Page 1


GITARIST Edin Halilović, III godina, Dizajn grafičkih proizvoda


SADRŽAJ

20 Studentski radovi: Naša izložba - Nova stvarnost naše mašte

16 Aktivnosti fakulteta: Dani Fakulteta od 14.5. do 20.5.2012

INTERVJU SA STUDENTIMA

26 36

Edin Halilović Student treće godine Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku, Edin Halilović iz Tuzle, upisao studij 2009. sa usmjerenjem Dizajn grafičkih proizvoda, prema Nastavnom planu i programu iz akadamske 2009/2010. Radi u IT branši.

GRAFIČKI PROIZVODI

28

Magazin kao uređivačka i grafička forma može da obrađuje različite korisne teme kao što su: naučne, sportske, umjetničke, privredne, informatičke, grafičke, itd. Isto tako u grafičkom smislu možemo ih razlikovati po vrsti uveza (meki ili tvrdi), formatu, kvaliteti priprema za štampu...

Šemso Karić Student treće godine Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku, Šemso Karić iz Tuzle, upisao je studij 2009. godine sa usmjerenjem Tehničko-tehnološki, prema Nastavnom planu i programu iz akademske 2009/2010. Vlasnik je firme d.o.o. „Repro-Karić“ u Tuzli, a bavi se poslovima dizajna, pripreme za štampu i DTP-a, izrade filmova za štampu, digitalne štampe i štampe velikih formata, billboard plakata, reklamnih banera…

Kako napraviti magazin kao grafički proizvod?

OSTALI SADRŽAJ 6 10 14 32 35 38 40 42 44 46

Fakultet za tehničke studije Edukacijski fakultet Promocija diplomanata Web dizajn Znakovi na ambalaži Drupa 2012 Adobe CS6 Cinema 4D Canon D550 ECTS bodovanje


Uvodna riječ Grafx je prvi studentski časopis na području Bosne i Hercegovine koji objavljuje radove iz područja grafičke tehnologije, dizajna, multimedije, arhitekture, građevine, inžinjerske informatike i edukacije. Studenti III godine Fakulteta za tehničke studije i studenti Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, osnovali su ga želeći se predstaviti ostalim studentima i budućim studentima ovih Fakulteta. Na taj način studenti nastavljaju ispunjavati viziju Fakulteta koji svoj razvoj usmjeravaju ka stvaranju obrazovnog i naučno-istraživačkog centra s najvišim akademskim standardima prateći tokove suvremene tehnologije i potrebe društva u oblastima grafičke tehnologije, dizajna, multimedije, arhitekture, građevine, inžinjerske informatike i edukacije. Cilj nam je osigurati prostor gdje studenti mogu predstavljati vlastite radove svojim kolegama/icama, te široj akademskoj zajednici u Bosni i Hercegovini, ali i društvu uopće, posebno privrednim subjektima iz područja grafičke tehnologije, dizajna, multimedije, arhitekture, građevine, inžinjerske informatike i edukacije. Uz studentske radove, u ovom prvom broju, predstavljeni su Fakultet za tehničke studije i Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku sa aktualnim studijskim smjerovima, predočene su neke iz niza aktivnosti Fakulteta, ali i aktualnosti iz područja grafičkih tehnologija, dizajna, multimedije i edukacije. Predviđena dinamika izlaženja časopisa je dva puta godišnje, s namjerom da ovaj studentski izazov bude iz broja u broj osvježen novim članovima redakcije i suradnicima. Uredništvo recenzira i redigira sve članke, omogućujući studentima/cama dobivanje relevantnih komentara kako bi mogli poboljšati vlastite radove. Uređivanje časopisa usmjerit ćemo k osmišljavanju novih rubrika s novim sadržajima, uz nastojanje uspostavljanja suradnje s našim studentima II ciklusa, našim kolegama koji su završili Fakultet i rade u struci, te privrednim subjektima iz oblasti grafičkih tehnologija, arhitekture, građevine, inžinjerske informatike i edukacije u cilju njihovog predstavljanja u ovakvom okruženju. Za uredništvo Marija Garić

IMPRESSUM

Časopis studenata Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku

BROJ 1 studeni/novembar 2012 GODINA 1 Urednik Marija Garić Tehnički urednik Sanel Palislamović Redakcija Marijana Kaljević, Nermin Jamaković, Haris Rahmanović Saradnici: Azra Bašić, Emina Begić, Dino Kanlić, Nermin Ibrahimović, mr.Amra Tuzović, Maid Omerović, Harun Bradarić, Demir Lokmić, Diana Župić, Emina Terzić, Dženan Kos DTP Sanel Palislamović Miroslav Gracić Nermin Jamaković Logotip magazina Goran Zavadil Naslovna stranica Ramo Mujanović Likovni radovi na koricama Sabina Agić i Edin Halilović Izdaje Udruženje GrafX Za izdavača mr. Amra Tuzović Naklada/Tiraž 500 kom e-mail grafx-redakcija@gmail.com Web www.grafx.fts.ba ISSN 2233-1913

4

GRAFX studeni / novembar 2012


O NAMA

Predstavljamo

Fakultet za tehničke studije Prema Nastavnom planu i programu u akademskoj 2011/2012.godini, Fakultet za tehničke studije, organizirao je nastavu sa sljedećim smjerovima: Arhitektura (3+2), Građevina (3+2), Grafičko inžinjerstvo i dizajn (3+2), Inžinjerska informatika (3+2). Nastavni plan i program i organizacija studija potpuno su usklađeni s europskim kriterijima i u skladu su sa odredbama Bolonjske deklaracije, iz čega proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim univerzitetima u zemlji i Europskoj uniji, te njihova mobilnost. n Pripremila: Marija Garić

P

rema klasifikaciji znanstvenih oblasti, u području tehničkih znanosti, posebno znanstveno polje pripada grafičkoj tehnologiji kojom je obuhvaćeno proučavanje tehničko-tehnoloških i kreativnih postupaka vezanih uz nastanak, oblikovanje, transformaciju, pohranu i ulogu grafičkih medija, te prijenos slikovnih i tekstualnih informacija kroz te medije u suvremenom sustavu vizualne komunikacije. Danas većina ljudi služi se osnovnim računalnim grafičkim alatima, ali je isto tako postoji potreba stvaranja stručnog kadra sa specifičnim i bogatijim saznanjima o grafičkoj tehnologiji. Školovani grafički tehnolozi i dizajneri mogu uspješno oblikovati grafičke proizvode koje svakodnevno koristimo. Ekspanzijom grafičke industrije povećava se proizvodnja papira, ambalaže, razvijaju se nova područja, poput holografije i 3D-tiska. Od grafičke struke se zahtijeva nova vrsta znanja i cjeloživotno usavršavanje u struci kako bi mogli pratiti razvoj korisničkih sučelja, interneta i multimedijskih tehnologija. Zadatak grafičke industrije je oblikovati funkcionalan proizvod koji će istovremeno kupcima biti privlačan, bilo da se radi o knjigama, obrascima, ambalaži, papirnoj konfekciji, i dr. Uz dizajnera sa dobrom i orginalnom idejom, potreban je grafički tehnolog – netko tko poznaje materijale, boje i tehnološki proces, netko tko će odrediti da li je uopće moguće u stvarnosti izvesti neko idejno rješenje. Grafički tehnolog i dizajner sudjeluju u oblikovanju proizvoda od ideje do realizacije nekog grafičkog proizvoda.

O nama

Fakultet za tehničke studije (bivši Grafički fakultet u Kiseljaku) osnovan je 2007. godine. U travnju/aprilu 2011. godine, Fakultet mijenja naziv u Fakultet za tehničke studije otvaranjem novih područja u oblasti tehničkih nauka, građevine, arhitekture i inžinjerske grafike. Univerzitet u Travniku nadležnom Ministarstvu obrazovanja i nauke SBK/ KSB podnio je Zahtjev za akreditaciju i Samoevaluacijski izvještaj 13.08.2011. godine potvrđujući koncept rada koji je prisutan na Univerzitetu u Travniku, a samim tim i Fakultetu za tehničke studije kao organizacionoj jedinici. Zahvaljujući predanom radu u posljednjih pet godina, menadžment Fakulteta za tehničke studije Univerziteta

UNIVERZITET U TRAVNKU FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE Aleja Konzula br. 5, 72 270 Travnik, Tel/fax.: +387 30 540 876 Mob:+387 61 225 299 Dislocirana nastava u Kiseljaku, Kraljice mira bb, 71 250 Kiseljak, Bosna i Hercegovina Tel.: +387 30 870 362 Fax.:+387 30 870 364 E-mail: info@fts..ba Web:http://www.fts.ba Dekan: prof. dr. Salim Ibrahimefendić u Travniku uspješno doprinosi povećanom interesu za grafičku struku u, ali i razvoju grafičke industrije i znanosti vezane uz grafičku industriju. Uz veliki značaj za Srednjobosanski kanton, ali i za Bosnu i Hercegovinu, naš fakultet prvi je fakulet na kojem se mogu obrazovati kadrovi za oblast grafičkih tehnologija u Bosni i Hercegovini. Do osnivanja Grafičkog fakulteta u Kiseljaku, studenti su mogli stjecati znanja iz oblasti grafičkih tehnologija na Grafičkom fakultetu u Zagrebu koji je bio jedini Grafički fakultet u regionu. Na ulogu grafičkog inženjerstva i dizajna, u velikoj mjeri, odražava se opći tehnološki i društveni razvoj novim trendovima GRAFX studeni / novembar 2012

5


O NAMA

DIJAGRAM STRUKTURE STUDIJSKIH PROGRAMA U AKADEMSKOJ 2011/2012

povezivanja informacijskih, komunikacijskih i multimedijskih tehnologija, kao i novi materijali, postupci i procesi nastanka i oblikovanja grafičkih medija.

Grafičko inžinjerstvo i dizajn Na prvoj godini studija, studenti svladavaju nastavne sadržaje i stječu znanje iz oblasti matematike, fizike, kemije i informatike koji omogućuju praćenje mnogih stručnih kolegija na narednoj godini. Uz strani jezik, to su opći predmeti, odnosno zajednički za sve smjerove na Fakultetu za tehničke studije. Izborni predmeti su kolegiji Ekonomika i marketing, te Organizacija proizvodnje na prvom semestru, odnosno Opća i medijska komunikologija, kao i Sigurnost i zaštita na radu na drugom. Stečeno znanje uspješno primjenjuju u razumjevanju mehanizama procesa uključenih u grafičkoj tehnologiji. Predmeti na drugoj godini, u zimskom semestru omogućuju stjecanje i primjena znanja iz zakonitosti vizuelnih komunikacija u procesu kreacije, projektiranja i dizajniranja svih oblika komuniciranja i prezentiranja, iz područja videa i animacije, iz oblasti multimedijskog društva, u sistemu kreativnog oblikovanja, o suvremenim metodama kontrole kvaliteta, iz modernog menadžmenta i inžinjerske grafike. U ljetnom semestru, studenti ovladavaju osnovnom grafičkom terminologijom, stječu vještine u korištenju grafičkih alata, vještinu prezentacije i reprezentacije svojih ideja kroz likovno grafičku kulturu, upoznaju grafičke tiskarske strojeve, stječu znanja o osnovnim 6

grafičim materijalima, te praktično ovladavaju određenim kategorijama likovne strukture i originalne grafike. Kolegiji koje studenti slušaju u petom semestru, omogućuju znanja o osnovnim procesima u izradi tiskovnih formi i vještine za samostalan rad u računalnoj grafici. Uz to, studenti stječu dizajnersku vještinu oblikovanja i uređivanja grafičkih proizvoda, izrade web stranica, te sposobnosti za primjenu i razvoj računarskih sistema integriranih u poslovnim informacijskim okruženjima. U šestom semestru treće godine, studenti stječu znanja iz područja kolorimetrije, znanja o svim tehnikama štampe/tiska i upoznaju se sa osnovama standardizacije u oblasti grafičkog inžinjerstva i dizajna. Upoznavanjem sa tehnologijom i kapacitetima u izradi alata za štancanje, sistemima u oblikovanju gotovih kutija, te industrijskom izradom tvrdo i meko uvezanih knjiga, student stječe znanja kojima može rukovoditi proizvodnim pogonima, raditi u nabavci, trgovini, industriji koja upotrebljava ambalažu. Studij grafičkog inžinjerstva i dizajna osposobljava studente za samostalan rad u grafičkoj industriji na širokom spektru različitih poslova. Osobe koje završe dodiplomski studij grafičkog inžinjerstva i dizajna steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti samostalno vođenje i upravljanje kvalitetom grafičke proizvodnje. U skladu s tim, bit će osposobljeni za vođenje bilo kojeg pogona tiskare (pripreme, dorade, ili štampe – tiska),

GRAFX studeni / novembar 2012

obavljanje različitih poslova vezanih uz tehnološku pripremu rada tiskarskih sistema i razradu proizvodnog procesa tiska. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz domena grafičke tehnologije i grafičkog dizajna, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja. Uz to, osposobljava studente u obavljanju poslova vezanih uz dizajn suvremenih medija grafičkih komunikacija, poslova vezanih za izdavaštvo, ambalažu, grafički menadžment, industriju papira i dr.

Inžinjerstvo multimedije Studenti aktualne III godine, usmjerenja Inžinjerstvo multimedije, prema Nastavnom planu i programu akademske 2010/2011. godine, osposobljavaju se za samostalan rad na nizu zanimanja kod kojih je neophodno poznavanje multimedijskih tehnologija. Osobe koje završe preddiplomski studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti zapošljavanje u izuztno širokom segmentu tržišta na poslovima: osmišljavanje vizualnih sadržaja, vizualnih identifikacija poduzeća, grafičkih komunikacija, grafičkih prezentacija; osmišljavanje i vođenje poslovnih prezentacija; izrada pripreme za tisak; osmišljavanje jednostavnijeg marketinškog nastupa poduzeća; vođenje projekata u manjim poduzećima u smislu reklamiranja; oblikovanje, implementacija i održavanje


O NAMA

Profesori, studenti i prijatelji Fakulteta tehničkih studija na manifestaciji obilježavanja dana fakulteta pod nazivom SVE MOGU JA

multimedijskih sustava, oblikovanje, implementacija i održavanje internetskih sadržaja s primjenom suvremenih spoznaja iz tog područja; održavanje računalnih sustava u segmentu konfiguracije i instalacije. Studenti koji zavše ovaj studij steći će znanja i vještine iz područja komunikologije, poslovne i medijske komunikacije. Težište programske orjentacije studija je na razvijanju kompentencija koje će omogućiti oblikovanje multimedijskih projekata te implementaciju multimedije u sve segmente ljudskog života.

Arhitektura U skladu s Nastavnim planom i programom fakulteta Univerziteta u Travniku, dodiplomski studij arhitekture osposobljava studente za samostalan rad u arhitekturi na širokom spektru različitih poslova: omogućava stjecanje znanja, vještina i sposobnosti za samostalno projektiranje i upravljanje kvalitetom u raznim vidovima gradnje, usluga i proizvodnje; osposobljava studente za vođenje projekata gdje su arhitektonska znanja neophodna za

realizaciju projekta, kao i obavljanje poslova vezanih uz arhitektonsku gradnju, poslova vezanih za konzalting, upravljanje, menadžment, industriju itd. Studenti stječu znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz različitih domena s upotrebom adekvatnih znanja i tehnologije, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja. Diplomski studij osposobljava studente za samostalan rad u svim domenima primjene arhitekture. U skladu sa tim bit će osposobljeni za gradnju bilo kojeg arhitektonskog sistema, od najmanjih i srednje velikih do najvećih sistema, te upravljanje kvalitetom gradnje istih. Obavljanje različitih poslova vezanih uz projektovanje proizvoda i upravljanje, nadzor, programiranje, vođenje procesa, vođenje i projektovanje velikih sistema, vođenje i upravljanje projektima vezanim uz građenje i menadžment, te obavljanje poslova vezanih uz dizajn, idejna rješenja, realizaciju komunikacija itd.

Građevina Fakultet za tehničke studije osposobljava studente za samostalan rad u građevini na širokom spektru različitih poslova. Osobe koje završe dodiplomski studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti samostalno projektiranje i upravljanje kvalitetom u raznim vidovima gradnje, usluga i proizvodnje. U skladu s tim bit će osposobljeni za vođenje projekata gdje su građevinska znanja neophodna za realizaciju projekta, kao i obavljanje poslova vezanih uz gradnju, poslova vezanih za konzalting, upravljanje, menadžment, industriju itd. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz različitih domena s upotrebom adekvatnih znanja i tehnologije, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja. Diplomski studij osposobljava studente za samostalan rad u svim domenima primjene građevine. U skladu sa tim bit

GRAFX studeni / novembar 2012

7


O NAMA

Izlaganje studentskih radova na manifestaciji SVE MOGU JA

će osposobljeni za gradnju bilo kojeg građevinskog sistema, od najmanjih i srednje velikih do najvećih sistema, te upravljanje kvalitetom gradnje istih. Obavljanje različitih poslova vezanih uz projektovanje proizvoda i upravljanje, nadzor, programiranje, vođenje procesa, itd. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti vođenje i projektovanje velikih sistema, vođenje i upravljanje projektima vezanim uz građenje i menadžment. Građevinski studij Fakulteta za tehničke studije ima za zadaću osposobljavati kadrove građevinske struke, a prema nastavnim planovima i programima usklađenim sa Bolonjskom deklaracijom i sukladno Zakonu o visokom obrazovanju Bosne i Hercegovine te drugim zakonskim aktima koji reguliraju ovu djelatnost. Svi kolegiji studija otvoreni su za upis i studentima s drugih visoko obrazovnih ustanova. Studenti fakulteta mogu određen broj ECTS bodova steći i na drugim visokim učilištima sukladno Pravilniku studija, dogovoru sa voditeljem studija 8

ili smjera te sa mentorom. Ovisno o programskim sadržajima, studenti mogu slušati pojedine kolegije na nekim drugim Visokim učilištima. Student unutar sistema ima mogućnost prezentirati do tada učinjeno, te neki semestar ili čak čitavu godinu studirati na nekom drugom visokom učilištu, položiti određene kolegije, prenijeti ECTS te nastaviti studij na matičnom fakultetu.

Inžinjerska informatika Studij računarstva, na Fakultetu za tehničke studije, osposobljava studente za samostalan rad u industriji na širokom spektru različitih poslova. Osobe koje završe dodiplomski studij steći će znanja, vještine i sposobnosti koje će im omogućiti samostalno vođenje i upravljanje kvalitetom u raznim vidovima zanimanja usluga i proizvodnje. U skladu s tim bit će osposobljeni za vođenje pogona i projekata gdje su računari neophodni za realizaciju procesa, kao i obavljanje

GRAFX l studeni / novembar 2012

poslova vezanih uz dizajn savremenih medija i komunikacija, poslova vezanih za izdavaštvo, programiranje, upravljanje, menadžment, industriju itd. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti da naprave analize različitih problema iz različitih domena s upotrebom računarske tehnologije, da razviju sposobnost i vještinu pronalaženja i alternativnih rješenja, da ubrzaju poslovne procese, povećaju djelotvornost rada u domenu svog djelovanja. Diplomski studij osposobljava studente za samostalan rad u svim domenima primjene računarstva. U skladu sa tim bit će osposobljeni za vođenje i upravljanje bilo kojeg sistema, od najmanjih i srednje velikih do najvećih sistema, te upravljanje kvalitetom unutar istih. Steći će znanja, sposobnosti i vještine koje će im omogućiti vođenje i projektovanje velikih sistema, vođenje i upravljanje projektima vezanim uz računarstvo i menadžment, obavljanje poslova vezanih uz dizajn, idejna rješenja, realizaciju komunikacija.


O NAMA Organizacija studija • Dodiplomski studij Smjerovi • Arhitektura (3+2) • Građevina (3+2) • Grafičko inžinjerstvo i dizajn (3+2) • Inžinjerska informatika (3+2) Student stječe zvanje bachelor/inžinjer studijskog programa koji je student završio u trajanju od tri (III) godine, šest (VI) semestara, sa osvojenih 180 ECTS kredita. Smjerovi za dislociranu nastavu u Kiseljaku za treću (III) godinu studija • Grafički dizajn (3+2) • Grafičko inžinjerstvo (3+2) • Inžinjerstvo multimedije (3+2) • Postdiplomski/master studij Postdiplomski/master studij , u trajanju od dvije (II) godine od četiri (IV) semestra, vodi do zvanja magistar/ diplomirani inžinjer studijskog programa koji je student završio sa osvojenih 120 ECTS kredita. Mogućnost upisa imaju kandidati sa diplomom stečenom

na Fakultetu za tehničke studije ili nekim drugim fakultetima (uz polaganje odgovarajućih dopunskih ispita), a koji su tokom studija stekli najmanje 180 ECTS kredita. • Doktorski studij Po završetku postdiplomskog studija student ima mogućnost upisa na doktorski studij koji traje tri (III) godine, šest (VI) semestara, sa osvojenih 180 ECTS kredita. Doktorski studij bit će organiziran nakon završetka studija prve generacije master studija. Naučno zvanje koje se stječe završetkom doktorskog studija doktor nauka za naučnu oblast iz koje je kandidat obranio doktorsku disertaciju.

Organizacija nastave Nastava je interaktivnog karaktera i izvodi se po najsavremenijim metodama. Fakultet okuplja ugledne domaće i inostrane profesore, a obezbijeđena je i maksimalna saradnja sa domaćim i inostranim univerzitetima. Kompletan program nastavnih aktivnosti iz stručnih kolegija realiziraju profesori iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Fakultet je za potrebe vježbi i sadržaja

iz praktične nastave sklopio ugovore sa brojnim firmama, koje su kompetentne u oblastima studijskih programa koji se realiziraju na Fakultetu za tehničke studije. Način studiranja: redovno, vanredno, učenjem na daljinu ili kombiniranjem ova tri načina studiranja zavisno od opredjeljenosti studenta.

Osobenosti fakulteta Fakultet studentima obezbjeđuje realizaciju nastave u savremeno opremljenim kabinetima, studentski on-line servis, on-line biblioteku, studentsku organizaciju, mobilnost i učešće na seminarima, simpozijima i edukacijama, mogućnost zapošljavanjau toku i nakon završetka studija, mogućnost samostalnog rada i angažovanja kroz ličnu kreativnost. Fakultet je razvio poseban plan za stvaranje vlastitog stručnog kadra u oblastima koje su zastupljene u studijskim programima u koji su već uključeni najuspješniji pojedinci iz svake generacije studenata. Kolektiv Fakulteta za tehničke studije garantira kvalitetno i vrhunsko obrazovanje, brigu i posvećenost studentima na njihovom putu do univerzitetske diplome i akademskog zvanja.

Kronologija razvoja fakulteta:

GRAFX studeni / novembar 2012

Izvor: ECTS informacijski paket FTS-a za akademsku 2011/2012. godinu.

- Fakultet za tehničke studije (bivši Grafički fakultet u Kiseljaku) osnovan je 2006. godine. To je prvi i jedini fakultet na kojem se mogu obrazovati kadrovi za oblast grafičkih tehnologija u Bosni i Hercegovini. - Prva generacija studenata upisana je akademske 2007/2008. godine, na dva smjera: Dizajn grafičkih proizvoda i Tehničko – tehnološki, a već u akademskoj 2008/2009. godini otpočinje se sa realizacijom i trećeg smjera Multimedija, oblikovanje i primjena. Nastava je izvođena prema Nastavnom planu i programu koji je preuzet sa Grafičkog fakulteta u Zagrebu, uz istodobnu suglasnost sa tim, do tada, jedinim fakultetom grafičkih tehnologija u regionu. Iz godine u godinu, Nastavni plan i program je trpio određene izmjene u informacijskim paketima, ali je organizacija studija potpuna usklađena s europskim kriterijima i u skladu su sa odredbama Bolonjske deklaracije, iz čega proizlazi programska kompatibilnost i mogućnost razmjene studenata i predavača s drugim univerzitetima u zemlji i Evropskoj uniji, te njihova mobilnost. - Sa akademskom 2010/2011. nastava na fakultetu organizirana je u tri smjera: Grafički dizajn, Grafičko inžinjerstvo i Inžinjerstvo multimedije. - U aprilu 2011. godine, Fakultet mijenja naziv u Fakultet za tehničke studije otvaranjem novih područja u oblasti tehničkih nauka, građevine, arhitekture i inžinjerske grafike. - U akademskoj godini, 2011/2012., Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku ulazi u realizaciju novih studijskih programa koji su usklađeni prema Bolonjskom procesu. Nova generacija studenata ovog fakulteta upisuje slijedeće smjerove: Grafičko inžinjerstvo i dizajn, Arhitektura, Građevina, Inžinjerska informatika. Dodiplomski studij traje 3 godine – 6 semestara – 180 ECTS bodova, a diplomski studij dvije godine – 4 semestra – 120 ECTS bodova. Nastava, za studente prve godine, izvodi se u zgradi Univerziteta u Travniku (adresa: Aleja Konzula 2, Travnik). - Studenti druge i treće godine nastavljaju pohađanje nastave u Kiseljaku (adresa: Kraljice mira bb, Kiseljak). - Univerzitet u Travniku nadležnom Ministarstvu obrazovanja i nauke SBK/KSB podnio je Zahtjev za akreditaciju i Samoevaluacijski izvještaj 13.08.2011.godine.

9


O NAMA

Predstavljamo

Edukacijski

fakultet n Pripremio: D탑enan Kos

10

GRAFX studeni / novembar 2012


O NAMA Edukacijski fakultet osnovan je 2006. godine, a prva generacija studenata upisana je akd. 2007/08. godine. Nastava se odvija u okviru šest studijskih grupa – Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost, Matematika i informatika, Opća kineziologija, Pedagogija i psihologija, Sportski menadžment, Specijalne namjene.

N

astavni plan i program Edukacijskoga fakulteta temelji se na principima reforme visokoškolskog obrazovanja u BiH i u skladu je s Bolonjskom deklaracijom. Osnovna polazišta Nastavnog plana i programa svih studijskih grupa proizilaze iz zahtjeva za inoviranjem po uzoru na srodne nastavne programe u BiH, susjedstvu i Evropi i zadovoljavanjem savremenih potreba u obrazovanju studenata.

Univerzitet u Travniku Edukacijski fakultet Aleja konzula br. 5, 72270 Travnik, Bosna i Hercegovina Telefon/fax: +387 30 540 876 e-mail: studentska.sluzba@eft.ba web: http://www. eft.ba Dekan: doc. dr. Hazim Selimović

Nastavno-naučni proces na Edukacijskom fakultetu vode ugledni bosanskohercegovački i međunarodni znanstvenici iz oblasti humanističkih, društvenih i prirodno-matematičkih nauka. Osobenosti samog nastavnog procesa čine interaktivna nastava podržana najsavremenijom tehnikom za izvođenje nastave, kvalitetan prostor i ambijent prilagođen potrebama studija, stalna dostupnost profesora i asistenata, te ažurnost u radu administrativnih službi.Upravo stoga, Edukacijski fakultet postao je mjesto ne samo na kome se odvija nastava i razvija nauka već i mjesto okupljanja studenata, mjesto na kome se promovišu nove knjige i održavaju stručne i znanstvene konferencije, mjesto na kome se održavaju tribine i sportska takmičenja, te mjesto na kome se polemiše i razvijaju nove ideje. Na koncu svega, odabir studija jedna je od ključnih odluka kojom ćete odrediti Vaš profesionalni, ali i životni put, stoga, dođite na Edukacijski fakultet Univerziteta u Travniku i informirajte se.

Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost Studijski program Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost na Edukacijskom fakultetu usklađen je s najzahtjevnijim normativima nastavno-

naučnog djelovanja u područjima razredne nastave i bosanskog, srpskog i hrvatskog jezika i književnosti. Upravo stoga, ovaj studij je u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilan s drugim studijima razredne nastave, jezika i književnosti. S tim u vezi, studenti stiču znanja iz savremenog jezika i književnosti te znanja iz područja pedagoškog osposobljavanja za rad u razrednoj nastavi. Edukacijski fakultet provodi i program doškolovanja kandidata koji su završili ovaj studij prema ranije važećim studijskim programima. Tako, pak, studij Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost mogu upisati kandidati koji su završili odgovarajući visokoškolski studijski program u trajanju od dvije ili tri godine, a s ciljem svoga daljeg usavršavanja i obrazovanja. Svršeni studenti studija Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, a prema modelu 4+1.

Pedagogija i psihologija Poštujući temeljne principe Bolonjskog procesa, dvopredmetni studijski program pedagogije i psihologije na Edukacijskom fakultetu usklađen je sa najzahtjevnijim normativima nastavno-naučnog djelovanja u područjima pedagogije i psihologije. Pažljivo određeni moduli obaveznih i izbornih nastavnih predmeta, i to: 1/2 pedagogija, 1/2 psihologija, omogućavaju studentima maksimalno zadovoljenje interesa iz područja pedagogije i psihologije. Edukacijski fakultet provodi i program doškolovanja kadrova koji su završili ovaj studij prema ranije važećim studijskim programima. Tako, pak, studij Pedagogije i psihologije može upisati kandidat koji je završio odgovarajući visokoškolski studijski GRAFX studeni / novembar 2012

11


O NAMA program u trajanju od dvije ili tri godine, a s ciljem svoga daljeg usavršavanja i obrazovanja. Svršeni studenti studija Pedagogija i psihologija mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, i to prema modelu 4+1.

Matematika i informatika Poštujući temeljne principe Bolonjskog procesa, dvopredmetni studijski program matematike i informatike na Edukacijskom fakultetu usklađen je sa najzahtjevnijim normativima nastavnonaučnog djelovanja na područjima matematike i informatike. Praktičan rad na računarima u računarskim laboratorijama na Edukacijskom fakultetu organiziran je u skladu sa najvišim standardima u ovom segmentu visokoškolskog obrazovanja. Uza to, zadovoljenje individualnih aspekata nastave na studijskom programu matematika i informatika proizilazi iz striktnog poštivanja pravila jedan student jedno radno mjesto. Pažljivo određeni moduli obaveznih i izbornih nastavnih predmeta, i to: 1/2 matematika, 1/2 informatika, omogućavaju studentima maksimalno zadovoljenje interesa iz područja matematike i informatike. Edukacijski fakultet provodi i program doškolovanja kadrova koji su završili ovaj studij prema ranije važećim studijskim programima. Tako, pak, studij Matematike i informatike može upisati

12

GRAFX studeni / novembar 2012

kandidat koji je završio odgovarajući visokoškolski studijski program u trajanju od dvije ili tri godine, a s ciljem svoga daljeg usavršavanja i obrazovanja. Svršeni studenti studija Matematika i informatika mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, i to prema modelu 4+1.

Opća kineziologija Diplomirani stručnjaci sa stručnim zvanjem profesor sporta i tjelesnog odogoja, kao i budući magistri, s odgovarajućim akademskim nazivom primijenjuju svoja znanja i vještine u nastavi tjelesnog i zdravstvenog odgoja na svim stupnjevima odgoja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini. Zajedničkim programskim osnovama i izbornim sadržajima obrazuju se stručnjaci za programiranje specifičnih transformacijskih procesa, diferencirano prema spolu i različitim stanjima psihosomatskog statusa djece, omladine i odraslih osoba, u tjelesnom i zdrvastvenom odgoju, području primijenjene kineziologije. Studenti se obrazuju i za organiziranje i provođenje vannastavnih aktivnosti na svakom nivou obrazovanja, kao i za organiziranje brojnih sportskih i rekreacijskih sadržaja polaznika odgojno-obrazovnih programa u različitim sredinama i uslovima. Studenti će se upoznati sa naučnoistraživačkim radom učestvovanjem u

istraživačkim projektima, poticanjem naročito darovitih da pišu studentske znanstvene radove, edukacijom studenata za provedbu mjerenja i analiziranje prikupljenih podataka, te za korištenje savremenim informacijskim izvorima i savremenom tehnologijom u programiranju i kontroli procesa vježbanja. Svršeni studenti mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou Univerziteta u Travniku, i to prema modelu 4+1.

Sportski menadžment Edukacijski fakultet svojim studijskim programom Menadžment u sportu priprema budući menadžment na način da može zadovoljiti funkcije kompetentnog odlučivanja, potrebe izrade poslovnih planova, analize ažurnih podataka i sinteze informacija u kvalitetna primjenjiva saznanja. Jednako tomu, neizostavna je priprema kadrova u sistemu vrednovanja i stimulativnog nagrađivanja rada u sportu na modelima ekonomskog udjela i menedžerske kontrole cijelog sportskog sistema, što je opća intencija u modernim i visokorazvijenim sportskim sistemima. Svršeni studenti studija Sportski menadžment mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, i to prema modelu 3+2.

Specijalne namjene Edukacijski fakultet osigurava i provodi visokoškolsko obrazovanje


O NAMA

trenera za rad u jedinicama specijalnih namjena za pripremu odgovarajućih profila koji se mogu nositi s ovim zahtjevnim zadaćama. Cilj ovog studijskog programa je obrazovanje i osposobljavanje studenata i za raznovrsne profesionalne uloge u vojsci, policiji i zaštitarskim službama, a kao što su specijalisti treneri u svrsi specijalističkog programa, ali i dispoziciji sportskih disciplina uz poznavanje borilačkih vještina, skijanja, streljaštva i slično. Edukacijski fakultet ovaj studijski program temelji na savremenim stručnim i znanstvenim spoznajama u sportu i savremenim specijalističkim i znanstvenim dostignućima u specijalnim namjenama. Svršeni studenti studija Specijalne namjene mogu nastaviti studij II ciklusa na master nivou

Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku, i to prema modelu 3+2.

Menadžment u obrazovanju Studijski program postdiplomskog – II ciklusa studija Edukacijski menadžment na Edukacijskom fakultetu koncipiran je prema modelima 3+2 i 4+1 i traje jednu ili dvije akademske godine, a zavisno od prethodno završenog studijskog programa. Oba studijska modela Edukacijskog menadžmenta usklađeni su sa temeljnim principima Bolonjskog procesa i najzahtjevnijim normativima nastavno-naučne aktivnosti na području menadžmenta u odgoju i obrazovanju. Jednako tomu, oba modela garantuju visok kvalitet nastave, fleksibilno ostvarivanje i kombiniranje nastavnih sadržaja i drugih oblika rada te

dinamično ostvarivanje konsultativnog, diplomskog i mentorskog rada. Sve to ima za cilj da kroz upoznavanje sa savremenim kretanjima i naučnim postignućima u edukacijskom menadžmentu omogući studentima uspješno planiranje, organizovanje i ostvarivanje odgojno-obrazovnih programa te kreiranje, usmjeravanje i vođenje odgojno-obrazovnih procesa na svim nivoima njihova provođenja. Nakon završenog postdiplomskog – II ciklusa studija Edukacijski menadžment studenti stiču zvanje master/magistar edukacijskog menadžmenta. Svršeni studenti postdiplomskog – II ciklusa studija Edukacijski menadžment imaju mogućnost daljeg naučnog obrazovanja na doktorskom studiju III ciklusa studija na Edukacijskom fakultetu Univerziteta u Travniku.

Foto arhiv Univerziteta u Travniku

GRAFX studeni / novembar 2012

13


AKTIVNOSTI FAKULTETA

Od osnivanja Grafičkog fakulteta u Kiseljaku do danas: 66 bachelora grafičke tehnologije u BiH

Prva promocija diplomanata dodiplomskog studija Svečana promocija diplomanata održana je 24.03.2012. godine, u zgradi Univerziteta u Travniku. Diplomu i Suplement diplome primilo je 66 diplomanata I (prvog) ciklusa studija grafičke tehnologije sa pripadajućim usmjerenjem (grafičke tehnologije, grafičkog dizajna i inžinjerstva multimedije). n Pripremili: Demir Lokmić i Marija Garić

Detaljnije informacije na: www.fts.ba

Foto arhiv Univerziteta u Travniku

14

GRAFX studeni / novembar 2012

S

večana promocija diplomanata održana je 24. marta 2012. u zgradi Univerziteta u Travniku. Nakon intoniranja Akademske himne, diplomantima, njihovim članovima obitelji, profesorima i suradnicima Fakulteta obratili su se rektor Univerziteta u Travniku, prof. dr. Rasim Dacić; direktor Fakulteta za tehničke studije, dr. Nihad Selimović; Dekan Fakulteta, prof. dr. sc. Salim Ibrahimefendić. Nakon svečanog uručivanja diploma, svima se obratila voditeljica studija, mr. sc. Amra Tuzović, sa zahvalom u spomen imenu i djelu prvog osnivača Grafičkog fakulteta u Kiseljaku , direktora Kemala Lagumdžije. Na kraju, diplomanti, njihovi gosti i svi ostali sudionici promocije na prigodnom koktelu nastavili su druženje u slavljeničkom raspoloženju.

U bachelore grafičke tehnologije, s pripadajućim usmjerenjem promovirani su: Generacija 2007/2008 Balić Damir Barnjak Davor Čankušić Jasmin Čenanović Nasiha Delić Mirjana Dusper Vedran Gačanović Iman Hadžić Sabrija Hasanspahić Elma Kadrović Emir Karić Adi Kolenda Adnan Kovač Eva Lagumdžija Amir Ljubičić Sanela Makaš Emil


AKTIVNOSTI FAKULTETA

Generacija 2008/2009. Ajzeraj Samir Čardžić Una Delić Adnan Džaltur Vahidin Fazlić Bakir Fejzić Šerif Fišeković Faruk Frana Nikola Gracić Mario Hajrović Nusret Handžić Jasmin Ihtijarević Ernad Jusufbegović Ena Kapetanović Hana Lokvančić Tarik Manko Haris Mustajbegović Senad Oberan Ivan Planjac Alen Redžović Samir Rezinović Ornela Sinanović Nedim Trogrančić Boris

Od osnivanja do danas

Sudjelovanje studenata na kongresima, seminarima i njihov istraživački rad i izlaganje U proteklom periodu, Fakultet za tehničke studije organizirao je dva međunarodna simpozija iz oblasti grafičkih tehnologija i dizajna, „GeTID 2009“ i „GeTID 2011“ i izdao Zbornike radova sa istih.

F

akultet za tehničke studije, iako mlad kao obrazovna institucija koja tek razvija II ciklus studija sa svojih pet godina postojanja, puno ulaže u istraživačku komponentu i stimulira rad studenata i njihovo sudjelovanje na seminarima i kongresima kako u BiH tako i u zemljama okruženja čime studenti stječu iskustvo i samopouzdanje u vlastite vrijednosti. Bio je organizator prvog stručnog skupa iz oblasti grafičke industrije u BiH, tematske rasprave “Stanje i perspektiva grafičke industrije u Bosni i Hercegovini“ u saradnji sa Vanjskotgovinskom komorom BiH, nekoliko izložbi radova studenata i projekata koji su inicirali studenti (Kreativna radionica „ Sve mogu JA!“). Najznačajnije aktivnosti koje se odnose na sudjelovanje studenata na kongresima, seminarima...  Adriatic Print and Photo Forum 2007., Naravnoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, Slovenija, 2007.  „ZERO 99 NON-STOP STUDENT SEMINAR“, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2009.  Prvi međunarodni naučno-stručni simpozij grafičkih tehnologija i dizajna „GeTID 2009“, Kiseljak, Bosna i Hercegovina, 2009.  5th International symposium on novelties in graphics, Ljubljana, Slovenija, 2010.  5th International Symposium on Graphic Engineering and Desing, „Grid 2010“, Novi Sad, Srbija, 2010.  Izložba radova studenata u Muzeju u Zenici, Zenica, Bosna i Hercegovina, 2010.  Međunarodno takmičenje ING 2010, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2010.  Međunarodno takmičenje ING 2011, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2011.  Drugi međunarodni naučno-stručni simpozij grafičkih tehnologija i dizajna „GeTID 2011“, Kiselajk, Bosna i Hercegovina, 2011.  Kreativna radionica „Sve mogu JA!“, Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije, Kiseljak, Bosna i Hercegovina, 2011.  Međunarodno takmičenje ING 2012, Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet, Zagreb, Hrvatska, 2012.  Izložba radova studenata “Nova stvarnost naše mašte”, Zavičajni muzej Travnik, u sklopu projekta Travnik u bojama mladosti, 2012.  Međunarodna likovna kolonija “Hrid 2012”, Crna Gora GRAFX studeni / novembar 2012.

15

Detaljnije na ECTS inforamacijski paket Fakulteta za akademsku 2011/2012

Mitrović igor Mujkić Vahida Obućina Aldin Omerović Nermin Opačak Pero Pendić Amer Perija Mario Rahimić Vedad Ramadanović Fuad Raos Sanja Rizvić Armin Smajić Emin Strujić Kenan Suljagić Vahida Šaran Dejan Šatara Šefko Šiljeg Jelena Šoše Dženan Trlin Marija Tuzović Adnan Vreto Sanjin Zimić Edin


AKTIVNOSTI FAKULTETA

Univerzitet u Travniku: Fakultet za tehničke studije i Edukacijski fakultet

Dani Fakulteta

Foto arhiv Univerziteta u Travniku

od 14.5. do 20.5.2012.

Dani Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta obilježeni su projektom pod nazivom „Travnik u bojama mladosti“ koji je realiziran u periodu od 14.5. - 20.5. 2012 godine. Koordinatori projekta: mr. sc.Amra Tuzović i Maid Omerović. n Pripremila: mr. Amra Tuzović

16

GRAFX studeni / novembar 2012

14.5.2012. Izložba radova studenata pod nazivom „Nova stvarnost naše mašte“ Projekt „Travnik u bojama mladosti“ svečano je otvoren, 14.5.2012. godine, izložbom radova, studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije u Zavičajnom muzeju Travnik pod nazivom „Nova stvarnost naše mašte“. Posjetitelji su na izložbi mogli vidjeti preko 50 radova studenata ova dva fakulteta. Na ceremoniji otvaranja, u prepunoj sali, prisutnima se

obratila Fatima Maslić, direktorica Zavičajnog muzeja Travnik. U svom obraćanju istaknula je značaj uključivanja mladih ljudi u kulturni život općine i pokazala veliko oduševljenje kreativnošću koju su pokazali studenti oba fakulteta. U ime fakulteta obratila se mr. Amra Tuzović i najavila kako će studenti oba fakulteta i u narednom periodu priređivati izložbe svojih radova, te izrazila veliko zadovoljstvo zbog velikog odziva travničana na ceremoniju svečanog otvaranja i podrškom cjelokupnom projektu koju je pružila Općina Travnik, Zavičajni


AKTIVNOSTI FAKULTETA muzej Travnik i Sportski savez SBK. Sa radovima i načinom na koji su studenti pripremali izložbu, prisutne je upoznala doc.mr. Alisa Čaber. Izložbu je svečano otvorio Načelnik Općine Travnik, Admir Hadžiemrić, a među posjetiteljima, pored studenata i profesora bili su i brojni travničani ljubitelji umjetnosti.

15.5.2012. Svečana sjednica Nastavno – naučnog vijeća Edukacijskog fakulteta i Fakuleta za tehničke studije Svečana sjednica održana je 15.5.2012. godine u 12 sati, u amfiteatru Edukacijskog fakulteta. Sjednica je imala slijedeći Dnevni red: 1. Pozdravno obraćanje dr. Nihada Selimovića; 2. Obraćanje dekana Fakulteta za tehničke studije, prof. dr. Salima Ibrahimefendića – Pregled aktivnosti Fakulteta za tehničke studije za period 2007. – 2012. godine; 3. Obraćanje mr. sc. Amre Tuzović, voditelja studija Fakuleta za tehničke studije; 4. Obraćanje prof. dr. Hrustema Smailhodžića, prodekana za naučnoistraživački rad Fakulteta za tehničke studije; 5. Obraćanje dekana Edukacijskog fakulteta, doc. dr. Hazima Selimovića – Pregled aktivnosti Edukacijskog fakulteta za period 2007. – 2012. godine;

U

realizaciji projekta učestvovali su profesori i asistenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, studenti oba fakulteta i svi zajedno činili su dobro organizirani tim. Na uspješan i dostojan način prezentiran je projekat čime je pokazano da Fakultet za tehničke studije i Edukacijski fakultet imaju potencijale koji svojom snagom, voljom i stručnosti mogu vrlo uspješno kreirati projekte koji su od interesa kako za Fakultet, studente i nastavno osoblje tako i za užu i širu društvenu zajednicu. Projekt “Travnik u bojama mladosti” dobio je naklonost građana Travnika i Travnika uopće. Medijski je bio praćen preko pisanih i elektronskih medija, a imao je i prostor u programskim shemama Federalne TV i TV KISS. Radio TNT i BHT 1 pratili su realizaciju projekta kroz najave svih dešavanja i upoznavanja javnosti sa istim. SARAJEVSKI KISELJAK bio je sponzor projekta i preko donacije svojih proizvoda pružio podršku njegovoj realizaciji.

6. Obraćanje doc. dr. Tarika Obralića, prodekana za nastavu i studentska pitanja Edukacijskog fakulteta; 7. Obraćanje doc. dr. Dobromira Bonacina, prodekana za naučnoistraživački rad Edukacijskog fakulteta; 8. Prezentacije Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije.

Tribina: Budućnost i perspektiva sporta SBK/KSB Tribina Budućnost i perspektiva sporta SBK/KSB u organizaciji Sportskog saveza SBK/KSB i Edukacijskog fakulteta održana je u amfiteatru Edukacijskog fakulteta u srijedu 16.5.2012. godine

16.5.2012. „Dan otvorenih vrata“ na Edukacijskom fakuktetu i Fakultetu za tehničke studije U okviru projekta „Travnik u bojama mladosti“, koji je organiziran povodom obilježavanja dana fakulteta, na Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku održan je „Dan otvorenih vrata“. Kroz ugodno druženje sa Dekanima fakulteta, nastavnicima, asistentima i studentima oba fakulteta, maturanti su dobili informacije o studijskim programima, načinu studiranja, uslovima studiranja i studentskom standardu koji uživaju studenti ova dva fakulteta. Posjetitelji su imali priliku obići prostore fakulteta i upoznati se s njegovim uređenjem. Na Fakultetu za tehničke studije, pored smjerova Grafičko inžinjerstvo i dizajn i Inžinjerske informatike, GRAFX studeni / novembar 2012.

17


AKTIVNOSTI FAKULTETA maturanti su veliki interes pokazali za smjerove Građevina i Arhitektura. Na Edukacijskom fakultetu, jednak interes bio je za smjerove Pedagogija i psihologija, Matematika i informatika, Razredna nastava i b/h/s jezik i književnost, Opća kineziologija, Sportski menadžment i Specijalne namjene.

17.5.2012. Posjeta Načelnika Općine Travnik U četvrtak, 17.05.2012. godine, u okviru projekta „Travnik u bojama mladosti“ s kojim se obilježavaju dani Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije, realizirana je zvanična posjeta načelnika Općine Travnik, gosp. Admira Hadžiemrića, Edukacijskom fakultetu i Fakultetu za tehničke studije Univerziteta u Travniku. Prema protokolu posjete, upriličen je obilazak Fakulteta i prijem u dekanatu Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku. U razgovoru su prisustvovali predsjednik upravnog odbora Univerziteta u Travniku, dr. Nihad Selimović, dekan Edukacijskog fakulteta, doc. dr. Hazim Selimović, dekan Fakulteta za tehničke studije, prof. dr. Salim Ibrahimefendić, prorektor za naučno-istraživački rad, doc. dr. Dobromir Bonacin, menadžer za osiguranje kvaliteta

18

GRAFX studeni / novembar 2012

visokog obrazovanja Univerziteta u Travniku, mr. Amra Tuzović i PR. Edukacijskog fakulteta Emina Terzić. Načelnik je istaknuo značaj koji Univerzitet u Travniku ima za grad Travnik, te pozitivno iznenađenje što prilikom svake svoje posjete primjeti značajan napredak kako u radu, tako i u opremljenosti oba fakulteta. Načelnik je pohvalio projekat „Travnik u bojama mladosti“ i ponudio pomoć Općine Travnik pri realizaciji ovog i sličnih projekata u budućnosti, te istaknuo značaj kontinuirane komunikacije između fakulteta i lokalne zajednice. Dr. Nihad Selimović, u razgovoru, poseban akcenat je stavio na kvalitet nastavnog procesa na ova dva fakulteta, te kako je osiguranje kvaliteta nastavnog procesa najvažniji za napredak u oblasti obrazovanja. Otvoreni su razgovori na polju uključivanja Fakulteta u privredne tokove kako općine Travnik tako i Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna, koji će u narednom periodu biti nastavljeni, kako je najavljeno, u jednom konkretnijem tonu sa određenim prijedlozima koji će Edukacijski fakultet i Fakultet za tehničke studije Univerziteta u Travniku ponuditi u vidu projekata koji će uključiti lokalnu zajednicu općine Travnik i šire područje SBK/KSB.

Stonoteniski meč između dva olimpijca u Centru “Duga” u Novom Travniku U okviru projekta “Travnik u bojama mladosti”, u prostorijama Edukacijsko-rehabilitacijskog centra „Duga“ Novi Travnik, odigran je stonoteniski meč između dva olimpijca. Prilikom jedne od posjeta centru Duga, Josip Adžaip, član centra koji je sudjelovao na Specijalnoj olimpijadi i ostvario zavidne rezultate, u razgovoru sa studentima i članovima uprave Edukacijskog i Fakulteta za tehničke studije izrazio je želju da odigra meč sa Srđanom Miličevićem, koji je bio prvak BiH u stonom tenisu i sudjelovao na Olimpijskim igrama. Menadžment ova dva fakulteta odlučio je ispuniti želju Josipu. Srđanu Miličeviću, koji je student treće godine Opće kineziologije na Edukacijskom fakultetu u Travniku, predloženo je da odigra meč s Josipom. Isti je odigran u prisustvu brojne publike iz centra i oba fakulteta na obostrano zadovoljstvo. Josipu je dekan Edukacijskog fakulteta, doc. dr. Hazim Selimović, uručio medalju i reket sa potpisom Srđana Miličevića. Centru „Duga“ donirana je oprema za stoni tenis koju će koristiti svi članovi. Direktorica centra zahvalila se na ovom humanom gestu i naglasila da su ovakvi događaji za sve članove

Foto arhiv Univerziteta u Travniku


AKTIVNOSTI FAKULTETA centra „Duga“od velikog značaja.

18.5.2012. Akcija uređenja grada Travnika Studenti Edukacjskog fakulteta i Fakulteta za Tehničke studije, u saradnji sa Sportskim savezom SBK, realizirali su akciju uređenja igrališta za djecu u Ulici šehida u Travniku. Projekat su inicirali studenti koji su htjeli dati svoj doprinos u uređenju grada i buđenju svijesti kod mladih ljudi o značaju očuvanja okoline. Studenti su najavili da neće stati na ovom projektu, te da će i u budućnosti poticati slične aktivnosti.

Party na studentski način, u

organizaciji studenata Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije održan je u divnom ambijentu Starog grada. Organizacija je bila uspješna na opće zadovoljstvo svih studenata koji su učestvovali u realizaciji. 19.5.2012. Humanitarna prodajna izložba pod nazivom „Ja sam ti drug“ U proteklih mjesec dana, studenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije svakodnevno su posjećivali centar za djecu sa poteškoćama u razvoju „Duga“ Novi Travnik. Uz druženje sa

C

ilj projekta u potpunosti je ostvaren. Studenti Edukacijskog fakulteta i Fakulteta za tehničke studije omogućili su građanima Travnika, da uživaju u njihovim aktivnostima koje su realizirali i u jednoj sedmici svih dešavanja učinili Travnik gradom mladosti, gradom studentskog stvaralaštva, druženja i prijateljstva. Poklonili su dio svoje mladosti koje su podjelili sa svim učesnicima projekta, a njihov najveći motiv za druge nove projekte pozitivno je prihvatanje njihovih ideja i podrška koju su dobili od građana Travnika i svih struktura u gradu Travniku.

članovima centra, pravili su raznovrsne kreativne radove. Svi radovi, među kojima je bilo nakita, fotografija, slika i raznih dekorativnih predmeta, prodavali su se na izložbi u okviru projekta Travnik u bojama mladosti. Na prodajnoj izložbi, uz studente, bili su prisutni i članovi centra Duga. Sva novčana sredstva prikupljena od prodatih radove uručena su kao donacija centru „Duga“. Street ball turnir Pored kulturnih, humanitarnih i društveno korisnih aktivnosti, posljednji dan u okviru projekta „Travnik u bojama mladosti“ obilježen je kao dan sporta. Na platou ispred Zavičajnog muzeja Travnik organiziran je Street ball turnir. Od sedamnaest prijavljenih ekipa, samo najbolji ponijeli su vrijedne nagrade. Nesebičnu pomoć pri realizaciji turnira pružio je KK Spars Sarajevo kao partner projekta koji se pobrinuo da turnir bude realiziran na najvišem nivou. Treće mjesto na turniru zauzela je ekipa Altana, drugo mjesto ekipa Edukacijski fakultet-asistenti, a prva je bila ekipa Matti Hautamaki i osvojila nagradu u vrijednosti 300 KM. Ekipa Edukacijskog fakulteta svoju nagradu je poklonila članovima centra “Duga” Novi Travnik.

GRAFX studeni / novembar 2012.

19


STUDENTSKI RADOVI

Naša izložba

T S O N R A V T S A V O N NAŠE MAŠTE

Povodom obilježavanja Dana fakulteta i 18. maja, u Međunarodnog dana muzeja, Zavičajnom muzeju Travnik, dana 14.5.2012. godine, ih otvorena je izložba studentsk radova Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta, Univerziteta u Travniku, pod nazivom “Nova stvar nost naše mašte“.

ić i Marijana Kaljević

n Pripremile: Diana Žup

U ovom broju obavljujemo radove sljedećih studenata:

N

„Nova stvarnost naše aša izložba pod nazivom organizirana je u mašte“ (14.5.-31.5.2012.), u bojama mladosti“ okvir u projekta „Travnik ta za tehničke studije i pod organizacijom Fakulte iverziteta u Travniku, te Edukacijskog fakulteta, Un ćine Travnik, Zavičajnog pod pokroviteljstvom Op g saveza SBK/KSB, KK muzeja Travnik, sportsko mladež sa poteškoćama u Spars i Centra za djecu i a ik, i medijskim sponzorim razvoju „Duga“ Novi Travn . i portal Hronika.ba Oslobođenje, TNT radio općine Travnik, Admir Izložbu je otvorio načelnik raćanjem, direktorica Hadžiemrić, a uvodnim ob valila se studentima na muzeja Fatima Maslić zah m izlošcima osebujnog „maštovitim i interesantni se obratila i prodekanica sadržaja“. Posjetiteljima ći e, mr. Amra Tuzović, ističu Fakulteta za tehničke studij i iku zajedno sa studentima da će Univerzitet u Travn ne lje organizovati ovakve i slič profesorima nastojati i da aralačkim doprinosom manifestacije s kulturno stv ima i pripremanju izložbe gradu Travniku. O radov ntorica studenata i jedna posjetitelje je upoznala me c. mr. Alisa Čaber, redovni od organizatora izložbe do tehničke studije. profesor na Fakultetu za gli vidjeti preko pedeset Na izložbi su posjetitelji mo ta za tehničke studije i radova studenata Fakulte iverziteta u Travniku, od Edukacijskog fakulteta, Un ja, opu/Illustratoru, fotografi plakata rađenih u Photosh kih kropis/vernis mou), slikars grafika dubokog tiska (ba od neobičnih haljina rađenih tehnika (ulje na platnu) do novinskog papira.

Azra Bašić, Miroslav Gracić, Nermin Ibrahimović, Nermin Jamaković, Marijana Kaljević, Ramo Mujanović, Ena Mundžehasić, Said Muraspahić, Haris Rahmanović, Ena Rerig, Goran Zavadil, Diana Župić. 20

GRAFX studeni / novembar 2012


STUDENTSKI RADOVI

Iznad: Nermin Jamaković, reklama za cigarete Ispod: Azra Bašić; reklama za cigarete

Iznad: Diana Župić, ilustracija Ispod: Haris Rahmanović, plakat

GRAFX studeni / novembar 2012.

21


STUDENTSKI RADOVI

Nermin Ibrahimović, ambalaža za vino

Goran Zavadil, ambalaža za vino Ispod: Ena Mundžehasić, bakropis

22

GRAFX studeni / novembar 2012


STUDENTSKI RADOVI

Harun Bradarić, Porsche redizajn Ramo Mujanović, Sarajevo 2152

GRAFX studeni / novembar 2012.

23


STUDENTSKI RADOVI

Iznad: Haris Rahmanović, plakat Ispod: Miroslav Gracić, plakat

24

GRAFX studeni / novembar 2012

Iznad: Said Muraspahić, plakat


STUDENTSKI RADOVI

Iznad: Ena Rerig, duboki tisak, desno: Rerig, kolaž fotografija Ispod: Marijana Kaljević, redizjan vizuelnog identiteta FTS

GRAFX studeni / novembar 2012.

25


INTERVJU

... sa studentom Grafičkog dizajna

26

GRAFX studeni / novembar 2012

n i d E ć i v o l i l Ha


INTERVJU Student treće godine Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku, Edin Halilović iz Tuzle, upisao je studij 2009. sa usmjerenjem Dizajn grafičkih proizvoda, prema Nastavnom planu i programu iz akademske 2009/2010. Radi u IT branši. Grafx: Ukratko se predstavite... Halilović: Po zanimanju sam tehničar elektronike i telekomunikacija sa sedamnaestogodišnjim radnim iskustvom u IT branši u internacionanlnom okruženju (UN, EUPM). Oduvijek sam imao interesovanja i afiniteta za crtanje, specijalno objekata u perspektivi i tehničkog crteža, dizajna interijera i dizajna ambijetalnog svjetla, odnosno rasvjetnih tijela. U principu amaterski, radio sam svašta, od prijeloma knjiga, osmišljavanja logotipa, oglasa, plakata, tipografije i drugo. Kreiranje i modifikacija elektronskih shema i sklopova, koje sam realizovao od dizajna štampane veze do vezanja pasivnih i aktivnih (poluprovodničkih) elektronskih elemenata, smještao sam u ručno izrađene kutije vodeći računa o svim aspektima ergonomije dizajna kutije. Grafx: Jeste li gdje izlagali svoje radove? Halilović: Da. U sklopu izložbe studentskih radova u Muzeju grada Zenica (2010.) ERA DIZAJNA (odabir radova od strane prof. Jasmina Kukavice) Grafx: Opišite ukratko tvrtku u kojoj radite… Halilović: Vodeći telekomunikacijski operater, internet servis provajder u Bosni i Hercegovini, BH Telecom d.d. Sarajevo, direkcija Tuzla. Grafx: Kako ste se odlučili studirati na Grafičkom fakultetu? Halilović: Poslije uspješnog završetka

anganžmana u EUPM-u, na poslu IT tehničara (7 godina), odlučio sam upisati Dizajn grafičkih proizvoda na Grafičkom fakultetu u Kiseljaku, Univerziteta u Travniku, zbog moga velikog interesovanja za grafički dizajn, produkt dizajn, crtanje, grafiku, multimediju i komunikaciju uopšteno. Grafx: Koliko Vam znanja, stečena na Fakultetu, pomažu u poslu? Halilović: Znanja koja sam stekao na Fakultetu svakodnevno mi pomažu u realizaciji, prezentaciji te čuvanju podataka, ideja i izvještaja radnih zadataka. Grafx: Gdje se danas mogu vidjeti grafički tehnolozi i grafički dizajneri, u kojem segmentu grafičke branše Halilović: Grafički tehnolozi i dizajneri uspješno oblikuju grafičke proizvode koje koristimo svakodnevno. Svaki grafički proizvod predstavlja vezu kreativne ideje i tehnike. Grafički tehnolog mora razumjeti i elektroniku, hemiju, matematiku i fiziku da bi upoznao mnoge mašine sa kojima grafički tehnolog radi, materijale poput papira, raznih folija, ljepila i drugih materijala. Opet, u slučaju grafičkog dizajnera, samo kreativnost, uistinu, nije dovoljna… On mora poznavati teoriju dizajna, osnove grafičke tehnologije, u nekim aspektima i do prefinjenih detalja, način ljudskog rasuđivanja, psihološko i moguće psihofizičko ponašanje ljudi kroz način reagovanja na oblike, boju, veličinu, međusobne odnose tih elemenata i drugo… Uzmimo, za primjer, dizajn ambalaže… Naravno, ponekad ambalaža može biti jako primamljiva, da ćemo taj neki proizvod kupiti samo na osnovu uočljivog pakiranja ili samog izgleda. Grafx: Opišite Vaše sadašnje radno mjesto. Halilović: Manje od dvije godine sam uposlenik BH Telecom-a Sarajevo, na poziciji tehničara kablovskih sistema – optičke veze u direkciji Tuzla. Grafx: Je li se teško afirmirati u grafičkoj struci? Halilović: U Bosni i Hecegovini je deficitaran kadar grafičke struke.

Kvalitetnom kadru grafičke struke nije se teško afirmirati u grafičkoj industriji BiH koja se mora i može još više podići. Grafička industrija u svijetu je u ekspanziji, proizvodnja papira se povećava, ambalaže također, ali isto tako razvijaju se nova područja, poput holografije i 3D štampe, koji će uskoro biti svima dostupna. Grafx: Najvažniji radni alat? Halilović: INFORMISANOST I ORIGINALNA IDEJA su najvažniji, a svi ostali alati, uz malo volje i dobrog raspoloženja, mogu se bez većih teškoća naučiti, usvojiti i koristiti. Krilatica informisanosti je: Da bi ste stvarali morate i pratiti trendove! Svakako, konkretno izdvajam kolekciju software-a Adobe CS sa korištenjem WACOM INTUOS serije grafičkog tableta u realizaciji ideje dizajnerskog rješenja. Grafx: U čemu je značaj grafičke tehnologije? Halilović: Ponekad nismo svjesni koliko grafičke tehnologije oblikuju vizuelni svijet u našem okruženju. Proizvodi grafičke tehnologije su svuda oko nas: ambalaža, knjige, novine, računi, novac… Sve su to grafički proizvodi kojima grafička tehnologija i dizajn daju osobenost, funkciju i prepoznatljivu formu. Svijet bez grafičke tehnologije, jednostavno rečeno, nezamisliv je! Grafx: Da li namjeravate nastaviti školovanjem na II ciklusu? Halilović: Naravno, volio bih nastaviti sa školovanjem na diplomskom studiju.

Napomena uredništva časopisa Grafx: U međuvremenu,

od nastanka intervjua do pripreme časopisa za tisak, student Edin Halilović uspješno je obranio završni rad na temu “Optičko vlakno u funkciji prenosa informacija” 14.9.2012. godine, a u suradnji sa mentorom prof. dr. Hrustemom Smailhodžićem, i na sugestije dekana prof. dr. Salima Ibrahimefendića. Uz čestitku od strane uredništva, napomena da je to prva obrana završnog rada u svojoj generaciji.

GRAFX studeni / novembar 2012.

27


GRAFIČKI PROIZVODI

Kako napraviti?

MAGAZIN V

KAO GRAFICKI PROIZVOD

28

GRAFX studeni / novembar 2012


GRAFIČKI PROIZVODI

n Pripremio: Sanel Palislamović, III godina, Inžinjerstvo multimedije

Uređivačka forma magazina (općenito) konpicirana je na više načina. Magazin kao uređivačka i grafička forma može da obrađuje raličite korisne teme kao što su: naučne, sportske, umjetničke, privredne, informatičke, grafičke, itd. Isto tako, u grafičkom smislu, možemo ih razlikovati po vrsti uveza (meki, tvrdi), formatu, kvaliteti pripreme za štampu, kvaliteti štampe, papirima, ciljanoj populaciji ili čitaocima…

P

rije svega, magazine posmatramo kao specifične stručne ali i grafičke prozvode, jer to oni zapravo i jesu. Iako ova vrsta literature, pa i grafičkog proizvoda, dolazi iz organizacije nastanka knjige i redakcija dnevnih novina, ne možemo reći da je magazin kao krajnji proizvod knjiga ili novina. Zapravo, on u sebi ima i jednoga i drugoga, a nije ni novina ni knjiga. A opet sa druge strane, karakter magazina u sebi sadrži i karakter knjige i karakter novine. Magazin također, kao i knjiga, arhivira znanje i djeluje edukativno, a kao novina daje aktuelne informacije, doduše, malo dugotrajnije. Jedna od karakteristika časopisa je da oni izlaze jednom sedmično ili petnaestodnevno (društveno politički), zatim jednom mjesečno (stručni, edukativni i naučni magazini) ili periodočno jednom u GRAFX studeni / novembar 2012

29


GRAFIČKI PROIZVODI tri mjeseca, polugodišnje ili jednom u godini dana (interni magazini edukativnih ustanova). Shodno ovome, magazin kao grafičku formu posmatramo drugačije od knjige i novine počev od rada i organizacije redakcije, dizajna i grafičkog oblikovanja, te pripreme za štampu, štampe, vrsti papira na kojem će se štampati, dorade, uveza, isporuke, distrubucije, arhiviranja i skladištenja. Da bi uopće shvatili kako napraviti magazin kao grafički proizvod, dobro bi bilo poći od toga da magazin ne pravi pojedinac, nego je za takav vid grafičkog proizvoda potreban čitav tim ljudi.

Redakcija – timski rad Redakcija magazina potječe od organizacije redakcije dnevne novine zato što je to najstariji vid organizacije redakcije ovakvog tipa grafičkog proizvoda. Međutim, ni u kom slučaju organizaciju rada redakcije magazina ne možemo posmatrati kao organizaciju rada dnevne novine. Prije svega, redakcija dnevne novine je danonoćno i to svaki dan, izuzev nekih dana (praznika), pod “radnim pritiskom.” Dok je dinamika rada redakcije magazina, koji su najčešće mjesečnici, drugačija, usporenija i određenija prema aktuelnoj ili planiranoj temi broja nadolazećeg mjeseca. Tema broja planira uređivački dio redakcije i od toga polazi i osnovna organizacija pripreme tekstualnih i slikovnih materijala. Organizaciju redakcije možemo podijeliti na: - uređivačku i - grafičko-tehničku. Uređivačku redakciju magazina, shodno kapacitetima, trebalo bi da sačinjavaju: glavni i odgovorni urednik, zamjenik glavnog urednika, novinari, dopisnici iz regije, fotoreporter, desk služba, sekretar, lektor, korektor, redaktor. Grafičko-tehničku redakciju čini: grafički dizajner, grafički i tehnički urednik, grafički operater (zavisno od kapaciteta magazine, jedan ili više njih) Navedeno predstavlja samo osnovni temelj podjele radnih mjesta. Zavisno od kapaciteta magazina, uposlenika u obje redakcije može biti mnogo više, ali i manje.

Dizajn magazina Za razliku od dnevnih novina, dizajn magazina vrlo je dinamičan. Isto tako, za razliku od dnevne novine, koja ima prepoznatljiv grafički oblik i koje se povremeno (jednom u godini) dizajnerski i grafički dotjeruje, magazin je vrlo dinamičnog izgleda gdje dizajneri i grafičko-tehnički urednici intenzivno obavljaju svoj dio posla. Ankete provedene kod čitalaca dnevnih novina, ali i drugih grafičkih publikacija, upućuju da čitaoci ne vole česte dizajnerske promjene. Određena populacija čitalaca naviknuta je na određenu grafičku formu i ne želi česte promjene. Stoga preporuka, a to je ujedno i pravilo, da se nikada ne prave česte i radikalne promjene u dizajnu magazina. Međutim, magazini su literatura, ali i grafički proizvod, koji želi uspostaviti kvalitetnu vezu između sirove novinske riječi (tekst, slika) i primatelja informacije, potencijalnog čitatelja, upravo preko 30

GRAFX studeni / novembar 2012


GRAFIČKI PROIZVODI što boljeg dizajnerskog i grafičkog rješenja magazina. Shodno ovome, od grafičko-tehničkog dijela redakcije traži se mnogo kreativniji pristup nego kod grafičko-tehničke redacije dnevne novine. Kreativnost, prisutna u dizajnu i grafičkom oblikovanju magazina, ne stvara radikalne promjene u dizajnerskim rješenjima rubrika kao i kompletnog knjižnog bloka na način da to zbuni čitaoce. Ona ih osvježava dosjetljivim dizajnerskografičkim rješenjima gdje se određena rubrika i njena grafička forma ne gubi. Dakle, čitaoci uvijek prepoznaju rubrike. Isto tako, magazin periodično (polugodišnje ili jednom u godini) trpi blage i nenametljive promjene u vidu dizajnerskih, grafičkih i tehničkih promjena. No, te promjene nikada nisu radikalne.

Grafički elementi magazina Grafičke elemente magazina posmatramo kroz nepromjenjive i promjenjive. Nepromjenjivi elementi magazina su: format, uvez, glava magazina, impresum, grafički elementi rubrika, potpisi ispod fotografija i ilustracija. Promjenjivi elementi mgazina su: broj stranica, oglasne strane, crte, ukrasne crte, okviri, negativi, sivi tonovi, tipografija isticanja, veličina i raspored ilustracija na stranici, broj kolona osnovnog teksta, veličina i deformacija pisma i širina proreda.

Format magazina Format magazina najčešće je tzv. stojeći i njega dijelimo na format korica i format knjižnog bloka. Isto tako postoji i obrezani i neobrezani format. Neobrezani format podrazumijeva tzv. prepuste i to sa svih strana od 3 do 5 mm, dok obrezani format podrazumijeva onaj zadati kao krajnji format ovog grafičkog proizvoda. Također, osim stojećeg formata magazin može biti i u ležećem, ali to je manje uobičajen pristup. Isto tako, bitno je shvatiti da magazin dimenizijama ne smije biti mali, jer tada bi dobio oblik nekog drugog grafičkog proizvoda.

Primjer tehničkih karakteristika jednog magazina Format korica posmatramo kao spoj naslovne i zadnje strane zajedno sa hrbatom. - 210 x 282 mm, naslovna strana - 5 mm, hrbat - 210 x 282 mm, zadnja strana Konačan format (obrezan) bi bio 282 x 425 mm. Format knjižnog bloka (obrezan) je:

redoslijed (označeni su brojevima npr. 1,2,3,… te oznake stručno se nazivaju paginacije) te se međusobono sa koricama povezuju metodom lijepljenja na posebnoj mašini za lijepljenje, koja se obično naziva ROTO BINDER i time je formiran knjižni blok magazina zajedno sa koricama. Korice se najčešće rade na debljem papiru nego stranice knjižnog bloka, a nerijetko i plastificiraju jednostrano. Također, one se prije povezivanja s knjižnim blokom pripremaju za savijanje kako bi se definirao prostor hrbata za kojeg će se zalijepiti knjižni blok.

Dorada

Važno je napomenuti da je ovo krajnji format koji se dobije poslije obrezivanja i lijepljenja s koricama.

Poslije uveza korica i knjižnog bloka, magazin se obrezuje na brzorezaču, u ovom slučaju na trorežaču, i to sa gornje, donje i vanjske strane. Ovako dorađen, magazin može biti pakiran u folije od PVC materijala.

Štampa

Na kraju

Štampa magazina može se vršiti offset tehnikom koja je ujedno i najpopularnija vrsta štampe u svijetu. Naravno, može se štampati i u nekoj drugoj tehnici. Ono što prethodi štampi adekvatna je priprema za štampu koju obavlja grafičko-tehnički dio redakcije u koordinaciji sa štamparijom. Gotova priprema šalje se štampariji gdje njihov odjel pripreme za štampu montira knjižne arke, te ih kao takve osjvetljava na CTP osvjeljivaču i izrađuje štamparsku formu (štamparske ploče) koje se kasnije postavljaju na odgovarajuću štamparsku mašinu. U slučaju direktnog osvjetljvanja na ploče izbjegnuti su filmovi.

Iz gore navedenog, može se steći dojam da je izrada magazina, kao grafičkog proizvoda, kompleksan i nimalo lagan posao. Potrebno je mogo truda, rada i znanja da bi se kreirao ovakav grafički proizvod.

- 210 x 282 mm

Izvor -

Palislamović, Sanel: Seminarski rad, Grafički proizvodi, Uvod u grafičke tehnogije, Univerzitet u Travniku, Fakultet za tehničke studije, Sarajevo, 2011.

-

Palislamović, Sanel: Seminarski rad, Tipogrfija u magazinu a&s Adria, Tipografija, Fakultet za tehničke studije, Univerzitet u Travniku, Sarajevo, 2012.

Uvez knjižnog bloka i korica Knjižni blok sastavljen je od knjižnih araka, koji su određeni prije svega prema mogućnostima štamparske mašine. Imajući u vidu navedeni format stranica i da se štampa radi na formatu papira B2, možemo reći da bi jedan arak sadržavao 8 strana. Ako bi magazin npr. imao 10 araka po 8 strana, to znači da bi magazin imao 80 stranica knjižnjog bloka koje je potrebno uvezati sa koricama. Arci se slažu jedan na drugi, pazeći na

GRAFX studeni / novembar 2012

31


WEB DIZAJN

Profesionalnost i timski rad

web dizajn

osnovni pojmovi i neki savjeti

Ovladavanje stručnim pojmovima, kompjuterske grafike, grafičkog oblikovanja, načinima i metodama izrade i obrade web stranica, kao i poznavanje nekog programskog jezika za programiranje uslužnih web programa...sve su to osnovni preduvjeti za uspješan web dizajn. n Pripremio: Sanel Palislamović, III godina, Inžinjerstvo multimedije

32

GRAFX studeni / novembar 2012

U

okviru jednog web projekta, web dizajner je osoba kojoj je povjereno osmišljavanje i realizacija web prezentacije, odnosno grafičkog interfejsa koji se nalazi pred klijentima i posjetiocima web stranica. U procesu izrade web prezentacije učestvuju i programeri, marketing tehničari i mnogi drugi, u zavisnosti od obima projekta. Web dizajn je primjenjena umjetnost koja komunicira, educira, omogućava, zahtijeva ili relaksira. Zadatak web dizajnera je, koristeći elemente koji čine web dizajn (boja, tipografija, tekstura, svjetlost, kompozicija...) i sam sadržaj web prezentacije (tekst, slike, multimedija), da kreira ugodan i za korisnike intuitivan i lak grafički izgled (interfejs) za korišćenje. Atmosfera, kojom odiše jedna web prezentacija, direktno utiče na uspješnost web stranice, a dobar dizajn pretvara potencijalne klijente u sigurne klijente. Posao web dizajnera obuhvata nekoliko oblasti i veoma često se od web dizajnera očekuje poznavanje internet marketinga, programiranja kao i mnogih drugih kreativnih i tehničkih oblasti koje ulaze u okvir jednog web projekta. Potrebno je uložiti mnogo truda i napora kako bi se savladale sve tehnike i uskladile se sa zahtjevima klijenata.

Kako postati Web dizajner? Ne postoji način da se u učenju o izradi i dizajniranju Weba zaobiđu elementarna znanja, spomenuta u podnaslovu ovoga teksta, i odmah starta sa radom Weba u nekom grafičkom editoru. Lakoća rada u grafičkim editorima za izradu zavarava, jer ti programi sami po sebi bez određenog predznanja ne omogućavaju gotovo ništa. Naravno, moguće je putem grafičkih editora kreirati Web stranice bez poznavanja HTML programskog jezika, ali to nikako ne znači da je „kreator“ i Web dizajner. Čak i neki moderni CMS (Content Menagemet Sistems) poput JOOMLE ne nude odmah gotova web rješenja. Osobe koje rade samo na održavanju i promjeni sadržaja jedne web stranice, ne mogu se deklarirati kao web dizajneri. Isto tako, ne bi trebalo web dizajn promatrati kao grafički dizajn. Znanja o grafičkom dizajnu su samo jedan od segmenata koji nam pomaže u Web dizajniranju. Web dizajn podrazumijeva umjetničko, tehničko, programersko, marketinško znanje. Šta ćemo dobiti ako lijepo izdizajniramo grafičko lice Web prezentacije npr. u Adobe Ilustratoru, ako te grafičke elemente ne znamo pravilno optimizirati (memorijski


WEB DIZAJN

prilagoditi da se brže učitaju u web preglednik) ili ih ne znamo adekvatno posložiti u editorima za razvoj weba i isprogramirati i dati im određenu funkciju? S druge strane, šta ćemo dobiti ako isprogramiramo web bez adekvatnog grafičkog lica? Dakle, jedno bez drugog ne ide. Za razvoj Weba potrebna su i određena znanja iz oblasti baza podataka, zatim poznavanje rada s web poslužiteljima, te načinom kako nešto što napravimo na svom personalnom računaru putem internet mreže (ftp-a) prebaciti na web poslužitelj i da to ispravno radi i bude dostupno klijentima. U samim počecima, na web stranicama nije bilo puno kreativnosti niti se polagalo puno računa o lijepim grafičkim izgledima web stranice. Web je izrastao u globalni internet servis koji je zamijenio gotovo sve druge internet servise.

HTML (Hipertext Markup Language) Nekada su se web stranice izrađivale putem HTML jezika i kao takve imale su iznimno jednostavne mogućnosti oblikovanja. HTML web stranice su skup naredbi napisanih ovim jezikom koje govore web pregledniku kako i na koji način da prikaže web stranicu. Odabir fontova bio je ograničen na Times New Roman, pozadine stranica bivale su sive boje, a same su se stranice obično izrađivale u običnim tekstualnim editorima (npr. nešto slično Notepad na Windowsima). No, kako su i sami Windowsi tada na Internetu bili rijetkost, ali i programskom podrškom slabo prilagođeni ovom mediju, većina stranica u to vrijeme izrađivala se na Unix računarskim sistemima, po fakultetima i znanstvenim ustanovama u tada legendarnom tekstualnom Unixovom „vi“ editoru. U to vrijeme

stranice su se pisale u HTML jeziku i to je bio jako naporan, dosadan i nimalo kreativan posao. Međutim, napredak i popularizacija Interneta zainteresovala je neke kompanije, u prvom redu, Natscape koji je u svojim web preglednicima nudio podršku za pozadinske boje web stranica, zatim mogućnosti prizivanja slika, itd. Bez obzira na ova Netscape unaprijeđenja weba, standardne HTML stranice još su neko vrijeme kasnile za ovim mogućnostima, ali su uskoro i prihvaćena ova unaprijeđenja, jer su stranice bile mnogo ljepše sa slikama, različitim fontovima i nekim drugim pozadinskim bojama, itd. Ovim Netscapevoim pristupom i inoviranjem u prikazivanju weba, došlo je do uvoda u jednu novu etapu razvoja weba i web dizajna. HTML razvoj web stranice je zastario, ali još uvijek postoji populacija web dizajnera koja izrađuje stranice ovim jezikom.

GRAFX studeni / novembar 2012

33


WEB DIZAJN Grafički studiji za razvoj Weba

Grafički Web editori

Skriptni jezici

Pojava grafičkih Web editora zamijenila je obične tekstualne editore i ubrzala razvoj Weba na način da su oni omogućavali kreiranje Weba bez poznavanja HTML jezika. Zapravo, ovi Web editori, sa svojim grafičkim licima i jednostavnim naredbama, omogućili su da sve ono što se u njima kreira postane Web prezentacija. Isto tako, nudili su i neka gotova grafička rješenja Web prezentacija, koje je samo trebalo popuniti odgovarajućim sadržajima i došlo bi se do gotovog Weba. Ovi editori su web dizajn približili grafičkim dizajnerima, koji su putem grafičkih programa (Adobe Ilustrator, CorelDRAW, itd.) i kreativnim idejama, kreirali grafička lica Weba, te ih onda „slagali“ u Web editorima i tako pravili vrlo lijepe Web prezentacije. Ovakav pristup razvoju Weba i danas je umnogome prisutan. Međutim, grafički web editori imaju ograničenja, jer su izrađene web prezentacije statične.

Nakon pojave jednostavnih grafičkih Web editora, krenulo se u prilagođavanje programskih jezika višeg nivoa u tzv. „skriptne Web jezike“ koji će programerskim vještinama Web dizajnerima omogućiti razne efekte. Pojava ovih jezika ubrzo mijenja Web i usmjerava ga u novu etapu razvoja Weba. Ovi skriptni jezici koriste se kada želimo da Web odgovori ili direktno reaguje na korisnikovu interakciju sa formama ili nekim drugim elementima (linkovi, slike), kada želimo da distribuiramo malu količinu informacija u vidu baze podataka i osiguramo jednostavan pristup tim podacima, kada je potrebno da kontrolišemo kretanje kroz više nivoa Weba, da vršimo isporuku različitih Web stranica za različite preglednike, rezolucije,... Poznatiji skriptni jezicu su: PHP, ASP I ASP.NET, Java Script, Perl, Pejton, Rubi, CFML...

34

GRAFXstudeni / novembar 2012

Web, kao medij, konstantno se razvija, pa tako i tehnologije za razvoj istog. Teško je, u današnjem vremenu, naći kompletnog web dizajnera koji ima afiniteta prema grafičkom dizajnu, uz to još zna i programirati u nekom od Web skriptinih jezika i ima znanja iz oblasti marketinga. Upravo iz tog razloga, odnedavno, pojavili su se grafički studiji za razvoj Weba koji u svom sastavu imaju grafičke dizajnere, web programere, stručna lica za web servere, osoblje za ažuriranje sadržaja, stručnjake za marketing, itd. Web je danas na takvom nivou da je potrebno organizirati razne stručnjake za izradu profesionalne web prezentacije koja je zasnovana na većoj bazi podataka, razvijena (isprogramirana u nekom skripnom jeziku), i kao takva traži često ili čak svakodnevno ažuriranje. Web ima vrlo dinamičan estetski i tehnološki razvoj, a način korišćenja i kreiranja web-a će se zasigurno mijenjati u budućnosti, ali potreba za web dizajnerom kao osobom koja kreira vizuelni interfejs, tek dobiva svoje značenje. Interakcija, korisnički orijentisan dizajn i modularan dizajn, samo su neki od pojmova koji predstavljaju fokus aktuelnih istraživanja u oblasti web dizajna.

Izvori: -

Jeremy Allen: PHP 4.1, Kompjuter biblioteka, Čačak, 2003. ISBN: 867310-178-6,.

-

Barrie M. North: Jomla! 1.5 priručnik za korisnike, Mikro knjiga, Beograd, 2010. ISBN: 978-86-7555-346-5

-

Magazin Bug, broj 96, studeni, 2000.

-

Magazin Info, broj 51, april, 2002.


STANDARDIZACIJA Grafički znakovi na ambalaži

n Pripremila: Marijana Kaljević

Znamo li što predstavljaju?

Oznake na ambalaži služe za upozoravanje transportnih radnika. One upućuju na način rukovanja proizvodom, način čuvanja proizvoda ili način manipuliranja njim. Dizajner ima zadatak da estetskiki i funkcionalno postave ove oznake na ambalaži tako da budu uočljive, jasne i čitljive, a ponekad i da stiliziraju ove znakove i prilagode ih korporativnoj kulturi proizvoda. Europski cvijet predstavlja potvrdu da neki proizvod odgovara strogim ekološkim kriterijima i istodobno zadovoljava norme kvalitete, a stavlja se tek nakon provjere zadovoljava li proizvod propisane stroge kriterije. Energetska zvijezda (engl. Energy Star) za označavanje energetske učinkovitosti uredske opreme poput: računala, zaslona računala, pisača, kopirki, fakseva i drugo.

Međunarodni simbol na ambalaži prehrambenih proizvoda govori da je ambalaža upotrebljiva i pri direktnom dodiru sa proizvodom za jelo i piće. Oznaka za proizvod ispitan u ovlaštenom laboratoriju, gdje je provjereno je li sukladan propisima koji vrijede na NAFTA tržištu (Sjevernoamerička asocijacija slobodne trgovine engl. North American Free Trade Association). CE oznaka je skraćenica od “Conformité Européenne” (engl. European Conformity) i predstavlja oznaku proizvođača da je proizvod sukladan sa smjernicama EU i odgovarajućim Europskim normama na koje se pozivaju smjernice. Oznaka zelena točka (njem.Der Grune Punkt) koja daje do znanja krajnjem potrošaču da, nakon što proizvod bude potrošen, a ambalaža odbačena, postoji sustav koji će se za tu ambalažu pobrinuti - prikupiti ju, te ju opet upotrijebiti. QR kod (engl. Quick Response) kojim se pomoću posebnih čitača brzo dobiju zapisani podaci u automobilskoj industriji za označavanje dijelova i njihovo praćenje. EAN cod (sustav EAN prema European Article Numbering – Europsko numeriranje proizvoda) je jedinstveni međunarodni sustav označavanja i identifikacije proizvoda koji sadrži podatke o zemlji porijekla robe, proizvođaču i samom proizvodu. Simboli za proizvode ili ambalažu koji su izrađeni od recikliranog materijala (najčešće su to papirni ili kartonski proizvodi). U centru simbola često se navodi procentualni udio recikliranog materijala u proizvodu. F+ znak za lako zapaljive otrovne tvari, dok je T+ znak otrova II skupine, čija je prodaja moguća uz evidentiranje kupaca. Oznaka za proizvode koji se mogu reciklirati. Dvije su varijacije originalnog simbola za reciklažu: prvi je prihvaćen kao tradicionalni, univerzalni simbol, dok je drugi njegova modifikacija u smislu bolje vidljivosti prilikom štampanja istog u manjem formatu. GRAFX studeni / novembar 2012

35


INTERVJU

... sa studentom Grafičkog inžinjerstva

Student treće godine Fakulteta za tehničke studije, Univerziteta u Travniku, Šemso Karić iz Tuzle, upisao je studij 2009. godine sa usmjerenjem Tehničko-tehnološki, prema Nastavnom planu i programu iz akademske 2009/2010. Vlasnik je firme d.o.o. „Repro-Karić“ u Tuzli, a bavi se poslovima dizajna, pripreme za štampu i DTP-a, izrade filmova za štampu, digitalne štampe i štampe velikih formata, billboard plakata, reklamnih banera… 36

GRAFX studeni / novembar 2012

Šemso Karić Grafx: Ukratko se predstavite... Karić: Ukratko? Šemso Karić, već dugo radim u grafičkoj struci, a sad evo i studiram grafičku tehnologiju. Jeste obrnut redoslijed nego što bi trebao biti ali bolje ikad nego nikad.... Grafx: Opišite, ukratko, tvrtku u kojoj radite... Karić: Vlasnik sam i radim u firmi “Repro-Karić” Tuzla. Osnovao sam je 1998. godine, kao grafički studio za design, tehničku pripremu grafičkih proizvoda

i osvjetljavanje fotolita. Dugo godina, radili smo isključivo kao uslužna djelatnost za štamparije u okruženju. Razvojem digitalnih tehnologija štampe počeli smo koristiti iste. Među prvima, počeli smo raditi digitalnu štampu iz arka malog formata i štampu velikog formata solventnim bojama. Danas imamo solidno razvijenu štampu velikog formata, dimenzije do 3,2 m iz rolne, te nekoliko strojeva za digitalnu štampu iz arka, sublimacijsku štampu na tekstil (zastave i slično). Uveli smo kalibraciju i profilisanje cijelog


INTERVJU sistema od skeniranja, preko softproof-a kao i izradu profila za digitalne strojeve. I danas, značajan dio poslova nam je priprema za štampu i osvjetljavanje fotolita. Grafx: Kako ste se odlučili studirati na Grafičkom fakultetu? Karić: Radeći u grafičkoj struci dugi niz godina, stekao sam i značajno znanje i iskustvo u raznim grafičkim tehnologijama. Znanja sam prikupljao iz knjiga, časopisa, interneta, raznih seminara... Svjesno kažem „prikupljao“ znanje. Takav način donosi rezultate, ali uvijek nedostaju neke karike u lancu... Često se kreće u pogrešnom smjeru. Odlučio sam studirati da bih, s jedne strane, provjerio znanje koje sam stekao iskustvom, ali i da bih produbio postojeće i stekao novo, kvalitetnije znanje. Grafx: Koliko Vam znanja stečena na Fakultetu pomažu u poslu? Karić: Svakodnevno u poslu nailazim na situacije u kojima primjetim da ih lakše rješavam zahvaljujući znanju s fakulteta. Često se dogodi da, prilikom predavanja ili u toku pripreme nekog seminarskog rada ili ispita, nađem rješenje za neki problem koji postoji ili je ostao nerješen u dosadašnjem radu. Znanje stečeno na fakultetu veoma mi pomaže u svakodnevnom poslu! Grafx: Gdje se danas mogu vidjeti grafički tehnolozi, u kojem segmentu grafičke branše? Karić: Grafička branša obuhvata široko područje privrede, a mišljenja sam da je u Bosni i Hercegovini solidno razvijena. Imamo veliki broj malih firmi koje se bave proizvodnjom i uslužnom djelatnošću, ali i značajan broj velikih, industrijskih proizvođača grafičkih proizvoda, koji dio proizvodnje plasiraju u inozemstvo. Na ovim područjima

ima malo grafičkih tehnologa, i većina ovih firmi ima nedostatk kvalitetnog kadra. Uvjeren sam da grafički tehnolog, koji zna svoj posao, ima dobre prilike za zapošljavanje i napredovanje u raznim segmentima grafičke branše. Grafx: Opišite Vaše sadašnje radno mjesto… Karić: Kao u mnogim drugim malim firmama, i ja u svojoj, radim na nekoliko različitih poslova. Moj posao obuhvata sve od prijema posla, preko nabavke materijala i opreme, do vođenja procesa proizvodnje. Mislim da danas svatko, u ovoj branši, mora biti spreman na ovakav rad. Malo je radnih mjesta koja imaju samo jedno područje djelovanja. Ali i za ovakav rad, dobru pripremu pruža studiranje na našem fakultetu, jer uz kolegije iz grafičkih tehnologija, slušamo kolegije iz menadžmenta, organizacije u okviru firme… Grafx: Je li teško afirmirati se u grafičkoj struci? Karić: Uz odgovarajuće znanje - ne. Ali ako nastupamo sa poluznanjem ili čak neznanjem, a pokušavamo se afirmirati, onda sigurno jeste. Gdje god danas počnete govoriti o grafičkim proizvodima i proizvodnji, uvijek se nađe neko ko smatra da poznaje tu materiju. Grafička proizvodnja se uspoređuje s raznim printerima i kopir aparatima, koje danas nalazimo u svakoj firmi. Ovaj problem se ne javlja samo u kontaktu sa ljudima van struke. Danas, u većini štamparija u regiji, rade priučeni i polustručni kadrovi. Oni, naravno, smatraju da perfektno poznaju grafičku struku, jer jednostavno nisu imali prilike da dođu do dubljih znanja. Sve ove kategorije, na prvi pogled, otežavaju afirmaciju, međutim ko dovoljno poznaje svoju, grafičku struku, neće imati teškoća da se dugoročno afirmiše. A okruženje koje ne vlada strukom čak je olakšavajuća okolnost za vlastitu afirmaciju.

Grafx: Najvažniji radni alat? Karić: Ovdje će mnogi očekivati odgovor sa nazivom nekog software-a, računar ili neki drugi stroj. Međutim, moj odgovor je bez dvojbe - znanje. Poznavanje struke nebrojeno puta donijelo mi je prednost u dogovaranju posla, kao i u organizaciji i vođenju proizvodnje. Grafx: Kakav bi bio svijet bez grafičke tehnologije? Karić: Danas smo okruženi grafičkim proizvodima više nego ikada. I pored razvoja elektronskih medija, grafički proizvodi ne gube na značaju. Ovo se posebno odnosi na ambalažu i vanjska oglašavanja velikog formata. Zamislite bilo koji tržni centar ili ulicu bez bilborda, zastava, svjetlećih reklama... ili samoposlugu bez šarenila kutija i etiketa. Svijet bi bio blijed... bez boje! O knjigama ne treba puno ni govoriti, čovječanstvo je postalo ovo što jeste zahvaljujući ulozi knjige u prenosu znanja između generacija. Grafx: Da li namjeravate nastaviti školovanje na II ciklusu? Karić: Stepen znanja stečen na prvom ciklusu zadovoljavajući je za obavljanje velikog dijela poslova rukovodioca u grafičkoj struci, a kasnije, na radnom mjestu, može se steći potrebna iskustva i samostalno usavršiti znanje za rad u jednom području grafičkih tehnologija. Mogu reći da već imam značajno praktično znanje i iskustvo, a u prvom ciklusu sam stekao teoretska znanja koja su mi nedostajala. Smatram da mi II ciklus studija može pružiti mnogo. Želim nastaviti školovanje na Grafičkom fakultetu i već se radujem sljedećem ciklusu i novim izazovima. GRAFX studeni / novembar 2012

37


DOGAĐANJA

Sajam grafičke tehnologije

Drupa 2012

Renomirani svjetski sajam grafičke tehnologije u Düseldorfu održava se svake 4 godine. Drupa 2012. održana je od 3.5.-15.5.2012.godine. n Pripremili: Emina Begić i Nermin Jamaković

Od 1951. godine, svjetski sajam grafičke tehnologije Drupa u Düseldorfu, održava se svake 4 godine i predstavlja jedan od najboljih sajmova usko vezanih za štamparsku struku. Ove godine, održavala se od 3.- 15. maja, gdje su se predstavile razne firme iz oblasti štamparstava nudeći i izlažući opremu i uređaje vezane za papirne i knjigovezačke tehnike, materijale, softwer, boje za štampu, mašine za štampu, ... Posjeta Drupi neminovna je za kvalificirane stručnjake i menadžere koji se već bave štamparstvom , u nastojanju da svoj sistem i način rada prilagode svjetskim, kao što

je to u Njemačkoj, Engleskoj i Švedskoj, koje su vodeće po prepoznavanju vrijednosti printanih medija. Ove godine, sajam je posjetilo oko 314.500 stručnjaka iz 130 različitih zemalja. Program sajma bio je tačno definisan i podjeljen u oblasti, od kontrole proizvodnje i web to print, kroz ofset i digitalni tisak, do dorade i pakiranja proizvoda. Pored toga, dominantne teme na Drupi 2012 bili su najnoviji tehnološki trendovi iz oblasti automatizacije, hibridnih tehnologija i ekološke štampe.

G.Bernard Schreier, iz Heidelberg CEO, ističe: “Zajedno s našim klijentima, mi smo se fokusirali na pozitivan zamah u industriji štampanih medija. S našim rješenjima i uslugom, možemo ukazati na održivost poslovanja iz naše industrije. Naši korisnici će uvidjeti da se isplati ulagati, kako bi se pripremili za trendove u štampanom komuniciranju. U prvom planu su rast segmenta ambalažiranja i digitalni ispis.„

n Pri

Speedmaster SX 102

38

GRAFX studeni / novembar 2012


DOGAĐANJA

Na sajmu su izlagale mnoge vodeće firme iz oblasti štampe. Heidelberg se, na Drupi 2012, predstavio sa svojih 60 inovacija pod motom ‘’Discover HEI’’. Predstavljajući se sa svojim najnovijim proizvodima i istakavši vrijednost njihovog ulaganja u proboljašanje grafičke industrije, Heidelberg je prezentirao svoje ideje i isplativost ulaganja. Predstavio je najnovije mašine iz oblasti offset štampe pod nazivom Speedmaster SX, koje predstavljaju vrhunsku tehnologiju, brzinu rada i kvalitetu štampe. U tu grupu offset mašina ubraja se i Speedmaster CX 102 , za printanje na ambalaži, koji je već predstavljen 2010. godine i koji se pokazao vrlo uspješnim. Uz to, najavljena je saradnja ipremili: Emina Begić i Nermin Jamaković između Heidelberga i Richo, u sklopu koje će Heidelberg nuditi Richo digitalni tisak, ali sa svojom softverskom opremom. Novi Heidelbergov Speedmaster SX102 kombinuje dosadašnji način gradnje kao kod Speedmaster XL i dosadašnjeg Speedmaster SM 102. Predstavlja jedan od svjetski najpoznatijih strojeva sa XL- tehnologijom i čiji je nivo izdržljivosti na zavidnoj razini. Rezultat ovakvog načina rada i proizvodnje Speedmastera SX 102 je visoka produktivnost, do 14000 otisaka/h. Detaljnije na www.drupa.com

Speedmaster XL 105

GRAFX studeni / novembar 2012

39


APLIKACIJE

ket

Programski pa

6 S C e b Ado

op, ujući i Photosh č u lj k u , ta la a i poboljšani ative Suite“ io re v C ja „ b g o o je sv e u b ij o ve, Ad o novu verz gi. Osim obno CS6 ru d Adobe je izda i 6 S C r ve da kao što su ea w vo m iz a ro re p D ja , n 6 a S ir C k ili pa Illustrator Creative Cloud m. su o št o a k a n i Web Premiu g si e D set proizvod 6 S C i Bradarić, ajnStandard iz D ipremio: Har un stvo multimedije 6 Pr S n C , m iu žinjer Prem III godina, In Pri startu aplikacije Photoshop CS6, uočljiv je novi interfejs, malo je sada tamniji background (kao i cjelokupna tema), koji je moguće editovati, te vratiti izgled na raniji. U odnosu na prethodnu verziju, jednostavniji noviteti u Photoshopu su svakako opcija „Autosave“, ali i „Liquify tool“ s povećanim obimom „brusha“ koja radi u visokim rezolucijama, uz „preview“ u realnom vremenu, tj. pregled rada nam je dostupan (u „real-time“) kada želimo da vidimo neku novu izmjenu. Zahvaljujući skupu novih i unaprijeđenih video alata, omogućeno je i intuitivno stvaranje videozapisa. Uz novi filter (Oil paint) i „Blur Tools“, nudi se niz novih naprednih alata. Kao i u Photoshopu, i aplikaciju Illustrator CS6 krasi novi i moderni interfejs koji optimizira obavljanje svakodnevnih zadataka, dok novi pristup dizajnu i uređivanju uzoraka omogućavaju višu razinu preciznosti. Sada nudi bolje performanse te čitav niz novih naprednih alata, uključujući Image Tracing Engine, Pattern Creation i Gradient Strokes. Ovaj zad40

GRAFX studeni / novembar 2012

nji, omogućuje dizajnerima crtanje poteza u koracima koji dosad nisu bili dostupni, a novi sistem performansi Adobe Mercury nudi brzinu i stabilnost, uključujući podršku za 64-bitne operacijske sisteme Mac OS i Windows. InDesign CS6 i dalje zadržava odliku najčešće aplikacije u području izdavaštva, ovaj put optimizirajući stvaranje višestrukih prijeloma iz jednog skupa sadržaja, sve uz pomoć novih prilagodljivih dizajnerskih alata kao što su Alternate Layout, Liquid Layout, Content Collector Tools i Linked Content.

Adobe CS6 noviteti za web profesionalce Inovacije u alatima Flash Professional, Dreamweaver, Fireworks i novom programu Adobe Edge prava su podloga za vrhunsko korisničko iskustvo s HTML5 sadržajima i mobilnim aplikacijama. Ključne inovacije u aplikacijama omogućuju web profesionalcima da rade prototipe, dizajniraju, razvijaju i nude inovativna

digitalna iskustva i aplikacije za razne zaslone koje podržavaju najnovije standarde u branši kao što je HTML. Korisnici mogu u svoje projekte izrađene u Dreamweaver-u lako dodavati i HTML5 animacije stvorene u programu Adobe Edge Preview, čime Adobe potvrđuje svoju vodeću ulogu u ponudi alata za taj web-standard. Potpuno novi alat Adobe Muse omogućuje dizajnerima stvaranje i objavljivanje HTML5 web stranica bez pisanja koda. Zahvaljujući Dreamweaveru CS6, više nema potrebe za zamornim postupkom ručnog stvaranja i konfiguriranja zasebnih izbornika temeljenih na CSS-u za zaslone telefona, grafičkih ploča /tableta ili računara različite razlučivosti. To omogućuje web-profesionalcima da brzo razvijaju sadržaj koji se prirodno prilagođava cijelom nizu različitih uređaja i zaslona. Osim toga omogućena je iskoristivost cjelokupne platforme CSS3 da bi se pri izradi doadala interaktivnost web stranica i aplikacijama. Fireworks CS6 donosi mogućnost prilagodbe tema napravljenih pomoću


APLIKACIJE

razvojne biblioteke Query Mobile i korištenje jedinstvenih boja i stilova. Korisnici Flash Professional CS6 mogu se pomoću skupa alata Toolkit for CreateJS lako prebaciti na izradu sadržaja prema standardu HTML5. Taj novi alat omogućuje da se Flash sadržaj izveze na HTML5 radnu površinu i dobije razumljiv kod spreman za uređivanje. Production Premium CS6 pomiče granice za video profesionalce. Fokusiran na brze performanse, dubinsku integraciju komponenti i uspješan tijek rada koji se oslanja na metapodatke, ova aplikacija omogućuje video profesionalcima uspješniji rad, od planiranja do reprodukcije.

Adobe Premiere Pro CS6 su redizajnirali video stručnjaci za video stručnjake i središte je svakog profesionalnog toka rada s videozapisima. Krasi ga elegantno novo okruženje za uređivanje te proširena podrška za snažni reprodukcijski pokretač Mercury koja sada uključuje i OpenCL na računarima MacBook Pro. Uz optimizirani izbornik, dinamičko skraćivanje vremenske trake i neprekinutu reprodukciju korisnici sada mogu još lakše uređivati videozapise. Jedna od novosti u Adobe After Effects CS6 programu je intuitivno slijeđenje 3D kamere za lakše stvaranje složenih konstrukcija i fotorealističnog izbočenog 3D teksta i oblika.

U aplikaciji Audition CS6 se desecima novih alatki može ubrzati postprodukcija zvuka, a one pak, slično kao kod programa Adobe Premiere Pro CS6, čine uređivanje bržim i intuitivnijim. Povećanje zapisa u stvarnom vremenu olakšava kasnije povećanje radi poklapanja s dijelovima videozapisa, dok značajka automatskog slaganja govora predstavlja snažan novi alat za automatsku analizu dijaloga. Uz poboljšane kontrole za grupiranje zapisa, njihovu organizaciju, pretpregled uređenih dijelova i novu prilagodljivost pri izvozu u koju se ubraja i podrška za snimanje na CD medije, video profesionalci sada mogu raditi znatno brže i uspješnije.

Izvor: www.adobe.com

Kolekcije paketa Adobe CS6: • Design Standard CS6 - Acrobat X Pro, Dreamweaver, Fireworks, InDesign and Photoshop • eb Premium CS6 - Acrobat X Pro, Dreamweaver, Fireworks, Flash Pro, Flash Builder, InDesign, Illustrator and Photoshop Extended •Production Premium CS6 - After Effects, Audition, InDesign, Illustrator, Photoshop Extended, Premiere Pro, Prelude, SpeedGrade and Adobe Story. •Master Collection CS6 - Acrobat X Pro, After Effects, Audition, Dreamweaver, Fireworks, Flash Pro, Flash Builder, InDesign, Illustrator, Lightroom, Photoshop Extended, and Premiere Pro. GRAFX studeni / novembar 2012

41


APLIKACIJE

Iz korisničkog ugla

Kada sam prije nešto više od godinu dana počeo učiti 3D modeliranje, nisam ni slutio da ću zbog softvera koji sam tada izabrao, zadobiti takve traume da ću imati averziju prema svakoj aplikaciji za izradu 3D. Sve dok nisam otkrio Cinemu 4D.... n Pripremio: Haris Rahmanović,

III godina, Inžinjerstvo multimedije

Moj prvi izbor je bio Maya 3D, što je jednako pametan potez kao i da bez elementarne obuke i poznavanja aviona sjednete za volan Airbuisa. Neuspješan ishod nakon par mjeseci frustriranja, rezultirao je deinstalacijom ovog programa i formatiranjem hard diska kako bi mu uklonio svaki trag. Odlučio sam da u dogledno vrijeme ne prilazim ni blizu niti jednom softveru za 3D. Nakon rehabilitacije od Maye, u trajanju od par

42

GRAFX studeni / novembar 2012

sedmica, skoro da se nisam ni sjećao, a traume su se vraćale samo kad sam gledao „Ice Age“. Nakon nekog vremena izbjegavanja ove vrste softvera, jedan kolega mi je predložio Cinemu 4D i objasnio kako je puno jednostavnija od 3D Maxa i Maye. Ispočetka sam bi malo sumnjičav, ali kada sam instalirao program i počeo da radim od nekih os-


APLIKACIJE

novnih stvari, uočio sam razliku u odnosu na Mayu. Od samog ubacivanja gotovih elemenata, korištenja krivulja, primjene efekata na objekte, kontrolisanja kamere, pa do podešavanja opcija za renderiranje, sve je bilo tako pojednostavljeno i približeno početniku da je iznenađujuće takvo nešto očekivati od alata za 3D modeliranje i animaciju. Sama kvaliteta renderirane slike skoro je identična kao i u Mayi, ali cjenovno najnovija Cinema 4D R13 četiri puta povoljnija od aplikacije Autodesk Maya 2013. Osim cijene i pojednostavljenog načina modeliranja, Cinema 4D ima veliki broj kvalitetnih modela uz instalaciju, koji su također dostupni na internetu. Još jedna prednost ove aplikacije u odnosu na neke druge slične alate, ogleda se u mogućnosti otvaranja i uređivanja modela za druge programe, s tim da se gube teksture ako u Cinemi uređujemo neki drugi format. Jedan od najkorisnijih dodataka Cinemi 4D svakako je „Body Paint“. Naime, radi se o dodatku u kojem je moguće dati obojenje modelima koristeći alat koji se ponaša kao sprej. Ovaj alat posebno je koristan pri-

likom bojenja modela s gradijentima i sjenama, kao što su ljudsko tijelo ili uopšte prirodne površine, dok je za neke grublje površine i modele dovoljan i standardan način primjene teksture na poligone. Jedina stvar u Cinemi koja bi mogla uzeti dosta vremena (i živaca), animiranje je koristeći alat „bones“. Naime, prilikom korištenja ove opcije na modelima koji nisu baš najbolje modelirani i rigovani, dovest će do velikih deformacija čak i pri minimalnim pokretima. Da bi se to reduciralo, koristi se „weight tool“ koji je još uvijek nedovoljno razvijen (barem je bio u R12 verziji) i teško ga je kontrolisati. Cinema 4D, prema mojem iskustvu, odličan je alat za učenje 3D modeliranja i animiranja. Mišljenja sam da nakon par godina ovladavanja ovom aplikacijom, neki će se odlučiti za Mayu koja je ipak alat u kom se rade najveći svjetski projekti u 3D-u, ali i oni koji odluče da nastave raditi u Cinemi mogu na jednostavan način raditi visoko kvalitetne projekte.

GRAFX studeni / novembar 2012

43


TEHNOLOGIJA

Fotografija

Canon

EOS 550D

Canon EOS 550D:

n Pripremile: Marijana Kaljević i Azra Bašić

Canonova uzdanica u klasi DSLR aparata namjenjena onima koji ulaze u DSLR svijet, 550D nudi mnogo više od entry-level fotoaparata, po mogućnostima u više segmenata kao što su kvalitet fotografije i video snimka. Za sve amaterske primjene i većinu profi primjena izuzimajući poslove u kojima je potrebna velika robusnost ovaj fotoaparat može u potpunosti da zadovolji zahtjeve. Velika rezolucija, veoma kvalitetan visoki ISO, brzina i lakoća korišćenja su glavne karakteristike. 44

GRAFX studeni / novembar 2012

Senzor: 18 MP, 22.3 x 14.9 mm Faktor uvećanja (Zoom): 1.6x Objektivi: Canon EF-S Memorija: SD/SDHC/SDXC ISO raspon: 100-12800 Opcije snimanja: P, A, S, M, A-DEP, Portrait, Landscape, Close-up, Sports, Night Portrait, No Flash, Movie Mjerenje svjetla: Multi zone, Centre-weighted, Partial, Spot Fokus: Auto, Manual, Al Focus, One Shot, Al Servo Brzina okidanja: 1/4000s do 30 s, Bulb Blic: GN13 pri ISO100 Vrste blica: Auto, On, Off, Red-eye, Slow Sync, Rear Curtain, Hotshoe Načini okidanja: Single, Continuous, Selftimer LCD monitor: 3-inčni u boji Težina: 530 gr Napajanje: Li-ion, LP-EB Trajanje baterije: 440 snimaka Transfer: USB, video, HDMI, PictBridge Softver: ImageBrowser, Digital Photo Professional, PhtotoStitch


TEHNOLOGIJA izbor. Sistem menija također je vrlo dobar. Koristi se čist, privlačan font i vrlo efikasan sistem navigacije, pri čemu pritisak na tipke za lijevo/desno i gore/dolje omogućava jednostavan prolaz kroz funkcije.

Canon EOS 550D, je jedan od najboljih amaterski D-SLR fotoaparata koji je Canon napravio. Najzanimljivije funkcije su 18 MP senzor i snimanje Full HD videa. Što je jako dobar odabir za studente multimedije i dizajna, idealan je za one koji žele izraditi fotografije veličine plakata ili obrezivati slike do savršenstva bez gubitka detalja potrebnih za ispis kao i neizostavno snimanje Full HD videa. Canon EOS 550D nudi mnogo za uloženi novac. Iako je Canon 550D jedan od Canonovih amaterskih modela, ugrađene su čak i manualne kontrole ekspozicije u Movie režimu rada, koje smo prvi put vidjeli kod modela 7D i nedostaju većini direktnih konkurenata. Za razliku od profesionalnih modela, 550D ima plastično kućište i može uzastopno snimati 3.7 slika u sekundi ali u međumemoriju stane samo 6 RAW datoteka ili 34 JPEG-a. HD Movie režim rada predstavlja korak naprijed u odnosu na Nikon i Pentax. Umjesto uobičajne 720p rezolucije, dobije se Full HD sliku (1080 p, rezolucije 1.920x1.080 piksela), manualne kontrole ekspozicije i mogućnosti izbora željenog frame-ratea. Uz to, ima i priključak za spoljašnji mikrofon za kvalitetniji zvuk koristeći stereo priključnicu od 3,5 mm.

Optičko tražilo moglo bi biti i malo veće, ali vrlo je svijetlo i oštro. AF tačke su jasno označene, a 18-55 mm objektiv koji dolazi ima USM motor i vrlo je brz i tih. Prednji elementi na objektivu se rotira tokom izoštravanja, pa će korištenje pojedinih filtera biti prilično teško. Na zadnjoj stranici je odličan 3-inčni LCD s preko milijun piksela. Zato je prikaz snimki izuzetno oštar, a posebno je prilagođen snimanju videa i fotografija u Live View modelu. Automatsko izoštravanje prilično je sporo, ponekad je potrebno i nekoliko sekundi za uspješno izoštravanje, čak i pri dobrom svjetlu. Također, Canonov HD Movie režim snimanja nema uključeno automatsko izoštravanje tokom čitavog snimka, već ga treba ručno podesiti na izoštravanje laganim pritiskom okidača do pola što je slučaj kao i kod ostalih modela Canon marke. Canonov 18-55 mm IS objektiv nije posebno dobar. Kombinacija slabe definicije ivica, distorzije i hromatskih aberacija poništava većinu posla kog dobro odradi senzor. Ukoliko stvarno želite da izvučete najviše od ovog aparata, jednostavno morate da kupite bolji objektiv. Pri snimanju s visokim ISO podešavanjima kvalitet slike je izuzetan. Šta god je Canon napravio sa senzorom, višestruko se isplatilo. Pri ISO 60400 dolazi do vidljivog raspada slike, ali pri ISO 1600 i 3200 možete snimati bez oklijevanja! Također , kvalitete snimljenog HD videa je odličan. Canon EOS 550D nesumnjivo je jedan od najboljih amaterski D-SLR fotoaparata koji je Canon napravio. RAW format na slici prikazuje vidljivo više detalja na nivou piksela. Detaljnije informacije na www.canon.com

ISO osjetljivost je podignuta do odličnih ISO 6400 (ili 112800 u Expanded režimu rada). Uobičajeno, visoka rezolucija i visoka ISO osjetljivost ne idu zajedno, ali Canonov najnoviji senzor ima softisticiranu redukciju šum već na čipu. Koristi 63 - zonski dvoslojni senzor kao i informacije o fokusu, boji i osvjetljenju kako bi pronašao najbolju ekspoziciju. Dva sloja se koriste kako bi se izbjegla pojava preosjetljivosti sistema na crvenu boju, a informacija o žarišnoj udaljenosti služe za bolju procjenu ekspozicije. Tipke na 550D Canon-u su velike i sa jasnim sličicama, a izbor kontrola nadopunjuje interaktivni Quick Control ekran koji prikazuje dostupna podešavanja i omogućava njihov GRAFX studeni / novembar 2012

45


BOLONJSKI PROCES

Koliko uopće znamo?

ECTS sustav

ocjenjivanja

ECTS sustav bodova usmjeren je na studenta i opterećenje nužno za postizanje ciljeva studijskog programa. Ciljevi učenja trebaju biti specificirani u ishodima učenja i vještinama ili sposobnostima koje studenti trebaju usvojiti. n Pripremila: Marija Garić

ECTS je skraćenica za European Credit Transfer and Accumulation System, odnosno – Europski sustav prikupljanja i prenošenja kredita (bodova). Opći principi i mehanizmi sistema ECTS-a prihvaćeni su širom Evrope i predstavljaju već univerzalan sistem za komunikaciju između akademskih institucija. ECTS - europski sistem prijenosa bodova/kredita osmišljen je kao jedinstven sistem koji omogućava lakšu prepoznatljivost i poređenje različitih obrazovnih programa na univerzitetima i drugim visokoobrazovnim institucijama u zemljama Europe. Europske države potpisnice Bolonjske deklaracije, prvobitno, složile su se da do 2010. godine stvore jedinstveno područje u visokom obrazovanju. U kasnijim dogovorima i utvrđenoj deklaraciji ministara EU iz Lisabona (2000.) i Barcelone (2002.) na temelju navedenih načela nastoji se Europu učiniti svjetski najkompetitivnijom i na znanju utemeljenoj ekonomijom. Pokretljivost studenata i nastavnika način je na koji se može postići jedinstvo u visokom obrazovanju u Europi. Pokretljivost studenata u Europi započela je programom Erasmus u sklopu kojeg je 1989. godine prvi put uspostavljen ECTS bodovni sustav. Cilj ECTS sustava je, kroz prijenos bodova mobilnih studenata, olakšati priznavanje razdoblja studija provedenih u stranoj zemlji. 46

GRAFX studeni / novembar 2012

Uvođenjem programa razmjene studenata uočeno je da u različitim zemljama Europe postoje različite skale ocjenjivanja studenata. Skale ocjenjivanja različite su između pojedinih fakulteta ili čak pojedinih katedri unutar fakulteta. Navedene različitosti zahtijevale su uvođenje sustava koji bi olakšao mobilnost studenata i prijenos njihovih ocjena među različitim institucijama. ECTS, kao sustav prijenosa bodova, proširen je na više od 30 zemalja i uveden je u više od tisuću institucija visokog obrazovanja. ECTS sustav bodova usmjeren je na studenta i opterećenje nužno za postizanje ciljeva studijskog programa. Ciljevi učenja trebaju biti specificirani u ishodima učenja i vještinama ili sposobnostima koje studenti trebaju usvojiti. Temeljne osobitosti ECTS sustava prijenosa bodova su sljedeće: • ECTS sustav temelji se na načelu da je 60 bodova mjera za opterećenje studenta tijekom jedne akademske godine. • ECTS bodovi mogu se dobiti samo nakon uspješnog ispunjenja nužnih radnih obveza studijskog programa i prikladne procjene ostvarenih ishoda učenja. • Ishodi učenja su serija sposobnosti koje izražavaju što će student znati, razumjeti ili moći postići nakon duljeg ili kraćeg

procesa učenja. • Opterećenje studenta u ECTS sustavu izražava se u vremenu koje je potrebno za ispunjenje svih planiranih studentskih aktivnosti, kao što su slušanje predavanja, seminara, samostalno učenje, priprema projekata, testiranja i tako dalje. ECTS bodovi predstavljaju brojčane vrijednosti od 1 do 60. Dodjeljuju se predmetima i daju informaciju o studentskom opterećenju neophodnom za uspješno savladavanje. Oni odražavaju zahtijevani kvantitet rada svakog predmeta koji je u vezi sa zahtijevanim kvantitetom rada neophodnim za okončanje akademske godine (predavanja, praktičan rad, seminari, labaratorijske vježbe ili druge aktivnosti). ECTS krediti također dodjeljuju se i praktičnim radovima i izradi teza, onda kada su ove aktivnosti dio redovnog studijskog programa. ECTS krediti, dodijeljeni predmetima dodjeljuju se i studentima koji uspješno savladaju određeni predmet, polažući ispite ili druge zadatke koji se zahtijevaju u tom predmetu. Ovim se ECTS bazira na sveukupnom opterećenju, tj. na cjelokupnom vremenu studenta koje on treba potrošiti za uspješno savladavanje gradiva. detalji na internetskoj stranici: http:// ec.europa.eu./education/programmes/ socrates/ects/index_en.html


BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA UNIVERZITET U TRAVNIKU U skladu sa saglasnošću Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK broj 03-38-643/12 od 16.05.2012. godine raspisuje se:

KONKURS/NATJEČAJ

za prijem kandidata na dodiplomski, magistarski studij prema Bolonjskom procesu za akademsku 2012/2013 godinu

FAKULTET ZA TEHNIČKE STUDIJE

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA

- GRAFIČKO INŽINJERSTVO I DIZAJN (3+2) - ARHITEKTURA (3+2) - GRAĐEVINA (3+2) - INŽENJERSKA INFORMATIKA (3+2)

- GRAFIČKO INŽINJERSTVO (3+2) - GRAFIČKI DIZAJN (3+2) - INŽINJERSTVO MULTIMEDIJE (3+2)

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA

45 STUDENATA

EDUKACIJSKI FAKULTET TRAVNIK

DODIPLOMSKI STUDIJ – I CIKLUS STUDIJA - RAZREDNA NASTAVA I BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST (4+1) - PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA (4+1) - MATEMATIKA I INFORMATIKA (4+1) - OPĆA KINEZIOLOGIJA (sport i tjelesni odgoj) (4+1) - SPORTSKI MENADŽMENT (3+2) - SPECIJALNE NAMJENE – vojska, policija i zaštitari (3+2)

MAGISTARSKI STUDIJ – II CIKLUS STUDIJA EDUKACIJSKI MENADŽMENT, MATEMATIKA I INFORMATIKA, RAZREDNA NASTAVA, BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST, PEDAGOGIJA I PSIHOLOGIJA, OPĆA KINEZIOLOGIJA, SPORTSKI MENADŽMENT, SPORT I SPECIJALNE NAMJENE.

REDOVNI STUDIJ: 80 STUDENATA VANREDNI STUDIJ: 130 STUDENATA

Postdiplomski studij organizuje se u trajanju od 1 godine (II semestra) ili 2 godine (IV semestra), u ovisnosti od trajanja dodiplomskog studija koji su kandidati završili.

45 STUDENATA

Uz zahtjev za upis koji se može preuzeti na Fakultetu, kandidati obavezno prilažu: 1. Diplomu i svjedočanstva o završenoj srednjoj školi ; 2. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci); 3. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci); 4. Dvije fotografije za Index dimenzija 4x6 cm; 5. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta); 6. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja); 7. Diplomu o završenom I ciklusu studija (za upis na II ciklus studija); 8. Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)

Informacije i kontakti: - Edukacijski fakultet - studentska služba 030/540 876, fax: 030/540-876, šef studentske službe 061/475-922; Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik; e-mail: edukacijski@gmail.com, web: www.eft.ba. - Fakultet za tehničke studije - studentska služba: 030/ 540-876; 030/870-364, menadžment fakulteta: 061/225-299, Adresa: Aleja konzula br.5, Travnik, e-mail: info@fts.ba; web: www.fts.ba Konkurs ostaje otvoren do popune broja kandidata.


SABINA AGIĆ III godina, Grafički dizajn

Grafx br 1  

Časopis studenata Fakulteta za tehničke studije i Edukacijskog fakulteta Univerziteta u Travniku

Advertisement