Page 1

Posłowie:

Warszawa,8. lutego 2017 roku

Jan Krzysztof Ardanowski Joanna Borowiak Iwona Michałek Sz.P. Poseł Grzegorz Długi Przewodniczący Komisji Etyki Poselskiej WNIOSEK DO KOMISJI ETYKI POSELSKIEJ W związku ze skandalicznym zachowaniem Pani Poseł Joanny Scheuring -Wielgus wobec zaplanowanego i przeprowadzonego 23 stycznia 2017 roku w X Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu spotkania samokształceniowego młodzieży „Żołnierze Wyklęci 1944 - 1963" wnioskujemy o ukaranie Panią Poseł karą nagany. Pani Poseł naruszyła Art. 2. Zasad Etyki Poselskiej, a w szczególności zasadę 3) rzetelności, zasadę 4) dbałości o dobre imię Sejmu i zasadę 5) odpowiedzialności. UZASADNIENIE WNIOSKU Samorząd uczniowski X LO w Toruniu, zwany „Senatem Uczniowskim" wystąpił do Dyrektora Szkoły o wyrażenie zgody na zorganizowanie w godzinach pozalekcyjnych spotkania poświęconego Żołnierzom Wyklętym. Prelegentem miał być jeden z uczniów Szkoły, a tzw. „Gościem Honorowym" zaproszony Radny Rady Miasta Torunia Karol Wojtasik, od kilku lat zaangażowany w organizowanie wydarzeń związanych z upamiętnieniem powojennej konspiracji niepodległościowej, m. in. współorganizator ważnej dla Torunia imprezy „Marsz Rotmistrza Pileckiego". Nadmienić należy, że uczeń X LO, który przygotował prelekcję poświęconą Żołnierzom Wyklętym, jest członkiem Młodzieży Wszechpolskiej. Informacja o prelekcji została zamieszczona wyłącznie na facebookowym profilu szkoły, adresowanym do społeczności Liceum. Lewicowe środowiska toruńskie przez kilka dni dezawuowały plany szkoły, zachęcając się wzajemnie do przyjścia na prelekcję i jej rozbicia. Padały epitety o faszystach, bandytach, zbrodniarzach, narodowcach, o zakłamywaniu historii itd. Pani Poseł Scheuring - Wielgus na swoim profilu facebookowym zachęcała do przyjścia na to spotkanie. Kilkakrotnie informowała, że tam będzie, przeciwstawiając się temu, by o historii mówił człowiek związany z Młodzieżą Wszechpolską, twierdząc także, że jest to „edukacja wg PiS". Pani Poseł przyszła na spotkanie, które filmowała, akceptując działania osób przeszkadzających, poprzez obraźliwe okrzyki i wyzwiska, w prowadzeniu prelekcji. Na powyższe spotkanie Pani Poseł nie była zaproszona ani przez młodzież, ani przez Dyrektora Szkoły. Nie miała także zgody na filmowanie spotkania .Wtargnięcie Pani Poseł wspólnie z grupą dorosłych, niezwiązanych ze X LO w Toruniu, osób, pragnących zakłócić prelekcję, było pogwałceniem autonomii szkoły. Nie interesują nas osobiste poglądy i wiedza Pani Poseł Scheuring - Wielgus na temat Żołnierzy Wyklętych. Przypominamy jednak, że każdego obywatela obowiązuje przestrzeganie uchwalanego


przez Parlament prawa. W najwyższym stopniu dotyczy to przede wszystkim Parlamentarzystów tworzących prawo. Przypominamy, że z inicjatywy śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Sejm RP uchwalił 2 lutego 2011 roku Ustawę o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych" tj. polskiego święta państwowego obchodzonego corocznie 1 marca, poświęconego pamięci Żołnierzy Wyklętych żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia. Senat przyjął ustawę bez poprawek. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę w dniu 9 lutego 2011 roku. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw Nr 32, poz. 160 z 15 lutego 2011 roku. W czasie procedowania Ustawy Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała przedstawiony jej projekt, wskazując, że uzupełnia on katalog świąt i dni pamięci, upowszechniających tradycje walk o Wolną Polskę. W swojej opinii rząd stwierdził także, iż żołnierze tzw. drugiej konspiracji, którzy jako pierwsi walczyli o Wolną Polskę z okupantem sowieckim i zainstalowanym przez niego reżimem komunistycznym, zapłacili za wierność swoim ideałom niejednokrotnie cenę najwyższą - cenę swego życia. Nawet jeśli udało Im się przeżyć, przez kolejne 45 lat żyli z piętnem - jak to określała komunistyczna propaganda - „bandytów" i „faszystów". Początek preambuły ustawy przyjętej przez Parlament brzmi „W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym" bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu...". Pani Poseł zachęcając do sprzeciwu wobec prelekcji o Żołnierzach Wyklętych podważała obowiązującą w naszym kraju ustawę, oddającą hołd narodowym bohaterom. Swoją obecnością uwiarygadniała tych wszystkich, którzy przyszli, by rozbić spotkanie i nie przeciwstawiała się zakłamywaniu historii przez obrażających pamięć Żołnierzy Wyklętych, działaczy ruchów lewackich i postkomunistycznych, wbrew ustawie z 2011 roku. Należy zaznaczyć, że w Sejmie działa kolejną już kadencję Parlamentarny Zespół Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, i każdy poseł, pragnący poszerzyć swoją wiedzę o polskim, powojennym podziemiu niepodległościowym, może zaangażować się w prace tego zespołu. Również wpisanie się przez Panią Poseł Joannę Scheuring - Wielgus w atak na Młodzież Wszechpolską, niezależnie od emocji jakie organizacja ta budzi, jest zachowaniem niegodnym Posła. Organizacja „Młodzież Wszechpolska", działająca od 1989 roku wg. zatwierdzonego statutu jest organizacją legalną i ma prawo prowadzić legalną działalność na terenie kraju. Poseł, niezależnie od swoich przekonań i krytyki określonych środowisk, ma obowiązek nie tylko przestrzegać prawa, ale przeciwdziałać łamaniu go przez innych, tak jak miało to miejsce przy próbie blokowania prelekcji przez ucznia Liceum należącego do tej organizacji. Do reprezentowania wnioskodawców przed Komisją upoważniamy Posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego.

Wniosek do komisji etyki poselskiej 1  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you