Page 4

4

Ameryka

nowy dziennik Sobota – niedziela 8-9 marca 2014

Co dalej ze schroniskiem w polskiej dzielnicy?

FOTO: FACEBOOK

Działacze oraz mieszkańcy Glendale i Ridgewood od samego początku przeciwni byli propozycji stworzenia schroniska dla bezdomnych przy 78-16 Cooper Avenue

Z analizy przeprowadzonej przez specjalną komisję powołaną podczas wstrzymać budowę schroniska dla bezdomnych w polskiej dzielni- jednego z zebrań Rady Dzielnicy nr cy. Tym razem apelują do burmistrza Billa de Blasio o zablokowa- 5 wynika, że koszty przebudowy dawnej fabryki na mieszkania wynie projektu. niosą od 10 do 11 mln dolarów. PlaRada Dzielnicy nr 5, reprezentująca berta Taylora, komisarza Homeless nowane wydatki związane z utrzymieszkańców Glendale, Maspeth, Services. Autorzy listu wyrażają w maniem schroniska mają się wahać Middle Village i Ridgewood od sa- nim swoje niezadowolenie w związ- od 6 do 7 mln dolarów, a dzierżawa mego początku sprzeciwiała się po- ku z zaakceptowaniem projektu Sa- terenu od Michaela Wilnera – jego mysłowi stworzenia schroniska przy maritan Village przez poprzednie wła- właściciela – ma kosztować 3 mln. 78–16 Cooper Avenue na Glendale. dze Nowego Jorku i wskazują na wie- Działacze zauważyli – co podkreśliNa terenie byłej fabryki produkują- le uchybień formalnych we wniosku. li także w liście do władz miejskich W petycji główny nacisk położo- – że różnica w proponowanym bucej części do samolotów ma powstać obiekt przeznaczony dla 125 bezdom- ny jest na sprawy finansowe oraz na dżecie projektu, a udzieloną przez nych rodzin. Nie pomogły protesty nieopłacalność inwestycji, na którą poprzednią ekipę rządzącą dotację zorganizowane wspólnie z mieszkań- miasto ma wyasygnować 27,5 mln do- wynosi około 7,5 mln dolarów. Aucami, na nic zdały się apele lokal- larów w celu rekultywacji terenu oraz torzy listu twierdzą również, że barnych polityków oraz wezwania skie- budowy obiektu. "Jesteśmy szczegól- dziej od adaptacji byłej fabryki na rowane do Department of Homeless nie zaniepokojeni niespójnością schronisko opłacalne jest wybudoServices z prośbą o odrzucenie przedstawionych we wniosku kosz- wanie nowych mieszkań dla osób wniosku organizacji Samaritan Vil- tów związanych z tym projektem" – bezdomnych. lage – pomysłodawcy inwestycji – czytamy w liście do de Blasio i TayPetycja wystosowana do burmize względu skażenie terenu, na któ- lora. – W przedstawionej propozycji strza de Blasio oraz komisarza Tayrym ma powstać schronisko. Tym ra- zawarte są wydatki pięcioletniego pla- lora została podpisana i niedawno zem lokalni działacze postanowi szu- nu realizacji schroniska, obejmujące przekazana przez Vincenta Arcuriekać pomocy u nowych władz mia- jego budowę w ciągu roku, oraz czte- go, przewodniczącego Rady Dzielsta i wystosowali specjalne pismo do roletnią działalność, co w sumie opie- nicy nr 5, na ręce rewidenta miejskieburmistrza Billa de Blasio oraz Gil- wa na kwotę 27 543 216 dolarów". go Scotta Stringera. WueM, (R)

n Działacze z Ridgewood i Glendale szukają nowych sposobów by

NOWY DZIENNIK ogłasza

KONKURS w dniach od 22 lutego do 17 marca. Do wygrania są 3

podwójne bilety na występ najpopularniejszego

polskiego satyryka Marcina

Dańca.

Występy organizowane są w dniach: Linden NJ – 20 marca, Stamford CT – 21 marca, Greenpoint NY – 22 marca, Treton NJ – 23 marca. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Wymień 2 estradowe wcielenia Marcina Dańca. Odpowiedz : ...................................................................................................................................................................... Imię i Nazwisko: .......................................................................................

Nr tel.: ..................................................

Preferowana lokalizacja występu: ....................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 18 marca 2014 Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

WYBIERAMY WYBITNYCH…

» Kandydatami do nagrody w konkursie mogą być obywatele polscy lub osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe legalnie na terenie USA. Dany kandydat może zostać zgłoszony tylko w jednej kategorii. W zgło sze niu na le ży uwzględ nić m.in. życiorys kandydata, ze wskazaniem jego osiągnięć, zgodę kandydata na udział w konkursie, listę co najmniej pięciu osób go po pie ra ją cych – szczegółowe zasady konkursu oraz wymagane formularze podaniowe dostępne są na stronie PangeaNetwork.org. Komplet dokumentów należy przesłać za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie PangeaNetwork.org lub na adres: Consulate General of the Republic of Poland NY, 233 Madison Avenue, New York, NY 10016 z dopiskiem "Wybitny Polak".

DOK. ZE STR. 1

Konkurs jest przeprowadzany na etapie regionalnym (krajowym) i ogólnoświatowym. Laureaci krajowej edycji konkursu wezmą udział w światowym finale, który odbędzie się w Warszawie, i któ re go zwy cięzca zostanie nagrodzony statuet ką "Wy bit ne go Polaka na Świecie" podczas gali "Teraz Pol ska" w Te atrze Wielkim. Lau re ata mi po przed nich edy cji w okręgu nowojorskim są m.in.: Ryszard Horowitz, Mag da le na Ba czew ska, Mariusz Kołodziej, Wacław Szy bal ski, Ma ria Siemionow, Agnieszka Wójtowicz-Vosloo, Janusz Kapusta, Janusz Szlechta, Piotr Sikora i Michał Siwiec. Konkurs jest inicjatywą Fundacji Polskiego Godła Promocyjne go "Te raz Polska", z siedzibą w Warszawie. AS

TŁUMY POŻEGNAŁY…

» O 10 rano z domu pogrzebowego Warner-Wozniak przy Midland Avenue wyruszył korowód, prowadzony przez pojazdy strażackie i motory policyjne oraz grupy kobziarzy z wydziałów straży pożarnej z Wallington i Jersey City, z którymi związnany był Gregory Barnas. Setki ubranych w odświętne mundury strażaków ustawiło się ramię w ramię w szpalerze po obu stronach Paterson Avenue, po której w kierunku kościoła Najświętszego Serca Jezusa w Wallington jechał czerwony wóz strażacki z owiniętą w amerykańską flagę trumną strażaka-bohatera. Gregory Barnas, zwany "Barneyem", zginął w ubiegły piątek rano podczas akcji gaszenia pożaru w lokalnej restauracji. Przez wiele lat pracował w straży pożarnej w Jer-

DOK. ZE STR. 1

sey City, od 1972 r. udzielał się też jako wolontariusz w straży ochotniczej w Wallington. W drodze do kościoła strażaka żegnały też tłumy okolicznych mieszkańców, w tym młodzież z liceum w Wallington, która z chorągiewkami w ręku ustawiła się przed szkołą. Wiele wydziałów straży pożarnej w okolicy opuściło flagi na swoich masztach, by oddać hołd Barnasowi. "Mimo, że nie poznaliśmy go osobiście, jest jednym z nas, naszym bratem" – powiedział kapitan oddziału straży pożarnej w Bloomingdale. Ci, którzy go znali, wciąż nie pogodzili się ze stratą. "Chowanie przyjaciela – to coś, czego nie chciałbym już nigdy w życiu robić" – powiedział były szef straży pożarnej w Wallington Stuart Stolarz. JMS, AS, (R)

PIENIĄDZE DLA GREENPOINTU

» Greenpoint Chamber of Commerce and Groundswell, Greenpoint Waterfront Association for Parks and Planning, La Casita Verde, North Brooklyn Boat Club, Open Space Alliance for North Brooklyn, Solar One, YMCA z Greenpointu. "Wszystkie wnioski były analizowane co najmniej pięć razy, i w związku z tym, że National Fish and Wildlife Federation, mający swoją siedzibę w Waszyngtonie, nie miał żadnych związków z organizacjami działającymi na Greenpoincie, konkurs ten był bardzo przejrzysty i transparentny. Jestem bardzo zadowolony, że cieszył się tak dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców" – powiedział "Nowemu Dziennikowi" Ryszard Mazur, dyrektor wykonawczy North Brooklyn Development

DOK. ZE STR. 1

Corporation. Druga część konkursu związanego z ekologicznymi projektami realizowanymi z pieniędzy odszkodowawczych, obejmująca droższe projekty zawierające inwestycje łączące wielorakie korzyści dla środowiska, dotyczące dziedzictwa naturalnego i mające na celu zapewnienie korzyści ekologicznych dla całego Greenpointu, zostanie sfinalizowana jesienią tego roku. Jednak wcześniej, w kwietniu, zostaną ogłoszone wyniki wstępnej selekcji firm, które będą musiały przekazać administratorowi funduszu szczegółowe opisy swoich projektów. W sumie o duże dotacje, wynoszące od 25 000 dol. do 2 milionów dolarów, oraz granty powyżej 2 milionów dolarów ubiega się 48 podmiotów. WUEM

Nowy Dziennik 2014/03/08  
Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement