Kirkebladet Jørlunde Sogn - september, oktober og november 2022

Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

SEPTEMBER * OKTOBER * NOVEMBER 2022

1


Kirke- og kulturinterview med menighedsrådsformanden Kirken i Jørlunde sogn er rammen for et fællesskab med plads til store og små. Vi bruger både kirkerummet og naturen til at skabe fordybelse og binde sociale relationer sammen. Sammen tager vi ansvar for hinanden som men‐ nesker. Vi viser hinanden næstekærlig‐ hed og indgår i et læringsrum, hvor vi bliver klogere på livet. Kirken er for alle i hele sognet. Vi værdsætter både det højtidelige og det uhøjtidelige. Vi ønsker en levende kirke, hvor tradition og fornyelse går hånd i hånd. Ovenstående vision blev nedskrevet sidste år, og i kirkebladet skrev menig‐

hedsrådsformanden Jesper Moritz Han‐ sen, at det var for at lave pejlemærker for samarbejdet i menighedsrådet. I dette lille kirke-kultur interview taler sognepræst Dorte Dideriksen med formanden om visionsarbejdet. Vil du knytte nogle kommentarer til den vision som blev udformet sidste år? Ja, det kan du tro jeg vil. Da det nyvalgte menighedsråd trådte sammen i julen 2020 kom vi med mange forskel‐ lige idéer og holdninger til hvad vi skulle lave i de 4 år vi skal samarbejde om menighedsrådsarbejdet. Der var mange gode forslag og holdninger og det syntes jeg vi skulle prøve at samle

Sognepræst:

Organist:

Attester:

Dorte Dideriksen

Poul E. Lorenzen

Kordegn Dorthe J. Knudsen

Bygaden ��, Jørlunde

Rymarksvej ��, �, �, ����

Kontor i Slangerup:

���� Slangerup

Hellerup

tirsdag - fredag �.�� - ��.�� og

Mobil: �� �� �� ��

torsdag ��.�� - ��.��.

pel@joerlundekirke.dk

Tlf. �� �� �� ��

Kontor i Bygaden �� Mobil: �� �� �� ��

2

joerlunde.sogn@km.dk

dodi@km.dk

Kirketjener og udlejning af

Fast fridag: Mandag

sognehuset:

Kirkens hjemmeside:

Gunhild Fjord

joerlundekirke.dk

Graver:

Mobil: 20 26 56 75

Katrine Nyholm Nielsen

guf@joerlundekirke.dk

Fotos: Gunhild Fjord, Pexels,

Mobil: �� �� �� ��

arkiv.dk, Ølstykke Historiske

graver@joerlundekirke.dk

Forening

Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S. Layout: Nils Finken

M

enighedsrådets vision:


3


til et arbejdsgrundlag for vores arbej‐ de. Det var der heldigvis bred opbak‐ ning til og vi endte med i fællesskab at få formuleret vores vision. Hvad ser du som særligt betydnings‐ fuldt i arbejdet for Jørlunde kirke? Alle der har med menighedsrådsarbej‐ de at gøre, lægger en masse tid og kræfter i det arbejde. Dette gælder det nuværende råd, det tidligere råd og alle menighedsråd i Danmark. Jeg sy‐ nes det er enormt vigtigt for det arbej‐ de vi gør for kirken, at alle disse kræf‐ ter bliver brugt på at arbejde i samme retning. En anden ting der også er vigtigt for mit arbejde er at skabe nogle inter‐ essante arrangementer for menighe‐ den, og at kirkelivet kan favne både bredt med sogneaftner hvor der kom‐ mer en masse, og smalt til mindre studiekredse eller lignende. Vi er et sogn der dækker geografisk bredt og vi skal være relevant for hele sognet. Har du selv nogle særlige fokus‐ punkter og vil du fortælle lidt om hvorfor og hvordan du arbejder med dem som formand for menig‐ hedsrådet? Som formand ved jeg lidt om det hele, men absolut ikke alt. Menighedsrådet har de første 2 år brugt meget energi på det der hedder anlægsprojekter. Der var det nye tag 4

på kirken, den nye præstegård, gen‐ etablering af gårdspladsen og præste‐ gårdshaven, opretning af muren om kirkegården, kalkning af kirken og meget andet. Det er alt sammen noget jeg har haft fingrene med i, men der er jo både et ”Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalg”, en kirkeværge, Erik og en ekstern arkitekt, der har brugt masser af tid også. Menighedsrådet er jo arbejdsgiver for kirkens funktionærer. Det er der naturligvis også en masse arbejde i. Det er ikke altid nemt at være en nærværende ledelse, når vi ikke har vores dagligdag i sognehuset. Det ar‐ bejde er heldigvis lagt godt i hænderne på vores kontaktperson, Mette. Men der er nogle ting hvor jeg også skal være inde over. Økonomien er der jo også. De dag‐ lige ind og udbetalinger har vi et eks‐ ternt firma til at ordne, men ellers er der en kæmpe opgave med regnskab og budgetter som vores kasserer, Jesper tager sig af. Det sidste ben på den taburet er hele aktivitetsdelen. Hvad skal der ske i kirken og i sognehuset der kan være interessant og styrke kirkelivet i sog‐ net. Vi har et aktivitetsudvalg der be‐ står af både sognepræsten, medarbej‐ dere og menighedsrådsmedlemmer hvor Nils sidder som formand. Her forsøger vi at finde ud af hvad der kan være spændende at tilbyde. Det er omkring aktiviteterne at jeg for øjeblikket har mest fokus. Jeg synes


det er et spændende arbejde og jeg håber at jeg kan bidrage positivt til dette qua mit arbejde i kulturlivet de sidste 25 år. Hvordan ser du, at kirken og kulturlivet kan arbejde sammen? Jeg har svært ved at se, at de kan lade være. Både kirken og kulturen er det frirum vi har brug for en gang imel‐ lem. Noget vi kan bruge af, i den del af vores liv vi kalder fritid. Her har kirken den skønne egenskab, at vi kan være aktiv medspiller i mange af kul‐ turens projekter. Om det er at leje sog‐ nehuset ud til en forening, samarbejde om fastelavnsfest eller filmaftner. Jeg har svært ved at se, at hverken kirken eller kulturlivet kan gå fattigere ud af et sådant samarbejde. Har du et hjertebarn? Jeg prøver at få stablet en kulturaften på benene, hvor vi vil samle nogle af de kulturinstitutioner der dækker vores sogn, i håbet om at lave en rigtig hyg‐ gelig aften den 23. september. Det er der hvor jeg bruger meget energi for øjeblikket. Efter at du er blevet formand har kirken fået ny hjemmeside, vil du fortælle lidt om det arbejde? Hjemmesiden er sammen med kirke‐ bladet vores største talerør ud til me‐

nigheden. Kirkebladet udkommer 4 gange om året, hvorimod vi kan opda‐ tere vores hjemmeside løbende når vi har noget relevant at sige. Vi blev, lige som mange andre sogne og provstier presset lidt op i et hjørne, hvad angår vores daværende hjemmeside. Vi kunne ikke beholde den som den var for den ”skabelon” den var bygget op i blev udfaset. Så stod vi der og skulle gøre et eller an‐ det. Jeg undersøgte de muligheder som de fleste kirker bruger og vi endte med at vælge et andet firma til at håndtere vores hjemmeside. Jeg gik så i gang med at overflytte de ting vi skulle have med over og fik på den måde opbygget hjemmesiden som den ser ud i dag. Ud over hjemmesiden kan dette program også tage sig af vores kalen‐ der, vi kan gemme dokumenter og billeder og alt i alt har vi nok sparet en hel del timer på, at en masse ting bli‐ ver lavet automatisk, så vi kan nøjes med at taste ting ind én gang. Nu kan vi dele informationer på hjemmesiden, i vores interne kalender, på Facebook og på Sogn.dk i en arbejdsgang. Hvordan ser du medarbejder‐ gruppen i forhold til Jørlunde kirkes vision? Vi har en rigtig god medarbejdergrup‐ pe i Jørlunde kirke. Jeg vil mene, at med de visioner og drømme vi har, 5


kunne det være dejligt at kunne tilbyde dem flere timer eller flere hænder til at løse opgaverne. Det er bestemt også noget vi i menighedsrådet er klar over og arbejder på at løse. Men medarbej‐ derne gør alle sammen alt for, at folk får en god oplevelse når de kommer i kirken, og det skal de have en stor tak for. Sognepræsten og medarbejderne er kirkens ansigt udadtil. Ikke menig‐ hedsrådet. Er der folk i sognet som kirken skal gøre en ekstra indsats få at komme i møde? Det er enhver kirkes pligt at tilbyde sin hjælp og støtte til udsatte borgere. Borgere der er et sted i livet hvor man har brug for kirkens tilbud. Men det er også vigtigt at kirken favner bredt. Det er vigtigt, at vi som kirke er der og er relevante for dem der vil bruge kirken helt traditionelt, med højmesse om søndagen, bryllup, barnedåb, konfir‐ mation og begravelse. At vi er der for

Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk

6

dem der har brug for at tale med præ‐ sten. Alt dette synes jeg du klarer utro‐ lig godt, og jeg har selv oplevet dig som meget nærværende. Vi har børnekor og babysalmesang til den yngre del af sognebørnene og torsdagscafé til dem ikke arbejder tors‐ dag eftermiddag. Vi kunne godt bruge nogle aktivite‐ ter der henvendte sig til folk på vores alder. Os, hvor børnene er så store at de enten er flyttet hjemmefra, eller tæt på. Noget der kunne være så relevant, at man ville vælge en aften i sogne‐ huset eller kirken, frem for en aften foran fjernsynet. Hvad er en god dag for Folkekirken? En god dag er en dag hvor du går gladere eller klogere hjem end da du kom.


Morgenfordybelse

Velkomstgudstjeneste

en første onsdag i hver måned kl. 8 – 8.30 Begynd din dag i Jørlunde kirke med at høre kirkeklokkerne ringe og sid sammen med andre, som også gerne vil fordybe sig i en god dags begyndelse.

øndag d. 4. september kl. 10 invi‐ teres de nye konfirmander velkom‐ men.

D

Gennem små vejledninger rettes opmærksomheden på krop og ånde‐ dræt. Den kommende søndags evan‐ gelietekst læses og vi taler og lytter til hinandens tanker. Afslutningsvis syn‐ ges en salme og vi beder fadervor.

S

Vi begynder i kirken med en ung‐ domsgudstjeneste, og efterfølgende er der indskrivning til konfirmandforlø‐ bet i kirken. Her vil sognepræst Dorte Dideriksen fortælle om undervisnin‐ gen. Der vil blive uddelt en folder med de spændende ting, vi skal lave i forlø‐ bet frem til konfirmationerne i foråret. Bl.a. skal vi have besøg af en kunstner, som skal hjælpe os med at male bille‐ der fra bibelord. Da vi er grøn kirke, skal vi også lave naturbevarende tiltag sammen med vores graver Katrine, og så kommer bedemanden Dennis Tobi‐ assen på besøg.

7


Sang og suppe – Nyt tiltag Sæt kryds i kalenderen d. 15. septem‐ ber, d. 13. oktober og d. 10. novem‐ ber kl. 18.30!

Vi lavede sidste år nogle velbesøgte alsangsaftener, og da der går rygter om, at mange af Jørlunde sogns beboere gerne vil synge, så vil vi gerne invitere til sang og suppe i sognehuset på de tre nævnte datoer. Den nye højskolesangbog er blevet indkøbt og der er 150 nye sange som vi skal kigge nærmere på, men selvføl‐ gelig bliver der også mulighed for at synge nogle af det gode gamle og så vil der blive serveret varm suppe med brød. Bemærk, at den første gang - 15. september spiser vi suppe og synger ved Skenkelsø Mølle!

Kulturaften i Jørlunde Sogn Kom til kulturaften i og omkring Jør‐ lunde kirke fredag den 23. september

8

fra klokken 16:00 Kom og besøg de lokale forenin‐ gers stande, kom til åben kirke og få en guidet tur på kirkegården i skum‐ ringen. Der er lagt op til popcorn og pan‐ dekager over bål, lege og aktiviteter for børn og barnlige sjæle, fællessang og så kan du måske blive klogere på kirkens orgel.

Sæt kryds i kalenderen og følg med på kirkens hjemmeside. Der vil kom‐ me meget mere information på hjem‐ mesiden, når vi nærmer os.

Torsdagscafe 1 orsdag d. 29. september kl. 14: Jørlundefilmen Kom og se den meget fine gamle ”Jør‐ lundefilm” som begynder med en op‐ tagelse fra klokkeringningen i tårnet, som i gammel tid foregik manuelt.

T


Tidligere skoleinspektør på Linde‐ gårdsskolen, Peder Christensen, vil kommentere filmfremvisningen om Jørlunde sogns historie.

Jørlunde kirkes børnekor i øver onsdage kl. 14-15.15 på Maglehøjskolen. Koret er for alle børn der går i 1-3 klasse. Vi synger smukke og sjove sange, klapper ryt‐ mer, danser og hygger os med frugt i pausen. Vi optræder i kirken 3 gange: 1. søndag i advent og til fastelavn og ved en sommergudstjeneste.

V

selvfølgelig skal der her være en markering af flodens udspring fra Edens have. Her plantes der hvert år et træ til markering af de børn, der er blevet døbt i Jørlunde kirke, og dåbsfamilierne inviteres.

Babysalmesang holdstart andag d. 24 oktober kl. 10.30 starter nyt hold, der kører over 8 mandage og er for babyer i alderen 2-12 måneder. Timen er en rolig stund med salmer og sanglege, sæbebobler, klarinetspil og tørklæder. I barnets ører er mors og fars stemme den bedste, og gennem musikken skabes der god kontakt mellem forælder/barn. Efter sangen er der the/kaffe i kirkerummet. Deltagelse er gratis, men kræver tilmelding via kirkens hjemmeside. Marika Thinggaard, som leder hol‐ det, er uddannet musikpædagog, og hun er også kirkesanger i Jørlunde. Kontakt Marika ved spørgsmål på mta@joerlundekirke.dk

M Da underviser Marika er på musiktour, vil der være vikar i september. Tilmelding via kirkens hjemmeside under "Det sker i kirken".

Høstgudstjeneste med plantning af et træ

S

øndag d. 9. oktober kl. 10

Til kirkerne rundt i landet knytter der sig særlige egnsfortællinger. En gam‐ mel sagnfortælling lyder, at det var i Jørlunde, at paradiset lå. Efter synde‐ faldet blev slangen drevet ud og slog sig ned i Slangerup og Adam og Eva i henholdsvis Manderup og Kvinderup. Jørlunde kirke etablerede i efteråret 2021 en dåbslund på kirkegården, for

9


Torsdagscafe 2 orsdag d. 27. oktober kl. 14 Livshistorier Denne eftermiddag er der mulig‐ hed for at dele øjeblikke, der førte os videre i vores liv.

T

Alle Helgensgudstjeneste redag d. 4. november kl. 19.30 fejres Alle helgen ved en særlig stemningsfuld gudstjeneste med akkom‐ pagnement fra harpenist Helen Davis. Alle pårørende til sognets afdøde i det forgangne år inviteres, og navnene på de kære læses op. Der vil være mulighed for at tænde lys, og gudstjenesten vil danne ramme om tab og sorg, men også varme og erindring af det, vi har fået fra betydningsfulde mennesker igennem livet.

F

Graverens juleværksted øndag d. 27. november kl. 14 er der adventsgudstjeneste i kirken med efterfølgende hygge i

S 10

graverværkstedet, hvor Katrine og Fie normalt slår deres folder. Der vil blive serveret gløgg og æbleskiver, og vi slutter af med at se juletræet ved sognehuset og ud til Bygaden blive tændt. Arrangementet efter gudstjene‐ sten sker i samarbejde med Jør‐ lunde Kulturforening.

Litteraturkreds i Islebjerg Kirke ræsterne Christina Holten Mølgaard, Lotte Højholt, Tho‐ mas Rønberg og Dorte Dideriksen skiftes til at fremlægge en bog i Islebjerg kirke i Frederikssund fra den anden fredag i september til maj kl. 10-11.30. Man kan godt møde op til foredragene uden at have læst månedens bog, for præsterne vil hver især og på hver deres måde sørge for en grundig, men også spændende og forhåbentlig beri‐ gende, fremlæggelse. Vi begynder med en fælles‐ sang eller salme. Der serveres kaffe og brød, og det koter 20 kr. pr. deltager. Programmet kan ses på kirkens hjemmeside, i Jørlunde kirke og i sognehuset.

P


kunne vi hver især gøre en forskel ved at ændre adfærd? Måske var Torsdagscafe 3 der noget at have klimahåbet i? orsdag d. 24. november kl. Nu er der så gået ca. 2 ½ år. 14: Julepotpourri Pandemien er stort set parkeret, Vi tager forsmag på men som man siger: En ulykke julestemningen ved kommer sjældent alene. denne torsdagscafe Inflationen har taget over. inden 1. søndag i Fødevare- og energipriser udhuler advent. Organist Poul den private økonomi. Der er Lorenzen vil sammen med sogne‐ ovenikøbet kommet en krig til. præsten præsentere forskellige For den almindelige dansker juletemaer gennem musikken. Det har den grønne omstilling nu me‐ foregår i kirken, og der vil blive re med farven på uniformer at serveret gløgg og lidt julegodt. gøre. Sådan er det. Men hvor blev ”klimahåbet” af?

T

Hvor blev ”klimahåbet” af? 2019 var der ”klimahåb” i luf‐ ten. Mange begyndte at tale om en alvorlig politisk vilje til hand‐ ling og grøn omstilling. Så kom Corona. Den var også i luften… desuden på salmebøger, dørhåndtag, toiletbrættet og i spil‐ devandet. Det var skidt, og da verden be‐ gyndte at lukke ned, frygtede mange, at det ville blive for dyrt at være grøn, før man var rød, blå eller en helt fjerde farve. Håbet sank; men som striberne på himlen blev færre, og delfiner‐ ne begyndte at springe i Venedigs kanaler, steg håbet igen. Måske

I

Som fortsættelse af sidste års klimahøjskole vil Jørlunde, Slan‐ gerup og Ølstykke sogne igen sætte klimaet på programmet lørdag den 29. oktober 2022 i Udlejre Kirke i Ølstykke.I år har vi især fokus på håbet og modet til at handle. Vi har inviteret tre spændende foredragsholdere, bla. Mickey Gjerris og sangkomponist Janne Mark, der måske kan hjæl‐ pe os et skridt videre. Se hjemmesiden for mere. 11


Gudstjenester september - november ���� 4. september

Velkomstgudstjeneste konfirmander

kl. 10

Dorte Dideriksen

11. september 13. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

18. september 14. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

25. september 15. søndag efter trinitatis

kl. ?

NN

2. oktober

16. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

9. oktober

17. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

16. oktober

18. søndag efter trinitatis

kl. ?

NN

23. oktober

19. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

30. oktober

20. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

4. november

Alle Helgen

kl. 19.30 Dorte Dideriksen

6. november

Alle Helgensdag

kl.10

Dorte Dideriksen

13. november 22. søndag efter trinitatis

kl. ?

NN

20. november 23. søndag efter trinitatis

kl. 10

Dorte Dideriksen

27. november 1. søndag i advent

kl. 14

Dorte Dideriksen

Besøg af præsten: Ønsker du besøg, er du mere end vel‐ kommen til at kontakte sognepræsten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi 12

på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjene‐ ste er der kirkekaffe uden for kirkerum‐ met. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.