Page 1

Polemika z wypowiedzią Umberta Eco Autorzy: Justyna Dymek, Karolina Idzik, Aleksandra Lipska. Ten projekt jest złożonym dokumentem tekstowym, który składa się argumentów ,,za’’ i ,,przeciw’’. Poniżej przedstawię je i rozwinę argumentując swoje zdanie na ten temat. Argumenty te będą powstawały w oparciu o cytat Umberto Eco, który brzmi następująco:

,,Grozi nam, że cały dzisiejszy przemysł informatyczny, mnożąc informacje, nie będzie dostarczał już żadnej’’.

Argumenty ,,za’’ Justyna Dymek Po pierwsze cytat ten uświadamia nam, iż dzisiejszy przemysł informatyczny zaszedł tak daleko, że ilośd informacji może doprowadzid do plagiatu. Każdy korzystając z tych wiadomości, kopiuje je, powiela i wkleja do swoich dokumentów tekstowych. W ten sposób dochodzi do plagiatu czyli skopiowania czyjejś pracy bez jego zgody. Byd może niektórzy ludzie udostępniają swoje prace w Internecie, aby ktoś inny mógł z nich skorzystad, jednak są też tacy, którzy umieszczają je i nie zdają sobie sprawy, że ktoś mógłby je wykorzystad i podpisad swoim nazwiskiem. Plagiat jest uwłaszczeniem sobie czyjejś pracy, zatem jest karalne. Umberto Eco ma w tej kwestii zdecydowanie rację, gdyż takich sytuacji w obecnym przemyśle informatycznym nie powinno byd, a przynajmniej powinno ich byd bardzo mało. Tymczasem problem ten jest dośd powszechny i walka z nim jest bezowocna. Ryzyko plagiatu ściśle wiąże się z naruszeniem praw autorskich. Oba te pojęcia niejako przenikają się i mają ze sobą wiele wspólnego. Bowiem plagiat jest jednocześnie naruszeniem praw autorskich. Prawo autorskie to przynależnośd danej pracy (obraz, dokument tekstowy, utwór muzyczny czy wiersz itp.) do jego autora, czyli pierwszego wykonawcy. Ludzie, którzy kopiują owe pliki naruszają prawa autorskie człowieka, który był ich pierwszym wykonawcą. Jest to również karalne i obecnie słyszy się o wielu takich przypadkach. Czasem nieświadomie kopiujemy pewne informacje do swoich prac, dokumentów i tym samym naruszamy prawa autorskie osoby, która była ,,pierwsza’’. Musimy pamiętad, że oczywiście, możemy korzystad z tej wiedzy, ale nie możemy jej kopiowad, możemy je przekształcid i zredagowad po swojemu. Wtedy będziemy opierad się o dane informacje i jednocześnie nie będzie to plagiatem. Kolejnym argumentem przemawiającym na korzyśd jest fakt rozprzestrzeniania się niepotrzebnych informacji. W momencie powielania ich dochodzi do powtórzenia niepotrzebnych treści. A co za tym idzie? Można przypuszczad, że za każdym razem, kiedy dochodzi do powielenia informacji w Internecie, istnieje możliwośd, że ktoś edytując tekst może dopisad własne, niekoniecznie wiarygodne informacje. Wtedy kolejne osoby korzystające z tych informacji mogą zostad wprowadzone w błąd. Uważam, że każda informacja taka jak hasło z Wikipedii powinno byd redagowane w sposób rzetelny, na przykład w oparciu o encyklopedię. Nigdy nie mamy pewności,


tym bardziej, kiedy chcemy sprawdzid dane hasło po raz pierwszy, że jest ono prawdziwe. Dlatego w przypadku powielenia informacji w Internecie, powinniśmy je sprawdzid w bardziej zaufanych i wiarygodnych źródłach. Ostatnim argumentem ,,za’’ jest coś, co określamy mianem utraty własnego zdania. W świetle dzisiejszego Internetu i natłoku informacji użytkownicy śledząc wszystko powoli tracą swoje zdanie na dany temat. Wszystko co wyrażają, każde ich poglądy w większości podyktowane są wiadomościami z Internetu. Szczególnie dotyczy to młodzieży i dzieci. Czytając pewnie informacje, w dodatku powielone, (a więc wydaje się, że są one prawdą, ponieważ mamy okazję natknąd się na nie niemal wszędzie) człowiek odbiera je jako ważne. Stara się wprowadzid je w swoje życie, dlatego jest skłonny do zmiany swojego zdania, bo tak proponuje Internet. W dobie dzisiejszego Internetu nie można mied pewności, że wszystko jest prawdą, wszystko, co przeczytamy musimy od razu zastosowad w swoim życiu. Do każdej informacji musimy podejśd z dystansem.

Argumenty ,,przeciw’’ Justyna Dymek Tak jak są argumenty przemawiające ,,za’’, są też i ,,przeciw’’. Z jednej strony można zgodzid się z cytatem Umberto Eco, ale można mied też odmienne poglądy. W argumentach ,,przeciw’’ przedstawię inne światło rzucane na słowa Umberto Eco. Niektórzy ludzie nie widzą niczego złego w tak dużej ilości informacji na jeden temat zamieszczanych w Internecie. Byd może mają po części rację. Pomnożenie informacji może potwierdzad ich wiarygodnośd. Sądzą oni, że jeśli wpisując dane hasło pojawia się wiele wyników wyszukiwania, w dodatku każde z nich ma taką samą lub podobną treśd, to musi byd ono prawdziwe. Owszem, byd może w większości przypadków tak właśnie jest, dlatego mogą nie zgodzid się z wypowiedzią Umberto Eco. Rozumieją to na zasadzie ,,im więcej tym lepiej’’. Wtedy mają możliwośd wybrania danej informacji ze strony, jakiej tylko chcą. Treści na tych stronach są zazwyczaj podobne, ponieważ każdy następny autor tekstu edytuje poprzedni, dodając swoje słowa i tym samym zmieniając pierwowzór. Istnieje ryzyko, że każdy kolejny autor hasła niekoniecznie musi poprawnie zmienid jego pierwszą treśd, tym bardziej, jeśli odbywa się to ,,na własną rękę’’, bez pomocy sprawdzonych źródeł. Tak jak plagiat łączy się z naruszeniem praw autorskich, tak pomnożenie informacji wiąże się z szansą na szybsze dotarcie do szukanych fraz. Im więcej zamieszczonych treści na jednej temat w Internecie, tym każdy człowiek szukający danego hasła ma szanse na bardzo szybkie odszukanie tej najtrafniejszej. Z pewnością każdy spotkał się z sytuacją, w której do wyszukiwarki internetowej wpisywał szukane hasło, a po kliknięciu ‘szukaj’ pojawiło się mnóstwo stron, każda z szukanym hasłem. Do wyszukiwarki internetowej wpisałam przykładowe słowo ,,szkoła’’. Pojawiło się około 83,600,000 wyników (0,23 s) (mogą byd też inne), to charakterystyczna informacja pojawiająca się na górze strony. Oznajmuje, ile wyników, czyli rezultatów naszych poszukiwao jest w stanie pokazad wyszukiwarka. Te przykładowe 83,600,000 wyników świadczy o niesamowitej ilości haseł będących w Internecie na jeden temat. Mamy więc dziesiątki stron, na których znajdują się odnośniki do stron zawierających szukane hasło. Możemy spędzid cały wolny czas na szukaniu ten najodpowiedniejszej informacji. W przypadku tak wielu haseł na pewno któreś z nich będzie prawdziwe.


Dobrą stroną tak dużej ilości informacji jest wykorzystanie ich do tworzenia tekstów. Oczywiście tylko wtedy, kiedy nie dopuszczamy się plagiatu. Mamy szeroką gamę możliwości, możemy przede wszystkim przekształcid dane hasło swoimi słowami, wtedy pozbędziemy się plagiatu. Jednak większośd ludzi nie zwraca na to uwagi. Przykładem jest odrabianie pracy domowej. Uczniowie wpisują w wyszukiwarkę polecenie, hasło itd., a to co im się pokaże skrupulatnie przepisują, bo i tak wiedzą, że nie poniosą za to odpowiedzialności. Większośd ludzi tak postępuje, dlatego ukaranie każdego z osobna jest czymś wręcz fizycznie niemożliwym. Inną sprawą jest, kiedy ktoś chcąc napisad jakiś tekst, pracę, pracę domową, robi to w oparciu o informacje z Internetu, ale nie kopiuje ich do swojej pracy i nie podpisuje swoim nazwiskiem. Każdy z nas ma prawo podpierad się tymi wiadomościami, ale lepiej byłoby, gdybyśmy nie uwłaszczali sobie czyjejś własności intelektualnej.

Argumenty ,,za’’ Karolina Idzik Zgadzam się z twierdzeniem Umberta Eco: „Grozi nam, że cały dzisiejszy przemysł informatyczny, mnożąc informacje, nie będzie dostarczał już żadnej”. Internet w dobie XXI wieku stanowi ważne, niekiedy główne źródło informacji. Ale jaką mają one wartośd, skoro danych jest tak wiele, a nie zawsze da się potwierdzid ich wiarygodnośd? Mimo to, ludzie wciąż idą na łatwiznę, nie zdając sobie sprawy, że nieustannie łamią prawa autorskie. Często można spotkad na wielu stronach dokumenty i teksty o tej samej treści, co po prostu świadczy o plagiacie. Dlatego warto bazowad na kilku stronach posiadających różną treśd na ten sam temat. Możliwe jest, że niedługo internetowe źródła stracą niemalże całkowicie swoją wartośd, z racji namnożonych informacji, niekoniecznie zgodnych z prawdą. Dziś artykuł na dany temat może napisad każdy i nie potrzeba do tego jakiejkolwiek wiedzy czy uprawnieo. Wystarczy po prostu napisad i każdy będzie mógł z tego skorzystad. Właśnie dlatego internetowe źródła nie są w pełni kompetentne w podawaniu informacji, kiedy każdy internauta może zamieścid w sieci treśd. Plagiat dotyczy nie tylko treści. Dosięga on także grafikę, przemysł muzyczny etc. Jednak przestępstwo na tym tle popełnia tak duża ilośd użytkowników, że władze nie są w stanie wszystkich pociągnąd do odpowiedzialności za łamanie praw autorskich, podpisywanie się pod czyjąś pracą.

Argumenty ,,przeciw’’ Karolina Idzik Z drugiej strony nie zgadzam się ze słowami Umberta Eco. Internet to wciąż nowe możliwości i informacje. Dzięki rozległemu rozprzestrzenianiu się informacji i danych szybko możemy się dowiedzied dużej ilości rzeczy na dany temat. Wraz z rozwojem Internetu rozwija się cały przemysł, wszystko ma swój rozkwit. Powstają wciąż nowe strony, a zawarte na nich informacje owszem namnażają się, ale powstają również nowe.


Argumenty ,,za’’ Aleksandra Lipska Kiedy mamy do dyspozycji bardzo dużą ilośd informacji ciężko jest znaleźd tą której szukamy. Wiele z tych wiadomości może byd fałszywych lub po prostu nieprzydatnych – do tej grupy należą reklamy. W dniu dzisiejszym są one głównym źródłem dochodów przemysłu informatycznego, przez co pojawiają się na prawie każdej stronie internetowej. Można nawet powiedzied, że większośd użytkowników sieci już do nich przywykła – zaakceptowała je, jednak zapominają oni, że reklama często jest dla nas manipulacją. Wchodząc na daną stronę internetową zazwyczaj mamy jakiś cel. Lecz zazwyczaj na otwartej przez nas stronie nie są umieszczone tylko poszukiwane przez nas wiadomości ale też te które jedynie nas rozpraszają, tych najczęściej jest znacznie więcej. Zachęcają nas do założenia konta na portalu społecznościowym, porównania cen produktów w sklepach internetowych lub obejrzenia nowego filmu w kinie. Otwierając przeglądarkę internetową jesteśmy zasypywani różnego rodzaju informacjami które odwracają naszą uwagę od celu w jakim ją otworzyliśmy.

Argumenty ,,przeciw’’ Aleksandra Lipska Przemysł informatyczny mnożąc informacje może utworzyd dla nas wiele nowych, ciekawych wiadomości. Codziennie powstają nowe strony internetowe, ale niewiele z nich odnosi sukcesy. Kierując się popularnością witryn możemy oddzielid całą masę stron niepotrzebnych od tych wartych uwagi. Warto też zauważyd że Internet to nie tylko informacje ale także środek komunikacji, przechowywania wiadomości, przekazywania danych. W tym momencie możemy przebierad w tego typu „internetowych gadżetach”. W dzisiejszych czasach Internet stanowi w pewnym sensie częśd naszego życia. W poszukiwaniu informacji najłatwiej jest otworzyd przeglądarkę, świat dostosowując się do tej sytuacji ciągle poszerza znaczenie przemysłu informatycznego. To zjawisko jest zupełnie normalne i w pełni uzasadnione. Rynek usług przenosi swoją działalnośd do Internetu i zajmuje przy tym dużą jego płaszczyznę. Dla nas – konsumentów jest to duże udogodnienie, gdyż zwiększa to konkurencję pomiędzy usługodawcami.

Umberto Eco- biografia Urodzony 5. I. 1932 roku w miejscowości Alessandria (gmina we Włoszech). Z zawodu filozof, a także historyk średniowiecza, autor wielu felietonów. Eco to także badacz cennych i rzadko spotykanych książek. Profesor florenckiego Uniwersytetu oraz Uniwersytetu w Bolonii. Sławę zapewniła mu twórczośd beletrystyczna czyli literatura piękna. Umberto Eco jest posiadaczem wielu cennych nagród takich jak odznaka Komandora Sztuki i Literatury czy Złoty Medal Kultury i Sztuki, ale najważniejszą jest tytuł doktora honoris causa. Licząc od roku 2005, Eco otrzymał ich 32. Jedną z nich otrzymał od Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 1996 roku. Jego żoną jest Renate Ramge. Napisał sześd powieści, najświeższą jest ,,Cmentarz w Pradze’’ z 2011 roku. Profesor Umberto jest także autorem wielu esejów i prac naukowych na różne tematy. Dwie najnowsze to ,,Wyznania młodego pisarza’’ oraz ,,Wymyślanie wrogów’’, obie napisał w 2011 roku. Jego kilka znanych cytatów: ,,Czymże jest życie, jeśli nie umykającym cieniem snu?’’, ,,Wszyscy na tym świecie cierpią, chcieliby


bowiem wrócid tam, skąd przybyli, a zapomnieli już, jak to osiągnąd.’’, ,,By istniało zwierciadło świata, świat musi mied jakiś kształt.’’

Dyskusja 1. Umberto Eco ma rację, mówiąc: ,,Grozi nam, że cały dzisiejszy przemysł informatyczny, mnożąc informacje, nie będzie dostarczał już żadnej’’. 2. Umberto Eco nie ma racji w cytowanym fragmencie. 3. Umberto Eco nie do kooca ma rację, ale też nie można powiedzied, że wcale jej nie ma.

Źródła 1. Argumenty ,,za’’ i ,,przeciw’’- wiedza własna. 2. Umberto Eco- biografia- w oparciu o treśd z Wikipedii (strona domowa Umberto Eco: http://www.umbertoeco.com/en/ ), zdjęcie i autograf grafika Google.


Zawartość Polemika z wypowiedzią Umberta Eco.................................................................................................... 1 Argumenty ,,za’’ Justyna Dymek ......................................................................................................... 1 Argumenty ,,przeciw’’ Justyna Dymek ................................................................................................ 2 Argumenty ,,za’’ Karolina Idzik ............................................................................................................ 3 Argumenty ,,przeciw’’ Karolina Idzik ................................................................................................... 3 Argumenty ,,za’’ Aleksandra Lipska ..................................................................................................... 4 Argumenty ,,przeciw’’ Aleksandra Lipska ............................................................................................ 4 Umberto Eco- biografia ....................................................................................................................... 4 Dyskusja ............................................................................................................................................... 5 Źródła....................................................................................................................................................... 5

Polemika z wypowiedzią umberto Eco  
Polemika z wypowiedzią umberto Eco  

Uczniowie liceum polemizują z wypowiedzią Umberto Eco

Advertisement