Page 1

B ELEIDSPLAN S ENIOREN Het beleidsplan voor de senioren van DZSV 2013-2018


Inhoud Inleiding ................................................................................................................................... 2 Missie, Visie & Doelstellingen .............................................................................................. 3 Uitwerking doelstellingen + activiteitenlijst .................................................................... 4 1.Organisatie ........................................................................................................................... 5 Organisatie van de senioren ................................................................................................ 6 Functies ............................................................................................................................................... 6 Overlegstructuren................................................................................................................................ 7

selectieteams ........................................................................................................................... 9 Selectieprocedure voor aanvang nieuwe seizoen .................................................................................. 9 Profiel trainers/leiders/verzorging ....................................................................................................... 9 Uitgangspunten ................................................................................................................................. 10 Afspraken .......................................................................................................................................... 11

2.Voetbal................................................................................................................................. 13 DZSV visie op voetballen ................................................................................................................... 14 Speelwijze .......................................................................................................................................... 14 Keepers opleiding .............................................................................................................................. 15 Verbinding met het jeugdplan ........................................................................................................... 15

Evaluatie ................................................................................................................................ 18 3.Bijlagen ............................................................................................................................... 19 Bijlage 1: Organogram ......................................................................................................... 20 Bijlage 2: Functieomschrijvingen...................................................................................... 21 Bijlage 3: Jaarplanning ....................................................................................................... 26

1


INLEIDING Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor DZSV. Dit plan is geschreven op initiatief van de technische commissie. Het doel van dit plan is om duidelijkheid te creëren voor trainers en spelers. Met als resultaat dat alle leden op een plezierige wijze kunnen voetballen, dit geldt voor het eerste en tweede elftal (selectie) maar ook voor de recreatieve voetballer (heren 3 en lager). Deze nota zal beginnen met een duidelijke visie en missie van DZSV, vervolgens zullen hier duidelijke doelstellingen uit voortvloeien die betrekking hebben op het voetbaltechnische verhaal en de organisatie. Daarna zullen de twee pijlers van deze nota besproken worden, dit is de organisatie en de voetbalvisie van DZSV. In de organisatie komen onderwerpen aan bod als verantwoordelijkheden van speler als trainer. In tweede pijler zal de voetbalvisie onder de loep genomen worden. In de afgelopen maanden is een “denk tank” bestaande uit trainers, oud eerste spelers,en leden van het jeugdbestuur zijn bezig geweest met het schrijven van een nieuw jeugdplan. Het doel van dit jeugdplan is om de kwaliteit van opleiden te verbeteren. Op deze manier zullen spelers kwalitatief beter zijn als ze doorstromen naar het eerste. In dit jeugdplan wordt ook de organisatie en de visie op voetbal besproken. In beide plannen is er een aansluitingshoofdstuk geschreven. Als laatste onderdeel van deze nota zal de evaluatie aan bod komen, dus op welke manier wordt dit plan geëvalueerd. Tevens is er een bijlage opgenomen waarin de organisatie schematisch wordt weergegeven. Ook staat er een jaar planning in het plan beschreven.

2


MISSIE, VISIE & DOELSTELLINGEN In dit hoofdstuk zal de Missie, Visie en doelstellingen aan bod komen. Bij de doelstellingen wordt er onderscheid gemaakt tussen de organisatie en het voetbal. Visie van DZSV DZSV wil gezien worden als een van de beste plaatsen om te kunnen voetballen, waar prestatie & plezier gecombineerd worden. Missie van DZSV DZSV wil dat de selectie zo hoog mogelijk voetbalt, met ambitie niveau voor het eerste elftal de 2e klasse en voor het tweede elftal 1 e klasse reserve, door eigen jeugdspelers te gebruiken en de beste trainers (2e intern) aan te trekken uit de regio. Doelstellingen DZSV wil met haar leden, vrijwilligers en spelers op een zo hoog mogelijk niveau voetballen zonder dat dit ten koste gaat van de recreatieve teams (heren 3 en lager) en waarbij de sfeer en identiteit van de vereniging gewaarborgd blijft. Ook wil DZSV dat haar leden respectvol met elkaar, de tegenstander, begeleiders en de scheidsrechter omgaan.   

Binnen een periode van 5 jaar is het eerste elftal gepromoveerd naar de 2e klasse. Binnen een periode van 5 jaar is het tweede elftal gepromoveerd naar de 1e klasse reserve. Binnen een periode van 2 jaar is 80% van de selectiespelers (1e en 2e) op de hoogte van het nieuwe senioren beleid bij DZSV.

3


UITWERKING DOELSTELLINGEN + ACTIVITEITENLIJST In dit hoofdstuk zal er in worden gegaan op de uitwerking van de doelstellingen. Tevens is er ook een activiteitenlijst wat schematisch weergeeft wat er allemaal zal gebeuren om de doelstellingen te bereiken.  

Binnen een periode van 5 jaar is het eerste elftal gepromoveerd naar de 2e klasse. Binnen een periode van 5 jaar is het tweede elftal gepromoveerd naar de 1e klasse reserve.

Om de bovenstaande doelstellingen te behalen zijn de volgende activiteiten beschreven: -

Voetbaltechnische overleg, dit geeft ruimte voor de trainers om goed te kunnen overleggen zodat er weinig problemen voor kunnen komen. De hoofdtrainer heeft de mogelijkheid om talenten vervroegd over te halen vanuit de A. In dit beleid worden aantal uitgangspunten omschreven van DZSV wat voor duidelijkheid moet zorgen voor speler en trainer. Het bestuur probeert de randvoorwaarden als velden en materialen zo goed mogelijk voor elkaar te krijgen. Voor de jeugd is er ook een nieuw beleidsplan geschreven. In dit plan is omschreven hoe de jeugd opgeleid moet worden. Op deze manier probeert DZSV spelers beter te maken en voor te bereiden op het eerste elftal. Tevens is er ook ‘denk tank’ samengesteld die er voor zorgt dat het jeugdbeleid geëvalueerd en verbeterd wordt.

Het onderstaande plan biedt de voorwaarde om optimaal te kunnen presteren en voorkomt problemen. 

Binnen een periode van 2 jaar is 80% van de selectiespelers (1e en 2e) op de hoogte van het nieuwe senioren beleid bij DZSV.

Het beleidsplan zal tijdens de eerste bespreking in het begin van het jaar gepresenteerd worden aan de spelers. Vervolgens zal er ook een artikel komen in Rondom Dinxperlo en op website van DZSV. Op DZSV.nl zal ook het document te vinden zijn zodat spelers het kunnen in lezen.

4


1.ORGANISATIE

5


ORGANISATIE VAN DE SENIOREN In dit hoofdstuk zal er gekeken worden naar de organisatie binnen DZSV. Zo zullen eerst de functies beschreven worden. De uitgebreide beschrijving staat in de bijlage. Dit plan geld voor alle senioren (voornamelijk selectie elftallen, en A jeugd) Verder in dit plan is er een aansluiting geschreven op het jeugdbeleidsplan.

Functies Technische commissie Voorzitter Afgevaardigden jeugd (3 personen) Contactpersoon Senioren laag Contactpersoon hoofdbestuur Contactpersonen 1e elftal Contactpersonen 2e elftal. De TC(J) zal bij voorkeur bestaan uit mensen met goede kennis van de voetbalsport en een brede spelerservaring. De TC(J) is het aanspreekpunt tussen enerzijds het bestuur en trainers en aan de ander kant medische staf en selectiespelers en teambegeleiders. De TC(J) geeft leiding vanuit een operationele rol. Het hoofdbestuur is hoofdverantwoordelijk en zal ook op de hoogte gebracht moeten worden van belangrijke beslissingen als: Trainers aanstelling en overhalen van jeugdspelers en taakverdeling binnen het 1e en 2e elftal Elke donderdagavond vindt er een overleg plaats over de indeling van senioren lager dan het derde. In dit overleg zullen de definitieve teams bekend worden gemaakt die op zaterdag spelen. Wanneer er problemen zijn kan de contactpersoon senioren “laag� worden ingeschakeld.

Zie bijlage voor organogram & en de uitgebreide Functiebeschrijving.

6


Overlegstructuren Om de organisatie goed te laten verlopen is gestructureerd overleg noodzakelijk. Tijdens deze gesprekken is er een agenda, voorzitter en notulist, maximaal 2 dagen na het overleg worden de notulen rond gemaild. Hiervoor zijn de volgende overlegstructuren van toepassing. 

Voetbaltechnisch overleg

Dit overleg heeft als doel om het technisch beleid te presenteren, ten uitvoer te brengen en te evalueren. Tijdens dit overleg worden alle zaken rond de selectie, spelers en indeling van de teams besproken. De trainers (1e en 2e elftal), keeperstrainer en (afgevaardigde) technische commissieleden zullen aanwezig zijn bij dit overleg. Het voetbaltechnisch overleg vindt 3 x per seizoen plaats. 

Trainersoverleg

Overleg wat 2 x per seizoen georganiseerd zal worden op bij voorkeur een vrijdagavond. Deelname door alle selectietrainers junioren en senioren. Deze avond zal er een discussie met elkaar gevoerd worden over een gericht voetbalonderwerp. Doel is om met elkaar te komen tot een eenduidige voetbalvisie voor DZSV. 

Evaluatiegesprek leiders

Aan dit overleg nemen deel: Alle leiders van de selectie (ook de grensrechters) Tevens biedt het overleg een platform voor alle issues van organisatorische aard. Het leidersoverleg vindt 2 x per seizoen plaats onder leiding van de technische commissie. 

Evaluatiegesprek spelersraad

Dit gesprek zal gevoerd worden met de spelersraad van zowel het 1e als 2e. In dit gesprek zullen de trainers geëvalueerd worden. Ook zullen er andere issues besproken worden die opgelost dient te worden. Dit gesprek zal plaats vinden voor het evaluatiegesprek met de trainers. Dit evaluatiegesprek vindt 2x per seizoen plaats. De technische commissie zal aanwezig zijn bij deze gesprekken.

7




Trainers/keeperstrainer evaluatiegesprek

Dit gesprek heeft als doel om de trainers van de selectie te evalueren/ beoordelen. Het eerste gesprek word gepland in de 2 e helft van november en wordt naar gestreefd om per maart de gehele technische staf voor het volgend seizoen te kunnen presenteren. Een streven is dat de voorzitter tijdens zijn Nieuwjaarsspeech de trainers voor het komende seizoen wil presenteren. Dit gesprek zal 2x per seizoen plaatsvinden (november en eind mei). Voorafgaande aan dit gesprek is er eerst geĂŤvalueerd met de leiders en gesproken met de spelersraad.

8


SELECTIETEAMS In dit hoofdstuk zal er verder gesproken worden over de indeling van de selectieteams. De selectieteams zullen bestaan uit het eerste en tweede elftal. Heren 3 en lager zijn geen prestatieteam meer, maar vallen onder de recreatieve voetballers. Het ambitieniveau van DZSV is: Team Huidig niveau

Gewenst niveau

Eerste elftal 3e klasse Tweede elftal 2e klasse reserve

2e klasse 1e klasse reserve

Selectieprocedure voor aanvang nieuwe seizoen De selectieprocedure voor het nieuwe seizoen begint in januari, februari waarbij alle spelers gepeild worden of ze volgend seizoen nog beschikbaar zijn voor de selectie. Vervolgens wordt er na de laatste overschrijvingsdatum tijdens een voetbaltechnisch overleg de voorlopige selectie op papier gezet (maximaal 32 spelers). Hier is de trainer van de A1 ook aanwezig om informatie te geven over de overkomende spelers. De trainingen beginnen eind juli/begin augustus. Maximaal een maand na de eerste training is er een voetbaltechnisch overleg waar de definitieve selectie wordt besproken. Op deze manier is het helder voor de trainer , trainer van het tweede, en de spelers waar ze aan toe zijn. Ook zal eventueel de trainer van de A1 kunnen aanschuiven. Als de definitieve selecties rond zijn worden z.s.m de spelers ingelicht. De selectie van het eerste elftal mag maximaal bestaan uit 16 spelers. De selectie van het tweede elftal mag maximaal bestaan uit 16 spelers.

Profiel trainers/leiders/verzorging Het belangrijkste is dat de hoofdtrainer past in de cultuur van de vereniging en in bezit is van minimaal een TC(J) 2 diploma. Bij voorkeur moet de trainer van het tweede in bezit zijn van een TC(J) 3 diploma, hierop kan een uitzondering gemaakt worden. Daarbij is bij voorkeur de trainer van het 2e een intern persoon. Begeleiders hebben een belangrijke taak in het ontlasten van de trainer en de sfeer/verenigingsgevoel binnen het elftal. De aanstelling van leiders/grensrechters is verantwoordelijkheid voor de TC(J). De medische verzorging is in handen van een gediplomeerde verzorger met in elk geval een diploma ‘sportverzorging’. En is aanwezig op trainingsavond en tijdens de wedstrijddag. 9


Uitgangspunten Hier worden de uitgangspunten geformuleerd die vanzelfsprekend zijn voor DZSV. Elke voetballer krijgt bij DZSV de mogelijkheid om zich optimaal te ontwikkelen als voetballer als wel in de beleving en het plezier, die hij zoekt tijdens die vrije tijdsbesteding. De technische commissie maakt het beleid en voert uit, het bestuur is eindverantwoordelijk en heeft ook recht op veto, bepaalt het beleid en maakt de keuzes. De trainers en begeleiders zijn de uitvoerders hiervan. Wisseling van trainers mag niet betekenen dat daarmee het technische beleid gewijzigd wordt. Een speler van de selectie, is zich bewust van extra verplichtingen. Dit betekent dat een speler verwacht wordt tijdens verenigingsactiviteiten als een onderling toernooi, snertloop, burgermeester bokaal, ledenvergadering, nieuwjaarsreceptie en andere club activiteiten. De trainer/leider/spelersraad zijn er verantwoordelijk voor dat spelers gestimuleerd worden hier aan deel te nemen. Een lid van een selectieteam heeft in houding en gedrag een voorbeeld functie voor de overige leden van de vereniging (vooral jeugd). Van hem wordt verwacht dat hij de aangeboden trainingen bezoekt en zich gedegen voorbereidt op de wedstrijden. Ook al behoren zij niet tot de selectie maar spelers van het 3e en 4e denken constructief mee in het belang van presteren. Dus het eventueel bijspringen als er te weinig spelers zijn, en ontvangen als er teveel spelers zijn. Selectiespelers helpen minimaal 1 keer per jaar bij een jeugdteam, dit om het verenigingsgevoel te stimuleren. Dit komt aan bod in het voetbaltechnische overleg. Trainingstijden worden bepaald door het bestuur. De selectie (1 e en 2e) traint minimaal 1 keer per week op hetzelfde tijdstip, als het mogelijk is traint de A1 ook op dit tijdstip. Trainen gaat altijd door, mits de weeromstandigheden dit niet toelaat. Er wordt verwacht dat de trainer met een alternatief programma komt. Als er op zaterdag geen wedstrijd is, wordt er verwacht dat er getraind wordt. Mocht er een goede reden voor zijn om niet te trainen, kan er een uitzondering op gemaakt worden. 10


Trainers regelen onderling of spelers bij een ander team mee mogen spelen. Normen en Waarden Het bestuur van DZSV onderschrijft het Fair Play beleid van de KNVB en heeft het recht om leden/en of vrijwilligers die ontoelaatbaar en/ of onsportief gedrag vertonen, disciplinair te straffen. In vergaande gevallen kan, met in achtneming van de statuten, worden overgegaan tot royement. Onder ontoelaatbaar en/ of onsportief gedrag verstaan we: Slaan (fysiek geweld), spugen, schoppen en schelden. Opgelegde boetes worden door de KNVB in rekening gebracht bij de vereniging. De teambegeleiding zorgt per omgaande voor het incasseren van dit boetebedrag bij de betreffende speler.

Afspraken In dit hoofdstuk zullen de afspraken staan voor trainers als spelers. Men gaat met deze regels akkoord zodra een speler/trainer onderdeel is van de selectie. Deze regels zijn opgesteld om duidelijkheid te creĂŤren voor zowel spelers als trainers. Trainers Van trainers wordt verwacht het clubgevoel oplossingsgericht te denken en te handelen.

te

stimuleren

en

De trainers en begeleiders worden voorafgaand aan hun aanstelling en bij aanpassingen van het Technische beleidsplan Senioren in kennis gesteld. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun mening te geven over het plan of delen ervan. Na vaststelling conformeren zij zich aan het beleidsplan. De trainer moet goed om kunnen gaan met een spelersgroep, rekening houdend met alle facetten van de mentaliteit van deze tijd! Verwacht wordt dat hij de juiste discipline kan hanteren en een goede spelbeleving bij de spelers kan bereiken. De trainer traint de senioren 1 en 2 met zijn assistent-trainer minimaal 2x per week en onderhoudt het contact met de keeperstrainer. Ze dragen zorg voor de coaching van de teams tijdens wedstrijden (oefen), zijn ook verplicht om aanwezig te zijn bij overleg met TC(J). De trainers zijn bekend met hun verantwoordelijkheden en rechten. De TC(J) is hun aanspreekpunt. De trainers zijn vertegenwoordiger van DZSV en correct gedrag richting tegenstanders en scheids(grens)rechter wordt geĂŤist alsmede naleving van 11


de KNVB regels rondom wedstrijden. DZSV houdt zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen tegen trainers die hier (ernstig) tegen zondigen. Spelers Van de spelers van de selectie word verwacht twee keer per week te trainen, er zijn uitzonderingen mogelijk. Spelers die niet kunnen trainen geven dit altijd telefonisch door aan zijn trainer. Geen whats app/facebook/sms. Het eerste team is prioriteit 1, als speler van de selectie moet je er ook altijd beschikbaar voor zijn. Spelers van het eerste elftal die niet bij DZSV kunnen trainen in verband met studie wordt verwacht dat zij, eventueel met behulp van bestuur, een vervangende vereniging zoeken waar ze door de weeks mee kunnen trainen. Eventuele kosten die daaruit voortkomen, berekend door de vragende vereniging, zullen door DZSV worden vergoed. Spelers die geblesseerd raken moeten z.s.m contact opnemen met de medische begeleiding. Van geblesseerde spelers wordt verwacht dat zij zich laten behandelen door of in overleg met de verzorgen en/of fysiotherapeut. Om de spelers weer te helpen op conditie te komen zal er gebruik worden gemaakt van een hersteltrainer. Donderdag na de training wordt de definitieve selectie bekend gemaakt die de aankomende zaterdag meegaan. Sporttenues/tassen en trainingspakken die beschikbaar worden gesteld door DZSV, blijven eigendom van de club en mogen alleen worden gedragen bij officiĂŤle clubactiviteiten. Schade door oneigenlijk gebruik wordt verhaald op de speler. Spelers van de senioren mogen maximaal 2 weken achtereenvolgend opgeroepen worden bij een ander team. Daarna is de trainer verplicht een andere speler te nemen, waardoor hij de volle speelminuten kan maken bij zijn eigen team. Mits de speler zelf graag mee wil doen. Van spelers die worden benaderd door andere clubs, wordt verwacht dat zij de elftalbegeleiding, de trainer en het bestuur daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

12


2.VOETBAL

13


DZSV visie op voetballen In dit hoofdstuk zal de visie op voetballen worden toegelicht.

Speelwijze In principe speelt DZSV vanuit een 1-4-3-3 (met een inschuivende centrale verdediger). DZSV vindt dat het aantrekkelijk voetbal moet spelen met goede organisatie op het veld. Vanuit de verdediging opbouwen, inspelen op de middenvelders die vervolgens de 3 aanvallers bereiken. Spelers moeten tactisch inzicht hebben om posities te kunnen wisselen en het technische vermogen hebben om door middel van combinatievoetbal te scoren.

14


Keepers opleiding In het jeugdplan is er geschreven hoe de keepers van DZSV worden opgeleid. Keepers van de B,A,1e en 2e elftal trainen een keer per week samen. B-A Junioren • Het verder ontwikkelen wat er in de voorgaande jaren geleerd is (zie jeugdplan) • Aandacht ligt op snelheid. • Durf fouten te maken Seniorenkeepers • Keepers individueel beter maken, dit hangt van de keeper af. • Standaardsituaties (vrije trappen, corners) • Veel herhaling Met de wedstrijd warming up moet de keeper op zijn eigen manier warm worden (goed gevoel). Tevens wordt de keeperstrainer uitgenodigd voor het “technische overleg” Dit overleg heeft als doel om het technisch beleid te presenteren, ten uitvoer te brengen en te evalueren. Tijdens dit overleg worden alle zaken rond de selectie, spelers en indeling van de teams besproken. De trainer s(1 e en 2e elftal), keeperstrainer en (afgevaardigde) technische commissieleden zullen aanwezig zijn bij dit overleg. Het voetbaltechnisch overleg vindt 3 x per seizoen plaats. De trainer van de A1 kan ook uitgenodigd worden voor het overleg. Ook buiten het technische overleg is het belangrijk dat de hoofdtrainers contact hebben met de keeperstrainer.

15


Verbinding met het jeugdplan Ook is er een beleid voor de jeugd en om onduidelijkheid te voorkomen zullen enkele uitgangspunten besproken worden die betrekking hebben op de senioren als de jeugd. Enkele punten zijn: Van de selectiespelers wordt er verwacht minimaal 1 keer per seizoen mee te helpen bij een jeugd training (activiteit). De TC(J) zorgt voor een overzicht en communiceert met de trainer, de trainer communiceert vervolgens met de speler. Overhalen van een A- Speler naar de Senioren. -

In het kalenderjaar waarin een jeugdspeler de leeftijd van 19 jaar bereikt, gaat hij over naar de Seniorenafdeling.

-

Voor het bevorderen van een goed contact en overleg tussen de leden van Technische Commissie, Hoofdtrainer A1, hoofdtrainers 1e en 2e selecties is er voetbaltechnische overleg

-

In het kader van geleidelijke gewenning dienen de mogelijkheden te worden onderzocht en gelegenheden worden benut om de jeugdspelers het lopende voetbalseizoen in seniorenwedstrijden en trainingen mee te draaien en te testen.

- ` Een zeer getalenteerde jeugdspeler kan alleen op voorspraak van de technische commissie en de A1-trainer - na overleg met de betreffende jeugdspelers, zijn ouders en de hoofdtrainer - vervroegd overgaan naar de senioren. De vervroegde overgang mag de ontwikkeling van de jeugdspeler en het belang van DZSV niet schaden. -

Een jeugdspeler mag lopende het seizoen uitsluitend ingezet worden bij de seniorenafdeling na overleg met en goedkeuring van het Technisch commissie

-

In principe komen alleen tweedejaars A-jeugdspelers in aanmerking om mee te doen bij seniorenteams (tenzij er sprake is van uitmuntend talent).

16


-

In de jeugd wordt er opgeleid volgens het 1-4-3-3 systeem, keepers worden opgeleid volgens het keepers plan.

-

Alle beslissingen lopen via de Technische commissie, bij twijfel heeft de technische commissie veto. Tijdens het voetbaltechnische overleg kunnen zaken rond de jeugd besproken worden.

17


EVALUATIE De evaluatie zal plaats vinden in het seizoen 2015/2016. In het seizoen 2013/2014 zal er een tussen evaluatie plaats vinden. De invulling van de evaluatie zal nog vastgesteld worden. De doelstellingen zijn behaald, JA/NEE, waarom wel/Waarom niet? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

18


3.BIJLAGEN

19


BIJLAGE 1: ORGANOGRAM

20


BIJLAGE 2: FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN LEIDERS Heren 3 en lager Verantwoordelijkheden per functie: - Spelers regelen voor compleet elftal / afmeldingen - Wedstrijd begeleiden - Aanspreekpunt (zowel binnen het elftal naar bestuur, als andersom) - Vervoer regelen - Wedstrijdformulier invullen Tijdsbeslag functie: Circa 2 uur per week (excl. wedstrijddag) Rechten: - Koffie en een consumptie tijdens vergaderingen en op wedstrijddagen in de bestuurskamer. - Recht op gebruik van telefoon bij DZSV. Plichten: - Lid zijn van DZSV - Zorgen dat je tijdig op de hoogte bent van het wedstrijdprogramma. - Zaterdag beschikbaar zijn voor de begeleiding van je team. - Inzetten als leider of grensrechter tijdens de wedstrijd. - Scheidsrechter na de wedstrijd opvangen, consumptie aanbieden. - Na de wedstrijd (als men als laatste het veld gebruikt) de hoekvlaggen opruimen. - Beschikbaar zijn voor afmeldvergadering op donderdagavond. Tijdsduur functie: -

Minimaal ĂŠĂŠn seizoen. Is verder niet aan tijdsduur gebonden (Wel wordt verwacht dat men het seizoen altijd afmaakt)

21


ELFTALLEIDER selectie heren 1 en 2 De elftalleider fungeert als intermediair tussen de trainer en de spelersgroep enerzijds en tussen elftal en vereniging anderzijds. Verder draagt hij zorg voor alle niet voetbaltechnische zaken rond zijn elftal. Verantwoordelijkheden per functie: - Geeft aan spelers als team en aan elke speler individueel leiding en vertrouwen. - Zorg dragen voor een correct gedrag conform de DZSV-norm, zowel binnen als buiten het veld en corrigerend handelen indien nodig. - Stimuleert trainingsbezoek, correct en sportief gedrag. - Ziet toe op correct gebruik van materialen, kleedkamers, kleding, velden enz. - Zorgt mede voor duidelijke afspraken en naleving hiervan. - Maakt melding van problemen. - Brengt tijdig alle teamleden op de hoogte van activiteiten. - Zorgt voor de kleedkamers voor en na de wedstrijd. - Draagt zorg voor de organisatie van vervoer, corvee en wasbeurten. - In overleg aanwezig bij teambesprekingen of elftalindeling voorafgaande aan de komende wedstrijd. Deze vindt in de regel plaats op de donderdagavond. - Regelen van vervoer bij uitwedstrijden en (laten ) bijhouden van de gereden kilometers t.b.v. DZSV. - Maakt afspraken en ziet er op toe dat er bij uitwedstrijden tijdig wordt vertrokken met voldoende spelers. - Verzorgen van de wedstrijdkleding. Hij draagt zorg voor juist gebruik van de door DZSV in bruikleen gegeven kleding en is aanspreekpunt bij beschadiging of zoekraken van kleding. Inname van kleding en materialen aan het einde van het seizoen. - Zorg dragen voor de wedstrijdballen en evt. andere materialen. - Ontvangt de tegenpartij op de wedstrijddag. - Bij afwezigheid zorgen voor een assistent-scheidsrechter en/of veldverzorging. - Traceren en melden van problemen binnen het elftal en daar waar mogelijk aandragen van oplossingen. - Verantwoordelijk voor het bijhouden van rangen en standen op het standenbord in de kantine. - Handelen conform de gemaakte afspraken m.b.t. de elftalindeling en wijzigingen. - Is mede verantwoordelijk voor een goed verloop van de wedstrijd en correct gedrag naar de tegenstander en de wedstrijdleiding. - Ontvangt en begeleidt de scheidsrechter en eventueel zijn assistenten. 22


-

-

Zorgt voor de correcte afhandeling van de digitale wedstrijdformulieren en overhandigt deze aan de tegenpartij en de wedstrijdsecretaris. Meldt het niet doorgaan, staken of anderzijds van de wedstrijd en de reden daarvan direct aan verantwoordelijk bestuurslid c.q. wedstrijdsecretaris en vult, indien nodig, in samenwerking met de grensrechter het rapport of verweerschrift in. Verantwoordelijk voor bijdrage aan DZSV Kantlijnen, DZSV Website en indien van toepassing DZSV Home Today. Aandacht voor geblesseerde en zieke spelers. Bijwonen van door DZSV specifiek georganiseerde activiteiten. Stimuleren van het team voor het deelnemen aan nevenactiviteiten.

Tijdsbeslag functie: Circa 5 a 10 uur per week. ( inclusief wedstrijddag ) Rechten: - Koffie en een consumptie tijdens vergaderingen en op wedstrijddagen in de bestuurskamer. - Recht op gebruik van telefoon bij DZSV in het belang van het team. Plichten: - Lid zijn van DZSV Tijdsduur functie: - Minimaal ĂŠĂŠn seizoen.

23


ASSISTENT-SCHEIDSRECHTER Verantwoordelijkheden per functie: -

Onderdeel van de wedstrijdleiding en zodanig zorg dragen dat de wedstrijd volgens de geldende regels verloopt. Naleven van de afspraken met de scheidsrechter. Spelregelkennis. Zorgdragen voor juiste uitrusting (incl. vlaggen) Behulpzaam zijn bij nevenactiviteiten. Opmaken eventuele rapportages en verweerschriften in samenwerking met de elftalleider. Ondersteuning voor kader en team.

Tijdsbeslag functie: -

Circa 5 uur per week. ( inclusief wedstrijddag )

Rechten: -

Koffie en een consumptie tijdens vergaderingen en op wedstrijddagen in de bestuurskamer. Recht op gebruik van telefoon bij DZSV in het belang van het team.

Plichten: -

Lid zijn van DZSV

Tijdsduur functie: -

Minimaal ĂŠĂŠn seizoen.

24


Verzorger Verantwoordelijkheden per functie:

-

-

-

Bijdrage leveren aan de lichamelijke fitheid van de spelers Eerste aanspreekpunt v.w.b. blessure voor trainers en spelers Wanneer noodzakelijk spelers doorverwijzen naar fysiotherapeut en vervolgens contact houden met speler en/of fysiotherapeut over voortgang. Op trainingsavond van de selectie ook beschikbaar zijn voor behandeling van overig leden van de vereniging. Samenwerking met hersteltrainer en bewaken van de voortgang. Het bijhouden van werkzaamheden in logboek (beschrijving behandeling, voortgang). Inkoop en beheer van massage/ehbo en medische materialen. Bij aanvang seizoen zorgdragen voor complete waterzakken en (indien van toepassing) koffer met massage- en medische materialen voor de verschillende elftallen. Coördineren van reanimatie team / AED Eventueel beschikbaar zijn bij overige verenigingsactiviteiten. In overleg bereikbaar zijn op andere tijdstippen dan standaard vastgelegd.

Tijdsbeslag functie: Ca. 10 uur per week (incl. wedstrijd) Rechten: Koffie en een consumptie tijdens vergaderingen. Recht op gebruik van telefoon bij DZSV in het belang van het team. Plichten: Lid zijn van DZSV In het bezit zijn van de vereiste diploma’s Tijdsduur functie: Minimaal één seizoen.

25


BIJLAGE 3: JAARPLANNING Hieronder staat de actielijst jaarplanning voor het seizoen 2013/2014 Activiteit

Datum

Voetbaltechnische overleg

Augustus, Winterstop , Maart

Evaluatie leiders

November, Februari

Evaluatie Spelersraad

Oktober, Eind februari

Evaluatie Trainers 1e,2e, Keeperstrainer

Eind oktober, begin november, April (eind seizoen)

26


Uitgave Voetbalvereniging DZSV in Dinxperlo, 2013. Adres Europastraat 8a 7091 XC Dinxperlo

Informatie/contact Technische commisie. Martijn Groot Wassink

06-36170295 mgrootwassink1976@kpnmail.nl

Michel Lenderink

06-45728391 m.lenderink@hotmail.com

RenĂŠ Nibbelink

0315-652257 reneni@hetnet.nl

Henk Westendorp

0315-652606 henkwestendorp@upcmail.nl

Martin Hofs

0315-651647 martinhofs@hetnet.nl

Dit technische beleid is geschreven op initiatief van de technische commissie (bovenstaand) en wordt gedragen door het hoofdbestuur (2013).

27

Beleidsplan  

http://www.dzsv.nl/images/pdf/beleidsplan.pdf

Advertisement