Page 1

marts – maj 2014 1

juni – august 2018


Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke Forsidebillede: Firmelse den 19. maj i Marmorkirken Foto af Frode Lundsten

Sankt Ansgars Kirkes, Sakramentskirkens og Jesu Hjerte Kirkes sogneblad udgives af kirkernes menighedsråd. Ansvarshavende redaktør: Pastor Daniel Nørgaard

Sankt Ansgars Kirke Bredgade 64 1260 København K Tlf. 33 13 37 62 www.sanktansgar.dk Sakramentskirken Nørrebrogade 27 2200 København N Tlf. 35 35 68 25 www.sakramentskirken.dk

Redaktør: Rikke Korshøj Theill Sognebladsmedarbejdere: Birte Mandrup Christensen, Kate Toft Madsen Fotos: Ulla Elmquist, Birte Mandrup Christensen Sats og tryk: Stenby Tryk A/S

Jesu Hjerte Kirke Stenosgade 4 A 1616 København V Tlf. 29 85 60 80 www.jesuhjertekirke.dk

Gaudete et exsultate

”Jeg elsker at se helligheden i Guds tålmodige folk: hos de forældre, der med stor kærlighed opdrager deres børn, hos de mænd og kvinder, der arbejder for at skaffe brød på bordet, hos de syge, hos de gamle ordenssøstre, som bliver ved med at smile. I denne stadige vandring fremad dag efter dag ser jeg den stridende Kirkes hellighed. Det er netop ofte helligheden ”lige ved siden af os” hos dem, der lever tæt på os og er et genskin af Guds nærvær, eller, for at bruge et andet udtryk, ”hellighedens middelklasse”.” Pave Frans: Gaudete et exsultate – apostolsk skrivelse om kaldet til hellighed i vor tids verden, udgivet d. 9. april 2018 2


Præsten skriver Som præst har jeg et særligt ansvar for min flok, og jeg har stor indflydelse på, hvad der sker i et sogn. Men særligt efter Det andet Vatikankoncil er det blevet understreget, at menigheden selv må tage del i ledelsen af et sogn. Lige som præsten oppe fra alteret ikke kan se alt, hvad der foregår i kirken under messen, kan han ikke have det fulde overblik over, hvad der rør sig i menigheden eller hvilke behov, der måtte være. Derfor er et menighedsråd en fantastisk gave – ikke kun fordi det aflaster præsterne, men fordi dets medlemmer ofte har kompetencer, vi præster slet ikke har. I marts måned fik vi nye menighedsråd i de tre city-menigheder. Der har været en stor udskiftning i rådene, og det giver anledning til at sige en stor tak til de medlemmer, som efter en stor og dedikeret indsats i de tidligere råd ikke fortsætter. En tak skal også lyde til dem, der har stillet op til valget og kan forventes at yde en indsats i den forestående periode. Selvom et menighedsråd skal beskæftige sig med økonomi og bygningsvedligehold, så er dets opgave først og fremmest pastoral. Vi må ikke glemme Jesu befaling om at gå ud og forkynde evangeliet. Der er et kæmpe behov for, at vi gør Den katolske Kirke synlig, både over for de medlemmer, som sjældent kommer her, og over for det sekulære samfund, som omgiver os. Derfor er jeg også glad for, at vi i det nye menighedsråd ved Sankt Ansgars Kirke er begyndt vores arbejde med at dele vore drømme og visioner for Kirkens fremtid sammen, og at vi har fundet nogle kernepunkter, som vi vil arbejde videre med. Men lige som en menighed ikke kun skal ledes af en præst, skal den heller ikke kun ledes af en præst og et menighedsråd. Vi har brug for, at menighedens andre medlemmer vil være med til at drømme, og således dele observationer, ideer og visioner med menighedsrådene. Må den nye periode for menighedsrådene blive visionær, initiativrig og frugtbar – til glæde for os alle! Sognepræst Daniel Nørgaard

3


Nyt fra sognene Sankt Ansgars Kirkes Menighedsråd Det nye menighedsråd trådte sammen til konstituerende møde den 26. marts. Ulla Elmquist blev valgt til formand. John Rosing valgt til næstformand. Bo E. Pepke valgt til sekretær. Roch Rutondiye blev udpeget som menighedsrådets bindeled til Bjarne von Benzon, der fortsætter som kasserer. Stine Rørbæk blev udpeget til medlem af pastoralrådet med Margarethe Stelsberg som suppleant. Sofie Svane blev medlem af Forvaltningsrådet, som desuden består af Johannes von Zastrow (formand), Niels Tiedemann, Vilhelm Holsting, Daniel Nørgaard og Ulla Elmquist. Rikke Von Zastrow blev udpeget til at fortsætte som frivilligkoordinator sammen med Margarethe Stelsberg. Estrid Ryom blev med stor applaus valgt til at fortsætte som Caritas repræsentant. I slutningen af mødet oprettede Daniel en e-mail adresse til menighedsrådet, som kan benyttes, når man vil i kontakt med rådet: mr@sanktansgar.dk. Menighedsrådets andet møde blev holdt den 6. maj, hvor vi efter fotografering satte os i haven i det skønne forårsvejr og i fire timer udvekslede ideer og lærte hinanden at kende. Der blev talt om at gøre kirken mere synlig udadtil ved f.eks. foredrag og debatmøder åbne for alle. Vi talte om børne- og ungdomsarbejde, og vi vil lave et udvalgsmøde inden næste menighedsrådsmøde den 22. juni. Andre emner var fysiske faciliter, specielt i menighedssalen, Grøn Kirke, liturgi, undervisning, ældreklub og meget mere. Det var et meget godt møde, som viste et energisk nyt menighedsråd fuld af gode ideer, så vi håber, at vort arbejde kan bære frugt i form af en endnu mere velfungerende menighed. Og vi ønsker hele menigheden en god sommer. Menighedsrådsformand Ulla Elmquist Sakramentskirkens menighedsåd Det nye menighedsråd har som prioritet betalingen af kirkeskat fra de resterende medlemmer. Vi skal have afklaret, hvilke faktorer der kan moti4


vere de manglende indbetalere, og hvilke behov de skal have opfyldt, for at de vil gøre det med glad samvittighed. Med fælles mål som trivsel, enkelthed og overkommelighed - alt sammen med henblik på vækst - har vi fokus på flere fællesaktiviteter for de tre menigheder som Sakramentskirken består af, nemlig den danske, den engelske og den franske. For at markere dette vil der blive afholdt et fællesmarked den 29. september 2018 fra kl.11.00 til kl.16.00 i Krypten/gården ved Sakramentskirken. Flere fælles arrangementer vil følge. Den grønne kirke er et af vores kerneområder. Her er det vores mål at fortsætte med - og hjælpe hinanden til- at praktisere det, vi har begyndt. Menighedsrådsformand Virginie Mwepele Jesu Hjerte Kirkes menighedsråd Det nye råd har, når dette blad læses, holdt møde d. 5. april og 15. maj. 6 nye personer kom ind, og 2 medlemmer fortsætter fra forrige valgperiode. Jeg vil gerne sige ’stor tak’ til alle dem, som har taget del i rådet tidligere. Omfanget og ansvaret i dette arbejde finder man nok først ud af, når man står midt i det! Jesu Hjerte Kirke går utvivlsomt nye og spændende tider i møde. Franciskanerordenen er ved at overtage det pastorale ansvar. Biskop, søstre og Caritas er blevet nærmeste naboer, og vi kan alle færdes i lækre, nyrenoverede lokaler. Sidstnævnte lokaler kalder på aktiviteter, som passende kunne bestå i undervisningstilbud til børn og unge i menigheden. Indenfor relativt kort tid påbegyndes en komplet restaurering af kirkens flotte orgel, så vi senere kan nyde tonerne i kirkens flotte liturgi, der alle dage har været Stenosgade varemærke. Til en flot liturgi hører også gerne et flot vedligeholdt kirkerum, som dog ved nærmere eftersyn trænger ganske heftigt til en kærlig hånd. Så vidt pengene rækker, kommer vedligehold af vores skønne kirke nok også tit på dagsordenen. Vores sognekirke på Vesterbro har i en vis grad karakter af ”citykirke” i det københavnske mylder. Med sin praktiske placering har den en særlig position i det danske katolske landskab. Der er næsten aldrig stille i Stenosgade. Kirkens talrige messer er altid pænt besøgt. Mange forskelligartede grupper benytter vores rammer til kirkeligt aktivitet. Det giver et rigtigt godt udgangspunkt at bygge videre på. 5


Undervejs i denne rådsperiode rammer vi kirkens 125 års jubilæum. Kunne vi ikke finde ud af noget i den forbindelse? Der er med andre ord rigeligt at tage fat på, og jeg glæder mig! Alle henvendelser til rådet er naturligvis velkomne. Tag fat i os i kirken, ved kirkekaffen eller send en mail. Gode hilsener. Vi ses i kirken. Menighedsrådsformand Rasmus Kaare Frederiksen Kirkeskat i Sankt Ansgars Kirke For at sognet kan få en stabil økonomi, er det stadig nødvendigt, at vi når ”Vision Plus 1 million”, som indebærer at menigheden betaler 1 million kr. mere i kirkeskat, end den gjorde i 2014. Den gode nyhed er, at vi på tre år næsten har fordoblet antallet af betalere af kirkeskat, og at vi er godt halvvejs mod millionen. Men den dårlige nyhed er, at stigningen i kirkeskat i 2017 slet ikke fulgte, hvad vi havde budgetteret med. Vi havde regnet med en stigning på 15% i kirkeskat i forhold til året før, men opnåede kun 8,5%. Der var 77 nye tilmeldinger til kirkeskat i 2017, men der er samtidig folk, som flytter og dør. Den største grund til det skuffende resultat er, at mange af de nye tilmeldinger er med meget lave beløb. Selvom vi opfordrer til at folk betaler 1% af deres skattepligtige indkomst, er der mange, som giver meget mindre. Bispedømmets anbefaling var tidligere på 2%, og vi har stadig en del gavmilde givere. Men flere af dem er gået bort i det forgangne år. Vi håber, at alle betalere vil se på, om de nu også betaler 1% af deres indtægt, eller om de kunne have råd til at give endnu mere. Husk at der er et gunstigt skattefradrag. Ønsker man at ændre i sin kirkeskat, kan det gøres online på katolsk.dk/kirkeskat. Ændret messetid i Skt. Augustins kirke Desværre blev vores stigning i kirkeskat i 2017 ikke så høj, som forventet, så vi endte med at få 80.000 mindre end budgetteret. Til gengæld var flere indtægter højere end budgetteret. Bl.a. fik vi 87.000 kr. i arv, så i alt blev indtægterne ca. 6


55.000 kr. højere end budgetteret, og sognets egne indtægter blev således på 2.003.000 kr. Af de fleste af disse indtæger skal der betales 40% til bispedømmets fælles udgifter, så reelt havde vi 1.280.000 kr. i indtægter. På udgiftssiden oplevede vi en del besparelser i forhold til det budgetterede. Bl.a. brugte vi 40.000 kr. mindre på varme, end vi havde regnet med. I alt endte vi med at bruge 63.000 kr. mindre end budgetteret. Det gav os samlede udgifter på 1.272.000 kr. Vi endte altså med overskud på knap 10.000 kr., hvilket er utrolig glædeligt, da der var budgetteret med et underskud. Sognets økonomi er dog langt fra stabil, idet vi i 2018 har budgetteret med et underskud på sognets drift på knap 200.000 kr. Det skyldes især flere investeringer i bygningernes vedligehold og en stigende udgift til løn for de ansatte, og at vi ikke som tidligere kan regne med en lige så høj stigning i indtægterne fra kirkeskat. Grøn Kirke og Skabelsestid Sankt Ansgars Kirke og Sakramentskirken er med i initiativet Grøn Kirke, fra Danske Kirkers Råd. Det handler om, både at lade bevidstheden om at passe på miljø og klima skinne igennem i kirkens forkyndelse og i måden kirkens drift foregår på. I de sidste godt ti år har man på tværs af forskellige kirkesamfund i Europa markeret tiden fra 1. september (første dag i det ortodokse kirkeår) til 4. oktober (Frans af Assisis mindedag) som en skabelsestid, hvor fokus er på Gud som skaber (første artikel i trosbekendelsen), og vores ansvar for at passe på Skaberværket. I Sankt Ansgars Kirke markerer vi det ved forskellige arrangementer: 1. september afholdes På opdagelse i troen om Bibelens planter, med et besøg i Botanisk have (se beskrivelse andet steds i bladet), og under messen kl. 17.00 vil der bedes særligt for skaberværket. 9. september er der høstmesse og familiemesse med fokus på vores ansvar for at beskytte skaberværket. 6. oktober

er temaet for På opdagelse i troen Grøn Kirke. 7


Familiemesser og latinske messer i Skt. Ansgars Kirke Fra og med august vil de latinske højmesser kl. 10.00 i Skt. Ansgars Kirke i reglen ligge på den 1. og 3. søndag i måneden. Familiemessen vil i reglen ligge den 2. søndag i måneden, og der vil ofte være dåb den 4. søndag i måneden. De søndage hvor der afviges fra reglen, vil det stå i sognekalenderen her i bladet. Sankt Ansgars Kirke får ny hjemmeside Det tidligere menighedsråd havde på sin ønskeseddel at få en ny hjemmeside. Den gamle var blevet lavet i 2009, men siden da har folk fået tablets og smartphones, og hjemmesiden kunne ikke automatisk tilpasses disse andre formater. Behovet for en ny hjemmeside blev pludselig akut, da vi fik besked om, at den gamle server, som hostede den og platformen, den var lavet på, skulle nedlægges. Derfor traf menighedsrådet i første omgang beslutningen om, at vi måtte bruge et firma, som vi kunne betale for opgaven til at lave den nye side. Men i

8


den videre proces meldte en af ministranterne, Daniel Petersen, sig på banen og tilbød at gøre det gratis. Han og sognepræsten har brugt meget tid på opgaven, og resultatet er en smuk og velfungerende side, som i slutningen af maj måned er blevet søsat. Adressen er stadig den samme: sanktansgar.dk. I første omgang er det de mest basale informationer, som kan findes på siden, men på sigt skal der arbejdes videre med den, så endnu flere funktioner bliver tilgængelige. Firmelsesundervisning Efter flere års fælles undervisning af firmander fra de tre city-menigheder, splittes undervisningen nu op, så Sankt Ansgars unge undervises for sig, og Sakramentkirkens og Jesu Hjertes unge undervises sammen. Samarbejdet har på flere områder været frugtbart, men det store antal unge har gjort det svært at gøre undervisningen nær og vedkommende for alle. I sæsonen 2017-2018 var der 42 firmander på ét hold, og det store antal er en udfordring. Firmelsen i 2019 bliver stadig fælles for de tre menigheder, og kommer til at finde sted lørdag d. 8. juni kl. 10.00 – forhåbentlig i Marmorkirken. Undervisningen for Sankt Ansgars firmander bliver ca. 2 lørdage om måneden. Man skal tilhøre sognet for at kunne deltage, og man skal være fyldt 14 år på firmelsesdagen. Tirsdag d. 28. august kl. 19.00 er der et intro-møde for både firmanderne og deres forældre i Sankt Ansgars Kirkes menighedssal i Bredgade 69A. Medbring kuglepen, kopi af firmandernes dåbsattest samt 800 kr. til undervisningsudgifter. Beløbet dækker bl.a. to weekendture. NB: 14.-16. september er der en obligatorisk weekend. Skriv det endelig i kalenderen. For tilmelding til firmelsesundervisning for Jesu Hjerte menighed og Sakramentskirkens menighed gælder: mandag d. 27. august kl. 19.00 er der informations- og tilmeldingsmøde om firmelsen for firmander og forældre i menighedssalen Stenosgade 4B. Medbring kopi af firmandernes dåbsattester samt 500 kr. til udgifter til undervisningen. 9


1. kommunion 2019 De tre city-menigheder kommer til at have 1. kommunion hver for sig i 2019. Børn, der går i 2. klasse og opefter, kan komme til 1. kommunion. Undervisningen begynder i september måned og finder sted i hver enkelt menighed. Først skal børnene dog tilmeldes, og det sker på de forskellige introduktionsmøder i august. Det er dog kun forældrene, der deltager i introduktionsmødet: Jesu Hjerte Kirke: Ons. d. 29. august kl. 19.00 i Stenosgade 4B. Sakramentskirken: Tors d. 30. august kl. 19.00 i Krypten, Nørrebrogade 27. Skt. Ansgars Kirke: Ons d. 29. august kl. 19.00 i menighedssalen i Bredgade 69A. For Sankt Ansgars gælder: Medbring kuglepen, kopi af børnenes dåbsattest samt 500 kr. Pengene dækker undervisningsudgifter, DUK-medlemskab og deltagelse i en weekend. For Sakramentskirken og Jesu Hjerte Kirke gælder: Medbring kuglepen, kopi af børnenes dåbsattest samt 200 kr. En hilsen fra Robert Culat I år fejrer jeg min 50 års fødselsdag og jubilæum for min præstevielse d. 27. juni for 25 år siden. Jeg kommer fra Marseille og blev præsteviet af Avignons biskop Raymond Bouchex d. 27. Juni 1993 i Sankt Symphorie kirken. Nu har jeg været 8 år i Danmark som præst for den fransktalende menighed i Sakramentskirken og den italienske meninghed i Jesu Hjerte. Om et år i juni 2019 forlader jeg Danmark og rejser til en ny mission. Det bliver således med og iblandt Jer, at jeg har den glæde at fejre mine 25 år som præst. D. 23. juni med den italienske menighed og d. 24. juni med den fransktalende i Sakramentskirken. Til mit præstejubilæum har jeg forberedt et mindekort med et billede af Vor Frue ”Notre Dame de la Garde” fra Marseille. Til ære for mine rødder og især for at ære Jomfru Maria, som har en vigtig plads og betydning i mit liv som præst. Jeg vil også gerne dele de bibelske tekster med jer, som jeg har udvalgt til at blive trykt på bagsiden. De vidner om den betydning den daglige, personlige bøn har haft for mig, siden jeg opdagede den under min tid på præsteseminariet.

10


»Gå ud og stil dig, så du kan se, når jeg går forbi. Først kom der en voldsom storm hen over bjerget, og sten og store klippestykker blev revet løs, men Herren var ikke i stormen. Derefter rystedes bjerget af et jordskælv, men Herren var ikke i jordskæl-vet. Derefter kom der ild forbi, men Herren var ikke i ilden. Til sidst hørtes noget ligesom en svag susen« (1 Kongebog 19,11.12). «»Jeg har fundet hvile og ro i dig. Som et lille barn er trygt hos sin mor, har min sjæl fundet hvile hos dig« (Salme 131). Jeg takker Herren for de 25 år, jeg har været præst i Frankrig og Danmark, og jeg takker også for alt og alle, der har hjulpet mig til at være trofast mod mit kald : Først og fremmest den personlige bøn, men også erfaringen af det kirkelige fællesskab, fællesskabet mellem præster, ordensfolkets vidensbyrd og i særdeleshed de lægfolk, jeg har mødt under min tid som præst, hvis liv var båret af tro og hellighed. Hvis det er sandt, hvad man siger: At gode hyrder opdrætter gode får, så er det modsatte lige så sandt: At Gudsfolkets hellighed skaber gode præster. Jeg takker derfor Gud for alle de lægfolk, børn og unge, ordensfolk mænd og kvinder, som jeg har mødt på min vej, og som med deres livs vidnesbyrd har gjort det muligt for mig at forblive tro mod Guds Kald til tjeneste i Kirken og for alle mennesker, som enhver præst er sendt til. Pastor Robert Culat Tillykke til Robert Culat HJERTELIG TILLYKKE og en VARM TAK for din store indsats i Sakramentskirken med dit helhjertede og altid imødekommende nærvær. Med et venligt smil og et lydhørt øre blandt alle, træder du frem med humor og klogskab. Det er en fornøjelse at være vidne til, hvordan den fransktalende del af vores menighed synes at blomstre, vandet med din menneskekærlige og gudstjenende væren. Du er en gave. Gud ske tak og lov. Menighedsrådsformand Virginie Mwepele 11


I en serie af artikler i sognebladet beskriver vi forskellige kirkelige bevægelser, som medlemmer af vore tre city-menigheder tager del i. Lægfranciskanerne og Communion and Liberation er blevet præsenteret, og her er vi nået til en præsentation af gravridderne. Ridderordenen af den Hellige Grav i Jerusalem I weekenden d. 16.-17. marts afholdt Statholderskabet Sverige-Danmark af Ridderordenen af den Hellige Grav i Jerusalem investitur i København. Investituren fandt sted i Sankt Ansgars Domkirke lørdag d. 17. marts. Men allerede fredag d. 16. marts fejredes en såkaldt vigiliemesse. I henhold til Ordenens ældgamle tradition skal den eller de som skal optages i Ordenen tilbringe natten inden i bøn og kontemplation. I dag består vigilien af en messe som fejres aftenen inden selve investituren, og som udgør kandidaternes sidste forberedelse til livet som ridder eller dame i Ordenen. Under vigiliemessen underskriver kandidaterne endvidere deres løfter, hvorefter deres ordensdragter og insignier velsignes.

Ved investiturmessen d. 17. marts i domkirken blev 2 riddere og 4 damer optaget i Ordenen. 12


Hovedcelebrant var Ordenens Stormester H.Em. Edwin Frederick kardinal O´Brien med biskop Czeslaw Kozon KC*HS som koncelebrant. Efterfølgende udnævntes Stormesteren Jørgen Boesen KCHS til ny statholder for SverigeDanmark, ligesom den afgående statholder Tommy Thulin blev belønnet med Ordenens storkors. Ved messen deltog statholderskabets riddere og damer, repræsentanter fra Ordenens Stormagistrat i Rom, repræsentanter fra bl.a. statholderskaberne i England, Holland og Norge. Desuden repræsentanter fra den Suveræne Malteserorden, diplomater samt familie og venner til de nye riddere og damer. Efter selve investituren fulgte en reception og middag for alle deltagere på Magleås. Under middagen og det efterfølgende samvær var der mulighed for alle at tilbringe nogle hyggelige timer sammen. Ordenens oprindelse fortaber sig noget, dette til trods for at den ifølge udokumenteret tradition kan spores tilbage til det første korstog. Det er dog dokumenteret gennem et dokument, som daterer sig fra år 1336, at der dette år blev indviet en ridder i Gravkirken i Jerusalem med titel ”af Gravkirken”. Efter Pave Pius IX genoprettede det Latinske Patriarkat i Jerusalem, udstedte han et Apostolisk Brev hvori han proklamerede genoprettelsen af Ordenen. I dette blev det ligeledes pålagt medlemmerne af Ordenen at yde materiel og spirituel støtte til de katolske menigheder i Det Hellige Land. Frem til Pave Pius XII var det paven selv, der var stormester for Ordenen. Siden da har Paven udnævnt en kardinal som stormester. Ordenen har i dag ca. 30.000 medlemmer på verdensplan, og bidrager med mere end 100 millioner kroner om året til støtte for de kristne menigheder i Det Hellige Land. Ordenens Stor Magistrat i Rom fordeler disse penge gennem Det Latinske Patriarkat i Jerusalem til støtte for 68 menigheder, 44 skoler, lægeklinikker og et universitet i Bethlehem, som uden denne hjælp ikke ville kunne opretholdes og dermed være medvirkende til opretholdelse af en kristen tilstedeværelse i Det Hellige Land. Yderligere information om Ordenen kan findes på vor danske hjemmeside eller Ordenens officielle hjemmeside på flg. adresser: www.oessh.dk eller www.oessh.va. Jørgen Boesen 13


Mød et sognebarn Jeg er kommet i Sankt Ansgars menighed i de sidste 25 år. Til at begynde med kun engang imellem, da min mand og jeg hørte til i Sankt Andreas, men da Martin så småt begyndte at ministrere herinde, blev vi faste kirkegængere. At dømme på de blikke jeg fik med vores voksende børneflok, så var det ikke alle, der var lige begejstrede for det valg. Det er noget, der er vigtigt for mig at huske nu, hvor det ikke er mig, der udfordres som småbarnsforældre. Jeg er født ind i det katolske fællesskab og det var også der, i Sankt Andreas KUK, jeg mødte Martin, da vi begge var helt unge.

Estrid Ryom

Jeg er uddannet pædagog, og det er lykkes mig at finde en arbejdsplads, hvor jeg også kan bruge min religiøse bagage, nemlig som børnehaveklasseleder på den katolske skole ved Sankt Knud Lavard kirke i Lyngby. Det var også her, jeg først blev involveret i Caritas, fordi jeg blev skolens Caritasrepræsentant.

Jeg ser det som en vigtig opgave i forhold til trosformidling og dannelse at hjælpe eleverne til at finde god mening og glæde ved at hjælpe andre, som de ikke kender personligt. Det faldt mig naturligt også at prøve at gøre Caritas synlig i vores sogn, så jeg har i en del år prøvet med forskellige tiltag, der skulle sikre at Caritas blev nævnt så ofte så muligt. I de seneste fem år har jeg været sognets Caritasrepræsentant. Det er mit ønske at få samlet en gruppe af frivillige, der mødes regelmæssigt for at planlægge og gennemføre forskellige arrangementer, der både kan samle penge ind og udbrede kendskabet af de opgaver, Caritas løfter både i Danmark og ud i verden. Så lad mig slutte med en opfordring til dem, der kunne tænke sig at være en del af sådan et samarbejde... tag endelig fat i mig efter messen, så vi kan finde ud af noget sammen. 14


Det sker i kirken Stille bøn i Jesu Hjerte Kirke Siden september 2017 har Jesu Hjerte Kirke hver søndag imellem 21.00 og 23.00 åbnet kirkerummet for alle, som søger stilhed, fordybelse og bøn. Oven på tilbuddets første ’sæson’ fortæller Stine Riegels Læsøe: ”Siden efteråret har vi været en lille, men trofast gruppe af tilbedere, og vi ser hver søndag nye ansigter i kirken. Man er velkommen, om det er for fem minutter eller fulde to timer. Via sms har vi også kontakt med mennesker, der bor langt væk, eller ikke går ud så sent, men som gerne vil deltage hjemmefra det, de kan. De får en sms hver søndag eftermiddag med påmindelse, så de kan bede med.” Som et samarbejde imellem sognet og Caritas Center Stenosgade har tilbuddet også et socialt sigte. ”Det sene tidspunkt er sat, fordi vi håber på at række ud til flere socialt udsatte mennesker, for hvem dette tidspunkt vil være det mest overkommelige på døgnet. Det er vores håb, at de mennesker, der kommer, får styrket deres gudsforhold her i bønnens stille rum. Selv oplever jeg, at stilheden gør mig mindre hektisk og mere lydhør.” Gruppen vil meget gerne have flere faste frivillige. ”Vi, der kommer fast, er glade for at deltage,” siger Stine, ”men vi er få, så vi er sårbare for sygdom og ferie. Vi vil med tak tage imod dem, der vil melde sig til at komme fast, f.eks. en gang hver måned.” Interesserede kan rette henvendelse til Stine på tlf. 2643 1908.

Sommerens lukketider i Caritas Center Stenosgade Henover sommermånederne holder tilbuddene i Caritas Center pause. Lukketiderne er som følger: •

Stille tilbedelse i Jesu Hjerte Kirke: lukket hele maj-august

Åben Rådgivning: Lukket fra og med 20. juni. Åbner igen 15. august

Caritas Elders’ Café: Lukket hele juli. Åbner igen 1. august. 15


Mandagsmeditation i Sakramentskirken – hver mandag kl. 17.00 Vi har haft en meditationsgruppe i Sakramentskirken hver mandag det sidste 3/4 års tid, og det fungerer rigtig fint. Vi er en lille gruppe, der sidder oppe i koret bag alteret og mediterer sammen i 25 min. Sidedøren til kirken er åben fra 16.45 og meditationen begynder kl. 17.00 præcis. Det er hver mandag, og det er gratis. Alle, uanset trosmæssig baggrund, er velkomne – der kræves ingen forkundskaber og der er ingen svære teknikker. Simpelt og enkelt er nøgleordene. Så trænger du til at være stille med Gud, uden at der stilles andre krav til dig, end bare at være den du er her og nu – så mød op. 2. mandag i måneden går de, der har lyst, ned i krypten efter meditationen og får en kop te og en snak over et til dagen valgt tema. Det plejer at vare ca. tre kvarter. Du er velkommen til at henvende dig til mig, Marie Louise Schmidt, hvis du har spørgsmål eller gerne vil høre yderligere, på tlf. 28 26 46 70 eller mail: marie.louise.n.schmidt@gmail.com. Du kan læse mere om den form for kristen meditation, vi praktiserer på www. wccm.org og www.kristenmeditation.org.

Jesu Hjerte festen Jesu Hjerte festen fejres fredag den 8. juni. Der er festlig messe kl. 17.00 med reception bagefter i menighedssalen.

Jesu Hjerte menighedsudflugt Udflugten finder sted lørdag d. 23. juni fra 8.30-17.00. I år går udflugten til Sverige. Vi skal over broen og første stop bliver Dalby kirke. Dalby Kirke (Helligkorskirken i Dalby) i Skåne er formentlig Danmarks første stenkirke og den næstældste stenkirke i Norden, der stadig er i brug, opført i 1060. Den ældste kirke findes i Hofterup, opført ca. 1010-1050. 16


Derefter går turen videre til Mariavalls Kloster: Mariavall, Jesus Moder Maries Kloster, er et katolsk benediktinerkloster i den katolske kirke i Sverige, der ligger i Tomelilla Kommune på Österlen i Skåne. Mariavall blev tegnet af benediktinermunken Ben van der Laan og blev åbnet i 1991. Klosterkirken blev åbnet i 1995. Klosteret driver et oblatbageri, et bogbinderi og en boghandel.

Dalby kirke

Her fejrer vi messe, og spiser vores medbragte mad. Turen koster 150 kr. Billetter kan købes i Sakristiet i Jesu Hjerte, ved messerne, hverdage og søndage. Frist for tilmelding er 20. juni. Se for nærmere detaljer opslag i våbenhus og på hjemmesiden. Birte Mandrup Christensen

Mariavalls Kloster

Tivolitur for Sankt Ansgars Unge Katolikker DUKs lokalforening ved Sankt Ansgars Kirke indbyder til en festlig sommertur i Tivoli. Turen vil foregå søndag d 12. august efter familiemessen og koster 165 kr. pr. person. Vi vil tage afsted kort efter messen, og spise frokost inde i haven, hvorefter der er tid til leg og forlystelser! Tilmelding sker hos Martha Ryom på martha@duk.dk. Hvis I er en stor familie, og det kniber med økonomien, så tag kontakt til Martha for at finde en løsning. 17


På Opdagelse i Troen efter sommerferien Serien af foredrag ”På Opdagelse i Troen”, er en god mulighed for at fordybe sig i sin tro, og trækker mange tilhørere til huse. Det er som regel den første lørdag i måneden kl. 14.30, men der kan være afvigelser. Se nedenstående oversigt, og skriv gerne tidspunkterne ind i kalenderen: 1. sept. Hans Arne Jensen: Bibelens fascinerende planteverden. NB: begynder kl. 11.00. 6. okt. Ulla Pindborg: Grøn Kirke – om kristen omsorg for skaberværket. 3. nov. Daniel Nørgaard: Gaudete et exsultate – pavens skrivelse om hellighed. 8. dec. Sr. Anna Mirijam: Jomfru Maria – dogmer, fester og andre mærkværdigheder. Spændende dag om Bibelens planter d. 1.9 Den nye sæson af På Opdagelse i Troen åbner med et arrangement som indeholder både foredrag, frokost og udflugt. Markeringen af Skabelsestiden begynder d. 1. september, og netop denne dag beskæftiger vi os med temaet ”Bibelens fascinerende planteverden”. Dr. agro. Hans Arne Jensen, har skrevet bogen Bibelens Planteverden, der er oversat til både engelsk og tysk, og vil både holde et foredrag og siden vise os rundt i Botanisk Have. Arrangementet begynder i menighedssalen i Bredgade 69 A. Deltagelse koster 40 kr. og indbefatter en let frokost. Tilmelding er ikke nødvendig. Programmet ser således ud. 11.00 Foredrag 12.15 Frokost 13.15 Afgang fra Bredgade 14.00 (ca.) Rundvisning i Botanisk Have 15.30 Afslutning Bibelstudiekreds i Sankt Ansgar Efter en sæson med ”Johannes evangeliet” fortsætter studiekredsen i september med ”Apostlenes Gerninger”. Første gang bliver tirsdag den 4. september kl. 19.30 i undervisningslokalet i præstegården, 1. sal. Derefter bliver det ca. hver anden tirsdag. Nye deltagere er meget velkomne i vores muntre og arbejdsomme studiekreds. Ulla Elmquist (som leder bibelaftnerne) 18


DUKs 70 års jubilæum Danmarks Unge Katolikker blev grundlagt for 70 år siden og vil afholde en jubilæumsfejring i Fredericia d. 15.-16. september. Vi vil gerne have så mange børn og unge fra citymenighederne med, og der vil nok blive arrangeret en fællesrejse. Ønsker man at tage med, så kontakt martha@duk.dk. Påsken i Jesu Hjerte ”Det er den nat....” (exsultet). Ja, og det var og blev som altid en skøn påskenat i Jesu Hjerte kirke. Den smukke mørklagte ”grav”, kirkerummet, der langsomt oplyses af påskelyset, Kristus, verdens lys. Det hele blev ekstra understreget ved den dåb, der fandt sted under messen. Rune Lund, en ung mand, havde besluttet at lade sig døbe, og blive optaget i Kirkens fulde fællesskab. 2 andre unge mænd, Alexander og Frederik, havde desuden valgt netop denne nat, at blive optaget i kirken, så det blev en uforglemmelig nat, en meget skøn messe, ja, man følte sig løftet, og håbefuld på kirkens vegne. Efter den næsten 3 timer lange messe, var der reception i menighedssalen, hvor vi kunne ønske hinanden glædelig Påske. Ca. 100 havde fulgt indbydelsen. Påskeglæden var i højsæde, og de sandwiches, Loredana og Birte havde lavet om formiddagen, og den skønne vin, pastor Niels serverede dertil, forsvandt som dug for solen. I sandhed, en glædelig Påske. Birte Mandrup Christensen

KÆK-skovtur 2018 Onsdag den 9. maj blev den årlige KÆK-skovtur for Sankt Ansgars ældre afholdt, og bussen kørte om morgenen i strålende solskin syd på mod Falster. På vejen derned sang vi som traditionen byder glade forårssange fra sanghæftet og kiggede ud på de gule rapsmarker. 19


Første stop var ved Tingsted Kirke, en lille middelalderkirke i landsbyen Tingsted lidt udenfor Nykøbing Falster. Den er, som flere kirker på Lolland Falster, lyserød, og den er kendt for sine kalkmalerier udført af elmelundsmesteren, kaldet sådan fordi det først kendte eksemplar findes i Elmelunde på Møn.

Derefter kørte vi videre til Nykøbing Falster, hvor Kamil Brogowicz, Daniel Nørgaard og Gilberto Vinciguerra celebrerede messen i Hellig Kors Kirke. Frokosten blev indtaget på restaurant ”Czarens Hus”, som har fået sit navn fordi zar Peter den Store besøgte stedet i år 1716. Det maleriske bindingsværkshus er et af de ældste i Nykøbing Falster, og mens vi nød en fyldig cæsar salat, underholdt en dame fra restauranten os med en humoristisk beskrivelse af stedets historie og zar Peters besøg. Efter frokosten gik vi til fods gennem byen til Klosterkirken, en gotisk kirke fra det 15. århundrede. Den var oprindelig en del af et franciskanerkloster indtil 1532, hvor den blev en sognekirke. Det, der gør kirken særlig interessant er dronning Sofies anetavle fra 1600-tallet, kaldet ”Den Mecklenburgske Anetavle”, som overrasker- og overvælder - ved at være kolossal, 33 kvadratmeter. Den viser dronningens forfædre med portræt og våbenskjolde, og man kunne have brugt megen tid på at nærstudere den, men det var blevet tid til hjemturen, og mens vi sang de sidste sange fra hæftet kørte vi tilbage til København. En stor tak til Ulla Elmquist, der som sædvanlig stod for en vel tilrettelagt og vellykket tur. Kirsten Kessel 20


Kalender Sankt Ansgars Kirke (ANS) Sakramentskirken (SAK) Jesu Hjerte Kirke (JHK) I ANS sakramental tilbedelse hver tirsdag kl. 8.40-10.00 og onsdag kl. 16.00-17.00. Skriftemål onsdag og lørdag 16.00-17.00. Fredag er der messe i Skt. Augustins Kirke kl. 18.00. I JHK er der Rosenkransbøn hver tirsdag efter messen kl. 17.00. I SAK er der tilbedelse tirsdag-lørdag 14.30-16.30. Engelsk messe og novena onsdage 17.00 – 18.00. Sommermessetider I juli og august er der dansk messe kl. 9.30 i Sakramentskirken, så én præst kan klare messen både i Jesu Hjerte Kirke og i Sakramentskirken. Sidste franske messe 15. juni og derefter pause til 9. september. Der er ingen messer i Skt. Augustins Kirke på Jagtvej på Østerbro mellem 22. juni og 11. aug. Mere information kan findes på kirkens hjemmeside www.augustins.jesuitterne.org.

Juni SAK

Søn d. 3. OBS. kl.10, fransk messe med firmelse, dansk messe kl.12.00

SAK

Søn d. 24. p. Robert Culat, 25 års præstejubilæum. Reception efter 11.30-messen

JHK

Fre d. 1. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramenter udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

JHK

Fre d. 8. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fest! Festlig messe med reception bagefter

JHK

Fre d. 8. kl 18.00-19.30 ”Åben dør”. Personlig samtale og forbøn, i menighedslokalerne

JHK

Lør d. 23. kl 9.00-17.00 Menighedsudflugt til Sverige. Se annonce og tilmelding i bladet, samt opslag i våbenhuset

JHK

Fre d. 29. kl. 19.00-21.00 Forsonings-og helbredelsesmesse. kl. 18.00-19.00, lejlighed til skriftemål. v/p.Lars Messerschmidt 21


Juli ANS

I juli er der kirkekaffe (juice og vin) i haven, når vejret tillader det

JHK

Fre d. 6. kl. 17.00 Jesu Hjerte fredag. Sakramenter udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

August ANS

Søn d. 12. Familiemesse og efterfølgende Tivoli-tur med DUK

ANS

Tirs d. 28. kl. 19.00. Intro-møde for firmander og deres forældre i menighedssalen

JHK

Fre d. 3. kl. 17.00 Jesu Hjerte Fredag. Sakramentet udstilles fra kl. 16.00 Kort andagt med sakramental velsignelse. Messe

JHK

Ons d. 29. kl.19.00 Informations- og tilmeldingsmøde til 1. kommunion

ANS

Ons d. 29. kl. 19.00. Intro-møde for forældre til 1. kommunionsbørn i menighedssalen

JHK+SAK Man d. 27. kl.19.00 Informations- og tilmeldingsmøde til Firmelse i menighedssalen Stenosgade 4B

KÆK - tur 22


Kirkernes kontonumre Sankt Ansgars Kirke Sakramentskirken Jesu Hjerte Kirke

Reg nr. 3121 Kontonr. 4140 5381 24 Reg nr. 4280 Kontonr. 4280 0500 968 Reg nr. 4400 Kontonr. 3120 021 907

Menighedsråd Sankt Ansgars Kirke Ulla Elmquist, formand John Rosing - næstformand Bo E. Pepke - sekretær Roch Rutondiye Stine Rørbæk – medlem af Pastoralrådet

Sofie Svane – medlem af Forvaltningsrådet Rikke Von Zastrow – frivilligkoordinator Margarethe Stelsberg – frivilligkoordinator Pastor Gilberto Vinciguerra Pastor Daniel Nørgaard

Menighedsråd Sakramentskirken Virginie Mwepele - formand Stella Sørensen - næstformand Katrine Ørum - kasserer Clarice Scott - sekretær Rosemarie Alonzo Christensen Bellen Quinto

Sylvie Dauzat Alexander Vergara Pastor Joy Fernando Pastor Robert Culat Pastor Niels Engelbrecht

Menighedsråd Jesu Hjerte Kirke Rasmus Kaare Frederiksen – formand Maria Giuditta Rasmussen – næstformand Ulf M. Becker - sekretær Loredana Ruggiero Birte Mandrup - sognebladsmedarbejder

Carsten Günther Maria Sundgaard Ertner Ursula Ljungqvist– medlem af Pastoralrådet

Pastor Niels Engelbrecht

I forbindelse med bagsidens kontaktinformationer skal det nævnes, at hvis man har brug for en præst hurtigt til en syg eller døende og ikke får fat i en pr. telefon, kan det skyldes, at præsten er optaget af møder eller gudstjeneste, hvor han ikke kan tage telefonen. Brug derfor telefonsvareren eller sms og e-mail.


Afsender: Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, 1260 København K Kontakt 44 51 73 37

Kirkernes messetider Sankt Ansgars Kirke - Bredgade 64, 1260 K Hverdage (mandag-fredag) kl. 08.00 Fredage (i Sankt Augustin Kirke) kl. 18.00 Lørdage kl. 17.00 Søndage kl. 10.00 2. og 4. søndag kl. 13.00 Ukrainsk messe kl. 15.00 Spansk messe Laudes (morgenbøn) synges mandag-fredag kl. 07.30 Skriftemål: onsdag og lørdag 16.00-17.00 eller efter aftale med præsterne. Sakramental tilbedelse: tirsdag 08.40-10.00 og onsdag 16.00-17.00. Sognepræst Daniel Nørgaard, tlf. 4141 3789, dn@sanktansgar.dk 2. præst: Gilberto Vinciguerra, tlf. 2132 7470, gv@sanktansgar.dk Sakramentskirken - Nørrebrogade 27 C, 2200 N Søndag kl. 10.00 Dansk højmesse kl. 11.30 Fransk messe kl. 17.30 Engelsk messe Onsdag kl. 17.00 Novena og engelsk messe Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Præst for engelsktalende: Joy Fernando, tlf. 5124 8422, sjoeomidk@gmail.com Præst for fransktalende: Robert Culat, tlf. 2670 4676, rob68.bellarmin@wanadoo.fr Jesu Hjerte Sogn - Stenosgade 4A, 1616 København V Søn- og helligdage kl. 11.00 Højmesse kl. 20.00 Messe Hverdag (mandag-fredag) kl. 17.00 Messe Lørdag kl. 18.00 Italiensk søndagsmesse 1. og 3. og 5. søndag i måneden kl. 18.00 Messe ef. ekstraord. ritus. 2. søndag i måneden kl. 18.00 Kroatisk messe 1. fredag i måneden kl. 16.00 Jesu Hjerte Andagt Mandag kl. 17.45 Møde i den stille bønsgruppe Tirsdag Efter messen kl. 17.00: Rosenkransbøn Sognepræst: Niels Engelbrecht, tlf. 3054 2118, ne@katolsk.dk Kirkens kontor tlf. 2985 6080.

Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - juni- august 2018  
Sankt Ansgars, Sakraments og Jesu Hjerte Kirke - juni- august 2018