Page 1

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke

september - november 2018


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Kristi Legems fest 3. juni 2018

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup Christensen, Kate Toft Madsen Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup Christensen Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Pave Frans i Gaudete et Exsultate 42 Gud er på mystisk vis nærværende i hvert eneste menneskes liv, som han selv vil, og det kan vi ikke nægte med vores formodede sikkerhed. Selv når en persons liv har været en katastrofe, selv når vi ser det ødelagt af laster og afhængighed, er Gud til stede i hans liv. Hvis vi i højere grad lader os lede af Helligånden end af vores ræsonnementer, kan og bør vi lede efter Herren i ethvert menneskes liv.

2


Præsten skriver ”Jeg kan ikke forstå, hvorfor man skal gå til messe hver søndag, når man ligeså godt kan bede til Gud i naturen eller læse i Bibelen derhjemme.” Mange vil nok kunne tilslutte sig dette udsagn, og det er da også rigtigt, at en spontan bøn i naturen kan være mere levende end dem, der bliver læst op i kirken. Mange vil måske også få mere ud af selv at læse i Bibelen end at høre messens læsninger. Men som I nok kan regne ud, er jeg ikke ude på at tømme kirkerne for vore trofaste kirkegængere. Der er nemlig gode grunde til at gå til messe, og den ugentlige søndagsmesse udelukker bestemt ikke, at man har et åndeligt liv ved siden af – tværtimod. Hvad er det da, der gør messen så vigtig? Ja, nogle vil måske sige, at det er godt at høre præstens prædiken om søndagen. Andre vil sige, at det er godt at mødes med sine trosfæller, så man får bekræftet, at man ikke er alene om sin tro, og så man sammen kan bede til Gud. Andre igen tager del i messen for at søge trøst eller for at takke Gud for noget. Alle disse ting er rigtige og er alle en del af formålet med at gå til messe. Men den vigtigste grund til at vi deltager i messen er, at vi dér får del i ”troens mysterium”. Dette mysterium består i, at Jesus Kristus kommer til stede på alteret. Han bliver virkelig nærværende. Ikke kun med sin ånd, men med sin egen krop og sit eget blod, med sin død og sin opstandelse. Dette siger vi tak for under messen, og vi kalder derfor denne del af messen for ’Eukaristien’ (det er græsk og betyder netop taksigelse). At Jesus bliver så nærværende under Eukaristien er et stort mysterium; noget som vi ikke kan forstå med vores fornuft. Men det er Jesus selv, der har sagt, at det er sådan. Han pålagde sine apostle at tage brød og vin og velsigne det i mindet om ham. Gjorde de dette, ville brødet blive forvandlet til hans legeme og vinen til hans blod. Præsterne har del i apostlenes embede, så når en præst gør det samme, sker det samme mysterium. Det er det, vi oplever under messen. Jesus kommer altså virkelig tilstede under messen, og så nærværende kan man ikke opleve ham andre steder. Pave Johannes Paul II beskriver det således i sin rundskrivelse Ecclesia de Eucharistia (Kirken lever af Eukaristien) fra 2003: ”Med glæde erfarer Kirken på mange forskellige måder den vedholdende indfrielse af løftet: fortsættes

3


’Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende’ (Matt 28,20), men i den hellige Eukaristi, ved forvandlingen af brød og vin til Herrens legeme og blod, er det med en helt særlig intensitet, at den glæder sig over hans tilstedeværelse”. Dette skulle være svar nok på det indledende spørgsmål. Men det er vigtigt, at vi får en dybere forståelse af, hvad vi tager del i, når vi går til messe. Derfor vil vi i Sankt Ansgars Kirke i september og oktober hver søndag have en ny kort artikel liggende, som forklarer de væsentlige dele af Eukaristien. Teksterne vil også blive lagt på hjemmesiden. Lad os håbe, at det kan øge vor fælles taknemmelighed for troens mysterium. Pastor Daniel Nørgaard

Nyt fra sognene Relikvier på besøg Relikvierne af Thérèse af Lisieux og hendes forældre, Zélie og Louis Martin, kommer til Norden i efteråret, og transporteres rundt til forskellige kirker i Danmark 5.-11. november. Sent om aftenen lørdag d. 10. november kommer de til Sankt Ansgars Kirke og skal være i kirken hele d. 11. november. Thérèse af Lisieux (1873-1897) er en Kirkens mest populære helgener. Allerede som 15-årig indtrådte hun i Karmel-klosteret i Lisieux og døde som 24-årig pga. tuberkulose. Hun var fuldstændig ukendt ved sin død, men ca. 4 år efter blev forskellige af hendes personlige skrifter udgivet med titlen ”En sjæls historie”, og de blev hurtigt oversat til mange sprog og er siden læst af millioner af mennesker. I 1925 blev hun helgenkåret, og i 1997 blev hun udnævnt til kirkelærer. Thérèses forældre, Zélie og Louis Martin, er det første ægtepar, som er blevet helgenkåret samtidig. Det skete i 2015. Relikvierne af de tre helgener vil ankomme til Skt. Ansgars Kirke sent lørdag d. 10. november, og der vil holdes en andagt kl. 20.00 og derefter være vågenat i kirken hele natten. Kl. 8.00 d. 11. november vil der igen holdes en andagt, og indtil messen kl. 10.00, vil der være mulighed for personlig bøn foran relikvierne. Også efter messerne kl. 10.00, 13.00 og 15.00 vil man kunne bede ved relikvierne. 4


Sakramentskirkens menighedsråd Menighedsrådet har nu konstitueret sig: Formand: Virginie Mwepele Næstformand: Stella Sørensen Kasserer: Katrine Ørum Øvrige menighedsrådsmedlemmer: • Clarice Scott • Rosemarie Alonzo Christensen • Bellen Quinto • Sylvie Dauzat • Alexander Vergara Jean Mwepele er sognets Caritas-ansvarlige, og Stella Sørensen er vores repræsentant til Pastoral Rådet. Vi ønsker dem alle sammen tillykke med valget, og på forhånd tak for at de har taget opgaven(erne) på sig. Fællesmarked i Sakramentskirken Som grøn kirke genbruges det, der kan – men penge, der bruges, kommer ikke igen af sig selv, derfor må vi rejse nogle flere. Sakramentskirkens engelske, franske og danske menigheder inviterer derfor til Fællesmarkedsdag lørdag d. 29. sept. 2018 i Sakramentskirken i skolegården / krypten. For nærmere information vedr. indlevering af effekter kontakt Virginie, mobil: 26 29 44 28. Læs mere om markedet på side 12 i bladet. Indtægterne fra markedsdagen vil gå til at betale for restaurering, reparation og vedligeholdelse af Kirken. Som et eksempel kan nævnes renoveringen af kirkens facade, som har fundet sted her i 2018, og som næsten er tilendebragt. Renoveringen var tvingende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed, og sognet har fået god hjælp af Bonifatiuswerk til at betale for det. Alligevel udestår der en stor regning til sognet, og der venter andre reparationer forude. Ifm. renoveringen blev de mosbegroede figurer på facaden af den korsfæstede Kristus, Maria og Johannes også renset. Det er vist ikke vanskeligt at skelne mellem ”før” og ”efter” billederne. 5


Den gamle præstehave bag gitteret! Går man fra Jesu Hjerte kirkes våbenhus over gården til toiletterne og til Caritas, vil mange sikkert huske den lidt triste gårdhave mellem Jesu Hjerte Kirke og præstehuset, med høje buske og træer der bag gitteret! Alligevel har præstehaven (som jeg har hørt den benævne som) sikkert nok været et lille åndehul for de mange præster i det store hus gennem tiderne. Huset er nu forandret, endda meget, og beboes nu af vores biskop, og haven benævnes derfor nu biskoppens have. Desuden beboes huset også af biskoppens 2 katolske husalfer, sr. Anna og sr. Ludwika, samt de to franciscanske præster, p. Tomaz og p. Tomislav. " Og som ved et underværk..." er haven nu også forandret, og fremstår ved sr. Annas ihærdige indsats som en smuk blomstrende oase. Her på fotoet fra forsommeren ses Hortensia og Rhododendron, Pelargonier og de smukke orange Nasturtier (på dansk tallerkensmækkere), o.m.a. som ikke kom med på dette foto. Det er dog ikke mere biskoppens have, end at menigheden har fået lov at holde kirkekaffe der, når lejlighed bydes. Alle, der nu går gennem gården, kan fryde sig over den smukke have. Tak til sr. Anna. Birte Mandrup Christensen 6


I vores serie om kirkelige bevægelser har vi tidligere skrevet om lægfranciskanere, Communion and Liberation og Ridderne af den Hellige Grav. I denne artikel præsenteres benediktiner-oblater. Oblat - et liv ifølge Benedikts Regel

Lægfolk med særlig tilknytning til et benediktinerkloster kan kaldes lægbenediktinere eller benediktiner-oblater. En "oblat" er en person, der har knyttet sig til et kloster uden at leve i klosteret. Ordet "oblat" stammer fra latin og betyder i denne sammenhæng en, der har hengivet sig til Gud. Tilknytningen er i forhold til klosteret, og en oblat bliver ikke derved optaget i en organiseret tredje sekulær orden. Benediktinermunke og -søstre lever efter Benedikts Regel, som er skrevet af den hellige Benedikt omkring 500-tallet. Reglen baserer sig på skriftsteder i både Det Gamle og Det Nye Testamente, og Reglen giver overordnede retningslinjer for de fleste aspekter af et monastisk liv. Af disse aspekter er mange relevante for den, der ønsker at leve et konsekvent kristent liv uden for et kloster. Benediktinere sætter intet højere end at tjene Gud i bøn og praktisk arbejde, og deres motto er Ora et Labora (bed og arbejd). Tidebønnerne er omdrejningspunktet for benediktinernes dagligdag og spiritualitet. 7


Samhørigheden mellem oblaten og klosteret består frem for alt i et bønsfællesskab, hvor oblaten alt efter sine livsomstændigheder beder en del af tidebønnerne. Ved Vor Frue Kloster i Høsterkøb deltager en kreds af oblater regelmæssigt i klosterets messer og tidebønner. Derudover mødes kredsen den første lørdag i måneden efter messen for at beskæftige sig med Benedikts Regel og bede tidebøn. Kredsen er voksende, da klosteret optog fire nye novicer i sommeren 2018. To af disse er fra Sankt Ansgars menighed, og i september kan et tredje medlem af Sankt Ansgars menighed fejre 50 år som benediktiner-oblat. Møderne er åbne for alle med interesse for Benedikts Regel og Vor Frue Kloster. Kredsen afholder årligt "Benediktinerdage" over en lang weekend, hvor deltagerne lever med i klosterets liv, herunder de daglige tidebønner. Niels Tiedemann Mød et sognebarn Jeg kommer fra Polen, hvor jeg har levet det meste af mit liv. Og selvom min egen familie ikke er specielt religiøs, var katolicismen en naturlig del af min opvækst. Den katolske Kirke er meget synlig i det daglige liv i Polen, og det er stadigvæk de fleste, der har en tilknytning til kirken - om end den for mange er blevet af lidt mere kulturel karakter. Det, at jeg i starten af mit voksne liv er flyttet til et land, hvor katolicismen ikke er lige så udpræget - først til England, og så til Danmark, havde paradoksalt nok en meget positiv indvirkning på mit trosliv. Det er for meget at sige, at jeg skulle forsvare min tro (det skulle jeg bestemt ikke), men det har stillet Agnieszka Nielsen sammen med Ida mig i en ny (og ukendt!) situation, hvor det ikke længere var det naturlige og det oplagte at tro på Gud og praktisere sin tro. Det var også opfriskende at blive en del af den katolske Kirke, jeg altid følte var den sande: den tolerante, barmhjertige og menneskenære (uden at sige for meget, er det desværre ikke altid sådan den katolske Kirke i Polen fremstår). Sakramentskirken blev vores menighed fra den første messe vi deltog i for snart 7 år siden. Når jeg nu sammen med min mand kigger tilbage på den tid, er det svært 8


ikke at nævne fader Niels Engelbrechts rolle i vores optagelse i menigheden; det var primært takket været hans karisma, varme - og ikke mindst fantastiske prædikener! - at vi ikke kunne forestille os et andet sted at fejre højmessen. Med tiden har vi også erfaret på egen hånd, hvor rummelig Sakramentskirken er som menighed; som forældre til to små livlige piger kan vi næsten ikke værdsætte det nok! Med min baggrund som miljøingeniør, har jeg en naturlig interesse for... miljø. Derfor har jeg med glæde påtaget mig den opgave at være tovholder på et Grøn Kirke-projekt i vores menighed. Vi gik straks til værks, og vi har nu været Grøn Kirke i omkring 2 år. På den ene side har jeg dårlig samvittighed over, at jeg ikke har været involeret i projektet i det seneste år, men det er på den anden side fantastisk at se, at de tiltag, vi har implementeret i starten af projektet, stadigvæk fungerer. Det viser endnu en gang, hvad Sakramentskirkens styrke er; i vores menighed passer vi godt på hinanden og det, vi har til fælles.

Zanzibar retur

Familien Bredholt er på vej tilbage igen til Sankt Ansgars Kirke efter tre år med muslimsk-kristen dialog på Zanzibar. Til oktober er det slut. For tre år siden rejste vi til øen Zanzibar ud for Tanzanias kyst for at arbejde med kirkens dialog med muslimerne i dette helt overvejende muslimske område. Det har været en stor oplevelse at arbejde for kirken internationalt. Kirken bliver anderledes interessant og betydningsfuld, når den opleves langt fra vore breddegrader i missionen. 9


Hvor kirken herhjemme, både den protestantiske og den katolske, er meget etablerede kirker, står kirken i Afrika midt i en stadig udvikling, hvor der konstant bygges nye kirker og kirkens virkefelt prøves af. Den katolske præst, Fr. Damas i Kitope i det nordlige Zanzibar, har både en grisesti og et hospital under opførsel. Det er mange år siden, den katolske kirke i Danmark byggede hospitaler, og vi har næppe mange grise på kirkens område i vores land. Som udsendt til kirkens arbejde med muslimerne har vi på mange måder fået lov at prøve os frem, eftersom der ikke er én fast måde at føre dialogen på. Bl.a. arrangerede vi sammen med den lokale sports sammenslutning, og filmfestivalens kvindeprogram, Women Panorama, et løb for kvinders rettigheder og ret til at bevæge sig. Et halvt maraton kaldet Zanzi Half. Billedet her er af en deltager på vej igennem 5 km ruten. Hun har taget skoene af for bedre at kunne spurte. Kvinderne på Zanzibar har brug for støtte både til bedre fysisk udfoldelse men også til at stå fast på deres rettigheder i et meget mandsdomineret samfund. Forhåbentlig får vi mulighed for at arrangere et løb mere til februar. Skulle nogen være interesserede i at deltage, så skriv endelig til os. Lotte og Nik Bredholt

Det sker i kirken Bibelstudiekreds i Sankt Ansgars Vi tager nu fat på at læse Apostlenes Gerninger sammen. Studiekredsen ledes af Ulla Elmquist og finder sted tirsdage kl. 19.30 i undervisningslokalet på 1. sal i præstegården bag Sankt Ansgars Kirke. Det er ikke kun for medlemmer af Sankt Ansgars Kirke, så alle er meget velkomne til at deltage. Datoerne for efterårssæsonen er 4/9, 18/9, 2/10, 23/10, 6/11, 20/11, 4/12, 18/12 Konvertitkursus Torsdag d. 13. september starter det nye konvertitkursus for Storkøbenhavn op igen med møder torsdage kl. 19.00. Det fulde program kan ses på www.sanktansgar.dk/menighedsliv/konvertitkursus. Kurset er åbent for alle der ikke allerede er katolikker, uanset om man blot er lidt nysgerrig, eller om man er overbevist om at ville konvertere. Møderne foregår i menighedssalen i Bredgade 69 A. Ingen tilmelding – mød blot op! 10


Pilgrimstur til Vadstena I Storebededagsferien 17.-19. maj 2019 arrangerer præst i Svenska Kyrkan, Thomas Stoor, og pastor Daniel Nørgaard en fælles pilgrimstur til Vadstena i Sverige for medlemmer af Skt. Ansgars Kirke og Gustafskyrkan. Afrejse i bus d. 17/5 kl. 9.00 og hjemkomst ca. kl. 21.00 d. 19/5. Prisen ligger på 1.500-2.000 kr. afhængigt af antal deltagere og hvilken type værelse, man ønsker. Prisen inkluderer rejse, to overnatninger, entré til museum og de fleste måltider. Tilmelding vil være mulig på vadstena@sanktansgar.dk fra d. 1. september. I første omgang er det for medlemmer af de to menigheder, men er der stadig pladser, vil andre interesserede også kunne melde sig fra d. 1. november. I Vadstena kommer vi til at bo dels hos Birgittasøstrene, dels på Pilgrimscentrums gæstehjem. Vi kommer til at besøge Heliga Hjärtas Kloster, Blåkirken, klostermuseet, Alvastra Klosterruin og meget mere. Der vil være fælles gudstjenester og tidebøn samt katolske messer. Kæk program for efteråret Sankt Ansgars ældreklub (+45 år) indbyder til den kommende sæson med følgende program: Onsdag den 26. september kl. 15.00. Pastor Roberto Oliverio fra Høje Taastrup vil fortælle om rejse i Tyrkiet til de 7 byer i Johannes Åbenbaring. Dette vil også være spændende for bibelkredsens deltagere, så velkommen! Onsdag den 24. oktober kl. 15.00 kommer vores kontratenor fra koret Stephen Yeseta, og fortæller om det at synge kontratenor. Det er en opfølgning på sidste sæsons foredrag om kastratsangere, Cecilia Bartoli og Franco Faglioli Onsdag den 28. november kl. 15.00. Jette Thomsen vil fortælle om Hildegard af Bingen og vise billeder og musikeksempler. Onsdag den 12. december kl. 11.00. Adventsmesse i kirken og efterfølgende middag i menighedssalen med underholdning og jule/adventssange. Til eftermiddagsmøderne er der kaffe/ the og kager (25,- kr). 11


Fællesmarked i Sakramentskirken Der afholdes fællesmarked lørdag den 29. september kl. 10.00 – 16.00 i skolegården ved Sakramentskirken og alle er velkomne. Fællesmarkedet har en masse ting på programmet, blandt andet finder du:

• Live musik/ karaoke

• Etnisk street-food

• Underholdning

• Leg/børnehåndværk

• Tøj/husholdning/tilbehør/legetøj

• Religiøse artikler

• Tombola

TOMBOLABILLETTER 1 Billet: Dkk 10 Hæfte: Dkk 100 (11 billetter) Førstepræmie: Dkk 1000 kontant + Bonus værdi af udlodning Dkk. 500,- Plus præmier til en værdi af Dkk150 og højere, f. eks. smykker, gavekuponer/gavekort Og mange værdifulde præmier!

Udlodning sker kun den 29. september 2018 Overskuddet går til renovering af kirken

Filmvisninger i Sankt Ansgars Kirke Vi viser igen film med religiøst indhold. For at alle skal have mulighed for at se filmene, vil den samme film blive vist to gange. Der vil ikke blive holdt nogen særlig introduktion til filmen, og ingen forbereder nogen særlig forplejning. Til gengæld er det gratis. Filmene bliver vist i undervisningslokalet på 1. sal i præstegården, og de der kommer, må meget gerne selv arrangere te, kaffe m.m. i vores tekøkken. 12


Filmene har alle danske undertekster og varer op til 2 timer Doubt, USA, 2008: Søndag 30/9 kl. 12.30 + onsdag 3/10 kl. 19.00 The Mission, USA, 1986: Søndag 21/10 kl. 12.30 + onsdag 24/10 kl. 19.00 The Good Pope, USA, 2003: Søndag 18/11 kl. 12.30 + onsdag 21/11 kl. 19.00 2 foredrag om kirkekunst i Jesu Hjerte Kirke Der afholdes 2 foredrag om kirkekunst i Jesu Hjerte Kirke. Foredragene foregår i Stenosgade 4A, og der er gratis adgang. 12. september kl. 19.30 Ikoner og deres historie v/ sognepræst og kunsthistoriker Anne-Mette Gravgaard. Anne-Mette Gravgaard har skrevet bogen ”Kunst i kirken. Overvejelser og eksempler”. Hun er sognepræst ved Davids Kirke på Østerbro og er kendt langt ud over sit eget sogns grænser. Oprindeligt uddannet som klassisk filolog og kunsthistoriker med speciale i byzantinsk kunst har hun skrevet bøger og holdt foredrag herhjemme og i udlandet. Og hun har været landssekretær for Kirkefondet frem til 1996. 14. november kl. 19.30 De første kristnes kunst v/ sognepræst og kunsthistoriker Sandra Kastfelt. Sandra Kastfelt er sognepræst i Mariendals kirke. Hun har stor indsigt i og kærlighed til de antikke Middelhavskulturer og har været på opdagelsesrejse ind i et overset emne: tilblivelsen af en kristen billedkunst. De første kristne blev forfulgt og i begyndelsen var deres kunst anonym, skjult som dekorationer på hverdagsting som 13


ringe og skåle. Ofte lignede motiverne til forveksling de hedenske. Hyrder, fugle, fisk og paradishaver. Den tidligste kristnes kunst var en brugskunst. Siden foldede de kristnes opstandelsestro sig ud i de dunkle katakombegange i Rom i 200 tallet og blev til billeder, der stod klar til at udsmykke gulve, vægge og hvælv i de første kirkebyggerier i 300 tallet. Kulturnat i Skt. Ansgars 12/10 18.00 Åbning af Kulturnatten. Hele aftenen er der mulighed for at tænde et lys i kirken, besøge sakristiet, opleve kirkens museum på 1. sal eller gå en tur i haven. 18.30 Koncert med Cæciliakorene v. Susanne Hartmann Stæger 19.30 Ave Maria gennem tiden. Koret ved Skt. Ansgars Kirke opfører eksempler på musikalske fortolkninger af den klassiske katolske bøn Ave Maria. 20.30 Foredrag ved sognepræst Daniel Nørgaard: Andet Vatikankoncil - et katolsk ungdomsoprør? 21.30 Invitation til stilhed. Domkirkens Taizé-kor synger meditative hymner 22.30 Vi synger Komplet (Bøn før natten) – alle kan deltage 23.00 Kirken lukkes Pilgrimstræf i Sankt Ansgars Kirke En åben uformel pilgrimsgruppe med primært katolsk baggrund holder deres næste pilgrimstræf i Sankt Ansgar, fredag den 9. november kl. 17.00. Pilgrimsvandring - primært i Spanien - er blevet en trend for mange danskere i de senere år. En mindre gruppe katolikker har de seneste år - forår og efterår - arrangeret pilgrimstræf i det storkøbenhavnske område, hver gang i en katolsk menighed. Det 8. træf holdes i Sankt Ansgar, fredag den 9. november, hvor pastor Daniel Nørgaard læser messe kl. 17.00 inden mødet i menighedssalen. Mødet er åbent for alle. Der bliver først et lille oplæg af Kenni Alsen, der i år gik sin første pilgrimsfærd fra Saint Jean Pied de Port i Frankrig til Santiago de Compostella, og 14


som fortæller begejstret om den meget store oplevelse, det var at gå "Camino" - ikke alene selve vandreturen, heller ikke selve målet, men fornemmelsen af en særlig stemning, indlevning på ruten - og her ikke mindst fællesskabet med andre pilgrimme. Der vil være pilgrimme med, som har erfaring med pilgrimsvandring i det meste af Europa, og efter oplægget er der fri "pilgrimssnak" med erfaringsudveksling og mulighed for at stille alle typer pilgrimsspørgsmål - også af praktisk art om ruter, overnatning, pakning, vabler m.m.. Kenni Alsen deltog i mødet i foråret inden "første Camino", og alle, der enten har gået eller har en idé om måske at gå pilgrimsvandring, er mere end velkomne. Arrangørerne vil af hensyn til planlægningen gerne have tilmeldinger til jakobsvejen@gmail.com, ligesom der op til mødet kan læses mere om pilgrimsvandring på hjemmesiden www.jakobsvejen.dk. Familieretræte i Sankt Ansgars Kirke Lørdag d. 17. november giver vi igen muligheden for at børnefamilier kan komme og bruge tid på fordybelse, bøn og fællesskab. Kl. 15.00-17.00 er der oplæg for forældrene, mens børnene bliver passet. Oplægget for de voksne er om trosformidling til børn ved pastor Daniel Nørgaard. Børnepasning er opdelt for børn i alderen 2-5 og 6-12 år. Kl. 17.00 er der messe og kl. 18.00 er der fællesspisning. Deltagelse og aftensmad er gratis og åben for alle børnefamilier uanset hvilket sogn, man tilhører. Tilmelding til sogn@sanktansgar.dk senest d. 10/11. Den årlige Internationale Korkoncert 2018 I inviteres til den næste Internationale Katolske Korkoncert, der afholdes den 23. november kl. 19.00 i Skt. Annæ Kirke på Amager. Dette vil være den sjette årlige begivenhed arrangeret af Danish Catholic International Communities Music Ministries (DCICMM). DCICMM blev dannet i 2012 af Alex Vergara, korleder og musiker for Sacchoir i Sakramentskir15


ken, samt Fr. Joe Toms. DCICMM er en uformel organisation, hvis formål er at støtte de internationale katolske musikmenigheder i Storkøbenhavn gennem musikalske og sociale arrangementer. Ved den sidste koncert var Sakramentskirken vært. Dansk, engelsk, fransk, tagalog, polsk, italiensk og adskillige afrikanske sprog blev samlet til én koncert, hvilket afspejler den levende, rige og mangfoldige danske katolske kirke. I år er det ekstra specielt, da vi bestræber os på at invitere kor fra hele Norden. Mere info fås på Sakramentskirkens hjemmeside. Vel mødt! Studiekreds om pavelige skrivelser I vinterhalvåret vil pastor Daniel Nørgaard holde studiekreds om to pavelige skrivelser. Vi kommer til at læse skrifterne igennem fra ende til anden, og det forudsætter at man derhjemme læser ca. 15 sider pr. gang. De første tre gange bliver om Johannes Paul II's Ecclesia de Eucharistia fra 2003, de vil foregå 30/10, 13/11, 27/11. Efter nytår vil vi læse pave Frans' Gaudete et Exsultate. Vi mødes tirsdage kl. 19.30 i undervisningslokalet på 1. sal i præstegården bag Sankt Ansgars Kirke. Alle er velkomne uanset hvilket sogn, man tilhører. Ikon kursus - marts 2019 i Jesu Hjerte Kirke

Den 25. marts starter et ikon-kursus i Jesu Hjerte Kirke, der foregår i uge 13. Undervisningen, der foregår på engelsk, afholdes af den engelske ikonograf Peter Murphy. Seneste tilmeldingsfrist er 1. oktober. 16


Kursets indhold: Tegningens betydning for ikonmaleriet. Lær at tegne en skitse til en ikon. Lær principperne bag byzantinske ikoners komposition at kende. Lær selv at tegne en grundtegning/skitse op til en ikon. Få en basal forståelse af de geometriske principper, der ligger bag udformningen af den skitse, der ligger til grund for et ikonmotiv. Samt en kort gennemgang af farvernes betydning Forudsætninger for at deltage: Kurset forudsætter, at du har praktisk erfaring med at male ikoner i byzantinsk stil. Pris 4000,00 kr. for 5 dages undervisning. Depositum 1000,00 kr. Kurset forgår i et lokale i Jesu Hjerte kirke og der kan max deltage 12 personer. Henvendelse for yderligere information til: Signe Engelhardt på mail signelykkegaard@icloud.com. Se mere på Peter Murphys hjemmeside: https://www.petermurphyicons.co.uk/. Caritas i Sankt Ansgars Caritas i Sankt Ansgars

I sommerens løb har der været afholdt kirkekaffe til fordel for Caritas i Sankt Ansgars Kirkes gårdhave. Der blev indsamlet godt 2000 kr. til Caritas’ humanitære arbejde og katastrofefonden. Er du interesseret i at deltage i Caritas’ arbejde, er du velkommen til at kontakte Estrid Ryom i kirken efter søndagsmesserne 17


Jesu Hjerte kirkes menighedsudflugt Udflugten fandt sted d. 23. juni og gik i år til Skåne: til Dalby kirke, Mariavall kloster og Skt. Olav kirke. Det blev en rigtig god tur sammen med Niels Engelbrecht og Tomilav Cvetko. Den hvidkalkede Dalby kirke fremstod smukt under den blå sommerhimmel. Bygget i 1060 er den den første danske stenkirke, da Skåne som bekendt dengang hørte til Danmark. I kirken er der en tavle med præsternes navne langt tilbage i tiden. Et sted på tavlen skifter navnene fra danske til svenske navne. Dette skifte hænger sammen med Roskildefreden i 1658, hvor Danmark måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge.Roskildefreden blev underskrevet i Høje Taastrup kirke. Den danske chefforhandler skulle ved underskrivningen have udtalt: "Gid jeg ikke kunne skrive !" Til gengæld er der i dag i Høje Taastrup både en Skåne- en Halland - og en Blekinge boulevard ! Inde i Dalby kirke - tæt ved ind- og udgangen - fandt vi en lille træskulptur forestillende Olav den Hellige på sit skib.I dagens anledning pegede denne træskulptur hen på Skt. Olav kirke, vi besøgte efter Mariavall kloster. På Mariavall kloster vejede både det svenske og det danske flag. Det virkede venligt formildende på den arkitektonisk strenge klosterbygning. I klosterkirken fejrede vi messen ved Niels og Tomislav, der så små og fjerne ud i det store kirkerum, hvilket ikke gjorde messens budskab mindre vedkommende. Kirkerummet kan vække undren, f.eks. loftets farve, der ikke er himmelblå, men grøn. Er det grønne loft en henvisning til Paradiset i Himlen? Efter messen havde vi en hyggelig stund i klostrets krypt, mens vi spiste vores medbragte mad. I den nærtliggende Sct. Olav kirke genfandt vi Den hellige Olav, Norges skytshelgen, der blev dræbt d. 29. juli 1030 i slaget ved Stiklastad. På billedet - et træskærerarbejde - holder Olav en sølvøkse i hånden. Denne kan tages ned, hvilket utallige pilgrimme har gjort i tidens løb som led i en ceremoni til helbredelse af sygdom ( den originale økse befinder sig på et museum). Midt i kirken fandt vi Treenighedsaltret med en træskulptur - kaldet Nådestolen forestillende Gud Fader, der sidder på Himmeltronen, mens han holder den korsfæstede Søn i hænderne. Helligånden ser vi som duen på korset. Betagende var det at se Treenigheden udtrykt i denne konkrete og enkle træskulptur fra det 15. årh. 18


En anden Trefoldighed så vi udtrykt i Anna-altret, hvor vi ser Anna, jomfru Marias mor med sin datter Maria på skødet, der på sin side sidder med Jesusbarnet. Til sidst skal nævnes Mariaaltret med jomfru Maria og Jesusbarnet. Jomfru Maria bærer et korssmykke om halsen, hvilket jo peger hen på den kristendom, der opstår efter Jesu død og opstandelse. Ved besøget i Skt. Olav kirke oplevede vi virkeligt at være kommet til udlandet. Man kan næppe forestille sig en dansk middelalderkirke med så udpræget førreformatoriske træk som vi fandt her. Skt. Olav kirke var en stor oplevelse, der inviterer til gentagelse og fordybelse. Vi var alle glade for denne udflugt til Skåne, der også var præget af hyggeligt samvær og gode samtaler, også under selve busturen. Ikke mindst Gerda Schwartz Hansen nød turen og ville gerne skrive om den. Men Gerda døde pludseligt torsdag d. 19. juli, 88 år gammel. På billedet står hun til venstre for Niels. Æret være hendes minde ! En stor tak til Birte Mandrup for hendes store arbejde med at forberede og realisere turen samt til Niels, fordi han trods sin store travlhed som både sognepræst og generalvikar, tog sig tid til at deltage og lede turen. Jeg er ikke medlem af Jesu Hjerte menighed, men deltog alligevel med stor fornøjelse i menighedsudflugten. Birte Krog-Møller

Mariavalls kloster, JHK menighedsudflugt den 23. juni 2018

19


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Tirs- og torsdag engelsk messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00. Fredag dansk messe kl. 18.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der engelsk messe og novena onsdage 17.00 – 18.00. Fra d. 9. september genoptages de franske messer kl.11.30, og dansk messe finder igen sted kl. 10. Tiden for den engelske messe er uændret kl. 17.30.

September ANS

lør d. 1. kl. 11.00 På opdagelse i troen. Hans Arne Jensen: Bibelens fascinerende planteverden. Arrangementet begynder i menighedssalen i Bredgade og inkluderer frokost og rundvisning i Botanisk Have. Afslutning ca. kl. 15.30

ANS

lør d. 1. kl. 17.00 Messe med særlig markering af bededag for skaberværket

ANS

søn d. 2. kl. 10.00 Festmesse for årsdagen for domkirkens konsekration

ANS

tirs d. 4. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

JHK fre d. 7. kl. 17.00. Jesu Hjerte fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00. Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ANS

søn d. 9. kl. 10.00 Høstmesse og familiemesse. FamilWiearrangement under kirkekaffen med mulighed for at lave skabelsesbilleder

ALLE tors d. 13. kl. 19.00 Konvertitkurset i Bredgade 69A begynder. Ingen tilmelding nødvendig JHK fre d. 14. kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne 4a. JHK lør d. 15. kl. 12.00-16.00 Tro og Lys: Tema: ”Se, jeg gør alting nyt”glædens og håbets fællesskab. Menighedssalen 4b ALLE lør-søn d. 15.-16. DUKs 70-års jubilæum i Fredericia ALLE søn d. 16. Katolsk Menighedspleje afholder Mikkelsmarked i menighedssalen, Bredgade 69A ANS

tirs d. 18. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

ons d. 26. kl. 15.00 KÆK i menighedssalen. Pastor Roberto Oliverio fortæller om sin rejse i Tyrkiet til de 7 byer i Johannes' Åbenbaring


JHK fre d. 28. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse, skriftemål 18.00-19.00 SAK

lør d. 29. Fællesmarked i gården fra kl. 10.00-16.00

ANS

søn d. 30. kl. 12.30 Visning af filmen Doubt i undervisningslokalet

Oktober ANS

tirs d. 2. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

ons d. 3. kl. 19.00 Visning af filmen Doubt i undervisningslokalet

JHK fre d. 5. kl. 17.00 Jesu Hjerte fredag, sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe JHK fre d. 5. kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne 4a ANS

lør d. 6. kl. 14.30 På opdagelse i troen. Ulla Pindborg: Grøn Kirke – om kristen omsorg for skaberværket

SAK

søn d. 7. Høstgudstjeneste kl. 10.00

ANS

fre d. 12. kl. 18.00 KULTURNAT, se program her i bladet

JHK fre d. 12. kl. 18.00-22.00 Kulturnat, afsluttende med komplet. Se opslag i våbenhuset og på hjemmesiden JHK lør d. 13. kl. 12.00-16.00 Tro og Lys: ”Budbringere af Tro og Lys´ glade budskab”. Menighedssalen 4b ANS

lør d. 13. kl 18.00 Filmhygge for unge (13-18 år) i undervisningslokalet

ANS

søn d. 14. Ingen kirkekaffe. Brunch for børnefamilierne i menighedssalen efter højmessen

ANS

søn d. 21. kl. 12.30 Visning af filmen The Mission i undervisningslokalet

ANS

tirs d. 23. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

ons d. 24. kl. 15.00 KÆK i menighedssalen. Stephen Yeseta fortæller om at synge kontratenor

ANS

ons d. 24. kl. 19.00 Visning af filmen The Mission i undervisningslokalet

JHK fre d. 26. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse, med de syges salvelse. Skriftemål 18.00-19.00 ALLE søn d. 28. NB. Sommertid ender ANS

tirs d. 30. kl. 19.30 Studiekreds om Ecclesia de Eucharistia i undervisningslokalet


November

JHK fre d. 2. kl. 17.00 Jesu Hjerte fredag, sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe ANS

lør d. 3. kl. 14.30 På opdagelse i Troen. Daniel Nørgaard: Glæd jer og fryd jer – pavens skrivelse om hellighed

JHK søn d. 4. kl. 11.00 Alle Helgens Søndag, Messe. 18.00 Messe efter ekstraordinær form. 20.00 Aftenmesse ALLE søn d. 4. kl. 16.00 Alle Sjæles andagt på Katolsk Vestre Kirkegård JHK man d. 5. kl. 17.00 Alle Sjæles dag: Requiemmesse for de afdøde ANS

tirs d. 6. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

fre d. 9. kl. 17.00 Pilgrimstræf med messe og fællesspisning. Tilmelding nødvendig

SAK

fre d. 9. Mortensaften, sammenskudsgilde, kl. 18.00

JHK fre d. 9. kl. 18.00-19.30 Åben dør. Personlig samtale og forbøn. I menighedslokalerne 4a ANS

lør d. 10. kl. 20.00 Modtagelse af relikvierne af Thérèse af Lisieux og hendes forældre. Vågenat i kirken hele natten

ANS

søn d. 11. kl. 8.00 Andagt med relikvierne af Thérèse af Lisieux og hendes forældre

ANS

søn d. 11. kl. 10.00 Fejring af Pavens Dag med pontifikalmesse på latin

ANS

søn d. 11. kl. 16.30 Festvesper for Pavens Dag med deltagelse af det diplomatiske korps

ANS

tirs d. 13. kl. 19.30 Studiekreds om Ecclesia de Eucharistia i undervisningslokalet

ANS

lør d. 17. kl. 15.00-19.00 Familieretræte i menighedssalen. Tilmelding nødvendig

JHK lør d. 17. kl. 12.00-16.00 Tro og Lys, ”Vort fællesskab med vore venner i himlen” NB: i mødelokalet 4a ANS

søn d. 18. kl. 10.00 Familiemesse med temaet De fattiges Dag. Efterfølgende skattejagt i kirken for børn

ANS

søn d. 18. kl. 12.30 Visning af filmen The Good Pope i undervisningslokalet

ANS

tirs d. 20. kl. 19.30 Bibelstudiekreds i undervisningslokalet

ANS

ons d. 21. kl. 19.00 Visning af filmen The Good Pope i undervisningslokalet

ANS

tirs d. 27. kl. 19.30 Studiekreds om Ecclesia de Eucharistia i undervisningslokalet

ANS

ons d. 28. kl. 15.00 KÆK i menighedssalen. Jette Thomsen fortæller om Hildegard af Bingen

JHK fre d. 30. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse, skriftemål 18.00-19.00 22


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand John Rosing - næstformand Bo E. Pepke - sekretær Roch Rutondiye Stine Rørbæk – medlem af Pastoralrådet

Sofie Svane – medlem af Forvaltningsrådet Rikke Von Zastrow – frivilligkoordinator Margarethe Stelsberg – frivilligkoordinator Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Virginie Mwepele - formand Stella Sørensen – næstformand, medlem af Pastoralrådet Katrine Ørum - kasserer Clarice Scott Rosemarie Alonzo Christensen

Bellen Quinto Sylvie Dauzat Alexander Vergara Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Rasmus Kaare Frederiksen – formand Maria Giuditta Rasmussen – næstformand Ulf M. Becker - sekretær Loredana Ruggiero Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther Maria Sundgaard Ertner Ursula Ljungqvist Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail.


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Tirs-,tors, og fredag (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe

Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk

Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 10.00 Dansk højmesse kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Tirsdag til lørdag kl. 14.30-16.30 Sakramental tilbedelse Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe

Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 8422, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr

Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Søn- og helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Kirkens kontor tlf. 2985 6080.

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sep-okt-nov 2018  
Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke sep-okt-nov 2018