Kirkebladet Jørlunde sogn - december - februar 2022

Page 1

KIRKEBLADET

Foto: Henrik Helmer Petersen

JØRLUNDE SOGN

DECEMBER 2021 * JANUAR * FEBRUAR 2022

1


Jesus bli´r født på anden sal, i Magasin Du nord! in mand blev født på Esbønderup Hospital d. 12. april 1964 og vejede ved fødslen 1100 gram. Hans mor havde fået svangerskabsforgiftning i graviditetens 29. uge og måtte forlø‐ ses ved kejsersnit. Han blev nøddøbt og fik navnet Peter og er sund og rask! Fødsel og død hænger sammen. Det ser vi, når vi kigger på døbefonten, som er formet som en livmoder. ”Gennem dødens dybe vand, kom du her til livets land, druknet død og stået op, som en del af Kristi krop”, skriver Hans Anker Jørgensen i en dåbssalme og ja, vejen til livet er ofte brydsom, men også stor og smuk. Det er hvad juleevangeliet handler om - også når Shubidua-evan‐ geliet på ironisk vis lader Jesu fødsel ske på Magasins anden sal. Til ethvert liv knytter sig en fødsels‐ fortælling som er værd at fortælle, ikke

M

kun når barnet bliver født, men også igennem dets liv. Til min ægtefælles fødsel knytter sig den fortælling, at efter fødslen troppede den lokale sog‐

Sognepræst:

Graver:

Kirketjener, kirkesanger og

Dorte Dideriksen

Katrine Nyholm Nielsen

udlejning af sognehuset:

Bygaden ��, Jørlunde

Mobil: �� �� �� ��

Marika Thinggaard

���� Slangerup

knn@joerlundekirke.dk

Mobil: 20 26 56 75 mta@joerlundekirke.dk

2

Kontor i Bygaden ��

Organist:

Mobil: �� �� �� ��

Poul E. Lorenzen

Kirkens hjemmeside:

dodi@km.dk

Rymarksvej ��, �, �, ����

joerlundekirke.dk

Fast fridag: Mandag

Hellerup Mobil: �� �� �� ��

Layout: Nils Finken

pel@joerlundekirke.dk

Øvrige fotos: Nils Finken, Pexels.

Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S. Layout: Nils Finken

Sognepræst Dorte Dideriksen


nepræst i Esbønderup meget velmen‐ ende op på sygehuset og fortalte min svigermor, som dengang kun var 18 år, at hun havde syndet mod Gud. Ikke mindre voldsomt blev det for hende, da hendes søn 32 år senere blev gift med en præst! Vi lever i et projektsamfund, hvor også det at få børn bliver noget vi planlægger, men med min ægtefælles tilblivelseshistorie in mente, må man bare fastholde, at der er ting vi ikke kan planlægge og det er i sig selv en nådegave. Som individ i et projekt‐ samfund forsøger mennesker at finde forståelse for deres situation ud fra mange betydningshorisonter, ikke for at finde en sammenhængende livsfor‐ tælling, for også fortællingen er un‐ derkastet projektet, men for at kunne passere, hvilket er det vigtigste i pro‐ jektsamfundet. Og her står vi så i det Herrens år 2021 og kigger på det for‐ gangne år. Noget er gået godt, andet mindre godt, men vi er kommet igen‐ nem og hvad så nu? Netop forståelsen og indsigten i en projektorienteret samtid kan være en åbning for en kritisk, men også nuan‐ ceret forståelse af den ambivalens der rører sig i den eksistentielle menings‐ dannelse. Hvad handler mit liv egent‐ lig dybest set om og hvad vil jeg gerne – altså, hvad vil jeg gerne have, at der

bliver fortalt om mig nu og her, men også når jeg ikke er længere? Det religiøse sprog er tyndt, men alligevel optræder og bruges der ord om tro og håb, også når man som ufrivilligt barnløs skal forsøge at finde mening og placering i et eksistentielt dilemma. Sjælesorgen og kirkens rolle står ikke centralt, men er alligevel helt konkret og håndgri‐ belig i mødet med mennesker f.eks. i forbindelse med de kirkelige handlinger. Det er de vigtige tilknytnings‐ punkter i afgørende livssitu‐ ationer, hvor der gives mulighed for at kirken og præstens arbejde tager ud‐ gangspunkt i det enkelte menneskes konkrete situation. Som sjælesørger kan man bidrage til nye perspektiver bl.a. gennem samtalen med brudepar og dåbsfami‐ lier ved at sætte sig ind i et specifikt eksistentielt dilemma som f.eks. ufri‐ villig barnløshed, som i dag berører mange par og dermed også familier. Et nyere initiativ i Folkekirken er også gravidsamtaler og så er babysalme‐ sangen blevet et kæmpe hit. Det er helt almindeligt, at jeg som præst bliver mødt med dybereliggende spørgsmål, der drejer sig om familie‐ stiftelse og ægteskab. Her er der mu‐ lighed for at give rum for en dybere og eksistentiel samtale ikke mindst 3


med de mange dåbsfamilier, hvor det ikke er ualmindeligt, at de har været omkring behandlingssystemet for at få ønskebarnet. Her er det præsten må og kan for‐ tælle, at det simpelthen ikke ligger i vores hænder at skabe liv. Det ved de par, der har været igennem behandling udmærket godt. For selv om de har fulgt deres barns tilblivelse helt ned i pipetteskålen, så er der mere og andet, der skal til for at graviditetens 9 måne‐ der fuldføres, og de står med et barn i hænderne. Så lad os glæde os over det bud‐ skab som lyder og har lydt i alle tider. Gud har ladet sin søn føde i en stald i Betlehem til glæde for hele folket ikke kun i går og i dag, men fødslen er et verdensomspændende budskab der bringer fred ind den fremtidige verden. 1 Away in a manger, no crib for a bed, the little Lord Jesus laid down His sweet head; the stars in the heavens looked down where He lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. 2 The cattle are lowing, the Baby awakes, but little Lord Jesus, no crying He makes. I love Thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my side until morning is nigh.

4

3 Be near me, Lord Jesus; I ask Thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear children in Thy tender care, and fit us for heaven, to live with Thee there. Man kender ikke den egentlige for‐ fatter til den citerede Christmas Carol, men den er kendt i hele verden som en pris af det lille Jesusbarns underfulde fødsel i stalden blandt dyrene. En fød‐ selsfortælling som igennem alle tider har vækket vores forundring og nys‐ gerrighed. Fødsler i dag foregår for det meste på et hospital, men som Shubidua syn‐ ger det, ja så kan fødslen af verdens frelser også ske i et indkøbscenter. For Jesu fødselsfortælling handler om for‐ nyelsens kraft og den er ikke begræn‐ set til et bestemt rum. Digteren Frank Jæger skriver om Esbønderup hospital, hvor min mand blev født. Før jeg overhovedet havde mødt min ægtefælle, som er opvokset i Nordsjælland (jeg stammer fra egnen omkring Kolding), var det et digt, jeg havde lagt mærke til. Han skriver i sangen ”Det løvfald som kom så alt for nært”: Esbønderup, Det hvide hospital En fjern og ukendt hanes søndagsgal Dit blik fik gule marker med sig hjem Nu ejer du en længsel efter dem.


Har man set Esbønderup hospital, ved man, at det står i røde mursten, men hvorfor skriver Frank Jæger så, at det er hvidt? Et af forslagene er, at han i de sidste år i sit liv gik som lande‐ vejsridder på vejene i Nordsjælland og

Skal vi mødes på englenes cafe? Jeg spørger, fordi det har betydning for, hvordan jeg nu skal leve! Er min kaffekop i forbindelse med din, eller skal der stærkere bønner til at holde kontakten? Den dag du døde faldt min kop på gulvet. Den gik i tre stykker. Det lykkedes mig af lime den sammen, men øret sidder skævt! Det er som om det ikke rigtig vil høre efter, for er det nu rigtigt, at vi to stadig kan tale sammen hen over kaffekoppen og hvad vil tjeneren sige til os på englenes cafe? Vil I have en kop med ekstra gode bønner?

her har tænkt hospitalet som det sidste lys på sin vandring. En smuk og evangelisk tolkning af en af vore smukke sange fra Højskolesangbogen.

Kan det virkeligt lade sig gøre at jeg stadig kan høre din stemme, eller er det kun en fjern støj fra himmelrummet? Jeg griber fat i øret på koppen og hvisker til dig med den blideste englerøst ned i den mørke væske: Elskede, vil du skænke mig en ny kop kaffe?


Gudstjenester Sidste år måtte vi blive derhjemme og fejre højtiden, men i år kan vi igen samles i kirken, synge julens salmer og høre juleevangeliet og på den måde opleve fællesskabet om det glædelige budskab, som er givet for hele verden.

Søndag d. 19. december kl. 16. De ni læsninger. Ved denne liturgiske gudstjeneste vil vi gennem ni bibeltekster, som læses af folk fra menigheden blive ledt fra skabelse og syndefald til for‐ løsning og frelse. Ud over læsningen synges nogle af de store smukke adventssalmer og musikken vil sam‐ men med bibellæsningerne forbinde os med det adventsspor som leder til juleaftens åbenbaring af Jesu fødsel i Betlehem. Søndag d. 24. december inviteres til julegudstjeneste kl. 14 og kl. 15.30.

6

Fredag d. 31. december kl. 15.30 er der en stemningsfuld nytårsaftens‐ gudstjeneste i Jørlunde kirke, hvor vi sammen kigger både bagud og fremad og ønsker hinanden et godt nytår. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for at nyde et glas


champagne og et stykke kransekage, inden mange nok skal hjem til Dron‐ ningens nytårstale.

aglehøjskolen i Ølstykke og Lindegårdsskolen i Slangerup inviteres til gudstjeneste i kirken. Det sker i uge 50, så her vil kirken være

M

fuld af skolebørn, julesalmer og spæn‐ dende fortællinger om julen, som vi alle glæder os til at fejre derhjemme, men som er lige så skøn at vente på!

Vi begynder i kirken med musik og sang, og måske er det ikke kun børnene der er udklædt! I hvert fald kommer man til at høre præsten Dorte tale med englen Marika - og hvem ved, måske er der også andre spændende personer. Menighedsrådet og Jørlunde Kulturforening står for arrangementet med tøndeslagning og fastelavnsboller.

ær opmærksom på nye datoer! Vi mødes onsdag d. 1. december, torsdag d. 6. januar og torsdag d. 3. februar kl. 8.

V

Morgenfordybelse er en rolig stund i kirken, hvor man sammen med præsten læser den kommende søndags evangelietekst og lytter til hinanden. Vi begynder med fordybelse og et par enkle vejrtrækningsøvelser og slutter med en salme, fadervor og velsignelse.

Søndag d. 27. februar kl. 10 fejres fastelavn ved en familiegudstjeneste med tøndeslagning i sognehuset. ræsterne Christina Holten Møl‐ gaard, Lotte Højholt, Thomas Rønberg og Dorte Dideriksen skiftes til at fremlægge en bog i litteratur‐ kredsen i Islebjerg kirke i Frederiks‐

P

7


sund. Vi begynder i september og frem for at arbejde med søndagsgudstjene‐ til maj og mødes den anden fredag i sten. Til aftensmad står den på kebab hver måned kl. 10-11.30. og så bliver der nok også tid til en Man kan godt møde op til foredra‐ godnatlæsning og lidt hygge. gene uden at have læst månedens bog, for præsterne vil hver især og på hver deres måde sørge for en grundig, men også spændende og forhåbentlig beri‐ gende fremlæggelse. i indbyder til kaffe og kage Vi begynder med en fællessang foruden hyggeligt samvær eller salme. Der serveres kaffe og brød torsdag d. 27. januar og torsdag d. og det koster 20 kr. pr. deltager. 24. februar 2022 kl. 14-16. Programmet kan ses på kirkens Tilmelding ikke nødvendig. hjemmeside og der ligger et program i Jørlunde kirke og i sognehuset.

V

eekenden d. 5. og 6. februar 2022 er der konfirmandweekend, og Jørlunde kirkes 20 konfirmander får lov til at sove i kirken under de smukke kalkmalerier og kirkehvælvin‐ ger. Om lørdagen møder konfirman‐ derne kl. 15 sammen med deres præst

W

I skrivende stund er der ikke fast‐ lagt egentlige emner, men de vil even‐ tuelt kunne ses på kirkens hjemme‐ side. Kom, og få en god snak med dine naboer over kaffen!

For alles sikkerhed og sundhed Ved alle kirkens arrangementer vil alle eventuelt gældende forholdsregler mod Corona naturligvis blive overholdt.

8


i afholder RepairCafé igen søndag d. 9 januar kl. 12-14 i sognehuset. Kig forbi, hvis du har noget du skal have repareret, hvis du vil hjælpe, eller hvis du bare er nysgerrig.

V

Hvad kan du få repareret? Hvis du fx har: ... en lampe, der ikke vil lyse ... noget legetøj, som ikke duer ... reparation af en jakke ... eller noget helt andet Det skal være noget, du kan have med selv, og det skal være noget vi kan hjælpe med på stedet. Det koster ikke noget, hvis vi kan hjælpe. Til gengæld kan vi heller ikke love noget, men blot gøre vores bedste. Hvis vi ikke kan reparere, kan vi måske give et godt råd.

Vi byder på en kop kaffe eller te under “operationen”. Indtil videre har vi med held repareret eller justeret: • Væglamper (nye ledninger) • Elektrisk kædesav • En sweater • Bukser • Et vandgevær • En keramikkrukke

Så hvis alternativet er, at noget smides ud, så giv det en chance for at blive repareret. Det sparer penge og ikke mindst miljøet

9


yt hold starter onsdag d. 3. marts 2022 kl. 10.30. Holdet kører indtil 27. april. Vi mødes ikke i påskeferien. For babyer i alderen 2-10 mdr. Deltagelse er gratis Timen er en rolig stund med salmer og sanglege, klarinetspil

N

10

og tørklæder. I barnets ører er mors og fars stemme den bedste, og gennem musikken skabes der god kontakt mellem forælder/ barn. Vi synger de samme sange i forløbet, så du lærer dem godt at kende. Efter sangen er der the/ kaffe.


et er muligt at søge om julehjælp til sognebørn i Jørlunde sogn. Ansøgningen behandles fortroligt og skal sendes til sognepræsten (dodi@km.dk). Julehjælp består af en indkøbspose med madvarer til en julemiddag.

D

af Grethe Morthorst, fra digtsamlingen Tegnet, 1988

Fortalte du mon din dreng, Maria, om englebesøget, du fik dengang? Om Bethlehems hyrder, som da han fødtes, hørte jublende englesang? Fortalte du ham om stjernen, der førte vismænd fra Østen frem til din søn? Fortalte du ham om tempelbesøget, om gamle Anna, og Simeons bøn? Eller gemte du alting dybt i dit hjerte, fordi du følte en lønlig smerte ved alt det for dig så store og svære? Fortalte du det, eller lod du være?

11


5. december

2.s. i advent

kl. 10

12. december

3.s.i advent

kl. 11.30 Klaus Meisner

19. december

4.s. i advent

kl. 16

24. december 24. december

Juleaften Juleaften

kl. 14 Dorte Dideriksen kl. 15.30 Dorte Dideriksen

25. december

1. juledag

kl. 10

Dorte Dideriksen

26. december

2. juledag

kl. 10

Dorte Dideriksen

31. december

Nytårsaften

kl. 15.30 Dorte Dideriksen

1. januar

Nytårsdag

kl. 16

Klaus Meisner

2. januar

Helligtrekonger

kl. 10

Dorte Dideriksen

9. januar

1.s.e. Helligtrekonger

kl. 10

Dorte Dideriksen

16. januar

2.s.e. Helligtrekonger

kl. 11.30 Caja Winterø

23. januar

3.s.e. Helligtrekonger

kl. 11.30 Klaus Meisner

30. januar

4.s.e. Helligtrekonger

kl. 10

Dorte Dideriksen

6. februar

sidste s.e. Helligtrekonger

kl. 10

Dorte Dideriksen

13. februar

Septuagesima

kl. 10

Dorte Dideriksen

20. februar

Seksagesima

kl. 11.30 Klaus Meisner

27. februar

Fastelavn

kl. 10

Besøg af præsten: Ønsker du besøg, er du mere end vel‐ kommen til at kontakte sognepræsten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi 12

Dorte Dideriksen

Dorte Dideriksen

Dorte Dideriksen

på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. Kirkekaffe: Efter hver gudstjene‐ ste er der kirkekaffe uden for kirkerum‐ met. Det er en god og rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.