Page 1

Novosti iz O Projekti za

V-a

o bolje Visok DOBRO DOŠLI U MODERNU, OTVORENU I PROAKTIVNU LOKALNU ZAJEDNICU, DOBRO DOŠLI U GRAD DOBRIH BOŠNJANA DOBRO DOŠLI U KRALJEVSKI GRAD

okom Svijet u Vis osti nti i.aktivn e m u k o d i Stratešk

te

ke posje Diplomats

ektor

Privredni s


SADRŽAJ

NOVEMBAR 1. UVODNA RIJEÈ 2. INTERVJU SA AMROM BABIÃ NAÈELNICOM OPCINE VISOKO 3. SADRŽAJ

INFORMATIVNI BILTEN OPCINE VISOKO

UREDNIŠTVO: KAVAZIÃ NAIM VELISPAHIÃ DŽENAN KOSO AMILA

www.visoko.gov.ba, info@visoko.gov.ba


Uvodna rijeè

1

P

oštovani, izuzetna nam je èast, da u rukama držite prvi broj Biltena Opæine Visoko koji predstavlja još jedan iskorak u komuniciranju sa graðanstvom opæinske administracije na èelu sa Opæinskom naèelnicom Amrom Babiæ. Biltena Opæine Visoko predstavlja informativno glasilo koje æe prezentovati aktivnosti zakonodavne i izvršne vlasti visoèke lokalne zajednice. Bilten bi predstavljao još jedan naèin približavanja opæinskih institucija graðanima kao nositeljima suvereniteta koji svoje pravo odluèivanja putem slobodnih, demokratskih i višestranaèkih izbora prenose na izabrane predstavnike. Težnja Biltena Opæine Visoko je da graðani na temeljima dobre informiranosti postanu još više aktivni sudionici svih procesa koji predstavljaju njihov interes.Svjesni èinjenice da je lokalna samouprava nivo vlasti koji je najbliži graðanima i nivo na kojem graðani ostvaruju najveæi dio svojih potreba, graðanima bi se željelo prezentovati jasne, razumljive i lako dostupne informacije, a takoðer graditi i modalitete za prikupljanje povratnih informacija od graðana èime se u praksi ostvaruju institucije neposredne demokratije koje su najznaèajniji postulati demokratske teorije i prakse (javne rasprave, ankete, peticije, inicijative...)....................................................................................... U prvom broju možete naæi presjek svega što se desilo u toko kalendarske 2013. godine, proèitati intervjue sa Opæinskom naèelnicom Amrom Babiæ kao i predsjedavajuæom Opèinskog vijeæa Mirelom Matešom Bukva, izvještaje Opæinskih službi o najvažnijim realizovanim projektima i odlukama i još mnogo drugih informacija koje æe Vam približiti sve ono što se desilo u 2013. godini......................................... Svaku grešku koju uoæite, nadamo se da æete oprostiti. Ipak, svaki poèetak je težak....................................................... Spoštovanjem,............................................................................................................, Kavaziæ Naim

www.visoko.gov.ba, visoko@info.gov.ba


2 Digitalizacija matiènih knjiga U skladu sa Zakonom o matiènim knjigama, u cilju uspostave Registra baze podataka matiènih evidencija, realizovan je veoma znaèajan Projekat umrežavanja mjesnih ureda sa Matiènim uredom Visoko, tako da su u 2013.godini intenzivirane aktivnosti na digitalizaciji matiènih knjiga u mjesnim uredima: Moštre, Graèanica i Buci.

Realizujuæi ovaj veoma znaèajan projekat , zakljuèno sa 18.09.2013.godine, izvršeno je ukupno 122.190 unosa , procentualno iskazano: - Matièni ured Visoko 100 % - Mjesni ured Moštre 71,5 % - Mjesni ured Graèanica 13,2 % - Mjesni ured Buci 9,5% , Oèekujemo da æe se cjelokupan proces digitalizacije matiènih knjiga u mjesnim uredima okonèati sredinom 2014.godine.

Poslovi informatizacije Upotreba informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) u Opæini Visoko je prije svega, u svrhu unapreðenja efikasnosti i kvaliteta javnih usluga prema graðanima i poslovnim subjektima, te u svrhu unapreðenja radnih procesa i toka informacija unutar i izmeðu opæinskih službi, kao i Opæinskog vijeæa. Tako je u cilju kolanja i distribucije materijala i dokumenata potrebnih za rad Vijeæa implementiran sistem intra i ekstra mailinga sa definisanim i strukt -

-uiranim formatima te uspostavljenim procedurama za produkciju, ažuriranje i distribuciju elektronskih dokumenata. Uspostavljeni su novi servisi i nove funkcionalnosti , te je izvršen redizajn oficijelne web stranice. Optimizovan je i integriran rad mjesnih ureda, te je u znaèajnom obimu izvršena harmonizacija podataka matiènih evidencija neophodne u procedurama vezanim za biometrijske provjere.

VELISPAHIÃ DŽENAN

www.visoko.gov.ba, visoko@info.gov.ba


3 Uvoðenje prekršajnih naloga u rad Odsjeka za inspekcijske poslove Odsjek za inspekcijske poslove Opæine Visoko je krajem oktobra završio implementaciju projekta uvoðenja u Bazu registra novèanih kazni i prekršajne evidencije u BiH. Time je omoguæeno inspekcijsko izdavanje prekršajnih naloga – novèanih kazni na licu mjesta prema pravnim i fizièkim licima za uèinjene prekršaje.

Novo radno vrijeme opæinskih službi Radno vrijeme opæinskih službi za upravu i posebnih službi Opæine Visoko utvrðeno je u sljedeæim terminima: od 8,00 do 16,00 svakim radnim danom u sedmici, i od 8,00 do 16,00 prva radna subota u svakom mjesecu. Pauza u radnom vremenu za uposlene je od 10,30-11,00.

Poèetak rada volontera Opæinska naèelnica Amra Babiæ, zajedno sa svojim Ovim sastankom, ozvanièen je poèetak volonterskog pomoènicima, poèetkom aprila, održala je sveèani rada 12. primljenih kandidata koji su rasporeðeni u sastanak s primljenim kandidatima volonterima koji su službe za upravu i posebne službe Opæine Visoko. izabrani na osnovu Javnog poziva za prijem volontera.

Održani izbori u mjesnim zajednicama U skladu sa Odlukom Opæinskog vijeæa Visoko, u aprilu 2013.godine, provedeni su izbori za èlanove savjeta u mjesnim zajednicama opæine Visoko. Poslije održanih priprema, izborni dan 21.04.2013.godine protekao je prema planiranim aktivnostima. Na 26 otvorenih biraèkih mjesta, glasalo je 5.676 biraèa , što predstavlja 16,91 % ukupnog biraèkog tijela.

Rezultati izbora potvrðeni su na 7. sjednici Opæinskog vijeæa Visoko, održanoj 01.06.2013.godine. Novoizabranim predsjednicima savjeta mjesnih zajednica, u skladu sa Statutom opæine Visoko, mandat traje èetiri godine.

www.visoko.gov.ba, visoko@info.gov.ba

Pet strana  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you