Page 27

Polacy w USA

27 nowy dziennik Saturday – Sunday, September 15-16, 2012

Polonia dla Świątyni Opatrzności Z wierszem na ustach

n Siedzibę naszej redakcji w Garfield odwiedziła stała czytelniczka “Nowego Dziennika” Anna Kosierb, która specjalnie dla nas wyrecytowała “Inwokację” z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.

FOTO: ARCHIWUM

Tak będzie wyglądała Świątynia Opatrzności Bożej

Pani Kosierb ma 82 lata i pamięta wszystkie wiersze, których nauczyła się w gimnazjum handlowym w Rozwadowie koło Stalowej Woli. Do jej ulubionych poetów należą: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Maria Konopnicka, a także Julian Tuwim. W Stanach Zjednoczonych pani Kosierb mieszka od 1977 roku. “Całe życie ciężko pracowałam w fabryce. Dzieci mnie szanują” – podkreśla. Dopiero dwa lata temu przeszła na emeryturę, ale w dalszym ciągu jest aktywna, nie tylko fizycznie. “Dziwi mnie ta moja pamięć – mówi, zapytana o poezję – bo czasami nie pamię-

tam, po co poszłam do pokoju, a te wiersze same siedzą mi w głowie”. Na poparcie swoich słów wyrecytowała, wyraźnie wzruszona, “Inwokację” z “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. “Moja wnuczka, chociaż jest bardzo zdolna – studiowała w college’u na Queensie, gdzie przez 4 lata miała stypendium – nie zna takich wierszy” – podkreśliła nasza rozmówczyni i dodała: “Lubię recytować wiersze, kiedy jeżdżę na pielgrzymki i na zabawach kościelnych. Czuję się wtedy młoda”. AT

n Budowana w Warszawie Świątynia Opatrzności Bożej jest wy- Zdzisława Peszkowskiego, kapelana

Rodzin Katyńskich i harcerstwa polskiego. Tu spoczywa także poeta ks. Jan Twardowski. Stan głównego wnętrza świątyni jest Świątyni, która miała stanąć na tere- wionego papieża Jana Pawła II, kard. jeszcze wciąż surowy. Mimo to Funnie dzisiejszego Ogrodu Botaniczne- Stefana Wyszyńskiego i bł. ks. Jerze- dacja Fides and Ratio, która już zago w Warszawie, jednak nie udało się go Popiełuszkę oraz za opiekę Bożej kupiła organy do dolnego kościoła wybudować, bo Polska wkrótce stra- Opatrzności nad każdym z Polaków, świątyni, już zaczęła zbierać pieniąciła na 123 lata niepodległość. Plany także nad tymi, którzy mieszkają po- dze na organy do świątyni głównej. budowy wróciły w okresie międzywo- za granicami Rzeczpospolitej. W przyszłą sobotę, 22 września, o jennym. Maria Ryś, profesor Uniwer"Modlę się, by żadne bolesne do- godz. 7 wieczorem w auli parafialnej w sytetu Stefana Wyszyńskiego oraz pre- świadczenie już nie zakłóciło tego parafii Matki Bożej Różańcowej przy zes Fundacji Fides and Ratio, przypo- dziękczynienia, z którym czekamy Wall Street w Passaic rozpocznie się mina w rozmowie z "Nowym Dzien- prawie 200 lat" – powiedział papież wielki festyn z nagrodami. Dochód z imnikiem", że przyrzeczenia zostały po- Jan Paweł II podczas poświęcenia ka- prezy przeznaczony jest właśnie na ten nowione w podziękowaniu Bogu za mienia węgielnego Świątyni Opatrz- cel. Wstęp na festyn to 45 dol. od oso"cud nad Wisłą". Znów jednak nie uda- ności Bożej w czerwcu 1999 roku. by (łącznie z posiłkiem). Bilety można ło się jej wybudować. Dopiero po upad- Jednak mimo upływu ponad 20 lat nabyć w kancelarii parafialnej. Więcej ku komunizmu udało się znaleźć lo- po upadku komunizmu budowa świą- informacji pod nr. tel. (973) 473-1578. kalizację dla świątyni na Wilanowie. tyni idzie bardzo powoli, głównie z A wśród nagród można będzie wyW październiku 1998 roku z inicjaty- powodu trudności finansowych. Wy- grać limitowane serie znaczków z Jawy ówczesnego prymasa Polski kard. budowano już dolny poziom kościo- nem Pawłem II, albumy czy kalenJózefa Glempa Sejm RP podjął uchwa- ła, gdzie znalazło się miejsce dla krypt darze na 2013 r. Uczestnicy licytacji łę dotyczącą budowy Świątyni Opatrz- dla wielkich Polaków. To tu złożono będą mogli wziąć udział w aukcji koności Bożej. Dzisiaj budowana świą- doczesne szczątki prezydenta RP na pii Konstytucji 3 maja oraz rzeźby św. tynia to także wotum narodu z wdzięcz- uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskie- Michała Archanioła, która wyszła spod ności za wolność ojczyzny, za wiel- go i innych osób, które zginęły w ka- dłuta prof. Mariana Koniecznego, DET kich rodaków – szczególnie błogosła- tastrofie smoleńskiej, a także ks. twórcy warszawskiej Nike.

Polski festiwal w Seattle

muzyki Fryderyka Chopina. Klasyczne utwory Chopina zagra na scenie pianistka i nauczycielka gry na fortepianie Marzena Lilian Szlan Na festiwalu oferującym różnorodny program dla szerokiej pu- ga. Kwartet jazzowy Knife in the Wabliczności wystąpi ponad stu wykonawców. Festiwal otworzy uro- ter zagra koncert, na który złożą się we aranżacje utworów legendarczyście “Hejnał Krakowski”, który Chad McCullough zagra na trąb- no nego polskiego pianisty jazzowego i kompozytora Krzysztofa Komedy. ce w samo południe na dziedzińcu Teatru Playhouse/Intiman. Ponadto przez cały dzień odbędą Tradycja reprezentowana będzie tańców w pięknych strojach regional- się interaktywne warsztaty i zajęcia przez kilka grup wykonujących pol- nych. Zespół ma również grupę dzieci dla dzieci i dorosłych przedstawiająskie tańce i pieśni ludowe. Vivat Mu- tańczących polskie tańce ludowe, takie ce polską tradycję wycinanek, pisanek czy robienia pierogów. Sprzedawsica!, chór z Seattle, zaprezentuje wią- jak łowickie, lubelskie i krakowiaka. Ashia i Bison Rouge wraca do Se- cy oferować będą piękne stroje ludozankę polskich pieśni ludowych z różnych regionów Polski. Grupa Mło- attle z Portland, aby zauroczyć pu- we, wyroby ze szkła, ceramikę z Bodzi Polanie, z 45-leciem historii w bliczność wykonaniem pięknej mu- lesławca, kryształy, biżuterię i wyciDomu Polskim, wykona dwa trady- zyki kameralnej połączonej z euro- nanki na sprzedaż. Ogródek piwny bęcyjne polskie tańce: śląski i krako- pejską awangardą. Ashia Grzesik pi- dzie dobrze zaopatrzony w importosze piosenki odzwierciedlające jej wane polskie piwo, a stoiska z żywwiak z tradycyjnym Lajkonikiem. Zespół z wyspy Wiktorii, The Whi- polskie korzenie i elementy bluesa, nością serwować będą pyszne polskie te Eagle Band, wykona tradycyjną mu- rocka, popu i muzyki kameralnej. potrawy, takie jak pierogi, bigos, zykę góralską. Siedmioosobowy zespół Rów nież z Por t land przy bę dą kiełbasa, placki ziemniaczane, pieczeń muzyków ma w składzie wspaniałą Agnieszka Laska Dancers oferujący wieprzowa, naleśniki, ciasta i inne. skrzypaczkę i chórek. Muzycy zespołu nowoczesne multimedialne spektaIZABELA GABRIELSON w wielu utworach aranżują tradycyjne kle taneczne z elementami polskiej FESTIWAL W INTERNECIE: przyśpiewki góralskie. Grupa Polonez kultury. Na festiwalu grupa wykona www.polishfestivalseattle.org z Vancouver, przedstawi szereg różnych program “Listy do Konstancji” do

FOTO: LESZEK SADOWSKI/NOWY DZIENNIK

pełnieniem zobowiązań narodu, który ponad 200 lat temu przyrzekł jej wybudowanie z wdzięczności za uchwalenie Konstytucji 3 maja.

ROZMOWY Z CZYTELNIKAMI W najbli˝szà sobot´, 15 września, na telefony od Czytelników na Greenpoincie oczekiwaç b´dzie red. Anna Tarnawska. Wszystkie sprawy, które sà wa˝ne dla naszych Czytelników, wa˝ne sà równie˝ dla nas. Dzwoniç mo˝na od godziny 10:00 do 12:00. Numer telefonu: 347-689-2522. Stronę redaguje: Janusz M. Szlechta, e-mail: js@dziennik.com

Prenumeruj

nowy dziennik Kontaktuj si´ z nami elektronicznie

prenumerata@dziennik.com KOMENTARZ? POMYSŁ? OPINIA? NAPISZ DO NAS: listy@dziennik.com

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Nowy Dziennik 2012/09/15  

Od ponad 40 lat Nowy Dziennik utrzymuje pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety codziennej w USA. Redagowany i...

Advertisement