Page 18

18

Religia

nowy dziennik Sobota – niedziela 8-9 marca 2014

Wierzymy w Boga naprawdę czy dla sąsiadów? n Rozmowa z proboszczem sanktuarium Matki Bożej Szkaplerz-

nej na Harlemie, księdzem Marianem Wierzchowskim o tym, jak prawdziwie przeżyć dni Wielkiego Postu i przygotować się na zmartwychwstanie Jezusa.

to jest sakrament, a ksiądz jest szafarzem tego sakramentu, ale dla mnie Bóg darzy nas niesamowitą miło- powinien istotny być Chrystus, do ścią. Daje nam swojego Syna, który którego przychodzę. Jeśli wierzę naza nas umiera na krzyżu, abyśmy mo- prawdę, a nie dla sąsiadów, dla magli zostać zbawieni. Mimo że widzi, my czy babci, jeśli ufam w to, co jest jakimi jesteśmy grzesznikami, jacy napisane w Piśmie Świętym, i rzeczasem potrafimy być okrutni, to i czywiście zastanawiam się nad tym, tak znajduje dla nas ostatni ratunek. co się ze mną stanie w przyszłości, Mało tego – Bóg chce, by każdy z czy będę zbawiony, to nie ma stranas skorzystał z tego ratunku. Zwróć- chu przed spowiedzią, bo strach zomy uwagę na historię “dobrego ło- staje zastąpiony zaufaniem. Nie chcę tra”, który wisiał na krzyżu razem z nikogo obrazić, ale jeśli przystępuChrystusem na górze Kalwarii. W jemy do spowiedzi, bo ktoś nas teostatnich minutach życia spłynęła na go nauczył, bardzo się wstydzę, a w niego łaska i uwierzył, że to króle- głowie mam tylko myśl o tym, że ten stwo, o którym mówił Jezus, jest czy inny ksiądz usłyszy moje grzeprawdziwe. Poprosił: “Panie, wspo- chy, to taki sakrament nie ma sensu. Ksiądz Marian Wierzchowski – proboszcz sanktuarium Matki Bożej Szkamnij na mnie, kiedy przyjdziesz do Oczywiście jest to jakiś gest, ale ma plerznej na Harlemie. raju”, a Chrystus mu odpowiedział: bardzo krótkotrwałe znaczenie “Jeszcze dziś będziesz ze mną w ratyka się z Bogiem, chce go kochać, przy ognisku. Jak człowiek jest bliju”. Ta Ewangelia jest zachęceniem Potrafimy się spowiadać? to mimo że przydarzy mu się coś złe- żej ognia – światła, to widzi więcej, każdego grzesznika – nawet w ostatWszystko zależy od naszej wiary. go, to i tak nie ma powodu do obaw. wszystko wydaje się wyraźniejsze. Tak nim momencie swojego życia tu, na Jaka ona jest. Pamiętam jak jeszcze samo jest, gdy jesteśmy bliżej Boga. ziemi, możesz zawołać: "Chryste, w Polsce miałem taką ciekawą spoJak w takim razie przygotować się Na więcej rzeczy jesteśmy wrażliwzbaw mnie" i będziesz zbawiony wiedź. Przyszedł starszy pan i bardo spowiedzi? si. Z kolei, jak jesteśmy dalej od świadzo głośno wypowiadał swoje grzeMnie się wydaje, że jest to bardzo tła, to zwyczajnie robi się ciemniej i Do tego potrzebny jest sakrament po- chy. Wreszcie się odezwałem i po- proste. Jeszcze raz powtórzę: najpierw więcej rzeczy wydaje się "ładniejkuty i pojednania. Dlaczego niektó- prosiłem, żeby nieco ściszył głos, a zapytajmy siebie, czy ja w tego Pana szych". Ważne jest, by powiedzieć o on mi na to odpowiedział: "Co ciszej?! Boga wierzę. Jeśli tak, to mam 10 przy- tych wszystkich rzeczach, które nam rzy ludzie wstydzą się spowiadać? W nas, ludziach, ciągle jest taka Jak umiałem grzeszyć, to teraz mu- kazań i analizuję to, co zrobiłem wła- się przydarzyły, nawet jeśli nie do końświadomość, że musimy pójść do te- szę umieć się przyznać!". To było w śnie poprzez tych 10 przykazań. Są ca wydaje nam się, że to, co zrobiligo księdza i mu te nasze grzechy po- sumie trochę śmieszne, ale też bar- również inne wskazówki, jak książecz- śmy, jest złe. I to jest jakby pierwszy wiedzieć. Zapominamy, że kapłan jest dzo prawdziwe. Grzech może powo- ki do nabożeństwa. Zawarte w nich etap sakramentu spowiedzi, drugim tylko pośrednikiem między mną a dować poczucie strachu i wstydu w są różne pytania, więc po prostu na bardzo ważnym elementem jest żal Bogiem. On jest, bo musi tu być, bo człowieku, ale jak autentycznie spo- nie odpowiedzmy. No i oczywiście na- za grzechy. Jeśli się wyspowiadam, ale sze sumienie, ale należy pamiętać, że nie żałuję za swoje grzechy, a nawet bywa ono "zawodne". Czasem odno- wiem, że dalej tak będę czynił, to na szę wrażenie, że u niektórych ludzi jakiej podstawie mam uzyskać rozjest bardzo "dziurawe" i te nasze grze- grzeszenie? Tylko ten prawdziwy żal chy tak przez te dziury sobie przela- zgładzi złe uczynki. Każda spowiedź, tują. Przygotowując się do sakramen- która jest szczera, gdzie ten żal za to, tu spowiedzi trzeba się głębiej zasta- co zrobiłem nie tak, jest autentyczny, nowić nad naszym postępowaniem. a chęć powrotu do pana Boga prawBywa, że i ja podczas spowiedzi by- dziwa, jest wartością. wam zaskoczony, gdy ktoś zapyta: a Czy chcąc przygotować się na czy to jest grzechem? Ja wtedy odzmartwychwstanie Jezusa warto powiadam, że jak do tej pory – zajest czynić wielkopostne postanowsze było, no chyba że coś w mięPopiół symbolizuje pokutę. Zrobiony nim na czole krzyż jest znakiem rozpowienia, na przykład: nie będę piła dzyczasie zostało zmienione… Cały częcia okresu wyjątkowej refleksji alkoholu lub nie jadła słodyczy? ten proces można porównać do bycia FOTO: EPA/CAROLINE SEIDEL

OTO: WOJCIECH MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Dlaczego Bogu zależy na naszym zbawieniu?

REKLAMA

764 A Manhattan Ave., ( róg Meserole Ave.) Brooklyn, N.Y. 11222

Ksiądz Marian Wierzchowski pochodzi z Legionowa i jest zakonnikiem ze zgromadzenia pallotynów. Po roku od chwili wyświęcenia – co miało miejsce w roku 1987 – wyjechał na misje do Papui Nowej Gwinei, gdzie spędził prawie 8 lat. Później, przez kolejne 8 lat, pracował w Australii, po czym przyjechał do Ameryki Północnej. W lipcu 2013 roku został proboszczem parafii Matki Bożej Szkaplerznej na Harlemie (449 East 115 St. pomiędzy 1 Ave. i Pleasant Ave.; dojazd metrem 4, 5, 6, do stacji 110 St. lub 116 St., tel. 212-534-0681). Polska msza odprawiana jest tutaj w każdą niedzielę o godz. 2:30 ppoł. Kościół Matki Bożej Szkaplerznej jest wyjątkową świątynią, która posiada status sanktuarium oraz rangę bazyliki mniejszej. Znajdująca się w niej naturalnych rozmiarów figura Matki Bożej z Góry Karmel jest jednym z trzech posągów w obu Amerykach – zarówno Północnej, jak i Południowej – które zostały ukoronowane przez Watykan. W koronach Matki Bożej Szkaplerznej oraz Dzieciątka trzymanego przez nią na ręku znajdują się klejnoty z pierścieni podarowanych przez papieży Leona XIII i Piusa X. Powagi kościołowi zarządzanemu obecnie przez polskiego pallotyna – ks. Mariana – dodaje fakt, że w świątyni tej miało miejsce kilka udokumentowanych uzdrowień, cudów przypisywanych wstawiennictwu Matki Bożej z góry Karmel.

I tak, i nie. Wydaje mi się, że tu nie chodzi o to, czy ja coś zjem, czy też nie. Oczywiście, że jeśli lubię jakąś potrawę i zrezygnuje z niej na okres Wielkiego Postu w jakiejś intencji, to ma to pewną wartość. Pamiętajmy jednak, że tu chodzi o przygotowanie duchowe na przyjście Jezusa, na przyjęcie tego niezwykłego daru. To czas, kiedy powinniśmy prawdziwie przemyśleć swoje życie i jeśli naprawdę chcemy stać się lepszymi, to teraz jest taki czas. Oczyszczając się ze swoich grzechów dostaniemy szansę na taką szczególną radość, którą podzielimy się z Synem Bożym. Powtórzę raz jeszcze – dla nikogo nigdy nie jest za późno. Zawsze możesz zawołać: "Chryste, zbaw mnie!". ROZMAWIAŁA: ANNA ARCISZEWSKA

Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement