Page 1

Politechnika ยฃรณdzka


Opracowanie: Małgorzata Trocha Anna Boczkowska Ewa Chojnacka Zdjęcia: Jacek Szabela, archiwum PŁ, wizualizacja ŁACSD: DEDECO sp. z o.o. - arch. Natalia Zombirt oraz Orłowski-Szymański-Architekci Opracowanie graficzne: Agencja Reklamowa Niceday Druk: Drukarnia WIST © Politechnika Łódzka, 2016 ISBN 978-83-7283-767-7


Politechnika ลรณdzka


HISTORIA POCZET REKTORÓW WŁADZE UCZELNI CO NAS WYRÓŻNIA? STRUKTURA UCZELNI KIERUNKI STUDIÓW KSZTAŁCENIE NAUKA I BADANIA KULTURA, SPORT, ZABAWA


HISTORIA

Powstanie Politechniki ściśle łączy się z historią Łodzi, która dzięki niezwykle szybkiemu rozwojowi przemysłu włókienniczego, osiągnęła w drugiej połowie XIX wieku rangę drugiego pod względem liczby ludności miasta w Polsce. Miastu potrzebni byli inżynierowie. . Społeczeństwo Łodzi bardzo długo musiało czekać na możliwość edukacji na uczelni technicznej. Idea powstania politechniki zrealizowała się dopiero po II wojnie. W wyniku licznych starań władz miasta w Ministerstwie Oświaty, dostrzeżono potrzebę i podjęto decyzję o zorganizowaniu w Łodzi politechniki. . Na początku maja 1945 r. przyjechał do Łodzi profesor Bohdan Stefanowski z Politechniki Warszawskiej - przyszły, pierwszy rektor Politechniki Łódzkiej. Wspólnie z najbliższymi współpracownikami rozpoczął intensywne prace organizacyjne nad utworzeniem uczelni. Pierwszą siedzibą uczelni stały się obiekty dawnej fabryki Rosenblatta, położone w sąsiedztwie śródmiejskiej dzielnicy Łodzi. Władze miasta przyznały uczelni tymczasowe lokale dydaktyczne i pomieszczenia dla pracowników. . Dekret powołujący Politechnikę Łódzką został podpisany 24 maja 1945 r. Na początku ustanowiono wydziały: Mechaniczny, Elektryczny, Chemiczny oraz Oddział Włókienniczy. . Nastąpił bardzo dynamiczny rozwój uczelni. Szybko adaptowano przydzielone budynki po fabryce Rosenblatta. Z każdym rokiem powiększała się baza lokalowa uczelni. Rosła liczba studentów, przybywało kadry akademickiej, powstawały nowe wydziały i katedry, budowano nowe gmachy. . 1947 1950 1956 1969 1970 1970 1976 1981 1991 1991 1992 1993 1994 2001 2009 2011 2011 2015

- Wydział Włókienniczy - obecnie Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, - Wydział Chemii Spożywczej - obecnie Biotechnologii i Nauk o Żywności, - Wydział Budownictwa Lądowego - obecnie Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, - Filia Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, - Instytut Inżynierii Chemicznej na prawach wydziału - obecnie Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, - Międzywydziałowy Instytut Papiernictwa i Maszyn Papierniczych - obecnie Instytut Papiernictwa i Poligrafii, - Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - obecnie Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, - Wydział Budowy Maszyn w Filii w Bielsku-Białej, - Wydział Organizacji i Zarządzania, - Centrum Komputerowe, - Wydział Inżynierii Włókienniczej i Ochrony Środowiska w Filii w Bielsku-Białej, - International Faculty of Engieering - Centrum Kształcenia Międzynarodowego, - Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej, - Filia w Bielsku-Białej przekształca się w samodzielną uczelnię, - Kolegium Gospodarki Przestrzennej, - Kolegium Logistyki, - Kolegium Towaroznawstwa, - Centrum Technologii Informatycznych.


POCZET REKTORÓW

prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof. prof.

dr hab. Bohdan Stefanowski dr hab. Osman Achmatowicz dr inż. Bolesław Konorski Mieczysław Klimek Jerzy Werner dr i nż. Mieczysław Serwiński dr hab. inż. Edward Galas dr hab. inż. Jerzy Kroh dr hab. inż. Czesław Strumiłło dr hab. inż. Jan Krysiński dr h ab. inż. Józef Mayer dr hab. inż. Jan Krysiński dr hab. inż. Stanisław Bielecki dr hab. inż. Sławomir Wiak

1945-1948 1948-1952 1952-1953 1953-1962 1962-1968 1968-1975 1975-1981 1981-1987 1987-1990 1990-1996 1996-2002 2002-2008 2008-2016 2016-2020


WŁADZE UCZELNI

Rektor PŁ prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński

Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin

Prorektor ds. Kształcenia prof. dr hab. Grzegorz Bąk

Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Witold Pawłowski - prof. PŁ


CO NAS WYRÓŻNIA?

32 hektary powierzchni w centrum miasta, nowoczesne gmachy i zrewitalizowane, pofabryczne budynki w otoczeniu zieleni. Fabrykanckie wille i pałace obok przeszklonych budynków, to wyróżnia Politechnikę Łódzką na tle innych Polskich uczelni. . PŁ jest prężnie działającą uczelnią techniczną o rozbudowanej strukturze, to ponad 18,5 tys. studentów i prawie 3 tys. pracowników. Kształcenie jest prowadzone na dziewięciu wydziałach, w trzech kolegiach i Instytucie Papiernictwa i Poligrafii, który działa na prawach wydziału. Poza tym na terenie kampusu funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowej edukacji, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz różnorodnych organizacji wspierających życie studenckie. . PŁ jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada 70-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu inżynierów. Ponad 100-tysięczna liczba świetnie wykształconych absolwentów to efekt pracy kilku pokoleń dobrze przygotowanej kadry: dydaktycznej, naukowo-technicznej oraz sprawnego zaplecza administracyjnego naszej uczelni. Politechnika Łódzka jest otwarta dla wszystkich, nie tylko dla studentów, ale także dla dzieci, młodzieży i seniorów. Każdy może skorzystać z naszej bogatej oferty edukacyjnej. . Uczelnia jest atrakcyjnym partnerem dla biznesu w regionie. Współpracuje z największymi firmami w kraju i za granicą. Prowadzi badania naukowe na europejskim poziomie, tworzy nowe technologie i patenty przy współpracy z najlepszymi ośrodkami naukowymi na całym świecie. W 2016 roku Politechnika Łódzka otrzymała, jako pierwsza uczelnia techniczna w Polsce, logo HR EXCELLENCE IN RESEARCH potwierdzające, że uczelnia stosuje zasady "Europejskiej Karty Naukowca" i "Kodeksu postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych". Posiadanie tego znaku zwiększa rozpoznawalność i atrakcyjność uczelni w europejskim obszarze badawczym jako partnera projektowego.

18,5 tys. studentów

3 tys. pracowników 100 tys. absolwentów 70-letnia tradycja


TRANSFER NAUKI DO PRZEMYSŁU Jako jedna z największych polskich uczelni technicznych PŁ odgrywa ważną rolę w budowaniu konkurencyjności gospodarki, nie tylko regionu łódzkiego, ale także w kraju i poza jego granicami. Efektywną współpracę środowiska naukowego z przemysłem wspiera Centrum Transferu Technologii. Stanowi to przykład twórczego myślenia i działania w zakresie prowadzenia badań naukowych, jak również w zakresie transferu i komercjalizacji nowoczesnych technologii i rozwiązań. .

PROGRAMY EDUKACYJNE DLA LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI Politechnika Łódzka jest otwarta dla całej lokalnej społeczności, oferuje możliwość korzystania z wiedzy i doświadczenia jej wykładowców oraz z zaplecza lokalowego i laboratoryjnego uczelni. Program kształcenia jest dostosowywany do każdej grupy odbiorców, od najmłodszych do najstarszych. . W 2008 roku dla dzieci w wieku 7-12 lat powstał Łódzki Uniwersytet Dziecięcy - pierwszy w kraju działający przy uczelni technicznej. Tutaj dzieci rozwijają ciekawość świata i poznają tajniki wiedzy technicznej w prosty i zabawny sposób. . W 2007 roku powołano przy uczelni Liceum Ogólnokształcące. Większość jego absolwentów zostaje naszymi studentami. Brakującym ogniwem w cyklu prowadzącym do kształcenia kadr inżynierskich było powstałe w 2013 roku Gimnazjum Politechniki Łódzkiej. Uczelnia ma także ofertę dla seniorów. Od 2006 roku przy PŁ działa Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW). Powstał, by włączyć osoby starsze do systemu kształcenia ustawicznego oraz umożliwić im dalszy rozwój intelektualny i psychofizyczny. Obecnie UTW posiada już dwie filie i blisko 1000 słuchaczy. .

Łódzki Uniwersytet Dziecięcy

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zespół Szkół PŁ


UMIĘDZYNARODOWIENIE Zarówno w zakresie edukacji, jak i badań naukowych, umiędzynarodowienie to silna strona Politechniki Łódzkiej. Od blisko 25 lat w Politechnice Łódzkiej istnieje Centrum Kształcenia Międzynarodowego (CKM), jednostka znana również pod angielską nazwą International Faculty of Engineering (IFE), kształcąca na 10 kierunkach technicznych w języku angielskim oraz na jednym w języku francuskim. W uczelni mamy obecnie na studiach ponad 400 obcokrajowców. Nasi studenci mają możliwość zdobywania podwójnego dyplomu Politechniki Łódzkiej i jednej z partnerskich uczelni: we Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Danii, Chinach, Ukrainie czy Hiszpanii. Jakość kształcenia w PŁ jest potwierdzona europejskimi certyfikatami ECTS Label i DIPLOMA SUPLEMENT Label. . PŁ należy do czołówki uczelni w wymianie studentów w ramach programu Erasmus i dumnie nosi tytuł "Uczelnia przyjazna mobilności". Jest też liderem w wymianie studenckich długoterminowych zagranicznych praktyk wakacyjnych w ramach programu IAESTE. Od 2000 roku Politechnika Łódzka pełni rolę krajowego koordynatora Baltic Univeristy Programme, skupiającego ponad 60 uczelni w Polsce. Współpraca międzynarodowa uczelni w zakresie programów naukowo-badawczych i wymiany studenckiej obejmuje ponad 520 ośrodków w 65 krajach, w tym ponad 200 umów stanowią projekty z partnerami strategicznymi. . Jako logiczne ogniwo łączące edukację z nauką w 2014 roku na uczelni powołano angielskojęzyczną Międzynarodową Szkołę Doktorską (ang. IDS) skupiającą obcokrajowców prowadzących badania naukowe. IDS w uznaniu swojej działalności została w 2015 roku laureatem Konkursu Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN 2015 w kategorii "Umiędzynarodowienie". . Politechnika Łódzka jest jedyną uczelnią w Polsce należącą do European Consortium of Innovative Universities (ECIU). Uczestniczy także w Europejskim Stowarzyszeniu Edukacji Inżynierskiej, zajmującej się problemem kształcenia inżynierów w Europie i jest jedynym polskim członkiem Cluster of Industrial Biotechnology (CLIB2021), organizacji zrzeszającej wielkie przedsiębiorstwa przemysłowe i instytucje naukowe, mające olbrzymi wpływ na rozwój globalnej biogospodarki. .

WYSOKA POZYCJA W RANKINGACH W rankingu szkół wyższych 2016 magazynu edukacyjnego "Perspektywy" zajmujemy czwarte miejsce wśród uczelni technicznych i jesteśmy czwartą najchętniej wybieraną uczelnią w Polsce wg raportu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


STRUKTURA UCZELNI

Politechnika Łódzka jest prężnie działającą szkołą wyższą o rozbudowanej strukturze. . Kształcenie studentów odbywa się na dziewięciu wydziałach, ale poza nimi na terenie kampusu uczelni funkcjonuje wiele dodatkowych jednostek organizacyjnych. Są to miejsca międzywydziałowego kształcenia, zajęć sportowo-rekreacyjnych, rozrywki oraz organizacji wspierających szeroko rozumiane życie studenckie. .

WYDZIAŁY Wydział Mechaniczny

Wydział Chemiczny

Biblioteka

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki

Wydział Organizacji i Zarządzania

Centrum Komputerowe

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

Centrum Kształcenia Międzynarodowego

Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

Instytut Papiernictwa i Poligrafii

Centrum Językowe

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Kolegium Gospodarki Przestrzennej

Centrum Sportu

Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej

Kolegium Logistyki

Centrum Technologii

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

Kolegium Towaroznawstwa

Informatycznych

9 wydziałów 3 6

centrów

kolegia

międzywydziałowych


WYDZIAŁ MECHANICZNY Wydział szczyci się dużą aktywnością w działalności wynalazczej oraz w pracach dla przemysłu. Wniósł znaczący wkład w rozwój szkolnictwa technicznego w Polsce i jest dzisiaj jednym z najlepszych wydziałów mechanicznych w kraju. . Wieloletnie doświadczenie naszych naukowców w obszarze zaawansowanych technologii, opartych na zjawiskach związanych z fizykochemią węgla, zaowocowało opracowaniem na wydziale technologii wytwarzania polikrystalicznego grafenu na nośnikach metalicznych, przeznaczonego głównie na ultralekkie "baterie" wodorowe dla przemysłu kosmicznego, zbrojeniowego oraz motoryzacyjnego. Opracowano także rozwiązania dla hybrydowego śmigłowca X3 firmy Eurocopter, który dzięki naszym naukowcom ustanowił nieoficjalny rekord prędkości w locie poziomym wśród śmigłowców - 472 km/h. . ul. Stefanowskiego 1/15 90-924 Łódź tel. 42 631 22 00 www.mechaniczny.p.lodz.pl

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI Sprzęt i instalacje elektryczne, elektroniczne urządzenia przemysłowe i powszechnego użytku, układy automatycznej regulacji, roboty, systemy teleinformatyczne czy komputery i ich oprogramowanie są nieodłącznymi elementami naszej cywilizacji. "Elektryczny" to największy wydział Politechniki Łódzkiej. Kształci inżynierów, magistrów inżynierów i doktorów nauk technicznych poszukiwanych we wszystkich gałęziach gospodarki, w służbie zdrowia, w administracji. Pracownicy wydziału tworzą innowacyjne rozwiązania, których przykładami są: system ułatwiający poruszanie w terenie osobom niewidomym, interfejsy człowiek-komputer pomagające ludziom sparaliżowanym, roboty rehabilitacyjne, tekstroniczne systemy monitorowania parametrów fizjologicznych, metody zwiększające możliwości diagnostyki obrazowej w medycynie, mobilny robot pola walki dla zwiadu oraz do wykrywania min, udział w wielkich eksperymentach fizycznych dotyczących fizyki jądrowej, odnawialne źródła i zasobniki energii. Wydział prowadzi także szereg innowacyjnych projektów skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych m.in. e-matura oraz opracowuje e-podręczniki z matematyki i informatyki. . ul. Stefanowskiego 18/22 90-924 Łódź tel. 42 631 25 02 www.weeia.p.lodz.pl


WYDZIAŁ CHEMICZNY Wydział znany w kraju i za granicą jako silny ośrodek naukowy i dydaktyczny. Wyposażony jest w najnowocześniejszą aparaturę umożliwiającą prowadzenie badań na najwyższym poziomie w trzech głównych kierunkach, mieszczących się w specjalizacji regionalnej województwa łódzkiego i zgodnych z priorytetowymi kierunkami badań w Politechnice Łódzkiej. Są to naturalne i syntetyczne związki chemiczne o potencjale leczniczym lub diagnostycznym, chemia dla ochrony środowiska oraz specjalne materiały polimerowe i hybrydowe. Wydział, obok tradycyjnych kierunków studiów jak chemia i technologia chemiczna, kształci również na kierunkach interdyscyplinarnych. Należą do nich nanotechnologia oraz pierwszy w Polsce kierunek międzyuczelniany chemia budowlana. W roku 2016 wydział rozpoczął rekrutację na kierunek międzyuczelniany chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia. . ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel. 42 631 31 00 www.chemia.p.lodz.pl

WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW Wydział kształci specjalistów w zakresie projektowania, technologii, oceny oraz marketingu tekstyliów dla potrzeb przemysłu, jednostek naukowo-badawczych i firm. Tu powstają nowe inteligentne tkaniny oraz nowe technologie wytwarzania tkanin i dzianin. Opracowywane są najnowszej generacji materiały opatrunkowe oraz hybrydowe materiały implantacyjne do regeneracji tkanki kostnej na bazie włókien alginianowych. Na wydziale opracowano m.in. technologię tekstronicznego systemu do elektrostymulacji mięśni kończyn człowieka i wytworzono elektrody tekstylne z materiałów elektroprzewodzących. Wymyślono prototypową bieliznę promedyczną dla kobiet wspomagającą profilaktykę i leczenie zapalenia dolnych dróg moczowych. Wydział kształci również specjalistów wzornictwa i prowadzi szeroką współpracę ze światem projektantów mody. . ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel. 42 631 33 00 www.style.p.lodz.pl


WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI Jako jedyny wydział w uczelniach technicznych harmonijnie integruje trzy dziedziny wiedzy: nauki biologiczne, nauki chemiczne oraz nauki inżynieryjne, w celu doskonalenia procesów technologicznych m.in. w przemyśle spożywczym, biotechnologicznym oraz w ochronie środowiska. Bardzo dynamicznie rozwija się bio- i nanotechnologia oparta na innowacyjnych technologiach. Tu opracowano metody wytwarzania materiałów opatrunkowych, siatek przepuklinowych, rurek i implantów z bakteryjnej celulozy. Tu powstał preparat probiotyczny dla dzieci z atopowym zapaleniem skóry oraz opracowano metodę biokonwersji zanieczyszczeń biogazu w obecności tlenowych form azotu. W skali półtechnicznej opracowano nowatorską instalację do biologicznego odsiarczania biogazu i zainstalowano ją na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. . ul. Wólczańska 171/173 90-924 Łódź tel. 42 631 34 00 www.binoz.p.lodz.pl

WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA W rankingu wydziałów budownictwa zajmuje 3 miejsce wśród publicznych uczelni technicznych. Studenci zdobywają tu umiejętności projektowania konstrukcji budowlanych, obiektów inżynierskich, instalacji budowlanych, projektowania urbanistycznego, architektonicznego i wnętrz. Poznają problematykę rewitalizacji, rewaloryzacji budynków i całych zespołów miejskich. Na wydziale prowadzone są badania teoretyczne i eksperymentalne konstrukcyjnych elementów budowlanych i ich wzmacniania m.in. przy użyciu kompozytów polimerowych. W ramach projektu polsko-szwajcarskiego TULCOEMPA wykonywane było pionierskie w skali światowej zastosowanie nowoczesnego systemu wzmocnienia mostu (w Szczercowskiej Wsi) przy użyciu bezkotwowego systemu naprężonych kompozytów węglowych. Badana jest trwałość elementów budowlanych w środowiskach agresywnych chemicznie i termicznie. . al. Politechniki 6 90-924 Łódź tel. 42 631 35 00 www.bais.p.lodz.pl


WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ, INFORMATYKI I MATEMATYKI STOSOWANEJ Wydział zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin nauki, a prace badawcze choć zorientowane na zastosowania, mają silne podstawy teoretyczne. Prowadzone badania z informatyki koncentrują się na metodach sztucznej inteligencji, projektowaniu systemów ekspertowych, modelowaniu i symulacji, eksploracji danych, przetwarzaniu sygnałów i obrazów, grafice komputerowej, multimediach oraz sieciach komputerowych. Powstające prace zorientowane są na zastosowania praktyczne w przemyśle, medycynie, ochronie dziedzictwa kulturowego oraz nauczania na odległość. W zakresie fizyki opracowano oprogramowanie do zaawansowanej optymalizacji konstrukcji laserów półprzewodnikowych, zaproponowano nowe kwantowo-chemiczne metody analizy oddziaływań molekularnych, otrzymano wyniki ważne w kontekście fizjologicznej i patologicznej biomineralizacji kryształów biogenicznych oraz zbadano istotne dla zastosowań właściwości fizyczne cienkich warstw. Badania w zakresie matematyki są ściśle powiązane z zastosowaniami; w szczególności skonstruowano klasyczne rozwiązania równań fragmentacji i koagulacji oraz wprowadzono nowe rodzaje składek ubezpieczeniowych. ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź tel. 42 631 36 03 www.ftims.p.lodz.pl

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA Jednym z celów strategicznych wydziału jest kreowanie pozycji nowoczesnej jednostki naukowo-badawczej bazującej na trwałych powiązaniach z przemysłem. Jego władze dobrze rozumieją, że skuteczne kształcenie studentów musi odbywać się zgodnie z realiami i potrzebami rynku. Współpraca wydziału z przemysłem obejmuje trzy główne obszary: współpracę badawczą, prowadzącą do nowych rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, organizację praktyk i staży przemysłowych oraz kształtowanie profilu absolwentów w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby rynku pracy. Wydział rozwija kontakty i prowadzi szeroką współpracę z różnymi podmiotami w zakresie prowadzenia specjalistycznych szkoleń. Pracownicy wydziału świadczą usługi w zakresie upowszechniania wiedzy i jej przepływu od nauki do praktyki. Przy wydziale działa Klub 500 skupiający przedstawicieli łódzkiego biznesu. . ul. Piotrkowska 266 90-361 Łódź tel. 42 631 37 68 www.oizet.p.lodz.pl


WYDZIAŁ INŻYNIERII PROCESOWEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA Wydział kształci w zakresie projektowania oszczędnych i bezpiecznych dla środowiska metod przetwarzania materiałów i energii, zapobiegania skutkom degradacji środowiska naturalnego oraz zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego i bezpieczeństwa pracy. To także silny ośrodek naukowo-badawczy. Tu powstają zaawansowane technologie dla nowoczesnego przemysłu farmaceutycznego i chemicznego, jak np. odwadnianie grafenu. Nowe rozwiązania w zakresie inżynierii środowiska to m.in. technologia biosuszenia odpadów. Przy wydziale działa Krajowe Centrum Uniwersytetu Bałtyckiego w Uppsali, które koordynuje pracę ponad 60 uczelni, prowadząc akcje i programy edukacyjne dla studentów. . ul. Wólczańska 213 90-924 Łódź tel. 42 631 37 00 www.wipos.p.lodz.pl

KOLEGIUM GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ Nowa jednostka Politechniki Łódzkiej prowadząca studia międzywydziałowe. Powstała dzięki współpracy Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Oferuje studia pierwszego stopnia na programie gospodarka przestrzenna. Wydział BAIS uruchomił także studia drugiego stopnia na tym kierunku. . al. Politechniki 6 90-924 Łódź tel. 42 631 35 00 www.bais.p.lodz.pl


KOLEGIUM LOGISTYKI Jednostka międzywydziałowa Politechniki Łódzkiej, powstała przy współpracy Wydziału Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania. Kształcenie w Kolegium w ramach programu logistyka odbywa się na 3,5-letnich studiach stacjonarnych, pierwszego stopnia kończących się tytułem inżyniera. W trakcie studiów można wybrać jedną z dwóch specjalności: zarządzanie logistyczne lub systemy informatyczne w logistyce. . ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź tel. 42 631 36 05 www.ftims.p.lodz.pl

KOLEGIUM TOWAROZNAWSTWA Kolegium Towaroznawstwa jest jednostką międzywydziałową, utworzoną z inicjatywy czterech wydziałów Politechniki Łódzkiej: Organizacji i Zarządzania, Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Chemicznego oraz Biotechnologii i Nauk o Żywności. Program studiów ma charakter interdyscyplinarny. Kształcenie odbywa się na 4-letnich studiach stacjonarnych, pierwszego stopnia kończących się tytułem inżyniera. Ostatni semestr to praktyki zawodowe. . ul. Żeromskiego 116 90-924 Łódź tel. 42 631 33 17 www.towaroznawstwo.p.lodz.pl


INSTYTUT PAPIERNICTWA I POLIGRAFII Prowadzi badania i kształci specjalistów dla potrzeb przemysłów: papierniczego, przetwórczego i poligraficznego oraz w zakresie budowy maszyn i urządzeń stosowanych w procesach wytwarzania, przetwarzania i zadrukowywania papieru. Jest jedyną w Polsce jednostką naukowo-dydaktyczną tego typu, która funkcjonuje na prawach wydziału. Interdyscyplinarny charakter Instytutu i unikatowe obszary działalności: technologia celulozy, papieru, poligrafii i opakowań papierowych, inżynieria papiernicza, maszyny papiernicze, przetwórcze i poligraficzne, umożliwiają realizowanie projektów badawczych od pomysłu, przez badania laboratoryjne, zaprojektowanie urządzeń, zbadanie prototypu, do wdrożenia w skali przemysłowej. . ul. Wólczańska 223 90-924 Łódź tel. 42 631 38 03 www.inpap.p.lodz.pl

CENTRUM KSZTAŁCENIA MIĘDZYNARODOWEGO (INTERNATIONAL FACULTY OF ENGINEERING IFE) CKM powstało w 1992 roku dzięki współpracy Politechniki Łódzkiej z uczelniami zagranicznymi. Jest pierwszą instytucją szkolnictwa wyższego w Polsce oferującą kształcenie w języku angielskim i francuskim. Jest jedyną jednostką dydaktyczną w Europie centralnej i wschodniej, prowadzącą program całkowicie w języku francuskim. Obecnie w CKM studiuje 1300 studentów. Każdy z nich przynajmniej jeden semestr studiów realizuje w uczelni zagranicznej. Co roku CKM przyjmuje ponad 350 studentów zagranicznych, którzy realizują tu 1 lub 2 semestry. Programy studiów (10 w języku angielskim, 1 w języku francuskim) są organizowane we współpracy z wydziałami PŁ. Głównym celem CKM jest kształcenie inżynierów, którzy władają biegle językiem angielskim i francuskim. Oprócz wiedzy i umiejętności zawodowych do kompetencji absolwentów należą: umiejętność pracy w zespole, analizy i syntezy, łatwość przystosowania się do nowych warunków, efektywna komunikacja, zdolność samodzielnej pracy. CKM zatrudnia wysoko wykwalifikowanych wykładowców. Znaczna część kadry to wykładowcy z uczelni zagranicznych. . ul. Żwirki 36 90-924 Łódź tel. 42 638 38 00 www.ife.p.lodz.pl


BIBLIOTEKA Supernowoczesne centrum informacji naukowo-technicznej, funkcjonujące w odrestaurowanym budynku pofabrycznym rodziny Schweikertów, wzniesionym na początku XX w. gromadzi literaturę naukową z dyscyplin reprezentowanych w uczelni i dziedzin pokrewnych oraz podstawowe dzieła o treści ogólnej. Zbiory drukowane (254 tys. książek i 138 tys. woluminów czasopism) znajdują się w obszarze wolnego dostępu, a zbiory elektroniczne (193 tys. książek, 74 tys. tytułów czasopism) udostępniane są za pośrednictwem Internetu. Biblioteka oferuje także dostęp do polskich i zagranicznych baz danych oraz serwisów online. Część zbiorów drukowanych przetworzona została na wersję elektroniczną i znajduje się w Bibliotece Cyfrowej eBiPoL udostępnianej w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA. . W Bibliotece PŁ zlokalizowane są także Centrum WIKAMP (Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej) i Galeria Biblio-Art. . Bibliotekę Politechniki Łódzkiej tworzą: Biblioteka Główna oraz biblioteki filialne: Biblioteka Biotechnologii i Nauk o Żywności, Biblioteka Budownictwa i Architektury, Biblioteka Chemiczna, Biblioteka Elektrotechniki, Biblioteka Mechaniki. . ul. Wólczańska 223 90-924 Łódź tel. 42 631 20 59 www.bg.p.lodz.pl

CENTRUM KOMPUTEROWE Centrum Komputerowe wdraża nowoczesne technologie informatyczne do codziennej pracy uczelni. CK zarządza Miejską Siecią Komputerową LODMAN zapewniającą innym uczelniom i instytutom naukowym dostęp do światowych akademickich sieci komputerowych oraz usług w nich świadczonych. CK jest zapasowym Centrum Zarządzania krajową akademicką siecią PIONIER. . CK obsługuje wideokonferencje i transmisje na żywo do sieci Internet, filmową kronikę uczelni oraz prowadzi własne studio produkcyjne materiałów filmowych HD (Centrum Multimedialne). . CK utrzymuje infrastrukturę zintegrowanego systemu dla 10 największych łódzkich bibliotek (ŁASB). ul. Wólczańska 175 90-924 Łódź tel. 42 631 28 35 www.ck.p.lodz.pl

.


CENTRUM NAUCZANIA MATEMATYKI I FIZYKI Centrum powstało w 2003 roku. Pracuje w nim ponad 80 nauczycieli akademickich, którzy prowadzą zajęcia dydaktyczne z matematyki i fizyki dla potrzeb wydziałów Politechniki Łódzkiej oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Jednostka oferuje również kursy przygotowawcze z matematyki i fizyki do matury. . al. Politechniki 11 90-924 Łódź tel. 42 631 36 14 www.cmf.p.lodz.pl

CENTRUM JĘZYKOWE Miejsce nauki języków obcych (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski) dla studentów i doktorantów Politechniki Łódzkiej. Zajęcia prowadzone są z uwzględnieniem nauki języka technicznego na różnych poziomach zaawansowania. Odbywają się one w pracowniach wyposażonych w sprzęt multimedialny, przy użyciu najnowszych środków dydaktycznych. Od roku 2005 siedzibą Centrum jest zrewitalizowany budynek pofabryczny, którego wnętrza zostały zaadaptowane do wymogów współczesnego kształcenia i komunikacji w językach obcych. Centrum prowadzi także kursy komercyjne - kursy przygotowawcze do egzaminów państwowych i międzynarodowych (TELC, matura, FCE, CAE, LCCI, ZD, DELF itp.). . al. Politechniki 12 90-924 Łódź tel. 42 631 28 10 www.cj.p.lodz.pl


CENTRUM SPORTU Centrum prowadzi zajęcia wychowania fizycznego dla studentów wszystkich wydziałów, począwszy od drugiego semestru. Dysponuje dwiema salami do gier zespołowych, salami do sportów walki, aerobiku oraz dwiema siłowniami. W 2010 roku oddano do użytku nowe wielofunkcyjne boiska, które stanowią bazę treningową również dla członków Akademickiego Związku Sportowego. Poza zajęciami z ogólnego wychowania fizycznego, prowadzone są także treningi pływania, aerobiku, tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki, piłki nożnej, judo, stretchingu, callaneticsu. Centrum oferuje także zajęcia korekcyjne. . W 2017 roku zostanie oddany do użytku nowoczesny obiekt - Łódzkie Centrum Sportowo-Dydaktyczne - Kampus PŁ "Zatoka Sportu", który pomieści m.in.: jedyną w regionie 50-metrową pływalnię olimpijską o powierzchni 1282 m kw., basen 30-metrowy o powierzchni 750 m kw., umożliwiający prowadzenie zajęć dydaktycznych, a także rozgrywanie zawodów w skokach do wody, w pływaniu synchronicznym oraz w piłkę wodną. Podnoszone dno umożliwi naukę pływania i rehabilitację. . al. Politechniki 11 90-924 Łódź tel. 42 631 28 21

CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH Nowoczesne technologie ICT, nowa przestrzeń oraz nowe podejście do nauczania - to trzy filary Centrum Technologii Informatycznych - nowej ogólnouczelnianej jednostki Politechniki Łódzkiej. W budynku o powierzchni ponad 4000 m kw. ulokowano 23 wysokospecjalistyczne, dydaktyczne laboratoria z obszaru szeroko rozumianej informatyki. Do dyspozycji studentów jest także sala kinowa z obrazowaniem trójwymiarowym, 4 pracownie wideokonferencyjne umożliwiające zdalną pracę w międzynarodowych projektach oraz sale do pracy w małych grupach. Każde laboratorium powstało z udziałem naukowców i przedsiębiorców będących ekspertami w swojej dziedzinie. . ul. Wólczańska 215 90-924 Łódź tel. 42 631 27 17 www.cti.p.lodz.pl


KIERUNKI STUDIÓW

KIERUNKI STUDIÓW Architektura (w tym: architektura wnętrz) Automatyka i robotyka Biogospodarka * Biotechnologia Biotechnologia środowiska Budownictwo Chemia Chemia budowlana Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia Elektronika i telekomunikacja Elektrotechnika Energetyka Fizyka techniczna Gospodarka przestrzenna Informatyka Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Inżynieria biochemiczna Inżynieria biomedyczna Inżynieria kosmiczna Inżynieria materiałowa Inżynieria procesowa Inżynieria produkcji Inżynieria środowiska Inżynieria wzornictwa przemysłowego ** Inżynieria zarządzania Logistyka Matematyka Materiały inspirowane naturą ** Mechanika i budowa maszyn Mechatronika Nanotechnologia Ochrona środowiska Papiernictwo i poligrafia

Systemy sterowania inteligentnymi budynkami Techniki dentystyczne *** Technologia chemiczna Technologia kosmetyków Technologia żywności i żywienie człowieka Towaroznawstwo Transport Wzornictwo Włókiennictwo Włókiennictwo i przemysł mody Zarządzanie Zarządzanie i inżynieria produkcji *- kierunek międzyuczelniany ** - kierunek planowany do uruchomienia ***- kierunek międzyuczelniany, rekrutację prowadzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi


KSZTAŁCENIE Absolwenci studiów technicznych to od wielu lat najbardziej poszukiwana na polskim i europejskim rynku pracy grupa zawodowa.

ROZWÓJ ZAWODOWY Wraz ze zmianą potrzeb otoczenia zewnętrznego uczelnia wciąż doskonali system kształcenia. W nauczaniu wykorzystujemy nowoczesne metody i techniki zdobywania wiedzy m.in. project based learning czy metody e-learning. Dla naszych studentów i pracowników, stworzyliśmy Design Thinking Lab, miejsce kreatywnego myślenia, w którym osoby z różnych wydziałów i kierunków mogą współpracować nad projektami łączącymi wiele, na pozór odległych dziedzin. . Uczelnia dba o to, aby studenci zetknęli się podczas studiów z rzeczywistymi problemami przedsiębiorstw i biznesu. Służą temu m.in. praktyki w kraju i za granicą. Chcemy aby studenci wszystkich kierunków od początku wiedzieli, w jakich branżach odnaleźć się w przyszłości. Stawiamy na doskonalenie umiejętności miękkich: komunikacji, kreatywności, inicjatywy, elastyczności, współpracy w grupie czy zarządzania czasem. . Aktywnie działa na Politechnice Łódzkiej Biuro Karier. Wspiera studentów w poszukiwaniu pracy i podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju zawodowego oraz pobudza w studentach i doktorantach inicjatywę zakładania własnej działalności gospodarczej. Politechnika Łódzka jest dobrze przygotowana do kształcenia osób niepełnosprawnych. Dużą pomocą w codziennym funkcjonowaniu studentom służy Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych (BON) działające na terenie kampusu. Ma ono za zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych osób wymagających szczególnego wsparcia. . BON organizuje pomoc asystentów dydaktycznych i transportowych, przewozy osób na wózkach, indywidualne zajęcia, wypożyczalnię specjalistycznego sprzętu wspomagającego kształcenie, digitalizację materiałów edukacyjnych, pomoc psychologiczną i doradztwo zawodowe. Za "łamanie barier" było wielokrotnie nagradzane. W 2013 roku zostało wyróżnione statuetką Lodołamacza - specjalną nagrodą dla firm i instytucji przyjaznych pracownikom niepełnosprawnym. .

nowoczesne metody kształcenia:

project based learning e-learning

design thinking lab

krótka indywidualna ścieżka studiowania


BOGATY PROGRAM KSZTAŁCENIA Nasza oferta kształcenia staje się z każdym rokiem bogatsza. Jest to efekt współpracy z przemysłem, który potrzebuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów-inżynierów z wielu dziedzin. Politechnika Łódzka oferuje obecnie 45 kierunków studiów ze specjalnościami dostosowanymi do potrzeb rynku pracy i najnowszych osiągnięć w danej dziedzinie nauki. . Na Politechnice Łódzkiej wiele zajęć i projektów jest prowadzonych wspólnie z przemysłem. Powstają prace dyplomowe zamawiane przez firmy współpracujące z wydziałami i poszczególnymi jednostkami uczelni. Na potrzeby przemysłu, a konkretnie firmy Atlas, została powołana chemia budowlana, która jest międzyuczelnianym programem studiów prowadzonym przez trzy uczelnie: Politechnikę Łódzką, Politechnikę Gdańska i Akademię Górniczo–Hutniczą. Kolejnymi kierunkami międzyuczelnianymi są: biogospodarka realizowana wspólnie z Politechniką Warszawską i Wojskową Akademią Techniczną, techniki dentystyczne prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi oraz chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczenia, realizowana przez PŁ, WAT i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dla szczególnie uzdolnionych osób prowadzona jest specjalna forma edukacji: Krótka Indywidualna Ścieżka Studiowania (KISS), dzięki której studenci są włączani w projekty badawcze już od początku zajęć na uczelni. W ramach KISS można uzyskać stopień inżyniera po trzech latach, magistra po roku, a tytuł doktora po kolejnych dwóch latach edukacji. . Oferujemy także studia doktoranckie, liczne studia podyplomowe oraz kursy specjalistyczne.

.

WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA Wielką wagę przywiązujemy do poziomu i jakości nauczania, czego efektem jest pozytywna ocena wydana przez Państwową Komisję Akredytacyjną dla wszystkich badanych przez nią kierunków studiów. . Współpraca z wieloma uczelniami krajowymi i zagranicznymi zapewnia dostęp do najnowszych osiągnięć nauki i techniki oraz przyczynia się do prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań na światowym poziomie. Wysoka jakość kształcenia oferowana przez Politechnikę Łódzką jest dla naszych studentów gwarancją jakości dyplomu, który znajduje uznanie u polskich i zagranicznych pracodawców. .


NAUKA I BADANIA Nauka i technologia zorientowana na potrzeby gospodarki jest jednym ze strategicznych celów uczelni. Politechnika aktywnie uczestniczy w życiu gospodarczym regionu, tak aby jej myśl techniczna zawsze mogła sprostać nowym wyzwaniom, które rodzi szybko zmieniająca się rzeczywistość. .

PROGRAMY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE Politechnika Łódzka prowadzi wiele prac badawczych w międzynarodowych zespołach. Uczelnia aktywnie włącza się w realizację projektów w ramach Programów Ramowych Wspólnoty Europejskiej, będących największym, europejskim mechanizmem finansowania badań i rozwoju. Zajmuje czołowe miejsce w kraju wśród wszystkich instytucji aplikujących do Programów Ramowych UE, co stawia Politechnikę Łódzką w czołówce polskich instytucji naukowo-badawczych. . Politechnika realizuje również projekty w ramach innych programów finansujących badania, zarówno krajowych i międzynarodowych. Jako dobry przykład warto wskazać Polsko-Szwajcarski Program Badawczy oraz programy krajowe Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. . Uczelnia wpiera naukowców w pozyskiwaniu środków finansowych na naukę m.in. przez działania Biura Projektów oraz dodatkowe wsparcie finansowe dla najbardziej aktywnych zespołów naukowych. .


Naukowcy Politechniki Łódzkiej są twórcami wielu nowatorskich rozwiązań i innowacyjnych przedsięwzięć (patentów, licencji, know-how itp.) na światowym poziomie. Swoje wynalazki prezentują na prestiżowych wystawach, gdzie odnoszą sukcesy, zdobywając wiele medali i wyróżnień. Liczba zgłoszonych wynalazków i uzyskanych na nie patentów zapewniła uczelni miejsce w ścisłej czołówce wynalazczości wśród polskich uczelni. . Rośnie zainteresowanie biznesu bardziej ścisłą współpracą z Politechniką, a także nowymi rozwiązaniami powstającymi w naszej uczelni. Liczne umowy z firmami o globalnym zasięgu i z przedsiębiorstwami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, pozwalają lepiej wykorzystać potencjał naukowy uczelni i jednocześnie wzmocnić rozwój i konkurencyjność gospodarki. .

WSPARCIE DLA NAUKOWCÓW Politechnika Łódzka kreuje oraz wspiera przedsiębiorczość akademicką m.in. aktywnie angażując się w tworzenie i rozwijanie nowych firm innowacyjnych na bazie własności intelektualnej uczelni (np. typu spin-off i start-up). Śmiałe inicjatywy gospodarcze podejmowane przez naukowców PŁ zaowocowały powstaniem kilku spółek spin-off oraz umożliwiły rozwój przedsięwzięć preinkubacyjnych o znacznym potencjale rynkowym. . Uczelnia prowadzi aktywną politykę zarządzania własnością intelektualną w procesie tworzenia i komercjalizacji technologii, w zarządzaniu projektami badawczymi oraz w kształceniu studentów i szkoleniu pracowników. . Wszystkie wydziały PŁ (9) mają uprawnienia do nadawania stopni doktorskich, łącznie w 21 dyscyplinach, w tym jako jedyna uczelnia w Polsce, do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w biotechnologii. Nasze uprawnienia habilitacyjne obejmują 17 dyscyplin. Na uczelni cyklicznie odbywają się konferencje służące transferowi wiedzy do biznesu. Dzięki aktywnej działalności w obszarze patentowania i komercjalizacji wyników badań możemy się poszczycić licznymi sprzedażami licencji i know-how. .


KULTURA, SPORT, ZABAWA Politechnika Łódzka to miejsce wielu wydarzeń, imprez i działań kulturalnych. Od wielu lat odbywają się koncerty, spotkania z osobistościami ze świata kultury i sztuki, wernisaże, pokazy, projekcje i festiwale. Tu działa niekomercyjne studenckie radio ŻAK, które od 55 lat towarzyszy studentom. Można go słuchać na częstotliwości 88,8 MHz w Łodzi i okolicach, a przez Internet na całym świecie. Jego ramówkę tworzą programy autorskie o tematyce kulturalnej, społecznej, muzycznej, sportowej i publicystycznej. ŻAK jest organizatorem wielu imprez i festiwali. . Koncerty muzyki poważnej mają w Politechnice Łódzkiej blisko 25-letnią tradycję. Cykl "Muzyka na Politechnice" został zainaugurowany w 1992 roku z inicjatywy prof. Jana Krysińskiego - ówczesnego rektora PŁ. Jak twierdzą krytycy muzyczni naszego miasta, cykl ten jest znanym salonem muzycznym Łodzi. . Ośmioletnią tradycję ma "Czwartkowe Forum Kultury". To doskonała okazja do spotkań z wybitnymi twórcami, intrygującymi osobowościami, znanymi i powszechnie cenionymi artystami, pisarzami. . Występy Chóru Akademickiego PŁ możemy podziwiać od ponad 45 lat. To jeden z najlepszych chórów amatorskich w Polsce. Studentów i absolwentów, którzy go tworzą, połączyła pasja śpiewania i praca nad repertuarem, w którym znajduje się muzyka różnych stylów i epok. Część ich bogatego dorobku została już wydana na kilku płytach CD. . Akademicka Orkiestra PŁ działa od 2005 roku. Ma na swoim koncie wiele występów. Jej repertuar tworzą zarówno utwory klasyczne, jak i rozrywkowe - w tym muzyka filmowa. . Sport to mocna strona Politechniki Łódzkiej. Wśród naszych studentów są mistrzowie świata i Europy w różnych konkurencjach. Uczelnia organizuje wiele imprez sportowych o międzynarodowej randze. Jest przyjazna aktywnym ludziom, stwarza wiele możliwości działania osobom kreatywnym oraz wspiera studenckie inicjatywy. .


POZNAWANIE ŚWIATA Dla studentów otwartych na świat, ciekawych innych kultur, chcących nawiązać kontakty międzynarodowe i zdobyć cenne doświadczenie, idealnym miejscem do działania są organizacje studenckie i stowarzyszenia o międzynarodowym charakterze. Stwarzają one możliwość wyjazdów na staże, praktyki i kursy w najróżniejsze zakątki świata. Na Politechnice Łódzkiej działają największe, międzynarodowe organizacje studenckie: Board of European Students of Technology BEST, Erasmus Student Network - European Youth Exchange ESN EYE, Europejskie Forum Studentów AEGEE, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Nauk Ekonomicznych i Handlowych AIESEC. .

PASJONACI NAUKI W Politechnice Łódzkiej działa ponad 80 Studenckich Kół Naukowych. To doskonałe miejsce dla ludzi z pasją, dla studentów, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę z określonej dziedziny, inicjować projekty, przygotowywać się do udziału w konkursach, a wynikami własnych badań dzielić się na różnego rodzaju imprezach naukowych. .

OSIEDLE AKADEMICKIE Na osiedlu studenckim PŁ są przychodnie lekarskie, stołówka i małe sklepiki oraz sala widowiskowa, w której odbywa się wiele imprez kulturalnych i naukowych. Tu mają swoje siedziby biura organizacji studenckich. Studenci spoza Łodzi mają do dyspozycji prawie trzy tysiące miejsc w dziewięciu akademikach. Wszyscy mieszkańcy osiedla mają bezpłatny dostęp do Internetu. Znajdują się tutaj nowoczesne obiekty sportowe. . Na terenie osiedla działają również liczne kluby studenckie znane nie tylko mieszkańcom akademików, ale całej Łodzi. Najstarszy z klubów "Futurysta" ma już ponad 50 lat. .


www.p.lodz.pl


Politechnika Łódzka 90-924 Łódź ul. Żeromskiego 116 www.p.lodz.pl

Politechnika Łódzka  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you