Page 1

ÅRSRAPPORT 2014 DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE ApS


”DSVP er således stærkere funderet end nogensinde med adgang til en langt bredere markedsplads, flere indtægtskilder og – som noget helt afgørende – del i digital udvikling på et niveau, som vi ikke havde ressourcer til for egen kraft.”

Arne Paabøl Andersen | Bestyrelsesformand


//04

//05

JYSK FYNSKE MEDIER P/S’ KONCERNSTRUKTUR

ARNE PAABØL ANDERSEN Nyt og stærkere fundament

//06

//08

KONCERNENES HOVEDOG NØGLETAL

CHRISTIAN LUND JEPSEN En fremtidsorienteret virksomhed

//9

//10

JESPER ROSENER Stærkt fællesskab om kerneværdier

LEDELSESBERETNING OG DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

//11-12

//12

PETER ORRY

Fællesskab i grænselandet

Det jysk-fynske redaktionelle forår

//15 REGNSKAB 2014

//13

//14

PER GULDBERG KLAUSEN De gode temaer

FRANK RAHN

//20

NOTER

Events med gode overskrifter

//26

//27

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

BESTYRELSE, DIREKTION OG REPRÆSENTANTSKAB


ÅRSRAPPORT | 2014

JYSK FYNSKE MEDIER P/S’ KONCERNSTRUKTUR PR. 06.02.2015

Jysk Fynske Medier P/S’ koncernstruktur pr. 22.12.2014 Den Sydvestjyske Venstrepresse ApS Ca. 1700 anpartshavere

Ca. 1700 private aktionærer

Den Fynske Bladfond

VAF Fonden

220 aktionærer

57,5 % 100 %

100 % Fyens Stiftstidende A/S

68,5 %

31,5 %

Fynske Medier Holding A/S

42,5 % 100 %

A/S Svendborg Avis

1% 67,815 %

100 % A/S Vestkystens Ejendomsselskab

31,185 %

Fynske Medier P/S

VAF Medier Holding A/S

Private aktionærer

Horsens Folkeblad Fond

50 %

1,51 %

48,49 %

100 % Syddanske Medier A/S

Jyske Medier A/S

50 % Dansk Avis Omdeling A/S

36 % 47,5 %

Komplementarselskabet Jysk Fynske Medier A/S

47,5 %

Jysk Fynske Medier P/S

0%

95 %

75 % Woerk ApS

70 % FM Adserving A/S

51 % Portal Fyn ApS

100 % Ugeavisen Nordfyn A/S *)

DetKoncept ApS

100 % GraphicCo A/S

100 % Europrint ApS **)

100 % Inter-Graphics.dk A/S

75 %

16,5 %

36 % 16,5 %

50 %

50 %

ViDiBili Film Fyn ApS

Tryksagsomdelingen Fyn Kompl. ApS 5%

50 % ViDiBili Film DK ApS

Tryksagsomdelingen Fyn P/S

50 %

100 % GulogGratis.dk A/S

65 %

Billund Bogtrykkeri & O set ApS

10,5 % Deal.dk A/S

Ritzaus Bureau A/S

20,7 % De Lokale Ugeaviser A/S *) Uden aktivitet **) Print & Co. ApS

BESTYRELSEN FOR JYSK FYNSKE MEDIER P/S: Arne Paabøl Andersen (formand), Peter Hansen, Anton Yding, Christian Lund Jepsen, Jens Bebe (1. næstformand), Gert Eg, Jørn Henrik Petersen, Jan Bøttiger, Claes Nylandsted Andersen (2. næstformand). Plus fem medarbejdervalgte medlemmer.

// 04

Ugeavisen Esbjerg K/S

47,5%

12,25 % Mol Holding A/S

5,22 % OTM Avistryk Herning-Ikast A/S

100 % Radio Victor A/S

100 % Radio Holdsted A/S

100 % Radio Skala ApS

100 % Det Sønderjyske Medieselskab ApS


ÅRSRAPPORT | 2014

Arne Paabøl Andersen | Bestyrelsesformand - Den sydvestjydske Venstrepresse ApS

NYT OG STÆRKERE FUNDAMENT 2015: Den alt overskyggende begivenhed for DSVP i 2014 var deltagelsen i dannelsen af Jysk Fynske Medier (JFM) – Danmarks tredje største mediekoncern. Fusionen af Fynske Medier, Jyske Medier og Syddanske Medier dækker en tredjedel af de danske husstande via medier af alle typer. Sigtet er at styrke og udvikle medierne i moderselskabernes udgivelsesområder. Og der lægges især vægt på at accelerere tempoet for digital udvikling i kampen om mediebrugere og annoncører. JFM har en forventet 2015-omsætning på 1,6 mia. kr., 1.400 medarbejdere, seks dagblade og 46 ugeaviser. Det samlede dagbladsoplag (hverdage) er 134.000, mens ugeavisernes overstiger 1,1 mio. Desuden fem radiostationer med godt 700.000. lyttere og sites med små 420.000 brugere (21,7 mio. sidehenvisninger.) DSVP er således stærkere funderet end nogensinde med adgang til en langt bredere markedsplads, flere indtægtskilder og – som noget helt afgørende – del i digital udvikling på et niveau, som vi ikke havde ressourcer til for egen kraft. DSVP`s årsrapport 2014 viser også vejen. En efter omstændighederne tilfredsstillende omsætning på knap 490 mio. kr. resulterede i godt 4,6 mio. kr. før skat. I sig selv ikke prangende, så også i denne sammenhæng giver det god mening, at JFM nu er estimeret til at fremkalde synergi til en samlet årlig værdi af 40-50 mio.kr. DSVP står herefter godt rustet til at matche den kommende tids svære udfordringer. Årsrapporten dokumenterer, at selskabet fremdeles har betydelig egenkapital (inkl. ejerandelen i JFM), god balance, fin likviditet og tilfredsstillende soliditet.

Arne Paabøl Andersen Bestyrelsesformand, Den sydvestjydske Venstrepresse ApS. Bestyrelsesformand, Syddanske Medier A/S. Bestyrelsesformand, Jysk Fynske Medier P/S.

DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS Bestyrelsesformand: Arne Paabøl Andersen Adm. direktør: Christian Lund Jepsen Opgaver: Ejer af kapitalandele i datterselskaber og i associerede selskaber

SYDDANSKE MEDIER A/S Bestyrelsesformand: Arne Paabøl Andersen Adm. direktør: Peter Orry Opgaver: Medievirksomhed Aabenraa Ugeavis | Aos.dk | Bilmarked.dk | Bovbladet | E-20 Reklamebureau | Grænseguiden.dk | Haderslev Ugeavis | Jobklik.dk | JydskeVestkysten | Jvshop.dk | Kiva Grafisk | Kolding Storcenter Reklame | Kolding Ugeavis | Mediegruppen Syd | Nembillet.dk | SDM FILM | Skala FM | Skærbæk Avis | Sweetdeal | Sønderborg Ugeavis | Ugeavisen.dk | Ugeavisshoppen.dk | Ugeavisen Ansager-Helle | Ugeavisen Bramming | Ugeavisen Digeposten | Ugeavisen Esbjerg (50%) | Ugeavisen Vejen, Brørup og Holsted | Ugeavisen Ny Tirsdag | Ugeavisen Midtsyd | Ugeavisen Ribe | Ugeavisen Tistrup-Ølgod | Ugeavisen Tønder | Ugeavisen Varde | Ugeavisen Vesterhavsposten | Vesterhavsturist |

VESTKYSTENS EJENDOMSSELSKAB A/S Bestyrelsesformand: Arne Paabøl Andersen Adm. direktør: Christian Lund Jepsen Opgaver: Ejer af fast ejendom

// 05


ÅRSRAPPORT | 2014

KONCERNRESULTAT (t.kr.) 35.000

EGENKAPITAL (t.kr.)

UDVIKLING I FRI KAPITAL (t.kr.)

150.000

120.000

125.000

100.000

100.000

80.000

75.000

60.000

50.000

40.000

25.000

20.000

30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

2010 2011 2012 2013 2014 t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. HOVEDTAL Nettoomsætning Dagsværdiregulering af investeringsejendomme Andre driftsindtægter Bruttofortjeneste Driftsresultat Finansielle poster, netto Årets resultat Egenkapital Samlede aktiver Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeret kapital inklusiv goodwill

86.507 88.226 83.506 210.027 489.774 0 14.230 0 0 0 0 0 0 193 18.683 48.627 64.884 47.652 102.923 219.897 (3.711) 11.550 (4.781) (2.763) (3.039) 6.509 (853) 9.592 3.236 3.041 10.765 13.839 13.154 4.475 3.788 135.942 150.030 162.786 166.887 169.730 172.707 183.227 212.990 335.105 330.629 2.283 481 996 13.460 8.715 50.214 58.982 37.452 33.986 42.474

NØGLETAL EBITA-margin (%) Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) Egenkapitalens forrentning (%) Soliditetsgrad (%)

(4,3)

13,1

(5,7)

(1,3)

(0,6)

(7,3) 21,2 (9,9) (7,7) (7,9) 8,2 9,7 8,4 2,7 2,3 78,7 81,9 76,4 49,8 51,3

LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.2014 for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS.

OPLAGSTAL (UGEAVISER) | SDM A/S

RESULTAT FØR SKAT OG GOODWILLAFSKRIVNINGER | SDM A/S 8.000

400.000

7.000

375.000

6.000

350.000

5.000

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens god­kendelse. Esbjerg, den 25.03.2015.

3.000 300.000

250.000

// 06

DIREKTION Christian Lund Jepsen, administrerende direktør.

2.000

275.000

1.000 2010

2011

2012

2013

2014

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.2014. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

4.000

325.000

Årsrapporten aflægges i overensstem­melse med årsregnskabsloven.

2010

2011

2012

2013

2014

BESTYRELSE Arne Paabøl Andersen, formand, Peter Erik Hansen, næstformand. Poul Vig Nielsen, Jens Sandahl Sørensen, Anton Yding, Tage Rosenstand.


”Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier har skabt en fremtidsorienteret virksomhed, som både har mulighed for at klare sig i den stadig skarpere konkurrence og samtidig kan være med i udviklingen i mediebranchen. ” Christian Lund Jepsen | Adm. direktør


ÅRSRAPPORT | 2014

Christian Lund Jepsen | Adm. direktør

EN FREMTIDSORIENTERET VIRKSOMHED Udviklingen i Den sydvestjydske Venstrepresses aktiviteter har været voldsom i de seneste år. Og en del vil sikkert spørge, om det ikke var bedre i ”gamle dage?” Det var mere enkelt, da jeg købte mine første anparter i slutningen af 70’erne. Man havde ét produkt – nemlig dagbladet VESTKYSTEN. Generalforsamlingerne blev holdt på Hotel Britannia og højdepunktet var, når bestyrelsesformanden bevilgede en kaffepunch. Jeg husker tydeligt, at der et år blev stillet et spørgsmål: ”Skal DSVP ikke overveje at starte ugeaviser?” Dette blev afvist – det var ikke interessant, og produktet var ikke noget ledelsen ville røre ved. Print på nedtur Virkeligheden blev, at man i 1981 udgav den første ugeavis. Der blev dog aldrig for alvor skabt en stærk økonomi, og som bekendt kom man ind i den første fusion i 1991. JydskeVestkysten blev skabt. En succes på mange måder, men også her ramte oplagsnedgangen fra slutningen af 90’er. De elektroniske medier overtog mere og mere af nyhedsformidlingen. Ugeaviserne blev skilt ud i Vestkystens Distriktsblade i 1991. Først var der tre, og det voksede stille og roligt til 14. Det var økonomisk godt, men også her begyndte udviklingen at gå den anden vej. Også ugeaviserne mærkede nu faldende omsætningen på print. Farvel og goddag I 2013 vinkede vi farvel til det fælles ejerskab af JyskeVestkysten m.v. med Berlingske Media. Samarbejdet med Berlingske var (og er) godt, men i Sydvestjylland var der skepsis overfor den daværende ejer af Berlingske Media, kapitalfonden Mecom. Nu var der skabt en forholdsvis homogen virksomhed – nemlig Syddanske Medier med et godt dagblad, stærke ugeaviser, en meget aflyttet radio og en række andre aktiviteter. Og så gik vi efter kun et år ind i Jysk Fynske Medier - en langt større virksomhed. Nogle vil sikker mene, at der er blevet endnu længere fra

// 08

anpartshaverne til medierne. Det er også rigtigt på sin vis, men virkeligheden er bare, at det er mange år siden der var direkte påvirkning af fra anpartshaverne til medier. Mediernes uafhængighed er vigtig for troværdigheden i et moderne samfund. Ejerne ansætter den redaktionelle leder (og det gør vi fortsat), og vedkommende lægger så linjen for mediernes indholdsmæssige virke. Stærkere grundlag Samarbejdet i Jysk Fynske Medier er i høj grad skabt for at se fremad i god tid. De digitale medier er en afgørende del af fremtiden, og det kræver kræfter at være med i denne udvikling. Her hviler Jysk Fynske Medier på et langt bedre grundlag og har en række spændende digitale aktiviteter. Samtidig får vi nedbragt omkostningerne på vores traditionelle aktiviteter, så grundlaget for udgivelse af printprodukterne kommer til at hvile på et stærkere grundlag. Det var hyggeligere i ”gamle dage”. Men det kunne under ingen omstændigheder vare ved. Det var i givet fald være blevet en stille og rolig afvikling. Jyske Medier, Fynske Medier og Syddanske Medier har skabt en fremtidsorienteret virksomhed, som både har mulighed for at klare sig i den stadig skarpere konkurrence og samtidig kan være med i udviklingen i mediebranchen. Og generalforsamlingen i DSVP – ja, den består. Kaffepunchen er ganske vist erstattet med rødvin ….men det gør vel ikke noget?

Christian Lund Jepsen | Adm. direktør. Den sydvestjydske Venstrepresse ApS


LEDELSESBERETNING

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER

HOVEDAKTIVITET Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS har som hovedaktivitet at investere i selskaber med tilknytning til mediebranchen.

TIL KAPITALEJERNE I DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS PÅTEGNING PÅ KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som selskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen, side 15-26. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

KONCERNENS VÆSENTLIGSTE AKTIVITET VAR I 2014: • Udgivelse af JydskeVestkysten. • Nyhedssitet jv.dk. • Udgivelse af de 100% ejede distriktsblade: Ugeavisen Varde, Ugeavisen Bramming, Ugeavisen Vejen-Holsted-Brørup, Ugeavisen Tønder, Ugeavisen TistrupØlgod, Ugeavisen Ansager-Helle, Ugeavisen MidtSyd, Ugeavisen Ribe, Skærbæk Avis, Ny Tirsdag/Rødding Avis, Digeposten, VesterhavsPosten, BovBladet, Kolding Ugeavis, Haderslev Ugeavis, Aabenraa Ugeavis og Sønderborg Ugeavis samt internetportalen ugeavisen.dk. • Kiva Grafisk, som forestår produktion af ugeaviser, produktion af hjemmesider og andre grafiske produkter. • Radio Skala. • E20 Reklamebureau. • Deltagelse i udgivelse af Ugeavisen Esbjerg (50%). • Deltagelse i distributionsaktivitet via Dansk Avis Omdeling A/S (50%). • Udlejning af ejendomme. • Investering i værdipapirer. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD UDVIKLING I AKTIVITETER Resultatet af aktiviteterne i distriktsbladene og Kiva Grafisk blev under ét tilfredsstillende – taget i betragtning, at markedssituationen stadig er præget af dårlige konjunkturer i detailhandlen. Resultatet af dagbladsaktiviteterne, jv.dk og Radio Skala levede op til det forventede. Oplagsudviklingen på print er fortsat negativ, men dette opvejes til dels af en positiv udvikling i de digitale aktiviteter. Dansk Avis Omdeling A/S, som ejes 50%, kom ud af året med et pænt overskud. Afkastet af værdipapirer kan betegnes som tilfredsstillende. Årets resultat blev et overskud på 3.788 t.kr., hvilket ledelsen betragter som tilfredsstillende. Året 2014 har generelt været præget af, at de aktiviteter, der blev købt af Berlingske Media A/S i 2013, er blevet integreret med de aktiviteter, der blev drevet af Syddanske Medier A/S. Syddanske Medier A/S og SDM K/S blev lagt sammen 1. januar 2014. I september 2014 blev det offentliggjort, at der etableres et joint venture med Jyske Medier og Fynske Medier. Her vil mange af de hidtidige aktiviteter indgå. På den baggrund vurderer selskabets ledelse fremtidsudsigterne som gode, idet der ved det etablerede samarbejde kan spares mange omkostninger, og der kan investeres i udvikling af nye medieaktiviteter. DEN ØKONOMISKE STILLING Koncernens egenkapital udgør ved regnskabsårets slutning 169.730 t.kr. Koncernens drift genererer et positivt cash flow, som i 2014 udgjorde 7.191 t.kr. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Der er ingen væsentlige usikkerheder ved indregning og måling. USÆDVANLIGE FORHOLD Der er ingen usædvanlige forhold. SÆRLIGE RISICI FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Koncernen har umiddelbart ingen særlige forretningsmæssige risici ud over, hvad der følger af konjunkturudviklingen og markeds-forholdene i branchen. FINANSIELLE RISICI Koncernen har primært investeret i obligationer, som er mindre kursfølsomme over for udsving og uro på de finansielle markeder. Koncernen sikrer sammen med eksterne portefølgemanagere, at sammensætningen af koncernens værdipapir i depoter er i overensstemmelse med koncernens investeringspolitik. VIDENRESSOURCER Koncernen sikrer opretholdelse af en velkvalificeret medarbejderstab gennem personaleudviklingssamtaler og løbende efteruddannelse af medarbejderne inden for deres forskellige fagområder. Kompetenceudvikling af medarbejderne tager afsæt i koncernens mål og strategi. MILJØFORHOLD Koncernen anser koncernens påvirkning på det eksterne miljø som et vigtigt område. Da koncernen køber trykning eksternt, har koncernen påset, at leverandørerne har en arbejdsmiljøcertificering efter OHSAS ISO 18.001, og at trykkerierne er miljøcertificeret efter ISO 14.001. Alle trykte udgivelser produceres med miljøvenligt FSC-godkendt papir, som sikrer, at papiret er produceret i bæredygtigt skovbrug, hvor der tages hensyn til gendannelse af skovene, genbrug af papir og træflis samt økonomi- og arbejdsvilkår for lokalbefolkningen. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSÅRETS AFSLUTNING Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har den 6. februar 2015 godkendt etableringen af joint venturet Jysk Fynske Medier P/S. Dermed overføres mange af

LEDELSENS ANSVAR FOR KONCERNREGNSKABET OG ÅRSREGNSKABET Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. REVISORS ANSVAR Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. KONKLUSION Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2014 resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 01.01.2014 – 31.12.2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. UDTALELSE OM LEDELSESBERETNINGEN Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, side 1-14 og side 27. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Esbjerg, den 25.03.2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Jesper Smedegaard, statsautoriseret revisor Palle H. Jensen, statsautoriseret revisor aktiviteterne i Syddanske Medier A/S til det nye selskab. Ledelsen vurderer, at Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS står stærkt, og man med det nye samarbejde kan være med til at sikre, at man fortsat kan være en væsentlig aktør på medieområdet i Syd- og Sønderjylland. Der er ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. FORVENTET UDVIKLING Der forventes et positivt resultat for 2015. SAMFUNDSANSVAR Beskrivelsen af arbejdet med samfundsansvar og arbejdet med at opfylde målsætningen for det underrepræsenterede køn er offentliggjort på selskabets hjemmeside i marts 2015 på adressen (link: http://www.sdm.dk/samfundsansvar/). DIREKTION Christian Lund Jepsen, administrerende direktør. BESTYRELSE Arne Paabøl Andersen, formand, Peter Erik Hansen, næstformand Poul Vig Nielsen, Jens Sandahl Sørensen, Anton Yding, Tage Rosenstand.


ÅRSRAPPORT | 2014

Jesper Rosener | Adm. koncerndirektør, Jysk Fynske Medier

STÆRKT FÆLLESSKAB OM KERNEVÆRDIER Al begyndelse kan være vanskelig, men Danmarks nye mediegigant er fra dag ét rigtig stærkt funderet. Det fastslår fusionen Jysk Fynske Mediers topchef, Jesper Rosener. Og det gør den adm. koncerndirektør med henvisning til ejerskab, kapitalunderlag og så det faktum, at fusionens tre deltagende mediehuse alle har præsteret fine driftsresultater i 2014. - Når man forener sådanne tre gode virksomheder i en fælles overbygning og skaber synergi mellem dem, er udgangspunktet naturligvis stærkt og præget af optimisme, siger Jesper Rosener. Synergi-gevinsterne for mediehusene blev ved fusionens indgåelse anslået til en samlet værdi af ca. 50 mio. kr. årligt. Siden er der talt om et sted mellem 40 og 50 mio. kr., men koncerndirektøren tør godt stå inde for en bemærkning om, at han bliver skuffet, hvis ikke det første estimat holder! Digitale udfordringer Alligevel minder Jesper Rosener om, at mediehusenes udfordringer jo ikke er blevet mindre af at de er fusioneret. Til gengæld er man nu fælles om at tackle dem. Ikke mindst de dystre perspektiver for printede aviser samt hele den heraf følgende konvergens med udviklingen online - eller andre muligheder, hvis de da skulle opstå. Såvel Jyske Medier som Syddanske Medier har klart tilkendegivet, at netop tredjepartneren Fynske Medier forventes at kunne drive den digitale udvikling langt længere end de alene ville have været i stand til. Men Jesper Rosener går med sin baggrund fra netop det fynske mediehus dog ikke af vejen for at betone, at de digitale medier - hvad indtjening angår - også her stadig overgås betydeligt af de printede medier.

// 10

- Jeg nævner det ikke for at nedtone forventningerne. Men situationen er nu engang den, at vi står over for nogle fælles meget store udfordringer. Til gengæld står vi altså nu sammen langt stærkere i bestræbelserne på at tackle dem, fastslår koncerndirektøren. Redaktionel differentiering Lige nu er Jysk Fynske Medier i gang med at samle en række fælles funktioner som administration, IT og til dels redaktionelle aktiviteter. Men her holder Syddanske Medier sig dog – som nævnt andet sted – endnu tilbage med at indskyde redaktioner i fællesskabet. - Det betyder ingenting her i den første fase. Det er mit klare indtryk, at mediehusenes chefredaktører i deres fælles gruppe i Jysk Fynske Medier arbejder fortrinligt sammen og allerede er tæt på at præsentere resultaterne af de første fælles tiltag. Men – uanset hvad – så finder jeg det da helt naturligt, at Syddanske Medier også inden så længe bliver 100 pct. deltager på det redaktionelle område. - Vi positionerer os jo netop i forhold til de to større danske mediehuse med en differentiering, der ligger i vore fælles kerneværdier. Vi satser på at være bedst med den lokale/regionale dækning, mens de som landsdækkende kæmper under vanskelige forudsætninger i en hård indbyrdes og bredere konkurrencesituation. Og det kan man så i øvrigt se i sammenhæng med, at lokale/redaktionelle nyheder er meget efterspurgte. I Jysk Fynske Medier kan vi koncentrere os om at blive endnu stærkere på vores felt med bedre produkter, stærkere økonomi og i det hele taget generere sundere udvikling til gavn for fællesskabet, slutter Jesper Rosener.


ÅRSRAPPORT | 2014

Peter Orry, chefredaktør | Drager gerne selv ud i marken – her i et traktorsæde på Rødding-egnen.

DET JYSK-FYNSKE REDAKTIONELLE FORÅR De harver og pløjer, planter og sår. Jysk Fynske Medier P/S er i gang med at skabe grobund for Danmarks nu tredje største mediekoncern. Chefredaktør og adm. direktør Peter Orry, Syddanske Medier A/S, indgår i kredsen af chefredaktører for den historisk set hidtil stærkeste regionale mediekoncentration, og han er ikke i tvivl om, at nyskabelsen sætter turbo på udviklingen af digitale medier og løfter de printede aviser både kvantitativt og kvalitativt. - Jorden er i forvejen gødet godt af koncernens tre moderselskaber, så der er langt fra tale om at begynde forfra. Tværtimod kommer vi hver i sær med det bedste, vi har at byde på, samtidigt med at vi naturligvis tænker i helt nye baner, siger Peter Orry. Der kan selvfølgelig endnu ikke røbes alverden, men få måneder inde i fusionens første år – og kun få uger efter Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens endelige ”go” for projektet - ser chefredaktøren meget positivt på mulighederne for at skabe noget godt: - Vi har fået en god start på et ligeværdigt samarbejde, og vi klør bare på med alt det, vi kan blive enige om, siger Peter Orry. Flere nye tillæg Det ligger allerede fast, at Jysk Fynske Mediers seks dagblade i dagene 17., 18., 19. april har premiere på flere fælles projekter i form af bl.a. to nye faste tillæg; på fredage et nyt tillæg om livsstil, på søndage om rejser. Desuden dropper JV nogle af sine hidtil selvproducerede tillæg og erstatter dem med to nye fælles redaktionelle tillæg. Det ene lidt over i det maskuline (business og biler), det andet nok i højere grad for begge køn (kultur), måske endda mest for kvinder. – Jeg tør godt love, at disse nye tiltag får et niveau klart over, hvad dagbladene hidtil har været i stand til at præstere hver for sig, fastslår Peter Orry. Dertil kommer, at dagbladene nu udveksler generelt stof, nyheder, features mv., ligesom en nyskabelse i form af en fast avisside med det bedste stof fra Trekanten (Vejle og Fredericia) har fået en rigtig fin modtagelse i området Kolding-Billund. I det hele taget kan det generelle stofudbud komme til at ændre sig meget efterhånden. Alle mediehusenes kontrakter med leverandører som BNB, Scanpix, Ritzau og Polfoto er således opsagt til genforhandling. DK`s bedste ugeavis Jysk Fynske Mediers 46 ugeaviser er i høj grad også i fokus for hele udviklingsprocessen.

OPLAG | JV Kilde: Dansk oplagskontrol 2.halvår 2013

100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 Eksempl.

2010

2011 HVERDAGE

2012

2013

2014

SØNDAGE

OMSÆTNING | SDM A/S 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000

2010

2011

2012

2013

2014

fortsætter side 12

// 11


ÅRSRAPPORT | 2014

DEN GYLDNE AMBOLT. Hele familien Brodersen var med, da chefredaktør Peter Orry overrakte JydskeVestkystens erhvervspris 2014 til Gram Slot (Nybøl Godser.) Sanne og Svend Brodersen modtog prisen, fordi de på særlig fremragende måde har taget initiativ og vist virkelyst i landsdelens erhvervsliv til gavn og glæde for samfundet.

Det betyder, at de tre involverede mediehuse vil på JFM’s foranledning give deres deres bud på ”Danmarks bedste ugeavis.” Fynske Medier har ugeavisen i Assens med i projektet, Jyske Medier deltager med ugeavisen i Give, mens Syddanske Medier satser på Kolding Ugeavis. Der investeres 520.000 kr. i hver af de tre aviser, hvor deltagerne har frie hænder til at gøre, hvad de vil. Vinderen bliver den ugeavis, som inden for et år procentuelt har forøget læserskaren mest. Sideløbende fortsætter processen med at skabe nye fælles-redaktioner for JV og ugeaviserne, som det nu er sket i Kolding, Haderslev, Aabenraa, Tønder – og snart skal ske i Sønderborg, Ribe og Varde. Kurven knækket Syddanske Medier er gået ind i det nye samarbejde med en behagelig fornemmelse af, at mange af selskabets tiltag frem til fusionen for alvor begyndte at bære frugter i 2014. Her lykkedes det at knække den for branchen ellers så dramatiske nedtur for printede aviser, så JV kun tabte 1,1 procent og udgav 48.259 eksemplarer 2. halvår og dermed er Danmarks femtestørste betalingsavis, mens læsertallet lå stort set stabilt på 174.000.) Bladsalget tegnede sig sidste år for 204,5 mio. kr. og giver anledning til et budget på 204,9 mio. kr. i 2015. Det budgetterede annoncesalg i 2015 er 71,6 mio. kr.

Chefredaktør Peter Orry

Digitalt gennembrud Dertil kommer det meget positive og bemærkelsesværdige, at det digitale bladsalg i 2014 rundede 3,5 mio. kr. og nu udvikler sig så fint, at der budgetteres med 6 mio. kr. i 2015. Flere og flere ønsker JV digitalt. Ved udgangen af 2014 var der 2.467 digitale abonnenter, mens 1.441 havde kombi-abonnementer (digitalt på hverdage/print i weekenden.) I sig selv ikke et billigere abonnement, men altså alligevel med voksende udbredelse. - Vi synes, vi skal tage os betalt for den kvalitet, vi præsterer. Jeg ved, at andre bladhuse skæver misundeligt til os, men vi har altså succes med at gøre det. Og det endda i en sådan grad, at over 50 pct. af alt nysalg nu er digitalt eller kombi. Det betyder med andre ord, at flere end hver anden ny kunde vælger digitalt, oplyser Peter Orry. Resultaterne er sammenfattende meget tilfredsstillende - og vel at mærke opnået, mens Syddanske Medier i 2014 først skulle omstruktureres efter DSVP`s overtagelse af Berlingske Mediers halvpart (”fusion 1”) – og altså dernæst stoppe op midt i denne proces for at forberede ”fusion 2” – Jysk Fynske Medier. En forventelig god høst må betegnes som velfortjent!

FÆLLESSKAB I GRÆNSELANDET Der blev i november 2014 både skrevet dansk mediehistorie og grænselandshistorie, da Syddanske Mediers regionale dagblad og lokale ugeavis, JydskeVestkysten og Aabenraa Ugeavis, flyttede under samme tag som det tyske mindretals avis, Der Nordschleswiger. Det skete i ejendommen på Skibbroen i Aabenraa, hvor mindretalsavisen også hidtil har haft til huse. Ejendommen er på foranledning af ejeren, skibsreder Hans Michael Jebsen, Hongkong, totalrenoveret. ”Mediehuset” – ”Haus der Medien” - er på 1.900 kvadratmeter i tre etager og et markant tiltag i netop 150 året for 1864. Desuden blev 2014 året, da Syddanske Medier intensiverede det grænseoverskridende samarbejde med SH:Z og Flensborg Avis om en række fælles tiltag og udveksling af redaktionelt stof. // 12


ÅRSRAPPORT | 2014

Per Guldberg Klausen | Chef for Jysk Fynske Mediers Tema Gruppe med base i Esbjerg

DE GODE TEMAER ”Merværdi for læserne. Øget indtjening for avisen.” Temaet har nu siden 2009 været det samme for – Tema Gruppen. I dag har temachef Per Guldberg Klausen udviklet sin JV-afdeling til et betydeligt aktiv, der i 2014 producerede over 190 kommercielle temaudgivelser. Nu budgetteres der i 2015 med ikke færre end over 300 udgivelser, fordi Tema Gruppen er blevet en del af Jysk Fynske Medier med en heraf følgende langt større markedsplads. Esbjerg er stadig udgangspunkt for tema-aktiviteterne, idet denne del af fusionen er samlet her med Per Guldberg Klausen som chef for et sted mellem 12 og 18 medarbejdere. Antallet er endnu ikke helt på plads. - Vi står foran en kæmpe udfordring, fordi fusionen endnu er så ny, at vi stadig skal holde ”det gamle tog” på skinnerne, mens det nye køres ind, siger temachefen. Han regner dog med at stort set hele processen kan være på plads omkring 1.maj, hvorefter der sættes turbo på flere nye strategier. Den overordnede målsætning er fortsat at give læserne merværdi – velskrevne og interessante tillæg - og samtidig tjene penge. Business to business - Vi overfører ikke bare en hel masse af vore hidtidige aktiviteter. Vi drager konsekvens af de erfaringer, vi har høstet i Syddanske Medier. Vi vinker farvel til nogle temaer til fordel for nye muligheder, der nu viser sig med det større samlede udgivelsesområde og ikke mindst de kompetancer, de to øvrige parter kommer med, siger Per Guldberg Klausen. Han finder det for tidligt at røbe for meget, men lægger ikke skjul på, at der ligger store muligheder i at styrke aktiviteterne inden for business to business kommunikation. Her står man allerede stærkt med fire erhvervsudgivelser: Erhvervsavisen (Fyn) udkommer hver 14. dag med primært lokale temaer om små og mellemstore virksomheder. Erhvervsavisen (Vejle) udkommer otte gange om året. Business Syd/Business Fyn udkommer månedligt med

primært regionalt fokus på erhvervslivet generelt. Erhverv Danmark udkommer fem gange om året som et landsdækkende erhvervsmagasin. Nye forretningsområder Tema-redaktionen er parat til at udvide sit virkefelt til mange former for erhvervskommunikation – magasinudgivelser, kampagner, film, web, totale løsninger. Sådan er man ved at udvikle en virksomhed i virksomheden, alt sammen baseret på et stærkt backup i hele koncernen. Eksempelvis har Jysk Fynske Medier egen tv-produktion, webafdeling, grafisk afdeling og maser af erfaring indenfor markedsføring. Omdrejningspunktet er kommunikation - selvsagt kernekompetencen i mediehuset. - Journalistiske fagfolk sondrer mellem kommercielle magasiner og så deres egen integritet i udførelsen af deres håndværk. Det har vi fuldt fokus på og holder tingene adskilt. For vi beskæftiger dygtige skribenter/freelancere med solid erhvervsjournalistisk baggrund. Derfor leverer vi også indhold af høj kvalitet – her med den forskel, at der i vid udstrækning er tale om kunderekvirerede, betalte artikler, siger Per Guldberg Klausen. Man kunne godt få en fornemmelse af, at det hele bare er ved at blive til ren business. Men sådan er det ikke, forsikrer Per Guldberg Klausen. Temaredaktionen er stadig et tilbud til – og en samarbejdspartner for - bl.a. kulturliv, foreningsliv, institutioner og kommuner. Der vil være mas-ser af temaudgivelser, der ikke handler om erhverv. Eksempelvis nu i pinsen, hvor det første fælles temamagasin udgives. Det bærer titlen: ”Slotte & herregårde.” Så fristes man til at spørge, om Tema Gruppen også er ”guld og grønne skove?” Svar: Der er også i 2014 præsteret et absolut pænt og tilfredsstillende resultat.

// 13


ÅRSRAPPORT | 2014

Frank Rahn, event & oplevelseschef: – Flere og større events i vente.

EVENTS MED GODE OVERSKRIFTER Det er ikke et problem for et presseforetagende at finde overskrifter frem – heller ikke om sig selv. Men der skal mere til, når Jysk Fynske Medier præsenterer alle de events og oplevelser, som året rundt medvirker til at styrke loyaliteten mellem koncernens medier, læsere, lyttere, annoncører. - Vi skal også være de første til at erkende – og leve op til, at vores udbud har kvaliteter med dækning for selv den fedeste overskrift, fastslår Jysk Fynske Mediers event & oplevelseschef, Frank Rahn. Feldthaus og Ørting Syddanske Medier har opbygget en betydelig event-afdeling, der har udbudt en lang række tilbud inden for især kultur: Koncerter, musicals, teater, naturoplevelser og foredrag. F. eks. også kvindesnak, som vel i grunden kun Christine Feldthaus og Joan Ørting – på hver deres måde – kan divertere med. I Jysk Fynske Medier indgår afdelingen nu i en større og stærkere organisation med afdelinger i Esbjerg, Horsens, Odense og Svendborg. Der er slået bro tværs over koncernens dækningsområde samtidigt med at der – også via ugeaviserne - holdes fast alle de steder, hvor der er godt lokalt

samarbejde. Desuden nyder ”event-magerne” godt af at have fået flere kompetencer in-house, bl.a. på messeområdet. Nu også Tom Jones - Med det nye back-up og et stærkere økonomisk rygstød kan vi tilbyde endnu flere og større internationale events. Men det betyder ikke, at vi forlader det brede udbud med også små finurlige arrangementer i fuld øjenhøjde med vore mediers publikum. - Du kan spørge, hvorfor vi ikke har afdelinger i trekantområdet eller i f.eks. Sønderborg. Men organisationen er bygget op i forhold til, hvordan vi hidtil har plejet lokalområderne, og det fungerer fint – også i relationen Esbjerg/Sønderjylland. Her har vi i øvrigt også gennemført meget i et godt samarbejde med Kultur i Syd, siger Frank Rahn, som lige benytter lejligheden til at røbe, at han just i denne alliance har signet en kontrakt med Tom Jones, så stjernen den 6. juni optræder i netop Sønderborg.

FUSION MED ROKADER Syddanske Medier A/S og A/S Vestkystens Ejendomsselskab har indskudt en række aktiver og passiver i Jysk Fynske Medier (JFM), dog ikke Syddanske Mediers hovedsæde på Banegårdspladsen i Esbjerg. DSVP ejer således fremdeles Syddanske Mediers hovedsæde på Banegårdspladsen i Esbjerg. Helt uberørt af fusionen er det gamle bladhus dog ikke, idet den fælles JFM-overbygning med hovedsæde i Vejle bl.a. skal opnå synergi på områder som administration/økonomi og IT. Der gennemføres således i foråret 2015 en større rokade af afdelinger og medarbejdere de tre deltagende mediehuse imellem. Dette indebærer, at store dele af afdelingerne for økonomi og IT koncentreres i hhv. Vejle og Odense, mens mediehuset i Esbjerg bliver JFM-hjemsted for bl.a. Tema-Gruppen, Event-afdelingen, koncern-marketing, HR, indkøb og ejendomsadministration. // 14

Desuden er huset naturligvis fortsat hovedsæde for Syddanske Mediers direktion, chefredaktion, centralredaktion, salg m.v. Ændringerne betyder også, at der bliver plads til den nu JFM koncernejede virksomhed, Kiva Grafisk, der flytter fra den ligeledes JFM koncernejede ejendom Jernbanegade 18, Esbjerg, til ejendommen på Banegårdspladsen - til netop de lokaler på 2. sal, der er blevet ledige efter udflytningen af økonomi-funktionerne til Vejle. Tilbage på adressen Jernbanegade 18 forbliver dog JFM`s reklame/kommunikationsvirksomhed, det KONCEPT, der således samler aktiviteterne (inkl. det hidtil lokalt baserede bureau E-20) i Esbjerg.


ÅRSRAPPORT | 2014

RESULTATOPGØRELSE FOR 2014 | MODERSELSKAB

UDGIVELSE AF JYDSKEVESTKYSTEN OG UGEAVISER SAMT DRIFT AF RADIO Syddanske Medier A/S SDM K/S Komplementarselskabet af 27/12 2013 A/S UDLEJNING AF EJENDOMME A/S Vestkystens Ejendomsselskab Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger

NOTE

2014 t.kr.

2013 t.kr.

4 4/5 4/5

8.029 0 0

(4.173) 6.360 245

4

2.062 (965) (1.584)

3.395 (1.085) (1.638)

7.542

3.104

175 1.389 (874)

37 9.278 (7.898)

8.232

4.521

(4.444)

(46)

3.788

4.475

432 11.083 (7.727)

432 5.827 (1.784)

3.788

4.475

2014 t.kr.

2013 t.kr.

489.774 18.683 (213.595) (74.965)

210.027 193 (79.513) (27.784)

2

DRIFTSRESULTAT Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

10 6 7

RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat

8

ÅRETS RESULTAT FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Udbytte for regnskabsåret Overført til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført til næste år

RESULTATOPGØRELSE FOR 2014 | KONCERN NOTE Nettoomsætning Andre driftsindtægter Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer Andre eksterne omkostninger

1

BRUTTORESULTAT Personaleomkostninger Af- og nedskrivninger

219.897 2 3

(203.802) (19.134)

(88.865) (16.821)

(3.039)

(2.763)

4.113 446 4.186 (1.145)

1.472 1.804 12.682 (9.446)

4.561

3.749

8

(773)

566

14

3.788 0

4.315 160

3.788

4.475

DRIFTSRESULTAT Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af andre kapitalandele Finansielle indtægter Finansielle omkostninger

5 11 6 7

RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat KONCERNENS RESULTAT Minoritetsinteressers andel af resultat ÅRETS RESULTAT

102.923

// 15


ÅRSRAPPORT | 2014

BALANCE PR. 31.12.2014 | AKTIVER MODERSELSKAB

KONCERN

2013 t.kr.

2014 t.kr.

0

0

Goodwill

0

0

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

0 0 0

0 0 0

Grunde og bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og inventar Materielle anlægsaktiver under udførelse

0

0

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

143.873

153.333

0 451

0 626

144.324

153.959

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

144.324

153.959

ANLÆGSAKTIVER

0

0

16.525

10.983

0 388 59 48

0 560 78 0

17.020

11.621

24.013

24.832

3.083

2.570

44.116

39.023

188.440

192.982

// 16

Note

2014 t.kr.

2013 t.kr.

9

80.614

88.978

80.614

88.978

47.780 16.138 0

48.115 11.197 2.009

63.918

61.321

10

0

0

11 10/11

13.265 19.529

12.588 20.899

32.794

33.487

177.326

183.786

43.946

39.523

0

0

278 302 7.836 1.891

476 112 4.957 2.558

TILGODEHAVENDER

54.253

47.626

VÆRDIPAPIRER

92.611

89.375

6.439

14.318

OMSÆTNINGSAKTIVER

153.303

151.319

AKTIVER

330.629

335.105

Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele

Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavende hos associerede virksomheder Tilgodehavende selskabsskat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter

LIKVIDE BEHOLDNINGER

9 9 9

12


ÅRSRAPPORT | 2014

BALANCE PR. 31.12.2014 | PASSIVER

MODERSELSKAB

KONCERN

2013 t.kr.

2014 t.kr.

NOTE

2014 t.kr.

2013 t.kr.

2.400

2.400

24.649 139.838

35.201 132.129

Anpartskapital Reserve for nettoopskrivning af kapitalandele Overført overskud

13

2.400

2.400

4.151 163.179

2.884 161.603

166.887

169.730

EGENKAPITAL

169.730

166.887

0

0

MINORITETSINTERESSER

14

0

32

560 0

5.337 0

Udskudte skatteforpligtelser Andre hensatte forpligtelser

15

4.710 180

3.939 420

560

5.337

HENSATTE FORPLIGTELSER

4.890

4.359

0 980 0

0 0 0

Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Leasingforpligtelser

22.514 0 1.245

23.479 980 1.865

980

0

LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

16

23.759

26.324

848 0 0 15.929 0 0 2.623 181 432

980 0 0 15.981 0 0 416 106 432

Kortfristet del af langfristet gæld Bankgæld Modtagne forudbetalinger fra kunder Gæld til tilknyttede virksomheder Gæld til associerede virksomheder Leverandørgæld og skyldige omkostninger Anden gæld Udbytte for tidligere år Foreslået udbytte for regnskabsåret

16

3.612 0 63.128 0 10 16.783 48.179 106 432

4.491 574 64.179 0 3.287 12.709 51.649 182 432

20.013

17.915

KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER

132.250

137.503

20.993

17.915

GÆLDSFORPLIGTELSER

156.009

163.827

188.440

192.982

PASSIVER

330.629

335.105

Pantsætninger og eventualforpligtelser mv. Øvrige noter

17

18-19 22-23

// 17


ÅRSRAPPORT | 2014

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2014 | MODERSELSKAB Anpartskapital

Overført overskud

t.kr.

Reserve for netteopskrivning af kapitalandele t.kr.

t.kr.

I ALT t.kr.

Egenkapital 01.01.2014 Ikke hævet udbytte Køb og salg af egne anparter Årets resultat Værdireguleringer

2.400 0 0 0 0

24.649 0 0 11.083 (531)

139.838 37 (19) (7.727) 0

166.887 37 (19) 3.356 (531)

EGENKAPITAL 31.12.2014

2.400

35.201

132.129

169.730

Overført overskud

t.kr.

Reserve for netteopskrivning af kapitalandele t.kr.

t.kr.

I alt t.kr.

Egenkapital 01.01.2014 Ikke hævet udbytte Køb og salg af egne anparter Årets resultat Værdireguleringer

2.400 0 0 0 0

2.884 0 0 1.267 0

161.603 37 (19) 2.089 (531)

166.887 37 (19) 3.356 (531)

EGENKAPITAL 31.12.2014

2.400

4.151

163.179

169.730

EGENKAPITALOPGØRELSE FOR 2014 | KONCERN Anpartskapital

// 18


ÅRSRAPPORT | 2014

PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR 2014 | KONCERN

2014 t.kr.

2013 t.kr.

(3.039) 19.229 (10.957)

(2.763) 16.821 90.702

5.233

104.760

Modtagne renteindtægter Betalte renteomkostninger Betalt selskabsskat

3.473 (1.145) (370)

12.682 (1.259) (562)

PENGESTRØMME VEDRØRENDE DRIFT

7.191

115.621

Køb af immaterielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Køb og salg af finansielle anlægsaktiver Køb af salg og finansielle omsætningsaktiver Modtaget udbytte/udlodning

(5.385) (8.715) 733 2.737 (2.523) 2.515

(91.089) (13.460) 254 (21.652) 17.938 3.669

(10.638)

(104.340)

Optagelse af langfristede gældsforpligtelser Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Betalt udbytte Køb og salg af egne anparter/ej hævet udbytte Indbetalt af associeret virksomhed Indbetalt af minoritetsinteresser

1.053 (4.497) (432) 18 0 0

3.007 (2.560) (432) (90) 175 175

PENGESTRØMME VEDRØRENDE FINANSIERING

(3.858)

275

ÆNDRING I LIKVIDER

(7.305)

11.556

Likvider 01.01.2014

13.744

2.188

6.439

13.744

NOTE Driftsresultat Afskrivninger Ændring i driftskapital

20

PENGESTRØMME VEDRØRENDE INVESTERINGER

LIKVIDER 31.12.2014

21

// 19


MODERSELSKAB 2013 t.kr.

KONCERN 2014 t.kr. 1. NETTOOMSÆTNING Annoncesalg Bladsalg Andet salg

Danmark Øvrige lande

1.538 97 3 1.638

1.450 131 3 1.584

1.307 1

1.290 1

2. PERSONALEOMKOSTNINGER Lønninger og gager Pensionsbidrag Andre sociale omkostninger

Heraf vederlag til moderselskabets: Direktion Bestyrelse Direktion og bestyrelse Gennemsnitligt antal medarbejdere 3. AFSKRIVNINGER Goodwill Bygninger Andre anlæg, driftsmateriel og maskiner Fortjeneste ved salg af aktiver

8.168 (872) 7.296

13.082 (2.991) 10.091

(1.469)

0

834 0 3.434

578 0 736

0 19 4.991 0 9.278

0 3 34 38 1.389

71 0 91 7.736 7.898

825 0 49 0 874

237 (359) 76 0 (46)

384 (4.748) (74) (6) (4.444)

// 20

2014 t.kr.

2013 t.kr.

251.125 204.496 34.153 489.774

134.425 59.657 15.945 210.027

476.363 13.411 489.774

200.747 9.280 210.027

186.747 13.572 3.483 203.802

81.769 5.982 1.114 88.865

3.110 838 403

1.707 375

13.749 755 4.725 (95) 19.134

14.158 217 2.446 0 16.821

4.113

1.472

0 2 2.027

0 266 4.493

0 756 688 713 4.186

480 2.452 4.991 0 12.682

0 878 267 0 1.145

0 1.012 247 8.187 9.446

(180) (621) 38 (10) (773)

(145) 137 574 0 566

4. RESULTAT I TILKNYTTEDE VIRKSOMHEDER Andel af resultat Afskrivning på goodwill 5. RESULTAT I ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Andel af resultat 6. FINANSIELLE INDTÆGTER Renter fra tilknyttede virksomheder Renter fra associerede virksomheder Afkast af værdipapirer Dagsværdiregulering af finansielle forpligtelser Øvrige finansielle indtægter Kursgevinst på værdipapirer Kursregulering af værdipapirer

7. FINANSIELLE OMKOSTNINGER Renter til tilknyttede virksomheder Renter af prioritetsgæld Øvrige finansielle omkostninger Kursregulering af værdipapirer 8. SKAT AF ÅRETS RESULTAT Aktuel skat Ændring af udskudt skat Effekt af ændrede skattesatser Regulering af skat for tidligere år


ÅRSRAPPORT | 2014

KONCERN Materielle Andre anlæg, anlægsaktiver Grunde og driftsmareriel under Goodwill bygninger og inventar udførelse t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 9. IMMATERIELLE OG MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kostpris 01.01.2014 132.574 48.332 18.834 2.009 Tilgang 5.385 420 10.304 0 Afgang (9.791) 0 (2.626) (2.009) KOSTPRIS 31.12.2014 128.168 48.752 26.512 0 Afskrivninger 01.01.2014 Årets afskrivninger Tilbageførsel ved afgang AFSKRIVNINGER 31.12.2014

(43.596) (13.749) 9.791 (47.554)

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2014

80.614

(217) (755) 0 (972) 47.780

(7.637) (4.725) 1.988 (10.374)

0 0 0 0

16.138

0

IKKE EJEDE AKTIVER 2.653

// 21


ÅRSRAPPORT | 2014

MODERSELSKAB Kapitalandele i tilknyttede virksomheder t.kr. 10. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kostpris 01.01.2014 Afgang KOSTPRIS 31.12.2014

Andre kapitalandele t.kr.

119.223 (1.091) 118.132

166 0 166

24.650 991 13.082 (2.991) (531) 35.201

285 0 0 0 175 460

153.333

626

Kapitalandele i associerede virksomheder t.kr.

Andre kapitalandele t.kr.

11. FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER Kostpris 01.01.2014 Tilgang Afgang KOSTPRIS 31.12.2014

9.704 360 (950) 9.114

20.394 0 (7) 20.387

Opskrivninger 01.01.2014 Andel i årets resultat Udbytte Værdiregulering Afgang OPSKRIVNINGER 31.12.2014

2.884 4.113 (800) 0 (2.046) 4.151

505 0 (1.715) 446 (94) (858)

13.265

19.529

Opskrivninger 01.01.2014 Afgang Årets resultat Afskrivning på goodwill Værdiregulering OPSKRIVNINGER 31.12.2014 REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2014 Goodwill indregnet i regnskabsmæssig værdi i tilknyttede virksomheder udgør 26.051 t.kr. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder: Syddanske Medier A/S, Esbjerg, 100% A/S Vestkystens Ejendomsselskab, Esbjerg, 100%

KONCERN

REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31.12.2014 Kapitalandele i associerede virksomheder omfatter: Dansk Avis Omdeling A/S, Vejle, 50% Komplementarselskabet Ugeavisen Esbjerg A/S, Esbjerg, 50% Ugeavisen Esbjerg K/S, Esbjerg, 47,5%

// 22


ÅRSRAPPORT | 2014

MODERSELSKAB 2013 t.kr.

KONCERN 2014 t.kr.

2014 t.kr.

2013 t.kr.

32 0 (32) 0 0

17 175 0 (160) 32

1.934 3.836 102 27 (70) (195) (924) 4.710

1.171 3.665 452 168 (398) (92) (1.027) 3.939

3.939 833 (62) 4.710

5.334 (711) (684) 3.939

12. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende 2015, såsom forsikringer, kontingenter, licenser, sponsorater mv.

2.400

2.400

5 513 (253) 265

265 480 (433) 312

13. ANPARTSKAPITAL Anpartskapitalen består af følgende anparter: 24.000 anparter a 100 kr. Egne anparter (stk.): Beholdning 01.01.2014 Tilgang (kostpris 235 t.kr.) Afgang (salgspris 216 t.kr.) BEHOLDNING 31.12.2014 Selskabet har i årets løb opkøbt egne anparter fra dødsboer mfl. Anparterne er videreformidlet i det omfang, det har været muligt. Selskabets beholdning af egne anparter udgør 1,3% af anpartskapitalen. 14. MINORITETSINTERESSER Minoritetsinteresser 01.01.2014 Tilgang Afgang Andel af årets resultat MINORITETSINTERESSER 31.12.2014

729 (51) 417 0 (311) 0 (224) 560

0 0 5.558 0 0 0 (221) 5.337

277 283 0 560

560 4.839 (62) 5.337

15. UDSKUDT SKAT Udskudt skat hviler på følgende poster: Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Gældsforpligtelser Hensatte forpligtelser Fremførbare skattemæssige underskud Udskudt skat 01.01.2014 Ændring i udskudt skat Tilgang koncern UDSKUDT SKAT 31.12.2014

KONCERN

16. LANGFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER Prioritetsgæld Medarbejderobligationer Leasingforpligtelser

Heraf forfalder efter mere end 5 år

Forfald inden for 1 år t.kr.

Forfald efter 1 år t.kr.

Gæld i alt t.kr.

959 980 1.673 3.612

22.514 0 1.245 23.759

23.473 980 2.918 27.371 17.068

// 23


ÅRSRAPPORT | 2014

MODERSELSKAB

KONCERN

2013 t.kr.

2014 t.kr.

4 277 135 2.207 2.623

0 81 173 162 416

2014 t.kr.

2013 t.kr.

4.304 3.668 24.130 16.077 48.179

3.616 3.901 23.729 20.403 51.649

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte ejendomme

44.485

43.668

Regnskabsmæssig værdi af pantsatte værdipapirer

67.072

65.124

Regnskabsmæssig værdi af bankindestående

329

176

Kapitalindskud i Den Danske Presses FællesIndkøbsForening på nom. 1.998 t.kr. tjener til sikkerhed for koncernens gæld til foreningen. Bogført værdi af kapitalandele

5.581

7.415

16

16

15.227

17.176

3.058

3.225

17. ANDEN GÆLD Moms og afgifter Skyldig løn, A-skat mv. Feriepengeforpligtelser Andre skyldige omkostninger

18. PANTSÆTNINGER OG SIKKERHEDSSTILLELSER Prioritetsgæld er sikret ved pant i ejendomme. Til sikkerhed for bankmellemværende er deponeret ejerpantebrev nom. 6.000.000 kr. i ejendomme samt værdipapirer og bankindestående.

14.400

14.669

19. KONTRAKTLIGE FORPLIGTELSER OG LEASINGFORPLIGTELSER Selskabet er administrationsselskab i en dansk sambeskatning. Selskabet hæfter derfor i henhold til selskabsskattelovens regler herom for indkomstskatter mv. for de sambeskattede selskaber. 16

16

Der påhviler moderselskabet og koncernen en årlig pensionsforpligtelse på Koncernen har indgået huslejekontrakter for årene 2015-2021. Koncernen har indgået servicekontrakter for årene 2015-2018.

39

0

Ikke indregnede forpligtelser frem til udløb Koncernen har indgået renteswap med en hovedstol på 5.110 t.kr. og en rente på 4,63% med udløb i 2028 på i alt Markedsværdien af disse swaps er pr. 31.12.2014 opgjort til en negativ værdi på 2.140 t.kr., som er afsat i balancen og indregnet i egenkapitalen.

20. ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld mv. Andre reguleringer

// 24

(6.437) (4.040) (480) (10.957)

(28.312) 118.678 336 90.702


ÅRSRAPPORT | 2014

MODERSELSKAB 2013 t.kr.

KONCERN 2014 t.kr.

2014 t.kr.

2013 t.kr.

6.439 0 6.439

14.318 (574) 13.744

382

417

Andre erklæringsopgaver med sikkerhed

22

8

Skatterådgivning

64

35

735

741

21. LIKVIDER Likvide beholdninger Bankgæld

36

36

0

0

20

15

185

177

22. HONORAR TIL GENERALFORSAMLINGSVALG REVISOR Lovpligtig revision

Andre ydelser

23. NÆRTSTÅENDE PARTER Nærtstående parter med bestemmende indflydelse på Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS-koncernen: Ingen.

// 25


ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse C (stor). Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. GENERELT OM INDREGNING OG MÅLING Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde koncernen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når koncernen som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå koncernen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. KONCERNREGNSKABET Koncernregnskabet omfatter Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS (modervirksomheden) og de virksomheder (tilknyttede virksomheder), som kontrolleres af modervirksomheden, jf. note 10. Modervirksomheden anses for at have kontrol, når den direkte eller indirekte ejer mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde kan udøve eller faktisk udøver bestemmende indflydelse. Virksomheder, hvori koncernen direkte eller indirekte besidder mellem 20% og 50% af stemmerettighederne og udøver betydelig, men ikke bestemmende indflydelse, betragtes som associerede virksomheder. KONSOLIDERINGSPRINCIPPER Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af årsregnskaber for Den Sydvestjydske Venstrepresse ApS og dets tilknyttede virksomheder. Udarbejdelse af koncernregnskabet sker ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet karakter. Ved konsolideringen foretages eliminering af koncerninterne indtægter og omkostninger, interne mellemværender og udbytter samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virk-somheder. De årsregnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. I koncernregnskabet indregnes de tilknyttede virksomheders regnskabsposter 100%. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af de tilknyttede virksomheders nettoaktiver på overtagelsestidspunktet opgjort til dagsværdi. VIRKSOMHEDSSAMMENSLUTNINGER Nyerhvervede virksomheder indregnes i koncernregnskabet fra overtagelsestidspunktet. Solgte eller afviklede virksomheder indregnes i den konsoliderede resultatopgørelse frem til afståelsestidspunktet henholdsvis afviklingstidspunktet. Ved køb af nye virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, hvorefter de nytilkøbte virksomheders identificerbare aktiver og forpligtelser måles til dagsværdi på overtagelsestidspunktet. Positive forskelsbeløb (goodwill) mellem kostprisen for den erhvervede kapitalandel og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser indregnes under immaterielle anlægsaktiver og afskrives systematisk over resultatopgørelsen efter en individuel vurdering af brugstiden, som er fastsat til 10 år. FORTJENESTE ELLER TAB VED AFHÆNDELSE AF KAPITALANDELE Fortjeneste eller tab ved afhændelse af tilknyttede virksomheder opgøres som forskellen mellem salgssummen og den regnskabsmæssige værdi af nettoaktiverne på afhændelsestidspunktet, inklusive forventede omkostninger til salg. OMREGNING AF FREMMED VALUTA Transaktioner i fremmed valuta omregnes ved første indregning til transaktionsdagens kurs. Tilgodehavender, gældsforpligtelser og andre monetære poster i fremmed valuta, som ikke er afregnet på balancedagen, omregnes til balancedagens valutakurs. Valutakursdifferencer, der opstår mellem transaktionsdagens kurs og kursen på betalingsdagen, indregnes i resultatopgørelsen som finansielle poster. AFLEDTE FINANSIELLE INSTRUMENTER Afledte finansielle instrumenter måles ved første indregning i balancen til kostpris og efterfølgende til dagsværdi. Afledte finansielle instrumenter indregnes under henholdsvis andre tilgodehavender og anden gæld. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af dagsværdien af et indregnet aktiv eller en indregnet forpligtelse, indregnes i resultatopgørelsen sammen med ændringer i værdien af det sikrede aktiv eller den sikrede forpligtelse. Ændringer i dagsværdien af afledte finansielle instrumenter, der er klassificeret som og opfylder betingelserne for sikring af fremtidige transaktioner, indregnes direkte på egenkapitalen. Når de sikrede transaktioner realise-res, indregnes de akkumulerede ændringer som en del af kostprisen for de pågældende regnskabsposter. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen, når levering og risikoovergang til køber har fundet sted. Nettoomsætning indregnes eksklusive moms, afgifter og rabatter i forbindelse med salget. Forudbetalt abonnement og andre forudbetalinger er periodiseret. ANDRE DRIFTSINDTÆGTER Andre driftsindtægter omfatter indtægter af sekundær karakter set i forhold til virksomhedens hovedaktivitet. OMKOSTNINGER TIL RÅVARER OG HJÆLPEMATERIALER Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer omfatter forbrug af råvarer og hjælpematerialer, herunder omkostninger til papir, trykning og distribution.

// 26

ANDRE EKSTERNE OMKOSTNINGER Andre eksterne omkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontorholdsomkostninger, salgsfremmende omkostninger mv. I posten indgår endvidere nedskrivninger af tilgodehavender indregnet under omsætningsaktiver.

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris.

PERSONALEOMKOSTNINGER Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for virksomhedens medarbejdere.

VÆRDIPAPIRER Værdipapirer indregnet under omsætningsaktiver omfatter børsnoterede obligationer og kapitalandele, der måles til dagsværdi (børskurs) på balancedagen. Udtrukne obligationer måles til pari.

AFSKRIVNINGER Afskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver består af regnskabsårets afskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver samt af gevinster og tab ved salg af materielle og immaterielle anlægsaktiver. FINANSIELLE POSTER Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og transaktioner i fremmed valuta, dagsværdiregulering af prioritetsgæld, kontantrabatter mv. samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen. SKAT Årets skat, som består af årets aktuelle skat og ændring af udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. Den andel af den resultatførte skat, der knytter sig til årets ekstraordinære resultat, henføres hertil, mens den resterende del henføres til årets ordinære resultat. Aktuelle skatteforpligtelser eller tilgodehavende aktuel skat indregnes i balancen opgjort som beregnet skat af årets skattepligtige indkomst, reguleret for betalt acontoskat. Udskudt skat indregnes af alle midlertidige forskelle mellem regnskabsmæssige og skattemæssige værdier af aktiver og forpligtelser, hvor den skattemæssige værdi af aktiverne opgøres med udgangspunkt i den planlagte anvendelse af det enkelte aktiv. Udskudt skat måles på grundlag af de skatteregler og skattesatser, der med balancedagens lovgivning vil være gældende, når den udskudte skat forventes udløst som aktuel skat. Ændring i udskudt skat som følge af æn-dringer i skattesatser indregnes i resultatopgørelsen. Udskudte skatteaktiver, herunder skatteværdien af fremførselsberettigede skattemæssige underskud, indregnes i balancen med den værdi, hvortil aktivet forventes at kunne realiseres, enten ved modregning i udskudte skatteforpligtelser eller som nettoskatteaktiver. Moderselskabet er sambeskattet med alle tilknyttede virksomheder. Den aktuelle selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomster (fuld fordeling med refusion vedrørende skattemæssige underskud). BALANCEN GOODWILL Goodwill afskrives lineært over den vurderede brugstid, der fastlægges på baggrund af ledelsens erfaringer inden for de enkelte forretningsområder. Afskrivningsperioden udgør sædvanligvis 7 år, men kan i visse tilfælde udgøre op til 10 år for strategisk erhvervede virksomheder med en stærk markedsposition og langsigtet indtjeningsprofil, hvis den længere afskrivningsperiode vurderes bedre at afspejle nytten af de pågældende ressourcer. Goodwill nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen, omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen samt omkostninger til klargøring af aktivet indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger 30-50 år Andre anlæg, driftsmateriel og inventar   3-10 år Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi. Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen. KAPITALANDELE I TILKNYTTEDE OG ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder indregnes og måles efter den indre værdis metode (equity-metoden), hvilket indebærer, at kapitalandelene måles til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi med tillæg af uafskrevet koncerngoodwill og med fradrag af urealiserede koncerninterne fortjenester. I resultatopgørelsen indregnes moderselskabets andel af virksomhedernes resultat efter eliminering af urealiserede koncerninterne fortjenester og med fradrag af afskrivning på koncerngoodwill. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder overføres til reserve for nettoopskrivning af kapitalandele i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger kostprisen. Ved køb af tilknyttede virksomheder anvendes overtagelsesmetoden, jf. beskrivelsen ovenfor under koncernregnskab. ANDRE KAPITALANDELE Andre kapitalandele indregnet under finansielle anlægsaktiver måles til dagsværdi på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes værdireguleringen af kapitalandelene. TILGODEHAVENDER Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

UDBYTTE Udbytte indregnes under kortfristede gældsforpligtelser. EGNE AKTIER Anskaffelses- og afståelsessummer for egne aktier indregnes direkte på egenkapitalen under overført overskud. PRIORITETSGÆLD Prioritetsgæld måles på tidspunktet for låneoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. ANDRE FINANSIELLE FORPLIGTELSER Andre finansielle forpligtelser indregnes til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER Periodeafgrænsningsposter indregnet under forpligtelser omfatter modtagne indtægter til resultatføring i efterfølgende regnskabsår. Periodeafgrænsningsposter måles til kostpris. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen for koncernen præsenteres efter den indirekte metode og viser pengestrømme vedrørende drift, investeringer og finansiering samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Der er ik-ke udarbejdet særskilt pengestrømsopgørelse for moderselskabet, da denne er indeholdt i pengestrømsopgørelsen for koncernen. Likviditetsvirkningen af køb og salg af virksomheder vises separat under pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter. I pengestrømsopgørelsen indregnes pengestrømme vedrørende købte virksomheder fra anskaf-felsestidspunktet, og pengestrømme vedrørende solgte virksomheder indregnes frem til salgstidspunktet. Pengestrømme vedrørende driftsaktiviteter opgøres som driftsresultatet reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapital samt betalt selskabsskat. Pengestrømme vedrørende investeringsaktiviteter omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme vedrørende finansieringsaktiviteter omfatter ændringer i størrelse eller sammensætning af koncernens aktiekapital og omkostninger forbundet hermed, samt optagelse af lån, afdrag på rentebærende gæld og betaling af udbytte. Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med ubetydelig kursrisiko, med fradrag af kortfristet bankgæld. HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal er defineret og beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings “Anbefalinger & Nøgletal 2010”. NØGLETAL BEREGNINGSFORMEL NØGLETAL UDTRYKKER EBITA-margin (%) = EBITA x 100 Virksomhedens drifts Nettoomsætning mæssige rentabilitet Afkast af investeret kapital inklusive goodwill (%) = EBITA x 100 Gns. investeret kapital inkl. goodwill Egenkapitalens forrentning (%) = Årets resultat x 100 Gns. egenkapital Soliditetsgrad (%) = Egenkapital x 100 Samlede aktiver

Det afkast, som virksomheden genererer af investorernes midler. Virksomhedens forrentning af den kapital, som ejerne har investeret i virksomheden. Virksomhedens finansielle styrke.

Investeret kapital inklusive goodwill er defineret som nettoarbejdskapital tillagt den regnskabsmæssige værdi af materielle og immaterielle anlægsaktiver samt akkumulerede afskrivninger på immaterielle anlægsaktiver inklusive goodwill og fratrukket andre hensatte forpligtelser og langfristede driftsmæssige forpligtelser. Akkumulerede nedskrivninger af goodwill er ikke tillagt. Nettoarbejdskapital er defineret som varebeholdninger, tilgodehavender og øvrige driftsmæssige omsætningsaktiver fratrukket leverandørgæld og andre kortfristede driftsmæssige forpligtelser. Tilgodehavende og skyldig selskabsskat samt likvide beholdninger indgår ikke i nettoarbejdskapitalen.


ÅRSRAPPORT | 2014

BESTYRELSENS OG DIREKTIONENS HVERV I ANDRE SELSKABER

PETER ERIK HANSEN Bestyrelsesformand, Syddanske Medier A/S Bestyrelsesformand, Jysk Fynske Medier P/S Bestyrelsesformand i A/S Vestkystens Ejendomsselskab Bestyrelsesmedlem i Gråkjær Lund Holding A/S Fonden Nymindegab-malerne | Blaabjerg Museum Alice og Tage Sørensen Fond, Rescand A/S og Nygaard Latex A/S

Medlem af bestyrelsen for Jysk Fynske Medier P/S Næstformand i Syddanske Medier A/S Næstformand i A/S Vestkystens Ejendomsselskab Bestyrelsesformand for ABC Hansen A/S Bestyrelsesformand for EFK (Sønderjyske Elite) Næstformand i MCH A/S, Herning Bestyrelsesmedlem i Eegholm A/S, Cormail A/S Thyregod Maskinfabrik A/S, Atlantic Agro Holding Aps og Dansk Vækstkapital K/S

TAGE ROSENSTAND

ANTON YDING

Medlem af bestyrelsen for Syddanske Medier A/S A/S Vestkystens Ejendomsselskab og Ugeavisen Esbjerg A/S

Medlem af bestyrelsen for Jysk Fynske Medier P/S Medlem af bestyrelsen for Syddanske Medier A/S og A/S Vestkystens Ejendomsselskab

ARNE PAABØL ANDERSEN

JENS SANDAHL SØRENSEN Medlem af bestyrelsen for Syddanske Medier A/S A/S Vestkystens Ejendomsselskab Bestyrelsesmedlem i Tønder Erhvervsråd Formand for Højer Designefterskole Formand for Tønderhus Fond Næstformand for Aluminium Danmark

POUL VIG NIELSEN Medlem af bestyrelsen for Syddanske Medier A/S og A/S Vestkystens Ejendomsselskab

DIREKTIONEN

CHRISTIAN LUND JEPSEN Adm. direktør Medlem af bestyrelsen for Jysk Fynske Medier P/S Bestyrelsesformand for Dansk Avis Omdeling A/S, OTM Avistryk A/S og Ribe-Esbjerg HH A/S

REPRÆSENTANTSKAB Konsulent Leif Krarup | Grindsted (Formand) Gårdejer Lars Boel | Sejstrup (Næstformand) Fhv. gårdejer Laurits Heick | Hejnsvig Gårdejer Bjarne Skovfoged Jensen | Lunde Fhv. borgmester Gunnar Andersen | Bork Fhv. byrådsmedlem Karen Baungård | Esbjerg Kriminalinspektør Børge Baagø | Rødding Direktør Martin Brinch-Pedersen | Kolding Borgmester Hans Peter Geil | Haderslev

Fhv. bankdirektør Per Andersen | Esbjerg Direktør Bjarne Pedersen | Esbjerg Gårdejer Hans M. Smidt | Ribe Planteskoleejer Dine Nielsen | Holsted Politikommisær Herman Jensen | Varde Regnskabskonsulent Henning Petersen | Varde Hr. Agner Petersen | Højer Lærer Dorte Schori | Varde Husholdningslærer Judith Sørensen | Grindsted

Brigadegeneral Jørgen Bjerregaard Nielsen Borgmester Johnny Søtrup | Esbjerg Bygmester Poul Finnemann Viuff | Vejen Gårdejer Inger Plauborg | Tandslet Sektionsleder Anders Jensen | Kliplev Bankdirektør Poul Vig Nielsen | Varde Minkavler Lars Sørensen | Darum Direktør Jakob Lohse | Esbjerg Direktør Anni Thomsen | Horne

// 27


DEN SYDVESTJYDSKE VENSTREPRESSE APS Norgesgade 1 | 6700 Esbjerg | Tlf. 7545 2270 | Fax. 7513 8277 www.dsvp.dk | CVR-NR 45-24-21-10

Aarsrapport 2015