Page 1

2

Vol.6

No145 8pages

óBìõO |100 :QíýÚ | |

óAkqk úPukpu þüBüok

2

ÿpýâo k þyAõc þüAk þéÎ

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

ô kAtð ÿlícAoôpO| ! ÿA|úPvø ØÚõO

òürñG MíK àèBì|

3

jõüôqôk pýG ûkqõü pø,òüpè ûlÎô jõü ôqôA , BuoAô ôqõu òýPèAlÎ qBízýÓýü ûpEü pýG , oôq úè QèAlÎ qBízýÓýu úéÛÎqõ ö uõG,òvDk ûkqõü

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /| ÜýzüAom@ óBíPgBu, ò|ýìA j {Hð,| þuôkpÖ óBGBýg ,rüpHO| /óBýðpK :NB^ /w | ükpK :þÖApâõPýè /oBüpùy úéýO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA /pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA |1387om@ 11 úHñy ôk ,|147ûoBíy îzy ëBu

: kpÞ óAõñÎ úWkõG ô úìBðpG óõývíÞ wýDo IDBð þãñøpÖ pPÞk|

!QuA úýÞpO ëlì ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ QuA ïApc ÿoAkArÎ o k þÛýuõì| 6

}oôpK ô }qõìA~ RoAqô o kïAlhPuA 6

lýñÞ ïçÎA Ao ïApc ô ëçcþÛýuõì

6

pPgkpvíø ÿôopG ÿkpì þyBKlýuA

6

ûApíø ò×éO ÄHÚ krìoBÞõÓè

3

óBßyrK ûtü ô óBíOoBK|A~-ÿoõÖ } ôoÖ

ûtüô pPì |75 Akôlc sApPì úG ÿlcAô úÇÛð òüpPùGok þðBìokôþßyrKoõìA rüpHOoõüpùy|17óBGBýg |7 þèA |4 QÎBuqA|09144111091 ò×éO ûoBíy BG .lñüBíð ê¾Bc xBíO pùÊ qAlÏG

:þìApâ lðôpùy lñðBì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ûkB×PuA oõËñì úG...ô þvÞBO ô xõGõOA ÿpùy Z oBg Bü êgAk ÿBøkkpO úý¾õO Anè ,QuA pO {hG óBñýíÆA Roõ¾ ok óApøAõg «B¾õ¿g kkpâ|þì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ókõG BùñO .lñüBíð ûkB×PuA þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA QðôBÏì

Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo IüBð òývclídì.QuA úýÞpO oõzÞ ok ÿkB¿PÚA fç¾A úìBðpG ûly|þìõG úhvð QÛýÛco k ,îùð úG pXO :kôrÖA ,þüB×y lýùy oæBO êdì o k rüpHO ûBãzðAk óBüõXzðAk qA ÿkAlÏO ÐíW o k þãñøpÖ kõy|þì ÿpýãýK ,óApüA|þìõG ÈüApy BG Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ IèBÚ o k úýÞpO ÿkB¿PÚA ÜÖõì óõâpâk oõzÞ ÿkB¿PÚA oBPgBu ”BÏÇÚ ,kõy úPyAnâ ApWA koõì úG ÜýÚk ô Quo k pâA úìBðpG òüA úÞ ïBËð êìBy oõdì Q×ø ok ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ úßñüA óBýG BG ÿô.QÖBü løAõg þPHTì pýýÓO ô ûly ,kõy úPyAnâ ApWA koõì úG QuA oApÚ æBÞ ÐüqõO ô ÿoô ûpùG ,þOBýèBì ,ÿA úðAoBü ,þÞpíâ ,þßðBG úPHèA ô kõy|þì þuBñyoBÞ QÚk BG fpÆ òüA wéXì o k ûtüô þðõývýíÞ êýßzO BG :kpÞ eüp¿O fpÆ pâA :lyoô@kBü þãñøpÖ .lülùO úð lñÞ|þì ûBãð Q¾pÖ àü óAõñÎ úG fpÆ òüA úG wéXì ëõdPì oõzÞ ÿkB¿PÚA óBÞoA kõy Qüpülì þPuok úG wéXì ô Qèôk pËð lì ÿkB¿PÚA ëõdO ô îùì oBývG koAõì úéíW qA Ao þPýèBì ïBËð o k ëõdO ,wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð .ly løAõg pG RBýèBì7 óõðBÚ úÇGAo òüA o k :Q×â ô kpÞ óAõñÎ ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ok ûly ûoByA þuBuA ó@ ÿApWA ëBHðk úG rýð BøoõzÞ úýÛG ô kõy|þì ApWA óBùW oõzÞ 143 o k óõñÞ A îø û kôrÖA }qoA BG þãñøpÖ .îýøk òO óõðBÚ òüA úG lüBG oõzÞ þOBýèBì ïBËð ÿqBu ÙB×y ÿApG rýð Bì òüApGBñG lñPvø ÿBñHì :kôrÖA ,QuA òyôo úðækBÎ þðõðBÚ RBìlg ô æBÞ û kôrÖA }qoA pG RBýèBì úßñüA pG lýÞ BO 3 úð kpýâ|þì ÜéÏO RBýèBì úG ó@ qA ê¾Bc l¾ok 3 úÞ QuæBÞ Zôpg ô kôoô QíýÚ óõðBÚ òüA úPHèA :lyoô@kBü ô kpÞ óBýG þOBýèBì óBüoAõPì Ao ÝõÖ óõðBÚ óB×èBhì pPzýG ,ÿô .QíýÚ êÞ qA l¾o k oBßÖA QvðAõPð lüBG úÞ úðõãðA ô kpÞ oBÞ ÅBíÒA BG þðBuo ÑçÆA Ñõð o k rýð þOBýèBì oõìA óBìqBu {upK úG Qvzð òüA úìAkA o k òýñ`íø rüpHO ïkpì ûlñüBíð .lñÞ û kBì@ ó@ ÿApWA ÿApG Ao|þìõíÎ {yõK ô JBXc Ñõð pG þñHì óBüõXzðAk qA þßü {upK úG iuBK o k ÿô.kAk iuBK óBüõXzðAk 7 úd×¾ {yõK úñýìq o k þéßzì aýø óBßì òüA o k ûlñG :Q×â ,ûBãzðAk o k óBüõXzðAk

B ù ð B P up ù y q A o B ü p ù y o B ã ðp H g ô û l ñ üB í ð kp ü n K þ ì ë B Ï Ö 0411-|5541020 0411-|5535544

ÿoô@ kBü äük úéýuõG úGp ókoô@ koAô qA qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô êíÎ òüA Apüq lýñÞ ÿoAkkõg AlW qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG .ly løAõg þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

!?lðoõg|þì Ao RBcç¾A óAoôk Rpvc ïkpì Qìçu Áõ¿g o k óBñýíÆA Iüp oõÃc òüA úÞ þÖBð ÑõÂõì òüA lñ^ pø kpG|þì æBG rýð Ao RBGBhPðA úG úWõO BG :kôrÖA ÿô.Qvýð kõWõì ÿBø|þðApãð o k koAk|þìõíÎ oBßÖA o k þíOBg úÞ þøBãüBW ïkpì BñEíÇì ,RBGBhPðA o k ÿoõOAlülðBÞ Roõ¾ òüA ô QyAk lñøAõg RBGBhPðA o k oAkBñÏì ÿoõÃc qA þéýg ïkpì ÉBzðpK oõÃc ô QuA ïBËð Ð×ð úG Qèôk oõzÞ püqô.lñÞ| þì ÙpÆpG Ao Bø| úHDBy àü qA BñéüA BG kõg ÿõâô|Q×â úìAkA ok RBcç¾A o k :Q×â ô kAk pHg þéÏW ÿBø|þXñupËð ÿpu }çO IéÆ fç¾A þuBýu óæBÏÖ úíø úÞ þèBc þüBø|úìrìq lññÞ lÎBÛPì ûlñü@ RBGBhPðA o k QÞpy úG Ao|þìõíÎ oBßÖA BO lðoAk þãPgBu ÿBø|þXñupËð ÿpu àü qA RolÚ ÿBø|óõðBÞ þgpG úÞ kõy|þì ûlýñy o k úÞ QuA ûlñü@ oAõâBð VkAõc ÿApG þñý^ úìlÛì luo|þì pËð úG úÞ lðpG|þì ïBð pG þñHì þèAõu úG iuBK o k ÿô.kpÞ îýøAõg BzÖA Ao ó@ ÑõÂõì òüA ïôAlO Roõ¾ òì þÛéO :Q×â ? QuA ûly þÏÇÚ ûlñü@ RBGBhPðA ok þíOBg oõÃc Bü@ úßñüA o k oõÃc ÿApG ôA qA úÞ þüBø|QuAõgok úíø òüA úG úWõO BG þíOBg úÞ QuA òüA 15 qA {ýG þuBýu óæBÏÖ ïoAk ÑçÆA òì úÞ þüBXð@ BO þPc ô kõy|þì RBGBhPðA oõÃc pG þñHì Ao kõg úHèBÇì BO lñPvø óBzüA BG RBÚçì QGõð o k rýð óBPuA rW ÿA|ûoB^ þíOBg QuA þÏýHÆ ,lñðBupG ôA ÑçÆA úG RBGBhPðA ok þíOBg úG ûoByA BG ÿoæ ÿõuõì.koAlð RBGBhPðA ú¾pÎ o k oõÃc ô ïkpì úPuAõg }pünK ú¾pÎ qA þíOBg ÿpýâ|ûoBñÞ pG þñHì RBÎõHÇì ûBãzüBíð ok þG ôpÞ pËð oBùÊA óBñýíÆA ó@ ÿBøpHg úG òì úÞ û kpÞ pzPñì ÿA|úðBuo Ao pHg òüA :Q×â RBGBhPðA úìAkA Ao ó@ BñEíÇì ô û kpÞ qBÒ@ Ao þíOBg IüphO QuBø|Rlì úðBuo òüA Apüq ïoAlð pG þñHì û kAk kBùñzýK þG ôpÞ úÞ þèõìpÖ úG úWõO BG luo|þì pËð úG ô kAk løAõg lðAõO|þì ,QuA ïkpì ëBHÚA koõì úÞ ÿkpÖ JBhPðA ô Qýíßc ÿAoõy êýßzO þOBGBhPðA ÿBø|þXñupËð úG úWõO BG lcAô ÿAlülðBÞ òýýÏO ÿApG þHuBñì oBßøAo ÿBÚ@ qA pýÒ ÿpãük kpÖ løk óBzð Bø|þXñupËð ô Aoõy òüA úÞ þOoõ¾ ok lyBG RBGBhPðA ú¾pÎ qA lüBG óBzüA úÞ QuBñÏì òüA úG lñPvø ïkpì ëBHÚA koõì þG ôpÞ .lññÞ ÿpýâ|ûoBñÞ jo îùì ÝB×OA ôk lGBü oõÃc RBGBhPðA ú¾pÎ ok þíOBg pâA úßñüA óBýG BG ÿô óBHéÆ fç¾A ÑBíWA úÞ QuA òüA îùì ÝB×OA òýèôA| :QyAk oBùÊA ,kAk løAõg Bø|ûôpâ úíø ô kAk løAõhð jo Áõ¿g òüA ok ÿpËð ÙçPgA ô kõy|þì ÜÛdì pu QzK koAk ØéPhì ÿBø|û kõO òýG ok þíOBg úÞ|þíßdPvì ûBãüBW úG úWõO BG ÝB×OA òýìôk :kpÞ eüp¿O úìAkA o k óAoBG kBýñG ÿAoõy õÃÎ.lñGBü|þì oõÃc ôA RBGBhPðA ok ïkpì ÉBzð BG QÞpy IWõì þíOBg oõÃc úÞ QuA òüA îùì óApdG úíø îÒo|þéÎ Ao þñüpýy RApÆBg RBcç¾A óAoôk qA ïkpì .kõy|þì kBü úG ,lðkoô@|þì kõWô úG RBcç¾A Qèôk ÿApG úÞ Bø|þyApO|êßzì ô Bø|þñüpÖ@ þOBÚB×OA ô lðpýâ|þì óBøk úG Rpvc QzãðA úPynâ úG ûBãð BG ïkpì qôpìA ô lðoAk ó@ úG QzâqBG Rpvc ïkpì ûpù^ o k ûly UÎBG kAk jo ëBu lñ^ òüA þÆ úÞ kpÞ|þì AlýK úìAkA óAoôk ó@ pâA lññÞ|þì xBvcA ïkpì ô kõy ûløBzì çìBÞ óAoôk o k ÿoæ ÿõuõì.lðkõHð ôpG ôo êßzì BG þWoBg ô þégAk êüBvì o k òýñ^ òüA AlPGA qA òì :Q×âô kpÞ ûoByA óBüApãèõ¾A Qýíßc ÿAoõy úG õâô Q×â òüA óBüBK ï lÛPÏì ô lðoAlð kAtð ÿlícA pu QzK ókBPvüA rW ÿA|ûoB^ óBüApãèõ¾A úÞ îP×â .lðoAlð Ao kAtð ÿlícA qA pýÒ pãük ÿAlülðBÞ ókpÞ fpÇì RoBvW Bùð@

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

!ïõéÒôA pÎBy jõ ü ÿr üA ólPÚAl ¾,p éü pýDôqöõ u

þgpG ÈuõO þéÏW ÿBø|þXñupËð þgpG ïBXðA qA RBcç¾A Qèôk oõzÞ püqô oAõâBð VkAõc ÿApG þñý^ úìlÛì BøoBÞ òüA :Q×â ô kAk pHg RolÚ ÿBø|óõðBÞ îýøAõg BzÖA Ao ó@ û kpK QzK ûlñü@ ÿBøqôo þÆ ó@ ïôAlO Roõ¾ o k ô QuA ûlñü@ úG ûoByA BG ,”BñéüA”oBãðpHg BG õâô| Q×â o k ÿoæ ÿõuõì lcAõèAlHÎ.kpÞ ok ú`ð@ :Q×â ,RBGBhPðA Qìçu Áõ¿g o k þðBXñvÖo þíyBø ÿBø|úÒlÒk ô ïBËð óAqõvèk úíø ÿBø|úÒlÒk kAk jo îPzø wéXì ô BøAoõy RBGBhPðA qA þvÞ îø qôpìA úG BO BøAoõy RBGBhPðA o k :kôrÖA ÿô.kAk {üArÖA Ao JçÛðA úG lñPvðAõPð îø wéXì òüpÊBð þPc ,koAlð þÎçÆA Bø|Ýôlñ¾ Qyõðpu qoBHì óõýðBcôo ÐíXì lyoA õÃÎ.lññÞ AlýK þupPuk úñýìq òüA o k ïqæ RBÎçÆA QdO p×ð oArø ôk úG IüpÚ îPzø wéXì RBGBhPðA o k :kpÞ eüp¿O úìAkA o k óApdG BG þÎõð úG Ao RBGBhPðA òüA ô lðly ZoBg QGBÚo úðôkpâ qA IýXÎ òüôBñÎ qõñø rÞ Apì þgpG RBGBhPðA qA ëBu|àü úG IüpÚ Qynâ qA lÏG ô lðkpÞ ôo úG ôo QÎlG þÎõð úG lüBG Ao ó@ úÞ Bø|úüôo òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð Àhzì {×ýéßO QuA JçÛðA óAqõvèk úÒlÒk ókpGæBG ô ïkpì ÿAo úG|þìApPcA|þG pãðBzð ,lýìBð JçÛðA qA lÏG ô êHÚ o k óBzüA RAqoBHì úÞ QuA þíyBø ÿBÚ@ kApÖA òüA qA þßü úÞ .lðõy|þì óApãð ,lñýG|þì Ao RB×éhO òüA þPÚô ô Qvýð ûlýyõK þvÞ pG oBùÊA ,Qvýð þíyBø ÿBÚ@ úÒlÒk ÈÛÖ ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG ÿoæ ÿõuõì ô lðoAk RBGBhPðA Qìçu Áõ¿g o k Ao þðApãð òüA ïBËð óAqõvèk úíø :QyAk þðApãð òüA ,RBGBhPðA óBüpXì ô óApÊBð óly Qulßü êýèk úG þéÏÖ ÐÇÛì o k o k :Q×â êHÚ ÿBø|Qèôk o k RBGBhPðA ÿoArâpG úG ûoByA BG ÿô.QuA ûly lülzO Bü lñPyAk RBGBhPðA úG QHvð þüBø|þèõÓzì|ëk þøôpâ pâA úPynâ ÿBø|Qèôk þüApWA ÿBø|ûBãPuk Apüq .RoBËð ûBãPuk Bü kAk|þì óBñýíÆA Bùð@ úG þüApWA ûBãPuk kõWô úG þHvð óBñýíÆA àü ô lðkõG ØéPhì ÿBø|{üApâ ô RçüBíO BG RoBËð ô ÿpãük ó@ lññÞ þÇhO óõðBÚ qA lñøAõhG ûBãPuk ôk òüA qA àü pø pâA úÞ lì@|þì óly Qulßü :kpÞ lýÞ BO óAoBG kBýñG þèBÎ ÿAoõy õÃÎ.kpýâ|þì Ao {üõéW þOçßzì úÞ ÿkApÖA qA ÿoBývG QuA ûly IWõì RoBËð ô þüApWA ÿBø|ûBãPuk ú×ýÊô ïBXðA þüApWA RBýø IèBÚ o k qôpìA lðkõG û koô@ kõWô úG RoBËð pOBÖk o k Ao pG løAõg|þì þvÞ ú^ úÞ QuA ûly IWõì Ao þüBø|þðApãð ÑõÂõì òüA ô lññÞ ô lñyBG úÛýéu àü qA kApÖA òüA þPÚô :ly oô@kBü ÿô.lñÞ RoBËð kApÖA òüA kpÞoBÞ ÿBÚ@ ëBTìA úG úÞ lññÞ AlýK þèõìpÖ òýèôõvì lüBG lyBG ûly Qulßü RoBËð ô ApWA úG ÿA|úylg RoBËð ô þüApWA RBýø óly ú^oBLßü úÞ lñøk óBñýíÆA þíyBø QuA ûlzð ïBXðA úèBvì òüA BùñO úð qôpìA BO úðB×uBPì .lñÞ|þíð koAô RBGBhPðA ê¾A óApülì oBPÖo Ñõð úßéG ûlzð ïçÎA þðõðBÚ ô þíuo Roõ¾ úG þzhG óBñýíÆA þñÏü ïkpì úG lüBG óæôõvì úßñüA óBýG BG ÿoæ ÿõuõì.QuA û kôrÖA Bø|úÒlÒk pG þüApWA lídì oõÃc úG lññÞ|þì êíÎ óõðBÚ oAlì pG RBGBhPðA óBýèõPì úÞ lñøk óBñýíÆA ÿqBu kBíPÎA ÿBøoArGA qA þßü :Q×â ô kpÞ ûoByA ûlñü@ RBGBhPðA ok þíOBg ÿBø|ûBãPuk kpÞoBÞ pG RoBËð ô ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK o k ïkpì oõypK oõÃc RBGBhPðA ok ÉBzð ô oõy BG ïkpì pâA :kpÞ eüp¿O ÿô.QuA RoBËð ô þüApWA .luo|þì êÚAlc úG óõðBÚ o k ØéhO óBßìA kõy pýâApÖ Bùð@ oõÃc ô lññÞ QÞpy koAnãG ú¾pÎ úG BK þíOBg lñðBì ÿA|ûpù^ úÞ lPÖA|þì ÝB×OA þOoõ¾ o k ÑõÂõì òüA JBhPðA úG qoBHì óõýðBcôo ÐíXì ÿrÞpì ÿAoõy õÃÎ.kõy þHÇÚ ôk RBGBhPðA ô ô îP×ø oôk ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA o k óõýéýì 22 ÿæBG ÿAo BG þíOBglídì 22 QvðAõO úÞ þðBìq o k ëõHÛì ûpù^ óAõñÎ úG þíOBg :Q×âô kpÞ ûoByA îPzø Roõ¾ ok BñEíÇì lðkAk ÿAo ôA úG óBñýíÆA BG ïkpì ô lñÞ kõg ó@ qA Ao ÿAo óõýéýì QuA þÏýHÆ ô lì@ lñøAõg ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK úG RBGBhPðA o k klXì oõÃc

www.shahryaronline.ir|

lýðAõhG òüçð@ Ao oBüpùy

óApüA ëBHOõÖ ûlðq úðBvÖA ÿpÚBG îüpÞ :B×ýÖ BG þyoArâ þÆ )B×ýÖ( ëBHOõÖ þééíèA òýG óõýuAolÖ QüBu BðpüA }oArâ úG úÞ lñPvø þüBýu@ óBâoBPu álðA :Qyõð ”QzâqBG þðApüA óAlüq“ óAõñÎ ëBHOõÖ òýG o k úvðApÖ þéì îýO ÜGBu óBPýKBÞ ”óAlüq òülèA òüq“ óõ`íø lÏG úÞ ”ÿpÚBG îüpÞ“ óBýì òüA o k BìA .lðA|ûly êülHO ûoõÇuA àü úG óBPuôk êülHO ûlðq úðBvÖA àü úG ,1998 þðBùW ïBW úG óApüA þéì îýO ólðBuo qA ûqAlðA|úG þéì îýO qA ÿpÚBG ïBãñøkôq þËÖBcAlg úPHèA.QuA BñTPuA ,ûly þðBùW ïBW RBÛGBvì o k {zgo k qA lÏG óAlüq .QyAlð QýíøA ”ôrüq“ þéì îýO þPÚô wßÎ pG ÿpÚBG BìA ,kAk óBüBK kõg þéì ëBHOõÖ úG óBíè@ 2006 îýO o k pãük QÖpâ îýí¿O ,lñÞ kõϾ 2002 þðBùW ïBW úG QvðAõPð óApüA úuõuô êGBÛì o k ÿõvðApÖ ûoõÇuA úßýèBc o k òüA kõWô BG.lñßð ÿqBG þéì óAlüq“ úG ÙôpÏì ÿpÚBG ,lñÞ|þì QìôBÛì ëBHOõÖ ú¾pÎ úG QzâqBG ÿBø ïBW þOBìlÛì o k RAoBìA pGApG }oõzÞ þéì îýO pýgA oAlük o k ”óApüA úG BG úèBu 34 òßüqBG òüA.QuõýK ”þüAk þéΓ óAkpâBy ÐíW úG þðBùW ,ëBu {y qA lÏG kõg þéì úÛGBvì òýèôA o k þOBýc êâ àü ólðBuo píS ÿpÚBG qA RõÎk BG þüAk.lølG óBzð Ao kõg þâkBì@ QvðAõO|þíð òüA qA pPùG qA úÞ þüBùð@ BìA ,kpÞ úÞõy Ao þðApüA óAoAkAõø ,RAoBìA BG úÛGBvì qA êHÚ ok úzüo îýí¿O òüA úÞ lñðAk|þì Jõg lñPvø þéì îýO þíülÚ óAoAlÖpÆ 1993 ëBu òDôs 6 þñÏü qôo àü o k ÿpÚBG ô þüAk.koAk úñüpük ûpÆBg àü Qzø QÚBÖo lÏG úG óBìq ó@ qA ô lðlýyõK Ao þéì îýO òøApýK oBG òýèôA ÿApG òßüqBG ôk òüA úÞ lýzßð þèõÆ.lðkpÞ úG pXO þéì îýO o k Ao ÿpíSpK úèBu êâ ÄHð þüAk úßýèBc o k ,lñPÖpâ ûlùÎ pG Ao þéì îýO þé¾A ÿBø {Ûð òüpPùG qA þßü óAõñÎ úG êýèk òýíø úG ô QÖpâ Quk úG Ao þéì îýO ÿBø êâ pßPHì ,þðBýì Èg o k þâlðôk BG ÿpÚBG ,ly êülHO óBùW iüoBO óBðréâ þOBìlÛì RBÛGBvì óBüpW o k ôk òüA ÿoBßíø.ly ÿoBývG þOBýc ÿBø úG kõϾ Ù@ þéK úÛGBvì o k óApüA ,lýuo kõg ZôA úG 1998 þðBùW ïBW oApÚ Ùnc úðBPu@ o k kõG IÛÎ êâ ôk þPÚô BýèApPuA êGBÛì þðBùW ïBW þéâ BG þüAk wLu ô kpÞ óApHW Ao Bùð@ qA þßü 71 úÛýÚk o k ÿpÚBG úÞ QyAk lðBzÞ ÿôBvO úG Ao úXýPð ,kpÞ úPgAkpK ô úPgBu ”ÿrürÎ kAkAlg“ ÿApG úÞ þéì îýO o k Bùð@ ÿqBG ûpÆBg úßñüA úG úWõO BG.kpÞ kõϾ óApüA þéì îýO ô þéΓ ÙAp¿ðA qA lÏG þüAk úÞ kõG þÏýHÆ ,QuA ûlðq Bø ûpÆBg o k qõñø þüAk.lñÞ JBhPðA Ao ÿpÚBG ,þðBýì Èg ókpÞ pK ÿApG ,þéì îýO qA ”þíüpÞ RAoBìA BG ÿqBG o k îýðAõO|þì ô QuA þâorG òßüqBG ÿpÚBG :Q×â óBìq ó@o k Ao óApüA þéì îýO óBñßüqBG ô óAoAkAõø ÿpÚBG QzâqBG.îýñÞ JBvc ôA ÿôo o k úÞ þðõñÞ þéì îýO õÃÎ BùñO ”BýÞ ÿôlùì ÿlùì“ ,kpÞ û kq óBXýø òí ,QuA û kpÞ ÿqBG ÿpÚBG oBñÞ o k úvðApÖ 1998 þðBùW ïBW þOBìlÛì lñG ôqBG ókAk ,koAk ÿkBüq þéì úG pXO îüpÞ | :QyAk oBùÊA ÿô qA ëBHÛPuA |‰.QuA þâorG oBhPÖA òì ÿApG ôA úG þðBPýKBÞ

****** :òü ôpK

lðBíG RAoBìA o k wýèõLupK ÿBùèõK BG þHÇÚ lüoAnãG Ao kõg ëõK þHÇÚ :Q×â óApùO wýèõLupK ëBHOõÖ îýO ÜGBu þG pìpu .lyBG ÿô QzâqBG ëBHðk úG þvÞ lüBHð ô kpÞ QzK wýèõLupK úG ô QÖpâ lðAlG lüBG þèô ;ïkpÞ QüBíc þHÇÚ qA BøoBG :QyAk oBùÊA òüôpK þéÎ Q¾pÖ ôA úG þÖBÞ ûqAlðA|úG wýèõLupK ûpülì QEýø ô þðlG QýG pO óBìqBu Ap^ îðAk|þíð BìA ;lññÞ Ì×c ûoõÇuA àü Ao ôA lñPyAk þÏu ûoAõíø ô lðkAk ô RBÎõHÇì :kôrÖA ÿô .kpÞ QzK wýèõLupK úG xBvc þÇüApy o k QzâqBG QuAõgo k Bü lññÞ åorG lc qA {ýG Ao þGpì òüA lüBHð óBuBñyoBÞ ,kõy óBìpùÚ îýO òüA BG lðAõO|þíð pãük QvðAk|þì ôA .lñyBG úPyAk Ao ÿô QuA pPùG êýèk òýíø úG | ,kõG ûly ôo óBýG pì úíø ÿApG {Puk úÞ Ap^ .lðBíG RAoBìA o k QÖpâ úÞ þüBø ëõK BG lüoAnãG .kôpð {èBHðk þvÞ wK QÖo|þíð þHÇÚ pâA îPvø òEíÇì :kAk úìAkA þéì îýO ÜGBu þG pìpu oBñÞpG Bíuo ô kpÞ|þì þËÖBcAlg wýèõLupK qA lüBG óBßýK BG ÿqBG qA îøAõg|þì ÿõ×Ç¿ì ô wýèõLupK ûpülì QEýø qA| :kAk úìAkA ÿô .ly|þì úG þéÏÖ óAõW o kBÞ qA QüBíc BG ô lññÞ JBvc úüõvO þHÇÚ BG kôq þéýg | ,kõG îýO BG {èk þHÇÚ pâA ày þG .lñyBG óBzgo k ÿA ûlñü@ pßÖ úÞ kõG òüA ëBHðk ÈÛÖ .QyAnâ|þíð BùñO xBvc þÇüApy o k wýèõLupK :kôrÖA òüôpK þéÎ .lñÞ ápO Ao óApüA opÛì lÎõì qA pOkôq ô kpýãG Ao kõg ëõK þG pìpu ôA pâA îðAk|þì óõ^ ,îñÞ|þì àíÞ þðAôpýK úG pPâorG àü lñðBì løAõg òP×â ÿApG ÿkBüq ÿBø|Ùpc òýGkoõg ô û kAqlGBÎ ûApíø úG lðBíG .koAk qBýð ÿqôpýK àü úG ÈÛÖ o kBÞ òüA .QyAk

ÅõÎ o kô û kõíð Ðñì Bø úðBuo BG rýì@ lülùO ÿBøkoõgpG ô ÿôolñO qA Ao úèkABG ,ÿA úðBuo RAkBÛðA êGBÛì o k QüBßy qA êHÚ úÞ lñüBíð JBXìAo Bùð@ pÞ m óBüBy .lñüBíð þüõãhuBK úG ïAlÚA úðBñßÖApÖpýÒ ô lñvK úíßdì óAoBãðpHg BG ÿA úHcB¿ì þÆ oõùíW wýDo ÿA úðBuo oôBzì ApýgA QuA ÈÛÖ QüBßy qA êHÚ BùðBìqBu óApülì úÞ kõG úPyAk ïçÎA þøôpâ ÿBø úðBuo koõgpG þÆBg óApülì BG Roõ¾ òüApýÒ o k ô lðoAk úýGAõW ëBuoA Üc xBK úG oõùíW wýDo {ýK ÿlñ^ úÞ QuA þèBc ok òüA .kõy|þì ÿBuôo ô Aoqô|þìBíO úG oBãðpHg qôo o k óAoBãðpHg ÿBupÖ QÚBÆ RBìlg wK Bø úðBuo qA Ao kõg QüBßy úÞ lðkõíð úìBñzhG þDApWBüBùðBìqBu ÿA úìBñzhG òýñ^ qA þÚpy óBXüBGom@ ÿoAlðBPuA úßñüA IèBW BìA .lðpýãG úÞ óBPuA þüApWA óApülì qA þßü úßñüA ó@ qA pPHèBW þPc ô lðkõG ÑçÆA þG ïrÎ,úýÒçGA òüAqA wK û kõíð QüBßy ,oBüpùy lñPvì RAkBÛPðA êGBÛì o k !QuA û kõíð ïrW QüBßy ÿpýãýK ÿApG Ao kõg wýDo ÿA ûoôk ô þðBPuA ÿBøp×u ëBHðk úG kõy|þì ûlýñy Ao þzì òüA rýð þÚpy óBXüBGom@ lülWoAlðBPuA ,kAtð ÿlícAoõùíW .lñüBíð|þì ÿpýãýK ÉBHOoA òüA o k Ao þðBPupùy ÿBøp×u ô û kpÞ ëBHðk àükrð qABùðBPupùy o k oõÃc BG þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA þãýG lícA ÿpýãýK Ao ïkpì ô RAoAkA Rçßzì ô êDBvìô û kqpu BùðBPupùy RAoAkA úG o k óBPuA óAoAlðBìpÖ oBÞ òýíø úÇuAõG úÞ QuA þèBc ok òüA .lüBíð|þì qA û kqpu Roõ¾ úG oAlðBPuA lñßð úÞ lðpG|þì pu úG êìBÞ }BG û kBì@ àü òüA rýðrüpHOpùy o k,oAlðBPuA òýñ`íø .lüBíð lükqBG Bùð@ ÿBøpùy pùy ô óBPuA þüApWA óApülì ûApíø úG Ao ôoo kôo ÿBùOBÚçì ô BølükqBG qA rýð ô kõWõì ÿBùüqAlðA äñu ô Rçßzì BG àükrð qA ô û kAk úìAkA rüpHO QÞpc òüA qA koAkBW úÞ kõy|þì Bñy@ RAoAkA ô óæõEvì qA þgpG ÿoBÞ îÞ úPyAk|þìõíÎ oBßÖA òýG o k Ao þGõg JBOqBG úÞ oAlðBPuA úðAlñvK Alg .lü@ êíÎ úG pülÛO

òüA ûBì lñ^ Qynâ BG ô óõñÞ BO Anè ,û kõG úPynâ ûBì kAkpg o k ÿoõùíW úG ÿoõùíW QuBüo p×u ï lÎ óBøBâ @ qA þgpG .QuA ûlzð ÜÛdìp×u ó@ IÚBÏPì ô )ÿoBW ëBu ûBìkAkpg(opÛì lÎõì o k þÚpy óBXüBGom@ oõùíW wýDo þPüBÂoBð Ao þÚpy óBXüBGom@ ÿBW úG óBâpâ úG p×u pýýÓO úPvðAk Éõñì óBPuA o k oõÃc ÿApG ÿô ÿB×ÏPuA Épy ô û kAqoBíÏì qA óBG q qA óBPuA òüA úG oõùíW wýDo p×u ëõÚ ô oAlðBPuA pýýÓO BG BìA lðkõG þgpG òýñ`íø .QuA ûlzð þéíÎ p×u òüA óBñ`íø ,lülW oAlðBPuA QEýø RBGõ¿ì ólzð ÜÛdì Ao oõùíW wýDo oõÃc ïlÎ RBÏüBy ,QuA îévì úÞ ú`ð@ .lñðAk|þì óBPuA òüA úG ÿô þðBPuA p×u o k Qèôk Ao ÈGo þG RBÏüBy ÿõéW úñýìq òüA o k ïpPdì oAlðBPuA þðBuo ÑçÆA .QÖpâ løAõg |9‰6|‰ ëlì |‰ |Nÿpu ÿBø þyõâ úG ÉõG pì ÿBø þùâ @ ApýgA kõy|þì úP×â BG ó@ o k úÞ luo|þì NB^ úG pHPÏì ÿpuApu ÿBø úìBðqôo o k BýÞõð áoBì ÿBø úßHy {hK úG þupPuk ô ÿA ûoAõøBì RBðBßìA òPyAk IXÏO ëBíÞ ûoAõøBì òPyAk úÞ|þìBãñø o k QuAlýK úP×âBð .kkpâ|þì ÔýéHO ÿA ûoAõøBì òüoõìBì ,Jõ¿ì òýðAõÚ ÜGBÇì æõ¾A ô kõy|þì kAlíéÚ ïpW oõzÞ o k QuA úðõã^ ,lñPvø ûoAõøBì Ræ@ ô oArGA ÿoô@ ÐíW úG ØÊõì|þìBËPðA úÞ ú`ð@ .kõy|þì ÔýéHO ô úý¾õO þðõðBÚ ÿBø ÿoBXì qA þðõðBÚpýÒoBÞ úÞ Quk Bø þùâ @ Ñõð òüA ûlñðAõg ÿApG úÞ þPýñøm òýèôA ,QuA îévì !Ao xBHÎ RpÃc îvÚ Bü lñÞ oôBG Ao xôpg ïk úßñüA lølýì RApËð ô RAkBÛPðA êGBÛì o k óBPuA þüApWA óApülì IéÒA kõy|þì úP×â óBzð kõg þðBìqBu QýÏÂô kõHùG Bü fç¾A QùW o k þzñÞ Aô|þìkpì qA þgpG òÛPì ô lñPvì RAkBÛPðA êGBÛì o k þPc ,aýø úÞ lñøk|þíð ïAlÚA QüBßy úG Bùð@ lülùO ô ólýzÞ úðõy ô jBy úG ,rýð RBüpzð wðAp×ñÞ òýèôA o k úÞ þÚpy óBXüBGom@ lülW oAlðBPuA koAkBW úÞ lðqoô|þì RAkBÛPðA ô BùÖpcpÆBg úñýðBíÆ BG lüApW JBGoA BG kõg þOBÎõHÇì Bùð@ ,óBPuA þüApWA óApülì úG ÿA úðBñzhG þÆ ,ûly ApünK Ao óAoBãðpHg

BøúP×â

ô Bøûlýñy

ô kBXüA úßñüA îÒpýéÎ kõy|þì ûlýñy ô rüpHO óAlðôpùy òýG o k|‰BRT |‰ úG ïõuõì ôolñOxõGõOA ÉõÇg úÏuõO oAkpùy ô oAlðBPuA ,û kõG ôpG ôo QHTì ô þ×ñì ÿBø {ñÞ Aô BG óBuBñyoBÞ úÞ QuA þèBcok òüA .lðkõíð þñýHyõg qApGA fpÆ òüA lðôo qA ïpPdì pùy þé¾A óBGBýg Èuô ok úèBulñ^ óBPgo k ókpG òýG qA|þìõíÎ oBßÖAo k ÿBø úÇÛð o k p×ðlñ^ óly úPzÞ ,óBPgo k úðBHy ïBÎ êPÚ Bùð@ ëõÚ úG ô ûqBÓì ókBPÖA Üðôo qAô oAqBG ÿkBvÞpPíùì úíø qA ô êDBc ÉõÇg þÚçO ûqBÓì òüA }ôpÖ ïqAõè ô êüBuô êíc Rçßzì ô ÉõÇg òüAoAõXíø|ÿBø ûly fpÇì fpÆ òüA ÿApG RAkBÛPðA ô IüBÏì óAõñÏG ÿoBXO rÞ Apì ô Bø Bì úÞ kõG úP×â lùzì oAkpùy óôBÏì {ýK ÿlñ^ lüBíð|þì úÖBÂA .QuA fpÆ qA ÿôl¿Ú ô îýPvø lùzì o k BRT|‰fpÆ qA û kB×PuA úÏèBÇì ëõÓzì BG ô QuA þuBñyoBÞ úèõÛì àü UdG òüA úÞ û kõG òüA IéÇì òüA IéÒA QuA pÞ m óBüBy .Qvýð óly þOBýéíÎ êGBÚ !þé×dì RBíýí¿O Bùð@ ÿBùðBGBýg ókõG ÄüpÎ úÇuAõG ô û kõG ûlðBG lñ^ lùzì ÿBùðBGBýg ,pìA òýèõEvì òüA kõWô BG òßýè ,kõGløAõgpPíÞ Bùð@ Rçßzì BñEíÇì .lññÞ|þìkAlíéÚ þuBñyoBÞ oBÞ Ao ó@ óly þDApWA QuBüop×u ïôkoôk Ñôpy óBìq Rlì úßñüA îÒpýéÎ kõy|þìûlýñy

Bø þéýDApuA ÈuõO óApüA úG úéíc òüpíO ÿpüBzÎ êüA àü óBâorG qA þßü óly ÿoAõPì úÏüBy QuA ïqæ îø ÿoAlùãð ,lñøAõg|þíð VAlcA ÈÛÖ lWBvì pSA o k lXvì ØÛu úPvßy Bø pýy qA ÿkAlÏO ØýTÞ ô úPÖpâ Bø þüõzPuk úñd¾ úíø o k ô lñPvø JçÛðA ô ïBËð ÐÖAlì püBzÎ qA úüõñyA úÛÇñì RçüA ÿoArâpHg BG õãP×â ok kpÞ þÖpÏì >ïA< Ao }kõg úÞ þéýDApuA óBHég àü ô ëõK óBìõO óõýéýì 100 êÚAlc úÞ ÿlXvì .kõG ûly ûBýu ÿoBhG û kôk BG JçÛðAl lðlÛPÏì þgpG ô .lðoAk þèBÏÖ oõÃc úÛÇñì o k JçÛðA ÿBø ô óApüA úG úéíc ÿApG þéýDApuA óBðBHég þðAôo þâkBì@ úG ûoByA BG xBOoBPüA pSA o k QÎpu òüA úG QuA ûly ó@ QgBu Ùp¾ óBìq ëBu úu ôk êÚAlc ïkpì òýG o k ïõívì ÿBÃÖ kBXüA ô þüBíð ûBýu ÿApG }çO o k ïAk þcApÆ pÇg ok êýDApuA QýñìA :Q×â IÛð ÿApd¾ o k|þìBËð RBñüpíO ókAk ïBXðA .kõy ïBXðA óA qA ÑBÖk ÿApG ÿoBÞ pø lüBG ô QuA kõG ûly àéùPvì ÿoAlùãð ï lÎ

******

******

òürñG þé¾A Èg o k ÿoBßGApg û kAk ÿôo pùy ØXð þèAõc ,óBWpýu ÿpPì õéýÞ û k ok úSkBc òüA IüphO Bü Qgõu ÝB^BÚ Ùlø BG ÿoBßGApg àü lupýìpËñG ó@o k ô lyBG úPÖpâ Roõ¾ Qgõu ëBÛPðA ÿBø úèõè QHvð ïôk Èg ÿôo pG ókpÞ jAoõuBG ÿkApÖABü kpÖ .lðA|û kpÞ ïAlÚA úèõè ÿôo pýy I¿ð úG

þüBßüpì@ úìBñÛÖAõO pGApG o k ÝApÎ wéXì FAo@ IýÞpO ,lyBG qBýð óBíèoBK o k úìBñÛÖAõO Iüõ¿O ÿApG ÿAo 138 úÞ îýñÞ ÅpÖ pâA ô ÜÖAõì RBðBüpW qA àü pø óBâlñüBíð oBíy ô ïBÚoA ô kAlÎA êýédO QüpTÞ A pâA úÞ løk|þì óBzð ÝApÎ óBíèoBK o k úìBñÛÖAõO ØèBhì úìBñÛÖAõO ,lñøk ÿAo kõg þGrc ô þuBýu RBzüApâ xBuA pG óBâlñüBíð .ly løAõg lýüBO óBíèoBK ÿõu qA

!lðly ÐüB ûoBG ôk Býu }AkAk úðBuo ôVOA qA þéýg õèoBùG lük úÞ þüBßüpì@ óõürüõéO ûlññýG òüA g ïréì óAoAkpG püõ¿O :kAk úìAkA lñßýì ëBHÛPuA {üBùPHd¾ È g BG ÿoõÆ ô lññÞ ÿoAkpHíéýÖ æBG ÑB×OoA qA Ao BùPgok lðkõG È o k p×ð oArø Bøl¾ oBãðA úÞ lññÞ kõíðAô þüBíñýu ÿBø ûõéW lñPvø þüBíýLøAo ëBc

kõG þGBßO oBãðpHg QukoBÞ óApüA p¿ÎpHg úG l¿Ú Fõu qA wK QuA ûlzð Àhzì Bùð@ Qüõø qõñø úÞ óBGoBÂ oõHÎ pùy êgAkqA úÞ ÿA úðBgkôo úG êK ÿæBG qA Ao ôA ,oBãðpHg òüA óBW òüAoAlðBìpÖ BG ÿô ÙçPgA ÑõÂõì úÞ QvýèBco k òüAlðqAlðA|þì ,lñßýì þPèôk ïBÛì òüA ÿõu úG Ao ïBùOA QzãðA úPynâ ÿBøqôoo k óBPupùy .QuA úPÖo úðBzð

úGpXOóôlGþPÏñ¾ÿBùÞpùywýDoJB¿PðA:qpHèApHglýüBO ÈHOpì

êýDApuA þñOBð o kApG ÈuõO QhPüBK ïAo@ ëBÓyA áçìA lüpg úG ïAlÚA òýÇvéÖ ëBÓyA }ôoqA û kB×PuABG óBýDBùG ëBíy ÿBø úðBgôoAkqA ÿkAlÏO ïAlÚA òüpg@o k úÞlññßýì RçÓPvìô òüpPíÞ óôlG ô ûly úèBÂ úÚpÖ òüA óAôpýK qA þgpG ïBñG óõñÞ A îø óApùO lñyBHýì QýèBÏÖ ïBXðA ëBco k þÏðBì

******

******

oB Hg A Èg Ú rìp

A gA Hg BH oB o

òüA ûpülì QEýø o k QüõÃÎ rW úG ÿolýc ÜGAõu ok úßð@ IèBW JoBXO úéíW qA .kõzýíð ûlük ÿpãük úÛGBu îùì ô îýËÎ óBìqBu |4 úÛÇñì ÿoAkpùy ,ÿqõì@kAõu QÃùð o k oõÃc lülW êìBÎpülì RoAqô úÎõíXìpüq koAô 1386 ëBu o k ôA . QuA óAqBHðBW kBýñG| ô ûBLu ,óApùO ûly óApüA þPÏñ¾ ÿBø|ápùy ô à^õÞ ÐüBñ¾ óBìqBu þñÏü ókBÏì ô ÐüBñ¾ ****** xoBÖoBãðpHg úPÎBulñ^ {.QüBuGoA úG ô ûly û kõGo kApÖA òüA ÿõuqA þéÏW óAõñÎ QdO kôoôqA wK ÿlýÏu oApÚ QuAõgqBG ô ëAõu koõì Bùð@ ÿõuqA ô kkpãýì êÛPñì|þìõéÏìBð êdì þßüo k QÎBu lñ^qA wK ÿô ÿõuqA ÿoBßíø ï lÎBG úÞ kpýãýì .kõzýì Bøo óApùO ÿBùðBGBýgqA

!ïõu îz^

ÿpüBzÎ êüA wýDo òüA oApÖ QéÎ úÞ ûly úÏüBy xBuA òüA pG .koAk úüõñyA kAõì ÝB^BÚ lðBG ok QüõÃÎ ëBíPcA ô ïkpì qA ÿkBüq ûlÎ úG ókõG ÅôpÛì QuA û kõG olhì ******

******

******

******

óApüA áBg o k óõâBPñK äðo þG RBýéíÎ úÞ ÿA úðBìpdì îßc xBuApG {ýK ëBu4qA óõâBPñK RBÎçÆA òüA xBuApG òürñG ÿlñG úýíùu êìBÞ Ùnc ÿApG þñý^ úìlÛì oõzÞ20o k ÿA û kpPvâ ÿBùOBýéíÎ óõñÞ BO û kpÞFBÃìA Apð@ }õG ZpW oôBG ÿApG óæõEvì þgpG ÿBíð ið ûõýy >kõy|þíð–kõy|þì< ÿA úðBuo ÿqBG Bùð@ úéíWqA úÞ ûlðBuo ïBXðApu úG xoBÖ Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ úéíWqA .kpÞ ûoByA óApüA á Bgok þüBuBñy RBýéíÎ úG óAõPýì lÏG BO QuA|þìõíÎ oBßÖA ókõìq@ þÎõð úG ô lülW Qükôldì àü ókpÞpünK lyõLG êíÎ úìBW þÏÇÚ êßy úG ó@ qA

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA o k óApüA úñvdèA ÅpÚ àðBGkpßéíÎ

kpÞ p×u úýGBhPðA| ûqõc úG þðBXüoæ

àðBG òüA úßñüA úG QüBñÎ BG ?lñÞ|þì úýèôA kAõì ô Ræ@oArGA úýùO ô oBÞ ô IvÞ QùW RçýùvO ÿBÇÎA ÿApG úðõãñüA ÿBÇÎA BG óAõO|þì koAk ÿA úìBðpG à^õÞ ÿBùøBâoBÞ ÿApG ok þüArvG {Ûð úÞ îøApÖ Ao úÏìBWkApÖA ÿqBulñíðAõO ,RçýùvO û k püq RçýùvO qA úÏìBW ÝB×OA úG IüpÚ Apüq .QyAk løAõg þüArèBÓPyA .lüBíð|þì û kB×PuA óBìõO óõýéýì ô þHéÚ RAkBÛPÎA úG úWõO BG ?lýüBìp×G lüoAk þ¾Bg IéÇì pâA {Ûð ÿApWA ô ÿoArãPìlg ÿApG Ao kõg ëk ô óBW BG àðBG QüoõìBì ëõHÚ kBc@ Qìlg o k úÚçÎ ô ÜzÎ BG ô û kBì@ BGo óôlG BÏÚAô ÿoAlßðBG àü úðAlñvKAlg ÿoAnâ û kpLu BG lñøAõg|þì úÞ þüBùð@ ú^ kõG îýøAõg úÏìBW ú^ ô úPyAk ûBãð oôk ó@ ûlülÎ Rçßzì ô BGo úG ZBýPcA qA Ao úÏìBW úñvdèA ÅpÚ ngA BG lñðAõO|þì ô lñPvø lñìqBýð ÐGBñì òüA úG úÞ þüBùð@ úüpzð ó@ qA pßzO òí Anè .lñüBíñð kBXüA kõg ÿApG þñük úðõã`ýø qA lñüBíð|þì þðBuo ÑçÆA ô ÿoBü Ao Bì úðAlñvKAlg oBÞ òüA o k úÞ ïpPdì FBýc QùW ÿoBýíø ô RlÎBvì oBPuAõg ,ÿõWAlg ô Øüpy ïkpì .lýuo þãñéÞ fBPPÖA àü îø Bì úG pg@,óõW j@ Qìlg ÜýÖõO Bì úíø úG lðôAlg .îýyBG|þì úñvdèA ÅpÚ ÿõßýð Qñu .lüBìpÖ QüBñÎ Ao òýíévì ô ïçuA úG

ú¾çg þüBø ûqõc ú^ o k àðBG òüA ØüBÊô fpy êÞ o k úG lýéÛO ô lýÞ BO –úñvdèA ÅpÚ ÿoAlßðBG ÿBùPýèBÏÖ ïBXðA ?kõy|þì –þßðBG oõìA ïBXðA o k QÚk ô QÎpu {üArÖA –þÎpy ÈGAõ ÿApWA ÐÖo úG àíÞ –þÏÚAô óAlñìqBýð úG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO Àý¿hO ÅpÚ äñøpÖ YüôpO ô FBýcA o k|þìõíÎ YývG –þÎBíPWA Rçßzì –oõzÞ puApu o k àðBG ÿBølcAô IuBñì ÐüqõO ô þâkpPvâ –úñvdèA ÿoApÚpG ô ÿpýâ ûpùG óBßìA –úÏìBW lñìqBýð ô ïôpdìoBzÚA úG ÁBg úWõO ô ÐGBñì qA ÿpýâ ûpùG óBßìA –BùßðBG püBu BG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO Èg þPèôk ÿBùßíÞ ?QuA ûkõG úðõã^ óBPuA o k àðBG òüA ÿBùPýèBÏÖ ÿoBXèBu o k 1885kAlÏO úG úÏìBW oBzÚA ÿApG qAlðA wK úñvdèA ÅpÚ JBvc fBPPÖA ûpÛÖ 115kAlÏO úG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO ÑAõðA ÿBÇÎA ô ûpÛÖ ?koAk þüBø úìBðpG ú^ úÏìBW pünK Iýu@ pzÚ ÿApG àðBG òüA úñvdèA ÅpÚ ÿõßýð Qñu qA û kB×PuA BG úÏìBW pünK Iýu@ pzÚ ÿApG –þðBìo k ÿBø úñürø òýìBO :êýHÚ qA óBð@ qBýð ókõíð ÙpÆpG úG QHvð ô oBÞ ô IvÞ –ZAôkqA –òßvì RApýíÏO –òßvì úÏükô òýìBO Rçßzì úñvdèA ÅpÚ ÿBÇÎA BG þãéíW úÞ oBÞ úýèôA kAõì Ræ@oArGA ÐGBñì JnWpG þñPHì|þìkpì àðBG ,àðBG òüA ô ÙpÆpG Ao óBð@ úñvdèA ÅpÚ IèBÚ o k RçýùvO ÿBÇÎA ô úñvdèA ÅpÚ Roõ¿G|þìkpì .lüBíð|þì ïAlÚA ÿkBÛPÎA }qoA àü óAõñÏG ?koAk QGBÚo BùßðBGpüBu BG ÐGBñì JnW Áõ¿g o k àðBG òüA Bü@ àü o k óõ^ ô úPyAk RôB×O BùßðBG püBu BG àðBG òüA QüoõìBì ô ÙAløA Ao óBì úñd¾ o k úzýíø Qéì îýðAõPG ú`ðBñ^ îüpG|þì pvG|þìçuA úÏìBW ô pýg ïkpì úÞ Q×â óAõO|þì RApW úG îüqBu ûBâ @ àðBG QüoõìBì qA ÿApWApG Ao ûAo kõg óçÞ ô kpg ÿBø û kpLu BG pünK Iýu@pzÚ òýñ`íø ô RlÎBvì lyBG|þì úñvdèA ÅpÚ äñøpÖ YüôpO BðBíø úÞ àðBG ÙAløA .ly lñøAõg îýùu þùèA Qñu òüAo k B×üA Ao þzÛð ú^ óBPuA o k þüArèBÓPyA Áõ¿g o k àðBG òüA

BG úÞ kõG þOBìAlÚA òýèôA qA îùð Qèôk oApÛPuA qA wK úñvdèA ÅpÚ àðBG BG )Ñ(BÂo ïBìA RpÃc pùÇì ïpc o k kAtð ÿlícA oõùíW wýDo oõÃc úñvdèA ÅpÚ ûtüô àðBG kBXüA IèBÚ ok BølÏG ô ly û kqlýéÞ ÿô óBñhu RBðBßìA ÐýíXO ô û kB×PuA BG pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG óAõñÎ QdO àðBG òüA ókõíð þPýéíÎ o k ê¾A òüpPíùì ,QÖpâ êßy BùßðBG pãükp¿Phì êÚAlc BG ly þÏu àðBG òüA o k .kõG }çOpK ô JpXì ÿkpÖ qA û kB×PuA kpHzýK o k lñíðAõO ô ÿoõdì ÿBøôpýð pG BßOA BG ô þðBvðA ÐGBñì ô RBðBßìA BG rýð þÚpy óBXüBGom@ o k oõzÞ puApu BG óBìríø lññÞ B×üA pSõì {Ûð BùPýèBÏÖ Qéì àðBG IÏy oõìA pülì oõKpÚBG lýXì ÕApu úG óBPuA ok àðBG òüA wýuBO QùW o k ô þGõg úG ÿô úPgôlðA ô úG pXO píÎ àü qA BO lñPÖo óBPuA lýðAõg|þì ú`ð@ .kpünK Roõ¾ pSõì û kB×PuA ô õð àðBG àü ÿqAlðA|ûAo o k õð àðBG òüA IÏy QupKpu óAõñÎ úG û kpHìBð BG úÞ QuA þøBOõÞ ÿõãP×â .QuA úPÖpünK Roõ¾ óBPuA

o k ?QuA ûkõG ú^ pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG wýuBO qA Ùlø ,óApüA|þìçuA ÿoõùíW ïpPdì Qèôk ÿkB¿PÚA ÿBø QuBýu ÿBPuAo qA êßzPì ,IÏy û kpPvâ úßHy kBXüA BG óApüA pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG ÅpÚ ÐGBñì JnW úG ïAlÚA oõzÞ puApu o k þßðBG êÛPvì lcAô 300 úñvdèA ÅpÚ àðBG .lüBíð|þì þßðBG RBìlg püBu úDAoA ô úñvdèA àü óAõñÏG úñvdèA ÅpÚ äñøpÖ YüôpO QùW ïqæ RBðBßìA óApüApùì úÞ ÿBø úðõãG lüBíð|þì îøApÖ Ao RBüAôo ô RBü@ pG þñPHì ÿkBÛPÎA }qoA òüA QüõÛO ok lñyBG o kBÚ pÆBg óBñýíÆA BG óBíévì ô lÛPÏì ïkpì kBc@ .lñyBG îýùu þùèA Qñu û kpLu ØüpÆ qA ?kõy|þì òýìBO þèBðBÞ ú^ qA àðBG òüA ÐGBñì oBÞõßýð òüpýg ÿoAnâ û kpLu ÜüpÆ qA –ïkpì ïõíÎ ÿoAnâ úHÏy 5 ?lñPvø ëBÏÖ óBPuA eÇu o k úHÏy lñ^ pÂBc ëBc o k þèBÎ Qüpülì QüBíc BG ô wýuBO Ùpy o k úHÏy úu ô QýèBÏÖ ëBc o k .QÖBü løAõg {üArÖA úHÏy 14 úG ëBu óBüBK BO àðBG ú^ óBPuA o k àðBG òüA þðBvðA ÐGBñì ô IÏy úÏuõO Áõ¿g o k ok RBHÏy oA koõì úu ÿoBXèBu ïôk úøBì {y o k ?lüoAk ÿA úìBðpG óBüBK BO pãük koõì {y ô û kõG fBPPÖA ëBco k úÞ rüpHO ô pùyom@ ô lðpì .QÖpâ løAõg oApÚ ÿoAkpG ûpùG koõì ÿoBXèBu


7

:‰|kpÞ lýÞBO úýÛÖ þèô ûlñüBíð

RoBXO ô QÏñ¾ IÇÚ úG þGpÒ óBXüBGom@ êülHO|‰ Ao úÛÇñì òüA óAõO|þì þG pÒ óBXüBGom@ ok þPÏñ¾ ÿBø úðBgoBÞ kBXüA BG|‰ Roõ¾ úG þüBðAõO òüA úÞ Ap^ kpÞ êülHO RoBXO ô QÏñ¾ IÇÚ úG þèô ûlñüBíð þñvc BÂpìçÒ úéèA Qü@ .koAk kõWô úÛÇñì òüA ok êÏ×èBG ú^Büo k onâ óBýì êK fBPPÖA îuApì o k úýìôoA ïkpì úÏíW ïBìA ô úýÛÖ äñW qA êHÚ lýùy oArø 12 BG þG pÒ óBXüBGom@ òýìqpu :Q×â úýìôoA ÿBø úùHW o k rýð äñW qBÒ@ qA lÏG ,û kõG qBPzýK ûqoBHì ok þéýídO úPyAk óAôApÖ RAqoBHì Bøqpì Ì×c ÿApG ô lýãñW þTÏG îüso BG JõñW óAoôk ok“ úßñüA óBýG BG kAtð ÿlícA pPÞk úG JBÇg ÿô .îüoAk ô pülÛO ÿBW óAkpíPèôk Ôüok þG ô óAôApÖ }çO Bíy ÿoõùíW QuBüo ô ÿoArãPìlg Qèôk òüA RBìlg úéíW qA :kpÞ óAõñÎ ,”koAk pßzO ô lýùy ô òì ÈuõO êK 29 .QuA îýËÎ ûsôpK òüA ólðBuo ïBXðApu úG JçÛðA pHøo ô Bíy QuBüo úG îùð Qèôk o k qôpìA ô ly qBÒ@ ÿpPðçÞ óBXüBGom@ ïkpì pPzýG úßñüA úG ûoByA BG þñvc úéèA Qü@ .ly fBPPÖA þðAôApÖ ÿBø op Bìpu qôpG BG :Q×â ,lñPvø oAlìAk ô qoôBzÞ þG pÒ .kõy løAõg óApHW þèBÏOpÃc úWõO BG úÞ QuA ûly ïkpì úWõPì ÿô.lHéÆ|þì Ao Bíy úWõO Bø úýßO ô úýñývc ,úÏíW qBíð ÿç¿ì ô þøBãzðAk rÞ Apì QýG pO ÝBÛdPuA þG pÒ óBXüBGom@ óBPuA :kôrÖA oôpK lýùy ïkpì .koAk Ao úüBvíø ÿBøoõzÞqA þééíèA òýG ÿBø ûBãzðAk QÏñ¾ IÇÚ úG úÛÇñì òüA Bø úðBgoBÞ kBXüA BG lðoAk oBËPðA óBXüBGom@ òüA ok êÏ×èBG Roõ¾ úG þüBðAõO òüA úÞ Ap^ ,kõy êülHO RoBXO ô :Q×â óBPuA o k þPýñìA êDBvì kõWô pG lýÞ BO BG ÿô .koAk kõWô úÛÇñì ô óApâAkõu ô îýñÞ koõgpG ëçPgA kBXüA êìAõÎ BG îýñÞ|þì }çO .lñðBíG ïBÞ Bð óBý`ÚB^BÚ

ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð úWõO êGBÚ oõÃc úýGBhPðA ûqõc o k rüpHO|þìçuA ûqõc o k þùWõO êGBÚ oõÃc ,rüpHO|þìçuA ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð wéXì RçýÇÏO .lðoAk|þìkpì ÿBø úìBðpG o k QÞpy ô úýGBhPðA úýGBhPðA ûqõc o k ÿrüpHO óBâlñüBíð pýãíz^ oõÃc BG|þìçuA ÿAoõy úP×ø BG úÞ Bø úìBðpG òüA o k.QuA ûly ûApíø pùyom@ ô õßuA ,rüpHO ô|þìõíÎ ØéPhì ÿBø úìBðpG ok óBâlñüBíð QuA úPÖBü ó oBÛO YývG oõÃc ,iuBK ô {upK RBvéW o k QÞpy.lðly pÂBc þ¾õ¿g úýcBPPÖA ÿBø úìBðpG o k QÞpy ô wèBXì ok þðApñhu ,Alùy ûoAôkBü o k o k îPzø wéXì óBâlñüBíð oõÃc.QuA Bø úìBðpG òüA úéíW qA BG óBìríø úÞ úýGBhPðA ûqõc Rçßzì úG þâlýuo ô|þìõíÎ wèBXì û kõG úÛGBu îÞ úPynâ ÿBø ûoôk ok kpýãýì Roõ¾ wéXì RçýÇÏO ÿAoõy wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð þãñøpÖ òývc lídì.QuA kAq@ þðAõW úìBðpG o k rüpHO ûBãzðAk Ak oõÃc BG úPynâ qôo|þìçuA kpßéíÎ koõì o k óBüõXzðAk RæAõu úG úvéW òüA o k ÿô.kpÞ QÞpy o k ô Q×â iuBK þuBýu ô þãñøpÖ ,ÿkB¿PÚA ÿBø úñýìq o k wéXì Rçßzì pãük ô þðApâ ïoõO koõì o k wéXì þO@ ÿBø úìBðpG koõì óBüõXzðAk|þìçuA úÏìBW Qíø úG úìBðpG òüA.kAk eýÂõO oõzÞ Bø óBPupùy ÿAlùy ûoAôkBü o k òýñ`íø ÿô.ly oArâpG rüpHO ûBãzðAk ly oArâpG YývG úP×ø QHuBñì úG úÞ rüpHO QìôBÛì ÿBø ûqõc rýð ô pãük ô þãñøpÖ ô kAtð pHÞ A ,ÿkBñì ,þñülèA ZBO.QÖBü oõÃc ûqõc o k þùWõO êGBÚ oõÃc rýð rüpHO úýGBhPðA ûqõc óBâlñüBíð ,QuA pÞ m óBüBy| .lðkpÞ õãP×â ô oAlük ïkpì BG ô lñPyAk rüpHO úýGBhPðA ÿBøkBÛPðA úéíW qA úýGBhPðA ûqõc ïkpì óBýì o k píPvì oõÃc ï lÎ ÿpýâ ÿAo óBìq úG kôldì æõíÏì úÞ QuA û kõG óBâlñüBíð úG ïkpì .kõy|þì

o k òìrì þH¿Î óAoBíýG óBìo k óBßìA ly îøApÖ rüpHO rÞpì ô rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk òýG ÿkAkoApÚ ÿBÃìA BG òüpO|ó olì úG rüpHO ÿBø|óBPuoBíýG ,ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð óBÛèõO òýPì oõvÖôpK.ly rùXì åAô JB¿ÎA ûlññÞ|àüpdO ûBãPuk oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð rÞpì wýDo úG çPHì óAoBíýG óBìo k ô ÀýhzO þüBðAõO ûBãPuk òüA :Q×â xoBÖ ,ïAlðA þâkBPÖA ,óõvñýÞoBK ,píüArè@ êýHÚ qA þH¿Î òìrì ÿBø|ÿoBíýG QdO ûBãPuk òüA :kôrÖA ÿô .koAk Ao lüly ÿBøko k ô píÞ ÿBøko k ô AnÒ pG RoBËð ô þßyrK òíXðA qA ô û kõG BK ôoA úükBdOA wðBvýè òýG ÿoBßíø kAkoApÚ ÿBÃìA óBÛèõO òýPì .koAk qõXì Bßüpì@ ÿôoAk Ao ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð rÞpì ô rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk :QyAk oBùÊA ô lðAõg oAlüBK ô ïôAlì ÉBHOoA kBXüA ok ïBâ òýPvhð ëkBHO ô ÿoBßíø }pPvâ lñíÚçÎ ápO óBßyrK ô óB¿¿hPì kõWô ÿô .lñPvø óApüA óBíévì o kApG ô Quôk oõzÞ BG RBýG pXO Ao rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk oBñÞ o k >úñýízK< þOBÛýÛdO rÞpì rÞpì òýñ^ þøBãzðAk pPíÞ oAõW o k :Q×â ô lðAõg pýËð|þG þðBPuoBíýG QhO 34 kõWô :Q×â óBÛèõO òýPì .koAk kõWô ÿA|úPÖpzýK rùXì {hG ô rüpHO )Ñ( BÂo ïBìA óBPuoBíýG ÿsõèôoõð {hG o k .lñÞ|þì óAlñ^ ôk Ao oõzÞ ôk òýG þíéÎ ÿoBßíø ÿæBG QýÖpÊ|I ‰ U C ô óAoBíýG þâlðq Qý×ýÞ kõHùG :QyAk oBùÊA ÿsõèôoõð ØüpÏO o k ÿô òìrì þH¿Î ÿBø|ÿoBíýG úG çPHì óAoBíýG ÿBøkok òýßvO ÿApG }çO òýPì .kpýâ|þì ïBXðA ÿsõèôoõð {hG o k úÞ QuA þOBìAlÚA úéíW qA úðBPhHyõg :Q×â óApüA o k ÿoAnâ|úüBìpu ÈüApy Áõ¿g ok óBÛèõO îøApÖ óApüA o kApG ô Quôk oõzÞ o k ÿoAnâ|úüBìpu ÿApG þHuBñì ÈüApy þíéÎ ÿBø|úPÖBü BO lðoAk úÚçÎ oBývG ápO óB¿¿hPì ô QuA ûly .lññÞ îývÛO þðApüA óB¿¿hPì BG Ao kõg :‰|ëBHOõÖ óõýuAolÖ úvýüo RBýø õÃÎ

QuAõgo k úG BñG RBÛGBvì ÿoArâpG óBìq|‰ kõy|þì ïçÎA Bø óBPuA :Q×â óApüA|þìçuA ÿoõùíW ëBHOõÖ óõýuAolÖ úvýüo RBýø õÃÎ úG BñG oõzÞ ÿBø ûBãyBG äýè ok ëBýOõÖ RBÛGBvì ÿoArâpG óBßì ô óBìq BG Ü×y p¾Bð.kõy|þì ïçÎA ëBHOõÖ ÿBø RBýø ô Bø óBPuA QuAõgo k ûBãyBG ëôA úPuk äýè RBÛGBvì qA þÃÏG ô Bø þGoAk þðBìríø úG ûoByA óBPuA ëBHOõÖ RBýø pâA ûoBG òüA o k :kôrÖA ,rüpHO o k oõzÞ ÿBø lyBG úPyAk äýè óBìqBu BG RBÛGBvì êdì ô óBìq pýýÓO ÿApG þOBHOBßì úG úWõO BG :QyAkoBùÊA ÿô.kAk lñøAõg QHTì JAõW rýð Bùð@ ”BÏÇÚ þÚpy óBXüBGom@ úñýìq òüA ok ,äýè óBìqBu óæõEvì qA ûlñG QgBñy úG QHvð rýð Bùð@ ”BÏÇÚ lyBG úPyAk úñýìq òüA ok þPuAõgo k úðõâ pø ÿqBG þðBìríø úßñüA óBýG BG Ü×y .lññÞ|þì ïAlÚA ûly úPuAõg RApýýÓO oõzÞ ÿBø ûBãyBG ëôA úPuk äýè o k pÂBc ÿrüpHO ÿBø îýO ÿBø óApâByBíO þÏÂô òýñ^ o k ”Bíévì :Q×â ,lyBG IuBñì lðAõO|þíð ëBHÛPuA kõg úÚçÎ koõì Bø îýO ÿBø ÿqBG qA úPvüBy õdð úG lñðAõO|þíð oõÃc ÍBdè qA ÿqBuoõPÞ ApO rüpHO ok lñ^ pø :kpÞ úÖBÂA ÿô .lññÞ ,ÿoAkpùy ÿBø îýO ÿApG úýÃÚ òüA BìA Qvýð úWAõì êßzì BG óAoAkAõø .QuA QýíøA rDBc ÿqBu òýyBì ô þíýyôpPK

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu

BùðBPupùy

shahryaremanews@yahoo.com

: ‰|wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð

:|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

koAlð kõWô Bø|ûBãzðAk o k ÿom@ þÞpO RBýGkA ô óBG q wüolO BG þP×èBhì|‰ àü óAõñÎ úG RoBXO úG óBPuA oBXO|‰

oAkrýèBK ûlðôpK ô ÿkB¿PÚA luB×ì BG ûqoBHì qA úìAkA ÿA|úðBuo ú¿hy úG òì :kAk iuBK ÿô úÞ lðlýupK ô lý×ì Ao ÿkB¿PÚA luB×ì BG ûqoBHì UdG óly o k lüBG ï lÛPÏì ô îðAk|þíð ApWA ÿApG ÿA|úðAõPzK þñülèA|ZBO .lyBG úPyAk kõíð ûqoBHì òüA Bì ÿBøoBPÖo o k wéXì óBâlñüBíð ÿoAnãðõðBÚ ïBÛì ok :kôrÖA o k ÿA|ûom þPc ,ÿkB¿PÚA luB×ì þgpG RBHSA Roõ¾ .lññÞ|þíð ëôlÎ óBz×üBÊô êGBÛì

Ñôpy Ap^ îðAk|þíð òì ô QuA ûly kBXüA ÈüApy òPÖo ô ólì@ ûoBGo k óBüõXzðAk úìAkA ok .kõy|þíð qA oõzÞ ÜGBu püqô fBÃýPuA ÿBø|û kpK QzK ô óAkpÞ RBÚçì úG þOBýDrW óBýG BG ÿô úÞ lðlýupK þñülèA|ZBO óBâlñüBíð qA þâlñüBíð úG oõùíW wýDo BG kõg ô kpÞ ûoByA fBÃýPuA óly fpÇì qA êHÚ ,wéXì úÞ lñP×â òì úG oAlük òüA o k oõùíW wýDo :Q×â îø kõg ô QuA pý¿ÛO|þG óBýì òüA o k óAkpÞ ÿô úG úÇuAô kpÖ ÈuõO úÞ áolì òüA úÞ QvðAk|þíð ÿApG þÎpy QXc òì òüApGBñG QuA þéÏW ûly BÇÎA þgpG úÞ þèAõEu úG iuBK ok ÿô .ïoAlð ÿô ërÎ lídì JBhPðA IHu Ao úðæõEvì pýÒ ÿBø|QèBgk îùð Qèôk oAlðBPuA òýPvhð óAõñÎ úG û kAqoBíÏì îÊBÞ oBùÊA ,kõG û kpÞ þÖpÏì þÚpy óBXüBGom@ óBPuA o k lñü@pG úÞ óBâlñüBíð qA oAlðBPuA JBhPðA o k :QyAk o k îø Bì úÞ ly þøAõgpËð lñPvø úÏìBW ïõíÎ ÿAo@ lùPXì úéèA|Qü@ oõÆ òýíø ô îükAk Ao þOApËð óBýì òüA Ao kõg RApËð rýð rüpHO ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð ÿpPvHy ô QyAlð kõWô ÿpËð ëBíÎA úðõâ aýø ô lðkpÞ úDAoA ok óBüõXzðAk .QuA û kõG þøAõgpËð lc ok B«Öp¾

úßñüA kõWô BG :Q×â wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð þÞpO RBýGkA ô óBG q úPyo BO ûly îøApÖ ÈüApy úíø kBXüA ï lÎ QéÎ kõy wüolO rüpHO ûBãzðAk o k ÿom@ .îðAk|þíð Ao rüpHO ûBãzðAk o k úPyo òüA BG iuBK ô {upK úvéW ok þñülèA|ZBOpýì BÂolídì Qíø úG úÞ óBXüBGom@ îéÏì QýG pO óBüõXzðAk òüA )ûo( ïBìA Èg ôpýK óBüõXzðAk|þìçuA ÐíXì BG þP×èBhì úðõâ|aýø :kpÞ ïçÎA ly oArâpG ûBãzðAk ÿBø|ûBãzðAk ok ÿom@ þÞpO RBýGkA ô óBG q wüolO óõðBÚ 15 ê¾A eüp¿O úG úWõO BG ô Qvýð oõzÞ ïqæ ,Áõ¿g òüA o k wéXì ÿoAnãðõðBÚ ,þuBuA òüA kBXüA koõì ok lüBG kõg ïõéÎ RoAqô ô Qvýð ô óBG q wüolO :kôrÖA ÿô .kpýãG îýí¿O úPyo þPc ô QuA kAq@ óõñÞ A|îø Bø|ûBãzðAk ok þÞpO RBýGkA wýuBO rýð þÞpO RBýGkA ô óBG q ûôpâ rüpHO ûBãzðAk o k .QuA ûAo òüA ok ÐðBì kõWô ï lÎ pãðBzð òüA úÞ ly Roõ¾ o k :QyAk oBùÊA wéXì úvýDo QEýø õÃÎ lñíÚçÎ ô úPyo òüA kBXüA ÿApG Bø|ûBãzðAk ÿlñíÚçÎ kBXüA úPyo òüA ,óly JnW ÿApG þðBüõXzðAk ókõG úíø úÞ îüpG|þì pu úG þPýÏÂô o k óõñÞ A ô ly løAõg

: ‰|þÚpy|óBXüBGom@ þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo

koAk úìAkA qõñø óBÚqoô o k lyoApýìA úðBg Qìpì|‰ ,ÿqBuqBG ô Qìpì óBüBK BG îýyçO o k ô QuA ûly BÇÎA òí BO îýñÞ êülHO ÿpñø ô þãñøpÖ úG Ao BñG ÿpGoBÞ qA þßü ólük ô BñG ok þâlðq klXì ókBPÖA óBüpW úG ïkpì ÿApG þãñøpÖ QýèBÏÖ óBßìA ,úÛÇñì ÿBHüq oBS@ 70 ok BñG òüA ,ÿlídì úP×â úG .kõy îøApÖ úÛÇñì ô ûly ÐÚAô AoBgôA ÿBPuôo o k ô rüpHO ëBíy ÿpPìõéýÞ úÛÇñì o k þðBýÎA ÿBø|óBíPgBu ÿBHüq ÿBø|úðõíð qA ô úPÖpâ oApÚ óBìqBu oBýPgA QdO QHS qA wK úÞ QuA òí QHS iüoBO qA BñG òüA ,QHS òýðAõÚ xBuA pG òüA QHÚApì ô RoBËð QdO ,úðBßèBì ÝõÛc QüBÎo úG pXñì úÞ þOBýéíÎ ô ïAlÚA úðõâpø ô û kõG óBìqBu Qìpì ô û kõG Ñõñíì ,kõy pSA Qüõø pýýÓO Bü IüphO óBìqBu òüA RoBËð ô lýüBO BG BÖp¾ pSA ÿqBuqBG ô QüBÓè 558 kAõì pGApG Bùð@ qA ØéhO ô QuA òßíì ÿBø| RAqBXì óõðBÚ îXñK JBPÞ qA 569 ïpW ûlðoAkqBG ÿBø|RAqBXì ô RApürÏO|þìçuA ÿBø|RAqBXì ëõízì ,IßOpì ô ûly Jõvdì .QuA þðõðBÚ

þãñu óBíPgBu òüA úðlG :kpÞ eüp¿O ÿô .QuA ô Bø|ûpXñK oôk ô óõèBì ÿBùãñu BG BøoAõük ,QuA òýDrO }ApO á BK ÿBø|äñu BG Bø|úÖpy rýðpÚ ô Bø|þuoA ÿBø|ÝBÆ ô Bø|úüBK ,þãñu ÿBøoBÞ ,BñG ïpÖ úÞ ûly úÖBÂA ÿlídì .QuA þ¾Bg þüBHüq ÿAoAk ó@ ÿpW@ BO úPyAk þðõßvì ÿpGoBÞ òüA pG ÜGBu BñG òüA :kpÞ ,lyoA pýìA ïõcpì VAoô qA lyoA pýìA pPÞk ÈuõO úßñüA qA þßü úG ÁB¿PgA ô Qìpì oõËñì úG BñG ûlðqBu óBPuA þãñøpÖ VApýì óBìqBu úG qBýð koõì ÿBø|ÿpGoBÞ :rüpHO ûBãzðAk óBüõXzðAk ÐíW o k þãñøpÖ

lðpãð|þì îéÎ

qA óBPuA òüA oBXO :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ô þíéÎ úèõÛì àü óAõñÎ úG RoBXO úG úÞ lðkõG oõzÞ oBXO òýPvhð .lðkpÞ îøApÖ Ao ó@ óly þíéÎ úñýìq ô lñPvüpãð ÿA|úÖpc BG :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì oBãðpHg BG õãP×â o k þ×Xð ÝkB¾ ÀgBy qA óBPuA òüA ,þÚpy óBXüBGom@ þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG úWõO ÑõñO :kAk úìAkA ÿô .kôo|þì oBíy úG oõzÞ óBâ ûlññÞo kB¾ òüpO úG óBPuA òüA óly úPgBñy RBHWõì óBPuA o k ÿlýèõO Ræõ¿dì :kpÞ oBùÊA þ×Xð . QuA û koô@ îøApÖ Ao oõzÞ þOAo kB¾ IÇÚ óAõñÎ Ùlø BG ÿrüpHO óBðBâoqBG ô oBXOqA þøôpâ êHÚ ëBu,|‰200|*‰ |‰qA {ýG BO lðkpÞ ÿqAlðA|ûAo Ao ÿkB¿PÚA ïõéÎ úuolì ókpÞ ÿkpGoBÞ ô þíéÎ óBìqBu wýüo . lñðBupG ÿpPzýG ÿkB¿PÚA Üðôo úG Ao úÛÇñì òüA óBPuAo k RAo kB¾ úÏuõO ÐðAõì úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG ÿBø lcAô ô îÞ ÿBø úüBìpu BG óBðBâoqBG ô óBâlññÞ o kB¾ :kpÞ úÖBÂA ÿBøoAqBG o k Bùð@ oõÃc úÞ lðoAk kõWô óBPuA o k à^õÞ þPÏñ¾ ,kpg ÿBø|ûBãñG úG úWõO :kpÞ eüp¿O þ×Xð . QuA êßzì þðBùW úéíW qA óBüpPzì ÿBø qBýð òPÖpâ pËð o k ô ÿlñG|úPvG Qý×ýÞ úG úWõO . lyBG|þì óBPuA o k RAo kB¾ úÏuõO ÿBøoBßøAo òüpO|ÿoõdì : |‰JBñG óBPupùy oAlðBìpÖ

úécpì o k JBñG ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA

úécpì o k ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 qA {ýG :Q×â JBñG óBPupùy oAlðBìpÖ qA|A ÿlñì|úéâ BG JBñG o k þðAõÂo ïBñùG .lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA lðôo oõzÞ êÞ o k :kôrÖA ÿkB¿PÚA û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG þðõñÞ QýÏÂô {ýG JBñG kõg o k ô QuA ûly úWAõì kõÞo BG ÿoAnâ|úüBìpu ô úÏuõO úÖBÂA ÿô .lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA úécpì o k ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 qA koBýéýì 45 ,87 ëBu ëôA úøBì {y ô 86 ,85 ÿBø|ëBu o k :kpÞ ,QÖBü ÁB¿PgA JBñG ÿApG û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG {hG o k ïAô óBìõO úÞ þèBc o k kõG óBìõO koBýéýì 4 ,ÿoBW ëBu o k oBHPÎA òüA óArýì BìA .QuA û kõG óBìõO koBýéýì 29 ëkBÏì þÓéHì 85 ëBu ÿApG îÚo òüA óõýéýì 480 ô koBýéýì àü pùì òßvì UdG o k :kpÞ eüp¿O þðAõÂo ZAôkqA ïAô ,óBìõO óõýéýì 300 ô koBýéýì àü û kõupÖ QÖBG o k ,óBìõO ÿqBu|ïôBÛì ô ÿqBvùG úG ëBu úu þÆ óBìõO óõýéýì 500 ô koBýéýì 6 ok óBìõO koBýéýì 64 B«ÎõíXì ô óBìõO koBýéýì 10 þüBPuôo ÿBø|úðBg QuA pýËð|þG kpßéíÎ àü òüA úÞ QuA ûly úñürø oBHPÎA Bø|{hG òüA QèAlÎ ïBùu {hG o k ÿô .QuA úPyAlð þPýÛÖõì òýñ^ þPèôk aýø ô QèAlÎ ïBùu JBñG óBPupùy þèBøA qA p×ð oArø 65 :QyAk oBùÊA rýð lñ^ pø ,QuA oõzÞ puApu o k åorG ïBâ àü òüA ô lðA|û kpÞ QÖBüo k úíø ÑçÆA úG ó@ úPvüBy RBìlg BO koAlð þðBñ^ ó@ ÔéHì Qèôk òüA lcAô 700 ô oArø àü ÿApG òýìq ÿoAnâAô qA þðAõÂo .lupG óBñÆõíø BG ô kAk pHg JBñG óBPupùy o k ÿqBupùy ô òßvì ÈuõO þðõßvì îùì êßzì ôk :kpÞ úÖBÂA óBPuA o k óBPupùy òüA ëôA úHOo úG ûoByA ok Bø|àðBG þgpG pýgBO Bùð@ qA þßü úÞ koAk kõWô ÑõÂõì òüA o k QuA óôBÏO Ýôlñ¾ úýcBð qA rýð ÿlÏG êÃÏì ô QuA Bø|ïAô QgAkpK ok þuBuA þÏðBì ,ïAô óBìq ókpÞ ûBOõÞ ô ûtüô þÇüApy òPyAnâ BG úÞ òßvì ÿBø|þðôBÏO :Q×â ÿô .QuA û koô@ kõWô úG oBÞ òüA qBu ô QgBu úñýìq o k À¿hPì ÿôpýð ÿAoAk ô lñPvø }õWkõg úíø lüBG :kAk úìAkA ÿô.îñýG|þíð óApPgk ô óApvK ÉõG pì oBßðBíýK.kõy QüõÛO Bø|ó@ ûpülì QEýø lüBG òüApGBñG ,lñPvýð oBPÖo ô JBXc ô {yõK úèBvì úÞ lñyBG úPyAk úWõO ú^ pø Ao )YÎ( p¿Î þèô þðõßvì ápùy ÿBø|QgBupüq rýð êGBÚ|þìBËPðA ô þPýñìA ô þvýéK êìAõÎ BG óAõñÎ aýø úG .lñÞ Býùì lüBG pO|Ðüpu ô QuA þãñøpÖ êüBvì òüA úÞ Ap^ kõG løAõhð êc þãñøpÖ .kõy koõgpG êüBvì úðõãñüA BG ÿA úzüo lüBG oBPÖo pýýÓO óAõO|þíð oôq úG Ao þPéì aýø :kpÞ eüp¿O : |‰AoõyBÎ þâlðqBu úvuõì êìBÎpülì Q×â ÜüpÆ qA BùñO ÝçgA ô oBPÖo o k pýýÓO úÞ Ap^ kAk úßñüA óBýG BG ,ÿô .JõÞpu ô oôq úð QuA òßíì õâô Ao QýñìA þãPynâ óBWqA ô oBTüA BG Alùy óBßì ô óBìq úG QHvð lüBG JBXc ô {yõK ûõdð lñPyAnâoBâkBü úG|þìçuA òùýì ÿApG ïqæ úÇGAo òüA o k :Q×â ,kpýãG oApÚ þGBüqoA koõì kpÞ ëõHÚ lüBG ô îýñÞ ïBÒkA îø BG Ao rý^ úí7ø Qvýð .koAk Ao }kõg ÁBg ÙpÎ úÏìBW qA {hG pø úÞ óBWqA ô oBTüA BG Alùy :Q×â AoõyBÎ þâlðqBu úvuõì êìBÎpülì {yõK óõ`íø þüBø UdG :kôrÖA þãñøpÖ oAkpu .lñPyAnâ oBâkBü úG|þìçuA òùýì ÿApG Ao QýñìA þãPynâ ÿBø ûoAôkBü ÿoArâpG pøA óBPupùy ÿAlùy ûoAôkBü o k ÑoAq óBìpùÚ ÿAkA òüpPíÞ Alùy kBü ô ïBð BG Ao Bøpùy ÿBÃÖ óly òýâ @pÇÎ ô Alùy òüpPâorG :kôrÖA ô kpÞ ïçÎA ÿõñÏì ô ÀèBg ÿBùðBvðA òüA úG òük ok RkBùy ô oBTüA äñøpÖ ô Alùy ÿBùðBìo@ òPyAlùãð ûlðq Bì ú×ýÊô pG qôpìA Alùy :Q×â ,ÿô .QuA olÛðApâ ÿAlùy ûAo úìAkA ô úÏìBW :Q×â rüpHO ÿqBuoõPÞApO ëBHOõÖ îýO þGpìpu ÙAløA òüA qA Qé×Ò BPuAo òüA o k úÞ lñPvø pÊBð Bì oBPÖo ô ëBíÎA òüA ô QuA ëBHOõÖ ÿqBG qA þürW ÿoôAk RBøBHPyA þ×Çè îÞ ô B×W lðkpÞ îýupO Apð@ Alùy úÞ ÿpývì qA ÿoôk ô xlÛì }oArâ úG .lñÞ|þì Ýl¾ Bø îýO|þìBíO ÿApG ûlÎBÚ ÑBÖk ëBu 8 ô úùHW äñøpÖ ô kõG oBýzø lüBG wK QuBùð@ Üc o k úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg :kôrÖA þÎoAq oAkpu .QyAlùãð ûlðq iüoBO úzýíø ÿApG Ao xlÛì êGBÛì {ýíO kpG qA wK lðõèBíÞ qApÖ ,þÚpy óBXüBGom@ ,Alùy úÞ QuA þPðBìA|þìçuA ÿoõùíW xlÛì ïBËð ô JçÛðA òüA Áõ¿g ok :kôrÖA óAoBãðpHg ÐíW ok ,ÿqBu òýyBì oAluBK lüBG Bì ô lðkpÞ úíýG Apð@ kõg óBW oBTüA BG óApâoBTüA ô óAqBHðBW ÿoAkkõg pËðoBùÊA úðõâpø qA òì oAlük òüA ÿoôAk þéÏíuA oAluBK äñøpu .îýyBG Alùy ûAo ûlñøk úìAkA ô þÏÚAô lüBG óAoôAk RôBÃÚ ûõdð úG ÐWAo úÞ Ap^ îñÞ|þì óBíüA kBíð Ao Alùy îuApì òüA o k rýð pøA úýcBð ûBLu ûlðBìpÖ ÿlídì pâA :kAk úìAkA ÿô .lññÞ ûlýÛÎ qApGA pìA òüA óBuBñyoBÞ úéìBÏì kõg ÿAlg BG xlÛì ûAo òüA o k úÞ kpíypG oBTüA ô QìôBÛì ô ÿqBG úG lüBG îýñÞ QHd¾ ÿoôAk RBøBHPyA ÿôo pG òük ÿAkA ok lüBG úÞ lðA|úPyAnâ Bì ûlùÎ pG þñýãñu QèBuo ô lðA|û kpÞ úíø úÞ îñÞ ûoByA äýè ëôA úP×ø ok àyõíy BG oõPÞApO .îýyBG ÝkB¾ ÿôpøo ô òýPuAo þËÖBc Alùy úG pø BO koô@oõPÞApO pu pG þüçG ú^ óAlýì þÂBÚ lðlük lðõèBíÞ .kõy ZoBg óBíPuk qA ÿqBG qBýPìA úu :|‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA oAlük òüA :Q×â rýð ÿqBu òýyBì BG ÿqBG Áõ¿gok ô þPuk ÐüBñ¾ ,þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo qA lyoA pýìA úðBg :Q×â þÚpy|óBXüBGom@ ÿpãykpâ 77 ëBu qA ,óBÚqoô óBPupùy oBWBÚ ûoôk ÿBøBñG .QuA úPÖpâ oApÚ Qìpì koõì úPuõýKBð êßy úG óõñÞ BO ÿlídì JApO ,rüpHO qA xoBÖ ÿoArâpHg }oArâ úG BñG òüA :QyAk oBùÊA óAoBãðpHg ÐíW o k qôpìA pùÊ úG þéì oBS@ QupùÖ ok 2522 ûoBíy BG êHÚ ëBu 9 úÞ pPì 20 ,ëõÆ pPì 40 ÿAoAk IüpÛO úG ,ûlýuo QHS 100 ô oArø þHüpÛO QÏuô ô ÑB×OoA pPì {y ô ÅpÎ ÿô .QuA ûly úPgBu þðBýÎA ïpÖ o k ô QuA pPì oB^k l¾ok 80 kôlc ok úÞ BñG òüA Qìpì :kôrÖA JõñW ëBG ÿqBuqBG BG ô 77 ëBu qA ,kõG ûly IüphO Qìpì ô þé¾A òèBu ,þðAôpýy ØÛu ,þG pÒ .koAk úìAkA óBñ`íø ,ûly qBÒ@ þðBÚõÖ ÿBøoAõük úðBg òüA :kpÞ óBzðpÆBg BñG òüA úG ûoByA BG ÿlídì Qvhð úÛHÆ ØÛu úÞ QuA ûly úPgBu úÛHÆ ôk o k ô þèBíy òýHðBW ok ëBG ôk ÿAoAk BñG ô QuA þGõ^ þüBHüq óAõüA ÿAoAk îø þG pÒ Qíu o k ô QuA þGõñW

!QuA úýÞpO ëlì ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ëkBÎ kAlc ,þãñøpÖ úP×â úG .kõy ëBÏÖ rÞpì òüA ëBHð úG úñýìq òüA ok óõñÞ A îø óBG q óBPvãñøpÖ wýüo rüpHO ok Ao kõg oBÞ þíuo oõÆ úG rÞpì BO QuA ÿkpÖ .lñÞ Ñôpy úG BìBG ôA JBhPðA ûoBGok þzupK JAõW o k ,ÿô Ao JBhPðA òüA :Q×â rýð Bßüpì@ ÿoõùíW QuBüo ûoBGok ÿô þOBGBhPðA ÿBøoBÏy úG úWõO BG óAõO|þì kAlíéÚ Q¾pÖ óAõñÎ úG þWoBg QuBýu Ñõð ô óApüA úG úWõO BG ë Bcpø ok BìA :lyoô@kBü þãñøpÖ .kpÞ kõy|þíð þñýG {ýK ûldPì RæBüA úPynâ ÿBø Qèôk jo BßüpìA ô óApüA ÈGAôo òýG þ¾Bg ÝB×OA ûlñü@ o k .løk

ô kõy fç¾A Bø óBvðA óôo k qA lüBG ÝçgA ô|þìçuA ”BÏÇÚ RlìqAo k o k úÇGAo òüA o k|þìBËð ÿBøoBÞ ïBXðA RBýø õÃÎ òüA .QyAnâ løAõg ÿBW pG þ×ñì oBS@ þèAõEu JAõW o k úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ úvýüo rýð þuBuA óõðBÚ 19 ô 15 ê¾A QüBÎo Áõ¿go k lüBG úÞ QuA ïAõÚA ÝõÛc úG ÉõG pì ëõ¾A òüA :Q×â ok þèô kõy|þì ApWA îø ÿkôlc BO úPHèA ô kõy ApWA úÞ kõy ïBXðA RBìAlÚA þgpG lüBG óBG q }qõì@ {hG ÿpýãýK óBPuA óBâlñüBíð ÈuõO þüBøoBÞ úñýìq òüA o k xBuA òüA pG :kpÞ úÖBÂA rüpHO ïkpì ûlñüBíð .kõy|þì {øôtK ô }qõì@ rÞpì kBXüA úñýìq o k ûlñG kBùñzýK ô ûly úWAõì úÆõG pì óæõEvì ÜÖAõì BG rüpHO o k QuA oApÚ }oôpK ô }qõì@ ô Bø ûBãzðAk þãñøBíøBG ‰|óBâkAq@ äýè îXñK úP×ø|‰

QuA ëBHOõÖ ÿqBG qA þürW ÿoôAk RBøBHPyA:rüpHO ÿqBuoõPÞApO þGpìpu ok îýO ôk pø ó@ok úÞ kõG äýè ÿBHüq ÿBø ÿqBG qA þßü úÞ lðkõG lñvK pâByBíO ô þíWBùO ëBHOõÖ àü úüAoA pßÖ pPzýG IOApì úG oõPÞApO óBñßüqBG ok ÿqôpýK úG êýì úPHèA òüA ok úPHèA :kpÞ úÖBÂA ÿô .kõG Øüpc óBñßüqBG qA ok îXvñì ô Jõg oBývG rýð ÿqBu òýyBì îýO ÿqBG îýO òüA úÞ îüõãG îðAõO|þì RApW úG ô ly pøBÊ óAlýì äýè ok óõñÞ BO úÞ kõG þíýO òüpOolÚ ô òüpO îXvñì ûBãüBW úÞ ïõy pÞnPì lüBG ô QuA ûly pøBÊ Bì êGBÛì úG Bùð@ô Qvýð ëôlW ÿBùPðA óAõñÎ aýø úG ÿqBu òýyBì pÏÚ qA ô ûkAk óBzð Ao óBykõg þÏÚAô ÿBø þüBðAõO ÿkôq àO àO qA QüBÂo qApGA BG ÿô .ly lñøAõg AlW ëôlW ÿqôpýK lðôo ïoAôlýìA :kôrÖA ,ÿqBuoõPÞApO óBñßüqBG Ùlø úÞ Ap^ lGBü úìAkA óBñ`íø ê¿Ö óBüBK BO îýO ÿBø .QuA ïkpì úèBu 7 ÿôqo@ókpÞ ÜÛdìô pOpG äýè úG kõϾ Bì þé¾A : ‰|kpÞ ïçÎA þÚpy óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ êìBÎ pülì

JApu JçÂBÖ úðBg|úý׿O þüApWA RBýéíÎ ÿl¾o k 60 QÖpzýK|‰

VAlcA Quk ok {hG úu ok ó@ ëôA ëôlì pÂBc ëBc .QuA|A qBÖ ÿApG ô p×ð oArø 60 ëôA ëôlì ÿApG {yõK püq QýÏíW úG óBüBK o k ÿô .QuA ûly þcApÆ p×ð oArø 92 þüBùð ô kpÞ ûoByA JApu JçÂBÖ úý׿O fpÆ þèBüo ÿBø|úñürø îø JApu JçÂBÖ úðBg|úý׿O VAlcA úñürø êÞ :Q×â ëBüo óõýéýì 500 ô oArø 53 úýñGA îø ô RArýùXO {hG o k ûly úñürø ó@ ëBüo óõýéýì 893 ô oArø 31 óõñÞ BO úÞ û kõG úðBg|úý׿O ïqæ RAoBHPÎA ÁB¿PgA BG îüoAôlýìA ô .kpýâ oApÚ ÿoAkpG|ûpùG oAlì o k rýð JApu JçÂBÖ

:Q×â þÚpy óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ QÞpy êìBÎ pülì {ýG þßürýÖ QÖpzýK BG JApu pùy JçÂBÖ úðBg|úý׿O o k qôpìA eH¾ IWooõK BÂo .QuA VAlcA ëBcok 60 qA þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG ûoByA BG óAoBãðpHg ÐíW úðBg|úý׿O :Q×â JApu pùy JçÂBÖ úðBg|úý׿O àü o k pùy JõñW pPìõéýÞ 1/5 o k JApu pùy JçÂBÖ úG þñýìq ok >oBýWBO< úðBgkôo oBñÞ o k ô oAõíø úÛÇñì JçÂBÖ ô QuA ûly ÐÚAô oBPßø 10 kôlc QcBvì pÇÚ úG ëBÛPðA Èg ÈuõO úßHy ÿBùPðA o k ûlƒy ÿoô|@|ЃíW úðBg|úý׿O úG pPì 480 ô oArø àü ëõÆ úG ô pPì|þéýì oArø óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ êìBÎ pülì .kõy|þì QüAlø úðBg|úý׿O îPvýu RB¿hzì Áõ¿g o k þÚpy JçÂBÖ úý׿O îPvýu :Q×â JApu pùy JçÂBÖ îPvýu òüA ,QuA lPíì þøkAõø BG ëBÏÖ òXè Ñõð qA JApu ,ÿpHøAo þâkBu ô úý׿O ÿæBG óBìlðAo ókõG AoAk pG ûôçÎ úG óAõO|þì ó@ ÿBüArì püBu qA ô koAk qBýð þíÞ «BPHvð òýìq úG .kpÞ ûoByA òXè úý׿O ô úýèôA þñýzð|úO lcAô úG ó@qBýð ï lÎ o k úÞ ûly þcApÆ ëôlì ôk ok JçÂBÖ|úý׿O :kôrÖA ÿô

úG ÿrüpHO wíy ûpHÛì þcApÆ lýuo ïBíOA úG þégAk óBcApÆ ÈuõO ÿrüpHO wíy ûpHÛì þcApÆ .lýuo ïBíOA lükqBG o k ÿõg oAkpùy þéýég þüçG pÞ Øuõü BG óApüA åorG ÙoBÎ ÿrüpHO wíy ûpHÛì qA óAoBãðpHg îËÏì ïBÛì QüBñÎ úG úWõO BG :kôrÖA IéÇì òüA óBýG lýÞ BO ô åorG ÙoBÎ òüA ÿæAô Qý¿hy úG ÿpHøo ,þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo ô ÿoõùíW wýDo óôBÏì o k ÿõñÏì þøBâoBG ly oApÚ ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ óBcApÆ ÈuõO ÿrüpHO wíy óBÖpÎ ólðBuBñy QùW BG :kpÞ ÿoAôlýìA oBùÊA ÿô.kõy þcApÆ þéì ûlG q òüA pPÏüpu ú^ pø wíy kBýñG ô þðBPuA óæõEvì ÿpýãýK løAõg úPgBu þãñøpÖ pgB×ì ólðBuBñy QùW ok BñG .ly ópÚ åorG ÙoBÎ ô pÎBy ÿrüpHO wíy QuA pÞm úG ïqæ oõzÞ ûqôpìA úÞ kõG þhéG lídì Bðæõì lýOBuA qA ô îzy .koAk Ao åorG ÙoBÎ òüA ÿBÎkA úýÞpO

Øüpy Qéì Üc o k B×W ïkpì ólðAõg Alâ .QuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô

Qéì Üc o k B×W ïkpì ólðAõg Alâ :Q×â þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÐíW ok þãýGBÂpýéÎlícA .QuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô Øüpy ëõÆ o k óApüA ïkpì :kôrÖA IéÇì òüA pÞ m BG pùyom@ úÏíW óAoArâqBíð .lðA|û kõG JçÛðA óBHýPzK êüBvì ô Rçßzì kõWô BG úPynâ ëBu 30 QuA ûlì@pG óBð@ úG Qìlg kl¾o k îùð Qèôk úÞ óõñÞ A :Q×â ÿô o k îýËÎ ÿB×W òüA úÞ lñìBð|þì ÿoôpKAlâ Ao Qèôk QÞpc ÿA|ûlÎ :Q×â þãýG BÂpýéÎQuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô Øüpy Qéì Üc o k ô êHÚ ÿBùèBu qA ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ lüBG úßñüA îÒo|þéÎ óAlýì o k BK QÎBXy BG îùð Qèôk ly|þì ApWA úPynâ ÿBø|Qèôk oõPuk o k Ao Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ,úðBuBñyoBÞ þuopG BG ô QyAnâ oõzÞ kB¿PÚA o k Ao ó@ òüpýy RApíS îüoAôlýìA úÞ QuA û kAkoApÚ oBÞ BG kõg ÿBø|QHd¾ úìAkA o k þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA .îýyBG løBy ô ÐÆBÚ QüBíc ô kAtð|ÿlícA Qèôk ÿoõdì QèAlÎ oBÏy úG ûoByA eýd¾ QÞpc úðBzð Ao Qèôk òüA qA ÿpHøo îËÏì ïBÛì úÛGBu|þG QèAlÎ oBÏy BG ÿoõùíW ïpPdì QuBüo :kôrÖA ô kpÞ þGBüqoA Qèôk pËð lì BG QuA kl¾o k óõñÞ A ô QyAnâ ûqoBHì óAlýì o k BK ÿoõdì þãñøpÖ ,þuBýu ,ÿkB¿PÚA qA îÎA Bø|úñýìq|þìBíOo k QèAlÎ ókAkoApÚ ô pùy ô oõzÞ ûlñü@ úG QHvð Ao ïkpì ô kBG@ Ao ÜÆBñì ïBíO þðApíÎ ô .lüBíð oAôlýìA óBykõg oBük

2

êéíèA òýG ô QuBýu

shahryaremanews@yahoo.com

:ríüBO òPãñyAô ;óApüA úýéÎ åorG úEÆõO àü ÿôBÞAô

úG ûlÎBÛèA rýì@oApuA úìBð ûkpK|QzK !|‰þðApüA óæõEvì

ok þðApüA l óAoBãð|úìBðqôo òüpOoBÞpK qA þßü óBíâ|þG òýéÞ BÞ0 úìBð qA ...kõy|þì Jõvdì pýgA ÿBø|ëBu þÆ Bßüpì@ ô BK ôoA óæõEvì úG ûlÎBÛèA ÿpHøo ok ïôk kpÖ ,ÿpøAõËèA òíüA rýì@pßzO àíÞ ÿApG óApüA qA ÿpøAõËèA ,ó@ þÆ úÞ lü@|þì óBýì úG òhu þðApüA òíü o k ûtüô úG ô úÛÇñì ok þüBßüpì@ l þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ úG .QuA û kpÞ pßzO ô pülÛO ô þíülÚ ûlñvüõð )òýéÖBÞ( òýéÞ BÞ óBÞ ,pýgA ÿBøqôo o k ô þíülÚ ÿBÎkA ,pãük oBG ,ÙApãéO þéük ÿA|úðBuo ûôpâ xBñypu úßHy BG óApüA Qìõßc þPulíø ô ÉBHOoA ûoBGok kõg þèBXñW ûoBG òüA ok þyp×O lýXì pPÞk.QuA û kpÞ fpÇì Ao ûlÎBÛèA þPvüoôpO êc Roôp úèBCvì qA wK qôo àü :lvüõð|þì >á BñGBO< ÿApG êÃÏì êc ÿApG ûlÎBÛèA ô óApüA þPýñìA ô ÿA|úPvø êßzì óBìríø úìBð qA ,kõy|þì fpÇì BìBG ôA ÿôoApÖ ÿoBßøAo óAõñÎ úG úðBýìoôBg óæõEvì úG ûlÎBÛèA ÿpHøo ok ïôk kpÖ ,ÿpøAõËèA òíüA rýì@pßzO àíÞ ÿApG óApüA qA ÿpøAõËèA ,ó@ þÆ úÞ lü@|þì óBýì úG òhu þðApüA òíü o k ûtüô úG ô úÛÇñì ok þüBßüpì@ l þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ úG oBzPðA BG þüBøqôo òýñ^ ok {ýK ëBu ôk .QuA û kpÞ pßzO ô pülÛO qA ÿoBývG kAlÏO o k úÞ — þvýéãðA ô þuoBÖ ÿBø|óBG q úG ÿA|úèBÛì qA — QyAk JBOqBG äñW l þééíèA|òýG RBvuõöì ô Bø|QüBu oBÞ|úñùÞ oBãð|úìBðqôo òüA ÿBø|úPyõð pPzýG ókõG Õôo k ô þèByõK ,ÿô ÿBø|úPyõð qA koõì ûBXñK kôlc êýédO BG ô û kAk pHg þvýéãðA êGBÚ ÐHñì ,òýéÞ BÞ ÿBø|úPyõð ÝB×OA úG IüpÚ pTÞ A úÞ ïkpÞ QGBS BHüpÛO .QÖBüo k Ao ó@ þPuokBð ô þPuo k óAõO|þíð ô koAlð þGBüko RBìBÛì :lñPvø Quk òüA qA óApüA úýéÎ òýéÞ BÞ ÿBø|ÿpâBzÖA ÐGBñì ïBÛì àü ,þüBK ôoA lyoA RBíéLük àü ,þéýDApuA qBG pu àü ,þðBñHè àü ,þüBßüpì@ lyoA ïBÛì àü ,wðAs@ óBâlññÞ ûpÞ Anì úG àükrð ÐGBñì ô þG pÒ þPýñìA lyoA ïBÛì àü ,þéýDApuA lyoA ûlðBìpÖ pËð qA ÿoAnãyqoA ô þGBüko êGBÚ BÛéÇì úÞ Quk òüA qA þèõùXì úÞ ïkAk óBzð ,ÿA|úðBuo {øôtK òüA ok.lñPvýð þPuo kBð ô þPuo k ngBCì ÿAoAk ô þGBüko êGBÚ ÐHñì pËð qA òýéÞ BÞ RæBÛì qA þßü BùñO Üég òüløBXì< óBìqBu qA êÛð úG kõG þHéÇì ó@ ô kõG Àhzì þPvüoôpO ûôpâ àü óAõñÎ úG Bíuo BK ôoA ô Bßüpì@ o k úÞ >óApüA pýSBCO Q×â lüBG úPHèA.QuA ûly ïçÎA Ñõñíì {PýèBÏÖ ô þðõðBÚpýÒ kõG ÿA|ûqAlðA BO þüBýðBPüpG oBãð|úìBðqôo òüA oBÞ ûõýy ûoBGok òì úèBÛì ó@ úG þzhG rýð BülLýßüô QüBu o k òýéÞ BÞ þÖApâõýG o k úÞ ô ÿô ÈuõO úé¾BÖçG {hG òüA lñ^ pø ;QÖBü ÁB¿PgA .ly ÿqBvÞ BK BülLýßüô qA {ðBPuôk BýðBPüpG þPýñìA ÐGBñì úG òýéÞ BÞ àükrð ÈGAôo úG ûoByA BG ÿô Bßüpì@ äñW úðBPu@o k úÞ QuA ÿoBãð|úìBðqôo óBíø ÿô :lüArÖA|þì þupPuk óBßìA óõ^ þüBøBÎkA fpÆ BG ,2003 xoBì o k ÝApÎ ô oBPzÞ ÿBøoArÖA|äñW úG òývc ïAl¾ îüso þãñW òýyBì Ðüpu püqô Qvhð ,péG þðõO û kB×PuAFõu koõì úÞ( úÛýÚk 45 ok þÏíW pXñì ïBXðApu ô QÖpâ oApÚ ÝApÎ úG úéíc úýWõO ÿApG BýðBPüpG QÚô àíÞ äñW ÐüpvO úG )ly þéÞ lüõük pPÞk áõßzì åpì úG RBüpzð o k óApüA ÑõÂõì BG úèBÛì 200 kôlc oBzPðA BG òýéÞ BÞ.kpÞ ,ÙApãéO þéük óõ^ þüBßüpì@ ô þüBýðBPüpG IéÆ äñW ô Apâ QuAo ô oõPýPßLuA ,ríüBO òPãñyAô ,óBu áoõüõýð ,ÙApãéO ÿlðBu þðApüA l óAoBãð úìBðqôo òüpOoBÞpK qA þßü óBíâ þG ,õüõüo ëBñzð úìBðoBÞ .kõy|þì Jõvdì pýgA ÿBø ëBu þÆ Bßüpì@ ô BK ôoA o k qA .QuA oBG pK þíÞ pËð qA rýð JBPÞ oBzPðA úñýìq ok úèBu 53 òýéÞ BÞ úG óAõñÎ oBù^ óBýì ó@ qA úÞ ûlýuo JBPÞ óAõñÎ 10 kôlc óõñÞ BO ôA .koAk ÁB¿PgA òývc ïAl¾ úðBìq ô þâlðq JçÛðA kpãèBu òýìA þu QHuBñì úG îø JBPÞ àü Bñí òýéÞ BÞ òüA.kõy pzPñì ûlñü@ ûBì ôk þÆ QuA oApÚ úÞ koAk NB^ püq óApüA òýñ^ þé¾A QýøBì úñýìq o k ô úìAkA ok þðApüA úPvWpG ÜÛdì ,BÎkA òüA úÞ ly BzÖA ô ïõéÏì BÛýÚk úPHèA BølÏG :lvüõð|þì þüBøBÎkA qA þzhG ô ûlzð ÑApPgA òýéÞ BÞ ÈuõO þPc úð ô péG ÿõu qA úð þPýñìA ÿBø|óBìqBu ÿA|úðBuo — þOBÓýéHO þzüBupÖ RlìqAo k úìBðpG úG ÙôpÏì ,>xA.ÿ@.xA< ûtüô úG ô BýðBPüpG ô Bßüpì@ úéíc úýWõO ÿApG BýðBPüpG þWoBg QýñìA óBìqBu ,wßýu.ÿA.ïA RôA ûBì qBÒ@ o k( {ýK ûBì úu kôlc o k.QuA û kõG ÝApÎ úG|þìBËð þÞoõüõýð úèBu 49 xBñypu oBãð|úìBðqôo ,>lñýßuBu óAo< ,)2008 ûAo< ïBð BG úd×¾ 428 o k Ao þGBPÞ ,orPýèõK oõùzì ûrüBW ûlðpG ô .kpÞ pzPñì >þüApâ ÉApÖA p¿Î o k ôqo@ ô QÛýÛc óBPuAk :óBùW ÿBøoBÞ úG lñPvì çìBÞ oõÆ úG JBPÞ òüA ïõu ê¿Ö qA ïoBù^ {hG ûApíâ ô òýÒôok kBñuA úüAoA ok BýðBPüpG ô Bßüpì@ þPýñìA ÿBø|óBìqBu úG óBð@ oBzPðA ô òýéÞ BÞ óBÞ ûtüô úG þG pÒ oBãð|úìBðqôo lñ^ úG ûlññÞ pøBì oBãð|úìBðqôo ÈuõO ûly ØzÞ îùì áoAlì ô ÿpâBzÖA óAõñÎ úýéÎ óBð@ YýýùO ô þééíèA|òýG|þìõíÎ oBßÖA òPgBu ûApíâ ÿBPuAo o k úG ê¿×ì ,JBPÞ òüA o k.koAk ÁB¿PgA pËð koõì ÿBøoõzÞ ÿoApÖ wýDo ,>þPüpßPèA }õHc êýéW pøBÆ< þèBXñW ÿApWBì äñW úðBPu@ o k ô òývc ïAl¾ Qìõßc o k ÝApÎ QýñìA óBìqBu úG Býu óBìqBu ÿõu qA ëõK oæk óõýéýì YñK QgAkpK ,ÝApÎ Bùð@ oBzPðA ô {ðAldPì ô Bßüpì@ kõu úG kBñuA êÏW ÿApG þPüpßPèA úPgAkpK þG pÒ ÿBø|úðBuo pãük ô ÙApãéO þéük o k òýéÞ BÞ ÈuõO .QuA ûly úG óõñÞ BO ,kõG þðlyBð|RBHSA ô óAqpè þPc ô úüBK þG pâA úÞ|þìBùOA þPc ô ÙApãéO þéük oBãð|úìBðqôo þüBÃÚ ÅApPÎA koõì ÿlW oõÆ ô ly|þì pXñì lñýßuBu þÚõÛc IýÛÏO ô þG pÒ þPýñìA ÿBø|óBìqBu kBñuA þé¾A ÿBñHì úÞ QuBXñüA IèBW ô ûlzð òýñ^ óõñÞ BO úPHèA lðly pzPñì òýéÞ BÞ ÈuõO ô êÏW }õHc ëApðs ïBð úG úÞ Býu þéÏW ok òüA .lðkõG ûlÎBÛèA úßHy BG òývc ïAl¾ Qìõßc ÉBHOoA rýð ÜGBu êÞ pülì ,>ôæpük koB`üo pu< rýð úPynâ ëBu úÞ QuA þèBc ,QuBýðBPüpG þWoBg QýñìA ëõEvì úÞ >wßýu.ÿ@.ïA< óBìqBu ólñè þuBýu ô ÿkB¿PÚA ïõéÎ ûBãzðAk o k|þìõíÎ þðApñhu àü o k .kpÞ QÞpy )ÿA.xA.ëA( òPÖo ûp×Æ êýèk úG úÞ Qvzð òüA iuBK ô {upK þðBüBK {hG o k QðpPñüA o k rýð ó@ îéýÖ ô ly ûlýzÞ ëBXñW úG þüõãhuBK qA ÿô BølÏG úÞ >óBßì þð@< îðBg ïBð úG oBÃc qA þßü ,QuA kõWõì BýðBPüpG þégAk QýñìA óBìqBu þÂAoBð ô ÜGBu óAoõìBCì qA îPÖBüo k úßHy QýèBÏÖ ô kõWô ïôAlO ûoBGo k ôæpük qA ,û kõG Ùlø Bü@ úÞ kpÞ ëAõöu wüôpu wñXýéPñüA o k >xA.þK.ôA.ÿ@< ÿBø|}oArâô RBÎçÆA ókAk BG|þìõíÎ oBßÖA ókpÞ ûApíâ ó@ þé¾A QüBíc koõì óAoBãð|úìBðqôo ÜüpÆ qA|þìõíÎ ÿBø|úðBuo úG Õôo k úG Ao ÑõÂõì òüA lüBG BOlÎBÚ úÞ ôæpük ?QuA þPýñìA ÿBø|ûBãPuk òì :kAk iuBK BùñO þP×ãy ëBíÞ o k ,kpÞ|þì IünßO Rly .îøk iuBK Àhzì ô ÜýÚk ÿBø|{upK úG îøAõg|þíð

QuA ûkq oôk Ao Bø îüpdO ,çDôrðô ÜüpÆ qA óApüA

óBy û kAõðBg ô ïAõÚA BG oAlük ÿApG ÿqAôpK Èg òüA BG BG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|‰.lðôpG RôpýG ô Üzìk úG óApüA ïpâ ÈGAôo qA þüBßüpì@ RBìBÛì þðApãð úG ûoByA òýG îýÛPzì ÿqAôpK Èg òüA kBXüA rýð ô çDôrðô BG òPãñyAô RBìBÛì“ :lvüõð|þì xBÞ AoBÞ ô óApùO qA þgpG ÿqAôpK Èg òüA {yõK o k úÞ lñðApãð koAô óApüA þOBÎçÆA p¾BñÎ rýð ô )!( Bø QvüoôpO o k ûldPì RæBüA úWoBg oõìA RoAqô .lðõy çDôrðô )QzùHükoA( ÿoBW ëBu êüoô@ o k úÞ þyoArâ þgpG úÞ kôrÖA pìA òüA qA þðApãð qApGA BG kAk oBzPðA RAopÛì ô RB×üpzO qA ÿqAôpK Èg òüA óApÖBvì ÿBø úðBüBK ô Bø ûBâkôpÖ úíø o k ïõupì ô ëõíÏì ô þuoqBG ô û kõG þñTPvì BøoõzÞ þWôpg ô ÿkôoô ëBíÎA óBzøApíø êüBuô Bü Bùð@ pG ápíâ úìAkA ok þüBßüpìA oBÞ úËÖBdì úìBðqôo òüA|”‰.|‰kõy|þíð òýOæ ÿBßüpì@ óôBÏì ”óõðBy xBìõO“ RAoBùÊA qA òPãñyAô þðApãð ûoBGok Bßüpì@ úWoBg oõìA RoAqô Ao òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ o k óApüA RBýð ô RBìAlÚA RBíéLük òüA“ :lvüõð|þì ô løk|þì oApÚ úWõO koõì úG ûldPì RæBüA úÞ lüõâ|þì þüBßüpì@ úüBKlñéG rýð ô óBùW qA úÛÇñì òüA o k óApüA RBìAlÚA qA Rly koõgpG àü Roõ¾ o k óApùO þèBíPcA {ñÞ Aô òýOæ ÿBßüpì@ úÛÇñì qA ,Bßüpì@ô óApüA òýG þèBíPcA þüBßüpìA úìBðqôo òüA|”‰.‰|QuA óApãð òPãñyAô úýéÎ eévì ÿBø ûôpâ qA óApüA QüBíc ÑõÂõì úG úìAkA o k úéèA Jrc úéíW qA óBùW o k|þìçuA–þÏýy|þìBËð ÿoAk úðArg RoAqô úÞ lvüõð|þì ô lñÞ|þì ûoByA kAk oBzPðA ÿoBW ëBu òDôs úÞ þyoArâ ok Bßüpì@ RBíéLük qA þßü òülèAp¿ð þÂBÚ úÞ QuA û kpÞ ïçÎA pWBO àü rýð ô Üzìk o k oBHO JpÎ þüçDôrðô ÿBø ô úPyAk ÉBHOoA úéèA Jrc BG ê¾æA þðBñHè þüçDôrðô óBzð pìA òüA ô ”lñøk|þì úüAoA ûôpâ òüA úG þüBø àíÞ ô úÇGAo kBXüA qA óApüA ÿA úÛÇñì ÙAløA úÞ løk|þì ûlý`ýK oBývG Bßüpì@ ÿApG òýOæ ÿBßüpì@ o k oõÃc .QuA áBðpÇg ô

QíýÚ úËcçì êGBÚ {øBÞ úG ûoByA BG úìAkA o k ríüBO òßíì {øBÞ òüA BG úÞ lñ^ pø úÞ lvüõð|þì Q×ð qA þgpG ok ÿkB¿PÚA Rçßzì êýèk úG óApüA QuA òýOæ ÿBßüpì@ óApHøo úG ûly û kAk þèBì ÿBø ûlÎô þuBíéLük luo|þì pËð úG BìA lñÞ pËð lülXO álðA BG BøoõzÞ òüA úG óApüA ”à^ QgAkpK“ ÙAløA úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|“‰|‰.lGBü úìAkA þOApýýÓO òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ úG þßükrð qA óApüA RBýð ô óApüA :lvüõð|þì ô lðAk|þì ûlý`ýK Ao çDôrðô ûtüô úG o k lðAõO|þì çDôrðô óõ^ ÿoõzÞ úG þßükrð BG úPvø ÿBø úìBðpG pu pG þééíèA òýG ÿBøoBzÖ {øBÞ çDôrðô àíÞ úG ,lyBG úPyAk þv×ñO ûAo }A ÿA îPvýu àíÞ úG ,lðrG oôk Ao êéì óBìqBu ÿBø îüpdO þèBì ô þßðBG ÿBø QýèBÏÖ qA þzhG oõzÞ òüA þßðBG ÜüpÆ qA ô úÇuAô BG QuA îüpdO ëõízì úÞ Ao kõg ûpgæBG ô lðBupG ïBXðA úG þüçDôrðô ÿBø àðBG ÜüpÆ qA Ao QuA îüpdO ëõízì úÞ Ao þüBøæBÞ úG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|”‰.|‰lñÞ ÿoAlüpg çDôrðô ô lñÞ|þì ûoByA ûoBG òüA o k òPãñyAô RBìBÛì þðApãð þßðBG ô þèBì îPvýu qA óApüA û kB×PuA“ :lvüõð|þì BO ly UÎBG þßðBG ÿBø îüpdO ókq oôk ÿApG çDôrðô úG Ao çDôrðô o k þðApüA àðBG àü úPynâ ûBì òPãñyAô óApüA ÿA úPvø úìBðpG úG þèBì àíÞ úüAoA úÞ ú`ð@ êýèk úÞ àðBG òüA êìBÎ pülì .lñÞ îüpdO QuA ûlðAõg ó@ ÿrÞpì pPÖk ô koAk ïBð”õèôoBuk þééíèA òýG àðBG“ pùy qA óApâ ÿA úÛÇñì o k ZpG àü îPzø úÛHÆ o k ô úHcB¿ì aýø Bø îüpdO òüA qA wK QuA xBÞ AoBÞ oBãðpHg QuAõgo k qA ô kpßð þÂApPÎA Bü òüA|‰.kq qBG pu úHcB¿ì ïBXðA ÿApG xpKlPýyõu@ çDôrðô“ :lvüõð|þì úìAkA o k þüBßüpì@ úìBðqôo ÿBßüpì@ úG óApüA kôoô ûqAôok úG êülHO òýñ`íø úu pø îýÛPvì ÿqAôpK Èg àü .QuA ûly òýOæ ïBXðA úG xBÞ AoBÞ ô óApùO òýG qAôpK àü úHñy Q×â ÿqAôpK Èg òüA kBXüA ûoBGo k qôB^ .lðBuo|þì ÿpG pÖBvì QW àü }oõzÞ þPèôk þüAõø Èg úÞ ÿpGpÖBvì Èg òüA o k qAôpK ïBXðA ÿApG lülW ô ûtüô Üzìk o k ÿqAôpK Èg òüA ô QuA û kpÞ ÿoAlüpg ô óBulñùì qA ÿoBývG .lñýzð|þì òýìq úG rýð úüoõu BG lñPvø oBÞ ëõÓzì çDôrðô o k úÞ þðApüA óB¿¿hPì BW úGBW xBÞ AoBÞ ô óApùO òýG ÿqAôpK Èg òüA ÿBøoõzÞ qA JpÎ pWBùì úÏìBW àü .lðõy|þì RpWBùì çDôrðô úG úÞ QuBø úøk óBñHè ô úüoõu Èg òüA kBXüA ô lññÞ|þì þâlðq oõzÞ òüA o k ô û kpÞ BO QuA ûly UÎBG Üzìk ô xBÞ AoBÞ òýG ÿqAôpK çDôrðô òÞ Bu ÿBø þðBñHè ô BøoBHO ÿoõu qA ÿoBývG

qA óApüA RBýð ô ÙAløA úìAkA o k ríüBO òPãñyAô çDôrðô ûtüô úG òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ úG þßükrð úG þßükrð BG óApüA :lvüõð|þì ô lðAk|þì ûlý`ýK Ao ÿBøoBzÖ {øBÞ o k lðAõO|þì çDôrðô óõ^ ÿoõzÞ þv×ñO ûAo }A ÿA úPvø ÿBø úìBðpG pu pG þééíèA òýG oBÞ úËÖBdì úìBðqôo –óApüAp¿Î.lyBG úPyAk úG ôo ÈGAôo úG þyoArâ NB^ BG Bßüpì@ríüBO òPãñyAô óBzð úWõO òýOæ ÿBßüpìA ÿBøoõzÞ ô óApüA }pPvâ êýèk ûlíÎ :lvüõð|þì úìBðqôo òüA.QuA û kAk xBvcA xBuA pG Bßüpì@ ô óApüA ÈGAôo }pPvâ ÿõu qA òPãñyAô ÿBø QuBýu ô Bßüpì@ BG Q×èBhì ÿApâ M^ ÿBøoõzÞ qA þgpG ô óApüA óApHøo úG ûoBG òüA o k ríüBO òPãñyAô.QuA òýOæ ÿBßüpì@ çDôrðô oõzÞ o k óApüA ØéPhì ÿBø ûsôpK ïBXðA óBýðApüA qA þgpG BG ô løk|þì óBzð ÿA ûtüô úWõO úìBðqôo òüA.lñÞ|þì úHcB¿ì Bø ûsôpK òüA o k êÒBy BG Ao ÿA û kpPvâ ÿBø ÿoBßíø óApüA :lvüõð|þì úG óAõO|þì Bùð@ úéíW qA úÞ QuA û krÞ qBÒ@ çDôrðô úðBgoBÞ ,þüçDôrðô ÿApÛÖ ÿApG òßvì VAlcA ûsôpK ;kpÞ ûoByA lñíu êýHìõOA ô oõPÞ ApO ,úgp^ôk QgBu çDôrðô o k óApüA ÿqBu óBíPgBu ÿBø ûsôpK o k BùñO úG ëõÓzì þðApüA À¿hPì ô xlñùì 400 qA {ýG þulñùì BG úìAkA ok þüBßüpì@ úìBðqôo òüA.lñPvø oBÞ çDôrðô o k òßvì QgBu ûsôpK o k úÞ þðApüA úèBu 29 xlñùì òüA .lñÞ|þì úHcB¿ì QuA oBÞ úG ëõÓzì òüA úG iuBK o k ô úìBðqôo òüA BG úHcB¿ì o k þðApüA oõùíW wýüoBG óApüA óApHøo ïpâ úÇGAo êýèk úÞ ëAõu ïpËð úG ëAõu òüA úG iuBK“ :lüõâ|þì Qvý^ çDôrðô Ao Bßüpì@ oõzÞ ôk pø óApHøo.QuA û kBu oBývG òýíø êýèk òüpO îùì îñÞ|þì pßÖ ô lðoAlð Quôk Quk o k ÿBø ûsôpK úG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|”‰|‰lyBG ô løk|þì óBzð úWõO úDõâAoBßýð o k óApüA VAlcA ok þüBø ûsôpK îø úDõâAoBßýð o k óApüA :lvüõð|þì rýð ô lu àü QgBu úéíW qA koAk VAlcA Quk òüA úéíW qA Ao RBýñHè ôpýy lýèõO úðBgoBÞ VAlcA óApüA RBìBÛì pãük ÿõu qA .kpÞpÞ m óAõO|þì Bø ûsôpK koBýéýì 1 àíÞ àü QgAkpK ëõÚ ÿõýèõG Qèôk úG ûsôpK Ùp¾ ÔéHì òüA qA þzhG úÞ lðA|û kAk ÿoæk úðBgoBÞ àü QgBu úéíW qA þüBñG püq ô þðApíÎ ÿBø þñHè Ræõ¿dì lýèõO úðBgoBÞ àü VAlcA ,óBíýu .ly løAõg rùXì þðBìo k àýñýéÞ ôk QgBu rýð ô o k óApüA pý×u þðBÇéu úéèA QXc úñýìq òüA o k )ÿõýèõG QhPüBK( qBKæ o k óApüA wýuBO ûqBO RoB×u Bø ûsôpK òüA ïBXðA qA }oõzÞ Ùlø úÞ lüõâ|þì òPãñyAô|‰.QuA úÛÇñì òüA ïkpì qA QüBíc ô àíÞ

:‰|êýDApuA ëApðs

!|‰kõy ØÚõPì óApüA þíOA úìBðpG ,îýñÞ oôpO Ao kAtð ÿlícA|‰ úG óApüA ÿBW úG Bßüpì@ úßñüA qA ÿô :Q×â ô kpÞ úPHèA ô ûly û kq Q×ãy û kpÞ þzÞpßzè ÝApÎ ÿApG þuBýu êüBíO óBìq ó@ok Bßüpì@ úÏìBW úðB×uBPì .QuA úPyAlð óApüA úG úéíc BO 2002 ÿBø ëBu úé¾BÖ o k úÞ þéýDApuA ëApðs òüA ,kõG êýDApuA þÎBÖk ÿBøôpýð kBPu wýDo 2005 Bßüpì@ úÞ Qvýð oõ¿O êGBÚ“ :kpÞ óBzðpÆBg o k Ao ÿA úPvø fçu úG rùXì óApüA àü løAõhG ô Bßüpì@|“‰|‰.lñÞ îýùu úðBýìoôBg o k kõg RolÚ úÇýc QgBu QùW ok }çO úG Ao óApüA þG pÒ ÿBøoõzÞ þíOA rýì@ eé¾ úìBðpG {yõK QdO ÿA úPvø fçu ô óApüA ÿõu qA BøoBG BÎkA òüA úßð@ ëBc lññÞ|þì îùPì .QuA ûly IünßO þééíèA òýG ÿBøkBùð }oArâ

þyoArâ o k lèApø äñýðoõì úìBðqôo|!‰“|‰QuA oõzÞ òüA ÿBø úñürâ úýéÞ lüBG JpÒ“ :Qyõð óõèBü qA êÛð úG oôpO úéíW qA óApùO þíOA úìBðpG ØÚõO ÿApG ïqæ ëApðs òüA|‰“‰|.lñÞ þuopG Ao kAtð ÿlícA kõídì óApüA ÿA úPvø úìBðpG ØÚõO úG BùñO úPHèA þéýDApuA JçÛðA BG A«oõÖ lüBG Bì“ :QyAk oBùÊA ô û kpßð B×PÞ A ok RBHS kBXüA ÿApG þøAo aýø .îýñÞ úéGBÛì óApüA .koAlð kõWô óApüA îüso ókAk Qvßy óôlG úÛÇñì .kõy ØÚõPì lüBG óApüA ÿA úPvø úìBðpG ô ûoByA óApüA úýéÎ|þìBËð úñürâ úG ëBc òýÎ o k ÿô|“‰‰| ÿBø Qèôk ô ókoA ,óBPvG pÎ ,p¿ì“ :kpÞ BÎkA úýéÎ|þìBËð úéíc úðõâpø qA xoBÖ Yýég úýyBc îýí¿O qA òýñ`íø óõèBü|“‰‰|.lññÞ|þì ëBHÛPuA óApùO IXÏO qApGA 2003 ëBu o k ÝApÎ úG úéíc ÿApG Bßüpì@

ÿBø Qèôk ô ókoA ,óBPvG pÎ ,p¿ì ÿô ÿBÎkA úG|‰ úýéÎ|þìBËð úéíc úðõâpø qA xoBÖ Yýég úýyBc úéíc ÿApG Bßüpì@ îýí¿O...lññÞ|þì ëBHÛPuA óApùO p¿Î .QuA û kõG þP×ãy úüBì óApüA ÿBW úG ÝApÎ úG kõg RæBýg o k óBñ`íø êýDApuA RBìBÛì –óApüA ÁBg ÿkApÖA Bü kpÖ àü úG Ao óApüA ÿA úPvø úìBðpG lðoôBG òüA pG Ädì þèBýg }õg BG ô lñðAk|þì þßPì þíOA úìBðpG qA óApùO ,kApÖA òüA oBùì Roõ¾ o k úÞ |‰ óApüA p¿Î }oArâ úG.lýzÞ løAõg Quk kõg þéýDApuA úìBðqôo qA êÛð úG|‰(asriran.com) kBPu ÜGBu wýDo ,óõèBü úyõì ëApðs ,ÀOo@Bø úìBðqôo àü BG õâ ô Q×â o k êýDApuA þÎBÖk ÿBøôpýð wýDo ,kAtð ÿlícA oôpO“ :kpÞ BÎkA þüBýèApPuA þíOA úìBðpG ØÚõO ÿBø úñürâ qA þßü óApüA oõùíW

: |‰þãñøpÖ pPÞk BG õâô|Q×â

?QuA pSõöì óBâlñüBíð RBíýí¿O o k þéìAõÎ ú^|‰ úG ûoByA BG þãñøpÖ.koAk kõWô ÈHOpì þgpG wèBXì o k úÞ þGrc ÿBø|ÿpýâ|îýí¿O þgpG o k :QyAk oBùÊA ,koAk kõWô BøoõzÞ Roõ¾ úG BÃÏG úÞ Bø|ÿpýâ|îýí¿O ,BøoõzÞ úG ÿpýýÓO aýø óôlG ,QuA rÞpíPì ô þPvýèApPðBu êéÎ úG Bì oõzÞ o k BìA lññÞ|þì AlýK ûAo wéXì òd¾ oBPgBu Bùð@ qA þgpG úÞ — þðõâBðõâ êìAõÎ ô óBð@ þuBñy|Iýu@ ÿBø|úPÖBü ô JArcA þGrc|óôo k o k ÿô.îüA|û kõHð ÿA|úüôo òýñ^ løBy ƒ kkpâ|þìqBG o k rÞpíO ÿApG Ap¿dñì ,óApüA JArcA :kôrÖA úìAkA ô Bø|úìBðpG òPyAk óôlG ,ó@ úG òPÖBü Quk ô RolÚ ÿBøoBÏy úðAõPzK BG BOlíÎ ô Àhzì ÿBø|ûlüA ÿkpßüôo òýñ^ úXýPð ô lðpýâ|þì êßy þPvýèõKõK ô lìBXðA|þì|þìõíÎ ÿkBíPÎA|þG úG píPvì Roõ¾ úG úG kõg þðBHì úüBK pG JArcA úÞ|ó@ ÿBW úG úXýPð o k úG QHvð Bùð@ QýèõHÛì úüBK pG ,lðôpG BølükpO ëBHðk rýð BøkrìBð úXýPð o k .lññÞ|þì ïAlÚA ÿBøkrìBð òýýÏO JArcA úG QHvð þðAlñ^ lùÏO xBvcA þðApüA óAlðôpùy úÞ IéÇì òüA óBýG BG þãñøpÖ.lðoAlð oB^k JArcA rýð kõg úÚçÎ koõì ólürâpG o k ApTÞ A úðBüApâ|ïAõÎ ÿBø|àýPÞ BO ô BøoBýÏì ,lðõy|þì êßzì :kôrÖA ô QvðAk IuBñì ÿBø|QgBupüq lÚBÖ Ao êßzì oB^k JArcA JBhPðA o k ïkpì úÞ|ó@ òí ÿBø|QgBupüq lÚBÖ úðBüApâ|ïAõÎ ÿBøoBýÏì lðõy|þì òyôo ÿBø|ûlüA ô Bø|úìBðpG ,JArcA ÿõu qA úðB×uBCPì BO lññÞ|þíð úüAoA oõzÞ ûoAkA ÿApG þ¿hzì ô ;lñGBü Quk þHuBñì {ñürâ úG lñðAõPG óAlðôpùy ô þéÞ ÿBø|ûlüA xBuA pG BOlíÎ óBâlñøk|ÿACo òüApGBñG .lññürâ|þìpG Ao kõg IhPñì Àhy ,kApÖA úG kBíPÎA úG úÞ rýð úPynâ ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ôk o k ,ly pXñì þíOBg ÿBÚ@ ô kAtð|ÿlícA ÿBÚ@ JBhPðA ÿBø|{üApâ úG úð ,îükõG kpÖ úG ïkpì {üApâ løBy ô wéXì RBGBhPðA o k rýð ÝB×OA òýíø ô þuBýu løk|þì jo IuBñO úG rýð BøAoõy RBGBhPðA

,koAk pýSCBO óBâlñüBíð ÿBø|ÿpýâ|îýí¿O o k|þìõÚ úíø o k lñ^pø ,ÿA|úÛÇñì ô þédì þüApãíø :Q×â ô Bø|úÒlÒk òüA ,Qvýð ú^oBLßü UcBHì ô ÐÚAõì QuA wéXì êgAk ÿBø|QýÏÚAô ôrW ,Bø|þüApãíø þOBGBhPðA ÿBø|ïrýðBßì ó@ þPgBñzðAôo QéÎ ô ,óBâlñüBíð JBhPðA o k .QuA|þìçuA ÿAoõy wéXì o k ûqõc ó@ ÿBøAlülðBÞ BG úÛÇñì pø ïkpì oBzÚA ÿpvßü ,ûlürâpG kApÖA qA òüApGBñG ô lñPvø xBíO lðAõO|þì ,koõì Ivc pG úÞ lðoAk þüBø|úPuAõg ÿApG .lyBG ÿA|úÛÇñì Bü ô þøôpâ ,þ×ñ¾ ,þ¿hy aýø o k úÞ lü@|þì lülK ÿA|úPyõðBð ú×ýÊô ,òýíø úG QHvð ÁBg ûlñüBíð ó@ lùÏO QuA ûlìBýð þðõðBÚ ûqõc ó@ óAlðôpùy ô kõg úýGBhPðA ûqõc ô îP×ø ûoôk o k pùyom@ ô rüpHO ïkpì ûlñüBíð.QuA úÞ|ó@ kõWô BG :QyAk oBùÊA úìAkA o k wéXì îPzø o k Ao kõg ÁBg YüBPð ô oBS@ ,þéì ÿBø|fpÆ ÿpýãýK YüBPð ,koAk oõzÞ QÖpzýK ô úýGBhPðA ÿBø|ûqõc ûqAlðA|úG úýGBhPðA ûqõc óAlðôpùy ÿApG Bùð@ qA ÿoBývG ô xõíéì ,óBâlñüBíð ÿA|úÛÇñì ÿBø|QýèBÏÖ ÿBø|QýèBÏÖ úÞ QuA þèBc o k òüA ô Qvýð xõvdì ô þPÏñ¾ ô þðApíÎ ÿBø|ûsôpK }pPvâ o k óBâlñüBíð ÿBø|êìBÎ qA þßü ,úýGBhPðA ûqõc eÇu o k ... Apüq ,QuA wéXì RBGBhPðA ÿBøqôo o k ûlññÞ|òýýÏO þGBüqoA ,óBâlñüBíð úýGBhPðA ûqõc þèBøA ÿApG wýDo IüBð.QuA pPðBu@ Bø|QýèBÏÖ úðõâ|òüA ÿlñG|úPuk :kôrÖA úìAkA o k úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ ÿBø|ÿpýâ|QùW úG BùñO ,wéXì o k óBâlñüBíð lüBG ô Qvýð p¿dñì ÿA|úÛÇñì ÜüçÎ ô þuBýu óAoôk qA {ýK þ¿¿hO ÿBø|QýèBÏÖ úÞ Q×â Bø|þüApãíø ô Bø|ÿlñG|úPuk qA þzhG rýð þâlñüBíð þüBø|{hG o k úÞ þðBâlñüBíð ,ëBTì ÿApG.kõy|þì ,}oôpK ô|}qõì@ | ,ÿqoôBzÞ kBùW óõ`íø wéXì o k ,lðA|û kõG êÒBy ... ô þèBÎ }qõì@ ÿBø|úñýìq o k óBð@ óBýì ÿkõùzì ÿBø|þüApãíø

úG BùñO ,wéXì o k óBâlñüBíð ÿlñG|úPuk p¿dñì ÿA|úÛÇñì ÜüçÎ ô þuBýu ÿBø|ÿpýâ|QùW qA {ýK þ¿¿hO ÿBø|QýèBÏÖ úÞ Q×â lüBG ô Qvýð ô Bø|ÿlñG|úPuk qA þzhG rýð þâlñüBíð óAoôk ÿpýâ îýí¿O þãðõã^.kõy|þì Bø|þüApãíø wéXì ÿAo@ ô RBGõ¿ì Ñõð ô wéXì o k óBâlñüBíð úÞ QuA þOBßð qA ØéPhì RBGõ¿ì ô Bø fpÆ o k û kõG úWõO IèBW óBHÆBhì ÿApG ô ïBùGA koõì ûoAõíø ,þãñøpÖ òývclídì pPÞk úñýìq òýíø o k.QuA ûoByA BG áBñGBO oBãðpHg BG þüõãP×â þÆ rüpHO ûlñüBíð êìAõÎ ÑõXì úG úWõO BG wéXì“ úßñüA úG úG”koAk Ao kõg ÁBg ÈüApy ,ó@ ûlñøk|êýßzO BG ÿô .QuA û kpÞ ûoByA úñýìq òüA o k êDBvì þgpG ô JBhPðA ôlG o k óBâlñüBíð lùÏO ô lñâõu úG úWõO óõðBÚ o k úÞ ÿlñâõu òPì o k :Q×â Qéì pGApGo k ,ÿkpÖ Roõ¾ úG wéXì ûlñüBíð ,QuA ûlì@ þuBuA ,rýð ÉõG pì ëõ¾A pãük o k lñÞ|þì kBü lñâõu òýíø úG .QuA ûlñüBíð Àhy úWõPì Bø|QýèõEvì úð ,QuA kBc@ ÐíW úéÞ By ,wéXì úéÞ By ,êýèk ,òüApGBñG ;þuBýupýÒ ô þuBýu ÿBø|ÿlñG|úPuk AlýK óBìqBu ÿkoõì Roõ¾ úG Bø|þüApãíø þgpG ÿACo o k Bü ô eüAõè ô Bø|fpÆ ûoBGo k þPc ,lññÞ|þì óAõO|þì .QuA òýñ^ rýð Bø|fBÃýPuA ô BøkBíPÎA ô ÿlñG|óõývÞ ApÖ ,ÿpýâ|ÿCAo pø o k Q×â ÿApG úÞ kpýâ|þì êßy wéXì o k þ¾Bg ÿpýâ|QùW kpßéíÎ lñü@pG ,ÜGBu oõzÞ püqô fBÃýPuA o k ëBTì úXýPð ,þé¾A þuBýu óBüpW ôk pø QüpTÞ A .kpÞ|þì ÝpÖ þèõ¿dì ûoBGok .kpÞ ïõéÏì Ao fBÃýPuA îø QüpTÞ A qA lðkõG ØèBhì QýéÚA óBüpW QüpTÞ A úÏìBW o k úÞ þøBãð wK.lðkõG ØèBhì ÿkAlÏO ,koAk kõWô óBâlñüBíð ÿlñG|úPuk ô wéXì úG QHvð ú`ð@ xBuA pG þÏÚAô þGBüqoA àü ô lñÞ pýýÓO lüBG úG iuBK o k þãñøpÖ pPÞk.lü@ kõWô úG ,koAk QýÏÚAô ô ÿA|úÛÇñì ÿBø|úÒlÒk ûqAlðA|ú^ BO úÞ {upK òüA

| 1387om@11 úHñyôk147 ûoBíy ,îzy ëBu|

Qüpülì úG qôpìA,oõzÞ o k þPèôk Qüpülì QuA ûly êülHO ÿA|úñürø ÿBø ÿoAkpùy ô BøAoõy {üBíø o k oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýDo ÿA|úñürø Qüpülì úG qôpìA ,oõzÞ o k þPèôk Qüpülì :Q×â óBPuqõg ,qAõøA qA óBPvHy ÿoArâpHg }oArâ úG.QuA ûly êülHO óBìqBu wýDo ,ÿlídìoõK þ×Ç¿ì òýíévíèAô ïçuæA|QXc ô BøAoõy {üBíø òýPvhð o k om@ 6 úPynâ p¿Î ,oõzÞ êÞ þuoqBG óBýG BG ,ly oArâpG qAõøA pùy oæBO o k úÞ óBPuqõg óBPuA ÿBø ÿoAkpùy ÿl¿O ô ApWA ,Qüpülì Bì oõzÞ o k úðBPhHyõg :Q×â IéÇì òüA òüpPùG BG oõzÞ Qüpülì ô ûly úPyAnâ ïkpì kõg ûlùÎ pG oõzÞ oõìA ÙõÚô úßñüA óBýG BG ÿô.QuA ûly þéXPì ô ÜÛdì ëõHÚ êGBÚ ÿBø|ëlì úG þüBñy@ ô ó@ QýHTO ÿApG }çO ô kõg ûBãüBW úG BøAoõy þPÖBü Aoõy kBùð QýÖpÊ :kôrÖA ,lyBG|þì BøAoõy ØüBÊô qA ÝõÛc ô ØüBÊô qA þâorG {hG úßñüA úG úWõO BG ô QuA pPzýG ÿpãük kBùð pø qA kõg BìA koAk oApÚ Qèôk RAoBýPgA qA Bø|ÿoAkpùy ô BøAoõy ØüBÊô kõg ÿBø|QýèõEvì }pünK ÿApG Ao ïqæ ápdO ô ïqæ ÑBÖk lüBG BøAoõy Qüpülì úG qôpìA oõzÞ o k þPèôk Qüpülì úßñüA óBýG BG ÿô .lññÞ AlýK ÿBø|Qüpülì úðB×uBPì :QyAk oBùÊA ,QuA ûly êülHO ÿA|úñürø þÏÚAõì o k ,lðA|û kAk Quk qA Ao ÐGBñì Qüpülì úßñüA pG ûôçÎ þPèôk QXc.lñøk ïBXðA þGõg úG lñðAõO|þíð îø Ao ÿA|úñürø Qüpülì òýíø ô Bø|QýÖpÊ kõWô úG úWõO BG :kpÞ eüp¿O ,ÿlídì oõK ïçuæA úG Bø|QýèõEvì ÿoAnâAô ,kõy|þì xBvcA BøAoõy o k úÞ þüBøkAlÏPuA ,xBuA òýíø pG ô QuA ÿoôp ô ïqæ ÿpìA Bø|ÿoAkpùy ô BøAoõy o k Ao ÑõÂõì òüA ,þuBuA óõðBÚ ÌÖBc óAõñÎ úG þuoqBG óBìqBu ëBc ok :kpÞ óBzð pÆBg ÿô.lñÞ|þì ÿpýãýK kõg ÿoBÞ ÿBø|úìBðpG òüpPzýG ,Bø|ÿoAkpùy ØüBÊô ÿæBG îXc êýèk úG pÂBc qA ,lyBG|þì Bø|ÿoAkpùy qA luo|þì þuoqBG óBìqBu úG úÞ þüBø|QüBßy êc ÿApG Ao ïqæ þâkBì@ ô úPyAk ápdO pPzýG lüBG BøAoõy ôo òüA qA þßü Ao ÐGBñì qA Quo k û kB×PuA ï lÎ ÿô.lññÞ kBXüA Rçßzì QuA ÿlW ô þuBuA UdG òüA :kpÞ lýÞCBO ô QvðAk úÏìBW Rçßzì Apüq lñPvø ko k òüA óBìo k ÿApG kBùð òüpO IuBñì BøAoõy òüApGBñG ok óBzPuk ô QuBø ûBãPuk püBu qA pPzýG BøAoõy Qüpülì QýéGBÚ ,oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo .QuA pOqBG úìBð|òýü@ qA ÿoBývG o k ú`ð@ úG QHvð lüBG îýyBG úPyAk kBG@ ÿoõzÞ îýøAõg|þì pâA :kôrÖA òüA qA BO îýñÞ ÿoô|ûpùG Jõg óõðBÚ eýd¾ ÿApWA BG îüoAk oBýPgA Qèôk qA ô îüôpG ÿpùy Qüpülì ÿBÛOoA Qíu úG QÎpu úG ÜüpÆ }pünK þâkBì@ lüBG rýð BøAoõy òüApGBñG îýølG Aoõy úG rýð Ao þOAoBýPgA ÿoAnâAô ÿApG úÏìBW þðAôo ÿBÃÖ BO lññÞ IvÞ Ao RAoBýPgA .kõy Býùì Bø|QýèõEvì

óAkqk wýDo AkBðBÞ o k oAk òürñG MíK àü|‰ QuA þüBüo k BG ô û kpÞ RpWBùì AkBðBÞ úG 1980 ëBu qA }A|û kAõðBg ûApíø úG þupø û kpÞ|þì þâlðq AkBðBÞ ok ëBu 25 qA {ýG RlíG òürñG MíK àü lüpg û kpÞ Ì×c kõg úéýHÚ ô ú×üBÆ BG Ao kõg îßdì úÇGAo ëBc òýÎ o k BìA ókõGo ÿApWBì o k Ao þé¾A {Ûð ,oBHO þüBýèBìõu þüAkBðBÞ àü .kõG qA >õPðApüA< }oArâ úG .lñÞ|þì B×üA ólÎ Yýég ok ÿoBXO ÿBø þPzÞ ïBð BG þèBìõu oBPhìkõg úÛÇñì o k pýgA ÿBø ÿkqk qA ÿoBývG ,õPðoõO Ao ó@ ÿpHøo úPynâ ëBu úu þÆ úÞ ,kõy|þì ïBXðA|P‰untland |‰ QhPüBK o k çHÚ úÞ koAk ûlùÎpG ”þupø þuõì kõídì “ ïBñG þ¿hy .QuA û kõG òürñG MíK àü IcB¾ ,AkBðBÞ BG ô û kpÞ RpWBùì AkBðBÞ úG 1980 ëBu qA }A|û kAõðBg ûApíø úG þupø û kpÞ|þì þâlðq AkBðBÞ ok ëBu 25 qA {ýG RlíG òürñG MíK àü lüpg û kpÞ Ì×c kõg úéýHÚ ô ú×üBÆ BG Ao kõg îßdì úÇGAo ëBc òýÎ o k BìA àü ëBHðk úG ,úéýHÚ óAlý×u {üo ô óAlíPÏì þPÚô ,2005 ëBu ok .kõG qA {ýG óõñÞ A îø .lðkpÞ JBhPðA Ao þupø óBð@ ,lñPzâ|þì lülW pHøo óAkqk ô ûly û kõGo þüBüo k óAkqk ÈuõO ,lñéPðBK êcAõu o k þPzÞ 10 Bùð@ ókpÞ kAq@ ÿApG Bø þPzÞ óBHcB¾ BG þðq úðB^ ëõÓzì ôA oBPhìkõg Qèôk ÿAoqô úÞ lðA|û kpÞ îùPì Ao þupø ,òülÛPñì.lñPvø kAq@ kõg oBÞ o k Ao óBð@ BO lññÞ|þì QÖBüo k ûõyo þüBüo k óAkqk qA ,AkBðBÞ îýÛì ÿBø þüBýèBìõu ûpãñÞ wýüo ,òývc lícA ÿBÚ@ .lðoAnãG < :Q×â ëBc òýÎ o k Áõ¿g òüA o k løAõy ókõHð þÖBÞ úG ûoByA BG ïlÎ BìA ,lyBHð eýd¾ þüBüo k óAkqk BG þédì Qèôk þðBHO pâA þPc }oArâ|‰».QuA ëõHÚ êGBÚ pýÒ îø þíùì RBÚB×OA òýñ^ qA Qèôk ÑçÆA qA JBvc ô Üc QÖBüok ko BG þupø ,QvýÞ Bc òýñ`íø õPðApüA ûoByA þPzÞ ôk ÿqBu kAq@ ÿApG ,óBð@ BG þécBu koBâ ÿpýâo k úG ,óAkqk úvuõöì óBuBñyoBÞ qA ,>óõPèlýì pWAo< ,úßPvýèBco k òüA .lñÞ|þì Roõ¾ úéíc ôk ,QuA lÛPÏì ólñè ok êéíèA òýG ÈGAôo þPñÇéu kAõì êìBc ÿBø þPzÞ qA QÊB×c oõËñíG ,þupø kApÖA ÈuõO úPÖpâ .kõG þédì Qèôk ÿApG þðBíPgBu lðAõO|þì ,løAõhG þupø ÿBÚ@ Qèôk pâA ,kôrÖA òýñ`íø óõPèlýì úG êülHO oBÞ òüA BìA ,kpýãG Ao þüBüo k ÿBø ÿkqk ÿõéW þPcApG ,ÿoBW ëBu ok úßüoõÇG ,QuA ûly úÛÇñì ÿApG kõupK RoBXO o k .lðA|û kpG ÀèBg kõu oæk óõýéýì 50 ÔéHì ,ûAo òüA qA óBâlñüBGo óõýéýì 20 kôlc o k ,lñéPðBK oBPhìkõg Qèôk úðæBu úWkõG úßýèBc ,þèBìõu êcAõu o k ûly û kõGo ÿBø þPzÞ ,kõy|þì úÖBÂA .QuA oæk .QuA ûlýuo koõì 60 úG ó@ îÚo ô úPÖBü {üArÖA pGApG ôk úG 2008 ëBu o k Ùp¾ ,lññÞ|þì QÖBüo k óBâlñüBGo úÞ þðõýéýì ÿBø ZBG ,óBâlñüBGo .kõy|þì oõzÞ ó@ þégAk ÿBø äñW úñürø

QuA úPÖpâ Roõ¾ BùðBPuA þgpG o k ô IéÆ fç¾A ÿAlülðBÞ àü ÈuõO

ÿApG”oBÏy BG þOBGBhPðA pPuõK ÐüqõO “|‰ïA|ûlì@ pýýÓO lýüBO ôA Qýcç¾ pâA úP×â kBùñzýK òüA fpÆ BG óBìqBu ÿBÃÎA qA þßü|‰ ly ko ôA Qýcç¾ pâA ô kõy|þì ûlñü@ wéXì ÿApG ÿA|ûpýgm úÞ ly úG .kpÞ û kB×PuA óBHùãð ÿAoõy úýéÎ ÿA|ûsôpK óAõñÎ úG ó@ qA óAõO|þì þzüBìq@ Roõ¾ úG IéÆ fç¾A ÿAlülðBÞ àü þOBGBhPðA pPuõK þâqBO ÿBøoBÏy pPuõK òüA o k .QuA ûly ÐüqõO Bø|óBPuA þgpG o k ô NB^ ûly û koô@ >ïA|ûlì@ pýýÓO ÿApG òì<ô >kBHì òì òO lyBHð óApüA õ^< BO ûly ÐüqõO Bø|óBPuA þgpG o k BøpPuõK òüA QuA ûly úP×â .QuA Roõ¾ úG lýüBO Roõ¾ o k ô lðpýãG QvO Ao ó@ koõgqBG ô mõ×ð óArýì .lðõypzPñì ÿpuApu ÿkBùñzýK òüløBXì óBìqBu o k QuA þÞ Bc rýð ÿpãük pHg þÖpÆ qA òüA ÿBÃÎA qA þßü . QuA ûly fpÇì ÿõHð kArùG ÿoõOAlülðBÞ pG þñHì ÿA|ûpýgm úÞ ly lýüBO ôA Qýcç¾ pâA úP×â kBùñzýK òüA fpÆ BG óBìqBu úG ó@ qA óAõO|þì ly ko ôA Qýcç¾ pâA ô kõy|þì ûlñü@ wéXì ÿApG .kpÞ û kB×PuA óBHùãð ÿAoõy úýéÎ ÿA|ûsôpK óAõñÎ


3

shahryaremanews@yahoo.com

óAõW óq ûlñüBGo ÿpýãPuk úðAôo úPyAk Ao ÿô úG ÅpÏO l¿Ú pPgk àü ókõGo BG úÞ þðAõW kpì .ly ûBâkAk óApùO 110 wýéK ÿBø|QüoõÖ rÞpì óAoõìBCì ÿoBW ëBu óBG@ 15 ûBãìBy o k oõÃc BG óAoõìBì .lðly pHg BG þüBGo ïk@ ûpÛÖ àü ÑõÚô qA åorG qA QuA þÎlì ÿA|úèBu 30 óAõW óq lñPÖBüo k òùìõG û kBW ÿAlPGA .QuA ûly êÛPñì úÛÇñì òüA úG ô ûly û kõGo óAõW kpì àü ÿõu o k óApùO þüBñW oõìA ÿApukAk pËð oBùÊA lcAô þÂBÚ ÿoAlèk ly qBÒ@ AoBu ïBð úG óAõW ó q qA RBÛýÛdO :Q×â ûlðôpK òüA Áõ¿g úPyAk Ao pßzè ûkBW úG òPÖo l¿Ú óAoAluBK qA þPÚô ly Àhzì ô þé¾A pývì qA ôo kõg òüA ûlñðAo úÞ kõy|þì ôtK ôo kõg àü oAõu ôA úG BO kpG|þì òùìõG þèAõc úG Ao ÿô õÚB^ lülùO BG ô ûly ZoBg pHgBG ûlñðAo ïõy úzÛð qA úÞ þðBìq óq òüA :kAk úìAkA ÿô .lñÞ ÅpÏO lñÞ ØÚõPì Ao ôo kõg BO úPuAõg ûlñðAo qA AnÒ lüpg ûlÎô BG QuA ûly RBXð Ao kõg ô ûlüpK óôpýG úG ôo kõg qA IuBñì QýÏÚõì ok kpÖ úÞ úèBu 33 óAõW AoBu ÿBø|þüBíñøAo BG :kôrÖA ÿoAlèk .QuA û kAk úG lülùO ô QümA ô oAq@ JBßOoA úG ÿpýãPuk qA wK ô ly þüBuBñy pËð oBùÊA lcAô þÂBÚ .ly úPgBñy ïpXì ô kpÞ ÙApPÎA õÚB^ úéýuô óly úPgBñy ïpXì úG úWõO BG :Q×â óApùO þüBñW oõìA ÿpukAk oõìA o k ûBâkAk BO ûly ûBâkAk þðAôo kpÖ òüA AoBu QuAõg o k ô îùPì .lñÞ mBhOA þüBùð îýí¿O ÿô RAqBXì Áõ¿g

}pPgk ôk úG olK qôBXO ëBu|3‰0 |‰ !lðAqõu|þì Ao óAlðqpÖ óBPuõG ;þG pÒ olK Rõùy {O@ kõg óApPgk oBG 19 úÞ QuA óBPvéãðA léý×y êøA óBâoqBG àü kpÖ òüA|‰ òüA qA òO 7 óõñÞ A ô lðA|ûlì@ Býðk úG Bùð@ qA lðqpÖ 9 ô û kpÞ oAkoBG Ao koAk lðqpÖ 9 }pPgk ôk qA úÞ þvýéãðA ÿolK .lñyBG|þì ûlðq óAlðqpÖ úG QuA û kõíð ÙApPÎA ëBu 30 ëõÆ ok kõg óApPgk úG qôBXO úG ô ûBãüBK ,>AkpÖ< êéíèA|òýG wüôpu }oArâ úG.ly ïõßdì lGA wHc ÈuõO ëlãñu kpÖ òüA QyAkqBG qA pHg ólñè ríüBO úéXì þPðpPñüA úÞ QuA óBPvéãðA léý×y êøA óBâoqBG àü kpÖ òüA .QuA û kAk wýéK ô lðA|ûlì@ Býðk úG Bùð@ qA lðqpÖ 9 ô û kpÞ oAkoBG Ao kõg óApPgk oBG 19 ÙqõW rýð {ýK ÿlñ^.lñyBG|þì ûlðq óAlðqpÖ òüA qA òO 7 óõñÞ A ëBu 24 Rlì úG }pPgk úG qôBXO ô wHc ïpW úG þzüpOA ërPüpÖ 7 kõg pPgk qA ôA .QyAk BK ôoA úÏìBW pG ÿkBüq pýSBO úÞ ly QyAkqBG ÿôpG@ Ì×c êýèk úG úÞ ,þvýéãðA óBâoqBG òüA.QyAk lðqpÖ }pPgk úÞ þðBìq oBG òýèôA ÿApG ,QuA ûlzð }BÖ ÿô ïBð {ðAlðqpÖ Ao kõg þâlðq êdì BíDAk ôA .kõG û kpÞ qôBXO ôA úG QyAk ëBu 8 BùñO Ao kõg qAo ô ûlzð Quôk óApãük BG {ðAlðqpÖ BO QuA û kAk|þì pýýÓO ólì@ Býðk úG qA wK lðA|ûly þÎlì úèBu 56 kpì òüA ïAõÚA.lññßð çìpG .lðA|û kõíñð|þìAlÚA aýø Bùð@ BìA ,lðA|û kpÞ úÏWApì wýéK úG lðqpÖ òýèôA ûõdð úG QHvð kpÖ òüA pPâorG pPgk úuolì QýuBvc îÒpýéÎ þPc û kõG ôA ólG ÿôo pG þãèBu 10 òu o k úÞ þüBø|ÿkõHÞ ô ôA QýG pO úuolì ó@ qA Ao }pPgk oõGrì olK ô lñÞ|þíð|þìAlÚA wýéK ,QuA o k oBG òýèôA Ao }pPâorG pPgk ÿô ,ÐHñì òüA }oArâ úG.lñÞ|þì êÛPñì êýèk úG rýð kpì òüA pvíø .QuA û kAk oApÚ qôBXO koõì þãèBu YñK ok ÿô .kõG ûly AlW ÿô qA ôA ÿõu qA îPy ô Jp ô ÿô ÿBùPðõzg ô ëôA lðqpÖ úýéÎ Qðõzg ëBíÎA oBG ôk ô qôBXO oBG úð Áõ¿g .QuA ûly ïõßdì kõg ïôk lðqpÖ úG qôBXO oBG û krðBy :Býð þðBdHu

kAk îýøAõhð ZBG þüBüo k óAkqk úG xBuA pG lüBG úßéG ,îýølG ZBG þüBüo k óAkqk úG úÞ Qvýð òüA pG ê¾A QýñìA óõývýíÞ wýüo IüBð.kõy koõgpG Bùð@ BG þééíèA òýG òýðAõÚ þ¾B¿PgA ÿõãP×â o k wéXì þWoBg QuBýu ô þéì êìBc þPzÞ A«pýgA úÞ þüBüo k óAkqk :Q×â ,IéÇì òüA ïçÎA òí BG lññÞ xBvcA lüBHð ,lðkõGo ,kõG óApüA oõzÞ ûoBWA o k úÞ Ao|þìlñâ BG Býð þðBdHu òývc pPÞk.QÖpâ løAõhð Roõ¾ ÿkoõgpG aýø Bùð@ òülñ^ pýgA ÿBø úP×ø þÆ ,þüBüo k óAkqk òüA úÞ úPßð òüA úG ûoByA :QyAk oBùÊA ,lðA|û kõGo rýð Ao úüBvíø ÿBøoõzÞ úG ÜéÏPì þPzÞ ÿoBßíø ØéhPì kApÖA úðõâ òüA BG úÞ þüBøoõzÞ QÚô ÑpuA ok lüBG þPzÞ ólðAkpâqBG ÿApG þuBuA ÿBøoBßøAo ô lðõy þüBuBñy ,lññÞ|þì BG lüBG úÞ IéÇì òüA pG lýÞBCO BG ÿô.kõy ûlýzülðA BùðBâôpâ ÿkAq@ ô òýG RAopÛì ô òýðAõÚ úÞ Bùøôpâ ô kApÖA òüA BG òßíì úWô òüpOlüly îðAk|þì lýÏG :kpÞ eüp¿O ,kõy koõgpG ,lññÞ|þì ÄÛð Ao þééíèA ûly û kõGo þPzÞ ÿkAq@ ÿApG lyBG úPyAk l¿Ú óApüA|þìçuA ÿoõùíW ÿAoõy wéXì o k oõGBzýð ïkpì ûlñüBíð .løk ZBG þüBüo k óAkqk úG ok Bü@ úÞ< {upK òüA úG iuBK o k qõýðBßvüA BG õãP×â úìAkA o k|þìçuA ïoõO þèBíPcA qôpG qA ÿpýâõéW ÿApG ïqæ ÿBø þñýG {ýK ,wéXì :Q×â ,QuA ûlì@ êíÎ úG ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ÿApWA qA þyBð û kAlð úüAoA wéXì úG Ao fpÆ òüA þíuo oõÆ úG óõñÞ BO oõùíW wýüo o k úÞ ûly úüAoA wéXì úG ó@ koõì ok þOBÎçÆA þíuo pýÒ oõÆ úG þèô ,QuA ÜÖAõì fpÆ òüA ÿApWA BG wéXì :kôrÖA ÿô.QuA þuopG ëBc òüA ÿApWA þãðõã^ ô óBìq Áõ¿g o k óBâlñüBíð þé¾A úÒlÒk BìA òýG þüBøpËð ÙçPgA qôpG IWõì rýð pìA òýíø ,QuA fpÆ ,Býð þðBdHu.QuA ûly óBâlñüBíð ô Qèôk ÿkB¿PÚA óBuBñyoBÞ ÿApWA| ,lñPvø lÛPÏì óBâlñüBíð þéÞ oõÆ úG :QgBu óBzðpÆBg úÏìBW úG Ao þüæBG ÿkB¿PÚA ày QuA òßíì fpÆ òüA ûoBHßü .lyBG úPyAk ûApíø úG oõzÞ ÿApG Ao þüæBG ÿBø úñürø ô û kpÞ êýídO

ÿôo pG ÿkpì þyBKlýuA }pPgk ô pvíø ÿôo pG þyBK lýuA úG ïAlÚA þâkAõðBg RBÖçPgA êýèk úG úÞ ÿkpÖ .ly pýãPuk ,kõG û kpÞ }pPgk ô pvíø oBùÊA — êßøBýu óBPupùy|þìBËPðA ûlðBìpÖ — óBý^|þÎoq äñøpu úé¾BÖçG ,pùy Rçdì qA þßü o k ÿpýâok ÑõÚô qA ÑçÆA BG :kpÞ 52 ,>îýøApGA< ïBð úG þ¿hy ô lðly ïArÎA pËð koõì êdì úG óAoõìBì ,þâkAõðBg RBÖçPgA QéÎ úG úÞ kpÞ ïçÎA óAoõìBì úG úÏWApì BG úèBu lýuA Bø|ó@ Roõ¾ ô pu ÿôo pG ô ûly pýâo k }pPgk ô pvíø BG óBPuoBíýG úG ïkpì ÈuõO Bø|ó@ ,óAoõìBì oõÃc qA êHÚ ô QuA ûlýyBK o k RBÛýÛdO ô pýãPuk wýéK ÈuõO úèBu 52 kpì òüA .lðA|ûly êÛPñì .koAk úìAkA Áõ¿g òüA

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu|

VkAõcô þÎBíPWA :{âçG ô o k ÙBHýèBÚ

kqAlðBýG úíø îz^ qA Ao Býðk BO QgAlðA|úý×^ þXývG|‰

> .kpÞ|þì àýéy úñO àü ô kBPvüA|þì lñìõñO ,àðBO >þüBýðk þG< ó@ úG }A }qoA“ :lüArÖA|þì ô lðAlýì äñW lÏG|‰ .}A þÞ Bg pøBÊ ô úÖBýÚ ô äðo úG úð kõG ,lðõy|þì þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ >kAtð pËð xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð }qoA þG ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< ,>þvðôpG úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc {Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< pzdì qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø p¿ð 5 pßzè ûlðBìpÖ ,>AkpÖ< }oArâ úG.QuA þÚBG ëk ô xpPð pu< úÞ pø îø qõñø :koô@|þì úìAkA o k ,koAk >{Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô Roõ¾ oõð ô ÐyBg ú^oBK úßO òüA ,Qvø >}A òPgAlðA|úý×^< ûqBWA Alg QÚô pø ,þßü òì .QuA >xlÛì< Bì ÿApG îèk ,ï lñG|þì >úý×^< ïApcA ,løk|þì ÜýÖõO ,lyBHð þÂAo ,lñßð >pWBùì lýùy< úÞ kqpè|þì .lñÞ òýãðo Ao }A|û kBXu ÿoBÞ úñâ ,lññÞ pßÖ ,lñßð >Býðk êøA< úÞ kqpè|þì îèk ô JBvc þG ,kõy|þì ûqBWA þG >òPgAlðA|úý×^< óBPuôk òPÖpâ ûAõâ BG óBüBK o k ÙBHýèBÚ|‰!‰|QuA JBPÞ lýùy :lvüõð|þì p¿ð 5 rßzè o k }lýùy ÿBø þXývG úíø ô Bø þñývdèA êÂBÖ ô BøpWBùì Alg úÞ ,ïpýâ|þì løBy Ao p¿ð 5 pßzè þðBíu@ pHÚ ÿõG úÞ þPzùG ú^oBK òüA îøAõhG ,ÿqôo koôBýð þüBýðk ÿBùüqBG òüA úG Ao løk|þì )Ñ( òývc .îyôp×G .oôBýì îüApG Ao qôpð@ !BüAlg

,kõG }qoA {üApG >Býðk ókõG }qoA þG< BùñO Býðk .lüqoA|þì {üApG >lýíc< BùñO Býðk òüA o k úÞ oBãðA ,Qíø îýøApGA û kBXu ,ÝApÎ ô óApüA qpì BøpPìõéýÞ ô ÿqApg òývc ,ÿpÞ BG ÿlùì ,òülèA òüq ÿlùì úG óByoBhPÖA úíø úÞ kõG|þìBñíâ þXývG óAoArø RAoBùÊA þgpG úG iuBK o k ÿô|‰ .QvýìBñíâ òýíø ]![”óBýXývG ókõG òzg“ koõì o k þãzýíø úÞ îüA û kpÞ }õìApÖ Ap^ îðA k|þíð“ :lvüõð|þì ô pýO ô fçu êøA pâA ,kõG äñW êøA pâA ,þXývG îßdì pâA QÖo|þì òýì ÿôo pâA ,kõG ûoBLíg .kõG >{OkBHÎ< qA ,kõHð {Pðõzg qA ,kõG û kBPvüA J@ úG Ao Býðk )Ñ( þéÎ óBíüæõì êTì ,kõG >lGBÎ< ô lýu êTì ,kõG løBXì QgôpÖ|þì ÿrG þñýG BO eH¾ àü BO kõG û kAk Ao Býðk ,)Ñ( òývc óBìoæBu ‰|.kphG Ao AoõyBÎ pùÊ Bü@ ,ïkpÞ|þì pßÖ lðôoA oBñÞ þøBâ“ :lüArÖA|þì ÿô|‰ êâ kôo òüA úýyBc úÞ þüBø ú`G òüA qA >pOløAq< ?Qvø þÞ Bg ûpÞ òüA ÿôo lññÞ|þì þ¾AõÒ ,kõè@ qA pO á BK< :îP×â|þì kõg úG ,þøBì ëBðBÞ QzK ÿõO ,úPhüo kpu ÿBø jõéÞ òüA ÿôo úÞ þüBø óõg < úÞ îüA û kpÞ }õìApÖ >?Qvø }qoA þG ÿBýðk òüA kphG >á Bg< }kõg ÿApG úÞ kõHð þÞ Bg >þXývG úý×^ >þXývG< úÞ úPÖo óBìkBü ,lñÞ IéÆ Býðk ô úWõO þG ,lyôp×G phÖ ô lñÞ úéìBÏì QgAlðA|þíð >ÿkõg< kpÞ|þíð äñW >þXývG< :úÞ îüly :koô@|þì úìAkA o k ÙBHýèBÚ pÚBG lídì|‰ .løk óBzð úíø îz^ qA Ao >Býðk< úÞ QgAlðA|úý×^ >þXývG<“ kpÞ }qoA þG ,>úý×^< òüA BG Jõg ô kqAlñýG ,lðly Øý×g >Býðk êøA< .Ao þüBýðk RBHuBñì úÞ Bùð@ lñPÖo ôo qA ,lðlürg óBzüBø úðæ úG BùøBG ôo óBOkBü Ao >kAtð pËð< lðkõHð >ókA k óBW êøA< Ap^ Alg úÞ kõG þÞ By olÛð@ Bø ÿpg@ òüA ....úPÖo }oõùO qA >pËðBGBG< QÎBXy ?}A|û kpHð äñW o k QyAk ú`ð@ úíø ô >}A óBW< úÞ kõG òüA qA kõHð }qoA )ûo( ïBìA lñhHè àü ûqA lðA|úG {üApG ïBíO úÞ äñW< úßñüA óBýG BG ÿ ô|‰ .QyA lð ïBíO îø >ÿpÞ BG ÿlùì< ô >pËðBGBG< þüõâ...ly ó@< úG Ao úý×^ }qoA ,>....lðBì óBy úý×^ ô lðly Bøl¾ ÿõéW kõG úPgAlðA ókpâ úG Apð@ úÞ ÿløAq

þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ äñW lÏG xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð ,lðõy|þì ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< >kAtð pËð úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc }qoA þG êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< ,>þvðôpG qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø {Ò ô äñW lÏG< :lvüõð|þì ÙBHýèBÚ|.QuA þÚBG pzdì ,lðõy|þì þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ >kAtð pËð xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð }qoA þG ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< ,>þvðôpG úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc {Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< pzdì qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø ,ÙBHýèBÚ pÚBGlídì ,>AkpÖ< }oArâ úG|‰ .QuA þÚBG :lvüõð|þì {âçG ô o k þPyAkkBü þÆ óApùO oAkpùy aýø ûqA lðA|úG >YývG< qA òP×â òhu lüBy < îø YývG ÿBø ú`G BG BùèBu úÞ òì ÿApG ,þÎõÂõì úìAkA o k óApùO oAkpùy|‰ .Qvýð êßzì ,ïA|û kõG w×ð ûly pzPñì YývG úP×ø QHuBñì úG úÞ QyA kkBü òüA oBñÞ ,þyBG w×ð îø Bùð@ BG “ :koô@|þì ,QuA ûlñg óBýì ,þñÞ þðBHuBK eH¾ BO óBzüBøpãñu óBýì óBzñPÖo ëBG o k ëBG ô þñÞ úüpâ ïk àü ,óBzüBø ,þyBG pÊBð QÒôpÖ îÞ óBâlük BG Ao Bø óBíu@ îø >òhu< Bùð@ qA þðAõPG BO løk|þíð õO úG þèBXì «ç¾A òP×â òhu >YývG< óBíP×â o k .þüõãG ô QyAk þñÏì >Rõßu< BùñO ,QyAlð þüBW þvÞ wK kõG >ólük kõg< qA óBzð òP×â òhu :koõì o k òì ÿApG|‰»“.‰|kõy ûlük BO< :Q×â|þíð òhu Qhu oBývG òP×â òhu >þXývG òP×ãð òhu< qA ÿrý^ îøAõg|þíð îø BXñüA .ëBdì lüBy ô QuA ÿô.îñÞ QüAôo lüBG Ao kõG ú`ð@ :BùñO ô îüõãG kõg qA þðBýG ÿA úyõâ o k {ýK ÿlñ^< úßñüA úG ûoByA BG qA Ao Býðk lýíc< :úÞ ÿpÞ BG lýùy îËÏì pvíø :lüArÖA|þì ,QuA ûlük >QgA lðA òì îz^ Ùpc îPuAõg|þì pâA BùèBu þüõâ úÞ ïkpÞ xBvcA“ :þñÏü þXývG úÞ îPyAlð ÿrý^ òüA qA pPzýG ,îðrG ô >QgAlðA Bì úíø îz^ qA Ao Býðk úÞ ÿpÞ BG lýíc< òì oBhPÖA BùñO< :Q×â óBìrürÎ )ûo( ïBìA úÞ kõG òüA o k )ûo( ïBìA Apüq >ïA þXývG úÞ QuA òüA Býðk òüA o k

:þðBÓÖA wüõðBÎk

kAk|þì IüpÖ Ao óAõW óBðq úG ô ïkpÞ ûoBWA Ao ÿA|úðBg ,þðBíPgBu ÿBøoBÞ úÞ îùPì òüA qA þüõWqBG ô ÜýÛdO|.‰ |‰îPgAkpK þvüõðBÎk ëB×ÒA o k }A|úðBìpXì ÿBø|QýèBÏÖ qA þgpG úG óõñÞ BO ÙApPÎA óBð@ qA ... û kB×PuA|Fõu ô óAõW óApPgk ô óBðq òüA pG óBøBâ @oBÞ .koAk úìAkA óBñ`íø ,QuA û kpÞ lðAõO|þì þðBÓÖA >lýÏu lídì< qA ÜýÛdO úìAkA lðoôBG çìpG Ao ÿô îüApW qA ÿpãük úP×âBð kBÏGA qA QüBßc óBGBO VkAõc ûôpâ oBãðpHg ÿpýãýK.kqBu qA úÞ þðAõW óBðq ô óApPgk qA ÿoBíy ;úÞ koAk ó@ oApÚ oAq@ ô QümA koõì ô ûly ëB×ÒA kBýy kpì òüA ÿõu JçÛðA ô|þìõíÎ ÿApukAk úG úÏWApì BG lðA|úPÖpâ ok .lðA|û kpÞ QüBßy óBíùPì qA óBPvÞ BO óBPupùy ûtüô úG óAlðôpùy kBc@ úG óBPuA wýéK ,ëBc òýíø kApÖA úG úÏWApì qA rýøpK ÿApG óAõW óBðq ô óApPgk Bü ô ÿpýãèBÖ ,þvüõðBÎk ÿ|úðBùG úG úÞ þHéÆ|Q¾pÖ Ao óBð@ þgpG ,òýÒôok ÿBøBÎkA fpÆ BG ÿpâôkBW oApÚ oAq@ ô QümA ô û kB×PuA|Fõu koõì ô úP×üpÖ Bø|û kAõðBg qA oAlzø òüA o k.kAk oAlzø ,lñøk|þì BG lðqõìBýG kõg óAlðqpÖ úG úÞ QuA ûly úPuAõg û kpÞ êÞõO ëBÏPì lðôAlg úG BùñO ,iuAo kBÛPÎA ô óBíüA luBÖ ô IéÆ Q¾pÖ ,õWkõu kApÖA úG êuõO qA ô .lðqoô JBñPWA

oApÚ oAq@ ô QümA ô û kB×PuA|Fõu koõì ô ûly þ ø l ð B ì p Ö | þ ìõ í Î | È G A ô o } o A r â . l ð A | ú P Ö p â RBÛýÛdO ïBXðA þK o k :QuA|þÞ Bc óBPuA|þìBËPðA òüA ÿBø|QýèBÏÖ ØéPhì ÿBüAôq úÞ þOBÎçÆA óAoõìBì wýéK óAoõìBì ,kpÞ|þì oBßy@ Ao luBÖ wüõðBÎk RBìBÛì þãñøBíø BG óBPvÞ BO QýñìA ô RBÎçÆA lídì< QýèBÏÖ|êdì úPynâ úHñy|úu pùÊ ,þüBÃÚ òüA úG kôoô BG ô û koô@ok kõg ûp¾Bdì úG Ao >lýÏu .lðkpÞ pýãPuk Ao }o kApG ô ÿô ,êdì ÿõXPvW ok ,RBýéíÎ òüA óBüpW ok wýéK óAoõìBì JBPÞ léW lñ^ ,þðBÓÖA wüõðBÎk kBvÖ úðBg û kpzÖ fõè úÛéc 560 ,þvüõð BÎk Áõ¿hì à^õÞ îéýÖ úÛéc ôk ,þÚçgApýÒ )ÿk|þu( o kõK õéýÞ àü ,ënPHì ÿBø|îéýÖ ÿôBc þüõülüô ,þvñW ápdì ÁpÚ klÎ 20 ,olhìkAõì úG áõßzì QÖBüok {ük klÎ ôk ,ûApíø ò×éO þyõâ ûBãPuk úu 150 qA {ýG ô þG ïA ëA ûBãPuk 3 ,ÿA|ûoAõøBì ZAõìA kpì.lðkoô@ Quk úG à^ óApüA ëBüo óõýéýì úG RBÛýÛdO ïBXðA ÿApG ÿpýãPuk qA wK úÞ wüõðBÎk ,kõG ûly êÛPñì óBPvÞ BO QýñìA ô RBÎçÆA wýéK pÛì QuA ëBu 10 Rlì< :Q×â þüõWqBG úýèôA êcApì o k þðBíPgBu ÿBøoBÞ ok Rlì òüA o k .ïA|ûlì@ óApüA úG úÞ o k êHÚ Bø|ëBu qA ïolK óõ^ .ïkpÞ|þì QýèBÏÖ ókpÞ Bøo BG îø òì ,kpÞ|þì þvüõðBÎk óBPvðBÓÖA

òPvßy ô BÎk òPyõð úðBùG úG úÞ þðBÓÖA óAõW Ao óBð@ ,óAõW óApPgk ô óBðq ókAk IüpÖ BG ,îvéÆ óBPvÞ BO wýéK ïAk úG ,kAk|þì oApÚ û kB×PuAFõu koõì kBýy kpì òüA ÿpýãPuk ô þüBuBñy RBýéíÎ.kBPÖA óBPupùy QýñìA ô RBÎçÆA wýéK o k|þìBãñø qA wýéK þOBÎçÆA óAoõìBì úÞ koõg lýéÞ óBPvÞ BO óBzð úÞ lñPÖBü |Quk ÿpHg úG kõg ÐGBñì ÜüpÆ òüA o k }A|Qðõßu êdì óBPvðBÓÖA úÏHO àü kAk|þì úðBùG úG ô û kpÞ êülHO þvüõðBÎk ÿApG þédì úG Ao pùy ô óBðq ,Rçßzì îvéÆ ókpÞqBG ô BÎk òPyõð qA ÿoAkpG|ûpùG BG ô ûlðBzÞ úðBg òüA úG Ao óAõW óApPgk û kB×PuA|Fõu koõì Ao óBð@ ,kApÖA òüA qA þgpG þcõèkBu úÞ wýéK þOBÎçÆA óAoõìBì ûtüô îýO.løk|þì kBýy kpì òüA þüBuBñy ÿApG Ao ÿA|û kpPvâ RBÛýÛdO úÞ kõG Bø|þuopG òýíø óBüpW ok lðkõG û kpÞ qBÒ@ |úèBu 31 kpì ô úPyAk QýÏÚAô |pHg òüA ;lñPÖBüo k ûoBWA BG êHÚ ûBì lñ^ qA >lýÏu lídì< ïBð úG þðBÓÖA ÉBvG ,]...[ óBGBýg o k þðõßvì lcAô àü Rçßzì êc {yõK QdO ô úPgAlðA|ûAo þvüõðBÎk û kq ÿA|úðAkBýy ÿBø|ïAlÚA úG Quk ,ïkpì óApPgk ô óBðq þgpG ,Bø|úPÖBü òýíø xBuApG.QuA óBzüBK ,þðBÓÖA kpì òüA þðBÇýy Qýð qA êÖBÒ úÞ óAõW 25 o kApG ô ÿô ÿõu qA kõG ûly qBG ôA Qðõßu êdì úG ëB×ÒA ØéPhì ÿBø|ûõýy úG >luA< ïBð úG }A|úèBu

RAoBìA wýéK ô þüAk þéÎ ÿpýâo k þyAõc ly JBhPðA Býu@ óõýuAolÖ òüpPùG óAõñÎ úG ÿkçýì wýéK ô RBÎõHÇì ÿBø QýèBÏÖ ô QÞpc koõì o k rýð óõìApýK kpÞ lýÞ BO óApüA ÿBø úðBuo {upK BG RAoBìA úG óApüA – RAoBìA oAlük qA wK ûlì@ kõWô úG êDBvì kõWô úG JBùPèA|6‰- |‰.kpÞ løAõg ÅApPÎA|A‰FC |‰ óæôõvì îüçì oBPÖo qA þðApüA ÿBø úðBuo .koAlð þðBüBK ûlì@ úG êýèk òýíø úG ,lðoAk kBÛPðAoõzÞ ëBHOõÖ óæôõvì ôA ô lðôo|þì RAoBìA o k óApüA pý×u þ×¾@ lýíc ÕApu óæôõvì ÿôo {ýK ú`ð@ úGBzì þzupK BG Ao .lññÞ|þì úWAõì QÖpâ oApÚ óõýuAolÖ Ao RAoBìA wýéK ,óBìoõzÞ þðlG QýG pO óBìqBu wýDo ô QuA û kpÞ lülùO þééíèA òýG ÐìBXì ok QüBßy úG Ao ÑõÂõì úðAoAlíPuBýu þü ûõýy BG lyõÞ|þì þ×¾@ ok QuBýu QèBgk úG QHvð< ;lñÞ pýg úG îPg lüBHð úÞ û kõG ÿpýâo k .îðApãð êßy òüA úG }qoô .kõy þuBýu îýølG ûqBWA òýG lñP×â þéì îýO þG pìpu úÞ oõÆ óBíø ÿpýâok òüA o k ôA >.QuA ûly ûlýzÞ wýéK úG úÞ û kõG òßüqBG ôk þyqoô êDBvì lñÞ|þì lýÞ BO BñLüA BG {üõâô Q×â óBüBK ÿApG þèô kõy êc Bø þyqoô oõÃc BG QuA pPùG - |‰.QuA ÑõÂõì òüA pýãýK kõg úèBvì êc ô þuopG þuoBÖ ÿBø åçG ô o k ûlì@ kõWô úG JBùPèA|‰7 .QuA úPyAk ÿlW ÿkoõgqBG ÿpýãýK qA ÿAlW óBG q þuoBÖ óBvüõð åçG ô oBPÖo úýéÎ kBdOA ô ïBXvðA óBøAõg ,oõzÞ óæôõvì pËð úG .lðA|ûly RAoBìA wýéK ô Bø úìBðqôo úðBgBPvâ ok|A‰FC |‰ úG óApüA QüBßy ïçÎA BG ÑõÂõì òüA luo|þì êGBÚ ú`ð@ BìA kõzð pXñì þü úXýPð úG þíuo ÐWApì ÈuõO úèBvì òüA|þìkpì ÿpýãýK QuA þñýG {ýK .ly løAõg þðApüA ÿBø QüBu o k þðApüA óBPuôk ëBHOõÖ

òüA qA ëBc òüA BG ,îükpÞ ÿoAkkõg oBÞ òüA qA ÿô ókõG ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ|A‰FC (|‰ úG þíuo oõÆ úG þüAk oBPÖo úG þéì îýO QzâqBG qA wK|4‰.îýñÞ|þì QüBßy )Býu@ ô Bø úðBuo qA 90 þðõürüõéO úìBðpG o k þüAk þéÎ ,óApüA ô Bø úðBuo úíø òüA< ;lñÞ|þì kBÛPðA þðApüA óæôõvì wýéK BG òì ÿpýâo k ô lðkq Ùpc òì úýéÎ RBÎõHÇì òì qA óApüA o k p×ð àü þPc þèô lðkpÞ åorG Ao RAoBìA úG óBñ`íø þG pÎ ÿBø úðBuo >...kpßð QüBíc îýO þG pìpu úýéÎ òýøõO .lðqAkpK|þì ÿpýâok ÑõÂõì óBýHèA úìBðqôo ô koAk úìAkA Bø J@ ÿõu ó@ o k óApüA þéì JBÇg >þðAôo< Ao þüAk þéÎ rýì@ òýøõO þü úèBÛì o k pâA kõG ûly þÎlì óBýHèA úìBðqôo ûlñvüõð .lñÞ|þì lüBG þüAk þéÎ kpÞ|þíð koõgpG úðBðBG pùì RAoBìA wýéK þOAoBìA RBüpzð pãük .kõG|þì óAlðq ÿBø úéýì QzK îýO þG pìpu kpßéíÎ qA kBÛPðA úG óBýHèA qA QýÏHO úG rýð ûpgæBG|5‰ |‰.lñPgAkpK ïõPßì ë@ ûBãyqoô ok óApüA þéì úG ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýDo ô oõzÞ }qoô óæôõvì úÞ óBýyB×Þ þéÎ .lðqAkpK|þì þüAk þéÎ qA QüBíc BG ëBHOõÖ RBíüçìBð ô þyAõc qA ÿoBývG êGBÛì «æõíÏì kõy|þì ZoBg ûlì@ kõWô úG êDBvì qA óAlñg þü ûpù^ wýéK ô þOAoBìA ÿBø úìBðqôo úðBgBPvâ pËðoBùÊA qA QzâqBG o k< ;koAnâ|þíð iuBK þG Ao RAoBìA úG Áõ¿g òüA o k Ao ïqæ ÿpýãýK òý^ ÿBùãðBy RBÎõHÇì koõgpG úG B«íuo ày óôlG ô ïoô@|þì êíÎ îýO óBñßüqBG þgpG ô þG pìpu úG þOAoBìA ÿBø úðBuo ô ÿApG RAoBìA úßñüA .kpÞ îýøAõg ÅApPÎA óBìoõzÞ þéì Ao óApüA lüBG þðBùW ïBW úG kõϾ wðBy òPyAk kõy UÎBG lüBHð lýupð Ùlø òüA úG ô kAk|þì Qvßy kBÛPðA óApüA þéì îýO þG pìpu qA oõzÞ òüA RBÎõHÇì Üc Bø þOAoBìA .koAlð þÆBHOoA Bì úG Bùð@|þìBÞ Bð .lññÞ óõýuAolÖ úÞ ÿqôo o k ôA >.lññÞ òýøõO ôA úG lðoAlð 2008 ëBu ok {üBø QýèBÏÖ IHu úG óApüA ëBHOõÖ

qA êHÚ qôo –1 :ly þuBýu úÞ þyqoô ûlðôpK :kBíPÎA óæôõvì .QuA RAoBìA êGBÛì þG ôk o k óApüA ÿqBG óAoAlÖpÆ úG QýéG }ôpÖ qA RAoBìA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ÿApG QýéG 600 .lðA|û kpÞ ÑBñPìA þG ôk o k óApüA oBíypK óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ô Bø úðBuo {ñÞ Aô BG Bø þðApüA úÞ Bø þOAoBìA ÙçgpG QýéG QíýÚ .QuA ûly úWAõì {üArÖA îøok 120 BO ,lññÞ|þì ByBíO óBãüAo Ao ÿqBG óAõO|þì RAoBìA óõýuAolÖ ÿpýâ ÐÂõì BG .QuA úPÖBü ÿoBývG þyAõc RAoBìA – óApüA ÿqBG kpÞ þñýG {ýK þéì îýO ÿoAôlýìA lðAõO|þì kpG BùñO .lyBG úPyAk Bùð@ ô lñÞ Ì×c Ao þðBùW ïBW úG kõϾ ÿApG RAoBìA qBG pu ÿoBÞ aýø qA óApüA îýO úýcôo ØýÏÃO ÿApG þG ôk lñðAk|þì þGõg úG þOAoBìA óæôõvì .lñðq|þíð Ao IèBÒ QýÏíW óBýðApüA ô QuA óApüA o k ÿpùy lñðBì ûlýuo óBüBK úG ÿqBG|2‰- |‰.lñøk|þì êýßzO pùy òüA o k Qíu úG þüAk þéÎ òýìq qA þü úyõâ o k óBùâBð .QuA Bø úýyBc .kõy|þì pýâo k ôA BG ô kôo|þì þOAoBìA wýéK Ùnc úG pXñì oAlük òüA ok ÿôBvO .QuA ûly qBÒ@ úG þüAk þéÎ kôoô qA {ýK þü úËdè .QuA ûly RAoBìA pýâo k þOAoBìA pÇì êýÎBíuA BG þHÏÞ òývc ,òýìq òüA }õK þéì qA QüBíc úG RAoBìA wýéK ô kõy|þì äðo k þüAk þéÎ .koô@|þì ïõXø þHÏÞ Qíu úG oõzÞ pýâo k þOAoBìA wýéK BG þHÏÞ qA QüBíc ÿApG .lñÞ|þíð ÿBøôpýð pãük .QuA Õõéy óAlýì Èuô .kõy|þì lðôo|þì ÿpýâok Qíu úG rýð ûBãyqoô êgAk wýéK BG þHÏÞ qA ÑBÖk QùW úG õâô Q×â ok þüAk þéÎ|3‰ |‰...ô QuA þéì îýO þG pìpu ôA þPÚô BO ô ûly pýâo k wýéK þG þðApüA óBñßüqBG úG ÿlcA løk|þíð ûqBWA wýéK lyoA pvÖA ÿoõ¿ñíèA lícA .lñÞ|þìApPcA þHÊõGA þðõürüõéO úßHy BG õâô Q×â o k rýð RAoBìA Bì< ;lüõâ|þì Bø þOAoBìA ÿqAõð óBíùýì qA RpLuA óBíùýì QéÎ úG BìA îýñÞ QyAkqBG Ao þüAk îýPvðAõO|þì

:kAk pHg þíyBø äñøpu

àyrLðAôo úG ØéhPì óBâlñðAo þÖpÏì þüBíñøAo wýéK wýDo ÿoBW ëBu o k úíüpW úâpG óõýéýì 4 oôl¾ 140 qA {ýG QÎpu BG úÞ þðBâlñðAo :kAk pHg åorG óApùO þâlñðAo ô úG wýéK ÈuõO kõy ØýÚõO Bùð@ ÿôo kõg QÎBu o k pPìõéýÞ lýu äñøpu ,pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðõy|þì þÖpÏì àyrLðAôo ïçÎA BG óAoBãðpHg ÐíW o k qôpìA ÿpHg Qvzð ok þíyBø ÿkBø àýÖApO ûoBGo k úPÖpâ Roõ¾ ÿBùýuopG úG úWõO BG :Q×â pHg òüA QýÖpÊ ókõG kôldì ô ûBãìBy o k àýÖApO àýK ëõÆ {üArÖA ô óApùO úG kpÖ ô Zôq fpÆ óBìq úÞ îülýuo úXýPð òüA úG óApùO pùy pGBÏì ô Zôq< fpÆ ÿApWA qA ,òüA qA {ýK| .kkpâ qBG kõg þéHÚ óBìq óBíø .kõG úPÖBü {øBÞ 18 úG 19 QÎBu qA ô ûly îÞ QÎBu àü >kpÖ 30 QÎBu qA kpÖ ô Zôq fpÆ úHñy qôo qA| :kAk úìAkA þíyBø äñøpu pG .luo|þì óBüBK úG pùÊ qA lÏG 19 QÎBu o k ô qBÒ@ eH¾ úÛýÚk 6: 17 QÎBu BO ô qBÒ@ eH¾ 6: 30 QÎBu qA rýð àýÖApO fpÆ xBuA òüA óApùPðApùO þâlñðAo ô þDBíñøAo wýéK wýDo.QyAk løAõg úìAkA êPhì Ao óApùO àýÖApO ÿA|úSkBc òüpPß^õÞ úßñüA úG ûoByA BG | ,åorG Ao ôo kõg kAlÏO òüA ÿæBG îXc {üBXñâ óApùO pGBÏì :Q×â lñÞ|þì lüBG pGBÏì|þìBíO o k ëBÏÖ oõÃc ÿApG :Q×â þíyBø .koAlð þñHì BWBð ûlðBìpÖ oõPuk BG êßzì òüA úÞ ,kõy pGApG 4 óBíüBøôpýð ÙpÆpG|þìBËPðA ÿBølcAô püBu kAlÏPuA ô óAõO qA û kB×PuA pG ØéhPì óAoAõuoõOõì BG koõgpG lülzO qA óApùO oõøAo wýDo.kõy|þì qA þßü ØéhPì ÿBùPéßýu oõOõì :QyAk oBùÊA ô kAk pHg {yõK ïlÎ êýèk úG úÞ lñPvø þâlñðAo ô þüBíñøAo ÿBø|úÒlÒk oBývG eðAõu ô RBÖkB¿O o k ,óAoõu| QéßýuoõOõì IuBñì þPÊB×c ,ôo|û kBýK o k QÞpc| ,þñíüA ûçÞ òPyAlð :Q×â ÿô.lðpünK Iýu@ ûtüô ÉõÇg qA oõHÎ ,àýOBG ôpÞ @ RBÞpc| ,rìpÚ ÕAp^ qA oõHÎ úÞ QuA þOB×éhO qA ,Ñõñíì kôoô ÿBø|óBGBýg ô xõGõOA òüA BG þÎBíPWA ÉBHÃðA fpÆ o k ô lðõy|þì IßOpì óAoAõuoõOõì pTÞ A :QyAk oBùÊA þíyBø .kpÞ îýøAõg ÿlW koõgpG RB×éhO úíýð ô Iy þðBüBK RBÎBu o k qBXì pýÒ QÎpu úG ÉõG pì RB×éhO ûApâorG o k Áõ¿hì ÿBø|òýGoôk úéýuô úG óõñÞ BO úÞ | ,QuBø|Iy ÿqBXì pýÒ QÎpu òüpPzýG QÎBu pG pPìõéýÞ 207 QÎpu ,{üBýð QÎpu pâA| :Q×â úìAkA o k ÿô .QuA ûly QHS ApýgA úÞ û kõG 140 qA pâA ô ly løAõg úíüpW ,lyBG pPìõéýÞ 120 qA {ýG ôo kõg QdO ûlñðAo ô kõy|þì ØýÚõO ôo kõg ,lñÞ qôBXO pPìõéýÞ úülýDBO BO ØéhPì ûlñðAoô kpýâ|þì oApÚ þðAôo ô þcôo ÿBø|{üBìq@ løAõhð þâlñðAo Üc ,lñßð QÖBüo k Ao ïqæ þðAôo ô þcôo Qìçu úÞ îüA|û kpÞ þÖpÏì àyrLðAôo úG Ao þðBâlñðAo pÂBc ëBc o k .QyAk ØýÚõO kApÖA òüA úìBñýøAõâ ô lñyBG àyrK pËð QdO ûBì 6 BO lüBG ûBì 8 þÆ :Q×â úPynâ ûBì 8 ÿBøoBì@ úDAoA BG þíyBø .QuA ûly | ,QuA ûly ØýÚõO Qéßýu oõOõì ûBãPuk 839 ô oArø 98 úPynâ ØýÚõO Rlì òüA þÆ rýð ôo kõg ûBãPuk 207 ô oArø 109 òýñ`íø Ao Qéßýu oõOõì ô ôo kõg ûBãPuk oArø 208 ÑõíXì o k úÞ ûly 35 úPynâ ëBu úGBzì Rlì úG QHvð lðôo òüA îüA|û kpÞ ØýÚõO óõðBÚ ëBíÎA qA ÿoBì@ úDAoA BG òýñ`íø ÿô .QuA úPyAk lyo l¾o k ô óõýéýì 4 ,úPynâ ûBì 7 þÆ :kôrÖA úPynâ ûBì 7 þÆ ûly ïBXðA 154 ô óõýéýì àü úÞ îüA|úPyAk óõðBÚ ëBíÎA ûpÛÖ 886 ô oArø|670 oArø 269 ,þñíüA lñG píÞ qA û kB×PuA ïlÎ êýèk úG ó@ ûpÛÖ 774 ô oArø ÉõG pì îø ûpÛÖ 584 ô oArø 135 ô þñíüA ûçÞ úG ÉõG pì ûpÛÖ 648 ô úG QHvð þñíüA lñG píÞ òPvHð :Q×â þíyBø .QuA úéG ôk ØÚõO úG ïlÎ òýñ`íø ,løk|þì óBzð Ao ÿl¾ok 2/2 lyo úPynâ ëBu ÑõíXì o k .QuA úPyAk lyo l¾ok 27/3 rýð þñíüA ûçÞ qA û kB×PuA ç¾A úÞ úPyAk {üArÖA l¾o k 24 ,úPynâ ëBu úG QHvð RB×éhO koAlð þGõg ïBýK ô Qvýð IuBñì

o kBì òPzÞ ïBùOA úG x ôpÎ kõy|þì úíÞBdì pøõy JpÒ JõñW o k }pøõyo kBì óly úPzÞqA wK úÞ þðq QuAõgp×ýÞ o kB¾ óApùO þüBñW ÿApukAk o k qôpìA QuA ûly QyAkqBG óApùO åpì qA )QhPüBK þüBñW àýzÞ( õéìBy òývc lídì xpK qBG.ly ïBÛì òüA.ly pHg BG >ï – úíÆBÖ< ïBð úG þèBvðBýì ó q rýì@ oApuA o k pËð koõì óBíPgBu úG rÞpì þøBâ @ ûoAkA 10 ûpüAk óApvÖA ô þüBÃÚ AlPGA úÞ >úíÆBÖ< ûqBñW ólük BG ô lñPÖo – fçÖ óBGBýg – omõGA oAõéG oõPuk o k Ao BíÏì úG þâlýuo ,kõG ûly òýW@koBÞ lÏG ô ú×g îýu BG þüõW úñýÞ þðBG pÚ >úíÆBÖ< kAk|þì óBzð løAõy.lðkAk oApÚ kõg oBÞ Bü îùPì ÿpýãPuk ÿApG wýéK ,úýÂpÖ òüA fpÆ BG ô QuA ûly ó q pvK ,Bùhðpu ólì@ Quk úG BG.QgAkpK wvXO úG óBíùPì pýãPuk óõñËì òýPvhð óAõñÎ úG koAk ïBð >pÓ¾A< úÞ QhG óõãð ôl ëBHðk úG òýñ`íø.lðAõg ûBñâ þG Ao kõg Bø þüõWqBG o k BìA ly òýìôk óAõñÎ úG >Apøq< }pvíø ,óAõW kpì òüA þüõâ ÄýÛð BG ïBXðApu QyAk þøBñâ þG ÿBÎkA úÞ ÿô.ly QyAkqBG óõñËì ÿBø ëBu< :kõzâ QÛýÛc óBýG úG Iè úÖõzßì ÿBø áolì ólük òì úG pgAôA òüA BìA îPyAk ïpøõy okBì BG þGõg úÇGAo îWAôkqA ëôA þâkAõðBg ÿBø ÙçPgA :kAk úìAkA >Apøq|‰»«.kpÞ|þì|þìApPcA þG þéýg îüBø þPhGlG p¿Ûì Ao ïpøõy o kBì òì ô ly|þì pO {ýG qôo úG qôo Bì úÞ îñÞ òyôo Ao î×ýéßO BO îPÖo }A úðBg úG ûBýu qôo ó@.îPvðAk|þì {ðBW úG úðBgrLy@ ÿõÚB^ òPyAkpG BG úXýPð o k.kpÞ ïpýÛdO ûoBG ôk ôA BG ;QuA ûBñâ þG ïpøõy ô îPzÞ Ao ïpøõy okBì þüBùñO úG òì.ïkBPÖA ô kAq@ }pøõy ,ó q òüA ÿBø ÙApPÎA ëBHðk úG.lýyBG úPyAlð ÿoBÞ o k >Apøq< QuAõgp×ýÞ IýOpO òülG .ly ÿqBuqBG QüBñW úñd¾ |‰.Qvzð úíÞ Bdì oBËPðA úG ôA ô ly o kB¾ óApùO þüBñW ÿApukAk

pøA o k þOAõé¾ VõOõéG ûBãPvüA ÿqAlðA|ûAo ûBãPvüA pøA lcAô|þìçuA kAq@ ûBãzðAk þüõXzðAk YývG oBßPGA úG QìôBÛì ûqõc ûlðBìpÖ .ly fBPPÖA lcAô òüA o k þOAõé¾ VõOõéG òüA Áõ¿g o k pøA lcAô|þìçuA kAq@ ûBãzðAk þüõXzðAk YývG ô Quo k û kB×PuA ÿqBu äñøpÖ Ùlø BG ûBãPvüA òüA :Q×â rÞpì QuA ûly ÿqAlðA|ûAo VõOõéG óõ`íø lülW ÿBø|ÿoôBñÖ qA eýd¾ óõðBÞ Qíø úG úÞ ûBãPvüA òüA o k :kAk úìAkA péñývc þéÎ lýu . úG óBüõXzðAk ûly BKpG pøA lcAô o k ûqõc òüA ÿqBXì ÿBÃÖ ,þuBíc ,þHønì ,ÿkpGoBÞ ÑõñPì ÿBøoArÖA|ïpð óBãüAo Roõ¾ Roõ¾ úG óAlñíÚçÎ ô óBüõXzðAk ûApíø ÿBø|ò×éO ÿApG ... ô kôpu þíéÎ ÿBø|úPvø êýßzO òýñ`íø ÿô .lññÞ|þì QÖBüo k VõOõéG ô Ýçg ô pßPHì ,úHhð óBüõXzðAk QüõÃÎ ÿApG þüõXzðAk qA Ao þzøôtK — þíéÎ ûtüô RçýùvO qA óBüõXzðAk òüA ÿlñì|ûpùG oBùÊA péñývc .kpÞ ïçÎA lcAô òüA o k ûly ïBXðA ÿBøoBÞ pãük pPÖk ô ûoôBzì pPÖk ,ÿpñø þãñøpÖ ÿBø|óõðBÞ êýßzO | :QyAk ,þyqõì@ ØéPhì ÿBø|ûoôk ÿoArâpG ,þñük RBùHy úG iuBK qA þOlýÛÎ ô þÎBíPWA ,þãñøpÖ ,þyqõì@ ØéPhì ÿBø|Qvzð .QuA þüõXzðAk YývG ÿApWA Quk o k ÿBø|úìBðpG pãük

6

ÿpñøô þãñøpÖ

shahryaremanews@yahoo.com :{ñì|òüo@

ô ëçc þÛýuõì òýG àýß×O kByoA RoAqô lñÞ ïçÎA B«PcAp¾ Ao ïApc RoAqô | :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð Ao kõg ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA }çO ëçc þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ QýÏÂô Áõ¿g o k RçÞ ô lùzì ûlñüBíð “{ñì|òüo@ kAõW|”‰|‰.lñÞ :Q×â Qéì úðBg oBãðpHg úG ó@ kõWõì Rçßzì ô oõzÞ o k þÛýuõì úÏìBW ô QuA ÿlW qBýð àü ô Roôp àü þÛýuõì úÞ îüpünLG lüBG úÞ îüpünLG Bì pâA :QgBu óBzðpÆBg ÿô.koAk qBýð þÛýuõì úG Bì óAõW þüBýÛýuõì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k þPvüBG QuA qBýð àü þÛýuõì Bì ÿBø|úðBuo úßñüA óBýG BG {ñì|òüo@.îýñÞ ÿoAnâ úüBìpu ïqæ ô IuBñì :kpÞ eüp¿O ,lðA|û kAk ÁB¿PgA þÛýuõì úG Ao þüæBG îXc ç « íÎ úÞ ú`ð@ :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð þGõéÇì pìA þÛýuõì ê¾A ókpÞ|þ×ð ÿpùì îÞ koõì îèBu ô êý¾A þÛýuõì úÞ QuA òüA û kBPÖA ÝB×OA óõñÞ BO Anè îüA|úPyAlð ûqõc òüA o k þHuBñì ÿoAnâ úüBìpu Bì ô QuA ûly ÐÚAô þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð.îýPvø úWAõì ÿA|úìBðpG Ðég àü BG ÿoBXì qA QuA qBýð koõì úÞ ÿpìA þPÚô QuA þÏýHÆ :QyAk oBùÊA ô lðõzð QüõÛO qBXì oBS@ óBâlññÞ lýèõO ô kkpãð òýìBO îèBu ô eýd¾ úÞ lPÖA|þì þðBvÞ Quk úG óAlýì ô ú¾pÎ ,lðpýãð oApÚ QüBíc koõì qA úPÖpâ ïBùèA B«OlíÎ ô|þìçuA pýÒ ,IuBñìBð J „ õéÇìBð oBS@ ûlññÞ lýèõO þÛýuõì úÏuõO Áõ¿g o k {ñì|òüo@.QuA þG pÒ þÛýuõì qA B«OlíÎ pìA òüA :Q×â úÏìBW o k ÙoBÏPìBð Roõ¾ úG No óõãíøBð úßHy óAoArø kõWô ô kõy|þì koAô oõzÞ o k þG pÒ äñøpÖ ÿoBXì qBXìpýÒ ûlðpýâ óõýéýì îýð ô oBù^ ô þPðpPñüA QüBu ô ÿA|ûoAõøBì o k qBXìpýÒ þÛýuõì pzð ÿApG Ao pPvG ô úñýìq ,oõzÞ êgAk o k ûoAõøBì úÞ òüA óBýG BG wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ õÃÎ.QuA û kpÞ îøApÖ oõzÞ ÿApG :kpÞ óBzðpÆBg ,QuA Qhu oBývG úñýìq òüA o k RoBËð UdG ëôA úPuk úÞ koAk kõWô oBßøAo úPuk ôk lyo úG ôo lðôo òüA BG úéGBÛì ïBXðA lüBG úÞ QuA þHéu oõìA ïôk úPuk ô þGBXüA ÿBøoBÞ êìBy « ìBÞ Ao þOoBËð lÏG þPvüBG úÞ îPvýð lÛPÏì :kpÞ eüp¿O ÿô.kpýâ ç ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k RoBËð RAqAõì úG lüBG þèô îüoAnãG oBñÞ o k lùzì ûlñüBíð.îýñÞ ïAlÚA Áõ¿g òüA o k ÿoAnãPuBýu ô IuBñì lýèõO úÞ þèBc o k Bì pÂBc ëBc o k luo|þì pËð úG :QyAkoBùÊA óBüBK þPvüBG ô îüA|ûly pøBÊ xõvdì pýÒ QèBc àü BG BìA îüoAk þÛýuõì ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k wLu ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg þÛýuõì òýG àýß×O kByoA RoAqô :{ñì|òüo@.lñÞ }çO ëçc þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð lñÞ ïçÎA B«PcAp¾ Ao ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô | :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì o k ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc “{ñì|òüo@ kAõW|”‰|‰.lñÞ }çO ëçc þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW ô oõzÞ o k þÛýuõì QýÏÂô Áõ¿g o k RçÞ ô lùzì ûlñüBíð úÞ îüpünLG lüBG :Q×â Qéì úðBg oBãðpHg úG ó@ kõWõì Rçßzì úG Bì óAõW úÏìBW ô QuA ÿlW qBýð àü ô Roôp àü þÛýuõì þÛýuõì úÞ îüpünLG Bì pâA :QgBu óBzðpÆBg ÿô.koAk qBýð þÛýuõì ô IuBñì þüBýÛýuõì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k þPvüBG QuA qBýð àü « íÎ Bì ÿBø|úðBuo úßñüA óBýG BG {ñì|òüo@.îýñÞ ÿoAnâ úüBìpu ïqæ ç ókpÞ|þ×ð :kpÞ eüp¿O ,lðA|û kAk ÁB¿PgA þÛýuõì úG Ao þüæBG îXc óõñÞ BO úÞ ú`ð@ :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð þGõéÇì pìA þÛýuõì ê¾A ûly ÐÚAô ÿpùì îÞ koõì îèBu ô êý¾A þÛýuõì úÞ QuA òüA û kBPÖA ÝB×OA Ðég àü BG Anè îüA|úPyAlð ûqõc òüA o k þHuBñì ÿoAnâ úüBìpu Bì ô QuA :QyAk oBùÊA þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð.îýPvø úWAõì ÿA|úìBðpG îèBu ô eýd¾ ÿoBXì qA QuA qBýð koõì úÞ ÿpìA þPÚô QuA þÏýHÆ QüBíc koõì ô lðõzð QüõÛO qBXì oBS@ óBâlññÞ lýèõO ô kkpãð òýìBO oBS@ ûlññÞ lýèõO úÞ lPÖA|þì þðBvÞ Quk úG óAlýì ô ú¾pÎ ,lðpýãð oApÚ þG pÒ þÛýuõì qA úPÖpâ ïBùèA B«OlíÎ ô|þìçuA pýÒ ,IuBñìBð J „ õéÇìBð úG No óõãíøBð þÛýuõì úÏuõO Áõ¿g o k {ñì|òüo@.QuA äñøpÖ ÿoBXì qA B«OlíÎ pìA òüA :Q×â úÏìBW o k ÙoBÏPìBð Roõ¾ QüBu ô ÿA|ûoAõøBì úßHy óAoArø kõWô ô kõy|þì koAô oõzÞ o k þG pÒ ,oõzÞ êgAk o k ûoAõøBì qBXìpýÒ ûlðpýâ óõýéýì îýð ô oBù^ ô þPðpPñüA û kpÞ îøApÖ oõzÞ o k qBXìpýÒ þÛýuõì pzð ÿApG Ao pPvG ô úñýìq o k RoBËð UdG úÞ òüA óBýG BG wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ õÃÎ.QuA lðôo òüA BG úéGBÛì ÿApG :kpÞ óBzðpÆBg ,QuA Qhu oBývG úñýìq òüA ÿBøoBÞ êìBy ëôA úPuk úÞ koAk kõWô oBßøAo úPuk ôk lyo úG ôo eüp¿O ÿô.kpýâ ïBXðA lüBG úÞ QuA þHéu oõìA ïôk úPuk ô þGBXüA þèô îüoAnãG oBñÞ ç « ìBÞ Ao þOoBËð lÏG þPvüBG úÞ îPvýð lÛPÏì :kpÞ ô IuBñì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k RoBËð RAqAõì úG lüBG óBüBK o k lùzì ûlñüBíð.îýñÞ ïAlÚA Áõ¿g òüA o k ÿoAnãPuBýu lýèõO úÞ þèBc o k Bì pÂBc ëBc o k luo|þì pËð úG :QyAkoBùÊA þPvüBG ô îüA|ûly pøBÊ xõvdì pýÒ QèBc àü BG BìA îüoAk þÛýuõì ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k wLu ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg .lñÞ }çO ëçc

! |‰kpÞ úéXÎ JBXc ØzÞ ÿApG þðBøApÖ úP×ýzéâ òüA“ óAõñÎ QdO þHéÇì oBzPðA BG þéÞõO lícA úG úPvGAô ØèA QüBu JBhPðA rýð QüBu þé¾A IéÇì óAõñÎ úG úÞ “ Qvýð þuBýu IéÇì úP×ýzéâ Üc {yõK Ñõð JBhPðA úßñüA pG lýÞ BO òí ,kõG ûly o k þðBøApÖ úP×ýzéâ îðBg úÞ òüA qA lÏG“ :Qyõð ,)!(QuA þðBøApÖ UdG ,ly pøBÊ Bø òýGoôk êGBÛì o k JBXc óôlG oõzÞ qA ZoBg .koôBýð oBG úG Ao þñyôo YüBPð úÞ QhýãðApG Ao þüBø ô pu pø BG lðAõO|þì ,kpì ô óq Bü ,óAõW ô pýK qA îÎA Àhy pø B«ÏÇÚ wÞpø B«ÏÇÚ BìA)!(kõy pøBÊ|þìõíÎ oBËðA o k ,QuA êüBì úÞ þÏÂô {üApG BølÏG úÞ kpýâ|þì pËð o k þøAõhHèk {yõK òüA ÿApG ÿlc ØzÞ òPvðAk ïBãñø kôq BG úßð@ qA wK ØèA QüBu|.‰|‰lñßð puko k lýèõO þâlðq þðBýèBu qA wK ôA pâA úÞ kpÞ ëælPuA ,þðBøApÖ úP×ýzéâ JBXc :Qyõð òýñ^ kõG úPÖpünK ÿô qA kõíð|þì JBXc ØzÞ JpÒ o k û kpÞ|þì þâlðq JpÒ o k úÞ Ao þðApüA ó q àü ,Bø|þG pÒ QuA êíPdì“ û kpÞ oBýPgA Ao þG pÒ óBðq {yõK ,QG pÒ o k þâlðq qAo k óBýèBu þÆ ô êý¾A äñøpÖ pGBñG ô óApüA o k úÞ þðApüA êý¾A óq BìA )!(lðpünLG QuA püq óAlñ^ ,JpÒ úG p×u àü BG úÞ lðpünK|þíð ,lñÞ|þì þâlðq þðApüA êGBÚ þG pÒ óBðq {yõK ûõdð qA ,{ðlýyõK xBHè ûõýy úÞ kõy ôo ô þãñøpÖ QýHvð ókpÞ ûrüoõEO BG wLu QüBu òüA|‰.lyBHð ÀýhzO þG pÒ Qñu oBñÞ o k Ao|þìçuA Qñu ,JBXc þñük þðBHì úG úWõO óôlG þPñu BG pâA BìA ,QuA êìBÞ }kõg RAm o k þPñu pø“ :Qyõð ô lðBzð óBñ^ .lýuo løAõg pËð úG ÀÚBð B«ÏÇÚ ,kõy úvüBÛì pãük äñøpÖ qA úG ÀÚBð ,kpýâ oApÚ Bì Qñu BG úvüBÛì o k pâA rýð äñøpÖ ó@ Qñu úÞ pâA ,QuA êìBÞ kõg QýÚpy o k úÞ îø þÚpy ó q.lì@ løAõg pËð pG...lýuo løAõg pËð úG áõé×ì Qhu ,lyBG þG pÒ ó q lñðBì løAõhG |‰.QýG pÒ þG pÒ ó q qA ô kôo|þì oBËPðA QýÚpy þÚpy ó q qA ,ÝBýu òýíø o k þuBýu ëBÏÖ òüA úG úPvGAô QüBu o k þãñøpÖ QýHvð YüôpO|‰ úÞ óBzgo k òývc qA þHèBÇì rýð {ýK ÿlñ^ úÞ kõy|þì ïBXðA þÇüApy êýDApuA Jõg Quôk óAõñÎ úG ÀOoABø þPvýðõýù¾ úìBðqôo ÿõu qA .kõG ûly pzPñì ØèA QüBu þé¾A IèBÇì óAõñÎ úG ,kõG ûly þÖpÏì

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu

Øuõü ëBüpu úG óBüoB¿ðA òývc iýy kBÛPðA

oBÞ òüA ókõG ïpW pG Ñpy ô êÛÎ ûqõc o k þéýèk ú^ Øuõü úÞ FBýHðA o k þèôA ápO |ÿ|úéEvì BìA ,koAk kõWô ûlzð rýð ó@ IßOpì þíéÎ QÚk xBuA pG ïBÛì òüA o k lýÞCBO «A klXì QuA Qý¿Ïì ô ûBñâ qA pýÒ QuA ô BÇg qA ô Qí¿Î ïBÛì ÿAoAk FBýHðA úÞ îüBíð|þì .lñPvø óõ¿ì ó@pÚ ÜHÆ ûBHPyA ô ó@pÚ ÜüBÛc úG îéýÖ þHønì oAõâorG óAoôBzì Bü@ QvíÚ òüA qA þèô lñPyAk Bü ?lñPyAlð úWõO RBüAôo ÿBíýu óBðAkpâoBÞ QuA lýìA.lðkõG êÖBÒ îéýÖ QÚk ûlñü@ ÿBø|ëBüpu ô Bø|îéýÖ o k|þìçuA ÿoõùíW Qí¿Î ô FBýHðA Qìpc îüpc BO løk Zpg úG ÿpPzýG òüA .lðBíG Íõ×dì ïõ¿Ïì óBìBìA ô óBâlürâpG ó@ QuA þùülG ,QuA|þìõíÎ oBßÖA püõñO QùW iuBK ÿApG þéý¿×O þ¿¿hO UcBHì fpÆ ïôrè Roõ¾ o k úG úWõO óBüBK o k ô kõG løAõg fpÆ êGBÚ þÎl®ì RBHSA RAôm qA ûlýuo úýÎkA o k úÞ QuA ïqæ úPßð òüA JBG qA QuA ûly FBÇg úG ÿoApÚA pâA òýìõ¿Ïì Ao ûBñâ êßzì lðôAlg BG úðõã^ úÞ QuA QìA úG îýéÏO .lññÞ êc

ûlýÛÎ xBuA pG.îøk úWõO RApÞnO òüA úG þøAõgpýg |ÿ|úíø ûly úPÖpâ RBüAôo ô ó@pÚ qA B«íýÛPvì úÞ úÏýy oApßO lñPvø óõ¿ì ûBHPyA ô BÇg qA óBìBìA ô FBýHðA «BíDAk îéýÖ òüA o k úÞ ûBHPyA ô BÇg þñÏü ,úíéÞ ôk òüA eüp¾ Ùçg kAk|þì QHvð kõg úG Øuõü RpÃc Qí¿Î |ÿ|úñýìq o k úÞ þèBc o k ô úPÖpâ ïBXðA ó@pÚ qA úÞ úìBÛì ...A þéÎA þÃOpìlýu ûBHPyA ô BÇg qA FBýHðA þDBùHðApâ RB×ýèBCO óApãük ô QuA óAlñízðAk îÊBÎA úðB×uBCPì lðoAk þPüAôo òýøApG ô þð@pÚ êüæk xBuA pG úÞ Øuõü úÞ kAk|þì óBzð ëBüpu úÛýÚk lñ^ úG àükrð óBzð ÿpHìBýK úG óly VõÏHì úG Ao ôA úPynâ {hG o k ÿkpÖ õãG ûBy úG Q×â ûBy þÚBu úG úÞ òüA pÆBhG kAk| úüpâ BG lyBG ôA ÿkAq@ ïBÛì o k ô QuA óAlðq o k ûBñâ|þG òìAk ô kpÞ ûBñâô ûBHPyA ô BÇg úG ïçÎA oBG lñ^ ÿoAq ô úéíW BG BñÏì òüA kAk óBzð BÇg ô ûBñâ úG û kõè@ Ao RõHð ô ,koAlð QÛGBÇì «AlGA Øuõü |ÿ|ûoõu 24 |ÿ|úü@ pg@ ô eýd¾ lüBÛÎ l pG óB×èBhì ÿApG ÿrüô@ Quk .QuA úÏýy á BK Q×âô ly ëqBð Øuõü úG êýDpHW úÞ kAk|þì óBzð B«ýðBS òüA pG Alg û kAoA þP×â pýÒ úG Ao kõg êßzì úÞ óõñÞ A pãük ëBu Q×ø óAlðq ëBvßü ÿBW úG úÞ QÖpâ ÜéÏO pG ïpW |ÿ|úíüpW úñýìq òüA o k Bü@ þðBíG óAlðq o k òüA ô QuA ïpW BG IuBñì lyBG ïpW úÞ òüA ÅpÖ þÖpÏì ëkBÎ pýÒ ô îèBÊ Ao Üc RpÃc îéýÖ qA {hG úÞ QyAk úWõO úPßð òüA úG lüBG ô !?QuA û kpßð êDæk úG ûly êÛð úÞ þDBùGBPÞ o k ëBu Q×ø ÑõÂõì ØýÏ êÛð òüA ô .QuA ÈÚBu oBHPÎA qA ØéPhì QHvð úíø ô ûly ûlüpÖ@ þÎBíPWA óBvðA B«TèBS.QuA û kAq@ þðAlðq úG Bü@ lðoAk pãülßü úG qBýð þâlðq oõìA úG ?QuA ïpW òüA lüõãG Ao kõg êßzì óBvðA pâA ûly

ô ó@pÚ ÜüBÛc úG îéýÖ þHønì oAõâorG óAoôBzì Bü@| QívÚ òüA qA þèô lñPyAk Bü ?lñPyAlð úWõO RBüAôo ô ûly ûlüpÖ@ þÎBíPWA óBvðA....lðkõG êÖBÒ îéýÖ úG Bü@ lðoAk pãülßü úG qBýð þâlðq oõìA úG QHvð úíø òüA lüõãG Ao kõg êßzì óBvðA pâA ûly kAq@ þðAlðq ïpW pG Ñpy ô êÛÎ ûqõc ok þéýèk ú^ ?QuA ïpW þOBÛýÛdO ô þíéÎ rÞpì .koAk kõWô oBÞ òüA ókõG òývc iýy kBPuA úG úPvGAô þÏýzèA óBÖpÏèAoAk úýíéÎ ûqõc kBPuA ô îèBÎ òüA QyAkkBü óBüoB¿ðA ÿApG Ao Øuõü RpÃc ëBüpu pýgA QívÚ ûoBGo k òüA òPì QuA û kõíð ëBuoA >AkpÖ< ÿpHg ûBãüBK òývc IðBXñüA.QuA êüm fpy úG ÿkBÛPðA QyAkkBü ó@pÚ |ÿ|úíWpO úG ÜÖõì þùèA ÜýÖõO úG úÞ óBüoB¿ðA |ÿ|ú×ýd¾ |ÿ|úíWpO ô úÒçHèA|Yùð |ÿ|úíWpO ô lýXì óõñÞ A ô ïA|ûly JBPÞ léW 60 ØýèCBO ô úükBXu ô îPvø îÚ úýíéÎ ûqõc o k pýv×O wüolO úG ëõÓzì þHønì êý¾A ÿBø|JBPÞ BG QuA ëBu ûBXñK úG àükrð «BíDAk Uülc |IPÞ ô pýuB×O qA ú¾Bg ô úìBÎ ÐGBñì ô |ÿ|ûoõu 24 |ÿ|úü@ óBüBK úG úWõO BG ,îyBG|þì ÉBHOoA o k òý¿éhì ûôpâ qA Ao Øuõü Üc RpÃc úÞ ,Øuõü qA oôk QùW pø qA úÞ þðBvðA þñÏü )ïæ ePÖ úG( þÖpÏì QuA óBuBñg xAõuô ô òýÆBýy xpPuk Øuõü RpÃc îéýÖ qA þzhG úG îPvðAk ïqæ û kõìpÖ úPyAk þOApÞnO ly {hK 87/9/1 úHñy Iy úÞ qA ÿoBývG óBømA oBPyõð òüA NB^ BG QuA lýìA ,îyBG qA ú`ð@qA|þìçuA oõzÞ òìõöì ïkpì ûtüô úG óApâByBíO . ïõy á BK QuA úPÖpâ îéýÖ QívÚ òüA ÿoõùíWÿBíýuÿBø|îéýÖÿByBíOúG ÜÖõì pPíÞ òì Ao îéýÖ qA {hG òüA þÚB×OA Roõ¿G ,ïõy|þì|þìçuA JBG qA îPvðAk ïqæ óAôApÖ pSBCO ô ØuBCO òí ï lük úÞ

QuA úPÖpãð óApÞA ûqBWA qõñø ëBu úu qA wK úÞ þíéýÖ

þyõìApÖ ÝBdì o k þü ôkBW êvð îéýÖ òüA óApÞ A ØÚõO êüæk ûoBGo k Bø ûlýñy òüpO ûqBO òüpPíùì qA þßü úÞ QuA þùWõO IèBW RBßð rDBc îéýÖ .QuA îéýÖ ókõG >þÎpypýÒ< ïçÎA RBßð òüA ûtüô ÿBø|þüBðAõO ô pdHO ûoBGo k >þüôkBW êvð< qA þÃÏG ÿApWA ô JBhPðA o k BìA .QuA óAõW ÿkAlÏO BøoBÞ úÞ QuA ûly êíÎ ÿA úðõâ úG Bø|ÿlñíðAõO òüA qA òýíø ô úPÖpâ kõg úG >ôkBW< ô >ûrXÏì< Roõ¾ ïçÎA Ñpy ÿBø Jõ^oB^ qA ZoBg ÿA|úPßð óApÊBð ûBãð óApHìBýKpýÒ koAk lýÞBCO úÞ þüBø Jõ^oB^ ;QuA ûly úÞ QuA úPßð òüA ô lñðAõOBð ûrXÏì qA óBìõ¿ÏìpýÒ ô ok {üBíð êGBÚpýÒ ,>óApÞ A óæõEvì< pýHÏO úG Ao îéýÖ ÿBø|ûlýñy pGBñG .QuA û kpÞ óApüA|þìçuA ÿoõùíW úülø< ;úÞ Quk òüA qA þOBßð ,óBùW oBãðpHg ,lñýHHG Ao RBÚB×OA oAõük QzK qA lðAõO|þì >þðApùO ô kõñy|þì Býðk ÉBÛð ïBíO qA Ao BøAl¾ >óAõW lHìAo< ô RApzc RõÖ àü BG lðAõO|þì >ÿpSõÞ óAoBG< ÁBg þ¿hy Qíu úG ïõXø ÿApG Ao RBðAõýc )!úðAôpK úð( ûqBWA oôl¾ óæõEvì ûBãð qA ,lñÞ QüAlø òüA BG ô ûly úPgBñy RArXÏì ôrW ,îéýÖ {üBíð òýñ^ rDBc lñðAõO|þíð ÿkBÎ óBðAõW úÞ ëælPuA {üBíð qA Ao îéýÖ lñyBG þüBø þâtüô òüA úÞ QuA òüA îùì úPßð BìA .lðA|úPyAkqBG|þìõíÎ kByoA RoAqô þéÏÖ óæõEvì ÈuõO ô 84 ëBu o k îéýÖ .QuA úPÖpâ QgBu qõXì >þüôkBW êvð< îéýÖ ,Q×â óAõO|þì ÙB¾ôA òüA BG Ao óæõEvì ,{üBíð þPc ô QgBu ûqBWA qA wK îø þÆ qA wK úÞ þüBølükpO.QuA û kpÞ þüBølükpO oB^k òüA ô ûly kBXüA qõXì oôl¾ óõâBðõâ êcApì óA óAkpâoBÞ ô îéýÖ lýèõO êìAõÎ úG lðAõO|þì ÑõÂõì oõzÞ þüBíñýu óApülì qA úÞ ÿoBËPðA Anè.lðrG úíÇè o k ô ÐÚõì úG ØýéßO òýýÏO BG úÞ QuA òüA kôo|þì úñürø ô QÚô BùøBì úÞ Ao þéìAõÎ ,òýðAõÚ Jõ^oB^ .lññßð Bøo jqpG o k lðA|û kpÞ þíéýÖ lýèõO Ùp¾ Ao kõg

ÿApG {üBíð úðAôpK pâA ?QuBXÞ o k îéýÖ òüA óApÞ A óApÞ A ï lÎ ÿApG þéýèk ú^ wK QuA ûly o kB¾ îéýÖ 86 ûBìkAkpì Ap^ Qvýð úðõãñüA pâA ô koAk kõWô îéýÖ ô kõG û kAk {üBíð úðAôpK oôl¾ qA pHg îéýÖ ûlññÞ úýùO þüBXGBW BG < :kõG úP×â óApÞ A ïlÎ êüæk úG iuBK o k B«HüpÛO ,kAk jo BøBíñýu úìBðpG o k «ApýgA úÞ þüBø îùG kõG ûly úPvG BøBíñýu BG úÞ þüBøkAkoApÚ|þìBíO Bø þüBXGBW òüA þðBGpÚ îø þüôkBW êvð úÞ ,koõg ókoõg îùG< qA pHg 86 ëBu þèBc o k ÿpSõÞ|‰».ly lÛÎ óõðBÚ ÜGBÇì úÞ QuA û kAk >BøBíñýu BG kAkoApÚ úPvðAõO|þíð {üBíð úðAôpK óôlG îéýÖ ÿApG >kAkoApÚ< îéýÖ óApÞ A ï lÎ þgpG úßñüA ÐHPèBG ô lyBG û kõG oôlÛì îø lñðAk|þì >{üBíð úðAôpK ólzð o kB¾< qA þyBð Ao úýùO QüAôo oBñÞ ok.lGBü|þíð JApÎA qA þédì pãük ûAo o k êÃÏì úG ÿpãük ûBãð îéýÖ óAkpâoBÞ BìA ûlññÞ Bì ô QuA ûlðq lýìA BG|þìk@< :koAk {íéýÖ ólðBì pø úG kõy óApÞ A þüôkBW êvð úÞ îüoAôlýìA óBñ`íø ÐÆBÚ êßy úG óAõO|þíð úÞ QuA ÿA|úðõâ úG ÈüApy ëBc BG pÂBc ëBc o k BìA ,kpÞ QHd¾ þÎõÂõì úG ÐWAo úG îüA|úPyAk ÿpSõÞ ÿBÚ@ BG úÞ þüBø|QHd¾ úG úWõO àü BG kAkoApÚ lÛÎ BG BO îüA|ûlýuo ÿlñG|ÐíW Ao ûlñü@ ÿBø|ûBì o k îéýÖ óApÞ A ÈüApy pHPÏì ûlññÞ|{hK ÿApG ÿoAôlýìA< qA þèBc o k þíüpÞ ZpüA|»‰ |‰.îýñÞ Býùì kõG ûly ïçÎA þPc pO|{ýK úÞ lüõâ|þì >kAkoApÚ lÛÎ {hK >îéýÖ óAoBG< QÞpy Ao >þüôkBW êvð< òýñ^ ç¾A< :lüõâ|þì ûoBG òüA o k BìA ôA .kpÞ løAõg îéýÖ òüA {hK ÿApG ÿkAkoApÚ ô koAlð kõWô þÎõÂõì þíüpÞ|‰» ‰|.QuA ûlzð lÛÏñì ÿA|ûlññÞ|{hK aýø BG lñÞ|þì ko îéýÖ òüA o k Ao þüAõPdì êßzì úðõâpø kõWô òýG þégAk RBÖçPgA ÿpvßü< :QuA lÛPÏì ô òüA ok þOçßzì qôpG UÎBG oAnâ|úüBìpu ô ûlññÞ|úýùO |‰.ly úñýìq ?Qvý^ óBüpW ê¾A|»‰ :þ×Çè BÂolídì

,lñýHHG Ao RBÚB×OA oAõük QzK qA lðAõO|þì þðApùO úülø ô kõñy|þì Býðk ÉBÛð ïBíO qA Ao BøAl¾ >óAõW lHìAo< ô RApzc RõÖ àü BG lðAõO|þì >ÿpSõÞ óAoBG< ÁBg þ¿hy Qíu úG ïõXø ÿApG Ao RBðAõýc ZpüA úPgBu >þüôkBW êvð< îéýÖ óApÞ A .lñÞ QüAlø QuBùèBu úÞ ÿpSõÞpýãðBùW þâlññÞ úýùO úG ô þíüpÞ pzPñì ó@ ØýÚõO êüæk ûoBGok þüBø|Uülc ô Ùpc óBýì o k .koAkoApÚ ïBùGA qA ÿA|úèBø o k óBÞ BíÞ ,kõy|þì óBzìBð þøBâlñ^ qA pø úÞ þ×éPhì ÿBø îéýÖ QupùÖ }õâ úG ,óApüA ÿBíñýu ûlzð óApÞ A qõñø oBS@ óAõñÏG qA þßü >þüôkBW êvð< lükpO þG luo|þì {ìBð QuA ëBu úu úG àükrð úÞ ,QuBø|òüpPíùì úÞ îéýÖ òüA .QuA ûly QupùÖ òüA òýzð }õg qA wK >þíüpÞ ZpüA<þüBíñýu úG pXO òýìoBù^ ,)1379(>îüonâ|þì îøoBñÞqA< óõ^ þüBø|îéýÖ )1383( >xõèlñÞ ÿBø ÕBG< ô )1382(>õìoBOlñ^< ô QÖpâ QgBu úðAôpK 85 ëBu o k kõy|þì Jõvdì óBíø o k BìA ,lýuo lýèõO êcApì óBüBK úG úýyBc óôlG úðAôo QuA úPvðAõPð îø qõñø ô lðBì ØÚõPì úécpì úG BùñO îéýÖ òüA óBPuAk ú¾çg o k .kõy óApÞ A oAqBG qA þüôkBW êvð< :úÞ QuA ûly ûlñvG RçíW òüA ô BùPýÚçg ,BøkAlÏPuA qA .lüõâ|þì qôpìA óBðAõW ,þGAkBy ô RoBvW — ÜzÎ — þâlðq ÿBø úñýìq Ao ûlñü@ úÞ QuA þðBðAõW Uülc þüôkBW êvð úÞ ,ó@ ûoBGo k úWõO IèBW úPßð BìA|‰» ‰|.lðqBu|þì BùñO úð ,lüBíð|þì IýXÎ þíÞ Ao óApÞ A qA {ðlðBìqBG ô >ÿpSõÞ pýãðBùW< óõ^ þüBñy@ ïBð ô pHPÏì êìAõÎ qA þüBðAõO óApãüqBG äðopK oõÃc úÞ ,>þíüpÞ ZpüA< ,þðApùO úülø ;QuA îéýÖ òüA o k ,óApüA ÿBíñýu oBãð ô óBýñOôpÖ jpøBy ,ÿpSõÞ óAoBG ,óAõW lHìAo úÞ lñPvø îéýÖ òüA þé¾A óApãüqBG ,óBüpøAõW Ao ÿA|ûlññÞoAôlýìA óApÞ A óByoõÃc úÇuAõG ÿoBývG êßzì þPuAo úG BìA .lðkõG û kpÞ þñýG {ýK îéýÖ ÿApG

àü BO lüBG Bùð@ ô koAk úãð ûBì úð BO Ao ú`G ôk lðAõO|þíð ô òPzÞ ÿApG Ao úøBì YñK ÿBø|òýñW qA þßü úP×ø ÿApG BW BO lññÞ JBhPðA o kBì îßy qA ókoô@ óôpýG BG úÞ îPuo !kõy kBXüA pãük òýñW óly åorG pvK úG }A|êÓy pÆBg úG ô lyôpÖ|þì ÿrHu }oõOõì Ao ûqôpýÖ lñÞ|þì þÏu úP×ø àü òüA o k ,koAk qBýð .lñÞ þÂAo úýùO ô òüôlO| ...lðkoô@ óôpýG îßy qA Ao pPgk òýñW pHÞ A ó@ |oAkpG püõ¿O| |ô þÎBu o kBð ûlùÎ| pG îéýÖ òüA oAk|ûlùÎ Ao îéýÖ| ÿoAkpGAl¾ þðBíéu òvc ô kpíßýð .lðA|û kõG

Ræ@ qA û kB×PuA :Q×â þÚpy óBXüBGom@ o k úýÛÖ þèô ûlñüBíð ô lñvKBð oBÞ ,RõéÖ ô þð lñðBì ÿoAkArÎ îuApì o k ÿõùè ÿBø|þÛýuõì úéèA|Qü@ ,BðpG }oArâ úG.QuA ïApc B«íuo ÐWApì ÿAo úG BñG ô QuA þPyq þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þãñøpÖ óõEy kBPu úvéW o k ÿpPvHy òvdì lüBG kõy ïBíO òýíévì ô ïçuA op úG úÞ ÿoBÞ pø :Q×â rüpHO o k qA oôk úG ô )Ñ( òývc ïBìA óBy o k lüBG Bø|ÿoAkArÎ ô kõy Ùnc äñøpÖ ÿAoõy wýüo.lðõy oArâpG RBÖApg ô ÿpâ|þÆApÖA ,Bø|QÎlG oBùÊA þhüoBO pHPÏì ÐGBñì qA û kB×PuA ïôrè pG lýÞ BO BG óBPuA|þìõíÎ þhüoBO pHPÏì ÐGBñì qA ûkB×PuA BG lüBG AoõyBÎ oõypK úÏÚAô pzð :QyAk óBXüBGom@ ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð.lyBG Bø|QÎlG ô RBÖApdðA qA oôk úG ô óBzð pÆBg Bø|ÿoAkArÎ ô òük òýÒôo k ÿBø|úüApýK RBÖ@ úG ûoByA BG þÚpy õdð úG lüBG iüoBO ëõÆ o k ó@ RBÞpG ô )Ñ( AlùzèA lýu ïBýÚ Ùlø :kpÞ Bø|ÿoAkArÎ úG BùñO ô úDAoA JAnW ô qôo úG þüAôo ÿBø|ûõýy BG ô eýd¾ )Ñ( òývc ïBìA ïBýÚ ú×véÖ eüpzO BG rüpHO úÏíW ïBìA .kõzð B×PÞ A pùÊ qBíð lüBG äñøpÖ òüA pzð ûAo o kô kõG qBíð ûAo lýùy ïBìA òüA :Q×â wéXì õÃÎ.lyBG úPyAk QüõèôA ÿoBÞpøpG ô kõy úñükBùð AoõyBÎ :Q×â úñøpG ÿBø|oAkArÎ Áõ¿g o k pÞnO òí ÿpHøo óBâpHg ïpdìBð lük o k úÞ úñøpG ÿBø|ÿoAkArÎ ô oAk ÔýO ÿBøpýXðq qA û kB×PuA ÿBø|îuApì o k ÿõùè ÿBø|þÛýuõì qA û kB×PuA ô kpýâ|þì Roõ¾ ÐWApì ÿAo úG BñG ô QuA þPyq ô lñvKBð oBÞ RõéÖ ô þð lñðBì ÿoAkArÎ RBÓýéHO êÞ pülì ,þíýËÎ lýíc ïçuæA|QXc.QuA ïApc B«íuo úG ÉõG pì oõìA þølðBìBu úvéW òüA o k rýð þÚpy óBXüBGom@|þìçuA ïpdì ïBüA ÿBø|QýèBÏÖ RõÚ ÉBÛð qA Ao oBùÆA úíDA úG IvPñì ÿBø|êüBíy úÏìBW kApÖA pPzýG þøBâ @ ÿApG rýð ëBvìA :Q×â ô QvðAk úPynâ ëBu ûly ApWA oAnâpýSBO oBzÚA ÿpßÖ úünÓO ô þcAlì ûtüô þyqõì@ ÿBø|ûoôk QuA : |‰wéXì o k kôpPzø ïkpì ûlñüBíð

ô }qõì@ ïAlhPuA úG ÈüApy rDBc óBíéÏì|‰ lñü@|þì|o k }oôpK oBÞ oõPuk ok þcpÆ A«pýgA :Q×â wéXì o k kôpPzø ïkpì ûlñüBíð rDBc úÞ þðBíéÏì qA úPuk ó@ ,Iüõ¿O Roõ¾ o k úÞ úPÖpâ oApÚ wéXì ÿoB×Ò .lñü@|þì|o k }oôpK ô }qõì@ ïAlhPuA úG lñPvø ÈüApy ïBËð koõì o k rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA þéýÎBíuA qA û kB×PuA úé¾BÖ úÞ QuA òüA ïBËð òüA Ùlø :kôrÖA QgAkpK äñøBíø :QyAk oBùÊA ÿô .kõy úPyAkpG þPèôk RBðBßìA pãük ô ÝõÛc RAqBýPìA koõì o k úÞ lü@|þì oBíy úG îP×ø wéXì Jõg RBGõ¿ì qA òüA òüA BG :QyAk oBùÊA úìAkA ok þéýÎBíuA .QÖpâ Roõ¾ óBãPvzðqBG .ly úÖBÂA úÏìBW qA pzÚ òüA ÝõÛc úG ÿA|úËcçì êGBÚ îÚo ïAlÚA püBu koõì o k îüoAôlýìA :kpÞ eüp¿O wéXì ok kôpPzø ïkpì ûlñüBíð qA ÿpãük {hG o k ÿô .kpýâ ïBXðA QÎpu úG úGõ¿ì òüA rýð óAlñìoBÞ QyAlùG RoAqô þðBìõO koBýéýì 500 ô oArø úWkõG kõHíÞ úG kõg óBñhu ô óApâoBTüA oõìA ô lýùy kBýñG þðBìõO koBýéýì oArø kôlc ,óBìo k ô ïkpì ûlñüBíð .lðAõg qBu|êßzì Ao ó@ ô kpÞ ûoByA }oôpK ô }qõì@ wéXì úG Ao úWkõG îíPì eüAõè Qèôk pâA :Q×â wéXì o k kôpPzø Bø|úðBhOoAqô ó@ ÝõÛc ÝBÛcA RBHWõì ó@ Iüõ¿O BG wéXì ,koôBýG .kõy ê¿Ö ô êc Bø|ó@ úWkõG êßzì BO ly løAõg

QÖpãð qõXì >ÿpülì óApùì< RpvñÞ

kByoA êÞ pülì óôBÏì þGApO úPynâ Iy ûôpâ úøBì 2 RBñüpíO kõWô BG QuA þèBc o k òüA ô kõy|þíð û kAk qõXì RpvñÞ òüA úG úÞ lðkpÞ ïçÎA oæBO òýíø o k rýð {ýK úP×ø ôk ÿpülì óApùì ô JõÞoAk ûôpâ úÞ o k om@ 11 qA kõG oApÚ úÞ >ÿpülì óApùì< RpvñÞlðkpÞ oArâpG Ao þOpvñÞ ûôpâ |úìBðpG pülì þðBÛèBÆ lí¾ .QÖpãð ApWA qõXì ,kõy oArâpG óApùO Roõ¾ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG ÜHÆ :Q×â xoBÖ BG õâô|Q×â o k JõÞoAk oæBO o k om@ 11 qA ÿpülì óApùì ûApíø úG JõÞoAk ûôpâ kõG oApÚ úPÖpâ òüA qõXì oôl¾ úðB×uBPì BìA lññÞ oArâpG Ao kõg RpvñÞ oõzÞ åorG ÿô .ly ØÚõPì kByoA þÛýuõì pPÖk ÿõu qA úécpì òüpg@ o k RpvñÞ pülì óôBÏì þGApO úPynâ Iy ûôpâ úøBì 2 RBñüpíO kõWô BG :kAk úìAkA o k òüA ô kõy|þíð û kAk qõXì RpvñÞ òüA úG úÞ lðkpÞ ïçÎA kByoA êÞ òýíø o k rýð {ýK úP×ø ôk ÿpülì óApùì ô JõÞoAk ûôpâ úÞ QuA þèBc îýPyAk l¿Ú Bì :kôrÖA úìAkA ok þðBÛèBÆ .lðkpÞ oArâpG Ao þOpvñÞ oæBO úDAoA Bùð@ úG Ao ïkpì úPvüBy ô Jõg ÿBøoBÞ RpvñÞ òüA o k ûlñü@ úP×ø Q×èBhì þñýñ`ñüA ÿBøoBÞ BG úÞ QuA ÿoõÆ îPvýu Büõâ BìA îýøk pG þñHì kByoA êüæk Áõ¿g o k JõÞoAk RpvñÞ úìBðpG pülì .kõy|þì ÿApG Ao þéýèk kByoA òýèôõövì úðB×uCBPì :QyAk óBýG qõXì oôl¾ ï lÎ þøôpâ úG qõXì ókAlð êýèk îýðAk|þíð îø Bì ô lññÞ|þíð óAõñÎ oBÞ òüA þùâ @ Zo k úG ûoByA BG þðBÛèBÆ .Qvý^ ,û kAk RpvñÞ {ýK úP×ø ôk úÞ :kpÞ óBzð pÆBg qôpìA ÿBø|úìBðqôo qA þßü o k JõÞoAk ûôpâ RpvñÞ ïBíO îükpÞ þÏu Bì qõXì oôl¾ ï lÎ pG þñHì kByoA ïçÎA qA lÏG òüA pG îükpÞ }õìApÖ Ao Bùð@ qA þßü úðB×uBPì BìA îýñÞ õÓè Ao Bø|þùâ @ Alýy ûôpâ o k Bì }çO :Q×â þ×Çè BÂo lídì þùâ @ òüA Zo k oõËñì úG óBì|óBHÆBhì qA ûôpâqA þâlñüBíð úG ûlñG xBuA îñÞ|þì þøAõgonÎ qôpìA ÿBø|úìBðqôo qA þßü o k ÿApG þÛýuõì {Ûð ókpÞ úÖBÂA ô þÛýuõì QÖpzýK .QuA Jõg oBÞ àü úDAoA Qvzð o k Alýy ûôpâ QupKpu þ×Çè BÂolídì ô QvýG o k :kôrÖA IéÇì òüA óBýG òí kõg ÿpHg õèBÚ@ lícA kBü úG ÿrüpHO ëBíÞ QyAkkBü {hG o k oõÃc BG Alýy ûôpâ pXÖ þÛýuõì òýìoBù^ ÿoBXèBu ûBìom@ 25 ô 24 ÿBøqôo o k Ao ApWA ôk ûtüô ô Bíñýu ,pOBEO pãüqBG ƒ õèBÚ@ lícA Qynâ o k þK o k ÿrüpHO ëBíÞ .kpÞ pzPñì Ao þñPì óõürüõéO qA pSA ôk úìBðpG òüAok :kpÞ eüp¿O ÿô.QyAk løAõg lcAõèAõø|‰ úG ûly úDAoA Alýy ûôpâ ÈuõO JçÛðA êüAôA úÞ ÿoBS@ ô ûly ÙôpÏì RoBzG ïBð BG qôpìA úÞ ûlýLu ÿBø ïBð BùñO úÞ koAk ô QyAk Quôk úzýíø !koAk Quôk Ao þüBùñO õèBÚ@ lícA|«‰ ApWA ,lyBG|þì úüBu qA ÿpÏy úüBKpG úÞ þð äðBG Ñõð o k !kõG BñTPuA úzýíø !kõG BùñO úzýíø îø }oBÞ ok !lyBG Q u ô k ú Þ A o þ z Û ð . . . . ! { ü p ã ü q B G ô ! { O k B H Î ! { ü q B ñ Æ ! } koõgpG êýèk úÞ IéÇì òüA úG ûoByA òí ÿô.ly løAõg úPynâ RApÆBg ókpÞ ûlðq oBS@ òüA JBhPðA þé¾A pø îø êýèk òýíø|úG !ly|þíð JBhPðA râpø ô kpÞ|þì JBhPðA ;QyAk ÈuõO ÝõÖ pSA ôk :kôrÖA ,QuA JçÛðA óBìq ok ïkpì úG ;QÖpâ|þì Qhu ôA úG ÿõýðk qBýð pâA þPc ;kpÞ|þíð ëõHÚ Ao ÿoBÞ lídì Ao ûlýLu .ly løAõg ûlðAõg óAõW ûlñðAõg ôk ô þèõíÏì QÚõ`ýø ô !kõG Jõg BW|úíø õèBÚ@ lícA êýèk òýíø ûBy BÂpýéÎ ÈuõO þð äðBG ô ûBìom@ 24 o k ÿlíPÏì îÒ kõHð pÂBc BìA ;kpÞ|þì QívÚ úíø BG Ao {üBø|ÿkBy .kõHð ,ÈuõPì úðBPhHyõg :kpÞ óAõñÎ ÿôkõy|þì ûlðAõg ÿlídì ï ly òEíÇì {ìlük úÞ ÿoBG|òüpg@ !lñyBG løBy óApãük Ao }ko k ô lÏG úÞ lðA|ûlýñy Ao pSA ôk òüA olÛð@ Alýy úðBâ úu ûôpâ ô ko k ZôA o k úÞ îPÖo }oAlük úG þPÚô óõ^ !QuA þðBH¿Î îPuk qA ÝõÖ oõy ô RolÚ BG òüpíO úP×ø àü BùñO Qynâ qA òüA òì þðAk|þì Jõg úÞ þßü õO ;Q×â {øBãð BG !kõG pg@ ÿBø|w×ð .lññÞ|þì ApWA Ao úÏÇÚ ôk ÿA û kBÏèA òì Yðo o k óApãük ïoAlð Quôk ô îyBG BùñO îøAõg|þì Ao Bø|úËdè pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW o k oõÃc Áõ¿go k ÿô oBHøôlðA ÿBø|úñd¾ o k îPÖpâ îýí¿O ô ïkpÞ {ÞpO !lñyBG àüpy úG QHvð pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW :QyAk oBùÊA úG !îñÞ {èBdyõg BO !îñßð AlýK oõÃc {ðkAk Quk qA åõu û kpÞ êíÎ ØýÏ oBývG Bíñýu ô pOBEO ÿBø ûoAõñzW úPuk ô Øñ¾ ô ûôpâ ïAlÞ oBG|ØuBO ÿAõÎk úzýíø êTì úÞ Áõ¿g òüA ok ÁBg þéüæk úG ÿA úÖpc óBðAk þÛýuõì ô }A|þãzýíø rñÆ ô lñhHè BG ,!qBíð pu Bø|Iy æBc|!‰ |‰lyBG óBýì o k îø :QyAk oBùÊA þ×Çè.lðA|û kpßð QÞpy ûoAõñzW îø BG þéÞ ,úPynâ ÿBøoBÞ RApÆBg ÿoô@kBü BG ô lü@|þì îÒApu úG þÛýuõì òýG ÿoBßíø ô þãñøBíø kõHð úðB×uBPì {ðkAk Quk qA kBü BG ûBâ @kõgBð òì þPÚô ô !îülñg|þì ô îýâ|þì òüA ÿoArâpG o k ØÏ òüpPâorG ÿA úÖpc óBðAk fôo ô pýg úG }kBü !!!û kpâ|þìpG ô úzýì þðBH¿Î ,îy|þì òýãíÒ ok lüBGBì úÞ QuA þèBc ok òüA .lyBG|þì ûoAõñzW ûBãð óBíu@ úG þøBâ< þüBíñýu ûsôpK o k õèBÚ@|lícA|‰!» |‰pOkBy ,}kBy þðApüA þÛýuõì kpHzýK ÿApG ûoAõñzW ÿoArâpG ëõÆ ÿoBßíø ÿrüpHO ëBíÞ BG QuA ûlzð óApÞ A qõñø úÞ >}AkBK< ô >òÞ .QuA úPyAk ô QuBì þÛýuõì òüA :kpÞ eüp¿O ÿô.îýñÞ }çO

QuA Jõg oBÞ àü úDAoA ÿApG þÛýuõì QÖpzýK òì Ùlø|‰ ÿBK úG Ao pXÖ þÛýuõì BO îýñÞ Ao kõg }çO ïBíO lüBG óBùW úG Ao ó@ ô ûlðBuo pXÖ pOBEO ô Bíñýu ûoAõñzW .îýñÞ þÖpÏì þÛýuõì ûoAõñzW ok lüBG þÛýuõì ÿBø {hG úíø :kôrÖA ÿô lýèõO Jõg þÛýuõì BO lññÞ }çO ô úPyAk oõÃc àü óAõñÏG òì kôoô BG lüBy :QyAk qApGA ÿô.lññÞ pãük ûoAõñzW òüA úG þÛýuõì ú¾pÎ o k ÿA úÖpc ïk@ óBüBKo k ÿô.lðõy ú¾pÎ òüA koAô lñðAõPG rýð óBPuôk Ao ÿpSA ûlñü@ ëBu ÿApG BO îPvø }çO o k :kpÞ ïçÎA ûlðpG rýÛèBü.îýñÞ û kBì@ ûoAõñzW o k oõÃc ÀPhì ly oõzÞ þðBPuAk ÿBø|îéýÖ {hG Qvhð ûrüBW úG rýÛèBü þðBPuAk ûBOõÞ îéýÖ :xoBÖ ÿoArâpHg {hG Qvhð ûrüBW ûlðpG oô|þÎBu o kBð þðAkpâoBÞ þüõXzðAk þéì ûoAõñzW òýìõu þðBPuAk ÿBø|îéýÖ .ly oõzÞ úG úÞ îéýÖ òüA ,rüpHO qA xoBÖ ÿoArâpHg }oArâ úG îø ,kqAkpK|þì ûqôpýÖ ïBð úG ëBu óBýì þðq óBPuAk pùy o k æApÞ îéýÖ ûoAõñzW úÛGBvì {hG o k óõñÞ A fBPPÖA ûBì om@ îøkrðBK qA úÞ óBPuôlñø ÿæApÞ .koAk oõÃc ,kõy|þì òýíXñK ô QvýG þéì ÿBíñýu {hG o k òýñ`íø îéýÖ òíXðA ûBãð qA rýð óApùO ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW òüpPùG ûrüBW QÖBüo k ÿAlülðBÞ YñK qA þßü ,ûBOõÞ îýco ó@ o k úÞ |ÿA|úÛýÚk 20 îéýÖ òüA o k| .kõG îéýÖ ûApíø úG JBüBK ôpvg ô oõLýéÎ wéÆA ,ÿlñéG {Ûð ÿB×üA úG þðBXüBGom@ óApãüqBG qA ÿA|ûlÎ qA þßü ,|úéìBc õéÚôk úøBì YñK ûqôpýÖ ,lðqAkpK|þì .QuA pvK ÿpãük ô pPgk ôA ÿBø|ú`G ûqôpýÖ úG pPÞk úÞ kõy|þì qBÒ@ ÿqôo qA îéýÖ óBPuAk ûqôpýÖ òÇG úÞ løk|þì ÑçÆA |îPuo }pøõy ô

QuA ïApc Bø ÿoAkArÎ o k |þÛýuõì qA ûkB×PuA


5

þâlðq ô îéÎ

shahryaremanews@yahoo.com

87/9/9

104/2/58883:ûoBíy

RBíýí¿O þùâ @

12368

QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(rüpHO îhOoq QÞpy87/ 8/ 11 joõì ûpülì pýìA ,ÿõuõì xõÆpÖ ,þðçù×uA þÚkB¾ lýíc óBüBÚ@ 9214 ûoBíy úG RlíG ûpülì QEýø þé¾AFBÃÎA óAõñÏGÿõuõì Bíu îðBg ô ÿlídì IýOpO úG û kAq ëõuoBÂolídì ô ÐýÖo þÛOlídì óBüBÚ@ ô ëBu ôk ÿkAq@lùì úìBðqôo ô ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG ÿlídì pýìA óBüBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW QívG ÿõuõì xõÆpÖ ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎpülì QívG wýDo IDBð QívG þðçù×uA þÚkB¾ lýíc ô ûpülì QEýø wýDo Üc ô JBhPðA ûpülì QEýø õÃÎ ÿõuõì Bíu îðBg ô ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎpülì ÿBÃìA BG oô@lùÏOkBñuA ô oAkBùG ÝAoôA ÿBÃìA RBHOBßì ô pHPÏì QÞpy pùì BG ûpülì QEýø wýDo IDBð Bü ûpülì QEýø pHPÏì QÞpy pùì ô ûpülì QEýø wýDo Bü êìBÎpülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ó™.lyBG|þì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì 87/9/9 104/2/59030 :ûoBíy

RBíýí¿O þùâ @

12308

ûpülì QEýø ô úðBýèBu ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ þK AoAk QÞpy87/ 7/ 1ô 2joõì ô þDõßuA þHéÇì Øuõü ô þDõßuA þDBüpS ëõuo óBüBÚ@ 18121ûoBíy RlíG ûpülì QEýø þé¾AFBÃÎA óAõñÎ úG oAlüBK þdèB¾ óApìBÞ óAõñÏG IýOpO úG þHýÏy lýÏu ô ÈuõèAõGA ëçW óBüBÚ@ ô ëBuôk QùW RBÎçÆA úìBðqôo ô ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG þDõßuA þDBüpS ëõuo ÿBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QívG þDõßuA þHéÇì Øuõü ÿBÚ@ô ûpülì QEýø wýDo QívG QívGoAlüBK þdèB¾ óApìBÞ ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð ô úP×u ,à^ êýHÚ qA oô@lùÏO ÝAoôA ôkBñuA úýéÞ ô JBhPðA êìBÎpülì ô þDõßuA þDBüpS ëõuoô oAlüBK þdèB¾ óApìBÞ óBüBÚ@ ÿBÃìA BG ûpýÒ þdèB¾ óApìBÞ ÿBÚ@ ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ó™.QuApHPÏì QÞpy pùì BG ôoAlüBK rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

87/09/09 wýuBO þùâ @ 12359 |87/ 10402 V/1747 :ûoBíy .kôldì QýèõEvì BG rüpHO oõð óBßýð QÞpy ûoAkA òüA ok 25086 ûoBíy QdO1387/ 09/ 09 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA1387/ 09/ 09 iüoBOo kô ûlýuo QHS úG ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO ,þcApÆ ,ApWA :QÞpy ÑõÂõì –1.kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k RAoõìA úýéÞ BG ÉBHOoA o k ûoôBzì ,ëpPñÞ ,ÿoAlùãð ô pýíÏO ,RoBËð ,ÿoBXO ,ÿoAkA ÿBùðBíPgBu þßýðBßì ô þßüpñßèA RBvýuBO ÿoBßðBíýK ô þßýðBßì ô þPÏñ¾ ÝpG RBvýuBOô þdüp×O ,þðõßvì qA :QÞpy Rlì –2...óBíPgBu ÿoBßýyBÞ ô ÿoBßèB×u ô ÿoBÞpW@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A rÞpì –3 .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO ÿpPì 12 –þèBíy pýðAõO óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ úüBìpu –43309349ò×éO –ïôk úÛHÆ —|N ‰ K |‰ 3 áõéG –ûlßzðAk –5-1 :QÞpy óApülì òýèôA–5 .lyBG|þì ëBüo1/ 000/ 000 :QÞpy pHÞ A ÿBÚ@–5-2 .ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þðBg ÿlùì ÿBÚ@ þéÎ ÿBÚ@ –5-3 .ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG|þìApýG QívG þðBg ÿkBø ÿBÚ@ –5-4 .ûpülì QEýø õÃÎ QívG|þìApýG úG êìBÎpülì QívG|þìApýG þéÎ ÿBÚ@ –5-5 .ûpülì QEýø õÃÎ úýéÞ FBÃìA :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 .lðlükpâ JBhPðA ëBu 1 Rlì –úP×u –à^ êýHÚ qA QÞpy oô@lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA pùì BG ûApíø êìBÎpülìkp×ñì FBÃìA BG|þìçuAkõÛÎ ÿBøkAkoApÚ–RApG pýÒ ô ÿoAkA RBHOBßì ô ÿoAkA ÿBø úìBð úýéÞ .lyBG|þì pHPÏì QÞpy pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo kp×ñì ÿBÃìA BG ÿoAkA .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎpülì RAoBýPgA –7 .lyBG|þì

óBÆpu úýéÎ pG þñíyk ,ëBÛOpK ÿpèBÞ ëBÛOpK J@ óõ^ þèô ,lñPvø óAôApÖ îýuBPK úÞ þÞ Aoõg kAõì Apüq ,QuA pO IuBñì koAk ÿpPíÞ óõg oBzÖ úG óBüçPHì ÿApG lññÞ|þì lýèõO kBüq ÿpèBÞ .lñPvýð IuBñì ëBÛOpK Ùp¿ì ûoBGo k þüBø úý¾õO qA oBypu ,}pO úG êüBíPì òüpýy ûrì BG ëBÛOpK J@|1‰ oAlÛì pËð qA B«¾õ¿hì ,lyBG|þì Bø òýìBPüô ÑAõðA úG kõy|þì úý¾õO òüApGBñG ;QuA þñÒ oBývG|C‰ |‰òýìBPüô o k QìôBÛì ô ôpýð kBXüA ô|C‰ |‰òýìBPüô òýìBCO oõËñì óArýì úG QÎBu 24 ëõÆ ok ,Bø ÿoBíýG ÑAõðA êGBÛì ïpâ 28 pø.lýyõñG ëBÛOpK J@ qA óAõýè ôk BO àü |‰.QuA þüAq ÿspðA }qoA ÿpèBÞõéýÞ 11 ÿôBc ëBÛOpK êGBÚ îývéÞ ô òýEOôpK ókõGAoAk QéÎ úG ëBÛOpK J@|2‰ ÿõÛì ô ÿnÓì ûkBì àü ,þÖBÞ lñÚ rýð ô JnW QüõÛO oõËñì úG óAõO|þì úÞ kõy|þì Jõvdì óõìoõø kõWô|3‰ |‰.kõíð û kB×PuA ó@ qA ólG|þìõíÎ òýìBPüô ô|A‰ |‰òýìBPüô ,òø@ ,p×vÖ ,îývéÞ ,õíð ÿBø Bø óAõhPuA õíðô lyo ÿApG Ao ïqæ ÈüApy ,ëBÛOpK o k|C‰ |‰ îøApÖ Bø óAlðk ïBßdPuA oõËñì úG ÿqBu ZBÎ ô òýìBCO rýð ô ëB×ÆA lyo ô QüõÛO ÿApG ;lñÞ|þì û kpýy ô oAkoBG óBðq úG ó@ Ùp¿ì ,ólG ïqækAõì úÞ òüA êýèk úG ëBÛOpK Ùp¿ì|‰4 ‰|.kõy|þì úý¾õO pXñì ,QuA îýuBPK ûtüô úG þÖBÞ þðlÏìkAõì ÿôBc qA ô kõy|þì qôo úðBHy ëõÆ o k oAo kA îXc {üArÖA úG Ao óBvðA úXýPð ok ;kkpâ|þì ÐÖk ólG ïõíu ÜüpÆ òüA óAoBíýG qA ûlÎ ó@ QuA pÞm úG ïqæ.kqBu|þì ÉBzð BG ÿoAlÛì úðAqôo úÞ þPuõK ô þívýOBìo ,þíu@ qA ÿpýâõéW ÿApG lññÞ|þì Ùp¿ì óõOoõÞ RBHýÞpO îýuBPK ÿoAlÛì lüBG úPuõýK ,pãük ÅoAõÎ ô rýg ëBÛOpK Ùp¿ì ,ûAo òüpO þÏýHÆ úPHèA úÞ lññÞ Ùp¿ì |‰.QuA þÏýHÆ ô òüpPùG ,QuA óAôApÖ ëBÛOpK úÞ þèõ¿Ö o k|5‰ ôk BO àü úðAqôo ókoõg QuõHü BG ûqoBHì ûAo òüpO «çìBÞ ëBÛOpK úÞ òüA qA êHÚ|6‰ |‰.QuA ëBÛOpK J@ óAõýè ëBÛOpK QuõK þWoBg QívÚ ókpzÖ BG ,kõy ûlýuo îÏÆ ô pÇÏì ÿõG ô koq äðo úG ëBÛOpK wðBuA ,ûqBO ëõédì ,òéÞkA úýùO ok ó@ qA úÞ kõy|þì AlW îüçì ûkB×PuA þHÆ ÿBø QG py ókpÞ pÇÏì ô þüBHüq ÿBø ÿõ×Îl Qý¾Bg ëBÛOpK wðBuA|‰7 ‰|.lñüBíð|þì þðõ×Îl ÿBøkBíK úýùO ok òüApGBñG ;koAk þâlññÞ ÿApG ápdì òüpPùG ëBÛOpK|‰8kôo|þì oBÞ úG ûlññÞ Ao ó@ lýñÞ þÏu êýèk òýíø úG ;QuA BùPyA {üArÖA .ó@ qA lÏG úð lýñÞ êýì AnÒ qA êHÚ

12369

.ÁBg|þìBùu om@ êüõýu óBWôA QÞpy ûoAkA òüA ok 25088ûoBíy QdO1387/ 09/ 09 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA1387/ 09/ 09 iüoBOo kô ûlýuo QHS úG ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÊA ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO –1.kõy|þì þùâ @ RBÎçÆAoBzPðæApýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k ô þPèôk ÿBøkAkoApÚlÛÎ ô þðApíÎ ÿBø ûsôpK ÿApWA :QÞpy ÑõÂõì RBìlg ô RAo kB¾ ô RAkoAô þðApíÎ ÿBø ûsôpK ÿApWA o k þ¾õ¿g úzÛð ô þðApíÎ ÿBø ûsôpK úñýìq o k ûoôBzì RAoõìA ïBXðA þñÖ rÞpì –3.kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2..ÿoAkpG óBGBýgrüpHOpùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A úüBìpu –45414982ò×éO – 45áçK –ÿqôpýK ÿõÞ –þðBÛèBÆ úÞ þèBüo 10/ 000 îùu 100úG îvÛñì ëBüo1/ 000/ 000ÔéHì :QÞpy òývuõì ÈuõO ëBüo500/ 000 ÔéHì úÞ lyBG|þì ïBðBG îùu 100kAlÏO àðBG krð1387 / 09/ 05 joõì239/ 2331 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ úüBìpu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK þé¿ì ûAooBù^ úHÏy RAo kB¾ -1 :QÞpy óApülì òýèôA–5 .lyBG|þì ïBùu óBHcB¾ lùÏO o k QEýø wýDo Qíu úG JBðrük ï lÚ àýð þéÏìçÒ ÿBÚ@–5 wýDo IDBð QívG JBðrük ïlÚ àýð kôAk ÿBÚ@ –5-2.êìBÎpülì QívG JBðrük ï lÚ àýð }õüoAk ÿBÚ@ –5-3.ûpülì QEýø :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎpülì BG BøkAkoApÚ ô RApG ô úP×u ô à^ êýHÚqA oô@lùÏOkBñuAô ÝAoôA þéÞ BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ô JBðrük ïlÛßýð }õüoAkFBÃìA –7 .QuA pHPÏì QÞpy pùì BG ô JBðrük ïlÛßýð þéÏìçÒFBÃìA ô þé¾A xoqBG –8 .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎpülì RAoBýPgA þé¾A xoqBG óAõñÎ úG úð ôA ûpÚ þðBìpÖ úíýùÖ îðBg –1-1 :ëlHèA þéÎ ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG kBG@ Øuõü þGBüoBÖ ÿpHÞ îðBg–2-2 rüpHO þPHS lcAô ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS ûoAkA

BùuôpÎ ûqBO òýG þâkpvÖA {üArÖA úG ZAôkqA qA wK óBuôpÎ ûqBO l¾o k 10 kôlc óBßyrLðAôo úP×â úG .lññÞ ûoôBzì kõg þðBùñK îÒ koõì o k BO lññÞ|þì úÏWApì àyrLðAôo qA wK þâkpvÖA úG úÞ þüBùuôpÎ kBüq kAlÏO úÞ lðkAk oAlzø óBßyrK ZAôkqA qA Bùð@ þÏÚAô pýÒ RAoBËPðA êýèk úG lðõy|þì çPHì ZAôkqA óBßyrLðAôo úP×â úG ,ólñè ÙApãéO qA êÛð úG Büo@ }oArâ úG.QuA úÏWApì àyrLðAôo úG ZAôkqA qA wK óBuôpÎ ûqBO l¾ok 10 kôlc .lññÞ ûoôBzì kõg þðBùñK îÒ koõì o k BO lññÞ|þì óBñýíÆA BO lññÞ|þì úÏWApì ZAôkqA ÿBíñøAo ÿBùPüBu úG Bùð@ pPzýG úPyAk lüBG ÿoBËPðA ú^ åorG qôo ó@ óBXýø qA wK Bùð@ úÞ lññÞ AlýK .lñyBG

rèõéuïpâ|2‰/0 |‰ ÿlñÚkAõìïpâ 9/7 BO|5‰/5 |‰ òýEOôpKïpâ ,õíð ÿBø óõìoõø ,òýñãýè ,òýPßK ,ëõPüoõñüA þðlÏìkAõì ,qAlývÞôpK ÿBø îürð@ ,Bø wðBuA ,ïpâ þéýì 12 ïõürýñì ,ïpâ þéýì 3 îülu :êìBy þéýì 3péÞ ,ïpâ þéýì 10kpâõâ ,ïpâ þéýì 22p×vÖ ,ïpâ þéýì 43 îývéÞ ,ïpâ þéýì 187 îýuBPK ,ïpâ ÿôo ô ïpâ þéýì 0/04 wì ,ïpâ þéýì 0/05rñãñì .ïpâ þéýì 0/17 ?lü@|þì Quk úG úðõã^ eýd¾ ëBÛOpK J@ àü ólñÞ QuõK lñðBì úPHèA ,ûlñÞ QuõK Ao ëBÛOpK ô lðBíG ó@ ÿôo äðo lý×u ïôk QuõK þñÏü ,Iýu ûõýì J@ òýyBì o k ô lüpHG à^õÞ RBÏÇÚ úG lÏG J@ lýøAõg|þì úÞ þðBìq êTì Quok ,lüqAlñýG ÿpýâ lyBG äðo ÿpýy lüBG Bíy ëBÛOpK J@ .lüpýãG Yüõø óBìo k ô QK ôpPð IÆ ûBâlük qA ( þXðoBð «çìBÞ úð ô J@ ólýyõð ô æBG óõg oBzÖ|‰ þÏýHÆ ÿBø ëpPñÞ ÿApG ô QuæBG óBzðõg oBzÖ úÞ ÿkApÖAëBÛOpK êýèk úG kBüq ëBíPcA úG ,lññÞ|þì Ùp¿ì ôoAk ó@ êýèk úG Bü ô óõg oBzÖ l ÿBøôoAk qA û kB×PuA lc qA Bùð@ îýuBPK ,óBzðlG o k îülu ókõGæBG ÐÂô ok þOçßzì ô ûlì@ pO òýDBK )3/5-5(þÏýHÆ oõÆ úG lüBG óAoBíýG òüA .koô@|þì kõWô úG ó@ Qìçu ô û kAkoApÚ {üBìq@ koõì Ao óBzðõg îýuBPK IOpì oõÆ úG îýuBPK kõHíÞ óBìok úPHèA.lñyBG pËð püq «çìBÞ Roõ¾ àyrK rüõXO BG ô QuA pünK óBßìA þÎõñ¿ì úünÓO ok úzýíø lüBG óAoBíýG òüA þèô ,kpýâ|þì ûkB×PuA æBG îýuBPK ÿôBc þüAnÒkAõì qA kõg úðAqôo àü o k ô QuA îýuBPK qA oBypu ëBÛOpK J@ .lññÞ îýuBPK ïpâ þéýì 350 kôlc ëBÛOpK J@ åorG óAõýè –RBHÞpì ÑAõðA –qõì lñðBì koq ÿBø ûõýì.koAk kõWô ÿAoAk rýð þHèBÆ ô Bìpg –oõãðA –õéø –õè@koq

|‰òýìBPüô þñÒ ÐHñì Ao ëBÛOpK þüBýíýy pËð qA :óBýHO koAõì ÿoBývG ok ó@ QuõK úßð@ IèBW ô lñðAk|þì|C‰ úvuöõì óBuBñyoBÞ .QuA ëBÛOpK qA pO ÿnÓì þPc o k ûlÏì óBÆpu koAõì lðlÛPÏì Bßüpì@ óBÆpu þéì ëBu ÿBø ûBì ïBíO o k Apüq ,QuA îÞ B«HüpÛO Bßüpì@ pPzýG ô koAk oApÚ úíø xpPuk ok RBHÞpì ô ëBÛOpK êìAõÎ qA þßü|C‰ |‰òýìBPüô .lññÞ|þì Ùp¿ì Ao Bùð@ ïkpì òýìBPüô òüA úÞ ÿoõÆ úG QuA óBÆpu ûlññÞoBùì îùì úPgBñy êìAõÎ qA þßü úýéÎ pG ÿlñìôpýð òíyk Ao ‰|Bø òýìAqôpPýð þñÏü Aq óBÆpu ûly qA ÿpýãzýK pG ûôçÎ ëBÛOpK kBüq Ùp¿ì.lñuBñy|þì|‰ rýð BùðBÆpu pãük ÑAõðA qA ÿpýãzýK o k ,ûlÏì óBÆpu úÞ þ¾BhyA o k ÿpì óBÆpu úéíW qA .QuA pSöõì þ¾BhyA qA pPíÞ l¾ok 50 ,lðoõg|þì ëBÛOpK kBüq «ç¾A Bü ô lññÞ|þì Ùp¿ì pPíÞ Ao ó@ úÞ QuA óBÆpu úG çPGA óArýì òýñ`íø .lðoõg|þíð òüpO òýüBK o k ëBÛOpK óBâlññÞ Ùp¿ì o k ûlÏíèAqõè püBu ô ëBÛOpK úÞ lðA|úPÖBüo k óBÛÛdì.koAk oApÚ lc ô lðpSöõì rýð óõg ëôpPvéÞ ókoô@ òýüBK ok RBHÞpì û kBì Bü|(‰Pectin) |‰òýPßK kõWô óõülì Qý¾Bg òüA ëBÛOpK ÿBø ûpK òýGBì áqBð ÿBø úÚoô ô QuõK þÖBýèA òýìBCO ô ëôpPvéÞ {øBÞ Ùlø úÞ ÿkoAõì o k .QuA pTÞ Alc qA û kB×PuA ÿApG ,lyBG Bø óBüpy Qìçu BG Ao ëBÛOpK úÞ kõy|þì úý¾õO ,ëBÛOpK þðBìok ÿôpýð êgAk áqBð ÿBø úüæ ô QuõK püq äðo lý×u úüæ Ùp¿ì lñPvø òýPßK ÿôBc úÞ ëBÛOpK ÁAõg qA þuôpüô ÿBø Qðõ×Î qA ÿpýãzýK.lýñÞ .koAk kõWô ó@ ûoB¿Î o k úÞ QuA ëBÛOpK pãük |‰òýìBPüô êýèk úG ÈÛÖ Ao Qý¾Bg òüA óAlñízðAk òßíì úÞ lðlÛPÏì úßéG ,lñðAk|þíð ó@ ok kõWõì|C‰ o k rýð þuôpüô l úPgBñyBð IýÞpO àü QuA àü úÞ lýðAlG QuA ïqæ.lyBG kõWõì ëBÛOpK ûoB¿Î þñÏü|‰C òýìBPüô ïpâ þéýì 120 ÿAoAk ëBÛOpK J@ óAõýè ó@ pG ûôçÎ ô QuA qôo ok ûly úý¾õO oAlÛì pGApG ôk lýuA ô òýuBýð ,îýuBPK ,îývéÞ ÿpükBÛì ÿAoAk )pHýÖ( ÙBýèA qA oBypu ëBÛOpK J@ .QuA àýèõÖ ûõýì Qyõâ Bü|(‰Pulpe) |‰ BG pâA ûtüô úG ,QuA ô lyBG pOkpu úÞ ûqAlðA pø ëBÛOpK J@ .kõy Ùp¿ì Ì×c pPzýG ó@|‰C òýìBPüô kõy ÿoAlùãð ëB`hü o k QívÚ úürXO qAëBÛOpK þüBýíýy IýÞpO.ly løAõg úG püq kAõì ,J@ pG ûôçÎ ëBÛOpK ïpâ 100 þÞ Aoõg þéýì|2‰5 A |‰òýìBPüôþééíèA òýG lcAô|7‰5 |‰lü@|þì Quk 1/5 BO|‰05/ B ‰|òýìBPüïpâ þéýì|‰50 B ‰|òýìBPüïpâ

þâkoõgBìpu qA ÿpýãzýK o k pýu {Ûð

rüpHO þPHS lcAô ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS ûoAkA

87/09/09 wýuBO þùâ @ |87/ 10402 V /1748 :ûoBíy

| 1387om@11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu|

xôpüô Ñõð 200 qA {ýG .kõy|þì oB^k QuA óBùW koAk kõWô ,lðõy|þì þâkoõgBìpu UÎBG úÞ RôB×Pì p×ð óõýéýì 120 qA {ýG úðæBu óBPvéãðA ok ÈÛÖ ô úÞ QuA ûly QGBS .lðõy|þì þâkoõgBìpu oB^k òýGok úÞ þPðõ×Î|‰MRSA - |‰ óBìo k ok “ wßíýèA“ QHvð ô QuA ëõíÏì óBPuoBíýGo k ÿpPvG óAoBíýG rýð – QuA ïôBÛì Bø|àýOõýG þPð@ qA þéýg úG . QuApSöõì

lðkõG û koõgBìpu ô û kpÞ Ùp¿ì êíßì úÞ þðBvÞ úG çPGA ëBíPcA ô lñPÖBü kõHùG óApãük qA pO Ðüpu ÿpýãíz^ oõÆ úG Bùð@ o k ûoBG ôk þâkoõgBìpu òüA YüBPð óApãzøôtK ûlýÛÎ úG . QÖBü {øBÞ ÿoBíýG óBìo k o k ûlñü@ o k lðAõO|þì ÜýÛdO úG BùèBu óBÛÛdì .lñÞ kBXüA þGçÛðA þâkoõgBìpu ó@ qA æBc ô lðkõG þâkoõgBìpu óBìok òPÖBü ëBHðk ”.lðA|úPÖBü rýð Ao ÿpýãzýK ûAo þPc ô úPÖo pOApÖ îø pâA ô kqBu|þì çPHì Ao ïkpì úíø B«HüpÛO þâkoõgBìpu ÿôo pG ÿkBüq oBývG pýSBCO ,kpÞ ÿpýãzýK ó@ qA óAõPG óAo“ oõvÖôpK .“ QyAnâ løAõg BøoõzÞ kB¿PÚA l¿Ú :lüõâ|þì “ ØükoBÞ“ ûBãzðAk pülì “ wßèA þâkoõgBìpu óBìo k o k úXýPð òüA úÞ îüõãG ïoAlð rýãðA óBXýø oBývG BìA ,kpÞ løAõg kBXüA JçÛðA . QuA úéýuô úG Bùð@ ,lðoAlð þñíüA îPvýu Bì lñðBì óBøBýâ Qðõ×Î ô Bø xôpüô BG kõg óôok þüBýíýy óBÏÖAlì qA þßü “ òývýè@“ ,òüApGBñG .lññÞ|þì ûqoBHì Bø ok . QuA ólðBì îèBu ÿApG pýu þüBýíýy óBÏÖAlì ÿApG ûBýâ òüA þÏýHÆ ÐÖAlìqA þPcAo úG Bì ÜýÛdO òüA úðæBu . îýñÞ|þì û kB×PuA kõg ÿBø xôpüô BG ûqoBHì þâkoõgBìpu úG oBG YñK BO ôk òýG kpÖ pø B«HüpÛO puApu ok þuôpüô Qðõ×Î òüpO YüAo úÞ þèõíÏì

úG çPGA óBßìA óApãzøôtK ûlýÛÎ úG :JBPÖ@ ÿoAlÛì úðAqôo úÞ ÿkApÖA ok þèõíÏì þâkoõgBìpu ÁBhyA püBu qA pPíÞ oBývG lññÞ|þì Ùp¿ì pýu ÿApG pýu qA ïkpì rýð {ýK Bø ópÚ qA úÞ lñ^pø . QuA lðkpÞ|þì û kB×PuA þâkoõgBìpu îDçÎ óBìo k ô ûqoBHì úDAoA pýu Ùp¿ì ÿApG þßyrK êüæk óõñÞ BO þèô QýÏÚAô òüA pãðBýG ûly ïBXðA RBÛýÛdO .kõG ûlzð – “ òývýè@“ ÿôBc pýu úðAqôo Ùp¿ì úÞ QuA þßüsõèõýG êìBÎ kõy|þì úP×â úÞ pýu ÀèBg {hG BO Ao þâkoõgBìpu pÇg – QuA pýu îùì ô ëBÏÖ úÞ kõy|þì úP×â òýñ`íø .løk|þì {øBÞ Ø¿ð óBìo k o k “ òývýè@“ ÿôBc pýu ÿBø êíßì ) |‰ lðõy|þì kBXüA óBPuoBíýG o k úÞ þðõ×Î ÿBùüoBíýG 146 ÿôo pG úÞ þDBùzüBìq@ ok .lðpSöõì rýð|(‰ MRSA qA þíýð QÖpâ ïBXðA “ þÚpy wßuBu“ rÞpì o k p×ð êíßì úÞ “ wßì þè@“ ëõvLÞ qA úðAqôo oõÆ úG kApÖA pãük îýð úG ô lðkpÞ û kB×PuA QuA òývýè@ ÿôBc pýu þPÚô óBPvìq qôo 90 ëõÆ ok .ly ûlðAoõg ôoAk úHy løk|þì ÿôo kApÖA òýG o k þâkoõgBìpu òüpPzýG úÞ lðkõG û kpÞ QÖBüo k Ao êíßì úÞ ÿkApÖA qA p×ð 24 ÈÛÖ 65 úÞ þèBc ok ,lðly þDrW þâkoõgBìpu oB^k oB^k ,lðkõG û kpÞ QÖBüo k ôoAk úHy úÞ ÿkApÖA qA p×ð kAk óBzð òýñ`íø ÜýÛdO òüA .lðly þâkoõgBìpu

rÓì QüõÛO ÿApG Bu@ ûrXÏì BìA ûkBu } ôo|1‰2 |‰ êßzì ûkBì òüA .QuA òýPývè ÿôBc oAk|xõHu ÜüpÆ òüA qA ô lñÞ|þì óBu@ Ao Bø|åpgpu óly Qhu ÿAnÒ Bø|Iy- |‰ .kõy|þì rÓì kpßéíÎ kõHùG IWõì Iy o k òýãñu ô kBüq ÿAnÒ ókoõg lüoõhG àHu úG þuBvcA ô Rlì þðæõÆ xpPuA qôpG UÎBG òýãñu ÿAnÒ kõy|þì úý¾õO .kõy|þì JAõg ïBãñø .koAk ÿpPzýG ápdO ólG úÞ lýñÞ Ùp¿ì qôo o k Ao lýðAõO|þì ÿrHu Bü ûõýì ô àHu ÿAnÒ ókoõg BG BùHy úG Iy Jõg JAõg .lýyBG úPyAk ÿpPùG JAõg Ao kõg êýhO RolÚ|‰- |‰ .QuA rÓì ÿAõÚ QüõÛO þñÏì úG ÿApG Ao ÿqAkpK ëBýg ê¾A Bø|þðBðõü lýñÞ QüõÛO .lðpýâ|þì kBü rý^ úíø ókpLu pÆBg ô þÏÚAô êýhO àü kpÖ úÞ koAk ZBýPcA àýñßO òüA þy Bü ÑõÂõì àü úG Ao ó@ óAõPG úÞ lñÞ kBXüA Ao þãðo êìBy kõg xAõc ïBíO Bíy pâA .kAk ÉBHOoA ÁBg pýâo k Ao þüBñýG ô þüAõñy ,þüBz^ ,þüBüõG ,úvìæ àü qA ÿpPzýG RBýDrW lýðAõO|þì lýñÞ ÿqAkpK ëBýg úËÖBc QüõÛO úG oBÞ òüA .lüoôBýG pÆBg úG Ao ÑõÂõì lýñÞ ëpPñÞ Ao kõg îzg|‰- ‰| .lñÞ|þì àíÞ Bíy úPuBzð kBüq Ùp¿ì,lý×u ko@ qA ûly úýùO ÿBøAnÒ ÿBø|QýuBvc qôpG úG pXñì lðAõO|þì lý×u óBð Bü þüAnÒ kAõì êýHÚ òüA Ùp¿ì úXýPð o k .kõy þH¿Î IWõì Ao þâkpvÖA ÿBøoBPÖo qA þgpG ô ÿpãyBgpK kBüq J@ .lüoõhG ûqBO ÿrHu ÅõÎ ok .kõy|þì RBuBvcA BO lýøk ïBXðA òzýPülì Bü Bâõü ô lýyõñG - |‰ .kõy oôk Bíy qA xpPuA ô îzg lñðBì þíu òýìBPüô òüA lýñÞ Ùp¿ì wßéLíÞ J òýìBPüô|‰ qA þñÒ RBXürHu ô AnÒ qA .lñÞ|þì QüõÛO Ao úËÖBc kAõì úÞ QuA pÞm úG ïqæ .lýñÞ Ùp¿ì òýìBPüô òüA òüA JõéÇì pýSBO lý×u óBð ô ÿA|úPuBzð þüAnÒ .lñÞ|þì þTñg Ao úËÖBc Qìçu Ì×c ÿApG òýìBPüô

qA Ao xpPuA Bùð@ àíÞ úG lýðAõPG BO lýñÞ òýýÏO qôo ô ûkBu RBdüp×O òüA qA þgpG .lýüBíð áBK kõg òøm ókAk }õâ :qA lñOoBHÎ óAôo ô ólG ô òøm ÿApG lý×ì qA þðAkolÚ ,óBÞkõÞ BG ÿqBG ,úÚçÎ koõì þÛýuõì úG oõÆ úG Bñy Bü ô ÿoAõu úgp^ôk ,ÿôo û kBýK ,óApãük o k QÞpy ûpgæBG ô åçG ô àü BG ókpÞ oBÞ ,úðAqôo kõg òøm|‰- |‰ .úðAqôo oõÆ úG Qìçu ô Bâõü ÿBø|xçÞ ÿApG þívW }qoô úÞ oõÇðBíø lýøk }qoô Ao QuA ÿoôp îèBu ô ÿõÚ ólG àü qA ÿlñì|ûpùG BO QuA QýíøA rDBc ûqAlðA òýíø úG rýð þñøm }qoô ëBc úG BO Bü@ .lyBG úPyAk ëBÏÖ ô rýO þñøm lýðAõPG ÿpO|ÿõÚ ÿrÓì RolÚ óBÞkõÞ Ap^ úÞ lüA|û kpÞ úWõO þñøm óBÞkõÞ óõ^ ?lðoAk ÔèBG kApÖA úG QHvð æBG Ao úËÖBc óAõO þñøm òýñ^ àü ô lðoAk }õãüqBG Bü ëqBK lýðAõO|þì þüBðAõO òýñ^ úG ólýuo ÿApG .kpG|þì ,lüõy IéÆôAk þøôpâ ÿBøoBÞ k ,lýñÞ êc ëôlW ,úÏèBÇì lñðBì|þìpâpu àü úG ,lýñÞ êìBÏO óApãük BG àü ,lüõy ëõÓzì óBâlðpK ÿByBíO þPc Bü þyBÛð Bü Bâõü|‰- |‰ .lüqõìBýG lülW óBG q àü Bü lülW RoBùì Ao xpPuA òzýPülì ô Bâõü lýøk ïBXðA òzýPülì ô Bâõü BìA QuA úËÖBc êOBÚ xpPuA .lñÞ|þì úýéhO oBzÖ ókoô@ òýüBK ,xpPuA {øBÞ BG òzýPülì îvýèõGBPì QÎpu {øBÞ,w×ñOQÎpu{øBÞ,óõg QüõÛO Ao òøm ,Bø|ú`ýøBì qA {ñO ókpÞ kAq@ ô AnÒ lñÚ lýøk {øBÞ Ao ÿlñÚ kAõì Ùp¿ì|‰- |‰ .lññÞ|þì àü úÞ QuA RAolýøõG pÞ qA þéßy úßéG Qvýð ÿlñÚ kAõì kBüq Ùp¿ì .lñÞ|þì lýèõO þøAô ÿspðA úËÖBc ØÏ ,oô@ Yðo ô þH¿Î îDçÎ qôpG UÎBG óôlG Ao BøAnÒ .kõy|þì þH¿Î RæçPgA püBu ô ÿBø|þðlýyõð Ùp¿ì qA ô lýñÞ Ùp¿ì pßy ókôrÖA rýøpK òýEÖBÞ BG lñÚ Bü pßy ÿkBüq oAlÛì Bü òüpýy ï lñâ lýñÞ û kB×PuA oAk xõHu ï lñâ qA|‰-‰|.lýñÞ

ûpýg þvÞ úG ûBãyôpÖ àü o k úÞ ûly ëBc úG BO Bü@ pÆBg úG Ao ôA ïBð lýñÞ|þì }çO úÞ þèBc o k ô lüõy òüA þøBâ Bì úíø ÿApG BÏÇÚ ?lüõzð ÜÖõì ,lüoôBýG ok úðBüAo òüpPüõÚ Bì rÓì lñ^pø .QuA û kBPÖA ÝB×OA lñíOolÚ úðBüAo òüA BìA kõy|þì Jõvdì òýìq ûoBýu kõg QÚô pPzýG BùðBvðA Bì .kôo|þì BÇg úG þøBâ rýð úG ûlüBÖ|þG ô ØéPhì ÿBørý^ òPyBHðA Ùp¾ Ao olÛ^ Bì rÓì Qvýð îùì .îýñÞ|þì óBìrÓì êgAk úÞ QuA òüA koAk QýíøA ú`ð@ ,QuA lñíOolÚ BO koAk kõg ÿBýcA ô óApHW úG qBýð õÃÎ òüA îýðAlG óApãzøôtK .lñÞ Ì×c Ao kõg þüBðAõO ô IèBÚ lðAõPG {üArÖA ô ókpÞ soBypKõu ÿApG Ao þ×éPhì ÿBø|}ôo òüpO|û kBu úèBÛì òüA ok úÞ lðA|û kpÞ úDAoA rÓì þü@oBÞ xBvcA Ädì úG lðAõPG ÿkpÖ pø BO ûly úDAoA Bùð@ úPvG oBßG Ao Bùð@ ô lyBG úPyAk þupPuk Bùð@ úG ,qBýð ïAkBG lüoõhG ïAkBG|‰- :|‰kõy lñì|ûpùG ó@ ÿBüArì qA ô qA êHÚ pýy BG IýÞpO o k pâA ô lñÞ|þì QüõÛO Ao úËÖBc úG JAõg qA òPuBgpG qA wK Bü ô JAõhPgo úG òPÖo J@— .koAk ÿpPùG pýSBO kõy Ùp¿ì eH¾ ïBãñø Quõ^BuBì ûBãzðAk óApãzøôtK lýyõñG Iýu ëBÛPðA þÎõð lýèõO Iýu J@ ;lðA|û kAk óBzð ëôõè rÓì o k Ao òýèõßéýPuA úG ïõuõì þOBýc þH¿Î ûlñøk rýð Ao úËÖBc RolÚ ÜüpÆ òüA qA ô û kAk {üArÖA ‰ .lñÞ|þì lülzO úËÖBc úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO lýGAõhG Jõg|‰püôB¿O klXì {hK BG JAõg ëõÆ ok Rlì lñéG .kõy|þì QüõÛO qôo o k ûly úG pXO ÿrÓì RolÚ xpPuA lüpHG Rnè ûkBu RBdüp×O qA|‰ûly oBPÖpâ xpPuA ok úÞ þñøm .kpG|þì êýédO Ao Bì òüA úG ô lñÞ|þì Ùp¿ì Ao Bì úËÖBc ÐGBñì pPzýG .koAnâ|þì þÚBG Bì ÿApG ókõÞ ô ØýÏ þñøm IýOpO ëõÆ ok þdüp×O û kBu ÿBùOkBÎ kõg ÿApG lýñÞ þÏu

:|‰ûBzðBìpÞ óBPuA Èýdì QyAlùG ëõEvì xBñyoBÞ

4

lñPvø Aq óBÆpu Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ|‰

wKqBG pu pG ûBÖo RAoqô ô ÿoõùíW QuBüo ÙçPgA qpHèA úðBgoBÞ ÿpýâ

qA ÿpýâõéW oõËñì úG Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ QgBu o k :Q×â|þìpÞ pâA òüApGBñG kõy|þì û kB×PuA orüæ þßýPuçK kAõì qA ÙôpÊ þâlññßy ûly êc kAõì òüA kõy úPhüo ÕAk ÿAnÒ Bü }õW J@ ÙôpÊ òüA o k óBÆpu qôpG úG pXñì xBvc RBHýÞpO òPyAk êýèlG ô kõy|þì ólG koAô Èýdì QyAlùG ëõEvì xBñyoBÞ|þìpÞ pýìA. kõy|þì ØéPhì ÿBø oõÇG :kôrÖA IéÇì òüA óBýG BG Zõì oBãðpHg BG õãP×âo k ûBzðBìpÞ óBPuA ô lðõy|þì úýùO pìõðõì ïBñG ÿA úýèôA kAõì rPñu qA Bø àýPuçK þéÞ o k ,QuA û kõG pÃì óBvðA Qìçu ÿApG úÞ lñPvø þíu kAõì Bø pìõðõì lñüApÖ o k æõíÏì BìA lðoAlð þéßzì ô lñPvø þTñg BøpíýéK úÞ þèBc úìAkA o k ÿô. QuA pÃì úÞ lðBì|þì þÚBG pìõðõì ÿoAlÛì BøpíýéK úýùO Roõ¾ ïqæ ÿBøkoAlðBPuA ÜGBÇì ô þèõ¾A oõÞnì lñüApÖ pâA :Q×â ok êýèk òýíø úG koô|þíð kõWõG kApÖA Qìçu ÿApG þéßzì lyBG úPÖpâ ok ô kõG kBPdì oBývG lüBG AnÒ ÙôpÊ óAõñÏG Bø àýPuçK qA û kB×PuA kõy û kAk þüAnÒ kAõì ÿlñG úPvG qõXì lüBHð þßýPuçK Ñõð pø úG òí úG þPñu ûõýy qA onâ ô þâlðq }ôo pýýÓO BG ûqôpìA :kpÞ eüp¿O|þìpÞ. ÿBøAnÒ úýùO úÞ ûlükpâ UÎBG òüõð ÿBø ÿoôBñÖ qA û kB×PuA ô þPÏñ¾ þðApüA ûlñvK ïBÎ ÿBøAnÒ úéíW qA ØéPhì êéì îèBu BHüpÛO ô ÿõÛì pËð qA râpø úÞ løk ÿqôpìA û kBì@ úíýð ô û kBì@ ÿAnÒ úG Ao kõg ÿBW ÙôpÊ pPíùì ó@qA ô lñPvýð þPñu ÿBøAnÒ BG úvüBÛì êGBÚ þüAnÒ }qoA òýýÏO ô ÿlýéÞ {Ûð lðAõO|þì úÞ þüAnÒ kAõì ÿoAlùãð ô ÐüqõO ,úýùO óBzð pÆBg ÿô. QuA úPÖBü pýýÓO rýð lyBG úPyAk AnÒ Qìçu o k ûlññÞ þâlðq o k ÿpPzýG Ùp¿ì ô pO äðopK oõÃc Bøqôo òüA ú`ð@ :kpÞ ÙôpÊ Roõ¿G Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA koAk Bø óBvðA ûpìqôo þÆõÚ ,þð ,ÿpÇG ,úuBÞ ,JBÛzG êßy úG þüAõÛì ô þßýPuçK ,ÿnÒBÞ ûlñHüpÖ ÿBø êßy úG qôo pø ûõHðA lýèõO o k úÞ QuA óAõýè ô ÿréÖ ÿBø ,oBÞ êdì úéíW qA BW úíø o k ô kõy|þì ûpìqôo þâlðq koAô pOBHüq ô pO úÂôo ,ArÎ ô þuôpÎ wèBXì ,ÿ ûoAkA ô þíéÎ RBvéW ,Bø {üBíø Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ ÑAõðA qA úGByõð ô J@ ,ûõùÚ ,ÿB^ ólýyõð ,þðAõg ÿô. QuA úÖp¾ úG óôpÛì ô þPyAlùG çìBÞpøBÊ o k úÞ kõy|þì û kB×PuA ï lÎ ,Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ o k QÎBu 2 qA {ýG AnÒ ÿoAlùãð ï lÎ òüA qA oBHßü qA {ýG û kB×PuA ï lÎ ,þãðo Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA Ao Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA RApÇg {øBÞ ÿBø ûAo qA ÙôpÊ . kpÞ óBýG

RoAqô Q×èBhì úÞ ú`ð@ úG ÅApPÎA ok ,qpHèA àýPuæ óApâoBÞ qA þÏíW ok | ,kõy|þì ûlýìBð oõùíW wýDo oõPuk ÿApWA BG þÎBíPWA òýìBO ô ûBÖo óApâoBÞ kõg úP×â úG ,BñéüA }oArâ úG .lðkpÞ ÐíXO úðBhOoAqô òüA êGBÛì oõÃc qpHèA àýPuæ óBñÞoBÞ qA p×ð 800 BO 700 þÂApPÎA ÐíXO òüA o k úðBgoBÞ lñìoBÞ óBðq úßñüA óBýG BG ûlññÞ|ÐíXO óApâoBÞ qA þßü.lñPyAk :Q×â ,lñPyAk oõÃc ÐíXO òüA o k oBG òýPvhð ÿApG qpHèA àýPuæ o k ÿoõùíW QuBüo oõPuk ëõHÚ qA þÎBíPWA òýìBO ô ûBÖo RoAqô ÿoAnâ|úüBìpu QÞpy úG qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ klXì ÿoAnâAô Áõ¿g ok úÞ qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ.lñÞ|þì ÿoAkkõg þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApdG oB^k þ¾õ¿g {hG IuBñìBð Qüpülì êýèk úG úPynâ ëBu àü óBìqBu ÿoAnâ|úüBìpu QÞpy úG òüA qA êHÚ ;QuA ûly ÿpâoBÞ ÿlW àýPuæ óApâoBÞ óBýì ok pPzýK.QuA úPyAk ÜéÏO )BPvy( þÎBíPWA òýìBO ô ÐüBñ¾ ,oBÞ ÿAoqô kBùñzýK úG ÿoõùíW wýDo úÞ kõG ûly ÐüBy qpHèA úG úðBgoBÞ klXì ÿoAnâAô ô þ¾õ¿g àèBì lü Ðég oõPuk oõzÞ qA þßü úP×â úG .QuA û kpÞ o kB¾ Ao þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApâoBÞ úG êHÚ qôo 2 ÿoõùíW QuBüo kBùð óæôõövì ,óBâlññÞ|ÐíXO ÿoAnâAô ,ûBÖo RoAqô Q×èBhì êýèk úG úÞ lðkõG úP×â ûlññÞ|úÏWApì oõPuk Qyõðôo pÂBc ëBc o k ,óApâoBÞ ÿBÎkA úG.QuA ûly ØÚõPì ûly ÐüqõO qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ óApâoBÞ óBýì o k ÿoõùíW wýDo wýDo oõPuk :Q×â ûBÖo RoAqô óBñÞoBÞ qA þßü úÇGAo òüA o k.QuA óBìqBu :kpÞ eüp¿O ÿô.kõy|þíð ApWA ókõG òßíìBð êýèk úG oõùíW úðBgoBÞ óAoAlìBùu qA þßü óAõñÎ úG {ýK ëBu oBù^ þÎBíPWA òýìBO qA ,QuA úPgôpÖ ÿBùG ÝAoôA xoõG o k Ao kõg ïBùu|þìBíO| ,qpHèA àýPuæ o k RAoBùÊA òüA.koAlð kõWô óBìqBu úG úðBgoBÞ ólðAkpâqBG óBßìA ôo òüA òýìBO ô ûBÖo RoAqô êGBÛì o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ ÐíXO úÞ QuA þèBc óõñÞ BO óApâoBÞ ókpÞ lÎBÛPì ÿApG óæôõövì }çO ô koAk úìAkA þÎBíPWA o k :Q×â ûoBG òüA o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ qA þßü.QuA ûlýupð úXýPð úG lðA|úPÖo ÿoõùíW QuBüo kBùð úG óApâoBÞ óBHhPñì qA p×ð lñ^ pÂBc ëBc òüA úG kõg óBHhPñì QzâqBG óBìq BO êÚAlc óBâlññÞ|ÐíXO püBu þèô .kAk lñøAõg úìAkA ÐíXO

****** êüæk òüpO|îùì qAþßü þvñWþPüBÂoBð oõzÞo kÝçÆ

14 óAõW óõýéýì25 óõñÞ A|îø :Q×â oõzÞ óBðAõW þéì óBìqBu wýüo òu o k óBðAõW òüA qA ÿkBüq {hG úÞ koAk kõWô oõzÞ o k úèBu 29 BO úÞ ÿpHÞ A|þéÎ ZBc òýíévíèAô|ïçuæA|QXc .lñPvø ZAôkqA IuBñì ûtüô ÜzÎ ÐéÇì ûoAõñzW o k ô ïçüA ûBãzðAk óBüõXzðAk ÐíWo k ÿApG þùèA ØÇè Ao oBì@ òüA ,Q×â|þì òhu ZAôkqA òýìkBg qA êýéXO pýÒ o k ,kõy pýGlO lüBG Qürì òüA :Q×â ô lðAõg oõzÞ þðBìo@ |úÏìBW kBüq |úé¾BÖ úG ûoByA BG ÿô .QyAk løAõgpGo k Ao þOçßzì Roõ¾ òüA óAõW QýÏíW úG úWõOBG :kôrÖA JõéÇì ÈüApy BG óBðAõW ZAôkqA oBì@ úÞ þèBco k QuA qBýð koõì ZAôkqA oArø200 ô óõýéýì àü úðBýèBu ,oõzÞ ZBc .QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ o k ZAôkqA oArø 841 BùñO úPynâ ëBu ÅoAõÎ qA pSBPì ô ûlý`ýK Ao îýñÞ|þì þâlðq ó@ o k úÞ þðBìq ÿpHÞ A|þéÎ úÞ Bì óBìq ÿBø|þâlý`ýK úéíWqA :kpÞ óBzðpÆBg ô QvðAk úPýðolì QuA ûly ZAôkqA óly pOoAõyk ô þâlðq úG ûBãð Ñõð pýýÓO IWõì òßvì ô ëBÓPyA ,RpWBùì ,ÿqBG pu ,þñýzðpùy úG ÉõG pì êDBvì ÿBø|QéÎ òüpO|îùì qA þßü þvñW þPüBÂoBð :kpÞ oBùÊA ÿô .QuA ô óApülì |úíø úÞ kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ÿpHÞ A|þéÎ .QuA oõzÞ o k ÝçÆ úñýìq BO lññÞ ÜüõzO Ao Bø|ó@ ô lðõy óBðAõW ZAôkqA óAlýì koAô òüpýg .kõy îøApÖ úÏìBW o k Bø|û kAõðBg wýuBO ÿApG

******

ÜüpÆ qA qlüA ëBÛPðA {üArÖA ÑôpzìBð ÈGAôo koAõì kAlÏO pýgA ëBu lñ^ o k ;Q×â QyAlùG RoAqô qlüA|ûoAkA wýDo QýÏíW ,QuA úPÖBü {üArÖA þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA qlüA xôpüô úG çPGA Qyõðpu úG BO îýøk ïBXðA Ao ïqæ þñýG {ýK lüBG ô QuA óAõW Bì oõzÞ qlüA ëBÛPðA ;kôrÖA QÚAl¾ xBHÎ .îüõzð oB^k þG pÒ ÿBøoõzÞ þgpG rýð oõzÞ o k þÖp¿ì ÿBø óõg ,QuA rý^Bð óApüA o k òýñW úG o kBì qA {yõK BG rýð ápPzì äðpu ÜüpÆ qA ëBÛPðA ,lðoAk l¾ok 100 þñíüA äðpu ÐüqõO ,Iýu@ {øBÞ úìBðpG ÿApWA ,þÛüorO óAkBPÏì ûôpâ pýâApÖ úÞ ÿpÇg BùñO óõñÞ A ,QuA ûly ëpPñÞ ûôpâ òüA }qõì@ ô óBãüAo úÇGAo ÜüpÆ qA qlüA }pPvâ ,lðq|þì òìAk Ao ÿoBíýG òüA Ñõýy qA þðApãð óAkBPÏì þñÏü Ùlø þé¾A ûôpâ ôk úðB×uBPì ;kôrÖA ÿô .QuA þvñW lðoAk þðByõLíø îø BG lðoAk þvñW ÿoBG ô lñG þG úÞ ÿkApÖA ô þÛüorO òüA }pPvâ úG òíüApýÒ þvñW ÈGAôo QéÎ úG kApÖA òüA QuA òßíì ô úWõO ó@ úG úÞ QuA ÿpÇg òüA ô lñðrG òìAk kBPÏìpýÒ úÏìBW o k ÿoBíýG ÿô .kõy ÿoBíýG òüA }pPvâ IWõì lðAõO|þì îýyBHð oBýyõø ô kõzð äðpu qA óApüA o k qlüA ëBÛPðA ÿõãèA løk|þì óBzð løAõy ;kAk úìAkA qA ÿoBývG ,QuA pýýÓO ëBc o k þvñW ÈGAôo Qíu úG ápPzì úG qlüA ÿoõzÞ úPýíÞ o k rýð þðõ×Î ÿBø ÿoBíýG úPvWpG óB¿¿hPì þüBuBñy úÞ qlüA ÿoBíýG lülW koAõì o k úÞ lðA|û kpÞ óBÎmA úPßð òüA QÚAl¾ .lñÞ|þì þüBíðkõg pPzýG þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA çPGA ,kõy|þì qlüA ÿoBíýG ûoBGo k ÈéÒ ÿBøoôBG pývì òüA o k åorG {èB^ ;kôrÖA ûlÎ qõñø úßñüA ô qlüA úG çPHì óAoBíýG úýéÎ ÄýÏHO ô äðA ,QuA ëpPñÞ qA ÐðBì ,lñðAk|þì ïpXì ô oBßøBñâ Ao óAoBíýG òüA ïkpì qA ÿkBüq û kAõðBg qA óAoBíýG òüA kõy|þì IWõì Apüq kõy|þì ÿoBíýG òüA IuBñì .lðqAkpLG ÿoBíýG òüA }pPvâ úG þðBùñK ô B×g o k ô lðõy kpÆ ÑBíPWA ô ëpPñÞ ÿoõzÞ ïôk úìBðpG ÿApWA ÿoBíýG òüA ëpPñÞ ÿApG ;kAk úìAkA ÿô ûBãPuk pø îùu ô ú×ýÊô úìBðpG òüA o k .QuA ûly qBÒ@ 86 ëBu qA qlüA kApÖA ô ÿoBíýG òüA úG çPHì óAoBíýG qA QüBíc ô ÿqBu ûBâ @ ,ëpPñÞ o k qlüA ÿoõzÞ úPýíÞ o k úìBðpG òüA .QuA ûly Àhzì pÇg ÅpÏì o k þüApWA úðAõPzK úßñüA ÿApG BìA QuA ûly Jõ¿ì Qìçu þèBÎ ÿAoõy ô ô Jõ¿ì rýð Qèôk o k BO QuA úPÖo Qèôk RBýø úG lyBG úPyAk ÿpPzýG Qèôk RBýø o k úìBðpG òüA qõñø óõ^ úðB×uBPì ;Q×â ÿô .kõy ÕçGA ÁB¿PgA qõñø fpÆ òüA ÿApWA ÿApG þÖBÞ oBHPÎA ,QuA ûlzð Jõ¿ì óBìõO koBýéýì Qzø kôlc úðæBu fpÆ òüA ÿApWA ÿApG .QuA úPÖBýð ó@ úG oBHPÎA óBìõO koBýéýì 4/5 úPynâ ëBu úÞ þèBc o k îüoAk qBýð oBHPÎA òýìôk ÿApG oBHPÎA oAlÛì òýíø QuA oApÚ îø ëBvìA ô QÖBü ÁB¿PgA oBHPÎA òýíø Qvýð ïõéÏì qõñø úÞ lGBü ÁB¿PgA qlüA ÿoõzÞ úìBðpG o k oBHPÎA òüA l¾o k 65 ;kôrÖA ÿô .lGBü Àý¿hO êìBÞ oõÆ úG îø ,ûly þüBuBñy óAoBíýG óBìo k ô ôoAk ÿBø úñürø ÿApG pÂBc óBìq òüA qôpG qA ÿpýãzýK ô }qõì@ ÿApG ó@ l¾o k 35 ÈÛÖ ô kõy|þì Ùp¾ .kõy|þì úñürø ÿoBíýG

QÏñ¾ ôkB¿PÚA|

shahryaremanews@yahoo.com :lðkpÞ ÐíXO ûBÖo RoAqô êGBÛì o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ

: |‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÿrüo úìBðpG óôBÏì

: |‰òßvì püqô

ly õÓè ûApíø ò×éO ÄHÚ QgAkpK ÿApG krìoBÞ QÖBüo k êcpùìòßvì ïAôêßzì|‰ ò×éO ÅõHÚ ÿoõÃc QgAkpK ÿApG úÞ kpÞ ïçÎA qA ëBüo oArøoBù^ ÔéHì ÈÛÖ ÅõHÚ püBu lñðBì ûApíø qA þPÖBüo k ëBüo oArøôk ÔéHì ô ngA þOBìlg QÞpy .kõy|þì Ùnc ÿoõÃc óBüpPzì úG óBüpPzì IýÒpO oõËñì úG ,úìBð òüA xBuA pG ÅõHÚ QÖBüo k þßýðôpPßèA ÿBøoArGA qA û kB×PuA ÿoõÃcpýÒ QgAkpK QGBG ëBüo 500ÔéHì ,þOBìlg ÿBø|ûBãPuk ÜüpÆ qA ÅõHÚ QgAkpK QGBG óBð@ .kõy|þì Ùnc rýð qAkpKkõg ÿpPzì ú`ðBñ^ :QuA ûly lýÞ BO úìBð òüA o k IÏy lüBíð ...ô ëõK à^ ,lÛð úWô ÿBÂBÛO êíÎ þÂBÛPì pËð BG ÜGBÇì BÛýÚk lñPvø ïréì Bø|àðBG îÎA ûõWô ÐÚõì úG úýùO ÿApG Ao ïqæ RAlýùíO ô û kõíð úìBð o k.lðoô@ êíÎ úG ...ô ëõK à^ ,lÛð úWô qA úG óBüpPzì ïArèA úÞ QuA ûly lýÞ BO þHèBÆ úG þzüôo k Jõvdì ØéhO RBìlg qA ÿpãük Ñõð QÖBüo k .ly løAõg koõgpG òý×éhPì BG ô kõy|þì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG pG RoBËð êÞ pülì BG :QuA û kpÞ lýÞ BO kõg úìBð o k òýñ`íø ÿrÞpì Bø àðBG o k RBìlg úüAoA òýãñu ÿBø|úñürø úG úWõO xBuA pG þßðBG îPvýu ÿBø|úñürø êÚAlc {yõK ô QGBÚo qA JBñPWA oõËñì úG ô ûly ïçÎA þGBü|úñürø ô ÜýÚk ,eýd¾ ÿApWA úG QHvð Bø|àðBG ,îèBuBð .lññÞ ïAlÚA êíÏèAoõPuk òüA êìBÞ ÿApG úìBñzhG òüA kB×ì úÞ QuA ûly lýÞ BO úìBð òüA RBvuõì ô þ¾õ¿g ,þPèôk ÿBø|àðBG|þìBíO RAoAkA ô QuA ApWæA ïqæ úÏuõO ô Bñýu ÿoBHPÎA àü ÙpÊ lñPvø Øéßì Bø|àðBG ÿBø|}ôo ô óBìqBu .lññÞ ÕçGA kõg IÏy|þìBíO úG ApWA ÿApG Ao ó@ úP×ø

‰|.kpÞ ïAlÚA oBÞ òüA eýd¿O úG QHvð ô Q×â o k RBHuBdì óAõük óBPukAk ”óBýG pÎ pÓ¾A|“‰ ok lüBG ÿrÞpì àðBG úßñüA pG lýÞ BO òí BðpüA BG õâ ,lñÞ ïAlÚA úìBñzhG òüA ëBÇGA úG QHvð QÚô ÑpuA puApu ok Bø|àðBG IÏy þgpG úÞ þøõWô :kpÞ ïçÎA óBüpPzì úG lüBG lðA|û kpÞ ngA ÜüpÆ òüA qA oõzÞ þüBuBñy ok Bø|àðBG þðAõOBð Roõ¾ o k ô kõy kpPvì oõzÞ êÞ ÿoAk|úðArg úG lüBG ûõWô òüA ,óBüpPzì .kõy rüoAô qA lüBHð ûõWô òüA úÞ kpÞ eüp¿O oõzÞ êÞ óBPukAk krìoBÞ lüBG Bø|àðBG úßéG kõy QÖBüo k ÁBhyA kAkoApÚ ÙpÆ þOBìlg ÿBø|QÞpy qA Ao kõg RBìlg pG RoBËð ûoAkA pülì ëBc òüA BG.lñüBíð QÖBüo k qA wK ÿrÞpì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG þðõðBÚ pýÒ pG þñHì RBHuBdì óAõük óBPukAk RAoBùÊA qA þßü BG úHcB¿ì o k ,ûõWô òüA QÖBüo k ókõG ûoBGo k oõÞnì |úìBñzhG úÞ ly þÎlì Bø|ÿoArâpHg løAõhð õÓè ô QuA þðõðBÚ úÖpÏO ØÛu òýýÏO û kBì 4 lñG xBuA pG úÞ kõG úP×â þzüôo k îýøApGA.ly óõðBÚ 20 ûkBì 4 lñG ,oõzÞ þßðBG ô þèõK óõðBÚ 14 – þPuBýu úPvG 14 û kBì ô BGo óôlG þßðBG RBýéíÎ ûlùÎpG Bø àðBG krìoBÞ òýýÏO ÿrÞpì àðBG þOoBËð ÿpýãýK ëBHðk úG oõÞnì úìBñzhG ô QuA ÿrÞpì àðBG Ùlø BG ô IÏy ÿBø|úñürø {øBÞ ÿApG Bø|àðBG opßì þßýðôpPßèA RBìlg qA û kB×PuA úG ïkpì ÜüõzO pG RoBËð êÞ Qüpülì ëBc òüA BG.QuA úPÖpâ Roõ¾ òüA QuBüo þzüôo k úÞ ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG úG ÿA|úìBð o k ëBvìA ûBì óBG@ 28 ,koAk ûlùÎ pG Ao ûoAkA Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk ”þHèBÆ BÂolídì “ L»90 : ôo kõg QíýÚ {üArÖA êìAõÎô êéÎ þuopG

ëBu úG QHvð óBPuA þPèôk ÿBøBãPuk úWkõG|‰ QuA úPyAk lyo l¾o k 11 úPynâ àéíO RAoBHPÎA êÞ :Q×â þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÿrüo úìBðpG óôBÏì ëBüo koBýéýì 390 ô oArø 2 ûlñü@ ëBu ok óBPuA ÿA|úüBìpu ÿBø|þüAoAk koAk lyo l¾ok 2/1 úPynâ ëBu úG QHvð îÚo òüA úÞ lyBG|þì ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg }oArâ úG 88 ëBu ÿApG óBPuA ÿBø|ûBãPuk ÿoBW úWkõG :kôrÖA ÿlXvì jpÖpPÞk QHvð rýð îÚo òüA úÞ QuA| ûly Àhzì ëBüo koBýéýì 30 ô oArø àü rýð ókõG òýüBK Áõ¿g o k ÿô .koAk lyo l¾ok 11 úPynâ ëBu úWkõG úG óArýì QÖBüo k Ädì úG :Q×â rýð óBPuA RAoBHPÎA {üArÖA óArýì ÿBø|QuBýu êýèk úG ly ïçÎA úÞ îükpÞ ÅApPÎA ûlñü@ ëBu RAoBHPÎA þèô QuA ûlzð úPÖpâ pËð ok RAoBHPÎA ok þðAlñ^ {üArÖA Qèôk þÂBHÛðA .kõy úÖBÂA óArýì òüA úG þíÚo QuA oApÚ oõùíW wýDo oõPuk BG ÿBø|ûBãPuk òýG RAoBHPÎA òüA ÿlñG|îývÛO óõìApýK òýñ`íø ,ÿlXvì òüApGBñG ÁB¿PgA ÐGBñì ókõG kôldì úG úWõO BG :QyAk oBùÊA rýð óBPuA úG úÞ îükAk ïBXðA Ao ÿA|ûtüô ÿBø|ÿlñG îývÛO õüoBñu lñ^ qA ÿlñì|ûpùG BG ÿrüo úìBðpG óôBÏì .ly fpÇì óBPuA ÿrüo|úìBðpG ÿAoõy o k kBùñzýK óAõñÎ òüA ÿkBùñzýK ëôlW xBuApG :kAk úìAkA ,þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ô êíc ê¿Ö ÿA|úüBìpu ÿBø|þüAoAk àéíO RAoBHPÎA ÐüqõO o k QðôBÏì ,þñÖ ,þèBì RBìlg ÿBø|ê¿Ö ô òüpPzýG ëBüo koBýéýì 550 BG êÛð 6 BG ïAlÞ pø óôBÏO ô þðBâoqBG ê¿Ö òýñ`íø ÿrüo|úìBðpG ô Qüpülì :kpÞ úÖBÂA ÿô .lðoAk RAoBHPÎA òüA qA Ao îùu òüpPíÞ ëBüo koBýéýì ,pñø ô äñøpÖ ê¿Ö ,ëBüo koBýéýì 250 }qõì@ ê¿Ö òýñ`íø óBìo k ô QyAlùG ê¿Ö ,ëBüo koBýéýì 220 ÿpãykpâ ô þÏíW ÿBø|úðBuo koBýéýì 240 J@ ê¿Ö ô ëBüo koBýéýì 170 þðlG|QýGpO ,ëBüo koBýéýì 30 îùu 1388 ëBu ok óBPuA ÿA|úüBìpu ÿBø|ÿAoAk àéíO RAoBHPÎA qA ëBüo RAoBHPÎA ÐüqõO ëôlW xBuApG :Q×â ÿlXvì .QyAk lñøAõg ,rýð þÚpy |óBXüBGom@ óBPuA þüApWA ÿBø|ûBãPuk 1388 ëBu ÿA|úñürø òüpPzýG ëBüo óõýéýì 769 ô koBýéýì 164 BG óBPuA ÿqoôBzÞ|kBùW óBìqBu ëBüo óõýéýì 390 ô koBýéýì àü BG þÚpy| óBXüBGom@ óBPuA ÿpñø ûqõc ô ÿoAlðBPuA ÿrüo|úìBðpG óôBÏì .lðoAk RAoBHPÎA òüA qA Ao îùu òüpPíÞ ,ëôlW òüA xBuApG òýñ`íø :QyAk oBùÊA þÚpy |óBXüBGom@ êÞ ûoAkA ,ëBüo óõýéýì 266 ô koBýéýì 132 þÚpy| óBXüBGom@ ÿoAlðBPuA oBÞ êÞ ûoAkA ,ëBüo óõýéýì 873 ô koBýéýì 14 óBPuA þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA VApýì óBìqBu ,ëBüo óõýéýì 487 ô koBýéýì 18 óBPuA þÎBíPWA oõìA ô 503 ô koBýéýì 15 þÚpy |óBXüBGom@ ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ ô þãñøpÖ 328 ô koBýéýì 23 óBPuA|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ëBüo óõýéýì koBýéýì 15 ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu ô ëBüo óõýéýì 896 ô ëBüo óõýéýì .lðoAk îùu ëBüo óõýéýì 166 ô :|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

lðpãð|þì îéÎ àü óAõñÎ úG RoBXO úG óBPuA oBXO|‰ qA óBPuA òüA oBXO :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ô þíéÎ úèõÛì àü óAõñÎ úG RoBXO úG úÞ lðkõG oõzÞ oBXO òýPvhð þ×Xð ÝkB¾ .lðkpÞ îøApÖ Ao ó@ óly þíéÎ úñýìq ô lñPvüpãð ÿA|úÖpc úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â o k óBXüBGom@ þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG úWõO BG :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ oBíy úG oõzÞ óBâ ûlññÞo kB¾ òüpO ÀgBy qA óBPuA òüA ,þÚpy RBHWõì óBPuA o k ÿlýèõO Ræõ¿dì ÑõñO :kAk úìAkA ÿô.kôo|þì û koô@ îøApÖ Ao oõzÞ þOAo kB¾ IÇÚ óAõñÎ úG óBPuA òüA óly úPgBñy ô oBXOqA þøôpâ êHÚ ëBu,|‰200|*‰ |‰qA {ýG :kpÞ oBùÊA þ×Xð . QuA ÿkB¿PÚA ïõéÎ úuolì ókpÞ ÿkpGoBÞ ô þíéÎ Ùlø BG ÿrüpHO óBðBâoqBG . lñðBupG ÿpPzýG ÿkB¿PÚA Üðôo úG Ao úÛÇñì òüA BO lðkpÞ ÿqAlðA|ûAo Ao úÏuõO ÐðAõì úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ÿBø úüBìpu BG óBðBâoqBG ô óBâlññÞ o kB¾ :kpÞ úÖBÂA óBPuAo k RAo kB¾ o k Bùð@oõÃc úÞ lðoAk kõWô óBPuA o k à^õÞ þPÏñ¾ ÿBø lcAô ô îÞ ÿBø|ûBãñG úG úWõO :kpÞ eüp¿O þ×Xð . QuA êßzì þðBùW ÿBøoAqBG qA óBüpPzì ÿBø qBýð òPÖpâ pËð o k ô ÿlñG|úPvG Qý×ýÞ úG úWõO ,kpg . lyBG|þì óBPuA o k RAo kB¾ úÏuõO ÿBøoBßøAo òüpO|ÿoõdì úéíW

úÞ lðkõG þÎlì ÿrÞpì àðBG óApülì úÞ þèBc o k ÿApG krìoBÞ QÖBüo k pG þñHì àðBG òüA úìBñzhG êÞpülì ,QuA þðlzð õÓè þðõðBÚ þßðBG RBìlg ÿrÞpì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG pG RoBËð oõPuk Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk úG ÿA|úìBð o k úG.QuA û kpÞ ÕçGA Ao úìBñzhG òüA kB×ì qA þgpG õÓè krìoBÞ QÖBüo k õÓè òí ÿrÞpì àðBG ,BðpüA }oArâ ûApíø ò×éO ÄHÚ oõÃc QgAkpK QGBG þèBüo oArøôk QgAkpK ÿApG þèBüo 500krìoBÞ QÖBüo k ,óBüpPzì qA .QuA û kpÞ õÓè rýð Ao BøqAkpKkõg ÜüpÆ qA ÅõHÚ òüA Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk úG óBG@ 28 úÞ úìBð òüA þ¾õ¿g ,þPèôk ÿBø|àðBG|þìBíO ÿApG ,ûly ëBuoA QuA ApWæA|ïqæ úÏuõO ô Bñýu ÿoBHPÎA RBvuõì ô ûBì pùì ïõu ÿrÞpì àðBG ÿBùßðBG oõìA pG RoBËð ûoAkA ïçÎA ,þPèôk pýÒ ô þPèôk ÿBø àðBG úG ÿA|úìBñzhG o k úüAoA úñürø óAõñÎ úG lñðAõO|þì Bø àðBG òüA úÞ kpÞ ÄHÚ ÿoõÃc QgAkpK QGBG ëBüo oArøôk RBìlg qA ÅõHÚ òüA QgAkpK QGBG ëBüo 500 ô ûApíø ò×éO òüA BG.lññÞ QÖBüo k óBüpPzì qA BøqAkpKkõg ÜüpÆ kBùð àü óAõñÎ úG ,oõzÞ RBHuBdì óAõük ëBc RBvuõì ÿBøkpÞ| úñürø ô Bølì@o k pG úÞ þOoBËð QÖBüo k ÿrÞpì àðBG úG ÿA|úìBð o k ,koAk RoBËð þPèôk QuAõg Bø|àðBG qA ô kpÞ ïçÎA þðõðBÚ pýÒ Ao ûõWô òüA óBüpPzì úG ûly QÖBüo k ûõWô kAkpPuA úG QHvð BO .lññÞïAlÚA QÖBüo k Bø|àðBG qA þgpG ,úìBñzhG òüA ÕçGA qA wK ò×éO ô qBâ ô ÝpG ô J@ qA îÎA ÅõHÚ püBu úG Ao krìoBÞ úG RBHuBdì óAõük pÞnO BG úÞ lðkõG û kAk îýíÏO QGBS ÿrÞpì àðBG ÿBø|àðBG pG RoBËð ûoAkA ,ÿrÞpì àðBG

QuAûly

pùì ô óApâoBTüA ,þüBPuôo òßvì ÿApG ïAô óBìõO koBýéýì 500ô oArø|7‰‰| QuA ûly ûlük áoAlO ïkpì úG lcAô oArø 300ô óõýéýì àü QgBu kAlÏPuA úG pùì òßvì o k òßvì ÿApG ïAô óBìõO koBýéýì 500ô oArø Q×ø úÞ ûly û kAk òýìq }oArâ úG .QuA ûly ûlük áoAlO pùì òßvì ô óApâoBTüA ,þüBPuôo òßvì püqô BýÞ|ÿlýÏu ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg úßñüA úG ûoByA BG óAoBãðpHg ÐíW o k Qèôk RBýø úýyBc o k ÿqBupùy ô 350 BO 300 òýG úðæBu ô ûly êc pùì òßvì ïAô úèBvì úðBPhHyõg òüA :kpÞ óBzðpÆBg lññÞ QÖBüok ïAô lñðAõO|þì pùì òßvì lcAô oArø úÞ QuBñÏì óAlG òüA úÞ QuA úPynâ úG QHvð þâorG oBývG klÎ | ,klÎ ô ïAô òýìBO BG ô òßvì ûly ïBíO QíýÚ qA òýìq QíýÚ ókpÞ ZoBg BG Bì îÞ Ao QyAk kõWô lì@o k|îÞ kApÖA ÿApG úÞ þðæõÆ óBìq ,RBðBßìA û kq pùì òßvì ok ïõu |úÛHÆ ØÛu úßñüA óBýG BG BýÞ ÿlýÏu .îýñÞ|þì ó@ lcAô oArø 300 qA pPzýG ûly û kAk úÞ þñýìq kAlÏO òüAqA :Q×â ûly òýñ`íø ,QuA ûly ïBíO ó@ ÿqBu|û kBì@ Bü ô QuA ÿqBu|û kBì@ ëBc o k úÞ îüA|û kAk oApÚ óBXðq ïkpì oBýPgA o k Ao ûly ÿqBu û|kBì@ lcAô oArø 80 óõñÞ BO ;kôpG ApWA ÿApG lÏG ô úýùO kApÖA ÿõu qA RB¿hzì ô úzÛð lüBG o k rýð lcAô oArø 100 ô úPÖpâ úðAôpK lcAô oArø 110 BO 100 qA {ýG rýð {ýG qôpìA :Q×â ÿqBupùy ô òßvì püqô.lñPvø úðAôpK òPÖpâ Ùpy ûlýuo ïôk ô ëôA RBÛHÆ úG BÃÏG ô ûly ApWA ÿqBu|þK lcAô oArø 30qA ïBíOA úG pùì òßvì QgBu þðBìq ú^ lýñÞ|þì óAõñÎ úßñüA BìA QuA |û kAk Ao ó@ oBÏy ëBc úG BO úÞ ÿrý^ ó@ ô 44 ê¾A ÜGBÇì Qèôk luo|þì (RoBËð ô QüBíc ô QüAlø| ,ÿrüo|úìBðpG ,ÿoAnâ QuBýu |úèBvì QüBíc ô RB¿hzì ô úzÛð lýüBO ô RBðBßìA òýìBO ô ïAô ô òýìq òýìBO .QuA úPÖpâ ûlùÎ pG Ao )ó@ RoBËð ô û kBì@ ïAô îüA|úPvðAõPð þéýg ëBc úG BO Bì úßñüA úG ûoByA BG BýÞ ÿlýÏu úñýìq òüA o k þOBìAlÚA ú^ pâA :kpÞ óAõñÎ îýølG QgBu ô ÿqBu ÿApG ëõK p×ð oArø 600qA {ýG ëBc úG BO óBykõg ïkpì BìA úPÖpâ Roõ¾ ÿrÞpì àðBG kõG þé¾A {èB^ úÞ ïAô koõì o k BìA lðA|û kAk ÿqBu|û kBì@ 500 ÿqBu û kBì@ ÿApG ëBTì óAõñÎ úG úÞ û kAk ïBXðA þGõg oBývG ÿBøoBÞ Bø|àðBG Ao ó@ Ø¿ð úÞ kAk oApÚ Bø|àðBG oBýPgA o k oBHPÎA óBìõO koBýéýì úýÒçGA úG ÿô .lññÞ ngA ÿrÞpì àðBG qA rýð Ao pãük Ø¿ð ô lðoôBýG qBu ô|QgBu ÿApG Bø|àðBG ÿõu qA ïAô ÿBÇÎA ÿBPuAo o k ÿrÞpì àðBG úG úPynâ úP×ø ôk qA jp^ òüA :Q×â ô kpÞ ûoByA ô koAk ÿpãük pËð ôo kõg óApüA 90olñO óôBÏì lQøÞAõpgc ÿúGp|þPzìAoýG@ Q Îpu úG ûlñü@ ûBì àü BO úÞ îPvø òEíÇì ô ûlì@o k Ao ïqæ ÿBø|þñýG|{ýK olñO kAkoApÚ o k õðo :lüõâ|þì .lýuo BìA ûlük áoAlO ëõ¿dì òüA QíýÚ {üArÖA ÿApG óõýéýì úu( lc òüA BO ô ûoBHßü úG úÞ Qvýð úðõâ|òüA }oArâ úG.kõy olñO óly óApâ IWõì )óBìõO êÖBdì êÛð þðBìq óApüA úG 90 olñO kôoô ”óBùW“ óAqoA ôo kõg àü kôoô qA pHg úíø úÞ ly ÿpHg úýèôA RBÓýéHO òüA BìA lñðAk|þì æBG Qý×ýÞ BG QíýÚ IWõì þüõu qA QíýÚ óAqoA lülW ôo kõg kôoô ÿApG .ly óæõvì {ñO êìBÎ þüõu qA ô ïkpì ÝBýPyA óBìqBu óBýì 2003 pHPÞ A 27 o k úÞ 90ëA kAkoApÚ lñPvø ÿoBßøAo ëBHðk úG ,þPèôk óæõEvì þgpG úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc úvðApÖ õðo QÞpy ô óApüA ÐüBñ¾ ÿqBuõð ô }pPvâ óõük óAõñÎ úG wK òüA qA BO lðoô@ óôpýG óõük QèBc qA Ao ÐüAkô úÞ þWoBg kAkoApÚ òüpO|åorG ,lýuo FBÃìA úG wüoBK o k ïBùu úÂpÎ qA ûBì oBù^ úG àükrð Qynâ BG.kôpð oBíy úG RApGBhì ó@ xBuA pG úÞ kõy|þì þÛéO oõzÞ ÿôo kõg QÏñ¾ òüA óBÞpPzì ÿBø|úÏükô ØýéßO qõñø ,xoõG o k óApüA RApGBhì QÞpy ôk ÈuõO ôo kõg òüA 85 óBPvGBO ok BO ly opÛì ,>á BñGBO< oBãðpHg |}oArâ úG.koAk oApÚ ïBùGA qA ÿA|úèBø o k QÞpy .lupG þOBýéíÎ úécpì úG BLüBu ô ôo kõg|óApüA QÞpy QGBS ÿBø|ò×éO óBHcB¾ óBíø úÞ óApüA RApGBhì QÞpy óBÞpPzì ô úéíc koõì ûoAõíø kAkoApÚ òüA óly úPvG úìrìq BìA óõðBÚ pG BñG Ao ò×éO ÉõÇg lüpg ÿBø|úñürø qA þíËÎA {hG ,lñPvø o k úÞ ÿA|úðõâ úG .QÖpâ oApÚ ,ØéPhì ÿBø|QüBíc óApüA RApGBhì QÞpy krð I¿ð ô lüpg úñürø úð ô úÏükô Roõ¾ úG ØÚõO oõPuk 85 ëBu oBùG ûBì òýèôA ÿBøqôo òüpg@ úG ÉõÇg ÿoAnâAô Bü ô ÙAp¿ðA Roõ¾ o k BO lðA|úPyAnâ QðBìA Bü úÏükô .lññÞ QÖBüo k Ao kõg úÏükô ,QÞpy òüA ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô þHuBíùÆ BÂpýéÎ ÿõu qA ó@ ô Bø|úPuAõg òýìBCO úG Éõñì ó@ óly þüApWA ô o kB¾ fpÇì xoõG o k ó@ úÂpÎ ô RApGBhì QÞpy ÿoAnâAô UdG úÞ óõñÞ A óly oAk|ûlùÎ qA {ýK úÞ þHuBíùÆ .ly óApüA Éôpy ,óApüA RApGBhì krð þðBìA úüBìpu òüA ØýéßO òýýÏO úÞ þèBc o k ô QuA fpÆ þé¾A óAlÛPñì qA ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô Qíu ïBùu úÂpÎ þãðõã^ úG ÉõG pì ÿBø|îýí¿O o k þé¾A UcBHì qA þßü òüA o k úÞ kõG ûlýÛÎ òüA pG QÖo|þì oBíy úG 90ëA ÐíXì o k óApüA RApGBhì QÞpy óæõEvì ,QuA xoõG o k RApGBhì ô ûlzð úPÖpâ pËð o k ,þéì ÐÖBñì ô eèB¿ì ,kAkoApÚ òüA pG BñG.lðkpßð óBÞpPzì ÐüAkô ûoBGo k þ¿hzì pËðoBùÊA ,ó@|þìõíÎ êýßzO qA wK .QuA ó@ ok þOBcç¾A ïBXðA oBPuAõg þèBì ÿBø|Roõ¾ þdýÂõO ÿBø|QyAkkBü 31 — 1 lñG o k ,}oArâ .QÖpâ Rly 90ëA kAkoApÚ úG RAkBÛPðA rýð wéXì qA oõËñì úÞ û kpÞ ïçÎA AoBßy@ úÞ òüA òí 1385 lñ×uA 29 þùPñì ïBXðA ô ÿqBu|ÙB×y oBPuAõg ,wéXì óBâlñüBíð úÏükô Bü JBÏzðA Üc QGBG óBÞpPzì qA þPÖBüo k ûõWô|þìõíÎ ÝõÛc lÛPÏì óBüqõOBÞ BÂolýíc .lðly fpÆ o k þOBcç¾A údüæ ok úÞ QuA û kAk eýÂõO ,QuA þOApGBhì RBìlg pãük ô ò×éO ÍBdè fpÆ òüA ok þéì eèB¿ì ô ÐÖBñì BùñO úð kõG úüoBv×PuA ûoBGo k Qèôk 1377/6/24 joõì 20004/34572 ûoBíy QÏñ¾ oBíTPuA l¿Ú ÿõvðApÖ ÙpÆ úßéG ûlzð úÏükô Bü JBÏzðA Üc QGBG þPÖBüo k ûõWô þÛéO ïlÎ Bü þÛéO úG QHvð xõÚô {Þ òüA qA wK ûpgæBG .koAk Ao óApüA ÿôo kõg úG oõGrì ûõWô úÞ|òüA pG þñHì wéXì lñðBì ,þìõíÎ ÝõÛc óAõñÎ úG ûqôpìA úÞ þüBW BO QÖpâBK ôo kõg òüA lýèõO úÞ kõG Bø iüoBO o k .kõy|þíð þÛéO QÞpy lì@o k ô û kõG|þìõíÎ ÝõÛc óAõñÎ ûly û kAk ÿBø|ûlÎô kõWô BG þégAk óAqBuôo kõg Ý™2532 ûoBíy úìBð o k ô ûlýuo óBHùãð ÿAoõy lýüBCO úG 1377/8/13 oApÚ BG oAqBG úG QíýÚ óAqoA ôo kõg àü kôoô pG þñHì o k ûõWô òüA .QuA ûly ÕçGA Qèôk úG ApWA ÿApG 1377/8/17 joõì pG QíýÚ {üArÖA kl¾o k þüBùÆpy {ýK ókAk ápPzì úG ,þOApGBhì RBðBßìA ÐÇÚ pG ápPzì ÿBÂBÛO Roõ¾ .kõy|þì ûlðAkpâqBG BO QuA ûly opÛì óõðBÚ ÜHÆ ëBc òüA BG .lðA|ûlì@ ÿoAnâ QuBýu óõývýíÞ o k 90 lñO ôo kõg QíýÚ úG úÏükô ,þðlì óõðBÚ 607 û kBì o k :lüArÖA|þì úìAkA o k }oArâ òüA QuA óBýì òüA ok . kõy ØýéßOô òýýÏO ÐüBñ¾ RoAqô û kpLu o k RApGBhì QÞpy ô ûly ØüpÏO þðõðBÚ kõÛÎ qA þßü óAõñÎ 6 1 2 k A õ ì o k ô ú P y A l ð p ý Ò ú G A o ó @ ÿ o A n â A ô Ü c ô k o Ak þðBìA lü oõÞnì 600 ô óõýéýì àü {üArÖA óBøAõg óAqBuôo kõg úÞ jpð RBðBuõð þK o k ôo kõg òüA QíýÚ þðBìõO oArø BG pãì ,ó@ o k Ùp¿O Ðñì ô ÿoAlùãð ûõdð ûoBGok óõðBÚ óBíø 617 ô þK o k õðo QÞpy pãük þüõu qA ô lðA|ûly ôoõü þÞ Bc ,Bø|ûlýñy BìA .QuA ûly lýÞCBO oAnãPðBìA þñí Bü eüp¾ ûqBWA {üArÖA óBøAõg ôo kõg òüA RBÏÇÚ QíýÚ {üArÖA ÐüAkô úÞ lñPvø ÿoBßøAo ëBHðk úG þPèôk óæõEvì þgpG úÞ QuA ó@ qA ÐüBñ¾ RoAqô BìA .QuA ûly 90 ëA þðBìõO óõýéýì úu úG RApGBhì óõük óAõñÎ úG wK òüA qA BO lðoô@ óôpýG óõük QèBc qA Ao òüA lülW jpð ïçÎA Áõ¿g ok ÿpýâ îýí¿O qõñø þßü ,óBÞpPzì ÐüAkô ØýéßO òýýÏO úÞ QuA þèBc o k òüA ô.kôpð oBíy ôo kõg QÞpy ôk ëBc òüA BG .QuA û kpßð ôo kõg RApGBhì QÞpy ÿqBu|þ¾õ¿g ÿôo {ýK ÿBø|{èB^ òüpO|þé¾A qA òPgBu fpÇì BG ôo kõg óApüA ô BLüBu ÿqBu ûoBGo k û kpK|þG ô ÙB×y pËðoBùÊA qA óæõEvì óõñÞ BO ô QuA û kõG óApüA .lðA|û kpÞ ÿoAkkõg Q×ãñø þãñülÛð òüA Qyõðpu ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA úìrìq ØéPhì RBÎõÂõì

kpßð êídO Ao óAqoA QíýÚ úÞ þü ôokõg|‰ ok úðBhOoAqô òüA o k þuopG qA wK BO îüA û kAk kBùñzýK olñO }ôpÖ {ýK ô ÿoõÖ }ôpÖ úG ïAlÚA lýüBO Roõ¾ òüA ØýéßO BO òüApGBñG îýñÞ ôo kõg óApüA o k 90 Bü ÿoõÖ }ôpÖ BG úÇGAo o k kõzð Àhzì kBùñzýK ïBXðA|þìAlÚA ôo kõg óApüA o k ôo kõg òüA }ôpÖ {ýK òíXðA pýGk ,“ {hG QíÏð lícA|‰”|‰ .kAk îýøAõhð ô ïoõO úßñüA óBýG BG ”óBùW“ BG õãP×â o k óAqBuôo kõg :Q×â QuA 90olñO þðApâ êìBÎ ôoõü jpð RBðBuõð óAõñÎ úG 90 ëA lýèõO ÿApG kAkoApÚ kBÛÏðA óBìq o k kõG óBìõO 700 ôoõü pø QíýÚ QíýÚ óAqoA ÿôo kõg ûlýuo óBìõO oArø ÿæBG úG ó@ QíýÚ óõñÞ A îø BìA úßð@ êýèk úG rýð þégAk ïoõO úßñüA óBýG BG ÿô .QuA kpýâ|þì Roõ¾ oõzÞ o k ôo kõg òüA lýèõO l¾o k 50 o k :Q×â QuA û kõG pSõì ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA pG QgBu ÿApG kríPuk ô úýèôA kAõì QíýÚ pÂBc ëBc o k Ao BøpPìAoBK òüA óAõO|þíð ô QuA úPÖo æBG RBÏÇÚ BG {hG QíÏð .QÖpãð pËð o k ôo kõg òüA QíýÚ þüBK ôoA koAlðBPuA BG ôo kõg àü lýèõO ÿApG úßñüA óBýG :kôrÖA îýPvø 90 ëA ôo kõg QíýÚ {üArÖA úG oõHXì rýð þñý^ QíýÚ óAqoA ÿBøôo kõg pÂBc ëBc o k óAqoA BøkoAlðBPuA QüBÎo ïlÎ êýèk úG úÞ lðoAk kõWô æBG Qý×ýÞ BG ôo kõg àü lýèõO ÿApG BìA lñPvø QíýÚ úßñüA úG ûoByA BG ÿô .îýPvø QíýÚ {üArÖA úG oõHXì pSõì ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA pG rýð óApüA îüpdO ëõ¿dì àü lýèõO ÿApG pÂBc ëBc o k :kôrÖA QuA þgpG o k úÞ Ap^ îýPvø ÿpg óApâ úG oõHXì oõzÞ o k oõzÞ qA Ao æBÞ úÞ îýPvø oõHXì îüpdO êýèk úG koAõì ÿoAlüpg Ao qBýð koõì RBÏÇÚ úÇuAô BG ÐÚAô o kô UèBS Qèôk ÈuõO ØéPhì ÅoAõÎ ÐÂô :kôrÖA ÿô .îýñÞ óõýéýì àü {üArÖA úG pXñì òýãðBýì oõÆ úG rýð òüA|þìBíO ÿô .kõy|þì oõzÞ o k ôo kõg pø þðBìõO úýèôA ÙAløA qA Ao 90ëA úÞ kpíypG þOçßzì Ao êìAõÎ û kpÞ oôk QíýÚ óAqoA ÿôo kõg kôoô pG þñHì kõg ôo kõg QíýÚ BO kõG ûly opÛì QuA þñP×â .QuA kõy òýýÏO ÐüBñ¾ püqô oõÃc BG qôpük p¿Î 90ëA ï lÎ úÞkõy ôo kõg òüA pýâ òìAk QíýÚ {üArÖA Zõìô ÿAoõy úvéW òýíøkoBù^ o k ÐüBñ¾ püqô oõÃc QíýÚ BO ly UÎBG ôo kõg QÏñ¾ ÿoAnâ|QuBýu ûlýñy BìA .lðBíG þÚBG ÀhzìBð óBñ`íø ôo kõg òüA oBù^ BO úu þÆ olñO QíýÚ úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc Bø ÿqBuõð ô }pPvâ óBìqBu wýDo ÈuõO ûlñü@ qôo .ly løAõg òýýÏO ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô ô ÐüBñ¾ oAqBG o k90 olñO QíýÚ pÂBc ëBc o k QuA þñP×â oArø 800ô óõýéýì 10qA ØéPhì ÿBø MýO o k óApùO þèBc o k òüA QuA óBuõð o k óBìõO óõýéýì 15 BO óBìõO úG óBùW o k ôo kõg òüA QíýÚ kõy|þì úP×â úÞ QuA .luo|þì ôoõü oArø YñK

êìBÎpülì “ }BK onG“ .lðA|úPgAlðA BùðBG q pu pG Ao :lñÞ|þì pËð oBùÊA úðõãñüA Áõ¿g òüA ok BLüBu kAkoApÚ o k ûly þñýG|{ýK lñG koAk oAp¾A õðo QÞpy Ao ëõ¿dì òüA jpð þÏÇÛì {üArÖA pG þñHì olñO ëBuoA ApøBÊ úÞ Ap^ ,koô@o k ApWA úG pOkôq ú^pø QÞpy òüA ÿApG pãük þéÏÖ ÿBø|QíýÚ BG RBÏÇÚ :lñÞ|þìlýÞ BO ÿô|“‰ |‰.koAlð ÿkB¿PÚA úÖp¾ ÿõvðApÖ

jpð kõϾ úñýìq o k Ao ÿkBüq oBzÖ õðo pÂBc ëBc o k .lñÞ|þì ëBíÎA þégAk óAqBuôo kõg úG olñO RBÏÇÚ pG ûôçÎ lüBG Bì :lñÞ|þì óBzðpÆBgBLüBu êìBÎpülì jpð {üArÖA úñýìq o k ÐüBñ¾ RoAqô BG ûpÞ Anì UcBHì rýð ÿõvðApÖ ÙpÆ BG ,olñO ÿA|úðBgoBÞ þèBuoA RBÏÇÚ QíýÚ òPÖo æBG ï lÎ ûoBGo k Ao ÿpãük QuA þÎlì õðo :lüArÖA|þì ÿô .îýñÞ qBÒ@ ôo kõg òüA olñO þèBuoA RBÏÇÚ jpð lüBG þéÏÖ ÈüApy úG úWõO BG òüA þðBìõO óõýéýì úu {üArÖA úG óõ^ úÞ lGBü {üArÖA .QÖo îýøAõhð BÎkA òüA oBG püq Bì lìBXðA|þì ëõ¿dì ô koAk ÿpãük pËð ôo kõg óApüA 90–olñO óôBÏì BìA Ao ïqæ ÿBø|þñýG|{ýK olñO kAkoApÚ o k õðo :lüõâ|þì BìA ûlük áoAlO ëõ¿dì òüA QíýÚ {üArÖA ÿApG óõýéýì úu( lc òüA BO ô ûoBHßü úG úÞ Qvýð úðõâ|òüA :lüArÖA|þì ÿô .kõy olñO óly óApâ IWõì )óBìõO àü QíýÚ {üArÖA pG þñHì óAqBuôo kõg QuAõgo k úPyAlð õðo úG þÇGo rýð olñO þðBìõO oArø600 ô óõýéýì þyBð ëBüo pGApG o k ôoõü jpð kõϾ ô ÿqoA óBuõð qA ô :kqBu|þì óBzð pÆBg”líPÏì BÂolídì|”‰ |‰ .kõy|þì QíýÚ oBHßü ëBu lñ^pø ,ûlì@ kAkoApÚ o k úÞ oõÆ|ó@ æBG l¾o k YñK püq ÿlc o k 90–olñO ûly ïBíO õðo þñýG|{ýK 2010 ëBu kõWô òüA BG úÞ QÖo løAõg óApâ ÿõvðApÖ QÞpy òüA ÿõu qA olñO ô ÜÛdì þüApu pÓ¾A þéΓ QuA þèBc ok òüA .ly løAõg óApüA }ôpÖ qA wK RBìlg ô }ôpÖ óôBÏì ,”Býð Iüõ¿O úG Éõñì Ao 90 ëA ôo kõg }ôpÖ {ýK ôo kõg :lüõâ|þì Áõ¿g òüAo k ÿô .lðAk|þì lülW QíýÚ ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô úG Ao ôo kõg òüA lülW QíýÚ

óBÞpPzì ÿBø|úÏükô ØýéßO ?ly ú^ RApGBhì

lðA|ûly 44 ê¾A ô þPèôk ÿBùPÞpy VoAô þPèôk úHy ÿBùPÞpy ú¾pÎ òüA ok lüBG úÞ îýPvø BùPÞpy òüA ëõÖA løBy :kpÞ eüp¿O óBýìçu .kõy mBhOA ÿlW ÿpýGAlO ÿlW ÿpãðqBG àü BG BùñO ÿqBu þ¾õ¿g ÙAløA ÙAløA úG Bì Roõ¾ òüA pýÒo k ly løAõg ÜÛdì ly îýøAõhð àükrð ê¾A òüA þèBÏPì

þéÞ ÿpãðqBG àü lñìqBýð oõzÞ o k ÿqBu þ¾õ¿g Qüpülì úÇÛð ôk kõHð pÆBg úG óõðBÚ 44 ê¾A ô QuA ÿô .QuA ûly ÿlW ÿBø Iýu@ oB^k RoBËð ô ÿBùOoBËð kõHð pÆBg úG pÂBc ëBc o k :kAk úìAkA úPynâ o k úÞ þPèôk úHy þ¾õ¿g ÿBùPÞpy pG þÖBÞ qôo pø QuA úPyAk kõWô óBð@ pG þÖBÞ ÿBùOoBËð ÁB¿PgA kõg úG RBìlg {hG o k ,óApüA qBâ QÞpy úG úìBñýøAõâ òüA ÿBÇÎA êüæk qA Ao óBÞpPzì

.............................þPvK lÞ ÈGAôo wýDo.kpíypG þÚpy óBXüBGom@ óBPuA .ïoAk Ao oBüpùy úìBð úP×ø

óBù×¾A óBPuA ókBÏì ô ÐüBñ¾ ô þðBâoqBG ÝBOA wýDo BùßðBG QüBíc ï lÎ pÆBg úG úðB×uBPì :Q×â óõðBÚ 44 ê¾A VoAô êíÎ o k þPèôk úHy ÿBùPÞpy ,óBù×¾A o k pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðA|ûly þuBuA þuopG {üBíø o k qôpìA pùÊ qA lÏG óBýìçuA lídì :kôrÖA óApüA kB¿PÚA pG ó@ pýSBO ô óBùW þèBì óApdG

óBPuA qBâ QÞpy |Qý×ýÞ ïBíPøA úìBñýøAõâ ÿBÇÎA

)óBíðõG@( áApPyA ïpÖ

:þðBzð .........lèõPì ..............Rçý¿dO óArýì ............êÓy ................lðqpÖ ............................IðBXñüA ô Qüpülì ,þðBìqBu þèBÏO úG kBÛPÎA ,óBükBHÎ.løk ....................................................óBPupùy ÿlñíPüBÂo òýñ`íø ,RBìlg Qý×ýÞ Qüpülì ......................ô.......................xBíO ò×éO

|1387om@ 11úHñyôk|147ûoBíy ,îzy ëBu|

úèBvßü

:kpÞ lýÞ BO þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ

úøBì | 6 QuAõgok ÿApWA úG þzhG JBPy ÿApG QÞpy òüA óBñÞoBÞ }çO

àðBG ïBW)|75629343( ûoBíy JBvc úG úüpzð úèBvßü óBíð õG@QGBG óBìõO oArø |10 ÔéHì ô úøBì |6 óBíð õG@úñürø QGBG óBìõO | 5000 ÔéHì B×Çè óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy ÿBø úìBðpG ô Bø fpÆ Ao óBÞpPzì úG pPùG ô pPzýG þðBuo RBìlg úñýìq ,þÚpy .lýDBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG áApPyA ïpÖ úíýí úG Ao ó@{ýÖ ô rüoAô pâæBG ïBð úG)Qéì àðBG IÏy úýéÞok QgAkpK êGBÚ( ,Qéì 0.QuA û koô@ îøApÖ

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo wýDo ÿApG QÞpy òüA úG Qý×ýÞ ïBíPøA úìBñýøAõâ ÿBÇÎA qA pHg Q×ð RoAqô úÏGBO ÿBø QÞpy óBýì o k oBG òýPvhð óBìqBu ÿBø þGBüqoA xBuA pG :kôrÖA óBükBHÎ G .kAk óBPuA qBâ QÞpy ,óApüA þPÏñ¾ RBÛýÛdO ô koAlðBPuA RBìlg Qý×ýÞ Qüpülì êýèk úG þÚpy óBXüBGom@ ,QvK ,êÛð ô êíc RBìlg ûôpâ o k ÿpùy þðBuoqBâ úG ïBíPøA úìBñýøAõâ ly ÜÖõì ó@ püBËð ô êPø ,þðBâoqBG ô þðApüA úzülðA qA ûlì@pG þñüõð ëlì ÿBñHì pG Ao Qý×ýÞ Qý×ýÞ þéì ûrüBW ûoôk òýíXñK o k óBùW qôo {ðAk

lðõy|þì ÿoAnârìo lülW Qgõu ÿBùOoBÞ ÿBùOoBÞ :kpÞ ïçÎA úýÎçÆA oôl¾ BG {hK ô {üæBK þéì QÞpy qA êÛð úG pùì ÿoArâpHg }oArâ úG .lðõy|þì ÿoAnârìo lülW Qgõu úG ,óApüA þP×ð ÿBø û koô@pÖ {hK ô {üæBK þéì QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo ,úýéÛð ÈDBuô Qgõu lñíyõø ÿBùOoBÞ QýñìA Iüp {üArÖA oõËñì þÛýÛc qA îÎA þñTíèA ô ûoBíyõð ÿBøôo kõg êìBy lülW ÿBùOoBÞ|þìBíO àèBì þéì lÞ QuAo Qíu îÚo 4 Zo k BG ûBìom@ 15 iüoBO qA þÚõÛc ô úýéÛð ÈDBuô óBâlðoAk úýéÞ úÎçÆA úG úéýuõñülG.lðõy|þì ÿoAnârìo úG ÝõÖ iüoBO qA lðBuo|þì QéßýuoõOõì ô þéýDôqBâ ,þñürñG qA îÎA QHS ô úDAoA úG QHvð þñTíèA Qgõu lñíyõø RoBÞ QuAõgo k ïBãñø ïAlÚA òýÞpPzì RBìlg pOBÖk óBül¿Pì úG kõg þéì lÞ ûoBíy ÁBhyA ïBð úG Bùð@ QýßèBì lñu úÞ þüBøôo kõg koõì ok.lñüBíð þ¾õ¿g RBvuõì ô BùPÞpy ,þPèôk ÿBùðBìqBu qA îÎA þÚõÛc û kB×PuA ûly þÖpÏì ûlñüBíð þéìlÞ QuAo Qíu îÚo oBù^ qA lðõy|þì RoBÞ QuAõgo k QHS ÿApG BÂBÛO QÖBüok QuA þùülG.ly løAõg pünK óBßìA þÂBÛPì þéì lÞ ûoBíy úDAoA óôlG þñTíèA Qgõu lñíyõø .kõG løAõhð


5

þâlðq ô îéÎ

shahryaremanews@yahoo.com

87/9/9

104/2/58883:ûoBíy

RBíýí¿O þùâ @

12368

QEýø ô ûkBÏèA ÝõÖ oõÇG ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(rüpHO îhOoq QÞpy87/ 8/ 11 joõì ûpülì pýìA ,ÿõuõì xõÆpÖ ,þðçù×uA þÚkB¾ lýíc óBüBÚ@ 9214 ûoBíy úG RlíG ûpülì QEýø þé¾AFBÃÎA óAõñÏGÿõuõì Bíu îðBg ô ÿlídì IýOpO úG û kAq ëõuoBÂolídì ô ÐýÖo þÛOlídì óBüBÚ@ ô ëBu ôk ÿkAq@lùì úìBðqôo ô ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG óAõñÏG ÿlídì pýìA óBüBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QùW QívG ÿõuõì xõÆpÖ ô ûpülì QEýø õÃÎ ô êìBÎpülì QívG wýDo IDBð QívG þðçù×uA þÚkB¾ lýíc ô ûpülì QEýø wýDo Üc ô JBhPðA ûpülì QEýø õÃÎ ÿõuõì Bíu îðBg ô ûpülì QEýø wýDo ô êìBÎpülì ÿBÃìA BG oô@lùÏOkBñuA ô oAkBùG ÝAoôA ÿBÃìA RBHOBßì ô pHPÏì QÞpy pùì BG ûpülì QEýø wýDo IDBð Bü ûpülì QEýø pHPÏì QÞpy pùì ô ûpülì QEýø wýDo Bü êìBÎpülì ÿBÃìA BG ÿkBÎ ó™.lyBG|þì rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì 87/9/9 104/2/59030 :ûoBíy

RBíýí¿O þùâ @

12308

ûpülì QEýø ô úðBýèBu ÿkBÎ|þìõíÎ ÐíXì RBvéW Roõ¾ pGApG úG ûly QHS )ÁBg|þìBùu(om@ þK AoAk QÞpy87/ 7/ 1ô 2joõì ô þDõßuA þHéÇì Øuõü ô þDõßuA þDBüpS ëõuo óBüBÚ@ 18121ûoBíy RlíG ûpülì QEýø þé¾AFBÃÎA óAõñÎ úG oAlüBK þdèB¾ óApìBÞ óAõñÏG IýOpO úG þHýÏy lýÏu ô ÈuõèAõGA ëçW óBüBÚ@ ô ëBuôk QùW RBÎçÆA úìBðqôo ô ëBvßü RlíG ëlHèA þéÎ ô þé¾A óBuoqBG þDõßuA þDBüpS ëõuo ÿBÚ@ wLu ô òýýÏO QÞpy ÿBø þùâ @ Zo k QívG þDõßuA þHéÇì Øuõü ÿBÚ@ô ûpülì QEýø wýDo QívG QívGoAlüBK þdèB¾ óApìBÞ ÿBÚ@ ô ûpülì QEýø wýDo IDBð ô úP×u ,à^ êýHÚ qA oô@lùÏO ÝAoôA ôkBñuA úýéÞ ô JBhPðA êìBÎpülì ô þDõßuA þDBüpS ëõuoô oAlüBK þdèB¾ óApìBÞ óBüBÚ@ ÿBÃìA BG ûpýÒ þdèB¾ óApìBÞ ÿBÚ@ ÿBÃìA BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ó™.QuApHPÏì QÞpy pùì BG ôoAlüBK rüpHO QHS ÿBùPÞpy QHS ëõEvì ÿõÃOpì

87/09/09 wýuBO þùâ @ 12359 |87/ 10402 V/1747 :ûoBíy .kôldì QýèõEvì BG rüpHO oõð óBßýð QÞpy ûoAkA òüA ok 25086 ûoBíy QdO1387/ 09/ 09 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA1387/ 09/ 09 iüoBOo kô ûlýuo QHS úG ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBñPÞpy ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO ,þcApÆ ,ApWA :QÞpy ÑõÂõì –1.kõy|þì þùâ @ þíuo úìBðqôo o k RAoõìA úýéÞ BG ÉBHOoA o k ûoôBzì ,ëpPñÞ ,ÿoAlùãð ô pýíÏO ,RoBËð ,ÿoBXO ,ÿoAkA ÿBùðBíPgBu þßýðBßì ô þßüpñßèA RBvýuBO ÿoBßðBíýK ô þßýðBßì ô þPÏñ¾ ÝpG RBvýuBOô þdüp×O ,þðõßvì qA :QÞpy Rlì –2...óBíPgBu ÿoBßýyBÞ ô ÿoBßèB×u ô ÿoBÞpW@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A rÞpì –3 .kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO ÿpPì 12 –þèBíy pýðAõO óBGBýg rüpHO pùy –þÚpy óBXüBGom@ úüBìpu –43309349ò×éO –ïôk úÛHÆ —|N ‰ K |‰ 3 áõéG –ûlßzðAk –5-1 :QÞpy óApülì òýèôA–5 .lyBG|þì ëBüo1/ 000/ 000 :QÞpy pHÞ A ÿBÚ@–5-2 .ûpülì QEýø wýDo Qíu úG þðBg ÿlùì ÿBÚ@ þéÎ ÿBÚ@ –5-3 .ûpülì QEýø wýDo IDBð Qíu úG|þìApýG QívG þðBg ÿkBø ÿBÚ@ –5-4 .ûpülì QEýø õÃÎ QívG|þìApýG úG êìBÎpülì QívG|þìApýG þéÎ ÿBÚ@ –5-5 .ûpülì QEýø õÃÎ úýéÞ FBÃìA :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 .lðlükpâ JBhPðA ëBu 1 Rlì –úP×u –à^ êýHÚ qA QÞpy oô@lùÏO ô oAkBùG kBñuA ô ÝAoôA pùì BG ûApíø êìBÎpülìkp×ñì FBÃìA BG|þìçuAkõÛÎ ÿBøkAkoApÚ–RApG pýÒ ô ÿoAkA RBHOBßì ô ÿoAkA ÿBø úìBð úýéÞ .lyBG|þì pHPÏì QÞpy pHPÏì QÞpy pùì BG ûApíø ûpülì QEýø wýDo kp×ñì ÿBÃìA BG ÿoAkA .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎpülì RAoBýPgA –7 .lyBG|þì

óBÆpu úýéÎ pG þñíyk ,ëBÛOpK ÿpèBÞ ëBÛOpK J@ óõ^ þèô ,lñPvø óAôApÖ îýuBPK úÞ þÞ Aoõg kAõì Apüq ,QuA pO IuBñì koAk ÿpPíÞ óõg oBzÖ úG óBüçPHì ÿApG lññÞ|þì lýèõO kBüq ÿpèBÞ .lñPvýð IuBñì ëBÛOpK Ùp¿ì ûoBGo k þüBø úý¾õO qA oBypu ,}pO úG êüBíPì òüpýy ûrì BG ëBÛOpK J@|1‰ oAlÛì pËð qA B«¾õ¿hì ,lyBG|þì Bø òýìBPüô ÑAõðA úG kõy|þì úý¾õO òüApGBñG ;QuA þñÒ oBývG|C‰ |‰òýìBPüô o k QìôBÛì ô ôpýð kBXüA ô|C‰ |‰òýìBPüô òýìBCO oõËñì óArýì úG QÎBu 24 ëõÆ ok ,Bø ÿoBíýG ÑAõðA êGBÛì ïpâ 28 pø.lýyõñG ëBÛOpK J@ qA óAõýè ôk BO àü |‰.QuA þüAq ÿspðA }qoA ÿpèBÞõéýÞ 11 ÿôBc ëBÛOpK êGBÚ îývéÞ ô òýEOôpK ókõGAoAk QéÎ úG ëBÛOpK J@|2‰ ÿõÛì ô ÿnÓì ûkBì àü ,þÖBÞ lñÚ rýð ô JnW QüõÛO oõËñì úG óAõO|þì úÞ kõy|þì Jõvdì óõìoõø kõWô|3‰ |‰.kõíð û kB×PuA ó@ qA ólG|þìõíÎ òýìBPüô ô|A‰ |‰òýìBPüô ,òø@ ,p×vÖ ,îývéÞ ,õíð ÿBø Bø óAõhPuA õíðô lyo ÿApG Ao ïqæ ÈüApy ,ëBÛOpK o k|C‰ |‰ îøApÖ Bø óAlðk ïBßdPuA oõËñì úG ÿqBu ZBÎ ô òýìBCO rýð ô ëB×ÆA lyo ô QüõÛO ÿApG ;lñÞ|þì û kpýy ô oAkoBG óBðq úG ó@ Ùp¿ì ,ólG ïqækAõì úÞ òüA êýèk úG ëBÛOpK Ùp¿ì|‰4 ‰|.kõy|þì úý¾õO pXñì ,QuA îýuBPK ûtüô úG þÖBÞ þðlÏìkAõì ÿôBc qA ô kõy|þì qôo úðBHy ëõÆ o k oAo kA îXc {üArÖA úG Ao óBvðA úXýPð ok ;kkpâ|þì ÐÖk ólG ïõíu ÜüpÆ òüA óAoBíýG qA ûlÎ ó@ QuA pÞm úG ïqæ.kqBu|þì ÉBzð BG ÿoAlÛì úðAqôo úÞ þPuõK ô þívýOBìo ,þíu@ qA ÿpýâõéW ÿApG lññÞ|þì Ùp¿ì óõOoõÞ RBHýÞpO îýuBPK ÿoAlÛì lüBG úPuõýK ,pãük ÅoAõÎ ô rýg ëBÛOpK Ùp¿ì ,ûAo òüpO þÏýHÆ úPHèA úÞ lññÞ Ùp¿ì |‰.QuA þÏýHÆ ô òüpPùG ,QuA óAôApÖ ëBÛOpK úÞ þèõ¿Ö o k|5‰ ôk BO àü úðAqôo ókoõg QuõHü BG ûqoBHì ûAo òüpO «çìBÞ ëBÛOpK úÞ òüA qA êHÚ|6‰ |‰.QuA ëBÛOpK J@ óAõýè ëBÛOpK QuõK þWoBg QívÚ ókpzÖ BG ,kõy ûlýuo îÏÆ ô pÇÏì ÿõG ô koq äðo úG ëBÛOpK wðBuA ,ûqBO ëõédì ,òéÞkA úýùO ok ó@ qA úÞ kõy|þì AlW îüçì ûkB×PuA þHÆ ÿBø QG py ókpÞ pÇÏì ô þüBHüq ÿBø ÿõ×Îl Qý¾Bg ëBÛOpK wðBuA|‰7 ‰|.lñüBíð|þì þðõ×Îl ÿBøkBíK úýùO ok òüApGBñG ;koAk þâlññÞ ÿApG ápdì òüpPùG ëBÛOpK|‰8kôo|þì oBÞ úG ûlññÞ Ao ó@ lýñÞ þÏu êýèk òýíø úG ;QuA BùPyA {üArÖA .ó@ qA lÏG úð lýñÞ êýì AnÒ qA êHÚ

12369

.ÁBg|þìBùu om@ êüõýu óBWôA QÞpy ûoAkA òüA ok 25088ûoBíy QdO1387/ 09/ 09 iüoBO ok ÝõÖ QÞpy pOBÖk êüm FBÃìA ÍBdè qA1387/ 09/ 09 iüoBOo kô ûlýuo QHS úG ïõíÎ ÑçÆA QùW püq fpy úG ó@ úìBðoBùÊA ú¾çg ô ûlükpâ êýíßO –1.kõy|þì þùâ @ RBÎçÆAoBzPðæApýTÞ ô þíuo ÿBø úìBðqôo o k ô þPèôk ÿBøkAkoApÚlÛÎ ô þðApíÎ ÿBø ûsôpK ÿApWA :QÞpy ÑõÂõì RBìlg ô RAo kB¾ ô RAkoAô þðApíÎ ÿBø ûsôpK ÿApWA o k þ¾õ¿g úzÛð ô þðApíÎ ÿBø ûsôpK úñýìq o k ûoôBzì RAoõìA ïBXðA þñÖ rÞpì –3.kôldìBð Rlì úG QHS iüoBO qA :QÞpy Rlì –2..ÿoAkpG óBGBýgrüpHOpùy –þÚpy óBXüBGom@ óBPuA –3-1 :QÞpy þé¾A úüBìpu –45414982ò×éO – 45áçK –ÿqôpýK ÿõÞ –þðBÛèBÆ úÞ þèBüo 10/ 000 îùu 100úG îvÛñì ëBüo1/ 000/ 000ÔéHì :QÞpy òývuõì ÈuõO ëBüo500/ 000 ÔéHì úÞ lyBG|þì ïBðBG îùu 100kAlÏO àðBG krð1387 / 09/ 05 joõì239/ 2331 ûoBíy þßðBG þøAõâ þÆ úüBìpu þÚBHèA ô QuA ûlükpâ QgAkpK þé¿ì ûAooBù^ úHÏy RAo kB¾ -1 :QÞpy óApülì òýèôA–5 .lyBG|þì ïBùu óBHcB¾ lùÏO o k QEýø wýDo Qíu úG JBðrük ï lÚ àýð þéÏìçÒ ÿBÚ@–5 wýDo IDBð QívG JBðrük ïlÚ àýð kôAk ÿBÚ@ –5-2.êìBÎpülì QívG JBðrük ï lÚ àýð }õüoAk ÿBÚ@ –5-3.ûpülì QEýø :FBÃìA Üc óBâlðoAk –6 .lðlükpâ JBhPðA ëBu 2 Rlì úG êìBÎpülì BG BøkAkoApÚ ô RApG ô úP×u ô à^ êýHÚqA oô@lùÏOkBñuAô ÝAoôA þéÞ BG ÿkBÎ ÝAoôA ô pHPÏì QÞpy pùì BG ô JBðrük ïlÛßýð }õüoAkFBÃìA –7 .QuA pHPÏì QÞpy pùì BG ô JBðrük ïlÛßýð þéÏìçÒFBÃìA ô þé¾A xoqBG –8 .lyBG|þì úìBñuBuA ÜGBÇì :êìBÎpülì RAoBýPgA þé¾A xoqBG óAõñÎ úG úð ôA ûpÚ þðBìpÖ úíýùÖ îðBg –1-1 :ëlHèA þéÎ ëlHèA þéÎ xoqBG óAõñÎ úG kBG@ Øuõü þGBüoBÖ ÿpHÞ îðBg–2-2 rüpHO þPHS lcAô ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS ûoAkA

BùuôpÎ ûqBO òýG þâkpvÖA {üArÖA úG ZAôkqA qA wK óBuôpÎ ûqBO l¾o k 10 kôlc óBßyrLðAôo úP×â úG .lññÞ ûoôBzì kõg þðBùñK îÒ koõì o k BO lññÞ|þì úÏWApì àyrLðAôo qA wK þâkpvÖA úG úÞ þüBùuôpÎ kBüq kAlÏO úÞ lðkAk oAlzø óBßyrK ZAôkqA qA Bùð@ þÏÚAô pýÒ RAoBËPðA êýèk úG lðõy|þì çPHì ZAôkqA óBßyrLðAôo úP×â úG ,ólñè ÙApãéO qA êÛð úG Büo@ }oArâ úG.QuA úÏWApì àyrLðAôo úG ZAôkqA qA wK óBuôpÎ ûqBO l¾ok 10 kôlc .lññÞ ûoôBzì kõg þðBùñK îÒ koõì o k BO lññÞ|þì óBñýíÆA BO lññÞ|þì úÏWApì ZAôkqA ÿBíñøAo ÿBùPüBu úG Bùð@ pPzýG úPyAk lüBG ÿoBËPðA ú^ åorG qôo ó@ óBXýø qA wK Bùð@ úÞ lññÞ AlýK .lñyBG

rèõéuïpâ|2‰/0 |‰ ÿlñÚkAõìïpâ 9/7 BO|5‰/5 |‰ òýEOôpKïpâ ,õíð ÿBø óõìoõø ,òýñãýè ,òýPßK ,ëõPüoõñüA þðlÏìkAõì ,qAlývÞôpK ÿBø îürð@ ,Bø wðBuA ,ïpâ þéýì 12 ïõürýñì ,ïpâ þéýì 3 îülu :êìBy þéýì 3péÞ ,ïpâ þéýì 10kpâõâ ,ïpâ þéýì 22p×vÖ ,ïpâ þéýì 43 îývéÞ ,ïpâ þéýì 187 îýuBPK ,ïpâ ÿôo ô ïpâ þéýì 0/04 wì ,ïpâ þéýì 0/05rñãñì .ïpâ þéýì 0/17 ?lü@|þì Quk úG úðõã^ eýd¾ ëBÛOpK J@ àü ólñÞ QuõK lñðBì úPHèA ,ûlñÞ QuõK Ao ëBÛOpK ô lðBíG ó@ ÿôo äðo lý×u ïôk QuõK þñÏü ,Iýu ûõýì J@ òýyBì o k ô lüpHG à^õÞ RBÏÇÚ úG lÏG J@ lýøAõg|þì úÞ þðBìq êTì Quok ,lüqAlñýG ÿpýâ lyBG äðo ÿpýy lüBG Bíy ëBÛOpK J@ .lüpýãG Yüõø óBìo k ô QK ôpPð IÆ ûBâlük qA ( þXðoBð «çìBÞ úð ô J@ ólýyõð ô æBG óõg oBzÖ|‰ þÏýHÆ ÿBø ëpPñÞ ÿApG ô QuæBG óBzðõg oBzÖ úÞ ÿkApÖAëBÛOpK êýèk úG kBüq ëBíPcA úG ,lññÞ|þì Ùp¿ì ôoAk ó@ êýèk úG Bü ô óõg oBzÖ l ÿBøôoAk qA û kB×PuA lc qA Bùð@ îýuBPK ,óBzðlG o k îülu ókõGæBG ÐÂô ok þOçßzì ô ûlì@ pO òýDBK )3/5-5(þÏýHÆ oõÆ úG lüBG óAoBíýG òüA .koô@|þì kõWô úG ó@ Qìçu ô û kAkoApÚ {üBìq@ koõì Ao óBzðõg îýuBPK IOpì oõÆ úG îýuBPK kõHíÞ óBìok úPHèA.lñyBG pËð püq «çìBÞ Roõ¾ àyrK rüõXO BG ô QuA pünK óBßìA þÎõñ¿ì úünÓO ok úzýíø lüBG óAoBíýG òüA þèô ,kpýâ|þì ûkB×PuA æBG îýuBPK ÿôBc þüAnÒkAõì qA kõg úðAqôo àü o k ô QuA îýuBPK qA oBypu ëBÛOpK J@ .lññÞ îýuBPK ïpâ þéýì 350 kôlc ëBÛOpK J@ åorG óAõýè –RBHÞpì ÑAõðA –qõì lñðBì koq ÿBø ûõýì.koAk kõWô ÿAoAk rýð þHèBÆ ô Bìpg –oõãðA –õéø –õè@koq

|‰òýìBPüô þñÒ ÐHñì Ao ëBÛOpK þüBýíýy pËð qA :óBýHO koAõì ÿoBývG ok ó@ QuõK úßð@ IèBW ô lñðAk|þì|C‰ úvuöõì óBuBñyoBÞ .QuA ëBÛOpK qA pO ÿnÓì þPc o k ûlÏì óBÆpu koAõì lðlÛPÏì Bßüpì@ óBÆpu þéì ëBu ÿBø ûBì ïBíO o k Apüq ,QuA îÞ B«HüpÛO Bßüpì@ pPzýG ô koAk oApÚ úíø xpPuk ok RBHÞpì ô ëBÛOpK êìAõÎ qA þßü|C‰ |‰òýìBPüô .lññÞ|þì Ùp¿ì Ao Bùð@ ïkpì òýìBPüô òüA úÞ ÿoõÆ úG QuA óBÆpu ûlññÞoBùì îùì úPgBñy êìAõÎ qA þßü úýéÎ pG ÿlñìôpýð òíyk Ao ‰|Bø òýìAqôpPýð þñÏü Aq óBÆpu ûly qA ÿpýãzýK pG ûôçÎ ëBÛOpK kBüq Ùp¿ì.lñuBñy|þì|‰ rýð BùðBÆpu pãük ÑAõðA qA ÿpýãzýK o k ,ûlÏì óBÆpu úÞ þ¾BhyA o k ÿpì óBÆpu úéíW qA .QuA pSöõì þ¾BhyA qA pPíÞ l¾ok 50 ,lðoõg|þì ëBÛOpK kBüq «ç¾A Bü ô lññÞ|þì Ùp¿ì pPíÞ Ao ó@ úÞ QuA óBÆpu úG çPGA óArýì òýñ`íø .lðoõg|þíð òüpO òýüBK o k ëBÛOpK óBâlññÞ Ùp¿ì o k ûlÏíèAqõè püBu ô ëBÛOpK úÞ lðA|úPÖBüo k óBÛÛdì.koAk oApÚ lc ô lðpSöõì rýð óõg ëôpPvéÞ ókoô@ òýüBK ok RBHÞpì û kBì Bü|(‰Pectin) |‰òýPßK kõWô óõülì Qý¾Bg òüA ëBÛOpK ÿBø ûpK òýGBì áqBð ÿBø úÚoô ô QuõK þÖBýèA òýìBCO ô ëôpPvéÞ {øBÞ Ùlø úÞ ÿkoAõì o k .QuA pTÞ Alc qA û kB×PuA ÿApG ,lyBG Bø óBüpy Qìçu BG Ao ëBÛOpK úÞ kõy|þì úý¾õO ,ëBÛOpK þðBìok ÿôpýð êgAk áqBð ÿBø úüæ ô QuõK püq äðo lý×u úüæ Ùp¿ì lñPvø òýPßK ÿôBc úÞ ëBÛOpK ÁAõg qA þuôpüô ÿBø Qðõ×Î qA ÿpýãzýK.lýñÞ .koAk kõWô ó@ ûoB¿Î o k úÞ QuA ëBÛOpK pãük |‰òýìBPüô êýèk úG ÈÛÖ Ao Qý¾Bg òüA óAlñízðAk òßíì úÞ lðlÛPÏì úßéG ,lñðAk|þíð ó@ ok kõWõì|C‰ o k rýð þuôpüô l úPgBñyBð IýÞpO àü QuA àü úÞ lýðAlG QuA ïqæ.lyBG kõWõì ëBÛOpK ûoB¿Î þñÏü|‰C òýìBPüô ïpâ þéýì 120 ÿAoAk ëBÛOpK J@ óAõýè ó@ pG ûôçÎ ô QuA qôo ok ûly úý¾õO oAlÛì pGApG ôk lýuA ô òýuBýð ,îýuBPK ,îývéÞ ÿpükBÛì ÿAoAk )pHýÖ( ÙBýèA qA oBypu ëBÛOpK J@ .QuA àýèõÖ ûõýì Qyõâ Bü|(‰Pulpe) |‰ BG pâA ûtüô úG ,QuA ô lyBG pOkpu úÞ ûqAlðA pø ëBÛOpK J@ .kõy Ùp¿ì Ì×c pPzýG ó@|‰C òýìBPüô kõy ÿoAlùãð ëB`hü o k QívÚ úürXO qAëBÛOpK þüBýíýy IýÞpO.ly løAõg úG püq kAõì ,J@ pG ûôçÎ ëBÛOpK ïpâ 100 þÞ Aoõg þéýì|2‰5 A |‰òýìBPüôþééíèA òýG lcAô|7‰5 |‰lü@|þì Quk 1/5 BO|‰05/ B ‰|òýìBPüïpâ þéýì|‰50 B ‰|òýìBPüïpâ

þâkoõgBìpu qA ÿpýãzýK o k pýu {Ûð

rüpHO þPHS lcAô ÿoBXO pýÒ RBvuõì ô BùPÞpy QHS ûoAkA

87/09/09 wýuBO þùâ @ |87/ 10402 V /1748 :ûoBíy

| 1387om@11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu|

xôpüô Ñõð 200 qA {ýG .kõy|þì oB^k QuA óBùW koAk kõWô ,lðõy|þì þâkoõgBìpu UÎBG úÞ RôB×Pì p×ð óõýéýì 120 qA {ýG úðæBu óBPvéãðA ok ÈÛÖ ô úÞ QuA ûly QGBS .lðõy|þì þâkoõgBìpu oB^k òýGok úÞ þPðõ×Î|‰MRSA - |‰ óBìo k ok “ wßíýèA“ QHvð ô QuA ëõíÏì óBPuoBíýGo k ÿpPvG óAoBíýG rýð – QuA ïôBÛì Bø|àýOõýG þPð@ qA þéýg úG . QuApSöõì

lðkõG û koõgBìpu ô û kpÞ Ùp¿ì êíßì úÞ þðBvÞ úG çPGA ëBíPcA ô lñPÖBü kõHùG óApãük qA pO Ðüpu ÿpýãíz^ oõÆ úG Bùð@ o k ûoBG ôk þâkoõgBìpu òüA YüBPð óApãzøôtK ûlýÛÎ úG . QÖBü {øBÞ ÿoBíýG óBìo k o k ûlñü@ o k lðAõO|þì ÜýÛdO úG BùèBu óBÛÛdì .lñÞ kBXüA þGçÛðA þâkoõgBìpu ó@ qA æBc ô lðkõG þâkoõgBìpu óBìok òPÖBü ëBHðk ”.lðA|úPÖBü rýð Ao ÿpýãzýK ûAo þPc ô úPÖo pOApÖ îø pâA ô kqBu|þì çPHì Ao ïkpì úíø B«HüpÛO þâkoõgBìpu ÿôo pG ÿkBüq oBývG pýSBCO ,kpÞ ÿpýãzýK ó@ qA óAõPG óAo“ oõvÖôpK .“ QyAnâ løAõg BøoõzÞ kB¿PÚA l¿Ú :lüõâ|þì “ ØükoBÞ“ ûBãzðAk pülì “ wßèA þâkoõgBìpu óBìo k o k úXýPð òüA úÞ îüõãG ïoAlð rýãðA óBXýø oBývG BìA ,kpÞ løAõg kBXüA JçÛðA . QuA úéýuô úG Bùð@ ,lðoAlð þñíüA îPvýu Bì lñðBì óBøBýâ Qðõ×Î ô Bø xôpüô BG kõg óôok þüBýíýy óBÏÖAlì qA þßü “ òývýè@“ ,òüApGBñG .lññÞ|þì ûqoBHì Bø ok . QuA ólðBì îèBu ÿApG pýu þüBýíýy óBÏÖAlì ÿApG ûBýâ òüA þÏýHÆ ÐÖAlìqA þPcAo úG Bì ÜýÛdO òüA úðæBu . îýñÞ|þì û kB×PuA kõg ÿBø xôpüô BG ûqoBHì þâkoõgBìpu úG oBG YñK BO ôk òýG kpÖ pø B«HüpÛO puApu ok þuôpüô Qðõ×Î òüpO YüAo úÞ þèõíÏì

úG çPGA óBßìA óApãzøôtK ûlýÛÎ úG :JBPÖ@ ÿoAlÛì úðAqôo úÞ ÿkApÖA ok þèõíÏì þâkoõgBìpu ÁBhyA püBu qA pPíÞ oBývG lññÞ|þì Ùp¿ì pýu ÿApG pýu qA ïkpì rýð {ýK Bø ópÚ qA úÞ lñ^pø . QuA lðkpÞ|þì û kB×PuA þâkoõgBìpu îDçÎ óBìo k ô ûqoBHì úDAoA pýu Ùp¿ì ÿApG þßyrK êüæk óõñÞ BO þèô QýÏÚAô òüA pãðBýG ûly ïBXðA RBÛýÛdO .kõG ûlzð – “ òývýè@“ ÿôBc pýu úðAqôo Ùp¿ì úÞ QuA þßüsõèõýG êìBÎ kõy|þì úP×â úÞ pýu ÀèBg {hG BO Ao þâkoõgBìpu pÇg – QuA pýu îùì ô ëBÏÖ úÞ kõy|þì úP×â òýñ`íø .løk|þì {øBÞ Ø¿ð óBìo k o k “ òývýè@“ ÿôBc pýu ÿBø êíßì ) |‰ lðõy|þì kBXüA óBPuoBíýG o k úÞ þðõ×Î ÿBùüoBíýG 146 ÿôo pG úÞ þDBùzüBìq@ ok .lðpSöõì rýð|(‰ MRSA qA þíýð QÖpâ ïBXðA “ þÚpy wßuBu“ rÞpì o k p×ð êíßì úÞ “ wßì þè@“ ëõvLÞ qA úðAqôo oõÆ úG kApÖA pãük îýð úG ô lðkpÞ û kB×PuA QuA òývýè@ ÿôBc pýu þPÚô óBPvìq qôo 90 ëõÆ ok .ly ûlðAoõg ôoAk úHy løk|þì ÿôo kApÖA òýG o k þâkoõgBìpu òüpPzýG úÞ lðkõG û kpÞ QÖBüo k Ao êíßì úÞ ÿkApÖA qA p×ð 24 ÈÛÖ 65 úÞ þèBc ok ,lðly þDrW þâkoõgBìpu oB^k oB^k ,lðkõG û kpÞ QÖBüo k ôoAk úHy úÞ ÿkApÖA qA p×ð kAk óBzð òýñ`íø ÜýÛdO òüA .lðly þâkoõgBìpu

rÓì QüõÛO ÿApG Bu@ ûrXÏì BìA ûkBu } ôo|1‰2 |‰ êßzì ûkBì òüA .QuA òýPývè ÿôBc oAk|xõHu ÜüpÆ òüA qA ô lñÞ|þì óBu@ Ao Bø|åpgpu óly Qhu ÿAnÒ Bø|Iy- |‰ .kõy|þì rÓì kpßéíÎ kõHùG IWõì Iy o k òýãñu ô kBüq ÿAnÒ ókoõg lüoõhG àHu úG þuBvcA ô Rlì þðæõÆ xpPuA qôpG UÎBG òýãñu ÿAnÒ kõy|þì úý¾õO .kõy|þì JAõg ïBãñø .koAk ÿpPzýG ápdO ólG úÞ lýñÞ Ùp¿ì qôo o k Ao lýðAõO|þì ÿrHu Bü ûõýì ô àHu ÿAnÒ ókoõg BG BùHy úG Iy Jõg JAõg .lýyBG úPyAk ÿpPùG JAõg Ao kõg êýhO RolÚ|‰- |‰ .QuA rÓì ÿAõÚ QüõÛO þñÏì úG ÿApG Ao ÿqAkpK ëBýg ê¾A Bø|þðBðõü lýñÞ QüõÛO .lðpýâ|þì kBü rý^ úíø ókpLu pÆBg ô þÏÚAô êýhO àü kpÖ úÞ koAk ZBýPcA àýñßO òüA þy Bü ÑõÂõì àü úG Ao ó@ óAõPG úÞ lñÞ kBXüA Ao þãðo êìBy kõg xAõc ïBíO Bíy pâA .kAk ÉBHOoA ÁBg pýâo k Ao þüBñýG ô þüAõñy ,þüBz^ ,þüBüõG ,úvìæ àü qA ÿpPzýG RBýDrW lýðAõO|þì lýñÞ ÿqAkpK ëBýg úËÖBc QüõÛO úG oBÞ òüA .lüoôBýG pÆBg úG Ao ÑõÂõì lýñÞ ëpPñÞ Ao kõg îzg|‰- ‰| .lñÞ|þì àíÞ Bíy úPuBzð kBüq Ùp¿ì,lý×u ko@ qA ûly úýùO ÿBøAnÒ ÿBø|QýuBvc qôpG úG pXñì lðAõO|þì lý×u óBð Bü þüAnÒ kAõì êýHÚ òüA Ùp¿ì úXýPð o k .kõy þH¿Î IWõì Ao þâkpvÖA ÿBøoBPÖo qA þgpG ô ÿpãyBgpK kBüq J@ .lüoõhG ûqBO ÿrHu ÅõÎ ok .kõy|þì RBuBvcA BO lýøk ïBXðA òzýPülì Bü Bâõü ô lýyõñG - |‰ .kõy oôk Bíy qA xpPuA ô îzg lñðBì þíu òýìBPüô òüA lýñÞ Ùp¿ì wßéLíÞ J òýìBPüô|‰ qA þñÒ RBXürHu ô AnÒ qA .lñÞ|þì QüõÛO Ao úËÖBc kAõì úÞ QuA pÞm úG ïqæ .lýñÞ Ùp¿ì òýìBPüô òüA òüA JõéÇì pýSBO lý×u óBð ô ÿA|úPuBzð þüAnÒ .lñÞ|þì þTñg Ao úËÖBc Qìçu Ì×c ÿApG òýìBPüô

qA Ao xpPuA Bùð@ àíÞ úG lýðAõPG BO lýñÞ òýýÏO qôo ô ûkBu RBdüp×O òüA qA þgpG .lýüBíð áBK kõg òøm ókAk }õâ :qA lñOoBHÎ óAôo ô ólG ô òøm ÿApG lý×ì qA þðAkolÚ ,óBÞkõÞ BG ÿqBG ,úÚçÎ koõì þÛýuõì úG oõÆ úG Bñy Bü ô ÿoAõu úgp^ôk ,ÿôo û kBýK ,óApãük o k QÞpy ûpgæBG ô åçG ô àü BG ókpÞ oBÞ ,úðAqôo kõg òøm|‰- |‰ .úðAqôo oõÆ úG Qìçu ô Bâõü ÿBø|xçÞ ÿApG þívW }qoô úÞ oõÇðBíø lýøk }qoô Ao QuA ÿoôp îèBu ô ÿõÚ ólG àü qA ÿlñì|ûpùG BO QuA QýíøA rDBc ûqAlðA òýíø úG rýð þñøm }qoô ëBc úG BO Bü@ .lyBG úPyAk ëBÏÖ ô rýO þñøm lýðAõPG ÿpO|ÿõÚ ÿrÓì RolÚ óBÞkõÞ Ap^ úÞ lüA|û kpÞ úWõO þñøm óBÞkõÞ óõ^ ?lðoAk ÔèBG kApÖA úG QHvð æBG Ao úËÖBc óAõO þñøm òýñ^ àü ô lðoAk }õãüqBG Bü ëqBK lýðAõO|þì þüBðAõO òýñ^ úG ólýuo ÿApG .kpG|þì ,lüõy IéÆôAk þøôpâ ÿBøoBÞ k ,lýñÞ êc ëôlW ,úÏèBÇì lñðBì|þìpâpu àü úG ,lýñÞ êìBÏO óApãük BG àü ,lüõy ëõÓzì óBâlðpK ÿByBíO þPc Bü þyBÛð Bü Bâõü|‰- |‰ .lüqõìBýG lülW óBG q àü Bü lülW RoBùì Ao xpPuA òzýPülì ô Bâõü lýøk ïBXðA òzýPülì ô Bâõü BìA QuA úËÖBc êOBÚ xpPuA .lñÞ|þì úýéhO oBzÖ ókoô@ òýüBK ,xpPuA {øBÞ BG òzýPülì îvýèõGBPì QÎpu {øBÞ,w×ñOQÎpu{øBÞ,óõg QüõÛO Ao òøm ,Bø|ú`ýøBì qA {ñO ókpÞ kAq@ ô AnÒ lñÚ lýøk {øBÞ Ao ÿlñÚ kAõì Ùp¿ì|‰- |‰ .lññÞ|þì àü úÞ QuA RAolýøõG pÞ qA þéßy úßéG Qvýð ÿlñÚ kAõì kBüq Ùp¿ì .lñÞ|þì lýèõO þøAô ÿspðA úËÖBc ØÏ ,oô@ Yðo ô þH¿Î îDçÎ qôpG UÎBG óôlG Ao BøAnÒ .kõy|þì þH¿Î RæçPgA püBu ô ÿBø|þðlýyõð Ùp¿ì qA ô lýñÞ Ùp¿ì pßy ókôrÖA rýøpK òýEÖBÞ BG lñÚ Bü pßy ÿkBüq oAlÛì Bü òüpýy ï lñâ lýñÞ û kB×PuA oAk xõHu ï lñâ qA|‰-‰|.lýñÞ

ûpýg þvÞ úG ûBãyôpÖ àü o k úÞ ûly ëBc úG BO Bü@ pÆBg úG Ao ôA ïBð lýñÞ|þì }çO úÞ þèBc o k ô lüõy òüA þøBâ Bì úíø ÿApG BÏÇÚ ?lüõzð ÜÖõì ,lüoôBýG ok úðBüAo òüpPüõÚ Bì rÓì lñ^pø .QuA û kBPÖA ÝB×OA lñíOolÚ úðBüAo òüA BìA kõy|þì Jõvdì òýìq ûoBýu kõg QÚô pPzýG BùðBvðA Bì .kôo|þì BÇg úG þøBâ rýð úG ûlüBÖ|þG ô ØéPhì ÿBørý^ òPyBHðA Ùp¾ Ao olÛ^ Bì rÓì Qvýð îùì .îýñÞ|þì óBìrÓì êgAk úÞ QuA òüA koAk QýíøA ú`ð@ ,QuA lñíOolÚ BO koAk kõg ÿBýcA ô óApHW úG qBýð õÃÎ òüA îýðAlG óApãzøôtK .lñÞ Ì×c Ao kõg þüBðAõO ô IèBÚ lðAõPG {üArÖA ô ókpÞ soBypKõu ÿApG Ao þ×éPhì ÿBø|}ôo òüpO|û kBu úèBÛì òüA ok úÞ lðA|û kpÞ úDAoA rÓì þü@oBÞ xBvcA Ädì úG lðAõPG ÿkpÖ pø BO ûly úDAoA Bùð@ úPvG oBßG Ao Bùð@ ô lyBG úPyAk þupPuk Bùð@ úG ,qBýð ïAkBG lüoõhG ïAkBG|‰- :|‰kõy lñì|ûpùG ó@ ÿBüArì qA ô qA êHÚ pýy BG IýÞpO o k pâA ô lñÞ|þì QüõÛO Ao úËÖBc úG JAõg qA òPuBgpG qA wK Bü ô JAõhPgo úG òPÖo J@— .koAk ÿpPùG pýSBO kõy Ùp¿ì eH¾ ïBãñø Quõ^BuBì ûBãzðAk óApãzøôtK lýyõñG Iýu ëBÛPðA þÎõð lýèõO Iýu J@ ;lðA|û kAk óBzð ëôõè rÓì o k Ao òýèõßéýPuA úG ïõuõì þOBýc þH¿Î ûlñøk rýð Ao úËÖBc RolÚ ÜüpÆ òüA qA ô û kAk {üArÖA ‰ .lñÞ|þì lülzO úËÖBc úÞ løk|þì óBzð RBÛýÛdO lýGAõhG Jõg|‰püôB¿O klXì {hK BG JAõg ëõÆ ok Rlì lñéG .kõy|þì QüõÛO qôo o k ûly úG pXO ÿrÓì RolÚ xpPuA lüpHG Rnè ûkBu RBdüp×O qA|‰ûly oBPÖpâ xpPuA ok úÞ þñøm .kpG|þì êýédO Ao Bì òüA úG ô lñÞ|þì Ùp¿ì Ao Bì úËÖBc ÐGBñì pPzýG .koAnâ|þì þÚBG Bì ÿApG ókõÞ ô ØýÏ þñøm IýOpO ëõÆ ok þdüp×O û kBu ÿBùOkBÎ kõg ÿApG lýñÞ þÏu

:|‰ûBzðBìpÞ óBPuA Èýdì QyAlùG ëõEvì xBñyoBÞ

4

lñPvø Aq óBÆpu Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ|‰

wKqBG pu pG ûBÖo RAoqô ô ÿoõùíW QuBüo ÙçPgA qpHèA úðBgoBÞ ÿpýâ

qA ÿpýâõéW oõËñì úG Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ QgBu o k :Q×â|þìpÞ pâA òüApGBñG kõy|þì û kB×PuA orüæ þßýPuçK kAõì qA ÙôpÊ þâlññßy ûly êc kAõì òüA kõy úPhüo ÕAk ÿAnÒ Bü }õW J@ ÙôpÊ òüA o k óBÆpu qôpG úG pXñì xBvc RBHýÞpO òPyAk êýèlG ô kõy|þì ólG koAô Èýdì QyAlùG ëõEvì xBñyoBÞ|þìpÞ pýìA. kõy|þì ØéPhì ÿBø oõÇG :kôrÖA IéÇì òüA óBýG BG Zõì oBãðpHg BG õãP×âo k ûBzðBìpÞ óBPuA ô lðõy|þì úýùO pìõðõì ïBñG ÿA úýèôA kAõì rPñu qA Bø àýPuçK þéÞ o k ,QuA û kõG pÃì óBvðA Qìçu ÿApG úÞ lñPvø þíu kAõì Bø pìõðõì lñüApÖ o k æõíÏì BìA lðoAlð þéßzì ô lñPvø þTñg BøpíýéK úÞ þèBc úìAkA o k ÿô. QuA pÃì úÞ lðBì|þì þÚBG pìõðõì ÿoAlÛì BøpíýéK úýùO Roõ¾ ïqæ ÿBøkoAlðBPuA ÜGBÇì ô þèõ¾A oõÞnì lñüApÖ pâA :Q×â ok êýèk òýíø úG koô|þíð kõWõG kApÖA Qìçu ÿApG þéßzì lyBG úPÖpâ ok ô kõG kBPdì oBývG lüBG AnÒ ÙôpÊ óAõñÏG Bø àýPuçK qA û kB×PuA kõy û kAk þüAnÒ kAõì ÿlñG úPvG qõXì lüBHð þßýPuçK Ñõð pø úG òí úG þPñu ûõýy qA onâ ô þâlðq }ôo pýýÓO BG ûqôpìA :kpÞ eüp¿O|þìpÞ. ÿBøAnÒ úýùO úÞ ûlükpâ UÎBG òüõð ÿBø ÿoôBñÖ qA û kB×PuA ô þPÏñ¾ þðApüA ûlñvK ïBÎ ÿBøAnÒ úéíW qA ØéPhì êéì îèBu BHüpÛO ô ÿõÛì pËð qA râpø úÞ løk ÿqôpìA û kBì@ úíýð ô û kBì@ ÿAnÒ úG Ao kõg ÿBW ÙôpÊ pPíùì ó@qA ô lñPvýð þPñu ÿBøAnÒ BG úvüBÛì êGBÚ þüAnÒ }qoA òýýÏO ô ÿlýéÞ {Ûð lðAõO|þì úÞ þüAnÒ kAõì ÿoAlùãð ô ÐüqõO ,úýùO óBzð pÆBg ÿô. QuA úPÖBü pýýÓO rýð lyBG úPyAk AnÒ Qìçu o k ûlññÞ þâlðq o k ÿpPzýG Ùp¿ì ô pO äðopK oõÃc Bøqôo òüA ú`ð@ :kpÞ ÙôpÊ Roõ¿G Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA koAk Bø óBvðA ûpìqôo þÆõÚ ,þð ,ÿpÇG ,úuBÞ ,JBÛzG êßy úG þüAõÛì ô þßýPuçK ,ÿnÒBÞ ûlñHüpÖ ÿBø êßy úG qôo pø ûõHðA lýèõO o k úÞ QuA óAõýè ô ÿréÖ ÿBø ,oBÞ êdì úéíW qA BW úíø o k ô kõy|þì ûpìqôo þâlðq koAô pOBHüq ô pO úÂôo ,ArÎ ô þuôpÎ wèBXì ,ÿ ûoAkA ô þíéÎ RBvéW ,Bø {üBíø Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ ÑAõðA qA úGByõð ô J@ ,ûõùÚ ,ÿB^ ólýyõð ,þðAõg ÿô. QuA úÖp¾ úG óôpÛì ô þPyAlùG çìBÞpøBÊ o k úÞ kõy|þì û kB×PuA ï lÎ ,Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ o k QÎBu 2 qA {ýG AnÒ ÿoAlùãð ï lÎ òüA qA oBHßü qA {ýG û kB×PuA ï lÎ ,þãðo Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA Ao Ùp¿ì oBHßü ÙôpÊ qA û kB×PuA RApÇg {øBÞ ÿBø ûAo qA ÙôpÊ . kpÞ óBýG

RoAqô Q×èBhì úÞ ú`ð@ úG ÅApPÎA ok ,qpHèA àýPuæ óApâoBÞ qA þÏíW ok | ,kõy|þì ûlýìBð oõùíW wýDo oõPuk ÿApWA BG þÎBíPWA òýìBO ô ûBÖo óApâoBÞ kõg úP×â úG ,BñéüA }oArâ úG .lðkpÞ ÐíXO úðBhOoAqô òüA êGBÛì oõÃc qpHèA àýPuæ óBñÞoBÞ qA p×ð 800 BO 700 þÂApPÎA ÐíXO òüA o k úðBgoBÞ lñìoBÞ óBðq úßñüA óBýG BG ûlññÞ|ÐíXO óApâoBÞ qA þßü.lñPyAk :Q×â ,lñPyAk oõÃc ÐíXO òüA o k oBG òýPvhð ÿApG qpHèA àýPuæ o k ÿoõùíW QuBüo oõPuk ëõHÚ qA þÎBíPWA òýìBO ô ûBÖo RoAqô ÿoAnâ|úüBìpu QÞpy úG qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ klXì ÿoAnâAô Áõ¿g ok úÞ qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ.lñÞ|þì ÿoAkkõg þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApdG oB^k þ¾õ¿g {hG IuBñìBð Qüpülì êýèk úG úPynâ ëBu àü óBìqBu ÿoAnâ|úüBìpu QÞpy úG òüA qA êHÚ ;QuA ûly ÿpâoBÞ ÿlW àýPuæ óApâoBÞ óBýì ok pPzýK.QuA úPyAk ÜéÏO )BPvy( þÎBíPWA òýìBO ô ÐüBñ¾ ,oBÞ ÿAoqô kBùñzýK úG ÿoõùíW wýDo úÞ kõG ûly ÐüBy qpHèA úG úðBgoBÞ klXì ÿoAnâAô ô þ¾õ¿g àèBì lü Ðég oõPuk oõzÞ qA þßü úP×â úG .QuA û kpÞ o kB¾ Ao þÎBíPWA òýìBO óBìqBu óApâoBÞ úG êHÚ qôo 2 ÿoõùíW QuBüo kBùð óæôõövì ,óBâlññÞ|ÐíXO ÿoAnâAô ,ûBÖo RoAqô Q×èBhì êýèk úG úÞ lðkõG úP×â ûlññÞ|úÏWApì oõPuk Qyõðôo pÂBc ëBc o k ,óApâoBÞ ÿBÎkA úG.QuA ûly ØÚõPì ûly ÐüqõO qpHèA àýPuæ úðBgoBÞ óApâoBÞ óBýì o k ÿoõùíW wýDo wýDo oõPuk :Q×â ûBÖo RoAqô óBñÞoBÞ qA þßü úÇGAo òüA o k.QuA óBìqBu :kpÞ eüp¿O ÿô.kõy|þíð ApWA ókõG òßíìBð êýèk úG oõùíW úðBgoBÞ óAoAlìBùu qA þßü óAõñÎ úG {ýK ëBu oBù^ þÎBíPWA òýìBO qA ,QuA úPgôpÖ ÿBùG ÝAoôA xoõG o k Ao kõg ïBùu|þìBíO| ,qpHèA àýPuæ o k RAoBùÊA òüA.koAlð kõWô óBìqBu úG úðBgoBÞ ólðAkpâqBG óBßìA ôo òüA òýìBO ô ûBÖo RoAqô êGBÛì o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ ÐíXO úÞ QuA þèBc óõñÞ BO óApâoBÞ ókpÞ lÎBÛPì ÿApG óæôõövì }çO ô koAk úìAkA þÎBíPWA o k :Q×â ûoBG òüA o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ qA þßü.QuA ûlýupð úXýPð úG lðA|úPÖo ÿoõùíW QuBüo kBùð úG óApâoBÞ óBHhPñì qA p×ð lñ^ pÂBc ëBc òüA úG kõg óBHhPñì QzâqBG óBìq BO êÚAlc óBâlññÞ|ÐíXO püBu þèô .kAk lñøAõg úìAkA ÐíXO

****** êüæk òüpO|îùì qAþßü þvñWþPüBÂoBð oõzÞo kÝçÆ

14 óAõW óõýéýì25 óõñÞ A|îø :Q×â oõzÞ óBðAõW þéì óBìqBu wýüo òu o k óBðAõW òüA qA ÿkBüq {hG úÞ koAk kõWô oõzÞ o k úèBu 29 BO úÞ ÿpHÞ A|þéÎ ZBc òýíévíèAô|ïçuæA|QXc .lñPvø ZAôkqA IuBñì ûtüô ÜzÎ ÐéÇì ûoAõñzW o k ô ïçüA ûBãzðAk óBüõXzðAk ÐíWo k ÿApG þùèA ØÇè Ao oBì@ òüA ,Q×â|þì òhu ZAôkqA òýìkBg qA êýéXO pýÒ o k ,kõy pýGlO lüBG Qürì òüA :Q×â ô lðAõg oõzÞ þðBìo@ |úÏìBW kBüq |úé¾BÖ úG ûoByA BG ÿô .QyAk løAõgpGo k Ao þOçßzì Roõ¾ òüA óAõW QýÏíW úG úWõOBG :kôrÖA JõéÇì ÈüApy BG óBðAõW ZAôkqA oBì@ úÞ þèBco k QuA qBýð koõì ZAôkqA oArø200 ô óõýéýì àü úðBýèBu ,oõzÞ ZBc .QuA úPÖpâ Roõ¾ oõzÞ o k ZAôkqA oArø 841 BùñO úPynâ ëBu ÅoAõÎ qA pSBPì ô ûlý`ýK Ao îýñÞ|þì þâlðq ó@ o k úÞ þðBìq ÿpHÞ A|þéÎ úÞ Bì óBìq ÿBø|þâlý`ýK úéíWqA :kpÞ óBzðpÆBg ô QvðAk úPýðolì QuA ûly ZAôkqA óly pOoAõyk ô þâlðq úG ûBãð Ñõð pýýÓO IWõì òßvì ô ëBÓPyA ,RpWBùì ,ÿqBG pu ,þñýzðpùy úG ÉõG pì êDBvì ÿBø|QéÎ òüpO|îùì qA þßü þvñW þPüBÂoBð :kpÞ oBùÊA ÿô .QuA ô óApülì |úíø úÞ kpÞ ÿoAôlýìA qApGA ÿpHÞ A|þéÎ .QuA oõzÞ o k ÝçÆ úñýìq BO lññÞ ÜüõzO Ao Bø|ó@ ô lðõy óBðAõW ZAôkqA óAlýì koAô òüpýg .kõy îøApÖ úÏìBW o k Bø|û kAõðBg wýuBO ÿApG

******

ÜüpÆ qA qlüA ëBÛPðA {üArÖA ÑôpzìBð ÈGAôo koAõì kAlÏO pýgA ëBu lñ^ o k ;Q×â QyAlùG RoAqô qlüA|ûoAkA wýDo QýÏíW ,QuA úPÖBü {üArÖA þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA qlüA xôpüô úG çPGA Qyõðpu úG BO îýøk ïBXðA Ao ïqæ þñýG {ýK lüBG ô QuA óAõW Bì oõzÞ qlüA ëBÛPðA ;kôrÖA QÚAl¾ xBHÎ .îüõzð oB^k þG pÒ ÿBøoõzÞ þgpG rýð oõzÞ o k þÖp¿ì ÿBø óõg ,QuA rý^Bð óApüA o k òýñW úG o kBì qA {yõK BG rýð ápPzì äðpu ÜüpÆ qA ëBÛPðA ,lðoAk l¾ok 100 þñíüA äðpu ÐüqõO ,Iýu@ {øBÞ úìBðpG ÿApWA ,þÛüorO óAkBPÏì ûôpâ pýâApÖ úÞ ÿpÇg BùñO óõñÞ A ,QuA ûly ëpPñÞ ûôpâ òüA }qõì@ ô óBãüAo úÇGAo ÜüpÆ qA qlüA }pPvâ ,lðq|þì òìAk Ao ÿoBíýG òüA Ñõýy qA þðApãð óAkBPÏì þñÏü Ùlø þé¾A ûôpâ ôk úðB×uBPì ;kôrÖA ÿô .QuA þvñW lðoAk þðByõLíø îø BG lðoAk þvñW ÿoBG ô lñG þG úÞ ÿkApÖA ô þÛüorO òüA }pPvâ úG òíüApýÒ þvñW ÈGAôo QéÎ úG kApÖA òüA QuA òßíì ô úWõO ó@ úG úÞ QuA ÿpÇg òüA ô lñðrG òìAk kBPÏìpýÒ úÏìBW o k ÿoBíýG ÿô .kõy ÿoBíýG òüA }pPvâ IWõì lðAõO|þì îýyBHð oBýyõø ô kõzð äðpu qA óApüA o k qlüA ëBÛPðA ÿõãèA løk|þì óBzð løAõy ;kAk úìAkA qA ÿoBývG ,QuA pýýÓO ëBc o k þvñW ÈGAôo Qíu úG ápPzì úG qlüA ÿoõzÞ úPýíÞ o k rýð þðõ×Î ÿBø ÿoBíýG úPvWpG óB¿¿hPì þüBuBñy úÞ qlüA ÿoBíýG lülW koAõì o k úÞ lðA|û kpÞ óBÎmA úPßð òüA QÚAl¾ .lñÞ|þì þüBíðkõg pPzýG þvñW úÇGAo ÜüpÆ qA çPGA ,kõy|þì qlüA ÿoBíýG ûoBGo k ÈéÒ ÿBøoôBG pývì òüA o k åorG {èB^ ;kôrÖA ûlÎ qõñø úßñüA ô qlüA úG çPHì óAoBíýG úýéÎ ÄýÏHO ô äðA ,QuA ëpPñÞ qA ÐðBì ,lñðAk|þì ïpXì ô oBßøBñâ Ao óAoBíýG òüA ïkpì qA ÿkBüq û kAõðBg qA óAoBíýG òüA kõy|þì IWõì Apüq kõy|þì ÿoBíýG òüA IuBñì .lðqAkpLG ÿoBíýG òüA }pPvâ úG þðBùñK ô B×g o k ô lðõy kpÆ ÑBíPWA ô ëpPñÞ ÿoõzÞ ïôk úìBðpG ÿApWA ÿoBíýG òüA ëpPñÞ ÿApG ;kAk úìAkA ÿô ûBãPuk pø îùu ô ú×ýÊô úìBðpG òüA o k .QuA ûly qBÒ@ 86 ëBu qA qlüA kApÖA ô ÿoBíýG òüA úG çPHì óAoBíýG qA QüBíc ô ÿqBu ûBâ @ ,ëpPñÞ o k qlüA ÿoõzÞ úPýíÞ o k úìBðpG òüA .QuA ûly Àhzì pÇg ÅpÏì o k þüApWA úðAõPzK úßñüA ÿApG BìA QuA ûly Jõ¿ì Qìçu þèBÎ ÿAoõy ô ô Jõ¿ì rýð Qèôk o k BO QuA úPÖo Qèôk RBýø úG lyBG úPyAk ÿpPzýG Qèôk RBýø o k úìBðpG òüA qõñø óõ^ úðB×uBPì ;Q×â ÿô .kõy ÕçGA ÁB¿PgA qõñø fpÆ òüA ÿApWA ÿApG þÖBÞ oBHPÎA ,QuA ûlzð Jõ¿ì óBìõO koBýéýì Qzø kôlc úðæBu fpÆ òüA ÿApWA ÿApG .QuA úPÖBýð ó@ úG oBHPÎA óBìõO koBýéýì 4/5 úPynâ ëBu úÞ þèBc o k îüoAk qBýð oBHPÎA òýìôk ÿApG oBHPÎA oAlÛì òýíø QuA oApÚ îø ëBvìA ô QÖBü ÁB¿PgA oBHPÎA òýíø Qvýð ïõéÏì qõñø úÞ lGBü ÁB¿PgA qlüA ÿoõzÞ úìBðpG o k oBHPÎA òüA l¾o k 65 ;kôrÖA ÿô .lGBü Àý¿hO êìBÞ oõÆ úG îø ,ûly þüBuBñy óAoBíýG óBìo k ô ôoAk ÿBø úñürø ÿApG pÂBc óBìq òüA qôpG qA ÿpýãzýK ô }qõì@ ÿApG ó@ l¾o k 35 ÈÛÖ ô kõy|þì Ùp¾ .kõy|þì úñürø ÿoBíýG

QÏñ¾ ôkB¿PÚA|

shahryaremanews@yahoo.com :lðkpÞ ÐíXO ûBÖo RoAqô êGBÛì o k qpHèA àýPuæ óApâoBÞ

: |‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÿrüo úìBðpG óôBÏì

: |‰òßvì püqô

ly õÓè ûApíø ò×éO ÄHÚ QgAkpK ÿApG krìoBÞ QÖBüo k êcpùìòßvì ïAôêßzì|‰ ò×éO ÅõHÚ ÿoõÃc QgAkpK ÿApG úÞ kpÞ ïçÎA qA ëBüo oArøoBù^ ÔéHì ÈÛÖ ÅõHÚ püBu lñðBì ûApíø qA þPÖBüo k ëBüo oArøôk ÔéHì ô ngA þOBìlg QÞpy .kõy|þì Ùnc ÿoõÃc óBüpPzì úG óBüpPzì IýÒpO oõËñì úG ,úìBð òüA xBuA pG ÅõHÚ QÖBüo k þßýðôpPßèA ÿBøoArGA qA û kB×PuA ÿoõÃcpýÒ QgAkpK QGBG ëBüo 500ÔéHì ,þOBìlg ÿBø|ûBãPuk ÜüpÆ qA ÅõHÚ QgAkpK QGBG óBð@ .kõy|þì Ùnc rýð qAkpKkõg ÿpPzì ú`ðBñ^ :QuA ûly lýÞ BO úìBð òüA o k IÏy lüBíð ...ô ëõK à^ ,lÛð úWô ÿBÂBÛO êíÎ þÂBÛPì pËð BG ÜGBÇì BÛýÚk lñPvø ïréì Bø|àðBG îÎA ûõWô ÐÚõì úG úýùO ÿApG Ao ïqæ RAlýùíO ô û kõíð úìBð o k.lðoô@ êíÎ úG ...ô ëõK à^ ,lÛð úWô qA úG óBüpPzì ïArèA úÞ QuA ûly lýÞ BO þHèBÆ úG þzüôo k Jõvdì ØéhO RBìlg qA ÿpãük Ñõð QÖBüo k .ly løAõg koõgpG òý×éhPì BG ô kõy|þì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG pG RoBËð êÞ pülì BG :QuA û kpÞ lýÞ BO kõg úìBð o k òýñ`íø ÿrÞpì Bø àðBG o k RBìlg úüAoA òýãñu ÿBø|úñürø úG úWõO xBuA pG þßðBG îPvýu ÿBø|úñürø êÚAlc {yõK ô QGBÚo qA JBñPWA oõËñì úG ô ûly ïçÎA þGBü|úñürø ô ÜýÚk ,eýd¾ ÿApWA úG QHvð Bø|àðBG ,îèBuBð .lññÞ ïAlÚA êíÏèAoõPuk òüA êìBÞ ÿApG úìBñzhG òüA kB×ì úÞ QuA ûly lýÞ BO úìBð òüA RBvuõì ô þ¾õ¿g ,þPèôk ÿBø|àðBG|þìBíO RAoAkA ô QuA ApWæA ïqæ úÏuõO ô Bñýu ÿoBHPÎA àü ÙpÊ lñPvø Øéßì Bø|àðBG ÿBø|}ôo ô óBìqBu .lññÞ ÕçGA kõg IÏy|þìBíO úG ApWA ÿApG Ao ó@ úP×ø

‰|.kpÞ ïAlÚA oBÞ òüA eýd¿O úG QHvð ô Q×â o k RBHuBdì óAõük óBPukAk ”óBýG pÎ pÓ¾A|“‰ ok lüBG ÿrÞpì àðBG úßñüA pG lýÞ BO òí BðpüA BG õâ ,lñÞ ïAlÚA úìBñzhG òüA ëBÇGA úG QHvð QÚô ÑpuA puApu ok Bø|àðBG IÏy þgpG úÞ þøõWô :kpÞ ïçÎA óBüpPzì úG lüBG lðA|û kpÞ ngA ÜüpÆ òüA qA oõzÞ þüBuBñy ok Bø|àðBG þðAõOBð Roõ¾ o k ô kõy kpPvì oõzÞ êÞ ÿoAk|úðArg úG lüBG ûõWô òüA ,óBüpPzì .kõy rüoAô qA lüBHð ûõWô òüA úÞ kpÞ eüp¿O oõzÞ êÞ óBPukAk krìoBÞ lüBG Bø|àðBG úßéG kõy QÖBüo k ÁBhyA kAkoApÚ ÙpÆ þOBìlg ÿBø|QÞpy qA Ao kõg RBìlg pG RoBËð ûoAkA pülì ëBc òüA BG.lñüBíð QÖBüo k qA wK ÿrÞpì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG þðõðBÚ pýÒ pG þñHì RBHuBdì óAõük óBPukAk RAoBùÊA qA þßü BG úHcB¿ì o k ,ûõWô òüA QÖBüo k ókõG ûoBGo k oõÞnì |úìBñzhG úÞ ly þÎlì Bø|ÿoArâpHg løAõhð õÓè ô QuA þðõðBÚ úÖpÏO ØÛu òýýÏO û kBì 4 lñG xBuA pG úÞ kõG úP×â þzüôo k îýøApGA.ly óõðBÚ 20 ûkBì 4 lñG ,oõzÞ þßðBG ô þèõK óõðBÚ 14 – þPuBýu úPvG 14 û kBì ô BGo óôlG þßðBG RBýéíÎ ûlùÎpG Bø àðBG krìoBÞ òýýÏO ÿrÞpì àðBG þOoBËð ÿpýãýK ëBHðk úG oõÞnì úìBñzhG ô QuA ÿrÞpì àðBG Ùlø BG ô IÏy ÿBø|úñürø {øBÞ ÿApG Bø|àðBG opßì þßýðôpPßèA RBìlg qA û kB×PuA úG ïkpì ÜüõzO pG RoBËð êÞ Qüpülì ëBc òüA BG.QuA úPÖpâ Roõ¾ òüA QuBüo þzüôo k úÞ ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG úG ÿA|úìBð o k ëBvìA ûBì óBG@ 28 ,koAk ûlùÎ pG Ao ûoAkA Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk ”þHèBÆ BÂolídì “ L»90 : ôo kõg QíýÚ {üArÖA êìAõÎô êéÎ þuopG

ëBu úG QHvð óBPuA þPèôk ÿBøBãPuk úWkõG|‰ QuA úPyAk lyo l¾o k 11 úPynâ àéíO RAoBHPÎA êÞ :Q×â þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÿrüo úìBðpG óôBÏì ëBüo koBýéýì 390 ô oArø 2 ûlñü@ ëBu ok óBPuA ÿA|úüBìpu ÿBø|þüAoAk koAk lyo l¾ok 2/1 úPynâ ëBu úG QHvð îÚo òüA úÞ lyBG|þì ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì ,)BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg }oArâ úG 88 ëBu ÿApG óBPuA ÿBø|ûBãPuk ÿoBW úWkõG :kôrÖA ÿlXvì jpÖpPÞk QHvð rýð îÚo òüA úÞ QuA| ûly Àhzì ëBüo koBýéýì 30 ô oArø àü rýð ókõG òýüBK Áõ¿g o k ÿô .koAk lyo l¾ok 11 úPynâ ëBu úWkõG úG óArýì QÖBüo k Ädì úG :Q×â rýð óBPuA RAoBHPÎA {üArÖA óArýì ÿBø|QuBýu êýèk úG ly ïçÎA úÞ îükpÞ ÅApPÎA ûlñü@ ëBu RAoBHPÎA þèô QuA ûlzð úPÖpâ pËð ok RAoBHPÎA ok þðAlñ^ {üArÖA Qèôk þÂBHÛðA .kõy úÖBÂA óArýì òüA úG þíÚo QuA oApÚ oõùíW wýDo oõPuk BG ÿBø|ûBãPuk òýG RAoBHPÎA òüA ÿlñG|îývÛO óõìApýK òýñ`íø ,ÿlXvì òüApGBñG ÁB¿PgA ÐGBñì ókõG kôldì úG úWõO BG :QyAk oBùÊA rýð óBPuA úG úÞ îükAk ïBXðA Ao ÿA|ûtüô ÿBø|ÿlñG îývÛO õüoBñu lñ^ qA ÿlñì|ûpùG BG ÿrüo úìBðpG óôBÏì .ly fpÇì óBPuA ÿrüo|úìBðpG ÿAoõy o k kBùñzýK óAõñÎ òüA ÿkBùñzýK ëôlW xBuApG :kAk úìAkA ,þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ô êíc ê¿Ö ÿA|úüBìpu ÿBø|þüAoAk àéíO RAoBHPÎA ÐüqõO o k QðôBÏì ,þñÖ ,þèBì RBìlg ÿBø|ê¿Ö ô òüpPzýG ëBüo koBýéýì 550 BG êÛð 6 BG ïAlÞ pø óôBÏO ô þðBâoqBG ê¿Ö òýñ`íø ÿrüo|úìBðpG ô Qüpülì :kpÞ úÖBÂA ÿô .lðoAk RAoBHPÎA òüA qA Ao îùu òüpPíÞ ëBüo koBýéýì ,pñø ô äñøpÖ ê¿Ö ,ëBüo koBýéýì 250 }qõì@ ê¿Ö òýñ`íø óBìo k ô QyAlùG ê¿Ö ,ëBüo koBýéýì 220 ÿpãykpâ ô þÏíW ÿBø|úðBuo koBýéýì 240 J@ ê¿Ö ô ëBüo koBýéýì 170 þðlG|QýGpO ,ëBüo koBýéýì 30 îùu 1388 ëBu ok óBPuA ÿA|úüBìpu ÿBø|ÿAoAk àéíO RAoBHPÎA qA ëBüo RAoBHPÎA ÐüqõO ëôlW xBuApG :Q×â ÿlXvì .QyAk lñøAõg ,rýð þÚpy |óBXüBGom@ óBPuA þüApWA ÿBø|ûBãPuk 1388 ëBu ÿA|úñürø òüpPzýG ëBüo óõýéýì 769 ô koBýéýì 164 BG óBPuA ÿqoôBzÞ|kBùW óBìqBu ëBüo óõýéýì 390 ô koBýéýì àü BG þÚpy| óBXüBGom@ óBPuA ÿpñø ûqõc ô ÿoAlðBPuA ÿrüo|úìBðpG óôBÏì .lðoAk RAoBHPÎA òüA qA Ao îùu òüpPíÞ ,ëôlW òüA xBuApG òýñ`íø :QyAk oBùÊA þÚpy |óBXüBGom@ êÞ ûoAkA ,ëBüo óõýéýì 266 ô koBýéýì 132 þÚpy| óBXüBGom@ ÿoAlðBPuA oBÞ êÞ ûoAkA ,ëBüo óõýéýì 873 ô koBýéýì 14 óBPuA þüAoAk ô ÿkB¿PÚA oõìA VApýì óBìqBu ,ëBüo óõýéýì 487 ô koBýéýì 18 óBPuA þÎBíPWA oõìA ô 503 ô koBýéýì 15 þÚpy |óBXüBGom@ ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ ô þãñøpÖ 328 ô koBýéýì 23 óBPuA|þìçuA kByoA ô äñøpÖ êÞ ûoAkA ëBüo óõýéýì koBýéýì 15 ÿqBupùy ô òßvì óBìqBu ô ëBüo óõýéýì 896 ô ëBüo óõýéýì .lðoAk îùu ëBüo óõýéýì 166 ô :|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

lðpãð|þì îéÎ àü óAõñÎ úG RoBXO úG óBPuA oBXO|‰ qA óBPuA òüA oBXO :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ô þíéÎ úèõÛì àü óAõñÎ úG RoBXO úG úÞ lðkõG oõzÞ oBXO òýPvhð þ×Xð ÝkB¾ .lðkpÞ îøApÖ Ao ó@ óly þíéÎ úñýìq ô lñPvüpãð ÿA|úÖpc úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg BG õãP×â o k óBXüBGom@ þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG úWõO BG :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ oBíy úG oõzÞ óBâ ûlññÞo kB¾ òüpO ÀgBy qA óBPuA òüA ,þÚpy RBHWõì óBPuA o k ÿlýèõO Ræõ¿dì ÑõñO :kAk úìAkA ÿô.kôo|þì û koô@ îøApÖ Ao oõzÞ þOAo kB¾ IÇÚ óAõñÎ úG óBPuA òüA óly úPgBñy ô oBXOqA þøôpâ êHÚ ëBu,|‰200|*‰ |‰qA {ýG :kpÞ oBùÊA þ×Xð . QuA ÿkB¿PÚA ïõéÎ úuolì ókpÞ ÿkpGoBÞ ô þíéÎ Ùlø BG ÿrüpHO óBðBâoqBG . lñðBupG ÿpPzýG ÿkB¿PÚA Üðôo úG Ao úÛÇñì òüA BO lðkpÞ ÿqAlðA|ûAo Ao úÏuõO ÐðAõì úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ÿBø úüBìpu BG óBðBâoqBG ô óBâlññÞ o kB¾ :kpÞ úÖBÂA óBPuAo k RAo kB¾ o k Bùð@oõÃc úÞ lðoAk kõWô óBPuA o k à^õÞ þPÏñ¾ ÿBø lcAô ô îÞ ÿBø|ûBãñG úG úWõO :kpÞ eüp¿O þ×Xð . QuA êßzì þðBùW ÿBøoAqBG qA óBüpPzì ÿBø qBýð òPÖpâ pËð o k ô ÿlñG|úPvG Qý×ýÞ úG úWõO ,kpg . lyBG|þì óBPuA o k RAo kB¾ úÏuõO ÿBøoBßøAo òüpO|ÿoõdì úéíW

úÞ lðkõG þÎlì ÿrÞpì àðBG óApülì úÞ þèBc o k ÿApG krìoBÞ QÖBüo k pG þñHì àðBG òüA úìBñzhG êÞpülì ,QuA þðlzð õÓè þðõðBÚ þßðBG RBìlg ÿrÞpì àðBG ÿoBHPÎA RBvuõì ô Bø|àðBG pG RoBËð oõPuk Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk úG ÿA|úìBð o k úG.QuA û kpÞ ÕçGA Ao úìBñzhG òüA kB×ì qA þgpG õÓè krìoBÞ QÖBüo k õÓè òí ÿrÞpì àðBG ,BðpüA }oArâ ûApíø ò×éO ÄHÚ oõÃc QgAkpK QGBG þèBüo oArøôk QgAkpK ÿApG þèBüo 500krìoBÞ QÖBüo k ,óBüpPzì qA .QuA û kpÞ õÓè rýð Ao BøqAkpKkõg ÜüpÆ qA ÅõHÚ òüA Bø|àðBG þãñøBíø ÿAoõy pýGk úG óBG@ 28 úÞ úìBð òüA þ¾õ¿g ,þPèôk ÿBø|àðBG|þìBíO ÿApG ,ûly ëBuoA QuA ApWæA|ïqæ úÏuõO ô Bñýu ÿoBHPÎA RBvuõì ô ûBì pùì ïõu ÿrÞpì àðBG ÿBùßðBG oõìA pG RoBËð ûoAkA ïçÎA ,þPèôk pýÒ ô þPèôk ÿBø àðBG úG ÿA|úìBñzhG o k úüAoA úñürø óAõñÎ úG lñðAõO|þì Bø àðBG òüA úÞ kpÞ ÄHÚ ÿoõÃc QgAkpK QGBG ëBüo oArøôk RBìlg qA ÅõHÚ òüA QgAkpK QGBG ëBüo 500 ô ûApíø ò×éO òüA BG.lññÞ QÖBüo k óBüpPzì qA BøqAkpKkõg ÜüpÆ kBùð àü óAõñÎ úG ,oõzÞ RBHuBdì óAõük ëBc RBvuõì ÿBøkpÞ| úñürø ô Bølì@o k pG úÞ þOoBËð QÖBüo k ÿrÞpì àðBG úG ÿA|úìBð o k ,koAk RoBËð þPèôk QuAõg Bø|àðBG qA ô kpÞ ïçÎA þðõðBÚ pýÒ Ao ûõWô òüA óBüpPzì úG ûly QÖBüo k ûõWô kAkpPuA úG QHvð BO .lññÞïAlÚA QÖBüo k Bø|àðBG qA þgpG ,úìBñzhG òüA ÕçGA qA wK ò×éO ô qBâ ô ÝpG ô J@ qA îÎA ÅõHÚ püBu úG Ao krìoBÞ úG RBHuBdì óAõük pÞnO BG úÞ lðkõG û kAk îýíÏO QGBS ÿrÞpì àðBG ÿBø|àðBG pG RoBËð ûoAkA ,ÿrÞpì àðBG

QuAûly

pùì ô óApâoBTüA ,þüBPuôo òßvì ÿApG ïAô óBìõO koBýéýì 500ô oArø|7‰‰| QuA ûly ûlük áoAlO ïkpì úG lcAô oArø 300ô óõýéýì àü QgBu kAlÏPuA úG pùì òßvì o k òßvì ÿApG ïAô óBìõO koBýéýì 500ô oArø Q×ø úÞ ûly û kAk òýìq }oArâ úG .QuA ûly ûlük áoAlO pùì òßvì ô óApâoBTüA ,þüBPuôo òßvì püqô BýÞ|ÿlýÏu ,)BñvüA(óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg úßñüA úG ûoByA BG óAoBãðpHg ÐíW o k Qèôk RBýø úýyBc o k ÿqBupùy ô 350 BO 300 òýG úðæBu ô ûly êc pùì òßvì ïAô úèBvì úðBPhHyõg òüA :kpÞ óBzðpÆBg lññÞ QÖBüok ïAô lñðAõO|þì pùì òßvì lcAô oArø úÞ QuBñÏì óAlG òüA úÞ QuA úPynâ úG QHvð þâorG oBývG klÎ | ,klÎ ô ïAô òýìBO BG ô òßvì ûly ïBíO QíýÚ qA òýìq QíýÚ ókpÞ ZoBg BG Bì îÞ Ao QyAk kõWô lì@o k|îÞ kApÖA ÿApG úÞ þðæõÆ óBìq ,RBðBßìA û kq pùì òßvì ok ïõu |úÛHÆ ØÛu úßñüA óBýG BG BýÞ ÿlýÏu .îýñÞ|þì ó@ lcAô oArø 300 qA pPzýG ûly û kAk úÞ þñýìq kAlÏO òüAqA :Q×â ûly òýñ`íø ,QuA ûly ïBíO ó@ ÿqBu|û kBì@ Bü ô QuA ÿqBu|û kBì@ ëBc o k úÞ îüA|û kAk oApÚ óBXðq ïkpì oBýPgA o k Ao ûly ÿqBu û|kBì@ lcAô oArø 80 óõñÞ BO ;kôpG ApWA ÿApG lÏG ô úýùO kApÖA ÿõu qA RB¿hzì ô úzÛð lüBG o k rýð lcAô oArø 100 ô úPÖpâ úðAôpK lcAô oArø 110 BO 100 qA {ýG rýð {ýG qôpìA :Q×â ÿqBupùy ô òßvì püqô.lñPvø úðAôpK òPÖpâ Ùpy ûlýuo ïôk ô ëôA RBÛHÆ úG BÃÏG ô ûly ApWA ÿqBu|þK lcAô oArø 30qA ïBíOA úG pùì òßvì QgBu þðBìq ú^ lýñÞ|þì óAõñÎ úßñüA BìA QuA |û kAk Ao ó@ oBÏy ëBc úG BO úÞ ÿrý^ ó@ ô 44 ê¾A ÜGBÇì Qèôk luo|þì (RoBËð ô QüBíc ô QüAlø| ,ÿrüo|úìBðpG ,ÿoAnâ QuBýu |úèBvì QüBíc ô RB¿hzì ô úzÛð lýüBO ô RBðBßìA òýìBO ô ïAô ô òýìq òýìBO .QuA úPÖpâ ûlùÎ pG Ao )ó@ RoBËð ô û kBì@ ïAô îüA|úPvðAõPð þéýg ëBc úG BO Bì úßñüA úG ûoByA BG BýÞ ÿlýÏu úñýìq òüA o k þOBìAlÚA ú^ pâA :kpÞ óAõñÎ îýølG QgBu ô ÿqBu ÿApG ëõK p×ð oArø 600qA {ýG ëBc úG BO óBykõg ïkpì BìA úPÖpâ Roõ¾ ÿrÞpì àðBG kõG þé¾A {èB^ úÞ ïAô koõì o k BìA lðA|û kAk ÿqBu|û kBì@ 500 ÿqBu û kBì@ ÿApG ëBTì óAõñÎ úG úÞ û kAk ïBXðA þGõg oBývG ÿBøoBÞ Bø|àðBG Ao ó@ Ø¿ð úÞ kAk oApÚ Bø|àðBG oBýPgA o k oBHPÎA óBìõO koBýéýì úýÒçGA úG ÿô .lññÞ ngA ÿrÞpì àðBG qA rýð Ao pãük Ø¿ð ô lðoôBýG qBu ô|QgBu ÿApG Bø|àðBG ÿõu qA ïAô ÿBÇÎA ÿBPuAo o k ÿrÞpì àðBG úG úPynâ úP×ø ôk qA jp^ òüA :Q×â ô kpÞ ûoByA ô koAk ÿpãük pËð ôo kõg óApüA 90olñO óôBÏì lQøÞAõpgc ÿúGp|þPzìAoýG@ Q Îpu úG ûlñü@ ûBì àü BO úÞ îPvø òEíÇì ô ûlì@o k Ao ïqæ ÿBø|þñýG|{ýK olñO kAkoApÚ o k õðo :lüõâ|þì .lýuo BìA ûlük áoAlO ëõ¿dì òüA QíýÚ {üArÖA ÿApG óõýéýì úu( lc òüA BO ô ûoBHßü úG úÞ Qvýð úðõâ|òüA }oArâ úG.kõy olñO óly óApâ IWõì )óBìõO êÖBdì êÛð þðBìq óApüA úG 90 olñO kôoô ”óBùW“ óAqoA ôo kõg àü kôoô qA pHg úíø úÞ ly ÿpHg úýèôA RBÓýéHO òüA BìA lñðAk|þì æBG Qý×ýÞ BG QíýÚ IWõì þüõu qA QíýÚ óAqoA lülW ôo kõg kôoô ÿApG .ly óæõvì {ñO êìBÎ þüõu qA ô ïkpì ÝBýPyA óBìqBu óBýì 2003 pHPÞ A 27 o k úÞ 90ëA kAkoApÚ lñPvø ÿoBßøAo ëBHðk úG ,þPèôk óæõEvì þgpG úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc úvðApÖ õðo QÞpy ô óApüA ÐüBñ¾ ÿqBuõð ô }pPvâ óõük óAõñÎ úG wK òüA qA BO lðoô@ óôpýG óõük QèBc qA Ao ÐüAkô úÞ þWoBg kAkoApÚ òüpO|åorG ,lýuo FBÃìA úG wüoBK o k ïBùu úÂpÎ qA ûBì oBù^ úG àükrð Qynâ BG.kôpð oBíy úG RApGBhì ó@ xBuA pG úÞ kõy|þì þÛéO oõzÞ ÿôo kõg QÏñ¾ òüA óBÞpPzì ÿBø|úÏükô ØýéßO qõñø ,xoõG o k óApüA RApGBhì QÞpy ôk ÈuõO ôo kõg òüA 85 óBPvGBO ok BO ly opÛì ,>á BñGBO< oBãðpHg |}oArâ úG.koAk oApÚ ïBùGA qA ÿA|úèBø o k QÞpy .lupG þOBýéíÎ úécpì úG BLüBu ô ôo kõg|óApüA QÞpy QGBS ÿBø|ò×éO óBHcB¾ óBíø úÞ óApüA RApGBhì QÞpy óBÞpPzì ô úéíc koõì ûoAõíø kAkoApÚ òüA óly úPvG úìrìq BìA óõðBÚ pG BñG Ao ò×éO ÉõÇg lüpg ÿBø|úñürø qA þíËÎA {hG ,lñPvø o k úÞ ÿA|úðõâ úG .QÖpâ oApÚ ,ØéPhì ÿBø|QüBíc óApüA RApGBhì QÞpy krð I¿ð ô lüpg úñürø úð ô úÏükô Roõ¾ úG ØÚõO oõPuk 85 ëBu oBùG ûBì òýèôA ÿBøqôo òüpg@ úG ÉõÇg ÿoAnâAô Bü ô ÙAp¿ðA Roõ¾ o k BO lðA|úPyAnâ QðBìA Bü úÏükô .lññÞ QÖBüo k Ao kõg úÏükô ,QÞpy òüA ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô þHuBíùÆ BÂpýéÎ ÿõu qA ó@ ô Bø|úPuAõg òýìBCO úG Éõñì ó@ óly þüApWA ô o kB¾ fpÇì xoõG o k ó@ úÂpÎ ô RApGBhì QÞpy ÿoAnâAô UdG úÞ óõñÞ A óly oAk|ûlùÎ qA {ýK úÞ þHuBíùÆ .ly óApüA Éôpy ,óApüA RApGBhì krð þðBìA úüBìpu òüA ØýéßO òýýÏO úÞ þèBc o k ô QuA fpÆ þé¾A óAlÛPñì qA ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô Qíu ïBùu úÂpÎ þãðõã^ úG ÉõG pì ÿBø|îýí¿O o k þé¾A UcBHì qA þßü òüA o k úÞ kõG ûlýÛÎ òüA pG QÖo|þì oBíy úG 90ëA ÐíXì o k óApüA RApGBhì QÞpy óæõEvì ,QuA xoõG o k RApGBhì ô ûlzð úPÖpâ pËð o k ,þéì ÐÖBñì ô eèB¿ì ,kAkoApÚ òüA pG BñG.lðkpßð óBÞpPzì ÐüAkô ûoBGo k þ¿hzì pËðoBùÊA ,ó@|þìõíÎ êýßzO qA wK .QuA ó@ ok þOBcç¾A ïBXðA oBPuAõg þèBì ÿBø|Roõ¾ þdýÂõO ÿBø|QyAkkBü 31 — 1 lñG o k ,}oArâ .QÖpâ Rly 90ëA kAkoApÚ úG RAkBÛPðA rýð wéXì qA oõËñì úÞ û kpÞ ïçÎA AoBßy@ úÞ òüA òí 1385 lñ×uA 29 þùPñì ïBXðA ô ÿqBu|ÙB×y oBPuAõg ,wéXì óBâlñüBíð úÏükô Bü JBÏzðA Üc QGBG óBÞpPzì qA þPÖBüo k ûõWô|þìõíÎ ÝõÛc lÛPÏì óBüqõOBÞ BÂolýíc .lðly fpÆ o k þOBcç¾A údüæ ok úÞ QuA û kAk eýÂõO ,QuA þOApGBhì RBìlg pãük ô ò×éO ÍBdè fpÆ òüA ok þéì eèB¿ì ô ÐÖBñì BùñO úð kõG úüoBv×PuA ûoBGo k Qèôk 1377/6/24 joõì 20004/34572 ûoBíy QÏñ¾ oBíTPuA l¿Ú ÿõvðApÖ ÙpÆ úßéG ûlzð úÏükô Bü JBÏzðA Üc QGBG þPÖBüo k ûõWô þÛéO ïlÎ Bü þÛéO úG QHvð xõÚô {Þ òüA qA wK ûpgæBG .koAk Ao óApüA ÿôo kõg úG oõGrì ûõWô úÞ|òüA pG þñHì wéXì lñðBì ,þìõíÎ ÝõÛc óAõñÎ úG ûqôpìA úÞ þüBW BO QÖpâBK ôo kõg òüA lýèõO úÞ kõG Bø iüoBO o k .kõy|þíð þÛéO QÞpy lì@o k ô û kõG|þìõíÎ ÝõÛc óAõñÎ ûly û kAk ÿBø|ûlÎô kõWô BG þégAk óAqBuôo kõg Ý™2532 ûoBíy úìBð o k ô ûlýuo óBHùãð ÿAoõy lýüBCO úG 1377/8/13 oApÚ BG oAqBG úG QíýÚ óAqoA ôo kõg àü kôoô pG þñHì o k ûõWô òüA .QuA ûly ÕçGA Qèôk úG ApWA ÿApG 1377/8/17 joõì pG QíýÚ {üArÖA kl¾o k þüBùÆpy {ýK ókAk ápPzì úG ,þOApGBhì RBðBßìA ÐÇÚ pG ápPzì ÿBÂBÛO Roõ¾ .kõy|þì ûlðAkpâqBG BO QuA ûly opÛì óõðBÚ ÜHÆ ëBc òüA BG .lðA|ûlì@ ÿoAnâ QuBýu óõývýíÞ o k 90 lñO ôo kõg QíýÚ úG úÏükô ,þðlì óõðBÚ 607 û kBì o k :lüArÖA|þì úìAkA o k }oArâ òüA QuA óBýì òüA ok . kõy ØýéßOô òýýÏO ÐüBñ¾ RoAqô û kpLu o k RApGBhì QÞpy ô ûly ØüpÏO þðõðBÚ kõÛÎ qA þßü óAõñÎ 6 1 2 k A õ ì o k ô ú P y A l ð p ý Ò ú G A o ó @ ÿ o A n â A ô Ü c ô k o Ak þðBìA lü oõÞnì 600 ô óõýéýì àü {üArÖA óBøAõg óAqBuôo kõg úÞ jpð RBðBuõð þK o k ôo kõg òüA QíýÚ þðBìõO oArø BG pãì ,ó@ o k Ùp¿O Ðñì ô ÿoAlùãð ûõdð ûoBGok óõðBÚ óBíø 617 ô þK o k õðo QÞpy pãük þüõu qA ô lðA|ûly ôoõü þÞ Bc ,Bø|ûlýñy BìA .QuA ûly lýÞCBO oAnãPðBìA þñí Bü eüp¾ ûqBWA {üArÖA óBøAõg ôo kõg òüA RBÏÇÚ QíýÚ {üArÖA ÐüAkô úÞ lñPvø ÿoBßøAo ëBHðk úG þPèôk óæõEvì þgpG úÞ QuA ó@ qA ÐüBñ¾ RoAqô BìA .QuA ûly 90 ëA þðBìõO óõýéýì úu úG RApGBhì óõük óAõñÎ úG wK òüA qA BO lðoô@ óôpýG óõük QèBc qA Ao òüA lülW jpð ïçÎA Áõ¿g ok ÿpýâ îýí¿O qõñø þßü ,óBÞpPzì ÐüAkô ØýéßO òýýÏO úÞ QuA þèBc o k òüA ô.kôpð oBíy ôo kõg QÞpy ôk ëBc òüA BG .QuA û kpßð ôo kõg RApGBhì QÞpy ÿqBu|þ¾õ¿g ÿôo {ýK ÿBø|{èB^ òüpO|þé¾A qA òPgBu fpÇì BG ôo kõg óApüA ô BLüBu ÿqBu ûoBGo k û kpK|þG ô ÙB×y pËðoBùÊA qA óæõEvì óõñÞ BO ô QuA û kõG óApüA .lðA|û kpÞ ÿoAkkõg Q×ãñø þãñülÛð òüA Qyõðpu ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA úìrìq ØéPhì RBÎõÂõì

kpßð êídO Ao óAqoA QíýÚ úÞ þü ôokõg|‰ ok úðBhOoAqô òüA o k þuopG qA wK BO îüA û kAk kBùñzýK olñO }ôpÖ {ýK ô ÿoõÖ }ôpÖ úG ïAlÚA lýüBO Roõ¾ òüA ØýéßO BO òüApGBñG îýñÞ ôo kõg óApüA o k 90 Bü ÿoõÖ }ôpÖ BG úÇGAo o k kõzð Àhzì kBùñzýK ïBXðA|þìAlÚA ôo kõg óApüA o k ôo kõg òüA }ôpÖ {ýK òíXðA pýGk ,“ {hG QíÏð lícA|‰”|‰ .kAk îýøAõhð ô ïoõO úßñüA óBýG BG ”óBùW“ BG õãP×â o k óAqBuôo kõg :Q×â QuA 90olñO þðApâ êìBÎ ôoõü jpð RBðBuõð óAõñÎ úG 90 ëA lýèõO ÿApG kAkoApÚ kBÛÏðA óBìq o k kõG óBìõO 700 ôoõü pø QíýÚ QíýÚ óAqoA ÿôo kõg ûlýuo óBìõO oArø ÿæBG úG ó@ QíýÚ óõñÞ A îø BìA úßð@ êýèk úG rýð þégAk ïoõO úßñüA óBýG BG ÿô .QuA kpýâ|þì Roõ¾ oõzÞ o k ôo kõg òüA lýèõO l¾o k 50 o k :Q×â QuA û kõG pSõì ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA pG QgBu ÿApG kríPuk ô úýèôA kAõì QíýÚ pÂBc ëBc o k Ao BøpPìAoBK òüA óAõO|þíð ô QuA úPÖo æBG RBÏÇÚ BG {hG QíÏð .QÖpãð pËð o k ôo kõg òüA QíýÚ þüBK ôoA koAlðBPuA BG ôo kõg àü lýèõO ÿApG úßñüA óBýG :kôrÖA îýPvø 90 ëA ôo kõg QíýÚ {üArÖA úG oõHXì rýð þñý^ QíýÚ óAqoA ÿBøôo kõg pÂBc ëBc o k óAqoA BøkoAlðBPuA QüBÎo ïlÎ êýèk úG úÞ lðoAk kõWô æBG Qý×ýÞ BG ôo kõg àü lýèõO ÿApG BìA lñPvø QíýÚ úßñüA úG ûoByA BG ÿô .îýPvø QíýÚ {üArÖA úG oõHXì pSõì ôo kõg òüA QíýÚ {üArÖA pG rýð óApüA îüpdO ëõ¿dì àü lýèõO ÿApG pÂBc ëBc o k :kôrÖA QuA þgpG o k úÞ Ap^ îýPvø ÿpg óApâ úG oõHXì oõzÞ o k oõzÞ qA Ao æBÞ úÞ îýPvø oõHXì îüpdO êýèk úG koAõì ÿoAlüpg Ao qBýð koõì RBÏÇÚ úÇuAô BG ÐÚAô o kô UèBS Qèôk ÈuõO ØéPhì ÅoAõÎ ÐÂô :kôrÖA ÿô .îýñÞ óõýéýì àü {üArÖA úG pXñì òýãðBýì oõÆ úG rýð òüA|þìBíO ÿô .kõy|þì oõzÞ o k ôo kõg pø þðBìõO úýèôA ÙAløA qA Ao 90ëA úÞ kpíypG þOçßzì Ao êìAõÎ û kpÞ oôk QíýÚ óAqoA ÿôo kõg kôoô pG þñHì kõg ôo kõg QíýÚ BO kõG ûly opÛì QuA þñP×â .QuA kõy òýýÏO ÐüBñ¾ püqô oõÃc BG qôpük p¿Î 90ëA ï lÎ úÞkõy ôo kõg òüA pýâ òìAk QíýÚ {üArÖA Zõìô ÿAoõy úvéW òýíøkoBù^ o k ÐüBñ¾ püqô oõÃc QíýÚ BO ly UÎBG ôo kõg QÏñ¾ ÿoAnâ|QuBýu ûlýñy BìA .lðBíG þÚBG ÀhzìBð óBñ`íø ôo kõg òüA oBù^ BO úu þÆ olñO QíýÚ úÞ QuA ó@ qA þÞ Bc Bø ÿqBuõð ô }pPvâ óBìqBu wýDo ÈuõO ûlñü@ qôo .ly løAõg òýýÏO ókBÏì ô ÐüBñ¾ püqô ô ÐüBñ¾ oAqBG o k90 olñO QíýÚ pÂBc ëBc o k QuA þñP×â oArø 800ô óõýéýì 10qA ØéPhì ÿBø MýO o k óApùO þèBc o k òüA QuA óBuõð o k óBìõO óõýéýì 15 BO óBìõO úG óBùW o k ôo kõg òüA QíýÚ kõy|þì úP×â úÞ QuA .luo|þì ôoõü oArø YñK

êìBÎpülì “ }BK onG“ .lðA|úPgAlðA BùðBG q pu pG Ao :lñÞ|þì pËð oBùÊA úðõãñüA Áõ¿g òüA ok BLüBu kAkoApÚ o k ûly þñýG|{ýK lñG koAk oAp¾A õðo QÞpy Ao ëõ¿dì òüA jpð þÏÇÛì {üArÖA pG þñHì olñO ëBuoA ApøBÊ úÞ Ap^ ,koô@o k ApWA úG pOkôq ú^pø QÞpy òüA ÿApG pãük þéÏÖ ÿBø|QíýÚ BG RBÏÇÚ :lñÞ|þìlýÞ BO ÿô|“‰ |‰.koAlð ÿkB¿PÚA úÖp¾ ÿõvðApÖ

jpð kõϾ úñýìq o k Ao ÿkBüq oBzÖ õðo pÂBc ëBc o k .lñÞ|þì ëBíÎA þégAk óAqBuôo kõg úG olñO RBÏÇÚ pG ûôçÎ lüBG Bì :lñÞ|þì óBzðpÆBgBLüBu êìBÎpülì jpð {üArÖA úñýìq o k ÐüBñ¾ RoAqô BG ûpÞ Anì UcBHì rýð ÿõvðApÖ ÙpÆ BG ,olñO ÿA|úðBgoBÞ þèBuoA RBÏÇÚ QíýÚ òPÖo æBG ï lÎ ûoBGo k Ao ÿpãük QuA þÎlì õðo :lüArÖA|þì ÿô .îýñÞ qBÒ@ ôo kõg òüA olñO þèBuoA RBÏÇÚ jpð lüBG þéÏÖ ÈüApy úG úWõO BG òüA þðBìõO óõýéýì úu {üArÖA úG óõ^ úÞ lGBü {üArÖA .QÖo îýøAõhð BÎkA òüA oBG püq Bì lìBXðA|þì ëõ¿dì ô koAk ÿpãük pËð ôo kõg óApüA 90–olñO óôBÏì BìA Ao ïqæ ÿBø|þñýG|{ýK olñO kAkoApÚ o k õðo :lüõâ|þì BìA ûlük áoAlO ëõ¿dì òüA QíýÚ {üArÖA ÿApG óõýéýì úu( lc òüA BO ô ûoBHßü úG úÞ Qvýð úðõâ|òüA :lüArÖA|þì ÿô .kõy olñO óly óApâ IWõì )óBìõO àü QíýÚ {üArÖA pG þñHì óAqBuôo kõg QuAõgo k úPyAlð õðo úG þÇGo rýð olñO þðBìõO oArø600 ô óõýéýì þyBð ëBüo pGApG o k ôoõü jpð kõϾ ô ÿqoA óBuõð qA ô :kqBu|þì óBzð pÆBg”líPÏì BÂolídì|”‰ |‰ .kõy|þì QíýÚ oBHßü ëBu lñ^pø ,ûlì@ kAkoApÚ o k úÞ oõÆ|ó@ æBG l¾o k YñK püq ÿlc o k 90–olñO ûly ïBíO õðo þñýG|{ýK 2010 ëBu kõWô òüA BG úÞ QÖo løAõg óApâ ÿõvðApÖ QÞpy òüA ÿõu qA olñO ô ÜÛdì þüApu pÓ¾A þéΓ QuA þèBc ok òüA .ly løAõg óApüA }ôpÖ qA wK RBìlg ô }ôpÖ óôBÏì ,”Býð Iüõ¿O úG Éõñì Ao 90 ëA ôo kõg }ôpÖ {ýK ôo kõg :lüõâ|þì Áõ¿g òüAo k ÿô .lðAk|þì lülW QíýÚ ókBÏì ô ÐüBñ¾ RoAqô úG Ao ôo kõg òüA lülW QíýÚ

óBÞpPzì ÿBø|úÏükô ØýéßO ?ly ú^ RApGBhì

lðA|ûly 44 ê¾A ô þPèôk ÿBùPÞpy VoAô þPèôk úHy ÿBùPÞpy ú¾pÎ òüA ok lüBG úÞ îýPvø BùPÞpy òüA ëõÖA løBy :kpÞ eüp¿O óBýìçu .kõy mBhOA ÿlW ÿpýGAlO ÿlW ÿpãðqBG àü BG BùñO ÿqBu þ¾õ¿g ÙAløA ÙAløA úG Bì Roõ¾ òüA pýÒo k ly løAõg ÜÛdì ly îýøAõhð àükrð ê¾A òüA þèBÏPì

þéÞ ÿpãðqBG àü lñìqBýð oõzÞ o k ÿqBu þ¾õ¿g Qüpülì úÇÛð ôk kõHð pÆBg úG óõðBÚ 44 ê¾A ô QuA ÿô .QuA ûly ÿlW ÿBø Iýu@ oB^k RoBËð ô ÿBùOoBËð kõHð pÆBg úG pÂBc ëBc o k :kAk úìAkA úPynâ o k úÞ þPèôk úHy þ¾õ¿g ÿBùPÞpy pG þÖBÞ qôo pø QuA úPyAk kõWô óBð@ pG þÖBÞ ÿBùOoBËð ÁB¿PgA kõg úG RBìlg {hG o k ,óApüA qBâ QÞpy úG úìBñýøAõâ òüA ÿBÇÎA êüæk qA Ao óBÞpPzì

.............................þPvK lÞ ÈGAôo wýDo.kpíypG þÚpy óBXüBGom@ óBPuA .ïoAk Ao oBüpùy úìBð úP×ø

óBù×¾A óBPuA ókBÏì ô ÐüBñ¾ ô þðBâoqBG ÝBOA wýDo BùßðBG QüBíc ï lÎ pÆBg úG úðB×uBPì :Q×â óõðBÚ 44 ê¾A VoAô êíÎ o k þPèôk úHy ÿBùPÞpy ,óBù×¾A o k pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðA|ûly þuBuA þuopG {üBíø o k qôpìA pùÊ qA lÏG óBýìçuA lídì :kôrÖA óApüA kB¿PÚA pG ó@ pýSBO ô óBùW þèBì óApdG

óBPuA qBâ QÞpy |Qý×ýÞ ïBíPøA úìBñýøAõâ ÿBÇÎA

)óBíðõG@( áApPyA ïpÖ

:þðBzð .........lèõPì ..............Rçý¿dO óArýì ............êÓy ................lðqpÖ ............................IðBXñüA ô Qüpülì ,þðBìqBu þèBÏO úG kBÛPÎA ,óBükBHÎ.løk ....................................................óBPupùy ÿlñíPüBÂo òýñ`íø ,RBìlg Qý×ýÞ Qüpülì ......................ô.......................xBíO ò×éO

|1387om@ 11úHñyôk|147ûoBíy ,îzy ëBu|

úèBvßü

:kpÞ lýÞ BO þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ

úøBì | 6 QuAõgok ÿApWA úG þzhG JBPy ÿApG QÞpy òüA óBñÞoBÞ }çO

àðBG ïBW)|75629343( ûoBíy JBvc úG úüpzð úèBvßü óBíð õG@QGBG óBìõO oArø |10 ÔéHì ô úøBì |6 óBíð õG@úñürø QGBG óBìõO | 5000 ÔéHì B×Çè óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy ÿBø úìBðpG ô Bø fpÆ Ao óBÞpPzì úG pPùG ô pPzýG þðBuo RBìlg úñýìq ,þÚpy .lýDBìpÖ ëBuoA úüpzð pPÖk úG áApPyA ïpÖ úíýí úG Ao ó@{ýÖ ô rüoAô pâæBG ïBð úG)Qéì àðBG IÏy úýéÞok QgAkpK êGBÚ( ,Qéì 0.QuA û koô@ îøApÖ

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo wýDo ÿApG QÞpy òüA úG Qý×ýÞ ïBíPøA úìBñýøAõâ ÿBÇÎA qA pHg Q×ð RoAqô úÏGBO ÿBø QÞpy óBýì o k oBG òýPvhð óBìqBu ÿBø þGBüqoA xBuA pG :kôrÖA óBükBHÎ G .kAk óBPuA qBâ QÞpy ,óApüA þPÏñ¾ RBÛýÛdO ô koAlðBPuA RBìlg Qý×ýÞ Qüpülì êýèk úG þÚpy óBXüBGom@ ,QvK ,êÛð ô êíc RBìlg ûôpâ o k ÿpùy þðBuoqBâ úG ïBíPøA úìBñýøAõâ ly ÜÖõì ó@ püBËð ô êPø ,þðBâoqBG ô þðApüA úzülðA qA ûlì@pG þñüõð ëlì ÿBñHì pG Ao Qý×ýÞ Qý×ýÞ þéì ûrüBW ûoôk òýíXñK o k óBùW qôo {ðAk

lðõy|þì ÿoAnârìo lülW Qgõu ÿBùOoBÞ ÿBùOoBÞ :kpÞ ïçÎA úýÎçÆA oôl¾ BG {hK ô {üæBK þéì QÞpy qA êÛð úG pùì ÿoArâpHg }oArâ úG .lðõy|þì ÿoAnârìo lülW Qgõu úG ,óApüA þP×ð ÿBø û koô@pÖ {hK ô {üæBK þéì QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo ,úýéÛð ÈDBuô Qgõu lñíyõø ÿBùOoBÞ QýñìA Iüp {üArÖA oõËñì þÛýÛc qA îÎA þñTíèA ô ûoBíyõð ÿBøôo kõg êìBy lülW ÿBùOoBÞ|þìBíO àèBì þéì lÞ QuAo Qíu îÚo 4 Zo k BG ûBìom@ 15 iüoBO qA þÚõÛc ô úýéÛð ÈDBuô óBâlðoAk úýéÞ úÎçÆA úG úéýuõñülG.lðõy|þì ÿoAnârìo úG ÝõÖ iüoBO qA lðBuo|þì QéßýuoõOõì ô þéýDôqBâ ,þñürñG qA îÎA QHS ô úDAoA úG QHvð þñTíèA Qgõu lñíyõø RoBÞ QuAõgo k ïBãñø ïAlÚA òýÞpPzì RBìlg pOBÖk óBül¿Pì úG kõg þéì lÞ ûoBíy ÁBhyA ïBð úG Bùð@ QýßèBì lñu úÞ þüBøôo kõg koõì ok.lñüBíð þ¾õ¿g RBvuõì ô BùPÞpy ,þPèôk ÿBùðBìqBu qA îÎA þÚõÛc û kB×PuA ûly þÖpÏì ûlñüBíð þéìlÞ QuAo Qíu îÚo oBù^ qA lðõy|þì RoBÞ QuAõgo k QHS ÿApG BÂBÛO QÖBüok QuA þùülG.ly løAõg pünK óBßìA þÂBÛPì þéì lÞ ûoBíy úDAoA óôlG þñTíèA Qgõu lñíyõø .kõG løAõhð


3

shahryaremanews@yahoo.com

óAõW óq ûlñüBGo ÿpýãPuk úðAôo úPyAk Ao ÿô úG ÅpÏO l¿Ú pPgk àü ókõGo BG úÞ þðAõW kpì .ly ûBâkAk óApùO 110 wýéK ÿBø|QüoõÖ rÞpì óAoõìBCì ÿoBW ëBu óBG@ 15 ûBãìBy o k oõÃc BG óAoõìBì .lðly pHg BG þüBGo ïk@ ûpÛÖ àü ÑõÚô qA åorG qA QuA þÎlì ÿA|úèBu 30 óAõW óq lñPÖBüo k òùìõG û kBW ÿAlPGA .QuA ûly êÛPñì úÛÇñì òüA úG ô ûly û kõGo óAõW kpì àü ÿõu o k óApùO þüBñW oõìA ÿApukAk pËð oBùÊA lcAô þÂBÚ ÿoAlèk ly qBÒ@ AoBu ïBð úG óAõW ó q qA RBÛýÛdO :Q×â ûlðôpK òüA Áõ¿g úPyAk Ao pßzè ûkBW úG òPÖo l¿Ú óAoAluBK qA þPÚô ly Àhzì ô þé¾A pývì qA ôo kõg òüA ûlñðAo úÞ kõy|þì ôtK ôo kõg àü oAõu ôA úG BO kpG|þì òùìõG þèAõc úG Ao ÿô õÚB^ lülùO BG ô ûly ZoBg pHgBG ûlñðAo ïõy úzÛð qA úÞ þðBìq óq òüA :kAk úìAkA ÿô .lñÞ ÅpÏO lñÞ ØÚõPì Ao ôo kõg BO úPuAõg ûlñðAo qA AnÒ lüpg ûlÎô BG QuA ûly RBXð Ao kõg ô ûlüpK óôpýG úG ôo kõg qA IuBñì QýÏÚõì ok kpÖ úÞ úèBu 33 óAõW AoBu ÿBø|þüBíñøAo BG :kôrÖA ÿoAlèk .QuA û kAk úG lülùO ô QümA ô oAq@ JBßOoA úG ÿpýãPuk qA wK ô ly þüBuBñy pËð oBùÊA lcAô þÂBÚ .ly úPgBñy ïpXì ô kpÞ ÙApPÎA õÚB^ úéýuô óly úPgBñy ïpXì úG úWõO BG :Q×â óApùO þüBñW oõìA ÿpukAk oõìA o k ûBâkAk BO ûly ûBâkAk þðAôo kpÖ òüA AoBu QuAõg o k ô îùPì .lñÞ mBhOA þüBùð îýí¿O ÿô RAqBXì Áõ¿g

}pPgk ôk úG olK qôBXO ëBu|3‰0 |‰ !lðAqõu|þì Ao óAlðqpÖ óBPuõG ;þG pÒ olK Rõùy {O@ kõg óApPgk oBG 19 úÞ QuA óBPvéãðA léý×y êøA óBâoqBG àü kpÖ òüA|‰ òüA qA òO 7 óõñÞ A ô lðA|ûlì@ Býðk úG Bùð@ qA lðqpÖ 9 ô û kpÞ oAkoBG Ao koAk lðqpÖ 9 }pPgk ôk qA úÞ þvýéãðA ÿolK .lñyBG|þì ûlðq óAlðqpÖ úG QuA û kõíð ÙApPÎA ëBu 30 ëõÆ ok kõg óApPgk úG qôBXO úG ô ûBãüBK ,>AkpÖ< êéíèA|òýG wüôpu }oArâ úG.ly ïõßdì lGA wHc ÈuõO ëlãñu kpÖ òüA QyAkqBG qA pHg ólñè ríüBO úéXì þPðpPñüA úÞ QuA óBPvéãðA léý×y êøA óBâoqBG àü kpÖ òüA .QuA û kAk wýéK ô lðA|ûlì@ Býðk úG Bùð@ qA lðqpÖ 9 ô û kpÞ oAkoBG Ao kõg óApPgk oBG 19 ÙqõW rýð {ýK ÿlñ^.lñyBG|þì ûlðq óAlðqpÖ òüA qA òO 7 óõñÞ A ëBu 24 Rlì úG }pPgk úG qôBXO ô wHc ïpW úG þzüpOA ërPüpÖ 7 kõg pPgk qA ôA .QyAk BK ôoA úÏìBW pG ÿkBüq pýSBO úÞ ly QyAkqBG ÿôpG@ Ì×c êýèk úG úÞ ,þvýéãðA óBâoqBG òüA.QyAk lðqpÖ }pPgk úÞ þðBìq oBG òýèôA ÿApG ,QuA ûlzð }BÖ ÿô ïBð {ðAlðqpÖ Ao kõg þâlðq êdì BíDAk ôA .kõG û kpÞ qôBXO ôA úG QyAk ëBu 8 BùñO Ao kõg qAo ô ûlzð Quôk óApãük BG {ðAlðqpÖ BO QuA û kAk|þì pýýÓO ólì@ Býðk úG qA wK lðA|ûly þÎlì úèBu 56 kpì òüA ïAõÚA.lññßð çìpG .lðA|û kõíñð|þìAlÚA aýø Bùð@ BìA ,lðA|û kpÞ úÏWApì wýéK úG lðqpÖ òýèôA ûõdð úG QHvð kpÖ òüA pPâorG pPgk úuolì QýuBvc îÒpýéÎ þPc û kõG ôA ólG ÿôo pG þãèBu 10 òu o k úÞ þüBø|ÿkõHÞ ô ôA QýG pO úuolì ó@ qA Ao }pPgk oõGrì olK ô lñÞ|þíð|þìAlÚA wýéK ,QuA o k oBG òýèôA Ao }pPâorG pPgk ÿô ,ÐHñì òüA }oArâ úG.lñÞ|þì êÛPñì êýèk úG rýð kpì òüA pvíø .QuA û kAk oApÚ qôBXO koõì þãèBu YñK ok ÿô .kõG ûly AlW ÿô qA ôA ÿõu qA îPy ô Jp ô ÿô ÿBùPðõzg ô ëôA lðqpÖ úýéÎ Qðõzg ëBíÎA oBG ôk ô qôBXO oBG úð Áõ¿g .QuA ûly ïõßdì kõg ïôk lðqpÖ úG qôBXO oBG û krðBy :Býð þðBdHu

kAk îýøAõhð ZBG þüBüo k óAkqk úG xBuA pG lüBG úßéG ,îýølG ZBG þüBüo k óAkqk úG úÞ Qvýð òüA pG ê¾A QýñìA óõývýíÞ wýüo IüBð.kõy koõgpG Bùð@ BG þééíèA òýG òýðAõÚ þ¾B¿PgA ÿõãP×â o k wéXì þWoBg QuBýu ô þéì êìBc þPzÞ A«pýgA úÞ þüBüo k óAkqk :Q×â ,IéÇì òüA ïçÎA òí BG lññÞ xBvcA lüBHð ,lðkõGo ,kõG óApüA oõzÞ ûoBWA o k úÞ Ao|þìlñâ BG Býð þðBdHu òývc pPÞk.QÖpâ løAõhð Roõ¾ ÿkoõgpG aýø Bùð@ òülñ^ pýgA ÿBø úP×ø þÆ ,þüBüo k óAkqk òüA úÞ úPßð òüA úG ûoByA :QyAk oBùÊA ,lðA|û kõGo rýð Ao úüBvíø ÿBøoõzÞ úG ÜéÏPì þPzÞ ÿoBßíø ØéhPì kApÖA úðõâ òüA BG úÞ þüBøoõzÞ QÚô ÑpuA ok lüBG þPzÞ ólðAkpâqBG ÿApG þuBuA ÿBøoBßøAo ô lðõy þüBuBñy ,lññÞ|þì BG lüBG úÞ IéÇì òüA pG lýÞBCO BG ÿô.kõy ûlýzülðA BùðBâôpâ ÿkAq@ ô òýG RAopÛì ô òýðAõÚ úÞ Bùøôpâ ô kApÖA òüA BG òßíì úWô òüpOlüly îðAk|þì lýÏG :kpÞ eüp¿O ,kõy koõgpG ,lññÞ|þì ÄÛð Ao þééíèA ûly û kõGo þPzÞ ÿkAq@ ÿApG lyBG úPyAk l¿Ú óApüA|þìçuA ÿoõùíW ÿAoõy wéXì o k oõGBzýð ïkpì ûlñüBíð .løk ZBG þüBüo k óAkqk úG ok Bü@ úÞ< {upK òüA úG iuBK o k qõýðBßvüA BG õãP×â úìAkA o k|þìçuA ïoõO þèBíPcA qôpG qA ÿpýâõéW ÿApG ïqæ ÿBø þñýG {ýK ,wéXì :Q×â ,QuA ûlì@ êíÎ úG ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ÿApWA qA þyBð û kAlð úüAoA wéXì úG Ao fpÆ òüA þíuo oõÆ úG óõñÞ BO oõùíW wýüo o k úÞ ûly úüAoA wéXì úG ó@ koõì ok þOBÎçÆA þíuo pýÒ oõÆ úG þèô ,QuA ÜÖAõì fpÆ òüA ÿApWA BG wéXì :kôrÖA ÿô.QuA þuopG ëBc òüA ÿApWA þãðõã^ ô óBìq Áõ¿g o k óBâlñüBíð þé¾A úÒlÒk BìA òýG þüBøpËð ÙçPgA qôpG IWõì rýð pìA òýíø ,QuA fpÆ ,Býð þðBdHu.QuA ûly óBâlñüBíð ô Qèôk ÿkB¿PÚA óBuBñyoBÞ ÿApWA| ,lñPvø lÛPÏì óBâlñüBíð þéÞ oõÆ úG :QgBu óBzðpÆBg úÏìBW úG Ao þüæBG ÿkB¿PÚA ày QuA òßíì fpÆ òüA ûoBHßü .lyBG úPyAk ûApíø úG oõzÞ ÿApG Ao þüæBG ÿBø úñürø ô û kpÞ êýídO

ÿôo pG ÿkpì þyBKlýuA }pPgk ô pvíø ÿôo pG þyBK lýuA úG ïAlÚA þâkAõðBg RBÖçPgA êýèk úG úÞ ÿkpÖ .ly pýãPuk ,kõG û kpÞ }pPgk ô pvíø oBùÊA — êßøBýu óBPupùy|þìBËPðA ûlðBìpÖ — óBý^|þÎoq äñøpu úé¾BÖçG ,pùy Rçdì qA þßü o k ÿpýâok ÑõÚô qA ÑçÆA BG :kpÞ 52 ,>îýøApGA< ïBð úG þ¿hy ô lðly ïArÎA pËð koõì êdì úG óAoõìBì ,þâkAõðBg RBÖçPgA QéÎ úG úÞ kpÞ ïçÎA óAoõìBì úG úÏWApì BG úèBu lýuA Bø|ó@ Roõ¾ ô pu ÿôo pG ô ûly pýâo k }pPgk ô pvíø BG óBPuoBíýG úG ïkpì ÈuõO Bø|ó@ ,óAoõìBì oõÃc qA êHÚ ô QuA ûlýyBK o k RBÛýÛdO ô pýãPuk wýéK ÈuõO úèBu 52 kpì òüA .lðA|ûly êÛPñì .koAk úìAkA Áõ¿g òüA

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu|

VkAõcô þÎBíPWA :{âçG ô o k ÙBHýèBÚ

kqAlðBýG úíø îz^ qA Ao Býðk BO QgAlðA|úý×^ þXývG|‰

> .kpÞ|þì àýéy úñO àü ô kBPvüA|þì lñìõñO ,àðBO >þüBýðk þG< ó@ úG }A }qoA“ :lüArÖA|þì ô lðAlýì äñW lÏG|‰ .}A þÞ Bg pøBÊ ô úÖBýÚ ô äðo úG úð kõG ,lðõy|þì þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ >kAtð pËð xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð }qoA þG ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< ,>þvðôpG úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc {Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< pzdì qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø p¿ð 5 pßzè ûlðBìpÖ ,>AkpÖ< }oArâ úG.QuA þÚBG ëk ô xpPð pu< úÞ pø îø qõñø :koô@|þì úìAkA o k ,koAk >{Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô Roõ¾ oõð ô ÐyBg ú^oBK úßO òüA ,Qvø >}A òPgAlðA|úý×^< ûqBWA Alg QÚô pø ,þßü òì .QuA >xlÛì< Bì ÿApG îèk ,ï lñG|þì >úý×^< ïApcA ,løk|þì ÜýÖõO ,lyBHð þÂAo ,lñßð >pWBùì lýùy< úÞ kqpè|þì .lñÞ òýãðo Ao }A|û kBXu ÿoBÞ úñâ ,lññÞ pßÖ ,lñßð >Býðk êøA< úÞ kqpè|þì îèk ô JBvc þG ,kõy|þì ûqBWA þG >òPgAlðA|úý×^< óBPuôk òPÖpâ ûAõâ BG óBüBK o k ÙBHýèBÚ|‰!‰|QuA JBPÞ lýùy :lvüõð|þì p¿ð 5 rßzè o k }lýùy ÿBø þXývG úíø ô Bø þñývdèA êÂBÖ ô BøpWBùì Alg úÞ ,ïpýâ|þì løBy Ao p¿ð 5 pßzè þðBíu@ pHÚ ÿõG úÞ þPzùG ú^oBK òüA îøAõhG ,ÿqôo koôBýð þüBýðk ÿBùüqBG òüA úG Ao løk|þì )Ñ( òývc .îyôp×G .oôBýì îüApG Ao qôpð@ !BüAlg

,kõG }qoA {üApG >Býðk ókõG }qoA þG< BùñO Býðk .lüqoA|þì {üApG >lýíc< BùñO Býðk òüA o k úÞ oBãðA ,Qíø îýøApGA û kBXu ,ÝApÎ ô óApüA qpì BøpPìõéýÞ ô ÿqApg òývc ,ÿpÞ BG ÿlùì ,òülèA òüq ÿlùì úG óByoBhPÖA úíø úÞ kõG|þìBñíâ þXývG óAoArø RAoBùÊA þgpG úG iuBK o k ÿô|‰ .QvýìBñíâ òýíø ]![”óBýXývG ókõG òzg“ koõì o k þãzýíø úÞ îüA û kpÞ }õìApÖ Ap^ îðA k|þíð“ :lvüõð|þì ô pýO ô fçu êøA pâA ,kõG äñW êøA pâA ,þXývG îßdì pâA QÖo|þì òýì ÿôo pâA ,kõG ûoBLíg .kõG >{OkBHÎ< qA ,kõHð {Pðõzg qA ,kõG û kBPvüA J@ úG Ao Býðk )Ñ( þéÎ óBíüæõì êTì ,kõG >lGBÎ< ô lýu êTì ,kõG løBXì QgôpÖ|þì ÿrG þñýG BO eH¾ àü BO kõG û kAk Ao Býðk ,)Ñ( òývc óBìoæBu ‰|.kphG Ao AoõyBÎ pùÊ Bü@ ,ïkpÞ|þì pßÖ lðôoA oBñÞ þøBâ“ :lüArÖA|þì ÿô|‰ êâ kôo òüA úýyBc úÞ þüBø ú`G òüA qA >pOløAq< ?Qvø þÞ Bg ûpÞ òüA ÿôo lññÞ|þì þ¾AõÒ ,kõè@ qA pO á BK< :îP×â|þì kõg úG ,þøBì ëBðBÞ QzK ÿõO ,úPhüo kpu ÿBø jõéÞ òüA ÿôo úÞ þüBø óõg < úÞ îüA û kpÞ }õìApÖ >?Qvø }qoA þG ÿBýðk òüA kphG >á Bg< }kõg ÿApG úÞ kõHð þÞ Bg >þXývG úý×^ >þXývG< úÞ úPÖo óBìkBü ,lñÞ IéÆ Býðk ô úWõO þG ,lyôp×G phÖ ô lñÞ úéìBÏì QgAlðA|þíð >ÿkõg< kpÞ|þíð äñW >þXývG< :úÞ îüly :koô@|þì úìAkA o k ÙBHýèBÚ pÚBG lídì|‰ .løk óBzð úíø îz^ qA Ao >Býðk< úÞ QgAlðA|úý×^ >þXývG<“ kpÞ }qoA þG ,>úý×^< òüA BG Jõg ô kqAlñýG ,lðly Øý×g >Býðk êøA< .Ao þüBýðk RBHuBñì úÞ Bùð@ lñPÖo ôo qA ,lðlürg óBzüBø úðæ úG BùøBG ôo óBOkBü Ao >kAtð pËð< lðkõHð >ókA k óBW êøA< Ap^ Alg úÞ kõG þÞ By olÛð@ Bø ÿpg@ òüA ....úPÖo }oõùO qA >pËðBGBG< QÎBXy ?}A|û kpHð äñW o k QyAk ú`ð@ úíø ô >}A óBW< úÞ kõG òüA qA kõHð }qoA )ûo( ïBìA lñhHè àü ûqA lðA|úG {üApG ïBíO úÞ äñW< úßñüA óBýG BG ÿ ô|‰ .QyA lð ïBíO îø >ÿpÞ BG ÿlùì< ô >pËðBGBG< þüõâ...ly ó@< úG Ao úý×^ }qoA ,>....lðBì óBy úý×^ ô lðly Bøl¾ ÿõéW kõG úPgAlðA ókpâ úG Apð@ úÞ ÿløAq

þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ äñW lÏG xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð ,lðõy|þì ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< >kAtð pËð úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc }qoA þG êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< ,>þvðôpG qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø {Ò ô äñW lÏG< :lvüõð|þì ÙBHýèBÚ|.QuA þÚBG pzdì ,lðõy|þì þXývG úý×^ BG ,lðkpÞ pßÖ ÿA ûlÎ >kAtð pËð xpPðpu< þñÏü òPgAlðA|úý×^ lðlýíù×ð }qoA þG ÿBýðk< ,>Qíø îýøApGA ZBc ÐyBg ëk< ,>þvðôpG úéýK ô úéýy þG IéÚ< ,>ÿpÞ BG lýíc {Ò ô êÒ þG óBÖpÎ ô >ûôBÞ lýùy Roõ¾ oõð< pzdì qôo ú×ýd¾ ÿæ úGæ úÞ ïBñíâ þXývG óAoArø ,ÙBHýèBÚ pÚBGlídì ,>AkpÖ< }oArâ úG|‰ .QuA þÚBG :lvüõð|þì {âçG ô o k þPyAkkBü þÆ óApùO oAkpùy aýø ûqA lðA|úG >YývG< qA òP×â òhu lüBy < îø YývG ÿBø ú`G BG BùèBu úÞ òì ÿApG ,þÎõÂõì úìAkA o k óApùO oAkpùy|‰ .Qvýð êßzì ,ïA|û kõG w×ð ûly pzPñì YývG úP×ø QHuBñì úG úÞ QyA kkBü òüA oBñÞ ,þyBG w×ð îø Bùð@ BG “ :koô@|þì ,QuA ûlñg óBýì ,þñÞ þðBHuBK eH¾ BO óBzüBøpãñu óBýì óBzñPÖo ëBG o k ëBG ô þñÞ úüpâ ïk àü ,óBzüBø ,þyBG pÊBð QÒôpÖ îÞ óBâlük BG Ao Bø óBíu@ îø >òhu< Bùð@ qA þðAõPG BO løk|þíð õO úG þèBXì «ç¾A òP×â òhu >YývG< óBíP×â o k .þüõãG ô QyAk þñÏì >Rõßu< BùñO ,QyAlð þüBW þvÞ wK kõG >ólük kõg< qA óBzð òP×â òhu :koõì o k òì ÿApG|‰»“.‰|kõy ûlük BO< :Q×â|þíð òhu Qhu oBývG òP×â òhu >þXývG òP×ãð òhu< qA ÿrý^ îøAõg|þíð îø BXñüA .ëBdì lüBy ô QuA ÿô.îñÞ QüAôo lüBG Ao kõG ú`ð@ :BùñO ô îüõãG kõg qA þðBýG ÿA úyõâ o k {ýK ÿlñ^< úßñüA úG ûoByA BG qA Ao Býðk lýíc< :úÞ ÿpÞ BG lýùy îËÏì pvíø :lüArÖA|þì ,QuA ûlük >QgA lðA òì îz^ Ùpc îPuAõg|þì pâA BùèBu þüõâ úÞ ïkpÞ xBvcA“ :þñÏü þXývG úÞ îPyAlð ÿrý^ òüA qA pPzýG ,îðrG ô >QgAlðA Bì úíø îz^ qA Ao Býðk úÞ ÿpÞ BG lýíc< òì oBhPÖA BùñO< :Q×â óBìrürÎ )ûo( ïBìA úÞ kõG òüA o k )ûo( ïBìA Apüq >ïA þXývG úÞ QuA òüA Býðk òüA o k

:þðBÓÖA wüõðBÎk

kAk|þì IüpÖ Ao óAõW óBðq úG ô ïkpÞ ûoBWA Ao ÿA|úðBg ,þðBíPgBu ÿBøoBÞ úÞ îùPì òüA qA þüõWqBG ô ÜýÛdO|.‰ |‰îPgAkpK þvüõðBÎk ëB×ÒA o k }A|úðBìpXì ÿBø|QýèBÏÖ qA þgpG úG óõñÞ BO ÙApPÎA óBð@ qA ... û kB×PuA|Fõu ô óAõW óApPgk ô óBðq òüA pG óBøBâ @oBÞ .koAk úìAkA óBñ`íø ,QuA û kpÞ lðAõO|þì þðBÓÖA >lýÏu lídì< qA ÜýÛdO úìAkA lðoôBG çìpG Ao ÿô îüApW qA ÿpãük úP×âBð kBÏGA qA QüBßc óBGBO VkAõc ûôpâ oBãðpHg ÿpýãýK.kqBu qA úÞ þðAõW óBðq ô óApPgk qA ÿoBíy ;úÞ koAk ó@ oApÚ oAq@ ô QümA koõì ô ûly ëB×ÒA kBýy kpì òüA ÿõu JçÛðA ô|þìõíÎ ÿApukAk úG úÏWApì BG lðA|úPÖpâ ok .lðA|û kpÞ QüBßy óBíùPì qA óBPvÞ BO óBPupùy ûtüô úG óAlðôpùy kBc@ úG óBPuA wýéK ,ëBc òýíø kApÖA úG úÏWApì qA rýøpK ÿApG óAõW óBðq ô óApPgk Bü ô ÿpýãèBÖ ,þvüõðBÎk ÿ|úðBùG úG úÞ þHéÆ|Q¾pÖ Ao óBð@ þgpG ,òýÒôok ÿBøBÎkA fpÆ BG ÿpâôkBW oApÚ oAq@ ô QümA ô û kB×PuA|Fõu koõì ô úP×üpÖ Bø|û kAõðBg qA oAlzø òüA o k.kAk oAlzø ,lñøk|þì BG lðqõìBýG kõg óAlðqpÖ úG úÞ QuA ûly úPuAõg û kpÞ êÞõO ëBÏPì lðôAlg úG BùñO ,iuAo kBÛPÎA ô óBíüA luBÖ ô IéÆ Q¾pÖ ,õWkõu kApÖA úG êuõO qA ô .lðqoô JBñPWA

oApÚ oAq@ ô QümA ô û kB×PuA|Fõu koõì ô ûly þ ø l ð B ì p Ö | þ ìõ í Î | È G A ô o } o A r â . l ð A | ú P Ö p â RBÛýÛdO ïBXðA þK o k :QuA|þÞ Bc óBPuA|þìBËPðA òüA ÿBø|QýèBÏÖ ØéPhì ÿBüAôq úÞ þOBÎçÆA óAoõìBì wýéK óAoõìBì ,kpÞ|þì oBßy@ Ao luBÖ wüõðBÎk RBìBÛì þãñøBíø BG óBPvÞ BO QýñìA ô RBÎçÆA lídì< QýèBÏÖ|êdì úPynâ úHñy|úu pùÊ ,þüBÃÚ òüA úG kôoô BG ô û koô@ok kõg ûp¾Bdì úG Ao >lýÏu .lðkpÞ pýãPuk Ao }o kApG ô ÿô ,êdì ÿõXPvW ok ,RBýéíÎ òüA óBüpW ok wýéK óAoõìBì JBPÞ léW lñ^ ,þðBÓÖA wüõðBÎk kBvÖ úðBg û kpzÖ fõè úÛéc 560 ,þvüõð BÎk Áõ¿hì à^õÞ îéýÖ úÛéc ôk ,þÚçgApýÒ )ÿk|þu( o kõK õéýÞ àü ,ënPHì ÿBø|îéýÖ ÿôBc þüõülüô ,þvñW ápdì ÁpÚ klÎ 20 ,olhìkAõì úG áõßzì QÖBüok {ük klÎ ôk ,ûApíø ò×éO þyõâ ûBãPuk úu 150 qA {ýG ô þG ïA ëA ûBãPuk 3 ,ÿA|ûoAõøBì ZAõìA kpì.lðkoô@ Quk úG à^ óApüA ëBüo óõýéýì úG RBÛýÛdO ïBXðA ÿApG ÿpýãPuk qA wK úÞ wüõðBÎk ,kõG ûly êÛPñì óBPvÞ BO QýñìA ô RBÎçÆA wýéK pÛì QuA ëBu 10 Rlì< :Q×â þüõWqBG úýèôA êcApì o k þðBíPgBu ÿBøoBÞ ok Rlì òüA o k .ïA|ûlì@ óApüA úG úÞ o k êHÚ Bø|ëBu qA ïolK óõ^ .ïkpÞ|þì QýèBÏÖ ókpÞ Bøo BG îø òì ,kpÞ|þì þvüõðBÎk óBPvðBÓÖA

òPvßy ô BÎk òPyõð úðBùG úG úÞ þðBÓÖA óAõW Ao óBð@ ,óAõW óApPgk ô óBðq ókAk IüpÖ BG ,îvéÆ óBPvÞ BO wýéK ïAk úG ,kAk|þì oApÚ û kB×PuAFõu koõì kBýy kpì òüA ÿpýãPuk ô þüBuBñy RBýéíÎ.kBPÖA óBPupùy QýñìA ô RBÎçÆA wýéK o k|þìBãñø qA wýéK þOBÎçÆA óAoõìBì úÞ koõg lýéÞ óBPvÞ BO óBzð úÞ lñPÖBü |Quk ÿpHg úG kõg ÐGBñì ÜüpÆ òüA o k }A|Qðõßu êdì óBPvðBÓÖA úÏHO àü kAk|þì úðBùG úG ô û kpÞ êülHO þvüõðBÎk ÿApG þédì úG Ao pùy ô óBðq ,Rçßzì îvéÆ ókpÞqBG ô BÎk òPyõð qA ÿoAkpG|ûpùG BG ô ûlðBzÞ úðBg òüA úG Ao óAõW óApPgk û kB×PuA|Fõu koõì Ao óBð@ ,kApÖA òüA qA þgpG þcõèkBu úÞ wýéK þOBÎçÆA óAoõìBì ûtüô îýO.løk|þì kBýy kpì òüA þüBuBñy ÿApG Ao ÿA|û kpPvâ RBÛýÛdO úÞ kõG Bø|þuopG òýíø óBüpW ok lðkõG û kpÞ qBÒ@ |úèBu 31 kpì ô úPyAk QýÏÚAô |pHg òüA ;lñPÖBüo k ûoBWA BG êHÚ ûBì lñ^ qA >lýÏu lídì< ïBð úG þðBÓÖA ÉBvG ,]...[ óBGBýg o k þðõßvì lcAô àü Rçßzì êc {yõK QdO ô úPgAlðA|ûAo þvüõðBÎk û kq ÿA|úðAkBýy ÿBø|ïAlÚA úG Quk ,ïkpì óApPgk ô óBðq þgpG ,Bø|úPÖBü òýíø xBuApG.QuA óBzüBK ,þðBÓÖA kpì òüA þðBÇýy Qýð qA êÖBÒ úÞ óAõW 25 o kApG ô ÿô ÿõu qA kõG ûly qBG ôA Qðõßu êdì úG ëB×ÒA ØéPhì ÿBø|ûõýy úG >luA< ïBð úG }A|úèBu

RAoBìA wýéK ô þüAk þéÎ ÿpýâo k þyAõc ly JBhPðA Býu@ óõýuAolÖ òüpPùG óAõñÎ úG ÿkçýì wýéK ô RBÎõHÇì ÿBø QýèBÏÖ ô QÞpc koõì o k rýð óõìApýK kpÞ lýÞ BO óApüA ÿBø úðBuo {upK BG RAoBìA úG óApüA – RAoBìA oAlük qA wK ûlì@ kõWô úG êDBvì kõWô úG JBùPèA|6‰- |‰.kpÞ løAõg ÅApPÎA|A‰FC |‰ óæôõvì îüçì oBPÖo qA þðApüA ÿBø úðBuo .koAlð þðBüBK ûlì@ úG êýèk òýíø úG ,lðoAk kBÛPðAoõzÞ ëBHOõÖ óæôõvì ôA ô lðôo|þì RAoBìA o k óApüA pý×u þ×¾@ lýíc ÕApu óæôõvì ÿôo {ýK ú`ð@ úGBzì þzupK BG Ao .lññÞ|þì úWAõì QÖpâ oApÚ óõýuAolÖ Ao RAoBìA wýéK ,óBìoõzÞ þðlG QýG pO óBìqBu wýDo ô QuA û kpÞ lülùO þééíèA òýG ÐìBXì ok QüBßy úG Ao ÑõÂõì úðAoAlíPuBýu þü ûõýy BG lyõÞ|þì þ×¾@ ok QuBýu QèBgk úG QHvð< ;lñÞ pýg úG îPg lüBHð úÞ û kõG ÿpýâo k .îðApãð êßy òüA úG }qoô .kõy þuBýu îýølG ûqBWA òýG lñP×â þéì îýO þG pìpu úÞ oõÆ óBíø ÿpýâok òüA o k ôA >.QuA ûly ûlýzÞ wýéK úG úÞ û kõG òßüqBG ôk þyqoô êDBvì lñÞ|þì lýÞ BO BñLüA BG {üõâô Q×â óBüBK ÿApG þèô kõy êc Bø þyqoô oõÃc BG QuA pPùG - |‰.QuA ÑõÂõì òüA pýãýK kõg úèBvì êc ô þuopG þuoBÖ ÿBø åçG ô o k ûlì@ kõWô úG JBùPèA|‰7 .QuA úPyAk ÿlW ÿkoõgqBG ÿpýãýK qA ÿAlW óBG q þuoBÖ óBvüõð åçG ô oBPÖo úýéÎ kBdOA ô ïBXvðA óBøAõg ,oõzÞ óæôõvì pËð úG .lðA|ûly RAoBìA wýéK ô Bø úìBðqôo úðBgBPvâ ok|A‰FC |‰ úG óApüA QüBßy ïçÎA BG ÑõÂõì òüA luo|þì êGBÚ ú`ð@ BìA kõzð pXñì þü úXýPð úG þíuo ÐWApì ÈuõO úèBvì òüA|þìkpì ÿpýãýK QuA þñýG {ýK .ly løAõg þðApüA ÿBø QüBu o k þðApüA óBPuôk ëBHOõÖ

òüA qA ëBc òüA BG ,îükpÞ ÿoAkkõg oBÞ òüA qA ÿô ókõG ëBHOõÖ óõýuAol×ñÞ|A‰FC (|‰ úG þíuo oõÆ úG þüAk oBPÖo úG þéì îýO QzâqBG qA wK|4‰.îýñÞ|þì QüBßy )Býu@ ô Bø úðBuo qA 90 þðõürüõéO úìBðpG o k þüAk þéÎ ,óApüA ô Bø úðBuo úíø òüA< ;lñÞ|þì kBÛPðA þðApüA óæôõvì wýéK BG òì ÿpýâo k ô lðkq Ùpc òì úýéÎ RBÎõHÇì òì qA óApüA o k p×ð àü þPc þèô lðkpÞ åorG Ao RAoBìA úG óBñ`íø þG pÎ ÿBø úðBuo >...kpßð QüBíc îýO þG pìpu úýéÎ òýøõO .lðqAkpK|þì ÿpýâok ÑõÂõì óBýHèA úìBðqôo ô koAk úìAkA Bø J@ ÿõu ó@ o k óApüA þéì JBÇg >þðAôo< Ao þüAk þéÎ rýì@ òýøõO þü úèBÛì o k pâA kõG ûly þÎlì óBýHèA úìBðqôo ûlñvüõð .lñÞ|þì lüBG þüAk þéÎ kpÞ|þíð koõgpG úðBðBG pùì RAoBìA wýéK þOAoBìA RBüpzð pãük .kõG|þì óAlðq ÿBø úéýì QzK îýO þG pìpu kpßéíÎ qA kBÛPðA úG óBýHèA qA QýÏHO úG rýð ûpgæBG|5‰ |‰.lñPgAkpK ïõPßì ë@ ûBãyqoô ok óApüA þéì úG ëBHOõÖ óõýuAolÖ wýDo ô oõzÞ }qoô óæôõvì úÞ óBýyB×Þ þéÎ .lðqAkpK|þì þüAk þéÎ qA QüBíc BG ëBHOõÖ RBíüçìBð ô þyAõc qA ÿoBývG êGBÛì «æõíÏì kõy|þì ZoBg ûlì@ kõWô úG êDBvì qA óAlñg þü ûpù^ wýéK ô þOAoBìA ÿBø úìBðqôo úðBgBPvâ pËðoBùÊA qA QzâqBG o k< ;koAnâ|þíð iuBK þG Ao RAoBìA úG Áõ¿g òüA o k Ao ïqæ ÿpýãýK òý^ ÿBùãðBy RBÎõHÇì koõgpG úG B«íuo ày óôlG ô ïoô@|þì êíÎ îýO óBñßüqBG þgpG ô þG pìpu úG þOAoBìA ÿBø úðBuo ô ÿApG RAoBìA úßñüA .kpÞ îýøAõg ÅApPÎA óBìoõzÞ þéì Ao óApüA lüBG þðBùW ïBW úG kõϾ wðBy òPyAk kõy UÎBG lüBHð lýupð Ùlø òüA úG ô kAk|þì Qvßy kBÛPðA óApüA þéì îýO þG pìpu qA oõzÞ òüA RBÎõHÇì Üc Bø þOAoBìA .koAlð þÆBHOoA Bì úG Bùð@|þìBÞ Bð .lññÞ óõýuAolÖ úÞ ÿqôo o k ôA >.lññÞ òýøõO ôA úG lðoAlð 2008 ëBu ok {üBø QýèBÏÖ IHu úG óApüA ëBHOõÖ

qA êHÚ qôo –1 :ly þuBýu úÞ þyqoô ûlðôpK :kBíPÎA óæôõvì .QuA RAoBìA êGBÛì þG ôk o k óApüA ÿqBG óAoAlÖpÆ úG QýéG }ôpÖ qA RAoBìA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ÿApG QýéG 600 .lðA|û kpÞ ÑBñPìA þG ôk o k óApüA oBíypK óApüA ëBHOõÖ óõýuAolÖ ô Bø úðBuo {ñÞ Aô BG Bø þðApüA úÞ Bø þOAoBìA ÙçgpG QýéG QíýÚ .QuA ûly úWAõì {üArÖA îøok 120 BO ,lññÞ|þì ByBíO óBãüAo Ao ÿqBG óAõO|þì RAoBìA óõýuAolÖ ÿpýâ ÐÂõì BG .QuA úPÖBü ÿoBývG þyAõc RAoBìA – óApüA ÿqBG kpÞ þñýG {ýK þéì îýO ÿoAôlýìA lðAõO|þì kpG BùñO .lyBG úPyAk Bùð@ ô lñÞ Ì×c Ao þðBùW ïBW úG kõϾ ÿApG RAoBìA qBG pu ÿoBÞ aýø qA óApüA îýO úýcôo ØýÏÃO ÿApG þG ôk lñðAk|þì þGõg úG þOAoBìA óæôõvì .lñðq|þíð Ao IèBÒ QýÏíW óBýðApüA ô QuA óApüA o k ÿpùy lñðBì ûlýuo óBüBK úG ÿqBG|2‰- |‰.lñøk|þì êýßzO pùy òüA o k Qíu úG þüAk þéÎ òýìq qA þü úyõâ o k óBùâBð .QuA Bø úýyBc .kõy|þì pýâo k ôA BG ô kôo|þì þOAoBìA wýéK Ùnc úG pXñì oAlük òüA ok ÿôBvO .QuA ûly qBÒ@ úG þüAk þéÎ kôoô qA {ýK þü úËdè .QuA ûly RAoBìA pýâo k þOAoBìA pÇì êýÎBíuA BG þHÏÞ òývc ,òýìq òüA }õK þéì qA QüBíc úG RAoBìA wýéK ô kõy|þì äðo k þüAk þéÎ .koô@|þì ïõXø þHÏÞ Qíu úG oõzÞ pýâo k þOAoBìA wýéK BG þHÏÞ qA QüBíc ÿApG .lñÞ|þíð ÿBøôpýð pãük .QuA Õõéy óAlýì Èuô .kõy|þì lðôo|þì ÿpýâok Qíu úG rýð ûBãyqoô êgAk wýéK BG þHÏÞ qA ÑBÖk QùW úG õâô Q×â ok þüAk þéÎ|3‰ |‰...ô QuA þéì îýO þG pìpu ôA þPÚô BO ô ûly pýâo k wýéK þG þðApüA óBñßüqBG úG ÿlcA løk|þíð ûqBWA wýéK lyoA pvÖA ÿoõ¿ñíèA lícA .lñÞ|þìApPcA þHÊõGA þðõürüõéO úßHy BG õâô Q×â o k rýð RAoBìA Bì< ;lüõâ|þì Bø þOAoBìA ÿqAõð óBíùýì qA RpLuA óBíùýì QéÎ úG BìA îýñÞ QyAkqBG Ao þüAk îýPvðAõO|þì

:kAk pHg þíyBø äñøpu

àyrLðAôo úG ØéhPì óBâlñðAo þÖpÏì þüBíñøAo wýéK wýDo ÿoBW ëBu o k úíüpW úâpG óõýéýì 4 oôl¾ 140 qA {ýG QÎpu BG úÞ þðBâlñðAo :kAk pHg åorG óApùO þâlñðAo ô úG wýéK ÈuõO kõy ØýÚõO Bùð@ ÿôo kõg QÎBu o k pPìõéýÞ lýu äñøpu ,pùì oBãðpHg }oArâ úG .lðõy|þì þÖpÏì àyrLðAôo ïçÎA BG óAoBãðpHg ÐíW o k qôpìA ÿpHg Qvzð ok þíyBø ÿkBø àýÖApO ûoBGo k úPÖpâ Roõ¾ ÿBùýuopG úG úWõO BG :Q×â pHg òüA QýÖpÊ ókõG kôldì ô ûBãìBy o k àýÖApO àýK ëõÆ {üArÖA ô óApùO úG kpÖ ô Zôq fpÆ óBìq úÞ îülýuo úXýPð òüA úG óApùO pùy pGBÏì ô Zôq< fpÆ ÿApWA qA ,òüA qA {ýK| .kkpâ qBG kõg þéHÚ óBìq óBíø .kõG úPÖBü {øBÞ 18 úG 19 QÎBu qA ô ûly îÞ QÎBu àü >kpÖ 30 QÎBu qA kpÖ ô Zôq fpÆ úHñy qôo qA| :kAk úìAkA þíyBø äñøpu pG .luo|þì óBüBK úG pùÊ qA lÏG 19 QÎBu o k ô qBÒ@ eH¾ úÛýÚk 6: 17 QÎBu BO ô qBÒ@ eH¾ 6: 30 QÎBu qA rýð àýÖApO fpÆ xBuA òüA óApùPðApùO þâlñðAo ô þDBíñøAo wýéK wýDo.QyAk løAõg úìAkA êPhì Ao óApùO àýÖApO ÿA|úSkBc òüpPß^õÞ úßñüA úG ûoByA BG | ,åorG Ao ôo kõg kAlÏO òüA ÿæBG îXc {üBXñâ óApùO pGBÏì :Q×â lñÞ|þì lüBG pGBÏì|þìBíO o k ëBÏÖ oõÃc ÿApG :Q×â þíyBø .koAlð þñHì BWBð ûlðBìpÖ oõPuk BG êßzì òüA úÞ ,kõy pGApG 4 óBíüBøôpýð ÙpÆpG|þìBËPðA ÿBølcAô püBu kAlÏPuA ô óAõO qA û kB×PuA pG ØéhPì óAoAõuoõOõì BG koõgpG lülzO qA óApùO oõøAo wýDo.kõy|þì qA þßü ØéhPì ÿBùPéßýu oõOõì :QyAk oBùÊA ô kAk pHg {yõK ïlÎ êýèk úG úÞ lñPvø þâlñðAo ô þüBíñøAo ÿBø|úÒlÒk oBývG eðAõu ô RBÖkB¿O o k ,óAoõu| QéßýuoõOõì IuBñì þPÊB×c ,ôo|û kBýK o k QÞpc| ,þñíüA ûçÞ òPyAlð :Q×â ÿô.lðpünK Iýu@ ûtüô ÉõÇg qA oõHÎ ,àýOBG ôpÞ @ RBÞpc| ,rìpÚ ÕAp^ qA oõHÎ úÞ QuA þOB×éhO qA ,Ñõñíì kôoô ÿBø|óBGBýg ô xõGõOA òüA BG þÎBíPWA ÉBHÃðA fpÆ o k ô lðõy|þì IßOpì óAoAõuoõOõì pTÞ A :QyAk oBùÊA þíyBø .kpÞ îýøAõg ÿlW koõgpG RB×éhO úíýð ô Iy þðBüBK RBÎBu o k qBXì pýÒ QÎpu úG ÉõG pì RB×éhO ûApâorG o k Áõ¿hì ÿBø|òýGoôk úéýuô úG óõñÞ BO úÞ | ,QuBø|Iy ÿqBXì pýÒ QÎpu òüpPzýG QÎBu pG pPìõéýÞ 207 QÎpu ,{üBýð QÎpu pâA| :Q×â úìAkA o k ÿô .QuA ûly QHS ApýgA úÞ û kõG 140 qA pâA ô ly løAõg úíüpW ,lyBG pPìõéýÞ 120 qA {ýG ôo kõg QdO ûlñðAo ô kõy|þì ØýÚõO ôo kõg ,lñÞ qôBXO pPìõéýÞ úülýDBO BO ØéhPì ûlñðAoô kpýâ|þì oApÚ þðAôo ô þcôo ÿBø|{üBìq@ løAõhð þâlñðAo Üc ,lñßð QÖBüo k Ao ïqæ þðAôo ô þcôo Qìçu úÞ îüA|û kpÞ þÖpÏì àyrLðAôo úG Ao þðBâlñðAo pÂBc ëBc o k .QyAk ØýÚõO kApÖA òüA úìBñýøAõâ ô lñyBG àyrK pËð QdO ûBì 6 BO lüBG ûBì 8 þÆ :Q×â úPynâ ûBì 8 ÿBøoBì@ úDAoA BG þíyBø .QuA ûly | ,QuA ûly ØýÚõO Qéßýu oõOõì ûBãPuk 839 ô oArø 98 úPynâ ØýÚõO Rlì òüA þÆ rýð ôo kõg ûBãPuk 207 ô oArø 109 òýñ`íø Ao Qéßýu oõOõì ô ôo kõg ûBãPuk oArø 208 ÑõíXì o k úÞ ûly 35 úPynâ ëBu úGBzì Rlì úG QHvð lðôo òüA îüA|û kpÞ ØýÚõO óõðBÚ ëBíÎA qA ÿoBì@ úDAoA BG òýñ`íø ÿô .QuA úPyAk lyo l¾o k ô óõýéýì 4 ,úPynâ ûBì 7 þÆ :kôrÖA úPynâ ûBì 7 þÆ ûly ïBXðA 154 ô óõýéýì àü úÞ îüA|úPyAk óõðBÚ ëBíÎA ûpÛÖ 886 ô oArø|670 oArø 269 ,þñíüA lñG píÞ qA û kB×PuA ïlÎ êýèk úG ó@ ûpÛÖ 774 ô oArø ÉõG pì îø ûpÛÖ 584 ô oArø 135 ô þñíüA ûçÞ úG ÉõG pì ûpÛÖ 648 ô úG QHvð þñíüA lñG píÞ òPvHð :Q×â þíyBø .QuA úéG ôk ØÚõO úG ïlÎ òýñ`íø ,løk|þì óBzð Ao ÿl¾ok 2/2 lyo úPynâ ëBu ÑõíXì o k .QuA úPyAk lyo l¾ok 27/3 rýð þñíüA ûçÞ qA û kB×PuA ç¾A úÞ úPyAk {üArÖA l¾o k 24 ,úPynâ ëBu úG QHvð RB×éhO koAlð þGõg ïBýK ô Qvýð IuBñì

o kBì òPzÞ ïBùOA úG x ôpÎ kõy|þì úíÞBdì pøõy JpÒ JõñW o k }pøõyo kBì óly úPzÞqA wK úÞ þðq QuAõgp×ýÞ o kB¾ óApùO þüBñW ÿApukAk o k qôpìA QuA ûly QyAkqBG óApùO åpì qA )QhPüBK þüBñW àýzÞ( õéìBy òývc lídì xpK qBG.ly ïBÛì òüA.ly pHg BG >ï – úíÆBÖ< ïBð úG þèBvðBýì ó q rýì@ oApuA o k pËð koõì óBíPgBu úG rÞpì þøBâ @ ûoAkA 10 ûpüAk óApvÖA ô þüBÃÚ AlPGA úÞ >úíÆBÖ< ûqBñW ólük BG ô lñPÖo – fçÖ óBGBýg – omõGA oAõéG oõPuk o k Ao BíÏì úG þâlýuo ,kõG ûly òýW@koBÞ lÏG ô ú×g îýu BG þüõW úñýÞ þðBG pÚ >úíÆBÖ< kAk|þì óBzð løAõy.lðkAk oApÚ kõg oBÞ Bü îùPì ÿpýãPuk ÿApG wýéK ,úýÂpÖ òüA fpÆ BG ô QuA ûly ó q pvK ,Bùhðpu ólì@ Quk úG BG.QgAkpK wvXO úG óBíùPì pýãPuk óõñËì òýPvhð óAõñÎ úG koAk ïBð >pÓ¾A< úÞ QhG óõãð ôl ëBHðk úG òýñ`íø.lðAõg ûBñâ þG Ao kõg Bø þüõWqBG o k BìA ly òýìôk óAõñÎ úG >Apøq< }pvíø ,óAõW kpì òüA þüõâ ÄýÛð BG ïBXðApu QyAk þøBñâ þG ÿBÎkA úÞ ÿô.ly QyAkqBG óõñËì ÿBø ëBu< :kõzâ QÛýÛc óBýG úG Iè úÖõzßì ÿBø áolì ólük òì úG pgAôA òüA BìA îPyAk ïpøõy okBì BG þGõg úÇGAo îWAôkqA ëôA þâkAõðBg ÿBø ÙçPgA :kAk úìAkA >Apøq|‰»«.kpÞ|þì|þìApPcA þG þéýg îüBø þPhGlG p¿Ûì Ao ïpøõy o kBì òì ô ly|þì pO {ýG qôo úG qôo Bì úÞ îñÞ òyôo Ao î×ýéßO BO îPÖo }A úðBg úG ûBýu qôo ó@.îPvðAk|þì {ðBW úG úðBgrLy@ ÿõÚB^ òPyAkpG BG úXýPð o k.kpÞ ïpýÛdO ûoBG ôk ôA BG ;QuA ûBñâ þG ïpøõy ô îPzÞ Ao ïpøõy okBì þüBùñO úG òì.ïkBPÖA ô kAq@ }pøõy ,ó q òüA ÿBø ÙApPÎA ëBHðk úG.lýyBG úPyAlð ÿoBÞ o k >Apøq< QuAõgp×ýÞ IýOpO òülG .ly ÿqBuqBG QüBñW úñd¾ |‰.Qvzð úíÞ Bdì oBËPðA úG ôA ô ly o kB¾ óApùO þüBñW ÿApukAk

pøA o k þOAõé¾ VõOõéG ûBãPvüA ÿqAlðA|ûAo ûBãPvüA pøA lcAô|þìçuA kAq@ ûBãzðAk þüõXzðAk YývG oBßPGA úG QìôBÛì ûqõc ûlðBìpÖ .ly fBPPÖA lcAô òüA o k þOAõé¾ VõOõéG òüA Áõ¿g o k pøA lcAô|þìçuA kAq@ ûBãzðAk þüõXzðAk YývG ô Quo k û kB×PuA ÿqBu äñøpÖ Ùlø BG ûBãPvüA òüA :Q×â rÞpì QuA ûly ÿqAlðA|ûAo VõOõéG óõ`íø lülW ÿBø|ÿoôBñÖ qA eýd¾ óõðBÞ Qíø úG úÞ ûBãPvüA òüA o k :kAk úìAkA péñývc þéÎ lýu . úG óBüõXzðAk ûly BKpG pøA lcAô o k ûqõc òüA ÿqBXì ÿBÃÖ ,þuBíc ,þHønì ,ÿkpGoBÞ ÑõñPì ÿBøoArÖA|ïpð óBãüAo Roõ¾ Roõ¾ úG óAlñíÚçÎ ô óBüõXzðAk ûApíø ÿBø|ò×éO ÿApG ... ô kôpu þíéÎ ÿBø|úPvø êýßzO òýñ`íø ÿô .lññÞ|þì QÖBüo k VõOõéG ô Ýçg ô pßPHì ,úHhð óBüõXzðAk QüõÃÎ ÿApG þüõXzðAk qA Ao þzøôtK — þíéÎ ûtüô RçýùvO qA óBüõXzðAk òüA ÿlñì|ûpùG oBùÊA péñývc .kpÞ ïçÎA lcAô òüA o k ûly ïBXðA ÿBøoBÞ pãük pPÖk ô ûoôBzì pPÖk ,ÿpñø þãñøpÖ ÿBø|óõðBÞ êýßzO | :QyAk ,þyqõì@ ØéPhì ÿBø|ûoôk ÿoArâpG ,þñük RBùHy úG iuBK qA þOlýÛÎ ô þÎBíPWA ,þãñøpÖ ,þyqõì@ ØéPhì ÿBø|Qvzð .QuA þüõXzðAk YývG ÿApWA Quk o k ÿBø|úìBðpG pãük

6

ÿpñøô þãñøpÖ

shahryaremanews@yahoo.com :{ñì|òüo@

ô ëçc þÛýuõì òýG àýß×O kByoA RoAqô lñÞ ïçÎA B«PcAp¾ Ao ïApc RoAqô | :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð Ao kõg ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA }çO ëçc þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ QýÏÂô Áõ¿g o k RçÞ ô lùzì ûlñüBíð “{ñì|òüo@ kAõW|”‰|‰.lñÞ :Q×â Qéì úðBg oBãðpHg úG ó@ kõWõì Rçßzì ô oõzÞ o k þÛýuõì úÏìBW ô QuA ÿlW qBýð àü ô Roôp àü þÛýuõì úÞ îüpünLG lüBG úÞ îüpünLG Bì pâA :QgBu óBzðpÆBg ÿô.koAk qBýð þÛýuõì úG Bì óAõW þüBýÛýuõì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k þPvüBG QuA qBýð àü þÛýuõì Bì ÿBø|úðBuo úßñüA óBýG BG {ñì|òüo@.îýñÞ ÿoAnâ úüBìpu ïqæ ô IuBñì :kpÞ eüp¿O ,lðA|û kAk ÁB¿PgA þÛýuõì úG Ao þüæBG îXc ç « íÎ úÞ ú`ð@ :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð þGõéÇì pìA þÛýuõì ê¾A ókpÞ|þ×ð ÿpùì îÞ koõì îèBu ô êý¾A þÛýuõì úÞ QuA òüA û kBPÖA ÝB×OA óõñÞ BO Anè îüA|úPyAlð ûqõc òüA o k þHuBñì ÿoAnâ úüBìpu Bì ô QuA ûly ÐÚAô þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð.îýPvø úWAõì ÿA|úìBðpG Ðég àü BG ÿoBXì qA QuA qBýð koõì úÞ ÿpìA þPÚô QuA þÏýHÆ :QyAk oBùÊA ô lðõzð QüõÛO qBXì oBS@ óBâlññÞ lýèõO ô kkpãð òýìBO îèBu ô eýd¾ úÞ lPÖA|þì þðBvÞ Quk úG óAlýì ô ú¾pÎ ,lðpýãð oApÚ QüBíc koõì qA úPÖpâ ïBùèA B«OlíÎ ô|þìçuA pýÒ ,IuBñìBð J „ õéÇìBð oBS@ ûlññÞ lýèõO þÛýuõì úÏuõO Áõ¿g o k {ñì|òüo@.QuA þG pÒ þÛýuõì qA B«OlíÎ pìA òüA :Q×â úÏìBW o k ÙoBÏPìBð Roõ¾ úG No óõãíøBð úßHy óAoArø kõWô ô kõy|þì koAô oõzÞ o k þG pÒ äñøpÖ ÿoBXì qBXìpýÒ ûlðpýâ óõýéýì îýð ô oBù^ ô þPðpPñüA QüBu ô ÿA|ûoAõøBì o k qBXìpýÒ þÛýuõì pzð ÿApG Ao pPvG ô úñýìq ,oõzÞ êgAk o k ûoAõøBì úÞ òüA óBýG BG wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ õÃÎ.QuA û kpÞ îøApÖ oõzÞ ÿApG :kpÞ óBzðpÆBg ,QuA Qhu oBývG úñýìq òüA o k RoBËð UdG ëôA úPuk úÞ koAk kõWô oBßøAo úPuk ôk lyo úG ôo lðôo òüA BG úéGBÛì ïBXðA lüBG úÞ QuA þHéu oõìA ïôk úPuk ô þGBXüA ÿBøoBÞ êìBy « ìBÞ Ao þOoBËð lÏG þPvüBG úÞ îPvýð lÛPÏì :kpÞ eüp¿O ÿô.kpýâ ç ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k RoBËð RAqAõì úG lüBG þèô îüoAnãG oBñÞ o k lùzì ûlñüBíð.îýñÞ ïAlÚA Áõ¿g òüA o k ÿoAnãPuBýu ô IuBñì lýèõO úÞ þèBc o k Bì pÂBc ëBc o k luo|þì pËð úG :QyAkoBùÊA óBüBK þPvüBG ô îüA|ûly pøBÊ xõvdì pýÒ QèBc àü BG BìA îüoAk þÛýuõì ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k wLu ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg þÛýuõì òýG àýß×O kByoA RoAqô :{ñì|òüo@.lñÞ }çO ëçc þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð lñÞ ïçÎA B«PcAp¾ Ao ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô | :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì o k ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc “{ñì|òüo@ kAõW|”‰|‰.lñÞ }çO ëçc þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW ô oõzÞ o k þÛýuõì QýÏÂô Áõ¿g o k RçÞ ô lùzì ûlñüBíð úÞ îüpünLG lüBG :Q×â Qéì úðBg oBãðpHg úG ó@ kõWõì Rçßzì úG Bì óAõW úÏìBW ô QuA ÿlW qBýð àü ô Roôp àü þÛýuõì þÛýuõì úÞ îüpünLG Bì pâA :QgBu óBzðpÆBg ÿô.koAk qBýð þÛýuõì ô IuBñì þüBýÛýuõì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k þPvüBG QuA qBýð àü « íÎ Bì ÿBø|úðBuo úßñüA óBýG BG {ñì|òüo@.îýñÞ ÿoAnâ úüBìpu ïqæ ç ókpÞ|þ×ð :kpÞ eüp¿O ,lðA|û kAk ÁB¿PgA þÛýuõì úG Ao þüæBG îXc óõñÞ BO úÞ ú`ð@ :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð þGõéÇì pìA þÛýuõì ê¾A ûly ÐÚAô ÿpùì îÞ koõì îèBu ô êý¾A þÛýuõì úÞ QuA òüA û kBPÖA ÝB×OA Ðég àü BG Anè îüA|úPyAlð ûqõc òüA o k þHuBñì ÿoAnâ úüBìpu Bì ô QuA :QyAk oBùÊA þãñøpÖ óõývýíÞ wýüo IüBð.îýPvø úWAõì ÿA|úìBðpG îèBu ô eýd¾ ÿoBXì qA QuA qBýð koõì úÞ ÿpìA þPÚô QuA þÏýHÆ QüBíc koõì ô lðõzð QüõÛO qBXì oBS@ óBâlññÞ lýèõO ô kkpãð òýìBO oBS@ ûlññÞ lýèõO úÞ lPÖA|þì þðBvÞ Quk úG óAlýì ô ú¾pÎ ,lðpýãð oApÚ þG pÒ þÛýuõì qA úPÖpâ ïBùèA B«OlíÎ ô|þìçuA pýÒ ,IuBñìBð J „ õéÇìBð úG No óõãíøBð þÛýuõì úÏuõO Áõ¿g o k {ñì|òüo@.QuA äñøpÖ ÿoBXì qA B«OlíÎ pìA òüA :Q×â úÏìBW o k ÙoBÏPìBð Roõ¾ QüBu ô ÿA|ûoAõøBì úßHy óAoArø kõWô ô kõy|þì koAô oõzÞ o k þG pÒ ,oõzÞ êgAk o k ûoAõøBì qBXìpýÒ ûlðpýâ óõýéýì îýð ô oBù^ ô þPðpPñüA û kpÞ îøApÖ oõzÞ o k qBXìpýÒ þÛýuõì pzð ÿApG Ao pPvG ô úñýìq o k RoBËð UdG úÞ òüA óBýG BG wéXì þãñøpÖ óõývýíÞ õÃÎ.QuA lðôo òüA BG úéGBÛì ÿApG :kpÞ óBzðpÆBg ,QuA Qhu oBývG úñýìq òüA ÿBøoBÞ êìBy ëôA úPuk úÞ koAk kõWô oBßøAo úPuk ôk lyo úG ôo eüp¿O ÿô.kpýâ ïBXðA lüBG úÞ QuA þHéu oõìA ïôk úPuk ô þGBXüA þèô îüoAnãG oBñÞ ç « ìBÞ Ao þOoBËð lÏG þPvüBG úÞ îPvýð lÛPÏì :kpÞ ô IuBñì ÿBø|úìBðpG lýèõO QùW o k RoBËð RAqAõì úG lüBG óBüBK o k lùzì ûlñüBíð.îýñÞ ïAlÚA Áõ¿g òüA o k ÿoAnãPuBýu lýèõO úÞ þèBc o k Bì pÂBc ëBc o k luo|þì pËð úG :QyAkoBùÊA þPvüBG ô îüA|ûly pøBÊ xõvdì pýÒ QèBc àü BG BìA îüoAk þÛýuõì ûBâlük ô løk ïBXðA ïApc ô ëçc þÛýuõì òýG þßýß×O kByoA RoAqô þÛýuõì pýTßO ô lýèõO QùW o k wLu ô ïçÎA ïkpì úG B«PcAp¾ Ao kõg .lñÞ }çO ëçc

! |‰kpÞ úéXÎ JBXc ØzÞ ÿApG þðBøApÖ úP×ýzéâ òüA“ óAõñÎ QdO þHéÇì oBzPðA BG þéÞõO lícA úG úPvGAô ØèA QüBu JBhPðA rýð QüBu þé¾A IéÇì óAõñÎ úG úÞ “ Qvýð þuBýu IéÇì úP×ýzéâ Üc {yõK Ñõð JBhPðA úßñüA pG lýÞ BO òí ,kõG ûly o k þðBøApÖ úP×ýzéâ îðBg úÞ òüA qA lÏG“ :Qyõð ,)!(QuA þðBøApÖ UdG ,ly pøBÊ Bø òýGoôk êGBÛì o k JBXc óôlG oõzÞ qA ZoBg .koôBýð oBG úG Ao þñyôo YüBPð úÞ QhýãðApG Ao þüBø ô pu pø BG lðAõO|þì ,kpì ô óq Bü ,óAõW ô pýK qA îÎA Àhy pø B«ÏÇÚ wÞpø B«ÏÇÚ BìA)!(kõy pøBÊ|þìõíÎ oBËðA o k ,QuA êüBì úÞ þÏÂô {üApG BølÏG úÞ kpýâ|þì pËð o k þøAõhHèk {yõK òüA ÿApG ÿlc ØzÞ òPvðAk ïBãñø kôq BG úßð@ qA wK ØèA QüBu|.‰|‰lñßð puko k lýèõO þâlðq þðBýèBu qA wK ôA pâA úÞ kpÞ ëælPuA ,þðBøApÖ úP×ýzéâ JBXc :Qyõð òýñ^ kõG úPÖpünK ÿô qA kõíð|þì JBXc ØzÞ JpÒ o k û kpÞ|þì þâlðq JpÒ o k úÞ Ao þðApüA ó q àü ,Bø|þG pÒ QuA êíPdì“ û kpÞ oBýPgA Ao þG pÒ óBðq {yõK ,QG pÒ o k þâlðq qAo k óBýèBu þÆ ô êý¾A äñøpÖ pGBñG ô óApüA o k úÞ þðApüA êý¾A óq BìA )!(lðpünLG QuA püq óAlñ^ ,JpÒ úG p×u àü BG úÞ lðpünK|þíð ,lñÞ|þì þâlðq þðApüA êGBÚ þG pÒ óBðq {yõK ûõdð qA ,{ðlýyõK xBHè ûõýy úÞ kõy ôo ô þãñøpÖ QýHvð ókpÞ ûrüoõEO BG wLu QüBu òüA|‰.lyBHð ÀýhzO þG pÒ Qñu oBñÞ o k Ao|þìçuA Qñu ,JBXc þñük þðBHì úG úWõO óôlG þPñu BG pâA BìA ,QuA êìBÞ }kõg RAm o k þPñu pø“ :Qyõð ô lðBzð óBñ^ .lýuo løAõg pËð úG ÀÚBð B«ÏÇÚ ,kõy úvüBÛì pãük äñøpÖ qA úG ÀÚBð ,kpýâ oApÚ Bì Qñu BG úvüBÛì o k pâA rýð äñøpÖ ó@ Qñu úÞ pâA ,QuA êìBÞ kõg QýÚpy o k úÞ îø þÚpy ó q.lì@ løAõg pËð pG...lýuo løAõg pËð úG áõé×ì Qhu ,lyBG þG pÒ ó q lñðBì løAõhG |‰.QýG pÒ þG pÒ ó q qA ô kôo|þì oBËPðA QýÚpy þÚpy ó q qA ,ÝBýu òýíø o k þuBýu ëBÏÖ òüA úG úPvGAô QüBu o k þãñøpÖ QýHvð YüôpO|‰ úÞ óBzgo k òývc qA þHèBÇì rýð {ýK ÿlñ^ úÞ kõy|þì ïBXðA þÇüApy êýDApuA Jõg Quôk óAõñÎ úG ÀOoABø þPvýðõýù¾ úìBðqôo ÿõu qA .kõG ûly pzPñì ØèA QüBu þé¾A IèBÇì óAõñÎ úG ,kõG ûly þÖpÏì

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu

Øuõü ëBüpu úG óBüoB¿ðA òývc iýy kBÛPðA

oBÞ òüA ókõG ïpW pG Ñpy ô êÛÎ ûqõc o k þéýèk ú^ Øuõü úÞ FBýHðA o k þèôA ápO |ÿ|úéEvì BìA ,koAk kõWô ûlzð rýð ó@ IßOpì þíéÎ QÚk xBuA pG ïBÛì òüA o k lýÞCBO «A klXì QuA Qý¿Ïì ô ûBñâ qA pýÒ QuA ô BÇg qA ô Qí¿Î ïBÛì ÿAoAk FBýHðA úÞ îüBíð|þì .lñPvø óõ¿ì ó@pÚ ÜHÆ ûBHPyA ô ó@pÚ ÜüBÛc úG îéýÖ þHønì oAõâorG óAoôBzì Bü@ QvíÚ òüA qA þèô lñPyAk Bü ?lñPyAlð úWõO RBüAôo ÿBíýu óBðAkpâoBÞ QuA lýìA.lðkõG êÖBÒ îéýÖ QÚk ûlñü@ ÿBø|ëBüpu ô Bø|îéýÖ o k|þìçuA ÿoõùíW Qí¿Î ô FBýHðA Qìpc îüpc BO løk Zpg úG ÿpPzýG òüA .lðBíG Íõ×dì ïõ¿Ïì óBìBìA ô óBâlürâpG ó@ QuA þùülG ,QuA|þìõíÎ oBßÖA püõñO QùW iuBK ÿApG þéý¿×O þ¿¿hO UcBHì fpÆ ïôrè Roõ¾ o k úG úWõO óBüBK o k ô kõG løAõg fpÆ êGBÚ þÎl®ì RBHSA RAôm qA ûlýuo úýÎkA o k úÞ QuA ïqæ úPßð òüA JBG qA QuA ûly FBÇg úG ÿoApÚA pâA òýìõ¿Ïì Ao ûBñâ êßzì lðôAlg BG úðõã^ úÞ QuA QìA úG îýéÏO .lññÞ êc

ûlýÛÎ xBuA pG.îøk úWõO RApÞnO òüA úG þøAõgpýg |ÿ|úíø ûly úPÖpâ RBüAôo ô ó@pÚ qA B«íýÛPvì úÞ úÏýy oApßO lñPvø óõ¿ì ûBHPyA ô BÇg qA óBìBìA ô FBýHðA «BíDAk îéýÖ òüA o k úÞ ûBHPyA ô BÇg þñÏü ,úíéÞ ôk òüA eüp¾ Ùçg kAk|þì QHvð kõg úG Øuõü RpÃc Qí¿Î |ÿ|úñýìq o k úÞ þèBc o k ô úPÖpâ ïBXðA ó@pÚ qA úÞ úìBÛì ...A þéÎA þÃOpìlýu ûBHPyA ô BÇg qA FBýHðA þDBùHðApâ RB×ýèBCO óApãük ô QuA óAlñízðAk îÊBÎA úðB×uBCPì lðoAk þPüAôo òýøApG ô þð@pÚ êüæk xBuA pG úÞ Øuõü úÞ kAk|þì óBzð ëBüpu úÛýÚk lñ^ úG àükrð óBzð ÿpHìBýK úG óly VõÏHì úG Ao ôA úPynâ {hG o k ÿkpÖ õãG ûBy úG Q×â ûBy þÚBu úG úÞ òüA pÆBhG kAk| úüpâ BG lyBG ôA ÿkAq@ ïBÛì o k ô QuA óAlðq o k ûBñâ|þG òìAk ô kpÞ ûBñâô ûBHPyA ô BÇg úG ïçÎA oBG lñ^ ÿoAq ô úéíW BG BñÏì òüA kAk óBzð BÇg ô ûBñâ úG û kõè@ Ao RõHð ô ,koAlð QÛGBÇì «AlGA Øuõü |ÿ|ûoõu 24 |ÿ|úü@ pg@ ô eýd¾ lüBÛÎ l pG óB×èBhì ÿApG ÿrüô@ Quk .QuA úÏýy á BK Q×âô ly ëqBð Øuõü úG êýDpHW úÞ kAk|þì óBzð B«ýðBS òüA pG Alg û kAoA þP×â pýÒ úG Ao kõg êßzì úÞ óõñÞ A pãük ëBu Q×ø óAlðq ëBvßü ÿBW úG úÞ QÖpâ ÜéÏO pG ïpW |ÿ|úíüpW úñýìq òüA o k Bü@ þðBíG óAlðq o k òüA ô QuA ïpW BG IuBñì lyBG ïpW úÞ òüA ÅpÖ þÖpÏì ëkBÎ pýÒ ô îèBÊ Ao Üc RpÃc îéýÖ qA {hG úÞ QyAk úWõO úPßð òüA úG lüBG ô !?QuA û kpßð êDæk úG ûly êÛð úÞ þDBùGBPÞ o k ëBu Q×ø ÑõÂõì ØýÏ êÛð òüA ô .QuA ÈÚBu oBHPÎA qA ØéPhì QHvð úíø ô ûly ûlüpÖ@ þÎBíPWA óBvðA B«TèBS.QuA û kAq@ þðAlðq úG Bü@ lðoAk pãülßü úG qBýð þâlðq oõìA úG ?QuA ïpW òüA lüõãG Ao kõg êßzì óBvðA pâA ûly

ô ó@pÚ ÜüBÛc úG îéýÖ þHønì oAõâorG óAoôBzì Bü@| QívÚ òüA qA þèô lñPyAk Bü ?lñPyAlð úWõO RBüAôo ô ûly ûlüpÖ@ þÎBíPWA óBvðA....lðkõG êÖBÒ îéýÖ úG Bü@ lðoAk pãülßü úG qBýð þâlðq oõìA úG QHvð úíø òüA lüõãG Ao kõg êßzì óBvðA pâA ûly kAq@ þðAlðq ïpW pG Ñpy ô êÛÎ ûqõc ok þéýèk ú^ ?QuA ïpW þOBÛýÛdO ô þíéÎ rÞpì .koAk kõWô oBÞ òüA ókõG òývc iýy kBPuA úG úPvGAô þÏýzèA óBÖpÏèAoAk úýíéÎ ûqõc kBPuA ô îèBÎ òüA QyAkkBü óBüoB¿ðA ÿApG Ao Øuõü RpÃc ëBüpu pýgA QívÚ ûoBGo k òüA òPì QuA û kõíð ëBuoA >AkpÖ< ÿpHg ûBãüBK òývc IðBXñüA.QuA êüm fpy úG ÿkBÛPðA QyAkkBü ó@pÚ |ÿ|úíWpO úG ÜÖõì þùèA ÜýÖõO úG úÞ óBüoB¿ðA |ÿ|ú×ýd¾ |ÿ|úíWpO ô úÒçHèA|Yùð |ÿ|úíWpO ô lýXì óõñÞ A ô ïA|ûly JBPÞ léW 60 ØýèCBO ô úükBXu ô îPvø îÚ úýíéÎ ûqõc o k pýv×O wüolO úG ëõÓzì þHønì êý¾A ÿBø|JBPÞ BG QuA ëBu ûBXñK úG àükrð «BíDAk Uülc |IPÞ ô pýuB×O qA ú¾Bg ô úìBÎ ÐGBñì ô |ÿ|ûoõu 24 |ÿ|úü@ óBüBK úG úWõO BG ,îyBG|þì ÉBHOoA o k òý¿éhì ûôpâ qA Ao Øuõü Üc RpÃc úÞ ,Øuõü qA oôk QùW pø qA úÞ þðBvðA þñÏü )ïæ ePÖ úG( þÖpÏì QuA óBuBñg xAõuô ô òýÆBýy xpPuk Øuõü RpÃc îéýÖ qA þzhG úG îPvðAk ïqæ û kõìpÖ úPyAk þOApÞnO ly {hK 87/9/1 úHñy Iy úÞ qA ÿoBývG óBømA oBPyõð òüA NB^ BG QuA lýìA ,îyBG qA ú`ð@qA|þìçuA oõzÞ òìõöì ïkpì ûtüô úG óApâByBíO . ïõy á BK QuA úPÖpâ îéýÖ QívÚ òüA ÿoõùíWÿBíýuÿBø|îéýÖÿByBíOúG ÜÖõì pPíÞ òì Ao îéýÖ qA {hG òüA þÚB×OA Roõ¿G ,ïõy|þì|þìçuA JBG qA îPvðAk ïqæ óAôApÖ pSBCO ô ØuBCO òí ï lük úÞ

QuA úPÖpãð óApÞA ûqBWA qõñø ëBu úu qA wK úÞ þíéýÖ

þyõìApÖ ÝBdì o k þü ôkBW êvð îéýÖ òüA óApÞ A ØÚõO êüæk ûoBGo k Bø ûlýñy òüpO ûqBO òüpPíùì qA þßü úÞ QuA þùWõO IèBW RBßð rDBc îéýÖ .QuA îéýÖ ókõG >þÎpypýÒ< ïçÎA RBßð òüA ûtüô ÿBø|þüBðAõO ô pdHO ûoBGo k >þüôkBW êvð< qA þÃÏG ÿApWA ô JBhPðA o k BìA .QuA óAõW ÿkAlÏO BøoBÞ úÞ QuA ûly êíÎ ÿA úðõâ úG Bø|ÿlñíðAõO òüA qA òýíø ô úPÖpâ kõg úG >ôkBW< ô >ûrXÏì< Roõ¾ ïçÎA Ñpy ÿBø Jõ^oB^ qA ZoBg ÿA|úPßð óApÊBð ûBãð óApHìBýKpýÒ koAk lýÞBCO úÞ þüBø Jõ^oB^ ;QuA ûly úÞ QuA úPßð òüA ô lñðAõOBð ûrXÏì qA óBìõ¿ÏìpýÒ ô ok {üBíð êGBÚpýÒ ,>óApÞ A óæõEvì< pýHÏO úG Ao îéýÖ ÿBø|ûlýñy pGBñG .QuA û kpÞ óApüA|þìçuA ÿoõùíW úülø< ;úÞ Quk òüA qA þOBßð ,óBùW oBãðpHg ,lñýHHG Ao RBÚB×OA oAõük QzK qA lðAõO|þì >þðApùO ô kõñy|þì Býðk ÉBÛð ïBíO qA Ao BøAl¾ >óAõW lHìAo< ô RApzc RõÖ àü BG lðAõO|þì >ÿpSõÞ óAoBG< ÁBg þ¿hy Qíu úG ïõXø ÿApG Ao RBðAõýc )!úðAôpK úð( ûqBWA oôl¾ óæõEvì ûBãð qA ,lñÞ QüAlø òüA BG ô ûly úPgBñy RArXÏì ôrW ,îéýÖ {üBíð òýñ^ rDBc lñðAõO|þíð ÿkBÎ óBðAõW úÞ ëælPuA {üBíð qA Ao îéýÖ lñyBG þüBø þâtüô òüA úÞ QuA òüA îùì úPßð BìA .lðA|úPyAkqBG|þìõíÎ kByoA RoAqô þéÏÖ óæõEvì ÈuõO ô 84 ëBu o k îéýÖ .QuA úPÖpâ QgBu qõXì >þüôkBW êvð< îéýÖ ,Q×â óAõO|þì ÙB¾ôA òüA BG Ao óæõEvì ,{üBíð þPc ô QgBu ûqBWA qA wK îø þÆ qA wK úÞ þüBølükpO.QuA û kpÞ þüBølükpO oB^k òüA ô ûly kBXüA qõXì oôl¾ óõâBðõâ êcApì óA óAkpâoBÞ ô îéýÖ lýèõO êìAõÎ úG lðAõO|þì ÑõÂõì oõzÞ þüBíñýu óApülì qA úÞ ÿoBËPðA Anè.lðrG úíÇè o k ô ÐÚõì úG ØýéßO òýýÏO BG úÞ QuA òüA kôo|þì úñürø ô QÚô BùøBì úÞ Ao þéìAõÎ ,òýðAõÚ Jõ^oB^ .lññßð Bøo jqpG o k lðA|û kpÞ þíéýÖ lýèõO Ùp¾ Ao kõg

ÿApG {üBíð úðAôpK pâA ?QuBXÞ o k îéýÖ òüA óApÞ A óApÞ A ï lÎ ÿApG þéýèk ú^ wK QuA ûly o kB¾ îéýÖ 86 ûBìkAkpì Ap^ Qvýð úðõãñüA pâA ô koAk kõWô îéýÖ ô kõG û kAk {üBíð úðAôpK oôl¾ qA pHg îéýÖ ûlññÞ úýùO þüBXGBW BG < :kõG úP×â óApÞ A ïlÎ êüæk úG iuBK o k B«HüpÛO ,kAk jo BøBíñýu úìBðpG o k «ApýgA úÞ þüBø îùG kõG ûly úPvG BøBíñýu BG úÞ þüBøkAkoApÚ|þìBíO Bø þüBXGBW òüA þðBGpÚ îø þüôkBW êvð úÞ ,koõg ókoõg îùG< qA pHg 86 ëBu þèBc o k ÿpSõÞ|‰».ly lÛÎ óõðBÚ ÜGBÇì úÞ QuA û kAk >BøBíñýu BG kAkoApÚ úPvðAõO|þíð {üBíð úðAôpK óôlG îéýÖ ÿApG >kAkoApÚ< îéýÖ óApÞ A ï lÎ þgpG úßñüA ÐHPèBG ô lyBG û kõG oôlÛì îø lñðAk|þì >{üBíð úðAôpK ólzð o kB¾< qA þyBð Ao úýùO QüAôo oBñÞ ok.lGBü|þíð JApÎA qA þédì pãük ûAo o k êÃÏì úG ÿpãük ûBãð îéýÖ óAkpâoBÞ BìA ûlññÞ Bì ô QuA ûlðq lýìA BG|þìk@< :koAk {íéýÖ ólðBì pø úG kõy óApÞ A þüôkBW êvð úÞ îüoAôlýìA óBñ`íø ÐÆBÚ êßy úG óAõO|þíð úÞ QuA ÿA|úðõâ úG ÈüApy ëBc BG pÂBc ëBc o k BìA ,kpÞ QHd¾ þÎõÂõì úG ÐWAo úG îüA|úPyAk ÿpSõÞ ÿBÚ@ BG úÞ þüBø|QHd¾ úG úWõO àü BG kAkoApÚ lÛÎ BG BO îüA|ûlýuo ÿlñG|ÐíW Ao ûlñü@ ÿBø|ûBì o k îéýÖ óApÞ A ÈüApy pHPÏì ûlññÞ|{hK ÿApG ÿoAôlýìA< qA þèBc o k þíüpÞ ZpüA|»‰ |‰.îýñÞ Býùì kõG ûly ïçÎA þPc pO|{ýK úÞ lüõâ|þì >kAkoApÚ lÛÎ {hK >îéýÖ óAoBG< QÞpy Ao >þüôkBW êvð< òýñ^ ç¾A< :lüõâ|þì ûoBG òüA o k BìA ôA .kpÞ løAõg îéýÖ òüA {hK ÿApG ÿkAkoApÚ ô koAlð kõWô þÎõÂõì þíüpÞ|‰» ‰|.QuA ûlzð lÛÏñì ÿA|ûlññÞ|{hK aýø BG lñÞ|þì ko îéýÖ òüA o k Ao þüAõPdì êßzì úðõâpø kõWô òýG þégAk RBÖçPgA ÿpvßü< :QuA lÛPÏì ô òüA ok þOçßzì qôpG UÎBG oAnâ|úüBìpu ô ûlññÞ|úýùO |‰.ly úñýìq ?Qvý^ óBüpW ê¾A|»‰ :þ×Çè BÂolídì

,lñýHHG Ao RBÚB×OA oAõük QzK qA lðAõO|þì þðApùO úülø ô kõñy|þì Býðk ÉBÛð ïBíO qA Ao BøAl¾ >óAõW lHìAo< ô RApzc RõÖ àü BG lðAõO|þì >ÿpSõÞ óAoBG< ÁBg þ¿hy Qíu úG ïõXø ÿApG Ao RBðAõýc ZpüA úPgBu >þüôkBW êvð< îéýÖ óApÞ A .lñÞ QüAlø QuBùèBu úÞ ÿpSõÞpýãðBùW þâlññÞ úýùO úG ô þíüpÞ pzPñì ó@ ØýÚõO êüæk ûoBGok þüBø|Uülc ô Ùpc óBýì o k .koAkoApÚ ïBùGA qA ÿA|úèBø o k óBÞ BíÞ ,kõy|þì óBzìBð þøBâlñ^ qA pø úÞ þ×éPhì ÿBø îéýÖ QupùÖ }õâ úG ,óApüA ÿBíñýu ûlzð óApÞ A qõñø oBS@ óAõñÏG qA þßü >þüôkBW êvð< lükpO þG luo|þì {ìBð QuA ëBu úu úG àükrð úÞ ,QuBø|òüpPíùì úÞ îéýÖ òüA .QuA ûly QupùÖ òüA òýzð }õg qA wK >þíüpÞ ZpüA<þüBíñýu úG pXO òýìoBù^ ,)1379(>îüonâ|þì îøoBñÞqA< óõ^ þüBø|îéýÖ )1383( >xõèlñÞ ÿBø ÕBG< ô )1382(>õìoBOlñ^< ô QÖpâ QgBu úðAôpK 85 ëBu o k kõy|þì Jõvdì óBíø o k BìA ,lýuo lýèõO êcApì óBüBK úG úýyBc óôlG úðAôo QuA úPvðAõPð îø qõñø ô lðBì ØÚõPì úécpì úG BùñO îéýÖ òüA óBPuAk ú¾çg o k .kõy óApÞ A oAqBG qA þüôkBW êvð< :úÞ QuA ûly ûlñvG RçíW òüA ô BùPýÚçg ,BøkAlÏPuA qA .lüõâ|þì qôpìA óBðAõW ,þGAkBy ô RoBvW — ÜzÎ — þâlðq ÿBø úñýìq Ao ûlñü@ úÞ QuA þðBðAõW Uülc þüôkBW êvð úÞ ,ó@ ûoBGo k úWõO IèBW úPßð BìA|‰» ‰|.lðqBu|þì BùñO úð ,lüBíð|þì IýXÎ þíÞ Ao óApÞ A qA {ðlðBìqBG ô >ÿpSõÞ pýãðBùW< óõ^ þüBñy@ ïBð ô pHPÏì êìAõÎ qA þüBðAõO óApãüqBG äðopK oõÃc úÞ ,>þíüpÞ ZpüA< ,þðApùO úülø ;QuA îéýÖ òüA o k ,óApüA ÿBíñýu oBãð ô óBýñOôpÖ jpøBy ,ÿpSõÞ óAoBG ,óAõW lHìAo úÞ lñPvø îéýÖ òüA þé¾A óApãüqBG ,óBüpøAõW Ao ÿA|ûlññÞoAôlýìA óApÞ A óByoõÃc úÇuAõG ÿoBývG êßzì þPuAo úG BìA .lðkõG û kpÞ þñýG {ýK îéýÖ ÿApG

àü BO lüBG Bùð@ ô koAk úãð ûBì úð BO Ao ú`G ôk lðAõO|þíð ô òPzÞ ÿApG Ao úøBì YñK ÿBø|òýñW qA þßü úP×ø ÿApG BW BO lññÞ JBhPðA o kBì îßy qA ókoô@ óôpýG BG úÞ îPuo !kõy kBXüA pãük òýñW óly åorG pvK úG }A|êÓy pÆBg úG ô lyôpÖ|þì ÿrHu }oõOõì Ao ûqôpýÖ lñÞ|þì þÏu úP×ø àü òüA o k ,koAk qBýð .lñÞ þÂAo úýùO ô òüôlO| ...lðkoô@ óôpýG îßy qA Ao pPgk òýñW pHÞ A ó@ |oAkpG püõ¿O| |ô þÎBu o kBð ûlùÎ| pG îéýÖ òüA oAk|ûlùÎ Ao îéýÖ| ÿoAkpGAl¾ þðBíéu òvc ô kpíßýð .lðA|û kõG

Ræ@ qA û kB×PuA :Q×â þÚpy óBXüBGom@ o k úýÛÖ þèô ûlñüBíð ô lñvKBð oBÞ ,RõéÖ ô þð lñðBì ÿoAkArÎ îuApì o k ÿõùè ÿBø|þÛýuõì úéèA|Qü@ ,BðpG }oArâ úG.QuA ïApc B«íuo ÐWApì ÿAo úG BñG ô QuA þPyq þÚpy óBXüBGom@ óBPuA þãñøpÖ óõEy kBPu úvéW o k ÿpPvHy òvdì lüBG kõy ïBíO òýíévì ô ïçuA op úG úÞ ÿoBÞ pø :Q×â rüpHO o k qA oôk úG ô )Ñ( òývc ïBìA óBy o k lüBG Bø|ÿoAkArÎ ô kõy Ùnc äñøpÖ ÿAoõy wýüo.lðõy oArâpG RBÖApg ô ÿpâ|þÆApÖA ,Bø|QÎlG oBùÊA þhüoBO pHPÏì ÐGBñì qA û kB×PuA ïôrè pG lýÞ BO BG óBPuA|þìõíÎ þhüoBO pHPÏì ÐGBñì qA ûkB×PuA BG lüBG AoõyBÎ oõypK úÏÚAô pzð :QyAk óBXüBGom@ ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð.lyBG Bø|QÎlG ô RBÖApdðA qA oôk úG ô óBzð pÆBg Bø|ÿoAkArÎ ô òük òýÒôo k ÿBø|úüApýK RBÖ@ úG ûoByA BG þÚpy õdð úG lüBG iüoBO ëõÆ o k ó@ RBÞpG ô )Ñ( AlùzèA lýu ïBýÚ Ùlø :kpÞ Bø|ÿoAkArÎ úG BùñO ô úDAoA JAnW ô qôo úG þüAôo ÿBø|ûõýy BG ô eýd¾ )Ñ( òývc ïBìA ïBýÚ ú×véÖ eüpzO BG rüpHO úÏíW ïBìA .kõzð B×PÞ A pùÊ qBíð lüBG äñøpÖ òüA pzð ûAo o kô kõG qBíð ûAo lýùy ïBìA òüA :Q×â wéXì õÃÎ.lyBG úPyAk QüõèôA ÿoBÞpøpG ô kõy úñükBùð AoõyBÎ :Q×â úñøpG ÿBø|oAkArÎ Áõ¿g o k pÞnO òí ÿpHøo óBâpHg ïpdìBð lük o k úÞ úñøpG ÿBø|ÿoAkArÎ ô oAk ÔýO ÿBøpýXðq qA û kB×PuA ÿBø|îuApì o k ÿõùè ÿBø|þÛýuõì qA û kB×PuA ô kpýâ|þì Roõ¾ ÐWApì ÿAo úG BñG ô QuA þPyq ô lñvKBð oBÞ RõéÖ ô þð lñðBì ÿoAkArÎ RBÓýéHO êÞ pülì ,þíýËÎ lýíc ïçuæA|QXc.QuA ïApc B«íuo úG ÉõG pì oõìA þølðBìBu úvéW òüA o k rýð þÚpy óBXüBGom@|þìçuA ïpdì ïBüA ÿBø|QýèBÏÖ RõÚ ÉBÛð qA Ao oBùÆA úíDA úG IvPñì ÿBø|êüBíy úÏìBW kApÖA pPzýG þøBâ @ ÿApG rýð ëBvìA :Q×â ô QvðAk úPynâ ëBu ûly ApWA oAnâpýSBO oBzÚA ÿpßÖ úünÓO ô þcAlì ûtüô þyqõì@ ÿBø|ûoôk QuA : |‰wéXì o k kôpPzø ïkpì ûlñüBíð

ô }qõì@ ïAlhPuA úG ÈüApy rDBc óBíéÏì|‰ lñü@|þì|o k }oôpK oBÞ oõPuk ok þcpÆ A«pýgA :Q×â wéXì o k kôpPzø ïkpì ûlñüBíð rDBc úÞ þðBíéÏì qA úPuk ó@ ,Iüõ¿O Roõ¾ o k úÞ úPÖpâ oApÚ wéXì ÿoB×Ò .lñü@|þì|o k }oôpK ô }qõì@ ïAlhPuA úG lñPvø ÈüApy ïBËð koõì o k rüpHO o k xoBÖ oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA þéýÎBíuA qA û kB×PuA úé¾BÖ úÞ QuA òüA ïBËð òüA Ùlø :kôrÖA QgAkpK äñøBíø :QyAk oBùÊA ÿô .kõy úPyAkpG þPèôk RBðBßìA pãük ô ÝõÛc RAqBýPìA koõì o k úÞ lü@|þì oBíy úG îP×ø wéXì Jõg RBGõ¿ì qA òüA òüA BG :QyAk oBùÊA úìAkA ok þéýÎBíuA .QÖpâ Roõ¾ óBãPvzðqBG .ly úÖBÂA úÏìBW qA pzÚ òüA ÝõÛc úG ÿA|úËcçì êGBÚ îÚo ïAlÚA püBu koõì o k îüoAôlýìA :kpÞ eüp¿O wéXì ok kôpPzø ïkpì ûlñüBíð qA ÿpãük {hG o k ÿô .kpýâ ïBXðA QÎpu úG úGõ¿ì òüA rýð óAlñìoBÞ QyAlùG RoAqô þðBìõO koBýéýì 500 ô oArø úWkõG kõHíÞ úG kõg óBñhu ô óApâoBTüA oõìA ô lýùy kBýñG þðBìõO koBýéýì oArø kôlc ,óBìo k ô ïkpì ûlñüBíð .lðAõg qBu|êßzì Ao ó@ ô kpÞ ûoByA }oôpK ô }qõì@ wéXì úG Ao úWkõG îíPì eüAõè Qèôk pâA :Q×â wéXì o k kôpPzø Bø|úðBhOoAqô ó@ ÝõÛc ÝBÛcA RBHWõì ó@ Iüõ¿O BG wéXì ,koôBýG .kõy ê¿Ö ô êc Bø|ó@ úWkõG êßzì BO ly løAõg

QÖpãð qõXì >ÿpülì óApùì< RpvñÞ

kByoA êÞ pülì óôBÏì þGApO úPynâ Iy ûôpâ úøBì 2 RBñüpíO kõWô BG QuA þèBc o k òüA ô kõy|þíð û kAk qõXì RpvñÞ òüA úG úÞ lðkpÞ ïçÎA oæBO òýíø o k rýð {ýK úP×ø ôk ÿpülì óApùì ô JõÞoAk ûôpâ úÞ o k om@ 11 qA kõG oApÚ úÞ >ÿpülì óApùì< RpvñÞlðkpÞ oArâpG Ao þOpvñÞ ûôpâ |úìBðpG pülì þðBÛèBÆ lí¾ .QÖpãð ApWA qõXì ,kõy oArâpG óApùO Roõ¾ ÿBø|ÿrüo|úìBðpG ÜHÆ :Q×â xoBÖ BG õâô|Q×â o k JõÞoAk oæBO o k om@ 11 qA ÿpülì óApùì ûApíø úG JõÞoAk ûôpâ kõG oApÚ úPÖpâ òüA qõXì oôl¾ úðB×uBPì BìA lññÞ oArâpG Ao kõg RpvñÞ oõzÞ åorG ÿô .ly ØÚõPì kByoA þÛýuõì pPÖk ÿõu qA úécpì òüpg@ o k RpvñÞ pülì óôBÏì þGApO úPynâ Iy ûôpâ úøBì 2 RBñüpíO kõWô BG :kAk úìAkA o k òüA ô kõy|þíð û kAk qõXì RpvñÞ òüA úG úÞ lðkpÞ ïçÎA kByoA êÞ òýíø o k rýð {ýK úP×ø ôk ÿpülì óApùì ô JõÞoAk ûôpâ úÞ QuA þèBc îýPyAk l¿Ú Bì :kôrÖA úìAkA ok þðBÛèBÆ .lðkpÞ oArâpG Ao þOpvñÞ oæBO úDAoA Bùð@ úG Ao ïkpì úPvüBy ô Jõg ÿBøoBÞ RpvñÞ òüA o k ûlñü@ úP×ø Q×èBhì þñýñ`ñüA ÿBøoBÞ BG úÞ QuA ÿoõÆ îPvýu Büõâ BìA îýøk pG þñHì kByoA êüæk Áõ¿g o k JõÞoAk RpvñÞ úìBðpG pülì .kõy|þì ÿApG Ao þéýèk kByoA òýèôõövì úðB×uCBPì :QyAk óBýG qõXì oôl¾ ï lÎ þøôpâ úG qõXì ókAlð êýèk îýðAk|þíð îø Bì ô lññÞ|þíð óAõñÎ oBÞ òüA þùâ @ Zo k úG ûoByA BG þðBÛèBÆ .Qvý^ ,û kAk RpvñÞ {ýK úP×ø ôk úÞ :kpÞ óBzð pÆBg qôpìA ÿBø|úìBðqôo qA þßü o k JõÞoAk ûôpâ RpvñÞ ïBíO îükpÞ þÏu Bì qõXì oôl¾ ï lÎ pG þñHì kByoA ïçÎA qA lÏG òüA pG îükpÞ }õìApÖ Ao Bùð@ qA þßü úðB×uBPì BìA îýñÞ õÓè Ao Bø|þùâ @ Alýy ûôpâ o k Bì }çO :Q×â þ×Çè BÂo lídì þùâ @ òüA Zo k oõËñì úG óBì|óBHÆBhì qA ûôpâqA þâlñüBíð úG ûlñG xBuA îñÞ|þì þøAõgonÎ qôpìA ÿBø|úìBðqôo qA þßü o k ÿApG þÛýuõì {Ûð ókpÞ úÖBÂA ô þÛýuõì QÖpzýK .QuA Jõg oBÞ àü úDAoA Qvzð o k Alýy ûôpâ QupKpu þ×Çè BÂolídì ô QvýG o k :kôrÖA IéÇì òüA óBýG òí kõg ÿpHg õèBÚ@ lícA kBü úG ÿrüpHO ëBíÞ QyAkkBü {hG o k oõÃc BG Alýy ûôpâ pXÖ þÛýuõì òýìoBù^ ÿoBXèBu ûBìom@ 25 ô 24 ÿBøqôo o k Ao ApWA ôk ûtüô ô Bíñýu ,pOBEO pãüqBG ƒ õèBÚ@ lícA Qynâ o k þK o k ÿrüpHO ëBíÞ .kpÞ pzPñì Ao þñPì óõürüõéO qA pSA ôk úìBðpG òüAok :kpÞ eüp¿O ÿô.QyAk løAõg lcAõèAõø|‰ úG ûly úDAoA Alýy ûôpâ ÈuõO JçÛðA êüAôA úÞ ÿoBS@ ô ûly ÙôpÏì RoBzG ïBð BG qôpìA úÞ ûlýLu ÿBø ïBð BùñO úÞ koAk ô QyAk Quôk úzýíø !koAk Quôk Ao þüBùñO õèBÚ@ lícA|«‰ ApWA ,lyBG|þì úüBu qA ÿpÏy úüBKpG úÞ þð äðBG Ñõð o k !kõG BñTPuA úzýíø !kõG BùñO úzýíø îø }oBÞ ok !lyBG Q u ô k ú Þ A o þ z Û ð . . . . ! { ü p ã ü q B G ô ! { O k B H Î ! { ü q B ñ Æ ! } koõgpG êýèk úÞ IéÇì òüA úG ûoByA òí ÿô.ly løAõg úPynâ RApÆBg ókpÞ ûlðq oBS@ òüA JBhPðA þé¾A pø îø êýèk òýíø|úG !ly|þíð JBhPðA râpø ô kpÞ|þì JBhPðA ;QyAk ÈuõO ÝõÖ pSA ôk :kôrÖA ,QuA JçÛðA óBìq ok ïkpì úG ;QÖpâ|þì Qhu ôA úG ÿõýðk qBýð pâA þPc ;kpÞ|þíð ëõHÚ Ao ÿoBÞ lídì Ao ûlýLu .ly løAõg ûlðAõg óAõW ûlñðAõg ôk ô þèõíÏì QÚõ`ýø ô !kõG Jõg BW|úíø õèBÚ@ lícA êýèk òýíø ûBy BÂpýéÎ ÈuõO þð äðBG ô ûBìom@ 24 o k ÿlíPÏì îÒ kõHð pÂBc BìA ;kpÞ|þì QívÚ úíø BG Ao {üBø|ÿkBy .kõHð ,ÈuõPì úðBPhHyõg :kpÞ óAõñÎ ÿôkõy|þì ûlðAõg ÿlídì ï ly òEíÇì {ìlük úÞ ÿoBG|òüpg@ !lñyBG løBy óApãük Ao }ko k ô lÏG úÞ lðA|ûlýñy Ao pSA ôk òüA olÛð@ Alýy úðBâ úu ûôpâ ô ko k ZôA o k úÞ îPÖo }oAlük úG þPÚô óõ^ !QuA þðBH¿Î îPuk qA ÝõÖ oõy ô RolÚ BG òüpíO úP×ø àü BùñO Qynâ qA òüA òì þðAk|þì Jõg úÞ þßü õO ;Q×â {øBãð BG !kõG pg@ ÿBø|w×ð .lññÞ|þì ApWA Ao úÏÇÚ ôk ÿA û kBÏèA òì Yðo o k óApãük ïoAlð Quôk ô îyBG BùñO îøAõg|þì Ao Bø|úËdè pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW o k oõÃc Áõ¿go k ÿô oBHøôlðA ÿBø|úñd¾ o k îPÖpâ îýí¿O ô ïkpÞ {ÞpO !lñyBG àüpy úG QHvð pXÖ þÛýuõì ûoAõñzW :QyAk oBùÊA úG !îñÞ {èBdyõg BO !îñßð AlýK oõÃc {ðkAk Quk qA åõu û kpÞ êíÎ ØýÏ oBývG Bíñýu ô pOBEO ÿBø ûoAõñzW úPuk ô Øñ¾ ô ûôpâ ïAlÞ oBG|ØuBO ÿAõÎk úzýíø êTì úÞ Áõ¿g òüA ok ÁBg þéüæk úG ÿA úÖpc óBðAk þÛýuõì ô }A|þãzýíø rñÆ ô lñhHè BG ,!qBíð pu Bø|Iy æBc|!‰ |‰lyBG óBýì o k îø :QyAk oBùÊA þ×Çè.lðA|û kpßð QÞpy ûoAõñzW îø BG þéÞ ,úPynâ ÿBøoBÞ RApÆBg ÿoô@kBü BG ô lü@|þì îÒApu úG þÛýuõì òýG ÿoBßíø ô þãñøBíø kõHð úðB×uBPì {ðkAk Quk qA kBü BG ûBâ @kõgBð òì þPÚô ô !îülñg|þì ô îýâ|þì òüA ÿoArâpG o k ØÏ òüpPâorG ÿA úÖpc óBðAk fôo ô pýg úG }kBü !!!û kpâ|þìpG ô úzýì þðBH¿Î ,îy|þì òýãíÒ ok lüBGBì úÞ QuA þèBc ok òüA .lyBG|þì ûoAõñzW ûBãð óBíu@ úG þøBâ< þüBíñýu ûsôpK o k õèBÚ@|lícA|‰!» |‰pOkBy ,}kBy þðApüA þÛýuõì kpHzýK ÿApG ûoAõñzW ÿoArâpG ëõÆ ÿoBßíø ÿrüpHO ëBíÞ BG QuA ûlzð óApÞ A qõñø úÞ >}AkBK< ô >òÞ .QuA úPyAk ô QuBì þÛýuõì òüA :kpÞ eüp¿O ÿô.îýñÞ }çO

QuA Jõg oBÞ àü úDAoA ÿApG þÛýuõì QÖpzýK òì Ùlø|‰ ÿBK úG Ao pXÖ þÛýuõì BO îýñÞ Ao kõg }çO ïBíO lüBG óBùW úG Ao ó@ ô ûlðBuo pXÖ pOBEO ô Bíñýu ûoAõñzW .îýñÞ þÖpÏì þÛýuõì ûoAõñzW ok lüBG þÛýuõì ÿBø {hG úíø :kôrÖA ÿô lýèõO Jõg þÛýuõì BO lññÞ }çO ô úPyAk oõÃc àü óAõñÏG òì kôoô BG lüBy :QyAk qApGA ÿô.lññÞ pãük ûoAõñzW òüA úG þÛýuõì ú¾pÎ o k ÿA úÖpc ïk@ óBüBKo k ÿô.lðõy ú¾pÎ òüA koAô lñðAõPG rýð óBPuôk Ao ÿpSA ûlñü@ ëBu ÿApG BO îPvø }çO o k :kpÞ ïçÎA ûlðpG rýÛèBü.îýñÞ û kBì@ ûoAõñzW o k oõÃc ÀPhì ly oõzÞ þðBPuAk ÿBø|îéýÖ {hG Qvhð ûrüBW úG rýÛèBü þðBPuAk ûBOõÞ îéýÖ :xoBÖ ÿoArâpHg {hG Qvhð ûrüBW ûlðpG oô|þÎBu o kBð þðAkpâoBÞ þüõXzðAk þéì ûoAõñzW òýìõu þðBPuAk ÿBø|îéýÖ .ly oõzÞ úG úÞ îéýÖ òüA ,rüpHO qA xoBÖ ÿoArâpHg }oArâ úG îø ,kqAkpK|þì ûqôpýÖ ïBð úG ëBu óBýì þðq óBPuAk pùy o k æApÞ îéýÖ ûoAõñzW úÛGBvì {hG o k óõñÞ A fBPPÖA ûBì om@ îøkrðBK qA úÞ óBPuôlñø ÿæApÞ .koAk oõÃc ,kõy|þì òýíXñK ô QvýG þéì ÿBíñýu {hG o k òýñ`íø îéýÖ òíXðA ûBãð qA rýð óApùO ûBOõÞ îéýÖ ûoAõñzW òüpPùG ûrüBW QÖBüo k ÿAlülðBÞ YñK qA þßü ,ûBOõÞ îýco ó@ o k úÞ |ÿA|úÛýÚk 20 îéýÖ òüA o k| .kõG îéýÖ ûApíø úG JBüBK ôpvg ô oõLýéÎ wéÆA ,ÿlñéG {Ûð ÿB×üA úG þðBXüBGom@ óApãüqBG qA ÿA|ûlÎ qA þßü ,|úéìBc õéÚôk úøBì YñK ûqôpýÖ ,lðqAkpK|þì .QuA pvK ÿpãük ô pPgk ôA ÿBø|ú`G ûqôpýÖ úG pPÞk úÞ kõy|þì qBÒ@ ÿqôo qA îéýÖ óBPuAk ûqôpýÖ òÇG úÞ løk|þì ÑçÆA |îPuo }pøõy ô

QuA ïApc Bø ÿoAkArÎ o k |þÛýuõì qA ûkB×PuA


7

:‰|kpÞ lýÞBO úýÛÖ þèô ûlñüBíð

RoBXO ô QÏñ¾ IÇÚ úG þGpÒ óBXüBGom@ êülHO|‰ Ao úÛÇñì òüA óAõO|þì þG pÒ óBXüBGom@ ok þPÏñ¾ ÿBø úðBgoBÞ kBXüA BG|‰ Roõ¾ úG þüBðAõO òüA úÞ Ap^ kpÞ êülHO RoBXO ô QÏñ¾ IÇÚ úG þèô ûlñüBíð þñvc BÂpìçÒ úéèA Qü@ .koAk kõWô úÛÇñì òüA ok êÏ×èBG ú^Büo k onâ óBýì êK fBPPÖA îuApì o k úýìôoA ïkpì úÏíW ïBìA ô úýÛÖ äñW qA êHÚ lýùy oArø 12 BG þG pÒ óBXüBGom@ òýìqpu :Q×â úýìôoA ÿBø úùHW o k rýð äñW qBÒ@ qA lÏG ,û kõG qBPzýK ûqoBHì ok þéýídO úPyAk óAôApÖ RAqoBHì Bøqpì Ì×c ÿApG ô lýãñW þTÏG îüso BG JõñW óAoôk ok“ úßñüA óBýG BG kAtð ÿlícA pPÞk úG JBÇg ÿô .îüoAk ô pülÛO ÿBW óAkpíPèôk Ôüok þG ô óAôApÖ }çO Bíy ÿoõùíW QuBüo ô ÿoArãPìlg Qèôk òüA RBìlg úéíW qA :kpÞ óAõñÎ ,”koAk pßzO ô lýùy ô òì ÈuõO êK 29 .QuA îýËÎ ûsôpK òüA ólðBuo ïBXðApu úG JçÛðA pHøo ô Bíy QuBüo úG îùð Qèôk o k qôpìA ô ly qBÒ@ ÿpPðçÞ óBXüBGom@ ïkpì pPzýG úßñüA úG ûoByA BG þñvc úéèA Qü@ .ly fBPPÖA þðAôApÖ ÿBø op Bìpu qôpG BG :Q×â ,lñPvø oAlìAk ô qoôBzÞ þG pÒ .kõy løAõg óApHW þèBÏOpÃc úWõO BG úÞ QuA ûly ïkpì úWõPì ÿô.lHéÆ|þì Ao Bíy úWõO Bø úýßO ô úýñývc ,úÏíW qBíð ÿç¿ì ô þøBãzðAk rÞ Apì QýG pO ÝBÛdPuA þG pÒ óBXüBGom@ óBPuA :kôrÖA oôpK lýùy ïkpì .koAk Ao úüBvíø ÿBøoõzÞqA þééíèA òýG ÿBø ûBãzðAk QÏñ¾ IÇÚ úG úÛÇñì òüA Bø úðBgoBÞ kBXüA BG lðoAk oBËPðA óBXüBGom@ òüA ok êÏ×èBG Roõ¾ úG þüBðAõO òüA úÞ Ap^ ,kõy êülHO RoBXO ô :Q×â óBPuA o k þPýñìA êDBvì kõWô pG lýÞ BO BG ÿô .koAk kõWô úÛÇñì ô óApâAkõu ô îýñÞ koõgpG ëçPgA kBXüA êìAõÎ BG îýñÞ|þì }çO .lñðBíG ïBÞ Bð óBý`ÚB^BÚ

ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð úWõO êGBÚ oõÃc úýGBhPðA ûqõc o k rüpHO|þìçuA ûqõc o k þùWõO êGBÚ oõÃc ,rüpHO|þìçuA ÿAoõy wéXì óBâlñüBíð wéXì RçýÇÏO .lðoAk|þìkpì ÿBø úìBðpG o k QÞpy ô úýGBhPðA úýGBhPðA ûqõc o k ÿrüpHO óBâlñüBíð pýãíz^ oõÃc BG|þìçuA ÿAoõy úP×ø BG úÞ Bø úìBðpG òüA o k.QuA ûly ûApíø pùyom@ ô õßuA ,rüpHO ô|þìõíÎ ØéPhì ÿBø úìBðpG ok óBâlñüBíð QuA úPÖBü ó oBÛO YývG oõÃc ,iuBK ô {upK RBvéW o k QÞpy.lðly pÂBc þ¾õ¿g úýcBPPÖA ÿBø úìBðpG o k QÞpy ô wèBXì ok þðApñhu ,Alùy ûoAôkBü o k o k îPzø wéXì óBâlñüBíð oõÃc.QuA Bø úìBðpG òüA úéíW qA BG óBìríø úÞ úýGBhPðA ûqõc Rçßzì úG þâlýuo ô|þìõíÎ wèBXì û kõG úÛGBu îÞ úPynâ ÿBø ûoôk ok kpýãýì Roõ¾ wéXì RçýÇÏO ÿAoõy wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð þãñøpÖ òývc lídì.QuA kAq@ þðAõW úìBðpG o k rüpHO ûBãzðAk Ak oõÃc BG úPynâ qôo|þìçuA kpßéíÎ koõì o k óBüõXzðAk RæAõu úG úvéW òüA o k ÿô.kpÞ QÞpy o k ô Q×â iuBK þuBýu ô þãñøpÖ ,ÿkB¿PÚA ÿBø úñýìq o k wéXì Rçßzì pãük ô þðApâ ïoõO koõì o k wéXì þO@ ÿBø úìBðpG koõì óBüõXzðAk|þìçuA úÏìBW Qíø úG úìBðpG òüA.kAk eýÂõO oõzÞ Bø óBPupùy ÿAlùy ûoAôkBü o k òýñ`íø ÿô.ly oArâpG rüpHO ûBãzðAk ly oArâpG YývG úP×ø QHuBñì úG úÞ rüpHO QìôBÛì ÿBø ûqõc rýð ô pãük ô þãñøpÖ ô kAtð pHÞ A ,ÿkBñì ,þñülèA ZBO.QÖBü oõÃc ûqõc o k þùWõO êGBÚ oõÃc rýð rüpHO úýGBhPðA ûqõc óBâlñüBíð ,QuA pÞ m óBüBy| .lðkpÞ õãP×â ô oAlük ïkpì BG ô lñPyAk rüpHO úýGBhPðA ÿBøkBÛPðA úéíW qA úýGBhPðA ûqõc ïkpì óBýì o k píPvì oõÃc ï lÎ ÿpýâ ÿAo óBìq úG kôldì æõíÏì úÞ QuA û kõG óBâlñüBíð úG ïkpì .kõy|þì

o k òìrì þH¿Î óAoBíýG óBìo k óBßìA ly îøApÖ rüpHO rÞpì ô rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk òýG ÿkAkoApÚ ÿBÃìA BG òüpO|ó olì úG rüpHO ÿBø|óBPuoBíýG ,ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð óBÛèõO òýPì oõvÖôpK.ly rùXì åAô JB¿ÎA ûlññÞ|àüpdO ûBãPuk oBãðpHg BG õãP×â o k qôpìA ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð rÞpì wýDo úG çPHì óAoBíýG óBìo k ô ÀýhzO þüBðAõO ûBãPuk òüA :Q×â xoBÖ ,ïAlðA þâkBPÖA ,óõvñýÞoBK ,píüArè@ êýHÚ qA þH¿Î òìrì ÿBø|ÿoBíýG QdO ûBãPuk òüA :kôrÖA ÿô .koAk Ao lüly ÿBøko k ô píÞ ÿBøko k ô AnÒ pG RoBËð ô þßyrK òíXðA qA ô û kõG BK ôoA úükBdOA wðBvýè òýG ÿoBßíø kAkoApÚ ÿBÃìA óBÛèõO òýPì .koAk qõXì Bßüpì@ ÿôoAk Ao ëõHðBPuA ÿsõèõñßOõýG ôoõð rÞpì ô rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk :QyAk oBùÊA ô lðAõg oAlüBK ô ïôAlì ÉBHOoA kBXüA ok ïBâ òýPvhð ëkBHO ô ÿoBßíø }pPvâ lñíÚçÎ ápO óBßyrK ô óB¿¿hPì kõWô ÿô .lñPvø óApüA óBíévì o kApG ô Quôk oõzÞ BG RBýG pXO Ao rüpHO þßyrK ïõéÎ ûBãzðAk oBñÞ o k >úñýízK< þOBÛýÛdO rÞpì rÞpì òýñ^ þøBãzðAk pPíÞ oAõW o k :Q×â ô lðAõg pýËð|þG þðBPuoBíýG QhO 34 kõWô :Q×â óBÛèõO òýPì .koAk kõWô ÿA|úPÖpzýK rùXì {hG ô rüpHO )Ñ( BÂo ïBìA óBPuoBíýG ÿsõèôoõð {hG o k .lñÞ|þì óAlñ^ ôk Ao oõzÞ ôk òýG þíéÎ ÿoBßíø ÿæBG QýÖpÊ|I ‰ U C ô óAoBíýG þâlðq Qý×ýÞ kõHùG :QyAk oBùÊA ÿsõèôoõð ØüpÏO o k ÿô òìrì þH¿Î ÿBø|ÿoBíýG úG çPHì óAoBíýG ÿBøkok òýßvO ÿApG }çO òýPì .kpýâ|þì ïBXðA ÿsõèôoõð {hG o k úÞ QuA þOBìAlÚA úéíW qA úðBPhHyõg :Q×â óApüA o k ÿoAnâ|úüBìpu ÈüApy Áõ¿g ok óBÛèõO îøApÖ óApüA o kApG ô Quôk oõzÞ o k ÿoAnâ|úüBìpu ÿApG þHuBñì ÈüApy þíéÎ ÿBø|úPÖBü BO lðoAk úÚçÎ oBývG ápO óB¿¿hPì ô QuA ûly .lññÞ îývÛO þðApüA óB¿¿hPì BG Ao kõg :‰|ëBHOõÖ óõýuAolÖ úvýüo RBýø õÃÎ

QuAõgo k úG BñG RBÛGBvì ÿoArâpG óBìq|‰ kõy|þì ïçÎA Bø óBPuA :Q×â óApüA|þìçuA ÿoõùíW ëBHOõÖ óõýuAolÖ úvýüo RBýø õÃÎ úG BñG oõzÞ ÿBø ûBãyBG äýè ok ëBýOõÖ RBÛGBvì ÿoArâpG óBßì ô óBìq BG Ü×y p¾Bð.kõy|þì ïçÎA ëBHOõÖ ÿBø RBýø ô Bø óBPuA QuAõgo k ûBãyBG ëôA úPuk äýè RBÛGBvì qA þÃÏG ô Bø þGoAk þðBìríø úG ûoByA óBPuA ëBHOõÖ RBýø pâA ûoBG òüA o k :kôrÖA ,rüpHO o k oõzÞ ÿBø lyBG úPyAk äýè óBìqBu BG RBÛGBvì êdì ô óBìq pýýÓO ÿApG þOBHOBßì úG úWõO BG :QyAkoBùÊA ÿô.kAk lñøAõg QHTì JAõW rýð Bùð@ ”BÏÇÚ þÚpy óBXüBGom@ úñýìq òüA ok ,äýè óBìqBu óæõEvì qA ûlñG QgBñy úG QHvð rýð Bùð@ ”BÏÇÚ lyBG úPyAk úñýìq òüA ok þPuAõgo k úðõâ pø ÿqBG þðBìríø úßñüA óBýG BG Ü×y .lññÞ|þì ïAlÚA ûly úPuAõg RApýýÓO oõzÞ ÿBø ûBãyBG ëôA úPuk äýè o k pÂBc ÿrüpHO ÿBø îýO ÿBø óApâByBíO þÏÂô òýñ^ o k ”Bíévì :Q×â ,lyBG IuBñì lðAõO|þíð ëBHÛPuA kõg úÚçÎ koõì Bø îýO ÿBø ÿqBG qA úPvüBy õdð úG lñðAõO|þíð oõÃc ÍBdè qA ÿqBuoõPÞ ApO rüpHO ok lñ^ pø :kpÞ úÖBÂA ÿô .lññÞ ,ÿoAkpùy ÿBø îýO ÿApG úýÃÚ òüA BìA Qvýð úWAõì êßzì BG óAoAkAõø .QuA QýíøA rDBc ÿqBu òýyBì ô þíýyôpPK

| 1387om@ 11úHñyôk 147ûoBíy ,îzy ëBu

BùðBPupùy

shahryaremanews@yahoo.com

: ‰|wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð

:|‰þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo

koAlð kõWô Bø|ûBãzðAk o k ÿom@ þÞpO RBýGkA ô óBG q wüolO BG þP×èBhì|‰ àü óAõñÎ úG RoBXO úG óBPuA oBXO|‰

oAkrýèBK ûlðôpK ô ÿkB¿PÚA luB×ì BG ûqoBHì qA úìAkA ÿA|úðBuo ú¿hy úG òì :kAk iuBK ÿô úÞ lðlýupK ô lý×ì Ao ÿkB¿PÚA luB×ì BG ûqoBHì UdG óly o k lüBG ï lÛPÏì ô îðAk|þíð ApWA ÿApG ÿA|úðAõPzK þñülèA|ZBO .lyBG úPyAk kõíð ûqoBHì òüA Bì ÿBøoBPÖo o k wéXì óBâlñüBíð ÿoAnãðõðBÚ ïBÛì ok :kôrÖA o k ÿA|ûom þPc ,ÿkB¿PÚA luB×ì þgpG RBHSA Roõ¾ .lññÞ|þíð ëôlÎ óBz×üBÊô êGBÛì

Ñôpy Ap^ îðAk|þíð òì ô QuA ûly kBXüA ÈüApy òPÖo ô ólì@ ûoBGo k óBüõXzðAk úìAkA ok .kõy|þíð qA oõzÞ ÜGBu püqô fBÃýPuA ÿBø|û kpK QzK ô óAkpÞ RBÚçì úG þOBýDrW óBýG BG ÿô úÞ lðlýupK þñülèA|ZBO óBâlñüBíð qA þâlñüBíð úG oõùíW wýDo BG kõg ô kpÞ ûoByA fBÃýPuA óly fpÇì qA êHÚ ,wéXì úÞ lñP×â òì úG oAlük òüA o k oõùíW wýDo :Q×â îø kõg ô QuA pý¿ÛO|þG óBýì òüA o k óAkpÞ ÿô úG úÇuAô kpÖ ÈuõO úÞ áolì òüA úÞ QvðAk|þíð ÿApG þÎpy QXc òì òüApGBñG QuA þéÏW ûly BÇÎA þgpG úÞ þèAõEu úG iuBK ok ÿô .ïoAlð ÿô ërÎ lídì JBhPðA IHu Ao úðæõEvì pýÒ ÿBø|QèBgk îùð Qèôk oAlðBPuA òýPvhð óAõñÎ úG û kAqoBíÏì îÊBÞ oBùÊA ,kõG û kpÞ þÖpÏì þÚpy óBXüBGom@ óBPuA o k lñü@pG úÞ óBâlñüBíð qA oAlðBPuA JBhPðA o k :QyAk o k îø Bì úÞ ly þøAõgpËð lñPvø úÏìBW ïõíÎ ÿAo@ lùPXì úéèA|Qü@ oõÆ òýíø ô îükAk Ao þOApËð óBýì òüA Ao kõg RApËð rýð rüpHO ok úýÛÖ þèô ûlñüBíð ÿpPvHy ô QyAlð kõWô ÿpËð ëBíÎA úðõâ aýø ô lðkpÞ úDAoA ok óBüõXzðAk .QuA û kõG þøAõgpËð lc ok B«Öp¾

úßñüA kõWô BG :Q×â wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð þÞpO RBýGkA ô óBG q úPyo BO ûly îøApÖ ÈüApy úíø kBXüA ï lÎ QéÎ kõy wüolO rüpHO ûBãzðAk o k ÿom@ .îðAk|þíð Ao rüpHO ûBãzðAk o k úPyo òüA BG iuBK ô {upK úvéW ok þñülèA|ZBOpýì BÂolídì Qíø úG úÞ óBXüBGom@ îéÏì QýG pO óBüõXzðAk òüA )ûo( ïBìA Èg ôpýK óBüõXzðAk|þìçuA ÐíXì BG þP×èBhì úðõâ|aýø :kpÞ ïçÎA ly oArâpG ûBãzðAk ÿBø|ûBãzðAk ok ÿom@ þÞpO RBýGkA ô óBG q wüolO óõðBÚ 15 ê¾A eüp¿O úG úWõO BG ô Qvýð oõzÞ ïqæ ,Áõ¿g òüA o k wéXì ÿoAnãðõðBÚ ,þuBuA òüA kBXüA koõì ok lüBG kõg ïõéÎ RoAqô ô Qvýð ô óBG q wüolO :kôrÖA ÿô .kpýãG îýí¿O úPyo þPc ô QuA kAq@ óõñÞ A|îø Bø|ûBãzðAk ok þÞpO RBýGkA wýuBO rýð þÞpO RBýGkA ô óBG q ûôpâ rüpHO ûBãzðAk o k .QuA ûAo òüA ok ÐðBì kõWô ï lÎ pãðBzð òüA úÞ ly Roõ¾ o k :QyAk oBùÊA wéXì úvýDo QEýø õÃÎ lñíÚçÎ ô úPyo òüA kBXüA ÿApG Bø|ûBãzðAk ÿlñíÚçÎ kBXüA úPyo òüA ,óly JnW ÿApG þðBüõXzðAk ókõG úíø úÞ îüpG|þì pu úG þPýÏÂô o k óõñÞ A ô ly løAõg

: ‰|þÚpy|óBXüBGom@ þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo

koAk úìAkA qõñø óBÚqoô o k lyoApýìA úðBg Qìpì|‰ ,ÿqBuqBG ô Qìpì óBüBK BG îýyçO o k ô QuA ûly BÇÎA òí BO îýñÞ êülHO ÿpñø ô þãñøpÖ úG Ao BñG ÿpGoBÞ qA þßü ólük ô BñG ok þâlðq klXì ókBPÖA óBüpW úG ïkpì ÿApG þãñøpÖ QýèBÏÖ óBßìA ,úÛÇñì ÿBHüq oBS@ 70 ok BñG òüA ,ÿlídì úP×â úG .kõy îøApÖ úÛÇñì ô ûly ÐÚAô AoBgôA ÿBPuôo o k ô rüpHO ëBíy ÿpPìõéýÞ úÛÇñì o k þðBýÎA ÿBø|óBíPgBu ÿBHüq ÿBø|úðõíð qA ô úPÖpâ oApÚ óBìqBu oBýPgA QdO QHS qA wK úÞ QuA òí QHS iüoBO qA BñG òüA ,QHS òýðAõÚ xBuA pG òüA QHÚApì ô RoBËð QdO ,úðBßèBì ÝõÛc QüBÎo úG pXñì úÞ þOBýéíÎ ô ïAlÚA úðõâpø ô û kõG óBìqBu Qìpì ô û kõG Ñõñíì ,kõy pSA Qüõø pýýÓO Bü IüphO óBìqBu òüA RoBËð ô lýüBO BG BÖp¾ pSA ÿqBuqBG ô QüBÓè 558 kAõì pGApG Bùð@ qA ØéhO ô QuA òßíì ÿBø| RAqBXì óõðBÚ îXñK JBPÞ qA 569 ïpW ûlðoAkqBG ÿBø|RAqBXì ô RApürÏO|þìçuA ÿBø|RAqBXì ëõízì ,IßOpì ô ûly Jõvdì .QuA þðõðBÚ

þãñu óBíPgBu òüA úðlG :kpÞ eüp¿O ÿô .QuA ô Bø|ûpXñK oôk ô óõèBì ÿBùãñu BG BøoAõük ,QuA òýDrO }ApO á BK ÿBø|äñu BG Bø|úÖpy rýðpÚ ô Bø|þuoA ÿBø|ÝBÆ ô Bø|úüBK ,þãñu ÿBøoBÞ ,BñG ïpÖ úÞ ûly úÖBÂA ÿlídì .QuA þ¾Bg þüBHüq ÿAoAk ó@ ÿpW@ BO úPyAk þðõßvì ÿpGoBÞ òüA pG ÜGBu BñG òüA :kpÞ ,lyoA pýìA ïõcpì VAoô qA lyoA pýìA pPÞk ÈuõO úßñüA qA þßü úG ÁB¿PgA ô Qìpì oõËñì úG BñG ûlðqBu óBPuA þãñøpÖ VApýì óBìqBu úG qBýð koõì ÿBø|ÿpGoBÞ :rüpHO ûBãzðAk óBüõXzðAk ÐíW o k þãñøpÖ

lðpãð|þì îéÎ

qA óBPuA òüA oBXO :Q×â þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG óBìqBu wýüo ô þíéÎ úèõÛì àü óAõñÎ úG RoBXO úG úÞ lðkõG oõzÞ oBXO òýPvhð .lðkpÞ îøApÖ Ao ó@ óly þíéÎ úñýìq ô lñPvüpãð ÿA|úÖpc BG :kôrÖA ,þÚpy óBXüBGom@ úÛÇñì oBãðpHg BG õãP×â o k þ×Xð ÝkB¾ ÀgBy qA óBPuA òüA ,þÚpy óBXüBGom@ þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG úWõO ÑõñO :kAk úìAkA ÿô .kôo|þì oBíy úG oõzÞ óBâ ûlññÞo kB¾ òüpO úG óBPuA òüA óly úPgBñy RBHWõì óBPuA o k ÿlýèõO Ræõ¿dì :kpÞ oBùÊA þ×Xð . QuA û koô@ îøApÖ Ao oõzÞ þOAo kB¾ IÇÚ óAõñÎ Ùlø BG ÿrüpHO óBðBâoqBG ô oBXOqA þøôpâ êHÚ ëBu,|‰200|*‰ |‰qA {ýG BO lðkpÞ ÿqAlðA|ûAo Ao ÿkB¿PÚA ïõéÎ úuolì ókpÞ ÿkpGoBÞ ô þíéÎ óBìqBu wýüo . lñðBupG ÿpPzýG ÿkB¿PÚA Üðôo úG Ao úÛÇñì òüA óBPuAo k RAo kB¾ úÏuõO ÐðAõì úG ûoByA BG þÚpy óBXüBGom@ þðBâoqBG ÿBø lcAô ô îÞ ÿBø úüBìpu BG óBðBâoqBG ô óBâlññÞ o kB¾ :kpÞ úÖBÂA ÿBøoAqBG o k Bùð@ oõÃc úÞ lðoAk kõWô óBPuA o k à^õÞ þPÏñ¾ ,kpg ÿBø|ûBãñG úG úWõO :kpÞ eüp¿O þ×Xð . QuA êßzì þðBùW úéíW qA óBüpPzì ÿBø qBýð òPÖpâ pËð o k ô ÿlñG|úPvG Qý×ýÞ úG úWõO . lyBG|þì óBPuA o k RAo kB¾ úÏuõO ÿBøoBßøAo òüpO|ÿoõdì : |‰JBñG óBPupùy oAlðBìpÖ

úécpì o k JBñG ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA

úécpì o k ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 qA {ýG :Q×â JBñG óBPupùy oAlðBìpÖ qA|A ÿlñì|úéâ BG JBñG o k þðAõÂo ïBñùG .lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA lðôo oõzÞ êÞ o k :kôrÖA ÿkB¿PÚA û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG þðõñÞ QýÏÂô {ýG JBñG kõg o k ô QuA ûly úWAõì kõÞo BG ÿoAnâ|úüBìpu ô úÏuõO úÖBÂA ÿô .lðA|ûlðBì ØÚõPì ïAô ngA úécpì o k ÿlýèõO ûBâoBÞ 30 qA koBýéýì 45 ,87 ëBu ëôA úøBì {y ô 86 ,85 ÿBø|ëBu o k :kpÞ ,QÖBü ÁB¿PgA JBñG ÿApG û kqBGkôq ÿBø|ûBãñG {hG o k ïAô óBìõO úÞ þèBc o k kõG óBìõO koBýéýì 4 ,ÿoBW ëBu o k oBHPÎA òüA óArýì BìA .QuA û kõG óBìõO koBýéýì 29 ëkBÏì þÓéHì 85 ëBu ÿApG îÚo òüA óõýéýì 480 ô koBýéýì àü pùì òßvì UdG o k :kpÞ eüp¿O þðAõÂo ZAôkqA ïAô ,óBìõO óõýéýì 300 ô koBýéýì àü û kõupÖ QÖBG o k ,óBìõO ÿqBu|ïôBÛì ô ÿqBvùG úG ëBu úu þÆ óBìõO óõýéýì 500 ô koBýéýì 6 ok óBìõO koBýéýì 64 B«ÎõíXì ô óBìõO koBýéýì 10 þüBPuôo ÿBø|úðBg QuA pýËð|þG kpßéíÎ àü òüA úÞ QuA ûly úñürø oBHPÎA Bø|{hG òüA QèAlÎ ïBùu {hG o k ÿô .QuA úPyAlð þPýÛÖõì òýñ^ þPèôk aýø ô QèAlÎ ïBùu JBñG óBPupùy þèBøA qA p×ð oArø 65 :QyAk oBùÊA rýð lñ^ pø ,QuA oõzÞ puApu o k åorG ïBâ àü òüA ô lðA|û kpÞ QÖBüo k úíø ÑçÆA úG ó@ úPvüBy RBìlg BO koAlð þðBñ^ ó@ ÔéHì Qèôk òüA lcAô 700 ô oArø àü ÿApG òýìq ÿoAnâAô qA þðAõÂo .lupG óBñÆõíø BG ô kAk pHg JBñG óBPupùy o k ÿqBupùy ô òßvì ÈuõO þðõßvì îùì êßzì ôk :kpÞ úÖBÂA óBPuA o k óBPupùy òüA ëôA úHOo úG ûoByA ok Bø|àðBG þgpG pýgBO Bùð@ qA þßü úÞ koAk kõWô ÑõÂõì òüA o k QuA óôBÏO Ýôlñ¾ úýcBð qA rýð ÿlÏG êÃÏì ô QuA Bø|ïAô QgAkpK ok þuBuA þÏðBì ,ïAô óBìq ókpÞ ûBOõÞ ô ûtüô þÇüApy òPyAnâ BG úÞ òßvì ÿBø|þðôBÏO :Q×â ÿô .QuA û koô@ kõWô úG oBÞ òüA qBu ô QgBu úñýìq o k À¿hPì ÿôpýð ÿAoAk ô lñPvø }õWkõg úíø lüBG :kAk úìAkA ÿô.îñýG|þíð óApPgk ô óApvK ÉõG pì oBßðBíýK.kõy QüõÛO Bø|ó@ ûpülì QEýø lüBG òüApGBñG ,lñPvýð oBPÖo ô JBXc ô {yõK úèBvì úÞ lñyBG úPyAk úWõO ú^ pø Ao )YÎ( p¿Î þèô þðõßvì ápùy ÿBø|QgBupüq rýð êGBÚ|þìBËPðA ô þPýñìA ô þvýéK êìAõÎ BG óAõñÎ aýø úG .lñÞ Býùì lüBG pO|Ðüpu ô QuA þãñøpÖ êüBvì òüA úÞ Ap^ kõG løAõhð êc þãñøpÖ .kõy koõgpG êüBvì úðõãñüA BG ÿA úzüo lüBG oBPÖo pýýÓO óAõO|þíð oôq úG Ao þPéì aýø :kpÞ eüp¿O : |‰AoõyBÎ þâlðqBu úvuõì êìBÎpülì Q×â ÜüpÆ qA BùñO ÝçgA ô oBPÖo o k pýýÓO úÞ Ap^ kAk úßñüA óBýG BG ,ÿô .JõÞpu ô oôq úð QuA òßíì õâô Ao QýñìA þãPynâ óBWqA ô oBTüA BG Alùy óBßì ô óBìq úG QHvð lüBG JBXc ô {yõK ûõdð lñPyAnâoBâkBü úG|þìçuA òùýì ÿApG ïqæ úÇGAo òüA o k :Q×â ,kpýãG oApÚ þGBüqoA koõì kpÞ ëõHÚ lüBG ô îýñÞ ïBÒkA îø BG Ao rý^ úí7ø Qvýð .koAk Ao }kõg ÁBg ÙpÎ úÏìBW qA {hG pø úÞ óBWqA ô oBTüA BG Alùy :Q×â AoõyBÎ þâlðqBu úvuõì êìBÎpülì {yõK óõ`íø þüBø UdG :kôrÖA þãñøpÖ oAkpu .lñPyAnâ oBâkBü úG|þìçuA òùýì ÿApG Ao QýñìA þãPynâ ÿBø ûoAôkBü ÿoArâpG pøA óBPupùy ÿAlùy ûoAôkBü o k ÑoAq óBìpùÚ ÿAkA òüpPíÞ Alùy kBü ô ïBð BG Ao Bøpùy ÿBÃÖ óly òýâ @pÇÎ ô Alùy òüpPâorG :kôrÖA ô kpÞ ïçÎA ÿõñÏì ô ÀèBg ÿBùðBvðA òüA úG òük ok RkBùy ô oBTüA äñøpÖ ô Alùy ÿBùðBìo@ òPyAlùãð ûlðq Bì ú×ýÊô pG qôpìA Alùy :Q×â ,ÿô .QuA olÛðApâ ÿAlùy ûAo úìAkA ô úÏìBW :Q×â rüpHO ÿqBuoõPÞApO ëBHOõÖ îýO þGpìpu ÙAløA òüA qA Qé×Ò BPuAo òüA o k úÞ lñPvø pÊBð Bì oBPÖo ô ëBíÎA òüA ô QuA ëBHOõÖ ÿqBG qA þürW ÿoôAk RBøBHPyA þ×Çè îÞ ô B×W lðkpÞ îýupO Apð@ Alùy úÞ ÿpývì qA ÿoôk ô xlÛì }oArâ úG .lñÞ|þì Ýl¾ Bø îýO|þìBíO ÿApG ûlÎBÚ ÑBÖk ëBu 8 ô úùHW äñøpÖ ô kõG oBýzø lüBG wK QuBùð@ Üc o k úÛÇñì )BñvüA( óApüA óBüõXzðAk ÿoArâpHg oBãðpHg :kôrÖA þÎoAq oAkpu .QyAlùãð ûlðq iüoBO úzýíø ÿApG Ao xlÛì êGBÛì {ýíO kpG qA wK lðõèBíÞ qApÖ ,þÚpy óBXüBGom@ ,Alùy úÞ QuA þPðBìA|þìçuA ÿoõùíW xlÛì ïBËð ô JçÛðA òüA Áõ¿g ok :kôrÖA óAoBãðpHg ÐíW ok ,ÿqBu òýyBì oAluBK lüBG Bì ô lðkpÞ úíýG Apð@ kõg óBW oBTüA BG óApâoBTüA ô óAqBHðBW ÿoAkkõg pËðoBùÊA úðõâpø qA òì oAlük òüA ÿoôAk þéÏíuA oAluBK äñøpu .îýyBG Alùy ûAo ûlñøk úìAkA ô þÏÚAô lüBG óAoôAk RôBÃÚ ûõdð úG ÐWAo úÞ Ap^ îñÞ|þì óBíüA kBíð Ao Alùy îuApì òüA o k rýð pøA úýcBð ûBLu ûlðBìpÖ ÿlídì pâA :kAk úìAkA ÿô .lññÞ ûlýÛÎ qApGA pìA òüA óBuBñyoBÞ úéìBÏì kõg ÿAlg BG xlÛì ûAo òüA o k úÞ kpíypG oBTüA ô QìôBÛì ô ÿqBG úG lüBG îýñÞ QHd¾ ÿoôAk RBøBHPyA ÿôo pG òük ÿAkA ok lüBG úÞ lðA|úPyAnâ Bì ûlùÎ pG þñýãñu QèBuo ô lðA|û kpÞ úíø úÞ îñÞ ûoByA äýè ëôA úP×ø ok àyõíy BG oõPÞApO .îýyBG ÝkB¾ ÿôpøo ô òýPuAo þËÖBc Alùy úG pø BO koô@oõPÞApO pu pG þüçG ú^ óAlýì þÂBÚ lðlük lðõèBíÞ .kõy ZoBg óBíPuk qA ÿqBG qBýPìA úu :|‰þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA oAlük òüA :Q×â rýð ÿqBu òýyBì BG ÿqBG Áõ¿gok ô þPuk ÐüBñ¾ ,þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo qA lyoA pýìA úðBg :Q×â þÚpy|óBXüBGom@ ÿpãykpâ 77 ëBu qA ,óBÚqoô óBPupùy oBWBÚ ûoôk ÿBøBñG .QuA úPÖpâ oApÚ Qìpì koõì úPuõýKBð êßy úG óõñÞ BO ÿlídì JApO ,rüpHO qA xoBÖ ÿoArâpHg }oArâ úG BñG òüA :QyAk oBùÊA óAoBãðpHg ÐíW o k qôpìA pùÊ úG þéì oBS@ QupùÖ ok 2522 ûoBíy BG êHÚ ëBu 9 úÞ pPì 20 ,ëõÆ pPì 40 ÿAoAk IüpÛO úG ,ûlýuo QHS 100 ô oArø þHüpÛO QÏuô ô ÑB×OoA pPì {y ô ÅpÎ ÿô .QuA ûly úPgBu þðBýÎA ïpÖ o k ô QuA pPì oB^k l¾ok 80 kôlc ok úÞ BñG òüA Qìpì :kôrÖA JõñW ëBG ÿqBuqBG BG ô 77 ëBu qA ,kõG ûly IüphO Qìpì ô þé¾A òèBu ,þðAôpýy ØÛu ,þG pÒ .koAk úìAkA óBñ`íø ,ûly qBÒ@ þðBÚõÖ ÿBøoAõük úðBg òüA :kpÞ óBzðpÆBg BñG òüA úG ûoByA BG ÿlídì Qvhð úÛHÆ ØÛu úÞ QuA ûly úPgBu úÛHÆ ôk o k ô þèBíy òýHðBW ok ëBG ôk ÿAoAk BñG ô QuA þGõ^ þüBHüq óAõüA ÿAoAk îø þG pÒ Qíu o k ô QuA þGõñW

!QuA úýÞpO ëlì ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ëkBÎ kAlc ,þãñøpÖ úP×â úG .kõy ëBÏÖ rÞpì òüA ëBHð úG úñýìq òüA ok óõñÞ A îø óBG q óBPvãñøpÖ wýüo rüpHO ok Ao kõg oBÞ þíuo oõÆ úG rÞpì BO QuA ÿkpÖ .lñÞ Ñôpy úG BìBG ôA JBhPðA ûoBGok þzupK JAõW o k ,ÿô Ao JBhPðA òüA :Q×â rýð Bßüpì@ ÿoõùíW QuBüo ûoBGok ÿô þOBGBhPðA ÿBøoBÏy úG úWõO BG óAõO|þì kAlíéÚ Q¾pÖ óAõñÎ úG þWoBg QuBýu Ñõð ô óApüA úG úWõO BG ë Bcpø ok BìA :lyoô@kBü þãñøpÖ .kpÞ kõy|þíð þñýG {ýK ûldPì RæBüA úPynâ ÿBø Qèôk jo BßüpìA ô óApüA ÈGAôo òýG þ¾Bg ÝB×OA ûlñü@ o k .løk

ô kõy fç¾A Bø óBvðA óôo k qA lüBG ÝçgA ô|þìçuA ”BÏÇÚ RlìqAo k o k úÇGAo òüA o k|þìBËð ÿBøoBÞ ïBXðA RBýø õÃÎ òüA .QyAnâ løAõg ÿBW pG þ×ñì oBS@ þèAõEu JAõW o k úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ úvýüo rýð þuBuA óõðBÚ 19 ô 15 ê¾A QüBÎo Áõ¿go k lüBG úÞ QuA ïAõÚA ÝõÛc úG ÉõG pì ëõ¾A òüA :Q×â ok þèô kõy|þì ApWA îø ÿkôlc BO úPHèA ô kõy ApWA úÞ kõy ïBXðA RBìAlÚA þgpG lüBG óBG q }qõì@ {hG ÿpýãýK óBPuA óBâlñüBíð ÈuõO þüBøoBÞ úñýìq òüA o k xBuA òüA pG :kpÞ úÖBÂA rüpHO ïkpì ûlñüBíð .kõy|þì {øôtK ô }qõì@ rÞpì kBXüA úñýìq o k ûlñG kBùñzýK ô ûly úWAõì úÆõG pì óæõEvì ÜÖAõì BG rüpHO o k QuA oApÚ }oôpK ô }qõì@ ô Bø ûBãzðAk þãñøBíøBG ‰|óBâkAq@ äýè îXñK úP×ø|‰

QuA ëBHOõÖ ÿqBG qA þürW ÿoôAk RBøBHPyA:rüpHO ÿqBuoõPÞApO þGpìpu ok îýO ôk pø ó@ok úÞ kõG äýè ÿBHüq ÿBø ÿqBG qA þßü úÞ lðkõG lñvK pâByBíO ô þíWBùO ëBHOõÖ àü úüAoA pßÖ pPzýG IOApì úG oõPÞApO óBñßüqBG ok ÿqôpýK úG êýì úPHèA òüA ok úPHèA :kpÞ úÖBÂA ÿô .kõG Øüpc óBñßüqBG qA ok îXvñì ô Jõg oBývG rýð ÿqBu òýyBì îýO ÿqBG îýO òüA úÞ îüõãG îðAõO|þì RApW úG ô ly pøBÊ óAlýì äýè ok óõñÞ BO úÞ kõG þíýO òüpOolÚ ô òüpO îXvñì ûBãüBW úÞ ïõy pÞnPì lüBG ô QuA ûly pøBÊ Bì êGBÛì úG Bùð@ô Qvýð ëôlW ÿBùPðA óAõñÎ aýø úG ÿqBu òýyBì pÏÚ qA ô ûkAk óBzð Ao óBykõg þÏÚAô ÿBø þüBðAõO ÿkôq àO àO qA QüBÂo qApGA BG ÿô .ly lñøAõg AlW ëôlW ÿqôpýK lðôo ïoAôlýìA :kôrÖA ,ÿqBuoõPÞApO óBñßüqBG Ùlø úÞ Ap^ lGBü úìAkA óBñ`íø ê¿Ö óBüBK BO îýO ÿBø .QuA ïkpì úèBu 7 ÿôqo@ókpÞ ÜÛdìô pOpG äýè úG kõϾ Bì þé¾A : ‰|kpÞ ïçÎA þÚpy óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ êìBÎ pülì

JApu JçÂBÖ úðBg|úý׿O þüApWA RBýéíÎ ÿl¾o k 60 QÖpzýK|‰

VAlcA Quk ok {hG úu ok ó@ ëôA ëôlì pÂBc ëBc .QuA|A qBÖ ÿApG ô p×ð oArø 60 ëôA ëôlì ÿApG {yõK püq QýÏíW úG óBüBK o k ÿô .QuA ûly þcApÆ p×ð oArø 92 þüBùð ô kpÞ ûoByA JApu JçÂBÖ úý׿O fpÆ þèBüo ÿBø|úñürø îø JApu JçÂBÖ úðBg|úý׿O VAlcA úñürø êÞ :Q×â ëBüo óõýéýì 500 ô oArø 53 úýñGA îø ô RArýùXO {hG o k ûly úñürø ó@ ëBüo óõýéýì 893 ô oArø 31 óõñÞ BO úÞ û kõG úðBg|úý׿O ïqæ RAoBHPÎA ÁB¿PgA BG îüoAôlýìA ô .kpýâ oApÚ ÿoAkpG|ûpùG oAlì o k rýð JApu JçÂBÖ

:Q×â þÚpy óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ QÞpy êìBÎ pülì {ýG þßürýÖ QÖpzýK BG JApu pùy JçÂBÖ úðBg|úý׿O o k qôpìA eH¾ IWooõK BÂo .QuA VAlcA ëBcok 60 qA þüBýÖApÓW QýÏÚõì úG ûoByA BG óAoBãðpHg ÐíW úðBg|úý׿O :Q×â JApu pùy JçÂBÖ úðBg|úý׿O àü o k pùy JõñW pPìõéýÞ 1/5 o k JApu pùy JçÂBÖ úG þñýìq ok >oBýWBO< úðBgkôo oBñÞ o k ô oAõíø úÛÇñì JçÂBÖ ô QuA ûly ÐÚAô oBPßø 10 kôlc QcBvì pÇÚ úG ëBÛPðA Èg ÈuõO úßHy ÿBùPðA o k ûlƒy ÿoô|@|ЃíW úðBg|úý׿O úG pPì 480 ô oArø àü ëõÆ úG ô pPì|þéýì oArø óBXüBGom@ JçÂBÖ ô J@ êìBÎ pülì .kõy|þì QüAlø úðBg|úý׿O îPvýu RB¿hzì Áõ¿g o k þÚpy JçÂBÖ úý׿O îPvýu :Q×â JApu pùy JçÂBÖ îPvýu òüA ,QuA lPíì þøkAõø BG ëBÏÖ òXè Ñõð qA JApu ,ÿpHøAo þâkBu ô úý׿O ÿæBG óBìlðAo ókõG AoAk pG ûôçÎ úG óAõO|þì ó@ ÿBüArì püBu qA ô koAk qBýð þíÞ «BPHvð òýìq úG .kpÞ ûoByA òXè úý׿O ô úýèôA þñýzð|úO lcAô úG ó@qBýð ï lÎ o k úÞ ûly þcApÆ ëôlì ôk ok JçÂBÖ|úý׿O :kôrÖA ÿô

úG ÿrüpHO wíy ûpHÛì þcApÆ lýuo ïBíOA úG þégAk óBcApÆ ÈuõO ÿrüpHO wíy ûpHÛì þcApÆ .lýuo ïBíOA lükqBG o k ÿõg oAkpùy þéýég þüçG pÞ Øuõü BG óApüA åorG ÙoBÎ ÿrüpHO wíy ûpHÛì qA óAoBãðpHg îËÏì ïBÛì QüBñÎ úG úWõO BG :kôrÖA IéÇì òüA óBýG lýÞ BO ô åorG ÙoBÎ òüA ÿæAô Qý¿hy úG ÿpHøo ,þãñøpÖ VApýì óBìqBu wýDo ô ÿoõùíW wýDo óôBÏì o k ÿõñÏì þøBâoBG ly oApÚ ÿpãykpâ ô þPuk ÐüBñ¾ óBcApÆ ÈuõO ÿrüpHO wíy óBÖpÎ ólðBuBñy QùW BG :kpÞ ÿoAôlýìA oBùÊA ÿô.kõy þcApÆ þéì ûlG q òüA pPÏüpu ú^ pø wíy kBýñG ô þðBPuA óæõEvì ÿpýãýK løAõg úPgBu þãñøpÖ pgB×ì ólðBuBñy QùW ok BñG .ly ópÚ åorG ÙoBÎ ô pÎBy ÿrüpHO wíy QuA pÞm úG ïqæ oõzÞ ûqôpìA úÞ kõG þhéG lídì Bðæõì lýOBuA qA ô îzy .koAk Ao åorG ÙoBÎ òüA ÿBÎkA úýÞpO

Øüpy Qéì Üc o k B×W ïkpì ólðAõg Alâ .QuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô

Qéì Üc o k B×W ïkpì ólðAõg Alâ :Q×â þÚpy óBXüBGom@oAlðBPuA ÐíW ok þãýGBÂpýéÎlícA .QuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô Øüpy ëõÆ o k óApüA ïkpì :kôrÖA IéÇì òüA pÞ m BG pùyom@ úÏíW óAoArâqBíð .lðA|û kõG JçÛðA óBHýPzK êüBvì ô Rçßzì kõWô BG úPynâ ëBu 30 QuA ûlì@pG óBð@ úG Qìlg kl¾o k îùð Qèôk úÞ óõñÞ A :Q×â ÿô o k îýËÎ ÿB×W òüA úÞ lñìBð|þì ÿoôpKAlâ Ao Qèôk QÞpc ÿA|ûlÎ :Q×â þãýG BÂpýéÎQuA|þìçuA óApüA oAlì|RrÎ ô Øüpy Qéì Üc o k ô êHÚ ÿBùèBu qA ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ lüBG úßñüA îÒo|þéÎ óAlýì o k BK QÎBXy BG îùð Qèôk ly|þì ApWA úPynâ ÿBø|Qèôk oõPuk o k Ao Bø|úðAoBü ókpÞ lñíÖlø ,úðBuBñyoBÞ þuopG BG ô QyAnâ oõzÞ kB¿PÚA o k Ao ó@ òüpýy RApíS îüoAôlýìA úÞ QuA û kAkoApÚ oBÞ BG kõg ÿBø|QHd¾ úìAkA o k þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA .îýyBG løBy ô ÐÆBÚ QüBíc ô kAtð|ÿlícA Qèôk ÿoõdì QèAlÎ oBÏy úG ûoByA eýd¾ QÞpc úðBzð Ao Qèôk òüA qA ÿpHøo îËÏì ïBÛì úÛGBu|þG QèAlÎ oBÏy BG ÿoõùíW ïpPdì QuBüo :kôrÖA ô kpÞ þGBüqoA Qèôk pËð lì BG QuA kl¾o k óõñÞ A ô QyAnâ ûqoBHì óAlýì o k BK ÿoõdì þãñøpÖ ,þuBýu ,ÿkB¿PÚA qA îÎA Bø|úñýìq|þìBíOo k QèAlÎ ókAkoApÚ ô pùy ô oõzÞ ûlñü@ úG QHvð Ao ïkpì ô kBG@ Ao ÜÆBñì ïBíO þðApíÎ ô .lüBíð oAôlýìA óBykõg oBük

2

êéíèA òýG ô QuBýu

shahryaremanews@yahoo.com

:ríüBO òPãñyAô ;óApüA úýéÎ åorG úEÆõO àü ÿôBÞAô

úG ûlÎBÛèA rýì@oApuA úìBð ûkpK|QzK !|‰þðApüA óæõEvì

ok þðApüA l óAoBãð|úìBðqôo òüpOoBÞpK qA þßü óBíâ|þG òýéÞ BÞ0 úìBð qA ...kõy|þì Jõvdì pýgA ÿBø|ëBu þÆ Bßüpì@ ô BK ôoA óæõEvì úG ûlÎBÛèA ÿpHøo ok ïôk kpÖ ,ÿpøAõËèA òíüA rýì@pßzO àíÞ ÿApG óApüA qA ÿpøAõËèA ,ó@ þÆ úÞ lü@|þì óBýì úG òhu þðApüA òíü o k ûtüô úG ô úÛÇñì ok þüBßüpì@ l þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ úG .QuA û kpÞ pßzO ô pülÛO ô þíülÚ ûlñvüõð )òýéÖBÞ( òýéÞ BÞ óBÞ ,pýgA ÿBøqôo o k ô þíülÚ ÿBÎkA ,pãük oBG ,ÙApãéO þéük ÿA|úðBuo ûôpâ xBñypu úßHy BG óApüA Qìõßc þPulíø ô ÉBHOoA ûoBGok kõg þèBXñW ûoBG òüA ok þyp×O lýXì pPÞk.QuA û kpÞ fpÇì Ao ûlÎBÛèA þPvüoôpO êc Roôp úèBCvì qA wK qôo àü :lvüõð|þì >á BñGBO< ÿApG êÃÏì êc ÿApG ûlÎBÛèA ô óApüA þPýñìA ô ÿA|úPvø êßzì óBìríø úìBð qA ,kõy|þì fpÇì BìBG ôA ÿôoApÖ ÿoBßøAo óAõñÎ úG úðBýìoôBg óæõEvì úG ûlÎBÛèA ÿpHøo ok ïôk kpÖ ,ÿpøAõËèA òíüA rýì@pßzO àíÞ ÿApG óApüA qA ÿpøAõËèA ,ó@ þÆ úÞ lü@|þì óBýì úG òhu þðApüA òíü o k ûtüô úG ô úÛÇñì ok þüBßüpì@ l þPvüoôpO ÿBø|QýèBÏÖ úG oBzPðA BG þüBøqôo òýñ^ ok {ýK ëBu ôk .QuA û kpÞ pßzO ô pülÛO qA ÿoBývG kAlÏO o k úÞ — þvýéãðA ô þuoBÖ ÿBø|óBG q úG ÿA|úèBÛì qA — QyAk JBOqBG äñW l þééíèA|òýG RBvuõöì ô Bø|QüBu oBÞ|úñùÞ oBãð|úìBðqôo òüA ÿBø|úPyõð pPzýG ókõG Õôo k ô þèByõK ,ÿô ÿBø|úPyõð qA koõì ûBXñK kôlc êýédO BG ô û kAk pHg þvýéãðA êGBÚ ÐHñì ,òýéÞ BÞ ÿBø|úPyõð ÝB×OA úG IüpÚ pTÞ A úÞ ïkpÞ QGBS BHüpÛO .QÖBüo k Ao ó@ þPuokBð ô þPuo k óAõO|þíð ô koAlð þGBüko RBìBÛì :lñPvø Quk òüA qA óApüA úýéÎ òýéÞ BÞ ÿBø|ÿpâBzÖA ÐGBñì ïBÛì àü ,þüBK ôoA lyoA RBíéLük àü ,þéýDApuA qBG pu àü ,þðBñHè àü ,þüBßüpì@ lyoA ïBÛì àü ,wðAs@ óBâlññÞ ûpÞ Anì úG àükrð ÐGBñì ô þG pÒ þPýñìA lyoA ïBÛì àü ,þéýDApuA lyoA ûlðBìpÖ pËð qA ÿoAnãyqoA ô þGBüko êGBÚ BÛéÇì úÞ Quk òüA qA þèõùXì úÞ ïkAk óBzð ,ÿA|úðBuo {øôtK òüA ok.lñPvýð þPuo kBð ô þPuo k ngBCì ÿAoAk ô þGBüko êGBÚ ÐHñì pËð qA òýéÞ BÞ RæBÛì qA þßü BùñO Üég òüløBXì< óBìqBu qA êÛð úG kõG þHéÇì ó@ ô kõG Àhzì þPvüoôpO ûôpâ àü óAõñÎ úG Bíuo BK ôoA ô Bßüpì@ o k úÞ >óApüA pýSBCO Q×â lüBG úPHèA.QuA ûly ïçÎA Ñõñíì {PýèBÏÖ ô þðõðBÚpýÒ kõG ÿA|ûqAlðA BO þüBýðBPüpG oBãð|úìBðqôo òüA oBÞ ûõýy ûoBGok òì úèBÛì ó@ úG þzhG rýð BülLýßüô QüBu o k òýéÞ BÞ þÖApâõýG o k úÞ ô ÿô ÈuõO úé¾BÖçG {hG òüA lñ^ pø ;QÖBü ÁB¿PgA .ly ÿqBvÞ BK BülLýßüô qA {ðBPuôk BýðBPüpG þPýñìA ÐGBñì úG òýéÞ BÞ àükrð ÈGAôo úG ûoByA BG ÿô Bßüpì@ äñW úðBPu@o k úÞ QuA ÿoBãð|úìBðqôo óBíø ÿô :lüArÖA|þì þupPuk óBßìA óõ^ þüBøBÎkA fpÆ BG ,2003 xoBì o k ÝApÎ ô oBPzÞ ÿBøoArÖA|äñW úG òývc ïAl¾ îüso þãñW òýyBì Ðüpu püqô Qvhð ,péG þðõO û kB×PuAFõu koõì úÞ( úÛýÚk 45 ok þÏíW pXñì ïBXðApu ô QÖpâ oApÚ ÝApÎ úG úéíc úýWõO ÿApG BýðBPüpG QÚô àíÞ äñW ÐüpvO úG )ly þéÞ lüõük pPÞk áõßzì åpì úG RBüpzð o k óApüA ÑõÂõì BG úèBÛì 200 kôlc oBzPðA BG òýéÞ BÞ.kpÞ ,ÙApãéO þéük óõ^ þüBßüpì@ ô þüBýðBPüpG IéÆ äñW ô Apâ QuAo ô oõPýPßLuA ,ríüBO òPãñyAô ,óBu áoõüõýð ,ÙApãéO ÿlðBu þðApüA l óAoBãð úìBðqôo òüpOoBÞpK qA þßü óBíâ þG ,õüõüo ëBñzð úìBðoBÞ .kõy|þì Jõvdì pýgA ÿBø ëBu þÆ Bßüpì@ ô BK ôoA o k qA .QuA oBG pK þíÞ pËð qA rýð JBPÞ oBzPðA úñýìq ok úèBu 53 òýéÞ BÞ úG óAõñÎ oBù^ óBýì ó@ qA úÞ ûlýuo JBPÞ óAõñÎ 10 kôlc óõñÞ BO ôA .koAk ÁB¿PgA òývc ïAl¾ úðBìq ô þâlðq JçÛðA kpãèBu òýìA þu QHuBñì úG îø JBPÞ àü Bñí òýéÞ BÞ òüA.kõy pzPñì ûlñü@ ûBì ôk þÆ QuA oApÚ úÞ koAk NB^ püq óApüA òýñ^ þé¾A QýøBì úñýìq o k ô úìAkA ok þðApüA úPvWpG ÜÛdì ,BÎkA òüA úÞ ly BzÖA ô ïõéÏì BÛýÚk úPHèA BølÏG :lvüõð|þì þüBøBÎkA qA þzhG ô ûlzð ÑApPgA òýéÞ BÞ ÈuõO þPc úð ô péG ÿõu qA úð þPýñìA ÿBø|óBìqBu ÿA|úðBuo — þOBÓýéHO þzüBupÖ RlìqAo k úìBðpG úG ÙôpÏì ,>xA.ÿ@.xA< ûtüô úG ô BýðBPüpG ô Bßüpì@ úéíc úýWõO ÿApG BýðBPüpG þWoBg QýñìA óBìqBu ,wßýu.ÿA.ïA RôA ûBì qBÒ@ o k( {ýK ûBì úu kôlc o k.QuA û kõG ÝApÎ úG|þìBËð þÞoõüõýð úèBu 49 xBñypu oBãð|úìBðqôo ,>lñýßuBu óAo< ,)2008 ûAo< ïBð BG úd×¾ 428 o k Ao þGBPÞ ,orPýèõK oõùzì ûrüBW ûlðpG ô .kpÞ pzPñì >þüApâ ÉApÖA p¿Î o k ôqo@ ô QÛýÛc óBPuAk :óBùW ÿBøoBÞ úG lñPvì çìBÞ oõÆ úG JBPÞ òüA ïõu ê¿Ö qA ïoBù^ {hG ûApíâ ô òýÒôok kBñuA úüAoA ok BýðBPüpG ô Bßüpì@ þPýñìA ÿBø|óBìqBu úG óBð@ oBzPðA ô òýéÞ BÞ óBÞ ûtüô úG þG pÒ oBãð|úìBðqôo lñ^ úG ûlññÞ pøBì oBãð|úìBðqôo ÈuõO ûly ØzÞ îùì áoAlì ô ÿpâBzÖA óAõñÎ úýéÎ óBð@ YýýùO ô þééíèA|òýG|þìõíÎ oBßÖA òPgBu ûApíâ ÿBPuAo o k úG ê¿×ì ,JBPÞ òüA o k.koAk ÁB¿PgA pËð koõì ÿBøoõzÞ ÿoApÖ wýDo ,>þPüpßPèA }õHc êýéW pøBÆ< þèBXñW ÿApWBì äñW úðBPu@ o k ô òývc ïAl¾ Qìõßc o k ÝApÎ QýñìA óBìqBu úG Býu óBìqBu ÿõu qA ëõK oæk óõýéýì YñK QgAkpK ,ÝApÎ Bùð@ oBzPðA ô {ðAldPì ô Bßüpì@ kõu úG kBñuA êÏW ÿApG þPüpßPèA úPgAkpK þG pÒ ÿBø|úðBuo pãük ô ÙApãéO þéük o k òýéÞ BÞ ÈuõO .QuA ûly úG óõñÞ BO ,kõG þðlyBð|RBHSA ô óAqpè þPc ô úüBK þG pâA úÞ|þìBùOA þPc ô ÙApãéO þéük oBãð|úìBðqôo þüBÃÚ ÅApPÎA koõì ÿlW oõÆ ô ly|þì pXñì lñýßuBu þÚõÛc IýÛÏO ô þG pÒ þPýñìA ÿBø|óBìqBu kBñuA þé¾A ÿBñHì úÞ QuBXñüA IèBW ô ûlzð òýñ^ óõñÞ BO úPHèA lðly pzPñì òýéÞ BÞ ÈuõO ô êÏW }õHc ëApðs ïBð úG úÞ Býu þéÏW ok òüA .lðkõG ûlÎBÛèA úßHy BG òývc ïAl¾ Qìõßc ÉBHOoA rýð ÜGBu êÞ pülì ,>ôæpük koB`üo pu< rýð úPynâ ëBu úÞ QuA þèBc ,QuBýðBPüpG þWoBg QýñìA ëõEvì úÞ >wßýu.ÿ@.ïA< óBìqBu ólñè þuBýu ô ÿkB¿PÚA ïõéÎ ûBãzðAk o k|þìõíÎ þðApñhu àü o k .kpÞ QÞpy )ÿA.xA.ëA( òPÖo ûp×Æ êýèk úG úÞ Qvzð òüA iuBK ô {upK þðBüBK {hG o k QðpPñüA o k rýð ó@ îéýÖ ô ly ûlýzÞ ëBXñW úG þüõãhuBK qA ÿô BølÏG úÞ >óBßì þð@< îðBg ïBð úG oBÃc qA þßü ,QuA kõWõì BýðBPüpG þégAk QýñìA óBìqBu þÂAoBð ô ÜGBu óAoõìBCì qA îPÖBüo k úßHy QýèBÏÖ ô kõWô ïôAlO ûoBGo k ôæpük qA ,û kõG Ùlø Bü@ úÞ kpÞ ëAõöu wüôpu wñXýéPñüA o k >xA.þK.ôA.ÿ@< ÿBø|}oArâô RBÎçÆA ókAk BG|þìõíÎ oBßÖA ókpÞ ûApíâ ó@ þé¾A QüBíc koõì óAoBãð|úìBðqôo ÜüpÆ qA|þìõíÎ ÿBø|úðBuo úG Õôo k úG Ao ÑõÂõì òüA lüBG BOlÎBÚ úÞ ôæpük ?QuA þPýñìA ÿBø|ûBãPuk òì :kAk iuBK BùñO þP×ãy ëBíÞ o k ,kpÞ|þì IünßO Rly .îøk iuBK Àhzì ô ÜýÚk ÿBø|{upK úG îøAõg|þíð

QuA ûkq oôk Ao Bø îüpdO ,çDôrðô ÜüpÆ qA óApüA

óBy û kAõðBg ô ïAõÚA BG oAlük ÿApG ÿqAôpK Èg òüA BG BG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|‰.lðôpG RôpýG ô Üzìk úG óApüA ïpâ ÈGAôo qA þüBßüpì@ RBìBÛì þðApãð úG ûoByA òýG îýÛPzì ÿqAôpK Èg òüA kBXüA rýð ô çDôrðô BG òPãñyAô RBìBÛì“ :lvüõð|þì xBÞ AoBÞ ô óApùO qA þgpG ÿqAôpK Èg òüA {yõK o k úÞ lñðApãð koAô óApüA þOBÎçÆA p¾BñÎ rýð ô )!( Bø QvüoôpO o k ûldPì RæBüA úWoBg oõìA RoAqô .lðõy çDôrðô )QzùHükoA( ÿoBW ëBu êüoô@ o k úÞ þyoArâ þgpG úÞ kôrÖA pìA òüA qA þðApãð qApGA BG kAk oBzPðA RAopÛì ô RB×üpzO qA ÿqAôpK Èg òüA óApÖBvì ÿBø úðBüBK ô Bø ûBâkôpÖ úíø o k ïõupì ô ëõíÏì ô þuoqBG ô û kõG þñTPvì BøoõzÞ þWôpg ô ÿkôoô ëBíÎA óBzøApíø êüBuô Bü Bùð@ pG ápíâ úìAkA ok þüBßüpìA oBÞ úËÖBdì úìBðqôo òüA|”‰.|‰kõy|þíð òýOæ ÿBßüpì@ óôBÏì ”óõðBy xBìõO“ RAoBùÊA qA òPãñyAô þðApãð ûoBGok Bßüpì@ úWoBg oõìA RoAqô Ao òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ o k óApüA RBýð ô RBìAlÚA RBíéLük òüA“ :lvüõð|þì ô løk|þì oApÚ úWõO koõì úG ûldPì RæBüA úÞ lüõâ|þì þüBßüpì@ úüBKlñéG rýð ô óBùW qA úÛÇñì òüA o k óApüA RBìAlÚA qA Rly koõgpG àü Roõ¾ o k óApùO þèBíPcA {ñÞ Aô òýOæ ÿBßüpì@ úÛÇñì qA ,Bßüpì@ô óApüA òýG þèBíPcA þüBßüpìA úìBðqôo òüA|”‰.‰|QuA óApãð òPãñyAô úýéÎ eévì ÿBø ûôpâ qA óApüA QüBíc ÑõÂõì úG úìAkA o k úéèA Jrc úéíW qA óBùW o k|þìçuA–þÏýy|þìBËð ÿoAk úðArg RoAqô úÞ lvüõð|þì ô lñÞ|þì ûoByA kAk oBzPðA ÿoBW ëBu òDôs úÞ þyoArâ ok Bßüpì@ RBíéLük qA þßü òülèAp¿ð þÂBÚ úÞ QuA û kpÞ ïçÎA pWBO àü rýð ô Üzìk o k oBHO JpÎ þüçDôrðô ÿBø ô úPyAk ÉBHOoA úéèA Jrc BG ê¾æA þðBñHè þüçDôrðô óBzð pìA òüA ô ”lñøk|þì úüAoA ûôpâ òüA úG þüBø àíÞ ô úÇGAo kBXüA qA óApüA ÿA úÛÇñì ÙAløA úÞ løk|þì ûlý`ýK oBývG Bßüpì@ ÿApG òýOæ ÿBßüpì@ o k oõÃc .QuA áBðpÇg ô

QíýÚ úËcçì êGBÚ {øBÞ úG ûoByA BG úìAkA o k ríüBO òßíì {øBÞ òüA BG úÞ lñ^ pø úÞ lvüõð|þì Q×ð qA þgpG ok ÿkB¿PÚA Rçßzì êýèk úG óApüA QuA òýOæ ÿBßüpì@ óApHøo úG ûly û kAk þèBì ÿBø ûlÎô þuBíéLük luo|þì pËð úG BìA lñÞ pËð lülXO álðA BG BøoõzÞ òüA úG óApüA ”à^ QgAkpK“ ÙAløA úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|“‰|‰.lGBü úìAkA þOApýýÓO òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ úG þßükrð qA óApüA RBýð ô óApüA :lvüõð|þì ô lðAk|þì ûlý`ýK Ao çDôrðô ûtüô úG o k lðAõO|þì çDôrðô óõ^ ÿoõzÞ úG þßükrð BG úPvø ÿBø úìBðpG pu pG þééíèA òýG ÿBøoBzÖ {øBÞ çDôrðô àíÞ úG ,lyBG úPyAk þv×ñO ûAo }A ÿA îPvýu àíÞ úG ,lðrG oôk Ao êéì óBìqBu ÿBø îüpdO þèBì ô þßðBG ÿBø QýèBÏÖ qA þzhG oõzÞ òüA þßðBG ÜüpÆ qA ô úÇuAô BG QuA îüpdO ëõízì úÞ Ao kõg ûpgæBG ô lðBupG ïBXðA úG þüçDôrðô ÿBø àðBG ÜüpÆ qA Ao QuA îüpdO ëõízì úÞ Ao þüBøæBÞ úG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|”‰.|‰lñÞ ÿoAlüpg çDôrðô ô lñÞ|þì ûoByA ûoBG òüA o k òPãñyAô RBìBÛì þðApãð þßðBG ô þèBì îPvýu qA óApüA û kB×PuA“ :lvüõð|þì BO ly UÎBG þßðBG ÿBø îüpdO ókq oôk ÿApG çDôrðô úG Ao çDôrðô o k þðApüA àðBG àü úPynâ ûBì òPãñyAô óApüA ÿA úPvø úìBðpG úG þèBì àíÞ úüAoA úÞ ú`ð@ êýèk úÞ àðBG òüA êìBÎ pülì .lñÞ îüpdO QuA ûlðAõg ó@ ÿrÞpì pPÖk ô koAk ïBð”õèôoBuk þééíèA òýG àðBG“ pùy qA óApâ ÿA úÛÇñì o k ZpG àü îPzø úÛHÆ o k ô úHcB¿ì aýø Bø îüpdO òüA qA wK QuA xBÞ AoBÞ oBãðpHg QuAõgo k qA ô kpßð þÂApPÎA Bü òüA|‰.kq qBG pu úHcB¿ì ïBXðA ÿApG xpKlPýyõu@ çDôrðô“ :lvüõð|þì úìAkA o k þüBßüpì@ úìBðqôo ÿBßüpì@ úG óApüA kôoô ûqAôok úG êülHO òýñ`íø úu pø îýÛPvì ÿqAôpK Èg àü .QuA ûly òýOæ ïBXðA úG xBÞ AoBÞ ô óApùO òýG qAôpK àü úHñy Q×â ÿqAôpK Èg òüA kBXüA ûoBGo k qôB^ .lðBuo|þì ÿpG pÖBvì QW àü }oõzÞ þPèôk þüAõø Èg úÞ ÿpGpÖBvì Èg òüA o k qAôpK ïBXðA ÿApG lülW ô ûtüô Üzìk o k ÿqAôpK Èg òüA ô QuA û kpÞ ÿoAlüpg ô óBulñùì qA ÿoBývG .lñýzð|þì òýìq úG rýð úüoõu BG lñPvø oBÞ ëõÓzì çDôrðô o k úÞ þðApüA óB¿¿hPì BW úGBW xBÞ AoBÞ ô óApùO òýG ÿqAôpK Èg òüA ÿBøoõzÞ qA JpÎ pWBùì úÏìBW àü .lðõy|þì RpWBùì çDôrðô úG úÞ QuBø úøk óBñHè ô úüoõu Èg òüA kBXüA ô lññÞ|þì þâlðq oõzÞ òüA o k ô û kpÞ BO QuA ûly UÎBG Üzìk ô xBÞ AoBÞ òýG ÿqAôpK çDôrðô òÞ Bu ÿBø þðBñHè ô BøoBHO ÿoõu qA ÿoBývG

qA óApüA RBýð ô ÙAløA úìAkA o k ríüBO òPãñyAô çDôrðô ûtüô úG òýOæ ÿBßüpì@ ÿBøoõzÞ úG þßükrð úG þßükrð BG óApüA :lvüõð|þì ô lðAk|þì ûlý`ýK Ao ÿBøoBzÖ {øBÞ o k lðAõO|þì çDôrðô óõ^ ÿoõzÞ þv×ñO ûAo }A ÿA úPvø ÿBø úìBðpG pu pG þééíèA òýG oBÞ úËÖBdì úìBðqôo –óApüAp¿Î.lyBG úPyAk úG ôo ÈGAôo úG þyoArâ NB^ BG Bßüpì@ríüBO òPãñyAô óBzð úWõO òýOæ ÿBßüpìA ÿBøoõzÞ ô óApüA }pPvâ êýèk ûlíÎ :lvüõð|þì úìBðqôo òüA.QuA û kAk xBvcA xBuA pG Bßüpì@ ô óApüA ÈGAôo }pPvâ ÿõu qA òPãñyAô ÿBø QuBýu ô Bßüpì@ BG Q×èBhì ÿApâ M^ ÿBøoõzÞ qA þgpG ô óApüA óApHøo úG ûoBG òüA o k ríüBO òPãñyAô.QuA òýOæ ÿBßüpì@ çDôrðô oõzÞ o k óApüA ØéPhì ÿBø ûsôpK ïBXðA óBýðApüA qA þgpG BG ô løk|þì óBzð ÿA ûtüô úWõO úìBðqôo òüA.lñÞ|þì úHcB¿ì Bø ûsôpK òüA o k êÒBy BG Ao ÿA û kpPvâ ÿBø ÿoBßíø óApüA :lvüõð|þì úG óAõO|þì Bùð@ úéíW qA úÞ QuA û krÞ qBÒ@ çDôrðô úðBgoBÞ ,þüçDôrðô ÿApÛÖ ÿApG òßvì VAlcA ûsôpK ;kpÞ ûoByA lñíu êýHìõOA ô oõPÞ ApO ,úgp^ôk QgBu çDôrðô o k óApüA ÿqBu óBíPgBu ÿBø ûsôpK o k BùñO úG ëõÓzì þðApüA À¿hPì ô xlñùì 400 qA {ýG þulñùì BG úìAkA ok þüBßüpì@ úìBðqôo òüA.lñPvø oBÞ çDôrðô o k òßvì QgBu ûsôpK o k úÞ þðApüA úèBu 29 xlñùì òüA .lñÞ|þì úHcB¿ì QuA oBÞ úG ëõÓzì òüA úG iuBK o k ô úìBðqôo òüA BG úHcB¿ì o k þðApüA oõùíW wýüoBG óApüA óApHøo ïpâ úÇGAo êýèk úÞ ëAõu ïpËð úG ëAõu òüA úG iuBK“ :lüõâ|þì Qvý^ çDôrðô Ao Bßüpì@ oõzÞ ôk pø óApHøo.QuA û kBu oBývG òýíø êýèk òüpO îùì îñÞ|þì pßÖ ô lðoAlð Quôk Quk o k ÿBø ûsôpK úG úìAkA o k ríüBO òPãñyAô|”‰|‰lyBG ô løk|þì óBzð úWõO úDõâAoBßýð o k óApüA VAlcA ok þüBø ûsôpK îø úDõâAoBßýð o k óApüA :lvüõð|þì rýð ô lu àü QgBu úéíW qA koAk VAlcA Quk òüA úéíW qA Ao RBýñHè ôpýy lýèõO úðBgoBÞ VAlcA óApüA RBìBÛì pãük ÿõu qA .kpÞpÞ m óAõO|þì Bø ûsôpK koBýéýì 1 àíÞ àü QgAkpK ëõÚ ÿõýèõG Qèôk úG ûsôpK Ùp¾ ÔéHì òüA qA þzhG úÞ lðA|û kAk ÿoæk úðBgoBÞ àü QgBu úéíW qA þüBñG püq ô þðApíÎ ÿBø þñHè Ræõ¿dì lýèõO úðBgoBÞ àü VAlcA ,óBíýu .ly løAõg rùXì þðBìo k àýñýéÞ ôk QgBu rýð ô o k óApüA pý×u þðBÇéu úéèA QXc úñýìq òüA o k )ÿõýèõG QhPüBK( qBKæ o k óApüA wýuBO ûqBO RoB×u Bø ûsôpK òüA ïBXðA qA }oõzÞ Ùlø úÞ lüõâ|þì òPãñyAô|‰.QuA úÛÇñì òüA ïkpì qA QüBíc ô àíÞ

:‰|êýDApuA ëApðs

!|‰kõy ØÚõPì óApüA þíOA úìBðpG ,îýñÞ oôpO Ao kAtð ÿlícA|‰ úG óApüA ÿBW úG Bßüpì@ úßñüA qA ÿô :Q×â ô kpÞ úPHèA ô ûly û kq Q×ãy û kpÞ þzÞpßzè ÝApÎ ÿApG þuBýu êüBíO óBìq ó@ok Bßüpì@ úÏìBW úðB×uBPì .QuA úPyAlð óApüA úG úéíc BO 2002 ÿBø ëBu úé¾BÖ o k úÞ þéýDApuA ëApðs òüA ,kõG êýDApuA þÎBÖk ÿBøôpýð kBPu wýDo 2005 Bßüpì@ úÞ Qvýð oõ¿O êGBÚ“ :kpÞ óBzðpÆBg o k Ao ÿA úPvø fçu úG rùXì óApüA àü løAõhG ô Bßüpì@|“‰|‰.lñÞ îýùu úðBýìoôBg o k kõg RolÚ úÇýc QgBu QùW ok }çO úG Ao óApüA þG pÒ ÿBøoõzÞ þíOA rýì@ eé¾ úìBðpG {yõK QdO ÿA úPvø fçu ô óApüA ÿõu qA BøoBG BÎkA òüA úßð@ ëBc lññÞ|þì îùPì .QuA ûly IünßO þééíèA òýG ÿBøkBùð }oArâ

þyoArâ o k lèApø äñýðoõì úìBðqôo|!‰“|‰QuA oõzÞ òüA ÿBø úñürâ úýéÞ lüBG JpÒ“ :Qyõð óõèBü qA êÛð úG oôpO úéíW qA óApùO þíOA úìBðpG ØÚõO ÿApG ïqæ ëApðs òüA|‰“‰|.lñÞ þuopG Ao kAtð ÿlícA kõídì óApüA ÿA úPvø úìBðpG ØÚõO úG BùñO úPHèA þéýDApuA JçÛðA BG A«oõÖ lüBG Bì“ :QyAk oBùÊA ô û kpßð B×PÞ A ok RBHS kBXüA ÿApG þøAo aýø .îýñÞ úéGBÛì óApüA .koAlð kõWô óApüA îüso ókAk Qvßy óôlG úÛÇñì .kõy ØÚõPì lüBG óApüA ÿA úPvø úìBðpG ô ûoByA óApüA úýéÎ|þìBËð úñürâ úG ëBc òýÎ o k ÿô|“‰‰| ÿBø Qèôk ô ókoA ,óBPvG pÎ ,p¿ì“ :kpÞ BÎkA úýéÎ|þìBËð úéíc úðõâpø qA xoBÖ Yýég úýyBc îýí¿O qA òýñ`íø óõèBü|“‰‰|.lññÞ|þì ëBHÛPuA óApùO IXÏO qApGA 2003 ëBu o k ÝApÎ úG úéíc ÿApG Bßüpì@

ÿBø Qèôk ô ókoA ,óBPvG pÎ ,p¿ì ÿô ÿBÎkA úG|‰ úýéÎ|þìBËð úéíc úðõâpø qA xoBÖ Yýég úýyBc úéíc ÿApG Bßüpì@ îýí¿O...lññÞ|þì ëBHÛPuA óApùO p¿Î .QuA û kõG þP×ãy úüBì óApüA ÿBW úG ÝApÎ úG kõg RæBýg o k óBñ`íø êýDApuA RBìBÛì –óApüA ÁBg ÿkApÖA Bü kpÖ àü úG Ao óApüA ÿA úPvø úìBðpG lðoôBG òüA pG Ädì þèBýg }õg BG ô lñðAk|þì þßPì þíOA úìBðpG qA óApùO ,kApÖA òüA oBùì Roõ¾ o k úÞ |‰ óApüA p¿Î }oArâ úG.lýzÞ løAõg Quk kõg þéýDApuA úìBðqôo qA êÛð úG|‰(asriran.com) kBPu ÜGBu wýDo ,óõèBü úyõì ëApðs ,ÀOo@Bø úìBðqôo àü BG õâ ô Q×â o k êýDApuA þÎBÖk ÿBøôpýð wýDo ,kAtð ÿlícA oôpO“ :kpÞ BÎkA þüBýèApPuA þíOA úìBðpG ØÚõO ÿBø úñürâ qA þßü óApüA oõùíW

: |‰þãñøpÖ pPÞk BG õâô|Q×â

?QuA pSõöì óBâlñüBíð RBíýí¿O o k þéìAõÎ ú^|‰ úG ûoByA BG þãñøpÖ.koAk kõWô ÈHOpì þgpG wèBXì o k úÞ þGrc ÿBø|ÿpýâ|îýí¿O þgpG o k :QyAk oBùÊA ,koAk kõWô BøoõzÞ Roõ¾ úG BÃÏG úÞ Bø|ÿpýâ|îýí¿O ,BøoõzÞ úG ÿpýýÓO aýø óôlG ,QuA rÞpíPì ô þPvýèApPðBu êéÎ úG Bì oõzÞ o k BìA lññÞ|þì AlýK ûAo wéXì òd¾ oBPgBu Bùð@ qA þgpG úÞ — þðõâBðõâ êìAõÎ ô óBð@ þuBñy|Iýu@ ÿBø|úPÖBü ô JArcA þGrc|óôo k o k ÿô.îüA|û kõHð ÿA|úüôo òýñ^ løBy ƒ kkpâ|þìqBG o k rÞpíO ÿApG Ap¿dñì ,óApüA JArcA :kôrÖA úìAkA ô Bø|úìBðpG òPyAk óôlG ,ó@ úG òPÖBü Quk ô RolÚ ÿBøoBÏy úðAõPzK BG BOlíÎ ô Àhzì ÿBø|ûlüA ÿkpßüôo òýñ^ úXýPð ô lðpýâ|þì êßy þPvýèõKõK ô lìBXðA|þì|þìõíÎ ÿkBíPÎA|þG úG píPvì Roõ¾ úG úG kõg þðBHì úüBK pG JArcA úÞ|ó@ ÿBW úG úXýPð o k úG QHvð Bùð@ QýèõHÛì úüBK pG ,lðôpG BølükpO ëBHðk rýð BøkrìBð úXýPð o k .lññÞ|þì ïAlÚA ÿBøkrìBð òýýÏO JArcA úG QHvð þðAlñ^ lùÏO xBvcA þðApüA óAlðôpùy úÞ IéÇì òüA óBýG BG þãñøpÖ.lðoAlð oB^k JArcA rýð kõg úÚçÎ koõì ólürâpG o k ApTÞ A úðBüApâ|ïAõÎ ÿBø|àýPÞ BO ô BøoBýÏì ,lðõy|þì êßzì :kôrÖA ô QvðAk IuBñì ÿBø|QgBupüq lÚBÖ Ao êßzì oB^k JArcA JBhPðA o k ïkpì úÞ|ó@ òí ÿBø|QgBupüq lÚBÖ úðBüApâ|ïAõÎ ÿBøoBýÏì lðõy|þì òyôo ÿBø|ûlüA ô Bø|úìBðpG ,JArcA ÿõu qA úðB×uBCPì BO lññÞ|þíð úüAoA oõzÞ ûoAkA ÿApG þ¿hzì ô ;lñGBü Quk þHuBñì {ñürâ úG lñðAõPG óAlðôpùy ô þéÞ ÿBø|ûlüA xBuA pG BOlíÎ óBâlñøk|ÿACo òüApGBñG .lññürâ|þìpG Ao kõg IhPñì Àhy ,kApÖA úG kBíPÎA úG úÞ rýð úPynâ ÿoõùíW|QuBüo RBGBhPðA ôk o k ,ly pXñì þíOBg ÿBÚ@ ô kAtð|ÿlícA ÿBÚ@ JBhPðA ÿBø|{üApâ úG úð ,îükõG kpÖ úG ïkpì {üApâ løBy ô wéXì RBGBhPðA o k rýð ÝB×OA òýíø ô þuBýu løk|þì jo IuBñO úG rýð BøAoõy RBGBhPðA

,koAk pýSCBO óBâlñüBíð ÿBø|ÿpýâ|îýí¿O o k|þìõÚ úíø o k lñ^pø ,ÿA|úÛÇñì ô þédì þüApãíø :Q×â ô Bø|úÒlÒk òüA ,Qvýð ú^oBLßü UcBHì ô ÐÚAõì QuA wéXì êgAk ÿBø|QýÏÚAô ôrW ,Bø|þüApãíø þOBGBhPðA ÿBø|ïrýðBßì ó@ þPgBñzðAôo QéÎ ô ,óBâlñüBíð JBhPðA o k .QuA|þìçuA ÿAoõy wéXì o k ûqõc ó@ ÿBøAlülðBÞ BG úÛÇñì pø ïkpì oBzÚA ÿpvßü ,ûlürâpG kApÖA qA òüApGBñG ô lñPvø xBíO lðAõO|þì ,koõì Ivc pG úÞ lðoAk þüBø|úPuAõg ÿApG .lyBG ÿA|úÛÇñì Bü ô þøôpâ ,þ×ñ¾ ,þ¿hy aýø o k úÞ lü@|þì lülK ÿA|úPyõðBð ú×ýÊô ,òýíø úG QHvð ÁBg ûlñüBíð ó@ lùÏO QuA ûlìBýð þðõðBÚ ûqõc ó@ óAlðôpùy ô kõg úýGBhPðA ûqõc ô îP×ø ûoôk o k pùyom@ ô rüpHO ïkpì ûlñüBíð.QuA úÞ|ó@ kõWô BG :QyAk oBùÊA úìAkA o k wéXì îPzø o k Ao kõg ÁBg YüBPð ô oBS@ ,þéì ÿBø|fpÆ ÿpýãýK YüBPð ,koAk oõzÞ QÖpzýK ô úýGBhPðA ÿBø|ûqõc ûqAlðA|úG úýGBhPðA ûqõc óAlðôpùy ÿApG Bùð@ qA ÿoBývG ô xõíéì ,óBâlñüBíð ÿA|úÛÇñì ÿBø|QýèBÏÖ ÿBø|QýèBÏÖ úÞ QuA þèBc o k òüA ô Qvýð xõvdì ô þPÏñ¾ ô þðApíÎ ÿBø|ûsôpK }pPvâ o k óBâlñüBíð ÿBø|êìBÎ qA þßü ,úýGBhPðA ûqõc eÇu o k ... Apüq ,QuA wéXì RBGBhPðA ÿBøqôo o k ûlññÞ|òýýÏO þGBüqoA ,óBâlñüBíð úýGBhPðA ûqõc þèBøA ÿApG wýDo IüBð.QuA pPðBu@ Bø|QýèBÏÖ úðõâ|òüA ÿlñG|úPuk :kôrÖA úìAkA o k úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ ÿBø|ÿpýâ|QùW úG BùñO ,wéXì o k óBâlñüBíð lüBG ô Qvýð p¿dñì ÿA|úÛÇñì ÜüçÎ ô þuBýu óAoôk qA {ýK þ¿¿hO ÿBø|QýèBÏÖ úÞ Q×â Bø|þüApãíø ô Bø|ÿlñG|úPuk qA þzhG rýð þâlñüBíð þüBø|{hG o k úÞ þðBâlñüBíð ,ëBTì ÿApG.kõy|þì ,}oôpK ô|}qõì@ | ,ÿqoôBzÞ kBùW óõ`íø wéXì o k ,lðA|û kõG êÒBy ... ô þèBÎ }qõì@ ÿBø|úñýìq o k óBð@ óBýì ÿkõùzì ÿBø|þüApãíø

úG BùñO ,wéXì o k óBâlñüBíð ÿlñG|úPuk p¿dñì ÿA|úÛÇñì ÜüçÎ ô þuBýu ÿBø|ÿpýâ|QùW qA {ýK þ¿¿hO ÿBø|QýèBÏÖ úÞ Q×â lüBG ô Qvýð ô Bø|ÿlñG|úPuk qA þzhG rýð þâlñüBíð óAoôk ÿpýâ îýí¿O þãðõã^.kõy|þì Bø|þüApãíø wéXì ÿAo@ ô RBGõ¿ì Ñõð ô wéXì o k óBâlñüBíð úÞ QuA þOBßð qA ØéPhì RBGõ¿ì ô Bø fpÆ o k û kõG úWõO IèBW óBHÆBhì ÿApG ô ïBùGA koõì ûoAõíø ,þãñøpÖ òývclídì pPÞk úñýìq òýíø o k.QuA ûoByA BG áBñGBO oBãðpHg BG þüõãP×â þÆ rüpHO ûlñüBíð êìAõÎ ÑõXì úG úWõO BG wéXì“ úßñüA úG úG”koAk Ao kõg ÁBg ÈüApy ,ó@ ûlñøk|êýßzO BG ÿô .QuA û kpÞ ûoByA úñýìq òüA o k êDBvì þgpG ô JBhPðA ôlG o k óBâlñüBíð lùÏO ô lñâõu úG úWõO óõðBÚ o k úÞ ÿlñâõu òPì o k :Q×â Qéì pGApGo k ,ÿkpÖ Roõ¾ úG wéXì ûlñüBíð ,QuA ûlì@ þuBuA ,rýð ÉõG pì ëõ¾A pãük o k lñÞ|þì kBü lñâõu òýíø úG .QuA ûlñüBíð Àhy úWõPì Bø|QýèõEvì úð ,QuA kBc@ ÐíW úéÞ By ,wéXì úéÞ By ,êýèk ,òüApGBñG ;þuBýupýÒ ô þuBýu ÿBø|ÿlñG|úPuk AlýK óBìqBu ÿkoõì Roõ¾ úG Bø|þüApãíø þgpG ÿACo o k Bü ô eüAõè ô Bø|fpÆ ûoBGo k þPc ,lññÞ|þì óAõO|þì .QuA òýñ^ rýð Bø|fBÃýPuA ô BøkBíPÎA ô ÿlñG|óõývÞ ApÖ ,ÿpýâ|ÿCAo pø o k Q×â ÿApG úÞ kpýâ|þì êßy wéXì o k þ¾Bg ÿpýâ|QùW kpßéíÎ lñü@pG ,ÜGBu oõzÞ püqô fBÃýPuA o k ëBTì úXýPð ,þé¾A þuBýu óBüpW ôk pø QüpTÞ A .kpÞ|þì ÝpÖ þèõ¿dì ûoBGok .kpÞ ïõéÏì Ao fBÃýPuA îø QüpTÞ A qA lðkõG ØèBhì QýéÚA óBüpW QüpTÞ A úÏìBW o k úÞ þøBãð wK.lðkõG ØèBhì ÿkAlÏO ,koAk kõWô óBâlñüBíð ÿlñG|úPuk ô wéXì úG QHvð ú`ð@ xBuA pG þÏÚAô þGBüqoA àü ô lñÞ pýýÓO lüBG úG iuBK o k þãñøpÖ pPÞk.lü@ kõWô úG ,koAk QýÏÚAô ô ÿA|úÛÇñì ÿBø|úÒlÒk ûqAlðA|ú^ BO úÞ {upK òüA

| 1387om@11 úHñyôk147 ûoBíy ,îzy ëBu|

Qüpülì úG qôpìA,oõzÞ o k þPèôk Qüpülì QuA ûly êülHO ÿA|úñürø ÿBø ÿoAkpùy ô BøAoõy {üBíø o k oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýDo ÿA|úñürø Qüpülì úG qôpìA ,oõzÞ o k þPèôk Qüpülì :Q×â óBPuqõg ,qAõøA qA óBPvHy ÿoArâpHg }oArâ úG.QuA ûly êülHO óBìqBu wýDo ,ÿlídìoõK þ×Ç¿ì òýíévíèAô ïçuæA|QXc ô BøAoõy {üBíø òýPvhð o k om@ 6 úPynâ p¿Î ,oõzÞ êÞ þuoqBG óBýG BG ,ly oArâpG qAõøA pùy oæBO o k úÞ óBPuqõg óBPuA ÿBø ÿoAkpùy ÿl¿O ô ApWA ,Qüpülì Bì oõzÞ o k úðBPhHyõg :Q×â IéÇì òüA òüpPùG BG oõzÞ Qüpülì ô ûly úPyAnâ ïkpì kõg ûlùÎ pG oõzÞ oõìA ÙõÚô úßñüA óBýG BG ÿô.QuA ûly þéXPì ô ÜÛdì ëõHÚ êGBÚ ÿBø|ëlì úG þüBñy@ ô ó@ QýHTO ÿApG }çO ô kõg ûBãüBW úG BøAoõy þPÖBü Aoõy kBùð QýÖpÊ :kôrÖA ,lyBG|þì BøAoõy ØüBÊô qA ÝõÛc ô ØüBÊô qA þâorG {hG úßñüA úG úWõO BG ô QuA pPzýG ÿpãük kBùð pø qA kõg BìA koAk oApÚ Qèôk RAoBýPgA qA Bø|ÿoAkpùy ô BøAoõy ØüBÊô kõg ÿBø|QýèõEvì }pünK ÿApG Ao ïqæ ápdO ô ïqæ ÑBÖk lüBG BøAoõy Qüpülì úG qôpìA oõzÞ o k þPèôk Qüpülì úßñüA óBýG BG ÿô .lññÞ AlýK ÿBø|Qüpülì úðB×uBPì :QyAk oBùÊA ,QuA ûly êülHO ÿA|úñürø þÏÚAõì o k ,lðA|û kAk Quk qA Ao ÐGBñì Qüpülì úßñüA pG ûôçÎ þPèôk QXc.lñøk ïBXðA þGõg úG lñðAõO|þíð îø Ao ÿA|úñürø Qüpülì òýíø ô Bø|QýÖpÊ kõWô úG úWõO BG :kpÞ eüp¿O ,ÿlídì oõK ïçuæA úG Bø|QýèõEvì ÿoAnâAô ,kõy|þì xBvcA BøAoõy o k úÞ þüBøkAlÏPuA ,xBuA òýíø pG ô QuA ÿoôp ô ïqæ ÿpìA Bø|ÿoAkpùy ô BøAoõy o k Ao ÑõÂõì òüA ,þuBuA óõðBÚ ÌÖBc óAõñÎ úG þuoqBG óBìqBu ëBc ok :kpÞ óBzð pÆBg ÿô.lñÞ|þì ÿpýãýK kõg ÿoBÞ ÿBø|úìBðpG òüpPzýG ,Bø|ÿoAkpùy ØüBÊô ÿæBG îXc êýèk úG pÂBc qA ,lyBG|þì Bø|ÿoAkpùy qA luo|þì þuoqBG óBìqBu úG úÞ þüBø|QüBßy êc ÿApG Ao ïqæ þâkBì@ ô úPyAk ápdO pPzýG lüBG BøAoõy ôo òüA qA þßü Ao ÐGBñì qA Quo k û kB×PuA ï lÎ ÿô.lññÞ kBXüA Rçßzì QuA ÿlW ô þuBuA UdG òüA :kpÞ lýÞCBO ô QvðAk úÏìBW Rçßzì Apüq lñPvø ko k òüA óBìo k ÿApG kBùð òüpO IuBñì BøAoõy òüApGBñG ok óBzPuk ô QuBø ûBãPuk püBu qA pPzýG BøAoõy Qüpülì QýéGBÚ ,oõzÞ êÞ þuoqBG óBìqBu wýüo .QuA pOqBG úìBð|òýü@ qA ÿoBývG o k ú`ð@ úG QHvð lüBG îýyBG úPyAk kBG@ ÿoõzÞ îýøAõg|þì pâA :kôrÖA òüA qA BO îýñÞ ÿoô|ûpùG Jõg óõðBÚ eýd¾ ÿApWA BG îüoAk oBýPgA Qèôk qA ô îüôpG ÿpùy Qüpülì ÿBÛOoA Qíu úG QÎpu úG ÜüpÆ }pünK þâkBì@ lüBG rýð BøAoõy òüApGBñG îýølG Aoõy úG rýð Ao þOAoBýPgA ÿoAnâAô ÿApG úÏìBW þðAôo ÿBÃÖ BO lññÞ IvÞ Ao RAoBýPgA .kõy Býùì Bø|QýèõEvì

óAkqk wýDo AkBðBÞ o k oAk òürñG MíK àü|‰ QuA þüBüo k BG ô û kpÞ RpWBùì AkBðBÞ úG 1980 ëBu qA }A|û kAõðBg ûApíø úG þupø û kpÞ|þì þâlðq AkBðBÞ ok ëBu 25 qA {ýG RlíG òürñG MíK àü lüpg û kpÞ Ì×c kõg úéýHÚ ô ú×üBÆ BG Ao kõg îßdì úÇGAo ëBc òýÎ o k BìA ókõGo ÿApWBì o k Ao þé¾A {Ûð ,oBHO þüBýèBìõu þüAkBðBÞ àü .kõG qA >õPðApüA< }oArâ úG .lñÞ|þì B×üA ólÎ Yýég ok ÿoBXO ÿBø þPzÞ ïBð BG þèBìõu oBPhìkõg úÛÇñì o k pýgA ÿBø ÿkqk qA ÿoBývG ,õPðoõO Ao ó@ ÿpHøo úPynâ ëBu úu þÆ úÞ ,kõy|þì ïBXðA|P‰untland |‰ QhPüBK o k çHÚ úÞ koAk ûlùÎpG ”þupø þuõì kõídì “ ïBñG þ¿hy .QuA û kõG òürñG MíK àü IcB¾ ,AkBðBÞ BG ô û kpÞ RpWBùì AkBðBÞ úG 1980 ëBu qA }A|û kAõðBg ûApíø úG þupø û kpÞ|þì þâlðq AkBðBÞ ok ëBu 25 qA {ýG RlíG òürñG MíK àü lüpg û kpÞ Ì×c kõg úéýHÚ ô ú×üBÆ BG Ao kõg îßdì úÇGAo ëBc òýÎ o k BìA àü ëBHðk úG ,úéýHÚ óAlý×u {üo ô óAlíPÏì þPÚô ,2005 ëBu ok .kõG qA {ýG óõñÞ A îø .lðkpÞ JBhPðA Ao þupø óBð@ ,lñPzâ|þì lülW pHøo óAkqk ô ûly û kõGo þüBüo k óAkqk ÈuõO ,lñéPðBK êcAõu o k þPzÞ 10 Bùð@ ókpÞ kAq@ ÿApG Bø þPzÞ óBHcB¾ BG þðq úðB^ ëõÓzì ôA oBPhìkõg Qèôk ÿAoqô úÞ lðA|û kpÞ îùPì Ao þupø ,òülÛPñì.lñPvø kAq@ kõg oBÞ o k Ao óBð@ BO lññÞ|þì QÖBüo k ûõyo þüBüo k óAkqk qA ,AkBðBÞ îýÛì ÿBø þüBýèBìõu ûpãñÞ wýüo ,òývc lícA ÿBÚ@ .lðoAnãG < :Q×â ëBc òýÎ o k Áõ¿g òüA o k løAõy ókõHð þÖBÞ úG ûoByA BG ïlÎ BìA ,lyBHð eýd¾ þüBüo k óAkqk BG þédì Qèôk þðBHO pâA þPc }oArâ|‰».QuA ëõHÚ êGBÚ pýÒ îø þíùì RBÚB×OA òýñ^ qA Qèôk ÑçÆA qA JBvc ô Üc QÖBüok ko BG þupø ,QvýÞ Bc òýñ`íø õPðApüA ûoByA þPzÞ ôk ÿqBu kAq@ ÿApG ,óBð@ BG þécBu koBâ ÿpýâo k úG ,óAkqk úvuõöì óBuBñyoBÞ qA ,>óõPèlýì pWAo< ,úßPvýèBco k òüA .lñÞ|þì Roõ¾ úéíc ôk ,QuA lÛPÏì ólñè ok êéíèA òýG ÈGAôo þPñÇéu kAõì êìBc ÿBø þPzÞ qA QÊB×c oõËñíG ,þupø kApÖA ÈuõO úPÖpâ .kõG þédì Qèôk ÿApG þðBíPgBu lðAõO|þì ,løAõhG þupø ÿBÚ@ Qèôk pâA ,kôrÖA òýñ`íø óõPèlýì úG êülHO oBÞ òüA BìA ,kpýãG Ao þüBüo k ÿBø ÿkqk ÿõéW þPcApG ,ÿoBW ëBu ok úßüoõÇG ,QuA ûly úÛÇñì ÿApG kõupK RoBXO o k .lðA|û kpG ÀèBg kõu oæk óõýéýì 50 ÔéHì ,ûAo òüA qA óBâlñüBGo óõýéýì 20 kôlc o k ,lñéPðBK oBPhìkõg Qèôk úðæBu úWkõG úßýèBc ,þèBìõu êcAõu o k ûly û kõGo ÿBø þPzÞ ,kõy|þì úÖBÂA .QuA oæk .QuA ûlýuo koõì 60 úG ó@ îÚo ô úPÖBü {üArÖA pGApG ôk úG 2008 ëBu o k Ùp¾ ,lññÞ|þì QÖBüo k óBâlñüBGo úÞ þðõýéýì ÿBø ZBG ,óBâlñüBGo .kõy|þì oõzÞ ó@ þégAk ÿBø äñW úñürø

QuA úPÖpâ Roõ¾ BùðBPuA þgpG o k ô IéÆ fç¾A ÿAlülðBÞ àü ÈuõO

ÿApG”oBÏy BG þOBGBhPðA pPuõK ÐüqõO “|‰ïA|ûlì@ pýýÓO lýüBO ôA Qýcç¾ pâA úP×â kBùñzýK òüA fpÆ BG óBìqBu ÿBÃÎA qA þßü|‰ ly ko ôA Qýcç¾ pâA ô kõy|þì ûlñü@ wéXì ÿApG ÿA|ûpýgm úÞ ly úG .kpÞ û kB×PuA óBHùãð ÿAoõy úýéÎ ÿA|ûsôpK óAõñÎ úG ó@ qA óAõO|þì þzüBìq@ Roõ¾ úG IéÆ fç¾A ÿAlülðBÞ àü þOBGBhPðA pPuõK þâqBO ÿBøoBÏy pPuõK òüA o k .QuA ûly ÐüqõO Bø|óBPuA þgpG o k ô NB^ ûly û koô@ >ïA|ûlì@ pýýÓO ÿApG òì<ô >kBHì òì òO lyBHð óApüA õ^< BO ûly ÐüqõO Bø|óBPuA þgpG o k BøpPuõK òüA QuA ûly úP×â .QuA Roõ¾ úG lýüBO Roõ¾ o k ô lðpýãG QvO Ao ó@ koõgqBG ô mõ×ð óArýì .lðõypzPñì ÿpuApu ÿkBùñzýK òüløBXì óBìqBu o k QuA þÞ Bc rýð ÿpãük pHg þÖpÆ qA òüA ÿBÃÎA qA þßü . QuA ûly fpÇì ÿõHð kArùG ÿoõOAlülðBÞ pG þñHì ÿA|ûpýgm úÞ ly lýüBO ôA Qýcç¾ pâA úP×â kBùñzýK òüA fpÆ BG óBìqBu úG ó@ qA óAõO|þì ly ko ôA Qýcç¾ pâA ô kõy|þì ûlñü@ wéXì ÿApG .kpÞ û kB×PuA óBHùãð ÿAoõy úýéÎ ÿA|ûsôpK óAõñÎ


2

Vol.6

No145 8pages

óBìõO |100 :QíýÚ | |

óAkqk úPukpu þüBüok

2

ÿpýâo k þyAõc þüAk þéÎ

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

ô kAtð ÿlícAoôpO| ! ÿA|úPvø ØÚõO

òürñG MíK àèBì|

3

jõüôqôk pýG ûkqõü pø,òüpè ûlÎô jõü ôqôA , BuoAô ôqõu òýPèAlÎ qBízýÓýü ûpEü pýG , oôq úè QèAlÎ qBízýÓýu úéÛÎqõ ö uõG,òvDk ûkqõü

”JBÇg AoBüpùy ólñýéük òýð þÒAk BGBGolýc"þ^ úÆôpzì îüpÞ

5535544:wÞBÖ/5|541020:ò×éO /| ÜýzüAom@ óBíPgBu, ò|ýìA j {Hð,| þuôkpÖ óBGBýg ,rüpHO| /óBýðpK :NB^ /w | ükpK :þÖApâõPýè /oBüpùy úéýO@:ÿpñø ô þñÖ oõìA /pâæBG òývc : pýGkpu |/pâæBG pHÞA þéÎ:ëõEvì pülì /oB¿ðA òýìA ÿpñø þãñøpÖ úvuõì:qBýPìA IcB¾

þyqoô oBHgA |1387om@ 11 úHñy ôk ,|147ûoBíy îzy ëBu

: kpÞ óAõñÎ úWkõG ô úìBðpG óõývíÞ wýDo IDBð þãñøpÖ pPÞk|

!QuA úýÞpO ëlì ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ QuA ïApc ÿoAkArÎ o k þÛýuõì| 6

}oôpK ô }qõìA~ RoAqô o kïAlhPuA 6

lýñÞ ïçÎA Ao ïApc ô ëçcþÛýuõì

6

pPgkpvíø ÿôopG ÿkpì þyBKlýuA

6

ûApíø ò×éO ÄHÚ krìoBÞõÓè

3

óBßyrK ûtü ô óBíOoBK|A~-ÿoõÖ } ôoÖ

ûtüô pPì |75 Akôlc sApPì úG ÿlcAô úÇÛð òüpPùGok þðBìokôþßyrKoõìA rüpHOoõüpùy|17óBGBýg |7 þèA |4 QÎBuqA|09144111091 ò×éO ûoBíy BG .lñüBíð ê¾Bc xBíO pùÊ qAlÏG

:þìApâ lðôpùy lñðBì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ûkB×PuA oõËñì úG...ô þvÞBO ô xõGõOA ÿpùy Z oBg Bü êgAk ÿBøkkpO úý¾õO Anè ,QuA pO {hG óBñýíÆA Roõ¾ ok óApøAõg «B¾õ¿g kkpâ|þì þìõíÎ úýéÛð ÈüBuô qA ókõG BùñO .lñüBíð ûkB×PuA þÚpy óBXüBGom@ þìBËPðA þølðBìpÖ þÎBíPWA QðôBÏì

Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ :Q×â|þìçuA ÿAoõy wéXì úWkõG ô úìBðpG óõývýíÞ wýüo IüBð òývclídì.QuA úýÞpO oõzÞ ok ÿkB¿PÚA fç¾A úìBðpG ûly|þìõG úhvð QÛýÛco k ,îùð úG pXO :kôrÖA ,þüB×y lýùy oæBO êdì o k rüpHO ûBãzðAk óBüõXzðAk qA ÿkAlÏO ÐíW o k þãñøpÖ kõy|þì ÿpýãýK ,óApüA|þìõG ÈüApy BG Qèôk ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ IèBÚ o k úýÞpO ÿkB¿PÚA ÜÖõì óõâpâk oõzÞ ÿkB¿PÚA oBPgBu ”BÏÇÚ ,kõy úPyAnâ ApWA koõì úG ÜýÚk ô Quo k pâA úìBðpG òüA úÞ ïBËð êìBy oõdì Q×ø ok ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ úßñüA óBýG BG ÿô.QÖBü løAõg þPHTì pýýÓO ô ûly ,kõy úPyAnâ ApWA koõì úG QuA oApÚ æBÞ ÐüqõO ô ÿoô ûpùG ,þOBýèBì ,ÿA úðAoBü ,þÞpíâ ,þßðBG úPHèA ô kõy|þì þuBñyoBÞ QÚk BG fpÆ òüA wéXì o k ûtüô þðõývýíÞ êýßzO BG :kpÞ eüp¿O fpÆ pâA :lyoô@kBü þãñøpÖ .lülùO úð lñÞ|þì ûBãð Q¾pÖ àü óAõñÎ úG fpÆ òüA úG wéXì ëõdPì oõzÞ ÿkB¿PÚA óBÞoA kõy Qüpülì þPuok úG wéXì ô Qèôk pËð lì ÿkB¿PÚA ëõdO ô îùì oBývG koAõì úéíW qA Ao þPýèBì ïBËð o k ëõdO ,wéXì o k rüpHO ïkpì ûlñüBíð .ly løAõg pG RBýèBì7 óõðBÚ úÇGAo òüA o k :Q×â ô kpÞ óAõñÎ ÿkB¿PÚA ëõdO fpÆ ok ûly ûoByA þuBuA ó@ ÿApWA ëBHðk úG rýð BøoõzÞ úýÛG ô kõy|þì ApWA óBùW oõzÞ 143 o k óõñÞ A îø û kôrÖA }qoA BG þãñøpÖ .îýøk òO óõðBÚ òüA úG lüBG oõzÞ þOBýèBì ïBËð ÿqBu ÙB×y ÿApG rýð Bì òüApGBñG lñPvø ÿBñHì :kôrÖA ,QuA òyôo úðækBÎ þðõðBÚ RBìlg ô æBÞ û kôrÖA }qoA pG RBýèBì úßñüA pG lýÞ BO 3 úð kpýâ|þì ÜéÏO RBýèBì úG ó@ qA ê¾Bc l¾ok 3 úÞ QuæBÞ Zôpg ô kôoô QíýÚ óõðBÚ òüA úPHèA :lyoô@kBü ô kpÞ óBýG þOBýèBì óBüoAõPì Ao ÝõÖ óõðBÚ óB×èBhì pPzýG ,ÿô .QíýÚ êÞ qA l¾o k oBßÖA QvðAõPð lüBG úÞ úðõãðA ô kpÞ oBÞ ÅBíÒA BG þðBuo ÑçÆA Ñõð o k rýð þOBýèBì oõìA óBìqBu {upK úG Qvzð òüA úìAkA o k òýñ`íø rüpHO ïkpì ûlñüBíð .lñÞ û kBì@ ó@ ÿApWA ÿApG Ao|þìõíÎ {yõK ô JBXc Ñõð pG þñHì óBüõXzðAk qA þßü {upK úG iuBK o k ÿô.kAk iuBK óBüõXzðAk 7 úd×¾ {yõK úñýìq o k þéßzì aýø óBßì òüA o k ûlñG :Q×â ,ûBãzðAk o k óBüõXzðAk

B ù ð B P up ù y q A o B ü p ù y o B ã ðp H g ô û l ñ üB í ð kp ü n K þ ì ë B Ï Ö 0411-|5541020 0411-|5535544

ÿoô@ kBü äük úéýuõG úGp ókoô@ koAô qA qBâ ÝBWA ÿôo pG òýãñu ÙôpÊ püBuô êíÎ òüA Apüq lýñÞ ÿoAkkõg AlW qBâ RæB¿OA óly Qvu UÎBG .ly løAõg þÚpy óBXüBGom@ óBPuA qBâ QÞpy|þìõíÎ ÈGAôo

!?lðoõg|þì Ao RBcç¾A óAoôk Rpvc ïkpì Qìçu Áõ¿g o k óBñýíÆA Iüp oõÃc òüA úÞ þÖBð ÑõÂõì òüA lñ^ pø kpG|þì æBG rýð Ao RBGBhPðA úG úWõO BG :kôrÖA ÿô.Qvýð kõWõì ÿBø|þðApãð o k koAk|þìõíÎ oBßÖA o k þíOBg úÞ þøBãüBW ïkpì BñEíÇì ,RBGBhPðA o k ÿoõOAlülðBÞ Roõ¾ òüA ô QyAk lñøAõg RBGBhPðA o k oAkBñÏì ÿoõÃc qA þéýg ïkpì ÉBzðpK oõÃc ô QuA ïBËð Ð×ð úG Qèôk oõzÞ püqô.lñÞ| þì ÙpÆpG Ao Bø| úHDBy àü qA BñéüA BG kõg ÿõâô|Q×â úìAkA ok RBcç¾A o k :Q×â ô kAk pHg þéÏW ÿBø|þXñupËð ÿpu }çO IéÆ fç¾A þuBýu óæBÏÖ úíø úÞ þèBc þüBø|úìrìq lññÞ lÎBÛPì ûlñü@ RBGBhPðA o k QÞpy úG Ao|þìõíÎ oBßÖA BO lðoAk þãPgBu ÿBø|þXñupËð ÿpu àü qA RolÚ ÿBø|óõðBÞ þgpG úÞ kõy|þì ûlýñy o k úÞ QuA ûlñü@ oAõâBð VkAõc ÿApG þñý^ úìlÛì luo|þì pËð úG úÞ lðpG|þì ïBð pG þñHì þèAõu úG iuBK o k ÿô.kpÞ îýøAõg BzÖA Ao ó@ ÑõÂõì òüA ïôAlO Roõ¾ òì þÛéO :Q×â ? QuA ûly þÏÇÚ ûlñü@ RBGBhPðA ok þíOBg oõÃc Bü@ úßñüA o k oõÃc ÿApG ôA qA úÞ þüBø|QuAõgok úíø òüA úG úWõO BG þíOBg úÞ QuA òüA 15 qA {ýG þuBýu óæBÏÖ ïoAk ÑçÆA òì úÞ þüBXð@ BO þPc ô kõy|þì RBGBhPðA oõÃc pG þñHì Ao kõg úHèBÇì BO lñPvø óBzüA BG RBÚçì QGõð o k rýð óBPuA rW ÿA|ûoB^ þíOBg QuA þÏýHÆ ,lñðBupG ôA ÑçÆA úG RBGBhPðA ok þíOBg úG ûoByA BG ÿoæ ÿõuõì.koAlð RBGBhPðA ú¾pÎ o k oõÃc ô ïkpì úPuAõg }pünK ú¾pÎ qA þíOBg ÿpýâ|ûoBñÞ pG þñHì RBÎõHÇì ûBãzüBíð ok þG ôpÞ pËð oBùÊA óBñýíÆA ó@ ÿBøpHg úG òì úÞ û kpÞ pzPñì ÿA|úðBuo Ao pHg òüA :Q×â RBGBhPðA úìAkA Ao ó@ BñEíÇì ô û kpÞ qBÒ@ Ao þíOBg IüphO QuBø|Rlì úðBuo òüA Apüq ïoAlð pG þñHì û kAk kBùñzýK þG ôpÞ úÞ þèõìpÖ úG úWõO BG luo|þì pËð úG ô kAk løAõg lðAõO|þì ,QuA ïkpì ëBHÚA koõì úÞ ÿkpÖ JBhPðA ô Qýíßc ÿAoõy êýßzO þOBGBhPðA ÿBø|þXñupËð úG úWõO BG lcAô ÿAlülðBÞ òýýÏO ÿApG þHuBñì oBßøAo ÿBÚ@ qA pýÒ ÿpãük kpÖ løk óBzð Bø|þXñupËð ô Aoõy òüA úÞ þOoõ¾ ok lyBG RBGBhPðA ú¾pÎ qA lüBG óBzüA úÞ QuBñÏì òüA úG lñPvø ïkpì ëBHÚA koõì þG ôpÞ .lññÞ ÿpýâ|ûoBñÞ jo îùì ÝB×OA ôk lGBü oõÃc RBGBhPðA ú¾pÎ ok þíOBg pâA úßñüA óBýG BG ÿô óBHéÆ fç¾A ÑBíWA úÞ QuA òüA îùì ÝB×OA òýèôA| :QyAk oBùÊA ,kAk løAõg Bø|ûôpâ úíø ô kAk løAõhð jo Áõ¿g òüA ok ÿpËð ÙçPgA ô kõy|þì ÜÛdì pu QzK koAk ØéPhì ÿBø|û kõO òýG ok þíOBg úÞ|þíßdPvì ûBãüBW úG úWõO BG ÝB×OA òýìôk :kpÞ eüp¿O úìAkA o k óAoBG kBýñG ÿAoõy õÃÎ.lñGBü|þì oõÃc ôA RBGBhPðA ok ïkpì ÉBzð BG QÞpy IWõì þíOBg oõÃc úÞ QuA òüA îùì óApdG úíø îÒo|þéÎ Ao þñüpýy RApÆBg RBcç¾A óAoôk qA ïkpì .kõy|þì kBü úG ,lðkoô@|þì kõWô úG RBcç¾A Qèôk ÿApG úÞ Bø|þyApO|êßzì ô Bø|þñüpÖ@ þOBÚB×OA ô lðpýâ|þì óBøk úG Rpvc QzãðA úPynâ úG ûBãð BG ïkpì qôpìA ô lðoAk ó@ úG QzâqBG Rpvc ïkpì ûpù^ o k ûly UÎBG kAk jo ëBu lñ^ òüA þÆ úÞ kpÞ|þì AlýK úìAkA óAoôk ó@ pâA lññÞ|þì xBvcA ïkpì ô kõy ûløBzì çìBÞ óAoôk o k ÿoæ ÿõuõì.lðkõHð ôpG ôo êßzì BG þWoBg ô þégAk êüBvì o k òýñ^ òüA AlPGA qA òì :Q×âô kpÞ ûoByA óBüApãèõ¾A Qýíßc ÿAoõy úG õâô Q×â òüA óBüBK ï lÛPÏì ô lðoAlð kAtð ÿlícA pu QzK ókBPvüA rW ÿA|ûoB^ óBüApãèõ¾A úÞ îP×â .lðoAlð Ao kAtð ÿlícA qA pýÒ pãük ÿAlülðBÞ ókpÞ fpÇì RoBvW Bùð@

ÿkBÛPðA ô êÛPvì ÿA úüpzð|

!ïõéÒôA pÎBy jõ ü ÿr üA ólPÚAl ¾,p éü pýDôqöõ u

þgpG ÈuõO þéÏW ÿBø|þXñupËð þgpG ïBXðA qA RBcç¾A Qèôk oõzÞ püqô oAõâBð VkAõc ÿApG þñý^ úìlÛì BøoBÞ òüA :Q×â ô kAk pHg RolÚ ÿBø|óõðBÞ îýøAõg BzÖA Ao ó@ û kpK QzK ûlñü@ ÿBøqôo þÆ ó@ ïôAlO Roõ¾ o k ô QuA ûlñü@ úG ûoByA BG ,”BñéüA”oBãðpHg BG õâô| Q×â o k ÿoæ ÿõuõì lcAõèAlHÎ.kpÞ ok ú`ð@ :Q×â ,RBGBhPðA Qìçu Áõ¿g o k þðBXñvÖo þíyBø ÿBø|úÒlÒk ô ïBËð óAqõvèk úíø ÿBø|úÒlÒk kAk jo îPzø wéXì ô BøAoõy RBGBhPðA qA þvÞ îø qôpìA úG BO BøAoõy RBGBhPðA o k :kôrÖA ÿô.kAk {üArÖA Ao JçÛðA úG lñPvðAõPð îø wéXì òüpÊBð þPc ,koAlð þÎçÆA Bø|Ýôlñ¾ Qyõðpu qoBHì óõýðBcôo ÐíXì lyoA õÃÎ.lññÞ AlýK þupPuk úñýìq òüA o k ïqæ RBÎçÆA QdO p×ð oArø ôk úG IüpÚ îPzø wéXì RBGBhPðA o k :kpÞ eüp¿O úìAkA o k óApdG BG þÎõð úG Ao RBGBhPðA òüA ô lðly ZoBg QGBÚo úðôkpâ qA IýXÎ òüôBñÎ qõñø rÞ Apì þgpG RBGBhPðA qA ëBu|àü úG IüpÚ Qynâ qA lÏG ô lðkpÞ ôo úG ôo QÎlG þÎõð úG lüBG Ao ó@ úÞ Bø|úüôo òüA :kpÞ lýÞ BO ÿô.Qvýð Àhzì {×ýéßO QuA JçÛðA óAqõvèk úÒlÒk ókpGæBG ô ïkpì ÿAo úG|þìApPcA|þG pãðBzð ,lýìBð JçÛðA qA lÏG ô êHÚ o k óBzüA RAqoBHì úÞ QuA þíyBø ÿBÚ@ kApÖA òüA qA þßü úÞ .lðõy|þì óApãð ,lñýG|þì Ao RB×éhO òüA þPÚô ô Qvýð ûlýyõK þvÞ pG oBùÊA ,Qvýð þíyBø ÿBÚ@ úÒlÒk ÈÛÖ ÑõÂõì òüA úßñüA óBýG BG ÿoæ ÿõuõì ô lðoAk RBGBhPðA Qìçu Áõ¿g o k Ao þðApãð òüA ïBËð óAqõvèk úíø :QyAk þðApãð òüA ,RBGBhPðA óBüpXì ô óApÊBð óly Qulßü êýèk úG þéÏÖ ÐÇÛì o k o k :Q×â êHÚ ÿBø|Qèôk o k RBGBhPðA ÿoArâpG úG ûoByA BG ÿô.QuA ûly lülzO Bü lñPyAk RBGBhPðA úG QHvð þüBø|þèõÓzì|ëk þøôpâ pâA úPynâ ÿBø|Qèôk þüApWA ÿBø|ûBãPuk Apüq .RoBËð ûBãPuk Bü kAk|þì óBñýíÆA Bùð@ úG þüApWA ûBãPuk kõWô úG þHvð óBñýíÆA àü ô lðkõG ØéPhì ÿBø|{üApâ ô RçüBíO BG RoBËð ô ÿpãük ó@ lññÞ þÇhO óõðBÚ qA lñøAõhG ûBãPuk ôk òüA qA àü pø pâA úÞ lì@|þì óly Qulßü :kpÞ lýÞ BO óAoBG kBýñG þèBÎ ÿAoõy õÃÎ.kpýâ|þì Ao {üõéW þOçßzì úÞ ÿkApÖA qA ÿoBývG QuA ûly IWõì RoBËð ô þüApWA ÿBø|ûBãPuk ú×ýÊô ïBXðA þüApWA RBýø IèBÚ o k qôpìA lðkõG û koô@ kõWô úG RoBËð pOBÖk o k Ao pG løAõg|þì þvÞ ú^ úÞ QuA ûly IWõì Ao þüBø|þðApãð ÑõÂõì òüA ô lññÞ ô lñyBG úÛýéu àü qA kApÖA òüA þPÚô :ly oô@kBü ÿô.lñÞ RoBËð kApÖA òüA kpÞoBÞ ÿBÚ@ ëBTìA úG úÞ lññÞ AlýK þèõìpÖ òýèôõvì lüBG lyBG ûly Qulßü RoBËð ô ApWA úG ÿA|úylg RoBËð ô þüApWA RBýø óly ú^oBLßü úÞ lñøk óBñýíÆA þíyBø QuA ûlzð ïBXðA úèBvì òüA BùñO úð qôpìA BO úðB×uBPì .lñÞ|þíð koAô RBGBhPðA ê¾A óApülì oBPÖo Ñõð úßéG ûlzð ïçÎA þðõðBÚ ô þíuo Roõ¾ úG þzhG óBñýíÆA þñÏü ïkpì úG lüBG óæôõvì úßñüA óBýG BG ÿoæ ÿõuõì.QuA û kôrÖA Bø|úÒlÒk pG þüApWA lídì oõÃc úG lññÞ|þì êíÎ óõðBÚ oAlì pG RBGBhPðA óBýèõPì úÞ lñøk óBñýíÆA ÿqBu kBíPÎA ÿBøoArGA qA þßü :Q×â ô kpÞ ûoByA ûlñü@ RBGBhPðA ok þíOBg ÿBø|ûBãPuk kpÞoBÞ pG RoBËð ô ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK o k ïkpì oõypK oõÃc RBGBhPðA ok ÉBzð ô oõy BG ïkpì pâA :kpÞ eüp¿O ÿô.QuA RoBËð ô þüApWA .luo|þì êÚAlc úG óõðBÚ o k ØéhO óBßìA kõy pýâApÖ Bùð@ oõÃc ô lññÞ QÞpy koAnãG ú¾pÎ úG BK þíOBg lñðBì ÿA|ûpù^ úÞ lPÖA|þì ÝB×OA þOoõ¾ o k ÑõÂõì òüA JBhPðA úG qoBHì óõýðBcôo ÐíXì ÿrÞpì ÿAoõy õÃÎ.kõy þHÇÚ ôk RBGBhPðA ô ô îP×ø oôk ÿoõùíW QuBüo RBGBhPðA o k óõýéýì 22 ÿæBG ÿAo BG þíOBglídì 22 QvðAõO úÞ þðBìq o k ëõHÛì ûpù^ óAõñÎ úG þíOBg :Q×âô kpÞ ûoByA îPzø Roõ¾ ok BñEíÇì lðkAk ÿAo ôA úG óBñýíÆA BG ïkpì ô lñÞ kõg ó@ qA Ao ÿAo óõýéýì QuA þÏýHÆ ô lì@ lñøAõg ÿAo ÿBø|Ýôlñ¾ ÿBK úG RBGBhPðA o k klXì oõÃc

www.shahryaronline.ir|

lýðAõhG òüçð@ Ao oBüpùy

óApüA ëBHOõÖ ûlðq úðBvÖA ÿpÚBG îüpÞ :B×ýÖ BG þyoArâ þÆ )B×ýÖ( ëBHOõÖ þééíèA òýG óõýuAolÖ QüBu BðpüA }oArâ úG úÞ lñPvø þüBýu@ óBâoBPu álðA :Qyõð ”QzâqBG þðApüA óAlüq“ óAõñÎ ëBHOõÖ òýG o k úvðApÖ þéì îýO ÜGBu óBPýKBÞ ”óAlüq òülèA òüq“ óõ`íø lÏG úÞ ”ÿpÚBG îüpÞ“ óBýì òüA o k BìA .lðA|ûly êülHO ûoõÇuA àü úG óBPuôk êülHO ûlðq úðBvÖA àü úG ,1998 þðBùW ïBW úG óApüA þéì îýO ólðBuo qA ûqAlðA|úG þéì îýO qA ÿpÚBG ïBãñøkôq þËÖBcAlg úPHèA.QuA BñTPuA ,ûly þðBùW ïBW RBÛGBvì o k {zgo k qA lÏG óAlüq .QyAlð QýíøA ”ôrüq“ þéì îýO þPÚô wßÎ pG ÿpÚBG BìA ,kAk óBüBK kõg þéì ëBHOõÖ úG óBíè@ 2006 îýO o k pãük QÖpâ îýí¿O ,lñÞ kõϾ 2002 þðBùW ïBW úG QvðAõPð óApüA úuõuô êGBÛì o k ÿõvðApÖ ûoõÇuA úßýèBc o k òüA kõWô BG.lñßð ÿqBG þéì óAlüq“ úG ÙôpÏì ÿpÚBG ,lñÞ|þì QìôBÛì ëBHOõÖ ú¾pÎ úG QzâqBG ÿBø ïBW þOBìlÛì o k RAoBìA pGApG }oõzÞ þéì îýO pýgA oAlük o k ”óApüA úG BG úèBu 34 òßüqBG òüA.QuõýK ”þüAk þéΓ óAkpâBy ÐíW úG þðBùW ,ëBu {y qA lÏG kõg þéì úÛGBvì òýèôA o k þOBýc êâ àü ólðBuo píS ÿpÚBG qA RõÎk BG þüAk.lølG óBzð Ao kõg þâkBì@ QvðAõO|þíð òüA qA pPùG qA úÞ þüBùð@ BìA ,kpÞ úÞõy Ao þðApüA óAoAkAõø ,RAoBìA BG úÛGBvì qA êHÚ ok úzüo îýí¿O òüA úÞ lñðAk|þì Jõg lñPvø þéì îýO þíülÚ óAoAlÖpÆ 1993 ëBu òDôs 6 þñÏü qôo àü o k ÿpÚBG ô þüAk.koAk úñüpük ûpÆBg àü Qzø QÚBÖo lÏG úG óBìq ó@ qA ô lðlýyõK Ao þéì îýO òøApýK oBG òýèôA ÿApG òßüqBG ôk òüA úÞ lýzßð þèõÆ.lðkpÞ úG pXO þéì îýO o k Ao ÿpíSpK úèBu êâ ÄHð þüAk úßýèBc o k ,lñPÖpâ ûlùÎ pG Ao þéì îýO þé¾A ÿBø {Ûð òüpPùG qA þßü óAõñÎ úG êýèk òýíø úG ô QÖpâ Quk úG Ao þéì îýO ÿBø êâ pßPHì ,þðBýì Èg o k þâlðôk BG ÿpÚBG ,ly êülHO óBùW iüoBO óBðréâ þOBìlÛì RBÛGBvì óBüpW o k ôk òüA ÿoBßíø.ly ÿoBývG þOBýc ÿBø úG kõϾ Ù@ þéK úÛGBvì o k óApüA ,lýuo kõg ZôA úG 1998 þðBùW ïBW oApÚ Ùnc úðBPu@ o k kõG IÛÎ êâ ôk þPÚô BýèApPuA êGBÛì þðBùW ïBW þéâ BG þüAk wLu ô kpÞ óApHW Ao Bùð@ qA þßü 71 úÛýÚk o k ÿpÚBG úÞ QyAk lðBzÞ ÿôBvO úG Ao úXýPð ,kpÞ úPgAkpK ô úPgBu ”ÿrürÎ kAkAlg“ ÿApG úÞ þéì îýO o k Bùð@ ÿqBG ûpÆBg úßñüA úG úWõO BG.kpÞ kõϾ óApüA þéì îýO ô þéΓ ÙAp¿ðA qA lÏG þüAk úÞ kõG þÏýHÆ ,QuA ûlðq Bø ûpÆBg o k qõñø þüAk.lñÞ JBhPðA Ao ÿpÚBG ,þðBýì Èg ókpÞ pK ÿApG ,þéì îýO qA ”þíüpÞ RAoBìA BG ÿqBG o k îýðAõO|þì ô QuA þâorG òßüqBG ÿpÚBG :Q×â óBìq ó@o k Ao óApüA þéì îýO óBñßüqBG ô óAoAkAõø ÿpÚBG QzâqBG.îýñÞ JBvc ôA ÿôo o k úÞ þðõñÞ þéì îýO õÃÎ BùñO ”BýÞ ÿôlùì ÿlùì“ ,kpÞ û kq óBXýø òí ,QuA û kpÞ ÿqBG ÿpÚBG oBñÞ o k úvðApÖ 1998 þðBùW ïBW þOBìlÛì lñG ôqBG ókAk ,koAk ÿkBüq þéì úG pXO îüpÞ | :QyAk oBùÊA ÿô qA ëBHÛPuA |‰.QuA þâorG oBhPÖA òì ÿApG ôA úG þðBPýKBÞ

****** :òü ôpK

lðBíG RAoBìA o k wýèõLupK ÿBùèõK BG þHÇÚ lüoAnãG Ao kõg ëõK þHÇÚ :Q×â óApùO wýèõLupK ëBHOõÖ îýO ÜGBu þG pìpu .lyBG ÿô QzâqBG ëBHðk úG þvÞ lüBHð ô kpÞ QzK wýèõLupK úG ô QÖpâ lðAlG lüBG þèô ;ïkpÞ QüBíc þHÇÚ qA BøoBG :QyAk oBùÊA òüôpK þéÎ Q¾pÖ ôA úG þÖBÞ ûqAlðA|úG wýèõLupK ûpülì QEýø ô þðlG QýG pO óBìqBu Ap^ îðAk|þíð BìA ;lññÞ Ì×c ûoõÇuA àü Ao ôA lñPyAk þÏu ûoAõíø ô lðkAk ô RBÎõHÇì :kôrÖA ÿô .kpÞ QzK wýèõLupK úG xBvc þÇüApy o k QzâqBG QuAõgo k Bü lññÞ åorG lc qA {ýG Ao þGpì òüA lüBHð óBuBñyoBÞ ,kõy óBìpùÚ îýO òüA BG lðAõO|þíð pãük QvðAk|þì ôA .lñyBG úPyAk Ao ÿô QuA pPùG êýèk òýíø úG | ,kõG ûly ôo óBýG pì úíø ÿApG {Puk úÞ Ap^ .lðBíG RAoBìA o k QÖpâ úÞ þüBø ëõK BG lüoAnãG .kôpð {èBHðk þvÞ wK QÖo|þíð þHÇÚ pâA îPvø òEíÇì :kAk úìAkA þéì îýO ÜGBu þG pìpu oBñÞpG Bíuo ô kpÞ|þì þËÖBcAlg wýèõLupK qA lüBG óBßýK BG ÿqBG qA îøAõg|þì ÿõ×Ç¿ì ô wýèõLupK ûpülì QEýø qA| :kAk úìAkA ÿô .ly|þì úG þéÏÖ óAõW o kBÞ qA QüBíc BG ô lññÞ JBvc úüõvO þHÇÚ BG kôq þéýg | ,kõG îýO BG {èk þHÇÚ pâA ày þG .lñyBG óBzgo k ÿA ûlñü@ pßÖ úÞ kõG òüA ëBHðk ÈÛÖ .QyAnâ|þíð BùñO xBvc þÇüApy o k wýèõLupK :kôrÖA òüôpK þéÎ .lñÞ ápO Ao óApüA opÛì lÎõì qA pOkôq ô kpýãG Ao kõg ëõK þG pìpu ôA pâA îðAk|þì óõ^ ,îñÞ|þì àíÞ þðAôpýK úG pPâorG àü lñðBì løAõg òP×â ÿApG ÿkBüq ÿBø|Ùpc òýGkoõg ô û kAqlGBÎ ûApíø úG lðBíG .koAk qBýð ÿqôpýK àü úG ÈÛÖ o kBÞ òüA .QyAk

ÅõÎ o kô û kõíð Ðñì Bø úðBuo BG rýì@ lülùO ÿBøkoõgpG ô ÿôolñO qA Ao úèkABG ,ÿA úðBuo RAkBÛðA êGBÛì o k QüBßy qA êHÚ úÞ lñüBíð JBXìAo Bùð@ pÞ m óBüBy .lñüBíð þüõãhuBK úG ïAlÚA úðBñßÖApÖpýÒ ô lñvK úíßdì óAoBãðpHg BG ÿA úHcB¿ì þÆ oõùíW wýDo ÿA úðBuo oôBzì ApýgA QuA ÈÛÖ QüBßy qA êHÚ BùðBìqBu óApülì úÞ kõG úPyAk ïçÎA þøôpâ ÿBø úðBuo koõgpG þÆBg óApülì BG Roõ¾ òüApýÒ o k ô lðoAk úýGAõW ëBuoA Üc xBK úG oõùíW wýDo {ýK ÿlñ^ úÞ QuA þèBc ok òüA .kõy|þì ÿBuôo ô Aoqô|þìBíO úG oBãðpHg qôo o k óAoBãðpHg ÿBupÖ QÚBÆ RBìlg wK Bø úðBuo qA Ao kõg QüBßy úÞ lðkõíð úìBñzhG þDApWBüBùðBìqBu ÿA úìBñzhG òýñ^ qA þÚpy óBXüBGom@ ÿoAlðBPuA úßñüA IèBW BìA .lðpýãG úÞ óBPuA þüApWA óApülì qA þßü úßñüA ó@ qA pPHèBW þPc ô lðkõG ÑçÆA þG ïrÎ,úýÒçGA òüAqA wK û kõíð QüBßy ,oBüpùy lñPvì RAkBÛPðA êGBÛì o k !QuA û kõíð ïrW QüBßy ÿpýãýK ÿApG Ao kõg wýDo ÿA ûoôk ô þðBPuA ÿBøp×u ëBHðk úG kõy|þì ûlýñy Ao þzì òüA rýð þÚpy óBXüBGom@ lülWoAlðBPuA ,kAtð ÿlícAoõùíW .lñüBíð|þì ÿpýãýK ÉBHOoA òüA o k Ao þðBPupùy ÿBøp×u ô û kpÞ ëBHðk àükrð qABùðBPupùy o k oõÃc BG þÚpy óBXüBGom@ oAlðBPuA þãýG lícA ÿpýãýK Ao ïkpì ô RAoAkA Rçßzì ô êDBvìô û kqpu BùðBPupùy RAoAkA úG o k óBPuA óAoAlðBìpÖ oBÞ òýíø úÇuAõG úÞ QuA þèBc ok òüA .lüBíð|þì qA û kqpu Roõ¾ úG oAlðBPuA lñßð úÞ lðpG|þì pu úG êìBÞ }BG û kBì@ àü òüA rýðrüpHOpùy o k,oAlðBPuA òýñ`íø .lüBíð lükqBG Bùð@ ÿBøpùy pùy ô óBPuA þüApWA óApülì ûApíø úG Ao ôoo kôo ÿBùOBÚçì ô BølükqBG qA rýð ô kõWõì ÿBùüqAlðA äñu ô Rçßzì BG àükrð qA ô û kAk úìAkA rüpHO QÞpc òüA qA koAkBW úÞ kõy|þì Bñy@ RAoAkA ô óæõEvì qA þgpG ÿoBÞ îÞ úPyAk|þìõíÎ oBßÖA òýG o k Ao þGõg JBOqBG úÞ oAlðBPuA úðAlñvK Alg .lü@ êíÎ úG pülÛO

òüA ûBì lñ^ Qynâ BG ô óõñÞ BO Anè ,û kõG úPynâ ûBì kAkpg o k ÿoõùíW úG ÿoõùíW QuBüo p×u ï lÎ óBøBâ @ qA þgpG .QuA ûlzð ÜÛdìp×u ó@ IÚBÏPì ô )ÿoBW ëBu ûBìkAkpg(opÛì lÎõì o k þÚpy óBXüBGom@ oõùíW wýDo þPüBÂoBð Ao þÚpy óBXüBGom@ ÿBW úG óBâpâ úG p×u pýýÓO úPvðAk Éõñì óBPuA o k oõÃc ÿApG ÿô ÿB×ÏPuA Épy ô û kAqoBíÏì qA óBG q qA óBPuA òüA úG oõùíW wýDo p×u ëõÚ ô oAlðBPuA pýýÓO BG BìA lðkõG þgpG òýñ`íø .QuA ûlzð þéíÎ p×u òüA óBñ`íø ,lülW oAlðBPuA QEýø RBGõ¿ì ólzð ÜÛdì Ao oõùíW wýDo oõÃc ïlÎ RBÏüBy ,QuA îévì úÞ ú`ð@ .lñðAk|þì óBPuA òüA úG ÿô þðBPuA p×u o k Qèôk Ao ÈGo þG RBÏüBy ÿõéW úñýìq òüA o k ïpPdì oAlðBPuA þðBuo ÑçÆA .QÖpâ løAõg |9‰6|‰ ëlì |‰ |Nÿpu ÿBø þyõâ úG ÉõG pì ÿBø þùâ @ ApýgA kõy|þì úP×â BG ó@ o k úÞ luo|þì NB^ úG pHPÏì ÿpuApu ÿBø úìBðqôo o k BýÞõð áoBì ÿBø úßHy {hK úG þupPuk ô ÿA ûoAõøBì RBðBßìA òPyAk IXÏO ëBíÞ ûoAõøBì òPyAk úÞ|þìBãñø o k QuAlýK úP×âBð .kkpâ|þì ÔýéHO ÿA ûoAõøBì òüoõìBì ,Jõ¿ì òýðAõÚ ÜGBÇì æõ¾A ô kõy|þì kAlíéÚ ïpW oõzÞ o k QuA úðõã^ ,lñPvø ûoAõøBì Ræ@ ô oArGA ÿoô@ ÐíW úG ØÊõì|þìBËPðA úÞ ú`ð@ .kõy|þì ÔýéHO ô úý¾õO þðõðBÚ ÿBø ÿoBXì qA þðõðBÚpýÒoBÞ úÞ Quk Bø þùâ @ Ñõð òüA ûlñðAõg ÿApG úÞ þPýñøm òýèôA ,QuA îévì !Ao xBHÎ RpÃc îvÚ Bü lñÞ oôBG Ao xôpg ïk úßñüA lølýì RApËð ô RAkBÛPðA êGBÛì o k óBPuA þüApWA óApülì IéÒA kõy|þì úP×â óBzð kõg þðBìqBu QýÏÂô kõHùG Bü fç¾A QùW o k þzñÞ Aô|þìkpì qA þgpG òÛPì ô lñPvì RAkBÛPðA êGBÛì o k þPc ,aýø úÞ lñøk|þíð ïAlÚA QüBßy úG Bùð@ lülùO ô ólýzÞ úðõy ô jBy úG ,rýð RBüpzð wðAp×ñÞ òýèôA o k úÞ þÚpy óBXüBGom@ lülW oAlðBPuA koAkBW úÞ lðqoô|þì RAkBÛPðA ô BùÖpcpÆBg úñýðBíÆ BG lüApW JBGoA BG kõg þOBÎõHÇì Bùð@ ,óBPuA þüApWA óApülì úG ÿA úðBñzhG þÆ ,ûly ApünK Ao óAoBãðpHg

BøúP×â

ô Bøûlýñy

ô kBXüA úßñüA îÒpýéÎ kõy|þì ûlýñy ô rüpHO óAlðôpùy òýG o k|‰BRT |‰ úG ïõuõì ôolñOxõGõOA ÉõÇg úÏuõO oAkpùy ô oAlðBPuA ,û kõG ôpG ôo QHTì ô þ×ñì ÿBø {ñÞ Aô BG óBuBñyoBÞ úÞ QuA þèBcok òüA .lðkõíð þñýHyõg qApGA fpÆ òüA lðôo qA ïpPdì pùy þé¾A óBGBýg Èuô ok úèBulñ^ óBPgo k ókpG òýG qA|þìõíÎ oBßÖAo k ÿBø úÇÛð o k p×ðlñ^ óly úPzÞ ,óBPgo k úðBHy ïBÎ êPÚ Bùð@ ëõÚ úG ô ûqBÓì ókBPÖA Üðôo qAô oAqBG ÿkBvÞpPíùì úíø qA ô êDBc ÉõÇg þÚçO ûqBÓì òüA }ôpÖ ïqAõè ô êüBuô êíc Rçßzì ô ÉõÇg òüAoAõXíø|ÿBø ûly fpÇì fpÆ òüA ÿApG RAkBÛPðA ô IüBÏì óAõñÏG ÿoBXO rÞ Apì ô Bø Bì úÞ kõG úP×â lùzì oAkpùy óôBÏì {ýK ÿlñ^ lüBíð|þì úÖBÂA .QuA fpÆ qA ÿôl¿Ú ô îýPvø lùzì o k BRT|‰fpÆ qA û kB×PuA úÏèBÇì ëõÓzì BG ô QuA þuBñyoBÞ úèõÛì àü UdG òüA úÞ û kõG òüA IéÇì òüA IéÒA QuA pÞ m óBüBy .Qvýð óly þOBýéíÎ êGBÚ !þé×dì RBíýí¿O Bùð@ ÿBùðBGBýg ókõG ÄüpÎ úÇuAõG ô û kõG ûlðBG lñ^ lùzì ÿBùðBGBýg ,pìA òýèõEvì òüA kõWô BG òßýè ,kõGløAõgpPíÞ Bùð@ Rçßzì BñEíÇì .lññÞ|þìkAlíéÚ þuBñyoBÞ oBÞ Ao ó@ óly þDApWA QuBüop×u ïôkoôk Ñôpy óBìq Rlì úßñüA îÒpýéÎ kõy|þìûlýñy

Bø þéýDApuA ÈuõO óApüA úG úéíc òüpíO ÿpüBzÎ êüA àü óBâorG qA þßü óly ÿoAõPì úÏüBy QuA ïqæ îø ÿoAlùãð ,lñøAõg|þíð VAlcA ÈÛÖ lWBvì pSA o k lXvì ØÛu úPvßy Bø pýy qA ÿkAlÏO ØýTÞ ô úPÖpâ Bø þüõzPuk úñd¾ úíø o k ô lñPvø JçÛðA ô ïBËð ÐÖAlì püBzÎ qA úüõñyA úÛÇñì RçüA ÿoArâpHg BG õãP×â ok kpÞ þÖpÏì >ïA< Ao }kõg úÞ þéýDApuA óBHég àü ô ëõK óBìõO óõýéýì 100 êÚAlc úÞ ÿlXvì .kõG ûly ûBýu ÿoBhG û kôk BG JçÛðAl lðlÛPÏì þgpG ô .lðoAk þèBÏÖ oõÃc úÛÇñì o k JçÛðA ÿBø ô óApüA úG úéíc ÿApG þéýDApuA óBðBHég þðAôo þâkBì@ úG ûoByA BG xBOoBPüA pSA o k QÎpu òüA úG QuA ûly ó@ QgBu Ùp¾ óBìq ëBu úu ôk êÚAlc ïkpì òýG o k ïõívì ÿBÃÖ kBXüA ô þüBíð ûBýu ÿApG }çO o k ïAk þcApÆ pÇg ok êýDApuA QýñìA :Q×â IÛð ÿApd¾ o k|þìBËð RBñüpíO ókAk ïBXðA .kõy ïBXðA óA qA ÑBÖk ÿApG ÿoBÞ pø lüBG ô QuA kõG ûly àéùPvì ÿoAlùãð ï lÎ

******

******

òürñG þé¾A Èg o k ÿoBßGApg û kAk ÿôo pùy ØXð þèAõc ,óBWpýu ÿpPì õéýÞ û k ok úSkBc òüA IüphO Bü Qgõu ÝB^BÚ Ùlø BG ÿoBßGApg àü lupýìpËñG ó@o k ô lyBG úPÖpâ Roõ¾ Qgõu ëBÛPðA ÿBø úèõè QHvð ïôk Èg ÿôo pG ókpÞ jAoõuBG ÿkApÖABü kpÖ .lðA|û kpÞ ïAlÚA úèõè ÿôo pýy I¿ð úG

þüBßüpì@ úìBñÛÖAõO pGApG o k ÝApÎ wéXì FAo@ IýÞpO ,lyBG qBýð óBíèoBK o k úìBñÛÖAõO Iüõ¿O ÿApG ÿAo 138 úÞ îýñÞ ÅpÖ pâA ô ÜÖAõì RBðBüpW qA àü pø óBâlñüBíð oBíy ô ïBÚoA ô kAlÎA êýédO QüpTÞ A pâA úÞ løk|þì óBzð ÝApÎ óBíèoBK o k úìBñÛÖAõO ØèBhì úìBñÛÖAõO ,lñøk ÿAo kõg þGrc ô þuBýu RBzüApâ xBuA pG óBâlñüBíð .ly løAõg lýüBO óBíèoBK ÿõu qA

!lðly ÐüB ûoBG ôk Býu }AkAk úðBuo ôVOA qA þéýg õèoBùG lük úÞ þüBßüpì@ óõürüõéO ûlññýG òüA g ïréì óAoAkpG püõ¿O :kAk úìAkA lñßýì ëBHÛPuA {üBùPHd¾ È g BG ÿoõÆ ô lññÞ ÿoAkpHíéýÖ æBG ÑB×OoA qA Ao BùPgok lðkõG È o k p×ð oArø Bøl¾ oBãðA úÞ lññÞ kõíðAô þüBíñýu ÿBø ûõéW lñPvø þüBíýLøAo ëBc

kõG þGBßO oBãðpHg QukoBÞ óApüA p¿ÎpHg úG l¿Ú Fõu qA wK QuA ûlzð Àhzì Bùð@ Qüõø qõñø úÞ óBGoBÂ oõHÎ pùy êgAkqA úÞ ÿA úðBgkôo úG êK ÿæBG qA Ao ôA ,oBãðpHg òüA óBW òüAoAlðBìpÖ BG ÿô ÙçPgA ÑõÂõì úÞ QvýèBco k òüAlðqAlðA|þì ,lñßýì þPèôk ïBÛì òüA ÿõu úG Ao ïBùOA QzãðA úPynâ ÿBøqôoo k óBPupùy .QuA úPÖo úðBzð

úGpXOóôlGþPÏñ¾ÿBùÞpùywýDoJB¿PðA:qpHèApHglýüBO ÈHOpì

êýDApuA þñOBð o kApG ÈuõO QhPüBK ïAo@ ëBÓyA áçìA lüpg úG ïAlÚA òýÇvéÖ ëBÓyA }ôoqA û kB×PuABG óBýDBùG ëBíy ÿBø úðBgôoAkqA ÿkAlÏO ïAlÚA òüpg@o k úÞlññßýì RçÓPvìô òüpPíÞ óôlG ô ûly úèBÂ úÚpÖ òüA óAôpýK qA þgpG ïBñG óõñÞ A îø óApùO lñyBHýì QýèBÏÖ ïBXðA ëBco k þÏðBì

******

******

oB Hg A Èg Ú rìp

A gA Hg BH oB o

òüA ûpülì QEýø o k QüõÃÎ rW úG ÿolýc ÜGAõu ok úßð@ IèBW JoBXO úéíW qA .kõzýíð ûlük ÿpãük úÛGBu îùì ô îýËÎ óBìqBu |4 úÛÇñì ÿoAkpùy ,ÿqõì@kAõu QÃùð o k oõÃc lülW êìBÎpülì RoAqô úÎõíXìpüq koAô 1386 ëBu o k ôA . QuA óAqBHðBW kBýñG| ô ûBLu ,óApùO ûly óApüA þPÏñ¾ ÿBø|ápùy ô à^õÞ ÐüBñ¾ óBìqBu þñÏü ókBÏì ô ÐüBñ¾ ****** xoBÖoBãðpHg úPÎBulñ^ {.QüBuGoA úG ô ûly û kõGo kApÖA òüA ÿõuqA þéÏW óAõñÎ QdO kôoôqA wK ÿlýÏu oApÚ QuAõgqBG ô ëAõu koõì Bùð@ ÿõuqA ô kkpãýì êÛPñì|þìõéÏìBð êdì þßüo k QÎBu lñ^qA wK ÿô ÿõuqA ÿoBßíø ï lÎBG úÞ kpýãýì .kõzýì Bøo óApùO ÿBùðBGBýgqA

!ïõu îz^

ÿpüBzÎ êüA wýDo òüA oApÖ QéÎ úÞ ûly úÏüBy xBuA òüA pG .koAk úüõñyA kAõì ÝB^BÚ lðBG ok QüõÃÎ ëBíPcA ô ïkpì qA ÿkBüq ûlÎ úG ókõG ÅôpÛì QuA û kõG olhì ******

******

******

******

óApüA áBg o k óõâBPñK äðo þG RBýéíÎ úÞ ÿA úðBìpdì îßc xBuApG {ýK ëBu4qA óõâBPñK RBÎçÆA òüA xBuApG òürñG ÿlñG úýíùu êìBÞ Ùnc ÿApG þñý^ úìlÛì oõzÞ20o k ÿA û kpPvâ ÿBùOBýéíÎ óõñÞ BO û kpÞFBÃìA Apð@ }õG ZpW oôBG ÿApG óæõEvì þgpG ÿBíð ið ûõýy >kõy|þíð–kõy|þì< ÿA úðBuo ÿqBG Bùð@ úéíWqA úÞ ûlðBuo ïBXðApu úG xoBÖ Yýég úýyBc ÿBøoõzÞ úéíWqA .kpÞ ûoByA óApüA á Bgok þüBuBñy RBýéíÎ úG óAõPýì lÏG BO QuA|þìõíÎ oBßÖA ókõìq@ þÎõð úG ô lülW Qükôldì àü ókpÞpünK lyõLG êíÎ úìBW þÏÇÚ êßy úG ó@ qA

þÚpy óBXüBGom@ óBPuA o k óApüA úñvdèA ÅpÚ àðBGkpßéíÎ

kpÞ p×u úýGBhPðA| ûqõc úG þðBXüoæ

àðBG òüA úßñüA úG QüBñÎ BG ?lñÞ|þì úýèôA kAõì ô Ræ@oArGA úýùO ô oBÞ ô IvÞ QùW RçýùvO ÿBÇÎA ÿApG úðõãñüA ÿBÇÎA BG óAõO|þì koAk ÿA úìBðpG à^õÞ ÿBùøBâoBÞ ÿApG ok þüArvG {Ûð úÞ îøApÖ Ao úÏìBWkApÖA ÿqBulñíðAõO ,RçýùvO û k püq RçýùvO qA úÏìBW ÝB×OA úG IüpÚ Apüq .QyAk løAõg þüArèBÓPyA .lüBíð|þì û kB×PuA óBìõO óõýéýì ô þHéÚ RAkBÛPÎA úG úWõO BG ?lýüBìp×G lüoAk þ¾Bg IéÇì pâA {Ûð ÿApWA ô ÿoArãPìlg ÿApG Ao kõg ëk ô óBW BG àðBG QüoõìBì ëõHÚ kBc@ Qìlg o k úÚçÎ ô ÜzÎ BG ô û kBì@ BGo óôlG BÏÚAô ÿoAlßðBG àü úðAlñvKAlg ÿoAnâ û kpLu BG lñøAõg|þì úÞ þüBùð@ ú^ kõG îýøAõg úÏìBW ú^ ô úPyAk ûBãð oôk ó@ ûlülÎ Rçßzì ô BGo úG ZBýPcA qA Ao úÏìBW úñvdèA ÅpÚ ngA BG lñðAõO|þì ô lñPvø lñìqBýð ÐGBñì òüA úG úÞ þüBùð@ úüpzð ó@ qA pßzO òí Anè .lñüBíñð kBXüA kõg ÿApG þñük úðõã`ýø qA lñüBíð|þì þðBuo ÑçÆA ô ÿoBü Ao Bì úðAlñvKAlg oBÞ òüA o k úÞ ïpPdì FBýc QùW ÿoBýíø ô RlÎBvì oBPuAõg ,ÿõWAlg ô Øüpy ïkpì .lýuo þãñéÞ fBPPÖA àü îø Bì úG pg@,óõW j@ Qìlg ÜýÖõO Bì úíø úG lðôAlg .îýyBG|þì úñvdèA ÅpÚ ÿõßýð Qñu .lüBìpÖ QüBñÎ Ao òýíévì ô ïçuA úG

ú¾çg þüBø ûqõc ú^ o k àðBG òüA ØüBÊô fpy êÞ o k úG lýéÛO ô lýÞ BO –úñvdèA ÅpÚ ÿoAlßðBG ÿBùPýèBÏÖ ïBXðA ?kõy|þì –þßðBG oõìA ïBXðA o k QÚk ô QÎpu {üArÖA –þÎpy ÈGAõ ÿApWA ÐÖo úG àíÞ –þÏÚAô óAlñìqBýð úG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO Àý¿hO ÅpÚ äñøpÖ YüôpO ô FBýcA o k|þìõíÎ YývG –þÎBíPWA Rçßzì –oõzÞ puApu o k àðBG ÿBølcAô IuBñì ÐüqõO ô þâkpPvâ –úñvdèA ÿoApÚpG ô ÿpýâ ûpùG óBßìA –úÏìBW lñìqBýð ô ïôpdìoBzÚA úG ÁBg úWõO ô ÐGBñì qA ÿpýâ ûpùG óBßìA –BùßðBG püBu BG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO Èg þPèôk ÿBùßíÞ ?QuA ûkõG úðõã^ óBPuA o k àðBG òüA ÿBùPýèBÏÖ ÿoBXèBu o k 1885kAlÏO úG úÏìBW oBzÚA ÿApG qAlðA wK úñvdèA ÅpÚ JBvc fBPPÖA ûpÛÖ 115kAlÏO úG úñvdèA ÅpÚ RçýùvO ÑAõðA ÿBÇÎA ô ûpÛÖ ?koAk þüBø úìBðpG ú^ úÏìBW pünK Iýu@ pzÚ ÿApG àðBG òüA úñvdèA ÅpÚ ÿõßýð Qñu qA û kB×PuA BG úÏìBW pünK Iýu@ pzÚ ÿApG –þðBìo k ÿBø úñürø òýìBO :êýHÚ qA óBð@ qBýð ókõíð ÙpÆpG úG QHvð ô oBÞ ô IvÞ –ZAôkqA –òßvì RApýíÏO –òßvì úÏükô òýìBO Rçßzì úñvdèA ÅpÚ ÿBÇÎA BG þãéíW úÞ oBÞ úýèôA kAõì Ræ@oArGA ÐGBñì JnWpG þñPHì|þìkpì àðBG ,àðBG òüA ô ÙpÆpG Ao óBð@ úñvdèA ÅpÚ IèBÚ o k RçýùvO ÿBÇÎA ô úñvdèA ÅpÚ Roõ¿G|þìkpì .lüBíð|þì ïAlÚA ÿkBÛPÎA }qoA àü óAõñÏG ?koAk QGBÚo BùßðBGpüBu BG ÐGBñì JnW Áõ¿g o k àðBG òüA Bü@ àü o k óõ^ ô úPyAk RôB×O BùßðBG püBu BG àðBG òüA QüoõìBì ô ÙAløA Ao óBì úñd¾ o k úzýíø Qéì îýðAõPG ú`ðBñ^ îüpG|þì pvG|þìçuA úÏìBW ô pýg ïkpì úÞ Q×â óAõO|þì RApW úG îüqBu ûBâ @ àðBG QüoõìBì qA ÿApWApG Ao ûAo kõg óçÞ ô kpg ÿBø û kpLu BG pünK Iýu@pzÚ òýñ`íø ô RlÎBvì lyBG|þì úñvdèA ÅpÚ äñøpÖ YüôpO BðBíø úÞ àðBG ÙAløA .ly lñøAõg îýùu þùèA Qñu òüAo k B×üA Ao þzÛð ú^ óBPuA o k þüArèBÓPyA Áõ¿g o k àðBG òüA

BG úÞ kõG þOBìAlÚA òýèôA qA îùð Qèôk oApÛPuA qA wK úñvdèA ÅpÚ àðBG BG )Ñ(BÂo ïBìA RpÃc pùÇì ïpc o k kAtð ÿlícA oõùíW wýDo oõÃc úñvdèA ÅpÚ ûtüô àðBG kBXüA IèBÚ ok BølÏG ô ly û kqlýéÞ ÿô óBñhu RBðBßìA ÐýíXO ô û kB×PuA BG pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG óAõñÎ QdO àðBG òüA ókõíð þPýéíÎ o k ê¾A òüpPíùì ,QÖpâ êßy BùßðBG pãükp¿Phì êÚAlc BG ly þÏu àðBG òüA o k .kõG }çOpK ô JpXì ÿkpÖ qA û kB×PuA kpHzýK o k lñíðAõO ô ÿoõdì ÿBøôpýð pG BßOA BG ô þðBvðA ÐGBñì ô RBðBßìA BG rýð þÚpy óBXüBGom@ o k oõzÞ puApu BG óBìríø lññÞ B×üA pSõì {Ûð BùPýèBÏÖ Qéì àðBG IÏy oõìA pülì oõKpÚBG lýXì ÕApu úG óBPuA ok àðBG òüA wýuBO QùW o k ô þGõg úG ÿô úPgôlðA ô úG pXO píÎ àü qA BO lñPÖo óBPuA lýðAõg|þì ú`ð@ .kpünK Roõ¾ pSõì û kB×PuA ô õð àðBG àü ÿqAlðA|ûAo o k õð àðBG òüA IÏy QupKpu óAõñÎ úG û kpHìBð BG úÞ QuA þøBOõÞ ÿõãP×â .QuA úPÖpünK Roõ¾ óBPuA

o k ?QuA ûkõG ú^ pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG wýuBO qA Ùlø ,óApüA|þìçuA ÿoõùíW ïpPdì Qèôk ÿkB¿PÚA ÿBø QuBýu ÿBPuAo qA êßzPì ,IÏy û kpPvâ úßHy kBXüA BG óApüA pùì úñvdèA ÅpÚ àðBG ÅpÚ ÐGBñì JnW úG ïAlÚA oõzÞ puApu o k þßðBG êÛPvì lcAô 300 úñvdèA ÅpÚ àðBG .lüBíð|þì þßðBG RBìlg püBu úDAoA ô úñvdèA àü óAõñÏG úñvdèA ÅpÚ äñøpÖ YüôpO QùW ïqæ RBðBßìA óApüApùì úÞ ÿBø úðõãG lüBíð|þì îøApÖ Ao RBüAôo ô RBü@ pG þñPHì ÿkBÛPÎA }qoA òüA QüõÛO ok lñyBG o kBÚ pÆBg óBñýíÆA BG óBíévì ô lÛPÏì ïkpì kBc@ .lñyBG îýùu þùèA Qñu û kpLu ØüpÆ qA ?kõy|þì òýìBO þèBðBÞ ú^ qA àðBG òüA ÐGBñì oBÞõßýð òüpýg ÿoAnâ û kpLu ÜüpÆ qA –ïkpì ïõíÎ ÿoAnâ úHÏy 5 ?lñPvø ëBÏÖ óBPuA eÇu o k úHÏy lñ^ pÂBc ëBc o k þèBÎ Qüpülì QüBíc BG ô wýuBO Ùpy o k úHÏy úu ô QýèBÏÖ ëBc o k .QÖBü løAõg {üArÖA úHÏy 14 úG ëBu óBüBK BO àðBG ú^ óBPuA o k àðBG òüA þðBvðA ÐGBñì ô IÏy úÏuõO Áõ¿g o k ok RBHÏy oA koõì úu ÿoBXèBu ïôk úøBì {y o k ?lüoAk ÿA úìBðpG óBüBK BO pãük koõì {y ô û kõG fBPPÖA ëBco k úÞ rüpHO ô pùyom@ ô lðpì .QÖpâ løAõg oApÚ ÿoAkpG ûpùG koõì ÿoBXèBu

shahryar weekly 147  
shahryar weekly 147  

shahryar weekly no 147