Page 1

KIRKEBLADET

JØRLUNDE SOGN

ør noget godt for dig selv, og begynd morgenen i Jørlunde kirkes lyse, varme kirkerum under de smukke kalkmalerier. Morgenfordybelse er mulighed for at begynde din dag med at mærke kroppen og vejrtrækningen. Lytte til gode ord, som du får med dig på vejen i fællesskab med andre. Vi mødes i kirken onsdag d. 4. septem‐ ber kl. 8.00 og slutter kl. 8.30. ▪ Afslapningsøvelse ▪ Læsning af en af den kommende søndags tekster ▪ Fælles refleksion ▪ Salme ▪ Fadervor og velsignelse

G

Tilmelding til sognepræst Dorte Dideriksen på mobil 20 36 34 84 eller mail dodi@km.dk Hvis der er interesse for dette, kan det blive en tilbagevendende aktivitet.

SEPTEMBER * OKTOBER * NOVEMBER 2019


Den opmuntrende nyhed Al synd og bespottelse skal tilgives men‐ nesker. Det burde stå med ildskrift i alle hjerter. Prøv et øjeblik at vurdere alle dine svigt, alle dine brud på kærligheden og trofastheden i dette lys! Forestil dig en lys‐ tavle med alle dine uetiske handlinger skrevet op! Den bliver stor for nogle af os. Det gør ondt at læse den. Måske slider nogen med den onde samvittighed, der hver dag min‐ der os om visse ting. Så siger Jesus til os, at vi kan få tilgivelse for det alt sammen. Det er ikke sikkert, at mennesker vil til‐ give, men Jesus vil. Hvis vi siger ja tak til hans tilbud, så trykker han på knappen, og så forsvinder det hele fra lystavlen, og i stedet toner hans kærlige ansigt frem på skærmen og han siger: »Vær frimodig, dine synder tilgives dig!« Her skal vi drukne al vor angst for dom og fortabelse. Dette løfte skal vi holde fast ved, når vi står op, og når vi går i seng. Det skal være vort faste holdepunkt på gode og onde dage, i liv og død. Jesus har lært os at bede »Forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldne‐ re« (Matt 6,12). Her lover han, at den bøn skal blive opfyldt. Her skal vi forankre vores sjælefred. Sognepræst: Dorte Dideriksen Strandhøjen 7 3600 Frederikssund Kontor i Jørlunde Sognehus Mobil: 20 36 34 84 E-mail: dodi@km.dk Fast fridag: Mandag Graver: Denis Uth Hansen Mobil: 24 91 23 30 E-mail: graverne@hotmail.com

2

Advarslen Dommen og den utilgivelige synd har sam‐ menhæng med en anden bøn i Fadervor: »Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde.« Vi fristes til at glemme Jesus, falde fra, fornægte ham, afvise hans hjælp og tilgivelse, også når overbevisningen om, at han har ret, trænger sig allerstærkest på. Da er der fare på færde, for hvis vi vender os fra ham og bliver ved med det livet ud, så har vi bespottet Ånden, og det er der ikke tilgivel‐ se for. En har ram‐ mende sagt, at Hel‐ ligånden er Gud, når han arbejder i dag. Når Gud arbejder i dag på at vinde vort hjerte, så vi kan forsones med ham, og vi så alligevel af‐ viser ham livet ud, så har vi bespottet Ånden. Selvom man aldrig har fulgt Jesus, kan man begå denne synd. De men‐ nesker, som Jesus advarer ved denne lejlighed, havde aldrig været hans disciple, men forsøgte at tale folket fra at tro på Jesus ved en lejlig‐ hed, hvor mange var ved at komme til tro på ham, fordi han havde befriet en mand

Organist: Poul E. Lorenzen Rymarksvej 51, 1, 3 2900 Hellerup Mobil: 29 61 60 42 E-mail: pel67@live.dk Kirketjener/kirkesanger/ Korleder og udlejning af sognehuset: Anne Katrine T. Brix Mobil: 20 26 56 75 E-mail: jlkirke@gmail.com Fast fridag: Mandag Kontortid: tirsdag og onsdag 9-12.

Kirkens hjemmeside: joerlundekirke.dk Formand for menigheds‐ rådet, ansv. red., layout: Nils Finken Rugvænget 23 3650 Ølstykke Mobil: 41 43 44 77 E-mail: nilsfinken@gmail.com Fotos: Reinhardt Wilting, Nils Finken m.fl. Tryk og distribution: Stenby Tryk A/S


fra en ond ånd. Jesu modstandere sagde, at han drev de onde ånder ud ved Djævelens hjælp. Når man ser Jesus befri et menneske fra Djævelens magt og så anklager ham for samarbejde med Djævelen, da må Jesus advare mod at begå den utilgivelige synd. Vedvarende modstand og forhærdelse mod Jesus er den utilgivelige synd. Der er tilgivelse at få for alt det, vi har forsømt og forbrudt, men vi får ikke tilgivelse, hvis vi ikke vil have den, og når den mod‐ vilje bliver livsvarig, er den utilgivelig. Jesus uddyber sin advar‐ sel, for hans modstandere har ikke bare afvist ham, men også åbenlyst spottet ham, netop som folket var ved at komme til tro på ham. Også det er der tilgivelse for, men det er farligt at begive sig ud i denne åbenlyse spot af Jesus, netop fordi det kan føre til be‐ spottelse af Ånden. Ikke alene forhærder man sig selv, men man står også i fare for at forføre andre. Vore ord røber os Jesus sammenligner os med frugttræerne. Som træernes kvalitet kendes på frugterne, sådan kendes menneskenes kvalitet på or‐ dene. Hvert menneskes indre er et forråd eller et skatkammer. Når vi udtaler os, ta‐ ger vi ord frem fra vores indre skatkam‐ mer. Og vore ord, ikke mindst de spontane, afslører, hvad vi rummer. Derfor vil Jesus på dommens dag dømme os efter vore ord. Vi skal dømmes for hvert tomt ord, vi har sagt. Tomme ord er ord, der aldrig burde være sagt. Med rette kan vi frygte for dommen, men Jesus vil hjælpe os. Som hans disciple lever vi af daglig tilgivelse. Al synd og be‐ spottelse skal tilgives menneskene, siger Jesus. Det skal vi holde fast ved. Det er ikke en tilladelse til onde og tomme ord, men Guds tilgivelse er i sig selv en skat, som Jesus lægger ind i vort skatkammer, så den lyser op derinde. Ja, han tager selv

bolig i vort indre. Så får vi noget andet at tale om, end vi ellers ville have haft, og det kan mærkes på vore ord. Hvor vi ellers ville være alene med vort eget egoistiske forråd, så har vi nu fået no‐ get nyt og større og anderledes ind i vort indre skatkammer, og det sætter sit præg på vore ord. De kan ikke frelse os. Vi frelses ikke ved vore ord, men vores tale afslører, om vi har Jesus som vores rigdom og frelser. Når vi på moden realistisk vis må er‐ kende alle de bedrøvelige ting, som ligger og murrer dybt nede i sjælens kælder, så er det tid til at fylde sjælen med noget andet, som kan lyse op. Det er det, der sker, når vi går til gudstjeneste eller beder til Jesus derhjemme. Vore salmer hører til den bedste medi‐ cin. Skønt mange af dem er gamle, har de ufattelige dybder af sandhed og skønhed. De synger Jesus ind i sjælens dyb. Musik rører os nemlig dybere end ord alene. Det, som hjertet er fuldt af, løber munden over med. At være kristen indebærer, at man har noget andet at tale om end ellers. Vore krav røber os Nogle af dem, som før anklagede Jesus, bad ham gøre et under. Jesus afslører, at et sådant ønske er udtryk for modvilje mod Gud, fordi man derved ikke tager de undere alvorligt, som han allerede har gjort. Vi får ikke forbindelse med Gud, før vi giver agt på det afgørende tegn, som han har givet os. Guds afgørende under Nogle oplever helbredelser og bliver om‐ vendt ved det, men disse helbredelser gav‐ ner sjældent andre end dem, der oplever dem. De er heller ikke Guds afgørende un‐ dere eller tegn til verden. Det er derimod Jesu død og opstandelse, som fandt sted inden for tre døgn, langfredag, påskelørdag og påskedag - deraf det jødiske udtryk »tre dage og tre nætter«. Dette tegn skal vi give agt på og fordybe os i. Ligeledes skal vi gi‐ ve agt på Jesu undervisning. Hans visdom og dybder er langt større end den, som fortidens store prædikanter bragte - profe‐ 3


ten Jonas' forkyndelse, der omvendte ind‐ byggerne i Nineve, og kong Salomos vis‐ dom, der tiltrak dronningen af Saba - men på trods af, at Jesus er langt større, afviser mange ham. Derfor vil der på dommens dag ske det, at ninevitterne og dronningen af Saba vil stå som vidner mod dem, der afviste Jesus, for de vil sige: Hvorfor lyt‐ tede I ikke til Jesus? Hvorfor kunne I ikke se det enestående ved ham? Han er jo langt større end både Jonas og Salomo, og vi kunne da straks se, at de sagde sandhe‐ den. Vi er som moderne mennesker oplært til at være kritiske og stille krav. Det er godt i mange sammenhænge, bare vi ikke glemmer at være kritiske over for os selv. Vores modvilje og egoisme kan gribe os i en sådan grad, at vi tager fejl af Jesus og står som tabere på dommens dag. Det må ikke ske! Jesus er frelseren, for hans befriende magt er enestående. Han er rigdommen og visdommen, for ingen afslører Guds kær‐ lighed og menneskenes nød så dybt som han. Lad os derfor holde os til ham! Amen. Af sognepræst Jørgen Sejergaard i bogen Noget på hjerte, Lohse ����. Bragt med tilladelse fra forlaget.

Victor Greve på orlov Sognepræst Victor Madsen Greve har søgt - og fået bevilget - et års orlov fra stillingen som sognepræst i Jørlunde fra 1. august 2019 med henblik på at gøre tjeneste andetsteds i Helsingør Stift. Vi ønsker ham alt godt i hans nye opgaver.

4

Dorte Dideriksen er tiltrådt 1. august 2019. Hun skriver om sig selv:

om sognepræst igennem 12 år er jeg erfaren med at udvikle et sogn og har igennem hele mit liv og opvækst væ‐ ret optaget af kirken og dens liv. Jeg er en person som investerer mig og det gælder i alle forhold, kollegialt, personale, menig‐ hedsråd, frivillige og i forhold til sogne‐ børn og lokalområde. Frederikssund provsti kender jeg rigtig godt, idet jeg har arbejdet som præst i Gerlev-Draaby-Skoven, Oppe SundbySnostrup og senest i Slagslunde-Ganløse. Jeg har en stor glæde ved mit præste‐ arbejde. Det gælder i arbejdet med for‐ kyndelse, som gudstjenesteansvarlig og for hverdagen med medarbejdere på en ar‐ bejdsplads, hvor der skal ledes og koor‐ dineres. Jeg er i stand til at lytte, men kan også handle og træffe beslutninger i van‐ skelige situationer. Jeg har et godt overblik

S


og fornemmelse for, hvad der rører sig. Jeg har en master i sjælesorg og betrag‐ ter mødet og samtalerne med folk som en væsentlig del af mit arbejde, samtidig med at jeg fastholder en sideløbende faglig ud‐ vikling. Dette er et grundtræk igennem alle mine arbejdsområder, hvor jeg både indgår, men også er tovholder i faglige netværk, hvor præster kan inspirere, vidensdele og videreudvikle. Dette gælder konfirmand‐ undervisning, prædikenskrivning, liturgi og salmearbejde samt sjælesorg. Jeg er optaget af litteratur og har i sam‐ arbejde med sognepræst Lotte Højholt og Christina Holten Mølgaard en litteratur‐ kreds i Islebjerg kirke, hvor vi på skift fremlægger bøger. Jeg har en meget bred litterær viden og interesse for samspillet mellem eksistens, kristendom og fortæl‐ ling. Gennem mine foredrag er jeg med til at formidle kompleksitet samt varetagelse af vigtige overvejelser og diskussioner, mens jeg sideløbende også gerne skriver artikler. Jeg har en musikalsk baggrund og er optaget af salmer, som jeg anvender som ledsager i alle præsteembedets gerninger. Jeg gør det frimodigt og gerne og oplever til gengæld, at folk er positive over for fællessang, men salmerne kan mere end det. Som poesi kan de anvendes til læsning og fordybelse, og igennem min master har jeg undersøgt sammenhængen mellem sal‐ mer og sjælesorg ved at lave fokusgruppe‐ interview om salmeoplevelser i Oppe Sundby og Snostrup pastorat. Jeg er meget engageret i mødet med kirke og skole, og som formand for skole‐ tjenesten i Frederikssund provsti har jeg altid være tæt på konsulentens arbejde. Jeg har gennem en struktureret tilgang og eks‐ tra arbejdsindsats løst op for flere vanske‐ lige udfordringer, bl.a. af økonomisk og administrativ karakter. Dette er med til at sikre en god og holdbar fremtid for skole‐ tjenesten i provstiet. Som menneske trives jeg med et godt arbejdsfællesskab, og jeg vil gøre mit bed‐ ste for at understøtte et godt arbejdsklima og fremme kirken og menighedslivet. Jeg vil glæde mig over at være præst for me‐

nigheden i Jørlunde sogn og i samarbejde med menighedsrådet arbejde for kirken som mødested for mennesker omkring tro, liv og eksistens. Privat er jeg gift med Peter, og vi har to sønner. Otto er lige blevet student og er på vej på højskole i Ollerup. Viggo er kommet hjem fra efterskole og begynder på Frederikssund gymnasium.

Mød Anne Katrine

nne Katrine T. Brix er kirkesanger, kirketjener og korleder i Jørlunde fra 19. juli 2019 og ca. et år frem som barselsvikar for Marika Thinggaard Ander‐ sen. Anne Katrine er kendt med arbejdet som kirkesanger i Jørlunde kirke som vi‐ kar. Samarbejdet mellem forskellige al‐ dersgrupper har altid været en stor del af Anne Katrines liv, og hun nyder samværet med mennesker på tværs af alder, køn og race. På den baggrund har hun savnet kirken og det rum, som kirken kan bringe af posi‐ tivitet og lys til alle fjern og nær. Jørlunde

A

5


menighedsråd får en person, som er vant til kirkens handlinger, og som kender til ar‐ bejdet i kirken ugen igennem. Anne Katrine har en kirkesangerud‐ dannelse med speciale i solosang samt en lærer-bachelor-uddannelse fra Blaagaard Seminarium i dansk, engelsk, musik og idræt. Anne Katrine kommer fra en stilling som overlærer fra Lillevang skole i Alle‐ rød.

Nekrolog over organist og kantor Gunnar Svensson unnar Svensson var aktiv næsten til det sidste. Tirsdag morgen den 25. juni 2019 sov han stille ind, 83 år gammel efter nogen tids sygdom. Fra 1972 udfoldede Gunnar sig i Filips‐ kirken i København. Det var her, han spil‐ lede koncerter og indspillede flere CD’er. Det var her, han spillede til gudstjenester og kirkelige handlinger og udfoldede sit store talent for improvisation. Gunnar blev

G

uddannet lærer og virkede som sådan i fle‐ re perioder af sit liv. Men det var kirkemu‐ sikken, der vandt hans hjerte. Han tog or‐ ganisteksamen som privatist i 1958, kan‐ toreksamen i 1961 og blev ansat som orga‐ nist, først i Immanuelskirken og siden i Vigerslev kirke i København. Efter pensioneringen fra Filipskirken arbejdede Gunnar Svensson freelance i nogle år, men blev så i 2003 ansat ved Jør‐ lunde kirke, hvor han var, indtil helbredet for et års tid siden stoppede ham. I Jørlunde kirke var Gunnar medvirken‐ de til at få bygget et nyt og unikt orgel sammen med Frederik Magle. For Gunnars eftermæle er der sat en messingplade på orglet med Gunnars og Frederiks navne, og det blev til en stopfyldt mindeværdig af‐ skedsreception i sognehuset, da han fra‐ trådte sin stilling ved Jørlunde Kirke. Æret være Gunnar Svenssons minde. Jørlunde menighedsråd

6


Efterårets aktiviteter Torsdagscafé d. 26. september kl. 14-16: Septembers himmel er så blå. Vi vil synge fra højskolesangbogen og mindes foråret og sommeren, der gik, og komme efterårets sange i møde.

Torsdagscafé 31. oktober kl. 14-16: Ønsk en salme!

Organist Poul Lorenzen skriver: Hvorfor synger man aldrig "Hil dig, Frelser og Forsoner" på den anden melodi? Eller en af de nyere salmer, fx. "Tak, Gud, for denne lyse morgen"? Eller hvad er din yndlingssalme? Med "Ønsk en salme" fejrer vi 450-året for den første autoriserede danske salme‐ bog. Ved denne torsdagscafé kan du ønske en salme lige efter dit hjerte. Men der fin‐ des efterhånden en hel urskov af forskellige tillæg til salmebogen. Derfor er det en god idé, hvis du i forvejen skriver til mig, hvilke salmer du gerne vil synge denne dag, på mailadressen pel67@live.dk. Fortæl gerne på dagen hvorfor du ønsker netop den salme. Vi prøver at nå så mange, det lader sig gøre på to timer. Men man er også velkommen til at møde op og synge med, selvom man ikke har et salmeønske. "Ønsk en salme" foregår ved klaveret i sognehuset. Lørdag d. 23. november kl. 16: kirkekoncert med orgel og trompet Norskfødte trompetist Kristina Schelde Husum, 1978, har virket i alt fra kammer‐ musik, som solist over sinfonietta og sym‐ foniorkestre til de helt store operaproduk‐

tioner. Hun spiller både rendyrket barok på originalinstrumenter og ‘almindelig’ klas‐ sisk musik på den trompet, vi kender bedst. Her vil vi møde et udvalg af instrumenter fra begge lejre. Vores organist Poul Lorenzen spiller på kirkens smukke orgel. Gratis adgang. Velkommen! Torsdag d. 28. november kl. 19: Hvordan lever og arbejder en nonne i 2019?

Denne torsdagsaften vil søster Anne Miri‐ jam give os et indblik i dette. Anna Miri‐ jam er oprindelig fra Tyskland, men bor i et kloster i Holte. Foredraget foregår på dansk. I vores del af verden findes der ikke mere mange yngre ordensfolk, og man mø‐ der dem ikke mere i gadebilledet. Derfor findes der mange fordomme og idéer om, hvad ordensfolk gør, hvad de ikke må, eller hvad de absolut skal. I en ca. halvanden times foredrag vil søster Anna Mirijam Kaschner, som hører 7


til ordenen “Missionssøstre af det dyrebare blod”, give et indblik i klosterets verden i år 2019 samt fortælle om sit eget liv som ordenssøster. Gratis adgang. Læs mere på http://cps-klosterholte.dk/index.html

Konfirmandindskrivning lle kommende konfirmander, som skal konfirmeres i år 2020, samt de‐ res forældre er søndag den 8. septem‐ ber inviteret til gudstjeneste kl. 10.00 i Jør‐ lunde kirke. Efter gudstjenesten er der indskrivning samt introduktion ved sognepræst Dorte Dideriksen i sognehuset. Er man forhindret den dag, skal man skrive til hende på mail dodi@km.dk Der vil være mulighed for at nyde en kop kaffe/saft og boller under introduktio‐ nen. Selve undervisningen foregår om tirs‐ dagene fra kl. 14.30 – 16.00 i sognehuset.

A

Konfirmationer i Jørlunde i 2020: Lørdag den 2. maj 2020 kl. 11.00 Fredag den 8. maj 2020 kl. 11.00 Lørdag den 9. maj 2020 kl. 11.00 Konfirmationer i Jørlunde i 2021: Lørdag den 24. april 2021 kl. 10.00 Fredag den 30. april 2021 kl. 11.00 Lørdag den 1. maj 2021 kl. 11.00

8

Bygningsprojekter Af Bjarne Larsen, formand for kirke- og kirke‐ gårdsudvalget

Status for præstegården en eksisterende præstegård i Jør‐ lunde fra 1861 rives ned, og en ny tjenestebolig for præstefamilien opføres på samme sted. På grund af gennemgribende skimmel‐ svamp, fugtopstigning i ydervægge, råd i tagkonstruktion og miljøfarlige stoffer er det efter en længere sagsbehandlingstid blevet besluttet at nedrive den eksisterende præstegård og opføre en ny tjenestebolig i et plan på i alt ca. 212 m2, heraf ca. 30 m2 offentlige lokaler - på samme sted som den gamle. I 1991 blev præstegården også gen‐ nemgribende renoveret for bla. skimmel‐ svamp. I efteråret 2016 og i foråret 2017 re‐ degjorde rapporter for de skader, der havde angrebet præstegården. Victor Madsen Greve med familie blev genhuset, først i en sommerbolig i Gilleleje og lige siden i en lejet genhusningsbolig i Bregnerød. Et flertal i Jørlunde menighedsråd ind‐ stillede medio 2017 til Frederikssund prov‐ stiudvalg, som endeligt godkendende myn‐ dighed, at den eksisterende præstegård bør nedrives og en ny tjenestebolig bygges. Et enstemmigt provstiudvalg besluttede ned‐ rivning og opførelse af en tjenestebolig til præsten med offentlige lokaler med separat indgang. Nedrivningen blev af sognepræsten påklaget til Helsingør Stiftsøvrighed, som reglerne giver muligheds for. Sognepræsten ønskede - sammen med et mindretal i menighedsrådet - at den ek‐ sisterende præstegård skulle renoveres. Det afstedkom en del udtalelser fra sognepræ‐ sten, menighedsrådet, provstiudvalget og provsten. I begyndelsen af 2018 fik menig‐ hedsrådet kendskab til, at sognepræsten havde anmodet Frederikssund Kommune om at gøre den eksisterende præstegård bevaringsværdig. Medio 2018 søgte et fler‐

D


Uddrag af det meget omfattende udbudsmateriale med skitser over den nye præstegård med hhv. facaden (øverst) og plantegning.

tal i menighedsrådet om at få en forhånds‐ godkendelse af Frederikssund Kommune af nedrivning af den eksisterende præste‐ gård. Det endte med, at et flertal i Frede‐ rikssund Byråd gav denne tilladelse. Efter en del ”frem og tilbage” med Fre‐ derikssund provstiudvalg om procedure mv. i slutningen af 2018 og i begyndelsen af 2019 er vi nu kommet så langt, at ud‐ budsmaterialet er udarbejdet og godkendt af provstiudvalget og nu udsendt til fire en‐ treprenørvirksomheder i totalentreprise. Nedrivningen er planlagt til at gå i gang i efteråret. Herefter går arbejdet i gang med at få bygget en ny tjenestebolig i ét plan på ca. 212 m2, heraf ca. 30 m2 til præstekon‐ tor, handicaptoilet og forrum med separat indgang. Der sigtes mod indflytning i efter‐ året 2020.

Status for nyt tegltag på kirken fter stormskaden i efteråret 2016, hvor der skete skade på kirkens tag, blev det synliggjort, hvor dårligt taget egentlig var på kirken. De såkaldte ”bindere”, der holder teglstenene fast til tag‐ lægterne, var mange steder defekte og rustne, teglstenene var løse, og under‐ strygningen var på store dele af taget væk.Der blev konstateret fire forskellige

E

9


typer af teglsten, og nogle af teglstenene var kun fire millimeter tykke. I 2015 blev tegltaget på tårnet skiftet, så nu måtte det være på tide at få lagt nyt tegltag på resten af Jørlunde kirke. Et så‐ dant projekt er ikke lige til at gå i gang med. Jørlunde menighedsråds bygnings‐ kyndige blev sat på sagen, og et løst over‐ slag på ca. 1,3 mill.kr. blev Frederikssund provsti ansøgt om til formålet i forbindelse med budgetlægningen i 2016 for det kom‐ mende år 2017. Frederikssund provstiud‐ valg bevilgede de 1,3 mill.kr. i 2017, og nu kunne selve projekteringen af arbejdet igangsættes. MEN. Der er andre aktører og myndig‐ heder, der skal spørges til råds om en sådan opgave og godkende projektet efter en konkret ansøgning. Det være sig National‐ museet, Den kongelige Bygningsinspektør, Helsingør Stifts kirkekonsulent og også Helsingør Stift. Det tager sin tid - endda rigtig lang tid. Nationalmuseet har konstateret, at der over hvælvingerne i kirken (under taget) findes nogle kalkmalerier, der er helt unik‐

10

ke og er i særklasse blandt Danmarks ro‐ manske kalkmalerier. Der står i museets rapport, som er blevet udarbejdet efter be‐ sigtigelse, at sikringen af malerierne skal ske, før byggearbejdet iværksættes, dvs. kalkmalerierne skal inddækkes og forseg‐ les efter alle kunstens regler af National‐ museet. Når det gamle tegltag er fjernet, skal afdækningen af kalkmalerierne fjer‐ nes, og malerierne skal fotograferes i al‐ mindeligt dagslys af Nationalmuseet for derefter at blive afdækket og forseglet igen. En omkostning som Nationalmuseet udfører på timeløn, og som kan strække sig over lang tid. Efter at Nationalmuseet havde udført sine undersøgelser i Jørlunde kirke og kommet med en rapport herom, kunne Jørlunde menighedsråd konstatere, at de 1,3 mill.kr. ikke var nok. Frederikssund provsti blev ansøgt om yderligere 0,8 mill.kr., der blev bevilget. Jørlunde menighedsråds arkitekt ud‐ arbejdede, efter samråd med især Natio‐ nalmuseet, et projekt for det nye tegltag. Jørlunde menighedsråd indstillede pro‐


jektet og ansøgningen til godkendelse i Helsingør Stift ad tjenestevejen over Fre‐ derikssund provstiudvalg. Efter ca. et halvt års behandlingstid i Helsingør Stift fik Jørlunde menighedsråd i juni 2019 beskeden: ”Ansøgningen ikke godkendt. Der mangler bl.a. en egentlig projektbeskrivelse, samt i denne forbindel‐ se betragtes det som kritisabelt, at de an‐ visninger, der ganske præcist gives i Natio‐ nalmuseets rapporter, f.eks. af 17. dec. 2018 vedr. sikringen af kirkens romanske kalkmalerirester over hvælv, ikke synes inddraget i projektet.” Det medfølgende budget omtaler det ikke. Det er umådelig svært at sætte pris på dette, da Nationalmuseet ikke vil give et tilbud, men afregne på timebasis - en me‐ get variabel og ubekendt størrelse. Om budgettet på nu 2,1 mill.kr. holder, er des‐ værre uvist. Om arbejdet bliver udført i år (2019), er også uvist. Jørlunde menighedsråd ønsker ikke arbejdet udført i vinterhalvåret på grund af risikoen for skader og ekstra udgifter til afdækning. En revideret og ny ansøgning er under udarbejdelse.

Litteraturkreds fra 9. september ræsterne Christina Holten Mølgaard, Lotte Højholt og Dorte Dideriksen holder i fællesskab litteraturkreds og står på skift for fremlæggelse af månedens bog. Vi kører fra september og frem til maj, og vi mødes den første fredag i hver måned i Islebjerg Kirke. Fremlæggelsesformen og tilgangen er forskellig, men man vil hver gang få en

P

grundig indføring i den konkrete bog. Der‐ for kan man sagtens møde op, selv om man ikke har fået læst bogen. Vi begynder altid med en fællessang eller salme. Der serveres kaffe og brød, og det koster 20 kr. at deltage. Den første bog den 6. september hedder "Jeg hedder ikke Miriam". Den er skrevet af Majgull Axelsson, og den fremlægges af Christina Holten Mølgaard. Programmet for bøgerne, vi læser, kan fås i kirken eller ses på kirkens hjemmeside.

Om efterårets gudstjenester Høstgudstjeneste Søndag d. 22. september kl. 10 fejrer vi årets høst ved en festlig gudstjeneste. At fejre høsten er ikke kun en smuk tradition, men også anledning til at mødes om alt det, vi har at takke for. Vi synger nogle af vores smukke høst- og efterårssalmer, og man er velkommen til at medbringe blomster, frugt eller grønt fra egen have eller mark. Velkomstgudstjeneste for konfirmander Søndag d. 8. september kl. 10.00 byder vi alle nye konfirmander velkommen. Vi be‐ gynder i kirken med en gudstjeneste, og efterfølgende er der indskrivning i sogne‐ huset, hvor sognepræst Dorte Dideriksen vil fortælle om undervisningsforløbet. Børne og familiegudstjeneste Onsdag d. 9. oktober kl. 17.30 inviteres børn med forældre eller bedsteforældre til spaghettigudstjeneste. Vi begynder i kirken, hvor der vil blive fortalt en god historie fra biblen, og efterfølgende går vi i sognehuset og spiser sammen. Alle Helgensgudstjeneste Fredag d. 1. november kl. 19.30 vil vi fejre Alle Helgen ved en særlig stemningsfyldt gudstjeneste. Navnene på de afdøde i sog‐ net i det forgange år vil blive læst op, og der vil være mulighed for at tænde lys og mindes en efterladt. Helen Davies ledsager på harpe som i tidligere år. 11


Gudstjenester i Jørlunde Kirke September �. september �. september ��. september ��. september ��. september Oktober �. oktober �. oktober ��. oktober ��. oktober ��. oktober November �. november �. november ��. november ��. november ��. november

��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis Høstgudstjeneste ��. søndag efter trinitatis

Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.��

Hans Henrik Nielsen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen

��. søndag efter trinitatis Børne- og familiegudstjeneste, onsdag ��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis

Kl. ��.�� Dorte Dideriksen

Alle helgens dag, fredag ��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis ��. søndag efter trinitatis Sidste søndag i kirkeåret

Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.�� Kl. ��.��

Kl. ��.�� Dorte Dideriksen Kl. ��.�� Dorte Dideriksen Kl. ��.�� Dorte Dideriksen Kl. ��.�� Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen Dorte Dideriksen

Eventuelle ændringer til gudstjenestelisten kan altid ses på hjemmesiden joerlundekirke.dk

Besøg af præsten: Ønsker man besøg, er man mere end velkommen til at kontakte sognepræsten på mobil 20 36 34 84 eller e-mail dodi@km.dk. Kirkebil: Kirkebilen kan inden for Jørlunde Sogn bestilles til at køre til og fra alle kirkens gudstjenester. Bestil selv taxi på telefon 48 48 48 48. Oplys konto 6424. Kirkekassen betaler for kørslen. 12

Kirkekaffe hver søndag: Efter hver gudstjeneste er der kirkekaffe i kirkerummet. Det er en god stund og en rolig lejlighed til at få talt sammen som menighed.

Profile for Davis Zivadinovic

Jørlunde kirke sep-okt-nov. 2019  

Jørlunde kirke sep-okt-nov. 2019  

Profile for dz.grafik