pýãPuk rýð Ao lðBG ÿBÃÎA qA .lññÞ ÈH ô ØzÞ úÚôpvì ëAõìA ïBÞ Bð ÿpýâok ôA ÿpýãPuk úG ÜÖõì óAoõìBì úÞ lðBG ÿBÃÎA qA þßü Ao úÚôpvì ÿBø|à^ úÞ QuA kõÏvì ïBð úG ÿkpì lðly .kpÞ|þì ëõ¾ô IýÛÏO QdO þPÚô úPynâ ûBì ÿk ïo B ù ^ kpì òüA úG úÞ þèBc o k ô QyAnâ oApÖ úG BK QÖpâ oApÚ wýéK úG Ao kõg QyAlð þùWõO îø wýéK þüAõø ÿBø|àýéy

;>îñÞ QÚpu ïkpì úíø qA lülW ëBu o k îøAõg|þì< Ùõhì lðBG ÿBÃÎA qA þßü úÞ kõG ÿA|úéíW òüA ÐíW o k õð ëBu êüõdO ïBãñø ÿpýâoôq ô þKBÚ|ØýÞ | | .kõG úP×â {ðBPuk|îø ÝõOBK úG QÚpu pø qA lÏG ,ûp×ð 48 lðBG òüA ÿBÃÎA ôA úG Ao úÚôpvì ëAõìA qA þzhG BO lñPÖo|þì lðBG úPukpu .lñøk êüõdO òýc óBPuoBùG 109 ÿpPðçÞ óAoõìBì 87 |óBG@ 19 pùÊ êø ëBc o k úÞ p×ð 2 úG oõüpùy 17 óBGBýg o k þðrPzâ ÿApG ô lðly óõñËì lðkõG QéßýuoõOõì àü ókAk BG óAõW óAkpì ô lñPÖo Bùð@ ÙpÆ úG ÑõÂõì þuopG þÛüBÚk qA lÏG BìA lñPyAnâ oApÖ úG BK óAoõìBì ûløBzì o k ô pýãPuk òývc ïBð úG Bùð@ qA þßü ,rüpâ ô IýÛÏO þyõâ klÎ 2 ô õÚB^ úÃHÚ àü ÿô qA úýèôA þuoqBG .ly ØzÞ êüBGõì ,óApùO þøBâ @ wýéK îP×ø ûBãüBK úG óAõW kpì ëBÛPðA BG àü ô û kõG oAk úÛGBu óBìpXì qA ÿô úÞ ly Àhzì IßOpì úÞ þíDApW êýèk|úG BìA ûly kAq@ óAlðq qA êHÚ ûBì .QuA úPyAk oApÚ wýéK IýÛÏO QdO ûly úÞ ôA ô ly qBÒ@ óAõW kpì qA þüõWqBG RBÎçÆA òüA BG òì :Q×â óAoõìBì úG QyAlð QÛýÛc óBýG rW ÿA|ûo B ^ ûoAkA þÖõhì kpì pËð püq úÞ îPvø ÿlðBG õÃÎ óAlñglýu þèAõc o k þÚõOBK kpì òüA .kõy|þì BXð@o k Iy pø lñ×Êõì lðBG ÿBÃÎA úíø ô úPgAlðA|ûAo qôo ó@ úÞ Ao þüBø|QÚpu qA ÿl¾o k ô lðõy ÐíW .lññÞ QgAkpK ÿô úG lðA|û kAk ïBXðA ,lðBG òüA o k þKBÚ|ØýÞ ûpÛÖ 30 úG óAõW ÝoBu ÙApPÎA BG óBKBÚ|ØýÞ ûlðAõgolK ÿpýãPuk ÿApG wýéK RBÛýÛdO ÝõOBK þüBuBñy BG óAoõìBì ô ly qBÒ@ lðBG ÿBÃÎA ô .lñPÖpâ pËð püq Ao BXð@ ,Bùð@ qA ÿkBüq kAlÏO kAk|þì óBzð Bø|þuopG úÞ þèBc o k îùu BO lñü@|þì îø kpâ êdì òüA ok lðBG ÿBÃÎA RBýéíÎ ,lðqAkpLG lðBG úPukpu úG Ao óBzüBø|QÚpu p×ð 3 ,êdì òüA úG kôoô BG óAoõìBì ô ly qBÒ@ þPG pÂ

|IéÆ| }BzPÒA êìAõÎ ÿpýãPuk òüA ÿBø|òývüoõEO qA þßü kõy|þì úP×â pãük ÿõu qA álü rýð Ao wßüA úPýíÞ úÛéc o k QüõÃÎ úÞ óBüpW qôo úvéW o k óBüpW òüA ólðBì ïBÞ Bð qA wK lzÞ|þì îø ëôA qA " úÞ úP×â ÿõuõì òývcpýì BG kõg úHñy .îükpÞqBG JBvc ú`G Qzì àü ÿôo úÞ îükpÞ ûBHPyA Quo k BùñüA ÿApG Ao RBcç¾A ÿApG ókAk óõg lüBG Bì .îükpÞ|þì þñÏì úG Bø|QüBu ô Bø|åçG ô IèBÇì oBzPðA ;QuA þñP×â oõËñì úG B«Öp¾ ô Qvýð Bø|ó@ ÿAõPdì lýüBO ÿBñÏì | | .kpýâ|þì Roõ¾ lÛð ô êìBÏO äñøpÖ }pPvâ

ÿAlülðBÞ kBPu úG úPvGAô IéÆ| }BzPÒA óõýÆApÖA ûsôpK Qvßy BG )R .ï ( ô )R.Ñ( ÿpýãPuk BG IéÆ|fç¾A .lyôo úG ôo o k Iy úÏíW úÞ )R .ï ( ô )R.Ñ( ÿpýãPuk qA wK ô þOApGBhì ïBýK îPvýu ØzÞ ô úüpÇýÚ þíýO úðBg qA kpu fçu ÿpükBÛì òýñ`íø ô kõñy RArýùXO qA ÿoBývG þíýO úðBg òüA qA ...ô õ Ú B ^ , Ý B í ^ ú é í W þíýO úðBg òüA úG úPvGAô þOBýéíÎ ÿBø|îýO ÿBÃÎA ú×Çð o k þñüpÖ@ }BzPÒA ûsôpK çíÎ ô lðly ÿoAõPì .ly ú×g

oõKpÚBG BÂo lídì

...óAoArø qA úÇÛð àü

6

ÿpñø ô þãñøpÖ|

shahryarema.news@yahoo.com

.. lÏG ëBu ûkqBü

...!£üBíñøAo £ßü úG ôkBPÖAoBÞqA îñýyBìpýâkqk £PÚô Q×â £ì êc ûAo úüô ïAõhG £üBíñøAo }qABO ïkq äðq îðBPuôkqA QÚôô ïpG £üBW úü îPuAõg £ì óõ^ .îùG úãG ¤oõÖ ¼üsBì Q×â îùG,îPyAlðôo ûBâpýíÏO úG úÏWApì wãðo Q×â?úyBG £ãðo ú ^ , ïoAk ûo@:îP×â?¤oAk õOBO úÞ úzýyôo óõHv`G,wüõñG £ñPì úü,Qvýð îùì "...úñßðAô ôo k £vÞ,¤kpâ £ìpG

!þìBÒp úG óBüpXy rýì@ ÅApPÎA úìBð

QgôpÖ Ao }oBíýG lðqpÖ úýéÞ úÞ ÿkpì úíÞBdì

úG çPHì lðqpÖ úýéÞ þßyrK ÿBø {üBìq@ o k IéÛO BG QuA îùPì úÞ ÿkpì | | .QÖo úíÞ Bdì rýì ÿBK ,úPgôpÖ oBíýG àü úG Ao }qlüA àü þìõíÎ QýÏÂô óly îýgô qA wK ô 85 ëBu ûBìoõüpùy qA ApWBì òüA qA kõG qAôpK òývñßO úÞ kpì òüA ÿoBíýG .ly qBÒ@ lídì ïBð úG ÿõýéÞ oBíýG þG óB¿¿hPì ÿAôAlì úßð@ qA wK .ly û kAk ÀýhzO þSoA óBßyrK ÿõu úý¾õO úG QyAlð ôA óBìo k lðôo o k ÿpýSBO rýð rýèBük ïBXðA ô lðBì úXýPð o k lídì .lñÞ AôAlì úýéÞ lðõýK ÜüpÆ qA Ao }A ÿoBíýG QÖpâ îýí¿O óBßyrK QHS koAk ZBýPcA úýéÞ úG úÞ ÿoBíýG óAõñÎ úG ÿõýéÞ óAoBíýG qA QüBíc òíXðA òüA ÿApG þHuBñì koõì úßñüA BO lýìBXðA ëõÆ úG ûBì àü lídì oBËPðA .kpÞ ïBð ûly QHS RBÎçÆA ô kõG þ×ñì |A| lídì êTì rýð ôA þðõg ûôpâ úÞ ly AlýK oBÞ YðopK þâlðq Bø ëBu úG lídì úG úýéÞ ÿAløA BG lðAõO þì ôA kAk þì óBzð ÿô qA {üBìq@ úíø êHÚ ûBì ôk qA IéÆôAk kpÖ kAk þì óBzð løAõy .løk óBüBK ÿô êíÎ IýOpO òüA úG .QuA ûly lýüBO ôA Qìçu ô û kAk ïBXðA Ao qBýð koõì ÿBø þßyrK JpXì îýO àü ÈuõO úéèA úýÛG óBPuoBíýG o k ûBìoõüpùy 11 qôo lðõýK êíÎ òüA qA wK qôo l ñ ^ l y þì þñýG {ýK úÞ þèBc o k .ly ïBXðA QýÛÖõì BG úG ôo ÿô þìõíÎ QýÏÂô lñÞ AlýK kõHùG YüolO úG lídì QýÏÂô þcApW {üBìq@ úévéu ly UÎBG ôA lüly qpè ô IO lÏG ûBì ôk úßñüA BO QÖo QìBgô óBzð ÿoôBGBð ëBíÞ ok Bø {üBìq@ òüA YüBPð .kõy ïBXðA ôA ÿôo þü ûtüô ÿBø òí êýèk òýíø úG .QuA ûly çPHì |C QýOBLø ô qlüA ÿoBíýG úG lídì kAk þì þOlì qA wK ô qBÒ@ ÿoBíýG òüA QéÎ òPÖBü ÿApG RBÛýÛdO óBìo k êcApì qBÒ@ IüpÖ BG úPvðAõO úÞ QuA úýéÞ ûlññÞ AløA ÿoBíýG òüA ëBÛPðA êìBÎ ly Àhzì QüBßy BG ôo òüA qA .lñÞ óBùñK Ao }A ÿoBíýG óBßyrK ô lídì û kAõðBg ókAk êýßzO þßyrK oõìA ÿApukAk þupK qBG îzy úHÏy o k þü ûlðôpK oBíýG û kAõðBg úýèôA ÿBø þuopG .ly qBÒ@ ûoBG òüA ok þüBÂo òvdèAõGA xpK qBG RBÛýÛdO ô çPHì qlüA úG êHÚ ëBu Qzø qA koAk ïBð óAkrü úÞ þé¾A ûlññÞ AløA kpÞ }BÖ lðõýK þüAlPGA êcApì o k óAkrü o kApG ,lG pÖ ly Àhzì òýñ`íø .QuA û kõG ïBãñø BìA lðBíG óBùñK }o kApG ÿoBíýG ÿApWBì BO û kAk {üBìq@ ôA ÿBW úG úýéÞ úG Ao }A úýéÞ û kõG QýOBLø ô qlüA ÿBø xôpüô êÚBð úÞ óAkrü õÃÎ ÿAløA BG ûApíø o kApG ôk òüA ûlðôpK xpK qBG oõPuk úG ôo òüA qA .QuA úPgôpÖ lídì óBüpW o k .lñPÖpâ oApÚ IýÛÏO QdO kõG õÃÎ }ôpÖ þé¾A úÇuAô úÞ óByolK óõýéýì o B ù ^ ô û koô@o k ApWA úG Ao úzÛð òüA þøBâ @ BG Bùð@ ly }BÖ Bø wvXO lÏG ÿlñ^ .lðA úPhüpâ óBy þâlðq êdì pýýÓO BG wLu ô û kq IýW úG óBìõO olK kAk þì óBzð úÞ lñPÖBü Quk þOBÎçÆA úG lídì û kAõðBg ÜüpÆ qA óAoõìBì RBÛýÛdO pÆBg òýíø úG .QuA þPèôk óBìqBu àü lñìoBÞ òíùG ïBð úG óAkrü qA }pvK ÿoBíýG pÆBg úG òíùG ly }BÖ ô QÖBü rÞpíO þPèôk óBìqBu ó@ o k ïAô QuAõgo k rýð A«pýgA ô úPÖpâ ÅõÎçG ÿBø ïAô úHOpì òülñ^ êHÚ ëBu .lñÞ QÖBüo k Ao ïAô òüA ÿkôq úG QuA oApÚ ô û kAk úDAoA }oBÞ êdì úG Ao ÿpãük lðkpÞ òùK òíùG ÿApG Ao þìAk ûly JBvc þü úzÛð þcApÆ BG óAoõìBì òüApGBñG koõì óBìqBu óæôõvì BG ÑõÂõì òüA .lññÞ pýãPuk ïAô QÖBüo k ïBãñø Ao ôA BO úG úzÛð êcApì óAlñìoBÞ úG ïqæ ÿBø }qõì@ úDAoA BG ô ly úPyAnâ óBýì o k pËð úPÖBü oõÃc BXð@ ok ëlHì xBHè BG úÞ wýéK óApvÖA ô lì@o k ApWA úG þGõg êdì o k kõG ÑçÆA þG wýéK ïAk qA úÞ îùPì ïBXðApu .lðly òíùG pËPñì lðkõG QdO úÞ þìBãñø kpì òüA .lük óAoõìBì úÛéc o k Ao kõg BìA ly pÂBc }oBÞ xôpüô úG û kõè@ oBíýG úýéÞ }ôpÖ Áõ¿g o k Ao {ìBùOA QÖpâ oApÚ þüõWqBG o k .QuA úPyAlð þÎçÆA }lðqpÖ ÿoBíýG qA Q×â ô kpÞ ko QýOBLø ô qlüA BXð@ o k lídì úÞ þðBPuoBíýG qA QyAk úìAkA îùPì òüA qA RBÛýÛdO úÞ þèBc ÿoBíýG BG ókpÞ ïpð úXñK ô Quk Bø Rlì qA wK ÿô lýuo pHg kõG ÿpPvG ô ly oAkoõgpG ÿpPzýG QýíøA qA ûlðôpK òüApGBñG .QuA úPgBG óBW àéùì ó@ pãðBýG òíùG RAoBùÊA .lðlì@pG pãük îùPì ôk ÿpýãPuk kl¾o k óAoõìBì þìõéÏìBð óBßì o k lG pÖ BìA QuA ûly RõÖ êHÚ þOlì }oBíýG pvK úÞ kõG úHÏy úG QýìpXì oApÚ oôl¾ BG ûlðôpK þÇüApy ò ý ñ ^ o k .QuA ûly þ×hì qA êPÚ o k QðôBÏì ïBùOA pGApG ok òíùG BO ly ëBuoA QTÏG þüBÃÚ ÐíPXì 1147 úXýPð þG óBñ`íø òíùG pvK òPÖBü ÿApG RBÛýÛdO úÞ þèBc o k .lñÞ ÑBÖk kõg ïk ÿBýèôA û kAõðBg pGApG o k ô ly êÛPñì ûBâkAk úG îùPì qôpük eH¾ QuA ûlðBì Ao }A úýèôA RAoBùÊA pãük oBG úíÞ Bdì úvéW ok úèBu 71 îùPì .QÖpâ oApÚ .QuA û kõG ÑçÆA þG }pvK ÿoBíýG qA Q×â {ìBùOA óBíPÞ BG ô kpÞ oApßO }oBÞ êdì óæôõvì ÿBø úP×â xBuA pG úÞ ly fpÇì þÇüApy o k ôA RAoBùÊA .kõG úPÖpâ ÿklÏPì ÿBø ïAô }pvK óBìo k ÿApG ôA óApùO o k ôA ly ïBXðA úýéÞ lðõýK úÞ ÿqôo ly þÎlì ûBâkAk o k òíùG úìAkA o k þì QGBS úÞ lðkAk úDAoA ûBâkAk úG þü úìBð ïk ÿBýèôA û kAõðBg BìA QyAlð oõÃc lðõýK êíÎ qA {ýK Iy QuA oõzÞ þG pÒ ÿBøpùy qA þßü êøA úÞ ôA lñÞ úÞ þèBc o k .QuA úPyAk QìBÚA óApùO ÿBø êPø qA þßü o k {ðApvK BG ûApíø Øý×hO úñýìq }oApÚA BG QuAõg ôA qA ûBâkAk wýDo kõG òíùG úýéÎ áoAlì úíø püq kõHð pÂBc óBñ`íø kpì òüA BìA lñÞ îøApÖ Ao ïk ÿBýèôA QüBÂo ô RAqBXì .kôpG {ìBùOA oBG ëõÞõì lÏG úG Ao ûlðôpK òüA úG þâlýuo úìAkA oõK òývc þÂBÚ xBuA òýíø pG .kõy ÿpýâ îýí¿O þèBXñW ûlðôpK òüA ûoBGok RBÛýÛdO êýíßO BG BO kpÞ

!Bø|úGpâ ÿA|ûpýXðq ê| OBÚ ÿõW|ô|QvW o k

úG úÞ lñPvø þéOBÚ òPÖBü þK ok Bßüpì@ ÿAlüoõéÖ QèBüA o k þìBüBì pùy wýéK | | !QuA û kBPÖA Bø|úG pâ óBW ûly ûlüpG óBy|ïAlðA Bü ô ûlñÞ óBy|QuõK Bü úÞ ûly AlýK úG pâ 12 úyæ óõñÞ BO | | .lðA|ûly úPzÞ ÐýXÖ ÿqpÆ úG úG pâ ôk úG pâ kAlÏO òüA qA òýñ`íø .QuA úèBu {y ÿpPgk úülø úÞ QuA lý×u ô ûBýu ÿA|úG pâ ûly þðBG pÚ úG pâ òüpg@ þPüBñW òýñ^ :lüõâ|þì ûoBG òüA o k — wýéK ÿõãñhu ƒ >rìBýéüô þGBG<| | .kõG | | .QuA þðAôo êßzì o B ^ k ú Þ lðq|þì pu þvÞ qA BùñO pùy òüA o k úÞ QuA ûBì àü úG àükrð Bø|úG pâ òPzÞ ,wýéK }oArâ úüBKpG òýýÏO êOBÚ ÿpýãPuk ÿApG ÿoæk oArø 10 ÿA|ûrüBW ÉBHOoA òüA o k úÞ koAk óBüpW .QuA ûly

qA óApüA ïkpì þìBíO úÞ þvÞ .îýPÖo|þì ôA ÕApu BùñüA qA pOkôq lüBG lüBy úíø ly|þì ûkpG {ìBð þPÚô úÞ þvÞ .lðoô@|þì kBü úG þü|Bø|ûpÆBg ôA þèBukpg úèBu ôk .qBýð ô onð ôA óôrÖA qôo QýÛÖõì ÿApG ô lðkpÞ|þì BÎk }píÎ ëõÆ ÿApG þPÚô ô kpÞ|þì þøApíø kõG ó@pÚ }qõì@ ÿ|Bø|xçÞ kBPuA úÞ Ao }okBì kõG úÞ ÿkAlÏPuA ÿBüok ú^BG lýíùÖ QÖpâ QvO ôA qA óAôApÖ oAp¾A BG ôA ÿõíÎ úÞ óæA .ly ØzÞ }kAlÏPuA þãèBu 2/5 o k þPcAo òýíø úG .QuA úWAõì ÿæ úGæ ok úÞ ïA úPÖpâ oApÚ þðAõWõð ÿôpG ôo konâ|þì óBìq ó@ qA ëBu 14 kôlc BìA îýñýHG Ao pãülíø ó@pÛèA úÏìBW ok ëôA kõG oApÚ .lzð îâ iüoBO RBd×¾ qA ÿpHg .îükq Ùpc îø BG ô îýPvzð òýìq ÿôo !pPÞk ërñì úG îýPÖo ô lzð àü BùñO ,kõHð kõG úPÖpâ ØéPhì ÿBøkBùð ô BøoõzÞ qA úÞ þüBüAlø ô |Bø|fõè óAoôk lñhHè óBíø BG lñÞ|þì ëBHÛPuA òì qA .kõG úPvzð oAõük ÿôo JBÚ þüõâ úÞ lñÞ|þì kBü ó@ qA þßýð úG olÛð@ þupK|þì }A úPynâ qA þPÚô ,þÞkõÞ ôA þPÚô úÞ pãük ïkpì qA þéýg ô Bì êTì ;QuA û kpßð áo k Ao óBìq îø }kõg úP×â úG ô lðAõg|þì Ao úýíéÎ ûqõc 8 úüBK .lðoô@|þíð }kBü úG lññýG|þì Ao 27 lèõPì úÞ þvÞ ÿApG .QuA û kpßð þÆ úÞ ûlðBì pývì qA þéýg qõñø }kõg BO ôA úÞ ú`ð@ BìA ûlzð þÆ ûAo qA þíýËÎ {hG BñEíÇì QuA 69 ëBu òíùG | | ...û kõHð îÞ îø úPyAnâ pu QzK qôpìA BXÞ pPÞk ?lýupK|þì þèAõöu ú ^ l ü o Alð pHg ôA qA ëBu û k qA {ýG úÞ þvÞ qA ?lükõG þ¾Bg ÿBW .îñÞ|þì ÅpÎ ïçu óBùýÞ óBâlñðAõg ô |Bø|þìõu êvð úíø úG | | .UdG ô xok ëõÓzì îÚ pùy ok BW òýíø .ïkõHð ?luBñy|þì ,lñýHG óBGBýg ô ú ^õÞ o k Ao Bíy þvÞ pâA óæA ¤ òøm o k Ao òì þãèBu {y Bü YñK úÖBýÚ qõñø pPzýG óõ ^ ! l ñ u B ñ y|þíð ,û – .>QuA þPcAo þìBñíâ o k< ûlì@ QüAôo o k .QuA pPùG oõÇñüA ïpËð úG ô lðoAk ?lýðAõg|þì þüBør ý ^ ú ^ æ B c IPÞ úÏèBÇì úG pPzýG òì {üApâ BìA ïoAlð þ¾Bg Qükôldì úÏèBÇì pËð qA | | .QuA þñük ô þÚçgA ...Qvýð ÿpHg îø óBO þðõürüõéO þyqõì@ ÿ|Bø|úìBðpG qA Q¾pÖ ô óBìq ly pO ÿlW òì êý¿dO ÿrüo úìBðpG úÞ þOlì qA lÏG Ig qA îÞ îÞ ô îñÞ QÞpy BøoBÞ úðõâ òüA o k îðAõPG BO kAk|þì Quk ÿpPíÞ | | .ly Ùnc oBÞkõg oõÆ úG òì ÿoBÞ ÿ|Bø|úìBðpG ?lükpÞ|þì wüolO îø óBOkõg Rlì òüA o k ¤ kõWô úG Ì×c ÿApG úÞ ÿlülW ÿ|Bø|}ôo òüA | | .ïA úPyAk îø wüolO BÃÏG úéG ?løk|þì JAõW úÏìBW o k lýñÞ|þì pßÖ ,kõG îø Bíy kõg óBìq o k ûlì@ ÑBíPuA ÜüpÆ qA Bü oApßO ô QDApÚ BG Bü û kpßð pýýÓO ëBc úG BO îülÚ qA Ì×c ëõ¾A þyqõì@ ÿ|Bø|ûõýy ô ÿoAluçÞ ô wüolO ÿ|Bø|}ôo BìA òPyõð ÜüpÆ qA Bü ô þìApPcA ïBíO BG òì ô lðlì@oBÞoBývG úéèlídG lülW ÿ|Bø|}ôo òüA .û kpÞpýýÓO .îñÞ|þì ëBHÛPuA þyqõì@ lülW ÿ|Bø|}ôo qA BìA îéDBÚ þPñu ÿ|Bø|}ôo ÿApG úÞ ?lýñÞ|þì kBùñzýK þyôo ò ý ñ ^ óBOkõg lðqpÖ úG | | |Bø|ûõýy ó@ BG BíPc ,lyBG ûly ÑAlGA óBìq ó@ o k ÿpPùG ÿ|Bø|}ôo ô |Bø|ûõýy pâA óõ ^ ) ! ( û l y îéÊ þíÞ Bíy þÞkõÞ úG lðlÛPÏì þÃÏG | | .îñÞ|þì oBÞ ï lðqpÖ BG ô êý¿dO ÿApG pPzýG lýPyAnâ|þì þyõãüqBG ô QñÇýy ÿApG lüBG úÞ óBìq ó@ óAõO þéýg þãèBu 2/5 qA êý¿dO qBÒ@ .lükpÞ Ùp¾ ó@pÚ òPÖpâApÖ òì Qvýð òýñ`ñüA ç « ¾A þèô lññÞ|þì pßÖ ÿoõÇñüA ïkpì qA þéýg!løAõg|þì qA þßü ok lü@|þì ïkBü ,îPyAk Ao ïkõg eüp×O ô QñÇýy ëBu ô òu óBíø o k úìBðpG ÿApWA ëBc o k lñPyAk oõÃc îø |Bø|îðBg qA ÿkBüq ûlÎ úÞ þü|Bø|úìBðpG JBHuA òýyBì BG ïkAk|þì iuBK ûly fpÇì RæAõöu úG úÞ þèBc óBíø o k ô ïkõG ÝB×OA òüA –ÿqBG ïBÚ ïBÚ |Bø|ú`G ëõÚ úG –ïkpÞ|þì ÿqBG îPyAk Quk ok úÞ ÿqBG iuBK ïoAk òì úÞ ly|þíð óByoôBG ÐÚAô o k kõG IèBW Bùð@ qA þéýg ÿApG úÞ ÿA úé¾BÖ òüA .îñÞ|þì îø Ao ïA ÿqBG òýyBì óBìríø ô îøk|þì Ao óBzOæAõöu ÿpãük êìBÎ úßñüA Bü kõG úPuAõg kõg kBPÖA ÝB×OA ïkpì ô Bíy òýG ÉBHOoA pËð qA qõñø ?QuA úðõ ã ^ óæA ?kõG úðõ ã ^ B í y úG òýèõEvì ô ïkpì ûBãð?QyAk ïApPcA ô ØÇè BG ïACõO þøBãð úzýíø òýèõEvì ô ïkpì ûBãð ?koAk kõWô BøoAlük úG ïApPcA ô lðoAk|þì þìApâ Ao )Á( pHìBýK úüom ô îüpÞ ó@pÚ Bì ïkpì óõ ^ û kõG .lñðAk|þì ëBÏPì lðôAlg QyAlâorG ô ïApPcA Ao ó@pÚ ÌÖBc

luo|þì óBüBK úG óBPvGBO pg@ "JApùu ô îPuo" ïqo úèBHðk úÞ kAk pHg "JApùu ô îPuo" óBìo }oBãð qA û kAq|îuBÚ lídì ,luo|þì óBüBK úG óBPvGBO pg@ BO ó@ }oBãð ô QuA "oBülñ×uA" úÞ QuA ûBì 6 kôlc :kAk pHg pùì BG õãP×â o k ûlñvüõð û kAq|îuBÚ lídì ó@ }oBãð ,ûlzð þüBùð oBÞ qõñø þèô îPvø "JApùu ô îPuo" òPyõð ëõÓzì pSA òüA ÿô.kõy ïBíO pSA òüA òPyõð óBPvGBO óBüBK BO îñÞ þì pßÖ ô koAk úìAkA ô "oBülñ×uA","}ôBýu" JBPÞ úu :kpÞ óBýG ô QvðAk "}ôBýu" úìAkA Ao àýñßO ô lük úüôAq ïAlÞ pø îPvø ó@ òPyõð ëõÓzì úÞ "JApùu ô îPuo" QüAôo Ao óBPuAk QívÚ 60 ÿôAo 15 "oBülñ×uA" ok çTì .koAk Ao kõg ÁBg .lñÞ|þì pýýÓO Àhy ïõu BO ëôA qA ÿôAo "JApùu ô îPuo" o k ô lññÞ|þì RAoBzPðA BG JBPÞ ò ü A N B ^ ÿApG :kôrÖA ê¿Ö|þG óBâlðpK"JBPÞ ûlñvüõð }oBãð Quk o k JBPÞ òüA rW ÿpãük oBÞ çÏÖ ô ïA|úPvG kAkoApÚ óAôoBÞ "JApùu ô îPuo" }oBãð ÿApG kõg þOBÏèBÇì ÐGBñì ûoBGo k û kAq|îuBÚ.ïoAlð îðAõPG BO ïA|ûlðAõg lñPvø ÉõG pì pýÆBuA òüA úG úÞ þüBùGBPÞ ïBíO :kpÞ óBýG kõg úG òì úWõO ô þé¾A ÐHñì þèô îíù×G Ao ØéPhì RBüAôo ÿBùPøBHy ok Bü@ úÞ {upK òüA úG iuBK o k ÿô| | .QuA û kõG þuôkpÖ QüAôo ô úìBñøBy ÐGBñì Q×â kõy|þì îø :Q×â lülzð ôo|úG ôo ÐGBñì kõHíÞ BG þOBÏèBÇì qBÖ ÿA|úðõâ úG Bø|ûoõÇuA QýøBì .Qvýð þÖBÞ ÐGBñì Q×â kõy|þì îø Qvø þÖBÞ óBâlñvüõð .QuA îÞ îøqBG þvüõñG ô þðAõhG Bùð@ ûoBGo k olÚ pø úÞ QuA "þãðõü" ûBãð þgpG .lðA|úPgAkpK Bø|ûoõÇuA úG þéßy úG ïAlÞ pø ØéPhì úG Ao ÿA|ú`üok lðAõO|þì lük ÿBüAôq òüA qA ïAlÞ pø úÞ "ÿlüôpÖ" þgpG ô lðoAk úßñüA pG þñHì Bì pãük ëAõu úG JAõW o k û kAq|îuBÚ| | .lüBzãG ûlñðAõg ÿôo pPùG áo k ÿApG lðAõO þì o l Û ^ B ø | ûoõÇuA qA Bíy ÿBùPüAôo lýñÞ|þì pßÖ ëBHðk úßéG îPvýð þüBzãøAo ëBHðk òì :kpÞ eüp¿O lyBG BzãøAo IÆBhì ÿApG þüBzãøAo ëBHðk úG úÞ þüBùð@ îñÞ þì pßÖ ô îPvø ïkõg pËð òP×â .lðA|û kpÞ Yýâ Ao ïkpì pPzýG lðkõG ûlñðAõg îüõãG ô îñÞ úéEvì fpÆ ïoAk ú×ýÊô ûlñvüõð óAõñÎ úG òì :kAk úìAkA ÿô Ao ó@ þ×ñì ô QHTì ÿBø|úHñW ô û kpÞ ûBãð óBìkõg äñøpÖ úG lüBG úðõ ã ^ .îýñÞ QÖBüo k

|1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu

úðBuo òüA ,ïBy BO eH¾ qA lññýG þì þPÚô lñüõâ þ ì ú ^ þì {hK óApãük ÝõÛc QüBÎo ok þÚçgA ÿBø ïBýK úìBð {hG óBüBK ô>,?lñÞ þíð êíÎ ó@ úG kõg BìA ,lñÞ þì ïçÎA QcAp¾ úG< ;kõ G ò ý ñ ^ óBüpXy þhüoBO {hK þüBíýu ô Al¾ qA òì ÿAl¾ îPvýð êüBì úÞ îñÞ qA úðBÏÆBÚ .QuA óAlñìpñø ÝõÛc úG BñPÎA þG úÞ kõy òì qA ÿpSA aýø lýøk oõPuk îøAõg þì þèBÏGBñW ûBì ok óõ ^ . kõzð {hK óõürüõéO ô õükAo qA B«ÛéÇì ô áoBHì ûBì òüA ïApPcA úG BùñO ,îýPvø óBÃìo áoBHì Bùð@ óBìAk o k úÞ þìkpì þPypu àýð úG òük ÿAkA Ao >BñGo< ô >RBWBñì< {hK ,ïA û kpÞ AlýK }oôpK >.îøk þì ûqBWA

ÿoõÇèBg þÛýuõì ïBð Bì úÞ Ao þÛýuõì RBÏÇÚ òüpO úG ,îüoAnâ þì ó@ pG )ÿoAq úèæ ÿBø úÖBÞ þÛýuõì( o k îø Bíy B«íPc .lññÞ þì {hK úìBðpG ïo@ óAõñÎ úÞ lüA úPÖBü ok Bíýu ô Al¾ o k kõg úèBu l ñ ^ ú G pXO úzýíø ô QuA úìBðpG þé¾A úðBzð ô î ^pK ,úìBðpG ïo@ ,kõy JBhPðA ó@ ÿApG Aõð òüpO BHüq BO kõy þì }çO áo k o k þÚôm þG ô þãÛýéu lG úíø òüA qA îP×ãy ... .oõzÞ þãñøpÖ ûBãPuk òüpO îùì o k îø ó@ ,þÛýuõì oBS@ {hK ÿApG QuA ØÊõì Bíýu ô Al¾ óBìqBu Ao óBð@ ÿkBì ÝõÛc ô lñÞ ûqBWA IvÞ óBð@ qA óAlñìpñø o k >.lñÞ QüBÎo óByoBS@ {hK QGõð pø ÿApG îø óõürüõéO ô õükAo ÿoBW ëAôo òüA< ;kõG ûlì@ úìBð úìAkA úPynâ òüA qA .QuA óBùW ólíPì ÿBøoõzÞ úíø o k ïAlÞ xBuA pG ô þÛc ú^ úG Bíýu ô Al¾ îðAk þíð òì ïBð úG Ao ó@ ô koAnâ þì püõ¿O òì oBS@ ÿôo qõXì QüBÎo óõðBÚ lýñÞ ÅpÖ ?lñÞ þì {hK MýéÞ õDlüô ÅpÖ îø qBG ô ,koAlð kõWô óB×ñ¿ì ô óB×èõì ÝõÛc qA Qvýð êüBì êýèk pø úG þvÞ ,koAk kõWô pâA lýñÞ B«Îpy Bíy Bü@ .lñÞ Üc ÝBÛcA þüBÃÚ ûBãPuk ÜüpÆ úÞ QuA úðõ ã ^ ? l ü A û kpÞ êc kõg ÿApG Ao êßzì òüA lýÞ BO koõì úÞ þÚõÛc QýßèBì ÝõÛc òüpO þùülG ok ?kõy þì úPyAnâ BK püq QuA oõzÞ ÿoBW òýðAõÚ îùì ÿõu qA lñìpñø ÝõÛc òPÖpâ ûlükBð úÞ ïpýdO ïkpì ?Qvý^ úðBzð oõzÞ úðBuo òüpO Ðýuô ô òüpO

| | kõy {hK BíýuôAl¾ qA òì ÿAl¾ îPvýð êüBì ô 1357 ÿBø ëBu úG ÜéÏPì ûly ûlðAõg ÿBøkôpu | | .koAlð þðõñÞ ÈüApy úG þÆBHOoA aýø ô QuA 1358 óBìqBu wýDo úG þü úìBð ëBuoA BG óBüpXy BÂo lídì úðBuo òüA qA }oBS@ {hK úìAkA úG Bíýu ô Al¾ .kpÞ ÅApPÎA úPyõ ð ò ý ñ ^ kõg úìBð o k qAô@ úPvWpG kBPuA òüA ok Bíýu ô Al¾ lüoAk ÑçÆA úÞ oõÆ óBíø< ;QuA þñùýì ÿBøkôpu {hK úG ïAlÚA A«píPvì þéÏÖ ÈüApy þì >lýìA ÿApu ÿA óApüA ÿA< kôpu ûtüô úG IðBXñüA pãük ô kôpu òüA lüpÃdPvì þèBÏGBñW .lñÞ ô 1357 ÿBø ëBu úG ÜéÏPì ûly ûlðAõg ÿBøkôpu .koAlð þðõñÞ ÈüApy úG þÆBHOoA aýø ô QuA 1358 {hK úG þÂAo ïkpÞ ïçÎA rýð 1374 ëBu ok IðBXñüA Ao kõg ÿBÂBÛO A«klXì .îPvýð Bíýu ô Al¾ qA kõg oBS@ ok þzÛð aýø óBìqBu ó@ îñÞ þì lýÞ BO ô û kpÞ oApßO ô Ñpy îßc úG QuA úPvüBy ô úPyAlð oBS@ òüA úýùO ô Al¾ {hK qA óBìqBu ó@ ÿBølcAô úýéÞ B«Ïüpu óõðBÚ ëBu o k óBüpXy BÂolídì>.lññÞ ÿoAkkõg òì oBS@ wýDo þðBXüoæ þéÎ úG JBÇg þü úìBð o k rýð 1374 äñø@ ô Al¾ ólzð {hK oBPuAõg Bíýu ô Al¾ QÚô úìBð ó@ o k ôA .kõG ûly óõürüõéO ô õükAo ok kõg ÿBø þì {hK þÛýuõì qA þÎAõðA úðBuo òüA qA< ;kõG úPyõð ënPHì ûBâ. .. .QuA ÿpñø }qoA òüpPíÞ lÚBÖ úÞ kõy

|kõy|þì þüõDlü ô ÿqBG >ôpýðk<ô >õñý^BK ë@< ;>ú¿íhì<

êGBÛì rýð >úðækBÎ êPÚ< îéýÖ o k ApýgA Bíñýu ÿpãüqBG .lðA|úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG îø

oBS@ òüpO|fpÇì qA >ú¿íhì< þüBíñýu îéýÖ xBuApG ô >õñý^BK ë@< oõÃc BG úÞ òzÞ A pðAs o k 90 ÿ|úøk ÿqBG àü ,lì@ BøBíñýu ÿ|û kpK pG >ôpýðk RpGAo< ÿoArâpHg }oArâ úG .kõy|þì úPgBu þüõDlüô îéýÖ lülW ÿ|úhvð ,)BñvüA( óApüA óBüõXzðAk úPgBu óBì êßüBì qA þðBPuAk xBuApG >ú¿íhì< þüõDlüô ÿqBG ,Jô ÿôõì }oArâ úG .kõy|þì ÿ|û kBì@ þüBñWô òzÞ A ÿpSA IèBÚ o k >ú¿íhì< .ly løAõg óBHÆBhì úG úÂpÎ pG ûôçÎ >ú¿íhì< îéýÖ þé¾A ÿBø|Qý¿hy >píéýÞ ëAô< pPÞ AoBÞ êìBy > õ ñ ý ^ B K ë @ < ô >ôpýðk< ,}A|úPukôoAk ûApíø úG >þèBÞ àì< .kõG løAõg rýð úG Ao Bùð@ BO ,lüBGo|þì Ao o kBùG ÝAoôA qA ÿA|úèõídì Qñvñüô< .lyôp×G >Qðq óô< }A|þé¾A IcB¾ QÚpu RBýéíÎ þuopG úG þüBñW xBñyoBÞ >BðBø ,ÿkçýì 1995 ëõ¿dì >ú¿íhì< .kqAkpK|þì ú ñ d ¾ l ñ ^ ok õ ñ ý ^ B K ô ôpýðk úÞ kõG þíéýÖ òýPvhð ok þèô ,lðkõG úPgAkpK {Ûð ÿB×üA úG >ûlðAõg|olK< fpÇì pãüqBG ôk òüA úPHèA ,lðkpÞ ÿqBG pãülßü êGBÛì ëõÒôk òüA .lðlzð pøBÊ îø êGBÛì ÿA|úñd¾ aýø îéýÖ ïôk QívÚ o k êHÚ ëBu 21 þüBíñýu

QuõýK >rìpÚ ÕBG< óApãüqBG ÐíW úG óBýHüpÚ qpìApÖ ïçÎA BG õãP×â ok îéýÖ òüA fpÆ ÿpXì QÞ Bu lícA Ao îéýÖ äñøpu {Ûð pãüqBG òüA :Q×â IéÇì òüA ÿô .kôo þì òýGoôk êGBÛì qôpìA úÞ kpÞ løAõg ÿqBG úÞ ûly úÖBÂA óApãüqBG ÐíW úG îø þüBýÞ kAkpýO :kôrÖA úPynâ ÿBøqôo þÆ ô QuA þ×ñì þzÛð pâB×üA ÿoAkpHíéýÖ ïBíOA qA QÞ Bu .QuA ûly qBÒ@ }A|ÿqBG úPgBu òýèôA >rìpÚ ÕBG< .kAk pHg ûBìpýO êüAôA o k îéýÖ çýè ,þðBøApÖ ÜüBÛy ,joBO òýìA ÿqBG BG ô þOAõíu pýìA óBüpý¿ð þßýð ,kBPuAo òýìAo ,þGAp þÃOpì ,ÿkBOôA qA qBñùì ô kôôAk óBýì þðBvðA ÈGAôo úG òülèAlüpÖ ô ô pPÞk þðBvðA ÈGAôo ô pùy úÇÛð òüpO|þGõñW pHW úÞ kqAkpK þì pùy úÇÛð òüpO þèBíy qA }pvíø o k þðBPuAk ,VkAõc ô þðBvðA ÈGAôo óBýì oBýPgA ô .koô@ þì kõWõG qôpìA ÿBýðk

>ïqBvG ëBßüqõì pðAs o k þíéýÖ ûkõHð oApÚ< Bøqôo|òüA óApÞA ô >úGBPùì Iy IzìA<óAkpâoBÞ BG þüõâô|Q×â

óBzüA BG úÞ þ×éPhì óAqBu|îéýÖ QükpÖ úG çÞ lðkpßð ô kõHùG ÿApG óBzyçO ô lðoAnâ|þì ïApPcA lññÞ|þì oBÞ qBu îéýÖ lük ÿ|úÇÛð ô ÜÖA óBíø ok îéýÖ ÿBÛOoA pðAs o k îéýÖ û kõHð oApÚ úßñüA ko BG þíüpÞ | .QuA úG þÛýuõì JBhPðA ç¾A :QyAk oBùÊA lyBG ëBßüqõì þðBíèA BùñO úð ô óBPuAk ÿBø|Qý¿hy qA þßü óAõñÎ QÖpâ Roõ¾ óBPuAk FBÃPÚA úG }ôpÖ ÿApG }oBíy àü o k úÞ kõG ÿlñìpñø kpì Qý¿hy qõñø lñÞ|þì xBvcA }A|þâlðq óBüBK ÿApG xõßÏì xBvcA òüA qA ô lñüpÖBýG úPvðAõPð Ao }A|úðAkôBW pSA qA ôA õu pãük qA .QuA JAnÎ ô Yðo o k Qhu oAõâBð qA îøB×O Fõu àü BG ô ûly kpÆ {øBãPuBg .QuA ûlüpG }A|úPynâ

ô lüõãG Bø|êvð QPvâ qA úÞ ïqBvG |þíéýÖ îPuAõg|þì îø ëlíø lñðAõO|þì ØéPhì ÿBø|êvð oõ Ç ^ ú Þ òüA úíø ô lðkpâ pãülßü äðpíø BìArèA úßð@|þG ,lñyBG ô QyAk ÑõÚô óBßìA >úGBPùì Iy IzìA< ok Bø|òüA ÿ|úÛGBu úÞ úPvüBy ÿBÚ@ îéýÖ ûlññÞ|úýùO úÞ|þìBãñø óBPuAk qA îüoAk îøBG ÿA|úèBu û krðBK ÿoBßíø ô þPuôk .kpýãG Roõ¾ ÿoBßíø òüA úÞ lñPuAõg lðly ÐéÇì îÒo þéÎ óBzüA :Q×â îéýÖ ûlññÞ úýùO úG ûoByA BG ÿô| | ÿ|úÛGBu ô lðkõG îéýÖ l¾ o k l¾ oAnâ úüBìpu úÞ òüA pø úÞ lðoôBG òüA pG BìA lðoAk þâlññÞ úýùO ok þðæõÆ BG ô óBzüA pPÖk o k Ao }kõg îéýÖ lüBG wÞ rýð ô óBßìA aýø qA ôo òüA qA .kqBvG óBzüA þâlññÞ|úýùO Ôüok lP×ýG ÝB×OA òüA úÞ ÿkBùñzýK ô pËð ô Roõzì

Iy IzìA<:QuA lÛPÏì þíüpÞ ÿkBø lídì koAk ïA|þéHÚ oBS@ |ïBíO BG RôB×Pì çìBÞ ÿA|úPyõð >úGBPùì oõOõì úÞ QuA oõdì Qý¿hy ÿA|úìBð|îéýÖ àü ô þé¾A Qý¿hy ôk òýG RçìBÏO qA Ao kõg úÞpdì úPgBu òýìôk úÞ óAkpâoBÞ òüA| | .kpýâ|þì îéýÖ BG õãP×â o k koAk óApÞ A ëBc o k Ao }A|þüBíñýu )BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg þüBíñýu oBãðpHg þüAôo òdè îPyAk Quôk ÐÇÛì òüA ok úßñüA óBýG BG :QyAk oBùÊA îñÞ úGpXO êHÚ úG QHvð Ao ÿpO|RôB×Pì UÎBG BÚB×OA úÞ þüBø|QÖApÊ ô Bø|þâlý`ýK ô RôB×O | úG Øéßì pýÒ þüBíy ô kõy îéýÖ ólì@ pËð úG pO|û kBu ïBÎ IÆBhì ÿApG óBPuAk õu pãük qA .koAnãG {üBíð àü ÿBÃÎA ïBíO îPyAk Quôk ô ly|þì õâqBG lüBG ÿBW .lññýHG ô lñGBýG ó@ o k Ao kõg þðApüA û kAõðBg Bì ÿBíñýu ok lÏG êvð úG óBzOçìBÏO rýð ô óAlñíèBu ,ïBÎ IÆBhì òüA ÿApG îPyAlð Quôk BìA kõG þèBg îéýÖ l¾ok kBP×ø :kAk úìAkA ÿô| | .ïqBvG ÁBg|þíéýÖ BìA .kõy|þì õâqBG òzýÞõè ôk o k þé¾A Qý¿hy ôk BG ô óõßu pýâo k ô lPÖA|þíð îPüo qA ÿA|úËdè îéýÖ qA pK úÞ ïqBvG| þíéýÖ îPuAõg|þì .kõy|þíð þüBPvüA þdÇu àéÛéÚ úG BìA lyBG rýãðApG xBvcA ÿBø|úËdè qA ïqBvG kBy| þíéýÖ .îñßð rÞpíO pâByBíO þð@ ô þíéýÖ ,lðõy|þì oAô@ Bì pu pG óBùâBð úÞ þüBø|îÒ ô åpì qA .QuA òüBHO ok îøBG ú`ð@ pø þPy@ qA ïqBvG| ,ó olì ô þPñu ÿBøoôBG ÿBøkBíð ô pøBËì BO þâlðq :kôrÖA þíüpÞ.lyBHð ûBýu BìA lyBG iéO úÞ ïqBvG|þíéýÖ

luo|þì NB ^ ú G þ cBüo òýìAlídì ÿ|úìBðkBü ÿ|úìBðkBü ;úìBð|òüpÖ@< óAõñÎ BG JBPÞ òüA o k úèBÛì óAõñÎ 90 úG àükrð ,>þcBüo òýìAlídì óApüA JkA ô äñøpÖ ØéPhì ÿBø|ÑõÂõì ÿ|ûoBGo k ,þñÞlÞ þÏý×y BÂolídì úéíW qA ÿkApÖA îéÚ úG ,oBâqõì@ úèAs ,þÚkB¾ ÙpyA|þéÎ ,oBzÖA ZpüA .kõy|þì úDAoA õéðlü@ kBXu ô þÛcBü p×ÏWlídì ÿBø|úèBÛì êìBy ëôA léW ;léXì ôk o k pSA òüA êìBy ïôk léW ô þcBüo óAoBßíø ô óBPuôk okBð òüôlO ô ÿoô@kpâ BG ôA óAkpâBy ÿBø|úèBÛì úìBðkBü òüA òüôlO oBÞ .luo|þì NB^ úG ÿoõùÆ pzð ÿõu qA þðByBÞ| þHéÇì óAõñÎ BG þcBüo RBýc óBìq ok kõG oApÚ ô ly qBÒ@ êHÚ ëBu o B ù ^ qA BHüpÛO RæBÛì òüôlO ô ëBuoA óly| þðæõÆ êýèk úG pìA òüA úÞ kõy pzPñì úìBð|òzW qA þãèBu86 òu o k ëBvìA ûBì|QzùHükoA 25 þcBüo |òýìAlídì .lzð pvýì óBG q ÿpPÞk ,}A|þíéÎ ÿ|úWo k ô ly lèõPì ÿõg ok 1302 ëBu úG ôA .QÖo Býðk kõg ÿpPÞk ÿ|úèBuo úÞ kõG oBùG ÿApÏzèA|àéì óAkpâBy qA .kõG þuoBÖ RBýGkA ô püq >kBHÏèA kB¾pì òPì eýd¿O< óAõñÎ BG þuoBÖ RBýGkA ô óBG q ÿ|úPyo o k Ao .lðBuo ïBXðA úG p×ðAqôpÖ óBìrèA|ÐülG pËð

ly QüAôo þGBPÞ o k þvý×ð lýÏu þâlðq ÿoBãð|úìBðqôo òÖ kBPuA òüA ÿBùPýèBÏÖ ô þâlðq êìBy úÞ "þvý×ð lýÏu" JBPÞ .ly pzPPì þíuBÚ lüpÖlýu {yõÞ úG QuA RBýGkA ô pgB×ì" þHýW ÐÇÚ ÿBùGBPÞ ÿpu qA JBPÞ òüA þOBÎõHÇì þâlðq pG lýÞ BO BG ô "óApüA RBÎõHÇì rýð léXì òüA ô ûlì@ îøApÖ pgB×ì òüA ÿoBãð úìBðqôo úìBðoBÞ ô Qynâpu ûlðoAkpGo k .QuA þvý×ð lýÏu 1274 kAkpg 18 ok þvý×ð lèõO óBìq qA JBPÞ ôA kôoô þãðõ ã ^ óBýG BG ô kõy|þì qBÒ@ þvíy ,þãèBu 19 òu o k ÿoBãð úìBðqôo oBÞ úG Bùð@ o k ÿô úÞ Ao þüBø|úìBðqôo þgpG Qynâpu òüA óBýì qA .QuA û kpÞ õâqBG û kq|þì îéÚ ,õOpK ,ûlßzðAk ,RoBXO ô QcçÖ ,þuôkpÖ ,òÆô úG óAõO|þì Bø|úìBðqôo .kpÞ ûoByA õð ïBýK ô Ýpy ,JçÛðA lùÎ ,lýìA ,úP×ùð ÿBùzO@ úéíW qA þvý×ð lýÏu þGkA oBS@ þgpG úG úìAkA ok JBPÞ òüA QzùG ûAo úíýð ô Izhð ûBì ,wýãðpÖ ,ûBýu óBâoBPu ,ûByo kBð oBâkBü òüpg@ .QuA úPgAkpK BO ô þOBÎõHÇì QýèBÏÖ qA wK Ao þvý×ð QýèBÏÖ òýñ`íø þíuBÚ lüpÖlýu kBPuA òüA qA þèõÚ êÛð BG ô û kAk oApÚ pËð lì 1345 óBG@ 22 o k {Pynâo k óBìq úÞ ëAõu òüA úG iuBK o k þvý×ð .QuA û kpG óBüBK úG Ao JBPÞ ÿoBãð úìBðqôo Ùp¾ óApãük úÞ Ao þPÚô": kõG úP×â "?þøk|þì ïBXðA úðõ ã ^ Ao oBÞ úíø òüA" ."îñÞ|þì ÿA|û kpßð oBÞ úýùO Ùp¾ òì ,lññÞ|þì kõg û kpÞ ÿBøoBÞ ólðBuBñy QÞpy ÈuõO úhvð 3000 óBâoBíy o k "þvý×ð lýÏu" ÿA|úd×¾ 116 JBPÞ .QuA ûly pzPñì pýHÞpýìA þOAoBzPðA úvuõì úG úPvGAô þHýW ÿBùGBPÞ þìBùu

| koAk þ×ñì ûpíð oõßñÞ ÈéÒ ÿBø|iuBK

|

ô koAk þ×ñì ûpíð oõßñÞ ÈéÒ ÿBø|iuBK :Q×â {Xñu óBìqBu óôBÏì .lñølð JAõW lñðAk|þíð Ao ó@ iuBK úÞ Ao þOæAõöu úG óBHéÆôAk |êdì lüBG |oõßñÞ óBHéÆôAk úÞ|òüA óBýG BG xoBÖ BG õâô|Q×â ok þéÞõO òývc úG Ao ûly úPÖpâ pËð o k |ëAõöu pø |ÿApG |úìBñhuBK o k |úÞ Ao |þGAõW |Áõ¿hì ÈuõO oõßñÞ ÿBø|úìBñhuBK| :kôrÖA ,lññÞ pK |äðopK |ïpð |ûBýu kAlì ú»éýuô |ØýTÞ qA lüBG óBHéÆôAk êýèk òýíø úG ô kõy|þì |eýd¿O |óAõg|QìçÎ| òýyBì .lññÞ |ÿoAkkõg ó@| |ÿôo pG |ÿpSA ô |QìçÎ |úðõâ|pø |òPyAnâ| Bü |ókpÞ BO ,|ókpÞ |úìBñhuBK o k úÞ Ao þüBø|JAõW ÈÛÖ óAõg|QìçÎ ûBãPuk úÞ|òüA pG lýÞBCO BG ÿô pø |úG |úÞ |þüBø|iuBK :Q×â ,lðAõg|þì Ao lyBG Bùð@ |Áõ¿hì |êdì |ókpÞpK BG QìçÎ ,|Áõ¿hì |êdì |ókpÞpK |ÿBXG ç « Tì – úìBñhuBK ok pãük õdð óAõg|QìçÎ |òýyBì BG |ÿoAnâ|ûpíð ô |eýd¿O |êGBÚ – kõy |úPyAnâ o k|Jp .|Qvýð pø |ÿApG |ÿA|úñürâ oBù^ |ÿBø|QvO o k úÞ|òüA óBýG BG {Xñu óBìqBu óôBÏì |ókpÞ|þTñg oõËñì| úG ,ÈéÒ |iuBK pø |ÿApG ô |QHTì |ûpíð 3 |eýd¾ |iuBK ÁB¿PgA Iüp óArýì úG úWõO BG |þ×ñì| |ûpíð |1 |þÖkB¿O Bü |þulc| ÿBø|iuBK |eýd¾ |iuBK pâA oõßñÞ óBHéÆôAk :QyAk oBùÊA ,kõy|þì úPÖpâ pËðok úPÖBü |óôlG |ÿBø|ëAõöu |úG Apüq lñølð |JAõW |ëAõöu |ó@ |úG lñðAk|þíð ç « ¾A Ao |þèAõöu .kpýâ|þíð |ÜéÏO |QHTì Bü |þ×ñì |ûpíð |JAõW ÈéÒ ,Bø|iuBK| ïBíO løk |iuBK |àü qA |{ýG |þèAõöu úG þHéÆôAk pâA :Q×â ÿô .kõy|þì û kAk þ×ñì| ûpíð| |àü| ëAõöu |ó@ |úG ô kõy|þì Jõvdì

| | ly õÓè úÞ þüBø|RpvñÞ

òüA ok ÿkôq|úG qBñùy ûôpâ þüBK ôoA ÿBø|RpvñÞ koõì o k pPzýG RBÎçÆA pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG úG ÉõG pì ÿlÏG pHg BìA .ly løAõg pzPñì QüBu oApÚ ô û kBPÖA ÜüõÏO úG úPynâ úP×ø úÞ ûôpâ òüA RpvñÞ ÿoArâpG ,QuA êéì .QuA ûlzð ïçÎA qõñø ,kõy Àhzì óBìq òüA ok ó@ iüoBO kõG ô ÿoBíýG QéÎ|úG lülW ëBu o k þéì pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG|ï lÎ qA lÏG| | ÈüApy òüA o k QÞ Bu óAõýÞ ókõHð û kBì@ ô þñülèAphÖ kBøpÖ þâkoõgBìpu }õâ úG pãük ÿBø|RpvñÞ ólzð oArâpG qA ÿpãük ÿBøpHg þâlðqAõð ÿApG úG ÿA|úìBð o k þâqBO úG úÞ QuA óBüpXy úG ÜéÏPì BøpHg òüA qA þßüluo|þì .QuA ûly >lýìA ÿApu ÿA|óApüA< kôpu {hK ï lÎ oBPuAõg óõürüõéO wýDo RpvñÞ ÿA|úðBýG ÜHÆ kqAkpLG RpvñÞ ÿApWA úG ëBvìA óBPvGBOok kõG oApÚ úÞ ôA pHg òüA QuA óBüpXy úG ÜéÏPì úÞ qAô@ ëk QÞpy QüBu ok.kpÞ õÓè Ao kõg lðBuo|þì ÑçÆA úG úéýuô òülG óAlñì|úÚçÎ opßì ÿBø|xBíO þK o k úÞ lì@ aýø oõzÞ êgAk o k 88 óBPvGBO o k qBñùy ûôpâ ô óBüpXy BÂolídì kBPuA ÿBø|RpvñÞ koõì o k pPzýG RBÎçÆA.QyAk lñøAõhð þOpvñÞ ô úìBðpG .ly løAõg pzPñì QüBu òüA ok ÿkôq|úG qBñùy ûôpâ þüBK ôoA RpvñÞ ÿoArâpG ,QuA êéì pPvÞoA RpvñÞ ÿoArâpG úG ÉõG pì ÿlÏG pHg BìA óBìq òüA ok ó@ iüoBO kõG oApÚ ô û kBPÖA ÜüõÏO úG úPynâ úP×ø úÞ ûôpâ òüA .QuA ûlzð ïçÎA qõñø ,kõy Àhzì kAkpg 28 úHñzXñK qôo kõG oApÚ :Q×â pùì úG pHg òüA ïçÎA BG þðBÇéu óBíýK BñG úÞ îýñÞ oArâpG kçýì ZpG ÿBø|{üBíø òèBu o k Ao ÿoBýPhG ÿkõvKAo úìBðpG .îükpÞ õÓè Ao úìBðpG òüA þéüæk úG òèBu òýíø o k rýð )kAkpg 8( òüA qA {ýK úìBðpG òüA :kôrÖA êéì pPvÞoA pHøo Ao úìBðpG òüA ÿpO|IuBñì óBìq ok BølÏG koAk kõWô óBßìA òüA ô kõG ûly ApWA .îüA|úPÖpãð úÇGAo òüA ok þíýí¿O pÂBc ëBc o k BìA îüpHG úñd¾ ÿôo ô Al¾ úG ÿA|úìBð rýð {ýK qôo l ñ ^ ò ì : kpÞ óBzðpÆBg òýñ`íø þðBÇéu úÞ Ao îñÆô îñÆô óBíø Bü óAõW óApüA kôpu úÞ îPyõð óõíÃì òüA úG Bíýu úPgBu ô ûoBG ôk îýËñO òì ÈuõO ô kõy|þì Jõvdì óApüA þéì kôpu òýPvhð ô úìBð òüA ëBuoA kõWô BG úðB×uBCPì BìA lññßð {hK Bíýu qA Ao QuA ûly .lñÞ|þì {hK Apì úPgBu òüA óBñ`íø Bíýu ô Al¾ ó@ {hK BG òì Q×èBhì


7

þùâ@

shahryarema.news@yahoo.com ÁBg þìBùu wükpK óAqBu úükAo QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™690 88/3/17 òüA ok 10200344274 þéì úuBñy ô 26331 ûoBíy QdO 1388/03/13 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA ÿkAq@ lùì oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBð oBùÊA ,RoBËð ,úHuBdì ,þcApÆ ,úýñGA ,úG ÉõG pì RBýéíÎ úýéÞ| | :QÞpy ÑõÂõì –1| .kõy þì þùâ @ ,þÚpG RBvýuBO ,ÿqBu úÆõdì ,þzÞ ëBðBÞ ,ÿqBu ûAo ,ÿqBu êK ,ÿqBulu ,QÞoBzì ApWA ØéPhì ÿBø|QÞpy qA þâlñüBíð ngA ,þðBíPgBu eèB¿ì lýèõO ,ÿoBíÏì ô þßýðBßì .ÿoAkpG úzÛð ,êÞk I¿ð ,RolÚ ,JçÂBÖ ô J@ ,RApGBhì ,ôpýð ëBÛPðA ÉõÇg ,ÿqoôBzÞ ,ÿqBuqBG ô Qìpì ,ÿqBuõð ,IüphO ,ÿoAkA óõýuBìõOA –ÿkæõÖ ô úìo@ òPG ÿBø óBíPgBu Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .õéýu ,þG@ ÿBøBñG ,ûBâolñG ,þP×ð ÿBøõßu úéßuA ÿkAq@ óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð | | 4784455 :ò×éO –14 áçK ïõu xBü QvG òG þãñu óBíPgBu l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 50/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 5/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 374 ûoBßíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 2/500/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK rüpHO kBùW óAlýì úHÏy úLu îßðBG krð 1388/03/06 joõì úèAlHÎ lüõð ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ïBùu óBHcB¾ lùÏO o k úüBìpu ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG oõK îyBø þéÎ ÿBÚA –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG û kAq lídì ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ lídì ÿBÚ@ –5-3 | óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ lídì( êìBÎ pülì BÃìA BG ûpýÒ ô úP×u ô à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc ÝkB¾ lídì( êìBÎ pülì BÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG) õ é ^ B u þíýøApGA ÝkB¾ þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .QuA pHPÏì QÞpy pùì BG ô ) õ é ^ B u þíýøApGA xoqBG óAõñÎ úG JApg rýO ÿoBPhì àèBu ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8| | lyBG | ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG ÿôBýg û kAq ïçuA òülèA ïBvc ÿBÚ@ –1-2| | þé¾A

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG óBXüBGom@ RoBXO ô QÏñ¾ ûoBPu QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™686 88/3/17 òüA ok 10200344329 þéì úuBñy ô 26336 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA | | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy îPvýu ÿqBu û kBýK ô þcApÆ ,ÐüBñ¾ þulñùì úG ÉõG pì oõìA úýéÞ ïBXðA| | :QÞpy ÑõÂõì –1 îPvýu ,þPüp ü l ì ú ^oBLßü ÿBø îPvýu ô Qý×ýÞ Qüpülì ÿBø îPvýu ,Qüpülì RBÎçÆA ÿBø ,pýâApÖ Qý×ýÞ Qüpülì ÿBø îPvýu þcApÆ ô oApÛPuA óBìqBu þèBÏO ëlì ô ÿoô ûpùG ÿBø ûpùG FBÛOoA ô kõHùG ÿrüo úìBðpG ô þPüpülì ÿBøoBßøAo úDAoA ,þGBüoAqBG ,ûsôpK Qüpülì ô ëpPñÞ ÿBølñü@pÖ þcApÆ RBìlg úDAoA ,þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy úýéÞ qA þâlñüBíð ngA ,ÿoô úðBgoBÞ þcApÆ ô ôo kõg RBÏÇÚ ÿlýèõO ÉõÇg ÿqAlðA ûAo ô I¿ð RBìlg ,lýèõO ô QgBu RAo kB¾ ô RAkoAô ô pýíÏO ,}ôpÖ ô lüpg ,lýèõO pýËð æBG koAõì BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ô RBÏèBÇì .oõzÞ ZoBg ô êgAk ok þâlñüBíð ô IÏy kBXüA ,úÆõG pì RBÏÇÚ ô Ræõ¿dì ,þulñùì ô þñÖ RBìlg úýéÞ úDAoA ,RBÎçÆA ô oBì@ êýédO ô úürXO ô ÿoô@|ÐíW ,ÿoBì@ ûqAlðA ,þ¿¿hO ÿBø wðAp×ñÞ ô BøoBñýíu ,{üBíø ÿoArâpG RoBËð ô ûoôBzì ,ÿoBßðBíýK ÐíW ,ÿkB¿PÚA ÿBø fpÆ þXñu óBßìA|,oAqBG îùu òýýÏO ô þüBuBñy ,ÿpPzì QüBÂo ÿpýâ qA îÎA þWoBg ô þégAk þðBâoqBG ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ,Bølñü@pÖ ëpPñÞ ,ÿpýâ úðõíð ,Bø û kAk ÿoô@ úìBðpG ô ÿqBu úñýùG ,úÏuõO ô ÜýÛdO RBÏèBÇì ïBXðA ,RAkoAô ô RAo kB¾ ,}ôpÖ ô lüpg ÿBø îPvýu ,þðBvðA IuBñì Qüpülì ûoôBzì ,ÿkBùñzýK ÿBø fpÆ òüôlO ô þcApÆ ,ÿrüo RBìlg úDAoA ,þ×ýÞ RBÏèBÇì ÿApWA ô þcApÆ ,àütOApPuA Qüpülì ÿBøoBÞ ûAo úDAoA ,þèBì píPvì kõHùG ô oBÞ Èýdì þølðBìBu BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ ,QÞpy ÑõÂõì Áõ¿g o k ûoôBzì lñÖAlK ô óApdG Qüpülì ÿrüo úìBðpG ô þcApÆ ,Bíãýu {y pýËð þPüpülì ÿBùßýñßO püBu .ô Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Qüpülì –2| | .æBG koAõì BG ÈHOpì ÿBø QýèBÏÖ úýéÞ ô êìBÎ pýÒ j p¿Î þèô rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð ÔéHì :QÞpy úüBìpu–4| | 3300843 :ò×éO Øßíø úÛHÆ 9N þÚpy JBPùì ÿpPì 10 ûBãGAõg Qíu úG pÖ òýùy lícA ÿBÚA –5-1|:QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 20/000/000 ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG }qBO lcA ÿBÚA –5-2ûpülì QEýø wýDo Qíu úG pÖ òýùy lícA ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þðBXñ×uA ÿlHÎ BÂpýéÎ oAkBùG ÝAôoA ô kBñuA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu2 Rlì úG êìBÎ pülì pHPÏì QÞpy pùì ô ûpülì QEýø BÃÎA qA þßü ô êìBÎ pülì FBÃìA BG þßðBG oô@ lùÏO kBñuA ô | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì FBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð püBu ô kõG løAõg ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA–7|

|ÁBg þìBùu om@ òýìA óAqBu àýð QÞpy wýuBO þùâ@

|

ûoAkA òüA ok 10200345320 þéì úuBñy ô 26435 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy oBùÊA ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÿkAq@ p¿Î oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBð úýñGA ô óBíPgBu þðBíPgBu ÿBø ûsôpK ÿoBßðBíýK ô ApWA| | :QÞpy ÑõÂõì –1| | .kõy þì þùâ @ ô þzÞ ëBðBÞ ÿoAkpHÞ Bg ÿlñG ëôlW ÿqBu êðõO ÿqBu lu ÿqBu êK ÿqBu ûAo ÿqBu ûõHðA }ôpÖ ô lüpg ô RAokB¾ ô RAkoAô þðBíPgBu eèB¿ì ÐüqõO ô lýèõO ÿqBu úÆõdì þzßøq o k QÞoBzì RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ úìBð QðBí ô ïAô úðõâpø ngA þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð BÇÎA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | þWoBg ô þégAk 4788693 ò×éO –kAtð fçÖ ÿpPì 12 úèæ ûAo o B ù ^ rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | joõì132 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 1/000/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu óApülì òýèôA –5| | .QuA ûlükpâ QgAkpK lñùu lülW pùy úHÏy þéì àðBG krð 88/3/24 úG pHXðo Ü×uõü ÿBÚA –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG pHXðo òýìA ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy -4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG pHXðo úèA pýg ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG pHXðo úèA pýg ÿBÚA –5 ÿBÃìA BG BøkAo kApÚ –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBHýì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì óAõñÎ úG þÎBXy JõÛÏü ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8| | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG óAõÂo þÃOpì ÿBÚA –2-2| | þé¾A þuoqBG

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

oArø 500 ÿoBW ëBu o k þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ïAô ÔéHì ly òýýÏO óBìõO òýýÏO óBìõO oArø 500 ÿoBW ëBu o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO ïAô ÔéHì o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ,BøqBHg pHÞ A þéÎ.ly oArø 400ô óõýéýì àü qA :QgBu óBzðpÆBg ÝõÖ IéÇì óBýG òí Zõì oBãðpHg BG õãP×â ÿô.lðõy þì oAkoõgpG óBìqBu þ¿ý¿hO ïAô qA l¾o k 20 þÎBíPWA òýìBO óBìqBu úPvzðqBG o k þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG ÿApG ïAô Àý¿hO ÿApG ÿA úWkõG óõñÞ BO :kAk úìAkA ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo.QuA ûlzð úPÖpâ pËð kpÞ ïçÎA óBìõO koBýéýì 2500 Ao óBãPvzðqBG ÿpíPvì {üArÖA þ¿ý¿hO úWkõG óArýì úÞ QvýèBc ok òüA ,kõy þì QgAkpK þ¿ý¿hO úWkõG qA ïõu àü BùñO ëBvìA :QyAkoBùÊAô wýDo.kõy QgAkpK ÿoBW ëBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO úWkõG êÞ lüBG úWkõG óõðBÚ xBuApG {üArÖA oõËñì úG :ly oô@ kBü ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ úÂpÎ êGBÚ ïBùu IèBÒ ok óBìõO koBýéýì 2500 þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿpíPvì óArýì ïBùu ÿoAnâAô úG ûoByA BG ,BøqBHg. QÖpâ oApÚ þÎBíPWA òýìBO óBãPvyqBG oBýPgA ok xoõGok óBìqBu óBãPvzðqBG qA l¾ok5 :QgBu óBzðpÆBg þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG úG QèAlÎ .lðlzð oAkoõgpG QèAlÎ ïBùu qA þÎBíPWA òýìBO

1388 pýO|1úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu| kôldì QýèõEvì BG àýéýG {ýðBO om@ QÞpy wýuBO þùâ@

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/14179 88/3/18 QEýø ô û kBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì ô û kBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì RBvéXOoõ¾ pGApG úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( rüpHO lìBvG òíüA þOBìlg ô þñÖ QÞpy 87/11/30 joõì ûpülì úu – ïBìA óBGBýg – rüpHO lülW êdì úG QÞpy xo k@ 10200255138 þéì úuBñy 19938 ûoBíy û kBì úXýPð ok QÖBü ëBÛPðA 5133838574 þPvKlÞ 42 áçK Øßíø lñùu sBuBK þðBÛèBÆ þøAo Rpùy ôqo@ ô ûpýñì ,ëkBÎ ,ïApùy BùíðBg ô óBüBÚ@ ô lükpâ fç¾A oõÞnì fpzG úìBñuBuA o B ù ^ ÿBÚA ô lðpu ólíO úíÆBÖ îðBg ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG lðpu þüBÂo þãíø ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG QívG IýOpO úG þüõßuA þPuôk pÓ¾A QívG lðpu þüBÂo ïApùy ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø|þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ûpýñì îðBg ô ûpülì QEýø wýDo QívG lðpu þüBÂo ëkBÎ ÿBÚA ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì ô JBhPðA ûpülì QEýø õÃÎ óAõñÏG lðpu þüBÂo ôqo@ îðBg ô wýDo IDBð QívG lðpu þüBÂo pülì ¢BÃìA BG BøkAkoApÚ ô RAôpG ,úP×u , à ^ qA îÎA oô@lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA .kõG løAõg pHPÏì pùì BG ûApíø êìBÎ

ÁBg þìBùu rüpHO äñu JBð QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™687 88/3/17 ûoAkA òüA o k 10200344314 þéì úuBñy ô 26335 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG þùâ @ ÿkAq@ lùì oBzPðæApýTÞ ô þíuo ÿBø|úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÆA :QÞpy ÑõÂõì –1 .kõy|þì BG QÞoBzì ô ÿoAnâ úüBìpu ,þPèôk pýÒ ô þPèôk rÞ Apì ô þðApíÎ ÿBùcpÆ ÿApWA o k QÞoBzì ÿApWA ô RoBËð ,ûoôBzì ,þcApÆ ,òßvì|úñýìq o k þðApíÎ ÿBùcpÆ ok þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA þG@ ÿBø|ûqBu J@ ,ÿoAkpG úzÛð ÿqBu ûAo óBíPgBu ÿBø|ûsôpK úéíW qA þðApíÎ ÿBø|ûsôpK úýéÞ lðBG ÿApWA þßüôpPßèA þßýðBßì RBvýuBO ûAo úýñGA ô ÿqBu êK ÿqBu úÆõdì þÞ Bg RBýéíÎ J@ ëBÛPðA ÉõÇg þüBüo k ÿBøoBÞ ôpPì ô òø@ ûAo ô ûAo ÿBø|êðõO ÿApWA òø@ ûAo ÿqBu püq ô ûBâkôpÖ I¿ð JçÂBÖ ëBÛPðA ô ÿoô@ ÐíW úßHy ,ÿqBu lu ,þzßøq ô ÿoBýG@ ,J@ ÐüqõO úßHy ,ôpýð ô I¿ð ,qBâ Q×ð ,ÿpùy êgAk ô ÿpùy òýG úèõè ëBÛPðA ÉõÇg – ôpýð ëBÛPðA ÉõÇg RArýùXO pýÒ ô þPèôk RB¿ÚBñì o k QÞpy àýñßOõDs RBýéíÎ þPÏñ¾ úýñGA ÿApWA ô þPÏñ¾ RArýùXO ZoBg ,êgAk o k þâlñüBíð ngA oõzÞ puApu ÿoBHPÎA RBvuõì ô BùßðBG úýéÞ qA ïAô ngA ,þPèôk RBvýuBO ÿApWA – RBÞpíâ qA æBÞ ÀýgpO – þPÏñ¾ ô ÿoBXO ÿBøæBÞ RAo kB¾ ô RAkoAô oõzÞ qA :QÞpy Rlì – 2.û kBì@ òPG ô áõ é G ú ^pýO ÿkæõÖ ô òPG úPgBu {ýK RBÏÇÚ lýèõO þOApGBhì rüpHO pùy – þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO 3814917 ò×éO – f 10 lcAô þG pÒ @q áõéG þüAõø ÿôpýð óBíu@ ÿBùWpG kBìAkpýì ÿõÞ l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000|/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 110/13664 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òývuõì ÈuõO ëBüo 350/000 ÔéHì úÞ lyBG|þì ïBð BG îùu o k úüBìpu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK rüpHO þðBÚBg úHÏy Qéì àðBG krð 1388/02/29 joõì wýDo Qíu úG ÿlðôBg ëkBÎ ÿBÚ@ –5-1:QÞpy óApülì òýèôA – 5.lyBG|þì ïBùu óBHcB¾ lÏùO ûlýLu îðBg –5-3ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÿlðôBg êìBÞ ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø pülì Qíu úG þWrük þWçc ûlýLu îðBg –5-4. ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þWrük þWçc lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk – 6.lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo FBÃìA BG ûpýÒ ô – úP×u – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oô@ pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo Bü êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô lyBG þì –1-1:ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG –8.lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì óAõñÎ úG û kAq îýËÎ þéÎ ÿBÚ@ –2-2þé¾A xoqBG óAõñÎ úG JBñG þðBg þéÎ oõK òíco ÿBÚ@ ëlHèA þéÎ xoqBG ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA

rüpHO þPHS lcAô

ÁBg þìBùu oõüpùy lÎo ÍB×c òíüA QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™583 88/3/5 ûoAkA òüA o k 10200343370 þéì úuBñy ô 26243 ûoBíy QdO 1388/03/03 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBPÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/05 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ÿkAq@ p¿Î oBzPðæA pýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÊA | | :QÞpy ÑõÂõì –1 | | kõy þì þùâ @ ô þßýðBßì RBvýuBO ,þPýñìA ,þPÊB×c ÿBùíPvýu úýéÞ ÿoAlùãð ô òýìBO ,ApWA ,}ôpÖ ,þcApÆ ,þðBíPgBu ÿBø ûsôpK ÿoBßðBíýK ô ApWA –ÐüqõO ô úßHy ,RolÚ ëBÛPðA ÉõÇg ÿApWA –þßüpPßèA ,ÿlñG ëôlW ,ÿqBu êðõO ,ÿqBu lu ,ÿqBu êK ,ÿqBu ûAo ,ÿqBu ûõHðA ,úýñGA ô óBíPgBu ô RAkoAô –þðBíPgBu eèB¿ì ÐüqõO ô lýèõO –ÿqBu úÆõdì ,þzßøq ô þzÞ ëBðBÞ ,ÿoAkpHÞ Bg QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO –þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG –qBXì ÿBøæBÞ }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ngA –þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ –Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì o k QÞoBzì –RBÞpíâ qA ëAõìA òýøpO –þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA úìBð QðBí ô ïAô úðõâpø ngA ô þâlñüBíð FBÇÎA –ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ô þOkôpG ,þßýðBßì ,þßüpPßèA RBvýuBO RArýùXO òýìBO –þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð .þßüpPßèA Ræõ¿dì þPðAoBâ –ÝpG ëBÛPðA ÉõÇg ô þðBíPgBu ô þPÏñ¾ ,þOoApc óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2 | | 5406912 ò×éO –26 N ÌÖBc ûAo o B ù ^ ÿ k Aq@ ÿlñG píÞ rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ l¿ßü kAlÏO úÞ þèBüo 10/000 îùu l¿ßü úG îvÛñì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 joõì 44 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ òvuõì ÈuôA ëBüo 1/000/000 ÔéHì úÞ lyBG þì ïBð BG îùu :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .QuA ûlükpâ QgAkpK ÌÖBc ûAoo B ù ^ ú H Ï y úLu àðBG krð 1388/02/14 IDBð Qíu úG þíýco lýcô ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þíýco ÙoBÎ ÿBÚ@ –5-1| | | | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG þíýco ëõuo ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo óBâlðoAk –6 | .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG þíýco ëõuo ÿBÚ@ –5-4 ÿBÃìA BG BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ qA îÎA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc –8| | lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .QuA pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ pülì lýÏu ÿBÚ@ –2-2| | þé¾A xoqBG óAõñÎ úG ÿpWBùì oôAk ÿBÚ@ –1-1| | :ëlHèA þéÎ ô þé¾A xoqBG | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG þPíÏð

kôldì QýèõEvì BG lñùu JBÏè òüm@ QÞpy wýuBO þùâ@

| | 88/10402V™816 88/3/30 úG ûoAkA òüA o k 10200345275 þéì úuBñy ô 26430 ûoBíy QdO 88/3/28 iüoBO o k ÝõÖ QÞpy ó@ úìBñPÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 88/3/30 iüoBO o k ô ûlýuo QHS | | :QÞpy ÑõÂõì –1 | | .kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ô RAkoAô ÿréÖ pýÒ ô ÿréÖ þPÏñ¾ RBÏÇÚ ÑAõðA ÿoBßGBÏè RBìlg o k QÞoBzì –RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ qA úìBñPðBí ô ïAô úðõâpø ngA –þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ –Bø ûlüArì ô RB¿ÚBñì ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð FBÇÎA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2| | .þWoBg Quk pOõéW pPì 400 qBâ QÞpy þÞ Bg û kBW þíýyôpPK û kBW rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 4310398 ò × é O – M ^ úèA RrÎ ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG kBGBXÞ þuBýÛì lídì ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy Qíu úG kBGBXÞ þuBýÛì lídì ÿBÚA –5-3| | ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÿkBGBXÞ þèçø ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì êìBÎ pülì FBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – à ^ qA îÎA QÞpy oô@lùÏO áoAlì | | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

pâqpG Iñüq 20ëlÏì | puBü óBPvGk þDAlPGA ïôk xçÞ

88/10402V™751 88/3/23 ûoAkA òüA ok 10200344863 þéì úuBñy ô 26390 ûoBíy QdO 1388/03/23 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/23 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG | | .kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy | | :QÞpy ÑõÂõì –1 ÿBø QÞpy ô RAoAkA RBXðBgoBÞ úýéÞ þðApíÎ RBìlg ô þðBvðA ÿôpýð òýìBO þ×ýËñO RBìlg þâlñüBíð ngA þðBâoqBG RBìlg ïBXðA RAokB¾ ô RAkoAô ô }ôpÖ ô lüpg þ¾õ¿g ô þPèôk þüAnÒ kAõì ÐüqõO ô ÿlñG úPvG ô lýèõO Bø ûlüArì ô Bø ú¿ÚBñì o k QÞpy þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy óBñÞoBÞ úG êÛð ô êíc ô JBøm ô JBüA wüôpu úDAoA AnÒ ô pu ô iHÆ þzüAo@ ô þPyAlùG þñHè QÞoBzì ô ÿoAnâ úüBìpu Bø ÿlýèõO ô RBXðBgoBÞ úýèôA kAõì úýùO ô òýìBO ô RAoAkA ô RBXðBgoBÞ úG ÉõGpì þOBvýuBO ô ÿqBu ûAo þðBíPgBu ûsôpK úðõâpø ÿoBßðBíýK ÿBùPÞpy püBu ÿBø ûsôpK o k úðõâpø ô ÿqBu ûõHðA óBíOoBK@ ápùy kBXüA ëBðBÞ êK óBíPgBu ô ûAo qA îÎA þñÖ úýñGA ô þìõíÎ úýñGA ô QÛð J@( ëBÛPðA ÉõÇg úG ÉõG pì ÿoAlùãð ô pýíÏO ô ÿoBßðBíýK oõìA pãük þðBíPgBu ûsôpK )JçÂBÖ ô ÝpG qBâ J@( óBíPgBu RArýùXO ô RBvýuBO óBíPgBu ûlññÞ kpu ÿBø îPvýu )qBâ | | .pÞnèA ÝõÖ koAõì úG ÉõG pì oõìA úýéÞ ïBXðA ô )þÚpG úéK ô oõvðBu@( ëBÛPðA êüBuô óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2 ò×éO –760 áçK ÿpýK lýùy ÿõÞ wüokA úÖBÞ ûBãPvüA ÿpPì 24 óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | lyBG þì ëBüo 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4| | 2357026 QEýø õÃÎ Qíu úG þzðAk úéèA pýg ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þzðAk wðõü ÿBÚ@ | | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG þzðAk úéèA pýg ÿBÚ@ –5-3| | ûpülì –RApG –úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 pülì RAoBýPgA –7 | lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø êìBÎ pülì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ BøkAkoApÚ | | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG lñùu ÿôoAk êýyBü QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™741 88/3/23 ûoAkA òüA ok 10200344747 þéì úuBñy ô 26378 ûoBíy QdO 1388/03/21 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/23 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG .kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy :QÞpy ÑõÂõì –1 QG py ëõvLÞ ÁpÚ Bø ûoB¿Î ÑAõðA òÒôo wðBuA êýHÚ qA þøBýâ ÿBø|û koô@pÖ ÑAõðA {hK ô lýèõO úPvG ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þøBýâ ÿBø|úGByõð ÑAõðA ÌýéÒ ô ÜýÚo RBýÚpÎ óõGB¾ ïpÞ kBíK þðBìo k ÿBø|ÐíPXì ô Qìçu ÑoArì kBXüA ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þDôoAk óBøBýâ ô onG ÿlñG þñÖ {ðAk ô Ræ@ òýyBì ô RArýùXO RAkoAô ô RAokB¾ úÆõG pì ÿBøqõXì ngA BG êíßì IÆ ÿBÇÎA ïqæ þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG þDôoAk óBøBýâ ÿBø û koô@pÖ RAkAoô ô RAokB¾ ÉõG pì ô BùßðBG qA oBHPÎA ô ïAô ngA oõzÞ qA ZoBg ô êgAk þÚõÛc ô þÛýÛc ÁBhyA úG þâlñüBíð RB¿ÚBñì ô RAlüArì o k QÞpy oõzÞ qA ZoBg ô êgAk ok úHÏy kBXüA ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì oõzÞ qA ZoBg ô êgAk o k óApüA þìçuA ÿoõùíW RAopÛì ô òýðAõÚ BG ÜGBÇì þ¾õ¿g ô þPèôk RArýùXO RAkoAô ô RAokB¾ {hK þðõðBÚ ÿBøqõXì ngA BG àýPPñu ÿBøôoAk {hK ô lýèõO óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3.kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì – 2þßyrK lcAô ïõu úÛHÆ )þéì àðBG( IñW ïBÒp ZpG lülW oõPuBK óBGBýg rüpHO pùy – þÚpzðBXüBGom@ óApülì òýèôA – 5.lyBG|þì ëBüo 10/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu – 4| | 5532909 ò×éO – J óBzð òüoq lýcô ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø wýDo Qíu ú G þ ^ ûoõâ úèA RrÎ ÿBÚ@ –5-1:QÞpy õÃÎ Qíu úG kBG@ Ùpy ÿpHXðo wðõü ÿBÚ@ –5-3ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG þulÚA JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG kBG@ Ùpy ÿpHXðo wðõü ÿBÚ@ –5-4.ûpülì QEýø – à ^ ê ý H Ú qA QÞpy oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6.lðlükpâ QEýø ÿBÃÎA qA þßü ô êìBÎ pülì ápPzì ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ – RApG – úP×u .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì

ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/14223 88/3/18 88/2/16 ô 15 ÿBø|úgoõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ RBvéW Roõ¾ kBñPuBG úüBìpu 10200110519 þéì úuBñzG 4989 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( BýíýÞ kBìôpPK QÞpy þèBüo oAr ø ê ù ^ î ù u l¿Pzø ô oArø úu úG îùu oArø àü qA ïBùu kAlÏO ókpG æBG ÜüpÆ qA QÞpy ô {üArÖA ëBüo óõýéýì ûBXñK ô l¿ßü ÔéHì úG ëBüo óõýéýì êù^ ÔéHì qA ÿlÛð rüoAô êdì qA ïBðBG ûoBíy JBvdG rüpHO ÿqBuoõPÞ ApO úHÏy úLu àðBG 88/2/24-319 ûoBíy þøAõâ þÆ {üArÖA ÔéHì QÞpy ÿlÛð úüBìpu< -5 ûkBì :lükpâ fç¾A êüm fpy úG úìBñuBuA YñK û kBì ô rüoAô 12667/11 oAr ø ê ù ^ }qoA úG àü pø ïBðBG îùu l¿Pzø ô oArø úu úG îvÛñì ëBüo óõýéýì ûBXñK ô l¿ßü ÔéHì pø Rpùy kAqpùy îðBg ô lídì ô lícA óBüBÚ@ ô >lyBG|þì ûly QgAkpK ó@ %100 úÞ lyBG|þì ëBüo kAtðBO@ p×ÏW óBüBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø FBÃÎA óAõñÏG þñyBì û kAqlídì Aqpýì úu úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG QGBSoõK ëBíÞ ô þé¾A xoqBG óAõñÏG þñýyBì û kAqlídì Aqpýì kAqpùy îðBg wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø|þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î QEýø wýDo QívG òýyBì û kAqlídì Aqpýì lícA ÿBÚA ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì QívG ûpülì QEýø wýDo IDBð ô êìBÎ pülì ïBÛì îDBÚ QívG þñýyBì û kAqlídì Aqpýì lídì ÿBÚ@ô ûpülì pHPÏì QÞpy pùì BG ô þüBùñO úG ÝõÖ óApülì p×ð úu qA àü pø BG koAõì úýéÞ ok FBÃìA Üc ô JBhPðA rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA .lyBG|þì

kôldì QýèõEvì BG oôæk QÏñ¾ óBìo@ QÞpy wýuBO þùâ@

88/10402V™| |681 88/3/17 ûoAkA òüA o k 10200344300 þéì úuBñy ô 26334 ûoBíy QdO 1388/03/17 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/03/17 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG :QÞpy ÑõÂõì –1.kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo ok ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy êýHÚ qA þzÞ úèõè ÑAõðA úGBzì koAõì ô þOoApc ô þOkôpG RBvýuBO qA ÿoAkpG ûpùG ô ÿoAlùãð ô pýíÏO þWoBg ô þégAk þGBüoAqBG qBXì ÿBøæBÞ }ôpÖ ô lüpg ô RAo kB¾ ô RAkoAô oBhG ô qBâ J@ ÁBhyA BG kAkoApÚ lÛÎ Bø|ûlüArì ô RB¿ÚBñì o k QÞoBzì RBÞpíâ qA QÞpy ÿBøæBÞ ÀýgpO ô þégAk ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG qA úìBð QðBí ô ïAô úðõâ pø ngA þÚõÛc ô þÛýÛc ÿoBHPÎA ô þèBì RBvuõì ô BùßðBG krð QÞpy ëõÛñì pýÒ ô ëõÛñì ëAõìA òýøpO QÞpy ïBð úG þWoBg úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2.þWoBg ô þégAk ÿBùPÞpy þâlñüBíð ngA ô þâlñüBíð BÇÎA ÿkAq@ óBGBýg rüpHO pùy – þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1:QÞpy þé¾A rÞpì –3kôldìBð Rlì ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 | | 5447756 ò×éO –17 áçK òývc ZBc ÕBG ÿoõGBzýðoBÇÎ óBGBýg wýDo Qíu úG ÜñPì oôæk ÿlùì ÿBÚ@ –5-1:QÞpy óApülì òýèôA –5.lyBG|þì ëBüo 1/000/000 ÿlùì ÿBÚ@ –5-3.ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG ÜñPì oôæk òvc ÿBÚ@ –5-2.ûpülì QEýø úýéÞ :FBÃìA Üc óBâlðoAk – 6.lðlükpâ JBhPðA kôldìBð Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG ÜñPì oôæk ûApíø êìBÎ pülì ÿBÃìA BG BøkAkoApÚ – RApG – úP×u – à ^ ê ý H Ú qA oô@ lùO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7.lyBG|þì pHPÏì QÞpy pùì BG

rüpHO þPHS lcAô oBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA RBíýí¿O þùâ@

104/2/15983 88/3/24 ÿqBvøAo QÞpy 88/3/11 joõì ûpülì QEýø ô ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG òývdìçÒ óBüBÚ@ 10200236807 þéì úuBñzG 18084 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( ëõüom@ þðBìq pÚBG lídì ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG ÿlídíðBg kArùG ô ÿlídíðBg ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG QívG IýOpO úG úýÚAlW þðBìq îüpì îðBg ô úýÚAlW òývdìçÒ óBüBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ pzð ÿApG ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ô JBhPðA wýDo IDBð QívG ÿlídíðBg kArùG ô ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì QívG ÿlídíðBg ô RAôpG ,úP×u , à ^ qA îÎA oô@ lùÏO áoAlì ô kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA ,JBhPðA ûpülì QEýø .kõG løAõg pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø êìBÎ pülì FBÃìA BG BøkAkoApÚ

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15752 88/3/23 þéK QÞpy 88/2/10 joõì Rpülì QEýø ô ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuA úG óBüBÚ@ 10200191763 þéì úuBñzG 13389 ûoBízG ûly QHS )ÁBg þìBùu( rüpHO JpÒ òéýOA FBÃÎA óAõñÏG lüõì úÛül¾ îðBg ô xo kBy þãíø Rpùy ûpøq îðBg ô lýíc ,lýcô ,òvc lýXì ÿBÚA ô þé¾A xoqBG óAõñÏG oõK JBÞo îüpÞ lýu ÿBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø Zo k QùW ÿkAq@ p¿Î úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG þÎõéÆ êìBÎ pülì ô ûpülì QEýø wýDo QívG xo kBy òvc ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ úÛül¾ BùíðBg ô xo kBy lýíc ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG xo kBy lýcô ÿBÚ@ ô úG êìBÎ pülì BG koAõì úýéÞ o k FBÃìA Üc ô ûpülì QEýø õÃÎ QívG xo kBy ûpøq ô lüõì ÝB×OA úG ûpülì QEýø wýDo IDBð óBzüA JBýÒ o k úÞ lyBG þì QÞpùy pùì BG ûApíø ô þüBùñO | | .QyAk lñøAõg FBÃìA Üc QÞpy pùì BG ûApíø xo kBy lýíc ÿBÚ@ | | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15284

88/3/24

ô 19 ÿBø úgoõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG þéì úuBñzG 4842 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( {ðBO omA QÞpy 88/2/17 oô Zrük ÿlýÏu úHýHc îðBg ô oõLðBg lícA êýéW ô oõLðBg lícA þéÎ óBüBÚ@ 10200109170 ÕBGk p¾Bð ô þðBíýéu òvdìçÒ ÿBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿApG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG ô JBhPðA ëBu àü Rlì þGApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG Ivð ÿlídì QívG oõLðBg lícA þéÎ ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿkAqA lùì úìBðqôo úHýHc îðBg ô ûpülì QEýø wýDo QívG oõLðBg lícA êýéW ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎ pülì pülì BG koAõì úýéÞ o k FBÃìA Üc ô JBhPðA ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG oô frük ÿlýÏu | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì ô êìBÎ

RBíýí¿O þùâ@

ô ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐìBXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG fpÆ JBüBK QÞpy 88/2/10 ô 15 ÿBø úgoõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì kBÛPðA ô êÛð qA wK 10860081075 þéì úuBñzG 17234 ûoBíy úG ûly QHS )ÁBg þìBùu( Rlì ÿApG ûpülì QEýø þé¾A FBÃÎA óAõñÏG kAq áBg BÂo lídì ô oõKoBHW kApùG óBüBÚ@ ,ïBùu lídì lýu ÿBÚ@ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG lðô ÿpýzG lícA ô þéìBO ...A luA óBüBÚ@ ô ëBu ôk RBÎçÆA úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÏG kBGA êãñy om@oõð QEýø wýDo óAõñÏG kAq áBg BÂo lídì ÿBÚ@ wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW FBÃìA Üc ô JBhPðA êìBÎ pülì ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG oõKoBHW kApùG ÿBÚ@ ô ûpülì Üc BG êìBÎ pülì ÿBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð ô BøkAkoApÚ ,Bø úìBñPÛÖAõì ,þñÖ áoAlì ô kBñuA úýéÞ úýéÞ ,þßðBG pýÒ ô þßðBG oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ ô û kõG pHPÏì QÞpy ÿkBÎ pùì ô pýÓG êýÞõO þßéì ô þPHS kBñuA ô QÞpy úPvWpG pùì ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG Bø úìBð QðBí ,þßðBG Bø à^ xo k@ ô kõG løAõg pHPÏì QÞpy úPvWpG pùì BG B«ìAõO ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì ÿBÃìA BG áçK õ Ú ú ^õÞ –ÿlídì oBü óBGBýg –kAqpùy oAõéG –óAoAluBK –óApùO úG rüpHO qA QÞpy ÿrÞpì –Ýl¿ì úßéÖ p¿Ïýèô xo k@ úG rüpHO o k QÞpy úHÏy úìBñuBuA 4 û kBì ÜGBÇì ô QÖBü ëBÛPðA 4 | | .lükpâ wýuBO 26 ûoBíy þG pÒ ûpøq –þGõñW ÿBñýu þéÎ õG

| | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/15469

88/3/23

oõÇG ÿkBÎ þìõíÎ ÐíXì ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì ô ûpülì QEýø RBvéW Roõ¾ kBñPuBG ûly QHS )ÁBg þìBùu( ëõüõu rüpHO QÞpy 88/2/26 ô 27 joõì ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ ûpülì QEýø FBÃÎA kAlÏO ïBùu ëBÛPðA ô êÛð qA wK 10200189411 þéì úuBñzG 13149 ûoBíy úG ÙBG pÏy BÂpìçÒ ô {ñíùG wc óBüBÚA ô fç¾A p×ð o B ù ^ ú G ú ìBñuBuA 33 û kBì o k Zolñì ô ëBu ôk RlíG ûpülì QEýø þé¾A ÿBÃÎA óAõñÏG þùèAlHÎ þéÎ ô þùèAlHÎ qôpHýÖ ô þÖl¾ ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG YñíuBG ÿpÚBG lýøBð ô û kAqoõßy ÿkBø óBüBÚA óBüBÚ@ wLu úñýýÏO QÞpy ÿBø þùâA Zo k QùW ÿkAq@ lùì úìBðqôo ô JBhPðA ëBvßü RlíG ô êìBÎ pülì QívG þÖl¾ ÙBG pÏy BÂpìçÒ ô ûpülì QEýø wýDo QívG {ñíùG òvc ûpülì QEýø õÃÎ óAõñÏG þùèAlHÎ þéÎ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG þùèAlHÎ qôpýÖ QÞpy pùì ô {ñíùG òvc ÿBÚ@ kp×ñì FBÃìA BG þßðBG oAkBùG ÝAoôA ô kBñuA úýéÞ ô JBhPðA BG Bü ô QÞpy pùì ô {ñíùG òvc ÿBÚ@ FBÃìA BG ÿoAkA ÿBø úìBð püBu ô kõG løAõg pHPÏì | .kõG løAõg pHPÏì ûpülì QEýø wýDo ÿõu qA ûlñüBíð JBhPðA

| | ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì

kôldì QýèõEvì BG óBXüBGom@pPvâ îülð úzvülðA QÞpy wýuBO þùâ@

| | 88//10402V™|31 1388/01/16 óA ok 102000339070 þéì úuBñy ô 25820 ûoBíy QdO 1388/01/15 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA 1388/01/16 iüoBO o k ô ûlýuo QHS úG ûoAkA ÑõÂõì –1| | kõy þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k þìõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy :QÞpy Rlì –2| | óApüA pHPÏì þyqõì@ ô þãñøpÖ RBvuõì ô BùPÞpy qA þâlñüBíð ngA :QÞpy pùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1| | :QÞpy þé¾A rÞpì –3| | kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA 1/000/000 ÔéHì :QÞpy úüBìpu –4 3303489 –ëôA É 2000 óBíPgBu óBupG@ ûAo o B ù ^ rüpHO wýDo Qíu úG ï lÚA ÿlídì lýXì pýì ÿBÚ@ –5-1| | :QÞpy óApülì òýèôA –5| | .lyBG þì ëBüo RBýG ókæ îðBg –5-3| | .ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚ@ –5-2| | ûpülì QEýø Rlì úG êìBÎ pülì Qíu úG õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚ@ –5-4| | ûpülì QEýø õÃÎ Qíu úG õÞ Bì oô@ lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ FBÃìA Üc óBâlðoAk –6| | .lðlükpâ JBhPðA kôldìBð õÞ Bì RBýG þéÎ ÿBÚA ÿBÃìA BG þìçuA kõÛÎ ô BøkAkoApÚ –RApG –úP×u – B ù ß ^ ê ý H Ú qA QÞpy | .lyBG þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎ pülì RAoBýPgA –7| | .lyBG þì pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø

| ÿõÃOpì –BùPÞpy QHS ëõEvì RBíýí¿O þùâ@

| | 104/2/12288 88/3/6 ûpülì QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ ô ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐìBXì RBvéW Roõ¾ kBñPuBG þéì úuBñzG 19021 ûoBíy úG ûly IPS )ÁBg þìBùu( lñùu rHu ÜÖA QÞpy 88/2/5 joõì {øBÞ p×ð úu úG p×ð YñK qA ûpülì QEýø FBÃÎA kAlÏO ïBùu ëBÛPðA ô êÛð qA wK 10200246080 kõÏvì ô þPíco þéÎ óBüBÚ@ ô lükpâ fç¾A õdð òülG úìBñuBuA 30 û kBì úXýPð o k ô QÖBü ÿpÚBG kArùG óBüBÚ@ ô ëBu ôk Rlì ÿoBG ûpülì QEýø ÿBÃÎA óAõñÏG þüAqpýì oõK o kBð ô xBñypÖ ô JBhPðA ëBvßü Rlì ÿApG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG IýOpO úG ÿp×ÏW kBøpÖ ô wýDo QívG þPíco þéÎ ÿBÚA wLu ,òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW ÿkAq@ lùì úìBðqôo þDAqpýì oõK okBð ÿBÚA ô ûpülì QEýø wýDo IDBð QívG xBñypÖ kõÏvì ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø FBÃìA BG ûpýÒ ô ,úP×u , à ^ ê ý H Ú qA oô@lùÏO kBñuA ô ÝAoôA úýéÞ ô JBhPðA êìBÎ pülì QívG Bü êìBÎ pülì FBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ô B«ìAõO ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎ pülì .QuA pHPÏì Rpßy pùì BG ô ûpülì QEýø wýDo

rüpHO áçìA ô kBñuA QHS ûoAkA

ÁBg þìBùu Aléýâ óApPvâ ûqBu QÞpy RApýýÓO þùâ@

88/10402V™256

88/3/24 10200339162 þéì úuBñy ô 25828 QHS ûoBíy úG mBhOA êüm RBíýí¿O 1388/03/06 joõì ûkBÏèA ÝõÖ þìõíÎ ÐíXì úvéXOoõ¾ kBñPuA úG – QýG pO onâ ûkBýK – ïBìA óBGBýg – rüpHO xo k@ úG rüpHO þPHS lcAô o k QÞpy êdì –1:ly ÝõÖ fpzG úìBñuBuA o k úÆõG pì û kBì ô QÖBü pýýÓO 8 áçK – Bñýu ú ^oAqBG – þøBñK ú^õÞ {Hð .lükpâ fç¾A ô lýüBO koõì ô QHS ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS pPÖk êüm 1388/03/24 iüoBO o k ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô Bø|QÞpy QHS ûoAkA .QÖpâ oApÚ FBÃìA

rüpHO þPHS lcAô

2

êéíèA òýGô QuBýu

shahryarema.news@yahoo.com

|

àü úG óõñÞA îø ÿõuõì ô òì ûAo: Ñõéhì ûBy lðqpÖ | | QuA ûlýuo ápPzì ÐÆBÛO

kAtð|ÿlícA ïôk úñýGBÞ |ÿBÃÎA þìBuA

ô óApüA o k óApâ }BzPÒA pýgA ÿBø QÞpc qA ïôlÏì ûBy lðqpÖ "ÿõéùK BÂo" .kpÞ QüBíc ÿõuõì òývcpýì Àhy òýñ`íø ÿpHg úßHy ÿApG Ao úHcB¿ì òüA úÞ " RoõüqôA õø@ " îðBg ,BðpüA }oArâ úG Ao }olK úÞ þðBvÞ BG " óAõñÎ QdO û kAk ïBXðA ÿõéùK BÂo BG ápO .óA.óA.þu þì ÿõéùK BÂo :Qyõð ,"lðlýuo îø úG ÐÆBÛO àü ok ,lðA û kpÞ óõãðpu .ly løAõg ûlýzÞ þìõíÎ þupK úíø àü úG ,pýgA ÿBøkAlüôo :lüõâ ô ÿõuõì pývì" BG ôA ûAo úÞ òüA óBýG BG Ñõéhì ûBy lðqpÖ },oArâ òüApGBñG îø ,lðkoô@ òýüBK QhO qA Ao }olK úÞ lðkõG ÿkApÖA úéíWqA úÞ {ðBPuôk ÿõÎk àü ÐÖAlì pâA :Q×â ,"QuA ûlýuo ápPzì ÐÆBÛO àü úG óõñÞ A .kpÞ îøAõhð ûBãð úPynâ úG ,îyBG Bùð@ BG ápPzì kõg ÿkAq@ úýÞpO " óAõñÎ BG kõg þPðpPñüA Qvhð úd×¾ o k rýð ápO.óA.óA.þu õø@ BG õâô Q×â o k ÿõéùK BÂo :Qyõð ,"QuA àýüæ ïBËð óõülì Ao úýÞpO oAnãðBýñG "ápOBO@ " úÞ Ao þøAo QyAk l¿Ú rýð }olK ,Q×â RoõüqôA .lñÞ îÞ Bc óApüA o k Ao þPvüoæõßu ïBËð ô lñÞ JBhPðA ,kõíýK

| | óApüA qA þGpÒ ÿBøoõzÞ ÿAp×u þgpG ZApgA ëBíPcA

Bßüpì@ ô þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG úÞ kpÞ lýÞ BO ëBc òýÎ o k ÿôBÛzÚ oBÞ ô qBu úG ïkpì RõÎk ÿBW úG þééíèA òýG ûly úPgBñy ÿBøoBXñø ÙçgpG qA BìõíÎ kõg RAoBùÊA o k þðõðBÚ ÿBøoBßøAo pG lýÞ BO ô àýOApÞõìk | | .lðkpÞ QüBíc óBHéÆ Q¾pÖ ô óApãyBzPÒA ô þéì QýñìA óõývýíÞ óõñÞ A îø :Q×â úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu ëBc o k úWoBg oõìA püqô oõÃc BG þìçuA ÿAoõy wéXì þWoBg QuBýu ûqõc úu o k óApüA ok þG pÒ ÿBøoõzÞ ÿBø QèBgk ØéPhì kBÏGA þuopG .QuA ÿA úðBuo ô þPýñìA ,þOBÎçÆA ,þíuo ô þuBýu qôpìA wéXì þWoBg QuBýu ô þéì QýñìA óõývýíÞ :kôrÖA ÿôBÛzÚ òvc þuopG úG úWoBg oõìA RoAqô óBðôBÏì ô þßPì oõÃc BG ÿA úvéW ÿoArâpG BG RBGBhPðA qA lÏG ô ïBãñø ok ,êHÚ þG pÒ ÿBøoõzÞ ÿBø QèBgk ØéPhì kBÏGA .QuA úPgAkpK ÿA úðBuo ô þPýñìA ô þOBÎçÆA ,þíuo ô þuBýu ûqõc úu o k oõÃc wéXì o k úvéW òüA ok {ýK þÛüBÚk BO rýð ûlñG úÞ òüA óBýG BG ÿô QuBýu ô þéì QýñìA óõývýíÞok óõñÞ A îø úvéW òüA úÞ ly oô@kBü ïA úPyAk .koAk úìAkA wéXì þWoBg RAlñPvì úvéW òüA o k úWoBg oõìA püqô :kAk úìAkA úWoBg RoAqô ÿõãñhu Bùð@ ô û kAk úüAoA óõývýíÞ òüA ÿBÃÎA úG BøoõzÞ òüA QèBgk úñýìq ok Ao kõg .lñPvø Bø QèBgk òüA ØéPhì kBÏGA þuopG ëBc o k êýèk úG óApüA qA þüBK ôoA ÿBøoõzÞ óApý×u qA þgpG ZApgA Qd¾ koõìo k ÿô óõývýíÞo k àñüA îø rýð ÑõÂõì òüA :kAk iuBK oõzÞ þégAk oõìA ok QèBgk îýí¿O qA êHÚ BO ô QuA þuopG ëBc o k wéXì þWoBg QuBýu ô þéì QýñìA .kpÞ pËð oBùÊA ó@ koõì o k óAõO þíð þüBùð Bßüpì@ ô þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA ÿoBývG úÞ kpÞ lýÞ BO ëBc òýÎ o k ÿôBÛzÚ oBÞ ô qBu úG ïkpì RõÎk ÿBW úG þééíèA òýG ûly úPgBñy ÿBøoBXñø ÙçgpG qA BìõíÎ kõg RAoBùÊA o k þðõðBÚ ÿBøoBßøAo pG lýÞ BO ô àýOApÞõìk .lðkpÞ QüBíc óBHéÆ Q¾pÖ ô óApãyBzPÒA óApüA Qéì ldPì ô îXvñì ûpßýK BøAlülðBÞ þÏÚAô óAoAkAõø :ly oô@kBü ÿô .QuAlW óApãGõy@ qA Bùð@ JBvc ô lñPvø ô óõðBÚ úG ïApPcA þuBýu úÏuõO ZôA :kôrÖA úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu ÿæBG QýÖpÊ ÿAoAk óApüA|, QuA àýOApßìk ÿBøoBÞôqBu úG úíø RõÎk ô Zpì ô Zpø ô îzýyoBð@ YüôpO .koAk kõg êüBvì êg ÿApG þuApßìk ëõHÚ koõì úWô Yýø úG þGpÒ ÿBø úðBuo ô þG pÒ ÿBø RolÚ ÿõu qA îvýèAlðô .Qvýð oõãèA QGBÚo o k :Q×â ô kpÞ ûoByA Bßüpì@ ok þOBGBhPðA ÿBø QGBÚo úG ÿôBÛzÚ îükõG äñOBãñO þPGBÚo løBy Bßüpì@ úPynâ ûoôk RBGBhPðA ëôA ûoôk o k }õG ô Ao úèBvì ûBâkAk îßc ûpgæBG ô kpßð Jõy@ úG ÜüõzO Ao óBýüBßüpì@ wß`ýø ô .kpÞ êc þvéXð@ wè ,kõG úðõãñýíø rýð }õG ô ÿpÞ óBW òýG QGBÚo o k:kAk úìAkA ÿô RæBüA pãük ok ïkpì pTÞ A úÞ kõG þèBcok òüA lðkõG û kAk ÿAo þG pÞ óBW úG Bø Ao wéXð@ wè þèBøA Býðk o k ÿoõzÞ aýø .lðkõG û kAk ÿAo }õG úG Bßüpì@ koAõì òüA .lñøk ïBXðA þìAlÚA Bßüpì@ RæBüA pãük ÿAo úýéÎpG úÞ kpßð àüpdO .lðBì þíð oôk Bì pËð qA ô þðõýéýì 40 ûõßypK oõÃc :kpÞ eüp¿O úWoBg oõìA RoAqô ÿõãñhu áoBO pG úÞ QuA þüBHüo óBýèpG RBGBhPðA ok óApüA ïkpì ÿl¾ok 85 QÞoBzì .lzgok þì þðApüA Ùpy ô RrÎ úG Ao óBýèpG òüA úÞ løk þíð ûqBWA þG pÒ ÿBøoõzÞ úG óApüA :kAk úìAkA ÿôBÛzÚ úðBg úzýy ó@ BG ô lñøk oApÚ IéÊ Q¾pÖ þPzì oBýPgA o k ô lññÞ êülHO äñu .lññßzG Ao ÿkõg .koAk kõg êüBvì êc ÿApG àýOApÞõìk ÿæBG QýÖpÊ óApüA úégAlì òüA BG óApüA êìBÏO ûõdð úñýìq o k ÿpãük ëAõu úG iuBK o k òýñ`íø ÿô wéXì o k ÿA úvéW úñýìq òüA ok úßñüA úG úWõOBG :Q×â óApüA o k þWoBg ÿBø úG úWoBg oõìA püqô rýð ïqæ RAlñPvì ô QuA ÿoArâpG ëBc ok óõñÞ A îø .ly løAõg mBhOA þÞpPzì îýí¿O ÑõÂõì òüA o k QuA û kpÞ úüAoA wéXì

Ao Qéì ÿACo þuBýu ÿBø|û ôpâ úíø :îýßdO pPÖk | | lðpünLG

RõÎk þuBýu ÿBø|ûôpâ úíø :kpÞ lýÞBCO ÿA|úýðBýG oôl¾ BG Rlcô îýßdO pPÖk ,QüpTÞ A pËð }pünK þñÏü ÿoæBvìkpì ëõ¾A òüpO|úýèôA úG ïArPèA BG BO lüBíð|þì iéO Qéì ïBÞ o k Ao åorG ÿqôpýK òüA BXGBð RBìAlÚA BG ô lñyBG ApünK Ao Qéì ÿAo@ pýËð|þG ô þuBíc oõÃc Áõ¿g o k úÞ Rlcô îýßdO pPÖk úýðBýG ok .lññßð þìçuA óApüA Øüpy Qéì :QuA ûlì@ ,ûly okB¾ kAkpg 22 RBGBhPðA ok ïkpì Ao óBýðBùW ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK ok kõg QùGApK ô p ý ã í z ^ oõÃc BG pãük oBG úèrñì úG ,úðAolPÛì ô úðBøBâ @ oõÃc òüA ày|þG .kpÞ kõg oõÏy ô oõy RõùHì ô ïBËð òüA úÞ lñÞ|þì RBHSA ô û kõG þìçuA ÿoõùíW ïBËð úG ûoBG ôk " ÿo@" ÿAo þOBGBhPðA .QuA óApüA ïkpì ïõíÎ û kAoA pG oAõPuA ô Qéì ÿAo@ qA úPÖpâpG JçÛðA ïkpì ÿpTÞ Alc oõÃc òüpO|úÛGBu|þG þìçuA ÿoõùíW ïôlðApÖo qA lÏG lüBy úÞ óApüA Qéì úìBðoBÞ o k ÿpãük oBhPÖA ëAlì ô kq îÚo þìçuA JçÛðA iüoBO o k Ao o k ÿA|úðBøBâ @ ô û kpPvâ oõ à c ò ý ñ ^ ó@ pG ûôçÎ :lüArÖA|þì úýðBýG òüA.ly úÞ koAk ó@ qA óBzð ô û kõG pýËð|þG ÿoæBvìkpì þÎlì ÿBøoõzÞ þìBíO iüoBO ûõýy òüpO|ÜýÚk ô òüpO|úðBøBâ @ ,òüpO|þÛýÛc óApüA Qéì þñük ÿoæBvìkpì :QuA ûly lýÞBCO úýðBýG òüA úìAkA o k.QuA óBùW ÿBøoõzÞ óBýì o k ÿoæBvìkpì ûoôk òýíøk ok þuBíc oõÃc òüA qA pülÛO òí Rlcô îýßdO pPÖk oArâpßy ,kAkpg 22 êülG|þG úuBíc ókoõg îÚo ô ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ô Alùy ïBìA ô Alùy lñéG fôo úG Ao åorG ÿqôpýK òüA ô û kõG þùèA úÏuAô Qíco àüpHO Qéì IhPñì oõùíW wýDo ô JçÛðA îËÏì pHøo ô óApüA oôpKlýùy Qéì úG ïArPèA BG BO lüBíð|þì RõÎk þuBýu ÿBø|ûôpâ úíø qA ô lüBíð|þì ÅpÎ ApünK Ao Qéì ÿAo@ ,QüpTÞ A pËð }pünK þñÏü ÿoæBvìkpì ëõ¾A òüpO|úýèôA pãük oBG ô lñüBíñð iéO Qéì ïBÞ o k Ao åorG ÿqôpýK òüA BXGBð RBìAlÚA BG ô lñyBG | | .lñðBupG oõùÊ ú¿ñì úG QuA Qéì ÿAo óArýì úÞ Ao rürÎ ïBìA þhüoBO úéíW

óApãyBzPÒA úG þWoBg ÿBø|úðBhOoB×u þgpG ÿBø|àíÞ

Qèôk þðõñÞ IýÞpO ok ú`ð@ ô û kpG oBÞ úG Ao þðAôApÖ ,ó@ IýÞpO ókõG ûlññßy kõWô BG þPc ,kõy|þì ûlük pãük ÿõu qA .koAk ÿô ÿApG þèõHÚ êGBÚ ÿlì@oBÞ qA úÞ þðAôApÖ ÿBøkBÛPðA lñüõâ|þì óBuBñyoBÞ þgpG fpÇì þðõñÞ óApüqô þgpG úýéÎ wéXì ô Qèôk óôo k Ao ÿpOolÚ îýO kpÞ løAõg oAkAô Ao kAtð|ÿlícA ,ûly òýíø úG .lñÞ þÖpÏì wéXì úG kBíPÎA ÿACo ngA ÿApG IýÞpO qA óôpýG úG îz^ ,ÿlÏG úñýGBÞ ÿApG ÿô êýèk pPzýG ÿBø|þðrüAo BG lðAõPG QuA oAôlýìA ô koAk þéÏÖ Ao Qèôk úG þðõñÞ ÿBøkBÛPðA úÞ lñÞ JnW Ao ÿkApÖA kõy|þì ûløBzì püq ëôlW o k ú`ð@ .lñÞ Ð×Opì onãøo qA úÞ QuA þüBø|þðq|úðBíâ ô Bø|þuopG ê¾Bc ûlì@ Quk úG BøpHg ô Bø|êýédO ,Bø|þñýG|{ýK þgpG .QuA

þPèôk 1384 ëBu ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG úÞ løk êýßzO îXvñì püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA îýO .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ püqô ,kB¿PÚA püqô ,Q×ð püqô .lýyBK îø qA Bø|îýO úéíW qA ,óôBÏO püqô ô ÿrÞpì àðBG êÞ wýDo ,ûBÖo ërÒ oBËPðA óBìq qA pOkôq þéýg úÞ lðkõG þðAkpì ,rýð ôA þuBýu îýO o k ô lðlðAõg Ao þËÖBcAlg oBíy úG lñíOolÚ óApüqô qA úÞ ÿlídìoõK þ×Ç¿ì úPynâ ëBu o B ù ^ ú G pXO .ly úPyAnâ oBñÞ ,QÖo|þì koõì Q¾pÖ àü óAõñÎ úG pâA kAtð|ÿlícA kõídì BG Ao ÿlÏG Qèôk lðAõO|þì ,kpýâ oApÚ ôA úÏèBÇì ëBc òüA ok .kqBu úWAõì úPynâ qA pPíÞ þ ü B ø | { è B ^ kAtð|ÿlícA úÞ lñð@pG þuBýu óApËð|IcB¾ þgpG }çO ,îùð Qèôk o k õvíø ô ûApíø óApüqô òPÖBü ÿApG

kõídì ÿApG RBGBhPðA q A l Ï G { è B ^ ò ý P v h ð óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA Qèôk wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG ôA Qvhð Qèôk úP×â râpø ôA ïçÞ o k Bùð@ qA þgpG úÞ þéüæk úG BñG îùð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO BølÏG ô lzð úÞ løk êýßzO îXvñì þPèôk 1384 ëBu o k QvðAõPð .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG | .lýyBK îø qA Bø|îýO püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA îýO qA lÏG {èB^ òýPvhð .ly qBÒ@ Bø|þðq|úðBíâô þuopG| úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA kõídì ÿApG RBGBhPðA ôA Qvhð Qèôk óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA þéüæk úG BñG îùð Qèôk wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG BølÏG ô lzð úP×â râpø ôA ïçÞ ok Bùð@ qA þgpG úÞ o k QvðAõPð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO

:ÿlídìoõK

| QuA ÿpýâ|ÿAo qA êHÚ úG ÉõGpì RB×éhO pPzýG úG þðBìq ú ^ ú Þ ëAõu òüA úG iuBK ok ÿô .QuA ûly ØéhO úG óBìqBu pâA :Q×â ,lýñÞ|þì þâlýuo ó@ }oArâ óBHùãð ÿAoõy ô þüBÃÚ ÐWApì úG lupG ÿApG pPzýG Bì úÞ|òüA óBýG BG ÿlídìoõK .løk|þì úÞ þüBø|ûBãPuk úG :kpÞ oBùÊA ,îüA|û kAk pÞnO ÿpýãzýK ô kõzð oApßO úÞ îükAk|þì QyAkkBü lñPyAk þOB×éhO pPzýG òüA lyBG {ñO|îÞ ô îèBu þOBGBhPðA ÿBÃÖ RBGBhPðA ÿBÃÖ ÿApG ÝB×OA òüA úÞ kõG Bì ÿ|ú×ýÊô oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo .lP×ýð oõzÞ þuoqBG óBìqBu îñÞ|þì pßÖ ú`ð@ :kpÞ óBzðpÆBg úÞ QuA úðApýãzýK RBìAlÚA løk ïBXðA lðAõO|þì pPzýG þgpG ô lðkpÞ }õâ þgpG îüA|û kAk pÞnO ÿkôlc BO .lðkpßð }õâ óAl ñ ^

îükAk|þì QyAkkBü lñPyAk þOB×éhO úÞ þüBø|ûBãPuk úG kõzð oApßO úÞ óBìqBu úÞ|òüA óBýG BG oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo ÐWApì úG RBGBhPðA ûoBGo k Ao þüBø|}oArâ {ÎõHPì RB×éhO pPzýG :kpÞ oBùÊA ,QuA û kpÞ ëBuoA ÈG püm ÐWApì ÿApG úÞ QuA ÿpýâ|ÿAo qA êHÚ óBìq úG ÉõG pì þÚõÛc oBãðpHg }oArâ úG .kõy|þì û kBPupÖ þüBÃÚ þ×Ç¿ì òýíévíèA ô ïçuæA QXc ,BñvüA ÐìBW ûBãzüBíð úýcBPPÖA ÿ|úýyBc o k ÿlídìoõK óAoBãðpHg ÐíW ok úýüBÃÚ ûõÚ úèBu þu kpßéíÎ BøAlülðBÞ qA þßü úÞ lüA|û kpÞ ïçÎA úÞ|òüA ûoBGo k ,lüoAk Ao }kBñuA ô áoAlì ô QuA qpdì {OB×éhO îø þOB×éhO îP×â ,îP×ãð Ao ÑõÂõì òüA òì :kpÞ oBùÊA

þgpG þßyrK ÿBø|àíÞ qA ÿkõÏu þPñÇéu óAlðBg úG úPvGAô ÿpHg úßHy ú»ýG pÏèA ÿpHg úßHy .kAk pHg óApâ|Jõy@|úG óApùO ok þWoBg ÿBø|úðBhOoB×u óApâ|Jõy@ BG õvíø ÿklÏPì ÿBø|}oArâ ô oBHgA úPynâ úP×ø àü þÆ úÞ o k pÛPvì þWoBg ÿBø|úðBg|RoB×u qA þgpG :kAk pHg ,QuA û kpÞ pzPñì óApùO úßHy òüA.lðkAk oApÚ AôAlì koõì Ao úHñy qôo ÿBø|ÿpýâo k óBcôpXì óApùO þPèôk ÿBø|óBPuoBíýG úG úÏWApì qA fôpXì óApâ|Jõy@ xpO ÿBÎkA BG òýñ`íø |.|lññÞ|þì ÿoAkkõg þPèôk ÿBø|óBPuoBíýG úG òPÖo qA óBcôpXì òüA :kAk úìAkA kAk }oArâ Bì oBãðpHg ,ëBc òüA BG.|kpßð ÿA|ûoByA Bø|úðBhOoB×u òüA ïBð úG ú»ýG pÏèA ô þvýéãðA úÏHO àü óApùO ÿkAq@ óBGBýg ok ûly|QyAkqBG óApâ|Jõy@ óBýì o k .lðA|úPyAk oõÃc rýð þðBíè@ úÏHO 2

oõìA o k úégAlì êÞpì ô BìBG ôA RAoBùÊA :úýuôo ûlñüBíð QuA óApüA þégAk )kõvíø( ÐÖBñíèA ápPzì ÿBøoõzÞ óõývýíÞ õÃÎ "ØýéPðBK äè@" –õßvì

áAoBG" RAoBùÊA ,)úýuôo óBíèoBK ÿBýéÎ wéXì( úýuôo óõýuAolÖ ÿAoõy ûoBG o k óBíè@ îËÎA ol¾ "êÞpì çãð@" ô Bßüpì@ ÿoõùíW wýüo "BìBG ôA ØýéPðBK .QvðAk oõzÞ òüA þégAk oõìA o k oBßy@ úégAlì Ao óApüA ÿBøkAlüôo :Q×â úýuôo )ÜÆBñì( "rðõýâo" ÿoArâpHg BG õâô Q×â o k úHñyôk qôo ôly oArâpG þééíèA òýG ÿBøkoAlðBPuA ÜHÆ óApüA ok ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA úðõâ pø :kôrÖA ÿô .koAk Ao Ao@ klXì }oBíy QuAõgo k Üc ûBâkAk BùñO oõzÞ àü þégAk oõìA o k þWoBg QèBgk ,úñýìq òüA o k pãük oõzÞ QuAõgo k úý¾õ O ò ý ñ ^ : kpÞ eüp¿O úýuôo wéXì ûlñüBíð òüA .kõy þì Jõvdì êÛPvì iuBK ó@ úG IuBñì oõÇG lüBG êéì óBìqBu ô lðq þì îøpG Ao BøoõzÞ RBHS þüBø lññÞ þì }çO BùýG pÒ ,pýgA ÿBùèBu o k :Q×â úýuôo þðBíèoBK ïBÛì .løk lñøk pýýÓO RBGBhPðA úXýPð òPvðAk oBHPÎA þG ÜüpÆ qA Ao BøoõzÞ þgpG ÿBùPèôk ÿAoõy .îükõG løBy óBPvWpâ ô òüApÞôA o k Ao õüoBñu òüA qA ÿA úðõíð Bì ô ûlñüBíð 170 qA {ýG úÞ QuA úýuôo óBíèoBK ÿBýéÎ wéXì úýuôo óõýuAolÖ .koAk

pýgA úéDBÒ o k f õP×ì óBñ`íø ûlðôpK àü óBíùPì {Ûð úG þøBãð

| lðly kAq@ óBXðq pýgA ÿBø þìAo@Bð óBâlypýãPuk úíø

| 20 pýgA ÿBø þìAo@Bð ô RByBzPÒA o k :Q×â óBXðq JçÛðA ô þìõíÎ óBPukAk ïBùOA úG kAlÏO òüA qA p×ð Qzø BùñO úÞ lðly pýãPuk óBXðq óBPuA o k p×ð QìAlð oBùÊA BG úÞ lðkõG ûly QyAkqBG þðõðBÚ oApÚ BG ô þìõíÎ îËð o k ëçPgA ÐíW ok úHñzßü pùÊ ÿlídì êâp×ÏW| | .lðly kAq@ lùÏO ókpLu ô þðBíýzK ô þPc ô lñPyAlð ÿp×ýÞ úÛGBu kApÖA òüA qA àü aýø úßñüA óBýG BG óAoBãðpHg Roõ¾ ÿBùyçO BG :kôrÖA ,lðkõHð ókAk ÿAo ÈüApy lWAô rýð Bùð@ qA þgpG QýÏÂô løBy óBPuA ok úðBPhHyõg þìBËPðA ô þPýñìA ÿBùðBâoA ïBíO úPÖpâ ô ûBñâ þG óBðAõW BG koõgpG ëBHðlG úßñüA óBýGBG ÿô.îükõHð ÿkBc ô JõéÇìBð ÐÆBÚ Roõ¾ úG ûlññÞ àüpdO êìAõÎ BG BìA :kAk úìAkA ,îýPvýð óBüõXzðAk RBGBhPðA îPvýu úßñüA pG lýÞ BO BG úìAkA ok ,ÿlídì êâ.ly løAõg koõgpG ØéhO ô IéÛO óBßìA úÞ QuA ûly òüôlO ÿA úðõâ úG þìçuA ÿoõùíW o k óBâlñüBíð ,BùÚôlñ¾ òüpÊBð kõWô :kôrÖA ,koAlð kõWô úPÖBü óBìqBu ô þuBuA Qüôo êGBÚ ô þOBÎçÆA îPvýu pG óApÊBð rýð ÿkBüq kAlÏO BG òýñ`íø ô BøkrìBð ïBÛì RBzüBìpÖ óBXðq óBPukAk| | .koAlð óBßìA IéÛO ,BùÚôlñ¾ êgAk ókõG QvðAk RBÖçPgA þìBíO JBÇhèA ê¿Ö Ao óApùO úÏíW qBíð o k ÿpHøo îËÏì ô þðõðBÚpýÒ ÅApPÎA ,ápdO aýø ûqBWA úè îËÏì RBzüBìpÖ BG :kpÞ lýÞ BO ô | | .ly løAõhð û kAk }BzPÒA þOBGBhPðA IéÛO ô ØéhO Áõ¿g o k rýð þüBÎkA pâA :lyoô@kBü ,ÿlídì êâ | | .kõy úDAoA lñPvì Roõ¾ úG lüBG lyBG úPyAk kõWô BøkrìBð ÿõu qA qA þßü kBPu ÿõu qA }oArâ úu BùñO RBGBhPðA qôo ok úßñüA óBýG BG ÿô BøkrìBð wßÎ kõWô :kôrÖA ,ly ê¾Aô ApukAk úG óBXðq ok þOBGBhPðA ÿBøkrìBð Ð×ð úG Ýôlñ¾ ÿBÃÎA qA þßü ÔýéHO ,ÿAo ngA IÏy qA þßü ÿôo úG ôo þèBuoA }oArâ ,ÿAo ngA ÿBø úHÏy qA þßü ok úÖpÏO ólì@ îÞ ô kõg ÿAlülðBÞ .QuApukAk úG

1388 pýO| 1 úHñyôk |164ûoBíy ,îP×ø ëBu

pOAõO BG Bøqôo òüA úÞ ÿA úìBðpG .kqAkpK þì þìçuA ÿoõùíW ïBËð úýéÎ pG ïBùOA kApüA ok Bßüpì@ Qèôk pýãG ÝõÛc AoBâqBu òvdì pÂBc ëBc ok .kkpâ þì {hK ÿpPzýG ÝõÛc AoBâqBu JBùy }pvK ô |VOA| ô " õPýPvðA òPãñýyAô" ," rüApKpPñüA òßüpì@ " ûoBGok oBPuA þéük úÞ QuA ÿA úvuõì "õPýPvðA òPãñýyAô" .QuA AkpÖ õükAo pýãG püqô ,óõPñýéÞ ÿoçýø Áõ¿hì oôBzì óAõñÎ úG xAo wýðk óly Jõ¿ñì QéÎ þGpÒ JõñW ÿBýu@ ÿBø oõzÞô ]uoB×[ Yýég oõìA ok ,ûldPì RæBüA úWoBg oõìA ÿoBßíø òýñ`íø ô þãPvGAô QéÎ úG xAo JB¿PðA" :lvüõð þì ,óApüA úéíW òì qA úÞ "Ýpy ÿBø QuBýu ÿApG òPãñýyAô õPýPvðA" pýËð þüBø ûôpâ BG ôA òýzýK ÿBø þGæ qA rýð "rüApKpPñüA òßüpìA" úvuõöì ".lyBG þì QuA êýDApuA óAoAlÖpÆ .lñPvø óApüA þìçuA ÿoõùíW ok þuBýu ïBËð pýýÓO óBøAõg úÞ QuA þPvýðõýù¾ Jõ¿ì óçÞ BG úÞ QuA Býu óBìqBu þíuo ûlñPupÖ rýð |V.O.A| Bü Bßüpì@ ÿAl¾ .lñÞ þì QýèBÏÖ þìçuA ÿoõùíW úýéÎ oõzÞ òüA ûpãñÞ úWkõG þgpG kBÛPðA koõì AoBâqBu òvdì {ýK ÿlñ^ þPc úÞ kõG ÿlc úG BO ôA þüAõuo kõg ÿApG oõzÞ óAqoA òPgôpÖ QíýÚ úG Ap ^ ú Þ QÖpâ oApÚ oõzÞ qA ZoBg óõýuqõKA ok ÿô úýéÎ þWõì úÞ kõG ûlññÞ rEízì ÿlc úG ôA ÿBøoBPÖo ô lñÞ þì úüBìpu IvÞ .ly pýâApÖ rýð òýzð ZoBg óBüoApÖ óBýì

RkBùy" ,kõy þì {hK õükAo qA eH¾ 8 QÎBu úÞ úýÎçÆA òüA ok ,kkpâ þì lýÏu ,ÿõHð kArùG òýíùPì pãük BPuAo òüA ok .kkpâ þì ïçÎA Bíuo "ÿpýízÞ ókAk ûõéW lýùy ÿApG ïAlÚA òýìôk .lðkõG BøkBñÚ þ×Ç¿ì ô þðApùO ôpvg ,óBüoBXc Ð×Opì Áõ¿g òüA ok ïBùGA òüpO þé¾A BO QuA ûkõG ÿô ÿApG ÿqBu lvW ÿpýízÞ õ é ð B ß ^õÚ okBð ô þðApùO pHÞA þéÎ óõ`íø ÿkApÖA ûApíø úG ôA BPuAo òüA ok .kkpâ þãñøBíø ÿApG ô úPÖo Apøq QzùG úG òýñ`íø ôA .lðkõG ÿqBu lvW ok þé¾A òýíùPì þüBuBñy óõ`íø þðõðBÚ êcApì ïBíO úÞ þèBc ok .lññÞ þì }çO ÿpýízÞ lvW òÖk ,þüBWo óAlýùy ûoBGok òÖk qõXì oôl¾ ô þðõðBÚ þßyrK pËð ïçÎA ,úñüBÏì ,kBvWA ûoBGok êcApì òüA qA àý`ýø ,QuA úPÖpâ ïBXðA êìBÞ Roõ¾ úG óBüpPÖk ô pñøBG QyAkqBG ,65 ô 63 ëBu ok oBG ôk RBìBùOA òüA úÇuAô úG ôA .kkpâ þíð þÆ ÿpýízÞ ØÚõPì Bø ÿA ûlðôpK îø pãük ûApíø úG ôA ûlðôpK ô kAq@ ,þuBýu ÿBøoBzÖ BG BìA ly BìA ,ZoBg ÿlýéÞ ÿBø QýèõEvì qA oôpì úG ,ôA ÿôo pG QýuBvc úG úWõO BG .lükpâ |.kAk úìAkA äñW pgAôA BO òýãñu ÐüBñ¾ }pPvâ óBìqBu ûpülì QEýø ok Ao kõg oõÃc àütOApPuA RBÛýÛdOrÞpì BG îzy ô îXñK Qèôk ok þéýídO äñW óBüBK qA lÏG| QyAk ÿoBßíø lðkõG ëBÏÖ ó@ok óBüoBXc óõ`íø {ðBPuôk úÞ ÿoõùíW QuBüo óBâoA óAõñÎ úG óBýÞ úÛéc ÿBÃÎA òüpOpSõì qA þßü óAõñÎ úGAo kõg ,òüAoBñÞ ok ô ,úÏìBW úìBðqôo oBzPðA qA {ýK AoBâqBu .lñÞ þì þÖpÏì oõzÞ ok þñük úèBdPuA þé¾A lÏG .kõG úñü@ úìBð úP×ø ,ó@ RBüpzð úéíW qA úÞ kpÞ þì ûoAkA Ao þOBÎõHÇì ÿA úvuõöì úG BùñO úð Aokõg ûp ù ^ AoBâqBu ,kAkpg ïôk RBGBhPðAok RBcç¾A úùHW ÿqôpýK qA þé¾A ëõEvì óAõñÎ úG úßéG Qèôk ÿkB¿PÚA qAkpK úüpËð ô þuBýu ëBÏÖ àü óAõñÎ .lñÞ þì fpÇì ÿkAkpg ïôk ÿBø úìBðqôo òüpO ÀgBy qA úÏìBW úìBðqôo úévéu ok ôA .kõy þì fpÇì "þðlì úÏìBW úìBðqôo òýPvhð" óAõñÎ úG úÞ ÿA úìBðqôo ÐüBÚô qA lÏG AoBâqBu QüBùð ok .QgAkpK ÿoBßíø úG rýð ÿlÏG ÿA ûpýXðq ÿBø úìBðqôo QüBu qA þgpG ûly pzPñì IèBÇì òýñ^ îø ô ûBãzðAk ÿõÞ ok 1382ëBu ûBì kAkpg BG rýð oBG òüA BìA kõy þì QyAkqBG þéì QýñìA úýéÎ ïAlÚA ïBùOA úG ÿô qA êÛð úG Bø .kõy þì kAq@ óAlðq qA îzy wéXì óBâlñüBíð qA þgpG QüBíc úG wLuô wýéãðA úGô kõy þì ZoBg oõzÞ qA úXèBÏì ÿApG óAlðq qA ÿkAq@qA lÏG ÿô rÞpì pülì pÂBc ëBc ok AoBâqBu òvdì .kõy þì oBâlðBì BXð@ok ô kôo þì Bßüpì@ þì ûoAkA |I C A| pËð QdO îýÛPvì oõÆ úG úÞ QuA òPãñyAô ok p¾BÏì óApüA RBÛýÛdO pHg pýv×O þðõürüõéO úìBðpG ok ûkAq|ÿoõð BÂpýéÎ ûApíø úG þãP×ø oõÆ úG ÿô| |.kõy ô òýøõO úG xBñyoBÞ óAõñÎ|úG ,kõy|þì {hK Bßüpì@ ÿAl¾ þuoBÖ óõürüõéO qA úÞ

ïçÎA óBýÒBH¾ ,ÿkrü îýøApGA ,þOõøæ ûApíø úG JçÛðA Qvhð ÿBøqôo ok ôA | | | .kõG ûBLu RBÛýÛdO ô RBÎçÆA ëõEvì ÐÇÛì òüA ok ôA .lðkpÞ ûBLu êýßzO Ao óApãyBzPÒA þølðBìpÖ úÞ pýgA ÿBøqôo ok }BzPÒA kBXüA ok pSõì êìAõÎ qA þßü úG RBGBhPðA qA {ýK ôA .QuA AoBâqBu òvdì ,QuA úPÖpâ ûlùÎ pG Bßüpì@ ÿAl¾ qA pâAô koAlð pPzýG ÿAo óõýéýì 11 BO 7 kAtð ÿlícA úÞ kõG ïõù×ì òüA ÿBÛèA þK ok Rly îËñì oõÃc BG RBGBhPðA YüBPð ïçÎA qA wK ôA .QuA ûkAk jo IéÛO kõy ïçÎA qôpýK qA .QuA úPgAkpK óApãyBzPÒA àüpdO úG ... ô AkpÖ õükAo ,Bßüpì@ ÿAl¾ ok xlñùì ÿpýãPukô þãðBg wHc ÿBÎkA ,QuA úPgAkpK Bøqôo òüA okôA úÞ þOBÏüBy ÿmõ×ð p¾BñÎ þüBuBñyok Bì {ýK qA {ýG QÚk ok kpÖ òüA ÜGAõuoôpì .QuA ÿõuõì ÿBùèBuokôA ,QuA 1334 lèõPì ,AoBâqBu òvdì lídì .Qvýð ØÇè qA þèBg ,lülW Bßüpì@ úG ÿõñýéüA ÿsõèõñßO ÿõPýPvðA ûBãzðAk qA òPÖpâ }pünK BG ,JçÛðA qA {ýK îýøApGA BG BXð@ok ô kpÞ|þì ÿoBßíø óBíévì óBüõXzðAk þìçuA ÿBø|òíXðA BG ô QÖo qA ZoBg {hHükAq@ QÃùð QürÞpì QüõÃÎ úG rýð þOlì qA wK .ly Bñy@ ÿkrü .QuõýK õOByõè êÖõð úG JçÛðA ZôA ÿBøqôo ok ÿkrü îýøApGA úý¾õO BG .lì@ok oõzÞ úñgo qBÒ@ úÞ QyAk ûlùÎ pG Ao ïBìA óBñhu úíWpO úÞ kõG þðBvÞ qA þßü Bøqôo ó@ok koõì þüBßüpì@ÿBø úðBuo ÈuõO BøoBG Bøqôo òüA úÞ ÿpìA .kõG óõýGçÛðA Ùõ×¾ úG ôA îýøApGA ,þOõøæ ïõcpì ûApíø úG JçÛðA Qvhð ÿBøqôo ok ôA .kpýâ þì oApÚ pÞnO ok ôA .lðkpÞ ûBLu êýßzO ïçÎA )ÜGBu ûBzÒBG( pc óBâkBK ok ...ô óBýÒBH¾ ,ÿkrü pãük ûBLu lñ^ êýßzO úG úWõO BG .kõG ûBLu RBÛýÛdO ô RBÎçÆA ëõEvì ÐÇÛì òüA ûBLuqA ûôpâ òüA BG ûApíøô ëApHýè p¾BñÎ IéÒAô ly ïBÒkA îø ok Bø ûBLu òüA QüBùð ok ok AlPGA .QuõýK õükAo úG ô ZoBg ûBì òülñ^ Qynâ qAlÏG rýð ÿô ,lðly ûkBùð oBñÞ úé¾BÖ úG .ly oAk ûlùÎ Ao õükAo lýèõO Qüpülì wLu ô þuBýu ÿBøpýv×O {hG Jõ¿ñì þüApWA oõìA ok oôBzì ïBÛì îDBÚ ô þÎBíPWA–þuBýu óôBÏì óAõñÎ úG þÞlðA òüløBXì óBìqBu QüõÃÎ úG ÿô úÞ kõG þèBc ok ÿõHð kArùG BG ÿô þøApíø .kõy þì ÐüBñ¾ RoAqô ûoôk ok Ao ÿõHð kArùG ,óôBÏì óAõñÎ úG ô kõG ûlì@ok rýð þìçuA JçÛðA ô óBPvýu ÿpüqô Qvhð úG ÿpýízÞ kõÏvì ëBÛPðA| |.kpÞ þì þøApíø rýð òýãñu pPÖk ok ÿpýízÞ rýð þOlì ô QÖpâ ïBXðA ÿô ÈuõO ,ó@ úéK úG úéK lyo ô óB P v ^õéG Qvhð pPÖk oBX×ðA qA wK ÿpýízÞ þðBìqBu ÿBÛOoA rXG ôA .kõíð ÿoBßíø ÿô kõg qA wK| |.QyAk >ÿpýízÞ RkBùy< þéÏW pHg oBzPðA ok ÿA ûlíÎ {Ûð ,ÿpüqô ÈuõO ô îýËñO ÿA úýÎçÆA ,kõy þì oApÚpG ÿpüqô Qvhð ok úÞ ÿA úðBìpdì úvéW ëBuoA ïçÎA QùW Bíýuô Al¾ úG ÿõHð kArùG þÎBíPWA þuBýu óôBÏì AoBâqBu òvdì


óBìõO |100 :QíýÚ

þÞõg ÿArð@õé×ð@ !óApüA o k 1Á

{hK Apì ÿAl¾| !lýñßð

l

l

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /|ÿolñßuA þéÎ pPÞk IÇì IñW – óBßyrK 1|0 óBíPgBu oõüpùy ûl×ø ëôA – ëBízÒBG ûAoBù^| ,rüpHO| /kBâoBuBK :NB^ /|wükpK :þÖApâõPýè / þüBÚ@ îÊBÞ :þüAo@ úd×¾ /oBüpùy úýéO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA| /ÿkBHÎ úéèAlHÎ:þDApWA oõìA/pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA www.shahryaronline.ir

lýuo rüpHO úG oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þðBGrýì

1388 pýO1 úHñy ôk , 164ûoBíy îP×ø ëBu

shahryarema.news@yahoo.com

þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿApG| ïAô ïçÎA þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ëBu ok þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO ïAô ÔéHì :kpÞ .ly òýýÏO óBìõO oArø 500 ÿoBW òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo ,BøqBHg pHÞA þéÎ óBzðpÆBg ÝõÖ IéÇì óBýG òí Zõì oBãðpHg BG õãP×â ok þÎBíPWA 20 þÎBíPWA òýìBO óBìqBu úPvzðqBG oArø 400ô óõýéýì àü qA :QgBu .lðõy þì oAkoõgpG óBìqBu þ¿ý¿hO ïAô qA l¾ok óBãPvzðqBG ÿApG ïAô Àý¿hO ÿApG ÿA úWkõG óõñÞ BO :kAk úìAkA ÿô .QuA ûlzð úPÖpâ pËð ok þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óArýì ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo óBìõO koBýéýì 2500 Ao óBãPvzðqBG ÿpíPvì {üArÖA þ¿ý¿hO úWkõG QgAkpK þ¿ý¿hO úWkõG qA ïõu àü BùñO ëBvìA :QyAkoBùÊAô kpÞ ïçÎA úWkõG êÞ lüBG úWkõG óõðBÚ xBuApG úÞ QvýèBc ok òüA ,kõy þì .kõy QgAkpK ÿoBW ëBu óBãPvzðqBG þ¿ý¿hO oô@kBü ,þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApýãG ÿpíPvìô óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo 2500 þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG ÿpíPvì óArýì {üArÖA oõËñì úG :ly óBãPvyqBG oBýPgA ok xoõGok úÂpÎ êGBÚ ïBùu IèBÒ ok óBìõO koBýéýì . QÖpâ oApÚ þÎBíPWA òýìBO òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG úG QèAlÎ ïBùu ÿoAnâAô úG ûoByA BG ,BøqBHg òýìBO óBìqBu óBãPvzðqBG qA l¾ok5 :QgBu óBzðpÆBg þÎBíPWA .lðlzð oAkoõgpG QèAlÎ ïBùu qA þÎBíPWA

!kpÞ aýK úéýPÖrüpHOo k ûAo püqô| ?|kôo|þì BXÞ úG kôpPzø oAlðBìpÖ

8

? lñðqþ | ìiýì ô êÏð úG óApülì ïAlÞ 8

þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíðkôpÖôqApÖ 8

?lðkõG Bø úÞ rüpHO ÿBø þPyAkqBG|

þðApüA úèBu 16 óAõWõð àü úG ÉõGpì |A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG koõì òýèôA ê¾æA

8

úGBzì B«ÛýÚk þÞõg ÿArð@õé×ð@ xôpüô .QuA òßíì þøBãzüBìq@ xBíO ÜüpÆ qA QuA òßíì Bíy .lñÞ þì QüApu þèõíÏì ÿArð@õé×ð@ ûly wíè kApÖA òüA ÈuõO ç « HÚ úÞ þüBýyA ô fõÇu wíè Bü û kõè@ kpÖ BG çPHì ÿoBíýG òüA úG kõg þñýG ô óBøk ô î z ^ ú G ó kq Quk wLu ô lðA êHÚ qôo àü qA Èýdì úG xôpüô òüA oBzPðA ,û kõè@ kpÖ àü o k .lüõy þì úìAkA çPGA qA wK úP×ø àü BO ô kõy þì qBÒ@ ÿoBíýG îDçÎ Ñôpy qA BG IOpì Ao kõg óBPuk lüBG ÿoBíýG òüA úG çPGA qA ÿpýãzýK ÿApG .lGBü Bü lýñÞ þì úÖpu Bü úvÇÎ úÞ þðBìq B«¾õ¿hì ,lýüõzG óõGB¾ ô J@ xpPuk o k óõGB¾ ô J@ pâA ô lükpâ þìqBG úðBg úG óôpýG qA úÞ þPÚô .lýñÞ û kB×PuA Quk ûlññÞrýíO ÿBø ës qA lýðAõO þì ,Qvýð .lürýøpLG ,lðA û kõè@ úÞ þüBø óBvðA BG àükrð xBíO qA B«¾õ¿hì ,lñyBG û kõè@ QuA òßíì úÞ þcõÇu ô BýyA úG ókq Quk qA óAoõPuo ô Bø NBy þÖBÞ ÿBø rýì lñðBì( lürýøpLG þìõíÎ òÞ BìA o k .) ...ô Bø û kpð ,þìõíÎ êÛðô êíc êDBuô o k ûpýãPuk ,Bø .lürýøpLG kõg óB í z ^ ô þñýG ,óBøk úG ókq Quk qA ïBãñø B«íPc ,lýPvø Arð@õé×ð@ úG çPGA úG áõßzì kõg úÞ þOoõ¾ o k ûApíø úG ëBíPuk pâA .lüpýãG Ao kõg þñýG ô óBøk ÿõéW úÖpu ô úvÇÎ pGApG o k Ao kõg Yðo@ þégAk QívÚ úÖpu Bü úvÇÎ ïBãñø ,lüoAlð òüA úG çPGA Rly óõñÞ BO .lðõzð û kõè@ óBPðBPuk BO lüpýãG þñýG ô óBøk .QuA û kõG ÈuõPì ô Øý×g lc o k ,kApÖA qA ÿoBývG o k ÿoBíýG óBPuoBíýG ok óly ÿpPvG óôlG ÿoBíýG òüA úG çPHì kApÖA qA ÿoBývG .lðA úPÖBü êìBÞ ÿkõHùG xôpüôl ÿBøôoAk QÖBüo k BG ô

àüpHO | | oõK þdPÖ óçuoA ÿBÚ@ JBñW þìçuA ÿAoõy wéXì ok òüpÖ@ Alg ô pHýéÞ ïpPdì ûlñüBíð ûBâok qA ,ûkõíð ÅpÎ àüpHO wéXì|ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýDo óAõñÎ úG Ao þèBÎ JBñW úPvüBy | JBhPðA

xoA òýéÏÖom@ QÞpy

|. îüoBPuAõg ÿqôpùGô QýÛÖõì þèBÏOpÃc ÿApG QülcA

Ùp¿ì ÿõãèA fç¾A ëBu ,1388 ëBu

?kõy þì ûkB×PuA ó@ qA óApdG ÐÚAõì o k BùñO úÞ QuA àütOApPuA ÐHñì àü þñýìqpüq J@ lýðAk þì Bü@ .îýñÞ úíýG Ao óBíðAlðqpÖ ûlñü@ ,þñýìq püq J@ ÐGBñì qA þÛÇñì QyAkpG BG

ÿqoôBzÞ |kBùW óBìqBu þìõíÎ ÈGAôo þÚpy óBXüBGom@

|úÛÇñì J@ þìõíÎ ÈGAôo þÚpzðBXüBGom@

.QuA û kpÞ lýÞ BO Bø Quk ÿõyô Qvy ô úvÇÎ ïBãñø ok ëBíPuk úG ÜÖõì óBìoõzÞ úÞ QuA >püô þìBPéuA< ÿoBíýG òüA óBìo k ÿôoAk oõzÞ êgAk o k ôoAk òüA pÂBc ëBc o k ô ûly ôoAk òüA óõýuæõìpÖ úÞ kpÞ ïçÎA B«íuo þðBùW QyAlùG óBìqBu òüA qA {ýK .kõy þì lýèõO úíø òýPvhð òüA .QuA ûly qBÒ@ þÞõg ÿArð@õé×ð@ þðBùW ÿpýâ úíø êÞp ý G k ò ^ RoBâoBì îðBg .QuA pýgA ëBu 40 o k þðBùW ÿpýâ |A | Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úÞ QuA û kpÞ ïçÎA þðBùW QyAlùG óBìqBu ú ^ B O þ í uo ïçÎA òüA úßñüA .QuA ûlýuo þðBùW ÿpýâ úíø úécpì úG îùì þéýg ,koAnâ þì pýSBO Bø Qèôk úðApýãzýK RBìAlÚA pG ûqAlðA òüA BG úéGBÛì ÿApG QuBø úP×ø óBùW ÿBøoõzÞ pPzýG úÞ Ap ^ Q v ý ð Ñõýy úÞ QuA òüA {upK òüpO îùì óõñÞ A .lðA ûly û kBì@ ÿoBíýG lülW Ñõð .lyBG á BðpÇg lðAõO þì ûqAlðA ú^ BO |A| Ñõð ÿArð@õé×ð@ ØzÞ Bßüpì@ô àürßì o k )1388( 2009 ëBu o k úÞ þÞõg ÿArð@õé×ð@ óBâlðpK kBc ô þðBvðA ,þÞõg ÿArð@õé×ð@ ÿBø xôpüô qA þHýÞpO ,ly ÿçPGA qA ÿkoAõì ,àürßì o k þÞõg ÿArð@õé×ð@ Ñõýy qA {ýK .QuA )1355( 1976 ëBu ok Bßüpì@ ok ÿoBíýG òüA úG þðBvðA ô þìAk û kpPvâ ÿArð@õé×ð@ îDçÎ .kõG ûly }oArâ )1386( 2007 ëBu o k òýLýéýÖ o k ô ,úÖpu ,IO þñÏü þðBvðA ÿArð@õé×ð@ úG Bø óBvðA óBýì o k þÞõg kApÖA qA þgpG .koAk QøBHy þãPvg ô Bìpu xBvcA ,ko kpu ,ko kõéâ .lðõy þì ÕAp×PuA ô ëBùuA oB^k ÿoBíýG òüA úG óly çPHì qA wK rýð ÿArð@õé×ð@ þÏÇÚ ÀýhzO úG o kBÚ óBßyrK Bø QøBHy òüA QéÎ úG xBvc ÿBø QvO ïBXðA BG ÈÛÖ ó@ þÏÇÚ ÀýhzO ô lñPvýð þÞõg

àüpHO

kBG þìApâ ) ûBìpýO 7 þèA 1 ( J@ úñýùG Ùp¿ì úP×ø

|

| | oõK þdPÖ ÿBÚ@ JBñW

pùyom@ô õßuA,rüpHO ïkpì ïpPdì ûlñüBíð

þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíð ÐíXì wýDo IDBð

ëôA|wýDo IDBð óAõñÎ úG Ao þèBÏOpÃc JBhPðA ,û kõíð| ÅpÎ àüpHO ,úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ ô ÜÖõì ,úÛÇñìô þéì Üðôo ô úÏuõO o k úÞ îüoAôlýìA . lýyBG oAlüBK pâæBG pHÞA þéÎ

óõývýíÞ wýDo óAõñÎ úG Ao þéÏGBñW JBhPðA òvc îüoAôlýìA ,û kõíð ÅpÎ àüpHO ,wéXì ÿkB¿PÚA . lýyBG lñéG pu ô ÜÖõì ,lülW QýèõEvì o k| |

ëõEvì óApülì òíXðA wýDo

ëõEvì óApülì òíXðA wýDo |

ô úWõO êGBÚ FBýyA òPyA nâ BW qA , êýHìõOA ápO ïBãñø ôokõg êgAkok ...ô Qgõu RoBÞ , òýyBì RoBÞ , þPíýÚ .lýñÞ ÿoAkkõg AlW þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA QðôBÏì

ÿoô@ kBü ÿoAkkõg AlW qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô äük úéýuõG úGp ókoô@koAô qA .ly løAõg qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG êíÎ òüA Apüq lýñÞ

pâæBG pHÞA þéÎ þÚpy óBXüBGom@ RBÎõHÇì|

úèBu 16 óAõWõð àü úG ÉõG pì |A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG koõì òýèôA lýüBO ,ûly óApùO koAô û kAõðBg ûApíø úG úÞ Bßüpì@ îýÛì ê¾æA þðApüA o k úPynâ úP×ø kpÖ òüA ,QyAlùG RoAqô þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úG .ly QÖpâ oApÚ {üBìq@ koõì þv×ñO Qðõ×Î îDçÎ BG oõzÞ úG kôoô ïBãñø qA .ly þÏÇÚ|A |Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úG ÿô ÿçPGA {üBìq@ òüA o k ô RBìAlÚA ô oBíýG ÿApG þðBìo k RBìAlÚA ,ÿoBíýG ÀýhzO óBìq ÿBø óBìo k BG pÂBc ëBc o k úÞ ly qBÒ@ ÿô óBýÖApÆA ÿApG úðApýãzýK | .QuA ûly }oArâ {hHPüBÂo oBíýG þìõíÎ ëBc ,úPÖpâ Roõ¾ Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG {y qBÖ úPynâ úP×ø QyAlùG þðBùW óBìqBu| pG úÞ kpÞ ïçÎA Ao ÿoBíýG òüA þðBùW ÿpýâ úíø þüBùð úécpì þñÏü |A | jo óBùW ÿBø ûoBÚ ïBíO o k ûlñü@ ûBì {y ÙpÊ ÿoBíýG òüA xBuA òüA úéíW qA óBùW oõzÞ 84 o k ÿoBíýG òüA pÂBc ëBc o k .kAk løAõg QyAlùG þðBùW óBìqBu .QuA ûly }oArâ óApüA úüBvíø oõzÞ Q×ø þGBüqoA >ÈuõPì< Ao |A Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG þðBùW ÿpýâ úíø Rly koõì àü þÏÇÚ ÀýhzO úG úWõO BG QyAlùG RoAqô .QuA û kpÞ Ñõð ÿArð@õé×ð@ ÿoBíýG úG ÿoôpÂpýÒ ÿBø RpÖBvì qA úÞ kpÞ úý¾õO óBñÆõíø úG oõzÞ o k |A | 20 BG Bßüpì@ pýËð ÿoBíýG òüA ÿæBG Ñõýy BG ÿBøoõzÞ ûtüô úG ,BøoõzÞ pýËð þÚpy JõñW ÿBýu@ ÿBøoõzÞ ,AkBðBÞ ,àürßì ,çPGA koõì oArø óBíè@ ô óBPvéãðA lñðBì þüBK ôoA ÿBøoõzÞ qA þgpG ô lñéüBO ,òýLýéýÖ QyAlùG RBßð QüBÎo pG òýñ`íø úðBhOoAqô òüA .lññÞ ÿoAkkõg qA û kB×PuA ,óBüçPHì BG àükrð xBíO qA ÿoAkkõg ûtüô úG ,ÿkpÖ

: ïpPdì ûlñðAo

| | ÿkBñì BÂpýéÎ pPÞk ÿBÚ@ JBñW

þÚpy óBXüBGom@ RBÎõHÇì|

ÿpuApu úìBð úP×ø

shahryar e ma weekly

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

:þÎBíPWA òýìBO óBãPvzðqBG óõðBÞ wýDo

8

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

ÿpuApu úìBð úP×ø

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

Ao| kpì òüA !?| lýuBñy þì

ïõéÒô ApÎBy ÿkBÛ èõ þñì R pýc Akõ ütð@ ÿk B ÛèAk ûl ðô q ôA õu þßð Bu áo ôA ÿk B Ûèô ô òýìrýð BÚo ôA , BÛè Ak áo ôA pýðæôk Ak oæ oB ìAk ÝBüBu úð óBÚ pý ðæ õu ól ñýXñü õ Eu ,pè qõ â óo õâ

|

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

kõg ÿpùzíø úG Ao kõg ÿBW ,ÿkBÎ QüõÃÎ úG úWok ërñO BG rýð úWkõG ô úìBðpG ëôA wýDo IDBð ô pøA ïkpì ûlñüBíð óBdüo ÿkõÏvì ,õu pãük qA . kAk ÿkBñì pPÞk QüõÃÎ úG ô koôBýð ÿACo lülW RBGBhPðA o k rýð RBÛýÛdO ô }qõì@ óõývýíÞ QÛHu ÿõâ ÉBHOoA òüA o k úÞ þvÞ BùñO ûpg æBG ô ly ÐðBÚ oõGrì óõývýíÞ ÿkBÎ ïkpì ûlñüBíð oõK þdPÖ óçuoA ,kpÞ kõg ó@qA ,kõg ÿBø þðBPuA îø pãük qA Ao óAõñÎ úG ,ó@ qA ZoBg ô wéXì ok kõg RçìBÏO QüõÛO ô Bø }çO BG úÞ kõG pHýéÞ úG ,ûlükpâ ëlG óBâlñüBíð òüpO ÿA úðBuo ,ëBc òýÎ o k ô òüpOoAnâ pýSBCO qA þßü . lükpâ JBhPðA wéXì ÿkB¿PÚA óõývýíÞ wýDo óAõñÎ

******

ÿoArâpG óBìq pýýÓO ,oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo óBGrýì rüpHO oBHgA îøA qA ... ô óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì .QuA þÚpy óBXüBGom@ þyqoô þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þðBGrýì :Q×â þÚpy óBXüBGom@ ëBHýèAô QEýø wýDo .lýuo rüpHO úG oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þOBìlÛì úécpì :kôrÖA þãýHðAõük Büôo úéèA|ZpÖ .ly løAõg oArâpG rüpHO þðBGrýì úG ôk úÛÇñì oõzÞ óBðAõW þOBìlÛì úécpì :QyAk oBùÊA úìAkA ok þÚpy óBXüBGom@ ëBHýèAô QEýø wýDo ôk úÛÇñì o k úÞ ly løAõg oArâpG úÛÇñì o B ù ^ o k oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô óApùO ,òüôrÚ ,óBXðq ,óçýâ ,þG pÒ óBXüBGom@ ,êýGkoA ÿBø|îýO rüpHO þðBGrýì úG .lðoAk oõÃc óAolðqBì ô oõzÞ óBðAõW þðBìpùÚ ëBHýèAô ÿBø|QGBÚo þOBìlÛì úécpì :kpÞ óBzð pÆBg ÿô .ly løAõg oArâpG ûBì pýO 25 qA rüpHO þðBGrýì úG ôk úÛÇñì ,óæõEvì RlÎBvì BG QuA lýìA :Q×â Bø|QGBÚo êdì Áõ¿g o k þùéèA|ZpÖ oBýPgA ok Bø|QGBÚo ÿoArâpG ÿApG rüpHO þ×üpy|oõK ÿp×ð oArø 6 wýuBO ûqBO òèBu .kpýâ oApÚ óBPuA ëBHýèAô QEýø kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì ÿoArâpG óBìq pýýÓO * rüpHO ok óBýðApüA xBuA pG :Q×â þÚpy óBXüBGom@ YðpÇy QEýø wýDo ,Býð|ÿlícA lüpÖ òývc óBìq óBPuA þðlG|QýG pO êÞ ûoAkA ô oõzÞ YðpÇy óõýuAolÖ BG ûly ïBXðA QÛÖAõì û ko ok óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì ÿoArâpG .kpÞ pýýÓO rüpHO YðpÇy úðBg óBGrýì úG óApvK ëBu 20 püq þñu û ko ok óBýðApüA kBýLíèA ûoôk òýìõu YðpÇy ÿBø|QGBÚo Qvhð úécpì :kôrÖA ÿô óBPuA 30 oõÃc BG ûBì pýO |Q×ø BO ûBì pýO ëôA qA kõG opÛì óApvK ëBu 20 püq þñu RBÛGBvì þøBãzðAk RBðBdPìA êýèk úG úÞ kõy oArâpG þvýDõu }ôo úG oôk 9 o k .kõy ëõÞõì ûBì pýO 23 BO18 úG ûpùì 180 oõÃc BG Bø|QGBÚo òüA ëôA úécpì :kpÞ eüp¿O úìAkA o k Býð|ÿlícA Bø|QGBÚo òüA pOpG îýO 10 rüpHO ok Bø|QGBÚo óBüBK qA wK ô oArâpG rüpHO ok QulG oArâpG Ao ïôk ô þüBùð úécpì óBGrýì pùy ô óBPuA ok ÿoBW ëBu ûBì òíùG o k .kõy Àhzì óBìpùÚ ûp ù ^ B O l ñ ñ Þ|þì þÚpy óBXüBGom@ óæBùðõð þðBìpùÚ þPzÞ ÿBø|QGBÚo óBGrýì lðpì* óBXüBGom@ óæBùðõð þPzÞ RBÛGBvì þÚpy óBXüBGom@ þPzÞ QEýø }oArâ úG .ly løAõg oArâpG lðpì óBPupùy þðBGrýì úG þÚpy o k ûBì pýO 12 ô 11 þÚpy óBXüBGom@ þðBìpùÚ óæBùðõð kAq@ þPzÞ RBÛGBvì BO 1373 lèõPì ëBùðõð óApýâ|þPzÞ ô oArâpG ØéPhì ó qô 11 ok lðpì óBPupùy | | .lðoAk Ao Bø|QGBÚo o k oõÃc Üc 1375 | | :þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýGpO êÞ pülì|

kõy|þì rýùXO rüpHO àýPuBñíü s òèBu

òí þÚpy óBXüBGom@ úG kõg pýgA RpÖBvì o k ÿpGApOô ûAo püqô kõy þì úP×â óBüpXì ô óAoBßðBíýK oBÞ ûõdð qA ,óBXðq –rüpHO ûAo kAq@ RBÏÇÚ qA þgpG lükqBG ûAo kAq@ òüA þDApWA RBýéíÎ ok úÞ úPyAk ó@pG Ao òýèõEvì ô úPyAk ÿpýËð îÞ kBÛPðA ûlßzðAk QuBüo úG pXO ëBu 20 úÞ þðBùHùG lýíc pPÞk . lðôpG ûAo B¿Î úG Quk, ûsôp K l ñ ^ þ D ApWA Qüpülì,püqô QðôBÏì ,QÏñ¾ô îéÎ þPÏñ¾ ûlßzðAk óApíÎ óBñ`ð@ ,koAk kõg úñýzýKo kAo óõGoõu ûBãzðAk þãPgõì@ {ðAkô îùì ÿ { è B ^ ú G û Ao kAq@ ûsôpK pu o k Ao pÂBc oBãðA êùu óApülì ô þÆBg óAoBßðBíýK JBÇg pÂBc óAoBßðBíýK ô óApülì úG ÿô ! QyAlð úýWõO óAõO wÞ aýø úÞ lýzÞ úG koAk ,lyBHðlÛPñì lðôo òüA qA pâA þvÞ ô lýñßýì oBÞ Bíy úÞ þÏÂô òüA BG kõíð pG Ao ïBßdPuA ô þíßdì ó@ úG ûõÞ úP×â Bíy úG þvÞ ú ^ ! l ñ Þ þì QðBýg oõzÞ {ðAk ú ^ B G oBÞ òüA !? ...ô }BLG ô rüpG ôlürüpG á Bg û kBW püq ó@ ÿBW úG ô lüoAk QÖAp¾ úG úíø ,püqô JBPÎ òüA qA wK ,QuA pÞm óBüBy ?QuA oBâqBu þPüpülì ô oBG òüA þPuAo úG ô . kõy ApWA Qý×ýÞ òüpPùG úG oõGrì ûsôpK ÀÚAõð BO lðA û kBPÖA úð lñPyAkoApÚ ÐÆBÚ ô lñíðAõO pülì àü ,kBPuA àü pGApG ok þDApWA óAoBÞolðA Quk | !oBãð êùuô þðBñ`ð@ xBñyoBÞ àü

ÿoBG oBÇÚ òýG ÿkoõgpG úðõã`ýø :úÞ úPyAk oBùÊA þDõãP×â o k þìçuA þñýñ`ñüA RAoBùÊA ô ûlzð ïBXðA rüpHO – úÒApì – óApùO pývì o k ÿpÖBvìô BG kôpPzø oAlðBìpÖ pÖ þñvc úÞ QuA þèBc o k òüA! QuA Ädì JnÞ úG Bùð@ ëBÛPðA ô p×ð 39 óly fôpXì qA oBÇÚ ôk koõgpG RBýDrW eüpzO xôpg ïk lñðAk |þíð ç C ÏÖ óBâlñðAõg ëBc pø úG |! kõG û kAk pHg óBPuoBíýG | | !Ao xBHÎ RpÃc îvÚ Bü lññÞ oôBG Ao

******

òíXðA pýGk rýì@ àüpdOô áõßzì ÿBùPÞpc ëBHðk úG kõy þì ûlýñy úÞ ú`ð@ úG ïkpì ÜüõzO ô YýýùO o k rüpHO ÿBø ûBãzðAk qA þßü þìçuA ûly QyAkqBG þìBËPðA ô þPýñìA êìAõÎ ÈuõO ,ûkBùð ïBð þðlì þðBìpÖBð .QuA û kõíñð IünßO Bü lýDBCO Ao pHg òüA þíuo ÐHñì aýø óõñÞ BO úÞl ñ ^pø, o B ù ^ o k ,ÿpuApu ûly QüAløô áõßzì ÿBùðBüpW ÐHO úG QuA pÞ m óBüBy kõùzì þðõðBÚ pýÒ RBÏíXO ô þÆApÖA RBÞpc úðõãñüA rýð rüpHO óBupG@ ûAo òüA ókAk oApÚ îø oBñÞô RBGBhPðA qA {ýK úP×ø ôk ÿBøoBÏy ÿoô@ kBü úÞ û kõG BC×Çè .lñÞ þìpýv×OAooAkBñÏì êýédO àü ,RBGBhPðA qA lÏG RBìAlÚA BG BøoBÏy ÿoBÏy òüA ! úzýì QìBýÚ óApüA – úzG IéÛO pâA !lýñÞ úWõO oBÏy òüA úG puApu qA ûly QüAlø óBüpW BG óBìríø ,RBGBhPðA úG ûlðBì úP×ø ôk úÞ QuA ...BCPüBùð ô ly þì fpÇì ÁBg êìAõÎ ÈuõO oõzÞ

Bøûlýñy

RBGBhPðA qA wK úÞ úé¾Bc ÿBø þìAo@ Bðô RByBzPÒA þK o k| |kõy þì úP×â o k IéÆ Q¾pÖ kApÖA qA þÏíW ,QuõýK ÑõÚô úG ÿoõùíW QuBüo îøk ÿBùPßíýð ô BùßðBG ÿBø úzýy ô BøõéGBO IüphO ô òPvßy úG rýð rüpHO .lðkõíð lcAô QÞpy òüpÖBvì þìBËPðA êìAõÎ ÈuõO óApãGõy@ òüA qA p×ð 60 kôlc úÞ QuA þèBc o k òüA RBÏüBy qA þgpG pGApG o k rüpHO óBPukAk þÖpÆ qA .lðly QyAkqBG þPýñìAô úÞ úPyAk oBùÊA ,pýgA þðõðBÚpýÒ RBÏíXO o k ÿA ûlÎ óly úPzÞ pG þñHì ó@ qA pPHèBW .QuA ûlzð }oArâ BùGõy@ òüA o k þcôpXì ô úPzÞ úðõã`ýø ïAlß`ýø ,pãGõy@ óBâlypýãPuk ,rüpHO ïpPdì óBPukAk pËð ÜGBÇì úßñüA ****** ,wéXì ÿBø óõývýíÞ êgAk klXì RBGBhPðA ëBHðk úG| |kõy þì ûlýñy .lðA û kõHð þ¾Bg ÿAlülðBÞ oAlÖpÆ

****** òüA o k úÞ lñPyAk þDBøkôpÖôqApÖ Bø óõývýíÞ òüA ok þÚpy óBXüBGom@ óBâlñüBíð óAõñÎ úG óõývýíÞ òüA ÿkBÎ õÃÎ ô úðBýì ïkpì ûlñüBíð þíyBø xlñùì BPuAo p×ð 40 úG àükrð óly þígq qA kôpPzø oAlðBìpÖ úÞ þèBc o k kõy þì úP×â wýDo IDBð úG ëôA þvýDo IüBðqA þðBíco BÂo ô ô JBhPðA ÐüBñ¾ óõývýíÞ wýDo rüpHO –óApùO pývì o k ÿoBG ô ÿpG pÖBvì oBÇÚ ôk koõgpG pSA pG òüpÖBvì qA óõývýíÞ ëôA wýDo IDBð þãñøpÖ pPÞk úÞ QuA þèBc ok òüA . QÖBü ërñO ïôk ÿoõùíW òø@ ûAo þìõíÎ ÈGAôo pülì ,QuA û kAk pHg )kôpPzø úÛÇñì(

úXýPð Áõ¿g o k îýÛPvì QèBgk ô lñðAk þì lýüBO Ao BìBG ôA úðBÆBPdì Bßüpì@ þðAõOBð úG óBÎmA .lñðAk þì óByoõzÞ ÐÖBñì op úG Ao óApüA RBGBhPðA :kôrÖA óApüA RæõdO pG ÿoAnâpýSBO o k Bßüpì@ þðAõOBð úG óBÎmA BG òüBPyA òýÖ Bø AlülðBÞ qA þßü úG oõùzì óAkpâoBÞ úìBð o k îðAk|þì :Qyõð >ÿõuõì òývcpýì< úG ÿA|úìBð o k >úWoõy ëBíW< ****** ?QvýÞ ûkAq ÿoõð BÂpýéÎ êpýßvzì pì ýoýBÓývO ôG óóAAppüüAA úoGkkRôoôBÎÿçApÆGA Bÿßoüpôì@@ÐþíOBWÎçpÂÆABcóAõëOBòcìopkËîðñúÞGþôìQpßuÖA ûòlìy" Ao Rkõg óõìApýK ÿBø|xBñg IüpÖ ,ÿA|úPÖpâ oApÚ ûly ïBXðA êíÎ ".QuA >òýüBK oBývG< oõzÞ òüA þðBvðA ÿBøkAlüôo ÿBùPñì|þG Qíco }õÒ@ úG QzâqBG ÿApG BìA !ÿA|û kq pg@ îýu úG ô ÿA|û koõg ólñè òÞ Bu óõñÞ A ô û kpÞ þâlðq êýüApuA o k Bø ëBu úÞ û kAq ÿoõð BÂpýéÎ .Qvýð pük QÚô aýø ,lðôAlg þé¾A ûpùì lñßýì oBÞ wýéãðA ô êýDApuA þPýñìA ÿBø wüôpu ÿApG ô QuA ****** àü qA wK úÞ û kAq ÿoõð .QuA óApüA oõìA o k úýG pÏèA ô õüôA êO ,ólñè ÉBHOoA Qðõzg þ×ð ô þìBËPðA ÿôpýð ****** õðs ok Bßüpì@ô úýuôo ÿA|úPvø lyoA óBâlñüBíð ÿpýâ ûoBñÞ úG oõHXì ,þðõürüõéO úßHy àü òýGoôk êGBÛì o k þÚçgA þDAõuo QíùO pG þñPHì ô òüpÖ@ òíyk ô úðAqõO òýÞ ÿqBuBÃÖ pýýÓO ô Qðõzg þ×ð .kõG ûly ÿA úðBuo oBÞ qA BG êìBÏO ô þPuôk ô QHdì úG ,QÛýÛc pG þñPHì lülW ÿBÃÖ úG ApPÖA ô ô úýuôo ÿA|úPvø lyoA óBâlñüBíð ,ûlñü@ úHñyo B ù ^ ô úHñy|úu ÿBøqôo | .kpýâ oApÚ êíÎ úcõèpu lüBG rýð pãülßü ÿBøoArÖA|äñW þXüolO {øBÞ úìBðpG BO lñü@|þì îø kpâ õðs ok Bßüpì@ ÜHÆ þìBËPðA ÿôpýð :Q×â þìBËPðA ÿôpýð þølðBìpÖ òýzðBW óAkAo oAkpu .lññÞ þuopG Ao úÛÇñì o k ÿA|úPvø ****** û kpßð û kB×PuA ïpâ fçu úðõâ aýø qA óApãGõy@ ókpÞ ûlñÞ ApK ÿApG oõPuk .QuA þðBXñvÖo þíyBø pHÞA ûkAõðBg ÿBÃÎA qA òO YñK ÿpýãPuk ****** ûrDBÖ Bùð@ òýG o k úÞ þðBXñvÖo þíyBø pHÞ A û kAõðBg ÿBÃÎA qA òO YñK | ïBìA ïpcoAnâ IíG QvüoôpO QHÚBÎ îßc BG ô þüBuBñy þPýñìA óAoõìBì ÈuõO ,koõ g | þ ì î z ^ ú G rýð þíyBø kpÞ pX×ñì Ao kõg ô kpÞ oApÖ ïpc þèBíy Ðé Qíu úG þüBuBñy qA lÏG ÿô .lðly kAq@ ,lðkõG ûly pýãPuk þüBÃÚ ÐWpì .ly óApDAq qA òO úu óly fôpXì ô oAnâ IíG kpÖ óly úPzÞ UÎBG úÞ ****** wéXì wýDo oAlzø ****** pùy ok {ìAo@ qpì BøAlülðBÞ ô óõýuBýu lüBG úßñüA óBýG BG þìçuA ÿAoõy wéXì wýDo | pùy îùì ÉBÛð ô Bø óAlýì o k ,oBíypK oõÆ úG wýéK ûtüô ÿBøôpýð óõñÞ A îø kõè@oBHÒ ô IéÛO ókpÞ kBüpÖ BG :QyAk qApGA ,lññÞ AlW óApãGõy@ qA Ao kõg óAlýì o k Bøôpýð òüA rÞpíO .lðoAk ëpPñÞ QdO Ao ÑBÂôA ô lðA ûly pÛPvì .kpÞ ÿpýãýK Ao ÑõÂõì óAõO|þíð Jõg ,Bø|óBGBýg úG ólðBzÞ ô BÃÖ ókpÞ .QuA pãük ÿBW pø qA {ýG JçÛðA ****** óAqôpÖA {O@ þìBÞ Bð ****** þìBËPðA ÿôpýð oAlzø îËÏì RBðBýG úG ûoByA BG ÿpHøo îËÏì ïBÛì úG ÿA|úìBð o k þPñW lícA úéèA|Qü@ | þðõðBÚ pýÒ RBÏíXO óBcApÆ úG JBÇg þìBËPðA ÿôpýð ûlðBìpÖ òýzðBW ëBu þu ëõÆ o k :kpÞ eüp¿O ,úPynâ qôo úÏíW qBíð ÿBø|úHÇg o k úè koõì þüBÃÚ îßc úG lñðAlG lñzÞ þì Bø óBGBýg úG Ao ïkpì úÞ þðBvÞ:Q×â JçÛðA òüA úG þHýu@ ô lðqôpÖApG þzO@ lñPuAõg ïçuA óBñíyk ûBâpø úPynâ pýgA qôo l ñ ^ ok /.ly lñøAõg pýãPuk ô QÖpâ lñøAõg oApÚ óõðBÚ kpãýK .lðlðBì ïBÞ Bð lñðBupG .lðA ûly fôpXì þðBGBýg ÿBø ÿpýâo k o k þìBËPðA ÿôpýð óAoõìBì qA p×ð 400

o BH g A Èg rìpÚ

******

pýgA VkAõc ûoBGok þìBËPðA ÿôpýð úìBð| ,ÿõuõì òývcpýì úG JBÇg ÿA úìBð pýgA VkAõc ûoBGo k þìBËPðA ÿôpýð .Qyõð ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA ûoôk òýíøk ÿBøkrìBð qA þßü

******

xoBÖ YýégoklülùO ÿBø|J@ o k QuA ûBì 7 kôlc rìpÚ lñzÞ îWBùì úðõâ îÞ ApO úÞ|þèBc o k óBürG@ ÑAõðA ô þøBì òO oArø Bøl¾ åpì UÎBG óBíÎ ÿBüo k ô xoBÖ Yýég ÿBø|J@ þâqBPG îø þüBüo k ÿBø|xôpÎ þüBÖõßy ïBð úG lülW ÿA|ûlülK ,ûly .lñÞ|þì lülùO Ao Bì þGõñW

******

þPüõÞ ïBÛì ÙApPÎA îñÞ þì oõ¿O òì ,ÝApÎ o k ÿkAq@ ÿApG ûqoBHì ïBXðApu òPÖpâ pËðo k BG | RBGBhPðA qA lÏG {èB^ òýPvhð .lñßG óApüA o k þPèBgk óæA lüBHð Bßüpì@ úñýGBÞ êýßzO ,kAtð|ÿlícA kõídì ÿApG RBGBhPðA qA lÏG {èB^ òýPvhð ****** wýDo .ly løAõg rýãðA|UdG ôA Qvhð Qèôk óõ`íø úÞ ÿA|úñýGBÞ ,QuA Bø þüBßüpìA îýÛPvì QèBgk BølÏG ô lzð úP×â râpø ôA ïçÞ o k Bùð@ qA þgpG úÞ þéüæk úG BñG îùð Qèôk òüA :Q×â óApüA RBGBhPðA ûoBGo k pËðoBùÊA òüpO ûqBO o k óõPñýéÞ ÿoçýø | îXvñì þPèôk 1384 ëBu o k QvðAõPð ,lükpâ óBýG úPyAnâ oBñÞ óApüqô ÈuõO Bßüpì@ RBìBÛì BìA lññÞ êc Ao kõg þégAk Rçßzì úÞ QuBø þðApüA ûlùÎpG îýO .lñÞ þøApíø úèBuo B ù ^ ûoôk àü óBüBK BO Ao ôA lðAõPG úÞ løk êýßzO .lñPvø óApüA Qèôk BG ûpÞ Anì ÿApG þüBø ûAo ÿpýãýK úG lùÏPì .lýyBK îø qA Bø|îýO püBu qA pOkôq ôA ÿkB¿PÚA RAoBùÊA ,úWoBg RoAqô lyoA ÿBÃÎA úéíW qA Bßüpì@ Qèôk RBìBÛì |

:þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo

RArýùXO ëBüo óõýéýì 300 :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO êÞ pülì .ly rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy òèBu koAô àýPuBñíüs þyqoô ÿoBhÖ òývdìçÒ ,þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO þìõíÎ ÈGAôo qA êÛð úG :kôrÖA qôpìA àýPuBñíüs ûoBG ôk þüBÖõßy ô rüpHO ok àýPuBñíüs }qoô úÏuõO oõËñì úG .ly rùXì lülW JBHuA úG rüpHO þ¾B¿PgA òèBu rüpHO Bø|ëBu rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy àýPuBñíüs þ¾B¿PgA òèBu :QyAk oBùÊA ÿô Rlì òüA o k ô QÖo òýG oA ó@ þyqoô RArýùXO ïBíO ô ly Üüpc o B ^ k { ý K .QÖpâ|þì oApÚ óAoBßyqoô û kB×PuA koõì þíülÚ RArýùXO ô JBHuA o k rüpHO àýPuBñíüs :kpÞ óBzð pÆBg þÚpy óBXüBGom@ þðlG QýG pO êÞ pülì û kAk oõzÞ ô óBPuA þyqoô úÏìBW êüõdO þðBðBìpùÚ ô óBâoBPu êHÚ ÿBø|ëBu úìAkA ÿpãýG pì ô }qoô ú¾pÎ o k kõg RAoBhPÖA úG pÂBc ëBc o k úÞ QuA úÞ QuA úPÖpâ ïBXðA ÿBø|ÿoAnâ|úüBìpu þGBükAlÏPuA UdG ok þèô lñøk|þì kAk óBzð ÿpHÞ A pýèk òèBu ok ëBu 10 püq óAoBÞ àýPuBñíüs ÿp×ð oArø 2 {üBíø .lýuo løAõg ApÖ ÿkôq úG rüpHO àýPuBñíüs }qoô þDçÆ óAoôk úÞ oõÃc ô óBPuA àýPuBñíüs QEýø RBGBhPðA óBüpW o k :Q×â úìAkA o k ÿoBhÖ RArýùXO úñürø qA þzhG úÞ ly opÛì oõzÞ àýPuBñíüs óõýuAolÖ wýDo óõýuAolÖ Ao pãük {hG ô óBPuA þðlG QýG pO êÞ ûoAkA Ao Býðk qôo úG ô koAlðBPuA ô ly ÜÛdì pìA òüA úÞ kõy ÿoAlüpg óBíè@ oõzÞ qA RArýùXO òüA BO lñÞ òýìBO ëBüo óõýéýì 300 rüoAô ô oõzÞ àýPuBñíüs óõýuAolÖ ÿoBßíø ô RlÎBvì BG ô êüõdO û kBì@ RArýùXO òüA qA þzhG óBPuA þðlG QýG pO êÞ ûoAkA ÿõu qA .QuA rüpHO ÿpHÞ A pýèk lýùy òèBu ok I¿ð

BøúP×â

ô

rýì@ QýÛÖõì þPÏñ¾ RBìlg QÞpy o k þPÏñ¾ óBð Ræ@ òýyBì lýèõO fpÆ

Quk o k ÿBùPýèBÏÖ òýñ`íø ô BùülñíðAõO ÿBø ûqBu QgBu lñðBì QÞpy ÿApWA ô þDBvÞ lýùy óBGõOA ëkBHO êK ÿréÖ l ñ ^ ÿ B ù ñ è B u ,êâ ÿoõÚ êK ,óAoAluBK óBPuA þðlG QýG pO þðAlýì ô ôk ô ûoõËñì Èg ô úðBýì kæõÖ úðBgoBÞ pìoõ×üo ,òüôrÚ þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ òýyBì lýèõO .QÖpâoApÚ eÇvì

BG oõzÞ o k oBG òýèôA ÿApG eÇvì QÞpy òüA ok þðBíè@ QÞpy QÞoBzì ûAo BG kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ,kpýâ þì ïBXðA þPÏñ¾ óBð lýèõO ÿBølcAô ÿqAlðA ô lyo QùW o k Ùpãy þèõdO eÇvì ô lü@ kõWõG oõzÞ óBð QÏñ¾ þüBÖõßy BG IuBñPì ô þPyAlùG ,JõÒpì þðBð pPzýG ÿoBâlðBì ô ïkpì äñøpÖ ô úÛDAm QéÎ úG úÞ kõy Bø ûp×u koAô QhK ,JõéÇì Qý×ýÞ qA ÿoAkoõgpG pG ûôçÎ ÿrüo oôk ï lÎ ô QgAõñßü pSõì ïkpì QzýÏì ô kB¿PÚA ok úßñüA lýèõO o k oõzÞ þDB×Þkõg úG kõG løAõg kpÞ løAõg þùWõO óBüBy àíÞ rýð ï lñâ ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo QuA þñP×â. ûApíø úG þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð qA ÿA ûlÎ ô Bø QýèBÏÖ qA lükqBG oõËñì úG þìçuA RBìlg QÞpy þulñùì ô þñÖ RBìlg òüA êdì o k óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ óBüpW ok àükrð qA ô úPÖBü oõÃc QÞpy

o k úHñy qôo þùèAlHÎ BÂo:qõýðBßvüA òýyBì lýèõO Èg ûBâoBÞ qA lükqBG óBüpW eÇvì þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ Ræ@ òýyBì lýèõO qA ëBc úíø ok Bì :kôrÖA oõzÞ êgAk ok þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô wéXì :kôrÖA þùèAlHÎ. îýñÞ þì QüBíc ô óBâlññÞlýèõO þìBc ô óBHýPzK ûoAõíø ok óBð@ BG ÿoBßíø û kBì@ ô û kõG óBñüpÖ@oBÞ Rçßzì êc ô ÿpýãýK Áõ¿g ô BùðBìqBu BG ÉBHOoA êýùvO rýð ô þèBíPcA xlñùì úìAkAo k. lyBG þì BùðBhOoAqô RBìlg QÞpy êìBÎpülì ,þðApHìBu úDAoA BG óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ RBìlg ô BùPýèBÏÖ eüpzO úG þOBdýÂõO ô QüBíc oBPuAõg ô QgAkpK QÞpy ô ÐüBñ¾ úG óæõEvì úHðBW úíø úWõO RBìlg úDAoA òýñ`íø ô þégAk RAlýèõO qA ZoBg Ùlø ÿBøoAqBG úG þulñùì ô þñÖ RBìlg QÞpy êìBÎpülì. ly oõzÞ úßñüA óBýG BG rýð óApüA ÿqBuoõPÞ ApO þPÏñ¾ þPÏñ¾ óBð RArýùXO ô Ræ@ òýyBì lýèõO

î z ^

shahryarNo164  

shahryar, alma. www.e-alma.com