Page 1

STRONA 24

SPORT

STRONA 11

Nowe wyzwania dla LeBrona

PRAWO I MY

W ŚRODĘ W NDTV

Marcin Miśta i jego rzeźby z owoców

Jakie alimenty i dla kogo? (II)

Z M A R Ł A S H I R L E Y T E M P L E | Z RI D G E WO O D N A FOT E L BIS K U PI | "CZ E RWO N E M A K I N A M O N T E CAS SI N O" W R Ę K AC H N I E M C ÓW www.dziennik.com

ŚRODA 12 LUTEGO – WEDNESDAY, FEBRUARY 12, 2014

$0.75

-3°C (26°F)

Słonecznie

Emigracyjny exodus trwa

n W ubiegłym roku, mimo stabilnej sytuacji gospodarczej,

STRONA 4

POLSKA

"Solidarność" będzie miała pomnik w Warszawie

Z inicjatywy Fundacji imienia Ronalda Reagana, u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Kopernika, 4 czerwca 2014 roku stanie pomnik upa mięt nia ją cy Nie za leż ny Związek Zawodowy "Solidarność" i jego twórców.

07314 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 12 035

NOWY DZIENNIK $0.75

ki powstał w Polsce, dotyczy wyjazdów do krajów Unii Europejskiej. Ameryka stała się mniej atrakcyjna, ze względu na odległość, koszty podróży oraz słaby przelicznik złotówki do dolara w porównaniu z przelicznikiem na euro czy funta. "Kolejną barierą w wyjazdach do USA są wizy" – dodaje prof. Iglicka. Coraz częściej jest to emigracja na stałe, o czym świadczą statystyki dotyczące liczby osób wymeldowujących się z Polski. Jak wynika z danych GUS, w ubiegłym roku z Polski wymeldowało się co najmniej 36.000 osób. "W ostatnim ćwierćwieczu gorzej było tylko w 2006 roku, gdy takich osób było blisko 47 tysięcy" – podaje "Gazeta Prawna". Polacy emigrują teraz najczęściej do krajów europejskich, takich jak Niemcy, Wielka Brytania, Holandia czy Norwegia.

» STR. 4

Ameryka mniej przyciąga naszych rodaków

ID dla nielegalnych imigrantów w Nowym Jorku n Dowody tożsamości dla mieszkańców Nowego Jorku, którzy nie ma-

Adam Skarżyński Człowiekiem Roku

ją uregulowanego statusu imigracyjnego, oraz wyższa płaca minimalna n Adam Skarżyński, właściciel i prezes firmy budowlanej Adam's Euro– takie między innymi postulaty przedstawił burmistrz Bill de Blasio, pod- pean Contracting Inc., został wybrany przez Pulaski Association of Business and Professional Men – organizację zrzeszającą polskich biznesczas swojego pierwszego orędzia o stanie miasta. Podczas poniedziałkowego wystąpie- niżyć liczbę przestępstw w mieście, menów na Człowieka Roku 2014.

nia burmistrz podkreślał, że będzie popierał wprowadzenie dowodów dla wszystkich nowojorskich imigrantów, którzy przebywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie. "Zwracam się do wszystkich moich kolegów nowojorczyków, którzy mają nieudokumentowany status. Nowy Jork jest także waszym domem. Nie będziemy was zmuszać do tego, żebyście swoje życie przeżyli w cieniu" – powiedział burmistrz. Deklaracja o kartach identyfikacyjnych wywołała największy aplauz zgromadzonych w LaGuardia Community College, gdzie de Blasio wygłaszał orędzie. Władze kilku miast, w tym na przykład San Francisco czy New Haven, wprowadziły już takie dokumenty. Jak pokazują badania, pomogło to ob-

bo nielegalni imigranci, mając dowody tożsamości, nie boją się współpracować z policją. Szacuje się, że w Nowym Jorku ze specjalnych karty ID mogłoby skorzystać około pół miliona nielegalnych imigrantów. "Dzięki takim dowodom wszyscy mieszkańcy będą mogli zakładać konta w banku, starać się o zniżki dla seniorów na przejazdy metrem czy autobusami, a nawet wypożyczać książki z bibliotek" – uzasadniał swoją propozycję burmistrz. Posiadanie identyfikatorów nie będzie natomiast uprawniać do starania się o świadczenia miejskie czy stanowe, jak na przykład kupony na żywność, darmowe telefony czy zasiłki dla bezrobotnych.

» STR. 2

Oficjalnie tytuł otrzyma podczas bankietu przygotowywanego przez tę organizację, który odbędzie się 8 marca w Terrace on the Park na Queensie, NY. "Jestem bardzo zaskoczony tym wyróżnieniem i początkowo nawet nie chciałem go przyjąć, ale jednak dzięki paru osobom udało się biznesmenom przekonać mnie, żebym się zgodził. W sumie to bardzo miłe wyróżnienie" – powiedział "Nowemu Dziennikowi" Adam Skarżyński. Laureat jest znanym biznesmenem i właścicielem największej polonijnej

firmy budowlanej Adam's European Contracting Inc., zaliczanej również do grona największych tego typu biznesów w Nowym Jorku. Za swoją pracę był niejednokrotnie wyróżniany, w tym tytułem General Contractor Of The Year 2009. Poza tym zdobył pięć statuetek Conservatory Award za najlepszą renowację zabytkowych budynków, otrzymał także list gratulacyjny i podziękowania od byłego burmistrza miasta Michaela Bloomberga za wykonanie remontu wnętrza nowojorskiego City Hall. » STR. 2 FOTO: WOJTEK MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

Według szacunków prof. Krystyny Iglickiej - demografa, ekonomisty i rektora Uczelni Łazarskiego, wynika, że Polskę w 2013 roku mogło opuścić nawet ponad pół miliona osób. Wyjechali, mimo stosunkowo stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju. Polacy wyjeżdżają głównie do krajów europejskich – Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii czy Norwegii. Stany Zjednoczone stały się mniej atrakcyjnym krajem do emigracji. "Z danych polskich wynika, że emigracja do USA spadła, Ameryka zbladła trochę, zwłaszcza dla młodych. Te nieliczne powroty z emigracji, które mamy, to też raczej zza oceanu" – powiedziała prof. Krystyna Iglicka "Nowemu Dziennikowi". Dodała, że problem z emigracją, ja-

FOTO: NOWY DZIENNIK

miała miejsce kolejna duża fala emigracji z Polski, po licznych wyjazdach Polaków w latach 2006–2007. Większość to emigracja europejska. Ameryka już mniej przyciąga naszych rodaków.


2

Ameryka

» Rozwody i sprawy rodzinne » Sprawy cywilne » Sprawy spadkowe » Podział majątku » Wypadki - upadki z wysokości, itd. » Sprawy kryminalne » Sprzedaż i kupno nieruchomości » Sprawy w Polsce

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

Kapłan z Ridgewood mianowany biskupem

(rozwody, podział majątku, itd.)

Adwokat licencjonowany w Stanach: NY, NJ, PA, CT, MA, IL, FL, CA, DC, HI

tel: (212) 267-0201 (718) 609-0300

fenberger, kapłan i prawnik, który przez 12 lat był proboszczem kościoła św. Macieja na Ridgewood, został we wtorek mianowany przez papieża biskupem diecezji Albany.

FOTO: EWA KERN-JĘDRYCHOWSKA/NOWY DZIENNIK

Ks. prałat Edward Scharfenberger (z prawej) z ks. Władysławem Kubrakiem, byłym wikarym parafii św. Macieja na Ridgewood

The Experience of the Diocese of Brooklyn with the Sex Abuse Scandal". Rada rewizyjna, która została powołana w 2002 r. po wybuchu skandalu dotyczącego wykorzystywania nieletnich w Kościele w Bostonie, dokonała rewizji ponad 20 spraw tego rodzaju na Brooklynie i Queensie. Bill Halligan, parafianin kościoła św. Wincenta DePaula w Albany, członek grupy, która założyła albanybishopsearch.org – stronę internetową, gdzie wierni mogli wyrazić czego oczekują po nowym biskupie, powiedział, że jest pod wrażeniem wykształcenia i duchowości księdza Scharfenbergera. "Cieszę się, że na czele diecezji w Albany stać będzie postępowy i otwarty kapłan, który pomoże nam zbliżyć się do Boga" – powiedział Halligan. "Ks. prałat to bardzo mądry i wykształcony kapłan, a przy tym otwarty na ludzi. Każdy, kto przyszedł po poradę czy pomoc do niego był wy-

słuchany – powiedział "Nowemu Dziennikowi" ks. Daniel Rajski, wikary w parafii św. Macieja na Ridgewood. – Był duchowym przewodnikiem dla wiernych, ale również udzielał wsparcia z zakresu prawa, w tym imigracyjnego". Ks. Rajski dodaje, że to dzięki ks. Scharfenbergerowi w kościele św. Macieja od około 2 lat odprawiana jest druga niedzielna msza św. po polsku – o godzinie 6:30 wieczorem. "Biskup-elekt Scharfenberger może się pochwalić bogatym dorobkiem z zakresu prawa kanonicznego i cywilnego. Przez 12 lat sprawował funkcję proboszcza multietnicznej parafii św. Macieja na Ridgewood, gdzie nabrał płynności w różnych językach, co z pewnością przyda mu się w naszej diecezji i docenione będzie przez powiększającą się grupę hiszpańskojęzycznych wiernych" – powiedział biskup Hubbard. AS, (R)

teresowanym bezpłatną poradą prawną, i w związku z tym bardzo często współpracują z innymi organizacjami non-profit świadczącymi podobne usługi. Adwokaci należący do Queens VoWolontariusze posiadający uprawnie- przez banki. Z kolei Mark Weliky, dyrektor wy- lunteer Lawyers Project udzielają nia prawnicze mogą reprezentować te osoby, których nie stać na opłace- konawczy Queens Volunteer Lawy- bezpłatnych porad w każdy piątek, w nie adwokata w sądzie podczas róż- ers Project powiedział, że od 2008 godzinach popołudniowych od 1:00 nych spraw, czy to kryminalnych, ro- roku liczba domów zabieranych do 5:00, w budynku Sądu Cywilnedzinnych, czy też administracyj- właścicielom przez banki, które go na Queensie przy 89-17 Sutphin nych. Poza tym pomagają osobom udzielały kredytu na ich zakup, gwał- Boulevard. Osoby zainteresowane pomocą zagrożonym eksmisją z mieszkania townie wzrosła, i mimo że recesja się lub mającym problemy z kredytami. skończyła, wiele osób wciąż zwra- prawną proszone są o zabranie ze soCharlie Giudice, jeden z adwoka- ca się do nich z prośbą o pomoc w bą wszelkich dokumentów związatów, który trafił do grupy wolonta- tej sprawie. Podkreślił także, że ban- nych ze sprawą z jaką się zwracają riuszy po tym, jak stracił pracę w jed- ki i sądy w takich przypadkach bar- do wolontariuszy. Charlie Giudice zanej z kancelarii prawniczych, zdra- dzo często wykorzystują fakt, że lu- pewnia, że dla większości osób, któdził, że każdego roku z bezpłatnych dzie, którzy mają problemy ze spła- re do tej pory zwróciły się do nich z usług korzysta około 5000 osób po- tą kredytów najczęściej nie są repre- prośbą o pomoc, udało się pozytywszukujących pomocy w kwestiach zentowani przez żadnych adwokatów, nie załatwić wszystkie problemy. Queens Volunteer Lawyers Project prawnych, począwszy od zadłużenia a przez to są bezradni. Weliky i Giudice zaznaczają, że nie jest organizacją non-profit, działająna karcie kredytowej, poprzez rozwody, aż po konfiskaty domów są w stanie pomóc wszystkim zain- cą od 1991 roku. WUEM, (R)

Adwokaci zrzeszeni w Queens Volunteer Lawyers Project, organizacji będącej częścią Queens County Bar Association, oferują bezpłatną pomoc prawną mieszkańcom Queensu.

Stronę redaguje: Aleksandra Słabisz

w w w. Ad wok atM ar zec.com MANHATTAN: 225 Brodway, Suite 3000, New York, NY 10007 tel: (212) 267-0201

GREENPOINT: 776 A Manhattan Ave. Suite 104 Brooklyn, NY 11222 tel: (718) 609-0300

PENSYLVANIA: Spotkania ania 4 North 6th Street cy i po pracy Stroudsburg, PA 18360, w weekendy endy tel: (973) 920-7925 Adwokat kat mówi wi po polsku sku

NEW JERSEY: 1000 Clifton Ave., Clifton, NJ 07013, tel: (973) 920-7925

» De Blasio chce, aby przepisy pozwalające na wyrabianie kart identyfikacyjnych weszły w życie w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni. Wcześniej jednak pomysł burmistrza musi zostać zaakceptowany przez radę miasta. Oprócz tego burmistrz powiedział, że chce podnieść podatek dla najbogatszych mieszkańców miasta, a uzyskane fundusze mają być przeznaczane na budowanie przedszkoli i mieszkań dla najbiedniejszych. Przeciwnicy planów de Blasio mó-

DOK. ZE STR. 1

Bezpłatna pomoc prawna n

Darius Marzec, Esq.

ID DLA NIELEGALNYCH…

n Wielebny Edward B. Schar-

Ks. prałat Scharfenberger od 2002 do grudnia 2013 roku był proboszczem multietnicznej parafii św. Macieja na Ridgewood, w której wciąż rośnie grupa polskich wiernych. Teraz będzie dziesiątym biskupem diecezji Albany, gdzie zastąpi biskupa Howarda Hubbarda, który skończył 75 lat i odchodzi na emeryturę. "Jestem pełny wdzięczności dla Jego Świątobliwości papieża Franciszka za przywilej służenia wiernym w diecezji Albany. Za miłe przyjęcie dziękuję biskupowi Hubbardowi, który służył Kościołowi w Albany z miłością i oddaniem przez 37 lat" – napisał ks. Scharfenberger w oświadczeniu opublikowanym we wtorek rano przez diecezję. Nowy biskup urodził się 29 maja 1948 roku na Brooklynie, a święcenia kapłańskie otrzymał 2 lipca 1973 r. w bazylice św. Piotra w Rzymie. Jest absolwentem Pontifical Gregorian Univeristy oraz Fordham Law School. W 1991 r. zdał egzamin uzyskując uprawnienia prawnicze. W diecezji brooklyńskiej sprawował funkcję Promotora Sprawiedliwości oraz był członkiem diecezjalnej rady rewizyjnej ds. wykorzystywania nieletnich, gdzie odegrał kluczową rolę. Jest też współautorem raportu z 2009 r. pt. "From Shadow to Light and from Scandal to Healing:

POLSKI ADWOKAT

wią, że może to doprowadzić do tego, że właściciele firm będą wyjeżdżać z miasta. Kolejnym postulatem przedstawionym w poniedziałek przez burmistrza jest podniesienie płacy minimalnej w Nowym Jorku. "Statystyczny nowojorczyk przeznacza dziś trzy czwarte swoich dochodów na mieszkanie. Ceny wynajmu są horrendalne. Ci, którzy zarabiają najmniej, mają kłopoty ze znalezieniem dachu nad głową" – argumentował de Blasio. AA (R) (IAR)

ADAM SKARŻYŃSKI…

» Adam Skarżyński pochodzi z Podlasia, do Nowego Jorku przyjechał w 1984 roku bez znajomości języka angielskiego. Przez wiele lat pracował w różnych firmach budowlanych zdobywając doświadczenie, bowiem z wykształcenia jest ekonomistą. Swoją pierwszą firmę w Stanach Zjednoczonych otworzył w 1987 roku. W 1994 roku założył wraz z żoną Małgorzatą Adam's European Contracting Inc.; w lipcu będą świętować 20-lecie jej działalności. Jest to jedyna polonijna firma budowlana zrzeszona w tzw. Unii Związkowej, do której należy od 1996 roku. Adam Skarżyński jest osobą bardzo pracowitą, ambitną i zarazem skromną. Nie udziela się zbytnio w polonijnych organizacjach – "ze względu na brak czasu i duże zaangażowanie w prowadzenie własnego biznesu" – ale za to jest filantropem i bardzo często wspiera wszelkie poważne inicjatywy, zwłaszcza dotyczące pomocy osobom potrzebującym. Jego hojność podkreśla także Dariusz Knapik, były prezes Pulaski Association of Business and Professional Men. "Postanowiliśmy wyróżnić Adama Skarżyńskiego tytułem Człowiek Roku 2014 przede wszystkim za jego hojność i wspieranie Polonii.

DOK. ZE STR. 1

Poza tym nigdy nie odmówił pomocy naszej organizacji i zawsze chętnie z nami współpracował. Jest to człowiek bardzo zasłużony dla naszego środowiska" – powiedział Knapik. Adam Skarżyński od wielu lat przekazuje duże kwoty pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, wspiera polonijne organizacje charytatywne oraz kościoły, pomaga także indywidualnym osobom poszkodowanym przez los. Kilka lat temu w Czechowicach-Dziedzicach (woj. śląskie) wyremontował szkołę zniszczoną przez powódź. Poza tym często sponsoruje wydarzenia sportowe, zwłaszcza walki polskich bokserów. Jeden z nich – Paweł Wolak – był nawet zatrudniony w Adam's European Contracting Inc. Poza pracą i sportem, jego pasją jest myślistwo, gdzie również może pochwalić się pięknymi trofeami. W prowadzeniu biznesu pomaga mu żona Małgorzata oraz trzej synowie: Jacek, Łukasz i Michał. Sukces osiągnął tylko dzięki wielkiej determinacji, pracowitości, upartości oraz wierze, że ciężka praca zawsze przynosi odpowiednie profity. WUEM Wywiad z Adamem Skarżyńskim – Człowiekiem Roku 2014 – w weekendowym wydaniu "Nowego Dziennika".

Hollande w USA n Prezydent Francji Francois Hollande odbywa trzydniową wizytę w Stanach

Zjednoczonych. To pierwsza wizyta na tak wysokim szczeblu szefa V Republiki od 1996 roku i prezydentury Jacques’a Chiraca. Barack Obama i Francois Hollande mają wspólne interesy, o których poinformowali w artykule opublikowanym na łamach "Le Monde" i "Washington Post". Waszyngton jest zainteresowany wsparciem - przynajmniej logistycznym - walki Francuzów z terroryzmem w Mali i Republice Środkowoafrykańskiej. Obydwie strony wzywają do globalnego porozumienia w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypracowania wspólnego porozumienia na konferencji kli-

matycznej, która odbędzie się w przyszłym roku w Paryżu. Podkreślają, że Stany Zjednoczone i Francja, redukując własne emisje dwutlenku węgla, mogą rozwinąć partnerstwo energetyczne, które tworzy miejsca pracy i przyczynia się do wzrostu energii niskoemisyjnej. Mogą też pomóc krajom rozwijającym się w zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych. Identycznie patrzą na sytuację w Iranie i zamierzają kontynuować rozmowy z Teheranem. AS, (IAR)


nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

3

Nie żyje Shirley Temple

Spotkanie z prezesem Klubów Gazety Polskiej

n Shirley Temple, dziecięca gwiaz-

da Hollywood, najmłodsza zdobywczyni Oscara w historii kina i dyplomatka - nie żyje. Zmarła z przyczyn naturalnych w swoim domu w Kalifornii. Miała 85 lat.

FOTO: EPA/PAUL BUCK

Spotkanie z gośćmi z Polski odbędzie się w środę, 12 lutego o godzinie 7 wieczorem w Centrum Polsko-Słowiańskim przy 176 Java Street na Greenpoincie. Obaj panowie przylatują do Stanów Zjednoczonych jako goście honorowi pierwszego Zjazdu Klubów GP USA i Kanady, który odbędzie się w dniach 14-16 lutego, w Amerykańskiej Częstochowie. Trzecim gościem honorowym będzie redaktor naczelny Gazety Polskiej, twór-

ca Telewizji Republika, Tomasz Sakiewicz. Ryszard Kapuściński to dziennikarz Gazety Polskiej, prezes klubów GP, prezes Fundacji "Pomnik Ofiar Katynia", przedsiębiorca, radny Rady Dzielnicowej Miasta Kraków. Paweł Piekarczyk jest artystą opozycyjnym, pieśniarzem, kompozytorem, autorem tekstów. Jego najbardziej znane albumy to: "Śpiewnik oszołoma", "Portret III RP" i "Drugi obieg kondominium". ND

mąż za Johna Agara. Wystąpiła z nim w "Forcie Apachów" w 1948 r. Rok później rozwiodła się z nim i poślubiła Charlesa A. Blacka. W latach 70. i 80. działała aktywnie w Partii Republikańskiej i została ambasadorem USA w Ghanie oraz Czechosłowacji. W 1977 roku otrzymała nagrodę od American Center of Films for Children za całokształt twórczości. AS, (R)

ZDJĘCIA: ARCHIWUM

Shirley Temple Black z nagrodą za całokształt twórczości, którą otrzymała na 12. Annual Screen Actors Guild Awards w Los Angeles. Zdjęcie archiwalne z 2006 r.

FOTO: ARCHIWUM

"Była otoczona rodziną i opiekunami – podała rodzina w cytowanym w BBC oświadczeniu. – Oddajemy jej cześć za życie pełne ważnych osiągnięć w roli aktorki, dyplomaty i naszej kochanej mamy, babci i prababci". Shirley Temple zaliczana jest do największych dziecięcych gwiazd w dziejach kina. Karierę filmową zaczęła już jako 4-latka i zagrała w ponad 40 filmach. Były to m.in.: "Mała miss Maker", "Złotowłosy brzdąc" i "Mały pułkownik". W 1937 roku pojawiła się w legendarnym obrazie "Heidi", a dwa lata później w "Małej księżniczce". W 1935 roku 7-letnia Shirley dostała Nagrodę Specjalną Akademii. Jej zarobki sięgnęły około 300 tysięcy dolarów za film. Była maskotką Hollywood. Pojawiała się u boku takich gwiazd kina, jak Gary Cooper czy Carole Lombard. W wieku kilkunastu lat związała się z jednym z najsłynniejszych reżyserów okresu międzywojennego, Davidem O. Selznickiem. Jako nastolatka zagrała tylko w kilku produkcjach, ale żadna z nich nie odniosła większego sukcesu. W 1950 r. na dobre pożegnała się z kinem i poświęciła się życiu rodzinnemu. W 1945 r. Temple wyszła za

n Klub Gazety Polskiej zaprasza na spotkanie z prezesem Klubów Gazety Polskiej Ryszardem Kapuścińskim oraz pieśniarzem opozycyjnym Pawłem Piekarczykiem.

Od lewej: Ryszard Kapuściński i Paweł Piekarczyk


Polska "Czerwone maki na Monte Cassino" w rękach Niemców 4

FOTO: EPA/ALAA BADARNEH

Tytuł pieśni nawiązuje do kwiatów, które w czasie bitwy rozkwitały właśnie na zrytych pociskami wzgórzach

n Do zaskakujących informacji o posiadaniu przez Niemców praw wonych maków' to dzielimy się pół

na pół" – powiedział kompozytor. Makowiecki nie kryje zdziwienia. Sytuację określa jako "chichot historii". "Utwór, który uważany jest jak gdyby za drugi hymn Polski, przysparza zysków niemieckim związkom autorów" – stwierdził. Swój komentarz w tej sprawie wyOkazało się, że prawami do niego dys- na, która reprezentowała go za życia. Lech Makowiecki przez kilka mie- dało Ministerstwo Spraw Zagraponuje niemieckia kancelaria prawna z siedzibą w Monachium. Było to sięcy negocjował z niemiecką kance- nicznych. "Jeżeli po śmierci pana możliwe dzięki temu, że autor tekstu, larią możliwość wykorzystania krót- Schütza prawa te legalnie uzyskała Alfred Schütz, po zakończeniu dru- kiego cytatu. "Zwykle należy się oko- kancelaria prawna z Monachium, ta giej wojny światowej wyemigrował ło 5-10 procent za taki krótki cytat. Ja sprawa jest obecnie kwestią natury do Niemiec. Nie miał nigdy dzieci, naprawdę miałem już nóż na gardle, handlowej i takie prawa można wywięc po jego śmierci w 1999 roku pra- płyta była wstrzymana, więc powie- kupić od tej kancelarii. Nie jest to jedwa do "Czerwonych maków na Mon- działem, że jeśli tylko zgodzą się dać nak i nie była sprawa w kompetente Cassino" przejęła kancelaria praw- nam prawa do kawałka refrenu 'Czer- cji MSZ" n

do utworu "Czerwone maki na Monte Cassino" dotarli dziennikarze Superstacji. Sprawa wyszła na jaw, gdy polski kompozytor Lech Makowiecki chciał wykorzystać na swojej nowej płycie fragment tego utworu.

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

EMIGRACYJNY EXODUS TRWA

» "Polacy przebywający za granicą dochodzą do wniosku, że nie ma sensu utrzymywać dłużej fikcji nawet w postaci adresu w naszym kraju. Nie jest im to już potrzebne do życia – twierdzi prof. Krystyna Iglicka w wywiadzie dla "Gazety Prawnej". – Wiele osób ma już za granicą ustabilizowaną sytuację życiową i na rynku pracy" – dodaje. Po wielu latach przebywania na emigracji Polacy zaczynają ściągać do siebie dzieci i krewnych – w przeciwieństwie do lat 2005–2009, gdy na obczyznę wybierały się pojedyncze osoby, aby zrobić rekonesans. "Jeśli dane prof. Iglickiej się potwierdzą - za granicą przebywa już 2,6-2,7 mln Polaków – szacuje "Gazeta Prawna", dodając, że rozstań z Polską będzie coraz więcej. – A im dłużej są poza krajem, tym trudniej liczyć na ich powrót. Nie tylko dlatego, że założyli tam rodziny albo ściągnęli dzieci, ale również dlatego, że pobrali tam kredyty na wiele lat na zakup domu lub mieszkania albo rozkręcili własny biznes".

DOK. ZE STR. 1

Czynnikiem, który w 2013 r. przyczyniał się do emigracji naszych rodaków, było bezrobocie, które utrzymywało się na tym samym poziomie co w 2012 r. "Wielu uznało, że nie ma szans na zdobycie płatnego zajęcia nad Wisłą. Spakowało walizki i ruszyło na zarobek za granicę. Gdyby nie to, w urzędach pracy mogłoby być zarejestrowanych aż 2,7 mln osób" – pisze "Gazeta Prawna". Wielu nie przeszkadzają nawet antyimigranckie nastroje w państwach zachodniej Europy. W niektórych przypadkach wręcz przyspieszają one decyzję o wyjeździe – Polacy chcą zdążyć przed zamknięciem rynku pracy i ograniczeniami w przyznawaniu opieki socjalnej, o których mówi się w krajach europejskich. Osoby pomagające imigrantom w Wielkiej Brytanii twierdzą, że mimo negatywnych nastrojów wobec Polaków i nagonki na imigrantów, na Wyspach żyje się i tak spokojniej, wygodniej i łatwiej niż w Polsce. Łatwiej tam odłożyć pieniądze i utrzymać rodzinę. AS, (R)

"Solidarność" będzie miała pomnik w Warszawie n Z inicjatywy Fundacji imienia Ronalda Reagana, u zbiegu ulic Świętokrzyskiej

i Kopernika, 4 czerwca 2014 roku stanie pomnik upamiętniający Niezależny Związek Zawodowy "Solidarność" i jego twórców.

Prze wod ni czą cy Fun da cji Ja nusz Dorosiewicz wyjaśnia, że pomnik ma być hołdem dla tej niezwykłej organizacji. "Mamy wiele pomników, które przypominają o naszych bohaterach, ale wiążą się one z n Tłumy chętnych na aukcję bagaży w Polskich Liniach Lotniczych LOT. Lotniczy tragediami narodoprzewoźnik chce pozbyć się zalegających od lat w magazynach walizek, po wymi. Tymczasem n 250 milionów euro zainwestuje w to upamiętnienie które nikt się nie zgłasza. W sobotę – licytacja. produkcję nowoczesnych silników w ma uświadamiać, Rzeczniczka PLL LOT Barbara Pi- si z niego zniknąć - zniknęło, a poże Solidarność byjanowska-Kuras mówi, że zaintere- za tym reszta pozostała. Być może Tychach koncern General Motors. O de- ła pokojowym rusowanie aukcją przekroczyło naj- mogą się trafić rzeczy cenne i atrak- cyzji poinformowały władze firmy oraz chem społecznym, Pomnik powstanie według projektu autora legendarnego śmielsze oczekiwania. Bilety były cyjne, a być może nie. Wówczas trze- wicepremier, minister gospodarki Ja- który zmienił Euro- napisu "Solidarność" Jerzego Janiszewskiego sprzedawane przez internet i rozeszły ba będzie się zadowolić tym, że za pę" – podkreśla Jasię jak świeże bułeczki. Cena wywo- atrakcyjną cenę kupiliśmy ładną nusz Piechociński w Tychach. nusz Dorosiewicz. Zapowiada, że po- niczącej - nie powinno być kontroławcza jednej walizki to dziesięć zło- walizkę" – mówi rzecznik LOT-u. "To początek i można liczyć na kolej- mnik powstanie według projektu au- wersji podczas obrad Rady. Według LOT przyznaje, że nie spodziewa ne inwestycje w naszym kraju" – do- tora legendarnego napisu "Solidar- Ewy Ma li now skiej -Gru piń skiej, tych. Chętni będą mogli licytować, jednak przed kupnem nie będzie moż- się gigantycznych zarobków z aukcji, dał wicepremier. Podkreślił, że "doli- ność" Jerzego Janiszewskiego i bę- wszyscy doskonale wiedzą czym byna zajrzeć do środka. Wiąże się to nie o to tutaj jednak chodzi. Przewoź- na motoryzacyjna" powstająca w Pol- dzie 12-metrowej długości nazwą ła Solidarność z tamtego okresu, więc więc z pewnym ryzykiem. W baga- nik płaci krocie za przechowywanie sce i nasz potencjał często nie jest za- związku. Zdaniem prezesa Fundacji, po 25. latach tamte wydarzenia i tamżu może być coś cennego, ale rów- takich bagaży i głównie chodzi o to, uważany. "Dzięki zaufaniu takich nie ma nic bardziej rozpoznawalne- ci ludzie zasługują na upamiętnienie żeby się ich pozbyć. Zgodnie z prze- firm, jak GM, dzięki wielkiemu wy- go i symbolicznego niż właśnie lo- w centrum stolicy. Uchwałę o budonie dobrze tylko stare skarpety. Złośliwi twierdzą, że pracownicy pisami, linie lotnicze mogą zlicyto- siłkowi polskich przedsiębiorców sze- go Solidarności. Dorosiewicz zwra- wie pomnika Solidarności Rada lotniska już dawno wyciągnęli z ba- wać lub zutylizować bagaż po dwóch roko pojętego sektora motoryzacyjne- ca uwagę, że ten napis kojarzą ludzie Warszawy przyjmie prawdopodobgaży co cenniejsze rzeczy. Rzecz- latach, jeśli nikt się po niego nie zgła- go, rzeczywiście taka "dolina moto- na całym świecie. nie na pierwszej marcowej sesji. niczka LOT-u zapewnia jednak, że sza, bądź odnalezienie właściciela by- ryzacyjna" tu w środku Europy już jest" Przy pomniku mają zostać umieszPomnik ma być gotowy na roczz bagaży usunięto tylko i wyłącznie ło niemożliwe. Na licytację zostanie – powiedział Janusz Piechociński. czone tablice z nazwiskami delega- nicę pierwszych, powojennych, częprzedmioty zabronione. "To, co mu- wystawione półtorej tony bagaży. n Nowoczesny silnik Diesla 1.6 bę- tów uczestniczących w pierwszym ściowo wolnych wyborów - 4 czerwdzie produkowany od 2017 roku w zjeździe Solidarności oraz myśli Ja- ca 1989 roku. Solidarność powstała dawnym zakładzie Isuzu w Tychach. na Pawła II i Ronalda Reagana. Osta- w 1980 roku dla obrony praw praPoznań ul. Głogowska 29 3,11 3,13 4,21 4,23 WALUTY 11 lutego 2014 r. Czte rocylindrowy silnik będzie wy- teczną decyzję, czy pomnik powsta- cowniczych. Komunistyczne władze Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 3,10 3,14 4,20 4,24 NBP: kurs średni: dolar 3,1189 euro 4,2140 konanych w całości z aluminium. Jed- nie, ma podjąć Rada Warszawy. Jej zgodziły się na Niezależne Związki Warszawa Intraco 3,11 3,13 4,21 4,23 DOLAR EURO KANTORY: kupno sprz. kupno sprz. nostka będzie montowana m.in. w przewodnicząca Ewa Malinowska- Zawodowe w wyniku Porozumień Warszawa Marymont 3,11 3,13 4,20 4,23 Gdańsk, ul. Heweliusza 1a 3,08 3,18 4,18 4,28 oplach powstających w Gliwicach. -Grupińska uważa, że ze zgodą na Sierpniowych, do których doszło po Warszawa PKO BP 3,03 3,22 4,10 4,36 Kraków ul. Wielopole 3 3,11 3,15 4,21 4,25 Na razie nie wiadomo, ile powsta- budowę tego upamiętnienia nie po- długotrwałych ogólnopolskich strajWrocław ul. Szewska 22/33 3,11 3,14 4,20 4,23 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,07 3,17 4,17 4,27 nie nowych miejsc pracy w fabryce winno być problemu. Jak na razie kach. Pierwszym przywódcą SolidarŁódź ul. Kościuszki 22 3,07 3,17 4,16 4,26 Zgorzelec ul. Kościuszki 52 3,06 3,18 4,16 4,27 uchwałę o budowie przyjęła jedno- ności, która na przełomie lat 1980montującej nowe silniki Diesla. n głośnie Komisja Ładu Przestrzenne- 1981 miała około 10 milionów go, tym samym - zdaniem przewod- członków, był Lech Wałęsa. n Stronę na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Przemysław Cebula

z Tychów

FOTO: EPA/ADAM WARZAWA

Wylicytuj bagaż w PLL LOT Nowe silniki


Polacy w USA

5 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

Ikona Częstochowska “Rejs w cza sie”, czy li opo wieść w Marszu Życia o polskich transatlantykach Polsko-Amerykański Wieczór Historyczny w Chicago

n W tegorocznym, już 41. Marszu Życia w Waszyngtonie, uczestniczyła ko-

Asystę Matki Bożej tworzyli Rycerze Maltańscy oraz liderzy obrony życia z Human Life International, które prowadzi pielgrzymkę w USA. Byli też obecni koordynatorzy z Polski - Ewa i Lech Kowalewscy. Rano, przed rozpoczęciem marszu, spotkali się oni na mszy świętej w kościele Niepokalanego Poczęcia Maryi, a następnie przeprowadzili ikonę główną aleją miasta, w pobliżu pomnika Waszyngtona, pod Kapitol i budynek Sądu Najwyższego, gdzie polonijna młodzież spontanicznie zaśpiewała “Czarną Madonnę”. W tegorocznym Marszu Życia wzięło udział około 300 tys. osób, chociaż pogoda znacznie utrudniała dojazd. Opady śniegu poprzedniego dnia poważnie skomplikowały komunikację. Zamknięto urzędy państwowe i szkoły. Odwołano wiele samolotów. Nie kursowały autobusy. Uczestnicy z Nowego Jorku mówili, że zamiast pięć godzin jechali aż dziewięć. Było zdecydowanie mroźno, ale słonecznie. Nie odstraszyło to jednak młodych uczestników marszu, którzy co roku zjeżdżają się nawet z odległych miast. Marsz jest zawsze organizowany 22 stycznia - w rocznicę decyzji Sądu Najwyższego w sprawie Roe przeciwko Wade, która w praktyce zalegalizowała aborcję w USA przez cały okres ciąży, aż do urodzenia się dziecka. W marszu, jak zawsze przeważa młodzież, która niezwykle żywiołowo i radośnie manifestuje swoją postawę za życiem. Krzyczą, śpiewają, tańczą, grają na bębnach, machają banerami, flagami i czym kto może. Niektóre grupy mają spe-

cyficzne, kolorowe czapki, kamizelki, emblematy. Pojawiają się również małe dzieci i niepełnosprawni na wózkach. Są reprezentowane szkoły, uniwersytety, różne parafie i organizacje. Nieprzerwanie przez kilka kilometrów wielkie tłumy przechodzą ławą, całą szerokością alei. Robi to wielkie wrażenie, zwłaszcza gdy patrzy się na nich ze wzgórza Kapitolu. Marsz Życia jest też wspaniałą okazją do spotkań liderów, a co najważniejsze - tutaj łączą się wszyscy, niezależnie od tego, z jakiej są organizacji czy jakiego wyznania. Mijają właśnie dwa lata od poświęcenia peregrynującej kopii Ikony Częstochowskiej “Od oceanu do oceanu” i przyłożenia jej do oryginału, które zostało dokonane 28 stycznia 2012 roku na Jasnej Górze. W tym czasie ikona przejechała już 88 tysięcy kilometrów (ponad 50 tys. mil), czyli co najmniej dwukrotnie objechała kulę ziemską. A do końca tej pielgrzymki jest jeszcze daleko. Do 1 listopada 2014 roku ikona będzie podróżować po Stanach Zjednoczonych. Następnie odwiedzi Meksyk i kraje Ameryki Środkowej i Południowej. W dalszych planach kolejne kontynenty: Afryka, Australia, Nowa Zelandia i Południowa Azja. Istnieje możliwość otrzymania zdjęć z marszu w Waszyngtonie do publikacji w wysokiej rozdzielczości pod adresem wiesław@hli.org.pl. Więcej informacji na temat peregrynacji ikony, która przecież trwa, można znaleźć na stronie: www.odoceanudooceanu.pl EWA KOWALEWSKA międzynarodowy koordynator peregrynacji

FOTO: Z ARCHIWUM PAL-PAC

pia Ikony Częstochowskiej pielgrzymująca “Od oceanu do oceanu”. Ikona już od 5 miesięcy podróżuje po Stanach Zjednoczonych w obronie życia.

Jan M. Loryś (z prawej) i konsul Konrad Zieliński podczas wieczoru historycznego

n Studenci klubów polskich z Uniwersytetów: DePaul, Loyola i Northeastern w Chicago, uczestniczy-

li 30 stycznia wieczorem, w Bibliotece Uniwersytetu De Paul (2350 N. Kenmore Ave., Chicago, IL) w bardzo interesującej prelekcji Jana Lorysia, dyrektora Muzeum Polskiego w Ameryce. Wykład, połączony z fotoprezentacją, poświęcony był historii polskich transatlantyków zbudowanych w latach 30.: M/S Piłsudski i M/S Batory. Na “spotkanie z historią” przyszło ponad 40 miłośników wnętrz okresu modernizmu oraz legendy polskich transatlantyków. Dzięki analizie zachowanych fotografii z tego okresu, uczestnicy spotkania mogli poznać fascynującą historię, wyposażenie i wnętrza najsłynniejszych polskich bliźniaków transoceanicznych. Spotkanie zaszczycił swoją obecnością wicekonsul Konrad Zieliński z Konsulatu Generalnego Rzeczpospolitej Polskiej w Chicago, który opowiedział o pracy konsularnej, zaprezentował osiągnięcia nowoczesnej Polski w dziedzinie gospodarki i przybliżył studentom ważne daty historyczne, które przypadają w tym roku: setną rocznicę urodzin Jana Karskiego, 25-lecie wyborów 1989 roku, 10. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, 15. rocznicę przystąpienia Polski do NATO, 70. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego i 75.

rocznicę wybuchu II wojny światowej. Opowieść dyrektora Lorysia o polskich liniowcach i prezentacja wicekonsula Zielińskiego na temat współczesnej Polski, otworzyły cykl comiesięcznych spotkań w ramach Polsko-Amerykańskich Wieczorów z Historią, które dla studentów organizuje Polsko-Amerykański Komitet Akcji Politycznej PAL-PAC. “To bardzo potrzebna inicjatywa i cieszę się, że mógłem w niej wziąć udział” – powiedział wicekonsul Konrad Zieliński. Comiesięczne spokania młodych Amerykanów polskiego pochodzenia, ktorzy interesują się historią Polski, z ekspertami w tej dziedzinie to jedna z wielu inicjatyw, które w tym roku PAL-PAC proponuje swoim członkom i sympatykom. Kolejne spotkanie z tego cyklu odbędzie się już 27 lutego. Jan M. Loryś urodził się w Anglii. Jego rodzice poznali się we Włoszech

zaraz po zakończeniu drugiej wojny światowej. Rodzina osiedliła sie w Chicago we wczesnych latach 50. Ukończył szkołę podstawową im. św. Fidelisa i gimnazjum Gordon Tech prowadzone przez zakonników zmartwychwstańców. W tym samym czasie uczęszczał do sobotniej szkoły im. Generała Tadeusza Kościuszki, należał do harcerstwa. Studia wyższe ukończył na Uniwersytecie Illinois w Chicago, kierunek nauki polityczne, zdobywając B.A. w tej dziedzinie w 1971 roku. W 1986 roku uzyskał tytuł magistra historii ze specjalizacją dotyczącą Europy Wschodniej. Od 1996 roku jest dyrektorem Muzeum Polskiego w Ameryce. Więcej informacji o The Polish American Leadership Political Action Committee (PAL-PAC) można znaleźć na stronie: http://pal-pac.org/ lub pod numerem telefonu 847-730-3159. JMS

FOTO: EWA KOWALEWSKA

NOWY DZIENNIK ogłasza

Ikona niesiona przez Polaków podczas Marszu Życia w Waszyngtonie

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 15 LUTEGO 2014 roku, na telefony oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

KONKURS

w dniach od 1 lutego do 18 lutego. Do wygrania są 2 podwójne bilety na koncert zespołu Lady Pank, który odbędzie się w piątek 21 lutego 2014 w klubie WARSAW na Greenpoint, NY. Aby wziąć udział w konkursie należy na adres redakcji przesłać kupon wraz z poprawną odpowiedzią na zadane poniżej pytanie.

Podaj nazwiska 2 członków zespołu Lady Pank. Odpowiedz : ........................................................................................... Imię i Nazwisko: ....................................................................................... Nr telefonu: .............................................................................................

Lista zwycięzców zostanie opublikowana na łamach Nowego Dziennika, w dniu 19 lutego 2014. Adres redakcji: Nowy Dziennik, 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026


Świat Rocznica abdykacji Benedykta XVI

6

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

Spotkanie przedstawicieli obu Korei

■ Spotkanie wysokiego szczebla przedstawicieli obu Korei odbędzie się w śro-

dę na granicy, dokładnie o godzinie 10 rano czasu lokalnego. Na razie szczegóły nie są znane.

FOTO: EPA/L'OSSERVATORE ROMANO

Tematem spotkania przedstawicieli zwaśnionych od wielu lat strony ma być program łączenia rodzin, którego kolejna odsłona planowana jest na 20 lutego. O spotkaniu na granicy Korei Południowej i Północnej poinformowała agencja Yonhap. Zaledwie trzy dni temu Pjongjang zaproponował Korei Południowej przeprowadzenie rozmów dotyczących ogólnej sytuacji na Półwyspie Koreańskim. Za niewiele ponad tydzień, w ośrodku na Górze Kumgang w Korei Północnej, ma dojść do spotkania

rodzin rozdzielonych po wojnie koreańskiej. Po raz ostatni doszło do niego ponad trzy lata temu. Tegoroczna runda spotkań potrwa do 25 lutego. Dzień wcześniej na Półwyspie Koreańskim rozpocząć się mają manewry sił Korei Południowej i USA. Korea Północna ostrzegała wcześniej, że jeśli do nich dojdzie, zostanie to uznane za przygotowania do inwazji. Środowe spotkanie odbędzie się w położonej w koreańskiej strefie zdemilitaryzowanej miejscowości Panmundżom. PC, (IAR)

Ponad sto ofiar katastrofy samolotu w Algerii

■ Na wschodzie Algierii rozbił się wojskowy samolot transportowy. Zginęły

103 osoby. Przyczyny wypadku nie są na razie znane.

Według informacji miejscowych me- wypadku ma zbadać komisja lotnicza. Wiadomo, że w chwili, gdy doszło diów, wojskowy samolot przewoził żołnierzy oraz ich rodziny. Leciał z do tragedii, panowały złe warunki pomiejscowości Tamanrasset i podcho- godowe, a widoczność była mocno ■ Mija rok od ogłoszenia przez Benedykta XVI decyzji o abdykacji. Papież opuścił Watykan siedem- dził do lądowania w Konstantynie. W ograniczona. Maszyna, która się rozpewnym momencie, w górzystym te- biła, to 32-letni amerykański C-130 Hernaście dni później, a 13 marca 2013 roku konklawe wybrało jego następcę - został nim Argentyńczyk renie zahaczył o skały i rozbił się. Na cules. Algierskie siły powietrzne użypokładzie maszyny miało znajdować wają kilkunastu takich maszyn. To najJorge Mario Bergoglio, który przyjął imię Franciszek. się 99 pasażerów i czterech członków bardziej tragiczny wypadek lotniczy w Jest poniedziałek 11 lutego, godziJest godzina 11:46, gdy włoska nił to w wywiadzie dla watykańskie- załogi. Algierskie media informują, że Algierii od 11 lat. W 2003 roku samona 11. Rozpoczyna się konsystorz, agencja ANSA, jako pierwsza, po- go ośrodka telewizyjnego. Papież po- na miejsce wysłano karetki pogotowia lot linii Air Algerie rozbił się zaraz po na którym Benedykt XVI ogłosi ter- daje tę wiadomość. Jej korespon- wiedział mu o swoich planach wcze- i ekipy ratownicze, ale nie ma szans, starcie z lotniska Tamanrasset. Zginęmin trzech kanonizacji. Wszystko dent ka w Wa tyka nie Giovanna śniej, prosząc zarazem o dyskrecję. aby ktokolwiek przeżył. Przyczyny ły wówczas 102 osoby. PC, (IAR) przebiega zgodnie z programem i pa- Chirri nie zapomniała łaciny, któ- Jak wiadomo, Benedykt XVI wybrał pieżowi nie pozostaje nic innego, jak rej uczyła się w szkole. Ogłoszenie życie w odosobnieniu, mieszka w bywygłoszenie krótkiego rutynowego przez Benedykta XVI decyzji o ab- łym klasztorze na terenie Watykanu, przemówienia. Jego pierwsze sło- dykacji było wielkim zaskoczeniem gdzie pracuje i modli się. "L'Ossewa wywołują niepokój zebranych. także w Watykanie. Choć z perspek- rvatore Romano" przedrukowało Mówi, że w ostatnich miesiącach za- tywy czasu wiele osób twierdzi, że wywiad, jakiego dawny przyjaciel Joczęły go opuszczać siły "zarówno należało się tego domyślać, tylko sepha Ratzingera, a potem jego anciała, jak i ducha" i musi uznać swo- niewiele osób zostało przez papie- tagonista Hans Kueng, udzielił jedją "niezdolność do dobrego wyko- ża wtajemniczonych w jego plany. nemu z włoskich dzienników. Szwaj- ■ Kilkanaście osób demonstrowało przed budynkiem polskiej ambasady w nywania powierzonej mu posługi". Jedną z nich był papieski sekretarz carski teolog cytuje list, jaki dostał Moskwie. Domagały się, aby władze polskiego Pieniężna zaniechały planów Po czym oświadcza, że "rezygnuje ksiądz Georg Gaenswein. od niego niedawno. Papież emeryt z posługi biskupa Rzymu, powierzoObecny prefekt Domu Papieskie- wyznaje, że jedynym i ostatnim je- rozbiórki pomnika radzieckiego generała Iwana Czerniachowskiego. nej mu przez kardynałów 19 kwiet- go, mieszkający z Benedyktem XVI, go zadaniem jest dziś modlitwa za Uczestnicy pikiety przyPC, (IAR) nieśli ze sobą transparennia 2005 roku". a pracujący u boku Franciszka, ujaw- papieża Franciszka. ty z hasłami: "Za wolność Polski oddało życie 600 tysięcy radzieckich żołnierzy" i "Dość wojowania z historią". Tłumaczyli również, że generał Czernia■ Pomoc publiczna dla lotniska w Gdyni-Kosakowie była niedozwolona – tak orzekła Komisja Europejska. Komisja Eu- chowski jest bohaterem ropejska chce zwrotu od Gdyni prawie 100 milionów złotych. Potwierdziły się tym samym nieoficjalne informacje Pol- Związku Radzieckiego, który oddał życie za wolskiego Radia. ność Polski. Podobne ar- Budynek polskiej ambasady w Moskwie Komisja Europejska już wcześniej gumenty podnosił w odnieBruksela uznała, że finansowe wspar- nisko w Gdyni-Kosakowie znajducie na przekształcenie lotniska z woj- je się zaledwie 25 kilometrów od ist- mówiła, że pomoc publiczna nie mo- sieniu do wydarzeń związanych z II bezczeszczenie pamięci czerwonoskowego w cywilne zostało przyzna- niejącego już portu lotniczego w że być przekazywana na inwestycje, wojną światową, w rozmowie z Pol- armistów. Jednak nikt w Rosji nie ne niezgodnie z unijnymi zasadami. Gdańsku, który nie jest w pełni wy- które nie mają ekonomicznego uza- skim Radiem, politolog Rosyjskiej przedstawia argumentów podnoszoPieniądze na inwestycje przekazały korzystywany. Kwestionowali też sadnienia i nie wpisują się w euro- Akademii Nauk Aleksiej Gusiew. nych przez Polaków, którym radziecsamorządy miasta Gdyni i gminy Ko- plany biznesowe i uznali, że szacun- pejską strategię rozwoju. Jednym z "Może radzieccy żołnierze nie powin- ki generał kojarzy się z mordami na sakowo. Decyzja Komisji Europej- ki dotyczące ruchu lotniczego w Gdy- argumentów przemawiających za ni ginąć, walcząc z faszyzmem i nie żołnierzach Armii Krajowej. skiej kończy ponadpółroczne docho- ni-Kosakowie oraz przychodów opie- negatywną decyzją w sprawie Gdy- powinni wyzwalać Polski?" – pytał Pikietę zorganizowało Rosyjskie dzenie. Rozpoczęto je, bo Bruksela rają się na nierealistycznych założe- ni było to, że Gdańsk znajduje się już retorycznie naukowiec. Gusiew za- Towarzystwo Wojskowo-Historyczmiała wątpliwości co do zasadności niach. Padały argumenty, że oba lot- na liście kluczowych lotnisk w eu- uważył również, że kto wie, czy wte- ne. Wzięli w niej udział przedstawiniska będą zabierać sobie pasażerów ropejskiej sieci transportowej. całego przedsięwzięcia. ciele Stowarzyszenia Byłych Żołniedy w ogóle byliby jeszcze Polacy. Unijni eksperci podkreślali, że lot- i wzajemnie szkodzić. PC, (IAR) Niedawno część deputowanych rzy Wojsk Powietrzno-Desantowych, Dumy Państwowej uznała decyzję moskiewskiej Wspólnoty Kozackiej władz Pieniężna o likwidacji pomni- i stowarzyszenia "Spadkobiercy Stronę redaguje: Przemysław Cebula ■ Redaktor wydania: Aleksandra Słabisz PC, (IAR) ka generała Czerniachowskiego za Zwycięstwa". Obecny papież Franciszek (po prawej) spotyka się czasami z papieżem emerytem Benedyktem XVI w byłym klasztorze na terenie Waytkanu

Gra toczy się o 100 milionów

FOTO: EPA/YURI KOCHETKOV

Demonstracja przed polską ambasadą w Moskwie


nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

7

POPIERAJCIE SWOICH

(718) 383-7910 STOBIERSKI - LUCAS Gardenview Funeral Home, Ltd. Zajmujemy si´ przewozem zw∏ok i prochów do Polski

161 Driggs Avenue (róg Humboldt Str.) Brooklyn, NY 11222

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu przy pomocy najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070


8

Opinie

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

■ JAN LATUS

Olimpiada malkontentów

Published by Outwater Media Group

Nie ma dobrej prasy w świecie zimowa olimpiada w Soczi. Jak na razie, nie doszło do szczególnych wpadek i kompromitacji, niemniej dziennikarze zagraniczni węszą i znajdują powody do krytyki i kpin.

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Jolanta Wysocka: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Senior Editor Aleksandra S∏abisz: Senior Editor Jan Latus: Editor, WeekeND Adrian Szefke: Bakcyl Jolanta Wysocka: Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Już piątek Zuzanna Ducka-Lubas, Wojciech Maślanka, Janusz M. Szlechta, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Roland Boguszewski (Advertising Manager) – ext. 302 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk, Grzegorz Rzekos, Adrian Szefke PROOFREADING Jerzy Gieruszczak SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION

FOTO: ARCHIWUM

Ewa Kowalski

Przygotowana na igrzyska infrastruktura pozostanie i będzie służyć mieszkańcom Soczi

Nie doszło przede wszystkim – tu trzeba zastukać w niepomalowane drewno – do zamachu terrorystycznego. Władze Władimira Putina obawiały się szczególnie akcji niezadowolonych muzułmanów, reprezentujących na przykład region Czeczenii. Z pewnością wprowadzono wyrafinowane środki bezpieczeństwa, niemniej media nie rozpisują się na ten temat, co może świadczyć, że środki te nie są zbyt uciążliwe. Przebojem internetu były kabiny łazienkowe z dwoma sedesami obok siebie. Sportowcy i dziennikarze na wyprzódki fotografowali się w tym otoczeniu (w ubraniach). Nie wiadomo, czy był to dowód innych, azjatyckich obyczajów higienicznych czy budowlanej fuszerki i bezmyślności. Może jednak fuszerki i bezmyślności, skoro inni goście wioski olimpijskiej znaleźli w swoich pokojach kontakty umieszczone na wysokości 3 metrów. To są tematy do żartów i anegdot. Poważne publikacje, jak w "New York Timesie" i "Wall Street Journal" zajmują się natomiast losem okolicznych wiosek, które wcale nie zyskały na inwestycjach poczynionych w Soczi. Przeciwnie – zostały tylko zniszczone i zanieczyszczone trwającą obok gigantyczną budową. Obserwatorzy zwracają jeszcze

uwagę na fakt, że wiele obiektów jest że takie uroczystości przeradzają się niewykończonych. Organizatorom w ostatnich latach w demonstrację najwyraźniej zabrakło kilku tygodni, siły państwa-organizatora, jego dumaby wszystko skończyć i posprzątać. nej historii i aktualnej potęgi. SłoNa głównym deptaku zalegają ster- wem – ceremonie otwarcia i zamknięty gruzu i śmieci. Zwraca też uwa- cia mają charakter propagandowy. Pod tym względem otwarcie w Sogę duża liczba nieukończonych jeszcze sklepów, ciągle zamkniętych re- czi wypadło okazale. Cóż z tego, że stauracji i pozbawionych klientów lo- autorzy scenariusza chełpili się także osobami polskiego pokali, a nawet całych cenchodzenia albo wybitnymi trów handlowych. artystami i myślicielami, Zapewne żadna jeszcze jak pisarz Władimir Naboolimpiada nie była tak doRosja chce kow, którzy przez lata bykładnie obserwowana i pokazać, że jest li w Związku Sowieckim tak złośliwie komentowapotępieni i wymazani ze na. Nie ulega wątpliwości, potęgą nie tylko zbiorowej świadomości... że reżim Putina nie jest w gospodarczą, Obserwatorzy zwrócili świecie popularny. Doale i sportową. też uwagę na specyficzne datkowo jego arogancja i zachowanie rosyjskiej puostentacyjne, ogromne wybliczności, która stanowi datki na olimpiadę, największość na wielu stadiowiększe w historii, skłanianach. Żywiołowo oklaskiją krytyków do szukania usterek, błędów, przykładów nadużyć wała ona swoją ekipę, natomiast w milczeniu przyglądała się przemari korupcji. Telewidzowie nie oglądają jednak szowi ekip z innych krajów. Rosja na pewno chce pokazać przy odpadających klamek czy spadających karniszy. Podziwiają główne okazji tych igrzysk, że jest potęgą nie areny igrzysk, a te są nader efektow- tylko gospodarczą, ale i sportową. ne. Znowu, gdyby komentatorzy nie Imała się wszystkich sposobów, aby czepiali się jednego błędu – piątego tego dokonać, naturalizowała na kółka olimpijskiego, które nie poka- przykład południowokoreańskiego zało się na ekranach – można by łyżwiarza szybkiego Victora Ana, uznać ceremonię otwarcia igrzysk za olimpijskiego złotego medalistę, oraz wzorcową. Wzorcową także dlatego, ni mniej ni więcej tylko aż trzech Ka-

nadyjczyków, którzy stanowią teraz narodową reprezentację Rosji w dyscyplinie curling, czyli rodzaju kręgli na lodzie. Znowu, nic nowego – federacje olimpijskie wielu krajów imają się wszelkich sposób, aby pozyskać do swojej drużyny obcokrajowców, dla których ścieżka imigracyjna okazuje się nagle szybka i prosta. Także Polska reprezentacja piłkarska miała przecież w swoim składzie czarnoskórych zawodników. Czy Soczi stanie się, po zakończeniu igrzysk, znanym międzynarodowym kurortem? Rosjanie bardzo na to liczą, powołując się na przykład miasteczka Lillehammer w Norwegii, które od igrzysk w 1994 roku cieszy się światową renomą. Bardziej chyba liczy się na przyjazdy bogatych Rosjan, którzy do tej pory spędzali w Soczi raczej lato. Na to, że cudzoziemcy zaczną nagle latać do Soczi, zamiast do Szwajcarii i Austrii, trudno jednak liczyć. Rosyjski kurort jest równie drogi, jak te alpejskie, ma gorszą (i ciągle niegotową) infrastrukturę i chyba nie sprawia wrażenia naturalnej gościnności. Niemniej piękne budynki, hotele, drogi i kolejki linowe w Soczi pozostaną, jego mieszkańcy będą więc mieli lepsze życie. ■

BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


To i owo

9 nowy dziennik Wednesday , February 12, 2014

Walentynki z Naszą Ścianą

12 lutego – 43. dzień roku Imieniny obchodzą: Damian, Antoni

NOWY JORK

FOTO: ARCHIWUM

Środa

KRZYŻÓWKA

Czwartek

Piątek

ROZWIĄZANIE Z DNIA POPRZEDNIEGO – STR. 23

"Walentynki organizujemy co roku, od początku istnienia Naszej Ściany, czyli już od 7 lat. Ale to impreza nie tylko dla par. "To doskonałe miejsce, żeby poznać swoja drugą połówkę – mówi Adam Lezon, założyciel i prezes tej organizacji. – Dzięki naszym imprezom poznała się już niejedna para, niektóre zawarły małżeństwa i mają już dzieci" – dodaje.

Na początku przychodziło 5 osób, teraz na jednej imprezie jest ich 500, a na spływ kajakowy za miasto przyjeżdża 120. "Nawet firmy wypożyczające sprzęt kajakowy są w szoku, że jest nas tak dużo – mówi Adam. – Na początku zdziwieni byli także właściZagra DJ Monique i sam prezes, tym oczywiście może z nimi przyjść. Spo- ciele i obsługa IndieScreen - klubu, w razem jako DJ Adax. "To muzyka, tykają się u nas przedstawiciele róż- którym organizujemy nasze imprezy. przy której można przetańczyć całą nych narodowości, przyprowadzają Mówili: nigdy nie widzieliśmy tak licznoc, cały przekrój europejskich i pol- przyjaciół, małżonków, dzieci – mó- nych polskich spotkań" – dodaje. Jeszcze więcej osób skupiają platskich przebojów z lat 90. i 2000, hi- wi Adam. – Zwracamy jednak uwaty ubiegłoroczne z lat 80. oraz gę, żeby ludzie mieli wyjściowy ubiór, formy internetowe. Fan page na FB rock&rolle – mówi Adam Lezon. – strój odpowiedni do klubu, którym Naszej Ściany "lubi" blisko 2000 osób, Staramy się, aby każda osoba, któ- nie są adidasy i nie jest bluza z kap- a grupa liczy 3500 członków. Liczby te stale rosną. ra do nas przychodzi, znalazła coś turem" – zastrzega. "To - po pierwsze - atmosfera oraz Wstęp na imprezy klubowe Naszej dla siebie. Zawsze na walentynkowych imprezach staramy się o jakąś Ściany jest dozwolony dla osób powy- dobór muzyki i tematyki spotkań, na nie spo dzian kę, np. roz da je my żej 21. roku życia. Najwięcej impre- które zapraszamy ludzi – mówi wszystkim paniom róże. W tym ro- zowiczów jest w wieku 25-35 lat. Jed- Adam, zapytany o sposób na sukces. nak organizacja ta to nie tylko tańce. – Zawsze staraliśmy się budować poku też się o coś postaramy". "W przyszły piątek na przykład pla- zytywną atmosferę. Ludzie chcą się Imprezy Naszej Ściany to nie tylko walentynki. Taneczne imprezy od- nujemy wspólne wyjście na łyżwy poznawać, wiedzą, że u nas mogą zado Corona Park na Queensie, po któ- wsze znaleźć kogoś, z kim będę mobywają się średnio raz na miesiąc. Nasza Ściana to organizacja sku- rym odbędzie się spotkanie networ- gli porozmawiać" – uzupełnia. Walentynki z Naszą Ścianą odbępiająca młodych Polaków, jednak nie kingowe" – zapowiada Adam. Cechą ogranicza się wyłącznie do polskiej charakterystyczna wszystkich spo- dą się w sobotę, 15 lutego od godzinarodowości. "Każdy jest mile wi- tkań jest to, że organizacja nie po- ny 10 wie czo rem w klu bie dziany. To polska organizacja, ale je- biera żadnych opłat od uczestników. IndieScreen, przy 289 Kent Ave. na steśmy otwarci dla wszystkich osób, "Robimy to tylko po to, żeby łączyć Brooklynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.naszaktóre chcą się z nami spotkać. Jeśli ze sobą ludzi" – podkreśla Adam. Zaczęło się od imprez dla znajomych. sciana.com. ktoś ma znajomych Amerykanów, AT

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Poziomo: 1. najsłynniejszy podnoszony most w Londynie 7. tam statek czeka na remont 9. ostrzegawcze przy drodze 10. gatunek muzyczny wywodzący się z Jamajki 11. duże w piśmie drukarskim 12. Martin ("Paragraf 22") 13. motyl ze wstążki 15. pełna progów "szyja" gitary 18. gaz o symbolu O 20. WC 23. naczelne 24. dziewczynka wśród niebieskich udzików 26. minerał, odmiana kwarcu 27. groźba, sankcja, konsekwencja 28. duże, długoogonowe papugi 29. opis, wskazówka, napis

Pionowo: 1. sznurowane buty z cholewką 2. "walczył" z nimi Don Kichot 3. upadek firmy 4. może być wielodzietna 5. zabawa, wieczorek 6. publicystyka literacka 7. sprzedawca w salonie samochodowym 8. łącznik rurowy w kształcie łuku 14. uprawa roli, kultura rolna 16. departament obrony USA 17. miejsce na niespodziankę 19. klimat 20. dawniej błazen 21. stolica Kazachstanu 22. dezerter z polskiego tronu 25. w muzyce silnie, głośno, mocno 19. kielich 20. nisza w meczecie od strony Mekki 23. śpiewanie w operze


10

Turystyka

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

Andrzej Sochacki jedzie dookoła Australii (1)

Rozpoczęta podróż... nareszcie! n Do Australii wyleciałem samolotem z Phoenix w stanie Arizona,

przez Los Angeles, Honolulu na Hawajach, Tokio i Kuala Lumpur w Malezji. Wylądawałem w Adelaide. Stąd wyruszyłem dookoła Australii - w ramach ósmej podróży dookoła świata obrzeżami kontynentów.

mu na lotnisko w towarzystwie żony. Największym moim problemem Czas ucieka mi szybciej, kiedy my- było to, jak ja upchać potrzebny ekwiślę o podróży, nie czynią już konkret- punek w walizce. Na lotnisku osone do niej przygotowania. To ostat- by odprawiające mnie przymknęły nia faza przed popdjęciem kolejne- oczy na kilkukilogramową nadwago wyzwania. Przypominam sobie, że gę bagażu i nie musiałem ponosić doprzygotowania do ostatniej mojej po- datkowej opłaty. Wyleciałem z nie dróży - dookoła Europy - przebiega- do końca wyleczoną nogą po operały od początku do końca na warszaw- cji kolana. Pomyślałem sobie, że doskim chodniku ulicznym, łącznie z kończę rehabilitację po powrocie, no kupnem samochodu i wyposażeniem bo przecież wszystko musi się szczęgo w niezbędne akcesoria. Odbyłem śliwie zakończyć. Nie jestem w statę podróż tak, jak zaplanowałem – nie przewidzieć, co wydarzy się po drodze, więc nie ma sensu zamarw 100 dni. twiać się na zapas. Czasami w podróży zdarzało mi się NARESZCIE ZACZĘŁO SIĘ COŚ DZIAĆ! Przygotowania do podróży dooko- trafić nawet do szpitala. Z człowieła Australii przebiegły podobnie, we- kiem jest podobnie jak z samochodem, dług założonego planu. Teoretycznie który zepsuje się po drodze i trzeba założyłem kupno samochodu i jego go reperować na miejscu awarii, a nie wypożyczenie, ale jak będzie na miej- ściągać do domu. Będę musiał uwascu - nie wiem. Mam spotkać się już żać, aby kontuzja się nie odnowiła. Pona lotnisku w Australii z dziennika- dróż dookoła Australii będzie wpisarzem. Kto przyjdzie - nie wiem. Ile na również tym razem w podróż dodni potrwa przygotowanie samocho- okoła świata, którą odbędę samolotami. du do podróży - nie wiem. Myślę, że Będzie to podróż nietypowa. Odbępo kilku dniach przygotowań wyru- dę ją jako emeryt i inwalida. Nie wiem jeszcze jaką drogą poleszę w drogę. Będzie to odbycie podróży dookoła Australii w ramach re- cę dalej - po okrążeniu Australii - aby alizowanej przez mnie podróży do- zamknąć dodatkową pętlę wokół glooko ła świa ta - po obrze żach bu. W planie mam wstąpienie do Polkontynentów. Jest to na ogół podróż ski, potem przez Nowy Jork polecę przebiegająca oryginalnymi drogami, do domu w Phoenix w Arizonie. Jazachowanymi w rozwijającym się kie przystanki będą pomiędzy - okatechnicznie świecie, w którym kró- że się podczas podróży. Starsi panolują autostrady odcinające człowie- wie nie powinni panikować z powoka od normalnego tętna życia. Przy du wieku. Trzeba czuć się sprawnym tych bocznych, często zaniedbanych fizycznie i nie myśleć o starości. Po drogach, króluje lokalny folklor i tęt- siedemdziesiątce będzie pewnie trudni codzienne życie, jakże odbiegają- niej, bo człowiek będzie więcej zuce od tego znanego z wielkich miast. żyty pracą i będzie myślał o odpoczynZgodnie z terminem rezerwacji, 7 ku biernym, a nie aktywnym. Starość stycznia 2014 roku wyruszyłem z do- to jednak rzecz względna. Jeden my-

ZDJĘCIA: Z ARCHIWUM A. SOCHACKIEGO

Andrzej Sochacki

Andrzej Sochacki pod opieką na lotnisku w Tokio

śli o nowym życiu, drugi o biznesie, a inny czeka na sąd ostateczny. Ta podróż dookoła Australii przypomina mi podróż samolotową dookoła świata, jaką odbyłem w roku 1998, kiedy to byłem wysportowanym 30-latkiem, “pięknym i młodym”. PRZYSTANEK – TOKIO Wczoraj zwiedzałem Honolulu na Hawajach. Od czasu ostatniej mojej wizyty, zarówno lotnisko, jak i miasto rozbudowały się i zmieniły się nie do poznania. Przybyło ludzi, mostów, domów i hoteli. Przeraził mnie jednak widok rzeszy bezdomnych, mających za dom z noclegiem miejski park, bramy domów, jak i poczekalnię na lotnisku. Policjanci są obojętni, nie przeszkadzają bezdomnym w

rozłożeniu legowiska, czy przesiedzeniu nocy w zacisznym kącie. W drodze do Tokio zgubiłem jeden dzień z kalendarza, przekraczając strefę czasową. Wyleciałem 8 stycznia z Hawajów przed południem i wylądowałem 9 stycznia przed południem na lotnisku Narita w stolicy Japonii - Tokio. Z miejsca zająłem się uzupełnianiem brakujących rzeczy i różnymi sprawami związa-

nymi z podróżą. Zatrzymałem się gościnnie u naszej przybranej starszawej cioci, Japonki Katsuko (Katee) Turskiej – żony sławnego śp. Romana Turskiego, podróżnika-rekordzisty, mającego na swym koncie ponad 150 zwiedzonych krajów i 14 napisanych książek. Większość podróży odbył z żoną i wspólnie z nią też napisał większość książek. Następne wieści już z Australii. n

Znak kierujący do Zielonego Pałacu w Tokio. Tam każdy może znaleźć dobrą radę lub pomoc

Tokio. Rośliny ozdobne w przydomowym ogródku

W Japonii znaki wyjaśniające pieszym, w którą stronę mają się poruszać, umieszcza się na chodnikach


Prawo i my

11 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

Jakie alimenty i dla kogo? (II) n Jak już wspomniałam w poprzednim artykule (NDz, środa 29

stycznia 2014 r.), obowiązek alimentacyjny jest instytucją dosyć rozbudowaną i tym samym skomplikowaną, i nie obciąża jedynie krewnych w linii prostej, ale w niektórych przypadkach może on również dotyczyć rodzeństwa oraz małżonków. nie do jego stanu zdrowia i wieku. Niezależnie jednak od niedostatW drugim z artykułów dotyczących ku w jakim pozostaje małżonek, oboobowiązku alimentacyjnego postaram wiązek alimentacyjny ciążący na się wyjaśnić, w jakich sytuacjach obo- drugiej stronie nie trwa bez końca. wiązek alimentacyjny może spocząć Jeżeli małżonek, który jest zobowiąna małżonku oraz jaka jest kolejność zany do zapłaty takich alimentów, również nie został uznany za winzobowiązanych do alimentacji. Obowiązek alimentacyjny między nego rozkładu pożycia (rozwód bez małżonkami rozwiedzionymi doty- orzekania o winie), zostaje on zwolczy zasadniczo dwóch sytuacji. niony z obowiązku alimentacyjnePierwsza z nich pojawia się, gdy mał- go po upływie 5 lat od orzeczenia żonek, który nie został uznany za wy- rozwodu. W bardzo wyjątkowych łącznie winnego rozkładu pożycia (tj. sytuacjach sąd może jednak wydłurozwód orzeczono z winy obojga żyć ten okres. Druga sytuacja, w której małżomałżonków, z winy drugiego małżonka lub też bez ustalania winy), na sku- nek może domagać się alimentów zatek różnych zdarzeń życiowych zna- chodzi w przypadku, gdy w wyroku lazł się w niedostatku. W takim przy- rozwodowym orzeczono wyłączną padku małżonek pozostający w nie- winę w rozkładzie pożycia jednej ze dostatku może domagać się zasądze- stron. W takim przypadku strona, któnia na swoją rzecz alimentów od dru- ra nie ponosi winy za rozkład poży- ni - rodzice, dziadkowie etc., a na dziczny, tzn. nie przechodzi na spadgiego małżonka (niekoniecznie uzna- cia, może domagać się zapłaty na jej samym końcu rodzeństwo. W przy- kobierców osoby zobowiązanej. Nanego za winnego rozkładu pożycia). rzecz alimentów w sytuacji, gdy jej padku jednak rodzeństwa istnieje tomiast śmierć osoby zobowiązanej możliwość uchylenia W tym miejscu należy się od świadczeń alijednak zaznaczyć, iż mentacyjnych, jeżeli pozostawanie w niedoich wykonanie mogłostatku musi być uzasadby spowodować nadnione, tzn. strona domamierny uszczerbek dla gająca się alimentów zobowiązanego lub jemusi w sposób wiarygo najbliższej rodziny. godny wykazać, iż nie może własnymi siłami - z uwagi na sytuacja materialna na skutek rozwo- Nadmierny uszczerbek oznacza sywiek, ciężką chorobę itp. - zaspoko- du uległa istotnemu pogorszeniu. W tuację, w której - z uwagi na ciążąić swoich usprawiedliwionych po- tym przypadku małżonek domaga- ce na zobowiązanym świadczenie trzeb, w całości lub w części. Za jący się alimentów nie musi wyka- alimentacyjne - nie może on w pełusprawiedliwione potrzeby uważa- zywać, iż pozostaje on w niedostat- ni zapewnić sobie i najbliższej romy natomiast takie, których zaspo- ku, a jedynie, iż jego sytuacja mate- dzinie podstawowych potrzeb bytokojenie zapewni uprawnionemu nor- rialna znacznie się pogorszyła. Re- wych. Uszczerbek taki może dotymalne warunki bytowania, odpowied- gulacja ta ma na celu zapobieżenie czyć nie tylko samego zobowiązasytuacji, w której rozwód miałby spo- nego, ale także członków jego najwodować pogorszenie w istotny bliższej rodziny, przez których nasposób sytuacji materialnej małżon- leży rozumieć małżonka oraz zstępka niewinnego w porównaniu do sy- nych. Oczywiście rodzice są obowiązatuacji, w której znajdowałby się, gdyby małżeństwo nadal funkcjonowa- ni do świadczeń alimentacyjnych na ło w sposób prawidłowy. W takiej sy- rzecz dziecka, które nie może utrzytuacji małżonek wyłącznie winny zo- mać się samodzielnie, niezależnie od bowiązany będzie do przyczyniania wskazanej wyżej kolejności. Kolejsię do zaspokojenia usprawiedliwio- ność ta nie dotyczy również małżonnych potrzeb małżonka niewinnego. ka, którego obowiązek dostarczania Nie oznacza to bynajmniej, iż mał- środków utrzymania wyprzedza obożonek winny musi zapewnić drugie- wiązek alimentacyjny krewnych temu małżonkowi stopę życiową rów- go małżonka. Jeżeli natomiast posiadamy kilku ną swojej, zobowiązany jest on jedynie do zaspokajania usprawiedli- krewnych w tym samym stopniu, wionych potrzeb byłego małżonka. obowiązek uiszczania świadczenia Przy ocenie takiej sytuacji bierze się alimentacyjnego będzie ich obciążał Adwokat Katarzyna Pawłowska z kolei pod uwagę stopę życiową i w częściach odpowiadających ich – ukończyła studia na Wydziale Pramożliwości finansowe obojga mał- możliwościom zarobkowym i majątwa i Administracji Uniwersytetu Warkowym. W takim przypadku sąd ustażon ków. szawskiego w 2006 roku, a następli, jakie są możliwości poszczególW obu opi sa nych wy żej sy tu acjach nie Podyplomowe Studium Rzeczoobowiązek alimentacyjny wygasa w nych zobowiązanych, a następnie doznawstwa Majątkowego, Pośrednicprzypadku, gdy osoba uprawniona do kona stosownego rozdzielenia obotwa Obrotu Nieruchomościami i Zażądania alimentów zawrze nowy wiązku alimentacyjnego. rządzania Nieruchomościami. W Obowiązek alimentacyjny osoby związek małżeński. chwili obecnej jest partnerem w spół180 ce Pawłowska & Dębowska sp.p. SpeW instytucji obowiązku alimenta- zobowiązanej w dalszej kolejności 95 cjalizuje się w prawie spadkowym, cyjnego istotna jest również kolej- powstaje dopiero w momencie, gdy 70 ubezpieczeń społecznych oraz praność, w jakiej świadczenie to obcią- nie ma osoby zobowiązanej w bliżwie nieruchomości. szej kolejności lub osoba ta nie moża poszczególne osoby. email: k.pawlowska@post.pl I tak, w pierwszej kolejności zo- że spełnić swojego zobowiązania. tel: +48 500 188 483 Wskazać również należy, iż obobowiązanymi będą zstępni, czyli dzieci, wnuki etc., następnie wstęp- wiązek alimentacyjny nie jest dzie-

FOTO: ARCHIWUM KANCELARII

Katarzyna Pawłowska

może stanowić przyczynę do żądania renty przez osobę uprawnioną do świadczenia alimentacyjnego. n

95

60 50

95

60 50


12

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

"Ukryte" mieszkania – nowy trend na rynku

DO WYNAJĘCIA FOR RENT DO WYNAJĘCIA DOM WOLNOSTOJĄCY 3 sypialnie, 2 łazienki garaż na 2 samochody. Świeżo malowany, bardzo czysty z ogrodzonym z tyłu podworkiem. Po więcej informacji proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (671) 313-8197 lub wysłać email na dlipinski@kw.com Proszę też wejść na stronę internetową i zobaczyć inne nieruchomości www.floridaestates-4sale.com Pomagam przy załatwieniu pożyczki. DOM WOLNOSTOJĄCY W PORT ST LUCIE do wynajęcia. 3 sypialnie, 2 łazienki z garażem na 2 samochody z dużym porczem oraz ogrodzonym backyard. Proszę dzwonić do Danuty Keller Williams Realty (561) 313-8197

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY

FOTO: ARCHIWUM

Transakcje dotyczące "ukrytych" domów stają się coraz bardziej popularne na Brooklynie

Mieszkanie do wynajęcia na Staten Island, NY (blisko Verrazano Bridge) po generalnym remoncie, 2 sypialnie, living room. Mieszkanie jest ustawne, posiada dużo szaf. Do dyspozycji ogród. Proszę dzwonić: Barbara (347) 342-6314 (w tygodniu dzwonić po godzinie 5pm)

n Coraz częściej agenci od nieruchomości w Nowym Jorku otrzy- nej opinii, jaka może przylgnąć do

oferty, gdy ta zbyt długo byłaby wystawiona na rynek. Boją się, że kupcy pomyślą, że skoro już nieruchomość jest na rynku od kilku tygodni i nie ma na nią chętnych to źle została wyceniona, albo jest z nią coś nie tak" – tłumaczą brokerzy. Z drugiej strony jednak, nie Brokerzy twierdzą, że transakcje do- ków'" – mówią brokerzy. Jeden z brokerów działających w umieszczając nieruchomości w listintyczące "ukrytych" domów, które nie są nigdzie publicznie pokazywane, BOND New York, który początko- gach z obawy przed tym, że będzie często zwane "off-market deals", sta- wo sceptycznie podszedł do próby tam zbyt długo, sprzedając nieruchoją się coraz bardziej popularne (rów- sprzedaży kondominium na Green- mość "poza rynkiem" właściciele rynież na Greenpoincie), a sprzyja im poincie bez robienia zdjęć, umiesz- zykują, że nie dostaną za nie odpoobecna sytuacja na nowojorskim ryn- czania ich w listingach oraz organi- wiednio wysokiej ceny. Nowojorskie prawo mówi, że broku nieruchomości, gdzie ofert jest zowania tzw. open houses, krok po kroku zaczął się kontaktować z in- ker musi umieścić wystawianą na najmniej w historii. W takiej sytuacji, aby dobrać nymi klientami, przyjaciółmi i krew- sprzedaż nieruchomość w różnego rosprzedającego i kupca, brokerzy nymi. Zadzwonił do znajomych, któ- dzaju listingach, chyba że sprzedamuszą stosować stare metody, jesz- rzy pracują w dużych korporacjach jący tego sobie nie życzy – tłumacze sprzed ery internetu, który stał i mniejszych firmach w okolicy, i oko- czy prawnik ds. nieruchomości Crasię głównym narzędziem handlu w ło dwa tygodnie później miał już kup- ig L. Price. Niektórzy brokerzy starają się ca. Kondominium zostało sprzedaostatnich czasach. jednak przekonać swoich klientów Brokerzy twierdzą, że to właśnie ne za 573 000 dol. "Pozarynkowe" transakcje od daw- do pewnego rozreklamowania wyinternet stał się przyczyną, dla której właściciele nieruchomości nie na są częścią rynku nieruchomości, stawianego na sprzedaż domu, przy chcą upubliczniać wiadomości o a największą popularnością cieszą się jednoczesnym zachowaniu prywatsprzedaży. "Obawiają się negatyw- wśród najbogatszych właścicieli bu- ności. "W dzisiejszej sytuacji rynkowej, nego wydźwięku w przypadku, gdy dynków. Ostatnio jednak tego rodzaich domy są za długo wystawione na ju transakcje, w których brokerzy mu- jeżeli nieruchomość jest dobrze wyrynku i nie mogą znaleźć kupca. Tym szą polegać na swoich kontaktach w ceniona, zejdzie z rynku szybciej niż bardziej że liczba dni wystawienia procesie szukania kupca, stają się co- później, prawdopodobnie w ciągu na rynku wyraźnie jest podawana na raz popularniejsze wśród mniej za- miesiąca" – mówią eksperci, dodając, że jeżeli będzie czekać na ofertakich stronach, jak Streeteasy czy możnych nowojorczyków. "Klienci sprzedający swe nierucho- ty dłużej to znaczy, że została za wyTrulia. Inni po prostu dbają o swoją prywatność. Nie chcą, żeby poten- mości, którzy proszą o tę formę sprze- soko wyceniona. cjalni kupcy 'zaglądali im do garn- daży najczęściej boją się negatywAS, (R)

mują telefony od klientów, którzy chcą sprzedać swoje nieruchomości, ale bez umieszczania informacji o sprzedaży na stronach internetowych, bez pokazywania zdjęć i bez organizowania tzw. open houses.

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

86th STREET, HOWARD BEACH Cena: $797,000 REF#756 1 rodzinny wolnostojący dom na sprzedaż o wysokim standardzie 5-spialniowy, dębowy parkiet, ceramiczne i granitowe podlogi, Prywatny podjazd, pralnia. Gorąco polecamy! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105 RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 2 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienka, pokój gościnny. Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczone. 70th Ave, pomiędzy Forest Ave i Fresh Pond Rd, blisko Train M. Bez dodatkowych opłat. Cena $1 370 za miesiąc. Proszę dzwonić: (917) 941-4776 lub (917) 635-6238 (jeżeli nie ma odpowiedzi, zostaw wiadomość na taśmie)

Do wynajęcia dom na Staten Island 3 sypialnie, 3 łazienki, 5min od Verrazano Bridge, 10 min od Ferry, bardzo czysty. Prosze dzwonić/po angielsku/:

(646) 512-4454

FLUSHING AVE, MASPETH REF#762 $1400/miesięcznie + opłaty licznikowe 2 sypialniowe mieszkanie do wynajęcia (2 piętro) EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

BAY RIDGE DENTAL OFFICE FOR RENT Prime Location ( Bay Ridge Parkway /75th Street) Modern existing office with 3 examining rooms, 2 baths, and central air. Heavy traffic area. Great visibility. $2500 monthly. Please call Mr. Harry

Alpine Realty (718) 238-1788

DO WYNAJĘCIA NJ FOR RENT NJ LINDEN, NJ Do wynajęcia od 1go Kwietnia. Ładne, czyste trzysypialniowe rozkładowe mieszkanie w prywatnym domu na drugim piętrze. Mieszkanie jest po remoncie, ma nową kuchnie, drewniane podłogi oraz odnowioną łazienkę. Położone jest w Sunny Side, i oddalone od stacji pociągu o zaledwie 5 min pieszo. Wymagany jest miesięczny depozyt, opłata za bieżąca wode jest wliczona w rent. Cena: $1350 Proszę dzwonić po więcej informacji. Telefon: (732) 648-8694 JERSEY CITY, HEIGHTS, NJ ładna, spokojna okolica. Do wynajęcia: STUDIO i JEDNOSYPIALNIOWY APARTAMENT. 1MO security. Ciepła woda i ogrzewanie wliczone w czynsz. Po więcej informacji proszę dzwonić: (201) 261-4614 Dogodne dojazdy do Nowego Jorku. WALLINGTON, NJ Mieszkanie na górce, do wynajęcia. Mieszkanie na 2 piętrze. 3 sypilanie, living room, dining room, kuchina i łazienka. Odnowione, możliwość podłączenia pralki i suszarki. Lokator płaci ogrzewanie, electric, gorącą wodę, telefon, cable tv/internet. Credit check. Blisko do autobusu 160 do Manhattanu, RT 17, RT.3 I Turnpike 1 1/2 miesiąca depozyt. Miesięczna opłata $1700. plus opłaty. Dzwonić (973) 580-8980

POSZUKUJĘ DO WYNAJĘCIA SZUKAM MIESZKANIA DO WYNAJĘCIA na wakacje w NY lub NJ dla rodziny (2+2) na 1-2 miesiące (lipiec sierpień) w zależności od kosztów. Kontakt na e-mail do Polski Yurek69@interia.pl

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA SPRZEDAM POLSKI SKLEP, własny wyrób wędlin oraz własny wypiek ciast. Mały apartament, budynki i parking, nie ma konkurencji. Dobre szkoły dla młodych. Piękna miejscowość, sprzedaje ze względu na zły stan zdrowia. Wszystkie maszyny do wyrobu wędlin profesionalne i nowe, maszyny włącznie z piecem do cukierni nowe. Sklep posiada nowe lodówki. Wszystko bardzo tanio nie ma konkurencji. Proszę o kontakt (856) 794-1000


13 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

FLORYDA - CAPE CORAL Zapraszam na słoneczną Floryde $48,500.00 Condo 2 sypialnie i 2 łazienki. Pomagam w załatwieniu pożyczek. Po więcej informacji zadzwoń Nissa (239) 410-9780 lub email nissa@nissarealtor.com zobacz moją stronę internetową www.NissaRealtor.com (Mówię Po Polsku) Sprzedam budynek w New Britain, CT 99 Broad St ,6 aprt. Plus prosperujący business (z jedzeniem) całość budunku posiada wysoką piwnicę z oddzielnym wejściem. Po więcej informacji proszę o kontakt. Telefon: (860) 839-2398

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

ASTORIA PARK 1 FAMILY 19-19 23rd Terr $799,000 Brick 1 family with recently renovated kitchen and bathroom. Features private yard and detached 2 car garage. Three bedroom duplex with hardwood floors and full finished basement with full bathroom and access to yard. Very large master bedroom and new bathroom on the second floor. Living room, formal dining room, and eat in kitchen. Quite block and 1/2 block to Astoria Park. PS 122 Contact Bianca at (718) 909-3169 for details.

99th ST, REGO PARK $219,900 REF#764 Duże jednosypialniowe mieszkanie na sprzedaż, piękna sypialnia i bardzo duży jasny salon, kuchnia z wydzielona jadalnia. Pralnia w piwnicy EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113 RHINEBECK, DUTCH COUNTY Enchanting 3 bedroom raised ranch 4.4 ac. Very privat. Price: $299000 Please call: (845) 216-1169

1-BEDROOM CONDO in Staten Island. 1-sypialniowe condo na Staten Island. Przy skrzyżowaniu Forest Ave. i Clove Road. Budynek z cegły i z windą. W budynku jest pralnia i dodatkowy storage. Bardzo niska opłata (maintenance fee) tylko $142 miesięcznie. Telefon (347) 357-4337

QUEENS, NY. Multi-Family Home. 2 Family House with a full finished basement, 3 bedrooms, 3 full bathrooms, garage and big private side yard with a swimming pool. Price: $625,000 Please call: (347) 846-1200 1610 Avenue P, Apt. 2A, Brooklyn, NY 11229 PRICED TO SELL QUICKLY! Call Today or visit my OPEN HOUSE. Price: $219,000 Huge 1 Bedroom apartment ideally located in a quiet building (2nd floor) in the heart of the Kings Highway section of Brooklyn. All new sheetrock and electrical wires in entire apartment! This apartment features high ceilings (9 ft.), newly renovated bathroom, kitchen, separate rooms as well as walk-ins closets. 5 min. walk to B and Q trains, TJ Maxx and all express buses to the city. Additional features: two elevators, excellent laundry room with TV and private storage in the basement, voice intercom, hardwood floors, oversized windows, modern Ikea kitchen, both bathroom and kitchen with windows, IMMEDIARE/UNLIMITED SUBLETTING IS O’K FROM DAY ONE (1) w/board approval (EASY AT LEAST $1,400), very very low maintenance (only $489 per month). Please call: (347) 790-3787 510 OCEAN PKWY, APT. 1K, BROOKLYN, NY 11218 PRICED TO SELL QUICKLY! Call Today Price: $119,000 IMMEDIATE/UNLIMITED (no fee) SUBLETTING IS ALLOWED FROM DAY 1 w/board approval (Easy $1,100). This well maintained home is located in the Kensington and Parkville neighborhood in Brooklyn. Step inside this spacious L-Shape studio and be welcomed by a dramatically designed arched huge window looking out onto tree-lined Ocean Parkway. This wonderful co-op also features hardwood floors, high ceilings, generous closet space. Conveniently located on the ground floor, this pre-war co-op has a common laundry room, storage rooms, Manhattan style elevator and is just a few blocks from F train on Ditmas Avenue. Common Charges/Maintenance is $551 (gas, heat, water and taxes included). No pets allowed. Call: (212) 518-4984

73th Ave, GLEN OAKS $279.000 REF#748 2-sypialniowe mieszkanie typu COOP na sprzedaż z dużą ilością szaf. EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

BAY RIDGE / LUXURIOUS CO-OP FOR SALE Art-deco elevator building, totally renovated, sun-filled 4 rooms, 2 private bathrooms, state-of-the-art kitchen, new stainless steel appliances, PET FRIENDLY, near shops and “R” train. $325,000.00 ALPINE REALTY / (718) 238-1788

* CHARLES RUTENBERG QUEENS, NY * Single-Family Home. 3 bedrooms and 2 bathrooms. Property was built in 1915. 1 full bathrooms. Price: $529000 Please call: (917) 746-8661 ask Mildred Santiago FOREST HILLS GARDENS, QUEENS One Family Cape, Brick, Detached, 1 Car Garage, 4 Bedrooms, Granite Kitchen, Formal D/R, Formal L/R, Finished basement. 2 Full Baths & 1 half bath, Private yard & Driveway. Asking $1,750,000 Call AJR Homes Inc Real Estate (718) 381-8682

55nd ST, Maspeth $619,000 REF#765 2- rodzinny dom w centrum Maspeth odnowiona piwnica i łazienki Centralna klimatyzacja i system grzewczy. Pralka z suszarką w piwnicy Zapraszamy do obejrzenia. EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113 QUEENS, NY. 353 Onderdonk Ave. Great Opportunity for an investor looking for an income producing property. The property is all leased out two occupied apartments on the 2nd floor. A ground floor tenant currently operates a delicatessen with 5 years remaining on lease with moderate increases to the lease. Price: $629000 Please call: (845) 474-0693 Welcome to the quaint village lifestyle that is Hartsdale. We invite you to come and experience for yourself this spacious 2BR, 2BA coop with private balcony nestled in the very heart of the village of Hartsdale. Whether you are looking for an easy stroll to local shops and restaurants or a quick ride to high-end shopping centers, you are bound to learn why we fell in love with Hartsdale. Best of all, this gem is just steps to the Historic Hartsdale Railroad Station where you can leisurely catch the 36 minutes express train to Grand Central Station and the hustle and bustle of NYC. Pice $259,000 Great opportunity for either a young family or as an investment property. Please call: (914) 715-8188

WEST NEW YORK Brick two family for Sale Brand new kitchen and bathroom. Call Maria Waller (201) 681-9879 sales representative with Weichert Realtors MIDDLE VILLAGE, NY Multi-Family Home. 65th Street and Metropolitan Ave. 1.5 bedrooms on 1st floor 1.5 bedrooms on 2nd floor, basement partially finished access to yard and front. Large yard, access from 1st first and basement. M train 2 blocks on Metropolitan ave Updated apartments. Please call Phyllis: (347) 439-7857 UWAGA OKAZJA Góry Catskill okolice Monticello, 90 minut od Nowego Jorku. Do szybkiej sprzedaży 10 akrów ziemi z dużym frontem na rzece Delaware. Doskonałe miejsce na polowanie. Cena dużo poniżej wartości ( $79000) Po więcej informacji proszę dzwonić. (845) 856-8832

ROCKAWAY RD, HEWLETT HARBOR Cena: $748,900 REF # 751 Jednorodzinny dom do sprzedania. Cztery sypilanie, łazienki Garaż na dwa samochody Piekny krajobraz POLECAMY! EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

Maspeth, NY. Built in 1920. New kitchen, bedrooms, bathrooms. 6 rooms, 3 bedrooms, 2 full bathrooms, basement. Price: $469000 Please call: (917) 771-3109

62nd ST, RIDGEWOOD $899,000 REF#766 4-rodzinny dom w sercu Ridgewood na sprzedaż. Dwa 3-sypialniowe mieszkania na pierwszym piętrze z dostępem do ogrodu i dwa 3-sypialniowe miszkania na drugim piętrze. Utrzymane w doskonałej kondycji Tylko przecznica do metra. W pobliżu sklepy i restauracje EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105 WEST NEW YORK STUDIO For sale on Blvd East Brand new kitchen, beautiful river view. Great terrace, luxury hi-rise 24 hr door person, gym, pool. Price: $135,000 Call Maria Waller (201) 681-9879 email maria.waller@gmail.com

QUEENS, NY Multi-Family Home. 6 Bedrooms, 3 bedrooms, 2 full and 1 partial bathrooms, eat-in-kitchen and bath. Full unfinished basement with new boiler and water heater. Updated roof. Price: $658000 Please call: (347) 517-4764 MASPETH NY 2 rodzinny dom na sprzedaż, 5 pokoi oraz 4 pokoje. (“completely detached”). Price$ 588 000 64/30 Perry Ave., Wspaniała kondycja, prywatny ogród. Proszę dzwonić: John, (516) 902-0789 1-BEDROOM CONDO na Staten Island w dobrej dzielnicy naprzeciwko Clove Lake Park. Laundry, dodatkowy storage, winda w bydunku. W pobliżu sklepy i autobusy. Miesięczna opłata tylko $130. Cena za Condo: $167000 Proszę dzwonić: (347) 357-4337


14

ND Nieruchomości

GDYNIA, POLSKA Cena do negocjacji REF#761 Dom jednorodzinny, całkowicie podpiwniczony z garażem. Wolnostojący z ładnym, zadbanym ogródkiem. Budynek dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. Dach dwuspadowy. Nowe okna (wymiana 2012r), nowy piec co. Działka narożna, ogrodzona . Bardzo atrakcyjna lokalizacja w cichej i spokojnej dzielnicy, w pobliżu lasu, a jednocześnie usytuowana blisko sklepów, komunikacji miejskiej i szkół. EXIT ALL SEASONS REALTY KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

RIDGEWOOD, NY. Multi-Family Home. 6 bedrooms and 2 full bathrooms, with finished basement and aundry room, even an extra large back yard for your enjoyment. With windows in every room, this house has plenty of sun light during the day. Beautiful hardwood and ceramic floors throughout the whole house. Price: $629,000. Please call: (917) 746-8661, Mildred Santiago 30 RODZINNY BUDYNEK ORAZ BIURA, kompletnie odnowiony i wynajęty, wraz z działka pod nowy budynek tej samej wielkości. Rochester NY. Cena $5 600 000 - $1 160 000 kredyt podatkowy. Roczny dochód z budynku $500 000. Prosze dzwonić: (973) 579-1050 lub 973-725-8691

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

88th St, HOWARD BEACH $149,000 REF#763 1 spialniowe mieszkanie typu Co-op na sprzedaż. Wyremontowana kuchnia i łazienka. Drewniane podłogi Duży balkon z pięknym widokiem. EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: DOROTA KASZUBA: (917) 903-3113

QUEENS, NY Single-Family Home. Price: $675,000, 4 bedrooms, 3 bathrooms. Close to New York City Department Of Education. Please call: (917) 842-0591

QUEENS, NY. Multi-Family Home. Price $699000. Built in 1925 5 Bedrooms, 2 full bathrooms. 1 block to Grand Ave. shopping, restaurants, schools, houses of worship and transportation. Please call: (347) 564-4832 ask Adam Krzesniak

QUEENS, NY. 53rd Street and Nurge Ave. Condominium can be used as a professional office or commercial space. Has 2 rooms (1 large and 1 small) and 1 half bath. Price: $120,000. Please call: (347) 865-7158 ask Mildred

64th AVE, REGO PARK $209,000 1 spialniowe mieszkanie typu Co-op na sprzedaż. Nowo wyremontowane zadbane mieszkanie. Drewniany parkiet. Płytki w łazience. Duża sypialnia i szafy typu “Galore” EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105

QUEENS, NY. Single-Family Home. 6 bedrooms, 2 bathrooms. Price: $658000. Please call (917) 746-8661 ask Mildred Santiago

NIERUCHOMOŚCI NJ REAL ESTATE NJ

1053 Alina St, Elizabeth NJ Home for Sale for $209,900 with 3 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. **NOT A SHORT SALE**Gorgeous Ranch in excellent condition. Features 3 Bedrms w/potential for a 4th Bedrm, Living/Dining room combo, beautiful EIK, Hardwood floors throughout first floor, brand new stove, Finished Basement with Family/Rec room/half bath& Laundry room, Central AC, Enjoy the nice large backyard and a Lot More!!!! Within 6 Blocks to Train Station, Close to Public Transportation, Food Shopping center and Shopping Mall, *Home Protection Plan available* Call: (888) 308-6558

Linden, NJ. Home for Sale for $305,000 with 5 bedrooms and 2 full baths. Great for investment or live in one unit rent out the other. Please call: (800) 872-7653

Wallington, NJ na sprzedaż przez właściciela. 3 rodzinny dom na gorce odnowiony, 15 pokoi (włącznie z kuchniami), 8 sypialni, 4 łazienki (1 z jaccuzzi), Podłączenia do suszarek i pralek w piwinicy. Oddzielne ogrzewanie, gaz, gorąca woda i electric, NYC Bus 160, blisko do RT17, RT3, Turnpike, Manhattan. Cena $619000 Dzwonić: (973) 580-8980

BAYONNE NJ Single Home for Sale. Price: $245,000 Waterfront 3 Bedroom with unobstructed views of the park and Bayonne Bridge! Waterfront 3 bedroom with unobstructed views of park and Bayonne Bridge! Excellent location along Dennis P Collins Park. Spacious main floor layout has living, dining area and three bedrooms. Kitchen with eat in breakfast area and new refrigerator. Lower level completely refinished with brand new washer/dryer. Garage and fenced in back yard complete this home. ** Must see ** For more informations please call at: (201) 977-4900 Knecht Properties

LODI NJ 2 FAMILY HOME FOR SALE. Price: $450,000 Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Call: (201) 244-8583

511 WESTMINSTER PL, Lodi NJ Commercial Property for Sale Price: $1,999,000 This space is currently used as a Furniture Store and has been in existence as such for many years. For more informations please call: (201) 567-9191


nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

15

* WEICHERT REAL ESTETE * Single Family Home for Sale. 234 Princeton Rd, Linden NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal dining room, finished basement and one car garage, 1 full bath, 1 half bath. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout, private yard with patio and more.

116 HALSTEAD AVE, Wallington NJ 07057 Home for Sale for $349,900 with 5 bedrooms and 2 full baths. First floor renovated, perfect 2 family in town. Close to public transportation, school, banking, stores. Basement part finished and 3rd floor part finished. Please call: (800) 872-7653

!

Price: $309,000

776 A Manhattan Ave, Room 105 Brooklyn, NY 11222

tel. (718) 389-8453 lub (718) 389-4225 fax (718) 389-4442

Please call: (800) 872-7653

gestranslation@hotmail.com • ges@gests.us

PROFESJONALNE TŁUMACZENIA • tłumaczenia wszelkich dokumentów i tekstów: medyczne, prawne, edukacyjne, techniczne, biznesowe i inne Nie trzeba • z poświadczeniem notarialnym lub bez przychodzić do biura • różne pary języków, nie tylko polski i angielski Wystarczy zadzwonić, wysłać faks lub e-mail • TŁUMACZENIA DO KONSULATU • TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE DO POLSKI • tłumaczenia akceptowane we wszystkich urzędach i instytucjach w USA • członek Amerykańskiego Stowarzyszenia Tłumaczy (ATA)

512-514 MADISON AVE, Elizabeth NJ Home for Sale for $259,000 with 6 bedrooms and 3 full baths. Please call: (732) 943-3929 COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE

www.doctranslations.com • www.tlumaczeniedokumentow.com

IN LINDEN, NJ Price: $229,000 Great opportunity to own a “turn key” Restaurant on busy East Elizabeth Ave.

INTERNATIONAL, EXPORT - IMPORT CORPORATION

Call: (888) 720-4932

6 PEARL CT, Lodi NJ SINGLE FAMILY HOME FOR SALE.

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE IN BAYONNE, NJ Beautiful colonial with 4 bedrooms, formal Dining Room, LR, finished basement and one car garage. Newer kitchen and bathrooms. Newer roof, siding and windows. Hardwood floors throughout. Custom interior doors and trim. 2 heating zones, newer water heater, private yard with patio and more. Price: $299,000 Call: (888) 720-4932

This charming colonial was completely redone in 2007 to suit today’s life style. It is situated in a cul-de-sac on a beautiful, oversized detached garage, 15x30 above ground pool surrounded by deck & tasteful fish pond. Built on the original foundation w/expanded 2nd floor, this 4 kitchen w/granite countertop & center island, fbth & large 14x24 den w/sgd to concrete patio, great for entertainment. The 2nd floor offers mbr w/mbth & 2

alexautousa@yahoo.com, www.alexautoexport.com

1989-2014

FORECLOSURE. 3 bedrooms, 3 baths. Price: $43000 Call: (561) 929-7670

walk-in closets, 3 good sized brms, fbth & laundry. Basement is nicely finished and offers fam rm, 1 fin rm, 0.5 bath, newer

Od 1989 wysyłamy z USA do Polski i na cały świat

• samochody • motocykle • łodzie ( • paczki (

PODSTAWIAMY KONTENERY POD DOM KLIENTA W USA I DOSTARCZAMY POD WSKAZANY ADRES W POLSCE Specjalizujemy się w wysyłce RO-RO (samochody wjeżdźają na statek) oraz w wysyłce kontenerowej z odbiorem w Bremerhaven (Niemcy), GDYNI, ŁOMŻY, CZĘSTOCHOWIE, RZESZOWIE - z pełną obsługą celną.

75 gal h/w/h & plenty of closets.

NOTARIUSZ PUBLICZNY

Additional features include 2 zone heat-c/a/c, 200 amp electric service,

Przyjmujemy samochody przez 7 dni w tygodniu. Odbieramy je również z domu klienta.

stainless steel appliances in the kitchen, beautiful hardwood floors & much more. All rooms are wired for cable/phone/internet. Too many amenities to list. Price: $459,900 Call: (201) 933-3399

25 Lat

tylko jako mienie przesiedlenia

oversized property(8842 sqft) with 1 car,

bedroom colonial offers lr, dr, modern

250 Port St., (Port Newark), Newark, NJ 07114, kom.: (973) 508-6097, tel.: (973) 344-6436, (973) 589-1428, fax.: (973) 589-9063

104 Claremont Ter, Elizabeth NJ Home for Sale for $244,900 with 5 bedrooms and 2 full baths, 1 half bath. Lot of parking spaces. Please call: (908) 687-1301

New York 973-220-6595 Chris

Connecticut 860-983-9617 Bogdan

Holowanie Towing Ciężarówka

Chicago New Jersey 708-516-8908 973-220-6595 Chris Bogdan 908-337-1982 Andy


16

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

137 ANDERSON AVE, Wallington NJ 07057 2 family home for sale. Price: $228,000 Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Please call: (800) 872-7653

1117 STUART PL, LINDEN NJ Home for Sale for $319,000 with 3 bedrooms and 1 full bath, 1 half bath. Call: (732) 396-0606

LODI NJ 2 FAMILY HOME FOR SALE Price: $520,000 with 10 bedrooms and 3 full baths and 2 half baths. This is a great opportunity for both home buyers and investors. Please call: (646) 525-0173 GARY MARTIN

930 ORCHARD TER, LINDEN NJ Price: $429,000 New Construction with 2600 sq ft of luxury living w/ 4 bedrooms, 3 baths, Kitchen w/custom cabinets, island & granite, DR, LR and FR. Master bedroom w/tray ceiling, master bath & walk-in closet. Still time to customize and make your OWN HOME with selected options and upgrades. Please call: (732) 943-3929 CARLSTADT, BERGEN COUNTY, NJ Właścicielka sprzeda 2 rodzinny dom. 13 pokoi, 3 pełne łazienki, 2 garaże oraz miejsce na samochody na podjeździe. Działka o wymiarach 67 x 157sqf System nawadniający trawniki, wolnostojące pomieszczenie na narzędzia. Podatki $9265 na rok. Dom gotowy do zamieszkania. W okolicy dobre szkoły, blisko NYC oraz lotniska w Newark. Cena $575 000 Telefon: (973) 506-4780 w godz 7pm do 11pm oraz cały dzień w soboty i niedziele telefon (201) 220-8143

* DENVAL REALTY * Linden, NJ. Single Family Home. 5 bedrooms, 3 total full baths. With family room, dining room, living room. Garage for 1 car. Price $379,900 Please call: (855) 805-4110 DENNIS J VALVANO

214 Bond St, Elizabeth NJ Home for Sale for $259,000 with 6 bedrooms and 5 full baths. Home with brick front and balconies. Finished basement with separate electric meter. Please call: (908) 353-8277

Home for Sale in Linden, NJ Price: $249,900 4 bedrooms, 2 full Baths, 2 half baths. Call: (888) 720-4932

Garfield NJ Multi-Family Home for Sale. 4 bedrooms, 2 full baths. Garage for 2 cars. Price: $249,900 Call: (888) 720-4932

Home for Sale With 3 bedrooms and 2 full baths. Large custom exceptionally well maintained home, move in ready. Large family room, large bedrooms, lots of closet and storage space, big yard. Price: $279,000 Please call: (800) 872-7653 130 BIRCHWOOD RD, Linden NJ 3 bedrooms, 1 full bath and 1 half bath. Price: $287,500 Please call: (800) 872-7653

Home for Sale in Linden, NJ Price: $210,000, 3 bedrooms, 1 full bath, 1 half bath. Call: (888) 720-4932

WALLINGTON, NJ przez właściciela 3 rodzinny dom na górce, 15 pokoi (włącznie z kuchniami), 8 sypialni, plus 4 łazienki (1 z jaccuzzi) podłączenia na pralki i suszarki, oddzielne- gas, gorąca woda, ogrzewanie. NYC BUS 160, blisko RT.17, RT 3, Turnpkie, Manhattan. Cena $619.000 Dzwonić: (973) 580-8980

BOGOTA NJ, HOUSE FOR SALE Three Bedroom Colonial Hardwood floors,walk up attic,garage backyard Open house 2/9/2014 from 12 to 4 pm please stop by 157 Elmwood Bogota NJ Price: $285,000 Call Maria Walle, Real Estate Sales Representative Weichert Realtors (201) 681-9879

POLSKI ADWOKAT NA LONG ISLAND

BERNARD J. ZIMNOCH Uprawniony w New York, New Jersey, Connecticut, Florida, Washington DC

Tel. 631.789.1200 • Fax 631.789.1332 1909 Great Neck Road Suite B, Copiague, NY 11726 BernardJZimnoch@yahoo.com Mówię po polsku i hiszpańsku Sprawy imigracyjne: sponsorowanie, obywatelstwo, deportacje Kupno i sprzedaż nieruchomości, closing

COMMERCIAL PROPERTY for Sale in Lodi, NJ Price: $999,777 Please call: (201) 337-6600

Sprawy karne i mandaty Sprawy rodzinne i rozwody, testamenty, Family Trust

821 Summit St, Linden NJ Price: $419,000 New Construction for sale. 4 bedrooms, 3 baths, Living Room, Dining Room, Kitchen with custom cabinets & granite. Park like backyard perfect for outdoor entertaining. Quiet location with close distance to NY train and all shopping. It’s still time to pick your colors and all finishes. Call: (732) 943-3929

H Zadzwoń i umów się na konsultację

Wypadki: w pracy, drogowe i inne Reprezentacja biznesu w sprawach cywilnych i transakcjach

30-32 WEST 49TH ST, Bayonne NJ Home for Sale Price: $325,000 with 6 bedrooms and 3 full baths. Oversized two family home with a finished basement and two parking spaces now for Sale and situated at a prime location of Bayonne, NJ. Second floor apartment leads to a finished attic space. The land with a lot size of 36 x 100 has ample backyard space. The home is heated with separate Hot Air furnaces with one of the furnaces only one year old. Come and see this home. Phone: (201) 339-8282 ask Arvin J.F. Fallarme

611 Alexander Ave, Linden, NJ Single Family Home with 4 bedrooms and 2 full baths. Price: $289,000 Bright and spacious colonial with original woodwork and moldings intact. Beautiful hardwood floors. Large finished basement. Formal living room and dining room. Wood burning fireplace. Please call: (800) 872-7653

* RE/MAX REAL ESTETE * Linden, NJ. Single Family Home. 3 bedrooms, 3 baths. Bedroom is on The first floor, 2 full bathrooms, dining room. Garage for 2 cars. Price: $369,000 Please call: (855) 385-8141 ask TODD V. HIGGINS

COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LODI, NJ Price: $575,000 3 bedroom apartment over the convenience store with an attached sun-room; 2 bedroom apartment over the nail salon. In addition 3 Car detached garage plus one outside parking space in the drive-way. Call: (201) 420-7400

LINDEN NJ Single Family Home for Sale. Price: $279,900 3 Bedrooms, 2 Full Baths, 1 Half Bath. This home is in excellent condition. Must see. Call: (732) 381-1190

431 RARITAN RD, LINDEN NJ NEW CONSTRUCTION IN SUNNYSIDE with 4 beds and 2.5 baths. Kitchen with custom cabinets, island and granite. Master bedroom with trey ceiling and 2 walk-in closets. Master bath with Jacuzzi and double sink. Price: $419,000 Please call: (732) 943-3929


17 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

Single Family Home for Sale in Linden, NJ. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $230,000 Call: (888) 720-4932

SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 4 bedrooms, 2 baths. Garage for 2 cars. 2 blocks from the 45th St. Hudson-Bergen Light Rail Station. This home features 4 bedrooms, formal living room, formal dining room and updated kitchen area. Move right in with newly painted interior walls and enjoy the two tier deck overlooking the ample backyard space. Call: (888) 720-493

Single Family Home for Sale, Linden, NJ Price: $299,000. House with 3 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath, laundry room, family room. Call: (888) 720-4932

GARFIELD, NJ. Townhouse for Sale. 2 full and 2 half bathrooms. Ground floor one car garage, 1/2 bath and laundry/utility area. From entry foyer to an open floor plan with living room, powder room, formal dining room and french doors leading to backyard. Beautiful kitchen with granite counter tops, ceramic tiles and stainless steel appliances. 2nd floor offers master bedroom with WIC and master bathroom, two more bedrooms and full bathroom with Jacuzzi tub. Hardwood floors and central air throughout the entire place. Call: (888) 720-4932 Wayne, NJ Nowy dom (matka+córka) Cena: $369 000 (flood zone) Proszę dzwonić: (973) 216-0553

225 Rosewood Ter, Linden NJ Single Family Home for Sale. 3 bedrooms, 2 full baths Two Story home completely renovated with finished basement. Newer vinyl siding, windows. Rear deck, wood floors, updated kitchen & baths. Price: $289,900 Please call: (800) 872-7653

923 N WOOD AVE, LINDEN NJ Commercial Property for Sale. Price $575,000 2 large Conference Rooms, 5 Baths, a 2 Bedroom Apartment and a Private Rear Parking Lot. Floor layout is as follows; Second Floor incls a 5 room Apt. & a Private 4 room Office, Sub Ground Level incls a Conference Room, 3 Private Offfices, a Storage Room and a Bath, & the First floor level incls a Large Common Office area, 3 Private Offices, a Bath and Reception area. Also incls a Private Parking Lot with 7 Car Parking. For more informations please call: (908) 688-3000 109 LOCUST AVE, Wallington NJ 07057 Commercial Property for Sale Perfect location. deli on first floor front. Lease is about to expire if someone needs front for own use, plus 2 apartments. New York City bus stops at corner. Lots of exposure. Price: $349,000 ROYAL CROWN REALTY, INC. Please call: (800) 872-7653

LINDEN, NJ. SINGLE FAMILY HOME FOR SALE. 7 bedrooms, 2 full baths, 1 half bath. Huge single family home with total seven bedrooms. All offers subject to bank approval. Call: (800) 872-7653 Commercial Property for Sale Free standing 2 story office building located on a main road. The building was renovated inside and out, including a new roof, new carpeting, windows and paint. the downstairs is approximately 1100 sq ft and the upstairs is approximately 500 sq ft. It is very clean and suitable for a variety of offices uses. Call: (888) 720-4932

Multi-Family Home for Sale, Linden, NJ 1st floor: 3 bedrooms, living room, dining room, eat in kitchen. Second Floor was renovated in 2001. Features include updated eat in kitchen and bath. Master bedroom suite located in attic features include private bath and sitting room. 2nd floor: 2 Bedrooms, living and dining room . Garage for 2 cars Price: $298,500 Cell: (888) 720-4932

415 FERNWOOD TER, LINDEN NJ Home for Sale for $325,000 with 3 bedrooms and 1 full bath. Please call: (201) 680-7270

15 JANE ST, East Rutherford NJ Single Family Home for sale. Price: $339,900 Home with 3 Bedrooms, 1 Full Bath and 1 Half Bath. If You have questions, please call: (201) 939-2224

COMMERCIAL PROPERTY FOR SALE IN LODI, NJ 120-124 S MAIN ST, Lodi NJ All buildings are occupied. Great investment property. A small strip a great investment. Price: $875,000 For more informations please call: (201) 933-9903

Commercial Property for Sale Price: $249,000. Call: (888) 720-4932

LINDEN NJ, Commercial Property for Sale Price: $990,000. A nicely laid out, single story building w/approx.3200sf office, 3100sf warehse & 3800sf auto shop/warehse. Exterior incl approx.4800sf Fenced parking lot.Office space incl 6 offices, 3 bths customer waitingrm & lunch/breakrm. Offices air condition & gas heat. Warehse & garage suspended gas heat units. For more informations please call: (732) 447-7053

Home for Sale with 3 bedrooms and 1 full bath, 2 half baths. This home was built in 1939. Some hardwood floors under carpets. All brick, first floor master bedroom or family room. Price: $275,000 Please call: (800) 872-7653

Home for Sale in Garfield, NJ Price: $319,000 3 bedrooms, 3 full baths. Bright and beautiful is the only way to describe this wonderful colonial with many updates. Home features a Living room, Dining room, Eat in Kitchen and full bath on the first floor. Call: (888) 720-4932 209 MADISON ST, LINDEN NJ Price: $469,900 New construction 2 Family with 3 bedrooms, EIK, LR, DR, 2 full baths on each floor. Finished basement with 3 rooms & full bath. Hardwood floors & tiles throughout. It’s still time to pick your colors. Please call: (732) 943-3929

Home for Sale in Garfield, NJ Price: $329,000 4 bedrooms, 2 full baths, garage for 2 cars. Call: (888) 720-4932

904 Baldwin Ave, Linden NJ 4 bedrooms, 3 full baths. Garage for 1 car with 1 car drive. Price: $290,000 Please call: (800) 872-7653

722 Bergen Ave, Linden NJ. Home for Sale for $269,900 with 3 bedrooms and 3 full baths. This home was built in 2005. Call: (888) 720-4932

1018 W Elm St, Linden NJ Price: $419,000 Beautiful New Construction Home with 5 bedrooms and 3 full bathrooms across from park & close distance to NY Train. Gourmet kitchen with granite, hardwood floors, central air, 2 car garage and more! There is still time to customizeto your liking with many choices of the final finishes. Possible in-law suite on the first floor. Call: (732) 943-3929

502 RIVER RENAISSANCE, East Rutherford NJ Townhouse for Sale Price: $320,000 with 2 bedrooms and 2 full baths Please call: (201) 939-2224

1500 Roselle St, Linden NJ Home for Sale for $499,900 with 8 bedrooms and 4 full baths. 2 cars drive, lot of parking spaces. For more informations please call: (908) 494-6775


18

ND Nieruchomości

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA

225 W Gibbons St, Linden, NJ Price: $257,000 4 bedrooms, 2 full baths. Call: (888) 720-4932 SINGLE FAMILY HOME FOR SALE in Bayonne, NJ. 108 Garretson Ave. 3 bedrooms, 2 full baths. Price: $249,000 Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

Boynton Beach Price: $359,000 3 bedrooms, 2 and 1/2 baths. Call: (561) 313-8197 ask Danuta Lipinski

ZAPRASZAM DO KUPIENIA DOMU apartamentu lub investycji w atrakcyjnych miejscach Florydy. West Palm Beach,Jupiter, Boynton Beach i okolice. Nadal niskie oprocentowanie pożyczek oraz atrakcyjne ceny. Blisko Oceanu, plaży i rozrywkowych atrakcji. Proszę zobaczyć co jest do sprzedania na stronie internetowej www.floridaestates-4sale.com (561) 313-8197 Zapraszam do współpracy. ** SŁONECZNA FLORYDA ** West Palm Beach, Jupiter, Boynton Beach i okolice. Domy, apartamenty oraz inwestycje do kupienia w wypoczynkowych, turystycznych miejscach nad Oceanem. Sprzedaż bankowa i foreclosure. Pomagam również w załatwieniu pożyczki. Proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197

HOME FOR SALE IN LINDEN, NJ Gorgeous renovated home in move in

basement with family room and fireplace. 827 SUMMIT ST, Linden NJ. Home for Sale for $269,000 with 4 bedrooms and 3 full baths. Great one family , very good condition, steps from Linden High School, oversized lot , deck and plenty of parking spaces. Great for a large family. Call: 888-720-4932

Spacious living room with extra fireplace and huge backyard. Call: (888) 720-4932

FLORYDA - CAPE CORAL Cena: $49.900 Condo 2 sypialnie, 2 łazienki. Mam wiecej podobnych Zadzwoń. Nissa: (239) 410-9780 (mówię po polsku) www.nissarealtor.com Right Choice Realty FLORYDA, DEERFIELD BEACH. 40 min od Miami. 1 sypialniowy + Apartament do sprzedaży. Cena: $34.000 Proszę dzwonić: (516) 754-7279

FLORYDA, DEERFIELD BEACH. 40 min od Miami. 10 min od Palm Beach, na osiedlu strzeżonym. Apartament 1 sypialniowy, 2 łazienki, kuchnia, living room, sypialnia, oszklony porch, centralna klimatyzacja. Cena: $34.000 Bezpośrednio od właściciela. Proszę dzwonić: (516) 754-7279

66 WEST 14TH ST, BAYONNE NJ Multi-Family Home for Sale. Price: $299,900 11 TERHUNE AVE, Lodi NJ Commercial Property for Sale. Price: $925,000 For more informations please call: (201) 288-5411

Awesome tastefully renovated 2 family home in excellent location. Possibility for expansion for an owners duplex. Granite counters and all appliances included in new modern kitchens. Laundry facility on both floors. Call: (201) 978-1110 ask Christopher Piechocki

473 AVENUE C, BAYONNE NJ Lots and Land for Sale. Price for $350,000 Empty lot must be sold with 475 & 477 Ave C. For more informations please call: (201) 437-0411 EXIT ON THE HUDSON REALTY

1 Newton St, Linden NJ

DO WYNAJĘCIA DOM WOLNOSTOJĄCY 3 sypialnie, 2 łazienki, garaż na 2 samochody. Świeżo malowany, bardzo czysty z ogrodzonym z tyłu podworkiem. Po więcej informacji proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (671) 313-8197 lub wysłać email na dlipinski@kw.com Pomagam przy zalatwieniu pozyczki.

New Construction Colonial Home 2.5 baths, Kitchen with custom cabinets, island & granite, DR, LR, FR with

DO SPRZEDAŻY DZIAŁKI BUDOWLANE W POCONOS

fireplace, central air, 9ft ceiling, deck and more! Still time to customize and make your OWN HOME with selected options and upgrades. Attached is the Single Family Home for Sale Price: $289,000 4 bedrooms, 2 full baths. Formal dining room, family room. Call: (888) 720-4932

photo of the similar home built by the same builder. Price: $449,000 Call: (732) 943-3929

SŁONECZNA FLORYDA ZAPRASZA Do kupienia Townhome. 3 sypialnie, 2.5 łazienki z garażem na 1 samochod. W osiedlu zamkniętym z basemen, kortem tenisowym, placem zabaw dla dzieci, pięknym basemen i silownią z widokiem na jezioro. Townhome jest w centrum miasta blisko sklepów, restauracji oraz Oceanu i plaży. Cena $139,000 Po więcej informacji proszę dzwonić do Danuty Lipinski Keller Williams Realty (561) 313-8197 Pomagam przy załatwieniu pożyczki oraz przy wynajmie mieszkań.

NIERUCHOMOŚCI PENSYLWANIA

to be built in Sunnyside! 4 bedrooms,

BOYNTON BEACH Price: $395,000 3 bedrooms, 3 baths, balcony. Call: (561) 313-8197, Danuta Lipinski

ALLENTOWN/PENSYLWANIA 1-rodzinny dom, 3 sypialnie, 2 łazienki, pokój gościnny, kuchnia, garaż, bardzo ładna działka. Dom usytuowany na spokojnej ulicy, blisko polski Kościół. Proszę dzwonić po polsku, Tadeusz: (484) 714-9261 po angielsku Marsha (610) 730-8959 7 RODZINNY, MUROWANY DOM w Hanover Town ship Pennsylvania 2 godziny od NYC do sprzedania. Wymaga troche remontu. (347) 668-6568 lub (917) 846-5544

condition, this house features enclosed porch, wood floors, renovated bathroom,

MUROWANY 4 RODZINNY DOM w dobrej dzielnicy Pittston Pennsylvania do szybkiej sprzedaży. Cena obniżona do $79,900 Każde mieszkanie posiada osobny system grzewczy. Lokator płaci za wodę, gaz, prąd i ogrzewanie we własnym zakresie. Po informacje proszę o kontakt. (347) 668-6568 lub (917) 846-5544

z pozwoleniami i planami domów, w osiedlach zamkniętych (tenis, golf, basen). Działki cena $31 000, Dom + działka - $219 000 Proszę dzwonić: (973) 216-0553

NIERUCHOMOŚCI POLSKA SPRZEDAM DZIAŁKĘ budowlaną 0.5h ul. Wądołkowska/Ogrodowa, Zambrów. Telefon: 1 (416) 558-4007 Dom Jednorodzinny do sprzedazy w Polsce w Jastkowicach kolo Stalowej Woli. Powierzchnia uzytkowa 160m,wybudowany w 2000 roku.Posiada 4 sypialnie , pokoj wypoczynkowy z kominkiem , duza kuchnie , dwie lazienki, dwa balkony i dwa przedpokoje .Powierzchnia dzialki 15 arow , dom i dzialka ogrodzona. Proszę dzwonić: (973) 928-4189 Polska Jelenia Góra Sobieszów. Sprzedam piękną nieruchomość dom i restaurację na jednej działce. Dom jest położony w glębi diałki z widokiem na góry. Od ulicy jest budynek restauracji. Cała działka jest pięknie zagospodarowana. Elegancka restauracja dwupoziomowa “Rendez - Vous” w której są organizowane przyjecia (komunie, imieniny, chrzciny itd.) Idealna na inwestycje dla pary która chce poprowadzić własny biznes. Po więcej informacji wyślij e-mail lub zadzwoń. Telefon do Polski 011 48 757-554-749 Andrzej DOM W ZGŁOBICACH PRZY UL.DŁUGIEJ składa sie z dwoch mieszkan kazde po 123m2 i dużego strychu. Betonowa klatka schodowa zbudowana jak w kamienicy do strychu, daje prywatnosc wejścia do mieszkań. Wysoki parter a w nim mały lokal (na gabinet,biuro) Zatwierdzony w projekcie budowlanym. Dom znajduje sie w dzielnicy domków jednorodzinnch przy drodze asfaltowej. Blisko dojazd do A4 na Kraków (647) 519-9008


19 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

GDYNIA, POLSKA Cena do negocjacji REF#758 Dom jednorodzinny, całkowicie podpiwniczony z garażem. Wolnostojący z ładnym, zadbanym ogrodkiem. Budynek dwukondygnacyjny z mieszkalnym poddaszem. Dach dwuspadowy. Nowe okna (wymiana 2012r), nowy piec co. Działka narożna, ogrodzona. Bardzo atrakcyjna lokalizacja w cichej i spokojnej dzielnicy, w pobliżu lasu, a jednocześnie usytuowana blisko sklepów, komunikacji miejskiej i szkół. EXIT ALL SEASONS REALTY 65-46 GRAND AVE, MASPETH R.E. Salesperson: KRYSTYNA DZIEDZIC: (917) 903-3105 Dom w miejscowości Adamierz okolice Tarnowa woj malopolskie. Powierzchnia użytkowa domu ok. 180 m2, budynek niepodpiwniczony. Dom wybudowany na przełomie lat 70 tych i 80 tych w bardzo dobrym stanie z dodatkowym budynkiem gospodarczym o powierzchni ok 40 m2. Dom i budynek gospodarczy jest murowyny z cegly. Dom zbudowany jest na dzialce 1,11 ha. Ponadto w przedłużeniu działki bezpośrednio graniczy działka rolna o powierzchni 1,15 ha która należy rownież do posiadłości . Całość działek o łącznej powierzchni 2,26 ha. Mirosław Zawila 043 (664) 444-6037 DOM JEDNORODZINNY W SANOKU -podkarpackie Zamienie na mieszkanie w New Yorku lub na dom na Florydzie za doplata, ewentualnie sprzedam. Dzwoń po więcej informacji. (347) 355-3743 DO SPRZEDANIA DZIAŁKI budowlane na przedmieściach Krakowa. Świetna lokalizacja, atrakcyjne ceny. Telefon: (917) 587-6694 NA SPRZEDAŻ Dom w Kazimierzu Dolnym. Wolnostojący, do zamieszkania, poddasze użytkowe, okna drewniane, ogrzewanie: kominkowe, ogrodzenie: murowane, siatka. Rok budowy 2006. 5 km od rynku w Kazimierzu Dolnym, na terenie parku krajobrazowego, bardzo ładny, przy drodze asfaltowej, działka 500 m2, kostka, duze drzewa, drewniane okna i drzwi, 2 garaże, ogrodzone. Cena: $140 633,78 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513

BIAŁYSTOK, UL. KOŁŁĄTAJA (osiedle Wysoki Stoczek) Mieszkanie 3-pokojowe położone na popularnym osiedlu, w obrębie zamkniętej wspólnoty mieszkaniowej. Mieszkanie o powierzchni 66m2 położone na I piętrze. Kuchnia z zabudową i sprzętem AGD. Na podłodze panele i terakota, łazienka i oddzielne wc wykończone glazurą i terakotą. W łazience wanna i oddzielna kabina prysznicowa. Mieszkanie dwustronne, słoneczne i ustawne. Dwa balkony. Drzwi antywłamaniowe. Szafy wnękowe w korytarzu i sypialni. Bramy osiedla sterowane za pomocą pilota. Możliwość dokupienia garażu. W pobliżu pawilony usługowo-handlowe, centrum handlowe, poczta, przystanek. Telefon: (631) 412-7166 SPRZEDAM DOM W OSTRÓDZIE. 2 budynki murowane z 2003 roku. 16 arowa atrakcyjna działka, altanka, staw,kaskada. Dom 4 sypialnie, salon z kominkiem, 2 kuchnie,hol, 2.5 łazienki, taras. Budynek gospodarczy może być przeznaczony na mieszkalny lub warsztat. Pilnie Sprzedam Telefon kontaktowy (718) 633-5395 POSIADAM MAJĄTEK w Polsce wraz z budynkami w województwie podlaskim, gmina Kobylin-Borzymy. Sprzedam lub zamienię na podobną własność w USA. Teren niezalewowy. Proszę dzwonić: (732) 710-9824

NOWY DOM POD TORUNIEM 4 sypialnie, 2 łazienki, kominek, garaż wolno stojący. Działka 1000m2 ogrodzona, zadrzewiona. Sprzedam, zamienię na nieruchomość w USA (FL, NJ, CT) Telefon: (973) 580-7731 SPRZEDAM 1/2 BLIŹNIAKA Powierzchnia użytkowa 270 m2, dwa garaże, działka 26a, ogród, kort tenisowy, wysoki standart. Powracającemu. Lokalizacja - Janów Lubelski email: solbenz@gmail.com SPRZEDAM NOWY WOLNOSTOJĄCY dom w miejscowości Łomża woj. podlaskie. Pow. użytk. 136m2 plus garaż. Dom wykończony, gotowy do zamieszkania. Działka 6-arów zagospodarowana. Proszę dzwonić do Polski na nr. tel. 011 (48 )513 087-246

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

NA SPRZEDAŻ REZYDENCJA o powierzchni całkowitej 574m2, użytkowej 358m2 , parterowa z poddaszem. Na parterze kuchnia z salonem, gabinet oraz dwie sypialne, łazienka i WC. Na poddaszu znajduje się sześć pokoi, w tym pięć z łazienkami. Działka o powierzchni 1,5 ha /3,7 akra. Rezydencja może spełniać rolę rodowej siedziby jak i pensjonatu. Nieruchomość posiada duży potencjał inwestycyjny; możliwość budowy nowych obiektów, adaptacji aktualnych budynków, ponadto istnieje możliwość wydzielenia odrębnych działek budowlanych. Cena 3300000, trzy miliony trzysta tysięcy złotych./ $1030000 Możliwość negocjacji ceny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, mailowego, do oglądania nieruchomości. Kontakt: 011 48 (513) 068-058 lub 011 48 (604) 079-390 adres e-mail wiesiek.ust@wp.pl, www.nieruchomości-online.pl, www.otodom@wp.pl

prenumerata@dziennik.com

Dom pod PIASECZNEM k. Warszawy Piękny 200m2 dom z 47m2 tarasem na działce o powierzchnni 1364m2. 3 sypialnie, salon, kuchnia, 2 łazienki, garaż. 10 km za Piasecznem. Obok las , przedszkole, sklepy, restauracje, stadnina koni, autobus. Dom luksusowo wykończony (marmur, trawertyn,granit) Cena 890.000zł Proszę dzwonić: 011 48 (602) 652-002 SPRZEDAM PIĘKNY APARTAMENT W LUBLINIE BARDZO TANIO 91 m2, cztery, duże pokoje. Przestronne mieszkanie na trzecim piętrze w bloku mieszkalnym w miejscowości Lublin, w dzielnicy Czechów. Cztery pokoje, okna wychodz ce na wschód, zachód; widok na panoramê miasta. Standard wykończenia:śœciany gładź gipsowa, glazura; podłogi - parkiet, terakota; okna - PCV. Wyposażenie oferowane w cenie: zabudowa kuchenna. Do lokalu przynależy: piwnica, balkon. Opis budynku: trzypiętrowy blok mieszkalny oddany do użytku w 2001 roku. Przeprowadzone remonty: docieplenie budynku, remont elewacji, remont klatki schodowej. Opis lokalizacji: komunikacja: linie autobusowe. Odległość od centrum: około 1 km. Tereny rekreacyjne: fitness, basen. Punkty usługowe w pobliżu: apteka, bank, centrum handlowe, fryzjer, salon kosmetyczny, pralnia, przychodnia, szpital, restauracja, weterynarz. Dostępne media: gaz ziemny, internet, kanalizacja, prąd, telefon, TV kablowa, woda ciepła Cena: $143 446,46 Proszę dzwonić: 0035 (387) 710-9513

PENSJONAT WCZASOWY gmina Bukowsko, woj. podkarpackie, położony nad rzeką Pielnicą we wschodniej części Beskidu Niskiego pomiędzy Sanokiem a Rymanowem. Powierzchnia zabudowy 340 m2, pow. użytkowa 686 m2, kubatura 2450 m2. 34 miejsca - 7 pokoi 2 osobowych, 2 pokoje 3 osobowe, 4 apartamenty 2 pokojowe, salon z kominkiem, sauna bilard, siłownia, salka telewizyjna. W części gospodarczej: kotłownia (piec wymieniony 2 lata temu), pralnia, pomieszczenia magazynowe, oraz piwnica, woda - wodociąg gminny i własna studnia głębinowa, biologiczna oczyszczalnia ścieków. Ponadto budynek stajni (pow.460 m2) z mieszkaniem (120 m2) oraz stylowa stuletnia chałupa, dwa pawilony ogrodowe, budynek gospodarczy, piwnica gospodarcza, korty tenisowe, staw rybny, staw rekreacyjny. Pensjonat stoi pośrodku 6 ha zabytkowego parku podworskiego, z pomnikami przyrody (10) i okazałą kolekcją drzew i krzewów (ok. 850 szt.) Miejsce przyjazne dla grzybiarzy i wędkarzy, miłośników historii, myśliwych, rodzin z dziećmi. Telefon do Polski 011 48 (793) 330-010 lub email biuro@podkarpackienieruchomosci.eu Zagłębie Miedzowe, Lubin Legnicki Własnościowe spółdzielcze z wpisem do księgi wieczystej. 3 pokoje, kuchnia, łazienka z wanną. Mieszkanie słoneczne z balkonem i piwnicą. Blisko centrum, w pobliżu kościół, sklepy szkoły, przedszkola. W budynku 4 piętrowym na 3-cim piętrze - niski czynsz. Sprzedaż od właściciela. Przystępna cena do negocjacji. (646) 290-1716 Sprzedam Mieszkanie w Polsce Warszawa Mokotów. Prezentowana nieruchomość to 36,3 m2 przestrzeni użytkowej. Przy adaptacji wnętrza użyto wysokiej jakości materiałów. Mieszkanie składa się z dwóch pokoi kuchni oraz łazienki. Przemyślany układ pomieszczeń sprawia iż mimo małego metrażu mieszkanie jest przestronne oraz ustawne. Lokal usytuowany na parterze, w obiekcie z lat 70. Do dyspozycji piwnica przypisna do lokalu. Lokalizacja bez zarzutu. Świetnie rozwinięta infrastruktura, ze względu bliską odległości od ulicy Puławskiej, sklepy spożywcze, apteki, restauracje, szkoły i inne miejsca potrzebne do wygodnego życia oraz zaspokojenia bieżących potrzeb. Osoby dbające o zdrowy tryb życia zakochają się w okolicznych, kortach tenisowych, basenie czy obiektach fitness-obiekt Warszawianka. Kolejną zaletą lokalizacji są liczne, tereny zielone Skwer Małkowskich, Park Arkadia, Park Królikarnia, gdzie w wolnej chwili można udać się na spacer. Przyjaznej okolicy towarzyszy sprawna komunikacja miejska, do centrum stolicy dostaniemy się w 10 min. Cena: $113 802,50 Telefon: 011 48 606 364-443 Sprzedam mieszkanie w Krakowie 3 pokoje (17 m2, 20 m2, 22 m2), kuchnia (15 m2), łazienka(6 m2), przedpokój(4 m2), piwnica (15 m2) oraz udział w 250 metrowym strychu. Mieszkanie mieści się na wysokim parterze, w dwupiętrowej kamienicy, na ul.Sarego w odległości 500 m od Wawelu i Rynku Głównego.Kamienica ma tylko 6 mieszkań. Cena $223.000. Bardzo polecam. Telefon: 011 48 (604) 147-368

Do sprzedania mieszkanie Warszawa Praga Południe ul. Kickiego koło Ronda Wiatraczna 84m2 na 1 piętrze. Taras 30m Zagospodarowany zielenią plus balkon. Wyposażenie o wysokim poziomie. Cena początkowa 850000zł. wioletaDg5309@gmail.com SPRZEDAM DOM w górach Złoty Stok ul. Leśna 13A o pow. 282 m2. Działka ogrodzona 9ar. z górskim źródłem. Cena 360 tys. zł www.otodom.pl Proszę dzwonić Canada tel. 1 (519) 856-2934

WOLNOSTOJĄCY PARTEROWY DOM jednorodzinny połączony z domkiem gościnnym/gospodarczym oraz częścią gospodarczą położony na 1,7ha całkowicie ogrodzonej, częściowo zalesionej szerokiej działce, w otulinie Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, o całkowitej powierzchni 300m2 parteru i 380m2 poddasza. Położony na 1,7ha całkowicie ogrodzonej, częściowo zalesionej szerokiej działce o wymiarach: 75 x 230 m. Cena: 1.990.000 zł do negocjacji, rok budowy 2011. Telefon: 011 48 (602) 630-509 SPRZEDAM APARTAMENT W DOMU 10 CIO RODZINNYM, 98m2 wraz z garażem w Kielcach. Podatek od nieruchomości około 100zł rodznie, czynsz miesięczny 280zł. Po dokładniejesze informacje w USA proszę dzwonić: (985) 293-5704 Pani Iza, telefon w Polsce 011 48 (661) 298-881 lub 011 48 41 (301) 93-27 po godzinie 8pm, prosić Jarka SPRZEDAM DOM 2-RODZINNY (147 m2 i 77m 2 ) 2 km od Rzeszowa. Wybudowany w nowoczesnej technologii w 2000-2002 roku. Budynek pokryty ceramiczną dachówką, Usytuowany na działce 14 ar, ogrodzony, ogród pięknie zagospodarowany. Oddzielny garaż 2-stanowiskowy i pomieszczenie gospodarcze. Dom ogrzewany gażem z automatyczną regulacją. Obydwa mieszkania kompletnie umeblowane. Mieszkania posiadają oddzielne wejścia i oddzielne opomiarowanie wszystkich mediów. Idealne do zamieszkania 2 rodzin lub na działalność gospodarczą np. gabinety lekarskie, małe przedszkole, pomieszczenia biurowe. Kontakt: 011 48 17 870-1026 lub 011 48 (530) 365-605 SPRZEDAM DZIAŁKI NAD JEZIOREM w woj.zachodniopomorskim, więcej info na stronie: www.dzialkinadjeziorem.eu Proszę dzwonić: 011 48 (668) 088-559


nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

20

Kupujesz? Sprzedajesz? Wynajmujesz?

W środę w nowym

dzienniku ogłoszenia o nieruchomościach POLISH DAILY NEWS

ZA DARMO tel.

212.594-2266 wew.303


Popierasz zniesienie wiz dla Polaków? Wejdź na stronę DropVisasForPoland.org i oddaj swój głos.

DropVisasForPoland.org

nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

21


22

Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

Jeśli chcesz dodatkowo zarobić

i umiesz robić na drutach lub szydełku

Proszę dzwoń: (732) 877-6118

PRACA HELP WANTED NY Zatrudnię pomocnika stolarza do stolarni meblowej blisko Greenpointu. Stała praca, godziny nadliczbowe. Wynagrodzenie do ustalenia po interview. Proszę dzwonić: (917) 716-9100 w godz. 8am-8pm, prosić Marka. CABINET MAKER NEEDED for hi-end residential G.C. w/ shop located in L.I.C. & projects in NYC. Must be able to read dwgs., machine, assemble & install own work & spk/read/understand English. 5 - 10 yrs Exp. Call (718) 729-0026 or fax res. (718) 729-5660 FINISHER NEEDED for cabinet/woodwork shop. Located in LIC. Must have 10yrs + exp w/spraying, mixing stains, colors & polishing. Must be able to read, understand & speak English. Please call (718) 729-0026 or fax resume to: (718) 729-5660

POTRZEBNY MECHANIK DO PRACY na linii produkcyjnej. Bergen County, NJ Wymagane doÊwiadczenie przy obsludze linii produkcyjnej Êwieczek: wype∏niacze, (“wax”) etykiety, kartony, przenoÊniki. Pe∏ny etat, benefity, zapewniamy dojazd z Brooklynu, mówimy po polsku. Proszę dzwoniç: (201) 690-9090 ext. 206 po angielsku lub po polsku (201) 690-9090 ext. 218 (347) 600-4106 *** Experienced Factory Production Line Mechanic, Bergen County, NJ Must have experience with filing lines- fillers, labelers, cappers, cartoners, conveyors, etc. Full time employment, benefits, vans from Brooklyn, we speak Polish. Company located in Maspeth looking for Plumbers and Plumbers Helpers, Must have clean drivers license. Please contact Chris: (718) 392-0480 Potrzebni doÊwiadczeni kierowcy z prawej jazdy CDL, kl. A. Wymagane minimum 5 lat doÊwiadczenia. Jazda na średnie trasy (NJ, Illinois). Proszę dzwoniç: (718) 349-2117 FOREMAN/SUPER NEEDED for High End luxury residential GC. Must be experienced in hi-end construction and gut renovations projects in NYC (Park Ave) apts. Ideal candidate to have knowledge in hi-end residential interior renovations, hi-end millwork finishes, oversee/manage proj., trades/subs, site mtgs., maintain job schedule, etc., from start to finish. Ability to communicate w/Arch/Designer/Clients. Excl Pay/benefits. Please call (718) 729-0026; fax resume: (718) 729-5660 or email: sue@vellainteriors.com

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

POTRZEBNI MECHANICY I BLACHARZE SAMOCHODOWI. Firma transportowa zatrudni mechaników i blacharzy samochodowych do naprawy autobusów szkolnych. Wysokie wynagrodzenie, Wakacje, Święta, ubezpieczenie medyczne. Przydział na narzędzia i 401K. Zatrudnienie od zaraz. Proszę dzwonić: Darek (516) 628-8233 lub przesłać resume na fax (631) 271-6735

ROOFING MECHANICS ONLY Must know extremely well and have much experience to install and flash - EPDM, TPO, SBS, torch and hot applied. Up to $67.19 per hour + 401K. Work is on LI. Must have own transportation. Call after 5 pm and leave message. (631) 978-7045 /

MECHANIK DACHOWY Musi znać bardzo dobrze oraz posiadać duże doświadczenie w instalacji: EPDM, TPO, SBS. Nakładanie na gorąco lub z zastosowaniem palnika. Do $67,19 /godz. +401K. Praca jest na LI. Musi mieć własny transport. Proszę dzwonić po 5 pm, zostawić wiadomość. Telefon: (631) 978-7045

PRACA HELP WANTED NJ LIVE-IN CAREGIVER (Morris County) Seeking English speaking, polish caregiver with nursing education for women with dementia and behavioral problems. Toileting, incontinence, catheter, and diabetes. Send resume with 3 references and salary req. to carenj999@gmail.com, or call: (973)-210-7351 ZATRUDNIĘ KIEROWCÓW ORAZ WŁAŚCICIELI z prawem jazdy CDL klasy A na krótkie trasy, weekend w domu. Wymagany 1 rok doświadczenia. Proszę dzwonić: (570) 223-2964 lub (570) 656-8278

WELL ESTABLISHED ELECTRICAL company is seeking a young, energetic and detail-oriented person to join our team as a junior estimator. Must work well under pressure, Proficiency in Microsoft office and some knowledge of QuickBooks a plus. We are looking for someone with good communication skills, written and spoken. Please send your resume with a cover letter to office@apollonyc.com

PODATKI TAXES

SAMOCHODY CARS

NYC ELECTRICAL CONTRACTOR seeking MECHANICS AND HELPERS Must have experience in residential and commercial projects. Please call: (718) 659-1970 or (917) 284-0302 ZATRUDNIĘ KIEROWCĘ z czystym rekordem CDL. Praca przy rozwożeniu warzyw i owocow na terenie Bronx, Brooklyn i Queens. 5 dni w tygodniu. Proszę dzwonić: (718) 746-4220 lub (917) 859-2469

Zatrudnię stolarzy meblowych do pracy na Long Island City.

Praca na czek rozliczeniowy, z możliwością ubezpieczenia medycznego. Proszę dzwonić: (917) 767-6646

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

GLENDALE, NY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave.

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska

NEW BRITAIN, CT

• daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


Og∏oszenia/Classified AGENCJE AGENCIES

23 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

USŁUGI SERVICES

OSOBISTE PERSONALS Mam 54 lata, jestem przystojnym, miłym oraz sympatycznym Panem (obywatel amerykański) z dużym temperamentem oraz kochającym polską kuchnię. Pragnę poznać szczupłą Panią o kobiecych kształtach. Fotooferty (do zwrotu) proszę przesyłać na adres redakcji z dopiskiem Skrytka #421

WRÓŻKI PSYCHICS

•M&R•

ELECTRICAL, INC.

180

95 70

95

60 50

95

60 50

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

PLUMBING & HEATING President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK PAWNBROKER AUCTION SALES S. Price auctioneer of The Jewelry Auction Market of America, Inc., sell at below listed addresses, at 9 am. All unredeemed pledges for the following pawnbrokers including all holdovers from previous sales:

Feb. 18/14 - Lincoln Square Pawnbrokers Inc, 724 Amsterdam Ave., Man., from 37661 of Apr. 30, 2012 to 50609 of June 29, 2013. Feb. 20/14 - S&G Gross Co. Inc.,486 8th Ave., Man., from 253851 of July 1, 2013 to 254536 of July 31, 2013. Feb. 25/14 - Wm. J. O’Neill Sales Ex. Co., Inc., 1 E. Main St., Patchoque, NY, from 396277 of Jan. 26, 2013 to 400609 of June 5, 2013.

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


Sport

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

Nowe wyzwania dla LeBrona

Wysokie loty Rakiet

n Koszykarze Detroit Pistons wygrali

w poniedziałek z czołowym zespołem ligi NBA San Antonio Spurs 109:100. To ich pierwsze zwycięstwo pod wodzą nowego trenera Johna Loyera i piąte z rzędu przed własną publicznością. Serię triumfów kontynuują Houston Rockets. Loyer jest tymczasowym szkoleniowcem w Detroit. Zastąpił zwolnionego w niedzielę, po zaledwie 50 meczach, Maurice’a Cheeksa, chociaż drużyna wygrała cztery z sześciu ostatnich spotkań. “Potrzebujemy w naszej grze pozytywnych i trwałych zmian. W poniedziałkowym meczu widać było, że zawodnicy bardzo się starali i mieli wysoką determinację. Każdego dnia, na każdym treningu musimy się jednak starać, żeby było coraz lepiej” – powiedział Loyer. Z mieszanymi uczuciami do zmiany szkoleniowca podeszli koszykarze Pistons. “To całkowicie dwie inne osobowości i nie można ich porównać. Loyer jest głośny, krzyczy, reaguje impulsywnie, a Cheeks jest ostoją spokoju. Oni obaj są wspaniałymi trenerami, zwłaszcza drugi z nich. Mo był jak nasz ojciec i na pewno będę za nim tęsknił. Ale to jest NBA i nie można mieć sentymentów” – skomentował Brandon Jennings, który zdobył dla zwycięzców 21 punktów. W obu drużynach wyróżnili się w poniedziałek rezerwowi. W ekipie gospodarzy Rodney Stuckey, a w Spurs Włoch Marco Belinelli. Obaj zdobyli po 20 punktów. W Spurs zabrakło trzech ważnych zawodników. Z powodu kontuzji nie mogli zagrać Brazylijczyk Tiago Splitter, Kawhi Leonard i Argentyńczyk Manu Ginobili. Bardzo dobrze prezentują się w ostatnich meczach Houston Rockets. W poniedziałek pokonali na wyjeździe Minnesotę Timberwolves 107:89. Było ich szóste zwycięstwo z rzędu, co jest najdłuższą serią sukcesów w lidze, i dziewiąte w ostatnich 11 spotkaniach. Kevin Love zdobył dla Timberwolves 31 punktów, w tym 23 w pierwszej połowie, i miał 10 zbiórek. W Rockets najskuteczniejsi byli Chandler Parsons – 20 punktów, James Harden – 19 oraz Dwight Howard – 18 i 15 zbiórek. Indiana Pacers, najlepszy zespół ligi, przed własną publicznością pokonali Denver Nuggets 119:80. Tak wiele punktów w tym sezonie jeszcze nie zdobyli i nigdy nie wygrali z ekipą z Denver tak dużą różnicą punktów. Po raz pierwszy w sezonie punk-

n Rozmowa z Erickiem Spoelstrą, trenerem koszykarzy Miami Heat rok, czy nawet z miesiąca na miesiąc. Staje się coraz lepszy, zmusza siebie do pokonywania kolejnych limitów. Tak więc musimy ciągle rzucać mu nowe wyzwania, stawiać nowe cele. Zmuszamy, aby szukał pola do poprawy, a nie utrzymywał stan posiadania, który i tak bez najmniejszych wątpliwości gwarantuje mu status najlepszego koszykarza świata. LeBron tak naprawdę rywalizuje już wyłącznie sam z sobą. Tak naprawdę nikt nie wie, jaki jest szczytowy punkt jego rozwoju, swoisty “sufit możliwości”. On pracuje ciężko każdego dnia. Ma niesamowity charakter. Nigdy nie potrafiłbym w jego przypadku stwierdzić – to już wszystko, lepszy już na pewno nie będzie...

Jaka była Twoja pierwsza reakcja, gdy dowiedziałeś się, że Wielka Trójka będzie grać dla ciebie w Miami?

Pat (Riley) wspominał mi o tym oryginalnym pomyśle już dwa lata wcześniej. Tak więc mieliśmy taką ideę od pewnego czasu, którą staraliśmy się wcielić w życie. Od Pata nauczyłem się tego, aby mierzyć wysoko i nigdy się niczemu za bardzo nie dziwić. Miałem za sobą zaledwie dwa lata w roli głównego trenera Heat. Kiedy skończyliśmy wizyty rekrutacyjne i czekaliśmy na decyzje zawodników – byliśmy mocno zestresowani, bo naprawdę nie byliśmy w stanie przewidzieć, w którą stronę to wszystko pójdzie. Kiedy LeBron ogłosił, że przychodzi do Miami i wszystkie elementy domina zaczęły się powoli dopasowywać, moją pierwszą myślą było – teraz muszę się jak najszybciej zabrać do roboty! Pamiętam, w dniu 10 lipca ogłosiłem – musimy błyskawicznie opracować plan dla tego zespołu, jakże wyjątkowego i mocno różniącego się od innych. Czy patrzyłeś na to przez pryzmat, że ewentualny sukces Heat może wynieść cię na wyżyny w swoim zawodzie, a ewentualne niepowodzenie – pogrzebać, ze względu na olbrzymią presję oczekiwań?

Spodziewaliśmy się, że nasza drużyna przykuwać będzie zwiększone zainteresowanie mediów oraz kibiców. Nie wiedzieliśmy jednak – jak bardzo? Na pewno nie oczekiwałem, że na początku sezonu stanie się problemem. Tymczasem rozpoczęliśmy od bilansu 9-8 i nagle towarzyszyła nam olbrzymia presja. Wszyscy czuliśmy się niekomfortowo, zarówno ja, jak również i zawodnicy. Rozmawialiśmy o tym wcześniej, ostrzegaliśmy siebie wzajemnie, ale dopóki nie znajdziesz się w takiej sytuacji, tak naprawdę nie wiesz do końca, jak się zachować. Wtedy jednak doszło do przełamania. Powiedzieliśmy sobie – to jest świat, w jakim żyjemy. Nie jest ani zły, ani dobry, ale po prostu prawdziwy. Musimy więc sobie z tym poradzić. Wiedzieliśmy, że nie mamy innego wyjścia. Początkowe problemy na pewno nas zbliżyły, pomogły się zjednoczyć. Gdy oceniasz finały z Dallas Mavericks – czy myślisz bardziej jak o niewykorzystanej szansie na tytuł, czy może źródle motywacji, która okazała się kluczowa na drodze do mistrzostwa w 2012 i 2013 roku? Czy tych dwóch sukcesów nie byłoby bez niepowodzenia w tamtej serii z Mavs?

FOTO: EPA/JOHN G. MABANGLO

24

Nie myślę o tym w ten sposób. Czuję się wielkim szczęściarzem, że mogę znajdować się w podobnym poniem z playoffów... Myślenie w spo- łożeniu. W Miami Heat dostałem sób konwencjonalny ograniczało ich swoją pierwszą pracę. Tutaj zaczykreatywność, wręcz nakładało im kaj- nałem jako koordynator wideo. Pradanki na dłonie. To było niczym wło- cowałem dla trenera Rileya. Wielu żenie ich do wielkiego pudełka, za- z nas zaczynało tutaj kilkanaście lat mknięcie, a następnie wyrzucenie klu- temu. Gdy Micky Arison został właczy w powietrze. Spędziłem wiele ścicielem, to wspólnie z Patem stagodzin na analizie i doszedłem do rali się stworzyć rodzinną organizawniosku, że najlepszą receptą na ten cję, w której każdy czuje się sobie zespół jest granie koszykówki bez bliski. Każdy klub tak mówi o sobie, przypisanych konkretnie pozycji dla ale prawda wygląda zupełnie inaczej. poszczególnych graczy. Uznałem, że Heat są wyjątkiem. Jesteśmy jedną nie ma sensu klasyfikować zawod- wielką rodziną. Cenimy sobie lojalników w klasyczny sposób. Zaczęli- ność. Tak jak wspomniałem – na kośmy grać bez przyznawania katego- rytarzach widzisz te same twarze od rii. Każdy miał na parkiecie bardziej dwudziestu lat. O sobie zbyt wiele wszechstronne obowiązki. LeBron nie nie myślę. Widziałem, ile ta grupa jest typowym niskim skrzydłowym, zawodników poświęciła, aby wspólani nawet rozgrywającym. To najbar- nie cieszyć się z sukcesów i z jaką dziej wszechstronny koszykarz w falą niechęci zmagała się od pierwNBA. Ma w sobie tyle unikalnych, szego dnia istnienia. Jako trener odzróżnicowanych talentów. Może grać czuwam więc olbrzymią satysfakcję, jako center, bo świetnie sobie radzi że pomogłem im w realizacji marzeń. w strefie podkoszowej. Nie miałbym problemów z wystawieniem go na Czy w tym roku rzeczywiście ma“dwójce”. Można go ustawić w ofencie trudniejszą drogę do tytułu niż sywie “inside-out”, a także jako w poprzednich? Czy Indiana Pacers snajpera kończącego akcje rzutami z 2013 są lepsi niż Boston Celtics wyskoku. Niedawno udowodnił, że 2011? Czy Oklahoma City Thunder z powodzeniem może bronić wszystsą teraz bardziej niebezpiecznym rywalem z Kevinem Durantem kich graczy na pozycjach od jeden do pięć. W pierwszym roku istnienia pretendującym do nagrody MVP? zespołu nie potrafiliśmy tego wykoJest ciężko. Bardzo ciężko. Jak co rzystać. To jest ta rzecz, której naj- roku (śmiech). Każdy sezon jest inbardziej żałuję i czasem nie daje mi ny. Zdobycie mistrzowskiego tytułu to najtrudniejszy cel do zrealizospać po nocach. wania w profesjonalnym sporcie. Co jest największym wyzwaniem Spodziewamy się kolejnego, wielkiew procesie trenowania LeBrona? go wyzwania. Kochamy rywalizację, Przede wszystkim utrzymywanie więc nie chcemy niczego za darmo. kontaktu z jego systematycznym roz- Podejmiemy rękawicę od każdego, wojem. LeBron nie jest tym samym kto ją rzuci w naszym kierunku. zawodnikiem, zmienia się z roku na ROZMAWIAŁ: MARCIN HARASIMOWICZ

Erick Spoelstra: “Kochamy rywalizację, więc nie chcemy niczego za darmo”

szej koszykówki w playoffach. Rzuciliśmy na niego wszystkie siły obronne, nawet “zlew kuchenny” – bez powodzenia. Za każdym razem, gdy widzę w telewizję powtórkę jego słynnego rzutu w meczu numer dwa albo nawet samo zdjęcie – czuję ukłucie w żołądku. Wielcy koszykarze wyróżniają się tym, że wznoszą się na wyżyny w kluczowych momentach. Dirk tak właśnie zrobił. Nie oznacza to jednak, że nie żałuję tej serii, którą mimo wszystko mogliśmy wygrać. To jest jednak “catch 22” – z dwóch powodów. Po pierwsze – z perspektywy czasu, mając tą wiedzę, co obecnie, zrobiłbym kilka rzeczy inaczej. Z drugiej strony – ta porażka i ból z niej wynikający zmusiły mnie do szukania nowych rozwiązań, które zaprocentowały w przyszłości. Wszyscy musieliśmy się zmienić. Nie sądzę, abyśmy potrafili dojść do tych wniosków bez traumy po finałach z Dallas. Czyli de facto ta porażka miała bezpośrednie przełożenie na wygrane tytuły w dwóch kolejnych sezonach?

Na pewno zmusiła mnie do opuszczenia mojej własnej strefy komfortu. Musiałem zacząć myśleć bardziej niekonwencjonalnie, aby wykorzytowali wszyscy koszykarze Indiany, którzy pojawili się na parkiecie. Myślałem o tym na wiele różnych stać potencjał tej grupy. Im bardziej Najskuteczniejszy z nich był David sposobów. Prawda jest jednak taka – robiłem rzeczy w sposób zbliżony do West – 25. W drużynie rywali naj- nie ma dnia, w którym nie żałuję stra- innych zespołów, albo tego, co mielepszym graczem był Wilson Chan- conej szansy w rywalizacji z Mave- liśmy wcześniej w Miami – tym godler – 17 punktów. ricks. Mówię to, mając jednocześnie rzej to funkcjonowało dla obecnej druolbrzymi respekt dla klubu z Dallas. żyny. Ta grupa jest wyjątkowa. StaTW Oni rozegrali wspaniałą serię. Dirk nowi rzadką mieszankę supergwiazd, Nowitzki osiągnął szczytową formę zawodników wszechstronnych, wew meczach z nami, nigdy nie grał lep- teranów z olbrzymim doświadcze-

Jak wiele te mistrzowskie tytuły znaczyły dla ciebie? Niewielu trenerów w NBA może pochwalić się podobnym osiągnięciem, 15 spośród ostatnich 22 tytułów trafiło w ręce zaledwie dwóch szkoleniowców – Phila Jacksona i Gregga Popovicha. Dwa ma Rudy Tomjanovich i teraz ty do niego dołączyłeś. To jest ścisła elita w nowożytnej erze koszykówki!

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Jerzy Gieruszczak


Sport

25 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

Niewykorzystana szansa Hojnisz

Spacerkiem po Soczi

n Daria Domraczewa wygrała bieg

pościgowy biatlonistek podczas Igrzysk Olimpijskich w Soczi. Monika Hojnisz miała szansę na walkę o podium, ale spudłowała dwa razy na ostatnim strzelaniu. Ostatecznie zajęła 19. miejsce.

Jedną z pierwszych “bohaterek” igrzysk jest 22-letnia Ashley Wagner z USA. Łyżwiarka figurowa sprawiała wrażenie bardzo zadowolonej ze swojego startu w ramach programu krótkiego. Niestety, gdy opuściła lodowisko i zobaczyła oceny sędziów mina jej zrzedła. Z miejsca została jedną z ulubienic fotografów, a w Stanach Zjednoczonych rozpoczęto masową przeróbkę zdjęć z jej udziałem. Mina typu “nie jestem pod wrażeniem” w wykonaniu Wagner robi prawdziwą furorę. Dla ścisłości nota, jaką otrzymała to 63,10 pkt. Warto poszukać jej fotki: “Ashley Wagner not impressed”. f

JAKBYŚ STRZELAŁ DO CIASTEK OREO OTO: EPA/FILIP SINGER

Przed biegiem wydawało się, że największe szanse na dobry wynik będzie miała Weronika Nowakowska-Ziemniak. Polka startowała jako siódma z niewielką stratą do podium. Zaczęła szybko, wraz ze znajdującymi się przed nią zawodniczkami goniły prowadzącą Anastazję Kuzminę. Już na pierwszym strzelaniu Nowakowska-Ziemniak zaliczyła jednak pudło i wypadła z dziesiątki. Biatlonistki trafiły we wtorek na znakomite warunki. Brak wiatru sprawiał, że na strzelnicy liczyły się tylko umiejętności i opanowanie. To ostatnie długo nie opuszczało Hojnisz. Brązowa medalistka mistrzostw świata z 2013 roku nie pomyliła się w żadnym z piętnastu pierwszych strzałów i przed ostatnią wizytą na strzelnicy była siódma z niewielką stratą do podium. W tym momencie zaczęła się wojna nerwów. Domraczewa spudłowała raz, ale miała wystarczającą przewagę, by nie obawiać się o zwycięstwo. Za nią pomyliły się Kuzmina, Czeszka Gabriela Soukalova, Amerykanka Susan Dunklee i Norweżka Tora Berger. Gdyby Polka strzelała szybko i celnie, mogła opuścić strzelnicę jako trzecia. Pomyliła się jednak dwa razy i spadła do drugiej dziesiątki. Ostatecznie Hojnisz zajęła 19. miejsce ze stratą 1.43,3 do zwycięzczyni, tuż przed Nowakowską-Ziemniak (także dwa pudła) +1.54,7. Do trzydziestki nie udało się awansować Krystynie Pałce (34. miejsce, 3 pudła) + 3.25,6, ani Magdalenie Gwiz-

JEDNO ZDJĘCIE, A ILE RADOŚCI...

Monika Hojnisz straciła szanse na medal na ostatnim strzelaniu F

doń (38. miejsce, 2 pudła) + 3.43,6. Wygrała biegnąca z 9. miejsca Domraczewa, przed 10. po sprincie Berger i Słowenką Teją Gregorin, która przesunęła się z 15. pozycji. “Wiedziałam, że medal jest na wyciągnięcie ręki. Może właśnie to spowodowało, że moja głowa i strzelanie nie były takie, jak bym chciała. Do tej pory brakowało mi takich startów, w których musiałabym opanowywać wielkie emocje. A gdzie się tego uczyć, jak nie w bezpośredniej walce” – powiedziała na mecie 22-letnia, najmłodsza w polskiej ekipie Hojnisz. Mimo że w dorobku ma brązowy medal ubiegłorocznych mistrzostw świata w biegu ze startu wspólnego na 12,5 km, Hojnisz przyznała, że do Soczi przyjechała przede wszystkim

po doświadczenie. “To są moje pierwsze igrzyska, więc chcę się uczyć. Tego startu nie będę długo rozpamiętywać, potrafię skoncentrować się na kolejnych” – dodała. Za nią linię mety, już w dość gęstej mgle, która nadciągnęła nad Krasną Polanę, minęła Weronika Nowakowska-Ziemniak, siódma w sprincie na 7,5 km. “Liczyłam na lepszą dyspozycję i swoją, i nart. Generalnie nie najlepiej się czułam, na więcej mnie dziś nie było stać” – oceniła swój występ. Nowakowska-Ziemniak przyznała, że już podczas pierwszego okrążenia czuła, że z tego biegu nie będzie zadowolona. “Ale nie mogę tracić zimnej krwi, bo to jeszcze nie połowa igrzysk. Zauważalne jest, że strzelamy wolniej od rywalek. Gdybyśmy jednak teraz

próbowały przyspieszać, zakończyłoby się to katastrofą” – dodała. Pałka, która w poprzednim sezonie w biegu na dochodzenie, nazywanym czasem pościgowym, wywalczyła srebro MŚ, w Soczi nie tylko nie włączyła się do walki o czołowe lokaty, to jeszcze spadła z 33. miejsca po sprincie. Uplasowała się “oczko” niżej. “Nie biegam na swoim poziomie, bo nie trafiliśmy z formą” – stwierdziła łamiącym się głosem. Przed Polkami teraz start w biegu indywidualnym na 15 kilometrów, który odbędzie się w piątek o 9 rano czasu nowojorskiego. Będzie on szczególnie istotny dla Pałki i Gwizdoń. By zakwalifikować się do biegu ze startu wspólnego muszą uplasować się w czołówce. n

Kanadyjski slopestyle

n Kanadyjka Dara Howell zdobyła pierwszy w historii złoty medal olimpijski

19-letnia Howell, wicemistrzyni świata, była wymieniana w gronie faworytek. Na nartach jeździ od drugiego roku życia, ale najpierw specjalizowała się w konkurencjach alpejskich, a swoich sił próbowała także w łyżwiarstwie figurowym. Dopiero w 2010 roku zdecydowała się skoncentrować wyłącznie na narciarstwie dowolnym. W igrzyskach debiutowała i wypadła znakomicie. Sędziowie ocenili jej występ na 94,20 punkty na 100 możliwych. Jako druga została sklasyfikowana rok starsza Logan, która często startuje także w konkurencji halfpipe. W sezonie 2012/13 doznała na zawodach w Nowej Zelandii bardzo poważnej kontuzji kolana. “Po operacji lekarz mi powiedział, że jeszcze nigdy widział stawu kolanowego w takim stanie. Miałam pozrywane wszystkie więzadła” – przyznała. Odpuściła jeden sezon i spo-

kojnie przechodziła rehabilitację. Jako cel postawiła sobie wówczas powrót na igrzyska w Soczi. Najmniej utytułowana, ale i najstarsza z medalistek, jest Kim Lamarre. Brązowy medal olimpijski jest nawet dla niej zaskoczeniem. “Moim marzeniem był sam występ” – powiedziała. W ostatnim sezonie nie dostała się nawet do kadry Kanady. Wypadła z niej z powodu kontuzji. Musiała sama płacić za szkolenie oraz występy w zawodach, które dały jej kwalifikację olimpijską. Wiele zawodniczek nie ukończyło rywalizacji. W finale bardzo groźnie wyglądający upadek zaliczyła inna Kanadyjka Yuki Tsubota. Została na noszach zniesiona ze stoku. W eliminacjach odpadła z kolei jedna z kandydatek do medalu – Kanadyjka polskiego pochodzenia Kaya Turski. Mistrzyni świata zaliczyła w

FOTO: EPA/MICHAEL KAPPELER

w narciarskim slopestyle. W Soczi na podium stanęły też Amerykanka Devin Logan i rodaczka zwyciężczyni Kim Lamarre. Polki nie startowały.

19-letnia Dara Howell była wymieniana w gronie faworytek

dwóch kwalifikacyjnych przejazdach dwa upadki i przedwcześnie zakończyła swój udział w igrzyskach. Urodzona w Montrealu Turski bardzo dobrze mówi po polsku. Przez ekspertów była wymieniana jako faworytka. Jest mistrzynią świata (2013) i srebrną medalistką (2011), a także siedmiokrotną zwyciężczy-

nią prestiżowych zawodów X-Games. W dwóch eliminacyjnych przejazdach miała jednak upadki i nie znalazła się w finałowej stawce. Podobny los spotkał liderkę Pucharu Świata Niemkę Lisę Zimmermann. Narciarski slopestyle po raz pierwszy znalazł się w olimpijskim programie. n

Kto ma największe trudności ze skompletowanie całego ekwipunku przed startem? Odpowiedź: biatloniści. Konkretnie chodzi o karabinki, które są “przetrzymywane” w specjalnym magazynie. Oczywiście, cały czas jest on chroniony. Karabinków nie można zabrać na noc do wioski olimpijskiej, co stanowi spory dyskomfort. Zwłaszcza, jeśli następnego dnia są zawody, a ktoś chce poćwiczyć – bez amunicji rzecz jasna. “To sport, w którym musisz trafić z dużej odległości w coś, co ma wielkość ciastka Oreo, zachowując przy tym maksimum koncentracji. Potrzebujesz broni, która idealnie ci pasuje” – tłumaczy amerykański biatlonista Lowell Bailey. “Szczerze, w USA nikt się tym za bardzo nie przejmuje. Kiedy kończę trening lub zawody rzucam karabin na tylne siedzenie samochodu i zabieram do domu” – dodaje inny zawodnik, Leif Nordgren. Karabinki zostały skonfiskowane i zabrane do magazynu zaraz po przyjeździe zawodników do Soczi. Wcześniej musieli je podpisać, podobnie jak każde pudełko z amunicją. f

ZBAWCA ROSYJSKIEGO HOKEJA? Sportowiec, którego twarz można było oglądać na większość bilbordów poświęconych igrzyskom w Soczi, w końcu dotarł na miejsce. Chodzi o Aleksandra Owieczkina, rosyjskiego hokeistę, z którego występami wiąże się ogromne nadzieje. Owieczkin zdaje sobie sprawę z ciążącej na nim presji, ale wierzy w siebie i kolegów z zespołu. Przyznał, że pojechałby na igrzyska nawet, gdyby NHL, w której reprezentuje barwy zespołu Washington Capitals, nie zgodziła się na zwolnienie hokeistów. Po raz ostatni Rosja zdobyła złoto igrzysk w 1992 roku, kiedy występowała pod banderą reprezentacji Wspólnoty Niepodległych Państw. W finale WNP pokonała Kanadę 3:1. W kadrze wystąpiło szesnastu Rosjan, dwóch Ukraińców oraz jeden Litwin. f

1116 KONTROLI Do tej pory w Soczi wykonano 1116 kontroli antydopingowych, w tym 891 w trakcie treningów i 225 po rywalizacji – poinformował rzecznik prasowy MKOl Mark Adams. Na razie nie wiadomo, jakie były wyniki testów. Do ostatniego dnia olimpijskiej rywalizacji (23 lutego) zaplanowano rekordową liczbę badań antydopingowych – 2453. Testy przedolimpijskie dały prawie 30 pozytywnych wyników. f


Sport

GEISENBERGER NIE ZOSTAWIŁA ZŁUDZEŃ Niemka Natalie Geisenberger zdobyła złoty w konkurencji jedynek saneczkowych. Srebro wywalczyła jej rodaczka Tatjana Huefner, a brąz Amerykanka Erin Hamlin. Natalia Wojtuściszyn zajęła 16, Ewa Kuls 21. miejsce. Geisenberger, która przed czterema laty w Vancouver zdobyła brązowy medal, nie pozostawiła rywalkom żadnych złudzeń, kto jest najlepszą saneczkarką świata. Była najszybsza we wszystkich czterech przejazdach. Na podium, tym razem na jego drugim stopniu, pozostała złota medalista z Vancouver – Huefner. Niespodzianka jest trzecia lokata Hamlin. To pierwszy medal zawodniczki spoza Europy w historii igrzysk w tej konkurencji, która pojawiała się w programie po raz pierwszy w Innsbrucku, w 1964 roku. Wojtuściszyn (UKS Nowiny Wielkie) straciła do złotej medalistki 3.24,646, natomiast jej koleżanka klubowa Kuls – 3.25,367 s. f

KOWALCZYK GRATULUJE I ZAZDROŚCI Słowa uznania dla Kamila Stocha po wywalczeniu przez niego olimpijskiego złota płyną ze wszystkich stron świata. W rozmowie z TVP Polakowi w krótkim wywiadzie pogratulowała też Justyna Kowalczyk. “Widziałam skoki Kamila i po prostu mu pogratulowałam, bo ciężko opisać to, co się wtedy czuje i właśnie tego mu pogratulowałam i bardzo mu tego zazdroszczę” – przyznała uśmiechnięta Kowalczyk. Polka próbowała też podzielić się wrażeniami, jakie czuje się po zdobyciu olimpijskiego złota. “Ciężko to opisać, ale wiem, jak się poczuł i dlatego napisałam mu, że jest przegość i bardzo mu gratuluję. To jest tak, jakby podsumowanie, przez moment przypominasz sobie te strasznie ciężkie momenty i myślisz: ‘Warto było’. Przypominasz sobie też te wesołe, przypominasz lata treningów, wyrzeczeń. Takie podsumowanie, siadasz sobie w pewnym momencie, gdy to wszystko już opadnie i myślisz: ‘kurczę, dałem/dałam radę’” – opisała Polka. “Rola faworyta jest zawsze ciężka do udźwignięcia, ale on to zrobił i dlatego jest tu, gdzie jest. W zeszłym roku też to pokazał” – podsumowała Kowalczyk. f

ZROBIŁA “MIŚKA” Z PUTINEM Ireen Wust w niedzielę zdobyła złoty medal olimpijski w łyżwiarstwie szybkim. Holenderce, która triumfowała w rywalizacji na 3000 metrów, pogratulował sam Władimir Putin. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że Wust jest zadeklarowaną biseksualistką, a prezydent Rosji tuż przed igrzyskami podpisał krytykowaną przez obrońców praw człowieka ustawę zakazującą propagowania homoseksualizmu wśród nieletnich. “Podszedł, pogratulował i przytulił mnie. Zapytał, czy wszystko w porządku, jak podoba mi się w Rosji. Również pogratulowałam trzeciego miejsca, które zajęła Olga Graf. Wyglądał na szczęśliwego, później musiał iść” – opisuje swoje spotkanie z Putinem Wust. f

Upadki Bjoergen, Jaśkowiec i Cologny • Półfinały bez Randall

Norweskie sprinty n Norweżka Maiken Caspersen

Falla zdobyła złoty medal igrzysk olimpijskich w Soczi w sprincie techniką dowolną. O 0,38 s wyprzedziła rodaczkę Ingvild Flugstad Oestberg, a o 0,4 Słowenkę Vesnę Fabjan. Wśród mężczyzn triumfował Norweg Ola Vigen Hattestad. Sześciu medali w Soczi nie zdobędzie Marit Bjoergen. Słynna Norweżka, która triumfowała w sobotnim biegu łączonym, upadła w swojej serii półfinałowej. Ze startu w sprincie zrezygnowała Justyna Kowalczyk. Podopieczna trenera Aleksandra Wierietielnego do olimpijskiej rywalizacji wróci w czwartek, przy okazji biegu na 10 km techniką klasyczną. Pozostałe Polki Sylwia Jaśkowiec i Agnieszka Szymańczak odpadły w eliminacjach. O pechu może mówić Jaśkowiec. Czwarta zawodniczka w tej konkurencji podczas zawodów Pucharu Świata w Szklarskiej Porębie upadła na zjeździe. Na trasie leżało mnóstwo luźnego śniegu i zrobiły się dziury. Sylwia straciła równowagę podczas zjazdu i wywróciła się. W tym samym miejscu duże problemy miało także wiele innych zawodniczek, a nasza reprezentantka nie była jedyną, która upadła. “Miało być tak pięknie, a skończyło się potworną wywrotką. Był bardzo głęboki, kopny śnieg. Zaliczyłam strasznego nura. Cóż, wielkie rozczarowanie” – powiedziała na gorąco Sylwia Jaśkowiec, która określiła nawierzchnię trasy jako śniegowe bagno. Mimo bardzo trudnych warunków na trasie, obeszło się bez sensacji – w czołowej trzydziestce, która wywalczyła awans do ćwierćfinałów, znalazły się największe faworytki, w tym Amerykanka Kikkan Randall, choć dopiero z 18. czasem. Kwalifikacje wygrała Caspersen Falla (2.32,07) przed Visnar i Bjoergen. Szymańczak została sklasyfikowana na 41. miejscu, a Jaśkowiec na 63. Na koniec ćwierćfinałów doszło do prawdziwego starcia gigantek. Przed

FOTO: EPA/ARMANDO BABANI

Spacerkiem po Soczi

nowy dziennik Środa 12 lutego 2014

Maiken Caspersen Falla osiągała najlepsze czasy w kwalifikacjach, ćwierćfinale i półfinale, a w finale nie dała szans rywalkom

startem trudno było bowiem obstawiać, która biegaczka z zestawu Randall, Bjoergen, Denise Herrmann zajmie pierwsze miejsce. Tymczasem na początku biegu na prowadzenie wysforowała się Mona-Lisa Malvalehto, a za jej plecami biegła Randall. Na pierwszym podbiegu Randall wskoczyła na pierwsze miejsce, a tuż za nią podążyła Bjoergen. Losy biegu zadecydowały się na ostatnim wirażu i ostatniej prostej. Na zakręcie skuteczny atak na liderkę przypuściła Herrmann, a na prostej Randall (0,83 s straty) przegrała nie tylko z Bjoergen (0,55 s straty), ale i z Vuerich (0,78 s straty). Włoszka awansowała do półfinału jako “lucky loser”, co jednak nie udało się Amerykance. Lepszy o 0,15 s czas uzyskała bowiem od niej Aurore Jean, która biegła w pierwszym ćwierćfinale. W pierwszym półfinale pobiegły Falla, Astrid Jacobsen, Fabjan, Ida Ingemarsdotter, Stina Nilsson i Jean. Na półmetku prowadziła Falla przed Ingemarsdotter i Fabjan. W takiej kolejności zawodniczki wyszły z ostatniego zakrętu, a na finiszu Fa-

bjan (0,22 s straty) wyprzedziła Ingemarsdotter (0,25 s straty). W drugim półfinale zmierzyły się Visnar, Oestberg, Herrmann, Bjoergen, Caldwell i Vuerich. Po minięciu połowy dystansu pierwsze miejsce zajmowała Oestberg, która wyprzedzała Caldwell i Visnar. Bjoergen zajmowała ostatnie miejsce, na którym znajdowała się także na ostatnim zakręcie. Gdy wydawało się, że Norweżka przypuści skuteczny atak na czołowe pozycje na ostatniej prostej, zaliczyła upadek. Bieg wygrała Oestberg, a drugie miejsce dzięki kapitalnemu finiszowi zapewniła sobie Caldwell (0,01 s straty). Dwa ostatnie miejsca w finale jako “lucky losers” zapewniły sobie Ingemarsdotter i Jacobsen. Pod nieobecność Bjoergen, Herrmann i Randall wielką faworytką finału była Falla, zwłaszcza że osiągała najlepsze czasy w kwalifikacjach, ćwierćfinale i półfinale. Norweżka prowadziła już po starcie, mając za plecami Oestberg i Caldwell. W połowie dystansu było wiadomo, że w walce o złoto pozostały jedy-

nie Falla, Fabjan i Oestberg, a przed ostatnim zakrętem z rywalizacji prak tycz nie od pa dła Cald well. Pierwsza z nich niezagrożenie dotarła do mety, a o srebro zaciętą walkę stoczyły dwie pozostałe. Biegnącą przez długi czas na drugim miejscu Fabjan dosłownie na ostatnim metrze wyprzedziła Oestberg, dzięki czemu dwa pierwsze miejsca na podium zajęły Norweżki. Wśród mężczyzn najszybszy w półfinale ich rodak Ola Vigen Hattestad potwierdził swoją dominację w finale, finiszując z czasem 3.38,41 przed Szwedami Teodorem Petersonem oraz Emilem Joenssonem, który wykorzystał kraksę aż trzech zawodników: Andersa Gloeersena, Siergieja Ustiugowa oraz Marcusa Hellnera. Z walką o medal olimpijski już po ćwierćfinale pożegnał się mistrz olimpijski z Soczi na 30 km w biegu łączonym, Dario Cologna, który dwukrotnie upadł na trasie. Polacy spisali się słabo. Maciej Staręga zaliczył upadek i był 67. Na miejscu 57. uplasował się Sebastian Gazurek. n

Srebro Rosjanki z polską pomocą ga była Rosjanka Olga Fatkulina, która do liderki traciła 0,15 s. Trzecia na półmetku rywalizacji kobiecej rywalizacji łyżwiarek szybkich na dystan- była Chinka Hong Zhang, ze stratą 0,16 s. Drugi przejazd to popis prowadzącej po pierwsie 500 m na igrzyskach olimpijskich w Soczi. szej serii Koreanki. Jadąca w parze z Chinką Lee w drugim przejeździe osiągnęła czas 37,28 s, Beixing Wang Lee uzyskała czas 37,28 s, co co jest nowym rekordem olimpijskim. Jej łączny jest nowym rekordem olimpijskim. Jej łączny czas – 74,70 s – również jest najlepszym w histo- czas, 74,70 s, również jest rekordem igrzysk rii igrzysk olimpijskich wynikiem. Srebrny me- olimpijskich. Drugie miejsce utrzymała, zdobywając srebrdal zdobyła Rosjanka Olga Fatkulina (75,06 s), której trenerem jest Polak Paweł Abratkiewicz, a ny medal, Rosjanka Fatkulina, która do zwyciężczynie straciła 0,36 s. Brązowy krążek przypadł brązowy – Holenderka Margot Boer (75,48 s). Koreanka prowadziła już po pierwszym prze- Holenderce Margot Boer (strata 0,78 s). Tuż za jeździe, kiedy to z czasem 37,42 s okazała się szyb- podium rywalizację skończyła Chinka Hong Zhang sza od Amerykanki Brittany Bowe (38,81 s). Dru- (strata 0,88 s). n n Koreanka Sang-Hwa Lee zdobyła złoty medal w

EPA/HANNIBAL HANSCHKE

26

Olga Fatkulina zawdzięcza medal także Pawłowi Abratkiewiczowi


Sport

27 nowy dziennik Wednesday, February 12, 2014

Stoch: nie zamierzam na tym poprzestać n Kamil Stoch nie lubi niczego obiecywać, nie odgraża się, że jest

“Medal jest piękny, ale i ciężki. Nie będą chciał go zdjąć aż do kąpieli. A potem odłożę na półkę i niech sobie leży. Przecież na skoczni w niczym mi nie pomoże, z nim na szyi nie będę skakał. Czas na kolejne zawody i następne sukcesy. Nie zamierzam poprzestać na tym, co się wczoraj wydarzyło, ‘jedziemy z koksem’ i walczymy dalej. Oczywiście prognozy pozostawiam bukmacherom, ja zajmuję się czarną robotą” – powiedział Stoch. W niedzielny wieczór Polak triumfował w olimpijskim konkursie na normalnej skoczni; przed nim jeszcze indywidualne (sobota, 15 lutego) i drużynowe (poniedziałek, 17 lutego) zawody na dużym obiekcie. W poniedziałek wieczorem odbyła się ceremonia wręczenia pierwszych krążków na skoczni. Obok Stocha, na podium stanęli Słoweniec Peter Prevc i Norweg Anders Bardal. Na najwyższy stopień podium Stoch wskoczył, jak na skoczka przystało, z efektownym telemarkiem. Nie ukrywa, że zanim wyszedł na ceremonię dekoracji pojawiło się wzruszenie. “Najbardziej wzruszające momenty to oczekiwanie na swoją ceremonię i potem odegranie polskiego hymnu. Myślałem, że usłyszę tylko kawałek i z tego wszystkiego zapomniałem pierwszych słów drugiej zwrotki” – zdradził. Złoty medal odebrał Stoch w centralnym miejscu Parku Olimpijskiego, w pobliżu palącego się znicza, z rąk członkini MKOl Ireny Szewiń-

skiej. “Usłyszałem od pani Szewińskiej, że jest ze mnie dumna. To dla mnie wielki zaszczyt” – stwierdził. Stochowi towarzyszył trener Łukasz Kruczek. Przyznał, że łza zakręciła mu się w oku. “Był moment wzruszenia, chwila niezapomniana i szczególna” – powiedział. Po zwycięskim konkursie w Soczi, do wioski polski mistrz olimpijski wrócił w środku nocy. Czekała na niego niespodzianka. “Maciej Bydliński (narciarstwo alpejskie) i Adam Cieślar (kombinacja norweska) na prześcieradle napisali, że są ze mnie dumni i gratulują. Mam nadzieję, że będę mógł im sprezentować też coś takiego” – mówił Stoch. Zawodnik z Zębu żartował, że premię za złoty medal wyda na rachunek telefoniczny. “Odebrałem około 100 SMS-ów i na wszystkie odpisałem. Trochę to będzie mnie kosztowało” – śmiał się. Hucznego świętowania sukcesu nie było, Stoch poprzestał na rozmowach do godz. 5 rano z kolegami z drużyny. “Pogadaliśmy o wrażeniach z zawodów, o życiu, miłości. Było spokojnie, oczywiście z szacunku dla innych sportowców, którzy mają swoje starty. Wciąż do mnie nie dociera, że jestem mistrzem olimpijskim. Ja tu mam jeszcze sporo do zrobienia, to nie czas na przystanek, a na jeszcze większe rozpędzenie” – zapewnił. W niedzielę rano Stoch obudził się z gorączką i bólem głowy. Zastanawiał się nawet nad wycofaniem. Na nogi

FOTO: EPA/ANATOLY MALTSEV

najlepszy na świecie, ale to on zdobył pierwsze złoto w skokach narciarskich w Soczi. Po otrzymaniu w poniedziałek medalu zapowiedział, że na nim nie poprzestanie.

Kamil Stoch nie zapomniał o telemarku wskakując na olimpijskie podium

postanowili go lekarz i fizjoterapeuta. “Dziś obudziłem się po mistrzowsku, w dużo lepszym nastroju, bo nic mnie nie bolało. Bez bólu gardła, bez podwyższonej temperatury, jedynie mam chrypkę” – oznajmił. Zapytany o to, czy ten sukces można porównać jakoś z wywalczeniem

tytuł mistrza świata w Predazzo, odparł: “Chyba nie. Każdy sukces smakuje inaczej i jest okupiony ciężką pracą całego zespołu”. “Odkąd tylko zacząłem uprawiać tę dyscyplinę na serio, chciałem być jednym z najlepszych zawodników na świecie i cały czas na to pracowałem.

I dalej tak będzie. Chcę się rozwijać. Sezon czy kariera nie kończy się na jednych zawodach. Przede mną jeszcze wiele do osiągnięcia, chcę być jeszcze lepszy. Dziękuję Panu Bogu, który zawsze stawia dobrych ludzi na mojej drodze, a Łukasz Kruczek to najlepszy trener na świecie” – zakończył. n

Mogę być “czarnym koniem” n Rozmowa z Karoliną Riemen-Żerebecką, specjalistką w skicrossie

Co się zmieniło od 2010 roku, tj. od igrzysk w Kanadzie, gdzie zajęła pani 16. miejsce?

cross to nie biegi narciarskie, w których wykładnikiem są czasy. Konkurencja jest większa niż na poprzedniej olimpiadzie?

Kilka zawodniczek zrezygnowało z jazdy lub zakończyło kariery, ale pojawiło się wiele nowych, o sporych możliwościach i umiejętnościach. Dlatego z każdym rokiem jest trudniej. Ale ja też nie stoję w miejscu, tylko się poprawiam.

W tym sezonie dwa razy zajmowała pani ósme miejsce w PŚ. Z takiego rezultatu będzie pani zadowolona w Soczi?

Z pierwszej ósemki byłabym zadowolona, w mistrzostwach świata w amerykańskim Deer Valley byłam szósta. Aspiracje mam jeszcze wyższe.

Najważniejsze, czyli poziom sportowy. Jest on dużo wyższy niż w Vancouver. Wtedy plasowałam się na 30. pozycji w klasyfikacji Pucharu ŚwiaChce pani tak zaskoczyć jak panta, dziś jest to 10-11. lokata. Teraz czenistki przed czterema laty, kiezdecydowanie lepiej się przygotowady zdobyły brąz w biegu drużynołam. Oczywiście, jestem także dużo wym? bardziej doświadczoną zawodniczMedal jest realny i mam nadzieję, ką. Mam nadzieję, że będzie miało że będę “czarnym koniem” polskiej to wszystko przełożenie na lepszy reprezentacji. Przecież w zeszłym rowynik. Nie chcę mówić jaki, bo ski- ku byłam na najniższym stopniu po-

dium PŚ w Aare. W tym trzykrotnie plasowałam się w czołowej dziesiątce. W tym roku nie miałam szczęścia podczas losowania rywalek w czwórkach, często bowiem trafiam na te najmocniejsze. One jadą wolniej w kwalifikacjach, są na dalszych pozycjach i tak się składa, że “wpadamy” na siebie na początku zawodów głównych. Sezon przedolimpijski był lepszy w pani wykonaniu.

To tylko kwestia szczęścia w losowaniu. Forma jest dobra, nie czuję się gorsza od konkurentek. Na zdrowie nie narzekam. W Polsce nie można trenować skicrossu, dlatego jeżdżę za granicę, ale to nie kłopot.

Oglądając zmagania w skicrossie, odnosi się wrażenie, że jesteście akrobatkami.

Może nie akrobatkami, ale często do treningów wdrażane są elementy tego sportu, a nawet mamy specjalne zgrupowania akrobatyczne. Musimy być odważne, ponieważ sporo czasu spędzamy w locie. Wiemy, jak się zachowywać, jakie mięśnie wtedy uruchamiać.

FOTO: EPA/ANDREW GOMBERT

Specjalizująca się w skicrossie Karolina Riemen-Żerebecka uważa, że stać ją na zdobycie medalu podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Soczi. “Mam nadzieję, że będę ‘czarnym koniem’ polskiej reprezentacji” – powiedziała. Rywalizacja w skicrossie kobiet odbędzie się w piątek, 21 lutego. Jej konkurencja, zaliczana do narciarstwa dowolnego, polega na ściganiu się na trasie złożonej ze skoczni, band, garbów i klasycznych slalomowych bramek, tzw. rolerów, oraz klasycznych skrętów gigantowych.

Karolina Riemen-Żerebecka uważa, że stać ją na zdobycie medalu w Soczi

Dalej jeździ pani na motocyklu crossowym i ściga się z mężem, trenerem skicrossu?

Mam taki motor idealny do nauki, z niewielkim silnikiem o pojemności 150 ccm. Chciałabym jednak móc troszkę bardziej “poszaleć”, oczywiście w granicach rozsądku, dlatego planuję zakup mocniejszego jednośladu. Lubię sporty ekstremalne, np. wspinaczkę lub zjazd rowerowy.

Najczęściej można nas spotkać w Zakopanem i Lądku-Zdroju. Na razie można oglądać panią w akcji w Soczi. Trasa skicrossu jest bardzo trudna?

Wymagająca – to najlepsze określenie. W tamtym roku brakowało śniegu, więc warunki były inne. Ale podobała mi się, dobrze się na niej czułam. Teraz będzie jeszcze lepiej. n


nowy dziennik Âroda 12 lutego 2014

28

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Tuesday, February 11, 2014

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2014/02/12  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you