Page 1

STRONA 40

SPORT

Stoch goni Prevca

P POLECAMY

STRONA 14-15

P Pat Benatar

WYWIAD

Z Andrzejem Pityńskim o żołnierzach wyklętych

J E R Z Y WAS Z Y N GTO N W N E W J E R S E Y | M IC H A Ł S Ę DZ I WÓ J – C H E M I K C Z Y A LC H E M I K | O S C A R OW E C I E K AWO S T K I www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, MARCH 1-2, 2014

Zachmurzenie częściowe

4°C (39°F)

Krym – terytorium wojenne n Na Krymie lądują rosyjskie samoloty transportowe, a do

Symferopola zmierzają transportery opancerzone. Wokół tej części Ukrainy trwają intensywne zabiegi dyplomatyczne. Kraje Zachodu usiłują wywrzeć wpływ na Rosję, aby ta uszanowała integralność sąsiada.

STRONA 2

AMERYKA

Kolejny wypadek na Greenpoincie

! !Inter ! na ! tio ! nal. ! !Według ! !nich Ukrainian ! ! się! to! po! tym,! jak! lotni ! sko ! !w stało ! ro ! po ! lu ! ! zosta ! ło ! ! opano ! wa ! ne ! Symfe ! nych ! ! ludzi. ! ! Rosyj ! ska ! przez! uzbrojo ! !Inter ! fax ! !poda ! ła ! !wcześniej, ! !że agencja ! sko ! !nie!przyjmu ! je ! !samo ! lo ! tów ! !z lotni ! wa. ! !Jednak ! !pracow ! ni ! cy ! !portu ! !lot-! Kijo ! go ! !twierdzą, ! !że!tylko ! !jeden ! !lot nicze ! ! opóźnio ! ny, ! ! a! inne ! ! odby ! wa ! ją ! został ! mów. ! się!bez!proble WŁADZE KRYMU ZA JANUKOWYCZEM ! !Aksjo ! now ! ! –! wybra ! ny ! !w Siergiej ! !na!premie ! ra ! !Auto ! no ! micz ! czwartek -! ! bli ! ki ! !Krymu ! !–!zapo ! wie ! dział, ! nej!Repu ! !zwierzchnic ! two ! !byłe ! go ! !pre-! iż!uznaje ! ta ! !Wikto ! ra ! !Janu ! ko ! wy ! cza, ! !prze-! zyden ! ją ! ce ! go ! !obecnie ! !w!Rosji. ! !Dodał, ! bywa ! pu ! je ! !do!wypeł ! nia ! nia ! !obo-! Niezidentyfikowani, umundurowani mężczyźni patrolują port lotniczy w Symferopolu. Kijów oskarża Moskwę że!przystę ! !szefa ! !rządu. ! wiązków » STR. 6 o okupowanie lotnisk na Krymie

Brytyjski nacisk na Polskę ws. holokaustu

Rząd: nie mamy sobie nic do zarzucenia

Dzień polsko-węgierskiej przyjaźni w Nowym Jorku n Szechenyi Istvan Society zaprasza na pierwszy Polsko-Węgierski Dzień

w Nowym Jorku. To okazja do upamiętnienia 1000-letniej przyjaźni i hidla ofiar holokaustu – odpowiada Brytyjczykom polski rząd. To reakcja storii wzajemnych stosunków polsko-węgierskich. ! ków ! !i!Węgrów ! !łączy ! !1000-let-! które ! go ! !Hajnal ! !Bago ! si ! !zain ! spi ! ro ! wa ! -! na decyzje Izby Lordów, która opowiedziała się w czwartek za restytu- "Pola ! ria ! !przyjaź ! ni ! !i!wzajem ! nych ! ! !zatwier ! ! ne ! !przez!parla ! -! ły!ustawy dzo nia!histo cją mienia żydowskiego przez Polskę. ! ków. ! !Z!żadnym ! !innym ! !krajem ! ! !Polski ! !i!Węgier, ! !ustana ! wia ! ją ! -! menty stosun n Jesteśmy krajem, który robi bardzo dużo w sprawie odszkodowań

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Do kolejnej stłuczki doszło na greenpoickim "skrzyżowaniu śmierci". Tym razem sprawcą wypadku był pijany kierowca, który po incydencie zasnął za kierownicą. Do zdarzenia doszło w czwartek, kilka minut przed godziną 7 wieczorem.

! scy ! !parla ! men ! ta ! rzy ! ści ! !stwierdzi ! -! Brytyj ! !jest!najwięk ! szym ! !z!państw li,!że!Polska ! !tych,!które ! !nie!uregu ! lo ! wa ! ły ! spośród ! !mienia ! !wobec ! !spadko ! bier ! ców ! kwestii ! kau ! stu, ! !i!zapo ! wie ! dzie ! li ! !nacisk ! !na holo ! wę. ! ! "Nacisk ! ! na! Polskę ! !w Warsza ! ! holo ! kau ! stu ! ! jest! zbędny" ! !– sprawie ! !rzecznicz ! ka ! !rządu ! !Małgo ! rza ! -! uważa ! wa ! -Błoń ! ! !Jak!powie ! dzia ! ła, ! ta!Kida ska. ! !uregu ! lo ! wa ! ła ! !już!większość ! !wy-! Polska ! nych ! !przez!Brytyj ! czy ! ków ! !kwe-! mienio ! ! poza ! ! grani ! ca ! mi ! ! kraju. ! stii,! także ! ka ! !rządu ! !rozma ! wia ! ła ! !w!tej Rzecznicz ! !z!mini ! strem ! !spraw!zagra ! nicz ! -! sprawie ! sław ! !Sikor ! ski ! !uznał!te!rosz-! nych.!Rado ! !za!bezza ! sad ! ne. ! czenia ! wa ! -Błoń ! ! ! podkre ! śli ! ła, ! ! że Kida ska ! ! zrobi ! ła ! ! wiele ! ! dla! ofiar! holo ! -! Polska

! !i!nie!ma!sobie ! !nic!do!zarzu ! ce ! -! kaustu ! !inny ! mi ! !o nia.!"Nasz!kraj!dba!między ! !pamię ! ci ! !Żydów, ! !prowa ! dzi ! !sze-! miejsca ! !działal ! ność ! !eduka ! cyj ! ną ! !na!temat ! roką ! dy, ! !ponad ! to ! !otworzy ! li ! śmy ! !Mu-! zagła ! rii ! !Żydów ! !Polskich" ! !–!po-! zeum!Histo ! ła ! !Kida ! wa ! -Błoń ! ! ! wiedzia ska. ! ster ! stwo ! ! Spraw! Zagra ! nicz ! -! Mini ! sło ! !się!do!zarzu ! tów ! !bry-! nych!odnio ! !Izby!Lordów ! !na!swojej ! !stro-! tyjskiej ! ne ! to ! wej. ! !Napi ! sa ! no ! !m.in.,!że nie!inter ! !zwrotu ! !mienia ! !i!rekom ! pen ! -! kwestie ! ! regu ! lu ! ją ! ! przepi ! sy ! ! ko-! sat! w! Polsce ! !cywil ! ne ! go ! !i!kodek ! su ! !postę ! po ! -! deksu ! !cywil ! ne ! go ! !oraz!niektó ! re ! !inne ! wania ! !W!oparciu ! !o!te!przepi ! sy ! !re-! ustawy. ! cja ! !mienia ! !prywat ! ne ! go ! !w!Pol-! stytu ! !1989.! » STR. 6 sce!trwa!od!roku

! !nie!mają ! !tak!głębo ! kich ! !rela ! -! Węgry ! !Mało ! !jest!w!ogóle ! cji,!jak!z!Polską. ! rii ! !przykła ! dów ! !tak!długich ! !i w!histo ! flik ! to ! wych ! ! rela ! cji ! ! między ! bezkon ! !kraja ! mi. ! !Nie!może ! my ! !o!tym dwoma ! mnieć ! !i!musi ! my ! !to!uczcić,!tym zapo ! !że!w!okręgu ! !nowo ! jor ! skim ! bardziej, ! ją ! !duże ! !grupy ! !Węgrów ! !i!Po-! mieszka ! !–!mówi ! !Hajnal ! !Bago ! si, ! !histo ! -! laków ! dy ! na ! tor ! !wyda ! rzeń ! !z!nowo ! -! ryk!i!koor ! go ! ! Szeche ! nyi ! ! Istvan! Socie ! ty. ! jorskie ! !taka ! !rymo ! wan ! ka, ! !która ! –!Jest!nawet ! mo ! wu ! je ! !przyjaźń ! !polsko ! -wę ! -! podsu ! !'Węgier ! !i!Polak ! !dwa!bratan ! -! gierską, ! !i!do!szklanki'". ! ki!i!do!szabli ! !w!histo ! rii ! !tego ! !rodza ! -! To!pierwszy ! ni ! !Polsko ! -Wę ! gier ! skiej ! ju!Dzień!Przyjaź ! !Jorku, ! !do!zorga ! ni ! zo ! wa ! nia ! w!Nowym

! !Dniem!Przyjaź ! ni ! !Polsko ! -! ce!23!marca ! skiej. ! !Święto ! !to!od!2008!r.!ob-! -Węgier ! ne ! !jest!co!roku ! !bardzo ! !uroczy ! -! chodzo ! ! prezy ! den ! tów ! ! obu ście! –! z! udziałem ! !–!raz!na!Węgrzech, ! !raz!w!Pol-! krajów ! czaj ! !są!to!kilku ! dnio ! we ! !ob-! sce.!Zazwy ! !obfi ! tu ! ją ! ce ! !w!różne ! !wyda ! rze ! -! chody, ! ral ! ne. ! !Ubiegło ! rocz ! ne ! !polsko ! -! nia!kultu ! skie ! !obcho ! dy ! !tego ! !święta ! !od-! -węgier ! !się!w!Tarno ! wie, ! !w!tym!roku ! !or-! były ! zo ! wa ! ne ! !są!w!węgier ! skim ! !mieście ! gani ! !już!istniał, ! !ale!nie!był Eger.!"Pomysł ! !reali ! zo ! wa ! ny ! !nigdy ! !w!Nowym ! jeszcze ! !–!mówi ! !Bago ! si. ! Jorku" ! !nowo ! jor ! ski ! !Dzień!Przy-! Pierwszy ! ! Polsko ! -Wę ! gier ! skiej ! ! odbę ! dzie ! jaźni ! !23!marca, ! !o!godzi ! nie ! !4 się!również ! dniu, ! ! po!połu » STR. 2

FOTO: EPA/MAXIM SHIPENKOV

! ! "Ukraiń ! skiej ! ! Prawdy", ! ! na Według ! wym ! !lotni ! sku ! !na!Krymie ! !wy-! wojsko ! wa ! ły ! !co!najmniej ! !trzy!duże ! !sa-! lądo ! ty ! !transpor ! to ! we, ! !a!w!stronę ! !Sym-! molo ! po ! la ! !jedzie ! !kolum ! na ! !10!rosyj ! skich ! fero ! te ! rów. ! transpor ! ni ! !ludzie ! !zaję ! li ! !też!pas!star-! Uzbroje ! !lotni ! ska ! !Belbek ! !w!Sewa ! sto ! po ! -! towy ! ! go ! !lotni ! ska ! !wojsko ! we ! -! lu,!najwięk sze ! !Około ! !400!osób!wkro-! go!na!Krymie. ! !na!pas!starto ! wy, ! !co!uniemoż ! -! czyło ! ! ruch! samo ! lo ! tów. ! ! Uzbroje ! ni ! liwia ! ! !wtargnę ! li ! !na!lotni ! sko ! !w mężczyź ni ! !nad!ranem, ! !ale!zatrzy ! ma ! li ! !się piątek ! !obrzeżach. ! !Tego ! !dnia!zaję ! to ! na!jego ! ska ! !cywil ! ne ! !w!Sewa ! sto ! po ! lu ! też!lotni ! ro ! po ! lu. ! i!Symfe ! ! powietrz ! ! ! nad! Kry-! Przestrzeń na ! ła ! ! zamknię ! ! ! –! twierdzą ! mem! zosta ta ! ! !ukraiń ! skie ! !linie ! !lotni ! cze, ! najwięk sze


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Kolejny wypadek na Greenpoincie

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

POLSKI ADWOKAT

Darius Marzec, Esq. w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360, tel: (973) 920-7925 NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

Spotkania ania po pracy cy i w weekendy endy Adwokat kat mówi wi po polsku sku

DZIEŃ POLSKO-WĘGIERSKIEJ… » w Hungarian House przy 213 East 83rd Street (między 2 i 3 Avenue). W programie m.in. polsko-węgierskie przywitanie, projekcja filmu o 1000-letniej historii stosunków między obu krajami, wystąpienie dyplomatów reprezentujących Polskę i Węgry, występy tancerzy węgierskich oraz Polish American Folk Dance Company oraz po-

FOTO: REPORTER NDZ

DOK. ZE STR. 1

Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku i pomogli wyciągnąć z auta jego sprawcę

n Do kolejnej stłuczki doszło na greenpoickim "skrzyżowaniu śmier- wodował groźniejszego wypadku" –

ci". Tym razem sprawcą wypadku był pijany kierowca, który po incydencie zasnął za kierownicą. Do zdarzenia doszło w czwartek, kilka minut przed godziną 7 wieczorem. Kierowca granatowej toyoty, jadący drogą szybkiego ruchu – McGuinness Boulevard – próbował skręcić w Nassau Avenue, w kierunku zachodnim (w prawo). Niestety, zamiast na swój pas, wjechał na chodnik znajdujący się po przeciwnej stronie drogi. Następnie zaczął cofać i znowu próbował wjechać na swój pas ruchu, lecz i tym razem nie był w stanie dokonać odpowiedniego manewru. Pijany – jak się później okazało – kierowca zaczął jechać "pod prąd" i uderzył w stojący na czerwonym świetle samochód marki Ford Fusion. Po zderzeniu ponownie nacisnął pedał gazu i uderzył w srebrnego forda jeszcze raz.

Na szczęście wypadek okazał się niegroźną dla życia obu kierowców stłuczką. Sprawca wypadku nie był w stanie o własnych siłach wyjść ze swojego pojazdu i prawie natychmiast zasnął za kierownicą. Świadkowie incydentu nie byli pewni, czy jest on pijany, czy też ma problemy ze zdrowiem, i natychmiast wezwali pogotowie oraz policję. "Nie wiedziałem, czy jest aż tak pijany, że stracił kontrolę nad swoim ciałem, czy może jest chory na cukrzycę i spadł mu poziom cukru poniżej normy. Zadzwoniliśmy pod numer 911, a ja wyciągnąłem kluczyki ze stacyjki jego auta, aby po przebudzeniu się nie odjechał i nie spo-

relacjonował "Nowemu Dziennikowi" jeden ze świadków, pragnący zachować anonimowość. Pogotowie oraz straż pożarna przybyły po około 20 minutach od chwili zgłoszenia wypadku. Niestety, policji zajęło to około 40 minut. Jak podkreślali świadkowie, radiowóz przyjechał dopiero po ich trzecim telefonie pod numer 911 z prośbą o interwencję. Strażacy natychmiast zabezpieczyli miejsce wypadku, którego do chwili ich pojawienia się strzegli świadkowie incydentu. Z kolei pogotowie zabrało sprawcę wypadku do szpitala, gdzie – jak dowiedział się nieoficjalnie "Nowy Dziennik" – stwierdzono, że upił się do nieprzytomności. Na razie nie są znane jego dane personalne, wiadomo tylko, że był to mężczyzna rasy białej, w wieku około 40-50 lat. WueM, (R)

Ograniczyć prędkość do 20 mil na godzinę n Stephen Levin, radny reprezentujący północną część Brooklynu, w tym Gre-

nięcia przypadki śmierci na drogach niszczą nasze miasto i musimy stworzyć odpowiednie przepisy żeby im zapobiec. Gdy w grę wchodzi życie, śmierć jest ceną braku działań" – dodał radny z Manhattanu. Szanse na przeżycie pieszego, potrąconego przez pędzący samochód, zwiększają się wielokrotnie, gdy pojazd porusza się z mniejszą prędkością. Badania przeprowadzone przez Departament Transportu Wielkiej Brytanii mówią, że pieszy ma 55 procent szans na przeżycie, jeśli zostanie uderzony przez samochód jadący z prędkością 30 mil na godzinę. Jednak w przypadku potrącenia przez pojazd jadący z prędkością 20 mil na godzinę prawdopodobieństwo to wzrasta do 95 procent.

FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Obecnie na terenie wszystkich pięciu nowojorskich gmin kierowcy mogą jeździć z prędkością do 30 mil na godzinę, chyba że znaki drogowe stanowią inaczej. Politycy, którzy chcą ograniczenia prędkości do 20 mil na godzinę, przedstawiając wyniki badań podkreślali, że dzięki temu będzie o wiele mniej śmiertelnych ofiar wypadków. "Dane są jednoznaczne, mniejsza prędkość zmniejszy prawdopodobieństwo odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci w trakcie wypadku" – mówił Levin podczas środowego spotkania Rady Miejskiej. "Prędkość zabija, to jest oczywiste – powiedział z kolei Rodriguez. – Niezależnie czy tutaj, czy w Albany, my jako ustawodawcy mamy obowiązek chronić życie naszych wyborców. Łatwe do unik-

Mężczyźni jak chomiki

n Nietypowa instalacja czeka na osoby odwiedzające galerię "Pierogi" na Williamsburgu,. W piątek stanęła tam, mierząca 25 stóp, karuzela przypominająca kształtem zabawkę dla chomików. Przez dziesięć dni mieszkać tam będzie dwóch artystów: Ward Shelley i Alex Schweder.

Za pomocą gigantycznej zabawki artyści chcą pokazać, że ludzie mogą z powodzeniem współistnieć obok siebie tylko pod warunkiem, że będą ze sobą ściśle współpracować, a nie na przykład rywalizować. "Tylko w taki sposób możemy odnieść sukces" – wyjaśnił pomysł stworzenia instalacji jeden z jej twórców, Ward Shelley. Do drewnianego koła przymocowane zostały meble, jest tu także zamontowana łazienka i kuchnia. Aby dostać się do poszczególnych "pomieszczeń", artyści muszą ze sobą współpracować, a dokładniej mówiąc – jednocześnie się przemieszczać w karuzeli. W przeciwnym wypadku jeden z nich może się przewrócić.

Mężczyźni będą mieszkać w tej nietypowej instalacji przez dziesięć dni i nocy, z wyjątkiem dwóch krótkich przerw w poniedziałek. Przed południem artyści prowadzą zajęcia na nowojorskich uczelniach. To nie jest pierwszy tego typu projekt Warda Shelley’go i Alexa Schwedera. Podobne instalacje prezentowali już nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także i w Europie. W galerii "Pierogi" będzie można ich oglądać od piątku do niedzieli, 9 marca. Galeria jest czynna od wtorku do niedzieli od godz. 12 w południe do 6 wieczorem i znajduje się przy 177 North 9th Street w dzielnicy Williamsburg na Brooklynie. AA (R)

22 miliony dla ofiary wypadku n To najwyższe odszkodowanie w Nowym Jorku. 37-letnia Shirley Miller z Brooklynu wygrała właśnie sądową batalię z właścicielem aptek Duane Reade. Ma dostać 22 miliony dolarów odszkodowania za wypadek, którego sprawcą był jeden z pracowników firmy.

Inicjatywa radnego z Greenpointu:

enpoint, oraz Ydanis Rodriguez, radny z Manhattanu, przedstawili w tym tygodniu rezolucję wzywającą nowojorską legislaturę do ograniczenia prędkości w całym mieście do 20 mil na godzinę.

częstunek. Rejestracja: 347-7983821, bhajnal@yahoo.com. Jak podaje Bagosi, w trzech stanach: Nowy Jork, New Jersey, Connecticut mieszka około 100 000 imigrantów z Węgier, największe zaś skupisko ich znajduje się w New Brunswick w New Jersey, gdzie działa też m.in. sobotnia węgierska szkoła dla dzieci. ALEKSANDRA SŁABISZ

Radny Stephen Levin reprezentuje północną część Brooklynu, w tym polską dzielnicę Greenpoint

Według danych nowojorskiej policji, w 2013 roku w wyniku wypadków samochodowych zginęło 268 osób, w tym aż 168 pieszych. Poza tym zbyt duża prędkość była przyczyną ponad 3000 kolizji, w wyniku których wiele osób odniosło poważne obrażenia ciała. WueM, (R)

Shirley Miller cudem przeżyła, gdy wjechała w nią rozpędzona ciężarówka należąca do Duane Reade. Kierowca nie tylko przejechał kobietę, ale także nie zatrzymał się, aby udzielić jej pierwszej pomocy. W stanie krytycznym trafiła do szpitala. W wyniku wypadku Shirley doznała bardzo poważnych uszkodzeń mózgu, straciła wzrok, nie może mówić i jest częściowo sparaliżowana. Wymaga całodobowej opieki medycznej, do końca życia będzie też musiała korzystać z pomocy rehabilitantów. "To właśnie z tego powodu żądaliśmy 100 milionów dolarów odszkodowania – powiedziała w czwartek Evan Torgan, adwokat reprezentująca Shirley Miller. – Przez lata przedstawiciele Duane Reade unikali odpowiedzialności za to, co się stało, a to przecież ich pracownik jest sprawcą tak wielkiej tragedii. Cieszymy się, że proces w końcu się zakończył, a suma 22 milionów, czyli najwyższe odszkodowanie w historii tego typu

procesów w Nowym Jorku, także nas satysfakcjonuje" – dodała adwokat. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalsze leczenie poszkodowanej kobiety. Do wypadku doszło w 2008 roku na Manhattanie, dokładnie w dniu 32. urodzin Shirley Miller. Kobieta przechodziła przez przejście dla pieszych w okolicach 9 Avenue i 48th Street. Kierowca zeznał później w sądzie, że widział, jak Miller pośliznęła się na chodniku i "zsunęła się" pod koła ciężarówki. Świadkowie zdarzenia zaprzeczyli jednak tej wersji. Ich zdaniem Miller weszła na jezdnię prawidłowo, gdy zapaliło się zielone światło. "Celowo manipulowali zeznaniami, aby uniknąć odpowiedzialności. To było nieludzkie. Proces ciągnął się miesiącami i tyle czasu trwał dla Shirley koszmar przypominania sobie ze szczegółami tego tragicznego dnia" – powiedziała Evan Torgan. Przedstawiciele reprezentujący Duane Reade odmówili skomentowania wyroku sądu. AA (R)


nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

3

Ze smutkiem zawiadamiamy, że 10 lutego zmarł nagle nasz drogi Kolega i były Prezes Klubu Inteligencji Katolickiej w Filadelfii

Ś. P.

ALBATROSS TRAVEL INC. Wakacje dla każdego

- Karaiby - Meksyk

- Hawaje - Europa

WYCIECZKI PO AMERYCE Niagara • Boston, Floryda • Waszyngton

wycieczki po USA

Dr inż. Andrzej Szczepański (1946-2014)

ZAPRASZAMY NA WYJAZD:

ARGENTYNA/BRAZYLIA $3,450.00/os. 13-23 Marzec 2014

*wszystkie przeloty wliczone * OSTATNIE MIEJSCA WOLNE *Buenos Aires/Iguazu/Rio de Janeiro

OFERUJEMY ROWNIEŻ:

•Konkurencyjne ceny biletów lotniczych! •Ubezpieczenie podróży: TravelSafe •Paczki do Polski

74 Nassau Ave., Brooklyn, N.Y. 11222 Tel. 718.383.7211 718.383.0083 Fax. 718.349.1767 Poza NYC toll free 1.800.603.7973

Wykładowca z zakresu inżynierii na kilku uczelniach w zasięgu Filadelfii. Częstochowianin wyznający praktycznie etykę Solidarności zaszczepioną na pniu katolicyzmu. Pożegnamy Go na Mszy Świętej w kościele św. Jana Kantego na Bridesburgu w dniu 15 marca (sobota) o godzinie 19:00, po czym godzina wspomnień i czuwanie modlitewne.

www.albatravel.com

E-mail: albatravel@aol.com Akceptujemy wszystkie karty kredytowe

DZIAŁ OGŁOSZEŃ

Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

Ze słowami współczucia dla Jego najbliższych Żony i Córki członkowie b. Klubu Inteligencji Katolickiej z Filadelfii i okolic, łącznie z kolegami, którzy wrócili już z emigracji do kraju.


4

Ameryka

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Gang złodziei samochodów rozbity

Wir polarny powrócił

FOTO: EPA/ANDREW GOMBERT

n Ponad 30 osób zostało oskarżonych o udział w międzynarodowym gangu, który kradł luksusowe samochody w Nowym Jorku i New Jersey i wysyłał je na sprzedaż do zachodniej Afryki.

n W piątek w Nowym Jorku padł rekord zimna – tak niskich tem- tów mogą się też spodziewać osoby

peratur notowanych pod koniec lutego nie było od 80 lat. Rano termometry w niektórych częściach miasta pokazały 5 stopni Fahrenheita (-15 st. Celsjusza). A to jeszcze nie koniec – w niedzielę i poniedziałek nad metropolią nowojorską przejdzie burza śnieżna. Burza "Titan" przesuwa się nad północną i środkową częścią Stanów Zjednoczonych. W piątek intensywne opady deszczu oraz śniegu wystąpiły w Kalifornii. Kilka tysięcy osób mieszkających w domach położonych w okolicach Los Angeles zostało ewakuowanych jeszcze przed rozpoczęciem burzy. Na sobotę synoptycy przewidują opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu między innymi w Kansas i Missouri. Burza śnieżna dotrze nad Wschodnie Wybrzeże w niedzielę wieczorem. Synoptycy przewidują, że w metropolii nowojorskiej może spaść od 6 do nawet 12 cali śniegu. Do tego

będzie zimno. W niedzielę maksymalna temperatura wyniesie 39 st. F (3 st. C), ale już w nocy termometry pokażą tylko około 18 st. F (-7 st. C). Uczucie zimna potęgować będzie mroźny wiatr. Poniedziałek będzie kolejnym bardzo zimnym dniem w metropolii – meteorolodzy przewidują, że w godzinach porannych będzie tylko około 1 st. F (-17 st. C). W ciągu dnia nieco się ociepli. W południe termometry pokażą maksymalnie około 22-24 st. F (-4-5 st. C). Przedstawiciele MTA zalecają, aby podróżni przed wyjściem z domu sprawdzili, czy metro oraz pociągi kursują bez zakłóceń. Kłopo-

planujące podróż samolotem. Ze względu na trudne warunki pogodowe część linii lotniczych już planuje odwołanie niektórych lotów. Możliwe też, że część szkół w regionie zostanie w tym dniu zamknięta. Wir polarny jest obszarem niskiego ciśnienia i znajduje się w środkowych i wysokich partiach troposfery oraz w stratosferze. Na półkuli północnej posiada dwa centra. Jedno z nich znajduje się nad Syberią, a drugie nad Ziemią Baffina. Zazwyczaj obejmują zasięgiem obszar o średnicy 1240 mil. Temperatura spada tam nawet do -121 st. F (-85 st. C). Meteorolodzy wyjaśniają, że masy zimnego powietrza w miejscu zwykle utrzymuje tak zwany prąd strumieniowy. Jego osłabienie sprawiło jednak, że przemieszczają się dużo dalej na południe niż zwykle.

NOWY DZIENNIK ogłasza

KONKURS w dniach od 22 lutego do 17 marca. Do wygrania są 3

podwójne bilety na występ najpopularniejszego

polskiego satyryka Marcina

Dańca.

Występy organizowane są w dniach: Linden NJ – 20 marca, Stamford CT – 21 marca, Greenpoint NY – 22 marca, Treton NJ – 23 marca. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Wymień 2 estradowe wcielenia Marcina Dańca. Odpowiedz : ...................................................................................................................................................................... Imię i Nazwisko: .......................................................................................

Nr tel.: ..................................................

Preferowana lokalizacja występu: ....................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 18 marca 2014 Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026

AA (R)

Policja postawiła w stan oskarżenia 32 osoby, z czego 26 zostało aresztowanych. Sześć kolejnych podejrzanych jest jeszcze na wolności. W akcji "Operation Jacked" policja odzyskała też około 160 skradzionych samochodów, o łącznej wartości 8 milionów dolarów. 140 pojazdów zostało znalezionych w portach w Nowym Jorku i New Jersey, gdzie czekały na wysyłkę. "Gang ten specjalizował się w kradzieży luksusowych, drogich pojazdów. Samochody typu SUV były szczególnie cennym dla nich towarem" – powiedział prokurator generalny John Hoffman. Wiele z tych pojazdów zostało skradzionych w północnym New Jersey i były to głównie luksusowe SUV-y: Land Rovery, BMW i Mercedesy Benz. Większość miała być sprzedana w zachodniej Afryce za cenę znacznie powyżej ich wartości rynkowej. 27 odzyskanych samochodów zostało skradzionych podczas napadów

na właścicieli – w jednym przypadku napastnik, grożąc bronią kobiecie, która zatrzymała się na czerwonym świetle w Newarku, siłą wyciągnął ją z samochodu, którym potem odjechał. W grudniu, podczas nieudanej kradzieży samochodu w mallu w Short Hills, NJ, napastnicy zabili właściciela pojazdu – młodego prawnika Dustina Friedlanda. "To morderstwo pokazuje, jak daleko ci złodzieje są gotowi się posunąć" – mówi prokurator Hoffman. Wiele samochodów zostało skradzionych np. z lotnisk czy myjni samochodowych, gdzie złodzieje mogli również skraść elektroniczne klucze. W grupie aresztowanych są osoby, które dokonywały napadów na właścicieli pojazdów, złodzieje pojazdów, a także ci, którzy stali na czatach oraz zajmowali się wysyłką" – podaje prokuratura. Za wykonanie kradzieży szefowie gangu płacili od 4 do 8 tysięcy dolarów. AS, (R)

Akcja faworki n Grupa młodzieży z parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Linden, NJ, w

sobotę (1 marca) organizuje wielkie pieczenie faworków. Dochód ze sprzedaży wypieków przeznaczy na zakup projektora na parafialne spotkania. Wielkie pieczenie zacznie się już o 8 rano w sobotę i potrwa do wieczora. Parafialnej grupie młodzieżowej w piekarniczym wyzwaniu pomagać będą m.in. ojcowie franciszkanie z Newarku. W akcję włączyły się również polonijne biznesy, w tym m.in. Ryszard-Food Distributor Inc. z Brooklynu, który podarował mąkę, cukier, olej, dżem i twaróg o wartości 250 dolarów. Wypieki, łącznie z 300 pączkami podarowanymi przez brooklyńską piekarnię Staropolska, młodzież sprzedawać będzie po sobotniej mszy świętej o godz. 5 po południu,

oraz po każdej mszy niedzielnej. Słodkości będzie można kupić w przykościelnym budynku szkolnym. To nie pierwsza akcja pieczenia faworków organizowana przez młodzież z parafii św. Teresy w Linden. Dochód z poprzednich akcji został przeznaczony na wyjazd grupy na światowe zjazdy młodzieży w Hiszpanii i Brazylii. Teraz za pieniądze ze sprzedaży faworków i pączków młodzież planuje kupić projektor, ekran i laptop, które będzie można wykorzystać do celów edukacyjnych i podczas parafialAS nych spotkań.

Zginął zasłużony strażak z Wallington n 57-letni Gregory Barnas zmarł w piątek nad ranem w wyniku upadku pod-

czas akcji gaśniczej w lokalnej restauracji, w której uczestniczył wraz z dwoma synami.

Strażacy wyjechali do pożaru, który wybuchł w japońskiej restauracji Akasaka przy Paterson Avenue w Wallington, NJ, o 1:30 w nocy. "Wyglądało to na rutynową akcję, ale nie ma rutynowych akcji pożarniczych" – mówi komisarz z wydziału pożarnego Mark Tomko. W trakcie akcji gaszenia pożaru Barnas wycinał dziurę w dachu restauracji, gdy stracił równowagę i spadł. Po przewiezieniu do szpitala stwierdzono jego zgon. Gregory Barnas, znany był jako Barney. Pracował na pełen etat dla Strony redaguje: Tomasz Deptuła

straży pożarnej w Jersey City i jednocześnie od 1972 r. był wolontariuszem w straży pożarnej w Wallington. Trzy razy był kapitanem, a od 1982 należał do Truck Company 1. "Ludzie bardzo go szanowali. Wszystko miał pod kontrolą" – podkreślił były szef wydziału Rich Pelcher. "To wielka strata dla naszego wydziału. Nie znajduję słów, żeby wyrazić mój ból" – dodał Tomko. "Był bardzo oddany straży, jak również rodzinie" – powiedział szef straży pożarnej z Passaic Patrick AS, (R) Trentacost.


FOTO: PREZYDENT.PL/WOJCIECH GRZĘDZIŃSKI

Polska Bohaterowie z nazwiskami

5 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Dom Jana Pawła II gotowy n Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach zo-

stanie otwarte na początku kwietnia, trzy tygodnie przed kanonizacją papieża Polaka.

Uroczystość w Belwederze przekazania not identyfikacyjnych dla krewnych ofiar

n Dwunastu polskich bohaterów, ofiar terroru komunistycznego, drzej Ossowski z PUM). Grupuje on

specjalistów z Instytutu Pamięci Narodowej, Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa, Polskiej Bazy Genetycznej Ofiar Totalitaryzmów oraz Zakładów Medycyny Sądowej Zidentyfikowani to: Jan Czeredys, nego ruchu oporu, kontynuujący ze Szczecina i Wrocławia. OgólnoAdam Gajdek, Roman Groński, Alek- walkę zbrojną do początku lat pięć- polski projekt badawczy "Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku sander Adam Kita, Jerzy Miatkow- dziesiątych. Ciała ekshumowane w kwaterze Ł, ofiar terroru komunistycznego 1944ski, Stanisław Mieszkowski, Antoni Olechnowicz, Marian Orlik, Zbi- tak zwanej "Łączce" cmentarza po- 1956" jest efektem współdziałania gniew Przybyszewski, Karol Rako- wązkowskiego, to zamordowani w wielu instytucji państwowych, przede czy, Edmund Tudruj, Arkadiusz Wa- więzieniu mokotowskim w Warsza- wszystkim IPN, Rady Ochrony Pasilewski. Do tej pory w kwaterze Ł wie żołnierze podziemia niepodległo- mięci Walk i Męczeństwa, Ministerwydobyto szczątki ok. 200 osób. W ściowego oraz inne ofiary komuni- stwa Sprawiedliwości oraz Pomorlatach 1944-1956 wskutek terroru ko- zmu z okresu stalinowskiego. Prace skiego Uniwersytetu Medycznego. munistycznego w Polsce śmierć po- ekshumacyjno-identyfikacyjne pro- Ich współpraca ma na celu ustalenie niosło około pięćdziesięciu tysięcy wadzi interdyscyplinarny zespół na- lokalizacji grobów straconych i zaosób, straconych na mocy wyroków ukowy, tworzony przez antropologów, mordowanych w latach stalinizmu, sądowych, zamordowanych i zmar- archeologów, genetyków, historyków ich ekshumacji i identyfikacji odnajłych w siedzibach Urzędów Bezpie- i medyków sądowych pod kierow- dywanych szczątków. Działania te są czeństwa i Informacji Wojskowej, nictwem dr. hab. Krzysztofa Szwa- finansowane z budżetu państwa, częwięzieniach i obozach, zabitych w grzyka, pełnomocnika prezesa IPN ściowo, np. w wypadku Polskiej Bawalce lub w trakcie działań pacyfi- ds. poszukiwań miejsc pochówku zy Genetycznej Ofiar Totalitarykacyjnych. Znaczną część ofiar sta- ofiar terroru komunistycznego (ba- zmów, także wspierane przez instynowili członkowie antykomunistycz- dania genetyczne koordynuje dr An- tucje i osoby prywatne. n

odzyskało nazwiska. Na uroczystości w Belwederze, z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego, rodziny odebrały noty identyfikacyjne swoich krewnych.

Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

Trwający od kilku lat remont kamienicy przy ulicy Kościelnej, w której urodził się Karol Wojtyła, dobiega końca. W salach są już gabloty i część multimediów, które będą prowadzić widza przez kolejne sale. "Najważniejsze eksponaty trafią jednak do muzeum tuż przed otwarciem" – mówi Radiu Kraków Michał Jakubczyk, zastępca dyrektora nowego muzeum. Najważniejsze pamiątki będą przenoszone dopiero po 20 marca, są one wykorzystywane na wystawie zastępczej. Ekspozycja została podzielona na kilka części, które przybliżą zwiedzającym kolejne etapy życia papieża: od rodzinnych Wadowic, przez Kraków, po Watykan. W jednej z sal zamontowano już

replikę łodzi rybackiej sprzed dwóch tysięcy lat. Ma ona ponad 3 metry długości i jest wykonana z dębu. Będzie można ją zobaczyć w strefie poświęconej wyborowi Karola Wojtyły na papieża. "Łódź symbolizuje Kościół katolicki. Jest przechylona dlatego, że nawiązuje do scen z Ewangelii, gdy Jezus z uczniami pływali i często zaskakiwały ich burze. Również teraz te burze trwają" – mówi Michał Jakubczyk. Oficjalne otwarcie Domu Jana Pawła II zaplanowano na 9 kwietnia. Poprzedzi go msza w bazylice w Wadowicach oraz koncert symfoniczny na rynku. Na uroczystości zostali zaproszeni przyjaciele i współpracownicy papieża. n

Rysa na wizerunku Protasiewicza n Na szefie kampanii nie powinno być żadnej rysy. Tak rzeczniczka rządu odpowiedziała na pytanie, czy kampanią jej partii do Europarlamentu nadal będzie kierował Jacek Protasiewicz.

Według niemieckiej policji, wiceszef Parlamentu Europejskiego wyzywał we wtorek obsługę lotniska we Frankfurcie, prawdopodobnie pod wpływem alkoholu. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że dla takiego zachowania nie ma usprawiedliwienia. Jej zdaniem, nawet jeśli służby lotniskowe źle się zachowały wobec europosła, mógł on zakończyć sprawę pisząc skargę, ale nie powinien zachowywać się niekulturalnie. Zdaniem Kidawy-Błońskiej, niepotrzebna była też wczorajsza konferencja europosła. Jak mówiła, były tam tylko wielkie emocje i frustracja, a w takim stanie nie można – jej zdaniem – tłumaczyć swoich zachowań. "Na szefie kampanii nie powinno być żadnej rysy" – tak Małgorza-

ta Kidawa–Błońska odpowiedziała na pytanie, czy Protasiewicz poprowadzi kampanię PO do Europarlamentu. Dodała, że decyzję w tej sprawie podejmą władze partii. W czwartek europoseł zapewniał, że nie działał wobec lotniskowych strażników pod wpływem alkoholu, lecz jedynie pod wpływem emocji. Premier skarcił go publicznie za to zachowanie i powiedział, że było ono nie do zaakceptowania. Szef rządu czeka też na wyjaśnienia. Piątkowa "Gazeta Wyborcza", powołując się na świadka zdarzenia, pisze, że Protasiewicz "był mocno pijany" i że "czuć było od niego alkohol. Według świadka, europoseł "zachowywał się tak, jakby wszystko było mu wolno". n

REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.abielectronicsllc.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Dzwoń po szczegóły

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

*

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

*

X RY * TA IVE ION NO DEL LAT A EE ST F R IN D AN

ASTORIA • QUEENS


6

Świat

nowy dziennik Sobota – niedziela, 1-2 marca 2014

BA przestały wyświetlać antypolski film

ostro na to co dzieje się na Ukrainie. "Rosja musi, a nawet jest zobowiązana podjąć działania. Znając charakter Władimira Putina jestem zdziwiony, dlaczego on jest tak wstrzemięźliwy i milczy" – stwierdził Janukowycz. Obalony prezydent oświadczył również, że nic mu nie wiadomo o obecności rosyjskich żołnierzy służb specjalnych na Ukrainie. Janukowycz kilkakrotnie oskarżył Zachód o sprowokowanie "krwawego scenariusza" na Ukrainie. Komentując pomysły postawienia go przed Trybunałem w Hadze, Janukowycz powiedział, że w sprawie wydarzeń na Ukrainie należy przeprowadzić niezależne dochodzenie z udziałem opozycji i Rady Europy. Janukowycz oświadczył też, że Krym powinien zostać częścią UkraWiktor Janukowycz podczas konferencji prasowej iny. Zaprzeczył, jakoby miał zagraniczne konta bankowe. Powiedział, ■ Ponad godzinę trwała konferencja prasowa obalonego prezy- że jest właścicielem domu o podenta Ukrainy. Wiktor Janukowycz spotkał się z dziennikarzami wierzchni 120 metrów kwadratowych, a pokazywana w mediach rezydenw Rostowie nad Donem. Już na początku zaznaczył, że wciąż jest cja nie jest jego własnością. Janukowycz tłumaczył, że użytkował tę polegalnym, konstytucyjnie wybranym prezydentem. siadłość, "by móc wykonywać urząd Ja nu ko wycz oskar żył opo zy cję, dziecie za to ponosić odpowiedzial- prezydenta". "Tak mówią obaleni dyktatorzy" – zwłaszcza "terrorystów i młodocia- ność" – apelował obalony prezydent. nych faszystów" o sprowokowanie Grożąc ukraińskiej opozycji bliskim w ten sposób doktor Andrzej Szep"krwawych zajść". Zarzucił zachod- końcem dodał, że naród nie zgodzi tycki z Instytutu Stosunków Międzynim politykom, że to oni wymyślili się żyć w kraju rządzonym przez "ban- narodowych UW skomentował wytaki scenariusz. Zapewnił też, że Krym dytów i banderowców". Zwracając się stąpienie Janukowycza. Jego zdaniem ze słów Janukowycza można wniopozostanie w granicach Ukrainy, na do narodu poprosił o wybaczenie. W trakcie konferencji Wiktor Ja- skować, iż nie odzyska już władzy, bo prawach autonomii. Na koniec zwrócił się do swoich oponentów i naro- nukowycz nazwał Rosję strategicz- nie przedstawił żadnego planu jak du Ukrainy. "Opamiętajcie się i nym partnerem i dziwił się, że Wła- mógłby wrócić na stanowisko. skończcie z tym bezprawiem, bo bę- dimir Putin jeszcze nie zareagował DET, (R), (IAR)

Skoordynowała ona przesłanie około tysiąca listów protestacyjnych do kierownictwa British Airways, nagłaśniała też akcję na łamach prasy, w polskiej telewizji oraz na portalach informacyjnych i społecznościowych. W liście do British Airways czytamy między innymi: "Ten niemiecki serial (...) jest powszechnie krytykowany za (...) nikczemny sposób, w jaki obraża pamięć o Armii Krajowej, największej w historii organizacji podziemnej walczącej z nazistowskimi Niemcami. 'New York Times' nazwał ten film 'ćwiczeniem z pamięci wybiórczej' i skrytykował go za relatywizm moralny i sposób, w jaki ukazuje polski ruch oporu. Fałszowanie historii w przedstawionym serialu wywołało oburzenie wśród osób zaznajomionych z historią drugiej wojny światowej na całym świecie" – napisano w liście. Szczególne oburzenie wywołuje przedstawienie żołnierzy AK jako antysemitów. Autorzy protestu zwracają uwagę, że Polskie Państwo Pod-

FOTO: EPA/YURI KOCHETKOV

Janukowycz: wciąż jestem prezydentem

KRYM – TERYTORIUM WOJENNE

» Rada Najwyższa Ukrainy uznała działania parlamentu krymskiego za nielegalne. Pod krymskim parlamentem zbierali się ludzie, ale byli to w większości zwolennicy zbliżenia Krymu z Rosją. Wznosili okrzyki: "Rosja, Rosja". Jednocześnie do centrum Symferopola dociera coraz więcej wiadomości na temat aktywności rosyjskich sił zbrojnych. Rosja zaprzecza jednak, że prowadzi jakiekolwiek działania na terenie Krymu. Co najmniej 20 ludzi w mundurach rosyjskich marynarzy otoczyło ukraiński posterunek graniczny koło Sewastopola. Jego załoga zabarykadowała się wewnątrz. Jeden z napastników, podający się za oficera Floty Czarnomorskiej, powiedział korespondentowi Reutersa: "Jesteśmy tu po to, żeby nie powtórzył się Majdan". DOK. ZE STR. 1

"TO PRAWDZIWA OKUPACJA" "Mieszkańcy Krymu, nie będący Rosjanami, są bardzo zaniepokojeni sytuacją na półwyspie. Czują się opuszczeni przez władze w Kijowie" – mówi pracująca tam dziennikarka Lila Bu-

dżurowa. W jej ocenie to prawdziwa rosyjska okupacja, panuje atmosfera pełna trwogi. "Wszystkie wjazdy na Krym są kontrolowane przez ludzi w rosyjskich mundurach bez oznaczeń, uzbrojonych w automaty i karabiny maszynowe. Po całym Krymie jeżdżą transportery opancerzone, po niebie krążą helikoptery i Krym teraz bardzo mocno przypomina terytorium wojenne" – mówi Budżurowa i dodaje, że wśród jej bliskich jest wiele obaw: "Ludzie bardzo się boją. Boją się, że zacznie się prawdziwa wojna, czasy wybuchów, strzelanin, czołgów. Ludzie lękają się o życie, o bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci". Dziennikarka podkreśla, że ludzie czują się pozostawieni samym sobie: "Kijów nic nie robi, żeby nas obronić przed rosyjską okupacją. Odnosi się wrażenie, że na Ukrainie nie ma w ogóle władzy. I teraz może na nas napaść każdy, kto chce, i z kilkoma oddziałami wojska zająć dowolny obszar". ZACHÓD INTERWENIUJE Rosja uszanuje suwerenność Ukrainy. Takie zapewnienie miało paść z

Stronę redaguje: Tomasz Deptuła ■ Redaktor wydania: Tomasz Deptuła

ust szefa rosyjskiej dyplomacji Siergieja Ławrowa w rozmowie z amerykańskim sekretarzem stanu Johnem Kerrym. Kerry zadzwonił do Siergieja Ławrowa po doniesieniach o zajęciu lotniska w Symferopolu oraz innych działaniach prorosyjskich oddziałów. Szef amerykańskiej dyplomacji wyraził zaniepokojenie tymi incydentami. Poinformował też Ławrowa, że USA uważnie śledzą wydarzenia na Krymie i przestrzegł przed działaniami, które mogą zostać uznane za naruszenie suwerenności Ukrainy. Według Kerry'ego minister spraw zagranicznych Rosji zapewnił go, że Moskwa uszanuje integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy. Zwrócił jednak uwagę, że Rosja ma żywotne interesy w tym kraju, w tym bazę marynarki wojennej na Krymie. Z prezydentem Rosji Władimirem Putinem rozmawiali w piątek telefonicznie przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, brytyjski premier David Cameron i kanclerz Niemiec Angela Merkel. DET, (R), (IAR)

■ Linie British Airways przestały wyświetlać antypolski film "Nasze matki,

nasi ojcowie" na pokładach swoich samolotów. To efekt akcji zainicjowanej przez organizację Reduta Dobrego Imienia – Polska Liga Przeciw Zniesławieniom.

ziemne było jedyną organizacją podziemną w Europie, która miała w swoich strukturach jednostkę dedykowaną ratowaniu ludności żydowskiej przed wymordowaniem jej przez Niemców – Radę Pomocy Żydom, kryptonim "Żegota". Historycy szacują, że Rada uratowała dziesiątki tysięcy Żydów, pomimo faktu, że Polacy, którzy pomagali Żydom w okupowanej Polsce, byli karani przez Niemców śmiercią. W liście podkreślono też, że British Airways – jako narodowy przewoźnik lotniczy – ma szczególną odpowiedzialność za pamięć polskich żołnierzy podczas drugiej wojny światowej, którzy walczyli bohatersko w powietrzu, na morzu i na lądzie, jako towarzysze broni Wielkiej Brytanii – napisali autorzy protestu. Linie British Airways, po trzech tygodniach od rozpoczęcia protestu, poinformowały jego inicjatorów, że została podjęta decyzja o wycofaniu filmu z pokładów wszystkich samolotów tej floty. DET, (R), (IAR)

RZĄD: NIE MAMY SOBIE NIC DO ZARZUCENIA » Polskie prawo nie czyni różnicy między roszczącymi ze względu na ich pochodzenie etniczne czy wyznanie – wszyscy mogą korzystać z tych samych procedur i instrumentów prawnych. 11 listopada 1954 podpisany został układ odszkodowawczy między Polską a Zjednoczonym Królestwem regulujący sprawy roszczeń finansowych wobec Polski obywateli brytyjskich i zarejestrowanych na terenie UK przedsiębiorstw. Na jego mocy rząd RP wypłacił rządowi Zjed-

DOK. ZE STR. 1

noczonego Królestwa kwotę niemal 5,5 mln funtów. Łącznie w latach 1991-2012 państwo polskie przekazało w ramach stałej pomocy ofiarom represji niemieckich na terenach gett i obozów (oraz dziedziczącym po nich wdowom i wdowcom) 65 708 738 zł (niemal 22 mln USD). Kwota ta nie obejmuje wszystkich wydatków budżetowych przekazywanych na rzecz ofiar Holokaustu, a jedynie te, które są możliwe do oszacowania – twierdzi rząd. PC, (IAR), (R)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com REKLAMA

TAMPA, CLEARWATER, St. PETERSBURG na FLORYDZIE!

Anna Mierzwinski Profesjonalny Agent Nieruchomości

KUPNO-SPRZEDAŻ: KONDOMINIA, DOMY (Short Sale Foreclosures), * Domy przejęte przez banki

636 S. Gulfview Blvd., Clearwater Beach, Fl. 33767

cell.: (727) 612-2969, biuro: (727) 489-0800 e-mail: amierzwins@yahoo.com

Oferty sprawdź na: http://annaproperties.kwrealty.com


nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

7

1 800 444 9284 naszapolskaTV.com

Polska Telewizja bez anteny i kabla na Twoim TV PATERSON NJ 07503

TEL: (973) 977-7990 WOODBRIDGE NJ 07095

TEL: (732) 218-8488 ASTORIA QUEENS 11102

TEL: (347) 507-1840

UWAGA, OFERTA SPECJALNA JAKIEJ JESZCZE NIE BYŁO !!!

3 MIESIĄCE ZA DARMO

ZADZWOŃ PO SZCZEGÓŁY PROMOCJI

PONAD 50 POLSKICH KANAŁÓW PAKIETY JUŻ OD $19.99 Dostęp do ponad 400 filmów i seriali Dostęp do aplikacji Android Bez kontraktu Za skuteczne polecenie rodzinie lub znajomym serwisu klienci otrzymają $ 50.00


8

Gospodarka

2,7

PROC. – o tyle wzrósł w Polsce produkt krajowy brutto w IV kwartale 2013 roku licząc rok do roku, w porównaniu do wzrostu o 1,9 proc. rdr w III kwartale – wynika ze wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego.

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Yellen: jaka gospodarka, Pieszczoszek taka polityka Wall Street 5 DNI NA WALL STREET

KURSY WALUT W POLSCE

28 LUTEGO 2014

NBP: kurs średni: dolar 3,0254 euro 4,1602 KANTORY: DOLAR EURO

Nowa szefowa Fed wystąpiła w czwartek przed komisją Senatu ds. bankowości ze zwyczajowym, półrocznym sprawozdaniem nt. polityki monetarnej. “Fed najprawdopodobniej będzie podczas następnych posiedzeń zmniejszał tempo zakupu aktywów (QE3) małymi krokami w oczekiwaniu na poprawę sytuacji na rynku pracy” – powiedziała Yellen. Wyjaśniła jednak, że harmonogram wygaszania QE3 nie jest przyjęty na stałe i może zostać zmodyfikowany, jeśli Fed “znacząco zmieni” swe prognozy gospodarcze. Szefowa Fed przyznała, że jest otwarta na ewentualne spowolnienie wygaszania QE3, ale na razie “nie chce wyciągać pochopnych wniosków” z ostatnich danych gospodarczych. Dodała też, że luzowanie ilościowe zostanie zakończone “mniej więcej jesienią”. Yellen przyznała, że niektóre najnowsze dane o gospodarce USA wskazują na mniejsze niż oczekiwano wydatki konsumentów w “ostatnich czterech – sześciu tygodniach” oraz słabsze dane z rynku pracy. Dlatego bank centralny Ameryki będzie monitorował te wskaźniki, by zbadać, czy spowolnienie to tylko krótkotrwały epizod spowodowany złą pogodą. Słabsze są też dane z sektora nieruchomości. Jej zdaniem jest za wcześnie, by ocenić, jak dalece na postawę kon-

FOTO: EPA/MICHAEL REYNOLDS

nach firmy. Te z kolei mienią się różowymi barwami. W tym tygodniu zarząd poinformował, że kosztem pięciu miliardów dolarów planuje otworzyć olbrzymią fabrykę produkującą baterie do swoich samochodów. Docelowo fabryka ma zatrudDOMINIK niać niemal 7 tysięcy osób, a sama PRZYBYŁO Tesla produkować około pół miliona samochodów rocznie. Takie liczby mogą wzbudzić nieDrugi tydzień z rzędu Dow pokój wśród największych produJones utrzymał się powyżej centów czterech kółek. Od swojego pojawienia się na giełdzie akcje 16 ty się cy punk tów. W spółki dawno przeciwstawiły się i czwartek indeks zamknął zignorowały prawa grawitacji. Tylsię na poziomie 16 262 punk- ko w ostatnich dwunastu miesiącach cena akcji wzrosła ponadsześciotów. Był to najwyższy poziom krotnie, do ponad 250 dolarów. Od od połowy stycznia. swojego debiutu na giełdzie w czerwcu 2010 roku Tesla zyskała ponad 1200 proc. Tak wysoko szybuW Detroit, Dolinie Krzemowej i na jące akcje po części może usprawieWall Street coraz głośniej o Tesla dliwić fakt, że Tesla w ubiegłym roMotors. Mało jest firm, które po- ku zarobiła ponad 103 miliony tencjalnie mogą zrewolucjonizować dolarów. Czas pokaże, czy firma dokilka różnych branży. Tesla, produ- trzyma słowa i utrzyma swój rozkująca samochody o napędzie elek- wojowy rozmach i impet w ciągu trycznym, do takich właśnie nale- najbliższych kilku lat. W ubiegłym roku ceny domów w ży. Obecnie firma, która jest dziecnaj więk szych mia kiem przed się bior cy stach w Stanach ZjedElona Muska, produkuOd swojego pojawienia no czo nych za no to je niewiele samochodów. W ubiegłym roku się na giełdzie akcje spółki wa ły naj więk szy wzrost pro cen to wy najbardziej popularny Tesla przeciwstawiły się od ośmiu lat. Według Model S znalazł 22 tyi zignorowały Stan dard & Po siące nabywców. Dla or ’s/Ca se -Schil ler porównania w tym saprawa grawitacji. war tość do mów mym cza sie Ge ne ral Tylko w ostatnich zwiększyła się przeMotors sprzedał niemal ciętnie o 11,3 proc. 5 milionów nowych podwunastu miesiącach War to zauważyć, że jazdów. Łatwo obliczyć, cena akcji wzrosła wycena nieruchomoże w ciągu dwóch dni ponadsześciokrotnie, ści w niektórych miaGM sprzedaje więcej stach spadła o 50-60 pojazdów niż Tesla w do ponad 250 dolarów. proc. w porównaniu z ciągu całego roku. Narekordowymi pozioto miast ka pi ta li za cja giełdowa obu firm to odpowiednio mami w połowie ubiegłej dekady. 57 i 31 miliardów dolarów. Scep- Chodzi tutaj głównie o Detroit, Photycy całkiem słusznie zwracają enix i Las Vegas. W ciągu ostatnich uwagę, że wycena Tesli, która jest dwóch lat ceny mocno odbiły się warta więcej niż połowa GM, jest od dna. Było to głównie podyktowane niską wartościa domów po absurdalna. Inwestorzy niewątpliwie kon- kryzysie, jak również korzystnym centrują się na dalekosiężnych pla- oprocentowaniem kredytów hipo-

n Fed dostosuje tempo wygaszania luzowania ilościowego (QE3) do sytuacji gospodarczej USA – zapewnia nowa prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen.

Janet Yellen podczas przesłuchań w Senacie

sumentów wpłynęły warunki pogodowe. Yellen zapowiedziała, że Fed będzie bardzo uważnie śledził nowe dane, by upewnić się, czy amerykańska gospodarka nadal się umacnia. Szefowa Fed powtórzyła niektóre uwagi wygłoszone dwa tygodnie wcześniej przed komisją ds. usług finansowych Izby Reprezentantów, gdy powiedziała, że ożywienie na rynku nadal “jest niewystarczające”, a zatem Fed utrzyma niskie stopy procentowe “przez dość długi czas”. Dodała też, że polityka fiskalna USA była w ostatnich latach “dość surowa, co zaciążyło amerykańskiej gospodarce, spowalniając wydatki”. “Wierzę, że gospodarka zaczyna się ożywiać i że zrobiliśmy postępy. (...) Oczekuję przynajmniej tego, że polityka fiskalna nie zaszkodzi (temu ożywieniu)” – dodała Yellen, cytowana przez “Wall Street Journal”.

Inwestorzy oczekiwali, że szefowa Fed wypowie się na temat tego, w jaki sposób na gospodarce USA odbiły się wyjątkowo złe warunki pogodowe i burze śnieżne, licząc na to, że to one, a nie fundamentalne dane o gospodarce są przyczyną tego spowolnienia. Wypowiedź Yellen nie rozwiała wątpliwości inwestorów, dotyczących powodów spadku wydatków konsumentów, i giełdy nie zareagowały większymi zmianami na jej wystąpienie – komentuje Reuters. Strategia Fed zakłada od grudnia, że Fed stopniowo, małymi krokami będzie wycofywać się z tego programu, aż sytuacja gospodarcza się poprawi. Podczas posiedzenia w grudniu 2013 r. Fed zmniejszył skalę skupu aktywów z 85 do 75 mld dolarów, a w styczniu z 75 do 65 mld dol. DET, (R)

Zima hamuje gospodarkę

Końcówka roku w amerykańskiej gospodarce nie była tak dobra jak pem wychodzenia z kryzysu. nie najlepsze nastroje przesię wydawało. Rząd USA skorygował w dół wzrost PKB za ostatni kwar- kłaTe, dają się na popularność prezytał o jedną czwartą. denta Baracka Obamy. W tej

n

Wstępne dane wskazywały na znaczne przyspieszenie amerykańskiej gospodarki w końcówce roku. W IV kwartale wzrost PKB miał wynieść 3,2 procent. Okazało się jednak, że nie było aż tak dobrze. W piątek Departament Handlu obniżył ten wskaźnik do 2,4 proc. Przyczyną były

niższe wydatki konsumpcyjne Amerykanów, które stanowią 70 procent aktywności gospodarczej. W całym 2013 roku wzrost PKB wyniósł 1,9 proc. To wynik lepszy niż osiągnęła Europa, ale gorszy niż oczekują mieszkańcy USA, którzy są coraz bardziej zniecierpliwieni powolnym tem-

chwili tylko 41-42 proc. uważa, że dobrze wykonuje on swoje obowiązki. Większość jest przeciwnego zdania. Notowania Obamy mogą pójść w górę, jeśli potwierdzą się przewidywania ekspertów, że gospodarka kraju przyspieszy na wiosnę. DET, (R), (IAR)

kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk, ul. Heweliusza 1a Kraków, ul. Wielopole 3 Krosno, ul. Sienkiewicza 4 Łódź, ul. Kościuszki 22 Poznań, ul. Głogowska 29 Szczecin, ul. Kr.j Jadwigi 12 Wrocław, ul. Szewska 22 33 Zgorzelec, ul. Kościuszki 52 Rzeszów, INSYGNIA 17 Warszawa, Intraco Warszawa, Marymont Warszawa, PKO BP

2,98 3,02 2,98 2,98 3,02 3,01 3,02 3,00 2,99 3,01 3,02 2,95

3,08 3,04 3,08 3,09 3,04 3,05 3,05 3,11 3,04 3,03 3,04 3,13

4,13 4,16 4,10 4,11 4,16 4,16 4,16 4,08 4,14 4,16 4,17 4,05

4,23 4,18 4,19 4,21 4,18 4,19 4,18 4,19 4,19 4,18 4,18 4,30

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Chińczycy wybrali airbusy n Chińskie linie lotnicze China Eastern zamówiły 70 samolotów typu Airbus.

Maszyny nowej wersji A320neo będą kosztować 4 miliardy 600 milionów euro. Samoloty mają zostać dostarczone do roku 2020. W rozliczeniu Airbus odkupi od linii China Eastern siedem samolotów dalekiego zasię-

gu A330–600. Nowe airbusy mają zwiększyć możliwości przewozowe chińskich linii na krótkich i średnich trasach.

Airbus A320 jest samolotem pasażerskim średniego zasięgu, mogącym przewozić do 180 pasażerów. Od oblatania prototypu w 1987 roku wyprodukowano ponad pięć tysięcy 400 tych samolotów w różnych wersjach. DET, (IAR)


SPRAWY RODZINNE ! Rozwód ! Separacja ! Widzenia dziecka ! Alimenty WYPADKI ! Odwiedziny ! Adopcje SPRAWY KRYMINALNE ! Jazda w stanie nietrzeźwym ! Ataki ! Kradzieże ! Narkotyki

M ÓW BE

KU S L PO JE

O LTAC P Y IM NSU

TN ZPŁA

E KO

EMIGRACJA ! Karty Stałego Pobytu - Sponsorowanie ! Wizy Pracownicze ! Obywatelstwo ! Azyl Polityczny ! Deportacja i Sprawy Wydalenia z USA ! Inne sprawy imigracyjne ! ! ! !

SZKO¸A KOSMETYCZNA Licencja Departamentu Edukacji Stanu Nowy Jork

Jedna z najlepszych szkól w Nowym Jorku

Mo˝liwa pomoc finansowa

Kursy: Kosmetologia Fryzjerstwo Esthetician Waxing

Ranne i wieczorne klasy Nieograniczona praktyka

718.998.9388

Problemy z ubezpieczeniem Problemy z bronią Problemy z kartami kredytowymi Włamania

ADWOKAT

RICHARD A. VRHOVC R Były prokurator w Nowym Jorku 24 lat doświadczenia

th

719 Van Houten Ave. 30 Wall Street, 8 floor Clifton, NJ 07013 New York, NY 10005

(973)779-2001, (800)801-3372 www.richardavrhovclawoffice.com

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

MASPETH

DENTYSTKA

DR. EL˚BIETA KOPACZ Wszechstronna opieka dentystyczna. Implanty, wybielanie z´bów, mostki, protezy, etc.

Instytut Piłsudskiego w Ameryce poszukuje stałej siedziby.

65-48 Grand Ave. tel. 718.326.8982 Dojazd autobusami: Q18,Q58,Q59,Q67

Przez ostatnie 20 lat Związek Narodowy Polski wynajmował Instytutowi Piłsudskiego w Ameryce lokal przy 180 Second Ave. w Nowym Jorku. W 2013 r. ZNP podjął decyzję o sprzedaży budynku. Instytut nie posiada wystarczających funduszy na kupno tego obiektu i dlatego jak najszybciej musi znaleźć nową siedzibę i zorganizować przeprowadzkę. Instytut Piłsudskiego w Ameryce od 70 lat służy Polonii i Polsce. Zabezpiecza polskie dziedzictwo narodowe i promuje historię i kulturę Polski w Stanach Zjednoczonych. Skupia w Nowym Jorku środowisko, które wspiera sprawy ważne dla Polski i Polaków. Nie można dopuścić, aby tak ważna placówka zaprzestała kontynuowania swojej działalności z powodu braku siedziby. Niewielki budżet Instytutu pochodzi z darów, donacji, skromnego kapitału zakładowego, z zapisów testamentowych oraz z dotacji polskich instytucji rządowych, które są przeznaczone na digitalizację, programy naukowe, edukacyjne i promocyjne.

200 W. 58 Street (róg 7 Ave.) MANHATTAN

Władze Instytutu apelują do Polaków o pomoc w poszukiwaniach siedziby i donacje na ten cel.

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels.

Instytut jest organizacją not-for-profit. Donacje mogą być odpisywane od dochodów przy rozliczeniach podatkowych w USA. Zarząd Instytutu Piłsudskiego w Ameryce 180 Second Avenue, New York, NY 10003 tel: 212 505-9077, e-mail: office@pilsudski.org, www.pilsudski.org Wpłaty można dokonać: - czekiem wystawionym na Pilsudski Institute of America - online na stronie: www.pilsudski.org - przelewem: Polish & Slavic Federal Credit Union, Account No. 904971

NOWOCZESNY

GABINET

DERMATOLOG

P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. M. PALIWODA, RPA-C S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH OPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane.

tel.

158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) GREENPOINT

212.757.7010 (mówimy po polsku)

Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

P o l s k a

d e n t y s t k a

DR. DOROTA PODLI¡SKA z wieloletnim doÊwiadczeniem przyjmuje w gabinecie

530 D GRAND STR. Suite 1A MANHATTAN, NY 10002

tel 212.475.8170 Gabinet czynny 5 dni w tygodniu, poƒ.-piàtek 10-7 wiecz Wi´kszoÊç ubezpieczeƒ akceptowana. Dojazd metrem F, autobusem M14

9 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Jeżeli szukasz Adwokata w New Jersey lub New York nie zwlekaj i skontaktuj się z naszą kancelarią już dzisiaj. Zapewniamy najwyższej jakości usługi prawnne w języku polskim i angielskim.

Kosmetologia/Fryzjerstwo sà jedynymi zawodami gdzie nie ma bezrobocia


10

Opinie

nowy dziennik Sobota – niedziela, 1-2 marca 2014

■ BEATA WERMIŃSKA

Straszno – nie śmieszno…

Published by Outwater Media Group

Kilka lat temu miałam nieprzyjemność lecieć niemieckimi liniami. Od samego początku czułam się jak pasażer gorszej kategorii. Ale nie jestem VIP-em, nie jestem politykiem i moje ego jest prowincjonalnie malutkie.

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION

FOTO: ARCHIWUM

Ewa Kowalski

Na lotniskach w pewnych krajach Europy i w nale˝àcych do nich samolotach nie traktujà nas dobrze! A my si´ na to godzimy...

Leciałam z dwójką małych dzieci – 7 lat i niecały rok. Nie dostałam miejsca dla kilkumiesięcznego syna, powinno być zawieszane w wyznaczonych miejscach, i wyglądało na to, że mam 9 godzin trzymać go na rękach! Na moje uniżenie grzeczne pytanie stewardesy udawały, że nie rozumieją angielskiego. Niestety ja z niemieckiego znam kilka słów z filmów wojennych... i jeszcze dwa, czy trzy zwroty, które szeptał mi do ucha pewien zakochany berlińczyk na obozie w Zduńskiej Woli. Nic z tego nie nadawało się do tej sytuacji. I tak zostało. Około 3. godziny lotu mój syn, któremu było wprawdzie bardziej wygodnie niż mnie, ale jednak o komforcie nawet minimalnym mowy nie było, zaczął płakać, potem krzyczeć, aż w końcu darł się, ile miał sił. Początkowo go uspokajałam, a potem pomyślałam złośliwie – nich się drze, przynajmniej on ma odwagę wykrzyczeć, co czuje. Po kilkunastu minutach pojawiła się stewardesa i pokazała jak głuchoniemej, bym uspokoiła dziecko. Max wił się jak piskorz i krzyczał dalej. Stewardesa pojawiła się po raz drugi i znów nakazała gestem uspokoić małego. Minę przy tym miała taką, jakby za chwilę miała nas wysadzić karnie na najbliżej chmurze. Ostatecznie, chyba na interwencję pasażerów, obsługa posta-

nowiła coś z nami zrobić. Przenie- tem odebrano by mi dzieci – wszak siono nas tam, gdzie można było za- byłam na terenie Niemiec we Frankwiesić leżaczek dla dziecka i wyda- furcie… Kto to wie? Dziś w pamięci wszystkich pozowało się, że jest dobrze. Czas na drzemkę. Podczas naszego snu roz- stały tylko nagrania zajścia z naszym dawano napoje i posiłek. Córka obu- politykiem. Słychać na nim krzyki. dziła się głodna, Okazało się, że czas Przebija się głos Rokity: – Ratujcie minął i nic już nie ma! Nawet soku. mnie, biją mnie Niemcy! Nie wiem, Następna możliwość napicia się za czy nikt nie ma podobnych doświadgodzinę, a jedzenie na lotnisku za kil- czeń, czy tylko fajnie się śmieje z innych? Pewnie pasażer, ka godzin. Stewardesy który nie jest VIP-em, były cały czas niemiłe, nie zachowałby się w opryskliwe, więc kiedy Nie wyobrażam sobie taki sposób, tylko stuprzesiedliśmy się do lił uszy po sobie, ale koreańskich linii na dalniemieckiego, fakt – w pewnych kraszą część podróży – amerykańskiego jach Europy nie traktuwydawało się nam, że czy rosyjskiego polityka, ją nas dobrze! A my się trafiliśmy do nieba! na to godzimy. Pa mię tam spra wę którego śmiano by tak Jacek Protasiewicz, Ro ki ty i po twor ny potraktować jak Rokitę według niemieckiego śmiech z wszech stron, czy Protasiewicza. "Bilda", przybył na lotże ośmielił się głośno nisko we Frankfurcie reagować na chamstwo pijany, zabrał innemu niemieckich służb. Sytuacja była żenująca i chyba do koń- pasażerowi wózek na bagaże, słaniał ca nikt nie wie, co zaszło. Zdaniem się na nogach i jednocześnie był agreNelli Rokity to stewardesa zacho- sywny. Finałem była awantura z celwywała się agresywnie i traktowa- nikami zakończona skuciem i areszła ich jak rzeczy, które trzeba towaniem europosła. Europoseł gdzieś upchnąć. Powiedziała, że ona twierdzi, że wydarzenia miały zupełnie inny przebieg, a zachowanie celtu rządzi. Nie wiem, jak zakończyłaby się nika było agresywne i prowokacyjmoja historia, gdybym zareagowała ne. Według tabloidu Protasiewicz był ostrzej. Może też by mnie wyrzuco- pijany, krzyczał "heil Hitler”. Wyno jako agresywną pasażerkę, a po- buchł spory skandal na miarę euro-

pejską, gdyż poseł jest wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Zobaczymy, jak było, przynajmniej mam taką nadzieję, gdyż w dzisiejszych czasach każda sytuacja na lotnisku jest monitorowana. Poseł Paweł Kowal też bardzo niemiło wspomina kontakty z lotniskiem we Frankfurcie. Obsługa była niemiła i opryskliwa nie tylko dla niego, ale wyjątkowo źle traktowała wszystkich czekających na odprawę Polaków. Tak jak wtedy nie śmiałam się z Rokity, tak samo dzisiaj nie śmieję się z Protasiewicza. Bo tak szczerze mówiąc, te wydarzenia pokazują mi tylko, jak słabe jest nasze państwo. Pomijam, że być może panowie posłowie wykazali się typową dla polityków butą, ale nie wyrażam sobie niemieckiego, amerykańskiego czy rosyjskiego polityka, którego śmiano by tak potraktować jak Rokitę czy Protasiewicza, nie mówiąc już o tym, że nie wyobrażam sobie, by w ich kraju spotkali się z takim bezmyślnym atakiem na siebie. Podczas mojej ostatniej podróży miałam okazję odczuć, jak sprzedawca w sklepie był miły i pomocny do czasu, kiedy myślał, że jesteśmy z Rosji. Gdy sprostowałam pomyłkę, machnął ręką i uśmiech znikł… O co chodzi? ■

BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


dr Violetta Zaleska, M.D. Diplomate of the American Board of Allergy, Asthma & Immunology.

SPECJALISTYCZNE LECZENIE DOROS¸YCH I DZIECI NAJNOWSZA DIAGNOSTYKA CHOROB UKŁADU ODDECHOWEGO

• kontrola kataru siennego • choroby uk∏adu oddechowego: astma, chroniczny kaszel, katar, zapalenia ucha i zatok • szczegó∏owe testy alergiczne • choroby skóry • alergie pokarmowe, uczulenia na leki • badania wydolnoÊci p∏uc • zaburzenia uk∏adu odpornoÊciowego • skuteczne odczulanie alergii na py∏ki roÊlin, kurz i zwierz´ta

Tel.: 718.349.6160 Tel.: 973.474.2505

S P E C J A L I S TA

G I N E K O LO G I I I P O ¸ O ˚ N I C T WA

S. NI˚NIKIEWICZ

M.D.,F.A.C.O.G.

Przyjmuje w gabinetach: WESTCHESTER BROOKLYN, NY 351 Harrison Avenue, 146 Norman Ave. Harrison, NY tel. 718.349.1221 UWAGA! tel. 914.777.1300 NOWY ADRES NA GREENPOINCIE serwis: 914.777.1300

DENTYSTA

Dr Eugene Burbacki, DDS Wszystkie zabiegi dentystyczne: mosty, korony, protezy, leczenie kana∏owe, leczenie dziàse∏, plomby, kosmetyka, etc. Nowy zmodernizowany gabinet 1601 W 6th. Str. (róg P Ave.) Brooklyn, NY 11223 Tel. (718) 339-8856 Przyjmujemy ró˝nego rodzaju ubezpieczenia dentystyczne.

Mówimy po polsku.

134 Greenpoint Ave., Brooklyn, NY 970 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013

UBEZPIECZENIA HONOROWANE

MAREK BELZ M.D.

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101 Old Bridge, NJ08857

Tel: (732)970-1444 Fax: (732)970-1455

Specjalista psychiatrii ogólnej i psychiatrii uzależnienia od alkoholu i narkotyków.

65 North Maple Avenue, Suite 302-B, Ridgewood, NJ 07450

Telefon: (201) 957-5582, e-mail: marekbelz@yahoo.com

Chiropraktyka - Masaż Leczniczy - Magnetoterapia Dysfunkcje Kręgosłupa - Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa - Rwa Ramienna Stany Pourazowe - Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych Laseroter Fizjoterapia - Ultradźwięki - Elektroterapia - Laseroterapia

Diplomate of American Board of Psychiatry and Neurology Absolwent Akademii Medycznej w Krakowie PSYCHIATRA

David Byron Bro˝yna M.D. 85 Orient Way, Rutherford, NJ 07070

tel. 201.939.5500 Fax: 201.939.1599

Leczenie: • depresji

• nerwicy • l´ków

• uzale˝nieƒ • stresu pourazowego

Wizyty prosimy zamawiaç telefonicznie:

Mówimy po polsku

POLSKOJĘZYCZNY LEKARZ DENTYSTA

DR IZABELA DODO W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

69-40 Yellowstone Blvd. FOREST HILLS Dojazd metrem E, F, G, R do przystanku 71 Continental Ave.

(718) 896-3082

Większość Wizyty proszę umawiać telefonicznie ubezpieczeń Kontakt e-mailowy: izabela.dental@verizon.net honorowana WSZECHSTRONNA OPIEKA DENTYSTYCZNA • PIERWSZY PRZEGLĄD BEZPŁATNY

11 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

LEKARZ ALERGOLOG

MEDICAL MULTI IMAGING ULTRASONOGRAFIA


12

To i owo

nowy dziennik Sobota – niedziela, 1-2 marca 2014

Gnioty roku

1 marca – 60. dzień roku Imieniny obchodzą: Antonina, Albin

2 marca – 61. dzień roku Imieniny obchodzą: Helena, Henryk

NOWY JORK Niedziela

Poniedziałek

FOTO: ARCHIWUM

Sobota

Michał Żebrowski i Anna Przybylska w filmie "Sęp"

W niedzielę rozdane zostaną laury dla najlepszych filmów minionego roku, czyli Oscary. Tymczasem w Polsce ogłoszone zostaną nominacje do Węży, czyli najgorszych polskich filmów. Nagrody zostaną wręczone na gali, która odbędzie się 1 kwietnia w prima aprilis. W ścisłej czołówce plasują się "Tajemnica Westerplatte" i "Last minute", które otrzymały kolejno po 13 i 10 nominacji, oraz aktor Michał Żebrowski z dwiema nominacjami. Poniżej pozostali nominowani: Wielki Wąż – Najgorszy polski film "Last minute" "Ostra randka" "Sęp" "Tajemnica Westerplatte" "W ukryciu" Najgorsza reżyseria Paweł Chochlew – "Tajemnica Westerplatte" Jan Kidawa-Błoński – "W ukryciu" Eugeniusz Korin – "Sęp" Maciej Odoliński – "Ostra randka" Patryk Vega – "Last minute" Najgorszy scenariusz Paweł Bielecki, Piotr Subbotko i Patryk Vega – "Last minute" Paweł Chochlew – "Tajemnica Westerplatte" Eugeniusz Korin – "Sęp" Sławomir Kryński – "Podejrzani zakochani" Maciej Odoliński – "Ostra randka" Żenujący film na ważny temat "Bejbi Blues" "Był sobie dzieciak" "Sekret" "Sierpniowe niebo – 63 dni chwały" "Tajemnica Westerplatte" "W ukryciu" Najgorsza rola męska Wojciech Mecwaldowski – "Last minute" Paweł Wilczak – "Ostra randka" Michał Żebrowski – "Sęp" Michał Żebrowski – "Tajemnica Westerplatte" Robert Żołędziewski – "Tajemnica Westerplatte" Najgorsza rola żeńska Magdalena Berus – "Bejbi Blues" Sylwia Boroń – "Ostra randka" Klaudia Halejcio – "Last minute" Weronika Książkiewicz – "Podejrzani zakochani" Anna Szarek – "Last minute"

Występ poniżej godności Krzysztof Globisz – "Wszystkie kobiety Mateusza" Grzegorz Lato – "Będziesz legendą, człowieku" Wojciech Mecwaldowski – "Last minute" Andrzej Seweryn – "Sęp" Michał Żebrowski – "Tajemnica Westerplatte" Najgorszy duet na ekranie Magdalena Boczarska i Julia Pogrebińska – "W ukryciu" Sylwia Boroń i zszywacz – "Ostra randka" Anna Szarek i Wojciech Mecwaldowski – "Last minute" Michał Żebrowski i tablica – "Sęp" Michał Żebrowski i Robert Żołędziewski – "Tajemnica Westerplatte" Najbardziej żenująca scena Seks na więziennym widzeniu (Magdalena Berus i Nikodem Rozbicki) – "Bejbi Blues" Tomasz gubiący majtki w basenie (Wojciech Mecwaldowski) – "Last minute" Scena ze zszywaczem (Sylwia Boroń) – "Ostra randka" Śmierć komisarza Robaczewskiego (Paweł Małaszyński) – "Sęp" Załamanie nerwowe i majaki majora Sucharskiego (Michał Żebrowski) – "Tajemnica Westerplatte" Najgorszy efekt specjalny Bombardowanie ambasady – "AmbaSSada" Fałszywy rekin – "Last minute" Makietka bazy i Michał Żebrowski stojący w oknie – "Tajemnica Westerplatte" Nalot niemieckich samolotów – "Tajemnica Westerplatte" Scena ze zszywaczem – "Ostra randka" Schlezwig-Holstein – "Tajemnica Westerplatte" Najgorszy teledysk okołofilmowy Kamil Bednarek – "Dni, których nie znamy" (do filmu "Wałęsa. Człowiek z nadziei") Halina Młynkowa i Krzysztof Kiljański – "Podejrzani zakochani" Pono i Kazan – "Reakcja" (do filmu "Tajemnica Westerplatte") Anna Wyszkoni i Piotr Cugowski – "Syberiada" (do filmu "Syberiada polska") Najgorszy plakat filmowy "Być jak Kazimierz Deyna" "Mój biegun" "Oszukane" "Podejrzani zakochani" "Wszystkie kobiety Mateusza" Ubiegłorocznym rekordzistą, który zdobył 7 statuetek, był film "Kac Wawa".

KRZYŻÓWKA

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 35

Poziomo: 1. mieszkaniec Kosowa 3. zasępienie, ponurość, przygnębienie 10. Abraham, prezydent przed A. Johnsonem 11. przyprawa do pizzy 12. Ravel 13. komedia polityczna MASH, gracz, Gosford Park 15. wzmianka w gazecie 16. odwrotność tangensa 18. używa w pracy wahadełka 21. pułap, sufit 23. wirus komputerowy 25. nadmuchiwane posłanie 27. zespół ludzi 28. Afanasij (zm. 1472), rosyjski podróżnik 29. ocalony 30. niektóre doczekają się praw miejskich

Pionowo: 1. ogoniasty płaz ziemnowodny 2. Clio lub Twingo 4. aforyzm 5. wierzeje 6. Aventino, jedno z siedmiu wzgórz Rzymu 7. zbytkownie, po królewsku 8. osoba mało inteligentna 9. diabelskie imię 14. twarzy - blizną 17. i do chrztu, i za mordę 19. nadwodna budowla wznoszona przez bobry 20. niższy organizm zwierzęcy 21. umiejętność, warsztat, technika 22. smakołyk 24. cienki makaron 26. młody amator ćwieków


OKULISTA

375 Jay St., Brooklyn, NY 11201 718-243-0100 37 Murray St., New York, NY 10007

212-732-6006 1120 Brighton Beach Ave, Brooklyn, NY 11235

Tel. 718-646-8808

DIPLOMATE OF THE AMERICAN ACADEMY OF OPHTHALMOLOGY

- kompletne badanie oczu - operacje katarakty - operacje jaskry - operacje laserowe w gabinecie - operacje oczu przy cukrzycy - badanie pola widzenia

Leczenie: • zaburzeƒ hormonalnych • niep∏odnoÊci • kobiecych i m´skich chorób wenerycznych • stanów przedrakowych narzàdów rodnych • prowadzenie cià˝y prawid∏owej i powik∏anej • kontrola urodzeƒ • wstawienie spirali • kosmetyczna chirurgia •

et ern

m .co MD c Do cki c w ó o m .Z wore Za w ww an D m Ro zyt wi

zi rze p ę

nt

Ginekologiczne zabiegi wykonujemy w gabinecie z ogólnà narkozà w obecnoÊci anestezjologa mówimy po polsku

TED S. STECZKO, D.D.S.

Doktor współpracuje z New York Eye and Ear Hospital i Beth Israel Hospital na Manhattanie. Pacjenci z całego świata przyjeżdzają do dr. Dworeckiego na operacje. Większość ubezpieczeń honorowana, lekarz należy do unii 32B-J

Manhattan 409 East 14 Street (róg 1 Ave.)

NYC, NY 10009 212.677.3200

OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

Gabinet Dentystyczny ¸adne z´by = ∏adny uÊmiec h • Bia∏e wype∏nienia • Wybielanie z´bów • Leczenie kana∏owe • Korony i mostki • Protezy • Cyfrowy Rentgen • Nowoczesny sprz´t • Wieloletnie doÊwiadczenie

• Implanty i miniimplanty • Profilaktyka • Laminaty porcelanowe • Ortodoncja • Zabiegi chirurgiczne • Programy edukacyjne • Najnowsze metody leczenia

• Âcis∏e przestrzeganie standardów sterylnoÊci i higieny • Mo˝liwoÊç finansowania

85-20 Elmhurst Ave., Elmhurst (Queens)

tel: 1-718-426-1212

metro L do 1 Ave.

Dojazd metrem R, G, V do Elmhurst Ave. lub #7 do 90 St.

www.steczko.com

ZDROWE ZĘBY TO DŁUŻSZE ŻYCIE Laser & Cosmetic Dentistry

Lepiej zapobiegać

718-894-1516

niż leczyć!

Szczęśliwe oraz długie życie, w którym nie musimy borykać się z chorobami to chyba marzenie praktycznie każdego z nas. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zapominamy jednak o tym, jak ważne jest ciągłe dbanie o nasze zeby. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak kondycja jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, jego wytrzymałość oraz odporność. Badania statystyczne wyróżniły trzy grupy: osoby ze zdrowymi zebami, chorymi zębami oraz ci ktorzy noszą protezy. Pacjenci byli obserwowani przez okres 10 lat. Wynikiem obserwacji bylo to, iż osoby ze zdrowymi zębami były bardziej odporne na wszelkie choroby, stress i cieszyły się lepszym życiem towarzyskim. Co ważniejsze, wykazywały o wiele większy optymizm życiowy niż osoby nie dbające o higienę jamy ustnej. Końciowym rezultatem badań było stwierdzenie, iż większa jest umieralność w grupie osób z chorobami dziąseł i zębów. Codziennie mamy kontakt ze stwierdzeniami, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” czy „Polak mądry po szkodzie”. Czy stosujemy ich znaczenie w praktyce? Kiedy ostanio byłeś u dentysty – a kiedy u fryzjera? Chcielibyśmy państwu zaoferować nową procedurę: LASEROWĄ TECHNOLOGIĘ PERIODONTALNEGO CZYSZCZENIA ZĘBOW. Zapobiega ona postępowaniu paradontozy i obsuwaniu się dziąseł, z uplywem lat powodującego utratę kości żuchwy. Podstawą większości problemów w obrębie jamy ustnej są bakterie doprowadzajace do zapalenia dziąsła wolnego. Brak mechanicznego lub chemicznego usunięcia bakterii skutkuje zaawansowaniem procesu zapalnego. “Czym słońce jest dla kwiatów, tym twój piękny uśmiech dla drugiego człowieka” Wanda Arden, DDS

FREE CLEANING WITH VISIT & X-RAYS expires 04-1-14

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

1. 2. 3. 4. 5.

Najnowsze metody leczenia i usuwania zębów, lecznie kanałowe Specjalna opieka nad dziećmi, w odp. pomieszczeniu, z użyciem gazu Wszystkie odmiany protez robimy na miejscu, naprawy na poczekaniu Przyjmujemy wszystkie ubezpieczenia oraz Medicaid Bardzo przystępne ceny dla osób nie posiadających ubezpieczenia

Odwiedźcie nasz nowoczesny gabinet i laboratorium dentystyczne. Miła i wysokiej klasy obsługa. Gabinet otawrty: poniedziełek - piątek 10-7, sobota - niedziela 10-5

Usunięcie zęba Leczenie kanałowe Koronki Protezy

od od od od

50 150 $ 150 $ 350 $

$

Boro Park, 5610 7th Avenue, Brooklyn. 718.436.1339 • 917.783.8820 po polsku

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • • • • •

bezpłatne przeglądy stanu jamy ustnej i konsultacje stomatologia laserowa stomatologia dziecięca stomatologia estetyczna leczenie w znieczuleniu wybielanie zębów OPALESCENCE biżuteria nazębna profilaktyka: profesjonalne czyszczenie zębów endodoncja (leczenie kanałowe) protetyka: korony i mosty porcelanowe, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe ORTODONCJA - INVISALIGN • periodontologia: leczenie dziąseł laserowo • chirurgia: usuwanie zębów

Botox & Juvederm

WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Wanda Arden, DDS • 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

7th AVENIUE DENTAL OFFICE EUGEN MILFORD DDS, JUDY JOHNSON DDS

Doktor mówi po polsku

CHOROBY PSYCHICZNE

I SYSTEMU NERWOWEGO SPECJALISTA

DR MED. JANUSZ G. GORZYNSKI DIAGNOZA I LECZENIE: •zaburzeƒ snu, l´ków i niepokojów •depresji, nadu˝xycia alkoholu i •trudnoÊci seksualnych

108 E. 91 St., apt.#1-B (m. Lex. i Park Aves.)

New York NY 10128

(metro 4, 5, 6, do 86 Str. i Lex. Ave.)

tel. (212) 722-8741

Lekarz mówi po polsku. Prosz´ dzwoniç w celu umówienia wizyty

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

LEON NITKIN, MD PO¸O˚NIK - GINEKOLOG

ROMAN DWORECKI, M.D.P.C.

13


14

Wywiad

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

O Polskę wolną i niepodległą... Tydzień po ujawnieniu się ojca na rynku w Ulanowie był jarmark. Ojnierzy Wyklętych": porucznika Aleksandra Pityńskiego "Kuli" i podciec pomagał swojemu ojcu rozładować wóz ze zbożem. W pewnym moporucznik Stefanii Pityńskiej "Perełki" mencie podbiegł do furmanki ubek w cywilu, z pistoletem w ręce, i krzykJak wyglądało pierwsze zetknięcie nów Chłopskich (BCH), Armii Ludowej (AL.) i partyzantki sowieckiej nął do Aleksandra: ręce do góry, banpańskiego ojca z wojną? dyto! Ojciec błyskawicznie skoczył Druga wojna światowa dla mojej – w sumie trzy tysiące ludzi – zostaz furmanki na głowę ubeka, wyrwał rodziny rozpoczęła się tragicznie. 9 ły okrążone przez trzydzieści tysięmu pistolet i trzasnął go nim w głowrześnia 1939 roku Ulanów – gdzie cy Niemców. W bitwie poległo powę. Ubek padł nieprzytomny, a oj11 marca 1926 roku urodził się mój nad tysiąc partyzantów. ciec ostrzeliwując się umknął obłaojciec – został zbombardowany wie. Wtedy zaczęło się polowanie na przez Luftwaffe. Pierwsza bomba "Ojciec Jan" – Franciszek Przysiężniego. Burmistrz, naciskany przez UB, uderzyła w podwórko mojego dziadniak, pierwszy dowódca Aleksandra prosił tatę o oddanie ubekom pistoka Andrzeja Marcina Pityńskiego, zaPityńskiego – to jeden z dowódców letu i oddanie się w ich ręce, gdyż w bijając jego najstarszą córkę. 14 wrzepodziemia niepodległościowego po przeciwnym razie aresztują całą rośnia wojsko polskie wycofało się z zajęciu ziem polskich przez wojska dzinę, dwie siostry, brata i rodziców. Ulanowa. sowieckie. Najpierw ukrywał się, ale Mama ciągle się ukrywała. Gdy mój wkrótce spotkała go straszna traojciec z burmistrzem pojawił się na Jak wyglądały początki konspiragedia – w kwietniu 1945 roku w Kuposterunku w Ulanowie, natychmiast cji na terenach Ulanowa i okolic? ryłówce została zabita przez UB jezostał skuty i zawieziony na UB do Już w połowie stycznia 1940 rogo 23-letnia żona Janina PrzysiężNiska. Ubecy bez słowa zaczęli go ku na terenie Stalowej Woli powstał niak "Jaga"; była w siódmym miebić pałkami. Stracił przytomność. Związek Walki Zbrojnej. W Ulanosiącu ciąży. Czy może zna pan bliOcknął się w wannie z lodowatą wowie działała również Narodowa Orżej te wydarzenie? dą. W końcu wywlekli go półżyweganizacja Wojskowa, połączona póź"Ojciec Jan" pod koniec lipca 1944 go i rzucili do piwnicy. Co noc wleniej z Armią Krajową. Dowodził nią roku rozwiązał oddział i ukrył broń. czono go na piętro do pokoju z zaurodzony w Racławicach koło Niska W grudniu 1944 roku został areszkratowanymi oknami. major Kazimierz Mirecki "Żmuda". towany przez NKWD w Jarosławiu Podczas jednego z takich przesłui przekazany UB, ale dzięki fałszychań, gdy czterech ubeków biło go pałPański ojciec wcześnie znalazł się wym dokumentom został zwolniokami, z bólu zerwał pęta na nogach i w partyzantce… ny. Nie angażował się w konspiragłową staranował siedzącego za stoTak, jako 16-latek uciekł z domu cję. Ale w Wielki Czwartek, 30 marłem ubeka Krawczyńskiego, który zodo lasu, by wstąpić do oddziału "Oj- ca 1945 roku, UB aresztowało jego stał przywalony stołem. Przywiązaca Jana", gdzie odbył podchorążów- żonę. Po nocnych przesłuchaniach zanym do pleców drągiem i głową bił kę. Przybrał pseudonim "Kula". W ładowano ją na samochód i w towapozostałych ubeków. Wszyscy ucieroku 1943 walczył pod groblami (12 rzystwie ubowców zawieziono do kli z pokoju, barykadując drzwi. maja), pod Zdziarami (15 lipca), a Kuryłówki, gdzie kazano jej wysiąść Po trzecim uderzeniu głową w także we wrześniu pod Biłgorajem i i iść do domu rodziców. Przeszła za- Stefania i Aleksander Pityńscy z synem Andrzejem, Ulanów, 1947 drzwi ojciec stracił przytomność. w październiku pod Dąbrowicą. 27 ledwie kilkanaście metrów, gdy ubek grudnia 1943 r. w Grabach doszło do Machaj z Niska strzelił jej w plecy mance i wywieziono z pola bitwy. Tak Ocknął się w piwnicy. Postanowił zawiększych bitew podziemia niepodrozbicia oddziału "Ojca Jana", zasko- z pepeszy. Ubowcy odjechali. "Jaga" poznali się pańscy rodzice. Gdzie i kie- stosować głodówkę. Po trzech dniach ległościowego, rozbijając kolumnę zaczął majaczyć, poprosił o księdza, czonego i okrążonego przez Niem- żyła jeszcze, gdy pół godziny późdy urodziła się pańska mama? oddziałów NKWD pod Kuryłówką ców. Tylko zimna krew JóTak właśnie zaczęła się ich party- przygotowywał się na śmierć. Ksiądz koło Leżajska, w której zgizefa Zadzierskiego "Wołynęło 57 enkawudzistów. W zancka miłość, której owocem jestem przyszedł, jednak w trakcie spowieniaka", który celnymi seriabitwie tej, w oddziale "Wo- ja, Andrzej Piotr Pityński. A Stefania dzi ojciec zorientował się, że to ubek mi z erkaemu osłaniał wycołyniaka", wziął udział pań- Pityńska z domu Krupa urodziła się w sutannie. Złapał deskę i kilkakrotfujący się oddział, uratowaski ojciec. Został wówczas w Kuryłówce 6 września 1925 roku. nie zdzielił nią ubeka, łamiąc mu rękę. Od tamtej pory już nikt do nieła go od kompletnej klęski. ranny. Co panu o tym opoW jakich okolicznościach zawarli sa- go nie przychodził. Z głodu stracił Po tej akcji "Wołyniak" odwiadał? przytomność. Ojciec wziął udział w tej krament małżeństwa? szedł z oddziału "Ojca Jana" Ocknął się na podłodze ciężarówbitwie jako dowódca drużyPartyzancki ślub Aleksandra i Stei stworzył swój własny odny i erkaemista. Wojska so- fanii odbył się w nocy 20 stycznia ki. Leżał okręcony kocem. Czterech dział na Zasaniu. wieckie próbowały okrążyć 1946 roku w kościele w Tarnawcu, ubeków komenderowanych przez pooddział "Wołyniaka" w Ku- pół kilometra od Kuryłówki, a uczta rucznika Krawczyńskiego wiozło go W którym oddziale pozostał ryłówce. Na pomoc pospie- weselna – w domu Krupów w Ku- do więzienia na zamku w Rzeszo"Kula"? szyły stacjonujące niedale- ryłówce. Erkaemy grały na wiwat wie. Po drodze zatrzymali się w leW oddziale "Ojca Jana", za ko oddziały partyzanckie przez całą noc. Następnego dnia sie, wywlekli z ciężarówki okręcoto mój wujek Michał Krupa nego kocem ojca i przywiązali do "Majki" i "Radwana". Zro- KBW i UB było już Kuryłówce. ps. "Wierzba", później ps. drzewa, po czym pijąc wódkę z bubił się kocioł w kotle. Od"Pułkownik", był w oddziadział "Wołyniaka" bronił A 15 marca 1947 roku urodził się pan… telki strzelali do niego na zmianę z le "Wołyniaka". się okrążony przez SowieTak, urodziłem się w domu moje- pistoletów jak do tarczy, a on modlił tów, którzy z kolei byli go dziadka, bez lekarza i pielęgnia- się w duchu, żeby go trafili, aby Jak wyglądał dalszy szlak wreszcie skończyła się udręka. okrążeni przez oddziały rek. Odebrała mnie babcia. bojowy pańskiego ojca? Na zamku w Rzeszowie wezwa"Majki" i "Radwana". Wy22 lutego 1944 roku oddział przeprowadził wraz z wiązała się śmiertelna walNiespełna miesiąc wcześniej, 22 lu- no lekarza. Gdy ten zobaczył ojca, zasowieckimi partyzantami Peka. Armia Czerwona poniotego 1947 roku, ogłoszono amnestię. czął krzyczeć na ubeków: coście mi tra Werszyhory atak na sąd sła klęskę, oprócz zabitych Aleksander Pityński ujawnił się w tutaj przywieźli – trupa?! To wy bęw Ulanowie, gdzie stacjonomiała setki rannych, stracikwietniu. Jak pan sądzi, czy głów- dziecie odpowiedzialni za jego śmierć, wali żołnierze Luftwaffe. W Andrzej Pityński – rzeźbiarz, komendant Placówki 123 ła też wiele samochodów nym powodem jego ujawnienia by- nie ja! nocy z 23 na 24 kwietnia od- SWAP, w Nowym Jorku, 2013 Na UB w Nisku ojciec przesiedział pancernych. 8 maja – w odły pańskie narodziny? dział przejął lotników angielwecie za tę klęskę – wzmocZ pewnością moje przyjście na sześć miesięcy, a cztery miesiące w skich zestrzelonych przez Niemców. niej przybył "Wołyniak" ze swoimi nione wojska sowieckie spacyfikowa- świat było głównym powodem ujaw- więzieniu na zamku w Rzeszowie. W Natomiast w czerwcu 1944 roku w ludźmi. Pół godziny po przeniesie- ły Kuryłówkę. Wioskę spalili, zastrze- nienia się ojca. końcu wrócił. Lasach Janowskich, na Porytowym niu do domu zmarła. lili wiele osób, w tym kobiety i dzieWzgórzu doszło do największej bici, a kilka związali drutem kolczastym, Jednakże, pomimo ujawnienia się, Jak dalej potoczyły się losy pańskietwy partyzanckiej na ziemiach polPo utracie żony i nienarodzonego oblali benzyną i żywcem spalili. zaledwie tydzień później Aleksango ojca? Czy władze komunistyczskich. Połączone oddziały Armii der Pityński został aresztowany i ne dały mu spokój? dziecka Franciszek Przysiężniak Krajowej (AK), Narodowej OrganiRanna została też sanitariuszka SteNie, przeciwnie – zaczęła się ubecpoddany torturom w ubeckich kaobjął dowództwo oddziałów lezacji Wojskowej (NOW), Narodofania Krupa "Perełka". Rannych "Kuzamatach w Nisku. Jak do tego do- ka karuzela. Jako dziecko "bandyśnych okręgu "San". 7 maja 1945 wych Sił Zbrojnych (NSZ), Bataliotów" przechodziłem wraz z nimi gelę" i "Perełkę" położono na jednej furszło? roku jego oddział stoczył jedną z najZDJĘCIA: ARCHIWUM ANDRZEJA PITYŃSKIEGO

n Rozmowa z rzeźbiarzem Andrzejem Pityńskim – synem "Żoł-


tel.: (718) 386-4222

Ella Business Center 65-19 Myrtle Ave Glendale, NY 11385 hennę. Rewizje były częste i brutalne, zawsze nad ranem. Na zawsze utkwiła mi w pamięci jedna zimowa noc tuż przed Bożym Narodzeniem. O czwartej rano rozbili kolbami pepesz drzwi do domu i wywlekli nas w piżamach na zaśnieżone podwórko. Stałem z dziadkiem boso w śniegu, księżyc był w pełni. Wtedy zobaczyłem mojego ojca, tylko w białych kalesonach, ze skutymi rękami do tyłu, z zaciśniętymi pięściami, bitego przez sześciu ubowskich zbirów pałkami i kolbami pepesz po głowie, po plecach, po nogach. Krew bryzgała na wszystkie strony. Dziadek trzymał mnie kurczowo za ramię, nie płakał i mnie też nie wolno było płakać, choć serce o mało nie pękło z bólu. Potem wrzucili sponiewieranego tatę do milicyjnej suki i znowu go długo nie widziałem. Wtedy po raz ostatni w swoim życiu płakałem. Czy w szkole spotykały pana przykrości, dlatego że był pan synem Aleksandra Pityńskiego? Czy nazywano pana synem bandyty?

Liceum ogólnokształcące to najtrudniejszy okres w moim życiu. Komunistyczny aparatczyk, nauczyciel Michał Maziarz, postawił sobie za cel zniszczyć naszą rodzinę. Na zebraniu rady pedagogicznej krzyczał: komu chcecie dać maturę? Bandycie?

fax: (718) 386-4293 www.NajlepszaAgencja.com

Po prowokacji ulanowskiej przeniósł się pan do Krakowa.

Dostałem się do Studium Nauczycielskiego w Krakowie. Po roku zdałem pomyślnie egzaminy wstępne na wydział rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ulanowa unikałem, tam zaś krążyła fama, że cały czas siedzę w więzieniu.

• Rozliczanie podatków dla firm i osób prywatnych. • Registered Tax Return Preparer. • Otwieranie i prowadzenie biznesów, księgowość, payroll, ubezpieczenia i audyty.

Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce pański ojciec został internowany. Czyżby zagrażał socjalistycznej ojczyźnie?

RIDGEWOOD GLANDALE

Ojciec został internowany z takiego właśnie paragrafu – miał rzekomo zagrażać Polsce Ludowej i nawoływać do zamieszek, stosując groźby wobec władzy lokalnej. Z opowiadań kolegów z Ulanowa wiem, że kiedyś po mszy świętej, jeszcze przed stanem wojennym, mówił przed kościołem, że jak coś się ruszy, to pół Ulanowa uzbroi.

MAŁGORZATA JARGILO Registered Income Tax Preparer

KATARZYNA MALEC

Kiedy zmarli pańscy rodzice?

Mój ojciec Aleksander Pityński zmarł 16 grudnia 1994 roku, mama Stefania Pityńska zmarła 15 grudnia 1997 roku.

ROZLICZENIA PODATKOWE

indywidualne i biznesowe • E-file za darmo

Czy otrzymali jakieś odznaczenia?

Ojciec skończył wojnę jako porucznik Wojska Polskiego. Został trzykrotnie odznaczony Medalem Wojska Polskiego, ponadto – Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim, Krzy-

71 Green St., Brooklyn, NY 11222

(718) 486-7582 Fax: ( 718 ) 302-4606

Tel:

E-mail: margaretjargilo@gmail.com

W piątki i soboty przyjmujemy także w biurze

Servpol 5513 13th Ave Brooklyn, NY 11219 Tel:

(718) 854-0100

Mara Fox Services KSIĘGOWOŚĆ, ĘGOWOŚ ROZLICZENIA PODATKOWE DATKOWE

"Partyzanci" – rzeźba Andrzeja Pityńskiego, Boston, MA, 1980

Ale to już był rok 1964. Maturę zdałem bez problemów. Złożyłem papiery na studia do szkoły oficerskiej Marynarki Wojennej, zostały jednak one odrzucone z powodu przynależności moich rodziców do AK-NOW i NZW. Za to tydzień potem otrzymałem wezwanie do Wojskowej Komisji Uzupełnień w Nisku, z przydziałem do saperów. Ale wtedy już uczyłem się dalej w technikum. Po dwóch latach uzyskałem dyplom technika. Po dwóch latach uzyskałem dyplom technika melioranta. W grudniu 1967 roku UB, MO i ORMO zorganizowały przeciwko panu prowokację.

Kilku ormowców zaatakowało mojego tatę przed gospodą w Ulanowie. Jeden z ormowców dał mi znać: ojca ci biją! Pobiegłem do gospody. Szybko rozprawiłem się z czterema podpitymi już ormowcami, ale w tym czasie do akcji wkroczyli dwaj milicjanci z psem. Po miesiącu odbył się sąd pokazowy, po raz pierwszy i ostatni w Ulanowie. Oczywiście przyprowadzono mnie w kajdankach w eskorcie uzbrojonego milicjanta. Sądzono przecież ulanowskiego chuligana. To miał być koniec mojej kariery. Wtedy postanowiłem zniknąć z Ulanowa.

żem AK i Odznaką "Burza”. Mama, awansowana do stopnia podporucznika, odznaczona została Krzyżem Walecznych, Krzyżem AK i Medalem Wojska Polskiego. Niejeden mógłby panu pozazdrościć takich rodziców…

Świadczymy usługi w językach

POLSKIM I ANGIELSKIM

62-26 M Myrtle Avenue, Suite 104, Glendale, NY 11385 tel: (718) 383-4679, fax:(718) 725-7217 mara11222@yahoo.com

Dziękuje Bogu, że przyszedłem na świat w rodzinie partyzantów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego. Uczyłem się od nich, co znaczy "Bóg, Honor i Ojczyzna". Jestem dumny z moich rodziców i mojej rodziny, która walczyła o Polskę wolną i niepodległą, bez komuny i jej sługusów. ROZMAWIAŁ: KAJETAN RAJSKI

Rozmowa ukazała się w dwumiesięczniku "Polonia Christiana" pt. "O Polskę wolną i niepodległą, bez komuny i jej sługusów".

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" Od 2011 roku 1 marca jest w Polsce świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

• Prywatne • Biznesowe, we, • Korporacje • LLC’s • Payroll yroll

PROFESJONALNE USŁUGI DLA FIRM I OSÓB INDYWIDUALNYCH

PODATKI I KSIEGOWOŚĆ

Ireneusz Wysocki, CPA

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rozliczenia podatków osób fizycznych, korporacji i spółek Kompleksowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i księgowości dla firm Reprezentacja przed urzędem podatkowym (IRS) Pomoc w likwidacji zaległości podatkowych Pomoc w zakładaniu, rejestracji i zamykaniu firm Przygotowanie raportów finansowych (Financial Statements) Doradztwo i planowanie podatkowe dla firm i osób fizycznych

225 North Wood Avenue, Suite 4 • Linden, New Jersey 07036

Tel: 732-218-9217 www.wysockicpa.com

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

15


16

Floryda

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Klub Amerykańsko-Polski ma swój sztandar czyste poświęcenie sztandaru Klubu Amerykańsko-Polskiego “Sobieski”. Uroczystość odbyła się po południu, podczas zebrania nominacyjnego kandydatów do zarządu klubu na rok 2014. Poświęcenia dokonał, w obecności zaproszonych gości, proboszcz parafii pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buffalo, NY, ksiądz Tadeusz Bocianowski, który jest również członkiem klubu oraz jego duchowym opiekunem. Pomysł stworzenia sztandaru klubowego powstał kilka miesięcy temu za sprawą trzech artystycznie uzdolnionych aktywnych członków klubu: Krystyny Stefanick, Tomasza Bujnarowskiego i Norberta Czempińskiego. To dzięki ich patriotycznym duszom ten piękny sztandar będzie reprezentował Klub Amerykańsko-Polski w Lake Worth. Na czołowej stronie sztandaru widnieje pięknie wyhaftowane

godło orła białego – symbolu Polski, zaś na odwrocie umieszczono wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej, królowej Polski. W noc sylwestrową 2013 roku, podczas balu, nadano klubowi nazwę “Sobieski “, która widnieje również na sztandarze. Klub Amerykańsko-Polski w Lake Worth cieszy się dużym uznaniem wśród florydzkiej Polonii oraz jej amerykańskich przyjaciół. Działalność klubu rozwija się dynamicznie, a jego popularność nie słabnie, w dużej mierze dzięki dużej aktywności członków młodszej generacji. W ciągu ubiegłego roku wykonano wiele prac remontowych i dekoratorskich

prawiła się też znacznie sytuacja finansowa klubu, głównie dzięki dużemu zaangażowaniu prezesa Jacka Sadeja, skarbnika Andrzeja Wróblewskiego i jego żony Agnieszki oraz wielu innych osób. Rolę znakomitego impresario klubu pełni z entuzjazmem, choć nieoficjalnie, nieoceniona i niestrudzona Krystyna Wilson. Następną imprezą klubową jest planowany na dzień 9 marca, w niedzielę, o godz. 2 po południu – piknik rodzinny. Wszystkich członków i sympatyków klub “Sobieski” zaprasza! Więcej informacji o nadchodzących imprezach na stronie internetowej: www.AmericanPolishClub.com Klub Amerykańsko-Polski “Sobieski” 4725 Lake Worth Rd. Greenacres, Fl 33463 Tel. (561) 967-1116

XI Koncert Muzyki Klasycznej Argerich, Ivo Pogorelicha czy Grigorija Sokołowa. nizowany przez Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie w Sarasocie. Koncert Koncertował już w Stanach Zjedodbędzie się w niedzielne popołudnie, 9 marca, o godzinie 4:00 w Holley Hall noczonych i Kanadzie w latach 2005 i 2012. Ostatni raz odwiedził USA przy Beatrice Friedman Symphony Center, 709 N. Tamiami Tr. jesienią 2013 roku i brał udział w konW tym roku wystąpi dla naszej pu- geniuszem, który sprawia, że wszel- certach z okazji roku muzyki Witolbliczności Maciej Grzybowski. Pia- kie porównania z Glennem Goul- da Lutosławskiego. Również w tym roku występ arnista o nieprzeciętnej osobowości i dem czy Maurizio Pollinim są więtysty w Sarasocie jest częścią więkwielkiej pasji do muzyki. W swoim cej niż uzasadnione”. Maciej Grzybowski urodził się w szego tournee po USA. Na naszym re per tu arze ma utwo ry nie mal wszystkich wielkich i dobrze nam Warszawie, a swoją drogę artystycz- koncercie pianista zagra utwory Baznanych kompozytorów muzyki kla- ną zapoczątkował w 1990 roku. Już cha, Schumanna, Szymańskiego oraz sycznej. Otrzymuje doskonałe recen- w roku 1992 został laureatem nagro- Ignacego Paderewskiego. Nie może zje za niezrównaną interpretację dy głównej i nagrody specjalnej w również zabraknąć kompozycji Fryutworów Bacha. Jednak krytycy ce- Konkursie Muzyki XX Wieku dla deryka Chopina. Jednak clou progranią go najbardziej za propagowanie Młodych Wykonawców, zorganizo- mu będzie stanowiło wykonanie i świetne wykonywanie muzyki wanym przez Polskie Towarzystwo rzadko słyszanej, młodzieńczej sokompozytorów współczesnych, ta- Muzyki Współczesnej. Występował naty Witolda Lutosławskiego z 1934 kich jak: Paweł Mykietyn, Paweł Szy- z wieloma znanymi muzykami, ta- r. Jest to dzieło skomponowane w lamański, Andrzej Czajkowski czy kimi jak: Jan Krenz, Witold Lutosław- tach, kiedy Lutosławski był jeszcze ski, Krzysztof Penderecki czy Jerzy studentem, pod wyraźnym wpływem Charles Ives. A oto co na jego temat powiedział Maksymiuk. Grał z Symfonią Var- francuskiego impresjonizmu. Warto Paweł Potoroczyn, dyrektor Insty- sovia, Orkiestrą Aukso, Orkiestrą Fil- dodać, że jest to jedyne dzieło artytutu Adama Mickiewicza: “W mo- harmonii Krakowskiej oraz Polską sty z tego okresu, które ocalało z zawieruchy wojennej. jej ocenie, w przypadku pana Grzy- Orkiestrą Radiową. Bilety na marcowy koncert (w ceMuzyk nagrał dwie płyty: jedną z bowskiego mamy do czynienia z kimś więcej niż tylko z utalentowa- utworami Bacha, Berga, Mykietyna, nie 30 dolarów) są do nabycia u Zonym pianistą – mamy do czynienia Schonberga i Szymańskiego (Univer- fii Miroszewskiej, tel. (941) 377-3931. z najwyższej próby wirtuozem, a sal Music Polska, 2004), a drugą z Jeszcze raz zapraszam na koncert, żyjednocześnie z wielką muzyczną muzyką Pawła Szymańskiego (EMI cząc niezapomnianych przeżyć artyosobowością. To nieczęste połącze- Classic, 2006). Jako solista wystę- stycznych. nie owocuje unikalnym muzycznym pował obok wielkich sław: Marthy BARBARA TYLICKA Strony redaguje: Ania Navas e-mail: ananavas@yahoo.com

Na zdjęciu od lewej: Tomasz Bujnarowski (sponsor sztandaru), Krystyna Stefanick (sponsor i wykonawczyni), Ed Rus (sponsor), ksiądz Tadeusz Bocianowski i mała Nela Kraszewska. Z tyłu członkowie zarządu klubu (od lewej): Anita Kraszewska, Ludmiła Sądej, prezes Adam Sądej, skarbnik Andrzej Wróblewski i Jarosław Jakubowski

ANIA NAVAS

Ksiądz Tadeusz Bocianowski, proboszcz parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Buffalo, NY, dokonuje poświęcenia sztandaru polskiego klubu w Greenacres

n Wszystkich serdecznie zapraszamy na XI Koncert Muzyki Klasycznej orga-

ZDJĘCIA: ANIA NAVAS

n W niedzielę, 23 lutego w Lake Worth na Florydzie nastąpiło uro- na terenie tej pięknej posiadłości. Po-

Druga strona sztandaru. Stoją od lewej: Krystyna Stefanick, Renata Sądej (żona prezesa), Krystyna Wilson (sekretarz korespondencyjny klubu) i Tomasz Bujnarowski (wiceprezes klubu, sponsor sztandaru)


17 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Międzynarodowe targi jachtów i łodzi n Miami stało się światową stolicą amatorów żeglarstwa. Orga- związane z jachtingiem. Międzyna-

nizowane przez National Marine Manufacturers Association Międzynarodowe Targi Jachtów odbyły się od 13 do 17 lutego 2014 roku. Już po raz 73. – aż trudno w to uwierzyć. mniejsze i całkiem małe łodzie motorowe oraz najnowsze wyposażenie elektroniczne, łącznie z radarami. Poza jachtami, można było również oglądać zaawansowany sprzęt do nurkowania oraz przeróżne gadżety

ZDJĘCIA: ANIA NAVAS

W tym roku targi zgromadziły ponad 2000 wystawców z całego świata, a odwiedziło je ponad 100 tysięcy ludzi! Można było zobaczyć przepiękne, wzbudzające marzenia o dalekomorskich podróżach jachty, a także

rodowe targi w Miami to niewątpliwie najbardziej prestiżowe targi jachtowe na kontynencie amerykańskim. W tym roku imprezie towarzyszyła odbywająca się w tym samym czasie wystawa sztuki MA+D (Miami Art plus Design) w downtown Miami. Wszystkim tym pięknym imprezom przeszkadzały trochę wszechobecne korki samochodowe! Ale i tak było wspaniale. ANIA NAVAS

Różne modele łodzi motorowych Carver Command Bridge Cruiser budziły duże zaciekawienie odwiedzających targi REKLAMA

Reklamy zachęcające do odwiedzenia targów spotkać można było niemal na każdym kroku


18

Historia

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Jerzy Waszyngton nocował w New Jersey W Maplewood na Ridgewood Ave. stoi skromny dom z czasów kolonialnych. Został wybudowany w 1743 roku przez Timothy'ego i Esther Ballów. Mało kto wie, ale jak twierdzi miesięcznik "The Newarker" z lutego 1916 roku: "W czasie wojny rewolucyjnej, kiedy Waszyngton miał zebrane swoje wojska wokół Morristown, często pojawiał się w tych okolicach, by zobaczyć Brytyjczyków, którzy rozłożyli się wokół Elizabethtown i Staten Island, gdzie mógł ich obserwować z odległości. Czasami Waszyngton odwiedzał (Ballów) i zostawał u nich na noc, więcej niż raz, zostawiając swojego konia w kuchni, która miała kamienną posadzkę". "Nie słyszałem dużo o koniu, którego tutaj ukrywano – mówi Cathy Rowe, która wprowadziła się z rodziną do domu Ballów przed dziewięcioma laty. – Ale brzmi to prawdopodobnie, każdy, kto miał konia w ówczesnej armii, należał do wojskowej elity, więc brytyjscy szpiedzy, którzy byli wszędzie, mogliby zauważyć konia". Cathy Rowe spędziła sporo godzin – z pomocą, przyjaciela, który jest historykiem z wyższym wykształceniem – by sprawdzić, czy rzeczywiście generał jest związany z jej domem. Rowe przypuszcza, że "Jerzy Waszyngton był w tym czasie uciekinierem. Gdyby został wtedy pojmany przez Brytyjczyków, zostałby po-

wieszony za zdradę". Jak dodaje, "on pewnie był tutaj, ale nie zostało to dostatecznie udokumentowane. Miał sens jego pobyt tutaj, on wiedział, że właśnie ten dom jest zamieszkany przez jego zwolenników". Jak twierdzi obecna właścicielka, do tej pory sprawia jej sporą frajdę wyobrażenie sobie konia generała w kuchni. Timothy Ball House jest tylko jednym z wielu miejsc w New Jersey, w których spędzał czas Jerzy Waszyngton. Prawdopodobnie najbardziej znanym domem jest siedziba jego dowództwa w Ford Mansion w Morristown. Stoi on obecnie na terenie Morristown National Historical Park. W czasie gdy przemoczone do suchej nitki oddziały Waszyngtona schroniły się blisko Jockey Hollow w czasie srogiej zimy 1779-1780, generał ze świtą przeniósł się do rezydencji Forda. Wiadomo, że wielokrotnie odwiedzała go tam jego żona Marta. "Waszyngton wraz z oficerami organizowali w czasie tej zimy kilka razy potańcówki. To tu spotkali się Betsy Schuyler z Aleksandrem Hamiltonem – opowiada Kim Watts, przewodniczka po muzeum, i dodaje: – To tutaj przybył markiz de Lafayette z wiadomościami, że Francja będzie wspomagać armię ludźmi i sprzętem". Dom Jana Wallace'a w Somersville stał się główną kwaterą Waszyngtona od grudnia 1778 roku do czerwca 1779. Wśród gości generała zna-

Dom Hendricka Van Allena w Oakland – wybudowany w 1740 roku – podczas amerykańskiej rewolucji służył jako kwatera Waszyngtona w lipcu 1777 roku

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

n W New Jersey jest wiele miejsc, w których gościł Jerzy Waszygton. Wiadomo, że generał wraz z armią przemierzał stan wzdłuż i wszerz w latach 1776-1783. Niektóre z domów mają udokumentowaną historię, inne nie. 14 z nich zostało wymienionych w opublikowanej w 2006 roku książce pt. "Szlaki amerykańskiej rewolucji należące do narodowego dziedzictwa".

Ford Mansion w Morristown został wybudowany przez Jacoba Forda w 1774 roku. Jerzy Waszyngton mieszkał tu podczas srogiej zimy 1779-1780 roku

Dom Dircka Deya w Wayne Jerzy Waszyngton zajmował z przerwami przez trzy miesiące 1780 roku

leźli się lord and lady Stirling, generałowie Nathanel Greene i Henry Knox z żonami oraz Hamilton z markizem de Lafayette. Wallace, zamożny kupiec z Filadelfii, dostał wynagrodzenie w wysokości tysiąca dolarów za wypożyczenie swojego domu wraz z meblami. W 1947 roku dom ten został nazwany imieniem Johna Wallace'a w związku z uznaniem przez władze stanu, że "jest to jeden z najbardziej oryginalnych przykładów architektury z epoki królów Jerzych, rządzących wtedy Anglią (Georgian Style)". W czerwcu 1780 roku, tuż przed bitwą pod Springfield, Waszyngton i Hamilton (wtedy jeszcze w randze pułkownika, później zostanie sekretarzem skarbu w gabinecie Waszyngtona) stacjonowali przez dwie noce w skromnym domu należącym do Henry'ego Doremusa. "Generał zajmował dolny pokój we wschodniej części domu" – podaje Towarzystwo Historyczne Miasta Montville (Montville Township Historical Society). "Waszyngton zawsze wybierał na kwaterę wojsk najlepszy dom w oko-

REKLAMA

764 A Manhattan Ave., ( róg Meserole Ave.) Brooklyn, N.Y. 11222

sał pożegnalną notę do wojsk Stanów Zjednoczonych. Miało to miejsce w Rockingham, miejscu, które teraz należy do Kingston. Właścicielką domu była Margaret Berrien, wdowa po wybitnym sędzim. Jako prezydent elekt Waszyngton spędził jedną noc – z 22 na 23 kwietnia 1789 roku – w Cross Keys Tavern (Gospoda Skrzyżowanych Kluczy) w Woodbrigde. Jechał wówczas na uroczystość zaprzysiężenia w Nowym Jorku. Lista osób, które widziały generała Waszyngtona w nocnej koszuli, jest całkiem długa. Obejmuje mieszkańców: domu Hendricka Van Allena w Oakland, właścicieli Eagle Tavern (Go-

licy – twierdzi Craig Mitchell w "Stan New Jersey w czasach Jerzego Waszyngtona: przewodnik po miejscach z czasów rewolucji" (Middle Atlantic Press, 2003). – Ten mały dwuizbowy kamienny dom był najlepszym, jaki znalazł w miejscu, które teraz znajduje się w obrębie Towaco". Później generał przeniósł się do posiadłości urodzonego w Holandii Dircka Deya, gdzie teraz rozciąga się miasto Wayne. Zajmował ten dom z przerwami przez trzy miesiące 1780 roku. "Kiedy po pierwszej bitwie pod Springfield Waszyngton Ten skromny kamienny dom – należący do przeniósł większość swoich Henry'ego Doremusa – zajmowali przez wojsk do leżącego nieopodal dwie noce w czerwcu 1780 roku, tuż przed Preakness Valley, Dey poprosił bitwą pod Springfield, gen. Waszyngton i generała o wykorzystanie jego płk Hamilton domu jako kwatery głównej" – pisze Craig Mitchell. I dodaje: "Jed- spody pod Orłem) w Newarku, domu na z legend mówi, że Waszyngton Luka Millera w Madison, domu Johzdecydował się na przeprowadzkę po na Van Dorena w Millstone. Waszyngtym, jak poinformowano go, że ma ton wybierał na kwaterę wojskową również domy w Chatham, w Pompbyć porwany w Morristown". W ostatnich dniach wojny, w paź- ton Plains, w Trenton i Englishtown. dzierniku 1783 roku, generał napiTŁUM. EK (na podst. "Inside New Jersey")


Historia

19 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Gen. dywizji Tadeusz Kutrzeba (1886-1947) n Wybitny oficer sztabowy i dydaktyk. Autor i wykonawca ope-

racji zaczepnej, zwanej bitwą nad Bzurą, mogącej zmienić losy kampanii polskiej 1939 r.

cej wyższe kadry WP. Na tym stanowisku dokonał udanej reorganizaJego ojciec, Tomasz, był oficerem ar- cji placówki, dostosowując jej promii austriackiej, matka Ludwika, fil nauczania do trendów nowoczeprowadziła dom w duchu polskiej tra- snego pola walki. Podejmował badycji patriotycznej. Od najmłodszych dania i opracowywał wojskowe ekslat był zafascynowany wojskiem. pertyzy i opinie. Był zwolennikiem Uczył się ochoczo w szkole realnej głębokiej modernizacji armii, m.in. o profilu wojskowym, a po maturze jej motoryzacji i tworzenia oddziapodjął dalszą naukę w Wojskowej łów pancernych oraz mobilnych Akademii Technicznej w Mödling, przeciwpancernych jednostek zapoktórą ukończył w roku 1906 jako pry- rowych. W 1935 r. gen. Edward Śmimus. Już jako zawodowy oficer, w gły-Rydz mianował go generałem do uznaniu wybitnych wyników w służ- prac przy Generalnym Inspektoracie bie, został skierowany do odbycia stu- Sił Zbrojnych. Obszarem przydziediów w Akademii Sztabu General- lonym mu do studiów operacyjnych nego w Wiedniu, którą ukończył z była Wielkopolska i sytuacja wojskowynikiem celującym. W czasie I woj- wo-polityczna Niemiec. Na tym pony światowej walczył jako oficer służ- lu dokonywał systematycznych anaby saperów Cesarsko-Królewskiej liz oraz prowadził studia strategiczArmii Habsburgów, zdobywając bo- no-operacyjne. Gen. Kutrzeba namiętnie uprawiał gate doświadczenia bojowe na wiepublicystykę wojskową i historyczlu frontach. Na wieść o odrodzeniu się ojczy- ną, podnosząc teoretyczne i praktyczzny kpt. Tadeusz Kutrzeba zgłosił się ne zagadnienia sztuki i taktyki opedo formującego się Wojska Polskie- racyjnej. W marcu 1939 r. został miago. Jego kwalifikacje i predyspozy- nowany generałem dywizji i wyznacje wyznaczyły mu ścieżkę kariery czony na inspektora armii. Równosztabowej. Otrzymał przydział do cześnie marszałek Edward ŚmigłySztabu Generalnego, a następnie peł- -Rydz mianował go na wypadek wojnił wiele odpowiedzialnych funkcji ny dowódcą Armii "Poznań", powiesztabowych, wyróżniając się inteli- rzając mu obronę Wielkopolski oraz gencją i bystrością umysłu. M. in. w współdziałanie z sąsiednimi armiami: wojnie z bolszewikami w latach Armią "Łódź" i Armią "Pomorze". Po wybuchu wojny jego armia nie 1920-1921 fachowo kierował sztabami wielu związków taktycznych i brała udziału w walkach, gdyż główoperacyjnych. Po wojnie, na własną ne uderzenia niemieckie zostały skieprośbę, został wykładowcą taktyki w rowane przeciw Armii "Łódź" i ArSzkole Sztabu Generalnego, ujawnia- mii "Pomorze". Meldunki wskazywając talent dydaktyczny i pasje badaw- ły jednoznacznie, że niemieckie główne siły maszerowacze. Jednak przełożeni ły z północy i południa, w pilnie potrzebowali jego Generał Kutrzeba kierunku stolicy naszego umiejętności w Sztabie Generalnym, gdzie po- w marcu 1939 r. został kraju. Przed armią gen. Kutrzeby nie było zatem nownie otrzymał przydowódcą Armii większych sił. Natomiast dział służbowy, równole„Poznań”, która w trudnym położeniu znagle pełniąc obowiązki szefa Biura Ścisłej Rady Wo- w przypadku wojny lazła się Armia "Łódź", atakowana przez wielojennej. Kutrzeba uczestnimiała bronić krotnie silniejszą, nieczył w grach wojennych, Wielkopolski oraz miecką 8. armię gen. Joprzedsięwzięciach planihanna Blaskowitza. Cestycznych oraz międzynawspółdziałać rodowych konferencjach z sąsiednimi armiami: lem 8. armii było przeprowadzenie jak najszybszei naradach sojuszniczych. W czasie przewrotu ma- „Łódź” i „Pomorze”. go uderzenia na Warszawę. Gen. Blaskowitz nie jowego opowiedział się po stronie rządu. Jednak Piłsudski, do- dostrzegał jednak potrzeby ubezpieceniając kwalifikacje i talenty Ku- czenia lewego skrzydła swojej armii. Błąd dowódcy 8. armii postanotrzeby, pozostawił go na zajmowanym stanowisku, a pod koniec 1926 wił wykorzystać gen. Tadeusz Kur. wyznaczył go na stanowisko za- trzeba, podejmując odważny plan stępcy szefa Sztabu Generalnego i rok uderzenia w jej skrzydło, połączonymi siłami Armii "Poznań" i Armii później mianował generałem. W 1928 r. gen. Kutrzeba powró- "Pomorze". Utworzony w ten spocił do wymarzonej pracy dydaktycz- sób związek operacyjny, liczący ok. no-naukowej, obejmując obowiązki 150 tysięcy żołnierzy, był w stanie komendanta Wyższej Szkoły Wojen- pobić wojska Blaskowitza. Dodatkonej i dyrektora nauk uczelni szkolą- wo, do akcji mogłaby włączyć się Ar-

FOTO: ARCHIWUM

Piotr Potomski

mia "Łódź", uwolniona od nacisku 8. armii. Wymagało to zgody Naczelnego Wodza. Jednak plan gen. Kutrzeby nie zyskał aprobaty naczelnego dowództwa. Ich rozkazem gen. Kutrzeba rozpoczął wycofywanie swej armii z Wielkopolski w stronę Warszawy. W tym czasie Armia "Łódź" wykrwawiała się w ciężkich, nierównych bojach z wojskami Blaskowitza. Wciąż jednak wojska Blaskowitza miały odsłonięte skrzydło, stwarzając możliwość dogodnego, niespodziewanego ataku. Zgoda Naczelnego Wodza na rozpoczęcie akcji umożliwiła rozpoczęcie działań. 9 września nad Bzurą, na rozkaz gen. Tadeusza Kutrzeby do walki ruszyła Grupa Operacyjna gen. Edmunda Knolla-Kownackiego oraz Wielkopolska Brygada Kawalerii gen. Romana Abrahama, uderzając na nieprzygotowane do obrony niemieckie oddzia-

ły. Niemcy w pierwszym dniu polskiej akcji mieli po swojej stronie 800 zabitych, 750 rannych oraz ok. 3000 wziętych do niewoli. W ciągu trzech dni pobito 30. Dywizję Piechoty, a w walkach został ranny jej dowódca gen. Kurt Briesen. Potężne i niespodziewane uderzenie dwóch polskich armii było dla Niemców wstrząsem. Oddziały niemieckie musiały zatrzymać się i uszykować się do odparcia polskiego natarcia. Armie "Poznań" i "Pomorze" odbiły zajęte już przez Niemców miasta, jak: Łęczyca, Sochaczew, Stryków, Łowicz, Głowno oraz Ozorków. Podjęta przez wojsko polskie ofensywa nad Bzurą osiągnęła apogeum 12 września. W tym samym dniu, w Abbeville, rządy Francji i Wielkiej Brytanii podjęły decyzję o nieudzieleniu pomocy Polsce w walce z Niemcami. Brak reakcji zachodnich sojuszników skazywał nasz kraj na wal-

kę w osamotnieniu. Dowództwo niemieckie zaczęło kierować w rejon bitwy nad Bzurą świeże jednostki oraz cofnięte spod Warszawy dywizje pancerne i zmotoryzowane, które uderzyły na armie "Poznań" i "Pomorze". Dodatkowo cała potęga Luftwaffe została skierowana na wojska polskie nad Bzurą. Zaczęło brakować świeżych sił, aby przechylić szalę zwycięstwa, np. armii "Łódź", już pobitej. Gen. Kutrzeba bezskutecznie oczekiwał pomocy gen. Juliusza Rómmla, który gotował się do obrony stolicy. 17 września na Polskę spadł kolejny cios – wschodnie rubieże Rzeczypospolitej zaatakowały wojska sowieckie. Wobec agresji z obydwu stron nasz kraj został pozbawiony szans na dalszą obronę. 19 września gen. Kutrzeba nakazał swoim wojskom przebijać się w stronę Warszawy. Współcześnie możemy jedynie przypuszczać, co by się stało w przypadku wyrażenia zgody na przeprowadzenie operacji przez Naczelnego Wodza w początkowej fazie kampanii. Czy Polska mogłaby wówczas odmienić swój los? Po przebiciu się 22 września z resztkami wojsk do Warszawy, gen. Kutrzeba został zastępcą gen. Rómmla, dowódcy Armii "Warszawa". Z jego upoważnienia prowadził rozmowy o kapitulacji obrony miasta z dowódcą niemieckiej 8. armii gen. Johannesem Blaskowitzem. Generał dostał się do niewoli niemieckiej, przebywając aż do końca wojny w obozach jenieckich. Z jego inicjatywy przygotowano tajne kursy dla młodszych oficerów do egzaminu do Wyższej Szkoły Wojennej. Po wyzwoleniu obozu w 1945 r. przez wojska amerykańskie został wezwany do Londynu, gdzie otrzymał propozycję objęcia stanowiska ministra obrony narodowej w rządzie na uchodźstwie. Oferty nie przyjął. Zaangażował się natomiast w prace Komisji Historycznej Kampanii Wrześniowej i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, uczestnicząc w tworzeniu Instytutu Polskiego im. gen. Władysława Sikorskiego w Londynie. Generał rozchorował się jesienią 1946 r. na nowotwór, w wyniku którego zmarł 8 stycznia 1947 r. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu Brookwood. Pośmiertnie nadano mu Order Wojenny Virtuti Militari III klasy. W 1957 r. prochy generała przewieziono do Polski i pochowano w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. n Piotr Potomski Dr nauk humanistycznych w specjalności historia. Nauczyciel historii oraz wykładow ca prawa konstytucyjnego w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej. Członek Instytutu gen. Grota Roweckiego w Lesznie. Współpracuje z Instytutem Pamięci i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Zajmuje się historią najnowszą i historią wojskowości. Biograf gen. Stanisława Maczka oraz autor licznych artykułów naukowych i publicystycznych.


20

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Rzeźby piękne i… pyszne! n Są bogato zdobione, zachwycają wyrafinowanymi kształtami oraz

subtelnymi rzeźbieniami i są… jadalne! Mowa o owocach i warzywach, które w formie rzeźb zdobią stoły podczas różnych uroczystości. Zuzanna Ducka-Lubas

Chef Krzysztof (Królewskie Jadło, Karczma) zaprasza do restauracji na Williamsburgu

KRISTOPHE

Potrawy przyrządzane z mięs bez hormonów i bez antybiotyków oraz organiczne Super wybór lanych piw i win Happy hour codziennie pomiędzy 5pm-7pm Wszystkie lane piwa $3 i wszystkie przystawki 50% off W sobotę i niedzielę brunch od 11am do 4pm

POLECAMY » przepyszne hamburgery z wołowiny oraz z sarny » schab z kurobuty - najlepszej jakości wieprzowina w sosie z czerwonego wina » rolada z organicznego kurczaka z przepysznym rissoto » grilowane kiełbaski z dzika, sarny, bażanta, bizone » nasze polskie pierogi z kaczką lub słodkimi ziemniakami

Kristophe: 221N 4th Street Brooklyn, NY 11211, tel: (718) 302-5100 poniedziałek – czwartek 5pm-11.30pm piątek 5pm 1.30 am sobota 11am-1.30am niedziela 11am-11.30pm

łem się jej zasad. Po powrocie do Europy zacząłem interesować się histoJednak gdy na nie patrzymy, nie zda- rią tych wspaniałych, jadalnych rzeźb. jemy sobie sprawy, że tradycja wy- Okazało się, że bardzo długo rzeźbiekonywania tego rodzaju dzieł arty- nie w owocach było sztuką elitarną, stycznych liczy sobie tysiące lat i którą mogli wykonywać tylko wybraprzez stulecia była zarezerwowana ni. Prawdopodobnie pierwszą osobą, która rzeźbiła w owocach, była żona dla królów i cesarzy. Historia rzeźbienia w owocach i tajlandzkiego cesarza". Jak wszystko, co dotyczy pysznych warzywach prowadzi do Azji, choć nikt nie jest pewny jej dokładnego rzeźb, ich historia jest iście bajkowa. źródła. Mistrzowie z Chin, Tajlandii W 1364 roku Nong Noppamart, jedi Japonii uważają swoje kraje za pre- na z żon cesarza Phra Runga, wyrzeźkursorskie w tej dziedzinie sztuki, a bionymi owocami i warzywami udejest ona tam na bardzo wysokim po- korowała pływające lampiony – Krathongi. Wzorując się na królewziomie. Teraz food carving zafascynował skim ogrodzie wyrzeźbiła kwiaty i naszego rodaka Marcina Miśtę, któ- ptaki, układając je na lampionie wraz ry z tej starożytnej sztuki uczynił swój z monetami i kadzidełkami w listopadową noc podczas święta Bogini sposób na życie. "Z rzeźbieniem w owocach zetkną- Wody Mae Khongha. Cesarz Phra łem się po raz pierwszy podczas po- Rung tak się zachwycił lampionami, bytu w Azji – opowiada. – Mimo że że postanowił co roku obchodzić to z wykształcenia jestem kucharzem, ni- wydarzenie w pierwszą księżycową gdy wcześniej nie spotkałem się z tak noc listopada. Tak narodziło się święniezwykłymi pracami wykonanymi w... to Loy Krathong. Od tego momentu sztuka ta stała jedzeniu. Miałem okazję podpatrywać prawdziwych tajskich mistrzów tej się popularna na cesarskim dworze sztuki, i to od nich właśnie nauczy- nie tylko w święto Loy Krathong. Z


21 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

rzeźbię również coś, co można nazwać scenkami rodzajowymi: młoda para tańcząca swój pierwszy taniec, bocian przynoszący w beciku bobaska" – mówi artysta, pokazując przykłady swoich dzieł. Wiele prac Marcin wykonuje na zlecenie z okazji różnych imprez okolicznościowych. Mówi, że zwłaszcza w czasie komunii i ślubów ma pełne ręce roboty. Dodajmy, że choć główną funkcją carvingu jest dekoracja, to rzeźbione owoce są gotowe do spożycia. "Ludzie często mają na początku wrażenie, że jest to dekoracja wykonana ze sztucznych materiałów, na przykład z plastiku. Musimy jednak pamiętać, że carving to dział gastronomii i wszystkie wykonane przeze mnie rzeźby są jak najbardziej przeznaczone do konsumpcji" – śmieje się artysta. Do rzeźbienia w owocach i warzywach potrzebne są specjalne noże. Marcin sprowadza je z Tajlandii, bo są one najlepsze i najlepiej dostosowane do wykonywania jadalnych rzeźb. Dzięki nim może wyczarować na arbuzie czy melonie niezwykle precyzyjne orientalne wzory i ornamenty. Jeśli zatem ktoś chciałby mieć podczas ważnej uroczystości stół, który oczaruje gości, zachęcamy do wykorzystania magii food carvingu. "Bardzo bym chciał, aby ta sztuka stała się bardziej popularna – podkreśla Marcin Miśta. – Nie ukrywam, że chciałbym mieć swój udział w jej rozpowszechnianiu. Zamierzam także brać udział w ogólnoamerykańskich konkursach dla artystów zafascynowanych sztuką rzeźbienia w owocach, podczas których można podziwiać prawdziwe arcydzieła. Mam nadzieję, że moje prace do nich dołączą". n Prace Marcina Miśty można oglądać od 1 marca br. na stronie internetowej marcinmista.com.

PIJAWKI STAWIANE NA WSZELKIE SCHORZENIA

OCZYSZCZAJĄC CAŁE CIAŁO POZBYWASZ SIĘ CHORÓB RÓB B • TERAPIA ODMŁADZAJĄCA TWARZ • PIJAWKI POCHODZĄ Z HODOWLI WLI • UŻYWANE JEDNORAZOWO ZDJĘCIA: NOWY DZIENNIK

czasem przeniknęła poza cesarskie komnaty na stoły zamożnych książąt. Rzeźbione owoce i warzywa tak zachwycały cesarzy i królów, że Rama II, panujący w latach 1808-1824, pisał o nich wiersze. Po rewolucji w 1932 roku, kiedy ważniejsze stało się przetrwanie, carving owoców i warzyw zaczął odchodzić w zapomnienie. W 1934 roku Phraya Sarasatpraphan, minister edukacji Tajlandii, zgromadził mistrzów i nauczycieli różnych rzemiosł, wśród których był także carving. Mistrzowie i nauczyciele otrzymali zadanie, aby przez rok opracować systemy i programy nauczania swoich rzemiosł i sztuk w szkołach. Tym sposobem rzeźbienie w owocach i warzywach zostało rozpowszechnione w całym społeczeństwie. W niektórych regionach Tajlandii gospodynie w progu swoich domów witają gości fantazyjnie wykrojonymi owocami, zanim zaproszą ich na posiłek. Marcin jest prawdziwym pasjonatem food carvingu. Dostrzega w nim możliwości, jakich nie dają inne dziedziny sztuki. "Rzeźbienie w owocach jest dla mnie bardzo pociągające ze względu na to, że w czasie rzeźbienia wydobywam na zewnątrz kolory wnętrza materiału, w którym rzeźbię – wyjaśnia. – Malarz, malując, nakłada na płótno kolory z palety, a ja wydobywam go z zamkniętej formy, jaką jest owoc. Dlatego bardzo rzadko staram się używać sztucznych kolorów, czyli barwników spożywczych". Rzeczywiście, rzeźby wykonane przez Marcina są niezwykle piękne. Tak piękne, że aż szkoda je jeść. "Najbardziej pociąga mnie w tej pracy jej związek z naturą, dlatego głównym tematem moich prac jest z reguły świat przyrody: kwiaty, drzewa, słońce, zwierzęta… Oczywiście

GABINETY NA GREENPOINCIE W CONNECTICUT I NEW JERSEY

DZWOŃ ABY UMÓWIĆ SIĘ NA WIZYTĘ

NOWO OTWATY

GABINE T W GARFIELD

(646) 460-4212


22

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Mamy narzędzie do reagowania w ważnych sprawach

Polonio, masz głos! n Strona internetowa Polish American Communication Initiative

(PACI; www.paciconnect.org) – założona z inicjatywy Piast Institute – to nowoczesne narzędzie, za pomocą którego można łatwo i szybko znaleźć informacje m.in. o reprezentujących nas politykach oraz wysłać do nich email w ważnych dla Polonii kwestiach. ma wyszukuje reprezentujących nas senatorów i kongresmanów, którzy Strona jest prosta i przejrzysta. Za- mogą coś zrobić w sprawie zniesiewiera sekcję z bieżącymi informa- nia wiz, i wysyła do nich email, któcjami dotyczącymi wydarzeń poli- ry wpisujemy w specjalnej rubryce. tycznych w Polsce, sytuacji gospo- Funkcja ta jest prosta, zaoszczędza darczej naszego kraju. Informuje o czas i daje pewność, że nasz list wynajważniejszych wydarzeniach zwią- słany zostaje do odpowiednich pozanych z Polską, ale mających miej- lityków. "Podobny kanał komunikacyjny sce w USA, jak np. o retrospektywie klasyki polskiego kina organizowa- może zostać zainstalowany na tej stronej przez Martina Scorsese w Lin- nie w każdej innej sprawie ważnej coln Center w Nowym Jorku czy dla społeczności polsko-amerykańprzekazaniu przez władze amerykań- skiej – mówi "Nowemu Dziennikoskie na ręce ministra kultury i dzie- wi" dr Tadeusz Radziłowski, dodadzictwa narodowego Bogdana Zdro- jąc, że adresatami akcji mogą być pojewskiego skradzionego w czasie litycy szczebla federalnego czy stawojny z Muzeum Narodowego cen- nowego, a także korporacje czy osoby indywidualne. – Piast Institute nego obrazu. Jednak nie wiadomości i informa- chętnie zainstaluje taki kanał komucje stanowią istotę PACIConnect.org. nikacji w każdej istotnej dla Polonii Czołowe miejsce na stronie zajmuje sprawie, o którą walczy jakaś polobecnie sekcja dotycząca zniesienia ska organizacja”. "Stworzyliśmy tę stronę, żeby dać wiz dla Polaków. Znajdziemy tam podnaszej społeczności zdolstawowe informacje dotyność szybkiego reagowaczące tej kwestii, łącznie nia na sprawy krajowe i z argumentami, dlaczego PACIConnect.org to regionalne. Zdecydowana Polska powinna zostać włączona do programu unikatowa strona, jaką i szybka reakcja odczytybezwizowego, jakie pro- niewiele społeczności wana jest przez ameryjekty ustaw obecnie znaj- etnicznych może się kańskich polityków i instytucje jako znak, że podujące się w Kongresie pochwalić. To lonijna społeczność jest mogą to umożliwić oraz co każdy, komu ta sprawa le- narzędzie, które można czujna i zjednoczona, a zatem ma siłę” – czytamy ży na sercu, może zrobić, wykorzystać w materiałach prasowych by przyspieszyć włączenie w lobbingu oraz na temat PACIConnect. Polski do ruchu bezwizoJak podkreśla dr Radziwego. Podstawowym zaś w akcjach społecznych. łowski, wychodzące z krokiem, który możemy PACIConnect emaile nie zrobić w celu wsparcia tej czy innej ustawy, jest skontaktowa- wychodzą z anonimowej strony, ani nie się z reprezentującymi nas w Wa- z Piast Institute, ale od osoby, która szyngtonie ustawodawcami i poinfor- je pisze. PACIConnect umożliwia również mowanie ich o tym, że zależy nam na zniesieniu wiz. PACI ułatwia ten kon- szybki kontakt z anglojęzyczną prasą w całym kraju. To kolejne narzętakt. "Politycy zwracają uwagę na spra- dzie komunikacyjne bezcenne podwy, o których alarmują ich wyborcy czas prowadzenia akcji społecznych z ich dystryktów. Jeżeli polityk do- czy reagowania na negatywne bądź stanie kilkanaście listów od wybor- pozytywne zjawiska dotyczące Poców w jednej sprawie, to nie wyrzu- lonii. "Jeżeli jakaś gazeta, np. w Tekci ich do kosza” – mówi dr Tadeusz sasie, opublikuje artykuł używając Radziłowski, prezes Piast Institute. krzywdzącego dla Polski i Polaków Po wpisaniu naszych danych, w stwierdzenia, możemy szybko na to tym adresu zamieszkania, strona sa- zareagować wykorzystując PACIAleksandra Słabisz

REKLAMA

Connect” – tłumaczy dr Radziłowski. Wystarczy w przeglądarce wpisać swój kod pocztowy, a otrzymamy listę wszystkich publikacji prasowych dostępnych w danej okolicy, od znanych dzienników, takich jak "New York Times" czy "Wall Street Journal", po nawet najbardziej lokalne gazetki, czasopisma oraz publikacje o profilu politycznym. Klikając na dany tytuł wyświetlą nam się podstawowe informacje o publikacji (strona internetowa, telefon i faks) oraz ikonka do wysłania wiadomości. Sekcja ta powstała przy współpracy z Congressional Quarterly, więc dane dotyczące wszystkich publikacji są uaktualniane na bieżąco. "Dzięki temu emaile te nie idą w próżnię, ale trafiają do skrzynki redaktorów

odpowiedzialnych za kontakty z czytelnikami” – zapewnia dr Radziłowski. PACIConnect pomoże też użytkownikom znaleźć wszystkich polityków szczebla federalnego i stanowego reprezentujących ich dystrykty – od prezydenta kraju poprzez senatorów i kongresmanów, przez gubernatorów po stanowych senatorów i posłów. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać swój kod pocztowy, a na ekranie ukaże się lista reprezentujących nas ustawodawców. Klikając na zdjęcie polityka dowiemy się, w jakich komisjach działa oraz jak można się z nim skontaktować. PACIConnect.org to unikatowa strona, jaką niewiele społeczności etnicznych może się pochwalić. To na-

O PIAST INSTITUTE Piast Institute został założony w 2002 r. przez dr Tadeusza Radziłowskiego, historyka, pisarza i wykładowcę, oraz Virginię Skrzyniarz, która służy instytutowi swym doświadczeniem, pełniąc funkcję wykonawczą, zastępcy prezesa. Mający swoją siedzibę w Michigan Piast Institute jest jedynym niezależnym think tankiem i instytutem badań w Ameryce Północnej poświęconym sprawom mieszkających w USA Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Jest też jednym z 56 centrów informacyjnych U.S. Census Bureau i jedynym takim centrum zajmującym się europejską grupą etniczną. Piast organizuje konferencje, seminaria, wykłady, wydaje publikacje oraz organizuje wystawy dotyczące Polski, Polaków i Amerykanów polskiego pochodzenia. Od lat też Piast zajmuje się zbieraniem i analizowaniem danych dotyczących pol-

rzędzie, które można wykorzystać w lobbingu oraz w akcjach społecznych skupionych na reakcjach na to, co dzieje się w kraju lub danym rejonie. "To narzędzie, które zdecydowanie ułatwi kontaktowanie się z politykami w Waszyngtonie w każdej sprawie dotyczącej naszej społeczności. Polonia może je wykorzystać również w kontaktach ze stanowymi ustawodawcami – piszą przedstawiciele Piast Institute, który stworzył PACIConnect.org przy wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Chicago. – Mamy nadzieję, że PACI wzmocni lokalne i regionalne ośrodki Polonii, a tym samym da krajowym organizacjom, takim jak KPA, większą siłę przebicia, gdy będą w imieniu całej Polonii wypowiadać się w jakieś sprawie”. n

skiej grupy etnicznej w USA i ma na swoim koncie kilka wyróżnionych nagrodami badań i raportów demograficznych. Badacze z Piast Institute m.in. niedawno ukończyli obliczanie wielkości polsko-amerykańskiej społeczności we wszystkich 435 dystryktach kongresowych. Badania te uzupełnili sondażami przeprowadzanymi wśród Polonii. Wyniki tych prac będą również w przyszłości opublikowane na PACIConnect.org. W 2010 r. Piast Institute wydał publikację "Polish Americans Today" opartą na sondażu przeprowadzonym wśród 1400 Amerykanów polskiego pochodzenia w 44 stanach. Wstępne wyniki najnowszego ogólnokrajowego sondażu, który Piast Institute przeprowadził wraz z University of British Columbia, można zobaczyć na stronie http://tiny.cc/piast. Instytut ten prowadzi działalność mającą na celu zwalczanie złego wizerunku Polski (www.analysisoffear.org). Więcej o instytucie: www.piastinstitute.org.


Oscarowe ciekawostki

23

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Matthew McConaughey za rolę w filmie "Witaj w klubie" otrzymał Złotego Globa – ma teraz duże szanse na Oscara n Oscar

23-letnia Jennifer Lawrence może otrzymać drugą złotą statuetkę – tym razem za drugoplanową rolę w "American Hustle" – co uczyniłoby ją najmłodszą aktorką z dwoma Oscarami

jest nagrodą ufundowaną i przyznawaną co roku przez Amerykańską Akademię Sztuki i Wiedzy Filmowej (Academy of Motion Picture Arts and Sciences), stąd nazywany jest również Nagrodą Akademii (Academy Award). Pełna, oficjalna nazwa tej nagrody to: The Academy Award of Merit. n Po raz pierwszy nagrody wręczono w roku 1929. Akademia, licząca obecnie ok. 6 tys. członków, powstała w 1927 r. Wśród jej założycieli byli współtwórcy znanych wytwórni filmowych, które rozpoczęły działalność w USA kilka lat wcześniej: Louis B. Mayer – urodzony w Mińsku Litewskim współwłaściciel wytwórni Metro-Goldwyn-Mayer, oraz Harry Warner z wytwórni Warner Bros, urodzony w Krasnosielcu na Mazowszu. Oprócz nich współzałożycielami Akademii oraz jej pierwszymi członkami byli m.in.: Douglas Fairbanks, Bette Davis, Frank Lloyd, Frank Capra, Gregory Peck i inni (w sumie 36 osób związanych z filmem). n Głównym celem przyznawania Oscarów było – najogólniej mówiąc – przyczynienie się do rozwoju sztuki filmowej i wiedzy z Tegoroczna, 86. w historii ceremonia Oscarów odbędzie się w niedzielę, 2 marca, w Dolby Theatre w Hollywood. W tym roku została przesunięta o tydzień później ze względu na Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Soczi. Prowadzić ją będzie zaproszona przez organizatorów po raz drugi Ellen DeGeneres. Wśród prezenterów nagród są m.in.: John Travolta, Bradley Cooper, Goldie Hawn i Angelina Jolie. Tzw. The Oscars Red Carpet Live, kiedy przybywają największe gwiazdy, rozpocznie się na kanale ABC o godz. 7:00 wiecz., a transmisja gali – o godz. 8:30 wiecz. (wcześniej zaplanowany jest program Countdown To The Red Carpet w godz. 1:30 ppoł.-5:30 wiecz.).

nią związanej oraz wsparcie różnych działań podejmowanych w tymże kierunku. n Uroczystość wręczenia Oscarów odbywa się z reguły pod koniec lutego lub na początku marca, a nominacje do nagród ogłaszane są pod koniec stycznia. Nagrody przyznaje się za osiągnięcia i produkcje minionego roku kalendarzowego. n Obecnie Oscar przyznawany jest w 24 kategoriach, w ramach których pojawia się 2-5 nominacji. Są to: najlepszy film roku, reżyseria, scenariusz oryginalny, scenariusz adaptowany, najlepsza rola pierwszoplanowa (odpowiednio: męska i kobieca), najlepsza rola drugoplanowa (osobne kategorie dla ról męskich i kobiecych), najlepszy film krótkometrażowy, film animowany pełnometrażowy, film animowany krótkometrażowy, film dokumentalny pełnometrażowy, film dokumentalny krótkometrażowy, najlepszy film obcojęzyczny, montaż, dźwięk, zdjęcia, efekty specjalne (wizualne), efekty specjalne (dźwiękowe), kostiumy, charakteryzacja, scenografia, oryginalna muzyka filmowa oraz oryginalna piosenka filmowa. n Za najważniejsze kategorie uważa się pięć pierwszych (choć nagrody w tych kategoriach wręcza się jako ostatnie): najlepszy film, reżyseria, scenariusz oraz pierwszoplanowe role: męska i kobieca. n Nie od zawsze rozdanie nagród Akademii łączyło się z atmosferą niepewności, aż do samego końca – tej, która towarzyszy ceremonii dzisiaj. Wyniki podawane były do wiadomości mediów w dniu uroczystości, o godzinie 11 w nocy. Zwyczaj ten obowiązywał do roku 1941, kiedy to – w wyniku przecieku medialnego – o zwycięzcach można było przeczytać w lokalnej prasie już o godzinie 9 wieczorem. Od tamtej pory zaczął obowiązywać system zapieczętowanych kopert, których

Sandra Bullock i film "Grawitacja", w którym zagrała główną rolę, mają już na swoim koncie wiele nagród

tajemnice odkrywane są dopiero w trakcie nocy oscarowej. n Pierwszą osobą, która kiedykolwiek otrzymała Oscara, był pochodzący ze Szwajcarii Emil Jannings, uhonorowany nagrodą dla najlepszego aktora za dwie role: w "Ostatnim rozkazie" Josefa von Sternberga i "The Way of All Flesh" Victora Fleminga. Rok po przyznaniu mu Oscara Janningsa oglądać można było u boku Marleny Dietrich w znanym filmie von Sternberga "Błękitny anioł". n W całej historii ceremonii wręczania Oskarów trzykrotnie pojawiły się okoliczności, które przeszkodziły w ich organizacji. W 1938 roku powodem opóźnienia były powodzie, które wówczas nawiedziły Los Angeles, w 1968 roku przełożenie ceremonii na inny dzień było konieczne ze względu na uroczystości pogrzebowe Martina Luthera Kinga, a w 1981 roku – z powodu próby zabójstwa prezydenta Reagana. n Statuetka Oscara została zaprojektowana przez ówczesnego szefa wytwórni MGM Cedrika Gibbona, a wyrzeźbił ją amerykański artysta George Stanley. Przedstawia rycerza z mieczem, stojącego na rolce filmu. To nietypowe "podium" dla statuetki podzielić można na 5 części, które symbolizować mają pięć prymarnych działów Akademii, w których zrzeszeni są kolejno: aktorzy, reżyserzy, scenarzyści, producenci i osoby od spraw technicznych. n Statuetka waży 8,5 funta i ma 13,5 cala wysokości. Wykonana jest ze stopu metali pokrytego miedzią, srebrem, a na końcu – 24-karatowym złotem. n Nie jest znane do końca pochodzenie tak dzisiaj popularnego określenia nagrody: Oscar. Prawdopodobnie wzięło się ono ze stwierdzenia jednego z twórców Akademii, któremu statuetka przypominała wujka o tym właśnie imieniu.

Chiwetel Ejiofor i Lupita Nyong'o – aktorzy nominowani do Oscarów za udział w filmie "Zniewolony. 12 Years a Slave", którego reżyserem jest – również kandydat do nagrody – Steve McQueen (pierwszy z prawej)

Choć nazwa ta przyjęła się szybko i na dobre weszła do obiegu, również w świecie dziennikarskim, Akademia dopiero od 1939 roku uznała ją jako oficjalną nazwę nagrody. Nie przyspieszyło tego nawet wystąpienie Walta Disneya na ceremonii w 1934 roku, w trakcie którego swobodnie posługiwał się tą nieoficjalną wówczas nazwą. n Najwięcej Oscarów w historii konkursu – każdy po 11 – zdobyły "Ben Hur", "Titanic" i "Władca Pierścieni: Powrót króla". n Najmłodszy laureat Oscara to aktorka Shirley Temple, która w 1934 r., jako sześciolatka, otrzymała od Akademii nagrodę specjalną "za wspaniały wkład w rozwój kina". W wieku 10 lat Oscara dla aktorki drugoplanowej, za rolę w "Papierowym księżycu" (1974), zdobyła Tatum O'Neal. Jako 11-latka laureatką nagrody została Anna Paquin, doceniona za drugoplanową rolę w "Fortepianie" (1994). n W ub. roku ciekawa rywalizacja rozegrała się w kategorii główna rola kobieca. O statuetkę walczyły m.in.: dziewięcioletnia Quvenzhane Wallis – dziewczynka, która zagrała w "Bestiach z południowych krain" – i 86-letnia Emmanuelle Riva, nominowana za rolę w "Miłości". Ostatecznie w kategorii tej zwyciężyła Jennifer Lawrence, zdobywając Oscara za kreację w "Poradniku pozytywnego myślenia". n Pierwsza kobieta nagrodzona Oscarem za reżyserię to Kathryn Bigelow – w 2010 r., za film "The Hurt Locker". n Najkrótszą w historii ceremonią oscarową była pierwsza gala, z 1929 r.; część wieczoru poświęcona wręczeniu nagród trwała kwadrans. W 2000 r. ceremonia trwała ok. czterech godzin. Wśród aktorów prowadzących w różnych latach oscarowe gale byli m.in. Bob Hope (18 razy) i Billy Crystal (8 razy). OPR. JW

NAJWAŻNIEJSZE NOMINACJE DO OSCARÓW 2014 NAJLEPSZY FILM "American Hustle" "Kapitan Phillips" "Witaj w klubie" "Grawitacja" "Ona" "Nebraska" "Tajemnica Filomeny" "Zniewolony. 12 Years a Slave" "Wilk z Wall Street" NAJLEPSZY REŻYSER David O. Russell – "American Hustle" Alfonso Cuarón – "Grawitacja" Alexander Payne – "Nebraska" Steve McQueen – "Zniewolony. 12 Years a Slave" Martin Scorsese – "Wilk z Wall Street" NAJLEPSZY SCENARIUSZ "American Hustle" "Blue Jasmine" "Witaj w klubie" "Ona" "Nebraska" PIERWSZOPLANOWA ROLA KOBIECA Amy Adams – "American Hustle" Cate Blanchett – "Blue Jasmine" Sandra Bullock – "Grawitacja" Judi Dench – "Tajemnica Filomeny" Meryl Streep – "Sierpień w hrabstwie Osage" PIERWSZOPLANOWA ROLA MĘSKA Christian Bale – "American Hustle" Leonardo DiCaprio – "Wilk z Wall Street" Bruce Dern – "Nebraska" Chiwetel Ejiofor – "Zniewolony. 12 Years a Slave" Matthew McConaughey – "Witaj w klubie"


Polacy w USA

24

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Nie tylko pieniądze...

PEDIATRA-LEKARZ CHORÓB DZIECI

ANNA PAWLIK M.D. Diplomate of The American Board of Pediatrics Cornell NY Presbiterian - opieka szpitalna Ubezpieczenia honorowane • Beeper 24 hr na dobę

Panie Arku, przyznaję, że zaskoczył mnie pan bardzo pozytywnie swoim nagraniem na taśmie, wyznaniem o swoich ojcowskich i bardzo ludzkich odczuciach. REKLAMA

Lekarz mówi po polsku

THE CENTER FOR ADVANCED SPIRITUAL HEALING

557 LEONARD ST. (nad Apteką Murawskiego), GREENPOINT

ROMAN SVARCZEWSKI

(718) 383-4555

Jedyny uzdrowiciel, który usuwa wszelkie dolegliwoÊci skórne nie pozostawiajàc blizny

Usuwa nietradycyjnymi metodami znamiona, brodawki, kurzajki i cysty z ka˝dej cz´Êci cia∏a, które po seansie stopniowo usychajà i bezboleÊnie odpadajà. Pomaga w ka˝dym problemie skórnym. Usuwa te˝ hemoroidy, plamy na skórze, piegi, wrzody, liszaje, grzybic´.

Dr Grażyna Przybylska Conroy PhD • • • •

Psychoterapeutka, Psychoanalityk

• • • • •

Problemy z poczuciem wartości, tożsamości Depresje, obsesje, lęki Nerwice, uzależnienia Bulimia, Anorexia Trauma emigracyjna

Konsultacje/wywiady w mediach Ponad 20-letnie doświadczenie Ubezpieczenia akceptowane

SPECJALIZACJA:

tel. 212.787.5555

mówię po polsku proszę zostawić wiadomość

165 West End Ave., New York, NY 10023

FOTO: ARCHIWUM KONRADKA

FOTO: ELŻBIETA POPŁAWSKA

rych często wstydziłem się swojego chorego dziecka. Starałem się ukryć to, że jego skórka wygląda inaczej, że nie ma włosków. Jeżeli ktoś pytał mnie o nazwę choroby, to zazwyczaj podawałem łacińską nazwę, która dla większości (podobnie jak dla mnie na początku) była niezron Kilka dni temu zakończyła się zumiała lub mówiąca niewiele. Wyakcja charytatywna "Pomoc dla powiedzenie "rybia łuska" było dla mnie nie do przełknięcia. Konradka", którą Polonia of Long Długo trwał proces akceptacji i zroIsland zorganizowała dla nieulezumienia tej sytuacji. Dziś wiem, jak bardzo egoistyczczalnie chorego 9-letniego Konne było to podejście, nie myślałem radka Szczypiora. wtedy o moim synu, gdyż Konrad był Elżbieta Popławska mały i nieświadomy swojej choroby. Tylko o sobie i o tym, jak ludzie będą reagować na to, że moje dziecInicjatorkami imprezy były Marta ko nie wygląda perfekcyjnie... Wesołowski i Beata Szczech, nauczyCzęsto z bólem w duszy zadawacielki z Polskiej Szkoły Dokształcałem sobie pytanie, dlaczego mnie, nas, jącej im. Zbigniewa Herberta. Ale, jak to spotkało... tym bardziej że te dziwpowiedziały, same nie byłyby w stane losowe niepowodzenia spotykały nie sprostać temu wielkiemu zadanas dość często, jeszcze przed urodzeniu, gdyby nie pomoc, którą otrzyniem Konrada. Eureka, chyba nie, dzimały od wielu ludzi. siaj mogę spokojnie powiedzieć, że tak Ro dzi ce Kon rad ka, pań stwo wiele zrozumiałem, otworzyłem się na Agnieszka i Arkadiusz Szczypioroswoje problemy inaczej. Nawet patrząc wie, byli bardzo zaskoczeni rozma- Konradek z rodzicami wstecz, kiedy odwiedzaliśmy syna w chem akcji i, choć to nie było dla nich łatwe, postanowili udzielić wywia- chorobowo zmienionej skóry, cho- PSFUK i wszystkim osobom prywatArkadiusz Szczypior: Tak, przygo- szpitalu, widziałem, że są bardziej chodu dla "Nowego Dziennika". Nie tyl- robie tej towarzyszą stałe zapalenie nym, które prosiły o anonimowość, towałem to nagranie na nasze spo- re dzieci... Oczywiście, że to nie byko, aby podziękować wszystkim spojówek, brak owłosienia, alergie, oraz "Nowemu Dziennikowi". tkanie, aby podkreślić, jak ważna by- ło pocieszenie, ale jakby otwierało zietym, którzy udzielili im swojego objawy zaburzenia odporności oraz ła dla mojej rodziny ta charytatyw- lone światło, że będzie lepiej. To dla mnie dzisiaj już nie są slowsparcia, ale po raz pierwszy od na- niedobory wzrostu i wagi. Niestety Czy syn z tego powodu, że jest cho- na akcja. To nie tylko dla nas duża rodzin Konradka chcieli się podzie- choroby nie można całkowicie wyry, ma problemy w szkole z nauką pomoc finansowa, ale wielka "tera- gany, które często bezmyślne powtalić swoimi przemyśleniami, jako ro- leczyć. Stosujemy odpowiednie mapia szokowa", szczególnie dla mnie. rzamy, iż nie umiemy się cieszyć z lub ze swoimi rówieśnikami? dzice nieuleczalnie chorego dziecka. ści i kremy, którymi można jedynie Agnieszka Szczypior: Nie ma żad- To wielkie zrozumienie ze strony ty- tego, co mamy i jak piękne jest żyJak się okazuje, cała akcja oprócz fi- zniwelować suchość i łuszczenie skó- nych problemów w nauce, z niektó- lu nieznajomych ludzi, naszej sytu- cie wokół nas. Teraz to zrozumiałem nansowego wsparcia ma również in- ry. Codzienne kąpiele, złuszczanie i rych przedmiotów ma nawet wyróż- acji, naszego chorego syna, skłoni- – że jestem bardzo szczęśliwy, mam ne, głębsze przesłanie. smarowanie stały się naszym rodzin- nienia. Jeżeli chodzi o zachowanie ło do bardzo osobistych przemyśleń. wspaniałego syna i kochającą żonę nym rytuałem. Nie chcemy jednak uczniów w szkole, to bywa różnie, jak Ja dopiero teraz mogę o tym rozma- i wielu przyjaciół wokół siebie. Dla rodziców, którzy znaleźli się w dzisiaj mówić o chorobie, bo dzięki to z dziećmi. Ale ogólnie Konrad jest wiać, a były takie sytuacje, w któROZMAWIAŁA: ELŻBIETA POPŁAWSKA takiej sytuacji, to najtrudniejsze, co wielkiej życzliwości Nowego Dzien- lubiany. I w tym miejscu chcielibynika" wiele tekstów na ten temat już śmy jeszcze raz podziękować dyrekmoże się w życiu przydarzyć... Agnieszka Szczypior: Tak, to praw- się ukazało, ale chcieliśmy na łamach tor Marzenie Reguckiej, wszystkim da, a dodatkowo trudna jest nasza bez- gazety podziękować, nie tylko pa- nauczycielom z polskiej szkoły za radność wobec takiej losowej przy- niom Beacie i Marcie, ale wszystkim wspaniałą współpracę i zrozumienie, padłości. Konradek choruje na rybią osobom i organizacjom, które potra- a także rodzicom. Zorganizowanie łuskę od urodzenia. Jest to choroba fiły nas zrozumieć. Dziękujemy: dy- balu dla Konradka i innych spotkań, genetyczna, charakteryzująca się rekcji i nauczycielom Polskiej Szko- podczas których został tak wyróżnionadmiernym rogowaceniem naskór- ły Dokształcającej im. Herberta w Co- ny, wzmogło w nim pewność siebie, ka, przy jednoczesnym braku jego piague, polonijnym lokalnym biznes- większą ochotę do zabawy i rozmozłuszczania na całym ciele. Oprócz menom, Polonii of Long Island, wy z kolegami; mówiąc językiem dorosłych – poczuł się dowartościowany. To nas bardzo cieszy. REKLAMA

Aby umówiç si´ na spotkanie prosz´ dzwoniç:

Tel:

718.332.1190 • 718.743.3343 (9 rano - 7 wiecz.)

206 Corbin Place (róg Brighton Beach) BROOKLYN, NY 11235


Andrzej Pityński mistrz

rzeźbiarz

1 Marca 2014

składam hołd członkom mojej rodziny oraz wszystkim żołnierzom oddziałów AK - NOW - NZW, "Ojca Jana", "Wołyniaka", "Majki", "Radwana", "Mewy" i "Zapory", którzy walczyli nad Sanem z Armią Czerwoną, NKVD, UB, KBW, MO i ORMO. $

Oddział NZW, “Kusza”, 1950, lasy Janowskie, klęczący pierwszy z prawej z RKM-em, to mój wujek Michał Krupa ps. “Pułkownik”

Ojciec - por. Aleksander Pityński, (1926-1994), ps. "Kula", żołnierz AK-NOW-NZW. Ranny w bitwie z Armią Czerwoną 5 maja 1945 roku pod Kurylówką. Walczył w oddziałach “Ojca Jana” i “Wołyniaka” do 1947roku. Skorzystał z "amnestii" i ujawnił się w kwietniu 1947 roku, tydzień później został aresztowany przez UB w Nisku, torturowany, bestialsko bity, więziony na Zamku w Rzeszowie. Całe życie szykanowany i prześladowany w Ulanowie wraz z całą rodziną. W czasie Stanu Wojennego internowany w Załężu. $ Matka - por. Stefania Krupa Pityńska, (1925-1997), ps. “Perełka”, żołnierz AK-NOWNZW, sanitariuszka. Walczyła w oddziale “Wołyniaka”. Ranna w zwycięskiej bitwie z Armią Czerwoną i NKVD na linii ognia 5 maja 1945 roku pod Kuryłówką. Pozostaje w oddziale do 1947 roku, kiedy to rodzi syna Andrzeja i przenosi się do ukrycia, nigdy się$nie ujawniła. $ Wujek - por. Michał Krupa, (1920-1972), $ps “Pułkownik – Wierzba”, żołnierz AKNOW–NZW, walczył w oddziałach “Ojca Jana”, “Wołyniaka”, “Kusza”. Brał udział we wszystkich bitwach Leśnych oddziałów “Ojca Jana “, “Wołyniaka”, “Kusza”. Ostatni partyzant oddziału “Wołyniaka”, schwytany w pełnym uzbrojeniu, $w obławie przez UB, MO, ZOMO, ORMO, 19 lutego 1959 roku w Kulnie powiat Leżajsk. Skazany na dożywocie.

Dedykuję im wszystkie moje pomniki PARTYZANTÓW

Cześć Ich Pamięci!

Partyzanci –I, Boston, MA, USA, Foto: Czesław Czapliński

Zdjęcie z 19 lutego 1959 roku. Jest to moment aresztowania mojego wujka Michała Krupy

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

25


26

Wspomnienie

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Jan Woźniak – zwykły niezwykły człowiek Krystyna Sak-Haft

Osobom zainteresowanym edukacją polonijną w Stanach Zjednoczonych Ameryki Połnocnej nie trzeba przypominać tego człowieka, który całe swoje długie życie poświęcił utrzymywaniu i rozwijaniu nauczania języka polskiego i kultury ojczystej na ziemi amerykańskiej. Był prawdziwym społecznikiem, polskim patriotą i pedagogiem. Był niezwykłym człowiekiem: otwartym, ciepłym, cierpliwym i bardzo wyrozumiałym. Zawsze zajęty był wykonywaniem ogromnej ilości telefonów i przeglądaniem korespondencji (zazwyczaj dotyczącej spraw edukacyjnych), nigdy jednak nie zamykał się przed ludźmi. Drzwi do jego domu stały zawsze otworem dla potrzebujących pomocy, rady i ciepłego słowa. Jan Woźniak skończył studia w Newark College of Engineering w Newarku, NJ. Wykształcenie inżynieryjne pozwoliło mu zdobyć pracę w charakterze projektanta narzędzi i urządzeń w firmach takich, jak Curtis Writh i Presto Lock w Garfield, NJ. Przeprowadzka do New Jersey – najpierw do Passaic, a potem do Wallington (gdzie mieszkał do śmierci) – zaowocowała małżeństwem ze Stellą Kopeć. Wkrótce urodziła się ich córka Basia. W 1948 roku powstał Związek Młodzieży Polskiej w Passaic, NJ, a on był jednym ze współtwórców tej organizacji. Od początku piastował funkcję jej sekretarza. Organizacja ta, z ówczesnym prezesem Bolesławem Budzyniem, powołała do życia – 1 października 1955 roku – Polską Szkołę Dokształcającą imienia Adama Mickiewicza w Passaic. Jan Woźniak, wraz z nieżyjącą już, ale

niezapomnianą Janiną Igielską, doprowadzili szkołę im. A. Mickiewicza do rozkwitu. Oboje poświęcali cały swój wolny czas sprawom szkolnym i związ ko wym. Trze ba podkreślić, że pan Jan zawsze dbał o dobre imię PSD im. A. Mickiewicza. Jan Woźniak pełnił różne funkcje w wielu organizacjach, ale nigdy nie był tylko figurantem. Jako że był bardzo oddany polonijnej edukacji, w roku 1960 powierzono mu funkcję wiceprezesa Centrali Polskich Szkół Dokształcających w Ameryce. W 1964 roku został prezesem CPSD. Na stanowisku tym pracował przez kolejnych 41 lat. Przyczynił się do stworzenia sieci polskich szkół dokształca ją cych w sied miu sta nach wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Dzięki jego niestrudzonej działalności, kiedy przekazywał pałeczkę młodszemu pokoleniu, funkcjonowało 65 szkół dokształcających w stanach Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts i na Florydzie. Do końca życia był honorowym prezesem Centrali Polskich Szkół Dokształcających. Pan Jan utrzymywał stałe kontakty z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, co owocowało publikacjami tekstów o szkolnictwie polonijnym w wydawnictwach tychże uczelni oraz spotkaniami nauczycieli polonijnych i rodziców z językoznawcami z Polski. Dzięki tej współpracy nauczyciele polonijni mogli podnosić swoje kwalifikacje i służyć jeszcze lepiej Polonii. Język polski – jako drugi – daje bowiem duże możliwości, głównie młodemu pokoleniu, poruszania się w skomplikowanym świecie. “Znajomość języ-

ZDJĘCIA: JANUSZ M. SZLECHTA

n 17 lutego 2014 roku odszedł na zawsze Jan Woźniak, niestrudzony działacz na rzecz Polonii. Miał 93 lata. Rodzice troszczący się o to, aby ich dzieci mówiły i pisały po polsku, aby pamiętały o polskiej historii i tradycjach, zawsze będą go kojarzyć z Polską Szkołą Dokształcającą imienia Adama Mickiewicza w Passaic w stanie New Jersey.

90. urodziny Jan Woźniak obchodził w gronie przyjaciół. Na zdjęciu od lewej: Krystyna Sak-Haft, Ron Haft, Joanna Skibniewska, Jan Woźniak, Krzysztof Rychter i Anna Batchan

ka polskiego otwiera wiele dróg, ja- ludzkich słabości – spokój, pogodę kich nie znały poprzednie pokolenia ducha i wieczną, jemu tylko charakPolaków przybyłych do Stanów Zjed- terystyczną, młodość. Często też wynoczonych wiele lat temu” – te sło- stępował w roli arbitra, godząc zwawa Jana Woźniaka znalazły się w księ- śnione strony. Podkreślał zawsze, że dze pamiątkowej wydanej z okazji 50- “na wszelkie zło istnieją dwa lekarlecia PSD im. A. Mickiewicza. stwa: czas i cisza”. Robił to aż do Bywał na licznych spotkaniach, za- końca swoich dni. praszany do szkół polonijnych. CzęW 1986 roku Jan Woźniak został sto bywał w Konsulacie Generalnym wybrany na Wielkiego Marszałka PaRP w Nowym Jorku, gdzie co roku rady Pułaskiego w Nowym Jorku. wręczał zasłużonym nauczycielom Wielki to zaszczyt prowadzić Piątą odznaczenia i medale przyznawane Aleją na Manhattanie Polonię, maim – na jego wniosek – przez Mini- nifestującą patriotyzm i wszelkie dosterstwo Edukacji Narodowej w konania w USA. Tylko nieliczni doWarszawie. świadczają tego zaszczytu. Ale pan Prezes Jan Woźniak dzielnie i wier- Jan w pełni na to zasłużył! nie zajmował się szkolnictwem poCałe swoje życie poświęcił pracy lonijnym, zachowując – mimo trud- nad kształtowaniem młodych serc i nych sytuacji, wynikłych ze zwykłych umysłów w duchu polskiego patriotyzmu. Za swoją działalność był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany medalami i orderami rangi polonijnej i państwowej. Mimo bezlitosnych zakrętów losu, trud pracy społecznej Jana Woźniaka nie poszedł na marne i jest doceniany przez wszystkich rozumiejących bieg życia. Ludzi tego formatu jest już, niestety, coraz mniej. Pożegnaliśmy go w sobotę, 22 lutego 2014 roku, podczas mszy pogrzebowej w kościele Matki Boskiej Różańcowej w Passaic, a potem w Warner-Woźniak Funeral Home przy Midland Avenue w Wallington. Swo-

ją pracą, zaangażowaniem i otwartym sercem zdobył sobie wielu współpracowników i serdecznych przyjaciół. Jeszcze długo będziemy żegnać w sercach i myślach naszego PREZESA. Bo dla nas na zawsze pozostanie PREZESEM. Będzie nam go brakować, to oczywiste. Nie będzie bowiem do kogo pójść i choćby poskarżyć się na nie zawsze przyjazne życie. Nie będzie można usłyszeć od pana Prezesa słów pocieszenia, wnoszących spokój i tę ciszę, która istotnie bardzo pomaga zagubionym. Nigdy już nie odczujemy ciepła, które emanowało wprost z jego serca, podnosząc na duchu i dając kolejne dni radości. Przypominają mi się w tym miejscu słowa, które napisał kiedyś znakomity pisarz Paulo Coelho: “Każdego może ogarniać zniechęcenie, każdy ma prawo odstąpić od swego zadania, nie może jedynie o nim zapomnieć”. Prezes Jan Woźniak, jeśli nawet bywał zniechęcony, to nikt nie był w stanie spostrzec tego stanu. On nie odstępował od swojego zdania, a jeśli tak, to tylko na chwileczkę, aby przemyśleć sens tego “odstąpienia” i podjąć swoją indywidualną decyzję. Pan Jan na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek, który zadedykował swoje życie innym ludziom. n

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Jan Woźniak (drugi z prawej) w gronie nauczycieli i prezesa ZMP Krzysztofa Rychtera (pierwszy z prawej) podczas balu szkoły im. A. Mickiewicza (luty, 2003) w Polskim Domu Cracovia w Wallington, NJ

W najbliższą sobot´, 1 MARCA 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. JANUSZ SZLECHTA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (718) 389-6118. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com


27 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Uczył nas, jak kochać drugiego człowieka! rzył pełniąc swoją misję służenia pol- odpowiedziała, że... uczy! Nie wieskości, służenia drugiemu człowie- działam, że tam na Bronksie siostry tować tylko jako przykład, jakim człowiekiem był śp. Jan Woźniak. kowi, kształtowaniu serc i umysłów prowadzą również szkołę. Zapytałam więc: “A czego siostra uczy?”. Patrząc pokoleń, były tkane złotą nitką. Pragnę dodać, że teraz, w kościele owładnęła mną pewna myśl Janku, dałeś nam piękne lekcje – mi w oczy swoimi olbrzymimi, piękzwiązana z epizodem z mojego życia, który symbolicznie wiąże się nie tylko lekcje historii, kultury pol- nymi oczami, siostra odpowiedziała: skiej i języka polskiego; dałeś nam “Uczę, jak kochać. Uczę, jak kochać również z działalnością Pana Prezesa. lekcje bycia Człowiekiem. Jak to drugiego człowieka”. Szokujące słowspaniale, że mieliśmy szczęście spo- wa! Nie powiedziała o tym, że pierze, Kiedykolwiek Pan Prezes dzwonił do znaczące osiągnięcia. I przeciwnie – gotuje, sprząta, że modli się. Powietkać Ciebie na naszych drogach. mnie i nie zastał mnie w domu, zosta- długie życie nie zawsze służy szlaMyśl, która mną owładnęła teraz działa tylko o misji, która w tych dziawiał wiadomość: “Aniu, niestety, nie chetnym celom, nie zawsze służy jaw kościele, podczas tej mszy pogrze- łaniach się przejawia – misji okazyodbierasz telefonu, więc nie mam szczę- kimkolwiek celom. Nie oceniając nibowej, związana jest z następującym wania i szerzenia miłości. ścia z tobą porozmawiać”. Albo, gdy kogo można powiedzieć, że jedni słuJanku, Ty przecież również – konepizodem z mojego życia. Wiele lat przychodził do mnie do domu podczas żą samym sobie, a inni służą idei, temu pracowałam w Urzędzie Imigra- tynuując przez dziesięciolecia swomojej nieobecności – zawsze, żeby coś pełnią misję, która nadaje sens ich życyjnym na Manhattanie jako District ją niestrudzoną działalność, która bywykonać, w czymś pomóc – zostawiał ciu. Takim właśnie człowiekiem – ideAdjudications Officer. Przeprowadza- ła Twoją pasją i przynosiła wymierkarteczkę na stole w kuchni: “Aniu za- owym, pełniącym misję – był Jan łam między innymi rozmowy z oso- ny efekt dla paru pokoleń polskich dzwoń! Niestety, nie miałem szczęścia Woźniak. Przeżył wspaniałe, długie bami ubiegającymi się o przywileje imigrantów – uczyłeś nas, jak kochać nikogo z was zastać”. A ja oddzwania- życie, okazując każdemu człowiekodla imigrantów. Piątki zarezerwowa- drugiego człowieka! Jakie to szczęłam i mówiłam mu: “Janku, to nie Ty wi spotkanemu na drodze zainterene były na rozmowy z pracownika- ście, że spotkaliśmy Ciebie! nie miałeś szczęścia mnie zastać i po- sowanie, szacunek, wdzięczność... Żegnamy Ciebie, Janku, z wielkim Ogrom jego pracy i osiągnięć sukcesy zawodowe. Można dalej wy- mi religijnymi. W piątek, o którym rozmawiać, to ja nie miałam tego szczęścia”. Jakież to wspaniałe i budujące, można ująć w zdumiewającą staty- liczać i mnożyć jego osiągnięcia. chcę powiedzieć, poczekalnia była wy- smutkiem, ale jednocześnie z głębokiedy ludzie traktują spotkanie lub roz- stykę, mówiącą o ilości szkół do- Wszystkie one mają jednak wspólny pełniona przez ubrane w białe sari sio- kim przekonaniem o wspaniale wykształcających w USA, do powsta- mianownik, którym jest jego misja stry misjonarki z Zakonu Miłosierdzia pełnionej misji. Wiemy, że idziesz mowę jako szczęście. Życie jest drogą, jest pielgrzym- nia których się przyczynił; o ilości służenia innym w duchu polskości. Bożego, które mają swoją siedzibę na prosto do nieba. Szerokiej drogi! ZoZ wykształcenia był inżynierem, Bronksie. Na pierwszą rozmowę stajesz na zawsze w naszych sercach. ką. Jedni pielgrzymują krótko, inni dzieci, które w tych szkołach uczydłużej. Każdy na swojej drodze spo- ły się, co to znaczy być Polakiem; o specjalistą zajmującym się projekto- przyszła do mnie tego dnia młodziutANNA BATCHAN tyka innych ludzi. Z jednymi nasze ilości nauczycieli, których twórczo za- waniem narzędzi i urządzeń. Zapro- ka, filigranowa Hinduska. Wiem na drogi tylko się przecinają; z innym inspirował; o konferencjach nauczy- jektował chyba najwspanialsze urzą- czym polega ich praca – niosą pomoc Od redakcji: Te słowa pożegnania idziemy dłużej w tym samym kie- cielskich, które organizował; o sym- dzenie – kluczyk do ludzkich serc; bezdomnym, najuboższym, prowa- Anna Batchan wypowiedziała podrunku; a są też tacy, z którymi prze- pozjach i kongresach; o referencjach a może też – jako wielki optymista dząc schronisko i kuchnię, ale musia- czas mszy żałobnej za Jana Woźniabywamy wielki szmat naszej ziem- i rekomendacjach, które przygotowy- – różowe okulary, przez które zawsze łam zadać jej pytanie o rodzaj i deta- ka, w sobotę 22 lutego 2014 roku, w wał dla młodzieży i nauczycieli, aby patrzy się na świat z nadzieją. Na pew- le wykonywanej pracy. Nieco zdumia- kościele Matki Boskiej Różańcowej skiej wędrówki. Nawet w krótkim życiu można mieć ułatwić im dalsze sukcesy w nauce i no więzi międzyludzkie, które two- ła mnie odpowiedź siostry, która w Passaic, NJ. FOTO: ARCHIWUM

n To, co powiem, jest być może zbyt osobiste, ale proszę to potrak-


28

Polacy w USA

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Pożegnanie z “Nowym Dziennikiem”, pożegnanie z Ameryką n W “Nowym Dzienniku” ukazały się dwa teksty dotyczące dwóch

Andrzej Jacyna

Te dwie imprezy kulturalne, które odbyły się u nas w listopadzie, były pożegnaniem z przyjaciółmi, z którymi działaliśmy i przeżyliśmy w czasie tych długich lat gorsze i lepsze chwile. Na oba spotkania przybył wieloletni redaktor “Nowego Dziennika” Janusz Szlechta, i o obu napisał obszerne, wzruszające reportaże. Wysoko ocenił naszą wieloletnią działalność na niwie kultury polonijnej oraz również wysoko oba spotkania pod względem profesjonalnego przygotowania, jak i niezwykle przyjemnej atmosfery. Była to dla nas jakby laudacja i poczułem się zobligowany do zabrania głosu. Aby to jednak nie zabrzmiało jak w słynnej piosence kabaretu “Tey”, czyli “dziękujemy wam... Nie, to my dziękujemy wam...”, chciałbym napisać swoje wspomnienie o “Nowym Dzienniku” i wieloletniej mojej z nim współpracy. Najintensywniej współpracowałem z moim przyjacielem, redaktorem Januszem Szlechtą. Zaznaczam, że są to moje wspomnienia i traktowanie ich jako w pełni wiarygodnych informacji o tej gazecie nie będzie uprawnione. MOJA PRACA W REDAKCJI Gazeta “Nowy Dziennik” została założona w 1971 roku jako spółka akcyjna przez grupę polonijnych działaczy. Redaktorem naczelnym został jeden z założycieli – Bolesław Wierzbiański, znany przedwojenny działacz społeczny i publicysta, jeden z liderów Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej, następnie wybitny działacz polonijny. Na początku gazeta miała skromną objętość, znakomita większość piszących należała do emigracji wojennej, więc poruszana tematyka nie budziła większego zainteresowania wśród zwiększającej się w latach 80. emigracji z PRL-u, a szczególnie w czasach Solidarności. Jeśli ją kupowano, to głównie ze względu na ogłoszenia o oferowanej pracy. Bolesław Wierzbiański podjął wówczas kontrowersyjną decyzję. Przyjął do redakcji dziennikarzy PRL-owskich, którzy wówczas znaleźli się na wschodnim wybrzeżu USA. Byli to jednak przeważnie ludzie związani z opozycją i z tego powodu narazili się władzy ludowej. Ta decyzja redaktora naczelnego okazała się strzałem w dziesiątkę. Dziennik, dzięki odmłodzonej generacyjnie redakcji, unowocześnił się.

Redaktorzy znający realia PRL-u trafiali w gusty coraz liczniejszej emigracji, zwanej umownie solidarnościową (szczerze mówiąc to większości przy by szów do Zie mi Waszyngtona chodziło o poprawę warunków bytowych), co spowodowało, że dziennikowi przybywało stron i ciekawych tekstów. Do redakcji “Nowego Dziennika” trafiłem w 1985 roku z ogłoszenia, poszukiwano bowiem korektora na pół etatu. Poza redaktorem naczelnym Bolesławem Wierzbiańskim i menedżerem Hieronimem Wyszyńskim reszta redakcji była już rodem z PRL-u. Korektą zajmowała się wówczas Ewa Nagiel, która każdemu kandydatowi robiła ostry egzamin, którego nie zdawały nawet osoby posiadające doktorat z filologii polskiej. Mnie szczęście sprzyjało o tyle, że wcześniej udało mi się opublikować w “Przeglądzie Polskim” (cotygodniowym dodatku kulturalnym “Nowego Dziennika”) opowiadanie zatytułowane “Auslaender”, które spodobało się mojej przyszłej szefowej. Dlatego zrezygnowała z egzaminu, którego bym najprawdopodobniej nie zdał. Zostałem przyjęty na razie na pół etatu do redakcji. Jak ją zapamiętałem? Męska część zespołu była zintegrowana w dwóch grupach: jednej – bliżej naczelnego i drugiej – trzymającej większy dystans. Wszyscy panowie byli trunkowi i w czasie redakcyjnych imprez zawsze był alkohol, jednak pity w miarę. Panie – maszynistki, te z biura i od składania – trzymały się razem, miały wspólne kobiece tematy (mąż, dom, dzieci), lubiły też delikatne ploteczki. W gronie tym nie znalazły się jedynie dwie osoby płci żeńskiej – Małgorzata Ćwiklińska i Julita Karkowska. Małgosię można było spokojnie doliczyć do panów, a Julita była bytem osobnym. Zajmowała się wyłącznie pracą nad “Przeglądem Polskim”; redagowała go jednoosobowo, z wyklejaniem makiety włącznie. Jeśli się miało do niej jakąś sprawę, trzeba było ją zreferować szybko, w krótkich żołnierskich słowach i w tym stylu otrzymywało się odpowiedź. Największym moim zaskoczeniem była tak mała liczba osób redagujących dziennik. Nie pracowałem w Polsce jako redaktor, ale po redakcjach nieraz łaziłem, czasami nawet jakiś tekst mi zamieszczali. O ile redagująca dziennik w kraju ekipa redaktorów liczyła około trzydziestu osób, tu musiały tę pracę wykonać trzy. Wówczas to był sekretarz redak-

FOTO: KATARZYNA SZCZEŚNIAK

kolejnych imprez, które odbyły się w naszej filadelfijskiej “Jacynówce”. My, Andrzej i Alicja Jacynowie, autorzy projektu “Jacynówka” i wielu innych projektów kulturalnych dla filadelfijskiej Polonii, po blisko trzydziestoletnim pobycie w tym mieście postanowiliśmy wrócić na emeryturę do Polski, a ściślej – do Łodzi.

Przedstawiciele redakcji “Nowego Dziennika w “Jacynówce” w Filadelfii: Kasia Kostygin (w środku), która w sierpniu 2011 roku przyjechała na praktykę z Wilna, i Janusz Szlechta (z prawej). Z lewej: Andrzej i Alicja Jacynowie

cji Robert Terentiew, jego żona Małgorzata Ćwiklińska i Leszek Lechowicz. Bolesław Wierzbiański, poza dostarczeniem codziennie edytoriału (około dwóch stron maszynopisu), do redagowania dziennika się nie mieszał. Pilnował tylko linii pisma i poprawności merytorycznej, poza tym miał wiele zajęć pozaredakcyjnych, między innymi zdobywanie funduszy na prowadzenie gazety czy kontakty z politykami, które były istotne ze względu na promocję i pozycję “Nowego Dziennika”.

nie potrafi napisać nowy edytoriał”. Na to Wierzbiański odpowiedział krótko: “Ja też!”. Jak widać, nasz naczelny miał znakomite i subtelne poczucie humoru, które wielokrotnie okazywał w najrozmaitszych okolicznościach. Dlatego nieliczne zebrania redakcyjne, nie tracąc nic z merytoryczności, nigdy nie były nudne. W pewnym momencie otworzył się wakans na drugie pół etatu na pozycję redaktora sportowego. Formalnie pełniący tę funkcję Romuald Dymski, jako współudziałowiec i biznesmen, nie miał czasu zajmować się wyCHARYZMATYCZNY bieraniem tekstów i wlepianiem ich BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI Redaktor naczelny był dziennika- do makiety. Warto dodać, że bardzo rzem charyzmatycznym, o znakomi- jeszcze prymitywne komputery słutym przedwojennym wychowaniu i żyły jako maszyny do pisania, mabudzącym powszechną sympatię, szynistki pisały szpalty, które były jednak jak większość mężczyzn nie wlepiane do makiety, tworząc kolejprzepadał za krytyką. Korekta jego ne kolumny. Korekta polegała na wyedytoriałów przypominała nieco pra- cięciu błędnej litery czy wyrazu, a na cę sapera, a ponieważ pisane były co- to miejsce wklejenie poprawionego. dziennie, ich nasycenie błędami i ja- Czytało się jeszcze makietę i po kokość były rozmaite. Zazwyczaj po- lejnej korekcie szła ona do drukarni. prawiała je Ewa Nagiel, gdyż szef Pozycja redaktora sportowego bymiał wobec kobiet więcej estymy. ła nęcąca, niestety, ja sportem nigdy Kiedyś musiałem ją zastąpić i kiedy się nie zajmowałem i nie miałem o udałem się z poprawionym tekstem nim zielonego pojęcia. Ale podobnie do naczelnego, chcąc go pozytyw- jak w Wiedniu, kiedy Arbeitsamt ponie do siebie usposobić, powiedzia- szukiwał piekarza, a kolejka chętnych łem na wstępie: “Jestem pełen po- do pracy na tę ofertę zamilkła, jeden dziwu dla pana, że pan tak codzien- z rodaków krzyknął: “Nie byłem a

będę!”. Wydałem więc w duszy podobny okrzyk i przyjąłem propozycję. W zasadzie praca moja polegała na przeglądaniu polskiej prasy sportowej i wycinaniu z niej ciekawszych, według mnie, kawałków. Nożyczki były niezbędnym narzędziem pracy redakcyjnej nie tylko dla mnie. Nie obyło się bez poważnej wpadki. Poprosiłem kiedyś sąsiada, przedstawiającego się jako znawca sportu i gazety, aby zaznaczył i wyciął co ciekawsze wiadomości. Dałem to potem bezmyślnie do druku i rozpoczęły się telefony z pretensjami. Teksty te okazały się być marzeniami redaktorów na przyszły rok, więc podane bez komentarza były kosmiczną bzdurą. Przeżyłem to strasznie i naczelny – zauważywszy, jaki jestem znękany – starał się mnie podnieść na duchu. “Panie Andrzeju, błędów nie popełnia tylko ten, kto nic nie robi. Myśmy kiedyś papieża ożenili i ja parę tygodni kajałem się przy telefonie”. W połowie mojej dwuletniej kadencji na etacie redaktora dostałem od naczelnego propozycję, aby przygotowywać raz w tygodniu na rozkładówkę tak zwane strony lżejsze, z horoskopem i krzyżówką. Zwiększyło to moje obowiązki, co nie przełożyło się na uposażenie, ale przynajmniej nie przekraczało moich kompetencji i sprawiało mi przyjemność.


29

Redaktorzy “Kroniki Filadelfii” Andrzej Jacyna i Regina Gorzkowska-Rossi na premierze sztuki “Rozkoszna dziewczyna” Teatru im. Adama Mularczyka, która miała miejsce 17 listopada 2012 roku w Polskim Domu w Filadelfii. Z lewej – Zofia Wróblewska-Mularczyk, dyrektorka teatru

Oczywiście bywał na naszych występach również Janusz Szlechta.

dzibą kabaretu “Chapeau bas”. Kolejną inicjatywą Janusza było przedsięwzięcie gigantyczne, a miaPIĘKNA PRZYGODA Z KABARETEM nowicie zorganizowanie na GreenpoJanusz był i jest człowiekiem nie- incie kabaretonu. Doprowadził je do zwykle zajętym. Poza bardzo obcią- końca 27 października 2007 roku. W żającą pracą redakcyjną jest organi- auli Centrum Polsko-Słowiańskiego zatorem różnych polonijnych inicja- odbył się pierwszy Polonijny Kabatyw, które zabierają mnóstwo czasu. reton, w którym wzięło udział pięć Mimo to postanowił założyć własny kabaretów: “I po krzyku”, “Odlot” z kabaret “I po krzyku”, który zadebiu- Trenton, NJ, “Prima Aprilis” z Gretował z sukcesem 2 czerwca 2007 ro- enpointu, “To i owo” z Toronto i “Chaku w galerii Ryszarda Drucha w Tren- peau bas” z Filadelfii. Kabareton okaton, NJ. Teraz nasze spotkania wzbo- zał się wielkim sukcesem, sala była gaciły się o tematy związane z wypełniona w stu procentach i bawikabaretem, które roztrząsaliśmy przy ła się doskonale do czwartej nad rabuteleczce w naszej “Jacynówce” do nem. Dla “Chapeau bas” był to wypóźnej nocy. Wyjaśnię – “Jacynów- stęp ostatni, bo po ośmiu latach poka” to maleńka, wyposażona w nie- stanowiliśmy zakończyć oficjalną zbędny sprzęt, sala na około 45-50 działalność. Dzięki inicjatywie Januwidzów, wydzielona z naszego do- sza miało to miejsce w tak eksponomu w Filadelfii, która stała się sie- wanych warunkach, przed ponadtrzy-

stuosobową publicznością. W następnych latach Janusz zorganizował jeszcze cztery kolejne kabaretony; piąty – jubileuszowy i ostatni – odbył się 19 listopada 2011 roku. “NOWY DZIENNIK” POZOSTANIE MI BLISKI Czas płynie i wszystko ma swój koniec. Skończyła się też moja współpraca z “Nowym Dziennikiem”. Teraz przyszła pora pożegnać się z Ameryką. Po trzydziestu latach wracamy do Polski. Żegnając się z redakcją i przyjaciółmi mamy nadzieję, że niebawem spotkamy się w ojczyźnie. Oboje z żoną życzymy całemu zespołowi “Nowego Dziennika” powodzenia w pracy redakcyjnej, a ja osobiście nowemu “Nowemu Dziennikowi” utrzymania marki, która jest mi bliska. n

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA

Jednakże z powodów rodzinnych tygodniu ukazywała się na łamach podjąłem decyzję opuszczenia redak- “Nowego Dziennika”, wciąż redagocji “Nowego Dziennika”. Przenieśli- wał Kazimierz Wajda. Jednak z raśmy się całą rodziną do Filadelfii. Mo- cji wieku, pod koniec lat 90., zrezyja współpraca z Julitą Karkowską i gnował z dalszego pisania. Jego funk“Przeglądem Polskim” trwała nadal. cję przejął wieloletni emigrant Czesław Gajownik, przybyły do Filadelfii z PRL-u. Po jego rezygnacji HISTORIA MOJEJ WSPÓŁPRACY kronikę przejęła Regina GorzkowZ REDAKTOREM SZLECHTĄ Nakreśliwszy te bardzo osobiste ska. Później doszła Margaret Berwspomnienia, przejdę już do lat póź- czyńska i pisały ją naprzemiennie co niejszych, kiedy w “Nowym Dzien- dwa tygodnie każda. Nie były to inniku” pojawił się Janusz Szlechta. Sta- formacje spójne, gdyż każda z pań ło się to w październiku w 1995 ro- miała swój obszar zainteresowań, lecz ku, czyli dziesięć lat po mnie. Janusz kronika trwała na łamach “Nowego przeszedł podobną do mojej drogę. Dziennika”. Później Margaret BerPół roku pracował jako korektor, a czyńska zrezygnowała i z jakichś ponastępnie został przyjęty na etat re- wodów kronika filadelfijska zniknędaktora. Wprawdzie nie sportowego, ła z gazety. Przytaczając te fakty opiebo sportem fachowo zajmował się Je- ram się wyłącznie na własnej pamięci. rzy Gieruszczak. Został rzucony na Regina Gorzkowska wciąż reprezenodcinek kontaktów z Polonią. Dostał towała “Nowy Dziennik” w Filadeldo redagowania kroniki przesyłane fii, zdobywała reklamodawców i piprzez korespondentów z różnych sała teksty na tematy okolicznościomiejsc zamieszkanych licznie przez we, jak np. Parada Pułaskiego. Pod koniec lat 90., z racji wieku i Polonię, które niegdyś trafiały w moje ręce. Z Filadelfii, od moich cza- stanu zdrowia, wycofał się z czynsów do objęcia tej funkcji przez Ja- nego prowadzenia gazety Bolesław nusza, korespondencje przesyłał we- Wierzbiański. Po krótkim okresie zateran II wojny światowej, pan mieszania, w połowie 2000 roku do Kazimierz Wajda. Wspominam o tym, objęcia funkcji redaktora naczelnebo pisanie korespondencji z tego mia- go został zaproszony znany dziensta miało istotne znaczenie dla mo- nikarz Maciej Wierzyński, szefująich przyszłych kontaktów z redakcją. cy wówczas polskiej sekcji “Głosu Janusz Szlechta trafił do “Nowe- Ameryki”. Nowy naczelny postanogo Dziennika” jako fachowiec. Naj- wił reaktywować kronikę filadelfijpierw ukończył studia w krakowskiej ską i zaproponował mi jej redagoAkademii Górniczo-Hutniczej, a na- wanie. Otrzymałem do dyspozycji castęp nie po dy plo mo we Stu dium łą stronę w gazecie, którą mogłem Dziennikarskie w Warszawie. Miał podzielić tematycznie według włajuż spory dorobek jako dziennikarz. snej inwencji oraz zamieszczać istotJa, absolwent polonistyki na Uniwer- ne informacje dotyczące naszego sytecie Warszawskim, w zasadzie nie miasta. Przyjąłem propozycję. Praca ta, zważywszy na fakt, że byplanowałem kariery dziennikarskiej, raczej marzyłem o zostaniu pisarzem. ła obciążającym dodatkiem do praDziennikarstwa uczyłem się w “No- cy zarobkowej, bo wraz żoną wydawym Dzienniku”, pod ręką Bolesła- waliśmy w Filadelfii miesięcznik spowa Wierzbiańskiego. Posiadamy jed- łeczno-kulturalny “Teraz”, wymagała nak z Januszem podobnie wrażliwe jeszcze większego wysiłku, ale stapióra i tendencje do szukania pozy- nowiła ambitne wyzwanie. Dzięki pomocy żony, która zajęła się robieniem tywów w opisywanym problemie. Moim pomysłem na ten tekst nie zdjęć na różnych polonijnych imprebyło pisanie tylko o Januszu, o jego zach oraz pierwszej korekty, a częosiągnięciach, sukcesach oraz bujnej sto też zastępowała mnie pisząc tekdziałalności okołodziennikarskiej, sty o różnych wydarzeniach, w któspołecznej, ale o historii naszej zna- rych nie mogłem uczestniczyć, jakoś jomości i okolicznościach naszej sobie radziliśmy. Bardzo ważne było wsparcie Jawspółpracy. Janusz jest autorem wybitnych reportaży, twórcą kaba- nusza, na którego biurko trafiały naretu “I po krzyku” i organizatorem sze materiały i który redagował tę kokabaretonów. Angażował i nadal an- lumnę z najwyższą starannością, gażuje się w życie polonijne. W ro- dbając o jej estetykę. Pomału nasza ku 2012 znalazł się wśród wybranych współpraca zamieniała się w przyprzez nowojorską kapitułę i odzna- jaźń, a nasze kontakty stawały się coczonych nagrodą “Wybitny Polak za raz bardziej osobiste. Granicą”. W 2004 roku na stanowisku redakZ Januszem, z którym się przyjaź- tora naczelnego nastąpiła zmiana – nię, współpracowałem jako kore- Macieja Wierzyńskiego zastąpił Czespondent “Nowego Dziennika” z Fi- sław Karkowski, który pozostawił ladelfii około dziesięciu lat. Pozna- stronę filadelfijską w dotychczasołem go znacznie wcześniej, podczas wym kształcie. Nasza współpraca z którejś z wizyt w redakcji. Był ser- Januszem trwała, a wkrótce dodatdeczny i kontaktowy, więc od razu kowo połączył nas kabaret. Autorka wielu artystycznych iniprzypadliśmy sobie do serca. Gazeta wówczas była w apogeum cjatyw na naszej filadelfijskiej popopularności i pomyślności finanso- lonijnej niwie, moja żona Alicja wywej. W 1996 roku przypadła 25. rocz- stąpiła z kolejną artystyczną proponica istnienia “Nowego Dziennika”. zycją i wymyśliła kabaret. Pod Spłacono wówczas ostatnią ratę za koniec 2000 roku taki kabaret pod nową siedzibę, czyli budynek na 38 nazwą “Chapeau bas” powstał i miał Ulicy. Na tej samej ulicy, tyle że w swoją premierę w New Wave Cafe innym budynku – do 1991 roku – re- przy Allegheny Avenue, w samym dakcja wynajmowała jedno piętro, sercu polskiej dzielnicy Port Richpracując w ograniczającej jej rozwój mond. Kabaret okazał się wielkim – oczywiście na polonijną miarę – sukciasnocie. cesem. Na jeden z występów przyjechał sam naczelny “Nowego DzienNASZA KRONIKA FILADELFIJSKA Kronikę filadelfijską, która raz w nika” Maciej Wierzyński z żoną.

FOTO: JANUSZ M. SZLECHTA

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Alicja i Andrzej Jacynowie w pożegnalnym występie kabaretu “Chapeau bas” w “Jacynówce”. Filadelfia, 19 X 2013


30

Felieton

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Teren nieogrodzony

Fitness-filozofia n “Niebezpieczeństwo, któ-

rego się najmniej spodziewamy, przychodzi do nas najszybciej” – Wolter. Eliza Sarnacka-Mahoney

żance, która też z nami jedzie, a obwieściła niedawno, że chodzi z mamą na fitness, żeby mieć lepszą formę. G w o ź dziem do mojej trumny była olimpiada w Soczi. – Sły sze li ście? – zapytała Starsza

– Wstajesz? – mąż dotyka mojego ramienia i na wszelki wypadek nawet lekko nim potrząsa. Budzik zapiszczał już kilka minut temu, a po mojej stronie łóżka zero ruchu. – Yyy... – odpowiadam i usiłuję przewrócić się na drugą stronę. Nie dam rady. – Dobrze się czujesz? Chora jesteś? – padają wykluczające M HIWU podczas relacji ze się pytania. A : ARC FOTO slalomu giganta. – Oni przez więkmówią, że to koszą część roku wcale nie trenują na biety są nielogiczne. – Nie, nic, tylko nie dam rady się śniegu, a tylko tak generalnie. Sprawność, siłę, gibkość. W fitness klubach! ruszać. Potem zapisałam nas obie do klu– Dlaczego? I to pytanie jest już nie tylko nie- bu, a potem właśnie była ta niedzielogiczne. Ono jest z gruntu głupie. la, gdy zainicjowałyśmy ze Starszą Jak to dlaczego? Przecież dwa dni członkostwo w rzeczonym. – Czy mnie boli...?. – zawahała się temu byłam w klubie fitness! Półtorej godziny tam byłam. Półtorej go- Starsza.. Machnęła dla pewności rędziny zasuwania na maszynach i to ką, nogą i już wiedziała. – Tylko odrouczciwie, bo ze Starszą tam byłam, binę uda. Ale prawie nic. To kiedy a kto ma dzieci ten wie, jakie one po- idziemy znowu? Jutro? Jutro to było właśnie dzisiaj i mąż trafią być. Wredne. Ani się człowiek obejrzy, a już w jakichś wyścigach sam poszedł budzić dzieci do szkoły. – Co z mamą? – obie wsunęły głoz nimi jest, kto więcej, kto szybciej, wy do sypialni. kto wytrzyma. – Syndrom pofitnessowy – wyjaWytrzymałam, spokojnie. Taka stara i niesprawna to jeszcze nie jestem. śniałam. – Trochę się, ekhm, nie dam Tylko, że wczoraj po południu za- rady ruszać. – Dlaczego? – tym razem głupie częłam rejestrować pewne niepokojące objawy. Miałam trudności z wcho- pytanie zadała Starsza. Nie odpowiedziałam i w obronie dzeniem po schodach oraz z zalewaniem herbaty z pełnego czajnika. Pe- własnej godności zwlokłam się z łóżka. Nie będę opisywać, jak to łen czajnik to ciężki czajnik wyglądało, bo po co. Wystari żeby go podnieść trzeba użyć dokładnie tych sa- Dwa dni temu czy, że moja własna rodzina mych mięśni, które pracują byłam w klubie miała ubaw po pachy. – Ale ty wiesz, co jest najprzy odpychaniu od siebie fitness! Półtorej lepsze na zakwasy? – dokodrążka na maszynie do ćwigodziny pała mi Starsza w drodze do czeń mięśni klatki piersioszkoły. wej i ramion. Przyrządy na zasuwania Czy już mówiłam, że w tzw. "modelację" wewnętrz- na maszynach, miarę upływu lat nabieram nych i zewnętrznych mięśni i to uczciwie. coraz większej pewności, iż ud załatwiły mi wspomniatrafił mi się nie Anioł Stróż, ną mobilność na schodach. – Dobrze się czujesz? – zapytała a zwykły wypierdek, bo tak kompromnie już wczoraj po południu Starsza. mitować mnie w oczach własnych – A co? – obruszyłam się w pierw- dzieci, to naprawdę. Na ulicach nie było śniegu i była szej chwili. – Miałaś nadzieję, że padnę? Nie ze mną te numery, Bruner. to jedyna pozytywna rzecz. NieskrętTrochę mnie tylko ciągnie w nogach. ność i niegibkość mojego ciała byłaby dużym problemem przy gorA ciebie nic nie boli? Jakby nie patrzeć, to była dla Star- szych warunkach pogodowych. – Wrócić do łóżka – stęknęłam. szej pierwsza formalna wizyta w fit– O, nie – pogroziła mi Starsza. – ness klubie. Dla mnie nie pierwsza, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ostat- Dalej ćwiczyć. Stawić czoło słabonia odbyła się przed Dziękczynieniem, ści! Wytrwale dążyć do celu! Słyszałam, że w życiu przychodzi to właściwie też jak pierwsza. A wszystko przez narty. Jedziemy w końcu moment, gdy słyszysz z ust niedługo na kilka dni i Starsza, entu- dziecka wszystkie górnolotne frazezjastka desek, lecz do tej pory wróg sy, które latami padały z twoich wławszystkich innych sportów, wpadła na snych. Tylko, na litość boską, dlapomysł, że sobie poprawi kondycję. czego dzieje się to zawsze w momenPrzez "kondycję" rozumiemy tu głów- tach, gdy żałujesz, iż kiedykolwiek nie fakt, że chce zaimponować kole- otworzyłaś usta? n

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE Sprzedajemy "Obamacare" Indywidualne i Firmowe Ubezpieczenie

MASZ

PYTANIA

?

- Jakie są ceny? - Jakie są reguły? - Jakie są kary?

MY MAMY

ODPO WI EDZI

CEZARY G AWEŁ A GEN CY 613b W Edgar Rd Linden NJ 07036, tel.: (908)

!

474-1510

AUTO • DOM • ZYCIE • BIZNES • EMERYTURA

Nowoczesna Stomatologia Ogólno-Rodzinna

Dr. Mark Polanski Kosmetyka i protetyka Leczenie kanałowe Laminaty, korony i mostki Białe wypełnienia Czyszczenie i wybielanie Zdjęcia metodą komputerową Akceptujemy większość planów ubezpieczeniowych jako całościowe lub częściowe płatności

pierwsza konsultacja

BEZPŁATNA

Creative Dental DDS, P.C.

63-58 Wetherole Street Rego Park, NY 11374

Tel. 718.459.4700 Dojazd metrem V i R (do stacji 63 Drive) lub autobusem Q38 i Q60 Blisko centrum handlowego: Sears, Marshall


nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

31


32

Nauka

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Michał Sędziwój – chemik czy alchemik n Pionier chemii Sędziwój nazwał tlen życiodajnym i koniecznym

dla podtrzymania ognia pierwiastkiem znajdującym się w powietrzu. Pisał o "ukrytym w powietrzu pokarmie życia" i "lotnej, niewidzialnej saletrze filozofów". cum" (1604, wyd. polskie w 1971), które przetłumaczono na wiele języPolski alchemik, filozof i dyploma- ków, i "Tractatus de lapide philosota Michał Sędziwój, zwany Sendi- phorum” (1604), znane jako "De lavogius Polonus czy Polnus, posłu- pide philosophorum tractatus duodegiwał się także zlatynizowanym cim”. W 1607 roku ukazało się jego pseudonimem Cosmopolita oraz kil- kolejne dzieło pt. "Dialogus Mercukoma innymi, jak: Sendivog, Senso- rii, Alchymistae et Naturae”, zaś w phax, Helicantharus, Borentius, Bo- 1613 roku wydał "Tractatus de Sulrealis oraz anagramami Divi Leschi phure”. Sędziwój pisał także po polgenius amo i Angelus doce mihi ius. sku – w 1586 roku ukazał się jego Był synem polskiego szlachcica Ja- traktat "Operatiae Elixiris Philosokuba Sędzimira-Sędziwoja i Katarzy- phici tak starydz iako y teraznieyny Pielsz-Rogowskiej, pieczętował szych philosophow”, znany z odpisię herbem Ostoja. Urodził się 2 lu- sów Hieronima Pinocciego, zaś w rotego 1566 roku w Łukowicy koło ku 1598 został wydrukowany "TrakNowego Sącza (zmarł w Kramarze tat o soli”, który w przekładzie na niew 1636). Ojciec nie szczędził środ- miecki wydano we Frankfurcie nad ków na jego naukę i wychowanie. Za- Menem w roku 1682. Sędziwój był niezwykle popularmierzał skierować go do stanu duchownego w zakonie jezuitów. Po- ny w XVII-wiecznej Europie. Króczątkowo Michał Sędziwój studio- lowie błagali go, by zdradził im tawał w Krakowie, potem w Lipsku, jemnicę kamienia filozoficznego. Wiedniu, Altdorfie (Szwajcaria), On dowiódł, że alchemia to nie tylCambridge, co potwierdzają stosow- ko czary-mary. Między innymi dzięki jego badaniom alchemia dała pone zapisy w dokumentach. Po ukończeniu studiów pracował czątek prawdziwym dyscyplinom nana dworze cesarza Rudolfa II Habs- uki – chemii i fizyce. Odkrycie tlenu – "ducha świata" burga w Pradze Czeskiej. Wtedy też poznał Weronikę Stiber, z którą się – przez Michała Sędziwoja nastąpiożenił i miał czwórkę dzieci. Wero- ło w 1604 roku – na przeszło półto- Mendelejewem). Swe pierwsze słynnika oraz dwoje ich dzieci zmarło w ra wieku przed przyrodnikiem angiel- ne dzieło pt. "Novum Lumen Chyskim Josephem Priestleyem. Ten je- micum" (Nowe światło chemiczne) 1599 roku podczas zarazy. Podczas pobytu w Pradze Sędzi- den z najznamienitszych naukowców Sędziwój napisał po łacinie i wydał wój nawiązał liczne kontakty z naj- swoich czasów odkrył też teorię spa- anonimowo. Podpisał je anagramem wybitniejszymi mieszkającymi tam lania 170 lat przed Lavoisierem i do- "Divi Leschi Genus Amo", czyli: alchemikami, co z pewnością przy- konał klasyfikacji metali, które upo- "Kocham rod boskiego Lecha", to czyniło się do rozwoju jego zainte- rządkował według ich aktywności znaczy "kocham naród polski" albo resowań chemicznych. Jego zasługi chemicznej (ponad 200 lat przed "jestem Polakiem". na tym polu docenił cesarz Rudolf II, umieszczając na ścianie jednej ze REKLAMA swych komnat marmurową tablicę z napisem: "Niechby inny tyle wniósł, co Sędziwój Polonus". Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, Po podróżach do Hiszpanii, Włoch, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT. Anglii i Francji Sędziwój w roku 1595 PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH powrócił do Polski i dostał się na dwór PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW króla Zygmunta III Wazy, który wyspecjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej prawiał go z poselstwami do cesasystemy ewakuacyjne, tryskacze rza i książąt Rzeszy Niemieckiej – systemy wykrywania i usuwania dymów prawdopodobnie z polecenia władsystemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany cy wypełniał jakieś tajne misje. Lata 1607-1616 to zakładanie Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 wielu kuźni oraz huty żelaza i moZygmunt Staszewski, PE, FSFPE -  President siądzu w Krzepicach koło Częstocho99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001 wy, gdzie Sędziwój przeprowadzał eksperymenty alchemiczne. Kontynuował je – po odejściu ze służby polskiego króla – na dworach cesarzy Macieja i Ferdynanda II Habsburgów. Jego zasługą jest opracowanie metod otrzymywania wielu metali, badał również sole i siarkę. Michał Sędziwój jest autorem bardzo poczytnych i popularnych NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com traktatów alchemicznych, jak: "[Cosmopolitani] Novum lumen chymiwww.zsengineering.com

ZS Engineering PC

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA?

ILUSTRACJA: ARCHIWUM

Iwo Cyprian Pogonowski

Michał Sędziwój był jedną z najciekawszych osobowości okresu późnego odrodzenia. Był pionierem chemii i odrzucał wszelki mistycyzm. Za źródło wiedzy uważał tylko sprawdzalne doświadczenie. Ogłosił ten pogląd w 1604 roku, szesnaście lat przed opublikowaniem "Novum Organum" filozofa angielskie-

go Francisa Bacona, który stwierdził też, że "doświadczenie jest jedynym nauczycielem prawdy". Sędziwój opisał dokładnie wiele praktycznych sposobów mających na celu ustalenie poprawnych metod rozpoznania, otrzymywania i oczyszczania rozmaitych związków chemicznych. Praca ta stała się głośna w całej Europie Zachodniej – między rokiem1604 a 1778 miała 53 wydania w językach: niemieckim, francuskim, angielskim, rosyjskim, holenderskim, czeskim i polskim. Wątpliwości, czy Sędziwoja należy nazywać jeszcze alchemikiem czy już chemikiem, można rozstrzygnąć nadając mu miano alchemika naukowego. Odnosząc się bowiem z pełnym szacunkiem do poglądów ówczesnych czołowych autorytetów w dziedzinie filozofii i przyrodoznawstwa – odrzucał wszelki mistycyzm i spekulacje, którymi tradycyjna alchemia (zwana stąd spekulatywną) od wieków była przepojona. Za jedyne źródło wiedzy i sprawdzian poprawności wniosków uznawał doświadczenie. Wielki uczony Michael Maier na stronie tytułowej swego dzieła wydanego w 1617 r. zamieścił ryciny przedstawiające 12 wielkich przyrodników (nie alchemików!). Jako jedynego mu współczesnego włączył do nich "Anonimowego Sarmatę", w którym można rozpoznać Sędziwoja. Postać Michała Sędziwoja z czasem została otoczona legendą, uważano go za posiadacza kamienia filozoficznego. Jednak na pewno – obok Mikołaja Kopernika – był najwybitniejszym polskim uczonym, przyrodnikiem swoich czasów. Patrząc na jego zasługi na polu nauki na pewno zasługuje na miano prekursora odkrycia tlenu oraz teorii spalania i oddychania. n Prof. Iwo Cyprian Pogonowski jest pisarzem i wynalazcą mającym na swoim koncie 50 patentów. Z wykształcenia – inżynier budowlany, ale dużą część życia poświęcił historii Polski. Jest też autorem słowników, atlasów oraz wielu tekstów publicystycznych.


Co, gdzie, kiedy

33

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

–1.30 w nocy. Chateau La Mer,  845 S. Wellwood  Ave, Lindenhurst, NY  11757. Brooklyn, NY – Komitet Parady Pułaskiego serdecznie zaprasza wszystkich na zabawę ostatkową. Bilety 40 dol. Zimne przekąski, obiad, kawa i  ciasto. Sala parafialna, 184 Metropolitan Ave. Inf. (347) 4202096, Elżbieta (917)  873-7253. Greenpoint, NY – Nabożeństwo  I  soboty miesiąca, wynagradzające Niepokalanemu Sercu Marii za  zniewagi tych, którzy starają się zaszczepić w sercach Jej dzieci: obojętność, wzgardę, a  nawet nienawiść do  Matki Najświętszej. Godz.  5:30 ppoł., salka przy  185 Driggs Ave, kościół św. St. Kostki. Inf. III Zakon Św. Franciszka, brat Antoni (718)  389-7785. Williamsburg, NY – Ostatki z Naszą Ścianą. Godz.  11 wiecz. IndieScreen,  2889 Kent Ave. Wstęp wolny, od 21 lat. Strój klubowy. Inf. www.naszasciana.com. Clark, NJ – Ostatki Dance – Mardi Gras. The Po lish Cul tu ral Fo un da tion. Godz.  8:00 wiecz. – 2 rano. Wstęp  30 dol. Inf. www.pcfnj.org, Da nu ta (732) 615-8855, Eliza (908) 494-1309. Montclair, NJ – Spektakl „Klimakterium 2”. Występują Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska. Elżbieta Jarosik, Małgorzata Gadecka. Godz. 7 wiecz. Monclair State University,  1 Normal Ave. Inf. www.scena.us. NIEDZIELA  2 MARCA Manhattan, NY – Spektakl „Klimakterium 2”. Występują Elżbieta Jodłowska, Grażyna Zielińska, Elżbieta Jarosik, Małgorzata Gadecka. Godz.  6 wiecz. Tribeca Performing Arts Center,  199 Chambers St. Inf. www.scena.us. Manhattan, NY – "Chopin Birthday Bash". utwory Chopina, Schumanna, Elsnera, Fielda, Szymanowskiego wykona pianistka Magdalena Baczewska. Godzina 3 ppoł. Fundacja Kościuszkowska, 15 East 65. St. Inf. www.thekf.org. Clark, NJ – Koncert karnawałowy „Usta milczą, dusza śpiewa... „. W  programie popularne melodie, czardasze, walce, trochę operetki i pieśni neapolitańskich. Nie zabraknie polskich akcentów, jak Polonez Ogińskiego czy aria z  opery „Zygmunt August”. Wystąpi polski znakomity kwartet smyczkowy i międzynarodowy kwartet wokalny. Chór Angelus wy-

ILUSTRACJA: RAFAL EKWIŃSKI

SOBOTA 1 MARCA Greenpoint, NY – W dniu pamięci żołnierzy wyklętych odbędzie się uroczysta msza święta w kościele św. Stanisława Kostki. Godz. 7 wiecz. Następnie odbędzie się spotkanie Solidarnych2010. Manhattan, NY – "Chopin Birthday Bash" utwory Fryderyka Chopina wykona Slavic Arts Ensemble. Godz. 5 ppoł. Fundacja Kościuszkowska, 15 East 65. St. Inf. www.thekf.org. Manhattan, NY – Zespół Kameralny Slavic Arts Ensemble w składzie: Marcin Łabazewicz – fortepian, Krzysztof Kuznik i Tatiana  Chulochnikova – skrzypce, Maurycy Banaszek – altówka oraz Fanny Nemeth-Wiess – wiolonczela wystąpi z dorocznym koncertem chopinowskim w nowojorskiej Fundacji Kościuszkowskiej, 15 E. 65th St. o godz. 5 ppoł. W programie: Sonata na wiolonczelę i fortepian, op. 65, walce, nokturny, mazurki zaaranżowane na smyczki przez Mieczysława Gubernata oraz Koncert fortepianowy nr. 2, op. 21 z kwartetem smyczkowym. Inf. (212) 2342130, www.thekf.org/events. Brooklyn, NY – Polska Szkoła Dokształcająca im. gen. K. Pułaskiego przy  parafii św. Franciszki de Chantal zaprasza na  zabawę ostatkową. Godz.  8 wiecz. w  sali pod  kościołem. Do  tańca gra zespół Effect. Bilety w cenie 50 dol. do nabycia w kancelarii parafialnej lub po każdej mszy św. 58 St., Brooklyn, NY 11219. Inf. (917)  749-7063. Brooklyn, NY – Bezpłatne wykrywanie raka piersi dla pań. Zapraszamy panie w  wieku  50 lat i  starsze, mieszkające na  terenie dzielnic Brooklyn i  Queens. Liczba miejsc ograniczona, wymagana  uprzednia rejestracja. Decyduje kolejność zgłoszeń. Godz.  9-16:30.  100 McGuinness Boulevard.. Copiague, NY – Uroczystość z okazji 10lecia otwarcia oddziału PSFUK w  Copiague. Obchody trwają cały miesiąc – upominki dla nowych klientów i tych, którzy jako pierwsi założyli konta. Godz.  2 ppoł.  314 Great Neck Road. Lindenhurst, NY – Z okazji XX-lecia Polonia of Long Island zaprasza na  Jubileuszowy Bal. Grają Zambrowiacy. Na balu obecna będzie również telewizja „Nowego Dziennika” NDTV, która wyemituje relację z  imprezy. Godz.  7.30 wiecz.

W INTERNECIE: Informacje "co gdzie kiedy" dostępne są także na stronie internetowej "Nowego Dziennika" www.dziennik.com/co-gdzie-kiedy. Aby zobaczyć pełną treść wiadomości, należy nacisnąć na jej tytuł. Chcesz dodać ogłoszenie? Napisz: at@dziennik.com

kona najsławniejsze na  świecie „Alleluja” Haendla. Uroku całemu koncertowi doda występ tancerzy z  Polish American Folk Dance Company. Godz.  3 ppoł. Fundacja Kulturalna, 177 Broadway. Inf. www.NowaProductions.com. Jersey City, NJ – Uroczysta msza św. w intencji żołnierzy wyklętych oraz pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Kościół św. Antoniego z Padwy, 6 St. Godz. 10:30 rano. Po mszy spotkanie Solidarnych2010. Wallington, NJ – Pierwszy podwieczorek autorski żeglarki i  podróżniczki Gosi Krautschneider. Godz. 5 ppoł. W programie czytanie wybranych autobiograficznych esejów, śpiewanie czeskich i  polskich piosenek ludowych i  szantowych. Występują: Daniela i  Doubrava Krautschneider, Dorota Huculak, Jarosław Tyszkiewicz. Czytanie w języku polskim. Wstęp wolny. Mała sala Polskiego Domu Narodowego. Cracovia Manor,  196 Main Ave. WTOREK,  4 MARCA Manhattan, NY – Projekcja filmu dokumentalnego „Humer i  inni” w  reż. Aliny Czerniakowskiej. Jest to zapis procesu, który w 1994 roku został wytoczony Adamowi Humerowi (Umerowi), wicedyrektorowi Departamentu Śledczego Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Godz. godz.  7 wiecz. Wstęp wolny. Instytut Piłsudskiego, 180 Second Ave. Inf. (212)  505-9077, office@pilsudski.org. Clark, NY – Lekcje tanga. Godz. 7-9 wiecz. Polska Fundacja Kulturalna, 177 Broadway. CZWARTEK,  6 MARCA Manhattan, NY – Projekcja filmu „Code Blue” Urszuli Antoniak w  ramach projektu Polish Filmmakers NYC. Po  filmie Q&A  z  reżyserką. Godz.  7 wiecz. Tribeca Film Center, 375 Greenwich St. między North Moore i  Franklin St. Wstęp wol ny, re je stra cja obo wiąz ko wa: www.polishfilmmakers.eventbrite.com Manhattan, NY – Konferencja z okazji Krajowego Tygodnia Ochrony Konsumenta. Godz. 10:30 rano. Meeting Room 1, Alexander Hamilton U. S. Custom House, 1 Bowling Green. Inf. TAnton@newyork.bbb.org PIĄTEK,  7 MARCA Manhattan, NY – Koncert duetu skrzypcowego Kingi Augustyn i Muneyoshi Takahashi. W  programie utwory Piotra Drożdżewskiego, Siergieja Prokofiewa i Beli Bartoka. Tenri Institute, 43 West 13 St. Godz.  7:30 wiecz. Następnie poczęstunek. Bilety  10-20 dol. Inf. www.kingaaugustyn.com Greenpoint, NY – Von Tease Boutique zaprasza na imprezę z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet. Od godz. 6-11 wiecz. na wszystkich gości będą czekały specjalne atrakcje. Przez cały wieczór muzykę na żywo będzie prezentował DJ, będą napoje i przekąski, pojawią się modele, a na wszystkie kobiety będą czekały specjalne prezenty. 680 Manhattan Ave. Inf. (917) 767-2949. SOBOTA  8 MARCA Greenpoint, NY – Dzień Kobiet w  Europie. Zatańcz w rytmie PRL-owskich szlagierów. Zagrają Awangarda i Dzieci PRL-u. Bilety  20 dol. Inf. (646)  250-0829,

WŁAŚNIE TRWAJĄ Nowy Jork – Po 10 latach zmiana adresu Agencji Pracy – Kaleidoscope Services Inc. Firma działająca na rynku od 1998 roku, specjalizująca się w pracach typu: opieka dla osób starszych, dzieci, sprzątanie, praca na rezydencji, handyman etc. Zakres terytorialny: NY oraz Long Island. Oferujemy prace z zamieszkaniem i dochodzące. Nowy adres i kontakt: 249 Walnut Road, Glen Cove, NY 11542. Tel. stacjonarny (516) 656-3275, tel. komórkowy (516) 662-6812, email: kaleidoscopeservices@yahoo.com, (516) 609-9133. Inf. www.kaleidoscopeservices.com, www.dobreprace.com, www.bestjobsli.com. właściciel: Janusz Koldowski.

DO 1 MARCA Brooklyn, NY – Polski Klub Żeglarski w  Nowym Jorku organizuje kurs żeglarski. W programie zajęcia teoretyczne z wiadomości o jachtach żaglowych, teorii żeglowania, meteorologii, nawigacji, locji, sygnalizacji, z ratownictwa, etyki i etykiety żeglarskiej, przepisów morskich i śródlądowych oraz zajęcia praktyczne na jachtach klubowych. Soboty i  niedziele  10 rano-2 ppoł. Spotkanie organizacyjne  1 marca  2014, godz.  10 rano. Pierwsze zajęcia o  godz.  11.  158 Eckford St. Inf. zeglarz@zeglarz.info. (347)  448-0306. Klub Europa,  98 Meserole Ave. Brooklyn, NY – Grupa Pro-Life św. Maksymiliana Kolbego zaprasza do udziału w diecezjalnej krucjacie w obronie życia poczętego, która rozpocznie się mszą św. o  godz.  7:30 rano, w  kościele Sts. Paul & Agnes, Congress & Court St., B'lyn 11201. Następnie pod klinikę aborcyjną uda się procesja różańcowa. Inf. brat Jan (718)  389-7785. Filadelfia, PA – Spektakl „Tajemnica Eucharystii”, w  ramach rekolekcji wielkopostnych, poprzedzony gorzkimi żalami. Godz.  7 wieczorem. St. John Cantius Church,  4415 Almond St. Inscenizację przygotowała polska młodzież z  grupy teatralnej Soli Deo przy  parafii św. Teresy w  Linden. NIEDZIELA  9 MARCA Manhattan, NY – Katolicki Klub Dyskusyjny im. bł. Jana Pawła II zaprasza na kolejne spotkanie. Prelekcję na  temat „Tysiącletnia historia Polaków i  ich obecna sytuacja na Ukrainie” poprowadzi ks. Wiesław Pęski SAC z parafii Chrystusa Króla Wszechświata w Kijowie. Spowiedź o  godz  2:30 ppoł. Msza św. o  godz.  3 ppoł. Wykład i  dyskusja o  godz.  4 ppoł. Kościół św. Stanisława B. i  M.,  101 E.  7 St. Inf. (347)  225-4860. Port Washington, NY – III  Panel dyskusyjny „Dokąd zmierzasz Polonio?”. Referowany temat: „Funkcja i  funkcjonowanie organizacji polonijnych”. Udział wezmą liderzy organizacji. Godz. 2 ppoł. Polsko-Amerykańskie Muzeum,  16 Bellview Ave. Prosi się o  potwierdzenie udziału pod  adresem: li-kpa@live.com.

DO PIĄTKU 11 KWIETNIA Konkurs literacki "Nowego Dziennika" W POGONI ZA AMERICAN DREAM Każdy z nas ma swoją amerykańską historię. Każdy z nas przeszedł różne koleje losu i niejeden zastanawiał się, czy nie spisać ich dla swojej rodziny, dla dzieci, aby wiedziały, jak układaliśmy sobie życie na ziemi Waszyngtona. Może więc jest to ten moment, aby spojrzeć wstecz i zastanowić się: czy warto było przebyć ocean, by zrealizować swój amerykański sen? Zachęcamy naszych Czytelników do opisania swoich losów i podzielenia się swoimi przemyśleniami. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone i opublikowane na łamach "Nowego Dziennika". Termin nadsyłania prac - do 11 kwietnia 2014 roku. Można je nadsyłać na adres emailowy: jw@dziennik.com lub na adres naszej redakcji pocztą: Polish Daily News - Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026; z dopiskiem "W pogoni za American Dream". DO  13 KWIETNIA Manhattan, NY – W zbiorowej wystawie „Raport on the Construction of a Spaceship Module” udział biorą polscy artyści: Krzysztof Zarębski, Kwiek Kulik, Paweł Freisler.  235 Bowery St. Inf. www.newmuseum.org. SOBOTA, 15 MARCA Manhattan, NY – Otwarcie wystawy Williama Powhida "Overculture" oraz Serkana Ozkaya i George'a L. Legendre'a "One and Three Pasta". Artyści będą obecni na wernisażu. Godz. 5:30-8 wiecz. Postmasters Gallery, 54 Franklin St. Inf. www.postmastersart.com. SOBOTA, 15 MARCA – SOBOTA, 19 KWIETNIA Manhattan, NY – Wystawy Williama Powhida "Overculture" oraz Serkana Ozkaya i George'a L. Legendre'a "One and Three Pasta". Postmasters Gallery, 54 Franklin St. Inf. www.postmastersart.com. NIEDZIELA  16 MARCA Manhattan, NY – Koncerty w Church of the Epiphany: Koncerrt z okazji Dnia św. Patryka, Epiphany Adult Choir & Guest Artists. Godz.  3 ppoł.  239 E.  21 St. Trenton, NJ – 134. Salon Artystyczny – Kabaret Odlot zaprasza na  „Dzień Kobiet z rewią kapeluszy”, czyli doroczną imprezę poetycko-muzyczną i otwarcie wystawy „Portrety i  studia” („Portraits and Studies”) uczestników galeryjnych warsztatów „Portrait Open Studio”: Anny Bis, Ryszarda Drucha, Katarzyny Iwaniec, Haliny Nawrot, Yu-Ching Huang, Ewy Zeller. Godz. 6 wiecz. Druch Studio Gallery,  920 Brunswick Ave. CZWARTEK  20 MARCA Linden, NJ – Marcin Daniec, najpopularniejszy polski satyryk, w programie „Wiosenny przekłaDANIEC”. Wystąpią również laureaci „Szansy na sukces” Anna Piechurska i  Paweł Eckert. Godz.  8 wiecz. Audytorium przy kościele św. Teresy, 131 Edgar Rd. Bilety (908)  862-1116.

REKLAMA I N C O M E - T A X

·

W Y S Y Ł K A

P I E N I Ę D Z Y

·

T Ł U M A C Z E N I A

INCOME TAX - Rozliczenia Podatkowe

TRAVEL MASPETH

tel. 718.894.5170

Authorized IRS e-file Provider Registered Tax Preparer

·

Z A P R O S Z E N I A

Paczki morskie expresowe Paczki lotnicze 5-6 dni

Przygotowujemy rozliczenia osób indywidualnych i małych biznesów Elektroniczne wysyłanie rozliczeń e-file • Oferujemy specjalne zniżki dla seniorów i studentów BILETY LOTNICZE · PACZKI MORSKIE · LOTNICZE · WYNAJEM SAMOCHODÓW

ODBIÓR Z DOMU KLIENTA

61-65 56 RD. Maspeth, NY 11378 www.dtmtravel.com pon.-piąt. 10:00am - 7:00pm sob. 10:00am - 4:00pm


34

Og∏oszenia/Classified EXPERIENCED ELECTRICIANS with driver license. Commercial work, Overtime, steady work High salary (718) 234-9193 from 9am -3pm or (917) 807-2523 from 3pm -9pm

PRACA HELP WANTED KIEROWCY I WŁAŚCICIELE ciężarówek, którzy pracowali dla firmy TWA Express w Saint Louis, Missouri (właściciele firmy Rafael, Andrzej i Danuta Twardawa z Bielawa-Polska) proszeni są o kontakt w sprawie odzyskania NIEZAPŁACONYCH pieniędzy. Ich kierowca umarł, a żonie także nie wypłacili zaległych pieniędzy. Tomek: (570) 441-0096

POTRZEBNY FREZER-TOKARZ DO ZAKŁADU METALOWEGO

Wymagana znajomość rysunku technicznego. Mile widziane doświadczenie. Zapewniamy ubezpieczenia, płatne wakacje i święta, 401 K plan. Proszę dzwonić: (908) 353-2880 od poniedz. do piątku w godz. 7-3:30

DELI KING OF LINDEN, NJ poszukuje od zaraz kobiet do pomocy w kuchni. Proszę dzwonić: (908) 925-3909 CCR SHEET METAL INC., zatrudni doświadczonych BLACHARZY na instalacje dachów, rynien, moldingów ornamentowych. Proszę dzwonić: (718) 387-2473 lub (917) 416-7906 Well established electrical company is seeking a young, energetic and detail-oriented person to join our team as a junior estimator. Must work well under pressure, Proficiency in Microsoft office and some knowledge of QuickBooks a plus. We are looking for someone with good communication skills, written and spoken. Please send your resume with a cover letter to office@apollonyc.com

PRACA HELP WANTED NY

FIRMA ELEKTRYCZNA poszukuje wykwalifikowanych ELEKTRYKÓW z minimum 5 letnim doświadczeniem. Praca od zaraz. Karta OSHA i prawo jazdy mile widziane, ale niekonieczne. Praca na Manhattanie. Rzetelność pracy oraz język angielski wymagany. Proszę dzwonić do biura: (718) 894-4300 lub wysłać e-mail Dara/Alan info@midlandele.com

HELPERS NEEDED for general contractor specializing in upper East-side residential interior work. Construction exp. a plus. Full-time/steady work. Please call (718) 729-0026, forward resume to sue@vellainteriors.com or fax (718) 729-5660

Established Electrical Contractor seeks qualified Electricians minimum of 5 years experience for immediate hire. OSHA Cards required and drivers license a plus but nor necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office: (718) 894-4300 or email Dara/Alan for details info@midandele.com

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please email resume to agata@janbar.inc.com No phone calls EKSPEDIENTKA ENERGICZNA POTRZEBNA do cukierni na Greenpoint. NY Zgłoszenia osobiste Cafe Riviera 830 Manhattan Ave. ZATRUDNIMY POMOCNIKA KUCHARZA do domu starców na Rockaway Beach NY. Stabilna praca, dodatkowe benefity dla odpowiedzniej osoby. Komunikatywny angielski i stały pobyt wymagany. Proszę dzwonić: Martin lub Gregory (718) 945-5500 (646) 591-8943

Firma budowlana z siedzibą na Greenpoincie NY zatrudni dacharzy z doświadczeniem. Stała praca przez cały rok. Proszę dzwonić od pon. do piątku w godz. 9am-4pm pod nr. telefonu (718) 784-0414

PRACA HELP WANTED NJ FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni odpowiedzialnego, wykwalifikowanych pracowników oraz kierowcę ze znajomością manualnej skrzyni biegów. Telefon: (201) 467-6493

Firma budowlana zatrudni foremana z kilkuletnim doświadczeniem. Wymagana dobra znajomość języka angielskiego oraz ważne licencje OSHA, Rigging Foreman license + scaffold. (32-hrs) Zgłoszenia osobiste w siedzibie firmy pod adresem: 531 Graham Ave, Brooklyn w godzinach 9-5, pon-pt. Proszę dzwonić: (718) 782-9720 Agencja International Home Care Service na Queensie zatrudni opiekunki HHA i PCA wyłącznie z certyfikatem i pobytem stałym. Płatność $11.00 na godz., oraz $160 z zamieszkaniem plus ubezpieczenie. Zatrudniamy rownież dyplomowane pielęgniarki (RN). Po wiecej informacji prosze dzwonić od 9 rano do 5 po południu (718) 459-4663

LOOKING FOR 10 years or more experienced CARPENTERS. Please call: (347) 739-2583

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY GLENDALE. NY Do wynaj´cia 3-sypialniowe, po remoncie, słoneczne, rozkładowe mieszkanie o pow.1,000 sq. feet. z ogrodem. Czynsz $2,500 (ogrzewanie+ woda wliczone). Spacerem do metra , autobusów i sklepów. Bez zwierzat. Proszę dzwonić: (917) 916-3328 (917) 596-9237 GLENDALE/QUEENS, NY Zamykany pokój wynajmę od zaraz. Spokojnej, PRACUJĄCEJ osobie, bez nałogów. Dobra lokalizacja, blisko metra M i autobusu. W pobliżu polskie sklepy, polski bank oraz poczta. Czynsz do uzgodnienia plus depozyt. Proszę dzwonić lub zostawić wiadomość: (718) 821 3349

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKA, najchętniej mieszkającego na Ridgewood, z prawem jazdy do malowania oraz innych prac. Proszę dzwonić: (914) 588-2020 POSZUKIWANI DOŚWIADCZENI PRACOWNICY do ogólnych prac remontowych. Praca stała na Manhatanie. Proszę dzwonić: (917) 847-3735 CABINETS MAKERS/GARDEN CITY Architectural wood working company is looking for experienced cabinet makers. Must have 10 years of experience, read blue prints and speak English. Excellent salary. Call Claudia: (516) 745 6275

POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia

35

nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

SAMOCHODY CARS

PODATKI TAXES

KONTENERY

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania

Mienie przesiedlenia do Polski

Auta odbieramy spod domu klienta MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU NOWYCH AUT ORAZ NA GIEŁDACH BANKOWYCH (COPART, ISAA, MANHEIM)

BEZPOŚREDNI KONTAKT W SPRAWIE ZAKUPU AUT 908.546.3520 SŁAWEK

PRZEPROWADZKI, WYSYŁKA AUT/TOWARÓW

Z POLSKI DO USA

Główna siedziba firmy oraz magazyn znajdują się w New Jersey

AARON P.B.

501 New County Rd. Secaucus, NJ 07094 www.aarronpb.com

201.330.1975

office: fax: 201.330.0429 cell: 908.296.8889 e-mail: biuro@aaronpb.com


36

Og∏oszenia/Classified

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

PAWNBROKER AUCTION SALES

S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at 139 E. 23rd St., Man., at 9 a.m. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

AGENCJE AGENCIES

Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 21 W. 47th St., Man., from 259896 of Mar. 18, 2013 to 264559 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14- Modell Collateral Loans, Inc., 150 Atlantic Ave., Brooklyn, from 250170 of Feb. 21, 2013 to 254308 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 139 E. 23rd St., Man, from 163762 of Mar. 4, 2013 to 168359 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 1736A Pitkin Ave., Brooklyn, from 487360 of July 27, 2012 to 509054 of Oct. 31, 2013.

WRÓŻKI PSYCHICS

Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 8104 5th Ave., Brooklyn, from 538037 of May 6, 2013 to 540989 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 169 E. 116th St., Man., from 616236 of May 20, 2013 to 617679 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14- Modell Collateral Loans, Inc., 36-03 Ditmars Blvd., Astoria, Queens, from 721855 of June 6, 2013 to 723160 of Oct. 31, 2013.

USŁUGI SERVICES

Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 116-17 Jamaica Ave., Richmond Hill, , from 102778 of July 8, 2011 to 107692 of Oct. 31, 2013. Mar. 4/14 - Modell Collateral Loans, Inc., 5002 5th Ave., Brooklyn, formerly known as: The Gold Sandard, from 160012 of Oct. 4, 2012 to 160561 of Oct. 31, 2013.

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

J O S E P H

PRAWO JAZDY Pomoc w wymianie i przedłużeniu amerykańskiego prawa jazdy. Nawet w przypadku utraty ważności do 2 lat. Warunek: Posiadanie numeru SS. Telefon: (857) 488-6409

IW A N I C K I,

M . D. GINEKOLOG - POŁOŻNIK St. Luke’s-Roosevelt Hospital Centre, Lenox Hill Hospital

LEKARZ MÓWI PO POLSKU

• Ciąża prawidłowa i wysokiego ryzyka • Chirurgia ginekologiczna • Testy ciążowe • Colposcopia, leep • Badania ultrasonograficzne • Zabiegi diagnostyczne w gabinecie

Manhattan, 159 E. 74 Str., NY 10021 (wtorki) Brooklyn, 2187 Ocean Ave. (poniedziałki, środy, piątki i soboty)

212.717.0606 718.627.6111

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

Caspert Management Co. Inc. (dca#0869125) as agent for N.Y. Pawnbrokers Inc. (dca#803727), N.Y. Pawnbrokers I Inc.(dca#9072023), N.Y. Pawnbrokers II Inc.(dca#1125229), N.Y. Pawnbrokers III Inc.(dca#1292397). Will sell all unredeemed pledges and hold-overs from previous sales, jewelery and non-jewelery items, from 000001 of 9/1/13 to 999,999 of 9/30/13. To be held on March 4th, 2014 at 6am at 105 Attorney St. N.Y., N.Y. 10002. NYP#2 2008 - Hyundai Elantra

Prace z zamieszkaniem lub bez, również na weekendy. Praca P z ubezpieczeniem medycznym dla osób posiadających certyfikat HHA lub PCA. Wymagany pobyt stały, j. angielski

110 Norman Ave, Brooklyn, NY 11222 telefon:

718-349-0099


Sport

37 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Trzy dogrywki i rekord Gortata

Mistrzowie pokonani w MSG

n Marcin Gortat zdobył 31 punktów, najwięcej w karierze, i miał

12 zbiórek, a jego Washington Wizards pokonali w czwartek na wyjeździe Toronto Raptors 134:129 po trzech dogrywkach. pierwszej dogrywki, przy wyniku 114:114, przeszkodził w skutecznym rozegraniu akcji Wenezuelczykowi Greivisowi Vasquezowi, który podał niecelnie. W kolejnym dodatkowym fragmencie gry dwa razy zablokował litewskiego środkowego gospodarzy Jonasa Valanciunasa. Sam w ostatnich dziesięciu minutach zdobył siedem punktów. Gortat usiadł na ławce po szóstym faulu na 56 sekund przed ostatnim gwizdkiem sędziów. Od przerwy na Weekend Gwiazd NBA w sześciu kolejnych spotkaniach reprezentant Polski notował dwucyfrowe statystyki w dwóch elementach gry. Czwartkowe osiągnięcie to jego 23. double-double w sezonie i 101. w karierze. 31 punktów Gortata to jego rekord w lidze NBA. Poprzedni – 28 – ustanowił 7 marca 2012 roku jako zawodnik Phoenix Suns w meczu z Oklahoma City Thunder, przegranym 104:115. Koszykarze z Waszyngtonu cieszą się teraz najdłuższą w sezonie serią pięciu wygranych z rzędu i pierwszy raz mają w dorobku o dwa zwycięstwa więcej niż porażek (30-28). Zajmują piątą pozycję w tabeli Konferencji Wschodniej. Raptors (32-26) pozostają na trzecim miejscu. Kolejny mecz Czarodzieje rozegrają w sobotę, także na wyjeździe, z Philadelphia 76ers (15-43), 14., przedostatnią drużyną na wschodzie. W innym czwartkowym meczu Denver Nuggets ulegli u siebie Brooklyn Nets 89:112. Paul Pierce zdobył dla zespołu gości 18 punktów ale czwartą kwartę oglądał już tylko z ławki rezerwowych. Nets z bilansem 27–29 zajmują drugą pozycję w

n Hokeiści New York Rangers pokonali Chicago Blackhawks 2:1 w czwartkowym meczu NHL.

Strażnicy bardzo dobrze wrócili do rozgrywek ligowych po przerwie na turniej olimpijski. Wygrali drugi mecz z rzędu i z dorobkiem 69 punktów są na drugiej pozycji w Metropolitan Division oraz szóstej w Konferencji Wschodniej. W pojedynku z obrońcami Pucharu Stanleya nowojorczycy prowadzili 2:0 po golach Dericka Brassarda i Ricka Nasha. Rywale odpowiedzieli trafieniem Petera Regina. Także zwycięstwami kończyły się pierwsze po przerwie na zmagania w Soczi mecze New Jersey Devils oraz New York Islanders. Diabły nie miały problemów z pokonaniem przed własną publicznością drużyZapasy na parkiecie: Jonas Valanciunas z Toronto Raptors usiłuje przełamać ny Columbus Blue Jackets i triumobronę Marcina Gortata fowały 5:2. Atlantic Division oraz siódmą w Kon- zuje o miano najlepszej w KonferenDwa gole dla Devils uzyskał ferencji Wschodniej. cji Wschodniej, było to szóste zwy- Adam Henrique, a po jednym traLeBron James wrócił do składu cięstwo z rzędu. Heat z bilansem 41 fieniu dołożyli Ryane Clowe, JaroMiami Heat w czarnej masce chro- wygranych i 14 porażek są minimal- mir Jagr oraz Patrik Elias. Goście niącej złamany nos i poprowadził nie słabsi od Pacers (44-13). odpowiedzieli golami Artiema Aniswój zespół do zwycięstwa nad New Zespół Indiany pokonał we wła- simowa i Mariana Gaborika. York Knicks 108:102. snej hali Milwaukee Bucks 101:96. Diabły mają na swoim koncie 63 James złamania nosa doznał w po- Gospodarzy do zwycięstwa popro- punkty, co daje im szóstą lokatę w przedni czwartek w spotkaniu z Okla- wadził Roy Hibbert – 24 punkty i 12 Metropolitan Division oraz 11. w homa City Thunder. W pierwszym wy- zbiórek. Konferencji Wschodniej. stępie po tamtym meczu uzyskał 31 Z kolei hokeiści New York IslanTW punktów oraz zaliczył po cztery zbiórders wygrali na własnym lodowiki i asysty. Czarna maska na twarzy sku z Toronto Maple Leafs 5:4 po przede wszystkim miała ochraniać nos, dogrywce. Wyspiarze przegrywali WYNIKI LIGI NBA ale mogła też budzić respekt u rywali. w tym spotkaniu 0:1, 2:3 i 3:4, ale Indiana Pacers – Milwaukee Bucks Knicks z bilansem 21-37 wciąż zajostatecznie triumfowali, a zwycię101:96, Toronto Raptors – Washingmują trzecie miejsce w Atlantic Distwo zapewnił im Lubomir Visnoton Wizards 129:134 po trzech dovi sion oraz 11. w Kon fe ren cji vsky, który decydujące trafienie grywkach, Miami Heat – New York Wschodniej. uzyskał w drugiej minucie dodatKnicks 108:82, Denver Nuggets – BroZ kolei dla zespołu z Miami, któkowego czasu gry. oklyn Nets 89:112. ry z drużyną Indiana Pacers rywaliW regulaminowym czasie gry po dwa gole dla Islanders zdobyli Michael Grabner oraz Anders Lee. W ekipie z Toronto na listę strzelców wpisali się Phil Kessel, Paul Ranger, Dion Phaneuf oraz Joffrey Lupul. Wyspiarze mają w dorobku 54 punkty i zajmują ósme miejsce w Metropolitan Division oraz 14. w Konferencji Wschodniej. FOTO: EPA/WARREN TODA

To ich piąta wygrana z rzędu w koszykarskiej lidze NBA. Polski środkowy był w czwartek kluczowym graczem i ojcem zwycięstwa zespołu trenera Randy’ego Wittmana. Wprawdzie rozpoczął spotkanie od pięciu niecelnych rzutów, ale od momentu, gdy wreszcie trafił w ostatniej minucie pierwszej kwarty, partnerzy mogli na niego liczyć, i w ataku, i w obronie. Łodzianin oddał w tym meczu aż 23 rzuty z gry (najwięcej w karierze), trafiając 12. Był też często faulowany i z linii rzutów wolnych umieścił piłkę w koszu siedem razy na 11 prób. Ponadto miał siedem zbiórek w ataku i pięć w obronie, cztery bloki, asystę, stratę, trzykrotnie został zablokowany przez rywali. Po 51 minutach gry zszedł z parkietu w końcówce trzeciej dogrywki po popełnieniu szóstego faulu. Mecz od początku był wyrównany. Do przerwy było 57:54 dla gości (wygrali drugą kwartę 36:27), a żadna z drużyn nie miała w tym okresie przewagi wyższej niż siedem punktów. Na trzy minuty przed końcem trzeciej kwarty Wizards wyszli na najwyższe w meczu prowadzenie 77:65, ale rywale szybko odrobili straty już na początku czwartej. Od tego momentu emocje już tylko rosły. Gortat najpierw popisał się w końcówce czwartej kwarty, gdy zdobył ostatnie sześć punktów zespołu, w tym po zbiórce w ataku i dobitce na 5,2 s przed syreną, doprowadzając do remisu 106:106. Uratował też dogrywkę dla drużyny, skutecznie przeszkadzając w ostatniej akcji rywali atakującemu kosz Kyle’owi Lowry’emu. W podobnej sytuacji pod koniec

Adamek: po pączkach pora na Głazkowa

Zwycięzca tego pojedynku znajdzie się w rankingu federacji IBF na drugim miejscu. “Zdrowie mi dopisuje, a także apetyt. W Stanach jest moja kochana mama, która upiekła pyszne pączki, zjadłem ich trochę w tłusty czwartek. Mama jest zawodową kucharką” – powiedział z uśmiechem polski pięściarz. Dodał też, że bardzo się cieszy, że dopisuje mu zdrowie, i jest gotowy na walkę z Głazkowem. “Na razie koncentrujemy się tylko na najbliższym pojedynku, bo jeśli nie traktujesz swego przeciwnika serio, to i siebie nie szanujesz. Tomasz do każdej walki przygotowuje się tak, jakby była ona najważniejszą w jego karierze. Nie trzeba go motywo-

wać do treningów, jest bardzo zdyscyplinowany” – dodał trener Adamka Roger Bloodworth. Głazkow jest już na Brooklynie, gdzie będzie toczył ostatnie sparingi przed pojedynkiem z Adamkiem. “Ten facet uderza jak Kliczko” – chwali rywala naszego “Górala” jeden ze sparingpartnerów Ukraińca, Newton Kidd (8-8-2, 5 KO). “Nie widzę innej możliwości niż wyjść do ringu z przeświadczeniem, że to ja wygram. Przygotowywałem się ciężej niż wcześniej, ale wszystko zweryfikuje ring” – powiedział Głazkow. “Wątpię by to była jakakolwiek przewaga dla mnie, czy dla niego. Cokolwiek ja nauczyłem się o nim, on

TW

WYNIKI NHL FOTO: MIKE GLADYSZ/MAIN EVENTS

n W czwartek w World Boxing and Fitness Center w Jersey City w New Jersey odbył się trening medialny Tomasza Adamka (49–2, 29 KO) przed jego walką z Wiaczesławem Głazkowem (16–0–1, 11 KO). Pięściarze stoczą pojedynek 15 marca w Bethlehem w Pensylwanii.

Tomasz Adamek podczas pokazowego treningu z Rogerem Bloodworthem

również nauczył się o mnie” – dodał Ukrainiec, odpowiadając na pytanie o lekcje wyciągnięte ze wspólnych sparingów z Adamkiem. “Nie cierpię wystawiać naprzeciw siebie dwóch naszych zawodników. Zdecydowaliśmy się jednak na taki

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redagują: Jerzy Gieruszczak i Tomasz Deptuła

krok, ponieważ to dobra opcja dla nich obu. Nie jestem tym zachwycona, ale kibice już będą. Kto włączy telewizor zobaczy świetne widowisko” – zapewnia szefowa grupy Main Events, Kathy Duva. ADAMEK TEAM, DET

New Jersey Devils – Columbus Blue Jackets 5:2, New York Islanders – Toronto Maple Leafs 5:4 po dogrywce, New York Rangers – Chicago Blackhawks 2:1, Philadelphia Flyers – San Jose Sharks 3:7, Pittsburgh Penguins – Montreal Canadiens 5:6 po rzutach karnych, Ottawa Senators – Detroit Red Wings 1:6, Florida Panthers – Washington Capitals 4:5, Nashville Predators – Tampa Bay Lightning 3:2, Winnipeg Jets – Phoenix Coyotes 3:2 po rzutach karnych, Dallas Stars – Carolina Hurricanes 4:1, Calgary Flames – Los Angeles Kings 0:2, Edmonton Oilers – Minnesota Wild 0:3.


Piłka nożna

n UEFA wybrała Roberta Lewandowskiego na piłkarz tygodnia (od soboty do piątku). Na wyróżnienie zasłużył też napastnik Pogoni Szczecin Marcin Robak. Jego przypisano do liczby tygodnia – a była nią “5”. Tyle właśnie goli strzelił Polak Lechowi Poznań. Lewandowski został doceniony nie tylko za dwie bramki w meczu 1/8 finału LM z Zenitem, ale również okoliczności, w jakich tego dokonał. Mianowicie polski napastnik przed spotkaniem był przeziębiony. Cały artykuł zaczyna się od żartu: “O której Robak wraca do domu? Po piątej”. W akapicie poświęconym już samemu zawodnikowi napisano: “Marcin Robak był na ustach całej Polski po tym, jak strzelił pięć goli w wygranym 5:1 meczu z Lechem. Dużo brakowało mu do rekordu Ernesta Wilimowskiego z 1939 roku, gdy w jednym meczu strzelił 10 goli, ale i tak jest to powód do radości”. n Legia Warszawa poinformowała w piątek, że pozyskała z MFK Koszyce Słowaka Ondreja Dudę. 19-letni piłkarz, grający na pozycji ofensywnego pomocnika, podpisał z mistrzem Polski 4,5-letni kontrakt. Urodzony 15 grudnia 1994 roku Duda jest czołowym zawodnikiem reprezentacji Słowacji do lat 21. W pierwszej drużynie z Koszyc rozegrał łącznie 38 ligowych meczów, w których zdobył sześć bramek.

Tenis

nŁukasz Kubot i Szwed Robert Lindstedt, triumfatorzy wielkoszlemowego Australian Open, odpadli w ćwierćfinale debla turnieju tenisowego ATP Tour w Acapulco (pula 1,31 mln dolarów). Przegrali z Hiszpanem Feliciano Lopezem i Białorusinem Maksem Mirnym 3:6, 4:6. W półfinale debla kobiet wystąpią Klaudia Jans-Ignacik i Ukrainka Maryna Zanewska, które pokonały australijsko-belgijski debel Olivia Rogowska – Yanina Wickmayer 1:6, 6:3, 10-8. n Roger Federer awansował do finału tenisowego turnieju ATP w Dubaju (korty twarde, pula nagród 1,928 mln dol). W półfinale Szwajcar pokonał zwycięzcę turnieju sprzed roku, Serba Novaka Djokovicia, 3:6, 6:3, 6:2. O zwycięstwo w turnieju Federer powalczy z Czechem Tomasem Berdychem.

Boks

n Niepokonany na zawodowych ringach Floyd Mayweather jr (45-0, 26 KO) poinformował za pośrednictwem Twittera, iż jego najbliższym rywalem będzie Argentyńczyk Marcos Maidana (35-3, 31 KO). Popularny “Money” swój kolejny pojedynek stoczy 3 maja na ringowych deskach MGM Grand Garden Areny w Las Vegas. Według wcześniejszych zapowiedzi 37-letniego Amerykanina, w wyborze przeciwnika pomóc mieli mu internauci. W zakończonym w zeszłym tygodniu głosowaniu zwyciężył wprawdzie Amir Khan (283, 19 KO), jednak – jak widać – nie miało to większego przełożenia na ostateczną decyzję najbogatszego pięściarza na świecie.

Narciarstwo alpejskie

n Norweg Kjetil Jansrud i Austriak Georg Streitberger mieli taki sam czas i wygrali, zaliczany do klasyfikacji Pucharu Świata, zjazd w norweskim Kvitfjell, Trzeci był Amerykanin Travis Ganong, który stracił do zwycięzców 12 setnych sekundy.

Biegi narciarskie

n Ponad 700 zawodników wystartowało w piątkowym biegu na 8 kilometrów techniką klasyczną, rozegranym w ramach 38. Biegu Piastów. Bieg ukończyło 651 osób, a najszybciej do mety dotarł Niemiec Benjamin Seifert oraz Natalia Grzebisz.

Sport Puyol i Xavi w drodze do Nowego Jorku?

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

n Mistrz świata i Europy Carles Puyol ma zdaniem hiszpańskich

mediów przylecieć wkrótce do Ameryki. Legendarny hiszpański obrońca powinien podpisać kontrakt z New York FC. Czy dołączy do niego także kolega z Barcelony i reprezentacji “La Roja”, wybitny rozgrywający Xavi? I co na to wszystko Red Bulls? Wyjątkowo nudny okres transferowy w Major League Soccer dobiega końca, a już za tydzień startuje nowy sezon, w którym na razie nie ma zdecydowanego faworyta. To może się oczywiście zmienić, bo poszczególne zespoły dopiero rozpoczynają wyścig zbrojeń. Na to liczy zapewne komisarz Russ Granik, który ma trudny orzech do zgryzienia – po odejściu Davida Beckhama z L. A. Galaxy oglądalność spadła o 20 procent, a wielki finał playoffs pomiędzy Sporting Kansas City a Real Salt Lake zobaczyło na żywo zaledwie 500 tysięcy telewidzów! Częściowo na ratunek przyszedł Tim Leiweke – człowiek, który w 2008 roku sprowadził Davida Beckhama do Miasta Aniołów, teraz próbuje nadać blasku Toronto FC, czyli klubowi, który ma sporo pieniędzy do wydania, ale do tej pory ani razu nie awansował do playoffs. Były szef AIG obiecywał wielkie gwiazdy i słowa dotrzymał. Pod wodzą trenera Ryana Nelsena, jeszcze parę lat temu czołowego obrońcy angielskiej Premier League, zagrają m.in. – ciągle aktualny reprezentant Anglii Jermain Defoe, lider drugiej linii amerykańskiej kadry Michael Bradley (zarazem syn byłego selekcjonera USA Boys) oraz bramkarz Canarinhos Julio Cesar. Takiego gwiazdozbioru nie ma obecnie żaden inny zespół w MLS.

Galaxy ciągle bazują na duecie Donovan – Keane, natomiast w Nowym Jorku uwagę mediów skupia Thierry Henry. Niewykluczone jednak, że słynny Francuz niebawem powita w “Big Apple” równie słynnych kolegów. Nie oznacza to jednak, że zagrają w jednej drużynie. Red Bulls potrzebują wielkich nazwisk, bo już za rok do MLS dołączy New York FC, współzarządzany przez bossów sterujących Manchesterem City i New York Yankees – wielkie przedsięwzięcie biznesowe i marketingowe. Rozpocznie się brutalna i bezwzględna walka o rynek oraz serca nowojorskich kibiców futbolu. Szefowie nowej organizacji już wzięli na celownik dwie legendy – ikony zwycięskiej reprezentacji Hiszpanii: Carlesa Puyola i Xaviego. Obaj mają dołączyć do New York FC na początku przyszłego roku. “Mam nadzieję, że Carles zostanie z nami dłużej. Sama jego obecność w szatni dużo dla nas znaczy” – powiedział w tym tygodniu Andres Iniesta. Wszystko jednak wskazuje na to, że dni weteranów w Barcelonie są policzone. Nowe władze katalońskiego klubu zamierzają odmłodzić skład, a sami zawodnicy bardzo poważnie rozpatrują możliwość zakończenia kariery po drugiej stronie oceanu. Co na to wszystko Red Bulls, któ-

FOTO: EPA/LLUIS GENE

W SKRÓCIE

Carles Puyol (z lewej) i Xavi mają dołączyć do New York FC na początku przyszłego roku

rzy w tej chwili mają w składzie Henry’ego oraz Tima Cahilla, ale nie dokonali żadnego, poważniejszego wzmocnienia w przerwie zimowej? Zegar tyka nieubłaganie. Jeśli Mike

Petke i spółka nie dokonają cudów w tym roku, wówczas mogą stracić panowanie we własnym mieście. Na dobre. MARCIN HARASIMOWICZ

Lazio i Szachtar za burtą Ligi Europejskiej

Perquis gra dalej

n Betis Sewilla, z Damienem Perquisem w roli kapitana, po zwycięstwie w

Rosji nad Rubinem Kazań 2:0 wywalczył awans do 1/8 finału Ligi Europejskiej. Pogromcy Legii Warszawa – Trabzonspor Adriana Mierzejewskiego i Lazio Rzym – pożegnali się z rozgrywkami.

Turecki zespół na wyjeździe przegrał 0:2 i w rewanżu stanął przed niezwykle trudnym zadaniem. Juventus szybko pokazał, kto w tej rywalizacji jest lepszy. Po 33. minutach “Stara Dama” prowadziła 2:0 po golach Arturo Vidala i Pablo Osvaldo, rozstrzygając praktycznie losy awansu. Włosi mogli wygrać jeszcze wyżej, ale Onur Kivrak w kilku sytuacjach uratował Trabzonspor. Dla Juventusu tegoroczna Liga Europejska powinna być szczególnym wydarzeniem. Finał odbędzie się bowiem 14 maja na jego stadionie. Wielkie emocje przeżyli kibice w Bułgarii, gdzie niespodziankę sprawił Łudogorec Razgrad. Bułgarska ekipa wyeliminowała faworyzowane Lazio Rzym. Spotkanie zakończyło się remisem 3:3 (pierwszy mecz Łudogorec wygrał 1:0). Lazio prowadziło już 2:0, ale gospodarze doprowadzili do remisu 2:2. W 82. minucie Miroslav Klose strzelił gola na 3:2 dla rzymian i wydawało się, że jest już po meczu. Tymczasem w 88. minucie wprowa-

dzony chwilę wcześniej Juninho Quixada pokonał Federico Marchettiego zapewniając swojej drużynie awans. Z rozgrywkami pożegnali się także zawodnicy Szachtara Donieck, którzy na własnym stadionie przegrali z Viktorią Pilzno 1:2 (w pierwszym spotkaniu było 1:1). Piłkarze ukraiń- W 88. min Juninho Quixada pokonał bramkarza Lazio, zapewniając swojej skiego klubu przeważali, ale już w 29. drużynie niespodziewany awans minucie meczu na prowadzenie wyszli goście. Stanislav Tecl wbiegł w pole karne, nie zdołał ograć obrońców, ale futbolówka trafiła pod nogi DanieLIGA EUROPEJSKA la Kolara, który umieścił piłkę w bramWyniki rewanżowych spotkań 1/16 finału (w nawiasach wynik pierwce. Kilka minut później było już 2:0 szego meczu): Rubin Kazań – Betis Sewilla 0:2 (1:1); Łudogorec Razgrad – dla drużyny przyjezdnych. Milan PeLazio 3:3 (1:0); Eintracht Frankfurt – FC Porto 3:3 (2:2); Napoli – Swansea 3:1 trzela pokonał bramkarza Szachtara po (0:0); FC Basel – Maccabi Tel Awiw 3:0 (0:0); Szachtar Donieck – Viktoria Piluderzeniu z dystansu. Zawodnicy zno 1:2 (1:1); Red Bull Salzburg – Ajax 3:1 (3:0); Sevilla – Maribor 2:1 (2:2); TotSzachtara zdołali zdobyć gola honotenham – Dnipro Dnipropietrowsk 3:1 (0:1); Lyon – Czernomorec Odessa 1:0 rowego tuż przed końcem spotkania. (0:0); AZ Alkmaar – Slovan Liberec 1:1 (1:0); Valencia – Dynamo Kijów 0:0 Do bramki rywali trafił Luiz Adriano. (2:0); Genk – Anży Machaczkała 0:2 (0:0); Trabzonspor – Juventus 0:2 (0:2); Do Ligi Europejskiej nie został zgłoFiorentina – Esbjerg 1:1 (3:1); Benfica – PAOK Saloniki 3:0 (1:0). szony Rafał Wolski. Jego Fiorentina Pary 1/8 finału (mecze 13 i 20 marca): AZ Alkmaar – Anży Machaczkała, awansowała do 1/8 finału – w pierwLudogorec Razgrad – Valencia CF, FC Porto – SSC Napoli, Olympique Lyon – szym spotkaniu pokonała na wyjeździe Viktoria Pilzno, Sevilla FV – Betis Sewilla, Tottenham Hotspur – Benfica Lizboduński Esbjerg 3:1, a spotkanie rewanna, FC Basel – FC Salzburg, Juventus – Fiorentina. żowe zakończyło się remisem 1:1. n

FOTO: EPA/VASSIL DONEV

38


Sport

39 nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014

Antiga przedstawił plan przygotowań polskiej kadry do MŚ

Nawet 40 meczów! Oglądam mecze już nie tylko dla przyjemności, ale skupiam się na polskich graczach. Ćwiczę jak być dobrym szkoleniowcem” – przyznał. Sprawdzianów w nowej roli mu nie zabraknie. Polacy najpierw wystąpią w eliminacjach mistrzostw Europy. Ich rywalami będą Słoweńcy, Łotysze i drużyna wyłoniona w kwalifikacjach. Awans do przyszłorocznego turnieju finałowego uzyska najlepsza drużyna grupy. Zajęcie drugiego miejsca oznacza grę w dwumeczu barażowym z drugim zespołem grupy B w terminach między 22-31 maja przyszłego roku. Potem Biało-Czerwonych czekają wyczerpujące rozgrywki Ligi Światowej, w których celem będzie awans do Final Six. Ich rywalami będą w grupie A Włochy, Brazylia i Iran. Do finałowej szóstki, która powalczy we Florencji w dniach 16-20 lipca, awansują organizator, zespoły z miejsc 1 i 2 w grupach A oraz B. Jeśli Italia zajmie miejsce pierwsze lub drugie w grupie A, to awansuje też trzeci zespół z lepszym bilansem z tych dwóch grup oraz zwycięzca rywalizacji dywizji II. Na koniec czekają polskich siatkarzy mistrzostwa świata przed własną publicznością. “To oznacza bardzo dużo meczów, mam nadzieję, że nawet 40. A każdy z nich to najlepszy trening, zawodnicy dzięki temu nabiorą doświadczenia i zgrają się ze sobą” – zaznaczył. Polska wystawi także drużynę do Ligi Europejskiej. Zagrają w niej głównie młodzi zawodnicy. Ich trenerem będzie Andrzej Kowal, obecnie prowadzący mistrza Polski Asseco Resovię Rzeszów. “Traktujemy to jako całkowicie nowy projekt. Obie reprezentacje nie będą ze sobą trenować, będą się oddzielnie przygotowywać” – podkreślił wiceprezes PZPS Artur Popko. n

FOTO: EPA/KOCA SULEJMANOVIC

“Nie ukrywam, że to bardzo dużo. Jako zawodnik nigdy nie miałem podobnego sezonu w reprezentacji. Właśnie dlatego ważny będzie szeroki skład kadry. Nie przypuszczam, by ktokolwiek dał radę wystąpić w każdym z tych spotkań” – powiedział selekcjoner na spotkaniu z dziennikarzami. On sam w tej chwili stara się jeszcze łączyć rolę przyjmującego Skry Bełchatów z obserwowaniem potencjalnych kadrowiczów. “Oczywiście nie jest to łatwe, ale ja doskonale zdawałem sobie sprawę z tego, czego się podejmuję. Nie ma mowy, żebym odwiedził siatkarzy występujących w lidze włoskiej czy rosyjskiej. Jestem jednak z nimi w kontakcie i oglądam ich mecze w telewizji” – podkreślił. O nazwiskach nie chciał mówić. “Wystarczy, że ze wszystkimi potencjalnymi reprezentantami mam kontakt. Wiem, co u nich słychać, jaki jest ich stan zdrowia czy kondycja. Czekają mnie trudne decyzje, ale to ja później będę ponosił konsekwencje każdej z nich” – dodał. Jego zdaniem najważniejsze będzie w tej chwili dla polskiego zespołu poprawienie gry z kontrataku. Zawodników będzie jednak również dobierać tak, by mieć pewność, że wytrzymają presję. “Przed nami bardzo bogaty sezon. Kulminacją będą mistrzostwa świata w Polsce i tam muszę mieć zawodników, na których mogę polegać w każdej chwili. Presja będzie na nich ciążyć ogromna i muszę być pewny, że sobie z nią poradzą. A ja chcę w tym sezonie jako szkoleniowiec coś wygrać” – powiedział wprost Francuz. Antiga po tym, jak został selekcjonerem polskiej kadry, ma przede wszystkim mniej wolnego czasu niż wcześniej. “Ale i wokół jest znacznie więcej dziennikarzy. Wracam z treningu do domu i siadam do kolejnej pracy.

Stephane Antiga po tym, jak został selekcjonerem polskiej kadry, ma przede wszystkim mniej wolnego czasu

Krystyna Pałka uważa, że jej celownik podczas olimpijskiej sztafety został celowo przestawiony

FOTO: EPA/FILIP SINGER

n Francuski trener polskich siatkarzy Stephane Antiga poinformował w czwartek, że pierwszych powołań do kadry można się spodziewać pod koniec marca. Biało-Czerwoni w tym sezonie mogą mieć do rozegrania nawet 40 meczów. Najważniejsze – w mistrzostwach świata.

Kryminał z karabinem n Biatlonistka Krystyna Pałka uważa, że jej celownik podczas olim-

pijskiej sztafety został celowo przestawiony. “To nie ja, mnie tam nie było” – mówi Paulina Bobak, która poczuła się oskarżona.

Wszystko zaczyna się w piątek, 21 lutego, ok. godz. 18 czasu lokalnego w Soczi. Polki zabierają karabiny na trasę i jadą przestrzelić broń, czyli sprawdzić, czy wszystkie przyrządy celownicze są właściwie ustawione. Po powrocie zostawiają karabiny na 15-20 minut w tzw. ogródku w strefie startu. Broni pilnuje masażysta Damian Graf, ale nie patrzy na karabiny cały czas, bo ma też inne obowiązki – pomaga zawodniczkom rozmasować mięśnie, rozmawia z trenerem Adamem Kołodziejczykiem. Wokół kręci się kilkadziesiąt osób – zawodniczki z innych ekip, serwismeni, trenerzy, sędziowie. Karabin Pałki, która pobiegnie na pierwszej zmianie, stoi na stojaku, ale jako jedyny nie jest schowany w pokrowcu, bo Polka będzie go potrzebować już za kilka minut. O 18.30 wyrusza na trasę sztafety. Na strzelnicy katastrofa, pudłuje siedem razy na osiem strzałów (trzy naboje dobiera), co przekreśla szanse drużyny na wysokie miejsce, a wraz z nim m.in. na stypendia od ministerstwa. “Coś stało się z karabinem, nigdy tak źle nie strzelałam!” – denerwuje się Pałka po biegu. Minęły cztery dni, zawodniczki i trenerzy wrócili do Polski. W środę Pałka napisała na Facebooku: “Przykro mi to mówić, ale jest już pewne, że przed biegiem sztafetowym ktoś przekręcił przyrządy w moim karabinie. Jeśli się potwierdzi przypuszczenie odnośnie osoby, która to zrobiła, będzie to wielki szok dla wszystkich”. W wywiadzie dla RMF FM biatlonistka opisywała, jak mogło dojść do przestawienia celownika: “Wystarczyło ręką mechanicznie zrobić jeden cały obrót albo dwa mniejsze. U mnie celownik był przestawiony o 10 skoków w dół. Nie pierwszy raz strzelam i wiem, gdzie robię błędy. Takie jak w Soczi były niemożliwe. Mam pewne podejrzenia, ale nie chcę o nich mówić”. Kto jest podejrzany? W komentarzach na Facebooku natychmiast wytypowano Paulinę Bobak. W Soczi była rezerwową, ostatnio nie żyła najlepiej z trenerami, związkiem biatlonowym i innymi zawodniczkami. Udzieliła kilku wywiadów krytyku-

jących szkoleniowców oraz działaczy. Dawała wyraz rozgoryczeniu, że nie dostaje szansy na igrzyskach, trenerzy odpowiadali, że nie startuje, bo jest najsłabsza. W Soczi mieszkała w innym apartamencie niż pozostałe zawodniczki. W związku nikt nie ukrywał, że między nią a resztą dziewczyn nie było przyjaźni. “Po tym, co się dzieje, czuję się na celowniku, ale mam czyste sumienie – mówi “Wyborczej” Bobak. – Przed godz. 18 byłam w ogródku startowym, ale nie zbliżałam się do karabinów, stałam jakieś 30 metrów od nich, obok zawodniczki z Kanady. Musiałam kręcić się w pobliżu, bo jako rezerwowa czekałam na ostateczny sygnał, że nie będę potrzebna. Ok. godz. 18, czyli gdy dziewczyny jeszcze nie wróciły z przestrzeliwania, poszłam się przebrać do szatni i pojechałam do pokoju. Gdy karabin Kryśki trafił do ogródka, w ogóle mnie tam już nie było – dodaje Bobak. – Wielkiej przyjaźni może między nami nie było, ale wrogości też nie, porozumiewałyśmy się z dziewczynami normalnie. Ja tego nie zrobiłam, nikt tego nie zrobił, moim zdaniem to feler w przyrządach karabinu u Kryśki, bo tak samo było we Francji w grudniu, wtedy też pudłowała, bo coś się stało z przyrządami” – podkreśliła rezerwowa biatlonistka. Pałka pisała na Facebooku, że incydent z zaciętym karabinem we Francji może pasować do teorii, sugerując, że ktoś także wtedy mógł przy nim majstrować. Ale w środę, im bardziej afera nabierała rozpędu w mediach – rzecznik prasowy związku biatlonowego powiedział: “Były już u nas chyba wszystkie telewizje, no może poza północnokoreańską” – tym bardziej Pałka łagodniała. Po południu pisała na Facebooku: “Nie oskarżam konkretnej osoby. Jest pewne, że przyrządy zostały przekręcone. Nie jest pewne jak. Są przypuszczenia, ale trzeba je sprawdzić. Niewykluczone, że mogło dojść do uderzenia w przyrządy celownicze”. “Nie chce mi się wierzyć w spisek, moim zdaniem to przypadek, może jestem naiwny, ale sądzę, że to była złośliwość rzeczy martwych, a nie ludzi – mówi trener Kołodziejczyk. – Przyczyn mogło być wiele, ktoś

mógł uderzyć w karabin niechcący podczas rozgrzewki, może był kontakt na trasie z inną zawodniczką, to się zdarza, broń jest delikatna. Nie ma dowodów, więc nie ma spisku” – ucina szkoleniowiec. O przestawieniu przyrządów w karabinie we Francji Kołodziejczyk mówi: “Nie było mnie tam, pojechałem wtedy na Uniwersjadę we Włoszech, ale z tego, co mówił drugi trener, to było uderzenie, usterka mechaniczna w trakcie biegu. “Sprawa jest dla mnie z pogranicza szaleństwa, ale wszystko trzeba sprawdzić. Wysłaliśmy do Międzynarodowej Unii Biatlonowej [IBU] prośbę o przesłanie zapisów monitoringu z Soczi, bo ponoć wszystko było tam filmowane – mówi Zbigniew Waśkiewicz, prezes związku. – Rozmawiałem z Krystyną i nie chce mi się wierzyć w scenariusz, który przedstawia, ale z drugiej strony, w jakimś stopniu jestem w stanie jej zaufać, bo w końcu to najbardziej dojrzale strzelająca zawodniczka, takie błędy nie są w jej stylu. Poza tym bardzo dba o karabin, przed startem wszystko dokładnie dokręciła, a po biegu skrupulatnie go obejrzała, nie było widać żadnych mechanicznych usterek sugerujących, że coś uderzyło w karabin. Dlatego liczymy, że monitoring coś wyjaśni, podobno na miejscu było mnóstwo kamer “– dodaje Waśkiewicz. Trener Kołodziejczyk uważa jednak, że będzie to trudne. “Na zawodach filmuje się wrażliwe strefy, jak start czy strzelnicę, nie sądzę, by ogródek też był stale monitorowany, a nawet jeśli, to czy Rosjanie trzymają nagrania tyle czasu? Skoro nie było protestu od razu po zawodach, po co mieliby to robić” – zastanawia się szkoleniowiec. “Mam nadzieję, że jednak będzie monitoring, bo czuję na sobie spojrzenia środowiska, a nie mam sobie nic do zarzucenia” – powiedziała Paulina Bobak. “Krystyna Pałka chyba niepotrzebnie wywołała tę aferę, nie mając stuprocentowych dowodów. Jej wpis był zbyt wczesny. Trzeba by się zamienić w dziennikarzy śledczych, być na miejscu, przepytywać, powołać komisję, a i tak pewnie nie dojdziemy, kto, co i czy w ogóle przy karabinie majstrował” – stwierdził Tomasz Jaroński, komentator biatlonu w Eurosporcie. JAKUB CIASTOŃ (SPORT. PL)


40

Sport

nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014

Powtórka z rozrywki Freunda n Severin Freund ponownie nie miał sobie równych – tym razem w fiń-

Po konkursie w Falun skoczkowie narciarscy nie mieli ani trochę czasu na odpoczynek i już w piątek rozpoczęli długi weekend z Pucharem Świata w Lahti. Najpierw odbyły się poranne treningi, a po południu rozegrano kwalifikacje, których niespodziewanie nie przebrnęło aż czterech reprezentantów Polski. Zarówno Klemens Murańka, Jan Ziobro, Maciej Kot, jak i mający poważne kłopoty z pozycją dojazdową Piotr Żyła, lądowali blisko i w kiepskim stylu, co przełożyło się na bardzo niskie noty. Honoru Biało-Czerwonych na słynnym obiekcie “Salpausselkae” bronili więc tylko Dawid Kubacki oraz Kamil Stoch. Piątkowe zawody upłynęły pod znakiem dominacji Severina Freunda. Niemiec zafundował swoim kibicom powtórkę z rozrywki i po środowym sukcesie w Szwecji znów mógł cieszyć się z pucharowego zwycięstwa. Siódmy triumf podopiecznemu Wernera Schustera przyszedł nadspodziewanie łatwo. Mistrz olimpijski w drużynie z Soczi prowadzenie w konkursie objął już na półmetku rywalizacji, uzyskując z obniżonego rozbiegu 131 metrów. Skoczek naszych zachodnich sąsiadów w drugiej rundzie tylko dopełnił formalności, szybując na odległość 127,5 metra, co dało mu ostatecznie aż jedenaście punktów przewagi nad swoim najgroźniejszym przeciwnikiem, a tym dość niespodziewanie okazał się Stefan Kraft. Austriak po 1. serii plasował się na dziewiątym miejscu, ale podczas swojej następnej próby popisał się najlepszą odległością całych zawodów, w znakomitym stylu osiągając aż 134 metry. Wynik 20-latka był nie do pobicia dla jego konkurentów i dał mu

awans na drugą pozycję. Wcześniej na pucharowym podium stanął tylko raz – w 2013 roku podczas finałowego konkursu Turnieju Czterech Skoczni w Bischofshofen. Skład podium uzupełnił ostatecznie Kamil Stoch. Polak oddał dwa dobre, a co najważniejsze w miarę równe skoki. Lider Biało-Czerwonych podczas swojej pierwszej próby miał drobne problemy przy lądowaniu, ale w finale znów zachwycił wspaniałym stylem, choć zabrakło nieco metrów. Łączna nota pozwoliła mu zaledwie o 0,2 punktu wyprzedzić Petera Prevca, a co za tym idzie zmniejszyć stratę do Słoweńca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po konkursie skoków w Lahti dwukrotnego mistrza olimpijskiego od “asa” Gorana Janusa dzieli tylko siedem “oczek”. Oznacza to, że walka o Kryształową Kulę zapowiada się pasjonująco i być może toczyć się będzie do ostatniego skoku w Planicy. Na czwartą pozycję spadł Noriaki Kasai. Japończyk z powodu swoich problemów z kolanem nie wziął udziału w zawodach, ale wciąż ma szansę zakończyć pucharowy sezon w czołowej “trójce”. Dalsze lokaty zajmują Austriak Gre- Najlepsza trójka piątkowego konkursu w Lahti – od lewej: Stefan Kraft, Severin Freund i Kamil Stoch gor Schlierenzauer, Norweg Anders Bardal i Szwajcar Simon Ammann. PUCHAR ŚWIATA W SKOKACH NARCIARSKICH W sobotę w Finlandii odbędą się zawody drużynowe, a dzień później roWyniki piątkowego konkursu w Lahti: 1. Severin Freund (Niemcy) 276,6 pkt (131 i 127,5 m), 2. Stefan Kraft (Auzegrany zostanie kolejny konkurs indystria) 265,6 (132 i 134), 3. Kamil Stoch (Polska) 259,8 (127 i 124,5), 4. Peter Prevc (Słowenia) 259,6 (125,5 i 123,5)... widualny. Łukasz Kruczek wybrał 20. Dawid Kubacki (Polska) 224,8 (117,5 i 118), 20. Andreas Kofler (Austria) 224,8 (118 i 119) skład na drużynowy konkurs. W soboKlasyfikacja generalna PŚ: 1. Peter Prevc (Słowenia) 1038 pkt, 2. Kamil Stoch (Polska) 1031. 3. Severin Freund tę Polskę reprezentować będą Kamil (Niemcy) 827, 4. Noriaki Kasai (Japonia) 806, 5. Gregor Schlierenzauer (Austria) 715, 6. Anders Bardal (Norwegia) Stoch, Jan Ziobro, Maciej Kot i Dawid 667, 7. Simon Ammann (Szwajcaria) 646, 8. Andreas Wellinger (Niemcy) 563, 9. Thomas Diethart (Austria) 547, 10. Kubacki. Spośród zawodników, którzy Robert Kranjec (Słowenia) 469... 18. Maciej Kot (Polska) 317, 19. Jan Ziobro (Polska) 302, 20. Piotr Żyła (Polska) w piątek startowali indywidualnie, do 283, 33. Krzysztof Biegun (Polska) 144, 35. Klemens Murańka (Polska) 132, 43. Dawid Kubacki (Polska) 82, 76. Stedrużyny nie załapali się Piotr Żyła i Klefan Hula (Polska) 3, 79. Krzysztof Miętus (Polska) 1. mens Murańka. n

Wielki wyścig Stoch – Prevc niej w Willingen, gdzie dwukrotnie triumfował Stoch, 22-latek z Krandium po dziewięć razy. W środę w Falun podwójny mistrz olimpijski Kamil ju był “tylko” siódmy i trzeci, woStoch stracił koszulkę lidera Pucharu Świata na rzecz dwukrotnego meda- bec czego musiał oddać Polakowi plalisty igrzysk Petera Prevca. W piątek w Lahti odrobił 10 punktów. Na sześć stron lidera PŚ. Ale przed Falun tracił do naszego skoczka zaledwie 13 konkursów przed końcem sezonu wielkich rywali dzieli tylko 7 punktów. punktów. Za drugie miejsce w SzweGorszy pierwszy skok w wykonaniu o 15,9 pkt. W Lahti potwierdził wiel- cji zdobył ich 80, Stoch za czwarte Kamila Stocha widzieliśmy już w dru- ką formę, awansując na trzecie miej- dostał 50. W piątek w Lahti dorobek trzeciego Stocha powiększył się o 60 żynowym konkursie w Soczi. W Fa- sce w klasyfikacji generalnej. Z kolei Słoweniec po olimpijskim pkt, a czwartego Prevca o 50. Dzielun po pierwszej serii bohater igrzysk był dopiero 13. i choć w rundzie fi- srebrze i brązie najwyraźniej zrobi li ich tylko 7 punktów. Tak zaciętej walki o Kryształową nałowej przesunął się na czwartą po- wszystko, by wygrać Puchar Świata. Jak ważna jest dla Prevca Krysz- Kulę nie mieliśmy od dwóch lat. Pozycję, rywale mogą zastanawiać się, tałowa Kula, dowiedzieliśmy się już przedni sezon zdominował Gregor czy bohater nie jest zmęczony. Zaraz po Soczi zaczęło się dziać przed igrzyskami. Podczas gdy ca- Schlierenzauer, a w 2012 roku Auto, co Stoch zapowiadał – w koń- ła światowa czołówka zrezygnowa- striak przegrał Puchar Świata przez cówce sezonu atakują ci, którzy na ła ze startu w dwóch konkursach w decyzję o odpuszczeniu startów w igrzyskach nie zdołali spełnić swo- Sapporo, Słoweńcy pojechali tam w Sapporo. Tam pojawił się Anders najmocniejszym składzie i z Japoń- Bardal, zajął drugie i 14. miejsce, zaich marzeń. W Szwecji świetny był Severin czykami rywalizowali o punkty do robił 98 punktów, a ostatecznie wyFreund. Niemiec, który w Rosji in- klasyfikacji generalnej. Prevc zdo- przedził Schlierenzauera o 58 pkt. Oczywiście tamta historia nie mudywidualnie nie zdobył medalu, te- był ich wtedy aż 180, wygrywając raz w obu seriach bił rekord skocz- pierwsze zawody, a w następnych zaj- si się powtórzyć. Stoch drugim skoni i drugiego Prevca wyprzedził aż mując drugie miejsce. Tydzień póź- kiem w Falun udowodnił, że wiel-

n Polak wygrał cztery konkursy, Słoweniec dwa. Obaj wskakiwali na po-

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, February 28, 2014

kiej formy z Soczi nie zgubił, a powiększając swój dorobek o 50 punktów, tylko nieznacznie zszedł poniżej średniej z tego sezonu. Dziś to Stoch jest zawodnikiem zyskującym średnio najwięcej w jednym konkursie. W 20 startach tego sezonu Polak wywalczył 1031 pkt, co w przeliczeniu na start daje 51,5 pkt. Drugi w takim zestawieniu jest Bardal. Norweg, który w “generalce” zajmuje siódme miejsce, swoje 667 punktów wywalczył w 14 konkursach, a to daje średnią zdobycz na poziomie 47,6 pkt. Prevc ma średnią 47,2, bo 1038 punktów zebrał w 22 występach. Gdyby skakała statystyka, to w sześciu ostatnich indywidualnych startach sezonu Stoch zyskałby nad Prevcem 25 punktów, a wtedy w Planicy odebrałby Kryształową Kulę, mając o 18 punktów więcej od faworyta gospodarzy. Ale statystyka jest tylko dodatkiem do pasjonującej rywalizacji dwóch świetnych zawodników. Reszta traci chyba za dużo, by włączyć się do walki Stocha i Prevca.

Ale Freund, Kasai czy Bardal w dużej formie gwarantują, że rozgrywka między liderem i wiceliderem będzie jeszcze ciekawsza, bo w każdym konkursie – jak w Falun – ktoś może wskoczyć między nich, powiększając punktowe różnice między Polakiem i Słoweńcem. Jeśli w wyścigu po Kryształową Kulę ostatecznie lepszy okaże się Prevc, trudno będzie wyrzucać Stochowi, że nie pojechał do Sapporo. Może właśnie dzięki temu w Soczi to on skakał po złote medale, a Słoweniec “tylko” po srebrny i brązowy. Na pewno Polak nie popełnił błędu, jaki dwa lata temu zrobił Schlierenzauer. On zrezygnował wówczas ze startów w Sapporo, choć imprezą sezonu były tylko mistrzostwa świata w lotach w Vikersund, a odbyły się miesiąc po japońskich zawodach. Wtedy do Japonii polecieli wszyscy liczący się zawodnicy, poza Austriakiem, który wygrał ostatni (w Zakopanem) start przed i pierwszy po (Predazzo) Sapporo. Skacząc na Okuarayamie, na pewno nie wypadłby gorzej niż Bardal. n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

FOTO: EPA/MAURI RATILAINEN

skim Lahti. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie Kamil Stoch, który minimalnie pokonał w piątek Słoweńca Petera Prevca.


nowy dziennik Sobota – niedziela 1-2 marca 2014 PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Friday, February 28, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026


nowy dziennik Saturday – Sunday, March 1-2, 2014


Szanowni Państwo! Większości z Was „Nowego Dziennika” nie musimy przedstawiać – na rynku polonijnym istnieje on nieprzerwanie ponad 40 lat, a nasi odbiorcy mieszkają niemal we wszystkich amerykańskich stanach, a nawet w Polsce i innych krajach. Popularność wśród polskojęzycznej diaspory, a jednocześnie dostępność do niej zyskaliśmy nie tylko poprzez wydanie papierowe gazety, ale również dzięki naszej stronie internetowej (www.dziennik.com) oraz telewizji NDTV, której program nadawany jest 6 razy w tygodniu o godz. 7 wiecz. na kanale publicznym metropolii nowojorskiej (WNYE-TV Channel 25); program TV można także oglądać na nowodziennikowym portalu. Nasza działalność zatem wspiera się na trzech filarach, którymi są gazeta, internet i telewizja. Oznacza to, że podążamy z duchem czasu i wychodzimy naprzeciw zapotrzebowaniom wszystkich odbiorców. Bogaty wachlarz poruszanych tematów pozwala nam twierdzić, że na naszych łamach znajdą Państwo wiele interesujących artykułów z różnych dziedzin. Podajemy nie tylko bieżące wiadomości z Ameryki, Polski i świata, ale przedstawiamy zagadnienia dotyczące naszej amerykańskiej rzeczywistości, oferujemy wiedzę na temat polskiej i amerykańskiej historii, wiele miejsca poświęcamy życiu polonijnemu, nie zapominając o informacjach kulturalnych i szeroko pojętej rozrywce. Obecnie „Nowy Dziennik” jest prenumerowany przez około 2500 rodzin w Stanach Zjednoczonych. Jednak liczebność naszych rodaków w USA pozwala nam mieć nadzieję na szersze grono odbiorców, a przede wszystkim na zwiększenie liczby subskrybentów na weekendowe wydanie gazety. Jako przedstawiciele „Nowego Dziennika” mamy przyjemność polecić prenumeratę jego wydania weekendowego. Wraz z prenumeratą otrzymają Państwo pełny dostęp do wersji internetowej, pozwalający czytać wiadomości i oglądać programy telewizyjne jeszcze przed ich oficjalną publikacją.

Wraz z prenumeratą gazety oferujemy pełny dostęp do wersji internetowej www.dziennik.com

Zachęcamy do czytania i prenumeraty „Nowego Dziennika”. Przyłączając się do grona naszych czytelników pomagają Państwo budować silny medialny głos Polonii w USA. Poniżej formularz subskrypcji „Nowego Dziennika”. Można również zaprenumerować gazetę odwiedzając stronę: www.dziennik.com/prenumerata

ZAMAWIAM PRENUMERATĘ NOWEGO DZIENNIKA, ZAŁĄCZAM:

IMIĘ: NAZWISKO:

CZEK MONEY ORDER KARTA KREDYTOWA

ADRES: ADRES:

PROSZE ZAKREŚLIĆ WŁAŚCIWE POLE:

MIASTO:

WYDANIE WEEKENDOWE (SZCZEGÓLNIE POLECAMY)

STAN:

ROCZNA $95 PÓŁROCZNA $60 KWARTALNA $50

ZIP CODE:

EMAIL:

ROCZNA $180 PÓŁROCZNA $95 KWARTALNA $70

WYPEŁNIONY KUPON PROSIMY WYSŁAĆ NA ADRES:

# KARTY: EXP. DATE:

CODZIENNE WYDANIE

(6 DNI W TYGODNIU)

/

nowy dziennik

SECURITY CODE:

VISA

MASTER CARD

AMEX

70 OUTWATER LANE, SUITE 402 GARFIELD, NJ 07026


Zaprenumeruj “Nowy Dziennik”

POLECAMY

STRONA 14-15

Pat Benatar

WYWIAD

Z Andrzejem Pityńskim o żołnierzach wyklętych

J E R Z Y WAS Z Y N GTO N W N E W J E R S E Y | M IC H A Ł S Ę DZ I WÓ J – C H E M I K C Z Y A LC H E M I K | O S C A R OW E C I E K AWO S T K I www.dziennik.com

SATURDAY – SUNDAY, MARCH 1-2, 2014

Zachmurzenie częściowe

$1.50

4°C (39°F)

Krym – terytorium wojenne h c y z s a n a n o r g o ! d w z ó c k i ą ł n l e ł. Do t ó i c y a j z y rz c p b u h l y c – n i y z y d w ł o o r n , sta siebie urodzi ! Na Krymie lądują rosyjskie samoloty transportowe, a do

Symferopola zmierzają transportery opancerzone. Wokół tej części Ukrainy trwają intensywne zabiegi dyplomatyczne. Kraje Zachodu usiłują wywrzeć wpływ na Rosję, aby ta uszanowała integralność sąsiada. `+1!$).)!.$R.$3%1$.!$3)/$.!,C$B%$$<4'$.)#( 23!$</$2)?$3/$0/$38-5$*!+$,/3$.)$2+/$6 M8-$&%$1/$0/$,4$ 9/$23!$</$ /0!$./$6!$.% 019%9$49"1/$*/$.8#($,4$$9)C$L/$28*$2+! !'%.$#*!$R.$3%1$&!7$0/$$!$<!$6#9%$B.)%*5$E% ,/3$.)$2+/$.)%$0198*$-4$*%$2!$-/$,/$3:6$9 I)$*/$6!C$J%$$.!+$01!$#/6$.)$#8$0/1$34$,/3$4 .)$#9%$'/$36)%1$$9>5$E%$38,$+/$*%$$%.$,/3 9/$23!<$/0:C$.)/$.85$!$).$.%$/$$"8$6!$*> 2)?$"%9$01/$",%$-:6C

. t a l e n d e w z ę o e t d r e n e az ap k g n e j e ł u s r w y e e i m m o n u a p n d e e y r ż p k w e ta Za n o a t w a o t d a r u e b z m o ONIE u r R n T y e S m J Pr ca e l RUGIE o D p A e N i ln ŁY ó Ó g G e E » z Z C c SZ sz

STRONA 2

WŁADZE KRYMU ZA JANUKOWYCZEM M)%1$')%*$f+$2*/$./6$;$68$"1!$.8$6 #96!1$3%+$.!$01%$-)%$1!$f4$3/$./$-)#9$4 .%*$L%$04$",)$+)$I18$-4$;$9!$0/$6)%$$9)!<5 )E$49.!$*%$96)%19#($.)#$36/$"8$<%$'/$01%$4 98$$%.$3!$B)+$3/$1!$J!$.4$+/$68$#9!5$019%$4 "8$6!$*>$#%$'/$/"%#$.)%$6$L/$2*)C$\/$$!<5 E%$0198$23?$04$*%$$/$68$0%<$.)!$.)!$/"/$4 Niezidentyfikowani, umundurowani mężczyźni patrolują port lotniczy w Symferopolu. Kijów oskarża Moskwę STR. 6 o okupowanie lotnisk na Krymie 6)>9$+:6$29%$&!$19>$$4C

Brytyjski nacisk na Polskę ws. holokaustu

AMERYKA

Rząd: nie mamy sobie nic do zarzucenia

Kolejny wypadek na Greenpoincie

Dzień polsko-węgierskiej przyjaźni w Nowym Jorku ! Szechenyi Istvan Society zaprasza na pierwszy Polsko-Węgierski Dzień

w Nowym Jorku. To okazja do upamiętnienia 1000-letniej przyjaźni i hidla ofiar holokaustu – odpowiada Brytyjczykom polski rząd. To reakcja storii wzajemnych stosunków polsko-węgierskich. na decyzje Izby Lordów, która opowiedziała się w czwartek za restytu- D7/$,!$+:6$)$B?$'1:6$<>$#98$TWWW4,%3$4 +3:$1%$'/$P!*$.!,$!!$'/$2)$9!$).$20)$1/$6!$4 .)!$()$23/$1)!$0198$*!C$.)$)$69!$*%-$.8#( <8$423!$68$9!$36)%1$$9/$.%$019%9$0!1$,!$4 cją mienia żydowskiego przez Polskę. 23/$24.$+:6C$ $E!$$.8-$).$.8-$+1!$*%- -%.$38$7/,$2+)$)$B?$')%15$423!$.!$6)!$*>$4 ! Jesteśmy krajem, który robi bardzo dużo w sprawie odszkodowań

\/$+/$,%*$.%*$23<4#9$+)$$/$29</$.! '1%$%.$0/$)#$+)-$ D2+198$E/$6!$.)4 B-)%1$#)DC$ [8-$ 1!$9%-$ 201!6$#> 68$0!$$+4$ "8<$ 0)$*!$.8$ +)%$1/6$#!5 +3:$18$0/$).$#8$$%.$#)%$9!$2.><$9!$+)%$4 1/6$.)$#>C$\/$9$!$19%$.)!$$/$29</$6 #96!1$3%+5$+),$+!$-)$.43$019%$$'/$4 $9)$.>$c$6)%$#9/$1%-C

09614 >

8

08805 93289

8

ROK XLI Nr 12 050

NOWY DZIENNIK $1.50

!18$38*$2#8$0!1$,!$-%.$3!$198$B#)$236)%1$$9)$4 ,)5$E%$7/,$2+!$*%23$.!*$6)?+$298-$9$0!@236 20/$B1:$$38#(5$+3:$1%$.)%$41%$'4$,/$6!$<8 +6%$23))$-)%$.)!$6/$"%#$20!$$+/$")%1$#:6 (/$,/$+!4$2345$)$9!$0/$6)%$$9)%$,)$.!$#)2+$.! B!1$29!$6?C$ DE!$#)2+$ .!$ 7/,$2+?$ 6 201!$6)%$ (/$,/$+!4$234$ *%23$ 9"?$$.8D$ ; 46!$E!$19%#9$.)#9$+!$19>$$4$H!<$'/$19!$4 3!$I)$$!$6!$4!</@$2+!C$J!+$0/$6)%$$9)!$<!5 7/,$2+!$41%$'4$,/$6!$<!$*4E$6)?+$29/B=$68$4 -)%$.)/$.8#($019%9$!18$38*$#98$+:6$+6%$4 23))5$ 3!+$E%$ 0/$9!$ '1!$.)$#!$-)$ +1!$*4C L9%#9$.)#9$+!$19>$$4$1/9$-!$6)!$<!$6$3%* 201!$6)%$9$-)$.)$231%-$201!6$9!$'1!$.)#9$4 .8#(C$L!$$/$2<!6$M)$+/1$2+)$49.!<$3%$1/29$4 #9%$.)!$9!$"%9$9!$2!$$.%C I)$$!$6!$4!</@$2+!$ 0/$$+1%$B,)$<!5$ E% 7/,$2+!$91/$")$<!$6)%$,%$$,!$/&)!1$(/$,/$4

+!4$234$)$.)%$-!$2/$")%$.)#$$/$9!$194$#%$4 .)!C$DE!29$+1!*$$"!$-)?$$98$).$.8$-)$/ -)%*$2#!$0!$-)?$#)$D8$$:65$01/$6!$$9)$29%$4 1/$+>$$9)!$<!,$./B=$%$4$+!$#8*$.>$.!$3%$-!3 9!$'<!$$85$0/$.!$$3/$/36/$198$,)$B-8$H4$4 9%4-$P)$23/$1))$D8$$:6$7/,$2+)#(D$;$0/$4 6)%$$9)!$<!$I)$$!$6!$4!</@$2+!C$ H)$.)$23%1$236/$ M01!6$ !$'1!$.)#9$4 .8#($/$$.)/$2</$2)?$$/$9!$194$3:6$"18$4 38*$2+)%*$R9"8$S/1$$:6$.!$26/$*%*$231/$4 .)%$).$3%1$.%$3/$6%*C$E!$0)$2!$./$-C).C5$E% +6%$23)%$961/$34$-)%$.)!$)$1%$+/-$0%.$4 2!3$6$7/,$2#%$1%$'4$,4$*>$019%$0)$28$+/$4 $%+$24$#8$6),$.%$'/$)$+/$$%+$24$0/$23?$0/$4 6!$.)!$#8$6),$.%$'/$/1!9$.)%$+3:$1%$).$.% 423!$68C$B$/0!1$#)4$/$3%$019%$0)$28$1%$4 238$34$#*!$-)%$.)!$018$6!3$.%$'/$6$7/,$4 2#%$316!$/$$1/$+4$TUVUC$ » STR. 6

B?$'18$.)%$-!$*>$3!+$'<?$"/$+)#($1%$,!$4 #*)5$*!+$9$7/,$2+>C$H!$</$*%23$6$/':$,% 6$()$23/$1))$0198$+<!$$:6$3!+$$<4$')#($) "%9$+/.$&,)+$3/$68#($ 1%$,!$#*)$ -)?$$98 $6/$-!$+1!$*!$-)C$E)%$-/$E%$-8$/$389!$0/$-.)%=$)$-4$2)$-8$3/$4#9#)=5$38"!1$$9)%*5$E%$6$/+1?$'4$./$6/$*/1$2+)-)%29$+!$*>$$4$E%$'14$08$B?$'1:6$)$7/$4 ,!$+:6$;$-:$6)$P!*$.!,$!!$'/$2)5$()$23/$4 18+$)$+/$/1$$8$.!$3/1$68$$!$19%@$9$./$6/$4 */1$2+)%$'/$M9%$#(%$.8)$R235!.$M/$#)%$38C ;$J%23$.!$6%3$3!$+!$18$-/$6!.$+!5$+3:$1! 0/$$24$-/$64$*%$0198$*!C@$0/,$2+/$46?$4 ')%1$2+>5$ZB?$')%1$)$7/$,!+$$6!$"1!$3!.$4 +)$)$$/$29!$",)$)$$/$29+,!.$+)ZDC [/$0)%16$298$6$()$23/$1))$3%$'/$1/$$9!$4 *4$\9)%@$7198$*!C$.)$7/,$2+/$4B?$')%1$2+)%* 6$E/$68-$J/1$+45$$/$9/1$'!$.)$9/$6!$.)!

#%$]^$-!1$#!$\.)%-$7198$*!C$.)$7/,$2+/$4 4B?$')%1$2+)%*C$A6)?$3/$3/$/$$]WWV$1C$/"$4 #(/$$9/$.%$*%23$#/$1/$+4$"!1$$9/$41/$#98$4 B#)%$;$9$4$9)!$<%-$01%$98$$%.$3:6$/"4 +1!$*:6$;$1!9$.!$B?$'19%#(5$1!9$6$7/,$4 2#%C$ !$968$#9!*$2>$3/$+),$+4$$.)/$6%$/"$4 #(/$$85$/"$&)$34$*>$#%$6$1:E$.%$68$$!$19%$4 .)!$+4,$34$1!,$.%C$`")%$'</$1/#9$.%$0/,$2+/$4 46?$')%1$2+)%$/"$#(/$$8$3%$'/$B6)?$3!$/$$4 "8$<8$2)?$6$[!1$./$6)%5$6$38-$1/$+4$/1$4 '!$.)$9/$6!$.%$2>$6$6?$')%1$2+)-$-)%$B#)% a'%1C$D7/$-82<$*4E$)23$.)!<5$!,%$.)%$"8< *%29$#9%$1%$!,)$9/$6!$.8$.)$'$8$6$E/$68J/1$+4D$;$-:$6)$!!$'/$2)C 7)%16$298$./$6/$*/1$2+)$\9)%@$7198$4 *!C$.)$7/,$2+/$4B?$')%1$2+)%*$/$$"?$$9)% 2)?$1:6$.)%E$]^$-!1$#!5$/$'/$$9)$.)%$b 0/$0/$<4$$.)45$ » STR. 2

FOTO: EPA/MAXIM SHIPENKOV

B%$$<4'$ D`+1!$)@$2+)%*$ 71!6$$8D5$ .! 6/*$2+/$68-$,/3$.)$2+4$.!$I18$-)%$68$4 ,>$$/$6!$<8$#/$.!*$-.)%*$3198$$4$E%$2!$4 -/$,/$38$31!.2$0/1$3/$6%5$!$6$231/$.?$M8-$4 &%$1/$0/$,!$*%$$9)%$+/$,4-$.!$TW$1/$28*$2+)#( 31!.2$0/1$3%$1:6C `9"1/$*%$.)$,4$$9)%$9!$*?$,)$3%E$0!2$23!1$4 3/$68$,/3$.)$2+!$!%,$"%+$6$M%$6!$23/$0/$4 ,45$.!*$6)?+$29%$'/$,/3$.)$2+!$6/*$2+/$6%$4 '/$.!$I18$-)%C$d+/$</$bWW$/2:"$6+1/$4 #98$</$.!$0!2$23!1$3/$685$#/$4.)%$-/E$4 ,)$6)!$ 14#($ 2!$-/$,/$3:6C$ `9"1/$*%$.) -?E$#98C$.)$63!1$'.?$,)$.!$,/3$.)$2+/$6 0)>$3%+$.!$$1!$.%-5$!,%$9!$3198$-!$,)$2)? .!$*%$'/$/"19%$E!#(C$[%$'/$$.)!$9!$*?$3/ 3%E$,/3$.)$2+!$#8$6),$.%$6$M%$6!$23/$0/$,4 )$M8-$&%$1/$0/$,4C 719%$2319%@$ 0/$6)%319$.!$ .!$$ I18$4 -%-$9/$23!$<!$9!$-+.)?$3!$;$36)%1$$9> .!*$6)?+$29%$4+1!$)@$2+)%$,)$.)%$,/3$.)$#9%5

Nowy Dziennik 2014/03/01  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you