Page 1

Marts - april - maj 2015 Nr. 1 책rgang 59

Leder Indre Mission Bjerringbro ELM Tange Fugt og svamp i kirken

K I R K E R

Vindum Brandstrup www.vindumbrandstrup.dk

Det gamle

Middelsom Herred

Nyt fra menighedsr책d For책rsfest

1


Leder Alt skal måles og vejes! Sådan er det blevet, også indenfor den offentlige administration. Der skal resultater på bordet, der skal belønnes for gode effektive resultater. Lederne skal forfremme og give lønstigninger, hvis der er gode resultater, og det modsatte, hvis resultaterne udebliver.

til at bruge tid, penge og andre ressourcer fornuftigt. Og heldigvis kan meget ses. Vi nyder vores fine kirker og kirkegårde. Vi glæder os over det kommende sognehus og sognemedhjælper. Alt sammen noget, der kan vejes og måles.

På den ene side set er jeg jo glad for det. Som skatteborger i landet har jeg en klar forventning om, at mine skattekroner bliver brugt fornuftigt og til glæde og gavn for alle borgere i kommunen, regionen og staten. Jeg har en forventning om, at de politikere, vi har valgt laver prioriteringer, som de kan stå inde for. Jeg forventer, at de finder løsninger, som er de bedste, og hvor vi får mest muligt for pengene.

Men vi giver også plads til alt det, der ikke kan måles og vejes. Konfirmanden, der får et smil i kirkedøren, minikonfirmanden der samler et guldkorn op og retter ryggen, den ensomme, som finder fællesskab i kirken, den gamle, som får besøg, den unge, som er på vej i troen og den syge, som får et trøstens ord af en kristen bror eller søster. Kirken er meget mere end det, der kan måles og vejes og puttes i regneark!

På den anden side set kan jeg blive enormt træt af den slags styring og ledelse, som kun har syn for det, som kan måles og vejes. Jeg bliver træt af det, fordi menneskelivet er meget mere end det, der kan måles og vejes. Der er meget i en børnehave, i en skole, i en sportsklub, i et ægteskab, i et venskab, i en hobby og på et plejehjem, der ikke kan og ikke skal vejes. Meget, som gir liv, mening og mål uden at kunne måles og sættes i skemaer. Det samme gælder kirken. Det valgte menighedsråd, og vi ansatte, er sat

2

Vi bliver fattigere, hvis vi bruger penge uden at tænke os om og måle om det virker. Men vi bliver også fattige hvis vi kun bruger penge på det, som kan måles og vejes.

Lars Morthorst Christiansen, Sognepræst

forsidefoto: Minikonfirmander i kirken


Indre Mission Bjerringbro Nørregade 22, Bjerringbro Alle møder torsdage kl. 19.00, hvis ikke andet anføres.

5. mar. Stud. teol. Bjarke Nørholm Pihl, Åbenrå At tro på en treenig Gud 13. mar.

Familieaften v. Randi Taulborg, Aulum I Guds stærke hånd Fællesspisning kl. 17.45 Tilmelding til Marianne og Helge Grann tlf. 86684773 senest d. 7. marts

20.-22. mar.

Missionskonference i Kolding

26. mar. Forårsfest v missionær Jørgen Bloch Jensen, Randers Kan jeg vide, jeg er frelst? 9. apr.

Mission Afrika - festaften v. vicegeneralsekretær Peter Fisher-Nielsen, Ans

21. apr. Forstander Erik Bach Pedersen, Børkop Fællesmøde IM og IMU NB tirsdag 30. apr. Temaaften 8.-9. maj

Samfundslejr TKF Fredag familieaften v. Berit Gregersen og Hanne Kristensen, Missionær Heri Elttør, Aulum to møder lørdag - særskilt program, Bjerringbro

28. maj Tidl. missionær Villy Sørensen, Hammel Når Gud taler Fællesmøde med ELM 4. jun.

Pastor Daniel S. Lind, Aarhus Bibelen læst som livsrejse

11. jun. Danmission 23. jun.

Skt. Hans hos Anna Maria og Niels Jørgen Najbjerg, Brandstrupvej 92, Brandstrup

3


ELM Tange missionshus Møderne foregår i Tange Missionshus, Husbondvej 36, hvis ikke andet anføres.

Februar Fredag d. 6. feb.

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 Møde v/Jørgen Pedersen

Torsdag d.19. feb.

Kl. 19:30 Generalforsamling

Lørdag d. 21. feb.

Kl. 10:00 Bibelhøjskoledag i IM Bethel, Bjerringbro

Fredag d. 27. feb.

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 Møde v/Jens Åge Nielsen

Marts Tirsdag d. 3. marts

Kl. 14:00 Eftermiddagsmøde med Frede Møller

Søndag d. 8. marts

Kl. 19:30 Møde v/Henrik Vindum

Fredag d. 20. marts

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 Møde v/Jan Fredensborg

April Mandag d. 6. april

Kl. 14:00 Påskemøde i Bj.Bro kirkecenter, v/Lars Brixen

Tirsdag d.14. april

Kl. 14:00 Eftermiddagsmøde v/Jørgen Bloch

Fredag d. 17. april

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 Møde v/Jørn A. Pedersen

Mandag d. 21. april

Kl. 19:30 ELU/ELM møde v/Matthias Lind

Torsdag d. 30. april

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 møde v/Anders Storgaard

Maj

4

Mandag d.5. maj

Kl. 14:00 Eftermiddagsmøde v/Jørgen Pedersen

Fredag d. 8. maj

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 møde v/Jørgen Pedersen

Fredag d. 22. maj

Kl. 18:00 Fællesspisning, Kl. 19:15 Møde v/Andreas Ipsen


Stort og småt fra menighedsrådet De higer og søger …. Ved Brandstrup kirke I foråret 1802 skriver Adam Oehlenschäger digtet om Guldhornene, som var blevet stjålet kort forinden De higer og søger I gamle Bøger, I oplukte Høie Med speidende Øie, Paa Sværd og Skiolde I muldne Volde, Paa Runestene Blandt smuldnede Bene. Dette gamle digt får pludselig ny aktualitet! Midt i december måned sidste år tikker et brev fra Viborg Museum ind til menighedsrådet. Brevet er museets reaktion på vores ansøgning om landzonetilladelse til det nye sognehus ved Brandstrup kirke (tidligere omtalt), som ønskes placeret på den øvre del af parkeringspladsen. Museet skriver blandt andet: ”Det er museets vurdering, at der er betydelig risiko for forekomst af ukendte fortidsminder i området, der berøres af ovennævnte anlægsarbejde. For at afklare, om der faktisk er væsentlige fortidsminder i området, er det nødvendigt at foretage en arkæologisk forundersøgelse (prøvegravning)”. Og fortsætter med disse begrundelser: Der er tidligere registreret følgende ar-

kæologiske fund/lokaliteter i området: ”I forbindelse med etableringen af omfartsvejen omkring Rødkærsbro, blev der ved udvidelse af Brandstrupvej registreret bebyggelse og kulturlag fra en bebyggelse, der dateres til romersk jernalder umiddelbart syd for det berørte. Ca. 150 m mod syd blev der forud for etableringen af selve omfartsvejen undersøgt omfattende bebyggelsesspor fra før-romersk jernalder og romersk jernalder (ca. 200 f.Kr. til 150 e.Kr.). I tilknytning til den yngste del af bebyggelsen blev der endvidere undersøgt en gravplads. Endeligt er området hvor der skal bygges et sognehus en del af et såkaldt kulturarvsareal, der har særlig bevågenhed. Dette kulturarvsareal er udpeget pga. en gravplads fra vikingetid udgravet ca. 500 m vest for det aktuelle område, også i forbindelse med anlæggelsen af omfartsvejen. Her blev der blandt andet undersøgt en såkaldt ryttergrav, der tilskrives en person af særlig høj status”. De arkæologiske forundersøgelser i uge 6 fandt ikke noget og grunden er frigivet. Landzonetilladelse til bygning af sognehuset blev givet i starten af januar 2015. Vi havde planlagt at søge byggetilladelse, men valgte at afvente, for at være sikker på, at intet skulle ændres såfremt fugtindtrængninger. Hvis

5


de arkæologiske udgravninger nu gav anledning til, at vi måtte flytte sognehusets placering

Fugt og skimmel i Brandstrup kirke Brandstrup kirke er opført i 1869/70. På lige fod med mange andre gamle bygninger, hvor der ikke er konstant varme på - herunder kirker - er der fugt og skimmelvækst i Brandstrup kirke. I 1993 gennemgik kirken en større indvendig renovering med nye bænke og trægulv under bænkene. Man var dengang meget overrasket over, at væggene var så våde og fugtige. Derfor blev der samtidigt med den indvendige renovering udført et omfangsdræn for at afvande mest muligt. Og nogle år senere blev de udvendige fuger fuget om, for at tætne mere mod regnvand Det har ikke fjernet fugtindtrængninger og der kom store grimme udtrækninger og skjolder på den nederste del af indervæggene. For ikke at skulle overmale de store grimme fugtskjolder på indervæggene

6

hvert halve år, blev der senere opsat nogle plader indvendigt langs ydervæggene. Menighedsrådet ønsker at komme dette problem til livs, og i forbindelse med provstesyn af kirken i 2014 blev skjolder og skimmelvækst drøftet. Det blev besluttet at gøre noget fundamentalt ved problemet. Vi har fået Teknologisk Institut til at gennemføre en omfattende undersøgelse af årsager og løsningsmuligheder På menighedsrådsmødet den 6. januar blev rapporten og dens anbefalinger gennemgået Sammenfatning • Der er konstateret forholdsvis kraf- tig opfugtning af nederste del af ydervægge og gulv, hvilket har for årsaget afskalninger, misfarvninger og skimmelvækst.

Viborg museum fandt ikke noget spændende på byggegrunden


• Opfugtningen skyldes fugtig under- grund, utilstrækkelig fugtspærre i fundament og til dels indtrængning og ophobning af overfladevand i ydervæggen. • Skimmelforekomsten på ydervægge og vægpaneler skyldes højt fugt niveau i området. De ophængte vægpaneler medfører, at vægfladen afskærmes for opvarmning og luft Skimmelsvamp strømning, samtidigt med at støv og det nemlig været) snavs ophobes bag panelerne. Der- ved opstår gunstige vækstbetingelser • Udvendigt sokkelpuds fjernes og evt. for skimmelsvampe. sokkelreparationer udføres, ny fugt spærre indlægges i muren, nyt sokEr det nu farligt ? kelpuds afsluttes i niveau med fugtMenighedsrådet ønsker sikre forhold spærre for både medarbejdere og kirkegængere. Efter en drøftelse med medarbej- • Indvendigt demonteres bænke og derrepræsentanten har vi kontaktet et trægulv. De ophængte skærmplader Arbejdsmiljøcentret (AMC) i Randers bortskaffes og bad om en sundhedsfaglig vurdering. • Indvendigt fjernes puds op til vin Efter at have gennemset rapporten fra Teknologisk Institut og gennemgået kirken er AMC´s konklusion: Mængden af skimmelvækst er så lille, at de ingen fare udgør. Hverken ved almindelig brug kirken eller for nedarbejdere ved rengøring mv. Menighedsrådet har siden rapportens gennemgang den 6. januar nået at søge provstiet og har fået bevilget et større udbedringsprojekt. Udbedringsforslag omfatter bl.a.: • ½ årligt eftersyn af at drænet om kring kirken ikke er tilstoppet (har

dueshøjde (for at fremme udtørring af væggene) og der gennemføres skimmelrens af et firma, der er eksperter heri.

• Luftfugtigheden i kirken skal frem over holdes under 70% rf, evt. med mekanisk affugter til hjælp Udbedringsprojektet vil blive gennemført så hurtigt, det er muligt.

7


Stort og småt fra menighedsrådet fortsat

Sognemedhjælper

På menighedsrådets visionsseminar i foråret besluttede vi bl.a. disse indsatsområder • At få opført et sognehus til nuværen de og kommende aktiviteter (omtalt andetsteds i bladet) • At etablere et ”kirkens undervis ningstilbud” til konfirmand- og minikonfirmand forældre • At igangsætte støttegruppe (sorg ef ter dødsfald) • At søge oprettet en sognemedhjæl perstilling for at understøtte de for skellige nye initiativer

Menighedsrådet og unge kvinder

Brita Pedersen er gået på 1 års barselsolov fra 1. januar 2015. Karsten Ejlersen fra suppleantlisten er indtrådt i stedet. Camilla G Bak har varskoet, at hun (også) går på 1 års barselsorlov fra 1. april 2015 Det er lykkeligt, at der er tegn på, at sognet vokser, og vi ønsker de kommende mødre tillykke med omstændighederne. Kry Herholdt formand for menighedsrådet

Provstiet har netop bevilget forsøgsmidler til en 12 måneders stilling på ca. 8 timer/uge. Menighedsrådet arbejder i skrivende stund på en nærmere beskrivelse af stillingen, som derpå vil blive opslået.

Gudstjenester på Bytoften: Onsdag den 11.februar kl. 14:00 Onsdag den 11.marts kl. 14:00 Onsdag den 8.april kl. 14:00 Onsdag den 13.maj kl. 14:00 Bemærk: Gudstjenester på Bytoften er åbne for alle Hver 2.onsdag i hver måned kl 14:00, hvor vi slutter med kaffe.

8

Kirkebilen:

Kirkebilen kører til alle højmesser/søndagens gudstjeneste i Brandstrup og i Vindum. Den er gratis at benytte, og du bliver kørt fra og til bopælen ring senest dagen i forvejen til :

Mortens Biler, tlf.: 86 68 61 57


Gudstjenestelisten Dato Søndag Præd.tekst Vindum Brandstrup 15.feb Fastelavn

Matt 3:13-17 ingen 14:00 *

22.feb 1.s. i fasten

Matt 4:1-11 09:00 10:30

1.marts 2.s i fasten

Matt 15:21-28

8.marts 3.s. i fasten

Luk 11:14-28 ingen 10:30

10:30 *# ingen

13.marts spagh.gudstj 17-19 15.marts Midfaste

Johs 6:1-15 09:00 Bjarne Markussen ingen

22.marts Mariæ bebud. Luk 11:26-38 ingen 10:30 29.marts Palmesøndag Matt 21,1-9 10:30 Frede Møller ingen 2.april Skærtorsdag Matt 26,17-30 16:00 10:30 3.april Langfredag

Matt 27,31-56 10:30 ingen

5.april Påskedag

Mk 16,1-8 09:00 10:30

6.april 2.påskedag

Luk 24,13-35 ingen 10:30 Johs Ø. Nielsen

12.april 1.s.e.påske

Johs 20,19-31 09:00 Bjarne Markussen ingen

19.april 2.s.e.påske

Johs 10,11-16 ingen 10:30#*

26.april 3.s.e.påske

Johs 16,16-22 ingen 10:00 konfirmation

1.maj Bededag

Matt 3,1-10 10:30 ingen

3.maj 4.s.e.påske

Johs 16,5-15 10:00 Konfirmation ingen

10.maj 5.s.e.påske

Johs 16,23-28 09:00 10:30 Børnekor*

14.maj Kr. H. Fart

Mark 16,14-20 ingen 10:30

17.maj 6.s.e.påske

Johs 15,26-16,4 09:00 Bjarne Markussen ingen

24.maj Pinsedag

Johs 14,22-31 10:30 09:00

25.maj 2.pinsedag

Johs 3,16-21 ingen 10:30

29.maj spagh.gudstj 17-19 31.maj Trinitatis

Johs 3,1-15 10:30#* 09:00

7.juni 1.s.e.trin

Luk 16,19-31 09:00 10:30

14.juni 2.s.e.trin

Luk 14,16-24 09:00 Se Brandstrup

*Kirkekaffe # Mulighed for børnekirke

09:00 Udlflugt

9


Konfirmander foråret 2015 Vindum Kirke, 3.maj 10:00 Martin Christian Celinder Nielsen, Arendalsvej 405, 8600 Silkeborg Markus Hauberg Skriver Poulsen, Vindumvej 128, 8840 Rødkærsbro Ida Duelund Larsen, Havevej 21, 8840 Rødkærsbro Patrick Nickolaj Gaardsdal Andersen, Lupinvej 1, 8840 Rødkærsbro Jacob Piilgaard Madsen, Nørrelanggade 24A, 8840 Rødkærsbro Christoffer Wolff, Vindumvej 117, 8840 Rødkærsbro Brandstrup kirke, 26.april kl 10:00 Sine Birkedal Germandsen, Brombærvej 6, 8840 Rødkærsbro Cecilie Trærup Pedersen, Hindbærvej 11, 8840 Rødkærsbro Nicolai Schilling Pedersen, Brandstrupvej 108, 8840 Rødkærsbro Mathilde Venning Andersen, Bjerrevej 27, 8840 Rødkærsbro Natasja Hylleberg Blak, Bjerrevej 33, 8840 Rødkærsbro Emil Danielsen, Svingel vej 10, 8840 Rødkærsbro Benjamin Parsberg Madsen, Østervænget 18, 8840 Rødkærsbro Morten Juhl Petersen, Gl Færgevej 4, Sahl, 8850 Bjerringbro Jenny Katrine Kaihøj Sloth Nielsen, Rugvej 8, 8840 Rødkærsbro Emma Overgaard, Bjerrevej 24, 8840 Rødkærsbro Thomas Kjær Thomsen, Århusvej 10a, 8840 Rødkærsbro Emma Gundlund Nielsen, Brombærvej 9, 8840 Rødkærsbro

10

Konfirmanderne bliver spist af i Viborg


Sogneudflugt. Årets sogneudflugt for Vindum – Brandstrup og Højbjerg Elsborg Sogne finder i år sted den 14. juni. Turen går til Vedersø. Der startes med gudstjenester i både Højbjerg og Brandstrup kirker klokken 9.00. Derefter sættes kursen vest på med Hans’s Busser. På turen serveres der hjemmebagte boller med ost samt kaffe eller te efter behov. Vel ankommen til Vedersø, spises der middag på Vedersø Kulturcenter, lige over for Vedersø Kirke, hvor Kaj Munk holdt sine velkendte prædikener. Efter spisningen kører vi til den gamle præstegård, hvor en guide tager i mod os. I foredragssalen vil vi få en beretning om Kaj Munks liv og levned. Efter foredraget, der varer omkring 1½ time, drikker den ene halvdel af deltagerne kaffe, mens den

anden halvdel går rundt i præstegården, der har to etager. Samtidig kan man nyde den flotte udsigt ud over den omkringliggende natur. Herefter skifter man, så resten af deltagerne også får sig en tår kaffe. I skrivende stund vides det ikke, om der bliver mulighed for at bese sandstensskulpturerne i Søndervig. Prisen for fortæring, drikkevarer og entre er pr. deltager er 150 kr. Tilmelding skal ske til Svend Aage Pedersen på. Tlf. 2087 9441 senest fredag den 5. juni Vel mødt til en god sommertur. Menighedsrådene

Handlinger i vore Kirker Døbte:

Taisi Zhao Emilie Pedersen Noah Thrane Norup

Brandstrup Kirke

Begravede/bisatte:

Gunnar Kusk Anna Christensen Pedersen Ejner Larsen

Vindum Kirke Døbte:

Lucas Mørk Jokumsen Asger Nedergård Steffansen

11


Et ord med på vejen Jeg glæder mig til påskedag! Jeg synes der er mange gode grunde til at glæde sig til påskedag – jeg har lyst til at nævne, 5 som falder mig ind. 1) Påskemorgen i Jerusalem omkring år 33 var en stor dag. Der blev en død mand levende. Det kom ikke i avisen eller på nettet – men han blev set af over 500 mennesker. Han blev set spise, gå, tale og nogle fik lov at røre ved ham. Flere af dem, som så ham, blev siden slået ihjel, fordi de troede på, at han var stået op.

12

5)

Påskemorgen i himlen bliver en skøn dag. Det er den dag, døden dør og bliver kastet væk. Det er den dag hvor vi skal se alle de af vores kære, som døde i troen på påskemorgen, det er den dag sorg, sygdom, svære ting, bøvl, kampe, splid, misundelse, fald og fristelser er væk.

Når jeg tror på påskemorgen er det så, fordi jeg er lidt naiv og barnlig – måske! Bygger min tro på påskemorgen på fakta? Ja, ham, der gjorde det, er troværdig. De der så og hørte ham, er troværdige. Kan jeg bevise det? Nej. Kan jeg tro det – ved Guds hjælp – ja!

2) Påskemorgen i hjemmet er en god helligdag i familien. Og det seje ved Lars Morthorst Christiansen den søndag er, at weekenden ikke er Sognepræst forbi, selvom det er søndag. Der er s en tid til hygge, afslapning mm en For hvis døde ikke opstår, er Kristus hel dag mere heller ikke opstået; men er Kristus ikke opstået, er jeres tro forgæves, 3) Påskemorgen i naturen er en tid hvor så er I stadig i jeres synder, og så er mange ting er sprunget ud, og endnu også de, som er sovet hen i Kristus, mere står på spring. Påsken er ofte gået fortabt. Har vi alene i dette liv en tid, hvor vi for alvor kan mærke, sat vort håb til Kristus, er vi de ynk at vinteren er forbi, nu har solen og lyset magten, også selvom der stadig værdigste af alle mennesker. Men nu er Kristus opstået fra de døde som skulle være lidt sne og frost førstegrøden af dem, der er sovet hen. Fordi døden kom ved et menneske, er 4) Påskemorgen i kirken er en skøn dag også de dødes opstandelse kommet på alle måder. Den kommer ovenpå ved et menneske. For ligesom alle dør den mørke og tunge langfredag, hvor med Adam, skal også alle gøres le Jesus pines og dør. Den kommer vende med Kristus. Men hver til sin ovenpå påskelørdag, hvor vi egentlig tid: Kristus som førstegrøden, der bare går og venter på, at lyset skal næst, når han kommer, de, som hører bryde frem påskemorgen. Det er en Kristus til. dag, hvor vi får lov at høre, synge, Paulus omkring år 55 bede og smage opstandelsesbudskabet.


Forårsfest Det er med stor glæde, at vores invitation til forårsfesten år efter år har fået større og større tilslutning. Det er derfor dejligt, at Vindum - Brandstrup og Højbjerg - Elsborg menighedsråd igen i år, i samarbejde med Bytoftens Venner, kan invitere til forårsfest søndag den 12. april klokken 12.00 på Bytoften. Festen er for pensionister i Vindum – Brandstrup og Højbjerg - Elsborg sogne. Vi har på ny forsøgt at lave et alsidigt program, startende med en god middag, veltilrettelagt af Cafè Livre. Efter middagen vil kirkernes børnekor under ledelse af Margrethe Berg synge nogle sange. Provst Bjarne Markussen har lovet at komme og sige et par ord. Han efterføl-

ges af sangduoen Helle Skovkjær og Dynes Skovkjær. Begge har med stor succes været hovedkræfter på Busbjerg. Dynes Skovkjær er skoleleder på Mammen Friskole og Helle kan visse søndage nydes som kirkesanger i Højbjerg Kirke eller Elsborg Kirke. Duoen vil underholde med forskellige kendte sange og viser. Det er gratis at deltage i arrangementet. Men af hensyn til maden så skal man tilmelde sig til Svend Aage Pedersen på tlf. 2087 9441 senest den 5. april. Bytoftens Venner Menighedsrådene

Informationer Præstens træffetid: Sognepræst Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 eller på mail til lmc@km.dk Træffes bedst tirsdag til fredag fra kl. 12.00 til kl. 13.00 men må godt forstyrres på andre tidspunkter. Mandag er fridag. Kirkebladet: Redaktionen: Ansvarshavende Lars M. Christiansen Vibeke Rothschild Brita Pedersen Opsætning: Stenby Tryk A/S

13


Info om Kirke

Vindum Kirke Kirkeværge: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Ole Bjerregaard Jensen Vindumovergaardvej 2, Vindum 8850 Bjerringbro tlf.: 21 96 32 25

Kirkesanger: Henning Kirkegaard Vindumvej 42 8850 Bjerringbro tlf.: 86 65 86 24

Info om Kirke

Brandstrup Kirke

14

Kirkeværge: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54

Organist: Lise Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75

Graver: Christian G. Christiansen Lillemøllevej 10, Levring 8620 Kjellerup tlf.: 20 21 33 38

Kirkesanger: Kirstina Baun Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 50 47 02 79


Menighedsrådet Menighedsrådsformand: Kry Herholdt Erantisvej 7 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 86 75 / mob.: 72 20 37 13 mail: Kry.Herholdt1@gmail.com

Kasserer: Vibeke Rothschild Østerled 47 b 8840 Rødkærsbro tlf.: 21 24 19 85

Næstformand: Karsten Ejlersen Husbondvej 55, 1 8850 Bjerringbro Tlf.: 2127 7482 mail: ka-ej@hotmail.com

Kirkeværge i Vindum: Karl Koefoed-Hansen Borrevej 9 8850 Bjerringbro tlf.: 30 95 12 63 mail: hrkarlhansen@gmail.com

Sekretær: Camilla G. Bak Husbondvej 55 st. 8850 Bjerringbro mob.: 28 56 71 31 mail: Camillagbak@gmail.com

Kirkeværge i Brandstrup: Jan Laursen Husbondvej 65 8850 Bjerringbro tlf.: 20 49 12 54 mail: j@laursen.mail.dk

Kontaktperson for personalet: Gunnar Toft Lodahl Vindumvej 124 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 95 62 mail: gunnarlodahl@mail.dk

Sognepræst: Lars Morthorst Christiansen Brandstrupvej 94 8840 Rødkærsbro tlf.: 86 65 80 30 mail: LMC@km.dk

Bagerst til venstre: Karl Koefoed-Hansen, Lars Morthorst Christiansen, Gunner Toft Lodahl, Karsten Ejlersen, Kry Herholdt Forrest fra venstre: Camilla G. Bak, Vibeke Rothschild, Jan Laursen

15


Møder og klubber Lørdagsskolen i Vindum.

Hver lørdag kl. 10 samles 15-20 glade børn i Vindum til ”Lørdagsskole”. Her er der fællessang, bibeltime, leg og opgaver. De fleste lørdage slutter Lørdagsskolen kl. 11.30, men ind imellem fortsætter vi til kl. 12 for at få tid til et alternativt arrangement. Der er et rigtigt godt fællesskab! Alle børn fra 3 år og opefter er meget velkomne! Kontaktperson: Hedvig Lodahl tlf.: 86 65 95 62

Påske-mad

Skærtorsdag den 2.april gentager vi successen med spisning i Vindum forsamlingshus. Vi indleder med gudstjeneste i Vindum kirke kl 16:00 og spiser derefter sammen. Tilmelding til Hedvig Lodahl 8665 9562 eller gunnarlodahl@mail.dk, senest den 26.marts. Pris ca 75,- pr voksen og 50,- pr barn.

Konfirmandgospel i Vindum kirke

Tirsdag den 24.marts holder vi konfirmandgospel i Vindum kirke. Det er et samarbejde med Højbjerg/Elsborg, hvor alle konfirmander øver på gospel hele dagen. Kl 17:00 inviteres vi alle til at komme og høre dem og fejre gospelgudstjeneste sammen med dem.

Juniorklubben i Tange

For børn i 5.- 8. klasse. Hver fredag kl. 19.30 - 21.30 Tange missionshus, Husbondvej 36 Kontaktperson: Erik Frandsen tlf.: 86 65 98 94

Fredagsfamilie.

Et åbent fællesskab for unge familier, dvs. familier der har børn under 14 år. Vi spiser sammen, har foredrag, leg og hygge, 6-8 fredage om året. Vi mødes på Tange kristne Friskole. Vil du vide mere, så kontakt sognepræsten

www.VindumBrandstrup.dk

Vindum - Brandstrup marts-april-maj 2015