Page 1

Nr 1/ 2012

Gazetka wydawana przez Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice"

Zamiast wstêpu…. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej og³osi³ rok 2012 Rokiem Janusza Korczaka. Chc¹c uczciæ pamiêæ pedagoga postanowiliœmy w Dzielnicowym Domu Kultury „Bronowice” zrealizowaæ projekt edukacyjny Wielki Ma³y Cz³owiek. W ramach projektu odbêdzie siê szereg imprez, których zadaniem jest przybli¿enie postaci, a w szczególnoœci myœli pedagogicznej oraz spojrzenia na wychowanie g³oszonego przez Janusza Korczaka. Gazetka, któr¹ Pañstwo otrzymaliœcie równie¿ jest elementem wspomnianego projektu. Nasze wydawnictwo „Wielki Ma³y Cz³owiek” jest nawi¹zaniem do wydawanego w latach 20-tych poprzedniego stulecia (1926 - 1930)

pod redakcj¹ Janusza Korczaka Ma³ego Przegl¹du. Periodyk ten pisany by³ przez dzieci i m³odzie¿ i stanowi³ cotygodniowy dodatek do czasopisma Nasz Przegl¹d. Postanowiliœmy powo³aæ zespó³ redakcyjny, w sk³ad którego wchodz¹ dzieci z dzielnicy Bronowice. Gazetka bêdzie ukazywaæ siê bezp³atnie raz w miesi¹cu od stycznia do lipca. Ostatni, lipcowy numer bêdzie stanowi³ posumowanie z realizacji projektu. Serdecznie zapraszamy do lektury naszego periodyku!

O naszym patronie Janusz Korczak naprawdê nazywa³ siê Henryk Goldszmit i urodzi³ siê 22 lipca 1898 w Warszawie w zasymilowanej rodzinie ¿ydowskiej jako syn adwokata Józefa Goldszmita i Cecylii (z domu Gêbickiej). Dzieciñstwo Korczaka minê³o w Warszawie. W latach 18861897 uczêszcza³ do szko³y pocz¹tkowej Augustyna Szmury, a nastêpnie do oœmioklasowego gimnazjum na warszawskiej Pradze. Dorastanie Janusza Korczaka przebiega³o w trudnych warunkach materialnych; po œmierci ojca w 1896, jako uczeñ V klasy (mia³ wtedy 17-18 lat) udziela³ korepetycji, by pomóc w utrzymaniu rodziny. W 1898 rozpocz¹³ studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego w Warszawie. 17 marca 1905 otrzyma³ dyplom lekarza. Jako lekarz bra³ udzia³ w wojnie rosyjskojapoñskiej (1905) i za sw¹ s³u¿bê awansowa³ do stopnia majora. W latach 1903-1912 pracowa³ jako pediatra w Szpitalu dla Dzieci im. Bersonów i Baumanów. Nie unika³ proletariackich czêœci miasta. Od ubogich pacjentów nie pobiera³ wynagrodzenia, zaœ od zamo¿nych nie waha³ siê za¿¹daæ bajoñskich honorariów.

Pedagog i spo³ecznik W 1911 roku podj¹³ decyzjê, ¿e nie za³o¿y rodziny. Przychyla³ siê do pogl¹du o nieposiadaniu tzw. prywatnych dzieci. Wszystkie dzieci, które leczy³ lub wychowywa³, uwa¿a³ za w³asne. Jego póŸniejsza dzia³alnoœæ, potwierdzi³a tê postawê. Altruistyczne przekonania nie pozwoli³yby mu równie¿ na specjalne traktowanie i wyró¿nianie ma³ej grupki ulubionych podopiecznych. Nie uwa¿a³ tradycyjnej rodziny za najwa¿niejsze i podstawowe ogniwo wiêzi spo³ecznej. Nie akceptowa³ roli, jak¹ odgrywa³a ona w chrzeœcijañsko-konserwatywnych i tradycyjnych ¿ydowskich krêgach spo³eczeñstwa. Z drugiej strony, móg³ byæ uwa¿any przez samego siebie i innych za ojca ok. 200 sierot (z domu który prowadzi³) i kolejnych kilkuset, które opuœci³y sierociniec w ci¹gu dziesiêcioleci jego dzia³alnoœci pedagogicznej i socjalno-organizacyjnej.

1


K¹cik sportowy

Moja przygoda z judo rozpoczê³a siê we wrzeœniu 2010 roku. Wtedy o judo nie wiedzia³am nic. Zaczê³am trenowaæ w klubie ,, MKJ Lublinianka Team’’. Moj¹ pierwsz¹ trenerk¹ by³a pani Magdalena M³ynarska, nastêpnie pan Andrzej Jamielniak - trener II-giej klasy 3 DAN. To od Nich dowiedzia³am siê, ¿e Judo pochodzi z Japonii. Jego twórc¹ by³ Jigoro KANO (1860-1938). Zebra³ on i ulepszy³ chwyty jiu-jitsu nadaj¹c im now¹ formê. Kano usun¹³ z jiu-jitsu elementy mog¹ce zagroziæ zdrowiu lub ¿yciu wprowadzaj¹c nowe, stworzone przez siebie. Nazwê JUDO mo¿na t³umaczyæ jako "drogê do zwinnoœci" lub "drogê ustêpowania’’. Jest to sztuka walki, któr¹ mog¹ trenowaæ zarówno dzieci z przedszkola, jak i osoby doros³e. Judo, w którym wykluczono uderzenia jest sportem o du¿ym stopniu bezpieczeñstwa. Trenuj¹c judo wyrabia siê pozytywne cechy charakteru takie jak: dyscyplinê, umiejêtnoœæ wspó³pracy, szacunek do siebie i innych oraz odwagê. Jak wczeœniej wspomnia³am, trenujê ju¿ judo ok. 2 lat. Na treningi uczêszczam systematycznie dwa razy w tygodniu. Treningi odbywaj¹ siê na hali, w której roz³o¿one s¹ maty. Wszystkie osoby trenuj¹ce maj¹ na sobie judoki i oczywiœcie s¹ boso. Bardzo lubiê uczestniczyæ w treningach, gdy¿ uczê siê tam czegoœ nowego oraz nawi¹zujê nowe kontakty i znajomoœci. Jako klub, czêsto uczestniczymy tak¿e w ró¿nych turniejach, nawet miêdzynarodowych, podczas których mo¿emy sprawdziæ swoje umiejêtnoœci. Sama wywalczy³am ju¿ 4 medale. Podczas ferii zimowych i wakacji organizowane s¹ obozy sportowe, podczas których oprócz treningów i dobrej zabawy mamy mo¿liwoœæ poznania ciekawych miejsc w Polsce. Zachêcam wszystkich do trenowania judo, które oprócz sprawnoœci fizycznej zwiêksza tak¿e poczucie bezpieczeñstwa. JULIA SZYPI£O

2


dokoñczenie ze str. 1 Twierdzi³, ¿e miejsce dziecka by³o w towarzystwie jego rówieœników, a nie w zaciszu domowym. D¹¿y³ do tego, by dzieci œciera³y swe wczesne przekonania i raczkuj¹ce pogl¹dy, podlega³y procesowi socjalizacji (poprzez wzajemn¹ akceptacjê) i przygotowywa³y siê do doros³ego ¿ycia, które nie by³oby ani idylliczne, ani zbli¿one do “cichego k¹ta domowego”. Stara³ siê zapewniæ dzieciom beztroskie (co nie znaczy pozbawione obowi¹zków) i tocz¹ce siê prost¹ i niewyszukan¹ œcie¿k¹ dzieciñstwo. Nie narzuca³ im ¿adnych limitów. Traktowa³ je powa¿nie, mimo dziesi¹tków lat ró¿nicy wieku i prowadzi³ z nimi otwarte dyskusje, nie aplikowa³ im ci¹gu poleceñ do wykonania. Uwa¿a³, ¿e dziecko powinno samo zrozumieæ i emocjonalnie prze¿yæ dan¹ sytuacjê; doœwiadczyæ jej; samo wyci¹gn¹æ wnioski i ewentualnie zapobiec przypuszczalnym skutkom ni¿ byæ sucho poinformowane o fakcie i o jego nastêpstwach. Razem ze Stefani¹ Wilczyñsk¹ za³o¿y³ i prowadzi³ Dom Sierot dla dzieci ¿ydowskich w Warszawie (pomiêdzy 7 paŸdziernika 1912 i 1942). Dom znajdowa³ siê przy ulicy Krochmalnej 92, zosta³ wybudowany przez Towarzystwo Pomocy dla Sierot specjalnie na rzecz jednostki kierowanej przez Korczaka. 2 paŸdziernika 1940 roku Dom sierot zosta³ przeniesiony do getta. W 1940, w czasie przenoszenia Domu Sierot, jego opiekun zosta³ aresztowany. Uwiêziono go na Pawiaku i po kilku miesi¹cach zwolniono za kaucj¹. Kolejnym lokum dla Domu by³a ulica Sienna 16/Œliska 9. Przed wojn¹ wspó³prowadzi³ wraz Maryn¹ Falsk¹ sierociniec dla dzieci polskich Nasz Dom (1919-1936), gdzie stosowa³ nowatorskie metody pedagogiczne. W 1925 roku wst¹pi³ do Wolnomularstwa. Inicjowany by³ w Lo¿y „Gwiazda Morza” Miêdzynarodowej Federacji „Le Droit Humain” powo³anej aby „pogodziæ wszystkich ludzi, których dziel¹ bariery religii i poszukiwaæ prawdy przy zachowaniu szacunku dla drugiego cz³owieka”. W po³owie lat trzydziestych odwiedzi³ Palestynê. Myœla³ powa¿nie o opuszczeniu Polski. Jedn¹ z przyczyn by³a narastaj¹ca segregacja rasowa (m.in. na uczelniach wy¿szych) oraz nacjonalizm, który dla dog³êbnego socjalisty, jakim by³ Korczak, nie stwarza³ dobrego klimatu do pracy spo³ecznej i pedagogicznej.

Literatura i radio Swój pseudonim zawdziêcza powieœci Kraszewskiego: „Historia o Janaszu Korczaku i piêknej miecznikównie” oraz b³êdowi zecera w 1898 r. wys³a³ sztukê „Którêdy?” na konkurs literacki i podpisa³ j¹ Janasz Korczak. Wspó³pracowa³ z wieloma czasopismami, np. Kolce, Czytelnia dla wszystkich (druk powieœci Dzieci ulicy w odcinkach), G³os (druk powieœci Dziecko salonu w odcinkach). W 1926 za³o¿y³ Ma³y Przegl¹d (1926-1939), który redagowa³ przez 4 lata (1926-1930). Pismo by³o tygodniowym dodatkiem do czasopisma Nasz Przegl¹d i by³o unikalnym periodykiem pisanym przez dzieci i m³odzie¿. W 1939 wyda³: Pedagogikê ¿artobliw¹, Moje wakacje, Gadaninki radiowe Starego Doktora. Korczak prowadzi³ szerok¹ dzia³alnoœæ popularyzatorsk¹ w obronie praw dziecka za poœrednictwem radia. Przedwojenne pedagogiczne audycje doktora, zosta³y zdjête z anteny po tym, jak s³uchacze zaczêli wyra¿aæ niezadowolenie powodowane odmiennoœci¹ etniczn¹ ich autora. We wrzeœniu 1939 by³ prelegentem w Polskim Radiu. W 1937 zosta³ odznaczony Z³otym Wawrzynem Akademickim Polskiej Akademii Literatury. Getto i ostatni marsz Zgin¹³ wraz z wychowankami wywieziony w wagonie bydlêcym, z getta, w pocz¹tkach sierpnia 1942. Dobrowolnie towarzyszy³ im w drodze na œmieræ w komorze gazowej obozu zag³ady w Treblince. Pochód wyruszy³ sprzed Resursy Kupieckiej przy ulicy Œliskiej 9. Nie wiadomo dok³adnie, któr¹ drog¹ szli na Umschlagplatz Korczak prowadzi³ pochód swoich dzieci id¹c bez kapelusza, w wysokich butach wojskowych i trzymaj¹c dwoje dzieci za rêkê. W wymarszu uczestniczy³o 192 dzieci i dziesiêcioro opiekunów, m.in.: Stefania Wilczyñska. Dzieci maszerowa³y czwórkami i nios³y flagê Króla Maciusia I (bohatera jednej z powieœci autorstwa ich wychowawcy). Ka¿de dziecko mia³o ze sob¹ ulubion¹ zabawkê lub ksi¹¿kê. Jeden z ch³opców na czele pochodu gra³ na skrzypcach. Ukraiñcy i SS-mani trzaskali batami i strzelali ponad t³umem dzieci. Tego samego dnia hitlerowcy wywieŸli z Umschlagplatz 4000 dzieci i ich opiekunów z sierociñców w getcie.

3


Pomys³y na karnawa³ proponuje Weronika Bereda lat 13 OKULARY KOSMITY potrzebne bêd¹: wyt³aczanki po jajkach, srebrna folia aluminiowa, cienka gumka, klej , no¿yczki. wykonanie: wytnij podwójny pojemnik z wyt³aczanki, nastêpnie wytnij Ÿrenice i ma³e dziurki z boków na gumkê, oklej okulary srebrn¹ folia i od³ó¿ do wyschniêcia, przewlecz gumow¹ nitkê przez otwory i zawi¹¿

DIADEM KSIʯNICZKI potrzebne bêd¹: brystol srebrna folia brokat w ¿elu, klej , no¿yczki, o³ówek, zszywacz. wykonanie: narysuj za pomoc¹ o³ówka na brystolu pasek o d³ugoœci 60 cm i wytnij go. Narysuj na tekturze ozdoby do diademu wedle w³asnego pomys³u i wytnij. Ozdób przednia stronê diademu srebrn¹ foli¹, brokatem lub tym co ci siê podoba. Za pomoc¹ zszywacza przymocuj pasek do diademu. Skoñczone.

4


Pieczone jab³uszka Cortland z ¿urawin¹, rodzynkami i miodem SK£ADNIKI, 4 porcje: • 4 niedu¿e jab³ka, np. Cortland • 1 kromka chleba • 8 ³y¿ek ¿urawiny ze s³oiczka • 4 ³y¿ki miodu

Przygotowanie: Piekarnik nagrzaæ do 180 stopni. Œci¹æ górne czêœci jab³ek wraz z korzonkami i no¿em wydr¹¿yæ gniazda nasienne. W po³owie wysokoœci i dooko³a ka¿dego jab³ka zrobiæ naciêcie (co zapobiegnie zniekszta³ceniu siê i pêkniêciu jab³ka podczas pieczenia). Na dno ka¿dego wg³êbienia w jab³ku wcisn¹æ po kawa³eczku chleba (co zapobiegnie wyciekaniu soków z jab³ka podczas pieczenia). Jab³ka u³o¿yæ w blaszce do pieczenia i wype³niæ ¿urawin¹. Piec przez 25 minut (bardzo du¿e jab³ka piec d³u¿ej, przez oko³o 40 - 45 minut). Jab³ka wyj¹æ z piekarnika, ka¿de polaæ ³y¿k¹ miodu i piec przez kolejne 5 minut. Podawaæ gor¹ce.

Po¿ywne tosty SK£ADNIKI, 4 porcje: 4 kromki chleba, 80g sera ¿ó³tego w plastrach, 1-2 pomidory - grubo krojone, 4 plastry szynki 20g mas³a

Przygotowanie Po³ó¿ na blacie dwie kromki chleba. Po³ó¿ na ka¿dym plaster sera, na nim szynkê i pomidory. Dodaj przyprawy. Przykryj pozosta³ymi kromkami chleba. Roztop mas³o na patelni i sma¿ kanapki na œrednim ogniu, a¿ chleb bêdzie chrupi¹cy i przyrumieniony, a ser zacznie siê topiæ. Podawaj natychmiast.

SMACZNEGO :) 5


K¹cik naukowotechniczny Wywiad z konstruktorem WSK PZL S.A. w Œwidniku Co mo¿e Pan powiedzieæ na temat historii zak³adu? Polskie Zak³ady Lotnicze w Œwidniku siêgaj¹ korzeniami do roku 1938 i s¹ zwi¹zane œciœle z powstaniem tamtejszego lotniska. Oficjalne otwarcie zak³adów mia³o miejsce 4 czerwca 1939 roku. Wtedy tak¿e powsta³a szko³a pilotów Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej przy lotnisku w Œwidniku. W czasie wojny niektóre obiekty zosta³y jednak zniszczone podczas bombardowania. Kiedy powsta³y zak³ady WSK Œwidnik? 1 stycznia 1951 roku Centralny Zarz¹d Przemys³u Sprzêtu Komunikacyjnego w Warszawie powo³a³ Zak³ad WSK Nr 5 w Œwidniku. Wtedy tak¿e rozpoczê³y siê prace budowlane, które trwa³y trzy lata (od 1950 do 1953). Pierwszym powa¿nym zadaniem dla Zak³adu by³a produkcja metalowego samolotu myœliwskiego MIG-15 na licencji radzieckiej, z silnikiem odrzutowym, któr¹ rozpoczêto w 1951 roku. Po dostarczeniu dokumentacji licencyjnej MIG-15, w sk³ad której wchodzi³y: kompletne rysunki konstrukcyjne, szczegó³owe procesy technologiczne, rysunki oprzyrz¹dowania i narzêdzi, warunki techniczne, normy i inne procesy pomocnicze, przyst¹piono do t³umaczenia tych¿e materia³ów i adaptacji do warunków miejscowych. Czy w zak³adach produkowano te¿ inne wyroby? Tak. Drugim profilem produkcyjnym sta³a siê oprócz wytwarzania œmig³owców produkcja motocykli. Kiedy pierwsze œmig³owce opuœci³y zak³ad? Seryjne, ca³kowicie wykonane w Œwidniku œmig³owce, opuœci³y zak³ad w 1957 roku. Wtedy Œwidnik sta³ siê jednym z szeœciu ówczesnych producentów œmig³owców na œwiecie. Czy w zak³adzie zajmowano siê tylko produkcj¹ œmig³owców? Nie. Przy WSK Œwidnik w 1967 roku powsta³ Zak³ad Doœwiadczalny Budowy Œmig³owców. By³o to zwi¹zane z realizacj¹ tematów modernizuj¹cych i rozwijaj¹cych konstrukcyjnie produkowane wyroby, uruchamiaj¹c nowe ich wersje. 18 marca 1972 roku Zak³ad Doœwiadczalny WSK zosta³ przekszta³cony w Oœrodek Badawczo-Rozwojowy Sprzêtu Komunikacyjnego. Prze³omowym momentem w historii zak³adowego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego by³ rok 1974.

6

Wówczas rozpoczêto po raz pierwszy w kraju prace nad w³asnym projektem œmig³owca. By³y to prace nad powstaniem konstrukcji œmig³owca PZLSokó³. Czy orientuje siê Pan ile œmig³owców wyprodukowano w zak³adach? W WSK Œwidnik S.A. wyprodukowano ³¹cznie ponad 5000 szt. œmig³owców Mi-2, ponad 2 mln. sztuk motocykli. Najpierw by³y to radzieckie Mi-1, oraz jego modyfikacje SM-2, póŸniej w latach 60. Mi-2. W latach 70. w zak³adzie produkowano tak¿e szybowce SZD-30 Pirat. W po³owie lat 70. rozpoczêto tak¿e projektowanie œmig³owca w³asnej produkcji PZL W-3 Sokó³. S¹ to maszyny maj¹ce zastosowanie w wielu dziedzinach: jako karetki lataj¹ce, wojskowe uzbrojone, cywilne, w górach i nad wodami. Co obecnie jest produkowane w zak³adach? Obecnie w Œwidnickich zak³adach produkowany jest najnowszy œmig³owiec PZL SW-4, podzespo³y, poszycia, elementy ró¿nych samolotów i œmig³owców. Zak³ad le¿y tu¿ obok lotniska trawiastego. W roku 2007 zapad³a ostateczna decyzja o rozbudowie lotniska tak, by mog³y na nim l¹dowaæ ma³e samoloty pasa¿erskie. Z rozbudow¹ lotniska wi¹¿e siê tak¿e rozbudowa infrastruktury i miasta Œwidnik oraz przyci¹gniêcie nowych inwestorów na Lubelszczyznê. Obecnie uruchomiane s¹ nowe modele œmig³owców Agusty, co pozwala nabieraæ nowych mo¿liwoœci w firmie PZL Œwidnik S.A. Œwidnik wchodzi w sk³ad AGUSTYWESTLAND. Od dwóch lat zak³ad jest modernizowany jako element w³osko - brytyjskiej spó³ki. S¹ nadzieje na rozwój i zwiêkszenie zatrudnienia w najbli¿szym okresie, co pozwoli na poprawienie sytuacji materialnej i bytowej pracowników zak³adu i ich rodzin. Dziêkujê Panu za udzielenie tak cennych informacji o zak³adach produkuj¹cych przepiêkne maszyny lataj¹ce. Rozmawiali: Bartek i Adam Dalczyñscy

Mi-2 œredni, wielozadaniowy, z trój³opatowym wirnikiem noœnym


ZIMA W MIEŒCIE 2012 -plan akcji

Tydzieñ I 30 .01 .02. 2012 r Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku Poniedzia³ek 30.01.: Zapoznanie uczestników z regulaminem akcji „Zima w mieœcie” Wycieczka do Krainy Rumianku w Ho³ownie: warsztaty dla dzieci „Od ziarna do chleba” oraz „Majster Lepiglina” Wtorek 31.01.: Warsztaty tañca hip hop Pokazy fizyczne w wykonaniu Klubu Dzieci Ciekawych Wszystkiego z DDK „Bronowice” ZOO z papieru nauka origami Œroda 1.02.: Wyjœcie do Teatru Muzycznego w Lublinie na spektakl baletowy „Pan Twardowski” Gry i zabawy œwietlicowe Czwartek 2.02.: Przygotowanie przebrania na Bal Karnawa³owy Zabawa karnawa³owa dla dzieci Konkurs karaoke Pi¹tek 3.02.: Wyjœcie do Teatru Andersena w Lublinie na spektakl „Król Maciuœ I” Spacer po Starym Mieœcie

Tydzieñ II 6.02 10.02: Zajêcia odbywaj¹ siê w godzinach od 9.00 do 15.00 od poniedzia³ku do pi¹tku Poniedzia³ek 6.02.: Zapoznanie uczestników z regulaminem akcji „Zima w mieœcie” Spotkanie z Japoni¹ wyjœcie do Akademii Karate Wtorek 7.02.: Pokazy chemiczne w wykonaniu Klubu Dzieci Ciekawych Wszystkiego z DDK „Bronowice” „£¹ka w œrodku zimy” zajêcia artystyczne tworzenie kwiatów z bibu³y Turniej tenisa sto³owego Œroda 8.02.: Warsztaty tañca break dance Gry i zabawy œwietlicowe Czwartek 9.02.: Wyjœcie do Filharmonii Lubelskiej na bajkê muzyczn¹ „Kozucha K³amczucha” Konkurs karaoke Pi¹tek 10.02.: Wycieczka do Moto Strefy w Œwidniku zwiedzanie ekspozycji motocykli, gry i zabawy zwi¹zane z motocyklami, udzia³ w lekcji muzealnej

7


Zapowiedzi DDK Bronowice

Koncert Walentynkowy

„Krysia œpiewa nie tylko o mi³oœci” 13 lutego 2012 r. godz. 18.00 Wyst¹pi¹:

Krystyna Szyd³owska oraz

Krystyna Górska i Patrycjusz Soko³owski Karolina Hordyjewicz - fortepian

" Prócz wielu zalet, ma Szyd³owska rzadk¹ cechê œpiewaczek operetkowych, mianowicie prawdziw¹ vis comica, któr¹ natura ja szczodrze obdarzy³a." cytat z ksi¹¿ki H. R. ¯uchowskiego Skowronki Lublina

wstêp wolny Dzielnicowy Dom Kultury "Bronowice", ul. Krañcowa 106, 20-320 Lublin

Pan Marcin poleca Dziœ mam dla was nie lada gratkê czytelnicz¹. Jeœli jeszcze nie znacie Pana Adama Wajraka macie okazjê aby przekonaæ siê jak ciekawym jest cz³owiekiem i jak fantastycznie potrafi pisaæ o zwierzêtach. Ka¿dy kto weŸmie ta ksi¹¿kê do rêki nie bêdzie rozczarowany. Zima to czas twardzieli. Bêdziemy pokonywaæ zaspy, biegaæ na nartach, zdobywaæ bagna, zamarzniête rzeki i jeziora. I to bez s³owa narzekania, bo zupe³nie nie ma na to czasu. Zim¹ t r z e b a t r o p i æ , i k r o p k a . Ty m r a z e m z Adamem Wajrakiem wyruszamy z misj¹ detektywistyczn¹ - naszym celem bêdzie wyœledziæ mordercê tak okrutnego, ¿e na sam¹ myœl przechodz¹ dreszcze. Czyha na swoje ofiary tu¿ za naszymi domami, na ³¹kach i polach. W Puszczy Bia³owieskiej wprosimy siê na kolacjê do wilczej watahy, a w Bieszczadach poœledzimy jedyne w Polsce dzikie koty - rysie i ¿biki.. Poznamy te¿ nowe ptaki najinteligentniejsze, najsprytniejsze i najbardziej kolorowe - i otworzymy najlepsz¹ w mieœcie ptasi¹ restauracjê. Prawdziwi tropiciele, czas na ZIMÊ!

Przewodnik prawdziwych tropicieli. Zima Autor:Adam Wajrak Ilustracje: Micha³ Skaku Wydawnictwo: Agora

Redaktor Naczelny: Joanna Misiarz Redakcja: Julia Szypi³o, Adam i Bartek Dalczyñscy, Weronika Bereda, Marcin Stefañski Jeœli chcesz by twój artyku³ znalaz³ siê w naszej gazetce wyœlij nam swój tekst mailem na adres ddkbronowice@gmail.com

Projekt pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Lublin.

8

Wielki Maly Czlowiek  

gazetka projektu

Wielki Maly Czlowiek  

gazetka projektu

Advertisement