Page 27

Wywiad

27 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 8-9, 2014

Nasza Unia wspiera "amerykański sen" n Rozmowa z Bożeną Kajew-

ską-Pielarz z Komitetu Stypendialnego Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej o programie stypendialnym Jak co roku, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa prowadzi program stypendialny dla studentów szkół wyższych. Kto może się starać o wsparcie?

Aby ubiegać się o stypendium P-SFUK, kandydaci muszą być członkami Naszej Unii na dzień 31 grudnia 2012 r. i mieć średnią ocen (GPA) co najmniej 3.0. Zaangażowanie w działalność organizacji polonijnych jest wielkim plusem. Najważniejsza rzecz: trzeba się naprawdę spieszyć, bo termin składania podań upływa 15 marca.

Studenci muszą dołączyć do podania dwa obowiązkowe eseje po angielsku. W pierwszym będą musieli odpowiedzieć na pytanie, co planują robić po skończeniu studiów, w drugim natomiast opisać swoje związki ze społecznością polonijną. Eseje są bardzo istotną częścią podania i pomagają nam trochę lepiej poznać kandydatów. W tym roku planujemy nagrodzić 80-120 laureatów stypendiami od tysiąca do pięciu tysięcy dolarów. Co najmniej trzy stypendia mają wynieść 5 tysięcy dolarów. Proszę przybliżyć czytelnikom proces rozpatrywania podań o stypendia.

FOTO: P-SFUK

Trzeba też napisać eseje w języku angielskim...

we, zaangażowanie pozaszkolne oraz działalność w organizacjach polonijnych. Brana jest również pod uwagę sytuacja finansowa składającego podanie. Jak pani ocenia poziom osób starających się o stypendia?

Stypendium to nagroda i zarazem wsparcie dla najmłodszych członków Teraz dobiega końca termin skła- Naszej Unii. Chcemy mieć swój dania podań na stypendia dla studen- udział, swoją cegiełkę w karierze tych tów wyższych uczelni, zarówno na dumnych i zdolnych Polaków mieszpoziomie undergraduate, jak i gra- kających w Ameryce, żeby wiedzieduate. Rozpatrzy je Komitet Stypen- li, skąd pochodzą i byli dumni ze swedialny (Selection Committee), na któ- go pochodzenia! Prawie trzydzieści rego czele od lat stoi dr Katarzyna lat pracowałam w polskich szkołach Kowalska, a którego mam zaszczyt na Brooklynie, kolejny rok jestem w być członkiem. W skład tej grupy komisji stypendialnej, spotykam tę wchodzą profesorowie wyższych młodzież i widzę jak się uczy i stuuczelni, naukowcy i nauczyciele diuje. Ma ambicję, aby kimś zostać. oraz zasłużeni działacze polonijni. Im nie wystarcza już podrzędna praProces jest absolutnie przejrzysty. ca czy podrzędny biznes. Oni już wieKażde podanie sprawdzają trzy oso- dzą, że trzeba się przede wszystkim by i decyduje średnia ocen. Kryte- dobrze się uczyć i mierzyć wysoko. ria są następujące: osiągnięcia nauko- Jeśli ma się odpowiednie wyniki, są

duże szanse na skończenie studiów bez długów. Dlatego zawsze namawiam, aby dzieci po ukończeniu szkoły średniej raczej "pracowały nad książkami". Polonijne szkoły języka polskiego to ważne instytucje, zwłaszcza dla dzieci, które przyjeżdżają z Polski. W soboty, a czasami nawet w piątki, gdy inni mają wolne, one chodzą do polskiej szkoły. Poprzez stypendia chcemy pokazać, że je wspieramy, że jesteśmy z nimi. Ile osób dotychczas nagrodziła Unia i ile do tej pory przeznaczyła na wsparcie studiującej młodzieży?

Przez wszystkie te lata ze stypendiów skorzystało już 2,3 tysiąca uczniów i studentów. Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przeznaczyła na ten cel 2,5 miliona dolarów. Dzięki temu wsparciu młodzi członkowie Naszej Unii mogli studiować na takich prestiżowych uczelniach, jak Harvard, Yale, Co-

lumbia, Stanford, NYU czy MIT. Można powiedzieć, że Nasza Unia pomaga im zrealizować ich własny "amerykański sen". Skąd można dowiedzieć się więcej o programie stypendialnym P-SFUK i gdzie można znaleźć formularz podania?

Informacje o naszych stypendiach można uzyskać we wszystkich oddziałach Naszej Unii oraz na naszej stronie internetowej www.NaszaUnia.com. Ponadto nasze organizacje sponsorujące otrzymały informacje o programie.

Program stypendialny dotyczy starszej młodzieży. A co z pomocą dla najmłodszych członków P-SFUK?

Nasza Unia oczywiście pamięta również o młodszych uczniach. Razem z Centralą Polskich Szkół Dokształcających, która jest naszą organizacją sponsorującą, wspólnie organizujemy od lat programy, takie

jak "Unia dla uczniów", gdzie P-SFUK wyróżnia uczniów polonijnych szkół. W tym roku odbędzie się również kolejna edycja programu "Astronomiczna przygoda z Kopernikiem”. W ramach tego programu Nasza Unia zapewni kilku uczniom udział w letnim obozie naukowym w Obserwatorium Kopernika w Vestal, NY. Dziękujemy za rozmowę. ROZMAWIAŁ: ANDRZEJ PIOTROWSKI

Szczegółowe informacje na temat stypendiów P-SFUK można znaleźć na stronie www.NaszaUnia.com, gdzie można pobrać formularze i poczytać o konkursach dla dzieci i młodzieży. Można także skontaktować się z panią Kingą Gutowski: scholarships@psfcu.net tel. 973-808-3240 wew. 6247.

W KAŻDĄ ŚRODĘ OGŁOŚ SIĘ ZA DARMO NIERUCHOMOŚCI

W DODATKU NIERUCHOMOŚCI* *Promocja dla osób prywatnych. Obowiązują inne zasady dla brokerów i agentów, w sprawie szczegółów proszę o kontakt z działem Marketingu.

Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement