Page 1

STRONA 15

SPORT

POLECAMY

Robert Kubica Magazyn wraca na tor dla mężczyzn

STRONA 6

POLACY W USA

W CZWARTEK W NDTV

Ks. Piotr Rożek o Polskim Dniu w Rockville Centre, LI.

Żegnaj, druhno Barbaro

POL SKI ŻOŁ NIERZ ZGI NĄŁ W AFGA NI STA NIE | ANGLICY ZDECYDUJĄ O POZOSTANIU W UE | TRUMP CHCE KU PIĆ "NEW YORK TI ME SA" CZWARTEK 24 STYCZNIA – THURSDAY, JANUARY 24, 2013

Słonecznie

www.dziennik.com

$0.75

-4°C (25°F)

Rusza nowe polskie radio

n Już w najbliższą niedzielę, 27 stycznia, będzie można usły-

szeć polski język i polską muzykę w nowojorskim eterze. Nowe radio będzie nadawać z Elizabeth w New Jersey.

STRONA 3

regonem i Aliną Strzelec. W zespole pojawią się również: Marcin Filipowski, Jola Naklicka, Jurek Majcherczyk, Wojtek Maślanka, Tomasz Pazdrowski, Kinga Nyk, Ewa Strzelec oraz Jolanta i Andrzej Larsonowie. Studio Radia Polska WNYG 1440 AM znajduje się przy 651 Marshall St. w Elizabeth, NJ. Do tej pory w metropolii nowojorskiej działało kilka rozgłośni radiowych. W latach 2002-2009 swój program nadawało Radio Rytm. Z kolei w latach 2009-2011 działało Polskie Radio Nowy Jork. Ostatni polski program emitowało Polskie Radio USA, które działało tylko pół roku, od grudnia 2011 do czerwca 2012 roku. W przeszłości funkcjonowało również Radio Dwóch Edwardów, a także Natalii Kęckiej, był także polski program ks. Tomasza Rudnego, Nasze Radio, Radio Zbliżenia Stanisława Gorącego oraz Radio Most Małgorzaty Kałuży i Janusza Marciniaka. WUEM

FOTO: ARCHIWUM

Polski program będzie nadawany ze studia w Elizabeth w stanie New Jersey, gdzie mieści się siedziba stacji WNYG 1440 i trans mi to wa ny równolegle na częstotliwości WRKL 910 AM. Radio Polska – taką nazwę przyjęła stacja – będzie nadawało w każdą niedzielę od godziny 7 rano do 5 po południu. Swoim zasięgiem obejmie dużą część Tri-State wraz z rejonami zamieszkiwanymi przez Polaków, jak Brooklyn, Queens, Long Island, powiaty: Bergen, NJ, Westchester, Rockland i wiele innych. Program będzie zawierał podsumowanie najważniejszych wydarzeń tygodnia, wywiady z ciekawymi ludźmi świata nauki i kultury, bloki edukacyjne oraz rozrywkowe, a także dużo polskiej muzyki. Pojawią się również porady prawne i emigracyjne. Za program odpowiedzialna będzie grupa pasjonatów radiowych na czele z mecenasem Michaelem Musą-Ob-

Zamkną polską szkołę Rok zawieszenia dla Wacha w Yonkers

AMERYKA

Hillary Clinton na przesłuchaniu

n Mariusz Wach zostanie zawieszony na 12 miesięcy za stosowanie dopin-

gu, który wykryto w organizmie boksera po walce z Władimirem Kliczką.

Oficjalną informację o możliwych karach dla Polaka przesłał do promostawowe i 2 średnie. Władze archidiecezji twierdzą, że nie mogą sobie tora Wacha – Global Boxing – prejuż pozwolić na wspieranie tych placówek, które nie są w stanie same się zydent Niemieckiej Federacji Bokserskiej (BDB) Thomas Puetz. Jeśli utrzymać. Decyzja ta dotknie 4000 uczniów. Wach zaakceptuje wyniki badania Lista szkół, które w czerwcu zakoń- kach poszczególnych parafii. próbki A i zrezygnuje z otwierania Gdy we wtorek ogłoszono decyzję, próbki B, kara będzie liczona od 10 czą działalność, obejmuje siedem placówek na Bronksie, 5 na Manhatta- rodzice i nauczyciele szkół, które zo- listopada ubiegłego roku, kiedy odnie i 10 w powiatach położonych na staną w czerwcu zamknięte, nie kryli była się walka Wacha z Kliczką. północ od miasta Nowy Jork. W tej łez i frustracji. W listopadzie powie- Prawdopodobnie zaakceptują ją takostatniej grupie znajduje się szkoła św. dziano im, że mogą uratować szkoły że federacje innych krajów. Polak muKazimierza w Yonkers. O wysiłkach przed zamknięciem, jeżeli wymyślą si zapłacić też 5113 euro grzywny. ratowania szkoły podjętych przez ro- skuteczny plan biznesowy oraz zbioPo ogłoszeniu decyzji o zawieszedziców i nauczycieli tej placówki pi- rą wystarczającą sumę pieniędzy, któ- niu Wach nie wyklucza nawet czarra pozwoli im się utrzymać przez ko- nego scenariusza, jakim będzie pożesaliśmy pod koniec grudnia ub.r. W rezultacie w nowojorskiej ar- lejne trzy lata. Przedstawiciele niektó- gnanie się z boksem. "Zobaczymy, co chidiecezji zostanie po czerwcu oko- rych placówek twierdzą, że ich wysił- się wydarzy do listopada. Dużo się moło 150 podstawówek katolickich z ki nie zostały potraktowane poważnie. że zmienić w moim życiu. Na pewno Przykładowo St. Augustine Scho- będę chciał wrócić, ale najpierw trze200, które działały jeszcze trzy lata temu, nim archidiecezja zaczęła ol w New City opracowała plan biz- ba zobaczyć, w jakim stanie będę za opracowywać plan restrukturyzacyj- nesowy, który pozwoliłby placówce dziesięć miesięcy" – mówi "Wiking". ny. W ramach tego planu szkoły ka- zebrać 800 000 dol. więcej, niż wyPolski bokser od początku zaprzetolickie są konsolidowane i przeka- magane przez archidiecezję, ale mi- czał, że świadomie przyjmował jazywane pod jurysdykcję regionalnym mo to i pomimo sukcesów w naucza- kiekolwiek niedozwolone środki. zarządom, zamiast pozostawać w rę- niu zostanie zamknięta. » STR. 2 Grupa Global Boxing niedługo póź-

Na przesłuchaniach przed komisją spraw zagranicznych Senatu sekretarz stanu Hillary Clinton potwierdziła, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, co stało się w rezultacie ataku na konsulat w Bengazi 11 września ub.r.

04413 >

8

08805 93287

4

ROK XLI Nr 11 718

NOWY DZIENNIK $0.75

FOTO: ARCHIWUM

n Na liście szkół katolickich do zamknięcia znalazły się 22 szkoły pod-

niej wydała oświadczenie, w którym zwróciła uwagę na rolę trenerów (głównym był Portorykańczyk Juan De Leon) w tej sprawie, zresztą do tej pory niewyjaśnioną. Ukrainiec broniący tytułu mistrza świata IBF, WBA i WBO w wadze ciężkiej wygrał jednogłośnie na punkty. DET (PAP, IAR), (R) Więcej

» STR. 14


2

Ameryka

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

Trump chce kupić "New York Timesa"

ZAMKNĄ POLSKĄ SZKOŁĘ…

» Tylko dwóm szkołom z listopadowej listy (na Manhattanie i na Bronksie) udało się przedstawić taki plan biznesowy, który zapewni im dalsze funkcjonowanie. Decyzję co do zamknięcia odroczono w przypadku dwóch szkół na Staten

DOK. ZE STR. 1

Island, terenie dotkniętym przez huragan Sandy, i czterech innych placówek – St. Gregory the Great na Manhattanie, St. Mary School na Bronksie, Najświętszego Serca Jezusa w Newburgh i Regina Coeli w Hyde Park. AS, (R)

"Gwizdek" wygrał na festiwalu Sundance

Polski dokument "Gwizdek" w reż. Grzegorza Zaricznego (na zdj.) wygrał w konkursie filmów krótkometrażowych na festiwalu Sundance w USA, który jest najważniejszą na świecie imprezą poświęconą kinu niezależnemu.

n Po mieście krąży plotka, że magnat nieruchomościowy Donald ny Rupert Murdoch bez większych

Trump przymierza się do zakupu "New York Timesa". "Huf fington Post" klasyfikuje tę informację w kategorii "rzeczy, które się nie zdarzą". Joe Hagan z "New York Magazine" doniósł we wtorek, że Donald Trump odbył już "więcej niż jedno spotkanie" w sprawie przejęcia gazety od rodziny Sulzbergerów. Wydawanie gazety to zdecydowanie inny świat niż to, czym się do tej pory zajmował Trump, który doszedł do fortuny w nieruchomościach, znany jest jako gospodarz programu telewizyjnego czy patron konkursów piękności. Lubi też wygłaszać kon-

trowersyjne opinie, np. podczas drążenia sprawy aktu urodzenia Baracka Obamy, który – według Donalda Trumpa – jest sfałszowany. Jeden z ekspertów rynkowych stwierdził, że próby wykupienia "New York Timesa" przez Donalda Trumpa to "bardzo drogie przedsięwzięcie, które do niczego nie prowadzi". Rodzina Sulzbergerów nie jest tak luźno powiązana jak klan Bancroftów, od którego magnat medial-

problemów odkupił "Wall Street Journal". Sulzbergerowie są bardzo zaangażowani w prowadzenie rodzinnego biznesu i wydawanie "New York Timesa", byłoby więc dużym zaskoczeniem, gdyby zdecydowali się przekazać biznes komuś takiemu jak Trump. Poza tym, o ile właściciele "New York Timesa" rzeczywiście podczas kryzysu gospodarczego rozważali wystawienie gazety na sprzedaż, o tyle dzisiaj, gdy gazeta o wiele lepiej radzi sobie finansowo, mogą nie być zainteresowani ofertą Donalda Trumpa ani żadnego innego potencjalnego kupca. AS, (R)

Mandaty zasilą nowojorski budżet W celach oszczędnościowych Cuomo proponuje zamrożenie wydatgubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo proponuje większe kary dla krnąbr- ków na stanowe agencje, przy jednych kierowców, miliardowe wydatki na odbudowę po Sandy oraz wyższe mi- noczesnym łączeniu niektórych z nich. Chce też, aby studenci na stanowych nimalne płace. Ma to być jednak budżet przyjazny dla kieszeni podatników. uniwersytetach płacili za naukę 300 dol. więcej. W sumie proponowany przez guber- cym się 1 kwietnia. Mieszkańcy stanu będą za to mieAndrew Cuomo zaproponował natora budżet jest o 5,3 procent większy niż ten obowiązujący w obecnym kilka nowych opłat, w tym 80-dola- li większy dostęp do loterii Quick roku fiskalnym. Przy czym większość rową za mniejsze wykroczenia pod- Draw, co ma zwiększyć dochody do zwyżki będzie pokryta przez fede- czas jazdy samochodem oraz nową stanowej kasy. Projekt nowego budżetu zawiera ralne fundusze przyznane stanowi karę w wysokości co najmniej 50 doNowy Jork na odbudowę zniszczeń larów za złamanie prawa dotyczące- o 4,4 procent (czyli o 358 milionów po huraganie Sandy – na co guber- go korzystania z telefonu komórko- dolarów) wyższe wydatki na szkolnator chce przeznaczyć w sumie 30 wego podczas prowadzenia auta. nictwo. Po 55 milionów dolarów więmiliardów dol. – oraz fundusze prze- Natomiast kierowcy, którzy przekra- cej mają również otrzymać uczelnie znaczone na wprowadzenie ustano- czają prędkość, nie będą mogli ła- CUNY i SUNY. Gubernator Cuomo chce wydać wionego przez prezydenta Baracka two obniżyć mandatu i pozbyć się Obamę prawa dotyczącego opieki punktów. W ten sposób Cuomo ma prawie 36 milionów dolarów na zdrowotnej. Bez brania pod uwagę nadzieję zebrać do stanowej kasy wprowadzenie nowego prawa o posiadaniu broni i wspomóc MTA sufunduszy federalnych na odbudowę około 58 milionów dolarów. W jednym punkcie projektu budże- mą 4,2 mld dolarów (9 procent więpo Sandy budżet wynosi 136,5 mitowego gubernator Cuomo postano- cej niż w ub. roku). liarda dolarów. Ponadto gubernator proponuje Projekt budżetu przedstawiony wił jednak iść na rękę kierowcom proprzez nowojorskiego gubernatora za- ponując, aby oddziały Motor Vehic- podniesienie minimalnej płacy z myka też dziurę budżetową wyno- le otwarte były w soboty i aby nie 7,25 dol. do 8,75 dol., co zostało raszącą 1,35 mld dol., która grozi sta- trzeba było czekać tam w kolejkach czej zimno przyjęte przez republikańskich legislatorów. nowi w roku fiskalnym zaczynają- dłużej niż 30 minut. AS, (R) n W projekcie budżetu na rok fiskalny 2013-2014, wynoszącym 142,6 mld dol.,

Strony redaguje: Tomasz Bagnowski

"We love this film" – powiedział podczas ceremonii rozdania nagród zasiadający w jury Don Hertzfeldt. Podkreślił, że "Gwizdek" kompletnie zaskoczył jurorów, oczarował głębią i dowcipem. Słowa Hertzfeldta zacytowało w środowym komunikacie przesłanym PAP Stowarzyszenie Filmowców Polskich. "Gwizdek" zo stał wy pro du ko wa ny przez działające przy stowarzyszeniu Studio Munka. Otrzymał ponadto dofinansowanie od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Film Grzegorza Zaricznego to zrealizowany prostymi środkami dokumentalny portret wkraczającego w dorosłość mężczyzny, który w miarę posiadanych możliwości stara się pchnąć swoje życie do przodu. Bohaterem jest młody chłopak z małej miejscowości pod Krakowem, który na co dzień pracuje fizycznie, a

FOTO: ARCHIWUM

FOTO: ARCHIWUM

n

w weekendy sędziuje mecze piłkarskiej b-klasy. Festiwal Sundance (Sundance Film Festival) to impreza organizowana od 1978 r. Odbywa się w mieście Park City w stanie Utah. Tegoroczna edycja trwa od 17 stycznia, a zakończy się 27 stycznia. Jednym z twórców festiwalu Sundance jest aktor i reżyser Robert Redford. BAT, (PAP)

Polski dzień w Rockville Centre n Na Long Island w najbliższą niedzielę szykuje się kolejna polonijna uroczy-

stość. Wielkimi krokami zbliża się coroczny Polski Dzień obchodzony w katedrze św. Agnieszki w Rockville Centre już od kilkunastu lat. "Serdecznie zapraszamy wszystkich, nie tylko Polonię, do licznego udziału w tych uroczystościach, które odbędą się 27 stycznia. Rozpocznie je msza święta o godz. 3 ppoł., którą celebrować będzie specjalny gość, arcybiskup Stanisław Budzik. We mszy weźmie również udział ksiądz William Murphy, obecny biskup diecezji. Spodziewamy się polonijnych gości z powiatów Nassau i Suffolk oraz z dzielnic: Queens i Brooklyn" – móREKLAMA

POLSKI

wi ks. Piotr Rożek, proboszcz parafii św. Jadwigi we Floral Park, LI, koordynator Polskiego Dnia. Po mszy odbędzie się przyjęcie taneczne w sali parafialnej kościoła św. Władysława w Hempstead. Gospodarze zapewniają smaczny obiad, kawę, ciasto i zimne napoje. Zabawa potrwa do godz. 7 wieczorem. Ksiądz Piotr Rożek już jutro o godz. 7 wiecz. będzie gościem NDTV. ZUZANNA DUCKA-LUBAS

ADWOKA T

w w w . A d w o k a t M a r z e c . c o m Adwokat posiada licencję w stanach • New York, New Jersey, Pennsylvania,

Floryda, Conn., California, Illinois, Massachusetts, Hawaii • Bankructwa • Rozwody i Rodzinne • Sprawy kryminalne, areszty • Sprawy imigracyjne • Wizy • Deportacje • Obywatelstwo • Wszystkie wypadki: drogowe • w pracy • i inne • Testamenty i Podział Majątku • Kupno i Sprzedaż Nieruchomości, closings • Sprawy w Polsce (rozwody, podział majątku, itd.)

Darius Marzec, Esq.

212.267.0201 718.609.0300

Manhattan 225 Broadway, Suite 3000, New York, NY 10007

Greenpoint 776 A Manhattan Ave. #104 Brooklyn, NY 11222

New Jersey 1000 Clifton Ave. 2nd Fl. Clifton, NJ 07013 973.920.7925

Pennsylvania 4 North 6th Street Stroudsburg, PA 18360 973.920.7925

Adwokat

mówi po polsku Spotkania z klientami, również wieczorami oraz w weekendy.


nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

3

Pozew przeciwko Hillary Clinton na przesłuchaniu nowojorskiej policji Po ataku na konsulat USA w Bengazi

n Na przesłuchaniach przed ko-

misją spraw zagranicznych Senatu sekretarz stanu Hillary Clinton potwierdziła, że bierze na siebie odpowiedzialność za to, co stało się w rezultacie ataku na konsulat w Bengazi 11 września ub.r. FOTO: REUTERS

W ataku zginął ambasador USA w Libii Chris Stevens. Republikanie zarzucają szefowej dyplomacji i całej administracji prezydenta Baracka Obamy, że nie zadbała o wystarczającą ochronę konsulatu w Bengazi. Mają też pretensje, że bezpośrednio po ataku rząd tłumaczył, że był on wynikiem "spontanicznej demonstracji" przeciw antymuzułmańskiemu filmowi, gdy tymczasem niemal od razu było jasne, iż chodziło o z góry zaplanowany atak terrorystyczny. Clinton utrzymywała przed komisją, że reakcja USA na atak była właściwa i wbrew zarzutom opozycji Departament Stanu i Pentagon dobrze ze sobą współpracowały. W ataku, oprócz ambasadora Chrisa Stevensa, zginęło jeszcze trzech amerykańskich agentów ochrony wynajętych przez CIA. Clinton podkreśliła też, że po ataku w Bengazi rząd natychmiast wzmocnił ochronę amerykańskich placówek dyplomatycznych na całym świecie. Przypomniała, że raport sporządzony na zamówienie Depar-

Studentka z Karoliny Północnej, która jest jedną z 9 osób rannych podczas strzelaniny, która wywiązała się przed Empire State Building 24 sierpnia 2012 r., oskarżyła nowojorską policję o "rażące zaniedbania" podczas pościgu za zabójcą.

n

tamentu Stanu przez niezależną agencję rządową Accountability Review Board (Zarząd ds. Kontroli Odpowiedzialności) nie stwierdził, by "jakikolwiek pracownik rządu dopuścił się wykroczeń lub świadomie zignorował swoje obowiązki" przed atakiem. Wyjaśnienia Hillary Clinton nie zadowoliły republikańskich senatorów. Ponowili oni sugestie, że administracja Obamy nie chciała przyznać, że ambasador Stevens padł ofiarą terrorystów islamskich, gdyż usiłowała podtrzymać głoszoną przez siebie na wyrost tezę, że "Al-Kaida jest w rozsypce". Senator John McCain powiedział, że "nie jest usatysfakcjonowany odpowiedziami" sekretarz stanu. "Na wiele pytań nie uzyskaliśmy odpowiedzi. Naród amerykański na nie zasługuje i na pewno nie zasługuje na odpowiedzi fałszywe” – oświadczył. Inni senatorowie z GOP także ata-

kowali odchodzącą sekretarz stanu. "Nie było żadnego planu ewakuacji (z konsulatu w Bengazi). Wcale nie było silnej ochrony tej placówki" – powiedział senator John Barrasso. "Do konsulatu nie powinno się wysyłać samych strażników ochrony, bez wsparcia w postaci oddziału piechoty morskiej. To jest nie do wybaczenia. Mogą się przecież zdarzyć gdzie indziej podobne ataki” – oświadczył republikański senator Rand Paul. Telewizja CNN podała, że już w listopadzie 2011 r. ambasador Stevens alarmował, że ochrona placówek dyplomatycznych w Libii jest niewystarczająca. Proponował wtedy przeprowadzkę personelu konsulatu w Bengazi do hotelu albo do niezamieszkanej willi przylegającej do miejscowej siedziby agentów CIA. Departament Stanu odrzucił jednak te propozycje. BAT, (PAP)

32-letnia Chenin Duclos i osiem innych przypadkowych osób zostało rannych od odłamków i kul wystrzelonych przez policjantów, którzy ścigali 58-letniego Jeffreya Johnsona, uciekającego z siedziby Hazan Imports przy West 33 Street, gdzie zastrzelił swojego byłego współpracownika. Podczas pogoni dwóch funkcjonariuszy nowojorskiej policji oddało w sumie 16 strzałów w kierunku Johnsona, który groził im bronią. Komisarz NYPD Raymond Kelly poinformował, że dziewięcioro przechodniów zostało rannych od wystrzałów z policyjnej broni – sześć osób trafiły odłamki, a trzy zostały ranne bezpośrednio od kul. Nikt jednak nie odniósł poważnych ran zagrażających życiu. W pozwie złożonym we wtorek w stanowym sądzie najwyższym na Manhattanie Duclos twierdzi, że policjanci przeprowadzający akcję wykazali się "rażącym zaniedbaniem". Duclos uważa, że powinni zrobić co w ich mocy, aby uniknąć konfrontacji albo poczekać z konfrontacją do momentu, gdy Johnson znalazł się w miejscu, w którym nie było ludzi. "Niewłaściwe zachowanie policjantów spowodowało, że [Johnson]

wyciągnął broń i sytuacja uległa zaostrzeniu" – powiedziała prawniczka Duclos, Amy Marion, dodając, że incydent ten pokazuje, iż NYPD musi poprawić szkolenia, aby nowojorscy policjanci lepiej byli przygotowani do takich sytuacji. Do strzelaniny doszło w biały dzień, gdy tysiące ludzi znajdowało się w okolicach Empire State Building. Przedstawiciele działu prawnego miasta tłumaczą, że policjanci musieli podjąć bardzo szybkie decyzje, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia. Zapowiadają ostrą obronę. "Musimy chronić prawa policjantów do szybkiej decyzji o użyciu broni. W przeciwnym razie funkcjonariusze nie mieliby możliwości egzekwowania prawa, ryzykowaliby utratę życia, narażając przy tym bezpieczeństwo publiczne" – powiedział przedstawiciel miasta. Zarówno komisarz Kelly, jak i burmistrz miasta Michael Bloomberg stwierdzili, że policjanci zachowali się zgodnie z obowiązującym protokołem. Złożony przez Duclos pozew sądowy jest pierwszym w sprawie tej strzelaniny. Nie wyklucza się, że pozostali poszkodowani pójdą w jej ślady. AS, (R)


Polska

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

Polski żołnierz zginął w Afganistanie

Pogorszył się stan zdrowia kard. Glempa n Stan zdrowia prymasa seniora kardynała Józefa Glempa pogorszył się – poinformował w środę metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Zwrócił się jednocześnie z prośbą o modlitwę w intencji zdrowia kard. Glempa.

n Polski żołnierz wojsk specjal-

Jak powiedział rzecznik, w nocy z wtorku na środę w prowincji Ghazni polscy żołnierze wspierali kolejną akcję afgańskich sił bezpieczeństwa przeciw osobom poszukiwanym za działalność terrorystyczną. Gdy żołnierze podeszli pod obiekt wskazany jako kryjówka poszukiwanych, doszło do intensywnej wymiany ognia. Żołnierze z grupy szturmowej wojsk specjalnych zostali ostrzelani z broni małokalibrowej i zaatakowani granatami. W wyniku ostrzału zostało poszkodowanych kilku polskich żołnierzy, jeden z nich ciężko. Udzielono im pomocy na miejscu, ranny został przewieziony śmigłowcem do szpitala polowego w Ghazni. Mimo wysiłków lekarzy zmarł. Życiu i zdrowiu pozostałych poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo. Poległy to 36-letni kapitan Krzysztof Woźniak. Zostawił żonę i troje dzieci. W wojsku służył od 17 lat. Kilkakrotnie wyjeżdżał na misję, w Afganistanie był po raz czwarty. Był żołnierzem jednostki specjalnej GROM. Ochyra poinformował, że w wyniku operacji zatrzymano wcześniej wytypowanych terrorystów, a także ujęto dwie kolejne osoby poszukiwane przez afgańskie siły bezpieczeństwa. Przypomniał, że w ciągu ostatnich trzech tygodni żołnierze Zgrupowania Wojsk Specjalnych w Afganistanie wspólnie z afgańskimi siłami bezpieczeństwa przeprowadzili kilka operacji, w których zatrzyma-

FOTO: PAP/SEBASTIAN DZIEWIECKI/DOWÓDZTWO OPERACYJNE SIŁ ZBROJNYCH

nych zginął w Afganistanie – poinformował w środę rzecznik Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych ppłk Mirosław Ochyra.

W Afganistanie śmierć poniosło 38 członków Polskiego Kontyngentu Wojskowego – żołnierze i cywilny ratownik medyczny. Najtragiczniejszy dla PKW atak nastąpił w grudniu 2011, gdy wskutek eksplozji miny-pułapki pod pojazdem zginęło pięciu żołnierzy. W Afganistanie służy obecnie ok. 1800 żołnierzy i pracowników polskiego kontyngentu wchodzącego w skład sił ISAF. n

Bezpłatny internet dzięki UE

[ŁÓDŹ] Policjanci z Łowicza zatrzymali po pościgu 54-latka podejrzewanego o zabójstwo swojej 40-letniej żony. Do zbrodni doszło w środę na jednej z głównych ulic w mieście. Mężczyzna zadał kobiecie ponad 20 ciosów nożem. Jak ustalono, małżeństwo było w trakcie rozwodu. Policjanci, na podstawie rysopisu podanego przez świadków, zauważyli w rejonie zabójstwa podejrzanie zachowującego się mężczyznę. 54-latek próbował uciekać, a gdy zobaczył policjantów wyrzucił w zaspę śniegu nóż – prawdopodobne narzędzie zbrodni. Sprawca został ujęty po krótkim pościgu, kilkaset metrów od miejsca tragedii. Grozi mu dożywocie.

[RADOM] W ciągu 9 miesięcy

w Radomiu ma powstać bezprzewodowa sieć szerokopasmowa, dzięki której 1500 rodzin zagrożonych tzw. wykluczeniem cyfrowym będzie mogło bezpłatnie korzystać z internetu. Rodziny te wytypuje magistrat. Przedsięwzięcie będzie możliwe dzięki wsparciu z UE. W środę miasto podpisało w tej sprawie umowę z wykonawcą. Jej wartość to przeszło 5,9 mln zł. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach projektu "Bezpłatny internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”. Prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak podkreślił, że chodzi o osoby w trudnej sytuacji materialnej.

KANTORY:

DOLAR EURO kupno sprz. kupno sprz. Gdańsk ul. Heweliusza 1a 3,08 3,18 4,11 4,24 Kraków ul. Wielopole 3 3,10 3,14 4,14 4,18 Krosno ul. Sienkiewicza 4 3,07 3,17 4,10 4,20 Łódź ul. Kościuszki 22 3,07 3,15 4,11 4,19 Poznań ul. Głogowska 3,11 3,14 4,15 4,17

REKLAMA

Antysemita zgodny z prawdą

[WARSZAWA] Radosław Sikor-

ski nie musi przepraszać polonijnego biznesmena Jana Kobylańskiego za nazwanie go "antysemitą i typem spod ciemnej gwiazdy" – orzekł w środę prawomocnie Sąd Apelacyjny w Warszawie. SA od-

Strony “Z Polski” na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, doniesieƒ korespondentów i prasy redaguje: Tomasz Bagnowski

23 stycznia 2013 r.

NBP: kurs średni: dolar 3,1195 euro 4,1591

FOTO: ARCHIWUM

Podejrzewany o zasztyletowanie żony

n PO, która na Opolszczyźnie rządzi razem z PSL i Mniejszością Niemiecką, blokuje pomysł SLD, by sali w opolskim sejmiku nadać nazwę piastowskiego orła.

WALUTY

KRÓTKO

dalił apelację adwokata 89-letniego Kobylańskiego od wyroku sądu I instancji, który nie uwzględnił jego pozwu wobec szefa MSZ. Trzyosobowy skład nie miał wątpliwości, że nazwanie powoda antysemitą było zgodne z prawdą.

ci kard. Stefana Wyszyńskiego, został mianowany arcybiskupem metropolitą warszawskim i gnieźnieńskim. Przez 23 lata (do 2004 r.) przewodził Konferencji Episkopatu Polski i polskiemu Kościołowi. Kard. Glemp ma 83 lata. 2 lutego przypada 30. rocznica nadania prymasowi seniorowi godności kardynalskiej przez Jana Pawła II. n

Niepoprawny Orzeł Biały

Propozycja Sojuszu Lewicy Demokratycznej wywołała burzliwą dyskusję o granicach poprawności politycznej na Opolszczyźnie, gdzie mieszka ponad 106 tys. obywateli Polski narodowości niemieckiej.

Na zdjęciu archiwalnym bez daty – kapitan Krzysztof Woźniak, który 23 stycznia 2013 roku zginął w Afganistanie

li kilkunastu rebeliantów, dwóch z nich znajdowało się na listach najbardziej poszukiwanych terrorystów w Afganistanie. Znaleziono także i zniszczono ponad półtorej tony materiałów wybuchowych domowej roboty oraz kilkadziesiąt skrzynek z amunicją, broń i granaty moździerzowe różnego kalibru. Podczas ostatnich zatrzymań przejęto również znaczne sumy pieniędzy.

Kard. Nycz przypomniał, że w marcu ub. roku prymas senior, informując o przebytej operacji, poprosił wszystkich o modlitwę. "Dziś, kiedy stan zdrowia księdza prymasa znacznie się pogorszył, prośbę tę ponawiam w jego i moim imieniu" – dodał hierarcha. Kard. Glemp poinformował w ubiegłym roku, że przeszedł operację płuca związaną z usunięciem zmian nowotworowych. Prymas senior podkreślił, że stwierdzono u niego złośliwy narost na dolnym płacie prawego płuca. "Miałem wątpliwości, czy godzi się podejmować operację w moim podeszłym wieku. Lekarze wątpliwości nie mieli" – napisał wtedy kard. Glemp. Pomimo choroby w ostatnich miesiącach kard. Glemp uczestniczył w najważniejszych uroczystościach kościelnych, nie unikał także kontaktu z mediami. Kard. Glemp w 1981 r., po śmier-

FOTO: ARCHIWUM

4

"Nie chcemy napięć w regionie" – mówi "Rzeczpospolitej" przewodniczący sejmiku województwa Bogusław Wierdak (PO). Pomysłowi Sojuszu przyklaskują za to radni PiS. n Rzeszów INSYGNIA Szczecin ul. Kr. Jadwigi 12 Świecko PZMot Wrocław ul. Szewska 22/33 Zgorzelec ul. Kościuszki 53 Warszawa Intraco Warszawa Marymont Warszawa PKO BP Warszawa Hotel Warszawa

3,09 3,10 3,02 3,11 3,07 3,11 3,11 3,04 3,09

3,15 3,14 3,12 3,15 3,17 3,13 3,13 3,23 3,16

4,13 4,14 4,14 4,14 4,10 4,15 4,16 4,04 4,13

4,18 4,18 4,17 4,17 4,23 4,17 4,17 4,29 4,20


5 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

CBA zatrzymało ośmiu lekarzy n Ośmiu lekarzy, głównie z Łodzi, podejrzanych o korupcję, zatrzy-

mali funkcjonariusze CBA. Zatrzymania mają związek ze śledztwem ws. przyjmowania przez lekarzy łapówek w zamian za wystawianie recept na konkretne leki refundowane. cję programu "Patron". Firma użyczała przystępującym do programu placówkom służby zdrowia sprzęt diagnostyczny do wykonywania badań spirometrycznych. Według prokuratury przedstawiciele firmy podpisywali umowy z lekarzami, którzy zobowiązywali się do przeprowadzenia – po godzinach pracy – szkolenia dla pacjentów w zakresie diagnostyki i leczenia chorób układu oddechowego. Zakładały one wynagrodzenie – najczęściej było to 500 zł. Zdaniem śledczych niejednokrotnie umowy te miały jednak charakter pozorny i nie były realizowane, a w dacie zawierania umowy potwierdzano także jej wykonanie. W związku z tym śledztwem w grudniu zatrzymana została menedżerka regionalna firmy farmaceutycznej w Łódzkiem – Edyta N. Śledczy przedstawili jej zarzuty dotyczące sześciu przestępstw o charakterze korupcyjnym. Prokuratura zasto-

FOTO: ARCHIWUM

Jak powiedział w środę rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, na polecenie prokuratury okręgowej CBA zatrzymało ośmiu lekarzy. Większość z nich to lekarze zatrudnieni w publicznych placówkach służby zdrowia w Łodzi; w jednym przypadku w podłódzkim Zgierzu. "Podejrzani mają od 49 do 60 lat. Wszyscy usłyszeli zarzuty o charakterze korupcyjnym, a konkretnie przyjmowania korzyści majątkowych bądź obietnic tego typu korzyści w kwotach od tysiąca do nawet 15 tys. zł" – dodał Kopania. Obecnie trwają przesłuchania podejrzanych. Grożą im kary do 8 lat więzienia. Śledztwo w sprawie korumpowania lekarzy w zamian za wystawianie recept na leki refundowane, a produkowane przez firmę GlaxoSmithKline, łódzka prokuratura wraz z CBA prowadzi od lutego ub. roku. Według śledczych sprawa dotyczy lat 2010-2012 i chodzi m.in. o realiza-

sowała wobec niej poręczenie ma- Zabezpieczono także 50 tys. zł na jątkowe w wysokości 100 tys. zł, do- poczet przyszłych kar. zór policji i zakaz opuszczania kraProkuratura, zasłaniając się dobrem ju wraz z zatrzymaniem paszportu. śledztwa, nie udziela więcej infor-

macji na temat stawianych kobiecie zarzutów,ani tego, czy przyznała się do winy. Grozi jej kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. n

Biskup dostanie dwa lata?

Koniec procesu w sprawie Grudnia 70

Większość sprawców uniknie kar

n Ruszył proces biskupa Piotra J. Kil-

n Prokurator żąda kar więzienia dla sprawców masakry robotników w grud-

ka miesięcy temu duchowny pod wpływem alkoholu staranował swoim samochodem latarnię.

Prokurator Bogdan Szegda na sali Sądu Okręgowego w Warszawie

który miał zająć się zapewnieniem spokoju i bezpieczeństwa. Poza tym wydano stosowne dyspozycje dla wojska i milicji na kilka dni przed wprowadzeniem podwyżek, nie rozważając w ogóle możliwości zapobieżenia protestom w inny sposób niż użycie siły. Prokurator podkreśla, że podczas strzelania do robotników 16 i 17 grudnia w Gdańsku i Gdyni złamano wszelkie zasady regulaminowe dotyczące użycia broni palnej w czasie pokoju. Proces w sprawie Grudnia 70 rozpoczął się w 1995 roku. Na ławie oskarżonych zasiadało wówczas 12 osób, w tym ówczesny minister obrony narodowej Wojciech Jaruzelski i kierujący resortem spraw wewnętrznych Kazimierz Świtała. Jednak z powodu śmierci i chorób lista oskarżonych skróciła się do 3 osób: byłego wicepremiera i dwóch wojskowych – Mirosława W. i Bolesława F. n

mieścia nie uwzględnił wniosku o dobrowolne poddanie się karze przez biskupa, dlatego sprawa toczy się w trybie normalnym. W połowie października 57-letni biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej stracił panowanie nad autem, a jego samochód uderzył w latarnię w Warszawie. Badanie wykazało ponad 2,5 promila w organizmie.

FOTO: PAP

Bogdan Szegda domaga się dla wszystkich oskarżonych po 8 lat pozbawienia wolności oraz utraty praw publicznych na 10 lat. Przed sądem w Warszawie prokurator wygłosił mowę końcową w procesie trzech oskarżonych o przyczynienie się do masakry robotników. Bogdan Szegda rozpoczął od cytatu z inskrypcji na pomniku poległych: "Poległym na znak wiecznej pamięci – rządzącym ku przestrodze". Robotnicy protestowali przeciwko podwyżkom cen żywności wprowadzonym pod koniec grudnia 1970 r. Ich wystąpienia zostały krwawo stłumione przez oddziały wojska i milicji. Prokurator Bogdan Szegda zaznaczył, że na ławie oskarżonych zasiadają obecnie tylko trzy osoby: były wicepremier Stanisław Kociołek i dwaj dowódcy wojskowi odpowiadający za tłumienie protestów w Gdańsku i Gdyni. Natomiast wydarzenia Grudnia 70 obejmowały także strzelanie do robotników w Szczecinie i Elblągu. Łącznie na Wybrzeżu zginęło 44 osoby a ponad 1000 zostało rannych. Prokurator zaznaczył, że ówczesne władze państwowe od początku liczyły się z siłowym stłumieniem rozruchów, których spodziewano się w związku z planowanym wprowadzeniem podwyżek. Jak zaznaczył Bogdan Szegda – utworzono centralny sztab,

FOTO: PAP

niu 1970 roku na Wybrzeżu. Do końca procesu dotrwało jedynie trzech spo- Tuż po odczytaniu aktu oskarżenia dziennikarze musieli opuścić salę. śród 12 oskarżonych. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śród-

Oskarżony o prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwym pomocniczy biskup warszawski Piotr J. w Sądzie Rejonowym w Warszawie

Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi mu do 2 lat wię-

zienia. Wyrok ma zapaść 25 stycznia. n


6

Polacy w USA

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

Żegnaj, druhno Barbaro!

n W kaplicy Matki Boskiej Polskiego Ośrodka Kulturalno Pasto-

Mszę świętą celebrowało pięciu księży: współzałożyciel tego miejsca ks. Leon Juchniewicz, kapelan Okręgu ZHP na teren Stanów Zjednoczonych ks. hm. Stanisław Żak, były proboszcz ks. Mieczysław Maleszyk, były proboszcz ks. Sylwester Kwiatkowski oraz główny celebrant i obecny proboszcz ks. Dariusz Malczuk. W mszy uczestniczyła córka Bar ba ry Mysz kow skiej – Ania, wnuczka Klaudia, wnuk Patryk oraz zięć Darek. Byli liczni przedstawiciele miejscowej Polonii oraz parafii. Kaplica wypełniła się także harcerskimi mundurami. Młodzież trzymała warty przy urnie z prochami zmarłej. Kazanie głosiło trzech spośród obecnych kapłanów. Wspominali druhnę, jej zaangażowanie w polskość, gotowość do pracy społecznej, dumę z bycia Polką, głęboką wiarę. Podczas mszy słowa pożegnania wygłosili: wnuczka zmarłej, zięć Darek, hufcowa hufca Mazowsze hm. Anna Pisańska oraz prezes ośrodka polonijnego Adam Gromek. Wnuczka Klaudia napisała o babci: “Moja babcia była dla mnie jak Polska – mała, ale za to bardzo silna”. Gdy zakończyła się msza, rozpoczęło się nabożeństwo żałobne prowadzone przez ks. hm. Stanisława Żaka. Kontynuowane były wspomnienia, nawet jeden ze współzałożycieli Polish Cultural Pastoral Center – Eugeniusz Grelus odtworzył z taśmy wiersz deklamowany podczas jednej z uroczystości przez śp. Barbarę. Jeszcze kilka modlitw, pieśni i przeszliśmy do sali obok na poczęstunek. Potem nastąpiła harcerska część

uroczystości. Wprowadzono sztandary hufców, a na harcerskim kominku postawiono urnę. Rozpoczęło się wielogodzinne wspominanie druhny Basi przeplatane harcerskimi piosenkami, a zakończone harcerskim kręgiem i pożegnalną pieśnią “Idzie noc”. “Aby iść do nieba – powiedział ksiądz Żak – trzeba spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest, iż trzeba umrzeć; druhna Basia spełnił wszystkie. Jest w swej drodze do nieba, ale nigdy dla nas nie umrze. Jej praca i pamięć o niej pozostaną z nami na zawsze” – podkreślił. HARCERSKIE SERCE DRUHNY “Pragnę powiedzieć – pisała druhna Basia do hufcowej – że moja harcerska przygoda zaczęła się po raz wtóry. Stało się to po rozmowie księdza Sylwestra Kwiatkowskiego z druhem Kaziem Sobczakiem. Niemalże w tym samym czasie dotarła do nas wiadomość o przeprowadzce w naszej strony druha Andrzeja Dymarczyka. 5 stycznia 2003 r., w biuletynie napisałam, że harcerze z Bay Area przyjadą do naszej kaplicy. A 12 stycznia napisałam ‘Burza w Sakramento’ – bo tak to spotkanie z harcerzami nazwał nasz kapelan Sylwester Kwiatkowski. Rozmowa z druhem Zbyszkiem Pisanskim i z druhem Andrzejem Dymarczykiem przed mszą świętą tego dnia i moja modlitwa harcerska, którą sama napisałam, oraz wszystko to, co mówił dh Zbyszek w kaplicy o harcerstwie w północnej Kalifornii, obudziło moje wspomnienia. Odżyło jeszcze wciąż młode moje har-

ZDJĘCIA: DANIEL GOŁUSZEK

ralnego w Sacramento w Kalifornii, 12 stycznia 2013 roku o godzinie 12 w południe, odbyły się uroczystości pożegnalne zmarłej 31 grudnia 2012 roku druhny podharcmistrzyni Barbary Myszkowskiej.

Najbliższa rodzina przy urnie druhny Basi Myszkowskiej

cerskie serce... Powiedziałam druhowi Zbyszkowi, że jeżeli mój wiek nie będzie przeszkodą, to chciałabym włączyć się w szeregi tych, którzy będą tworzyć zastępy polskich skrzatów, zuchów i harcerzy tu, na ziemi amerykańskiej. W odpowiedzi usłyszałam: ‘Bardzo się cieszę, że to właśnie ty, druhno Basiu, będziesz odnawiała przyrzeczenie’. Rozmawiałam także wiele razy z dh. Andrzejem, który jest całym ‘mo to rem’ har cer stwa w Sacramento i to właśnie od niego na pierwszym spotkaniu dostałam zadanie, aby utworzyć Koło Przyjaciół Harcerstwa w Sacramento”. KAWAŁEK ŻYCIORYSU Urodziłam się 7 lutego 1935 roku w Turku w województwie poznańskim. Do ZHP wstąpiłam jesienią 1945, miałam wtedy 10 lat i byłam w 4 klasie szkoły podstawowej w Łodzi. Pierwszy raz założyłam mundurek idąc z tatusiem na zastrzyk, którego się bardzo bałam – lecz już wtedy wiedziałam, że włożenie mundurka zobowiązuje i dzielnie podałam rękę do zastrzyku. W 1946 r. brałam

udział, wraz ze wszystkimi hufcami harcerek i harcerzy w Łodzi, w defiladzie na 3 Maja, maszerowaliśmy ulicą Piotrkowską; pamięć moja zapisała, że w pewnym momencie pochód został zatrzymany i my, harcerki i harcerze, musieliśmy się rozejść. Rodzice byli bardzo dumni ze swojej harcerki i cieszyli się każdą zdobytą przeze mnie sprawnością. Na obozach spędzałam wakacje zdobywając sprawności, ucząc się samodzielności i historii skautingu. Rodzice zaszczepili mi miłość do ojczyzny i do każdego człowieka. W roku 1947 z rodzicami przenieśliśmy się do Wrocławia. W roku 1950, na moim ostatnim obozie harcerskim, miałam złożyć przyrzeczenie i dostać Krzyż Harcerski. Na kilka dni przed przyrzeczeniem przyszedł, nie wiadomo przez kogo wydany, rozkaz: harcerki noszące pomarańczowe chusty muszą je zdjąć i założyć chusty czerwone. Również tym samym rozkazem był wprowadzony zakaz śpiewania modlitwy harcerskiej i zakaz chodzenia do kościoła. Nie wolno nam było nosić naszych chust na wierzchu, ale nosiliśmy je pod mundurkiem. Po wakacjach, pod koniec października 1950 roku, niemal w konspiracyjnych warunkach spotkała się nasza drużyna z hufcowymi, którzy nie ulegli czerwonym. Na zbiórce złożyłam potajemnie harcerskie przyrzeczenie, a komendantka Hufca Wrocław przypięła mi Krzyż Harcerski, z którego byłam bardzo dumna. Niestety, nosiłam go już tylko pod płaszczem. W roku 1951 nie mogłam już trafić na ślad mojej drużyny. Druhny przestały mnie odwiedzać. Próbowałam jeszcze parę razy spotkać je, ale bez rezultatu.

W roku 1958 wyszłam za mąż, a w roku 1959 urodziła nam się córka Ania. W 1964 r. próbowałam ukończyć przerwane studia ekonomiczne, lecz z powodów rodzinnych po roku zarzuciłam je. Podjęłam pracę w administracji Politechniki Wrocławskiej, później pracowałam w Związku Nauczycieli, lecz ze względu na ciągłe niedomagania zdrowotne córki przestałam pracować zawodowo. Moja natura domagała się jednak pracy, choćby społecznej, zaczęłam więc pracować dla dobra klienta w spółdzielni Społem, potem w komitecie szkolnym w szkole, do której uczęszczała moja córka. W roku 1981, we wrześniu, przyleciałam do Stanów Zjednoczonych do brata w Nowym Jorku. W grudniu ogłoszono stan wojenny. Wszyscy Polacy otrzymali wtedy pozwolenie na pracę, tak więc zostałam w USA. W roku 1990 przeniosłam się z Nowego Jorku – wraz z córką, zięciem oraz wnuczkiem – do Kalifornii, blisko Sacramento. Wstąpiłam do organizacji PCPC. W roku 1991 stworzyłam dziecięcy zespół pieśni, tańca i recytacji, który istniał do 1995. W ciągu tych pięciu lat próbowałam założyć kółko, na którym uczylibyśmy języka polskiego, myślałam też o harcerstwie, lecz brak mi było tak spontanicznego poparcia, jakie jest teraz. W 1991 r. w czerwcu urodziła się moja wnuczka. Tak więc moje harcerskie życie zaczęło się po raz drugi. Z wnukiem byłam na ognisku harcerzy polskich, którzy biwakowali nad jeziorem w Folsom. Udało mi się zaszczepić mu moją harcerską naturę. Jestem z niego dumna tak, jak kiedyś mój Tatuś był dumny ze mnie. Czuwaj! Barbara Myszkowska.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbliższą sobot´, 26 stycznia 2013 roku, na telefony od Czytelników oczekiwaç b´dzie red. ANNA TARNAWSKA. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: (718) 389-6118. Ostatni harcerski krąg z druhną Basią

Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

hm RYSZARD URBANIAK


Świat

7 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

Referendum, czy zostać w UE Izrael: wyborcy głosowali za zmianami n Coraz ściślejsza unia, do któ-

rej zmierza Europa, nie jest celem Wielkiej Brytanii – oświadczył w środę w Londynie brytyjski premier David Cameron podczas długo oczekiwanego przemówienia na temat przyszłego statusu swego kraju w UE.

n Kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi w Izraelu była nud-

nawa, bo wszyscy spodziewali się, że Benjamin Netanjahu, choć słabszy, nadal będzie premierem. Jednak wyniki wyborów pokazują, że Izraelczycy chcą zmian.

FOTO: REUTERS

Zmiany mają zajść przede wszystkim w polityce wewnętrznej, a polityka zagraniczna, w tym kwestia wznowienia procesu pokojowego z Palestyńczykami, zeszła po raz Cameron powiedział, że jego rząd bępierwszy w historii izraelskich kamdzie dążył do renegocjacji stosunków panii wyborczych na dalszy plan – Wielkiej Brytanii z UE, a wynik pisze dziennik "Jerusalem Post". przedstawi wyborcom do aprobaty Według nieoficjalnych wyników w referendum przed końcem 2017 r. wyborów rządzący Likud, partia pre"W najbliższym manifeście wybormiera, i startujący z nią ze wspólnej czym w 2015 r. Partia Konserwatywlisty jej koalicyjny partner, nacjonana zwróci się do wyborców o udzielistyczna partia Nasz Dom Izrael, dolenie mandatu (dla przyszłego konstały razem 31 mandatów. W porówserwatywnego rządu – PAP) na wynaniu z odchodzącym Knesetem, to negocjowanie nowego układu z nao 11 miejsc mniej. Wyborcy za to poszymi europejskimi partnerami w naparli centrowe partie i nową twarz na stępnej kadencji parlamentu" – zascenie politycznej – Naftaliego Benpowiedział. neta, szefa partii Żydowski Dom. Następne wybory parlamentarne w "Jair Lapid i Naftali Bennet, poliWielkiej Brytanii są zaplanowane na tyczni nowicjusze, stali się twarzą wiosnę 2015 roku. "Gdy będziemy mieli nowy, wy- rola powinna być większa; stosunki Za niebezpieczne dla UE uważa zmian – i poszło im zaskakująco donegocjowany układ, rozpiszemy re- państw członkowskich z Brukselą nie Cameron jednowymiarowe myślenie brze. Stara gwardia – Benjamin Neferendum, w którym proste pytanie mogą polegać na tym, że nieustan- i traktowanie myślących inaczej jak tanjahu, Cipi Liwni, Szaul Mofaz – będzie dotyczyć pozostania w UE na nie rozbudowuje ona swoje preroga- "heretyków". "Historia Europy uczy, oni wszyscy dostali po łapach" – pinowych warunkach bądź wyjścia z tywy ich kosztem. że ludzie wyklinani jako heretycy sze dalej "Jerusalem Post". Jesz Atid (Jest Przyszłość), partia UE" – wyjaśnił. Cameron dodał, że po 2015 roku mieli rację z perspektywy czasu" – Jaira Lapida, okazała się czarnym ko"Będzie to referendum za lub prze- będzie chciał, by jego kraj wystąpił zauważył. ciw" – dodał premier i podkreślił, że z części unijnych polityk. Szara eminencja Partii Pracy, lord niem tych wyborów, choć przedwyjeśli Wielka Brytania zdecyduje się Według niego kryzys zadłużenia Mandelson uznał przemówienie Ca- borcze sondaże dawały jej tylko okona wyjście, nie będzie już powrotu. zmieni strefę euro "być może nie do merona za ukłon w stronę euroscep- ło 10 miejsc w Knesecie; nieoficjalOn sam będzie namawiał do pozo- poznania". tyków w jego własnej partii. Publi- ne wyniki wyborów stawiają ją na stania: "Nigdy nie poprę podniesie"UE musi zająć się sprawą nieefek- cysta "Daily Telegraph" Toby Young drugim miejscu z 18-19 mandatami. Prasa ostro krytykuje Netanjahu i nia zwodzonego mostu i nie wyco- tywnego procesu podejmowania de- sądzi, że Cameron chce powstrzymać fam się ze świata. Nie jestem brytyj- cyzji" – zaznaczył. marsz antyeuropejskiej Partii Niepod- słabą kampanię wyborczą Likudu. skim izolacjonistą, ale chcę lepszych "Rozczarowanie opinii publicznej ległości Zjednoczonego Królestwa. "Kampania wyborcza Benjamina warunków członkostwa dla kraju". wobec UE jest rekordowo wysokie. Mats Persson – dyrektor ośrodka Cameron zarysował też swoją Ludzie czują, że organizacja zmie- badawczego Open Europe – sądzi, że "pozytywną wizję" UE, której naj- rza w kierunku, którego nigdy nie za- przemówienie Camerona jest silnym ważniejszymi elementami są "ela- aprobowali. Nie podoba im się in- i przekonującym argumentem za restyczność, zdolność adaptacji i otwar- gerencja UE w ich narodowe życie, formą UE. Inni komentatorzy uwatość". Za najważniejsze zadanie Unii a niektóre regulacje uważają za żają, iż jest to pierwsze przemówieuznał "ochronę spójności wspólne- zbędne" – tłumaczył. nie Camerona w kampanii wyborczej go rynku" i podnoszenie konkurenJego zdaniem "Unia postrzegana 2015 r.; wyborcy, którzy chcą refecyjności gospodarki. jest jako organizacja decydująca za rendum ws. UE, dostali wskazówkę, Wskazał, że narodowe parlamen- ludzi, a nie jako organizacja działa- na kogo głosować. ty pozostają źródłem demokracji i ich jąca z myślą o nich". BAT, (PAP)

Netanjahu zawiodła, bo nie miał nic do powiedzenia. Z łatwością pobił innych kandydatów, gdy przychodziło odpowiedzieć na pytanie 'kto najbardziej nadaje się na następnego premiera', ale nie udało mu się przyciągnąć ani jednego nowego zwolennika Likudu" – pisze komentator dziennika "Haarec" Aluf Benn. Benn dodaje, że Netanjahu świetnie zdawał sobie sprawę z tego, co jest ważne dla wyborców – gospodarka, ceny mieszkań, objęcie obowiązkową służbą wojskową ultraortodoksyjnych żydów, a mimo to zignorował te kwestie na rzecz "irańskiej groźby, niepodzielnej Jerozolimy i planów budowania tysiąca domów w osiedlach (na okupowanym Zachodnim Brzegu)". Z tym, że wybory przegrał Netanjahu, zgadza się prawicowy dziennik "Jedijot Achronot". "To protest wygrał. Szeroko rozumiana klasa średnia przemówiła. Nowi Izraelczycy powiedzieli: mamy dość reżimu Netanjahu. Chcemy nowych twarzy!" – pisze dziennik w artykule reakcyjnym zatytułowanym "Wygrała klasa średnia". Dodaje on, że pierwszym i najważniejszym zadaniem nowej koalicji będzie uchwalenie budżetu na 2013 rok. To właśnie jego brak doprowadził do przyspieszenia wyborów. BAT, (PAP)

Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow oświadczył w środę, że śledztwo prowadzone przez Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej w sprawie katastrofy polskiego Tu-154M pod Smoleńskiem toczy się pod nadzorem prezydenta FR Władimira Putina.

n

Odpowiadając na pytania polskich dziennikarzy na swojej dorocznej konferencji prasowej w Moskwie, Ławrow oznajmił również, że apel Komisji Współpracy Parlamentarnej Unia Europejska – Rosja o zwrot Polsce wraku prezydenckiego samolotu nie przyspieszy rosyjskiego dochodzenia w sprawie katastrofy smoleńskiej. Szef dyplomacji FR przypomniał też, że według przepisów obowiązujących w Rosji póki dochodzenie nie jest zakończone, dowody rzeczowe powinny pozostawać w dyspozycji śledczych. "Tragedia ta zapadła nam głębo-

ko w sercu. Pamiętamy, jak zareagował nasz prezydent, a wówczas szef rządu, Władimir Putin. Nie mamy absolutnie żadnej chęci, by tworzyć jakiekolwiek problemy dla władz Polski, rodzin ofiar i stosunków rosyjsko-polskich" – powiedział. Ławrow podkreślił, że "jest to poważana sprawa karna". "Dochodzenie jest prowadzone tak w FR, jak i Polsce. Zgodnie z naszym prawem dopóki śledztwo nie zostanie zakończone, dopóki sprawa nie trafi do sądu, dowody rzeczowe powinny pozostawać w dyspozycji śledczych" – zaznaczył.

Stronę redaguje: Tomasz Bagnowski n Redaktor wydania: Tomasz Bagnowski

"Śledztwo dobiega końca, ale jeszcze się nie zakończyło. O ile wiem, nie jest to nic nadzwyczajnego, gdyż polskie śledztwo też nie zostało jeszcze zakończone" – zauważył. Minister oświadczył, że "rozumiejąc, jak emocjonalnie sytuacja ta jest Krytycy twierdzą, że kampania wyborcza Benjamina Netanjahu zawiodła odbierana w Polsce, latem zeszłego roku strona rosyjska zaproponowa- REKLAMA ła polskim kolegom rozpoczęcie dyskusji na temat technicznych i logistycznych aspektów przewozu P. E. LEBOVITS, M.D., P.C. szczątków samolotu do Polski". "Takie spotkania na szczeblu fachowców M. PALIWODA, RPA-C już się odbyły" – przypomniał. S P E C JAL L I S T A C HO O RÓ B S KÓRNYC C H I WE E NE E RYC C ZNYC CH "Liczę na to, że w najbliższym czaOPERACJE SKÓRY LASEREM • ZABIEGI KOSMETYCZNE sie otrzymamy jakieś wiadomości. Medicare i większość innych ubezpieczeń akceptowane. Nie mogę komentować i snuć pro158 Noble st. (róg Manhattan Ave.) 200 W. 58 Str eet (róg 7 Ave.) gnoz na temat tego, kiedy zakończy GREENPOINT MANHATTAN się śledztwo. Sprawa ta jest przez nas kontrolowana" – oświadczył. tel. 212.757.7010 (mówimy po polsku)

DERMATOLOG

BAT, (PAP)

laserowe usuwanie włosów, botox, wypełnianie zmarszczek, glycolic acid peels. Metro Manhattan: A, AA, D, B, CC i 1 do 59 St. (Columbus Circle) lub N, R do 57 St.

Dogodne godziny przyjęć, również rano, wieczorem i w soboty.

FOTO: REUTERS

Rosja głucha na prośby o zwrot wraku tupolewa


8

To i owo

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

Giganci hard rocka w trójwymiarze

24 stycznia – 24. dzień roku Imieniny obchodzą: Felicja, Franciszek NOWY JORK

Słonecznie

Dzieƒ: Noc:

-4°C (25°F) -10°C (14°F)

Kartka z historii 24 STYCZNIA 1921 R. w Toruniu urodził

FOTO: PAP/PAWEŁ SUPERNAK

FOTO: ARCHIWUM

się Tony Halik (właśc. Mieczysław Sędzimir Antoni Halik) – polski podróżnik, dziennikarz, pisarz, operator filmowy, fotograf, autor programów telewizyjnych o tematyce podróżniczej. W czasie II wojny światowej latał w Dywizjonie 201, ale w wyniku zestrzelenia znalazł się we Francji, gdzie przyłączył się do tamtejszego ruchu oporu. Za swoją działalność odznaczony został francuskim Krzyżem Wojennym. Po wojnie przez ponad trzydzieści lat pracował jako korespondent NBC. W 1976 roku z Elżbietą Dzikowską i Edmundo Guillénem dotarli do legendarnej stolicy Inków – Tony Halik Vilcabamby. Przez ponad dwadzieścia lat prowadził z żoną Elżbietą Dzikowską programy (ponad trzysta) dla TVP: "Tam ,gdzie pieprz rośnie", "Tam, gdzie rośnie wanilia", "Tam, gdzie kwitną migdały", "Tam, gdzie pachnie eukaliptus" oraz "Pieprz i wanilia". Zrealizował około czterystu filmów dokumentalnych. Napisał trzynaście książek, wiele artykułów do gazet oraz współtworzył komputerową Encyklopedię Świata. Zmarł po długiej chorobie 28 maja 1998 r. w Warszawie. W 2003 r.w Toruniu powstało Muzeum Podróżników im. Tony'ego Halika.

24 STYCZNIA 1966 R. 117 osób zginęło, gdy lecący z Bombaju do Nowego Jorku indyjski boeing 707 uderzył w zbocze Mont Blanc.

mem akcji. Główną rolę objął Dane DeHaan, aktor znany z takich filmów, jak "Kronika" czy "Gangster". 25-latek wcieli się w postać członka ekipy przygotowującej koncert MetalMateriał do trójwymiarowego filmu ses zapowiada ośmiominutowy klip, liki, który zostanie rzucony w wir nieGuns N 'Roses powstał w trakcie wy- przedstawiający zespół na scenie w prawdopodobnych wydarzeń. stępu grupy w hotelu i kasynie Hard otoczeniu striptizerek. Wykonaniu Muzycy Metalliki sami sfinansoRock w Las Vegas 21 listopada ubie- piosenki "Paradise City", którą wy- wali film, wykładając na jego progłego roku. Sfilmowany koncert, brano do promocji filmu, towarzy- dukcję 20 milionów dolarów. "Prapodczas którego zespół pod wodzą szą efekty pirotechniczne. ca nad tym filmem była szaloną przycharyzmatycznego Axla Rose'a zaW technice 3D swoim fanom po- godą i zdecydowanie wyzbyliśmy się grał aż 25 utworów, reprezentujących stanowiła zaprezentować się również wszelkich zahamowań" – zapowiaposzczególne etapy twórczości, od- Metallica. Zespół poszedł jednak o da podeksytowany muzyk Metallibył się w ramach kontraktu z Hard krok dalej od swoich kolegów po fa- ki, Lars Ulrich, i dodaje, że trójwyRock. Na jego mocy słynni "Gunsi" chu. Zrealizowany przez Nimroda miarowe przedsięwzięcie dowodzi po dali w stolicy hazardu 12 ekskluzyw- Antala projekt "Metallica – Through raz kolejny, że zespół nie boi się odnych koncertów. the Never" zapowiadany jest jako hy- ważnych artystycznych eksperyAT, (PAP LIFE) Trójwymiarowy film Guns N'Ro- bryda nagrania koncertowego z fil- mentów.

Dwa spośród najsłynniejszych zespołów hardrockowych – Metallica i Guns N' Roses – zapowiedziały wydanie swoich koncertów nagranych w technice 3D. Filmy mają trafić najpierw do kin, a później do telewizji i płatnych portali filmowych.

Cytat dnia: Film to życie, z którego wymazano plamy nudy. [Alfred Hitchcock]

Zdjęcie dnia

Przeprowadza się do Rio de Janeiro

FOTO: ARCHIWUM

"Być może za 5 lat wrócę do Rzymu, który jest moim ulubionym miastem, ale teraz moje miejsce jest w Rio, przy plaży, gdzie przyglądam się przechodniom i chłonę całą energię z morza" – powiedziała Bellucci w wywiadzie dla brazylijskiej edycji pisma "Vogue". Włoskie media, które przytoczyły te słowa, uznały wiadomość o przeprowadzce za sensacyjną. W Rio de Janeiro włoska gwiazda zamieszka z mężem, francuskim aktorem Vincentem Casselem i córkami – Devą i Leonie. Dziennik "La Stampa", informując o decyzji znanego aktorskiego małżeństwa, zwraca uwagę na to, że zbiega się ona w czasie z dyskusją

we Francji na temat wprowadzenia bardzo wysokich podatków dla najbogatszych, czego zwolennikiem jest prezydent Francois Hollande, i z głośną już ucieczką Gerarda Depardieu. Jednak włoska aktorka tłumaczy to postanowienie swą miłością do Brazylii. "Wszędzie są problemy, ale ja uwielbiam to, w jaki sposób radzicie sobie ze swoimi, przy pomocy poezji" – podkreśliła w rozmowie z brazylijskim magazynem. Poza tym Bellucci zapewniła, że z takimi planami nosiła się od dłuższego czasu, a jej starsza córka, 8letnia Deva, mówi już płynnie po portugalsku. AT, (PAP LIFE)

FOTO: PAP/EPA

Monica Bellucci ogłosiła, że w marcu przeprowadza się z rodziną do Rio de Janeiro. Włoska aktorka, mieszkająca w Paryżu, wyznała, że zakochała się w Brazylii 18 lat temu podczas swej pierwszej wizyty w tym kraju.

Aktorka Dominika Figurska podczas konferencji Fundacji Pro – Prawo do Życia pt. "Macierzyństwo rozwija, aborcja niszczy. Prawda przeciw kłamstwom aborcjonistów", która odbyła się we wtorek w Warszawie n Redaguje: Anna Tarnawska; e-mail: at@dziennik.com


To i owo

9 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

Wyborcze ostrzeżenie Za gra nie dla Merkel Camerona OD REDAKCJI

Published by Outwater Media Group

OUTWATER MEDIA GROUP, PUBLISHER Edward K. Nowakowski: President Leszek (Nick) Sadowski: Executive Vice President Bart Sadowski: Vice President

Koalicja SPD/Zieloni wygrała wybory w Dolnej Saksonii. CDU straciła władzę, chociaż pozostała najsilniejszą partią w landzie. To ostrzeżenie dla kanclerz Angeli Merkel, że jesienna batalia o Bundestag nie jest przesądzona, mimo popularności szefowej rządu.

David Cameron zapowiedział ponowne przenegocjonowanie zasad przynależności do Unii Europejskiej i obiecał narodowi unijne referendum. To kolejny przejaw kryzysu, jaki dotyka zjednoczoną Europę.

EDITORS / REPORTERS Tomasz Bagnowski: Managing Editor Tomasz Deptu∏a: Commentator Jan Latus: Editor, WeekeND Janusz Szlechta: Bakcyl Jolanta Wysocka: Editor, Przeglàd Polski Anna Tarnawska: Editor, Już piątek

CAMERON PRZYPUŚCIŁ ATAK NA ZWOLENNIKÓW WYCOFANIA SIĘ Z UNII, ale też skry-

Aleksandra S∏abisz, Zuzanna Ducka-Lubas Wojciech Maślanka, Mirosław Waluś Iwona Kluk–Przydzial: General Manager CORRESPONDENTS

ADVERTISING & MARKETING Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Aleksandra Lisowska (Classified) – ext. 303 Ilona Bruzda (Graphic) – ext. 301 displays@dziennik.com classified@dziennik.com PRODUCTION Stanis∏aw Psyk PROOFREADING & TYPESETTING Jolanta Wysocka SUBSCRIPTION & DISTRIBUTION Ewa Kowalski BOOK KEEPING Ewa Kowalski (Of fice Manager, Controller) Katarzyna Kwiecień (Accounting) FOUNDER: BOLESŁAW WIERZBIAŃSKI

Publikowane materiały nadesłane nie zawsze odpowiadają poglądom Redakcji. Materiałów niezamówionych nie zwracamy. Przedruk bez zezwolenia wzbroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść płatnych ogłoszeń. Published materials from outside sources do not always reflect the opinion of the newspaper. Unsolicited material will not be returned to the sender. Reprints without consent are forbidden. We are not responsible for opinions expressed in paid advertisements.

Published daily except Sundays and Holidays by Outwater Media Group, LLC Main Office Editorial, Advertising, and Business Offices 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 Business hours: 9 am – 5 pm Tel.: (212) 594-2266, Fax: (212) 594-2383 Ridgewood Office 65-02 Fresh Pond Road, Ridgewood, NY 11385 Tel.: (212) 594-2266 ext. 116, 121 Greenpoint Office Polish Home Service 176 Java St. pokój # 5, Brooklyn NY 11222 Tel. (718) 389-6117, fax (718) 389-8134 E-mail Editorial: listy@dziennik.com Subscription & Distribution: Tel. (212) 594-2266 ext. 202 E-mail: prenumerata@dziennik.com www.dziennik.com USPS: 399-260 ISSN: 1064-8402 Copyright 2012, Outwater Media Group, LLC Periodicals postage paid at New York, NY. POSTMASTER: Send address changes to: “Nowy Dziennik” 70 Outwater Lane, Suite 402 Garfield, NJ 07026

nd POLISH DAILY

facebook.com/nowydziennik twitter.com/nowydziennik youtube.com/nowydziennik

FOTO: PAP/EPA

Wojciech Zi´bowicz: New Jersey Regina Gorzkowska-Rossi: Philadelphia, PA, El˝bieta Pop∏awska: Long Island, NY Marek Michalski: Washington D.C. Eliza Sarnacka-Mahoney: Chicago, IL. Paweł Łepkowski: Poland W∏odzimierz Knap: Poland Andrzej Âwidlicki: London Andrzej Feszczyn: Kiev

Niedzielne wybory do dolnosaksońskiego land- wanie inicjatyw ustawodawczych koalicji rządotagu traktowane były przez wszystkie niemiec- wej Merkel. Weil już zapowiedział, że SPD wykorzysta tę kie partie jako generalna próba sił przed wyborami do Bundestagu. Jesienne głosowanie zde- przewagę do unieważnienia ustawy o dodatku ficyduje o tym, czy kanclerz Merkel pozostanie przez nansowym dla kobiet, które decydują się na wychowywanie małych dzieci w domu, zamiast pokolejne cztery lata szefową rządu. Zwycięstwo centrolewicowej koalicji SPD/Zie- słać je do przedszkola. SPD i Zieloni zwalczali ustaloni zapewnia temu blokowi dobrą pozycję wyj- wę, forsowaną szczególnie przez bawarską CSU, ściową przed walką o mandaty do parlamentu fe- jako "premię za stanie przy garach", zniechęcająderalnego. "Walka o fotel kanclerza będzie bar- cą kobiety od podejmowania pracy zawodowej. CDU starała się w poniedziałek bagatelizować dziej brutalna, niż wyobrażała to sobie Merkel" – napisał dziennik "Die Welt". "Wynik (w Dol- znaczenie wyborów w Dolnej Saksonii. "To nie nej Saksonii) jest dla koalicji CDU/FDP ostrze- były przecież przyspieszone wybory do Bundeżeniem, że nie może spocząć na laurach" – oce- stagu" – powiedział sekretarz generalny CDU Hernił politolog Franz Decker z uniwersytetu Bonn. mann Groehe, dodając, że wynik nie ma żadneNajwiększa partia opozycyjna – SPD – która go związki z sytuacją w całych Niemczech. Przyw skali całego kraju wypadała ostatnio w sonda- znał jednak, że porażka jest bardzo bolesna. Rozgoryczenie w szeregach CDU żach bardzo słabo, tracąc coraz bardziej jest tym większe, że partia pozostała dystans do kierowanej przez Merkel – pomimo straty głosów w porównaCDU, przywiązywała do wyniku wyborów w Dolnej Saksonii szczególne Od reelekcji Merkel niu z poprzednimi wyborami – najsilw 2009 roku utrata niejszym ugrupowaniem w Dolnej Sakznaczenie. sonii (36 proc.). Dobrze wypadł rówPorażka socjaldemokratów w tym władzy w Dolnej nież koalicjant CDU – Wolna Demolandzie mogła ostatecznie pogrążyć parSaksonii jest kratyczna Partia (FDP). Przez długi tię, odbierając jej ostatnie szanse na zdyczwartą z kolei czas sondaże dawały liberałom wynik stansowanie chadeków. Z opublikowaw granicach 2-3 proc., w niedzielę FDP nego tydzień temu sondażu instytutu porażką CDU dostała 9,9 proc. Forsa wynikało, że SPD cieszy się w w wyborach Zaskakująco dobry wynik FDP zaskali kraju poparciem 23 proc. wyborlokalnych. wdzięcza wsparciu ze strony wyborców, podczas gdy CDU może liczyć na ców CDU, którzy masowo poparli słab43 proc. głosów. szego koalicjanta. W niemieckim sysNic dziwnego, że czołowi politycy temie wyborczym każdy wyborca SPD nie kryli w poniedziałek satysfakcji ze zwycięstwa. "Wyborcy zdecydowali o zmia- dysponuje dwoma głosami, wybierając oprócz kannie władzy w Dolnej Saksonii" – powiedział kan- dydata w swoim okręgu wyborczym również pardydat SPD na premiera landu Stephan Weil. Je- tię. Z sondaży wynika, że wielu wyborców CDU go koalicyjny rząd z Zielonymi będzie miał prze- oddało drugi głos na FDP. Od reelekcji Merkel w 2009 roku utrata wławagę jednego mandatu (69:68) w dolnosaksońdzy w Dolnej Saksonii jest czwartą z kolei poskim parlamencie. "W zasięgu naszych możliwości jest teraz zmia- rażką CDU w wyborach lokalnych. Wcześniej chana władzy w całych Niemczech" – dodał Weil. Szef decy ponieśli porażki w Nadrenii Północnej-WestSPD Sigmar Gabriel uznał wynik wyborów do falii, Badenii-Wirtembergii i Szlezwiku-HolszBundestagu za "całkowicie otwarty". "Będziemy tynie. Ani postkomunistyczna Lewica, ani Piraci w walczyć, mamy ogromną szansę, by nasz kandydat Peer Steinbrueck wygrał (z Merkel)" – zapo- Dolnej Saksonii nie zdołali przekroczyć 5-procentowego progu wyborczego. To pozytywne zjawiedział Gabriel. Zwycięstwo SPD (32,6 proc.) i Zielonych (13,7 wisko – komentuje "Die Welt". Wyborcy odwróproc.) w Dolnej Saksonii ma nie tylko symbo- cili się od partii protestu, uważając, że w trudliczny wymiar. W drugiej izbie parlamentu, Bun- nych czasach liczy się stabilny system polityczdesracie, centrolewica uzyskała teraz absolutną ny – czytamy w dzienniku. przewagę, pozwalającą jej na skuteczne blokoJACEK LEPIARZ (PAP)

tykował jej ociężałość, biurokrację, rozrzutność i arogancję. Hasła premiera padły na podatny grunt. 38 lat po pierwszym plebiscycie – w sprawie członkostwa w EWG – aż trzy czwarte Brytyjczyków chce nowego referendum unijnego. To jednak ryzykowna gra prowadzona przez lidera konserwatystów na potrzeby polityki wewnętrznej. Nic dziwnego, że przemówienie Camerona spotkało się z negatywną reakcją w Brukseli oraz pozostałych państwach Unii Europejskiej. Partnerom z UE nie spodobało się, że paradoksalnie jedno z najbardziej uprzywilejowanych państw w Unii domaga się kolejnych ustępstw. Chęć renegocjowania przez Londyn członkostwa w Unii i akceptowanie przez niego jedynie części unijnego prawa, byłoby ważnym precedensem, prowadzącym do dezintegracji i potencjalnie do rozpadu wspólnoty, która i tak stoi przed perspektywą podziału na Europę dwóch prędkości. Większość ekspertów uważa, że na ewenGrając kartą tualnym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii wystąpienia Europejskiej straciłyby z UE premier obie strony. Wielka BryWielkiej tania odgrywa ważną rolę jako kraj, który jest Brytanii David najbliżej Stanów ZjedCameron noczonych, ma też dustwarza bardzo ży udział w zbudowaniu jednolitego rynku niebezpieczny UE. Priorytetem dla precedens. wyspiarzy powinna być walka o reanimację gospodarki, przyciąganie inwestorów, tworzenie miejsc pracy, a to zadanie będzie o wiele trudniejsze, jeśli Brytyjczyków czekają lata ciągłej niepewności, czy chcą pozostać w Unii, czy z niej wyjść. REFERENDUM ODBĘDZIE SIĘ dopiero wtedy, gdy będzie wiadomo, jaki kształt przyjmie Unia Europejska po kryzysie. Zostanie przeprowadzone najprawdopodobniej w 2017 roku, jeśli partia Camerona wygra ponownie wybory. Wtedy Brytyjczycy będę mieli okazję się wypowiedzieć, czy chcą zostać w Unii, czy też nie. Ale groźba wystąpienia będzie teraz wisieć nad UE podczas dyskusji na temat przyszłości wspólnoty. Przez następne 5 lat nie będzie pewności, czy Brytyjczycy pozostaną w Unii Europejskiej, z korzyściami ze wspólnego rynku. Największym niebezpieczeństwem związanym z deklaracją Camerona jest utrwalanie przeświadczenia, że UE jest tworem, z którego każdy mógłby wybiórczo brać to, na co ma ochotę, unikając obciążeń związanych z normalnym funkcjonowaniem Unii. Istotnie – Unia Europejska nie jest tworem doskonałym, ale od kilkudziesięciu lat wspólnota państw skupionych wokół Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii jest gwarantem pokoju na Starym Kontynencie. Grając kartą wystąpienia z UE premier Cameron stwarza bardzo niebezpieczny precedens. TD


nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

10


Og∏oszenia/Classified PRACA HELP WANTED

PRACA HELP WANTED NY

W związku z przyjętą strategią rozwoju “Nowego Dziennika” i telewizji NDTV poszukujemy osób, które dołączą do naszych wewnętrznych struktur sprzedażowych jako SPRZEDAWCY/ ACCOUNT MANAGER: MIEJSCE PRACY:

New Jersey, Nowy Jork, Connecticut. OPIS STANOWISKA: • pozyskiwanie klientów biznesowych, • przygotowywanie ofert handlowych, • aktywna sprzedaż oraz opieka nad obecnymi klientami, • prowadzenie negocjacji handlowych, • planowanie działań sprzedażowych oraz bieżące ich raportowanie, • monitorowanie rynku. WYMAGANIA: • znajomośc języka angielskiego, • samodzielność i kreatywność, • silna motywacja do osiągania stawianych celów i samodyscyplina, • dobra organizacja czasu pracy, gotowość do pracy w terenie. OFERUJEMY: • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, • podstawowe tygodniowe wynagrodzenie tygodniowe plus premie od sprzedaży, do uzgodnienia, • szkolenie branżowe i wprowadzenie teoretyczne w rynek mediów • wsparcie sprzedaży, coaching • wsparcie marketingowe • wsparcie telemarketingowe • możliwość awansu zawodowego Aplikacje zawierające resume (CV), list motywacyjny: dziennik@me.com Dziękujemy za wszystkie złożone aplikacje, informując, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

MACHINEST Experienced, read blueprints, lathe, boring mill. Please call: (718) 434-1300 FIRMA CONSTRUCTION zatrudni wykwalifikowanych murarzy i pomocników na rusztowania stojące. Wymagamy licencje na rusztowania stojące i certyfikat OSHA. Proszę dzwonić: Stonehenge Restoration (718) 497-1188

ELECTRICIANS WANTED 2 years experienced Please call: (718) 234-9193 PRACA w biurze podatkowym i ubezpieczeniowym na Greenpoint Godziny popo∏udniowe i wieczorowe. Ch´tnie przyjmiemy osob´ z doÊwiadczeniem nauczyciela. Przyuczymy. Proszę dzwoniç: (718) 383-2463 F/T CAD OPERATOR F/T Cad Operator for drafting (AutoCAD 2011) in construction and development company needed. Candidate‚s duties will include drafting, preparing schedules, coordination of DOB filings. Ideal candidate should be resourceful, proactive, and reliable, have the ability to multi-task and prioritize. Work in Greenpoint/Williamsburg paced office. Polish or Spanish language a plus. For immediate consideration please call: (718) 302-2004

FIRMA Z TRUCKAMI potrzebuje mechanika z doświadczeniem oraz kierowcę posiadającego CDL prawa jazdy z 2-letnim doświadczeniem. Przyjęcia od zaraz. Praca w Stroudsburg, PA. Proszę dzwoniç: (570) 236-3563 OPERATOR OBRABIAREK RĘCZNYCH Operator Obrabiarek Ręcznych – pełny etat Minimum 5 lat doświadczenia warsztatowego. Wymagana znajomość obsługi tokarek ręcznych, frezarek, pił taśmowych, piaszczarek, szlifierek, itp. Przydatne doświadczenie zawodowe z silnikami elektrycznymi i łożyskami ślizgowymi Babbitt. Dodatkowym plusem jest doświadczenie, względnie certyfikat spawania MIG i elektrodą. Wymagana obróbką z tolerancją +/- .0005. Oferujemy doskonałe wynagrodzenie, benefity, urlop, ubezpieczenie medyczne, plan emerytalny. Prosimy o kontakt pod numerem: (908) 688-7475, fax: (908) 688-4507 lub e-mail: infor@mcintoshindustries.com

CORPORATE SECURITY armed up to $45 per hour & unarmed up to $29 per hour Overtime benefits. No experience necessary. We will train. Immediate hire. Please call: (718) 600-4751 ELECTRICAL CONTRACTING FIRM located in New York City is looking for experienced electricians and helpers. If you have qualifications, call to schedule an appointment for interview. Please call: (718) 784-9020 from Monday to Friday between 9am-3pm

11 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

LOOKING FOR carpenters and helpers to do residential work in Manhattan Must speak some English. Please call: (914) 393-0527

LOOKING FOR carpenters and taper Experience in commercial jobs. Please call: (917) 418-1111 HIGH END LUXURY GENERAL CONTRACTOR seeks Site Supervisor for projects in NYC including Brownstones & Luxury Penthouses. The ideal candidate to have exp. in Hi End Luxury construction & gut renovation projects. Exp. to be inclusive of: residential interior renovations, high-end millwork/finishes, planing, organizing and controling projects, supervising sub-contractors and staff, scheduling & overall project plans. Verify accuracy of drawing plan measure ments and documenting all field changes. Please forward resume to: sue@vellainteriors.com or fax to: (718) 729-5660 Please include salary requirements.

ELECTRICIANS WANTED 2 years experienced Please call: (718) 232-3132 POTRZEBNY HYDRAULIK Wlaściciel apartamentów na Brooklynie potrzebuje hydraulika na pół etatu do głównych i drobniejszych napraw. Musi posiadać własne narzędzia. Wymagany komunikatywny j. angielski. Proszę dzwonić: (646) 522-1107

PRACA HELP WANTED NJ MEDICAL RECEPTIONIST NEEDED in medical office in Wallington, NJ. Must speak excellent English and have a legal residency. Please call: (973) 777-0340

SZUKAM PRACY POSITION WANTED POSZUKUJĘ PRACY jako OPIEKUNKA do ludzi starszych, chorych, potrzebujących opieki. Zapewniam czułą, troskliwą opiekę wysokich kwalifikacji. Język angielski i polski. Proszę dzwonić: (718) 417-3717 lub (917) 673-6052 Elżbieta

DO WYNAJĘCIA FOR RENT NY AMAZING APARTMENT FOR RENT Glendale/Ridgewood, Queens 1,000 sq ft, 6 georgeous rooms, 3 large boxed bedrooms, sunny, plenty of closet space, wood floors, yard with BBQ. Walk to subway L-Halsey stop, buses and shopping. Possible rental of garage. Deal of a lifetime, only $2,200. Sorry no pets. Please call: (917) 916-3328 owner

LOKALE KOMERCYJNE DO WYNAJĘCIA

STORE FOR RENT

by owner 1,200 + sq ft Myrtle Ave., Glendale Please call: (516) 302-7808

QUEENS CENTRAL REALTY • Middle Village. Dom jednorodzinny, murowany z parkingiem na 3 samochody. Blisko parku, kościoła i środków komunikacji. Po kapitalnym remoncie. Cena $629,000. • GLENDALE. 4-rodzinny, murowany. 2 mieszkania wolne przy “closing”, garaż + 1 miejsce na samochód. Pokoje rozkładowe. Cena $799,000. • GLENDALE. Domek dwurodziny, semidetach, z prywatnym wjazdem na 3 samochody + garaż. Wykończona piwnica, rozkładowe mieszkania. Cena $729,000. Proszę pytać o inne oferty domów i lokali biznesowych. Prosić Danę: (718) 417-0700

SPACE IN WOODWORKING SHOP FOR RENT (400 sq ft or 800 sq ft or 1,200 sq ft). Address: 47 Hall St, Brooklyn. Good place for a constructors. Please call: (917) 586-4246 MIEJSCE W STOLARNI do wynajęcia 400 sq ft albo 800 sq ft albo 1,200 sq ft. Adres: 47 Hall St., Brooklyn. Dobre miejsce dla małych kontraktorów. Proszę dzwonić: (917) 586-4246

NIERUCHOMOŚCI USA REAL ESTATE USA POCONOS, PA dom na sprzedaż od właściciela. Piękny dom w style “cape cod”. 3 sypialnie, 2 łazienki, kominek, kompletnie odnowiony z nowymi urządzeniami gospodarstwa domowego. Zamknięte, strzeżone osiedle. Blisko kasyna, narty. 90 minut do NYC. Nie będziesz rozczarowany! Cena $69,900. Proszę dzwonić: (570) 216-4275

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY POTENTIAL MEGA MONEY MAKER Greenpoint 2 family with commercial space Best location. Excellent for any business. Best buy for 2,1 mln now. Ula’s RE: (718) 389-4515

CENY OGŁOSZEŃ / CLASSIFIED ADVERTISING RATES ZAMIESZCZANIE / ORDER Pon. – Pt. / Mon. – Fri. $14 dzieƒ / each day Sob. – Niedz. / Sat. – Sun. $24 35 s∏ów / words limit per ad

Wycofanie og∏oszenia / Cancellation Charge

$5

1 tydzieƒ / week 2 tygodnie / weeks 3 tygodnie / weeks 4 tygodnie / weeks

$57 / $67 $110 $160 $210

Bring or mail your classified ad to our office 70 Outwater Lane, Garfield, NJ 07026 or any branch office listed below. Call (212) 594-2374, or (718) 389-6117, Fax (212) 594-2383, E-mail: classified@dziennik.com, Website: www.dziennik.com

Deadlines: For Monday Issue: Friday 3 PM Tuesday – Weekend Issues: 12 PM

FRIDAY + SAT./ SUN. – $38 + MONDAY FREE MENTION: PAY FOR 3 WEEKENDS AND THE 4TH IS FREE!

We accept:

W dniu publikacji w gazecie og∏oszenia umieszczone sà na naszej stronie internetowej www.dziennik.com

OG¸OSZENIA DO NOWEGO DZIENNIKA PRZYJMOWANE SÑ RÓWNIE˚: SIEDZIBA GŁÓWNA GARFIELD Aleksandra Lisowska • daily: 9AM – 5PM

tel. 212 594-2266 ext 303

DISCLAIMER:

GREENPOINT, NY

Polish Home Service 176 Java St., pok. 5 (Centrum Polsko-S∏owiaƒskie),

phsfrank@gmail.com • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 10AM – 12PM

tel. 718 389-6117 fax 718 389-8134

RIDGEWOOD, NY

NEW JERSEY

Flowers by Renia 6404 Fresh Pond Rd • M – SAT.: 9AM – 8PM • SUN.: 10AM – 5PM

Classic Travel 186 Maple Avenue, Wallington, NJ 07057 info@classic-travel.com • M – F: 11AM – 2PM

tel. 718 821-3193 fax 718 418-5860

tel. 973-473-3845 800-774-6996

"Nowy Dziennik" assumes the statements made in classified advertisements are accurate, but cannot investigate them and assumes no responsibility or liability concerning their content. The Publisher reserves the right to decline, withdraw, or edit advertisements. Every effort will be made to avoid mistakes, but responsibility cannot be accepted for clerical or printing errors.

GLENDALE, NY

ELLA Business Center 65-19 Myrtle Ave. www.NajlepszaAgencja.com

LONG ISLAND

El˝bieta Pop∏awska • daily: 8AM – 8PM

Nowak Travel Agency Wies∏aw Nowak 42 Broad Street • M – F: 9AM – 6PM • SAT.: 9AM – 2PM

tel. 347 341-2217

tel. 860 224-3127

elzbietapoplawska@yahoo.com

• M – SAT.: 10AM – 8PM

tel. 718 386-4222 fax 718 386-4293

NEW BRITAIN, CT

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI:

“Nowy Dziennik” zakłada, że informacje podane w ogłoszeniach są zgodne z prawdą. Jednak nie jest w stanie sprawdzać ich prawdziwości i brać odpowiedzialności za ich treść. Wydawca ma prawo do odmówienia, wycofania lub przeredagowania treści ogłoszenia. Wydawca dochowa wszelkich starań, by uniknąć pomyłek, ale nie ponosi odpowiedzialnoci za błędy w druku.


12

Og∏oszenia/Classified NIERUCHOMOŚCI NY REAL ESTATE NY

AGENCJE AGENCIES

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

TURYSTYKA TOURISM

COPIAQUE LONG ISLAND

Sprzedam 2-rodzinny dom typu “ranch”. Bardzo du˝a posiad∏oÊç, 4 ∏azienki, ca∏kowicie wykoƒczona piwnica, wsz´dzie oddzielne wejÊcia. Nowe szafki kuchenne, cena $320,000 (do negocjacji). Proszę dzwoniç: (631) 514-4581

NIERUCHOMOŚCI POLSKA

WRÓŻKI PSYCHICS LAURA WRÓŻKA ASTROLOG Odsłania przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

USŁUGI SERVICES SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW BUDOWLANYCH: • 10-godzinny kurs OSHA, • 4-godzinny kurs: U˝ytkownik Rusztowania (“Scaffold User”), • 16-godzinny kurs Rusztowania Wiszące (“Suspended Scaffold”)

BUSKO ZDRÓJ W∏aÊciciel sprzeda 4-pi´trowy pensjonat, 340 m kw. W uzdrowisku, po∏o˝ony blisko Parku Zdrojowego, KoÊcio∏a i Êrodków transportu. Prywatne 2 wjazdy na posesj´, gara˝ + 3 miejsca na samochody. Cena $320,000. Proszę dzwoniç: Polska 011 48 (660) 256-342 lub USA (347) 837-6739

Obydwa kursy na rusztowania są zatwierdzone przez Wydzia∏ Budynków NYC DOB. Proszę dzwoniç, prosić Marian: (347) 684-4650

SPRZEDAM DZIAŁKĘ BUDOWLANĄ w okolicy Stalowa Wola-Pysznica (Zagórze). Cena do uzgodnienia. Proszę dzwonić: (908) 889-8988

SAMOCHODY CARS

•M&R•

ELECTRICAL, INC. •

149 FRANKLIN STREET, BROOKLYN, NY 11222

(718) 389-2159 LICENCJOWANY ELEKTRYK PODATKI TAXES

KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Rozwiązuje problemy rodzinne, miłości, separacji, małżeństwa i biznesu. Usuwa choroby i nieszczęścia. Odczytuje z Kart Tarota i ręki. Przyjmuje codziennie od 9am do 8pm. Adres: 18 W 37 St., suite 202 (pom. 5 i 6 Ave nad zakładem fryzjerskim), New York, NY 10018. Proszę dzwonić celem umówienia spotkania: (718) 207-2662


Sport

13 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

“Słońcom” potrzebny jest wstrząs

n Terapia szokowa to zadanie nowego trenera Phoenix Suns Lindseya Hunte-

Gorące spięcie pod bramką Martina Brodeura (z lewej)

Przerwana seria Capitals

n Hokeiści Washington Capitals dzie 16:02 minut i w tym czasie od- pierwsze od 10 listopada 2011 roku,

w dziesięciu poprzednich sezonach ligi NHL wygrali pierwszy mecz przed własną publicznością.

Tę serię przerwali im we wtorek Winnipeg Jets, którzy zwyciężyli w stolicy 4:2. Bardzo dobrze w bramce ekipy z Kanady spisał się Czech Ondrej Pavelec, który z 34 strzałów przepuścił tylko dwa. Każdy z czterech goli dla gości zdobył inny hokeista (kolejno Evander Kane, Andrew Ladd, Blake Wheeler i Jim Slater), ale przy trzech asystował Szwed Tobias Enstroem. W ekipie Capitals na listę strzelców wpisali się Matt Hendricks oraz Troy Brouwer. Występujący w drużynie z Waszyngtonu urodzony w Zabrzu Wojtek Wolski przebywał na lo-

dał pięć strzałów na bramkę rywali. Jedynym bramkarzem w tej kolejce, który zachował czyste konto był Martin Brodeur. Obronił 24 strzały, a jego New Jersey Devils wygrali u siebie z Philadelphia Flyers 3:0. Taka sztuka udała Brodeurowi po raz 120. w karierze, w tym dziesiąty w rywalizacji z Flyers. Gole dla “Diabłów” zdobyli Travis Zajac, David Clarkson oraz Ilia Kowalczuk. Po raz drugi w trzech ostatnich meczach wygrali Tampa Bay Lightning, tym razem na wyjeździe w Raleigh z Carolina Hurricanes 4:1. Sukces zapewnił im przede wszystkim znakomicie spisujący się w bramce Mathieu Garon, który interweniował skutecznie 35 razy. Dwa gole Andrieja Markowa,

przyczyniły się do zwycięstwa Montreal Canadiens nad Florida Panthers 4:1. Rosjanin poprzedni sezon stracił niemal w całości ze względu na kontuzję kolana. Pierwszy raz na listę strzelców w NHL wpisał się natomiast Alex Galchenyuk. Po dwie asysty zaliczyli Rafael Diaz i Max Pacioretty. Honorowego gola dla zespołu z Florydy uzyskał Słowak Tomas Kopecky. Dziewięć bramek zobaczyło 16 839 widzów w Edmonton, gdzie miejscowi Oilers przegrali z San Jose Sharks 3:6. Losy spotkania rozstrzygnęły się praktycznie w pierwszej tercji, wygranej przez gości aż 6:1. Po dwa razy krążek do bramki “Nafciarzy” posłali Logan Couture i Patrick Marleau.

TW, (PAP)

Wyznania Armstronga obejrzały miliony

“W tym biznesie (lidze NBA) ryzyko przebija bezpieczeństwo. Wierzymy, że Lindsey Hunter to właściwa osoba, by zmierzyć się twarzą w twarz z ryzykiem. Jesteśmy przekonani, że jest liderem, jakiego chcieliśmy” – dodał menedżer. Zanosi się na to, że Hunter, początkowo nazwany trenerem tymczasowym, może pozostać w Phoenix do końca sezonu. Marcin Gortat zdaje sobie sprawę, że najbliższe dni nie będą łatwe. “To jasne, że czekają nas trudne chwile w najbliższym czasie. Mam nadzieję, że z nowym trenerem coś się zmieni, choć oczywiście to, co się dzieje w zespole, zależy nie tylko od coacha, ale też od koszykarzy. Hunter ma koszykarską wiedzę i mam nadzieję, że nam pomoże. Dyscyplina, etyka pracy to elementy, na które zwraca szczególna uwagę. To są zresztą najważniejsze cechy, które powinien mieć każdy trener. To dobry człowiek, a czas pokaże, czy będzie dobrym szkoleniowcem” – powiedział polski środkowy po pierwszym treningu z nowym prowadzącym drużynę. Defensywa ma być kluczem nowej koncepcji trenera Huntera, który na parkietach NBA spędził 17 sezonów i dwukrotnie był mistrzem (z Los Angeles Lakers w 2002 r. i dwa lata później z Detroit Pistons). Występował na pozycji obrońcy w pięciu klubach i zdobywał średnio 8,5 pkt w 937 rozegranych spotkaniach. Karierę zawodniczą zakończył w 2010 r. i rozpoczął pracę wyszukiwania talentów dla Detroit Pistons. “Jestem, byłem zawodnikiem defensywy i tą drogą będę chciał iść z drużyną. Chciałbym, byśmy grali twardo i nieustępliwie w obronie, by koszykarze myśleli o Suns jako o

Lindsey Hunter

zespole defensywnym. Wiem jednak, że nie od razu Rzym zbudowano” – powiedział Hunter, dodając, że filozofię gry zbudował pod wpływem swoich trenerów z czasów zawodniczej kariery – Larry’ego Browna, Douga Collinsa i Phila Jacksona. Hunter, czwarty nowy trener klubu NBA w tym sezonie, zadebiutuje w nowej roli w środę w wyjazdowym meczu z Sacramento Kings. Gortat po kilku treningach niewiele może powiedzieć o Hunterze, ale dobrze wspomina jego poprzednika. “Trenerowi Gentry’emy życzę jak najlepiej. Wiele mu zawdzięczam przez te trzy lata pracy. Dał mi szansę, uczynił mnie lepszym zawodnikiem. Będę mu za to zawsze wdzięczny” – podkreślił Polak. Gentry rozstał się klubem z Arizony po czwartkowej porażce z Milwaukee Bucks (94:98). Była to czwarta z rzędu przegrana Gortata i jego kolegów na własnym parkiecie. Ostatni raz taką serię Suns mieli w marcu 2004 r. “Słońca” mają najgorszy bilans w Konferencji Zachodniej ligi NBA – tylko 13 zwycięstw w 41 spotkaniach. Dorobek Gentry’ego z Phoenix to 159 wygranych i 144 porażki. Najlepszym wynikiem tego trenera był finał Konferencji Zachodniej w 2010 r. n

Mecz na szczycie dla Thunder

n Dwadzieścia osiem milionów widzów

na całym świecie obejrzało wywiad telewizyjny z byłym kolarzem Lance’em Armstrongiem, w którym przyznał się on do stosowania dopingu – poinformowała stacja kablowa OWN.

n W meczu czołowych drużyn NBA koszykarze Los Angeles Clippers prze-

grali u siebie z Oklahoma City Thunder 97:109.

FOTO: EPA/PETER FOLEY

Bohaterem w ekipie gości okazał się Kevin Durant, zdobywca 32 punktów. Amerykański zawodnik popisał się szczególnie w dwóch ostatnich kwarNa tę liczbę składa się: 12,2 miliona osób w Stanach Zjednoczonych, tach, gdy zaliczył 24 punkty. Na swo15 milionów za granicą oraz 800 tyim koncie zapisał także po siedem sięcy śledzących rozmowę za pośredasyst i zbiórek. nictwem internetu. Durant utrzymuje znakomitą forNa początku wywiadu przeprowamę. Cztery dni wcześniej rzucił aż dzonego przez Oprah Winfrey, a 52 punkty w spotkaniu z Dallas Matransmitowanego w dwóch częvericks (117:114). ściach w ubiegłym tygodniu, Arm- Wywiad z Lance’em Armstrongiem cieszył się ogromnym zainteresowaniem Do poziomu Duranta dopasował się strong po raz pierwszy przyznał się, w poniedziałkowym spotkaniu Rusże stosował różne środki dopingowe niony czwartek 3,2 mln Ameryka- ny za stosowanie dopingu przez Mię- sell Westbrook – zaliczył 26 punkprzez większą część swojej kariery.\ nów, a w piątek 1,8 mln. Większą dzynarodową Unię Kolarską (UCI). tów i sześć asyst. Ich zespół wygrał Mimo potężnej kampanii rekla- publiczność – 3,5 mln – przyciągnął Anulowano wszystkie jego wyniki siódmy z ostatnich ośmiu meczów. mowej założona dwa lata temu sta- jej wywiad z rodziną zmarłej nagle począwszy od 1 sierpnia 1998 roku, W szeregach Clippers, wciąż gracja Oprah Winfrey Network (OWN) piosenkarki Whitney Houston w w tym siedem zwycięstw w Tour de jących bez kontuzjowanego Chrisa France w latach 1999-2005. Od te- Paula, najskuteczniejszy okazał się Blanie pobiła jednak, jak się spodzie- marcu ubiegłego roku. Cztery miesiące temu Armstrong go czasu, aż do wywiadu z Winfrey, ke Griffin – 31 punktów (11 zbiórek). wała, rekordu oglądalności. Na żywo zeznania kolarza oglądało w mi- został dożywotnio zdyskwalifikowa- nie wypowiadał się publicznie. n Zespół Thunder z dorobkiem 33 Na podstawie informacji w∏asnych, PAP, IAR, Reutersa, prasy amerykaƒskiej i polskiej oraz doniesieƒ naszych korespondentów redaguje: Tomasz Deptuła

FOTO: ARCHIWUM

ra, który w niedzielę zastąpił Alvina Gentry’ego. “Cały klub, nie tylko koszykarze, potrzebuje wstrząsu” – powiedział generalny menedżer “Słońc” Lance Blanks.

zwycięstw i dziewięciu porażek jest obecnie najlepszy w NBA. Clippers mają trzeci bilans (32-11), ale wciąż zdecydowanie prowadzą w Pacific Division. Niespodziewaną porażkę na wyjeździe 90:95 z outsiderem Central Division Cleveland Cavaliers ponieśli koszykarze Boston Celtics. Faworyzowani “Celtowie” nie poradzili sobie przede wszystkim z Kyrie Irvingiem, któ ry – prze by wa jąc na parkiecie niespełna 38 minut – zdobył 40 punktów. Aż piętnaście z nich zaliczył w ostatniej kwarcie. Dorobek liderów ekipy z Bostonu był znacznie skromniejszy. Rajon Rondo rzucił 17 punktów, Kevin Garnett 16, a Paul Pierce – 12. Celtics mają obecnie w NBA bilans 20-21, a “Kawalerzyści” 11-32. ` TW, (PAP)


14

Sport

nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

Wach: do Ameryki się nie wybieram n Mariusz Wach, w którego organizmie wykryto środki dopingu-

Data karencji, o ile Wach ją zaakceptuje, będzie biegła od 10 listopada 2012 roku, tj. od pojedynku z młodszym z braci Kliczków w Hamburgu. Ukrainiec broniący tytułu mistrza świata IBF, WBA i WBO w wadze ciężkiej wygrał jednogłośnie na punkty. Ponadto Wach zapłaci 5113 euro grzywny. Oficjalną informacją o możliwych karach dla Polaka przesłał do Global Boxing prezydent Niemieckiej Federacji Bokserskiej (BDB) Thomas Puetz. “Badanie próbki ‘A’ po pojedynku z Władimirem Kliczką wykazało obecność sterydów w organizmie Mariusza Wacha. Jeśli bokser zaakceptuje wyniki tego testu i zrezygnuje z otwarcia próbki ‘B’, wówczas BDB zawiesi go na okres jednego roku, począwszy od 10 listopada 2012. Dodatkowo Wach zapłaci 5113 euro, przewidziane w regulaminie za pierwsze wykroczenie dopingowe, a pieniądze trafią poprzez BDB na konto fundacji Maxa Schmelinga (słynny, nieżyjący niemiecki pięściarz, mistrz świata kat. ciężkiej – przyp. red.)” – poinformował Puetz. “Dopiero co dowiedziałem się o tej możliwej karze i nie chcę już przesądzać, czy ją zaakceptuję czy też nie. Muszę skonsultować się z prawni-

kiem, obydwoma promotorami, potrzebuję trochę czasu. Poza tym we wtorkowej informacji nie sprecyzowano, czy kara obowiązywałaby w Niemczech czy na całym świecie” – powiedział PAP Wach. Informację o pozytywnym wyniku testu dopingowego 33-letniego zawodnika, przeprowadzonego w instytucie biochemicznym w Kolonii, zamieścił dziennik “Bild” w wydaniu internetowym 3 grudnia ub. roku. Polski bokser od początku zaprzeczał, że świadomie przyjmował jakiekolwiek niedozwolone środki. Grupa Global Boxing (jej szef Mariusz Kołodziej wraz z Jimmym Burchfieldem z CES Promotions prowadzi karierę Wacha) niedługo później wydała oświadczenie, w którym zwróciła uwagę na rolę trenerów (głównym był Portorykańczyk Juan De Leon) w tej sprawie, zresztą do tej pory niewyjaśnioną. “Wach zaufał nam jako promotorom i uwierzył, że pomożemy mu dojść na szczyt. My wierzyliśmy w Wacha i trenerów, pod wodzą których Mariusz czuł, że może przygotować się najlepiej na walkę o mistrzostwo świata. Wach spędził cztery miesiące, pracując wyłącznie z jego zespołem trenerów w czasie przygotowań do listo-

Kubica wraca na tor

FOTO: EPA/MALTE†CHRISTIANS

jące po walce z Ukraińcem Władimirem Kliczką, zostanie zawieszony na 12 miesięcy – poinformowała Katarzyna Niedźwiecka, rzeczniczka grupy Global Boxing, w której występuje polski bokser.

Mariusz Wach

padowej walki. Mariusz w pełni zaufał wskazówkom trenerów i ocenił, że będą mu pomagać w zgodzie z zasadami zgodnymi z regulaminem największych bokserskich organizacji. Nie ingerując w sposób prowadzenia przygotowań do walki, obdarzyliśmy trenerów zaufaniem i oczekiwaliśmy od nich etyki, której wymaga my od na szych wszyst kich

zawodników, trenerów oraz pracowników. CES i Global Boxing Promotions (obie grupy mają swe siedziby w USA) wypełniły swoje zobowiązania wobec Wacha i oczekiwały tego samego od sztabu trenerskiego w trakcie przygotowań do listopadowej walki. Jesteśmy zasmuceni, słysząc o ostatnich zarzutach pod adresem Mariusza Wacha, mamy nadzieję, że

Z Borucem na Irlandię

Były kierowca Formuły 1 Robert Kubica, który w najbliższy czwartek w n Bramkarz angielskiego FC Southampton Artur Boruc został powołany przez Walencji będzie testować samochód ekipy Mercedes z niemieckiej serii wy- selekcjonera reprezentacji Polski Waldemera Fornalika do kadry na towarzyski ścigowej DTM, oświadczył, że nie może się już doczekać startu na torze. mecz z Irlandią, który 6 lutego odbędzie się w Dublinie – poinformował PZPN.

n

“Jestem szczęśliwy, że Mercedes-Benz dał mi szansę. Nie mogę się doczekać startu na torze. To ważne, ponieważ Coupe Mercedes AMG ma dobry poziom docisku. Jest za wcześnie, aby mówić o mojej przyszłości” – powiedział Kubica w wydanym w środę oświadczeniu niemieckiego zespołu. Według specjalistów Coupe Mercedes AMG Classe-C, którym 28-letni Polak pojedzie na torze Ricardo Tormo, jest samochodem znacznie bardziej wymagającym niż te, które prowadził w ubiegłorocznych rajdach – Subaru Impreza czy Citroen C4. Fakt zainteresowania testami i startem w wyścigach DTM przez Kubi-

cę potwierdził już we wtorek sportowy szef Mercedesa Toto Wolff. Polak zastanawia się nad udziałem w rajdowych mistrzostwach Europy i DTM oraz w obu tych seriach. Krakowianin nadal przechodzi rehabilitację po wypadku, któremu uległ 6 lutego 2011 roku w rajdzie Ronde di Andora we Włoszech. Fragment metalowej bariery przebił wówczas karoserię samochodu i niemal zmiażdżył dłoń oraz łokieć kierowcy. Kubica doznał także wielu innych poważnych obrażeń ciała. Od tego czasu przeszedł już kilkanaście operacji, a jednym z elementów rehabilitacji są starty w rajdach samochodowych. n

te oskarżenia nie umniejszą jego niesamowitego wysiłku włożonego w pojedynek z Władymirem Kliczką” – napisano m.in. w oświadczeniu. “Od czasu walki nie miałem kontaktu z De Leonem. Nie wiem, co dalej z naszą współpracą. Na pewno pozostał pewien niesmak i gdybyśmy mieli dalej razem trenować, byłyby zapewne jakieś zgrzyty, niedomówienia. Byłbym ostrożniejszy, baczniej wszystkiemu się przyglądał...” – stwierdził Wach. Jego kontrakt z obydwoma promotorami obowiązuje jeszcze przez trzy lata. Obecnie bokser trenuje m.in. w Krynicy, gdzie do walki z Andrzejem Gołotą przygotowuje się Przemysław Saleta. “15 stycznia miałem polecieć do Stanów Zjednoczonych, ale jednak na razie nigdzie się nie wybieram. Kilka tygodni temu miałem zabieg chirurgiczny stopy, ciągle jeszcze mnie pobolewa, rana w całości się nie zagoiła. Smaruję, bandażuję, ale jeszcze nie jest zupełnie w porządku. W Krynicy trochę się ruszam, ale to raczej takie wprowadzenie do treningów niż prawdziwe zajęcia bokserskie” – przyznał. W zawodowej karierze Wach stoczył do tej pory 28 walk, z których 27 wygrał. Za pojedynek z Władimirem Kliczką Wach (obaj zawodnicy kiedyś występowali w Gwardii Warszawa, choć w różnych latach) otrzymał – według nieoficjalnych informacji – ok. 650 tys. euro brutto. n

Piłkarz, który 20 lutego skończy 33 lata, po raz ostatni zagrał w drużynie narodowej w październiku 2010 roku. Został odsunięty od kadry przez ówczesnego trenera Franciszka Smudę za niewłaściwe zachowanie na pokładzie samolotu, kiedy ekipa wracała z Kanady. Do tej pory w koszulce z białym orłem wystąpił 46 razy. We wrześniu 2012 Boruc podpi-

sał kontrakt z występującym w angielskiej ekstraklasie FC Southampton. Dotychczas wystąpił w siedmiu spotkaniach – sześciu ligowych i jednym w krajowym pucharze. Ostatnio zbiera dobre recenzje. Wcześniej we wtorek Fornalik ogłosił nazwiska 17 zawodników z klubów zagranicznych powołanych na spotkanie w Dublinie. W tym gro-

nie było dwóch bramkarzy – Wojciech Szczęsny z Arsenalu Londyn i Przemysław Tytoń z PSV Eindhoven. Ten drugi jednak od kilku miesięcy jest rezerwowym w klubie. Mecz z Irlandią będzie pierwszym w tym roku w oficjalnym terminie FIFA. Wcześniej (2 lutego) reprezentacja Polski w krajowym składzie, wzmocnionym Piotrem Celebanem z rumuńskiego FC Vaslui, zmierzy się w hiszpańskiej Maladze z Rumunią. Część zawodników po tym spotkaniu doleci do Dublina, a pozostali wrócą do swoich klubów. n

Syn Beckhama w… Akademii Chelsea 13-letni Brooklyn był widziany ze swoim słynnym ojcem podczas meczu w akademii tego klubu. Jako pierwszy poinformował o tym “Daily Mail”. Źródłem są osoby “zorientowane w sytuacji”, ale proszące o zachowanie anonimowości. 37-letni David Beckham, były kapitan reprezentacji Anglii i m.in. Man-

chesteru United, w grudniu przeniósł się z rodziną z USA do Londynu (po zakończeniu kontraktu z LA Galaxy). Na razie nie wiadomo, w jakim zespole będzie kontynuował karierę. Rozważa oferty z różnych stron świata. Jego syn wciąż figuruje na stronie LA Galaxy jako piłkarz kadry U-14 tego klubu. n Artur Boruc (z prawej) w akcji

FOTO: EPA/ANDY RAIN

n Angielskie media informują, że syn Davida Beckhama przechodzi testy w juniorskiej drużynie Chelsea Londyn.


Sport

15 nowy dziennik Thursday, January 24, 2013

Serena za burtą

n Amerykanka Sloane Stephens wyeliminowała rodaczkę Serenę Williams (nr 3.) 3:6,

Williams ma w dorobku 15 tytułów wielkoszlemowych w singlu, z czego pięć wywalczonych właśnie w Melbourne Park w latach 2003, 2005, 2007, 2009-10. Również pięciokrotnie triumfowała w Wimbledonie (20022-03, 200920 i 2012), czterokrotnie w US Open (1999, 2002, 2008 i 2012) i raz w Roland Garros (2002). 31-letnia Williams, chociaż zakończyła ostatni sezon na trzecim miejscu w rankingu WTA Tour, została uznana za najlepszą tenisistkę 2012 roku. Odniosła w nim siedem zwycięstw: obok dwóch w Wielkim Szlemie (Wimbledon i US Open), również turniej masters – WTA Championships w Stambule, ponadto zdobyła złoty medal igrzysk olimpijski w Londynie. Ten rok rozpoczęła od triumfu w mocno obsadzonej imprezie WTA w Brisbane i była powszechnie uważana za najpoważniejszą kandydatkę do końcowego sukcesu. Awans do finału mógł jej dać też pozycję liderki rankingu tenisistek. Jednak to jej się nie uda, bowiem nieoczekiwanie przegrała z 19-letnią rodaczką, rozstawioną z 29. numerem w drabince. Mimo młodego wieku Stephens, obecnie 25. na świecie, okrzyknięta została największą nadzieją amerykańskiego tenisa. Jeszcze przed meczem jej ćwierćfinał z Williams australijska prasa nazwała “batalią pokoleń”. W środę odniosła największe zwycięstwo w karierze i ponownie poprawiła swój najlepszy wynik uzyskany w siódmym starcie w Wielkim Szlemie. Dotychczas najdalej doszła w nim do czwartej rundy w ubiegłorocznym Roland Garros. Natomiast poprzedni start w Melbourne zakończyła w drugiej rundzie. W środę Williams w ciągu zaledwie 28 minut rozstrzygnęła na swoją korzyść pierwszego seta 6:3. Jednak nawet gdy po blisko godzinie przegrała drugą partię 5:7, raczej mało kto spodziewał się wielkiej niespodzianki. Amerykanka skorzystała w niej z pomocy medycznej z powodu bólu w plecach. Kryzys nastąpił w decydującym secie, gdy przez ten uraz wyraźnie spadła prędkość serwisu 31letniej tenisistki, z około 200 do 170 km/godz., a na jej twarzy coraz częściej pojawiał się grymas bólu. Narastająca frustracja po nieudanych zagraniach sprawiła, że kilkakrotnie uderzała ze złości rakietami o kort, łamiąc jedną z nich. Mimo to Williams objęła prowadzenie w trzecim secie 4:3, po przełamaniu podania rywalki. Jednak nie utrzymała tej przewagi i przegrała później trzy kolejne gemy i w sumie trwający dwie godziny i 17 minut mecz. “O mój Boże! Nie wiem, co się dzieje, ale jestem niewiarygodnie szczęśliwa. Jestem pewna, że moi dziadkowie teraz szaleją w domu,

bo na pewno oglądali mecz w internecie” – powiedziała przed zejściem z kortu Stephens, której zdobyte 900 punktów pozwoli awansować w okolice 15. miejsca w rankingu WTA Tour. Ewentualne kolejne zwycięstwo to jeszcze 500 punktów więcej, jednak zadanie przed 19letnią Amerykanką jest bardzo trudne. Azarenka broni bowiem w Melbourne tytułu wywalczonego przed rokiem. Białorusinka w pierwszym środowym ćwierćfinale pokonała Rosjankę Swietłanę Kuzniecową 7:5, 6:1, choć w pierwszym secie przegrywała już 1:4. 27-letnia Kuzniecowa to była wiceliderka rankingu tenisistek, w którym jest obecnie 75. – w wyniku półrocznej przerwy w grze spowodowanej operacją prawego kolana. Wróciła na korty w styczniu, prezentując wysoką formę, więc można się spodziewać, że dość szybko powinna zbliżyć się do ścisłej światowej czołówki. W poniedziałek powinna się znaleźć w okolicach 50. pozycji. W drugiej parze 1/2 finału, wyłonionej we wtorek, spotkają się: triumfatorka z Melbourne z 2008 roku, Rosjanka Maria Szarapowa (nr 2.) oraz finalistka sprzed dwóch lat, Chinka Na Li (6.), która rundę wcześniej wyeliminowała Agnieszkę Radwańską (4.) 7:5, 6:3.

FOTO: REUTERS/NAVESH CHITRAKAR

7:5, 6:4 w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open na twardych kortach w Melbourne. Teraz na jej drodze stanie liderka rankingu, Białorusinka Wiktoria Azarenka.

Sloane Stephens (z prawej) przyjmuje gratulacje od Sereny Williams

Już najbliższy mecz będzie wyzwaniem, bowiem po drugiej stronie siatki stanie Murray, z którym ma bilans 9-10, a na twardej nawierzchni 8-9. Po południu 25-letni Szkot w ciągu godziny i 51 minut pokonał Francuza Jeremy’ego Chardy’ego 6:4, 6:1, 6:2, partnera deblowego Łukasza Kubota (odpadli w 1/8 finału). W ten sposób po raz czwarty z rzędu znalazł się w tej imprezie w najlepszej czwórce. Przed rokiem odpadł w półfinale, a dwie wcześniejsze edyFEDERER ZAGRA Z MURRAYEM Wicelider rankingu ATP World Tour Szwaj- cje kończył w finale porażkami z Federerem i car Roger Federer i trzeci tenisista świata Szkot Serbem Novakiem Djokoviciem. Brytyjczyk ma za sobą najlepszy sezon w Andy Murray spotkają się w półfinale Australian Open. W ten sposób spełniło się marze- karierze. Doszedł w nim do finału w Wimblenie organizatorów turnieju na twardych kor- donie (porażka z Federerem), zdobył złoty medal igrzysk olimpijskich w Londynie, a we wrzetach w Melbourne i kibiców. 31-letniemu Federerowi awans do tej fazy śniu po raz pierwszy triumfował w Wielkim nie przyszedł jednak łatwo, bowiem w ćwierć- Szlemie, wygrywając nowojorski US Open. W drodze do półfinału Australian Open 2013 finale miał za rywala, który w 2011 roku pokrzyżował mu plany dotyczące triumfu w Wim- Murray nie stracił seta, a spędził na korcie niebledonie. Tym razem jednak Szwajcar poko- całe dziewięć godzin. W środę zrewanżował się nał w ciągu trzyipółgodzinnego pięciosetowego Chardy’emu za nieoczekiwana porażkę w sierpmaratonu Francuza Jo-Wilfrieda Tsongę (7.) niu w turnieju ATP Masters 1000 w Cincinnati. Francuz, obecnie 36. w rankingu ATP World 7:6 (7-4), 4:6, 7:6 (7-4), 3:6, 6:3. Jak na męski tenis, mecz miał nietypowy prze- Tour, sprawił wcześniej sporą niespodziankę bieg, bowiem obydwu zdarzało się przegrywać eliminując w trzeciej rundzie Argentyńczyka swoje serwisy, ale i odrabiać straty (w “breakach” Juana Martina del Potro (nr 6.). Dotychczas w lepszy był Francuz 5-4). Dlatego do samego koń- Wielkim Szlemie najdalej doszedł do czwarca nie było pewne, czy przewaga 5:2 w decy- tej rundy na paryskich kortach ziemnych im. dującym secie wystarczy Federerowi do roz- Rolanda Garrosa w 2008 roku. Kolejne mecze w singlu mężczyzn odbędą strzygnięcia pojedynku na swoją korzyść. Ale wytrzymał do końca i wciąż jest na dro- się w piątek. W drugiej parze 1/2 finału, wyłodze do piątego triumfu w Australian Open, po nionej już we wtorek, spotkają się Serb Novak sukcesach z lat 2004, 2006-07 i 2010. Wciąż Djoković (nr 1.) i Hiszpan David Ferrer (4.). Bęw perspektywie ma też rekordowy 18. tytuł w dzie to ich 15. pojedynek, a bilans jest korzystWielkim Szlemie, ale czeka go trudne zada- ny dla 25-latka z Belgradu 9-5, w tym na twarnie, bo w 1/2 finału jest czwórka najwyżej roz- dych kortach 8-2. Djoković zmierza po czwarty tytuł w Austrastawionych graczy.

lian Open, a trzeci z rzędu. Po raz pierwszy wygrał w Melbourne w 2008 roku. Natomiast starszy o pięć lat Hiszpan po raz drugi (wcześniej w 2011) dotarł w Melbourne do półfinału i to wciąż jego szczyt możliwości w Wielkim Szlemie. Niezależnie od dalszych wyników w poniedziałek awansuje na czwarte miejsce w rankingu ATP World Tour. Wyprzedzi kontuzjowanego rodaka Rafaela Nadala, który straci 1400 punktów za ubiegłoroczny finał w Melbourne. W ten sposób Ferrer po raz pierwszy w karierze będzie najwyżej notowanym z hiszpańskich tenisistów. RODZYNEK MATKOWSKI W tegorocznym Australian Open pozostał już tylko jeden reprezentant Polski. Marcin Matkowski, razem z Czeszką Kvetą Peschke, awansował w środę do półfinału gry mieszanej po wygranej z Su-Wei Hsieh z Tajwanu i Rohanem Bopanną z Indii 6:2, 6:3. Kolejnymi rywalami polsko-czeskiego duetu będą zwycięzcy czwartkowego meczu. W nim mikst rozstawiony z numerem trzecim – Sania Mirza z Indii i Amerykanin Bob Bryan – spotka się z Czechami Lucie Hradecką i Frantiskiem Cermakiem. Matkowski i Peschke w tegorocznej edycji pokonali na otwarcie Czeszkę Vladimirę Uhlirovą i Brazylijczyka Andre Sa 6:3, 7:5. Tuż po zakończeniu tego meczu dowiedzieli się o walkowerze Hiszpanki Anabel Mediny-Garrigues i Brazylijczyka Bruno Soaresa, co dało im bez walki miejsce w 1/4 finału. Polak i Czeszka we wrześniu ubiegłego roku dotarli do finału w nowojorskim US Open, trzy miesiące po tym jak w paryskim Roland Garros taki sam rezultat uzyskała Klaudia Jans-Ignacik razem z Santiago Gonzalezem z Meksyku. n

Paszke uporał się z awarią i zbliża się do Hornu go na lewej burcie. Ważne było także, by stracić jak najmniej specjalnesą pod wiatr, będąc na wysokości stolicy Urugwaju – Montevideo, zdołał upo- go oleju znajdującego się w przeworać się z awarią na swym 90-stopowym katamaranie “Gemini 3”. Kapitan za dach, który mógłby być później wykorzystany ponownie. Po zmianie kilka dni minie przylądek Horn. sterownika i pompy, autopilot lewej Jak poinformował 61-letni gdańszcza- lepszym rozwiązaniem problemu bę- burty ponownie pracuje” – powiedział nin, we wtorek w godzinach popołu- dzie wymiana na sterownik zapasowy. PAP mieszkający w Mrągowie 39-let“Było zagrożenie przerwania rejsu ni kapitan Robert Janecki. dniowych lewy sterownik elektryczZnany w żeglarskim środowisku jany pompy autopilota zaczął wykazy- i konieczność zawinięcia do portu, ale wać objawy uszkodzenia. Niepokojące na szczęście wszystko dobrze się skoń- ko Jabes jest szefem zespołu brzegodźwięki dobiegające z urządzenia by- czyło. Operacja była o tyle skompli- wego i rutierem gdańszczanina. Był ły coraz głośniejsze. Po konsultacjach kowana, że wymagała rozszczelnie- w składzie załogi jachtu “Polpharmaz zespołem brzegowym uznał, że naj- nia hydraulicznego systemu sterowe- -Warta” dowodzonej przez Romana n Roman Paszke, który 7 stycznia wystartował do wokółziemskiego rejsu tra-

Paszke, który po 99 dniach ukończył na czwartym miejscu prestiżowy wyścig dookoła świata The Race 2000. Przypomniał, że w tym rejonie, gdzie obecnie pojawiły się problemy z autopilotem, na początku stycznia 2012 doszło do uszkodzenia lewego pływaka, poniżej linii wodnej “Gemini 3”. Wówczas gdańszczanin musiał przerwać wokółziemski rejs i zawinąć do argentyńskiego portu Rio Gallegos. “Za sześć, siedem dni Romek powinien minąć Horn. Teraz żegluje kursem z wiatrem, ale od czwartku

warunki pogodowe się zmienią i czeka go trudna halsówka przy wietrze o sile 7-8 stopni w skali Beauforta” – dodał Janecki. Paszke wystartował z Gran Canarii 7 stycznia o godz. 19.14 czasu polskiego. Celem jest opłynięcie globu trudniejszą trasą (kurs z Europy najpierw na Horn) w czasie krótszym niż 122 dni 14 godzin 3 minuty i 49 sekund. Ten rekord ustanowił jednokadłubowym jachtem “Adrien” francuski żeglarz Jean-Luc Van Den Heede na przełomie 2003 i 2004 roku. n


nowy dziennik Czwartek 24 stycznia 2013

16

Stan BORYS uświetni nasz wieczór swoim występem!

KARNAWA!OWA GALA nowego dziennika

WRAZ Z ZAKUPEM BILETU ROCZNA PRENUMERATA NASZEGO SERWISU ONLINE www.dziennik.com (WARTOŚĆ 100 DOLARÓW)

Zakończ KARNAWAŁ z nowym dziennikiem SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA DOBRĄ ZABAWĘ z redakcją „Nowego Dziennika” i zespołem telewizji NDTV. Już 8 lutego w pięknych salach Royal Manor w Garfield, NJ, hucznie będziemy żegnać karnawał. W programie wiele atrakcji, m. in. finał konkursu „Zostań Modelką”, kilka skeczy naszego redakcyjnego komika Janusza Szlechty i kilka niespodzianek. Do tańca będzie grał ADAMBAND Adama Chroli, który w muzyce tanecznej jest nie do pokonania! Otwarty bar całą noc, a na stołach wykwintne dania, z których Royal Manor słynie! Bilety w cenie 160 dol. do nabycia w redakcji „Nowego Dziennika” lub przez telefon (212) 594-2266 wew. 202. Cały dochód z gali przeznaczamy na dalszy rozwój telewizji NDTV, która oczywiście będzie nagrywać nasz bankiet!

8 LUTEGO 2013 GODZINA 8 WIECZOREM

454 MIDLAND AVENUE, GARFIELD, NEW JERSEY, 07026

PERIODICALS postage paid at New York, NY. Delivered to the Post Office as periodicals class mail on Wednesday, January 23, 2013 POSTMASTER: Send address changes to “Nowy Dziennik”, 70 Outwater Lane, Suite 402, Garfield, NJ 07026

Nowy Dziennik 2013/01/24  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2013/01/24  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement