Page 29

Floryda

29 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 8-9, 2014

Miami czeka na... placówkę konsularną n Piotr Konowrocki – konsul generalny, kierownik Wydziału Kon-

sularnego przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie – spotkał się 25 lutego z Polonią na Florydzie. Spotkanie miało miejsce w sali parafialnej Polskiej Misji Katolickiej Matki Boskiej Częstochowskiej w Pompano Beach. Proboszcz tutejszej parafii, ksiądz Klemens Dąbrowski od lat służy pomocą przedstawicielom polskich służb konsularnych w USA. “Służba konsularna Rzeczypospolitej Polskiej istnieje po to, żeSpotkanie to było bardzo potrzebne by wspierać obywateli polskich poi od dawna oczekiwane. Mimo, iż od- za granicami kraju i im pomagać – było się w godzinach popołudnio- mówił konsul Piotr Konowrocki. – wych, kiedy większość ludzi jeszcze W tym roku kładziemy nacisk na pracuje, przybyli prawie wszyscy pre- oświatę i podtrzymywanie znajomozesi polskich klubów oraz lokalnych ści języka polskiego wśród rodzin organizacji polonijnych, a także licz- polonijnych. Bez znajomości języka więź z kulturą polską będzie stopna grupa zainteresowanych osób. “Jest nas tutaj, na Florydzie, już 500 niowo słabła. Zdajemy sobie z tetysięcy. Nie mamy placówki konsular- go sprawę i jesteśmy gotowi wspienej załatwiającej sprawy paszportowe rać szko ły pol skie i po lo nij ne indywidualnych osób, ani służącej po- placówki kulturalne za granicą. mocą w nagłych przypadkach. Jest, co Można zwracać się o dotacje na te prawda, konsul honorowy RP przy cele do Ministerstwa Spraw ZagraAmerykańskim Instytucie Kultury nicznych. Ważną rolę w szerzeniu Polskiej w Miami, który bardzo dobrze kultury i języka polskiego od powypełnia swoje zadania, jeśli chodzi czątku emigracji do Ameryki Póło propagowanie kultury polskiej, ale nocnej spełniały kościoły. Tak popaszportu od niego się nie dostanie” – zostało do dziś, czego najlepszym mówił jeden z uczestników spotkania. dowodem jest moja obecność w sal“Czujemy się pominięci, zostawie- ce parafialnej kościoła polskiego w ni na uboczu, nieważni dla Polski, któ- Pompano Beach i serdeczne przyrą ciągle kochamy i szanujemy. Ni- jęcie przez księdza Dąbrowskiego. gdy nie wyrzekłem się obywatelstwa W czasach nam współczesnych polskiego, uczę moje dzieci historii Polacy są jedną z bogatszych grup i języka polskiego. Dlaczego więc tak narodowościowych w USA. Dawtrudno jest mi cokolwiek załatwić? ne stereotypy upadają, jesteśmy poNiedawno chciałem zabrać żonę i strzegani jako coraz bardziej wydzieci na święta do Polski. Żeby wy- kształceni, zamożni, zajmujący kierobić nowe paszporty biometryczne row ni cze sta no wi ska. Ja ko niezbędna jest osobista wizyta w Wa- placówka konsularna w stolicy szyngtonie w celu złożenia wniosków USA cieszymy się z tych zmian na paszportowych, pobrania odcisków lepsze. Co roku, po wysłuchaniu palców oraz wykonania zdjęć. Wią- uwag florydzkiej Polonii, przedstaże się to z kosztami nie do pokona- wiamy w raportach, że jest wysonia dla nas. Bilety lotnicze, dojazd z kie zapotrzebowanie na placówkę lotniska, hotel plus wysokie opłaty konsularną w Miami. Niestety, depaszportowe – to są tysiące dolarów... cyzji w sprawie otwarcia takiej plaNie pojechaliśmy” – mówił inny ro- cówki na razie nie ma. Niedawno, z uwagi na brak środków finansodak mieszkający na Florydzie.

ZDJĘCIA: ANIA NAVAS

Ania Navas

Konsul generalny, kierownik Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Waszyngtonie Piotr Konowrocki

wych, zamykaliśmy istniejące już placówki oraz byliśmy zmuszeni zredukować liczbę zatrudnionych pracowników służb konsularnych” – mówił konsul generalny. Wielokrotnie padało pytanie, dlaczego przedstawiciele polskich służb konsularnych tak rzadko bywają na Florydzie. “Zdajemy sobie doskonale sprawę, że Polonia na Florydzie (i nie tylko) boryka się z poważnymi problemami niedostatecznej obecności służb konsularnych. Organizujemy od czasu do czasu dyżury konsularne na Florydzie. Wie-

Włodzimierz Trawiński, wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Florydzie, zadaje pytanie konsulowi

my, że są one zdecydowanie za rzadkie. Związane jest to z dużymi kosztami – wyjaśniał konsul Piotr Konowrocki. – Nasz budżet, niestety, jest skromny. Możemy z niego wygospodarować pieniądze maksymalnie na 8-9 dyżurów konsularnych na rozległym terenie Florydy. Koszt jednego dyżuru wynosi – w przypadku obecności konsula i jednego pracownika – około 3 tys. dolarów. W tej sytuacji możemy sobie pozwolić tylko na 2-3 dni pobytu. Jeśli te dwie osoby pracować będą nieprzerwanie przez 2 lub 3 dni, poświęcając średnio 15 minut na przyjęcie jednej osoby, to jesteśmy w stanie obsłużyć tylko 80 chętnych. Na dyżur konsularny w ubiegłym roku zgłosiło się 200 osób. Niestety, 120 osób nie zostało przyjętych... Podejrzewam, że w tym roku będzie jeszcze więcej zgłoszeń i jeszcze większa liczba zawiedzionych. Jest nam bardzo przykro z tego powodu, ale nie jesteśmy w stanie nic zrobić bez zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przydzielenia nam dodatkowych funduszy na działalność. Zdajemy sobie sprawę, że placówka konsularna na Florydzie przydałaby się bardzo nie tylko obywatelom polskim, ale także spełniałaby bardzo ważną rolę w załatwianiu spraw administracyjnych dla firm z USA i Ameryki Łacińskiej, zainteresowanych współpracą gospodarczą i naukową z Polską. Tym bardziej, że w maju 2014 roku skończy się wydawanie wiz do Polski drogą korespondencyjną. Po wizę trzeba będzie jechać do Waszyngtonu” – podkreślił. Następny dyżur konsularny odbędzie się 11 i 12 marca 2014 roku, ale... lista jest już zamknięta. Miejsce dy-

żuru: 1440 79th Street Causeway, suite 117, Miami, Florida 33141. Zapisy na kolejne dyżury prowadzone będą do wyczerpania miejsc pod numerem telefonu: 202-4991930 lub drogą e-mailową: washington.consular@msz.gov.pl. W celu zapisania się prosimy o podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz informacji o posiadaniu numeru PESEL. Planowane dyżury: kwiecień – St. Augustine, FL czerwiec – Atlanta, GA wrzesień – Knoxville, TN październik – Clearwater, FL listopad – Sarasota (ew. Pompano Beach), FL grudzień – Raleigh lub Charlotte, NC Była mowa o umowie emerytalnej między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Sprawa ta wywołała sporo emocji. Obywatele polscy mieszkający w USA czują się pokrzywdzeni i oszukani zawartą, bez konsultacji z bezpośrednio zainteresowanymi, niekorzystną umową emerytalną. W tej sprawie konsul nie zajął stanowiska. “Nie prowadzimy tych spraw. Możemy je tylko monitorować i przekazywać uwagi do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce” – stwierdził Piotr Konowrocki. Padło też z sali pytanie, kiedy zostaną zniesione wizy wjazdowe do USA dla Polaków. “Amerykańskie służby imigracyjne są bardzo konserwatywne w swoich poczynaniach. To konsul w danym kraju decyduje o odmowie wizy. Nie musi się tłumaczyć ze swojej decyzji, która jest decyzją ostateczną. Wysoki procent odmów przyznania wizy jest przeszkodą dla Kongresu USA w zmianie ustawy wizowej dla Polaków. Amerykanie szanują Polskę, współpracę militarną z naszym krajem, chcą mieć Polskę jako partnera. Niestety, nadal nie rozumieją, że czujemy się niedocenieni. O poparcie polityczne trzeba walczyć od dołu. Konsulat nie ma na to większego wpływu. Domagajcie się od swoich kongresmanów i senatorów zniesienia wiz do USA – mówił konsul Piotr Konowrocki. – Piszcie listy do Kongresu, domagajcie się swoich praw jako zwarta grupa narodowościowa. Jest nas w USA ponad 10 milionów. To potężna siła wyborcza! Taki przekaz należy zaadresować do polityków amerykańskich!”. Na zakończenie spotkania konsul Piotr Konowrocki zapewnił o gotowości pomocy dla florydzkiej Polonii. Prosił o pisanie wniosków i uwag bezpośrednio na adres e-mailo wy lub pocz to wy kon su la tu. “Spróbujemy ustalić dodatkowy dyżur konsularny na Florydzie w drugiej połowie maja” – podkreślił. n AMBASADA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WYDZIAŁ KONSULARNY

2224 Wyoming Ave. NW Washington, DC 20008 tel. (202) 499 1930 fax (202) 328 2152 www.waszyngton.msz.gov.pl

Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement