Page 10

10

Opinie

nowy dziennik Sobota – niedziela, 8-9 marca 2014

Zamiast sztampowego goździka

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING

FOTO: ARCHIWUM

Jerzy Gieruszczak

Międzynarodowy Dzień Kobiet to coroczne święto obchodzone jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ma korzenie w ruchu socjalistycznym i feministycznym i w USA mało kto je obchodzi. W Polsce ciągle jeszcze się o nim pamięta, choć czasy popularności sięgające głębokiego PRL-u definitywnie się skończyły.

Według Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie “Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w wielu państwach całego świata. Tego dnia uznawane są zasługi wszystkich kobiet bez względu na podziały narodowościowe, etniczne, językowe, kulturowe, gospodarcze czy polityczne. Jest to okazja, by spojrzeć wstecz na zmagania i dokonania z przeszłości, a co ważniejsze, by spojrzeć w przyszłość i zwrócić uwagę na niewykorzystany potencjał oraz możliwości, jakie otwierają się przed następnymi pokoleniami kobiet". Dzień Kobiet, podobnie jak dzień 1 maja, obchodzony wszędzie (poza USA) jako Święto Pracy, ma amerykańskie korzenie. Co więcej – w odróżnieniu od tego drugiego – tradycja zaczęła się w Nowym Jorku i nawiązuje do tragicznych wydarzeń. W marcu 1910 roku w fabryce tekstylnej w Wielkim Jabłku pracownice domagały się praw wyborczych i polepszenia warunków pracy. Właściciel fabryki zamknął strajkujące w pomieszczeniach fabrycznych z zamiarem uniknięcia rozgłosu. W wyniku nagłego pożaru zginęło 126 kobiet. Dwa lata później o ustanowieniu Święta Kobiet zdecydowały eu-

Dziś wielu osobom to święto koropejskie socjalistki. I dlatego częściej pamięta się o nim na Starym jarzy się z okresem PRL-u i z wręczanym wtedy masowo goździkiem. Kontynencie niż w Ameryce. Niektórzy historycy, szukając jed- Dzień ten, podobnie jak inne uroczynak korzeni tego święta, sięgają du- stości – jak dzień czynu partyjnego, żo głębiej w przeszłość. Za pierwo- dzień hutnika, dzień metalowca, dzień pracownika przewzór Dnia Kobiet miamysłu spożywczego – łyby uchodzić obchoistniał po to, aby obydzone w starożytnym watele nie zapomnieli Rzymie Matronalia. ByFenomen Dnia Kobiet o przywiązaniu do Pańło to święto przypadapolega na tym, że stwa Ludowego, "miłojące na pierwszy ty– w odróżnieniu ści do wielkich idei podzień marca, związane ko ju i so cja li zmu". z początkiem nowego od innych narzuconych Świad czą o tym choroku, macierzyństwem przez komunistyczny ciażby tytuły ówczei płodnością. Jakby nie oceniać le- kalendarz świąt – został snych artykułów: "Kobie ty w sze re gach wicowe korzenie Dnia on przez Polaków ORMO podejmują zoKobiet – u progu ubiezaakceptowany. bowiązania dla uczczegłego stulecia kobiety nia swego święta", "Tymiały o co walczyć. siące kobiet stają w szePrawo wyborcze, rówregach przodowników nouprawnienie, dostęp do świadczeń, emerytury i inne pod- pracy", "Kobiety uczczą swoje święstawowe kwestie socjalne, które to wzmożonym współzawodnicdziś wydają się oczywistością, 100 twem pracy". Komunistyczna władza chciała też w ten sposób "zneulat temu oczywistością nie były. W Polsce już dawno zapomniano tralizować" obchodzony także 8 o wywodzących się z ruchów femi- marca dzień błogosławionego Winnistycznych i socjalistycznych (nie centego Kadłubka. Dzień Kobiet był mylić z komunistycznymi) korze- też kolejną okazją do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, dlatego niach święta.

wręczano paniom takie dobra materialne, jak rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. O ciężkim losie polskich kobiet, zarabiających mniej od mężczyzn i tracących zdrowie w kilometrowych kolejkach, władza wolała nie wspominać. Fenomen Dnia Kobiet polega na tym, że – w odróżnieniu od innych narzuconych przez komunistyczny kalendarz świąt – został on przez Polaków zaakceptowany. Oficjalnie jeszcze za rządów Hanny Suchockiej 8 marca przestał być oficjalnie dniem pań (znamienne, że to właśnie kobieta-premier zniosła to święto). Jednak panie wciąż otrzymują coraz życzenia z okazji Dnia Kobiet, mężczyźni nie zapominają o kwiatach i upominkach, chętnie przyjmowanych przez przedstawicielki płci pięknej. Nie przeszkodziła w tym także konkurencja bliskich przecież kalendarzowo walentynek. Na pewno większość pań wolałaby otrzymywać wyrazy życzliwości przez cały rok. Ale skoro mamy Dzień Kobiet, to – odcinając się od proletariackich haseł – prosimy wszystkie Panie o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń. A te Panie, które sobie nie życzą życzeń, niech przynajmniej mają pociechę z brzydszej połowy naszego świata przez pozostałe 364 dni roku. Miłego dnia, drogie Panie! NOWY DZIENNIK

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Nowy Dziennik 2014/03/08  
Nowy Dziennik 2014/03/08  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement