Page 1

SPORT

STRONA 16

STRONA 12

EDUKACJA

WE WTOREK W NDTV

Grzegorz Kasdepke czyli 100% bajkopisarz

Wembley Młodzież polonijna – zwycięska będzie polskie? w literackich zmaganiach

M A S O W E A R E S Z TO WA N I A W M O S K W I E | Z W O L E N N I C Y R E F O R M Y I M I G R A C YJ N E J N I E U S T Ę P U J Ą www.dziennik.com

WTOREK 15 PAŹDZIERNIKA – TUESDAY, OCTOBER 15, 2013

Słonecznie

$0.75

21°C (70°F)

TERAZ CODZIENNIE

Weterani szturmowali Waszyngton n Rozdrażnieni blokadą budżetową weterani, wsparci gru-

pami z Tea Party, protestowali w Waszyngtonie przed World War II Memorial, który zamknięty jest z powodu paraliżu rządowego.

STRONA 2

je się pomnik pamięci, i weszli na jego teren. "Zabiera się nam nasze prawa zagwarantowane w konstytucji. Ci ludzie oddali swoje życie za wolność. Te miejsca powinny być otwarte dla szerokiej publiczności, dla każdego, kto chce tu przyjść" – powiedział jeden z uczestników protestu. "Mój ojciec walczył w II wojny światowej. Został postrzelony na Filipinach w 1945 r. To absurd, że oni teraz zamykają to miejsce pamięci – dodał inny pikietujący. – Powinni posłuchać narodu amerykańskiego i starać się współpracować tam, w Kongresie, żeby rozwiązać impas". Protestujący przenieśli metalowe barierki z miejsca pamięci pod bramy Białego Domu, gdzie ułożyli je w stos. Tam protestujących rozpędziła policja. » STR. 3 Przepychanki z policją przed Białym Domem

FOTO: REUTERS

Pomnik pamięci poległych w II wojnie światowej – zamknięty od czasu wprowadzenia blokady budżetowej, jak wiele innych pomników i parków utrzymywanych z federalnego budżetu – stał się w niedzielę politycznym symbolem sporu między demokratami i republikanami na temat tego, kto ponosi winę za zaistniałą sytuację. Protest rozpoczął się przed World War II Memorial, następnie przeniósł się do National Mall, by w końcu skupić się przed Białym Domem. "Zburzcie te ściany" – skandowali weterani biorący udział w Million Vet March oraz przedstawiciele Tea Party, do których przed pomnikiem pamięci dołączyła pikietująca grupa kierowców ciężarówek. Protestujący rozerwali metalowe barierki chroniące wejścia do parku, w którym znajdu-

Pat budżetowy: Prezydent Warszawy jak spotkać się pośrodku zostaje

AMERYKA

Social Security wzrośnie o 1,5 proc.

n Negocjacje w amerykańskim Senacie na temat budżetu oraz limitu

n Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz pozostanie na stano-

Miliony Amerykanów, którzy pobierają świadczenia Social Security, jak również weterani i emerytowani pracownicy federalni, których wysokość świadczeń zależy od COLA (cost-of-living adjustement), w przyszłym roku otrzymają jedną z najniższych podwyżek w historii.

42213 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 938

NOWY DZIENNIK $0.75

Oprócz tego, że obie izby Kongresu oraz Biały Dom nie mogą porozumieć się w sprawie podniesienia limitu zadłużenia publicznego, w poniedziałek już czternasty dzień nie pracowała większość agencji rządowych. Choć podczas weekendu otwarto w USA niektóre parki narodowe, w tym Wielki Kanion Kolorado i Statuę Wolności, większość instytucji federalnych, które nie są kluczowe dla funkcjonowania Stanów Zjednoczonych, pozostaje zamkniętych. Porozumienia w sprawie budżetu jak nie było, tak nie ma. Republikanie nadal nie chcą zgodzić się na bezwarunkowe podniesienie limitu zadłużenia państwa i zakończenie częściowego paraliżu administracji. Domagają się spełnienia chociaż niektórych

postulatów. Centrum negocjacji przeniosło się w ciągu weekendu do Senatu, a o ewentualnym zawarciu kompromisu mają zadecydować rozmowy między przywódcami partyjnych frakcji w izbie wyższej – Harrym Reidem oraz Mitchem McConnellem. Republikanie oskarżają jednak swoich oponentów o eskalację żądań. Demokraci chcą bowiem, aby wraz z ugodą w sprawie budżetu unieważnić obowiązujące od marca cięcia wydatków, zwane sekwestrem. Prezydent Barack Obama i demokraci nie chcą iść na zbyt duże ustępstwa wobec opozycji. Ich poczucie siły wynika z faktu, że większość Amerykanów obwinia za obecny kryzys polityczny republikanów. » STR. 3

FOTO: REUTERS

zadłużenia państwa ciągle znajdują się w impasie. Demokraci i republi- wisku. Referendum ws. jej odwołania okazało się nieważne. Zdecydowakanie mówią jednak, że są szanse na porozumienie. Jeśli go nie osiągną, na większość tych, którzy poszli głosować, była jednak za odwołaniem to już w czwartek Stany Zjednoczone mogą stać się niewypłacalne. pani prezydent.

Jarosław Kaczyński oddaje głos w referendum

Pań stwo wa Ko mi sja Wy bor cza Referendum jest więc nieważne, a oświadczyła, że frekwencja w refe- Hanna Gronkieiwcz-Waltz pozostarendum wyniosła 25,66 procent, a nie prezydentem Warszawy. progiem ważności było 29,1 procent. » STR. 4


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

Social Security wzrośnie o 1,5 proc.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

Koncert Wilków prezentem dla Rity Cosby n Przy wypełnionej po brzegi sali Polskiego Domu Narodowego "Warsaw" na Gre-

enpoincie zabrzmiały największe przeboje zespołu Wilki. Koncert odbył się 11 października, w dniu ustanowionym przez władze stanowe jako Dzień Rity Cosby.

FOTO: ARCHIWUM

Występ jednego z najpopularniej- Gaw liń skie go” – po wie dzia ła szych polskich zespołów rockowych Agnieszka z Brooklynu. Pod wielkim wrażeniem występu rozpoczął się od przebojowego utworu "Love Story”, który od razu po- polskiej formacji była Rita Cosby, znarwał publiczność do zabawy, trwa- na amerykańska dziennikarka mająjącej nieprzerwanie godzinę i czter- ca polskie korzenie. "Koncert Wilków był niesamowity, a Robert jest fantadzieści minut. W trakcie koncertu Wilków poja- stycznym i charyzmatycznym wokawiły się zarówno największe prze- listą. To było dla mnie wielkie przeboje grupy, jak i utwory promujące życie i cieszę się, że mogłam uczestich najnowszą płytę "Światło i mrok”, niczyć w tym wydarzeniu, które Współczynnik COLA ma również a także piosenki z solowych płyt Ro- zbiegło się z moim dniem obchodzon Miliony Amerykanów, którzy pobierają świadczenia Social Sewpływ na wysokość świadczeń dla po- berta Gawlińskiego. Prawdziwe sza- nym w całym stanie. Jestem dumna, curity, jak również weterani i emerytowani pracownicy federalni, nad 3 milionów weteranów, 2,5 mi- leństwo rozpoczęło się, gdy woka- że mogłam go celebrować z Polonią których wysokość świadczeń zależy od COLA (cost-of-living adju- liona emerytowanych pracowników lista zachęcił fanów do wspólnego na tym koncercie” – powiedziała "Nofederalnych i ich krewnych oraz dla śpiewania, po czym zaprezentował wemu Dziennikowi” Cosby. stement), w przyszłym roku otrzymają jedną z najniższych podwy- po "Ten koncert był naszym prezentem nad 8 miliona ludzi, którzy otrzy- przebój "Nie zabiję nocy”. Większość mują Supplemental Security Income piosenek Gawliński śpiewał wraz z dla Rity z okazji Dnia Rity Cosby ustażek w historii. w ramach programu dla niezamożnych. potężnym, liczącym około tysiąca nowionego proklamacją przez władze Ze wstępnych danych wynika, że mości publicznej w ubiegłą środę, ale Automatyczne podwyżki świad- osób chórem, złożonym z fanów wy- stanu Nowy Jork – podkreślił Grzegorz Fryc, organizator koncertu. – podwyżka świadczeń Social Securi- został przesunięty na nieokreślony czeń uzależnione od inflacji wpro- pełniających klub "Warsaw". "To był koncert, o jakim marzy- Dziękuję wszystkim za gorącą atmosty na następny rok wyniesie około termin ze względu na blokadę wy- wadzono, aby świadczenia te rosły 1,5 procent i będzie jedną z najniż- datków budżetowych. wraz z cenami produktów i usług. łam od dawna, bowiem od kilkuna- ferę, pozytywne wibracje i mistrzowszych, odkąd wprowadzone zostały Współczynnik COLA zazwyczaj Wielu seniorów jednak narzeka, że stu lat jestem wielką fanką Roberta ski klimat” – dodał Fryc. WUEM automatyczne doroczne podwyżki jest ogłaszany w październiku i ob- współczynnik COLA bywa niższy niż świadczeń w 1975 r. liczany na podstawie porównania inflacja, co powoduje, że zmuszeni Przyczyną tak niskiej podwyżki średnich cen z lipca, sierpnia i wrze- są do zrezygnowania z niektórych świadczeń dla emerytów pobierają- śnia br. z tym samym okresem w ro- wydatków. cych Social Security, jak również dla ku poprzednim. Osąd ten podzielają obrońcy praw weteranów i emerytowanych pracowZe świadczeń Social Security ko- seniorów, którzy twierdzą, że sposób, ników federalnych jest niska infla- rzysta około 58 miliona emerytów, w jaki rząd oblicza inflację, nie odcja cen konsumenckich. niepełnosprawnych pracowników, zwierciedla dokładnie wzrostów cen, Dokładna wielkość współczynni- współmałżonków i dzieci. Średnia z jakimi borykają się starsi miesz- n Przecięciem specjalnej wstęgi zainaugurowano zakończenie drugiego etaka COLA (cost-of-living adjust- miesięczna wypłata tych świadczeń kańcy Ameryki. Większość swego pu prac związanego z uruchomieniem nowoczesnego kompleksu rekreacyjnement) będzie znana po opublikowa- wynosi 1162 dol. Podwyżka w wy- dochodu wydają oni na opiekę meniu przez Departament Pracy rapor- sokości 1,5 procent oznaczałaby w dyczną, a w tym sektorze inflacja jest go Bushwick Inlet Park znajdującego się w sąsiedztwie Greenpointu tu na temat inflacji za wrzesień. Ra- przypadku średniej wypłaty dodat- większa, niż wzrosty cen konsumenc- Grupa najważniejszych działaczy i tem do nawadniania. Dominuje w nim port ten miał być podany do wiado- kowe 17 dolarów. kich. AS, (R) polityków reprezentujących Bro- zieleń, drzewa oraz trawiaste podłooklyn wzięła udział w ubiegłym ty- że, a prócz obiektów rekreacyjnych godniu w otwarciu nowych po- znajduje się tam także plac zabaw dla mieszczeń parkowych należących do dzieci” – czytamy we wpisie LentoNew York City Department of Parks la na Facebooku. Mimo zastosowa& Recreation i wchodzących w nia nowoczesnej technologii park pod skład Bushwick Inlet Park. Centrum względem użyteczności oraz wygląrekreacyjne znajduje się na nabrze- du zewnętrznego nie różni się niczym n Clint Caldwell, jeden z członków mo- trafiło do internetu i wzbudziło szereg kontrowersji. żu Williamsburga, przy Kent Avenue od pozostałych tego typu obiektów. tocyklowego gangu, aresztowanych i Dotąd aresztowano w tej sprawie W ubiegłotygodniowym, uroczypomiędzy North 9 Street i North 10 oskarżonych w związku z pobiciem na 8 osób, siedmiu postawiono już zaStreet, w bezpośrednim sąsiedztwie stym przecięciu wstęgi, symbolizuEast River State Park i niedalekiej jącym zakończenie drugiego etapu nowojorskiej autostradzie Alexiana Lie- rzuty. Wśród nich znajduje się oficer policji polskiego pochodzenia realizacji nowoczesnego kompleksu odległości od Greenpointu. na, przedstawił swoją wersję wydarzeń. Wojciech Braszczok. W piątek staJak poinformował na swoim face- parkowego, prócz Josepha Lentola Przesłuchiwany w piątek mężczyzna nął przed sądem. W drodze do i z bubookowym profilu Joseph Lentol, po- udział wzięli: prezydent Brooklynu zeznał, że to ofiara sprowokowała dynku sądu zasłaniał twarz obszerseł stanowy reprezentujący północ- Marty Markowitz, radny z Greenpoagresję motocyklistów, rzucając w nym kapturem. Będzie przesłuchiwaną część Brooklynu, w tym polską intu Stephen Levin, komisarz nowony w lutym. nich butelką z wodą. Clint Caldwell podczas rozprawy dzielnicę, warty 25 mln dolarów jorskiego Wydziału Parków VeroniLien powiedział, że podczas zdaDo zdarzenia doszło 29 września obiekt jest w pełni nowoczesny i eko- ca White, komisarz brooklyńskiego na West Side Highway. Grupa mo- rzenia bał się o bezpieczeństwo żo- szyła mu kobieta, prawdopodobnie logiczny. W jego skład, prócz boiska Wydziału Parków Kevin Jeffrey, dytocyklistów, po przypadkowym po- ny i córki, które siedziały w samo- matka lub teściowa. Zasłaniał się sportowego, uruchomionego na po- rektor wykonawczy Open Space Altrąceniu przez samochód osobowy chodzie. Jemu nie postawiono żad- przez kamerami, pospiesznie prze- czątku 2010 roku, wchodzą prze- liance of North Brooklyn Eda Janoff, jednego z nich, ruszyła w pościg, któ- nych zarzutów. W piątek Lian był wi- szedł ulicą i wszedł do wysokiego strzenne sale, w których mogą odby- menedżer Rady Dzielnicy nr 1 Gerry zakończył się dotkliwym pobiciem dziany pierwszy raz publicznie po wieżowca. wać się spotkania z dużą liczbą osób, ry Esposito oraz komendant 94. poŚledczy ustalają, czy w pobicie za- a także pomieszczenia biurowe oraz sterunku policji z Greenpointu, kakierowcy auta Alexiana Liena. Do te- brutalnym pobiciu. Opuścił swoje go aktu przemocy doszło na oczach mieszkanie na Wall St. w czapce z mieszany był jeszcze jeden funkcjo- dla obsługi technicznej parku. "Obiekt pitan James Ryan. żony mężczyzny i ich dwuletniej cór- daszkiem, bluzie z kapturem i w oku- nariusz – Matther Rodriquez z Inter- wyposażony jest w 'zielony' dach, na Trzeci i ostatni etap rozbudowy ki. Wideo z wydarzenia natychmiast larach przeciwsłonecznych. Towarzy- nal Affairs Bureau. którym zainstalowane są baterie sło- kompleksu Bushwick Inlet Park ma AT, (R) neczne, specjalne zbiorniki do ma- być zakończony w 2015 roku. gazynowania deszczówki oraz sysWUEM Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

Otwarcie parku w pobliżu Greenpointu

FOTO: REUTERS

Wersja motocyklistów


ZDJĘCIA: REUTERS

nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

3

Do pikietujących dołączyła Sarah Palin i senator Ted Cruz (w środku)

WETERANI… DOK. ZE STR. 1

» Do uczestników pikiety dołą-

czyli Sarah Palin oraz republikańscy senatorzy: Ted Cruz z Teksasu i Mike Lee z Utah. Wykorzystali oni okazję, żeby zaprotestować przeciwko prezydentowi Barackowi Obamie i wprowadzonej przez niego reformie systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Senator Cruz stwierdził, że prezydent Barack Obama używa weteranów jak pionków podczas blokady wydatków budżetowych. Senator Lee, jeden z najbardziej elokwentnych polityków popieranych przez Partię Herbacianą, domagał się wycofania funduszy i opóźnienia wprowadzenia w życie Obamacare. Palin zaś podkreśliła: "To jest pomnik pamięci poświęcony weteranom. Weterani powinni być ponad polityką". AS, (R)

Uczestnicy protestu przenieśli metalowe barierki z miejsca pamięci pod bramy Białego Domu

PAT BUDŻETOWY…

» Presja na tę partię będzie rosła z każdym dniem, ponieważ perspektywa niewypłacalności Stanów Zjednoczonych spowoduje najprawdopodobniej zawirowania na rynkach finansowych i nerwowość na giełdach. Podczas weekendu senator Bob Corker (republikanin z Teksasu) przyznał co prawda, że jego ugrupowanie posunęło się za daleko, próbując podczas debaty budżetowej rozmontować reformę ubezpieczeń zdrowotnych (Obamacare), ale jednocześnie uznał żądanie likwidacji sekwestru za podobny krok. "Obie strony powinny spotkać się gdzieś pośrodku” – stwierdził Corker.

DOK. ZE STR. 1

DET, (R), (IAR)


4

Polska

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

Wałęsa: zostałem sponiewierany na lotnisku

» Za jej odwołaniem było ponad 322 tysiące mieszkańców stolicy. Tylko nieco ponad 17 tysięcy było przeciw. Zwyciężył rozsądek – powiedział komentując wyniki warszawski poseł Platformy Obywatelskiej Andrzej Halicki. Przyznał jednak, że referendum było "żółtą kartką" dla PO. Jego zdaniem partia powinna wyciągnąć wnioski. Halicki dodał, że sam fakt, iż doszło do referendum i część warszawiaków chciała skrócenia kadencji obecnej prezydent, jest powodem, by pomyśleć o poprawie komunikacji z mieszkańcami. Halicki dodał, że zwycięzcami referendum są warszawiacy i niezależnie od tego, jak wielu liderów politycznych było przeciwko Hannie Gronkiewicz-Waltz, to mieszkańcy stolicy użyli własnego rozumu. Według posła PO to też znak, że nie należy się spodziewać dużych zmian na scenie politycznej. Największym przegranym z kolei jest, według Halickiego, inicjator referendum, burmistrz Ursynowa Piotr Guział. Poseł PO podkreślił, że referendum zostało zawłaszczone przez PiS, a jego ojcem chrzestnym był Jarosław Kaczyński, a nie Piotr Guział.

DOK. ZE STR. 1

Jarosław Kaczyński twierdzi tymczasem, że referendum zostało "ustawione" w sposób niekonstytucyjny. Zdaniem Kaczyńskiego wypowiedzi prezydenta i premiera, którzy zniechęcali warszawiaków do udziału w referendum, doprowadziły do sytuacji, w której głosujący byli postrzegani jako przeciwnicy władzy. Jest to sprzeczne z konstytucją. Prezes PiS nie odpowiedział jednak na pytanie, czy jego partia podejmie w tej sprawie kroki prawne. Szef warszawskich struktur PiS-u Mariusz Kamiński powiedział, że partia zbiera informacje o nieprawidłowościach związanych z referendum. Mają one zostać spisane w specjalnym raporcie. Kamiński nie wykluczył, że sprawa trafi na forum Rady Europy. Zdaniem Kamińskiego wypowiedzi premiera zniechęcające do głosowania mogły być formą nacisku na urzędników administracji państwowej. Polityk PiS-u dodał, że prezydent Warszawy nie wywiązała się z obowiązku zapewnienia mieszkańcom informacji o lokalach wyborczych. PiS złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Mariusz Kamiński powiedział, że osoby chcą-

ce dopisać się do spisu wyborców były zastraszane i inwigilowane, między innymi przez straż miejską. "Od większości warszawiaków otrzymaliśmy gest wsparcia, nawet jeśli jest on warunkowy" – tak pozostawienie Hanny Gronkiewicz-Waltz na stanowisku prezydenta stolicy komentuje premier. Donald Tusk podkreślił, nie da sobie wmówić, iż referendum było dla ekipy rządzącej klęską. Premier dodał jednak, że PO traktuje referendum w kategorii ostrzeżenia. W jego ocenie wnioski z głosowania powinni przede wszystkim wyciągnąć główni zwolennicy odwołania pani prezydent, czyli Jarosław Kaczyński i burmistrz Ursynowa Piotr Guział. Według premiera Tuska referendum udowadnia, że warszawiacy widzą nie tylko wady w działaniu, ale też starania stołecznego ratusza. Jak dodał, Hanna Gronkiewicz-Waltz w trudnym czasie pokazała, że jest skuteczna, nawet jeśli nie zawsze potrafiła zadbać o przychylność. W jego ocenie rządzenie Warszawą nie jest łatwiejsze od kierowania rządem, a przed panią prezydent stoi teraz wiele wyzwań. n

KRÓTKO Fałszywi komornicy

Norwegowie dają 15 mln

FOTO: ARCHIWUM

[WARSZAWA] Specjalistyczne szkolenia kadry więziennej i przygotowanie skazanych do życia na wolności – to główne cele, na które są przeznaczane środki z Funduszy Norweskich na lata 2009-2014. Królestwo Norwegii przeznaczyło na więziennictwo w Polsce 15 milionów euro. Pułkownik Luiza Sałapa, szefowa biura penitencjarnego Służby Więziennej, powiedziała, że największe potrzeby są w dzie[ŁÓDŹ] Policjanci z Łodzi za- uwiarygodnienia transakcji dzinie szkoleń. Specjalistycznytrzymali pięciu mężczyzn po- podawali dane istniejących mi kursami mają być objęci dających się za komorników. biur komorniczych – wyjaśnia funkcjonariusze służby więzienDziałający w zorganizowanej Adam Kolasa z Komendy Wo- nej, którzy mają szkolić się w grupie przestępczej oszuści jewódzkiej Policji w Łodzi. dziedzinie przeciwdziałania oferowali na portalach inter- Policja zatrzymała mężczyzn przemocy i agresji. Natomiast netowych, po atrakcyjnych po informacji jednej z klientek. skazani będą odbywać szkocenach, m.in. samochody rze- Grozi im do 8 lat pozbawie- lenia w zawodach między inkomo zajęte dłużnikom. Dla nia wolności. nymi pilarza i drwala.

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

Made in Poland [WARSZAWA] "Wyproduko-

wano w Polsce" – "Made in Poland" – to nowa kampania Ministerstwa Gospodarki, promująca polskie marki. Chodzi o wzmocnienie wizerunku Polski wśród zagranicznych inwestorów, jako nowoczesnego partnera gospodarczego – wyjaśnia wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński. Resort do promocji wybrał 15 branż, między innymi przemysły: kosmetyczny, meblarski, produkcji jachtów i łodzi. Resort będzie zachęcał zagranicznych inwestorów z Czech, Niemiec, Ukrainy, Chin i Rosji do nawiązywania współpracy. Piechociński dodał, że każdy powinien czuć się współodpowiedzialny za dobrą opinię o Polsce i polskiej gospodarki.

FOTO: ARCHIWUM

PREZYDENT WARSZAWY ZOSTAJE

Polski MSZ dystansuje się do wypowiedzi byłego prezydenta. Nie ma nic do zarzucenia naszej placówce dyplomatycznej. Pełniący obowiązki rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Michał Safianik powiedział, że sponiewieranie, o którym mówił Wałęsa, w rzeczywistości było" standardową" kontrolą bezpieczeństwa. Zaznaczył, że byli prezydenci nie są z niej zwolnieni, choć – według jego słów – polska ambasada próbowała uzyskać zgodę na wyjątek wobec Lecha Wałęsy. Służby brytyjskie nie zgodziły się na to. Nie wiadomo, czy chodziło o zbyt szczegółową kontrolę bagażu – MSZ odmówił podania szczegółów. Michał Safianik poinformował jedynie, że kontrola miała być taka, "jakiej podlegamy na lotniskach my wszyscy". Byłego polskiego prezydenta zaproszono do Londynu na piątkową, uroczystą premierę filmu Andrzeja Wajdy "Wałęsa. Człowiek z na-

dziei". Przywódca Solidarności został tam przyjęty entuzjastycznie. Także film nagrodzono owacjami na stojąco. n

Zatrzymano rodziców martwego noworodka że prokuratura będzie wnioskować o zastosowanie wobec nich tymczaci noworodka, którego ciało znalezio- sowego aresztu. O tym zdecyduje sąd. no w zaroślach na jednym z osiedli w Martwego noworodka znaleziono ty dzień temu. Sekcja zwłok wykazaBiałymstoku. ła, że ciąża przebiegała prawidłowo, Na policję zgłosili się rodzice dziec- a chłopczyk urodził się żywy. Dlateka. To dwójka nastolatków, miesz- go prokuratura prowadzi dochodzenie kańców Białegostoku. 18-latka i jej pod kątem zabójstwa lub dzieciobójo rok starszy partner zgłosili się na stwa. Gdyby za śmierć odpowiadała komisariat z rodzicami. Są przesłu- matka, będąca w szoku poporodowym, chiwani w prokuraturze, śledczy nie groziłoby jej do 5 lat więzienia. Gdyinformują jednak, jakie przedstawia- by był to partner, kara byłaby znaczją wyjaśnienia. Wiadomo natomiast, nie surowsza – nawet dożywocie. n n Policja wyjaśnienia sprawę śmier-

WALUTY

14 października 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,0936 euro 4,1925

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz.

Gdańsk ul. Heweliusza 1a

3,04

3,14

Kraków ul. Wielopole 3

3,07

3,11

4,17 4,21

Krosno ul. Sienkiewicza

3,03

3,13

4,12 4,22

Łódź ul. Kościuszki 22

3,04

3,14

4,14 4,24

4,14 4,24

Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

3,08 3,08 3,07 3,09 3,09 3,00 3,08 3,01

3,11 3,12 3,12 3,11 3,10 3,19 3,11 3,11

4,18 4,18 4,16 4,18 4,19 4,07 4,18 4,11

4,21 4,22 4,21 4,20 4,20 4,32 4,20 4,21

ZS Engineering PC

REKLAMA

www.zsengineering.com

FOTO: ARCHIWUM

n "Zostałem kłamliwie i prowokacyjnie wystawiony przez ambasadę polską w Londynie i sponiewierany przez odprawę na lotnisku. Nigdy do Londynu" – napisał na swoim mikroblogu Lech Wałęsa.

Uzyskujemy zatwierdzenia w Departamencie Budynków i Straży Pożarnej. Usuwamy “Violation Orders”, występujemy też w roli biegłych sądowych w sprawach karnych. Firma licencjonowana w NY i CT.

PROJEKTOWANIE ORAZ INSPEKCJE SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH PEŁEN ZAKRES USŁUG U NAJWYŻSZEJ KLASY SPECJALISTÓW specjalizacja: systemy ochrony przeciwpożarowej systemy ewakuacyjne, tryskacze systemy wykrywania i usuwania dymów systemy gaszenia pożarów przy pomocy gazów i piany

Tel. 516.328.3200 • Fax 516.328.6195 Zygmunt Staszewski, PE, FSFPE - President 99 Tulip Avenue, Suite 102 • Floral Park, NY 11001


Polacy piszą

5 nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

Zbigniew Kwiatkowski

FOTO: Z ARCHIWUM Z. KWIATKOWSKIEGO

Odwaga znikàd

Zbigniew Kwiatkowski ze swoją książką

W Nowym Dzienniku z 22-23 października 2011 roku ukazała się rozmowa z autorami książki “Bóg i pieniądze” – Zbigniewem Kwiatkowskim (na zdjęciu) i Filipem Żurakowskim – zatytułowana “To jest książka dla tych słabszych”. O czym mówi książka “Bóg i pieniądz”? Jej sercem jest historia Marka – niezwykłego chłopca, młodego człowieka, wreszcie mężczyzny. Dlaczego Marek robił swetry na drutach? Jak zdobywał wiedzę o tym, co dzieje się między kobietą i mężczyzną? Dlaczego zjadł pewną kartkę papieru? Jak doszedł do pieniędzy? Historia fascynująca i wciągająca. Reszta jest tylko komentarzem do historii opowiedzianej przez Marka. Komentarzem mówiącym o tym, że Bóg powinien być zawsze na pierwszym

miejscu w Twoim życiu. Komentarzem mówiącym też o pieniądzach, które powinny być zawsze na ostatnim miejscu. Pieniądze są tylko narzędziem mierzenia efektów, jakie osiągamy i porównywania ich z efektami, jakie osiągają inni. I środkiem wymiany efektów za efekty. Książka zawiera pewne techniki, wskazówki, zasady. Marek wszystkie te mądrości wprowadził w życie. Skąd je znał? Otóż najciekawsze jest to, że wcale ich nie znał. Lecz zawsze wiedział, że u Boga wszystko jest możliwe. Że dla człowieka wierzącego nie ma sytuacji przegranych. Prosił Boga o siłę i o rozeznanie, jaką drogą ma iść. I otrzymywał to, o co prosił. Więcej na stronie internetowej: www.bogipieniadze.pl.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 19 października 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. WOJTEK MAŚLANKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (212) 594-2266 wew. 116.

Byłem. Sam. Tak chciałem. Najpierw prze˝yç samemu. Identyfikowaç si´ z tamtymi czasami, z tamtymi problemami. Z tamtym przera˝eniem, strachem, ale i odwagà nie wiadomo skàd płynàcà. To we mnie równie˝ samo wchodziło. Nie uczyłem si´ tego. Tylko kilka podstawowych wartoÊci człowieka i Polaka muÊni´te, ot tak, przez mojà MATK¢. Màdrà kobiet´. I TA CHOLERNA ODWAGA. Znikàd. Miałem 26 lat i dane mi było stanàc na czele... mas. Nieprawdopodobna wiara, ˝e dà˝enie do wolnoÊci spełni si´. JeÊli jesteÊcie posiadaczami ksià˝ki Filipa i mojej “Bóg i pieniàdze” przeczytajcie prosz´ dwa rozdziały mojego opowiadania “Ewolucja” i “Smutne czasy” Napisana przeze mnie w latach osiemdziesiàtych “Ewolucja” 30 lat “przed Wajdà”, bo o film “Wał´sa, człowiek z nadziei” tu chodzi. Jak˝e wszystko teraz wydaje nam si´ proste i oczywiste. Warto jednak nie zapomnieç! Nie o polityk´ tu chodzi. Ani o polityków, a przede wszystkim o nich! Nie nawet o samego Wał´s´. O nas wtedy i teraz. Jak nas nicestwiono i jak sami prawie bezkrwawo si´ z tych kajdan wyzwoliliÊmy. Dlatego warto znaç histori´. T´ prawdziwà, nie t´ polityków - jednych czy drugich. Prawdziwà. Tworzyli jà ludzie. Wielu odeszło, wielu jest jeszcze wÊród nas, nawet blisko nas. JeÊli lubicie kino, obejrzyjcie ten film. Scenariusz, re˝yseria i przede wszystkim scenografia i gra głównych bohaterów zasługujà na OSCARY! Wcale nie polityczny, nakłaniajàcy. WłaÊciwie nakłaniajàcy, ale do wolnoÊci O ludziach i dla ludzi. Tych wielkich i tych maluczkich. Idêcie pierwsi, nim Êwiat sie zachwyci i okrzyknie go bestselerem i przyzna wiele słusznych nagród. Polska jest. Nasza! Wolna. Pobłogosław JÑ PANIE!

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com REKLAMA

WOODBRIDGE • NJ

PATERSON • NJ

**

1-800-444-9284 LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI • ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

*

X RY TA IVE NO EL D EE FR

ASTORIA • QUEENS

BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! SPrawdź nasz web!

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

RF31FMESBSR

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $3,699

Cena w Home Depot: $1,199

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

LG LFX25974ST

www.scratchanddentusa.com

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999


6

Świat

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

W Moskwie zatrzymano 1200 osób

Aresztowano czterech podejrzanych o terroryzm ■ Policja w Londynie przesłuchuje czterech mężczyzn aresztowanych pod za-

rzutem spisku terrorystycznego. Scotland Yard potwierdził, że śledził od pewnego czasu spiskowców.

FOTOS: REUTERS/Ivan Stolpnikov

Dwóch mężczyzn aresztowano w mieszkaniach znajdujących się w odległych od siebie częściach miasta. Dwóch pozostałych, obu w wieku 25 lat, zatrzymano w samochodzie na ulicy. Akcja miała dramatyczny przebieg. Policjanci użyli specjalnych pocisków, które rozerwały opony pojazdu i rozbiły zamki w drzwiach, nie raniąc jednak zatrzymanych. Jeden ze świadków akcji mówił potem BBC, że odniósł wrażenie, iż była to starannie zaplanowana operacja, z udziałem kilkunastu policjantów, w większości w cywilnych ubraniach. Rzecznik Scotland Yardu wyjaśnił,

■ Moskiewska policja zatrzyma-

ła 1200 osób na bazarze położonym w rejonie Birulewo. Funkcjonariusze twierdzą, że to profilaktyczne działania, mające wyjaśnić, czy wśród obecnych na rynku nie ma osób, które złamały prawo. Zatrzymania są konsekwencją nocnych zamieszek w południowych dzielnicach Moskwy. W rejonie Birulewo doszło do starć kilkuset osób z policją. Tłum zdemolował centrum handlowe i uszkodził kilkadziesiąt samochodów. Rozruchy wybuchły na tle etnicznym. Ludzie wyszli na uli-

ce po tym, jak kilka dni wcześniej jeden z imigrantów handlujących na miejscowym rynku zabił nożem 25letniego mieszkańca Birulewa. Minister spraw wewnętrznych Władimir Kołokolcew zapowiedział, że "nie ma mowy o żadnych negocjacjach z przestępcami". Interweniujący w trakcie zamieszek policjanci posłuchali rozkazu i zabrali na posterunek 380 osób, z których ponad 70 oskarżono już o chuligaństwo. Aby zapobiec kolejnym tego typu sytuacjom, funkcjonariusze od rana sprawdzali tożsamość wszystkich osób znajdujących się na rynku w Birulewie. Profilaktycznie zatrzymano 1200 osób, które zostaną wypuszczone po sprawdzeniu, czy nie naruszyły rosyjskiego prawa.

że obserwację spiskowców prowadziły wspólnie policja i wywiad. Czterej spiskowcy zostali ujęci po rozważeniu, czy dalsza obserwacja może przynieść nowe informacje, czy też odroczenie zatrzymania mogłoby zagrozić życiu niewinnych osób. Rzecznik określił spisek jako groźny, ale nie na taką skalę, jak próba przemycenia bomb w płynie na pokłady samolotów w 2006 roku czy planowane zamachy samobójcze na lotniskach w Birmingham i w Londynie – tuż po serii eksplozji, które w lipcu 2005 roku zabiły 52 osoby w londyńskim metrze i autobusie. BAT, (IAR)

Zielone wino coraz popularniejsze ■ Zielone wino podbija świat. W tym roku Portugalia sprzeda za granicę rekordową ilość tego trunku na sumę 40 milionów euro.

Choć sezon jeszcze się nie skończył, już wiadomo, że winnice z północnego regionu Minho zakończą go świetnym wynikiem. W tym roku, w porównaniu z ubiegłym, eksport wzrósł nawet o 15 procent. Dzięki temu producenci nie odczuli 5-procentowego spadku popytu na rynku wewnętrznym, spowodowanego bardzo złą sytuacją portugalskiej gospodarki. Zielone wino trafia przede wszystkim na stoły Amerykanów, Kanadyjczyków i Niemców, ale coraz większe uznanie zdobywa także wśród Polaków. Obecnie Polska jest dla pro-

ducentów z Minho jednym z najważniejszych celów. Nazwa vinho verde, czyli zielone wino, wbrew obiegowej opinii nie ma źródła w barwie u trunku, ale w młodych winogronach, z których się je wytwarza, oraz w charakterystyce regionu, w którym jest produkowanie. Minho uchodzi bowiem za najbardziej żyzny i zielony region kraju. Wino to ma orzeźwiający smak i jest lekko gazowane. Zazwyczaj produkuje się jego białą wersję, choć istnieje także czerwona, różowa, a nawet musująca – na wzór szampana. BAT, (IAR)

BAT, (IAR)

KRÓTKO Skrajna prawica wygrywa

samochodu pułapki w prowincji Idlib w Syrii. Zginęło co najmniej 20 osób, w tym dziecko. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka podaje, że liczba ofiar śmiertelnych może wzrosnąć, gdyż wielu rannych jest w stanie krytycznym. Samochód, wypełniony ładunkami wybuchowymi, eksplodował w dzielnicy handlowej miasta Darkusz, oddalonego o kilka kilometrów od granicy z Turcją. W niedzielę w tej samej prowincji Idlib uprowadzono sześciu pracowników Międzyna ro dowe go Czer wo ne go Krzyża i wolontariusza Czerwonego Półksiężyca. Organizacje te udzielają pomocy humanitarnej obu stronom syryjskiego konfliktu.

[RZYM, WŁOCHY] Imigrantom

płynącym do wybrzeży Włoch będą towarzyszyć włoskie lotnictwo i marynarka wojenna. W Rzymie nazwano tę operację misją humanitarno-wojskową, która ma na celu ograniczenie do minimum ryzyka zatonięcia łodzi z przybyszami z Afryki. Bierność Unii Europejskiej skłoniła władze Włoch do samodzielnych stao osiem więcej od przeciwnicz- rań o to, aby położyć kres traki, kandydatki prawicowej gediom, do jakich dochodziło partii UMP Catherine Delzers. w ostatnich dniach na Morzu Dla rządzących we Francji so- Śródziemnym. Ogłaszając inicjalistów to kolejna, 12 poraż- cjatywę misji humanitarnoka w wyborach lokalnych. -wojskowej szef rządu Enrico Sondaże pokazują ogromny Letta ujawnił, że jej idea zrowzrost popularności skrajnej dziła się po 3 października, gdy prawicy, a jej liderka Marine pół mili od brzegu LampeduLe Pen nie kryje swoich am- sy zatonął kuter z 518 imigrantami na pokładzie. bicji prezydenckich. FOTO: REUTERS/Jean-Paul Pelissier

[DAMASZEK, SYRIA] Wybuch

Żołnierze pomogą imigrantom?

[PARYŻ, FRANCJA] Francja

zastanawia się, czy skrajna prawica stanie się pierwszą siłą polityczną w kraju. To reakcja na zwycięstwo kandydata Frontu Narodowego w kantonalnych wyborach uzupełniających w Brignoles w departamencie Var. Laurent Lopez ma w drugiej turze wyborów niemal 54% głosów –

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

FOTO: ARCHIWUM

Wybuchł zabił 20 osób

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


To i owo "50 twarzy" bez Greya? Kiedy po budzącym wielkie emocje castingu ogłoszono obsadę ekranizacji bijącej rekordy popularności książki "50 Shades of Grey", miłośnicy sagi byli oburzeni. Aprobaty nie zdobył ani Charlie Hunnam, który miał wcielić się w postać Christiana Greya, ani mająca mu partnerować w roli Anastacii Stelee Dakota Johnson. 21 października, podczas gdy te do "50 twarzy Greya" planowane są na początek listopada. Autor powieści, E.L. James, który miał decydujące zdanie w wyborze odtwórców głównych ról w ekranizacji, napisał na Twitterze, że jest tą wiadomością zaniepokojony, ale życzył jednocześnie Hunnamowi powodzenia. Jak donoszą media, brytyjski aktor narobił producentom sporo problemów. Film miał już nawet datę premiery, która będzie raczej trudna do osiągnięcia.

Wydaje się, że teraz fani powieści mają powód do radości, przynajmniej połowiczny. Otóż wybrany do tytułowej roli Charlie Hunnam zrezygnował z propozycji. Universal Pictures wydało w sobotę oświadczenie, że decyzja ta spowodowana jest napiętym grafikiem zawodowym Hunnama, który większość czasu spędza na planie serialu telewizyjnego "Sons of Anarchy". Jednak dziennikarz "The Hollywood Reporter", powołując się na dwa źródła mówi, że decyzja ta nie ma z tym nic wspólnego. Zdjęcia do kolejnego sezonu "Sons of Anarchy" mają trwać do

REKLAMA

15 października – 288. dzień roku Imieniny obchodzą: Jadwiga, Teresa

NOWY JORK Wtorek

Środa

Czwartek

AT, (R)

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 14

Poziomo: 1. John ("Kod dostępu") 5. kochane na smyczy prowadzane 9. materiał na podpinki 10. sojusz 12. konserwator zabytków 13. związki organiczne powstałe z działania kwasów na alkohole 14. przez Rzymian zwany Ulissesem 16. starsza, szanowana kobieta 19. uczy jej katecheta 21. miasto nieopodal Żagania 24. nietoperze o bardzo długich uszach 25. kuchta, kura domowa 27. "… tulipan" - słynny film z Gerard Philipe 28. rzecz małej wagi, drobiazg 29. wielki tłum 30. autor "Wiernej rzeki" Pionowo: 1. dobra materialne w sprzedaży 2. imię Piechniczka 3. produkt z formy 4. grecki bóg śmierci 6. ostatnia zabawa w roku 7. przenośne urządzenie telefoniczne integrujące w sobie kilka funkcji: telefonu komórkowego, poczty elektronicznej i itp. 8. obdziergać 11. pierwszeństwo, przodowanie 15. VIP, wysoko postawiona osoba, mąż stanu 17. prędkość przesyłania danych między elementami komputera

nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

Kartka z historii

18. rodzaj umowy 20. okręt Jazona 21. cienkie, długie drągi drewniane

22. chce się przypodobać za wszelką cenę 23. gromadzone w Alpinarium 26. 21 w kartach

15 PAŹDZIERNIKA 1955 R. w Warszawie urodziła się Ewa Błaszczyk – polska aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i pieśniarka. Zadebiutowała jako studentka w 1977 na scenie Teatru Współczesnego w Warszawie. Za rolę Klary w filmie Wiesława Saniewskiego "Nadzór" otrzymała w 1985 roku Brązowe Lwy Gdańskie na 10. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Występowała w kabarecie Jana Pietrzaka oraz w Rodzinie Poszepszyńskich. Brała udział w przeglądach piosenki aktorskiej we Wrocławiu. Jest współautorką Ewa Błaszczyk (razem z Krystyną Strączek) osobistego wyznania "Wejść tam nie można" oraz książki-albumu będącej zapisem rozmowy z Izabelą Górnicką-Zdziech "Wszystko jest takie kruche". Jest wdową po pisarzu, dramaturgu, satyryku i scenarzyście filmowym Jacku Janczarskim (zm. 2 lutego 2000). Mają córki-bliźniaczki, Mariannę i Aleksandrę. W 2000 Aleksandra zakrztusiła się tabletką, wskutek czego zapadła w śpiączkę. W 2002 razem z księdzem Wojciechem Drozdowiczem założyła fundację "Akogo?", działającą na rzecz dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin. Jej celem było wybudowanie Kliniki Neurorehabilitacyjnej "Budzik" przy Centrum Zdrowia Dziecka.

FOTO: ARCHIWUM

KRZYŻÓWKA

7

15 PAŹDZIERNIKA 1939 R. otwarto port lotniczy Nowy Jork-LaGuardia.

Cytat dnia: Jestem przekonany, że najważniejszą decyzją, jaką podejmuje istota ludzka, jest wybór, z kim spędzi życie, może już do końca. [William Wharton] ■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


Zdrowie i uroda

8

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

Znalazłam odwagę, by się zmienić i konsekwencję, by to utrzymać n Z Elżbietą Mikulską, która z Gaca System schudła 60 kg i wciąż utrzy-

muje figurę modelki

dodatkowymi kilogramami. To mnie strasznie dołowało. Zaczęłam unikać ludzi, a moim częstym lekarNie. Od lat stwem na stresy i smutki było zjeborykałam się dzenie czegoś dobrego. W ten spooty ło ścią i sób, mając 55 lat, doszłam do praw s z y s t k i m i wie 120 kg. Jednak w końcu znapro ble ma mi, lazłam odwagę, by się zmienić. jakie ze sobą Moja walka trwała 10 miesięcy. niesie: choro- Obecnie jestem już zdrowa, ważę wałam, wsty- 60 kg, czuję się młodsza niż 4 lata dzi łam się temu, bo znalazłam konsekwencję, by swojego wy- tę wreszcie osiągniętą, upragnioną glądu i worko- wagę utrzymać. Już wierzę w swoKONRAD GACA watych ubrań i je możliwości i mam już zupełnie in– prezes Stowarzy- nie wierzyłam, ne życie. że potrafię się szenia Walki z zmienić. FakKtoś panią nakłonił do sięgnięcia po Otyłością tycz nie, sa mo pomoc fachowca? – specjalista żywiedzielne próby Najbliżsi. Mama od dłuższego już niowy i trener od chu dza nia czasu bardzo dyskretnie podsuwała klasy master Fesię za wsze mi gazety z artykułami o niebywaderacji Propta koń czy ły się łych osiągnięciach pana Konrada GaNie zawsze wyglą da ła pa ni tak jak teraz?

MINUS

60

cy w leczeniu najbardziej zaawansowanej nakilogramów wet otyłości, a syn Paweł przekonywał, że z fachową pomocą będzie mi łatwiej. Gdy to nie skutkowało, użył fortelu. Po-

REKLAMA

Advanced Body Rehabilitation Center, PC. 3663 Rt.9 North Suite101, Old Bridge, NJ08857 Tel: (732)970-1444, Fax: (732)970-1455

Dysfunkcje Kręgosłupa Zmiany Zwyrodnieniowe Rwa Kulszowa, Rwa Ramienna Stany Pourazowe , Bóle Stawów Biodrowych i Kolanowych W gabinecie przyjmuje terapeuta manualny Tomasz Urlich

• Fizjoterapia • Ultradźwięki • Elektroterapia • Laseroterapia

ZDJĘCIA: ARCHIWUM AKCJI

• Chiropraktyka • Masaż Leczniczy • Magnetoterapia


wiedział, że on też ma do zgubienia parę kilogramów i oboje zaczniemy odchudzanie, ale tym razem nie na podstawie przypadkowej diety koleżanki, ale mądrze, według sprawdzonych przez tysiące już ludzi na całym świecie zasad Gaca System. Co było w tym najtrudniejsze?

Właśnie pierwszy krok. Nie wierzyłam w siebie. Obawiałam się, że nie potrafię zaakceptować fizycznej aktywności, wszak nigdy nie ćwiczyłam, a wieczory spędzałam z pilotem w ręku. Myślałam też, że nie wytrwam przy rygorystycznych zasadach żywieniowych, przecież już tyle razy próbowałam je bezskutecznie dostosowywać do moich oczekiwań. Bardzo pomógł mi w przełamaniu tych obaw i zahamowań wykład Konrada Gacy wyjaśniający po kolei mechanizmy skutecznego odchudzania. Wtedy dowiedziałam się, dlaczego moje dotychczasowe wysiłki nie dawały spodziewanych efektów, jakie popełniałam błędy. Potem potężną motywację otrzymałamM od konsultanta Jarosława Rosińskiego, który podtrzymywał mnie na duchu, gdy dopadały mnie kryzysy.

że się o to z całych sił starałam, by wszystkie zalecenia wykonywać od początku do końca, nie modyfikować ich według własnego widzimisię, nawet wtedy, gdy nie było to łatwe. Teraz wszystkim powtarzam, że programu należy ściśle przestrzegać, być w tym konsekwentnym i umieć sobie powiedzieć "nie", gdy dopadają nas zachcianki kulinarne, czy choćby zwykłe lenistwo. Wtedy sukces jest murowany.Teraz jest pani liderem programu?

Tak, własnym przykładem przekonuję do niego innych, bo od pana Konrada Gacy dostałam bardzo wiele, a uważam, że najlepszą formą podziękowania za otrzymane dobro jest przekazanie go następnym osobom, które takiego wsparcia potrzebują. To piękne, że mogę pomagać tym, którzy mają takie same problemy, jakie jeszcze niedawno ja miałam. Jak się pani teraz czuje?

Wspaniale. Nic mi nie dolega, zmniejszyło się ciśnienie, problemy z sercem, tarczycą. Mogę poruszać się bez bólu. A na dodatek śmieję się do świata. Miło jest słuchać komplementów i chodzić na zakupy do skleZawsze udawało się je przezwycię- pów odzieżowych, w których jeszcze niedawno słyszałam upokarzażyć? Tak, bo byłam pod opieką i nigdy jące "nie mamy pani rozmiaru". To nie zostawałam z nimię sama. Wszystą- ogromna przyjemność chodzić z ko miałam podane jak na tacy. Do- podniesioną głową, mieć poczucie kładnie wiedziałam, co mam robić, mocy, wiedzieć, że osiągnęło się coś, jak często, jakie produkty i w jakiej co jeszcze niedawno wydawało się ilości jeść, ile wody wypijać, jakie nierealne. ćwiczenia wykonywać. Co ważne, Nie męczy pani życie po odchudzatak program żywieniowy jak i treningowy, okazały się indywidualnie niu z ograniczeniami i obawami, by dostosowane, także do moich oczenie przytyć? kiwań i możliwości oraz wspieraneą Tak naprawdę to ograniczała mnie działaniem dobrych roślinnych su- otyłość. Teraz, gdy nauczyłam się żyć plementów. aktywnie i zdrowo, bez większych wyrzeczeń trzymam ją w ryzach. W pani przypadku Gaca System oka- Przeszłam proces wyprowadzenia z zał się skuteczny? diety, więc wiem dokładnie, na co To nie jest tylko moje doświadcze- mogę sobie pozwolić i co mam ronie, przecież z Gaca System w cią- bić, gdy waga zbliża się do założogu 11 lat funkcjonowania schudły już nego poziomu. To naprawdę działa! ROZMAWIAŁA: MARIA BALICKA dziesiątki tysięcy ludzi! Faktem jest,

NAPISZ DO NAS! Nadal czekamy na Wasze listy – opiszcie swoją historię, dołączcie zdjęcia a my postaramy się Wam pomóc. Ale jest warunek – musicie tego chcieć! Trzeba powiedzieć stop niezdrowemu jedzeniu, siedzącemu trybowi życia. Bardzo często podjęcie odchudzania wiąże się z całkowitą metamorfozą wizualną, co wpływa również na samoocenę, dowartościowuje i dodaje pewnoy ści siebie. y

i osiągnęłam s

Nie odkładaj decyzji na później! Dołącz do nas i zmień swoje życie już dziś! Na listy czekamy pod adresem: polonia@chudniesz-wygrywasz.pl. CENTRUM ODCHUDZANIA KONRADA GACY Galeria Gala, ul. Fabryczna 2 20-301 Lublin Pamiętaj, aby dołączyć swoje zdjęcia!

Zajrzyj na Fan Page Konrada aGacy na Facebooku www.facebook.com/KonradGaca Wejdź na www.sos-odchudzanie.pl Autorski program specjalisty żywieniowego Konrada Gacy dostępny jest on-line dla Polaków na całym świecie. Zapisz się i poinformuj znajomych. ORGANIZATOR AKCJI:

PARTNERZY AKCJI:

PATRONI MEDIALNI AKCJI:

:

MEDYCZNO-REHABILITACYJNE 157 GREENPOINT AVE., BROOKLYN, NY 11222

tel.

718-349-1200 MÓWIMY PO POLSKU

KOMPLEKSOWA OPIEKA LEKARSKA Lekarz ogólny • opieka medyczna i prewencyjna Dermatologia • schorzenia skóry i zabiegi chirurgiczne Porady i leczenie z nałogów nikotynowego i alkoholowego Leczenie reumatycznych bóli stawów Blokada nerwobólów Fizykoterapia DIAGNOSTYKA Badania wydolności płuc (PFT) Badania ultrasonograficzne (USG), doppler (EKG) Badania przewodnictwa nerwowego (NCV) Badania zmysłu równowagi (VNG) PROFILAKTYKA Kroplówki wzmacniające układ odpornościowy Inhalacje Zastrzyki domięśniowe i dożylne AKCEPTUJEMY MEDICARE I INNE, GŁÓWNE RODZAJE UBEZPIECZEŃ DOGODNE GODZINY OTWARCIA, OŚRODEK OTWARTY DO PÓŹNA ZAPEWNIAMY TRANSPORT DLA PACJENTÓW Z MEDICAID

nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

CENTRUM

9


nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

10

Bedford Dentistry Joanna Zimny D.D.S

Komfortowa i bezbolesna opieka dentystyczna dla ciebie i twojej rodzinny Implanty w dniu usunięncia zęba Protezy ustabilizowane na implantach Aparaty przeciw chrapaniu Botox / Juviderma Cyfrowy rentgen Leczenie kanałowe Kosmetyka dentystyczna Wybielanie Laserowe leczenie chorób dziąseł 12A Bedford Avenue , Greenpoint, New York 11222

tel: 1-718-383-4284

Honorujemy wiekszość ubezpieczeń Centrum Medyczno-Dentystyczne

KOMPLEKSOWE I SPECJALISTYCZNE LECZENIE STOMATOLOGICZNE

ZDROWE ZĘBY TO DŁUŻSZE ŻYCIE Laser & Cosmetic Dentistry

Lepiej zapobiegać

718-894-1516

niż leczyć!

Szczęśliwe oraz długie życie, w którym nie musimy borykać się z chorobami to chyba marzenie praktycznie każdego z nas. Podczas wykonywania codziennych obowiązków zapominamy jednak o tym, jak ważne jest ciągłe dbanie o nasze zeby. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy jak kondycja jamy ustnej wpływa na zdrowie całego organizmu, jego wytrzymałość oraz odporność. Badania statystyczne wyróżniły trzy grupy: osoby ze zdrowymi zebami, chorymi zębami oraz ci ktorzy noszą protezy. Pacjenci byli obserwowani przez okres 10 lat. Wynikiem obserwacji bylo to, iż osoby ze zdrowymi zębami były bardziej odporne na wszelkie choroby, stress i cieszyły się lepszym życiem towarzyskim. Co ważniejsze, wykazywały o wiele większy optymizm życiowy niż osoby nie dbające o higienę jamy ustnej. Końciowym rezultatem badań było stwierdzenie, iż większa jest umieralność w grupie osób z chorobami dziąseł i zębów. Codziennie mamy kontakt ze stwierdzeniami, iż „lepiej zapobiegać niż leczyć” czy „Polak mądry po szkodzie”. Czy stosujemy ich znaczenie w praktyce? Kiedy ostanio byłeś u dentysty – a kiedy u fryzjera? Chcielibyśmy państwu zaoferować nową procedurę: LASEROWĄ TECHNOLOGIĘ PERIODONTALNEGO CZYSZCZENIA ZĘBOW. Zapobiega ona postępowaniu paradontozy i obsuwaniu się dziąseł, z uplywem lat powodującego utratę kości żuchwy. Podstawą większości problemów w obrębie jamy ustnej są bakterie doprowadzajace do zapalenia dziąsła wolnego. Brak mechanicznego lub chemicznego usunięcia bakterii skutkuje zaawansowaniem procesu zapalnego. “Czym słońce jest dla kwiatów, tym twój piękny uśmiech dla drugiego człowieka” Wanda Arden, DDS

Jolanta Sykora-Sygnarowicz , DDS NAJNOWOCZEŚNIEJSZE WYPOSAŻENIE GABINETU STOMATOLOGICZNEGO • LASER dentystyczny • DIGITAL X-Ray • DIGITAL camera SPECJALIZUJEMY SIĘ W KOSMETYCE DENTYSTYCZNEJ • licówki porcelanowe - lumineers • licówki natychmiastowe-bonding • korony porcelanowe • wypełnienia białe utwardzane światłem PROTEZY NA BAZIE MATERIAŁU PLASTYCZNEGO VALPLAST • klamry kosmetyczne - naprawa protez MOSTY

COPIAGUE

5 Cedar Court New York 11726

SYOSSET

LECZENIE PARODONTOZY • bezbolesne laserowe czyszczenie kieszonek dziąsłowych • farmakologiczne leczenie i wspomaganie regeneracji kości i dziąseł • blokowanie zębów metoda zachowawcza /splinting

311 S. Oyster Bay Rd New York 11791

KOMPLEKSOWE LECZENIE ZGRYZU URAZOWEGO, BRUKSIZM

TELEFON: (516) 496-0627

BOTOX

SPECJALISTYCZNE LECZENIE KANAŁOWE WYPEŁNIANIE ZMARSZCZEK / JUVEDERM, RESTYLANE, INNE

www.SykoraSygnarowiczDental.com www.MedivisageSPA.com fax: 516-921-0804

MAŚĆ KOŃSKA ŁAGODZI ARTRETYCZNY BÓL STAWÓW OCALA, FL. – Składnik otrzymany z ostrej papryki zmniejszający stany zapalne w nogach koni wyścigowych został ostatnio uznany za bezpieczny i skuteczny dla użytku przez ludzi. Składnik ten został zastosowany w produkcie o nazwie ARTH Rx® a dawka jego została dostosowana dla ludzi. ARTH-Rx® jest przełomowym środkiem w leczeniu bolesnych stanów od nieznacznych bólów do bardziej poważnych schorzeń takich jak artretyczne zapalenie stawów, zapalenie kaletki mięśniowej, reumatyzm i zapalenie ścięgien. Odnotowano także niewiarygodna ulgę od bólu spowodowanego fibromialgią. Co prawda mechanizm powodujący działanie ARTH-Rx® nie jest całkowicie oczywisty, naukowcy sugerują, że ulga w bólu jest spowodowana przejęciem przez ARTH-Rx® substancji wysyłającej bodźce bólowe do mózgu.

Dostępny w formie wygodnego aplikatora kulkowego bez recepty. Dostępność towaru bywa czasami ograniczona. © 2013 HCD

Dostępny w:

Chopin Chemists 911 Manhattan Ave. • 383-7822

Murawski Pharmacy 94-98 Nassau Ave. • 389-7600

DZIAŁ OGŁOSZEŃ Tel.: (212) 594-2266 ext. 303

NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com

FREE CLEANING WITH VISIT & X-RAYS expires 12-1-13

WANDA ARDEN, DDS 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

www.queenslaserdentist.com

Wszystkie zabiegi dentystyczne Leczymy laserem bez użycia igieł • • • • • • • • • •

bezpłatne przeglądy stanu jamy ustnej i konsultacje stomatologia laserowa stomatologia dziecięca stomatologia estetyczna leczenie w znieczuleniu wybielanie zębów OPALESCENCE biżuteria nazębna profilaktyka: profesjonalne czyszczenie zębów endodoncja (leczenie kanałowe) protetyka: korony i mosty porcelanowe, licówki, wkłady koronowo-korzeniowe ORTODONCJA - INVISALIGN • periodontologia: leczenie dziąseł laserowo • chirurgia: usuwanie zębów

Botox & Juvederm

WIĘKSZOŚĆ UBEZPIECZEŃ AKCEPTOWANA Wanda Arden, DDS • 59-77 58th Ave, Maspeth, NY 11378

Doktor mówi po polsku


Opinie Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

11 nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

Zwolennicy reformy imigracyjnej nie ustępują Paraliż amerykańskiego rządu, poza wszelkimi innymi kłopotami, sprawił, że na dalszy plan zeszła kwestia reformy imigracyjnej. Nie zniechęca to orędowników tej sprawy. Uciekają się do akcji zwanych obywatelskim nieposłuszeństwem. Zapowiadają wzmocnienie tego rodzaju protestów.

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski FOTO: ARCHIWUM

BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

Aresztowanie kongresmanki Jan Schakowsky podczas proimigracyjnej manifestacji przed Białym Domem

Nieposłuszeństwo obywatelskie nie jest zjawiskiem nowym. Polega na proteście wyrażającym się otwartym łamaniem obowiązujących przepisów przez ludzi, którzy sądzą, że naruszają one ich prawa. Są oni też gotowi ponieść konsekwencje swych działań. O nieposłuszeństwie obywatelskim pisał już w połowie XIV wieku Henry David Thoreau, który odmawiał płacenia podatków na wojnę. Znani byli z tego Mahatma Gandhi, generał Charles de Gaulle, a także Martin Luther King. W Polsce w XVII wieku poseł nowogrodzki Tadeusz Rejtan występował w ten sposób przeciw konfederacji barskiej, a w bliższych nam czasach duża część społeczeństwa stosowała go jako wyraz sprzeciwu wobec stanu wojennego. Jeśli panuje niemal powszechna zgoda, że utrzymanie status quo nie jest możliwe, to jednak reforma imigracyjna jawi się jako projekt niepozbawiony kontrowersji. Podziały nie przebiegają zresztą wyłącznie po linii odgraniczającej obie partie. Zmiana niefunkcjonalnego w praktyce systemu miała być jednym z najważniejszych priorytetów polityki Baracka Obamy. Wbrew składanym obietnicom nie zdołał się z tym uporać w pierwszej kadencji. Nie więcej szczęścia miała też z reformą eki-

pa George'a W. Busha. Mimo że za nów Zjednoczonych wydalonych zozmianami opowiadało się sporo re- stało kolejne 400 tysięcy osób. Dużym echem odbił się wiec w publikanów, a pośród nich wpływowy senator John McCain, ich wysił- Waszyngtonie. Do zwolenników ki spełzły na niczym. imigrantów manifestujących na NaW pierwszym tygodniu paździer- tional Mall przyłączyli się amerykańnika nieposłuszeństwo obywatel- scy ustawodawcy. Byli to głównie demokraci, ale także reskie demonstrowali aktywiści imigracyjni, publikanie. Jeśli na zgromadzenie to jego rozczarowani brakiem ganizatorzy otrzypostępu w pracach na Protesty są wyraź- or rzecz uregulowania mali zezwolenie, późnym symptomem niejsze demonstracje statusu milionów ludzi żyjących bez ważnych rosnącej desperacji miały charakter akcji obywatelskiego niedokumentów. Do manifestacji do- sporej części społe- posłuszeństwa. Wiec przerodził się szło w wielu amery- czeństwa, spowodokańskich miastach. wanej przedłużają- w protest uliczny. 211 zostało aresztoZwo len ni cy imi cym się imigracyj- osób wanych za blokowagrantów protestowali nym patem. na 160 różnych wienie ruchu. Pośród nich znalazło się ośmiu cach i zgromadzeniach. Była to między innyde mo kra tycz nych kon gres ma nów, w mi reakcja na stanowisko przywódców republikanów ma- tym znany z proimigracyjnego stających większość w Izbie Reprezen- nowiska Luis Gutierrez z Illinois , a tantów, którzy zdecydowanie odma- także Joe Crowley i Charlie Rangel wiają od miesięcy poddania pod gło- z Nowego Jorku. Zdaniem niektórych zwolennisowanie ustawy imigracyjnej, bowiem nie chce jej większość człon- ków nieudokumentowanych imigrantów takie przejawy protestu jak ków ich partii. Aktywistów imigracyjnych oburza- obywatelskie nieposłuszeństwo są ją też masowe deportacje nielegalnych. nieuniknione. W ich opinii bez Podkreślają, że tylko od wyborów w wstrząśnięcia opinią publiczną i delistopadzie minionego roku ze Sta- cydentami czymś mocnym impas się

będzie w nieskończoność przedłużał. Organizatorzy proimigracyjnych działań oraz sympatyzujący z nimi członkowie Kongresu USA nie kryją, że mają one na celu wywieranie presji na Kapitol. Jak ostrzegają, demonstracje nie ustaną, dopóki nie dopną swego i reforma imigracyjna nie zostanie wprowadzona. Podobne akcje mają być nawet nasilone. Dziennik "Daily News" pisał w niedzielnym wydaniu, że w Nowym Jorku, a także w innych miastach USA nastąpi to już w najbliższych tygodniach. Można polemizować z organizatorami masowych akcji, czy wobec wszelkich udręk i niedogodności wiążących się z kryzysem rządowym wybrali najlepszy termin do zamanifestowania swego niezadowolenia. Niewykluczone więc, że nie spotkają się z poparciem wielu ludzi, którzy w tej chwili mają inne poważne powody do zmartwienia. Zakłócenia zaś ruchu ulicznego wywołają dodatkową frustrację. Protesty są wyraźnym symptomem rosnącej desperacji sporej części społeczeństwa, spowodowanej przedłużającym się imigracyjnym patem. Ich organizatorzy liczą na to, że zwrócą one uwagę polityków w Białym Domu i ustawodawców na waszyngtońskim Kapitolu. ND


Edukacja

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

Młodzież polonijna – zwycięska w literackich zmaganiach

Polski Klub w Hunter ma 70 lat

REKLAMA

W ubiegłą środę w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku Polski Klub Kulturalny w Hunter College obchodził 70. rocznicę powstania. Podczas uroczystości, osobom zasłużonym dla klubu wręczono dyplomy uznania i podziękowania. Na zdjęciu: Robert Bronchard – wiceprezes klubu, Paulina Kusiak – była prezes klubu, Katarzyna Golec – obecna prezes klubu, Ewa Junczyk-Ziomecka – konsul generalna RP, Eugenia Gore – przewodnicząca klubu pod koniec lat 40., Kathy DePhillips, Lydia Campbell i Jadwiga Skrinski

n Polski Klub Kulturalny w Hunter College powstał w czasie II wojny świa-

towej w 1943 r. Działa do dzisiaj zrzeszając kilkudziesięciu studentów tej nowojorskiej uczelni.

Gdy powstawał Polski Klub, Hunter College był wtedy szkołą żeńską kształcącą przyszłe nauczycielki. Studentki postanowiły założyć klub, aby zaznaczyć obecność Polaków w Ameryce i Nowym Jorku. W ten sposób chciały podkreślić też, że sprawa polska w czasie wojny jest ważna. Należąc do klubu studentki podtrzymywały polskie tradycje i dzieliły się informacjami przychodzącymi z Polski. W konkursie Drugim zadaniem klubu był udział wyłoniono studentek Hunter w wojnie: zbierały 12 laureone pieniądze na żołnierzy (m.in. ufunatów i 19 dowały ambulans dla polskich żołnieuczniów zostało wyróż- rzy na Zachodzie), a także opiekowały się rannymi żołnierzami z armii nionych gen. Andersa, którzy przyjechali do n Już po raz szósty uczniowie szkół polonijnych Wschodniego Wy- wane w książce pokonkursowej "Po- Nowego Jorku na rekonwalescencję. Z czasem założyły zespół taneczprowadź mnie przez zielone ogrody". brzeża uczestniczyli w literackich zmaganiach "mistrzów pióra", czy- Nagrody laureatom wręczyli konsul ny, który występował na uczelnianej li w Konkursie Literackiej Twórczości, który już od 29 lat organizo- Mateusz Stąsiek, konsul Alicja Tunk scenie, grupowo chodziły na lekcje oraz dr Dorota Andraka, dyrektor polskiego i wykłady poświęcone hiwany jest w Polsce. Centrali Polskich Szkół Dokształca- storii i kulturze polskiej, organizoNa tegoroczny, 29. Konkurs Literac- dobrym opanowaniem warsztatu li- jących (CPSD), podczas uroczysto- wane w Fundacji Kościuszkowskiej, kiej Twórczości nadesłanych zosta- terackiego, logiką wypowiedzi i ści, która odbyła się 29 września w oraz obowiązkowo maszerowały w ło 10 835 zestawów tekstów literac- umiejętnością uzasadniania. "Za to Konsulacie Generalnym RP w No- Paradzie Pułaskiego. Po wojnie klub zacząć zamierać, kich, z czego 456 wierszy i opowia- też należą się słowa uznania nauczy- wym Jorku. W uroczystości uczestniczyli rów- ale został reaktywowany w latach 70. dań stanowiły utwory młodzieży po- cielom języka polskiego" – dodała. lonijnej z 32 szkół w Stanach ZjedJurorzy z Polski natomiast podkre- nież goście z Polski: dziennikarz Mi- ub. wieku przez profesora Alexa Alenoczonych. ślili wrażliwość polonijnych uczest- chał Ogórek, pisarka Barbara Ko- xandra, kierownika slawistyki na Tematyka utworów zgłoszonych ników konkursu, która przejawia się smowska oraz wspomniana wcze- Hunter College. Szczyt rozwoju i przez polonijnych uczniów dotyczy- w tym, iż potrafią dostrzec "czerwo- śniej jurorka, dr Marianna Borawska. prężnej aktywności klub osiągnął w Goście przeczytali utwory literac- latach 90. Wtedy wielkimi wydarzeła sposobu spędzania wolnego czasu ne róże całujące się przez płot", że przez polskie rodziny, radości ze "nie chcą wyrosnąć z tej dziecinnej kie laureatów, skierowali cieple sło- niem dla polskich studentów na Hunwspólnego przebywania, odkrywania ciekawości, że "nie rezygnują z ma- wa do tegorocznych zwycięzców oraz ter były obchody 200-lecia Konstynowych obiektów. Pojawiły się opo- rzeń" i pragną "uczynić świat pięk- omówili znaczenie samorodnej twór- tucji 3 maja. Po tym jak w Polsce wprowadzowiadania będące próbą oceny zjawisk niejszym, wywołać u kogoś codzien- czości literackiej w rozwoju osobono stan wojenny i zaczęła działać Sootaczającego świata i aktualnych wy- nie chociaż jeden szczery uśmiech", wym i edukacji. "W dobie internetu twórcą może lidarność wokół klubu gromadzili się darzeń, a także, co jest szczególnie cen- "zatańczyć z wiatrem choć raz...", a ne, rozważań lingwistycznych doty- jeśli mogliby "zahaczyć o wieczność" być każdy. Konkurs jako swoisty test nie tylko Polacy, ale Amerykanie zajakości wyłania z tysięcy prac te najczących tajników języka polskiego. to "woleliby dać całusa". "Na szczególną uwagę zasługują Życzyła młodym laureatom, słowa- lepsze, mające wartość literacką, opowiadania, które rejestrują wyda- mi poezji, aby ich "pociąg zawsze za- niepowtarzalne i oryginalne” – porzenia aktualne, np. przeżycia zwią- trzymywał się na dworcach wyobraź- wiedział Michał Ogórek. Uroczystość uświetnił występ zane z huraganem Sandy, w tym opi- ni", aby ich "pióro nie było piórem sanie obywatelskiej, solidarnej po- na jeden wiersz" i by "prowadziło ich ucznia Michaela Wolińskiego, ze stawy wszystkich służb i całego spo- twórczą wenę przez zielony ogrody". szkoły św. Królowej Jadwigi, który łeczeństwa. Z utworów wynika, że W konkursie wyłoniono 12 laure- z ogromnym wyczuciem zagrał wciąż stoimy razem jako społeczność, atów i 19 uczniów zostało wyróżnio- "Fantazje" Fryderyka Chopina. W zjednoczeni i silni i wciąż mamy wia- nych (pełną listę laureatów i wyróż- związku z rokiem Juliana Tuwima w rę w lepsze życie" – powiedziała ju- nionych publikujemy w internecie na drugiej części uroczystości dr Borawska wygłosiła wykład "Tuwim – pororka, dr Marianna Borawska, która stronie www.dziennik.com/edukacja). zwróciła również uwagę na to, że Nagrodzone i wyróżnione wiersze eta międzypokoleniowy dla dzieci twórczość prozatorska wyróżnia się oraz opowiadania zostały opubliko- młodzieży i starszych". RJ, CPSD

interesowani Polską i chcący nauczyć się języka polskiego. Pojawiali się dziennikarze, osoby zainteresowane polityką czy np. badacz, autor trzech książek o Fryderyku Chopinie, dr William Artwood, który uczył się języka polskiego, żeby czytać listy kompozytora w oryginale. Klub stale organizuje dla studentów Hunter polskie święta, Halloween, andrzejki, wykłady czy spotkania literackie, takie jak np. to w kwietniu 2012 r., poświęcone zmarłej poetce Wisławie Szymborskiej, na którym wiersze noblistki recytował aktor Omar Sangare. Na 50-lecie powstania klubu studenci zorganizowali zbiórkę polskich książek, które potem (udało im się zebrać 1500 książek) przekazali do uczelnianej biblioteki. W ub. roku na kilka miesięcy klub musiał zawiesić organizowanie spotkań z uwagi na zmianę lokalu w Hunter. Teraz jednak ma swoje pomieszczenie i działa jak dawniej. "Do klubu należy obecnie kilkadziesiąt studentów, w tym 30 aktywnie uczestniczących w jego działalności – mówi obecna prezes Polskiego Klubu Kulturalnego na Hunter Katarzyna Golec, studentka matematyki i bioinformatyki na Hunter College. – To dobre miejsce spotkań i zawiązywania przyjaźni. Widać to dobrze po poprzednich pokoleniach klubu". Klub ma swojego opiekuna naukowego, którym jest nauczyciel polskiego z Hunter College. Przez ponad 20 lat, do 2006 r. funkcję tę sprawowała prof. Krystyna Olszer, potem prof. Marysia Dzieduszycka, a obecnie prof. Czesław Karkowski. AS

REKLAMA

Tworzymy przyjazne środwisko do wszechstronnego rozwoju dziecka, bezpiecznej i twórczej pracy w atmosferze akceptacji i zrozumienia. Kolorowe i funkcjonalne sale, mnóstwo pomocy dydaktycznych oraz wysoce wykwalifikowani, wielojęzyczni nauczyciele, stymulują młodego człowieka i pomagają mu rozwijać indywidualne zdolności. • ZAJĘCIA JĘZYKOWE, PLASTYCZNE i MUZYCZNE • PRZYGOTOWANIE DO ZERÓWKI (KINDERGARTEN) Możliwość pobytu od 2 do 5 dni w tygodniu w godzinach 7:00am – 6:00pm. Świetlica dla dzieci do 13 roku życia.

FOTO: STANISŁAW PELC

FOTO: CPSD

12


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

S. K. I. BEER CORP. Experienced forklift driver needed and NON-CDL Drivers needed for NYC area. ASAP Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (917) 282-5408 peterjklee@hotmail.com

Dom Starców na Long Island zatrudni mężczyznę na stranowisko konserwator oraz kobietę jako pomoc do kuchni. Praca z zamieszkaniem oraz wyżywieniem. Może być para. Pozwolenie na pracę obowiązkowe. Proszę dzownić do Michaela (631) 286-2500 lub (516) 375-9400

Medical Biller and collector

Midtown Manhattan medical practice is looking for a Medical Biller and Collector. Must have experience and be able to speak english well. Experience with physical therapy preferred. email resume: s2d3f4@aol.com Kafelkarz/płytkarz, plaster man, malarz i pomocnicy z doświadczeniem w USA. Konieczne pozwolenie na pracę. Pomocne prawo jazdy i język angielski. Proszę dzwonić: 6pm-8pm od poniedziałku do piątku. (718) 383-0083 BUSY HOME IMPROVEMENT COMPANY needs experienced masons, block foundations, rapid forms, chimney raises, pavers, stone and all around masonry Dependable, hard workers only. Salary and benefits. (631) 422-9190 Ask for Rhonda Large Truck collision shop seeks Welder/Fabricator Able to work on commercial truck & trailer bodies with min. 5 years experience. Benefits, 401k plan. Brooklyn / Queens area Call (718) 272-8850 fax resume to: (718) 272-7974 or emai resume to: atruckmd@gmail.com Firma mieszcząca się w Sunset Park, Brooklyn Zatrudni pracowników z doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, łączeniu, cięciu oraz spawaniu metalu. Jesteśmy w stanie przeszkolić odpowiednich kandydatów. Osoba musi znać język angielski, lub podstawy angielskiego. Więcej informacji pod numerem telefonu (914) 420-3097

EXPERIENCED ELECTRICIANS wanted with driver license. Please call: (917) 807-2523

nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

FIRMA POLISH TV COMPANY mieszcząca się na Brooklynie poszukuje osób do Działu Wsparcia Technicznego oraz do Działu Obsługi Klienta. Elastyczny harmonogram pracy. Wynagrodzenie zależy od doświadczenia, od $12/na godzinę. Wymagania: znajomość języka polskiego i angielskiego, zorganizowanie, uprzejmość i punktualność. Obowiązki obejmują: pomoc klientom przez telefon lub e-mail. Pełen opis stanowiska pracy lub w celu złożenia podania odwiedź stronę www.polishtvcompany.com/careers DRYWALL CONTRACTOR seeks qualified Carpenter Foreman. Person applying must be able to manage job sites with multiple employees and must have experience running Commercial Drywall Projects. Personmust also have knowledge on Black Iron & Grid Ceilings/Sheetrock Ceilings. Ability to lay out and plan read is a must. OSHA and Scaffold Cards required, driver’s license a plus but not necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office at (212) 933-1759 or email Eamon for details etimoney@cnpcarpentry.com CABINET MAKERS sought by NYC hi-end custom residential shop. Cabinet shop is located in Brooklyn. Must have 5 years similar demonstrated experience, 2 of which must include stain-grade work. Competence on all woodworking machinery required. Able to read shop drawings and prepare cut lists. Cadd skills a plus, but not required. Candidates with additional and/or supervisory experience are encouraged to reply. Salary commensurate with experience. Forward resume to: jobsearch.uc@gmail.com

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Mechanics & Helpers.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

w hotelu na pełny etat. Proszę dzwonić: (718) 899-9000

PRACA Z ZAMIESZKANIEM 6 dni w tygodniu. Pomoc dla starszej pary. Osoba musi znać podstawy angielskiego. Praca na Staten Island. Telefon: (917) 838-8483

CARPENTER & HELPER NEEDED for hi-end residential General Contractor. MUST have exp. Exc. Pay/Benefits. Please call: (718) 729-0026 or fax resume (718) 729-566

Poszujujemy osoby na stanowisko SPAWACZ. Doświadczenie i pozwolenie na pracę w USA obowiązkowe. Zapewniamy ubezpieczenei medyczne i bardzo dobre warunki. Praca w North Jersey. Dzwonić do Jarka (201) 655-6525

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni doświadczonych brygadzistów i pracowników. Telefon: (973) 246-3105

(718) 791-3300

PRACA HELP WANTED NJ TRUCK MECHANIC WANTED for growing company in Jersey City. Must have own tools, driver’s license, experience in diesel engines, computer knowledge and CDL license a plus. Full benefits. Contact jobs@mendonleasing.com or fax resume to (201) 595-0282 OBRÓBKA GRANITU I MARMURU. Potrzebni pracownicy do obróbki granitu i marmuru, doświadczenie bardzo pomocne - tylko legalny pobyt. www.marble.com RIDGEFIELD PARK, NJ więcej informacji pod numerem telefonu (201) 527-6199 Praca od zaraz. IT Specialist Duża firma fabrykacyjna poszukuje pracowników na stanowisko IT Specialist. Wymagany legalny pobyt i oólne doświadczenie IT. Instalacje sieci, obsługa systemów tel., itp. Praca w North Jersey. Telefon: (201) 655-1380 Robert

Potrzebni różni pracownicy na budowę. Pozwolenie na pracę obowiązkowo. Proszę dzwonić na (201) 655-6525 Jarek. Insurance medyczny.

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 2 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienka. Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczone. Forest Ave. przystanek metra M. Bez dodatkowych opłat. Cena $1370 za miesiąc. Proszę dzwonić: (941) 548-4668 (jeżeli nie ma odpowiedzi zostaw wiadomość na taśmie) lub zadzwoń: (917) 635 6238 QUEENS. ROCKWAY BEACH. Do wynaj´cia studio na czwartym pi´trze w budynku z windą. Blisko do Oceanu, 1 przecznica do metra. Czynsz $850. Proszę dzwoniç po polsku, rosyjsku, angielsku do właściciela: (718) 986-0102 lub (917) 763-2479

POTRZEBNA PANI DO SPRZĄTANIA

Ekskluzywny dealer Mercedes-Benz poszukuje w trybie natychmiastowym gospodynię/sprzataczkę na pełen etat. Oferujemy wakacje, dni chorobowe i wspaniałą atmosferę w pracy. Osoby zmotywowane, z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi prosimy o kontakt. Telefon: (516) 393-8040

Potrzebna pani do sprzątania

PRACA HELP WANTED NY

13

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


14

Og∏oszenia/Classified NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

USŁUGI SERVICES

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

SAMOCHODY CARS

WRÓŻKI PSYCHICS

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA?

AGENCJE AGENCIES

NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com TURYSTYKA TOURISM

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


Sport

W SKRÓCIE Siatkówka

nowy dziennik Tuesday, October 15, 2013

n Siatkarki VakifBank Stambuł zdobyły klubowe mistrzostwo świata. Turecki zespół pokonał w finale brazylijski Unilever Volei 3:0 (25:23, 27:25, 25:16). Brązowy medal turnieju rozgrywanego w Zurychu wywalczyły siatkarki Evergrande Kanton (Chiny).

“Diabły” wciąż bez wygranej

Żeglarstwo

n Kolejną porażkę w sezonie ligi NHL ponieśli hokeiści NJ Devils. pojedynkach najwięcej emocji było w Raleigh w Północnej Karolinie. Tamtejsi Hurricanes przegrali z Phoenix Coyotes 3:5, mimo że po dwóch tercjach był remis 3:3. Jednak w ostatniej odsłonie gole dla “Kojotów” zdobyli Rob Klinkhammer oraz Shane Doan. W Anaheim miejscowi Ducks pokonali Ottawa Senators 4:1, a dwa gole zdobył Corey Perry. Po pięciu rozegranych meczach Ducks zajmują, z czterema zwycięstwami i jedną porażką, drugie miejsce w Pacific Division, ustępując tylko San Jose Sharks, którzy wygrali wszystkie pięć spotkań. Z kolei Florida Panthers przegrali przed własną publicznością z Los Angeles Kings 0:3 w meczu, w którym wszystkie 20 strzałów gospodarzy obronił Ben Scrivens. Zanotował on trzeci shut-out w karierze. TW

Docenili Kubicę n Potwierdziły się przypuszczenia o tym, że Robert Kubica pojedzie w Raj-

Piłka nożna

FOTO: REUTERS

“Diabły” do tej pory przegrały wszystkie sześć meczów sezonu 2013/2014. Na swoim koncie mają trzy punkty, gdyż w trzech z tych sześciu spotkań przegrali dopiero w dodatkowym czasie gry. Zajmują piąte miejsce w Metropolitan Division i dopiero 12. w Konferencji Wschodniej. W niedzielę Devils nie tylko przegrali, ale też nie potrafili strzelić gola. Wyjazdowy pojedynek z Winnipeg Jets zakończył się ich porażką 0:3. Mimo 24 prób “Diabły” nie potrafiły pokonać bramkarza Jets, Ala Montoyi, który w ten sposób zanotował czwarty w karierze shut-out. Z kolei z 35 uderzeń gospodarzy trzy znalazły drogę do bramki bronionej przez Cory Schneidera. Bramkarza Devils pokonali Evander Kane – dwukrotnie oraz Andrew Ladd. W pozostałych trzech niedzielnych

n Piotr Kula zwyciężył w żeglarskiej Europejskiej Lidze Mistrzów w klasie Finn. W ostatnich regatach cyklu, który rozgrywany jest po raz pierwszy, Polak zajął trzecie miejsce i w klasyfikacji generalnej wyprzedził Brytyjczyka Marka Andrewsa. Zawody rozgrywano w La Rochelle, a do wyścigu medalowego Kula wystartował z czwartej pozycji.

Gorąco pod bramką Cory’ego Schneidera (nr 35) z New Jersey Devils

WYNIKI LIGI NHL: Carolina Hurricanes - Phoenix Coyotes 3:5, Anaheim Ducks - Ottawa Senators

Kolarstwo torowe

4:1, Winnipeg Jets - New Jersey Devils 3:0, Florida Panthers - Los Angeles Kings 0:3

ME w ping-pongu: rozdano medale

dzie Walii samochodem z najwyższej półki. Polak dostanie na imprezę rozgryn W austriackim Schwechat zakońwaną w dniach 14-17 listopada Citroena DS3 WRC – donosi fakt.pl czy ły się mistrzostwa Europy w teniTo jest auto najwyższej klasy, jaki- i przenieść się do WRC. W obecnym mi ścigają się kierowcy walczący o sezonie świetnie spisuje się w WRC- sie stołowym.

fowali Polak chińskiego pochodzenia Wang Zeng Yi i Chorwat Tan Ruiwu, którzy w finale pokonali Austriaków Roberta Gardosa i Daniela Habesoh-2 i ma szansę wygrać klasyfikację na 4:1. Brązowe medale zdobyli Tiageneralną tej klasy. W grze pojedynczej mężczyzn trium- go Apolonia i Joao Monteiro z Portu“Jestem zainteresowany dalszym fował Nimiec Dmitrij Owczarow. Po- galii oraz Hiszpanie Wen He Zhi i Carudziałem w rajdach, ale tylko jeśli chodzący z Ukrainy zawodnik poko- los Machado. To trzeci triumf w historii dostanę dobrą ofertę. W ciągu kilku nał w finale Białorusina Władimira występów Polaków w ME. Wcześniej następnych tygodni będę prowadził Samsonowa 4:0. Brązowe medale Biało-Czerwoni wygrywali w mikście, rozmowy i zobaczę, jakie mam moż- zdobyli Niemiec Bastian Steger i którego nie ma już w programie. liwości. Jeszcze się nie zdecydowa- Grek Panagiotis Gionis. W deblu kobiet w finale zagrały łem na nic” – powiedział Kubica. W turnieju kobiet najlepsza oka- dwie pary niemieckie Petrissa Solja “Jeśli nie będzie dobrych propozy- zała się reprezentująca Szwecję Fen i Sabine Winter wygrały z Zhengi cji w rajdach, to być może wrócę na Li, która w finałowym meczu zwy- Barthel i Xioan Shan 4:2. Brązowe tor. Jeździłem już w F1 – zdradza. – ciężyła z Niemką Xioan Shan 4:2. medale zdobyły Sara Ramirez i YanJeśli nadal mam się ścigać w rajdach, Brązowe medale przypadły Portugal- fei Shen z Hiszpanii oraz Hiszpanmuszę mieć dobry program i dużo ce Yu Fu i Niemce Ying Han. ka Galia Dvorak i Szwedka Matilda testów, które pomogą mi się rozwiW grze podwójnej mężczyzn trium- Ekholm. n nąć. Przekonałem się, że jestem w stanie robić dobre wyniki, ale jeszcze długa droga przede mną, aby działo się to regularnie” – zaznaczył. O zatrudnieniu Kubicy myśli M-Sport. Malcolm Wilson mówi: “Tak, rozmawiamy z Robertem, ale nie tyl- n Koszykarze Phoenix Suns wygrali ko z nim. Jest wiele możliwości współ- w przedsezonowym meczu z San Anpracy z nim. Bez wątpienia jest szybki i możliwe, że może być jeszcze tonio Spurs 106:99. Marcin Gortat grał przez 17 minut, zdobył 6 punktów i szybszy”. n

Gortat zdobywa punkty

miał 7 zbiórek.

A może młodzież może?

n Pierwsza reprezentacja Polski w piłce nożnej straciła już szansę na grę w

mistrzostwach świata w Brazylii. Szansę awansu do mistrzostw Europy zachowuje natomiast reprezentacja do lat 21. Kadra do lat 21 wygrała w sobotę w Krakowie ze Szwecją 2:0 (2:0). . Bramki zdobyli Dominik Furman (33), Michał Żyro (42). Po zwycięstwie 2:0 ze Szwecją, Polaków czeka we wtorek mecz z Tur-

cją w Antalyi. Polski zespół jest liderem swojej grupy – w czterech meczach zgromadzili 9 punktów. Turcja zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 7 punktów. Oprócz meczu z Turcją zespół prowadzony przez Marcina Dornę czekają jeszcze dwa spotkania z Grecją i mecz z Maltą. n

Gortat, tak jak w poprzednich meczach kontrolnych, rozpoczął w pierwszej piątce. Grał 17 minut, trafił trzy z czterech rzutów z gry. Grający także na pozycji środkowego 20-letni Ukrainiec Alex Len, wybrany w czerwcu z piątym numerem w drafcie, przebywał na parkiecie 25 minut, również kończąc spotkanie z sześcioma punktami (3/6 z gry, 9 zbiórek, 2 bloki). Inny rywal Gortata na tej pozycji, rodak Lena, Wiaczesław Krawcow grał 13 minut i zdobył 2 pkt. Najlepszy w ekipie Suns był Gerald Green. W 20 minut uzyskał 19 pkt.

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: NBA.COM

mistrzostwo świata. Do tej pory Kubica jeździł w rajdach citroenem o słabszej specyfikacji w klasie WRC2. Rajd Walii jest ostatnią rundą mistrzostw świata, a Polak otrzyma samochód Khalida al-Qassimiego. Arabski szejk osobiście podał taką informację podczas Cyprus Rally. Katarczyk jest jednym ze sponsorów zespołu i nie występuje we wszystkich rajdach. Wtedy pozwala na jazdę swoim samochodem innym kierowcom. Do DS3 WRC z numerem 10, wystawionego przez Abu Dhabi Citroen Total World Rally Team, kandydował również Kris Meeke, ale to Kubica został doceniony. Kubica już w zeszłym roku miał okazję współpracować z M-Sportem, gdy testował forda fiestę RS WRC. Właściciel firmy Malcolm Wilson przyznaje, że chętnie widziałby Polaka w zespole – informuje autosport.pl. Sam Kubica przyznaje, że jeśli miałby zostać w rajdach samochodowych, to musi zrobić krok naprzód

Marcin Gortat

Kolejny mecz przedsezonowy zespół z Arizony rozegra we wtorek z Los Angeles Clippers. Rozgrywki 2013/14 wystartują 29 października. n

n Lechia Gdańsk przegrała z Metalistem Charków 0:3 w towarzyskim meczu, który został rozegrany na PGE Arenie w Gdańsku. Gole dla ukraińskiej drużyny strzelali Pavlo Ksynoz (23 min.), Wołodymyr Homeniuk (42 min.) i Sebastian Blanco (92 min.). Metalist jest wicemistrzem Ukrainy, a obecnie zajmuje piersze miejsce w lidze. n Katarzyna Pawłowska zdobyła dwa złote medale w ostatnim dniu mistrzostw Polski w kolarstwie torowym w Pruszkowie. Kolarka GDS Kalisto wygrała wyścig na 3 km i omnium (wielobój). W rywalizacji mężczyzn Adrian Tekliński również wywalczył dziś dwa tytuły mistrza Polski. W sumie w tegorocznych mistrzostwach zawodnik drużyny Bank BGŻ zdobył trzy złote (omnium, scratch i 4 kilometry w drużynie), dwa srebrne (wyścig parami i na kilometr) i brązowy medal (4 kilometry indywidualnie). W innych konkurencjach w rywalizacji kobiet triumfowały: Urszula Łoś (na 500 metrów), Małgorzata Wojtyra (keirin) i Eugenia Bujak (scratch). Wśród mężczyzn, obok Teklińskiego, zwyciężali Mateusz Lipa (na kilometr), Kamil Kuczyński (keirin) i Andrzej Bartkiewicz (na 4 kilometry).

Piłka ręczna

n Dwie polskie drużyny zmierzyły się w trzeciej kolejce rozgrywek grupowych Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych. Wisła Orlen Płock po zaciętym meczu przegrała w swojej hali z Vive Targi Kielce 28:30. W drugim meczu grupy B Dunkerque HB Grand Littoral przegrał z KIF Kolding Kopenhaga 18:20. W sobotę FC Porto Vitalis przegrało THW Kiel 27:31. Po trzech kolejkach Vive Targi Kilece i THW Kiel mają po sześć punktów i są na czele tabeli. Wisła Płock z jednym zwycięstwem jest na czwartym miejscu.

Judo

n Brązowa medalistka igrzysk olimpijskich w Londynie (2012) i mistrzostw świata (2013), 23-letnia belgijska judoczka Charline van Snick została przyłapana na używaniu kokainy - poinformowała w poniedziałek tamtejsza federacja. Badanie przeprowadzono podczas sierpniowych MŚ w Rio de Janeiro, gdzie van Snick zajęła trzecie miejsce w wadze 48 kg; zwyciężyła Urantsetseg Munkhbat (Mongolia). Grozi jej dwuletnia dyskwalifikacja i utrata krążka z brazylijskich MŚ.

Lekkoatletyka

n Młociarz zamojskiego Agrosu Paweł Fajdek miał bardzo udany sezon. W Moskwie wywalczył mistrzostwo świata, a na zakończenie tegorocznych zmagań zyskał uznanie wśród kibiców, a także fachowców i w plebiscycie European Athletics Awards na najlepszego lekkoatletę Starego Kontynentu w 2013 roku zajął trzecie miejsce.

15


16

Sport

nowy dziennik Wtorek 15 października 2013

Reprezentacja po Charkowie, a przed Wembley

Koniec ułudy i fantazji

n Wraz z ostatnim gwizdkiem sędziego w Charkowie skończyły

Dokładnie czterdzieści lat temu na Wembley narodziła się drużyna, która podbiła futbolowy świat i wprowadziła Polskę na piłkarską mapę globu. Ci, którzy marzyli o powtórce i rozbudzili nadzieje, że Robert Lewandowski i jego koledzy są w stanie nawiązać do sukcesów Orłów Górskiego, żyli w krainie ułudy i fantazji. Waldemar Fornalik zmarnował ponad rok pracy z kadrą, nie ulepił z tego zbitka indywidualności drużyny, a tylko miotał się w swoich wyborach personalnych i koncepcji gry, ciągle rotując składem i zmieniając ustawienie. Pospolite ruszenie odegrało ważną rolę w historii Polski, ale to było wieki temu. W profesjonalnym futbolu podobne eksperymenty się nie sprawdzają. Znamienne jest, że jedyny gol dla Ukrainy padł po błędzie dwóch zawodników dowołanych w ostatniej chwili, wbrew zdrowemu rozsądkowi – najpierw Mariusz Lewandowski nie zablokował dośrodkowania, a następnie Grzegorz Wojtkowiak skandalicznie minął się z piłką, która spadła pod nogi Jarmolenki. Do tego momentu obaj grali dobrze, ale w newralgicznym momencie zawiedli.

Czy to kwestia przypadku, braku szczęścia? Nie, w takich właśnie chwilach wychodzi brak zgrania, zrozumienia, ćwiczenia do znudzenia schematów w defensywie i ataku. Jednym słowem – koncepcja i skrupulatne planowanie. Coś, za co Fornalik otrzymuje (ciągle, choć już zapewne niedługo) 150 tysięcy złotych miesięcznie, a czego nie robi. Jego kadencja przejdzie do historii jako jedna z najgorszych. Były szkoleniowiec Ruchu Chorzów okazał się trenerem formatu wyłącznie ligowego, i to bardziej ligowo-zaściankowego, gdzie nie ma zbyt wielkiej odpowiedzialności za wyniki, bo nikt nie oczekuje cudów i każdy nawet najmniejszy sukcesik urasta do rangi wielkiego osiągnięcia. Przed objęciem kadry nie pracował w żadnym większym klubie, nawet w polskich warunkach, nie prowadził reprezentacji i nie miał żadnego dorobku zagranicznego. Można zadać sobie, po czasie, pytanie – kto go w takim razie zatrudnił i na jakiej podstawie? Czy wyłącznie sam Antoni Piechniczek – aby mieć nad nim kontrolę? “Duchy Grzegorza Laty i jego ekipy” straszą miesią-

FOTO: REUTERS

się iluzje o matematycznych szansach awansu do finałów mistrzostw świata. Pozostaje walka o honor na Wembley oraz trudne zadanie budowania nowej reprezentacji, która ani nie drgnęła krok naprzód w swoim rozwoju po katastrofie na Euro 2012.

Artur Jędrzejczyk (z lewej) i Jakub Błaszczykowski (z prawej) podczas spotkania z Ukrainą w Charkowie

ce po odejściu skompromitowanego prezesa. Ten wybór to był przysłowiowy strzał, samemu sobie i polskiej piłce przy okazji, w kolano. Tak niezdecydowanego selekcjonera nie mieliśmy nigdy. Żonglującego składem, zmieniającego dziurawą jak ser formację obronną w każdym spotkaniu, ulegającemu podpowiedziom mediom, które kręciły jego głową na lewo i prawo... Przy Fornaliku Franciszek Smuda był wzorem konsekwencji i uporządkowania. Na szczęście ta beznadziejna kadencja dobiega końca. Pozostaje tylko na deser mecz z Anglią, który mógł, a nawet powinien, decydować o naszym awansie – zupełnie jak

czterdzieści lat temu. Z wybitnym Arturem Borucem zamiast Jana Tomaszewskiego w bramce oraz Lewandowskim zamiast Domarskiego – ta reprezentacja miała potencjał, aby pokusić się o dobry wynik na Wembley i wygrane eliminacje. Zupełnie jak Belgia, która niczym burza przebiła się przez kwalifikacje. Nasz potencjał nie jest wcale wiele mniejszy, jednak zupełnie nie został wykorzystany. Wtorkowy mecz ma znaczenie dla Anglików. Teoretycznie możemy popsuć im zabawę i przyczynić się do bezpośredniego awansu Ukraińców. Nikt chyba jednak nie wierzy, że tak właśnie się stanie. Ta kadra jest rozbita, zdemoralizowana i po-

trzebuje generalnego remontu. Idealnym kandydatem do zastąpienia Fornalika wydaje się Jerzy Engel – ostatni, który miał koncepcję, wyniki i któremu przerwano pracę w połowie drogi. Tylko, czy Zbigniew Boniek wzniesie się ponad osobiste urazy i podziały? Czy podejmie decyzję mądrą i popularną, ale jednocześnie niełatwą dla niego samego? W ten sposób może pokazać, że jest dobrym prezesem, a nie tylko kolejnym sławnym piłkarzem marnującym społeczne poparcie i niszczącym sobie nazwisko, jak wcześniej stało się udziałem Laty. Decyzja już niebawem. Oby była rozsądna. MARCIN HARASIMOWICZ

Brytyjska policja, szykując się do meczu kwalifikacji mistrzostw świata między Anglią a Polską na Wembley, przestrzegła polskich kibiców przed łamaniem zasad porządkowych podczas tego spotkania.

gości w specjalnym sektorze mogą stanowić ok. 10 procent całej pojemności obiektu. Nowe Wembley może zmieścić prawie 85 tysięcy ludzi. Pula biletów przekazana nad Wisłę skończyła się bardzo szybko, a rodacy zaczęli kupować wejściówki ze sprzedaży ogólnej – informuje serwis Eurosport.Onet.pl. Nikomu nie trzePolicjanci są przygotowani do pod- ba mówić, że na Wyspach Brytyjskich, jęcia odpowiednich działań w razie a zwłaszcza w Londynie, Polaków jest niebezpieczeństwa użycia jakichkol- niezwykle dużo. Pracują praktycznie wiek przedmiotów pirotechnicznych we wszystkich sektorach gospodarki, i rac lub skandowania rasistowskich ale cały czas najwięcej jest ich w usłuprzyśpiewek przez kibiców. W przy- gach. Anglicy w ostatnich latach zdepadku wystąpienia takich zachowań, cydowanie zmienili do nich nastawietakie osoby zostaną niezwłocznie za- nie. “Kiedyś nie mieliśmy najlepszego zdania o Polakach. Teraz jednak trzymane. Okolice stadionu Wembley to jest zupełnie inaczej. Wiemy, że są barstrefa, w której spożywanie alkoho- dzo pracowici i sumienni. Jest też wielu będzie zabronione, a osoby przy- lu wykształconych, którzy zajmują łapana na piciu alkoholu będą mo- wysokie stanowiska. Takich ludzi nam potrzeba” – mówi jeden z przedsięgły być aresztowane. PZPN do sprzedaży otrzymał biorców w dzielnicy Camden. Nic więc dziwnego, że także anosiem tysięcy wejściówek, czyli sumę, która odpowiada wymaganiom gielska federacja piłkarska (FA) nie FIFA. Władze światowej piłki zade- robiła przeszkód w zakupie biletów cydowały wiele lat temu, że kibice przez polskich fanów. Władze tej orn

ganizacji bronią się jednak i nie uważają tego za “samobója”. W każdym razie, we wtorek może zostać pobity rekord liczby kibiców drużyny przeciwnej, którzy pojawią się na spotkaniu Synów Albionu. Polskich fanów może być nawet 20 tysięcy. Wtorkowe spotkanie na Wembley dla Polaków będzie tylko walką o honor i poprawienie humoru. Anglicy muszą wygrać, aby być pewnymi awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Fani reprezentacji Waldemara Fornalika będą rozmieszczeni w dodatkowych, specjalnych sektorach na wyremontowanym Wembley. Media szacują, że na stadionie zasiądzie ok. 20 tysięcy Biało-Czerwonych kibiców, którzy mimo braku szans na awans, nie zrezygnują z przyjścia na mecz. To będzie największa liczba polskich fanów na wyjazdowym spotkaniu kadry od 2006 roku. Wtedy to w czasie mistrzostw świata w Niemczech podobna grupa stronników naszej drużyny zasiadła na trybunach w Dortmundzie. Polacy pod wodzą Pawła Ja-

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Monday, October 14, 2013

FOTO: REUTERS

Wembley będzie polskie?

Wayne Rooney (u góry z prawej) i Leighton Baines (dół) podczas treningu reprezentacji Anglii przed meczem z Polską

nasa przegrali z Niemcami 0:1. Atmosfera we wtorek będzie bez wątpienia wyjątkowa. Anglicy rzadko grają na własnym boisku, gdy na trybunach jest tak wielu kibiców rywali. Ponad dwa lata temu Synowie Albionu zmierzyli się z Ghaną. Zespół z Afryki wspierało prawie 21 tysięcy osób. Podobnie było przy okazji spotkań ze Szkocją i Irlandią. Anglicy w piątek pokonali w Lon-

dynie Czarnogórę 4:1 i są na prowadzeniu w tabeli. Mają na koncie 19 punktów. Na drugiej pozycji są Ukraińcy (18 pkt), których czeka wyjazdowy spacerek z San Marino. Jeśli zatem wtorkowi przeciwnicy Polaków nie pokonają naszego zespołu, można spodziewać się, że to Ukraina wywalczy bezpośrednią promocję do Brazylii. Dla gospodarzy nie będzie to zatem “mecz o pietruszkę”. n

POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/10/15  
Nowy Dziennik 2013/10/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement