Page 1

STRONA 15

SPORT

POLECAMY

W CZWARTEK W NDTV

Lewandowski Co się dzieje w Realu Madryt? w metropolii

Edyta Maselbas z Fundacji Noble Planners

B U RZ L I W E Z E B R A N I E W F U N DAC JI W C L A R K | WST RZ Y M A N A P O M O C D L A EG I PT U | CZ Y G R O N K I E W ICZ-WA LT Z P RZ E T RWA? www.dziennik.com

PIĄTEK 11 PAŹDZIERNIKA – FRIDAY, OCTOBER 11, 2013

$1.00

16°C (61°F)

Opady deszczu

TERAZ CODZIENNIE

Mało chętnych na loterię wizową n Tegoroczna loteria wizowa nie wzbudza zbyt dużego

zainteresowania wśród Polaków mieszkających w metropolii nowojorskiej. Ruch w agencjach pomagających wypełnić wnioski jest niewielki.

STRONA 3

AMERYKA

Burmistrz skazany, dług Detroit wzrasta

Koncert Papieski na Greenpoincie

Republikanie chcą podnieść limit deficytu

n "W hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II" – to tytuł specjal-

Republikanie w Kongresie rozważają krótkoterminowe podniesienie limitu zadłużenia państwa, bez dodatkowych warunków.

nego koncertu poświęconego papieżowi Polakowi.

Kwame Kilpatrick, były burmistrz Detroit, został w czwartek skazany na 28 lat więzienia. Zarzucono mu m.in. korupcję, szantaże i omijanie podatków.

41513 >

8

08805 93288

1

ROK XLI Nr 11 935

NOWY DZIENNIK $1.00

FOTO: WOJCIECH MAŚLANKA/NOWY DZIENNIK

klientów; niektórzy przychodzą tylko po to, by zrobić odpowiednie zdjęcie, a wniosek wysyłają sami". Podobną tendencję można zauważyć na Greenpoincie. "Zainteresowanie jest mniejsze niż w roku poprzednim – mówi Emilia Sroczyńska, właścicielka Emilia Agency. – Na razie dużo osób dzwoni lub przychodzi i pyta o loterię, o szanse, o to, czy aby coś w tym roku się nie zmieniło w przepisach, by mogli, w przypadku wylosowania, otrzymać zieloną kartę". Zarówno Gładysz, jak i Sroczyńska podkreślają jednak, że największe zainteresowanie loterią następuje w końcowym okresie przyjmowania wniosków; loteria w tym roku trwa do 2 listopada 2013 i kończy się o godz. 12:00 w nocy czasu wschodniego wybrzeża. » STR. 3 Jedna z polonijnych agencji przy Fresh Pond Road na Ridgewood zachęca do udziału w loterii

W najbliższą niedzielę, bezpośrednio poprzedzającą dzień 16 października, w którym przypada 35. rocznica wyboru Karola Wojtyły na następcę Świętego Piotra, na całym świecie obchodzony jest Dzień Papieski. W tym roku święto – koordynowane przez fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia – odbędzie się po raz trzynasty, a przyświecać mu będzie hasło "Papież dialogu". W trakcie Dnia Papieskiego zbierane będą pieniądze na stypendia dla zdolnej polskiej młodzieży z niezamożnych i ubogich rodzin. W ramach obchodów tego święta Koło Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Nowym Jorku organizuje specjalną uroczystość, która odbędzie się w sali widowiskowej Centrum Polsko-Słowiańskiego na Greenpoincie przy 177 Kent Street. Specjalny kon-

cert "W hołdzie błogosławionemu Janowi Pawłowi II" rozpocznie się o godzinie 4:00 ppoł. "Uroczystość będzie się składała z trzech części – wyjaśnia Teresa Rysztof, dyrektorka artystyczna imprezy. – W pierwszej części koncertu, która będzie miała charakter religijny, wystąpi osiem osób i zakończy ją wspólne odśpiewane 'Barki', ulubionej pieśni Jana Pawła II. Druga część zdominowana będzie przez pieśni operowe, a trzecia będzie miała charakter patriotyczno-rozrywkowy. Cały koncert zakończy się wspólnym odśpiewaniem, wraz z uczestnikami imprezy, pieśni 'Abba Ojcze'" – dodaje Rysztof. Swoje umiejętności zaprezentują: Agnes Kalinowski, Victoria Policht, Ela i Julia Raczkowski, Tomek Kozakiewicz, Joanna Mieleszko, Viktoria Łuczak, » STR. 2

n Jest szansa na uniknięcie niewypłacalności Stanów Zjednoczonych.

W połowie października USA osiągną ustalony przez Kongres limit długu publicznego. Jeśli nie zostanie podniesiony, Ameryka może przestać spłacać swoje długi. Republikanie w Izbie Reprezentantów odmawiali jednak podniesienia limitu, domagając się ustępstw ze strony Baracka Obamy w sprawie ograniczenia wydatków budżetowych. Prezydent USA uznał to za szantaż i odmówił negocjacji. Biały Dom ostrzegał jednocześnie przed katastrofalnymi skutkami niewypłacalności Stanów Zjednoczonych zarówno dla amerykańskiej, jak i światowej gospodarki. Obawiając się oskarżeń o skrajną nieodpowiedzialność, republikanie zaczęli poszukiwać wyjścia z sytuacji. Zaproponowali bezwarunkowe podniesienie limitu zadłużenia, ale tylko na 6 tygodni. W tym okresie

FOTO: REUTERS

Mimo że od chwili rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń do tegorocznej loterii wizowej DV-2015 upłynęło już półtora tygodnia, zainteresowanie tym sposobem otrzymania zielonej karty wśród Polonii jest nieduże. W agencjach w polskich dzielnicach, które pomagają wypełnić dokumenty, nie zauważono jeszcze zbyt wielkiego ruchu w tej sprawie. Być może jest to wynik coraz mniejszego zainteresowania loterią wśród Polaków albo ich niewiedzy o rozpoczęciu tegorocznej edycji Diversity Visa Program. "Nie ma takiego zainteresowania loterią, jak kiedyś, kilka lat temu. W tym roku dopiero proces się rozkręca i na razie pojawiają się pojedyncze osoby – mówi Mirosław Gładysz z Millennium Photo w Linden. – Wczoraj było w tej sprawie trzech

John Boehner informuje dziennikarzy o propozycji republikanów

miałyby się odbyć poważne negocjacje z Barackiem Obamą i demokratami w sprawie reformy ubezpieczeń zdrowotnych oraz ograniczenia wydatków socjalnych państwa. Według Associated Press prezydent Barack Obama najprawdopodobniej podpisze krótkoterminowe podniesienie limitu deficytu. BAT, (IAR), (R)


2

Ameryka

POLSKI

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Co się dzieje w Polskiej Fundacji Kulturalnej?

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.

KONCERT PAPIESKI NA…

» Iza Holy, Maya Hussein, Ewelina Backiel, Anita Sztukowska, Paulina Nowakowska oraz Krysia Wirkowska. Uzdolniona polonijna młodzież zaprezentuje m.in.: "Ave Maria", "Czarna Madonna", kompozycje Pucciniego, Wieniawskiego, ale także "Kwiaty polskie", "Hallelujah", "Nie żałuję", "Radość najpiękniejszych dni" i wiele innych znanych przebojów w nowych wersjach. Będą również recytowane patriotyczne wiersze. m.in. "Polskie kwiaty" oraz "Polska to moja ojczyzna". Bilety wstępu na imprezę będą dostępne przed wejściem na salę. zostanie ogłoszony świętym" – Organizatorzy liczą na duże zain- powiedział Mieczysław Pająk, preteresowanie publiczności, podob- zes nowojorskiego Koła Przyjaciół nie jak to miało miejsce w latach Fundacji JP II. WUEM wcześniejszych. "Bardzo serdecznie zachęcam do udziału w koncerNiedziela, 13 października, cie wszystkich, którym bliska jest godz. 4:00 ppoł osoba i nauczanie błogosławioneZebranie członków Polskiej Fundacji Kulturalnej w Clark, NJ Centrum Polsko-Słowiańskie go Jana Pawła II, wszystkich tych, 177 Kent Street, Greenpoint cze ków z kon ta fun da cji na swo je na któ rzy chcą po pie rać idee gło szo n W ciągu ostatnich dwóch tygodni członkowie i sympatycy Poltel. (718) 383-9587, (718) 349-2117 zwisko (jak dowiedział się nieoficjal- ne przez naszego rodaka. Jest to skiej Fundacji Kulturalnej (PKF) w Clark, NJ, otrzymali e-maile od nie "Nowy Dziennik" mowa o 6-7 cze- szczególnie ważne teraz, kiedy www.jp2fny.org anonimowych adresatów przedstawiających się jako "członkowie kach na łączną sumę prawie 2000 dol.). wiemy, że niebawem papież Polak Zarząd stworzył specjalną komisję, fundacji", którzy apelują o większą przejrzystość w działalności któ ra zbadała sprawę, członkowie zazarządu, domagając się informacji na temat tego, co się dzieje w rządu dwa razy głosowali: raz – aby wykluczyć Czuladę z zarządu; drufundacji. gi raz – aby pozbawić go członko"My ludzie dobrego serca i charak- i poprosić o wgląd do sprawozdań z stwa. Żaden z wniosków nie przeszedł, teru żądamy pełnego dostępu do in- zebrań zarządu. Jednak na mocy re- bo za każdym razem brakowało wyformacji dotyczących działalności za- zolucji podjętej na jednym z wcze- maganej liczby głosów poparcia. W rządu Polskiej Fundacji Kulturalnej śniejszych spotkań wymienieni wy- końcu Fred Czulada, który oddał w Clark i jego pracy wykonanej na żej przedstawiciele ciała członkow- wszystkie pieniądze niesłusznie wy- n Administracja Baracka Obamy częściowo zawiesiła wojskową pomoc dla rzecz polskiej społeczności i naszej skiego w zarządzie zobowiązani zo- pisane na swoje nazwisko, sam ustąEgiptu – jednego ze swoich sojuszników w północnej Afryce. fundacji" – brzmi fragment e-maila stali do przedstawiania sprawozdań pił. "Problem został rozwiązany wysłanego na dwa dni przed mie- z zebrań zarządu na każdym mie- przez zarząd, pieniądze zostały od- Decyzja ta ma związek z krwawym sięcy. Wpływ na decyzję miało obasięcznym spotkaniem członków i sięcznym spotkaniu członków. Spra- dane. Sprawa jest zakończona. Nie rozprawieniem się egipskiej armii z lenie prezydenta Muhameda Mursiesympatyków PFK w Clark, które od- wozdania w środę nie było, bo jak mam nic więcej do dodania" – pod- Bractwem Muzułmańskim. go przez wojsko. Nie zostanie natotwierdzili – przedstawiciele członków kreślał Pogorzelski. było się w środę, 9 października. Pogłoski na temat zawieszenia po- miast cofnięta pomoc humanitarna Jak podkreślają osoby domagają- mocy krążyły już od jakiegoś czasu, dla tego Egiptu. Autorzy e-malia, którzy nie ujaw- w zarządzie – nie wiedzieli o postace się większej przejrzystości, cała ale były przez Waszyngton demenAmerykańska administracja chce nili swej tożsamości przed ani pod- nowieniach rezolucji. Jedną ze spraw, o którą dopytują sprawa załatwiana była za zamknię- towane. Na Bliskim Wschodzie, utrzymać dobre relacje z tymczasoczas spotkania, przypominają, że PFK jest organizacją non-profit typu się anonimowi członkowie fundacji tymi drzwiami, dając powód do plo- obok Izraela, to właśnie Egipt w kwe- wym wojskowym rządem w Kairze 501(c) (3), wspieraną przez człon- w e-mailach wysyłanych do człon- tek i pomówień. stiach militarnych jest najbardziej w myśl wieloletniego partnerstwa i "Na jednym ze spotkań członko- wspierany przez Stany Zjednoczo- wspólnych interesów. Wzywa jednak ków i zarządzaną przez zarząd (Bo- ków i sympatyków PKF, jest kweard of Trustees). Na mocy statutu wy- stia Freda Czulady. W pierwszej se- wie domagali się informacji na te- ne – kwotami sięgającymi setek mi- egipską armię do powściągliwości wobec zwolenników Mursiego. brani przez członów fundacji ich rii e-maili anonimowi członkowie mat zebrania zarządu (podczas któ- lionów dolarów oraz sprzętem. Z powodu napiętej sytuacji Waprzedstawiciele w zarządzie, który- apelowali do Freda Czulady, który rego dyskutowana była kwestia FreTeraz wstrzymano między innymi mi są obecnie Małgorzata Stępień, w latach 2008-2011 sprawował funk- da Czulady). Zarząd głosował za tym, dotację w wysokości 260 milionów szyngton odwołał także wspólne ćwiZdzisław (Jeff) Pogorzelski i Miro- cję prezesa PKF, aby pojawił się na aby nie ujawniać tych informacji dolarów. Na ten temat w Białym Do- czenia wojskowe obu państw. sław Pala, "powinni informować środowym zebraniu członków i usto- członkom. Uznał ujawnianie ich za mu dyskutowano już od kilku mieBAT, (IAR) członków o wszystkim, co ma miej- sunkował się do "pogłosek krążących niewłaściwe. Zaszkodziłoby to nie sce podczas zebrań zarządu i co do- wokół jego osoby", iż rzekomo "nie tylko dobru organizacji, ale również tyczy działalności fundacji". "Podob- po raz pierwszy wykorzystał fundu- dobremu imieniu pana Czulady" – stwierdził Craig Haines, wiceprzenie członkowie powinni przekazywać sze PKF do prywatnych celów". Anonimowi nadawcy w e-mailu wodniczący zarządu. pod rozwagę zarządu wszystkie "Takie działanie za zamkniętymi n W Los Angeles trwa 14. Festiwal Polskich Filmów. Widzowie mogą obejrzeć kwestie istotne dla członków" – brzmi pytają również, "czy to prawda, że zarząd PKF przymknął oczy na drzwiami źle wpływa na obraz infragment statutu. "Członkowie fundacji powinni obecne i wcześniejsze zachowania te- stytucji. Wolałbym, aby wszystkie 56 filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych i krótkometrażowych. wiedzieć jak najwięcej o tym, co się go typu" i "czy to prawda, że zarząd sprawy załatwiane przez zarząd by- "To, że utrzymaliśmy się na rynku, mowskiego. Za najlepszy film dokudzieje w fundacji. Brak przejrzysto- PKF odmówił pociągnięcia Freda ły jasne i otwarte, bo inaczej, zamiast oznacza, że jesteśmy doceniani. W mentalny uznano "Mundial. Gra o czystej prawdy, pojawiają się pomó- Los Angeles odbywa się przecież wszystko" Michała Bielawskiego. ści szkodzi tej instytucji" – apelowa- Czulady do odpowiedzialności". Mimo apelu Fred Czulada nie po- wienia" – powiedział nam jeden z rocznie 300 festiwali filmowych" – ło kilku jej członków podczas zebraJurorami 14. festiwalu są twórcy nia. Prezes fundacji Daniel Domo- jawił się na środowym zebraniu członków zarządu, który nie chciał powiedział dyrektor festiwalu Vla- i krytycy filmowi z Hollywood. gala prosił natomiast o przeczytanie członków. Na pytanie "Nowego ujawnić swej tożsamości. dek Juszkiewicz. Organizatorzy przewidują, że feMimo podjętych prób redakcji nie sprawozdania ze spotkania zarządu. Dziennika" Zdzisław Pogorzelski, Przyznano już nagrody. W katego- stiwal przyciągnie ponad 3 tysiące Pan Pala zapewniał, że każdy czło- członek zarządu, potwierdził, że Fred udało się skontaktować z Fredem rii filmu fabularnego równorzędny- widzów. Organizatorami festiwalu są nek fundacji może przyjść do biura Czulada rzeczywiście wypisał kilka Czuladą. ALEKSANDRA SŁABISZ mi pierwszymi nagrodami wyróżnio- Polish American Film Society, Polno "Obławę" Marcina Kryształowi- ski Instytut Sztuki Filmowej i MSZ. BAT, (IAR) cza oraz "Imagine” Andrzeja JakiStrony redaguje: Tomasz Bagnowski FOTO: ALEKSANDRA SŁABISZ/NOWY DZIENNIK

FOTO: ARCHIWUM

DOK. ZE STR. 1

USA wstrzymuje pomoc dla Egiptu

Polskie filmy w Los Angeles


nowy dziennik Friday, October 11, 2013

3

Burmistrz skazany, dług Detroit wzrasta

MAŁO CHĘTNYCH…

n Kwame Kilpatrick, były burmistrz De-

FOTO: ARCHIWUM

troit, został w czwartek skazany na 28 lat więzienia. Zarzucono mu m.in. korupcję, szantaże i omijanie podatków.

Według sędzi Nancy Edmunds Kilpatrick rozpoczął przestępczą działalność jeszcze jako stanowy kongresman i kontynuował ją przez sześć lat sprawowania funkcji burmistrza Detroit. Tymczasem sam o miasto, które w lipcu tego roku ogłosiło bankructwo ma obecnie miliardy dolarów długu. Kwota ta wzrasta powiększana o wielomilionowe rachunki wystawiane przez ekspertów zarządzania kryzysowego. Detroit doświadcza tego, że bankructwo dużo kosztuje. Mimo że miasto jest już zadłużone na 18 miliardów, otrzymało w ostatnim czasie rachunek na ponad 19 milionów dol. od firm zatrudnionych do znalezienia sposobów restrukturyzacji. Teraz firmy te pozwały miasto do sądu. "To jest po prostu śmieszne" – powiedział o wzrastających kosztach Edward L.McNeil, urzędnik lokalnej rady American Federation of State County and Municipal Employees. Skala upadłości Detroit jest największym miejskim bankructwem w historii kraju, zarówno pod względem liczby ludzi, których dotknęło, jak i pod względem wysokości długu. Może też okazać się najdroższym w skutkach. Eksperci ostrzegają, że upadłość może kosztować podatników aż 100 milionów dolarów. To wstrząs dla emerytów i wierzycieli. Prawnicy z kancelarii Jones Day na przy-

kład wystawili miastu rachunek na 3,6 mln dolarów za 4 miesiące pracy, podarowawszy miastu 1,2 mln kosztów dodatkowych. Niektórzy konsultanci, ze względu na wyjątkową sytuację, akceptują zniżkowe wynagrodzenia. Został także powołany specjalny egzaminator, który ma stwierdzić, czy wystawiane przez nich rachunki mieszczą się w granicach rozsądku. "Mówią, że jesteśmy spłukani, ale mimo to wciąż biorą pieniądze z naszego budżetu, by płacić ludziom mającym pomóc rozwiązać nasze problemy. A my możemy nad tym pracować bez pomocy osób z zewnątrz – powiedział miejscowy pastor W.J. Rideout III. Sprowadzony przez gubernatora stanu Ricka Snydera menedżer zarządzania kryzysowego Kevyn Orr pobiera wypłacaną przez stan

» "Największy boom na loterię nastąpił po kilkuletniej przerwie, kiedy to Polacy byli z niej wykluczeni. W roku ubiegłym zainteresowanie było mniejsze i również na początku ruch był słaby, ale w drugiej połowie miesiąca, w którym można było składać wnioski, było zupełnie inaczej, najprawdopodobniej będzie tak i w tym roku" – prognozuje Sroczyńska. Właścicielka greenpoinckiej agencji podkreśla jednak, by we wniosku zawsze podawać pełne i prawdziwe dane, ponieważ po ewentualnym wylosowaniu i dokładnym sprawdzeniu formularza te zawierające błędy i przekłamania są odrzucane. "Ma to często miejsce w przypadku podawania stanu cywilnego. Każdy, kto pozostaje w związku małżeńskim, musi we wniosku umieścić także dane swojej żony lub męża, chyba że jest po rozwodzie, co również należy zaznaczyć" – przestrzega Emilia Sroczyńska. Instrukcje, jak wypełnić wniosek, można także znaleźć na stronie Departamentu Stanu (w języku angielskim) http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions.pdf lub w języku polskim http://travel.state.gov/pdf/DV_2015_Instructions_Polish.pdf. W ramach Programu Loterii Wizowej DV co roku wydawanych jest 50 000 wiz na pobyt stały osobom pochodzącym z krajów o niskim wskaźniku imigracji do Stanów Zjednoczonych. WUEM

DOK. ZE STR. 1

pensję w wysokości 275 000 dol. Koszty jednak są w przypadku Detroit w większości nie do uniknięcia, ponieważ bankructwa miejskie, znane jako Chapter 9, są niezwykle rzadkie i wymagają ekspertyz, do przeprowadzenia których potrzebna jest rzadka wiedza małej grupy prawników i konsultantów. Na długo przed ogłoszeniem bankructwa w lipcu tego roku miasto zatrudniło na pokaźne kontrakty aż 15 firm. Początkowo zatrudnienia odbywały się przez radę miejską, a od marca, kiedy zatrudniono Orra, zatrudnienia odbywały się przez jego biuro. James E. Spiotto, prawnik i ekspert w dziedzinie upadłości, stwierdził, że trudno przewidzieć, jak wysokie będą koszty ratowania Detroit. Niektóre z nich mają zostać pokryte przez państwo. AT, TB, (R)

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com


4

Polska

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Nowy, poreferendalny scenariusz PO

Zmarł Edmund Niziurski n Edmund Niziurski, prozaik, publicysta, scenarzysta i dramaturg, a także so-

cjolog i prawnik. Miał 88 lat. Był twórcą popularnych książek dla młodzieży.

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: ARCHIWUM

Do najbardziej znanych należą: "Księga urwisów”, "Niewiarygodne przygody Marka Piegusa”, "Sposób na Alszawiaków. Poseł PO wskazuje, że cybiadesa”, "Naprzód, Wspaniali!", plany tych dwóch polityków są "Awantura w Niekłaju". Pisarz twosprzeczne, bowiem pierwszy chce rzył również dla dorosłych: "Przystań uczynić ze stolicy miasto rozrywki, Eskulapa”, "Salon wytrzeźwień”, "Pięć manekinów". Jego utwory zoa drugi wprowadzić ciszę nocną. Grzegorz Napieralski z SLD wąt- stały przełożone na wiele języków, w pi, by Hanna Gronkiewicz-Waltz wy- tym chiński. Powieści Niziurskiego grała przedterminowe wybory w War- mają dynamiczną, często sensacyjszawie już w pierwszej turze. W je- ną akcję. Cechują się indywidualnym go ocenie taka strategia Platformie stylem narracji oraz charakterystyczraczej nie pomoże, gdyż ludzie, sły- nym, nieco absurdalnym humorem sząc o strategii, mobilizują się prze- słownym. Na podstawie kilku z nich ciwko PO. Polityk SLD mówi, że "lu- nakręcono filmy i seriale telewizyjdzie zaczynają być wkurzeni", bo ne, wśród nich cieszące się dużą poprzez 7 lat nic nie można było zro- pularnością "Niewiarygodne przygobić, nagle okazuje się, że można zro- dy Marka Piegusa”. Edmund Niziurski urodził się 10 bić. Deklaruje, że sam weźmie udział lipca 1925 roku w Kielcach. Uczył w referendum. Każdy pomysł jest dobry, by się w tamtejszym gimnazjum, jednak sarz zadebiutował w 1944 roku w wyutrzymać się przy władzy – mówi po- naukę przerwała wojna. Wraz z ro- dawanym przez Armię Krajową seł Twojego Ruchu Maciej Mroczek. dziną wyjechał na Węgry. Do Polski "Biuletynie Informacyjnym”. Po wojJego zdaniem Hanna Gronkiewicz- wrócił w 1940 roku. Po zakończeniu nie współpracował z czasopismami: -Waltz przegra referendum i później- wojny studiował prawo na Katolic- "Płomyk”, "Świat Młodych”, "Wieś” sze przedterminowe wybory, bo lu- kim Uniwersytecie Lubelskim i Uni- oraz z Polskim Radiem jako autor słuCzy Hanna Gronkiewicz-Waltz przetrwa? dzie są już zniechęceni do rządów wersytecie Jagiellońskim. Kształcił chowisk. W 1951 roku Edmund NiPO. Plany Platformy nazywa zagryw- się również w zakresie dziennikarstwa ziurski został członkiem Związku Lin PO ma nowy scenariusz na wypadek porażki Hanny Gronkiewiczkami PR, które nie pomogą, gdyż w Wyższej Szkole Nauk Społecznych teratów Polskich, a rok później człon-Waltz w niedzielnym referendum w Warszawie. Według "Gazety warszawiacy są zdegustowani rząda- w Krakowie i socjologii na Uniwer- kiem ZAiKS. Należał do Stowarzysytecie Jagiellońskim. Mieszkał i pra- szenia Pisarzy Polskich. W 2008 roWyborczej" komisarz nie będzie rządził miastem do przyszłorocz- mi prezydent miasta. cował w Katowicach i Kielcach, a od ku otrzymał złoty medal Zasłużony We dług po li to lo ga Bar tło mie ja nych wyborów, ale do wcześniejszych wyborów w Warszawie. Biskupa scenariusz z wcześniejszy- 1952 roku – w Warszawie. Jako pi- Kulturze Gloria Artis. n Platforma wystawi w nich obecną pre- szawiaków do pójścia na referendum. mi wyborami i kandydowaniem w zydent, bo – według sondaży – ma Poseł PiS przekonywał, że Donald nich Hanny Gronkiewicz-Waltz to szansę wygrać już w pierwszej turze. Tusk nadużywa swojej władzy jako próba sprawdzenia reakcji mediów i ekspertów. Ale Platforma będzie Mariusz Błaszczak z PiS uważa, że szef rządu. ten scenariusz jest mało prawdopoPoseł PO Andrzej Halicki przypo- miała problem wizerunkowy, gdyż dobny, bowiem Platforma nie wysta- mina, że pomysł, by w przedtermi- wystawienie odwołanej w referenwi Hanny Gronkiewicz-Waltz do ko- nowych wyborach wystawić obecną dum prezydent może, zdaniem Barlejnej walki o fotel prezydenta War- prezydent, nie jest nowy. Ale – jak tłomieja Biskupa, zostać odebrane jaszawy. Na antenie radiowej Jedynki podkreśla – ten scenariusz jest mało ko bezczelność. Referendum odbędzie się już w naj- n Kazimierz Kutz musi przeprosić Jarosława Kaczyńskiego za słowa: "Oni zamówił, że jest to kolejny element prawdopodobny, bo Hanna Gronkieobecnej przedreferendalnej strategii wicz-Waltz nie zostanie odwołana w bliższą niedzielę. Aby było ważne, PO. Przypomniał, że Donald Tusk referendum. Halicki dodaje też, że w musi w nim wziąć udział 3/5 liczby mordowali niewinną kobietę" – tak orzekł warszawski sąd okręgowy. najpierw mówił, że będzie komisarz, tej chwili nie ma dla niej alternaty- wyborców, którzy głosowali w wy- Senator ma też zapłacić 10 tysięcy teraz podobno mają być wybory. Zda- wy. Według Halickiego dwaj pano- borach prezydenta Warszawy w złotych zadośćuczynienia. A wszystniem Błaszczaka jest to chwyt pro- wie "G", czyli Piotr Guział i Piotr 2010 roku. To prawie 390 tysięcy kiemu winny komentarz Kutza dla pagandowy, który ma zniechęcić war- Gliński, nie są w stanie porwać war- osób. n "Newsweeka" w 2011 roku w sprawie ujawnionego projektu raportu sejmowej komisji śledczej do zbadania okoliczności śmierci Blidy. Kutz pytany o wypowiedzi Kaczyńskiego, że jeśli miałby stanąć przed Trybunałem Stanu, to "zabierze kożuch i pojedzie Posłowie kontra Polskie Ławka księdza Twardowskiego na Syberię", powiedział o Kaczyńpedofilia dzieci tyją skim i Zbigniewie Ziobrze: "Oni za[WARSZAWA] Powstaje 128. [WARSZAWA] W szkołach mordowali niewinną kobietę". zespół parlamentarny. Będzie podstawowych już 28 proc. Stąd w konsekwencji dwa procesy. zajmował się walką z pedo- chłopców ma nadmierną maPierw szy Kutzowi wytoczył Zbigniew filią w Kościele. Powołują go sę ciała. Ten sam problem ma Ziobro i wygrał, choć senator zapowieposłowie Twojego Ruchu. Jak 22 proc. dziewcząt. Jednym ze dział apelację. Drugi także okazał się podkreślił na konferencji pra- źródeł problemu jest brak ruporażką Kutza. Jarosław Kaczyński sowej poseł Armand Ryfiń- chu. Światowa Organizacja przed sądem przekonywał, że sformuski, zaproszenie do pracy Zdrowia zaleca 60 minut akłowanie zabili czy zamordowali, z jemają wszyscy posłowie. Wy- tywności fizycznej dziennie. jaśnił, że zespół ma doprowa- Tymczasem dzieci coraz więgo punktu widzenia, jest wyjątkowo dzić do powstania komisji, cej czasu spędzają przy kombulwersujące. Ponadto powoduje no, że jeden z nich może się skońktóra będzie rozliczać du- puterze, na przykład odrabiauszczerbek nie tylko w życiu politycz- czyć śmiercią – stwierdził. Przyznał, chownych pedofilów oraz jąc przy nim prace domowe. nym, ale także w sferze prywatnej. jednak, że wypowiedź dla "Newswewspierać ich ofiary. Poseł Ro- Renata Czarnecka z Akademii [WARSZAWA] Ksiądz Jan Twar- Seniuk, jeden z inicjatorów poZ kolei Kutz podkreślał, że " w IV eka" to "metaforyczny skrót myśloman Kotliński nie wykluczył, Wychowania Fizycznego w dowski ma w Warszawie swo- wstania ławeczki, podkreślił, że RP w ramach politycznych hipotez wy" i pewna przesada. że już w przyszłym tygodniu Warszawie zachęca rodziców, ją ławeczkę. Stanęła nieopo- "ławeczka ma być miejscem pozwolono sobie naginać, a wręcz Dodał, że jego wypowiedź nie byzespół parlamentarny zorga- żeby więcej czasu przeznacza- dal kościoła sióstr Wizytek, spotkania". Poeta siedzi na niej przekraczać prawo". "W ramach tej ła autoryzowana – a jest to obowiąnizuje wysłuchanie ofiar księ- li na aktywne spędzanie cza- gdzie pracował ksiądz-poeta. na brzegu, skromnie i zaprasza, maniakalnej praktyki urządzano zek, którego dziennikarz nie dopełży pedofilów. Jak dodał, co- su z dzieckiem, w weekendy. To Każdy może na niej usiąść, na- żeby usiąść. "Jeśli chcesz – pospektakle medialne – nie przewidzia- nił. n raz częściej decydują się może być zabawa w parku czy cisnąć przycisk i posłuchać kil- milczymy, albo przeczytam ci

Kutz musi przeprosić Kaczyńskiego

FOTO: ARCHIWUM

KRÓTKO

ujawnić. Kontaktują się mediami, dzwonią też do klubu Twojego Ruchu.

wspólna jazda na rowerze. ku wierszy, które mówi sam Trzeba też zwracać uwagę na ksiądz Jan. Jego następca w odpowiednie odżywianie. kościele Wizytek ksiądz Andrzej

Stronę “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

kilka moich wierszy – zdaje się zachęcać poeta" – wyjaśnia ksiądz Andrzej.

DZIAŁ OGŁOSZEŃ – Tel.: (212) 594-2266 ext. 303 NAPISZ DO NAS: displays@dziennik.com


Polacy w USA

5 nowy dziennik Friday, October 11, 2013

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI

Trudny problem śmieciowy... ZBIGNIEW KUCHARSKI z Bronksu, NY,

LODÓWKI • PRALKI • SUSZARKI ZMYWARKI • KUCHENKI • MIKROFALÓWKI

www.scratchanddentusa.com

DZIECI Z DOMÓW DZIECKA CZEKAJĄ NA TWOJĄ POMOC Podczas pobytu w Polsce możesz odwiedzić dowolny dom dziecka i ofiarować dzieciom upominki – coś, co jest im najbardziej potrzebne. W ten sposób nawiążesz stały kontakt z dyrekcją domu dziecka i z dziećmi, które możesz odwiedzić podczas następnych wakacji – za rok lub dwa. Jeśli nie lecisz do Polski – możesz złożyć donację dla dzieci i ta donacja będzie wykorzystana na zakup prezentów dla wybranego przez ciebie domu dziecka. Przy wysyłaniu donacji w formie czeku prosimy dołączyć informację: imię, nazwisko, adres, adres emailowy i te-

lefon, a także na jaki cel i dla którego domu dziecka pieniądze są przeznaczone. Postaramy się spełnić Państwa życzenia. Organizacja nasza nie ma kosztów administracyjnych. Jesteśmy wolontariuszami, więc wszystkie otrzymane od Państwa pieniądze docierają do dzieci. Za każdą donację wystawiamy zaświadczenie z naszym numerem podatkowym Tax ID. Za każdy rodzaj pomocy dziękujemy w imieniu obdarowanych dzieci! Czeki można wystawiać na Direct Help to Eastern Europe, Inc. i przesyłać pod nasze adresy:

Direct Help to Eastern Europe, Inc. 207 Ortiz Boulevard North Port, FL 34287 tel. 941-426-7559 www.directhelpforchildren.org e-mail: poloniaflorida@yahoo.com lub 1221 Hampton Lane Mundelein, IL 60060 tel. 847-387-2030 e-mail: aniab@ameritech.net Skontaktuj się z nami telefonicznie. Poradzimy ci, jak razem możemy zmienić życie dzieci na lepsze. Pomagamy dzieciom od 1992 roku!

RF31FMESBSR Cena w Home Depot: $3,699

NASZA CENA (Nowa): $2,789 (z uszkodzeniami): $1,789

FFHS2622MS

Cena w Home Depot: $2,448

NASZA CENA (Nowa): $999 (z uszkodzeniami): $700

NASZA CENA (Nowa): $1,999 (z uszkodzeniami): $1,299

FFGF3015LM

FDB2400KS

Cena w Home Depot: $549

Cena w Home Depot: $349

NASZA CENA (Nowa): $449

NASZA CENA (Nowa): $249

ASTORIA • QUEENS

LG LFX25974ST

Cena w Home Depot: $1,199

WOODBRIDGE • NJ

LG WM2250CW Cena w Home Depot: $799

NASZA CENA (Nowa): $599 (z uszkodzeniami): $450

* New Jersey nie wliczane (3.5% tax) ** Curb Delivery tylko przy zakupie minimum $999

martwi się, jak będą wyglądać emerytury Polaków w świetle nowej umowy między Polską a USA. “Wiele osób nie ma obywatelstwa, a wybierają się na emeryturę do Polski. Jak nie będą przyjeżdżać do USA, to po paru latach utracą zielone karty. Jakie będą mieć potrącenia? – pytał. – Te emerytury będą bardzo marne. Nawet Rumunia załatwiła, że jej obywatele nie będą mieć potrąceń podatku od emerytur, a polski rząd tego nie potrafił załatwić” – mówił z dezaprobatą dla polskiego rządu. Od redakcji: Wiele razy na ten temat pisała na naszych łamach znawczyni tematu Elżbieta Baumgartner. Pisali też inni autorzy. W artykule zatytułowanym “Podatek z haraczem – kontrowersyjna konwencja podpisana” (NDz z 7 sierpnia 2013 Z CZYTELNIKAMI http://www.dziennik.com/wiaROZMAWIA¸: do mosci/artykul/podatek-z-haJANUSZ M. SZLECHTA raczem-kontrowersyjna-konwencja-podpisana) czytamy m.in.: “Pozytywnym rozwiązaniem ujętym w konwencji jest zasada, że emerytury i renty pochodzące z państwowego systemu zabezpieczeń społecznych podlegać będą opodatkowaniu jedynie w państwie, w którym są wypłacane. Jednak w mocy pozostaje tzw. non resident tax, który będzie obowiązał osoby wracające do Polski bez obywatelstwa USA. W tej grupie emerytury Social Security będą opodatkowane stawką 25,5 proc. ‘Jestem rozczarowana, że opinia Polonii nie została wzięta pod uwagę’ – powiedziała ‘Nowemu Dziennikowi’ Elżbieta Baumgartner, członek komisji krajowej ds. emerytalnych i podatkowych Kongresu Polonii Amerykańskiej. Przypomniała, że umowa powtarza stary błąd z umowy z roku 1974, z powodu którego Polonia cierpi od prawie 40 lat. Według Baumgartner zaniedbanie zniesienia czy redukcji 30-procentowego podatku od Social Security (konkretnie – 25,5-procentowego, bowiem opodatkowane jest 85 proc. świadczeń) jest politycznie i społecznie niesprawiedliwe, bo inne kraje są zwolnione z nonresident tax. ‘Ubogi rencista mieszkający w Polsce bę-

Pan MAREK (nazwisko znane reakcji) za- lacy zaczynają się bać latać tymi samopowiedział, że będzie mówił krytycznie. Na lotami” – dodał. Zauważył, że nic wielpoczątek wyraził ubolewanie, że tak duże kiego nie stało się, że polski prezydent i bogate miasto, jak Nowy Jork, nie jest w przyleciał do Nowego Jorku rejsowym sastanie utrzymać bardzo ważnej placówki molotem LOT-u. “Polska jest jeszcze zbyt kultury, jaką jest opera. “Nie podoba mi biednym krajem, aby wydawać pieniądze się to, że na pierwszej stronie ‘Nowego na takie luksusy, jak samolot dla prezyPani JÓZEFA z Greenpointu twierdzi, że Dziennika’ z 28-29 września 2013 r., pi- denta czy premiera – zauważył. – Natobratanek, który w Polsce jest lekarzem, sząc o Lechu Wałęsie, napisaliście ‘Sym- miast jak prezydent USA poleciał do Polokradł ją na 50 tysięcy dolarów. “Zadzwo- bol ze skazą’ – mówił Czytelnik. – Gdy- ski, to towarzyszyła mu cała armia. Gdynił do mnie z prośbą, abym pożyczyła mu by to był tytuł ujęty w cudzysłów – to bym by połowę z tych pieniędzy wdanych na pieniędzy, bo chce szybko kupić dom. zaakceptował. Jestem pewien, że wiele sta- jego podróż przeznaczyć na żywność, to Dzwonił potem wiele razy i prosił... Naj- wianych mu zarzutów jest nieprawdziwych. pół Afryki by się wyżywiło” – powiedział pierw mu posłałam 30 tysięcy, a potem po- A poza tym – jak by nie patrzeć – Lech sarkastycznie pan Marek. Pan Marek wrócił do “problemu śmieciowiedział, że potrzebuje jeszcze trochę, więc Wałęsa jest znanym na całym świecie symposłałam mu na konto w Londynie kolej- bolem przemian w Polsce. Dlaczego my, wego” na Ridgewood, NY, o którym pisaline 20 tysięcy. Czuję się oszukana... Co mam Polacy, musimy pluć na jeden z ostatnich śmy niedawno (“NDz” z 2 października). “Ludzie produkują śmieci i usiłują się ich potem dobrych symboli?”. robić?” – żaliła się Czytelniczka. pozbyć. Wynoszą je na ulice, ale Od redakcji: Może pani zgłosić nie ma pojemników... To gdzie masprawę na policję i do prokuraPisząc o Lechu Wałęsie, napisaliście “Symbol ze skazą”.” ją wyrzucać te śmieci? – zastanatury w miejscu zamieszkania wiał się Czytelnik. – To jest abbratanka. Pieniądze przesłała paGdyby to był tytuł ujęty w cudzysłów – to bym zaakceptował. surd w tym kraju”. ni z własnej woli, więc trudno bęJestem pewien, że wiele stawianych mu zarzutów Na koniec pan Marek wródzie udowodnić oszustwo. cił do samobójczej śmierci 15jest nieprawdziwych. A poza tym – jak by nie patrzeć letniego chłopca Bartka PałoTADEUSZ GŁOWACKI z Bro– Lech Wałęsa jest znanym na całym świecie symbolem sza z Greenwich w Connectioklynu dawno nie był na Greenprzemian w Polsce. Dlaczego my, Polacy, cut. “Do siebie i do innych poincie i z przyjemnością przestrze lają zazwyczaj desperaci chadzał się znajomymi ulicami. musimy pluć na jeden z ostatnich dobrych symboli? – mówił pan Marek. – A po“Niektórych miejsc nie mogłem po[Marek] tem wy zamieszczacie w ‘Bakznać, tak się zmieniły – mówił. – cylu’ informacje o pistoletach, Jest wiele nowych pięknych kaPan Marek chętnie czyta “Nowy Dzien- ze zdjęciami... Przecież to jest reklama fejek i butików, dużo zieleni. Widziałem młodych ludzi jeżdżących rowerami, od- nik”, czytał też wiele artykułów o dre- broni. Coś mi tutaj nie pasuje. Nie mowiedziłem nowe galerie... To już jest inny, amlinerach. “Na razie piszecie o ciągle żecie dać czegoś innego?”. pojawiających się różnych groźnych Od redakcji: Po tym, jak szaleniec na piękniejszy Greenpoint” – podkreślił. usterkach. Dopóki nie będzie wiadomo, Manhattanie rzucał się na ludzi z nożyczInaczej Greenpoint postrzega DANUTA DY- że te samoloty są bezpieczne, dopóty nie kami, można by wprowadzić zakaz użyBOWSKI, która tam mieszka od lat. “Fatal- wsiądę do tego samolotu. Tymczasem wania... nożyczek. Ale to jest droga doninie zbierają tutaj śmieci – żaliła się. – Wczo- LOT podpisał umowę z Boeingiem na za- kąd. Broń sama nie strzela – strzelają luraj był dzień, kiedy powinni zabrać wszyst- kup tych maszyn i Polacy są skazani na dzie. Należy robić wszystko, aby nie musieli kie śmieci, i nie zabrali, worki ze śmieciami latanie nimi. Ale widzę i słyszę, że Po- po nią sięgać. n zostały na Manhattan Avenue, blisko klubu Europa. Dzwoniłam do firmy zbierającej REKLAMA śmieci, interweniowałam i nic. W poniedziaFR N EE O łek można wystawiać meble i inne duże nieDE TA potrzebne rzeczy. W jeden z poniedziałków LI X * przyjechała śmierciarka i jej operator powieVE dział, że niczego sprzed naszego domu nie RY * * zabierze, bo jest... pełny! Musieliśmy prywatnie wynająć samochód i śmieci usunąć. Jak my, mieszkańcy, zrobimy coś nie tak, to BIJEMY KAŻDĄ CENĘ NA ŁEB! Sprawdź nasz web! zaraz przyjedzie inspektor i wlepi nam mandat. A przecież my płacimy za usuwanie śmieci... Ktoś za to musi odpowiadać, bo taka sytuacja jest chora” – żaliła się Czytelniczka. Od redakcji: Jeśli interwencja w firmie usuwającej śmieci nie skutkuje, trzeba powiadomić o tym władze dzielnicy.

dzie miał nadal odprowadzane 25,5 procent do amerykańskiego skarbu państwa od swojej renty’ – stwierdziła E. Baumgartner. Podatku nie zapłacą tylko obywatele USA mieszkający w Polsce. Umowa wejdzie w życie od 1 stycznia 2014 roku”.

PRODUKTY CAŁKOWICIE NOWE lub z kosmetycznymi uszkodzeniami (rysy lub wgniecenia)

W sobotę, 5 października, do redaktora dyżurnego zadzwoniło kilka osób. Rozmowy toczyły się wokół różnych, niekiedy bolesnych spraw. Najczęściej mówiliśmy o śmieciach i broni.

PATERSON • NJ

1-800-444-9284


6

Filadelfia

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Na filadelfijską paradę z Amerykańskiej Częstochowy n W pierwszą niedzielę października w Stanach Zjednoczonych

Na osiemdziesięciolecie parady, zdecydowano się na wysunięcie na czoło przywódców wszystkich polskich organizacji działających w Filadelfii. Okazuje się, że jest ich naprawdę wiele. Chwytliwe byłoby więc hasło “Osiemdziesięciu marszałków na osiemdziesięciolecie filadelfijskiej parady” – zauważyła red. Regina Gorzkowska-Rossi, korespondentka “Nowego Dziennika”. Co ciekawe, na przyjęciu po paradzie – zorganizowanym przez grupę Polish National Alliance z komisarką Renatą Jodłowską na czele – było właśnie 80 osób. W tym Roku Wiary w sposób szczególny pragnęliśmy podziękować za datę kanonizacji błogosławionego Wielkiego Polaka Jana Pawła II. Dlatego, jak co roku, z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown wyruszyła liczna grupa rodaków, aby wziąć udział w tym wielkim i ważnym wydarzeniu dla Polaków nie tylko na amerykańskiej ziemi, ale także dla Polaków tak licznie dzisiaj żyjących poza granicami naszego kraju. Chcieliśmy pokazać naszą solidarność, jedność i wiarę jaka płynie poprzez liczne wieki naszej polskiej historii. Duchowym przewodnikiem wszystkich pielgrzymów z Amerykańskiej Częstochowy był ojciec Karol Jarząbek OSPPE, jeden z marszałków filadelfijskiej parady, a najliczniejszymi przedstawicielami były dzieci, nauczyciele i rodzice z Polskiej Szkoły Dokształcającej, która działa przy sanktuarium w Doylestown. W niedzielę, 6 października 2013 roku, idąc za słowami apostołów pragnęliśmy – ukazując naszą przynależność do polskiej ziemi – stać się świadkami wiary, gdyż dzisiaj ludzie wierzą w cokolwiek, a my – jak apostołowie – prosiliśmy o wiarę w moc oddziaływania Jezusa na nasze życie. Kiedy bowiem człowiek przestaje wierzyć w Boga, może uwierzyć we wszystko. Gdy usuwa się krzyże, w ich miejsce ludzie wieszają amulety. W czasach współczesnych, gdy wydaje się, że triumf odnosi racjonalizm i autorytet nauki, coraz trudniej nam wierzyć Jezuso-

wi, a bardziej wierzymy mediom, internetowi, sekciarskim ulotkom czy reklamom! Dlatego dzisiejsza prośba apostołów: “Panie, przymnóż nam wiary” jest wołaniem, które często wydobywa się z duszy człowieka, wołaniem tak bardzo potrzebnym nam ludziom XXI wieku. Są w życiu chwile, kiedy wiemy, że tylko Bóg może nam pomóc, tylko do Niego możemy się zwrócić, bo wiemy, że nas wysłucha. Żywa wiara zakłada więź, relację bliskości, modlitwę rozumianą jako rozmowa, spotkanie z Bogiem. Zakłada pamięć o innych ludziach, o wydarzeniach, o których potrafimy Bogu opowiadać. Bóg oczekuje, abyśmy do Niego się W filadelfijskiej paradzie uczestniczyła liczna grupa dzieci i nauczycieli z polskiej szkoły w Amerykańskiej Częstochowie zwracali, a wtedy nasza wiara się umacnia. On karmi nas sobą samym... wtedy jesteśmy z Nim w jedności. Zatem dziękując za ten dar jedności, solidarności w polskości i wpatrzeni w już niedługo świętego Jana Pawła II, czekamy na kolejną Paradę Pułaskiego w 2014 roku. I mamy nadzieję, że tego dnia będziecie wraz z nami... Warto dodać, że Dzień Kazimierza Pułaskiego (Casimir Pulaski Day) – jest to święto obchodzone w niektórych stanach USA, upamiętniające urodziny Kazimierza Pułaskiego, bohatera amerykańskiej wojny o niepodległość. Święto obchodzone jest głównie w stanie Illinois, gdzie znajduje się największe skupisko Polonii. Zgodnie z uchwałą zgromadzenia stanowego z 20 czerwca 1977 roku, pierwszy poniedziałek marca jest świętem stanowym. Organizowane są wówczas parady uliczne, a w wielu szkołach dzieci mają dzień wol- Grupa pielgrzymów z Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA ny. Dzień urodzin Pułaskiego świętowany jest również w stanach Wisconsin (święto stanowe 4 marca) i Indiana (dzień pamięci). Oprócz tego dnia w Stanach Zjednoczonych obchodzone jest federalne święto Dzień Pamięci Generała Pułaskiego (General Pulaski Memorial Day), upamiętniające śmierć Pułaskiego podczas bitwy pod Savannah. Święto przypada 11 października, w rocznicę śmierci generała. O. DOMINIK LIBISZEWSKI OSPPE

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 12 października 2013 roku, dyżuru redakcyjnego nie będzie z uwagi na długi weekend i święto COLUMBUS DAY. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Uczniowie z Polskiej Szkoły im. Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA, wykonali główny taniec na paradzie...

ZDJĘCIA: O. KAROL JARZĄBEK OSPPE

świętujemy Dzień Polski wychodząc na ulice Nowego Jorku czy Filadelfii, aby pokazać nasze polskie korzenie, naszą polskość, aby ukazać korzenie naszej polskiej wiary. W tym roku w Filadelfii odbyła się 80. Parada w Dniu Generała Pułaskiego.


Świat

7 nowy dziennik Friday, October 11, 2013

Parlament Europejski pyta o więzienia CIA

Malala Yousafzai z Nagrodą Sacharowa ■ 16-letnia Pakistanka Malala Yousafzai została laureatką tegorocznej Nagrody im. Sacharowa. O dokonanym wyborze poinformował oficjalnie w trakcie plenarnej sesji przewodniczący Parlamentu Europejskiego Martin Schulz.

Laureatka – jak podkreślił – jest niebywałą osobistością XXI wieku. Malala Yousafzai wychowana została w części Pakistanu opanowanej przez przestępcze klany, sprzeciwiające się kształceniu kobiet. Wykazała niezwykłą odwagę w walce o równe prawa, czego omal nie przypłaciła życiem. Po przewiezieniu do Wielkiej Brytanii i wyleczeniu ciężkich postrzałowych ran nie zaprzestała walki. Jej postawa – jak powiedział przewodniczący Parlamentu Europejskiego – dodała odwagi innym młodym kobietom, które też postanowiły walczyć o równe prawa.

Przyznana nagroda powinna im pokazać, że mają sojusznika w Parlamencie Europejskim – zaznaczył Martin Schulz. Malala Yousafzai osobiście odbierze nagrodę podczas listopadowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Parlament Europejski każdego roku honoruje tą nagrodą osoby lub organizacje wyróżniające się w walce o wolność myśli, prawa człowieka oraz sprzeciwiające się prześladowaniom i nietolerancji. Nagrodzie towarzyszy czek wartości 50 tysięcy euro. BAT, (IAR)

W Polsce tajne więzienie CIA miało się znajdować na terenie szkoły wywiadu w Kiejkutach lub w pobliżu wojskowego lotniska w Szymanach na Mazurach (na zdjęciu)

■ Parlament Europejski zaapelował do kilku państw członkowskich, skargami złożonymi już przez inne

wśród nich Polski, aby przeprowadziły i ostatecznie zakończyły niezależne śledztwa w sprawie domniemanych więzień CIA na ich terytorium. Polskę poproszono o przedstawienie dowodów na to, co zrobiły w tej sprawie. Parlament wezwał także polskie władze do wniesienia oskarżenia przeciwko wszelkim instytucjom państwowym i osobom zamieszanym w sprawę tajnych więzień. Zwrócił się do polskiego prokuratora generalnego o pilne ponowne rozpatrze-

nia wniosku Walida Bin Attasha, który – nie mogąc doczekać się sprawiedliwości – skierował skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ponadto Parlament wezwał Polskę do pełnej współpracy z Trybunałem w związku ze

dwie ofiary zatrzymania i przesłuchań. Zdaniem posłów wokół tajnych więzień panuje klimat bezkarności, co zachęciło kilka krajów do dalszego łamania prawa. Przykładem tego są programy inwigilacji prowadzone na szeroką skalę przez amerykańskie służby, jak również wywiady państw członkowskich Unii. Posłowie chcą wzmocnienia uprawnień śledczych Parlamentu w tego typu przypadkach. Po raz kolejny wzywają Radę i Komisję Europejską do przeprowadzenia wnikliwego śledztwa. BAT, (IAR)

KRÓTKO Czeski Berlusconi

Ojciec Snowdena w Moskwie

Premier Libii porwany i uwolniony

lider partii ANO 2011 Andrej Babisz kupił jedno z największych czeskich wydawnictw Mafra. Drugi na liście najbogatszych Czechów Babisz jest właścicielem wielkiego koncernu rolno-spożywczego. Zatrudnia ponad 30 tysięcy ludzi. Kupując wydawnictwo Mafra będzie mieć do dyspozycji: popularny dziennik "Mlada Fronta Dnes", rozdawaną za darmo gazetę "Metro", portal internetowy iDnes.cz, telewizję Oczko i kilka drukarni. Miliarder zobowiązał się publicznie, że nie będzie się wtrącać do treści publikowanych materiałów. Na zarzuty konkurencyjnych mediów, że chce być czeskim Berlosconim, odpowiedział, że to go nie interesuje.

[TRYPOLIS, LIBIA] Premier

FOTO: ARCHIWUM

[PRAGA, CZECHY] Miliarder i

[MO SKWA, RO SJA] Oj ciec

Edwarda Snowdena, byłego współpracownika Narodowej Agencji Bezpieczeństwa USA, przybył do Moskwy, aby zobaczyć się z synem. Lon Snowden spotkał się na lotnisku Szeremietiewo z adwokatem Anatolijem Kuchereną. Po przybyciu powiedział dziennikarzom,

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski ■ Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

że jest wdzięczny władzom Rosji za to, że zapewniły jego synowi bezpieczeństwo i wolność. Edward Snowden ujawnił, że jego pracodawca sięga po dane internautów prosto na serwery wielkich gigantów sieci, w ramach tzw. projektu PRISM. Po czym zbiegł ze Stanów Zjednoczonych.

Libii Ali Zajdan został porwany przez uzbrojonych mężczyzn z hotelu w centrum Trypolisu. Do porwania przyznała się grupa byłych rebeliantów znana pod nazwą Izba Rewolucjonistów Libii. Przedstawiciel grupy oświadczył, że porwanie premiera jest odwetem za schwytanie w zeszłą sobotę przez Amerykanów ważnego działacza Al-Kaidy Abu Anasa al Libiego. Byli rebelianci uważają, że libijski rząd wiedział o tej amerykańskiej operacji i zezwolił na jej przeprowadzenie. Premier Ali Zajdan ma 63 lata. Stoi na czele rządu od listopada ubiegłego roku. Po kilku godzinach porywacze premiera uwolnili.

Kanadyjka laureatką literackiego Nobla ■ Kanadyjska pisarka Alice Munro została w tym roku laureatką literackiej Nagrody Nobla. Werdykt ogłosiła jak zwykle Akademia Szwedzka z siedzibą w Sztokholmie.

Oświadczenie było bardzo krótkie. Notatka stwierdza po prostu, że Alice Munro jest "mistrzynią współcze snych opo wia dań”. Uzasadnienie Akademii stwierdza ponadto, że w swej literaturze autorka przestawiała codzienne życie, ale pisała też o przełomowych wydarzeniach i ob ja wie niach, dzięki którym egzystencjalne pytania pojawiały się jak błyskawice. Ponadto, jak podkreślił sekretarz Akademii Peter Englund, "jest bardzo dobra w wyłapywaniu ludzkich nastrojów; obalała też współczesny mit ro- Alice Munro mantycznej miłości”. Akcja opowiadań Munro rozgry- opowiadania tłumaczono z angielskiewała się często w wiejskich rejonach go na francuski, hiszpański niemieckanadyjskiego Ontario. Córka na- ki czy polski. Wcześniej Alice Munuczycielki i rolnika, Alice Munro za- ro zdobyła już kilka literackich naczęła pisać w latach 50. Pomagała też gród w tym prestiżowego Bookera. mężowi w prowadzeniu księgarni. Jej BAT, (IAR)

Każdy z Was może zostać reporterem naszej gazety. Jeśli byłeś świadkiem jakiegoś wydarzenia – opisz je, masz interesujące zdjęcia czy materiał wideo, przyślij na adres:

ReporterND@dziennik.com Najciekawsze materiały opublikujemy w gazecie i na stronie dziennik.com

FOTO: REUTERS/Mike Cassese

FOTO: ARCHIWUM

Obala mit romantycznej miłości


8

Gospodarka

54,4

PKT to odczyt wskaźnika aktywności w usługach w USA. Spadł on we wrześniu i wyniósł 54,4 pkt. – podał Instytut Zarządzania Podażą (ISM). Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 57,0 pkt. W sierpniu wskaźnik aktywności w usługach w USA wyniósł 58,6 pkt.

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Mniej Brytyjczyków Twitter, czyli wielka zagadka chce gazu łupkowego n Po nieudanym debiucie Face-

nia dotychczasowego trendu były masowe protesty przy okazji wierceń poszukiwawczych w południowej części kraju. Badanie przeprowadza w comiesięcznych odstępach Uniwersytet w Nottingham. Jeszcze w lipcu wykazało ono 61 proc. poparcie dla poszukiwań gazu z łupków. Tymczasem we wrześniu odsetek ten spadł do 55 proc. – jest to pierwszy spadek tego wskaźnika od ponad roku. Według dziennika, przyczyną spadku poparcia dla gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii były sierpniowo-wrześniowe protesty przy okazji wierceń poszukiwawczych prowadzonych przez firmę Cuadrilla Resources w okolicach miejscowości Balcombe w południowej Anglii. Masowe protesty ekologów zakończyły się aresztowaniem kilkudziesięciu osób pod zarzutem utrudniania ruchu na drogach wokół miejsca wierceń. Zatrzymana została m.in. parlamentarzystka z ramienia Partii Zielonych Caroline Lucas. “Taka metoda zwracania uwagi opinii publicznej może być kontynuowa-

go nabiorą przekonania o jej skuteczności” – komentuje prof. Matthew Humphrey, jeden z autorów badania. Jego zdaniem, w dalszej kolejności może mieć to daleko idące konsekwencje polityczne. Pomimo tego, z poparcia dla poszukiwań gazu z łupków nie wycofuje się rządząca Partia Konserwatywna. Podczas zakończonej we wtorek konwencji partii w Manchesterze na temat gazu łupkowego wypowiadali się jej liderzy. Według premiera Davida Camerona tereny północno-zachodniej Anglii (okolice Blackpool) mają szansę stać się “europejskim centrum wydobycia gazu łupkowego”. Z kolei według Michaela Fallona, wiceministra ds. energii, w ciągu najbliższych dwóch lat w Wielkiej Brytanii wykonanych może zostać około 40 nowych odwiertów poszukiwawczych. Z kolei według przeprowadzonego latem przez “The Guardian” własnego badania, za poszukiwaniami gazu łupkowego opowiedziała się połowa ankietowanych. DET, (PAP)

Analitycy wskazują na możliwość powtórki z giełdowej klapy. Debiut giełdowy serwisu, dzięki któremu można komunikować się z innymi użytkownikami za pomocą krótkich informacji, planowany jest na najbliższe tygodnie. Kura znosząca złote jajka czy kolejna przewartościowana internetowa firma? Zdania wokół zbliżającego się debiutu na nowojorskiej giełdzie Twit te ra są po dzie lo ne. Medioznawca Eryk Mistewicz, sam intensywnie korzystający z serwisu pozwalającego na zamieszczanie krótkich informacji trafiających do innych użytkowników, ocenia, że będzie to dobra inwestycja. Ekspert przyznał, że często pojawia się podejrzenie kolejnej bańki internetowej, tym razem obejmującej spółki prowadzące portale społecznościowe. To podejrzenie nie powinno dotyczyć Twittera, który jest bardzo interesujący dla inwestorów – mówi Mistewicz. W opinii redaktora naczelnego kwartalnika “Nowe Media” Twitter jest o wiele bardziej opiniotwórczym

FOTO: ARCHIWUM

booka do sprzedaży swoich akcji na giełdzie w Nowym Jorku n Wrześniowe badanie poparcia dla poszukiwań złóż gazu łupkowego wykaszy kuje się inny serwis społeczzało spadek – po raz pierwszy od ponad roku – informuje “The Guardian”. nościowy – Twitter. Według gazety przyczyną odwróce- na, jeśli przeciwnicy gazu łupkowe-

medium od najpopularniejszego w Polsce portalu społecznościowego, czyli Facebooka. Rozmówca przypomina, że z serwisu korzysta większość polskich polityków, ekonomiści, artyści czy działacze społeczni. To czyni z Twittera ważne miejsce wymiany opinii. Jednak nie wszyscy podzielają te opinie. Analityk domu maklerskiego X-Trade Brokers Paweł Kordala uważa, że – mimo dużego rozgłosu – Twitter może zadebiutować poniżej oczekiwań. Choć firma zwiększa przychody, to rosną również straty. W porównaniu do Facebooka ma mniej użytkowników. Nie oznacza to, że inwestycja w Twittera jest złym pomysłem. Portal ma potencjał do zara-

biania pieniędzy, bo korzystają z niego elity, ma też jeszcze do zawojowania kolejne rynki, poza USA. Liczba użytkowników tego portalu społecznościowego na całym świecie sięga ponad 200 milionów. W połowie tego roku z Twittera korzystało ponad 2,5 miliona Polaków. Wejście Twittera na giełdę będzie największym wydarzeniem w branży nowych mediów od maja 2012, kiedy na nowojorskim parkiecie debiutował Facebook. Przychody firmy na koniec ubiegłego roku wynosiły około 317 milionów dolarów i były ponad 10 razy większe niż w 2010 roku. Firma nigdy jednak nie odnotowała zysku. DET, (R), (IAR)

Uciekną od polskich łupków?

Kolejne problemy dreamlinerów

mogą zrezygnować z poszukiwań łupków w krajach wspólnoty – ostrzega Organizacja Polskiego Przemysłu Poszukiwawczo-Wydobywczego.

n Japońskie linie lotnicze Japan Air-

W środę Parlament Europejski opowiedział się za zaostrzeniem przepisów dotyczących gazu łupkowego. Dyrektor zrzeszenia Marcin Zięba przyznał w rozmowie z IAR, że Ukraina, które później rozpoczęła poszukiwania łupków, może stać się teraz jeszcze bardziej interesującym miejscem dla koncernów. Może okazać się, że kraje nienależące do UE będą mieć znacznie prostsze procedury. Tym właśnie między innymi kierują się inwestorzy wybierając miejsca poszukiwań” – tłumaczy Zięba. W tym roku międzynarodowy

KURSY WALUT W POLSCE

koncern Shell zdecydował się na poszukiwanie gazu niekonwencjonalnego u naszych wschodnich sąsiadów. We wrześniu podpisano pierwsze porozumienie z ukraińskimi partnerami na 15 odwiertów. Marcin Zięba podkreśla, że nowe regulacje co najmniej o kilka miesięcy mogą wydłużyć proces poszukiwań. W Polsce do tej pory wykonano jedynie 51 odwiertów poszukiwawczych. Unijne rządy mogą jeszcze zmienić niekorzystne, bo rygorystyczne, przepisy dotyczące poszukiwania gazu w łupkach. DET, (R), (IAR)

10 PAŹDZIERNIKA 2013

NBP: kurs średni: dolar 3,0994 euro 4,1918 KANTORY:

DOLAR 3,04 3,08 3,05 3,05 3,09 3,08 3,07 3,09 3,09 3,02 3,09 3,03

3,14 3,12 3,15 3,15 3,11 3,13 3,14 3,11 3,11 3,20 3,11 3,13

Dreamliner lecący z San Diego do Tokio miał problemy z jednym z dwóch systemów odladzania. Takie systemy chronią silniki przed niebezpiecznym gromadzeniem się lodu. Druga maszyna, lecąca z Moskwy do Tokio, miała usterkę elektryczną i trzeba było zamknąć sześć z siedmiu toalet. Dreamliner 787 wrócił na moskiewskie lotnisko po dwóch godzinach lotu. Na pokładzie było 151 osób – pasażerów i załogi. “Był problem z toaletami i z urządzeniem podgrzewającym posiłki – poinformował przedstawiciel Japan Airlines, do których należy samolot. – To była usterka elektryczna” – dodał. Zdarzenia wpisują się w całe pasmo problemów dreamlinerów pro-

Dreamliner All Nippon Airways na lotnisku Haneda w Tokio

dukowanych przez Boeinga. W styczniu tego roku wszystkie dreamlinery LOT-u musiały mieć wymienione akumulatory i były uziemione przez dłuższy czas. LOT negocjuje z Boeingiem odszkodowania. Potem dreamlinery ponownie dopuszczono do lotów, ale pojawiły się

inne problemy. Pod koniec września awarię systemu identyfikacji miał także należący do LOT-u samolot relacji Toronto-Warszawa. Został zmuszony do lądowania na Islandii, bo władze Norwegii nie zgodziły się na jego przelot nad swoim terytorium. DET, (R), (IAR)

EURO

kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a Kraków ul. Wielopole 3 Krosno ul. Sienkiewicza Łódź ul. Kościuszki 22 Poznań ul. Głogowska 29 Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Warszawa Hotel Warszawa Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 52

lines poinformowały o zawróceniu dwóch dreamlinerów, które były w trakcie lotu. FOTO: REUTERS/TORU HANAI/FILES

n Z powodu unijnych regulacji środowiskowych międzynarodowe koncerny

4,13 4,17 4,14 4,14 4,18 4,17 4,16 4,19 4,19 4,07 4,19 4,12

4,23 4,21 4,24 4,24 4,20 4,22 4,22 4,21 4,21 4,32 4,21 4,22

n Stron´ redaguje: Tomasz Deptu∏a

Amazon szturmuje Polskę

Amazon.com to firma z Seattle w Stanach Zjednoczonych specjalizudo 2015 r. W ciągu 3 lat utworzonych zostanie aż 6 tysięcy miejsc pracy. jąca się w sprzedaży przez internet Dwa pierwsze centra logistyczne po- Otwarcie trzech ogromnych centrów i jeden z pionierów tego typu biznewstaną w okolicach Wrocławia i Po- logistycznych i stworzenie tysięcy su. Początkowo Amazon.com był znania, a ich otwarcie planowane jest nowych miejsc pracy jest bez wąt- księgarnią internetową, ale wkrótce na sierpień 2014 r. Kolejne centrum pienia kamieniem milowym dla na- rozszerzył asortyment na inne prowe Wrocławiu zostanie otwarte do szego dalszego wzrostu gospodar- dukty. Obecnie jest jedną z najwiękpołowy 2015 r. czego” – powiedział wicepremier, szych na świecie internetowych firm “Jesteśmy podekscytowani wej- minister gospodarki Janusz Piecho- handlowych. DET, (R) ściem firmy Amazon do Polski. ciński. n Amazon planuje otwarcie trzech wielkich centrów logistycznych w Polsce


To i Owo

9 nowy dziennik Firday, October 11, 2013

Marilyn Monroe pionierką operacji plastycznych

11 października – 284. dzień roku Imieniny obchodzą: Aldona, Emil

Do dziś jest uważana za najpiękniejszą aktorkę wszech czasów. Jednak jak się okazuje, jej uroda to nie tylko dar hojnej matki natury. Nowy film dokumentalny ujawnia, że ikona kina korzystała z usług chirurgów plastycznych.

ROZWIĄZANIE Z POPRZEDNIEGO WYDANIA – STR. 12

Poziomo: 1. miara zmienności zmiennej losowej 6. A dla fizyka 9. mały przyrząd optyczny na broni snajpera 10. nadmuchiwane posłanie 11. Houston 12. odgłos zegara 13. danie kuchni włoskiej z surowego mięsa wołowego 15. smaczne z kremem 16. wyborczy lub elektryczny 19. stolica i największe miasto w Somalii, nad Oceanem Indyjskim 22. mężczyzna w podeszłym wieku 23. laska górala z Podhala 25. miejscowość na trasie Warszawa-Grójec z przetwórnią owoców i warzyw 26. zboże siane jesienią 27. germański demon wody 28. muz. interwał wynikający z podziału oktawy na 24 równe części Pionowo: 1. wystąpienie rzeki z brzegów 2. utrzymuje się z procentów 3. sterczy na berecie 4. domena wróżek i magów 5. Louis, 1900-1971, murzyński kompozytor, trębacz i śpiewak jazzowy, zwany królem jazzu 6. duży pojazd przeznaczony do przewożenia kilkudziesięciu osób 7. współmałżonek 8. kardynalski haft 13. przystań i letnisko w Pieninach nad

Sobota

Niedziela

Kartka z historii 11 PAŹDZIERNIKA 1966 R. w Mansfield urodził się Luke Perry – amerykański aktor telewizyjny i filmowy. Dorastał wraz ze starszym bratem Thomasem i młodszą siostrą Amy na farmie Fredericktown w Ohio. Kiedy miał sześć lat, jego rodzice rozwiedli się. W 1980 jego ojciec zmarł na atak serca. W 1984 r. Luke ukończył szkołę średnią. Dorabiał w sklepie obuwniczym i fabryce klamek, zanim podjął pracę jako model i wystąpił w reklamie dżinsów Levi's 501. W 1990 wygrał casting do roli Dylana McKaya w operze mydlanej Beverly Hills, Luke Perry 90210 (1990–2000), która przyniosła mu międzynarodową popularność. Swoją karierę na dużym ekranie zapoczątkował jako Ray Ray w komediodramacie "Gorąca noc" (1991) z Faye Dunaway i Jamesem Wilderem, dramacie "Ostatni dreszcz" (1992) z Alexisem Arquette i biograficznym dramacie sportowym "Osiem sekund" (1994) ze Stephenem Baldwinem. W thrillerze "Wróg" (2001) wystąpił w roli utalentowanego genetyka Michaela Ashtona. W serialu HBO "John z Cincinnati" (2007) zagrał postać przebiegłego agenta promującego surferów.

11 PAŹDZIERNIKA 1830 R. w Warszawie odbył się pożegnalny koncert Fryderyka Chopina. W listopadzie kompozytor opuścił Polskę na zawsze.

Cytat dnia: Nie ma człowieka, który byłby równie uczciwy w każdej sytuacji. Dunajcem 14. zmyć się, dać drapka (dyla, nogę), wziąć nogi za pas 17. potocznie o wentylatorze ze skrzydłami 18. ostry kawałek drewna

20. wybitny reprezentant XIX-wiecznego realizmu, "Gargantua", "Praczka" 21. prawo religijne oparte na Koranie 23. buziaczki 24. imię Delona

[George Bernard Shaw] ■ Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com

FOTO: ARCHIWUM

AT, (R)

KRZYŻÓWKA

Piątek

FOTO: ARCHWUM

Fani długo spekulowali, czy Monroe, która zmarła mając zaledwie 36 lat, poprawiała swoją urodę. Wątpliwości rozwiał film dokumentalny, w którym ujawniono zdjęcia rentgenowskie potwierdzające ten fakt, oraz korespondencję Marilyn z jej lekarzem. Wynika z niej, że zabiegi miały pozostać tajemnicą. Monroe figurowała w kartotece lekarskiej jako Joan Newman. We wcześniejszych wpisach używała nazwiska Marilyn Miller przyjętego po swoim mężu Arthurze Millerze. Ostatnie zapisy zostały sporządzone w czerwcu 1962 – na kilka miesięcy przed śmiercią aktorki. Z kartoteki i dokumentacji prowadzonej w latach 1950-62 wynika, że miała 168 cm wzrostu i ważyła 52 kg. Dokumentacja zawiera także rentgenowskie zdjęcia nosa i klatki piersiowej gwiazdy. Notatki były sporządzane przez dr. Michaela Gurdina, który sprzedał je anonimowemu nabywcy. Ten z kolei przekazał je na licytację do Julien’s Auctions. Z zapisów wynika, że Monroe miała przeprowadzaną operację podbródka w 1950 r. "W tamtym czasie ludzie nie poddawali się operacjom plastycznym – powiedział dyrektor domu aukcyjnego Martin Nolan. – Było to bardzo, bardzo nowatorskie". Nolan dodał, że mimo spekulacji na temat operacji Marilyn, ludzie w większości uważali, że była naturalnie piękna, nie chcieli wierzyć, że było inaczej.

NOWY JORK


10

Opinie

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Wielki Brat patrzy

Published by Outwater Media Group

Opublikowany w "New York Timesie" komentarz redakcyjny otwiera oczy czytelnikom na kolejny przykład naruszenia ich prywatności. Ogłaszające się w internecie firmy gromadzą coraz bardziej kompleksowe informacje dotyczące jego użytkowników. OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś CORRESPONDENTS Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Anna Navas: Florida Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aniela Chmielewska (Classified) – ext. 303 Czesława Szymański (Classified) – ext. 304 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING Jolanta Wysocka FOTO: ARCHIWUM

SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION

Agencje takie jak NSA (na zdjęciu) posiadają swoje bazy danych i na naszych oczach rozbudowują swoje centra gromadzenia informacji

Są już w stanie kompilować dane o kliencie używającym internetu za pośrednictwem komputera, tabletu oraz smartfona. Gromadzone informacje pozwalają prześledzić drogę użytkownika (dosłownie – kierunek, gdzie się przemieszcza), poznać jego zainteresowania, a także zdobyć wszystkie jego kontakty – rodzinę czy przyjaciół. "New York Times" zajmuje się tym razem komercjalnym wykorzystaniem tych danych. Firmy reklamowe, posługując się coraz bardziej wyrafinowanymi programami komputerowymi, rozpoznają gusty i zainteresowania wszystkich użytkowników sieci. Gdy ktoś np. przeglądał w internecie ogłoszenia wakacji na Hawajach, otrzyma wkrótce podobne oferty także na tablecie i telefonie. Oferty te trudniej będzie wyeliminować niż tzw. cookies. Użytkownik w zasadzie nie będzie w stanie kontrolować tego, co pojawia się na ekranie jego urządzenia. Fakt, że firmy reklamujące się w internecie wiedzą coraz więcej o swoich klientach, wydaje się powszechnie znany, mało jednak kto uświadamia sobie skalę tego procederu i jego wyrafinowanie. Posługujące się skomplikowanym algorytmami komputery odnotowują każde nasze kliknięcie w klawiaturę. Jednorazowa wycieczka do internetowego sklepu z zegarkami owocuje nieustannymi ofertami ku-

Tylko dla celów komercyjnych pienia nowego modelu. Jednokrotna zgoda na przesłanie informacji o można zbudować niemal kompletny możliwościach dalszej edukacji przy- wizerunek człowieka: co czyta, czenosi zalew ofert przeróżnych uniwer- go słucha, z kim rozmawia, co lubi sytetów, od tych szacownych i zna- oglądać (np. jaki typ ciała na filmach porno), jaka opcja polityczna jest mu nych po egzystujące tylko online. najbliższa, z jakimi Oferty nie kończą niedomaganiami ciasię na internecie. Możła się zmaga. na wkrótce spodzieInternet pozwala Potem płyną oferwać się telefonu, a dokładniej: nieustają- zbudować szczegó- ty chciane i niechciane: preparatów na odcych te le fo nów od łowy wizerunek chu dzanie, książek w uczelni liczących na człowieka z jego wersji elektronicznej, potencjalnego klienta. Obrona przed taką wszystkimi, czasem butów sławnych maofensywą reklamową wstydliwymi, zainte- rek po drastycznie jest trudna. Może się resowaniami, jego obniżonych cenach. Kupowanie w interwydawać, że zdyscyplinowany i oszczęd- sposobem wydawa- necie jest prostsze niż ny człowiek nigdy nie nia pieniędzy i zarzą- w przypadku wizyty w zareaguje na oferty. dzania budżetem; da sklepie, a firmy internetowe robią wszystJest jednak inaczej: Wielki Brat winterne- się nawet poznać je- ko, aby było jeszcze go niespełnione prostsze. Lider w tej cie nie tylko wie, co dziedzinie, firma moglibyśmy ewentumarzenia. Amazon.com prosi alnie kupić, ale co nas swoich klientów, któinteresuje. Gdy ktoś np. jest miłośnikiem muzyki klasycznej, rzy podali już dane swojej głównej dostaje zaproszenia do przyłączenia karty kredytowej, o tylko jedno kliksię do przeróżnych grup, żeby "po- nięcie w klawisz – i przesyłka już jest lubił" na Facebooku jakiegoś muzy- w drodze. Mamy do czynienia nie tylko z perka czy firmę płytową. Jeśli kupił kiedyś kilka płyt z Chopinem na stro- fidnym kapitalizmem, z rozwiniętym nie amazon.com, komputer zna już technologicznie zmysłem kupieckim. jego profil: lubi muzykę, lubi forte- Wszystkie te dane o nas mogą być pian, lubi Chopina. Pojawiają się więc zdobyte (gdy np. uzyskają nakaz sąoferty, a niektóre są naprawdę kuszą- dowy) przez dowolną agencję federalną: CIA, NSA, FBI, policję, urząd ce, rzeczywiście są okazjami.

podatkowy, biuro imigracyjne. Agencje te posiadają zresztą swoje bazy danych i na naszych oczach rozbudowują – jak NSA – swoje centra gromadzenia informacji. Oficjalnie głównym powodem ich działania jest gromadzenie danych o ewentualnych terrorystach. Są to kryteria mgliste, tak więc granice mogą być łatwo przekroczone. Zainteresowanie i emocje, jakie wzbudziła zdrada interesów narodowych, a wedle innych: odwaga pracującego na zlecenie Agencji Bezpie czeń stwa Na ro do we go NSA Edwarda Snowdena, świadczy, że jest to czuły, ważny temat dla wielu obywateli. Dotychczas patrzono z powątpiewaniem na osoby głoszące "spiskowe teorie" o Wielkim Bracie rejestrującym każdy nasz ruch. Ciągle nie mamy wielu dowodów, że ów Brat często i skwapliwie wykorzystuje dane o obywatelach, ale wiemy już, że je posiada. Internet pozwala poza tym zbudować niezwykle zniuansowany, szczegółowy wizerunek człowieka – z jego wszystkimi, czasem wstydliwymi, zainteresowaniami, jego sposobem wydawania pieniędzy i zarządzania budżetem; da się nawet poznać jego niespełnione marzenia. Można to potem wszystko wykorzystać do szantażu politycznego, przy negocjacji pożyczki, podczas przyjmowania na uczelnię, na pierwszej randce. Możliwości są, niestety, nieograniczone. JL

Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements. Nowy Dziennik USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at Newark, NJ and Additional Offices. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

S. K. I. BEER CORP. Experienced forklift driver needed and NON-CDL Drivers needed for NYC area. ASAP Paid vacation/salary + commission/ 5 days a week 169 Gardner Ave. Brooklyn, NY 11237 Please call: (917) 282-5408 peterjklee@hotmail.com

Dom Starców na Long Island zatrudni mężczyznę na stranowisko konserwator oraz kobietę jako pomoc do kuchni. Praca z zamieszkaniem oraz wyżywieniem. Może być para. Pozwolenie na pracę obowiązkowe. Proszę dzownić do Michaela (631) 286-2500 lub (516) 375-9400

Potrzebni krawcy na Manhattanie

do szycia męskich marynarek i damskich sukienek oraz panie do szycia ręcznego. Dobre wynagrodzenie. Proszę dzwonić: (212) 268-5682 lub (917)873-2661

Medical Biller and collector

Midtown Manhattan medical practice is looking for a Medical Biller and Collector. Must have experience and be able to speak english well. Experience with physical therapy preferred. email resume: s2d3f4@aol.com Kafelkarz/płytkarz, plaster man, malarz i pomocnicy z doświadczeniem w USA. Konieczne pozwolenie na pracę. Pomocne prawo jazdy i język angielski. Proszę dzwonić: 6pm-8pm od poniedziałku do piątku. (718) 383-0083

HELP WANTED. LIC AREA.

CAD Detailer / Designer with experience in either structural steel or miscellaneous metals. Full Time or Part Time. Flexible Hours. OT available. Must be experienced and be ready to work. Benefits. No certifications required. Mostly computer work with some manual drafting. Estimating experience a plus but not required. Email Rsscsales@aol.com Equal Opportunity Employer. ESTIMATOR-PROJECT MANAGER POSITION Construction company specialized in waterproofing/scaffolding projects is looking for project manager - estimator. Work includes: drafting proposals, doing requisitions and estimates, meeting with architects and engineers, running 1-3 projects. Prior experience in construction field necessary as well as fluent English/Polish, ability to coordinate all phases of work, responsibility and multitasking. Please e-mail/fax your resume. Fax: (917) 591-4123, e-mail: agata@janbarinc.com. No phone calls please.

PRACA HELP WANTED NY Seeking part or full time experienced jeweler for retail. Please call: (718) 494-1271

11 nowy dziennik Friday, October 11, 2013

BUSY HOME IMPROVEMENT COMPANY needs experienced masons, block foundations, rapid forms, chimney raises, pavers, stone and all around masonry Dependable, hard workers only. Salary and benefits. (631) 422-9190 Ask for Rhonda Large Truck collision shop seeks Welder/Fabricator Able to work on commercial truck & trailer bodies with min. 5 years experience. Benefits, 401k plan. Brooklyn / Queens area Call (718) 272-8850 fax resume to: (718) 272-7974 or emai resume to: atruckmd@gmail.com Firma mieszcząca się w Sunset Park, Brooklyn Zatrudni pracowników z doświadczeniem w projektowaniu, produkcji, łączeniu, cięciu oraz spawaniu metalu. Jesteśmy w stanie przeszkolić odpowiednich kandydatów. Osoba musi znać język angielski, lub podstawy angielskiego. Więcej informacji pod numerem telefonu (914) 420-3097

AUTO MECHANIC With experience. Must have own tools. Please call: (718) 272-4108 ask Boris

PRACA Z ZAMIESZKANIEM 6 dni w tygodniu. Pomoc dla starszej pary. Osoba musi znać podstawy angielskiego. Praca na Staten Island. Telefon: (917) 838-8483 CABINET MAKERS sought by NYC hi-end custom residential shop. Cabinet shop is located in Brooklyn. Must have 5 years similar demonstrated experience, 2 of which must include stain-grade work. Competence on all woodworking machinery required. Able to read shop drawings and prepare cut lists. Cadd skills a plus, but not required. Candidates with additional and/or supervisory experience are encouraged to reply. Salary commensurate with experience. Forward resume to: jobsearch.uc@gmail.com

Potrzebna pani do sprzątania w hotelu na pełny etat. Proszę dzwonić: (718) 899-9000

PRACA HELP WANTED NJ TRUCK MECHANIC WANTED for growing company in Jersey City. Must have own tools, driver’s license, experience in diesel engines, computer knowledge and CDL license a plus. Full benefits. Contact jobs@mendonleasing.com or fax resume to (201) 595-0282

FIRMA ROZBIÓRKOWA Z NJ, zatrudni doświadczonych brygadzistów i pracowników. Telefon: (973) 246-3105

POTRZEBNA PANI DO SPRZĄTANIA

DRYWALL CONTRACTOR seeks qualified Carpenter Foreman. Person applying must be able to manage job sites with multiple employees and must have experience running Commercial Drywall Projects. Personmust also have knowledge on Black Iron & Grid Ceilings/Sheetrock Ceilings. Ability to lay out and plan read is a must. OSHA and Scaffold Cards required, driver’s license a plus but not necessary. Work location Manhattan. Reliability and English required. Please call the office at (212) 933-1759 or email Eamon for details etimoney@cnpcarpentry.com

ASBESTOS Abatement Supervisor wanted must be licensed in New Jersey, New York and New York City. Bilingual English and Polish a must. Send resume to fax (908) 687-0773 or email to anita@acmcc.com EXPERIENCED ELECTRICIANS wanted with driver license. Please call: (917) 807-2523

LOOKING FOR EXPERINCED bread baker for full time position in Brooklyn. Please call: 12-3 pm.: (718) 331-4075 (917) 805-8587

Ekskluzywny dealer Mercedes-Benz poszukuje w trybie natychmiastowym gospodynię/sprzataczkę na pełen etat. Oferujemy wakacje, dni chorobowe i wspaniałą atmosferę w pracy. Osoby zmotywowane, z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi prosimy o kontakt. Telefon: (516) 393-8040

PLUMBING COMPANY looking for hire experience

Mechanics & Helpers.

Must speak english, have own tools and clean driver licence. email resume to drilonplumbing@gmail.com

(718) 791-3300

FIRMA BUDOWLANA ZATRUDNI pracowników na dachy plaskie. Proszę o zgłoszenia osobiste pod adresem 531 Graham Ave, Brooklyn w godzinach 8-17 lub dzwoniç: (718) 782-9720

Help needed Very good job in Brooklyn,

Ocean Pkwy area, elevator building. Must to have knowledge well plumbing inside and some electric. Super benefits: room for free plus all utilities. Good salary. Come for interview: 1706 503th St, Brooklyn. Only Oct. 6,7& 8 5:30-6:30 pm

DO WYNAJĘCIA NY FOR RENT NY RIDGEWOOD, QUEENS Nowoczesny, 2 sypialniowy apartament. Podłogi drewniane, nowa kuchnia i łazienka. Ogrzewanie oraz gorąca woda wliczone. 5 min do Forest Ave. przystanku metra. Bez dodatkowych opłat. Cena $1380 miesiąc. Proszę dzwonić: (941) 548-4668 (jeżeli nie ma odpowiedzi zostaw wiadomość na taśmie) lub zadzwoń: (917) 635 6238

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD • daily: 9AM – 5PM

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 212 594-2266 ext 302, 303, 304

DISCLAIMER:

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


12

Og∏oszenia/Classified NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

AGENCJE AGENCIES

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

TURYSTYKA TOURISM

GARAGE SALE Sobota, 12 Październik, 2013, From 9am - 2pm, 129 Vanderburgh Ave, Rutherford

USŁUGI SERVICES

NIERUCHOMOŚCI FLORYDA Floryda Lake Worth Sprzedam condo. super odnowione, umeblowane i wyposażone. Opłaty $177. Bezpieczna i chicha okolica nad Lake Osborne. Basen, ochrona. Pełne zaplecze, sportowo rozrywkowe. Ocean, polski kościół, klub, sklepy w zasięgu ręki i mili. Cena $39 tyś. Telefon: (561) 588-6345

SAMOCHODY CARS

WRÓŻKI PSYCHICS

ogłoszenie drobne w gazecie i masz w

darmo

internecie

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

.com

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK

codziennie o 19 na kanale WNYE-TV

PLUMBING & HEATING

OPTOMETR A d r R y s z a r d Pa s k o w s k i Badanie oczu za pomocà najbardziej nowoczesnych aparatów. Okulary wszystkich gatunków, wszystkie typy szkie∏ kontaktowych. Realizujemy polskie recepty. 4820 5 Ave. Brooklyn, NY 11220

718.439.7070

President: Andrzej Natkaniec

• INSTALACJA NOWYCH BOILERÓW • ZAMIANA BOILERÓW OLEJOWYCH NA GAZOWE • USUWANIE VIOLATION Firma ubezpieczona z licencją • Darmowe wyceny Przyjmujemy credit cards.

O 718.326.9090

53-28 61st Street • Maspeth, NY 11378

classified@dziennik.com

Rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego wydania


Sport polonijny

13 nowy dziennik Friday, October 11, 2013

Sportowcy na paradzie n Miniona niedziela październi-

Uczestnictwo młodych wiślaków w Paradzie Pułaskiego zawsze było bardzo ważne. Trzy lata temu marszałkiem Parady Pułaskiego był były trampkarz Wisły, zastępca burmistrza Garfield Staś Moskal. Rok 2013 był wyjątkowy: Komitet Parady Pułaskiego Dywizji Garfield z prezesem Frankiem Puzio na czele wybrali na marszałków Parady prezesa Klubu Sportowego Wisła Jana Kondratowicza i jego żonę Barbarę. Młodzi piłkarze i ich rodzice, trenerzy i działacze nie zawiedli swojego prezesa. Ponad 200 osób maszerowało w ekipie Wisły za prezesem i jego małżonką, którzy – choć oboje urodzili się w USA – pięknie mówią po polsku i zostali przez rodziców wychowani w duchu patriotycznym. Widać było, że ta pierwsza niedziela października dla nich i ich rodziców, dzieci oraz wszystkich wiślaków – od tych najmłodszych do najstarszych – jest bardzo ważna i wyjątkowa. Młodzi wiślacy dumnie maszerowali 5 Aleją, grali w piłkę i tańczyli w rytmie melodii sportowych. W biało-czerwonych strojach szły dwie drużyny lig rekreacyjnych z trenerami Zbigniewem Kowalskim i Daisy Fabian, grupa do lat 8 – Gwiazdy (trener Maksymilian Kozioł), grupa do lat 9 – Królewscy (Marcin Janeczko), grupa do lat 10 – Tygrysy (Grzegorz Kalata), do lat 11 – Jastrzębie (Piotr Sala), do lat 13 – Rekiny (Konrad Madej), do lat 14 – Smoki (trenerzy Konrad Madej i Grzegorz Baranowski). Maszerowali zawodnicy drużyn Wisły Wilków i Grzmotów. Oprawę muzyczną zapewnili menedżer drużyny do lat 13 Michał Celemecki oraz Piotr Lupinski. Prosto z Manhattanu wszyscy udali się do siedziby klubu Wisła w Garfield. Sala bankietowa Wisły pękała w szwach. Restauracja przygotowała dla każdego bezpłatnie polskie wyroby, wśród których królowały pierogi z różnymi nadzieniami. Przy dźwiękach DJ Józefa Kozła wszyscy świetnie się bawili, a burmistrz Garfield Joe Delaney obiecał, że miasto niebawem wybuduje dwa boiska piłkarskie. W spotkaniu udział wzięli też działacze Związku Polonijnych Klubów Piłkarskich, którzy jechali na rydwanie, na którym umieszczone były zdjęcia Kazimierza Górskiego i Kazimierza Deyny.

FOTO: ARCHIWUM WISŁY GARFIELD

ka zapisała się złotymi zgłoskami w 61-letniej historii istnienia Wisły Garfield. W klubie od ponad 30 lat istnieje sekcja młodzieżowa. W Wiśle polonijna młodzież uczy się nie tylko, jak dobrze grać w piłkę i strzelać bramki. To piękna szkoła polskiego patriotyzmu.

Piłkarze Wisły na 5 Alei

Do 9 lat: Wisła Królewscy – Hoboken SC 5:2 Do 10 lat: SC Wisła Tygrysy – Arsenal SC 7:1 Do 11 lat: Wisła Jastrzębie – Cedar Stars Academy 1:2 Do 13 lat: Wisła Rekiny – Tenafly 8:1 Do lat 14: NJ Stallions Academy – Wisła Smoki 1:1

Tak grali dorośli Superliga Garden State Polonia Wallington SC – Eskisehirspor USA 6: 4 Bramki: Matt Gawroński 2, Teddy Niziołek, Sacir

Hot 3

Sklad: Marcin Czerwiński, Sacir Hot, Robert Kruk,

Derik Niziołek, Teddy Niziolek, Jas Lopuski, Zbigniew Puzio, Andy Cesti, Dawid Tuesta, Matt Gawroński, Paweł Kasica, Bonny Londono.

Polonia rozpoczęła mecz bez grającego trenera Jasia Lopuskiego. Początek meczu nie wróżył nic dobrego. Po 35 minutach rywale prowadzili 2:0, a w 5. min drugiej połowy zdobyli kolejną bramkę. Wydawało się, że przeciwnicy rozgromią polonijną drużynę, ale po bramce strzelonej przez Tedda Niziołka podopieczni Marka Kasprowicza ostro zaatakowali. Strzelili rywalom jeszcze pięć bramek i zasłużenie zainkasowali komplet punktów. W najbliższą niedzielę Polonia zagra z Jersey Shore Boca na swoim boisku w Wallington. Godz. 7:30 wiecz. Boisko High School 200 Pulaski Ave, Wallington NJ. Wisła Garfield – Hackensack Strikers FC 1:2 (1:1) Bramki: Łukasz Hausner Skład: Tomasz Kościukiewicz, Samuel Benel, Mi-

chael Czyrnek, Krzysztof Duda, Marek Brzyzek, (Marcin Kasica 46. min) Wojciech Śliwiński, Łukasz Hausner, Konrad Kruczek, Jakub Gołąbek, Grzegorz Woś, Marcin Janeczko.

Grali młodzi wiślacy Młodzi wiślacy w 5 rozegranych w Wiślacy rozpoczęli mecz bardzo tygodniu przed paradą meczach zano- spięci. Zespół Strikers objął prowatowali 3 zwycięstwa, remis i porażkę. dzenie już w 14. min. Po utracie bram-

ki Wisła ruszyła do ataku i po akcji wanych aż 6 zawodników dwóch Marcina Janeczki i Łukasza Hausne- drużyn Polonii. ra ten ostatni zdobył pięknym strzałem bramkę na 1:1. Liga Rezerw Druga połowa była wyrównana. Polonia NY – NYPD 1:1 Obie drużyny miały liczne sytuacje Bramka: Damian Kaczmarczyk bramkowe. Jedną z nich wykorzystali piłkarze z Hackensack i oni zaW niedzielę Polonia gra na wyjeźinkasowali komplet punktów. dzie, godz. 12:00 wpoł. – Liga Rezerw, godz. 2:00 ppoł. – I zespół. Boisko w Hoboken, NJ. II Liga Garden State Winter Rovers – Wallington Panthers SC 2:2 Bramka: Aaron Maldonado 1 i Mario Zak po 1 Skład: David Podlesicki, Jarosław Truty, Mile Iloski,

Mario Zak, Maciej Stachura, Aaron Maldonado, Paweł Kasica, Kuba Zawieska, Frank Reyes, Albert Dul.

I Liga Cosmopolitan Barnstonworth – Stal Mielec NY 3:1 Bramka: Zbigniew Puzio Skład: Marcin Czerwiński, Robin Neri, Grzegorz

III Liga Cosmopolitan Gwardia NY- FC Missile 6:0

Liga SASL Over 48 stanu CT Falcon New Britain – FC Trumbull Amici 1:0 Bramka: Krzysztof Ciemnoczuk

Bramki: Marcin Januszko 3, Tomasz Gorka, Bar-

tłomiej Stalarczyk, Marcin Trzaska. Asysty: Marcin Januszko 2, Wojciech Targonski, Tomasz Gorka Skład: Krzysztof Hejzyk, Przemysław Mazur, Wojciech Targonski, Mateusz Tancula, Marcin Trzaska, Robert Dec, Bartlomiej Stolarczyk, Marcin Górski, Mateusz Chlost, Arkadiusz Witek, Marcin Januszko. Ławka rezerwowych: Tomasz Gorka, Marcin Byra, Marcin Mokrzycki.

Kierownik drużyny Piotr Brzezinski powiedział: “Biorąc pod uwagę, że był to dzień święta Polonii i Parady Pułaskiego, nasi piłkarze nie brali pod “To był najlepszy mecz naszej dru- uwagę innego rezultatu, jak zwyciężyny tej jesieni” – powiedział pre- stwo i utrzymanie pozycji lidera. Kolejnym hat-trickiem w tym sezes Artur Kurasiewicz; szkoda, że i tym razem Biało-Niebiescy zeszli z zonie popisał się Marcin Januszko. Zawodnicy Gwardii dziękują wszystboiska jako pokonani. Początek meczu to dwie dogodne kim kibicom, którzy prosto z paraokazje Jacka Ławniczaka, ale to go- dy przyjechali na mecz, za doping i spodarze strzelili dwie bramki. W dru- zapraszają na kolejny mecz w najgiej połowie stalowcy zepchnęli ry- bliższą niedzielę, który rozegrany zowali do głębokiej defensywy, czego stanie w Bushwick Inlet Park przy efektem był gol Zbigniewa Puzio, Kent Ave., godz. 4:00 ppoł. który był okrasą tego szybkiego meI Liga Stanu CT czu. Rywale w końcówce meczu strzelili bramkę. Kruk, Jonas Juzoatis, Robert Kruk, Marcin Jaworek, Ronald Montenegro, Zbigniew Puzio, Wiliam Bonelli, Robert Rybicki, Jacek Lawniczak, wch. Krzysztof Jonczyk, Dawid Lis

FC Newtown – Polonia Falcon 2:8

II Liga Cosmopolitan

ciem w twarz obrońcę Polonii Ernesta Zygo. Od tamtej pory sokoły zaczęły strzelać bramki rywalowi. Już do przerwy prowadziły 5:1. W drugiej połowie trener Przemek Buksza dał pograć wszystkim rezerwowym, a swój debiut w drużynie zaliczył też 19-letni Kacper Nowak.

Pierwsze i to wyjazdowe zwycięstwo młodych piłkarzy Polonii barPolonia NY – NY Police Department 3:0 dzo cieszy. Tym bardziej chyba nikt Bramki: Radosław Kucharski, Adam bajek, Rafał się nie spodziewał, że Biało-CzerwoCzerniawski ni strzelą aż 8 bramek. Mimo tak wyZdaniem wiceprezesa Klubu Wal- sokiego zwycięstwa początek nie był demara Podbielskiego mecz z no- obiecujący i bramka stracona w wojorskimi policjantami był najlep- pierwszych minutach meczu była teszym w wykonaniu Polonii w tego- go dowodem. rocznym sezonie. Rywale grali Duże znaczenie miała też czerwobardzo brutalnie, faule mnożyły się, na kartka dla zawodnika gospodarzy, a w ich wyniku zostało kontuzjo- który bez piłki brutalnie uderzył łok-

I Liga Stanu CT Olympia Stamford – Lusitanos 3:7

Olympia wystąpiła bez sześciu podstawowych zawodników, którzy z powodu wypadku na drodze utknęli w korku. Liga Long Island Over 40 Pele Masters – Polonia NY 0:3 Bramki: Grzegorz Bajek, Wiesław Drelich, Marek

Rakowski

Skład: Tadeusz Sarzyński, Jarosław Mieleszko,

Józef Bajek, Dariusz Zielonka, Sławomir Dziubek, Grzegorz Bajek, Krzysztof Sloma, Mariusz Barnak, Jacek Zyzański, Wiesław Drelich, Marek Rakowski, wch. Paweł Galanty, Wojciech Nowak, Dariusz Sęk.

Trener Mariusz Barnak stwierdził, że był to jeden z najlepszych meczów Polonii w roku 2013. Rywale byli faworytami, więc cieszy przekonujące zwycięstwo w meczu wyjazdowym. Liga North Jersey Over 30 Polonia Wallington Over 30 – Ballyowen 1:2 Skład: Jerzy Jaworski, Dominik Koń, Marian Pan-

ko, Piotr Michna, marcin Czochara, Michał Panko, Marcin Decowski, Stanley Konefał, Lukasz Bogacz, Arek Balik, Rafał Augustynowicz, Damian Kowalczyk, Paweł Swarcz, Artur Konefał.

Kolejnej porazki doznali piłkarze Polonii Over 30 po wyrównanym meczu. W niedzielę Polonia Over 30 zagra z AC Milan godz. 9 rano. Boisko Wallington High School przy 200 Pulaski Ave, WOJCIECH ZIĘBOWICZ


Sport

nowy dziennik Piątek 11 października 2013

Ukarać arbitra!

Niegościnni gospodarze

pasy wagi ciężkiej pomiędzy Władimirem Kliczką (61-3, 51 KO) i Aleksandrem Powietkinem (26-1, 18 KO). Jak podaje agencja ITAR-TASS, obóz Powietkina chce ukarania arbitra roczną dyskwalifikacją.

Pojedynek ogromną różnicą punktową wygrał po 12 rundach Kliczko, jednak po ostatnim gongu mówiło się przede wszystkim o faulach, jakich w drodze po zwycięstwo dopuszczał się Ukrainiec, i biernej wobec przewinień mistrza postawie ringowego Luisa Pabona – przypomina portal ringpolska.pl. “Napiszemy protest. Nie zmieni on wyniku walki, ale chcemy bronić interesów Aleksandra – tłumaczy Dimitri Iwanow z ekipy “Rosyjskiego Rycerza”. – Sędzia popełnił mnóstwo

błędów, przede wszystkim pozwalając Kliczce na nielegalne przytrzymywanie, popychanie i uderzanie Aleksandra. Przed ważeniem rozmawialiśmy z Pabonem o taktyce Kliczki, jednak podczas walki on zignorował nasze uwagi, ostrzegając Władimira dopiero pod koniec walki”. “Uważamy, że interesy Powietkina zostały naruszone. Będziemy domagać się co najmniej rocznego odsunięcia Pabona od prowadzenia walk odbywających się pod auspicjami czte-

Lewis chce walczyć z Kliczką! n Jak donoszą brytyjskie media, rozpoczęły się negocjacje w sprawie po-

jedynku Lennoxa Lewisa z Władimirem Kliczką. Jest jednak jeden problem – jak zwykle bywa w takich sytuacjach – pieniądze. Lewis ma w tym momencie 48 lat. Jest ostatnim bokserem, który zunifikował wszystkie pasy mistrzowskie. Karierę zakończył w 2003 roku, po tym jak pokonał po kolei Witalija Kliczkę i Mike’a “Bestię” Tysona. Tydzień temu brat Witalija, Wła-

dimir, bez problemu uporał się z największą nadzieją rosyjskiego boksu Aleksandrem Powietkinem. Teraz brytyjskie media (“Daily Telegraph” i “Daily Mail”) donoszą, że zaraz po moskiewskiej walce, obóz Ukraińca przesłał propozycję

Gortat zdobywa punkty n W Êrod´ rozegrano szeÊç meczów

poprzedzajàcych sezon NBA. Koszykarze Phoenix Suns, w którym na co dzień gra Marcin Gortat, pokonali na wyjeździe Portland Trail Blazers 104:98. Polak przebywał na parkiecie 19 minut i 50 sekund i zdobył 8 punktów. W najciekawszym meczu, San Antonio Spurs pokonali u siebie CSKA Moskwa 95:93. Po czterech kwartach był remis 86:86 i o statecznym

wyniku musiała zadecydować dogrywka. W niej lepsi okazali się zawodnicy z San Antonio. Dzień wcześniej Gortat zdobył 6 punktów w towarzyskim meczu przeciwko Maccabi Haifa, wygranym przez Phoenix Suns 130:89. Polak przebywał na parkiecie przez 16 minut, miał 5 zbiórek i 3 bloki. Najwięcej punktów dla Suns – 22 – zdobył Eric Bledsoe. W innych meczach przed rozpoczęciem sezonu NBA Minnesota Tim-

serskich. Zwycięstwo Kliczki jest niepodważalne, ale zachowania Pabona nie można w żaden sposób wytłumaczyć” – dodaje Iwanow, zdradzając, że Powietkin mógłby w stosunkowo niedługim czasie po raz drugi stanąć na ringu z Kliczką: “Chcemy, by za trzy walki Aleksander dostał rewanż. Pozycja w rankingach uzależniona jest jednak od różnych rzeczy, między innymi od liczby nokdaunów, a sędzia zaliczył Aleksandrowi nokdauny, których nie powinno być”. Walka Władimira Kliczki z Aleksandrem Powietkinem zakończyła się wynikiem 119-104, 119-104, 119-104 na korzyść broniącego mistrzowskich tytułów Ukraińca. n

pojedynku Lewisowi. Promotorzy ze Wschodu chcą zapłacić pochodzącemu z Jamajki Lewisowi okrągłe 50 milionów dolarów. Jak pisze portal TVN 24 b. mistrz świata podbił stawkę. “Powiedziałem kiedyś, że potrzebuję 50 milionów dolarów, by wyskoczyć z mojej pidżamy. Ale teraz muszę przemyśleć moje dziedzictwo. Przecież odszedłem niepokonany. Teraz będzie to kosztowało 100 milionów. Dajcie mi wtedy pół roku i wychodzę na ring” – zakończył. n

FOTO: REUTERS/JASEN VINLOVE-USA TODAY SPORTS

FOTO: REUTERS/MAXIM SHEMETOV

Arbiter Luis Pabon (z tyłu) przymykał oczy na faule Władimira Kliczki (z lewej) – twierdzi obóz Powietkina

n Wciąż wybrzmiewają echa sobotniej walki o trzy mistrzowskie rech najważniejszych federacji bok-

szyć rozmiary porażki. Gole dla Cadiens zdobyli P.K. Subban oraz kejowej ligi NHL zakończyły się wy- na Lars Eller. granymi gospodarzy. Dogrywka była potrzebna do wyłonienia zwycięzcy pojedynku poTrzecie zwycięstwo w trzecim me- między Los Angeles Kings i Ottawa czu odnieśli hokeiści St. Louis Blu- Senators. Gospodarze wygrali 4:3, a es, którzy pokonali Chicago Blac- decydujące trafienie już w 28. sekunkhawks 3:2. Wygraną gospodarzom dzie dodatkowego czasu gry uzyskał zapewnił gol Alexandra Steena, Jeff Carter. Wcześniej Carter wpisał się na listrzelony na 22 sekundy przed końcową syreną. Wcześniej “Bluesma- stę strzelców także w pierwszej terni” dwukrotnie – za sprawą Vladi- cji, po której “Królowie” wygrywamira Tarasenko i Davida Backesa – li 3:0, a pozostałe dwa gole zdobył obejmowali prowadzenie, ale goście Dustin Brown. W 27. minucie pierwszego gola dla doprowadzali do remisu. Gole dla Blackhawks uzyskali Patrick Kane Senators uzyskał Jean-Gabriel Pageau, dwadzieścia minut później koni Jonathan Toews. Blues z dorobkiem sześciu punk- taktową bramkę zdobył Bobby Ryan, a do dogrywki doprowadził Mitów są liderem Central Division. Takim samym wynikiem zakoń- lan Michalek. TW czył się pojedynek w Calgary, gdzie miejscowi Flames pokonali Montreal Canadiens. Gospodarze po 37 miWYNIKI LIGI NHL nutach prowadzili już 3:0, a na listę St. Louis Blues - Chicago Blacstrzelców wpisali się Sean Monahan, khawks 3:2, Calgary Flames - MontSven Baertschi oraz Curtis Glencross. real Canadiens 3:2, Los Angeles Kings Później do głosu doszli przyjezdni, - Ottawa Senators 4:3 po dogrywce którzy jednak zdołali tylko zmniejn Wszystkie trzy środowe mecze ho-

Hokeiści St. Louis Blues mogli się cieszyć  z trzeciego zwycięstwa z rzędu

Koniec szanghajskiej przygody n Mariusz Fyrstenberg i Marcin Mat-

kowski odpadli z turnieju ATP w Szanghaju (pula nagród 3 949 445 dolarów).

Polacy przegrali w drugiej rundzie 4:6, 6:3, 7-10 z Aisamem-ul-Haq Qureshim (Pakistan) i Jeanem-Julienem Rojerem (Holandia). Rywale polskiego debla byli rozstawieni w imprezie z numerem czwartym. Fyrstenberg i Matkowski berwolves przegrali po dogrywce w pierwszej rundzie pokonali Niem106:108 z CSKA Moskwa, Golden ców Andre Begemanna i Martina EmState Warriors pokonali 94:81 Sacra- mricha 6:3, 7:6 (8-6). mento Kings, Los Angeles Clippers W singlu w Szanghaju wystąpił tylwygrali 89:81 z Portland Trailblazers, ko Michał Przysiężny, ale we wtoNew Orleans Pelicans pokonali 94:92 rek przegrał w pierwszej rundzie z Dallas Maverics, Chicago Bulls wy- Kanadyjczykiem Milosem Raonicem grali 106:87 z Memphies Greizzlies, (nr 10.) 4:6, 4:6. Wcześniej Polak wyMiami Heat pokonało 92:87 Atlan- grał dwa pojedynki w kwalifikacjach. tę Hawks, a Toronto Raptors pokoZ turniejem pożegnał się także roznali 97:89 Boston Celtics. stawiony z numer 5. Szwajcar RoSezon NBA rozpocznie się 29 paź- ger Federer (na zdjęciu), który przedziernika. n grał w trzeciej rundzie z Francuzem

Na podstawie informacji w∏asnych, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: REUTERS

14

Gaelem Monfilsem 4:6, 7:6 (7-5), 3:6. To pierwsza porażka Federera od US Open 2013, kiedy także w 1/8 finału musiał pożegnać się z imprezą. Los Szwajcara podzielił w 1/8 finału grający z trójką Hiszpan David Ferrer, którego wyeliminował Niemiec Florian Mayer, wygrywając 6:4, 6:3. Z kolei w 2. rundzie turnieju WTA w Linzu (pula nagród 235 tys. dol.) Katarzyna Piter przegrała 0:6, 1:6 ze Słowaczką Dominiką Cibulkovą (nr 7.) Polka przebiła się do turnieju głównego z kwalifikacji. n


Sport

15 nowy dziennik Friday, October 11, 2013

Z Ukrainą o wszystko

Boniek nie chce Ligi Narodów

n W piątek reprezentacja Polski

zmierzy się z Ukrainą w swoim przedostatnim meczu eliminacji mistrzostw świata. Jeśli Biało-Czerwoni nie odniosą zwycięstwa, przekreślą szanse na udział w przyszłorocznym mundialu.

FOTO: REUTERS

Po ośmiu spotkaniach zawodnicy Waldemara Fornalika zajmują w tabeli grupy H czwarte miejsce – przypomina portal onet.pl. Do tej pory zgromadzili oni 13 punktów. Ukraińcy mają dwa “oczka” więcej, w efekcie czego plasują się na drugim miejscu, za Anglią. Powołania selekcjonera nieco zaskoczyły dziennikarzy. Na zgrupowaniu przed decydującymi meczami trenują między innymi Mariusz Lewandowski, Sławomir Peszko i Marcin Wasilewski. “Brałem pod uwagę tylko i wyłącznie czynnik sportowy. Szukałem zawodników, którzy mogą podnieść poziom gry naszej reprezentacji” – tłumaczył selekcjoner przed kamerami TVP. Najprawdopodobniej Fornalik gra w piątek nie tylko o zachowanie szans na awans, ale także o swoją posadę. “Nie przejmuję się tymi spekulacjami, ale to nie pomaga drużynie. Ludzie zastanawiają się: kto kandydatem, kto następcą? To nie wpływa pozytywnie na zespół. Docierają do mnie informacje o zwolnieniu. Zastanawiam się, czy jest jeszcze taki kraj, w którym w momencie, kiedy drużyna ma szansę na awans, mówi się o zwolnieniu selekcjonera” – skomentował trener. Biało-Czerwoni zagrają z Ukrainą po raz siódmy. Do tej pory obie ekipy zanotowały po dwa zwycięstwa. Dwa razy padł remis. Pierwszego spotkania w tych eliminacjach Polacy nie wspominają dobrze. W Warszawie Ukraińcy wygrali 3:1. “Póki Polacy mają szanse na awans, będą próbowali zemścić się za porażkę. To nie będzie prosta gra. Nie

n Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek jest oburzony pomysłem UEFA, która po 2016 roku chce ponoć wdrożyć w życie nowe, międzynarodowe rozgrywki pod nazwą Ligi Narodów.

Waldemar Fornalik gra w piątek o swoją posadę

można powiedzieć, że moi zawodnicy będą zrelaksowani psychicznie” – skomentował selekcjoner Ukraińców, Mychajło Fomienko. Większość graczy, których powołał Fornalik, są do dyspozycji trenera. Na początku zgrupowania w Warszawie z drobnymi urazami borykali się Artur Boruc, Arkadiusz Milik i Grzegorz Krychowiak. Cała trójka ćwiczy już z resztą kolegów. W komfortowej sytuacji jest też Fomienko. Ukraina zagra w Charkowie w optymalnym składzie. Gospodarze będą mogli liczyć także na wsparcie kibiców. Przypomnijmy, że początkowo FIFA ukarała ukraińską federację piłkarską finansowo oraz nakazała rozegranie meczu z Polską bez udziału fanów. Była to reakcja na skandaliczne zachowania fanów podczas spotkania z San Marino. Zastrzeżenia dotyczyły przywoływania symbolów nazistowskich, odpalenia rac oraz rasizmu. Ostatecznie kara została jednak odroczona. Przed piątkowym meczem Ukrainy z Polską w Charkowie należy jednak spodziewać się zaostrzonych środków bezpieczeństwa. Ukraińskie władze chcą zrehabilitować się w oczach FIFA.

Kibice mają być kontrolowani trzykrotnie. Każdy, kto będzie próbował wnieść jakikolwiek zabroniony przedmiot, nie zostanie wpuszczony. Lokalne władze podkreślają, że sankcje FIFA wprowadzone po meczu Ukrainy z San Marino nie zostały odwołane, a jedynie zawieszone. Stąd przedstawiciele światowej federacji będą dokładnie kontrolować przebieg spotkania. FIFA zarzuciła Ukrainie, że w czasie meczu z San Marino we Lwowie na początku września, kibice zapalali race, jeden z nich miał koszulkę z numerem 88 uznawanym za odwołanie do hitlerowskiego pozdrowienia, obrażono także jednego z piłkarzy pochodzenia brazylijskiego. Czy tym razem Polacy zdołają przeciwstawić się Ukrainie i zachować szanse na awans? Przekonamy się już w piątkowy wieczór. n

TABELA GRUPY H 1. Anglia 2. Ukraina 3. Czarnogóra 4. Polska 5. Mołdawia 6. San Marino

8 8 8 8 8 8

25:3 16 19:4 15 15:8 15 18:9 13 4:15 5 1:43 0

Mecz z podtekstem

jak w marcu, zaprezentuje się jako drużyna silniejsza od polskiej. Dziennik “Wiesti” publikuje wyn Stosunki piłkarskie Polski i Ukrainy nigdy nie były proste – pisze ukra- wiad z piłkarzem ukraińskiej drużyny pochodzenia brazylijskiego ińska prasa przed jutrzejszym meczem dwóch reprezentacji w Charkowie. Edmarem Hałowskim de Lacerda. Dziennik “Komsomolska Prawda” chowanie byłego już trenera ukraiń- Jego zdaniem Polacy to silni przeprzypomina zgrzyty, do których do- skiej reprezentacji Ołeha Błochina ciwnicy, a ich gra będzie teraz inna szło w ostatnich latach, począwszy w stosunku do polskich dziennika- niż kilka miesięcy temu, gdy przeod takich incydentów, jak transpa- rzy, aż do jawnej konkurencji w cza- grali z Ukraińcami 1:3. Teraz Polarent “Lwów – polskie miasto”, któ- sie przygotowań do Euro 2012. cy nie mają nic do stracenia, muszą ry pojawił się na krótko na meczu w “Komsomolska Prawda” jest też prze- dać z siebie wszystko, a taki prze2009 roku, poprzez niegrzeczne za- konana, że Ukraina jutro, podobnie ciwnik jest zawsze niebezpieczny. n

Po raz pierwszy władze UEFA wpadły na pomysł stworzenia Ligi Narodów w 2001 roku – przypomina por tal onet.pl. Za pro po no wa no wówczas kilka alternatyw dla meczów towarzyskich, których stawką była gra “o pietruszkę”. Pierwszą z nich była rywalizacja pierwszych ośmiu europejskich drużyn w rankingu w formie pucharu. Innym rozwiązaniem było, także rozegranie pucharu, ale drużyn z niższych miejsc rankingowych (8-51). Jako trzecią alternatywę podano system ligowy, któremu UEFA ponoć bliżej ponownie przyjrzała się na kongresie unii piłkarskiej w Chorwacji, trzy tygodnie temu. Propozycja sprzed dwunastu laty nieco różni się od tej, ponoć rozpatrywanej obecnie. Liga Narodów, która miałaby ruszyć po 2016 roku, a zostałaby podzielona na pięć grup. W pierwszej znalazłoby się osiem najwyżej rozstawionych europejskich reprezentacji w rankingu FIFA. Kolejne grupy ustalane byłby według dalszych rankingowych po-

zycji i potencjału poszczególnych reprezentacji. I tak druga grupa liczyłaby, podobnie jak pierwsza, osiem drużyn. W trzeciej i czwartej szesnaście ekip, a w czwartej, ostatniej sześć. Zwycięzca Ligi Narodów dostawałby pewną sumę pieniędzy, a pozostałe drużyny miałyby możliwość awansu lub spadku ze swoich grup. Biorąc pod uwagę pozycję w rankingu reprezentacji Polski, to nasi piłkarze zagraliby w trzecie grupie z takimi drużynami, jak: Szkocja, Bułgaria, Izrael, Macedonia, Białoruś, Irlandia Północna, Estonia, Gruzja, Azerbejdżan, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Mołdawia, Kazachstan oraz Cypr. Do rewelacji na temat Ligi Narodów szybko odniósł się prezes PZPN Zbigniew Boniek, który na swoim oficjalnym profilu jednego z portali społecznościowych w taki sposób skomentował sensacyjne informacje: “Liga Narodów to chora idea, gorsza od Euro z Brazylią. To może zabić reprezentacje i ich kult”. n

Trener Czarnogóry: celujemy w remis

n Trener piłkarskiej reprezentacji Czarnogóry Branko Brnović uważa, że jego drużyna zajmie co najmniej drugie miejsce w grupie H eliminacji MŚ.

“W piątek wystarczy nam remis z Anglią, bo Ukraina nie da rady pokonać Polski” – ocenił. “Nie możemy przestraszyć się Anglików, wszyscy wiemy, jaką prezentują klasę. Cieszę się na ten mecz, w którym – mam nadzieję – postawimy kropkę nad “i”, koronując wszystkie dotychczasowe osiągnięcia” – powiedział szkoleniowiec. Brnović zakłada zatem, że Czarnogóra bez problemu wywalczy trzy punkty we wtorkowym starciu z zajmującą przedostatnie miejsce Mołdawią (5 pkt) w Podgoricy. “Udowodniliśmy dotychczasowymi występami, że zasługujemy na pierwsze lub drugie miejsce w tej grupie. Remis z Anglią byłby bardzo korzystny, bo Ukraina straci

punkty z Polską” – stwierdził selekcjoner. Z kolei piłkarze reprezentacji Anglii uważają, że w piątkowym spotkaniu eliminacji mistrzostw świata przeciwko Czarnogórze czeka ich trudne zadanie. Krajowe media mówią nawet o elemencie paniki w szeregach kadry Trzech Lwów. “To dobrze zorganizowana ekipa. Broni się dużą liczbą zawodników i nie pozwala się nikomu rozpędzić. Musimy być cierpliwi. Najlepiej byłoby jednak zdobyć bramkę w pierwszej połowie, wtedy mecz się trochę otworzy. Pierwsze trafienie może o wszystkim przesądzić” – ocenił Wayne Rooney, cytowany na oficjalnej stronie angielskiej federacji (FA). n

Robert Lewandowski od stycznia 2014 w Realu Madryt? Według hiszpańskich mediów najlepszy polski napastnik Robert Lewan- do Realu już w styczniowym okien- markt.de (ok. 39 mln euro), ale “AS” cym za tym, że Lewandowski znajku transferowym, a Borussia Dort- podkreśla, że kontrakt polskiego pił- dzie się w zespole “Królewskich” jest dowski może trafić do Realu Madryt w styczniu 2014 r. mund – aktualny pracodawca Lewan- karza z Borussią wygasa w czerw- niepotwierdzona wypowiedź Pepa n

Dziennik “AS” poinformował, że “Królewscy” pilnie poszukują uzupełnień podstawowego składu. Priorytetem jest pozyskanie zawodników linii ataku. Polski snajper miałby znajdować się na czele listy kandydatów

do gry w madryckim zespole, obok m.in. Argentyńczyka Sergia “Kuny” Aguera, występującego obecnie w Manchesterze City. Zdaniem hiszpańskiego dziennika Robert Lewandowski mógłby trafić

dowskiego – byłaby skłonna zaakceptować kwotę transferową w wysokości ok. 10-15 mln euro. To ponaddwukrotnie mniej, niż wynosi wycena niemieckiego serwi su in ter ne to we go trans fer -

cu przyszłego roku i ewentualny transfer w styczniu to dla niemieckiego klubu jedyna szansa na to, by na przejściu piłkarza zarobić jakiekolwiek pieniądze. Innym argumentem przemawiają-

Guardioli, niemieckiego trenera Bayernu Monachium, czyli klubu, z którym od ponad roku “łączony” jest Robert Lewandowski. Guardiola miał stwierdzić, że polski piłkarz nie trafi do Monachium. n


nowy dziennik Piàtek 11 października 2013

16

WELCOME

www.ekbookstore.com Już wkrótce w EK Polish Bookstore najnowsza ksiażka Dana Browna!

Dan Brown: Inferno

BIG SAVINGS ON NEW GENERICS Lexapro (30 Tab) Lipitor (30 Tab) Plavix (30 Tab) Singular (30 Tab) Seroquel (30 Tab) Wellbutrin ER 150 (30 Tab) Actos Valtrex 500 mg Zoloft Celexa

$20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $20.00 $40.00 $15.00 $15.00

SAI APTEKA PHARMACY

151 Nassau Avenue (Crossroads Nassau & Nelell), Brooklyn, NY 11222 Tel. 718-349-8989, Fax: 718-349-3949 Ask your Doctor to send Prescriptions electronically to

SAI APTEKA PHARMACY PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Thursday, October 10, 2013

Dramatyczny pościg, zabytkowe miasto pełne sekretnych przejść, poemat z XIV wieku skrywający niejedną tajemnicę... „Inferno” to czwarta część bestsellerowego cyklu, do którego należą powieści: „Anioły i demony”, „Kod Leonarda da Vinci” i „Zaginiony symbol”. Tym razem Robert Langdon – profesor Uniwersytetu Harvarda, wybitny specjalista w dziedzinie ikonografii – będzie musiał rozwiązać niezwykle trudną zagadkę... Mężczyzna budzi się i ze zdumieniem stwierdza, że leży na szpitalnym łóżku. Nie pamięta, co się wydarzyło i jak znalazł się w obcym mieście. Jednak Langdon nie ma zbyt wiele czasu na rozmyślania. Ledwie na dobre odzyskuje przytomność, ktoś próbuje go zamordować. W towarzystwie młodej lekarki Sienny Brooks pospiesznie opuszcza szpital. Ścigany przez nieznanych wrogów, przemierza uliczki Florencji, podążając śladem sekretnych wskazówek znajdujących się w słynnym dziele Dantego... Czy wiedza profesora o tajemnicach, które skrywa zabytkowa część miasta, wystarczy, by umknąć oprawcom? Czy mężczyzna zdoła rozszyfrować zagadkę i uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem?

s. 592

Już dziś zadzwoń do EK Polish Bookstore (201) 355 7496. POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/10/11  
Nowy Dziennik 2013/10/11  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement